صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۷۲

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 872

روزنامه صدای اصلاحات شماره 872

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫عمادافروغ‬ ‫فاجعه خالی ماندن صندلی های دانشگاه‬ ‫اصالحطلبیااصولگرا‬ ‫مردمدیگرفریبنمیخورند‬ ‫بالتکلیفی تحصیلی جوانان‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ماه ‪1398‬‬ ‫‪ ۸‬ذی الحجه ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪872‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫محمد زارع فومنی مدیرمسئول‬ ‫معیشتمردمزیرسایه‬ ‫سنگینلیبرالسرمایهداری‬ ‫تبعیض و تضاد طبقاتی گسترده ای این روزها در میان آحاد‬ ‫مردم جامعه دیده می شود‪ .‬امروز شرایط کشور به واسطه وجود‬ ‫تحریمهایگسترده‪،‬شرایطدشواریرابهمردمتحمیلکردهاست‪.‬‬ ‫دراینمیانقشرمتوسطوضعیفجامعهبیشازهمهمتضررشدهاند؛‬ ‫؛آنچیزیکهامروزدرکشورحاصلشدهاستتبعیض‪.‬گسست‬ ‫طبقاتی گسترده ای است که از سوی مسئولین نشات می گیرد به‬ ‫طوری که برخی از آن ها با دریافت حقوق ها و درآمدهای چند‬ ‫میلیونیفاصلهبسیاریازمردمگرفتهاندومشکالتاقتصادیآنها‬ ‫رالمسنمیکنندحالبایددیدکهپروژهشکستخوردهایمانند‬ ‫برجاموسایراقداماتدولتبهنفعوبهضررچهکسیبودهاست‪.‬چه‬ ‫کسیازبحبوحهتصمیمهایخارجیدرضرروچهکسیدرمنفعت‬ ‫بوده است؟ منافع برجام جز برای مسئولین نبوده و مردم رکن اصلی‬ ‫متضرر آن می باشند که حاال با وجود گذشت چند سال می توان‬ ‫نتیجهآنرادرشکافطبقاتیمشاهدهکردکهبهتدریجطبقهلیبرال‬ ‫سرمایهداریراشکلدادهاست‪.‬نهتنهادولتفعلیبلکهدولتهای‬ ‫گذشتهنیزاعتناییبهتبعیضهایموجودنداشتندوهرکدامبهنوعی‬ ‫سهمیازسفرهاقتصادیبردندبدونآنکهتوجهیبهکوچکشدن‬ ‫سفره های مردم داشته باشند‪ .‬در روزهای فعلی شاهد آن هستیم که‬ ‫صاحبانثروت‪،‬ثروتمندتروقشرمتوسط‪،‬ضعیفترازقبلمیشوند‬ ‫وآیافرصتآننرسیدهاستکهدولتمنافعکشوررابهسمتمردم‬ ‫سوق دهد؟ چرا که منفعت برجام و امثال این گونه تصمیم ها تنها‬ ‫متوجه گروه خاصی بوده است‪ .‬بازگشت به دوران پیش از جنگ‪،‬‬ ‫زمانیکهدولتهارویفرهنگاقتصادیکارمیکردندبهشدت‬ ‫احساس می شود اما این روزها تنها فرهنگ انحصاری اقتصادی‬ ‫وجود دارد و مسئولین منافع کشور را تحت مالکیت خود قرار داده‬ ‫و مسبب تبعیض طبقاتی گسترد می باشند‪ .‬کارمندان و کارگران‬ ‫درمقایسهبامدیرانونمایندگانمجلس‪،‬زیربارقشرلیبرالسرمایه‬ ‫داری هستند که تضادهای وحشتناکی را متحمل شده و مشخص‬ ‫نیست که درآمدهای کشور اعم از نفت کجا هزینه می شود و چرا‬ ‫تا کنون فروش نفت نتوانسته است دردی از مردم دوا کند‪ .‬کشور‬ ‫امروز دچار شدگی عجیبی را در تبعیض طبقاتی متحمل می شود‬ ‫که نتیجه و آینده آن می تواند به مراتب خطرناک تر از امروز باشد‪.‬‬ ‫بعضی‌ها فکر می‌کنند که یک تشییع جنازه‌ای که برای‬ ‫یک هنرمند انجام می‌شود‪ ،‬واکنشی فرهنگی است در‬ ‫صورتی که در کنه قضیه می‌تواند واکنش سیاسی فرد‬ ‫برای اعتراض به سیاست‌زدگی و سیاست‌زدایی باشد‪.‬‬ ‫عماد افروغ در مصاحبه‌ای به موضوع‪...‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 10‬آگوست ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شرایط اقتصادی این روزها تنها در ابعاد و‬ ‫شاخص های اقتصادی محدود نشده است‪ .‬بن‬ ‫بست مالی در هر کجای زندگی به خصوص‬ ‫زندگی جوانان راه یافته است و تاثیر حداکثری‬ ‫خود را بر جای می گذارد‪....‬‬ ‫پول نفت حقی که تا کنون به سفره های مردم بازنگشته است‬ ‫قهر نفتی از سفره معیشتی‬ ‫مطهری‬ ‫روحانیازاختیارات‬ ‫خوداستفادهنمی‌کند‬ ‫علی مطهری نماینده مردم تهران‬ ‫در مجلس شورای اسالمی در خصوص‬ ‫اختیارات رئیس جمهور اظهار داشت‪:‬‬ ‫اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی‬ ‫کم نیست‪ ،‬اما بستگی به شخصیت هر‬ ‫رئیس جمهوری دارد‪.‬وی افزود‪ :‬به‬ ‫هر حال برخی از روسای جمهور ‪...‬‬ ‫معاون شهردار تهران‬ ‫صدای اصالحات ‪ /‬خبرنگار‬ ‫‪2‬‬ ‫تنش اقتصادی سال گذشته‬ ‫باعث فقر شهروندان شد‬ ‫معاون شهردار تهران اعالم کرد روند افزایش‬ ‫آسیب‌های اجتماعی در تهران کند شده است‬ ‫و انتظار می رود با تالش همه دستگاه ها‪ ،‬این‬ ‫روند متوقف شود‪.‬معاون فرهنگی و اجتماعی‬ ‫شهرداری تهران در حاشیه نشست دورهمی با‬ ‫‪6‬‬ ‫مازنی‬ ‫تحریمانتخاباتبامنطق‬ ‫اصالحطلبیسازگارنیست‬ ‫یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی‬ ‫با تاکید بر اینکه تحریم انتخابات با منطق اصالح‬ ‫طلبی سازگار نیست‪ ،‬گفت که گروه‌های معتقد‬ ‫به قانون اساسی به دنبال حضور و مشارکت‬ ‫گسترده مردم در انتخابات پیشرو هستند‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین احمد مازنی در‬ ‫گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه تحریم انتخابات‬ ‫با منطق اصالح طلبی سازگار نیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اصالح طلب روشی جزو گفت‌وگو و مشارکت‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اسرائیل‪ ،‬یار جدید آمریکا در ائتالف نظامی در خلیج فارس‬ ‫ائتالف پوشالی روی آب‬ ‫‪7‬‬ ‫ساعی‪:‬امنیتشغلیروزنامه‌نگارانوخبرنگارانفانتزینیست‬ ‫یک عضو کمیسیون اجتماعی‪،‬‬ ‫امنیت شغلی و بیمه خبرنگاران را‬ ‫مهم‌ترین مسائل این صنف دانست‬ ‫و گفت‪ :‬در عصری که دسترسی به‬ ‫اطالعات سهل‌الوصول است‪ ،‬کار‬ ‫خبرنگاران سخت‌تر شده است زیرا‬ ‫آنها ارتباط جدی با بدنه جامعه برقرار‬ ‫می‌کنند و باید حامالن حقیقت باشند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی هنوز که هنوز است‬ ‫امنیت شغلی خبرنگاران تامین نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫زهرا ساعی در مورد طرح تشکیل‬ ‫سازمان روزنامه‌نگاران ایران که در‬ ‫کمیسیون اجتماعی در حال بررسی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪‌ :‬این طرح در نوبت‬ ‫لوایح کمیسیو ‌ن اجتماعی است‪ .‬انشاهلل‬ ‫بعد از تعطیلی مجلس به مناسب روز‬ ‫خبرنگار هم که شده است‪ ،‬رسیدگی‬ ‫به این طرح را تسریع می‌کنیم‪ .‬بنده‬ ‫امیدوارم و تالش خود را می‌کنم تا‬ ‫کمیسیون به طور خارج از نوبت به‬ ‫این طرح رسیدگی کند‪.‬رئیس کمیته‬ ‫زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی‬ ‫مجلس با بیان اینکه «عصر ما‪ ،‬عصر‬ ‫ارتباطات و اطالعات است» اظهار‬ ‫کرد‪ :‬رسانه حرف اول را در تمام‬ ‫دنیا می‌زند‪ .‬در عصری که دسترسی‬ ‫به اطالعات سهل‌الوصول است‪ ،‬کار‬ ‫خبرنگاران سخت‌تر شده است زیرا‬ ‫آنها ارتباط جدی با بدنه جامعه برقرار‬ ‫می‌کنند و باید حامالن حقیقت باشند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی هنوز که هنوز است‬ ‫امنیت شغلی خبرنگاران تامین نشده‬ ‫است‪.‬این عضو کمیسیون اجتماعی‬ ‫مجلس «خبرنگاری» را یکی از مشاغل‬ ‫پراسترس دانست و گفت‪ :‬تهیه و تنظیم‬ ‫خبر و شفاف‌سازی در زمینه اطالعات‬ ‫نیازمند مؤلفه‌هایی است که باعث‬ ‫پراسترس شدن این شغل می‌شود‪.‬‬ ‫خبرنگاران در زمینه‌های بسیار متفاوتی‬ ‫گزارش و خبرهایی می‌نویسند که‬ ‫باعث آگاهی بخشی به مردم می‌شود‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬آنها از نظر مالی به خوبی‬ ‫تأمین نمی‌شوند‪.‬‬ ‫ساعی در مورد دستمزد خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬خبرنگاران شغل پرزحمتی دارند‬ ‫و باید به خوبی تامین مالی شوند‪ .‬بعضی‬ ‫افراد دستمزد خبرنگاران را با بعضی از‬ ‫مشاغل بسیار پردرآمد مقایسه می‌کنند‪.‬‬ ‫ما نمی‌گوییم حقوق خبرنگاران باید‬ ‫خیلی باالتر رود اما باید حقوقی در‬ ‫حد شأن و عرف کارمندی باشد تا با‬ ‫خیال راحت کار سخت خود را انجام‬ ‫دهند‪ .‬خبرنگاران ممکن است اخباری‬ ‫را ارسال کنند که برایشان تبعاتی داشته‬ ‫باشد‪ .‬خبرنگاران کسانی هستند که این‬ ‫مسائل را به جان ‌می‌خرند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‌ها سرعت و صحت خبر به اندازه‬ ‫کافی برای خبرنگاران ایجاد دغدغه‬ ‫می‌کند‪ .‬به این دالیل خبرنگاران نباید‬ ‫دغدغه پایین بودن دستمزد داشته باشند‪.‬‬ ‫نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه‬ ‫داد‪ :‬امنیت شغلی و بیمه خبرنگاران‬ ‫مهم‌ترین مسائل این شغل است‪ .‬این‬ ‫دو مطالبه اصال دغدغه درجه دو و سه‬ ‫نیست‪ .‬امنیت شغلی خبرنگاران فانتزی‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه یک ضرورت است‪ .‬همه‬ ‫مردم از آن ساعتی که از خواب بیدار‬ ‫می‌شوند خبر می‌خوانند و منبع موثق‬ ‫برایشان خیلی مهم است‪ .‬پر واضح است‬ ‫که تولید اخبار موثق کار پرزحمت و‬ ‫به عهده خبرنگاران وروزنامه نگاران‬ ‫است‪.‬ساعی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که چرا مجلس و دولت اینقدر دیر‬ ‫به فکر تشکیل یک نظام صنفی برای‬ ‫خبرنگاران افتاده است؟ گفت‪ :‬من هم‬ ‫این کم‌کاری را قبول دارم‪ .‬خوشبختانه‬ ‫از سال اول دوره دهم‪ ،‬این موضوع را‬ ‫دستور کار مجلس گذاشته‌ایم‪ .‬منتهی‬ ‫دولت‌ها و مجالس قبلی به نوعی به‬ ‫تمام اقشار پرداخته‌اند ولی در حق‬ ‫روزنامه‌نگاران و خبرنگاران کم‌کاری‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬سال گذشته در‬ ‫جلسه‌ای خدمت دکتر الریجانی رسیدم‬ ‫و امنیت شغلی خبرنگاران را مطرح‬ ‫کردم‪ .‬آقای الریجانی از این موضوع‬ ‫خیلی استقبال کردند‪ .‬امیدواریم که‬ ‫طی یک سال باقی‌مانده به این دو مسئله‬ ‫مهم (امنیت شغلی و بیمه) خبرنگاران‬ ‫رسیدگی کامل کنیم‪.‬‬ ‫یک عضو کمیسیون اجتماعی‪ ،‬امنیت شغلی و بیمه خبرنگاران را مهم‌ترین مسائل این صنف دانست و عکس‬ ‫گفت‪ :‬در عصری که دسترسی به اطالعات سهل‌الوصول است‪ ،‬کار خبرنگاران سخت‌تر شده است زیرا آنها‬ ‫ارتباط جدی با بدنه جامعه‪ ...‬خبرنگار‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر هزینه ندارد‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اصالحات در نظام پولی کشور گفت‪ :‬اکنون‬ ‫کسی اصال ریال نمی‌گوید؛ بنابراین چرا واحدی که هیچ کس اسمش را اعالم‬ ‫نمی‌کند را اصرار داریم واحد پول‌مان باشد‪ .‬حذف چهار صفر از پول ملی اصال هزینه‬ ‫چند هزار میلیاردی ندارد‪.‬عبدالناصر همتی امروز در یک برنامه تلویزیونی درباره‬ ‫عملکرد یکساله‌اش در بانک مرکزی با اشاره به وضعیت رسانه‌ها اظهار کرد‪ :‬رسانه‌ها‬ ‫شرایط کشور را درک می‌کنند؛ اینکه خوب کار کردم یا نه نیز قضاوت مردم است و‬ ‫من از روز اول تمام داشته‌های علمی را گذاشتم تا کار خوب پیش برود‪.‬‬ ‫برای مدیریت بازار فقط ارز وارد بازار نمی‌کنمهمتی تصریح کرد‪ :‬مقام معظم رهبری‬ ‫و رییس جمهوری از عملکرد ما رضایت دارند اما این کافی نیست و مشکالت ادامه‬ ‫دارد‪ .‬کارهای مهم دیگری مانده که باید انجام دهیم‪ .‬اینطور نیست که برای مدیریت‬ ‫بازار فقط ارز وارد بازار کنم‪ ،‬در این میان البته تدبیری به کار نمی‌گیرم که مشکل‬ ‫داشته باشد‪.‬وی در پاسخ به اینکه برخی می‌گویند "دوست داشتید وارد بانک مرکزی‬ ‫شوید"‪ ،‬نیز گفت‪ :‬این چه دوست داشتنی است؟! شش ماه اول سال من اصال شب‌ها‬ ‫خوابم نمی‌برد‪ .‬ساعت ‪ ۲‬نصف شب بیدار می شدم و می‌گفتم چه کار باید بکنم؟‬ ‫دوست داشتم کاری برای کشورم انجام دهم و مردم احساس رضایت کنند‪.‬‬ ‫با پست‌های اینستاگرامی جلوی جوسازی‌ها را می‌گیرم‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه چرا در اینستاگرام پست می‌گذارید‪ ،‬نیز گفت‪:‬‬ ‫خبرهایی از بازار می شنوم که می‌خواهند جوسازی کنند‪ ،‬با این یادداشت‌ها جلوی‬ ‫این جوسازی‌ها را می‌گیرم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بعد از اینکه قرار شد به بانک مرکزی بروم‪ ،‬از مقام معظم رهبری‬ ‫عذرخواهی کردم قبل از رفتن به چین وقت شما را گرفتم ولی نتوانسته‌ام رهنمودهای‬ ‫شما را اجرا کنم‪ .‬ایشان فرمودند اشکال ندارد و همین جا (در بانک مرکزی) موفق‬ ‫کار کنید‪.‬‬ ‫از این به بعد از همه حساب‌کشی ارزی می‌کنیم‬ ‫همتی درباره نامه اخیر خود به رئیس‌جمهور در زمینه تخلفات ارزی شرکت‌های‬ ‫دارویی هم اینچنین گفت که در نامه به رئیس‌جمهوری نوشتم علیرغم اینکه دولت‬ ‫قانون تعیین کرده‪ ،‬این شرکت‌ها در سامانه نیما رفع تعهد ارزی نکرده‌اند بنابراین باید‬ ‫بررسی شود که چرا این شرکت‌ها این کار را انجام نداده‌اند‪ .‬نمی‌خواهیم محدودیت‬ ‫ایجاد کنیم اما از این به بعد فعال خواهیم شد و از همه حساب‌کشی خواهیم کرد؛‬ ‫زورمان نرسید به رئیس جمهوری می‌گوییم و از نهادهای نظارتی هم کمک می‌گیریم‪.‬‬ ‫در صادرات ریالی خیلی‌ها خانه در کانادا و ‪ ...‬خریدند‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ارسال اسامی ‪ ۱۴۰-۱۵۰‬فرد دریافت‌کننده ارز که‬ ‫ارز خود را برنگردانده‌اند‪ ،‬گفت‪ :‬اینها باید حساب‌کشی شود؛ معنی ندارد که بگویند‬ ‫کارت یکبار مصرف بازرگانی استفاده کرده‌اند‪ .‬در صادرات ریالی خیلی‌ها خانه در‬ ‫کانادا و ‪ ...‬خریدند‪ .‬صادراتی که ارز به کشور وارد نکند‪ ،‬فایده‌ای برای کشور ندارد‪.‬‬ ‫سازمان برنامه به سیاست‌های پولی کاری نداشته باشد ما هم به سیاست‌های مالی آنها‬ ‫کاری نداریم‬ ‫همتی درباره رابطه خود با رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گفت‪ :‬نوع کارمان طوری‬ ‫است که باید باهم اختالف کارشناسی داشته باشیم؛ اختالف کارشناسی است و اصال‬ ‫شخصی نیست‪ .‬به سازمان برنامه می‌گوییم به سیاست‌های مالی شما کاری نداریم و‬ ‫شما هم به سیاست‌های پولی کاری نداشته باشید‪.‬‬ ‫آقای طیب‌نیا با رئیس‌جمهوری به جمع‌بندی نرسیدند‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اینکه چه شد آقای طیب‌نیا برنگشت؟ گفت‪:‬‬ ‫تصمیمی بود که خودشان گرفتند؛ به من گفتند اگر به بانک مرکزی بروی من هم‬ ‫می‌آیم ولی با رئیس‌جمهوری به جمع‌بندی نرسیده‌اند‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهوری‪ ،‬فرمانده اقتصادی در دولت است‬ ‫همتی در پاسخ به اینکه اکنون فرمانده اقتصادی در دولت کیست؟ گفت‪ :‬آقای‬ ‫رئیس‌جمهور؛ از وقتی من در بانک مرکزی هستم‪ ،‬ایشان نظرات را به خوبی می‬ ‫پذیرند‪ .‬یک مقدار بستگی به خودمان دارد که نظرات مان تا چه حد منطقی و‬ ‫کارشناسی باشد‪.‬وی درباره اینکه بانک مرکزی چقدر مستقل است و چقدر دولت‬ ‫دست در جیب بانک می‌کند؟ تصریح کرد‪ :‬بانک مرکزی نباید تحت دستورات‬ ‫غیرکارشناسی قرار گیرد؛ این از نظر من معنای استقالل است؛ در جاهایی تند ایستادم‬ ‫و یک جاهایی که قانون می‌گفت عمل کردم‪.‬رئیس کل بانک مرکزی از عقب‌نشینی‬ ‫امارات از تصمیم‌های قبلی خود خبر داد و گفت‪ :‬این نشانه خوبی است؛ در جنگ‬ ‫اقتصادی‪ ،‬آمریکایی‌ها نه تنها قبل از ما به کشورهای مختلف رفته‌اند بلکه بعد از ما‬ ‫هم می‌روند‪ .‬آنها فشار حداکثری گذاشته‌اند ما هم مقاومت حداکثری می کنیم‪.‬همتی‬ ‫درباره نحوه دریافت اختیارات ویژه از سران قوا برای مدیریت بازار ارز نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬زمانی که ارز باالی ‪ ۱۹‬هزار تومان شد‪ ،‬دیدیم که با این شرایط نمی‌توان بازار‬ ‫را مدیریت کرد و نیاز به اختیارات ویژه بود‪ .‬روز جمعه بود که دوستان بانک مرکزی‬ ‫را خواستم تا بندهای مورد نیازمان را استخراج کنیم‪ .‬شنبه آن را به سران قوا دادم و‬ ‫گفتند چرا قب ً‬ ‫ال ندادید و برخی گفتند امروز کار داریم و بگذارید برای بعد‪ ،‬گفتم نه‬ ‫هیچ کدام کار مهم‌تری از این نداشتیم و حتی برخی گفتند ما ‪ ۱۰‬به بعد جلسه داریم و‬ ‫‪ ...‬گفتم خیر‪ ،‬تا این تصویب نشود هیچ‌کس هیچ جا نمی رود‪ .‬همان شد که تصویب‬ ‫شد و ما سریع کارمان را در بازار ارز به صورت جدی آغاز کردیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 19 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪872‬‬ ‫سیاست‬ ‫مطهری‪ :‬روحانی از اختیارات خود استفاده نمی‌کند‬ ‫علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی در خصوص اختیارات رئیس جمهور اظهار داشت‪ :‬اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی کم نیست‪ ،‬اما بستگی به شخصیت هر رئیس جمهوری دارد‪.‬وی افزود‪ :‬به هر حال برخی از روسای جمهور‬ ‫مانند آقای روحانی ملاحظاتی دارند و از برخی اختیارات خود استفاده نمی‌کنند اما برخی از روسای جمهور مانند آقای احمدی‌نژاد جسارت بیشتری دارند و از اختیارات خود استفاده می‌کنند و حتی ممکن است فراتر بروند‪.‬نماینده مردم تهران در مجلس شورای‬ ‫اسالمی همچنین تصریح کرد‪ :‬به نظر من بحث اختیارات یک رئیس جمهور بیشتر به روش رئیس جمهور بر می‌گردد که چگونه رفتار کند‪.‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در بسیاری از موارد رئیس جمهور نباید اجازه دخالت برخی نهادها و افراد غیر مسئول را بدهد؛‬ ‫اما آقای روحانی این اجازه را می‌دهد و طبعا ممکن است از اختیارات او کم شود‪.‬مطهری همچنین یادآور شد‪ :‬در معرفی کابینه دولت به مجلس در ابتدای دولت یازدهم‪ ،‬رئیس جمهور به جای اینکه فهرست وزیران را مستقیماً به مجلس بفرستد‪ ،‬ابتدا نظرات برخی‬ ‫نهادها و مقامات را کسب کرد و بعدا ً فهرست را به مجلس فرستاد؛ زمانی که خود ایشان تمایل دارد که اختیاراتش کم شود طبیعی است که عم ً‬ ‫ال هم همین طور خواهد شد‪.‬این نماینده مجلس شورای اسالمی در ادامه یادآور شد‪ :‬در خیلی از جاها آقای روحانی‬ ‫اختیار دارد و می‌تواند وارد شود اما ورود نمی کند؛ مثال می‌توانست همین شورای عالی هماهنگی اقتصادی را قبول نکند‪ ،‬اما قبول کرد؛ او می‌توانست بگوید که مجلس و قوه قضاییه حق ورود به امور اجرایی را ندارند اما دیدیم که خود ایشان پذیرفت که شورای‬ ‫عالی اقتصادی به وجود بیاید‪.‬وی در ادامه با بیان اینکه رئیس جمهور می‌توانست بگوید که اداره امور اقتصادی صرفا وظیفه دولت است‌‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به هر حال بنده معتقدم که این ها به شخصیت روسای جمهور بر می‌گردد‪.‬‬ ‫پول نفت حقی که تا کنون به سفره های مردم بازنگشته است‬ ‫قهر نفتی از سفره معیشتی‬ ‫معاون اول رییس جمهور‪:‬‬ ‫دشمنانازتحققرویاهای‬ ‫خودمأیوسشده‌اند‬ ‫معاون اول رییس جمهور بر همکاری و هماهنگی‬ ‫دولت با آستان قدس رضوی به منظور توسعه استان‬ ‫خراسان رضوی و خدمت به زائران و مجاوران امام رضا‬ ‫(ع) تأکید کرد‪.‬‬ ‫فروش نفت و سهم هر ایرانی از آن یکی از پر بحث‬ ‫ترین مواردی است که هم چنان در میان مردم وجود‬ ‫دارد اما پاسخی از سوی مسئولین‪ ،‬به جهت کم و کیف‬ ‫این موضوع حساس داده نشده است‪ .‬پول فروش نفت تا‬ ‫جایی پیش رفت که برخی این مطالبه را در قالب سوالی‬ ‫تحت عنوان سهم من کو مطرح نمودند اما این درخواست‬ ‫مانند هزاران سوال دیگر مطرح شده بدون پاسخ باقی‬ ‫ماند‪ .‬آمار های سال ‪ 96‬نشان می دهد که درآمد حاصل‬ ‫از صدور نفت و میعانات گازی از ایران در سال ‪ ۱۳۹۷‬به‬ ‫حدود ‪ ۵۳‬میلیارد دالر بالغ می شود که در این میان سهم‬ ‫هر ایرانی از این درآمد ‪ ۶۶۲‬دالر و ‪ ۵۰‬سنت خواهد بود‪.‬‬ ‫همین روزها بود که پیش بینی می شد در سال ‪ ،97‬ایران‬ ‫روزانه ‪ 2‬میلیون و ‪ 130‬هزار بشکه نفت راهی بازارهای‬ ‫جهانی خواهد کرد‪ .‬در عین حال حجم صادرات میعانات‬ ‫گازی به روزانه ‪ 400‬هزار بشکه در روز خواهد رسید‪ .‬این‬ ‫در حالی است که اگر این سهم را در کنار سهم فروش‬ ‫صد هزار بشکه ای میعانات گازی به پتروشیمی ها قرار‬ ‫اسحاق جهانگیری شب گذشته در دیدار باحجت‬ ‫االسالم مروی تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به‬ ‫شرایط سیاسی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی کشور گفت‪ :‬امروز‬ ‫دشمنان ایران از تحقق رویاهای خود مبنی بر سقوط نظام‬ ‫جمهوری اسالمی مأیوس شده‌اند‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور تأکید کرد‪ :‬منطق و سیاست‬ ‫ما در روابط بین المللی‪ ،‬گفت و گو و احترام و منافع‬ ‫متقابل است و بر این اساس ایران زیر بار زور و فشارهای‬ ‫نادرست نخواهد رفت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت موجود در استان خراسان‬ ‫رضوی مبنی بر بیکاری و آسیب های ناشی از حاشیه‬ ‫نشینی‪ ،‬ضمن تأکید بر ریشه یابی دقیق مشکالت‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کرد‪ ،‬مسئوالن استان با کمک همه نهادها‬ ‫بتوانند به تدریج دغدغه ها را برطرف کنند‪.‬‬ ‫جهانگیری وجود مضجع شریف حضرت امام رضا‬ ‫(ع) را مایه برکت برای مردم ایران بویژه اهالی خراسان‬ ‫رضوی دانست و ابراز امیدواری کرد که با درایت حجت‬ ‫االسالم مروی در مدیریت آستان قدس رضوی خدمت‬ ‫رسانی به مردم و زایران امام رئوف هر روز بیشتر شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت در کنار مدیریت آستان قدس است‬ ‫و این هماهنگی و همکاری با قدرت تر از گذشته ادامه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫حجت االسالم مروی نیز در این دیدار با بیان دیدگاه‬ ‫ها و دغدغه های خود پیرامون مسایل روز استان‪،‬‬ ‫ضرورت خدمت رسانی به مردم را یادآور شد‪.‬‬ ‫تولیت آستان قدس عملکرد دولت در همکاری با‬ ‫این نهاد را مطلوب دانست و بر هماهنگی بیشتر به منظور‬ ‫رفع دغدغه های مردم تأکید کرد‪.‬‬ ‫دهیم و با اغماض قیمت پیش بینی شده نفت ‪ ،‬یعنی ‪۵۵‬‬ ‫دالر را برای هر بشکه از آن در نظر بگیریم ‪ ،‬باز سهم هر‬ ‫ایرانی از درآمد نفتی به حدود ‪ ۶۶۲‬دالر خواهد رسید‪.‬‬ ‫در این صورت کل رقم ریالی حاصل از فروش نفت ‪۲۰۳‬‬ ‫هزار میلیارد تومان خواهد بود که با تقسیم بر جمعیت ‪۸۰‬‬ ‫میلیون نفری ایران ‪ ،‬سهم هر فرد ایرانی از این درآمد به ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۵۰‬هزار و ‪ ۶۲۵‬تومان می شود‪ .‬حتی اگر قیمت‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان‪ ،‬یعنی نرخ متوسط دالر در بازار آزاد‬ ‫برای این محاسبه لحاظ شود‪ ،‬باز این درآمد به حدود ‪۲‬‬ ‫میلیون ‪ ۷۸۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان می رسد که با رقم ‪۲۳۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۷۵‬تومان برابری می کند‪ .‬پول فروش نفت‬ ‫همواره یکی از محل های درآمدی می باشد که دولت ها‬ ‫صرف ساختار کشور می نمایند اما با وجود آن که ایران‬ ‫همواره به اقتصاد تک محصولی نفت وابستگی داشته‬ ‫است‪ ،‬چندان نه در برطرف ساختن مطالبات مردم در‬ ‫جهت پرداخت سهم آن ها و نه در امور اجرایی‪ ،‬موفقیتی‬ ‫چشمگیر حاصل نکرده است‪ .‬لحاظ کردن یارانه تحت‬ ‫عنوان سهمی از درآمد نفت از سوی بخشی از جامعه‬ ‫ایران از یک سو و همچنین مانور برخی دیگر بر این مساله‬ ‫در قالب سهم هر ایرانی از محل افزایش قیمت فروش‬ ‫فرآورده های نفتی در داخل کشور سبب شده است‪ ،‬سهم‬ ‫خواهی در این حوزه حاال موضوعی جدی در میان افکار‬ ‫عمومی باشد‪ .‬بررسی ها نشان می دهد درآمد نفتی ایران‬ ‫در قیاس با جمعیت کشور رقم چندان قابل توجهی نیست‬ ‫و توزیع این پول ‪ ،‬به فرض محال ‪ ،‬در جامعه نیز چندان‬ ‫نمی تواند گرهی از مشکالت اقتصادی ایران باز کند‪ .‬اما‬ ‫با وجود تمام این آمارها‪ ،‬حق نفتی مردم یکی از موارد‬ ‫غیر قابل انکار می باشد که نشان می دهد که دولتمردان‬ ‫در روزهای فعلی و سال های گذشته چندان اعتنایی به‬ ‫آن نداشته اند‪ .‬از زمانی که محمود احمدی نژاد آمدن‬ ‫پول نفت بر سر سفره مردم را مطرح کرد دیگر تبدیل به‬ ‫مطالبه ای شد که تا کنون ادامه دارد و هنوز دولت آن‬ ‫را در مجموعه اهداف خود قرار نداده است‪ .‬طبق آمار‬ ‫اعالم شده از زمانی که دولت بودجه‌ خود را بیش از‬ ‫عمادافروغ‬ ‫اصالح طلب یا اصولگرا‬ ‫مردم دیگر فریب نمی خورند‬ ‫بعضی‌ها فکر می‌کنند که یک تشییع جنازه‌ای که برای یک هنرمند انجام می‌شود‪ ،‬واکنشی فرهنگی است در صورتی‬ ‫که در کنه قضیه می‌تواند واکنش سیاسی فرد برای اعتراض به سیاست‌زدگی و سیاست‌زدایی باشد‪.‬عماد افروغ در مصاحبه‌ای‬ ‫به موضوع اعتراضات مردم و شعار عبور از اصولگرایی و اصالح‌طلبی پرداخته است‪ .‬او اینکه مردم خود را از دو جریان جدا‬ ‫کرده‌اند را نشان از آگاهی سیاسی می‌داند‪ .‬در ادامه خالصه‌ای از این مصاحبه را می‌خوانید‪.‬او گفت‪ :‬جایگاه مردم نزد امام نشان‬ ‫می‌دهد که هیچ حکمرانی نمی‌تواند ارباب باشد‪ .‬نزد ایشان حاکمان‪ ،‬رعیت و خادم و مردم‪ ،‬ارباب و مخدوم هستند‪ .‬هر نظام‬ ‫سیاسی باید رافع نیازهای مردم باشد‪ .‬هر قدر که قدرت‌سیاسی مستقر بی‌توجه به قدرت اجتماعی و مولفه‌های آن باشد‪ ،‬بدین‬ ‫معناست که رابطه خادم و مخدوم را عوض کرده است‪ .‬ما در مقاطعی در اقتصاد‪ ،‬فرهنگ و سیاست با این مسأله مواجه بوده‌ایم‪.‬‬ ‫متاسفانه برخی سیاست‌های ما که محدود به دوره خاصی هم نیست‪ ،‬موجب جدایی قدرت اجتماعی از قدرت سیاسی می‌شوند‬ ‫و قدرت سیاسی با اینکه وانمود می‌کند نماینده قدرت اجتماعی است‪ ،‬ولی این‌گونه نیست‪.‬اگر می‌خواهید مشارکت سیاسی‬ ‫داشته باشید حتما باید به واقعیت طیفی جامعه توجه کنید‪ .‬اگر می‌خواهید مشارکت اقتصادی داشته باشید حتما باید به مردم‪،‬‬ ‫ظرفیت‌ها و قابلیت‌هایشان توجه کنید‪ .‬باید چند عنصر وجود داشته باشد‪ .‬عناصری چون آگاهی‪ ،‬انگیزه‪ ،‬مهارت‪ ،‬فرصت و ظرف‬ ‫از مهم‌ترین‌ها هستند‪ .‬شما با ظرف متمرکز نمی‌توانید فرصت را برای مردم فراهم کنید‪ .‬متاسفانه مجلس ما معرف جامعه نیست‪.‬‬ ‫به هر حال آنهایی که خود را منطبق نشان می‌دهند فرصت مانور بیشتری پیدا می‌کنند‪ .‬در حالی که این مجلس مطلوب نیست؛ به‬ ‫خاطر اینکه نمایندگی جامعه را نمی‌کند و فیلترها نیز فیلترهای خاصی هستند که باید آسیب شناسی شوند‪.‬من نمی‌خواهم مجلس‬ ‫را زیر سوال ببرم‪ .‬مجلس جایگاه بلندی دارد و امام نیز گفتند در رأس امور است‪ .‬اما واقعیت این است که مجلس هیچگاه در‬ ‫راس امور نبوده‪ ،‬به دلیل اینکه قوه مجریه در کشور ما امکانات و فرصت مانور زیادی دارد‪.‬امام همواره شعارشان این بود که‬ ‫همه با هم‪ ،‬از این رو‪ ،‬ما در جریان انقالب تمام تیپ‌ها و ظاهرها را می‌دیدیم اما امروز نظرسنجی ها نشان می‌دهد که درصد‬ ‫کمی از مردم در دو جناح اصالح طلب و اصولگرا می گنجند‪.‬ولی در چارچوب انقالب می‌گنجند‪.‬این نشانه رشد است و نشان‬ ‫می‌دهد که دیگر فریب نمی‌خورند‪.‬من کاری به آن عده ندارم‪ ،‬ولی می‌گویم احسنت!ما باید به قدرت اجتماعی برگردیم‪ .‬ببینید‬ ‫قدرت اجتماعی ما به قدرت سیاسی خط می‌دهد‪ .‬اگر تقابلی میان قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی ایجاد شود این خود زمینه‌ای‬ ‫برای انقالب است‪ .‬قدرت اجتماعی باید خط دهد و این قدرت از آن مردم بوده و نمودی سیاسی پیدا کرده است‪ .‬یعنی قدرت‬ ‫اجتماعی مخدوم و قدرت سیاسی خادم است‪ .‬وقتی در کشورهایی این جهت عوض می‌شود و قدرت سیاسی تبدیل به ارباب‬ ‫و مردم به رعیت تبدیل می شوند‪ ،‬یعنی کم‌کم باید منتظر حوادثی باشیم‪ .‬یک رابطه ساختاری قدرت‪-‬ثروت وجود دارد‪ .‬یعنی‬ ‫بیش از آن که ثروت به قدرت منتهی شود‪ ،‬قدرت به ثروت می‌انجامد‪ .‬منشاء قدرت نیز در جامعه ما قدرت دولتی است‪ .‬قدرت‬ ‫دولتی نیز بیشتر به عنوان قوه مجریه تعریف می‌شود چون زمام اقتصاد نفتی در دست قوه مجریه است‪ .‬بنابراین رقابت جریان‌ها‬ ‫دعوایی است برای رسیدن به قدرت اجرایی‪.‬حتی وضعیت ساختاری ما به گونه‌ای است که فردی هم که نماینده مجلس می‌شود‬ ‫بی‌توجه و بی‌تنعم از این رابطه قدرت ‪ -‬ثروت نخواهد بود‪ .‬باید دید ناکارآمدی سیاسی چگونه صورت می‌گیرد و در چه‬ ‫بستری انجام می‌شود؟ به دلیل همان قطبیت سیاسی و تقلیل ابعاد اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی به سیاست آن هم با یک تفسیری‬ ‫خاص‪ .‬امروز اسیر سیاست‌زدگی شدیم‪ .‬وقتی سیاست زده شدیم همه چیز سیاسی می‌شود و زمانی که همه چیز سیاسی شد‬ ‫اصطالحاً به این مرحله می‌رسیم که همه چیز سیاسی می‌شود جز سیاست‪ .‬اقتصاد‪ ،‬سیاسی می شود‪ .‬فرهنگ و حتی چهره‌های‬ ‫فرهنگی نیز سیاست زده می‌شوند‪ .‬بنابراین همه چیز از منظر سیاست و فعل قدرت تفسیر می‌شود‪ .‬وقتی جامعه سیاست زده شد‪،‬‬ ‫سیاستمداران حاکم سیاست‌زدایی را اتخاذ می‌کنند‪ .‬این بحثی بسیار ظریف است‪ .‬چرا که آنها دوست ندارند کسی اهل سیاست‬ ‫شود و می‌خواهند خودشان باشند و تنها رویکرد سیاست زده یا امنیت زده خود را پیش ببرند‪ .‬یکی از لوازم چنین رویکردی این‬ ‫است که کاری کنند تا افراد سیاست را کنار بگذارند‪.‬رابطه میان «سیاست‌زدگی» و «سیاست‌زدایی» بحثی ظریف است‪ .‬معموال‬ ‫سیاست‌زدایی در جامعه‌ای اتفاق می‌افتد که سیاست‌زدگی حاکم باشد‪ .‬البته این رویکرد نیز به تدریج مقاومت‌هایی ایجاد می‬ ‫کند‪ .‬بخشی از این سیاست زدایی‌ها طراحی شده از باال به پایین است و بخش دیگری از پایین به باالست؛ به نحوی که فرد‬ ‫می‌گوید اگر سیاست این است من نخواستم و طرحی نو در می‌اندازم و سعی می‌کند از مجاری مختلف‪ ،‬مخالفت خودش را‬ ‫با این سیاست زدایی از باال به پایین و با ظهور سیاست ورزی جدیدی نشان دهد‪ .‬ولو قالب فرهنگی‪ ،‬ولو اجتماعی‪ .‬بنابراین از‬ ‫این قالب‌ها استفاده می‌کند برای اینکه اعتراض سیاسی خود را هم به سیاست‌زدگی حاکم و هم به سیاست‌زدایی القایی از باال‬ ‫به پایین نشان دهد‪.‬بعضی‌ها فکر می‌کنند که یک تشییع جنازه‌ای که برای یک هنرمند انجام می‌شود‪ ،‬واکنشی فرهنگی است‬ ‫در صورتی که در کنه قضیه می‌تواند واکنش سیاسی فرد برای اعتراض به سیاست‌زدگی و سیاست‌زدایی باشد‪.‬فراموش نکنیم‬ ‫که فضای سیاست‌زده انسان‌ها را به سمت سیاست‌زدایی می برد‪ .‬وقتی فضا سیاسی می‌شود‪ ،‬همه چیز جنبه سیاسی پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫یعنی طرف اصال اعتراضش سیاسی نیست و جنبه صنفی یا اقتصادی دارد‪ ،‬اما فورا از اعتراضش تفسیری امنیتی می‌شود‪ .‬حال این‬ ‫سوال مطرح می‌شود که در چنین حالتی که قدرت اجتماعی می‌خواهد به سیاست زدگی موجود در جامعه واکنش نشان دهد‪،‬‬ ‫باید چه کند؟ قدرت اجتماعی اگر می‌توانست سیاستی مستقیم و مستقل‪ ،‬خارج از سیاست‌زدگی جناح ها بروز دهد‪ ،‬این کار را‬ ‫انجام می‌داد‪ .‬اما نمی‌تواند‪ .‬بنابراین باید تفسیری سیاسی هم از اعتراضات غیرسیاسی صورت گیرد‪ .‬یعنی اگر اعتراضی اقتصادی یا‬ ‫فرهنگی می‌شود باید حتما تفسیری سیاسی هم از آن ارائه شود‪ .‬اما این اعتراض الزاما اعتراضی ضدانقالبی نیست‪ .‬اعتراضی است‬ ‫مخالف فضای سیاست‌زده جناح های حاکم‪.‬من مدتی در شورای پروانه نمایش عضو بودم‪ .‬فیلمی که تنه به سیاست می‌زد‪ ،‬به تیغ‬ ‫ممیزی گرفتار می‌شد‪ .‬ولی فیلم لوده و اصطالحا زردی که امروز سینمای ما گرفتارش است‪ ،‬به راحتی اجازه نمایش می‌گرفت‪.‬‬ ‫این یعنی سیاست‌زدایی از سوی همان کسانی که نگاه امنیتی دارند‪.‬‬ ‫رئیسی‪:‬افزایشسرمایهاجتماعیدرگروبرخوردبافساداست‬ ‫رئیس قوه قضاییه تدبیر‪ ،‬مهربانی و اقتدار را سه‬ ‫کرد‪ :‬نیروهای حفاظت و اطالعات در قوه قضاییه‪،‬‬ ‫مولفه مهم کار نیروهای حفاظت و اطالعات دانست‬ ‫دستگا ه‌های اطالعاتی و نیروهای مسلح‪ ،‬در واقع وظیفه‬ ‫گزار ش‌های ارزیابی نشده پرهیز داد‪.‬به نقل از روابط‬ ‫را برعهده دارند؛ بنابراین شرط اساسی برای موفقیت‬ ‫نخستین همایش روز حفاظت و اطالعات‪ ،‬با تسلیت‬ ‫دستگاه هاست‪.‬آیت اهلل رئیسی ادامه داد‪ :‬صیانت از‬ ‫و از داوری و تصمیم‌گیری درباره افراد بر مبنای‬ ‫عمومی قوه قضاییه‪ ،‬آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در‬ ‫صیانت از مجموعه نظام و نهایتا صیانت از امت اسالمی‬ ‫دستگا ه‌های رصدکننده‪ ،‬سالمت خود نیروهای این‬ ‫و ناهنجار ی‌ها نیازمند تدبیر‪ ،‬مهربانی و اقتدار است و‬ ‫رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اغلب افراد به آبروی‬ ‫رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مرتبطان یک پرونده‬ ‫را مانع بسیاری از لغز ش‌ها دانست و تاکید کرد‪ :‬نباید‬ ‫آفرین ما مردم را حساس نمی‌کرد‪ ،‬امروز داعش در‬ ‫موجب از دست دادن نیروی انسانی می‌شود که سازمان‬ ‫از مواقع‪ ،‬نوجوا ن‌ها و جوا ن‌هایی از نسل سوم و چهارم‬ ‫این روز را به همکاران عزیز تبریک می‌گوییم و یاد‬ ‫قضایی اعم از قاضی‪ ،‬وکیل‪ ،‬کارشناس‪ ،‬ضابط و‬ ‫شهدای بزرگواری را که جلو ه‌های اخالص‪ ،‬پایمردی‪،‬‬ ‫اصحاب دعوا باید از هر گونه لغزش و آسیبی مصون‬ ‫گرامی می‌داریم‪.‬رئیس قوه قضاییه‪ ،‬مسئولیت حفاظت‬ ‫دانست و خاطرنشان کرد‪ :‬تدابیر حفاظت و اطالعات‬ ‫داد‪ :‬زمانی ایمان برای مومن اثربخش است که از آن‬ ‫انتصابات می‌تواند بسیار اثربخش باشد‪ .‬اگر فردی در‬ ‫عمل نشود‪ .‬سازمان اداری هم مانند فرد نباید دچار‬ ‫می‌شود و هم به کل مجموعه آسیب می‌رساند‪.‬آیت اهلل‬ ‫عدالتخواهی و حق خواهی در دستگاه قضایی بودند‪،‬‬ ‫و اطالعات را بسیار سنگین توصیف کرد و ادامه‬ ‫مراقبت شود و انسان دچار لغزش در فکر‪ ،‬اخالق و‬ ‫لغزش و انحراف شود‪ .‬بر همین مبنا کسانی که در‬ ‫مجموعه حفاظت و اطالعات هستند‪ ،‬وظیفه سنگینی‬ ‫دستگا ه‌های اطالعاتی یک آسیب برای نظام است‪،‬‬ ‫این اساس باید منافذ فساد را شناسایی و مسدود کرد‪.‬‬ ‫خود بیش از هر چیزی حساس هستند‪ ،‬هشدار و تذکر‬ ‫اجازه دهیم اساسا فساد منعقد شود‪ ،‬زیرا ایجاد فساد‬ ‫بمانند‪ ،‬این امر را وظیفه مجموعه حفاظت و اطالعات‬ ‫برای تربیت آنان سرمایه گذاری کرده و دارای تجربه و‬ ‫در مراحل مختلف از جمله جذب قاضی‪ ،‬آموز ش‌ها و‬ ‫سراسر کشور گفته ام که اگر افراد ناصالحی بودند که‬ ‫جای نامناسبی قرار گیرد هم زمینه لغزش خودش فراهم‬ ‫به پروند ه‌ها می‌شود‪ ،‬به مردم اعالم کنید که ما ترجیح‬ ‫رئیسی جایگاه حفاظت و اطالعات در اعالم صالحیت‬ ‫افراد ناصالح نسپاریم‪ .‬قطعا مردم نیز به این امر رضایت‬ ‫افراد را جایگاهی خطیر دانست و افزود‪ :‬نباید بگویید‬ ‫دارند‪.‬رئیس قوه قضاییه‪ ،‬فساد اقتصادی را ریشه بسیاری‬ ‫نخواهد داد در زندان محل محکومیتش فساد باشد‪.‬‬ ‫تاکید بر اینکه برخورد با قضات و یا کارکنان فاسد‬ ‫این مجموعه‪ ،‬برای حجت االسالم والمسلمین عبداللهی‬ ‫با تدبیر و اندیشه‪ ،‬آن را در جهت بهره وری صحیح‬ ‫منشاء اعالم نظر و داوری حفاظت و اطالعات می‌شود‬ ‫متناسب با میزان عبودیت و اخالص دانست و اظهار‬ ‫باید به دقت ارزیابی شود تا خدای ناکرده داوری در‬ ‫اضافه کرد‪ :‬اگر این احساس مسئولیت در مردم به‬ ‫می‌دهیم در کار شما تأخیر رخ دهد‪ ،‬اما کار را به دست‬ ‫یک نیروی اطالعاتی را داشتن ظرفیت باال عنوان کرد‬ ‫به کار می‌گیرد‪.‬رئیس قوه قضاییه‪ ،‬ظرفیت افراد را‬ ‫مسئولیتی است که از جانب رهبر معظم انقالب در‬ ‫وجود بیاید‪ ،‬آحاد جامعه تبدیل به نیروهای غیررسمی‬ ‫تفریط‪ ،‬غفلت و تغافل به شدت پرهیز کنید‪.‬رئیس قوه‬ ‫تاکید کرد و یادآور شد‪ :‬گزار ش‌های واصله به حفاظت‬ ‫انقالب نزد من می‌آمدند که برای حضورشان در سوریه‬ ‫نبودنشان در دستگاه موجب خلل و تاخیر در رسیدگی‬ ‫موجب تقویت دستگاه قضایی می‌شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫و افزود‪ :‬فرد با ظرفیت‪ ،‬اطالعات را تحلیل می‌کند و‬ ‫منطقه همچنان مشغول جنایت و خونریزی بود‪ .‬بسیاری‬ ‫وجود این جوا ن‌ها زنده شده است‪.‬رئیس قوه قضاییه‬ ‫از باب جلوگیری از لغزش و انحراف در یک سازمان‬ ‫قضاییه در ادامه بر ضرورت ارزیابی گزار ش‌هایی که‬ ‫آن جامعه مرده است‪ .‬اگر راهنمایی‌های مقتدای بصیرت‬ ‫دانش هستند‪.‬آیت اهلل رئیسی گفت‪ :‬به همکاران خود در‬ ‫ما قاضی نیستیم‪ .‬شما دقیقا در جایگاه داوری و قضاوت‬ ‫در مورد افراد نشسته اید و بر این اساس باید از افراط‪،‬‬ ‫مسئولیت داشته باشند‪ .‬در روایات آمده است که اگر‬ ‫و مقابله با داعش‪ ،‬واسطه شوم‪ .‬این نشان دهنده احساس‬ ‫از فسادها از جمله فساد اخالقی و سیاسی دانست و با‬ ‫دارند‪.‬آیت اهلل رئیسی‪ ،‬اولین شرط فعالیت به عنوان‬ ‫باید به گونه‌ای عمل کنیم که مردم احساس مسئولیت‬ ‫امر به معروف و نهی از منکر در جامعه‌ای ترک شد‪،‬‬ ‫هیچ یک از این سه عنصر با یکدیگر منافاتی ندارند‪.‬‬ ‫دکتر بهشتی‪ ،‬شهید قدوسی‪ ،‬شهید الجوردی و همه‬ ‫کوچکترین فساد در قوه قضاییه‪ ،‬نیروهای مسلح و‬ ‫مشارکت مردم در اصالح امور کشور بسیار مهم است‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دستگاه قضایی‪ ،‬پیشانی عدالت است‪ .‬بر‬ ‫شهادت امام محمد باقر (ع)‪ ۱۷ ،‬مرداد روز حفاظت و‬ ‫و خاطره شهدای قوه قضاییه به ویژه شهید آیت اهلل‬ ‫مجموعه‌های اطالعاتی دانست و در ادامه با بیان اینکه‬ ‫بنا به فرموده امام راحل بسیار مفید دانست و افزود‪:‬‬ ‫سوء ظن بیجا و همچنین حسن ظن بیجا را آفت کار‬ ‫آیت اهلل رئیسی بهره مندی از اطالعات مرد م‌پایه را‬ ‫و همکاری کنند و نسبت به محیط پیرامونی خود حس‬ ‫دستگاه قضایی به عنوان خط مقدم برخورد با مفاسد‬ ‫اطالعات قوه قضاییه را تبریک گفت و تصریح کرد‪:‬‬ ‫مورد افراد‪ ،‬مخدوش و نادرست نباشد‪.‬آیت اهلل رئیسی‪،‬‬ ‫بلکه باید در جهت پیش بینی و پیشگیری گام برداریم‪.‬‬ ‫نباید اجازه دهیم دستگاه قضایی به ذر ه‌ای فساد آلوده‬ ‫حفاظت و اطالعات می‌شوند و حتی یک زندانی اجازه‬ ‫آیت اهلل رئیسی ضمن تقدیر از تال ش‌های مسئوالن سابق‬ ‫رئیس جدید مرکزحفاظت و اطالعات قوه قضاییه‬ ‫آرزوی موفقیت کرد و از نیروهای این مرکزخواست‬ ‫شود‪ ،‬زیرا اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را از دست‬ ‫که در تعامل و همکاری با دستگا ه‌های امنیتی عمل‬ ‫فساد است و این نیز به معنای افزایش دستگیر ی‌ها نیست‬ ‫قضایی به چشم یک ملجاء و پناهگاه بنگرند‪.‬‬ ‫می‌دهیم‪.‬افزایش سرمایه اجتماعی در گرو برخورد با‬ ‫کنند تا مردم طعم شیرین عدالت را بچشند و به دستگاه‬ ‫اندازه به نفت وابسته کرد‪ ،‬در واقع بر سر یک دو راهی‬ ‫قرار گرفت؛ یا باید اجازه می‌داد که نقدینگی و در نتیجه‌‬ ‫آن‪ ،‬تورم افزایش یابد یا برای ممانعت از رشد نقدینگی‬ ‫باید واردات را افزایش می‌داد که در نهایت به سرکوب‬ ‫تولید ملی به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی‪،‬‬ ‫آسیب رساندن به اشتغال و توسعه‌ی‌ بیکاری در کشور‬ ‫می‌انجامید؛ هر دو اشتباهی که دولت در این سال‌ها انجام‬ ‫داده است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم موجب افزایش‬ ‫تقاضا و بروز فشار‌های تورمی شده است که می توان تاثیر‬ ‫آن را امروز بر اقتصاد کشور مشاهده کرد‪ .‬اقتصادی که‬ ‫بیش از پیش به فروش نفت وابسته است‪ ،‬حیات مردم و‬ ‫کشور را در دست خود دارد و اگر نتواند موازنه درستی‬ ‫در این مورد ایجاد نماید می تواند در کشور منجر به فلج‬ ‫اقتصادی گردد‪ .‬نفت از سال های دور عالوه بر آن که‬ ‫وارد سفره های مردم نشد بلکه از آن دور و دورتر گشت‬ ‫و دولت در جبران کمبودهای ناشی از حق گمشده مردم‬ ‫در ابعاد دیگر نیز ناتوان ماند‪.‬‬ ‫مازنی‪:‬‬ ‫تحریم انتخابات با‬ ‫منطق اصالح طلبی‬ ‫سازگار نیست‬ ‫یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی‬ ‫با تاکید بر اینکه تحریم انتخابات با منطق اصالح‬ ‫طلبی سازگار نیست‪ ،‬گفت که گرو ه‌های معتقد به‬ ‫قانون اساسی به دنبال حضور و مشارکت گسترده‬ ‫مردم در انتخابات پیشرو هستند‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین احمد مازنی در گفت‬ ‫و گو با ایسنا با بیان اینکه تحریم انتخابات با منطق‬ ‫اصالح طلبی سازگار نیست‪ ،‬گفت‪ :‬اصالح طلب‬ ‫روشی جزو گفت‌وگو و مشارکت در یک فرآیند‬ ‫دموکراتیک را نمی‌شناسد و مالک و معیارش قانون‬ ‫است؛ بنابراین پیش بینی من مشارکت اصالح طلبان‬ ‫در انتخابات پیشرو است؛ زیرا تغییر به جز از مسیر‬ ‫قانون با منطق اصالح طلبی مغایرت دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که گرو ه‌های معتقد به قانون به‬ ‫دنبال حضور و مشارکت گسترده مردم در انتحابات‬ ‫هستند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اجرای قانون کف خواسته مردم‬ ‫است و اصالح طلبان هم به عنوان صدای مردم این‬ ‫خواسته را مطرح می‌کنند‪ .‬دوستانی هم که گاهی‬ ‫بحث مشارکت مشروط را مطروح می‌کنند بیشتر به‬ ‫نتیجه انتخابات توجه دارند و براساس تجربه گذشته‬ ‫می‌گویند در انتخابات شرکت کردیم و بسیاری از‬ ‫خواسته‌های ما محقق نشده است؛ این ادعا نیازمند‬ ‫بررسی علمی و کارشناسی است‪.‬‬ ‫این عضو فراکسیون امید مجلس با طرح این‬ ‫سوال که از انتخابات مجلس دهم و انتخابات دو‬ ‫دوره ریاست جمهوری گذشته چه توقعی داشتم و‬ ‫چه میزان از تعوقات برآورده شده‪ ،‬یادآور شد‪ :‬اگر‬ ‫کسی انتظار داشت با انتخاب آقای روحانی تغییرات‬ ‫اساسی سیاسی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی ایجاد شود و‬ ‫سقف انتظارات اصالح طلبانه محقق شود تبعا این‬ ‫انتظار دقیقی نیست و با واقعیت منطبق نیست‪ .‬ما‬ ‫از حمایت آقای روحانی و ائتالف سال ‪ ۹۴‬مجلس‬ ‫دهم کف مطالبات اصالح طلبانه را دنبال می‌کردیم؛‬ ‫می‌خواستیم کشور از افراطی گری فاصله بگیرد و‬ ‫به اعتدال و آرامش و واقع گری نزدیک شود‪ .‬باید‬ ‫ببینیم در رسیدن به این اهداف چقدر موفق بود ه‌ایم‪.‬‬ ‫مازنی ادامه داد‪ :‬اگر بگویم برای انتخابات آینده‬ ‫باید از این کف فراتر برویم و در وضع فعلی متوقف‬ ‫نشویم می‌تواند منطقی باشد اما باید شرایط داخلی‪،‬‬ ‫بین المللی و ظرفیت جامعه و جریانات سیاسی را‬ ‫لحاظ کنیم؛ به هر حال این بحث‌ها باید جریان داشته‬ ‫باشد و کسی را نباید به دلیل اظهارنظر طرد و نفی‬ ‫کنیم‪ .‬من معتقدم اشتباه است کسی از عدم مشارکت‬ ‫در انتخابات حرف بزند‪ ،‬اما نباید این را کفر و ضد‬ ‫انقالبی بدانیم؛ بلکه باید به حرفش گوش کنیم و‬ ‫گو ش‌ها را برای شنیدن آماده کنیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫مجموعه ارکا ن‌ نظام‪ ،‬نیروهای مسلح‪ ،‬احزاب‪،‬‬ ‫شخصیت‌ها و چهر ه‌های تاثیرگذار هم اصل را بر این‬ ‫قرار بدهند که صداها را بشنوند و پیش داوری نکنند‬ ‫و کسی را متهم نکنند‪ .‬همه حق دارند نظراتشان را‬ ‫مطرح کند و رسانه ملی‪ ،‬روزنامه‌ها و فضای مجازی‬ ‫باید این شرایط را فراهم کنند که نظرات مختلف‬ ‫مطرح شود؛ آن وقت مردم در فضای منطقی حضور‬ ‫پرشوری خواهند داشت و آن چه را خیر و صالح‬ ‫مملکت است رقم می‌زنند‪.‬‬
‫افتفروشسینمابهزیرپنجمیلیارد‬ ‫اکران سینمای ایران در حالی این هفته پیگیری شد که فیلم سینمایی «ایکس الرج» ساخته محسن توکلی در جایگاه دومین فیلم پرفروش قرار گرفت‪« ،‬ایده اصلی» به کارگردانی آزیتا موگویی شروع قابل قبولی را در گیشه‬ ‫داشت و دو فیلم «قسم» محسن تنابنده و «قصر شیرین» رضا میرکریمی هم هفته خوبی را پشت سر گذاشتند‪ .‬مرداد در حالی به نیمه خود رسید که سینمای ایران افت جدی فروش را نسبت به چند هفته اخیر تجربه کرد‪ .‬همچنین‬ ‫دو فیلم تازه به چرخه اکران اضافه شدند تا وارد رقابتی سخت در این روزها باسایر آثار روی پرده شوند‪«.‬جانان» ساخته کامران قدکچیان و «ایده اصلی» به کارگردانی آزیتا موگویی تازه‌های اکران هستند که از روز چهارشنبه ‪۱۶‬‬ ‫مرداد روی پرده رفتند‪ .‬در یک نگاه به گیشه این هفته باز هم نام «شبی که ماه کامل شد» به کارگردانی نرگس آبیار در صدر به چشم می‌خورد‪ .‬در این هفته فروش سینمای ایران به پنج میلیارد تومان نرسید و با چهار میلیارد و ‪۶۱۱‬‬ ‫میلیون تومان به کار خود پایان داد که البته دو میلیارد و ‪ ۵۹۶‬میلیون تومان از این فروش به شهر تهران اختصاص داشته است‪.‬این در حالی است که سینمای ایران در هفته گذشته با افزایش نه چندان مشهودی به پنج میلیارد و ‪۳۱۲‬‬ ‫میلیون تومان رسیده بود که باز هم این روند صعودی دوامی نداشت و با یک سقوط ملایم همراه شد‪.‬با این حال ‪ ۴۱۷‬هزار و ‪ ۹۱۲‬نفر در هفته‌ای که به روز پایانی اش رسیدم در سینماهای کشور به تماشای فیلم‌ها نشستند که وقتی‬ ‫با هفته گذشته مقایسه می‌کنیم نزدیک به ‪ ۷۰‬هزار نفر کاهش داشتند‪ .‬البته ‪ ۱۹۲‬هزار و ‪ ۸۳۱‬نفر از این تعداد تماشاگر اهل تهران بودند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 19 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪872‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫شب نشینی تنهای مهران مدیری!‬ ‫گزارش‬ ‫است یا خیر! در درآمدن و بازخورد مخاطب شبکه نمایش خانگی‬ ‫خانگی خودش به تنهایی است؟!آیا مهران مدیری با یک تفکر‬ ‫وقتی که مهران مدیری تصمیم می گیرد به تنهایی برنامه ای‬ ‫را به عنوان «شب نشینی» برای شبکه نمایش خانگی تهیه کند‪.‬‬ ‫بسیار تاثیر دارد‪.‬پرواضح است که ویژگی های فروش یک اثر‬ ‫جدید‪ ،‬ساختار برنامه «شب نشینی» را دست گرفته است؟!آیا «شب‬ ‫موفقیت سریال «هیوال» اگرچه بیش از هر چیزی مدیون حضور‬ ‫در شبکه نمایش خانگی جدا از بحث ویترین که همان عوامل و‬ ‫نشینی» تنها به این دلیل روی شبکه نمایش خانگی می رود که‬ ‫مهران مدیری‪ ،‬فرهاد اصالنی‪ ،‬شبنم مقدمی‪ ،‬گوهر خیراندیش بود‬ ‫بازیگران جلوی دوربین هستند به نکات دیگری از جمله کشش و‬ ‫تلویزیون حاضر نیست خطوط قرمزش را برای مدیری کم رنگ‬ ‫و اما بی تردید از یک قصه معمولی برخوردار بود‪ .‬همین باعث‬ ‫تعلیق در انگیزه مخاطب برای تدنبال کردن اثر‪ ،‬بستگی دارد‪.‬‬ ‫تر کند؟!آیا مدیران تلویزیونی از این جنس برنامه استقبال نمی‬ ‫شد تهیه کنندگان این مجموعه مصمم شوند تا مدل جدیدی از‬ ‫«دورهمی» را با عنوان «نشب نشینی» برای شبکه نمایش خانگی‬ ‫قدم می گذارد اما او هم اگر خیالش از مباحث اقتصادی پروژه‬ ‫مهران مدیری تصمیم دارد این روزها به شبکه نمایش خانگی‬ ‫تولید کنند‪.‬اتفاقی که قطعا برای سرمایه گذارن متمول این پروژه‬ ‫راحت باشد و دغدغه بازگشت و بازخورد مردمی را نداشته‬ ‫فکر کند اما بی تردید مدیران تلویزیون از او و تفکرش در برنامه‬ ‫ریسک بزرگی محسوب می شود‪« .‬شب نشینی» مدل دیگری از‬ ‫باشد‪ ،‬به راحتی برای ورود به این نوع از برنامه که تنها خودش‬ ‫سازی طنز در همه حال استقبال می کنند‪.‬مدیری باهوش تر از این‬ ‫«دورهمی» خواهد بود که قطعا مدیری تصمیم دارد بیش از تجربه‬ ‫به عنوان ستاره در آن مطرح است ابراز تمایل خواهد داشت‪.‬‬ ‫حرف هاست که برای ساخت یک برنامه پر سر و صدا تمام پل‬ ‫تلویزیونی اش خط قرمزها را بشکند و از چارچوب ها و ممیزها‬ ‫مدیری در چند فصل برنامه «دورهمی» را تجربه کرد‪ .‬با نمایش‬ ‫های پشت سرس را خراب کند‪.‬‬ ‫عبور کند تا بتواند در شبکه نمایش خانگی به بازگشت سرمایه‬ ‫و چند بازیگر چهره‪ ،‬بی نمایش و با حضور یک بازیگر طناز‬ ‫فکر کند‪.‬شکی نیست که کاراکتر کاریزماتیک مدیری بخش‬ ‫(سروش جمشیدی)‪.‬آیا او تصمیم دارد بخش های نمایشی را به‬ ‫طوری نیست که مردم برای دیدن هر اثر هنری در نماش خانگی‬ ‫عمده ای از تفکر فروش در مارکت ها را به آرامش می رساند اما‬ ‫«شب نشینی» اضا فه کند؟!آیا تصمیم دارد کماکان خودش ستاره‬ ‫به راحتی دست به جیب شوند‪ ،‬باید اتفاق ویژه بیافتد تا مخاطب‬ ‫اینکه «شب نشینی» چه فرمت و ساختاری دارد‪ ،‬آیا همان دورهمی‬ ‫بماند؟!آیا او معتقد است عامل فروش نسخه های شبکه نمایش‬ ‫این رسانه ی گران را ترغیب کند‪.‬برنا‬ ‫دربارهوارداتکاغذ‬ ‫باکسیتعارفنداریم‬ ‫اسالمی‌می‌گوید در ماجرای واردات کاغذ تخلف و‬ ‫اشتباه احتمالی امری پذیرفته شده و محتوم است اما دستگاه‬ ‫تحت امر وی با کسی در این زمینه تعارف ندارد‪.‬محسن‬ ‫جوادی در مقام معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫روزهای شلوغی را سپری می‌کند‪ .‬این را به راحتی می‌شد از‬ ‫تنظیم دیدار گفتگویش با مهر که نزدیک به دو هفته زمان‬ ‫برد و نیز گوشی تلفن همراهش که یک لحظه نیز در طول‬ ‫این مصاحبه خاموش نماند دید‪ .‬خودش هم اذعان داشت‬ ‫که این تنها بخشی از گرفتاری این روزهای اوست و همین‬ ‫وضعیت در شبکه‌های ارتباطی فضای مجازی و ایمیل‌اش‬ ‫نیز برقرار است‪ .‬با این همه جوادی حتی در ظاهرش هم‬ ‫نشان از مدیری دارد که اهل مدارا و شوخی درباره کارش‬ ‫نیست‪ .‬جدی است و در عین‌حال نقد پذیر‪ .‬بارها در این‬ ‫مصاحبه عنوان کرد که مجموعه تحت فرمانش را مبری از‬ ‫خطا نمی‌بیند و البته اگر نقد مستدل و منطقی دریافت کند‬ ‫حتما بررسی‌اش خواهد کرد‪.‬بخش نخست از این گفتگوی‬ ‫تفصیلی با موضوع کاغذ در ادامه از نگاه شما می‌گذرد‪ .‬پیش‬ ‫از این نیز بخشی از این مصاحبه که با موضوع ادغام موسسات‬ ‫تابع وزارت ارشاد انجام شده بود منتشر شده بود‪.‬این گفتگو‬ ‫را در ادامه می‌خوانید‪:‬اینکه دولت در فعالیت‌هایی از این‬ ‫دست ورود نکند و در بازار این دست کاالها نباید دخالت‬ ‫کند بحثی اقتصادی است که من نمی‌توانم درباره‌اش نظر‬ ‫بدهم‪ .‬اما درباره حضور وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫در عرصه کاغذ باید عرض کنم که وظیفه معاونت فرهنگی‬ ‫فعالیت در عرصه انتشار کتاب و ساماندهی امر نشر است و‬ ‫از سال قبل حس کردیم که با وضع موجود کاغذ‪ ،‬صنعت‬ ‫نشر و چاپ کتاب در کشور ما در حال لطمه خوردن است‪.‬‬ ‫شتاب افزایش قیمت و عدم کنترل روی بازار باعث شد که‬ ‫حس کنیم کار دارد از دست خارج می‌شود‪ .‬مطبوعات و‬ ‫کتاب روی هم یک چهارم مصرف کاغذ کشور را دارند‬ ‫که باید در آن وضعیت بحرانی توسط ما مدیریت می‌شد‪.‬‬ ‫صحیح نبود و نیست که همه موضوع و مساله کاغذ در کشور‬ ‫را ما مدیریت کنیم ولی باید برای نیاز خودمان این کار را‬ ‫اگرچه مدیری باهوش تر از آن است که نداند به چه مسیری‬ ‫کنند که کار به شبکه نمایش خانگی رسیده است؟! و‪...‬اگرچه‬ ‫می‌کردیم‪ .‬برای این کار اما این ایده روشنی نداشتیم‪ .‬بر‬ ‫همین اساس کارگروهی در وزارت فهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫شکل گرفت که به خاطر دارید‪ .‬در ادامه روند دوستان در‬ ‫وزارت‌خانه به این نتیجه رسیدند که این کارگروه مبدل شود‬ ‫به دو کارگروه تخصصی در دو معاونت‪ .‬در پاسخ به سوال ما‬ ‫عرضم این است که در حوزه معاونت فرهنگی و کاغذ نشر‬ ‫ورود وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به موضوع ساماندهی‬ ‫بازار کاغذ فایده داشته است‪ .‬ما در همین سال جاری قبل و‬ ‫حین برگزاری نمایشگاه کتاب تهران بازخورد این حضور‬ ‫را دیدیم؛ نشر ما معطل کاغذ نشد‪ .‬نمی‌گویم که منظم و‬ ‫هر چه که خواست کاغذ دریافت کرد ولی به هر تقدیر به‬ ‫دستش رسید‪.‬دولت به ما ‪ ۴۰‬میلیون دالر اعتبار برای واردات‬ ‫کاغذ تحریر داد که برای هزینه‌کرد این اعتبار دقت زیادی به‬ ‫خرج داده‌ایم‪ .‬مثال وارد کننده‌ای گفته که ما تنی ‪ ۱۲۰۰‬دالر‬ ‫کاغذ وارد می‌کنیم که ما این را قبول نمی‌کنیم‪ .‬با مشورت‬ ‫و پیگیری برآورد و قیمتی که باید با آن کاغذ وارد شود را‬ ‫محاسبه می‌کنیم و اجازه واردات را صادر می‌کنیم‪ .‬پس از‬ ‫واردات هم که کاغذ در اختیار گروه توزیع که از صنف‬ ‫ناشران است قرار می‌گیرد تا به مصرف‌کننده برسد‪ .‬دقت‬ ‫کنید که دولت و وزارت ارشاد در این پروسه نه واردکننده‬ ‫است و نه توزیع کننده‪ .‬ما تنها ناظر بر این مجموعه فعالیت‬ ‫هستیم و استعالم می‌کنیم که واردکنندگان در چه شرایطی‬ ‫کار کرده‌اند و آیا در شرایط بحران با مجموعه ما تعامل‬ ‫داشته‌اند یا خیر‪ .‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای‬ ‫واردات کاغذ نه یک ریال دالر گرفته است و نه یک ریال‪.‬‬ ‫ورودی به بحث مالی نداشته‌است‪ .‬تنها ناظر بوده‌ و هست‪.‬‬ ‫در بحث توزیع هم دخالتی ندارد و تنها یک نماینده از‬ ‫وزارتخانه در کارگروه توزیع حضور دارد‪.‬ما سیستم توزیع‬ ‫را نداریم‪ .‬منطقی نیست که فروشنده باشیم‪ .‬درصدی که در‬ ‫صحبت‌های شما بود که توزیع کننده بر خالف نظر سازمان‬ ‫حمایت دریافت می‌کند نیز آنقدر عددی کمی است که به‬ ‫نظرم مهم نیست هر چند که همان درصد نیز صرف هزینه‌های‬ ‫الزم برای استفاده از نیروی انسانی و سازوکار توزیع می‌شود‪.‬‬ ‫نکته پایانی اینکه فراموش نکنیم وضعیت اقتصادی فعلی‬ ‫تهیهکنندگانسینماکمتردیدهمی‌شوند‬ ‫توزیع کننده بخش خصوصی یعنی تعاونی ناشران آشنا کاغذ‬ ‫را از واردکننده می‌خرد و با تامنی هزینه‌های الزم برای توزیع‬ ‫آن را به مصرف کننده می‌فروشد‪ .‬گاهی اوقات پول خرید‬ ‫کاغذ را هم به واردکننده پیش‌پیش می‌دهد‪ .‬اینطور نیست‬ ‫که سرخود کاری انجام بدهد‪ .‬این را هم بگویم که شکر‬ ‫خدا از این اتفاقات که کاری را که ما در آن ورودی نداریم‬ ‫را به ما نسبت دهند‪ ،‬کم نیست‪ .‬در خیلی از مواقع همه چیز‬ ‫به اسم ارشاد تمام می‌شود در حالی که کاره‌ای هم نیست‪.‬‬ ‫این خیلی امر نگران کننده ای نیست‪ .‬تجربه‌اش را داریم‪ .‬ما‬ ‫به عنوان وزارت ارشاد خودمان را از بحث واردات و خرید‬ ‫کاغذ کتاب کنار کشیده‌ایم‪ .‬ما تنها ناظر کاریم که کاغذ‬ ‫وارد شود و به دست مصرف‌کننده حقیقی یعنی ناشر برسد‪.‬‬ ‫کم نیستند جاهایی که از ما می‌خواهند برای کارهای غیر از‬ ‫کتاب به آنها کاغذ وارد شده با ارز دولتی بدهیم که ندادیم‬ ‫و باید به آنها پاسخگو باشیم که چرا نمی‌دهیم‪ .‬این کارها‬ ‫خیلی اعصاب خورد کن است‪ .‬وقت‌گیر است‪ .‬خودتان بهتر‬ ‫می‌دانید که چه می‌گویم‪ .‬منکر این نیستیم که در این راه‬ ‫اشتباه هم می‌کنیم اما همه کوششمان این است که محصول به‬ ‫مصرف‌کننده واقعی می‌رسد و البته بر مصرف آن توسط ناشر‬ ‫نیز نظارت می‌کنیم‪ .‬حاال بر این روند اگر اعتراضی هست باید‬ ‫مصداقی باشد که بشود رسیدگی کرد با حرف کلی نمی‌شود‬ ‫نه چیزی را ثابت کرد و نه چیزی را اصالح‪.‬ممکن است این‬ ‫اتفاق هم افتاده باشد‪ .‬اما آیا این یک جریان کلی و درازدامن‬ ‫نیست‪ .‬هر کسی می‌تواند یک مساله‌ای را به عنوان تخلف در‬ ‫این دست کارها پیدا کند و بعد بزرگش کند‪ .‬من واقعیت را‬ ‫نادیده نمی‌گیرم‪ .‬این اتفاق‌ها در همه جا رخ می‌دهد‪ .‬البته‬ ‫همیشه هم اینطور نیست که ناشر تنها دنبال سود در بازار آزاد‬ ‫باشد‪ .‬گاهی هدف ناشر از فروش کاغذ‪ ،‬تامین مالی برای‬ ‫خرید کاغذ مطلوب برای نشر اثرشان هستند و به واقع ناچرند‬ ‫از این مبادله در بازار‪ .‬ما در بخش نظارتی‌مان که تازه در‬ ‫حال شکل‌گیری است سعی می‌کنیم از این دست اتفاقات کم‬ ‫بیافتد‪ .‬گاهی کسی دنبال کشف تخلف برای بهانه پیدا دست‬ ‫دیگران دادن درباره یک مجموعه است و گاهی هم کسی‬ ‫دنبال کمک برای رفع مشکل‪ .‬تاکید می‌کنم که من انکار‬ ‫نمی‌کنم که تخلفاتی هست اما داریم سعی می‌کنیم کم و‬ ‫کمترش کنیم‪.‬ما فراخوانی دادیم که هر کسی که مایل است‬ ‫وارد میدان شود‪ .‬هر وقت تقاضایی دادند و رد شد‪ ،‬شکایت‬ ‫کنند‪ .‬هر وقت هر کدام از این دوستان آمدند و مشکل‬ ‫بانکی نداشتند‪ ،‬بدهی قبلی نداشتند و‪ ....‬و ما درخواستشان را‬ ‫قبول نکردیم‪ ،‬اعتراض کنند‪ .‬در آن موقعیت من هم پیگیری‬ ‫می‌کنم‪ .‬ما با کسی عقد اخوت نداریم‪ .‬دنبال مصالح خودمان‬ ‫هستیم‪ .‬قیمت ارائه محصول و سابقه کار واردکننده برای‬ ‫ما مهم است و بر اساس آن تصمیم می‌گیریم که چه کسی‬ ‫صالحیت این کار را دارد‪.‬بخشی از کار اداری اطمینان است‬ ‫و بخشی از آن نظارت‪ .‬ما به هیچ کسی اطمینان نداریم و در‬ ‫عین حال باید اطمینان کنیم که کار را به کسی بسپاریم‪ .‬ما‬ ‫اطمینان این اطمینان را به بخش خضوضی داریم که کار را‬ ‫برای اجرا به آن بسپاریم اما روی آنها نظارت می‌کنیم‪ .‬برآیند‬ ‫کارشان تا االن قابل قبول بوده است‪.‬‬ ‫اگر تخلفی بود هم بررسی می‌شود‪ .‬با کسی قرار نیست‬ ‫بده بستانی باشد‪ .‬می‌دانم که با این همه باز هم حرف‌هایش‬ ‫تنها برای ماست نه خداقوت گفتنش‪.‬‬ ‫با این همه سعی ما این است که در این پروسه همه چیز‬ ‫شفاف باشد‪.‬‬ ‫مراسم تشییع پیکر سیدکمال طباطبایی تهیه کننده سینما و‬ ‫تلویزیون صبح روز جمعه ‪ 18‬مرداد با حضور اهالی سینما و رسانه‬ ‫در ساختمان شماره ‪ 2‬خانه سینما برگزار شد‪.‬محمدحسین لطیفی‬ ‫از دوستان سیدکمال طباطبایی که اجرای مراسم را بر عهده داشت‬ ‫گفت‪ :‬امروز جای سختی ایستاده‌ایم امروز رفتن کمال عزیز را باور‬ ‫ندارم ما سال‌های سال با هم کار کردیم و دوست بودیم‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬به قول آذری‌ها چنین مراسم‌هایی مجلس تذکر است که ما به‬ ‫خودمان و به دیگران تذکر بدهیم که این راهی است که همه ما‬ ‫باید برویم‪ .‬امروز کمال طباطبایی به دیدار فرزند مرحومش علی‬ ‫رفته است هر چند خودش معتقد بود که هر شب خواب پسرش‬ ‫را می‌بیند‪.‬لطیفی ادامه داد‪ :‬او آدم خیرخواهی بود و بد کسی را‬ ‫نمی‌خواست نیک و بد بودن ربطی به دینداری و بی‌دینی ندارد‪.‬‬ ‫کمال طباطبایی سید اوالد پیغمبر بود و بسیار برای دیگران خیر‬ ‫می‌خواست اما به دنبال رانت نبود و حتی برای پسر خودش نیز‬ ‫هیچ رانتی را قائل نمی‌شد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه تهیه‌کنندگان‬ ‫که سازندگان اصلی یک اثر تلویزیونی یا سینمایی هستند کمتر از‬ ‫بخش‌های دیگر همچون بازیگران یا کارگردان‌های دیگر دیده‬ ‫می‌شوند اما زحمات زیادی برای تولید یک اثر می‌کشند‪.‬همایون‬ ‫اسعدیان رئیس هیئت مدیره خانه سینما با ابراز تسلیت خانه سینما به‬ ‫خانواده مرحوم کمال طباطبایی و جامعه سینمای ایران گفت‪ :‬من‬ ‫در فیلم مرد آفتابی با کمال طباطبایی دوست و همکار بودیم‪ .‬کمال‬ ‫طباطبایی بعد از درگذشت فرزند عزیزش دیگر آن کمال طباطبایی‬ ‫سابق نبود و ما خرد شدن او را می‌دیدیم‪.‬وی با اشاره به اینکه ما باید‬ ‫قدردان یکدیگر باشیم گفت‪ :‬امروز جای تاسف است که از انبوه‬ ‫بازیگرانی که با کمال طباطبایی همکار کردند تعداد بسیار کمی‬ ‫در این مراسم حضور دارند و من عذر می‌خواهم که ساعت مراسم‬ ‫را به گونه‌ای گذاشتیم که دوستان بازیگر باید از خواب خود کم‬ ‫کنند تا بتوانند به این مراسم برسند‪ .‬ای کاش احترام حرفه همدیگر‬ ‫و بزرگان را نگه می‌داشتیم‪.‬مدیر محمدرضا هنرمند کارگردان‬ ‫سینما که با کمال طباطبایی در سریال کاکتوس همکاری داشتند‬ ‫گفت‪ :‬من امروز بسیار ناراحتم و به همه تسلیت می‌گویم باور بعضی‬ ‫اتفاقات در زندگی بسیار سخت است و نیاز به زمان دارد تا ما آن‬ ‫را باور کنیم من هنوز باور نمی‌کنم که امروز سیدکمال طباطبایی‬ ‫از میان ما رفته است‪.‬مهدی فرجی سابق شبکه یک سیما نیز طی‬ ‫سخنانی گفت‪ :‬سیدکمال طباطبایی به اهل بیت ارادت داشت و‬ ‫چند فیلم سینمایی و سریال درباره امام رضا(ع) ساخت و امیدوارم‬ ‫امروز آن حضرت دست ایشان را بگیرد‪ .‬او آدم اهل خیری بود و‬ ‫مطمئنم که امروز اهل بیت و امام حسین(ع) دست او را می‌گیرد‪.‬‬ ‫کمال طباطبایی بعد از درگذشت پسرش قرار نداشت و امروز قرار‬ ‫می‌گیرد‪.‬فریدون جیرانی کارگردان فیلم آ‌شفتگی نیز طی سخنانی با‬ ‫ابراز تسلیت به خانواده مرحوم طباطبایی و اهالی سینما گفت‪ :‬روزی‬ ‫که علی طباطبایی درگذشت در واقع سیدکمال طباطبایی نیز دیگر‬ ‫از لحاظ روحی و روانی آن فرد سابق نبود و به نوعی از آن لحظه‬ ‫به بعد دیگر سید در این دنیا نبود‪ .‬او هر چند دوست داشت همچنان‬ ‫کار کند و فیلم بسازد اما دیگر خبری از آن خنده‌های همیشگی‌اش‬ ‫نبود و من امروز ناراحت هستم و دلم گرفته است‪ .‬او نه تنها تهیه‬ ‫کننده خوبی بود بلکه آدم خوبی نیز بود و یادش در سینما خواهد‬ ‫ماند‪.‬یداله شهیدی تهیه کننده سینما و از دوستان کمال طباطبایی نیز‬ ‫گفت‪ :‬امروز بردار کوچکم را از دست داده‌ام و من بیش از ‪ 40‬سال‬ ‫نه تنها با او دوست بودم بلکه او برادر من بود و امروز در این مراسم‬ ‫حتی نمی‌توانم نفس بکشم و امروز من نیز داغدار هستم و از همه‬ ‫شما که به این مراسم تشریف آوردید تشکر می‌کنم‪.‬در پایان این‬ ‫مراسم بعد از قرائت نماز بر پیکر مرحوم کمال طباطبایی در خانه‬ ‫سینما‪ ،‬پیکر ایشان به سمت قطعه هنرمندان بهشت زهرا تشییع شد‬ ‫و مراسم یادبود نیز روز دوشنبه ‪ 21‬مرداد در مسجد نور در میدان‬ ‫فاطمی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫رواج پارتی ‌بازی هنری‬ ‫میان شاعران‬ ‫کاری نقاط آسیب‌شناسانه دارد و باید آسیب‌شناسی شود‪،‬‬ ‫حمیدرضا شکارسری می‌گوید اگر شاعر از حوزه نفوذ و‬ ‫روابطی که به‌خاطر روزنامه‌نگاری به‌دست می‌آورد به نوعی‬ ‫دیگر استفاده کند این کار را خراب می‌کند و آسیب‌هایی هم‬ ‫در پی دارد‪.‬این شاعر و منتقد ادبی درباره نحوه ارتباط خود‬ ‫با رسانه‌ها و مطبوعات اظهار کرد‪« :‬ارتباط شاعر خصوصا در‬ ‫سال‌های ابتدایی کارش بدون رسانه اصال امکان‌پذیر نیست‪.‬‬ ‫برای همین در روزگار ما همه شاعران یا حداقل آن‌هایی‬ ‫که با ادبیات جدی هستند اقال در دوره‌هایی از کارشان‬ ‫رسانه‌های مکتوب وسیله ارتباطی‌شان با مخاطب بوده است‪.‬‬ ‫در این روزگار چون رسانه از حالت مکتوب به حالت مجازی‬ ‫تبدیل شده‪ ،‬ممکن است رسانه‌های مکتوب از اولویت این‬ ‫ارتباط ساقط شده باشند‪ ،‬اما ما در زمانی کارمان را شروع‬ ‫کردیم که تنها راه ارتباطی‌مان با مخاطب جلسات شعر بود‬ ‫که محدودیت‌های خاص خود را داشت و همین رسانه‌های‬ ‫مکتوب‪ ،‬که طبعا این رابطه ادامه پیدا کرده است‪».‬شکارسری‬ ‫با بیان این‌که بساط و بحث رانت و پارتی‌بازی ادبی و ‪...‬‬ ‫چیز تازه‌ای نیست‪ ،‬درباره رسانه‌دار بودن یک طیف خاص‬ ‫از شاعران و در مقابل آن رسانه نداشتن شاعرانی دیگر که‬ ‫باعث کمرنگ شدن آ ن‌ها می‌شود‪ ،‬گفت‪« :‬این بحث فقط‬ ‫مختص حوزه ادبیات و شعر نیست‪ .‬در همه حوزه‌ها این بحث‬ ‫پارتی‌بازی و رانت وجود دارد‪ .‬بنابراین به صرف این‌که‬ ‫قابل تعطیل کردن نیست‪ .‬این‌که برخی از رسانه‌ها با باندهای‬ ‫ادبی یا بهتر است بگویم جریا ن‌ها و جناح‌های ادبی خاص‬ ‫خودشان منتسب هستند‪ ،‬قابل انکار نیست و طبیعی هم هست‬ ‫که هر کس دوست دارد و می‌پسندد که با افراد منتسب‬ ‫به جریان خودش کار کند‪ .‬این مسئله چیز تازه‌ای نیست و‬ ‫همیشه بوده است و ادامه خواهد داشت‪».‬این شاعر در ادامه‬ ‫گفت‪« :‬اما نکته این‌جاست که در سال‌های اخیر با یک کثرت‬ ‫روبه‌رو هستیم‪ .‬این‌قدر جریان‌های ادبی و شاعران ما کثرت‬ ‫دارند که می‌شود گفت از بین‌شان نخبه سوا کردن غیرممکن‬ ‫است یا الاقل خیلی خیلی سخت است‪ .‬در این اوضاع که‬ ‫رقابت این‌قدر فشرده است‪ ،‬استفاده از هر امکان و تریبونی‬ ‫می‌تواند یک نعمت باشد‪ .‬به گمان من‪ ،‬برخی‌ دارای این‬ ‫تریبون هستند و از آن استفاده می‌کنند و بعضی‌ها هم نیستند‬ ‫و کارشان سخت‌تر است‪».‬حمیدرضا شکارسری در حالی که‬ ‫معتقد است اساسا هرجا بحث خالقیت ادبی حتی در حالت‬ ‫حرفه‌ای با امرار معاش گره می‌خورد باید بپذیریم که خطراتی‬ ‫ادبیات را تهدید می‌کند‪ ،‬بیان کرد‪« :‬باید بپذیریم که شاعر‬ ‫یا نویسنده همانند همه آدم‌های دیگر زندگی می‌کند و برای‬ ‫زندگی‌اش به کسب درآمد نیاز دارد‪ .‬همانند دیگر هنرمندان‬ ‫که از هنرشان برای امرار معاش‌شان استفاده می‌کنند‪ ،‬هیچ‬ ‫ایرادی ندارد که شاعران هم همین کار را انجام دهند‪ .‬اما به‬ ‫گمان من هنرمند باید آفرینش ادبی‌اش را در عرصه‪ ،‬مکان‬ ‫و زمانی انجام دهد که با کارهای اداری و با فعالیت امرار‬ ‫معاشش تالقی نکند‪».‬‬
‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 19 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪872‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫نوبخت‬ ‫علی اکبر کریمی‪:‬‬ ‫اخراجکارگراننتیجهاقتصادبحران‌زدهاست‬ ‫علیاکبرکریمیگفت‪:‬تولیدکنندگانوتجاریکهمی‌خواهنددربازارکاروتولیدسالمحرکتکنندبهگردپایرانت‌خوارانومفسداننمی‌رسندوورشکستمی‌شوند‪.‬علیاکبرکریمی(عضوکمیسیوناقتصادیمجلسشورایاسالمی)باابرازتاسفتعطیلیبرخیبنگاه‌های‬ ‫اقتصادیدرشهرک‌هایصنعتیاراکگفت‪:‬درصدبسیاریازبنگاه‌هاهمباکمترازظرفیتاسمیکارمی‌کنندکهاینواقعیتراهیچمرجعینمی‌تواندانکارکند‪.‬علیاکبرکریمیباتاکیدبراینکهبحرانبنگاه‌هایاقتصادیبایدتحلیلشود‪،‬گفت‪:‬بخشاصلیبحرانبنگاه‌هایاقتصادی‬ ‫بهساختارهایاقتصادیبرمی‌گرددکهسال‌هاستشکلگرفتهویکشبهقابلرفعنیست‪.‬نمایندهاراکبااینکهرانت‪،‬تبعیضوفسادهمکاررابرایکسانیکهمی‌خواهندسالمحرکتکنند‪،‬سخت‌ترمی‌کند‪،‬گفت‪:‬تولیدکنندگانوتجاریکهمی‌خواهندسالمحرکتکنندبهگردپای‬ ‫رانت‌خوارانومفسداننمی‌رسندوورشکستمی‌شوند‪.‬ویبهتشریحتبعاتورشکستگیبنگاه‌هایاقتصادیپرداختوگفت‪:‬اگرچهکارفرمایانزیان‌دیدگانمالیهستندامادراصلتاوانورشکستگیوبحرانصنایعراکارگرانیمی‌دهندکهنهسرمایهبرایرا‌هاندازیکاردارندونهتوان‬ ‫پیداکردنکارجدیددرشرایطبیکاریجدیدرادارند‪.‬عضوکمیسیوناقتصادیمجلسبااعالماینکهامروزهناکارآمدیدولتدراشتغالزاییوناتوانیدرحلبنگاه‌هایاقتصادیراکارگرانبااخراجمی‌دهند‪،‬گفت‪:‬امروزهشاهدرشدآماربیکاریناشیازناتوانیدراشتغالزاییوتعدیل‌هاو‬ ‫اخراج‌هایگستردههستیمواینفشارمضاعفبهکارگرانیاستکهضعیف‌تریناقشارجامعههستند‪.‬‬ ‫تابرنجایرانیفروختهنشود‬ ‫برنجخارجیتوزیعنمی‌کنیم‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬واردات برنج را به‬ ‫جهت تنظیم بازار دانست و گفت‪ :‬بی تردید در فصل فروش‬ ‫برنج داخلی‪ ،‬توزیع برنج وارداتی در بازار صورت نخواهد‬ ‫گرفت و تا کشاورزی برنج خود را کامل به فروش نرساند‪،‬‬ ‫هیچ برنج وارداتی توزیع نخواهد شد‪.‬محمدباقر نوبخت با‬ ‫بیان اینکه سیاست های اقتصاد مقاومتی به دنبال یک رشد‬ ‫پویای هشت درصدی در اقتصاد ایران است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به منظور نهادسازی و هدایت‬ ‫و مدیریت در تهران تشکیل شده و یکی از وزرا یا معاونین‬ ‫رئیس جمهور جانشین این ستاد در استان ها هستند تا مسائل‬ ‫و مشکالت اقتصادی و تولیدی آن استان را تحت کنترل‬ ‫بگیرند‪ .‬در گیالن وزیر نفت عهده دار این مسئولیت بود که‬ ‫در حال حاضر به بنده سپرده شده است‪.‬وی توسعه جوامع‬ ‫بدون زیرساخت را غیر ممکن دانست و اضافه کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مهمترین زیرساخت‌ها حمل و نقل است و در کنار آن باید‬ ‫به واحدهای تولیدی توجه کنیم‪ .‬در واقع واحدهای تولیدی‬ ‫باید بتوانند فعاالنه در عرصه تولید و اشتغال حضور داشته‬ ‫باشند‪.‬جانشین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در گیالن‪،‬‬ ‫راه آهن و آزادراه‌ها را دو موضوع مهم توسعه حمل و نقل‬ ‫در استان دانست و یادآور شد‪ :‬خوشبختانه راه آهن گیالن‬ ‫به بهره برداری رسیده و باید برای تکمیل مسیر ترانزیت‬ ‫به انزلی و آستارا متصل شود‪ .‬قطعه ‪ ۱۱‬کیلومتر باقی مانده‬ ‫منجیل – رودبار(شامل سه کیلومتر تونل دو بانده) تا سال‬ ‫آینده به بهره برداری خواهد رسید‪.‬نوبخت با بیان اینکه تا‬ ‫پایان دولت دوازدهم زیرساخت های اصلی را تحویل مردم‬ ‫گیالن می دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی اشتغال ایجاد می شود که‬ ‫در عرصه خدمات و صنعت و کشاورزی بتوانیم سرمایه‬ ‫گذاری جذب کنیم‪ .‬بهره برداری از راه آهن رشت ظرف‬ ‫چند ماه آینده اشتغالزایی به همراه خواهد آورد‪ .‬این خط‬ ‫روزانه رفت و برگشت به تهران دارد؛ لذا اگر فضای اطراف‬ ‫ایستگاه راه آهن رشت را به منظور فضاسازی و گردشگری‬ ‫در اختیار یک طراح قرار دهیم‪ ،‬می تواند شغل ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی از راه اندازی یک خط ویژه در راه آهن گیالن عالوه‬ ‫بر رشت – تهران و رشت ‪ -‬مشهد خبر داد و یادآور شد‪:‬‬ ‫این خط روزانه از تهران به سمت رشت از منجیل و موزه‬ ‫روستایی می گذرد و به جهت جذابیت مسیر‪ ،‬گردشگران از‬ ‫آن استفاده می کنند‪.‬این مقام مسئول که در برنامه «در مسیر‬ ‫توسعه» شبکه باران‪ ،‬سخن می‌گفت‪ ،‬با اشاره به مسئولیت‬ ‫جدید خود در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گیالن‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬طی دو سال پایانی دولت باید اهتمام بیشتری داشته‬ ‫باشیم و جوانان را ویژه ببینیم؛ لذا از واحدهای تولیدی می‬ ‫خواهیم جوانان را مشغول کنند‪ .‬البته باید واحدهای تولیدی‬ ‫جدیدی ایجاد کنیم‪ .‬ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده‬ ‫شروع شده که واحد تولیدی محسوب می شود‪.‬معاون‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در قالب پروژه‬ ‫تعریف شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به تبصره ‪،۱۸‬‬ ‫ایجاد ‪ ۲۶‬هزار نفر شغل در گیالن در دستور کار است و‬ ‫این اشتغالزایی در بخش های صنعتی و کشاورزی است‪.‬وی‬ ‫واردات برنج را به جهت تنظیم بازار دانست و متذکر شد‪:‬‬ ‫بی تردید در فصل فروش برنج داخلی توزیع برنج وارداتی‬ ‫در بازار صورت نخواهد گرفت و تا کشاورزی برنج خود‬ ‫را کامل به فروش نرساند‪ ،‬هیچ برنج وارداتی توزیع نخواهد‬ ‫شد لذا کشاورزان نگران واردات برنج نباشد و به عنوان‬ ‫یکی از وظایف ستاد اقتصاد مقاومتی از کشاورزان دفاع می‬ ‫کنیم‪.‬رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اتصال راه‬ ‫آهن رشت به شهرک صنعتی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در صورت تکمیل‬ ‫کریدور شمال – جنوب کشورهای شمالی می توانند به‬ ‫راحتی از خلیج فارس عبور کنند؛ لذا قطعه رشت ‪ -‬انزلی‬ ‫و رشت ‪ -‬آستارا باید تکمیل شود‪ .‬برای اتصال راه آهن‬ ‫چابهار به زاهدان نیازمند ‪ ۷۳۰‬کیلومتر ریل گذاری هستیم‪،‬‬ ‫اما راه آهن رشت – انزلی تنها ‪ ۳۰‬کیلومتر ریل گذاری نیاز‬ ‫دارد و در کمتر از یکسال می توانیم به بهره برداری برسانیم‬ ‫و موجب تسهیل واردات و صادرات ایران و تکمیل محور‬ ‫ترازیت کشورهای شمالی به دریای عمان شویم‪.‬نوبخت‬ ‫مواهب طبیعی گیالن را برای جذب گردشگران کافی‬ ‫دولتدوازدهمبدهکارتریندولتتاریخایران‬ ‫گزارش‬ ‫عضوکمیسیوناقتصادیمجلسبابیاناینکه‪،‬دولتدوازدهمباتوجهبه‬ ‫انتشارگستردهاوراقبدهکارتریندولتتاریخکشوراست‪،‬گفت‪:‬نظارت‬ ‫کافیرویبودجهدولتدرخصوصنحوههزینهکردمنابعنیست‪.‬حجت‬ ‫االسالمسیدناصرموسویالرگانیعضوکمیسیوناقتصادیمجلسدر‬ ‫گفتگویتفصیلیانتقادهایجدیرانسبتبهروابطدولتومجلسبا‬ ‫مصادیقیمثلبودجه‪،‬تسهیالتبانکی‪،‬هدفمندییارانههاو‪...‬مطرحکرده‬ ‫است‪.‬اوگفت‪:‬باتوجهبهاینکهبرنامهاصالحساختاربودجهکشورمهمترین‬ ‫طرحبرایجراحیاقتصادیکشوراست‪،‬دربارهآخرینوضعیتاصالح‬ ‫ساختاربودجهتوضیحدهید‪.‬اصالحساختاریکاریاستکهبایدسالها‬ ‫قبلانجاممی‌شدواالنفقطشعاراصالحساختاربودجهدادهمی‌شود‪.‬بنده‬ ‫خیلیخوشبیننیستمکهدراینرابطهدولتیامجلسبتواندکاریانجام‬ ‫دهد‪.‬روشناستکهباید‪ 10‬الی‪ 15‬کاربرایاصالحساختاربودجهانجام‬ ‫شودکهمقاممعظمرهبریفرمودندبودجهنبایدوابستگیبهنفتداشتهباشد‪.‬‬ ‫ایندرحالیاستکهدرهرسالاینوابستگیافزایشیافتهاست‪.‬هردولتی‬ ‫کهرویکارمی‌آیدبودجه‌ایارائهمی‌دهدواعالممی‌کندکهوابستگی‬ ‫کمتریبهنفتداردولیوقتیحسابمی‌کنیممشاهدهمی‌شودکهتادو‬ ‫درصدوابستگیبیشترشدهاست‪.‬تمامروسایجمهوریکهبهمجلس‬ ‫می‌آیندمی‌گویندکهبودجهماعملیاتیاستدرحالیکههیچعملیاتیدر‬ ‫کارنیست‪.‬همینطوربودجهکهبهیکپروژ‌هاختصاصمی‌دهندگاهی‪10‬‬ ‫برابربودجهتعیینشدهاستولیپروژهبهاتمامنیزنرسیدهاست‪.‬نهحساب‬ ‫کتابی‪،‬نهکنترلیونهدقتعملیونهاینکهبررسیشودکهآقااینپروژهباید‬ ‫با‪ A‬ریالبهاتماممی‌رسیدهچرااالنبا‪ B‬ریالبهاتمامرسیدهاست‪.‬چرااینقدر‬ ‫باتاخیروباهزینهباال‪.‬اصالنظارتوکنترلیدرسازمانمدیریتیابرنامهو‬ ‫بودجهوجودنداردپسبودجهعملیاتینیست‪.‬بودجهنبایدکسریداشتهباشد‬ ‫درحالیکههمهبودجه‌هایمادارایکسریاستجالباینجاستکهدر‬ ‫گذشتهدولت‌هایکمتممبرایبودجهمی‌آوردندولیاالن‪ 8‬سالاست‬ ‫کهرسمشدههیچدولتیمتممبهمجلسنمی‌بردهرکاریکهمی‌خواهند‬ ‫می‌کنندمجلسهمبی‌خیالاست‪.‬یعنیهیچمتممبودجه‌ایدراین‪8،7‬‬ ‫سالندیدمکهدولت‌هابهمجلسبیاورند‪.‬یکیازچالشهایمهماصالح‬ ‫ساختاربودجهشرکتهاستجالباینجاستکهخوددولتبودجهشرکتها‬ ‫رادرسالهایقبلمثال‪ 700‬هزارمیلیاردتوماناعالممی‌کرداالندرحدود‬ ‫‪ 1000‬الی‪1200‬هزارمیلیاردتوماناستدرعملمی‌گوییمکهدوبرابراین‬ ‫اتفاقمی‌افتداینیعنیبودجه‌ریزی؟وقتیمی‌گویم‪ 900‬هزارمیلیاردولیدر‬ ‫عمل‪ 1800‬هزارمیلیاردبودجهشرکتهاشدهچرااینقدربی‌حسابوکتاب‪.‬‬ ‫برایاینکهنهدردولتنظارتوکنترلیوجودداردونهدرمجلسنظارت‬ ‫وکنترلیانجاممی‌شود‪.‬نکتهبعدشفافیتاست‪،‬شفافیتدربودجهنیست‬ ‫شماپروژه‌هاییرامی‌بینیدکهدولتهرکدامراکهمی‌خواهدانجاممی‌دهد‬ ‫وهرکدامراکهنمی‌خواهد انجامنمی‌دهد‪.‬دربرنامهپنجموششمتوسعه‬ ‫مقررشدهکهدرصدیازبودجهبرایاستانهایکمترتوسعهیافتهاختصاص‬ ‫یابد‪.‬هیچسالینداد‌هاندبرنامهسوموچهارمتوسعهدودرصدبودجهبهاین‬ ‫منظوراختصاصدادهشدهبودهمانراهمندادند‪.‬چراوقتیدیوانمحاسبات‬ ‫بررسیمی‌کندوگزارشمی‌آورد‪ 7‬هزارتخلفاینعددیعنیبودجه‬ ‫عملیاتینیستغیرشفافوبدونبرنامه‌ریزیاست‪.‬شمادرنظربگیریدخود‬ ‫مجلسمیآیدبرنامهمصوبمی‌کندهرسالدرقانونبودجهمی‌آیندبادو‬ ‫سومآرارایمی‌دهندومصوبهرانقضمی‌کنند‪.‬درمجلسمنابعصندوق‬ ‫توسعهملیرامصوبکردیدبرایاشتغال‪،‬گفتیددولتحقبرداشتیک‬ ‫دالرازآنرانداردولیمداممی‌بینیمکهتخلفاتقانونیصورتمی‌گیردو‬ ‫دولتبامبالغمختلفاقدامبهبرداشتازاینصندوقمی‌کند‪.‬ولیمی‌بینیم‬ ‫مجلسمصوبمی‌کند‪ 20‬درصدبرایفالن‪ 10،‬درصدهمبرایفالن‬ ‫بردارید‪ 8‬میلیارددالربرایفالنبردارید‪ 2‬میلیارددالربرایفالناینچه‬ ‫جورصندوقتوسعهملیاستاینکهگوشتقربانیشد‪.‬یااینکهتاکید‬ ‫میکننددولتهانبایددربودجهبدهکارباشندولیمیبینیمکه‪ 45‬هزار‬ ‫میلیاردتوماناوراقمشارکتمنتشرمیشود‪،‬اینارقاموحشتناکاست‪.‬‬ ‫یعنیایندولتبدهکارتریندولتتاریخایراناست‪.‬دردویستسالاخیر‬ ‫همچنینکاریصورتنگرفتهاست‪ .‬در هیچجایدنیاهمچنینکاری‬ ‫صورتنگرفتهاست‪،‬ولیشمامیبینیدبهراحتیهمینمجلسمصوب‬ ‫می‌کند‪45‬هزارمیلیاردتوماناوراقمشارکتمنتشرشود‪.‬طبقاساسنامه‬ ‫صندوقتوسعهملیاستفادهازمنابعاینصندوقبرایمصارفدولت‬ ‫قانونینیستدرحالحاضربهچهشیوهایاینتخلفقانونیدرحالانجام‬ ‫است؟اینمسئلهخالفقانونیاستکهبهوسیلهمجلسخالفقانونعمل‬ ‫میکنند‪.‬برایمثالمصوبشدکههرسال‪ 20‬درصدازمنابعدرآمدنفت‬ ‫به صندوق توسعه ملی واریز شود و هر سال سه درصد به آن افزوده شود و‬ ‫امسالباید‪ 30‬درصدازدرآمدهایحاصلازنفتبهصندوقتوسعهملی‬ ‫واریزمی‌شدکهمجلسمصوبکرد‪20‬درصدبهصندوقتوسعهملیواریز‬ ‫شود‪.‬همینمقداریهمکهواریزمیکنندبعدمیآیندومی‌گویند‪ 2‬میلیارد‬ ‫دالربرداریمبرایسیلدرصورتیکهبودجهمشخصبرایحوادثطبیعی‬ ‫دربودجهمشخصشدهاستاولبایدازآناستفادهکردواگرکمبودسپس‬ ‫درخواستاستفادهازمنابعصندوقتوسعهملیرادادامادولتبالفاصلهبا‬ ‫استفادهازشرایطجامعهدرخواستاستفادهازمنابعصندوقرامیکندوبه‬ ‫رهبرینامهمینویسد‪.‬درصورتیکهبایداولمنابعمصوبشدهدرقانون‬ ‫بودجهخرجشودواگرکمبوددولتبهصندوقتوسعهملیدستاندازی‬ ‫کند‪.‬صندوقتوسعهملیدرحالحاضربهدلیلبرداشتهایمداومدولت‬ ‫برایکارهایدولتیپروژههایعمرانیآبرسانیهاوغیرهبدهکاراست‬ ‫صندوقیکهبرایاشتغالجوانانمصوبشدهبوددرحالحاضربهخودش‬ ‫بدهیدارد‪،‬اینمواردازجملهپروژههایعمرانیبایداجراییشوداماامکان‬ ‫تخصیصآندرقانونبودجهوجودداردمثلبودجهحوادثغیرمترقبه‬ ‫دربودجهکشوریوجوددارد‪،‬یعنیچهکهمدامازصندوقتوسعهملی‬ ‫برداشتمی‌کنند‪.‬درمجلسقوانینیوضعمیشودکهدولتاجرانمیکند‬ ‫مثلطرحهدفمندییارانهها‪،‬رفعموانعتولید‪،‬بهبودفضایکسبوکار‪،‬‬ ‫تسریعدرپرداختتسهیالتبانکی‪،‬تسهیلدرپرداختوامازدواجومسکن‬ ‫جوانانو‪...‬اینهامعضالتیاستکهبایدبهانرسیدگیشود‪.‬شماهرقانونی‬ ‫کهمصوبمیکنیدمیبینیدکه‪ 20‬تا‪ 30‬درصدآناجرانشده‪،‬همینقانون‬ ‫مبارزهباکاالوارز‪،‬چندسالخودرئیسجمهوررئیساینجلسهبودهبعداز‬ ‫سهالیچهارسالرییس‌جمهوربهاینجلسهآمده‪.‬اینچهوضعیتاست؟یا‬ ‫القانونوضعمیشودکهوارداتکاالهایساختداخلمنعشود‪،‬اص ً‬ ‫مث ً‬ ‫ال‬ ‫قوانیناحترامندارنددرجامعهما‪.‬دربودجههمقوانینیکهبایداجرابشناصال‬ ‫اجرانمیشوندفقطدربودجه‪،‬نفترامیفروشندمالیاتوعوارضرامی‬ ‫گیرندوبعدهمهرجاکهبخواهندوهرجاکهدوستداشتهباشندخرج‬ ‫می‌کنند‪.‬بودجهماکام ً‬ ‫الغیرعلمیوغیرشفافغیرعملیاتیوبادرصد‬ ‫خطایباالباعدماجراوباتخلفاتفراوانهمراهاست‪.‬درهرسالمیبینیم‬ ‫کهدیوانمحاسباتتخلفاتگستردهبودجهیکسالهکشورگزارشمی‌کند‬ ‫بودجهبایددارایعددوارقاموشفافباشدومشخصباشدکهفالن‬ ‫قدربرایفالنکار‪.‬االنشمادرنظربگیریدکهدولتچندهزارپروژهعقب‬ ‫یزندوبعدخودشهم‬ ‫افتادهدارددولتیکهمی‌آیدهماینحرف‌هارام ‌‬ ‫چندهزارپروژهدیگردرستمیکند‪.‬درحالحاضرطیسفریکهآقای‬ ‫گزنیداشتندکهبعد‬ ‫روحانیبهخراسانجنوبیداشتندبرایطرحهاییکلن ‌‬ ‫ازگذشت‪ 4‬سالهنوزبهصورتکاملعملیاتینشدهاست‪.‬اینچهپروژه‬ ‫ایاستکهنتیجهآنمیشودفقطهزارپروژهنیمهتمامدراستانما‪.‬ما‪30‬‬ ‫استانداریمو‪ 30‬الی‪ 40‬هزارپروژهنیمهتمام!هردولتیکهمیآیدمی‌گوید‬ ‫کهدولت‌هایقبلیخرابکردندوبعدخودشهمیکسریخرابکاری‬ ‫دیگرانجاممیدهد‪.‬مشخصنیستکهچهکسیبالخرهبایدبیایدواین‬ ‫بدهیهاوخرابکاریهاراجمعکند‪.‬هرچندچشممازاصالحساختار‬ ‫بودجهآبنمیخورد!امامشکالتزیادیدربودجهوجودداردکهباید‬ ‫تعیینتکلیفشود‪.‬درحالحاضرسرمایهگذارانیکهمیخواهندبااستفاده‬ ‫ازمنابعصندوقاشتغالایجادکنندنمیتوانندازصندوقپولیدریافتکنند‬ ‫وپولیبهآنهاتعلقنمیگیردوپاسخشانایناستکهصندوقدرحال‬ ‫حاضرخودشبهبدهیفراوانیدارد‪.‬یعنیصندوقهمانهاییراهمکه‬ ‫‪ 23‬سالپیشمسدودکردههنوزنتوانستهپولشانرابدهد‪،‬چهبرسدبهسرمایه‬ ‫گذارانجدید‪.‬بایدبهایننکتهتوجهکردکه چراقانونصندوقتوسعه‬ ‫ملیراتصویبمی‌کنندهرسالوقتدولتومجلسرامیگیرندوبعد‬ ‫خودشانقوانینتصویبشدهرانقضمیکننداینچهکاریاستحداقل‬ ‫وقتراتلفنکنند‪.‬درمواردمختلفازجملهبهبودفضایکسبوکارما‬ ‫نهتنهاپیشرفتینداشتیمبلکهپسرفتنیزداشتیم‪.‬درحالحاضربهنظرمیرسد‬ ‫کهیکدولتجوانوانقالبیبایدبهرویکاربیاید‪،‬بااینتفکرغربینمی‬ ‫شود‪.‬آقایرئیسجمهوریکهچهارسالوقتمملکتراگرفتبابرجام‬ ‫وهیچثمریهمنداشت‪.‬گامدومانقالبکهرهبریفرمودندواقعاًبایدبه‬ ‫شکلجدیعملیاتیشودواگردرحرفبماندبازهماثرینخواهدداشت‪،‬‬ ‫مابرنامهچشمانداز‪ 20‬سالهتا‪ 1400‬داشتیم‪،‬ایندرحالیاستکهدوسال‬ ‫ازمدتاینبرنامهباقیماندهاستوطبقاینچشماندازمابایدقدرتاول‬ ‫اقتصادی‪،‬علمی‪،‬فرهنگیوانسانیخاورمیانهوآسیایشرقیمی‌شدیمولی‬ ‫االندرمنطقهشاهدهستیمازلحاظ‪، GDP‬سرمایه‌گذاری‪،‬نیروانسانیو‬ ‫توسعهیافتگیپیشرفتچشمگیرینسبتبهبقیهنداشتیم‪.‬دراینرابطهباید‬ ‫یکاقدامجدیدرراستایگامدومانقالبصورتبگیرد‪.‬بودجهجاری‬ ‫امسال‪ 430‬هزارمیلیاردتوماناستکهاینمنابععمومی‪ 140‬هزارمیلیارد‬ ‫تومانازنفت‪ 110،‬هزارمیلیاردتومانازمالیاتوارزشافزوده‪،‬اینشد‬ ‫‪ 250‬هزارمیلیاردتومان‪.‬بقیهراهمیابایداوراقمشارکتبدهندیااوراق‬ ‫قرضهدولتییابهشکلفروشمنابعدولتیتامینمیشودمعموالً‪ 40‬الی‪50‬‬ ‫هزارمیلیاردتومانکسریبودجهاست‪.‬درحالحاضرقانوندراینموردهم‬ ‫اجرانشدهاست‪.‬دربرنامهبودهاستکهدولتباید‪ 15‬درصدنیرویانسانی‬ ‫خودراکاهشدهد‪،‬نهتنهاکاهشپیدانکردهبلکهافزایشنیزداشتهاست‪.‬‬ ‫شماایننهادریاستجمهوریراببینیدهزینهریاستجمهوریشدهاست‬ ‫دوونیمبرابر!؟سفرهایخارجیکاذبچهضرورتیدارد‪.‬درحالحاضر‬ ‫شرکت‌هایدانشبنیانامیدیهستندبرایآیندهایران‪،‬ودراینحوزهتحول‬ ‫خوبیبایدایجادشود‪.‬زمینهواستعداداینکارراداریمولیباایندولتتنبل‪،‬‬ ‫کندوبانگاهبهبیروننمی‌شود‪.‬االنچندسالاستکهدرقانونبودجهمی‬ ‫نویسندکهسهدهکثروتمندازیارانههاحذفشوند‪،‬دولتانجامنمی‌دهد!‬ ‫چرا که این دولت خودش دولتی رفاه طلب است‪ .‬درآمد یک وزیر دولت‬ ‫قبل چقدر بوده و این دولت چقدر است؟ حداقل دو و نیم سه برابرشده‬ ‫است‪.‬باشعاروحرفکهنمیشود‪.‬قراربودکهبودجهراشفافدرسایتی‬ ‫اعالمکنندکهانجامنشدهاست‪.‬درسالگذشته‪ 14‬میلیارددالرارزداد‌هاند‪،‬‬ ‫دولت نمی داند که به چه کسی داده برای چه کاری داده و چه کاالیی وارد‬ ‫شدهاست‪.‬حلاینمسائلنیازمنداجرایقانوناست‪،‬مااالنقانونمبارزهبا‬ ‫نظامارتقایاداریوقانونمبارزهبامفاسداقتصادیداریم‪،‬اینقانونبیشاز‬ ‫‪ 10‬سالاستکهمصوبشده‪،‬درصورتیکهاجرانشدهوسیستم‌هایگفته‬ ‫شدهنیزاجرایینشدند‪.‬‬
‫افزایشمشکلاشتغالبانوانطییکسالگذشته‬ ‫علیاصالنیگفت‪:‬درازایحضوریکزن‪ 4،‬مردوجوددارد‪،‬درصورتیکهدربرخیازمشاغلدقتوسرعتالعملزنانبیشتراستوراندمانکاریآناننسبتبهمردانبیشترخواهدبود‪.‬جامعهایکهدچارنوساناتاقتصادیمیشود‪،‬بیشتریناثرایننوسان برروندزندگی‬ ‫کارگرانآنسرزمیننمودپیدامیکند‪.‬چندینماهاست؛کشوردچارمشکالتاقتصادیاستکهبیشترسرمنشاآنتحریمهایآمریکاییاست‪.‬دراینمیانوضعیتمعیشتکارگرانزنآسیببیشتریرادیدهاست‪.‬علیاصالنی‪-‬عضوهیئتمدیرهکانونعالیشورایاسالمی‪-‬‬ ‫درمورد وضعیتحالحاضراشتغالزنانکارگرگفت‪:‬درخصوصمبحثاشتغالزناندراواسطدهه‪ 70‬آییننامهایتدوینوبهمرحلهاجرارسیدکهتوانستتاحدودیاشتغالزنانرابهبودبخشدکهتابهامروزنیزادامهداراست‪،‬امامتاسفانهدرمواقعیشاهدکوتاهیدرراستای‬ ‫پرداختهاومباحثیمانندامنیتشغلیزنانبودهایم‪.‬ویبابیاناینکهطیآخرینآماریکهدرخصوصاشتغالزنانکارگردرکارگاههاوکارخانهوواحدهایتولیدیمنتشرشدهاستمیزانحضورزناننسبتبهمردان‪ 1‬به‪ 4‬استافزود‪:‬یعنیدرازایحضوریکزن‪ 4،‬مردوجود‬ ‫دارد‪،‬درصورتیکهدربرخیازمشاغلدقتوسرعتالعملزنانبیشتراستوراندمانکاریآناننسبتبهمردانبیشترخواهدبود‪.‬البتهباتوجهبهرکودوتورمیکهدرکشورحکمفرماست‪،‬مسئلهاشتغالنیزتحتتاثیرقرارمیگیردکهخودعاملی برایدامنزدنبهاشتغالکمترزنان‬ ‫وتوجهبیشتربهمردانخواهدشد‪.‬متاسفانهموجمدرکگرایی یکیازعواملاصلیبیکاریعرصه اشتغالزنان است‪ .‬بسیاریاززنانتحصیلکردهبنابراینموضوعکهفقطبهتبمدرکگراییدامنزدهاندپسازاتمامتحصیالتخودمیخواهندواردبازارکارشونداماچون‬ ‫رشتهموردتحصیلآناناشباعشدهاستنمیتواننددرمکانیمتناسبباتحصیالتخودمشغولبهحرفهایشوندویاگاهاحتیدرزمانیکهکاریبهآنانپیشنهادمیشودبهایندلیلکهآنحرفهرامغایربا تحصیالتخودمیدانندحاضربهقبولآنشغلنیستندوبیکارمیمانند‪.‬‬ ‫ساماندهی‪6‬رودخانهشهرهای‬ ‫نوشهر و چالوس به طول ‪17‬‬ ‫کیلومترآغازشد‬ ‫برداشت برنج در روستاهای آستانه اشرفیه‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 19 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪872‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫گزارش‬ ‫چالوس و کالردشت از‬ ‫اجرای طرح ساماندهی و الیروبی‬ ‫رودخانه‌های شهرهای نوشهر و چالوس‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وقوع سیالب‌های‬ ‫فصلی به خصوص سیالب پاییزه در‬ ‫مازندران گفت‪ :‬عملیات ساماندهی‬ ‫برخی از رودخانه‌های منطقه را که‬ ‫از اولویت بیشتری برخوردار بودند‪،‬‬ ‫از جمله رودخانه سردابرود‪ ،‬نیرنگ‪،‬‬ ‫کورکورسر‪ ،‬صالح‌الدین کال‌‪ ،‬کچرود‬ ‫و کنس رود را به طول ‪ 17‬کیلومتر و با‬ ‫اعتبار ‪ 5000‬میلیون ریال آغاز شد و تا‬ ‫پایان شهریور به اتمام می رسد‪.‬‬ ‫وی همچنین با اشاره به آزادسازی‬ ‫حریم و بستر رودخانه‌ها در طی‬ ‫سال جاری گفت‪ :‬امسال با حمایت‬ ‫دادستان‌های محترم و همکاری و‬ ‫همراهی نیروی انتظامی و برخی از‬ ‫دستگاه ها بیش از ‪ 100‬هزار متر مربع‬ ‫از حریم و بستر رودخانه های منطقه‬ ‫ا آزاد شد که این امر نیز به هنگام‬ ‫وقوع سیالب‪ ،‬میزان خسارت را به‬ ‫حداقل خواهد ‌رساند‪.‬مدیر منابع آب‬ ‫شهرهای مذکور در پایان با اشاره به‬ ‫وقوع سیالب‌ بی سابقه مهر ماه ‪ 97‬در‬ ‫غرب استان گفت‪ :‬عملیات ساماندهی‬ ‫و الیروبی رودخانه‌ها در شهرستان‌های‬ ‫نوشهر و چالوس در تابستان سال‬ ‫گذشته سبب شد تا ما شاهد بروز‬ ‫خسارت گسترده برای اراضی و‬ ‫مستحدثات مجاور رودخانه در این دو‬ ‫شهرستان نباشیم ‪.‬‬ ‫اضافه شدن ‪ ۸‬رشته تحصیلی‬ ‫جدید به دانشگاه شهرکرد‬ ‫خبر‬ ‫رئیس دانشگاه شهرکرد از‬ ‫اضافه شدن ‪ ۸‬رشته تحصیلی جدید‬ ‫به رشته‌های دانشگاه شهرکرد از مهر‬ ‫ماه ‪ ۹۸‬خبر داد‪.‬‬ ‫سعید کریمی در نشست خبری‬ ‫با اصحاب رسانه و مطبوعات استان‪،‬‬ ‫با اشاره به اینکه دانشگاه شهرکرد‬ ‫به دنبال توسعه رشته‌های مهم و‬ ‫تاثیر گذار است‪ ،‬اظهار کرد‪۵ :‬‬ ‫رشته‪ :‬عمران گرایش ژئوتکنیک‪،‬‬ ‫مواد گرایش خوردگی و حفاظت‪،‬‬ ‫مدیریت کشاورزی‪ ،‬ادبیات روایی‬ ‫و مشاوره شغلی در مقطع کارشناسی‬ ‫ارشد از مهرماه ‪ ۹۸‬پذیرش دانشجو‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از آنجاییکه‬ ‫چهارمحال و بختیاری یکی از‬ ‫قطب‌های تولید ماهیان سردآبی‬ ‫است‪ ،‬این دانشگاه برای مهر ماه‬ ‫‪ ۹۸‬در رشته بهداشت و بیمار ی‌های‬ ‫آبزیان در مقطع دکتری تخصصی‬ ‫دانشجو می‌پذیرد‪.‬‬ ‫کریمی گفت‪ :‬در راستای توسعه‬ ‫دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان‬ ‫نیز رشته علوم سیاسی در مقطع‬ ‫کارشناسی از مهرماه جاری پذیرش‬ ‫دانشجو خواهد داشت و افزودن‬ ‫تعداد زیادی از رشته‌های هنر در‬ ‫دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه‬ ‫موافقت اصولی دانشکده منابع‬ ‫طبیعی بروجن در سال ‪ ۹۴‬باطل‬ ‫و ساخت آن متوقف شد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس پیگیر ی‌های انجام‬ ‫شده خوشبختانه موافقت اصولی‬ ‫تمدید شد و ساخت و ساز و تکمیل‬ ‫دانشگاه از چند روز آینده آغاز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه شهرکرد اضافه‬ ‫کرد‪ :‬قسمتی از فضای دانشگاه‬ ‫پیا م‌نور بروجن اجاره و در اختیار‬ ‫دانشکده منابع طبیعی قرار گرفته‬ ‫است و از مهرماه امسال در رشته‬ ‫مهندسی مواد گرایش متالورژی‬ ‫پذیرش دانشجو خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه‬ ‫برخی رشته‌ها در دانشگاه شهرکرد‬ ‫ریزش داشته و متقاضی کمتری‬ ‫دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با هماهنگی‬ ‫وزارت علوم مقرر شد آمایش‬ ‫رشته‌ها اتفاق بیفتد تا رشته‌هایی که‬ ‫فاقد متقاضی هستند حذف شده و‬ ‫رشته‌های بین‌رشته‌ای که می‌توانند‬ ‫کارآفرین باشند‪ ،‬اضافه شود‪.‬‬ ‫وی همچنین با بیان اینکه ‪۵‬‬ ‫شهریورماه سال جاری جشن‬ ‫چهل‌سالگی دانشگاه شهرکرد‬ ‫برگزار خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬افتتاح‬ ‫رسمی سردرب اصلی دانشگاه‪،‬‬ ‫افتتاح دانشکده دامپزشکی و سالن‬ ‫آمفی تئاتر از جمله برنامه‌های‬ ‫چهمیلن سالگرد تاسیس دانشگاه‬ ‫خواهد بود‪.‬کریمی با اشاره به جذب‬ ‫دانشجوی خارجی در دانشگاه‬ ‫شهرکرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تا کنون دو نفر‬ ‫از کشور افغانستان در رشته حقوق و‬ ‫ادبیات فارسی فار غ‌التحصیل شد ه‌اند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه شهرکرد گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۲۰‬دانشجو افغانستانی‬ ‫در رشته‌هایی همچون فیزیک‪ ،‬علوم‬ ‫انسانی و فنی و مهندسی در مقطع‬ ‫کارشناسی ارشد و دکتری در این‬ ‫دانشگاه در حال تحصیل هستند‪.‬‬ ‫وی در پایان با بیان اینکه قرار‬ ‫بود سایت تولید برق خورشیدی در‬ ‫دانشگاه شهرکرد را ه‌اندازی شود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تخصص الزم برای‬ ‫را ه‌اندازی این سایت در دانشگاه‬ ‫شهرکرد وجود دارد اما متاسفانه‬ ‫سرمایه‌گذار طرح وارد عملیات‬ ‫اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫تحریم دارو و تجهیزات پزشکی در‬ ‫راستای ایجاد نارضایتی در جامعه است‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی شهرکرد با اشاره به‬ ‫اینکه یکی از نقاط هدف دشمن‬ ‫برای ایجاد نارضایتی در جامعه‬ ‫تحریم دارو و تجهیزات پزشکی‬ ‫بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬کمبود دارو و‬ ‫تجهیزات پزشکی در استان های‬ ‫محروم بیشتر جلوه می کند و‬ ‫مردم مطالبات بیشتری دارند‪.‬‬ ‫مجید شیرانی ‪ 16‬مرداد در‬ ‫آئین تجلیل از خبرنگاران و‬ ‫اصحاب رسانه به مناسبت روز‬ ‫خبرنگار‪ ،‬با اشاره به فعالیت‌های‬ ‫گسترده دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫در همه سنین و زمینه‌های سالمتی‬ ‫و بهداشتی‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫پوشش همه گروه های سنی‬ ‫توسط این مجموعه حساسیت‬ ‫کار در این حوزه بسیار باالست‪.‬‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی شهرکرد با بیان اینکه‬ ‫متاسفانه تاکنون در حوزه‬ ‫دارو و تجهیزات در کشور‬ ‫به خودکفایی نرسید ه‌ایم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تجهیزات درمانی یکی‬ ‫از ملزومات اصلی در حوزه‬ ‫بهداشت و درمان تلقی می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه یکی از‬ ‫نقاط هدف دشمن برای ایجاد‬ ‫نارضایتی در جامعه تحریم‬ ‫دارو و تجهیزات پزشکی بوده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کمبود دارو و‬ ‫تجهیزات پزشکی در استان های‬ ‫محروم بیشتر جلوه می کند و‬ ‫مردم مطالبات بیشتری دارند‪.‬‬ ‫شیرانی با اشاره به تال ش‌های‬ ‫کارکنان بهداشت و درمان استان‬ ‫در رفع کمبودهای موجود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬علی‌رغم همه تالش‬ ‫ها برخی از خدمات ارائه شده‬ ‫در سیستم بهداشت و درمان‬ ‫استان به مردم استاندار نیست و‬ ‫کمبودهایی دیده می شود‪.‬‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی شهرکرد تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای ارتقای خدمات در حوزه‬ ‫بهداشت و درمان باید تعامل‪،‬‬ ‫مسئولیت پذیری و وجدان کاری‬ ‫را در کنار رعایت قوانین افزایش‬ ‫داد و سختگیری در این زمینه‬ ‫نتیجه معکوس دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متاسفانه‬ ‫برخی‌ها به دنبال سیاه نمایی در‬ ‫فضای مجازی هستند و خدمات‬ ‫ارائه شده حوزه بهداشت‬ ‫و درمان استان را کمرنگ‬ ‫می‌کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رسانه‌ها‬ ‫باید با تبیین درست خدمات‪،‬‬ ‫امید نسبت به انقالب را در مردم‬ ‫افزایش دهند‪.‬‬ ‫برداشت برنج در روستاهای آستانه اشرفیه تا اواسط شهریور ماه در اراضی این شهرستان ادامه خواهد یافت‪ .‬بطور میانگین ساالنه در هر هکتار اراضی زیر‬ ‫کشت این شهرستان حدود ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬کیلوگرم شلتوک حاصل می‌شود که از این میزان ‪ ۶۰‬درصد به برنج سفید تبدیل می‌شود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫دانش آموزان فقیر قربانی‬ ‫“نظام طبقاتی آموزش کشور”‬ ‫وقتی می‌گوییم تالش برای ارزان‌تر تمام‌ شدن ادارۀ آموزش و پرورش‪ ،‬این حرف‪،‬‬ ‫مدارس دولتی را هدف قرار داده است و نابرابری آموزشی را بازتولید می‌کند‪.‬قربانی این‬ ‫ماجرا‪ ،‬دانش‌آموزان طبقات پایین‌تر جامعه هستند‪ ،‬حاال باید مصداق عینی آن را با انتشار‬ ‫نتایج کنکور مشاهده کرد و امسال نیز همانند سال‌های قبل با اعالم اسامی نفرات برتر‬ ‫کنکور ‪ 98‬یکبار دیگر اثبات شد که تمام آنها‪ ،‬دانش‌آموزان مدارس خاص از از سمپاد تا‬ ‫نمونه دولتی یا غیردولتی‌ هستند و باز هم دست مدارس دولتی خالی است‪.‬در این گزارش‬ ‫می‌خواهیم بدانیم چه تعداد از نفرات برتر کنکور امسال‪ ،‬دانش‌آموز مدارس دولتی و چه‬ ‫تعداد از مدارس خاص و غیردولتی هستند؟!براین اساس می‌توان گفت که بیش از ‪ 70‬درصد‬ ‫رتبه‌های برتر کنکور امسال در رشته‌های ریاضی‪ ،‬تجربی و انسانی دانش‌آموزان مدارس‬ ‫سمپاد هستند‪ ،‬سهم غیردولتی‌ها ‪ 14‬درصد و نمونه دولتی‌ها ‪ 13‬درصد است؛ ‪ 46‬درصد نفرات‬ ‫برتر کنکور سراسری امسال تهرانی هستند‪ ،‬کمترین تعداد تهرانی‌ها در رشته علوم تجربی‬ ‫و بیشترین تعداد در رشته هنر است البته این آمار مربوط به ‪ 10‬نفر اول رشته‌های ریاضی و‬ ‫فنی‪ ،‬علوم تجربی‪ ،‬علوم انسانی و ‪ 5‬نفر اول رشته‌های هنر و زبان است‪.‬اما آنچه در این ماجرا‬ ‫می‌‌توان به آن پرداخت‪ ،‬دسته‌بندی‌های مختلف مدارس و جداسازی دانش‌آموزان‪ ،‬تأثیر آن‬ ‫در بازتولید نابرابری آموزشی و در نهایت ناکام ماندن دانش‌آموزان از طبقات پایین‌‌تر جامعه‬ ‫در چرخه رقابت و ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر است‪.‬رضا امیدی استادیار دانشکده‬ ‫علوم اجتماعی دانشگاه عالمه‌طباطبایی در مطلبی با اشاره به گزارش اخیر یونسکو‪ ،‬گفته‬ ‫است‪:‬به تازگی یونسکو به دولت‌ها توصیه کرده است بین ‪ 4‬تا ‪ 6‬درصد تولید ناخالص داخلی‬ ‫و ‪ 15‬تا ‪ 20‬درصد بودجۀ عمومی را به آموزش عمومی اختصاص دهند اما وضعیت ایران بدین‬ ‫صورت است که ‪ 1.5‬تا ‪ 2‬درصد تولید ناخالص داخلی و ‪ 10‬درصد بودجه عمومی دولت به‬ ‫آموزش و پرورش اختصاص دارد‪.‬همچنین براساس این گزارش‪ ،‬پرداخت از جیب خانواده‌ها‬ ‫عکس‬ ‫؟؟؟‬ ‫در تأمین مالی آموزش عمومی به‌طور متوسط ‪ 20‬درصد است؛ این نسبت در کشورهای‬ ‫پردرآمد حدود ‪18‬درصد و در کشورهای کم‌درآمد حدود ‪ 33‬درصد برآورد شده است؛‬ ‫براساس پایین‌ترین برآوردها‪ ،‬سهم پرداخت از جیب خانواده‌های ایرانی (صرفاً شهریه‌ای که‬ ‫به مدارس دولتی و غیردولتی می‌پردازند) از مجموع هزینه‌های آموزش و پرورش حدود ‪33‬‬ ‫درصد است‪”.‬همچنین محمدرضا واعظ مهدوی؛ معاون سابق سازمان برنامه و بودجه اخیرا ً‬ ‫گفته بود‪ :‬بیش از ‪ 9‬درصد خانواده‌های ایرانی برای تحصیل فرزندانشان باید وسایل زندگی‬ ‫را بفروشند!تمام این شرایط در حالی است که مسئوالن آموزش‌وپرورش بر این باورند که‬ ‫آموزش‌وپرورش در کشور گران اداره می‌شود(؟!) و سیاست‌گذاری‌ها در مسیر ارزان‌کردن‬ ‫هزینه‌های اداره آموزش‌وپرورش تعیین می‌شود از سوی دیگر برنامه‌ریزی‌های اشتباه در‬ ‫سال‌های اخیر عالوه بر چند دسته کردن مدارس‪ ،‬بار هزینه‌های آموزش را به دوش خانواده‌ها‬ ‫انداخته است‪.‬مث ً‬ ‫ال مدارس دولتی به دسته‌بندی‌های مختلفی همچون سمپاد‪ ،‬نمونه‌دولتی‪،‬‬ ‫هیئت‌امنایی تقسیم می‌شوند و در کنار آن مدارس غیردولتی و انواع مدارس وابسته به نهادها‬ ‫و بخش‌های مختلف را هم باید در نظر گرفت‪.‬در چنین شرایطی دانش‌آموزان مستعد از‬ ‫مدارس دولتی گلچین شده و به مدارس خاص هدایت می‌شوند که به بهانه دریافت شهریه‬ ‫باالتر خدمات آموزشی بیشتری ارائه می‌دهند جالب آنکه معلمان برتر هم سهم این مدارس‬ ‫می‌شوند‪ ،‬حاال تصور کنید دانش‌آموزی ‪ 12‬سال دوران تحصیلش را در در مدارس دولتی‬ ‫گذرانده است و حاال باید در آزمون کنکور با دانش‌آموزانی رقابت کند که در این سال‌ها‬ ‫به لحاظ آموزش شرایط ویژه‌ای را در مدارس خاصشان داشتند‪ ،‬اساسا می‌توان این شرایط را‬ ‫برابر دانست؟!ادامه چنین شرایطی نه تنها به کیفیت آموزش لطمه زده است بلکه به نابرابری‬ ‫اجتماعی هم دامن می‌زند‪ ،‬مصداق بارزتر این موضوع را “عادل برکم” معلم به ما توضیح‬ ‫می‌دهد‪«:‬تفاوت میان انواع مدارس دولتی‪ ،‬در میزان “پولی” است که از خانواده‌ها دریافت‬ ‫حتییکدستگاهاطفایحریقهواییدرکشورنداریم‬ ‫فعال محیط زیست گفت ‪ :‬باید نگاه های امنیتی از‬ ‫روی سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست‬ ‫برداشته شود تا مردم به صورت آزادانه و بدون هیچ‬ ‫حساسیت و نگرانی بتوانند در این حوزه فعالیت کنند‪.‬‬ ‫آتش سوزی یکی از اصلی ترین معضالتی است که‬ ‫طی چندسال اخیر گریبانگیر جنگل ها و پوشش گیاهی‬ ‫کشور شده است‪ ،‬با شروع فصل تابستان و افزایش دما‬ ‫و گرمای ناشی از این افزایش دما متاسفانه شاهد تشدید‬ ‫هرچه بیشتر افتادن آتش به جان جنگل ها هستیم‪ ،‬اما نکته‬ ‫قابل توجه عدم پرداختن به صورت جدی به این معضل‬ ‫است‪ ،‬در صورتیکه این موضوع به راحتی قابل پیش بینی‬ ‫است و تمامی افرادی که حتی آگاهی سطحی را نسبت‬ ‫به حفاظت از جنگل ها و مراتع دارند متوجه این مبحث‬ ‫هستند‪ ،‬اما متاسفانه هیچ اقدام مثبتی در این راستا از سوی‬ ‫متولیان حراست و حفاظت از محیط زیست صورت نمی‬ ‫گیرد و می توان گفت این موضوع به دست فراموشی‬ ‫سپرده شده است‪.‬محمد درویش؛ فعال محیط زیست در‬ ‫رابطه با آخرین وضعیت آتش سوزی در جنگل ها در‬ ‫کشور گفت ‪ :‬متاسفانه به طور متوسط ساالنه ‪ 20‬هزار‬ ‫هکتار از جنگل و منابع طبیعی کشورمان از بین می رود‪،‬‬ ‫امسال نیز به نظر می رسد این میزان به حد قابل توجهی‬ ‫باالتر برود و دلیل آن نیز دوره ترسالی است که امسال‬ ‫با آن مواجه بوده ایم‪ ،‬زمانی که با دوره ترسالی مواجه‬ ‫شویم علوفه رشد فراوانی خواهند کرد که بعد از اتمام‬ ‫دوره و خشک شدن علوفه جنگل ها و مراتع تبدیل به‬ ‫انباری قابل اشتعال خواهد شد‪.‬وی با بیان اینکه همواره‬ ‫هشدارهایی از سوی فعاالن محیط زیست‪ ،‬مسئولین‬ ‫سازمان حفاظت از محیط زیست و محیط بانان و جنگل‬ ‫بانان داده شده است‪ ،‬اما متاسفانه هیچ گاه مورد توجه‬ ‫قرار نگرفته است ادامه داد ‪ :‬طی چندسال اخیر سازمان‬ ‫حفاظت از جنگل ها تصمیم به تشکیل یگان هوایی برای‬ ‫حفاظت از جنگل ها و مراتع گرفته شد اما بنابر ضعفی‬ ‫که در پشتیبانی و کمبود بودجه ای که وجود داشت‬ ‫این موضوع نیز به دست فراموشی سپرده شد‪.‬این فعال‬ ‫محیط زیست با تاکید بر اینکه کشور ما یکی از محدود‬ ‫کشورهایی است که ارزشمندترین جنگل ها را در درون‬ ‫خود جای داده است و حتی یونسکو این جنگل ها را به‬ ‫عنوان میراث طبیعی جهانی ثبت کرده است ادامه داد ‪:‬‬ ‫اما متاسفانه سازمان متولی فاقد یگان اطفای حریق هوایی‬ ‫هستند به شکلی که هیچ کدام از سازمان های متولی در‬ ‫این خصوص یک دستگاه کانادایر( هواپیماهای مخصوص‬ ‫اطفای حریق هوایی) ندارند و از هلی کوپتر های‬ ‫هوانیروز برای اطفای حریق جنگل ها استفاده می کنند‪،‬‬ ‫در شرایطی که کشور ما و جنگل های آن بیشتر در مناطق‬ ‫صعب العبور تشکیل شده است و نباید از هلی کوپتر برای‬ ‫اطفای حریق آن استفاده کرد چون استفاده از آن ها خود‬ ‫عاملی خواهد بود برای تشدید آتش سوزی ها که روی‬ ‫داده است‪.‬درویش در ادامه با انتقاد از اظهارات رییس‬ ‫سازمان حفاظت از محیط زیست که بیان داشته بود اطفای‬ ‫حریق جنگل ها توجیه اقتصادی ندارد گفت ‪ :‬وقتی‬ ‫سازمان های متولی هیچ انگیزه ای برای حراست از محیط‬ ‫زیست ندارند و همیشه از نبود بودجه و اعتبارات می‬ ‫گویند دیگر باید چه انتظاری از باقی سازمان ها و دستگاه‬ ‫های دیگر داشت ‪ .‬در حال حاضر با مسئوالن به شکلی‬ ‫برخورد می کنند که انگار هیچ دلسوزی در مورد حفاظت‬ ‫از محیط زیست ندارند ‪.‬وی با گفتن از اینکه زمانی که‬ ‫می دانیم در شرایط بحرانی اقتصادی هستیم و با تحریم‬ ‫هایی در رابطه با تامین وسایل مناسب اطفای حریق مواجه‬ ‫هستیم‪ ،‬چرا به سمت آموزش نیروهای مردمی نمی رویم‬ ‫افزود‪:‬فعاالن زیادی عالقه دارند به صورت داوطلبانه‬ ‫فرهنگ سازی در رابطه با حراست و حفاظت را انجام‬ ‫دهند ولی اجازه فعالیت به آنها داده نمی شود ‪.‬باید بدانیم‬ ‫آتش سوزی ها باعث تجاوز به عرصه های جنگلی می‬ ‫شود و همچنین بیشتر این آتش سوزی ها عمدی است که‬ ‫متاسفانه از سوی برخی از کشاورزان برای از بین بردن‬ ‫سایه انداز بر روی زمین کشاورزی خود انجام میشود‪،‬‬ ‫این موضوع نشات گرفته از نبود آموزش و فرهنگ سازی‬ ‫است که هیچ گاه از سوی مسئولین امر صورت نگرفته‬ ‫است‪.‬همچنین باید نگاه های امنیتی از روی سازمان های‬ ‫مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست برداشته شود تا‬ ‫مردم به صورت آزادانه و بدون هیچ حساسیت و نگرانی‬ ‫بتوانند در این حوزه فعالیت کنند‪.‬برنا‬
‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 19 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪872‬‬ ‫جامعه‬ ‫معاون شهردار تهران‪:‬‬ ‫تنشاقتصادیسالگذشته‪،‬باعثفقرشهروندانشد‬ ‫معاونشهردارتهراناعالمکردروندافزایشآسیب‌هایاجتماعیدرتهرانکندشدهاستوانتظارمیرودباتالشهمهدستگاهها‪،‬اینروندمتوقفشود‪.‬معاونفرهنگیواجتماعیشهرداریتهراندرحاشیهنشستدورهمیباخبرنگاراندربارهوضعیتجدیدآسیبهایاجتماعیآشکار‬ ‫درشهربهخصوصخیابانخوابیمعتادانمتجاهرسخنگفت‪.‬محمدرضاجوادییگانهدراینبارهگفت‪:‬نمیتوانیمبینمحالترافنسبکشیموآنهارامحدودکنیموبگوییممعتادانوارداینمنطقهنشوندیاازآنجابروند‪.‬اینتجربهقبالهماتفاقافتادهاست‪.‬دورپارکهرندیرامحدودکردند‪،‬‬ ‫معتادانبهداخلمحلههرندیهجومآوردند‪.‬آنهاراازمحلههرندیبیرونراندندودرنهایت‪،‬معتاداندرهمهجایشهرتادرهفرحزادپراکندهشدند‪.‬نگاهاینچنینیبهآسیبهایاجتماعیواعتیاد‪،‬نمیتواندازدامنهآسیببکاهد‪،‬بلکهباعثپراکندهکردنآنمیشود‪.‬اودربارهنقششهرداریتهران‬ ‫دراینبارهگفت‪:‬مسئولاصلیآسیبهایاجتماعیبهخصوصمعتادانخیابانخواب‪،‬شورایمبارزهباآسیبهایاجتماعیکشوربهریاستوزیرکشوراستوالبتهشهرداریتهرانهمعضواینشوراست‪.‬درموردآسیبهایاجتماعی‪،‬شهرداریتهرانفقطدرحوزهتکدیگری‪،‬نقشمستقیم‬ ‫دارد‪.‬تکدیگریهمایننیستکهمثالکسی‪،‬دستفروشیکند‪.‬بلکهاگرکسیآشکاراسرچهارراهگداییکرد‪،‬آنتکدیگریاستوشهرداریمسئولیتبرخوردمستقیمدارد‪.‬درسایرحوزههایآسیبهایاجتماعی‪،‬شهردارینقشمستقیمندارد‪.‬ازجملهفقرکههمهمیدانیمیکیازاصلی‬ ‫ترینعللافزایشآسیبهایاجتماعیاست‪.‬مثالشهرداریدربارهآسیباجتماعیطالق‪،‬کارمستقیمینمیتواندانجامدهد‪.‬‬ ‫فاجعه خالی ماندن صندلی های دانشگاه‬ ‫خداحافظهمشاگردی!‬ ‫گزارش صدای اصالحات‬ ‫بغرنج تر می شود به طوری که راهی جز دور شدن از تحصیل و دانشگاه‬ ‫از جمعیت فعال جامعه که به دلیل دارا بودن دانش و تخصص خود راهی‬ ‫بازار کار جامعه ای مدرک گرا را روبروی جوانان می گذارد و در نتیجه‬ ‫شرایط اقتصادی این روزها تنها در ابعاد و شاخص های اقتصادی‬ ‫زندگی جوانان راه یافته است و تاثیر حداکثری خود را بر جای می گذارد‪.‬‬ ‫ندارند و این وضعیت بیش از پیش جوانان قشر متوسط را هدف قرار داده‬ ‫بازار کار می شود‪ ،‬به جای اینکه بتوانند پس از فارغ التحصیلی ورود بهتری‬ ‫باشند‪ .‬خالی ماندن دانشگاه ها فاجعه امروز کشور می باشد چرا که دیگر‬ ‫وهله اول آن ها را تحت تاثیر خود قرار می دهد‪ .‬اقتصاد تضعیف شده‪،‬‬ ‫کشور و در میان قشر ماتوسز و ضعیف را دارد و در واقع یکی از مهم ترین‬ ‫کشور بر می خورند‪ .‬با پیشروی چنین شرایط اقتصادی‪ ،‬ظرفیت دانشگاه ها‬ ‫دیگر تبعیض های آمخوزشی برای برخی از طبقات جامعه‪ ،‬طبقه متوسط‬ ‫است که پس از اتمام تحصیالت دانشگاهی امکان راهیابی به بازار کار را‬ ‫و نه شرایط کاری برای آن ها در نظر گرفته نشده است و جوانان در‬ ‫شرایط جامعه تماما بر ضد او می باشد‪ .‬مسئله آمار بیکاران و نبود اشتغال‬ ‫در چنین شرایطی راه برای ورود به بازار کار به جای دانشگاه باز می شود‬ ‫را به خود مشغول ساخته است موضوع ادامه تحصیل می باشد؛ در صورت‬ ‫محدود نشده است‪ .‬بن بست مالی در هر کجای زندگی به خصوص‬ ‫تحصیل و اشتغال دو هدف بزرگ و اول شرایط اقتصادی می باشد و در‬ ‫در ابتدا اشتغال را از جامعه و جوانان دور می نماید و در نهایت با کاهش‬ ‫درآمد و پایین آمدن توانایی مالی‪ ،‬راه تحصیل و امکانات تکمیلی جوانان‬ ‫مسدود شده و راهی جز فرار از آن ها باقی نمی ماند‪ .‬شرایط امروز جامعه‪،‬‬ ‫در حالی رو به جلو می رود که حداقل درآمدها کفاف هزینه های زندگی‬ ‫را نمی دهد و این شرایط با قرار گرفتن در کنار تحصیالت‪ ،‬بیش از پیش‬ ‫را بر جای نمی گذارد‪ .‬جوانان این روزها تمایلی برای ورود به دانشگاه‬ ‫است چرا که بیکاری همچنان نشان درجه یک مشکالت اقتصادی در‬ ‫معضالت و مسائل کشور در مورد بیکاری جوانان‪ ،‬عدم موفقیت افرادی‬ ‫ندارند و در این بخش با مخاطرات و مشکالت فراوانی مواجه می شوند‪.‬‬ ‫که در این مسیر فرصت سوزی های گسترده ای به وجود می آید‪ .‬بسیاری‬ ‫حتییکدستگاهاطفایحریق‬ ‫هواییدرکشورنداریم‬ ‫فعالمحیطزیست‬ ‫فعال محیط زیست گفت ‪ :‬باید نگاه های امنیتی از روی سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست برداشته شود‬ ‫تا مردم به صورت آزادانه و بدون هیچ حساسیت و نگرانی بتوانند در این حوزه فعالیت کنند‪.‬آتش سوزی یکی از اصلی ترین‬ ‫معضالتی است که طی چندسال اخیر گریبانگیر جنگل ها و پوشش گیاهی کشور شده است‪ ،‬با شروع فصل تابستان و افزایش‬ ‫دما و گرمای ناشی از این افزایش دما متاسفانه شاهد تشدید هرچه بیشتر افتادن آتش به جان جنگل ها هستیم‪ ،‬اما نکته قابل‬ ‫توجه عدم پرداختن به صورت جدی به این معضل است‪ ،‬در صورتیکه این موضوع به راحتی قابل پیش بینی است و تمامی‬ ‫افرادی که حتی آگاهی سطحی را نسبت به حفاظت از جنگل ها و مراتع دارند متوجه این مبحث هستند‪ ،‬اما متاسفانه هیچ اقدام‬ ‫مثبتی در این راستا از سوی متولیان حراست و حفاظت از محیط زیست صورت نمی گیرد و می توان گفت این موضوع به‬ ‫دست فراموشی سپرده شده است‪.‬محمد درویش؛ فعال محیط زیست در رابطه با آخرین وضعیت آتش سوزی در جنگل ها‬ ‫در کشور گفت ‪ :‬متاسفانه به طور متوسط ساالنه ‪ 20‬هزار هکتار از جنگل و منابع طبیعی کشورمان از بین می رود‪ ،‬امسال نیز به‬ ‫نظر می رسد این میزان به حد قابل توجهی باالتر برود و دلیل آن نیز دوره ترسالی است که امسال با آن مواجه بوده ایم‪ ،‬زمانی‬ ‫که با دوره ترسالی مواجه شویم علوفه رشد فراوانی خواهند کرد که بعد از اتمام دوره و خشک شدن علوفه جنگل ها و مراتع‬ ‫تبدیل به انباری قابل اشتعال خواهد شد‪.‬وی با بیان اینکه همواره هشدارهایی از سوی فعاالن محیط زیست‪ ،‬مسئولین سازمان‬ ‫حفاظت از محیط زیست و محیط بانان و جنگل بانان داده شده است‪ ،‬اما متاسفانه هیچ گاه مورد توجه قرار نگرفته است ادامه‬ ‫داد ‪ :‬طی چندسال اخیر سازمان حفاظت از جنگل ها تصمیم به تشکیل یگان هوایی برای حفاظت از جنگل ها و مراتع گرفته‬ ‫شد اما بنابر ضعفی که در پشتیبانی و کمبود بودجه ای که وجود داشت این موضوع نیز به دست فراموشی سپرده شد‪.‬این فعال‬ ‫محیط زیست با تاکید بر اینکه کشور ما یکی از محدود کشورهایی است که ارزشمندترین جنگل ها را در درون خود جای‬ ‫داده است و حتی یونسکو این جنگل ها را به عنوان میراث طبیعی جهانی ثبت کرده است ادامه داد ‪ :‬اما متاسفانه سازمان متولی‬ ‫فاقد یگان اطفای حریق هوایی هستند به شکلی که هیچ کدام از سازمان های متولی در این خصوص یک دستگاه کانادایر(‬ ‫هواپیماهای مخصوص اطفای حریق هوایی) ندارند و از هلی کوپتر های هوانیروز برای اطفای حریق جنگل ها استفاده می‬ ‫کنند‪ ،‬در شرایطی که کشور ما و جنگل های آن بیشتر در مناطق صعب العبور تشکیل شده است و نباید از هلی کوپتر برای‬ ‫اطفای حریق آن استفاده کرد چون استفاده از آن ها خود عاملی خواهد بود برای تشدید آتش سوزی ها که روی داده است‪.‬‬ ‫درویش در ادامه با انتقاد از اظهارات رییس سازمان حفاظت از محیط زیست که بیان داشته بود اطفای حریق جنگل ها توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد گفت ‪ :‬وقتی سازمان های متولی هیچ انگیزه ای برای حراست از محیط زیست ندارند و همیشه از نبود بودجه و‬ ‫اعتبارات می گویند دیگر باید چه انتظاری از باقی سازمان ها و دستگاه های دیگر داشت ‪ .‬در حال حاضر با مسئوالن به شکلی‬ ‫برخورد می کنند که انگار هیچ دلسوزی در مورد حفاظت از محیط زیست ندارند ‪.‬وی با گفتن از اینکه زمانی که می دانیم‬ ‫در شرایط بحرانی اقتصادی هستیم و با تحریم هایی در رابطه با تامین وسایل مناسب اطفای حریق مواجه هستیم‪ ،‬چرا به سمت‬ ‫آموزش نیروهای مردمی نمی رویم افزود‪:‬فعاالن زیادی عالقه دارند به صورت داوطلبانه فرهنگ سازی در رابطه با حراست و‬ ‫حفاظت را انجام دهند ولی اجازه فعالیت به آنها داده نمی شود ‪.‬باید بدانیم آتش سوزی ها باعث تجاوز به عرصه های جنگلی‬ ‫می شود و همچنین بیشتر این آتش سوزی ها عمدی است که متاسفانه از سوی برخی از کشاورزان برای از بین بردن سایه انداز‬ ‫بر روی زمین کشاورزی خود انجام میشود‪ ،‬این موضوع نشات گرفته از نبود آموزش و فرهنگ سازی است که هیچ گاه از‬ ‫سوی مسئولین امر صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫دانشگاه ها می شوند و این مسئله باعث تاخیر چندساله آنها در ورود به‬ ‫به بازار کار داشته باشند‪ ،‬به درب های بسته بنگاه ها و واحدهای اقتصادی‬ ‫و صندلی های خالی از دانشجو باقی مانده است چرا که نه شرایط تحصیل‬ ‫نیز اکثریت جوانان پا در مسیری از اقتصاد می گذارند که مشاغل فرعی می‬ ‫هزینه ها اجازه ورود به دانشگاه و ادامه تحصیل را نمی دهد و از سویی‬ ‫را با گسست بزرگ آموزشی مواجه می سازد که هم شرایط اشتغال و هم‬ ‫دوراهی بزرگی قرار می گیرند‪ .‬این روزها مهم ترین دغدغه ای که جوانان‬ ‫تا به امروز مهم ترین مشکل کشور بود اما حاال خالی ماندن ظرفیت های‬ ‫ورود به دانشگاه‪ ،‬هزینه ها توانی برای ادامه باقی نمی گذارد و ورود به‬ ‫فاجعه خواهد شد‪.‬‬ ‫کالس های درس‪ ،‬دیگر معضلی می باشد که به تدریج تبدیل به یک‬ ‫دانش آموزان فقیر قربانی‬ ‫“نظام طبقاتی آموزش کشور”‬ ‫وقتی می‌گوییم تالش برای ارزان‌تر تمام‌ شدن ادارۀ آموزش و پرورش‪ ،‬این حرف‪ ،‬مدارس‬ ‫را “عادل برکم” معلم به ما توضیح می‌دهد‪«:‬تفاوت میان انواع مدارس دولتی‪ ،‬در میزان “پولی” است‬ ‫که از خانواده‌ها دریافت می‌کنند و بر اساس این “پول” خدمات آموزشی ارائه می‌دهند از سوی دیگر‬ ‫در پایه هفتم و دهم برای ورود دانش‌آموزان به مدارس خاص آزمون برگزار می‌کنند اما باید توجه‬ ‫داشت موفقیت دانش‌آموز در این آزمون‌ها که گاه با رفتن به کالس‌های بخش خصوصی رقم می‌خورد‬ ‫دولتی را هدف قرار داده است و نابرابری آموزشی را بازتولید می‌کند‪.‬قربانی این ماجرا‪ ،‬دانش‌آموزان‬ ‫به مدرسه محل تحصیل او مث ً‬ ‫ال در دوره ابتدایی یا متوسطه اول هم بستگی دارد‪ ،‬اینکه دانش‌آموز‬ ‫امسال نیز همانند سال‌های قبل با اعالم اسامی نفرات برتر کنکور ‪ 98‬یکبار دیگر اثبات شد که تمام‬ ‫آموزش‪ ،‬میزان توجه محدود معلم با توجه به جمعیت باالی دانش‌آموزان در کالس درس و تمام این‬ ‫طبقات پایین‌تر جامعه هستند‪ ،‬حاال باید مصداق عینی آن را با انتشار نتایج کنکور مشاهده کرد و‬ ‫آنها‪ ،‬دانش‌آموزان مدارس خاص از از سمپاد تا نمونه دولتی یا غیردولتی‌ هستند و باز هم دست‬ ‫مدارس دولتی خالی است‪.‬در این گزارش می‌خواهیم بدانیم چه تعداد از نفرات برتر کنکور امسال‪،‬‬ ‫در مدرسه غیردولتی با آن شرایط خاص درس خوانده باشد یا در مدارس دولتی با ساعت محدودتر‬ ‫موارد یعنی نابرابری آموزشی!»ادامه این وضعیت باعث شده که حاال یکی از شاخص‌های شکاف‬ ‫طبقاتی در جامعه ما مسئله “آموزش”‌ باشد تا جایی که براساس برخی بررسی‌ها البته در سال ‪ 96‬میزان‬ ‫دانش‌آموز مدارس دولتی و چه تعداد از مدارس خاص و غیردولتی هستند؟!براین اساس می‌توان گفت‬ ‫نابرابری‌هایی که در هزینه‌های آموزش بین خانواده‌های دهک باال و دهک پایین وجود دارد حدود‬ ‫مدارس سمپاد هستند‪ ،‬سهم غیردولتی‌ها ‪ 14‬درصد و نمونه دولتی‌ها ‪ 13‬درصد است؛ ‪ 46‬درصد نفرات‬ ‫حاال تصور کنید در چنین شرایطی رقابت برای موفقیت در ورود به دانشگاه‌ها و رشته‌های برتر یکسان‬ ‫تعداد در رشته هنر است البته این آمار مربوط به ‪ 10‬نفر اول رشته‌های ریاضی و فنی‪ ،‬علوم تجربی‪،‬‬ ‫نتایج خود را در مواقعی همچون اعالم نتایج کنکور به خوبی نمایان می‌کند و در این میان تالش دولت‬ ‫که بیش از ‪ 70‬درصد رتبه‌های برتر کنکور امسال در رشته‌های ریاضی‪ ،‬تجربی و انسانی دانش‌آموزان‬ ‫برتر کنکور سراسری امسال تهرانی هستند‪ ،‬کمترین تعداد تهرانی‌ها در رشته علوم تجربی و بیشترین‬ ‫علوم انسانی و ‪ 5‬نفر اول رشته‌های هنر و زبان است‪.‬اما آنچه در این ماجرا می‌‌توان به آن پرداخت‪،‬‬ ‫دسته‌بندی‌های مختلف مدارس و جداسازی دانش‌آموزان‪ ،‬تأثیر آن در بازتولید نابرابری آموزشی و‬ ‫در نهایت ناکام ماندن دانش‌آموزان از طبقات پایین‌‌تر جامعه در چرخه رقابت و ورود به دانشگاه‌ها و‬ ‫رشته‌های برتر است‪.‬رضا امیدی استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه‌طباطبایی در مطلبی با‬ ‫اشاره به گزارش اخیر یونسکو‪ ،‬گفته است‪:‬به تازگی یونسکو به دولت‌ها توصیه کرده است بین ‪ 4‬تا ‪6‬‬ ‫درصد تولید ناخالص داخلی و ‪ 15‬تا ‪ 20‬درصد بودجۀ عمومی را به آموزش عمومی اختصاص دهند‬ ‫اما وضعیت ایران بدین صورت است که ‪ 1.5‬تا ‪ 2‬درصد تولید ناخالص داخلی و ‪ 10‬درصد بودجه‬ ‫یک به پنجاه‌وسه است یعنی دهک ثروتمند ‪ 53‬برابر دهک فقیر‪ ،‬برای آموزش فرزندش هزینه می‌کند‬ ‫خواهد بود؟!تنوع مدارس و بالتبع کم‌توجهی‌ها به مدارس دولتی و افت شاخص‌های کیفی در آنها‪،‬‬ ‫برای ارزان‌تر تمام‌شدن ادارۀ آموزش و پرورش هم مدارس دولتی را هدف قرار داه است‪ ‌،‬وضعیتی‬ ‫که حاال دانش‌آموزان مدارس دولتی را در رقابتی نابرابر قرار داده است و عجیب‌ آنکه اوضاع کیفی‬ ‫مدارس دولتی مدت‌هاست در سرازیری افت قرار گرفته است و عجیب‌تر آنکه این اوضاع‪ ،‬حساسیت‬ ‫هیچ‌کدام از مسئوالن را جلب نمی‌کند اما از این وضعیت نباید تجب کرد چرا که تقریباً فرزندان هیچ‬ ‫یک از مسئوالن در مدارس دولتی عادی تحصیل نمی‌کنند!!البته باید به این نکته هم توجه داشت که‬ ‫تالش‌ها برای تضعیف مدارس سمپاد با هدف خصوصی‌سازی بیشتر آموزش عمومی انجام نشود‪.‬حاال‬ ‫همین مسئله به اعتراض برخی کاربران در فضای مجازی تبدیل شده است‪ ،‬یکی از معلمان در همین‬ ‫عمومی دولت به آموزش و پرورش اختصاص دارد‪.‬همچنین براساس این گزارش‪ ،‬پرداخت از جیب‬ ‫باره نوشت‪ :‬در حالی که تهران حدود ‪ 17‬درصد جمعیت کشور را تشکیل داده است‪ 50 ،‬درصد نفرات‬ ‫پردرآمد حدود ‪18‬درصد و در کشورهای کم‌درآمد حدود ‪ 33‬درصد برآورد شده است؛ براساس‬ ‫در عرصه تاخت و تاز خصوصی سازی آموزش‌وپرورش هر روز بی رمق‌تر می‌شود‪.‬معلم دیگری هم‬ ‫خانواده‌ها در تأمین مالی آموزش عمومی به‌طور متوسط ‪ 20‬درصد است؛ این نسبت در کشورهای‬ ‫برتر کنکور تهرانی هستند!! اغلب رتبه‌های برتر دیگر نیز متعلق به کالنشهرها هستند‪ .‬عدالت آموزشی‬ ‫پایین‌ترین برآوردها‪ ،‬سهم پرداخت از جیب خانواده‌های ایرانی (صرفاً شهریه‌ای که به مدارس دولتی‬ ‫می‌نویسد‪ :‬در تاریخ آموزش و‌پرورش خصوصی‌سازی همیشه با ظاهر فقرزدایی‪ ،‬عدالت آموزشی و‪...‬‬ ‫محمدرضا واعظ مهدوی؛ معاون سابق سازمان برنامه و بودجه اخیرا ً گفته بود‪ :‬بیش از ‪ 9‬درصد‬ ‫کند؛ آیا با اینگونه اعمال رویتان می‌شود در کتاب‌های درسی از بدی به تزویر بگویید از عدالت سخن‬ ‫و غیردولتی می‌پردازند) از مجموع هزینه‌های آموزش و پرورش حدود ‪ 33‬درصد است‪”.‬همچنین‬ ‫خانواده‌های ایرانی برای تحصیل فرزندانشان باید وسایل زندگی را بفروشند!تمام این شرایط در‬ ‫حالی است که مسئوالن آموزش‌وپرورش بر این باورند که آموزش‌وپرورش در کشور گران اداره‬ ‫می‌شود(؟!) و سیاست‌گذاری‌ها در مسیر ارزان‌کردن هزینه‌های اداره آموزش‌وپرورش تعیین می‌شود از‬ ‫سوی دیگر برنامه‌ریزی‌های اشتباه در سال‌های اخیر عالوه بر چند دسته کردن مدارس‪ ،‬بار هزینه‌های‬ ‫آموزش را به دوش خانواده‌ها انداخته است‪.‬مث ً‬ ‫ال مدارس دولتی به دسته‌بندی‌های مختلفی همچون‬ ‫سمپاد‪ ،‬نمونه‌دولتی‪ ،‬هیئت‌امنایی تقسیم می‌شوند و در کنار آن مدارس غیردولتی و انواع مدارس‬ ‫وابسته به نهادها و بخش‌های مختلف را هم باید در نظر گرفت‪.‬در چنین شرایطی دانش‌آموزان مستعد‬ ‫از مدارس دولتی گلچین شده و به مدارس خاص هدایت می‌شوند که به بهانه دریافت شهریه باالتر‬ ‫خدمات آموزشی بیشتری ارائه می‌دهند جالب آنکه معلمان برتر هم سهم این مدارس می‌شوند‪ ،‬حاال‬ ‫تصور کنید دانش‌آموزی ‪ 12‬سال دوران تحصیلش را در در مدارس دولتی گذرانده است و حاال باید‬ ‫در آزمون کنکور با دانش‌آموزانی رقابت کند که در این سال‌ها به لحاظ آموزش شرایط ویژه‌ای را‬ ‫در مدارس خاصشان داشتند‪ ،‬اساسا می‌توان این شرایط را برابر دانست؟!ادامه چنین شرایطی نه تنها به‬ ‫کیفیت آموزش لطمه زده است بلکه به نابرابری اجتماعی هم دامن می‌زند‪ ،‬مصداق بارزتر این موضوع‬ ‫روی کار آمده است‪ ،‬چه می‌گذرد در وزارتی که قرار است نقش اساسی در تعلیم و تربیت رسمی ایفا‬ ‫بگویید اگر هم بگویید اثر ندارد‪...‬‬
‫ژاپنبهدنبالعملیاتمستقلدرخلیجفارساست‬ ‫یک رسانه ژاپنی می‌گوید احتمال دارد این کشور‪ ،‬مستقل از آمریکا‪ ،‬نفتکش‌های خود را در آب‌های خاورمیانه اسکورت کند‪.‬روزنامه «نیکی» ژاپن امروز جمعه این احتمال را مطرح کرد که ممکن است‬ ‫دولت توکیو بدون الحاق به ائتالف پیشنهادی آمریکا‪ ،‬به طور مستقل عملیات‌هایی را در قالب اسکورت کشتی‌های تجاری خود در آب‌های خاورمیانه انجام دهد‪.‬به گفته این رسانه‪ ،‬ژاپن مشغول بررسی این‬ ‫گزینه است که نیروهای دفاع ملی خود را به دریای عمان و تنگه باب‌المندب اعزام کند تا نفتکش‌هایش را در سطح منطقه همراهی کنند‪.‬با این حال‪ ،‬تاکید ژاپنی‌ها بر حفظ استقالل و عدم همراهی با ائتالف‬ ‫آمریکایی است‪.‬آمریکا در راستای تعمد برای تشدید تنش با ایران و با ادعای ناامن بودن آب‌های منطقه‪ ،‬به دنبال ایجاد ائتالفی بین‌المللی در خلیج فارس و تنگه هرمز است‪.‬این پیشنهاد هنوز از سوی کشورهای‬ ‫اروپایی و منطقه‌ای پذیرفته نشده حال آنکه انگلیس از آن حمایت کرده است‪.‬فرانسه وآلمان در راستای سهم‌خواهی از تحوالت منطقه‪ ،‬خواهان آن هستند که خود ابتکار عمل را به دست گرفته و به موازات‬ ‫تالش‌های آمریکا‪ ،‬ائتالفی اروپایی تشکیل دهند!چنانچه خبر «نیکی» صحت داشته باشد‪ ،‬اقدام ژاپن با توجه به محدودیت قانونی نظامیان این کشور برای حضور در عملیات‌های فراسرزمینی‪ ،‬قابل تأمل و بررسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 19 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪872‬‬ ‫بین الملل‬ ‫شکست دستگاه جاسوسی‬ ‫آمریکا درباره ایران‬ ‫روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی نوشت که آمریکا پس از خروج‬ ‫ترامپ از برجام و تحریم نفت ایران برای جاسوسی از این صنعت و آگاهی از‬ ‫تاجران ایرانی فعال در آن تالش بسیاری کرده است‪.‬این روزنامه بامداد جمعه‬ ‫در گزارشی نوشت‪ :‬از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فروش‬ ‫نفت ایران را تحریم کرد‪ ،‬اطالعات مربوط به فروش نفت به سالح ژئوپلیتیک‬ ‫تبدیل شده که مورد طمع آژانس های اطالعاتی غربی است‪.‬براساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬ایران ماه گذشته اعالم کرد که یک شبکه جاسوسی را متالشی و ‪17‬‬ ‫نفر را به اتهام جاسوسی برای سازمان مرکزی اطالعات آمریکا (سیا) دستگیر‬ ‫اســرائیل‪ ،‬یار جدید آمریکا در ائتالف نظامی در خلیج فارس‬ ‫ائتالف پوشالی روی آب‬ ‫دشمنی آمریکا با ایران و فشارهای تحمیلی ترامپ به کشورمان در طول چند‬ ‫ماه گذشته از تحریم و فشارهای لفظی و روانی عبور کرد و وارد آب های ایران‬ ‫شد‪ .‬به طوری که این تغییر رویه احساس می شد و نشان دهنده ضعف آمریکا در‬ ‫یافتن راهی برای فروکش کردن قدرت ایران بود‪ .‬زور پوشالی آمریکا این بار‬ ‫وارد آب های ایران شد و در طول چند ماه اخیر‪ ،‬خلیج فارس را مرکز توجهی‬ ‫برای زورآزمایی هایی قرار دارد که در نهایت نیز ایران پیروز میدان بیرون می‬ ‫آمد‪ .‬نگاهی به تشنج های سیاسی و نظامی جهان نشان می دهد که هر کجا که‬ ‫ناآرامی و تنش وجود دارد‪ ،‬آمریکا در یک سوی آن قرار داشته و به نوعی دست‬ ‫پشت پرده و فرمان دهنده این آشوب ها می باشد‪ .‬اتفاقات سال های گذشته در‬ ‫جهان نیز یک بعد خود را به آمریکا می رسانند و حاال ترامپ و تمام مجموعه‬ ‫کاخ سفید در تمام تنش ها و فشارهای یکجانبه‪ ،‬متهم محسوب می شوند‪ .‬خلیج‬ ‫فارس و آب های ایران این بار هدف آمریکا بود‪ .‬از تنگه هرمز تا خلیج فارس‪،‬‬ ‫همه و همه در تیررس آمریکا قرار گرفتند و ترامپ نیز تمام تالش خود را برای‬ ‫سلطه بر این مناطق به کار گرفت اما در نهایت نیز نتوانست بر ایران فایق آید و‬ ‫آب ها متالطم تمام موج ها را به سمت آمریکا روانه کردند‪ .‬آرامشی که ترامپ‬ ‫در صدد نابودی آن است تماما آرامش کاخ سفید و دولت آمریکا را برهم زد‬ ‫چرا که حاال ناتوانی آمریکا‪ ،‬اسرائیل را برای پیوستن به ائتالف دریایی آمریکا بر‬ ‫آن داشته است‪ .‬آمریکا در یک ماه گذشته تالش گسترده‌ای برای ایجاد ائتالف‬ ‫دریایی در خلیج فارس کرده و در همین راستا‪ ،‬رایزنی‌ های سیاسی و نظامی‬ ‫متعددی با متحدان خود در سراسر جهان و به ویژه اروپا و آسیا انجام داد‪ .‬آلمان و‬ ‫فرانسه و دولت پیشین انگلیس حضور در این ائتالف را رد کردند‪ .‬به دلیل اینکه از‬ ‫سیاست آمریکا و چگونگی استفاده از نیرو‌ها به هنگام بحران‌ها آگاه نیستند‪ .‬چنین‬ ‫طرحی از سوی برخی جناح های نظامی‪ ،‬امنیتی و سیاسی دولت ترامپ مطرح شده‬ ‫که تاکنون نتیجه مشخصی نداشته است‪ .‬نکته مهم اینکه حتی دوستان و متحدان‬ ‫آمریکا چه در ناتو و چه در شرق آسیا به صراحت با مشارکت در ائتالف دریایی‬ ‫مورد نظر امریکا مخالفت کردند و در نهایت نیز بدبینی بزرگی را در جهان نسبت‬ ‫به آمریکا به وجود آوردند‪.‬اسرائیل کاتص وزیر خارجه اسرائیل در نشست کمیته‬ ‫دفاعی و امور خارجی کنست گفت که تل آویو در ائتالف دریایی آمریکا در‬ ‫خلیج فارس مشارکت خواهد کرد‪.‬این مقام اسرائیلی گفته که این تصمیم در‬ ‫راستای منافع اسرائیل در چارچوب «راهبرد مهار ایران» و تقویت روابط بین تل‬ ‫آویو و کشورهای خلیج فارس صورت می گیرد‪ .‬حاال پیوستن اسرائیل به آمریکا‬ ‫و این ائتالف نشان دهنده نزدیکی مرموز و پر حاشیه ای می باشد که با کنار زدن‬ ‫یک ائتالف نظامی‪ ،‬یک بازی سیاسی باشد که در برابر ایران کمین کرده اند‪ .‬بنابر‬ ‫اعالم منابع رسمی‪ ،‬در مورد اسرائیل باید گفت که این رژیم ظرفیت نظامی کافی‬ ‫برای کنشگری اثرگذار در خلیج فارس را ندارد و به همین جهت به نظر می رسد‪،‬‬ ‫پشتیبانی تل آویو از طرح آمریکا‪ ،‬صرفا یک پشتیبانی رسانه ای و سیاسی است‪.‬‬ ‫ائتالفی که این روزها بر ضد ایران و خلیج فارس شکل گرفته است شبیه به بازی‬ ‫گروهی می باشد که بیشتر بازی دهندگان آن غرق در آب های توهم و ناتوانی‬ ‫خود می شوند؛ علی رغم آن که ائتالف آمریکا و اسرائیل و برخی کشورهای‬ ‫ایران به مثابه و در شکل خطر در برابر ایران باشد‪ ،‬اما بیش از هر چیز زمینه ساز‬ ‫تخریب چهره ای می باشد که هر روز منجر به نابودی اسرائیل و آمریکا می‬ ‫گردد؛ چرا نه تحمیل فشار بر ایران تنها توان هر چه بیشتر آن ها را سلب می کند‪.‬‬ ‫حاال این روزها آب های خلیج فارس است که تعیین می کند که کدام برنده و‬ ‫کدام بازنده خواهند بود‪.‬‬ ‫کرده است که برخی از آنان محکوم به اعدام شدند‪.‬نیویورک تایمز افزود‪:‬‬ ‫دولت ایران درباره هدف این جاسوسی توضیحی نداد‪ ،‬اما اکنون مشخص شده‬ ‫این جاسوسی مربوط به تالش های مخفی واشنگتن برای جمع‌آوری اطالعات‬ ‫فروش نفت ایران بوده است‪.‬ترامپ در اظهاراتی که نیویورک تایمز آن را‬ ‫«بسیار غیرعادی» نامیده چرا که دولت آمریکا تقریبا هیچ وقت اتهام های‬ ‫جاسوسی را تایید یا رد نمی کند‪ ،‬ادعای جاسوسی این افراد برای سیا را رد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این در حالی است که مقام های آمریکایی در گفت وگو با این روزنامه‬ ‫تایید کرده‌اند که صنعت نفت ایران از موضوع های مورد عالقه آمریکا و‬ ‫نهادهای اطالعاتی آن است‪.‬تاجران نفت ایران به نیویورک تایمز گفته‌اند افراد‬ ‫مختلفی از اروپای شرقی گرفته تا ارمنستان‪ ،‬همه نوع مشوقی را در ازای فروش‬ ‫اطالعات مربوط به نفت ایران به آن ها پیشنهاد داده اند‪.‬برخی از این تاجران‬ ‫گفته‌اند که افراد خارجی (وابسته به سیا) از ‪ 100‬هزار تا یک میلیون دالر را به‬ ‫آن ها پیشنهاد داده‌اند که یکی از شماره حساب های وزارت نفت ایران را افشا‬ ‫کنند‪ .‬حتی به برخی از این تاجران ویزای آمریکا نیز پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫الیزابت روزنبرگ مقام پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت که‬ ‫واشنگتن اطالعات مربوط به فروش نفت ایران را می‌خواهد تا میزان درآمد این‬ ‫کشور از نفت را بداند‪ .‬وی افزود‪ :‬آن‌ها می‌خواهند بدانند که چه مقدار باید به‬ ‫ایران فشار بیاورند‪.‬وی اذعان کرد از آنجایی که ایرانی‌ها تنها براساس «اعتماد‬ ‫شخصی» کار می‌کنند‪ ،‬هدف دشواری برای نهادهای اطالعاتی هستند‪ .‬به گفته‬ ‫روزنبرگ‪ ،‬ایرانی‌ها از تله خبرچین‌ها و سازوکارهای تجارت بین المللی نفت‬ ‫اجتناب می‌کنند و با احتیاط بسیار زیاد عمل می‌کنند‪.‬‬ ‫تیر خالص به ائتالف سعودی‬ ‫درگیری‌هایشدیدمیاننیروهایموردحمایتاماراتوعربستان‬ ‫درجنوبیمندرحالیهمچنانادامهداردکهتاکنونشمارزیادی‬ ‫کشتهوزخمیبرجایگذاشتهاستوتانکهابهمیدانآمدهاند‪.‬‬ ‫درگیریهایشدیدمیاننیروهایموردحمایتاماراتوعربستانکه‬ ‫ازچهارشنبهگذشتهشروعشدهاست‪،‬همچنانادامهداردوشماری‬ ‫دیگریازنیروهایطرفینرابهکاممرگفرستادهاستوشبحمرگ‬ ‫برخیابانهایعدنسایهافکندهاست‪.‬بهطورکلیشرایطازکنترلخارج‬ ‫شدهاست‪.‬درگیریهادرمناطقکریتر‪،‬خورمکسر‪،‬المنصوره‪،‬پادگان‬ ‫عشرینوجبلحدیدجریاندارد‪.‬همچنیندرگیریهادراطرافکاخ‬ ‫ریاستجمهوریدرمعاشیقواطراففرودگاهعدنهمجریاندارد‪.‬‬ ‫منابعآگاهبهالجزیرهاعالمکردندکهدرگیریهایینیزدرنزدیکی‬ ‫پاالیشگاهعدنرخدادهاست‪.‬همچنینپروازهاازفرودگاهعدنبه‬ ‫فرودگاهسیئوندرحضرموترابادشواریروبروکردهاست‪.‬منابع‬ ‫محلیدرعدنبهخبرگزاریفرانسهاعالمکردندکهتردددرخیابانهای‬ ‫اصلیاینشهردرنتیجهدرگیریهافلجشدهاستوبرخیمناطق‬ ‫مسکونیهمدرایندرگیریهاهدفقرارگرفتهاست‪.‬ازسویدیگر‬ ‫منابعمحلیبهالمیادیناعالمکردهاند‪:‬آنچهدرحالحاضردرعدنبه‬ ‫ویژهمنطقهکریترمشاهدهمیشودجنگهایخیابانیاست‪،‬تانکها‬ ‫وتوپخانهواردخیابانهاشدهاست‪،‬ازخمپارهاستفادهمیشود‪،‬شاهد‬ ‫کشتهشدنمردمهستیم‪،‬گلولههادرمناطقمسکونیفرودمیآیند‪.‬‬ ‫اینشرایطدرآستانهعیدقربانکهمردمبایدخودرابرایخریدعید‬ ‫آمادهکنندمایهتاسفاست‪.‬اینمنابعبیانکردند‪:‬درشهرخورمکسر‬ ‫هم درگیری هایی رخ داده است‪ .‬پادگان های عدن در این درگیری‬ ‫هامداخلهکردهاند‪،‬درپادگانبدرشاهددرگیریهستیمزیرادراین‬ ‫پادگاننیروهاییازدوطرفدرگیرحضوردارند‪.‬شرایطدرپادگانی‬ ‫دیگرهمبهگونهایاستکهبرایجداسازینیروهایمتخاصمازسیم‬ ‫خارداراستفادهشدهاست‪.‬درمنطقهالمعالبهعنواننزدیکترینمنطقه‬ ‫بهخورمکسروکریترگلولههاییفرودآمدهاستاماهنوزاخباریاز‬ ‫خساراتواردآمدهبهاینمنطقهبهمانرسیدهاست‪.‬مدرمابوسراجنایب‬ ‫رئیسدفترسیاسیالحراکالجنوبی(جنبشجنوبیمن)بهالمیادین‬ ‫گفت‪«:‬اززمانیکهعدنبهعنوانپایتختموقتمطرحشدبهویژهاز‬ ‫سال‪، ۲۰۱۵‬شاهدتالشائتالفسعودیاماراتیبرایتقسیمقدرتدر‬ ‫مناطقمختلفعدنهستیم‪.‬اینرونددرادامهموجببروزاختالفاتی‬ ‫میان ایندو کشورشد و روند کار را از کنترل خارج کرد‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫واضحتربگوییمبایدگفتکهدرگیریهایکنونی‪،‬درگیری‬ ‫امارات‪-‬عربستاناستدرگیریهایکنونی‪،‬درگیریامارات‪-‬عربستان‬ ‫استاماخونیکهدرایندرگیریهابرزمینمیریزدخونیمنیهای‬ ‫ساکنمناطقجنوبیاست‪.‬عربستانازکابینههوادارعبدربهمنصورهادی‬ ‫حمایتمیکندونیروهایمقابلنیزازحمایتاماراتبهرهمیبرند‪.‬‬ ‫هدفتسلطبرشهرعدن‪،‬بندرعدن‪،‬فرودگاهودرادامهتسلطبرتنگه‬ ‫بابالمندباستزیراراهاینتنگهازبندرعدنمیگذرد‪.‬ویافزود‪:‬‬ ‫درگذشتهاماراتدرکابینهیمننمایندگانیداشتامابهمرورزماناین‬ ‫نمایندگانبرکنارشدند‪.‬اماراتهمپسازبرکنارینمایندگانشبابهره‬ ‫برداریازبرخیازشوراهاوگروههاسعیکرددولتموازیتشکیل‬ ‫دهد‪.‬امروزدرگیریهادرعدننتیجهرقابتهمیندوقدرتموازی‬ ‫یعنیقدرتتحتحمایتعربستانوقدرتتحتحمایتامارات‬ ‫است»‪.‬اماازایندرگیریهامیتوانبهعنوانچالشیجدیبرایریاض‬ ‫کهقصدداشتظرفمدتکوتاهیعبدربهمنصورهادیومتحدانش‬ ‫رابهکاخریاستجمهوریصنعابفرستد‪،‬یادکرد‪.‬روندتحوالتدر‬ ‫یمن به سمت و سوئی پیش می رود که به نفع ادامه جنگ از سوی‬ ‫عربستاننیست‪.‬حاکمانریاضکهزیرضرباتمهلکارتشوکمیته‬ ‫های مردمی یمن در جبهه های مرزی به سر می برند و عالوه بر آن‬ ‫مراکزحیاتیآنهاازسویارتشوکمیتههایمردمییمنهدفقرار‬ ‫میگیرنددرجنوبیمننیزباچالشجدیروبروهستندونیروهای‬ ‫موردحمایتاماراتدرحالبیرونکردننیروهایحامیسعودی‬ ‫هاازجنوبیمنهستند‪.‬البتهدرجنوبیمنازهمابتداهمانجایی‬ ‫برایعبدربهمنصورهادیکهحدودچهارسالونیماستدرریاض‬ ‫ساکناست‪،‬نبودزیرااجازهحضوربهویدرعدندادهنشد‪.‬درگیری‬ ‫هادرجنوبیمنبهمثابهتیرخالصیبهائتالفسعودیضدیمنهم‬ ‫هست‪.‬سعودیهانمیتوانندکفهترازورابهنفععبدربهمنصورهادی‬ ‫ومتحدانشیعنیحزباالصالحسنگینکنند‪.‬گزینههایعربستان‬ ‫اندکاست‪.‬ادامهجنگیمنکههزینههایسرسامآوریبرریاض‬ ‫تحمیلمیکند‪،‬نظامیانشدرجبهههایمرزیبایمنکشتهمیشوند‬ ‫ومراکزحیاتیاینکشورهدفقرارمیگیرند‪،‬ثمریبرایعربستان‬ ‫ندارد‪.‬عربستانازسوییدرباتالقیگیرکردهاستکهمیخواهدهرچه‬ ‫سریع تر از آن خارج شود و از سوی دیگر نمی خواهد که به شکل‬ ‫جنگباختهخارجشود‪.‬امابههرحالنمیخواهدکهدرگردابیمن‬ ‫غرقشود‪.‬‬ ‫ایاالتمتحدهدرحال‬ ‫ترکخلیجفارساست‬ ‫یکیازطرحهاییکهواشنگتنعلیهتهراندنبالمیکندترغیبوتشویقکشورهای‬ ‫متحدوغیرمتحدبرایملحقشدنبهائتالفضدایرانیآمریکادرتنگههرمزاستکه‬ ‫علیرغمتالشهایواشنگتنتعدادزیادیازکشورهابهایندرخواستجوابمثبتنداده‬ ‫اند‪.‬ابوالفضلخدائینوشت‪:‬مدتیاستکهآمریکابهدنبالتشکیلائتالفیضدایرانی‬ ‫برایحضوردرتنگههرمزاست‪.‬پیشازایننیزآمریکاطرحهایمشابهایرامانند‬ ‫تشکیل“ناتویعربی”درنظرداشتامابهنتیجهنرسید‪.‬درهمینراستامایکپمپئووزیر‬ ‫خارجهآمریکاگفتهاستکهکشورشبهدنبالتشکیلائتالفیباحضور‪ 60‬کشوراست‬ ‫اماتاکنونتنهاانگلیسایندعوتراپذیرفتهاست‪.‬حضورمتحداناروپاییمانندآلمان‬ ‫وفرانسهبرایآمریکاازاهیمتباالییبرخورداراستوواشنگتنتاکنونچندبارازاین‬ ‫کشورهایدرخواستپیوستنبهاینائتالفرامطرحکردهاماباپاسخروشنیمواجهنشده‬ ‫است‪.‬درادامهجزئیاتبیشتریازاینتحوالتوروندایجاداینائتالفدریاییرامی‬ ‫خوانید‪:‬اوایلماهگذشتهبودکهاولینزمزمههایتتشکیلائتالفدریاییتوسطمقامهای‬ ‫آمریکاییاعالمشد‪.‬ژنرالجوزفووتل‪،‬رئیسستادمشترکارتشآمریکاهمخبراز‬ ‫آغازرایزنیهابرایایجادائتالفدریاییدرتنگههرمزراداد‪ .‬وزیرخارجهآمریکانیز‬ ‫درتوضیحاولیهبرزمانبربودناینطرحاشارهکرد‪.‬اوباتکرارادعاهایواهیعلیهایران‬ ‫امنیتآبراههایبینالمللیراهدفاصلیایجادائتالفدریاییعنوانکرد‪.‬‬ ‫دراولینواکنشهایبینالمللیژاپنبهایناقدامآمریکاواکنشنشاندادواعالم‬ ‫کردکههیچبرنامهایبرایپیوستنبهائتالفدریاییآمریکادرتنگههرمزندارد‪.‬درادامه‬ ‫جوسازیهایآمریکانیزمقامیدرپنتاگونازاجراییشدنیکطرحدرخلیجفارس‬ ‫خبردادوگفتواشنگتنبامتحدانشدرناتوودیگرشرکایخوددربارهطرحعبورو‬ ‫مرورآزاددرتنگههرمزوخلیجفارسرایزنیکردهواینطرحبزودیاجراییمی‌شود‪.‬‬ ‫تداومفشارهایآمریکاسببشدتاژاپنباردیگرموضعگیریکندواینبارشینزوآبه‬ ‫نخستوزیراینکشورنیزاعالمکردکهکشورشدربارهپیوستنبهائتالفتصمیم‬ ‫نگرفتهوبرایکاهشتنشبینتهرانوواشنگتنتمامتالششراخواهدکرد‪.‬دراینبین‬ ‫بولتونمشاورامنیتملیکاخسفیدنیزبهکشورهایآسیایشرقیازجملهکرهجنوبی‬ ‫سفرکردتابتوانداینکشورهارابهاینائتالفدعوتکندامابهنظرمیرسدکهدست‬ ‫وپازدنهایبولتونمتحدانآمریکارابرایپیوستنبهاینطرحمتقاعدنکردهاست‪.‬از‬ ‫سویدیگرودرتداومفشارهاواشنگتنبهطوررسمیازبرلیندرخواستکردکهبه‬ ‫ائتالفدریاییبپیوندد‪ .‬آنگونهکهدررسانههایخبریمطرحشدآلماندرابتداباطرح‬ ‫آمریکامخالفتکرد‪.‬آلماناعالمکردکههمراهیبادولتآمریکاخطرکشاندهشدن‬ ‫بهیکدرگیریدیگردرخاورمیانهرابههمراهداردو برلینبهدنبالآناستکهفاصله‬ ‫خودشراباسیاستدولتآمریکاموسومبه«فشارحداکثری»حفظکند‪ .‬اینتنهاموضع‬ ‫گیریآلماننبودومقامهایبرلیندرروزهایبعدباقاطعیتدستردبهدعوتآمریکا‬ ‫زدند‪.‬وزیرامورخارجهآلمان دراینراستاضمناعالممخالفتبرلینبامشارکتدر‬ ‫ائتالفدریاییآمریکابرضرورتکاستنازتنش‌هادرمنطقهتأکیدکرد‪ .‬آنگالمرکل‬ ‫نیزدرپاسخیقاطع عنوانکردکههمهاعضایدولتبرلیندرزمینهعدممشارکتدر‬ ‫ائتالفدریاییآمریکادرتنگههرمزاتفاقنظردارند‪.‬رددرخواستبرلینسفیرآمریکا‬ ‫درآلمانراعصبیکرد‪.‬ریچاردگرنلگفت‪:‬آمریکاچیزهایزیادیرابرایاینکه‬ ‫آلمانبخشیازغربباقیبماند‪،‬قربانیکردهاست‪.‬سپساتحادیهاروپانیزاعالمکردکه‬ ‫کشورهایاروپاییبهدنبالآنهستندازطریقدیپلماسیباایرانآزادیتردددریاییدر‬ ‫منطقهخلیجفارسراتضمینکنند‪.‬درهمینحال«ناتالیتوچی»‪،‬مشاورویژه«فدریکا‬ ‫موگرینی»‪،‬مسئولسیاستخارجیاتحادیهاروپاباهرگونهاقدامنظامیباهدفادعایی‬ ‫تضمینآزادیتردددریاییدرمنطقهخلیجفارسوتنگههرمزمخالفتکرد‪.‬پساز‬ ‫آلماناینبارنوبتبهاسپانیارسید‪.‬منابعدیپلماتیکدردولتاسپانیاگفتندکهمادریدرسما‬ ‫درخواستایاالتمتحدهبرایمشارکتدرطرحائتالفدریاییدرتنگههرمزبرای‬ ‫اسکورتکشتی‌هایتجاریونفتکش‌هاراردکردهاست‪.‬‬ ‫اینموجازمخالفتهاسوژهنشریهپولیتیکوشد‪.‬اینپایگاهخبریتحلیلیدر‬ ‫گزارشی‪،‬بهمخالفتکشورهادرپیوستنبهائتالفدریاییضدایرانیآمریکادرخلیج‬ ‫فارس اشاره کرد و آن را “ائتالف تک نفره ترامپ” خواند‪ .‬انزوای بی سابقه آمریکا در‬ ‫اینطرحنیزموجبشدتاپمپئووزیرخارجهومارکاسپروزیردفاعآمریکابهاسترالیا‬ ‫سفرکنند‪.‬درهمینحالدرپیدرخواست‌هایواشنگتناز«کانبرا»برایپیوستنبهائتالف‬ ‫نظامیاینکشوردرتنگههرمز‪،‬نخست‌وزیراسترالیاشروطیرابرایبررسیموضوع‬ ‫پیوستنبهاینائتالفآمریکاییتعیینکرد‪.‬ویدراینخصوصگفتکهقبلازآنکه‬ ‫استرالیاموضوعپیوستنبهائتالفدریاییآمریکاراموردبرررسیقراردهد‪،‬بایدجزئیات‬ ‫مأموریتآمریکادرتنگههرمزوهمچنیناندازهاینائتالفبین‌المللیمشخصشود‪.‬اما‬ ‫کشوریکهرسمابهدرخواستآمریکاجوابمثبتدادانگلیسبود‪.‬وزارتخارجه‬ ‫انگلیساعالمکردبهائتالفدریاییتحترهبریآمریکاباهدفادعاییتأمینامنیت‬ ‫عبورومرورکشتی‌هادرخلیجفارسوتنگههرمزخواهدپیوست‪.‬ایناقدامانگلیس‬ ‫موجبشدتاسفیراینکشوردرتهراننیزنسبتبهآنموضعگیریکند‪«.‬رابمک‬ ‫ایرباانتشارتصویریدرصفحهتوئیترشدرخصوصآمادگیاینکشوربرایپیوستن‬ ‫بهائتالفدریاییآمریکادرخلیجفارسنوشت‪«:‬وزیرامورخارجهبریتانیاتاکیدکرده‬ ‫استکهرویکردبریتانیانسبتبهایرانتغییرینکردهاستواینکهباایرانبرایکاهش‬ ‫تنش‌هاوپشتیبانیازبرجامهمکاریخواهدکرد‪ ».‬دبیرکلناتونیزکهدراسترالیابهسر‬ ‫میبرددرواکنشبهتحوالتخلیجفارسعنوانکردکهاینسازمانتحوالتمرتبط‬ ‫با خلیج فارس را تحت نظر دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬آزادی حمل و نقل دریایی برای متحدان‬ ‫ناتوبسیاربااهمیتاستوبرخیازمتحداناینسازماندرحالحاضردرخلیجفارس‬ ‫نقشدارند‪.‬مایکپمپئونیزکهبهشدتدرتکاپوبرایدعوتکشورهابهاینائتالف‬ ‫دریاییضدایرانیاستروز سه‌شنبه(‪ ۱۵‬مرداد‪ ۶/‬اوت)درمصاحبهبا«اسکای‌نیوز»‬ ‫گفتهواشنگتنازبیشاز‪ ۶۰‬کشوربرایشرکتدریکائتالفدریاییباهدفادعایی‬ ‫محافظت از تردد کشتی‌ها در خلیج فارس دعوت به عمل آورده است‪ .‬وی در این‬ ‫مصاحبهباتکرارادعاهایهمیشگیایرانرا«بزرگترینحامیتروریسم»توصیفکردو‬ ‫گفت‪«:‬مامی‌خواهیماطمینانحاصلکنیمبرنامه‌ایجامعدراختیارداریمکهایرانرااز‬ ‫انجامکارهاییکهمی‌تواندبهبروزدرگیریدرمنطقهمنجرمی‌شود‪-‬چیزیکهآمریکا‬ ‫نمی‌خواهد‪-‬منعمی‌کند‪».‬درهمینحالروزنامهالشرقاالوسطسعودیچاپلندن به‬ ‫بررسیبازتابکنفرانسخبریاخیروزیرخارجهکشورمانپرداختوازقولظریف‬ ‫نوشت‪« :‬ایاالتمتحدهاکنوندرجهانتنهاماندهاستونمیتواندائتالفتشکیلدهد‪.‬‬ ‫کشورهایدوستآمریکاخجالتمیکشندکهبااینکشورتشکیلائتالفدهند»‪.‬‬ ‫بحثپیوستنمتحداننزدیکآمریکابهائتالفضدایرانیتابهاینلحظهدرپردهایاز‬ ‫ابهامقراردارد‪.‬اگرچهانگلیسبهایندعوتجوابمثبتدادهاماحضوراینکشورو‬ ‫ایاالتمتحدهآمریکانمیتواندکافیباشدوواشنگتنبههمکاریدیگرکشورهانیازمبرم‬ ‫دارد‪.‬درهمینحالنشریهفارینفالیسیدریادداشتیبااشارهبهتمایلرئیس‌جمهورآمریکا‬ ‫بهخروجازمنطقهغربآسیا‪،‬تصریحکردهکهترامپدرحالپیاده‌سازیطرحیاست‬ ‫که اوباما و بوش آن را به زبان آورده بودند‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫بدهی مالیاتی ‪ ۲‬میلیاردی‬ ‫مانع راه ورزش سه‌گانه‬ ‫رییس فدراسیون سه گانه گفت‪ ۲ :‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان‬ ‫‪8‬شهریور؛روزسرنوشت‌سازاستقاللوپرسپولیس‬ ‫در حالیکه قرار بود روز گذشته رای دادگاه ‪ CAS‬در خصوص بازی سوپرجام ایران اعالم شود‪ ،‬سرخابی‌های‬ ‫پایتخت باز هم باید تا روز هشتم شهریور صبر کنند‪.‬لیگ نوزدهم در آستانه آغاز است و از سوپرجام برگزار نشده در‬ ‫فوتبال ایران به اندازه چند دربی گذشته اما هنوز یکی از اصلی ترین بحث ها پیرامون دو باشگاه استقالل و پرسپولیس‬ ‫پرونده آن بازی عجیب و غریب است که هیچوقت برگزار نشد‪ .‬در حالیکه قرار بود روز گذشته رای دادگاه عالی‬ ‫ورزش یا همان ‪ CAS‬در خصوص این بازی اعالم شود‪ ،‬سرخابی های پایتخت باز هم باید منتظر باشند تا ظرف سه هفته‬ ‫آینده این رای را دریافت کنند‪ .‬دادگاه ‪ CAS‬بعد از اینکه روز گذشته رای نهایی خودش در خصوص بازی سوپرجام‬ ‫را اعالم نکرد حاال زمان تصمیم گیری نهایی درباره این پرونده را روز ‪ 8‬شهریور (‪ 30‬آگوست) اعالم کرده‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫آغاز رقابت غول‌ها‬ ‫در مسابقات لیگ برتر‬ ‫بدهی مالیاتی فدراسیون است و در حالی عنوان شده که باید در‬ ‫اقساط ‪ ۳۵‬میلیونی این بدهی را پرداخت کنیم که امکان انجام آن‬ ‫گزارش‬ ‫برای ما نیست‪.‬مهدی گودرزی درباره ی وضعیت مالی فدراسیون سه‬ ‫گانه بیان کرد‪ :‬روزی که فدراسیون را تحویل گرفتم با بدهی هایی‬ ‫رو برو شدم‪ .‬فدراسیون برای مدرس خارجی مبلغ ‪ ۵۸۰۰‬دالر بدهکار‬ ‫بود‪ .‬همچنین تعدادی زیادی از نفرات در فدراسیون بازنشسته شدند‬ ‫و سنوات آنها نیز پرداخت نشده بود‪ 2 .‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان‬ ‫هم بدهی مالیاتی داریم و متاسفانه حساب فدراسیون و حساب‬ ‫درآمدی فدراسیون را هم مسدود کرده اند‪ .‬حساب آقای صبور‬ ‫رییس قبلی فدراسیون هم بسته شده است‪.‬او ادامه داد‪ :‬به ما گفته‬ ‫اند مالیات را ماهیانه در اقساط ‪ ۳۵‬میلیون تومان پرداخت کنیم‪ .‬من‬ ‫‪ ۷۵‬میلیون تومان پرداخت کرده ام اما این اعداد کمی نیست که‬ ‫من بخواهم پرداخت کنم‪ .‬از طرفی در سه گانه هم کسب درآمد‬ ‫تعریف نشده بوده و کاملا به کمک های دولتی وابسته بوده است‪.‬‬ ‫ما االن برنامه های جدید کسب درآمد را داریم جلو می بریم اما‬ ‫تا زمانی که کسب درآمد نداشته باشیم نمی توانیم پرداختی هم‬ ‫داشته باشیم‪ .‬البته حساب فدراسیون را هم تا زمانی که ما چک‬ ‫اقساط را تحویل ندهیم‪ ،‬باز نمی کنند در حالی که امکان انجام این‬ ‫کار را نداریم چون نمی دانیم حتما می توانیم ‪ ۳۵‬میلیون را ماهیانه‬ ‫پرداخت کنیم‪ .‬البته من برای سال ‪ ۹۷‬اظهارنامه مالیاتی پر کردم و‬ ‫حتی برای ارزش افزوده هم ثبت نام کرده و اظهارنامه آن را هم پر‬ ‫کردیم و مشکلی نداریم‪ .‬با وجود همه این مشکالت‪ ،‬خیلی نگران‬ ‫آینده نیستیم و اگر حمایت شویم که از این مشکل به ویژه مشکالت‬ ‫مالیاتی گذر کنیم‪ ،‬نوید روزهای خیلی خوبی را خواهم داد‪ .‬االن‬ ‫هم با مدرس خارجی تسویه و حقوقش را نیز پرداخت کرده ایم تا‬ ‫از جانب او شکایتی نداشته باشیم‪.‬گودرزی در پاسخ به این پرسش‬ ‫که در زمان سرپرستی فدراسیون‪ ،‬بازدید از کمپ پرتغال انجام شد و‬ ‫چرا پس از آن اتفاقی رخ نداد و سه گانه کاران به آن کمپ نرفتند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬یکی از کارهایم پس از ورود به فدراسیون این بود که‬ ‫تالش کردم مربی خارجی را در قرارداد نگه دارم تا منجر به زیان‬ ‫شدیدی نشویم‪.‬‬ ‫او با دوستان قبلی به تفاهم رسیده بود که ورزشکاران به پرتغال‬ ‫بروند و بازدید هم به این نیت انجام شد اما در نهایت تایید نشد که‬ ‫ورزشکاران بروند و همین عدم تطابق با برنامه مربی‪ ،‬نارضایتی را در‬ ‫او به وجود آورد و گفت “ از من نتیجه می خواهید اما همسو با من‬ ‫نیستید ‪.‬‬ ‫” من به او گفتم این مسئله مربوط به دوره من نیست و چیزی‬ ‫را از من توقع داشته باش که خودم در تصمیم گیری آن نقش‬ ‫داشته باشم‪ .‬در نهایت ما با هم دوباره به تفاهم رسیدیم قرار شد‬ ‫ورزشکاران در همین ایران با برنامه هایش کار کنند‪.‬‬ ‫مراسم قرعه‌کشی نوزدهمین دوره لیگ برتر‬ ‫بابرگزاریقرعه‌کشیمسابقاتلیگبرتر‪،‬‬ ‫ناقوسشروعاینمسابقاتبهصدادرآمده‬ ‫واحتماالتاکم‌تردوهفتهدیگرنوزدهمین‬ ‫دورهلیگبرترآغازخواهدشد‪.‬طبقروالهر‬ ‫سالهوپیشازشروعلیگهمتیم‌هادرفصل‬ ‫نقل‌وانتقاالترقابتخودراآغازکردند‪.‬علیرضا‬ ‫جوادینوشت‪:‬نقلوانتقاالتوقهرمانیدرلیگ‬ ‫برتربهیکدیگرمتصلهستندونمی‌توانبدون‬ ‫اینکهباشگاهیعملکردخوبیراازخوددرفصل‬ ‫نقلوانتقاالتنشانبدهددررقابت‌هایلیگ‬ ‫برترموفقشود‪.‬پرسپولیسدرسهسالگذشتهبا‬ ‫برانکو‪،‬استقاللباامیرقلعه‌نوییوسپاهانبامربیان‬ ‫مختلفاینادعارااثباتکرد‌هاندکهتقویت‌‬ ‫تیم‌هادرفصلنقلوانتقاالتچقدرمی‌تواندبه‬ ‫تیم‌هایکمککندتادستباالترراداشتهباشند‬ ‫وبدونبرگزاریبازی‪،‬چندامتیازازتیم‌های‬ ‫لو‬ ‫رقیبجلوترباشند!قبلازشروعفصلنق ‌‬ ‫انتقاالتلیگبرتر‪،‬چالش‌هایپرسپولیسشروع‬ ‫شد‪.‬جداییعجیبودردسرسازبرانکوازجمع‬ ‫سرخپوشانپایتخت‪،‬باعثشدتافضایاطراف‬ ‫اینتیممتشنجشودوآتشاینجداییدامن‬ ‫مدیریتراگرفت‪.‬تامجموعهباشگاهپرسپولیس‬ ‫برایانتخابسرمربیبهخودشبیاید‪،‬آنهازمان‬ ‫را برای خرید بازیکن از دست دادند و فقط‬ ‫فرشاداحمدزادهراجذبکردند‪.‬بعدازانتخاب‬ ‫کالدرونبه‌عنوانسرمربیپرسپولیس‪،‬باشگاه‬ ‫چندبازیکنجدیدرابهترکیبخوداضافهکرد‬ ‫ووحیدامیری وکنعانی‌زادگانراجذبکرد‪.‬‬ ‫درکناراینبازیکنان‪،‬آن‌هاچندبازیکنجوان‬ ‫مانندروستاییرابهترکیبخوداضافهکردندتااز‬ ‫همینحاالبرایفصل‌هایبعدیسرمایه‌گذاری‬ ‫کنند‪.‬پرسپولیسی‌هادرکنارجذباینبازیکنان‬ ‫مجبورشدند‪،‬سهمهرهنام‌آشناخودراازلیست‬ ‫خارجکنندتاجایکافیرابرایبازیکنانجدید‬ ‫ایجادکنند‪.‬آن‌هاسروشرفیعی‪،‬شایانمصلحو‬ ‫مهدیشریفیرادرلیستمازادخودقراردادند‪.‬‬ ‫پرسپولیسکالدروندراکثرپست‌هاشرایط‬ ‫خوبیداردوحداقلدوبازیکنباکیفیترادر‬ ‫اختیاردارد‪،‬امادرپستمهاجمنوکشرایط‬ ‫برایپرسپولیس‌هااصالمساعدنیستوجزعلیپور‬ ‫کهتجربهبازیدرلیگبرتررابه‌صورتمداوم‬ ‫دارد‪،‬بقیهبازیکنان‪،‬دراینپستجوانهستندو‬ ‫تجربهزیادیندارد‪.‬پرسپولیسی‌هابرایرفعاین‬ ‫اشکالباگزینه‌هایمختلفیواردمذاکرهشدندو‬ ‫تاامضایقراردادبایکبازیکنهمپیشرفتند‪،‬‬ ‫امابه‌دلیلمصدومیتاینبازیکن‪،‬قراردادراامضا‬ ‫نکردندتااینسرنوشتاینپستبرایشاندر‬ ‫هاله‌ایازابهامقراربگیردوبایددیددرروزهای‬ ‫آینده‪،‬اینباشگا‌همی‌تواندمهاجمجذبکندیا‬ ‫بدونمهاجملیگراشروعخواهدکرد؟بعداز‬ ‫چندفصلناکامیبرایباالنشینی‪،‬سپاهانی‌هاموفق‬ ‫شدندباامیرقلعه‌نوییبهچرخهرقابتبرگردند‬ ‫وتایکقدمیقهرمانیپیشبروند‪.‬آن‌هافصل‬ ‫گذشتهدرترکیبخودبازیکنانباکیفیتیدرخط‬ ‫دفاعداشتندکهتوانستندآن‌هاراحفظکنند؛خالد‬ ‫شفیعیوسیاوشیزدانیزوجخطدفاعیسپاهان‬ ‫راتشکیلمی‌دادنداماباشگاهسپاهاننتوانست‬ ‫یکیازایندونفررابرایاینفصلحفظکندو‬ ‫موفقشودثباتدرخطدفاعیخودبرقرارکند‪.‬‬ ‫سیاوشیزدانیدرنهایتبهاستقاللوخالدشفیعی‬ ‫بهماشین‌سازیتبریزرفت‪.‬آن‌هابرایپرکردن‬ ‫اینخالجرجوولیسیانیراجذبکردندوبرای‬ ‫اینکهدربقیهنقاطزمینبیشازپیشتقویت‬ ‫شوندشایانمصلح‪،‬مرتضیمنصوری‪،‬علیرضا‬ ‫نقی‌زادهومحمدرضاحسینیرابهترکیبخود‬ ‫رااضافهکردند‪.‬‬ ‫تصمیم مبهم مسئوالن‬ ‫در ورود زنان به ورزشگاه‬ ‫خبر‬ ‫تاریخ نهایی اعالم شده‬ ‫برای حل مشکل ورود زنان‬ ‫به ورزشگا ه‌های ایران ششم‬ ‫شهریور است و بعد از این‬ ‫تاریخ یا زنان به ورزشگاه می‬ ‫آیند و یا فوتبال مان تعلیق می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این گزاره باال البته تعبیری‬ ‫بود که داریوش مصطفوی از‬ ‫مسئولین فدراسیون فوتبال در‬ ‫تلویزیون درباره اش سخن‬ ‫گفت ‪.‬‬ ‫گفته ای که به طور ضمنی‬ ‫در حرف های هوشنگ‬ ‫نصیرزاده در شبکه سه سیما‬ ‫هم وجود داشت‪ .‬او هم اشاره‬ ‫کرده بود در ویراست سال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬قوانین انضباطی فوتبال‬ ‫که فیفا اعالم کرده‪ ،‬امکان‬ ‫هیچ نوع تبعیض جنسیتی در‬ ‫مسابقات فوتبال وجود ندارد‪.‬‬ ‫لیگ ایران تقریبا با دو ماهی‬ ‫تاخیر قرار است برگزار‬ ‫شود اما سعید فتاحی مسئول‬ ‫برگزاری لیگ می گوید فیفا‬ ‫هیچ اولتیماتومی نداده و لیگ‬ ‫هم بدون حضور زنان قرار‬ ‫است برگزار شود‪.‬‬ ‫بعد از اعتراض چند مرجع‬ ‫دینی به احتمال حضور زنان‬ ‫در بازی های لیگ‪ ،‬فدراسیون‬ ‫فوتبال و وزارت ورزش حرف‬ ‫های شان درباره احتمال‬ ‫حضور زنان را به کمترین حد‬ ‫رسانده اند‪.‬اگرچه جهانگیری‬ ‫معاون اول گفته با کمک‬ ‫پلیس جاهایی مناسب تدارک‬ ‫دیده شده تا دغدغه های‬ ‫مراجع دینی درباره ورود زنان‬ ‫به استادیوم ها هم مرتفع شود‪.‬‬ ‫جالب اینکه فیفا در پاسخ به‬ ‫سایت ایرانی زبان آن سوی‬ ‫آب ها گفته است زنان باید در‬ ‫همه بازی ها به ورزشگاه بیایند‬ ‫اما آنها امیدوارند مذاکرات‬ ‫مهدی تاج با دولت ایران‬ ‫جواب بدهد و چیزی درباره‬ ‫اعمال فشار به ایران نگفته اند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

شماره : ۸۸۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

شماره : ۸۷۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

شماره : ۸۷۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

شماره : ۸۷۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

شماره : ۸۷۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

شماره : ۸۷۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!