صفحه قبل

روزنامه صمت شماره ۱۱۴

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 114

روزنامه صمت شماره 114

‫‌برای مبارزه با زمین‌خواری‬ ‫با کسی تعارف نداریم‬ ‫نخستین روزنامه تخصصی صبح ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‌تعریف ‪29‬میلیارد دالر طرح‌های جدید‬ ‫برای سرمایه‌گذاری‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 3‬دی ‪1393‬‬ ‫اول ربیع االول‪1436‬‬ ‫‪ 24‬دسامبر‪2014‬‬ ‫سال یازدهم دوره جدید شماره ‪ 114‬پیاپی ‪ 32 1432‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫بررسی‬ ‫‪7‬‬ ‫تولید اقتصادی با ادغام‬ ‫خودروسازان‬ ‫طرح خوشه بسته‌بندی در استان قزوین‬ ‫گا ‌م بلند خوشه بندی‬ ‫برداشته شد‬ ‫دزدان دریایی‬ ‫تجارت را غرق می‌کنند‬ ‫فرش ماشینی ایرانی‬ ‫در دنیا بی‌رقیب است‬ ‫بازار سرمایه گرم شد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫از آمار تولید کاالهای منتخب صنعتی‪ ،‬معدنی و پتروشیمی نشان می‏دهد‬ ‫رشد ‪ 58‬درصدی تولیدات صنعتی‬ ‫نگران تامین کاالهای اساسی‬ ‫نباشید‬ ‫پیشنهاد تجمیع خودروسازان کوچک‬ ‫‪www.smtonline.ir‬‬ ‫‌پرداخت یارانه بخش صنعت‬ ‫تا پایان امسال‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪29‬‬ ‫اعتباراتبخشمعدن‬ ‫‪ 50‬درصد افزایش می یابد‬ ‫‪11‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5‬‬ ‫توسعه صنعت خودرو‬ ‫با زبان علمی‬ ‫فساد‬ ‫می‌شکاند‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫مدیرکارگروهتوسعهپایدارفرهنگستانعلوم‬ ‫‪3‬‬ ‫‌«ارتباط» اصل اصولی‬ ‫هزاره سوم‬ ‫ساسان قربانی‬ ‫دبیر شورای سیاست‌گذاری صنعت خودرو‬ ‫‪4‬‬ ‫ناصر عاشوری‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫‪25‬‬ ‫تشکل‌ها‪ ،‬مدافعان‬ ‫ساختارهای اقتصادی‬ ‫بودجه مجزادر معدن‬ ‫دوراندیشی دولت در اقتصاد‬ ‫محسن خلیلی عراقی‬ ‫محمدرضا بهرامن‬ ‫رییسکنفدراسیونصنعت‬ ‫‪30‬‬ ‫نایب‌رییس خانه معدن ایران‬ ‫‪5‬‬
‫کوتاه از سراسر جهان‬ ‫در بحبوح��ه تنش تازه در روابط «پیونگ یانگ»‬ ‫و واش��نگتن‪ ،‬ی��ک روزنام��ه کره‌ش��مالی؛ امریکا را‬ ‫«امپراتوری شیاطین» توصیف کرد‪.‬‬ ‫«علی النعیمی» وزیر نفت عربس��تان س��عودی‬ ‫گفت‪ :‬س��ازمان کش��ورهای صادر‌کننده نفت اوپک‬ ‫تولی��د نف��ت خام را تح��ت هیچ ش��رایطی کاهش‬ ‫نخواه��د داد‪ ،‬حت��ی اگر نفت به بش��که‌ای ‪ 20‬دالر‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫ی��ک دادگاه عال��ی ایالت پنجاب پاکس��تان روز‬ ‫سه‌ش��نبه اعالم کرد که به زودی دوره بازداشت ‪90‬‬ ‫روزه «ملک اس��حاق» رهبر گروه تروریستی «لشگر‬ ‫جهنگوی» خاتمه می‌یابد و وی آزاد خواهد شد‪.‬‬ ‫هنوز یک ماه از سخنان «رجب طیب اردوغان»‬ ‫رییس‌جمهوری ترکیه مبنی بر اینکه «هرگز دولت‬ ‫کودتاگر مصر را به مش��روعیت نخواهیم شناخت»‪،‬‬ ‫س��پری نش��ده که س��خنگوی دولت این کشور از‬ ‫تصمیم آنکارا برای تقویت مناس��بات با قاهره سخن‬ ‫گفت‪.‬‬ ‫مقام‌های قضایی چین روز سه‌شنبه از تحقیق در‬ ‫مورد پرونده یک مقام ارشد حزبی و دولتی به اتهام‬ ‫تالش برای تغییر مس��یر پرونده تص��ادف رانندگی‬ ‫فرزندش خبر دادند‪.‬‬ ‫«س��ازمان عف��و بین‌الملل» در گزارش��ی اعالم‬ ‫کرد که زنان «ایزدی» که از س��وی تروریس��ت‌های‬ ‫«داع��ش» ربوده ش��ده‌اند‪ ،‬ب��ه جای ت��ن دادن به‬ ‫«ازدواج اجباری» با تروریست‌ها‪ ،‬دست به خودکشی‬ ‫می‌زنند‪.‬‬ ‫شاهدان عینی گفتند‪ :‬تروریست‌های «داعش»‪،‬‬ ‫«الشیخ خلف عیسی الترک الجبوری» شیخ عشیره‬ ‫«العکلی» از عش��ایر منطقه غ��رب «کرکوک» را به‬ ‫دلی��ل همکاری ب��ا نیروهای امنیتی ع��راق به قتل‬ ‫رساند‪.‬‬ ‫رجب طی��ب اردوغان‪ ،‬رییس‌جمه��وری ترکیه‪،‬‬ ‫سیاس��ت «تنظیم خانواده و کنت��رل جمعیت» در‬ ‫این کش��ور را «خیانت» و «تهدیدی علیه نسل‌های‬ ‫آینده» ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫س��خنگوی نیروهای ارتش در ش��رق افغانستان‬ ‫از کشته ش��دن ‪ 140‬نفر از اعضای گروه طالبان در‬ ‫عملیاتی که از ‪ 5‬روز قبل در اس��تان کنر آغاز شده‬ ‫است‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫‪ 5‬انفجار صبح دیروز (سه‌ش��نبه) محله قدیمی و‬ ‫به‌طور عمده شیعه‌نشین شهر «صنعا» پایتخت یمن‬ ‫را به لرزه درآورد‪.‬‬ ‫صدراعظ��م اتری��ش ضمن انتقاد از درخواس��ت‬ ‫کشورهای «اتحادیه اروپا» برای افزایش تحریم‌های‬ ‫روسیه گفت که موافق چنین تحریم‌هایی نیست‪.‬‬ ‫«م��روان برغوث��ی» از رهب��ران «جنبش فتح»‬ ‫که در اس��ارت رژیم صهیونیس��تی به سر می‌برد‪ ،‬از‬ ‫متن پیش‌نویس قطعنامه پیش��نهادی تش��کیالت‬ ‫خودگردان برای تش��کیل کشور فلسطینی به شدت‬ ‫انتقاد کرد و خواستار بازنگری در آن شد‪.‬‬ ‫س��ازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه از موافقت‬ ‫دمش��ق با ارس��ال وس��ایل م��ورد نیاز پزش��کی به‬ ‫مناطق زیر کنترل شورش��یان درحلب و دو منطقه‬ ‫صعب‌العبور دیگر خبر داد‪.‬‬ ‫نماین��ده دائم چین در س��ازمان ملل خواس��تار‬ ‫پرهیز تمام طرف‌های ذی‌نفع از تش��دید تنش‌ها در‬ ‫شبه‌جزیره کره شده است‪.‬‬ ‫وزارت دادگس��تری امریکا روز دوشنبه از جریمه‬ ‫ش��دن یک بانک رژیم صهیونیس��تی به جرم تقلب‬ ‫بانک��ی و کمک ب��ه مالیات‌دهن��دگان امریکایی در‬ ‫مخفی ساختن دارایی‌هایشان خبر داد‪.‬‬ ‫ش��رکت هواپیمایی «ایر چاینا» ق��رارداد خرید‬ ‫‪ 60‬فرون��د هواپیم��ای مس��افربری را ب��ه ش��رکت‬ ‫هواپیماسازی بوئینگ داد‪.‬‬ ‫والدیمیر پوتین‪ ،‬رییس‌جمهوری روسیه هشدار‬ ‫داد تحریم روسیه به زیان کشورهای اروپایی است و‬ ‫این کشورها متحمل خسارت‌های سنگین می‌شوند‪.‬‬ ‫دو نفر از کارشناس��ان ارشد صندوق بین‌المللی‬ ‫پول هش��دار دادند که کاهش به��ای نفت‪ ،‬خطرات‬ ‫متوجه ثبات مالی در جهان را افزایش داده است‪.‬‬ ‫کمیته ویژه س��ازمان مل��ل در افریقای مرکزی‬ ‫اعالم کرد که درجریان درگیری نیروهای شورش��ی‬ ‫موس��وم به آنتی ب��االکا با صلح‌بانان این س��ازمان‪،‬‬ ‫ش��ماری از شورشی‌ها و ش��هروندان غیرنظامی این‬ ‫کشور جان خود را از دست داده‌اند‪.‬‬ ‫رس��انه‌های خبری روسیه اعالم کردند که باراک‬ ‫اوباما رییس‌جمهوری امریکا دعوت والدیمیر پوتین‬ ‫همتای روسی خود برای سفر به مسکو را رد کرد‪.‬‬ ‫رییس مجلس نمایندگان صربستان روز دوشنبه‬ ‫در گفت‌وگو با نمایندگان دومای دولتی روسیه گفت‬ ‫که صربس��تان هرگز با تحریم غ��رب و امریکا علیه‬ ‫مسکو همراهی نخواهد کرد زیرا که تحریم هیچ‌گاه‬ ‫راهگشای مسائل نبوده است‪.‬‬ ‫بحران کمب��ود زغال‌س��نگ در اوکراین موجب‬ ‫خاموش��ی حدود ‪ 30‬بلوک نیروگاه برق حرارتی در‬ ‫این کشور شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫علی الریجانی‪:‬‬ ‫آیت‌اهلل سیستانی خواهان همزیستی مسالمت‌آمیز تمامی طوایف عراق است‬ ‫عل��ی الریجان��ی اع�لام ک��رد‪ :‬آیت اهلل‬ ‫«عل��ی سیس��تانی» خواهان همزیس��تی‬ ‫مس��المت‌آمیز تمامی طوایف عراق اعم از‬ ‫شیعه‪ ،‬سنی‪ ،‬کرد‪ ،‬مسیحی و دیگر طوایف‬ ‫این کشور در کنار یکدیگر است‪.‬‬ ‫رییس مجلس شورای اسالمی که پس از‬ ‫سفر به بیروت و دمشق به منظور دیدار با‬ ‫آیت‌اهلل سیستانی به نجف‌اشرف سفر کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬دیروز پس از دیدار با مرجع تقلید‬ ‫ش��یعه در عراق در گفت‌وگو با خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬آیت‌اهلل سیستانی را در جریان سفر‬ ‫به لبنان و سوریه قرار دادم‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫بحران‌های کنون��ی منطقه اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫دیدار با ایشان‪ ،‬بحران‌های متعدد منطقه‬ ‫را مورد بررس��ی ق��رار دادی��م‪ .‬الریجانی‬ ‫اف��زود‪ :‬همچنی��ن اقدام��ات جمه��وری‬ ‫اس�لامی ایران برای ایجاد ثبات و آرامش‬ ‫پایدار در منطقه را برای ایشان شرح دادم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬جمهوری اس�لامی به منظور‬ ‫ح��ل بحران ع��راق و س��وریه کمک‌های‬ ‫متنوع��ی در اختیار دول��ت و ملت این دو‬ ‫کش��ور قرار داده که در این دیدار‪ ،‬ش��رح‬ ‫کاملی از این کمک‌ها به آیت‌اهلل سیستانی‬ ‫ارائه شد‪ .‬الریجانی همچنین در این دیدار‬ ‫چگونگی گس��ترش روابط تج��اری ایران‬ ‫ب��ا ع��راق و اقداماتی که تاکن��ون در این‬ ‫زمینه انجام ش��ده را مط��رح کرد‪ .‬رییس‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی گف��ت‪ :‬آیت‌اهلل‬ ‫سیس��تانی نیز راهنمایی‌های موثری برای‬ ‫توسعه روابط تجاری‪ ،‬اقتصادی و سیاسی‬ ‫ایران و عراق داش��تند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬ما‬ ‫همیش��ه در دیدار با آیت‌اهلل سیستانی در‬ ‫نجف‪ ،‬از نظرات ایش��ان استفاده می‌کنیم‪.‬‬ ‫الریجانی گفت‪ :‬احس��اس کردم که ایشان‬ ‫برای همزیستی مس��المت‌آمیز همه اقوام‬ ‫عراق اعم ش��یعه‪ ،‬س��نی‪ ،‬کرد و مسیحی‬ ‫اقتدار ایران در رزمایش‬ ‫محمد رسول‌اهلل‌(ص) به نمایش درمی‌آید‬ ‫فرمانده نی��روی دریایی ارتش جمهوری‬ ‫اسالمی ایران گفت‪ :‬اقتدار جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در رزمایش مشترک نیروهای زمینی‪،‬‬ ‫دریای��ی و هوایی ارت��ش و حمایت قرارگاه‬ ‫پدافن��د هوایی خاتم‌االنبیا با عنوان «محمد‬ ‫رس��ول‌اهلل‌(ص)» ب��ه نمای��ش در خواه��د‬ ‫آمد‪.‬‬ ‫تو‌گو با ایرنا افزود‪ :‬در رزمایش‬ ‫امیر دریادار حبیب‌اهلل سیاری دیروز در گف ‌‬ ‫محمد رس��ول‌اهلل‌(ص) اقت��دار ایران در دریا‪ ،‬زمین‪ ،‬زیر دریا و آس��مان به‬ ‫نمایش درخواهد آمد‪ .‬فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با اش��اره به اینکه رزمایش یادش��ده از چهارم دی ماه جاری آغاز می‌شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در این رزمایش نیروی دریایی از انواع ادوات و س�لاح‌های نظامی‬ ‫خود اس��تفاده می‌کند تا اقتدار ایران اسالمی را در عرصه آب‌ها به نمایش‬ ‫بگذارد‪ .‬دریادار سیاری توضیح داد‪ :‬در این رزمایش انواع ناوها‪ ،‬ناوشکن‌ها‪،‬‬ ‫زیردریایی‌ها‪ ،‬موش��ک‌ها‪ ،‬هواپیماها‪ ،‬بالگردها و دیگر ادوات نیروی دریایی‬ ‫ارت��ش با هدف ارتقای ت��وان رزمی این نی��رو در بخش‌های مختلف مورد‬ ‫استفاده قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫نگاه ویژه‌ای دارند‪ .‬رییس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی که قرار اس��ت در س��فر خود به‬ ‫عراق ب��ا مقامات این کش��ور نیز دیداری‬ ‫داشته باش��د‪ ،‬اعالم کرد که تدابیر ایشان‬ ‫در مذاک��رات با مقامات عراقی مورد توجه‬ ‫ق��رار خواه��د گرفت‪ .‬وی تاکی��د کرد که‬ ‫آیت‌اهلل سیستانی نعمتی برای ما و به ویژه‬ ‫ب��رای مردم عراق اس��ت و دیدگاه دقیقی‬ ‫درباره مس��ائلی و ایجاد فضای امنیتی در‬ ‫منطقه داش��تند‪ .‬الریجانی در این گفت و‬ ‫عزم دولت برای دگرگونی چهره‬ ‫خراسانجنوبی‬ ‫معاون اجرایی رییس‌جمهور گفت‪ :‬دولت تالش می‌کند چهره خراسان‌جنوبی‬ ‫تا پایان عمر این دولت دگرگون شود‪.‬‬ ‫به گزارش واحد مرکزی خبر‪ ،‬ش��ریعتمداری در نشس��ت هماهنگی س��فر‬ ‫هیات دولت به خراسان جنوبی در بیرجند گفت‪ :‬تامین آب آشامیدنی بیش‬ ‫از ‪ 400‬روس��تای خراس��ان جنوبی با تانکر‪ ،‬بیانگر بحران آب آش��امیدنی و‬ ‫کشاورزی در این استان است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به دو مش��کل خشکسالی و س��یل در خراسان جنوبی گفت‪:‬‬ ‫دولت برنامه‌هایی دارد تا با تامین اعتبارات طرح‌های مرتبط با مهار آب‌های‬ ‫سطحی‪ ،‬این دو مشکل را در خراسان جنوبی به‌طور همزمان برطرف کند‪.‬‬ ‫معاون اجرایی رییس‌جمهور همچنین با اشاره به سفر رییس‌جمهور و هیات‬ ‫دولت به خراس��ان جنوبی افزود‪ :‬هیات دولت در این س��فر به‌طور اختصاصی‬ ‫مسائل و مشکالت این استان را بررسی کرده است‪.‬‬ ‫شریعتمداری گفت‪ :‬در این نشست طرح‌های پیشنهادی سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه‌ریزی برای توس��عه و رفع مشکالت خراسان جنوبی بررسی و تخصیص‬ ‫اعتباری معادل ‪5‬برابر پیشنهادهای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‪ ،‬به‌منظور‬ ‫اجرای طرح‌های عمرانی و اقتصادی خراسان جنوبی تصویب شد که جزئیات‬ ‫آن را رییس‌جمهور فردا اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫وزیر دادگستری‪:‬‬ ‫برای مبارزه با زمین‌خواری با کسی تعارف نداریم‬ ‫وزی��ر دادگس��تری ب��ا بی��ان اینکه ب��رای مب��ارزه با‬ ‫زمین‌خواری به هیچ‌وجه با کس��ی تعارف نداریم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دول��ت ب��ا قاطعیت ب��ا متخلف��ان اراضی مل��ی و تغییر‬ ‫کاربری برخورد ک��رده و قوه قضاییه نیز با تمام ظرفیت‬ ‫در این زمینه همکاری می‌کند‪ .‬حجت‌االس�لام مصطفی‬ ‫پورمحم��دی دی��روز در گفت‌وگ��و با ایرن��ا درخصوص‬ ‫زمین‌خ��واری‪ ،‬افزود‪ :‬در پدی��ده زمین‌خواری‪ ،‬هم دولت‬ ‫و ه��م مس��ئوالن محلی عزم جدی دارن��د و ما به مردم‬ ‫اطمین��ان می‌دهیم که در این راه از هیچ تالش��ی فروگ��ذار نخواهیم بود و از آنان‬ ‫نیز درخواس��ت کمک داریم‪ .‬وزیر دادگس��تری با هش��دار به متخلفان و متصرفان‬ ‫اراضی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به نفع خود متخلفان و فرزندان آنها اس��ت که با این اراده ملی‬ ‫هم��کاری کنند چون در این قصه به هیچ‌وجه با کس��ی‬ ‫تعارف نداریم‪ .‬حجت‌االسالم پورمحمدی ادامه داد‪ :‬دولت‬ ‫با متخلفان اراضی ملی‪ ،‬تغیی��ر کاربری‪ ،‬تجاوز به منابع‬ ‫طبیع��ی و مراتع و مش��کالتی در رابطه با زمین برخورد‬ ‫کرده و قوه قضاییه نیز با تمام ظرفیت کمک و همکاری‬ ‫می‌کن��د و امیدواریم این روند با حمایت مردم به نتیجه‬ ‫خوبی دس��ت یابد‪ .‬وی در پاس��خ به این س��وال که «آیا‬ ‫تخریب ویالهای ساخته‌شده در شمال‪ ،‬موجب هدررفت‬ ‫سرمایه‌ها نمی‌شود»‪ ،‬گفت‪ :‬ما باید نقشه‌های هوایی ‪ 40‬سال پیش را جلوی رویمان‬ ‫بگذاریم و به آن نقش��ه‌ها برگردیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬هزینه‌اش هرچه باشد باید آن‬ ‫را پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫مذاکره با بزرگان برای تولید خودرو در چابهار‬ ‫طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس‬ ‫ایس�نا‪ -‬دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت‪ :‬چابهار‬ ‫به عنوان س��ومین قطب صنعت خودروسازی مطرح شده و درصدد برقراری‬ ‫تعامل با خودروس��ازان بزرگ و بنام دنیا برای راه‌اندازی فرآیند تولید خودرو‬ ‫در منطقه آزاد چابهار هستیم‪.‬‬ ‫اکب��ر ترکان در بازدید از طرح‌های صنعت��ی منطقه آزاد تجاری ‪ -‬صنعتی‬ ‫چابهار و توس��عه بن��ادر چابه��ار اظهار کرد‪ :‬پیش��رفت طرح توس��عه بنادر‬ ‫چابهار (اس��کله‌‌های ش��هید بهش��تی و ش��هید کالنتری) در راستای دستور‬ ‫ریاست‌جمهوری مبنی بر تسریع در پیشرفت‪ ،‬رضایتبخش است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سفر اخیر رییس‌جمهور محورهای توسعه مشخص شد و روند‬ ‫توسعه راضی‌کننده است اما در چشم‌انداز آینده نیازمند اتصال مجموعه بنادر‬ ‫چرخه ترانزیت کاال به شبکه سراسری راه‌آهن هستیم‪.‬‬ ‫ترکان گفت‪ :‬صنایع منطقه آزاد چابهار از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند‪،‬‬ ‫بنابر‌ای��ن ب��رای تحقق این مهم نیازمند تس��ریع در اتصال خ��ط لوله گاز به‬ ‫چابهار هستیم‪.‬‬ ‫حامد علی مبارکی‪ ،‬مدیرعامل منطقه آزاد چابهار نیز در بازدید از طرح‌های‬ ‫صنعتی این منطقه از جمله فوالد مکران و مجتمع پتروش��یمی نگین مکران‬ ‫و مجتمع پتروشیمی پارس‪ ،‬خواستار تعامل دستگاه‌های مرتبط برای توسعه‬ ‫روند پیشرفت طرح‌های صنعتی شد‪.‬‬ ‫ارزیابی ظرفیت‌های صنعتی‪ ،‬بررس��ی شرایط س��رمایه‌گذاران‪ ،‬مشکالت و‬ ‫موان��ع آنها و دیدار با فعاالن اقتص��ادی و مدیران منطقه آزاد چابهار از دیگر‬ ‫برنامه‌ها و اهداف سفر مشاور رییس‌جمهور به چابهار است‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیسیون مشترک طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد‬ ‫اقتصادی گفت‪ :‬این طرح در نوبت بررسی در جلسات علنی مجلس قرار‬ ‫دارد که براس��اس مهم‌ترین بندهای آن مفاس��د بی��ش از ‪ 500‬میلیون‬ ‫تومان در این سازمان رسیدگی می‌شود‪.‬‬ ‫محس��ن علیمردانی‪ ،‬نماینده زنجان و طارم در گفت‌وگو با ایرنا درباره‬ ‫این طرح اظهار کرد‪ :‬کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح از حدود‬ ‫‪ 6‬ماه قبل آغاز به کار کرد و هر هفته در روزهای دوشنبه تشکیل جلسه‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این جلس��ات دس��تگاه‌های مختلف در حوزه‬ ‫مبارزه با مفاس��د اقتصادی از جمله س��ازمان بازرس��ی کل کشور‪ ،‬مرکز‬ ‫پژوهش‌های مجلس‪ ،‬قوه قضاییه و دستگاه‌های اطالعاتی حضور داشتند‬ ‫و این طرح را به دقت بررسی کردند‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس خاطرنش��ان کرد‪ :‬بر این اس��اس بنا شده است که‬ ‫سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر قوه قضاییه تشکیل شود و به‬ ‫دلیل آنکه قوه قضاییه زیر نظر رهبر معظم انقالب هدایت می‌شود‪ ،‬از این‬ ‫رو این س��ازمان نیز زیر نظر رهبر معظم انقالب خواهد بود‪ .‬همچنین بنا‬ ‫ش��ده اس��ت که به دلیل جلوگیری از عریض و طویل بودن این سازمان‪،‬‬ ‫تنها یک نماینده در مرکز هر استان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در مورد زمان دس��تور کار قرار گرفتن این طرح در جلس��ه علنی‬ ‫مجل��س اظهار کرد‪ :‬این طرح به دلیل بررس��ی بودجه و الیحه خروج از‬ ‫رکود احتماال ظرف دو یا سه ماه آینده در مجلس بررسی می‌شود‪.‬‬ ‫گوی مطبوعاتی درباره کمک‌های ایران به‬ ‫عراق برای مقابله با تروریست‌ها‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫ابتدای بحران‪ ،‬ایران در کنار ملت و دولت‬ ‫عراق بوده و کمک‌ه��ا و تالش‌های ما در‬ ‫جنگ علیه تروریسم به بغداد ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره کمک‌های ایران در‬ ‫پیروزی‌هایی که دولت‌های سوریه و عراق‬ ‫در مقابل��ه ب��ا تروریس��ت‌ها در هفته‌های‬ ‫اخی��ر کس��ب کرده‌ان��د‪ ،‬اف��زود‪ :‬اقدامات‬ ‫انج��ام ش��ده و موفقیت‌ه��ای به دس��ت‬ ‫آمده‪ ،‬نتیجه تالش‌های ملت‌های س��وریه‬ ‫و ع��راق اس��ت و ما فقط کم��ک کرده‌ایم‬ ‫و در کن��ار آنه��ا بوده‌ای��م‪ .‬رییس مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی صبح امروز ب��ه منظور‬ ‫دیدار با آیت‌اهلل سیستانی وارد نجف شده‬ ‫و قرار است‪ ،‬مالقات‌هایی با مقامات عراقی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫پیروزی بزرگ حقوقی ایران‬ ‫در دادگاه بلژیکی‬ ‫دادگاه بلژیک پس از ‪ ۳۵‬سال‬ ‫به نفع ایران رای داد‬ ‫یک مق��ام آگاه در مرکز امور حقوقی بین‌المللی‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری اع�لام ک��رد‪ :‬پس از ‪ ۳۵‬س��ال‬ ‫پیگیری و مبارزه حقوقی‪ ،‬باالخره دادگاه استیناف‬ ‫در شهر «لی پژ» بلژیک در دعوای مربوط به اشیاء‬ ‫عتیقه «خوروین» نزدیک سارجبالن به نفع دولت‬ ‫ایران رای داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬وی گف��ت‪ :‬ای��ن پیروزی‬ ‫حقوق��ی نتیجه تدبی��ر کارشناس��ی و تالش‌ها و‬ ‫پیگیری مسئوالن س��ازمان میراث فرهنگی و نیز‬ ‫کارشناس��ان حقوقی و اس��تادان حقوق بین‌الملل‬ ‫در مرکز امور حقوقی بین‌المللی و ش��عبه پاریس‬ ‫مرکز است‪.‬‬ ‫ب��ه موجب ای��ن رای‪ ،‬ی��ک مجموع��ه نفیس و‬ ‫گران‌بها از میراث فرهنگی ایران که در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته و قبل از انق�لاب‪ ،‬به‌ط��ور غیرقانونی از‬ ‫کش��ور خارج ش��ده بود‪ ،‬ب��ار دیگر به م��ام میهن‬ ‫بازمی‌گردد و در سازمان میراث فرهنگی نگهداری‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬ارزش این اموال فوق‌العاده زیاد است‬ ‫و خود این اش��یاء نیز از نظ��ر تاریخی و فرهنگی‬ ‫منحصر به فرد است‪.‬‬ ‫موض��وع پرون��ده مربوط ب��ه خ��روج غیرقانونی‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬قلم اش��یاء و آثار باس��تانی مکشوفه‬ ‫از ناحی��ه «خوروین» (حدود ‪ ۲۰۰۰‬س��ال قبل از‬ ‫میالد) می‌باش��د که در س��ال ‪ ۱۳۴۴‬توسط یک‬ ‫خانم فرانس��وی به ن��ام «وولف کاری��وس» که به‬ ‫عل��ت ازدواج با یک ایرانی به نام پروفس��ور ملکی‪،‬‬ ‫ملی��ت ایرانی کس��ب کرده و قریب ‪ ۱۸‬س��ال در‬ ‫ای��ران زندگی می‌ک��رده‪( ،‬این خان��م اکنون فوت‬ ‫کرده است) از طریق یک دیپلمات بلژیکی‪ ،‬از اقوام‬ ‫نامبرده به تدریج از کشور خارج شده است‪.‬‬ ‫پ��س از اینکه دول��ت ایران از وجود این اش��یاء‬ ‫عتیقه در موزه‌ای در شهر «گنت» در بلژیک مطلع‬ ‫شد‪ ،‬در سال ‪ ۱۳۶۰‬در محاکم بلژیک طرح دعوی‬ ‫و اعالم کرد این اشیاء تاریخی و آثار ملی به صورت‬ ‫قاچاق و غیرقانونی از کشور خارج شده و متعلق به‬ ‫دولت است و باید به ایران مسترد شود‪.‬‬ ‫دادگاه بدوی قرار توقیف اش��یاء مذکور را صادر‬ ‫کرد‪ ،‬اما این فرانسوی‌االصل (خانم ملکی) با ادعای‬ ‫مالکیت اش��یاء تاریخی به این قرار توقیف اعتراض‬ ‫ک��رد و قاضی بلژیکی در ش��هریور ‪ ۱۳۶۱‬اش��یاء‬ ‫عتیق��ه را تا پایان دادرس��ی مطروح��ه و تا تعیین‬ ‫تکلی��ف مالکیت آنها در اختیار موزه «س��نکانتر»‬ ‫بروکسل قرار داد‪.‬‬ ‫دولت ایران خواهان بازگشت این اشیاء به کشور‬ ‫ب��ه دلیل خ��روج غیرقانون��ی آن و رعایت نکردن‬ ‫قوانین و مقررات کشور مربوط به حفظ آثار ملی و‬ ‫سایر قوانین کشور شده بود‪.‬‬
‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫بررسی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬ ‫تولید اقتصادی با ادغام خودروسازها‬ ‫دزدان دریایی تجارت را غرق می‌کنند‬ ‫حذف اعتبار ‪ ۳/۵‬میلیارد دالری تولید از صندوق توسعه‬ ‫‪3‬‬ ‫ از آمار تولید کاالهای منتخب صنعتی‪ ،‬معدنی و پتروشیمی نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‏دهد‬ ‫رشد ‪ 58‬درصدی تولیدات صنعتی در ‪ 8‬ماه‬ ‫شکوفه حبیب‌زاده‪ -‬گروه صنعت‪ :‬آمار ‪8‬‬ ‫ماه منتهی به آبان س��ال ‪ 93‬تولید کاالهای‬ ‫منتخب صنعتی نش��ان می‌ده��د که از ‪31‬‬ ‫محصول مورد بررس��ی‪ 18 ،‬محصول رش��د‬ ‫تولید و ‪ 13‬محصول نیز افت تولید را تجربه‬ ‫کرده‌ان��د‪ .‬از مهم‌ترین محصوالتی که در این‬ ‫مدت رش��د تولید را نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته تجربه کرده‌اند‪ ،‬می‌توان به انواع‬ ‫س��واری‪ ،‬وان��ت‪ ،‬کمباین‪ ،‬کامیون کش��نده‪،‬‬ ‫اتوب��وس و مینی‌بوس اش��اره ک��رد‪ .‬هرچند‬ ‫رش��د تولید این ‪ 5‬محصول منتخب صنعتی‬ ‫با افزایش روبه‌رو بوده اما نس��بت به مهرماه‬ ‫روند کاهش��ی را تجربه می‏کند‪ .‬به‏طوری که‬ ‫براس��اس گزارش‏های رس��می‪ ،‬این روند در‬ ‫ش��هریورماه نیز به همین‌گونه کاهش داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹کاه�ش تولی�د ‪4‬محص�ول نخس�ت‬ ‫صنعتی‬ ‫‪ ‌،‬براس��اس آم��ار تولید‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫کااله��ای منتخب صنعت��ی و معدنی تولید‬ ‫انواع س��واری تا پایان آب��ان ‪ 612 ،۹۳‬هزار‬ ‫‪ 800‬دستگاه بوده که نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته ‪ 69/۷‬درصد تغییر کرده چرا‬ ‫ک��ه تولید این محص��ول در آبان‏ماه بیش از‬ ‫‪ 82‬هزار دس��تگاه بوده که نسبت به مهرماه‬ ‫افت منفی ‪ 5/9‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫وانت نیز به میزان ‪ 97/8‬هزار دستگاه تولید‬ ‫ش��ده که افزای��ش ‪64/۹‬درصدی را ش��اهد‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬اما این محصول هم نس��بت به‬ ‫ماه گذشته افت منفی ‪ 8/6‬درصدی را شاهد‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬اتوبوس و مینی‌بوس هم ‪0/46‬‬ ‫هزار دستگاه از ابتدای سال تا ماه مورد نظر‬ ‫تولید شده که نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته ‪ 53/3‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫تراکت��ور نیز در این مدت ب��ا تولید ‪۱۰‬هزار‬ ‫دستگاه‪ ،‬افزایش ‪۱۷‬درصدی را تجربه کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین تولید کامیون کش��نده نیز‬ ‫‪ 11‬هزار ‪ 200‬دس��تگاه بوده که نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه پارس��ال ‪ 138/3‬درصد رشد‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬تولید کمباین هم با افزایش‬ ‫‪ 177/5‬درصدی نس��بت به پارسال به ‪308‬‬ ‫دس��تگاه رسیده و تولید تراکتور نیز با تولید‬ ‫‪12‬هزار و ‪ 64‬دستگاه کاهش ‪ 18/8‬درصدی‬ ‫را تجربه کرد‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬تولید‬ ‫روغن‌نباتی در ‪ 8‬ماه امس��ال به ‪ 958‬هزار و‬ ‫‪ 32‬تن رس��ید که ‪۱/8‬درصد نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته تغییر داشته است‪ .‬حجم‬ ‫تولید دارو نی��ز ‪ ۲4/4‬میلیارد عدد بوده که‬ ‫نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته‪9/6‬‬ ‫درصد افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬پودر شوینده‬ ‫‪ 422‬ه��زار و ‪ 600‬ت��ن بوده که نس��بت به‬ ‫مدت مشابه س��ال قبل کاهش ‪6/4‬درصدی‬ ‫را تجرب��ه می‌کن��د‪ .‬الس��تیک خ��ودرو نیز‬ ‫‪۱48‬ه��زار ت��ن در ‪8‬ماه امس��ال ب��وده که‬ ‫‪7/3‬درصد افزایش را نس��بت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته تجربه کرده است‪ .‬همچنین‬ ‫حجم تولید کاغذ ‪389‬هزار و ‪ 200‬تن بوده‬ ‫که ‪ ۵/4‬درصد نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬تولید کارتن با‬ ‫کاه��ش ‪5/4‬درصدی به ‪236‬هزار و ‪600‬تن‬ ‫رسیده است‪ .‬نئوپان با افزایش ‪4/4‬درصدی‬ ‫ب��ه ‪642‬ه��زار و ‪ 400‬مترمکع��ب و تخت��ه‬ ‫فیب��ر و ‪ MDF‬نی��ز به ‪342‬ه��زار و ‪300‬‬ ‫مترمکع��ب افزایش ‪17/3‬درصدی را نش��ان‬ ‫می‏دهد‪ .‬س��موم دفع آف��ات نباتی با کاهش‬ ‫‪ 7/2‬درصدی ب��ه ‪21‬هزار تن و روغن موتور‬ ‫صنعتی تصفی��ه اول با افزایش ‪5/8‬درصدی‬ ‫به ‪564‬هزار و ‪100‬تن رس��یده است‪LAB .‬‬ ‫و ‪ DMT‬ب��ه ترتیب با کاهش ‪ 1/1‬و ‪38/3‬‬ ‫درص��دی ‪ 86/3‬و ‪18/5‬هزار تن تولید کرده‬ ‫از مهم‌ترین محصوالتی‬ ‫که در این مدت رشد‬ ‫تولید را نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته‬ ‫تجربه کرده‌اند‪ ،‬می‌توان‬ ‫به انواع سواری‪ ،‬وانت‪،‬‬ ‫کمباین‪ ،‬کامیون کشنده‪،‬‬ ‫اتوبوس و مینی‌بوس‬ ‫اشاره کرد‬ ‫اس��ت‪ .‬دوده نیز از ‪ 58/1‬ه��زار تن در ‪8‬ماه‬ ‫سال گذشته به ‪46‬هزار تن در ‪ 8‬ماه امسال‬ ‫رسیده و ‪20/9‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫الیاف پلی‌استر در ‪8‬ماه امسال ‪ 92/1‬هزار‬ ‫تن بوده که نس��بت به مدت مش��ابه س��ال‬ ‫گذش��ته کاه��ش ‪17/5‬درص��دی را تجربه‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬نخ پلی‏اس��تر هم از ‪163‬هزار و‬ ‫‪ 100‬ت��ن به ‪145‬هزار و ‪200‬تن رس��یده و‬ ‫کاهش ‪11‬درصدی را نش��ان می‏دهد‪ .‬الیاف‬ ‫اکریلیک نیز با ‪53‬درص��د تغییر به ‪17‬هزار‬ ‫و ‪ 900‬تن و در کنار آن نخ سیس��تم پنبه‏ای‬ ‫و ترکیب��ی الی��اف مصنوعی ب��ا کاهش ‪7/3‬‬ ‫درص��دی ب��ه ‪ 119‬هزار و ‪100‬تن رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬فرش ماشینی در این مدت ‪54‬هزار و‬ ‫‪ 769‬مترمربع تولید ش��د که نسبت به مدت‬ ‫پرداخت یارانه بخش صنعت تا پایان امسال‬ ‫ایرنا‪ -‬معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت گفت‪ :‬یارانه بخش صنعت به‌منظور‬ ‫حمای��ت از واحدهای تولیدی کوچک و متوس��ط و‬ ‫همچنین توس��عه صادرات خدمات فنی ـ مهندسی‬ ‫و محص��والت با فناوری باال تا پایان س��ال پرداخت‬ ‫خواهد شد‪ .‬علی یزدانی تصریح کرد‪ :‬براساس مصوبه‬ ‫دول��ت و در چارچوب قان��ون مبلغ یک هزار و ‪300‬‬ ‫میلیارد تومان به عنوان یارانه بخش صنعت به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اختصاص پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه یاران��ه صنعت از مح��ل اجرای‬ ‫مرحل��ه دوم قان��ون هدفمندی یارانه‏ه��ا اختصاص‬ ‫می‏یابد‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬از میزان یارانه تخصیص‏یافته‪،‬‬ ‫‪ 1200‬میلیارد تومان در جه��ت حمایت واحدهای‬ ‫تولی��دی کوچک و متوس��ط و ‪ 100‬میلیارد تومان‬ ‫نیز با هدف توسعه صادرات خدمات فنی ـ مهندسی‬ ‫روی خط خبر‬ ‫و محص��والت با فن��اوری باال‬ ‫اختص��اص می‏یاب��د‪ .‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گفت‪ :‬اقدام��ات پرداخت این‬ ‫یارانه انجام شده‪ ،‬اما متاسفانه‬ ‫هن��وز به خزانه ابالغ نش��ده تا این می��زان یارانه به‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت واریز شود‪ ،‬اما به‏طور‬ ‫قطع تا پایان س��ال جاری پرداخت خواهد ش��د‪ .‬بر‬ ‫اساس این گزارش‪ ،‬مطابق با اولویت‏بندی انجام شده‬ ‫از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬این منابع‬ ‫در اختیار آن دس��ته از واحدهایی قرار می‏گیرد که‬ ‫رقابت‏پذیر باشند‪ .‬این تسهیالت در قالب سرمایه در‬ ‫گردش اعطا خواهد شد و پیش‏بینی می‏شود تا پایان‬ ‫س��ال جاری‪ ،‬کار تخصیص اعتبار ب��ه متقاضیان با‬ ‫تایید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت عملیاتی شود‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬رییس هیات امنای سراس��ری ش��هرک‏های صنعت��ی ایران گفت‪:‬‬ ‫بازنگری در قانون مالیات‏ها و ارائه تسهیالت مناسب بانکی‪ ،‬موجب شکوفایی‬ ‫بخش صنعت کش��ور خواهد ش��د و در رونق تولید بس��یار موثر اس��ت‪ .‬نعیم‬ ‫ش��جاع‏الدین با بیان اینکه ورود ج��دی بخش خصوصی به تبیین رونق تولید‬ ‫بسیار ضروری اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تدوین این بسته برای کشور نجات‌بخش است و‬ ‫اگر می‏خواهیم در رونق تولید و بهبود ش��رایط اقتصادی کشور موفق باشیم‪،‬‬ ‫باید چالش‏های تولید و صنعتگران کشور دوباره بررسی و اصالح شود‪.‬‬ ‫مشابه سال گذشته ‪4/4‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪ .‬چرم و کفش هم به ترتیب ‪2‬هزار و ‪61‬‬ ‫فوت مربع و ‪5‬هزار و ‪ 470‬زوج تولید ش��ده‬ ‫که هر دو با کاهش ‪4/2‬درصد و ‪8/9‬درصدی‬ ‫مواجه بوده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزای�ش تولید محص�والت صوتی و‬ ‫تصویری و لوازم خانگی‬ ‫تلویزیون‌ه��ای ‪ LED‬و ‪ LCD‬ی��ک‬ ‫میلی��ون و ‪128‬هزار و ‪900‬دس��تگاه تولید‬ ‫ش��ده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫‪21/8‬درصد افزایش داش��ته است‪ .‬یخچال و‬ ‫فریزر ‪ 872‬هزار و ‪ 900‬دس��تگاه تولید شد‬ ‫و افزایش ‪30/3‬درصدی را شاهد بود‪ .‬ماشین‬ ‫لباسش��ویی ‪ ۵76‬هزار و ‪ 100‬تولید ش��د و‬ ‫افزایش ‪ 17/7‬درصدی را نشان داد‪ .‬همچنین‬ ‫کول��ر آبی با تولید ‪ 543‬و ‪ 900‬دس��تگاه در‬ ‫این مدت تولید شد و با کاهش ‪2/4‬درصدی‬ ‫مواج��ه بود‪ .‬عالوه ب��ر آن الکتروموتور نیز با‬ ‫تولید ‪4‬میلیون و ‪ 983‬هزار و ‪ 900‬دس��تگاه‬ ‫افزایش ‪4‬درصدی را نشان داد‪.‬‬ ‫حج��م تولی��د کاش��ی و س��رامیک ‪253‬‬ ‫میلی��ون مترمرب��ع بود که نس��بت به مدت‬ ‫مشابه پارس��ال ‪ 30/2‬درصد افزایش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬ظروف چینی و چینی بهداش��تی به‬ ‫ترتی��ب ‪ 33‬هزار و ‪ ۵‬ت��ن و ‪64‬هزار و ‪100‬‬ ‫تن تولید داش��ته که ظ��روف چینی افزایش‬ ‫‪12/4‬درص��دی و چینی بهداش��تی افزایش‬ ‫‪1/1‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در آمارهای ‪8‬ماهه امس��ال در‬ ‫کاالهای منتخب پتروش��یمی که به تفکیک‬ ‫محصوالت شیمیایی و پلیمری منتشر شده‪،‬‬ ‫پلی‏اتیل��ن(‪ )PE‬با افزایش ‪ 6/11‬درصدی به‬ ‫‪ 2‬میلیون و ‪ 212‬هزار تن‪ ،‬پلی‏پروپیلین(‪)PP‬‬ ‫با افزایش ‪12/87‬درصدی به ‪491‬هزار تن و‬ ‫پلی‏اس��تایرن(‪ )PS‬با کاهش ‪6/71‬درصدی‬ ‫به ‪77‬هزار تن رس��یده است‪ .‬این محصوالت‬ ‫در کنار س��ایر محصوالت پلیم��ری افزایش‬ ‫‪5/33‬درصدی را نشان می‏دهد و به ‪3‬میلیون‬ ‫و ‪ 574‬ه��زار تن رس��یده‏اند‪ .‬از س��ویی اوره‬ ‫و آمونی��اک ب��ه ترتی��ب با کاه��ش ‪ 1/87‬و‬ ‫افزایش ‪8/98‬درصدی به ‪2‬میلیون و ‪ 705‬و‬ ‫‪ 2‬میلیون و ‪ 193‬هزار تن رس��یده است که‬ ‫در کنار سایر محصوالت شیمیایی با افزایش‬ ‫‪8/66‬درصدی ‪28‬میلی��ون و ‪156‬هزار تن را‬ ‫نشان می‏دهد‪ .‬همچنین در بررسی عملکرد‬ ‫صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع‬ ‫الکترونیک تا آبان‏ماه نیز شاهد کاهش منابع‬ ‫س��رمایه‌ای صن��دوق به صنای��ع الکترونیک‬ ‫هس��تیم چراکه بر اس��اس آمارها؛ این منابع‬ ‫س��رمایه‌ای به ‪152‬ه��زار و ‪ 46‬میلیون ریال‬ ‫رسیده که نس��بت به مهرماه کاهش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬مجوزهای آم��وزش و پژوهش صادره‬ ‫در آبان‏ماه ‪ 93‬نیز براساس اطالعات ارسالی‬ ‫اس��تان‏ها نش��ان می‏دهد به‏ط��ور کلی این‬ ‫بخش با کاهش روبه‌رو بوده است‪ .‬طبق این‬ ‫آمار در زمینه پژوهش��ی در آبان‏ماه مجوزی‬ ‫صادر نش��ده اما در حوزه تحقیق و توس��عه‬ ‫یک مجوز صادر ش��ده که البته نسبت به ماه‬ ‫گذشته کاهش ‪50‬درصدی را نشان می‏دهد‪.‬‬ ‫همچنین در زمینه واحد فنی و مهندسی نیز‬ ‫با کاهش ‪66/7‬درصدی تنه��ا ‪3‬مجوز صادر‬ ‫شده اس��ت‪ .‬جواز تاس��یس مراکز پژوهشی‬ ‫ه��م با کاهش ‪50‬درصدی مواجه بوده و یک‬ ‫جواز در این حوزه صادر ش��د‪ .‬جواز تاسیس‬ ‫واحد فنی و مهندسی نیز ‪56/7‬درصد کاهش‬ ‫داش��ته و فقط ‪13‬مجوز صادر شده است‪6 .‬‬ ‫مج��وز برای گواهی تحقیق و توس��عه صادر‬ ‫ش��ده که افزای��ش ‪100‬درصدی را نش��ان‬ ‫می‏دهد که خود نمایانگر به نتیجه رس��یدن‬ ‫این پروژه‏ها در این ماه بوده است‪.‬‬ ‫برگزاری جشنواره ملی تجلیل از تالشگران کیفیت‬ ‫ش�اتا‪ -‬مش��اور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دبیر‬ ‫جشنواره ملی تجلیل از تالشگران کیفیت کشور گفت‪:‬‬ ‫چهارمین دوره جش��نواره ملی تجلیل از تالش��گران‬ ‫کیفی��ت کش��ور با حض��ور رییس مجمع تش��خیص‬ ‫مصلحت نظ��ام و وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت روز‬ ‫پنجشنبه ‪4‬دی ماه سال جاری در سالن همایش‏های‬ ‫بین‏المللی صدا و س��یما برگزار می‏شود‪ .‬بهروز ریاحی‬ ‫با اعالم این خبر افزود‪ :‬این جشنواره با هدف قدردانی‬ ‫از مدیران‪ ،‬کارشناسان و کارکنانی که در مسیر تحقق‬ ‫س��ند چشم‌انداز ‪ 20‬ساله کش��ور و تعالی و سرآمدی‬ ‫میهن اس�لامی ت�لاش می‏کنند با حض��ور ‪ 700‬نفر‬ ‫از مدی��ران و صاحب‌نظ��ران حوزه کیفیت و س��رآمد‬ ‫برگزار خواهد ش��د‪ .‬وی در ادامه یادآور ش��د‪ :‬در این‬ ‫مراس��م از ‪ 13‬نفر از مدیران و کارشناسان بخش‌های‬ ‫دولت��ی و غیردولتی با اهدای تندیس‪ ،‬نش��ان کیفیت‬ ‫ایرن�ا ‪ -‬مدیرعامل صندوق ضمانت س��رمایه‏گذاری صنایع کوچک گفت‪:‬‬ ‫تس��هیالت اعطای��ی این صندوق تاکن��ون برای صنایع کوچک تا س��قف ‪10‬‬ ‫میلیارد ریال بوده که با رایزنی‏های انجام ش��ده قرار اس��ت این سقف افزایش‬ ‫یاب��د‪ .‬علی تعقلی اظه��ار کرد‪ :‬انتظار می‏رود تا یک‌م��اه دیگر این صندوق به‬ ‫صنایع کوچک تا س��قف ‪ 30‬میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫صندوق ضمانت سرمایه‏گذاری صنایع کوچک با بانک‌های مختلفی تفاهمنامه‬ ‫همکاری امضا کرده است‪.‬‬ ‫و ل��وح تقدیر با حضور آیت‌اهلل‬ ‫هاش��می رفس��نجانی‪ ،‬رییس‬ ‫مجم��ع تش��خیص مصلحت‬ ‫نظ��ام تجلی��ل خواهد ش��د‪.‬‬ ‫در ای��ن مراس��م همچنی��ن‬ ‫از ‪ 3‬ت��ن از خدمتگ��زاران بخش دولت��ی و ‪ 10‬نفر از‬ ‫بخ��ش غیردولتی تجلیل خواهد ش��د‪ .‬مش��اور وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اف��زود‪ :‬در این جش��نواره‬ ‫برای نخس��تین‏بار تجربه‌های ‪ 4‬نفر از افراد برگزیده و‬ ‫تیم‌های بهبود کیفیت ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫جش��نواره ملی تجلیل از تالش��گران کیفیت کشور با‬ ‫مس��اعدت انجمن‌ها‪ ،‬تشکل‌ها و سازمان‏های دولتی و‬ ‫غیردولتی فعال در حوزه کیفیت و س��رآمدی با هدف‬ ‫معرفی خدمتگزاران حوزه تولید و خدمات کش��ور در‬ ‫دی‏ماه هر سال برگزار می‏شود‪.‬‬ ‫ف�ارس ‪ -‬عضو هی��ات مدیره خانه صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ایران با بیان‬ ‫اینکه ایران در صادرات برخی محصوالت کش��اورزی‪ ،‬معدنی‪ ،‬صنایع غذایی‪،‬‬ ‫گردش��گری‪ ،‬خدمات‪ ،‬محصوالت ‪ IT‬و نانو دارای قابلیت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫رس��یدن به اقتصاد بدون نفت باید ابتدا مزیت‌های صادراتی کشور شناسایی‬ ‫شوند‪ .‬آرمان خالقی اظهار کرد‪ :‬برای این کار الزم است ابتدا مزیت‌های کشور‬ ‫شناس��ایی ش��وند به‌طوری که ظرفیت‌ه��ای موجود در بخش‌ه��ای طبیعی‪،‬‬ ‫معادن‪ ،‬صنعت‪ ،‬گردشگری و خدمات شناسایی شود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فساد‪ ،‬می‌شکاند‬ ‫حسین ساسانی‬ ‫مدیر کارگروه توسعه پایدار‬ ‫فرهنگستان علوم‬ ‫ریشه فساد‪ ،‬فعل التین‪ Rumpere‬به معنای شکستن‬ ‫اس��ت بنابراین در فساد چیزی می‌شکند یا نقض می‌شود‬ ‫که آن ممکن اس��ت رفتار اخالقی یا ش��یوه قانونی و غالبا‬ ‫مقررات اداری باش��د‪ .‬طبق تعریف بانک جهانی و سازمان‬ ‫شفافیت بین‌الملل‪ ،‬فساد سوءاستفاده از اختیارات دولتی‬ ‫(قدرت عمومی) برای کس��ب منافع شخصی و خصوصی‬ ‫است‪ .‬شاخص‌های فسادی که در جهان مطرح است شامل‬ ‫ش��اخص تجارت بین‌المللی‪ ،‬ش��اخص راهنمای ریسک‬ ‫بین‌الملل‪ ،‬ش��اخص گزارش رقابت جهانی‪ ،‬شاخص‌های‬ ‫اخالق��ی و فس��اد ش��رکت‌ها‪ ،‬ش��اخص‌های حکمرانی و‬ ‫شاخص ادراک فساد است که هر یک در جای خود بخشی‬ ‫از این مسئله را مورد بررسی قرار می‏دهد‪ .‬شاخص تجارت‬ ‫بین‌الملل��ی که به وس��یله تع��دادی از متخصصان تعیین‬ ‫می‌ش��ود از سال‪ 1980‬تا‪ 1983‬م زیر نظر سازمان تجارت‬ ‫بین‌المللی بود و اکنون زیرنظر اتحادیه روشنفکران اقتصاد‬ ‫اداره می‌شود‪ .‬این شاخص‪ ،‬کشورها را از صفر تا‪ 10‬براساس‬ ‫میزان فس��اد در معامالت تجاری و پرداخت‌های مشکوک‬ ‫رتبه‌بندی می‌کند‪ .‬شاخص راهنمای ریسک بین‌الملل از‬ ‫سال ‪ 1982‬م منتش��ر می‌شود‪ .‬شاخص راهنمای ریسک‬ ‫بین‌الملل برای مش��خص کردن میزانی است که احتماال‬ ‫مقامات ارشد دولتی‪ ،‬تقاضای پرداخت‌های خاصی دارند‪.‬‬ ‫درنتیجهنسبت به این خواست‌ها‪ ،‬پرداخت‌هایغیرقانونی‬ ‫در س��طح پایین دولتی انتظار می‌رود که به ش��کل رشوه‬ ‫مرتبط ب��ا جوازهای وارداتی و صادرات��ی‪ ،‬کنترل نرخ ارز‪،‬‬ ‫ارزیابی‌های مالیاتی‪ ،‬حمایت‌های پلیسی اخذ وام و امتیاز‬ ‫باش��د‪ .‬مبنا در ش��اخص گزارش رقابت جهانی مقادیر به‬ ‫دست آمده از پاسخ‌های مدیران بنگاه‌های اقتصادی است‪.‬‬ ‫در این نظرخواهی از بنگاه‌های اقتصادی درباره زمینه‌های‬ ‫مختلفرقابتدرکشورهایمیزبانیکهآنهاسرمایه‌گذاری‬ ‫می‌کنند پرس��یده می‌شود‪ .‬این شاخص مقادیری از یک تا‬ ‫‪ 7‬می‌گی��رد و میزان پرداخت‌‌ه��ای اضافی مرتبط با مجوز‬ ‫واردات و ص��ادرات‪ ،‬ج��واز کس��ب‌وکار‪ ،‬کنترل ن��رخ ارز‪،‬‬ ‫ارزیابی مالیاتی‪ ،‬حمایت‌های پلیس��ی و درخواس��ت وام را‬ ‫مشخص می‌کند‪ .‬ش��اخص‌های اخالقی و فساد شرکت‌ها‬ ‫نی��ز پایبن��دی راهبران ش��رکت‌ها و عملکرد ش��رکت‌ها‬ ‫درخصوص فس��اد‪ ،‬پرداخت رشوه و‪ ...‬را مورد سنجش قرار‬ ‫می‌دهد‪ .‬ش��اخص‌های حکمرانی هم شاخص پاسخگویی‬ ‫و حق اظهارنظر که حقوق انس��انی‪ ،‬ش��هروندی و سیاسی‬ ‫افراد اس��ت را اندازه‌گیری می‌کند‪ .‬ش��اخص عدم ثبات و‬ ‫درگیری سیاس��ی که احتمال فعالیت‌ه��ای تهدیدآمیز‬ ‫یا تغیی��ر در حکومت اس��ت (میزان تروریس��ت) را مورد‬ ‫بررس��ی قرار می‏دهد‪ .‬ش��اخص کارآم��دی حاکمیت نیز‬ ‫میزان بوروکراس��ی اداری و کیفیت ارائه خدمات عمومی‬ ‫را اندازه‌گیری می‌کند‪ .‬بار س��نگین مقررات هم آثار نهایی‬ ‫سیاست‌های نامناسب بازار را اندازه‌گیری می‌کند‪ .‬کنترل‬ ‫فساد هم عمل قدرت‌بخش عمومی برای منافع شخصی را‬ ‫اندازه‌گیری می‌‌کند که ش��امل فساد خرد و کالن و تصرف‬ ‫و نفوذ در دولت به وس��یله گروه‌های ذی‌نفع است‪ .‬شاخص‬ ‫فس��اد بین‌الملل‪ ،‬س��ازمانی غیردولتی اس��ت که در سال‬ ‫‪1993‬متاسیسشد‪.‬دفتراصلیآندربرلینآلمانقراردارد‬ ‫و هدف این س��ازمان‪ ،‬تالش برای مبارزه با فساد و افزایش‬ ‫آگاهی در مورد آن است‪ .‬این سازمان ساالنه اقدام به انتشار‬ ‫ش��اخص ادراک فساد می‌کند‪ .‬س��نجش فساد به استفاده‬ ‫از ش��اخص‌هایی نظیر فساد‪ ،‬اختالس‪ ،‬رشوه‌گیری‪ ،‬خرید‬ ‫و فروش پس��ت‌های دولتی‪ ،‬رشوه‌پذیری دستگاه قضایی‪،‬‬ ‫فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و نبود‬ ‫مقابل��ه کافی یا ناکارآیی در پیکار علیه مواد مخدر اس��ت‪.‬‬ ‫این س��ازمان‏ها همگی ماموریت ایج��اد تغییر برای خلق‬ ‫جهانی عاری از فس��اد را دارند و برای این امر به‏طور مداوم‬ ‫به بررس��ی ش��رکت‏ها‪ ،‬س��ازمان‏ها و دولت‏ها می‏پردازند‪.‬‬ ‫ش��اخص ادراک فساد شامل ش��اخص ‪ CPI‬و ‪ BPI‬است‬ ‫ک��ه هر یک تعاریف مربوط به خود را دارد‪ .‬ش��اخص ‪CPI‬‬ ‫که تقاضای فساد را نشان می‌دهد‪ ،‬شاخصی ترکیبی است‬ ‫که به‏وسیله اندازه‌گیری‌های گوناگون میدانی و اسنادی به‬ ‫دست می‌آید و مبتنی بر ادراک و نگرش تعدادی از تاجران‪،‬‬ ‫تحلیلگراناقتصادی‪،‬سیاستمدارانومدیرانبخشدولتی‬ ‫اس��ت‪ .‬این شاخص میزان سالمت کشورها را از صفر تا ‪10‬‬ ‫نش��ان می‌دهد و هر چه این عدد به ‪ 10‬نزدیکتر باش��د آن‬ ‫کشور سالم‌تر است‪ .‬در حال حاضر اطالعات این شاخص از‬ ‫‪ 12‬منبع تامین می‌شود‪ .‬به عبارت دیگر ‪ 12‬منبع و مرجع‬ ‫بین‌‌المللی اطالعات الزم برای محاس��به شاخص ‪ CPI‬را‬ ‫ارائ��ه می‌کنند‪ .‬این ‪ 12‬مرجع‪ 18 ،‬ن��وع اطالعات را تولید‬ ‫می‌کنند که از آنها برای محاسبه شاخص استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫دوره زمانی اطالعات استفاده شده برای محاسبه شاخص‪،‬‬ ‫معموال دو س��ال اس��ت‪ .‬همان‌گونه که س��ازمان شفافیت‬ ‫بین‌‌المللی اش��اره کرده است‪ CPI ،‬ش��اخصی برای بیان‬ ‫فس��اد مالی است و فقط رش��وه را اندازه‌گیری می‌کند‪ ،‬در‬ ‫حالی‏که ش��اخص ‪ BPI‬نش��ان‌دهنده عرضه فساد است‬ ‫در مقابل ‪ CPI‬که تقاضای فس��اد اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫‪ BPI‬ش��اخص پرداخت‌کنندگان رش��وه و ‪ CPI‬شاخص‬ ‫دریافت‌کنندگان رشوه است‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫توسعه صنعت خودرو‬ ‫با زبان علمی‬ ‫ساسان قربانی‬ ‫دبیر شورای سیاست‌گذاری‬ ‫صنعت خودرو‬ ‫آماره��ا گویای آن اس��ت که خودروس��ازی در‬ ‫توسعه صنعتی کشور نقش مهمی داشته و تاثیر‬ ‫آن در رش��د تولی��د ناخالص کش��ور و همچنین‬ ‫افزایش اشتغالزایی را به وضوح می‌توان مشاهده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫با این حال این سوال پیش می‌آید که این صنعت‬ ‫ت��ا چه اندازه می‌تواند جایگاه خود را حفظ کرده‬ ‫یا ارتقا پیدا کند؟ به نظر می‌رسد برای رشد این‬ ‫صنعت باید س��ایر نهادها و س��ازمان‌ها همچون‬ ‫مجلس در کن��ار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به عنوان متولی این بخش حضوری موثر و فعال‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ل حاضر پیگی��ری و مصمم ب��ودن این‬ ‫درح��ا ‌‬ ‫وزارتخان��ه ب��رای تحق��ق اه��داف و برنامه‌های‬ ‫توس��عه‌ای در حوزه صنعت خ��ودرو بیش از این‬ ‫در متحول کردن آینده این صنعت در دوره‌هایی‬ ‫محدود دیده ش��ده اس��ت اما اینک��ه این اهداف‬ ‫بخواه��د به‌عم��ل نزدی��ک و محقق ش��ود باید‬ ‫نهاده��ای ذی‌ربط در توس��عه صنعت��ی در کنار‬ ‫تولیدکننده باش��ند‪ .‬به‌طور مث��ال صنایع بزرگ‬ ‫کش��ور همچون خودرو تا زمانی‌که سیاست‌های‬ ‫پول��ی و بانکی تغییر پیدا نکند نمی‌تواند متحول‬ ‫ش��ود‌؛ یا اینکه این صنعت نمی‌تواند مس��تقل از‬ ‫نظام قانون‌گذاری کشور باشد‪.‬‬ ‫باید توجه داش��ت که در چند سال اخیر‪ ،‬رکود‬ ‫در تولی��د از دل تحریم‌ه��ای داخلی و بین‌الملل‬ ‫بی��رون آمده ک��ه این امر باعث ش��ده اتفاقی در‬ ‫حوزه توسعه این صنعت رخ ندهد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫مناقش��ات قیمت‌گذاری نیز موجب ش��د تا بازار‬ ‫خودرو نابس��امان شود و خودروسازان با توجه به‬ ‫اینکه بخ��ش اعظمی از درآمد خ��ود را از پیش‬ ‫فروش خودرو کسب می‌کردند‪ ،‬در این فرآیند با‬ ‫مشکالت جدی روبه‌رو شوند‪.‬‬ ‫با این ح��ال پیش از اینها و قبل از تحریم‌های‬ ‫داخلی نیز ش��اهد قهر بانک‌ها ب��ا بخش تولید و‬ ‫حمای��ت مح��دود دولت از این صنع��ت در کنار‬ ‫تحریم‌ه��ای بین‌الملل و حضور ش��ورای رقابت‬ ‫در بحث قیمت‌گذاری بودیم این درحالی اس��ت‬ ‫که خودروسازان نیز برای توسعه این صنعت کار‬ ‫خاص��ی انجام ندادند‪ .‬درحالی که در آن زمان نه‬ ‫ش��ورای رقابتی بوده و نه تحریم‌های بین‌المللی‬ ‫که این روند نش��ان از بی‌برنامگی خودروس��ازان‬ ‫در توس��عه نیافتن این صنع��ت دارد‪ .‬آن هم در‬ ‫شرایطی که در گذشته خودروسازان منابع مالی‬ ‫فراوان��ی در کن��ار فرصت‌های طالی��ی در حوزه‬ ‫تولید داش��تند که در مس��یر درست خود از آنها‬ ‫استفاده نشد‪ .‬اما درحال‌حاضر اتفاقات گذشته تا‬ ‫اندازه‌ای خودروس��ازان را هوشیار کرده و موجب‬ ‫ش��ده تا آگاهی برای تحول بنیانی و ساختارهای‬ ‫این صنعت را در نظر بگیرند‪ .‬با این وجود تجربه‬ ‫نش��ان داده وقتی تولیدکنن��ده در یک بخش به‬ ‫آگاه��ی می‌رس��د‪ ،‬ظرفیت بخش دیگ��ر خالی و‬ ‫موانع در دیگر بخش‌ها ایجاد می‌ش��ود‪ .‬از این‌رو‬ ‫باید توجه داش��ت صنع��ت و تولید با زبان علمی‬ ‫توسعه پیدا می‌کنند و بر این اساس باید با منطق‬ ‫و زب��ان تولید پیش رف��ت‪ ،‬در غیر این صورت نه‬ ‫توس��عه صنعتی و اش��تغالزایی ایجاد می‌شود و‬ ‫نه مصرف‌کننده از داش��تن خودروهای باکیفیت‬ ‫بهره‌مند خواهد شد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫خودرو‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر تجمیع خودروسازان کوچک با هدف کاهش هزینه‌های تولید تاکید کرد‬ ‫تولید اقتصادی با ادغام خودروسازها‬ ‫حس�ین علی�زاده‪ -‬گ�روه صنع�ت‪ :‬تجمی�ع و ادغام چند ش�رکت‬ ‫خودروس�ازی با یکدیگر با هدف کاهش قیمت تمام شده‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫طراح�ی و بازاریابی و همچنین کاهش رقبای بالفعل در کنار افزایش‬ ‫س�ود حاصل از فروش‪ ،‬نکته‌ای بود که پیش از این از س�وی بزرگان‬ ‫صنعت خودروس�ازی پیش‌بینی ش�ده بود و قبل از ورود به قرن ‪۲۱‬‬ ‫نیز به وقوع پیوس�ت‪ .‬این در حالی اس�ت که اواخر ‪۱۹۲۰‬م نزدیک به‬ ‫‪ ۳۰۰‬خودروساز در جهان در حال فعالیت بودند ک ‌ه در دهه‌های اخیر‬ ‫این رقم به میزان نزدیک به ‪ 0/1‬تقلیل پیدا کرده اس�ت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در تازه‌ترین‬ ‫اظهارنظر خود از خودروسازان کوچک خواست‬ ‫ت��ا با ادغام در یکدیگ��ر خودرویی با تیراژ بیش‬ ‫از صده��زار دس��تگاه تولی��د کنن��د‪ .‬مهندس‬ ‫محمدرض��ا نعمت‌زاده در جدیدترین جلس��ه‬ ‫شورای سیاس��تگذاری خودرو با مطرح کردن‬ ‫ای��ن ایده اعالم ک��رده که در صورت این ادغام‪،‬‬ ‫هزینه‌های تمام ش��ده تولید این محصوالت به‬ ‫شدت کاهش یافته و امکان داخلی‌سازی بخش‬ ‫زیادی از قطعات این خودروها نیز وجود خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬وی با اش��اره به تجربیات کش��ورهای‬ ‫صاحب صنعت خودرو‪ ،‬تعداد زیاد خودروسازی‬ ‫در کشور را به صالح ندانست و افزود‪ :‬باید برای‬ ‫اقتصادی کردن تولیدات این صنعت به س��مت‬ ‫ادغام و مشارکت حرکت کنیم‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫چندین ش��رکت خودروسازی کوچک از جمله‬ ‫مدی��ران خودرو‪ ،‬کرمان خ��ودرو‪ ،‬دیار خودرو‪،‬‬ ‫خودروسازی راین‪ ،‬خودروسازی مرتب و بهمن‬ ‫موتور با تیراژهای پایین به تولید انواع خودروی‬ ‫س��واری مشغول هس��تند‪ ،‬بر این اساس پایین‬ ‫ب��ودن تیراژ تولید ای��ن خودروها باعث افزایش‬ ‫هزینه‌های تمام ش��ده تولی��د و افزایش قیمت‬ ‫فروش این خودروها در کشور شده است‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬پایین ب��ودن تیراژ تولید این‬ ‫خودروس��ازها باعث ش��ده به‌طور تقریبی تمام‬ ‫محص��والت این ش��رکت‌های خودروس��ازی‬ ‫به‌صورت فول س��ی‌کی در کش��ور تولید شوند‬ ‫به‌گونه‌ای که قطعات این خودروها به‌طور کامل‬ ‫از کشورهای خارجی وارد و تنها در ایران مونتاژ‬ ‫می‌ش��وند‪ .‬در این می��ان مهندس نعمت‌زاده از‬ ‫خودروس��ازان کوچک انتقاد کرده که کار شما‬ ‫در واردات قطع��ات از خارج از کش��ور و مونتاژ‬ ‫کاری ص��رف برخ�لاف مصال��ح بخش صنعت‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬زیرا این کار ارزش‌افزوده‌ای در‬ ‫کش��ور ایجاد نکرده و تنها باعث وابس��تگی ما‬ ‫ب��ه صنعتگ��ران خارجی ب��رای تامین قطعات‬ ‫ش��ده است‪ .‬بر این اس��اس وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت از خودروس��ازان کوچک خواسته در‬ ‫زمینه نحوه ادغام با یکدیگر بررس��ی‌های الزم‬ ‫را انج��ام داده و پیش��نهاد عملی خود را به این‬ ‫وزارتخانه ارائه کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش بهره‌وری با ادغام‬ ‫ای��ده ادغام خودروس��ازان سال‌هاس��ت که‬ ‫در صنعت خودروس��ازی ایران مطرح اس��ت‪.‬‬ ‫همان دورانی که رضا ویس��ه‪ ،‬ریاست سازمان‬ ‫گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران را برعهده‬ ‫همین میزان نیز در س�ال‌های گذشته در ‪ ۷‬گروه خودروسازی بزرگ‬ ‫یعنی جنرال‌موتورز‪ ،‬تویوتا‪ ،‬فورد‪ ،‬رنو‪ ،‬نیسان‪ ،‬فولکس واگن و دایلمر‬ ‫کرایس�لر تجمیع شدند که بیش از ‪۷۰‬درصد از فروش جهانی خودرو‬ ‫و لوازم یدکی را در اختیار گرفتند و همچنان در حال ادغام هستند‪.‬‬ ‫«جیانی آنجلی»‪ ،‬که نزدیک به ‪ ۳۰‬س�ال ریاس�ت گروه خودروسازی‬ ‫فیات را بر عهده داشت در سال ‪۱۹۸۷‬م پیش‌بینی کرده بود تا پایان‬ ‫سال ‪۱۹۹۰‬م خودروسازان فعال در جهان با یکدیگر ادغام شده و تنها‬ ‫‪ ۱۲‬خودروسازی بزرگ در جهان به‌طور جدی فعالیت خواهند داشت‬ ‫که این پیشگویی درس�ت از آب درآمد‪ .‬در این میان صنعت خودرو‬ ‫ایران نیز با توجه به ساختار مشابه با صنعت خودرو جهان‪ ،‬باید رویه‬ ‫مش�ابهی را پیش گرفته و به ادغام شرکت‌های خودروسازی کوچک‬ ‫دس�ت بزند‪ .‬این در حالی اس�ت که خودروسازان کوچک در ایران با‬ ‫توج�ه به تیراژ محدود در فرآیند تولیدش�ان نه تنها به ارزش‌افزوده‬ ‫قاب�ل توجهی دس�ت پیدا نمی‌کنن�د‪ ،‬بلکه رویه تولی�د خودروهای‬ ‫داخلی را به سمت مونتاژکاری پیش برده و به تولید خودروهای فول‬ ‫سی‌کی‌دی (قطعات منفصله خودرو) دست می‌زنند‪.‬‬ ‫و قطعه‌ساز در کشور‪ ،‬امکان رقابتی‌تر شدن و‬ ‫تولید بیشتر خودرو فراهم می‌شود‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫باال بردن تیراژ خ��ودرو در کارخانه‌ها موجب‬ ‫کاه��ش هزینه‌ه��ای تولید می‌ش��ود‪ .‬وی با‬ ‫تاکی��د بر اینک��ه دولت می‌تواند ب��رای ادغام‬ ‫ش��رکت‌های کوچک خودروس��از و قطعه‌ساز‬ ‫و سرعت بخش��یدن به این روند‪ ،‬مشوق‌های‬ ‫مختلف��ی از جمله مش��وق‌های مالیاتی ارائه‬ ‫دهد‪ ،‬گفت‪ :‬البته برای اجرایی‌ش��دن سیاست‬ ‫ادغام شرکت‌های کوچک و خلق کارخانه‌های‬ ‫ب��زرگ‪ ،‬چند س��الی زمان الزم اس��ت و این‬ ‫رویداد در کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود‪.‬‬ ‫داشت‪ ،‬این ایده را به‌طور جدی پیگیری کرد؛‬ ‫ایده‌ای ک��ه در نهایت در عمر دولت هش��تم‬ ‫به س��رانجام نرس��ید‪ .‬این طرح از همان ابتدا‬ ‫موافقان و مخالفان بس��یاری داش��ته و دارد‪.‬‬ ‫موافقان تنها راه نجات صنعت خودروس��ازی‬ ‫را ادغام شرکت‌های بزرگ خودروسازی کشور‬ ‫می‌دانند و مخالفان بر ایجاد انحصار در صورت‬ ‫ادغام خودروسازان تاکید می‌کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��ابق ش��رکت خودروس��ازی‬ ‫س��ایپا و عضو کنون��ی کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجل��س نیز در س��ال‌های ‪ ۸۶‬و ‪،۸۸‬‬ ‫خواس��تار ادغام خودروسازان با یکدیگر شده‬ ‫و این فرآیند را به‌عن��وان یکی از راه‌حل‌های‬ ‫بهبود وضع ای��ن صنعت ارزیاب��ی کرده بود‪.‬‬ ‫راه‌حلی که به‌زعم وی‪ ،‬باعث رشد بهره‌وری و‬ ‫جلوگیری از دوباره‌کاری‌های پرهزینه و زمانبر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬با این حال منظور وی در گذش��ته‬ ‫ادغام خودروس��ازان بزرگ ب��وده که می‌توان‬ ‫علت تجمیع خودروس��ازان بزرگ را به ادغام‬ ‫خودروسازان کوچک تعمیم داد‪.‬‬ ‫به باور مهرداد بذرپاش‪ ،‬نخستین دلیل برای‬ ‫ادغام‪ ،‬ظرفیت‌های خالی در خودروسازی‌های‬ ‫بزرگ کش��ور بوده اس��ت‪ .‬وی معتقد اس��ت‬ ‫منظور تنها ظرفیت تولید نبوده و ظرفیت‌های‬ ‫قطعه‌س��ازی‪ ،‬مهندس��ی‪ ،‬تحقیقاتی‪ ،‬مالی و‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬فن��ی و فن��اوری‪ ،‬ف��روش و‬ ‫خدمات پس از فروش‪ ،‬بیمه و هزاران ظرفیت‬ ‫خ��وب دیگری که ایجاد ش��ده ولی هنوز هم‬ ‫به ش��کل موازی ایجاد می‌ش��ود و بهره‌وری‬ ‫راکاهش می‌دهد‪ .‬نتیجه این‌که نه مش��تری‬ ‫راضی است‪ ،‬نه خودروساز و نه دولت‪.‬‬ ‫دلیل دیگر نماینده مردم تهران در مجلس‪،‬‬ ‫تجرب��ه ش��رکت‌های باس��ابقه و پیش��روی‬ ‫خودروسازی جهان است‪ .‬وی بیان می‌کند در‬ ‫عصر کنونی شرکت‌های پیشرو به این نتیجه‬ ‫رس��یده‌اند به جای رقابت با یکدیگر شراکت‬ ‫و اتحاد اس��تراتژیک داش��ته باشند‪ .‬چون اگر‬ ‫رقابت حالت فرسایش��ی پیدا کن��د‪ ،‬منابع را‬ ‫ات�لاف می‌کند و چون مناب��ع (چه مواد اولیه‬ ‫و چه بازارها) محدود اس��ت‪ ،‬منافع بلندمدت‬ ‫بنگاه‌ها اقتضا می‌کند شریک‌های خوبی باشند‬ ‫تا رقیب‌های خوب‪ .‬با این حال پیشنهاد ادغام‬ ‫نعمت بخش‪ :‬ارائه‬ ‫مشوق‌های اقتصادی‬ ‫از سوی دولت به‬ ‫خودروسازان و‬ ‫قطعه‌سازان‪ ،‬به تسریع‬ ‫ادغام شرکت‌های کوچک‬ ‫و خلق تولیدکنندگان‬ ‫خودرو با تیراژ باال منجر‬ ‫می‌شود‬ ‫خودروس��ازان با یکدیگر با مخالفت مستقیم‬ ‫علی‌اکبر محرابیان‪ ،‬وزیر صنایع و معادن وقت‬ ‫و مجلس روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫سیدحس��ین هاش��می‪ ،‬رییس کمیسیون‬ ‫صنایع مجلس هش��تم نیز به‌عن��وان یکی از‬ ‫مخالف��ان این طرح در س��ال ‪ ۹۰‬تاکید کرده‬ ‫بود که وقتی در دنیا دو ش��رکت خودروس��از‬ ‫قصد ادغام شدن را دارند‪ ،‬درخصوص مسائل‬ ‫مالی‪ ،‬وضعیت بازار و س��ایر م��وارد تحقیق و‬ ‫بررس��ی انجام می‌دهند تا نقاط مشترک خود‬ ‫را پیدا کنند و بتوانند زمانی که ادغام ش��دند‬ ‫هزینه‌ه��ای بخش‌ه��ای مش��ترک را کاهش‬ ‫دهند‪ .‬ب��ا این حال به نظر می‌رس��د موافقان‬ ‫ادغام خودروس��ازان ب��ا یکدیگر درحال‌حاضر‬ ‫بیش��تر ب��وده ک��ه نیازمن��د کارشناس��ی و‬ ‫برنامه‌ریزی درست و منسجم است‪.‬‬ ‫‹ ‹ادغام با ارائه مشوق‌های اقتصادی‬ ‫در همین ح��ال دبیر‬ ‫انجمن خودروسازان با‬ ‫تاکی��د بر ل��زوم ادغام‬ ‫شرکت‌های خودروساز‬ ‫کوچک کش��ور گفت‪:‬‬ ‫ارائه مش��وق‌های اقتصادی از سوی دولت به‬ ‫خودروس��ازان و قطعه‌سازان‪ ،‬به تسریع ادغام‬ ‫ش��رکت‌های کوچک و خل��ق تولیدکنندگان‬ ‫خودرو با تیراژ باال منجر می‌شود‪.‬‬ ‫احمد نعمت‌بخش با اش��اره به جلسه هفته‬ ‫گذشته شورای سیاستگذاری خودرو با حضور‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬به دنبال‬ ‫صحبت‌ها و تصمیم‌های این جلسه و با تاکید‬ ‫ش��خص وزیر‪ ،‬راهکارهای ادغام ش��رکت‌های‬ ‫خودروساز کوچک و با تیراژ کم مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬پیشنهادی مبنی بر ادغام‬ ‫ش��رکت‌های خودروس��از و قطعه‌س��از از آن‬ ‫جهت مطرح ش��د ک��ه درحال‌حاضر بیش از‬ ‫‪ ۲۸‬شرکت خودروساز در کشور وجود دارد اما‬ ‫میزان تولید برخی از آنها تنها ‪۱۰‬هزار دستگاه‬ ‫خودرو در س��ال است‪ .‬نعمت‌بخش با اشاره به‬ ‫اینکه در صورت ادغام شرکت‌های خودروساز‬ ‫‹ ‹همکاری با کش�ورهای صاحب‌نام در‬ ‫تولید‬ ‫عضو کمیسیون صنایع‬ ‫و معادن مجلس نیز به‬ ‫عن��وان یک��ی دیگر از‬ ‫موافق��ان ای��ن طرح‪،‬‬ ‫ادغ��ام کارخانه‌ه��ای‬ ‫خودروس��ازی را مثبت ارزیاب��ی کرد و گفت‪:‬‬ ‫البته دولت باید امکان شکل‌گیری قطب‌های‬ ‫جدید خودروس��ازی با مش��ارکت کشورهای‬ ‫صاحب‌نام را فراهم کند تا شاهد ایجاد رقابت‬ ‫در بازار باشیم‪ .‬موید حسینی‌صدر در ارتباط با‬ ‫پیش��نهاد وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مبنی‬ ‫بر ضرورت ادغام کارخانه‌های خودروس��ازی‬ ‫کش��ور اف��زود‪ :‬در تم��ام دنیا تجرب��ه ادغام‬ ‫کارخانه‌های کوچک با موفقیت همراه بوده و‬ ‫بنده نیز با این پیش��نهاد کاملا موافق هستم‪.‬‬ ‫وی حض��ور بخ��ش خصوص��ی در صنع��ت‬ ‫خودروس��ازی را ام��ری ض��روری دانس��ت و‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬دولت بای��د همگام ب��ا ادغام‬ ‫خودروس��ازی‌ها‪ ،‬قطب‌ه��ای جدی��د را ب��ا‬ ‫مش��ارکت بخش خصوص��ی در مناطق کمتر‬ ‫توسعه یافته تش��کیل دهد‪ .‬با توجه به اینکه‬ ‫پیش از این طرح‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در دول��ت یازدهم درخصوص صنعت‬ ‫خودرو تاکنون موج��ب افزایش تیراژ تولید و‬ ‫تغییر ساختاری در این صنعت شده است‪ ،‬به‬ ‫نظ��ر می‌رس��د فرآین��د ادغام خودروس��ازان‬ ‫کوچک با یکدیگر نیز دور از انتظار نباشد‪.‬‬ ‫با این ح��ال اجرایی کردن ای��ن طرح نیز به‬ ‫موافقت خودروس��ازان خصوصی بستگی دارد‬ ‫تا در کنار بسترسازی مناسب تولیدکنندگان‬ ‫کوچک بتوانند در سایه ادغام با یکدیگر موانع‬ ‫توسعه صنعت را از پیش‌رو بردارند‪.‬‬ ‫خودروسازان‬ ‫روی خط خبر‬ ‫باش�گاه خبرنگاران‪ -‬عبدال��ه بابایی‪ ،‬معاون فروش‬ ‫ش��رکت ایران‌خ��ودرو گفت‪ :‬برای پوش��ش تمام اقش��ار‬ ‫جامعه و پاس��خگویی به توقع بجای آنها مبنی بر عرضه‬ ‫خودروه��ای ب��ه‌روز و زیب��ا‪ ،‬نیازمند حمایت از توس��عه‬ ‫محصول هستیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه تفکر ایران‌خودرو‬ ‫این اس��ت که باید از تیراژ محوری صرف خارج ش��ویم و‬ ‫در کن��ار آن به محصول محوری نی��ز بپردازیم‪‌،‬افزود‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه جامعه از ما برای ارائه خودروهای به‌روز و‬ ‫زیبا توقع دارد که قابل دس��ترس برای تمام اقشار باشد‪،‬‬ ‫بنابراین سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که بتوانیم توسعه‬ ‫محصول را س��رعت بخشیم‪ .‬وی تاکید کرد که معتقدیم‬ ‫حاشیه باید در خود تولید اتفاق بیفتد‪ ،‬نه توسط دالل‪.‬‬ ‫خبر خ�ودرو‪ -‬محمدرضا نجفی‌من��ش‪ ،‬عضو هیات‬ ‫مدیره انجمن قطعه‌س��ازان از تدوین برنامه قطعه‌سازان‬ ‫در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬خب��ر داد و گفت‪ :‬در راس��تای اهداف و‬ ‫سیاس��ت‌های صنعت خودرو در افق ‪ ۱۴۰۴‬قطعه‌سازان‬ ‫طرح��ی را برای پیش��رفت و توس��عه صنع��ت خودرو و‬ ‫قطعه‌س��ازی کش��ور به وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫ارائه کرده‌اند‪ .‬وی با بیان اینکه بر اس��اس این برنامه باید‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫وضعیت قطعه‌س��ازان به لحاظ تولید‪ ،‬صادرات و کیفیت‬ ‫در تولید ‪ ۵‬برابر وضعیت موجود ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫اعالم قطعه‌س��ازان در طراح��ی و تولید حدود ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬‬ ‫درصد از قطعات خودروهای جدید مقرر شد برای تامین‬ ‫مواد اولیه مثل ورق و فوالد آلیاژی و مواد پلیمری وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کمک کند تا س��اخت داخل در‬ ‫این بخش افزایش یابد‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬پیش��نهاد شد‬ ‫چنانچه در راس��تای طراحی پلتفرم‌ه��ای ایران‌خودرو و‬ ‫ک منبعی با قطعه‌سازان‬ ‫س��ایپا‪ ،‬ش��رکت‌ها به صورت ت ‌‬ ‫همکاری کنند‪ ،‬این ش��رکت‌ها می‌توانند هزینه طراحی‬ ‫را هم تامین کنند‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ -‬بهروز نعمتی‪ ،‬س��خنگوی هیات رییس��ه‬ ‫مجلس ب��ا تاکید بر ضرورت کاه��ش قیمت خودروهای‬ ‫تولی��د داخل گف��ت‪ :‬ما پیگی��ر این موضوع هس��تیم و‬ ‫مس��ئوالن صنعتی نی��ز باید پاس��خگوی افزایش قیمت‬ ‫خودرو در بازار حاش��یه‌ای باش��ند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫بح��ث افزایش قیم��ت خ��ودرو در بازار را با مس��ئوالن‬ ‫صنعت��ی مطرح کرده‌ایم و به ش��دت ه��م پیگیر کاهش‬ ‫قیمت‌ها هستیم‪‌،‬افزود‪ :‬معتقدیم نرخ‌های کنونی نیازمند‬ ‫بازنگری بوده و خودرو‌ه��ای تولیدی باید کاهش قیمت‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫سایپا نیوز‪ -‬حضور پارس‌خودرو در نخستین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی پل‌س��ازی‪ ،‬تونل‌س��ازی با اس��تقبال گسترده‬ ‫بازدید‌کنندگان روبه‌رو شد‪ .‬ش��رکت پارس‌خودرو در این‬ ‫نمایشگاه با وانت دوکابین ریچ حضور یافت که این خودرو‬ ‫مورد استقبال بازدید‌کنندگان قرار گرفت‪ .‬بنابر این گزارش‬ ‫خودروی وانت دوکابین ریچ ‪ ۴WD‬شرکت پارس‌خودرو‬ ‫با قدرت حمل بار ‪ ۸۰۰‬کیلوگرم و مصرف سوخت ترکیبی‬ ‫‪ ۱۰/۸‬در شرکت پارس‌خودرو تولید می‌شود‪ .‬این خودروی‬ ‫پرتوان با اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬خودرویی س��بز و دوس��تدار‬ ‫محیط‌زیس��ت شناخته ش��ده که در کنار ظاهری زیبا‪ ،‬از‬ ‫دو کیسه هوا برای راننده و سرنشین جلو به‌منظور افزایش‬ ‫ایمنی آنها بهره برده‪ ،‬همچنین سیس��تم تعلیق مناس��ب‬ ‫طراحی شده برای حمل بار و حرکت در جاده‌های ناهموار‬ ‫و صعب‌العب��ور هنگام حم��ل بار‪ ،‬جعبه دنده و سیس��تم‬ ‫انتقال قدرت با قابلیت کارکرد در زیر بار سنگین و تحمل‬ ‫فشار باال مجهز به جعبه دنده کمکی و آینه‌های برقی بغل‬ ‫در آن تعبیه شده است‪.‬‬ ‫داخلی‌سازی روغن‌های‬ ‫شست‌وشو در سایپاپرس‬ ‫س�ایپا نی�وز ‪ -‬محمدعلی جبرئیلی‪ ،‬مدیرعامل شرکت‬ ‫س��ایپا پرس گفت‪ :‬با توجه به تحریم‌ها و بحران به وجود‬ ‫آم��ده درتامین موارد مصرفی موث��ر بر کیفیت محصول‬ ‫که از طریق منابع خارجی تامین می‌ش��د‪ ،‬داخلی‌سازی‬ ‫روغن شست‌وشوی ورق با نام تجاری ‪ Wedolit- 4‬که‬ ‫پیش از این از ش��رکت آلمانی ‪ Wedolit‬تامین شده و‬ ‫در خطوط پرس��ی مورد استفاده قرار می‌گرفت‪ ،‬به دلیل‬ ‫اهمیت بسیار باال در افزایش کیفیت قطعات پرسی برای‬ ‫جلوگی��ری از (عی��وب نیش و ق��ری و پارگی) در بهمن‬ ‫ماه سال ‪ ۱۳۹۱‬در دستور کار واحد مهندسی تجهیزات‬ ‫قرار گرفته که با تالش و آزمایش‌های مکرر‪ ،‬موفق ش��د‬ ‫در آذر ماه امس��ال با اس��تفاده از دانش و توانمندی‌های‬ ‫موجود در ش��رکت و ش��رکت‌های مجرب پیمانکار‪ ،‬آن‬ ‫را داخلی‌س��ازی کند‪ .‬وی افزود‪ :‬این روغن پس از انجام‬ ‫امتحان‌های مختلف صنعتی و آزمایشگاهی موفق به اخذ‬ ‫تاییدیه از ش��رکت‌های خودروس��از ش��د و هم‌اکنون در‬ ‫مرحله سفارش‌گذاری قرار دارد‪.‬‬ ‫آغاز طرح‌های پیش فروش‬ ‫ایران خودرو در دی‌ماه‬ ‫ایکوپرس ‪ -‬گروه صنعتی ایران‌خودرو به مناسبت‬ ‫حلول‌ماه ربیع‌االول‪ ،‬طرح‌های متنوع پیش‌فروش‬ ‫دی‌ماه محص��والت خود را از امروز س��وم دی‌ماه‬ ‫‪ ۹۳‬اجرا می‌کند‪ .‬ش��رکت ای��ران خودرو در زمینه‬ ‫سیاست‌های کنترلی خود در بازار و در ادامه روند‬ ‫عرضه خودرو به روش‌های مختلف و پاس��خگویی‬ ‫به نیاز هموطن��ان‪ ،‬طرح‌های پیش‌فروش عادی و‬ ‫طالیی و فروش نقد و اقس��اط محصول وانت باردو‬ ‫بنزین��ی را اج��را می‌کند‪ .‬هموطن��ان می‌توانند با‬ ‫مراجع��ه به نمایندگی‌های مجاز یا س��ایت فروش‬ ‫اینترنت��ی محصوالت گروه صنعت��ی ایران خودرو‬ ‫به نش��انی ‪ www.ikco.ir‬یا ‪ikco.iranecar.‬‬ ‫‪ ir‬از س��اعت‪ ۱۰‬صب��ح امروز ب��رای پیش فروش‬ ‫عادی و از س��اعت ‪ ۱۴‬ب��رای پیش فروش طالیی‬ ‫اقدام کنن��د‪ .‬همچنین از اول دی‌ماه فروش نقد و‬ ‫اقساط وانت باردو بنزینی از برنامه‌های این شرکت‬ ‫بوده است‪.‬‬
‫معدن‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪94‬؛ سال جهش اکتشافات معدنی‬ ‫پایانه‌های مرزی راه صادرات سیمان را هموار می‌کند‬ ‫رونق اقتصادی با ایجاد صنایع فرآوری‬ ‫‪5‬‬ ‫برنامه‌های دولت برای بهبود جایگاه معدن را بررسی کرد‬ ‫اعتبارات بخش معدن ‪ 50‬درصد افزایش می‌یابد‬ ‫حامدشایگان ‪ -‬گروه معدن‪ :‬فعالیت‌های معدنی از حلقه‌های تولیدی به هم پیوسته‌ای تشکیل شده که‬ ‫در حلقه‌های پایانی مواد اولیه مورد نیاز بخش‌های مختلف صنعت را تامین می‌کند‪ .‬از این‌رو در سال‌های‬ ‫گذش�ته همواره بودجه این بخش در درون اعتبارات صنعت دیده ش�ده و تسهیالت آن در ردیف سایر‬ ‫بودجه های صندوق توس�عه ملی قرار داشته است‪ .‬حال در شرایطی که دولت برای توسعه بخش معدن‬ ‫به عنوان سرمایه ملی تاکید دارد بهره‌مندی از اعتبارات و تسهیالت مجزا برای اجرای برنامه‌های نظامند‬ ‫متول�ی بخش معدن اهمیت باالیی دارد‪ .‬از ای�ن رو برخی از نمایندگان مجلس معتقدند اعتبارات بخش‬ ‫معدن در بودجه سال ‪ 94‬نسبت به سال گذشته افزایشی ‪ 50‬درصدی داشته است‪ ،‬همچنین ردیف‌های‬ ‫بودجه‌ای مجزا برای اعطای تسهیالت به سرمایه‌گذاران معدن در صندوق توسعه ملی درنظر گرفته شده‬ ‫که این موضوع منجر می‌شود بخش خصوصی نقش محوری‌تری در فعالیت‌های معدنکاری داشته باشد‪.‬‬ ‫با این حال برخی دیگر از نمایندگان معتقدند با توجه به اینکه قیمت نفت س�یر نزولی دارد این میزان‬ ‫بودجه گرچه افزایش داشته اما برای ایجاد تحول در درآمدهای معدنی کافی نیست‪.‬‬ ‫در نظ��ر گرفتن اعتبارات مجزا در بودجه س��ال ‪94‬‬ ‫برای بخ��ش معدن می‌تواند یک مزیت برای توس��عه‬ ‫این بخش باش��د‪ .‬به طوری که امس��ال در ردیف‌های‬ ‫متفرقه بودجه ‪ 7‬میلیارد تومان برای ارائه تسهیالت به‬ ‫اکتشافات معدنی بخش خصوصی در نظر گرفته شده‪،‬‬ ‫گرچ��ه این رقم کالن نیس��ت اما با توجه به س��رمایه‬ ‫مورد نیاز اکتشافات به عنوان مرحله ابتدایی از فعالیت‬ ‫معدنی ‪ 30‬درصد از هزینه معدنکاری را برعهده دارد‪.‬‬ ‫اختصاص این میزان بودجه درحالی که در س��ال‌های‬ ‫گذش��ته چنی��ن اعتباراتی را در بخش معدن ش��اهد‬ ‫نبوده‌ایم نشان‌دهنده برنامه جدی دولت در حمایت از‬ ‫بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری معدنی است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتبارات برای رشد فرآوری‬ ‫یک عضو کمیس��یون صنایع و‬ ‫معادن مجل��س در گفت‌وگو با‬ ‫ضمن اش��اره به افزایش‬ ‫بودجه بخش معدن برای س��ال‬ ‫‪ 94‬اظه��ار ک��رد‪ :‬از آنجایی که‬ ‫بخش معدن یک بخش مزیت دار است که نسبت به‬ ‫س��ایر بخش‌های تولیدی قدرت رقابت در بازار‌های‬ ‫بین‌المللی را دارد اختصاص اعتبارات کافی می‌تواند‬ ‫زمینه افزایش درآمدهای ارزی کش��ور را فراهم کند‪.‬‬ ‫درواقع اگر ایران به س��ازمان تجارت جهانی بپیوندد‬ ‫در بس��یاری از بخش‌ه��ای اقتصادی ت��وان رقابت با‬ ‫تولیدات کشورهای اروپایی و کشورهای برتر منطقه‬ ‫را نخواهد داشت اما در بخش معدن محصوالت ایران‬ ‫ق��درت رقابت پذی��ری باالت��ری دارند که با رش��د‬ ‫تولیدات آن به ش��کل ف��رآوری ش��ده در بازارهای‬ ‫بین‌المللی ش��رایط مساعدی برای کشور رقم خواهد‬ ‫زد‪ .‬از این رو در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور‬ ‫ب��ا بهره‌گیری از این بخش‪ ،‬اعتب��ارات این بخش در‬ ‫بودجه س��ال ‪ 94‬نسبت به س��ال گذشته ‪50‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫حس��ین گروس��ی با نگاهی به ویژگی‌ه��ای بودجه‬ ‫س��ال ‪ 94‬در بخش معدن ادام��ه داد‪ :‬در قانون بودجه‬ ‫‪ 94‬ع�لاوه ب��ر این که به بخش معدن پرداخته ش��ده‬ ‫اعتبارات مجزایی برای توس��عه صنایع پایین‌دس��تی‬ ‫و صنایع معدنی در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬حمایت‬ ‫از بخش معدن در ش��رایطی که قیم��ت نفت روندی‬ ‫نزول��ی دارد می‌تواند جایگزین خوبی برای درآمدهای‬ ‫کاهش یافته نفت باش��د‪ .‬به همی��ن دلیل در صندوق‬ ‫توس��عه ملی نیز اعتبارات مجزایی ب��رای فعالیت‌های‬ ‫معدنکاری بخش خصوصی در نظر گرفته ش��ده است‪.‬‬ ‫ب��ه عبارت دیگر ب��ا در نظر گرفتن تس��هیالت مجزا‪،‬‬ ‫بخ��ش خصوصی محور فعالیت‌های معدنی خواهد بود‬ ‫که این مس��ئله منجر می‌شود معدنکارانی که از طرح‬ ‫توجیهی اقتصادی خوبی برخوردار هس��تند بیشتر به‬ ‫سرمایه‌گذاری‌های معدنی ورود کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحول معدن نیازمند اعتبارات بیشتر است‬ ‫ی��ک عضو دیگ��ر از کمیس��یون‬ ‫صنایع و مع��ادن مجلس با تایید‬ ‫افزایش بودج��ه بخش معدن ‪94‬‬ ‫نس��بت به س��ال‌های گذشته به‬ ‫گف��ت‪ :‬از آنجای��ی که ‪85‬‬ ‫درصد از گس��تره خاک ایران هنوز مورد اکتش��اف قرار‬ ‫نگرفته باید ردیف بودج ‌ه مجزایی برای اکتشافات بخش‬ ‫معدن به صورت کالن دیده می‌شد‪ .‬بنابراین در بودجه‬ ‫سال آینده اعتبارات بخش معدن افزایش یافته اما این‬ ‫می��زان انتظارات م��ا را برآورده نکرده‪ ،‬زی��را با کاهش‬ ‫قیم��ت نفت بای��د برنامه‌ها روی بخ��ش معدن تمرکز‬ ‫می‌یاف��ت و ب��ا ایجاد تح��ول در درآمدهای محصوالت‬ ‫معدنی کاهش قیمت نفت جبران می‌شد‪.‬‬ ‫موید حسینی‌صدر‪ ،‬در رابطه با نیاز‌های بخش معدن‬ ‫برای بهره‌گیری از ردیف‌های بودجه‌ای مجزا ادامه داد‪:‬‬ ‫هری��ک از حلقه‌های معدنی ظرفیت باالیی برای جذب‬ ‫سرمایه دارند اما از آنجایی که آغاز فعالیت‌های معدنکار‬ ‫با توسعه اکتش��اف بنا نهاده می‌شود بخش اکتشاف از‬ ‫اولویت‌های اختصاص اعتبارات اس��ت‪ .‬همچنین برای‬ ‫بهب��ود فعالیت‌های معدنی باید ف��رآوری هم در زمینه‬ ‫بخش‌ه��ای دیگر معدنی توس��عه یاب��د‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫یکی از مش��کالتی که فعالیت‌های معدنکاری را محدود‬ ‫می‌کند حمل‌ونقل مواد معدنی اس��ت که برای تسهیل‬ ‫در اج��رای پروژه‌ه��ای این بخش بای��د اعتبارات مجزا‬ ‫تخصی��ص می‌یافت‪ .‬بنابر این گ��زارش اعتبارات بخش‬ ‫معدن در بودجه س��ال ‪ 94‬رشدی بیش از ‪ 50‬درصد را‬ ‫تجربه کرده تا در اغلب تسهیالت بخش خصوصی نقش‬ ‫محوری‌تری در سرمایه‌گذاری بخش معدن ایفا کند‪.‬‬ ‫زیرا در بودجه س��ال آینده برخالف سال‌های گذشته‬ ‫بخش معدن ردیف مجزایی برای اعطای تس��هیالت به‬ ‫سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دارد چرا که در شرایطی‬ ‫ک��ه هریک از س��رمایه‌گذاران باید در ابت��دای ورود به‬ ‫فعالیت‌ه��ای معدنی ‪ 30‬درصد از س��رمایه مورد نیاز را‬ ‫داشته باشند تا از تسهیالت بهره‌مند شوند این افزایش‬ ‫اعتب��ارات به معدن��کاران در بخش‌ه��ای مجزا منجربه‬ ‫تس��ریع در دس��تیابی به اهداف اقتصادی بخش معدن‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫رییس هیات عامل ایمیدرو خبر داد‬ ‫تعریف ‪29‬میلیارد دالر طرح‌های جدید برای سرمایه‌گذاری‬ ‫ب��ه گفته ریی��س هی��ات عام��ل ایمیدرو‪،‬‬ ‫ایمی��درو ‪29‬میلی��ارد دالر ط��رح جدید برای‬ ‫س��رمایه‌گذاری تعریف کرده اس��ت که برای‬ ‫اجرای این طرح‌ها به منابع مالی گس��ترده‌ای‬ ‫نی��از داریم و برای تامین این منابع مش��ارکت‬ ‫مهدی‬ ‫خواهی��م ک��رد‪ .‬ب��ه گ��زارش‬ ‫کرباس��یان افزود‪ 7 :‬طرح فوالدی را با همین‬ ‫روش فعال کردیم و بخشی از منابع مالی را هم‬ ‫از طریق فاینانس چین تامین خواهیم کرد‪ .‬در‬ ‫صورتی که صندوق توس��عه ملی به طرح‌های‬ ‫ایمی��درو ک��ه با مش��ارکت بخ��ش خصوصی‬ ‫اجرا می‌ش��ود‪ ،‬مناب��ع الزم را تخصیص دهد‪،‬‬ ‫می‌توانیم امیدوار باش��یم که طرح‌های معدنی‬ ‫و صنای��ع معدنی از س��ال آینده ب��ه تدریج به‬ ‫مرحله بهره‌برداری برسد‪.‬‬ ‫رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران گفت‪ :‬یکی از‬ ‫طرح‌های ما‪ ،‬طرح جامع اکتش��اف است که با‬ ‫سرمایه ‪1225‬میلیارد ریال در دست اجراست‪.‬‬ ‫براس��اس ط��رح جام��ع اکتش��اف‪200 ،‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع از س��طح کشور زیر فعالیت‌های‬ ‫جدید اکتش��افی قرار خواه��د گرفت‪ .‬در این‬ ‫رابطه با مهدی کرباس��یان‪ ،‬رییس هیات عامل‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران گفت‌وگویی کرده ایم که مشروح‬ ‫آن را در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی بخش‬ ‫معدن در کشورمان کدام مواردند؟‬ ‫بخ��ش معدن و صنای��ع معدنی با فرصت‌ها‬ ‫و در عی��ن ح��ال چالش‌های��ی مواجه اس��ت‪.‬‬ ‫ظرفیت برای جذب س��رمایه داخلی و خارجی‬ ‫به س��بب س��وددهی باال و تمایل بازار سرمایه‬ ‫ب��ه ای��ن بخ��ش از جمل��ه نقاط ق��وت حوزه‬ ‫معدن و صنایع معدنی‌اس��ت و منطقی ش��دن‬ ‫قیمت‌های س��وخت و مواد اولیه و تاثیری که‬ ‫در هزینه‌های تولید می‌گذارند‪ ،‬از چالش‌های‬ ‫این بخش محسوب می‌ش��وند‪ .‬البته می‌توان‬ ‫همی��ن چالش‌ها را ب��ا عواملی همچون تغییر‬ ‫فن��اوری و باالبردن میزان بهره‌وری به فرصت‬ ‫تبدی��ل کرد‪ .‬در حال حاض��ر با توجه به اینکه‬ ‫ارزش طرح‌های آماده سرمایه‌گذاری سازمان‬ ‫توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫ب��ه بیش از ‪ 29‬میلیارد دالر می‌رس��د‪ ،‬تامین‬ ‫منابع مالی اهمیت ویژه‌ای دارد‪.‬‬ ‫با عنایت به آمار اعالم ش��ده‪ ،‬می‌توان گفت‬ ‫که رش��د ارزش‌افزوده این بخش در سال‌های‬ ‫اخی��ر مطل��وب نب��وده و در کل بخش معدن‬ ‫وضعیت سقوط آزاد را تجربه کرده که این امر‬ ‫در تضاد آش��کار با اهداف برنامه پنجم توسعه‬ ‫و چش��م‌انداز ‪1404‬م بوده است‪ .‬از مهم‌ترین‬ ‫چالش‌ه��ای پیش روی معدن و صنایع معدنی‬ ‫کشور می‌توان به تامین مالی پروژه‌های معدن‬ ‫و صنای��ع معدنی با توج��ه به محدودیت مالی‬ ‫دولت‪ ،‬تامین زیرساخت‌های مورد نیاز‪ ،‬دخالت‬ ‫دولت در مدیریت بازار‪ ،‬محدودیت‌های منابع‬ ‫طبیع��ی و محیط‌زیس��ت و محدودیت‌ه��ای‬ ‫بین‌المللی در مبادالت ارز و کاال اشاره کرد‪.‬‬ ‫€ €چ�ه برنامه‌های�ی ب�رای رس�یدن به‬ ‫اهداف چشم‌انداز ‪1404‬م دارید؟‬ ‫اهم برنامه‌های ایمیدرو در این زمینه توسعه‬ ‫اکتش��افات‪ ،‬تکمیل پروژه‌ه��ای نیمه‌تمام به‬ ‫کمک بخ��ش خصوص��ی (‪25‬تریلیون تومان‬ ‫با س��رمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی‬ ‫به‌ط��ور عمومی در مناطق مح��روم)‪ ،‬افزایش‬ ‫رقابت‌پذیری‪ ،‬افزای��ش ارزش‌افزوده از طریق‬ ‫تعری��ف پروژه‌ه��ای جدی��د تکمی��ل زنجیره‬ ‫ارزش‪ ،‬توس��عه محصوالت واسطه‌ای و صنایع‬ ‫پایین‌دس��تی با فناوری نوی��ن‪ ،‬ایجاد فناوری‬ ‫مورد نیاز برای رشد رقابت‌پذیری (پرعیارسازی‬ ‫سنگ‌آهن‪ ،‬فناوری موبایل معدنی‪ ،‬عناصر نادر‬ ‫خاکی و اس��تراتژیک و موارد مش��ابه)‪ ،‬تقویت‬ ‫صندوق بیمه (حمایت مالی از سرمایه‌گذاران‬ ‫و کاهش ریسک اکتش��اف بخش خصوصی)‪،‬‬ ‫هماهنگ��ی تامی��ن زیرس��اخت‌های معدن و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬ایجاد و توسعه زیرساخت‌های‬ ‫افزای��ش رقابت‌پذی��ری بخ��ش (منطقه ویژه‬ ‫پارس��یان‪ ،‬المرد‪ ،‬بندرعب��اس‪ ،‬چابهار‪ ،‬طرح‬ ‫زیربناها)‪ ،‬کمک به تامین ماشین‌آالت معدنی‬ ‫و اکتشافی مورد نیاز و تدوین طرح‌های جامع‬ ‫توسعه‌ای است‪.‬‬ ‫€ €عملکرد ایمیدرو در توس�عه و رش�د‬ ‫بخش معدن چگونه بوده است؟‬ ‫اولویت دادن به طرح‌های اکتش��افی یکی از‬ ‫نیازهای توس��عه بخش معدن است‪ .‬به تازگی‬ ‫برای سرعت بخشیدن به فعالیت‌های اکتشافی‪،‬‬ ‫برنامه‌ای آغاز شده تا در ‪12‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫فعالیت‌های جدید اکتشافی انجام شود‪ .‬با این‬ ‫برنام��ه می‌توان بخش��ی از دغدغه‌های تامین‬ ‫خ��وراک برای صنایع معدن��ی را برطرف کرد‪.‬‬ ‫ب��رای ای��ن منظور طرح جامع اکتش��اف را در‬ ‫دس��ت اقدام داریم‪ ،‬به‌طوری‌که با سرمایه یک‬ ‫تریلی��ون و ‪225‬میلیارد تومانی‪ ،‬در ‪200‬هزار‬ ‫کیلومترمرب��ع از س��طح کش��ور فعالیت‌های‬ ‫جدید اکتش��افی انجام خواهد شد که در حال‬ ‫حاض��ر اکتش��اف در ‪ 80‬ه��زار کیلومترمربع‬ ‫آن عملیاتی شده اس��ت‪ .‬همچنین طرح‌های‬ ‫هفتگانه فوالد پس از آنکه در سال‌های اخیر در‬ ‫حال سکون قرار داشتند در دولت یازدهم روند‬ ‫رو به پیش��رفتی را آغاز کرده‌اند که مهم‌ترین‬ ‫نشانه آن برطرف شدن چالش گشایش ال‌سی‬ ‫ب��رای تامین مالی این واحدهاس��ت‪ .‬با اجرای‬ ‫کل طرح‌های معدن و صنایع معدنی در بخش‬ ‫خصوص��ی و دولت��ی پیش‌بینی می‌ش��ود که‬ ‫ارزش صادرات این حوزه با رش��د قابل توجهی‬ ‫روبه رو ش��ود‪ .‬کل سرمایه مورد نیاز پروژه‌های‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی کش��ور به ‪29‬میلیارد‬ ‫دالر می‌رسد‪ .‬استفاده از منابع حساب صندوق‬ ‫توس��عه ملی‌‪ ،‬بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش‬ ‫خصوص��ی با ارائه مش��وق‌های جذاب‌و جذب‬ ‫س��رمایه خارج��ی‪ ،‬راهکارهایی ب��رای تامین‬ ‫سرمایه این حوزه به شمار می‌آیند‪.‬‬ ‫€ €آیا روند خصوصی‌سازی در این بخش‬ ‫راضی‌کننده بوده است؟‬ ‫پیش از دولت یازدهم در مدت زمان کوتاهی‬ ‫تصمیم گرفته شد ‪ 21‬تریلیون تومان از سهام‬ ‫شرکت‌های ایمیدرو به بخش غیردولتی واگذار‬ ‫ش��ود اما نکت��ه این بود که بخ��ش اعظم این‬ ‫واگذاری در اختیار شرکت‌هایی قرار گرفت که‬ ‫تخصص و تجربه الزم را در این حوزه نداشتند‪.‬‬ ‫ب��ه عبارتی این میزان س��هام ب��ه خصولتی‌ها‬ ‫سپرده شد اما این امر چالش‌هایی را در بخش‬ ‫مدیریت و اجرای طرح‌های توسعه ایجاد کرد‪،‬‬ ‫چراکه منابع حاصل از فروش ش��رکت‌ها بابت‬ ‫بدهی‌های دولت تس��ویه شد و هیچ درآمدی‬ ‫نصی��ب ایمیدرو نش��ده اس��ت‪ .‬اما ب��ا حضور‬ ‫دولت یازدهم تصمیم بر آن ش��د که همزمان‬ ‫با تالش برای جذب س��رمایه‌های خارجی‌‪ ،‬از‬ ‫توان مالی و فنی و مهندس��ی داخلی استفاده‬ ‫ش��ود‪ .‬ایمیدرو در این نوع سیاستگذاری خود‬ ‫مشارکت با بخش خصوصی متخصص را پیش‬ ‫رو گذاشته و این امر تاکنون در ‪ 5‬طرح فوالدی‬ ‫اس��تانی به ثمر نشسته‪ ،‬به‌طوری که ‪65‬درصد‬ ‫س��هم در اختیار شرکت خصوصی و ‪35‬درصد‬ ‫سهم به ایمیدرو تعلق گرفته است‪.‬‬ ‫بخ��ش دیگر از واگذاری‌ها در قالب برگزاری‬ ‫مزایده با هدف جذب شرکت‌های متخصص و‬ ‫صاحب صالحیت فنی و مالی انجام می‌ش��ود‬ ‫ای��ن امر نیز در تعدادی از معادن س��نگ‌آهن‬ ‫و دیگر معادن کش��ور نم��ود عینی پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬سازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنای��ع معدن��ی ایران در نظ��ر دارد تا انتهای‬ ‫س��ال‌جاری تعدادی از معادن بزرگ کشور را‬ ‫به این صورت واگذار کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بودجه مجزادر معدن‪،‬‬ ‫دوراندیشی دولت‬ ‫در اقتصاد‬ ‫محمدرضا بهرامن‬ ‫نایب‌رییس خانه معدن ایران‬ ‫ب��ا توجه به اینکه دولت ب��ه اهمیت بخش معدن‬ ‫در اقتصاد کش��ور پی برده اس��ت با در نظر گرفتن‬ ‫ردیف‌ه��ای بودجه‌ای مجزا اثرات درآمدزایی بخش‬ ‫معدن در اقتصاد کشور را پررنگ‌تر خواهد کرد که‬ ‫این یک نوع دوراندیش��ی ب��رای رفع رکود و بهبود‬ ‫وضعیت اقتصادی کش��ور است‪ .‬از این رو تخصیص‬ ‫اعتب��ارات بای��د به ص��ورت تفکیک‌ش��ده در تمام‬ ‫حلقه‌های تولیدات معدنی دیده ش��ود‪ .‬طبق قانون‬ ‫مع��ادن باید ‪ 65‬درصد درآمده��ای دولت از بخش‬ ‫معدن برای توس��عه زیرس��اخت‌ها به متولی بخش‬ ‫معدن کش��ور اعطا شود که در سال‌های گذشته به‬ ‫دلیل کمبود اعتبارات ای��ن منبع مالی برای ایجاد‬ ‫زیرساخت‌ها محقق نشده است‪ .‬از این رو اختصاص‬ ‫ردیف بودجه‌ای مجزا به ایجاد زیرس��اخت‌ها منجر‬ ‫خواهد شد بنابراین در کنار فراهم شدن بسترهای‬ ‫س��رمایه‌گذاری در بخ��ش معدن مناط��ق محروم‪،‬‬ ‫واحدهای کوچک معدنی می‌توانند به سمت توسعه‬ ‫و احداث مجتمع‌های تولیدی پیش روند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬صندوق توس��عه ملی با تخصیص‬ ‫اعتب��ارات برای بخ��ش تجهیزات و ماش��ین‌آالت‬ ‫معدنی می‌تواند محور افزایش نقش بخش خصوصی‬ ‫در تولید داخلی تجهیزات مورد نیاز معدنی کش��ور‬ ‫باش��د و درواق��ع صن��دوق توس��عه ملی ب��ا بهبود‬ ‫همکاری‌های خود با تش��کل‌های بخش خصوصی‬ ‫می‌تواند اعتبارات را به ش��کل برنامه‌ریزی‌ش��ده در‬ ‫طرح‌های اکتشافی‪ ،‬فرآوری و ‪ ...‬اختصاص دهد‪.‬‬ ‫اختص��اص بودجه مج��زا به بخش مع��دن باعث‬ ‫می‌شود درآمدهای این بخش به سرعت در اقتصاد‬ ‫کشور دیده ش��ود‪ ،‬چرا که در گذشته بخش معدن‬ ‫از تس��هیالت و اعتبارات صنعت بهره‌مند می‌شد و‬ ‫همین مس��ئله کمرنگ شدن برنامه‌ریزی‌ها را برای‬ ‫رون��ق بخ��ش معدن به همراه داش��ت‪ .‬ب��ه عبارت‬ ‫دیگر وقت��ی هریک از اعتب��ارات معدنی در بخش‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬اس��تخراج و فرآوری به صورت مجزا در‬ ‫اختی��ار متولیان مع��دن قرار گیرد آنها با س��رعت‬ ‫برنامه‌های توسعه‌ای را اجرا خواهند کرد و براساس‬ ‫برنامه‌ریزی‌های انجام ش��ده روند سرمایه‌گذاری در‬ ‫زیرساخت‌های هریک از حلقه‌های معدنی را دنبال‬ ‫می‌کنن��د اما وقتی اعتبارات ب��ه صورت یک ردیف‬ ‫عموم��ی تخصیص یاب��د‪ ،‬برنامه‌ریزی متولی بخش‬ ‫مع��دن در اجرای برنامه هری��ک از بخش‌ها به هم‬ ‫می‌ریزد‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫بیش از‪ 90‬درصد معادن کشور‬ ‫بهره‌بردارخصوصیدارد‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬براساس‬ ‫آمار س��ال ‪ 1391‬افزون بر ‪ 90‬درصد معادن کشور‬ ‫بهره‌ب��رداران خصوص��ی دارد و بی��ش از ‪ 8‬درصد‬ ‫تعاونی و بقیه دولتی اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬جدول‬ ‫آماری مزبور نش��ان می‌دهد ش��مار معادن کش��ور‬ ‫‪ 7‬ه��زار و ‪ 867‬معدن اس��ت که ‪ 7‬ه��زار و ‪151‬‬ ‫معدن در اختیار بهره‌ب��ردار خصوصی‪ 657 ،‬معدن‬ ‫بهره‌ب��رداران تعاونی دارد و ‪ 59‬معدن نیز توس��ط‬ ‫بخش دولتی استخراج می‌شود‪ .‬برپایه این اطالعات‬ ‫از مجموع معادن کش��ور‪ ،‬نزدیک به ‪ 70‬درصد آنها‬ ‫فعال اس��ت‪ ،‬بی��ش از ‪ 26‬درصد غیرفع��ال و بقیه‬ ‫درحال تجهیز قرار دارد‪ .‬شمار معادن فعال در سال‬ ‫‪ 91‬به رقم ‪ 5‬هزار و ‪ 422‬فقره رسید‪ 2 ،‬هزار و ‪86‬‬ ‫معدن غیرفعال و ‪ 359‬فقره هم در حال تجهیز قرار‬ ‫داشتند‪ .‬تعداد کارکنان معادن کل کشور به موجب‬ ‫جدول یادشده ‪ 121‬هزار و ‪ 233‬نفر است که از این‬ ‫رقم اس��تان تهران با ‪ 2‬ه��زار و ‪ 346‬نفر نزدیک به‬ ‫دو درصد کارکنان این بخش را جذب کرده اس��ت‪.‬‬ ‫سال ‪ 91‬میزان استخراج واقعی از کل معادن کشور‬ ‫‪ 372‬میلیون و ‪ 292‬هزار و ‪ 298‬تن اعالم ش��د که‬ ‫از این میزان استان تهران با برداشت ‪ 16‬میلیون و‬ ‫‪ 91‬هزار و ‪ 42‬تن مواد معدنی سهمی کمتر از پنج‬ ‫درصد را در سال مربوطه به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫برابر اطالعات جدول مزب��ور‪ ،‬ذخیره معدنی کل‬ ‫کشور ‪ 43‬میلیارد و ‪ 77‬میلیون و ‪ 812‬تن است که‬ ‫از این رقم س��هم استان تهران یک میلیارد و ‪511‬‬ ‫میلیون و ‪ 461‬تن ذکر ش��د‪ .‬ایران به‌عنوان یکی از‬ ‫‪ 10‬کشور شاخص معدنی جهان محسوب می‌شود و‬ ‫در بخش‌های سنگ‌آهن‪ ،‬مس‪ ،‬سرب و روی دارای‬ ‫معادن در اندازه‌های جهانی اس��ت‪ .‬میزان استخراج‬ ‫م��واد معدنی از افزون بر ‪ 5‬هزار و ‪400‬معدن فعال‬ ‫کش��ور در پایان سال ‪ 92‬از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت ‪ 420‬میلیون تن اعالم شد‪.‬‬
‫روی خط خبر‬ ‫افزایش ‪ 5‬درصدی کنسانتره‬ ‫آهن در شرکت‌های بزرگ‬ ‫می��زان تولی��د کنس��انتره ش��رکت‌های ب��زرگ‬ ‫سنگ‌آهن در ‪ 8‬ماه اخیر ‪ 5‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گ��زارش صمت‪ ،‬ش��رکت‌های ب��زرگ معدنی‬ ‫سنگ‌آهن کشور شامل چادرملو‪ ،‬گل‌گهر‪ ،‬مرکزی‪،‬‬ ‫سنگان و توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه‬ ‫از ابتدای فروردین تا پایان آبان جاری‪ 16 ،‬میلیون‬ ‫و ‪ 850‬ه��زار و ‪ 212‬ت��ن کنس��انتره تولید کردند‪.‬‬ ‫میزان تولید ش��رکت‌های یاد شده در مدت مشابه‬ ‫سال گذشته‪16 ،‬میلیون و ‪ 3‬هزار و ‪ 841‬تن بود‪.‬‬ ‫در میان ‪ 5‬ش��رکت بزرگ تولید‌کننده کنسانتره‬ ‫سنگ‌آهن‪« ،‬چادرملو» ‪ 7‬میلیون و ‪ 55‬هزار و ‪158‬‬ ‫تن‪« ،‬گل‌گه��ر» ‪ 5‬میلیون و ‪ 707‬هزار و ‪ 174‬تن‪،‬‬ ‫«مرکزی» ی��ک میلیون و ‪ 605‬ه��زار و ‪ 203‬تن‪،‬‬ ‫«توس��عه معادن و صنایع معدن��ی خاورمیانه» یک‬ ‫میلیون و ‪ 578‬هزار و ‪ 815‬تن و شرکت «سنگان»‬ ‫‪ 903‬هزار و ‪ 862‬تن کنس��انتره س��نگ‌آهن تولید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بن��ا به ای��ن گزارش‪ 8 ،‬ش��رکت معدنی ش��امل‬ ‫جالل‌آب��اد‪ ،‬چادرملو‪ ،‬س��یرجان‪ ،‬گل گهر‪ ،‬مرکزی‪،‬‬ ‫میش��دوان‪ ،‬س��نگان و ف�لات مرک��زی در ‪ 8‬ماهه‬ ‫جاری‪ 7 ،‬میلیون و ‪ 396‬هزار و ‪ 638‬تن دانه‌بندی‬ ‫تولید کردند که نس��بت به آمار مدت مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته (‪ 7‬میلی��ون و ‪ 178‬ه��زار و ‪ 404‬ت��ن)‪،‬‬ ‫‪ 3‬درصد رشد نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫افزایش دیپلماسی‬ ‫صادرات سیمان‬ ‫وزی��ر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬س��یمان‬ ‫می‌تواند نقش مهمی در جاده‌س��ازی داشته باشد‪،‬‬ ‫هرچند دولت یازده��م برنامه‌های زیادی در بخش‬ ‫ریل‌سازی و جاده‌سازی دارد که می‌توان از سیمان‬ ‫ب��رای اجرای آنها ی��اری گرفت ک��ه در این زمینه‬ ‫مطالعات مشترکی با وزارت راه و شهرسازی صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬علی ربیعی در بازدید از کارخانه سیمان‬ ‫پرند که توانس��ته با وجود شرایط سخت ‪ 800‬نفر‬ ‫از نیروی کار خود را حفظ کند‪ ،‬افزود‪ :‬دیپلماس��ی‬ ‫صادراتی س��یمان را باید افزایش دهیم تا به واسطه‬ ‫این رویکرد بتوانیم اش��تغال را هرچه بیشتر در این‬ ‫بخش توسعه دهیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ربیع��ی‪ ،‬نبود آموزش‪ ،‬نامناس��ب بودن‬ ‫ارگونوم��ی مناس��ب در کار‪ ،‬ماهی��ت زی��ان‌آور‬ ‫فیلتراس��یون و درنهایت نبود ایمنی در کار‪ ،‬برخی‬ ‫از مش��اغل را در زمره مشاغل سخت و زیان‌آور قرار‬ ‫داده اس��ت‪ .‬ربیعی یادآور ش��د‪ :‬سخت و زیان‌آوری‬ ‫کار‪ ،‬ب��ار مال��ی ب��رای تامین اجتماع��ی دارد که با‬ ‫مطالع��ه می‌توان این بار مال��ی را کاهش داد‪ .‬یکی‬ ‫از راه‌ه��ای کاهش زیان‌آوری در مش��اغل س��خت‪،‬‬ ‫استانداردس��ازی و آم��وزش اس��ت که متاس��فانه‬ ‫دوره‌ه��ای آم��وزش برای س�لامت کار ناچیز و کم‬ ‫است که باید ارتقا یابد‪.‬‬ ‫وی درب��اره ش��رایط کار در صنعت س��یمان نیز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خوش��بختانه صنعت سیمان در زمینه‬ ‫ایمن��ی کار عملکرد خوبی داش��ته و بخش محیط‬ ‫زیس��تی در کن��ار این صنعت فعال ش��ده تا بتواند‬ ‫شرایط بهتری را برای کارگران و شهرهای همجوار‬ ‫کارخانه فراهم کند‪ .‬وی درباره حوادث ناشی از کار‬ ‫نیز افزود‪ :‬آمارها نشان می‌دهد حوادث در حین کار‬ ‫رقم قابل توجهی بود که نخس��ت در صنعت و بعد‬ ‫در س��اختمان بود اما االن س��اختمان رتبه نخست‬ ‫را در زمینه حوادث ناش��ی از کار به‌خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫برگزاری مزایده واگذاری‬ ‫معدنآهن‪،‬مس‪،‬سنگتزئینی‪،‬‬ ‫سیلیسوکرومیت‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اع�لام کرد‪:‬‬ ‫نخس��تین مزایده محدوده‌های معدن��ی در زمینه‬ ‫آهن‪ ،‬مس‪ ،‬س��نگ تزئینی‪ ،‬سیلیس و کرومیت در‬ ‫جنوب اس��تان کرمان برگزار ش��د که این اقدام به‬ ‫منظور رفع محرومیت و اشتغالزایی در منطقه انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬توانمندی باالی معدنی منطقه‬ ‫موج��ب برنامه‌ری��زی ب��رای رف��ع محرومی��ت و‬ ‫اش��تغالزایی شده و در این رابطه تمام محدوده‌های‬ ‫معدنی ابطالی جنوب استان کرمان از طریق فرآیند‬ ‫مزای��ده عمومی به س��رمایه‌گذاران واقع��ی واگذار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬براس��اس سیاس��ت مزبور در نخس��تین‬ ‫مرحل��ه‪ 13 ،‬محدوده معدنی ش��امل یک محدوده‬ ‫آهن‪ ،‬مس‪ ،‬س��نگ تزئین��ی و بنتونیت‪ 4 ،‬محدوده‬ ‫پل��ی مت��ال‪ 2 ،‬مح��دوده س��یلیس و ‪ 3‬محدوده‬ ‫کرومیت به مزایده گذاشته شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫در پی افزایش ‪6‬برابری بودجه سازمان زمین‌شناسی انجام خواهد شد‬ ‫‪94‬؛ سال جهش اکتشافات معدنی‬ ‫محبوبه ناطق ـ گروه معدن‌‪ :‬در بودجه سال ‪ 94‬درآمد‬ ‫س��ازمان زمین‌شناسی‪ ۱۵ ،‬میلیارد تومان پیش‌بینی شده‬ ‫که بر این اس��اس قرار است ‪ ۱۲‬میلیارد تومان آن از محل‬ ‫اکتش��افات معدنی تامین ش��ود‪ ،‬افزایش ‪ 6‬برابری بودجه‬ ‫این س��ازمان نشان‌دهنده این موضوع است که از این پس‬ ‫عمده هزینه اکتش��اف از بهره‌بردار اخذ خواهد ش��د‪ .‬نکته‬ ‫دیگر اینکه بودجه س��ازمان از مح��ل افزایش حق‌االرضی‬ ‫که از درخواست‌کنندگان پروانه اکتشاف می‌گیرد‪ ،‬افزایش‬ ‫می‌یاب��د تا این بودجه صرف اقدامات اکتش��افی س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی شود‪.‬‬ ‫تاکنون سازمان زمین‌شناسی به عنوان بخش حاکمیتی‪،‬‬ ‫اکتش��اف محدوده‌های معدنی را انج��ام می‌داد تا به دلیل‬ ‫پرریس��ک بودن‪ ،‬هزینه عملیات اکتش��اف بر سرمایه‌گذار‬ ‫بخش خصوصی تحمیل نش��ود و تمایل سرمایه‌گذاران به‬ ‫بخش معدن کمرنگ نش��ود‪ .‬با افزایش حق‌االرض‪ ،‬معلوم‬ ‫نیس��ت بخش خصوصی از چه مرحله اکتش��اف وارد کار‬ ‫می‌شود و س��ازمان زمین‌شناسی چه بخشی از اکتشافات‬ ‫محدوده‌های معدنی را به‌عهده خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ضم��ن اینک��ه باید دی��د آیا افزای��ش بودجه س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی به عنوان سازمانی مادر در بخش معدن در‬ ‫کنار درآمد حاصل از اکتشاف بخش خصوصی چه تغییراتی‬ ‫را در پروژه‌های خود ایجاد خواهد کرد و آیا به‌طور اساسی‬ ‫بخش خصوصی با این تغییرات تمایلی به س��رمایه‌گذاری‬ ‫بیشتر در پروژه‌های اکتشافی خواهد داشت؟‬ ‫‹ ‹افزایش حق‌االرض‬ ‫در الیحه بودجه س��ال ‪ 94‬کل کشور‪ ،‬در تبصره ‪ 2‬ماده‬ ‫‪ 6‬قان��ون اص�لاح قانون مع��ادن آمده اس��ت‪« :‬متقاضیان‬ ‫پروانه اکتشاف موظفند در زمان تعیین و تحویل محدوده‬ ‫بالمعارض‪ ،‬مبلغی را براس��اس تعرفه‌ای که ساالنه از طرف‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت پیش��نهاد می‌ش��ود و در‬ ‫ش��ورای عالی معادن به تصویب می‌رسد پرداخت کنند‪».‬‬ ‫این نکته یعنی اینکه حق‌االرض در هر سال شامل افزایش‬ ‫هم خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین در تبصره ‪ 3‬ماده ‪ 6‬قانون اصالح قانون معادن‬ ‫آمده است‪« :‬دارندگان پروانه اکتشاف به استثنای مالک یا‬ ‫مالکان شخصی در ملک خود یا موقوفات موظفند از زمان‬ ‫صدور پروانه اکتشاف‪ ،‬س��االنه به ازای هر کیلومترمربع از‬ ‫محدوده اکتشافی‪ ،‬مبلغی را به دولت پرداخت کنند‪ .‬میزان‬ ‫ای��ن مبلغ هر س��ال به پیش��نهاد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و تصویب شورای عالی معادن تعیین می‌شود‪».‬‬ ‫در تبص��ره ‪ 4‬ماده ‪ 6‬قانون اصالح قانون معادن نیز آمده‬ ‫است‪« :‬درآمدهای ناش��ی از اجرای تبصره‌های ‪ 2‬و ‪ 3‬این‬ ‫ماده به حساب خزانه‌داری کل واریز و معادل آن در بودجه‬ ‫ساالنه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای توسعه معادن‬ ‫با اولویت اکتشاف منظور می‌شود‪».‬‬ ‫در همین زمینه از ابتدای امس��ال حق‌االرض دریافتی از‬ ‫متقاضیان پروانه اکتشاف ‪ 10‬برابر افزایش یافته بود‪.‬‬ ‫حسین حسین‌زاده‪ ،‬رییس انجمن مواد معدنی خراسان‬ ‫رض��وی می‌گوید‪ :‬ح��ق‌االرض محدوده‌ه��ای معدنی ‪۱۰‬‬ ‫برابر ش��ده اس��ت و درحالی که در س��ال گذش��ته هزینه‬ ‫حق‌االرض در عملیات‌های اکتش��افی مع��ادن کیلومتری‬ ‫‪ 200‬هزارتومان بود‪ ،‬امسال این هزینه به ‪ 2‬میلیون تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬در گذش��ته دولت هزینه‌ای برای اکتشاف‬ ‫معدن از کارآفرینان دریافت نمی‌کرد اما از س��ال گذشته‬ ‫تصویب ش��د که افراد متقاضی اکتش��اف باید هزینه‌ای را‬ ‫به دولت بپردازند و حاال‪ ،‬این هزینه ‪ 10‬برابر شده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه این مس��ئله سبب افزایش هزینه‬ ‫اکتشاف و کند شدن روند اکتشاف و بهره‌برداری از معادن‬ ‫خبر روز‬ ‫جدید ش��ده ادام��ه می‌دهد‪ :‬پی��ش از ابالغیه‌های جدید‪،‬‬ ‫ح��ق‌االرض پس از اتمام زمان کش��ف ب��ه معدندار تعلق‬ ‫می‌گرفت و تنفس یک تا ‪ 3‬س��اله شامل حال کسانی بود‬ ‫که محدوده‌های معدنی را در اختیار داشتند‪ ،‬اما هم‌اکنون‬ ‫از ب��دو ثبت محدوده معدنی‪ ،‬این حق‌االرض باید پرداخت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اخذ تضمین به جای پول نقد‬ ‫وحی��د صائب‌ف��ر‪ ،‬ریی��س کمیته‬ ‫تخصص��ی زمین‌شناس��ی نظ��ام‬ ‫مهندس��ی عمران ته��ران و رییس‬ ‫کمیته اکتشاف خانه معدن نیز در‬ ‫این‌ب��اره ب��ه صم��ت می‌گوی��د‪ :‬از‬ ‫ابتدای امسال حق‌االرض در برخی معادن بیش از ‪ 10‬برابر‬ ‫افزای��ش یافته‪ ،‬به‌ط��وری که به ‪ 2‬میلی��ون تومان در هر‬ ‫کیلومتر رسیده و معدنکار در نخستین گام باید حداقل ‪40‬‬ ‫میلیون توم��ان حق‌االرض به این س��ازمان پرداخت کند‬ ‫درحالی که هزینه اکتش��اف با ریس��ک باالیی که دارد به‬ ‫خ��ودی خود باالس��ت و توان مالی معدن��کار را به تحلیل‬ ‫می‌برد‪ .‬وی اضافه می‌کند‪ :‬این را هم باید در نظر گرفت که‬ ‫این رقم ثابت نیست و هر سال افزایش می‌یابد و اگر اوضاع‬ ‫ب��ه این منوال پیش برود س��رمایه‌گذاران بخش خصوصی‬ ‫توجی��ه مالی ورود ب��ه پروژه‌های اکتش��اف را از دس��ت‬ ‫می‌دهن��د و رغب��ت کمتری ب��رای س��رمایه‌گذاری پیدا‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫صائب فر ادامه می‌دهد‪ :‬درگذشته حق‌االرض رقم بسیار‬ ‫ناچیزی را تش��کیل می‌داد و کل فرآیند ثبت و اخذ پروانه‬ ‫و‪ ...‬زیر یک میلیون تومان تمام می‌شد ولی در حال حاضر‬ ‫در ابتدای ورود و قبل از اکتشاف این رقم که ‪ 10‬برابر نیز‬ ‫شده باید دریافت شود‪.‬‬ ‫این عضو خانه معدن می‌افزاید‪ :‬هزینه‌های اکتش��اف در‬ ‫محدوده‌های مختلف‪ ،‬متفاوت اس��ت اما به طور متوس��ط‬ ‫در ه��ر کیلومتر مربع بین ‪ 5‬تا‪ 10‬میلی��ون تومان هزینه‬ ‫دارد که ب��ا افزودن ‪ 2‬میلیون تومان حق‌االرض س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی‌‪ ،‬فش��ار زیادی بر معدن��کاران وارد می‌آید‪.‬‬ ‫صائب‌فر با بیان اینکه به نظر می‌رس��د دولت با تنگناهای‬ ‫مال��ی برای تامین بودجه س��ازمان زمین‌شناس��ی روبه‌رو‬ ‫است و به این وس��یله می‌خواهد این سازمان خود بودجه‬ ‫خ��ود را تامین کن��د اظهار می‌کن��د‪ :‬روال کار س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی این است که دو مرحله از ‪ 4‬مرحله اکتشاف‪،‬‬ ‫یعن��ی شناس��ایی و پی‌جویی را خود انج��ام می‌داد و بعد‬ ‫از ای��ن محدوده را به مزایده می‌گذاش��ت اما حال مجموع‬ ‫فعالیت‌های خود را در این دو مرحله کاهش داده و به طور‬ ‫کامل انجام نداده اس��ت و اگر بخواه��د از صفر تا صد کار‬ ‫اکتش��اف را به بخش خصوصی بسپارد این بخش توانایی‬ ‫مالی و فنی این کار را ندارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر مالک و معیار این تصمیم‪ ،‬وضعیت‬ ‫گذش��ته برخی معادن نظیر معادن س��نگ‌آهن اس��ت و‬ ‫در ح��ال حاضر نه س��نگ آهنی‌ها و نه مع��ادن دیگر این‬ ‫ت��وان را ندارند می‌افزاید‪ :‬ب��ا در نظر گرفتن بهترین حالت‬ ‫ممکن ب��رای مع��ادن و در صورتی که وضعی��ت قوانین‪،‬‬ ‫مالی��ات‪ ،‬عوارض و‪ ...‬در وضعیت خوبی قرار گرفته باش��ند‬ ‫س��ود یک معدن ‪ 20‬تا ‪ 25‬درصد اس��ت که اگر قرار باشد‬ ‫نس��بت هزینه اکتش��اف باال رود س��رمایه‌گذار خصوصی‬ ‫ترجیح می‌دهد س��رمایه خود را از این بخش خارج کرده‬ ‫و در بانک‌ها س��پرده‌گذاری کند و بی‌دردس��ر س��ودش را‬ ‫بگیرد‪ .‬وی پیش��نهاد می‌کند‪ :‬بهتر اس��ت اگ��ر دولت این‬ ‫حق‌االرض را برای جلوگیری از دالل‌بازی و خرید و فروش‬ ‫مجوز اکتش��اف در نظر گرفته‪ ،‬به ج��ای آن از متقاضیان‬ ‫تضمین‌های ملکی یا س��فته بگی��رد زیرا بخش خصوصی‬ ‫نمی‌تواند در ابتدای امر‪ ،‬بخش عمده‌ای از سرمایه خود را‬ ‫نقد پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی تاکید می‌کند‪ :‬با این حال به دلیل اینکه سال آینده‬ ‫نخستین س��الی اس��ت که این میزان حق‌االرض افزایش‬ ‫می‌یاب��د‪ ،‬تبعات ای��ن تصمیم را می‌توان در س��ال ‪ 95‬بر‬ ‫بخش معدن و به‌خصوص در بخش اکتشاف دید‪.‬‬ ‫‹ ‹بودجه‌ای که ‪ 6‬برابر شد‬ ‫از طرف دیگر دولت بودجه سازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی و اکتشافات معدنی‬ ‫کشور را برای سال ‪ 94‬افزون‌بر ‪82‬‬ ‫میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که‬ ‫نس��بت ب��ه س��ال ج��اری ‪ 6‬برابر‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫درحالی بودجه س��ال ‪ 92‬این س��ازمان ‪ 11/7‬میلیارد‬ ‫تومان و بودجه مصوب امس��ال ‪ 13/8‬میلیارد تومان بوده‬ ‫که دولت بودجه این سازمان را در الیحه بودجه سال ‪،94‬‬ ‫‪ 82/3‬میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است‪.‬‬ ‫ب��ا این حس��اب دس��تکم روی کاغ��ذ بودجه س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در سال ‪ 94‬نسبت‬ ‫به بودجه مصوب امس��ال ‪ 494‬درصد و نس��بت به بودجه‬ ‫س��ال ‪ 92‬افزون‌بر ‪ 602‬درصد افزایش نش��ان می‌دهد‪.‬از‬ ‫سوی دیگر در بودجه سال ‪ 94‬برای سازمان زمین‌شناسی‬ ‫درآمد ‪ 15‬میلیارد تومانی پیش‌بینی شده که از این میزان‬ ‫‪ 12‬میلیارد تومان آن از طریق بخش معدن محقق خواهد‬ ‫شد‪ .‬این در حالی است که به گفته کارشناسان این میزان‬ ‫درآمد به افزایش میزان بودجه این س��ازمان منجر نشده و‬ ‫سهم این س��ازمان تنها ‪10‬درصد از درآمد حاصل خواهد‬ ‫ب��ود که از طریق خزانه به آنها تعلق خواهد گرفت‪ .‬در این‬ ‫خصوص بهروز برنا‪ ،‬معاون اکتشاف سازمان زمین‌شناسی‬ ‫در گفت‌وگو با صمت می‌گوید‪ :‬آنچه به عنوان حق‌االرض از‬ ‫متقاضیان گرفته می‌شود مستقیم به خزانه واریز می‌شود‪،‬‬ ‫ضمن اینکه این ارقام مانند مالیات بر روی کاغذ هستند و‬ ‫معموال با ارقام دریافتی واقعی‪ ،‬فاصله دارند‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬طبق قانون ‪ 10‬درص��د از این درآمد به‬ ‫س��ازمان زمین‌شناسی داده می‌شود که در بخش اکتشاف‬ ‫هزینه کند‪ ،‬آن هم به این صورت نیست که بالفاصله رقمی‬ ‫به این س��ازمان اختصاص یاب��د بلکه ما باید با تعریف یک‬ ‫طرح اکتش��افی به س��ازمان برنامه و بودجه مراجعه کرده‬ ‫و ب��رای آن طرح از محل این ‪ 10‬درص��د بودجه دریافت‬ ‫کنی��م و به‌طور معمول این پول خیلی بی‌موقع به دس��ت‬ ‫ما می‌رسد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه در س��ازمان زمین‌شناسی طرح‌ها‬ ‫و برنامه‌های زیادی هس��ت که بر زمی��ن مانده و به دلیل‬ ‫کمبود اعتبار اجرایی نمی‌ش��ود می‌افزاید‪ :‬اگر این روند در‬ ‫قانون بودجه س��ال ‪ 94‬اصالح شود به طوری که سازمان‬ ‫دارای درآم��د مس��تمر و ثابت باش��د ی��ا صندوقی برای‬ ‫هزینه‌های اکتشاف از محل درآمد‌های سازمان اختصاص‬ ‫یابد ما استقبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی در مورد دالیل افزایش حق‌االرض متقاضیان اکتشاف‬ ‫محدوده‌های معدنی می‌گوید‪ :‬منطقی که دولت برای این‬ ‫کار دارد این اس��ت که محدوده‌های معدنی بلوکه نشود و‬ ‫فرصت‌سوزی نشود چراکه برخی متقاضیان با تقاضا دادن‬ ‫محدوده‌های اکتش��افی آن را نگه می‌داش��تند و آن را به‬ ‫بهره‌بردار دیگری می‌فروختند و با این ش��کل جدید کار‪،‬‬ ‫بخش خصوصی واقعی که دارای توان مالی و فنی معدنی‬ ‫اس��ت وارد این بخش می‌ش��ود و در م��دت معینی نیز به‬ ‫اکتشاف می‌پردازد‪ ،‬با این حال به نظر می‌رسد دولت باید‬ ‫توان بخش خصوصی را بس��نجد و بر اس��اس آن اقدام به‬ ‫وضع قوانین جدید کند تا به امر اکتش��اف کمک ش��ود نه‬ ‫اینکه این بخش نیز به محاق رکود فرو رود‪.‬‬ ‫برن��ا اضافه می‌کند‪ :‬ب��رای اینکه ش��اهد اتفاقات خوبی‬ ‫در اکتش��افات معدنی باش��یم‪ ،‬نیاز به برخی اصالحات در‬ ‫قوانین مجلس ش��ورای اسالمی و همچنین شیوه‌نامه‌ها و‬ ‫آیین‌نامه‌های داخلی دولت هس��تیم‪ .‬دستگاه‌های دولتی‬ ‫باید قوانین را شفاف‌س��ازی کنند تا س��ازمان‌ها خودشان‬ ‫دارای درآمد ش��وند و خود نیز بخشی که قرار است به این‬ ‫دستگاه‌ها اختصاص یابد را مستقیم هزینه کنند نه اینکه‬ ‫یک دس��تگاه مجری برای اجرای طرح‌ها لقمه را دور سر‬ ‫بچرخاند و در دهان بگذارد‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬پیشنهاد داریم که درآمد این سازمان‬ ‫به جای واریز در خزانه و سپس اختصاص آن هم به شرط‬ ‫تعری��ف پروژه که رون��دی زمان‌گیر و طوالن��ی نیاز دارد‪،‬‬ ‫صندوق��ی ویژه برای اکتش��اف اختصاص یاب��د تا اجرای‬ ‫طرح‌های اکتشافی با کمترین حد زمانی اجرا شود و روند‬ ‫کار بی��ن بخش��ی درون وزارتخانه‌ها تس��ریع یابد‪ .‬کندی‬ ‫سرعت در این بخش مستلزم رفع ضعف قوانین است‪.‬‬ ‫چهاردهمین تولید‌کننده بزرگ فوالد در تالش برای بازارسازی‬ ‫انجمن جهانی فوالد در گزارش تولید ماه نوامبر ‪ ،2014‬ایران را همچون‬ ‫ماه‌ه��ای گذش��ته در ردیف چهاردهمی��ن تولید‌کننده ب��زرگ فوالدخام‬ ‫‪ ،‬انجم��ن جهانی فوالد (‪worldsteel‬‬ ‫جه��ان جای داد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ )Association‬در آخری��ن گزارش خود (م��اه نوامبر) اعالم کرد‪ :‬ایران‬ ‫در ای��ن ماه ی��ک میلیون و ‪ 459‬ه��زار تن فوالد خام تولی��د کرد که در‬ ‫مقایس��ه با مدت مشابه سال گذش��ته میالدی (یک میلیون و ‪ 375‬هزار‬ ‫تن)‪6/1 ،‬درصد رش��د نشان می‌دهد‪ .‬همچنین کل تولید ایران در ‪ 11‬ماه‬ ‫اخیر میالدی به ‪ 14‬میلیون و ‪ 969‬هزار تن رس��ید که نس��بت به میزان‬ ‫تولید مدت مش��ابه س��ال ‪2013‬م (‪ 14‬میلیون و ‪ 71‬هزار تن) حاکی از‬ ‫افزایش ‪ 6/4‬درصدی اس��ت‪ .‬انجمن جهانی ف��والد میزان کل تولید فوالد‬ ‫خام جهانی (‪ 65‬کش��ور) در ‪ 11‬ماه امس��ال را با رش��د ‪1/8‬درصدی‪ ،‬یک‬ ‫میلیارد و ‪ 497‬میلیون و ‪ 750‬هزار تن اعالم کرد‪ .‬میزان کل تولید مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته‪ ،‬یک میلیارد و ‪ 471‬میلیون و ‪ 445‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫می��زان تولید جهانی ماه نوامبر نی��ز ‪ 130‬میلیون و ‪ 525‬هزار تن بود که‬ ‫در مقایسه با تولید ماه نوامبر ‪ 130( 2013‬میلیون و ‪ 421‬هزار تن)‪0/1 ،‬‬ ‫درصد رش��د را نش��ان می‌دهد‪ .‬بنا به این گ��زارش‪ ،‬تولید‌کنندگان بزرگ‬ ‫جهانی پیش از ایران در ماه نوامبر ش��امل چین (‪ 63‬میلیون و ‪ 300‬هزار‬ ‫ت��ن)‪ ،‬ژاپن (‪ 9‬میلیون و ‪ 175‬هزار تن)‪ ،‬ایاالت متحده (‪ 7‬میلیون و ‪209‬‬ ‫هزار تن)‪ ،‬هند (‪ 6‬میلیون و ‪890‬هزار تن)‪ ،‬کره‌جنوبی (‪ 5‬میلیون و ‪911‬‬ ‫هزار تن)‪ ،‬روس��یه (‪ 5‬میلیون و ‪ 840‬هزار تن)‪ ،‬آلمان (‪ 3‬میلیون و ‪599‬‬ ‫ه��زار تن)‪ ،‬ترکیه (‪ 2‬میلیون و ‪ 795‬ه��زار تن)‪ ،‬برزیل (‪ 2‬میلیون و ‪773‬‬ ‫هزار تن)‪ ،‬تایوان (یک میلیون و ‪ 905‬هزار تن)‪ ،‬ایتالیا (یک میلیون و ‪857‬‬ ‫ه��زار تن)‪ ،‬اوکراین (یک میلیون و ‪ 822‬هزار تن) و مکزیک (یک میلیون‬ ‫و ‪ 570‬هزار تن) بوده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش صادرات فوالد با بازارسازی‬ ‫ای��ران در حالی به عنوان چهاردهمین فوالدس��از بزرگ جهان معرفی‬ ‫می‌ش��ود که عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬بازارس��ازی و‬ ‫بازارشناسی صنعت فوالد را الزمه افزایش صادرات این صنعت و حرکت به‬ ‫سمت اقتصاد بدون نفت می‌داند و معتقد است‪ :‬برای دستیابی به صادرات‬ ‫مناس��ب در صنعت فوالد و افزایش س��هم کشور در بازار جهانی ابتدا باید‬ ‫مشکل نقل و انتقال ارز برطرف شود‪.‬‬ ‫احمد دنیانور با بیان اینکه در س��ال‌های گذش��ته در زمینه بازارس��ازی‬ ‫و بازارشناس��ی صنعت فوالد کار خاصی انجام نش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫سال‌ها ما واردکننده اصلی فوالد بودیم و خیلی به فکر صادرات نبودیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مش��کل نقل و انتقال پ��ول و اولویت تامین نیاز داخل‬ ‫باعث ش��د تا چندان به بازار کش��ورهای دیگر فکر نکنی��م و درنتیجه در‬ ‫بازار ‪ 8‬میلیون تنی فوالد عراق تنها س��هم ‪ 400‬هزار تنی داریم و ترکیه‬ ‫تامین‌کننده اصلی نیاز این بازار است‪.‬‬ ‫دنیانور ادامه داد‪ :‬ایران از بازار ‪ 4‬میلیون تنی فوالد افغانستان تنها سهم‬ ‫‪ 150‬هزار تنی دارد و پاکستان تامین‌کننده اصلی نیاز این بازار است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عمر صنعت فوالد ایران در بخش خصوصی به بیش از‬ ‫‪ 10‬سال نمی‌رسد‪ ،‬گفت‪ :‬سازمان توسعه تجارت باید در بخش بازارشناسی‬ ‫فعال شود تا زمینه صادرات محصوالت بخش خصوصی فراهم شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته عضو هیات‌مدیره انجم��ن فوالد‪ ،‬فوالد تولی��دی ایران از نظر‬ ‫کیفیت و قیمت‪ ،‬قابلیت رقابت با کشورهای اطراف را دارد‪.‬‬
‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫دریچه‬ ‫رییس جدید «ایران‌کد»‬ ‫منصوب شد‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬اعضای‬ ‫جدید هیات‌مدیره شرکت مرکز ملی شماره‌گذاری‬ ‫کاال و خدم��ات ایران طی حکمی از س��وی رییس‬ ‫موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی معرفی و‬ ‫از اعضای قدیم تقدیر شد‪ .‬براساس حکم محمدرضا‬ ‫رضوی‪ ،‬رییس موسس��ه مطالع��ات و پژوهش‌های‬ ‫بازرگانی‪ ،‬بهزاد عمرانی به‌عنوان رییس هیات‌مدیره‬ ‫و مدیرعامل‪ ،‬فواد افش��ین به س��مت نایب‌رییس و‬ ‫عض��و غیرموظ��ف و یعقوب آرای��ش به‌عنوان عضو‬ ‫موظف هیات‌مدیره شرکت مرکز ملی شماره‌گذاری‬ ‫کاال و خدم��ات ای��ران منصوب ش��دند‪ .‬محمدرضا‬ ‫رضوی در مراس��م تودی��ع و معارفه اعضای قدیم و‬ ‫جدید هیات‌مدیره‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در س��ال‌های اخیر‬ ‫تالش‌ها و اقدامات زیادی برای ارائه خدمات دولت‬ ‫به ص��ورت الکترونیک انجام ش��ده و یک��ی از این‬ ‫اقدامات‪ ،‬فعالیت ش��رکت مرکز ملی شماره‌گذاری‬ ‫کاال و خدم��ات ای��ران محس��وب می‌ش��ود‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه ش��رکت مرکز ملی ش��ماره‌گذاری کاال‬ ‫و خدم��ات ایران نقش موثری در استانداردس��ازی‬ ‫ک��د کاال و خدم��ات کش��ور داش��ته و دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫امیدواری کرد‪ :‬به منظور ساده‌س��ازی و روان‌سازی‬ ‫ابع��اد مختلف تجارت الکترونیک اقدامات اساس��ی‬ ‫و مهم��ی انجام ش��ود‪ .‬رییس موسس��ه مطالعات و‬ ‫پژوهش‌ه��ای بازرگانی تصریح ک��رد‪ :‬هیات‌مدیره‬ ‫باید هرچه س��ریع‌تر نس��بت به بررسی این موضوع‬ ‫و رفع دغدغه‌های مربوط از جمله مش��خص کردن‬ ‫و تعیین تکلیف فعالیت‌های قابل واگذاری به بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬شناس��ایی ام��وال و دارایی‌های مرکز و‬ ‫همچنین برقراری تعام��ل الزم بین وزارتخانه‌های‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با امور اقتصادی و دارایی‬ ‫مقدم��ات اجرایی ش��دن این فرآینده��ا را به انجام‬ ‫رس��انند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬هیات‌مدیره جدید ش��رکت‬ ‫مزبور‪ ،‬تعامل و ارتباط خود را با موسسه مطالعات و‬ ‫پژوهش‌های بازرگانی و معاونت‌های مربوط وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت حفظ و تقویت کند‪.‬‬ ‫احمد غالمزاده‪ ،‬رییس س��ابق شرکت مرکز ملی‬ ‫ش��ماره‌گذاری کاال و خدم��ات ای��ران نی��ز در این‬ ‫مراس��م گفت‪ :‬ایجاد و پیش��رفت حوزه‌های دانش‬ ‫محور‪،‬نیازمند جذب نیروی انس��انی اس��ت که در‬ ‫این مرکز حدود ‪ ۶۰۰‬ش��غل در دوره گذشته ایجاد‬ ‫ش��د‪ .‬به گفته وی‪ ،‬نگاه کارشناسی در این شرکت‬ ‫مبتنی بر این بود که از طریق افزایش س��رمایه در‬ ‫ش��رکت مرکز مل��ی ش��ماره‌گذاری کاال و خدمات‬ ‫ایران س��هم دولت را کاه��ش داده و زمینه فعالیت‬ ‫بخش خصوص��ی و ارائه خدمت از س��وی مرکز به‬ ‫ش��کل مناس��ب‌تری فراهم ش��ود‪ ،‬اما ای��ن نگرش‬ ‫کارشناس��ی مورد قبول واقع نش��د‪.‬بهزاد عمرانی‪،‬‬ ‫رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل جدید شرکت مرکز‬ ‫ملی ش��ماره‌گذاری کاال و خدم��ات ایران نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اعضای جدید هیات‌مدی��ره با این رویکرد که‬ ‫می‌خواهند تناقضات گذش��ته را روشن و مشخص‬ ‫کنن��د‪ ،‬فعالیت خود را آغاز خواهند کرد‪ .‬وی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬چنانچه مرک��ز بتواند در توس��عه اقتصادی‬ ‫و تجاری کش��ور خ��وب ایفای نقش کن��د‪ ،‬باید به‬ ‫فعالیت��ش ادامه دهد و آن بخ��ش از فعالیت‌ها که‬ ‫قابل واگذاری اس��ت هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف‬ ‫ش��ود‪ ،‬بنابراین در این مس��یر حرکت خواهد شد و‬ ‫تالش می‌ش��ود با نگاه کارشناسی دقیق مشکالت‬ ‫گذشته مرکز بررسی و برطرف شود‪.‬‬ ‫کوتاه از تجارت‬ ‫تس�نیم‪ -‬یورو استات اعالم کرد مبادالت تجاری‬ ‫ایران و انگلی��س در ماه‌های ژانویه تا اکتبر ‪ ۲۰۱۴‬با‬ ‫رش��د ‪۳۶‬درصدی نسبت به مدت مش��ابه سال قبل‬ ‫مواجه ش��ده و ب��ه ‪ ۱۳۳‬میلیون و ‪ ۳۸۰‬ه��زار یورو‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران اعالم کرد‪:‬‬ ‫محدودیت صادرات شیرخش��ک نوزادان برطرف و این‬ ‫محصول از فهرس��ت کاالهای صادراتی مشروط خارج‬ ‫شد و این تصمیم براساس تامین نیاز داخلی انجام شد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬علی‌اصغ��ر ملک��ی‪ ،‬ریی��س اتحادی��ه‬ ‫فروش��ندگان گوش��ت گوس��فندی تهران گفت‪ :‬به‬ ‫دلیل بازگشت زائران از کربال در چند روز گذشته با‬ ‫افزایش حدود ‪ 5‬درصدی قیمت گوس��فند و گوشت‬ ‫مواجه ش��دیم که در هفته آین��ده قیمت‌ها به روال‬ ‫قبل باز می‌گردد‪.‬‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫ظرفیت شگفت انگیز صادراتی باغ و باغچه‬ ‫ِ‬ ‫اقتصاد نفتی شکننده‬ ‫هر ‪ 70‬دقیقه یک نمایشگاه‬ ‫‪7‬‬ ‫کاهش واردات برنج‪ ،‬روغن و شکر‬ ‫نگران تامین کاالهای اساسی نباشید‬ ‫زه�را طهران�ی‪ -‬گروه تج�ارت‪« :‬کش��ور در تامین‬ ‫کاالهای اساس��ی و حت��ی دیگر کاالهای م��ورد نیاز و‬ ‫مصرف مردم با مش��کلی مواجه نیس��ت‪ ».‬این اطمینان‬ ‫خاطر را تمام مس��ئوالن دولتی و حتی بخش خصوصی‬ ‫ب��ه صراحت اع�لام می‌کنند و معتقدند تا س��ال آینده‬ ‫ه��م کاالها تامین اس��ت‪ .‬در این می��ان عملکرد دولت‬ ‫در تامی��ن و خری��داری کاالهای اساس��ی مهر تاییدی‬ ‫اس��ت که می‌توان بر آن صحه گذاشت‪ .‬امسال عملکرد‬ ‫ش��رکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به عنوان‬ ‫متولی ذخیره‌س��ازی و تامین کاالهای اساسی مطلوب‬ ‫و رضایت‌بخش بود‪ ،‬چراکه واردات کاالها مدیریت شده‬ ‫و براساس نیاز انجام ش��ده است‪ .‬به عنوان نمونه خرید‬ ‫گندم از کش��ورهای دیگر رشد مناسبی نسبت به سال‬ ‫گذش��ته داشت و این در حالی اس��ت که در این مدت‬ ‫واردات برنج‪ ،‬روغن خام و شکر به دلیل حمایت از تولید‬ ‫داخل با کاهش مواجه ش��د‪ .‬حاال پس از گذشت ‪ ۹‬ماه‬ ‫از س��ال ‪ ۹۳‬و نزدیک ش��دن به س��ال جدید‪ ،‬مشاور و‬ ‫مدیرکل دفتر مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران‬ ‫از ذخیره‌س��ازی و تامین کاالهای اساسی و استراتژیک‬ ‫ب��رای بی��ش از ‪ 6‬م��اه نیاز کش��ور خبر داد‪ .‬ش��اهپور‬ ‫عیدی‌وندی اظهار کرد‪ :‬سیاست دولت تدبیر و امید این‬ ‫است که برای ذخیره‌سازی کاالهای اساسی و استراتژیک‬ ‫کشور باید همیش��ه به اندازه مصرف ‪6‬ماه داشته باشیم‬ ‫ک��ه هم‌اکنون بیش از این میزان ذخیره‌س��ازی داریم و‬ ‫هی��چ نگرانی در این زمینه وجود ن��دارد‪ .‬وی همچنین‬ ‫با اش��اره به اینکه استان کهگیلویه و بویراحمد به‌عنوان‬ ‫نگین زیبای زاگرس دارای آب فراوان و خاک حاصلخیز‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬س��رانه آرد این استان ‪ ۸/۵‬کیلوگرم‬ ‫است و جای تاسف دارد که چرا باید ‪ ۴۳‬هزار تن گندم‬ ‫تولید داشته باش��د؟ عیدی‌وند افزود‪ :‬آماده کمک برای‬ ‫ایجاد و احداث س��یلوهای مورد نیاز این استان هستیم‬ ‫اما مسئوالن استانی باید تالش کنند تولید گندم استان‬ ‫را در برنامه‌ای ‪‌5‬س��اله به دو برابر میزان مصرف استان‬ ‫افزایش دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکلی در تامین کاال نداریم‬ ‫رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه هیچ مشکلی در‬ ‫تامین کاالهای اساسی کشور وجود ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫هرچند اصناف در ذخیره‌س��ازی کاالها دخل و تصرفی‬ ‫ندارد اما به‌عنوان یکی از اعضای س��تاد تنظیم بازار این‬ ‫اطمینان را می‌دهم که کاال در کشور به‌وفور وجود دارد‪.‬‬ ‫علی فاضلی در گفت‌وگو با‬ ‫‪ ،‬با اش��اره به اینکه‬ ‫کمترین دغدغه‌ای ه��م در این‌باره وجود ندارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برای ش��ب عید هم ذخیره‌س��ازی به مقدار کافی‬ ‫و مطلوب انجام شده اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ذخیره‌سازی‬ ‫برخی از کاالها برای ش��ب عید هن��وز وارد فاز اجرایی‬ ‫نشده و در حال بررسی هستند‪ .‬رئیس اتاق اصناف این‬ ‫اطمینان را به مردم داد که کمبودی در هیچ کاالیی در‬ ‫کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫فاضل��ی ب��ا تاکید براینک��ه هیچ نگرانی ب��رای تامین‬ ‫کاالهای اساسی در امسال و حتی سال آینده نیز وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه سازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان‌ها می‌توانند با همکاری اصناف به اهداف‬ ‫تعیین ش��ده و نقطه ای��ده‌‌آل در تنظیم ب��ازار و تامین‬ ‫کاالهای مورد نیاز مردم دست یابند‪.‬‬ ‫‹ ‹آخرین آمار تامین کاالهای اساسی‬ ‫ش��رکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در ‪۸‬ماه‬ ‫نخست امس��ال ‪۳‬میلیون و ‪۸۳۳‬هزار تن گندم به ارزش‬ ‫‪۹۳۹‬میلیون یورو برای تامین کاالهای اساسی وارد کرد‪.‬‬ ‫‪ ،‬براساس آمار وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫به گزارش‬ ‫تجارت در این مدت ‪۳۰‬هزار تن برنج به ارزش ‪۱۶‬میلیون‬ ‫یورو‪۱۸۳ ،‬هزار تن روغن خام به ارزش ‪۱۳۹‬میلیون یورو‬ ‫و ‪۲۶۲‬هزار تن ش��کر به ارزش ‪۹۱‬میلیون یورو به کشور‬ ‫وارد ش��د‪ .‬براساس این گزارش واردات گندم از فروردین‬ ‫تا آبان امس��ال نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد‬ ‫‪۱۰۳‬درصد در وزن و ‪۷۱‬درصد در ارزش را تجربه کرد‪.‬‬ ‫براس��اس آم��ار و اطالع��ات وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت در ‪ ۸‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ،۹۲‬گندم را به میزان‬ ‫یک‌میلی��ون و ‪۸۸۶‬هزار تن به ارزش ‪۵۴۸‬میلیون یورو‪،‬‬ ‫برنج را ‪۴۷۳‬هزار تن به ارزش ‪ ۳۴۶‬میلیون یورو‪ ،‬روغن‬ ‫خ��ام را بی��ش از ‪ ۴۷۸‬هزار تن ب��ه ارزش ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫یورو و ش��کر هم ‪ ۲۹۲‬هزار تن ب��ه ارزش ‪ ۱۱۳‬میلیون‬ ‫ی��ورو وارد کردیم‪ .‬واردات برنج‪ ،‬روغن خام و ش��کر در‬ ‫‪۸‬ماه نخس��ت ‪ ۹۳‬نس��بت به مدت مشابه ‪ ۹۲‬به ترتیب‬ ‫کاهش ‪ ۶۵ ،۹۵‬و ‪۱۹‬درصدی در ارزش را داش��ته است‪.‬‬ ‫همچنین در بخش وزنی هم به ترتیب کاهش ‪۶۱ ،۹۳‬و‬ ‫‪۱۰‬درص��دی را تجربه کرد‪ .‬همچنین ش��رکت بازرگانی‬ ‫دولتی در ‪۸‬ماه نخس��ت امس��ال‪۶ ،‬میلیون و ‪ ۷۱۲‬هزار‬ ‫تن گندم به ارزش ‪۷‬ه��زار و ‪ ۱۱۸‬میلیارد تومان خرید‬ ‫داخلی داش��ته اس��ت که نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته رش��د ‪ ۳۹/۷‬درصدی در وزن و ‪۸۲/۷‬درصدی‬ ‫در ارزش را تجربه کرده اس��ت‪ .‬از فروردین تا آبان سال‬ ‫وضعیت بحرانی در تامین مالی صادرات‬ ‫تامی��ن مالی ص��ادرات در وضعیت‬ ‫بحران��ی به‌س��ر می‌ب��رد‪ .‬ای��ن گفته‬ ‫مدیرعامل صن��دوق ضمانت صادرات‬ ‫اس��ت ک��ه از می��زان مناب��ع بانک‌ها‬ ‫ب��رای تخصیص به امر ص��ادرات ابراز‬ ‫نگرانی کرد‪ .‬طاهر ش��ه حامد با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه ش��بکه بانکی نقش بس��یار‬ ‫مهمی در توس��عه ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫کشور دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حالی سهم‬ ‫تسهیالت صادراتی یا تسهیالت حمایتی از تولیدات‬ ‫صادرات‌گرا‪ ،‬از کل س��بد تسهیالت اعطایی بانک‌ها‬ ‫رقمی بسیار ناچیز و نگران‌کننده است که آمارها در‬ ‫این باره حاکی از آن است که سیستم بانکی کشور‬ ‫در س��ال گذشته حتی نتوانس��ته ‪ ۱۰‬درصد منابع‬ ‫مالی مورد نیاز صادرکنندگان برای توسعه صادرات‬ ‫غیرنفتی کشور را تامین کند‪ ،‬در حالی که این رقم‬ ‫در سایر کشورها بسیار باالتر است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬رقابت نامطل��وب در افزایش نرخ‌های‬ ‫تس��هیالت اعطایی نیز از دیگر مش��کالت سیستم‬ ‫بانکی اس��ت‪ ،‬ب��ه طوری ک��ه صادرکنن��ده ناگزیر‬ ‫از پرداخ��ت نرخ‌های س��ود ح��دود ‪ ۳۰‬درصدی و‬ ‫گاه��ی باالتر برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود‬ ‫می‌شود و این موضوع توان رقابت‬ ‫صادرکننده ایرانی در رویارویی با‬ ‫صادرکنندگان کشورهای دیگر را‬ ‫به شدت پایین می‌آورد‪ .‬شه حامد‬ ‫در ادام��ه از ابزاره��ای حمایت��ی‬ ‫صندوق در تس��هیل تامین مالی‬ ‫صادراتی توسط بانک‌ها در مرحله‬ ‫قب��ل و بع��د از حمل ن��ام برد و‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬ش��اید بانک‌ها‪ ،‬به‬ ‫ویژه بانک سپه در س��ابق بیشتر از ضمانتنامه‌های‬ ‫اعتباری صندوق به عنوان جانشین وثیقه‌های مورد‬ ‫نیاز برای تامین س��رمایه در گردش صادرکنندگان‬ ‫در مرحله قبل از حمل استفاده کرده باشند و سایر‬ ‫ابزارهای بیمه‌ای صن��دوق همانند اعتبار خریدار و‬ ‫خرید دین اسناد صادراتی تاکنون برایشان چندان‬ ‫ج��ذاب نبوده و عملیاتی نش��ده اس��ت‪ .‬ب��ه گفته‬ ‫مدیرعام��ل صن��دوق ضمانت ص��ادرات امیدواریم‬ ‫ب��ا انعقاد ای��ن تفاهمنامه‌ها‪ ،‬بان��ک از محل منابع‬ ‫دراختی��ار به خصوص منابع صندوق توس��عه ملی‬ ‫و اجرای��ی ک��ردن قراردادهای عاملیت‪ ،‬نس��بت به‬ ‫استفاده از این ش��یوه‌های تامین مالی صادراتی در‬ ‫مرحله بعد از حمل نیز ترغیب شوند‪.‬‬ ‫‪ ۹۲‬این شرکت به میزان ‪۴‬میلیون و ‪۸۰۴‬هزار تن گندم‬ ‫ب��ه ارزش ‪۳‬هزار و ‪ ۸۹۶‬میلی��ارد تومان از منابع داخلی‬ ‫خریداری کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخیره‌سازی مرکبات شب عید‬ ‫ریی��س س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی ای��ران‪ ،‬از‬ ‫ذخیره‌س��ازی مرکبات از جمله پرتقال برای ش��ب عید‬ ‫و ای��ام ن��وروز خبر داد و گف��ت‪ :‬هیچ کمب��ودی برای‬ ‫پرتق��ال مورد نیاز ش��ب عی��د نداریم‪ .‬حس��ین صفایی‬ ‫درباره پیش��نهاد اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان‬ ‫محصوالت کش��اورزی مبنی ب��ر واردات ‪۲۰۰‬هزار تنی‬ ‫پرتقال ب��رای تنظیم بازار در ایام ن��وروز افزود‪ :‬به هیچ‬ ‫عنوان با واردات میوه از جمله مرکبات موافق نیس��تیم‪،‬‬ ‫چ��را که تولید داخل کفاف میوه مورد نیاز ش��ب عید و‬ ‫ایام نوروز را می‌دهد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬س��ال گذشته از‬ ‫سوی این اتحادیه پیشنهادی برای واردات ‪۲۰۰‬هزار تن‬ ‫پرتقال ب��رای ایام نوروز دریافت کردی��م‪ ،‬این در حالی‬ ‫است که سال گذشته نیز با کمبود میوه مواجه نشدیم‪.‬‬ ‫به گفت��ه وی‪ ،‬هم‌اکنون تنها مج��وز واردات موز برقرار‬ ‫است‪ .‬صفایی ادامه داد‪ :‬هم‌اکنون در حال ذخیره‌سازی‬ ‫مرکب��ات از جمله پرتقال برای ش��ب عی��د و ایام نوروز‬ ‫هس��تیم و پیش‌بین��ی می‌ش��ود به دلی��ل تولید خوب‬ ‫مناطق جنوبی کشور میزان ذخیره‌سازی نسبت به سال‬ ‫گذشته حدود ‪۵۰‬درصد نیز افزایش یابد‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬به دلیل سرمازدگی اواخر سال گذشته‬ ‫باغ‌های مرکبات شهرس��تان‌های غرب مازندران و شرق‬ ‫گی�لان‪ ،‬احتم��ال کاهش اندک تولی��د مرکبات در این‬ ‫اس��تان‌ها وجود دارد؛ اما تولید مرکبات از جمله پرتقال‬ ‫در دیگر مناطق کش��ور مناسب بوده و کسری موجود از‬ ‫این طریق جبران شده و کمبودی در زمینه تامین میوه‬ ‫مورد نیاز کش��ور نداریم‪ .‬رییس سازمان مرکزی تعاون‬ ‫روستایی ایران تصریح کرد‪ :‬در نظر داریم با ذخیره‌سازی‬ ‫مناسب میوه بتوانیم با تنظیم بازار از افزایش نرخ آن در‬ ‫شب عید و ایام نوروز جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫تخصیص اعتبار به‬ ‫هنر‪-‬صنعت فرش‬ ‫براساس تفاهمنامه سه جانبه وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬صندوق مهر امام رضا (ع) و مرکز ملی فرش‬ ‫ایران مبلغ ‪ ۳۸۸‬میلیارد ریال تس��هیالت در نخس��تین‬ ‫مرحل��ه به تولیدکنن��دگان فرش پرداخت می‌ش��ود‪ .‬به‬ ‫گ��زارش ایرنا‪ ،‬معاون امور تولی��د مرکز ملی فرش ایران‬ ‫گفت‪ :‬تفاهمنامه یادشده با هدف اشتغالزایی و هدفمندی‬ ‫تس��هیالت پرداخت��ی ب��ه تولیدکنندگان ف��رش امضا‬ ‫شده است‪ .‬محسن حس��ن‌زاده افزود‪ :‬شیوه‌نامه اجرایی‬ ‫تفاهمنامه مربوطه در ‪ ۲۶‬شهریور به تصویب رسید و ‪۱۴‬‬ ‫مهر امسال ابالغ شد که به موجب آن مبلغ ‪ ۳۸۸‬میلیارد‬ ‫ریال تسهیالت در مرحله اول از سوی صندوق مهر امام‬ ‫رضا(ع) برای ای��ن منظور اختصاص یافت‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫متقاضیان می‌توانند به سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان مربوطه مراجعه کرده و تقاضا ارائه دهند تا پس‬ ‫از بررس��ی به عنوان پش��تیبان‪ ،‬چند قالیباف تک‌باف تا‬ ‫‪ ۱۰‬نف��ر (قالیباف) را زیرحمایت ق��رار داده و در جهت‬ ‫تولید گام بردارند‪ .‬براس��اس ای��ن گزارش‪ ،‬حمایت مالی‬ ‫مزبور برای هر فرد متقاضی به میزان ‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫به باال بوده و با نرخ س��ود ‪ 4‬درصد است‪ .‬همچنین نرخ‬ ‫سود تسهیالت در طرح‌های حمایتی‪ ،‬بخش‌های مشابه‬ ‫تا سطح ‪ ۲۱‬درصد اعالم شده است‪.‬‬ ‫چهره‌ها و نظرها‬ ‫افزایش نرخ ارز‬ ‫نگران‌کننده نیست‬ ‫پدرام سلطانی‬ ‫نایب رییس اتاق بازرگانی ایران‬ ‫ن��رخ ارز در چند روز گذش��ته افزایش پیدا کرد که‬ ‫نبای��د نگران��ی در این خصوص داش��ته باش��یم بلکه‬ ‫بای��د این موض��وع را به عنوان س��یگنالی برای توجه‬ ‫ب��ه ص��ادرات و افزایش ارزآوری قلمداد کنیم‪ .‬ش��اید‬ ‫مهم‌ترین و در دس��ترس‌ترین فرصت کش��ور در سال‬ ‫آینده و در ش��رایط پی��ش رو با توجه به کاهش منابع‬ ‫ارزی از ناحی��ه نفت و فضایی که بعد از توافقات برای‬ ‫افزایش تعامالت اقتصادی با دنیا به وجود می‌آید‪ ،‬توجه‬ ‫به صادرات و توس��عه آن باشد‪ .‬با توجه به فرصت‌هایی‬ ‫که در اطراف‌مان مثل روس��یه و عراق به وجود آمده‬ ‫و با افزایش س��رمایه‌گذاری‌هایی که در کش��ور انجام‬ ‫شده است و همچنین در پی افزایش درخواست‌هایی‬ ‫که برای واحدهای صنعتی شکل گرفته‪ ،‬می‌توانیم به‬ ‫توس��عه صادرات امیدوار باشیم‪ ،‬برای همین باید روی‬ ‫این موضوع ب��ا جدیت برنامه‌ری��زی کنیم‪ .‬همچنین‬ ‫برای اینکه نگاه بلند‌مدت را جایگزین نگاه کوتاه‌مدت‬ ‫در عرص��ه ص��ادرات کنیم در ابتدا بای��د فضای ثبات‬ ‫در تصمیم‌گیری‌ه��ا ایجاد ک��رد‪ .‬اگ��ر تولیدکننده و‬ ‫صادرکنن��ده ما بتواند روی ش��رایط محیط کس��ب و‬ ‫کار حس��اب باز کند به این مفهوم که شرایط موجود‬ ‫مرتب درحال تغییر نیس��ت‪ ،‬براساس آن برای افزایش‬ ‫تولی��د و صادرات خود برنامه‌ری��زی می‌کند‪ .‬از جمله‬ ‫این ش��رایط موضوع نرخ ارز است که باید به این نکته‬ ‫توجه شود که نرخ ارز ما همواره براساس مابه‌التفاوت‬ ‫تورم داخلی و تورم کش��ورهای ه��دف صادراتی باید‬ ‫تعدیل ش��ود که رقابت‌پذیری تولید ما حفظ ش��ود و‬ ‫کاهش پیدا نکند‪ .‬نکته دوم این است که در خصوص‬ ‫فعالیت با کش��ورهای همس��ایه موضوعات و مس��ائل‬ ‫جدی در لجستیک صادرات مثل حمل‌ونقل و پایانه‌ها‬ ‫در توافقاتی که باید بین کش��ورها با ایران انجام شود‬ ‫برای سهولت تردد کامیون‌ها‪ ،‬درحوزه حمل‌ونقل ریلی‬ ‫داریم‪ .‬بحث‌های لجستیک در فعالیت‌های تجاری ما با‬ ‫کش��ور‌های همسایه بسیار خودنمایی می‌کند و حل و‬ ‫ساده‌سازی‌شان می‌تواند اثر جدی و چشمگیری داشته‬ ‫باش��د‪ .‬همچنین باید تالش کنیم و به موافقتنامه‌های‬ ‫دوجانبه تجارت آزاد یا تجارت ترجیحی با کشورهای‬ ‫هدف و همسایه سرعت ببخشیم‪.‬‬ ‫اقتصاد بدون نفت‬ ‫با ارائه تسهیالت‬ ‫به صادرات‬ ‫علیرضا حائری‬ ‫کارشناس اقتصادی‬ ‫تولید‌کنن��دگان پی��ش از تش��دید تحریم‌ه��ا‪،‬‬ ‫می‌توانس��تند با گش��ایش ال‌س��ی‪ ،‬روی این اس��ناد‬ ‫اعتب��اری و قراردادهای معتبر صادراتی‪ ،‬تس��هیالت با‬ ‫نرخ بهره ‪‌۷‬درصد از ش��بکه بانک��ی دریافت کنند‪ .‬در‬ ‫آن زم��ان ‪ ۷۵‬ت��ا ‪ ۸۰‬درصد ارزش ال‌س��ی یا قرارداد‬ ‫صادرات��ی به ص��ورت تس��هیالت ب��ه تولید‌کنندگان‬ ‫پرداخت می‌ش��د که اگر این مسئله احیا شود‪ ،‬کمک‬ ‫موثری برای دستیابی به اقتصاد بدون نفت خواهد بود‪.‬‬ ‫به عب��ارت دیگر‪ ،‬با توجه به اینک��ه صادرات کاالهای‬ ‫غیرنفتی می‌تواند جایگزین مناس��بی برای درآمدهای‬ ‫نفتی کشور باش��د‪ ،‬ارائه تسهیالت با نرخ سود ‪ ۷‬تا ‪۹‬‬ ‫درصد به قراردادهای صادراتی نیز می‌تواند راهی برای‬ ‫افزایش صادرات و دستیابی به اقتصاد بدون نفت باشد‬ ‫و در این زمینه دولت باید دستورالعمل مشخصی برای‬ ‫الزام سیستم بانکی به اعطای تسهیالت به قراردادهای‬ ‫صادراتی صادر کند‪ .‬پیش از این‪ ،‬ارز حاصل از صادرات‬ ‫به حساب بانک توس��عه صادرات واریز می‌شد و ابتدا‬ ‫این بانک‪ ،‬اقس��اط مربوط به تس��هیالت ارائه شده را‬ ‫کس��ر می‌کرد و س��پس بقیه آن را به صورت ارزی یا‬ ‫ریال��ی به صادرکننده تحویل می‌داد که این کار باعث‬ ‫می‌شد هم صادرکننده سرمایه در گردش داشته باشد‬ ‫و هم بانک اقس��اط مربوط به تسهیالت صادرات را به‬ ‫موقع دریافت کند‪ .‬در این میان‪ ،‬صنایع پتروش��یمی‪،‬‬ ‫نساجی و پالستیک می‌توانند ارزش‌افزوده مناسبی را‬ ‫برای کشور ایجاد کنند و به همین دلیل سرمایه‌گذاری‬ ‫در ای��ن بخش‌ها موتور محرک مناس��بی برای اقتصاد‬ ‫کش��ور خواهد بود‪ .‬کمب��ود نقدینگ��ی در واحدهای‬ ‫تولیدی نیز کماکان از مشکالت مهم اقتصاد محسوب‬ ‫می‌شود که این مسئله باعث شده برخی صنایع با تمام‬ ‫توان تولید خود فعال نباشند و در نتیجه‪ ،‬ظرفیت‌های‬ ‫صادرات��ی نیز کامل نش��ده اس��ت‪ .‬همچنی��ن برخی‬ ‫مناس��بات تجاری نامطلوب با کش��ورهای دیگر هم از‬ ‫جمله مش��کالت موجود بر س��ر راه صادرات کاالست‪.‬‬ ‫درخصوص بحث پیمان‌سپاری ارزی در کشور هم که‬ ‫دوباره مطرح ش��ده است باید گفت که دولت فعلی با‬ ‫تبلیغات زیاد اقدام به لغو پیمان‌س��پاری ارزی کرد اما‬ ‫دوباره این بحث مطرح ش��ده است‪ .‬اگر دوباره موضوع‬ ‫ارائه تعهدنامه ارزی مطرح شود‪ ،‬اثر منفی بر صادرات‬ ‫کاال خواهد داشت‪.‬‬
‫سودجویان فرصت‬ ‫صادرات به روسیه‬ ‫را خراب نکنند‬ ‫نظر گاه‬ ‫حسین مهاجران‬ ‫رییس اتحادیه فروشندگان میوه‬ ‫ص��ادرات میوه و صیفی جات در کش��ور طبق روال‬ ‫گذشته به روسیه انجام می‌شود‪ ،‬به شرطی که خودمان‬ ‫ب��ازار این کش��ور را به هم نریزیم‪ .‬روس��یه با توجه به‬ ‫شرایط اقلیمی‌اش همواره نیازمند تامین میوه و صیفی‬ ‫از س��ایر کش��ورها اس��ت تا جایی که تم��ام میوه‌های‬ ‫مورد نیاز این کش��ور در تابس��تان و زمستان از طریق‬ ‫سایر کشورها تامین می‌ش��ود به عنوان مثال کیوی و‬ ‫نارنگی مورد نیاز این کش��ور از سوی لهستان‌‪ ،‬نیوزلند‬ ‫و فرانسه تامین می‌شود هر چند که روس‌ها از کیفیت‬ ‫ای��ن میوه‌ها چندان رضایت ندارن��د و اگر ایران بتواند‬ ‫ق��دردان فرصت موجود و کیفی��ت طبیعی محصوالت‬ ‫کش��اورزی خود باشد به خوبی می‌تواند بازار روسیه را‬ ‫در اختیار بگیرد‪ .‬روسیه یک بازار هدف صادراتی جدید‬ ‫برای ایران محسوب می‌شود به همین دلیل الزم است‬ ‫تا صادرکنن��دگان ما از این بازار به��ره خوبی را ببرند‬ ‫ن��ه اینکه با صادرات میوه‌های کال‪‌،‬بی کیفیت و نارس‬ ‫زمینه از دس��ت دادن این بازار را مهیا کنند‪.‬متاسفانه‬ ‫ایران بسیاری از بازارهای هدف خود را بخاطر صادرات‬ ‫محصوالت غیرکیفی از دس��ت داده اس��ت که این امر‬ ‫ناش��ی از تالش عده‌ای برای کس��ب س��ود بیشتر و یا‬ ‫رسیدن به منافع گذرا و کوتاه مدت است‪.‬مثال در مورد‬ ‫صادرات کیوی آنچه که تقاضا برای خرید این محصول‬ ‫از ایران را کاهش داده ناش��ی از این است که ‪ 20‬آبان‬ ‫قند موجود در کیوی به عدد ‪‌12‬می‌رسد و قابل چیدن‬ ‫است‪ ،‬اما متاس��فانه برخی از فعاالن بازار زود‌تر از این‬ ‫تاریخ‪ ،‬ای��ن میوه را چیده و وارد ب��ازار می‌کنند‪ .‬بنده‬ ‫در س��ال‌های گذشته بارها اعالم کرده‌‌ام و از قانونگذار‬ ‫خواستم در بخشنامه‌ای اعالم کند که قبل از ‪ 20‬آبان‪،‬‬ ‫سردخانه‌ها از ورود این میوه خودداری کنند و قبل از‬ ‫‪ 25‬آبان نیز گم��رکات از صادرات این میوه جلوگیری‬ ‫کنند‪ ،‬اما متاس��فانه هیچ اقدامی صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن در اواخر مردادماه که قند کیوی بین ‪3‬تا ‪4‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬برخی فرصت‌طلبان این میوه را که طعم ندارد‪،‬‬ ‫چیده و به بازار عرضه می‌کنند‪ .‬امسال صادرکنندگان‬ ‫برای ص��ادرات میوه و فتح بازار روس��یه خود را آماده‬ ‫کردند‪ ،‬البته اگر مش��کلی پیش نیاید و برخی از س��ر‬ ‫منفعت‌طلب��ی ب��ازار را به ه��م نریزند‪ .‬یک��ی دیگر از‬ ‫نکات��ی که در ص��ادرات میوه باید ب��ه آن توجه کنیم‬ ‫این اس��ت که صادرکنندگان م��ا باید فرهنگ مصرف‬ ‫می��وه در بازاره��ای هدف را به درس��تی بشناس��ند‪.‬‬ ‫فرهنگ مصرف روس��یه فرهنگی بین فرهنگ آسیایی‬ ‫و اروپایی به گونه‌ای اس��ت که ه��م میوه را به صورت‬ ‫کیلوی��ی و هم به صورت دانه‌ای خرید می‌کند اما نکته‬ ‫حائز اهمیت آن اس��ت که بدانیم روسیه چه محصولی‬ ‫با چ��ه کیفیتی را خواهان است‪.‬روس��یه بازار جدیدی‬ ‫نیست اما به دلیل آن که تعرفه ترجیحی بین دو کشور‬ ‫وجود ندارد حجم صاردات به روس��یه کم اس��ت و در‬ ‫برخی زمینه‌ه��ا که تولید ایران مزی��ت دارد فروش و‬ ‫صادرات صورت می‌گیرد‪ .‬البته نباید از این نکته غافل‬ ‫ش��ویم که دس��تگاه‌های اجرایی نیز می‌توانند در روند‬ ‫تس��ریع صادرات میوه به روسیه موثر باشند‪ .‬متاسفانه‬ ‫فعالیت‌های صورت گرفته در رابطه با روسیه کند است‬ ‫و این موضوع به دلیل بوروکراسی‌های اداری در بخش‬ ‫دولتی بوده است‪ .‬بخش دولتی توان ورود سریع به بازار‬ ‫ه��دف را ندارد اما بخش خصوصی اگر اعتماد کامل از‬ ‫سوی دولت برای آن ایجاد می‌شد سریع به بازار روسیه‬ ‫وارد می‌شد‪.‬‬ ‫گشتی در بازار خبر‬ ‫هندوانه ارزان شد‬ ‫مهر‪ :‬در ش��ب یلدا قیمت میوه به غیر از خرمالو روال‬ ‫عادی خود را طی کرد و افزایش��ی نداشت‪ .‬علی حاج‬ ‫فتحعلی‪ ،‬دبیر اتحادیه بارفروشان گفت‪ :‬علت افزایش‬ ‫قیمت خرمالو این است که فصل این میوه رو به اتمام‬ ‫و عرضه آن کم اس��ت‪ .‬وی با اش��اره ب��ه اینکه قیمت‬ ‫هندوانه دزفول و میناب تا ش��ب یل��دا به ترتیب بین‬ ‫‪ 400‬ت��ا ‪ 600‬و ‪ 800‬ت��ا ‪ 1500‬توم��ان ب��ود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫معموال قیمت‌ها پس از شب یلدا کاهش پیدا می‌کنند‪.‬‬ ‫افزایش قیمت مرغ‬ ‫قیمت مرغ نس��بت ب��ه هفته گذش��ته حدود ‪300‬‬ ‫تومان افزایش داش��ته و به ‪ 6500‬تومان رسیده است‪.‬‬ ‫هم‌اکنون قیمت مرغ به ‪ 6500‬تومان رس��یده ضمن‬ ‫اینک��ه قیمت منطقی آن ‪ 7000‬تومان اس��ت‪ .‬مهدی‬ ‫یوسف‌خانی‪ ،‬رییس اتحادیه فروشندگان پرنده‪‌،‬گفت‪:‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ح��ال حاضر قیمت ه��ر کیلوگرم مرغ‬ ‫زنده جلوی مرغداری ‪ 4150‬تومان اس��ت؛ برای اینکه‬ ‫تولیدکنن��دگان زیان نکنند و س��ود کمی هم نصیب‬ ‫آنان ش��ود باید این میزان ب��ه ‪ 4600‬تومان و قیمت‬ ‫مرغ آماده به طبخ به ‪ 7000‬تومان برسد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫صادرات محصوالت کشاورزی‪ ،‬دستاوردی که بعداز انقالب رقم خورد‬ ‫ظرفیت شگفت انگیز صادراتی باغ و باغچه‬ ‫گروه تج�ارت ‪ -‬ص��ادرات محصوالت‬ ‫کشاورزی‌‪ ،‬میوه‪ ،‬سبزیجات‌‪ ،‬صیفی‌جات‪‌،‬‬ ‫گل و گیاه را جزو دستاوردهای اقتصادی‬ ‫انقالب اسالمی ایران می‌دانند‪ ،‬زیرا پیش‬ ‫از آن ایران سابقه فعالیت تجاری در این‬ ‫عرصه را نداشته است‪.‬‬ ‫ای��ران دارای ویژگی‌های��ی منحص��ر به‬ ‫ف��رد در تولی��د محص��والت کش��اورزی‬ ‫بوده و این ظرفی��ت را دارد که عالوه بر‬ ‫تامی��ن نیازهای داخلی پاس��خگوی بازار‬ ‫کش��ورهای همس��ایه خود و حتی سایر‬ ‫کشورها باش��د اما متاسفانه با وجود این‬ ‫همه ظرفیت ما نتوانس��ته‌ایم از صادرات‬ ‫می��وه به عن��وان یکی از دس��تاوردهای‬ ‫اقتص��ادی دف��اع کنی��م و حت��ی گاهی‬ ‫اوقات ب��ه واردکننده برخی از انواع میوه‬ ‫و محصوالت کشاورزی که ایران جزو ‪10‬‬ ‫تولیدکنن��ده اصلی آن اس��ت نیز تبدیل‬ ‫شده‌ایم‪.‬‬ ‫حاال این سوال مطرح می‌شود که چرا با‬ ‫وجود اذعان تمام مسئوالن وکارشناسان‬ ‫ب��ه ظرفیت بی‌نظی��ر ایران ب��رای تولید‬ ‫محص��والت کش��اورزی هن��وز ای��ران‬ ‫نتوانس��ته در ص��ادرات ای��ن محصوالت‬ ‫حرفی جدی برای گفتن داش��ته باشد و‬ ‫در بازاره��ای هدف به صورت جدی نفوذ‬ ‫کن��د‪ .‬این روند معکوس ت��ا جایی پیش‬ ‫رفت��ه ک��ه در برخی از م��وارد به راحتی‬ ‫حضور ایران در بازارهای هدف را به رقبا‬ ‫واگذار کرده‌ایم‪ .‬نگاهی به س��یر تاریخی‬ ‫صادرات میوه از س��وی فعاالن اقتصادی‬ ‫ایران نش��ان‌دهنده این واقعیت است که‬ ‫صادرکنندگان میوه و سبزیجات همواره‬ ‫ب��ا چالش‌ه��ای متعددی در این مس��یر‬ ‫مواج��ه بوده‌ان��د‪ .‬یکی از این مش��کالت‬ ‫به بح��ث بس��ته‌بندی‪ ،‬ذخیره‌س��ازی و‬ ‫نگهداری می��وه و س��بزیجات در مرزها‬ ‫بازمی‌گردد‪.‬‬ ‫نب��ود امکان��ات ب��رای ذخیره‌س��ازی‬ ‫از عبور موقت خارج شده و به صفر برسد‪.‬‬ ‫ب��ه ع�لاوه کارتن‌هایی که ب��ه صورت‬ ‫موق��ت وارد کش��ور می‌ش��ود‪ ،‬تم��ام با‬ ‫برند و اس��م صادرکننده وارد ش��ده و در‬ ‫داخل کش��ور هم هیچ ارزشی ندارد‪ .‬این‬ ‫کارتن‌ه��ا برای صادرات کاهو س��االدی‪،‬‬ ‫خربزه‪ ،‬سیب و انار از کشور امارات وارد و‬ ‫‪ 90‬درصد به همان کشور صادر می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانی�ن بانک�ی ب�ا کش�اورزی‬ ‫همخوانی ندارد‬ ‫مش��کل بانکی صادرکنندگان نیز مانع‬ ‫توسعه صادرات میوه و صیفی‌جات ایرانی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬به گفت��ه فعاالن ب��ازار در‬ ‫برخی از موارد قوانی��ن بانکی همخوانی‬ ‫با بخش کش��اورزی ن��دارد‪ .‬در این بین‬ ‫کلی‌نگری قانون موجب ش��ده تا شرایط‬ ‫برای صادرکنندگان می��وه و محصوالت‬ ‫پتروش��یمی ب��ه یک ش��کل باش��د؛ در‬ ‫حالی‌که دامنه فعالی��ت این دو بخش با‬ ‫یکدیگر تفاوت معناداری دارد‪.‬‬ ‫محص��والت کش��اورزی در نق��اط مرزی‬ ‫موج��ب افزای��ش فس��ادپذیری میوه و‬ ‫س��بزیجات می‌ش��ود؛ بنابرای��ن همواره‬ ‫بخ��ش عم��ده‌ای از تالش کش��اورزان و‬ ‫باغداران در مناطق مرزی نابود ش��ده و‬ ‫هیچ کش��وری خریدار و پذیرای میوه و‬ ‫سبزیجات فاسد شده ایرانی نبود‪.‬‬ ‫‹ ‹بسته‌بندی غیرکیفی قدرت رقابت‬ ‫را گرفته‬ ‫بحث بس��ته‌بندی میوه و س��بزیجات‬ ‫همواره یکی از مش��کالت صادرکنندگان‬ ‫بوده و هس��ت‪ .‬به گفته فعاالن این بازار‪،‬‬ ‫بس��ته‌بندی‌های غیرکیفی موجب شده‬ ‫محصوالت کش��اورزی و باغی ایران قادر‬ ‫به رقابت در بازارهای صادراتی نباش��ند‪.‬‬ ‫جذاب نبودن بس��ته‌بندی‌ها از یک سو و‬ ‫روند فس��ادپذیری محصوالت کشاورزی‬ ‫از س��وی دیگ��ر؛ ق��درت رقاب��ت را از‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی گرفته است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن بس��ته‌بندی محص��والت‬ ‫کش��اورزی یک��ی دیگ��ر از دالی��ل از‬ ‫دس��ت دادن بازاره��ای صادراتی میوه و‬ ‫محصوالت کش��اورزی ایران در دنیا بوده‬ ‫وهست‪.‬‬ ‫‹ ‹تعرفه واردات کارتن صفر شود‬ ‫ای��ران هن��وز ه��م در تولی��د کارتن و‬ ‫جعبه‌های بس��ته‌بندی می��وه که قادر به‬ ‫نگهداری میوه و جلوگیری از فاسدشدن‬ ‫می��وه باش��د‪ ،‬ضع��ف دارد‪ .‬بنابرای��ن‬ ‫صادرکنن��دگان میوه مجب��ور به واردات‬ ‫کارتن‌های مق��اوم در برابر رطوبت و آب‬ ‫هس��تند تا میوه صادراتی در مدت زمان‬ ‫حمل با سالمت باال به کشور وارد‌کننده‬ ‫تحویل شود‪.‬‬ ‫این کارتن‌ها به سفارش ایران در برخی‬ ‫از کش��ورهای اروپای��ی و ب��ه طور عمده‬ ‫ترکیه چاپ ش��ده و به ایران می‌آیند که‬ ‫عبور موقت بوده و باید در دوره زمانی ‪6‬‬ ‫ماهه دوباره از کشور خارج شوند‪.‬‬ ‫بر اس��اس قانون کاالهایی که به عنوان‬ ‫عب��ور موق��ت وارد کش��ور می‌ش��وند از‬ ‫پرداخت تعرفه و عوارض معاف هس��تند‪.‬‬ ‫به همین دلیل هم باید در مدت ‪ 6‬ماه از‬ ‫کش��ور خارج شوند‪ .‬از سوی دیگر خروج‬ ‫این کارتن‌ها مبنی بر بازار داخلی میوه و‬ ‫شرایط صادرات میوه است‪.‬‬ ‫در این جریان صادرکنندگان می‌توانند‬ ‫برای یک دوره ‪ 6‬ماهه دیگر هم ایستایی‬ ‫کارتن‌ها را در کش��ور تمدی��د کنند‪ ،‬اما‬ ‫در ص��ورت خ��ارج نش��دن کارتن‌ه��ای‬ ‫ح��اوی میوه در این دوره یک‌س��اله باید‬ ‫تمام عوارض و جریم��ه و تعرفه‌ها یکجا‬ ‫پرداخت ش��ود‪ .‬به عقیده صادرکنندگان‬ ‫تعرفه کارتن و لوازم بسته‌بندی کاال باید‬ ‫‹ ‹مشکالت حمل و نقل پابرجاست‬ ‫مشکالت صادرکنندگان در بخش حمل‬ ‫و نق��ل نی��ز مزید برعلت ش��ده ت��ا ایران‬ ‫نتوان��د از فرصت‌های خود ب��رای افزایش‬ ‫صادرات غیرنفتی و وابس��تگی کش��ور به‬ ‫درآمده��ای نفتی اس��تفاده کند‪ .‬حمل و‬ ‫نقل و زیرساخت‌های کشور برای صادرات‬ ‫میوه از ابتدا تاکن��ون باچالش‌های جدی‬ ‫مواجه بوده و هس��ت‪ .‬اما با وجود تذکرات‬ ‫و درخواس��ت‌های متعدد فعاالن اقتصادی‬ ‫از مس��ئوالن برای رفع این معضالت هنوز‬ ‫اقدام خاصی انجام نشده است‪ .‬مجموع این‬ ‫عوامل باعث ش��ده سهم ایران از بازارهای‬ ‫هدف موجود در حد ظرفیت‌ها نباشد‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که به گفت��ه فعاالن بازار‬ ‫برنامه‌ه��ای وزارت جه��اد کش��اورزی در‬ ‫دولت یازده��م بر مبنای رون��ق صادرات‬ ‫است و مردان دولت در این بخش در حال‬ ‫رفع موانع صادراتی هستند‪.‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫رییس اتحادیه واردکنندگان و صادرکنندگان میوه در گفت‌وگو با‬ ‫عنوان کرد‬ ‫برای رفع مشکالت صادرات میوه‪ ،‬پاسکاری ممنوع‬ ‫ملیحه خ�ورده پا‪-‬گ�روه تجارت‪ :‬افزای��ش صادرات‬ ‫غیرنفتی کش��ور هم��واره یکی از مهم‌تری��ن اولویت‌های‬ ‫برنامه‌های توس��عه‌ای و س��ند چشم‌انداز کش��ور بوده و‬ ‫هست؛ تا جایی که براساس برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌های‬ ‫انجام ش��ده باید ای��ران در صادرات غیرنفت��ی به جایگاه‬ ‫قابل‌توجهی در س��طح منطقه دست یافته و از وابستگی‬ ‫اقتصاد به نفت جلوگیری ش��ود‪ .‬البته یکی از دالیل این‬ ‫برنامه‌ریزی برای کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و تاکید‬ ‫بر افزایش صادرات غیرنفت��ی‪‌،‬بهره‌گیری از ظرفیت‌های‬ ‫صادراتی ایران اس��ت‪ .‬این درحالی اس��ت که با توجه به‬ ‫ظرفیت‌های ای��ران برای تولید محصوالت کش��اورزی و‬ ‫کیفیت محصوالت ایرانی در این زمینه ما می‌توانیم رتبه‬ ‫نخس��ت صادرات کش��اورزی را به خود اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫بخ��ش عمده‌ای از تولید برخی محصوالت کش��اورزی از‬ ‫جمله زعف��ران‌‪ ،‬خرما و‪ ...‬در ایران انجام می‌ش��ود و این‬ ‫درحالی اس��ت که اقتصاد ایران تاکنون نتوانسته آن‌طور‬ ‫ک��ه باید از این ظرفیت به نف��ع اقتصاد بهره‌برداری کند‪.‬‬ ‫ای��ن رون��د تا جای��ی پیش‌رفته ک��ه حت��ی در برخی از‬ ‫کش��ورها‪ ،‬بازار صادراتی خود را نیز از دست داده‌ایم‪ .‬رضا‬ ‫نورایی‪ ،‬ریی��س اتحادیه واردکنن��دگان و صادرکنندگان‬ ‫دالیل از دست رفتن بازارهای‬ ‫میوه در گفت‌وگو با‬ ‫صادرات��ی ایران در بخش میوه را تش��ریح می‌کند که در‬ ‫ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €در برنامه‌های توس�عه‌ای بر صادرات محصوالت‬ ‫کش�اورزی با ه�دف افزای�ش ص�ادرات غیرنفتی‬ ‫تاکید شده اس�ت‪ .‬آیا ایران برای تولید محصوالت‬ ‫کشاورزی این قابلیت را دارد؟‬ ‫در دنیا ‪ 13‬اقلیم آب‌وهوای��ی وجود دارد که ‪ 11‬اقلیم‬ ‫از مجم��وع ‪ 13‬اقلیم جهان را می‌توان در ایران پیدا کرد‪.‬‬ ‫بنابراین ایران می‌توان��د بزرگترین و بهترین تولید‌کننده‬ ‫محصوالت کشاورزی باشد‪ .‬ایران عالوه‌بر تنوع آب‌وهوایی‬ ‫زمین‌های کش��اورزی مناس��بی دارد که این موضوع نیز‬ ‫یکی از دالیل مهم توس��عه کشاورزی و افزایش تولید در‬ ‫این بخش به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫€ €آی�ا ایران ت�ا ام�روز از ظرفیت‌هایی ک�ه برای‬ ‫توسعه بخش کشاورزی و تولید در این عرصه دارد‪،‬‬ ‫به بهترین شکل استفاده کرده است؟‬ ‫به‌طور کامل خی��ر‪ .‬اما درحال حاضر ایران تولیدکننده‬ ‫ن تن میوه‌‪ ،‬تره‌‌بار‌‪ ،‬س��بزیجات‪‌،‬‬ ‫و صادرکنن��ده ‪ 40‬میلیو ‌‬ ‫ن تن از گل و گیاه و میوه‬ ‫صیفی‌ج��ات بوده و ‪ 16‬میلی��و ‌‬ ‫و س��بزیجات دنیا نیز در کشور ما تولید و صادر می‌شود‪.‬‬ ‫رتب��ه ای��ران در تولید و ص��ادرات برخ��ی از محصوالت‬ ‫کش��اورزی بین ‪1‬تا ‪ 10‬اس��ت درحالی که ما با توجه به‬ ‫شرایط اقلیمی کش��ور می‌توانیم در تولید این اقالم رتبه‬ ‫نخست را به خود اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫€ €توس�عه ص�ادرات غیرنفتی یک�ی از مهم‌ترین‬ ‫برنامه‌های کش�ور محسوب می‌شود‪ .‬آیا در حجم و‬ ‫ارزش صادرات میوه و محصوالت کش�اورزی ایران‬ ‫شاهد روند افزایشی هستیم؟‬ ‫در س��ال‌جاری از ای��ران ‪ 2‬میلیون‌ت��ن محص��والت‬ ‫کش��اورزی به ارزش ‪ 2‬میلیارد دالر صادر شده است که‬ ‫این رقم در مقایس��ه با دوره مشابه سال گذشته به لحاظ‬ ‫ارزش��ی ‪ 30‬درص��د و به لحاظ وزنی ‪ 50‬درصد رش��د را‬ ‫تجربه کرده اس��ت‪ .‬ما همچنین در صادرات میوه‌‪ ،‬تره‌بار‪،‬‬ ‫‌گل و گی��اه با صادرات ی��ک میلیون تنی و با ارزش ‪620‬‬ ‫میلیون تن توانس��تیم به لحاظ وزنی رشد ‪32‬درصدی و‬ ‫به لحاظ ارزش��ی رش��د ‪ 57‬درصدی را تجربه کنیم‪ .‬هر‬ ‫چند اعداد و ارقام نشان‌دهنده آغاز روند افزایشی صادرات‬ ‫محصوالت کشاورزی کشور هستند اما نباید به این اعداد‬ ‫و ارقام دل‌خوش کرد‪ ،‬زیرا این میزان از صادرات با توجه‬ ‫به ظرفیت‌های کش��ور برای تولید و صادرات محصوالت‬ ‫کشاورزی‌‪ ،‬میوه‪‌،‬تره‌بار‌‪ ،‬گل و گیاه به هیچ‌وجه قابل قبول‬ ‫نیست‪ .‬درواقع ظرفیت صادراتی ایران در این بخش بسیار‬ ‫باالتر است‪.‬‬ ‫€ €مهم‌تری�ن بازاره�ای صادرات�ی ای�ران ک�دام‬ ‫کش�ورها هستند؟ آیا ایران توانسته جایگاه واقعی‬ ‫خود را در بازار کش�ورهای منطقه و همس�ایه پیدا‬ ‫کند؟‬ ‫درحال حاضر کشورهای حاشیه خلیج‌فارس مهم‌ترین‬ ‫بازارهای هدف ما هس��تند و رتبه نخس��ت و دوم واردات‬ ‫میوه و محصوالت کشاورزی از ایران را به خود اختصاص‬ ‫داده‌اند‪ .‬بعد از کش��ورهای حاشیه خلیج‌فارس بیشترین‬ ‫صادرات محصوالت کش��اورزی ایران به کشورهای ‪CIS‬‬ ‫انجام می‌شود‪ .‬همسایه‌های ایران بهترین بازارهای هدف‬ ‫برای محصوالت کش��اورزی ایران هس��تند اما متاسفانه‬ ‫بخ��ش عم��ده‌ای از بازارهای این کش��ورها در اختیار ما‬ ‫نیست و با وجود نیاز تمام همسایه‌های خود نتوانسته‌ایم‬ ‫تامین‌کنن��ده اصلی نیازهای این کش��ورها به محصوالت‬ ‫کش��اورزی‌‪ ،‬می��وه‌‪ ،‬گل و گیاه باش��یم‪ .‬زیرس��اخت‌های‬ ‫ما ب��رای بس��ته‌بندی‌‪ ،‬حمل‌ونقل و در نهای��ت صادرات‬ ‫ای��ن محصوالت آماده نیس��ت‪ .‬متاس��فانه آم��اده نبودن‬ ‫زیرس��اخت‌های صادرات��ی موج��ب ش��ده م��ا بازارهای‬ ‫صادراتی موجود را از دست بدهیم و نتوانیم در بازارهای‬ ‫جدید از جمله روسیه نقش موثری داشته باشیم و سهم‬ ‫بسزایی از این بازار را در اختیار خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫€ €عمده‌ترین دلیل موفق نشدن ایران در صادرات‬ ‫محصوالت کشاورزی چیست؟‬ ‫زیرس��اخت‌های ج��اده‌ای اش��کاالت جدی داش��ته و‬ ‫همچنین وس��ایل حمل‌ونقل کش��ور کمبودهای زیادی‬ ‫دارد‪ .‬ب��ه عب��ارت دیگ��ر‪ ،‬حمل‌ونقل ج��اده‌ای و هوایی‬ ‫کشور ضعف‌هایی جدی دارد و برای صادرات محصوالت‬ ‫کش��اورزی از دریا نیز با کمبود کش��تی مجهزش��ده به‬ ‫س��ردخانه مواجه هس��تیم‪ ،‬به همین خاطر در صادرات‬ ‫محص��والت کش��اورزی‪ ،‬میوه و گل و گیاه نتوانس��ته‌ایم‬ ‫جایگاه واقعی خود را پیدا کنیم‪.‬‬ ‫€ €یک�ی از انتقاد‌ه�ای موج�ود‪ ،‬بح�ث واردات‬ ‫محصوالت کش�اورزی و میوه اس�ت‪ .‬آی�ا ایران به‬ ‫واردات میوه نیاز دارد؟ اگر پاسخ منفی است‪ ،‬دلیل‬ ‫واردات میوه به کشور چیست؟‬ ‫واردات برخ��ی از میوه‌ها که در کش��ور ام��کان تولید‬ ‫نداشته یا تولید ما جوابگوی نیاز بازار نیست‪ ،‬به طورقطع‬ ‫مانعی ندارد‪ .‬اما متاسفانه شاهد واردات میوه‌هایی هستیم‬ ‫که ایران بهترین تولیدکننده آنها اس��ت از جمله سیب و‬ ‫پرتقال‪ .‬وضعیت نامناسب ذخیره‌سازی و نگهداری میوه‌ها‬ ‫و به موقع خریداری نشدن محصوالت از تشکل‌ها موجب‬ ‫می‌شود بخش عمده‌ای از تولیدات کشور فاسد شده و از‬ ‫بین برود؛ بنابراین اگر خرید و ذخیره‌س��ازی محصوالت‬ ‫کش��اورزی از باغداران در موقع مناسب انجام شود؛ دیگر‬ ‫ش��اهد از بین رفتن میوه‌ه��ا و نیاز بازار ب��ه واردات این‬ ‫محصوالت از س��ایر کش��ورها نخواهیم ب��ود‪ .‬البته دولت‬ ‫یازده��م برنامه‌هایی برای این بخ��ش دارد که امیدواریم‬ ‫زودتر به نتیجه مطلوب برسد‪.‬‬ ‫€ €مهم‌تری�ن کمک مس�ئوالن و دولتمردان برای‬ ‫افزایش صادرات محصوالت کشاورزی چه می‌تواند‬ ‫باشد؟‬ ‫ما از دولت برای افزایش صادرات محصوالت کشاورزی‪،‬‬ ‫نه یارانه می‌خواهیم و نه مش��وق و جوایز صادراتی‪ .‬دولت‬ ‫اگر به دنبال افزایش صادرات محصوالت کشاورزی است‬ ‫فق��ط برای تکمیل زیرس��اخت‌ها اقدام��ات الزم را انجام‬ ‫دهد‪ .‬به‌عالوه برای رفع نیازهای صادرکنندگان به تکمیل‬ ‫زیرس��اخت‌ها و حل مش��کالت‪ ،‬اقدام به پاسکاری شرح‬ ‫وظایف میان دس��تگاه‌ها نش��ود‪ .‬ما از ‪ 20‬س��ال پیش از‬ ‫کمبود کانتینرها‌‪ ،‬کامیون‌ها و کش��تی‌های یخچال‌دار و‬ ‫کارگوه��ا (هواپیمای مخصوص ص��ادرات و حمل میوه و‬ ‫تره‌بار) برای صادرات محصوالت کشاورزی سخن گفته‌ایم‬ ‫اما هنوز کسی به این درخواست‌های ما پاسخ نداده است‪.‬‬
‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫موتور ستاد توسعه سیستان و بلوچستان روشن شد‬ ‫ناکارآمدی حمل‌و‌نقل ریلی فارس در صادرات‬ ‫بیرجند چشم به راه سرمایه‌گذاری در بخش معدن‬ ‫‪9‬‬ ‫یک‌سال تا پایان طرح نمونه آزمایشی خوشه بسته‌بندی کشور در استان قزوین باقی مانده است‬ ‫م بلند خوشه بندی برداشته شد‬ ‫گا ‌‬ ‫فرانک میرزایی ـ گروه اس�تان‌ها‪ :‬آمار گمرک اس�تان قزوین در سال‬ ‫‪ 92‬در مقایس�ه با س�ال ‪ 91‬از رش�د ‪ 18‬درصدی صادرات خبر می‌دهد‬ ‫اما کارشناسان انتظار رشد چشمگیرتری را از آمار صادرات این استان‬ ‫داش�ته‌اند‪ .‬آنها معتقدند کاهش ص�ادرات‪ ،‬خالی مان�دن ظرفیت‌های‬ ‫تولیدی‪ ،‬ن�اکام ماندن از توس�عه در بازارهای بین‌المللی و ناش�ناخته‬ ‫ماندن محصوالت با برند خاص از جمله دالیلی است که از ضعف استان‬ ‫در دنی��ای امروز تنوع محصوالت‪ ،‬بازار رقابت س��ختی‬ ‫ایجاد کرده اس��ت و تنها کسانی پیروز میدان می‌شوند که‬ ‫به خواس��ت و س��لیقه مشتریان پاس��خ دهند‪ .‬بسته‌بندی‬ ‫اس��تاندارد و زیبا یک��ی از ارکان رقابتی در بازار به‌ش��مار‬ ‫می‌آی��د و این درحالی اس��ت ک��ه محص��والت صادراتی‬ ‫قزوین هنوز نتوانس��ته به این رکن جامه عمل بپوش��اند‪.‬‬ ‫از محصوالتی که به صورت فله به کش��ورهای دیگر صادر‬ ‫می‌ش��ود گرفته تا بسته‌بندی‌های غیراس��تانداردی که یا‬ ‫مرجوع می‌ش��وند یا توفیقی در بازار پیدا نمی‌کنند‪ .‬با این‬ ‫حال قزوینی‌ها قصد دارند با ایجاد طرح نمونه آزمایش��ی‬ ‫خوش��ه صنعتی بسته‌بندی در این استان‪ ،‬این معادله‌های‬ ‫نادرست را برهم زنند و تحولی شگرف در حوزه بسته‌بندی‬ ‫اس��تان قزوین و کش��ور ایجاد کنند‪ .‬اما با وجود تمام این‬ ‫تالش‌ها نبود متولی مش��خص‪ ،‬انجمن صنعت بسته‌بندی‬ ‫و همچنین نداش��تن طراحی مناسب و مدرن جزو عواملی‬ ‫است که این طرح را با مشکل مواجه کرده است‪.‬‬ ‫بس��ته‌بندی نق��ش مهم��ی در نگه��داری‪ ،‬بازاریابی و‬ ‫فروش محص��ول ایفا می‌کن��د‪ ،‬بنابراین باید با اس��تفاده‬ ‫از رویکرده��ای نوآورانه برای ارتقای آن کوش��ید‪ .‬در این‬ ‫بخش باید به شناس��ایی مش��کالت پرداخت��ه و با تامین‬ ‫م��واد اولیه و بحث توس��عه بازار‪ ،‬رقاب��ت منفی را کاهش‬ ‫داده و همین‌ط��ور ب��ا راه‌اندازی تش��کل‌ها و انجمن‌ها به‬ ‫توانمندس��ازی و حمایت واحده��ای صنعتی بپردازیم که‬ ‫در این زمینه خوشه صنعت بس��ته‌بندی قزوین می‌تواند‬ ‫نقش مهمی ایفا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹جهشی بزرگ در صنعت بسته‌بندی‬ ‫پروژه توسعه خوشه بسته‌بندی استان قزوین درسال‪91‬‬ ‫کار خود را آغاز کرد و در حال حاضر در سال دوم توسعه‬ ‫خود قرار دارد‪ .‬مسئول روابط عمومی شرکت شهرک‌های‬ ‫قزوین از جمله برنامه‌های توسعه خوشه صنعت بسته‌بندی‬ ‫را ش��رکت در نمایشگاه‌ها و تورهای صنعتی بیان می‌کند‬ ‫و می‌افزاید‪ :‬ش��رکت در نمایشگاه‌ بسته‌بندی کشور ترکیه‬ ‫و نمایش��گاه اینترپک ‪ 2014‬آلم��ان و همچنین برگزاری‬ ‫تورهای صنعتی داخلی و تور صنعتی برای هیات پرتغالی‬ ‫به استان آمده بودند از نمونه‌های آن است‪.‬‬ ‫از دیگر برنامه‌های برگزار ش��ده در شرکت شهرک‌های‬ ‫قزوی��ن می‌ت��وان به تش��کیل کمیته اس��تانی و جلس��ه‬ ‫شورای راهبری خوشه بس��ته‌بندی استان قزوین‪ ،‬بازدید‬ ‫از واحده��ای عضو خوش��ه‪ ،‬برگزاری دوره‏های آموزش��ی‬ ‫تخصصی در حوزه صنعت بسته‌بندی و برگزاری همایش‬ ‫طراحی بسته‌بندی اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیر ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان قزوین از‬ ‫جهش��ی بزرگ در صنعت بس��ته‌بندی و ح��وزه صادرات‬ ‫کش��ور به‬ ‫خبر می‌دهد و می‌گوید‪ :‬برنامه توس��عه‬ ‫خوش��ه صنعتی یک برنامه ‪ 3‬س��اله است که دو سال آن‬ ‫پش��ت سر گذاشته شده و در سال آینده باید انتظار اتفاق‬ ‫بزرگی در حوزه بسته‌بندی کشور را داشته باشیم‪.‬‬ ‫عبدالقهار ناصح��ی تصریح می‌کند‪ :‬مقدم��ه این اتفاق‬ ‫بزرگ در اس��فندماه امس��ال با برگزاری جشنواره بزرگ‬ ‫بسته‌بندی کشور ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫قزوین در صنعت بس�ته‌بندی سرچشمه می‌گیرد‪ .‬صنعتی که به تازگی‬ ‫در قزوین متولد ش�ده اما با مش�کالت موجود‪ ،‬هنوز پا نگرفته اس�ت‪.‬‬ ‫هم‌اکنون از فعالیت ‪ 200‬واحد بس�ته بن�دی در قزوین برای ‪ 5‬هزار نفر‬ ‫شغل ایجاد شده است‪ .‬استان قزوین در سال ‪ 91‬اقدام به ایجاد خوشه‬ ‫صنعتی به منظور بس�ته‌بندی محصوالت تولیدی اس�تان کرده اس�ت‬ ‫تا در ص�ورت موفق بودن این تجربه‪ ،‬طرحی گس�ترده‌تر و برگرفته از‬ ‫‹ ‹راه‌اندازی انجمن صنایع بسته‌بندی‬ ‫وی با بی��ان اینکه این جش��نواره تمرینی خواهد بود‬ ‫برای تمامی ارگان‌های مربوط به بسته‌بندی در کشور از‬ ‫جمله واحدها‪ ،‬اتحادیه‌ها‪ ،‬اصناف و س��ازمان‌های دولتی‬ ‫ت��ا بتوانند با یکدیگر متحد ش��وند‪ ،‬می‌افزاید‪ :‬از آنجا که‬ ‫هدف نهایی ایران عضویت در مجمع آسیایی بسته‌بندی‬ ‫اس��ت‪ ،‬ایجاد انجمن صنایع بس��ته‌بندی در سال آینده‬ ‫را دنب��ال می‌کنیم چراکه ایجاد ای��ن انجمن پیش نیاز‬ ‫عضویت اس��ت‪ .‬به همین منظور در جشنواره اسفندماه‬ ‫از اعضای انجمن آس��یایی بسته‌بندی نیز دعوت به عمل‬ ‫آورده شده است‪.‬‬ ‫مدیر شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫اس��تان از قزوین به عن��وان تنها‬ ‫خوش��ه بس��ته‌بندی کش��ور یاد‬ ‫می‌کن��د و می‌افزای��د‪ :‬در ح��ال‬ ‫حاضر ‪ 200‬واحد بس��ته‌بندی در‬ ‫اس��تان قزوین در بخش‌های فلزی‪ ،‬سلولزی‪ ،‬پالستیکی‪،‬‬ ‫پلیمری و شیش��ه‌ای فعالی��ت می‌کنند و در این واحدها‬ ‫بیش از ‪5‬هزار نفر به طور مستقیم مشغول کار شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹مزایایی که نصیب‌مان می‌شود‬ ‫خوش��ه‌های صنعت��ی در واقع به معن��ای کار جمعی‬ ‫کردن اس��ت‪ .‬به جای اینکه هر واحد به ش��کل انفرادی‬ ‫اقدام به تامین مواد اولیه‪ ،‬طراحی محصول و پیدا کردن‬ ‫بازار فروش کند‪ ،‬گروهی از بنگاه‌های هم‌رش��ته صنعتی‬ ‫در کنار هم قرار می‌گیرند و اقدام به تامین این ملزومات‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬اجماع ای��ن واحدها مزایای بس��یاری دارد از‬ ‫جمله آن می‌توان به کاهش هزینه مواد اولیه حدود ‪20‬‬ ‫تا ‪ 30‬درصد درپی افزایش میزان مواد اولیه درخواس��تی‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬در ح��وزه طراحی نیز واحده��ا می‌توانند از‬ ‫یک ط��راح برای تمام واحدها اس��تفاده کنن��د که این‬ ‫نی��ز باعث کاهش هزینه‌ها خواهد ش��د‪ .‬بحث دیگر بازار‬ ‫فروش محصوالت است‪ ،‬ناصحی در این باره می‌گوید‪ :‬با‬ ‫اخبار استان ها‬ ‫لزوم تمرکز هر نمایشگاه‌ در یک استان‌‬ ‫‪ :‬مدیرعامل ش��رکت شهرک‌های صنعتی استان‬ ‫اصفهان با تاکید بر اینکه نمایش��گاه صنایع کارگاهی‬ ‫باید ویژه اصفهان باشد‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای سیاست‌های‬ ‫تشویقی و حمایتی از صنایع خرد و کوچک‪ ،‬یارانه‌های‬ ‫ویژه نمایشگاهی برای برخی صنایع در نظر گرفتیم و‬ ‫از حضور آنها در نمایشگاه‌ها استقبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫محمد جعفری در مراسم گشایش نهمین نمایشگاه‬ ‫بین‌الملل��ی صنع��ت‪ ،‬صنایع کارگاهی‪ ،‬ماش��ین‌آالت‬ ‫و تجهی��زات وابس��ته در اصفه��ان‪ ،‬تداخ��ل عناوین‬ ‫نمایش��گاهی در اس��تان‌های مختلف کش��ور را نوعی‬ ‫رقابت منفی دانست و اظهار کرد‪ :‬در دنیا نمایشگاه‌های‬ ‫خاص با برند یک شهر شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به عنوان مثال نمایش��گاه سنگ جهان را‬ ‫به نام شهر «ورونای» ایتالیا یا نمایشگاه طال و جواهر‬ ‫را به نام «ویچنزا» می‌شناس��ند ام��ا در ایران با وجود‬ ‫اینکه اصفهان قطب صنایع کارگاهی اس��ت‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫این رسته به صورت موازی در دیگر استان‌های کشور‬ ‫هم برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی اس��تان‬ ‫اصفهان با اش��اره به رشد هرس��اله نمایشگاه صنعت‪،‬‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬اگر این موازی کاری نباشد این نمایشگاه‬ ‫بیش از این رشد خواهد کرد‪.‬‬ ‫نتایج طرح اجرا ش�ده در قزوین‪ ،‬در کل کش�ور اجرا شود‪ .‬این طرح ‪3‬‬ ‫ساله که با هدف توس�عه صادرات انجام شده در حال حاضر در دومین‬ ‫س�ال از فعالیت خود توانسته نیاز بخشی از خوشه‌های صنعتی استان‬ ‫و همچنی�ن نیاز کش�ور به بس�ته‌بندی را تامین کند‪ .‬به نظر می‌رس�د‬ ‫موفقیت‌ها تا آنجا بوده اس�ت که مس�ئوالن این خوشه از وقوع اتفاقی‬ ‫بزرگ در حوزه بسته‌بندی و صادرات در سال آینده خبر می‌دهند‪.‬‬ ‫ایجاد خوشه‪ ،‬واحدها به جای داشتن رقابت منفی که در‬ ‫نهایت گاهی به پایین آمدن بیش از اندازه و غیرمنطقی‬ ‫محصول می‌انجامد محصوالت را به ش��کل اش��تراکی با‬ ‫قیمت یکسان به فروش می‌رسانند‪.‬‬ ‫وی تاکید می‌کند‪ :‬بسیاری از مواقع‪ ،‬واحدهای صنعتی‬ ‫ب��رای این که بتوانن��د محصوالت خ��ود را در بازارهای‬ ‫خارجی ب��ه فروش برس��انند اقدام به ف��روش محصول‬ ‫پایین‌ت��ر از قیمت تمام ش��ده می‌کنند که این آس��یب‬ ‫بزرگی بر پیکر تولید و صادرات می‌زند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالتی که رفع کردیم‬ ‫ناصحی در باره مشکالت این واحدها می‌گوید‪ :‬در سال‬ ‫اول مشکالت صنعت بس��ته‌بندی در حوزه‌های مختلف‬ ‫شناس��ایی شده که مشکالت خرید مواد اولیه از بورس و‬ ‫نبود تعاونی تامین مواد از آن جمله است که به‌تازگی با‬ ‫تش��کیل تعاونی با عضویت ‪ 40‬نفر با خرید مشترک که‬ ‫صرفه اقتصادی هم دارد برای تامین مواد اولیه واحدهای‬ ‫بسته‌بندی اقدام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ش��هرک‌های صنعتی استان قزوین‬ ‫بیان می‌کند‪ :‬استفاده نکردن از طراحی مناسب و مدرن‬ ‫در بس��ته‌بندی از دیگر مشکالت این صنعت است که با‬ ‫ارائه طرح‌های نوین و ابتکاری می‌توان به فروش بیش��تر‬ ‫محصول و رونق واحد کمک کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬نبود انجمن‬ ‫و تش��کل صنفی و تخصصی از دیگر مش��کالت است که‬ ‫نبود متولی خاص موجب ش��ده ادارات ارش��اد‪ ،‬سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان توس��عه تجارت هر‬ ‫کدام یک انجمن داش��ته باش��ند و در ه��ر بخش مجوز‬ ‫ص��ادر کنند که ای��ن پراکندگی به صنعت بس��ته‌بندی‬ ‫آسیب می‌رس��اند و برای حل آن پیگیر تاسیس انجمن‬ ‫واحدی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹زنجیره‌ای از صادرات‬ ‫مهدی عبدیان‪ ،‬مدیرعامل یکی از واحدهای بس��ته‌بندی‬ ‫در قزوی��ن درب��اره تاثیر خوش��ه بس��ته‌بندی بر میزان‬ ‫صادرات اس��تان قزوین می‌گوید‪ :‬اگر روند فعالیت منظم‬ ‫باش��د و دولت نیز بر اس��اس گفته خود از خوش��ه‌های‬ ‫صنعت��ی حمایت کند تاثیر بس��یار زیادی روی کیفیت‪،‬‬ ‫توس��عه صنعتی و صادرات محصوالت می‌گذارد‪ .‬عبدیان‬ ‫ب��ا بیان اینکه ق��رار گرفتن چند واح��د صنعتی در یک‬ ‫مجموعه‌ کنار هم موجب بهره‌مندی از توانایی‌ها و دانش‬ ‫یکدیگر می‌شود‪ ‌،‬اضافه می‌کند‪ :‬نتیجه جمعی حاصل از‬ ‫این کار به طور حتم قوی‌تر خواهد بود‪ .‬عالوه بر اینکه در‬ ‫هزینه‌های واحدها نیز صرفه‌جویی می‌شود که این خود‬ ‫باعث پیش��رفت و توس��عه صنعت خواهد شد‪ .‬این مدیر‬ ‫واحد می‌افزای��د‪ ‌:‬درحال حاضر ما یک تعاونی تش��کیل‬ ‫دادیم که اگرچه نوپاس��ت اما روند رو به رش��د و خوبی‬ ‫دارد‪ .‬ایج��اد صنعت نی��از به پیگی��ری و تامین امکانات‬ ‫دارد اگر این خواس��ت از سوی چند واحد تولیدی باشد‬ ‫تاثیر بسیار بیشتری دارد و روند تامین امکانات سریع‌تر‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬واحدهای صنعتی بسته‌بندی قزوین در‬ ‫جریان پیوستن به این خوشه صنعتی رشد قابل توجهی‬ ‫را تجربه کردند‪ .‬البته برخی از این واحدها که از توس��عه‬ ‫نس��بی برخوردار بودند زمینه رشد صنعتی و صادراتی را‬ ‫برای واحدهای نوپا فراهم کردند‪.‬‬ ‫عبدیان با اش��اره به واحد خود به‬ ‫عنوان یک��ی از واحدهای صنعتی‬ ‫ص��ادرات محور که ب��ه بازارهای‬ ‫بسیاری آش��نایی دارد و توانسته‬ ‫امس��ال ‪ 21‬میلیون دالر صادرات‬ ‫داش��ته باش��د‪ ،‬می‌گوید‪ :‬این ویژگی س��بب می‌شود تا‬ ‫واحدهای��ی که بازارهای صادرات��ی را تجربه نکرده‌اند از‬ ‫طریق ای��ن واحدها وارد بازار ش��وند و در نهایت زمینه‬ ‫صادرات برای کشور ایجاد شود‪ .‬وی از خوشه بسته‌بندی‬ ‫به عنوان خالق زنجیره‌ای از صادرات س��خن می‌گوید و‬ ‫می‌افزای��د‪ :‬این طرح آینده بس��یار خوب��ی دارد اگرچه‬ ‫درحال حاضر بازدهی که انتظار می‌رود به دست نمی‌آید‬ ‫اما در آینده نزدیک رش��د غیرقابل باوری در حوزه تولید‬ ‫و صادرات خواهیم داشت‪ .‬عبدیان درخواست واحدها را‬ ‫خ��ارج ش��دن از زیرمجموع��ه دول��ت بی��ان می‌کند و‬ ‫می‌افزاید‪ :‬ش��رکت ش��هرک‌ها باید هزینه‌ها را به بخش‬ ‫خصوصی بدهد تا خودمختار اقدام کند‪ .‬در بخش دولتی‬ ‫اهمی��ت چندانی به هزینه‌ه��ا و سلس��له اقدامات داده‬ ‫نمی‌ش��ود و تنها می‌خواه��د کار انجام ش��ود اما بخش‬ ‫خصوصی در عرصه‌ای گام می‌گذارد که منفعت داش��ته‬ ‫باش��د و س��ود خوبی در پ��ی خواهد داش��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫می‌دهد‪ :‬اگر حمایت انجام ش��ود‪ ،‬کیفیت کار باال می‌رود‬ ‫و زمانی که کیفیت بس��ته‌بندی خوب شود به طور حتم‬ ‫صادرات نیز رش��د چش��مگیری پیدا می‌کند‪ .‬این مدیر‬ ‫نمون��ه آزمایش��ی صادراتی واحد را کش��ور ع��راق بیان‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬چراکه ب��ازار مصرف��ی بزرگ��ی دارد‪ .‬پیش‌تر‬ ‫افغانس��تان هم خوب پوش��ش داده می‌ش��د اما در حال‬ ‫حاضر به دلیل اینکه بازگش��ت پول دشوار شده صادرات‬ ‫نیز کاهش یافته است‪ .‬از دیگر کشورهای مقصد می‌توان‬ ‫به ارمنستان‪ ،‬تاجیکستان و ترکمنستان اشاره کرد‬ ‫ایجاد کنسرسیوم تولید آجر در قم‬ ‫‪ :‬مدیرعامل ش��رکت شهرک‌های صنعتی استان‬ ‫قم ب��ا بازدید از ‪ 3‬واحد صنعتی در ش��هرک صنعتی‬ ‫محمودآباد از نزدیک در جریان وضعیت ش��هرک قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان قم‌‪ ،‬امیر هوشنگ طیبی‌نژاد‌‪ ،‬حفظ و‬ ‫ایجاد امنیت در س��طح ش��هرک‌های صنعتی را مورد‬ ‫تاکید قرار داد و گفت‪ :‬ایجاد امنیت در س��طح شهرک‬ ‫صنعتی در جذب سرمایه‌گذاران موثر بوده و باید بیش‬ ‫از پیش نسبت به این امر اقدام شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم همچنین‬ ‫در راس��تای رسیدگی به مش��کالت واحدهای مستقر‬ ‫تولید آجر در شهرک صنعتی محمودآباد گفت‪ :‬ایجاد‬ ‫کنسرسیوم تولید آجر متش��کل از واحدهای تولیدی‬ ‫در ش��هرک می‌تواند در ارتقای کیفیت آجر تولیدی و‬ ‫کوتاه ش��دن بازه زمانی تولید موثر باش��د و این امر با‬ ‫ایجاد هماهنگی و تفاهم میسر است‪.‬‬ ‫وی در بازدی��د از کارخانه تولید س��نگ محمد نیز‬ ‫گفت‪ :‬ایج��اد بهره‌وری در تولی��د و صادرات محصول‬ ‫س��نگ کشور و اس��تفاده از فناوری روز باعث کاهش‬ ‫قیمت تمام ش��ده س��نگ و باال بردن توان رقابت در‬ ‫سطح بازار جهانی می‌شود‪.‬‬ ‫گپ و گفت‬ ‫پیوستن به شبکه‬ ‫جهانی بسته‌بندی‬ ‫افشین فخر‬ ‫مدیرعامل توسعه خوشه صنعتی‬ ‫بسته‌بندی قزوین‬ ‫بس��ته‌بندی م��درن و اس��تاندارد و رعایت قوانین‬ ‫بین‌الملل��ی از نیازهای اصلی محص��والت در جامعه‬ ‫امروز اس��ت‪ .‬اگر محصولی خواهان ورود به بازارهای‬ ‫صادرات��ی باش��د‪‌،‬بای ‌د توجهی خاص به بس��ته‌بندی‬ ‫نش��ان دهد‪ .‬اس��تان قزوی��ن درپی تحق��ق این نیاز‬ ‫اساس��ی اقدام به ایجاد خوش��ه صنعتی بسته‌بندی‬ ‫کرد‪ .‬مطالعات ش��ناختی خوشه صنعتی بسته‌بندی‬ ‫قزوین در س��ال ‪ 90‬انجام ش��د و دو س��ال بعد از آن‬ ‫عملیات پیاده‌س��ازی خوش��ه تحقق پی��دا کرد‪ .‬این‬ ‫خوش��ه عملی��ات خ��ود را در ‪ 5‬مح��ور محصوالت‬ ‫پلیمری‪ ،‬محصوالت سلولزی‪ ،‬محصوالت شیشه‌ای‪،‬‬ ‫محص��والت فل��زی و ماش��ین‌آالت بس��ته‌بندی با‬ ‫حساس‌س��ازی و اعتم��اد میان ذی‌نفع��ان آغاز کرد‬ ‫که این اقدام با انجام دوره‌ها و کارگاه‌های آموزش��ی‪،‬‬ ‫توره��ای صنعتی داخلی و توره��ای بین‌المللی نظیر‬ ‫سفر به ترکیه و آلمان انجام شد‪.‬‬ ‫پس از اینکه اعتمادسازی اولیه انجام شد‌‪ ،‬شبکه‬ ‫نرم تولید پلیمر در س��ال ‪ 92‬به عنوان بیش��ترین‬ ‫ذی‌نفع ش��روع به فعالیت کرد‪ .‬خروجی این شبکه‬ ‫نرم به شبکه سختی به نام تعاونی پالستیک استان‬ ‫قزوین تبدیل ش��د که وظیفه آن تهیه مواد اولیه‬ ‫پلیمری برای ذی‌نفعان خوش��ه است‪ .‬از این اقدام‬ ‫می‌توان به عنوان یکی از دس��تاوردهای ملموس و‬ ‫بزرگ خوشه نام برد‪.‬‬ ‫اطالعات دریافتی تاکنون حاکی از آن اس��ت که‬ ‫در زمینه‌ی صنعت بس��ته‌بندی حوزه‌هایی مانند‬ ‫آموزش‪ ،‬برند‌سازی‪ ،‬ارتقای سطح فناوری و توسعه‬ ‫بازار‪ ،‬ش��بکه سازی از جمله موارد پراهمیتی است‬ ‫که از طریق فرآیند توس��عه خوش��ه امکان ارتقای‬ ‫سطح عملکردی آنها در سطح استان قزوین وجود‬ ‫دارد و فعاالن این صنعت مشتاقانه آماده همکاری‬ ‫در زمینه‌ی فعالیت‌های گروهی هستند به گونه‌ای‬ ‫که با توجه به اش��تغال مستقیم نزدیک به ‪7‬هزار‬ ‫نیروی انسانی درحال حاضر و قابلیت افزایش یک‬ ‫و نیم برابری آن در ص��ورت فعالیت کامل تمامی‬ ‫ش��رکت‌ها در این صنعت و همچنین وجود برخی‬ ‫از پیش��گامان این صنعت در اس��تان چشم‌اندازی‬ ‫بسیار روش��ن در حوزه صنعت بسته‌بندی استان‬ ‫را ترس��یم می‌کند که صنای��ع دیگر را تحت تاثیر‬ ‫قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫مدیر ش��رکت ش��هرک‌های صنعت��ی قزوین به‬ ‫عنوان یکی از حامیان بزرگ خوش��ه بس��ته‌بندی‬ ‫اس��تان اقدامات زیادی در این زمین��ه انجام داده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین اعضای خوش��ه برنامه‌ریزی‌هایی‬ ‫انجام دادند که بتوانند بسته‌بندی را به عنوان یک‬ ‫محصول خاموش مطرح کنند‪.‬‬ ‫تالش‌های بس��یاری انجام گرفته تا محصوالت‬ ‫وسیعی که در استان وجود دارد با بسته‌بندی‌های‬ ‫مناس��ب و اس��تانداردهای بین‌المللی به بازارهای‬ ‫خارجی صادر ش��ود‪ .‬باید بگویم که این خوشه به‬ ‫عنوان مادر س��ایر خوش��ه‌های صنعتی کشور نیز‬ ‫مطرح اس��ت چراکه همه خوش��ه‌های کش��ور در‬ ‫چرخ��ه نهایی نی��از به بس��ته‌بندی دارند‪ .‬در این‬ ‫زمینه خوش��ه بسته‌بندی اس��تان قزوین تا امروز‬ ‫توانسته به سایر خوش��ه‌های کشور خدمات ارائه‬ ‫کند‪ .‬به عنوان مثال انجمن خرمای کش��ور در ‪5‬‬ ‫استان سیستان و بلوچس��تان‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬بوشهر‪،‬‬ ‫خوزس��تان و کرمان دارای خوشه است که خوشه‬ ‫بسته‌بندی قزوین به همه آنها خدمات ارائه کرده‌‬ ‫است‪.‬‬ ‫موفقی��ت ه��ر حوزه‌ای ب��ه موفقیت در س��طح‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬س��طح ملی و س��طح صنعت وابس��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬با بررس��ی و پژوهش‌های انجام ش��ده در‬ ‫سال‌های گذشته توسط خوشه بسته‌بندی استان‪،‬‬ ‫هدف این است که با توجه به زیرساخت‌های ایجاد‬ ‫ش��ده بتوانیم به عضویت دو سازمان جهانی ‪wto‬‬ ‫و سازمان آسیایی بس��ته‌بندی درآییم و به شبکه‬ ‫جهانی بسته‌بندی بپیوندیم‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫دستگاه برتر پژوهش‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫‪ :‬فرام��رز عظیمی��ان‪ ،‬ریی��س اداره آموزش‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت چهارمحال و‬ ‫بختیاری از انتخاب این س��ازمان به عنوان دستگاه‬ ‫برت��ر پژوهش چهارمح��ال و بختی��اری خبرداد و‬ ‫گف��ت‪ :‬این س��ازمان به همراه واحده��ای پژوهش‬ ‫و توس��عه زیرمجموعه خود در شش��مین جشنواره‬ ‫دس��تاوردهای پژوهش��ی اس��تان با ‪ 4‬غرفه حضور‬ ‫یافت و جدیدترین دستاوردهای تولیدی بر مبنای‬ ‫پژوهش رابه نمایش گذاشت‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫تقدیر استاندار گیالن‬ ‫از عملکرد بانک صنعت و معدن‬ ‫‪ :‬اس��تاندار گیالن با ارس��ال نام��ه‌ای از علی‬ ‫اش��رف افخمی‪ ،‬ریی��س هیات‌مدی��ره و مدیرعامل‬ ‫بانک صنعت و معدن تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫در نام��ه محمدعل��ی نجفی‬ ‫خط��اب ب��ه مدیرعامل بانک‬ ‫آمده اس��ت‪ :‬ضم��ن تقدیر و‬ ‫تش��کر از حضور پرثمرتان در‬ ‫ماموریت اخیر به خطه گیالن‬ ‫و تالش جنابعالی و همکاران ارجمندتان در پیشبرد‬ ‫برنامه‌های توسعه‌ای این استان‪ ،‬متقابال از نظر لطف‬ ‫و حس��ن تدبیر ش��ما و تالش موفق مدیریت بانک‬ ‫صنعت و معدن استان در راستای تامین منابع مالی‬ ‫طرح‌ه��ای تولیدی و فعالیت‌های اقتصادی و تحقق‬ ‫توسعه پایدار نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران‬ ‫تشکر و قدردانی می‌‌کنیم‪.‬‬ ‫از درگاه خداوند تبارک و تعالی‪ ،‬توفیق جنابعالی‬ ‫و آن مجموعه را خواستارم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ مدیرعامل بان��ک صنعت و معدن‬ ‫اواخ��ر ماه گذش��ته با س��فر به اس��تان گیالن در‬ ‫جلسه هم‌اندیش��ی با حضور صنعتگران‪ ،‬مسئوالن‬ ‫اس��تانی و نمایندگان آن استان در مجلس شورای‬ ‫اسالمی شرکت کرده بود‪ .‬افخمی در این نشست از‬ ‫اختصاص مبلغ ‪٢٠٠‬میلیون دالر تس��هیالت ارزی‬ ‫به واحدهای صنعتی گی�لان خبر داده و گفته بود‬ ‫که پرداخت این مبلغ توس��ط بانک در حال بررسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫جریمه ‪7/4‬میلیاردریالی‬ ‫قاچاقچیان پوشاک در زنجان‬ ‫‪ :‬مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان‪ ،‬از‬ ‫جریمه ‪ 7‬میلیارد و ‪ 400‬میلیون ریالی قاچاقچیان‬ ‫پوش��اک در زنجان خبر داد و با اش��اره به افزایش‬ ‫پرونده‌ه��ای ورودی در این زمینه‪ ،‬س��ردی هوای‬ ‫استان و همجوار بودن زنجان با استان‌های مرزی را‬ ‫از دالیل مهم این افزایش دانست‪.‬‬ ‫مرتض��ی ممی��زی ب��ا ی��ادآوری اینکه امس��ال‬ ‫‪‌117‬پرونده قاچاق پوش��اک ب��ه تعزیرات حکومتی‬ ‫استان ارجاع شده است‪ ،‬افزود‪ :‬محموله‌های پوشاک‬ ‫قاچ��اق توس��ط نی��روی انتظامی شهرس��تان‌های‬ ‫ایجرود و زنجان در راه‌های مواصالتی استان توقیف‬ ‫و حامالن آن به تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند‪.‬‬ ‫مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با تاکید‬ ‫بر اینکه تعزیرات حکومتی استان با قاچاقچیان کاال‬ ‫و متخلفان به ش��دت برخورد می‌کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫براساس آرای صادر شده از سوی شعب ویژه مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز تعزیرات حکومتی استان‪ ،‬عامالن‬ ‫قاچاق ای��ن محموله‌ها عالوه‌بر ضب��ط خودروهای‬ ‫حامل و کاالهای مکشوف به نفع دولت به پرداخت‬ ‫جریمه نق��دی افزون‌بر ‪ ‌7‬میلی��ارد و ‪ 400‬میلیون‬ ‫ریال محکوم شدند‪.‬‬ ‫کوتاه از استان‌ها‬ ‫‪ :‬جلس��ه کمیت��ه پایش تج��ارت خارجی‬ ‫استان گلستان با موضوع بررسی و نیازسنجی برای‬ ‫فراهم ساختن امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و‬ ‫جانمایی استقرار دس��تگاه‌ها به منظور بهره‌برداری‬ ‫از مس��یر راه‌آهن بین‌المللی ایران ‪ -‬ترکمنس��تان‪-‬‬ ‫قزاقس��تان از منظ��ر حمل‌ونقل با حض��ور اعضای‬ ‫کمیته در س��الن جلسات س��اختمان شهید دوانلو‬ ‫برگ��زار ش��ده و هری��ک از اعض��ا نقط��ه نظرات و‬ ‫پیشنهادات خود را ارائه کردند‪.‬‬ ‫ایرنا‪ :‬اله‌یار اسعدی‪ ،‬مدیرکل بنادر و دریانوردی‬ ‫گلس��تان گفت‪ :‬پس��روی آب دریای خزر و شرایط‬ ‫رس��وب‌گذاری ح��وزه دریایی اس��تان ب��ه گونه‌ای‬ ‫ش��ده که ممک��ن اس��ت در آینده انقط��اع دریای‬ ‫خزر را از خلیج گرگان داش��ته باشیم که موضوعی‬ ‫نگران‌کننده است‪ .‬در شرایط موجود فقط می‌توانیم‬ ‫از قابلی��ت دریان��وردی تفریح��ی و گردش��گری‬ ‫دریایی اس��تان اس��تفاده کنی��م‪ ،‬از مصوبات مهم‬ ‫سفر ریاس��ت‌جمهوری به استان نیز‪ ،‬تبدیل جزیره‬ ‫آش��وراده به منطقه گردشگری بود که اگر این مهم‬ ‫اتفاق بیفتد‪ ،‬ش��اهد ایجاد گردش��گری دریایی در‬ ‫استان خواهیم بود‪.‬‬ ‫ف�ارس‪ :‬خداداد قنبرزاده‪ ،‬ش��هردار رودس��ر به‬ ‫تعطیلی کارخانه ‪ 250‬تنی کمپوست رودسر اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬کارخانه کمپوس��ت رودس��ر به‌زودی‬ ‫راه‌اندازی می‌ش��ود‪ .‬این درحالی است که قرار بود‬ ‫ای��ن کارخانه در م��دت ‪ 11‬ماه با ظرفیت ‪ 250‬تن‬ ‫به منظور جمع‌آوری زباله شهرهای رودسر و املش‬ ‫راه‌اندازی ش��ود اما به دلیل وجود نقص تعطیل شد‬ ‫و با پیگیری ش��هرداری و ش��ورای ش��هر رودسر و‬ ‫همچنین مس��ئوالن اس��تانی‪ ،‬کارخانه کمپوس��ت‬ ‫به‌زودی راه‌اندازی می‌ش��ود ک��ه در رونق اقتصادی‬ ‫منطقه حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫موتور ستاد توسعه سیستان و بلوچستان روشن شد‬ ‫زین�ب عب�دی‪ -‬گ�روه‬ ‫استان‌ها‪ :‬اهمیت بخش تولید و‬ ‫نی��ز توس��عه بخ��ش صنعت و‬ ‫مع��دن اس��تان ب��ه لح��اظ جلوگی��ری از‬ ‫خام‌فروش��ی مواد معدنی و سایر مواد اولیه‬ ‫موجب ش��د مس��ئوالن اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچس��تان بیش از گذشته برای رفع موانع‬ ‫تولید و توسعه صنعت استان تالش کنند‪.‬‬ ‫به همین دلیل با دستور علی اوسط‌هاشمی‬ ‫اس��تاندار سیستان و بلوچستان‪ ،‬میز صنعت‬ ‫و مع��دن‪ ،‬ب��ا عضویت بیش از ‪ 20‬دس��تگاه‬ ‫دولتی و تش��کل خصوصی مرتبط برای ارائه‬ ‫طرح‌های توس��عه‌ای و رفع مشکالت تولید‬ ‫تش��کیل شد‪ .‬در نخس��تین نشست این میز‬ ‫که جزیی از میزهای ده‌گانه س��تاد توس��عه‬ ‫به‌شمار می‌آید‪ ‌،‬تبیین اهداف‪ ،‬شرح وظایف‬ ‫و همچنی��ن نحوه پیگیری برنامه‌های بخش‬ ‫صنعت و معدن در اس��تان مورد بررسی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫به گفته داود ش��هرکی معاون امور معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت سیس��تان و بلوچستان‪ ،‬میز صنعت‬ ‫و مع��دن با توجه ب��ه اهمیت موضوع بخش‬ ‫تولی��د ش��امل دو کارگروه فرع��ی معدن و‬ ‫صنعت اس��ت که به‌ط��ور اختصاصی موارد‬ ‫مرب��وط به ای��ن دو بخ��ش را پیگیری و در‬ ‫کارگروه اصلی مطرح می‌کند‪.‬‬ ‫ایج��اد صنای��ع ب��زرگ و مادر ک��ه بتواند‬ ‫صنای��ع پایین‌دس��تی را نی��ز ش��کل دهد‪،‬‬ ‫یک��ی از برنامه‌های بخ��ش صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان است که در نشست‌های ستاد‬ ‫راهبردی توسعه استان با تشکیل میز صنعت‬ ‫و معدن مدنظر قرار گرفته و توجه بیشتری‬ ‫به زیرس��اخت‌های صنعتی و معدنی خواهد‬ ‫شد‪ .‬همچنین موضوعاتی ازجمله تسریع در‬ ‫ایجاد صنایع فوالد‪ ،‬الستیک‌سازی‪ ،‬سیمان‪،‬‬ ‫صنای��ع معدن��ی از جمله م��س‪ ،‬آنتیموآن‪،‬‬ ‫طال‪ ،‬تیتانیوم نیز در س��تادهای مذکور مورد‬ ‫بررس��ی قرار خواه��د گرفت‪ .‬در نخس��تین‬ ‫نشست میز صنعت و معدن استان ‪‌5‬موضوع‬ ‫اصل��ی مورد طرح و بررس��ی قرار گرفت که‬ ‫شناس��ایی و دسته‌بندی مش��کالت و موانع‬ ‫پی��ش‌روی واحده��ای تولیدی یک��ی از آن‬ ‫موارد اس��ت‪ .‬همچنین رفع موانع پیش‌روی‬ ‫فعالیت‌ه��ای معدن��ی اس��تان در حوزه‌ها و‬ ‫دستگاه‌های مختلف و ارائه گزارش به ستاد‬ ‫راهبردی توسعه استان‪ ،‬طرح توسعه صنعتی‬ ‫اس��تان برای رفع نواق��ص موجود و مواردی‬ ‫که در س��ند توسعه صنعتی و معدنی استان‬ ‫لحاظ شده نیز در این نشست عنوان شد‪.‬‬ ‫البت��ه پیگیری م��وارد اصالح��ی قانون‬ ‫مالیات‌ها درخصوص ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫و بررس��ی تخصص��ی و کارشناس��ی نحوه‬ ‫تعیی��ن مالی��ات واحده��ای تولی��دی با‬ ‫بررس��ی موردی پرونده‌های مش��کل‌دار از‬ ‫استاندار سیستان و‬ ‫بلوچستان‪ :‬میز صنعت و‬ ‫معدن با عضویت بیش از‬ ‫‪ 20‬دستگاه دولتی و تشکل‬ ‫خصوصی مرتبط برای ارائه‬ ‫طرح‌های توسعه‌ای و رفع‬ ‫مشکالت تولید تشکیل شد‬ ‫س��وی اعضا مطرح ش��د‪ .‬در طرح توسعه‬ ‫صنعتی استان به موضوعاتی از جمله سند‬ ‫راهبردی توس��عه صنعتی و معدنی استان‬ ‫نیز توجه شده است تا طرح توسعه صنعتی‬ ‫استان در کارگروه برای رفع نواقص مطرح‬ ‫شده و مواردی که در سند توسعه صنعتی‬ ‫و معدن��ی اس��تان آمده اس��ت نیز تکمیل‬ ‫شود‪ ،‬این سند در ‪‌2‬فاز تعریف شده که فاز‬ ‫اول آن در پایی��ز ‪ 92‬ش��روع و در بهار ‪93‬‬ ‫خاتمه یافته است و مواردی که در این فاز‬ ‫صورت پذیرفته معرفی قابلیت‌های عمده و‬ ‫محوری و موثر است از جمله‪ :‬قابلیت‌های‬ ‫معدنی‪ ،‬صنعتی و کش��اورزی‪ ،‬بازرگانی و‬ ‫منابع انس��انی و زیربنایی و شناخت وضع‬ ‫موجود فعالیت‌ه��ای صنعتی و معدنی در‬ ‫ش��کل‌دهی س��اختارهای موجود از دیگر‬ ‫موارد این سند است‪.‬‬ ‫ف��از دوم ای��ن س��ند راهبردی توس��عه‬ ‫صنعتی و معدنی اس��تان در تابس��تان ‪93‬‬ ‫آغاز ش��ده و در زمس��تان ‪ 93‬نی��ز پایان‬ ‫می‌یابد و مواردی از جمله تجزیه و تحلیل‬ ‫س��اختارها و ارائ��ه راهبرده��ای صنعت و‬ ‫معدن استان‪ ،‬مقایسه ساختارهای موجود‬ ‫صنعت و معدن با اهداف برنامه اول و دوم‬ ‫توسعه‪ ،‬معرفی راهبردهای مناسب توسعه‬ ‫صنعتی و معدنی شهرس��تان‌های استان و‬ ‫پرداخت‪12‬میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی در اسالمشهر‬ ‫محمدرضا عباس�ی ـ گروه اس�تان‌ها‪ :‬س��رهنگ‬ ‫حس��ن برجعلی‌زاده‪ ،‬مسئول بسیج س��ازندگی سپاه‬ ‫ناحیه سیدالش��هداء اسالمش��هر گفت‪ :‬در سال‌جاری‬ ‫در قال��ب ایجاد اش��تغال و اقتص��اد مقاومتی افزون‌بر‬ ‫‪‌12‬میلی��ارد ریال تس��هیالت بانکی ب��ه کار‌آفرینان‬ ‫در س��طح شهرستان اسالمش��هر اعطا شده است که‬ ‫بی��ش از ‪6‬میلی��ارد ریال تس��هیالت اش��تغالزایی در‬ ‫کارهای تولیدی و خدماتی به متقاضیان واجد شرایط‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در عرص��ه فعالیت‌ه��ای کش��اورزی و‬ ‫مش��اغل خانگی مرتبط نیز افزون‌ب��ر ‪ 6‬میلیارد ریال‬ ‫به کارآفرینان متقاضی برای ایجاد اش��تغال و توسعه‬ ‫فعالیت‌های این بخش از سوی بسیج سازندگی پرداخت‬ ‫ش��د‪ .‬برجعل��ی‌زاده تاکید کرد‪ :‬در ط��رح «هجرت‪»3‬‬ ‫بی��ش از ‪ 2500‬دس��تگاه میز و نیمکت مس��تعمل و‬ ‫شکس��ته به‌وسیله دانش‌آموزان ش��رکت‌کننده دراین‬ ‫طرح تعمیر و بازس��ازی و به چرخ��ه مصرف مدارس‬ ‫بازگردانده شد‪ .‬مسئول بس��یج سازندگی سپاه ناحیه‬ ‫سیدالش��هداء اسالمش��هر بیان کرد‪ :‬نمایش��گاهی با‬ ‫محوریت اقتصاد مقاومتی برگزار شد که بخش‌هایی از‬ ‫توانمندی‌ها و محصوالت تولیدی به‌وسیله کارآفرینان‬ ‫بس��یجی اسالمش��هر به معرض نمایش گذاشته شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬احداث ‪ 4‬مس��جد و حس��ینیه و طرح‌های‬ ‫بهسازی راه‌های روستایی و ساخت چند حمام و ده‌ها‬ ‫سرویس بهداشتی‪ ،‬از دیگر برنامه‌های بسیج سازندگی‬ ‫اسالمشهر است‪.‬‬ ‫تعیین قیمت جدید نان در استان گیالن‬ ‫‪ :‬ریی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫گیالن از تعیین قیمت‌های انواع نان در نانوایی‌های‬ ‫آزادپز استان در کارگروه ساماندهی آرد و نان استان‬ ‫گیالن خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گیالن‪ ،‬علی منتظری گفت‪ :‬در این جلس��ه‬ ‫مصوب شد‪ ،‬حداکثر ‪ 20‬درصد نانوایی‌های استان با‬ ‫خرید آرد با نرخ آزاد و بدون یارانه اقدام به ارائه نان‬ ‫با قیمت آزادپز کنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بر این اساس قیمت نان بربری با‬ ‫وزن چانه ‪ 650‬گرم مبلغ هزار تومان‪ ،‬نان س��نگک‬ ‫ب��ا وزن چانه ‪ 620‬گرم مبلغ هزار تومان‪ ،‬لواش بلند‬ ‫با وزن چانه ‪ 130‬گرم مبلغ ‪ 200‬تومان‪ ،‬لواش گرد‬ ‫با وزن چانه ‪ 160‬گرم مبلغ ‪ 250‬تومان و تافتون با‬ ‫وزن چانه ‪ 300‬گرم مبلغ ‪ 500‬تومان تعیین شد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت گیالن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مقرر شد اتحادیه نانوایان استان‪ ،‬نرخ‌های‬ ‫جدید نان آزاد را در قالب بنرهای یکنواخت با درج‬ ‫تلفن‌های ستاد خبری و رسیدگی به شکایات درج و‬ ‫در مقابل واحدهای نانوایی آزادپز نصب کنند‪.‬‬ ‫منتظ��ری افزود‪ :‬در نشس��تی با روس��ای ادارات‬ ‫شهرس��تانی این س��ازمان و روس��ای اتحادیه‌های‬ ‫نانوایان سراس��ر اس��تان به آنها تاکید شده اقدامات‬ ‫جدی درب��اره رعایت قیمت‪ ،‬وزن و کیفیت مطلوب‬ ‫نان را مدنظر قرار داده و به‌صورت مستمر موارد الزم‬ ‫را به نانوایان سراسر استان گوشزد کنند‪.‬‬ ‫راهبردهای کالن توسعه صنعتی و معدنی‬ ‫اس��تان از جمله موارد قابل تدوین در این‬ ‫فاز است‪.‬‬ ‫همچنی��ن طرح‌ه��ای م��س چه��ل‬ ‫کوره(کنس��انتره م��س)‪ ،‬س��یمان تی��س‬ ‫چابهار‪ ،‬کاش��ی و سرامیک‪ ،‬قوطی کنسرو‪،‬‬ ‫دکل‌های انتقال نی��رو‪ ،‬توربین‌های بادی‪،‬‬ ‫س��یمان تیس چابهار و تولید الیاف شیشه‬ ‫نی��ز از طرح‌ه��ای مهم در دس��ت اجرای‬ ‫بخ��ش صنعت و معدن اس��ت که در حال‬ ‫پیگی��ری بوده و در آینده ب��ه بهره‌برداری‬ ‫می‌رسد‪.‬‬ ‫البت��ه باید ش��رایطی به‌وج��ود بیاید که‬ ‫س��ایر طرح‌ه��ای صنعت��ی و معدن��ی ب��ا‬ ‫پیش��رفت فیزیکی ‪ 25‬ت��ا ‪90‬درصد نیز از‬ ‫مش��کالتی مانند مش��کالت بانکی و منابع‬ ‫مال��ی‪ ،‬محیط‌زیس��ت و مناب��ع طبیعی و‬ ‫سایر مشکالت رها ش��ده تا مسیر سرعت‬ ‫ایجاد این واحدها هموار ش��ود‪ ،‬همچنین‬ ‫واحدهای��ی ک��ه تعطی��ل ی��ا نیمه‌تعطیل‬ ‫هس��تند نی��ز بتوانن��د ب��ه چرخ��ه تولید‬ ‫بازگردند ک��ه این موضوع هم جزء وظایف‬ ‫میز صنعت و معدن در استان است‪.‬‬ ‫در دول��ت تدبیر و امید به بخش صنعت‬ ‫و معدن در اس��تان توجه ویژه‌ای ش��ده به‬ ‫گونه‌ای که هم‌اکنون ش��رکت‌های دولتی‬ ‫در برخ��ی از زمینه‌ه��ا در حال فعالیت در‬ ‫استان هستند و می‌توان در ستاد راهبردی‬ ‫توسعه استان پیگیری هدفمند برنامه‌های‬ ‫توس��عه‌ای اس��تان را دنبال ک��رد و با این‬ ‫نگاه‌های توس��عه‌ای هم‌اکنون مجوز شروع‬ ‫عملی��ات چندین ط��رح مهم در اس��تان‬ ‫از جمل��ه دکل‌های انتقال نیرو‪ ،‬س��یمان‪،‬‬ ‫کاش��ی و س��رامیک‪ ،‬ف��رآوری تیتانی��وم‪،‬‬ ‫ف��رآوری آنتیم��وآن الس��تیک خ��ودرو‪،‬‬ ‫اکتش��اف ‪45‬ه��زار کیلومت��ری در بخش‬ ‫مع��دن و طرح‌های پتروش��یمی چابهار و‬ ‫ایرانشهر که خود می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد‬ ‫صنایع پایین‌دستی باش��د و فوالد چابهار‬ ‫آغاز شده است‪.‬‬ ‫موانع اوقافی بودن زمین‌های صنعتی مازندران رفع می‌شود‬ ‫‪ :‬مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های صنعت��ی‬ ‫مازن��دران گفت‪ :‬س��رمایه‌گذاران واحده��ای تولیدی‬ ‫مستقر در ش��هرک‌ها و نواحی صنعتی استان به علت‬ ‫نداش��تن س��ند مالکیت برای ارائه به بانک و دریافت‬ ‫تس��هیالت بانکی به‌منظور سرمایه در گردش و خرید‬ ‫م��واد اولیه با مش��کالت عدیده‌ای مواج��ه بوده‌اند که‬ ‫ب��ا نگاه ویژه مدی��رکل اوقاف و ام��ور خیریه به بخش‬ ‫صنع��ت‪ ،‬موانع اوقافی ب��ودن زمین‌ه��ای صنعتی در‬ ‫اس��تان برطرف خواهد ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی مازندران‪ ،‬ب��ا برگزاری‬ ‫جلسه مشترک مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی‬ ‫و مدی��رکل اوقاف و امور خیری��ه مازندران‪ ،‬زمین‌های‬ ‫اوقافی شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬س��یدمصطفی موس��وی گفت‪ :‬واحدهای‬ ‫تولیدی و صنعتی نقش بی‌بدیلی در گسترش و توسعه‬ ‫اقتصادی اس��تان و کش��ور دارند و کمک و مساعدت‬ ‫مس��ئوالن اجرایی می‌تواند در بسترسازی فرآیند امور‬ ‫واحدها و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و تولید موثر‬ ‫باش��د‪ .‬مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان نیز در این‬ ‫جلسه گفت‪ :‬وقف در اس�لام‪ ،‬تبلیغ برای دین است و‬ ‫موجب همبستگی مسلمانان می‌شود‪.‬‬ ‫حجت‌االس�لام والمس��لمین علی��زاده تصریح کرد‪:‬‬ ‫وقف در اقتصاد و اش��تغال دارای برکات موثری اس��ت‬ ‫و همین‌که فردی از یک خانواده‪ ،‬از بیکاری نجات پیدا‬ ‫کند‪ ،‬موجب آرامش روحی و روانی‪ ،‬هم برای فرد‪ ،‬هم‬ ‫خانواده و هم جامعه می‌شود‪.‬‬ ‫استخراج ‪6‬میلیون تن مواد معدنی در آذربایجان‌غربی‬ ‫ش�اتا‪ :‬معاون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صنعـ��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اس��تان آذربایجان غربی‬ ‫گفت‪ :‬امسال حدود ‪6‬میلیون تن انواع مواد معدنی از‬ ‫معادن استان استخراج و به بازارهای داخلی و خارجی‬ ‫عرضه شده است‪ .‬این مقدار تولید شامل ‪ 35‬نوع ماده‬ ‫معدنی است که از ‪ 474‬معدن در نقاط مختلف استان‬ ‫استخراج شده است‪ .‬پیش‌بینی می‌شود این میزان تا‬ ‫پایان سال‌جاری به بیش از ‪9‬میلیون تن برسد‪.‬‬ ‫اکب��ر طاه��ری اف��زود‪ :‬ان��واع س��نگ‌های تزئین��ی‪،‬‬ ‫سنگ‌آهن‪ ،‬سنگ‌آهک‪ ،‬گچ و طال ازجمله مواد معدنی‬ ‫استخراج‌شده از معادن استان در این مدت بوده است‪.‬‬ ‫وی اغل��ب تولیدات معادن اس��تان را س��نگ‌های‬ ‫تزئین��ی اعالم و تصریح ک��رد‪ :‬در حال حاضر بیش از‬ ‫‪ 217‬معدن س��نگ‌های تزئینی در استان فعال است‬ ‫و از این معادن س��االنه بیش از ‪2‬میلیون تن س��نگ‬ ‫تزئینی تولید می‌ش��ود‪ .‬معاون ام��ور معادن و صنایع‬ ‫معدنی س��ازمان صنعـ��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫آذربایجان‌غرب��ی با بی��ان اینکه اس��تان از نظر تنوع‬ ‫س��نگ‌های تزئینی در کش��ور رتبه نخس��ت را دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬س��االنه بیش از ‪ 40‬درصد س��نگ‌های تزئینی‬ ‫استان به‌خارج از کشور صادر می‌شود‪.‬‬ ‫طاهری گفت‪ :‬حذف خطا در ثبت محدوده‪ ،‬کاهش‬ ‫زمان پاس��خگویی به متقاضیان از ‪ 2‬ماه به یک‌روز و‬ ‫مراجعه مس��تقیم متقاضی و تعیین محدوده با اطالع‬ ‫کام��ل از مهم‌ترین دس��تاورد‌های اج��رای این طرح‬ ‫است‪.‬‬
‫چهار‌شنبه ‪ 3‬دی ‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ - 113‬پیاپی ‪1431‬‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11‬‬ ‫در گذر تاریخ‬ ‫تاریخچه فرش ماشینی‬ ‫در ایران‬ ‫واردات بی‌رویه عامل افت تولید داخلی‬ ‫بی‌صدایی اشک‌ها و لبخندها‬ ‫خاموشی همیشگی بخاری‌های نفتی ‪ -‬چکه‌ای در مدارس‬ ‫فرش ماشینی ایرانی در دنیا بی‌رقیب است‬ ‫گردش مالی ‪8‬هزار میلیارد تومانی بازار فرش ماشینی در ایران‬ ‫سارا اصغری‪ -‬گروه گزارش‌‪:‬‬ ‫صنعت فرش ماشینی به‌عنوان‬ ‫یک��ی از ش��اخه‌های اصل��ی‬ ‫صنعت نساجی کشور در سال‌های اخیر با‬ ‫وجود تمام مش��کالت از لح��اظ کمی و‬ ‫کیفی‪ ،‬پیشرفت چشمگیری داشته است‬ ‫و در صورت توجه و برنامه‌ریزی برای حل‬ ‫مش��کالت و توس��عه آن‪ ،‬ع�لاوه ب��ر‬ ‫اش��تغالزایی‪ ،‬ظرفیت باالی��ی در افزایش‬ ‫صادرات غیرنفتی کش��ور دارد و می‌تواند‬ ‫نقش موثری در ارزآوری برای کشور ایفا‬ ‫کند‪ .‬فرش ماش��ینی با توجه به اینکه در‬ ‫انته��ای زنجیره تولید قرار دارد‪ ،‬از قدرت‬ ‫ایجاد ارزش‌افزوده باالیی برخوردار است‬ ‫و توس��عه آن بسیاری از صنایع جانبی را‬ ‫نیز فعال می‌کن��د‪ .‬گردش مالی این بازار‬ ‫در ای��ران ب��ا توجه به تولی��د ‪80‬میلیون‬ ‫مترمربع��ی‪ ،‬هم‌اکن��ون ح��دود ‪8‬ه��زار‬ ‫میلیارد تومان برآورد می‌شود‪ .‬با توجه به‬ ‫عوامل یادش��ده و گردش مالی این بازار‪،‬‬ ‫اگر به منظور توس��عه هرچه بیش��تر این‬ ‫صنع��ت س��رمایه‌گذاری انجام ش��ود‪ ،‬به‬ ‫راحت��ی می‌توان صادرات این بخش را به‬ ‫می��زان قابل‌توجه��ی با در نظ��ر گرفتن‬ ‫ظرفیت‌های موجود در ای��ن زمینه ارتقا‬ ‫بخشید‪ .‬هرچند رقبایی مانند ترکیه‪ ،‬هند‬ ‫یا چین در سال‌های اخیر در صادرات این‬ ‫ب��ازار ورود کرده‌ان��د اما به اذع��ان تمام‬ ‫دس��ت‌اندرکاران این صنع��ت‪ ،‬ورود این‬ ‫رقبا ب��ه لحاظ کیفیت تولیدات نیس��ت‪،‬‬ ‫بلکه به خاطر تحریم تولیدات ما در سطح‬ ‫دنیاست‪.‬‬ ‫‹ ‹ص�ادرات ‪ 30‬میلی�ون مت�ر مرب�ع‬ ‫فرش ماشینی ایرانی‬ ‫دبی��ر انجمن صنایع‬ ‫نس��اجی ای��ران‪ ،‬در‬ ‫گفت ‌و گ��و ی‬ ‫اختصاص��ی با‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬ظرفیت‬ ‫نصب ش��ده برای فرش ماشینی در ایران‬ ‫حدود ‪۱۲۰‬میلیون مترمربع در سال است‬ ‫ک��ه در حال حاضر ‪۸۰‬میلی��ون مترمربع‬ ‫تولید می‌ش��ود که ‪۵۰‬میلیون متر مصرف‬ ‫داخلی دارد و ‪۳۰‬میلیون متر اضافه تولید‪،‬‬ ‫بیشتر به کش��ورهای همس��ایه از جمله‬ ‫عراق‪ ،‬افغانس��تان و آس��یای میانه صادر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬علیرض��ا حائ��ری در ادام��ه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬حدود ‪1500‬واحد تولید‬ ‫فرش ماشینی در داخل کشور مشغول به‬ ‫فعالیت هس��تند که با توج��ه به ظرفیت‬ ‫نص��ب ش��ده و می��زان تولی��دات‪ ،‬حدود‬ ‫دوس��وم این صنعت خالی مانده است که‬ ‫اگر نقدینگی بیشتری وارد این بازار شود‬ ‫و از س��وی دیگر دولت تس��هیالتی مانند‬ ‫مشوق‌های صادراتی برای صادرکنندگان‬ ‫در نظر بگیرد‪ ،‬می‌توان یک‌س��وم ظرفیت‬ ‫باقیمان��ده را نی��ز وارد چرخ��ه فعالی��ت‬ ‫اقتص��ادی ک��رد‪ .‬وی درباره اوض��اع بازار‬ ‫داخلی فرش ماشینی یادآور شد‪ :‬از حدود‬ ‫یک س��ال گذش��ته تاکنون اوض��اع بازار‬ ‫داخلی فرش ماش��ینی چندان مناس��ب‬ ‫نیس��ت‪ .‬از نیمه دوم سال گذشته تاکنون‬ ‫نه‌تنها بازار فرش ماش��ینی بلکه کل بازار‬ ‫در رکود به س��ر می‌برد و در مورد وسایل‬ ‫ی��ا لوازمی که نیاز فوری خرید به ش��مار‬ ‫نمی‌روند اوضاع وخیم‌تر نیز ش��ده است‪.‬‬ ‫حائ��ری در ادام��ه اف��زود‪ :‬کاهش قدرت‬ ‫خرید مردم‪ ،‬افزایش قیمت و انتظار مردم‬ ‫و بازار برای کاهش تورم‪ 3 ،‬دلیلی اس��ت‬ ‫که سبب شده بازار فرش ماشینی داخلی‬ ‫در رکود به سر ببرد‪.‬‬ ‫وی درباره ارزش صادرات فرش ماشینی‬ ‫نس��بت به کل صنعت نساجی یادآور شد‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته حدود ‪50‬درصد از ارزش‬ ‫صنعت نس��اجی م��ا مربوط ب��ه صادرات‬ ‫هندوستان‬ ‫هندوستان دومین تولیدکننده بزرگ صنعت نساجی و سومین صادرکننده‬ ‫بزرگ کاالهای نس��اجی در جهان به شمار می‌رود‪ .‬صنعت نساجی هند در‬ ‫تولید کاالهای معمولی که نیاز به فناوری باالیی ندارند‪ ،‬بس��یار ش��ناخته‬ ‫شده اس��ت اما چند سالی اس��ت که تولیدکنندگان نساجی این کشور در‬ ‫کنار تولیدات معمول و رایج نس��اجی خود که حاش��یه سود پایینی دارند‪،‬‬ ‫به تولیدات نس��اجی با سود باالتر روی آورده‌اند که یکی از این منسوجات‬ ‫فرش ماش��ینی اس��ت‪ .‬هندوستان در س��ال‌های اخیر به یکی از بزرگترین‬ ‫صادرکنندگان فرش ماش��ینی در دنیا تبدیل شده و میزان صادرات آن در‬ ‫سال ‪۲۰۱۳‬م به بیش از یک میلیارد دالر رسیده است‪ .‬البته این آمار حاکی‬ ‫از آن اس��ت که رقم صادرات فرش هند به چین رقم ناچیزی اس��ت‪ ،‬اما از‬ ‫آنجایی که چین باالترین رشد اقتصادی را در بین قطب‌های مطرح تجاری‬ ‫دنیا دارد‪ ،‬هندی‌ها به شدت برای نفوذ به بازار فرش چین تالش می‌کنند‪.‬‬ ‫بر همین اساس در سال‌های اخیر صادرکنندگان فرش هند نیز در تعدادی‬ ‫از شهرهای چین به تاس��یس نمایشگاه‌های اختصاصی که جنبه فروشگاه‬ ‫نیز دارند‪ ،‬اقدام کرده و به خرده‌فروش��ی انواع فرش ماشینی و دستباف به‬ ‫مشتریان چینی اشتغال دارند‪.‬‬ ‫کاهش قدرت خرید مردم‪،‬‬ ‫افزایش قیمت و انتظار‬ ‫مردم و بازار برای کاهش‬ ‫تورم‪ 3 ،‬دلیلی است که‬ ‫سبب شده بازار فرش‬ ‫ماشینی داخلی در رکود‬ ‫به سر ببرد‬ ‫کفپوش‌ه��ا به‌وی��ژه فرش ماش��ینی بوده‬ ‫است‪ .‬به عبارتی فرش ماشینی به تنهایی‬ ‫‪‌50‬درص��د از صنعت نس��اجی را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫حائ��ری در ادام��ه س��خنان خ��ود‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته ج��ا دارد که این‬ ‫ص��ادرات به حداکثر ظرفیت خود برس��د‬ ‫و ظرفیت‌ه��ای خال��ی م��ا پر ش��ود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬کل صادرات صنعت نس��اجی ما به‬ ‫یک‌میلیارد دالر نرس��یده است‪ ،‬در حالی‬ ‫که اگر فرش ماش��ینی ب��ا تمام ظرفیتش‬ ‫کار کن��د‪ ،‬به تنهایی قادر به صادرات یک‬ ‫میلیارد دالری خواهد ب��ود‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫صنایع نس��اجی ایران‪ ،‬در م��ورد کیفیت‬ ‫فرش ماشینی ایرانی گفت‪ :‬فرش ماشینی‬ ‫ما به لحاظ کیفیت در دنیا ممتاز به شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬نخ‪ ،‬نق��ش و رنگ‌بندی در فرش‬ ‫ماش��ینی ایرانی بی‌نظیر اس��ت و در دنیا‬ ‫رقیب ندارد‪ .‬فرش هزار ش��انه ما در هیچ‬ ‫جای دنیا نظیر ندارد‪.‬‬ ‫حائ��ری درباره س��ر ب��رآوردن رقبایی‬ ‫نظی��ر ترکی��ه‪ ،‬هند و چی��ن در صادرات‬ ‫فرش ماش��ینی تصریح کرد‪ :‬اگر در چند‬ ‫س��ال گذش��ته رقبایی چون ترکیه‪ ،‬هند‬ ‫یا چین در صادرات فرش ماش��ینی وارد‬ ‫بازار ش��ده‌اند‪ ،‬بای��د یادآور ش��د که این‬ ‫رقبا به هیچ‌وج��ه از لحاظ کیفیت رقیب‬ ‫ما در تولید نیس��تند‪ ،‬بلکه رقابت آنها در‬ ‫تولید فرش ماش��ینی به خاطر مناسبات‬ ‫سیاسی و تجاری اس��ت که این کشورها‬ ‫با کل دنی��ا یافته‌اند‪ ،‬در حال��ی که ما به‬ ‫خاطر تحریم‌های سال‌های اخیر این بازار‬ ‫تجاری را در دنیا از دست داده‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹افت شدید صادرات فرش ماشینی‬ ‫مدیر شرکت حامیان‬ ‫صنع��ت کیمی��ا در‬ ‫گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬در حال‬ ‫حاض��ر در کش��ور‬ ‫ح��دود ‪ 812‬واح��د تولید‌کنن��ده فرش‬ ‫ماش��ینی با ظرفیت تولیدی بیش از ‪150‬‬ ‫میلی��ون مترمربع فعال هس��تند‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که در سال‌های گذشته کل‬ ‫تولی��د این واحده��ا از م��رز ‪ 40‬میلیون‬ ‫مترمربع فراتر نرفته و برآوردهای مصرف‬ ‫نیز نش��ان می‌دهد که در سال ‪ 97‬میزان‬ ‫مصرف داخلی این محصول به ‪ 48‬میلیون‬ ‫ثبت رکوردهای صادراتی به نام ترکیه‬ ‫ترکیه از س��ال‪ ۱۹۹۰‬م صادرات فرش‬ ‫خ��ود را آغ��از ک��رد و از آن روز به بعد‪،‬‬ ‫آمار ص��ادرات فرش ماش��ینی ترکیه رو‬ ‫ب��ه افزایش اس��ت‪ ،‬به ط��وری که ترکیه‬ ‫در س��ال‪ ۱۹۹۰‬م رق��م ‪ ۴/۲۲۰‬میلیون‬ ‫دالر را برای صادرات فرش ماش��ینی به‬ ‫ثبت رساند؛ آماری که ترک‌ها پیش‌بینی‬ ‫می‌کنند هر سال باالتر برود‪ .‬با نگاهی به‬ ‫آمار صادرات فرش ماشینی ترکیه به رکوردهای صادراتی می‌رسیم که در‬ ‫تراز بازرگانی و تجاری این کشور به ثبت رسیده است‪ .‬شهر غازی‌آنتپ واقع‬ ‫در جنوب‌ش��رق ترکیه که به‌صورت مرکز تولید و صادرات فرش ماش��ینی‬ ‫ترکی��ه در آمده‪ ،‬ب��ه تنهایی بخش مهمی از فرش ماش��ینی صادراتی این‬ ‫کشور را تولید می‌کند‪ .‬این شهر ترکیه که به‌تنهایی حدود‪ ۸۰‬درصد تولید‬ ‫و صادرات فرش ماشینی این کشور را در انحصار دارد‪ ،‬دارای بیش از‪۴۰۰‬‬ ‫کارخانه فرش ماش��ینی اس��ت‪ .‬با توجه به اینکه هر دس��تگاه بافت فرش‬ ‫ماش��ینی حدود یک‌میلیون دالر ارزش دارد‪ ،‬می‌توان گفت سرمایه‌گذاری‬ ‫در صنایع فرش ماشینی این شهر حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر است‪ .‬این شهر‬ ‫در س��ال‌های اخیر در زمینه صنعتی رشد و توس��عه قابل توجهی یافته و‬ ‫به صورت مرکز رقیبی برای صنایع نس��اجی ترکیه در شهر بورسا واقع در‬ ‫غرب این کشور در آمده است‪ .‬به گفته فعاالن بازار فرش ماشینی و موکت‪،‬‬ ‫در ح��ال حاضر ترکیه به جدی‌تری��ن رقیب ایران در زمینه موکت و فرش‬ ‫ماش��ینی تبدیل شده اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که فرش ماشینی ایران‬ ‫درحال حاضر صادرات خوبی به کش��ورهای عراق‪ ،‬پاکس��تان و آذربایجان‬ ‫دارد و کیفیت محصوالت ایرانی از نمونه‌های خارجی بهتر است‪.‬‬ ‫مترمربع خواهد رس��ید‪ .‬بنابراین می‌توان‬ ‫گفت با وجود استقبال ایرانی‌ها از این نوع‬ ‫محصول در س��ال‌های گذش��ته به دلیل‬ ‫ظرفیت اسمی نامناسب تعریف شده برای‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬بخش عمده‌ای از سرمایه‬ ‫اولی��ه این تولیدکنندگان بدون اس��تفاده‬ ‫باقی مانده و در عمل باعث افزایش قیمت‬ ‫تمام‌ش��ده این نوع محصول در مقایسه با‬ ‫محصوالت خارجی شده است‪.‬‬ ‫مهدی آزرمی درباره واحدهای تولیدی‬ ‫فرش ماش��ینی و ماش��ین‌آالت آن گفت‪:‬‬ ‫بس��یاری از واحدهای موجود در فهرست‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت به طور‬ ‫عملی تولید نداش��ته یا میزان تولید آنها‬ ‫بس��یار پایین اس��ت‪ .‬مس��ئله مهم دیگر‬ ‫ماش��ین‌آالت به کار رفته در بس��یاری از‬ ‫کارخانه‌های فرش ماشینی است که به‌روز‬ ‫نبوده و از لحاظ محصول تولیدی و قیمت‬ ‫تمام ش��ده توان رقابت ب��ا رقبای خود را‬ ‫کاهش داده است‪.‬‬ ‫وی درب��اره صادرات ایران یادآور ش��د‪:‬‬ ‫ص��ادرات ف��رش ماش��ینی در دهه‌ه��ای‬ ‫اخیر دچار افت ش��دید ش��ده و از حدود‬ ‫‪ 5‬میلی��ون مترمربع به حدود ‪ 1/5‬میلیون‬ ‫مترمربع رسیده اس��ت‪ .‬متاسفانه در چند‬ ‫س��ال اخیر برخی کشورها از جمله چین‪،‬‬ ‫بلژیک‪ ،‬آلمان و ترکیه با برنامه‌ریزی دقیق‬ ‫و نوس��ازی ماش��ین‌آالت خود عمده بازار‬ ‫جهانی فرش ماشینی را به خود اختصاص‬ ‫داده‌اند‪ .‬بازاری که در سال‌های نه چندان‬ ‫دور در دست فرش‌های ایرانی بود‪.‬‬ ‫متاس��فانه برخ��ی از تولیدکنن��دگان‬ ‫داخلی با ارائ��ه محصوالت نامرغوب‪ ،‬بازار‬ ‫کشور همسایه‪ ،‬افغانس��تان را نیز به رقبا‬ ‫واگذار کرده‌اند‪.‬‬ ‫آزرمی اظه��ار کرد‪ :‬اح��داث واحدهای‬ ‫تولی��دی جدید با ماش��ین‌آالت مدرن با‬ ‫دس��ت‌اندرکاران آش��نا با صنع��ت و بازار‬ ‫فرش ماشینی می‌تواند کیفیت محصوالت‬ ‫تولیدی را تضمین و سالیق در حال تغییر‬ ‫مش��تریان را تامین کند‪ .‬همچنین قدرت‬ ‫رقابت فرش ماش��ینی تولی��د داخل را با‬ ‫رقبای خارجی که روزبه‌روز بر کیفیت کار‬ ‫خود می‌افزایند و حضورشان در بازارهای‬ ‫داخلی نیز لحظه به لحظه در حال افزایش‬ ‫است دو چندان می‌کند‪.‬‬ ‫شهر کاشان چین وجود ندارد‬ ‫کش��ور چی��ن یک��ی از‬ ‫تولیدکنن��دگان اصل��ی فرش‬ ‫دس��تباف در دنیاست و دست‬ ‫بافته‌های تولیدی این کشور در‬ ‫قیاس با تولی��دات ایرانی بهای‬ ‫ارزان‌ت��ر و ب��ازار قابل توجهی‬ ‫نیز دارند‪.‬‬ ‫همچنین بی‌گمان کپی‌کاری‬ ‫چینی‌ها در حوزه تولید فرش نیز نمود داش��ته اس��ت و شماری از طرح‌ها‬ ‫و نقوش ایرانی از س��وی تولیدکنندگان چینی تقلید ش��ده و بر تار و پود‬ ‫قالی جای گرفته‌اند‪.‬‬ ‫با این همه‪ ،‬آمارهای تجارت جهانی فرش دس��تباف نش��ان می‌دهد که‬ ‫کش��ور چین در س��ال‌های اخیر در حال خروج از گردونه تولیدکنندگان‬ ‫اصلی فرش دس��تباف اس��ت و خود به یکی از واردکنندگان فرش ایرانی‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬در این مدت نزدیک به ‪ 30‬تن فرش دستباف به ارزش‬ ‫نزدیک به ‪ 3‬میلیون دالر از ایران به چین صادر ش��ده که تنها بخش��ی از‬ ‫دست‌بافته‌های ایرانی است که طبق ضوابط گمرکی به ثبت رسیده و فرش‬ ‫همراه مسافر و موارد مشابه در آن لحاظ نشده است‪.‬‬ ‫آمار رو به رشد صادرات فرش ایران به چین نشان می‌دهد که این کشور‬ ‫از قد و قواره رقیب جهانی خارج ش��ده و به جای تولید فرش دس��تباف به‬ ‫س��راغ دیگر تولیدات و صنایع رفته است‪ .‬هر چند که چینی‌ها کپی‌کارند‬ ‫و به فرش ایرانی هم دس��ت‌اندازی‌هایی داش��ته‌اند‪ ،‬اما امروز دیگر حریفی‬ ‫توانمند در این حوزه نیستند و می‌توان افسانه وجود شهری به نام کاشان‬ ‫در چین را فراموش کرد‪.‬‬ ‫فرش ماشینی گونه‌ای مصنوعی از فرش است که‬ ‫برخالف فرش دستباف توسط ماشین‌آالت صنعتی‬ ‫بافته می‌ش��ود‪ .‬به دلیل س��رعت تولید و همچنین‬ ‫ارزان ب��ودن مواد اولیه نس��بت به فرش دس��تباف‬ ‫قیمت ارزان‌تری دارد‪.‬‬ ‫تاریخچه پیدایش فرش ماش��ینی در کش��ورمان‬ ‫نش��ان می‪‎‬دهد ک��ه این محص��ول در ایران عمری‬ ‫تقریبا ‪ ۴۰‬س��اله دارد‪ .‬در ابتدای دهه ‪ ۵۰‬نخستین‬ ‫فرش ماشینی تولید داخل در کارخانه‌های مخمل و‬ ‫ابریشم کاشان توسط ماشین‪‎‬های مخمل‌بافی ژاکارد‬ ‫و با الیاف مصنوعی براق و پرز به نسبت کوتاه و وزن‬ ‫سبک‪ ،‬بافته و روانه بازار شد‪ .‬همزمان با آن عده‪‎‬ای‬ ‫از تاجران‪ ،‬فرش‪‎‬هایی با همین مشخصات و تا حدی‬ ‫مرغوب‪‎‬تر از کش��ور بلژیک وارد بازار ایران و سلیقه‬ ‫ایرانی را با پدیده فرش ماشینی آشنا کردند‪.‬‬ ‫با مش��اهده اس��تقبال ب��ه نس��بت مطلوبی که‬ ‫مردم از فرش ماش��ینی به عم��ل آوردند صاحبان‬ ‫گ��روه صنعتی بهش��هر (خاندان الج��وردی) که از‬ ‫کارخانه‪‎‬داران و س��رمایه‪‎‬گذاران کشور بودند‪ ،‬اقدام‬ ‫به تاس��یس ش��رکت بزرگی به نام ش��رکت صنایع‬ ‫کاشان (فرش راوند) کردند که فعالیت آن در زمینه‬ ‫تولیدات مواد مربوط به فرش و همچنین خود فرش‬ ‫ماشینی بود و نخستین محصول آن در سال ‪۱۳۵۳‬‬ ‫به بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫ای��ن محصول ب��ا نمونه‪‎‬های قبل��ی به‌طور کامل‬ ‫متفاوت و ش��باهت‪‎‬های زیادی به فرش دس��تباف‬ ‫داش��ت که به خصوص نوع پش��می آن فوق‪‎‬العاده‬ ‫م��ورد اقب��ال عموم��ی ق��رار گرف��ت‪ .‬متعاقب آن‬ ‫ش��رکت‪‎‬های دیگری از جمله ش��رکت شهباف که‬ ‫بعده��ا به ف��رش گیالن تغییر ن��ام داد و همچنین‬ ‫شرکت‪‎‬های فرش پارس و مولن روژ (نقش ایران) و‬ ‫فرش اکباتان تاسیس و به رقابت پرداختند‪.‬‬ ‫ای��ن امر تا اواخر س��ال ‪ ۵۷‬به طور معمول ادامه‬ ‫داش��ت و ش��رکت‪‎‬های بزرگ تولیدکننده فرش با‬ ‫ه��م در حال رقاب��ت بودند‪ .‬پس از مص��ادره اموال‬ ‫و کارخانه‌ه��ای تع��دادی از س��رمایه‪‎‬داران ایران��ی‬ ‫در س��ال ‪ ۵۸‬از جمله ش��رکت‌های مل��ی (مصادره‬ ‫شده)‪ ،‬کارخانه‌های فرش ماشینی موجود نیز چون‬ ‫صدها واح��د تولیدی دیگر زیر پوش��ش مدیریتی‬ ‫سازمان‌های دولتی مثل سازمان صنایع ملی ایران‪،‬‬ ‫بنیاد مس��تضعفان و جانبازان و ‪ ...‬درآمد و مدیران‬ ‫دولتی اکثر کم‌تجربه و بیگانه با مس��ائل صنعت‪ ،‬به‬ ‫مدیریت این کارخانه‌های بزرگ و باارزش منصوب‬ ‫ش��دند و از آن پس منحنی حیات این کارخانه‌های‬ ‫به سراشیبی افتاده و رو به افول گذاشت‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۵۷‬تع��دادی از متخصص��ان صنع��ت‬ ‫نساجی و دس��ت‪‎‬اندرکاران صنعت فرش ماشینی و‬ ‫همچنی��ن پاره‪‎‬ای از کارخان��ه‪‎‬داران که تا آن زمان‬ ‫در رش��ته‪‎‬های دیگر نس��اجی فعال بودن��د به فکر‬ ‫ایج��اد واحده��ای جدید فرش ماش��ینی افتادند و‬ ‫کارخانه‌هایی از قبیل قالی س��لیمان‪ ،‬فرش مشهد‪،‬‬ ‫فرش شیراز (دناژ)‪ ،‬فرش مازندران‪ ،‬فرش باستان و‬ ‫س��تاره کویر و تعدادی دیگر در گوشه و کنار کشور‬ ‫و با ماش��ین‪‎‬های مربوط به آن زمان ش��روع به کار‬ ‫کردند و از همین جا س��یر تحول فرش ماشینی در‬ ‫بخش خصوصی و توقف کارخانه‌های بزرگ موجود‬ ‫زیرپوشش دستگاه‪‎‬های دولتی یکی پس از دیگری‬ ‫آغاز شد‪.‬‬ ‫ب��ا انتق��ال تدریج��ی متخصص��ان ش��اغل در‬ ‫کارخانه‪‎‬ه��ای بزرگ ب��ه کارخانه‪‎‬ه��ای نوپا رقابت‬ ‫جدی��دی در زمینه تولید فرش ماش��ینی در میان‬ ‫واحدهای بخ��ش خصوصی درگرف��ت‪ ،‬ولی تحول‬ ‫اساس��ی در صنعت فرش ماشینی در کشور از سال‬ ‫‪ ۶۵‬ش��روع ش��د که این س��یر تحول موجب ایجاد‬ ‫بیش از ‪ ۱۶۰۰‬واح��د کوچک و بزرگ تولیدکننده‬ ‫فرش شد که در حال حاضر مشغول رقابتند‪.‬‬ ‫کارخانه‌های فرش ماش��ینی در اکثر ش��هرهای‬ ‫کش��ور وجود دارد ولی بس��ته به امکانات در برخی‬ ‫شهرهای کش��ور از کثرت بیشتری برخوردار است‬ ‫ک��ه می‌ت��وان از کاش��ان به‌عن��وان پایتخت فرش‬ ‫ماش��ینی ایران که در این شهر بیش از ‪ ۷۰۰‬واحد‬ ‫فعال در امر تولید فرش ماش��ینی فعال اس��ت‪ ،‬نام‬ ‫برد‪ .‬همچنین تولید فرش ماش��ینی در ش��هرهای‬ ‫مش��هد‪ ،‬دلیجان‪ ،‬یزد‪ ،‬اصفهان و ته��ران‪ ،‬ماکو نیز‬ ‫چشمگیر است‪.‬‬
‫نگاه ویژه‬ ‫صادرکننده‌ای که‬ ‫وارد کننده شد‬ ‫‪12‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫ورود چینی‌ها به بازار کاالهای مذهبی‬ ‫واردات بی‌رویه عامل افت تولید داخلی‬ ‫از سوغاتی‌های محبوب زائران و از اجناس مطلوب‬ ‫بازارهایی که در آنها تحفه‌های شهرهای مذهبی و‬ ‫مقدس فروخته می‌ش��ود‪ ،‬انگشتر است‪ .‬چیزی که‬ ‫حم��ل آن راحت و با وجود انداز ‌ه کوچکی که دارد‪،‬‬ ‫پربهاست‪ .‬مهم‌تر از اینها فضیلت در انگشت داشتن‬ ‫انگشترهایی که نگین آنها عقیق‪ ،‬در نجف‪ ،‬یاقوت‪،‬‬ ‫کهربا‪ ،‬حدید و ‪ ...‬است‪ ،‬باعث مقبولیت آنها در بین‬ ‫مسلمانان شده است‪ .‬به‌طور تقریبی هیچ بازاری را‬ ‫در هیچ شهر و کشور اسالمی نمی‌توان یافت که در‬ ‫قسمتی از آن معامله سنگ‌های قیمتی رایج نباشد‪.‬‬ ‫یکی از مه��ر و انگشترس��ازان قدیمی این صنف‬ ‫می‌گوید‪ :‬انگشتر‌های نقره ایرانی در همه جای دنیا‬ ‫مشتری خودش را داشت‪ .‬دلیل آن وجود نگین‌هایی‬ ‫مثل فیروزه و سنگ چوپان است که در کشور ما به‬ ‫فراوان یافت می‌شود که فیروز ‌ه نیشابور مرغوب‌ترین‬ ‫فیروز ‌ه دنیاست‪ .‬سلیق ‌ه انگشترسازان ما باعث شده‬ ‫ب��ود که قل ‌م زنی‌ه��ای ظریف و مین��اکاری زیبای‬ ‫آنها در همه‌جا معروف و مش��هور باشد تا جایی که‬ ‫نگین‌هایی مثل سنگ عقیق یمن را هم می‌خریدیم‬ ‫و بع��د از س��وار ک��ردن روی رکاب‌ه��ای نق��ره‌ای‬ ‫س��اخت خود دوباره با قیمت خوبی به مش��تریانی‬ ‫از کشورهای همس��ایه صادر می‌کردیم‪ .‬کسانی که‬ ‫گذرش��ان به کشورهای اس�لامی می‌افتاد یا زائران‬ ‫خانه خدا در مک ‌ه مکرمه وقتی می‌خواس��تند عقیق‬ ‫یمن بخرند‪ ،‬اول س��راغ انگش��تر‌‌هایی می‌رفتند که‬ ‫نگینش روی رکاب س��اخت اصفهان یا مشهد سوار‬ ‫بود‪ .‬اصطالح انگشتری‌‌های یمنی ‪ -‬ایرانی هنوز هم‬ ‫متداول است‪.‬‬ ‫وی در ادامه توضیح می‌دهد‪ :‬طمع تاجران بعضی‬ ‫از کشورها سبب هرج‌ومرج در بازار و در نتیجه رواج‬ ‫بدلیجات و تقلب در این کار شد‪ .‬درحال حاضر بازار‬ ‫س��نگ‌های زینتی و مذهبی به کلی آش��فته است‪.‬‬ ‫فیروزه‌هایی با نام فیروز ‌ه مصری‪ ،‬آلمانی و امریکایی‬ ‫وجود دارد که نشانه‌های فیروز ‌ه اصل در آنها دیده‬ ‫نمی‌شود‪ ،‬یعنی در مجاورت با بعضی از مواد‪ ،‬تغییر‬ ‫رنگی در آنها به وجود نمی‌آید‪ .‬شیشه‌های رنگی با‬ ‫نام عقیق هندی دست به دست در بازار می‌‌چرخد‬ ‫که نه عقیق اس��ت و نه ارتباطی با هندوستان دارد‪.‬‬ ‫بدتر از هم ‌ه اینها رواج بدلیجات و بدل فروش��ی در‬ ‫س��ال‌های اخیر است‪ .‬این درحالی است که تاجران‬ ‫جواهر در دنیا همچنان نگین‌های مرغوب و اصل را‬ ‫از واسطه‌های‌شان در کشورهای اسالمی خریداری‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹عطر دل‌انگیز پارافین‬ ‫به جز انگش��تر و زی��ورآالت و تحفه و س��وغات‬ ‫عطری��ات هم به ان��داز‌ه فضیلت و محبوبیت‌ش��ان‬ ‫بازاری دارند آشفته‪ .‬بازار فروش سوغاتی شهرهای‬ ‫مق��دس همه جا در تصرف شیش��ه‌های مات و کم‬ ‫حجمی است که مخلوطی از پارافین و اسانس‌های‬ ‫نه چندان خوش‌بو در رنگ‌ه��ای آبی و قرمز‪ ،‬زرد‪،‬‬ ‫نارنجی و سبز را با سرنگ در آنها جا داده‌اند‪ .‬حتی‬ ‫برای محکم‌کاری و این که مش��تری مطمئن شود‬ ‫این به اصطالح عطر از جنس همان عطری اس��ت‬ ‫که فرار اس��ت و می‌‌پرد‪ ،‬شیشه‌ها را با زر پوش‌‌های‬ ‫پالستیکی پوشانده‌‌اند‪.‬‬ ‫عبدالصمد بحرینی‪ ،‬فروش��ند ‌ه عطر و اسانس در‬ ‫ب��ازار کویتی‌های تهران می‌گوید‪ :‬عطرهای طبیعی‬ ‫و واقعی مانند مش��ک‪ ،‬عنبر‪ ،‬عطر گل سنجد‪ ،‬عطر‬ ‫یاس و در کل عطرهای گرانقیمتی که در اصطالح‬ ‫بازار به آنها عطرهای مثقالی گفته می‌ش��ود‪ ،‬بیشتر‬ ‫مایع و حالتی ش��بیه روغن مایع دارند‪ ،‬یعنی چرب‬ ‫هستند‪ .‬عطرهای که در اصطالح عامه به آنها عطر‬ ‫ش��اه عبدالعظیمی گفته می‌شود‪ ،‬مایعات پارافینی‬ ‫و چربی هس��تند که کمی مواد خوش��بو‌کننده به‬ ‫آنها اضافه ش��ده اس��ت‪ .‬تولید‌کنندگان این عطرها‬ ‫شیش��ه‌های کوچکی که حباب داخ��ل آ‌نها با چند‬ ‫سی‌س��ی پرمی‌شود‪ ،‬سفارش می‌دهند و با پرکردن‬ ‫کمی پارافین خوشبو در این شیشه‌ها سود کالنی به‬ ‫جیب می‌‌زنند‪ .‬از طرفی هر ساله خارجی‌ها مقداری‬ ‫گل از ش��هرهای محالت و خوی برای اس��تحصال‬ ‫عطرهای اصلی و مادر خریداری می‌کنند و ترکیبی‬ ‫از آنه��ا ب��ه اضاف ‌ه حالل‌ه��ای ش��یمیایی و الکل و‬ ‫همچنین مواد غلظت‌دهنده برای ش��باهت بیشتر‬ ‫ب��ا عطر طبیعی برای فروش وارد بازار ما می‌ش��ود‪،‬‬ ‫عطر گل‌س��رخ را با نام «تی‌رز»‪ ،‬عط��ر یاس با نام‬ ‫«کریس��تین» و عطر گل سنجد و عطرهای دیگر با‬ ‫نام‌‌های خارجی دیگر‪.‬‬ ‫عبدالرحمن رحیمی‪ -‬گروه گزارش‪:‬‬ ‫چنانک��ه از اخبار مذهبی قرون گذش��ته‬ ‫برمی‌‌آی��د‪ ،‬از همان صدر اس�لام گروهی‬ ‫ساخت و فروش کاالهایی را که در خدمت‬ ‫اعتقادات مسلمانان بود پیشه‌ خود کردند‬ ‫و در گ��ذر زمان این کس��ب و کار رونق‬ ‫روز‌افزون��ی گرفت‪ .‬بافه‌ه��ا و زنجیره‌های‬ ‫زخرف که پیش از آن کاربردش��ان برای‬ ‫مستور کردن پستوها و آویختن به جای‬ ‫پرده بود‪ ،‬ریزتر و ظریف‌تر ش��دند تا سر‬ ‫ب��ه هم آورن��د و حلقه‌های کوچک و صد‬ ‫و چند دانه را برای آسان کردن به خاطر‬ ‫سپردن ش��ماره ذکرها به وجود آورند‪ .‬از‬ ‫آن زمان تا امروز ساخت کاالهای مذهبی‬ ‫و تمام حرفه‌های��ی که کاربرد اعتقادی و‬ ‫دینی داشته‌اند چنان رونقی داشته است‬ ‫که در روزگار ما تعداد زیادی از کش��ورها‬ ‫حت��ی غیراس�لامی‪ -‬در ب��ازار تولید و‬‫عرضه آن اش��تغال دارند‪ .‬ن��گاه همزمان‬ ‫ب��ه حجم باالی تولید و فروش این کاالها‬ ‫از س��ویی و نیاز جامعه ما ب��ا آمار باالی‬ ‫جمعیت جوان به ایجاد اش��تغال از سوی‬ ‫دیگ��ر کندوکاو در این مورد را بس��یار با‬ ‫اهمیت می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تسبیح‬ ‫تس��بیح‪ ،‬مجموعه‌ای از مهره‌های گرد از‬ ‫تعداد زائ��ران را ‪ 15‬میلی��ون نفر در نظر‬ ‫بگیری��م و ب��ا هم��ان رقم خرید مش��هد‬ ‫حس��اب کنیم گردش مالی این بازار مبلغ‬ ‫‪75‬میلیارد تومان می‌شود‪.‬‬ ‫از لحاظ تعداد زائر در ایران بیش��ترین‬ ‫رق��م را دو ش��هر مش��هد و قم ب��ه خود‬ ‫اختص��اص داده‌ان��د و اگ��ر س��ایر اماکن‬ ‫مقدس��ه مانند حضرت عبدالعظیم حسنی‬ ‫(ع) و ش��اهچراغ (ع) در ش��یراز و س��ایر‬ ‫امام��زادگان را ب��ه تعداد اماک��ن مذهبی‬ ‫زائرپذیر اضافه کنیم‪ ،‬رقم بسیار باالیی به‬ ‫دست می‌آید‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود استقالل اقتصادی‬ ‫داخل��ی تمایلی برای ورود ب��ه این حوزه‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬بیشتر تسبیح‌های‬ ‫چین��ی ب��ا شیش��ه و س��نگ‌های معدنی‬ ‫مانن��د عقی��ق و دلربا تهیه می‌ش��وند که‬ ‫ظاه��ر مناس��ب و زیبایی داش��ته و برای‬ ‫مصرف‌کنندگان جذاب هس��تند‪ .‬به گفته‬ ‫او‪ ،‬حدود ‪ 60‬درصد تس��بیح‌های موجود‬ ‫در بازار‪ ،‬وارداتی و چینی اس��ت که مردم‬ ‫نیز به دلیل ظاهر زیبای این کاالها تمایل‬ ‫بیشتری برای خرید آنها دارند‪.‬‬ ‫گل پخته یا سنگ‌های رنگین است که به‬ ‫رشته می‌کشند تا بدان شمار سبحان گویی‬ ‫و دیگر ذکر‌ها و ورد‌ها را نگاه دارند‪ .‬تسبیح‬ ‫از تراشیدن و ش��کل دادن مواد گوناگونی‬ ‫از جمله س��نگ‌های کهربا‪ ،‬فیروزه‪ ،‬عقیق ‹ ‹انواع تسبیح‬ ‫تس��بیح‌ها در ‪ 4‬دس��ته س��نگی‪ ،‬گلی‪،‬‬ ‫و خُ ماه��ان و نیز گل پخت��ه که گاه مانند‬ ‫خرمهره لعاب داد ‌ه ش��د ‌ه اس��ت‪ ،‬ساخته چوب��ی و پالس��تیکی عرض��ه می‌ش��وند‪.‬‬ ‫می‌شود‪ .‬همچنین برخی از تسبیح‌ها را از تسبیح‌های س��نگی بیشتر زینتی هستند‬ ‫تراش��یدن و تیله‌وار کردن چوب سخت و و باالتری��ن قیم��ت را به خ��ود اختصاص‬ ‫تیره رنگ درخت بان یا یسر می‌سازند که می‌دهند‪ .‬این تس��بیح‌ها به‌ط��ور معمول‬ ‫از جنس س��نگ‌های قیمتی تراش��یده و‬ ‫گاه آن را نقره‌کوب نیز می‌کنند‪.‬‬ ‫به طور کلی تس��بیح از دوران مسیحیت بیش��تر در عطر و انگشتر فروشی‌ها عرضه‬ ‫پیدا ش��ده و مسیحیان تسبیح‌‌های بلندی می‌ش��وند اما تسبیح‌های گلی‪ ،‬مانند انواع‬ ‫را ک��ه از انتهای آن صلی��ب آویزان بود به مهر از خاک و تربت اماکن مقدس ساخته‬ ‫گ��ردن می‌‌آویختند و ب��رای ذکر کردن از می‌شوند‪ .‬به صورت خاص این تسبیح‌ها از‬ ‫آن اس��تفاده می‌کردند‪ .‬اما پروتس��تان‌ها خاک کربال س��اخته می‌شوند و بیشترین‬ ‫متقاض��ی را ب��ه خ��ود‬ ‫هیچ‌وقت بدین شکل از‬ ‫اختص��اص می‌دهن��د‪.‬‬ ‫تسبیح استفاده نکردند‬ ‫باتوجه به اینکه تعداد‬ ‫تس��بیح‌هایی ک��ه از‬ ‫و حتی اس��تفاده از آن‬ ‫زائران مشهد مقدس در‬ ‫س��نگ‌های قیمت��ی‬ ‫را ب��ه آن منظور منفور‬ ‫طول سال به بیش از‬ ‫درس��ت می‌ش��وند؛‬ ‫می‌دانند زیرا می‌‌گویند‬ ‫‌رسد‪،‬‬ ‫‪ 20‬میلیون نفر می‬ ‫بیشتر در طال و جواهر‬ ‫در کت��اب خدا راجع به‬ ‫آن اش��اره‌ای نرفت��ه و چنانچه خرید لوازم مذهبی فروش��ی‌ها عرض��ه‬ ‫استفاده‌کنندگان آن را هر خانواده را فقط ‪ 50‬هزار می‌شوند‪.‬‬ ‫تومان درنظر بگیریم بدون ‹ ‹مهر و تسبیح در‬ ‫خرافاتی می‌دانستند‪.‬‬ ‫قبضه چینی‌ها‬ ‫سایر هزینه‌ها در طول‬ ‫در ایران تنها تسبیح‬ ‫س��وغات مش��هد‬ ‫پالس��تیکی تولی��د سال مبلغی در حدود ‪1000‬‬ ‫می‌شود و فناوری تولید میلیارد تومان گردش مالی بیش��تر ش��امل عط��ر‪،‬‬ ‫نبات‪ ،‬زعفران‪ ،‬زرشک‪،‬‬ ‫تس��بیح ب��ا دانه‌ه��ای‬ ‫به دست می‌آید‬ ‫نخودچ��ی کش��مش‪،‬‬ ‫شیش��ه‌ای و س��نگی‬ ‫مه��ر‪ ،‬تس��بیح‪ ،‬جانماز‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل یک ش��رکت تولید تسبیح با و س��جاده اس��ت و چینی‌ها تا این لحظه‬ ‫بیان ای��ن مطلب افزود‪ :‬تولید تس��بیح با ب��ه جز م��وارد خوراک��ی‪ ،‬در تولید مابقی‬ ‫دانه‌های شیش��ه‌ای نیاز به دس��تگاه‌های س��وغات این ش��هر دس��ت دارند و خوب‬ ‫گرانقیمت��ی دارد ک��ه ب��ه دلی��ل وج��ود می‌دانن��د ک��ه زائران قیم��ت پایین را در‬ ‫تس��بیح‌های شیش��ه‌ای چین��ی در بازار خرید یک سوغات مد نظر قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫تعیی��ن رقم دقی��ق واردات برخی اقالم‬ ‫و ریس��ک رقابت با آنه��ا‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫مذهبی تقریبا غیرممکن اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه درباره جانم��از نمی‌توان رقم دقیق‬ ‫واردات آن را گفت چرا که واردات جانماز‬ ‫چینی ب��ه ایران ممکن اس��ت ب��ا عنوان‬ ‫کاالهای دیگری همچون پارچه‌های چاپی‬ ‫و نقش‌دار انجام شود‪.‬‬ ‫یک��ی از کس��به قدیم��ی ب��ازار رضا در‬ ‫مش��هد معتقد است‪ :‬در س��ال‌های اخیر‬ ‫خرید س��وغات مش��هد برای زائ��ر صرفه‬ ‫اقتص��ادی ن��دارد به همین دلیل بیش��تر‬ ‫زائران به دنبال جنس��ی مشابه و ارزان‌تر‬ ‫هستند و از س��ویی دیگر برای کسبه هم‬ ‫صرف نمی‌کند که تنها به فروش س��وغات‬ ‫واقعی مشهد روی آورند زیرا همواره تحفه‬ ‫ارزان توسط مشتری‌ها مورد استقبال قرار‬ ‫می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در کن��ار ای��ن امر مس��ئله‬ ‫تحفه‌های چینی نیز معضل ش��ده و همه‬ ‫ای��ن م��وارد در کنار ه��م بازار س��وغات‬ ‫مش��هد را بی‌هوی��ت ک��رده و همان طور‬ ‫که می‌دانیم قیمت باالی س��وغات مشهد‬ ‫س��بب ش��ده تا فروش��ندگان هم��ه نوع‬ ‫سوغاتی را در مغازه‌های خود عرضه کنند‪.‬‬ ‫البته امروزه زعفران به دلیل قیمت باالیی‬ ‫که دارد بیشتر مورد استقبال زائران مرفه‬ ‫اس��ت و زائرانی که درآم��د کمتری دارند‬ ‫همان جانماز و تس��بیح چینی را به دلیل‬ ‫قیمت پایین خریداری می‌کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ازار ح�رم حض�رت عبدالعظی�م‬ ‫حسنی (ع)‬ ‫با تمام تفاس��یری که شنیده بودم برای‬ ‫دیدن وضعیت بازار لوازم مذهبی‪ ،‬سری به‬ ‫بازار قدیمی حرم حضرت عبدالعظیم زدم‬ ‫و با چند تا از کسبه قدیمی بازار گفت‌وگو‬ ‫کردم‪.‬‬ ‫حاج حسین منفرد‪ ،‬یکی از قدیمی‌های‬ ‫آنجا بود که به گفته خودش ‪ 70‬س��ال در‬ ‫ای��ن کار س��ابقه داش��ت و از همان زمان‬ ‫کودکی ش��غل پدری خود را دنبال کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬از او در مورد اجناس چینی به‌ویژه‬ ‫تس��بیح و مهر پرس��یدم که گف��ت‪ :‬تمام‬ ‫جنس‌ه��ای من ایرانی اس��ت البته جنس‬ ‫چینی هم دارم‪ .‬خودم بیش��تر جنس‌های‬ ‫ایران��ی را از ب��ازار عمده خری��د می‌کنم‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد هنگام��ی که جن��س ایرانی‬ ‫نیست و وارد‌کننده جنس چینی به خاطر‬ ‫سود بیش��تر تولید داخلی را می‌خواباند و‬ ‫جنس‌های ایرانی در بازار کمیاب می‌شوند‬ ‫ما هم مجبور می‌ش��ویم که از جنس‌های‬ ‫چینی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫حدود‪ 60‬درصدتسبیح‌های‬ ‫موجود در بازار‪ ،‬وارداتی و‬ ‫چینی است که مردم نیز به‬ ‫دلیلظاهرزیبایاینکاالها‬ ‫تمایلبیشتریبرایخرید‬ ‫آنهادارند‬ ‫نصراله��ی هم ‪ 24‬س��ال به این ش��غل‬ ‫مش��غول ب��ود‪ .‬از او در م��ورد س��جاده و‬ ‫جانم��از س��وال ک��ردم که گفت بیش��تر‬ ‫آنها دوخ��ت تبریز و ترکیه اس��ت‪ .‬او هم‬ ‫هم��ان حرف‌های حاجی منف��رد را تکرار‬ ‫کرد‪ .‬وقت��ی از او درب��اره مهر‌های چینی‬ ‫پرسیدم گفت‪ :‬از زبان مشتری‌ها چیزهایی‬ ‫ش��نیده‌ام اما خودم ندیده‌ام‪ .‬ضمنا گفت‬ ‫صلوات ش��مار چینی در بازار هس��ت که‬ ‫قیمت آنها ‪ 1500‬تومان است‪.‬‬ ‫از کل ب��ازار قیم��ت تس��بیح را گرفتم‬ ‫که قیمت تس��بیح چین��ی از ‪ 400‬تومان‬ ‫ش��روع و ب��ه ‪ 5000‬تومان ختم می‌ش��د‬ ‫ولی تس��بیح ایرانی از ‪ 1000‬تومان شروع‬ ‫می‌شد و تا یک میلیون تومان که از جنس‬ ‫سنگ‌های قیمتی بود هم می‌رسید‪ .‬طبق‬ ‫آمار س��ازمان گردش��گری‪ ،‬تع��داد زائران‬ ‫مش��هد مقدس در طول س��ال به بیش از‬ ‫‪ 20‬میلیون نفر می‌رسد که چنانچه خرید‬ ‫لوازم مذهبی هر خانواده را فقط ‪ 50‬هزار‬ ‫توم��ان درنظر بگیریم بدون درنظر گرفتن‬ ‫س��ایر هزینه‌ها مانند مس��کن و خوراک و‬ ‫س��ایر ملزومات‪ ،‬در طول س��ال مبلغی در‬ ‫حدود ‪ 1000‬میلیارد تومان گردش مالی‬ ‫به دست می‌آید‪.‬‬ ‫در ش��هر ق��م نیز س��االنه در حدود ‪20‬‬ ‫میلیون نفر مس��افر داخلی و خارجی وارد‬ ‫این ش��هر می‌ش��وند که زائران بیشترین‬ ‫س��هم را در ای��ن ارتباط دارن��د‪ .‬حال اگر‬ ‫گفت‌وگ��وی‬ ‫در‬ ‫اختصاص��ی ک��ه با‬ ‫ابراهیم رزاقی‪ ،‬استاد‬ ‫بازنشس��ته اقتص��اد‬ ‫واردات‬ ‫درب��اره‬ ‫بی‌روی��ه کاالهای مذهبی داش��تیم‪ ،‬وی‬ ‫گفت‪ :‬مردم ما بیش��تر تمای��ل دارند که‬ ‫لوازم اس�لامی را خری��داری کنند که در‬ ‫کش��ور اس�لامی تولید ش��ده باشد‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خاک ح��رف اول را می‌زند و‬ ‫هر کس��ی به خاک وطن خود عشق دارد‬ ‫و ع��رق مل��ی او برای اس��تفاده کردن از‬ ‫وسایل ملی بس��یار مهم است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫کشوری مانند امریکا هنگامی که می‌بیند‬ ‫آه��ن چین ارزان‌تر از آه��ن تولید داخل‬ ‫برایش تمام می‌شود از تولید داخلی خود‬ ‫حمایت می‌کن��د با اینک��ه می‌داند آهن‬ ‫واردات��ی برای��ش ب��ه صرفه‌تر اس��ت‪ .‬از‬ ‫دی��دگاه سیاس��تگذاران اقتص��ادی آنها‪،‬‬ ‫تولید داخلی و اش��تغال به کار در کشور‬ ‫بهتر از وابس��تگی به کشوری دیگر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کش��وری مثل امریکا از تولید‬ ‫داخل��ی خود حمایت می‌کن��د و در ازای‬ ‫این حمای��ت‪ ،‬از کاالی تولی��دی مالیات‬ ‫دریاف��ت می‌کند و از این طریق کس��ری‬ ‫واردات کاال را جبران می‌کند اما ایران از‬ ‫ای��ن ام��ر جداس��ت‪ .‬در طول ‪ 25‬س��ال‬ ‫گذش��ته و در دولت‌ه��ای قبلی و کنونی‬ ‫واردات کاال از تولید داخلی ارزان‌تر تمام‬ ‫می‌ش��د و می‌ش��ود که ب��ه همین خاطر‬ ‫دولت‌ها از تولید داخلی حمایت نکرده و‬ ‫در عوض مالیات ه��م دریافت نمی‌کنند‬ ‫که این امر باعث رکود تولید داخلی شده‬ ‫اس��ت‪ .‬درواق��ع ضع��ف ای��ران در نبود‬ ‫استقالل اقتصادی است‪.‬‬ ‫رزاق��ی در پای��ان اظه��ار ک��رد‪ :‬یکی از‬ ‫چالش‌های��ی ک��ه در رابط��ه ب��ا واردات‬ ‫کااله��ا وجود دارد این اس��ت که مثال به‬ ‫افراد خاصی وام‌های کالن داده می‌ش��ود‬ ‫تا کاالهای اساس��ی و مرغ��وب وارد کنند‬ ‫ولی برخی از این افراد نه کاالی اساس��ی‬ ‫را وارد می‌کنن��د و ن��ه مالیات��ی پرداخت‬ ‫می‌کنند‪ .‬بنابر‌این ه��رگاه این مورد انجام‬ ‫ش��ود نه اصل پول بازگش��ته اس��ت و نه‬ ‫فرع آن‪ .‬این از ضعف مدیریتی اس��ت که‬ ‫نمی‌توانن��د جلوی این کاره��ا را بگیرند و‬ ‫به جای تاس��یس کارخانه‌ه��ا و تولیدی‌ها‬ ‫و اش��تغالزایی در داخل‪ ،‬دست به واردات‬ ‫کااله��ای مختل��ف آن هم ب��ا نازل‌ترین‬ ‫کیفیت می‌زنند‪.‬‬
‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫بررسی‌های‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫اصالح نصفه و نیمه نرخ سود سپرده‌های بانکی‬ ‫صادرکنندگان ایرانی در بیم و امید نوسان قیمت‌ها‬ ‫بازار سرمایه گرم شد‬ ‫‪13‬‬ ‫نشان می‌دهد‬ ‫شمشیردولبهافزایشدرآمدهایاختصاصیدربودجه‬ ‫سمانه گالب ‪ -‬گروه اقتصاد‪ :‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫از زمان��ی که الیحه بودجه را از دولت تحویل می‌گیرد‬ ‫تا زمان بررس��ی نهایی الیحه در صحن علنی‪ ،‬روزهای‬ ‫پ��ر کاری را می‌گذراند‪ .‬در این مدت هم کارشناس��ان‬ ‫اقتص��ادی و هم نماین��دگان مجلس نظر خ��ود را در‬ ‫باره بنده��ای مختلف بودجه ارائه می‌دهند و درنهایت‬ ‫الیحه بودجه با تغییراتی به تصویب می‌رسد و به شکل‬ ‫قانون بودجه به دولت ابالغ می‌ش��ود‪ .‬ازجمله مواردی‬ ‫که همواره در بررسی بودج ‌ه مورد توجه قرار می‌گیرد‪،‬‬ ‫تغییرات الیحه ارائه شده با الیحه بودج ‌ه سال‌های قبل‬ ‫و مقایس��ه اعداد و ارقام با عملکردهای گذش��ته است‪.‬‬ ‫اگر الیحه بودجه س��ال آینده را با الیحه بودجه س��ال‬ ‫جاری مقایس��ه کنیم یکی از مواردی که در آن رش��د‬ ‫چشمگیری دیده می‌شود‪ ،‬بخش درآمدها و هزینه‌های‬ ‫اختصاصی دولت اس��ت‪ .‬اما منظ��ور از این درآمدها و‬ ‫هزینه‌ها چیس��ت و افزایش ی��ا کاهش آن چه نتایجی‬ ‫را ب��رای بودجه دارد؟ این موضوعی اس��ت که در این‬ ‫گزارش به بررسی آن پرداخته‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹درآمدهای اختصاصی چیست؟‬ ‫مناب��ع درآمدی دولت در بودجه عمومی به دو بخش‬ ‫اصل��ی درآمدهای عموم��ی و درآمده��ای اختصاصی‬ ‫تقسیم می‌شود‪ .‬درآمدهای عمومی شامل «درآمدها»‪،‬‬ ‫«تملک دارایی‌های س��رمایه‌ای» و «تملک دارایی‌های‬ ‫مالی» اس��ت‪ .‬در مقابل درآمدهای اختصاصی ش��امل‬ ‫برخ��ی درآمدهای خ��اص برای دس��تگاه‌های مختلف‬ ‫می‌ش��ود که ب��رای آنها مص��ارف خاصی نی��ز در نظر‬ ‫گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬از منظر قانونی نخس��تین تعریف‬ ‫رس��می درآمد اختصاصی در سال ‪ 1349‬و در ماده ‪9‬‬ ‫قانون محاسبات عمومی آمده است‪ .‬بر اساس این ماده‬ ‫قانونی‪ ،‬درآمدهایی که به موجب قانون برای مصرف یا‬ ‫مص��ارف خاص در بودجه کل کش��ور می‌آید با عنوان‬ ‫درآمد اختصاصی منظور می‌شود‪ .‬البته سابقه استفاده‬ ‫از درآمدهای اختصاصی به پیش از این زمان و به دوره‬ ‫پهلوی اول و اندکی پس از آغاز بودجه‌نویسی به شکل‬ ‫نوین در ایران بازمی‌گردد‪ .‬در سال‌های ‪1310-1320‬‬ ‫عالوه بر بودجه عادی‪ ،‬یک بودجه اختصاصی هم تهیه‬ ‫می‌شد که درآمدهای آن شامل عواید نفت‪ ،‬عوارض قند‬ ‫و شکر و چای و عوارض راهداری بود و در مقابل از این‬ ‫درآمدها برای ساخت راه‌آهن سراسری‪ ،‬برخی کارهای‬ ‫عمرانی و خرید تس��لیحات اس��تفاده می‌شد‪ .‬به مرور‬ ‫زم��ان با توجه به نیازهای مختلف اعتبارات اختصاصی‬ ‫در بودجه افزایش یافت و از این اعتبارات برای مصارف‬ ‫ویژه اس��تفاده می‌شد‪ .‬آمار مربوط به بودجه‌های کشور‬ ‫از سال‌های ‪ 1320‬به بعد نشان می‌دهد سهم اعتبارات‬ ‫اختصاصی در بودجه از حدود ‪7‬درصد آغاز ش��ده و در‬ ‫حال حاضر به باالی ‪15‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده بهینه از ظرفیت‌های کشور‬ ‫کارشناس��ان در باره پیامده��ای افزایش درآمدهای‬ ‫اختصاصی نظ��ر مختلفی دارند‪ .‬برخ��ی معتقدند این‬ ‫گ��روه از درآمدها کارآیی دس��تگاه‌های اجرایی را باال‬ ‫می‌برد‪ .‬از آنجایی که بخش قابل توجهی از درآمدهای‬ ‫اختصاصی ص��رف پرداخت به کارکنان می‌ش��ود‪ ،‬این‬ ‫موضوع می‌تواند کارمندان را به فعالیت بیشتر تشویق‬ ‫کن��د و از ای��ن طری��ق به��ره‌وری در یک س��ازمان را‬ ‫باال ببرد‪.‬‬ ‫اثر مثبت دیگ��ری که برای درآمده��ای اختصاصی‬ ‫عالوه بر ای��ن از آنجایی که دس��تگاه‌ها می‌توانند با‬ ‫افزای��ش کاره��ای جانب��ی درآمده��ای اختصاصی را‬ ‫افزایش دهند این موضوع می‌تواند باعث ش��ود که آنها‬ ‫از وظایف اصلی و ذاتی خود دوری کنند و درنتیجه به‬ ‫رقیب بخش خصوصی تبدیل خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تغییرات در الیحه بودجه سال ‪94‬‬ ‫در نظر گرفته می‌ش��ود کاهش وابس��تگی به اعتبارات‬ ‫عمومی است‪ .‬دولت برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های‬ ‫دس��تگاه‌های اجرایی به آنها اج��ازه می‌دهد تا درقبال‬ ‫ارائه برخی خدمات‪ ،‬درآمدهایی را وصول و به حس��اب‬ ‫درآم��د اختصاص��ی خود واری��ز کنند ک��ه در نتیجه‬ ‫وابستگی آنها به بودجه عمومی کاسته شده و به سمت‬ ‫استقالل مالی حرکت کنند‪.‬‬ ‫یک��ی دیگر از اثرهای مثب��ت درآمدهای اختصاصی‬ ‫اس��تفاده از توان عملیاتی مازاد دس��تگاه‌های اجرایی‬ ‫اس��ت‪ .‬به‌طور مثال ب��رای برخی دانش��گاه‌ها به دلیل‬ ‫داش��تن ظرفیت‌ه��ای فیزیک��ی مناس��ب و امکان��ات‬ ‫نرم‌افزاری کافی مانند اس��تاد و‪ ...‬این امکان وجود دارد‬ ‫که تعداد دانش��جویان خود را در قالب راه‌اندازی بخش‬ ‫ش��بانه دانش��گاه‌ها افزایش دهن��د و از این طریق هم‬ ‫مش��کل آموزش بدون تحمیل هزینه باال به دولت حل‬ ‫شده و هم از امکانات دانشگاه‌ها استفاده بیشتری شود‪.‬‬ ‫به‌ط��ور کلی این س��ه مورد را می‌ت��وان از مهم‌ترین‬ ‫پیامدهای مثبت درآمدهای اختصاصی دانست‪.‬‬ ‫‹ ‹نفع اختصاصی در قبال زیان عمومی‬ ‫در برابر همه این پیامدهای مثبت افزایش درآمدهای‬ ‫اختصاصی می‌تواند نتایج منفی نیز برای بودجه داشته‬ ‫باشد‪ .‬از مهم‌ترین آثار افزایش درآمدهای اختصاصی در‬ ‫بودجه کاهش ش��فافیت اعداد و ارقام است‪ .‬مهم‌ترین‬ ‫مش��خصه درآمد‌های اختصاصی این است که چندان‬ ‫برنامه‌پذیر نیس��ت و به همین نس��بت نمی‌توان بر آن‬ ‫نظارت جدی کرد به همین دلیل این درآمدها بیش��تر‬ ‫به شکل صالحدید‌های شخصی تخصیص پیدا می‌کند‬ ‫که این موضوع هم به لحاظ ماهیت بودجه نویسی و هم‬ ‫از منظ��ر مطابق بودن بودجه‌ها با برنامه‌های بلندمدت‬ ‫کش��ور در تضاد اس��ت‪ .‬به همین دلیل گفته می‌شود‬ ‫زمانی که درآمدهای اختصاصی افزایش می‌یابد‪ ،‬بودجه‬ ‫ویژگی غیربرنامه‌ای بودن به خود می‌گیرد‪.‬‬ ‫مش��کل دیگ��ر افزای��ش درآمده��ای اختصاص��ی‪،‬‬ ‫کاه��ش درآمدهای عمومی کش��ور اس��ت‪ .‬از آنجایی‬ ‫که س��ازمان‌‌ها در هزینه کردن درآمدهای اختصاصی‬ ‫آزادی عمل بیشتری دارند‪ ،‬این موضوع باعث می‌شود‬ ‫تا در زمان‌های تدوین و تصویب لوایح بودجه‪ ‬تمایل به‬ ‫اختصاصی شدن درآمدها داشته باشند که این موضوع‬ ‫باع��ث کاهش درآمدهای عمومی دولت خواهد ش��د و‬ ‫دول��ت را در بلندمدت برای کس��ب درآمد با مش��کل‬ ‫روبه‌رو می‌کند‪ .‬به‌ویژه که برای بس��یاری از دستگاه‌ها‬ ‫همزمان با افزای��ش درآمدهای اختصاصی‪ ،‬درآمدهای‬ ‫عمومی هم افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫مش��کل دیگر افزایش درآمده��ای اختصاصی ایجاد‬ ‫نابرابری در حقوق و دستمزد است‪ .‬همانطور که گفته‬ ‫شد‪ ‬بخش مهمی از هزینه‌های اختصاصی دستگاه‌های‬ ‫اجرایی ص��رف حقوق و مزایای کارکنان می‌ش��ود که‬ ‫د ‌ر نتیج��ه ه��دف هماهنگ ک��ردن حق��وق و مزایای‬ ‫کارکن��ان دولت که در قانون نیز به آن اش��اره ش��ده‬ ‫محقق نمی‌شود‪.‬‬ ‫توج��ه به موارد یاد ش��ده نش��ان می‌ده��د افزایش‬ ‫درآمده��ای اختصاصی می‌تواند هم اث��ر مثبت و هم‬ ‫اثر منفی در اقتصاد داش��ته باش��د اما اگر این افزایش‬ ‫به‌صورت دفعی باشد و سهم باالیی از بودجه را به خود‬ ‫اختصاص دهد پیامدهای منفی آن بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫نگاهی به آمار و ارقام الیحه بودجه س��ال آینده نشان‬ ‫می‌دهد درآمدهای اختصاصی در این س��ال نسبت به‬ ‫الیحه ‪ 93‬رشد ‪81‬درصدی داشته است‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که سال گذش��ته دولت در زمان تدوین الیحه‬ ‫بودجه کاهش ‪10‬درص��دی در این بخش از درآمدها‬ ‫درنظ��ر گرفته بود که اتفاقا در هم��ان دوره این اقدام‬ ‫دولت م��ورد تایید کارشناس��ان ق��رار گرفت‪ .‬جدول‬ ‫مرب��وط به درآمده��ای اختصاص��ی در الیحه بودجه‬ ‫سال آینده نشان می‌دهد بیشترین سهم در این حوزه‬ ‫مرب��وط به ام��ور اجتماعی و فرهنگی اس��ت و پس از‬ ‫آن ام��ور دفاعی و امنیتی در رتب��ه دوم قرار دارد‪ .‬در‬ ‫بخش امور اجتماعی نیز زیربخش بهداش��ت و سالمت‬ ‫با رقم ‪24652‬میلیارد تومانی بیش��ترین س��هم را در‬ ‫درآمدهای اختصاصی دارد‪ .‬مقایسه ارقام الیحه بودجه‬ ‫امس��ال و سال آینده نشان می‌دهد که بیشترین رشد‬ ‫در درآمدهای اختصاصی در دو بخش امور اجتماعی و‬ ‫امور دفاعی بوده و دو حوزه هم در سهم و هم در رشد‬ ‫بیشترین رقم را دارند‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه به این موض��وع به نظر می‌رس��د دولت با‬ ‫افزای��ش درآمدهای اختصاصی در بودجه س��ال آینده‬ ‫یک ریس��ک انجام داده است‪ .‬از یک طرف افزایش این‬ ‫درآمدها به‌ویژه در بخش بهداش��ت و درمان که دولت‬ ‫روی سیاست‌های این حوزه دقت فراوانی دارد به معنی‬ ‫بازگذاشتن دست مسئوالن اجرایی در این بخش است‬ ‫که می‌تواند در عمل باعث تس��ریع اجرای سیاس��ت‌ها‬ ‫ش��ود و کمکی برای این حوزه باشد‪ .‬اما از طرف دیگر‬ ‫ای��ن افزایش می‌تواند به یک رویه دائم در بودجه‌ریزی‬ ‫تبدیل ش��ده و درنهایت موجب آن شود که پیامدهای‬ ‫منف��ی بر پیامدهای مثبت غلب��ه کند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫مجلس باید روی این حوزه دقت کافی داش��ته باشد تا‬ ‫بتواند از مزایای این کار نهایت استفاده را برده و معایب‬ ‫آن را کاهش دهد‪.‬‬ ‫سهم درآمدهای اختصاصی در الیحه بودجه به تفکیک امور(میلیارد تومان)‬ ‫عنوان‬ ‫الیحه ‪93‬‬ ‫الیحه ‪94‬‬ ‫رشد(درصد)‬ ‫امور عمومی‬ ‫‪1443‬‬ ‫‪1870‬‬ ‫‪29‬‬ ‫امور دفاعی و امنیتی‬ ‫‪6156‬‬ ‫‪10736‬‬ ‫‪74‬‬ ‫امور اجتماعی و فرهنگی‬ ‫‪15089‬‬ ‫‪28856‬‬ ‫‪91‬‬ ‫امور اقتصادی‬ ‫‪603‬‬ ‫‪804‬‬ ‫‪33‬‬ ‫اعتبارات استانی‬ ‫‪508‬‬ ‫‪728‬‬ ‫‪43‬‬ ‫جمع‬ ‫‪23801‬‬ ‫‪42996‬‬ ‫‪81‬‬ ‫صندوق توسعه از پرداخت مالیات معاف نیست‬ ‫رییس س��ازمان امور مالیاتی در گفت‌وگو با فارس‪ ،‬در م��ورد اخذ مالیات ‪ 10‬هزار میلیارد‬ ‫تومان��ی از صندوق توس��عه ملی اظهار کرد‪ :‬ای��ن صندوق یک صندوق تج��اری مانند دیگر‬ ‫بخش‌ها بوده که فعالیت اقتصادی می‌کند و اگر س��ودی داش��ته باش��د‪ ،‬در چارچوب قانون‬ ‫مشمول مالیات است‪ .‬علی عسکری تاکید کرد‪ :‬در صورتی که ارز صندوق توسعه ملی تبدیل‬ ‫به ریال شود‪ ،‬مانند همه بخش‌های مالی اقتصاد که فعالیت دارند‪ ،‬مشمول مالیات می‌شود‪ .‬وی با بیان اینکه اکنون‬ ‫مالیات صندوق توس��عه ملی در چارچوب قانون تش��خیص داده ش��ده اس��ت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این تشخیص مالیات برای‬ ‫سال ‪ 91‬است و برای سال ‪ 92‬نیز باید اظهارنامه و ترازنامه خود را ارائه کند تا براساس حساب‌ها‪ ،‬وضعیت مالیاتی‬ ‫صندوق مش��خص ش��ود‪ .‬رییس سازمان امور مالیاتی کشور افزود‪ :‬صندوق توسعه ملی سال ‪ 92‬تسعیر ارز نداشته و‬ ‫این موضوع در سال ‪ 91‬انجام شده است‪ .‬عسکری در پاسخ به این سوال که مسئوالن صندوق معتقدند‪ ،‬روی مبانی‬ ‫اخذ مالیات با مسئوالن سازمان امور مالیاتی اختالف‌نظر دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مباحث مالیاتی به‌طور کامل حقوقی و‬ ‫قانونی اس��ت و در این چارچوب کارها ارزیابی و مالیات اخذ می‌شود‪ ،‬درحال حاضر صندوق توسعه ملی از پرداخت‬ ‫مالیات معاف نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر صندوق توس��عه ملی طبق قانون از مالیات معاف باش��د‪ ،‬هیچ مالیاتی نخواهد پرداخت و اکنون‬ ‫ت اقتصادی صندوق و بخش دیگر مربوط به تسعیر نرخ ارز است‪.‬‬ ‫بخشی از این مالیات سود ناشی از فعالی ‌‬ ‫مودیان مالیاتی بخوانند‬ ‫معاون مالیات بر ارزش‌افزوده س��ازمان امور مالیاتی کشور اعالم کرد‪:‬‬ ‫مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده سه ماه سوم (فصل پاییز)‬ ‫سال‪ ،1393‬یکم تا ‪ 15‬دی ماه سال جاری است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علیرضا طاری‌بخش‪ ،‬با اعالم این خبر‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پاییز)‬ ‫س��ال ‪ ،1393‬پانزدهم دی‌ماه اس��ت‪ ،‬مودیان می‌توانند از طریق س��ایت عملیات الکترونیک‬ ‫مالیات بر ارزش‌افزوده به آدرس ‪ WWW.EVAT.IR‬نس��بت به ارائه اظهارنامه و پرداخت‬ ‫مالی��ات اق��دام کنند‪ .‬وی به مودیان مش��مول مالیات بر ارزش‌افزوده توصی��ه کرد‪ :‬برای آنکه‬ ‫مودیان مش��مول جریمه نش��وند‪ ،‬الزم اس��ت نس��بت به اجرای کامل تکالیف مقرر در قانون‬ ‫ازجمل��ه تکمیل و ارائه اظهارنام��ه مالیاتی دوره مذکور و پرداخت مالیات و عوارض ابرازی‪ ،‬در‬ ‫مهلت مقرر قانونی اقدام کنند‪ .‬معاون مالیات بر ارزش افزوده س��ازمان امور مالیاتی کش��ور از‬ ‫مودیان مشمول این قانون درخواست کرد به منظور رفاه حال خود و ممانعت از تراکم مراجعه‬ ‫به سامانه مالیات بر ارزش‌افزوده و بروز مشکالت احتمالی‪ ،‬ارائه اظهارنامه را به روزهای پایانی‬ ‫مهلت مقرر‪ ،‬موکول نکنند‪.‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫چرا باید‬ ‫نگران افزایش‬ ‫نرخ ارز بود؟‬ ‫حسین راغفر‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا‬ ‫قیم��ت ارز در ای��ران به‌ش��دت تاب��ع عرضه ارز‬ ‫اس��ت‪ .‬زمانی که دولت طبق پیش‌بینی‌های انجام‬ ‫ش��ده عرضه ارز را کاهش می‌دهد‪ ،‬قیمت دالر نیز‬ ‫با افزایش رو‌به‌رو می‌ش��ود‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫خوش��بینی‌هایی که درباره مذاک��رات ‪ 5+1‬وجود‬ ‫داشت زمانی که با تمدید مواجه شد‪ ،‬قیمت دالر را‬ ‫دگرگون کرد و شوکی به بازار ارز وارد شد اما یکی‬ ‫دیگر ار دالیل نوس��ان نرخ ارز در چند وقت اخیر‪،‬‬ ‫کاهش محسوس قیمت نفت بود که شبهاتی درباره‬ ‫تامین بودجه س��ال ‪ 94‬به وجود آورد و بسیاری بر‬ ‫این باورند که دولت س��ال آینده با کس��ری بودجه‬ ‫مواجه خواهد شد بنابراین در چنین شرایطی دولت‬ ‫ناگزیر خواهد بود با افزایش قیمت حامل‌های انرژی‬ ‫و کاالهای دیگر‪ ،‬کس��ری خود را جبران کند‪ .‬باید‬ ‫انتظار داشته باشیم در شرایط کسری بودجه یکی‬ ‫از کاالهای��ی که با افزایش نرخ رو به رو ش��ود‪ ،‬ارز‬ ‫باشد‪ .‬باید دید برحسب شرایط سیاسی‌ـ‌ اقتصادی‬ ‫کش��ور و اینکه انتظارات چگونه است‪ ،‬قیمت‌ها به‬ ‫چه س��متی خواهند رفت‪ .‬البت��ه نباید این نکته را‬ ‫فراموش کرد که دولت‌هایی که بدهکار هستند یا با‬ ‫کس��ری بودجه روبه‌رو شده‌اند‪ ،‬خواه ناخواه یکی از‬ ‫موارد تامی��ن بودجه خود را افزایش قیمت ارز قرار‬ ‫می‌دهند تا بتوانند بخش��ی از منابع را تامین کنند‬ ‫اما تامین منابع از طریق افزایش نرخ ارز آثار بسیار‬ ‫مخربی خواهد داشت‪ .‬کاهش ارزش پول ملی برای‬ ‫تامی��ن منابع‪ ،‬تبعات کاملا مخرب��ی دارد و در این‬ ‫میان زندگی اقش��ار فرودست و کم درآمد جامعه را‬ ‫مختل خواهد کرد‪.‬‬ ‫در چن��د وق��ت گذش��ته عرض��ه ارز در ب��ازار با‬ ‫ثبات نس��بی همراه بوده اگرچه زمانی هم که دالر‬ ‫می‌توانسته با کاهش قیمت رو‌به‌رو شود دولت اجازه‬ ‫نداده این کاهش اتفاق بیفتد‪ .‬آمارها نشان می‌دهد‬ ‫حدود ‪ 115‬میلیارد دالر از دارای‌های ارزی کش��ور‬ ‫در دسترس اقتصاد ما نیست و شاید شوخی جالبی‬ ‫باش��د که تصور کنیم با آزاد ک��ردن ‪ 700‬میلیون‬ ‫دالری دارایی‌های بلوکه‌ش��ده‪ ،‬وضعیت به کلی رو‬ ‫به خوبی پی��ش رود‪ ،‬آن هم ب��رای اقتصاد بزرگی‬ ‫مثل ایران‪ .‬با ای��ن حال انتظارات جامعه از آینده و‬ ‫آثار روانی مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن می‌تواند‬ ‫شرایط را به سمت بهبود پیش ببرد‪.‬‬ ‫بودجه شفاف‪،‬‬ ‫بودجه سالم‬ ‫بایزید مردوخی‬ ‫مشاور وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫تالش مس��ئوالن کش��ور بر ای��ن بوده ت��ا نظام‬ ‫بودجه‌ریزی ما به س��مت کمال برود ولی حدود ‪8‬‬ ‫سال پیش نظام بودجه‌ریزی ما‪ ،‬هم از نظر ساختار‬ ‫و هم از نظر تخصیص منابع به کل تغییر کرد‪ .‬تعداد‬ ‫زیادی ردیف‌های بودجه‌ای پیدا ش��د که مشخص‬ ‫نیس��ت چه ضرورت��ی دارن��د و به کج��ا پرداخت‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم بودجه س��المی داش��ته باشیم‪ ،‬این‬ ‫ردیف‌ه��ا همگی باید حذف ش��ود‪ .‬این بودجه باید‬ ‫شفاف شده و ابهام درباره جداول و منابع اختصاص‬ ‫داده‌شده به آن برطرف ش��ود‪ .‬متاسفانه باید گفت‬ ‫در این دو دوره‪ ،‬بودجه به یک س��یاهه ش��بیه بود‪.‬‬ ‫دولتی‌ها تص��ور می‌کردند هرچه قان��ون بودجه را‬ ‫مختصرتر ارائه کنند بهتر اس��ت اما چنین نیست‪.‬‬ ‫در قوانی��ن بودج��ه‌ای فعلی حتی امکان مقایس��ه‬ ‫س��نواتی نیز وجود ندارد‪ .‬به عب��ارت دیگر بودجه‬ ‫سه ستونی در سال‌های گذشته یک ستونی شد‪ .‬به‬ ‫این معنا که در س��ال‌های اخیر‪ ،‬ستون سال بودجه‬ ‫تنها شامل ستون س��ال آینده و بودجه پیش‌بینی‬ ‫شده بود و ستون‌های س��ال قبل و عملکرد به‌طور‬ ‫کلی از بودجه ارائه‌ش��ده به مجلس حذف ش��د‪ .‬هر‬ ‫نماین��ده‌ای اگر بخواه��د درباره بودجه اس��تانی و‬ ‫منطقه‌ای قضاوت کند باید امکان قضاوت و مقایسه‬ ‫داشته باشد و نمی‌شود با بودجه یک ستونی درباره‬ ‫ابعاد مختلف بودجه قضاوت کرد‪.‬‬ ‫نماینده باید بداند در گذشته در آن ردیف خاص‬ ‫چ��ه بوده تا در صورت نی��از بتواند درباره چگونگی‬ ‫و چرایی اجرایی ش��دن یا نش��دن بودجه گذش��ته‬ ‫سوال کند و آن توضیح‌ها می‌تواند د‌ر تصمیم‌گیری‬ ‫نماینده موثر باش��د‪ .‬متاسفانه آفت سال‌های پیش‬ ‫این بوده که نظارت بس��یار پراکنده و دستگاه‌های‬ ‫نظارت بر عملکردها متعدد ش��ده و همین مس��ئله‬ ‫کار را مخدوش کرده و متاس��فانه فقدان س��ازمان‬ ‫برنامه نیز تاثیر منفی مضاعفی داشته است‪.‬‬
‫باجه خبر‬ ‫تسهیل ارائه خدمات بانکی‬ ‫به فرهنگیان کشور‬ ‫وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل بانک‬ ‫تجارت بر توس��عه همکاری‌ها و تس��هیل‬ ‫ارائه خدمات بانکی به فرهنگیان کش��ور‬ ‫تاکید کردند‪ .‬وزیر آم��وزش و پرورش در این دیدار با‬ ‫ذک��ر این نکته که بانک تجارت از دیرباز همواره مورد‬ ‫وثوق فرهنگیان کشور بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬بانک تجارت‬ ‫ازجمله بنگاه‌های مالی کشور است که همواره در امور‬ ‫فرهنگی پیش��تاز بوده و با حضور موثر در محیط‌های‬ ‫آموزش��ی کش��ور‪ ،‬مس��ئولیت‌پذیری خ��ود در قبال‬ ‫آینده‌سازان کشور را نشان داده است‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫تجارت هم با اش��اره به سوابق بانک تجارت در ساخت‬ ‫و تجهیز و نوس��ازی مدارس و اهدای لوازم‌التحریر به‬ ‫دانش‌آم��وزان به‌ویژه در مناطق محروم کش��ور گفت‪:‬‬ ‫بان��ک تج��ارت اس��تمرار در ای��ن ام��ر را از جمل��ه‬ ‫مس��ئولیت‌های اجتماعی خود تلق��ی نموده و همواره‬ ‫می‌کوش��د تا به س��هم خود در توس��عه هرچه بیشتر‬ ‫آموزش فرزندان کش��ور موثر باشد زیرا هر چقدر این‬ ‫س��رمایه انس��انی غنی‌ت��ر باش��د آین��ده کش��ور هم‬ ‫درخش��ان‌تر خواهد شد‪ .‬ایجاد امکان واریز کمک‌های‬ ‫نقدی خیرین مدرسه‌س��از از طریق پای��گاه اینترنتی‬ ‫«امید تج��ارت» از موضوعات م��ورد بحث میان وزیر‬ ‫آموزش و پرورش و مدیرعامل بانک تجارت بود‪.‬‬ ‫موسسه کوثر‬ ‫نیاز به نقدینگی ندارد‬ ‫مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر با اشاره‬ ‫ب��ه وضعیت کنون��ی نظام بانک��ی گفت‪:‬‬ ‫اکنون نظام بانکی کش��ورمان کاملا قفل‬ ‫ش��ده اس��ت و نقدینگی کافی برای اعطای تسهیالت‬ ‫ندارد‪ .‬عیس��ی رضای��ی در گفت‌وگو ب��ا پایگاه خبری‬ ‫نقدینه‪ ،‬با تاکید بر اینکه بانک‌ها تمامی منابع خود را‬ ‫تس��هیالت داده‌اند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬از این پس باید منتظر‬ ‫آزادس��ازی منابع بلوکه‌شده بانک‌ها در قالب مطالبات‬ ‫معوق برای اعطای تسهیالت جدید باشیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫موسسه کوثر با اشاره به این نکته که منابع جدیدی به‬ ‫بانک‌ها تزریق نمی‌شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬هرچه هست‬ ‫همانی اس��ت که در بانک‌ها موجود بوده و تسهیالت‬ ‫داده ش��ده است‪ .‬وی بازگشت اقساط تسهیالت را هم‬ ‫بس��یار کند خواند و تاکید کرد‪ :‬تنها راهکار در شرایط‬ ‫کنون��ی این اس��ت که واحده��ای تولیدی ش��فاف و‬ ‫مجموع نیازهای آنها شناس��ایی ش��ود و دولت همان‬ ‫میزان مناب��ع را به بانک‌ها تزریق کن��د تا این منابع‪،‬‬ ‫به‌صورت هدایت‌شده به س��وی آن واحدهای تولیدی‬ ‫سوق پیدا کند‪.‬‬ ‫رضای��ی کنت��رل نقدینگ��ی و جلوگی��ری از ورود‬ ‫نقدینگی جدید به بازار را اقدام مناس��بی خواند و در‬ ‫عین ح��ال تاکید کرد‪ :‬چنانچه قرار اس��ت واحدهای‬ ‫تولیدی واقع��ی مورد حمایت ق��رار گیرند باید منابع‬ ‫جدی��د به بانک‌ها تزریق ش��ود‪ .‬وی ب��ا تاکید بر این‬ ‫نکته ک��ه میزان نقدینگی با جمع س��پرده‌ها متفاوت‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬هم‌اکنون مجموع نقدینگی کشور حدود‬ ‫‪650‬هزار میلیارد تومان اس��ت اما باید دید که چقدر‬ ‫از این نقدینگی در دسترس بانک‌ها است تا تسهیالت‬ ‫جدید داده ش��ود‪ .‬مدیرعامل موسس��ه کوثر نقدینگی‬ ‫در دس��ترس بانک‌ها را در شرایط کنونی زیر ‪10‬هزار‬ ‫میلیارد تومان خواند و ادامه داد‪ :‬فقط این میزان منابع‬ ‫را می‌ت��وان به صورت تس��هیالت جدید به متقاضیان‬ ‫اعطا کرد‪ .‬وی وضعیت نقدینگی موسس��ه کوثر را از‬ ‫همه بانک‌ها بهتر ذکر کرد و گفت‪ :‬ما نیاز به نقدینگی‬ ‫نداریم و وضع موسس��ه از همه بانک‌ها و موسس��ات‬ ‫اعتباری در این زمینه بهتر است‪.‬‬ ‫بانک آینده از طرح «سپرده حس‬ ‫زندگی» رونمایی کرد‬ ‫بانک آینده همزمان با برگزاری نخستین‬ ‫کنگره بین‌المللی س��رطان‌های دس��تگاه‬ ‫گ��وارش‪ ،‬از س��پرده «ح��س زندگ��ی»‬ ‫رونمایی کرد‪ .‬رونمایی از طرح «سپرده حس زندگی»‬ ‫و معرفی آن در نخستین کنگره بین‌المللی سرطان‌های‬ ‫دس��تگاه گوارش‪ ،‬مورد توجه پزشکان و متخصصان و‬ ‫همچنین استقبال س��ایر بازدیدکنندگان و هم‌وطنان‬ ‫خیراندیش و ش��خصیت‌های علمی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬ورزشی‬ ‫و‪ ...‬ق��رار گرفت‪ .‬بر همین اس��اس‪ ،‬محمود خوردبین‪،‬‬ ‫سرپرست تیم پرسپولیس نیز با حضور در غرفه بانک‬ ‫آینده‪ ،‬ماهیت طرح «سپرده حس زندگی» را به‌عنوان‬ ‫گامی در راس��تای مبارزه با بیماری س��رطان‪ ،‬اقدامی‬ ‫برجسته و درخور توجه خواند که از سوی بانک آینده‬ ‫نسبت به انجام آن اهتمام ورزیده شده است‪« .‬سپرده‬ ‫حس زندگی»‪ ،‬یک سپرده کوتاه‌مدت با سود روزشمار‬ ‫‪١٠‬درصد اس��ت که بانک آینده نیز در راستای ایفای‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی خود‪ ،‬معادل همین مقدار س��ود‬ ‫‪١٠‬درصد‪ ،‬در حمایت از مبارزه با سرطان‪ ،‬این رویکرد‬ ‫خیرخواهانه را حمایت خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بانک مرکزی با بانک‌ها توافق کرد‬ ‫اصالح نصفه و نیمه نرخ سود سپرده‌های بانکی‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬افزایش نرخ سود سپرده‌های‬ ‫بانک��ی در ماه‌ه��ای اخیر توس��ط بانک‌های‬ ‫خصوص��ی و دولتی هرچند توانس��ت حجم‬ ‫عظیم��ی از نقدینگی را به س��مت سیس��تم‬ ‫بانکی هدایت کند اما در س��وی دیگر قضیه‬ ‫موجب اث��رات منفی بخش‌های دیگر اقتصاد‬ ‫ش��د‪ .‬همی��ن امر س��بب ش��د تا وزی��ر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی و رییس کل بانک مرکزی‬ ‫برای جلوگیری از اث��رات منفی این موضوع‪،‬‬ ‫ترمز افزایش بی‌س��ابقه نرخ سود سپرده‌های‬ ‫بانکی را بکش��ند‪ .‬در همین ارتباط سیف در‬ ‫اوایل س��ال جلسه‌ای با بانکداران خصوصی و‬ ‫دولتی برگزار کرد و از آنها خواس��ت با توافق‬ ‫یکدیگر نرخ سود سپرده‌ها را کاهش دهند و‬ ‫همین اتفاق افتاد و بانکداران تصمیم گرفتند‬ ‫نرخ س��ود س��پرده‌های بانکی را به ‪ 10‬تا ‪22‬‬ ‫درصد کاهش دهند‪.‬‬ ‫درپی تصمیم بانکداران دولتی و خصوصی‬ ‫ب��رای کاهش نرخ س��ود س��پرده‌های بانکی‬ ‫بنا ش��د بانکداران از ‪ 13‬اردیبهش��ت امسال‬ ‫نرخ‌های جدید را در شعب خود اعمال کنند‪.‬‬ ‫براس��اس این تصمی��م در بانک‌های دولتی و‬ ‫خصوصی‪ ،‬نرخ سود س��پرده‌های روزشمار و‬ ‫کمت��ر از ‪ 3‬م��اه ‪ 10‬درصد‪ 3 ،‬ت��ا ‪ 6‬ماه ‪14‬‬ ‫درصد‪ 6 ،‬تا ‪ 9‬م��اه ‪ 16‬درصد‪ ،‬بیش از ‪ 9‬ماه‬ ‫تا کمتر از یک‌س��ال ‪ 18‬درصد و سپرده‌های‬ ‫یک‌سال ‪ 22‬درصد تعیین شد‪.‬‬ ‫این تفاهم بانکداران دولتی و خصوصی پس‬ ‫از آنکه به تایید بانک مرکزی و شورای پول و‬ ‫اعتبار رس��ید‪ ،‬برای اجرا به مدیران بانک‌های‬ ‫دولت��ی ابالغ ش��د اما ب��ا وج��ود تایید بانک‬ ‫مرک��زی و تاکید بر اج��رای نرخ‌های توافقی‬ ‫در بانک‌های دولتی و خصوصی گزارش‌هایی‬ ‫از تخل��ف تع��دادی از بانک‌ه��ا در این حوزه‬ ‫دریافت شد که نش��ان‌دهنده رعایت نکردن‬ ‫نرخ‌های توافقی در نظام بانکی بود‪.‬‬ ‫برهمی��ن اس��اس و بع��د از گالی��ه فراوان‬ ‫بانکی‌ها‪ ،‬جلسه‌ای ویژه به منظور سروسامان‬ ‫دادن ب��ه وضعیت نابس��امان نرخ‌های س��ود‬ ‫بانکی تش��کیل شد و مدیران عامل بانک‌های‬ ‫حاضر در جلس��ه با اب��راز نارضایتی از رعایت‬ ‫نکردن نرخ س��ود س��پرده‌های بانکی ازسوی‬ ‫برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی‬ ‫و اش��اره به تبعات منفی ناشی از این امر‪ ،‬بر‬ ‫لزوم رعایت دقیق ضوابط مربوط تاکید کرده‬ ‫و پیش��نهاداتی در مورد نرخ سود سپرده‌های‬ ‫مختلف مطرح کردند‪.‬‬ ‫ی چه تغییری کرد؟‬ ‫‹ ‹نرخ سود بانک ‌‬ ‫در همی��ن زمین��ه به دنبال برگ��زاری این‬ ‫جلس��ه و ارس��ال نامه بانک‌ها و موسسه‌های‬ ‫اعتب��اری درباره ل��زوم نظارت بیش��تر بانک‬ ‫مرکزی بر اعمال نرخ س��ود از س��وی برخی‬ ‫این ابزارها برای برخورد با بانک‌های متخلف‪،‬‬ ‫امیدوار اس��ت که بانک‌ها در اجرای نرخ‌های‬ ‫جدید س��ود بانکی پایبند باشند‪.‬اما در عین‬ ‫حال برخی از کارشناس��ان برای��ن باورند که‬ ‫نرخ س��ود بانکی اگر براساس عرضه و تقاضا‬ ‫تعیین ش��ود و با نرخ تورم همگام باش��د‪ ،‬راه‬ ‫تخلف بانک‌ها نیز بسته خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ سود جذاب به نفع اقتصاد است‬ ‫نهاد‌های مالی و س��پس تاکید بانک مرکزی‬ ‫مبن��ی بر اعمال نظارت دقیق نس��بت به این‬ ‫ام��ر‪ ،‬در تازه‌تری��ن رخداد‪ ،‬بان��ک مرکزی و‬ ‫مدی��ران عامل بانک‌ها درباره نرخ‌های س��ود‬ ‫س��پرده‌های بانکی و جریم��ه پایبند نبودن‬ ‫به ای��ن موارد ب��ه توافق رس��یدند‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫براس��اس تصمیم جدید بانکداران‪ ،‬تنها نرخ‬ ‫سود س��پرده‌های کوتاه‌مدت ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬ماه با ‪2‬‬ ‫درصد افزای��ش از ‪ ۱۶‬به ‪ ۱۸‬درصد و س��ود‬ ‫س��پرده‌های کوتاه‌مدت ‪ ۹‬ماه تا یک‌سال با ‪2‬‬ ‫درصد افزایش از ‪ ۱۸‬به ‪ ۲۰‬درصد تغییر کرد‪.‬‬ ‫طبق این تصمیم‪ ،‬نرخ س��ود س��پرده‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری مدت‌دار یک‌س��اله همچون‬ ‫مصوبه قبلی بانک مرک��زی ‪ 22‬درصد‪ ،‬نرخ‬ ‫سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار ‪3‬ماه‬ ‫تا ‪ 6‬ماه ‪ 14‬درصد و نرخ س��ود س��پرده‌های‬ ‫س��رمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ‪ 10‬درصد‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫ک مرکزی ب�ا متخلف�ان برخورد‬ ‫‹ ‹بان� ‌‬ ‫می‌کند‬ ‫پس از اعالم نرخ های جدید‪،‬بانک مرکزی‬ ‫هم ب��رای پایبند ب��ودن بانک ها ب��ر اجرای‬ ‫این دس��تورالعمل تاکید کرده‪ ،‬ب��ا آن گروه‬ ‫از بانک‌ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی که‬ ‫نرخ‌های مذکور را رعایت نکنند‪ ،‬با ش��دت و‬ ‫قاطعیت برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫تذک��ر کتبی ب��ه مدی��ران ی��ا متصدیان‬ ‫متخل��ف‪ ،‬محکومیت متخلفان ب��ه پرداخت‬ ‫جریمه ممنوع س��اختن نهاد متخلف از انجام‬ ‫بعضی امور بانکی به‌طور موقت یا دائم‪ ،‬صادر‬ ‫نشدن هرگونه مجوز برای نهاد متخلف‪ ،‬قطع‬ ‫برخ��ی س��امانه‌ها و خدمات نه��اد متخلف‪،‬‬ ‫سلب صالحیت حرفه‌ای اعضای هیات‌مدیره‬ ‫و مدیرعام��ل نهاد متخلف به‌ط��ور موقت یا‬ ‫دائم و ممنوع س��اختن پرداخت س��ود سهام‬ ‫یا تقس��یم اندوخته‌ها ازجمل��ه برخوردهایی‬ ‫اس��ت که بانک مرکزی با بانک‌های متخلف‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه به اعالم بانک مرکزی‪ ،‬اس��امی‬ ‫بانک‌ه��ا و موسس��ات اعتب��اری متخلف که‬ ‫با رعایت نک��ردن ضوابط‪ ،‬زمین��ه اخالل در‬ ‫نظام پولی و بانکی کش��ور را فراهم می‌کنند‪،‬‬ ‫از طری��ق رس��انه‌های عمومی اعالم ش��ده و‬ ‫متخلفان حس��ب م��ورد به هی��ات انتظامی‬ ‫بانک‌ها معرفی می‌شوند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی تاکید‬ ‫کرده است با آن‬ ‫گروه از بانک‌ها و‬ ‫موسسات اعتباری‬ ‫غیربانکی که نرخ‌های‬ ‫مذکور را رعایت نکنند‪،‬‬ ‫با شدت و قاطعیت‬ ‫برخورد خواهد شد‬ ‫بانک مرکزی همچنین تاکید کرده اس��ت‬ ‫که ارائه هرگونه خدمات بانکی به موسس��ات‬ ‫غیرمج��از (ش��امل موسس��ات اعتب��اری‪،‬‬ ‫تعاونی‌ه��ای اعتب��ار‪ ،‬ش��رکت‌های لیزینگ‪،‬‬ ‫صرافی‌ها و سایر موسس��ات مشابه که بدون‬ ‫مجوز معتب��ر بانک مرکزی در ب��ازار پولی و‬ ‫بانکی کش��ور فعالیت می‌کنند) توسط شبکه‬ ‫بانکی کشور ممنوع است‪.‬‬ ‫این موارد در حالی از‬ ‫س��وی بانک مرکزی‬ ‫اعالم ش��ده است که‬ ‫مدی��رکل نظ��ارت بر‬ ‫بانک‌ها و موسس��ات‬ ‫ی معتقد است‪ :‬برخی از‬ ‫اعتباری بانک مرکز ‌‬ ‫بانک‌ها نیز متوجه این موضوع و اثرات زیانبار‬ ‫تخلف��ات در اجرای دس��تورالعمل‌های بانک‬ ‫مرکزی ش��ده‌اند و جلس��اتی در این زمینه‬ ‫برگزار و نامه‌ای از طرف بانک‌ها به رییس کل‬ ‫بانک مرکزی ارس��ال ش��ده که ح��اوی این‬ ‫بانک انصار در مدیریت سالمت اداری اول شد‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬بانک انصار برای‬ ‫چهارمین سال پیاپی عالی‌ترین‬ ‫جایزه مدیریت س�لامت اداری‬ ‫کش��ور را از س��وی دبیرخان��ه‬ ‫جایزه مدیریت س�لامت اداری‬ ‫ب��ه دس��ت آورد تا ب��ا باالترین‬ ‫امتیاز در زمینه مبارزه با فساد اداری به‌ویژه در حوزه‬ ‫نظام‌ها و ساختارهای مدیریت سالمت اداری همچنان‬ ‫رکورددار مدیریت سالمت اداری کشور باشد‪.‬‬ ‫آی��ت‌اهلل ابراهیمی‪ ،‬مدیرعام��ل بانک انصار در آیین‬ ‫اهدای جوایز چهارمین دوره مدیریت س�لامت اداری‬ ‫کش��ور در س��خنانی تحلی��ل سیس��تمی‪ ،‬طراحی و‬ ‫اثربخشی نظام کنترل‌های داخلی را عمده‌ترین عوامل‬ ‫موفقیت این بانک در ارتقای س�لامت اداری و کسب‬ ‫جوایز مدیریت در ‪ 4‬سال پیاپی دانست‪.‬‬ ‫وی ضمن اش��اره به رویکرد سیستمی در مدیریت‬ ‫فرآیندهای نظارت و کنترل گفت‪ :‬فساد در سازمان‌ها‬ ‫عوام��ل متع��ددی نظی��ر عوام��ل اداری ـ مدیریتی‪،‬‬ ‫فرهنگ��ی ـ اجتماع��ی‪ ،‬اقتص��ادی و سیاس��ی دارد و‬ ‫با ش��ناخت دقیق اجزای این عوام��ل و اثرات آنها بر‬ ‫یکدیگر می‌توان نسبت به انتخاب و اجرای راهکارهای‬ ‫مهار فساد اقدام کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک انصار در ادامه به تش��ریح فرآیند‬ ‫تحلی��ل‪ ،‬طراح��ی و ارزیاب��ی‬ ‫اثربخشی نظام کنترل و نظارت‬ ‫بان��ک پرداخت و ضمن اش��اره‬ ‫به رویکرد سیس��تمی و تحلیل‬ ‫پژوهش‌مح��ور بان��ک انصار در‬ ‫مقول��ه مب��ارزه با فس��اد اداری‬ ‫و ارتقای س�لامت اداری افزود‪ :‬ای��ن بانک با تکیه بر‬ ‫شناخت و بینش حاصل شده از تحلیل کل‌نگر مسئله‬ ‫فس��اد و س�لامت اداری و نیز بهره‌گیری از مدل‌های‬ ‫یکپارچه کنترل‌ه��ای داخلی‪ ،‬برای مدیریت و کنترل‬ ‫اثربخ��ش فرآیندها اق��دام به طراحی س��اختار نظام‬ ‫کنترل و نظارت خود کرده است‪.‬‬ ‫ابراهیمی سپس اثربخشی سیاست‌ها و آثار اقدامات‬ ‫نظارتی و کنترلی بانک انصار را مورد تحلیل قرار داده‬ ‫و در بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫مدیریت س�لامت اداری‪ ،‬بانک انص��ار مجموعه‌ای از‬ ‫اقدامات‪ ،‬ابزارها و فرآیندها را در چارچوب اس��تاندارد‬ ‫ب��رای تحقق اهداف ایجاد کرده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫رویکرد موجود‪ ،‬پس از تدوین و اجرای سیاس��ت‌های‬ ‫ارتقای س�لامت اداری نتایج دریافت و اثربخشی آنها‬ ‫ارزیابی می‌شود‪.‬‬ ‫ابراهیمی در پایان سخنان خود به ارائه پیشنهادهایی‬ ‫برای مبارزه با فساد و ارتقای سالمت اداری پرداخت‪.‬‬ ‫مطلب است که بانک مرکزی از رویکرد قاطع‬ ‫و برخورد انضباطی خود برای انتظام‌بخش��ی‬ ‫ب��ه بازار پول اس��تفاده کن��د‪ ،‬بنابراین بانک‬ ‫مرکزی از ای��ن به بعد ن��وع برخوردها را به‬ ‫گونه‌ای دیگر اعمال خواهد کرد‪ .‬امیرحسین‬ ‫امین‌آزاد ابزارهای بانک مرکزی برای برخورد‬ ‫با بانک‌های متخل��ف را ابزارهای قدرتمندی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬شورای پول و اعتبار در سال‬ ‫‪ 1390‬ب��ه بانک مرکزی ای��ن اختیار را داده‬ ‫است که حسب مورد بتواند عملیات برخی از‬ ‫بانک‌ه��ا را با توج��ه به سیاس��ت‌های خود‬ ‫مح��دود کن��د‪ ،‬از ای��ن رو بان��ک مرکزی با‬ ‫بانک‌هایی که از توافق و مقرراتی که به تایید‬ ‫شورای پول و اعتبار نیز رسیده تخطی کنند‪،‬‬ ‫با توج��ه به اختیارات خ��ود برخورد کرده و‬ ‫می‌تواند عملیات آنها را محدود کند‪ .‬وی ابزار‬ ‫دیگر نظارتی بانک مرکزی را احراز و س��لب‬ ‫صالحیت مدیران بانک‌ها عنوان کرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬ای��ن اختی��ار را قانون برنامه پنج س��اله‬ ‫پنجم توس��عه به بانک مرک��زی داده و قرار‬ ‫ش��ده به صورت جدی در ای��ن زمینه ورود‬ ‫کنی��م‪ ،‬اگر بانکی از مصوبات ش��ورای پول و‬ ‫اعتب��ار و توافقات داخلی خ��ود عدول کند‪،‬‬ ‫به‌ط��ور یقین هیات مدی��ره و مدیرعامل آن‬ ‫بانک به عنوان باالترین مقامات مسئول بانک‬ ‫باید پاس��خگو باش��ند‪ .‬همچنی��ن اگر بانک‬ ‫مرکزی در این چارچوب اصالحی را از سمت‬ ‫بانک‌ها مش��اهده نکند‪ ،‬حتما از ابزار س��لب‬ ‫صالحی��ت مدیریت ارش��د بانک م��ورد نظر‬ ‫استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫امین‌آزاد به بح��ث هیات انتظامی بانک‌ها‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬براس��اس اختیارات ماده‬ ‫‪ 44‬قانون پولی و بانکی کشور‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫هم اختیار جریمه کردن و هم محدود کردن‬ ‫فعالیت بانک‌ها را دارد بنابراین بانک مرکزی‬ ‫از هر سه این ابزار برای ایجاد انضباط در بازار‬ ‫پول استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه هرحال بانک مرکزی ب��ا درنظر گرفتن‬ ‫عبدالرض��ا امیرتاش‪،‬‬ ‫یکی از کارشناس��ان‬ ‫اقتص��ادی در این‌باره‬ ‫در گفت‌وگو با صمت‬ ‫با بی��ان اینک��ه نرخ‬ ‫س��ود بانک��ی باید جذاب باش��د چ��ون در‬ ‫غیرای��ن صورت‪ ،‬ای��ن امر موج��ب کاهش‬ ‫س��پرده‌گذاری در بانک‌ها می‌شود و به دور‬ ‫زدن قوانی��ن بانکی از س��وی بانک‌ها منجر‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬صاحبان سرمایه به‌دنبال‬ ‫سود هس��تند و سرمایه‌هایشان را به جایی‬ ‫می‌برند که بازدهی الزم را برایش��ان داشته‬ ‫باش��د و بتوانن��د ت��ورم را خنث��ی و ارزش‬ ‫پول‌شان را حفظ کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د بر ای��ن موضوع ک��ه رابطه‬ ‫مس��تقیمی بی��ن نرخ س��ود بانک��ی و جذب‬ ‫س��پرده‌ها وج��ود دارد‪ ،‬تاکی��د ک��رد‪ :‬وقتی‬ ‫نرخ س��ود بانکی پایین تعیین ش��ود‪ ،‬موجب‬ ‫می‌ش��ود که صاحب��ان پول به‌دنب��ال جایی‬ ‫برای س��رمایه‌گذاری باشند که سود بیشتری‬ ‫را عایدش��ان می‌کند و بنابراین س��پرده‌ها از‬ ‫بانک‌ه��ا خ��ارج ش��ده و به س��مت بازارهای‬ ‫غیرمول��د حرکت می‌کن��د‪ .‬وی اق��دام اخیر‬ ‫بانک مرکزی در افزایش نرخ سود سپرده‌های‬ ‫کوتاه‌م��دت بانک��ی که با هماهنگ��ی بانک‌ها‬ ‫انجام ش��ده اس��ت را مثبت دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫باید به‌تدریج به س��متی حرکت کنیم که نرخ‬ ‫س��ود واقعی شود و از جذابیت الزم برخوردار‬ ‫باشد‪ .‬او با تاکید بر اینکه نرخ سود بانکی باید‬ ‫براساس عرضه و تقاضا تعیین شود‪ ،‬یادآورشد‪:‬‬ ‫در چنین ش��رایطی ش��اید این نگرانی وجود‬ ‫داش��ته باش��د که نرخ سود تس��هیالت با باال‬ ‫رفتن نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد‬ ‫که در این زمینه اگر سیاست دولت حمایت از‬ ‫تولید است باید به جای بکارگیری از ابزار نرخ‬ ‫س��ود بانکی‪ ،‬راه‌های دیگری را برای حمایت‬ ‫از این بخش انتخ��اب کند‪ .‬وی معافیت‌های‬ ‫مالیات��ی و گمرک��ی یا در نظ��ر گرفتن یارانه‬ ‫تولی��د را گامی برای حمای��ت از بخش تولید‬ ‫دانست و گفت‪ :‬در چنین شرایطی اگر بخش‬ ‫تولید مورد حمایت دولت واقع ش��ود و منابع‬ ‫ت به این بخش‌ها‬ ‫بانک‌ها برای ارائه تس��هیال ‌‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬این امر می‌تواند گامی در جهت‬ ‫رونق بخش تولید و صنعت کشور باشد‪.‬‬ ‫سمینار ادفیمی به میزبانی بانک صنعت و معدن برگزار شد‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬س��مینار دو روزه‬ ‫مش��ترک بین انجمن موسسات‬ ‫مالی و ملی توسعه‌ای کشورهای‬ ‫عضو در بانک توس��عه اس�لامی‬ ‫(‪ )ADFIMI‬و بان��ک صنع��ت‬ ‫و معدن با موض��وع تامین مالی‬ ‫طرح‌ه��ای بین‌المللی و مدل‌بندی جری��ان وجه نقد‬ ‫ب��ه میزبانی بانک صنع��ت و معدن در تاریخ ‪ ٢٦‬و ‪٢٧‬‬ ‫آذرم��اه ‪ ١٣٩٣‬برگزار ش��د‪ .‬در ابت��دای برگزاری این‬ ‫سمینار‪ ،‬مدیر امور آموزش و پژوهش این بانک گفت‪:‬‬ ‫این دومین سمینار آموزشی مشترکی است که بانک‬ ‫صنعت و معدن و ادفیمی از س��ال ‪٢٠١٠‬م تاکنون به‬ ‫صورت مش��ترک برای کارکنان نظام بانکی کشور در‬ ‫ته��ران برگزار می‌کنند‪ .‬مرتضی ن��ادری برگزاری این‬ ‫س��مینار را فرصت مناسبی دانست که اعضای انجمن‬ ‫می‌توانند از تجربه‌های یکدیگر در حوزه آموزش و نیز‬ ‫تعامل به‌منظور ارتقای دانش کارکنان خود در زمینه‬ ‫توس��عه اقتصادی و صنعتی کشورشان استفاده کنند‪.‬‬ ‫دبی��رکل ادفیمی نیز ضم��ن قدردانی از بانک صنعت‬ ‫و مع��دن و مدیریت آم��وزش و پژوهش این بانک در‬ ‫فراهم آوردن امکان برگزاری سمینار یادشده در تهران‬ ‫به معرفی انجمن مذکور پرداخت‪ .‬نوری بیرتک گفت‪:‬‬ ‫انجمن موسس��ات مالی و ملی توس��عه‌ای کشورهای‬ ‫عضو در بانک توس��عه اس�لامی‬ ‫(‪ )ADFIMI‬از سپتامبر سال‬ ‫‪١٩٨٧‬م ب��ه عن��وان س��ازمانی‬ ‫مس��تقل و غیرانتفاعی کار خود‬ ‫را ش��روع کرده اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫وی انجم��ن یاد ش��ده که مرکز‬ ‫آن در اس��تانبول ق��راردارد در ح��ال حاضر ‪ ٥٠‬عضو‬ ‫از ‪ ١٩‬کش��ور جهان داش��ته و به منظور تامین منافع‬ ‫اعضای خود به‌طور مس��تمر س��مینارها و کارگاه‌های‬ ‫آموزش��ی را با همکاری اعضا در کش��ورهای مختلف‬ ‫برگ��زار می‌کند‌‪ .‬بیرتک ابراز امی��دواری کرد در آینده‬ ‫بانک‌ها و موسس��ات ایرانی مش��ارکت بیش��تری در‬ ‫عضویت در ادفیمی و اجرای برنامه‌های آموزش��ی آن‬ ‫داشته باشند‪ .‬یادآور می‌شود در حال حاضر بانک‌های‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬کشاورزی و سامان از کشورمان عضو‬ ‫ادفیم��ی ب��وده و بانک صنعت و مع��دن عضو کمیته‬ ‫مدیریتی این انجمن نیز اس��ت‪ .‬در ضمن علی اشرف‬ ‫افخم��ی‪ ،‬مدیرعامل بانک صنعت و معدن با حضور در‬ ‫نخستین روز برگزاری این سمینار به مهمانان خارجی‬ ‫و نمایندگان بانک‌ها و موسسات داخلی خوشامد گفته‬ ‫و اج��رای چنین برنامه‌های مش��ترکی را برای ارتقای‬ ‫دان��ش و تجربه کش��ورهای عضو در مس��یر توس��عه‬ ‫اقتصادی ثمربخش توصیف کرد‪.‬‬
‫بازار معامالت روزانه‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15‬‬ ‫قیمت ارز‬ ‫قیمت سکه‬ ‫عنوان‬ ‫قیمت خرید‬ ‫قیمت فروش‬ ‫ارز‬ ‫خرید ‪Buy /‬‬ ‫فروش ‪Sell /‬‬ ‫سکه یک گرمی‬ ‫‪1,680,000‬‬ ‫‪1,740,000‬‬ ‫دالر امریکا‬ ‫‪35450‬‬ ‫‪35500‬‬ ‫سکه ربع‬ ‫‪2,650,000‬‬ ‫‪2,730,000‬‬ ‫یورو‬ ‫‪43400‬‬ ‫‪43700‬‬ ‫سکه نیم‬ ‫‪4,890,000‬‬ ‫‪4,970,000‬‬ ‫پوند انگلیس‬ ‫‪54850‬‬ ‫‪55500‬‬ ‫سکه امامی‬ ‫‪9,850,000‬‬ ‫‪9,900,000‬‬ ‫فرانکسوئیس‬ ‫‪35750‬‬ ‫‪36300‬‬ ‫سکه بهار آزادی‬ ‫‪9,800,000‬‬ ‫‪9,880,000‬‬ ‫لیر ترکیه‬ ‫‪15300‬‬ ‫‪15650‬‬ ‫سکه ربع ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪2,440,000‬‬ ‫‪2,500,000‬‬ ‫رینگت مالزی‬ ‫‪10100‬‬ ‫‪10400‬‬ ‫سکه نيم ( زير ‪) 86‬‬ ‫‪4,890,000‬‬ ‫‪4,940,000‬‬ ‫یوآن چین‬ ‫‪5650‬‬ ‫‪5850‬‬ ‫سکه امامي ( زير ‪)86‬‬ ‫‪9,790,000‬‬ ‫‪9,840,000‬‬ ‫بت تایلند‬ ‫‪1070‬‬ ‫‪1130‬‬ ‫‪ 1‬گرم طال‬ ‫‪990,800‬‬ ‫‪1,009,200‬‬ ‫دالر کانادا‬ ‫‪30650‬‬ ‫‪30950‬‬ ‫‪ 1‬مثقال طال‬ ‫‪4,350,000‬‬ ‫‪4,370,000‬‬ ‫ریال عربستان‬ ‫‪9300‬‬ ‫‪9550‬‬ ‫شاخص کل در یک ماهی که گذشت‪ ،‬با کاهش ‪ 7/5‬درصدی به رقم‬ ‫‪ 69‬هزار و ‪ 537‬واحد رسید‪ .‬سایر شاخص های بورس هم در این مدت‬ ‫با روندی نزولی همراه شدند به طوری که شاخص صنعت در این مدت‬ ‫‪ 7/19‬در صد کاهش یافت‪ .‬ارزش کل معامالت س��هام و حق تقدم نیز‬ ‫در این دوره ‪ 7/5‬درصد کاهش یافت و به ‪ 41‬هزار و ‪ 900‬میلیارد ریال‬ ‫رسید‪ .‬حجم سهام و حق تقدم معامله شده هم در یک ماه گذشته ‪5/8‬‬ ‫درصد کاهش یافت‪.‬‬ ‫اطالعات معامالت خریداران‬
‫‪16‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬
‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫‪17‬‬
‫سرمایهگذاري رنا(هلدینگ‬ ‫تابلو فرعی‬ ‫آمار معاملت سهام از‬ ‫‪18‬‬ ‫تابلو فرعی‬ ‫بازار‬ ‫صنعتی آما‬ ‫‪1393/09/01‬‬ ‫ورنا‪1‬‬ ‫‪2,805‬‬ ‫فاما‪1‬‬ ‫‪173‬‬ ‫تا تاریخ‬ ‫نفر‬ ‫سیمان داراب‬ ‫نام شرکت ‪-‬سهامی عام‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫ساراب‪1‬‬ ‫نماد‬ ‫سفانو‪1‬‬ ‫گذاري رنا(هلدینگ‬ ‫سرمایهغرب‬ ‫سیمان‬ ‫ورنا‪1‬‬ ‫سغرب‪1‬‬ ‫‪562‬‬ ‫تعداد خریدار‬ ‫‪ 65‬نفر‬ ‫فاما‪1‬‬ ‫سهگمت‪1‬‬ ‫‪173‬‬ ‫‪212‬‬ ‫ساراب‪1‬‬ ‫کساوه‪1‬‬ ‫‪562‬‬ ‫‪177‬‬ ‫صنعتی آما‬ ‫هگمتان‬ ‫سیمان‬ ‫غبشهر‪1‬‬ ‫سشمال‪1‬‬ ‫بهشهر‬ ‫صنعتی شمال‬ ‫سیمان‬ ‫سیمان داراب‬ ‫کاشی و سرامیك سینا‬ ‫صنایع‬ ‫‪14,139‬‬ ‫‪229,186,518‬‬ ‫‪473‬‬ ‫‪1,431,061‬‬ ‫‪4,436‬‬ ‫‪18,352,812‬‬ ‫بورس و بازار‬ ‫‪1393/09/29‬‬ ‫غبشهر‪1‬‬ ‫صنعتی‬ ‫‪1,138‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫شماره ‪-114‬‬ ‫بهشهردی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪-2014‬‬ ‫چهارشنبه ‪3‬‬ ‫اول‬ ‫‪2,805‬‬ ‫‪373‬‬ ‫‪1,138‬‬ ‫‪289‬‬ ‫‪1,419‬‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫‪167‬‬ ‫‪4,547,565‬‬ ‫تعداد سهام‬ ‫‪596,616‬‬ ‫معامله شده‬ ‫‪473‬‬ ‫‪698‬‬ ‫‪1,431,061‬‬ ‫‪2,597,335‬‬ ‫‪14,139‬‬ ‫‪1,028‬‬ ‫‪4,436‬‬ ‫‪713‬‬ ‫‪1,419‬‬ ‫‪342‬‬ ‫بازار دوم‬ ‫سفانو‪1‬‬ ‫سیمان فارس نو‬ ‫‪167‬‬ ‫خساپا‪65 1‬‬ ‫سایپا‬ ‫‪37,944‬‬ ‫‪8,176‬‬ ‫سیمانغرب‬ ‫‪1,028‬‬ ‫سغرب‪373 1‬‬ ‫سیمان خزر‬ ‫‪855‬‬ ‫سخزر‪288 1‬‬ ‫سیمانهگمتان‬ ‫‪698‬‬ ‫سهگمت‪212 1‬‬ ‫سیمان کردستان‬ ‫‪653‬‬ ‫سكرد‪357 1‬‬ ‫سیمان شمال‬ ‫‪713‬‬ ‫سشمال‪289 1‬‬ ‫معاملتگذاري‬ ‫آمار سرمایه‬ ‫‪2,133‬‬ ‫‪1393/09/29 732‬‬ ‫ونیرو‪1‬تاریخ‬ ‫‪ 1393/09/01‬تا‬ ‫نیرواز‬ ‫سهام‬ ‫صنایع کاشی و سرامیك سینا‬ ‫‪342‬‬ ‫کساوه‪177 1‬‬ ‫سیمان شرق‬ ‫‪10,818‬‬ ‫سشرق‪3,869 1‬‬ ‫سایپا‬ ‫‪37,944‬‬ ‫خساپا‪8,176 1‬‬ ‫سیمان صوفیان‬ ‫بازار اول‬ ‫‪67‬‬ ‫سصوفی‪32 1‬‬ ‫سیمان خزر‬ ‫‪855‬‬ ‫سخزر‪288 1‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهملی‬ ‫‪3,761‬‬ ‫وتوسم‪603 1‬‬ ‫تعداد خریدار‬ ‫شرکت ‪-‬سهامی عام‬ ‫سیمان نام‬ ‫نماد‬ ‫کردستان‬ ‫‪653‬‬ ‫سكرد‪357 1‬‬ ‫تعداد دفعات‬ ‫خمحور‪ 180 1‬نفر‬ ‫تولیدمحورخودرو‬ ‫‪1,188‬‬ ‫سرمایهگذارينیرو‬ ‫‪2,133‬‬ ‫ونیرو‪732 1‬‬ ‫‪312,594‬‬ ‫‪84,154‬‬ ‫گذاريفرعی‬ ‫سرمایه تابلو‬ ‫جمع‬ ‫توسعه صنعتی ایران‬ ‫‪4,132‬‬ ‫وتوصا‪1,452 1‬‬ ‫سیمان شرق‬ ‫‪10,818‬‬ ‫سشرق‪3,869 1‬‬ ‫‪722,966‬‬ ‫ایران‬ ‫‪23,897‬‬ ‫تایرا‪6,088 1‬‬ ‫تراکتورسازي اول‬ ‫جمع بازار‬ ‫‪194,607‬‬ ‫سیمان صوفیان‬ ‫‪67‬‬ ‫سصوفی‪32 1‬‬ ‫بانك سینا‬ ‫‪2,509‬‬ ‫وسینا‪703 1‬‬ ‫سرمایهگذاريتوسعهملی‬ ‫‪3,761‬‬ ‫وتوسم‪603 1‬‬ ‫دوم ‪.‬سرمایه گذاري پردیس‬ ‫ح‬ ‫‪1,176‬‬ ‫پردیسح‪28 1‬‬ ‫بازار تولیدمحورخودرو‬ ‫‪1,188‬‬ ‫خمحور‪180 1‬‬ ‫ح‪.‬بیمه پارسیان‬ ‫‪322‬‬ ‫پارسیانح‪61 1‬‬ ‫تعداد خریدار‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنعتی ایران‬ ‫‪4,132‬‬ ‫وتوصا‪1,452 1‬‬ ‫عام‬ ‫سهامی‬‫شرکت‬ ‫نام‬ ‫نماد‬ ‫‪1,937‬دفعات‬ ‫تعداد‬ ‫ح ‪.‬سرمایهگذارينیرو‬ ‫ونیروح‪452 1‬‬ ‫‪ 6,088‬نفر‬ ‫تایرا‪1‬‬ ‫تراکتورسازيایران‬ ‫‪23,897‬‬ ‫سینا ورفاهی آبادگران ایران‬ ‫توریستی‬ ‫‪2,393‬‬ ‫‪1,009‬‬ ‫وسینا‪1‬‬ ‫بانك‬ ‫‪2,509‬‬ ‫ثاباد‪703 1‬‬ ‫ایران‬ ‫آلومینیوم‬ ‫پردیستهران‬ ‫گذاري بورس‬ ‫فناوري‬ ‫مدیریت‬ ‫شرکت‬ ‫‪.‬سرمایه‬ ‫ح‬ ‫آلومرادپارسیان‬ ‫ح‪.‬بیمه‬ ‫حکاشی‬ ‫الوندگذارينیرو‬ ‫‪.‬سرمایه‬ ‫فایرا‪1‬‬ ‫پردیسح‪1‬‬ ‫‪1,299‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪4,326‬‬ ‫‪1,176‬‬ ‫کلوند‪1‬‬ ‫ونیروح‪1‬‬ ‫‪178‬‬ ‫‪452‬‬ ‫‪388‬‬ ‫‪1,937‬‬ ‫فمراد‪1‬‬ ‫پارسیانح‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪61‬‬ ‫معامله شده‬ ‫قیمت‬ ‫‪2‬‬ ‫‪322‬‬ ‫‪229,186,518‬‬ ‫‪3,856,836‬‬ ‫‪322,270,413,596‬‬ ‫‪1,087‬‬ ‫‪4,950‬‬ ‫‪6,499‬‬ ‫‪5,050‬‬ ‫‪6,565‬‬ ‫‪144,138,361,214‬‬ ‫‪7,275‬‬ ‫‪8,348‬‬ ‫‪7,758‬‬ ‫‪8,106‬‬ ‫‪10,248,882,392‬‬ ‫معاملت‬ ‫جمع‬ ‫‪2,071‬‬ ‫پایین ترین‬ ‫‪2,383‬‬ ‫بالترین‬ ‫‪2,157‬‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫‪6,609‬‬ ‫‪322,270,413,596‬‬ ‫‪21,565,435,292‬‬ ‫‪2,341‬‬ ‫قیمت معامله‬ ‫‪6,723‬قبلی‬ ‫‪1,087‬‬ ‫‪5,026‬‬ ‫‪1,651‬‬ ‫‪5,898‬‬ ‫‪1,115‬‬ ‫‪5,240‬‬ ‫‪4,950‬‬ ‫‪4,642‬‬ ‫‪6,499‬‬ ‫‪5,390‬‬ ‫‪5,050‬‬ ‫‪4,796‬‬ ‫ریال‬ ‫به‬ ‫‪3,998,627,752‬‬ ‫‪8,530,748,225‬‬ ‫‪12,957,979,227‬‬ ‫‪6,345‬قیمت‬ ‫‪18,352,812‬‬ ‫‪5,400,275‬‬ ‫‪144,138,361,214‬‬ ‫‪16,076,554,673‬‬ ‫‪596,616‬‬ ‫‪588,746,877‬‬ ‫‪3,856,836‬‬ ‫‪3,901,151‬‬ ‫‪2,597,335‬‬ ‫‪1,944,389‬‬ ‫‪5,400,275‬‬ ‫‪16,587,852‬‬ ‫‪501,397‬‬ ‫‪67,646,967‬‬ ‫‪588,746,877‬‬ ‫‪156,550‬‬ ‫‪3,901,151‬‬ ‫‪37,096,616‬‬ ‫سهام‬ ‫تعداد‬ ‫‪1,944,389‬‬ ‫‪ 9,868,763‬شده‬ ‫معامله‬ ‫‪16,587,852‬‬ ‫‪3,523,222,584‬‬ ‫‪40,114,050‬‬ ‫‪67,646,967‬‬ ‫‪9,329,202,330‬‬ ‫‪301,250,362‬‬ ‫‪156,550‬‬ ‫‪48,478,996‬‬ ‫‪37,096,616‬‬ ‫‪36,821,656‬‬ ‫‪9,868,763‬‬ ‫‪1,032,688‬‬ ‫سهام‬ ‫تعداد‬ ‫‪40,114,050‬‬ ‫‪20,330,046‬‬ ‫شده‬ ‫معامله‬ ‫‪301,250,362‬‬ ‫‪20,767,233‬‬ ‫‪48,478,996‬‬ ‫‪3,998,627,752‬‬ ‫‪865,356,316,410‬‬ ‫‪21,565,435,292‬‬ ‫‪25,919,148,119‬‬ ‫‪12,957,979,227‬‬ ‫‪7,436,449,873‬‬ ‫‪16,076,554,673‬‬ ‫‪23,748,460,768‬‬ ‫‪5,792,348,174‬‬ ‫‪126,814,088,831‬‬ ‫‪865,356,316,410‬‬ ‫‪654,237,390‬‬ ‫‪25,919,148,119‬‬ ‫معاملت‬ ‫جمع‬ ‫‪117,038,806,901‬‬ ‫‪7,436,449,873‬‬ ‫به ریال‬ ‫‪23,735,539,672‬‬ ‫‪23,748,460,768‬‬ ‫‪8,792,295,161,241‬‬ ‫‪71,080,745,820‬‬ ‫‪126,814,088,831‬‬ ‫‪23,732,594,111,993‬‬ ‫‪1,756,018,254,286‬‬ ‫‪654,237,390‬‬ ‫‪80,609,406,218‬‬ ‫‪117,038,806,901‬‬ ‫‪2,398,384,290‬‬ ‫‪23,735,539,672‬‬ ‫‪1,028,371,506‬‬ ‫معاملت‬ ‫جمع‬ ‫‪71,080,745,820‬‬ ‫‪8,408,598,664‬‬ ‫ریال‬ ‫به‬ ‫‪1,756,018,254,286‬‬ ‫‪99,097,702,656‬‬ ‫‪80,609,406,218‬‬ ‫‪4,256‬‬ ‫‪1,401‬‬ ‫‪350‬‬ ‫‪1,032,688‬‬ ‫‪2,553,600‬‬ ‫‪1,028,371,506‬‬ ‫‪7,296‬‬ ‫‪851‬‬ ‫‪19,301,002‬‬ ‫‪36,821,656‬‬ ‫‪10,248,882,392‬‬ ‫‪5,792,348,174‬‬ ‫‪142,264,457,035‬‬ ‫‪2,398,384,290‬‬ ‫‪2,071‬‬ ‫‪10,842‬‬ ‫‪6,950‬قیمت‬ ‫‪8,348‬‬ ‫‪3,173‬‬ ‫‪2,383‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪2,157‬‬ ‫‪11,265‬‬ ‫‪6,565‬‬ ‫‪5,332‬‬ ‫‪8,106‬‬ ‫‪3,180‬‬ ‫‪2,341‬‬ ‫‪12,651‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-1,515‬‬ ‫‪18‬‬ ‫صفحه‬ ‫‪ 61393/08/28‬از ‪-348‬‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫معامله‬ ‫تاریخ‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫قبلی‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-184‬قیمت‬ ‫تغییر‬ ‫ریال‬ ‫به‬ ‫‪-114‬‬ ‫‪-444‬‬ ‫‪-343‬‬ ‫‪-1,515‬‬ ‫‪-536‬‬ ‫‪-348‬‬ ‫‪-251‬‬ ‫‪-184‬‬ ‫‪-1,386‬‬ ‫‪6,345‬‬ ‫‪1,246‬‬ ‫‪5,026‬‬ ‫‪5,758‬‬ ‫‪4,642‬‬ ‫‪3,535‬‬ ‫‪2,830‬‬ ‫‪1,208‬‬ ‫‪10,842‬‬ ‫‪1,560‬‬ ‫‪1,246‬‬ ‫‪4,157‬‬ ‫‪5,758‬‬ ‫پایین ترین‬ ‫‪2,902‬‬ ‫‪3,535‬‬ ‫‪2,172‬قیمت‬ ‫‪1,208‬‬ ‫‪1,331‬‬ ‫‪1,560‬‬ ‫‪5,200‬‬ ‫‪4,157‬‬ ‫‪1,401‬‬ ‫‪2,902‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪2,172‬‬ ‫‪851‬‬ ‫پایین ترین‬ ‫‪1,331‬‬ ‫‪ 260‬قیمت‬ ‫‪5,200‬‬ ‫‪6,950‬‬ ‫‪1,670‬‬ ‫‪5,898‬‬ ‫‪6,988‬‬ ‫‪5,390‬‬ ‫‪4,289‬‬ ‫‪3,173‬‬ ‫‪1,630‬‬ ‫‪12,500‬‬ ‫‪2,097‬‬ ‫‪1,670‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪6,988‬‬ ‫بالترین‬ ‫‪3,524‬‬ ‫‪4,289‬‬ ‫‪2,590‬قیمت‬ ‫‪1,630‬‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪2,097‬‬ ‫‪6,308‬‬ ‫‪4,400‬‬ ‫‪2,222‬‬ ‫‪3,524‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪2,590‬‬ ‫‪1,068‬‬ ‫بالترین‬ ‫‪2,300‬‬ ‫‪ 518‬قیمت‬ ‫‪6,308‬‬ ‫‪6,609‬‬ ‫‪1,328‬‬ ‫‪5,240‬‬ ‫‪5,952‬‬ ‫‪4,796‬‬ ‫‪3,542‬‬ ‫‪2,929‬‬ ‫‪1,277‬‬ ‫‪11,265‬‬ ‫‪1,602‬‬ ‫‪1,328‬‬ ‫‪4,315‬‬ ‫‪5,952‬‬ ‫‪3,068‬‬ ‫‪ 3,542‬پایانی‬ ‫قیمت‬ ‫‪2,203‬‬ ‫‪1,277‬‬ ‫‪1,365‬‬ ‫‪1,602‬‬ ‫‪5,548‬‬ ‫‪4,315‬‬ ‫‪1,445‬‬ ‫‪3,068‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪2,203‬‬ ‫‪1,024‬‬ ‫‪1,365‬‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫‪285‬‬ ‫‪5,548‬‬ ‫‪6,665‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪8,100‬‬ ‫‪120‬‬ ‫‪7,332‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪2,063‬‬ ‫‪285‬‬ ‫‪2,377‬‬ ‫‪516‬‬ ‫‪4,981‬‬ ‫‪2,222‬‬ ‫‪4,432‬‬ ‫‪1,445‬‬ ‫‪7,600‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪1393/08/24‬‬ ‫‪1392/12/03‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1,991‬‬ ‫‪260‬‬ ‫‪7,296‬‬ ‫‪1,068‬‬ ‫‪2,450‬‬ ‫‪518‬‬ ‫‪7,595‬‬ ‫‪1,024‬‬ ‫‪15,360‬‬ ‫‪12,443‬‬ ‫‪15,083‬‬ ‫‪5,234‬‬ ‫‪5,602‬‬ ‫شامل‪1‬‬ ‫‪381‬‬ ‫‪1,063‬‬ ‫‪1,462,114‬‬ ‫‪20,330,046‬‬ ‫‪2,529,255‬‬ ‫‪35,625,621,641‬‬ ‫‪11,856‬‬ ‫آبسال‬ ‫مدیریت فناوري بورس تهران‬ ‫شرکت‬ ‫لبسا‪1‬‬ ‫‪1,024‬‬ ‫‪3,783‬‬ ‫‪14,325,925‬‬ ‫‪78,638,647,695‬‬ ‫‪4,984‬‬ ‫‪5,863‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-5‬‬ ‫‪-876‬‬ ‫‪-314‬‬ ‫‪-231‬‬ ‫‪-2,640‬‬ ‫گزارش ‪-368‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫تاریخ تهیه‬ ‫‪1393/09/29‬‬ ‫سرمایه گذاري آتیه دماوند‬ ‫واتی‪1‬‬ ‫‪1,795‬‬ ‫‪4,771‬‬ ‫‪24,965,380‬‬ ‫‪103,814,742,873‬‬ ‫‪3,589‬‬ ‫‪4,637‬‬ ‫‪3,835‬‬ ‫‪4,458‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-623‬‬ ‫صنایع آذرآب‬ ‫فاذر‪1‬‬ ‫‪13,983‬‬ ‫‪38,983‬‬ ‫‪371,086,308‬‬ ‫‪1,194,171,623,619‬‬ ‫‪2,723‬‬ ‫‪3,609‬‬ ‫‪2,827‬‬ ‫‪3,377‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-550‬‬ ‫سایپاآذین‬ ‫خاذین‪1‬‬ ‫‪849‬‬ ‫‪2,741‬‬ ‫‪14,906,246‬‬ ‫‪37,842,243,134‬‬ ‫‪2,102‬‬ ‫‪3,116‬‬ ‫‪2,217‬‬ ‫‪2,860‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-643‬‬ ‫معادن بافق‬ ‫کبافق‪1‬‬ ‫‪609‬‬ ‫‪1,170‬‬ ‫‪3,300,536‬‬ ‫‪13,096,976,638‬‬ ‫‪3,413‬‬ ‫‪4,223‬‬ ‫‪3,550‬‬ ‫‪4,236‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-686‬‬ ‫‪1,370‬‬ ‫‪3,993‬‬ ‫‪10,093,309‬‬ ‫‪99,038,191,333‬‬ ‫‪8,712‬‬ ‫‪10,650‬‬ ‫‪9,016‬‬ ‫‪9,174‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-158‬‬ ‫‪357‬‬ ‫‪1,159‬‬ ‫‪4,038,169‬‬ ‫‪46,367,448,497‬‬ ‫‪10,801‬‬ ‫‪12,040‬‬ ‫‪11,123‬‬ ‫‪11,825‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-702‬‬ ‫‪1,638‬‬ ‫‪1393/09/29 627‬‬ ‫غبهنوش‪1‬تاریخ‬ ‫‪ 1393/09/01‬تا‬ ‫‪3,029,613‬‬ ‫‪25,993,043,096‬‬ ‫‪8,055‬‬ ‫‪9,126‬‬ ‫‪8,072‬‬ ‫‪8,110‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-38‬‬ ‫کهرام‪1‬‬ ‫‪425‬‬ ‫‪1,181‬‬ ‫‪6,678,966‬‬ ‫‪14,579,671,053‬‬ ‫‪1,883‬‬ ‫‪2,436‬‬ ‫‪1,911‬‬ ‫‪2,266‬‬ ‫شپارس‪1‬‬ ‫‪183‬‬ ‫‪651‬‬ ‫‪2,489,837‬‬ ‫‪13,050,981,214‬‬ ‫‪4,837‬‬ ‫‪5,624‬‬ ‫‪5,229‬‬ ‫‪4,942‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪8‬‬ ‫صفحه‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-355‬‬ ‫از ‪18287‬‬ ‫نبروج‪1‬‬ ‫نماد‬ ‫ثاخت‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تعداد خریدار‬ ‫‪ 846‬نفر‬ ‫‪4,127‬دفعات‬ ‫تعداد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪526‬‬ ‫‪5,001‬‬ ‫تعداد سهام‬ ‫‪62,600,983‬شده‬ ‫معامله‬ ‫‪12,906,045‬معاملت‬ ‫جمع‬ ‫‪2,580‬‬ ‫پایین ترین‬ ‫‪2,583‬‬ ‫بالترین‬ ‫‪2,485‬‬ ‫قیمت پایانی‬ ‫‪1,622‬‬ ‫‪3,473,705‬‬ ‫‪8,335,005,182‬‬ ‫‪2,481‬‬ ‫قیمت معامله‬ ‫‪1,909‬‬ ‫قبلی‬ ‫‪1393/08/19‬‬ ‫معامله‬ ‫تاریخ‬ ‫‪4‬‬ ‫تغییر قیمت‬ ‫‪2,108‬‬ ‫‪2,879‬‬ ‫‪2,314‬‬ ‫‪2,769‬‬ ‫‪475,607‬‬ ‫‪9,592,311,420‬‬ ‫‪19,000‬‬ ‫‪22,189‬‬ ‫‪20,621‬‬ ‫‪18,960‬‬ ‫باما‬ ‫کاما‪1‬‬ ‫گروه صنعتی بارز‬ ‫بهنوش ایران‬ ‫سهام از‬ ‫آمار معاملت‬ ‫تولیديگرانیتبهسرام‬ ‫پكرمان‪1‬‬ ‫بین المللی محصولت پارس‬ ‫بازار دوم‬ ‫نساجی بروجرد‬ ‫نام شرکت ‪-‬سهامی عام‬ ‫بینالمللیتوسعهساختمان‬ ‫بازار دوم‬ ‫‪7,758‬‬ ‫‪2,929‬‬ ‫‪1,559‬‬ ‫‪5,583‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-444‬‬ ‫‪6,723‬‬ ‫‪-114‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1,555‬‬ ‫‪-227‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪5,583‬‬ ‫‪-343‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪6,720‬‬ ‫‪-768‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪5,332‬‬ ‫‪-536‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪4,316‬‬ ‫‪-774‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪3,180‬‬ ‫‪-251‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1,690‬‬ ‫‪-413‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪12,651‬‬ ‫‪-1,386‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪2,051‬‬ ‫‪-449‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1,555‬‬ ‫‪ 1393/08/28‬از ‪-227‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪7‬‬ ‫صفحه‬ ‫‪4,376‬‬ ‫‪-61‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪6,720‬‬ ‫‪-768‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-341‬قیمت‬ ‫معامله تغییر‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫تاریخ‬ ‫‪3,409‬معامله‬ ‫قیمت‬ ‫‪4,316‬‬ ‫‪-774‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫ریال‬ ‫به‬ ‫قبلی‬ ‫قبلی‬ ‫‪2,417‬‬ ‫‪-214‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1,690‬‬ ‫‪-413‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪2,275‬‬ ‫‪-910‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪2,051‬‬ ‫‪-449‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪4,376‬‬ ‫‪-61‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪2,221‬‬ ‫‪-776‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪3,409‬‬ ‫‪-341‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪7‬‬ ‫صفحه‬ ‫‪182‬‬ ‫‪ 1393/07/01‬از ‪-124‬‬ ‫‪2,417‬‬ ‫‪-214‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1,900‬‬ ‫‪-876‬‬ ‫‪1392/12/03‬‬ ‫قیمت‬ ‫معامله تغییر‬ ‫تاریخ‬ ‫‪2,275‬معامله‬ ‫قیمت‬ ‫‪-910‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪516‬‬ ‫‪-231‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫ریال‬ ‫به‬ ‫قبلی‬ ‫قبلی‬ ‫‪5,199‬‬ ‫‪349‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪4,413‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪2,221‬‬ ‫‪-776‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫تاریخ تهیه‬ ‫‪1393/09/29‬‬ ‫‪6,942‬‬ ‫گزارش ‪390‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪-124‬‬ ‫‪1393/07/01‬‬ ‫‪3,164,827,291‬‬ ‫‪8,408,598,664‬‬ ‫معدنی املح ایران‬ ‫‪1,115‬‬ ‫‪1,559‬‬ ‫‪8,530,748,225‬‬ ‫‪7,275‬‬ ‫‪2,830‬‬ ‫‪4,547,565‬‬ ‫‪501,397‬‬ ‫‪1,651‬‬ ‫قبلی‬ ‫قبلی‬ ‫به ریال‬ ‫چرخشگر‬ ‫بورس تهران‬ ‫فناوري‬ ‫مدیریت‬ ‫شرکت‬ ‫چین چین‬ ‫صنعت‬ ‫کشت و‬ ‫سرمایه گذاري توسعه صنایع سیمان‬ ‫خچرخش‪1‬‬ ‫‪203‬‬ ‫غچین‪1‬‬ ‫‪172‬‬ ‫‪471‬‬ ‫سیدکو‪1‬‬ ‫به ریال‬ ‫‪106,570,828,405‬‬ ‫‪1,540‬قیمت‬ ‫‪1,831‬قیمت‬ ‫قبلی‬ ‫‪1393/08/25‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫ریال‬ ‫به‬ ‫‪-287‬‬ ‫‪-455‬‬ ‫تاریخ تهیه‬ ‫‪1393/09/29‬‬ ‫گزارش ‪1,661‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪13,234‬‬ ‫‪84,692‬‬ ‫‪529,378,862‬‬ ‫‪873,115,529,023‬‬ ‫‪1,500‬‬ ‫‪1,735‬‬ ‫‪1,626‬‬ ‫‪1,685‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-59‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪664,698‬‬ ‫‪935,894,784‬‬ ‫‪1,408‬‬ ‫‪1,408‬‬ ‫‪1,396‬‬ ‫‪1,354‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪1,535‬‬ ‫‪4,317‬‬ ‫‪21,666,315‬‬ ‫‪67,686,690,728‬‬ ‫‪2,600‬‬ ‫‪3,450‬‬ ‫‪2,717‬‬ ‫‪3,361‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-644‬‬ ‫‪59‬‬ ‫‪118‬‬ ‫‪107,594‬‬ ‫‪2,335,168,695‬‬ ‫‪20,600‬‬ ‫‪22,384‬‬ ‫‪21,632‬‬ ‫‪20,765‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪867‬‬ ‫‪2,762‬‬ ‫‪9,635‬‬ ‫‪77,034,235‬‬ ‫‪179,768,524,022‬‬ ‫‪2,030‬‬ ‫‪2,613‬‬ ‫‪2,125‬‬ ‫‪2,506‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-381‬‬ ‫داروسازي زاگرس فارمد پارس‬ ‫ددام‪1‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪278‬‬ ‫‪327,915‬‬ ‫‪2,883,251,055‬‬ ‫‪8,190‬‬ ‫‪9,470‬‬ ‫‪8,483‬‬ ‫‪9,381‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-898‬‬ ‫داملران‬ ‫ددام‪1‬‬ ‫‪159‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪25,767‬‬ ‫‪233,789,494‬‬ ‫‪8,190‬‬ ‫‪9,470‬‬ ‫‪8,483‬‬ ‫‪9,381‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-898‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪175,680‬‬ ‫‪1,211,126,467‬‬ ‫‪6,506‬‬ ‫‪7,500‬‬ ‫‪6,763‬‬ ‫‪7,424‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-661‬‬ ‫‪287‬‬ ‫‪1,123‬‬ ‫‪2,759,794‬‬ ‫‪13,332,624,913‬‬ ‫‪4,300‬‬ ‫‪5,140‬‬ ‫‪4,570‬‬ ‫‪4,972‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-402‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪127‬‬ ‫‪218,293‬‬ ‫‪2,321,097,550‬‬ ‫‪10,096‬‬ ‫‪11,240‬‬ ‫‪10,336‬‬ ‫‪10,487‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-151‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪108‬‬ ‫‪772,848‬‬ ‫‪7,156‬‬ ‫‪7,156‬‬ ‫‪6,885‬‬ ‫‪6,881‬‬ ‫‪1393/07/28‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شدوص‪1‬‬ ‫‪252‬‬ ‫‪505‬‬ ‫‪1,206,982‬‬ ‫‪3,973,549,338‬‬ ‫‪2,875‬‬ ‫‪3,769‬‬ ‫‪2,881‬‬ ‫‪3,626‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-745‬‬ ‫داسوه‪1‬‬ ‫‪362‬‬ ‫‪1,029‬‬ ‫‪1,719,021‬‬ ‫‪26,208,626,693‬‬ ‫‪14,301‬‬ ‫‪16,200‬‬ ‫‪15,009‬‬ ‫‪14,430‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪579‬‬ ‫دارو‪1‬‬ ‫‪268‬‬ ‫‪558‬‬ ‫‪741,585‬‬ ‫‪5,379,692,723‬‬ ‫‪6,922‬‬ ‫‪7,816‬‬ ‫‪7,172‬‬ ‫‪7,658‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-486‬‬ ‫پدرخش‪1‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪90,407‬‬ ‫‪446,780,877‬‬ ‫‪4,633‬‬ ‫‪5,069‬‬ ‫‪4,824‬‬ ‫‪5,280‬‬ ‫‪1393/08/27‬‬ ‫‪-456‬‬ ‫درازك‪1‬‬ ‫‪105‬‬ ‫‪397‬‬ ‫‪687,518‬‬ ‫‪18,953,216,494‬‬ ‫‪25,850‬‬ ‫‪29,285‬‬ ‫‪28,256‬‬ ‫‪26,986‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪1,270‬‬ ‫داروسازي سینا‬ ‫دسینا‪1‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪164‬‬ ‫‪259,241‬‬ ‫‪3,482,448,693‬‬ ‫‪12,974‬‬ ‫‪14,000‬‬ ‫‪13,474‬‬ ‫‪14,300‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-826‬‬ ‫سرمایه گذاري دارویی تامین‬ ‫تیپیكو‪1‬‬ ‫‪1,127‬‬ ‫‪4,496‬‬ ‫‪20,884,963‬‬ ‫‪98,563,990,463‬‬ ‫‪4,345‬‬ ‫‪5,190‬‬ ‫‪4,386‬‬ ‫‪5,122‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-736‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪218‬‬ ‫‪111,151‬‬ ‫‪5,906,237,220‬‬ ‫‪51,204‬‬ ‫‪55,807‬‬ ‫‪53,068‬‬ ‫‪53,353‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-285‬‬ ‫دلر‪1‬‬ ‫‪532‬‬ ‫‪1,329‬‬ ‫‪1,416,259‬‬ ‫‪20,059,072,349‬‬ ‫‪12,812‬‬ ‫‪15,501‬‬ ‫‪13,369‬‬ ‫‪14,618‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-1,249‬‬ ‫چفیبر‪1‬‬ ‫‪406‬‬ ‫‪1,079‬‬ ‫‪1,998,667‬‬ ‫‪8,775,002,888‬‬ ‫‪3,674‬‬ ‫‪5,030‬‬ ‫‪3,759‬‬ ‫‪4,530‬‬ ‫‪1393/08/28‬‬ ‫‪-771‬‬ ‫کمباین سازي ایران‬ ‫کربن ایران‬ ‫داروسازي ابوریحان‬ ‫دادهپردازيایران‬ ‫شیمی داروئی داروپخش‬ ‫تكمبا‪1‬‬ ‫شكربن‪1‬‬ ‫دابور‪1‬‬ ‫مداران‪1‬‬ ‫دشیمی‪1‬‬ ‫دارویی لقمان‬ ‫دلقما‪1‬‬ ‫دشت مرغاب‬ ‫غدشت‪1‬‬ ‫معدنی دماوند‬ ‫کدما‪1‬‬ ‫دوده صنعتی پارس‬ ‫داروسازي اسوه‬ ‫کارخانجاتداروپخش‬ ‫درخشان تهران‬ ‫دارویی رازك‬ ‫داروسازيزهراوي‬ ‫داروسازي اکسیر‬ ‫فیبر ایران‬ ‫شرکت مدیریت فناوري بورس تهران‬ ‫دزهراوي‪1‬‬ ‫تاریخ تهیه گزارش ‪1393/09/29‬‬
‫بازار مالی‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫شاخص بهای کاالهای صادراتی؛ کاهش نسبت به ماه‌ قبل‪ ،‬افزایش نسبت به سال قبل‬ ‫‪19‬‬ ‫صادرکنندگان ایرانی در بیم و امید نوسان قیمت‌ها‬ ‫قاس�م دهقان‪ -‬گروه اقتص�اد‪ :‬صادرکنندگان ایرانی‬ ‫کاالها و خدمات غیرنفتی به خارج از کش��ور در آبان ماه‬ ‫امس��ال هزینه کمتری بابت تهیه و تولید اقالم صادراتی‬ ‫خود پرداخت کردند‪ .‬نشانه‌های این رویداد را می‌توان در‬ ‫تازه‌ترین گزارش ماهانه بانک مرکزی از جزئیات شاخص‬ ‫بهای کااله��ای صادرات��ی در ایران که مرب��وط به یک‬ ‫ماهه آبان ‪ 1393‬اس��ت‪ ،‬مشاهده کردو عالوه بر گزارش‬ ‫اخیر بانک مرکزی‪ ،‬در این گزارش تغییر ش��اخص بهای‬ ‫کااله��ای صادراتی درهر یک از ‪ 8‬ماهه فروردین تا آبان‬ ‫ماه ‪ 1393‬و همچنین تغییرات و روند نوسانات شاخص‬ ‫یاد ش��ده در آبان ماه ‪ 5‬س��ال ماقبل سال ‪ 93‬را نیز در‬ ‫قال��ب جدول مندرج در متن این گزارش آورده ش��ده تا‬ ‫با مقایس��ه‌ای هرچند گذرا‪ ،‬بتوانی��م درک جامع‌تری از‬ ‫نحوه تغییر قیمت تمام شده کاالهای غیرنفتی صادراتی‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬چرا که میزان افزایش یا کاهش نرخ تورم‬ ‫کاالهای صادراتی رابطه مس��تقیم با نحوه قیمت‌گذاری‬ ‫کاالها در بازارهای جهانی داشته و امکان حضور و رقابت‬ ‫در عرصه صادرات را تاحدود زیادی مشخص می‌کند‪.‬‬ ‫گزارش جدید اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی از‬ ‫وضعیت شاخص تورم درحوزه کاالهای صادراتی حاکی‬ ‫از آن است که در پایان آبان ماه سال‌جاری شاخص بهای‬ ‫کاالهای صادراتی در ایران به رقم ‪ 267/5‬واحد رس��ید‬ ‫که این عدد در مقایس��ه با ماه پیش از آن یعنی مهرماه‬ ‫‪ 1393‬مع��ادل ‪ 0/4‬درصد کاهش پیدا کرده و به عبارت‬ ‫دیگر هزینه کاالهای صادراتی غیرنفتی ایران در آبان ماه‬ ‫‪ 93‬در مقایس��ه با یک ماه قبل از آن (مهرماه ‪0/4 )93‬‬ ‫درصد ارزان‌تر تمام ش��ده که البته این تغییر مربوط به‬ ‫شاخص کل کاالهای صادراتی و میانگین مجموعه اقالم‬ ‫صادرات��ی موجود در ‪ 15‬گروه اصل��ی و ‪ 50‬گروه فرعی‬ ‫تش��کیل دهنده ش��اخص کل بهای کااله��ای صادراتی‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫اش��اره فوق به این دلیل ذکر شد که در فهرست اقالم‬ ‫صادراتی در پایان آبان ماه ‪ 93‬شاخص قیمت برخی اقالم‬ ‫اصلی و عمده صادراتی نظیر قیر‪ ،‬روغن صنعتی‪ ،‬سیمان‪،‬‬ ‫تراکتور‪ ،‬پلی‌اتیلن س��نگین‪ ،‬ماست‪ ،‬پسته‪ ،‬خرما‪ ،‬روغن‬ ‫موتور‪ ،‬کشمش‪ ،‬مغز بادام‪ ،‬شیشه جام فلوت‪ ،‬کفش زیره‬ ‫پیو و رویه چرم مصنوعی و چینی آالت بهداشتی کاهش‬ ‫پیدا کرده و در مقابل‪ ،‬اقالمی مانند کود اوره‪ ،‬آمونیاک‪،‬‬ ‫بوتان مایع شده‪ ،‬متانول‪ ،‬فرش پشمی دستباف‪ ،‬زعفران‪،‬‬ ‫آهن کالف گرم‪ ،‬ش��مش آلومینیوم‪ ،‬پروپان مایع شده و‬ ‫پلی اتیلن س��بک با افزایش شاخص قیمت مواجه شدند‬ ‫که در نهای��ت‪ ،‬برآیند پایانی و میانگی��ن همه تغییرات‬ ‫صعودی و نزولی ش��اخص‌های قیمت کاالهای یاد شده‬ ‫و س��ایر کاالهای دیگر به کاهش ‪ 0/4‬درصدی ش��اخص‬ ‫کل آبان در مقایس��ه با مهرماه منجر شد هرچند که در‬ ‫مقایس��ه ب‌ا آبان ماه ‪ 92‬افزایش��ی ‪ 4/9‬درصدی داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫کاالهای غیرنفتی صادراتی بوده و تغییرات سطح عمومی‬ ‫قیمت این کاالها را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫از آنجا که درتهیه و محاسبات شاخص بهای کاالهای‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬قیم��ت ارزی (دالری) کاالهای صادر ش��ده‬ ‫تبدیل به ارزش ریالی آنها ش��ده و در گزارش‌های بانک‬ ‫مرکزی منظور می‌ش��ود‪ ،‬بنابر این می��زان تغییرات این‬ ‫ش��اخص در حقیق��ت نش��ان‌دهنده نوس��انات قیمتی‬ ‫کاالهای صادر ش��ده‪ ،‬در بازاره��ای برون‌مرزی و جهانی‬ ‫و همچنی��ن نمایانگر نحوه ومق��دار تغییرات نرخ ارز نیز‬ ‫خواه��د ب��ود‪ .‬توجه جدی به ش��اخص به��ای کاالهای‬ ‫صادراتی ایران از س��ال ‪ 1338‬آغاز شد و تا سال ‪،1376‬‬ ‫این شاخص به عنوان یکی از ‪ 3‬گروه اختصاصی شاخص‬ ‫بهای عمده‌فروش��ی کاالها در ای��ران و در قالب یکی از‬ ‫زیرمجموعه‌ه��ای آن در اداره‌آماره��ای اقتصادی بانک‬ ‫مرکزی محاس��به و گ��ردآوری می‌ش��د‪ .‬افزایش حجم‬ ‫ص��ادرات غیرنفتی اما متولیان ارش��د بان��ک مرکزی را‬ ‫س��رانجام مجاب کرد تا از س��ال ‪ 1376‬تهیه و انتش��ار‬ ‫‹ ‹شاخص‌ها چه می‌گویند؟‬ ‫مقادیر عددی شاخص بهای کاالهای صادراتی و روند‬ ‫تغیی��رات آن و البت��ه همین اطالعات و آم��ار از تمامی‬ ‫اجزای ‪ 15‬گروه اصلی و ‪ 50‬گروه فرعی تش��کیل‌دهنده‬ ‫این شاخص‪ ،‬همانطور که پیش‌تر هم به آن اشاره شد در‬ ‫نهایت‌‪ ،‬میزان نوس��انات سطح عمومی قیمت‌ها در حوزه‬ ‫کاالهای صادراتی غیرنفت��ی و نیز تغییرات نرخ ارزهای‬ ‫عم��ده را بیان می‌کن��د‪ .‬بنابراین وقتی ش��اخص بهای‬ ‫کاالهای صادراتی س��یر صعودی را ط��ی کند به معنی‬ ‫ظهور نش��انه‌های افزایش قیمت تمام شده این کاالها و‬ ‫بیشتر شدن این قیمت‌های تمام شده خواهد بود‪.‬‬ ‫(جدول تغییر شاخص بهای کاالهای صادراتی و نرخ دالر در ‪ 8‬ماهه امسال و ‪ 5‬سال گذشته)‬ ‫تغییر شاخص کل بهای کاالهای صادراتی (درصد) ‪ /‬زمان‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫‪1391‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫‪1388‬‬ ‫‪ 12‬ماهه منتهی به آبان ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته‬ ‫‪-5/2‬‬ ‫‪105/3‬‬ ‫‪38/2‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪10/6‬‬ ‫‪-9/3‬‬ ‫‪ 8‬ماهه سال منتهی به آبان ماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪84/9‬‬ ‫‪49/2‬‬ ‫‪14/2‬‬ ‫‪11/4‬‬ ‫‪-13/5‬‬ ‫ک ماهه سال منتهی به پایان آبان نسبت به ماه مشابه سال گذشته‬ ‫ی ‌‬ ‫‪4/9‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪155‬‬ ‫‪10/5‬‬ ‫‪11/5‬‬ ‫‪-3/9‬‬ ‫یک ماهه منتهی به پایان آبان نسبت به ماه پیش از آن‬ ‫‪-0/4‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪1/3‬‬ ‫‪1/4‬‬ ‫‪0/7‬‬ ‫‪0/6‬‬ ‫‹ ‹شاخص بهای کاالهای صادراتی چیست؟‬ ‫این ش��اخص در ایران یکی از انواع شاخص‌های قیمت‬ ‫محس��وب می‌ش��ود که به صورت اختصاصی مربوط به‬ ‫دریچه‬ ‫ش��اخص بهای کاالهای صادراتی ایران را به صورت یک‬ ‫ش��اخص مس��تقل و جدا از سایر ش��اخص‌های قیمت‪،‬‬ ‫ضروری دانس��ته و از این تاری��خ به صورت جداگانه و به‬ ‫عنوان یکی از ‪ 4‬ش��اخص اصلی قیمتی کاالها و خدمات‬ ‫درکنار شاخص بهای مصرف‌کننده‪ ،‬شاخص بهای تولید‬ ‫کننده و شاخص بهای عمده‌فروشی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫بدیهی است این رویداد‪ ،‬در صورت وقوع‪ ،‬اثرات منفی‬ ‫و زیانباری در پی خواهد داش��ت چراکه در این بازارهای‬ ‫جهانی که رقابت با سایر صادرکنندگان کاالها و خدمات‬ ‫از کشورهای مختلف و یافتن بازارهای جدید و عرصه‌های‬ ‫بدیع و امکان رقابت و فعالیت برای صادرکنندگان ایرانی‪،‬‬ ‫امری الزامی و بلکه حیاتی است‪ ،‬افزایش هزینه‌های تولید‬ ‫و بهای تمام ش��ده کاالها وخدم��ات صادراتی نتیجه‌ای‬ ‫جز کاهش س��هم بازارهای جهانی و واگذار کردن عرصه‬ ‫فعالیت به رقبای مجهز خارجی به دنبال نخواهد داشت‪.‬‬ ‫جدای از این مهم‪ ،‬همچنین امر دیگری که کارشناسان‬ ‫اقتص��ادی و حوزه پول��ی و مالی به آن تاکید داش��ته و‬ ‫برآن صح��ه گذاش��ته‌اند‪ ،‬وجود ارتباط مس��تقیم میان‬ ‫تغییرات ش��اخص‌های ماهانه بهای کااله��ای صادراتی‬ ‫و نوس��انات نرخ ارز در بازار ارز آزاد داخل کش��ور است‬ ‫زیرا در بیش��تر موارد که می‌توان مش��اهده و با یکدیگر‬ ‫مقایسه کرد‪ ،‬میزان تغییرات شاخص بهای ماهانه و نقطه‬ ‫به نقطه کاالهای صادراتی و تغییرات نرخ برابری ریال در‬ ‫مقابل دالر به‌طور عام بسیار نزدیک به هم و در بسیاری‬ ‫موارد مش��ابه همدیگر بوده است‪ .‬این مسئله البته با در‬ ‫نظر گرفتن این حقیقت ک��ه نقدینگی حاصل از فروش‬ ‫کاالهای صادراتی به‌طور طبیعی در قالب یکی از ارزهای‬ ‫عم��ده و رایج خارجی (در بیش��تر موارد به دالر آمریکا)‬ ‫حاصل شده و در گزارش‌های بانک مرکزی پس از تبدیل‬ ‫به ریال براساس واحد پول رسمی ایران درج می‌شود‪ .‬به‬ ‫هر ترتیب صادرکنندگان ایرانی با وجود همه مشکالت و‬ ‫موانعی که در مس��یر فعالیت‌های اقتصادی خود دارند با‬ ‫گزارش‌هایی مانند این گزارش اخیر بانک مرکزی شاید‬ ‫کمی دلگرمی پیدا کنند و با دغدغه کمتری از مشکالت‬ ‫داخلی‪ ،‬بتوانند توجه و تمرکز بیش��تری روی مشکالت‬ ‫فرامرزی و مانع‌تراش��ی‌های گوناگون کش��ورهای دیگر‬ ‫ص��رف کنند‪ .‬البته بدون در نظر گرفتن هر نوع تغییرات‬ ‫یکباره‌ای که نش��انه‌هایی از جهش‌ه��ای نامتعارف این‬ ‫قبی��ل تغییرات قیمت را می‌توان در متن جدول موجود‬ ‫در این گزارش مشاهده کرد‪.‬‬ ‫میانگین قیمت فروش دالر در بازار آزاد تهران در آبان (ریال)‬ ‫‪9950 10453 13169 31401 30126 32395‬‬ ‫تغییر متوسط قیمت دالر در آبان ماه نسبت به ماه قبل‬ ‫‪2/2‬‬ ‫‪-0/7‬‬ ‫‪0/2‬‬ ‫‪5/1‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪0/2‬‬ ‫تغییر متوسط قیمت دالر در آبان ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل‬ ‫‪6/8‬‬ ‫‪-4/1‬‬ ‫‪138/4‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪5/1‬‬ ‫‪-2/1‬‬ ‫وام ‪ 80‬میلیونی مسکن معطل شورای پول و اعتبار‬ ‫مدیر عامل بانک مس��کن معتقد اس��ت که اگر شورای پول و اعتبار به‬ ‫موقع بررس��ی الزم درباره صندوق پس‌انداز مس��کن را به اتمام برساند‪،‬‬ ‫به‌زودی می‌توان در مورد آن تصمیم‌گیری کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بعد از نامه وزارت راه و شهرس��ازی به بانک مرکزی‬ ‫ب��رای راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مس��کن به منظ��ور تامین حدود ‪50‬‬ ‫درصد هزینه متقاضیان خرید خانه و در پی آن نامه مش��ترک آخوندی‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی و سیف رییس کل بانک مرکزی به رییس‌جمهور‬ ‫باالخره این طرح در دستورکار شورای پول و اعتبار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مفروضات تش��کیل صندوق پس‌انداز مسکن و وام‌های اعطایی آن که‬ ‫از س��وی بانک مسکن به بانک مرکزی ارائه شد بر این تاکید داشت که‬ ‫مسکن خریداری ش��ده با توجه به الگوی مصرف مورد تایید بوده‪ ،‬خانه‬ ‫کمتر از ‪ 75‬متر و عمرش بیش از ‪ 3‬سال نباشد و از لحاظ مصرف انرژی‬ ‫در س��طح اس��تاندارد باشد‪ .‬در عین حال که تس��هیالت پرداختی برای‬ ‫بازپرداخت مش��تری را دچار مش��کل نکرده و تا حد ممکن اقس��اط آن‬ ‫کمتر از یک میلیون تومان باشد‪ .‬همچنین پیش‌بینی شد که در اعطای‬ ‫منابع صندوق پس‌انداز مس��کن ارائه تسهیالت به زوج‌های خانه اولی و‬ ‫احیا و بهس��ازی بافت‌های فرس��وده در اولویت باشند‪ .‬اما مهم‌ترین مانع‬ ‫بر سر راه تش��کیل این صندوق که روند تصمیم‌گیری در رابطه با آن را‬ ‫با کندی مواجه کرده‪ ،‬تامین مالی و نحوه جبران کسری منابع است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدیرعامل بانک مس��کن وقتی که قرار باش��د تس��هیالت با‬ ‫سررس��ید ‪ 12‬ساله باال پرداخت‌شود‪ ،‬اما سپرده‌ها به طور عمومی کوتاه‬ ‫مدت و حدود یک س��اله هس��تند‪ ،‬موجب نبود انطب��اق زمانی و ایجاد‬ ‫کسری‌هایی در منابع خواهد شد‪.‬‬ ‫بت‌شکن تاکید کرد که باید منابع از طریق سپرده مشتریان‪ ،‬کمک‌های‬ ‫دولت و بازپرداخت تسهیالت ارائه شده تامین شود که در این حالت به‬ ‫نظر می‌رس��د اگر سقف وام اعطایی بین ‪ 60‬تا ‪ 80‬میلیون تومان تعیین‬ ‫شود برای اعطای ‪ 150‬هزار فقره وام حدود ‪ 2‬هزار میلیارد ریال کسری‬ ‫وجود داشته باشد که تامین مالی آن باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫این در حالی است که بانک مرکزی نیز به عنوان مرجع اصلی تایید و‬ ‫تضمین‌کننده این وام باره��ا تاکید کرده که با کلیت راه‌اندازی صندوق‬ ‫پس‌انداز مس��کن مش��کلی ندارد‪ ،‬اما باید میزان تعیین ش��ده برای وام‪،‬‬ ‫مهلت بازپرداخت تس��هیالت اعطایی‪ ،‬سود بازپرداخت و در صدر تمامی‬ ‫موارد خودکفایی آن مورد توجه و قابل تضمین باشد‪.‬‬ ‫اکبرکمیجانی‪ ،‬قائم مقام بانک مرکزی نیز راه‌اندازی صندوق پس‌انداز‬ ‫مس��کن را مش��روط به حصول اطمینان از رعایت توازن پایدار منابع و‬ ‫مصارف این صندوق‌ها‪ ،‬حفظ سالمت بانکی و نداشتن آثار تورمی عنوان‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬اما در حالی تامین مالی این صن��دوق می‌تواند مانع اصلی‬ ‫در س��رعت برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آن باشد که مدیر عامل بانک‬ ‫مس��کن درباره آخری��ن وضعیت و مرحله راه‌اندازی این طرح به ایس��نا‬ ‫گفت که بانک مس��کن پیش��نهادات خود در رابطه با صندوق پس‌انداز‬ ‫مس��کن را به بانک مرکزی ارائ��ه کرده و اکنون منتظ��ر اتمام کارهای‬ ‫کارشناسی آنها هس��تیم؛ بنابراین فکر می‌کنم اگر شورای پول و اعتبار‬ ‫ب��ه موقع بررس��ی‌های الزم را انج��ام دهد به زودی بت��وان در مورد آن‬ ‫تصمیم‌گیری کرد‪.‬‬ ‫بت‌ش��کن در رابطه با پیش‌بینی انجام شده برای تامین مالی صندوق‬ ‫حمایتی مس��کن در بودجه س��ال آینده نیز یادآور شد که مدنظر ما دو‬ ‫خبرخوان‬ ‫طالی جهانی تقویت شد‬ ‫گ�روه اقتصاد‪ :‬قیم��ت طالی جهانی ب��ه دنبال‬ ‫کاه��ش ارزش دالر و افزایش تقاضای فیزیکی برای‬ ‫این فلز ارزشمند‪ ،‬پس از کاهش ‪ 26‬دالری در هفته‬ ‫گذشته‪ ،‬دیروز با صعود روبه‌رو شد و از کمترین رقم‬ ‫در ‪ 3‬هفت��ه گذش��ته فاصله گرفت و ب��ا نرخ ‪1197‬‬ ‫دالر م��ورد مبادله قرار گرف��ت‪ .‬قیمت طال درحالی‬ ‫در بازارهای جهانی دستخوش تغییرات قیمتی شده‬ ‫اس��ت که بازار داخل در تعطیلی روز سه‌شنبه‪ ،‬هنوز‬ ‫از رش��د قیمت‌ها تاثیر نگرفته اس��ت و باید منتظر‬ ‫بازگش��ایی بازار در روز چهارش��نبه بود‪ .‬آن‌طور که‬ ‫محمد کشتی‌آرای‪ ،‬رییس اتحادیه فروشندگان طال‬ ‫و جواهر می‌گوید‪ :‬نرخ س��که بهار آزادی طرح قدیم‬ ‫و جدید روز دوش��نبه یکم دی‌ماه‪ 988 ،‬و ‪990‬هزار‬ ‫تومان بوده و هر قطعه نیم س��که ‪ 497‬هزار تومان‪،‬‬ ‫ربع سکه ‪ 273‬هزار تومان و سکه‌های یک گرمی هم‬ ‫‪ 174‬هزار تومان دادوس��تد شده است‪ .‬کشتی‌آرای‬ ‫قیمت هر گرم طالی ‪18‬عیار را نیز حدود ‪ 101‬هزار‬ ‫توم��ان اعالم ک��رد‪ .‬صراف‌های ب��ازار آزاد و خیابان‬ ‫فردوس��ی هر دالر امری��کا را با قیمت ‪ ۳۵5۰‬تومان‪،‬‬ ‫ی��ورو را ب��ا قیمت ‪ 4370‬تومان و پون��د را با قیمت‬ ‫‪ 5550‬تومان به متقاضیان فروختند‪.‬‬ ‫رشد ‪۱۲‬درصدی مراودات ایران‬ ‫با بانک‌های ‪ ۴۴‬کشور‬ ‫بان��ک تس��ویه حس��اب‌های بین‌المللی از رش��د‬ ‫‪‌۱۲‬درص��دی مراودات مالی ای��ران با بانک‌های ‪۴۴‬‬ ‫کش��ور خارجی در نیمه نخس��ت ‪۲۰۱۴‬م خبر داد‬ ‫و کل س��پرده‌های ایران نزد این بانک‌ها را در پایان‬ ‫نیمه نخست ‪۲۰۱۴‬م بیش از ‪ ۱۹‬میلیارد دالر اعالم‬ ‫کرد‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬بانک تس��ویه حساب‌های‬ ‫بین‌المللی در جدیدترین گ��زارش خود اعالم کرد‬ ‫که میزان س��پرده‌های ایران نزد بانک‌های خارجی‬ ‫در پای��ان نیمه نخس��ت ‪۲۰۱۴‬م‪ ،‬با ‪ ۳‬میلیارد دالر‬ ‫افزایش نس��بت به پایان سال ‪۲۰۱۳‬م مواجه شده‬ ‫است‪ .‬میزان سپرده‌های ایران نزد بانک‌های خارجی‬ ‫در پایان س��ال ‪۲۰۱۳‬م افزون بر ‪ 16,049‬میلیارد‬ ‫دالر اعالم شده بود که این رقم ‪ ۶‬ماه بعد یعنی در‬ ‫پایان ژوئن ‪ ۲۰۱۴‬به ‪ 19,049‬میلیارد دالر افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬سپرده‌های ایران نزد بانک‌های خارجی‬ ‫در پایان س��ال ‪۲۰۱۱‬م ب��ه ‪14,325‬میلیارد دالر و‬ ‫در پایان سال ‪۲۰۱۲‬م نیز به ‪‌16,529‬میلیارد دالر‬ ‫رسیده بود‪ .‬اختالف میان سپرده‌ها و تعهدات ایران‬ ‫در برابر ‪ ۴۴‬بانک بررس��ی ش��ده در این گزارش در‬ ‫پایان نیمه نخس��ت ‪۲۰۱۴‬م ب��ه ‪ 14,005‬میلیارد‬ ‫دالر رسیده است‪.‬‬ ‫گسترش همکاری‌های بانکی‬ ‫ایران و امارات‬ ‫مدیر عامل بانک ملی و رییس‬ ‫کل بان��ک مرک��زی ام��ارات ب��ا‬ ‫یکدیگر دیدار و درباره گس��ترش‬ ‫همکاری‌ه��ای بانک��ی گفت‌وگو‬ ‫کردند‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬عبدالناصر‬ ‫همت��ی در ابوظب��ی ب��ا دکت��ر‬ ‫المنص��وری رییس کل بانک مرک��زی امارات متحده‬ ‫عرب��ی دیدار و گفت‌وگ��و کرد‪ .‬در ای��ن دیدار همتی‬ ‫گزارش��ی از پیش��رفت امور اقتصادی ای��ران‪ ،‬با وجود‬ ‫تداوم تحریم‌ها ارائه کرد و خواس��تار مساعدت بیشتر‬ ‫بانک مرک��زی امارات برای فعالی��ت بانک‌های ایرانی‬ ‫به‌ویژه ش��عب بانک ملی ایران در امارات ش��د‪ .‬مدیر‬ ‫عامل بانک ملی تاکید کرد‪ :‬در کنار شعب و بانک‌های‬ ‫مس��تقل وابس��ته به این بانک در سراسر جهان‪ ،‬بانک‬ ‫ملی ایران با ‪ 7‬شعبه و یک باجه در شهرهای مختلف‬ ‫امارات فعالیت می‌کند‪ .‬در این دیدار رییس کل بانک‬ ‫مرکزی امارات نیز به اهمیت فعالیت‌های شعب بانک‬ ‫ملی ایران در امارات اش��اره و مقرر کرد مساعدت الزم‬ ‫برای توسعه فعالیت آنها انجام شود‪.‬‬ ‫برگزاری جشنواره بانک دی‬ ‫در دی ماه‬ ‫صندوق اس��ت؛ یکی با فرض اینکه یارانه آن ازس��وی دولت تامین شود‬ ‫که در معاونت برنامه‌ریزی در حال بررسی است و انجام می‌شود که نیاز‬ ‫دارد در بودج��ه مورد توجه قرارگیرد‪ .‬اما مورد دیگر صندوق خوداتکایی‬ ‫است که بانک مسکن پیشنهاد داده و نیازی به تامین مالی دولت ندارد‬ ‫و تنها منتظر کار کارشناسی بانک مرکزی هستیم‪.‬‬ ‫بنابر ای��ن گزارش‪ ،‬با توجه به اظهارات رییس کل بانک مرکزی مبنی‬ ‫بر پیش‌بینی زمان برای قطعی ش��دن تشکیل صندوق پس‌انداز مسکن‬ ‫انتظ��ار می‌رفت که تا پایان مهرم��اه و حداکثر آبان نتیجه نهایی در این‬ ‫رابطه اعالم ش��ود اما اکنون با اتم��ام آذر ماه هنوز در مورد تاخیر ایجاد‬ ‫ش��ده و نبود تصمیم‌گیری شورای پول و اعتبار که می‌تواند تکلیف این‬ ‫طرح را روشن کند‪ ،‬شفاف‌سازی الزم انجام نشده است‪.‬‬ ‫بان��ک دی همزم��ان با ماه ربی��ع‌االول و آغاز فصل‬ ‫زمس��تان جش��نواره دی را در دی‌ماه برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫این جشنواره که ش��امل بخش‌های مختلفی است از‬ ‫چهارشنبه سوم دی‌ماه همزمان با حلول ماه ربیع‌االول‬ ‫در سراسر کش��ور برگزار می‌ش��ود‪ .‬ابراهیم صفرلکی‬ ‫مدیرکل روابط عمومی بانک دی با تش��ریح جزئیات‬ ‫این جش��نواره اظهار کرد‪ :‬با هدف تکریم مشتریان و‬ ‫ایج��اد ارتباط نزدیک‌تر با آنه��ا در دی‌ماه که همنام‬ ‫بانک دی است جش��نواره‌ای برنامه‌ریزی شده که در‬ ‫طول ای��ن ماه برگزار خواهد ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬در این‬ ‫جش��نواره ضمن معرفی محص��والت جدید در بخش‬ ‫س��پرده‌گذاری و تس��هیالت‪ ،‬خدمات نوین بانکداری‬ ‫دی که همگی بر محور بانکداری الکترونیک است نیز‬ ‫به مشتریان و نظام بانکی عرضه خواهد شد‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫بازگشت رونق به‬ ‫بورس در گرو کنترل‬ ‫رفتارهای هیجانی‬ ‫فیروزه عسگری‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫کافی است س��ری به ساختمان تاالر بورس‬ ‫بزنی��م؛ دیگر نیازی نیس��ت که ب��رای افت و‬ ‫خیزه��ای این روزه��ای بازار دالیل��ی را کنار‬ ‫هم بچینی��م زیرا باعث س��ردرگمی بیش��تر‬ ‫سرمایه‌گذاران می‌شود‪.‬‬ ‫تفس��یرهایی از ب��ازار س��رمایه بی��ن افراد‬ ‫می‌چرخد و هرگون��ه تحلیل را بر باد می‌دهد‬ ‫زیرا رفتارهای ناشی از هیجان بین سهامداران‬ ‫موج��ی از نوس��ان روزان��ه را در ب��ازار ایجاد‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫البت��ه فض��ای هیجان��ی ب��ازار گاه��ی هم‬ ‫نوس��ان را برای س��هم‌ها ایجاد می‌کند و این‬ ‫امر اجتناب‌ناپذیر اس��ت اما اگر این هیجانات‬ ‫ریشه‌یابی نش��ود‪ ،‬بازار س��رمایه را با خود به‬ ‫همان جایی می‌کشاند که عده‌ای خواهان آن‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اغلب کارشناس��ان خوش��بین بازار سرمایه‬ ‫اذعان دارند که این روزها بازار احساسی عمل‬ ‫می‌کند‪ ،‬زیرا هم‌اکنون ‪ p/e‬بیش��تر سهم‌ها به‬ ‫ح��دی پایین آمده که بازار نمی‌تواند بیش��تر‬ ‫از ای��ن در کان��ال نزول��ی بماند‪ .‬خب��ر ورود‬ ‫فطانت‌فرد به بورس و اعالم برنامه‌های جدید‬ ‫او نی��ز امی��د را در بازار پراکن��ده می‌کند که‬ ‫اعتماد به بازار برگردد و موجب جلب و جذب‬ ‫ورود س��رمایه‌گذاران شود که این موضوع نیز‬ ‫نشان‌دهنده آن است که نمی‌توان نزول بیشتر‬ ‫از این بازار را متصور شد‪.‬‬ ‫آنها معتقدن��د باید از فرصت‌های پیش‌آمده‬ ‫در بازار س��رمایه اس��تفاده و اق��دام به اصالح‬ ‫پرتف��وی کرد‪ ،‬حتی اگر س��ود بانکی را رقیب‬ ‫اصلی بازار س��رمایه بدانیم‪ ،‬در شرایط فعلی با‬ ‫‪‌p/e‬های پایین موجود‪ ،‬باز هم بازار س��رمایه‬ ‫می‌توان��د محرک خوب��ی ب��رای فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی محسوب شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر تحلیلگرانی هستند که نیمه‬ ‫پر لیوان را می‌بینند و پیکان را به سمت نقش‬ ‫دولت برای گذر از این بحران‌های ایجادشده‪،‬‬ ‫نش��انه می‌گیرند‪ .‬آنها معتقدند ادعای حمایت‬ ‫مس��تقیم دولت از بورس بر اس��اس تجربیات‬ ‫گذشته دارای منطق الزم نیست و حتی قائل‬ ‫ش��دن برخی تخفیف‌ها و مزایای اقتصادی به‬ ‫صنایع بورسی هم در اقتصاد کالن توجیه‌پذیر‬ ‫نیست‪ .‬کاهش جهانی قیمت نفت‪ ،‬مبهم بودن‬ ‫وضعیت پاالیش��گاهی‌ها و اختالف��ات وزارت‬ ‫نفت با تعیین تکلیف شدن این صنعت‪ ،‬شفاف‬ ‫نبودن محاس��به نرخ خوراک پتروش��یمی‌ها‪،‬‬ ‫نحوه محاس��به نرخ به��ره مالکان��ه معادن و‬ ‫هدفمن��دی یارانه‌ه��ا و م��واردی اینچنین��ی‬ ‫باعث ش��ده ت��ا س��رمایه‌گذارانی که س��هام‬ ‫بنیادی را مدنظر ق��رار می‌دهند و قصد ورود‬ ‫به س��رمایه‌گذاری بلندم��دت را دارند در مرز‬ ‫انصراف قرار دهد زیرا تا زمانی که تکلیف این‬ ‫متغیره��ای اقتصادی و موثر بر صنایع در بازار‬ ‫سرمایه روشن نش��ود‪ ،‬بازه زمانی بلندمدت را‬ ‫هم به تعویق می‌اندازد‪.‬‬ ‫ازای��ن‌رو معامله‌گران این ن��وع حمایت‌های‬ ‫دولت��ی که نیاز امروز بازار اس��ت را به صورت‬ ‫واقع��ی درک نمی‌کنند و تنه��ا آن را در حد‬ ‫ح��رف می‌بینن��د‪ .‬تا زمان��ی که ای��ن قول‌ها‬ ‫ب��ه واقعیت نرس��د‪ ،‬نمی‌توان باع��ث تحریک‬ ‫جدی تقاضا در بازار س��رمایه ش��د زیرا همه‬ ‫اخبار منفی یک س��ال گذش��ته‪ ،‬تاثیر خود را‬ ‫بر بورس گذاشته اس��ت و دیگر خبری وجود‬ ‫ندارد که بخواهد این‌گونه بازار را آش��فته‌حال‬ ‫کند بنابراین تنها راه ممکن برای عبور از این‬ ‫وضعیت‪ ،‬حمایت‌های عملی دولت را می‌طلبد‪.‬‬ ‫در چنی��ن وضعیت��ی ب��ه نظ��ر می‌رس��د‬ ‫ک��ه س��کوت بهتری��ن رفت��ار اس��ت‪ ،‬همان‬ ‫کاری ک��ه تع��دادی از تحلیلگ��ران ب��ازار‬ ‫پیش گرفته‌اند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر باید از اف��رادی که در حال‬ ‫ش��ایعه‌پراکنی در بازار هستند نیز دوری کرد‪.‬‬ ‫در ح��ال حاضر هیچ فردی منکر نوس��ان در‬ ‫بازار س��رمایه نیس��ت اما این ن��وع رفتارهای‬ ‫هیجان��ی که به‌تازگی در بازار توس��ط عده‌ای‬ ‫ش��کل گرفته‪ ،‬تنه��ا باعث ترس بیش��تر بین‬ ‫س��هامداران خرد و کمترمطلع شده و عده‌ای‬ ‫سفته‌باز سودجو را ثروتمند خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫در نخستین روزهای زمستان سکاندار جدید سازمان بورس‬ ‫پای درد دل سهامداران نشست‬ ‫بورس‬ ‫‪economy@smtnews.ir‬‬ ‫بازارسرمایهگرمشد‬ ‫گروه اقتصاد‪ :‬در نخس��تین روز از معامالت بورس در‬ ‫فصل زمستان‪ ،‬بازار سرمایه گرم شد‪ .‬رشد ‪ ۵۵۶‬واحدی‬ ‫ش��اخص بورس در معامالت روز دوش��نبه اگرچه تنها‬ ‫‪۴‬درصد از زیان‌های چند ‪۱۰‬درصدی سرمایه‌گذاران را‬ ‫جبران کرد اما توانست در فصل سرد سال لبخند گرمی‬ ‫را بر لبان سهامداران بنشاند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از تاالر حافظ‪ ،‬حضور رییس جدید‬ ‫س��ازمان بورس در این تاالر‪ ،‬در معامالت روز دوش��نبه‬ ‫امید را برای رس��یدن به روزهای روش��ن بیش از پیش‬ ‫افزایش داد‪ ،‬چراکه از دی ماه س��ال گذشته تا به امروز‬ ‫سهامداران شاهد روزهای بسیار سختی بودند‪.‬‬ ‫روز دوش��نبه‪ ،‬فطانت‌فرد در ت��االر حافظ حرف‌های‬ ‫زیادی برای گفتن داش��ت‪ .‬سهامداران و کارگزاران هم‬ ‫درددل‌ه��ای فراوانی با وی داش��تند و ش��اخص بورس‬ ‫هم نش��ان داد که اگر آگاهانه با آن رفتار شود‪ ،‬روندی‬ ‫منطقی از خود نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫در روند صع��ودی بازار در هفته جاری که نوید آن از‬ ‫روز ش��نبه به سهامداران داده شده بود‪ ،‬عوامل مختلف‬ ‫داخلی و خارجی تاثیرگذار بود که از آن جمله می‌توان‬ ‫به مس��ائلی مانن��د در پیش رو بودن گ��زارش عملکرد‬ ‫‪۹‬ماهه شرکت‌های فعال در بازار سرمایه‪ ،‬افزایش نسبی‬ ‫قیمت نفت‪ ،‬احتمال کاهش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها‬ ‫در بودجه ‪ ۹۴‬و وعده رییس جدید سازمان بورس برای‬ ‫حل مشکالت بازار سرمایه اشاره کرد‪.‬‬ ‫اهال��ی ت��االر بر ای��ن باورند که ش��اید با بازگش��ت‬ ‫س��رمایه‌گذاران پس از تعطیالت و مش��خص‌تر ش��دن‬ ‫برنامه‌های دولت برای سال ‪ ۹۴‬؛ در هفته آینده‪ ،‬شاهد‬ ‫روند افزایشی شاخص کل باشیم‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار روز دوش��نبه‪،‬‬ ‫در بازدیدی س��رزده به میان حاضران تاالر بورس رفت‬ ‫و از نزدی��ک در جری��ان دغدغه برخی از س��هامداران‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ .‬در جریان ای��ن بازدید‪ ،‬س��هامداران در‬ ‫گفت‌وگو با محمد فطانت‌فرد‪ ،‬مس��ائلی مانند ابهامات‬ ‫شرکت‌های پاالیشی که باعث توقف طوالنی‌‌مدت نماد‬ ‫این شرکت‌ها ش��ده اس��ت‪ ،‬برخی ابهامات در صنعت‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬لزوم نظارت بیشتر بر شرکت‌های بورسی‬ ‫و برخ��ورد با تخلفات برخی ش��رکت‌ها‪ ،‬حضور فعال‌تر‬ ‫شرکت‌های حقوقی در بازار‪ ،‬انتشار شاخص‌های بیشتر‬ ‫به منظ��ور افزایش قدرت تصمیم‌گیری س��هامداران و‬ ‫ضرورت اتخاذ راهکارهایی برای ثبات بیش��تر در بازار‬ ‫سهام را مطرح کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم‌انتظاری پاالیشگاهی‌ها‬ ‫در جریان این بازدید سهامداران به مشکالت صنعت‬ ‫زیر ذره‌بین‬ ‫پاالیش��ی تاکید کردند و از رییس س��ازمان خواس��تار‬ ‫رایزن��ی برای حل مش��کالت ای��ن صنع��ت اثرگذار و‬ ‫بازگشایی نمادهای آن در بورس شدند‪.‬‬ ‫نماد شرکت‌های پاالیشی به دلیل اختالف با شرکت‬ ‫پاالی��ش و پخش بر س��ر ن��رخ خ��وراک و ابهامات در‬ ‫صورت‌های مالی به واسطه طرح کیفی‌سازی سال ‪93‬‬ ‫در بورس متوقف اس��ت و توقف ای��ن نمادها اکنون به‬ ‫‪7‬ماه رس��یده اس��ت‪ .‬هم‌اکنون در صنعت پاالیشگاهی‬ ‫سهامداران زیادی س��رمایه‌گذاری کرده‌اند که با توقف‬ ‫نماد معامالتی در بورس امکان خرید و فروش ندارند‪.‬‬ ‫عالوه بر این سهامداران خواستار بهبود وضعیت نرخ‬ ‫سود سپرده‌های بانکی و ایجاد رقابت سالم میان نظام‬ ‫بانکی و بازار س��رمایه ش��دند‪ ،‬به‌طوری که انحصار در‬ ‫نحوه تعیین نرخ س��ود بانکی منجر به خروج نقدینگی‬ ‫از ب��ورس به س��مت بانک‌ه��ا نش��ود‪.‬تعیین منصفانه‬ ‫نرخ خوراک ش��رکت‌های پتروش��یمی‌ها یکی دیگر از‬ ‫درخواس��ت‌های س��هامداران و مردم بود‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫سرمایه‌گذاری در این صنعت جذاب باشد‪.‬‬ ‫سال گذش��ته نرخ خوراک ش��رکت‌های پتروشیمی‬ ‫ب��ا افزای��ش ح��دود ‪ 5‬برابری به ‪ 13‬س��نت رس��ید و‬ ‫س��هامداران عمده اجرای طرح‌های توس��عه‌ای در این‬ ‫صنع��ت را مس��تلزم ایجاد مش��وق‌های الزم و تحمیل‬ ‫نکردن هزینه‌های اضافی به این صنعت می‌دانند‪.‬‬ ‫در این مورد بس��یاری از کارشناس��ان نفتی‪ ،‬تعیین‬ ‫فرمول بلندمدت برای خوراک پتروشیمی‌ها را بهترین‬ ‫راه‌حل برای ایجاد چش��م‌انداز روش��ن در این صنعت‬ ‫عن��وان می‌کنند‪ ،‬چ��را که در این ص��ورت با تغییرات‬ ‫قیمت‌های جهانی این شرکت‌ها متضرر نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹درخواست‌های معدنی‬ ‫همچنین رایزنی ب��رای افزایش نیافتن بهره مالکانه‬ ‫با وجود کاهش ش��دید قیمت جهانی س��نگ‌آهن از‬ ‫جمله دیگر درخواس��ت س��هامداران از رییس جدید‬ ‫سازمان بود‪ .‬کارشناسان بازار سرمایه هم پیش از این‬ ‫درخواس��ت کرده بودند که رییس سازمان بورس برای‬ ‫بهبود وضعیت تصمیم‌گیری در جلسات شورای پول و‬ ‫اعتبار و شورای اقتصاد ش��رکت کند تا مشکالت بازار‬ ‫را برای مسئوالن تصمیم‌گیر به درستی منعکس کند‪.‬‬ ‫نح��وه توق��ف و بازگش��ایی نماده��ا‪ ،‬ش��فافیت و‬ ‫اطالع‌رسانی شرکت‌ها‪ ،‬برخورد با شرکت‌های متخلف‪،‬‬ ‫کارم��زد معام�لات آنالین‌ه��ا‪ ،‬لزوم حمای��ت دولت از‬ ‫ی و نحوه عرضه‬ ‫بورس و حضور فعال شرکت‌های حقوق ‌‬ ‫اولیه ش��رکت‌ها از دیگر مش��کالت و درخواس��ت‌های‬ ‫سهامداران از رییس بورس بود‪.‬‬ ‫فطانت‌فرد پس از این بازدید که حدود یک س��اعت‬ ‫به طول انجامید‪ ،‬در جلس��ه‌ای با حضور مدیران ارشد‬ ‫سازمان و ش��رکت بورس‪ ،‬درخصوص آخرین وضعیت‬ ‫بازار س��هام و دغدغه‌های موجود در ب��ازار‪ ،‬به بحث و‬ ‫تبادل نظر پرداختند‪.‬‬ ‫رییس جدید س��ازمان بورس در جم��ع مدیران این‬ ‫س��ازمان‪ ،‬پیگیری جدی مش��کالت صنای��ع را اولویت‬ ‫برنامه‌ها اعالم کرد و گفت‪ :‬رویکرد دولت در قبال بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬مثبت و حمایتی است‪.‬‬ ‫وی در این نشست‪ ،‬با بیان اینکه باید مسئولیت‌های‬ ‫بیش��تری در حوزه بازار سهام به شرکت بورس واگذار‬ ‫ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اعتقاد دارم اگر تفویض اختیار شود‪،‬‬ ‫حجم کارهای بیشتری در بازار انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫فطانت‌ف��رد با بی��ان اینکه انتظار از بورس باالس��ت‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬بازار س��هام در یک س��ال اخیر‪ ،‬با مشکالت‬ ‫متعددی روبه‌رو بوده و در مجموع‪ ،‬وضیعت مناس��بی‬ ‫نداش��ته اس��ت که باید با همفکری و هم��کاری‪ ،‬این‬ ‫وضیعت را بهبود دهیــم‪.‬‬ ‫وی در این دیدار‪ ،‬با بیان اینکه امروز‪ ،‬بازار س��رمایه‬ ‫ع�لاوه بر اثرپذیری از ش��رایط کلی حاک��م بر اقتصاد‪،‬‬ ‫از برخی ابهامات و مش��کالت در صنایع کلیدی مانند‬ ‫صنایع پاالیش��ی‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬معدن و بانکداری رنج‬ ‫می‌برد‪ ،‬افزود‪ :‬بر همین اس��اس تالش خواهد شد تا در‬ ‫کوتاه‌مدت‪ ،‬این موض��وع به صورت جدی پیگیری و با‬ ‫رعایت دغدغه‌های سرمایه‌گذاران تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫فطان��ت فرد اظهار کرد‪ :‬عالوه بر اقدامات کوتاه‌مدت‪،‬‬ ‫رویکرد بلندمدت س��ازمان مبنی بر شتاب‌بخش��ی به‬ ‫روند توس��عه بازار سرمایه در زمینه ارتقای جایگاه این‬ ‫بازار در نظام اقتصادی‪ ،‬به صورت جدی در دس��تورکار‬ ‫قرار دارد و برنامه‌های مشخصی نیز در این حوزه وجود‬ ‫دارد ک��ه در آین��ده نزدیک‪ ،‬به صورت رس��می اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رونق در انتظار تاالر شیشه‌ای‬ ‫گ�روه اقتص�اد ـ بازار س��رمایه نخس��تین روز‬ ‫زمس��تان را به گرمی آغاز ک��رد‪ .‬اگرچه وضعیت‬ ‫کنون��ی بازار س��رمایه مناس��ب نیس��ت و قیمت‬ ‫س��هام اغلب ش��رکت‌ها با افت بهای قابل‌توجهی‬ ‫همراه ش��ده‪ ،‬اما به نظر می‌رس��د بسترهای الزم‬ ‫برای حرکت بورس در مس��یر رش��د فراهم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬معامالت هفته ج��اری در حالی با حمایت‬ ‫س��هامداران و افزایش نس��بی تقاض��ا برای خرید‬ ‫س��هام همراه بود که انتظار می‌رف��ت با توجه به‬ ‫روند کلی بورس و تعطیالت‪ ،‬ش��اهد تداوم افت قیمتی س��هام ش��رکت‌ها باشیم‪.‬‬ ‫برخی از کارشناس��ان معتقدند که روزهای خزان بازار سرمایه تمام شده و باید با‬ ‫روی کار آمدن رییس جدید این سازمان منتظر روزهای بهتری باشیم‪ .‬اما برخی‬ ‫دیگ��ر عقیده دارند تاالر حافظ نیازمند یاری دولت اس��ت تا با اتخاذ راهکارهایی‬ ‫رونق را به بورس بازگرداند‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به آمار‬ ‫‹ ‹خواسته‌های مدیران‬ ‫از تاالر حافظ در معامالت روز دوش��نبه‪ ،‬سرمایه‌گذاران بیش‬ ‫به گزارش‬ ‫از ‪ 731‬میلیون برگه و حق تقدم در بازار دس��ت به‌دس��ت کردند که ارزش این‬ ‫مبادالت بیش از یک هزار و ‪ 884‬میلیارد ریال بود و در ‪ 43‬هزار نوبت معامالتی‬ ‫انج��ام ش��د‪ .‬در میان ‪ ۳۹‬صنعت حاض��ر در بورس تهران‪ ،‬گ��روه کانه‌های فلزی‬ ‫توانست با بیشترین حجم و ارزش معامالت در صدر برترین گروه‌های صنعت قرار‬ ‫گیرد و پس از آن گروه مالی و گروه‌ خودرو در جایگاه‌های بعدی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫در ای��ن روز ش��اخص کل افزایش یاف��ت و با ‪ 556‬واحد افزای��ش‪ ،‬به عدد ‪70‬‬ ‫هزار و ‪ 94‬رس��ید‪ .‬در این بازار نمادهای بانک ملت‪ ،‬س‪.‬نفت و گاز و پتروش��یمی‬ ‫تامین‪ ،‬بانک صادرات ایران‪ ،‬پتروشیمی پردیس‪ ،‬توسعه معادن و فلزات‪ ،‬گسترش‬ ‫نفت و گاز پارس��یان و گروه مپنا بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند‪.‬‬ ‫همچنین در این روز نمادهای تولید مواد اولیه و الیاف مصنوعی‪ ،‬ایران ترانس��فو‪،‬‬ ‫کنترل خوردگی تکین‌کو‪ ،‬ذغال س��نگ طبس‪ ،‬سرمایه‌گذاری سپه‪ ،‬تولید محور‬ ‫خودرو‪ ،‬ایران یاس��اتایرورابر بیش��ترین افزایش قیمت را تجربه کردند‪ .‬بیشترین‬ ‫کاهش قیمت نیز در روز دوشنبه متعلق به نمادهای نوسازی و ساختمان تهران‪،‬‬ ‫ماشین‌س��ازی اراک‪ ،‬شهد‪ ،‬بیس��کویت گرجی‪ ،‬سرمایه‌گذاری س��اختمان ایران‪،‬‬ ‫افس��ت و مارگارین بود و این نماده��ا در انتهای‬ ‫جدول معامالت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین در این روز سرمایه‌گذاران طوالنی‌ترین‬ ‫صف‌های خرید را برای نمادهای ایران ترانس��فو‪،‬‬ ‫بیمه آس��یا‪ ،‬ای��ران خودرو‪ ،‬پتروش��یمی پردیس‪،‬‬ ‫زامیاد‪ ،‬لیزینگ رایان سایپا و سرمایه‌گذاری سپه‬ ‫تشکیل دادند‪.‬‬ ‫در مقابل نمادهای توریس��تی و رفاهی آبادگران‬ ‫ای��ران‪ ،‬مع��دن و صنعتی گل‌گهر‪ ،‬ماشین‌س��ازی‬ ‫اراک‪ ،‬فوالد امیرکبیر کاش��ان‪ ،‬س��رمایه‌گذاری توس��عه ملی‪ ،‬تراکتورسازی ایران‬ ‫و نوس��ازی و ساختمان تهران با س��نگین‌ترین صف‌های فروش به کار خود پایان‬ ‫دادند‪ .‬گفتنی اس��ت روز دوشنبه توس��عه معادن و فلزات با معامله ‪ 164‬میلیون‬ ‫س��هم به ارزش ‪ 385‬میلیارد ریال‪ ،‬در صدر حجم و ارزش معامالت قرار گرفت و‬ ‫پس از آن‪ ،‬معامله بلوکی س��یمان سپاهان با معامله ‪ 148‬میلیون سهم به ارزش‬ ‫‪ 342‬میلیارد ریال در جایگاه دوم قرار گرفت‪.‬‬ ‫شاخص فرابورس نیز در نخستین روز زمستان با رشد ‪ 1/4‬درصدی مواجه شد‬ ‫و در سیستم معامالت عدد ‪ 808/7‬واحد را ثبت کرد‪.‬‬ ‫روز دوش��نبه س��هامداران ‪ 173‬میلی��ون اوراق را بال��غ ب��ر ‪ 928‬میلیارد ریال‬ ‫دس��ت به دست کردند‪ .‬این در حالی است که نمادهای پترول‪ ،‬مارون و وگردش‬ ‫بیشترین تاثیر را در باال رفتن شاخص داشتند‪.‬‬ ‫در همی��ن میان‪ ،‬بیش��ترین ارزش معامالت ب��ه گروه س��رمایه‌گذاری میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬حق‌تقدم بانک گردشگری و پتروشیمی خراسان تعلق داشت‪.‬‬ ‫همچنین ش��رکت‌های سرمایه‌گذاری مس��کن‪ ،‬توکاریل‪ ،‬سرمایه‌گذاری توسعه‬ ‫و عمران اس��تان کرمان‪ ،‬صنایع غذایی مینو‪ ،‬قند ش��یروان‪ ،‬بیمه دی و مهندسی‬ ‫س��اختمان تاسیسات راه‌آهن از بیشترین رش��د قیمت برخوردار شدند‪ .‬افزون بر‬ ‫این‪ ،‬اوراق اجاره رایتل و سپهر در بازار ابزارهای نوین مالی هر کدام به ترتیب با‬ ‫داد و ستد ‪ 105‬هزار و ‪ 150‬ورقه و ‪ 20‬هزار و ‪ 30‬ورقه بیشترین حجم معامالت‬ ‫را کس��ب کردند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬بازار تسهیالت مس��کن بین ‪ 0/05‬تا ‪ 1/5‬درصد‬ ‫کاهش قیمت داش��ت و هر برگه تسهیالت مس��کن بهمن‪ 90‬با بیشترین افت به‬ ‫نرخ ‪ 795‬هزار و ‪ 58‬ریال کاهش یافت‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان بورس تعامل مس��تمر ب��ا ذی‌نفعان‬ ‫بازار س��رمایه و نیز نهادهای تصمیم‌گیر در بدنه دولت‬ ‫و مجل��س را از راهبرده��ای محوری س��ازمان بورس‬ ‫برش��مرد و تصری��ح کرد‪ :‬رویکرد دول��ت در قبال بازار‬ ‫س��رمایه‪ ،‬رویکردی مثبت‪ ،‬حمایتی و در جهت بهبود‬ ‫اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار است‪.‬‬ ‫فطانت‌ف��رد در همی��ن رابط��ه افزود‪ :‬دول��ت اعتقاد‬ ‫ج��دی دارد‪ ،‬باید نق��ش بازار س��رمایه در تامین مالی‬ ‫افزای��ش یابد و این موضوع‪ ،‬یعنی تقوی��ت بازار اولیه‪،‬‬ ‫جز از طریق تقویت بازار ثانویه امکانپذیر نیست و بازار‬ ‫ثانویه نیز زمانی تقویت خواهد شد که با حداقل کردن‬ ‫ریس��ک بازار‪ ،‬به‌ویژه ریسک‌های سیستماتیک‪ ،‬انگیزه‬ ‫الزم برای س��رمایه‌گذاران‪ ،‬اعم از حقوقی و حقیقی به‬ ‫منظور ورود در بورس ایجاد ش��ود‪ ،‬از این‌رو همه آنچه‬ ‫که از سوی دولت محترم و سایر نهادهای تصمیم‌گیر‪،‬‬ ‫در زمین��ه تحقق این مهم باید انجام ش��ود‪ ،‬به صورت‬ ‫عملیاتی و با جدیت پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان بورس با اشاره به اینکه خوشبختانه‬ ‫سرمایه انس��انی متخصص در مجموعه سازمان بورس‬ ‫و س��ایر ارکان و نهادهای فعال در بازار سرمایه حضور‬ ‫دارند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬امیدوارم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های‬ ‫ارزنده موجود در بدنه بازار سرمایه و حمایت عملیاتی‬ ‫نهادهای اثرگذار بر بازار‪ ،‬شاهد بهبود مستمر روند بازار‬ ‫سرمایه در آینده باشیم‪.‬‬ ‫در این جلسه‪ ،‬همچنین مدیران ارشد شرکت بورس‬ ‫و س��ازمان به بیان دیدگاه‌های خ��ود درخصوص بازار‬ ‫س��هام پرداختند‪ .‬بهره‌گیری از ابزارها و س��ازوکارهای‬ ‫متنوع مدیریت ریس��ک با ه��دف افزایش جذابیت در‬ ‫بازار‪ ،‬امکان‌س��نجی انتش��ار ش��اخص‌های بیش��تر در‬ ‫ب��ازار به منظور افزایش ق��درت تحلیل و تصمیم‌گیری‬ ‫س��هامداران‪ ،‬ضرورت توسعه فرهنگ س��رمایه‌گذاری‬ ‫در بازار س��هام‪ ،‬از موضوعاتی بود که در این نشس��ت‪،‬‬ ‫پیرامون آنها بحث و تبادل‌نظر شد‪.‬‬ ‫انتشارپیش‌بینی‌های‪۹۴‬‬ ‫مدیریتسرمایه‌گذاریامید‬ ‫شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید نخستین‬ ‫پیش‌بینی درآمد هر س��هم سال مالی ‪ ۹۴‬را با‬ ‫س��رمایه‪ ۳۰‬هزار میلیارد ریال مبلغ ‪ ۵۳۴‬ریال‬ ‫اعالم کرده اس��ت‪« .‬وامید» پیش‌بینی سود هر‬ ‫س��هم سال مالی منتهی به ‪ ۳۰‬دی‌ماه ‪ ۹۳‬را با‬ ‫سرمایه ‪۲۰‬هزار میلیارد ریال مبلغ ‪ ۷۵۶‬ریال‪،‬‬ ‫در دی‌ماه ‪ ۹۲‬به‌صورت حسابرس��ی شده مبلغ‬ ‫‪ ۷۵۴‬ریال‪ ،‬در خردادماه ‪ ۹۳‬مبلغ ‪ ۸۰۱‬ریال و‬ ‫در مردادم��اه ‪ ۹۳‬مبلغ ‪ ۸۳۶‬ریال و مهرماه ‪۹۳‬‬ ‫مبل��غ ‪ ۸۸۸‬ریال و با س��رمایه ‪۳۰‬هزار میلیارد‬ ‫ری��ال مبلغ ‪ ۵۹۲‬ری��ال و در آبان‌ماه ‪ ۹۳‬مبلغ‬ ‫‪ ۵۹۵‬ریال اعالم کرده است‪.‬‬ ‫کاهش‪۷‬درصدیپیش‌بینی‬ ‫سود هر سهم «شیران»‬ ‫شرکت سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران‬ ‫پیش‌بینی درآمد هر س��هم س��ال مالی ‪ ۹۴‬را‬ ‫مع��ادل ‪ ۱۶۰۳‬ریال اعالم کرده اس��ت که در‬ ‫مقایس��ه با پیش‌بینی س��ال مالی قبل معادل‬ ‫‪ ۷‬درصد کاهش داشت‪ .‬این شرکت پیش‌بینی‬ ‫درآمد هر س��هم س��ال مالی ‪ ۹۴‬را با س��رمایه‬ ‫‪2‬ه��زار و ‪ ۳۱۴‬میلی��ارد و ‪ ۴۹۴‬میلی��ون ریال‬ ‫در آبان و دی‌م��اه ‪ ۹۳‬مبلغ ‪ ۱۶۰۳‬ریال اعالم‬ ‫کرده اس��ت که در مقایس��ه با پیش‌بینی سال‬ ‫مالی قبل معادل ‪۷‬درصد کاهش یافت‪ .‬شرکت‬ ‫سرمایه‌گذاری صنایع شیمیایی ایران همچنین‬ ‫پیش‌بینی تلفیقی گروه برای سال مالی ‪ ۹۴‬را‬ ‫با س��رمایه ‪2‬هزار و ‪۳۱۴‬میلیارد و ‪۴۹۴‬میلیون‬ ‫ریال معادل ‪ ۱۶۵۶‬ریال اعالم کرده است‪.‬‬
‫اقتصاد هنر‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫‪21‬‬ ‫گفت‌وگو با مدیر اداره تئاتر درباره وضعیت اقتصاد نمایش‬ ‫س�پیده س�حر ـ گ�روه گ�زارش‪ :‬مری��م‬ ‫معترف‪ ،‬مدیر اداره تئاتر‪ ،‬متولد س��ال ‪1324‬‬ ‫است‪ .‬وی فارغ‌التحصیل کارشناسی بازیگری‬ ‫و کارگردان��ی از دانش��کده هنره��ای زیبای‬ ‫دانش��گاه تهران و دارنده مدرک کارشناس��ی‬ ‫ارشد زیبایی‌شناسی از دانشگاه سوربن فرانسه‬ ‫است‪ .‬او فعالیت در تلویزیون را از سال ‪1351‬‬ ‫به عن��وان تهیه‌کننده در واحد نمایش تجربه‬ ‫ک��رد‪ .‬بازی در تئاتر را از س��ال ‪ 1347‬و بازی‬ ‫در سینما را از سال ‪ 1364‬با فیلم «آن سوی‬ ‫م��ه» کاری از منوچهر عس��گری نس��ب آغاز‬ ‫ک��رد‪ .‬معترف عالوه بر اینک��ه پیگیر وضعیت‬ ‫اداره تئات��ر و فعالیت‌های تئاتر و نمایش‌های‬ ‫دانشجویان در س��اختمان موقت تئاتر تهران‬ ‫اس��ت‪ ،‬ب��رای کارگردانی تئاتر خ��ود در تاالر‬ ‫سنگلج برای پنجشنبه ‪ 4‬دی ماه جاری آماده‬ ‫ب��ا او را درباره‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬گفت وگوی‬ ‫وضعیت اقتصاد تئاتر می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €فک�ر می‌کن�م اداره تئات�ر کم�اکان‬ ‫در بالتکلیف�ی به س�ر می‌ب�رد و هنوز از‬ ‫بازسازی آن خبر تازه‌ای نشنیده‌ایم‪...‬‬ ‫ق��رار ب��ود اداره تئات��ر در مدت یک س��ال‬ ‫بازس��ازی شود و بعد از آن همه به اداره تئاتر‬ ‫برگردی��م اما ت��ا به حال ‪ 4‬س��ال از آن زمان‬ ‫گذش��ته اس��ت و ما همچنان در س��اختمان‬ ‫جدید هس��تیم‪ .‬تعدادی از مس��ئوالن آمدند‬ ‫و پیگیری‌‌های��ی هم انجام دادن��د تا تغییری‬ ‫حاصل شود ولی تا االن اتفاقی نیفتاده و هنوز‬ ‫منتظر نتیجه کار هستیم‪.‬‬ ‫€ €س�اختمانی که در حال حاضر در آن‬ ‫مشغول به‌کار هستید‪ ،‬چه شرایطی دارد؟‬ ‫اینج��ا پیش از این مدرس��ه ب��ود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫پالتوهای آن برای تمرین تئاتر مناسب نیست‬ ‫و محیط مناس��بی برای فعالیت‌های نمایشی‬ ‫به ش��مار نمی‌رود اما در تالش هستیم به هر‬ ‫نح��وی که ممکن اس��ت اینجا را س��ر پا نگه‬ ‫داری��م تا ان‌ش��اء‌اهلل اداره تئات��ر هرچه زودتر‬ ‫ساخته شود و ما برگردیم‪.‬‬ ‫€ €تعمیرات س�اختمان قدیمی تئاتر تا‬ ‫چه مرحله‌ای پیش رفته است؟‬ ‫این س��اختمان که عمر ‪ 45‬س��اله دارد‪ ،‬در‬ ‫ابتدا چند واحد مسکونی بود و برای آنکه قابل‬ ‫استفاده شود‪ ،‬چند س��ال پیش چند دیوار از‬ ‫دیواره��ای س��اختمان را برداش��تند تا امکان‬ ‫تعمیر و استفاده بهتر از آن فراهم شود‪ .‬ولی با‬ ‫وجود این کارها و با گذشت سال‌ها‪ ،‬ساختمان‬ ‫فرسوده شد‪ .‬به طوری که وقتی بچه‌ها تمرین‬ ‫می‌کردن��د‪ ،‬می‌‌لرزید‪ .‬ی��ک متخصص هم از‬ ‫طرف شهرداری آنجا را دید و گفت که با یک‬ ‫زلزل��ه ‪ 3 ،2‬ریش��تری فرو می‌ری��زد‪ .‬بعد از‬ ‫آن صحب��ت کردیم که به‌طور موقت اینجایی‬ ‫که مس��تقر هستیم را بگیریم تا آن ساختمان‬ ‫خراب و دوباره ساخته شود‪.‬‬ ‫€ €پ�س درب�اره بازس�ازی اداره تئات�ر‬ ‫و اقدام�ات الزم در ای�ن زمین�ه بای�د از‬ ‫مسئوالن پرسید؟‬ ‫بله‪ ،‬واقعا باید به ش��کل پیگیرانه سوال کرد‪.‬‬ ‫در حالی که برای س��امان یافتن س��اختمان‬ ‫قدیمی تئاتر بودجه آنچنانی هم نیاز نیس��ت‪.‬‬ ‫حداکثر با ‪ 3‬میلیارد تومان درس��ت می‌شود‪.‬‬ ‫در صورت��ی که بخواهند س��اختمانی بس��یار‬ ‫شیک درست کنند‪ ،‬به ‪4‬میلیارد تومان بودجه‬ ‫نیاز اس��ت‪ .‬اما در حال حاضر وجود پالتوهای‬ ‫تمرین در س��اختمان تئاتر مهم‌ت��ر از مدرن‬ ‫بودن آن است‪.‬‬ ‫€ €این اداره از س�ال‌های دور قلب تئاتر‬ ‫کشور است‪...‬‬ ‫بل��ه‪ .‬به هر حال ی��ک مرکز قدیمی هنری‬ ‫اس��ت که بس��یاری از بزرگان تئات��ر ایران از‬ ‫این ساختمان برخاسته‌اند‪ ،‬سال‌های سال در‬ ‫آنجا بودند و برای اهالی تئاتر خاطره فراموش‬ ‫نش��دنی به شمار می‌رود‪ .‬به همین دلیل همه‬ ‫منتظریم تا ببینیم این س��اختمان چه زمانی‬ ‫احیا می‌‌شود‪.‬‬ ‫€ €دانش�جویان در پالتوه�ای همی�ن‬ ‫س�اختمان تمرین‌ه�ای خ�ود را انج�ام‬ ‫می‌دهند؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬ام��ا همان‌طور ک��ه گفت��م پالتوهای‬ ‫اینجا مناس��ب نیست‪ .‬مثال چهارگوش نیست‬ ‫و چون پیش از این مدرس��ه ب��وده‪ ،‬اتاق‌های‬ ‫باریک و دراز دارد‪ .‬در حالی که سالن مناسب‬ ‫باید عرض و طول مناس��بی داش��ته باشد‪ .‬در‬ ‫حال حاضر هم ‪ 4‬یا ‪ 5‬پالتو به جش��نواره فجر‬ ‫اختصاص دارد و با محدودیت جایی که ایجاد‬ ‫می‌شود‪ ،‬بچه‌ها مجبورند هر یک روز در میان‬ ‫‪ 4‬س��اعت تمرین کنند که زم��ان کافی برای‬ ‫آماده شدن آنها به حساب نمی‌آید‪.‬‬ ‫€ €ب�ه ظاه�ر مکان‌ه�ای اج�رای‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫ه��ر روز در خانه نمایش یک اجرا داریم که‬ ‫ساعت ‪ 18:30‬برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫€ €ج�دای از پالتوه�ا و خانه نمایش چه‬ ‫فعالیت‌ه�ای دیگری در اداره تئاتر انجام‬ ‫می‌شود؟‬ ‫بخش‌های اداری آن است که هماهنگی‌های‬ ‫الزم را برای محل‌های تمرین انجام می‌دهند‬ ‫و بخش روابط عمومی است که خبر رسانی و‬ ‫گرفتن خبره��ای مربوط به تئاتر به عهده‌اش‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €مدتی است که مقوله اقتصاد هنر در‬ ‫جامعه هنری م�ا راه پیدا کرده به طوری‬ ‫که تاثیر این نوع از اقتصاد در ‪ 3 ،2‬سال‬ ‫اخی�ر در تابلوه�ای نقاش�ی و فیلم‌های‬ ‫س�ینمایی بارها قاب�ل مش�اهده بوده و‬ ‫هس�ت‪ .‬ب�ه نظر ش�ما این مقول�ه چقدر‬ ‫€ €حقوق�ی که ی�ک بازیگ�ر تئات�ر دریاف�ت می‌کند از‬ ‫دستمزد بازیگر سینما بسیار کمتر است‪...‬‬ ‫بله و گاهی در مقایسه به یک صدم آن هم نمی‌رسد‪ .‬به هرحال‬ ‫آنه��ا برای تمام س��ال‪ ،‬اجرای تئاتر ندارند و ناچار می‌ش��وند که‬ ‫کار دیگ��ری را در کنار تئاتر انجام دهند تا مخارج زندگی‌ش��ان‬ ‫را بپردازند‪ .‬برای مثال به پیش��نهاد فیلم تلویزیونی پاسخ مثبت‬ ‫دهند و مجبور به بازی در هر نقش��ی ش��وند‪ .‬ب��رای همین هم‬ ‫اس��ت که برای تئاتر یک گروه ثابت تش��کیل نمی‌شود‪ .‬گروهی‬ ‫را به زحمت جمع می‌کنید و با آنها تمرین را ش��روع می‌کنید و‬ ‫زمانی که وقت اجرا می‌رس��د‪ ،‬باید برای گرفتن سالن گاهی یک‬ ‫یا دو س��ال صبر کنید‪ .‬در این فاصل��ه زمانی گروه که نمی‌تواند‬ ‫بیکار بماند و زمانی که نوبت س��الن ش��ما رسیده‪ ،‬می‌بینید که‬ ‫دانشجویانی که در اینجا تمرین می‌کنند‬ ‫متفاوت است‪...‬‬ ‫بل��ه‪ ،‬هرکدام فرق می‌کن��د‪ .‬مکان اجراهای‬ ‫جشنواره در جدول‌های مخصوص نمایش‌های‬ ‫جشنواره آمده است‪ .‬اجراهای عمومی هم در‬ ‫سالن‌هایی که زیر نظر مرکز هنرهای نمایشی‬ ‫اس��ت‪ ،‬انجام می‌ش��ود‪ .‬مثل تئاتر شهر و تاالر‬ ‫هنر و‪ ...‬در اینجا هم س��الن کوچکی درس��ت‬ ‫کردیم که خان��ه نمایش نام دارد و در افتتاح‬ ‫آن آقای��ان انتظامی‪ ،‬داوود رش��یدی و عباس‬ ‫جوانم��رد هم حضور داش��تند‪ .‬قب�لا هم در‬ ‫س��اختمان قدیمی تئاتر چنین س��النی را با‬ ‫همین نام داش��تیم که عب��اس جوانمرد برپا‬ ‫ک��رده بود و حدود ‪ 50 ،40‬صندلی در آن جا‬ ‫می‌شد‪.‬‬ ‫€ €هزینه‌های�ی ک�ه در اینج�ا ص�رف‬ ‫می‌شود بر عهده مرکز اداره کل هنرهای‬ ‫نمایشی است؟‬ ‫بله و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪.‬‬ ‫€ €گروه‌ه�ای آزاد ه�م در اینج�ا تئاتر‬ ‫تمرین می‌کنند؟‬ ‫خیر‪ .‬بیش��تر کس��انی ک��ه در اینجا تمرین‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬از طرف جش��نواره یا س��الن‌هایی‬ ‫که زیر نظر مرکز هنرهای نمایش��ی هس��تند‬ ‫به اداره معرفی می‌شوند‪ .‬اینجا برای بچه‌هایی‬ ‫که برای جشنواره‌ها تمرین می‌کنند پالتو کم‬ ‫داریم چه برسد به اینکه بخواهیم به شکل آزاد‬ ‫هم عضو بپذیریم‪.‬‬ ‫€ €وضعیت اج�را در خانه نمایش چطور‬ ‫است؟‬ ‫بچه‌های بهشت‬ ‫مریم ابراهیمی‬ ‫نمای بیرونی اداره تئاتر در تهران‬ ‫بی‌صداییاشک‌ها‬ ‫ولبخندها‬ ‫یادداشت‬ ‫خندیدیم که گفتنی نیس��ت‪ .‬ولی باید دید به‬ ‫چه خندیده‌اند‪ .‬البته من اصال با تئاتر کمدی‬ ‫مخالف نیس��تم ولی باید پش��ت آن خنده‌ها‬ ‫ی��ک معنی وجود باش��د و چیزی برای گفتن‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬مثال چارلی چاپلین سال‌هاست‬ ‫ک��ه از جهان رفت��ه اما فیلم‌ه��ای او را هنوز‬ ‫می‌بینیم چون حرف‌های��ی برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫با اینکه ما را بارها خندانده اس��ت اما در پس‬ ‫ای��ن خنده‌ها معنی وجود دارد‪ .‬این تئاترهای‬ ‫آزاد بیش��تر برای فقط خنداندن است‪ ،‬جنبه‬ ‫اقتص��ادی خود را نی��ز تامی��ن می‌کند ولی‬ ‫تئاتری که جنبه فرهنگی هم داش��ته باشد و‬ ‫بخواهد مس��ئله اقتص��ادی را هم تامین کند‪،‬‬ ‫کمتر تماش��اگر دارد‪ .‬اینجاست که می‌گوییم‬ ‫تئاتره��ای حرفه‌ای که درآمدزا هم هس��تند‪،‬‬ ‫بسیار اندک‌اند‪.‬‬ ‫از گ��روه ‪ 20‬نفری‪ 5 ،‬نفر باقی مانده‌ان��د‪ .‬ولی گروه‌هایی که در‬ ‫خارج از کش��ور هس��تند هر ‪ 3،4‬گروه یک سالن دارد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل می‌توانند برنامه‌ریزی کنند و کارهایشان روی روال است و‬ ‫همچنین به مسئله اقتصادی کارشان هم امیدوار هستند‪.‬‬ ‫€ €مرکز هنرهای نمایش�ی از گروه‌ه�ای تئاتری حمایتی‬ ‫نمی‌کند‪...‬‬ ‫در گذش��ته این مرکز به گروه‌ها کمک‌هایی می‌کرد‪ ،‬اما مدتی‬ ‫اس��ت که می‌گوین��د بودجه نداریم و کمکی نمی‌ش��ود‪ .‬من هم‬ ‫ب��ه ناچار ب��رای انجام ای��ن کار وام گرفتم تا بتوانم پاس��خگوی‬ ‫هزینه‌های دکور و لباس و مس��ائل جنبی باش��م‪ .‬باید دید اجرا‬ ‫تا چه ح��د موفق خواهد بود تا از نتیجه آن‪ ،‬بچه‌ها هم تا حدی‬ ‫بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫توانس�ته در تئاتر و نمایش کشور مطرح‬ ‫ش�ود؟ آیا اساسا ردپایی از حضور آن در‬ ‫تئاتر وجود دارد؟‬ ‫بای��د گفت خی��ر‪ .‬چون تئاتر ما بیش��تر به‬ ‫ش��کل دولت��ی اداره می‌ش��ود و درآمدزایی‬ ‫آنچنانی هم ندارد‪ .‬در کنار س��الن‌های دولتی‬ ‫چند س��الن خصوصی هم درس��ت ش��ده که‬ ‫متاسفانه استاندارد نیستند‪ ،‬ولی با این حال‪،‬‬ ‫تعدادی ناچارند در آنج��ا کار کنند دلیل آن‬ ‫هم این اس��ت که بتوانند یک مقدار به سالن‬ ‫بدهند و یک مقدار هم صرف هزینه‌های خود‬ ‫کنند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬تئاتر ما در حال حاضر‬ ‫درآمدزایی قابل توجهی ندارد‪.‬‬ ‫€ € ن�وآوری یا راه�کاری وجود دارد که‬ ‫یک گروه برای درآمدزایی بیش�تر ارائه‬ ‫دهد؟‬ ‫اتفاق��ی که به‌تازگی در تئات��ر رخ داده این‬ ‫اس��ت که برای درآمدزایی بیشتر از بازیگران‬ ‫و حتی ورزشکاران مطرح برای ایفای نقش‌ها‬ ‫استفاده می‌کنند‪ .‬تماشاگرانی که به آن بازیگر‬ ‫یا ورزش��کار عالقه‌مند هس��تند‪ ،‬به دیدن آن‬ ‫نمایش می‌روند‪ .‬حال اگر در نمایشی خوب یا‬ ‫ضعیف‪ ،‬یک بازیگر چهره نباشد‪ ،‬فکر می‌کنید‬ ‫چقدر تماشاگر برای دیدن آن نمایش می‌رود؟‬ ‫دلیل آن هم این است که تئاتر هنوز در سبد‬ ‫فرهنگی مردم جا نیفتاده است‪.‬‬ ‫€ €از طرف�ی‪ ،‬اس�تقبال از هر نمایش�ی‬ ‫دلیل بر حرفه‌ای بودن کار نیست‪...‬‬ ‫بل��ه‪ .‬تئاترهای��ی ه��م هس��ت ک��ه وقتی‬ ‫می‌پرس��یم چطور ب��ود؟ می‌گوین��د؛ آن‌قدر‬ ‫€ €ب�ه نظر ش�ما چ�ه راهکاری ب�ر این‬ ‫وضعیت تاثیر مثبت می‌گذارد؟‬ ‫تبلیغات و اطالع‌رس��انی در این مورد تاثیر‬ ‫بس��زایی دارد‪ .‬البته اگر بخواهیم خودمان آن‬ ‫را انجام دهیم‪ ،‬بس��یار هزینه‌ب��ر خواهد بود‪.‬‬ ‫مث�لا اگر بخواهیم یک تی��زر تلویزیونی برای‬ ‫یک نمایش س��فارش دهی��م‪ ،‬باوجود فروش‬ ‫هرش��ب بلیت‌ها هم این اتفاق ممکن نیست‪.‬‬ ‫اما ش��هرداری می‌تواند کمک کند و با گرفتن‬ ‫هزینه‌ای کمتر‪ ،‬بیلبوردهایی را در سطح شهر‬ ‫نصب کند‪.‬‬ ‫€ €حت�ی یک�ی از فعالیت‌ه�ای دولتی‬ ‫می‌تواند به تبلیغ آث�ار هنری اختصاص‬ ‫پیدا کند‪...‬‬ ‫بل��ه‪ .‬دقیقا؛ مردم بیاین��د و ببینند و خرید‬ ‫بلیت تئاتر در س��بد فرهنگ��ی خانواده جای‬ ‫بگیرد‪ .‬برای همین است که ما گروه حرفه‌ای‬ ‫تئاتری نداریم که کار و اقتصادشان از راه تئاتر‬ ‫باش��د و از طریق بازی در نمایش امرار معاش‬ ‫کنند‪ .‬به همین دلیل نمی‌توانند برای زندگی‬ ‫خود برنامه‌ریزی اقتصادی داشته باشند‪.‬‬ ‫€ €ب�ا خبر ش�دیم که برای چه�ارم دی‬ ‫نمایش�ی را در راه داری�د‪ ،‬کم�ی درباره‬ ‫داستان آن برایمان بگویید‪...‬‬ ‫نمایش درباره داس��تان ازدواج دختر رستم‬ ‫اس��ت‪ .‬این داستان بس��یار قدیمی است و در‬ ‫وزن و بحر ش��اهنامه س��روده ش��ده است اما‬ ‫معلوم نیست که ش��اعر آن کیست و قدمتی‬ ‫بیش از ‪ 500‬س��ال دارد‪ .‬دختری که در این‬ ‫داس��تان اس��ت‪ ،‬دوس��ت ندارد ازدواج کند و‬ ‫می‌گوید کس��ی می‌تواند با او ازدواج کند که‬ ‫در رزم بر وی پیروز شود‪ .‬همه از سراسر دنیا‬ ‫می‌آیند و دختر ش��رط مسابقه رزم می‌گذارد‬ ‫ک��ه‪ ...‬ادام��ه آن را در قال��ب طن��ز و همراه‬ ‫موسیقی زنده باید ببینید‪.‬‬ ‫€ €نسخه اصلی آن هم موجود است؟‬ ‫دس��تنویس این ش��عر ب��ه دس��ت آمده و‬ ‫به‌تازگ��ی خانم��ی به ن��ام کراچ��ی روی این‬ ‫داس��تان تحقیق ک��رده و نس��خه‌ای از آن را‬ ‫بیرون داده اس��ت‪ .‬نسخه‌های متعدد آن همه‬ ‫جا هس��ت و آقای اردش��یر صالح‌پ��ور که از‬ ‫اس��تادان دانشگاه است و دستی بر قلم دارند‪،‬‬ ‫درباره این متن با م��ن صحبت کردند‪ .‬دیدم‬ ‫که متن جالب توجهی اس��ت و می‌توان آن را‬ ‫به صورت طنز کار کرد‪ .‬من هم از او خواهش‬ ‫ک��ردم که متن را به نثر برگرداند و نمایش��ی‬ ‫کند‪ ،‬بعد من هم آن را مطالعه و دراماتولوژی‬ ‫کردم و برای جشنواره آیینی سنتی یک سال‬ ‫و نیم قبل آماده شد‪ .‬به این ترتیب من بچه‌ها‬ ‫را جمع کردم و هم��ان وقت هم اجرا کردیم‬ ‫که اتفاقا اس��تقبال هم شد‪ .‬بعد از آن منتظر‬ ‫ماندیم که نوبت س��الن به ما برس��د و اکنون‬ ‫یک س��ال و نیم از آن زمان گذش��ته است و‬ ‫تعدادی از بچه‌های هم س��ر کارهای دیگری‬ ‫هس��تند و عمال حضور ندارند‪ .‬چند نفری که‬ ‫مانده‌ای��م س��عی می‌کنیم بقی��ه را هم جمع‬ ‫‌کنیم تا در این چند روز بتوانیم آماده ش��ویم‪.‬‬ ‫س��وم دی هم که نزدیک است‪ .‬حاال شما فکر‬ ‫کنید چطور می‌توانیم بعد از یک س��ال و نیم‬ ‫وقفه در کارمان از اقتصاد تئاتر حرف بزنیم و‬ ‫به بودن و تاثیر آن خرسند باشیم‪.‬‬ ‫€ €تا به‌حال چقدر برای کار هزینه شده‬ ‫است؟‬ ‫هن��وز هزینه‌هایی ک��ه تا آخ��ر کار صرف‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬به طور کامل مش��خص نشده ولی‬ ‫فقط هزینه لب��اس و کفش و‪ ...‬حدود ‪15،16‬‬ ‫میلیون تومان شده است‪.‬‬ ‫€ €شما برای بهبود وضعیت تئاتر کشور‬ ‫چه پیشنهادی دارید؟‬ ‫هنره��ای فاخر در تمام دنیا از طریق دولت‬ ‫و ش��هرداری‌ها حمای��ت می‌ش��ود‪ ،‬بنابراین‬ ‫مهم‌تری��ن کاری که در ای��ن زمینه می‌توان‬ ‫انجام داد‪ ،‬این است که در هر محل و شهرکی‬ ‫یک س��الن تئاتر تاسیس ش��ود‪ ،‬البته لزومی‬ ‫ندارد سالن بسیار شیک و مدرنی باشد‪ .‬اما اگر‬ ‫کسی در انتهای تهرانپارس زندگی کند‪ ،‬برای‬ ‫تماشا باید حتما به تئاترهای مرکز شهر بیاید‪.‬‬ ‫طبیعی اس��ت که او در این ش��رایط منصرف‬ ‫خواهد ش��د اما اگر این ام��کان نزدیک محل‬ ‫زندگی‌اش فراهم ش��ود‪ ،‬او اس��تقبال خواهد‬ ‫کرد‪ .‬س��اختن این س��الن‌ها با اطالع‌رس��انی‬ ‫مناس��ب می‌تواند به جامعه تئاتر ایران کمک‬ ‫شایانی کند‪.‬‬ ‫€ €پیشنهاد س�اخت س�الن‌های جدید‬ ‫نمای�ش در محله‌ها‪ ،‬جال�ب توجه و تازه‬ ‫است‪...‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه س��االنه یک‌ه��زار و‪400‬‬ ‫دانشجو از دانش��گاه فارغ‌التحصیل می‌شوند‪،‬‬ ‫اینها کجا بای��د کار کنند‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬ما‬ ‫امیدواریم ک��ه حمایت‌هایی از س��وی دولت‬ ‫ش��ود‪ .‬اگر این حمایت‌ها جدی باش��د‪ ،‬حتی‬ ‫در کارخانه‌ه��ا هم می‌توان برنامه‌های تئاتر را‬ ‫اجرا کرد‪.‬‬ ‫ش س�یار در‬ ‫€ €مث�ل گروه‌ه�ای نمای� ‌‬ ‫کشورهای دیگر که با بعضی جاها قرارداد‬ ‫می‌بندند و نمایش اجرا می‌کنند‪...‬‬ ‫این نمایش‌ها می‌تواند در وقت اس��تراحت‬ ‫کارگ��ران و کارمن��دان به آنها ان��رژی‌دهد‪.‬‬ ‫س��ازمان‌ها و ارگان‌ها ه��م می‌توانند حمایت‬ ‫کنند و بلیت‌ها را با قیمت کمتر به کارمندان‬ ‫و کارگران‌ش��ان بفروش��ند و آنها هم در کنار‬ ‫خانواده‌شان کار را می‌بینند‪.‬‬ ‫س��ال‌ها پی��ش در خان��ه تئاتر ته��ران بزرگانی‬ ‫رفت و آم��د می‌کردند که ش��اهکار می‌آفریدند و‬ ‫خود ش��اهد ش��اهکار جوانان هنرمند بودند‪ ...‬آن‬ ‫سال‌ها در میان جوانان و هم بزرگان‪ ،‬بحث تفاوت‬ ‫س��بک استانیسالوس��کی با روش‌ه��ای بازیگری‬ ‫برتولت‌برش��ت داغ و بر س��ر زبان‌ها بود‪ .‬دوس��ت‬ ‫داش��تند از تفاوت‌هایی که این دو را از هم متمایز‬ ‫ک��رده بود‪ ،‬بگویند و نظرات خود را با هم در میان‬ ‫بگذارند‪ .‬عده‌ای س��بک حسی استانیسالوسکی را‬ ‫می‌پس��ندیدند و تعدادی دیگر روش‌های روایی و‬ ‫حرکتی برش��ت را دوست داشتند و سبک او را در‬ ‫بازی‌های خود پی می‌گرفتند‪.‬‬ ‫این تفاوت س��بک‌ها برای تماشاگرانی که شاهد‬ ‫این‌گون��ه از نمایش‌ها بودند جالب توجه بود‪ .‬خانه‬ ‫تئاتر محل اجتماع بچه‌های بهش��ت شده بود که‬ ‫با تمام ش��یوه‌های متفاوتی که در اجرا داش��تند‪،‬‬ ‫از اش��تیاقی ماندگار لبریز بودند که البته تش��ویق‬ ‫بی‌وقفه تماش��اگران و استقبال عالقه‌مندان را نیز‬ ‫در پی داشت‪.‬‬ ‫اینها درحالی بود ک��ه اعتقاد تئاتری‌ها در مورد‬ ‫بازیگری ه��م مانند بس��یاری از هنرهای دیگر از‬ ‫شیوه‌ها و س��بک‌های مختلفی تشکیل می‌شد که‬ ‫در نوع خود ش��نیدنی و برای اهل تئاتر جذاب بود‬ ‫و البته هنوز هم هست‪.‬‬ ‫وقتی از کنار آنها که به تازگی با مقوله سبک‌های‬ ‫بازیگری در تئاتر آشنا شده بودند یا آن را مطالعه‬ ‫می‌کردند می‌گذشتی‪ ،‬معموال مشغول این بحث و‬ ‫گفت‌وگ��وی جالب بودند‪« :‬اگه بخوام خیلی کوتاه‬ ‫توضی��ح بدم‪ ،‬بهتره بگم استانیسالوس��کی معتقد‬ ‫ب��ود بازیگر ب��رای بازی که ارائه م��ی‌ده باید تمام‬ ‫احساس��ات و عواطفشو درگیر ش��خصیتش کنه‪.‬‬ ‫مثال اگه به اون نقش گدا رو دادن همه زندگیش��و‬ ‫احساساتشو بزاره تا اونو بازی کنه و روی تماشاگر‬ ‫بیش��ترین تاثیر رو بگ��ذاره و اما برتولت برش��ت‬ ‫نظرش متفاوت از استانیسالوسکی بود و می‌گفت‬ ‫بازیگر نباید غرق در احساس��ات باشه و معتقد بود‬ ‫نباید احساساتی بین بازیگر و تماشاگر برقرار بشه‪.‬‬ ‫برش��ت می‌گه باید به‌جای بازی کردن داس��تان‬ ‫اونو بازی کنیم و می‌گفت درس��ت اونجایی که تو‬ ‫نمایش احساسات برقرار شد‪ ،‬باید نمایش رو قطع‬ ‫کنیم و به تماشاگر بفهمونیم که این فقط یه بازیه‬ ‫و واقعی نیس��ت و‪ ...‬به ای��ن کار فاصله‌گذاری هم‬ ‫می‌گن‪»...‬‬ ‫چند س��الی اس��ت ک��ه از رفت و آم��د و روایت‬ ‫بچه‌ه��ای بهش��ت از تئات��ر و تئاتری‌ه��ا در خانه‬ ‫قدیمی تئاتر س��پری شده است‪ ...‬االن این خانه با‬ ‫خاطرات تئاتری‌های قدیمی خالی و چه بخواهیم‬ ‫و چه نخواهیم متروک و بی‌اس��تفاده مانده است‪...‬‬ ‫هیچ هیاهویی از پالتوهای آن ش��نیده نمی‌شود و‬ ‫در و دیواره��ای آن اثری از هی��چ صدایی بر خود‬ ‫ندارد اما چهاردیواری‌هایش مرکز ثقل بس��یاری از‬ ‫آثار معاصر و کالس��یکی بود که هنوز هم می‌تواند‬ ‫باش��د‪ .‬البته ب��ا حمایت‌های مس��ئوالن مربوط و‬ ‫ترمیم خانه تئاتر ‪ ...‬تا روزگار سپری شده بازیگران‬ ‫جوان و سالخورده از نو آغاز شود‪ ...‬این بنای عزیز‬ ‫باید احیا ش��ود‪ .‬بنایی که اگر عم��ر مفید آن را با‬ ‫نگاه اقتصادی محاسبه کنیم‪ ،‬دیگر ‪ 45‬ساله شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از خاط��رات این خانه ک��ه می‌گویند‪ ،‬چند اتاق‬ ‫بیش��تر نداشته و کم‌کم به سالن‌هایی تبدیل شده‬ ‫که بچه‌ها بتوانند تمرین‌ه��ای خود را با راحتی و‬ ‫آرامش بیشتری انجام دهند و با برداشتن دیوارهای‬ ‫اتاق بتوانند در س��الن‌هایی ک��ه مخصوص تمرین‬ ‫بود کارهای خود را به انجام برس��انند‪ .‬بی‌تردید‪،‬‬ ‫رش��د فرهنگ حمایت از هنر این س��رزمین‪ ،‬رشد‬ ‫اقتصاد این هنر را نیز در برخواهد داشت‪...‬‬ ‫ح��ال چ��ه در نمایش‌ه��ا‪ ،‬ش��یوه حس��ی‬ ‫استانیسالوس��کی برقرار باش��د یا اس��تیل روایی‬ ‫برشت‪ ...‬االن فرقی نمی‌کند‪...‬‬ ‫بازس��ازی خانه بچه‌های بهشت مدتی است که‬ ‫دیر شده است‪...‬‬
‫در گذر تاریخ‬ ‫روشن شدن‬ ‫استعدادهای نفتی‬ ‫در پی وقوع چند رخداد در زمینه آتش‌سوزی‬ ‫در مدارس کشور‪ ،‬خبرهای جالبی نیز از گوشه و‬ ‫کنار به گوش می‌رس��د‪ .‬خبرهایی مبنی بر اینکه‬ ‫مبتکران و مخترعانی به فکر ساختن بخاری‌های‬ ‫نفت��ی تازه‌ای افتاده‌اند که از درجه امنیت باالیی‬ ‫برخوردار اس��ت که شمار این خبرها در مدت ‪2‬‬ ‫سال اخیر رو به افزایش است‪ .‬از جمله این خبرها‪،‬‬ ‫می‌‌توان به خبر طراحی بخاری هوش��مند توسط‬ ‫یک دانش‌آموز در قم اشاره کرد‪ ،‬که خودش این‬ ‫خبر را به خبرگزاری فارس اعالم کرد‪ .‬محمدرضا‬ ‫صفایی آبان سال گذشته گفته است‪ :‬وقتی دیدم‬ ‫دانش‌آموزان روس��تای ش��ین‌آبادی در اثر آتش‬ ‫گرفتن بخاری نفتی آس��یب دیدن��د به این فکر‬ ‫افت��ادم تا اگر بخاری آت��ش گرفت‪ ،‬خود به خود‬ ‫خاموش ش��ود‪ .‬وی گفته بود‪ :‬این دستگاه از یک‬ ‫سنس��ور حس��اس به دود‪ ،‬آژیر‪ ،‬منبع نفت‪ ،‬شیر‬ ‫برقی و تجهیزات دیگر تشکیل شده است و مدت‬ ‫یک‌س��ال بر روی آن کارکرده‌ام‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫در حال ثبت اختراع این طرح هستم‪ ،‬گفته بود‪:‬‬ ‫ویژگی‌های این طرح این است که وقتی سنسور‬ ‫دود را حس کند بخاری قطع می‌شود‪ ،‬آژیر خطر‬ ‫روش��ن می‌ش��ود تا به مردم آگاه��ی دهد و برق‬ ‫کالس نی��ز هماهن��گ با آن قطع می‌ش��ود تا از‬ ‫ایجاد آتش‌س��وزی در اثر جرقه‌زدن جلوگیری و‬ ‫منبع نفت را نیز قطع می‌کند‪.‬‬ ‫این مبتکر نوجوان یادآور شده بود‪ :‬این دستگاه‬ ‫به بخاری نفتی وصل می‌ش��ود و آژیر اعالم خطر‬ ‫آن نیز بر روی پشت‌بام قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از خبرهای منتشر شده درباره ساخت‬ ‫بخاری‌های هوشمند نفتی در ‪ 20‬آبان سال ‪ 92‬در‬ ‫رسانه‌ها منعکس شد‪ ،‬مربوط به یک معلم بوکانی‬ ‫بود‪ .‬به گزارش خبرگزاری پانا‪ ،‬فیض‌اله فتح‌اهلل‌زاده‪،‬‬ ‫معلم مدارس ابتدایی شهرس��تان بوکان که پس از‬ ‫س��ال‌ها تالش توانست سیس��تم کنترل سوخت‬ ‫بخ��اری نفتی را برای کاهش صدمه‌های ناش��ی از‬ ‫حری��ق اختراع کند‪ ،‬پس از مراحل مختلف قانونی‬ ‫و تایید اداره اس��تاندارد ای��ران‪ ،‬آن را در اداره ثبت‬ ‫اختراع��ات و مالکیت صنعتی کش��ور به ش��ماره‬ ‫‪ 92/3/07-79582‬ثبت کن��د و افتخار دیگری را‬ ‫برای فرهنگیان کش��ور به‌ویژه شهرستان بوکان به‬ ‫دست آورد‪ .‬احمد رحمانی‪ ،‬مدیر آموزش و پرورش‬ ‫شهرس��تان بوکان در گفت‌وگو با ُکردپرس‪ ،‬کسب‬ ‫ای��ن موفقیت را ب��ه مخترع فرهنگی و تالش��گر‬ ‫بوکان��ی‪ ،‬جامعه بزرگ فرهنگی��ان و دانش‌آموزان‬ ‫تبریک گفت و اب��راز امیدواری کرد که این اختراع‬ ‫در زمینه خدمت به مردم ایران به‌ویژه دانش‌آموزان‬ ‫و فرهنگیان قرار گیرد‪.‬‬ ‫ابتکار ساخت‬ ‫بخاری چند منظوره‬ ‫س��ال گذش��ته در‬ ‫همی��ن روزهاب��ود که‬ ‫اعالم ش��د یک مبتکر‬ ‫ایران��ی‪ ،‬موف��ق ب��ه‬ ‫س��اخت ی��ک بخاری‬ ‫جیب��ی ش��ده اس��ت‬ ‫وتعج��ب خیلی‌ه��ا را‬ ‫برانگیخت اما حقیقت داشت زیرا ابراهیم عزیزی‪،‬‬ ‫مبتکر این دستگاه در مصاحبه‌ای اعالم کرد که‬ ‫یک بخ��اری همراه در ابع��ادی کوچک به اندازه‬ ‫یک بی‌س��یم ساخته است که می‌تواند به صورت‬ ‫گ��ردن آویز‪ ،‬جیبی یا ب��ا اتصال به کمربند مورد‬ ‫اس��تفاده قرار گیرد و در شرایط مختلف از جمله‬ ‫توس��ط کوهنوردان‪ ،‬امدادگران‪ ،‬سربازان‪ ،‬فعاالن‬ ‫مشاغل س��اختمانی و تمامی کسانی که ناچارند‬ ‫در محیط‌ه��ای س��رد کار کنن��د‪ ،‬کارب��رد دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرده بود که سوخت مورد نیاز‬ ‫ای��ن بخاری که ترکیبی ابداعی اس��ت به صورت‬ ‫کارتریج‌های کوچک در دستگاه قرار می‌گیرد که‬ ‫با اشتعال هر کارتریج‪ ،‬بخاری تا چند ساعت گرما‬ ‫تولید می‌کند‪ .‬عزیزی با اش��اره به قیمت بس��یار‬ ‫اندک بخاری و کارتریج‌های سوخت آن گفته بود‬ ‫که ب��ا بهره‌گیری از ترکیب س��وختی ابداعی در‬ ‫زیرمجموعه بخاری همراه‪ ،‬دس��تگاه‌های کوچک‬ ‫دیگری هم به عنوان «کنسروگرم کن» و «هیزم‬ ‫همراه» برای اس��تفاده در سرما و شرایط سخت‬ ‫ساخته شده که خصوصا در کمک به زلزله‌زدگان‬ ‫و امدادرسانی فوری به سانحه‌دیدگان در مناطق‬ ‫سردس��یر بس��یار کارآیی دارند‪. .‬ای��ن مبتکر در‬ ‫پایان با اشاره به ساخت ترمینال سه‌گانه کاهش‬ ‫مصرف آب‪ ،‬ب��رق و گاز که به گفته وی می‌تواند‬ ‫می��زان مصرف انرژی در س��اختمان‌ها را به نحو‬ ‫قابل‌توجهی کاهش دهد‪ ،‬حمایت مراکز ذی‌ربط‬ ‫در تجاری‌سازی اختراعات خود را خواستار شد‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪report@smtnews.ir‬‬ ‫حادثه «شین‌آباد» دیگر تکرار نمی‌شود‬ ‫خاموشیهمیشگیبخاری‌هاینفتی‪-‬چکه‌ایدرمدارس‬ ‫حسن فرازمند‪-‬گروه گزارش‪ :‬مسئوالن‬ ‫آم��وزش و پرورش در این ماه‌ها و هفته‌های‬ ‫اخیر بارها در باره اینکه قرار نیس��ت از این‬ ‫پس بخاری‌های نفتی چک��ه‌ای در مدارس‬ ‫به کار گرفته ش��وند‪ ،‬تاکید زیادی داشته‌‌اند‬ ‫و حتی برخی از روسای سازمان‌های آموزش‬ ‫و پرورش اس��تان‌ها این نکته را خاطرنشان‬ ‫کرده‌اند که در استان‌های آنان دیگر خبری‬ ‫از بخاری‌های نفتی نیست‪ ،‬و بدین‌سان باید‬ ‫امس��ال و شاید سال آینده را سال خاموشی‬ ‫مطلق بخاری‌های نفتی‪ -‬چکه‌ای در مدارس‬ ‫کشور برشمرد‪ ،‬بخاری‌هایی که هر از گاهی‬ ‫موجب وق��وع حوادث تلخ آتش‌س��وزی در‬ ‫مدارس ش��دند و خاطرات تلخ و جانگدازی‬ ‫را در این زمینه برای دانش‌آموزان نسل‌های‬ ‫اخی��ر به جا گذاش��تند آخری��ن آنها وقوع‬ ‫آتش‌س��وزی در مدرسه «شین‌آباد» بود که‬ ‫س��اعت ‪ 8‬صب��ح ‪ 15‬آذر ‪ 2‬س��ال پیش در‬ ‫مدرسه ابتدایی روستای ش��ین‌آباد از توابع‬ ‫شهرستان پیرانشهر در اس��تان آذربایجان‬ ‫غرب��ی رخ داد و در آن ‪ 29‬دانش‌آموز دچار‬ ‫سوختگی شدند‪.‬‬ ‫این روزها اما صحبت بر سر پایان بخشیدن‬ ‫بر اس��تفاده از این نوع بخاری‌ها در مدارس‪،‬‬ ‫به‌وی��ژه مدارس روس��تایی اس��ت‪ ،‬و حتی‬ ‫چندی پی��ش وزیر بهداش��ت و درمان هم‬ ‫در گفت‌وگویی کوتاه با ایرنا گفته اس��ت که‬ ‫در مذاکراتی که با وزی��ر آموزش و پرورش‬ ‫داشته‪ ،‬فانی به او یادآور شده است که دیگر‬ ‫بخ��اری نفتی چکه ای در هیچ مدرس��ه‌ای‬ ‫نداریم‪.‬‬ ‫در همین حال گفته می‌شود که براساس‬ ‫آمارهای وزارت آموزش و پرورش‪ 150 ،‬هزار‬ ‫مدرس��ه دارای بخاری‌های نفت��ی بوده‌اند‪،‬‬ ‫اما اینکه پای بخاری‌ه��ای نفتی چگونه به‬ ‫م��دارس ایران باز ش��د و بخاری‌های نفتی‬ ‫چگون��ه پدی��د آمدن��د و چگون��ه در ایران‬ ‫ساخته شدند؟ موضوعی اس��ت که در این‬ ‫گزارش مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم‪.‬‬ ‫نخست به این نکته اشاره داریم که این نوع‬ ‫بخاری‌ه��ا محصوالتی بودند که با توس��عه‬ ‫اس��تفاده از نفت به عنوان سوخت‪ ،‬نخست‬ ‫در منازل مردم مورد اس��تفاده قرار گرفتند‬ ‫و سازنده اصلی آنها یک شرکت انگلیسی به‬ ‫نام «اردیشن برافورد» بود که در منطقه‌ای‬ ‫به نام ویکتوریا در حومه بیرمنگام تولید این‬ ‫نوع بخاری‌ها را آغاز کرد‪ .‬البته این کارخانه‬ ‫برای ساخت ظروف ذخیره‌سازی نفت برای‬ ‫شرکت‌ها و موسسات نفتی انگلیس و امریکا‬ ‫ایجاد شده بود‪.‬‬ ‫نخستین بخاری‌های نفتی جهان‬ ‫کارخانه انگلیسی «اردیش��ن برافورد» در سال‬ ‫‪1902‬م تولید نخس��تین بخاری‌های نفتی را آغاز‬ ‫کرد و نخس��تین بخاری‌های تولید ش��ده در این‬ ‫کارخان��ه در خانه‌ه��ای منطق��ه ویکتوریا که آن‬ ‫روزگار از محله‌ه��ای اطراف ش��هر بیرمنگام بود‬ ‫مورد اس��تفاده ق��رار گرفت و م��ردم این منطقه‬ ‫در س��ال ‪1902‬م زمس��تانی مطبوع را پشت‌سر‬ ‫گذاش��تند و به این دلیل بود که از همان سال‌ها‬ ‫منطقه ویکتوریا در بیرمنگام به زمستان‌های گرم‬ ‫خ��ود می‌بالید اما دیری نگذش��ت که محصوالت‬ ‫این کارخانه به دیگر مناطق و ش��هرهای اطراف و دیگر اس��تان‌ها صادر ش��د و کارخانه جدیدی در س��ال‬ ‫تو لی��د‬ ‫‪1925‬م در وس��عت چند برابر کارخانه اول در همان ش��هر بیرمنگام س��اخته ش��د که به‬ ‫بخاری‌ها و اجاق‌های نفتی می‌پرداخت‪ .‬نخستین تولیدات این کارخانه نیز در اداره‬ ‫ها و مدارس انگلیس مورد استفاده قرار گرفت و از آن پس این محصول‌ها راهی‬ ‫دیگر کش��ورها نیز ش��د و به خاطر دسترسی تجار انگلیس��ی به مراکز تجاری‬ ‫ایران در بوش��هر و کرانه‌های خلیج‌فارس‪ ،‬بسیاری از این محصوالت به بازارهای‬ ‫کش��ورمان نیز راه یافت و یکی از این محصوالت واردات انگلیس به ایران چراغ «والور»‬ ‫ب��ود‪ .‬و ای��ن روزگار همان روزگاری بود که کم‌کم نفت به عنوان بخش مهمی از س��وخت‬ ‫مردم ایران به حساب می‌آمد‬ ‫چراغ‌های نفتی‪ ،‬بخاری‌های امداد‬ ‫با وجود توس��عه منابع گازی و اس��تفاده از گاز در سوخت و بهره‌گیری عمومی از چراغ‌ها و‬ ‫بخاری‌های گازی‪ ،‬هنوز هم تولید چراغ‌ها و بخاری‌های نفتی متوقف نشده است‪ ،‬حتی دولت‬ ‫و نهادهای امدادی بر تولید روزافزون آنها تاکید دارند‪.‬‬ ‫ب��ه طور حتم ش��ما هم در جریان هس��تید ک��ه لحظاتی بعد از وقوع ه��ر حادثه طبیعی‬ ‫مث��ل زلزله و س��یل‌زدگی‪ ،‬مس��ئوالن هالل‌احمر و دیگ��ر نهادهای امدادرس��انی از مردم‬ ‫می‌خواهند وس��ایل گرم‌کننده چون پتو‪ ،‬چراغ خوراک‌پزی و بخاری‌های نفتی را در‬ ‫اختیار امدادگران بگذارند‪.‬‬ ‫یک شرکت ایرانی از جمله شرکت‌هایی است که به عنوان تامین‌کننده کاالهای‬ ‫ام��دادی و اردوگاهی در س��ال ‪ 1380‬فعالی��ت خود را آغاز کرد و از س��ال‌های‬ ‫گذش��ته همکاری تنگاتنگی با س��ازمان‌های امدادی از جمله هالل‌احمر داش��ته‬ ‫اس��ت و همین چراغ‌ها و بخاری‌هایی که عامل ناامنی در مدارس‌اند عامل امنیت‬ ‫و گرمابخش��ی در مقاطع وقوع حوادث طبیعی هستند‪ ،‬در سایت این تولیدکننده‬ ‫وسایل گرمایشی توضیحی در این‌باره آمده و نوشته شده است‪:‬‬ ‫از آنجا که هنگام بروز حوادث غیرمترقبه‪ ،‬ش��بک ‌ه برق و گاز در نواحی آسیب‌‌دیده دچار اختالل‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬تنها وسیله مناسب گرمایی برای خانوارهای آسیب‌دیده چراغ‌های نفتی است و این شرکت‌ها از‬ ‫س��ال‌ها پیش به‌عنوان تنها تامین‌کننده معتبر چراغ‌های دومنظوره (گرمایی ـ پخت‌وپز) در ایران شناخته‬ ‫ش��ده و انواع مختلفی از این کاالها را تاکنون در اختیار کمیس��اریای عالی امور پناهندگان س��ازمان ملل و‬ ‫کمیته بین‌المللی صلیب‌س��رخ برای ارس��ال به کش��ورهای پاکس��تان‪ ،‬اردن‪ ،‬چاد‪ ،‬عراق و سوریه قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی است که مدلی از این چراغ‌ها به‌عنوان طرح تیپ در سبد امدادی جمعیت هالل‌احمر‬ ‫جمهوری اس�لامی ایران منظور شده است و در س��ال‌های اخیر مقادیر معتنابهی از آن توسط این سازمان‬ ‫خریداری و بین آس��یب‌دیدگان توزیع ش��ده است‪ .‬این چراغ‌ها در دو مدل گردسوز (طرح والور) و تویوست‬ ‫(ط��رح فوجی��کا) و با قدرت‌های حرارتی متف��اوت تا ‪2500‬‬ ‫کالری و متناس��ب با فضای چادرهای امدادی یا مسکن‌های‬ ‫موقت تولید و عرضه می‌شوند‪.‬‬ ‫چراغ‌های نفتی یاد شده با نشان روژین (به معنای روشنایی)‬ ‫در بازار عرضه ش��ده و توانایی سطح گرم‌کنندگی بین ‪ 12‬تا‬ ‫‪ 24‬مت��ر مربع را دارند و مخزن س��وخت آنها با ظرفیت‌های‬ ‫گوناگون از ‪ 2‬تا ‪ 4‬لیتری از نوع آهن فسفاته هستند‪.‬‬ ‫قیام «عالی‌نسب» علیه والورهای انگلیسی‬ ‫در سال‌هایی که نفت ایران ملی شد‪ ،‬تامین بخش مهمی از لوازم‬ ‫خانگی و مواد غذایی و تجهیزات گرمایشی در انحصار شرکت‌های‬ ‫انگلیسی بود و چراغ‌های «والور» یکی از آن محصوالت بود‪.‬‬ ‫چراغ والور از نخستین چراغ‌های خوراک‌پزی نفتی بود که مردم‬ ‫از آن ب��ه عنوان بخاری و وس��یله گرم‌کننده اس��تفاده می‌کردند و‬ ‫هنگامی که انگلیس��ی‌ها برای مقابله ب��ا دولت دکترمحمد مصدق‬ ‫تصمیم گرفتندکه از ورود چراغ‌های والور به ایران جلوگیری کنند‪،‬‬ ‫زنده یاد میرمصطفی عالی‌نس��ب‪ ،‬کارخانه‌داری میهن‌پرس��ت بود‬ ‫ک��ه برای مقابله با این حیله انگلیس��ی‌ها قیام کرد و به تولید انواع‬ ‫چراغ‌های خوراک‌پزی و بخاری‌های نفتی پرداخت‪.‬‬ ‫ای��ن کارخانه‌دار نامدار ایرانی «ش��رکت تولید صنایع نفت و گاز‬ ‫عالی» را به همین خاطر تاس��یس ک��رد و خود را موظف به تولید‬ ‫لوازم خانگی نفتی می‌دانس��ت که آن روزها خیلی‬ ‫مورد نیاز مردم ایران بود‪ .‬او نام این دس��ته از‬ ‫چراغ‌های نفتی را در دوران دولت دکتر مصدق چراغ «عالءالدین» نام نهاد‪ ،‬چراغ‌هایی‬ ‫که پس از ورود به بازارهای لوازم خانگی به‌س��رعت جای چراغ‌های والور انگلیس��ی را‬ ‫گرفتند و بس��یاری از این چراغ‌های عالءالدین در کالس‌های درس آن روزها مورد استفاده قرار‬ ‫می‌گرفت‪ .‬میرمصطفی عالی‌نسب‪ ،‬صاحب این کارخانه پیش از آن که به عنوان یک کارخانه‌دار‬ ‫وارد حوزه تولید ش��ود‪ ،‬پس از ش��هریور ‪ 1320‬وارد کارهای اقتصادی شده بود و فعالیت خود‬ ‫را ابتدا از فروش چراغ‌های والور آغاز و در س��ال ‪ 1329‬به درخواس��ت دکتر محمد مصدق این‬ ‫کارخانه را تاسیس کرد‪.‬‬ ‫دکتر مصدق برای اس��تفاده از فرآورده‌های نفتی در داخل کش��ور و کاهش وابستگی دولتش‬ ‫به صادرات نفت خام‪ ،‬به خیلی‌ها به‌ویژه کارخانه‌دارانی چون عالی‌نس��ب سفارش کرده بود که با‬ ‫س��اختن وسایل نفت‌سوز برای استفاده در داخل ش��رایطی فراهم کنند که نفت تولیدی داخل‪،‬‬ ‫توسط مردم کشور مصرف شود و عالی‌نسب نخستین کسی بود که این پیام دکتر مصدق را تحقق‬ ‫بخش��ید و شروع به ساختن چراغ‌های خوراک‌پزی و بخاری‌های نفتی کرد و در همین زمینه بود‬ ‫که سماورهای نفتی عالی‌نسب در زمان بسیار کوتاهی بازار سماورسازی وارداتی را نیز به تصرف‬ ‫خود درآورد‪ ،‬همان س��ماوری که می‌گویند دکتر مصدق نخس��تین محصول آن را برای دفتر‬ ‫کارش به اداره نخست‌وزیری برد و آن را روشن کرد و خودش چای می‌ریخت و می‌نوشید‪.‬‬ ‫روزگار رونق ساخت بخاری‌های نفتی‬ ‫همزمان با توس��عه اس��تفاده از بخاری‌های نفتی در منازل و مدارس کشور‪ ،‬کم نبودند‬ ‫کارخانه‌های��ی که در حاش��یه تولیدات لوازم خانگی دس��ت به تولید انب��وه بخاری‌های نفتی‬ ‫می‌زدن��د در‌این‌باره می‌توان از کارخانه‌های معروفی مثل ارج و آبس��ال ی��اد کرد‪ .‬البته کارخانه‌هایی‬ ‫چون ورشوچی‪ ،‬نیک‌کاال‪ ،‬هایالن‪ ،‬لورچ‪ ،‬پُالر‪ ،‬امپریال و سنبل ایران هم از جمله کارخانه‌هایی بودند که‬ ‫نخستین نسل‌های بخاری‌های نفتی را تولید و روانه بازار ایران کردند‪ .‬در این جا یادی از مرحوم فضل‌اهلل‬ ‫رهنما‪ ،‬موسس شرکت «پُالر» می کنیم که این شرکت را در سال ‪ 1331‬با کمک مرحوم استاد اسماعیل‬ ‫داودی تاس��یس کرد و یکی از نسل‌های خوب بخاری‌های نفتی اتوماتیک را از سال ‪ 1335‬به بعد ساخت‬ ‫که مدارس کش��ورمان به خاطر اتوماتیک‬ ‫ب��ودن این بخاری‌ه��ای نفتی بیش��ترین‬ ‫مصرف‌کننده این بخاری‌ها بودند‪ .‬مرحوم‬ ‫رهنم��ا تاکی��د زی��ادی روی س��اخت و‬ ‫بکارگیری نخستین کاربراتورهای نفتی در‬ ‫چراغ‌ها و بخاری‌های نفتی داش��ت‪ ،‬البته‬ ‫ب��ه غیراز کارخانه او‪ ،‬چن��د واحد صنعتی‬ ‫تولیدکننده بخاری‌های نفتی نیز‪ ،‬دست به‬ ‫ساخت و استفاده از کاربراتورهای نفتی در‬ ‫وسایل گرمایشی و بخاری‌ها زدند‪.‬‬
‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫شیرازی‌ها رتبه پنجم حمل‌ونقل کاال را در کشور به خود اختصاص دادند‬ ‫‪23‬‬ ‫لو‌نقل ریلی فارس در صادرات‬ ‫ناکارآمدی حم ‌‬ ‫گ�روه اس�تان‌ها‪ :‬موقعی��ت جغرافیایی اس��تان فارس و‬ ‫نزدیک��ی آن ب��ه آب‌های خلیج‌فارس س��بب ش��ده تا از‬ ‫دیرباز تجارت و دادوس��تد در این منطقه رشد فراوان یابد‪،‬‬ ‫به‌ط��وری که اکنون نیز به‌طور عمده فعالیت‌های اس��تان‬ ‫ب��ه تجارت اختص��اص دارد‪ .‬فارس با داش��تن ذخایر غنی‬ ‫سنگ‌ها و مواد معدنی‪ ،‬محصوالت زراعی و باغی مطلوب و‬ ‫همچنین صنایع سبک و سنگین پیشرفته و صنایع‌دستی‬ ‫ای��ده‌آل دارای ظرفیت بالقوه‌ای در ص��ادرات محصوالت‬ ‫مختلف است اما موانعی که بر سر راه حمل‌ونقل با کیفیت‬ ‫اس��تان وجود دارد‪ ،‬سبب ش��ده که این استان نتواند همه‬ ‫ظرفیت‌های بالقوه را به بالفعل تبدیل کند‪ .‬نقش حمل‌ونقل‬ ‫در افزایش صادرات و رونق اقتصادی تا آنجاس��ت که همه‬ ‫دست‌اندرکاران این حوزه در استان فارس را در این هفته‬ ‫گرد هم آورد تا جلس��ه‌ای برای پایش تجارت خارجی‌این‬ ‫اس��تان برگزار شود‪ .‬جلس��ه‌ای که چالش‌های حمل‌ونقل‬ ‫کااله��ای صادراتی ف��ارس‪ ،‬بهینه‌س��ازی و بهره‌برداری از‬ ‫امکانات در این حوزه را بررسی می کنند‪ .‬همچنین در این‬ ‫جلسه دستگاه‌های مرتبط حوزه حمل‌ونقل ریلی‪ ،‬دریایی‪،‬‬ ‫هوایی و زمینی و صادرکنندگان‪ ،‬تاجران و دست‌اندرکاران‬ ‫عرصه اقتصادی به بیان چالش‌ها‪ ،‬تنگناها و موانع موجود‬ ‫برسر راه صادرات پرداختند و میزان کیفیت خدمات‌دهی‬ ‫و نی��ز ظرفیت صادرات فارس را بررس��ی کردند اما ماجرا‬ ‫به همینجا ختم نشد‪ .‬راهکارهای عملیاتی و اجرایی برای‬ ‫دستیابی صادرات پایدار نیز در این جلسه مطرح شد‪.‬‬ ‫رییس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اس��تان ف��ارس گف��ت‪:‬‬ ‫حمل‌ونقل پایه و اس��اس مبادالت‬ ‫تج��اری و کلید توس��عه اقتصادی‬ ‫استان اس��ت‪ ،‬به‌گونه‌ای که توسعه‬ ‫صادرات به‌عنوان یک چش��م‌انداز در رسیدن به اهدافی از‬ ‫جمله توس��عه بازار هدف‪ ،‬افزایش اش��تغال‪ ،‬افزایش رفاه‬ ‫جامع��ه‪ ،‬افزایش درآمد مل��ی‪ ،‬ارتقای فن��اوری و افزایش‬ ‫ارتباطات با جهان موثر است؛ بنابراین ضرورت دارد وزارت‬ ‫راه‌وشهرس��ازی در بهینه‌سازی‪ ،‬بهبود و توسعه حمل‌ونقل‬ ‫تجاری اقدام‌های گس��ترده‌ای را در امر توس��عه صادرات‬ ‫اس��تان فارس انجام دهد‪ .‬علی همتی‪ ،‬مهم‌ترین مش��کل‬ ‫بخش صادراتی استان فارس را فراهم نبودن زیرساخت‌ها‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬ازجمله مش��کالت اصلی بخش صادرات‬ ‫نبود امکانات الزم در بخش ناوگان حمل‌ونقل اس��ت زیرا‬ ‫اگر زیرس��اخت‌های ترانزیتی بار فراهم نباشد به‌طور حتم‬ ‫مشکالتی ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نبود پایانه حمل دریایی‪ ،‬هوایی و خطوط ریلی‬ ‫کامل مشکلی است که اگر به آن توجه نشود‪ ،‬نباید انتظار‬ ‫رس��یدن به جایگاه مناس��ب در صادرات را داشته باشیم‪.‬‬ ‫امروز خطوط ریلی استان فارس تاثیر چندانی بر صادرات‬ ‫کاال ندارد زیرا مسیر این خط به سمت مرکز کشور است‪،‬‬ ‫درحالی که صادرات اس��تان فارس بیش��تر از طریق دریا‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫همت��ی اظه��ار کرد‪ :‬براس��اس گزارش گرفته ش��ده از‬ ‫اداره کل حمل‌ونق��ل و پایانه‌های فارس س��االنه کاالهای‬ ‫حم��ل ش��ده در ن��اوگان حمل‌ونقل این اس��تان ش��امل‬ ‫مصالح ساختمانی‪ ،‬معدنی‪ ،‬کش��اورزی غذایی‪ ،‬شیمیایی‪،‬‬ ‫پتروش��یمی و‪ ...‬به میزان ‪ 22/5‬میلیون تن‪ ،‬یعنی ‪6‬درصد‬ ‫کاالهای حمل‌ونقل ش��ده در کشور است که مقصد حمل‬ ‫‪ 59‬درصد از بار به خارج استان‪ ،‬همچنین ‪ 41‬درصد باقی‬ ‫در درون استان انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اس��تان فارس با توجه به میزان کاالهای‬ ‫صادرات��ی‪ ،‬رتبه ‪ 5‬کش��ور را در حمل‌ونق��ل کاال به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت که نس��بت به ظرفیت باالی استان‬ ‫در تولی��د محص��والت و کااله��ای باکیفی��ت با توس��عه‬ ‫زیرساخت‌ها در حمل‌ونقل می‌توان این رتبه را ارتقا داد و‬ ‫به جایگاه اصلی آن رساند‪.‬‬ ‫همت��ی با اش��اره به ض��رورت و اهمیت امر نوس��ازی و‬ ‫بازس��ازی حمل‌ونقل فارس ادامه داد‪ :‬پیش‌بینی می‌شود‪،‬‬ ‫در ‪ 5‬سال آینده با افزایش تولید‪ ،‬همچنین بهره‌برداری از‬ ‫طرح‌های بزرگ صنعتی و معدنی در زمینه‌های پتروشیمی‪،‬‬ ‫ش��یمیایی‪ ،‬س��یمان‪ ،‬معدن و‪ ...‬ظرفیت حمل‌ونقل ساالنه‬ ‫اس��تان به ‪42‬ملیون‌تن در سال برس��د که ضرورت دارد‪،‬‬ ‫متولیان حوزه حمل‌ونقل در بحث بهینه‌س��ازی‪ ،‬نوسازی‬ ‫و بازس��ازی گام‌های بلندتری به‌منظور پشتیبانی از تولید‬ ‫استان بردارند‪.‬‬ ‫مدیرکل راه‌آهن اس��تان فارس در‬ ‫این جلسه ضمن پراهمیت خواندن‬ ‫صادرات در استان گفت‪ :‬در بخش‬ ‫حمل‌ونق��ل ریل��ی تم��ام تالش و‬ ‫کوش��ش خ��ود را به‌منظور هرچه‬ ‫بهت��ر خدمات‌دهی به صادرکنندگان در اس��تان معطوف‬ ‫کرده‌ای��م ت��ا صادرکنندگان ب��دون دغدغه ب��ا بازارهای‬ ‫تجاری دنیا ارتباط برقرار کرده و کاالها و محصوالت را به‬ ‫موقع و با کیفیت مناسب عرضه کنند‪ .‬مهرداد انصاری با‬ ‫ارائ��ه گزارش��ی درباره شناس��ایی راه‌ه��ای مواصالتی و‬ ‫ارتباطی در امر توس��عه صادرات با دنیا افزود‪ :‬می‌پذیریم‬ ‫که در بحث حمل کاالهای صادراتی مشکالتی هست؛ اما‬ ‫آم��اده پذی��رش هرگون��ه نظ��ر و پیش��نهاد در بهبود و‬ ‫بهینه‌س��ازی امر ص��ادرات کاالهای غیرنفتی در اس��تان‬ ‫هستیم و از نظرات سازنده کارشناسان و صادرکنندگان‬ ‫استقبال می‌کنیم و خدمات‌دهی الزم را انجام می‌دهیم‪.‬‬ ‫توجه بانک‌های عامل در کردستان به تولید‬ ‫مهر‪ :‬اس��تاندار کردستان بر توجه بیش��تر بانک‌های عامل در استان‬ ‫به بخش تولید و حمایت ازس��رمایه‌گذاری تاکی��د کرد‪ .‬عبدالمحمد‬ ‫زاهدی گفت‪ :‬در کش��ور م��ا فقط ‪ 15‬درصد منابع مال��ی بانک‌ها به‬ ‫بخش تولی��د اختصاص پیدا می‌کند و این نش��ان می‌دهد بانک‌های‬ ‫ما برای توسعه بخش تولید طراحی نشده‌اند‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬مدیران‬ ‫و کارکنان بانک‌ها باید در نوع برخورد خود با س��رمایه‌گذاران بس��یار‬ ‫دق��ت کنند تا فضای مقابله با س��رمایه‌گذاری و جلوگیری از این امر‬ ‫ایجاد نش��ود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬جای بس��ی تاسف اس��ت که در تمامی‬ ‫استان‌های کشور چند هزار واحد تولیدی و صنعتی به دلیل بدهی به‬ ‫بخش بانکی به تملک بانک‌ها درآمده‌اند و هزینه‌های بس��یاری هم بر‬ ‫بانک‌ها تحمیل ش��ده است‪ .‬استاندار کردستان عنوان کرد‪ :‬بانک‌های‬ ‫عامل در اس��تان‌های کوچک با مدنظر قرار دادن این مهم درجوامعی‬ ‫که ارتباط اجتماعی مردم بهم نزدیک‌تر اس��ت هیچ س��رمایه‌گذاری‬ ‫برای خرید واحدهای توقیف و تملک ش��ده نمی‌کند‪ ،‬نیاز است توجه‬ ‫بیش��تری به واحدهای تولیدی داشته باش��ند و از آنها حمایت کنند‪.‬‬ ‫زاه��دی عنوان کرد‪ :‬بانک‌ه��ای عامل باید در زمینه رفع مش��کالت‬ ‫واحدهای تولید تالش کنن��د و جلوی تعطیلی و تملک این واحدها‬ ‫را بگیرن��د و این‌گونه هزینه‌ه��ای خود را کاهش دهند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫هرچه واحدهای تولیدی فعال‌تر ش��وند شاخص بازگشت منابع بانکی‬ ‫نیز افزایش خواهد یافت‪ .‬اس��تاندار کردس��تان با اشاره به اینکه نظام‬ ‫جمهوری اسالمی ایران یک انقالب اسالمی مردمی است‪ ،‬افزود‪ :‬مردم‬ ‫مس��لمان ایران با هدف مقابله با فساد اداری‪ ،‬بانکی و حکومتی رژیم‬ ‫طاغوت قیام کردند و این انقالب را به راه انداختند‪ ،‬بنابراین باید همه‬ ‫مس��ئوالن نسبت به این مهم توجه ویژه داشته باشند‪ .‬زاهدی با بیان‬ ‫اینکه فس��اد اداری تبعات فردی و اجتماعی داشته و موجب تضعیف‬ ‫اعتماد عمومی خواهد شد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در نظام بانکی ‪ 3‬عنصر محیط‪،‬‬ ‫مش��تری و متصدی در روند س�لامت یا فساد اداری دخیل هستند و‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرند‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬بوروکراس��ی شدید اداری‬ ‫و طوالنی‌ش��دن روند امور بانکی‪ ،‬ارتباطات چهره به چهره مش��تریان‬ ‫و متصدی��ان و تنگ‌نظری برخی کارکنان و متصدیان بانکی از جمله‬ ‫اموری است که زمینه‌ساز فساد در بانک‌های کشور شده است‪.‬‬ ‫صنایع خوزستان‪ ،‬گاز را بهینه مصرف کنند‬ ‫‪ :‬مدیر عامل ش��رکت گاز خوزس��تان گفت‪ :‬ب��ا توجه به اینکه‬ ‫گاز تامینی در این اس��تان کفاف نیاز ما را نمی‌دهد و نیز محدودیت‬ ‫موجود‪ ،‬صنایع خوزس��تان در مصرف این انرژی اس��تراتژیک بهینه‬ ‫عمل کنند‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان خوزستان‪ ،‬سیدناصر حسینی نژاد اظهار کرد‪ :‬اگر چه در فصول‬ ‫سرد و زمس��تان نیروگاه‌ها اورهال (تعمیر اساسی) می‌شوند‪ ،‬مصرف‬ ‫س��وخت در این بخش به نسبت تابستان کاهش می‌یابد اما به دلیل‬ ‫مصرف باالی س��ایر صنایع‪ ،‬مصرف گاز به شدت افزایش می‌یابد‪ .‬وی‬ ‫حجم مصرف س��االنه صنایع خوزس��تان اعم از نیروگاهی‪ ،‬واحدهای‬ ‫پتروش��یمی‪ ،‬پاالیشگاه‌ها و صنایع فوالد را ‪95‬درصد مجموع مصرف‬ ‫خوزستان اعالم کرد و گفت‪ :‬بقیه مصرف هم مربوط به موارد خانگی‬ ‫و عموم��ی اس��ت‪ .‬انتظار می‌رود صنایع نی��ز در زمینه مصرف بهینه‬ ‫گام بردارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به خطوط ایجاد ش��ده به منظور‬ ‫تامین گاز‪ ،‬در صورتی که جبهه هوای س��رد وارد منطقه نش��ود‪ ،‬به‬ ‫لح��اظ محدودیت موجود‪ ،‬تامین گاز با مش��کلی روبه رو نمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫حس��ینی‌نژاد متوس��ط مصرف گاز صنایع در خوزس��تان را از شروع‬ ‫فصل سرد تاکنون بین ‪30‬تا ‪31‬میلیون مترمکعب در روز اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حمل‌ونقل بخش��ی از انواع خدمات اس��ت که‬ ‫میزان کیفیت آن به سطح و نوع تقاضای سایر محصوالت‬ ‫بستگی داشته و در عرضه بسیاری از کاالها و خدمات هم‬ ‫تاثیر‌گذار اس��ت‪ ،‬به این ترتیب حمل‌ونقل خدمتی است‬ ‫ک��ه ماهیت راهب��ردی داش��ته و در فرآین��د عمومی و‬ ‫اقتصادی به ویژه در فعالیت‌های بازرگانی داخلی‪ ،‬تجارت‬ ‫خارجی و گردش��گری نقش عمده‌ای دارد‪ .‬انصاری اضافه‬ ‫کرد‪ :‬حمل‌ونقل ازجمله امور زیربنایی و فرابخشی است و‬ ‫به عنوان حلقه اتصال صنایع مختلف همواره مورد توجه‬ ‫بوده است‪ .‬عالوه‌بر این‪ ،‬همه فعالیت‌ها به نوعی تحت‌تاثیر‬ ‫این بخش اس��ت زیرا اجزای مهم چرخه تولید ‪ -‬مصرف‬ ‫در هر اقتصاد اس��ت که امکان بهره‌وری مناسب صنایع و‬ ‫اس��تعدادهای جامعه و پیش��رفت بس��یاری از طرح‌های‬ ‫اقتص��ادی را فراه��م می‌کن��د‪ .‬وی اظه��ار ک��رد‪ :‬بخش‬ ‫حمل‌ونقل در کن��ار بخش ارتباطات از زیرس��اخت‏های‬ ‫اصلی توس��عه به شمار می‏رود زیرا ایجاد و تامین امنیت‪،‬‬ ‫سالمت و سهولت استفاده از خطوط ارتباطی حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫در توس��عه پایدار اقتصادی جامعه نقش تعیین‏کننده‏ای‬ ‫ایفا می‏کند‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫معرفی متخلفان بازار‬ ‫کردستان به مراجع قضایی‬ ‫‪ :‬بازرسان س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان کردستان ‪ 99‬پرونده تخلف بازار را به مراجع‬ ‫قضای��ی تحویل دادن��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کردستان‪،‬‬ ‫معاون بازرسی و نظارت این سازمان گفت‪ :‬از‪22‬آذر‬ ‫تا ‪ 27‬آذر س��ال جاری در مجم��وع ‪ 2‬هزار و ‪195‬‬ ‫مورد بازرس��ی از واحدهای صنفی و غیرصنفی در‬ ‫س��طح بازار انجام شده است‪ .‬فریبرز دهقان با بیان‬ ‫کشف ‪120‬مورد تخلف در این بازرسی‌ها افزود‪ :‬در‬ ‫ای��ن رابطه ‪ 99‬فقره پرونده برای واحد‌های متخلف‬ ‫صنفی و غیرصنفی تشکیل شده است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫عمده این تخلفات گرانفروش��ی‪ ،‬کم فروشی و درج‬ ‫نکردن قیمت است که در این پرونده‌ها در مجموع‬ ‫‪ 125‬میلی��ون و ‪952‬هزارو ‪ 689‬ریال جریمه برای‬ ‫متخلفان در نظر گرفته شده است‪ .‬دهقان گفت‪ :‬در‬ ‫مدت یاد شده از طریق ستاد خبری ادارات صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت شهرس��تان‌های اس��تان ‪116‬مورد‬ ‫گزارش مردمی دریافت و پس از رس��یدگی به آنها‬ ‫‪ 45‬مورد تخلف احراز شد که در این زمینه پرونده‬ ‫تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شد‪.‬‬ ‫راه‌اندازی شهرک حمل‌ونقل‬ ‫در بندر بوشهر‬ ‫مهر‪ :‬مدیر کل حمل‌ونقل و پایانه‌های استان بوشهر‬ ‫از راه‌اندازی شهرک حمل‌ونقل در بندر بوشهر خبر‬ ‫داد‪ .‬حمیدرضا علم در نشس��ت با اس��تاندار بوشهر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اس��تاندار بوشهر توجه ویژه‌ای به حوزه‬ ‫حمل‌ونقل دارد و در بحث توس��عه زیرساخت‌های‬ ‫حمل‌ونقل به موفقیت‌های خوبی رس��یده‌ایم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در زمینه بهبود خدمات‌رسانی در جابه‌جایی‬ ‫مس��افر شاهد راه‌اندازی چندین پایانه بار در سطح‬ ‫اس��تان هس��تیم که تاکن��ون در شهرس��تان‌های‬ ‫عس��لویه‪ ،‬گن��اوه‪ ،‬برازج��ان‪ ،‬بوش��هر و خورم��وج‬ ‫راه‌اندازی ش��ده اس��ت‪ .‬علم از راه‌اندازی ش��هرک‬ ‫حمل و نقل در بندر بوش��هر خبر داد و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به توسعه بندر بوشهر و ایجاد منطقه‬ ‫آزاد‪ ،‬برای تسهیل در جابه‌جایی بار‪ ،‬ایجاد شهرک‬ ‫حمل‌ونقل پیش‌بینی شده که امیدواریم با پیگیری‬ ‫و تالش انجام ش��ده در آینده نزدیک مقدمات کار‬ ‫فراهم شود‪.‬‬
‫دریچه‬ ‫فعاالن اقتصادی خراسان جنوبی به مصوبات‬ ‫سفر رییس جمهوری امید بسته‌اند‬ ‫در آستانه حضور‬ ‫‪24‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫‪1/8‬میلیون تن زغال‌سنگ تا پایان سال‌جاری از معادن خراسان جنوبی استخراج می‌شود‬ ‫بیرجند چشم به راه سرمایه‌گذاری در بخش معدن‬ ‫حامد صفری‌پور‪ -‬گروه اس�تان‌ها‪ :‬در گذش�ته اس�تان خراسان‌جنوبی‬ ‫جزئی از خراسان بزرگ محسوب می‌شد و در حاشیه شرق کشور کمتر‬ ‫م�ورد توجه قرار می‌گرفت‪ ،‬اما اکنون با گذش�ت ی�ک دهه از تفکیک‬ ‫این اس�تان‪ ،‬سیاس�ت‌ها و برنامه‌ریزی‌ها به سویی پیش رفته است که‬ ‫گروه استان‌ها‪ :‬در آستانه سفر رییس‌جمهوری‬ ‫ب��ه اس��تان خراس��ان‌جنوبی‪ ،‬گذش��ته از انجام‬ ‫اقدامات الزم برای این حضور‪ ،‬مس��ئوالن استانی‬ ‫نیز به تکاپو افتاده‌اند تا هرآنچه از مش��کالتی که‬ ‫اهال��ی اس��تان و به‌ویژه فعاالن اقتص��ادی با آن‬ ‫مواجه هس��تند را برای انج��ام پیگیری‌های الزم‬ ‫به گوش مقام ارشد اجرایی کشور و هیات همراه‬ ‫وی برسانند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که محسن احتشام‪ ،‬رییس‬ ‫ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫بیرجند در آس��تانه سفر رییس‌جمهوری‪ ،‬فقدان‬ ‫بسته‌های حمایتی به‌منظور ایجاد انگیزه در تجار‬ ‫و بازرگانان این استان را عمده‌ترین مشکل بخش‬ ‫تج��ارت خارجی این خطه برش��مرد که نیازمند‬ ‫توجه دولت است‪.‬‬ ‫به گفته وی در حال حاضر بسته‌های حمایتی‬ ‫این اس��تان م��رزی و کمت��ر برخ��وردار با دیگر‬ ‫اس��تان‌های برخ��وردار تف��اوت ن��دارد و همین‬ ‫موجبات دلسردی تجار منطقه و نیز کارآفرینانی‬ ‫ک��ه قصد دارند در این اس��تان فعالیت اقتصادی‬ ‫انجام دهند را فراهم آورده است‪.‬‬ ‫با توجه به وجود ‪ 460‬کیلومتر مرز مشترک با‬ ‫کشور افغانستان‪ ،‬ضرورت صادرات کاال و خدمات‬ ‫فنی مهندس��ی به این کشور از ضروریات منطقه‬ ‫اس��ت که در این ارتباط دولت باید مش��کالت و‬ ‫موانع موجود که از جمل��ه مهم‌ترین آنها فقدان‬ ‫مشوق‌های صادراتی هستند را برطرف کند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته نعم��ت‌اهلل حقیقی‪ ،‬رییس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خراس��ان‌جنوبی‪ ،‬این‬ ‫اس��تان مستعد برای توس��عه اقتصادی است که‬ ‫ظ��رف مدت چند س��ال آینده در بحث توس��عه‬ ‫اقتصادی دچار جهش می‌ش��ود‪ ،‬بر همین اساس‬ ‫اعتبارس��نجی معادن اس��تان به شرکت ایمیدرو‬ ‫(س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدنی ایران) سپرده شده و تا ‪6‬ماه دیگر نتیجه‬ ‫کار اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫اما فاصله زیاد بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده‬ ‫نهایی‪ ،‬فقدان موسس��ات هندلینگ یا پشتیبانی‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬از مش��کالت عم��ده فع��االن‬ ‫اقتصادی اس��تان اس��ت که پایین‌بودن متوسط‬ ‫میزان س��رمایه‌گذاری در این اس��تان نسبت به‬ ‫دیگر اس��تان‌ها و نیز فقدان مش��وق‌های قانونی‬ ‫برای جذب سرمایه‌گذار بر آن افزوده می‌شود‪.‬‬ ‫آنچه مهم اس��ت میزان ذخی��ره قطعی معادن‬ ‫استان بالغ بر ‪1/5‬میلیارد تن برآورد شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در س��طح اس��تان ‪ 1200‬محدوده معدنی روی‬ ‫کال��ک برای واگذاری از طریق مزایده مش��خص‬ ‫شده و از دو پهنه مصوب با ‪ 1900‬کیلومتر مربع‬ ‫ی��ک پهنه آن ب��ه وس��عت ‪ 1000‬کیلومترمربع‬ ‫برای انجام عملیات اکتش��اف سیستماتیک طبق‬ ‫فرآیند فراخوان وزارت متبوع به بخش خصوصی‬ ‫واگذار خواهد ش��د‪ .‬بر این اساس حجت‌االسالم‬ ‫س��یدمحمدباقر عبادی‪ ،‬نماین��ده مردم بیرجند‪،‬‬ ‫درمیان و خوس��ف در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫افزود خراس��ان جنوبی از نظر فرهنگی در کشور‬ ‫س��رآمد اس��ت اما از نظر اقتص��ادی و میانگین‬ ‫درآمد خان��وار ای��ن اس��تان در ردیف‌های آخر‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬از رییس‌جمهوری انتظ��ار داریم این‬ ‫اس��تان را به‌عن��وان منطقه غیربرخ��وردار اعالم‬ ‫کند تا اعتبارات ویژه‌ای به استان اختصاص یابد‪.‬‬ ‫همچنین با وجود آنکه راه‌آهن خراس��ان‌جنوبی‬ ‫در س��ال‌جاری در ردی��ف بودج��ه اجرایی قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ ،‬دولت باید دوبانده‌شدن محورهای‬ ‫مواصالتی استان و احداث پروژه راه‌آهن را هر چه‬ ‫سریع‌تر اجرایی کند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬کاروان تدبیر‬ ‫و امید‪ ،‬چهارشنبه سوم دی‌ماه در یازدهمین سفر‬ ‫استانی دولت به خراسان جنوبی سفر می‌کند‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪states@smtnews.ir‬‬ ‫کارشناس��ان می‌گویند که سرمایه‌گذاران‬ ‫بیش��تر در مناطق��ی کار و فعالیت می‌کنند‬ ‫ک��ه از لحاظ امکانات رفاهی تا حدود زیادی‬ ‫تامین شوند‪ .‬استان خراسان جنوبی به دلیل‬ ‫نبود پروازهای متعدد‪ ،‬شبکه ریلی و امکانات‬ ‫رفاه��ی الزم‪ ،‬ب��ا وجود اینک��ه از قطب‌های‬ ‫معدنی کشور به شمار می‌رود و از نظر حجم‬ ‫و ذخیره ماده معدنی مقام هشتم استان‌های‬ ‫کشور را به خود اختصاص داده‪ ،‬کمتر مورد‬ ‫توجه س��رمایه‌گذاران این بخش قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬بنابراین باید با ایجاد زیرساخت‌های‬ ‫الزم‪ ،‬تبلیغ��ات گس��ترده‪ ،‬توس��عه امکانات‬ ‫رفاه��ی و ایج��اد صنای��ع ف��رآوری معادن‪،‬‬ ‫زمینه گسترش جذب سرمایه‌گذاران داخلی‬ ‫توانمن��د و خارجی را به ای��ن منطقه فراهم‬ ‫کرد‪ ،‬چراکه هنوز خیل��ی از مناطق معدنی‬ ‫این استان بکر و دست نخورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخیره زغال کک‌شو و حرارتی‬ ‫س��ید نعم��ت ‌اهلل‬ ‫حقیق��ی‪ ،‬ریی��س‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‬ ‫خراس��ان جنوب��ی با‬ ‫بی��ان اینکه میزان وس��عت معادن اس��تان‬ ‫حدود ‪30‬هزار کیلومتر مربع است‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬ذخیره زمین‌شناس��ی اس��تان حدود‬ ‫‪5/5‬میلی��ارد تن زغال کک ش��و و حرارتی‬ ‫اس��ت که از این میزان حدود ‪2‬میلیارد تن‬ ‫به‌عنوان ذخیره قطعی ش��ناخته شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬میزان نیاز س��االنه کش��ور‬ ‫ح��دود ‪2‬میلیون تن کک‌س��ازی اس��ت که‬ ‫هم‌اکنون در کشور تولید می‌شود‪ ،‬در غیراین‬ ‫ص��ورت مجبور ب��ه واردات ای��ن محصول و‬ ‫شاهد خروج ارز از کشور خواهیم شد‪ .‬وی با‬ ‫همه ظرفیت‌های خراسان جنوبی شکوفا شود‪ .‬خراسان جنوبی ظرفیت‬ ‫باالیی در زمینه‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه معدن دارد که با توجه به‬ ‫کمبود بارندگی و منابع آبی در کش�ور‪ ،‬استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها‬ ‫باید در اولویت کار قرار بگیرد‪ .‬وجود معادن فعال و صدور صدها پروانه‬ ‫بی��ان اینک��ه ‪ 3‬کارخانه زغال‌ش��ویی و یک‬ ‫واحد کک‌س��ازی در نیمه اول س��ال ‪ 94‬به‬ ‫بهره‌ب��رداری می‌رس��د اف��زود‪ :‬ت��ا پای��ان‬ ‫سال‌جاری پیش‌بینی می‌ش��ود یک‌میلیون‬ ‫و‪800‬هزار تن زغال از معادن س��طح استان‬ ‫استخراج شود‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت خراسان جنوبی درخصوص میزان‬ ‫اشتغالزایی گفت‪ :‬حدود ‪4‬هزار و‪ 300‬نفر در‬ ‫بخ��ش مع��ادن و صنای��ع پایین‌دس��ت‬ ‫زغال‌س��نگ نظیر زغال‌س��نگ و کک‌سازی‬ ‫اش��تغال دارند‪ .‬حقیقی با بی��ان اینکه برای‬ ‫توسعه معادن زغال‌سنگ و واگذاری معادن‬ ‫به بخش خصوصی درحال اقدام است اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬درخص��وص ج��ذب س��رمایه‌گذاری‬ ‫خارجی استانداری خراسان جنوبی در هتل‬ ‫فردوسی تهران جلسه‌ای با سفرای ‪28‬کشور‬ ‫برگ��زار کرد ک��ه در این برنام��ه قابلیت‌ها و‬ ‫ظرفیت‌های صنعت و معدن و سرمایه‌گذاری‬ ‫این استان بررسی می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹راهی برای جذب سرمایه‌گذار‬ ‫همچنی��ن علیرض��ا‬ ‫عاب��دی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫بخش مع��دن و عضو‬ ‫هیأت مدیره س��ازمان‬ ‫نظام مهندسی استان‬ ‫خراس��ان جنوبی ب��ا بیان اینک��ه مناطقی با‬ ‫امکانات مناس��ب و رفت‌وآمد آس��ان بیشتر‬ ‫مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار می‌گرفت‪ ،‬به‬ ‫گف��ت‪ :‬از آنج��ا که خراس��ان جنوبی‬ ‫کنونی در گذشته بخشی از استانی دیگر بود‪،‬‬ ‫درخص��وص مطالع��ات اولیه برای اکتش��اف‬ ‫معادن در حاش��یه شرق کش��ور کمتر مورد‬ ‫توج��ه قرار گرفت��ه بود‪ .‬از زم��ان قدیم روی‬ ‫ظرفیت‌های این اس��تان کاری انجام نش��ده‬ ‫صادرات ‪ 97‬میلیون دالری از استان سمنان‬ ‫‪ :‬معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان‬ ‫استان سمنان گفت‪ :‬براساس آمار گمرک سمنان در‬ ‫‪ 8‬ماه��ه س��ال ‪ 93‬میزان ‪450‬ه��زار و ‪ 550‬تن کاال‬ ‫به ارزش ‪97‬میلیون دالر از این اس��تان به کشورهای‬ ‫عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ترکمنس��تان و س��ایر کشورهای‬ ‫آس��یای میانه صادر شده است که شامل سیمان‪ ،‬آند‬ ‫مس‪ ،‬ش��مش سرب‪ ،‬کابل مسی‪ ،‬شیرآالت بهداشتی‪،‬‬ ‫پودر لباسشویی‪ ،‬مفتول مسی‪ ،‬پروفیل فوالدی‪ ،‬کرک‬ ‫و پشم بز و گوس��فند‪ ،‬ظروف یکبار مصرف از جنس‬ ‫پلی‌اس��تار‪ ،‬پالس��تیک فریزر و‪ ...‬اس��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫سمنان صادرات انجام‌شده نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل از نظ��ر وزن ‪47‬درصد و به لحاظ ارزش ‪2‬درصد‬ ‫رش��د را نش��ان می‌دهد‪ .‬حمیدرضا مداح اظهار کرد‪:‬‬ ‫در ‪ 8‬ماهه س��ال ‪ 93‬مقدار ‪19‬ه��زار و‪ 829‬تن کاال‬ ‫به ارزش ‪30‬میلیون دالر از گمرک س��منان ترخیص‬ ‫شده‪ ،‬کاالهای وارداتی شامل ماشین‌آالت خط تولید‪،‬‬ ‫ورق پی‌وی‌سی‪ ،‬پنبه ش��انه‌نزده حالجی‌نشده‪ ،‬الیاف‬ ‫تاپس اکریلیک‪ ،‬آجر سیلیکون‪ ،‬فویل آلومینیوم‪ ،‬مقوا‬ ‫پش��ت خاکس��تری‪ ،‬گاز یخچال‪ ،‬مواد افزودنی رنگ‬ ‫و‪ ...‬اس��ت که این کاالها از کشورهای ایتالیا‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫ام��ارات متح��ده عربی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬آلم��ان‪ ،‬چین‪ ،‬ژاپن و‬ ‫ازبکس��تان به این گمرک وارد شده که در مقایسه با‬ ‫مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی به میزان ‪19‬درصد‬ ‫و از نظ��ر ارزش دالری به می��زان ‪2‬درصد افزایش را‬ ‫نش��ان می‌دهد‪ .‬معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در ‪ ‌8‬ماه��ه س��ال ج��اری تعداد‬ ‫کارت‌های بازرگانی صادرشده و تمدیدی به ‪ 196‬فقره‬ ‫رسیده اس��ت که از این تعداد ‪51‬فقره صدور و ‪145‬‬ ‫فقره تمدیدی بوده که نس��بت به دوره مش��ابه سال‬ ‫قب��ل از لحاظ صدور ‪27/5‬درص��د و به لحاظ تمدید‬ ‫‪17‬درصد رشد داشته اس��ت‪ .‬مداح گفت‪ :‬در ‪ 8‬ماهه‬ ‫س��ال‌جاری ‪2‬هزار و‪ 886‬مجوز ثبت سفارش واردات‬ ‫کاال به ارزش ‪246‬میلیون دالر در سازمان صادر شده‬ ‫که این میزان نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل به‬ ‫لحاظ تعداد ‪59‬درصد افزایش را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫رونمایی از طرح‌های پژوهشی صنایع آرد‬ ‫‪ :‬رییس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراس��ان رضوی از رونمایی از طرح‌های پژوهشی‬ ‫کاربردی مرتبط با صنایع آرد و آردبر به مناس��بت‬ ‫هفته پژوهش خب��ر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان رضوی‪،‬‬ ‫راضیه علیرضایی اظهار کرد‪ :‬به منظور بهبود کیفیت‬ ‫نان با انعقاد تفاهمنامه‌ای بین کمیته ارتباط مجامع‬ ‫علمی با صنعت آرد و نان (زیر مجموعه کمیته‌های‬ ‫در ه��ر جای ایران که هس��تید رویدادهای ش��هر و اس��تان‌تان در‬ ‫حوزه‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را رصد کرده و با انعکاس آن در روزنامه و‬ ‫پیشنهاد‌ها و راهکارها را مطرح کنید‪.‬‬ ‫سایت آنالین گسترش‬ ‫بخش صنعت شورای سیاستگذاری توسعه فناورانه‬ ‫تولید) با اتحادیه صنف نانوایان مش��هد و حومه‪ ،‬از‬ ‫طرح‌های پژوهش��ی کاربردی مرتبط با صنایع آرد‬ ‫و آردبر رونمایی ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬این طرح‌ها شامل‬ ‫کاربرد خمی��ر ترش آماده و بررس��ی اثرات آن بر‬ ‫بهبود خصوصیات فیزیکی و ش��یمیایی‪ ،‬فس��اد و‬ ‫بیاتی دو نوع نان رایج در ایران‪ ،‬در ‪ 5‬نانوایی مشهد‬ ‫اجرایی شده است‪.‬‬ ‫اکتشاف در این استان‪ ،‬نشان می‌دهد که در حال حاضر نیز این استان‬ ‫در زمینه‌ه�ای صنع�ت‪ ،‬معدن و تجارت فعال اس�ت اما هن�وز تا رونق‬ ‫اقتص�ادی این اس�تان راهی طوالنی در پیش اس�ت‪ .‬راه�ی که تنها از‬ ‫طریق جذب سرمایه‌گذار محقق می‌شود‪.‬‬ ‫است و از زمان تشکیل استان بود که ابتدا در‬ ‫قالب طرح‌های استانی‪ ،‬بعد در قالب تشکیل‬ ‫سرمایه‌گذاری‌ها توس��ط مسئوالن استان‌ها‪،‬‬ ‫س��پس در قالب طرح‌ه��ای عمرانی و بعد در‬ ‫قالب تشکیل س��رمایه‌گذاران اقداماتی انجام‬ ‫شد‪ .‬وی با اش��اره به اینکه اس��تان خراسان‬ ‫جنوب��ی آمی��زه‌ای از س��نگ‌های مختل��ف‬ ‫زمین‌شناس��ی و کانترات‌های مختلفی است‬ ‫ک��ه نیاز قاب��ل توجهی ب��ه س��رمایه‌گذاری‬ ‫دارد‪،‬تصریح کرد‪ :‬یکسری از ظرفیت‌ها نظیر‬ ‫منیزیت س��فیدرنگ یا کلریت س��یاه‌رنگ با‬ ‫چش��م دیده می‌ش��ود‪ ،‬همچنین ب��ه دلیل‬ ‫استفاده باستانی از مس در گذشته مقداری از‬ ‫این محصول در این منطقه شناس��ایی شده‬ ‫بود‪ ،‬اما س��الیان اخیر ذخایر دیگری از مس‪،‬‬ ‫گارمت‪ ،‬ولس��ترونیت‪ ،‬طال‪ ،‬آه��ن‪ ،‬کانی‌های‬ ‫قیمت��ی و نیمه‌قیمتی مثل عقیق‪ ،‬خاک‌های‬ ‫صنعتی مثل کائولند و سنگ‌های تزئینی نیز‬ ‫شناس��ایی ش��د‪ .‬عابدی با بیان اینکه قابلیت‬ ‫این اس��تان از لحاظ معدنی نظیر سنگ‌های‬ ‫فلزی و غیرفلزی باالس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬کار‬ ‫مع��دن در مقیاس کوچک صرف��ه اقتصادی‬ ‫ن��دارد‪ ،‬بنابرای��ن با توجه ب��ه هزینه‌های باال‬ ‫مقیاس معدنکاری باید بزرگ باشد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫برای توس��عه بخش معادن این اس��تان باید‬ ‫س��رمایه‌گذاران توانا و خارجی جذب شوند‪،‬‬ ‫چراک��ه اهالی اس��تان توانمن��دی باالیی در‬ ‫س��طوح وس��یع کاری ندارند‪ .‬این کارشناس‬ ‫بخش مع��دن فراهم کردن زیرس��اخت‌ها را‬ ‫الزمه جذب سرمایه‌گذاران خارجی و توانمند‬ ‫دانس��ت و اظهار کرد‪ :‬وجود تعداد زیاد پرواز‪،‬‬ ‫راه آسفالت‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و آب باید تقویت شود‪،‬‬ ‫چراک��ه خیل��ی از مواد معدنی ب��ا ارزش باال‬ ‫به‌دلیل هزینه زیاد حمل‌ونقل صرفه اقتصادی‬ ‫ندارد اما اگر ش��بکه ریل��ی راه بیفتد قابلیت‬ ‫صادرات پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫عابدی گفت‪ :‬به دلیل اینکه ظرفیت معادن‬ ‫این اس��تان برای خیل��ی از س��رمایه‌گذاران‬ ‫شناخته شده نیست‪ ،‬باید برای سرمایه‌گذاران‬ ‫به موازات تامین زیرس��اخت‌ها جذابیت‌های‬ ‫مالیاتی نظیر معافیت‌های مالیاتی فراهم کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بهترین نوع گرانیت‌های دنیا‬ ‫همچنین قلع‪ ،‬مس‪ ،‬طال و‪ ...‬در خراسان‌جنوبی‬ ‫وج��ود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون مستندس��ازی در‬ ‫این خصوص انجام نشده است‪ .‬تهیه مستند از‬ ‫این بخش به جذب سرمایه‌گذار کمک شایانی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬عابدی داش��تن صنایع فرآوری‬ ‫ب��رای معادن را الزم دانس��ت و اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫در خیل��ی از موارد نظیر مس ط�لا آهن و‪...‬‬ ‫نیاز ب��ه فرآوری وجود دارد تا بتوانیم حداکثر‬ ‫سودآوری را داشته باشیم‪.‬‬ ‫استقبال سیستان و بلوچستان از سرمایه‌گذاران خارجی‬ ‫‪ :‬استاندار سیستان و بلوچستان گفت‪ :‬سیستان‬ ‫و بلوچس��تان به س��بب قابلیت‪‎‬ها و توانایی‪‎‬های باالی‬ ‫خود هیچ محدودیتی برای س��رمایه‪‎‬گذاری ندارد و از‬ ‫س��رمایه‪‎‬گذاران خارجی که تمایل به س��رمایه‪‎‬گذاری‬ ‫در اس��تان داشته باشند اس��تقبال می‪‎‬کند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی اس��تانداری سیس��تان و بلوچس��تان‪،‬‬ ‫علی اوسط‌هاش��می با اش��اره به اهمیت ژئوپولتیک و‬ ‫اس��تراتژیک این منطقه گفت‪ :‬ش��رکت‪‎‬های خارجی‬ ‫عالقه‌مند ب��ه س��رمایه‪‎‬گذاری می‌توانند ب��ا توجه به‬ ‫اهمی��ت منطقه و فرصت‪‎‬هایی ک��ه دولت ایجاد کرده‬ ‫اس��ت ش��راکت پای��داری را در منطقه ایج��اد کنند‪.‬‬ ‫اس��تاندار سیس��تان و بلوچستان با اش��اره به توسعه‬ ‫بندر چابه��ار و با بیان اینکه این بن��در درنهایت باید‬ ‫به ظرفیت ‪ 86‬میلیون تنی برسد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت با‬ ‫ایجاد کارخانه پتروش��یمی ‪ 25‬میلیون تنی و کارخانه‬ ‫فوالد و سایر صنایع بزرگ و کوچک به دنبال حضوری‬ ‫ق��وی در عرصه صنعت اس��ت‪ .‬وی با بیان قابلیت‪‎‬های‬ ‫وسیع اس��تان برای ترانزیت و اتصال کشورهای حوزه‬ ‫ش��رق و جنوب شرق از طریق آب‌های آزاد به آسیای‬ ‫میانه و اروپا از مس��یر سیس��تان و بلوچستان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬راه‌آهن چابهار – زاهدان به س��رخس و آس��یای‬ ‫میان��ه هم‌اکن��ون در حال اح��داث اس��ت و تاکنون‬ ‫‪ 120‬میلی��ارد تومان برای آن هزینه ش��ده و تا پایان‬ ‫س��ال‌جاری ‪ 700‬میلیارد تومان دیگر به آن اختصاص‬ ‫می‪‎‬یابد‪ .‬هاش��می افزود‪ :‬یک میلی��ارد و ‪ 500‬میلیون‬ ‫دالر اعتبار برای گازرسانی به سراسر استان در شورای‬ ‫اقتصاد کش��ور تصویب شده و هم‌اکنون این پروژه در‬ ‫حال اجرا است‪.‬‬ ‫تجلیل از صادرکنندگان نمونه کرمان‬ ‫‪ :‬از ‪ 17‬صادرکنن��ده نمون��ه اس��تان کرمان در‬ ‫آیینی با حضور اس��تاندار کرمان‪ ،‬معاون وزیر و رییس‬ ‫سازمان توس��عه تجارت ایران‪ ،‬رییس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬نمایندگان مردم در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و نمایندگانی از اتاق ایران و سایر مسئوالن‬ ‫اس��تانی تجلیل به‌عمل آمد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در این همایش در‬ ‫بخش کش��اورزی از شرکت گسترش بازرگانی کرمان‪،‬‬ ‫ش��رکت متین پسته س��یرجان‪ ،‬ش��رکت ایلیا گستر‬ ‫سیرجان‪ ،‬ش��رکت مروارید س��بز کویر‪ ،‬شرکت نهال‬ ‫پسته رفسنجان و شرکت پارسان دی سمبل‪ ،‬شرکت‬ ‫کرمان لیکوریس و ش��رکت رنگین کمان س��منگان و‬ ‫خبرنگار افتخاری روزنامه ما شوید‬ ‫ش��رکت فرخ باف در بخش فرش دس��تباف تجلیل به‬ ‫عمل آمد‪ .‬همچنین ش��رکت س��اختمانی و راهسازی‬ ‫‪ 115‬در بخ��ش خدمات فنی و مهندس��ی‪ ،‬ش��رکت‬ ‫پیشقراوالن بم در بخش گردشگری و شرکت کاشی و‬ ‫سرامیک فخار رفسنجان در بخش مصالح ساختمانی‬ ‫و دربخش صنعت نیز ش��رکت روغ��ن موتور پردیس‪،‬‬ ‫ش��رکت خوش چسپ‪ ،‬شرکت رباط مولیبدن‪ ،‬شرکت‬ ‫فرومولیبی��دن کویر رفس��نجان و از ش��رکت نش��اط‬ ‫آفرینان کویر نیز در بخش س��نگ‌آهن تجلیل ش��د‪.‬‬ ‫در ای��ن همایش ‪ 3‬صادرکننده منتخب اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی اس��تان کرمان نیز مورد‬ ‫تجلیل قرار گرفتند‪.‬‬ ‫برای ارتباط با گروه استان ها‬ ‫با شماره تلفن ‪021-88714224‬تماس بگیرید‬ ‫یا به ‪ states@smtnews.ir‬ایمیل بزنید‬
‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫تجارت بین‌الملل‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫ِ‬ ‫اقتصاد نفتیشکننده‬ ‫نگاهی به اقتصاد و تجارت ونزوئال‬ ‫گ�روه تج�ارت‪ :‬با نگاهی به نقش�ه جه�ان و توجه به ش�رایط‬ ‫اقتصادی کش�ور‌ها‪ ،‬می‌توان نمونه‌های زیادی را به چش�م دید‬ ‫که به دالیل سیاس�ی‪ ،‬انواع و اقس�ام محدودیت‌ه�ای مالی را‬ ‫تجرب�ه می‌کنن�د و به همین دلی�ل به لحاظ رش�د اقتصادی و‬ ‫حض�وری موثر در تج�ارت جهانی اوض�اع نا‌مطلوبی را درحال‬ ‫تجربه کردن هستند‪ .‬ونزوئال هم یکی از همین کشور‌ها است‪.‬‬ ‫آنها در حالی انواع و اقسام محدودیت‌ها را مانعی برای آرامش‬ ‫خ�ود می‌بینند که به لح�اظ بهره‌وری از مناب�ع طبیعی اوضاع‬ ‫خوبی دارند‪ .‬اما از آنجا که اصرار تصمیم‌گیران و مردان دولت‪،‬‬ ‫بر سیاست‌های سوسیالیستی اس�ت‪ ،‬آنها چه در زمان چاوز و‬ ‫چه بعد از او محکوم و مجبور به تحمل محدودیت‌های بی‌شمار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ونزوئال در ش��رایطی روزهای دش��واری را می‌گذراند‬ ‫که تورم سرس��ام‌آور‪ ،‬کمبود برخی از اقالم خوراکی و در‬ ‫‌‌نهایت بدهی باال (باوجود درآمد باالی ناش��ی از صادرات‬ ‫نفت) از مهم‌ترین چالش‌هایش به شمار می‌روند‪ .‬آن هم‬ ‫در ش��رایطی که این کش��ور پنجمین صادر‌کننده نفت‬ ‫خام‪ ،‬س��ومین تولید‌کننده اوپ��ک و از نظر میزان ذخایر‬ ‫گاز رتبه هش��تم را در جهان داراس��ت و اتفاقا از ذخایر‬ ‫معدنی غنی از آهن‪ ،‬بوکس��یت‪ ،‬ط�لا و الماس بهره‌مند‬ ‫است‪ .‬طبق گزارش‌های منتشر شده کشور ونزوئال دارای‬ ‫ذخیره نفتی معادل با ‪ ۲۱۱‬بیلیون بشکه نفت خام بوده‬ ‫و در رتب��ه دوم جه��ان قرار دارد‪ .‬عم��ده ذخایر نفت در‬ ‫ونزوئال در ن��وار ‪ Orinoco‬ق��رار دارد‪ .‬ذخایر نفت این‬ ‫کشور پس از اجرای پروژه اکتشاف ‪Magna Reserva‬‬ ‫به ‪ ۳۱۶‬بیلیون بشکه رسید‪.‬‬ ‫و دولت تنها برمبن��ای درآمدهای نفتی‪ ،‬می‌تواند هزینه‬ ‫کن��د‪ .‬تغییر دادن وضعیت کنونی به س��ال‌ها زمان نیاز‬ ‫دارد‪ .‬به عالوه وابس��تگی اقتصاد ونزوئال به نفت به شدت‬ ‫این کش��ور را در برابر شوک‌های نفتی آسیب‌پذیر کرده‬ ‫است‪ .‬عالوه بر موارد یاد شده‌‪ ،‬وضعیت پول ملی ونزوئال‬ ‫به‌شدت نگران‌کننده است‪ .‬پول ملی جدید ونزوئال یعنی‬ ‫بولیوار‪ ،‬ارزش خود را از دست داده است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫واردات غیرنفتی‬ ‫صادرات نفتی‪،‬‬ ‫‹‹‬ ‫‹ ‹میراث چاوز‬ ‫برقراری ثبات اقتصادی مس��ئله‌ای اس��ت که ونزوئال‬ ‫به ش��دت از نب��ود آن رنج می‌برد‪ .‬تا چند س��ال پیش‬ ‫نخس��تین تولیدکنن��ده نف��ت در امری��کای جنوبی و‬ ‫دارن��ده بزرگترین ذخایر نفت خام در جهان‪ ،‬توانس��ته‬ ‫ب��ود نبود ت��وازن و ناهماهنگی در اقتص��اد را با افزایش‬ ‫منظم قیمت نفت در طول ‪ 14‬س��ال حکومتداری چاوز‬ ‫(‪2013-1999‬م) جبران کند‪ .‬نفت با س��رعت بیشتری‬ ‫از ت��ورم حرک��ت می‌ک��رد اما چ��اوز ک��ه توزیع‌کننده‬ ‫درآمده��ای نفت��ی در میان الیه‌ه��ای ضعیف‌تر جامعه‬ ‫ب��ود‪ ،‬اقتصادی را به ارث گذاش��ت ک��ه هم‌اکنون نفس‬ ‫نفس می‌زند‪ .‬طبق آمار رس��می نرخ تورم این کشور در‬ ‫س��ال ‪2012‬م به ‪20‬درصد رسیده اس��ت‪ .‬به عالوه در‬ ‫این مدت‪ ،‬دولت بی��ش از ‪ 30‬درصد از ارزش پول ملی‬ ‫(بولی��وار واحد پ��ول ونزوئال) را کاهش و ن��رخ آن را از‬ ‫‪ 4/3‬به ‪ 6/3‬در مقابل دالر رس��انده تا بدین ترتیب کسر‬ ‫مالیات��ی کش��ور را کاه��ش دهد‪ .‬می��زان بدهی دولتی‬ ‫ونزوئال که در س��ال ‪2012‬م به بیش از ‪ 15‬درصد تولید‬ ‫ناخالص داخلی می‌رس��ید‪ ،‬امروز بیش از ‪ 150‬میلیارد‬ ‫دالر یعنی حدود نیمی از تولید ناخالص داخلی کش��ور‬ ‫است‪ .‬با این حال بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند‬ ‫که کنترل س��ختگیرانه تبادالت که از سال ‪ 2003‬م در‬ ‫این کش��ور آغاز ش��ده و همچنین کنترل قیمت برخی‬ ‫اقالم ضروری نمی‌تواند برای مدت طوالنی حفظ ش��ود‪.‬‬ ‫به عقیده کارشناس��ان امور بین‌المل��ل‌‪ ،‬راه‌حل موجود‪،‬‬ ‫گفت‌وگو‬ ‫‪25‬‬ ‫ونزوئال یا جمهوری بولیواری ونزوئال‪ ،‬کشوری است در شمال امریکای جنوبی که پایتخت آن کاراکاس است‪.‬‬ ‫ونزوئال در زبان التین به معنای ونیز کوچک است و از این‌رو این نام را گرفته‌است که یابندگان این سرزمین‬ ‫دیدند بومیان این س��امان خانه‌های خود را روی آب س��اخته‌اند‪ .‬ونزوئال در گذش��ته مستعمره اسپانیا بوده اما‬ ‫درحال حاضر یک جمهوری فدرال اس��ت‪ .‬در طول تاریخ‪ ،‬ونزوئال با گینه برس��ر قلمرو درگیری و مش��اجراتی‬ ‫داشته‌اند که به‌طور عمده مربوط به منطقه اسکیبو می‌شود و همچنین با کلمبیا بر سر خلیج ونزوئال درگیری‬ ‫داش��ته‌است‪ .‬ونزوئال امروزه به خاطر صنعت نفت‪ ،‬تنوع زیست‌محیطی منطقه و مشخصه‌های طبیعی شهرت‬ ‫یافته‌اس��ت‪ .‬کریستف کلمب وقتی در س��ال ‪۱۹۴۸‬م به کرانه‌های شرقی این کشور رسید‪ ،‬به قدری مجذوب‬ ‫چشم‌انداز منطقه شد که آن را ‪( Tierra de Gracia‬سرزمین زیبایی) نامید که از آن زمان تاکنون لقب این‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬صنعت نفت بر اقتصاد ونزوئال حکومت می‌کند؛ که یک سوم تولید ناخالص داخلی و ‪ 80‬درصد‪،‬‬ ‫صادرات آن را تش��کیل می‌دهد و نیمی از درآمد دولت وابس��ته به این صنعت اس��ت‪ .‬ونزوئال یکی از ‪ 5‬کشور‬ ‫بنیانگذار اوپک است‪ .‬ذخایر عمده نفتی کشور در مجاورت دریاچه ماراکایبو در خلیج ونزوئال نهفته‌اند‪ .‬بیشتر‬ ‫مبادالت اقتصادی ونزوئال با برزیل‪ ،‬مکزیک‪ ،‬کلمبیا و ایاالت متحده امریکا است‪ .‬صنعت کشاورزی این کشور‬ ‫نیز نقش مهمی در اقتصاد آن ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫آزادسازی تبادالت‪ ،‬وضع مقررات بودجه‌ای و همچنین‬ ‫توقف واریز ارز خارجی به صندوق‌های موازی اس��ت که‬ ‫میلیارده��ا دالر برای برنامه‌ه��ای اجتماعی چاوز هزینه‬ ‫می‌کردند‪.‬‬ ‫به عالوه براس��اس گزارش‌های منتش��ر ش��ده‪ ،‬میزان‬ ‫وابس��تگی ونزوئال به درآمدهای نفتی به ش��دت افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬ت��ا آنجا که یک��ی از وزرای س��ابق ونزوئال‬ ‫می‌گوی��د در س��ال ‪1998‬م‪ ،‬نفت ‪ 77‬درص��د صادرات‬ ‫ونزوئال را تش��کیل می‌داد اما در س��ال ‪ 2011‬م س��هم‬ ‫ص��ادرات نفت از کل صادرات این کش��ور به ‪ 96‬درصد‬ ‫افزای��ش یافته اس��ت‪ .‬این به آن معنا اس��ت که در حال‬ ‫حاض��ر‪ ،‬تنه��ا ‪ 4‬درص��د از کاالهایی ک��ه ونزوئال صادر‬ ‫می‌کند‪ ،‬غیرنفتی اس��ت‪ .‬وضعیت اقتصاد ونزوئال به‌طور‬ ‫کامل به قیمت نفت در بازارهای جهانی وابس��ته اس��ت‬ ‫ونزوئ�لا هم مانند بیش��تر کش��ورهایی که ب��ه عنوان‬ ‫کش��ورهای نفتخیز شناخته می‌ش��وند‪ ،‬اکثر صادراتش‬ ‫را محص��والت و فرآورده‌های نفتی تش��کیل می‌دهند و‬ ‫واردات��ش هم اقالم مصرفی اع��م از غذایی و محصوالت‬ ‫ماشینی و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫الکل‪ ،‬س��نگ‌آهک‪ ،‬آلیاژهای آهن و مواد شیمیایی در‬ ‫کنار نفت از جمله مهم‌ترین محصوالت صادراتی هستند‬ ‫که ونزوئال به کش��ورهایی چون امری��کا‪ ،‬چین‪ ،‬برزیل و‬ ‫مکزیک صادر می‌کند‪ .‬براس��اس آمار ثبت ش��ده میزان‬ ‫صادرات این کشور در سال ‪۲۰۱۳‬م‪ 2/08 ،‬میلیارد دالر‬ ‫بود‪ .‬همچنین دارو‪ ،‬دام‪ ،‬پروفیل آهنی‪ ،‬لوله‪ ،‬ذرت‪ ،‬ش��یر‬ ‫و خامه‪ ،‬اس��کلت فلزی و اجزا و قطعات آن از چدن آهن‬ ‫از مهم‌ترین کاالهای وارداتی هس��تند که ونزوئال به طور‬ ‫عمده از کش��ورهای امریکا‪ ،‬چین‪ ،‬کلمبیا‪ ،‬برزیل و هلند‬ ‫وارد می‌کند که در پایان سال گذشته میالدی به رقمی‬ ‫افزون‌ب��ر ‪ 45/8‬میلیارد دالر رس��ید‪ .‬با توج��ه به میزان‬ ‫وارداتش تراز تجاری این کش��ور در سال ‪۲۰۱۳‬م به رقم‬ ‫‪ -43/72‬میلیارد دالر می‌رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹ونزوئال؛ تداوم بحران‬ ‫ونزوئ�لا در چه ش��رایطی می‌تواند ثب��ات اقتصادی را‬ ‫آن‌طور که یک کش��ور نفتی باید تجربه کند‪ ،‬به چش��م‬ ‫ببین��د‪ .‬آیا می‌توان گفت ک��ه منابع نفتی می‌تواند راهی‬ ‫برای خروج این کشور از بحران اقتصادی باشد؟ پرسش‬ ‫این است که چرا کشوری نفتخیز باید به چنین شرایطی‬ ‫دچار شود؟ رییس مادورا که به طور حتم برای جانشینی‬ ‫هوگو چاوز کار سختی دارد‪ ،‬چه تدابیری را برای تلطیف‬ ‫اقتصاد کشورش باید بیندیشد؟ تداوم بحران و در نتیجه‬ ‫ادام��ه اعتراض‌های اپوزوس��یون که نیم��ی از جمعیت‬ ‫ونزوئ�لا را تش��کیل می‌دهن��د‪ ،‬منجر به چ��ه وضعیتی‬ ‫خواهد شد؟ همه اینها سوال‌هایی است که می‌توان برای‬ ‫«بحران اقتصادی یک کشور نفتی» طرح کرد‪.‬‬ ‫بیماری اقتصادی ونزوئال العالج است‬ ‫در ش��رایطی که «مادورا» به عن��وان رییس‌جمهوری‬ ‫ونزوئال نزدیک به ‪ ۴‬ماه پیش‪ ،‬صاحبان ثروت را مس��بب‬ ‫ایج��اد هرج‌ومرج در زندگی اجتماعی و اقتصادی معرفی‬ ‫ک��رده و گفته اس��ت «دول��ت در این نب��رد اقتصادی با‬ ‫مخالف��ان به پی��روزی می‌رس��د» این کش��ور همچنان‬ ‫درگی��ر بحران‌های مختلفی اس��ت که ریش��ه همه آنها‬ ‫وضعیت بس��یار نامطلوب اقتصادی اس��ت‪ .‬هادی اعلمی‬ ‫فریمان‪،‬کار‌ش��ناس مس��ائل امریکای التین ب��ا تاکید بر‬ ‫اثرات تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر وضعیت اقتصادی این‬ ‫کش��ور می‌گوید‪ :‬چاوز بیش��تر درآمدهای کشور را صرف‬ ‫اهداف سیاس��ی می‌ک��رد و مادورا هم چنی��ن رویکردی‬ ‫را دنب��ال می‌کند‪ ‌.‬به عقیده کارشناس��ان امور بین‌الملل‬ ‫اقتصاد امروز ونزوئال نتیجه میراثی است که از چاوز برای‬ ‫مردم این کش��ور به ارث رسیده است‪ .‬این استاد دانشگاه‬ ‫با گفتن اینکه بیماری اقتصادی ونزوئال العالج اس��ت‪ ،‬به‬ ‫پاسخ می‌گوید‪:‬‬ ‫پرسش‌های‬ ‫€ €این‌طور گفته می‌شود که با مرگ چاوز‪ ،‬اقتصاد‬ ‫ونزوئلا هم به حالت نیمه جان در آمده اس�ت‪ .‬این‬ ‫نظر را قبول دارید؟‬ ‫دقیقا همین‌طور اس��ت‪ .‬البته ونزوئال هیچگاه اقتصادی‬ ‫مطلوب و پویا نداش��ته است‪ .‬اما بعد از چاوز تورم به ‪۶۵‬‬ ‫درصد رس��ید که نشان می‌دهد اوضاع در زمان مادورا که‬ ‫حدود ‪ ۲‬سال اس��ت رییس‌جمهور شده‪ ،‬مطلوب نیست‪.‬‬ ‫ای��ن روند اقتص��ادی همه اقش��ار مختل��ف و حوزه‌های‬ ‫تصمیم‌گیری ونزوئال را تحت‌تاثیر خود قرار داده است‪ .‬در‬ ‫ادبیات اقتص��ادی به تورم باالی ‪۵۰‬درصد‪ ،‬ابر تورم گفته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به همین دلیل مردم این کش��ور دشواری‌های‬ ‫زیادی را پیش‌روی خ��ود می‌بینند‪ .‬همچنین باید گفت‬ ‫ک��ه نقش ونزوئال در عرصه تج��ارت جهانی هم از این به‬ ‫بعد کمتر خواهد ش��د تا در نتیجه این شرایط‪ ،‬نسبت به‬ ‫تغییر وضعیت و بهبودی شرایط اقتصادی نوعی ناامیدی‬ ‫به وجود آید‪.‬‬ ‫€ €علت چیس�ت؟ چرا ونزوئال با ای�ن همه بحران‬ ‫روبه‌رو است؟‬ ‫به دلیل سیاس��ت‌های غلطی که چ��ه در زمان چاوز و‬ ‫چه زمان مادورا که االن روی کار است‪ ،‬اجرایی می‌شد و‬ ‫همچنان می‌ش��ود‪ .‬چاوز بیشتر درآمدهای خود را صرف‬ ‫اهداف سیاس��ی می‌کرد و مادورا هم چنین رویکردی را‬ ‫دنبال می‌کند‪ .‬همچنین به مس��ئله سیاست خارجی باید‬ ‫اشاره داش��ت که تصمیمات‌شان در فضای دیپلماسی به‬ ‫گونه‌ای اس��ت که هیچ کمکی به این کشور نمی‌کند‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال دولت مادورا در شرایطی اصرار به نزدیکی با‬ ‫روسیه دارد که این کشور خودش در شرایط تحریم قرار‬ ‫دارد و تاوان اش��تباه پوتین در مسئله اوکراین را می‌دهد‪.‬‬ ‫ونزوئال باید بداند که با تداوم سیاست‌هایش‪ ،‬مشکالت نه‬ ‫تنها کاهش پیدا نمی‌کند‪ ،‬بلکه بیشتر هم خواهد شد‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال می‌توان به تحریم چهره‌های تصمیم‌گیر این‬ ‫کش��ور توسط کنگره ایاالت متحده اشاره کرد که به طور‬ ‫طبیعی کار را برای آنها س��خت‌تر خواهد کرد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل باید گفت که سیاست‌های فعلی به اقتصاد و تجارت‬ ‫ونزوئال به شدت ضربه وارد خواهد کرد‪.‬‬ ‫€ €با این همه چه چشم‌اندازی را می‌توان نسبت به‬ ‫«فضای تجاری» ونزوئال ترسیم کرد؟‬ ‫پیش‌بینی در مورد چشم انداز فضای تجاری این کشور‬ ‫آسان نیست‪ .‬یعنی نمی‌توان به طور مشخص آمار داد که‬ ‫صادارت و واردات ونزوئال چه میزان س��قوط خواهد کرد‪.‬‬ ‫نکته مش��خص اما این است که فضای تجاری این کشور‬ ‫به طور حتم محدودیت‌های زیادی را به خود خواهد دید‪.‬‬ ‫ونزوئ�لا به‌طور قطع نمی‌تواند ح��رف چندانی در تجارت‬ ‫جهانی برای گفتن داشته باشد‪ .‬همه این مسائل محصول‬ ‫سیاست‌های پراش��تباه است‪ .‬چراکه تحت هیچ شرایطی‬ ‫نمی‌توان اقتصاد را جدا از سیاس��ت دانست‪ .‬در واقع این‬ ‫تصمیم‌گیری‌های سیاس��ی هس��تند که همیشه فضای‬ ‫اقتصادی و تجارت را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند‪.‬‬ ‫€ €در این بین کاهش قیمت نفت هم می‌تواند مهر‬ ‫تاییدی بر تداوم بحران در ونزوئال باشد؟‬ ‫بله‪« .‬بولیوار» که پول ملی این کش��ور اس��ت‪ ،‬در بازار‬ ‫جهانی با افت شدید ارزش مواجه شده است‪ .‬در شرایطی‬ ‫ک��ه ونزوئال هیچ امیدی ب��ه بهبودی ش��رایط اقتصادی‬ ‫نداش��ت‪ ،‬بازار نفت هم با تحوالت اخیر و روند کاهش��ی‬ ‫قیمت مواجه شده اس��ت‪ .‬بر این اساس می‌توان این‌طور‬ ‫گفت ک��ه ونزوئال روزهایی ممل��و از محدودیت را تجربه‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫€ €چاره چیس�ت؟ ونزوئال چط�ور می‌تواند از این‬ ‫وضعیت عبور کند؟‬ ‫گم��ان می‌کن��م م��ادورا در ی��ک دوران کوت��اه مدت‬ ‫ناچار ش��ود که تجدی��د نظری در رفتارهای سیاس��ی و‬ ‫اقتصادی‌اش داش��ته باش��د‪ .‬ونزوئال فش��ار سیاست‌های‬ ‫سوسیالیس��تی خود را تحمل می‌کن��د و دقیقا به همین‬ ‫دلیل باید در دیپلماس��ی خ��ود تغییراتی جدی به وجود‬ ‫بی��اورد‪ .‬همچنین بای��د گفت که اختالف��ات داخلی هم‬ ‫هزینه‌هایی گزاف به اقتصاد تحمیل کرده است‪.‬‬ ‫€ €ای�ران به عن�وان ی�ک فرصت تج�اری چقدر‬ ‫می‌تواند برای ونزوئال مهم تلقی شود؟‬ ‫ای��ران در ‪ 8‬س��ال دولت گذش��ته رابط��ه تنگاتنگی با‬ ‫ونزوئال داشت و شاهد همکاری‌های تجاری بود‪ .‬اما آنچه‬ ‫درحال حاضر مشاهده می‌شود‪ ،‬این است که دولت جدید‬ ‫ای��ران رغب��ت چندانی برای تعامل با این کش��ور از خود‬ ‫نش��ان نمی‌دهد ومناسبات دو کش��ور به حداقل ممکن‬ ‫رس��یده اس��ت‪ .‬روند آینده هم بس��تگی به سیاست‌های‬ ‫دولت‌ها دارد‪.‬‬ ‫€ €تغییر در فض�ای تجاری با ونزوئال اتفاقی مثبت‬ ‫برای ایران است یا منفی؟‬ ‫حتما مثبت‪ .‬هیچ دلیلی نداش��ت که ما به کش��وری که‬ ‫در تجارت جهانی جایگاه��ی ندارد‪ ،‬تا به آن حد بخواهیم‬ ‫نزدیک ش��ویم‪ .‬ب��ه همین دلی��ل الزم می‌دان��م این‌طور‬ ‫بگوی��م که رابط��ه اقتصادی و تجاری ب��ا ونزوئال توجیهی‬ ‫ندارد‪ .‬به‌ویژه که به دلیل ش��رایطی ک��ه قیمت نفت پیدا‬ ‫کرد‪ ،‬کش��ورهای نفتخیزی چون ونزوئ�لا از این به بعد با‬ ‫چالش‌های داخلی روبه‌رو خواهند شد‪ .‬پس به‌طور طبیعی‬ ‫نمی‌توانن��د منفعتی در زمینه منافع تجاری ایران داش��ته‬ ‫باش��ند‪ .‬بنابراین براس��اس اصل تجارت نمی‌توانیم دلیلی‬ ‫منطقی برای دادوس��تد با این کشور داشته باشیم‪ .‬ونزوئال‬ ‫بیماری اقتصادی دارد و بیماری‌اش العالج به نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«ارتباط» اصل‬ ‫اصولی هزاره سوم‬ ‫ناصر عاشوری‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫هم��کاری با ونزوئال و هر کش��ور دیگری‪ ،‬امری الزم‬ ‫اس��ت تا از طری��ق رابطه با آنها بتوانی��م نیازهای خود‬ ‫را برط��رف کنیم‪ .‬در واقع باید گف��ت که «ارتباطات»‬ ‫اصلی اصولی اس��ت که در هزاره س��وم باید در دهکده‬ ‫جهانی به آن توجه ویژه نش��ان داده ش��ود تا با اجرایی‬ ‫شدن همکاری با دیگران اهداف تعیین شده اقتصادی‬ ‫و تجاری دست یافتنی شوند‪.‬‬ ‫به طور مش��خص درباره ونزوئال و در کل منطقه‬ ‫امری��کای التین باید گفت که این کش��ورها رغبت‬ ‫زیادی برای تعامل اقتصادی و تجاری با ایران دارند‬ ‫و ب��ه همین دلیل می‌توانیم ب��ا رویکردی منطقی‪،‬‬ ‫ش��رایطی را ب��ه وجود بیاوریم ک��ه از طریق تبادل‬ ‫کاال بتوانی��م ش��رایط اقتصادی مطلوب��ی را فراهم‬ ‫کنی��م‪ .‬رابط��ه تج��اری و اقتصادی ب��ا ونزوئال هم‬ ‫مانند بس��یاری از دیگر کش��ورهای جهان می‌تواند‬ ‫فرصت‌ه��ای ارزآوری خوب��ی نصی��ب ای��ران کند‪.‬‬ ‫ایران در س��ال‌های گذشته در صنعت ماشین‌آالت‬ ‫کش��اورزی و صنعتی صادارت قاب��ل توجهی را به‬ ‫ونزوئال داش��ت‪ .‬وضعیت به گونه‌ای اس��ت که باید‬ ‫سعی کنیم دوستان و ش��رکای تجاری و بازرگانی‬ ‫ایران را گسترش دهیم تا بتوانیم برای حیات خود‬ ‫در تجارت جهانی شرایط مطلوبی فراهم کنیم‪.‬‬ ‫روی خط بین‌الملل‬ ‫کارنامه اقتصادی جهان‬ ‫در سال ‪2014‬‬ ‫رویترز گزارش داد‪ :‬اقتصاد جهانی در حالی سال‬ ‫‪ 2014‬میالدی را پش��ت سر می‌گذارد که خبرهای‬ ‫خوش��ی از ‪4‬گوشه دنیا به گوش نمی‌رسد ودنیا در‬ ‫شرایط نابس��امان اقتصادی به سر می‌برد‪ .‬در چین‬ ‫تولید کارخانه‌ها با کاهش چش��مگیری مواجه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬در منطقه یورو وضعیت ناپای��دار اقتصادی‬ ‫مدت‌هاس��ت که سایه س��نگین خود را از سر این‬ ‫منطقه بحران زده ب��ه لحاظ اقتصادی بر نمی‌دارد‪،‬‬ ‫اگ��ر چ��ه در اواخر س��ال جاری میالدی ب��ا پایین‬ ‫آمدن قیمت‌ها توس��ط کارخانه‌ها به‌منظور تشویق‬ ‫مردم ب��ه خرید اقداماتی انجام ش��ده‪ .‬اما همچنان‬ ‫رش��د اقتصادی این منطقه ب��ا کندی قابل توجهی‬ ‫در حال پیش رفتن اس��ت‪ .‬روسیه با بحران کاهش‬ ‫ارزش پول خود در حال دس��ت و پنجه نرم کردن‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین حال‪ ،‬بانک مرک��زی اروپا و چین‬ ‫نیز باید با اعمال بیش��تر محرک‌های مالی برای به‬ ‫حرکت درآمدن چرخ اقتصادی جهان کمک کنند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬وضعیت روسیه بحرانی‌تر گزارش شده‬ ‫و بانک مرکزی این کشور برای جلوگیری از کاهش‬ ‫ارزش پول خود در اقدامی نامتعارف س��ود بانکی را‬ ‫یک‌ش��به ‪ 17‬درصد افزایش داده که این امر منجر‬ ‫به پایین آمدن ارزش پول این کش��ور در برابر دالر‬ ‫امریکا ش��د‪ .‬در رابطه با قیمت نف��ت که تقریبا به‬ ‫یک‌دوم خود در ‪ 6‬ماه اخیر تنزل داش��ته و اقتصاد‬ ‫کش��ورهای تولیدکننده را تحت‌الش��عاع قرار داده‬ ‫است‪ .‬واحد پول اندونزی هم به پایین‌ترین حد خود‬ ‫در ‪ 16‬سال اخیر رسیده است‪ ،‬همچنین در امریکا‬ ‫گمانه‌زنی‌ها بر سر باال رفتن نرخ بهره بانکی توسط‬ ‫بانک فدرال رزرو در جهت باال بردن توان اقتصادی‬ ‫امریکا به گوش می‌رسد‪.‬‬ ‫اروپا بر بحران اقتصادی‬ ‫غلبه کند‬ ‫مه�ر‪ -‬رییس صندوق بین‌المللی پ��ول اعالم کرد‬ ‫اروپا باید با تغییر سیاس��ت‌های پولی بانک مرکزی‬ ‫اروپا‪ ،‬سرمایه‌گذاری‌های عمومی بیشتر و اصالحات‬ ‫س��اختاری بر اوضاع وخیم رش��د اقتصادی و تورم‬ ‫غلبه کن��د‪ .‬کریس��تین الگارد گفت‪ :‬رش��د پایین‬ ‫اقتصادی و س��طح پایین تورم یک ترکیب س��می‬ ‫اس��ت‪ .‬این دو یک چرخه مخ��رب ایجاد می‌کنند‪.‬‬ ‫اگر ش��ما انتظار یک رشد پایین در آینده را داشته‬ ‫باش��ید‪ ،‬ام��روز کمت��ر س��رمایه‌گذاری می‌کنید و‬ ‫کمتر خ��رج می‌کنید‪ .‬غلبه بر ای��ن چرخه مخرب‬ ‫یک چالش اس��ت و این چالش ن��ه تنها مربوط به‬ ‫ایتالی��ا بلکه متعلق به اروپا نیز اس��ت‪ .‬وی در ادامه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از اقدام بانک مرکزی اروپا برای خرید‬ ‫اوراق بهادار دولتی استقبال می‌شود اما با این حال‬ ‫بای��د با هزینه‌های توجیه‌پذی��ر و طرح‌های کارآمد‬ ‫ساختار عمومی مناس��ب برای اروپا در بخش‌هایی‬ ‫چون حمل و نقل‪ ،‬ارتباطات و انرژی مورد حمایت‬ ‫قرار گیرد‪.‬الگارد که در دانش��گاهی در ایتالیا سخن‬ ‫می‌گفت‪ ،‬همچنین با اش��اره به نرخ بیکاری جوانان‬ ‫در این کش��ور اظهار ک��رد‪ :‬این رق��م موجب اخم‬ ‫مونالیزا می‌شود‪ .‬نه لبخند او‪...‬‬
‫یادداشت‬ ‫جالی خالی آموزش‬ ‫و غرفه‌داران حرفه‌ای‬ ‫میالد محمدی‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫س��الن زیب��ا‪ ،‬غرفه‌هایی زیبا و کااله��ای زیبا!‬ ‫زیبایی نخس��تین ال��زام برپایی هر نمایش��گاهی‬ ‫است‪ .‬چون به‌طور اساسی این جلوه‌های چشم‌نواز‬ ‫هس��تند که درخور نمایش‌اند‪ .‬بنابراین نمایشگاه‬ ‫باید زیبا برگزارش��ود که البت��ه این مهم می‌تواند‬ ‫شامل افرادی که یک نمایشگاه را برگزار می‌کنند‬ ‫هم باشد‪ .‬لباس مناسب! چهره بشاش‪ ،‬لب‌خندان‬ ‫و برخ��ورد گ��رم و مهربانان��ه با مخاطب��ان‪ .‬این‬ ‫تمام زیبایی و کمالی اس��ت ک��ه برگزارکنندگان‪‌،‬‬ ‫مشارکت‌کنندگان و غرفه‌داران نیاز دارند‪.‬‬ ‫خوش��بختانه ی��ا متاس��فانه در نمایش��گاه‌های‬ ‫مختل��ف یک تعری��ف دیگر ه��م از زیبایی وجود‬ ‫دارد ک��ه از نظ��ر نگارنده چندان جالب نیس��ت‪.‬‬ ‫اگر در نمایش��گاه‌های تخصصی حضور پیدا کرده‬ ‫باشید‪ ،‬متوجه خواهید شد که برخی از متصدیان‬ ‫غرفه‌ها که اغلب با رویی گش��اده حضور مخاطب‬ ‫و بازدید‌کننده را خوش��امد می‌گویند؛ از اطالعات‬ ‫الزم در م��ورد صنع��ت و تج��ارت و بازاریاب��ی‬ ‫نمایش��گاهی ک��ه در آن حضور دارن��د‪ ،‬برخوردار‬ ‫نیستند‪ .‬این گروه کمابیش در بسیاری از غرفه‌ها‬ ‫هستند‪ .‬حاال هرچه متراژ غرفه بیشتر باشد‌‪ ،‬تعداد‬ ‫آنها هم باال می‌رود‪ .‬فرقی نمی‌کند که نمایش��گاه‬ ‫صنعت س��اختمان باشد‪ ،‬یا نمایشگاه پوشاک یا‪!...‬‬ ‫ب��ه هر حال ای��ن گروه منفع��ل در همه جا دیده‬ ‫می‌شوند‪ .‬همیشه و همه وقت برایم سوال بود که‬ ‫چرا این گروه همگی در برخوردهای خود شبیه به‬ ‫هم هس��تند! چرا در پاسخ‌دادن به مخاطب ناتوان‬ ‫هستند و کافی است یک سوال تخصصی در مورد‬ ‫کار آنها پرسیده شود تا خیلی سریع مدیر فروش‬ ‫یا بازرگانی را صدا بزنند و از او برای دادن پاس��خ‬ ‫مناسب کمک بخواهند‪.‬‬ ‫از طرفی اگر س��مت مهم��ی در غرفه‌های خود‬ ‫دارند و باید در اصطالح کالس کارش��ان را حفظ‬ ‫کنند‪ ،‬چرا لباس فرم نمایش��گاهی به تن دارند و‬ ‫اگر قرار اس��ت خدمات نمایش��گاهی ارائه بدهند‪.‬‬ ‫چرا یک گوش��ه نشس��ته و فقط به تماشای مردم‬ ‫اکتفا می‌کنند؟ این س��واالتی بود که هر بار سعی‬ ‫در پیدا کردن پاس��خش داشتم‪ .‬بنابراین در مورد‬ ‫ویژگی‌های مس��ئول یا متص��دی غرفه خوب در‬ ‫نمایشگاه از کارشناسان و مسئوالن بسیاری سوال‬ ‫کردم و در آخر خودم پاس��خ عجیبی گرفتم! یکی‬ ‫از مدیران برگزاری نمایش��گاه که ید طوالیی هم‬ ‫در برپایی نمایش��گاه‌های داخلی و خارجی داشت‬ ‫پرده از واقعیتی برداش��ت که شاید نتوان نامش را‬ ‫معضل گذاش��ت اما بدون ش��ک کار اشتباهی در‬ ‫صنعت نمایشگاهی به‌شمار می‌آید‪.‬‬ ‫غرف��ه‌داران اجاره‌ای! عنوانی اس��ت که می‌توان‬ ‫ب��رای بخش��ی از غرف��ه‌داران در نمایش��گاه‌های‬ ‫مختل��ف در نظر گرفت‪ .‬این غرف��ه داران در واقع‬ ‫کارکنان موقت و اجاره‌ای هر نمایش��گاه هس��تند‬ ‫که از طرف مس��ئوالن شرکت‌ها در داخل غرفه‌ها‬ ‫گمارده می‌شوند و دست آخر یعنی در زمان پایان‬ ‫نمایشگاه لباس فرم آن شرکت را درآورده و لباس‬ ‫فرم یک شرکت دیگر را به تن می‌کنند‪.‬‬ ‫ب��ه نظ��ر می‌رس��د ای��ن اتف��اق نوظه��ور یک‬ ‫اشتغالزایی ناهنجار است که از دو جهت می‌توان‬ ‫ب��ر نامطلوب بودن آن تاکید ک��رد‪ .‬در درجه اول‬ ‫این اقدام از نظر انسانی قابل قبول نیست‪ ،‬چراکه‬ ‫به نوعی اس��تفاده ابزاری از بخش��ی از نیروی کار‬ ‫به‌ش��مار می‌آید‪ .‬در درجه دوم نیز حرفه‌ای بودن‬ ‫یک شرکت یا سازمان را زیر سوال می‌برد‪ ،‬چراکه‬ ‫طبق اصول اولیه در صنعت نمایشگاهی حرفه‌ای‪،‬‬ ‫افراد حاضر در یک غرفه باید از هر نظر کارکشته‬ ‫و با تجربه باشند‪.‬‬ ‫این بدان معناس��ت که وقتی یک شخص برای‬ ‫‪ 3‬ی��ا ‪4‬روز نق��ش متصدی یک غرف��ه تخصصی‬ ‫را ایف��ا می‌کند‪ ،‬از هر جهت بای��د بتواند نیازهای‬ ‫نمایشگاهی شرکت یا س��ازمانش را برطرف کند‬ ‫و اگ��ر در این امر بی‌تجربه باش��د‌‪ ،‬هرقدر هم در‬ ‫طراحی منحص��ر به فرد یک غرف��ه یا حضور در‬ ‫مهم‌ترین نمایش��گاه‌های داخلی و خارجی تالش‬ ‫ش��ود‌‪ ،‬باز هم نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد‪.‬‬ ‫در این ش��رایط مش��ارکت‌کنندگان خ��ود‪ ،‬آش‬ ‫تجارت‌شان را شور کرده‌اند و نمی‌توانند به دنبال‬ ‫مقصری غیراز خودش��ان بگردند با توجه به رواج‬ ‫روز افزون نمایش��گاه‌های تخصصی‪ ،‬امید می‌رود‬ ‫نگاه آکادمیک به نمایشگاه و آموزش افراد مناسب‬ ‫برای حض��ور در غرفه‌ه��ا به عن��وان متخصصان‬ ‫غرف��ه‌داری‪ ،‬جای اس��تفاده از راهکارهای س��اده‬ ‫و ب��دون توجیه نظی��ر غرفه‌داران اج��اره‌ای را در‬ ‫کشورمان بگیرد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫گفت‌وگوی‬ ‫نمایشگاه‬ ‫‪trade@smtnews.ir‬‬ ‫با نایب‌رییس اول اتاق مشترک ایران و چین‬ ‫هر ‪ 70‬دقیقه یک نمایشگاه‬ ‫میالد محمدی – گروه تجارت‪ :‬کش�ور چین در هر حوزه‌ای حرف‬ ‫ب�رای گفتن دارد‪ .‬چ�ه در بحث‌های فرهنگ�ی و دارا بودن تمدن‬ ‫غنی چند ‪100‬س�اله‪ ،‬چه در زمینه رش�د جمیعت و موضوعات به‬ ‫روز ش�هری و اس�تانی‪ ،‬چه در سیاس�ت و نقش ب�ازی کردن در‬ ‫عرصه‌ه�ای گوناگون بین‌المللی و چ�ه در مباحث کالن اقتصادی‬ ‫و حجم صادرات و واردات‪ ،‬این چش�م‌بادامی‌‪‎‬های چینی هس�تند‬ ‫که در کن�ار دیگر ابر قدرت‌های جهان حکم تعیین می‌کنند و در‬ ‫بس�یاری از موارد مع�ادالت ابرقدرت‌ها را هم بر ه�م زده‌اند‪ .‬در‬ ‫سلس�له گزارش‌ها و گفت‌وگو‌های مرتبط با صنعت نمایش�گاهی‪،‬‬ ‫ت�ا امروز مهم‌ترین‌ها را از صنعت بی‌بدیل آلمان و ایتالیا گرفته تا‬ ‫تالش‌های شایسته توجه هند و ترکیه برای داشتن نمایشگاه‌های‬ ‫برتر‪ ،‬بررس�ی کرده‌ایم‪ .‬نوبتی هم که باش�د‪ ،‬نوبت کش�ور پهناور‬ ‫چین اس�ت که طبق آمارها بیشترین تعداد نمایشگاه را در سطح‬ ‫جهان برگزار می‌کند‪ .‬به‌طور میانگین هر ‪70‬دقیقه یک نمایشگاه‬ ‫در یکی از مناطق و س�ایت‌های نمایشگاهی چین برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫این عدد شگفت‌انگیز آمار نمایشگاه‌های چین را به ‪ 600‬نمایشگاه‬ ‫€ €ب�رای ش�روع؛ ی�ک بیوگراف�ی کل�ی از صنعت شناخته ش��ده در دنیا تالش کردند که شعبه‌ای از شعب‬ ‫نمایشگاهی چین شرح دهید‪ .‬آنچه به‌عنوان فعالیت خود را به چین منتقل کنند‪.‬‬ ‫از این میان می‌توان به نمایش��گاه قدیمی سیال فرانسه‬ ‫ساالنه نمایشگاهی در این کشور در جریان است چه‬ ‫ی��ا دموتکس و اتومکانیکا آلمان اش��اره ک��رد که در کنار‬ ‫چارچوب‌هایی دارد؟‬ ‫تاری��خ صنعت نمایش��گاهی در چی��ن دو بخش اصلی نمایش��گاه‌های اصلی خود یک دوره س��االنه نیز در چین‬ ‫دارد‪ .‬بخ��ش اول آن مربوط به قبل از اصالحات اقتصادی برنامه چند روزه نمایشگاهی دارند‪ .‬به جرات می‌توان گفت‬ ‫چین اس��ت‪ .‬در آن زمان نمایشگاه‌ها کال در قالب دولتی امروز صنعت نمایش��گاهی چین از رونق و اهمیت باالیی‬ ‫برگزار می‌ش��دند و البته ابعاد بزرگی داشتند‪ .‬یکی از این برخوردار است‪.‬‬ ‫نمایش��گاه‌ها کانت��ون فیر بود (نمایش��گاه عظیم صادرات € €تقسیم وظایف بین بخش دولتی و بخش خصوصی‬ ‫چین که از س��ال ‪1957‬م هر ‪ 2‬س��ال ‪ 2‬مرتبه در بهار و در صنعت نمایشگاهی چین به چه شکل است؟‬ ‫یک تعامل خوب و س��ازنده بین این دو گروه در جریان‬ ‫پاییز در گوانژو برگزار می‌ش��ود) که هنوز هم پا برجاست‪.‬‬ ‫بعد از اصالحات و باز شدن درب‌های اقتصاد در چین‪ ،‬این اس��ت‪ .‬یعنی وزارت بازرگانی چین همانقدری که نقشش‬ ‫نمایشگاه جایگاهش به کلی تغییر کرد و یک شبه تبدیل ایجاب می‌کند‪ ،‬حضور دارد و برای تامین زیرس��اخت‌های‬ ‫برپایی نمایشگاه‌ها تالش می‌کند‪ .‬از طرف دیگر بخش‌های‬ ‫به یکی از بزرگ ترین نمایشگاه‌های جهان شد‪.‬‬ ‫البته نمایش��گاه «کانتون فیر» از س��ال ‪ 2010‬م به بعد خصوصی مسئولیت برپایی نمایشگاه‌ها را برعهده دارند و‬ ‫یکی از س��الن‌های اصل��ی خود را به مش��ارکت‌کنندگان نه تنها در چین بلکه در سراس��ر جهان سعی در معرفی و‬ ‫خارجی اختصاص داد‪ .‬یعن��ی تا قبل از آن فقط کاالهای نمایش کاال و خدمات چینی دارند‪.‬‬ ‫نح��وه حضور چین در نمایش��گاه‌های جهانی نیز بدین‬ ‫چینی بودند که در این نمایشگاه عرضه می‌شدند اما بعد از‬ ‫گسترش سیاست‌های وارداتی اجازه ورود کشورهای دیگر ش��کل اس��ت که یا در نمایش��گاه‌های مختلف کش��ورها‬ ‫نی��ز صادر ش��د‪ .‬بنابراین امروز در این نمایش��گاه کاالیی‪ ،‬ش��رکت می‌کنند یا خودش��ان به‌صورت تخصصی دست‬ ‫به برگزاری نمایش��گاه با موضوعات مختلف می‌زنند‪ .‬نکته‬ ‫مبادالت عظیم تجاری هم در جریان است‪.‬‬ ‫بعد از باز ش��دن درهای تجارت کشور چین که از اوایل جالب اینجاس��ت که در هر نمایش��گاهی ک��ه به صورت‬ ‫ده��ه ‪ 80‬میالدی اتف��اق افتاد به هم��راه تمام تحوالت روزانه در گوش��ه و کنار جهان برگزار می‌ش��ود‪ ،‬چینی‌ها‬ ‫حداقل چند غرفه بزرگ و تاثیرگذار برای‬ ‫اقتص��ادی چی��ن‪ ،‬در سیس��تم‬ ‫خودشان دارند‪.‬‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه‌های چی��ن‬ ‫پرمعامله‌ترین‬ ‫ب��رای مثال در نمایش��گاه‌های کش��ور‬ ‫هم تح��والت عظیم��ی رخ داده‪ .‬نمایشگاه‌های جهان را در‬ ‫خودم��ان ه��م ه��ر نمایش��گاهی با هر‬ ‫تحولی ک��ه در واقع یک جهش و چین داریم و ارقام گردش‬ ‫موضوع��ی برگزار بش��ود‪ ،‬می‌توان حضور‬ ‫پیش��رفت قابل توج��ه بود‪،‬تا آنجا‬ ‫بسیار‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫مالی‬ ‫و رف��ت و آمد تع��داد زی��ادی چینی را‬ ‫ک��ه امروز به ص��ورت روزانه بیش‬ ‫باالست اما این بحث‬ ‫ش��اهد بود‪ .‬در واقع همیش��ه بیش��ترین‬ ‫از ‪ 20‬نمایش��گاه کوچک و بزرگ‬ ‫در ش��هرهای مختلف چین برگزار آنگونه که در کشورهای شرکت‌کنندگان نمایشگاه‌های ما فعاالن‬ ‫دیگر مورد توجه است‪،‬‬ ‫چینی هستند‪.‬‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫€آم�اری از می�زان همکاری‬ ‫در چین مورد توجه‬ ‫€ €چینی‌ه�ا معم�وال در چ�ه‬ ‫€‬ ‫بخ�ش دولتی ب�ا خصوص�ی و نحوه‬ ‫حوزه‌هایی دس�ت ب�ه برپایی‬ ‫نیست‪ .‬این را هم باید‬ ‫تعاملی که با هم دارند‪ ،‬موجود است؟‬ ‫نمایشگاه می‌زنند؟‬ ‫بدانید که کشورهای‬ ‫آیا اطالعاتی از میزان نفوذ و دخالت‬ ‫بتوانن��د‬ ‫ک��ه‬ ‫در ه��ر ح��وزه‌ای‬ ‫امریکای التین‪ ،‬اروپای‬ ‫دولت به بحث‌های نمایشگاهی کشور‬ ‫نمایشگاه برگزار می‌کنند‪ .‬کاالیی‪‌،‬‬ ‫شرقی‪ ،‬خاورمیانه و‬ ‫چین موجود است؟‬ ‫تخصص��ی ی��ا عموم��ی‪ .‬از حوزه‬ ‫کشورهای شرق آسیا‬ ‫من آمار مشخصی در این زمینه ندارم‪.‬‬ ‫محیط‌زیس��ت و ان��رژی گرفته تا‬ ‫نمایشگاه‌های فوق تخصصی برای از مشتری‌های ثابت این اما برخی نمایش��گاه‌ها هستند که هدف‬ ‫نمایشگاه‌ها هستند‪.‬‬ ‫از برگزاری آنها صرفا توسعه یافتگی این‬ ‫ج��ذب س��رمایه‌گذار خارجی‪ .‬در‬ ‫کشور اس��ت‪ .‬یعنی اهداف مشخص یک‬ ‫چین‪،‬ما ش��اهد در جری��ان بودن‬ ‫بخ��ش اقتصادی در سیاس��ت‌های کالن‬ ‫صنا ی��ع‬ ‫یکی از بزرگ ترین‬ ‫هستیم که از اوایل سال ‪2000‬م چی��ن را دنب��ال می‌کنند‪ .‬مثل نمایش��گاه ه��ای قطعات‬ ‫نمایشگاهی جهان‬ ‫صنعت چین رشد چشم‌گیری اتومبیل در پکن که مستقیما زیر نظر دولت‬ ‫ب��ه بع��د ک��ه‬ ‫را تجرب��ه ک��رد‪ ،‬خیلی از هس��تند و وزارت بازرگان��ی مس��ئولیت‬ ‫البته این‬ ‫ش��ر کت ‌ها ی آنه��ا را برعه��ده دارد‪.‬‬ ‫نما یش��گا هی‬ ‫در م�اه می‌رس�اند‪ .‬آماری که البته بعید به نظر می‌رس�د کش�ور‬ ‫دیگری حتی توان نزدیک شدن به آن را داشته باشد‪ .‬کنکاش و‬ ‫جست‌وجو در میان چند ‪ 10‬سایت نمایشگاهی چین کار دشواری‬ ‫ب�ود و امکان به خطا نرفتن در جمع‌آوری مطالب دقیق را ناممکن‬ ‫می‌س�اخت‪ .‬بنابرای�ن برای بررس�ی دقیق و موش�کافانه صنعت‬ ‫نمایش�گاهی چین از تجربی�ات مجیدرضا حری�ری‪ ،‬نایب‌رییس‬ ‫اول اتاق مش�ترک ایران و چین بهره گرفتیم‪ .‬در این گفت‌وگوی‬ ‫همراه باشید‪.‬‬ ‫تفصیلی با‬ ‫مس��ئولیت فق��ط در قالب نظارت و حمایت اس��ت که در نمایش��گاه‌های دنیا را برگزار می‌کنند و نقش تاثیرگذاری‬ ‫نهایت باز هم خود بخش‌های خصوصی دست به برگزاری در صنعت نمایشگاهی دارند‪.‬‬ ‫€ €آلمانی‌ه�ا ه�ر س�ال ب�رای‬ ‫آنها می‌زنند‪.‬‬ ‫سنجش میزان گردش مالی صنعت‬ ‫یکسری نمایش��گاه‌های دیگر هم‬ ‫نمایش�گاهی خودش�ان‪ ،‬می�زان‬ ‫هس��تند که بحث سیاس��ت‌گذاری‬ ‫س�وددهی نمایش�گاه‌های معتب�ر‬ ‫و برگ��زاری آنه��ا تمام��ا ب��ر عهده‬ ‫این کش�ور از جمل�ه فرانکفورت‪،‬‬ ‫بخ��ش خصوص��ی اس��ت و دول��ت‬ ‫منچس�تر‪ ،‬برلی�ن و کل�ن را مورد‬ ‫دخال��ت خاصی در آنها ن��دارد‪ .‬مثل‬ ‫بررسی قرار می‌دهند‪ .‬در واقع یک‬ ‫نمایش��گاه اتومکانیکا یا تعداد بسیار‬ ‫چین هنوز یک اقتصاد‬ ‫رتبه‌بندی مالی برای نمایشگاه‌های‬ ‫زیادی نمایش��گاه محلی که از لحاظ‬ ‫در حال توسعه است‪.‬‬ ‫خود در نظر می‌گیرند‪ .‬گردش مالی‬ ‫موضوعی بسیار متنوع هستند و قابل‬ ‫توسعه اقتصادی‬ ‫صنعت نمایشگاهی در چین به چه‬ ‫ش��مارش هم شاید نباش��ند‪ .‬اما در‬ ‫مهم‌ترین هدف برای‬ ‫شکل است؟‬ ‫مجموع می‌ت��وان گفت که مهم‌ترین‬ ‫نمایشگاه‌ها با حمایت و نظارت دولت برگزاری نمایشگاه‌های‬ ‫خود س��ایت‌های نمایشگاهی کشور‬ ‫مختلف در چین است‪.‬‬ ‫چین در پایان هر سال یک برآورد مالی‬ ‫چین در جریان هستند‪.‬‬ ‫از میزان سوددهی خود ارائه می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €در حال حاضر کدام ش�هرها‬ ‫ام��ا بحث واردات و صادرات و مبادالت‬ ‫فعالیت تاثیرگذارتری نس�بت به‬ ‫دیگر مناطق چین در زمینه برپایی نمایشگاه دارند؟ تجاری در چین با چنان ارقام بزرگی در جریان اس��ت که‬ ‫اول بای��د ای��ن را بدانید ک��ه در ‪ 10‬س��ال اخیر برخی دیگر نگاه به گردش مالی نمایشگاه‌ها موضوعیت چندانی‬ ‫نمایش��گاه‌ها بن��ا ب��ه صالحدی��د دول��ت این کش��ور در پی��دا نمی‌کند‪ .‬این بدان معنا نیس��ت که رقم س��وددهی‬ ‫محروم‌تری��ن مناطق چین‪ ،‬ش��هرهای کوچک به‌خصوص مالی نمایش��گاه‌ها قابل اعتنا نباش��د! اتفاقا پرمعامله‌ترین‬ ‫در بخش‌های مرکزی و غربی که هنوز به توس��عه مطلوب نمایش��گاه‌های جه��ان را در چین داری��م و ارقام گردش‬ ‫نرس��یده‌اند‪ ،‬برگزار می‌شوند‪ .‬به‌عنوان مثال یک نمایشگاه مالی در آنها بس��یار باال اس��ت اما این بحث آنگونه که در‬ ‫ش��ناخته ش��ده چند س��الی اس��ت که در مرکز اس��تان کش��ورهای دیگر مورد توجه اس��ت‪ ،‬در چین مورد توجه‬ ‫س��ین‌کیانگ به‌عنوان یک��ی از مناطقی ک��ه البته مدتی نیس��ت‪ .‬این را هم بای��د بدانید که کش��ورهای امریکای‬ ‫ادعای استقالل‌طلبی داشت و ناآرامی‌هایی را در آن شاهد التین‪ ،‬اروپای ش��رقی‪ ،‬خاورمیانه و کشورهای شرق آسیا‬ ‫بودیم‪ ،‬برگزار می‌شود‪ .‬این سایت نمایشگاهی تحت عنوان از مشتری‌های ثابت این نمایشگاه‌ها هستند‪.‬‬ ‫«اوراس��یا فیر» ساخته شده و یک ساختمان درجه یک و € €آی�ا چی�ن دس�تورالعمل خاص�ی ب�رای صنعت‬ ‫بسیار مجلل برای این منظور به این استان نه‌چندان مدرن نمایشگاهی خودش دارد که فقط مختص این کشور‬ ‫اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫باش�د؟ یعنی س�بک و نحوه عملکردی که در بحث‬ ‫اوراسیافیر اکنون یکی از نمایشگاه‌های مهم چین است برگزاری نمایش�گاه مخصوص آنها باش�د و در دیگر‬ ‫که در یک منطقه محروم س��اخته شده و به لحاظ اهمیت نقاط جهان شاهد آن نباشیم؟‬ ‫چین هنوز یک اقتصاد در حال توس��عه اس��ت‪ .‬بنابراین‬ ‫با بهترین‌های جهان قابل مقایسه است‪ .‬کشورهای زیادی‬ ‫برای ش��رکت در این نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند حتی عمدتا رویه نمایش��گاه‌های کاالیی در این کش��ور تا سال‬ ‫ای��ران هم از س��ال ‪2008‬م چند باری در نمایش��گاه‌های ‪2010‬م توس��عه ص��ادرات بود‪ .‬اما از همین س��ال به بعد‬ ‫مختلف این س��ایت حضور داش��ته اس��ت‪ .‬بنابراین چین واردات نیز به اولویت‌های نمایش��گاهی این کش��ور اضافه‬ ‫مهم‌ترین نمایشگاه‌های خودش را صرفا در بهترین مناطق ش��د‪ .‬یعنی اهمیت واردات به چین روز به روز بیشتر شد‬ ‫کش��ورش قرار نداده و س��عی کرده یکپارچگی در توسعه و دول��ت به عمد اج��ازه ورود کااله��ای مختلف به چین‬ ‫پی��دا کردن همه ش��هرها را به مدد صنایع نمایش��گاهی را می‌ده��د‪ .‬از طرفی هم نمایش��گاه‌های ج��ذاب با هدف‬ ‫گردشگری نیز جایگاه ویژه‌ای در این کشور دارند‪.‬‬ ‫بدست آورد‪.‬‬ ‫در مجموع می‌توان گفت توسعه اقتصادی مهم‌ترین‬ ‫در حال حاضر تعدادی از مهم‌ترین شهرهای نمایشگاهی‬ ‫چین که در دنیا هم ش��ناخته ش��ده ه��دف برای برگزاری نمایش��گاه‌های مختلف در چین‬ ‫هس��تد عبارتن��د از پک��ن‪ ،‬اس��ت که تا زمانی که روند توس��عه‌یافتگی این کشور‬ ‫ش��انگهای و گوانژو ادامه داش��ته باش��د‌‪ ،‬روال برپایی نمایش��گاه‌ها نیز به‬ ‫که معتبرترین همین شکل است‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫از تاثیر احداث پایانه‌های تخصصی بر صادرات محصوالت معدنی‬ ‫‪27‬‬ ‫پایانه‌های مرزی راه صادرات سیمان را هموار می‌کند‬ ‫گ�روه مع�دن‪ :‬حمل‌ونقل و هزینه‌ه��ای مرتبط با آن در‬ ‫بخش صادرات سیمان از جمله موضوعاتی است که چالش‬ ‫جدی را برای تولیدکنندگان این محصول اس��تراتژیک به‬ ‫وجود آورده است‪ .‬در واقع صادرکنندگان سیمان معتقدند‬ ‫آنچ��ه در ش��رایط کنونی بر رکود صادرات س��یمان دامن‬ ‫می‌زند افزایش هزینه‌هایی است که در نتیجه بارگیری‌های‬ ‫متعدد و نبود سیس��تم نرخ جام��ع بر این صنعت تحمیل‬ ‫می‌ش��ود و این افزایش هزینه‌ها به همراه وضعیت سیاسی‬ ‫نه چندان مناس��ب کش��ور عراق به عنوان مهم‌ترین بازار‬ ‫صادراتی س��یمان باعث شده تا در شرایط کنونی صادرات‬ ‫بیش از ‪10‬میلیون تنی س��یمان نیز به این کشور از صرفه‬ ‫اقتصادی مناسبی برخوردار نباشد‪ .‬از این رو سیمانی‌ها به‬ ‫فک��ر راه‌چاره افتاده‌ان��د و در آخرین تصمیم‌گیری خود از‬ ‫احداث پایانه‌های صادراتی سیمان خبر داده‌اند‪ .‬پایانه‌هایی‬ ‫که قرار اس��ت با مدیریت و نظارت خود سیمانی‌ها وظیفه‬ ‫حمل و نقل محصوالت را نیز برعهده گرفته تا این صنعت‬ ‫حداقل در صادرات به کش��ور عراق با چالش‌هایی همچون‬ ‫نبود نرخ جامع و کمبود ناوگان مواجه نباشد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��یمان درباره راه‌ان��دازی پایانه صادراتی‬ ‫می‌گوید‪ :‬یکی از راهکارهایی که می‌تواند‬ ‫سیمان به‬ ‫سودآوری صادرات سیمان را با صرفه اقتصادی همراه کند‬ ‫راه‌اندازی پایانه صادراتی برای این محصول اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫درحال حاضر به دلیل باال بودن هزینه حمل این محصول‬ ‫و مشکالتی که در صادرات آن وجود دارد صرفه اقتصادی‬ ‫صادرات سیمان با کاهش روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫عبدالرضا ش��یخان معتقد است که‬ ‫ب��رای افزایش صادرات س��یمان و‬ ‫س��ودآوری حاصل از این محصول‬ ‫راهکارهایی وجود دارد که از جمله‬ ‫مهم‌تری��ن آنه��ا می‌ت��وان ارائ��ه‬ ‫تسهیالت و اختصاص دادن جایزه صادراتی به فعاالن این‬ ‫حوزه را نام برد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد پایانه در نقاط مشترک مرزی‬ ‫وی در ادام��ه با بیان اینکه راه‌اندازی پایانه صادراتی در‬ ‫نقاط مش��خصی انجام خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫بیشترین صادرات س��یمان به کشور عراق است از این رو‬ ‫قص��د داریم تا با کمک دولت و ش��رکت توس��عه صادرات‬ ‫که ش��رکتی مس��تقل از انجمن بوده و س��هامداران آن را‬ ‫شرکت‌های س��یمانی تشکیل می‌دهد نسبت به راه‌اندازی‬ ‫پایانه صادراتی در چند نقطه که مرز مشترک ایران و عراق‬ ‫است‪ ،‬اقدام کنیم‪.‬‬ ‫شیخان ب ‌ه مزیت‌های این پروژه اشاره کرد و افزود‪ :‬یکی‬ ‫از مشکالتی که هم‌اکنون در جابه‌جایی و صادرات سیمان‬ ‫وجود دارد تاخیرها و بارگیری‌های چندباره بوده و همین‬ ‫امر هزینه‌های اضافی را برای صادرکنندگان در پی داشته‬ ‫و در نتیجه کاهش سود صادراتی را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫که س��یمان صادرات��ی با نرخ مصوبی که ازس��وی انجمن‬ ‫برای فروش در داخل کش��ور تعیین شده به دیگر کشورها‬ ‫همچون عراق صادر می‌ش��ود اما می‌توان با بهبود شرایط‬ ‫حاکم بر بازار صادراتی زمینه را برای افزایش نرخ س��یمان‬ ‫صادراتی فراهم کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹پایانه‌های تخصصی نیاز سیستم حمل‌ونقل‬ ‫‹ ‹صادرات ‪10‬میلیون تنی سیمان‬ ‫به عراق‬ ‫سیده فاطمه مقیمی‪:‬‬ ‫پایانه‌های‬ ‫صادراتی‌تخصصی‬ ‫که از سوی انجمن‌ها و‬ ‫تشکل‌های مربوط‬ ‫ایجاد می‌شود در‬ ‫واقع پایگاهی برای‬ ‫‹ ‹بکارگیری روش‌های جدید‬ ‫است‬ ‫انبارمحصوالت‬ ‫صادراتی‬ ‫وی افزود‪ :‬اقداماتی از سوی انجمن‬ ‫که از آن به عنوان‬ ‫بنا در خشک در حمل‌ونقل تولیدکنندگان س��یمان برای تسهیل‬ ‫در امور صادراتی انجام ش��ده است به‬ ‫نام برده می‌شود‬ ‫دبیر انجمن سیمان در ادامه با بیان‬ ‫اینکه عراق بزرگتری��ن بازار صادراتی‬ ‫سیمان به ش��مار می‌آید‪ ،‬افزود‪ :‬ایران‬ ‫در ط��ول س��ال رقمی اف��زون بر ‪10‬‬ ‫میلیون تن س��یمان به ع��راق صادر‬ ‫می‌کن��د‪ .‬به همین دلیل ب��ا توجه به‬ ‫باال بودن میزان صادرات به این کشور‬ ‫تصمیم گرفته شد تا با ایجاد پایانه در‬ ‫نقاطی که مرز مش��ترک ایران و عراق‬ ‫اس��ت زمینه را برای تسهیل در امور‬ ‫صادرات��ی و کاهش هزینه جابه جایی‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬بنابرای��ن‬ ‫راه‌اندازی این پایانه می‌تواند افزایش سهم و نرخ صادراتی‬ ‫را به دنبال داشته باشد‪ .‬همچنین از موارد مهم دیگری که‬ ‫می‌توان به آن اشاره کرد حفظ بازار صادراتی سیمان است‪.‬‬ ‫در واق��ع منافع اقتصادی که به دنبال راه‌اندازی این پایانه‬ ‫وجود دارد می‌تواند موجبات حفظ ارزش بازار از یک سو و‬ ‫بهبود قیمت کاالهای صادراتی را از سوی دیگر فراهم کند‪.‬‬ ‫همچنین کاه��ش توقف کامیون‌های حامل بار که کاهش‬ ‫هزینه‌ها را به دنبال خواهد داشت باعث افزایش سود برای‬ ‫تولیدکنندگان شده و به نوعی تشویق برای تولیدکنندگان‬ ‫و صادرکنندگان این محصول محس��وب می‌شود تا به این‬ ‫ترتی��ب زمینه را برای خروج از رکود ب��ازار داخلی فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ش��یخان با اش��اره به اینکه محصوالت صادراتی به ریال‬ ‫همکاری ایران و هند را به سمت معدن و فوالد سوق می‌دهیم‬ ‫موافقتنامه اختصاص خ��ط اعتباری ‪ 150‬میلیون‬ ‫دالری بی��ن نمایندگان بانک‌ه��ای خصوصی ایران‬ ‫و بانک ص��ادرات و واردات هند موس��وم به «اگزیم‬ ‫بان��ک» به امضا رس��ید‪ .‬ای��ن موافقتنام��ه با حضور‬ ‫غالمرضا انصاری س��فیر ایران درهند‪ ،‬رییس اگزیم‬ ‫بان��ک هند و نماین��دگان بانک‌های ایرانی س��امان‪،‬‬ ‫پاس��ارگاد‪ ،‬پارس��یان‪ ،‬کارآفری��ن‪ ،‬اقتص��اد نوین و‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬بانک مرک��زی و وزارت اقتصاد و دارایی‬ ‫ای��ران در محل اگزی��م بانک در دهلی ن��و به امضا‬ ‫رس��ید‪ .‬س��فیر ایران در هند در حاشیه امضای این‬ ‫موافتنام��ه در گف��ت وگو ب��ا ایرنا اف��زود‪ :‬مذاکرات‬ ‫مربوط به امضای این خط اعتباری از چند ماه پیش‬ ‫بین نماین��دگان بانک‌های ایرانی و اگزیم بانک آغاز‬ ‫شده بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این خط اعتباری تا سقف ‪ 150‬میلیون‬ ‫دالر ب��رای خرید کاال‪ ،‬خدمات فنی و مهندس��ی و‬ ‫دریچه‬ ‫گ�روه معدن‪ :‬در دو س��ال گذشته بازار‬ ‫فل��زات با مش��کالتی مواجه بود که رش��د‬ ‫تولیدات صنعتی را کاهش داده و با کاهش‬ ‫نقدینگی به دلیل عادی‌سازی سیاست‌های‬ ‫بانک مرکزی امریکا‪ ،‬به ابعاد این چالش‌ها‬ ‫بیش��تر افزوده ش��د‪ ،‬با وجود این «روی»‬ ‫عملکرد خوبی داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش کیتک��و‪ ،‬درحال حاضر مدتی‬ ‫اس��ت که وضعیت عرض��ه و تقاضای روی‬ ‫در بازارهای جهانی بس��یار متعادل ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬با کاهش رش��د احتمالی تقاضا یا‬ ‫مص��رف روی‪ ،‬عرضه این فلز هم با موانعی‬ ‫فروخت��ه می‌ش��وند‪ ،‬گف��ت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر فروش س��یمان در بازار داخلی‬ ‫با نرخ تعیین ش��ده از س��وی انجمن‬ ‫س��یمان انجام می‌ش��ود اما به دلیل‬ ‫فعال نبودن سیس��تم بانکی در عراق‬ ‫ک��ه ام��کان انتقال دالر وج��ود ندارد‬ ‫معام�لات ب��ه ص��ورت ریال��ی انجام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫اجرای طرح‌ها در ایران اختصاص داده ش��ده است‪.‬‬ ‫انصاری یکی از ش��روط این خط اعتباری را استفاده‬ ‫از کااله��ای هندی عن��وان کرد و اف��زود‪ :‬این خط‬ ‫اعتب��اری می‌تواند در بخش‌های فوالد‪ ،‬ریل راه‌آهن‪،‬‬ ‫معادن و تولید کودهای ش��یمیایی که از نقاط قوت‬ ‫اقتصاد هند است‪ ،‬استفاده شود‪ .‬سفیر ایران در هند‬ ‫با بیان اینکه س��قفی برای این همکاری‌ها مشخص‬ ‫نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬اختصاص این مبلغ از سوی اگزیم‬ ‫بانک نخستین گام برای همکاری است و می‌تواند با‬ ‫توجه به همکاری‌های دو کشور افزایش یابد‪ .‬انصاری‬ ‫گفت‪ :‬ت�لاش می‌کنیم همکاری ای��ران و هند را به‬ ‫س��مت طرح‌های زیربنایی نظیر فن��اوری اطالعات‪،‬‬ ‫معادن‪ ،‬فلزات و فوالد س��وق دهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬ایران‬ ‫می‌تواند با استفاده از این خط اعتباری جدید نسبت‬ ‫به خری��د ‪ 250‬هزار تن ریل به ارزش ‪ 240‬میلیون‬ ‫دالر اقدام کند‪.‬‬ ‫این ترتیب که پروتکل‌هایی از س��وی‬ ‫وزارتخانه‌ه��ای مرتبط با کش��ورهای‬ ‫همس��ایه ب��رای جابه‌جایی محص��ول صادرات��ی و انتقال‬ ‫پول امضا ش��ود‪ .‬همچنین روش‌ه��ای الزم برای بهبود در‬ ‫معامالت برای ایجاد ارتباط مس��تقیم بین تولیدکنندگان‬ ‫سیمان ایران و خریداران خارجی ارائه شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��یمان در ادامه با بیان اینکه ایران ساالنه‬ ‫رقم قابل توجه��ی از این محصول را تولید می‌کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫توانایی باالی تولیدکنندگان س��یمان در کش��ور از جمله‬ ‫موارد مهمی اس��ت که می‌توان به آن اشاره کرد‪ .‬از این‌رو‬ ‫می‌ت��وان با تقویت بازار داخلی عالوه بر تامین نیاز کش��ور‬ ‫زمینه صادرات را به کش��ورهای بیش��تری فراهم کرده و‬ ‫سود اقتصادی برای این محصول به ارمغان آورد‪ .‬همچنین‬ ‫میزان صادرات این محصول برای سال آینده رقمی افزون‬ ‫بر ‪ 20‬میلیون تن پیش‌بینی شده است‪ .‬این درحالی است‬ ‫در حال��ی دبی��ر انجمن س��یمان از اح��داث پایانه‌های‬ ‫صادرات��ی برای س��یمان خب��ر می‌دهد که کارشناس��ان‬ ‫ای��ن حوزه معتقدند ایجاد سیس��تم حمل‌ونقل در صنایع‬ ‫مختلف در صورت استفاده از تجهیزات و ناوگان تخصصی‬ ‫می‌توان��د زمینه‌س��از افزایش صادرات و ایج��اد بازارهای‬ ‫جدید شود‪ .‬سیده فاطمه مقیمی‪ ،‬نایب رییس کمیسیون‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫حمل‌ونقل ات��اق بازرگانی در این باره به‬ ‫راه‌ان��دازی پایانه‌ه��ای تخصصی حمل‌ونق��ل می‌تواند به‬ ‫افزای��ش روند صادرات��ی محصوالت به وی��ژه محصوالت‬ ‫معدن��ی منج��ر ش��ود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬پایانه‌ه��ای صادراتی‬ ‫تخصصی که از سوی انجمن‌ها و تشکل‌های مربوط ایجاد‬ ‫می‌شود در واقع پایگاهی برای انبار محصوالت است که از‬ ‫آن به عنوان بنادر خشک در حمل‌ونقل نام برده می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این پایانه‌ها می‌توانند ه��م وظیفه توزیع‬ ‫و انتق��ال محصول در داخل کش��ور را انج��ام دهند و هم‬ ‫وظیفه صادرات را با آگاهی از ش��رایط بازار هدف برعهده‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫مقیمی معتقد است‪ :‬این پایانه‌ها در‬ ‫صورتی می‌توانند مفید واقع شوند‬ ‫ک��ه از تجهی��زات تخصص��ی در‬ ‫حمل‌ونقل استفاده کنند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال در بخش سیمان الزم است از‬ ‫کامیون و ماش��ین‌آالتی استفاده ش��ود که فقط برای این‬ ‫موضوع طراحی ش��ده و قادرند حجم بیش��تری را در هر‬ ‫بارگیری انتقال دهند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به توسعه بازارهای صادراتی با استفاده‬ ‫از پایانه‌ه��ای تخصصی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر بیش��ترین س��هم صادرات س��یمان به کش��ور‬ ‫عراق انج��ام می‌گیرد و این پایانه نی��ز وظیفه انتقال‬ ‫س��یمان صادراتی به عراق را برعهده خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که احداث پایانه‌های مش��ابه در‬ ‫دیگر مناطق کش��ور ام��کان افزایش ص��ادرات را به‬ ‫سایر کشورهای منطقه همچون افغانستان نیز فراهم‬ ‫خواهد کرد که این موضوع به رونق و توس��عه صنعت‬ ‫سیمان منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه احداث این پایانه‌ها به نفع سیستم‬ ‫حمل‌ونقل خواه��د بود‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه ب��ه افزایش تعداد‬ ‫کامیون‌ه��ای ن��اوگان حمل‌ونق��ل و در نتیج��ه اح��داث‬ ‫پایانه‌های تخصصی صادراتی‪ ،‬افزایش س��رعت جابه‌جایی‬ ‫از مزایای تشکیل این پایانه‌ها خواهد بود‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری مشترک قطر و ترکیه در معادن زغال‌سنگ‬ ‫دولت قطر قصد دارد به ارزش ‪ ۱۴‬میلیارد دالر‬ ‫در بخش انرژی ترکیه سرمایه‌گذاری کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ماین نیوز‪ ،‬رییس اجرایی ش��رکت‬ ‫نب��راس قط��ر گف��ت‪ :‬هم‌اکن��ون مذاکرات��ی را‬ ‫ب��ا دول��ت ترکی��ه ب��ه منظور ایج��اد ائت�لاف با‬ ‫قط��ر به عم��ل می‌آوری��م ت��ا از ای��ن طریق در‬ ‫توس��عه و پیش��برد مع��ادن زغال‌س��نگ ترکیه‬ ‫در دو منطقه افش��ن و بس��تان در جنوب ش��رق‬ ‫آنکارا‪ ،‬پایتخت ترکیه س��رمایه‌گذاری مش��ترک‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫خالد جولو در بخش دیگری از سخنانش درباره‬ ‫این پروژه عظیم اقتصادی قط��ر در ترکیه افزود‪:‬‬ ‫هزینه این پروژه حدود ‪ 14‬میلیارد دالر است که‬ ‫در ‪3‬مرحله هزینه خواهد شد و اهمیت این پروژه‬ ‫به این دلیل است که قرار است یکی از بزرگترین‬ ‫پروژه‌ه��ای بخش انرژی در منطقه از نظر حجم و‬ ‫هزینه تلقی شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری اونا‪ ،‬رییس اجرایی شرکت‬ ‫نبراس قطر توضیح داد‪ :‬این پروژه عظیم اقتصادی‬ ‫همچنی��ن قرار اس��ت ب��ه عن��وان طوالنی‌ترین‬ ‫س��رمایه‌گذاری در این بخش تلقی ش��ود‪ ،‬چراکه‬ ‫مدت زم��ان عملیات در این پروژه تا ده‌ها س��ال‬ ‫دیگر هم ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫بازار‌های جهانی با کمبود روی در سال آینده مواجه است‬ ‫روبه‌رو می‌ش��ود‪ .‬قیمت‌ها در س��ال‌جاری‬ ‫به‌ط��ور تقریبی تا باالی ‪ 10‬درصد افزایش‬ ‫پیدا کرده که عملکرد درخش��انی را نشان‬ ‫می‌دهد‪ .‬منافع سوداگری هم نقش مهمی‬ ‫در رون��د قیم��ت این فلز داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫قیمت‌ه��ای روی از ‪ 1900‬دالر در هر تن‬ ‫در سال ‪2013‬م به‌طور یکنواخت افزایش‬ ‫داش��ته و ‪ 4‬ماه پیش به ‪ 2400‬دالر رسید‬ ‫ام��ا تا حدی از میزان این افزایش کاس��ته‬ ‫شد و در ماه سپتامبر امسال به ‪ 2300‬دالر‬ ‫در هر تن تنزل پیدا کرد‪ .‬قیمت نقد بورس‬ ‫فلزات لندن در س��وم دسامبر ‪ 2210‬دالر‬ ‫در هر تن بود‪.‬‬ ‫در س��ال ‪2015‬م ما ش��اهد محدودیت‬ ‫عرض��ه روی خواهیم بود‪ .‬میزان موجودی‬ ‫انبارهای بورس رو به کاهش است‪ .‬انتظار‬ ‫نم��ی‌رود ک��ه در آین��ده نزدی��ک تولید‬ ‫مع��ادن جدی��د افزایش پی��دا کند چون‬ ‫قیمت‌های پایین موجب عالقه نداشتن به‬ ‫سرمایه‌گذاری جدید شده و معادن قدیمی‬ ‫هم ناتوان ش��ده‌اند و قرار است حداقل دو‬ ‫معدن بسته شود‪ .‬مقررات زیست‌محیطی‬ ‫نیز همواره برای تولی��د محدودیت ایجاد‬ ‫ک��رده و تولیدکنن��دگان چین��ی به‌ط��ور‬ ‫ج��دی با مش��کالت مواجه ش��ده‌اند‪ .‬اگر‬ ‫این شرایط تداوم داشته باشد در دو سال‬ ‫آینده موجودی انبارها به پایین‌ترین سطح‬ ‫کاهش پیدا خواهد کرد‪ .‬از جنبه تاریخی‪،‬‬ ‫زمانی که قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند‪،‬‬ ‫تقاضا برای این فلز افزایش می‌یابد اما این‬ ‫افزایش نیازمند زمان اس��ت‪ .‬به‌طور مسلم‬ ‫امریکا نش��ان داده اس��ت که اقتصاد این‬ ‫کش��ور رو به رشد اس��ت‪ .‬تقاضا برای این‬ ‫فلز در سال گذشته و امسال افزایش پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬به هر صورت به‌طور احتمالی‬ ‫این رش��د تقاضا از س��وی صنایعی چون‬ ‫س��اختمانی و خودروس��ازی کاهش پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫رش��د تقاض��ا در کش��ورهای صنعت��ی‬ ‫اروپایی و ژاپن به دلیل چالش‌های اقتصاد‬ ‫کالن در این کش��ورها چندان قابل توجه‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫اخبار بین الملل‬ ‫کاترپیالر از کاهش قیمت نفت‬ ‫نگران نیست‬ ‫کاترپیالر که بزرگترین سازنده تجهیزات معدنی‬ ‫و ساخت‌وس��از در جهان اس��ت‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬قیمت‬ ‫پایین نفت در سال ‪2015‬م تاثیر منفی کوتاه‌مدتی‬ ‫بر این ش��رکت خواهد داشت اما این تاثیر به اندازه‬ ‫کن��دی رش��د صنعت مع��دن در س��ال‌های اخیر‬ ‫نخواهد بود‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬دوگ اوبرهلمان‪،‬‬ ‫مدیرعامل کاترپیالر در گفت‌وگو با ش��بکه سی‌ان‬ ‫بی‌س��ی اظهار کرد؛ صنعت معدن با احیای رش��د‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬درح��ال بهبود از رکود اخیر اس��ت‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬کندی رش��د اقتصادی دلیل واقعی رشد‬ ‫نیافتن شرکت‌های معدنی بوده است‪.‬‬ ‫فروش این ش��رکت از س��ال ‪2012‬م حدود ‪10‬‬ ‫میلی��ارد دالر کاهش داش��ته که به‌ط��ور عمده به‬ ‫دلی��ل فروش پایین‌تر به ش��رکت‌های معدنی بوده‬ ‫که از افت قیمت‌های کاال لطمه دیده‌اند‪.‬‬ ‫رونق معدنکاری فیلیپین‬ ‫درپی کمبود نیکل‬ ‫ممنوعیت صادرات مواد خام معدنی در اندونزی‬ ‫ک��ه یکی از بزرگترین صادرکنندگان نیکل‪ ،‬مس و‬ ‫بوکس��یت در جهان بوده است به معدنکاری نیکل‬ ‫در فیلیپین رونق بخشیده است‪.‬‬ ‫محدودیت‌های اندونزی با هدف گسترش فرآوری‬ ‫مواد معدنی در داخل کشور از اول ژانویه امسال به‬ ‫اجرا درآمدند و ماه جاری هم از سوی دادگاه تایید‬ ‫شدند‪ .‬به گزارش بلومبرگ‪ ،‬این ممنوعیت در ابتدا‬ ‫قیمت نیکل را در ماه مه به باالترین س��طح در دو‬ ‫سال گذشته رساند اما صادرات بیش از حد انتظار‬ ‫فیلیپین و کندی رش��د تقاضای چین این وضعیت‬ ‫را معکوس کرد‪ .‬با این همه سیتی گروپ نسبت به‬ ‫دورنمای قیمت نیکل ابراز خوش��بینی کرده‪ ،‬زیرا‬ ‫معتقد اس��ت این کش��ور نمی‌تواند تولید نیکل را‬ ‫افزایش دهد و کمبود جهانی به وجود خواهد آمد‪.‬‬ ‫نگرانی معدنکاران شیلی‬ ‫از اصالحات کارگری‬ ‫ش��رکت های معدنی در ش��یلی ک��ه بزرگترین‬ ‫تولیدکننده مس در دنیاس��ت‪ ،‬در مورد اصالحات‬ ‫کارگری که قرار اس��ت ماه جاری از سوی دولت به‬ ‫کنگره این کشور تقدیم شود نگرانند‪.‬‬ ‫دولت میشل باچله‪ ،‬رییس‌جمهوری شیلی اعالم‬ ‫کرده اس��ت به دنب��ال مدرنیزه ک��ردن مذاکرات‬ ‫قرارداد دس��ته جمعی و تقویت اتحادیه‌هاس��ت‪ .‬با‬ ‫این هم��ه به جزئیات طرح‌هایش اش��اره‌ای نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درحال��ی که اصالح��ات کارگری قرار اس��ت در‬ ‫زمین��ه کاهش اختالف طبقاتی در ش��یلی صورت‬ ‫بگی��رد‪ ،‬اما ش��رکت‌های معدنی در م��ورد افزایش‬ ‫هزینه‌های نیروی‌کار و ق��درت یافتن اتحادیه‌های‬ ‫کارگری نارضایتی دارند‪ .‬بر اساس گزارش رویترز‪،‬‬ ‫غول مس دولتی کودلکو و ش��رکت‌های خصوصی‬ ‫مانند بی‌اچ‌پ��ی بیلیتون‪ ،‬آنگلوامریک��ن‪ ،‬گلنکور و‬ ‫آنتوفاگاس��تا به دلیل ضعیف شدن تقاضای چین و‬ ‫کاهش هزینه‌ها با افت قیمت مس مواجه شده‌اند‪.‬‬ ‫افزایشصادراتمیلگرد روسیه‬ ‫درپی سقوط روبل‬ ‫عرضه‌کنن��دگان غی��رروس میلگ��رد در ب��ازار‬ ‫سی‌آی‌اس به تازگی با قیمت‌های پیشنهادی پایین‬ ‫میلگرد روس��یه در سراس��ر بازار داخلی سی‌آی‌اس‬ ‫روبه‌رو شده‌اند و زیرفشار قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫میلگرد روس��یه در اوکراین و مولداوی پیش��نهاد‬ ‫می‌ش��ود که چنین چیزی ‪ ٦‬ماه قبل سابقه نداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬قیم��ت نی��ز ‪ ٣٨٠‬دالر هر ت��ن تحویل مرز‬ ‫است‪ .‬از اوایل س��پتامبر تاکنون ارزش روبل نسبت‬ ‫ب��ه دالر ت��ا ‪ ٤٠‬درصد افت داش��ته و قیمت قراضه‬ ‫نیز در روس��یه نزولی بوده از این رو میلگرد روسیه‬ ‫کاهش قیمت مشهودی داشته است‪ .‬در ماه دسامبر‬ ‫صادرات میلگرد روس��یه به آس��یای مرکزی نیز دو‬ ‫برابر ش��ده و به ‪ ٨‬هزار تن رسیده است‪ .‬افت ارزش‬ ‫روبل باعث ش��ده خریداران خارجی نسبت به قبل‬ ‫تمایل بیش��تری به خرید قیمت میلگرد از روس��یه‬ ‫داشته باش��ند‪ .‬قمیت میلگرد صادراتی روسیه ‪٤٢٠‬‬ ‫تا ‪ ٤٢٥‬دالر هر تن فوب است‪.‬‬
‫دریچه‬ ‫بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران‬ ‫فضای کلی برای بازار جهانی طال‬ ‫منفی است‬ ‫تحلیلگر برجسته موسسه سرمایه‌گذاری آر‌جی‌او‬ ‫برایان تاکید کرد که نوسان قیمت طال در بازارهای‬ ‫جهانی ب��ه باالترین حد خود از ماه ژانویه رس��یده‬ ‫و فض��ای کلی برای بازار جهانی طال بس��یار منفی‬ ‫اس��ت‪ .‬افزایش چش��مگیر ارزش دالر در برابر ‪10‬‬ ‫ارز معتبر بین‌المللی‪ ،‬بهبود اوضاع اقتصادی امریکا‬ ‫و گمانه‌زنی کارشناس��ان درب��اره افزایش نرخ بهره‬ ‫امری��کا در ماه‌ه��ای آینده تاثیر زی��ادی بر کاهش‬ ‫قیمت طال داش��ته است‪ .‬فیل اس��تریبل‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫ارش��د موسسه آرجی‌او تصریح کرد که شرایط کلی‬ ‫حاکم بر بازار طال بسیار منفی است‪ .‬قیمت طال در‬ ‫دو هفت��ه آینده با توجه به تعطیالت س��ال جدید‬ ‫میالدی نیز با نوسان روبه‌رو خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫بلومب��رگ‪ ،‬دیوید میگ��ر‪ ،‬تحلیلگر موسس��ه ویژن‬ ‫فایننش��ال نیز تاکید کرد که افت قیمت نفت تاثیر‬ ‫زی��ادی بر وضعیت قیمت ط�لا دارد‪ .‬البته افزایش‬ ‫ارزش دالر و بهبود رش��د اقتصادی امریکا نیز فشار‬ ‫زی��ادی را بر قیمت طال وارد می‌کند‪ .‬قیمت طال تا‬ ‫‪ 3‬م��اه آینده بین ‪ ۹۷۸‬ت��ا ‪ ۱۰۸۶‬دالر خواهد بود‬ ‫در حالیکه تحلیلگر برجسته موسسه سرمایه‌گذاری‬ ‫آرجی‌او فضای بازار جهانی طال را منفی اعالم کرده‬ ‫تازه‌ترین تحلیل تکنیکال فیبوناچی نشان می‌دهد‬ ‫که قیم��ت جهانی هر اونس طال در ‪ 3‬ماه آینده به‬ ‫کمتر از ‪ 978‬تا ‪ 1086‬دالر خواهد رس��ید‪ .‬تحلیل‬ ‫تکنیکال فیبوناچی حاکی از آن است که با شکسته‬ ‫ش��دن س��طح حمایت��ی ‪ 1200‬دالری زمینه الزم‬ ‫برای کاهش بیشتر قیمت طال در ماه‌های آینده نیز‬ ‫فراهم خواهد ش��د و قیمت طال در ‪ 3‬ماه آینده به‬ ‫طور میانگین به ‪ 978‬تا ‪ 1086‬دالر خواهد رس��ید‪.‬‬ ‫اگر س��طح حمایتی ‪ 978‬دالری در ماه‌های آینده‬ ‫شکس��ته ش��ود‪ ،‬قیمت طال با افت شدیدی روبه‌رو‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬اگر طال بتواند سطح ‪ 1086‬دالری را‬ ‫حفظ کند به‌زودی به ‪ 1131‬دالر و س��پس ‪1154‬‬ ‫دالر خواه��د رس��ید‪ .‬به گزارش بیزین��س رکوردز‪،‬‬ ‫به اعتقاد تحلیلگ��ران اقتصادی افزایش ارزش دالر‬ ‫بهبود اوضاع اقتصادی امریکا و احتمال افزایش نرخ‬ ‫بهره از س��وی فدرال رزرو تاثی��ر زیادی بر کاهش‬ ‫قیمت طال در ماه‌های آینده خواهد داشت‪.‬‬ ‫داخل پرانتز‬ ‫با مشارکت ‪ ۶۵‬درصدی فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫فوالد سفید دشت‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫تاسیس شد‬ ‫شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری‬ ‫(س��هامی خاص) در تاریخ ‪ ۲۴‬آذر سال‌جاری با‬ ‫مشارکت شرکت فوالد مبارکه اصفهان و سازمان‬ ‫توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫تاس��یس ش��د‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت با مش��ارکت ‪ ۶۵‬درصدی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان و ‪ ۳۵‬درصدی س��ازمان توسعه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و با ظرفیت‬ ‫تولیدی ساالنه ‪ ۸۰۰‬هزار تن تختال شامل نواحی‬ ‫انباش��ت و برداش��ت‪ ،‬احیای مس��تقیم‪ ،‬ذوب و‬ ‫ریخته‌گری اس��ت و ارزیابی فن��ی و اقتصادی به‬ ‫منظ��ور افزای��ش تولید تا ‪ ۲‬میلی��ون تن و طرح‬ ‫مطلوب تکمیل زنجیره ارزش حوزه فوالد استان‬ ‫چهارمحال و بختیاری در دست بررسی است‪.‬‬ ‫ارتقای کیفیت محصوالت فوالد‪،‬‬ ‫رابطه‌ای برد ‪ -‬برد است‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفهان با‬ ‫حضور در شرکت ایران‌خودرو‪ ،‬ارتقای محصوالت‬ ‫تولی��دی فوالدمبارکه را موضوعی برد ‪ -‬برد بین‬ ‫دو شرکت اعالم کرد‪.‬‬ ‫از اصفهان‪ ،‬در زمینه توس��عه‌‬ ‫به گزارش‬ ‫تعام�لات با ذی‌نفع��ان‪ ،‬مدیرعام��ل و جمعی از‬ ‫مدیران ارشد ش��رکت فوالد مبارکه با حضور در‬ ‫کارخان��ه ایران‌خودرو از نزدی��ک با فرآیند تولید‬ ‫در این ش��رکت و نح��وه به‌کارگیری محصوالت‬ ‫تولیدی ف��والد مبارکه در خودروه��ای تولیدی‬ ‫آشنا شدند و به بحث و تبادل‌نظر پرداختند‪.‬‬ ‫در ادامه این بازدید‪ ،‬بهرام سبحانی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان ضمن اشاره به نکات مطرح‬ ‫ش��ده‪ ،‬ارتقای محصوالت تولیدی فوالدمبارکه را‬ ‫موضوعی بردـ برد بین دو ش��رکت اعالم کرده و‬ ‫با اعالم اینکه ارتقای کیفیت جزو سیاس��ت‌های‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت‌های‬ ‫دانش��ی و تجرب��ی کارکن��ان و بهره‌گی��ری از‬ ‫فناوری‌های مناسب با تعریف پروژه‌های مشترک‬ ‫بین دو ش��رکت و با هم��کاری مراکز تحقیقاتی‬ ‫می‌تواند محقق شود‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫چشم‌انداز معدنی‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫نقش صنایع فرآوری را در توسعه و رونق اقتصادی استان‌ها بررسی کرد‬ ‫رونق اقتصادی با ایجاد صنایع فرآوری‬ ‫نرگ�س قیص�ری‪ -‬گروه مع�دن‪ :‬تاثی�ر بخش معدن در رش�د و‬ ‫توسعه اقتصادی استان‌ها موضوعی است که همواره مورد توجه‬ ‫مس�ئوالن و متولیان این بخش بوده است‪ .‬این درحالی است که‬ ‫کارشناس�ان معتقدند ظرفیت معدنی منطقه‪ ،‬تنها الزمه توسعه‬ ‫اقتص�ادی نبوده و همگام با توس�عه اکتش�اف و اس�تخراج باید‬ ‫زیرس�اخت‌های الزم در احداث صنایع ف�رآوری نیز مورد توجه‬ ‫رییس س��ازمان نظام مهندسی‬ ‫معدن استان زنجان درباره نقش‬ ‫ایجاد صنایع فرآوری معدنی در‬ ‫توس��عه اقتص��ادی و افزای��ش‬ ‫می‌گوید‪:‬‬ ‫اش��تغالزایی به‬ ‫در حال حاضر اس��تان زنجان از ‪ 297‬معدن برخوردار‬ ‫بوده که از این تعداد ‪ 231‬معدن فعال و ‪ 66‬واحد آن‬ ‫غیرفعال هستند‪.‬‬ ‫رامین کیامهر در ادامه گفت‪ :‬یکی از مزیت‌هایی که‬ ‫مع��ادن برای افراد بومی منطقه دارند‪ ،‬ایجاد اش��تغال‌‬ ‫بوده ب��ه گونه‌ای که هم‌اکنون زمین��ه فعالیت ‪1750‬‬ ‫نفر به طور مس��تقیم و حدود ‪ 10‬هزار نفر نیز به طور‬ ‫غیرمستقیم در معادن این استان فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ذخای��ر معدن��ی فراوان و تن��وع موجود‬ ‫همچون س��نگ آه��ن‪ ،‬س��رب و روی و س��نگ‌های‬ ‫تزئینی و داشتن ‪ 5‬معدن بزرگ از جمله نکات مهمی‬ ‫اس��ت که درباره معادن این استان وجود دارد و ایجاد‬ ‫اش��تغال برای بومی‌های منطقه از مواردی است که با‬ ‫بهره‌برداری از معادن انجام می‌شود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال نیروهای فعال در معدن سرب و روی‬ ‫انگوران از اهالی روستای نزدیک به این معدن هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت از نیروهای بومی‬ ‫وی معتقد است که استفاده از نیروهای بومی منطقه‬ ‫به نوعی حمایت از آنهاست چراکه بیشتر معادن کشور‬ ‫در نق��اط محروم قرار گرفته‌اند و از این طریق می‌توان‬ ‫به توسعه و رشد در این استان‌ها کمک کرد‪.‬‬ ‫کیامهر با بیان اینکه س��رمایه‌گذاری در حوزه برخی‬ ‫محصوالت معدنی همچون سنگ‌های تزئینی با صرفه‬ ‫اقتصادی همراه بوده و بازده مناس��بی دارد افزود‪ :‬نیاز‬ ‫به س��رمایه‌گذاری برای انجام عملی��ات فرآوری برای‬ ‫تامین م��واد مورد نیاز در صنای��ع مختلف امری مهم‬ ‫اس��ت و یکی از مس��ائلی که امروزه در حوزه معدن و‬ ‫صنایع معدنی وجود دارد نبود تسهیالت برای این امور‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که با انجام سرمایه‌گذاری‬ ‫گزارش روز‬ ‫قرار گیرد‪ .‬در واقع این کارشناس�ان معتقدند توس�عه اقتصادی‬ ‫هر منطقه در گرو ایجاد اش�تغال بوده که این موضوع به تنهایی‬ ‫در بخش‌ه�ای اکتش�اف و اس�تخراج محصوالت معدنی میس�ر‬ ‫نخواهد ب�ود‪ .‬بنابراین در کنار ظرفیت باالی اس�تان‌های معدنی‬ ‫باید سرمایه‌گذاری در فرآوری محصوالت نیز انجام شود تا عالوه‬ ‫بر ایجاد ارزش افزوده با بکارگیری نیروهای بومی و اش�تغالزایی‬ ‫در حدود ‪ 400‬ت��ا ‪ 500‬میلیون تومان امکان فرآوری‬ ‫سنگ‌های تزئینی در استان‌هایی که از این ذخایر بهره‬ ‫می‌برند فراهم خواهد ش��د‪ .‬در واقع س��اخت کارخانه‬ ‫فرآوری موجبات کاه��ش هزینه‌ها را در نتیجه حذف‬ ‫هزینه‌های حمل و نقل به س��ایر استان‌ها برای انجام‬ ‫عملیات فرآوری فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به اینکه س��رمایه‌گذاری برای‬ ‫ف��رآوری در برخ��ی از محص��والت از صرف��ه باالی��ی‬ ‫برخوردار است‪ ،‬گفت‪ :‬در برخی از محصوالت همچون‬ ‫کارخان��ه ذوب‌آه��ن و ف��رآوری س��رب و روی هزینه‬ ‫احداث واحدهای فرآوری بس��یار باال اس��ت و ممکن‬ ‫اس��ت همه افراد توان سرمایه‌گذاری نداشته باشند اما‬ ‫در برخ��ی از محصوالت همچون فرآوری س��نگ‌های‬ ‫تزئین��ی‪ ،‬دس��تگاه‌ها و تجهیزات مورد نی��از در داخل‬ ‫کشور وجود داشته و نیازمند سرمایه‌گذاری باال نیست‬ ‫بنابراین با تکیه بر این مزیت می‌توان زمینه توس��عه و‬ ‫رشد اقتصادی را فراهم کرد‪.‬‬ ‫رونق اقتصادی منطقه را نیز ش�اهد باش�یم‪ .‬از سوی دیگر برخی‬ ‫کارشناسان معتقدند که برای رسیدن به بهره‌وری مناسب معادن‬ ‫برگزاری دوره‌های آموزش�ی برای تربی�ت نیروهای متخصص به‬ ‫افزایش به�ره‌وری نیز منجر خواهد ش�د‪ .‬موضوعی که همچون‬ ‫زنجیره‌ای متصل به هم در طوالنی مدت رونق اقتصادی منطقه را‬ ‫به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹امکان فرآوری محصوالت با وجود تحریم‌ها‬ ‫رییس سازمان نظام مهندسی استان زنجان معتقد‬ ‫اس��ت که با وجود تحریم‌های اعمال شده می‌توان با‬ ‫اعتماد به نیروهای متخصص کش��ور و دانش��گاهیان‬ ‫زمینه را برای ساخت دستگاه‌ها و تجهیزات مورد نیاز‬ ‫ب��رای فرآوری فراهم کرد‪ .‬به عنوان مثال در اس��تان‬ ‫زنجان با تکیه بر دانش پژوهشگران امکان استحصال‬ ‫جیوه از مراحل ابتدایی تا آخرین مرحله فراهم ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬حال با توجه به ای��ن موضوع می‌توان با انجام‬ ‫برنامه‌ریزی و س��رمایه‌گذاری راه را برای فعالیت این‬ ‫گروه هموار کرده و به این ترتیب نسبت به تامین نیاز‬ ‫داخلی کشور اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد ارزش افزوده معدنی‬ ‫جهانگی��ر یدالله��ی فارس��ی درب��اره تاثی��ر احداث‬ ‫کارخانه‌ه��ای ف��رآوری در ایجاد اش��تغال و توس��عه‬ ‫می‌گوید‪ :‬با توج��ه به اینکه‬ ‫بخ��ش معدن ب��ه‬ ‫ای��ران پهنه‌های معدن��ی با تنوع ف��راوان را در خود‬ ‫جای داده است می‌تواند به عنوان یکی از فاکتورهای‬ ‫اصلی در ایجاد اش��تغال به صورت مستقیم محسوب‬ ‫ش��ود‪ .‬بنابراین با تکیه برتن��وع مواد معدنی و باتوجه‬ ‫به کاربرد وس��یع این محص��والت در صنایع مختلف‬ ‫می‌توان با سرمایه‌گذاری در این حوزه و ایجاد زنجیره‬ ‫تولید عالوه بر ارزش افزوده به اش��تغالزایی نیز کمک‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانشگاه در ادامه به‬ ‫وضعیت بهره‌ب��رداری از معادن‬ ‫اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬درحال‬ ‫حاض��ر بهره‌ب��رداری از معادن‬ ‫آنچنان که بای��د بهینه نبوده و‬ ‫تغیی��ر این رون��د نیازمند آموزش نیروهای انس��انی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت که نقش‬ ‫مهم��ی در توس��عه مع��ادن و صنایع معدنی کش��ور‬ ‫برعه��ده دارد می‌تواند بر اس��اس ن��وع معادن و مواد‬ ‫معدنی موجود در آنها با آموزش و تش��کیل تیم‌های‬ ‫بهره‌ب��رداری راه را برای بهبود ش��رایط اس��تخراج از‬ ‫معادن و بهره گرفتن از آنها هموار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل شرکت‌های پشتیبان‬ ‫یدالله��ی فارس��ی در ادام��ه می‌افزای��د‪ :‬تش��کیل‬ ‫شرکت‌های مش��اوره‌ای در زمینه بهبود کسب و کار‬ ‫و همچنین ارائه خدمات مش��اوره‌ای در تحقیقات به‬ ‫توسعه معادن کمک بزرگی خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنین شرکت‌های پشتیبان توسعه‌ای می‌توانند‬ ‫نقش بس��زایی در رشد و توسعه معادن و بهره‌برداری‬ ‫از آنها داشته باشند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر انجام عملیات فرآوری مواد معدنی‬ ‫هم نیازمند پش��تیبانی است‪ ،‬چراکه افزایش اشتغال‬ ‫در بخش معدن نیازمند ایجاد صنایع فرآوری اس��ت‬ ‫و این در حالی است که سرمایه‌گذاری در این بخش‬ ‫نیز نیاز به پش��تیبانی و حمایت همه جانبه در تامین‬ ‫سرمایه مورد نیاز خواهد داشت‪.‬‬ ‫اعالم مشخصات ‪ 7‬طرح معدنی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی‬ ‫گروه معدن‪ :‬شرکت تهیه و تولید مواد‬ ‫معدنی از واحدهای زیرپوش��ش سازمان‬ ‫توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران در اجرای سیاس��ت‌های کلی اصل‬ ‫‪ 44‬و سیاس��ت‌های دول��ت مبن��ی‌ب��ر‬ ‫واگ��ذاری پروژه‌های معدن��ی به بخش‬ ‫خصوصی ش��رایط و مشخصات ‪ 7‬طرح‬ ‫معدنی این شرکت را برای سرمایه‌گذاری‬ ‫پیمانکاران بخش خصوصی اعالم کرد‪.‬‬ ‫‪ .1‬انج��ام عملی��ات آماده‌س��ازی‪،‬‬ ‫باطله‌برداری و استخراج معدن آنتیموان‬ ‫یک��ی از فراخوان‌ه��ای ش��رکت تهیه و‬ ‫تولید اس��ت که این شرکت در نظر دارد‬ ‫انجام عملیات آماده‌سازی‪ ،‬باطله‌برداری‬ ‫و اس��تخراج معدن آنتیم��وان به میزان‬ ‫‪ 78‬ه��زار مترمکع��ب در س��ال واقع در‬ ‫سفیدابه استان سیس��تان و بلوچستان‬ ‫را به پیمانکار واجد شرایط واگذارکند‪.‬‬ ‫‪ .2‬عملی��ات طراح��ی‪ ،‬س��رمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫آماده‌س��ازی‪ ،‬تجهیز‪ ،‬استخراج و فروش‬ ‫زغال‌س��نگ در مع��دن پروده ش��رقی‬ ‫استان خراسان جنوبی از دیگر طرح‌های‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫اس��ت که قرار اس��ت از طریق برگزاری‬ ‫فراخوان عمومی نس��بت به شناسایی و‬ ‫ارزیابی کیفی پیمانکاران اجرای عملیات‬ ‫فوق اقدام شود‪.‬‬ ‫‪ .3‬شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران‬ ‫ب��رای اج��رای عملی��ات آماده‌س��ازی‪،‬‬ ‫اس��تخراج و فروش کانس��نگ سولفوره‬ ‫روی بخ��ش زیرزمینی مع��دن انگوران‪،‬‬ ‫طرح بعدی ش��رکت تهیه و تولید است‬ ‫که براساس آن ش��رکت در نظر دارد از‬ ‫طریق برگزاری فراخوان عمومی نسبت‬ ‫به شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران‬ ‫اجرای عملیات آماده‌سازی‪ ،‬استخراج و‬ ‫فروش کانس��نگ س��ولفوره روی بخش‬ ‫زیرزمین��ی مع��دن انگوران در اس��تان‬ ‫زنجان اقدام کند‪.‬‬ ‫‪ .4‬ط��رح احداث ی��ک واحد ف��رآوری‬ ‫سنگ‌های تزئینی از دیگر فراخوان‌های‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید اس��ت که در نظر‬ ‫دارد ب��ه نیاب��ت از س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنای��ع معدنی ایران‬ ‫(ایمی��درو) از طریق برگ��زاری فراخوان‬ ‫شناس��ایی و جذب س��رمایه‌گذار نسبت‬ ‫به احداث یک واحد فرآوری سنگ‌های‬ ‫تزئین��ی با ظرفی��ت س��االنه ‪ 2‬میلیون‬ ‫مترمربع سنگ اس��لب و تایل با قابلیت‬ ‫صادرات در اس��تان لرس��تان شهرستان‬ ‫چگینی ‪ 20‬کیلومت��ری خرم‌آباد جنب‬ ‫معادن گوهره اقدام کند‪.‬‬ ‫اش��خاص حقیقی و حقوقی با داشتن‬ ‫مدارکی دال بر توانمندی مالی‪ ،‬س��وابق‬ ‫اجرای��ی و تجارب فن��ی و کاری‪ ،‬همراه‬ ‫ب��ا مس��تندات مرب��وط به ت��وان فنی و‬ ‫برنامه‌ریزی و مدیریتی و نیز دانش فنی‬ ‫در زمین��ه مطالعه و طراح��ی و اجرای‬ ‫طرح‌های مش��ابه‪ ،‬مس��تندات چارت و‬ ‫س��اختار س��ازمانی و کارکن��ان کلیدی‬ ‫و س��ازمان اجرایی‪ ،‬تصویر اساس��نامه و‬ ‫آگهی تاسیس روزنامه رسمی شرکت با‬ ‫آخرین تغییرات هیات‌مدیره به ش��رکت‬ ‫تهیه و تولید مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫اعالم کرده در چارچوب این طرح تالش‬ ‫می‌کند تا محدوده‌های مناس��ب سنگ‬ ‫تزئینی از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��ه واحد فرآوری که در باال ذکر ش��ده‬ ‫اختصاص یابد و برای اخذ تس��هیالت از‬ ‫صندوق توس��عه ملی یا بانک‌ها از طریق‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫و ایمیدرو مساعدت کند‪.‬‬ ‫‪ .5‬شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران‬ ‫ب��رای اج��رای عملی��ات طراح��ی‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬آماده‌س��ازی‪ ،‬تجهی��ز‪،‬‬ ‫اس��تخراج و فروش زغال‌سنگ حرارتی‬ ‫در معدن زغال‌سنگ کوچک‌علی شمالی‬ ‫اس��تان خراس��ان جنوبی نی��ز از دیگر‬ ‫فراخوان‌های شرکت تهیه و تولید است‪.‬‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫نس��بت ب��ه شناس��ایی و ارزیابی کیفی‬ ‫پیمان��کاران اج��رای عملی��ات طراحی‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬آماده‌س��ازی‪ ،‬تجهی��ز‪،‬‬ ‫اس��تخراج و فروش زغال‌سنگ حرارتی‬ ‫در معدن زغال‌سنگ کوچک‌علی شمالی‬ ‫استان خراسان جنوبی از طریق برگزاری‬ ‫فراخوان عمومی اقدام خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ .6‬ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی‬ ‫ایران در نظ��ر دارد از طری��ق برگزاری‬ ‫فراخوان عمومی نس��بت به شناس��ایی‬ ‫و ارزیاب��ی کیف��ی پیمان��کاران عملیات‬ ‫آماده‌س��ازی‪ ،‬باطله‌برداری‪ ،‬استخراج و‬ ‫فروش سنگ‌آهن از معدن صاحب سقز‬ ‫در استان کردستان اقدام کند‪.‬‬ ‫‪ .7‬یک��ی دیگر از فراخوان‌های ش��رکت‬ ‫تهی��ه و تولی��د م��واد معدن��ی ای��ران‪،‬‬ ‫شناس��ایی وارزیابی کیف��ی پیمانکاران‬ ‫عملیات اس��تخراج و حمل ماده معدنی‬ ‫به کارخانه و تولید و فروش کنس��انتره‬ ‫س��رب با محتوای نقره در مجتمع سرب‬ ‫نخلک است‪.‬‬ ‫شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫همچنی��ن از طریق برگ��زاری فراخوان‬ ‫عمومی نس��بت به شناس��ایی وارزیابی‬ ‫کیف��ی پیمانکاران عملیات اس��تخراج و‬ ‫حمل ماده معدنی به کارخانه و تولید و‬ ‫فروش کنس��انتره سرب با محتوای نقره‬ ‫در مجتمع سرب نخلک استان اصفهان‬ ‫اق��دام خواهد کرد‪ .‬خری��د کرومیت در‬ ‫مقادی��ر ‪3000-2000-1000-500‬تن‬ ‫و تحوی��ل در مح��ل کارخان��ه فروکروم‬ ‫جغتای‪ -‬س��بزوار‪ -‬خراسان رضوی یکی‬ ‫از مناقصه‌ه��ای تهیه و تولید به ش��مار‬ ‫می‌رود‪ .‬همچنین تمام مراحل برگزاری‬ ‫مناقص��ه از دریاف��ت اس��ناد مناقصه تا‬ ‫ارائه پیش��نهاد مناقصه‌گران و بازگشایی‬ ‫پاکت‌ها از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیک��ی دولت ب��ه آدرس ‪www.‬‬ ‫‪ setadiran.ir‬انج��ام خواه��د ش��د‬ ‫و الزم اس��ت مناقصه‌گ��ران در ص��ورت‬ ‫نداش��تن عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت‌نام‬ ‫در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواه��ی‬ ‫امضای الکترونیکی را برای ش��رکت در‬ ‫مناقصه محقق سازند‪.‬‬
‫زیربنایی‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫با افزایش پدیده دزدی در دریا‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫‪29‬‬ ‫دزدان دریایی‬ ‫تجارت را غرق می‌کنند‬ ‫زه�را فریدزادگان‪-‬گ�روه صنع�ت‪ :‬یک کش�تی‬ ‫کوچک چوبی با بادبان‌های پاره پاره و یک پرچم‬ ‫ب�ا نقش ی�ک جمجمه و دو اس�تخوان که بر فراز‬ ‫عرش�ه برافراشته شده‪ ،‬به همراه یک ملوان چاق‬ ‫و بداخالق که با یک پای چوبی و یک عصا و یک‬ ‫چش�م‌بند و یک کاله‪ ،‬فرمان حمله به کشتی‌ها و‬ ‫غارت آنها را می‌دهد‪ ،‬بی‌درنگ دزدان دریایی را‬ ‫در ذهن هر فردی تداعی می‌کند‪.‬‬ ‫اگرچه تص��ور این افراد ب��ه طور معمول‬ ‫منحص��ر به فیلم‌ه��ا‪ ،‬قصه‌ها و داس��تان‌ها‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اما جالب اس��ت که بدانیم وجود‬ ‫ای��ن افراد در عالم واقعی��ت با اندکی تغییر‬ ‫در ظاهر قضیه‪ ،‬یکی از معضالتی اس��ت که‬ ‫دریا‪ ،‬همواره با آن روبه‌رو بوده تا جایی که‬ ‫به نظر می‌رس��د حمل��ه دزدان دریایی به‬ ‫کشتی‌های ش��ناور و غارت یا گروگانگیری‬ ‫آنها‪ ،‬جزیی از ماجراهای دریایی محس��وب‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تعریف دزدان دریایی‬ ‫به هرگونه اقدام اعم از قتل‪ ،‬غارت و اعمال‬ ‫خش��ونت از س��وی افرادی مس��تقل از هر‬ ‫کش��ور در دریا را دزدی دریایی می‌گویند‪.‬‬ ‫ای��ن تعری��ف در م��اده ‪ ۱۰۱‬کنوانس��یون‬ ‫حقوق دریاهای س��ازمان ملل مصوب سال‬ ‫‪۱۹۸۲‬م این‌گون��ه عن��وان ش��ده‪« :‬دزدی‬ ‫دریای��ی‪ ،‬نوعی از دزدی اس��ت که ش��امل‬ ‫هرگون��ه اق��دام خش��ونت‌آمیز غیرقانونی‬ ‫ی��ا توقیف ی��ا هرگونه غارت ک��ه با اهداف‬ ‫خصوصی از سوی خدمه یا مسافران کشتی‬ ‫انجام گیرد یا هرنوع مش��ارکت داوطلبانه و‬ ‫آگاهانه کش��تی در این نوع عملیات‪ ،‬آن را‬ ‫به کشتی دزدان دریایی تبدیل می‌کند‪».‬‬ ‫‹ ‹پیدایش دزدان دریایی‬ ‫در مورد تاریخچه پیدایش دزدان دریایی‬ ‫بای��د دید س��فرهای دریایی انس��ان از چه‬ ‫زمانی آغاز ش��ده اس��ت‪ .‬در واقع از زمانی‬ ‫که مسافران س��فرهای طوالنی‪ ،‬تصمیم به‬ ‫جابه‌جایی به وس��یله کش��تی را گرفتند و‬ ‫دولت‌ها برای صادرات کاالهای خود کشتی‬ ‫را به عن��وان حامل ب��ه کارگرفتند‪ ،‬دزدان‬ ‫دریای��ی نیز متولد ش��دند‪ .‬در واقع از زمان‬ ‫ساخت نخستین کشتی‪ ،‬دزدی دریایی یک‬ ‫عامل اصلی برای بر هم زدن امنیت دریایی‬ ‫در آب‌های جهان اس��ت‪ ،‬بنابراین نمی‌توان‬ ‫زمان مشخصی را برای پیدایش این پدیده‬ ‫عن��وان کرد چرا که با پیش��رفت روزافزون‬ ‫صنایع و حمل‌ونقل دریایی در دنیا‪ ،‬راهزنان‬ ‫دریایی نیز به تجهیزات پیشرفته‌تری برای‬ ‫دزدی مجهز می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹دزدان در آب‌های ایران‬ ‫ب��دون تردی��د‪ ،‬هرجای دنیا ک��ه دریا و‬ ‫اقیانوسی وجود داشته باشد‪ ،‬دزدان دریایی‬ ‫نیز وجود دارند‪ .‬از این رو کش��ورهایی که‬ ‫دارای مرز‌های آبی و به تبع آن حمل‌ونقل‬ ‫دریایی هس��تند‪ ،‬از آسیب راهزنان دریایی‬ ‫در امان نیس��تند‪.‬این موضوع در ایران‪ ،‬به‬ ‫ویژه در جنوب کش��ور که به آب‌های آزاد‬ ‫راه دارد‪ ،‬اجتناب‌ناپذیر است‪.‬کنجکاوی در‬ ‫مورد بود یا نبود دزدان دریایی در آب‌های‬ ‫ایران‪ ،‬ما را برآن داشت تا با کاپیتان بابک‬ ‫ثریا‪ ،‬کارشناس ارش��د عملیات کشتیرانی‬ ‫«حفیظ دریا» گفت‌وگو کنیم‪ .‬وی در این‬ ‫می‌گوید‪ :‬آب‌های آزاد ایران‬ ‫مورد به‬ ‫همانن��د مناطق دیگر دنیا‪ ،‬همواره با خطر‬ ‫وج��ود دزدان دریایی دس��ت و پنجه نرم‬ ‫می‌کند و کش��تی‌های حمل بار هیچگاه از‬ ‫حمله آنها مصون نیس��ت‪ .‬حمالت دزدان‬ ‫دریای��ی اگرچه اتف��اق ت��ازه‌ای در حوزه‬ ‫حمل‌‌ونق��ل دریایی نیس��ت‪ ،‬ام��ا در چند‬ ‫س��ال اخیر ای��ن جریان با حض��ور دزدان‬ ‫دریایی اهل کشور سومالی‪ ،‬شکل جدید‌تر‬ ‫و مدرن‌تری به خود گرفته است‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬کش��ور س��ومالی در ش��اخ افریق��ا از‬ ‫سال‌های نخستین دهه ‪ ۹۰‬میالدی شاهد‬ ‫جنگ‌های ش��دید داخل��ی و ناآرامی‌های‬ ‫گس��ترده‌ای بود و قبای��ل مختلف در این‬ ‫کش��ور با درگیری‌ها ‌و کشتارهای فجیع‪،‬‬ ‫وضعی��ت ناام��ن و ناآرام��ی را ب��رای این‬ ‫کش��ور رقم زدند‪ .‬از آنجایی که کشورهای‬ ‫افریقای��ی به طور ذات��ی از فقر زیادی رنج‬ ‫می‌برند‪ ،‬این درگیری‌ها و نبود یک دولت‬ ‫مرکزی‪ ،‬فقر و نا‌امنی را در سومالی تشدید‬ ‫و زمین��ه فعالی��ت دزدان دریایی را فراهم‬ ‫کرد‪ .‬در واقع عده‌ای از شورشیان سومالی‬ ‫به دلیل تامین مایحت��اج زندگی و فرار از‬ ‫فقر‪ ،‬حمله به کشتی‌های تجاری و نفتکش‬ ‫را در خلی��ج عدن که یکی از مس��یرهای‬ ‫اصلی بین‌المللی برای جابه‌جایی کاالهای‬ ‫تج��اری بود را آغاز کردن��د و با غارت این‬ ‫کش��تی‌ها یا گ��روگان گرفتن کش��تی و‬ ‫خدمه‪ ،‬از دولت‌ها باج می‌گرفتند‪.‬‬ ‫‹ ‹شیوه دزدی دریایی‬ ‫ثری��ا در توضی��ح ش��یوه دزدی دریایی‬ ‫می‌گوید‪ :‬ب��ه طور معم��ول دزدان دریایی‬ ‫مجه��ز ب��ه اس��لحه و س�لاح‌های جنگی‬ ‫هس��تند‪ .‬آنه��ا ب��ا قایق‌ه��ای کوچک یک‬ ‫کش��تی را محاص��ره می‌کنن��د س��پس با‬ ‫س��رعت عمل باالیی‪ ،‬نردبان‌های سبکی را‬ ‫به عرش��ه کش��تی قالب می‌کنن��د و با باال‬ ‫رفتن از کش��تی و گ��روگان گرفتن یکی از‬ ‫اف��راد زمین��ه ورود دزدان دیگر را فراهم و‬ ‫اهداف خود را پیاده می‌کنند‪.‬‬ ‫این گفته کاپیتان ثریا‪ ،‬این س��وال را در‬ ‫ذهن ایج��اد می‌کند که مگر کش��تی‌های‬ ‫ش��ناور در دریا از تجهیزات مقابله با دزدان‬ ‫دریای��ی برخ��وردار نیس��تند ت��ا در لحظه‬ ‫حمل��ه‪ ،‬بتوانن��د از ورود آنه��ا به کش��تی‬ ‫جلوگیری و حمالت آنه��ا را خنثی کنند؟‬ ‫ثری��ا پاس��خ می‌ده��د‪ :‬محاص��ره ناگهانی‬ ‫کشتی توسط دزدان مسلح‪ ،‬امکان واکنش‬ ‫درحال‌حاضر برخی‬ ‫کشورهای حاضر‬ ‫در خلیج عدن و‬ ‫سواحل سومالی پس‬ ‫ازبازداشت دزدان‬ ‫دریایی‪ ،‬آنان را به خاطر‬ ‫هزینه‌های زیاد انتقال‬ ‫و مشکالتی که ممکن‬ ‫است به وجود بیاورند‪،‬‬ ‫به کشورهای همسایه‬ ‫تحویل می‌دهند‬ ‫س��ریع را از مام��وران می‌گی��رد‪ ،‬عالوه بر‬ ‫ای��ن که با پیش��رفت تجهی��زات امنیتی و‬ ‫ادوات مقابل��ه‪ ،‬دزدان دریایی نیز به همان‬ ‫نس��بت با تجهیزات جدید‌تری به کش��تی‬ ‫حمله‌ور می‌ش��وند‪ ،‬در واقع دزدان دریایی‬ ‫برای حمله به کش��تی‌های شناور همگام با‬ ‫پیش��رفت صنایع دریایی حرکت می‌کنند‪،‬‬ ‫اما بر اس��اس قطعنامه‌های شورای امنیت‬ ‫سازمان ملل‪ ،‬کشورها می‌توانند برای مقابله‬ ‫با دزدی دریایی نسبت به اعزام کشتی‌های‬ ‫نظام��ی خود ب��ه خلیج عدن و س��واحلی‬ ‫س��ومالی اق��دام کنند و حت��ی در صورت‬ ‫اقتض��ا و ب��ا اط�لاع قبلی دولت س��ومالی‬ ‫در تعقی��ب دزدان دریای��ی وارد آب‌ه��ای‬ ‫س��رزمینی این کش��ور ش��وند بنابراین تا‬ ‫حدود زیادی می‌توان راهکارهای جلوگیری‬ ‫از حمل��ه دزدان دریای��ی را اج��را کرد‪ ،‬اما‬ ‫در ه��ر صورت ح��ذف این پدی��ده اقدامی‬ ‫غیرممکن است‪.‬‬ ‫وی گران شدن بیمه‌های دریایی به دلیل‬ ‫ناامن شدن منطقه تردد شناورها را از نتایج‬ ‫حض��ور راهزنان دریایی می‌داند و می‌گوید‪:‬‬ ‫ه��دف دزدان دریای��ی ب��ه ط��ور معمول‪،‬‬ ‫گروگان‌گیری یا آس��یب رساندن به خدمه‬ ‫کشتی نیست‪ ،‬بلکه هدف اصلی آنها بیشتر‬ ‫غارت کاال‌ها و تجهیزات کش��تی است‪ ،‬اما‬ ‫در این میان گاهی برای رس��یدن به هدف‬ ‫خود ناچار به گروگانگیری نیز می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹خلیج عدن‪ ،‬مقر دزدان دریایی‬ ‫کش��تی‌های جمهوری اس�لامی ایران به‬ ‫دلیل فروش نفت خود به کش��ور‌های حوزه‬ ‫مدیترانه‪ ،‬از طریق خط لوله‌ای که در خاک‬ ‫مصر اس��ت‪ ،‬مجبور هستند از مسیر خلیج‬ ‫عدن و آب‌های س��ومالی حرکت کنند که‬ ‫به طور متوسط روزانه یک کشتی ایرانی از‬ ‫این مسیر عبور می‌کند‪ .‬بر اساس اطالعات‬ ‫موج��ود در پای��گاه اط�لاع رس��انی ارتش‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران‪ ،‬دزدان دریایی‬ ‫س��ومالی تاکنون کش��تی‌ها و نفتکش‌های‬ ‫ایرانی را بی‌نصیب نگذاش��ته‌اند و دو فروند‬ ‫کش��تی ایرانی به نام‌های ای��ران دیانت به‬ ‫مدت ‪ ۶۳‬روز و کش��تی دیالن��ت به مدت‬ ‫‪ ۵۹‬روز در گ��روگان دزدان دریای��ی ب��ود‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر برخ��ی کش��ورهای حاضر‬ ‫در خلی��ج عدن و س��واحل س��ومالی پس‬ ‫ازبازداش��ت دزدان دریایی‪ ،‬آنان را به خاطر‬ ‫هزینه‌ه��ای زی��اد انتقال و مش��کالتی که‬ ‫ممکن است به وجود بیاورند‪ ،‬به کشورهای‬ ‫همس��ایه تحوی��ل می‌دهند ت��ا آنجا مورد‬ ‫محاکم��ه قرار گیرند‪ .‬به ط��ور نمونه دولت‬ ‫کنیا یادداش��ت تفاهم‌های��ی را با اتحادیه‬ ‫اروپ��ا‪ ،‬امری��کا و چن��د کش��ور قدرتمن��د‬ ‫غربی دیگر برای پیگ��رد قانونی و محاکمه‬ ‫دزدان دریای��ی دس��تگیر ش��ده به‌دس��ت‬ ‫نیروهای دریایی خارجی در س��ال ‪۲۰۰۸‬م‬ ‫امض��ا کرده بود ک��ه این تفاهمنامه س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬م لغ��و ش��د‪ .‬در طول این دو س��ال‬ ‫بیش از صد دزد دریایی دس��تگیر شده به‬ ‫کنیا انتقال یافتند و به حبس از ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬سال‬ ‫محکوم ش��دند‪.‬در طول دو سه سال اخیر‪،‬‬ ‫نیروی دریایی ارتش ای��ران در درگیری با‬ ‫دزدان دریای��ی تعدادی از آنان رادس��تگیر‬ ‫کرده و به کش��ور انتقال داد ‌ه اس��ت‪ .‬برای‬ ‫مثال در یک عملیات‪ ،‬نیروی دریایی ارتش‬ ‫توانس��ت در دریای عمان ‪ ۹‬دزد دریایی را‬ ‫که به یک کشتی چینی حمله کرده بودند‪،‬‬ ‫دستگیر کند و به بندرعباس انتقال دهد و‬ ‫سپس تسلیم مقامات قضایی کند‪.‬‬ ‫‹ ‹چشم‌بند ملوان‌های دزد‬ ‫موضوع دزدان دریایی و بررس��ی جوانب‬ ‫مختل��ف ای��ن مبحث به دالی��ل متعددی‪،‬‬ ‫در این مقوله نمی‌گنجد و نیاز به بررس��ی‬ ‫و ارزیابی مس��ائل سیاس��ی میان دولت‌ها‬ ‫دارد‪ .‬اما در این میان موضوعاتی هست که‬ ‫دانس��تن آن خالی از لطف نیست‪ .‬توصیف‬ ‫ی��ک ملوان کش��تی دزدان دریایی که یک‬ ‫چشم خود را با چش��م‌بند پوشانده اگرچه‬ ‫در نگاه اول در فیلم‌هاو داس��تان‌‌ها تعریف‬ ‫می‌شود‪ ،‬اما باید گفت که بستن یک چشم‬ ‫دلیل معیوب بودن چش��م ملوان نیس��ت‪،‬‬ ‫بلک��ه یک دلیل موجه مل��وان را مجبور به‬ ‫بستن یک چشم خود می‌کند‪.‬‬ ‫ثری��ا در این م��ورد می‌گوید‪ :‬بر اس��اس‬ ‫نظریه یک دانش��مند‪ ،‬دزدان دریایی برای‬ ‫پوشاندن چش��م‌های معیوب‌شان چشم‌بند‬ ‫نمی‌زدند‪ ،‬از آنجا ک��ه آنها مجبور بودند به‬ ‫دفعات زیاد باال و زیر عرشه کشتی بروند و‬ ‫به سرعت هر دو گروه افراد باال و زیر عرشه‬ ‫را رهبری کنن��د‪ ،‬مجبور بودند‪ ،‬دید خوبی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫روی عرش��ه‪ ،‬صحن��ه در زیر درخش��ش‬ ‫نور آفتاب بس��یار روش��ن و در زیر عرشه‪،‬‬ ‫تاریکی شدیدی حکمفرما بود‪ .‬وقتی فرد از‬ ‫محیط تاریکی وارد محیط روشن می‌شود‪،‬‬ ‫چش��م‌هایش به س��رعت با نور زیاد تطابق‬ ‫پیدا می‌کند‪ ،‬ام��ا وقتی عکس قضیه اتفاق‬ ‫می‌افت��د‪ ،‬م��دت زیادی طول می‌کش��د تا‬ ‫چش��م‌های فرد به تاریکی عادت کنند‪ .‬این‬ ‫چن��د دقیقه زمان الزم برای تطابق تاریکی‬ ‫برای دزدان دریای��ی گاهی در حکم مرگ‬ ‫و زندگی اس��ت‪ ،‬اما بستن یک چشم باعث‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬آنها ب��ه مجرد رفت��ن به محیط‬ ‫تاریک با برداشتن چشم‌بند بتوانند‪ ،‬خیلی‬ ‫زودتر در تاریکی ببینند‪.‬‬ ‫حمل‌ونق��ل دریایی در همه کش��ورها با‬ ‫معضل دزدان دریایی روبه‌رو است‪ ،‬درواقع‬ ‫می‌توان گف��ت راهزنان دریای��ی به منزله‬ ‫گردابی برای شناورهای حمل بار و کاال در‬ ‫آب‌های آزاد محس��وب می‌شوند که اگرچه‬ ‫نمی‌ت��وان نبود آنه��ا را تضمین ک��رد‪ ،‬اما‬ ‫باید برای امنیت هرچه بیش��تر حمل‌ونقل‬ ‫دریایی چاره‌ای اندیشید‪.‬‬ ‫دفتر مطالعات انرژی‪ ،‬صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسالمی اعالم کرد‬ ‫بررسی راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان ها‬ ‫‪ :‬مرک��ز پژوهش‌ه��ای مجل��س ش��ورای اس�لامی‬ ‫راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان‬ ‫کشور را بررسی کرد‪ .‬دفتر مطالعات انرژی‪ ،‬صنعت و معدن‬ ‫این مرکز اعالم کرد‪ :‬متوس��ط رشد س��االنه مصرف گاز و‬ ‫برق در بخش ساختمان با توجه به جایگزینی نوع مصرف‬ ‫در س��ال‌های ‪ ۱۳۸۴-۱۳91‬به ترتی��ب ‪ ۶/۳‬و ‪ ۲/۴‬درصد‬ ‫بوده و این درحالی اس��ت که متوس��ط رشد مصرف نفت‬ ‫و گاز‪ ،‬در این بخش ‪ -۶/۱۲‬درصد محاس��به ش��ده است‪.‬‬ ‫اس��تفاده منطقی از منابع ان��رژی و برنامه‌ریزی به منظور‬ ‫بهینه‌س��ازی مصرف انرژی‪ ،‬با توجه به س��نگینی بار مالی‬ ‫یارانه‌های پرداختی دولت در این بخش از اهمیت ویژه‌ای‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫مطالعه تطبیقی در این خصوص موید این موضوع است‬ ‫که مقوله صرفه‌جویی انرژی در بخش س��اختمان با توجه‬ ‫به س��هم مصرف باالی این بخ��ش (‪ ۵۰/۳۸‬درصدی)‪ ،‬در‬ ‫س��ایر کش��ورها نیز از اهمی��ت ویژه‌ای برخوردار اس��ت و‬ ‫در ای��ن زمینه اقدامات��ی نظیر احداث س��اختمان‌هایی با‬ ‫انرژی کارآ از قبیل س��اختمان سبز‪ ،‬اس��تفاده از سیستم‬ ‫حرارت مرکزی‪ ،‬انجام عملیات مانیتورینگ و ایجاد بس��تر‬ ‫فرهنگی و آگاهی مناسب را انجام داده‌اند‪ .‬ساخت این گونه‬ ‫س��اختمان‌های نمونه در بیشتر کشورهای جهان منجر به‬ ‫ایجاد اس��تانداردهای متنوع در این زمینه شده است‪ ،‬ولی‬ ‫بکارگی��ری این اس��تانداردها برای کاه��ش مصرف انرژی‬ ‫در س��اختمان‪ ،‬در هر کش��ور با توجه به شرایط اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگ��ی و تکنیک��ی متف��اوت اس��ت‪ .‬ارزیاب��ی عملکرد‬ ‫بهینه‌س��ازی مصرف انرژی در کشور حاکی از آن است که‬ ‫هر چند اقداماتی در این زمینه انجام شده‪ ،‬اما دستیابی به‬ ‫نتایج مطلوب نیازمند اجرای دقیق قوانین‪ ،‬فرهنگ‌سازی و‬ ‫سرمایه‌گذاری مناسب در این زمینه است‪.‬‬ ‫در این گزارش آمده اس��ت که بخ��ش زیادی از مصرف‬ ‫انرژی س��اختمان‌ها در ایران از مناب��ع نفتی‪ ،‬گازی و برق‬ ‫تامی��ن می‌ش��ود و منابع دیگر ان��رژی از قبیل انرژی‌های‬ ‫تجدیدپذی��ر‪ ،‬تنه��ا به صورت حاش��یه‌ای و آزمایش��ی در‬ ‫زمینه‌های مختلف در ایران اس��تفاده می‌ش��وند‪ .‬ازس��وی‬ ‫دیگر بخش س��اختمان و مس��کن بزرگترین مصرف‌کننده‬ ‫ن سال‌های‬ ‫انرژی در کشور است‪ .‬با وجود تغییرات و نوسا ‌‬ ‫اخیر‪ ،‬رشد متوسط ساالنه مصرف انرژی در بخش خانگی و‬ ‫تجاری حدود ‪ ۳۶/۱‬درصد بوده و اکثریت این رشد‪ ،‬ناشی‬ ‫از رشد خانوارها (رشد جمعیت و‪ )...‬است‪ ،‬همچنین بخش‬ ‫س��اختمان با میانگین س��هم مصرفی ‪ ۴۱/۴۲‬درصد سهم‬ ‫باالیی را در مصرف انرژی کشور دارد‪.‬‬ ‫در بخش دیگر این گزارش آمده اس��ت بر اس��اس نتایج‬ ‫ممیزی انجام شده ازسوی متولیان امر‪ ،‬با اجرای راهکارهای‬ ‫کم‌هزینه‪ ،‬همچنین اعمال اس��تانداردهای تدوین شده و با‬ ‫اجرای مصوبه و دستورالعمل‌های بخش ساختمان کشور‪،‬‬ ‫به‌طور متوسط می‌توان تا ‪ ۳۰‬درصد مصرف انرژی در این‬ ‫بخش را کاهش داد‪ .‬این درحالی اس��ت که کاهش مصرف‬ ‫انرژی ساختمان در ایران‪ ،‬امری ضروری است به طوری که‬ ‫استفاده از فناوری‌های جدید در ساختمان‌ها از نظر مصرف‬ ‫انرژی در مقیاس وسیع‪ ،‬تاثیر بسزایی در کل مصرف انرژی‬ ‫کش��ور‪ ،‬کاهش می��زان گازهای گلخان��ه‌ای و آلودگی هوا‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫خبرخوان‬ ‫ حسام عقبایی‪ ،‬رییس اتحادیه مشاوران‬‫ام�لاک بر ضرورت برنامه‌ریزی و اعمال دو رویکرد‬ ‫جدید در حوزه تامین مس��کن از س��وی مسئوالن‬ ‫و برنامه‌ری��زان ای��ن بخش‪ ،‬تاکید کرد و با اش��اره‬ ‫ب��ه تح��والت جدی��د در نیازهای ایجاد ش��ده در‬ ‫بخش تقاضای مس��کن در زمان حاضر و همچنین‬ ‫ضرورت‌های اجتماعی و سیاس��تی رو به رش��د در‬ ‫بازار مس��کن گفت‪ :‬الزم اس��ت دولت با دو رویکرد‬ ‫متف��اوت به بازار مس��کن پیش‌رو ن��گاه کند و دو‬ ‫سیاس��ت متف��اوت اما هم جه��ت را در این زمینه‬ ‫برای گروه‌های هدف و سایر اقشار نیازمند مسکن‬ ‫برنامه‌ری��زی کرده و به‌کار ببن��دد‪ .‬عقبایی با بیان‬ ‫اینکه در س��ال‌های آینده به‌طور قطع شاهد رشد‬ ‫افزای��ش جمعیت متقاضی مس��کن و تع��داد افراد‬ ‫ساکن در یک واحد مس��کونی خواهیم بود‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به دنبال رشد جمعیت در یک واحد مسکونی‪،‬‬ ‫هم‌راس��تا با سیاس��ت‌های افزای��ش جمعیت‪ ،‬باید‬ ‫متراژ واحدهای مس��کونی ب��رای غالب خانوارهای‬ ‫ایران��ی افزایش پیدا کند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬تحوالت‬ ‫اخیر در جامعه و رش��د تعداد خانوارهای تک‌نفره‬ ‫در نتیجه افزایش س��ن ازدواج ضرورت برنامه‌ریزی‬ ‫ب��رای مس��کن مورد نیاز ای��ن خانواره��ا را که در‬ ‫سال‌های اخیر روبه‌رشد هستند‪ ،‬ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫ علیرض��ا جهانگیریان‪ ،‬رییس س��ازمان‬‫هواپیمای��ی کش��وری گف��ت‪ :‬ب��ا ت�لاش تم��ام‬ ‫دس��ت‌اندرکاران صنع��ت هوانوردی کش��ور‪ ،‬در ‪۸‬‬ ‫ماه نخس��ت امسال در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫گذشته شاهد رشد ‪ ۶‬درصدی تعداد پروازها و ‪۱۱‬‬ ‫درصدی مس��افران هوایی در کشور بوده‌ایم‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه ب��ا توجه به ش��رایط تحریم ‪ ۱۰‬فروند‬ ‫هواپیما ب��ه ناوگان هواپیمایی افزوده ش��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫البته تع��دادی از این هواپیماها در مراحل تس��ت‬ ‫هستند و هنوز به ناوگان اضافه نشد‌اند‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ :‬حام��د مظاهری��ان‪ ،‬معاون وزی��ر راه و‬ ‫شهرس��ازی در ام��ور مس��کن و س��اختمان گفت‪:‬‬ ‫بخش گس��ترده‌ای از طرح جامع‪ ،‬بر تامین مسکن‬ ‫ک��م درآمده��ا متمرکز اس��ت‪ .‬یعنی اقش��اری که‬ ‫مس��کن مهر هم ش��امل حال‌شان نش��ده و امکان‬ ‫سپرده‌گذاری برایش��ان وجود ندارد‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫طرح‌های راهبردی و س��اختاری دنبال می‌ش��ود و‬ ‫طرح جامع یک چهره‌نمایی از طرح مس��کن است‬ ‫ک��ه دورنمایی را‪ ،‬تا افق ‪ ۱۴۰۵‬مش��خص می‌کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به میزان ساختمان‌هایی که تا آن زمان‬ ‫نوس��ازی خواهند شد‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر کمبود‬ ‫مس��کن در کشور وجود دارد‪ ،‬اما توان ساخت‌وساز‬ ‫در کشور پایین است‪.‬‬ ‫مهر‪ :‬اکبر ترکان‪ ،‬رییس سازمان نظام مهندسی‬ ‫س��اختمان با اش��اره به کاهش ‪ ۳۵‬درصدی صدور‬ ‫پروانه س��اختمانی‪ ،‬گفت‪ :‬باید برای تعیین مجری‬ ‫ذی‌صالح در شناسنامه فنی ‪ -‬ملکی تصمیم‌گیری‬ ‫جدی��دی ش��ود‪ .‬وی در م��ورد ضمان��ت اج��رای‬ ‫درس��ت شناس��نامه فنی ملکی در س��اختمان‌ها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مش��کالت کنونی ما در بخش مهندس��ی در‬ ‫س��طوح عالی و فناوری‌های برجسته نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫مشکالت فعلی در س��طح مقدماتی است بنابراین‬ ‫بای��د مش��کالت پایین‌دس��تی را حل کنی��م تا به‬ ‫بحث‌های باالتر و مراتب عالی و پیچیده مهندسی‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬منوچه��ر تالی��ا‪ ،‬مدی��رکل بن��ادر و‬ ‫دریانوردی اس��تان مازندران از رش��د ‪ ۶۷‬درصدی‬ ‫صادرات کاال از بندر نوش��هر در ‪ ۹‬ماه امس��ال در‬ ‫مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل خبرداد‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬میزان تخلیه و بارگیری کاال در بندر نوش��هر‬ ‫در مجموع نسبت به مدت مشابه سال قبل از رشد‬ ‫‪۴۳‬درصدی برخوردار بوده اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫رش��د ‪ ۱۰۰‬درص��دی واردات مواد نفت��ی به بندر‬ ‫نوش��هر از ابتدای امس��ال تا پایان آذرماه افزود‪ :‬در‬ ‫بخش ورود کشتی به بندر نوشهر نیز عملکرد اداره‬ ‫کل در این مدت از رشد ‪۳۸‬درصدی برخوردار بوده‬ ‫است‪ .‬سیمان‪ ،‬محصوالت کش��اورزی‪ ،‬مواد غذایی‬ ‫(می��وه و کنس��انتره میوه‪ ،،‬خواربار و خش��کبار) از‬ ‫عمده‌ترین کااله��ای صادراتی و آهن‌آالت‪ ،‬غالت‪،‬‬ ‫موادنفت��ی‪ ،‬کاغذ و چ��وب از مهم‌تری��ن کاالهای‬ ‫وارداتی به بنادر نوشهر و فریدونکنار هستند‪.‬‬ ‫تس�نیم‪ :‬ویکت��ور ربتس‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫راه‌آه��ن جن��وب قفقاز‪ ،‬یکی از ش��رکت‌های تابعه‬ ‫ش��رکت دولتی راه‌آهن روس��یه گفت‪ ،‬این شرکت‬ ‫اجرای پروژه راه‌آهنی که ایران و ارمنس��تان قصد‬ ‫دارن��د برای اتص��ال خط��وط ریلی دو کش��ور به‬ ‫یکدیگر احداث کنند را برعهده گرفته اس��ت‪ .‬این‬ ‫خط‌آهن ‪ ۳۰۶‬کیلومتری شامل ‪ ۶۴‬پل در مجموع‬ ‫به ط��ول ‪ ۱۹/۶‬کیلومتر و ‪ ۶۰‬تونل به‌طور مجموع‬ ‫به طول ‪ ۱۰۲/۳‬کیلومتر خواهد بود‪ .‬این خط آهن‬ ‫از ایس��تگاه گاگارین در اس��تان گگارکونیک آغاز‬ ‫می‌ش��ود و با عبور از ایستگاه آگاراک در سیونیک‬ ‫جنوبی می‌تواند س��االنه ‪ ۲۵‬میلیون تن محموله را‬ ‫ترانزیت کند‪.‬‬
‫یادداشت‬ ‫تشکل‌های صنعتی‪،‬‬ ‫مدافعان‬ ‫ساختارهای اقتصادی‬ ‫محسن خلیلی عراقی‬ ‫رییس کنفدراسیون صنعت‬ ‫اص�لاح‪ ،‬ح��ذف‪ ،‬پیش��نهاد قوانین و مق��ررات که‬ ‫تس��هیل‏کننده روند رش��د هستند بیش��تر در کانون‬ ‫وظایف تشکل‏ها قرار می‏گیرند‪ .‬در جامعه مدنی‪ ،‬دولت‬ ‫منتخب تشکل‏هاس��ت که پس از توفیق ناگزیر است‬ ‫از خواس��ته‏های مردم آگاهی حاصل کند‪ .‬تش��کل‏ها‬ ‫نماینده مردم هستند و ب ‏ه عنوان واسط مردم و دولت‬ ‫عمل کرده و طرح‏های منس��جم و هماهنگ با جامعه‬ ‫را پیش��نهاد و از آن دفاع می‌کنن��د‪ .‬بنابراین می‌توان‬ ‫تشکل‏های اقتصادی و صنعتی را مدافعان ساختارهای‬ ‫اقتصادی اجتماعی دانست که در مورد سیاستگذاری‬ ‫سطح جهانی و سطح ملی‪ ،‬رهیافت‏های خود را چون‬ ‫موارد آتی ارائه می‌کنند‪.‬‬ ‫‌* فراه��م آوردن زمینه‌های الزم برای ارتقای س��طح‬ ‫فرهنگ صنعتی کشور و کمک به تدوین استراتژی‌ها‬ ‫و تعیین سیاست‌های صنعتی کشور‬ ‫‌* جهانی کردن‬ ‫‌* افزای��ش نقش و س��هم صنعت در تولید‪ ،‬اش��تغال‪،‬‬ ‫درآمد ملی و رفاه مردم‬ ‫‌* همکاری با دولت‬ ‫‌* ارتباطات در سطح جهانی‬ ‫‌* مفاهمه با همتای بین‌المللی‬ ‫‌* ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی‬ ‫‌* افزایش صادرات صنعتی و خدمات فنی و مهندسی‪،‬‬ ‫برای تقویت توان صنعتی‪ ،‬علمی و فناوری کشور‬ ‫‌* تفویض اختیار و مس��ئولیت سازمان‌های دولتی به‬ ‫تشکل‌ها‬ ‫‌* کمک به توسعه بخش خصوصی و تقویت نقش آن‬ ‫در اقتصاد ملی‬ ‫‌* تالش برای دستیابی به بازارهای جدید‬ ‫‌* کمک به کارآفرینی و افزایش بهره‌وری‬ ‫‌* کمک به ایجاد نهادهای مالی در بازار سرمایه‬ ‫‌* کمک به کیفیت تحصیالت فنی و توسعه مهارت‌ها‬ ‫و آموزش‌ها‬ ‫‌* مشارکت و همکاری با سازمان‌های مصرف‌کنندگان‬ ‫‌* انتقال تجارب در میان شرکت‌های عضو‬ ‫‌* کارآموزی‪ ،‬و تشکیل کارگاه‌های آموزشی‬ ‫‌* پذیرش برخی وظایف اجرایی دولت‬ ‫‌* تالش برای کاهش وابستگی‬ ‫‌* کمک به ایجاد اعتماد به نفس و کارآفرینی‬ ‫‌* آگاه��ی دادن ب��ه اعض��ا در‌خص��وص آخری��ن‬ ‫پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی‬ ‫‌* ایجاد بانک‌های اطالعاتی گوناگون‬ ‫‌* کیفی��ت کااله��ا و خدم��ات‪ ،‬س��اختن بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی در عرصه جهانی‬ ‫‌* آش��نا س��اختن اعض��ا ب��ا توس��عه اقتص��اد ملی و‬ ‫استراتژی‌های توسعه‬ ‫‌* ارش��اد و هدایت س��رمایه‌گذاران در انتخاب رشته‬ ‫فعالیت‬ ‫‌* ترویج فرهنگ ملی در کار‪ ،‬صرفه‌جویی‪ ،‬خدمت به‬ ‫مردم و ایجاد روحیه صداقت و صمیمیت در کار‬ ‫تش��کل‌‌های داوطل��ب اقتص��ادی‪ ،‬قابلیت همس��و‬ ‫کردن نیاز‌‌ها و عال‌یقی را دارند که به هدفی مش��ترک‬ ‫ختم می‌‌ش��ود و به‌‏صورت خودج��وش و داوطلبانه از‬ ‫س��وی گروهی از فعاالن اقتص��ادی حقیقی و حقوقی‬ ‫تش��کیل ش��ده و اه��داف غیرانتفاعی و غیر‌سیاس��ی‬ ‫را ب��ه نحو مس��المت‌آمیز پیگیری می‌‌کنن��د‪ .‬تاکنون‬ ‫تعاری��ف گوناگونی ب��رای تش��کل‌های غیردولتی در‬ ‫حوزه اقتصادی ارائه ش��ده ک��ه در رایج‌ترین تعریف‪،‬‬ ‫ویژگی‌ه��ای غیرسیاس��ی‪ ،‬غیرانتفاع��ی‪ ،‬غیردولتی‪،‬‬ ‫داوطلبانه و پاس��خگویی در مقاب��ل اهداف مندرج در‬ ‫اساسنامه برای آن در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫تش��کل‏های اقتصادی و صنعتی جامع��ه مدنی که‬ ‫مدافعان ریش��ه‏دار س��اختارهای اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و سیاس��ی جامعه هس��تند‪ ،‬در مورد مس��ائل مربوط‬ ‫ب��ه سیاس��تگذاری چه در س��طح جهان��ی و چه در‬ ‫س��طح مل��ی‪ ،‬تعامل با دولت را پذیرفت��ه و در پی آن‬ ‫هس��تند تا از طریق ارائه خدمات تخصصی گس��ترده‬ ‫خ��ود در زمینه‏هایی چون کیفی��ت‪ ،‬بهره‏وری‪ ،‬انرژی‪،‬‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ ،‬فناوری‪ ،‬آم��وزش و‪ ...‬کارآیی و قدرت‬ ‫رقابت صنعتی کشور را افزایش دهند‪.‬‬ ‫فراه��م آوردن زمینه‌های الزم برای ارتقای س��طح‬ ‫فرهنگ صنعتی کشور و کمک به تدوین استراتژی‌ها‬ ‫و تعیین سیاست‌های صنعتی کشور‪ ،‬حرکت در جهت‬ ‫جهانی کردن صنعت و ادغام در اقتصاد جهانی‪ ،‬کمک‬ ‫به توسعه صنعتی ایران و افزایش نقش و سهم صنعت‬ ‫در تولید‪ ،‬اش��تغال‪ ،‬درآمد ملی و رف��اه مردم جامعه‪،‬‬ ‫کمک به گس��ترش ارتباط��ات خارج از کش��ور برای‬ ‫انتقال ایران به تعالی در سطح جهانی و ارتقای سطح‬ ‫همکاری‌ه��ای علم��ی و مفاهمه‌آمیز با س��ازمان‌های‬ ‫همت��ای بین‌الملل��ی از نتای��ج توجه به تش��کل‏های‬ ‫اقتصادی و صنعتی در کشور محسوب می‏شود‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫صنعت‬ ‫‪industry@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی تفاوت بودجه صنعت و معدن در قانون بودجه ‪ ۹۳‬و الیحه بودجه ‪ ۹۴‬نشان می‌دهد‬ ‫حذف اعتبار‪ ۳/۵‬میلیارد دالری تولید ازصندوق توسعه‬ ‫گروه صنعت‪ -‬مقایسه ارقام بودجه صنعت‬ ‫و معدن در قانون بودجه ‪ ۹۳‬و الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۴‬نشان می‌دهد‪ ،‬اعتبار ‪۳/۵‬میلیارد دالری‬ ‫تولید از صندوق توسعه ملی در بودجه ‪۹۴‬‬ ‫حذف ش��د و یارانه تولید ه��م از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان به ‪ ۵۲۰۰‬میلیارد تومان در‬ ‫بودجه ‪ ۹۴‬کاهش یافت‪.‬‬ ‫عم��ده رویکردهای کل��ی الیحه بودجه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۴‬کل کشور که بخش صنعت و‬ ‫معدن (ش��امل واحدهای تولیدی صنعتی و‬ ‫معدنی) را تح��ت تاثیر قرار خواهد داد‪ ،‬در‬ ‫حقیقت تداوم و تس��ری همان رویکردهای‬ ‫قان��ون بودج��ه س��ال ‪ ۱۳۹۳‬اس��ت‪ ،‬ام��ا‬ ‫تفاوت‌هایی در برخی اح��کام الیحه وجود‬ ‫دارد ک��ه در ادامه مورد بررس��ی و تحلیل‬ ‫مقایسه‌ای قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫صرف‌نظ��ر از میزان تحقق‌پذی��ری ارقام‬ ‫درآم��دی پیش‌بینی ش��ده‪ ،‬مهم‌ترین وجه‬ ‫تمایز رویکردی الیحه بودجه س��ال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫در مقایسه با قانون بودجه سال ‪ ۱۳۹۳‬کل‬ ‫کشور براس��اس گزارش مرکز پژوهش‌های‬ ‫مجلس مشتمل به موارد زیر است‪:‬‬ ‫افزای�ش س�رمایه صندوق‌ه�ای‬ ‫تخصصی بخش صنعت و معدن‪ :‬از جمله‬ ‫نکته‌های برجس��ته الیحه‪ ،‬افزایش سرمایه‬ ‫دولت در صندوق ضمان��ت صادرات ایران‪،‬‬ ‫مع��ادل ‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر و صندوق‌های‬ ‫حمایت از توس��عه صنایع الکترونیک‪ ،‬بیمه‬ ‫فعالیت‌ه��ای معدنی‪ ،‬توس��عه و حمایت از‬ ‫صنایع دریایی و ضمانت س��رمایه‌گذاری از‬ ‫صنایع کوچک هر یک به میزان ‪ ۲۵‬میلیون‬ ‫دالر از محل وصولی اقساط حساب ذخیره‬ ‫ارزی اس��ت‪ .‬در برخی از صندوق‌ها با توجه‬ ‫به تکمیل س��قف س��رمایه در اساس��نامه‪،‬‬ ‫امکان تخصیص بدون اصالح اساسنامه آنها‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫افزای�ش بی�ش از ‪ ۶۰‬درص�دی‬ ‫تخصیص�ی از محل اعتب�ارات متمرکز‬ ‫درآم�د هزین�ه مرب�وط ب�ه طرح‌های‬ ‫اکتش�افی و زیرس�اخت‌های معدن�ی‬ ‫موض�وع درآم�د ح�ق انتف�اع پروانه‬ ‫بهره‌ب�رداری معادن س�ازمان ایمیدرو‬ ‫و ش�رکت‌های تابعه‪ :‬تخصیص پیش‌بینی‬ ‫ش��ده ب��رای س��ازمان ایمی��درو از مح��ل‬ ‫‪۱۳۰۰۰‬میلی��ارد ریال درآمد ح��ق انتفاع‪،‬‬ ‫ح��دود ‪۵۹۰۰‬میلی��ارد ری��ال اس��ت ک��ه‬ ‫در مقایس��ه با رق��م ‪ ۳۶۵۰‬میلی��ارد ریال‬ ‫مصوب قان��ون بودجه س��ال ‪ ،۱۳۹۳‬بیش‬ ‫از ‪ ۶۱‬درص��د رش��د را نش��ان می‌دهد که‬ ‫باید صرف طرح‌های اکتش��افی‪ ،‬طرح‌های‬ ‫پژوهشی کاربردی‪ ،‬زیست‌محیطی و ایجاد‬ ‫زیرس��اخت‌های معدنی ش��ود‪ ،‬این افزایش‬ ‫در ارتب��اط ب��ا س��هم ‪ ۱۰‬درصد س��ازمان‬ ‫زمین‌شناسی نیز قابل‌مشاهده بوده و از رقم‬ ‫مصوب ‪ ۳۱۵‬میلیارد ریال درسال ‪ ۱۳۹۳‬به‬ ‫رقم ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫افزای�ش ‪ ۵۰‬درصدی س�پرده‌گذاری‬ ‫ارزی از مح�ل مناب�ع صندوق توس�عه‬ ‫ملی ب�رای صدور ضمانتنام�ه یا تامین‬ ‫نقدینگ�ی ب�رای پیش‌پرداخ�ت و‬ ‫تجهی�ز کارگاه پیمان�کاران ایران�ی‬ ‫ک�ه در مناقصه‌ه�ای خارج�ی برن�ده‬ ‫ش�دند یا ص�ادرات کاال وخدمات فنی‬ ‫و مهندس�ی‪ :‬اعتب��ار این بخش تا س��قف‬ ‫‪ ۳‬میلیارد دالر پیش‌بینی شده که در قانون‬ ‫بودج��ه س��ال ‪ ۱۳۹۳‬کل کش��ور حدود ‪۲‬‬ ‫میلیارد دالر بوده اس��ت البته عملکرد این‬ ‫بخش در س��ال قب��ل و نح��وه کارکرد آن‬ ‫درسال ‪ ۱۳۹۴‬می‌تواند محل بحث باشد‪.‬‬ ‫کاهش حدود ‪ ۵۰‬درصدی سهم بخش‬ ‫تولید (ماده‪ )۸‬از منابع ناشی از اجرای‬ ‫قان�ون هدفمن�د ک�ردن یارانه‌ه�ا ‪ :‬در‬ ‫اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها‪ ،‬سقف‬ ‫منابع در الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۴‬همانند‬ ‫قان��ون بودج��ه س��ال ‪ ۱۳۹۳‬کل کش��ور‪،‬‬ ‫مع��ادل ‪۴۸۰۰۰۰‬میلی��ارد ریال پیش‌بینی‬ ‫و ب��رای بخش تولید رق��م ‪۵۲۰۰۰‬میلیارد‬ ‫معادل ‪ 3/5‬میلیارد دالر‬ ‫از منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی که درقانون بودجه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۳‬کل کشور‬ ‫برای تامین سرمایه در‬ ‫گردش واحدهای تولیدی‬ ‫خصوصی و تعاونی در‬ ‫نظر گرفته شده بود‪،‬‬ ‫در الیحه بودجه امسال‬ ‫حذف شده است‬ ‫ری��ال در نظ��ر گرفته ش��ده ک��ه این رقم‬ ‫در قانون بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۳‬کل کش��ور‬ ‫معادل ‪۱۰۰۰۰۰‬میلیارد ریال اس��ت‪ .‬ذکر‬ ‫ای��ن نکت��ه الزم اس��ت که ص��رف کاهش‬ ‫ی��ا افزایش رقم پیش��نهادی ب��رای بخش‬ ‫تولید کفای��ت نمی‌کند‪ ،‬بلک��ه مهم میزان‬ ‫اعتبارات تخصیص یافته اس��ت‪ .‬برای مثال‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۲‬رقم مص��وب بخش تولید‬ ‫معادل ‪۲۰۰۰۰‬میلیارد ریال س��ود بود که‬ ‫عملکردی نداش��ته و مبلغی تخصیص پیدا‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫حذف کامل مناب�ع تخصیصی معادل‬ ‫‪ 3/5‬میلی�ارد دالر از مناب�ع صن�دوق‬ ‫توس�عه ملی ب�رای تامین س�رمایه در‬ ‫گ�ردش واحده�ای تولی�دی‪ :‬درقان��ون‬ ‫بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۳‬کل کشور صرف‌نظر از‬ ‫امکان کارکردی یا تحقق‌پذیری آن‪ ،‬معادل‬ ‫‪ 3/5‬میلی��ارد دالر از منابع صندوق توس��عه‬ ‫ملی به‌صورت س��پرده‌گذاری نزد بانک‌های‬ ‫تخصصی صنعت و معدن و کش��اورزی برای‬ ‫تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی‬ ‫خصوص��ی و تعاونی دیده ش��ده بود که در‬ ‫الیحه بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۴‬حذف شده است‬ ‫البته در س��ال‌های قبل عملکرد مش��خصی‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫فق�دان رویکرد مش�خص و هدفمند‬ ‫در تخصیص تس�هیالت ی�ا ایجاد خط‬ ‫اعتباری از محل منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی و اقس�اط وصولی حس�اب ذخیره‬ ‫ارزی به بخ�ش تولید‪ :‬در قان��ون برنامه‬ ‫بودج��ه س��ال ‪ ۱۳۹۳‬کل کش��ور‪ ،‬مناب��ع‬ ‫س��پرده‌گذاری ارزی صندوق توس��عه ملی‬ ‫در بانک‌ه��ای داخل��ی‪ ،‬منابع س��رمایه در‬ ‫گ��ردش ریالی برای بخ��ش صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و کش��اورزی و مناب��ع وصول��ی حس��اب‬ ‫ذخی��ره ارزی در قالب احکام مش��خصی با‬ ‫ذکر مصادیق بخش‌های منتفع ش��ونده به‬ ‫گونه‌ای هدفمن��د‪ ،‬کانالیزه ش��ده بودند تا‬ ‫محل مصارف آنها برای نظام بانکی کش��ور‬ ‫مش��خص باش��د‪ ،‬اما این رویکرد که منابع‬ ‫مذکور برای مصادیق مشخص هزینه شوند‪،‬‬ ‫در اح��کام الیحه بودجه س��ال ‪ ۱۳۹۴‬کل‬ ‫کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مرکز پژوهش‌ه��ای مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی‪ ،‬رویک��رد کل��ی الیحه‬ ‫بودج��ه در ردیف‌های تمل��ک دارایی‌های‬ ‫س��رمایه‌ای فصل صنعت و معدن در س��ال‬ ‫‪ ،۱۳۹۴‬افزایش��ی ب��وده و حدود ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫رش��د را نشان می‌دهد و در بخش اعتبارات‬ ‫ردیف‌ه��ای متفرق��ه نی��ز موض��وع ایجاد‬ ‫زیرس��اخت‌های معدنی در راستای اجرایی‬ ‫شدن احکام قانون معادن‪ ،‬توسعه طرح‌های‬ ‫اکتشافی بخش معدن‪ ،‬تقویت صندوق‌های‬ ‫توس��عه‌ای بخش و تقویت بخش نظارت و‬ ‫زیرساخت‌های آزمایش��گاهی سازمان ملی‬ ‫اس��تاندارد م��ورد تاکید قرار گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین کمک‌های فنی و اعتباری(معادل‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلیارد ریال) و ایجاد زیرس��اخت‌ها‬ ‫(مع��ادل ‪ ۵۰۰‬میلیارد ری��ال) برای تحرک‬ ‫بخش��ی به اقتص��اد مناطق کمتر توس��عه‬ ‫یافته‪ ،‬به‌ویژه س��واحل جنوب کشور نیز از‬ ‫جمله اعتباراتی اس��ت که مش��ابه سنوات‬ ‫قبل پیش‌بینی ش��ده و در اختیار س��ازمان‬ ‫مدیریت و برنامه‌ریزی قرار دارد‪.‬‬ ‫س��ازمان‌های توس��عه‌ای ایدرو‪ ،‬ایمیدرو‬ ‫و س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی ایران عالوه بر اعتبارات پیش‌بینی‬ ‫ش��ده در ردیف اعتبارات تملک دارایی‌های‬ ‫سرمایه‌ای دس��تگاه‌های اجرایی‪ ،‬در زمینه‬ ‫اجرایی ش��دن مصارف موض��وع ماده (‪)۲۹‬‬ ‫قان��ون اجرای سیاس��ت‌های کلی اصل ‪44‬‬ ‫قانون اساسی از محل منابع خصوصی‌سازی‪،‬‬ ‫منابع بالقوه مناس��بی ب��رای تحقق وظایف‬ ‫حاکمیتی و توس��عه‌ای دارند که در صورت‬ ‫تحقق درآمدهای ناشی از خصوصی‌سازی‪،‬‬ ‫مواردی از قبیل س��رمایه‌گذاری در مناطق‬ ‫کمتر توس��عه یافت��ه‪ ،‬مش��ارکت با بخش‬ ‫غیردولت��ی‪ ،‬تکمیل طرح‌ه��ای نیمه تمام‬ ‫ش��رکت‌های دولت��ی و وظای��ف حاکمیتی‬ ‫دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته‬ ‫و پرخطر (سرجمع منابع تخصیصی معادل‬ ‫‪ ۱۱۰۰۰۰‬میلیارد ری��ال) می‌تواند فرصت‬ ‫مناس��بی را برای این سازمان‌ها ایجاد کند‪.‬‬ ‫البته ب��ه موجب قانون اصالح تبصره ‪ ۵‬بند‬ ‫الف ماده(‪ )۳‬قانون اجرای سیاست‌های کلی‬ ‫اص��ل ‪ 44‬قانون اساس��ی ‪ ۷۰‬درصد وجوه‬ ‫حاصل از واگذاری ش��رکت‌های وابسته به‬ ‫سازمان‌های توسعه‌ای پس از واریز به خزانه‬ ‫باید در اختیار این سازمان‌ها قرار گیرد که‬ ‫در صورت تحقق منابع تخصیصی فوق‌الذکر‬ ‫وظایف حاکمیتی سازمان‌های توسعه‌ای با‬ ‫وضعیت مناسب‌تری قابل اجرا خواهد بود‪.‬‬ ‫ساختار و قانون سازمان ملی استاندارد بازنگری می‌شود‬ ‫گروه صنعت‪ -‬شورای اقتصاد ‪ 18‬برنام ‏ه عملیاتی سازمان‬ ‫مل��ی اس��تاندارد ایران در راس��تای اجرای سیاس��ت‏های‬ ‫اقتص��اد مقاومتی را با محوریت گس��ترش پوش��ش‏های‬ ‫اس��تاندارد برای تم��ام محصوالت داخل��ی و ترویج آن به‬ ‫تصویب رساند‪ .‬ش��ورای اقتصاد در جلسه مورخ ‪ 9‬تیر ‪93‬‬ ‫به استناد مفاد ماده (‪ )3‬قانون برنامه و بودجه و در راستای‬ ‫اجرای سیاس��ت‏های کلی اقتصادی مقاومتی ابالغی رهبر‬ ‫معظ��م انقالب مورخ ‪ 29‬بهمن ‪ ،92‬پیش��نهاد مش��ترک‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران و معاون��ت برنامه‏ریزی و‬ ‫نظ��ارت راهب��ردی رییس‏جمهوری در خص��وص «برنامه‬ ‫اجرای��ی اقتص��اد مقاومتی»‪ ،‬مبانی و مس��تندات‪ ،‬اهداف‪،‬‬ ‫سیاست‏ها و برنامه‏های عملیاتی س��ازمان ملی استاندارد‬ ‫ایران را تصویب کرد‪ .‬این برنامه با هدف گس��ترش پوشش‬ ‫اس��تاندارد محص��والت داخلی متناس��ب با ن��وع و درجه‬ ‫اهمیت و حساسیت آنها‪ ،‬تشویق و ترغیب توسعه کیفیت‬ ‫و اس��تانداردها و گس��ترش آگاهی‏های اجتماعی و فردی‬ ‫پیرامون کیفیت‪ ،‬اس��تاندارد و حقوق ش��هروندان در این‬ ‫زمینه به تصویب رس��یده اس��ت‪ .‬این برنامه‏های عملیاتی‬ ‫ش��امل ‪ 5‬برنام ‏ه متناظر با سیاست «تدوین استانداردهای‬ ‫ملی براساس نیازس��نجی و مزیت‏های اقتصادی‪ ،‬علمی و‬ ‫فناوری کشور»‪« ،‬انتشار و ترویج استانداردهای ملی مورد‬ ‫نیاز محصوالت داخلی؛ متناس��ب ب��ا نوع‪ ،‬درجه اهمیت و‬ ‫حساس��یت آنها»‪« ،‬اصالح رویکرد نظارت بر حسن اجرای‬ ‫اس��تانداردهای ملی م��ورد نیاز کااله��ا و خدمات داخلی‬ ‫در جه��ت اس��تفاده حداکثر از روش‏ه��ای خوداظهاری و‬ ‫برون‌س��پاری عملیات»‪« ،‬هدایت و اج��رای پژوهش‏های‬ ‫کاربردی به‏منظور توس��عه استانداردسازی در زمینه‏های‬ ‫اولویت‏دار ملی براس��اس اس��ناد باالدستی» و «هماهنگی‬ ‫ب��ا وزارتخانه تولیدی در جهت اس��تفاده مناس��ب و موثر‬ ‫از عوام��ل فن��ی در اعمال سیاس��ت‏های تجاری‪-‬صنعتی‬ ‫ب��رای حمای��ت از تولید داخل��ی و واردات و صادرات کاال‬ ‫و خدمات» اس��ت که هر یک زیرمجموعه‏هایی را ش��امل‬ ‫می‏ش��ود‪ .‬برنام��ه عملیاتی نخس��ت‪ ،‬تدوی��ن و بازنگری‬ ‫اس��تانداردهای اولویت‏دار ملی به‏ویژه حوزه انرژی‪ ،‬حمل‬ ‫و نقل‪ ،‬ساختمان و مس��کن‪ ،‬خدمات‪ ،‬فناوری‏های نوین و‬ ‫استانداردهای اجباری ایمنی و سالمت‪ ،‬استفاده از ظرفیت‬ ‫اس��تانداردهای منطقه‏ای و بین‏المللی در راستای تدوین‬ ‫اس��تانداردهای مورد نیاز برای محص��والت داخلی‪ ،‬ایجاد‬ ‫کانون‏ها و واحدهای هماهنگی س��ازمان ملی اس��تاندارد‬ ‫با دس��تگاه‏ها‪ ،‬موسس��ات و نهادهای عمومی غیردولتی و‬ ‫تش��کل‏های تخصص��ی در جهت احصای اس��تانداردهای‬ ‫موردنی��از و غن��ای فعالیت‏ه��ای تدوی��ن اس��تانداردها‪،‬‬ ‫بین‏المللی کردن اعتبار گواهی‏های کیفی صادره از طریق‬ ‫مبادله موافقتنامه برای همکاری با س��ازمان‏های تخصصی‬ ‫بزرگ جهانی برای صدور گواهی کیفی را دربرمی‏گیرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن برنامه‏ه��ای متناظر با سیاس��ت «انتش��ار و‬ ‫ترویج اس��تانداردهای ملی م��ورد نیاز محصوالت داخلی»‬ ‫نی��ز ش��امل برنام��ه ترویج فرهن��گ عموم��ی کیفیت و‬ ‫استاندارد‪ ،‬مش��تمل بر تولید و عرضه محصوالت فرهنگی‬ ‫و آموزش‏های عمومی با مش��ارکت دس��تگاه‏های مرتبط‬ ‫مانند آموزش و پرورش‪ ،‬صداوس��یما‪ ،‬س��ازمان فرهنگی ـ‬ ‫هنری ش��هرداری‪ ،‬آموزش عال��ی و بهره‏مندی از ظرفیت‬ ‫نهادها و ش��رکت‌های حامی‪ ،‬برنامه گسترش آموزش‏های‬ ‫تخصص��ی حوزه کیفیت و استانداردس��ازی‪ ،‬ب��ا تاکید بر‬ ‫ایجاد رشته‏های تحصیالت تکمیلی موردنیاز در حوزه‏های‬ ‫مختلف فن��ی و حقوقی مرتبط از طریق جلب مش��ارکت‬ ‫وزارت عل��وم‪ ،‬تحقیق��ات و فناوری و بهداش��ت‪ ،‬درمان و‬ ‫آموزش پزش��کی‪ ،‬گس��ترش س��امانه‏های اطالع‏رسانی و‬ ‫تعامل مردمی در جهت اعتمادس��ازی بیش��تر به عالمت‬ ‫اس��تاندارد و کاالهای اس��تاندارد ش��ده و امکان پیگیری‬ ‫حقوق ش��هروندان‪ ،‬تسریع و تس��هیل در صدور مجوزها و‬ ‫اعطای نشان استاندارد می‏ش��ود‪ .‬عالوه بر آن برنامه‏های‬ ‫متناظر با سیاست «اصالح رویکرد نظارت بر حسن اجرای‬ ‫اس��تانداردهای ملی م��ورد نیاز کااله��ا و خدمات داخلی‬ ‫در جه��ت اس��تفاده حداکث��ر از روش‏ه��ای خوداظهاری‬ ‫و ب��رون س��پاری عملی��ات» نی��ز دربرگیرن��ده بازنگری‬ ‫س��اختار و قانون س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران‪ ،‬با هدف‬ ‫توانمندس��ازی و تقویت آن‪ ،‬برنامه بازنگری در طبقه‏بندی‬ ‫تنوع اس��تانداردهای اجباری‪ ،‬خوداظهاری و تش��ویقی در‬ ‫حوزه محصوالت داخلی یا تاکید بر اس��تفاده حداکثری از‬ ‫ظرفیت‏های انجمن‏های تخصصی و تشکل‏های غیردولتی‬ ‫و برون‏س��پاری فعالیت‏ها و وظای��ف تصدی‏گری و کاهش‬ ‫مداخالت اجرایی دولت‪ ،‬برنامه تقویت و توسعه نظام تایید‬ ‫صالحیت کشور‪ ،‬نظام اندازه شناسی و شرکت‌های بازرسی‬ ‫متناس��ب با تغییر رویکرد سازمان‪ ،‬توسعه بسترهای الزم‬ ‫برای ایجاد موسسات صدور گواهی در کشور‪ ،‬برنامه تعامل‬ ‫با دس��تگاه‏های اجرایی مرتبط در جهت افزایش احساس‬ ‫مسئولیت در اجرای استانداردهای ملی با نظارت سازمان‬ ‫ملی استاندارد در قالب تفاهمنامه‏های مبادله‏ای فیمابین‪،‬‬ ‫تش��دید نظارت بر بخش‏ه��ای غیردولتی و ش��رکت‌های‬ ‫همکار در حوزه استاندارد است‪.‬‬ ‫در کن��ار آن‪ ،‬برنامه‏های متناظر با سیاس��ت «هدایت و‬ ‫اج��رای پژوهش‏های کاربردی»‪ ،‬انج��ام پژوهش به‏منظور‬ ‫تدوین‪ ،‬بومی‏س��ازی اثربخشی اس��تانداردها با استفاده از‬ ‫ت��وان اعضای هیات علمی و کارشناس��ان در پژوهش��گاه‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬انجام مطالعات تطبیقی ش��یوه‏های نظارت بر‬ ‫اجرای اس��تانداردها و توسعه مقوله کیفیت در کشورهای‬ ‫موفق نوصنعی‪ ،‬تدوین و بازنگری استانداردهای اولویت‏دار‬ ‫مل��ی ی��ا پذی��رش اس��تانداردهای بین‏المللی م��ورد نیاز‬ ‫محصوالت تولید داخل را شامل می‏شود‪ .‬برنامه متناظر با‬ ‫سیاست «هماهنگی با وزارتخانه تولیدی در جهت استفاده‬ ‫مناس��ب و موث��ر از عوام��ل فنی در اعمال سیاس��ت‏های‬ ‫تجاری ‪ -‬صنعتی ب��رای حمایت از تولید داخلی و واردات‬ ‫و صادرات کاال و خدمات» نیز ایجاد س��ازوکارها و تدوین‬ ‫دستورالعمل‏های هماهنگی سیاست‏های تجاری و صنعتی‬ ‫ب��ا اعم��ال اس��تانداردها و ضوابط فن��ی الزم در واردات و‬ ‫صادرات کاالها و خدمات را در دستور کار قرار داده است‪.‬‬
‫انرژی‬ ‫‪public@smtnews.ir‬‬ ‫بررسی‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫ از قیمت انرژی به عنوان نخستین عامل تاثیر‌گذار بر میزان بهره‌وری نشان داد‬ ‫‪31‬‬ ‫قیمت‏گذاری‪ ،‬شرط الزم برای مصرف بهینه انرژی‬ ‫عرفانه تاجیکی – گروه صنعت‪ :‬نخستین‬ ‫و مهم‌ترین عامل تاثیرگ��ذار برای افزایش یا‬ ‫کاه��ش قیمت ه��ر محصول در ه��ر بازاری‪،‬‬ ‫قیم��ت اس��ت‪ .‬ام��ا این عام��ل تنه��ا عامل‬ ‫تاثیر‌گ��ذار نیست‪.‬متاس��فانه تکی��ه اقتص��اد‬ ‫کش��ور همچن��ان بر می��زان تولی��د و قیمت‬ ‫حامالن انرژی تجدیدناپذیر اس��ت‪ .‬به طوری‬ ‫که بخ��ش عمده‌ای از بودجه اجرایی کش��ور‬ ‫از طری��ق درآمد حاصل از ف��روش نفت‪ ،‬گاز‬ ‫و فرآورده‌های آنها تامین می‌ش��ود‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی افزایش ی��ا کاهش قیم��ت چنین‬ ‫محصوالتی تاثیر مس��تقیم برمیزان مصرف و‬ ‫همچنین میزان درآمد کش��ور خواهد داشت‪.‬‬ ‫نکته دیگ��ری که نباید از آن غافل ش��د این‬ ‫اس��ت که فرهنگ‌سازی مناس��ب در جامعه‬ ‫می‌توان��د تاثیر بیش��تری در می��زان و نحوه‬ ‫مصرف حام�لان انرژی داش��ته باش��د‪.‬البته‬ ‫تاثی��رات این راه��کار در دراز م��دت نمایان‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬یک��ی از اعضای کمیس��یون انرژی‬ ‫مجلس ب��ا تاکید بر اینکه اگ��ر قیمت انرژی‬ ‫پایین باش��د‪ ،‬مردم و حتی مس��ئوالن کشور‬ ‫اهمیت چندانی به آن نمی‌دهند‪ ،‬در گفت‌وگو‬ ‫با‬ ‫گفت‪ :‬قیمت انرژی باید متناس��ب با‬ ‫وضعیت کلی اقتصاد کش��ور باشد‪.‬به این معنا‬ ‫که قیمت ان��رژی نباید خیلی پایین یا خیلی‬ ‫باال باش��د‪ .‬در صورتی که قیمت انرژی بسیار‬ ‫پایین باش��د‪ ،‬به طور بی‌رویه‌ای مورد استفاده‬ ‫قرار می‌گیرد و اگر خیلی باال باش��د نیز افراد‬ ‫امکان استفاده از آن را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت باالتر‪ ،‬بهره‌وری باالتر‬ ‫جلیل جعفری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بهتری��ن قیمت‪،‬‬ ‫قیمتی است که مردم‬ ‫کش��ش خری��د و‬ ‫استفاده از آن را داشته‬ ‫باشند‪.‬از طرفی باید دانست که میزان و نحوه‬ ‫بهره‌وری انرژی به علل مختلفی بستگی دارد‬ ‫و تنها محدود به میزان قیمت آن نیست‪.‬اما از‬ ‫طرف��ی در طول تاریخ ثابت ش��ده که هرچه‬ ‫قیم��ت حامل‌های انرژی باالتر باش��د‪ ،‬میزان‬ ‫بهره‌وری و صرفه‌جویی آن باالتر بوده است‪.‬اما‬ ‫آنچ��ه باید در مورد افزای��ش بهره‌وری انرژی‬ ‫مدنظر داش��ته باش��یم این اس��ت که تحقق‬ ‫چنی��ن ام��ری در وهل��ه اول در گ��روی‬ ‫فرهنگ‌سازی مناسب در جامعه است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اف��راد جامعه باید بدانند که‬ ‫مصرف بی‌رویه ان��رژی با قیمت پایین یا باال‪،‬‬ ‫تحت هر ش��رایطی به ضرر کشور و نسل‌های‬ ‫آینده اس��ت‪ .‬این خس��ران بی‌واسطه متوجه‬ ‫حامالن انرژی کش��ور به عن��وان اصلی‌ترین‬ ‫سرمایه اقتصادی است‪.‬از طرفی دولت مسئول‬ ‫کاهش می��زان تلفات انرژی در تولید‪ ،‬انتقال‪،‬‬ ‫توزیع و مصرف است تا انرژی که با مشکالت‬ ‫فراوانی تولید می‌شود‪ ،‬بهینه مصرف شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از دیگر راه‌هایی که می‌تواند‬ ‫موجب افزایش بهره‌وری انرژی شود‪ ،‬طراحی‬ ‫دستگاه‌های مورد استفاده در بخش خانگی یا‬ ‫بخش صنعتی به گونه‌ای اس��ت که کمترین‬ ‫میزان مصرف انرژی را داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�هم ‪ 24‬درصدی صنع�ت از مصرف‬ ‫انرژی‬ ‫مع��اون آم��وزش و‬ ‫بهینه‌س��ازی مصرف‬ ‫ان��رژی س��ازمان‬ ‫بهره‌وری انرژی ایران‬ ‫نیز با اش��اره به اینکه‬ ‫اﻳﺮان از ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ‬ ‫ﻛﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و‬ ‫ﺟﺰو ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﺪت اﻧﺮژی ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ‬ ‫گف��ت‪ :‬ﺑﺮ اﻳﻦ‬ ‫ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد‪ ،‬ب��ه‬ ‫اﺳﺎس ﺷﺪت ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻧﺮژی در ﻛﺸﻮر‬ ‫ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎی نفتخی��ز‬ ‫ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ است‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ از ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻈﻴﺮ‬ ‫ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ‪ .‬امیر دودابی نژاد‬ ‫اف��زود‪ :‬در ﺳﺎل ‪۲۰۱۱‬م‪ ،‬در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ‬ ‫ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺮای ایج��اد ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر‬ ‫ارزش اﻓﺰوده ﺣﺪود ‪ ۱۱۵‬ﺗﻦ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم‬ ‫ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬در حالی‌ک��ه اﻳﻦ رﻗﻢ در‬ ‫اﻳﺮان ﺑﻴﺶ از ‪۱/۵‬ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ‬ ‫اﺳﺖ‪ .‬البته با وجود اینکه شاخص بهره‏وری‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را از شرکت‌های واجد صالحیت طبق معیارهای قانون مناقصات مندرج در‬ ‫اسناد ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و از طریق مناقصه عمومی با مشخصات جدول زیر تامین نماید‪.‬‬ ‫آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه‌گران‬ ‫ردیف‬ ‫شماره تقاضا‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪43-22-8804748060‬‬ ‫‪FP/17-92/191‬‬ ‫شماره‬ ‫ثبت‌درپایگاه ملی‬ ‫مناقصات‬ ‫‪1383524‬‬ ‫شرح کاال‬ ‫‪GYRO‬‬ ‫‪NORTH‬‬ ‫‪SEEKING‬‬ ‫برآورد اولیه (ریال)‬ ‫‪18/000/000/000‬‬ ‫مبلغ ضمانتنامه‬ ‫ریالی‬ ‫یورویی‬ ‫‪262/500/000‬‬ ‫‪6/250‬‬ ‫الف‪ :‬حداقل امتیاز کیفی قابل قبول جهت تحویل اسناد مناقصه ‪ 60‬می‌باشد‪.‬‬ ‫ب‪ :‬مناقصه‌گران می‌توانند اسناد ارزیابی کیفی را با مراجعه حضوری به آدرس اهواز‪ -‬بلوار پاسداران‪ -‬باالتر از میدان فرودگاه‪ -‬ساختمان‬ ‫مرک��زی شرک��ت ملی حفاری ایران‪ -‬ساختمان تدارکات و امور کاالی پروژه‌های حفاری‪ -‬طبقه اول‪ -‬اداره تدارکات خدمات ویژه حفاری‬ ‫دریافت یا با شماره‌های تلفن ‪ 0613-4145277-8‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫ج‪ :‬کلی��ه مناقصه‌گ��ران می‌توانن��د از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم به مدت ‪ 14‬روز نسبت به تکمی��ل و تحویل مدارک ارزیابی به آدرس‬ ‫اهواز‪ -‬بلوار پاسداران‪ -‬شرکت ملی حفاری ایران‪ -‬دبیرخانه کمیسیون مناقصات‪ -‬اتاق ‪ 203‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ضمنا متن آگهی فوق در پایگاه اینترنتی شرکت ملی حفاری ایران به آدرس ‪ WWW.NIDC.IR‬قابل رویت است‪.‬‬ ‫شماره مجوز ‪1393216‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫آگهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫ش�رکت نفت فالت قاره ایران در نظر دارد نسبت به خرید کاالی مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با توجه به شرایط ذیل اقدام نماید‪ .‬بدینوسیله از‬ ‫شرکت‌هایی که سابقه و توانایی ارائه پیشنهاد را دارند جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می‌آید‪.‬‬ ‫‪1‬ـ شماره مناقصه ‪FLS-9140332‬‬ ‫‪2‬ـ موضوع مناقصه‪P/F “SOLAR GAS TURBINE ”:‬‬ ‫‪ 3‬ـ مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ 78/500/000 :‬ریال ضمانتنامه معتبر بانکی و قابل تمدید و یا واریز نقدی به حساب شماره ‪ 59322230‬بانک تجارت شعبه سمیه‬ ‫غربی به نام شرکت نفت فالت قاره ایران و یا چک تضمینی در وجه شرکت نفت فالت قاره ایران‪.‬‬ ‫‪4‬ـ نحوه دریافت اسناد مناقصه‪ :‬الزمست مناقصه‌گران پس از هماهنگی از طریق تلفن ‪ 23942641‬جهت دریافت شرایط و اسناد مناقصه صبح از ساعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬و بعد از‬ ‫ظه��ر از ساع��ت ‪ 14‬الی ‪ 15:30‬به آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان ولیعصر (عج)‪ ،‬باالتر از مسجد بالل‪ ،‬نرسیده به تقاطع مدرس‪ ،‬خیابان خاکزاد‪ ،‬پالک ‪ ،12‬طبقه ششم‪ ،‬اتاق ‪ 6-12‬و‬ ‫یا به آدرس اینترنتی ‪ WWW.IOOC.CO.IR‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬یک هفته پس از انتشار آگهی نوبت دوم‬ ‫‪6‬ـ آخرین مهلت ارائه پیشنهادات‪ 20 :‬روز پس از آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه‬ ‫‪ 7‬ـ مدت اعتبار پیشنهاد‌های مالی‪ :‬پیشنهاد‌های مالی ارائه شده می‌بایست به مدت ‪ 3‬ماه معتبر باشد‪.‬‬ ‫‪8‬ـ برنده مناقصه می‌بایست ضمانتنامه انجام تعهدات معادل ‪10‬درصد مبلغ کل سفارش را ارائه نماید‪.‬‬ ‫‪9‬ـ محل ارسال پیشنهادات‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان ولیعصر (عج)‪ ،‬باالتر از مسجد بالل‪ ،‬نرسیده به تقاطع مدرس‪ ،‬خیابان خاکزاد‪ ،‬پالک ‪ 12‬طبقه ‪ 9‬اتاق ‪)9-16‬ـ کمیسیون مناقصات‬ ‫شماره مجوز‪236/1393 :‬‬ ‫‹ ‹تاثیر قیمت‌ها بر میزان تقاضا در بازار‬ ‫دوداب��ی ن��ژاد تصریح کرد‪ :‬قیم��ت‪ ،‬عاملی‬ ‫مهم در اقتصاد اس��ت که مهم‌ترین نقش آن‬ ‫عالمت‏دهی به بازارها برای رسیدن به تعادل‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین قیمت نقش مهمی در ایجاد‬ ‫کارآی��ی اقتص��ادی بازی می‌کن��د‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگ��ر براساس قیمت نسبی نهاده‏ها یا کاالها‬ ‫در خصوص تخصی��ص نهاده‏ها برای تولید یا‬ ‫روی خط خبر‬ ‫(نوبت اول)‬ ‫)سهامی خاص(‬ ‫انرژی ایران به طور کلی پایین‌تر از میانگین‬ ‫جهان��ی است اما فاصله و شکاف شاخص در‬ ‫زیر بخش‏ه��ای اقتصادی متفاوت است‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬بد نیست بدانی��د بخش خانگی‪،‬‬ ‫تج��اری و عمومی کش��ور ‪ ۳۶‬درصد‪ ،‬بخش‬ ‫حمل‌ونقل ‪ ۲۶‬و بخش صنعت ‪ ۲۴‬درصد از‬ ‫مصرف ک��ل ان��رژی را به خ��ود اختصاص‬ ‫داده‏اند‪ .‬ارزیابی‏ها نش��ان می‏دهد بیشترین‬ ‫شک��اف و فاصله شام��ل بخش‏های تجاری‪،‬‬ ‫اداری‪ ،‬عمومی که مصرف ساختمانی دارند و‬ ‫همچنین بخش حمل‌ونقل می‌شود‪ .‬برآوردها‬ ‫نش��ان می‏ده��د ک��ه مص��رف ان��رژی‬ ‫ساختمان‏های ما ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر متوسط جهانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫روابط عمومی‬ ‫شرکت نفت فالت قاره ایران‬ ‫شانا‪ -‬حمیدرضا عراقی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت مل��ی گاز گف��ت‪ :‬این شرکت‬ ‫با هدف جلوگی��ری از کاهش مصرف‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفت��ی در نیروگاه‌های‬ ‫کشور‪ ،‬حج��م گازرسانی به این بخش‬ ‫را افزای��ش داده و در ‪ ٩‬م��اه امس��ال‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ٤٠‬میلیارد متر مکعب گاز به‬ ‫نیروگاه‌ه��ای کشور تحویل داده است‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬به صورت میانگین در‬ ‫آذرماه امس��ال روزانه ‪ ٩٠‬میلیون متر‬ ‫مکعب گاز به بخش نیروگاهی تحویل‬ ‫شده که این مقدار در مقایسه با مدت‬ ‫مشابه پارسال با روزانه ‪ ٣٠‬میلیون متر‬ ‫مکعب‪ ،‬شاه��د افزایش ‪ ٣‬برابری بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫باش�گاه خبرن�گاران‪ -‬احم��د‬ ‫مهدوی ابهری‪ ،‬دبیرکل انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایی پتروشیمی با اشاره به اینکه‬ ‫مصوب��ه ن��رخ خ��وراک پتروشیمی‌ها‬ ‫منوط به تایی��د شورای نگهبان است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای اجرای طرح‌های نیمه تمام‬ ‫صنعت پتروشیمی حدود ‪ ۷۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان اعتبار نیاز است ت��ا پروژه‌ها با‬ ‫سرعت بیشتری اجرایی شود‪.‬‬ ‫ترکیب کاالهای مصرف��ی تصمیم می‏گیریم‪.‬‬ ‫حاال اگ��ر قیمت نسبی حامل‏ه��ای انرژی به‬ ‫دالیلی درست تعیین نشود‪ ،‬به بازارها عالمت‬ ‫غلط داده می‏شود و در نتیجه تخصیص بهینه‬ ‫مناب��ع انجام نمی‏شود‪ .‬مقایس��ه هزینه تولید‬ ‫برق و قیمت تمام شده برق نشان می‏دهد که‬ ‫در کشور ما شکاف قابل توجهی در این مورد‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬وی با تاکید ب��ر اینکه متوسط‬ ‫قیم��ت فروش ه��ر کیلووات ساع��ت برق در‬ ‫کش��ور کمتر از هزینه تمام شده تولید‪ ،‬بدون‬ ‫احتساب سوخت است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با احتساب‬ ‫به��ای سوخت یارانه‏ای قیم��ت فروش حدود‬ ‫یک‌سوم هزین��ه تمام شده اس��ت‪ .‬در ضمن‬ ‫از این موضوع بگذری��م که با احتساب ارزش‬ ‫سوخت براس��اس قیمت ف��وب خلیج فارس‬ ‫هزینه تم��ام شده به کمت��ر از یک‌چهاردهم‬ ‫هزین��ه تمام شده می‏رسد‪ .‬دودابی نژاد افزود‪:‬‬ ‫بررسی‏ها نشان می‏دهد با وجود اینکه قیمت‬ ‫عام��ل بسیار مهم��ی در ایجاد انگی��زه برای‬ ‫صرفه‏جویی انرژی است اما به تنهایی قادر به‬ ‫ایجاد تخصیص بهین��ه منابع نیست‪ .‬یعنی از‬ ‫جمله مواردی که شکست ب��ازار وجود دارد‪،‬‬ ‫همی��ن موضوع صرفه‏جویی ان��رژی است‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر قیمت‏گذاری شرط الزم مصرف‬ ‫بهین��ه انرژی اس��ت اما الزم اس��ت با برخی‬ ‫راهکارهای غیرقیمتی تکمیل شود‪.‬‬ ‫ب��ا درنظرگرفتن ای��ن موضوع ک��ه قیمت‬ ‫نخستی��ن و تاثیر گذار‌ترین عام��ل بر میزان‬ ‫مصرف انرژی است‪ ،‬باید بدانیم که این عامل‬ ‫تنها عام��ل تاثیر‌گذار نیس��ت‪ .‬انتظار می‌رود‬ ‫با روندی ک��ه درحال‌حاض��ر قیمت حامالن‬ ‫انرژی در حال گذراندن آن هستند‪ ،‬مسئوالن‬ ‫ذی‌ربط حوزه با بسترسازی مناسب‪ ،‬شرایطی‬ ‫را فراه��م کنن��د که آح��اد جامع��ه بی‌توجه‬ ‫ب��ه قیمت ان��رژی در ص��دد صرفه‌جویی آن‬ ‫برآیند‪.‬‬ ‫تس�نیم ‪ -‬واردات نف��ت چین از‬ ‫ای��ران در نوامب��ر ‪ ۲۰۱۴‬با رشد ‪۵۳‬‬ ‫درص��دی نسبت به م��اه قبل به ‪۵۱۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۶۰‬بشکه در روز رسید‪ .‬چین‬ ‫در اکتب��ر امسال ‪ ۳۳۸‬ه��زار و ‪۶۳۵‬‬ ‫بشک��ه در روز نفت از ایران وارد کرده‬ ‫بود که این رقم در ماه نوامبر به ‪۵۱۷‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۵۶۰‬بشک��ه در روز افزای��ش‬ ‫یافته است‪ .‬چی��ن در ‪ ۱۱‬ماه (ژانویه‬ ‫تا نوامبر) امس��ال میالدی نیز به‌طور‬ ‫متوسط ‪ ۵۴۴‬هزار و ‪ ۱۰۰‬بشکه نفت‬ ‫از ایران وارد کرده که این رقم نسبت‬ ‫به م��دت مشابه سال قب��ل رشد ‪۲۹‬‬ ‫درصدی داشته است‪.‬‬ ‫باش�گاه خبرن�گاران‪ -‬امی��ر‬ ‫جعفرپور‪ ،‬مدیرک��ل دفتر حمل‌ونقل‬ ‫ترافی��ک سازم��ان شه��رداری وزارت‬ ‫کش��ور از طراحی ک��ارت سی‌ان‌جی‬ ‫در کشور خب��ر داد و گفت‪ :‬این طرح‬ ‫از سوی وزارت کش��ور مطرح شده و‬ ‫هن��وز فرآیند قانونی آن اجرایی نشده‬ ‫و منتظ��ر نظر کارشناس��ان و شرکت‬ ‫پاالی��ش و پخ��ش درب��اره این کارت‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫خوش قولی وزیر نفت‬ ‫نخستی��ن وعده بزرگ گازی وزی��ر نفت به رییس‌جمه��وری محقق شد تا با‬ ‫افزای��ش ‪ ۱۰۰‬میلیون متر مکعبی فرآورش روزانه گاز در پارس جنوبی ایران به‬ ‫محدوده خط قرمز قطری‌ها در این میدان مشترک نزدیک شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬از ابتدای امسال تاکنون ‪ ۱۳‬ردیف پاالیشگاهی در قالب طرح‬ ‫توسعه فاز ‪ ۱۷ ،۱۶ ،۱۵ ،۱۲‬و ‪ ۱۸‬پارس جنوبی راه‌اندازی شده است که در کنار‬ ‫راه‌ان��دازی واحدهای پاالیشگاهی‪ ،‬تاکنون ‪ 4‬سک��وی دریایی هم در این میدان‬ ‫مشت��رک با قط��ر راه‌اندازی شده و در مدار تولید گاز قرار گرفته‌اند‪ .‬با این وجود‬ ‫در صورتی که طرح افزایش ‪ ۱۰۰‬میلیون مترمکعبی تولید گاز از فازهای جدید‬ ‫به‌ویژه طرح توسعه فاز ‪ ۱۹‬پارس جنوبی سال آینده وارد مدار بهره‌برداری شود‪،‬‬ ‫ظرفیت تولید گاز ایران در پارس جنوبی به مرز ‪ ۵۰۰‬میلیون مترمکعب در روز‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫ب��ا افزایش تولید گاز پارس جنوبی به محدوده ‪ ۷۵۰‬میلیون مترمکعب در روز‬ ‫ن��ه تنها تولید گاز ای��ران از قطر پیشی می‌گیرد بلکه شانس احتمال توقف روند‬ ‫مهاجرت گاز را هم ارتقا می‌دهد‪.‬‬ ‫گپ‬ ‫کنفرانس نگهداشت انرژی‬ ‫برگزار می‌شود‬ ‫لیل�ی افش�اری‪ :‬ب��ا توج��ه به‬ ‫تغییرات ناگهان��ی قیمت نفت و‬ ‫در پی آن فرآورده‌های نفتی‪ ،‬این‬ ‫طالی سیاه ب��ه عنوان مهم‌ترین‬ ‫سرمای��ه مل��ی کش��ور م��ورد‬ ‫توج��ه بسی��اری از متخصص��ان‬ ‫و کارشناس��ان ق��رار گرف��ت‪ .‬با توجه ب��ه این شرایط‬ ‫بسی��اری از مسئوالن درپ��ی آن هستند که وابستگی‬ ‫اقتصاد کشور به نف��ت را بیش از پیش کاهش دهند‪.‬‬ ‫این کاه��ش وابستگی در یک برهه زمانی کوتاه اتفاق‬ ‫نخواهد افتاد و نیازمند بسترسازی مناسبی در اذهان‬ ‫مردم جامعه است‪ .‬در این راستا کنفرانس رویکرد‌های‬ ‫نوی��ن در نگهداشت ان��رژی در تاریخ ‪ 29‬و ‪ 30‬بهمن‬ ‫برگزار می‌شود‪ .‬در این خصوص گفت‌وگویی با شهریار‬ ‫عامری دبیرکل این کنفران��س داشته‌ایم که در ادامه‬ ‫می‌خوانید‪.‬‬ ‫€ €رویکرد‌های نوین در نگهداشت انرژی به چه‬ ‫معنا اس�ت و این کنفرانس با چ�ه هدفی برگزار‬ ‫می‌شود؟‬ ‫در برگزاری چنین نشستی بسته‌ای شامل هشدار‌ها‬ ‫و راهکارها به شرکت‌کنندگان که اغلب پژوهشگران و‬ ‫مسئوالن حوزه انرژی هستند‪ ،‬ارائه می‌شود‪ .‬در ابتدای‬ ‫امر این کنفران��س در پژوهشکده‌های محیط‌زیست و‬ ‫ان��رژی دانشگ��اه امیرکبیر مورد بح��ث و بررسی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬در ای��ران کنفرانس‌ها به دو دسته دانشجویی‪،‬‬ ‫دانشگاهی یا همان ملی و کنفرانس‌های دولتی تقسیم‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬برخ��ی از کنفرانس‌ها نی��ز از طریق بخش‬ ‫خصوص��ی برگزار می‌شود اما ای��ن کنفرانس‌ها به‌طور‬ ‫معمول مختص یک صنعت خاص بوده و به قدر کافی‬ ‫فراگیر نیست‪ .‬صحبت کردن در مورد انرژی‪ ،‬به منزله‬ ‫صحب��ت در مورد یک شاه��رگ حیاتی برای کشوری‬ ‫نظی��ر ایران است‪ .‬تمامی مباحث سیاسی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫حتی فرهنگی مربوط به انرژی می‌شود‪.‬‬ ‫€ €شرکت‌کنندگان این کنفرانس بیشتر شامل‬ ‫چه قشرهایی می‌شود؟‬ ‫متاسفانه به علت نبود آگاهی مناسب نسبت به تاثیر‬ ‫یک کنفران��س‪ ،‬زمانی که به‌طور مث��ال صنعت نفت‬ ‫میزبان یک کنفرانس است کارشناسان نیرو عالقه‌ای‬ ‫به حض��ور در آن کنفرانس ندارن��د و گاهی برعکس‪.‬‬ ‫متاسفانه محی��ط دانشگاه‌های ما به نحوی نیست که‬ ‫پذیرای اقش��ار متخصص باشد و ترجی��ح آنها بر این‬ ‫اس��ت که یک کنفرانس درحد یک نشست مباحثه‌ای‬ ‫دانشجویی برگزار شود‪ .‬اما خوشبختانه این کنفرانس‬ ‫م��ورد استقبال مسئوالن ذی‌رب��ط و کارشناسان این‬ ‫حوزه ق��رار گرفت‪ .‬تالش ما بر این ب��ود که صاحبان‬ ‫صنایع پرمصرف انرژی همچون صنایع فلزی و صنعت‬ ‫سیم��ان کشور در ای��ن کنفرانس شرک��ت کنند که‬ ‫خوشبختانه مورد استقبال این صنایع هم قرار گرفت‪.‬‬ ‫€ €چ�ه کنیم تا قانون اصلاح الگوی مصرف در‬ ‫صنعت محقق شود؟‬ ‫در صنع��ت ف��والد روش القایی نسب��ت به روش‬ ‫کوره‌ای انرژی بسیار زی��ادی می‌طلبد اما در ایران‬ ‫همچنان از روش القایی استفاده می‌کنیم‪ .‬در ایران‬ ‫‪ ۸۵‬درصد صنعت فوالد از طریق روش القایی تولید‬ ‫می‌شود و ‪۱۵‬درص��د از روش قدیمی کوره‌ای‪ .‬این‬ ‫درصد در دنیا برعکس است که علت این امر‌‪ ،‬انرژی‬ ‫ارزان در ای��ران است‪ .‬ای��ن در حالی است که روش‬ ‫القای��ی باعث می‌شود تا تولید ف��والد سرعت یابد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن در ایران گاز ارزان را ص��رف تولید فوالد‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬چنین الگویی ب��رای تولید فوالد خالف‬ ‫قان��ون اصالح الگوی مصرف اس��ت‪ .‬با توجه به این‬ ‫شرایط‪ ،‬عل��ت استفاده کلم��ه نگهداشت برای این‬ ‫کنفران��س این است که ما بای��د تفکر خود نسبت‬ ‫به ان��رژی را تغییر دهیم‪ .‬ح��دود ‪ ۱۰۰‬سال است‬ ‫ک��ه درآمد حاص��ل از فروش نف��ت و فرآورده‌های‬ ‫آن جزو بودجه اجرایی کش��ور است بنابراین ملت‬ ‫م��ا باید به این باور برسن��د که همان‌طور که اثاثیه‬ ‫منزل خود را سرمای��ه می‌دانند و برای تولید گرما‬ ‫آن را نمی‌سوزانند‪ ،‬نفت و گاز و فرآورده‌های آن نیز‬ ‫جزو سرمایه‌های م��ا هستند و خسران آنها موجب‬ ‫خسارت دی��دن سرمایه‌های ما خواه��د بود‪ .‬ما در‬ ‫ط��ول تاریخ کشورمان انرژی را ب��ه عنوان سرمایه‬ ‫سوزان��ده و استف��اده کرده‌ایم‪ .‬استف��اده از نفت به‬ ‫عنوان سرمایه ملی کش��ور باید موجب ثروت زایی‬ ‫شود‪ .‬برای اینکه بتوانیم وابستگی اقتصاد کشور به‬ ‫نف��ت را کاهش دهیم ابتدا بای��د رویکرد و اندیشه‬ ‫خ��ود نسبت به نحوه استفاده از منابع انرژی کشور‬ ‫را تغیی��ر دهیم‪ .‬در این ص��ورت نیازی به قانونی به‬ ‫نام قان��ون اصالح الگوی مص��رف نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر از ‪۱۰۰‬درصد تولیدی که در زمینه‬ ‫برق داریم ح��دود ‪ ۱۹‬درصد آن از بین می‌رود که‬ ‫شامل تلفات برق است‪ .‬بنابراین این کنفرانس برای‬ ‫تغییر دیدگاه افراد نسبت به انرژی و نوع مصرف آن‬ ‫شکل گرفته است‪.‬‬
‫چهارشنبه ‪ 3‬دی‪ 1 - 1393‬ربیع االول ‪ 24 -1436‬دسامبر‪ -2014‬شماره ‪ -114‬پیاپی ‪1432‬‬ ‫مناجات با خدا‬ ‫مولوی ‪ -‬مثنوی معنوی ‪ -‬دفتر پنجم‬ ‫ای مبدل ک��رده خاکی را به زر‬ ‫خاک دیگ��ر را بکرده بوالبش��ر‬ ‫کار ت��و تبدی��ل اعی��ان و عط��ا‬ ‫کار من سهوست و نسیان و خطا‬ ‫سهو و نسیان را مبدل کن به علم‬ ‫من همه خلمم مرا کن صبر و حلم‬ ‫ای که خاک شوره را تو نان کنی‬ ‫وی که نان مرده را تو جان کنی‬ ‫ای ک��ه جان خیره را رهبر کنی‬ ‫وی ک��ه بی‌ره را تو پیغمبر کنی‬ ‫می‌کن��ی جزو زمین را آس��مان‬ ‫می‌فزای��ی در زمی��ن از اختران‬ ‫هر که سازد زین جهان آب حیات‬ ‫زوت��رش از دیگ��ران آید ممات‬ ‫گشتی در کهکشان خبر‬ ‫مه�ر ‪ -‬محمدباقر نوبخت‪ ،‬مع��اون برنامه‌ریزی‬ ‫و نظارت راهب��ردی رییس‌جمهوری گفت‪ :‬خدمات‬ ‫ارائه‌شده و ایجاد تسهیالت برای زائران حرم رضوی‬ ‫بسیار مناسب بوده و زحمات سازمان امداد و نجات‬ ‫قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫مه�ر ‪ -‬معاون رییس‌جمهور و رییس س��ازمان‬ ‫می��راث فرهنگ��ی و گردش��گری گف��ت‪ :‬مناط��ق‬ ‫گردش��کری در ‪ 3‬هزار کیلومتر نوار ساحلی جنوب‬ ‫کشور ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬وزی��ر ارش��اد در دی��دار س��فیر ترکیه‬ ‫در تهران پیش��نهاد تش��کیل کمیس��یون مشترک‬ ‫فرهنگی دو کش��ور را داد و گفت‪ :‬با تش��کیل این‬ ‫کمیس��یون نهادها و سازمان‌های فرهنگی و هنری‬ ‫مانند وزارتخانه‌های ارشاد و علوم و سازمان میراث‬ ‫فرهنگی می‌توانند در کنار همتایان خود در ترکیه‬ ‫مسائل و اقدامات مشترک فرهنگی‪ ،‬هنری و علمی‬ ‫را بررسی کنند‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬سیدجعفر تشکری‪ ،‬معاون شهردار تهران‬ ‫با تاکید بر اینکه اصالح زیرساخت‌های ترافیکی در‬ ‫مناطق ‪ 6‬و ‪ 8‬پایتخت به اتمام رسیده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طرح انضباط بخشی ترافیکی (خط سفید) شنبه ‪6‬‬ ‫دی‌ماه اجرایی می‌شود‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬معاون دفتر پیش��گیری و درمان اعتیاد‬ ‫س��ازمان بهزیس��تی گفت‪ :‬در حال حاضر پروتکلی‬ ‫برای درمان معتادان زیر ‪ 18‬سال تدوین شده است‬ ‫ک��ه باید مواد آن به صورت آزمایش��ی اجرا و نقاط‬ ‫مثبت و منفی آن ارزیابی شود‪.‬‬ ‫مه�ر ‪ -‬ناص��ر خدرنژاد‪ ،‬معاون س��ازمان حج و‬ ‫زی��ارت گفت‪ :‬ثبت‌نام برای مرحله دوم اعزام زائران‬ ‫عمره مفرده در کاروان‌ه��ا نیمه دوم بهمن‌ماه آغاز‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اعزام مرحله اول زائ��ران به عمره مفرده‬ ‫از ‪ 13‬آذر آغاز و تا ‪ 20‬اس��فند ‪ 93‬از ایستگاه‌های‬ ‫پروازی استان‌های مختلف ادامه دارد‪.‬‬ ‫ایلن�ا – ثبت‌ن��ام ب��رای آزمون‌ه��ای دکترای‬ ‫دانش��گاه آزاد اس�لامی ت��ا روز ش��نبه ‪ 6‬دی‌ماه و‬ ‫کارشناس��ی ارشد تا روز ش��نبه ‪ 13‬دی‌ماه تمدید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬براساس اطالعات دریافتی از مرکز کنترل‬ ‫ترافی��ک پلیس راهور ناجا‪ ،‬در محورهای منتهی به‬ ‫شهر مقدس مش��هد بار ترافیکی پرحجمی به‌ویژه‬ ‫در روز سه‌شنبه دوم دی‌ماه وجود داشته است اما‬ ‫در سایر جاده‌ها و معابر کشور نیز وضعیت ترافیکی‬ ‫عادی و روان گزارش شده است‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬روابط عمومی س��ازمان تامین اجتماعی‬ ‫اع�لام کرد‪:‬کمک هزینه ب��ارداری باب��ت فرزندان‬ ‫چه��ارم و به بعد نیز پرداخت می‌ش��ود و همچنین‬ ‫محدودی��ت درپرداخت کمک هزینه ایام بارداری و‬ ‫دیگر مزایای قانونی به این بیمه‌شدگان را لغو کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرنا ‪ -‬معاون بهداشت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و آموزش پزشکی کشور گفت‪ :‬مادران باردار و افراد‬ ‫زیر ‪ 14‬سال روستایی خدمات دندانپزشکی دریافت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫ایلنا ‪ -‬احمد نجاتیان‪ ،‬قائم‌مقام س��ازمان نظام‬ ‫پرس��تاری گفت‪ :‬پرس��تاران باید عضو هیات‌مدیره‬ ‫بیمارس��تان‌های هی��ات امنایی باش��ند‪ ،‬زیرا مهم‬ ‫این اس��ت‪ ،‬که هیات امنا از همه صنوف حاضر در‬ ‫بیمارستان تشکیل شود‪.‬‬ ‫مهر ‪ -‬س��ازمان امداد و نج��ات جمعیت هالل‬ ‫احم��ر اعالم کرد‪ ۴۳ :‬هزار نفر از زائران امام‌رضا(ع)‬ ‫از تاری��خ ‪23‬تا‪ 29‬آذرماه از خدم��ات امدادی بهره‬ ‫بردند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫قائم مقام اداری ‪،‬مالی ‪ :‬خلیل محمودی‬ ‫مدیر تحریریه‪ :‬مهدی اسحاقیان‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫مدیر فناوری‪ :‬علی‌رضا فخرآبادی‬ ‫مدیر آموزش‪ :‬مینو بدیعی‬ ‫مدیر روابط عمومی‪ :‬فاطمه پیرانی‬ ‫مدیر سازمان آگهی ها ‪ :‬مهرداد بیات‬ ‫مدیر چاپ‪ :‬بیژن بهادری‬ ‫دبیر گروه گزارش‪ :‬رامین نعمتی‬ ‫دبیر گروه صنعت‪ :‬میترا ممسنی‬ ‫دبیر گروه معدن‪ :‬شهریار خدیوفرد‬ ‫دبیر گروه تجارت‪ :‬عاطفه خسروی‬ ‫دبیر گروه اقتصاد‪ :‬مهدیه انوشه‬ ‫دبیر گروه گفتگو‪ :‬محمود مقدسی‬ ‫دبیر گروه استان‌ها‪ :‬مریم نظری‬ ‫دبیر ویرایش و تصحیح‪ :‬حسین شیرازی‬ ‫تلفن‪82190 :‬‬ ‫فکس‪88713730 :‬‬ ‫پیامک‪300082190 :‬‬ ‫پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3 :‬‬ ‫امور مشترکین‪88722735 :‬‬ ‫روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬انتخاب رسانه‪44905300-2 :‬‬ ‫‪ 27‬درصد اعتبار مراکز پژوهشی افزایش یافت‬ ‫معاون پژوه��ش و فناوری وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیق��ات و فناوری از رش��د حدود ‪27‬‬ ‫درص��دی اعتب��ارات مراکز پژوهش��ی و‬ ‫فناوری در سال‌جاری خبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬وحید احمدی با بیان‬ ‫اینکه کل اعتبارات آموزش عالی در سال‬ ‫‪ 94‬نس��بت به سال ‪ ،93‬حدود ‪ 19‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬مجموعه اعتبارات‬ ‫دانش��گاه‌ها و مراکز پژوهشی در کل ‪20‬‬ ‫درصد افزایش یافته؛ این درحالی اس��ت‬ ‫که اعتبارات مراکز پژوهشی و فناوری هم‬ ‫حدود ‪ 27‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬البته اعتب��ارات پژوهش و‬ ‫فن��اوری متمرک��ز س��تاد وزارت علوم و‬ ‫ردیف‌های متفرفه شامل طرح‌های کالن‪،‬‬ ‫قطب‌های علمی‪ ،‬جش��نواره‌ها‪ ،‬طرح‌ها و‬ ‫تجهیزات آزمایش��گاهی افزایشی نداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون پژوه��ش و فن��اوری وزیر‬ ‫علوم تصریح ک��رد‪ :‬در مجموع‪ ،‬اعتبارات‬ ‫وزارت علوم نس��بت به سال‌های گذشته‬ ‫افزایش متعارفی داش��ته‪ ،‬ولی آنچه مورد‬ ‫انتظار اس��ت‪ ،‬این اس��ت که شاهد رشد‬ ‫مناسب اعتبارات پژوهش��ی برای نیل به‬ ‫اهداف سیاس��ت‌های کلی علم و فناوری‬ ‫و برنام��ه پنجم توس��عه با افزایش س��هم‬ ‫اعتبارات پژوهش��ی از تولید ناخالص ملی‬ ‫به میزان ‪ 4‬درصد در برنامه پنجم باشیم‬ ‫که در س��ند چش��م‌انداز پیش‌بینی شده‬ ‫است‪ .‬احمدی با اش��اره به ضرورت اتخاذ‬ ‫تمهیدات الزم از س��وی وزارت علوم برای‬ ‫جلوگیری از هزینه‌کرد اعتبارات پژوهشی‬ ‫در س��ایر بخش‌ه��ای دانش��گاهی گفت‪:‬‬ ‫طبق آمار در س��ال‌های گذشته‪ ،‬میانگین‬ ‫اعتبار پژوهشی مصرف شده در سطح کل‬ ‫دانشگاه‌ها‪ ،‬حدود ‪ 5‬درصد از کل اعتبارات‬ ‫دانش��گاه‌ها را ش��امل می‌ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬به همین دلیل امس��ال‬ ‫دانش��گاه‌ها ب��ا تاکید وزیر عل��وم موظف‬ ‫شدند حداقل ‪ 15‬درصد از اعتبارات خود‬ ‫را صرف امور پژوهشی کنند‪.‬‬ ‫درخواست واریز ‪ 300‬میلیارد تومان اعتبار برای سیستم گرمایشی مدارس‬ ‫رییس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ص��ورت واری��ز ‪ ۳۰۰‬میلیارد توم��ان اعتبار مصوب‬ ‫مجلس در س��ال‌جاری ‪ ۴۷‬هزار کالس درس مجهز به‬ ‫سیستم گرمایشی استاندارد خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مرتضی رییس��ی با تاکید بر ضرورت‬ ‫تجهیز مدارس به سیس��تم گرمایش��ی استاندارد گفت‪:‬‬ ‫بی‌توجهی به این مس��ئله تاکنون حوادث بسیاری را به‬ ‫وج��ود آورده از این‌رو برای جلوگی��ری از وقوع چنین‬ ‫مشکالتی باید بحث تجهیز مدارس به سیستم حرارتی‬ ‫استاندارد جدی گرفته شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بخش��ی از مدارس��ی ک��ه در دهه‬ ‫نخس��ت و دوم پس از پیروزی انقالب س��اخته و به‌طور‬ ‫عمده در مناطق روستایی کشور واقع شده‌اند از سامانه‬ ‫گرمایش��ی حرارت مرک��زی برخوردار نیس��تند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫سامانه گرمایش بسیاری از مدارس کشور درحال حاضر‬ ‫با اس��تفاده از بخاری نفتی و گازی تامین می‌ش��ود که‬ ‫برای رفع این معضل نیازمند اعتبارات کافی هستیم‪.‬‬ ‫رییس��ی با یادآوری تاکید س��ازمان نوسازی مدارس‬ ‫بر اس��تفاده مدارس از سیس��تم گرمایش��ی استاندارد‬ ‫گفت‪ :‬حال اگر مدارس��ی مجبور هستند در کوتاه‌مدت‬ ‫از بخ��اری اس��تفاده کنند‪ ،‬به‌طور حتم بای��د از بخاری‬ ‫کاربراتوری دارای مهر استاندارد استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬آمار سال ‪ ۱۳۹۲‬نشان می‌دهد که باید ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار کالس درس که در مناطق سردس��یر واقع شده و‬ ‫نیازمند سیس��تم حرارتی دائم با سیس��تم موتورخانه و‬ ‫شوفاژ و همچنین پکیج‌های حرارتی و رادیاتور هستند‬ ‫میزان بدهی‌های دولت به شهرداری تهران‬ ‫ش��ورای ش��هر تهران میزان بدهی‬ ‫دولت به ش��هرداری ته��ران را ‪‌٧‬هزار‬ ‫‪ ٢٣٢‬میلی��ارد توم��ان ب��ه اضاف��ه‬ ‫و ‌‬ ‫یک‌میلی��ارد دالر از محل تس��هیالت‬ ‫صندوق توسعه ملی اعالم کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬رییس کمیس��یون‬ ‫نظارت ش��ورای ش��هر ته��ران گفت‪:‬‬ ‫دول��ت می‌تواند بخش��ی از این بدهی‬ ‫را غیرنقدی و به‌صورت تهاتر پرداخت‬ ‫کند‪ .‬حجم بیش��تر این بدهی‪ ،‬میراثی‬ ‫اس��ت که دولت‌ه��ای گذش��ته برای‬ ‫دول��ت یازده��م بر ج��ا گذاش��ته‌اند‪.‬‬ ‫پرویز س��روری خاطرنش��ان کرد‪ :‬به‬ ‫دلیل باال ب��ودن رقم بدهی‌های دولت‬ ‫بود که اعضای ش��ورای اس�لامی شهر‬ ‫تهران ب��ه دوفوریت طرح «پیش��نهاد‬ ‫به مجل��س و دولت ب��رای پیش‌بینی‬ ‫مطالبات شهرداری تهران از دولت در‬ ‫بودجه‌س��ال ‪ ،»٩٤‬رای مثب��ت دادند‪.‬‬ ‫علیرضا دبیر‪ ،‬رییس کمیسیون برنامه‬ ‫و بودجه شورای اس�لامی شهر تهران‬ ‫در این زمینه گفت‪ :‬براساس «مصوبات‬ ‫مجلس در قوانین و تبصره‌های بودجه‬ ‫سنواتی» بدهی دولت تاکنون ‪۹‬هزار و‬ ‫‪ ۶۸۲‬میلیارد تومان است‪ .‬وی درباره‬ ‫س��رفصل‌های اصلی مطالبات مدیریت‬ ‫شهری توضیح داد‪ :‬حمل‌ونقل عمومی؛‬ ‫باف��ت فرس��وده؛ جرائ��م ش��هرداری؛‬ ‫ع��وارض فرآورده‌ه��ای نفت��ی؛ جرائم‬ ‫راهنمایی و رانندگی؛ حقوق و عوارض‬ ‫گمرکی ناوگان حمل‌ونقل و عمومی و‬ ‫استفاده از تس��هیالت صندوق توسعه‬ ‫مل��ی س��رفصل‌های بده��ی دولت به‬ ‫شهرداری تهران است‪.‬‬ ‫طرح روز‬ ‫ سالم مادر‌بزرگ‬‫ سالم پسرم‪ .‬چرا دست خالی اومدی‌؟‬‫ آقاهه گفت دیر اومدی تموم شد‪...‬‬‫ مگه نونه؟! یه روزنامه می‌خواستیم‪...‬‬‫ نمی‌دون��م‪ ...‬گفت روزنامه تا قبل از ظهر تموم‬‫می‌شه‪...‬‬ ‫ خ��ب‪ ...‬چیکار کنیم؟ دکه بغل دس��تیش َهم‬‫نداشت؟‬ ‫ مامان‌ب��زرگ! اونم نداش��ت‪ ...‬اون آقا هم گفت‬‫اگ��ه روزنام��ه می‌خ��وای ‪ 10‬صبح اینج��ا باش‪...‬‬ ‫خودش گفت‪...‬‬ ‫ باش��ه‪ ...‬امروزو از همس��ایه می‌گیری��م‪ ...‬اون‬‫همیشه صبح زود یه روزنامه زیر بغلشه‪...‬‬ ‫ ناراحت نباش‪ ...‬اصال مش��کلی نیس��ت‪ ...‬فردا‬‫خودم ‪ 10‬اونجام‪ ...‬خودش گفت‪...‬‬ ‫طراح‪ :‬مریم ابراهیمی‬ ‫هرچه سریع‌تر مجهز شوند‪.‬‬ ‫رییس��ی با یادآوری مصوبه س��ال گذشته مجلس در‬ ‫خصوص تخصی��ص ‪ ۲۰۰‬میلیارد توم��ان اعتبار برای‬ ‫استانداردس��ازی سیستم گرمایش��ی مدارس گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۱۴۶‬میلیارد تومان پرداخت شد که با‬ ‫آن میزان پرداختی توسط خزانه کشور ‪ ۲۸‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫کالس درس استانداردسازی شد‪.‬‬ ‫رییس��ی افزود‪ :‬امسال اگر این ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان به‬ ‫طور کامل پرداخت شود ‪ ۴۷‬هزار کالس درس مجهز به‬ ‫سیستم گرمایشی استاندارد خواهند شد یعنی ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫کالس درس تا پایان س��ال مالی ‪ ۹۳‬مجهز به سیس��تم‬ ‫حرارتی اس��تاندارد ش��ده و با بخاری نفتی خداحافظی‬ ‫خواهن��د کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ب��ا تخصیص کامل بودجه‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده برای تجهیز مدارس به سیس��تم‬ ‫گرمایشی استاندارد در سال‌جاری ‪ ۷۵‬هزار کالس درس‬ ‫باقی می‌مانند که امید اس��ت ب��ا بودجه ‪ ۹۴‬این میزان‬ ‫کالس نیز مجهز شوند‪.‬‬ ‫انتخاب پایتخت کتاب ایران‬ ‫دبیر ط��رح انتخ��اب پایتخت‬ ‫کتاب ایران‪ ،‬انتخاب یک ش��هر‬ ‫به ای��ن عنوان در آیی��ن پایانی‬ ‫طرح در نیمه نخس��ت اس��فند‬ ‫را «قطعی» اع�لام کرد و گفت‪:‬‬ ‫اس��امی ش��هرهایی ک��ه نامزد‬ ‫شده‌اند نیز اعالم می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سلگی گفت‪:‬‬ ‫طبق بررسی‌هایی که انجام شده‬ ‫تاکنون ‪ ۳۰‬اس��تان کشور‪ ،‬ستاد‬ ‫انتخاب ش��هر نمون��ه خود را در‬ ‫حوزه کتاب‪ ،‬تشکیل داده‌اند و تا‬ ‫این لحظه ه��م طرح‌های حدود‬ ‫‪ ۲۰‬ش��هر به دبیرخانه رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از جمله ش��هرهایی که ُسلگی‬ ‫از دریافت طرح‌های آنها خبرداد‪،‬‬ ‫می‌توان به بوشهر‪ ،‬گنبد کاووس‬ ‫و نیشابور اشاره کرد و همچنین‬ ‫ش��هرهای دیگ��ری ه��م مانند‬ ‫کاش��ان و مراغه برای ش��رکت‬ ‫در این فراخ��وان اعالم آمادگی‬ ‫کرده‌اند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��تادهای مربوط‬ ‫در ش��هرهای بزرگ کشور مانند‬ ‫ته��ران‪ ،‬ق��م‪ ،‬مش��هد‪ ،‬تبری��ز و‬ ‫اصفهان هم فعال هس��تند ولی‬ ‫هنوز طرح‌های‌شان به دبیرخانه‬ ‫نیامده است‪.‬‬ ‫ه‬ ‫حمایت مالی از پایان‌نام ‌‬ ‫مدی��رکل دفت��ر سیاس��تگذاری و برنامه‌ری��زی‬ ‫معاون��ت پژوهش و فن��اوری وزارت عل��وم گفت‪ :‬با‬ ‫انعقاد تفاهمنامه همکاری در حوزه علوم انس��انی‪ ،‬از‬ ‫پایان‌نامه‌ها و رس��اله‌هایی که در زمینه اولویت‌های‬ ‫مورد نظر کشور باشد‪ ،‬حمایت مالی می‌شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬مظفر ش��ریفی افزود‪ :‬توس��عه‬ ‫پژوه��ش و فناوری در حوزه علوم انس��انی با تاکید‬ ‫ب��ر در نوردی��دن مرز دانش در این حوزه و توس��عه‬ ‫فناوری و ایجاد ارتب��اط بین آن با صنعت از اهداف‬ ‫این تفاهمنامه است‪.‬‬ ‫شریفی اظهار کرد‪ :‬شورای علوم انسانی به منظور‬ ‫توسعه و تقویت اثربخشی پژوهش‌هایی که در حوزه‬ ‫علوم انس��انی در دانش��گاه‌ها و پژوهش��گاه‌ها انجام‬ ‫می‌شود‪ ،‬ایجاد و چندین کمیته در زیرمجموعه این‬ ‫شورا تشکیل و فعال شده است‪.‬‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫ته�ران‪ ،‬خیاب�ان قائم مق�ام فراهانی‬ ‫کوچه آزادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫وب سایت‪www.smtnews.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی‪info@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪PR@smtnews.ir:‬‬ ‫آگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫یک چهره‬ ‫خواب ابدی‬ ‫خواننده زیر گذر بازارچه‬ ‫مرتض��ی احم��دی از زیرگذر بازارچه‌ه��ای قدیمی‬ ‫تهران‪ ،‬از بطن خانه‌های کهنس��ال و غبارگرفته شهر‬ ‫که دیگر رفته‌رفته در برابر برج‌های سربه‌فلک کشیده‬ ‫رن��گ می‌بازند‪ ،‬ترانه‌های کس��ب‌وکار و زندگی مردم‬ ‫ش��هر را می‌خوان��د‪ .‬او از روزگارانی س��خن می‌گفت‬ ‫ک��ه هن��وز زنگ‌های خانه‌ه��ا با کلون‌ه��ای آهنی به‬ ‫ص��دا درمی‌آمد‪ .‬کوچه‌ه��ا از صدای پ��ای مردمی پر‬ ‫ب��ود ک��ه س��ادگی‌ها و صمیمیت‌هایش��ان را به گذر‬ ‫بازارچ��ه می‌آوردند‪ .‬مردان در حجره‌ه��ا و دکان‌ها و‬ ‫زن��ان در خانه و کودکان در مکتب از زندگی سرش��ار‬ ‫از مهربان��ی درس‌ه��ا می‌آموختن��د‪ .‬بان��گ اذان که‬ ‫گلدسته مس��جد محل برفراز آسمان آبی شهر طنین‬ ‫می‌انداخ��ت‪ ،‬مردان و زنان در خانه‌ها یا در مس��اجد‬ ‫ب��ه نماز برمی‌خاس��تند‪ ،‬پدربزرگ‌ه��ا و مادربزرگ‌ها‬ ‫در خانه‌ه��ا‪ ،‬از ارج و قربی شایس��ته برخوردار بودند‪.‬‬ ‫سجاده مادربزرگ همیش��ه بوی عطر یاس را می‌داد‪.‬‬ ‫کاش��ی‌کاری‌های حوض نقاش��ی از زندگی مردمانی‬ ‫می‌گفت که پاکدل و س��اده بودند‪ ،‬نه برجی بود و نه‬ ‫آسمان‌خراش��ی و نه حتی س��اختمان چند طبقه‌ای‪،‬‬ ‫حیاط‌ها از باغچه‌های پرگل پر بود و زمس��تان‌ها زیر‬ ‫کرسی‪ ،‬مادربزرگ قصه می‌گفت‪ ،‬قصه‌های خوب برای‬ ‫بچه‌ه��ای خوب‪ .‬و صدای مرتض��ی احمدی می‌آمد با‬ ‫طنین��ی خش‌دار که از رویاهای آبی مردمان ش��هری‬ ‫که هنوز کوچه‌باغ‌هایشان سرسبز و زیبا بودند‪ ،‬ترانه‌ها‬ ‫و ش��عرهای زیبا را می‌خواند و اینک چشم‌هایش را بر‬ ‫روی همه دلتنگی‌های شهر بزرگ بسته است‪ .‬شهری‬ ‫که هوایش آلوده است و مردمانش سوار بر ماشین‌های‬ ‫تندرو‪ ،‬بچه‌هایش دیگر به مکتب نمی‌روند و همه پای‬ ‫لپ‌تاپ‌ه��ا‪ ،‬تبلت‌ها‪ ،‬اندروید‌ها و‪ ...‬نشس��ته‌اند و دیگر‬ ‫مادری ب��رای کودکش الالیی نمی‌خوان��د‪ .‬پدربزرگ‬ ‫در پارک نشس��ته و به ریزش برگ‌های خزان عمرش‬ ‫می‌نگرد‪ .‬مادربزرگ پای س��جاده‌اش در خانه است اما‬ ‫از همه سروصدای ماشین‌ها‪ ،‬آدم‌ها و‪ ...‬خسته است‪.‬‬ ‫مرتضی احمدی در ‪90‬س��الگی از این دنیا رفت که‬ ‫به کالنش��هر تهران بگوید دیگر نسل خروس‌قندی و‬ ‫بازارچه سیداسماعیل و کوچه امامزاده یحیی و اهالی‬ ‫محله عودالجان تهران تمام شد‪.‬‬ ‫مرتض��ی احم��دی‪‌،‬زاده‌ی ‪ ۱۰‬آب��ان ‪ ۱۳۰۳‬تهران‪،‬‬ ‫بازیگر سینما و تلویزیون‪ ،‬صداپیشه و خواننده تهرانی‪،‬‬ ‫در ‪ ۳۰‬آذر ‪ ۱۳۹۳‬هم��ه رویاهای��ش را ره��ا کرد و به‬ ‫ابدیت پیوست‪.‬‬ ‫او فعالیت مهم��ی را در دهه‌های آخر عمرش انجام‬ ‫داد ک��ه آن هم گردآوری و ن��گارش فرهنگ عامیانه‬ ‫(فولکلور) تهران اس��ت‪ .‬او در ای��ن زمینه کتاب‌های‪:‬‬ ‫«کهنه‌های همیش��ه ن��و»‪« ،‬فرهنگ ب��ر و بچه‌های‬ ‫ت ِرون»‪ ،‬و «پرسه در احواالت ت ِرون و ت ِرونیا» را تالیف‬ ‫کرده است‪ .‬عالوه بر تالیفاتش در حوزه فرهنگ‌نویسی‪،‬‬ ‫او برخ��ی از قدیمی‌ترین ترانه‌های کوچه‌بازاری تهران‬ ‫را خوانده است‪ .‬مرتضی احمدی همان‌گونه که گفته‬ ‫ش��د در ‪ ۱۳۰۳‬در جنوب تهران ب��ه دنیا آمد‪ .‬پدرش‬ ‫َسقط‌فروش بود‪ .‬برای تحصیل ابتدا به مکتب و سپس‬ ‫به دبستان منوچهری در میدان گمرک رفت و بعد از‬ ‫آن به دبیرس��تان شرف و دبیرس��تان روشن رفت‪ .‬در‬ ‫اوایل پاییز ‪ ۱۳۲۲‬در تئاتر فرهنگ برای نخس��تین‌بار‬ ‫پیش پرده‌خوانی کرد و در نتیجه آن بازیگر تئاتر شد‪.‬‬ ‫مدتی بعد‪ ،‬پدرش از فعالیت او در تئاتر آگاه ش��د و او‬ ‫را از خانه بی��رون کرد‪ .‬مرتضی احمدی پس از مدتی‬ ‫همزم��ان با هنرپیش��گی در راه‌آهن ته��ران به‌عنوان‬ ‫تعمیرکار استخدام شد‪.‬‬ ‫او ب��رای نخس��تین‌بار ب��ه س��بک بیات ته��ران در‬ ‫پیش‌پرده‌ه��ا آواز خواند و نیز اولی��ن بار (در ‪)۱۳۲۲‬‬ ‫ترانه گلپری جون را اجرا کرد که بس��یار محبوب شد‬ ‫و ب��ه خاطر آن برای کار در رادیو تهران دعوت ش��د‪.‬‬ ‫احمدی در سال ‪ ۱۳۲۳‬به رادیو تهران (چندی بعد در‬ ‫رادی��و ایران و بعد از آن در رادیو و تلویزیون ایران) به‬ ‫هنرمندی پرداخت‪ ،‬تا برنامه‌های کمدی اجرا کند‪ .‬در‬ ‫دوره‌ه��ای مختلفی در رادیو کار کرد و از جمله تیپی‬ ‫ب��ه نام «بابا جاهل گریان» اجرا کرد و به س��بک‌های‬ ‫مختلف ترانه و آواز خواند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت شماره 1353

روزنامه صمت شماره 1353

شماره : ۱۳۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صمت شماره 1352

روزنامه صمت شماره 1352

شماره : ۱۳۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

شماره : ۱۳۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صمت شماره 1350

روزنامه صمت شماره 1350

شماره : ۱۳۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه صمت شماره 1349

روزنامه صمت شماره 1349

شماره : ۱۳۴۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه صمت شماره 1348

روزنامه صمت شماره 1348

شماره : ۱۳۴۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!