صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۴۶

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 846

روزنامه صدای اصلاحات شماره 846

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫علی تاجرنیا‬ ‫یک حقوقدان‬ ‫دیه نابرابر و تفکر پشت آن‬ ‫هنوز وجود دارد‬ ‫گفتمانغالبمجددااصولگرا‬ ‫و اصالح طلب خواهد بود‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16‬تیر ماه ‪1398‬‬ ‫‪ ۴‬ذی القعده ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪846‬‬ ‫امیر دریادار حبیب اهلل سیاری‬ ‫هیچ وقت مقابل دشمن‬ ‫سر خم نکردیم‬ ‫«امیر دریادار حبیب اهلل سیاری»‪ ،‬رییس‬ ‫ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬در همایش‬ ‫تجلیلازپیشکسوتانفاوادرارتش‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اسداهلل قره‌خانی‬ ‫اقدامبریتانیادرتوقیف‬ ‫نفتکشایرانی‪،‬راهزنیاست‬ ‫یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اسالمی با تاکید بر اینکه اقدام دولت انگلیس در‬ ‫توقیف نفت کش ایرانی غیر قانونی بوده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اینکه تفنگداران با هلیکوپتر بر روی یک‬ ‫نفتکش بی دفاع بروند و آن را توقیف کنند مورد‬ ‫پذیرش هیچ کشوری نیست‪.‬اسداهلل قره‌خانی‬ ‫ضمن محکومیت اقدام دولت بریتانیا در توقیف‬ ‫نفت کش ایرانی بیان کرد‪ :‬بنده از جزئیات این‬ ‫ماجرا اطالعات دقیقی ندارم ولی آنچه که مسلم‬ ‫است همان طور که وزارت خارجه اعالم موضع‬ ‫کرده است و خیلی از شخصیت‪....‬‬ ‫«علی تاجرنیا» فعال سیاسی اصالح طلب در پاسخ به‬ ‫این سوال که آیا احتمال شکل گیری جریان سوم از‬ ‫دل دو جریان سیاسی اصولگرا و اصالح طلب وجود‬ ‫دارد یا اینکه خارج از این دو جریان شکل خواهد‬ ‫گرفت؟ ‪....‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 7‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫خبر‬ ‫فرهنگمقاومتمردم‬ ‫ایران‪ ،‬سران آمریکا را‬ ‫پریشانکردهاست‬ ‫معاون برنامه سیاست خارجی‬ ‫در موسسه بروکینگز و عضو ارشد‬ ‫مرکز سیاست‌گذاری و امنیت انرژی‬ ‫و سیاست خاورمیانه بروکینگز است‬ ‫که تحقیقاتش بر انرژی و نفت ایران و‬ ‫خلیج فارس تمرکز دارد‪ .‬کتاب‌های او‬ ‫عبارتند از «راه طوالنی ایران»‪« ،‬اقتصاد‬ ‫سیاسی ایران از زمان انقالب» و «ایران‬ ‫خود و جهان را شگفت‌زده می‌کند»‪.‬‬ ‫نهاد بروکینگز یک سازمان غیرانتفاعی‬ ‫است که در زمینه تحلیل مسائل سیاسی‪،‬‬ ‫اجتماعی و اقتصادی فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫این نهاد در سال ‪ ۱۹۱۶‬میالدی تأسیس‬ ‫شده و مقر آن در شهر واشنگتن است‪.‬‬ ‫عنوان‪....‬‬ ‫به‬ ‫پیشتر‬ ‫مالونی‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪2‬‬ ‫«فریده غیرت»‪ ،‬حقوقدان و وکیل‪ ،‬در پاسخ به این‬ ‫سوال که آیا در قانون جدی ِد دیه‪ ،‬برابری میان زن و‬ ‫مرد محقق شده است یا خیر‪ ،‬به خبرنگار سیاسی‬ ‫برنا گفت‪ :‬قانون دیه تغییری نکرده و دیدی هم که‬ ‫نسبت به عدم برابری دیه وجود دارد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش‬ ‫کالهبرداریازمردمباتخممرغ‌هایقهوه‌ای‬ ‫میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ را درب مرغداری ‪ ۶,۶۰۰‬تومان و شانه ای ‪ ۱۳,۰۰۰‬تومان اعالم کرد و گفت‪ :‬قیمت این کاال نسبت به حدود یکماه گذشته نزدیک به ‪ ۲,۰۰۰‬تومان‬ ‫افزایش یافته اما هنوز با قیمت تمام شده تولید در حدود ‪ ۲‬هزارتومان فاصله دارد‪.‬وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی قیمت ‪ ۷,۵۰۰‬تومان را برای هرکیلوگرم تخم مرغ پیشنهاد‬ ‫کرده و این نرخ را به سازمان حمایت ارائه کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬فکر می کنم حدود ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬روز آینده سازمان حمایت این قیمت را رسماً ابالغ کند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫امین زندگانی‬ ‫عادت کرده‌ایم همه‬ ‫تقصیرهاراگردنمدیریت‬ ‫یاحکومتبیاندازیم‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش‬ ‫تا رانت و فساد هست‬ ‫مالیات چه کاره است؟!‬ ‫مالیات بر عائدی سرمایه که این روزها در‬ ‫مراحل نهایی تبدیل شدن به الیحه است‪،‬‬ ‫یکیازجدی‌ترینتجربه‌هایاقتصادایران‬ ‫درحوزه‌هایمالیاتیخواهدبود‪.‬‬ ‫امین زندگانی می‌گوید‪ :‬ما عادت کرده‌ایم همه‬ ‫تقصیرها را به گردن سیستم اداری‪ ،‬مدیریتی‬ ‫و یا حکومتی بیاندازیم‪ ،‬اما بخش عمده‌ای از‬ ‫این مشکالت و چرخ‌دنده‌های معیوب‪ ،‬خود ما‬ ‫هستیم‪ .‬به عنوان مثال این اواخر رفتار با آن توله‬ ‫خرس و یا رفتارهای مشابه دیگر با حیوانات‬ ‫را دیده‌ایم‪ .‬برای فرهنگی که حیوانات‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پس از ‪ 60‬روز‪ ،‬ایران گام دوم خود در راستای کاهش تعهدات برجامی‌اش را بر می‌دارد‬ ‫کاهش تعهدات برجامی در «گام دوم»‬ ‫گزارش‬ ‫کاهش تعهدات برجامی در «گام دوم»‬ ‫براساساعالممقاماتکشورمانفردایک‌شنبه‪ 16‬تیرماه‪،‬پساز‪ 60‬روز‪،‬ایرانگامدومخوددرراستایکاهش‬ ‫تعهداتبرجامی‌اشرابرمی‌دارد‪.‬قراراستدرگامدوم‪،‬رعایتمحدودیت‌هایمربوطبهسطحغنی‌سازیاورانیوم‬ ‫متوقفشودودرکناراقداماتمربوطبهمدرنسازیرآکتورآبسنگیناراک‪،‬بازگشتبهراکتورپیشیناینمرکز‬ ‫نیزدردستورکارقرارگیرد‪.‬‬ ‫شورایعالیامنیتملیجمهوریاسالمیایران‪ ۱۸‬اردیبهشتسالجاری"درراستایصیانتازامنیتومنافع‬ ‫ملی مردم ایران‪ ،‬و در اِعما ِل حقوق جمهوری اسالمی ایران مندرج در بندهای‪ ۲۶‬و‪ ۳۶‬برجام"‪ ،‬دستور توقف برخی‬ ‫اقدامات ایران در توافق برجام را صادر کرد‪ .‬این تصمیم به طور مفصل در نامه مهمی از سوی دکتر روحانی رئیس‬ ‫جمهورورئیسشورایعالیامنیتملیجمهوریاسالمیایرانبهسرانکشورهایعضوبرجامشاملآلمان‪،‬انگلیس‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬روسیه و فرانسه اعالم شد‪.‬ایران در گام نخست از این تصمیم در همان‪ ۱۸‬اردیبهشت‪ ،‬رعایت محدویت‌های‬ ‫مربوطبهنگهداریذخایراورانیومغنیشده‪ ۳.۶۷‬وذخایرآبسنگینرالغوکرد‪.‬آژانسبین‌المللیانرژیاتمیهفته‬ ‫گذشتهتأییدکردکهایرانازمحدوده‪۳۰۰‬کیلوگرماورانیومغنی‌شدهذیلتوافقهسته‌ایفراتررفتهاست‪.‬افزایشذخایر‬ ‫آب سنگین ایران به بیش از‪ ۱۳۰‬تن که در برجام تعیین شده بود نیز در چارچوب زمان‌بندی شده در حال انجام است‪.‬‬ ‫دررابطهبااقداماتدرگامدومبایدگفتکهبهنظرنمی‌آیدایرانفورا ًیاظرفچندهفتهقصدداشتهباشدبدونآن‌که‬ ‫بهاورانیومتاغنای‪ ۲۰‬درصدنیازداشتهباشدبهسمتغنی‌سازی‪ ۲۰‬درصدبرود‪.‬درعینحالکهبرایتهراندیگرهیچ‬ ‫سقفومرزیوجودنداردواگردرمقطعزمانیخاصیایندرصدازغنی‌سازیهمداشتهباشدمنطبقبابرنامهسازمان‬ ‫انرژیاتمیومبتنیبرموافقت‌نامهپادمانجامعانجامخواهدشد‪.‬ایناقدامصرفاًعبورازتعهدیاستکهایرانبراساس‬ ‫برجامبهآنپایبندبودهونقضبرجامهممحسوبنمی‌شود‪.‬مذاکراتوپیشرفت‌هادرپروژهمدرن‌سازیاراکتاوقتی‬ ‫اقدام بریتانیا در توقیف نفتکش‬ ‫ایرانی‪ ،‬راهزنی است‬ ‫قره خانی‬ ‫یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی با تاکید بر اینکه اقدام دولت انگلیس در توقیف‬ ‫نفت کش ایرانی غیر قانونی بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬اینکه تفنگداران با هلیکوپتر بر روی یک نفتکش بی‬ ‫دفاع بروند و آن را توقیف کنند مورد پذیرش هیچ کشوری نیست‪.‬‬ ‫اسداهلل قره‌خانی ضمن محکومیت اقدام دولت بریتانیا در توقیف نفت کش ایرانی بیان کرد‪ :‬بنده از‬ ‫جزئیات این ماجرا اطالعات دقیقی ندارم ولی آنچه که مسلم است همان طور که وزارت خارجه‬ ‫اعالم موضع کرده است و خیلی از شخصیت‌های سیاسی و بین المللی اظهار نظر کردند‪ ،‬این کار‬ ‫انگلیس دقیقاً نوعی راهزنی است‪.‬وی در ادامه اظهار کرد‪ :‬این اقدام به گونه‌ای انجام شده که گویا‬ ‫یک فرد به گروهی پولی دهد و از آنها بخواهد جنایت یا خالفی را انجام دهند‪ .‬حتی خود آنها‬ ‫اعالم کردند که این کار تحت تأثیر آمریکایی‌ها انجام شده است‪ .‬اولین افرادی که به این مسئله‬ ‫نیز واکنش نشان دادند جان بولتون و ترامپ بودند‪ .‬مابقی کشورها واکنشی نداشتند و حتی وزارت‬ ‫خارجه روسیه این اقدام را محکوم کرده است‪ .‬آن دسته از کشورهایی هم که سکوت کردند نیز‬ ‫به معنای تأیید این عمل نیست بلکه می‌دانند پشت این ماجرا آمریکا بوده است‪.‬این عضو کمیسیون‬ ‫انرژی مجلس تصریح کرد‪ :‬این اقدام بسیار ناپسند بوده و از نظر من در پاسخ به سقوط مترقی‌ترین و‬ ‫پیشرفته‌ترین پهپاد آمریکایی در خلیج فارس صورت گرفته است و قصد داشتند یک اعالم قدرت‬ ‫و خود نمایی انجام دهند‪ .‬آمریکا خودش اکنون در سوریه حضور دارد و این ترددها و پشتیبانی‌ها‬ ‫از سال ‪ ۲۰۱۱‬تاکنون که نزدیک ‪ ۲۰۲۰‬هستیم انجام می گرفته است و استناد به تحریم‌های اتحادیه‬ ‫اروپا برای توقیف این نفت کش کام ً‬ ‫ال بی معناست‪.‬‬ ‫کشورهای‪ ۱+۴‬به ویژه چین به تعهدات خود پایبند باشد متوقف نمی‌شود اما هم‌زمان اقدامات مرتبط با بازگشت به‬ ‫راکتورتحقیقاتی‪ ۴۰‬مگاواتیاراکدرچارچوبگامدومدردستورکارقرارخواهدگرفت‪.‬براساساطالعخبرنگار‬ ‫ایسنا‪،‬مذاکراتوپیشرفت‌هادرپروژهمدرن‌سازیاراکتاوقتیکشورهای‪ ۱+۴‬بهویژهچینبهتعهداتخودپایبند‬ ‫باشدمتوقفنمی‌شودوایرانمیزمذاکرهدراینرابطهراترکنمی‌کنداماهم‌زماناقداماتمرتبطبابازگشتبهراکتور‬ ‫تحقیقاتی‪ ۴۰‬مگاواتیاراکدرچارچوبگامدومدردستورکارقرارخواهدگرفت‪.‬سیدعباسعراقچیمعاونوزیر‬ ‫امورخارجهکشورمانبعدازنشستکمیسیونمشترکبرجامدروینکهدوهفتهپیشبرگزارشداعالمکردکهدر‬ ‫بحثاراکپیشرفتخوبیداشتیموهمهاعضاتعهدکردنددرجدولزمانیمشخصشدهساختاینراکتورجدید‬ ‫به انجام برسد‪ .‬ایران‪ ۶۰‬روز به کشورهای باقی مانده در برجام فرصت داد تا تعهدات خود به ویژه در حوزه‌های بانکی‬ ‫و نفتی را عملیاتی کنند‪ .‬عالوه بر آن سه کشور اروپایی بیش از یک سال است که تالش دارند در چارچوب ساز و‬ ‫کارمالی‪،‬فروشنفتونقلوانتقاالتمالیایرانرادرشرایطیکهآمریکادستبهتحریم‌هاییکجانبهزدهاست‬ ‫تسهیلکننداماتاکنونایناقدامعملیاتینشدهاست‪.‬سازوکارمالیسهکشوراروپایینقایصبسیاریداردکهنمی‌تواند‬ ‫پاسخگوینیازهاوخواسته‌هایایرانبرایباقیماندندربرجامباشد‪.‬ازاینروایرانبعدازیکسال"صبرراهبردی"‬ ‫برایتغییرفضایبازیدرواکنشبهخروجآمریکا‪،‬بازگشتتحریم‌هاوفشارهایحداکثریونیزتعللوتأخیراروپا‬ ‫در جبران اقدامات خصمانه آمریکا تصمیم به تغییر در فضای بازی گرفت‪ .‬از این رو اعالم کرد که کاهش تعهدات‬ ‫نسبتبهبرجامراگامبهگامجلومی‌برد‪.‬مقاماتکشورماندرعینحالتاکیدکردند‪،‬هرزمانکهخواسته‌هایایران‬ ‫تأمینشوند‪،‬بههمانمیزاناجرایمجددتعهداتمتوقفشدهراازسرخواهندگرفت‪،‬درغیراینصورت‪،‬جمهوری‬ ‫اسالمیایرانمرحلهبهمرحلهاجرایتعهداتدیگررامتوقفخواهدکرد‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم مقامات کشورمان فردا یک‌شنبه ‪ 16‬تیرماه‪ ،‬پس از ‪ 60‬روز‪ ،‬ایران گام دوم خود عکس‬ ‫در راستای کاهش تعهدات برجامی‌اش را بر می‌دارد‪ .‬قرار است در گام دوم‪ ،‬رعایت محدودیت‌های‬ ‫مربوط به سطح غنی‌سازی اورانیوم متوقف شود و در کنار اقدامات مربوط به مدرن سازی رآکتور خبرنگار‬ ‫آب سنگین اراک‪ ،‬بازگشت به راکتور پیشین این مرکز نیز در دستورکار قرار گیرد‪.‬‬ ‫دولت از همکاری با دانشگاه‌ها در‬ ‫شرایط تحریم استقبال می‌کند‬ ‫واعظی‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری با تاکید بر اهمیت نقش دانشگا ه‌ها در شرایط تحریم‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دانشگا ه‌ها می‌توانند با نزدیک شدن به بخش صنعت در دوران تحریم‬ ‫نیازمند ی‌های کشور را در بخش‌های مختلف برطرف نمایند‪.‬محمود واعظی درباره‬ ‫نقش دانشگا ه‌ها در شرایط تحریم‪ ،‬با بیان اینکه «دانشگا ه‌ها عهده دار نقشی بسیار‬ ‫تأثیرگذار در دوران تحریم در کشور هستند»‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه در حال‬ ‫حاضر برخی دشمنان به دنبال وابسته کردن جمهوری اسالمی ایران به خارج از‬ ‫کشور از نظر قطعات و مسائل فنی هستند‪ ،‬بر این اساس صنعت و دانشگاه باید با‬ ‫نزدیک شدن به یکدیگر به گونه‌ای فعالیت کنند تا نیازمند ی‌های کشور را برطرف‬ ‫نمایند و در بخش‌های مختلف به ویژه تولید قطعات و مسائل فنی به خودکفایی‬ ‫برسند‪.‬‬ ‫وی همچنین مشارکت در اداره کشور و تبیین سیاست‌های اجرایی را از دیگر وظایف‬ ‫دانشگا ه‌ها در دوران تحریم برشمرد و گفت‪ :‬اخیر ا ً در ابالغیه‌ای به وزارتخانه‌های‬ ‫مختلف اعالم کردیم که یک شورای علمی با حضور اساتید و افراد با تجربه تشکیل‬ ‫دهند تا این شورا بتواند به دولت در بخش‌های مختلف کمک کند‪.‬رئیس دفتر‬ ‫رئیس جمهوری در پایان تصریح کرد‪ :‬دولت قطعاً و حتماً از مشارکت و همکاری‬ ‫دانشگا ه‌ها و مراکز علمی در دوران تحریم استقبال خواهد کرد‪.‬‬ ‫همکاری کمیته امداد با ‪۱۴۰‬گروه‬ ‫جهادی درمانی در مناطق محروم‬ ‫رئیس کمیته امداد‬ ‫سید پرویز فتاح‪ ،‬رئیس کمیته امداد در دیدار با نمایندگان گروه‌های جهادی خدمت‌رسان در حوزه‬ ‫پزشکی و درمانی‪ ،‬بر اهمیت تعامل گروه‌های جهادی با دستگاه‌های مختلف تاکید کرد و گفت‪ :‬کمیته‬ ‫امداد آمادگی دارد تمام امکانات و ظرفیت‌های خود را برای ارتقای خدمت‌رسانی گروه‌های جهادی‬ ‫در مناطق محروم‪ ،‬در اختیار این گروه‌ها قرار دهد‪.‬وی کار جهادی را مصداق عمل صالح دانست و‬ ‫افزود‪ :‬عمل صالح در هر جایگاهی باشد ماندگار است و جهاد در هر سنگری مقدس دانسته شده است‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد با اشاره به ارزش و اهمیت کار جهادی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬عملکرد گروه‌های جهادی و‬ ‫اقدامات آنان نباید به صورت کمی سنجیده شود زیرا کار جهادی تجلی ایثار و فرهنگ انقالبی و اسالمی‬ ‫است‪.‬فتاح ادامه داد‪ :‬کار گروه‌های جهادی از جنس کار امدادی است و به دلیل صداقت در عمل‪ ،‬کار‬ ‫گروه‌های جهادی با استقبال قلب‌ها و دل‌های آزاده روبرو می‌شود‪.‬در ادامه این جلسه‪ ،‬وحید کمرروستا‪،‬‬ ‫مدیر دبیرخانه هماهنگی تشکل‌های جهادی کمیته امداد به ارائه گزارشی از عملکرد گروه‌های جهادی‬ ‫در ارائه خدمات به محرومان و مناطق سیل زده پرداخت‪.‬وی با بیان اینکه گروه‌های جهادی متشکل از‪۱۰‬‬ ‫هزار جهادگر از اواخر اسفندماه ‪ ۹۷‬در مناطق محروم کشور مستقر شدند‪ ،‬افزود‪ :‬ارائه خدمات عمرانی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬بهداشتی و حمایتی‪ ،‬مهم‌ترین اقدامات این گروه‌ها در مناطق محروم بود که از روزهای پایانی‬ ‫اسفند آغاز شد و با وقوع سیل فروردین‌ماه در استان‌های مختلف‪ ،‬تا زمان فروکش کردن سیالب‪ ،‬ادامه‬ ‫داشت‪.‬کمرروستا با اشاره به ساخت و تکمیل ‪ ۴۸‬واحد مسکونی مددجویان در مناطق محروم توسط‬ ‫گروه‌های جهادی تاکید کرد‪ :‬همچنین در این مدت‪ ۱۷۷‬واحد مسکونی مددجویان تعمیر و‪ ۱۷۷‬چشمه‬ ‫سرویس بهداشتی و حمام احداث شد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬
‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪846‬‬ ‫سیاست‬ ‫بندپی‪:‬‬ ‫کاهشساعتادارینهتنهادراستانتهرانبلکهدرهیچنقطهدیگرقابلیتاجراییندارد‬ ‫انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران با اشاره به مصرف بهینه انرژی در تابستان اظهار کرد‪ :‬دستورالعمل مصرف بهینه انرژی در تابستان برای تمامی دستگاه های اجرایی استانی و ملی در تهران الزم االجرا است‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬کاهش ساعت اداری نه تنها در استان تهران بلکه در هیچ نقطه دیگر قابلیت اجرایی ندارد؛ چراکه کارمندان و دستگاه ها را دچار مشکل می کند‪.‬استاندار تهران تصریح کرد‪ ‌:‬اگر می خواستیم طرح کاهش ساعات ادارات‬ ‫را عملیاتی کنیم‪ ،‬عمال در سال رونق تولید که همه موظف به تالش برای تحقق این شعار می‌باشیم اقدام خاصی صورت نمی گرفت‪.‬وی بیان کرد‪ :‬عملکرد دستگاه هایی که سامانه سرمایشی آنها روی ‪ ۲۵‬درجه تنظیم نباشد و‬ ‫از مولدهای برقی استفاده نکنند‪ ،‬رصد و در صورت تخلف از دستورالعمل ابالغی دچار قطعی برق می شوند‪ .‬محسنی بندپی اظهار کرد‪ :‬بسیاری از ترانسفورماتورها در تهران فرسوده هستند و اگر بیش از حد مجاز در زمان اوج‬ ‫مصرف فشار وارد شود از مدار خارج می شوند‪.‬‬ ‫علی تاجرنیا‪:‬‬ ‫گفتمانغالبمجددااصولگراواصالحطلبخواهدبود‬ ‫جان بولتون‪:‬‬ ‫ایران باید‬ ‫تحت فشار‬ ‫قرار گیرد‬ ‫«جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا جمعه‬ ‫شب در توئیتی نوشت‪« :‬آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‬ ‫جلسه‌ای برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران برگزار‬ ‫خواهد کرد‪».‬‬ ‫وی با تکرار مطالبه خصمانه خود علیه ایران‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬ایران باید تحت فشار قرار گیرد تا از‬ ‫بلندپروازی‌های هسته‌ای‌اش دست بردارد‪».‬‬ ‫دفتر نمایندگی آمریکا در وین روز جمعه با انتشار‬ ‫بیانیه‌ای اعالم کرد که «جکی والکات» نماینده این‬ ‫کشور در سازمان‌های بین‌المللی خواستار تشکیل جلسه‬ ‫ویژه شورای حکام آژانس برای گفت‌وگو در خصوص‬ ‫تازه‌ترین گزارش آژانس در مورد برنامه هسته‌ای ایران‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی آژانس‬ ‫بین‌المللی انرژی اتمی اعالم کرد که شورای حکام این‬ ‫نهاد دهم ژوئیه (چهارشنبه ‪ ۱۹‬تیر) بنا به درخواست‬ ‫آمریکا جلسه ویژه‌ای درباره ایران تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فرانسه‪ ،‬آژانس اخیرا ً تأیید‬ ‫کرد که ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران از سقف ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلوگرم عبور کرده است‪.‬‬ ‫«محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران روز‬ ‫دوشنبه طی اظهاراتی گفت‪ :‬ایران طبق برنامه‌اش از‬ ‫مرز ‪ ۳۰۰‬کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور کرده و‬ ‫این را هم از پیش اعالم کرده بودیم‪ .‬مرحله بعد هم‬ ‫در مورد سقف ‪ ۳.۶۷‬درصد است که آن را هم اجرا‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی در‬ ‫وین و آژانس بین المللی انرژی اتمی از درخواست‬ ‫آمریکا برای برگزاری نشست شورای حکام آژانس‬ ‫درباره ایران ابراز شگفتی کرد‪.‬‬ ‫«میخائیل اولیانوف» روز جمعه در توییتی نوشت‪:‬‬ ‫بگذار این نشست برگزار شود اما شورای حکام درباره‬ ‫چه چیزی گفت وگو می‌کند؟ درباره انحراف ایران از‬ ‫مفاد برجام بحث خواهند کرد؟‬ ‫اولیانوف نوشت‪ :‬اما از نقطه نظر مأموریت آژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی‪ ،‬این اقدامات (اقدامات ایران)‬ ‫تخطی از تعهدات محسوب نمی‌شود‪ .‬شورای حکام‬ ‫مکان مناسبی برای این گونه بحث‌ها نیست‪.‬‬ ‫«علیتاجرنیا»فعالسیاسیاصالحطلب درپاسخبهاینسوال که‬ ‫آیااحتمالشکلگیریجریانسومازدلدوجریانسیاسیاصولگراو‬ ‫اصالحطلبوجودداردیااینکهخارجازایندوجریانشکلخواهد‬ ‫گرفت؟بهخبرنگارسیاسیبرناگفت‪:‬جریاناتغیررسمیسیاسیکه‬ ‫حتیموردتاییدجناحهایسیاسیهستندبهعنوانمسئلهایمطرح‬ ‫است که پیش روی مردم است‪ .‬هم آقای روحانی و هم آقای احمدی‬ ‫نژادجزوچهرههاییبودندکهبرحسبظاهر‪،‬خودرافراترازجریانات‬ ‫سیاسیوبهعبارتدیگرخودرایکجریاندیگرمیدانستند‪.‬تجربه‬ ‫دودولتنشاندهندهایناستکهاقبالافکارعمومی‪،‬آنچنانکهباید‬ ‫وشاید‪،‬جریانمنتسببهآنهانبود‪.‬ممکناستشخصرئیسجمهور‬ ‫یاشخصآقایاحمدینژادبهلحاظعملکرد‪،‬یکسریطرفدارو‬ ‫مخالفیننیزداشتهباشندامادردورههایپسازاستقراروزمانیکه‬ ‫درپیاینبودندکهمجلسرابهعنوانیکجریانسیاسیدراختیار‬ ‫بگیرندهمگانشاهدبودندکهایناتفاقرخندادواینگونهنیستکه‬ ‫درطولاینمدت‪،‬یکجریانبهعنوانجریانسومتوانستهباشداز‬ ‫لحاظسیاسیغلبهکندویانظرمثبتافکارعمومیرابهخوداختصاص‬ ‫دهد‪.‬بنابراینهمانگونهکههمگانشاهدهستنداینیکنمونهاست‪.‬‬ ‫نمونهدیگر‪،‬مطرحکردنآقایقالیبافبهعنوانیکچهرهاصولگرای‬ ‫اصالحطلببودکهدرمقاطعیباایننگاهوشعارپیشآمدکه‬ ‫نتوانستبهنوعیاقبالافکارعمومیرابهخودجلبکند‪.‬‬ ‫اینفعالسیاسیاصالحطلبافزود‪:‬چهلسالاستکهدراین‬ ‫کشور‪،‬دوجریانسیاسیعمدهکشورحضوردارندودرجهاننیز‬ ‫سابقهاین موضوعبه چندینسدهمیرسد‪.‬بنابراینبهنظرمیرسد‬ ‫مجدداگفتمانغالب‪،‬گفتماندوجریانسیاسیاصولگراواصالح‬ ‫طلبخواهدبودمنتهیطبیعتامتناسببازمانومکانومیزاناقبالافکار‬ ‫عمومی‪،‬ممکناستاینجریاناتازجریاناتدیگر‪،‬یارگیریکنند‬ ‫یاجبهههایجدیدتری ازدروناینجریانسربرآورد‪.‬بهعنوانمثال‬ ‫همگانشاهدبودندکه بعدازدومخرداد‪،‬جریانجدیدیازدلجریان‬ ‫خطامامبهعنوانجریاناصالحطلبپدیدآمدکهعمدتادرقالب‬ ‫حزبمشارکتخودرانشاندادیابعدازدولتآقایخاتمیومجلس‬ ‫ششم‪،‬جریانیباعنوانآبادگرانپدیدآمدکهازدرونجریاناصولگرا‬ ‫بود‪.‬بههرحالاینجهتگیریهایکلیهمچنانپابرجاخواهدبودو‬ ‫تاحدودیتغییراتیرابهخودخواهدگرفت‪.‬‬ ‫تاجرنیاادامهداد‪:‬نکتهمهمدیگرایناستکهدرانتخاباتپیش‬ ‫رو‪،‬جریانیپیروزخواهدشدکهبتوانددرواقعبهنوعیبتواندگفتمان‬ ‫عدالترابهمعنایواقعیخوددرافکارعمومیپایهگذاریکندو‬ ‫ازسویدیگربتواند اطمینانازکارآمدیخودرانیزنشاندهد‪.‬این‬ ‫موضوعنیزمجدداازدرونایندوجریانسیاسیپدیدخواهدآمد‬ ‫وهمچنینبستگیداردکهحضورمردمچگونهباشد‪،‬اینکهشورای‬ ‫نگهبانتاچهاندازهتحملپذیروصبورباشدکههمهطیفهاو‬ ‫جریاناتسیاسیبتوانندحضورداشتهباشندهمچنیناینجریانات‬ ‫سیاسیتاچهاندازهخودراباخواستههایمردمتطبیقدهندمجموعا‬ ‫باعثخواهدشدکهاینجریاناتمورداعتمادقرارگیرد‪.‬‬ ‫اینفعالسیاسیاصالحطلبعنوانکرد‪:‬جریانکارگزاراندر‬ ‫سال‪،76‬جریانبینجریانسیاسیچپوراستنبود‪.‬اگربهقبلوبعد‬ ‫پیشینهوسوابق جریانکارگزارانتوجهشود‪،‬جریانکارگزارانکه‬ ‫بعداحزبکارگزارانسازندگیراتشکیلدادندبخشیازنیروهای‬ ‫چپیاخطامامبودندکهدرتفکراقتصادیخودبهنوعیدچار‬ ‫دگردیسیشدندضمناینکهبایددرنظرداشتکهبینقوهمجریهو‬ ‫نهادهایباالدستی‪،‬اختالفاتیایجادشدکهتشکیلمجموعهایبهنام‬ ‫کارگزارانبهنوعیبااجازهمرحومهاشمیرفسنجانیشکلگرفت‬ ‫بهایندلیلکهمرحومهاشمیدرابتدایحضورخوددردولتبانوع‬ ‫ترتیببندیکابینههاسعیکردکهبهنوعیجریاناصولگرایاراست‬ ‫سنتی را از خود خوشحال کند و در ادامه در دولت دوم خود مشاهده‬ ‫یک حقوقدان‬ ‫دیه نابرابر و تفکر پشت آن‬ ‫هنوز وجود دارد‬ ‫«فریده غیرت»‪ ،‬حقوقدان و وکیل‪ ،‬در پاسخ به این سوال که آیا در قانون‬ ‫جدی ِد دیه‪ ،‬برابری میان زن و مرد محقق شده است یا خیر‪ ،‬به خبرنگار سیاسی برنا‬ ‫گفت‪ :‬قانون دیه تغییری نکرده و دیدی هم که نسبت به عدم برابری دیه وجود‬ ‫دارد همچنان سر جای خودش هست‪ .‬عده‌ای از علما با برابری دیه زن و مرد‬ ‫مخالف هستند و همچنان بر روی مخالفت‌شان پافشاری می‌کنند‪ ،‬عده‌ای از آنها هم‬ ‫به تساوی اعتقاد دارند‪ .‬اینکه در اخبار می‌گویند تساوی دیه زن و مرد حاصل شده‬ ‫درست نیست‪ ،‬در واقع برابری تنها در پرداخت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از سال ‪ 92‬که قانون دیه تغییر کرد و قانون جدید تصویب‬ ‫شد‪ ،‬مابه‌التفاوت دیه زنان از صندوق تامین خسارت‌های بدنی تامین می‌شد‪ .‬اکنون‬ ‫هم قانون تغییری نکرده است؛ اگر فرض کنیم رقمی برای دیه در نظر گرفته‬ ‫شده‌است‪ ،‬به زن نصف مبلغ دیه تعلق می‌گیرد‪ ،‬نصف دیگر از محل صندوق تامین‬ ‫خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود‪ .‬در قانون قبل نصف دیه مربوط به تصادفات‬ ‫رانندگی برای زن پرداخت می‌شد و طبق قانون جدید‪ ،‬مابه‌التفاوت همه خسارات از‬ ‫این صندوق تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫این حقوقدان درباره چرایی نگاه نابرابرانه به دیه اظهار کرد‪ :‬بر مبنای اعتقاد‬ ‫عده‌ای از علما‪ ،‬این مردها هستند که در اقتصاد خانواده و جامعه موثرند‪ ،‬مردها‬ ‫نان‌آور خانواده‌اند و اقتصاد خانواده بر دوش مردهاست؛ در نتیجه اینکه باید دیه‬ ‫مرد کامل پرداخت شود‪.‬فریده غیرت با تاکید بر اینکه این فکر در دنیای امروز‬ ‫پذیرفته نیست‪ ،‬گفت‪ :‬در کشور ما زنان دوشادوش مردها کار می‌کنند؛ چه بیرون‬ ‫از منزل و چه در داخل منزل‪ .‬بسیاری از زن‌ها حتی در داخل منزل هم مشغول انجام‬ ‫حرفه‌ای هستند؛ اشتغال زنان عمومی شده است‪ .‬بنابراین آن تفکر دیگر موضوعیت‬ ‫ندارد اما این بزرگواران کماکان بر سر عقاید خود هستند‪ .‬معتقدند که بازدهی‬ ‫اقتصادی مردها بیشتر است و با دید مصرف‌کننده به زن نگاه می‌کنند؛ در نتیجه‬ ‫اگر نصف دیه به زن داده شود لطمه‌ای به او وارد نمی‌شود‪ .‬این حرف این روزها‬ ‫پذیرفتنی نیست و این تفکر باید تغییر کند‪.‬وی با اشاره به عملکرد زنان مجلس در‬ ‫جهت استیفای حقوق زنان گفت‪ :‬برخی از نمایندگان زن را از نزدیک می‌شناسم و‬ ‫از میزان فعالیت‌هایشان آگاهم‪ .‬عده زیادی از آنها عمیقا معتقد به تساوی هستند و‬ ‫در این زمینه کار کرده‌اند و می‌کنند ولی با مخالفت مواجه می‌شوند‪.‬این حقوقدان‬ ‫افزود‪ :‬تعداد نمایندگان زن در مجلس کم است‪ .‬زنان مجلس حداکثر تالش خود را‬ ‫می‌کنند و نهایت قدرت آنها منجر به همین شده است که مالحظه می‌فرمائید‪ .‬هنوز‬ ‫موفق نشده‌اند چیزی به نام تساوی دیه را جا بندازند‪ .‬تساوی تنها در پرداخت دیه‬ ‫هست‪ ،‬دیه نابرابر و تفکر پشت آن هنوز وجود دارد‪.‬‬ ‫فرهنگمقاومتمردمایران‪،‬سرانآمریکاراپریشانکردهاست‬ ‫معاون برنامه سیاست خارجی در موسسه‬ ‫بروکینگز و عضو ارشد مرکز سیاست‌گذاری و‬ ‫ایلنا عنوان کرد‪ :‬دور ه‌ای از افزایش تنش میان‬ ‫هر زمان به تهدیدهای آمریکا واکنش قاطعانه و‬ ‫آمریکاست‪ .‬از سوی دیگر تحریم‌های آمریکا‬ ‫ایران و‌ آمریکا شاهد هستیم‪ .‬این افزایش تنش با‬ ‫قوی نشان دهند‪ ،‬از سوی دیگر ایران با پیمان منع‬ ‫نتوانسته با توجه به ایجاد مشکالت اقتصای‪،‬‬ ‫که تحقیقاتش بر انرژی و نفت ایران و خلیج فارس‬ ‫با تصمیم‌های دیگر این رئیس‌جمهور در سالگرد‬ ‫را نشان داده است اما در واقع آمادگی درگیری‬ ‫مشکالت در حال گذران زندگی هستند و راهی‬ ‫ایران»‪« ،‬اقتصاد سیاسی ایران از زمان انقالب» و‬ ‫و افزایش حضور نظامی در خلیج فارس شدت‬ ‫امنیت انرژی و سیاست خاورمیانه بروکینگز است‬ ‫تمرکز دارد‪ .‬کتا ب‌های او عبارتند از «راه طوالنی‬ ‫«ایران خود و جهان را شگفت‌زده می‌کند»‪.‬‬ ‫نهاد بروکینگز یک سازمان غیرانتفاعی است‬ ‫که در زمینه تحلیل مسائل سیاسی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫اقتصادی فعالیت می‌کند‪ .‬این نهاد در سال ‪۱۹۱۶‬‬ ‫میالدی تأسیس شده و مقر آن در شهر واشنگتن‬ ‫است‪.‬‬ ‫مالونی پیشتر به عنوان مشاور بیرون سازمانی‬ ‫اعضای ارشد وزارت امور خارجه در رابطه با‬ ‫مسائل بلندمدت مرتبط با ایران فعالیت کرده است‪.‬‬ ‫قبل از پیوستن به بروکینگز‪ ،‬وی از کارمندان‬ ‫تصمیم ترامپ برای خروج از برجام آغاز شد و‬ ‫خروج از برجام مانند عدم تمدید معافیت‌های نفتی‬ ‫نظامی را دارد‪.‬‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫حاکمیت در ایران شود‬ ‫ترامپ به دنبال درگیری نظامی نیست‬ ‫وی در ادامه در مورد احتمال درگیری نظامی‬ ‫میان ایران و‌ آمریکا گفت‪ :‬من فکر می‌کنم این‬ ‫تصمیمات تنها اقدامی برای نشان دادن قدرت و‬ ‫سیاست خارجی است و در واقعیت ترامپ به دنبال‬ ‫اقدام نظامی نیست‪.‬‬ ‫ایران ارتشی قدرتمند دارد‬ ‫دیگری این موضوع درست بود‪ ،‬هر کشوری غیر‬ ‫از ایران می‌توانست شاهد این اتفاق باشد اما‬ ‫بیایید واقع‌بین باشیم این رویکرد در مورد ایران‬ ‫جواب نمی‌دهد‪ .‬ایرانیان سا ل‌هاست که نسبت به‬ ‫آمریکا خشمگین هستند در کتا ب‌های خود و‬ ‫در سیاست خارجه خود عمل کردند‪ .‬پایبندی آنها‬ ‫به برجام هم یک تصمیم درست و استراتژیک بود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر از نظر اخالقی هم پایبندی به برجام‬ ‫برای آنها بسیار با اهمیت بود‪.‬‬ ‫ایران در صورت عدم تعهد به برجام مورد‬ ‫مالونی در ادامه با تاکید بر قدرت ایران‬ ‫خواهد خورد‪.‬‬ ‫کرد ه‌اند بنابراین ترامپ در این موضوع شکست‬ ‫تحریم‌های آمریکا نتوانسته‌ باعث ایجاد‬ ‫فرهنگ مقاومت مردن ایران سران آمریکا‬ ‫سالح هسته‌ای ترغیب کنداین تحلیل‌گر مسائل‬ ‫درگیری میان ایران و‌ آمریکا باعث نگرانی‌های‬ ‫نیروهای زیادی دارد‪ .‬ایران ارتش بزرگی دارد و‬ ‫را پریشان کرده است مالونی افزود‪ :‬من فکر‬ ‫وی نظرات خود را در خصوص افزایش تنش‬ ‫عامل افزایش تنش میان ایران وآمریکا‪،‬‬ ‫از سوی دیگر نیروهای زیادی تحت حمایت ایران‬ ‫در منطقه هستند‪ ،‬بنابراین این درگیری می‌تواند‬ ‫بسیار نگرا ن‌کننده باشد‪ .‬ایرانیان آماده هستند که‬ ‫به این توافق اروپا را تا حدودی در کنار خود نگه‬ ‫متعهد بماند‪.‬‬ ‫نارضایتی در میان مردم ایران شود‬ ‫زیادی می‌شود؛ چراکه ایران قدرتمند است و‬ ‫مالونی در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی‬ ‫ایجاد نارضایتی در مردم ایران و به تبع آن تغییر‬ ‫حاکمیت در ایران گفت‪ :‬شاید در مورد هر کشور‬ ‫کردندایران طرف متعهد به برجام است‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬ایرانیان بسیار هوشمندانه‬ ‫داشته است‪ .‬ایران در ادامه مسیر هم باید به برجام‬ ‫موبایل و مدیر کارگروه سیاست‌های آمریکا در‬ ‫ترامپ است‬ ‫وی در ادامه در مورد تاثیر تحریم‌ها بر‬ ‫بسیار هوشمندانه در سیاست خارجه خود عمل‬ ‫سران آمریکایی را پریشان کرده است‪.‬ایرانیان‬ ‫پیمان عدم تعرض نشا ن‌دهنده عدم تمایل ایران‬ ‫در درگیری نظامی میان ایران و‌ آمریکا گفت‪:‬‬ ‫میان ایران و آمریکا مطرح کرد ه‌ است‪.‬‬ ‫تحریم‌های ترامپ نمی‌تواند باعث تغییر‬ ‫مقاومت در ایران متداول است و همین موضوع‬ ‫در آموز ش‌های خود حتی این موضوع را درونی‬ ‫واحد سیاست‌گذاری وزارت امور خارجه بوده و‬ ‫مقابل ایران در سال ‪ ،۲۰۰۴‬فعالیت کرده است‪.‬‬ ‫برای کنار آمدن با مشکالت پیدا کردند‪ .‬فرهنگ‬ ‫انتقاد اروپا هم قرار می‌گرفت اما اکنون با پایبندی‬ ‫برای درگیری نظامی است‬ ‫به عنوان نقش مشاور خاورمیانه شرکت اکسون‬ ‫تعرض به همسایگان عدم تمایل خود به درگیری‬ ‫باعث نارضایتی در مردم شود و مردم ایران با این‬ ‫می‌کنم آنچه که اکنون ما می‌بینیم این نیست که‬ ‫اعتراض مردمی در ایران شکل گرفته باشد‪ .‬دعوای‬ ‫حاضر دعوایی بین مقا م‌های سیاسی در ایران و‬ ‫آمریکا نباید با تصمیماتش ایران را به داشتن‬ ‫سیاسی گفت‪ :‬ایران بسیار هوشمندانه عمل کرد ه‌‬ ‫اما آمریکا هم باید محتاط باشد نباید با تصمیم‌های‬ ‫خود ایران را به سمت داشتن سالح هسته‌ای سوق‬ ‫دهد و شاهد یک کره شمالی دیگر باشیم‪.‬‬ ‫کردکه اینهمراهیهانهتنهابهاعتمادسازیکمکینکردهاستبلکه‬ ‫جریاناصولگرابیشترطلبکارشدهاستوکارگزاراندرهمانزماننیز‬ ‫بهنوعیدرمقابلجریانراستسنتیشکلگرفت وپیشینهوپسینهآنها‬ ‫نشاندادکهآنهابهجریاناصالحطلبکاملانزدیکترند‪.‬‬ ‫علیتاجرنیادربارهسخنانبهزادنبویدربارهحضوردرانتخابات‬ ‫ومخالفتآنباتحریمانتخاباتازسویاصالحطلبان‪،‬اضافهکرد‪:‬‬ ‫جمعیازسیاستمدارانکارکشتهوباتجربهجریاناصالحطلببه‬ ‫اینجمعبندیونتیجهرسیدندکهاگراتفاقیدرکشوربخواهدرخ‬ ‫دهدنیازمندیکحضورحداقلیدرقدرتاست‪.‬اینمسئلهباتوجهبه‬ ‫ساختارجمهوریاسالمیوطبیعتاکسیکهاپوزیسیونمیشودچون‬ ‫در حوزه قدرت حضور ندارد در نهایت اثر خود را از دست می دهد‬ ‫یکامرتجربیو صحیحاستامایکمسئلهایکهدراینبخش‬ ‫مغفولماندهاستایناستکهایناعتمادکردنمردمهموقتوزمانی‬ ‫داردونمیتوانتاابدازسرمایهاجتماعییکجریانسیاسیبهصورت‬ ‫دائمهزینهکردومنجربهانتخابیکسریافرادشدوآنافراد‬ ‫کارآمدیالزمرانداشتهباشندودرنهایتاینتصورراداشتهباشیمکه‬ ‫مردمنیزمجددااقبالخواهندکرد‪.‬اینقسمت‪،‬حلقهمفقودهایننقطه‬ ‫نظراتدوستاناست‪.‬‬ ‫امیر دریادار حبیب اهلل سیاری‬ ‫هیچوقتمقابلدشمن‬ ‫سرخمنکردیم‬ ‫«امیر دریادار حبیب اهلل سیاری»‪ ،‬رییس ستاد و معاون هماهنگ کننده‬ ‫ارتش جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬در همایش تجلیل از پیشکسوتان فاوا در‬ ‫ارتشگفت‪:‬درحالیچهلمینسالگردانقالبراپشتسرگذاشتیم‬ ‫که دشمن سال گذشته عنوان کرد که ما تابستان گرمی داریم و چهلمین‬ ‫سالگردانقالبرانمی‌بینیمامادیدیدکهتابستانوچهلمینسالگرد‬ ‫انقالب را پشت سر گذاشتیم و راه بزرگ انقالب را ادامه می دهیم‪.‬معاون‬ ‫هماهنگکنندهارتشافزود‪:‬رهبرمعظمانقالب(مدظلهالعالی)راهبرد‬ ‫چهل سال آینده انقالب را صادر کرده‌اند و این اقدام ارزشمندی است‬ ‫که باید قدر این موضوع‌گیری‌ها را بدانیم‪ .‬اقدامی که مقام معظم رهبری‬ ‫(مدظله العالی) مقابل نخست وزیر ژاپن انجام داد‪ ،‬باعث افتخار مردم است‪.‬‬ ‫غرورملیمردمبایکموضعگیریمعظم‌لهافزایشمی‌یابد‪.‬ویتاکید‬ ‫کرد‪ :‬صدور راهبرد چهل سال دوم انقالب اسالمی‪ ،‬نشانه اقتدار نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی ایران است که می تواند این‌گونه موضع گیری‬ ‫کند و مواضع خود را به جهان نشان دهد‪.‬‬
‫خس‌وخاشاکدرشعرامروزبسیاراست‬ ‫محمدرضا روزبه‪ ،‬برگزیده جشنواره «قلم زرین» از لزوم دربرگیری جریان‌ها و سلیقه‌های مختلف توسط جشنواره‌های ادبی و از وضعیت شعر نسل جوان امروز می‌گوید‪.‬این شاعر که با مجموعه شعر «از پیله تا پروانگی» در بخش‬ ‫شعر بزرگسال هفدهمین جشنواره «قلم زرین» برگزیده شده است در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬با ارزیابی این جشنواره در مقایسه با سایر جشنواره‌ها و جایزه‌های ادبی اظهار کرد‪ :‬من آشنایی کاملی با روش کار این جشنواره‌ها ندارم‪ .‬اما به اعتقاد‬ ‫من باید دایره انتخاب‌ها در این جشنواره‌ها کمی بازتر شود‪ ،‬گسترش پیدا کند و حیطه‌های وسیع‌تری از جریان‌ها و جوشش‌های هنری‪ ،‬سلیقه‌ها‪ ،‬عالقه‌ها و گرایش‌های فکری متفاوت را در بر بگیرد‪.‬او سپس با اشاره به ضرورت نقد‬ ‫دقیق‌تر شعر نسل جوان امروز‪ ،‬درباره وضعیت شعر این نسل گفت‪ :‬در هر دوره‌ای‪ ،‬شعر مثل یک رودخانه خروشان آمده و خس‌وخاشاکی را هم با خودش آورده است‪ .‬امروز هم همین طور است؛ ما جریان‌های زالل و شفافی در شعر‬ ‫امروز داریم اما متاسفانه خس‌وخاشاک هم در آن بسیار است‪ .‬نقد ادبی باید قلمرو وسیع‌تری داشته باشد و وارد حوزه‌های تازه‌تری شود تا به‌طور عمیق‌تر و دقیق‌تری به آسیب‌شناسی شعر نسل جوان امروز بپردازد و مانع از دست رفتن‬ ‫استعدادهای جوان امروز شود‪.‬روزبه درباره مجموعه شعر «از پیله تا پروانگی» نیز بیان کرد‪ :‬این مجموعه دومین کتاب شعر من و شامل صدوچند قطعه شعر نیمایی است که موضوعات و مفاهیم اجتماعی‪ ،‬تغزلی و گاه چاشنی‌ای از بینش‬ ‫فلسفی دارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪846‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫فیلم‌نامه‌هایضعیفرابازیگران‬ ‫معروف اعتبار می دهند‬ ‫یک تهیه‌کننده سینما و تلویزیون‬ ‫مجیدموالیی‪،‬تهیه‌کنندهسینماوتلویزیونکهکارنامهپرکاریرادرفهرست‬ ‫آثارتلویزیونیدارد‪،‬دربارهتاثیرحضور بازیگرانتئاتردرآثارتصویری(سینماو‬ ‫تلویزیون)باتوجهبهباالبودنارقاماستفادهازبازیگرانچهرهدرتولیداتسینمایی‬ ‫وتلویزیونی گفت‪:‬بهاینسادگی‌هاهمنبودکهمامی‌گفتیم‪.‬موالییگفت‪:‬‬ ‫اتفاقحضوربازیگرانتئاتردررسانههایتصویریمانندسینماوتلویزیونالزمو‬ ‫ضروریاستامابرایاینکهیکسریالدیدهشودبایدده‌هافاکتوردرکناریک‬ ‫دیگرقرارگرفتهکهیکیازآنهااستفادهازبازیگرانچهرهاست‪،‬زمانیکهیک‬ ‫تهیهکنندهویاکارگردانبرایاثرخود ازبازیگرانچهرهاستفادهنکردهوبهسوی‬ ‫بازیگرانکمترشناختهشدهبرودیکیازمهمترینفاکتورهاراکهجذابیتاثربرای‬ ‫مخاطباستراازدستخواهددادودرنتیجهاحتمالآنکهایناثردیدهنشودو‬ ‫آنچهرهجدیدنتوانددراثرجابیفتدهموجوددارد‪.‬یعنیبهصرفاینکهسلبریتی‌ها‬ ‫دستمزدباالییدارندپسبایدآنهارارهاکردهوبهسراغبازیگرانتئاتربرویم‪،‬‬ ‫ریسکباالییاستکهنیازبههوشمندیباالییداردکهعدماینهوشمندیبه‬ ‫ساختسریالهاییمنجرمیشودکممخاطبوبیرمقکهامروزهتعدادآنهاکم‬ ‫همنیست‪.‬موالییبااشارهبهساختسریالبانویعمارتگفت‪:‬براینمونهدر‬ ‫سریالبانویعمارتشرایطبهگونه‌ایشدکهمابههمینسوگرایشپیداکردیم‬ ‫وازبازیگرانکمترشناختهشدهاستفادهکردیم‪.‬اینتهیه‌کنندهتلویزیونادامهداد‪:‬‬ ‫رویکرداستفادهازبازیگرانتئاتردررسانه‌هایتصویریرویکردبسیاردرستیاست‬ ‫امااینیکمعقولهپیچیدهچندجانبه‌ایاستکهبایدبایکتیمهوشمنداعماز‬ ‫تهیهکننده‪،‬کارگردانوفیلمنامهنویسبراییکپروژهبهنتیجهدرستبرسدکه‬ ‫فاکتورانتخاببازیگرراباوسواسبیشتریبررسیکردهودرکنارآنبهمباحث‬ ‫دیگرنیزبپردازند‪.‬ویگفت‪:‬اماازیکطرفدیگرمادرتئاتروآموزشگاه‌هایی‬ ‫کهبازیگریرامی‌آموزندتعدادبازیگرخوبهمنداریم‪.‬برایمثالمندرحال‬ ‫حاضربهکاراکتریدریکمجموعهطنزنیازمندهستمکهتقریباپنجاهسالسن‬ ‫داشتهباشد‪،‬خبمگرچهتعدادبازیگرداریمکهمنبخواهمبااطمینانازآنهابرای‬ ‫تولیداینمجموعهاستفادهکنم‪.‬نمیتوانریسککردشخصیکهپنجاهسالسن‬ ‫داشته‪،‬درتئاترهمکارکردهوهنوزهیچنامیازخوددربینجامعههنریندارد‬ ‫معلومنیستکهبتواندازپسیکپروژهبااینسرمایه‌هایباالبربیایدیانه‪.‬تهیه‬ ‫کنندهسریالچرخوفلکافزود‪:‬درعینحالکهمی‌پذیرمبایدازبازیگرانتئاتر‬ ‫برایپروژهایسینماییورسانهخانگیاستفادهکردامااینمسالهچالش‌هاییرا‬ ‫دربرمیگیرد‪،‬اولاینکهبضاعتمادرحوزهآموزشبازیگری‪،‬برعکستعداد‬ ‫زیادآموزشگاه‌ها‪،‬موسساتومراکزیکهبهپرورشاستعدادهایسینماییوجود‬ ‫عادت کرده‌ایم همه تقصیرها را‬ ‫گردنمدیریتیاحکومتبیاندازیم‬ ‫امین زندگانی می‌گوید‪ :‬ما عادت کرده‌ایم همه تقصیرها را به گردن سیستم اداری‪ ،‬مدیریتی و یا حکومتی بیاندازیم‪ ،‬اما بخش عمده‌ای از این مشکالت و‬ ‫چرخ‌دنده‌های معیوب‪ ،‬خود ما هستیم‪ .‬به عنوان مثال این اواخر رفتار با آن توله خرس و یا رفتارهای مشابه دیگر با حیوانات را دیده‌ایم‪ .‬برای فرهنگی که حیوانات‬ ‫در مدارس آن هیچ جایگاهی ندارند و حیات وحش در تدریس دروس اولیه نظام آموزشی‌اش نیست‪ ،‬چنین مشکالتی هم به وجود می‌آید‪.‬‬ ‫امین زندگانی این روزها در مجموعه «خانواده دکتر ماهان»‬ ‫ایفاگر نقش دامپزشکی است که دغدغه محیط زیست دارد و در‬ ‫روند داستانی کار زندگی خود را به روستایی منتقل می‌کند‪ .‬به بهانه‬ ‫بازی این بازیگر در این مجموعه با او گفتگو کرده‌ایم‪.‬‬ ‫در فضای سینما و تلویزیون امروز چقدر این امکان برای بازیگران‬ ‫مهیاستتانقش‌هایمتفاوتیرابازیکنند؟‬ ‫در شرایط فعلی و دهه گذشته و یا حتی تاریخ سینما‪ ،‬معموال‬ ‫پیشنهاد از سمت گروه تولید و تهیه به بازیگر داده می‌شود‪ .‬به همین‬ ‫دلیل بازیگر آنچنان حق انتخاب ندارد و معموال بازیگرانی که در‬ ‫نقش‌هاامتحانپسداده‌اند‪،‬برایایفاینقش‌هایمشابهانتخاب‬ ‫می‌شوند‪.‬بهنوعیتهیه‌کنندهاینریسکرانمی‌پذیردکهبازیگررا‬ ‫براینقشمتفاوت‌تریانتخابکند‪.‬مگراینکهاتفاقیهمچونفیلم‬ ‫آهوی پیشونی سفید یک‪ ،‬پیش بیاید که کارگردان قبل از اینکه با‬ ‫شخص دیگری برای کست صحبت کند با من صحبت کرد و وقتی‬ ‫به او پیشنهاد نقش دیگری را دادم‪ ،‬ایشان با جرات پذیرفتند و نقش‬ ‫تبدیل به عمو عجوزه‌ای شد که االن سال‌هاست بچه‌ها با آن خاطره‬ ‫دارند و هنوز هم آن فیلم را می‌بینند‪.‬‬ ‫امااینکهمابهعنوانبازیگرچقدردستمانبرایانتخابنقش‌ها‬ ‫باز است‪ ،‬باید بگویم که شاید برای چهار‪ ،‬پنج نفر اول بازیگری در‬ ‫ایران این امکان وجود داشته باشد که بین‪ ۱۰‬فیلمنامه‌ای که به آنها‬ ‫پیشنهادمی‌شود‪،‬فیلمنامه‌ایرابپذیرندکهنقشمتفاوتیدرآنتعریف‬ ‫شده است‪ .‬در حقیقت این دوستان حق انتخاب بیشتری دارند که البته‬ ‫من فکر می‌کنم‪ ،‬آنها هم خیلی دستشان در این موضوع باز نیست‬ ‫چراکهمعموالتعدادپیشنهاداتبراینقش‌هایمشابهبیشتراست‪.‬‬ ‫به هر حال من با این نگاه نقش‌هایی که اکثرا مثبت هستند را بازی‬ ‫می‌کنم و نتیجه آن این بوده که با گذشت هر روز‌‪ ،‬یک روز بر سن‬ ‫و تجربیات من اضافه شده و در نتیجه نوع نگاهم نسبت به کار تغییر‬ ‫کردهاست‪.‬پسقاعدتامشابه‌تریننقش‌هاراهممی‌توانمتفاوتبازی‬ ‫کرد‪ .‬آدم‌ها تجربه‌های متفاوتی دارند و به هریک از آنها بر اساس نگاه‬ ‫خودورودمی‌کنند‪.‬همینموضوعسببمی‌شودتاخیلیاسترس‬ ‫نداشتهباشمکهتبدیلبهیکبازیگرکلیشه‌ایشوم‪.‬بهاعتقادمنشما‬ ‫شراسال‌هامتفاوتبازیکنیدوکلیشهنشوید‪،‬یا‬ ‫می‌توانیدیکنق ‌‬ ‫اینکه برعکس می‌‌شود یک نوع بازی را سال‌ها در نقش‌های متفاوت‬ ‫انجامدهیدوکلیشهشوید‪.‬‬ ‫فکرمی‌‌کنیدآدم‌هاییباویژگی‌هایدکترماهانهنوزدرجامعه‬ ‫حضور دارند؟ اصوال نشان دادن این مدل شخصیت‌ها در آثار نمایشی‬ ‫چقدر ضرورت دارد؟‬ ‫قاعدتایکیازوظایفهنرهاینمایشی‪،‬پرداختنبهآدم‌های‬ ‫خاصی است که کمتر در جامعه دیده می‌شوند تا به این صورت درس‬ ‫عبرتیبرایدیگرانوبینندهشوند‪.‬بهنوعیهمانبحثکارتارسیس‬ ‫پیش می‌آید که از یونان باستان بوده و بر اساس آن‪ ،‬این مدل‬ ‫شخصیت‌هابرایقشرگسترده‌ایدرجامعهتبدیلبهالگومی‌شوند‪.‬از‬ ‫سویدیگرمدت‌هاستکهحسمی‌کنمچنینآدمی(دکترماهان)‬ ‫در خود من هم هست‪ .‬مدت‌هاست که دلم می‌خواهد از تهران خارج‬ ‫شوم و در روستایی با همان شرایطی که در فیلم می‌بینید‪ ،‬زندگی کنم‪.‬‬ ‫گاهی اوقات‪،‬جمله‌ایبههنرجوهایممی‌گویم؛نقشآدمرا‬ ‫صدا می‌کند‪ .‬به نوعی انگار همان اتفاقی که به آن زیاد فکر کرده‌اید‪،‬‬ ‫برایتانمی‌افتد‪.‬سال‌هاست‪،‬دلممی‌خواهد‪،‬شرایطیبرایمفراهمشود‬ ‫که بتوانم از تهران خارج شوم و در یک روستا زندگی کنم و حال‬ ‫شاید کار خودم را هم به صورت خیلی سبک‌تر بتوانم ادامه دهم‪.‬‬ ‫خب این اتفاق افتاد و نقش دکتر ماهان مثل تمام کارهای دیگر‪ ،‬به‬ ‫منپیشنهادشد‪.‬‬ ‫ابتدا قرار بود‪ ،‬این مجموعه دو ماه زودتر آغاز شود که من آن‬ ‫زمان شرایط کار نداشتم و بعد که پروژه به دالیل مالی عقب افتاد‪.‬‬ ‫جناب قویدل که کارگردان فاز تهران بودند با من تماس گرفت و قرار‬ ‫شد که یک کار خوب را استارت بزنیم‪ .‬کاری که قرار بود در آن به‬ ‫طبیعت برویم و لحظات خوبی را برای تلویزیون و خودمان ثبت کنیم‬ ‫و اثر مناسبی را به مردم تحویل دهیم‪ .‬ولی متاسفانه به دالیل عمده از‬ ‫جمله مشکالتی همچون نبود امکانات و عدم ارائه امکانات الزم آن‬ ‫اتفاقی که باید ایجاد نشد‪ .‬به عنوان مثال من به عنوان کسی که در فیلم‪،‬‬ ‫دامپزشکحیاتوحشهستم‪،‬بایدباحیواناتمختلفازجملهیوز‬ ‫ایرانی تا خرس و مواردی دیگر ارتباط خیلی نزدیکی داشته باشم تا ما‬ ‫آنهارادرفیلمببینیم‪،‬ولیهرچهجلوتررفتیم‪،‬گفتندفصلفالننیست؛‬ ‫یوز که اصال نمی‌توانیم به شما بدهیم یا اینکه این امکانات را نداریم و‬ ‫مواردی دیگر‪ .‬به این ترتیب این موضوعات سبب شد تا داستان در فاز‬ ‫دوم خود چرخش کند و مقداری از بحث اصلی خود فاصله بگیرد‪.‬‬ ‫این موضوع را به دلیل تجربه کارهای زیادی که در فضای خارج‬ ‫از عرف سینما و تلویزیون مثل جنگل‪ ،‬بیابان و ‪ ...‬داشتم‪ ،‬می‌دانم که‬ ‫کار کردن در چنین فضاهایی خیلی سخت بوده و درآوردن داستان‬ ‫این شکلی که ما طی آن بتوانیم روستایی را چه از بابت گویش محلی‌‬ ‫و چه از لحاظ پوشش محلی به طور واقعی آن نشان دهیم‪ ،‬از چه‬ ‫سختی‌هایی برخوردار است‪ .‬از سویی دیگر به هزار و یک دلیل‪ ،‬زیاد‬ ‫نزدیکشدنبهاصلقضیهغیرممکناست‪.‬‬ ‫اما به هر حال از این موضوع خوشحال هستم که همزمان با پخش‬ ‫این سریال و مطرح شدن قوانین عدم حمایت از محیط‌بانان‪ ،‬این قانون‬ ‫درمجلستصویبشدکهمحیط‌بانانبتواننددرعملیات‌هاازاسلحه‬ ‫خودشاناستفادهکنندوماشاهداینمیزانقلعوقمعمحیطبانانی‬ ‫نباشیم که وقتی مشکلی پیش بیاید‪ ،‬برای دفاع از حیاط وحش جان‬ ‫خود را به خطر می‌اندازند‪ .‬امیدوارم در سال‌های آینده محیط‌بانان واقعا‬ ‫ازحمایتقانونیخیلیخوبیبرخوردارشوند‪.‬‬ ‫ما در این سریال به بهانه یک آدم وارد یک جماعت یا بخشی از‬ ‫جامعهمی‌شویمکهاتفاقاخیلینقشمهمیدارند‪.‬حالممکناست‬ ‫تعداد آدم‌هایی به این صورت که چنین کارهایی را انجام می‌دهند‪،‬‬ ‫به اندازه انگشتان یک دست باشد که البته در کل دنیا هم به همین‬ ‫صورت است‪ ،‬اما به هرحالحکایت هنرهای نمایشی‪،‬حکایت‬ ‫آدم‌های خاصی است که ما از طریق آنها وارد طبقه دیگری از جامعه‬ ‫می‌شویم‪ .‬بخش فرهنگی‪ ،‬رفتاری و مردم‌شناسی که به نوعی با آن‬ ‫می‌توانیممعضالتطبقهدیگریراهمببینیم‪.‬مادراینمجموعه‬ ‫معضالتروستاییانودلیلمهاجرتشانبهشهرهایبزرگکهدر‬ ‫طول سال‌های زیاد اتفاق افتاده را می‌بینیم که به نوعی در الیه دوم کار‬ ‫مطرحمی‌شود‪.‬همچنینمشکالتمحیط‌بان‌ها‪،‬محیطزیست‪،‬رفتار‬ ‫ما با محیط زیست در این کار عنوان می‌شود‪.‬ما عادت کرده‌ایم همه‬ ‫تقصیرهارابهگردنسیستماداری‪،‬مدیریتیویاحکومتیبیاندازیم‪،‬‬ ‫اما بخش عمده‌ای از این مشکالت و چرخ‌دنده‌های معیوب‪ ،‬خود ما‬ ‫هستیم‪ .‬به عنوان مثال این اواخر رفتار با آن توله خرس و یا رفتارهای‬ ‫مشابه دیگر با حیوانات را دیده‌ایم‪ .‬به هر حال برای فرهنگی که‬ ‫حیوانات در مدارس آن هیچ جایگاهی ندارند و حیات وحش در‬ ‫تدریسدروساولیهنظامآموزشی‌اشنیست‪،‬چنینمشکالتیهمبه‬ ‫وجودمی‌آید‪.‬‬ ‫به نوعی ما هیچوقت بچه‌های خود را به جنگل نمی‌بریم تا‬ ‫مستقیمابرایشانتورهایگردشگریعلمیبگذاریموآنهاباحیوانات‬ ‫آشنا شوند‪ .‬وقتی ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که یک خانم عاقل‬ ‫و بالغ از یک گربه می‌ترسد و با دیدنش جیغ می‌کشد‪ ،‬این ترس و‬ ‫وحشت را به بچه خود نیز انتقال می‌دهد‪ .‬وقتی ما هنوز مردهایی در این‬ ‫جامعه داریم که اگر سگ سمت آنها بیاید‪ ،‬با سنگ و چوب و اگر‬ ‫گربه بیاید با لگد آن را بدرقه می‌کنند‪ ،‬چنین مشکالتی هم به وجود‬ ‫می‌آید‪ .‬ما در حیات وحش فقر فرهنگی داریم‪ .‬در نتیجه ناچاریم در‬ ‫آثار نمایشی خود به سراغ آدم‌های خاص برویم و به بهانه آنها بتوانیم‬ ‫معضالت فرهنگی را بیان کنیم تا همه متوجه شوند که یک پسر‪۲۲‬‬ ‫ساله در مواجه با گربه می‌ترسد یا چندشش می‌شود‪.‬‬ ‫آن خانواده‌ای که گربه یا سگ آسیب‌دیده‌ای را از کنار خیابان‬ ‫بهدامپزشکیمی‌بردوکلیبرایشهزینهمی‌کند‪،‬ازسطحگستره‬ ‫فرهنگیباالتریبرخورداراست‪.‬جالباینجاستکهاینموضوع‬ ‫در مناطق یک و دو تهران نبوده که بگوییم چون مرفه هستند‪ ،‬این‬ ‫اتفاق در آنها رخ می‌دهد بلکه به چشم در دامپزشکی تهران دیدم‬ ‫که خانواده‌ای از اسالمشهر کالغی را که پایش آسیب دیده بود را‬ ‫برایدرمانآوردندچون می‌دانستند که این کلینیک امکاندرمان‬ ‫کالغ را دارد‪.‬‬ ‫دارندبضاعتناقصیاستوعموماآنهاتبلیغاتوتجارتراپیشهکردندکهتابه‬ ‫حالکارجدیدرحوزهبازیگریدراینحوزه‌هااتفاقنیفتادهاست‪.‬سال‌هاست‬ ‫کهعالقه‌مندانبهبازیگریدراینآموزشگاه‌هاثبت‌نامکردهوسرمایهووقت‬ ‫خودراصرفگذراندندوره‌هایبازیگریمی‌کننداماانگشتشمارندافرادی‬ ‫کهخروجیمناسباینمراکزبودهباشند‪.‬موالییگفت‪:‬درسال‌هایگذشتهاین‬ ‫تعدادسریالتولیدنمی‌شداگرهمبودهنرمندانبااشتیاقدررسانهحضورپیدا‬ ‫می‌کردندوبدونچشم‌داشتیفقطبرایبودندرعرصهوتولیداثرباتماموجود‬ ‫فعالیتمی‌کردندامامتاسفانهامروزهچهره‌هاعالوهبردرآمدهایباالیبازیگریاز‬ ‫روش‌هایمختلفبرایکسبوکاراستفادهمی‌کنند‪.‬منمی‌توانمنامببرمچهره‌ای‬ ‫راکهشایدچندینسالپیشیکاثرسینماییرابازیکردهامابهفراخورهمان‬ ‫بازیسال‌هاستدرعرصههایدیگربهکسبدرآمدمی‌پردازد‪.‬موالییاز ورود‬ ‫وزارتفرهنگوهنربهدخالتدرپرداختدستمزدهایکالنبهبازیگرانچهره‬ ‫ازطرفتهیهکنندگانویاکارگردانانگفت‪:‬ببییندمننمی‌توانممستقیماوزارت‬ ‫فرهنگوارشاداسالمیرامقصربدانم‪،‬یکقوانینیهمامروزهجاافتادهکههرجا‬ ‫در هر حرفه‌ای‪ ،‬عرضه و تقاضا وجود دارد و پول در گردش هم وجود دارد این‬ ‫اتفاقاتهممی‌افتد‪،‬هیچ‌کسهمنمیتواندآنراکنترلکند‪.‬‬ ‫درفضایمجازیهمهحرف‌های‬ ‫خوبمی‌زنند‬ ‫سامرند معروفی برنامه‌ریز و بازیگر نقش محمود‬ ‫در سریال خانواده دکتر ماهان در گفتگو با خبرنگار‬ ‫گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از‬ ‫انجام کارهای مربوط به برنامه‌ریزی به دفتر کار‬ ‫محیط‌بانان می‌رفتم و با آنها صحبت می‌کردم تا‬ ‫شناخت درستی از کار و فعالیت آ ن‌ها داشته باشم‪.‬‬ ‫بعد از ضبط اولین سکانس در اداره محیط‌بانی‪،‬‬ ‫محیط‌بانان می‌گفتند مشکال ت‌شان را گفته‌ایم و از‬ ‫این بابت احساس خوبی داشتند اما آ ن‌ها همه داستان‬ ‫را نمی‌دانستند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬شخصیت محمود در‬ ‫ظاهر حرف حق را می‌گوید اما پنهانی کارهای‬ ‫خالف انجام می‌دهد‪ .‬البته که او دالیل شخصی خود‬ ‫را برای اعمال غیرمجازش دارد‪.‬برنامه‌ریز سریال‬ ‫خانواده دکتر ماهان اظهار کرد‪ :‬برای تصویربرداری‬ ‫این مجموعه به مناطق بکر و دست‌نخورده نیاز‬ ‫داشتیم‪ .‬برای رسیدن به برخی لوکیشن‌ها باید بیشتر از‬ ‫‪ ۲‬ساعت با خودرو می‌رفتیم‪ .‬خوشبختانه هنوز مناطق‬ ‫بکری باقی مانده که البته بیشتر به خاطر در دسترس‬ ‫نبودن آسیب ندیده است‪.‬معروفی ادامه داد‪ :‬همه در‬ ‫فقدانفیلمنامه‬ ‫درسینمایایران‬ ‫محسوساست‬ ‫‪ ،‬محمود دولت‌آبادی درباره فیلم «کارت‬ ‫پرواز» ساخته مهدی رحمانی با تاکید بر اینکه‬ ‫«کارت پرواز» فیلم بسیار مهمی است‪ ،‬گفت‪ :‬بازی‬ ‫بازیگران «کارت پرواز» بی‌نظیر بود با اینکه هر دو‬ ‫بازیگر فیلم جزو بازیگران جوان و تاز ه‌کار سینما‬ ‫هستند اما بازی بسیار خوبی ارائه داد ه‌اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فیلم دارای صحنه‌های بسیار زیبا‬ ‫و همچنین تصویربردای و باز ی‌های بسیار خوب‬ ‫است و این نکات نشان می‌دهد کارگردان هم فضا‬ ‫می‌شناسد‪ ،‬هم روابط و هم بازی‪.‬‬ ‫نویسنده کتاب «کلیدر» در انتقاد از وضعیت‬ ‫فعلی سینمای ایران عنوان کرد‪ :‬چیزی که فقدانش‬ ‫در سینمای ما به شدت حس می‌شود‪ ،‬فیلمنامه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کارگردان و نویسنده «کارت‬ ‫پرواز» در ارائه این فضا که عوامل بیرونی در قصه‬ ‫نباشند و روایت فیلم صرفا بیانگر آن چیزی باشد‬ ‫که بر دو کاراکتر اصلی فیلم می‌گذرد‪ ،‬کاملا‬ ‫موفق عمل کرد ه‌اند البته که الزم است عواملی‬ ‫قصه را به جلو حرکت دهند حتی بدون اینکه‬ ‫حضور داشته باشند‪ .‬این افراد به عنوان عامل‬ ‫فضای مجازی حر ف‌های خوب می‌زنند و نظرات‬ ‫خوبی را مطرح می‌کنند اما مسئله این است که در‬ ‫عمل اتفاق خوبی نمی‌افتد‪ .‬امیدوارم بیشتر به محیط‬ ‫اطرا ف‌مان و جغرافیایی که در آن زندگی می‌کنیم‬ ‫اهمیت بدهیم‪ .‬با زورو اجبار نمی‌شود چیزی را‬ ‫تحمیل کرد اما فرهنگ‌سازی همیشه جواب می‌دهد‪.‬‬ ‫افراد زیادی متخصص هستند و می‌دانند چگونه باید‬ ‫این فرهنگ را پرورش داد و به جامعه تزریق کرد‪.‬‬ ‫باید از آ ن‌ها کمک گرفت‪.‬سامرند معروفی درباره‬ ‫ساخت مجموعه‌هایی با این رویکرد گفت‪ :‬این‬ ‫کار با تمام کم و کاستی‌ها و مشکالتی که داشت‬ ‫به سرانجام رسید‪ .‬محیط زیست دغدغه تک‌تک‬ ‫اعضای گروه ما بود و نسبت به آن احساس مسئولیت‬ ‫می‌کردند‪ .‬واقعیت این است که مناطق به‌قدری زیبا‬ ‫و چشم‌نواز بود که هیچ پالنی نمی‌تواند همه آن‬ ‫واقعیت را به تصویر بکشد‪ .‬به نظرم باید در آینده‬ ‫نیز فیلم‌نامه‌های خوبی نوشته شود و مسئولین نیز‬ ‫برای کارهای خوب و موضوعات مهم بودجه بیشتری‬ ‫اختصاص دهند‪.‬‬ ‫محرک باید وارد قصه شوند و زندگی را پیش‬ ‫برانند تا در نهایت به نابودی آن دختر منجر شود‬ ‫که در غیر اینصورت قصه دچار وارد شدن به‬ ‫فضای ملودرام و کند شدن می‌شود‪.‬‬ ‫دولت‌آبادی بیان کرد‪ :‬استفاده از عناصر و‬ ‫شخصیت‌هایی همچون همس ِر دختر و گروه مافیای‬ ‫مواد می‌توانست روند قصه را در یک سوم پایانی‬ ‫قوت بیشتری ببخشد‪.‬‬ ‫در پایان محمود دولت‌آبادی از «کارت‬ ‫پرواز» به عنوان فیلمی سالم یاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫حضور جوانان دغدغه‌مند در سینمای ایران باعث‬ ‫امیدواری است‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪846‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫گزارش‬ ‫شناسایی‪3‬مزرعهاستخراجارزدیجیتالدرتهران‬ ‫به دنبال باالگرفتن تب ارز دیجیتال و سوء استفاده مزارع راه‌اندازی شده از تعرفه‌های ارزان برق صنعتی و کشاورزی و همچنین شدت گرفتن فعالیت‌های نظارتی و بازرسی شرکت‌های توزیع نیروی برق به‌منظور شناسایی مزارعی که با بهره‌گیری‬ ‫از برق با یارانه دولتی‪ ،‬به تولید ارز دیجیتال می‌پردازند‪ ،‬نیروهای عملیاتی و فنی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ‪ ،‬با رصد و کنترل بار مصرف شبکه توزیع برق و بررسی‌های میدانی‪ ،‬موفق شدند سه مزرعه بزرگ استخراج ارز دیجیتال را که‬ ‫با استقرار در مراکز صنعتی‪ ،‬از برق با تعرفه ارزان برای تولید ارز دیجیتال استفاده می‌کردند‪ ،‬شناسایی کنند‪.‬ایان ذکر است‪ ،‬تنها یکی از این مزارع‪ ،‬با مصرف انرژی بالغ بر هفت مگاوات (حدود ‪ 40‬درصد توان تولید نیروگاه برق‌آبی سد طالقان)‪ ،‬از‬ ‫بزرگ‌ترین مزارع کشف شده ارز دیجیتال در کشور است‪.‬بر اساس این گزارش‪ ،‬با در نظر گرفتن میانگین مصرف برق ‪ 2800‬کیلووات ساعت در سال برای هر واحد مسکونی واقع در مناطق عادی کشور‪ ،‬برق مصرفی در این مزرعه ارزی‪ ،‬فقط در‬ ‫هر شبانه‌روز معادل مصرف برق ‪ 60‬واحد مسکونی در طول یک سال است‪.‬به دنبال شناسایی این سه مزرعه‪ ،‬در مرحله اول با توجه به فعالیت مغایر با تعرفه واگذارشده‪ ،‬نسبت به قطع برق مورد استفاده‪ ،‬اقدام و سایر مراحل رسیدگی قانونی در این‬ ‫رابطه‪ ،‬آغاز شده است‪.‬‬ ‫کالهبرداریازمردمباتخممرغ‌هایقهوه‌ای‬ ‫ناصر نبی‌پور‬ ‫میانگین قیمت هرکیلوگرم تخم مرغ را درب‬ ‫مرغداری ‪ ۶,۶۰۰‬تومان و شانه ای ‪ ۱۳,۰۰۰‬تومان‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬قیمت این کاال نسبت به حدود‬ ‫یکماه گذشته نزدیک به ‪ ۲,۰۰۰‬تومان افزایش یافته اما‬ ‫هنوز با قیمت تمام شده تولید در حدود ‪ ۲‬هزارتومان‬ ‫فاصله دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫قیمت ‪ ۷,۵۰۰‬تومان را برای هرکیلوگرم تخم مرغ‬ ‫پیشنهاد کرده و این نرخ را به سازمان حمایت ارائه‬ ‫کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬فکر می کنم حدود ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬روز‬ ‫آینده سازمان حمایت این قیمت را رسماً ابالغ کند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه شرکت‬ ‫پشتیبانی اموردام تخم مرغ را کیلویی ‪ ۵,۵۰۰‬تومان‬ ‫از مرغداران خریداری می کرد‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل بهبود‬ ‫وضعیت بازار در پی آغاز صادرات مرغداران از‬ ‫تحویل کاالی تولیدی خود به دولت اجتناب می کنند‬ ‫ضمن اینکه صادرات تخم مرغ به کشور عراق حدود‬ ‫یک هفته قبل آغاز شد اما در حال حاضر نسبت به آن‬ ‫زمان ضابطه مند شده و زیر نظر تشکل تخصصی تولید‬ ‫و سازمان دامپزشکی کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫نبی پور گفت‪ :‬نماینده اتحادیه میهن و سازمان‬ ‫دامپزشکی کشور در مرز حضور دارند و کنترل می‬ ‫کنند که این محصول به صورت قاچاق از کشور‬ ‫خارج نشود‪ .‬با این شرایط نوسانات قیمت در داخل‬ ‫نیز کنترل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تغییرات قیمت تخم مرغ در مراکز خرده‬ ‫فروشی را بی ربط به وضعیت تولید و مراکز عمده‬ ‫دانست و گفت‪ :‬قیمت تخم مرغ هنوز زیر نرخ تمام‬ ‫شده تولید آن است و مشخص نیست در خرده فروشی‬ ‫ها چه اتفاقی رخ می دهد که قیمت ها به این صورت‬ ‫است؟ و آنها از چه کسانی تخم مرغ می خرند؟‬ ‫احتماالً خرده فروشان از واسطه ها کاالی مورد نیاز‬ ‫خود را تهیه می کنند‪.‬‬ ‫نبی پور میزان صادرات تخم مرغ به کشور عراق‬ ‫را روزانه ‪ ۱۳۰‬تا ‪ ۱۴۰‬تن عنوان و اضافه کرد‪ :‬عراقی‬ ‫ها بیشتر تمایل دارند تخم مرغ قهوه ای خریداری‬ ‫کنند بنابراین پیش بینی می شود که قیمت تخم مرغ‬ ‫در داخل کشور تا شهریورماه به ‪ ۷۵۰۰‬تومانی هم که‬ ‫مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی است‪ ،‬نرسد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول درباره تخم مرغ های قهوه ای‬ ‫نیز با بیان اینکه این تخم مرغ ها بومی نیستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخی این تخم مرغ ها را به جای تخم مرغ بومی و‬ ‫محلی با قیمت باالتر به مردم می فروشند حتی در بسته‬ ‫بندی آنها مقداری کاه نیز قرار می دهند تا به این‬ ‫ترتیب از مردم کالهبرداری کنند‪ .‬اما این تخم مرغ ها‬ ‫برای مرغداری های صنعتی است و مرغ تولیدکننده‬ ‫آن نیز مرغ قهوه ای است‪.‬‬ ‫نبی پور با اشاره به اینکه میزان تخم مرغ های‬ ‫بومی و محلی به اندازه ای نیست که به تهران برسد‬ ‫و در اینجا به فروش برسد‪ ،‬افزود‪ :‬این تخم مرغ ها‬ ‫معموالً مورد مصرف محلی قرار می گیرند ضمن‬ ‫اینکه تخم مرغ های قهوه ای بسته بندی شده به طور‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد صنعتی است‪.‬‬ ‫تارانتوفسادهست‪،‬مالیاتچهکارهاست؟!‬ ‫مالیات بر عائدی سرمایه که این‬ ‫روزها در مراحل نهایی تبدیل شدن‬ ‫به الیحه است‪ ،‬یکی از جد ی‌ترین‬ ‫مخصوصاً کشورهای توسعه یافته برای‬ ‫هدایت سرمایه‌ها به بازارهای مولد مورد‬ ‫استفاده قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫تجربه‌های اقتصاد ایران در حوز ه‌های‬ ‫واقعیت این است که در صورت‬ ‫اقتصاددان در این باره معتقد است تا‬ ‫هر اقتصادی‪ ،‬سرمایه‌ها تمایل دارند‬ ‫مالیاتی خواهد بود‪ .‬با این حال یک‬ ‫مسائل کلی اقتصاد مانند رانت‌جویی‌ها‬ ‫مالیات در بسیاری از کشورهای دنیا و‬ ‫بستن مالیات بر آن تصمیم گرفت و به‬ ‫سرمایه پرداخته شود‪.‬‬ ‫می‌تواند باعث برهم خوردن بیشتر تعادل‬ ‫سرمایه در ایجاد تعادل در اقتصاد‬ ‫به حوز ه‌های کم دردسر و پرسودی‬ ‫حل کند‪.‬‬ ‫می‌گذرد‪ ،‬بحث جدیدی نیست‪ .‬این نوع‬ ‫بورس می‌توان دید یک بازار جوان است‬ ‫اقتصادی حل شود آنگاه به مسائل‬ ‫بود تا هزینه‌ها بر مصر ف‌کننده نهایی‬ ‫سرمایه در ایران که نمود آن را در بازار‬ ‫همین دلیل هر اقدام شتا ب‌زده مالیاتی‬ ‫و مقرراتی همچون مالیات بر عائدی‬ ‫بیش از یک سال از مطرح شدن آن‬ ‫گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬معتقد است بازار‬ ‫نبود یا ضعف سازوکارهای مالیاتی در‬ ‫و مفاسد اقتصادی برطرف نشود‪ ،‬مالیات‬ ‫طرح مالیات بر عائدی سرمایه که‬ ‫مشکالت غلبه کرد‪ .‬در ابتدا باید مسائل‬ ‫افزوده هم اشاره کرد و گفت که در‬ ‫که نمی‌توان به این راحتی‌ها درباره‬ ‫مانند داللی و سفته‌بازی بروند‪ .‬فقط‬ ‫به تنهایی نمی‌تواند مشکالت کشور را‬ ‫هیئت علمی دانشگاه اصفهان ‪ -‬در‬ ‫در صورت استفاده از ابزارهای قانونی‬ ‫این حوزه شود‪.‬‬ ‫سرمایه است که دولت‌ها می‌توانند‬ ‫مشکالت بازار سرمایه در گرو حل‬ ‫جلوی فعالیت‌های اختال ل‌زا در اقتصاد‬ ‫را بگیرند‪.‬‬ ‫با این حال هوشنگ شجری ‪ -‬عضو‬ ‫نمی‌توان از طریق مالیات به تنهایی بر‬ ‫شجری به تجربه مالیات بر ارزش‬ ‫این اقتصاددان با بیان اینکه حل‬ ‫کال ن‌تری مانند رانت‌جویی‌ها و مفاسد‬ ‫کوچک‌تری مانند مالیات بر عائدی‬ ‫او به تأثیرگذاری مالیات بر عائدی‬ ‫تحمیل نشود که در این صورت تنها‬ ‫باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد شد‪.‬‬ ‫طرح مالیات بر عائدی سرمایه‪،‬‬ ‫طرحی است که از سوی وزارت اقتصاد‬ ‫کشورهای توسعه یافته هم اشاره کرد و‬ ‫برای کنترل التهابات اقتصادی ارائه شد‪.‬‬ ‫ثبات اقتصادی این مالیات می‌تواند عامل‬ ‫طرح این موضوع توسط معاون اقتصادی‬ ‫این شرایط اقتصادی ایجاد یک مالیات‬ ‫کارشناسی باقی مانده و به الیحه تبدیل‬ ‫گفت که در آن کشورها به دلیل وجود‬ ‫معضالت کلی اقتصاد است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تا‬ ‫رشد اقتصادی باشد اما در ایران و در‬ ‫و کارهای صرفاً بانکی را انجام ندهد‪،‬‬ ‫جدید کار حساسی است‪.‬‬ ‫زمانی که سیستم بانکی غیرسیاسی نشود‬ ‫مالیات بر عائدی سرمایه باید مواظب‬ ‫با این حال بعد از گذشت یک سال از‬ ‫وزارت اقتصاد این طرح هنوز در مراحل‬ ‫نشده است‪.‬‬
‫خبر‬ ‫برگزاریمسابقاتمقدماتیقرآنکریمدرتیپنیرویمخصوص‪15‬امامحسنمجتبی(ع)بهبهان‬ ‫دایی زاده ‪ -‬خبر نگار بهبهان‪ :‬مسابقات مقدماتی قرآن کریم با حضور سرهنگ پاسدار اسحا پی سپارجانشین تیپ نیروی مخصوص ‪ ۱۵‬امام حسن مجتبی(ع) بهبهان‪،‬استاد رییس پور از داوران قرآنی‬ ‫شهرستان بهبهان و شرکت کنندگان در حسینیه این یگان برگزار گردید ‪.‬‬ ‫درابتدای مراسم سرهنگ پی سپاری ضمن خیرمقدم گویی به حاضرین مطالب مبسوطی درخصوص جایگاه واهمیت قرآن در خانواده بیان نمود ودرادامه شرکت کنندگان در رشته های اذان‪ ،‬ترتیل‪ ،‬تحقیق‬ ‫ومفاهیم باهم به رقابت پرداختند و در پایان نفرات برتر درهررشته مشخص و جهت شرکت درمسابقات قرارگاهی قرآن کریم به قرارگاه کربال معرفی شدند‪.‬‬ ‫انتقال پایدارگاز در طی‬ ‫انجام تعمیرات ایستگاه‬ ‫کنترل فشار گاز ماهشهر‬ ‫ثبت جهانی « جنگل های هیرکانی »‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪846‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫گزارش‬ ‫تعمیرات اضطراری ایستگاه‬ ‫کنترل فشار گاز ماهشهرتوسط بهره‬ ‫برداری خطوط لوله گاز بیدبلند در‬ ‫منطقه یک عملیات انتقال گاز‬ ‫به نقل مهندس خضرائی مدیر‬ ‫منطقه؛ در پی بررسی و مشاهده ترک‬ ‫در جوش اتصال به شیر اطمینان بر‬ ‫روی ‪ RUN‬ایستگاه کنترل فشار‬ ‫ماهشهر‪ ،‬عملیات تعمیرات و ایمن‬ ‫سازی ایستگاه مذکور در دستور کار‬ ‫واحد عملیات ساختمانی بهره برداری‬ ‫خطوط لوله گاز بیدبلند قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیر منطقه یک عملیات انتقال‬ ‫گاز در ادامه افزود‪ :‬انجام تعمیرات‪،‬‬ ‫تعویض و نصب یک دستگاه پالگ‬ ‫ولو “‪( 16‬پس از گذراندن تست‬ ‫هیدرواستاتیک و تأییدیه های الزم)‪،‬‬ ‫با نظارت بازرسی فنی در کمترین‬ ‫زمان ممکن و بدن قطع و اختالل‬ ‫در گاز مصرف کنندگان در شرایط‬ ‫خبر‬ ‫بهینهسازی‬ ‫پستبرقپتروشیمیآبادان‬ ‫در راستای بهینه سازی‬ ‫تجهیزات قدیمی و فرسوده در‬ ‫جهت پایداری شبکه برق و‬ ‫جلوگیری از هرگونه حوادث‬ ‫احتمالی‪ ،‬پست برق پتروشیمی‬ ‫آبادان به صورت کامل بهینه سازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت‬ ‫سهامی برق منطقه ای خوزستان‬ ‫گفت‪ :‬پاور فیوزها و تجهیزات‬ ‫حفاظتی قدیمی پست برق‬ ‫خبر‬ ‫کام ً‬ ‫ال ایمن با موفقیت به پایان رسید‪.‬‬ ‫این عملیات در شرایط آب و‬ ‫هوایی بسیار گرم و در شرایطی ویژه‬ ‫در استان خوزستان با تالش نیروهای‬ ‫ساعی منطقه و بدون هیچگونه وقفه‬ ‫در امر انتقال گاز انجام شد‪.‬‬ ‫خضرائی در پایان خاطر نشان‬ ‫کرد؛ ایستگاه کنترل فشار گاز ماهشهر‬ ‫بر روی خط”‪ 30‬واقع در کیلومتر‬ ‫صفر امیدیه‪-‬ماهشهر‪ ،‬نقش مهمی‬ ‫در انتقال گاز پایدار به مجتمع های‬ ‫پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) و‬ ‫پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پتروشیمی آبادان دارای اشکاالت‬ ‫عدیده ای از جمله عدم عملکرد‬ ‫صحیح و سبب طوالنی شدن مدت‬ ‫زمان خاموشی و هزینه باالی‬ ‫تعمیراتی و اتالف وقت بوده و نیاز‬ ‫به بهینه سازی داشت‪.‬‬ ‫مسعود قنواتی افزود‪ :‬در‬ ‫همین راستا عملیات تعویض‬ ‫پاورفیوزها و تجهیزات قدیمی و‬ ‫نصب و جایگزینی تجهیزات جدید‬ ‫کلیدهای قدرت با نوع رله های‬ ‫نسل جدید میکرو پرو ُسسوری‬ ‫و کابل انداری جدید و اصالح‬ ‫مدارات و هچنین تابلوهای فرمان‬ ‫کنترلی از راه دور و تابلوهای‬ ‫حفاظتی با ساخت اتاق فرمان جدید‬ ‫اجرایی و مورد بهره برداری قرار‬ ‫گرفت‪.‬وی بیان کرد‪ :‬با انجام سلسه‬ ‫اقدامات فوق پایداری حفاظتی و‬ ‫الکتریکی پست برق ‪ ۱۳۲‬کیلو ولت‬ ‫پتروشیمی آبادان جهت تابستان‬ ‫جاری تقویت شد‪.‬‬ ‫بازدیدمدیرعاملشرکتآبو‬ ‫فاضالبروستاییاستانایالماز‬ ‫روستاهایشهرستاندهلران‬ ‫به گزارش روابط عمومی و‬ ‫آموزش همگانی شرکت ابفار‬ ‫استان مهندس نوراله تیموری‬ ‫«جنگلهایهیرکانی»دوميناثربزرگطبيعیایران‪،‬درچهلوسومیناجالسكميتهميراثجهانیدرباكوبااکثریتآرادرفهرستميراثجهانیقرارگرفت‪ ۵۳.‬درصدجنگل‌هادرمازندران‪ ۲۶،‬درصددرگیالنو‪۲۱‬‬ ‫ییانلووپارکجنگلیناهارخورانگرگانمی‌توانیدبهجنگل‌های‬ ‫درصددرگلستانقراردارند‪.‬درجاهاییمثلپارکملیگلستان‪،‬جنگلالیمستانهراز‪،‬جنگلافراتخته‪،‬جنگلابرشاهرود‪،‬جنگلهایارسباران‪،‬پارکجنگلیبی‌ب ‌‬ ‫هیرکانیدسترسیداشتهباشید‪.‬همچنینبوال‪،‬جنگلواز‪،‬حوزهکجورنوشهر‪،‬پلنگدره‪،‬چهارباغچالوس‪،‬جنگلخشک‌داران‪،‬گشترودخان‪،‬سیاهرودبارگیالنومنطق ‌هحفاظت‌شدهلیسارجزواینجنگل‌هایکهنسالهستند‪.‬‬ ‫گزارشات مردمی در فضای‬ ‫مجازی ودرخواست امام جمعه‬ ‫محترم دهلران نسبت به پیگیری‬ ‫مدیرکلبهزیستیایالم‬ ‫مدیر کل بهزیستی ایالم از برگزاری نخستین جشنواره بهزیستی‪ ،‬رسانه و مسئولیت‬ ‫اجتماعی همزمان با هفته بهزیستی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیستی ایالم‪ ،‬زهرا همتی افزود‪ :‬این جشنواره‬ ‫با موضوع بررسی آسیب‌های اجتماعی در زمینه‌های طالق‪ ،‬اعتیاد‪ ،‬کودکان کار‪ ،‬زنان‬ ‫سرپرست خانوار و غیره با محوریت بهزیستی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شرکت عموم خبرنگاران رسانه‌های مختلف گروهی استان اعم از‬ ‫مطبوعات‪ ،‬خبرگزاری‌ها‪ ،‬پایگاه‌های اینترنتی دارای مجوز استان و صدا و سیمای مرکز‬ ‫ایالم برای شرکت در این جشنواره آزاد خواهد بود‪.‬‬ ‫وی بخش‌های این جشنواره را شامل خبر‪ ،‬مصاحبه و گفتگو‪ ،‬مقاله و یادداشت و‬ ‫گزارش عنوان کرد و گفت‪ :‬هر خبرنگار می‌تواند تنها در یک بخش با ارسال اثر شرکت‬ ‫اجرایطرحنظارتوکنترلاز‪326‬جایگاهعرضه‬ ‫سوختدرسهماههاولسالجاری‬ ‫شهرستان دهلران و احترام به افکار‬ ‫عمومی و رسانه ها برای بررسی‬ ‫و حل مشکل آب شرب آنها روز‬ ‫جمعه هفتم تیر ماه به دهلران رفت ‪.‬‬ ‫تیموری در بازدید از روستاهای‬ ‫وحدت و انقالب گفت ‪ :‬پروژه‬ ‫آبرسانی به روستاهای مجتمع‬ ‫وحدت و انقالب که روستای بیشه‬ ‫دراز نیز جزو آنها میباشد شامل‬ ‫‪ 3‬ایستگاه پمپاژ ‪ 6،‬مخزن بتنی‬ ‫به حجم ‪ 3700‬متر مکعب ‪ ،‬حفر‬ ‫یک حلقه چاه ‪ ،‬تجهیز ‪ 2‬چاهک‬ ‫واحداث‪ 30‬کیلومتر خط انتقال‬ ‫میباشد که با بهره برداری از ن‬ ‫آب شرب این روستاها برای همیشه‬ ‫روستاهای بخش موسیان گفت ‪:‬با‬ ‫مرتفع میگردد وی اعتبار هزینه شده‬ ‫توجه به اشکاالت به وجود آمده در‬ ‫تا کنون را بیش از ‪60‬میلیارد ریال‬ ‫سیستم برقی ایستگاه پمپاژ روستای‬ ‫عنوان کرد ‪.‬‬ ‫بره بیجه وسوختن الکترو پمپ‬ ‫تیموری با بیان اینکه درراستای‬ ‫وتابلو برق ‪ ،‬با تالش شبانه روزی‬ ‫وظیفه ذاتی خود که خدمت رسانی‬ ‫همکاران پمپ وتابلوبرق مورد نیاز‬ ‫به جامعه شریف روستایی میباشد در‬ ‫تأمین و عملیات تعویض تابلو و‬ ‫اسرع وقت و کمترین زمان ممکن‬ ‫پمپ در کمتر از ‪ 24‬ساعت پایان‬ ‫خواسته بحق مردم این منطقه را‬ ‫یافته و هم اکنون مردم این روستاها‬ ‫برآورده خواهد کرد‪.‬‬ ‫از نعمت آب شرب سالم و پایدار‬ ‫مدیر عامل شرکت آبفار‬ ‫برخوردار می باشند ‪.‬‬ ‫آمده است‪.‬وی افزود ‪ :‬برای نظارت بر صحت عملکرد‬ ‫نازل های سوخت مایع‪ ،‬مطابق قوانین و دستور العمل‬ ‫های سازمان ملی استاندارد ایران در بازدیدهای مشترک‬ ‫با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از جایگاههای‬ ‫سوخت مایع در استان چهارمحال و بختیاری بازدید و‬ ‫نازلهای سوخت مورد آزمون قرار گرفتند‪.‬‬ ‫مدیر کل استاندارد استان در پایان خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫در صورتی که شهروندان مغایرتی در صحت عملکرد‬ ‫نازل جایگاه های مشاهده کردند‪ ،‬از طریق سامانه ‪1517‬‬ ‫موضوع را به این اداره کل اطالع دهند تا کارشناسان‬ ‫استاندارد در راستای دفاع از حقوق مصرف کنندگان‬ ‫موضوع را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫شاخصبرخورداریروستاهاازشبکهفاضالب‬ ‫زیر یک درصد است‬ ‫(دشت عباسر‪،‬موسیان و بیشه دراز )‬ ‫مشکا آب شرب این پروژه مشکل‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدیر کل بهزیستی ایالم بیان کرد‪ :‬آثار ارسالی برای شرکت در این جشنواره باید‬ ‫مربوط به تاریخ تیرماه ‪ ۹۷‬تا تیرماه ‪ ۹۸‬بوده و در رسانه مربوطه چاپ و منتشر شده باشد‪.‬‬ ‫وی آخرین مهلت ارسال آثار به این جشنواره را ‪ ۱۹‬تیرماه عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫خبرنگاران رسانه‌های مختلف گروهی از سراسر استان می‌توانند آثار خود را به روابط‬ ‫عمومی اداره کل بهزیستی ایالم تحویل دهند‪.‬‬ ‫همتی هدف از برگزاری این جشنواره را تجلیل از خبرنگاران فعال در حوزه‬ ‫بهزیستی و گرامیداشت هفته بهزیستی برشمرد و گفت‪ :‬برگزیدگان این جشنواره همزمان‬ ‫با هفته بهزیستی مورد تجلیل قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬لغایت ‪ ۲۸‬تیرماه به عنوان هفته بهزیستی نامگذاری شده است‪.‬‬ ‫درراستایصیانتازحقوقشهروندی‪:‬‬ ‫کمبودآب شرب برخی روستاهای‬ ‫درخصوص قطعی آب شرب‬ ‫خبرنگار‬ ‫نخستین جشنواره بهزیستی‪ ،‬رسانه و مسئولیت‬ ‫اجتماعی در استان ایالم برگزار می شود‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد‬ ‫چهارمحال و بختیاری عبداهلل نظری مدیر کل استاندارد‬ ‫استان گفت‪ :‬در سه ماهه اول سالجاري و در راستای‬ ‫تحقق اهداف سازمان ملی استاندارد ایران‪ ،‬صیانت از‬ ‫حقوق شهروندی و جلوگیری از کم فروشی‪ ،‬از نازل های‬ ‫سوخت ‪ 326‬جایگاه عرضه سوخت‪ ،‬بازرسی به عمل‬ ‫مدیر عامل شرکت بدنبال انتشار‬ ‫عکس‬ ‫معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضالب‬ ‫فاضالب در روستاها اعتبار باالیی نیاز دارد و مسائلی‬ ‫شبکه در روستاها صورت نمی‌گیرد و این مسئله در‬ ‫برخورداری روستاها از شبکه فاضالب در کشور زیر‬ ‫فاضالب از موانع ورود آب و فاضالب روستایی به این‬ ‫معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضالب‬ ‫روستایی چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬شاخص‬ ‫یک درصد است‪.‬‬ ‫غالمرضا بابایی ‪ ،‬با تأکید بر اینکه وضعیت شبکه‬ ‫فاضالب روستایی در چهارمحال و بختیاری و کشور‬ ‫مطلوب نیست‪ ،‬گفت‪ :‬شاخص برخورداری روستاها‬ ‫از شبکه فاضالب در کشور زیر یک درصد است‪،‬‬ ‫درحالیکه شاخص برخورداری از آب شرب سالم در‬ ‫روستاها باالی ‪ 75‬درصد است‪.‬‬ ‫معاون طرح و توسعه شرکت آب و فاضالب‬ ‫روستایی چهارمحال و بختیاری ادامه داد‪ :‬اجرای شبکه‬ ‫مانند توجه به حفظ محیط‌زیست در اجرای شبکه‬ ‫موضوع است‪.‬‬ ‫وی در ادامه با بیان اینکه اجرای شبکه فاضالب‬ ‫در چند روستای حاشیه زایند ه‌رود در حال انجام است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شبکه فاضالب روستای چم‌زین انجام‬ ‫شده است‪ ،‬همچنین تصفیه‌خانه فاضالب روستای هوره‬ ‫در حال حاضر پیشرفت ‪ 85‬درصدی دارد و به زودی به‬ ‫تمامی روستاهای کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫روستایی چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره‬ ‫به اجرای شبکه فاضالب در پنج روستای حاشیه‬ ‫زایند ه‌رود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اعتبار این طر ح‌ها از سوی‬ ‫بانک توسعه اسالمی تأمین شده و اقدامات اولیه این‬ ‫طر ح‌ها از جمله مطالعات‪ ،‬طراحی و جانمایی نیز انجام‬ ‫شده است‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬باتوجه به افزایش نرخ ارز‬ ‫بهر ه‌برداری می‌رسد‪.‬بابایی اضافه کرد‪ :‬متأسفانه با وجود‬ ‫پیمانکاران وارد فاز اجرایی این پروژ ه‌ها نشده بودند‬ ‫انشعاب شهری است‪ ،‬اما استقبال خوبی از اجرای این‬ ‫طر ح‌ها تا چند روز آینده داده شده است‪.‬‬ ‫اینکه هزینه انشعاب فاضالب روستایی بسیار کمتر از‬ ‫که با پیگیر ی‌های صورت گرفته قول آغاز اجرای این‬
‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪846‬‬ ‫جامعه‬ ‫رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫تعدادپروژههایخاصدرتهرانکماست‬ ‫صبح جمعه می‌خواهید کمی بیشتر استراحت کنید اما سر و صدای ناشی از ساخت و ساز در ساختمان‌های مجاور اجازه نمی‌دهد تا در روز تعطیل استراحت کنید‪ .‬به نظر می‌رسد ساخت و ساز در پایتخت تابع مقررات‬ ‫خاصی نیست که در این رابطه رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران پاسخ داد‪.‬محمد علیخانی گفت‪ :‬کامیو ن‌ها و وسایلی که مصالح را حمل می‌کنند باید شب‌ها تردد کنند اما در مورد ساخت و ساز مگر‬ ‫موارد استثنا باشد که در ساعات نامتعارف فعالیت کنند‪.‬وی افزود‪ :‬فعالیت مربوط به ساخت و ساز‪ ،‬از صبح شروع می‌شود و تا شب ادامه دارد ولی پروژه‌هایی که خاص است باید به صورت شبانه کار کنند که این گونه‬ ‫پروژه‌ها در سطح تهران بسیار کم است‪.‬‬ ‫خشونت؛مانعمشارکتاجتماعی‬ ‫زنانوتامینمعیشتکودکان‬ ‫گزارش‬ ‫نوسانات اقتصادی تمامی اقشار جامعه را همراه خود می‌کند؛ در‬ ‫این بین اقشاری که بیشتر از باقی افراد مورد فشار قرار می‌گیرند زنان‬ ‫سرپرست خانوار هستند که با مسئولیت پربار؛ یک زندگی را یک تنه بر‬ ‫دوش می‌کشند و به‌تنهایی سعی دارند در مقابل چالش‌های پیش رویسان‬ ‫به ایستند‪.‬مرضیه محبی‪ ،‬فعال حوزه زنان‪ ،‬در خصوص مشکالتی که این‬ ‫قشر آسیب پذیر جامعه در حال حاضر با آن دست به گریبان است به برنا‬ ‫چنین گفت‪ :‬در سرتاسر جهان و از جمله ایران فقر پدیده‌ای زنانه است‪،‬‬ ‫چون زنان اگر برهمه موانع ساختاری اشتغال خود هم غلبه کنند در کنار‬ ‫کار بیرون از خانه‪ ،‬اداره امور خانه و به اصطالح کار خانگی راهم برعهده‬ ‫دارند که کاری است بی‌مزد و بی‌زمان و این موضوع باعث می‌شود که‬ ‫اشتغال زنان گاه نیمه وقت‪،‬گاه در مشاغل پست و بی‌اهمیت باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر ساختارهای مردساالر همانطور که‬ ‫مشارکت اجتماعی زنان را با مانع مواجه می‌سازد‪ ،‬با اعمال تبعیض‬ ‫جنسیتی در نطام دستمزدها و با محروم کردن زنان از دستمزد برابر‪ ،‬فقر‬ ‫زنان را تشدید میکنند‪ .‬در شرایط امروزی که کشور دستخوش جنگ‬ ‫تمام عیار اقتصادی است‪ ،‬روابط اقتصادی مبتنی بر سرمایه‌داری همچنان‬ ‫زنان را در قعر طبقات اجتماعی قرار می‌دهد‪ .‬این فقر باعث می‌شود که‬ ‫خانواده به مثابه جایگاه بازتولید اجتماعی‪ ،‬کانون عواطف واحساسات‬ ‫انسانی‪ ،‬کارکرد خودرا از دست بدهد‪ .‬فرو ریختن خانواده‪ ،‬فرو ریختن‬ ‫بنیان‌های نگه دارنده اجتماع است؛ امری که باید به فوریت و جدیت به‬ ‫آن پرداخت‪.‬‬ ‫این فعال حوزه زنان افزود‪ :‬هر کودکی که سر گرسنه بر بالین‬ ‫می‌گذارد‪ ،‬ضایعه بزرگی است بر دامان اجتماع و هر مادری که تنها و‬ ‫پریشان و درمانده گرسنگی ‌کودکان و ناتوانی خویش را تجربه می‌کند‪،‬‬ ‫زخمی است که عفونت و تب آن همگان را مبتال می‌کند‪.‬محبی در‬ ‫ادامه در خصوص اینکه چه حمایت‌هایی باید از این قشر زنان سرپرست‬ ‫خانوارد در جامعه صورت گیرد؟ عنوان کرد‪ :‬جامعه ما نیازمند یک‌‬ ‫نظام منسجم تامین اجتماعی برای زنان است‪ .‬جامعه باید زنان سرپرست‬ ‫خانوار را که عالوه بر نگهداری فرزندان‪ ،‬کار هم‌ می‌کنند‪ ،‬مورد‬ ‫حمایت اقتصادی بهداشتی و غذایی قرار دهد‪ .‬باید توجه کرد زنی که‬ ‫مسئول نگهداری از چند کودک است‪ ،‬خود یک شغل تمام وقت دارد‪.‬‬ ‫آن‌گاه اگر مجبور به کار در بیرون و تحصیل درآمد باشد‪ ،‬چه توانی‬ ‫باید مصروف دارد و چگونه باید این دو کار را مدیریت کند؟ سهم این‬ ‫زنان ایجاد سازوکار اجتماعی برای نگهداری فرزندان از طریق مهدهای‬ ‫کودک و سایر حمایت‌های ضروروی نظیر بیمه زنان سرپرست خانوار‬ ‫است‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬اگر حمایت‌های الزم در رابطه با این زنان صورت‬ ‫نگیرد شاهد به وجود آمدن بروز پدیده‌هایی که ناهنجار است خواهیم‬ ‫بود که افراد به سمت سوی دیگر همانند افزایش آمار دستفروشی در بین‬ ‫زنان‪ ،‬فقر و حتی در مواقعی متاسفانه فحشا خواهیم بود‪ ،‬در نتیجه باید قبل‬ ‫از آن که دیر شود برای رسیدگی به این مسائل پرداخت و از بروز این‬ ‫آسیب‌ها به شدت جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫خشونت ؛ مانع مشارکت اجتماعی زنان و تامین معیشت کودکان‬ ‫محبی در ادامه تصریح کرد‪ :‬عالوه بر موضوعاتی که مطرح شد‪،‬‬ ‫موضوعی دیگر که مدنظر است مبحث خشونت علیه زنان است که در‬ ‫سرتاسر جهان به عنوان یک پدیده ناهنجار اجتماعی شناخته می‌شود که‬ ‫مانع مشارکت اجتماعی زنان و تامین معیشت کودکا ن‌شا ن‌ میشود در این‬ ‫باره نیز الزم است مسئولین و متولیان امر حوزه زنان در این راستا قوانین‬ ‫بازدارنده‌ای را درراستای منع خشونت علیه زنان تدوین و به تصویب‬ ‫برسانند تا شاهد آمار کاهشی این معضل اجتماعی در سطح کشور باشیم‪.‬‬ ‫این فعال حوزه زنان در پایان نیز در خصوص اساسی‌ترین نیازهای‬ ‫حال حاضر جامعه زنان سرپرست خانوار نیز افزود‪ :‬مساله دسترسی به‬ ‫درمان رایگان‪ ،‬بهداشت‪ ،‬تغذیه سالم و امنیت اجتماعی برای زنان و‬ ‫کودکان آنها بسیار عاجل و تعیین کننده است و باید هرچه سریع‌تر در‬ ‫این راستا اقدامات الزم صورت گیرد‪ ،‬باید دانست وقتی زنی که با بحران‬ ‫گرسنگی و بیماری و کاستی‌های امکانات معمول زندگی کودکان خود‬ ‫مواجه است و جامعه هم هیچ پاسخی به او نمی‌دهد و اورا بی پناه رها‬ ‫می‌کند‪ ،‬چه چاره‌ای جز ورود به چرخه عمل مجرمانه دارد؟ چه چاره‌ای‬ ‫جز زیرپا گذاشتن اصول و اخالق دارد و اگر چنین کرد‪ ،‬گناه او به گردن‬ ‫کیست؟ شانه‌های همه ما زیر بار این مسئولیت است و عدم توجه به آن‪،‬‬ ‫همه اجتماع را به بیماری دچار می‌کند‪.‬‬ ‫اساس آموزش و پرورش کشور‬ ‫القاییاست‬ ‫در گفتگو با کارشناس آموزش مطرح شد؛‬ ‫بهلولی گفت‪ :‬بعد ایدئولوژیک آموزش و پرورش در کنار سایر عوامل دست‬ ‫به دست یکدیگر داده‌اند و باعث شده‌اند که آموزش و پرورش در کشور ما نتواند‬ ‫شهروندانی سنجش‌گر‪ ،‬پرسش‌گر‪ ،‬نوآور و نواندیش پرورش دهد‪ .‬این مسئله‬ ‫باعث شده است که مدرک‌گرایی در کشور ما رواج پیدا کند؛ مدرک‌هایی که‬ ‫از نظر محتوایی کم ارزش هستند‪ .‬فردی که در این شیوه تربیتی به جامعه تحویل‬ ‫داده می شود نمی‌تواند در موقعیت های مختلف زندگی‌اش خالقانه برخورد‬ ‫کند و منتقد باشد‪.‬‬ ‫نامزدی یک زن‬ ‫در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری بعید نیست‬ ‫معصومه ابتکار‬ ‫ازحاالتادوسالآیندهکشوردرگیر‪ 2‬انتخابمهماست؛یکیانتخاباتنمایندگانمجلسودیگریانتخاباتریاست‬ ‫جمهوری‪.‬بخاطرتحریم‌ها‪،‬نوساناتاقتصادیومشکالتمعیشتیمردمخیلی‌هاتالشمی‌کنندحضورمردمدرانتخاباتپرشور‬ ‫نباشد‪.‬اینتصورزمانیمی‌تواندکمرنگشودکهماگزینه‌هایمناسبباروزگاراکنونبرایمردمداشتهباشیم‪.‬یکیازتقاضاهای‬ ‫مردمایناستکهدردوانتخاباتبزرگپیش‌روحضورزنانراپررنگ‌ترببینیموازرجلبودنبعضیازسمت‌هایکشوراین‬ ‫استنباطرانکنیمکهمخصوصمردانهستند‪.‬مهمترینانتخابپیش‌روانتخابرئیسجمهوراست‪.‬حالاینسؤالمطرحمیشود‬ ‫کهآیاحضورزنانرادرمیانکاندیداهاخواهیمدید؟آیاصالحیتکاندیدایزنتأییدمی‌شود؟آیاامکانداشتنیکرئیس‬ ‫جمهورزنایجادمی‌شود؟اینسؤاالتبهانه‌ایشدندتاگفت‌وگوییبامعصومهابتکار‪،‬معاونزنانوخانوادهریاستجمهوری‪،‬‬ ‫داشتهباشیم‪.‬معصومهابتکار‪،‬معاونزنانوخانوادهریاستجمهوری‪،‬بابیاناینکههردورهیک‌سریازخانم‌هاییکهجسارتباالیی‬ ‫دارنددرانتخاباتریاستجمهوریکاندیدامیشوندوهیچ‌گاهشوراینگهبانآنهارابخاطرجنسیت‌شانردنکردهاست‪،‬بهبرنا‬ ‫گفت‪«:‬همیشهاینبحثمطرحبودهکهکلمهرجالقابلتفسیراستورجالبهمعنایقرآنیآنبهشخصیتاطالقمیشودونه‬ ‫جنسیت‪.‬بنابراینکاندیداشدنخانم‌هابرایریاستجمهوریبسیارتأثیرگذاراست‪».‬ویبااشارهبهاینکه‪،‬حضوریککاندیدایزن‬ ‫درانتخاباتریاستجمهوریمی‌تواندنقشزیادیدررونقگرفتنانتخاباتداشتهباشد‪،‬تصریحکرد‪«:‬اینمیتواندبرایجامعه‬ ‫نشاطوامیدایجادکند‪.‬حضورزناندرعرصه‌هایمختلفتصمیم‌سازیوتصمیم‌گیرییکیازمواردمهمیاستکهمی‌تواند‬ ‫نیمیازجامعهراپایصندوقهایرأیبیاورد‪.‬باتوجهبهاینکهزنانقدرتتأثیرگذاریرویجامعهرادارندبهنظرمی‌رسدکهحتی‬ ‫مردانهمبهرفتنپایصندوق‌هایرأیتشویقشوند‪».‬ابتکارعدمتمایلشبرایکاندیدایریاستجمهوریشدنراچنینبیان‬ ‫کرد‪«:‬هیچبرنامه‌ایدراینزمینهندارم‪».‬ویادامهداد‪«:‬کاندیداشدنزناندرانتخاباتمجلسازاهمیتبیشتریبرخورداراست‪.‬باید‬ ‫ازاحزابدرخواستکردحداقل‪ 30‬درصدازکاندیداهایخودراازخانم‌هاانتخابکنند‪».‬عملکرددولتدرازبینبردنچالش‬ ‫هایزنانهجامعهمعصومهابتکاردرادامهسخنانخودازبهمبحثپرچالشاینروزهافضایزنانوکودکهمسریاشارهداشتو‬ ‫از اقدامات دولت برای حل آن اینگونه گفت‪« :‬در حال حاضر یک الیحه در مورد ازدواج کودک زیر‪ 13‬سال ارائه شده است‪ .‬این‬ ‫الیحهبعدازطیکردنمراحلتصویبخوددرکمیسیونلوایحنتایجخوبیرابرایجامعهبهارمغانمی‌آورد‪».‬ویتصریحکرد‪:‬‬ ‫«موردبعدیکهمی‌تواندنقشزیادیدرکاستنازمشکالتزناندرجامعهداشتهباشدآموزشوتوانافزاییدخترانجامعهاست‪،‬‬ ‫دراینبرنامه‌هامعاونتزنانووزارتآموزشوپرورشبایکدیگرهمکاریمی‌کنند‪».‬ابتکارباتأکیدبراینکهدربحثخشونت‬ ‫علیهزناناورژانساجتماعیازاهمیتویژه‌ایبرخورداراست‪،‬گفت‪«:‬یکیازطرح‌هاییکهمعاونتزناندردورهدولتدوازدهم‬ ‫بهطورخاصوجدیازآنحمایتکردهاستموضوعاورژانساجتماعیاست‪.‬اورژانسبایکخطکمک‪ 123‬می‌تواند‬ ‫درمواردیکهنیازبهمداخلهفوریدرخشونت‌هاستکمکجدیبهافرادبکند‪.‬اورژانساجتماعییکمداخلهمؤثرومهمدر‬ ‫مواردیاستکهخشونتعلیهزنانوکودکانوخودکشی‌هارویمیدهند‪.‬اورژانساجتماعی‪ 123‬نیازبهمعرفیشدنبیشتردارد‬ ‫ومردمبایدبدانندچنینابزاریبرایمقابلهباخشونتوجوددارد‪».‬‬ ‫آموزش و پرورش یکی از اصلی‌ترین نهادهایی است که از سنین کودکی بر شکل‌گیری هویت‬ ‫افراد تأثیر دارد‪ .‬مدرسه می‌تواند مکانی باشد که از ما انسان‌هایی پرسشگر‪ ،‬خالق‪ ،‬منتقد‪ ،‬حق‌طلب‬ ‫و متفکر بسازد‪ ،‬در عین حال همین مدرسه می‌تواند صورتی دیگر به خود بگیرد و از ما کسانی‬ ‫را بسازد که زبان گفت‌وگو را بلد نباشیم‪ ،‬راه انتقاد را ندانیم‪ ،‬قدرت استدالل و انتقاد را نداشته‬ ‫باشیم و در نهایت هم تبدیل به افرادی شویم که به عالم و آدم پرخاش می‌کنند‪ .‬ضعف در سیستم‬ ‫آموزشی می‌تواند باعث شود که شهروندانی که قرار بود مسئول سرنوشت خود و دیگران باشند‪،‬‬ ‫تبدیل به دشمن درجه یک برای خودشان و دیگران شوند‪.‬‬ ‫حال این سؤال مطرح می‌شود که سیستم آموزش و پرورش در کشور ما کجای کار ایستاده‬ ‫است؟ در بررسی وضعیت آموزش و پرورش در کشور ما گفت‌وگویی با یک کارشناس آموزش و‬ ‫پرورش داشته‌ایم که در ادامه می‌خوانید‪:‬‬ ‫مهدی بهلولی‪ ،‬کارشناس آموزش و پرورش‪ ،‬با بیان اینکه مهمترین مشکل آموزش و پرروش‬ ‫در کشور ما این است که یک آموزش و پرورش القایی است‪ ،‬یعنی آموزش و پرورشی که بنیاد‬ ‫و مبنای آن بیشتر از آنکه استدالل باشد‪ ،‬تلقین است‪ ،‬به برنا گفت‪« :‬بعد ایدئولوژیک آموزش و‬ ‫پرورش در کنار سایر عوامل دست به دست یکدیگر داده‌اند و باعث شده‌اند که آموزش و پرورش‬ ‫در کشور ما نتواند شهروندانی سنجش‌گر‪ ،‬پرسش‌گر‪ ،‬نوآور و نواندیش پرورش دهد‪ .‬این مسئله‬ ‫باعث شده است که مدرک‌گرایی در کشور ما رواج پیدا کند؛ مدرک‌هایی که از نظر محتوایی کم‬ ‫ارزش هستند‪ .‬فردی که در این شیوه تربیتی به جامعه تحویل داده می‌شود نمی‌تواند در موقعیت‌های‬ ‫مختلف زندگی‌اش خالقانه برخورد کند و منتقد باشد‪ .‬این افراد در مدرسه تابع مدیر‪ ،‬معلم‪،‬‬ ‫کتاب درسی هستند و وقتی هم که از فضای مدرسه بیرون می‌آیند همین رفتار تابع بودن را ادامه‬ ‫می‌دهند‪».‬‬ ‫وی با تأکید بر اینکه در آموزش و پرورش کشور ما شیوه تدریس به صورتی است که‬ ‫درس‌های علوم انسانی به صورتی استداللی و منتقدانه آموزش داده نمی‌شوند و افراد تفکر کردن و‬ ‫پرسشگری را در فضای کالس یاد نمی‌گیرند‪ ،‬افزود‪« :‬شیوه آموزش دروس در کشور ما به صورتی‬ ‫است که معلم کتاب را باز می‌کند و در راستای محتوای کتاب مطالبی را به دانش آموزان می‌گوید‪.‬‬ ‫وظیفه دانش آموز در این شرایط این است که محتوا را با کمترین چالش یاد بگیرد‪ .‬حتی خود‬ ‫معلم هم فرصتی برای به چالش کشیدن محتواهای درسی ندارد و این شیوه القایی را پذیرفته است‪.‬‬ ‫به حدی که در بعضی از موارد مشاهده شده که یک‌سری از معلم‌ها اظهار کرده‌اند که با محتوایی‬ ‫که ارائه می‌دهند موافق نیستند ولی تالشی هم برای انتقاد از این وضعیت و تغییر کتاب‌های درسی‬ ‫نمی‌کنند‪ .‬معلمی که خودش هم شرایط موجود در آموزش و پرورش القایی را پذیرفته است‪،‬‬ ‫نمی‌تواند دانش آموزانی بار بیاورد که منتقد و پرسشگر باشند‪».‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در بسیاری از کتاب‌های درسی محتوا به‌صورتی است که وجه القایی آن‬ ‫بر وجه استداللی‌اش غلبه دارد‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬این مشکل تنها به علوم انسانی محدود نیست‪ ،‬حتی‬ ‫در درس‌های مربوط به رشته‌های ریاضی و تجربی هم شرایط به همین صورت است‪ ،‬در این رشته‬ ‫ها هم آموزش به صورت القایی است‪ ،‬حتی در مواردی هم که دانش آموزان به یادگیری در محیط‬ ‫تجربی نیاز دارند‪ ،‬توجهی به این نیاز نمی‌شود‪ .‬از پیامدهای چنین روشی این است که جزوه نویسی‪،‬‬ ‫نکته نویسی و مهارت‌های تست‌زنی در سطح وسیعی در آموزش و پرورش رواج پیدا می‌کنند‪».‬‬ ‫بهلولی با بیان اینکه‪ ،‬روح انتقادی بر آموزش و پرورش کشور ما حاکم نیست‪ ،‬تأکید کرد‪:‬‬ ‫«حتی در سطح کالن هم شرایط به همین صورت است و مسئوالن کشور برای اینکه نظام آموزشی‬ ‫انتقادی رواج پیدا کند تالشی نمی‌کنند‪ .‬برای معلم‌ها در سیستم آموزشی کشور ما فضایی در نظر‬ ‫گرفته نشده که بتوانند انتقاد کنند‪ ،‬و این معلم‌ها نمی‌توانند دانش آموزانی بار بیاورند که روح‬ ‫پرسشگری و در آنها وجود داشته باشد‪ .‬فضایی بر آموزش و پرورش در کشور ما حاکم شده که‬ ‫می‌توان آن را آموزش و پرورش القایی نامید‪ ،‬و چنین آموزش و پرورشی نمی‌تواند شهروندان‬ ‫خالق و منتقد بار بیاورد‪ .‬کسانی که از این سیستم بیرون می‌آیند افراد مطیع و حرف گوش‌کن‬ ‫هستند که نمی‌توانند تغییری در شرایط خودشان ایجاد کنند‪».‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬حتی فضای کالس‌های ما و چینش میز و صندلی‌ها به‌صورتی است که متناسب‬ ‫با سپهر آموزش و پرورش است؛ سپهری که گفت‌وگو محور و انتقادی نیست‪ .‬میزها و نیمکت‌ها‬ ‫در کشور ما به صورتی نیستند که بتوان آنها را به صورت میزگردی چید‪ .‬در مدارسی هم که‬ ‫میزها و نیمکت ها به صورتی هستند که می‌توان آنها را میزگردی چید‪ ،‬فضای آموزشی به معلم‬ ‫ها این اجازه را نمی دهد که این کار را بکنند‪ .‬برای نمونه در برخی از مدارس مشاهده شده که‬ ‫وقتی معلم‌ها چینش کالس را تغییر داده‌اند و فضا را میزگردی کرده‌اند‪ ،‬مدیر مدرسه به این شیوه‬ ‫اعتراض کرده و گفته است که این شیوه باعث می‌شود که فضای کالس شلوغ شود‪ .‬مدیرهای‬ ‫مدارس در کشور ما کالسی را کالس خوب می‌دانند که از آن صدایی بیرون نیاید و معلم به عنوان‬ ‫یک متکلم وحده یک‌سری از مطالب را برای دانش آموزان بیان کند و دانش آموزان هم فقط به‬ ‫حرف معلم گوش کنند و جزوه نویس های خوبی باشند‪ .‬سیستم آموزشی ما به صورتی است که‬ ‫اگر در یکی از کالس‌ها دانش آموزان با یکدیگر شروع به صحبت و گفت‌وگو کنند‪ ،‬به وضعیت‬ ‫آن کالس اعتراض می‌شود و معلمی هم که در آن کالس مشغول تدریس است به عنوان معلمی که‬ ‫کار خود را بلد نیست‪ ،‬شناخته می‌شود‪».‬‬ ‫وی در پایان تأکید کرد‪« :‬چینش تمامی اجزاء در سیستم آموزشی ما به صورتی است که با‬ ‫سپهر القایی آن سازگار باشد‪ .‬در سیستم آموزشی ما جایی برای یک ذهن جستجوگر‪ ،‬خالق‪،‬‬ ‫هوشمند و منتقد نیست‪».‬‬
‫خبر‬ ‫جدایی ‪ 38‬میلیارد دالری بنیانگذار آمازون از همسرش‬ ‫به نقل از راشا تودی‪« ،‬جف بزوس» بنیانگذار آمازون و ثروتمندترین مرد جهان به دنبال تصمیم به طالق و جدایی از همسر خود ‪ ۱۹‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار سهم به ارزش ‪ ۳۸‬میلیارد دالر از آمازون را در اختیار همسرش‬ ‫«مکنزی بزوس» قرار دهد‪.‬این طالق‪ ،‬مکنزی نویسنده ‪ ۴۹‬ساله را به بیست و دومین فرد ثروتمند جهان تبدیل خواهد کرد‪ .‬این سهم به میزان چهار درصد از سهام شرکت آمازون خواهد بود‪.‬مکنزی که یک سال پیش از‬ ‫تاسیس آمازون با جف ازدواج کرده است‪ ،‬در این مورد پیش از این به واشنگتن پست گفته بود که نیمی از این مبلغ را به خیریه و اختیار نیم دیگر را نیز به جف واگذار خواهد تا این پول در آمازون باقی بماند‪.‬‬ ‫خروج امارات از یمن‬ ‫فریب رسانه‌ای ابوظبی‬ ‫عکس‬ ‫وزارت خارجه عراق ضمن رد اشغالگری در خاک فلسطین توسط رژیم صهیونیستی تصریح کرد هیچ رابطه‌ای با‬ ‫این رژیم ندارد و به اصل تحریم آن‪ ،‬پایبند است‪ .‬خبرنگار‬ ‫بغداد‪ :‬عادی‌سازی رابطه‬ ‫با رژیم صهیونیستی را نمی‌پذیریم‬ ‫وزارت خارجه عراق ضمن رد اشغالگری در خاک فلسطین توسط رژیم صهیونیستی تصریح کرد هیچ رابطه‌ای با این رژیم‬ ‫ندارد و به اصل تحریم آن‪ ،‬پایبند است‪.‬‬ ‫وزارت خارجه عراق امروز شنبه بار دیگر بر رد اشغالگری رژیم‬ ‫صهیونیستی تأکید کرد‪.‬این نهاد عراقی با انتشار بیانیه‌ای اعالم کرد که‬ ‫برخی از رسانه‌های اظهارات نامناسبی را از زبان سفیر عراق در آمریکا‬ ‫اعالم کردند‪.‬‬ ‫بغداد تأکید کرد که «برای وزارت خارجه اهمیت دارد که توضیح‬ ‫دهد کشورها و رسانه‌ها اهمیت ویژ ه‌ای برای مسئله فلسطین قائل‬ ‫هستند؛ [مسئله‌ای] که محور اصلی نشستها و کنفرانس‌هایی در خارج‬ ‫است که نمایندگان و هیئتهای ما در آن شرکت می‌کنند»‪.‬‬ ‫شبکه «آفاق» به نقل از وزارت خارجه عراق گزارش داد که در‬ ‫برخی از رسانه‌ها گاهی بخشهایی از اظهارات را دست‌چین می‌کنند‬ ‫«با تعبیر ناقصی بیان می‌شود‪ ...‬که موضع اصولی عراق را خدشه‌دار‬ ‫می‌کند»‪.‬‬ ‫بغداد تصریح کرد که موضع «عراق در قبال مسئله فلسطین همان‬ ‫موضع اصولی و تاریخی مبنی بر عدم پذیرش اسرائیل اشغا ل‌گر است»‪.‬‬ ‫وزارت خارجه عراق با انتقاد از غصب خاک فلسطین توسط رژیم‬ ‫صهیونیستی‪ ،‬خاطر نشان کرد که هیچ رابطه‌ای با این رژیم ندارد و به‬ ‫اصل تحریم آن‪ ،‬پایبند است‪.‬‬ ‫در این بیانیه تأکید شد که عراق «در محافل منطقه‌ای و بین‌المللی‬ ‫در طول تاریخ حامی مسئله فلسطین و مبارزه ملت فلسطین و دفاع از‬ ‫حقوق آن بوده است»‪.‬‬ ‫بغداد همچنین خاطر نشان کرد که حتی یک روز از موضع خود‬ ‫دست بر نداشته است و هر گونه عاد ی‌سازی رابطه با این رژیم اشغالگر‬ ‫را نمی‌پذیرد؛ رژیمی «که می‌کشد‪ ،‬آواره می‌کند و زندگی انسانها را‬ ‫با ظلم و تجاوز نابود می‌کند»‪.‬‬ ‫روزنامه«االخبار»دراینبارهنوشت‪:‬پسازآنکهتجهیزاتنظامیگستردهبهجنوب‬ ‫یمنارسالشدوشبه‌نظامیانوابستهبهاماراتدرساحلغربیواستان‌هایشبوه‪،‬یمنوجزیره‬ ‫سقطریمواضعخودرامستحکمکردنداماراتتالشمی‌کندبهجهانبگویدحضورنظامی‬ ‫خودرادراستان‌هایجنوبیوشرقییمنکاهشداشتهواینخالفواقعیتاست‪.‬اینروزنامه‬ ‫بهنقلازمنبعینظامیدرصنعااعالمکرد‪،‬خبرهایمنتشرشدهدراینبارهصحتنداردوهدف‬ ‫ابوظبی«فریب»استواخبارمذکوردررسانه‌هاهمزمانباعملیاتتقویتحضورنظامیامارات‬ ‫درجنوب‪،‬جبهه‌هایساحلغربیواستانجوفمنتشرمی‌شود‪«.‬راشدالغفلی»فرماندهنیروهای‬ ‫اماراتیاخیراازتعدادیازپایگاه‌های«مزدوران»ائتالفدراستان‌هایجنوبیبازدیدکردواین‬ ‫بازدیدهادرچارچوبآمادگیبرایافزایشدرگیری‌هاینظامیدرجبهه‌هایمختلفانجام‬ ‫شد‪ .‬اما ارتش و کمیته‌های مردمی تحرکات امارات را به دقت زیر نظر دارد و هر اقدامی از سوی‬ ‫اینکشور‪،‬پاسخیسختخواهدداشت‪.‬‬ ‫االخباربهنقلازمنابعمحلیافزود‪:‬شهرالحدیدهچندروزیاستکهشاهد«وضعیت‬ ‫جنگنامحدود»استوآتش‌بساخیردراینشهردرآستانهفروپاشیاست‪.‬درگیری‌های‬ ‫نظامیشدیدیمیاننیروهایارتشوکمیته‌هایمردمیوشبه‌نظامیانوابستهبهاماراتبهسمت‬ ‫خیابان«الخمسین»(پنجاهم)ودراطرافپایگاه«الدفاعالساحلی»درشرقالحدیدهدیدهمی‌شود‪.‬‬ ‫اینشبه‌نظایمانطیروزهایگذشتهحملهتوپخانه‌ایخودبهتعدادیازمنطقه‌هایمسکونی‬ ‫درالحدیدهراشدتداد‌هاندواینموضوعمنجربهزخمیشدنتعدادیازغیرنظامیانیمنیو‬ ‫تخریبمنازلآنهاشدهاست‪.‬درسطحاستانالحدیدهنیزشبه‌نظامیانوابستهبهاماراتدوعملیات‬ ‫نظامیازدومسیردرجنوب«الجبلیه»داشتندکهبامقاومتارتشوکمیته‌هایمردمیروبرو‬ ‫شدند؛منطقه«الجاح»ومناطقواقعدرجنوب«التحیتا»وشرقآننیزتحتشلیک‌هایشدید‬ ‫توپخانه‌ایبودند‪.‬همچنینمنابعآگاهاعالمکردند‪،‬تجهیزاتنظامینیروهایموسومبه«شورای‬ ‫انتقالیجنوب»(وابستهبهامارات)اواخرهفتهگذشتهبهاطراف«عتق»بزرگترینشهراستان«شبوه»‬ ‫درجنوبیمنرسیدهاستواوضاعاینشهربهسمتبحرانیشدنپیشمی‌رود‪.‬روزنامه‬ ‫مصری«عربی‪»21‬بهنقلازمنابعمحلیاعالمکرد‪،‬حدود‪ 30‬خودرویزرهیحاملنظامیان‬ ‫شورایانتقالیجنوبمشاهدهشدهکهدراطرافشهرعتقودرسهپایگاهنظامیمستقرشد‌هاند‪.‬‬ ‫براساساینگزارش‪،‬تجهیزاتدیگرینیزازاستان‌های«عدنوضالح»بهسمتعتقفرستاده‬ ‫شدهتانیروهایموسومبه«النخبهالشبوانیه»تاحدامکانتقویتشوند؛موضوعیکهنشانمی‌دهد‬ ‫اوضاع دراینمنطقهدرآستانهانفجاراست‪ .‬منابعمحلیاعالمکردند‪،‬اینتجهیزاتازمسیر‬ ‫«عزانالروضهجردان»برایرسیدنبهعتقاستفادهمی‌کنند‪ .‬علتتحرکاتاماراتدرایناستان‬ ‫یمنراتسلطبرمنابعزیادنفتوگازآناعالمشدهاست‪.‬اینتنش‌هادرحالیدیدهمی‌شود‬ ‫که«مارتینگریفیتس»فرستادهسازمانمللدراموریمنباردیگرتحرکاتخودبرایپیگیری‬ ‫اجرایتوافقالحدیدهراازسرگرفتهوخبرهاییدربارهبازگشت«مایکللولسگارد»رئیس‬ ‫کمیتههماهنگیسازمانمللدرالحدیدهبرایدیداربانمایندگانانصاراهللودولتمستعفییمن‬ ‫منتشرشدهتاطرح«بازاستقرار»تکمیلشودوسپسبهسراغطرح‌هایدیگررفت‪.‬درهمینراستا‬ ‫یکمنبعسیاسینزدیکبهانصاراهللاعالمکرد‪‌،‬افزایشنقضآتش‌بسدرالحدیدههمزمانبا‬ ‫مخالفتطرفمقابلباطرحبازاستقرارصورتمی‌گیرد؛طرحیکهارتشوکمیته‌هایمردمی‬ ‫یمنبهصورتیکجانبهآنرااجراییکرد‌هاند‪.‬نیروهایارتشیمنوانصاراهللدرراستایتالش‬ ‫برای اجرایی شدن توافق سوئد‪ ،‬در تاریخ‪ 11‬تا‪ 14‬ماه می (‪ 21‬تا‪ 24‬اردیبهشت) به صورت‬ ‫یک‌جانبهازسهبندرکلیدیدرغربیمنخارجشدند(جزئیاتبیشتر)‪.‬درادامهاینگزارش‬ ‫آمده‪:‬اطالعاتتأییدنشدهحاکیازآناستکهآمریکاوبرخیکشورهایعضوشورایامنیت‬ ‫بهاماراتوابزارهایمزدورآندوماهمهلتدادهتاتکلیفنبرددرساحلغربیرایکسرهکند‪.‬‬ ‫ائتالفسعودی‪-‬اماراتیازفروردین‌ماه‪ 1394‬حمالتخودبهیمنرابهبهانهبازگردندانآنچه‬ ‫دولتمشروعمی‌خوانند‪،‬آغازکردند؛آنهامی‌خواستنددرزمانیکمتکلیفاینتجاوزنظامی‬ ‫راروشنکننداماهنوزنتوانست ‌هاندخودراازاینباتالقنجاتدهند‪.‬‬ ‫اختالف بن ســلمان و بن زاید در یمن بر سر چیست؟‬ ‫اختالفات میان امارات و عربستان در یمن احتما ً‬ ‫ال به این مساله بازمی‌گردد که ولیعهد ابوظبی معتقد است ائتالف عربی تحت امر عربستان جنگ را در یمن باخته است و اینک‬ ‫زمان توزیع غنایم فرا رسیده است‪.‬‬ ‫به نقل از سایت المیادین ‌‪ ،‬به طور حتم پس‬ ‫از احضار کاردار امارات در تهران در پی تجاوز‬ ‫پهپاد جاسوسی آمریکایی به حریم هوایی‬ ‫ایران که این پهپاد از یک پایگاه نظامی آمریکا‬ ‫در امارات بلند شده بود‪ ،‬این کشور خروج‬ ‫نیروهایش از شهر عدن‪ ،‬مأرب و ساحل غربی‬ ‫یمن را آغاز کرد‪ .‬این همان مساله‌ای است که‬ ‫روزنامه وال‌استریت ژورنال را به این سمت‬ ‫سوق داد تا اینگونه نتیجه‌گیری کند که دلیل‬ ‫تالش امارات برای کنار کشیدن خود از مساله‬ ‫یمن هراسی است که ابوظبی از واکنش تهران‬ ‫نسبت به خود در صورت تعدی آمریکا علیه‬ ‫ایران دارد‪.‬احتیاط ابوظبی در این خصوص‪،‬‬ ‫منطقی به نظر می‌رسد‪ ،‬اما اگر آمریکا حمالت‬ ‫خود را از خاک امارات به تهران آغاز کند‪،‬‬ ‫باز هم احتیاط ابوظبی باعث نمی‌شود امارات‬ ‫از واکنش ایران در امان بماند‪ .‬چه بسا اختالف‬ ‫عربستان – امارات درباره یمن از سال ‪ ۲۰۱۸‬و‬ ‫در پی ناکام ماندن حمله ائتالف عربی به استان‬ ‫الحدیده و ناتوانی این ائتالف به ویژه نیروهای‬ ‫تحت حمایت امارات در نفوذ به منطقه الحدیده‬ ‫آغاز شد‪ .‬عربستان بر روی اشغال این منطقه‪ ،‬باز‬ ‫کردن مسیر به صنعاء و توقف حمالت ارتش‬ ‫و کمیته‌های مردمی یمن به جیزان‪ ،‬عسیر و أبها‬ ‫حساب باز می‌کرد و در این راستا‪ ،‬رسانه‌های‬ ‫غیر رسمی عربستان تا این لحظه از متهم کردن‬ ‫امارات در “نجات انصاراهلل” ساکت نمانده‌اند‪.‬‬ ‫ناتوانی امارات و عربستان‪ ،‬دو همپیمان اصلی‬ ‫ائتالف عربی از اشغال الحدیده در نتیجه‬ ‫دالوری‌های ارتش و کمیته‌های مردمی یمن‬ ‫از این مساله پرده برمی‌دارد که حمله ائتالف‬ ‫به یمن وارد مرحله تحول استراتژیکی شده و‬ ‫در این مرحله ائتالف عربی فروپاشیده و ارتش‬ ‫و کمیته‌های مردمی در حال قدرت گرفتن‬ ‫هستند‪ .‬از زمان آغاز این مرحله به نظر می‌رسد‬ ‫ارتش و کمیته‌های مردمی ابتکار عمل را به‬ ‫دست گرفته و در واکنش به حمالت متجاوزانه‬ ‫ائتالف‪ ،‬ریاض و عمق جنوب عربستان را تقریباً‬ ‫به صورت هر روزه هدف قرار می‌دهند و در‬ ‫نقطه مقابل این قدرت‌گیری ارتش و کمیته‌های‬ ‫مردمی یمن‪ ،‬عربستانی قرار دارد که کاملا خود‬ ‫را باخته است‪.‬به رغم اینکه امارات و عربستان‬ ‫‪7‬‬ ‫در حمله به یمن دست داشتند‪ ،‬اما جاه‌طلبی‌ها و‬ ‫منافع این دو کشور در یمن کاملا متفاوت بوده‬ ‫است‪ .‬عربستان از زمانی که علی عبداهلل صالح‪،‬‬ ‫رئیس‌جمهور سابق یمن را در ازای امضای‬ ‫توافق‌نامه‌هایی نجات داد و از زمانی که دو‬ ‫منطقه جیزان و عسیر یمن را از آ ِن خود کرد‪،‬‬ ‫رویای کنترل بر شمال یمن به ویژه منطقه صعده‬ ‫را در سر می‌پروراند‪ .‬عربستان برای رسیدن به‬ ‫این رویای خود بر روی قبایل نزدیک به حزب‬ ‫االصالح‪ ،‬رقیب تاریخی بر سر قدرت در شمال‬ ‫یمن و همپیمان سابق کنگره مردمی یمن حساب‬ ‫می‌کند‪ .‬ریاض همچنان به دنبال دستیابی به‬ ‫هدف مذکور خود از طریق این روابط تاریخی‬ ‫است که در حال حاضر این روابط با شخص‬ ‫علی محسن االحمر‪ ،‬معاون رئیس جمهور‬ ‫مستعفی یمن که شخص مورد حمایت عربستان‬ ‫در رهبری “نیروهای دولت مستعفی یمن” بوده‪،‬‬ ‫برقرار است‪.‬‬ ‫بر خالف عربستان‪ ،‬امارات از زمان‬ ‫حمله به یمن‪ ،‬به دنبال گسترش نفوذ و منافع‬ ‫حیاتی تحت کنترل خود از بندر عدن تا شبوه‬ ‫و سقطری و تا شاخ آفریقا و ساحل دریای‬ ‫سرخ است و برای رسیدن به این هدف خود‬ ‫بر روی گروه‌های مخالف با حزب االصالح‪،‬‬ ‫(که وابسته به اخوان المسلمین است)‪ ،‬همچون‬ ‫حزب کنگره مردمی‪ ،‬گروه‌های سلفی نزدیک‬ ‫به القاعده و جدایی‌طلبان جنوب یمن حساب‬ ‫باز می‌کند‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 16 -‬تیر ‪ 1398‬شماره ‪846‬‬ ‫بین الملل‬ ‫انتخابات پارلمانی یونان‬ ‫‪ ۵‬نکته کلیدی‬ ‫یونانی‌ها (یکشنبه) یک ماه پس از شکست انتخاباتی حزب چپگرای حاکم‬ ‫سیریزا در انتخابات اروپایی به دست محافظه‌کاران اپوزیسیون دموکراسی نوین‪ ،‬به‬ ‫پای صندوق‌های رای می‌روند‪.‬‬ ‫به نقل از شبکه خبری بی‌بی‌سی‪ ،‬الکسی سیپراس‪ ،‬نخست‌وزیر ‪ ۴۴‬ساله یونان‬ ‫که شش سال پیش با دستور کار ضد ریاضتی به قدرت رسید‪ ،‬با اعالم انتخابات‬ ‫زودهنگام واکنش نشان داد‪ .‬این ششمین انتخابات در یونان از زمان بروز بحران‬ ‫مالی جهانی در سال ‪ ۲۰۰۸‬است که به دریافت وام مالی منجر شد و نظرسنجی‌ها از‬ ‫یک پیروزی بزرگ برای محافظه‌کاران حکایت دارد‪.‬‬ ‫در ادامه به مهمترین مسائل که در کانون این رای‌گیری وجود دارد‪،‬‬ ‫می‌پردازیم‪.‬‬ ‫‪ )۱‬ریاضت و وعده‌های عمل نشده‬ ‫یونانی‌ها در ژانویه ‪ ۲۰۱۴‬از حزب سیپراس که به خاتمه ریاضت اقتصادی‬ ‫وعده می‌داد‪ ،‬حمایت کردند اما او وارد اجرای شرایط سختی وام صندوق‬ ‫بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا شد و سالی مملو از تعطیلی بانک‌ها و تکرار‬ ‫رای‌گیری رقم خورد‪.‬‬ ‫یونان پس از سال ‪ ۲۰۱۰‬سه بسته مالی به ارزش ‪ ۳۲۶‬میلیارد دالر دریافت کرد‬ ‫و سال ‪ ۲۰۱۸‬از آخرین وام خود خارج شد‪ .‬میزان صدمات باال بود و بین ‪ ۲۰۰۸‬تا‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬اقتصاد یونان ‪ ۲۸‬درصد افت نشان داد و افزایش بیکاری بسیاری از یونانی‌ها‬ ‫را به سمت فقر کشاند‪.‬‬ ‫کنستانتین میکالوس‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی آتن به بی‌بی‌سی گفت‪ :‬این دوره پر‬ ‫حادثه‌ای بود؛ ‪ ۲۷۵‬هزار شغل از بین رفت‪.‬‬ ‫واکنش مردم به سیریزا غیرمنتظره بود‪ .‬این حقیقت هم که یونان اوت ‪۲۰۱۸‬‬ ‫از این برنامه وام خارج شد و اکنون که روند رشد در نتیجه این مقررات بازگشته‬ ‫است‪ ،‬به افزایش محبوبیت این دولت کمکی نکرد‪ .‬میکالوس گفت‪ :‬در نیمه‬ ‫نخست ‪ ۲۰۱۹‬رشد به ‪ ۱.۳‬درصد محدود شد که ضعیف‌تر از حد انتظار بود و این‬ ‫عملکرد مایه نگرانی است که چگونه امسال را به پایان خواهیم رساند‪ .‬ما انتظاراتی‬ ‫از دولت جدیدی که روی کار می‌آید‪ ،‬داریم‪.‬‬ ‫‪ )۲‬چشم یونانی‌ها به محافظه‌کاران‬ ‫سیریزا با پلتفورم ضد تشکیالتی قدرتمند روی کار آمد اما موجب ناامیدی‬ ‫بسیاری از حامیانش شد‪ ،‬خصوصا جوانان‪ .‬در انتخابات اروپایی ماه مه‪ ،‬باالترین‬ ‫درصد از رای‌دهندگان ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۴‬ساله (‪ ۳۰.۵‬درصد) از حزب راست میانه‬ ‫دموکراسی نوین به رهبری کریاکاس میتسوتاکیس حمایت کردند که سال‪۲۰۱۵‬‬ ‫از سوی سیریزا از قدرت کنار گذاشته شدند‪.‬میتسوتاکیس ‪ ۵۱‬ساله به کاهش‬ ‫مالیات‪ ،‬خصوصی‌سازی بیشتر خدمات دولتی و طرح‌هایی برای مذاکره مجدد‬ ‫روی توافقی با وام‌دهندگان به یونان که اجازه می‌دهد پول بیشتری در یونان مجددا‬ ‫سرمایه‌گذاری شود‪ ،‬وعده داده است‪ .‬سیپراس هم به سرمایه‌گذاری بیشتر وعده‬ ‫می‌دهد و اخیرا مزایای بازنشستگان را افزایش داد‪ .‬سیاست‌های سرمایه‌گذاری او‬ ‫هم با وام‌دهندگان دوباره مذاکره می‌شود‪.‬‬ ‫‪ )۳‬جدال بر سر اسم‬ ‫محبوبیت سیپراس همچنین با توافقی که به سه دهه مناقشه اسمی میان یونان و‬ ‫همسایه شمالی آن پایان داد‪ ،‬عمیقا دستخوش تحوالت منفی شد‪ .‬پارلمان تحت‬ ‫کنترل سیریزا ماه ژانویه توافقی به تغییر نام کشورش همسایه‌اش به جمهوری‬ ‫مقدونیه شمالی رای داد‪ .‬طبق نظرسنجی‌ها‪ ،‬دو سوم یونانی‌ها از این تغییر نام‬ ‫ناخرسند هستند زیرا به نام منطقه‌ای در شمال مقدونیه به نام مقدونیه شباهت دارد‪.‬‬ ‫در شرایطی که معترضان بنرهایی با نوشته “مقدونیه بزرگ است” در دست داشتند‪،‬‬ ‫میتسوتاکیس از عدم محبوبیت دولت استفاده کرد و این توافق را خیانت دانست‪.‬‬ ‫ت افراطی هم قانونگذاران حامی این توافق را خائن نامید‪ .‬میتسوتاکیس منفعت‬ ‫راس ‌‬ ‫شخصی در این ماجرا دارد‪ .‬بر سر این مناقشه اسمی‪ ،‬پدر او به نام “کنستانتینوس‬ ‫میتسوتاکیس” شغل خود را به عنوان نخست‌وزیر در سال ‪ ۱۹۹۳‬از دست داد‪.‬‬ ‫‪ )۴‬تعامل با سیل مهاجران‬ ‫اتحادیه اروپا و ترکیه سال ‪ ۲۰۱۵‬توافقی با هدف کاهش شمار مهاجران به‬ ‫یونان امضا کردند تا آن دسته از کسانی که درخواست پناهجویی‌اشان رد شده یا‬ ‫درخواست پناهجویی نداده بودند‪ ،‬به ترکیه بازگردانده شوند‪ .‬از آن زمان شمار‬ ‫مهاجران و پناهجویان ورودی به یونان کاهش چشمگیری نشان می‌دهد‪ .‬اما ورود‬ ‫این افراد همچنان ادامه دارد؛ چه از دریا و چه از مسیر زمینی‪ .‬سال ‪ ۲۰۱۷‬تعداد ‪۳۶‬‬ ‫هزار پناهجو وارد شد و سال گذشته ‪ ۵۰‬هزار تن‪ .‬براساس آمار آژانس پناهجویان‬ ‫سازمان ملل‪ ،‬از ابتدای امسال تاکنون ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۲۹۴‬تن وارد یونان شدند که اکثر‬ ‫آنان از درگیری‌های سوریه‪ ،‬عراق و افغانستان گریخته و از طریق ترکیه وارد یونان‬ ‫شدند‪ .‬مناطق تحت فشار جزایری در یونان از جمله لسبوس و ساموس هستند‪.‬‬ ‫میتسوتاکیس اخیرا در بازدید از این دو جزیره‪ ،‬نخست‌وزیر یونان را به ناکامی در‬ ‫تضمین پایبندی ترکیه به این توافق متهم کرد‪ .‬کمپ‌هایی در این جزایر حدود ‪۶۵۰‬‬ ‫مهاجر را در شرایط بد معیشتی نگهداری می‌کند‪ .‬سکنه ساموس از این وضعیت‬ ‫خست ‌ه شدند‪ ،‬گردشگران از این جزیره دوری می‌کنند و در نتیجه جمعیت بیش‬ ‫از حد‪ ،‬وزارت مهاجرت یونان به تعطیلی این کمپ تهدید کرده است‪.‬اپوزیسیون‬ ‫یونان همچنین دولت سیریزا را به عدم تامین مالی برای کمک به این بحران متهم‬ ‫کرده و وعده داده است تا از تعداد مراجعین به مراکز پذیرش این جزایر بکاهد‪ .‬در‬ ‫آستانه انتخابات روز یکشنبه‪ ،‬سیریزا ابراز امیدواری کرد دور جدیدی از مذاکرات‬ ‫با آنکارا بر سر این موضوع داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ )۵‬آتشی مرگبار که سیاسی شد‬ ‫تابستان گذشته آتش‌سوزی مرگبار و مهیبی در روستای ماتی در ساحل‬ ‫شرقی یونان رخ داد؛ محلی که چندان فاصله‌ای از آتن ندارد و مقصد محبوب‬ ‫گردشگران است‪ .‬این آتش مهیب مردم را در خانه‌های و خودروهایشان گرفتار‬ ‫کرد و برخی برای فرار از شعله‌های این آتش به سوی دریا رفتند‪ .‬بسیاری نتوانستند‬ ‫کاری کنند و ‪ ۱۰۰‬تن جان دادند‪ .‬دولت یونان ساخت و ساز بدون مجوز را عاملی‬ ‫در ناکامی فرار سکنه دانست اما چند روز پس از این تراژدی‪ ،‬لیستی از خطاهای‬ ‫مقام‌های محلی اعالم شد‪ .‬واکنش دولت موجب شد تا میتسوتاکیس خواستار‬ ‫استعفای کسانی شود که مسوولیت سیاسی داشتند و همچنین کسانی که موظف‬ ‫به پاسخگویی به این حادثه بودند‪ .‬او در آن زمان گفته بود‪ :‬واقعا متعجبم که چطور‬ ‫برخی از مردم می‌توانند امروز بخوابند و شادمان به وظایفشان برسند‪.‬‬ ‫سخنان او مستقیما الکسیس سیپراس را هدف می‌گرفت‪ .‬نخست‌وزیر یونان‬ ‫هم او را به تالش برای بهره‌برداری از این تراژدی متهم کرد‪ .‬مارس امسال ‪۲۰‬‬ ‫تن در رابطه با این تراژدی متهم شدند که شامل سیاستمداران‪ ،‬پلیس و مقام‌های‬ ‫آتش‌نشانی می‌شد‪ .‬یک وزیر درخواست استعفا داد اما سیپراس با آن موافقت‬ ‫نکرد‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫استراماچونی‪۳‬بازیکناستقاللراردکرد‬ ‫سه بازیکن استقالل از این تیم کنار گذاشته شدند‪.‬آندره‌آ استراماچونی سرمربی استقالل‬ ‫پس از تمرین (شنبه) تیمش تصمیم گرفت روح‌اهلل باقری‪ ،‬رضا کریمی و آرمین سهرابیان‬ ‫را کنار بگذارداو به این بازیکنان اعالم کرده که دیگر به آن‌ها احتیاج ندارد و می‌توانند به‬ ‫تیم‌های دیگر بروند‪.‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫ورزش‬ ‫نکونام‪ :‬برای مربیگری شاید ولی‬ ‫برای زندگی از ایران نمی‌روم‬ ‫برانکو تنها عامل‬ ‫موفقیت‌های اخیر نبود‬ ‫پنجعلی‪:‬‬ ‫گزید ه‌ای از صحبت‌های نکونام را در زیر می‌خوانید‪:‬‬ ‫*منتظری گفت قرار باشد در ایران بازی کند قطعا به فوالد می‌آید‬ ‫*مریدی بازیکن فوالد است ولی حرفه‌ای رفتار نکرد‬ ‫*فوتبال ایران حساب و کتاب ندارد‬ ‫*در فضای مجازی فعال نیستم چون اسمش مشخص است(مجازی)‬ ‫*به قول بالژوویچ سخت‌ترین کار دنیا فوتبالیست شدن است‬ ‫*هاشمی‌نسب دربی‌باز ترین بازیکن تاریخ ایران بود‬ ‫*می‌توانستم در اسپانیا زندگی کنم ولی ایران را دوست دارم‬ ‫*شاید برای مربیگری به خارج بروم ولی برای زندگی فقط ایران‬ ‫متن گفت‌وگوی خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس با سرمربی فوالد را در‬ ‫زیر می‌خوانید‪:‬‬ ‫ابتدا از فوالد خوزستان شروع کنیم و خودتان توضیح دهید که چه‬ ‫اهدافی با این تیم در پیش دارید‪.‬‬ ‫در ابتدا باید بگویم خیلی خوشحالم در خدمت مجموعه فوالد هستم‪ .‬فوالد‬ ‫تیمی است که سا ل‌های سال در کشور ما از نظر بازیکن و همچنین معرفی‬ ‫استعدادها خدمت کرده و به نوعی مهد فوتبال ایران است‪ .‬من از این بابت خیلی‬ ‫خوشحالم و ممنون مدیران این باشگاه هستم که به من اطمینان کردند و حاال‬ ‫امیدوارم این تیم را به راه اصلی‌اش که لیاقت مردم خوزستان است‪ ،‬برگردانیم‪.‬‬ ‫در فصل نقل و انتقاالت هستیم و آیا خواسته‌های شما در این فصل‬ ‫برآورده شده یا خیر؟‬ ‫ما لیست یک ‪ ‌،‬دو و سه داشتیم و با توجه به شرایطی که تیم دارد بازیکنانی‬ ‫که می‌خواستیم را انتخاب کردیم‪ .‬قطعا نتوانستیم بازیکنانی که در لیست او ل‌مان‬ ‫حضور داشتند را جذب کنیم چون برخی از بازیکنان مبالغ و پیشنهادهای‬ ‫نجومی داشتند که ترجیح دادند به باشگا ه‌های دیگری بروند و در آنجا قرارداد‬ ‫امضا کنند‪.‬شاید باور نکنید ولی برخی بازیکنان ارقامی پیشنهاد می‌کردند که‬ ‫ما اصال نمی‌توانستیم نزدیک آنها شویم‪ .‬در لیست دوم ما بازیکنانی حضور‬ ‫داشتند که باید کمی صبر می‌کردیم تا ببینیم آنها به تیم ما می‌آیند یا نه‪ .‬برخی‬ ‫بازیکنان پیشنهاداتی به ما دادند که مثال با دالر با آنها قرارداد ببندیم یا اینکه‬ ‫رقم قراردادشان بیش از دو و نیم میلیارد تومان بود که این توان را نداشتیم‬ ‫و با همه این توضیحاتی که دادم در نهایت به لیست سوم رسیدیم‪ .‬به غیر از‬ ‫بازیکنان خارجی که ما در تیم مان داریم و طبعا به خاطر قیمت دالر رقم آنها‬ ‫به میلیارد می‌رسد‪ ،‬در تیم ما دیگر بازیکن میلیاردی نداریم‪ .‬من فکر می‌کنم‬ ‫بهترین بازیکنانی که می‌خواستیم و می‌توانستند کنار ما حضور داشتند را جذب‬ ‫کردیم‪ .‬یک بازیکن از ما طلب ‪ 3‬میلیارد تومانی کرده بود‪ .‬برخی بازیکنان هم‬ ‫بودند که مثال ‪ 800‬میلیون تومان بیشتر از باشگاهی که در حال حاضر با آن‬ ‫قرارداد بسته به وی پیشنهاد کردیم اما به هر دلیل او به تیم ما اضافه نشد‪ .‬دوست‬ ‫دارم تماشاگران فوالد بدانند که ما تمام تال ش‌مان را انجام دادیم که بازیکنان‬ ‫مدنظرمان را جذب کنیم و هر بازیکنی را با هر قیمتی به خدمت نگرفتیم‪.‬سعی‬ ‫کردیم بازیکنان بومی داشته باشیم و از بازیکنان جوا ن‌تر در کنار بازیکنان‬ ‫باتجربه استفاده کنیم که این موضوع برای آینده ما هم مفید باشد‪ .‬این موضوع‬ ‫برای آینده فوالد خوزستان بسیار خوب است و باز هم تاکید می‌کنم ما هم مثل‬ ‫برخی تیم ها که فو ق‌العاده یارگیری کردند می‌خواستیم که تیمی در آن حد‬ ‫ببندیم ولی این کار را نکردیم و روی اصو ل‌مان باقی ماندیم‪ .‬یادم می‌آید با یک‬ ‫بازیکن صحبت کردیم و حتی با او توافق شد قرارداد را برای او ارسال کردیم‬ ‫که او به ما گفت اگر می‌شود تا یکشنبه ساعت ‪ 6‬بعد از ظهر برای من صبر کنید‬ ‫و فردای آن روز پیامک داد که من به تیم شما نمی‌آیم و متوجه شدیم با مبلغی‬ ‫دو برابر مبلغ پیشنهادی ما به یک باشگاه دیگر رفته است‪.‬‬ ‫عکس روز‬ ‫محمد پنجعلی در گفتگو با سایت‬ ‫رسمی باشگاه پرسپولیس اظهار داشت‪:‬‬ ‫قهرمان شدن سخت است‪ .‬تکرار‬ ‫آن خیلی سخت‌تر و همه این جمله‬ ‫را بارها شنیده‌ایم ولی تجربه به من‬ ‫می‌گوید این کارهای سخت گاهی‬ ‫فرمول‌های ساده‌ای دارد‪ .‬فقط باید‬ ‫کار درست را خیلی سخت و جدی‬ ‫انجام بدهید‪ .‬یک نمونه‌اش دهه ‪60‬‬ ‫پرسپولیس بود‪ .‬نمونه دیگرش همین‬ ‫چند سال اخیر که برانکو هدایت تیم‬ ‫را بر عهده داشت‪ .‬او خوب می‌دانست‬ ‫چه کند‪ .‬یک مربی کارآزموده و‬ ‫با دیسیپلین بود ولی فقط این نبود‪.‬‬ ‫دیگران هم کار خود را درست انجام‬ ‫دادند‪ .‬حمایت هواداران و پیشکسوتان‬ ‫همیشه فرصت و انگیزه داد تا تیم وقتی‬ ‫به مشکل می‌خورد به مسیر درست‬ ‫برگردد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حاال آقای کالدرون‬ ‫آمده است و هدایت تیم را بر عهده‬ ‫دارد‪ .‬یک تنه نمی‌تواند‪ ،‬همه باید‬ ‫کمک کنند‪ .‬منظورم دخالت نیست‪،‬‬ ‫کمک است‪ .‬در گذشته می‌دیدیم‬ ‫حتی وقتی یک بازی مهم را‬ ‫می‌باختیم‪ ،‬هواداران آخر بازی بلند‬ ‫می‌شدند و تیم را تشویق می‌کردند‪.‬‬ ‫چند بار شد که چند هفته پشت هم‬ ‫مشکل داشتیم و افت کردیم ولی همه‬ ‫از تیم حمایت کردند و فرصت دادند‬ ‫که تیم به شرایط عادی برگردد‪.‬‬ ‫پنجعلی اضافه کرد‪ :‬کالدرون زمان‬ ‫می‌خواهد‪ .‬شاید همه چیز خیلی زود به‬ ‫نتیجه برسد‪ .‬شاید هم نه و نیاز به زمان‬ ‫داشته باشد‪ .‬باید بتوانیم صبور باشیم‪.‬‬ ‫در این صورت حتی اگر به مشکل‬ ‫بخوریم‪ ،‬تیم باالخره راهش را پیدا‬ ‫می‌کند‪ .‬خیلی مهم است در داخل تیم‬ ‫همه متحد و از خود گذشته باشند و‬ ‫در بیرون تیم هم‪ ،‬شرایط باید این طور‬ ‫باشد‪ .‬اینها شعار نیست‪ ،‬فاکتورهای‬ ‫موفقیت است‪ .‬نباید تحت تاثیر‬ ‫یکسری مسائل‪ ،‬اسیر جو احساسی شده‬ ‫و وارد تنش شویم‪ .‬تا این جا خیلی‬ ‫خوب است که استخوانبندی اصلی تیم‬ ‫حفظ شده است و فکر می‌کنم با دو‪،‬‬ ‫سه بازیکن جدید‪ ،‬تیم ایده‌آل می‌شود‬ ‫ولی باید خیلی خیلی سخت کار کنند‪.‬‬ ‫قطعا بازیکنان پرسپولیس خیلی بیشتر‬ ‫از نزدیکترین رقبایشان تحت فشار‬ ‫تمرینات‪ ،‬بازی و مسائل روانی و‬ ‫رسانه‌ای خواهند بود‪ ،‬پس خیلی بیشتر‬ ‫حمایت و همراهی می‌خواهند‪.‬‬ ‫پیشکسوت نامدار فوتبال کشورمان‬ ‫در پایان گفت‪ :‬من به این تیم و مربی‬ ‫امیدوارم و می‌توانیم موفقیت را ادامه‬ ‫بدهیم اما باید آماده فراز و نشیب‌ها‬ ‫هم باشیم‪ .‬من به نوبه خودم می‌گویم‬ ‫ما پشت تیم خواهیم بود و حمایت‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫زورآزمایی جوانان برای‬ ‫گرفتن صندلی ریاست‬ ‫انتخابات فدراسیون وزنه‌برداری‬ ‫انتخابات ریاست فدراسیون‬ ‫وزنه برداری طبق اعالم وزارت‬ ‫ورزش ساعت ‪ ۱۰‬صبح فردا یکشنبه‬ ‫‪ ۱۶‬تیرماه در آکادمی ملی المپیک‬ ‫برگزار می شود‪ .‬نشستی که از مدتها‬ ‫قبل هیاهوی فراوانی را بوجود آورد‬ ‫و روند ائتالف کاندیداهای نام آشنای‬ ‫این عرصه‪ ،‬رفته رفته شبیه بازی‬ ‫شطرنج شده بود‪.‬‬ ‫بر این اساس مصاف فرشاد‬ ‫غزالیا ن‌‪ ،‬سجاد انوشیروانی‪ ،‬حسین‬ ‫رضازاده‪ ،‬کوروش باقری‪ ،‬علی‬ ‫مرادی‪ ،‬محمدرضا آخوندی‪،‬‬ ‫عبدالکریم پورکیان و نصرت اله‬ ‫عابدینی برای احراز پست ریاست‬ ‫فدراسیون‪ ،‬نبردی دیدنی و حساس‬ ‫خواهد بود‪ ،‬چرا که ائتالف پیدا و‬ ‫نهان این نفرات می تواند بسیاری از‬ ‫معادالت را بر هم بزند‪.‬‬ ‫اعضای مجمع فدراسیون وزنه‬ ‫برداری‪ ،‬نیز فع ً‬ ‫ال هشت مدعی را‬ ‫برای انتخاب اصلح ترین کاندیدا‪،‬‬ ‫پیش رو دارند که فع ً‬ ‫ال تا صبح امروز‬ ‫خبری از انصراف هیچکدام از این‬ ‫کاندیداها نشده است‪ .‬از سویی دیگر‬ ‫علی مرادی رئیس پیشین فدراسیون‬ ‫وزنه برداری هم برخالف دوره قبلی‬ ‫انتخابات مجمع‪ ،‬کار ساده ای را برای‬ ‫کسب آرای الزم و ابقا در مسئولیت‬ ‫قبلی پیش رو ندارد و این بار باید به‬ ‫جنگ رقبایی برود که ماههاست در‬ ‫حال رایزنی و ائتالف با یکدیگر و‬ ‫حتی برخی اعضای مجمع هستند‪.‬‬ ‫آنچه طی هفته های گذشته از‬ ‫تالش کاندیداها مشخص شده‪ ،‬اینکه‬ ‫حتی کم شانس‌ترین گزینه ریاست‬ ‫هم نقش مهمی در تقسیم آرا دارد و‬ ‫یک ائتالف سنجیده و تاکتیکی‪ ،‬می‬ ‫تواند سبد آرای رقیبی خاص را پُر یا‬ ‫خالی کند‪.‬‬ ‫بازی پشت پرده انتخابات‬ ‫فدراسیون وزنه برداری کار را به‬ ‫جایی کشانده که مدعیان ریاست هم‬ ‫اعتقاد دارند کار در دور اول تمام‬ ‫نمی شود و آرا در دور دوم تعیین‬ ‫کننده رئیس خواهد بود‪.‬‬ ‫در بین مدعیان ریاست هرچند‬ ‫علی مرادی به عنوان رئیس قبلی‬ ‫فردی شناخته شده است اما‬ ‫افرادی چون فرشاد غزالیان‪ ،‬سجاد‬ ‫انوشیروانی‪ ،‬محمدرضا آخوندی‪،‬‬ ‫کوروش باقری و حسین رضازاده‬ ‫تالش زیادی کرده اند تا آرای‬ ‫اعضای مجمع را جلب کنند‪.‬‬ ‫حضور چند عضو جوان این‬ ‫امیدواری را به وجود آورده که‬ ‫تغییرات در فدراسیون به سمت‬ ‫جوانگرایی پیش برود‪ .‬جوانانی‬ ‫که هم تحصیلکرده هستند و هم‬ ‫از خانواده وزنه برداری بوده اند و‬ ‫شناخت کاملی از این رشته دارند‪.‬‬ ‫فرشاد غزالیان از جمله این افراد‬ ‫است که در کنار جوانان دیگر از‬ ‫شانس خوبی برای رسیدن به صندلی‬ ‫ریاست برخوردار است و احتمال‬ ‫اینکه در دور دوم بتواند شرایط را‬ ‫برای موفقیت فراهم کند وجود دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬با‬ ‫توجه به آئین نامه انتخاب رئیس‬ ‫فدراسیو ن‌های ورزشی اسامی ‪۴۴‬‬ ‫عضو حاضر در مجمع انتخابات‬ ‫فدراسیون وزنه‌برداری که حق رای‬ ‫دارند‪ ،‬به شرح زیر است‪:‬‬ ‫محمدرضا داورزنی معاون توسعه‬ ‫ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت‬ ‫ورزش و جوانان (به عنوان رئیس‬ ‫مجمع )‬ ‫کیکاووس سعیدی سرپرست‬ ‫دبیرکلی کمیته ملی المپیک‪ ،‬روسای‬ ‫‪ ۳۱‬هیأت استانی‬ ‫نماینده فدراسیون ورز ش‌های‬ ‫دانش‌آموزی‬ ‫نماینده فدراسیون ورز ش‌های‬ ‫دانشگاهی‬ ‫نماینده فدراسیون ورز ش‌های‬ ‫کارگری‬ ‫نماینده نیروهای مسلح‬ ‫سهراب مرادی و سعید علی‬ ‫حسینی به عنوان نماینده ورزشکاران‬ ‫در بخش مردان‬ ‫سیده الهام حسینی نیز نماینده‬ ‫وزنه برداران بانوان‬ ‫محسن جلیلی به عنوان نماینده‬ ‫داوران‬ ‫محمد حسن برخواه سرمربی تیم‬ ‫ملی نماینده مربیان‬ ‫نمایندگان ‪ ۲‬باشگاه بیمه رازی و‬ ‫شرکت ملی حفاری اهواز‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 855

روزنامه صدای اصلاحات شماره 855

شماره : ۸۵۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 854

روزنامه صدای اصلاحات شماره 854

شماره : ۸۵۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
روزنامه صدای اصلاحات شماره 853

روزنامه صدای اصلاحات شماره 853

شماره : ۸۵۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
روزنامه صدای اصلاحات شماره 852

روزنامه صدای اصلاحات شماره 852

شماره : ۸۵۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۳
روزنامه صدای اصلاحات شماره 851

روزنامه صدای اصلاحات شماره 851

شماره : ۸۵۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 850

روزنامه صدای اصلاحات شماره 850

شماره : ۸۵۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!