صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۲۱

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 221

روزنامه روزگار معدن شماره 221

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫صنعت فوالد ایران‬ ‫استاندارد اشتغال‬ ‫می‌خواهد‬ ‫وقتی قناعت‌گرایی‬ ‫سد راه معدنکاری‬ ‫می‌شود‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪ 5 1398‬ذی‌الحجه ‪ 7 1440‬اوت ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 221‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫اهمیت دانش در کاهش‬ ‫آالینده‌های معدنی‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫لزوم ایجاد توازن‬ ‫در توسعه زنجیره فوالد‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫رحمانی با طرح اکتشافی ایمیدرو در ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر مربع دیگر موافقت کرد‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬ایمپاسکو و ایمیدرو‬ ‫در اکتشاف اولیه شریک شدند‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫توسعه معدن‬ ‫الزمه یک اقتصاد سبز‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش‌‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫علی محمدی‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد خوزستان شد‬ ‫عل��ی محمـ��دی در آیینی با حض��ور رئیس هیات‬ ‫عام��ل ایمی��درو به‌عن��وان مدیرعامل جدی��د فوالد‬ ‫خوزستان معارفه شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبـرنگار روابط عمومی فوالدخوزستان‪،‬‬ ‫ط��ی حکمی از س��وی نماینـ��ده س��هامـدار اصلـی‬ ‫ش��ـرکت (پایندگان) علـی محمدی‪ ،‬س��کان هدایت‬ ‫شرکت فوالد خوزستان را بر عهده گرفت‪.‬‬ ‫محم��دی پی��ش از ای��ن مع��اون منابع انس��انی و‬ ‫ام��ور اجتماعی و عض��و هیات‌مدیره ش��رکت فوالد‬ ‫خوزس��تان بود و اکنون جایگزین محمد کشانی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمد کشانی نیز با دریافت حکمی از سوی خداداد‬ ‫غریب‌پور‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو به‌عنوان مشاور‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو منصوب شد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫ضعف فرآوری‬ ‫بالی جان معادن کشور‬
‫اخبار‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪221‬‬ ‫روی‌خط‌خبر‬ ‫با انتشار صکوک اجاره انجام می‌شود‬ ‫تامین مالی ‪ ۷۵۰‬میلیارد‬ ‫تومانی سرمایه‌گذاری‬ ‫توسعه معادن و فلزات‬ ‫مرگ یک معدنچی در معدن‬ ‫زغال‌سنگ تاریک‌دره‬ ‫سوادکوه‬ ‫عصر یکش��نبه همین هفته‪ ،‬یک معدنچی به‌نام‬ ‫«محمد حسن‌پور» در معدن زغال‌سنگ تاریک‌دره‬ ‫سوادکوه بر اثر گازگرفتگی جان باخت‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬علی عباس��ی‪ ،‬مدیرکل پزشکی‬ ‫قانون��ی مازندران گفت‪ :‬عصر یکش��نبه‪ ۱۲ ،‬مرداد‪،‬‬ ‫خبری مبنی بر فوت یک کارگر ‪ ۴۴‬ساله در معدن‬ ‫تاریک‌دره س��وادکوه به پزش��کی قانون��ی و نیروی‬ ‫انتظامی گزارش شد‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬یک گروه از کارشناس��ان پزش��کی‬ ‫قانونی شهرس��تان برای پیگیری و علت مرگ به‬ ‫منطقه اعزام ش��دند‪ .‬در عی��ن حال متوفی برای‬ ‫شناس��ایی و کشف علت مرگ به پزشکی قانونی‬ ‫ساری منتقل شد‪.‬‬ ‫در خراسان‌شمالی فعال می‌شود‬ ‫معدن دولومیت با ظرفیت‬ ‫ساالنه ‪ ۲۰‬هزار تن‬ ‫معاون امور صنایع و معادن س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراس��ان ش��مالی از فعال شدن‬ ‫مع��دن دولومیت در این اس��تان در شهرس��تان‬ ‫گرمه خبر داد‪.‬‬ ‫رضازاده در گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت‬ ‫س��االنه این معدن ‪ ۲۰‬هزار تن در سال است که‬ ‫تاکنون هیچ برداشتی از آن نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همین راستا سرمایه‌گذاری برای‬ ‫اس��تفاده از مواد معدنی این معدن و ایجاد واحد‬ ‫تولیدی ش��مش منیزیم از ماده معدنی یادشده‪،‬‬ ‫اعالم آمادگی کرده است‪.‬‬ ‫رضا زاده به س��فر رئیس‌جمهوری به اس��تان‬ ‫اش��اره کرد و ادامه داد‪ :‬در این س��فر‪ ،‬استحصال‬ ‫م��اده معدن��ی دولومیت مطرح ش��د ک��ه مورد‬ ‫موافق��ت قرار گرف��ت و تفاهمنامه آن با ایمیدرو‬ ‫امضا شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مبلغ مورد تفاهم از س��وی‬ ‫ایمی��درو ‪ ۵۴۰‬میلیارد تومان بوده اس��ت‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬مقرر ش��د پروژه اس��تحصال دولومیت در‬ ‫گرمه اجرا شود‪.‬‬ ‫مرکز آمار اعالم کرد که نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن‪،‬‬ ‫بهار س��ال جاری به ‪ ۴۷۴.۶‬درصد رس��ید که نسبت به فصل‬ ‫گذشته (زمستان ‪ ۱۶.۹ )۹۷‬درصد رشد دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬براس��اس گ��زارش مرکز یاد ش��ده‪ ،‬گروه‬ ‫«اس��تخراج کانه‌های فلزی» بیش��ترین تاثیر را بر این رش��د‬ ‫داش��ت و این گروه شامل «اس��تخراج کانه‌های فلزی آهنی»‬ ‫و «استخراج کانه‌های فلزی غیرآهنی» است‪.‬‬ ‫نرخ تورم تولیدکننده در «استخراج کانه‌های فلزی آهنی»‬ ‫از عدد ‪ ۵۳۱.۴‬به عدد ‪ ۶۰۷.۴‬رسید و با ‪ ۱۴.۳‬درصد افزایش‬ ‫نس��بت به فصل گذشته‪ ،‬بیشترین تاثیر را بر افزایش شاخص‬ ‫گروه «استخراج کانه‌های فلزی» داشت‪.‬‬ ‫همچنین ن��رخ تورم رش��ته فعالی��ت معدنی «اس��تخراج‬ ‫سنگ‌های آهنی» بیش��ترین اثرگذاری را بر افزایش شاخص‬ ‫زیرگروه «اس��تخراج کانه‌های فلزی آهنی» داشته که به طور‬ ‫عم��ده ناش��ی از افزایش نرخ ماده معدنی «کنس��انتره آهن»‬ ‫است‪.‬‬ ‫نرخ تورم تولیدکننده «استخراج کانه‌های فلزی غیرآهنی»‬ ‫از ع��دد ‪ ۳۰۷.۷‬به عدد ‪ ۳۴۶‬رس��ید و با ‪ ۱۲.۵‬درصد افزایش‬ ‫نس��بت به فصل گذش��ته‪ ،‬رتبه دوم تاثیرگ��ذاری بر افزایش‬ ‫شاخص گروه «استخراج کانه‌های فلزی» را در پی داشت‪.‬‬ ‫نرخ تورم تولیدکننده در فعالیت «استخراج سنگ مس» از‬ ‫‪ ۲۷۹.۸‬به ‪ ۳۱۸.۸‬رس��ید و به این ترتیب نس��بت به زمستان‬ ‫‪ ۱۴‬درص��د افزایش نش��ان می‌دهد‪ .‬این افزای��ش نیز به طور‬ ‫عم��ده ناش��ی از افزایش نرخ ماده معدنی «کنس��انتره مس»‬ ‫است‪.‬‬ ‫گروه «استخراج زغال‌سنگ» با افزایش ‪ ۷۳.۱‬درصدی‪ ،‬رتبه‬ ‫دوم تاثیرگ��ذاری بر افزایش تورم کل بخش معدن را داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬تورم ای��ن گروه از عدد ‪ ۳۸۳.۱‬در زمس��تان ‪ ۱۳۹۷‬به‬ ‫‪ ۶۶۳‬در بهار س��ال جاری رسید‪ .‬افزایش شاخص این گروه به‬ ‫دلیل افزایش نرخ ماده معدنی «کنسانتره زغال‌سنگ» است‪.‬‬ ‫رحمانی با طرح اکتشافی ایمیدرو در ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر مربع دیگر موافقت کرد‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬ایمپاسکو و ایمیدرو در اکتشاف اولیه شریک شدند‬ ‫عکس‌ها‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫به گزارش س��نا‪ ،‬س��ازمان بورس و اوراق بهادار‪،‬‬ ‫موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت‬ ‫سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)‬ ‫را به ارزش ‪ ۷۵۰‬میلیارد تومان صادر کرد‪.‬‬ ‫دارایی مبنای انتش��ار این اوراق‪ ،‬بخشی از سهام‬ ‫تح��ت تمل��ک‌بانی در ش��رکت‌های مل��ی صنایع‬ ‫م��س ایران(س��هامی ع��ام) و معدن��ی و صنعت��ی‬ ‫گل‌گهر(سهامی عام) است که به‌وسیله نهاد واسط‬ ‫از شرکت س��رمایه‌گذاری توس��عه معادن و فلزات‬ ‫خریداری ش��ده س��پس به‌صورت اجاره به ش��رط‬ ‫تملیک به وی واگذار می‌شود‪.‬‬ ‫این اوراق ‪ ۴‬س��اله و با نرخ اجاره بهای ‪۲۱‬درصد‬ ‫اس��ت که ای��ن اجاره‌بها هر ‪ ۶‬ماه یک بار از س��وی‬ ‫ش��رکت س��پرده‌گذاری مرک��زی اوراق به��ادار و‬ ‫تس��ویه وجوه ب��ه حس��اب دارن��دگان اوراق واریز‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ناش��ر این اوراق‪ ،‬شرکت واس��ط مالی آذر چهارم‬ ‫(با مس��ئولیت محدود) است و عرضه آن در صورت‬ ‫دریافت مجوز انتشار‪ ،‬به‌وسیله شرکت بورس اوراق‬ ‫بهادار تهران انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫ای��ن اوراق فاق��د ضامن ب��وده و ب��رای ضمانت‬ ‫پرداخت اجاره‌بها و اصل اوراق در سررسید‪ ،‬بخشی‬ ‫از سهام تحت تملک شرکت سرمایه‌گذاری توسعه‬ ‫مع��ادن و فل��زات در ش��رکت‌های مجتم��ع فوالد‬ ‫خراسان(فخاس)‪ ،‬معدنی و صنعتی گل‌گهر(کگل) و‬ ‫معدنی و صنعتی چادرملو(کچاد) توثیق شده است‪.‬‬ ‫همچنین بازارگردانی و پذیره‌نویسی این اوراق بر‬ ‫عهده ش��رکت‌های تامین سرمایه امین و نوین بوده‬ ‫و عامل فروش آن شرکت کارگزاری حافظ است‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۶.۹‬درصدی نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن‬ ‫محبوبه ناطق‪:‬‬ ‫خ��داداد غریب‌پ��ور در نشس��ت صمیم��ی‬ ‫هم‌اندیش��ی که با فعاالن رس��انه‌های مکتوب‬ ‫عصر روز یکش��نبه برگزار ش��د‪ ،‬از خبرنگاران‬ ‫حوزه معدن و صنایع معدنی خواست نظرها و‬ ‫پیشنهادهای خود را در این حوزه مطرح کنند‪.‬‬ ‫گفتنی است نشس��ت هم‌اندیشی غریب‌پور‬ ‫با اهالی رس��انه‌های آنالین نیز هفته گذش��ته‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫او در این نشست از تالش و جهت‌گیری‌های‬ ‫مثبت ایمیدرو در چند ماه گذشته برای رشد‬ ‫و ارتقای س��هم معدن در اقتصاد کشور گفت‬ ‫و به تحرکات این س��ازمان توس��عه‌ای در این‬ ‫مدت در بخش‌های مختلف اعم از اکتش��اف‪،‬‬ ‫امض��ای تفاهمنامه‌ه��ای مختل��ف ب��ا مراکز‬ ‫آموزشی و دانشگاهی و تالش برای تبدیل این‬ ‫تفاهمنامه‌ها به قرارداد سخن راند‪.‬‬ ‫غریب‌پور همچنین پیشنهادهای خبرنگاران‬ ‫را یادداش��ت کرد که مهم‌تری��ن آنها ضرورت‬ ‫تعامل بیش��تر ایمی��درو با خبرن��گاران برای‬ ‫معرفی اقدامات انجام ش��ده در بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی و کاس��تی‌ها و بایدها و نبایدها‬ ‫بود‪ .‬خبرنگاران همچنین بر ضرورت دسترسی‬ ‫راحت‌تر به کارگران این بخش تاکید کردند و‬ ‫خواستار رفع موانع در این راستا شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۳۰۰‬هزار کیلومتر دوم‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل ایمی��درو از موافقت‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با آغاز عملیات‬ ‫اکتش��اف در ‪ ۳۰۰‬ه��زار کیلومت��ر مربع خبر‬ ‫داد‪ .‬غریب‌پ��ور‪ ،‬گف��ت‪ :‬ب��رای اینک��ه معدن‬ ‫بخش تاثیرگذارتری در اقتصاد کش��ور باشد‪،‬‬ ‫به نخس��تین گلوگاه این بخش یعنی اکتشاف‬ ‫پرداختیم تا در وهله نخست بدانیم کدام مواد‬ ‫معدنی را به چه میزان و در کجا داریم‪.‬‬ ‫ایمیدرو پیشنهاد ‪ ۳۰۰‬هزار کیلومتر مربع اکتشاف را‬ ‫به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داده که دست‌کم یک‬ ‫سوم آن از سوی کنسرسیوم بخش خصوصی‪،‬ایمپاسکو و‬ ‫ایمیدرو عملیاتی خواهد شد‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو پس از س��خنان‬ ‫خبرن��گاران افزود‪ :‬از یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫کیلومت��ر مربع مس��احت کش��ور‪ ۶۰۰ ،‬هزار‬ ‫کیلومت��ر مرب��ع قابل اکتش��اف اس��ت که تا‬ ‫کنون نصف آن اکتش��اف شده است‪ .‬ایمیدرو‬ ‫بر همین مبنا پیش��نهاد ‪ ۳۰۰‬ه��زار کیلومتر‬ ‫مربع اکتش��اف را ب��ه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت داده که دس��ت‌کم یک س��وم این‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزارکیلومتر مربع از س��وی کنسرسیوم‬ ‫متشکل از شرکت‌های بزرگ معدنی همچون‬ ‫ش��رکت ملی مس‪ ،‬فوالد خوزستان‪ ،‬مبارکه‪،‬‬ ‫گل‌گهر‪ ،‬چادرملو‪ ،‬تهی��ه و تولید مواد معدنی‬ ‫ای��ران و ایمی��درو عملیاتی خواهد ش��د‪ .‬یک‬ ‫سوم دیگر نیز به‌وس��یله شرکت تهیه و تولید‬ ‫مواد معدنی و یک سوم دیگر از سوی ایمیدرو‬ ‫مورد اکتشاف قرار می‌گیرد‪ .‬خوشبختانه وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با آغاز عملیات جدید‬ ‫اکتش��افی موافقت کرد که شایس��ته قدردانی‬ ‫است و تحول بزرگی را در بخش معدنی ایجاد‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همان‌طور که می‌دانید‪ ،‬اکتش��اف‬ ‫کار پر ریسک و حکومتی است‪ .‬اگر قرار است‬ ‫س��رمایه‌گذاری ‪ ۳‬میلی��ارد توم��ان در معدن‬ ‫س��رمایه‌گذاری کن��د بای��د ب��ه او بگوییم در‬ ‫کجاه��ا چه ماده معدنی داریم‪ .‬طبیعی اس��ت‬ ‫وقتی ظرفیت معدنی کشور برای ما ناشناخته‬ ‫است‪ ،‬آگاهی در جامعه نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر ای��ن‪ ،‬ورود بخ��ش خصوصی به‬ ‫اکتش��اف اولیه برای نخس��تین بار قابل توجه‬ ‫بوده و اتفاق بسیار مبارکی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬محور دوم تالش‌ه��ای ایمیدرو‬ ‫تم��ام کردن پروژه‌ه��ای نیمه‌تمام اس��ت‪ ،‬به‬ ‫ط��وری که در ‪ ۸‬ماه گذش��ته بیش از ‪۱۱۰۰‬‬ ‫میلی��ارد تومان س��رمایه‌گذاری در پروژه‌های‬ ‫ایمیدرو با مشارکت بخش خصوصی بر اساس‬ ‫مدل‌های مش��ارکت دولت و بخش خصوصی‬ ‫در بخش مع��دن و صنایع معدنی رقم خورده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اعالم اینکه ارزش طرح‌های امس��ال‬ ‫ب��ه بیش از ‪ ۳.۵‬میلیارد دالر می‌رس��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امس��ال اعتب��ار زیربناها را ت��ا ‪ ۴‬برابر افزایش‬ ‫دادی��م و در ای��ن زمین��ه پای��ش پروژه‌ها با‬ ‫همکاری انجم��ن کنترل پروژه ای��ران دنبال‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اولوی��ت بعدی ایمیدرو را حفظ س��طح‬ ‫تولی��د دانس��ت و تصری��ح کرد‪ :‬ب��رای حفظ‬ ‫تولی��د در دوران تحریم باید در زمینه الکترود‬ ‫گرافیتی و پ��ودر آلومینا که ‪ ۲‬گلوگاه صنعت‬ ‫فوالد و آلومینیوم هستند‪ ،‬ورود می‌کردیم که‬ ‫خوش��بختانه توانس��تیم نیاز صنعت را تامین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه مقابله ب��ا تحریم‌ها با‬ ‫کمتری��ن هزینه در حال انجام اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ‪ ۴‬ماه نخست امس��ال به جز آلومینیوم در‬ ‫تولید مواد معدنی رش��د داشتیم‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اینکه در تمام ش��اخص‌ها رش��د داشتیم و‬ ‫حفظ سطح تولید‪ ،‬کار سختی بود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫با نظارت مستمر توانستیم همپوشانی الزم را‬ ‫انجام دهیم تا تولید دچار وقفه نش��ود و تولید‬ ‫کاه��ش نیاب��د‪ .‬این امر محقق ش��د و نه تنها‬ ‫کاهش تولید نداش��تیم بلک��ه در بخش‌هایی‬ ‫رشد هم داشتیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت از طرح‌ه�ای پژوهش�ی‬ ‫مورد نیاز صنعت‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اعالم‬ ‫کرد‪ :‬توجه به موضوع‌های علمی‪ ،‬دانش‌بنیان‌ها‬ ‫و فناوری‌های روز با تعامل ایمیدرو و دانشگاه‌ها‬ ‫در دستور کار است‪ ،‬چنانکه شرکت‌های بزرگ‬ ‫‪ ۱۰‬تفاهمنامه ب��ا یکدیگر مبادله کردند‪ .‬با این‬ ‫حال مشکل تفاهمنامه‌ها این است که تفاهمنامه‬ ‫امضا می‌ش��ود اما به ق��رارداد نمی‌انجامد و رها‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اعتق��اد داری��م تفاهمنامه‌ها‬ ‫بای��د ب��ه قراردادهای مش��خص تبدیل ش��وند‬ ‫و در همی��ن راس��تا ‪ ۲۷‬ط��رح تحقیقات��ی ب��ا‬ ‫حمایت ایمیدرو انجام ش��ده اس��ت‪ .‬عمده این‬ ‫تفاهمنامه‌ها و قراردادها نیز تقاضامحور هستند‬ ‫و قرار اس��ت تحقیق برای تحقیق نباش��د بلکه‬ ‫این مطالعات پژوهشی‪ ،‬باید پاسخگوی نیازهای‬ ‫صنعت باشند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود‪ :‬در این راستا‬ ‫با دانش��گاه امیرکبیر در زمینه استارت‌آپ‌ها‪ ،‬با‬ ‫دانشگاه صنعتی شریف در زمینه اکتشافات و با‬ ‫جهاد دانشگاهی در زمینه بومی‌سازی و ساخت‬ ‫داخ��ل در ح��ال کار هس��تیم که بس��یار مهم‬ ‫اس��ت‪ .‬راه را باز کردیم تا تعامل با دانشگاه‌ها و‬ ‫مراکز علمی به جریان منتهی به ساخت داخل‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال‌سازی معادن کوچک و متوسط‬ ‫غریب‌پ��ور با اعالم اینکه توس��عه بخش معدن‬ ‫باید از سوی بخش خصوصی محقق شود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬رویکرد بنگاه‌های بزرگ ما باید از سوددهی‬ ‫به س��ودآوری برود و از نگاه کوتاه‌مدت تقس��یم‬ ‫س��ود به ن��گاه بلندمدت س��رمایه‌گذاری تبدیل‬ ‫شود‪ .‬خوش��بختانه این اتفاق رخ داده و کارخانه‬ ‫فوالد ‪۱۰‬میلیون تنی هرمزگان‪ ،‬الکترود گرافیتی‬ ‫و کک‌س��ازی ارون��د تیتانیوم کهن��وج به زودی‬ ‫ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫مشارکت در زیرساخت‌های سنگان و در نهایت‬ ‫اکتش��اف ‪۳۰۰‬هزار کیلومتر نیز جزو مش��ارکت‬ ‫بخش خصوصی است‪ .‬فعال‌سازی معادن کوچک‬ ‫در راس��تای اقتصاد مقاومتی در دستور کار است‬ ‫و خوشبختانه عزم جدی دولت و بخش خصوصی‬ ‫برای به س��رانجام رس��اندن این طرح ملی ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬در بخش زیرس��اخت‌ها و زیربناهای‬ ‫بخ��ش معدن نی��ز بخش خصوص��ی ورود کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬برای نمون��ه‪ ،‬راه آهن س��نگان به خواف‬ ‫به‌وسیله بخش خصوصی ساخته می‌شود‪.‬‬ ‫خبر دیگر اینکه امس��ال اعتب��ار زیربناها را در‬ ‫ایمیدرو ‪ ۴‬برابر کردیم چراکه معتقدیم برای فعال‬ ‫شدن معادن باید راه دسترسی‪ ،‬آب و برق تامین‬ ‫شود‪ .‬بنابراین تامین زیربناهای معدن در دستور‬ ‫کار ایمیدرو قرار گرفت‪ .‬این نیاز در گذشته احصا‬ ‫ش��ده بود اما در حال حاضر کار بیش��تری روی‬ ‫آن انج��ام می‌دهیم‪ .‬زمینه فعال‌س��ازی ‪ ۴‬هزار‬ ‫مع��دن غیر فع��ال را داریم که مش��کالتی نظیر‬ ‫فرآوری‪ ،‬زیربنا‪ ،‬بازار و مش��کل حقوقی و قانونی‬ ‫دارن��د‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در همین زمینه با ش��ورای‬ ‫هماهنگ��ی احیای مع��ادن کوچک و متوس��ط‬ ‫جلس��ه‌ای برگزار کردیم‪ .‬این مش��کالت بررسی‬ ‫ش��دند و تامین اعتبار زیربناها نیز مورد تصویب‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫عرضه زغال‌سنگ در بورس کاال حتمی است‬ ‫رئیس کارگروه اقتصادی انجمن زغال‌سنگ کشور درباره‬ ‫عرضه س��نگ‌آهن گفت‪ :‬نرخ زغال‌سنگ‪ ،‬ش��ناور و تابعی‬ ‫از ش��مش فوالد خوزستان شده اس��ت که مقدمات عرضه‬ ‫سنگ‌آهن در بورس کاالست‪.‬‬ ‫به گ��زارش ب��ورس‪ ،۲۴‬خب��ر از عرضه زغال‌س��نگ در‬ ‫بورس کاالست‪ .‬قیمت‌گذاری زغال‌سنگ براساس درصدی‬ ‫از ش��مش فوالد‪ ،‬آغ��از ای��ن راه ب��وده و تولیدکنندگان و‬ ‫مصرف‌کنن��دگان زغال‌س��نگ می‌توانن��د از ای��ن موضوع‬ ‫بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫نرخ پایه زغال‌سنگ در بورس هنوز مشخص نشده اما به‬ ‫زودی ش��اهد عرضه آن در بورس و قیمت‌گذاری منصفانه‬ ‫خواهی��م بود؛ چگونگ��ی تاثیر این موضوع بر ش��رکت‌های‬ ‫مصرف‌کنن��ده که برخی در بازار س��رمایه حضور دارند‪ ،‬از‬ ‫س��وی رئیس کارگروه اقتصادی انجمن زغال‌سنگ توضیح‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫علی نصیری‪ ،‬رئیس کارگروه اقتصادی انجمن زغال‌سنگ‬ ‫کشور درباره عرضه سنگ‌آهن در بورس کاال بیان کرد‪ :‬نرخ‬ ‫زغال‌س��نگ‪ ،‬شناور و تابعی از شمش فوالد خوزستان شده‬ ‫که تمام مقدمات عرضه سنگ‌آهن در بورس کاالست‪ .‬آنچه‬ ‫پیگیری می‌شود اینکه مازاد قراردادها و تعهدات جاری در‬ ‫س��ازکاری که به سود خریدار و فروشنده و منصفانه باشد‪،‬‬ ‫قیمت‌گذاری شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در راستای همین موضوع پیشنهاد شد این‬ ‫مازاد در بورس کاال عرضه ش��ود‪ .‬این موضوع از طرف تمام‬ ‫ارکان نیز مورد اس��تقبال قرار گرفت‪ .‬مقدمات کار از قبیل‬ ‫ثبت‪ ،‬رجیس��تری و‪ ...‬در حال انجام است‪ .‬نرخ بورس را نیز‬ ‫عرضه و تقاضا مشخص می‌کند اما برای صنعت زغال‌سنگ‬ ‫که حدود نیم قرن از این موضوع محروم بوده‪ ،‬کش��ف نرخ‬ ‫منصفانه‌ خواهد بود‪.‬‬ ‫وی درب��اره مصرف‌کنندگان زغال‌س��نگ نی��ز گفت‪ :‬در‬ ‫جلسه مورد نظر‪ ،‬هم مصرف‌کنندگان و هم تولیدکنندگان‬ ‫زغال‌س��نگ حضور داش��تند و هر دو طرف به این موضوع‬ ‫استقبال نش��ان دادند‪ .‬کشف نرخ درس��ت به سود همگی‬ ‫خواه��د بود‪ .‬البته همان طور که گفته ش��د مازاد تعهدات‬ ‫زغال‌سنگی‌ها وارد بورس کاال خواهد شد و تعهدات تحویل‬ ‫زغال نیز به عنوان فرمول تعیین ش��ده (درصدی از شمش‬ ‫فوالد خوزستان) قیمت‌گذاری می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن موضوع منجر به حضور مش��تریان جدی��د در بازار‬ ‫مصرف زغال خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی انجمن زغال در ادامه تاکید کرد‪ :‬ش��اید‬ ‫ای��ن موضوع که تعداد کم فروش��ندگان و مصرف‌کنندگان‬ ‫زغ��ال در ب��ورس کاال می‌توان��د منج��ر ب��ه قیمت‌گذاری‬ ‫انحصاری ش��ود‪ ،‬مورد توجه باش��د اما ای��ن موضوع آغازی‬ ‫خواهد بود تا س��رمایه‌گذاران و متقاضی��ان خارجی نیز به‬ ‫این بازار وارد ش��وند‪ .‬ما نباید فقط ب��ازار داخل را ببینیم‪،‬‬ ‫بازارهای بین‌المللی باید موردنظر ما باشند‪ .‬این موضوع به‬ ‫عنوان به یک فرصت تلقی می‌شود‪.‬‬ ‫نصیری درباره بزرگ‌ترین مصرف‌کننده زغال‌سنگ کشور‬ ‫نیز پاس��خ داد‪ :‬بزرگ‌تری��ن مصرف‌کننده زغال‌س��نگ در‬ ‫کشور ذوب آهن است و به نظر می‌رسد این شرکت نسبت‬ ‫به تامین آن اهمیت بیشتری قائل است زیرا زغال‌سنگ هر‬ ‫مجموعه که بیشتر تامین شود این شرایط را فراهم می‌آورد‬ ‫که تولید خود را افزایش دهد و این موضوع حاش��یه س��ود‬ ‫شرکت‌ها را باال می‌برد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت‌ها به تولید بیش��تر اهمیت بیش��تری‬ ‫می‌دهند و به همین دلیل مصرف‌کنندگان زغال نسبت به‬ ‫عرضه در بورس کاال واکنش منفی نش��ان ندادند چراکه در‬ ‫این صورت می‌توانند مازاد نیاز خود را از بورس تامین کنند‬ ‫و موجبات افزایش تولید را فراهم آورند‪.‬‬
‫مدیرعامل شرکت مس عنوان کرد‬ ‫شرایط مطلوب مجتمع مس سرچشمه در تولید‬ ‫اردشیر سعد محمدی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس‬ ‫ایران در جلس��ه تولید مجتمع مس سرچش��مه گفت‪ :‬بر پایه‬ ‫مس��تندات و مش��اهده‌ها‪ ،‬وضعیت و شرایط در مجتمع مس‬ ‫سرچش��مه مناسب اس��ت و با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای‬ ‫پیش رو وضعیت این مجتمع بهتر هم خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی مجتمع مس سرچش��مه‪ ،‬دکتر‬ ‫س��عد محمدی با بیان این مطلب گفت‪ :‬ش��رکت ملی صنایع‬ ‫م��س ایران در پایان تیر س��ال جاری ‪۶‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان فروش داش��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در مرداد س��ال جاری هم با‬ ‫وج��ود رکود در بازار داخلی‪ ،‬ص��ادرات را افزایش داده‌ایم و با‬ ‫توکل بر خدا و تالش پرسنل صنعت مس امیدواریم در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست سال جاری به میزان کل فروش سال گذشته (‪)۱۳۹۷‬‬ ‫دست یابیم‪ .‬مدیرعامل شرکت مس با اشاره به اینکه شرکت‬ ‫مس در حال بازگشت به شرایط مطلوب است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫محل افزایش س��رمایه‪ ،‬پروژه‌های توسعه‌ای شرکت عملیاتی‬ ‫خواهند ش��د که در نهایت به س��ود س��هامداران خواهد بود‪.‬‬ ‫وی درباره برنامه‌ها و اولویت‌های ش��رکت مس گفت‪ :‬اولویت‬ ‫نخست و اصلی ما هوشمندسازی شبکه‌های مالی در شرکت‬ ‫است که در نخستین گام در شهریور‪ ،‬شبکه اسناد حسابداری‬ ‫هوش��مند در ش��رکت ش��کل می‌گی��رد‪ .‬هوشمندس��ازی‬ ‫شبکه‌های مالی کار بزرگی است که باید در نخستین فرصت‬ ‫ممکن عملیاتی ش��ود‪ .‬س��عد محمدی از تشکیل یک گروه از‬ ‫اقتصاددان‌های بزرگ و مطرح کش��ور خبر داد تا با مراجعه و‬ ‫بازدی��د نزدیک از مجتمع‌ها و کار کارشناس��ی‪ ،‬برای اصالح‬ ‫معدن‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫رفتار اقتصادی ش��رکت راه��کار ارائه دهند و نگاه بین‌المللی‬ ‫اقتصادی به ش��رکت طراحی ش��ود‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫صنای��ع مس ایران با تاکید بر اینکه راز موفقیت ش��رکت در‬ ‫یکدلی‪ ،‬همدلی‪ ،‬صداقت و پاکی است به جذب نیروی انسانی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬آزمون استخدامی‪ ،‬اواخر شهریور یا اوایل‬ ‫مهر برگزار خواهد شد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬جدا از آزمون برای تامین‬ ‫نیازهای تخصصی از فارغ‌التحصیالن نخبه دانشگاه‌های کشور‬ ‫با اولویت دانشگاه‌های استان کرمان‪ ،‬نیرو جذب خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪221‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت دانش در‬ ‫کاهش آالینده‌های معدنی‬ ‫در بررسی موضوع خام‌فروشی مواد معدنی مطرح شد‬ ‫فردین قهرمان روزگار‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫ضعف فرآوری‪ ،‬بالی جان معادن کشور‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫بیش��تر معدنکاران در حوزه‌های خود دست‬ ‫به خام‌فروش��ی می‌زنند‪ ،‬غاف��ل از اینکه وقتی‬ ‫خام‌فروش��ی می‌کنیم س��ودی را ک��ه باید در‬ ‫داخل کشور به‌دست بیاوریم‪ ،‬مستقیم به خارج‬ ‫از کشور می‌بریم‪ .‬دراین‌بین اگر توانمندی خود‬ ‫را افزایش دهیم و دست از خام‌فروشی برداریم‬ ‫می‌توانیم به رشد اقتصادی کشور کمک کنیم‪.‬‬ ‫پی��ش از این نیز معاون امور معادن و صنایع‬ ‫معدنی وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت اظهار‬ ‫ک��رده بود‪ :‬این وزارتخانه‪ ،‬موافق خام‌فروش��ی‬ ‫نیس��ت و در سال رونق تولید باید مواد معدنی‬ ‫را در کش��ور ب��ه ارزش اف��زوده تبدیل کرده‬ ‫سپس صادر کنیم‪.‬‬ ‫جعفر س��رقینی اف��زود‪ :‬از‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬ای��ن وزارتخان��ه‬ ‫اقداماتی را برای جلوگیری‬ ‫از خام‌فروش��ی مواد معدنی‬ ‫انج��ام داد و در ‪۲‬دس��ته‬ ‫اصلی تقس��یم‌ ک��رد که‬ ‫یکی از آن موارد‪ ،‬ایجاد محدودیت قانونی برای‬ ‫صادرات مواد خام معدنی است‪ .‬به این منظور‬ ‫معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام معدنی‬ ‫را برداش��تیم و به‌وسیله قانون و وضع عوارض‬ ‫دست‌کم ‪ ۵‬درصدی بر صادرات مواد خام برای‬ ‫س��ال ‪ ۸ ،۹۷‬درصد برای س��ال ج��اری و ‪۱۰‬‬ ‫درصد برای س��ال آینده‪ ،‬خام‌فروشی را کنترل‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬او ادامه داد‪ :‬اق��دام دوم این بود که‬ ‫زنجی��ره تولید فوالد را کام��ل کردیم و امروز‬ ‫زنجیره نامتوازن فوالد متوازن شده‪ ،‬به طوری‬ ‫مهدی نبی‌پور‪ :‬به طور معمول صادرکنندگان در کشور‬ ‫ما برنامه تولید منسجم و توانایی و دانش الزم را‬ ‫ندارند که سنگ خام را فرآوری کنند و تغییراتی در‬ ‫آن دهند‬ ‫ک��ه کل زنجیره فوالد که در س��ال ‪ ۹۲‬حدود‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیون تن ظرفیت تولید داش��ت‪ ،‬امروز‬ ‫به حدود ‪ ۲۱۰‬میلیون تن رس��یده و می‌توان‬ ‫گف��ت در م��دت ‪ ۵‬س��ال ‪ ۹۰‬میلی��ون تن به‬ ‫ظرفی��ت زنجیره فوالد افزوده ش��ده که باعث‬ ‫کنت��رل و کاهش صادرات س��نگ‌آهن ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫روزگار مع��دن درب��اره ضررها و مش��کالتی‬ ‫که خام‌فروش��ی با خ��ود به هم��راه آورده‪ ،‬با‬ ‫کارشناسان معدنی گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹با ‪۳۰‬درصد ظرفیت کار می‌کنیم‬ ‫نبی‌پ��ور‪،‬‬ ‫مه��دی‬ ‫مدیرعامل کنسرس��یوم‬ ‫افق آین��ده صادرات مواد‬ ‫معدنی با اشاره به ضعف‬ ‫حوزه فرآوری در کش��ور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با اینکه تعداد‬ ‫زیادی ماشین‌آالت مجهز در حوزه فرآوری در‬ ‫ایران داری��م اما متاس��فانه در بخش فرآوری‬ ‫چندان توانمند نیس��تیم و نمی‌توانیم حتی با‬ ‫همس��ایه خود یعنی ترکیه ه��م رقابت کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل کنسرسیوم افق آینده صادرات مواد‬ ‫معدنی با بیان اینکه فعاالن حوزه سنگ با ‪۳۰‬‬ ‫درصد ظرفیت‌ش��ان کار می‌کنند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر در حوزه‌های مختلف معدنی ازجمله سنگ‬ ‫دس��ت به فرآوری بزنیم‪ ،‬ارزش‌افزوده بیشتری‬ ‫هم به‌دس��ت می‌آوریم اما متاس��فانه بیشتر بر‬ ‫پروژه‌ه��ای صادراتی تمرکز کرده‌ایم و فقط به‬ ‫خام‌فروش��ی‬ ‫دنب��ال‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫او ب��ا انتق��اد از اینک��ه گاه��ی برخ��ی‬ ‫صادرکنندگان برنامه منسجمی ندارند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬صادرکنن��دگان توانایی الزم را ندارند که‬ ‫س��نگ خام را تغییر دهن��د و به‌طور حرفه‌ای‬ ‫دست به فرآوری بزنند‪.‬‬ ‫نبی‌پ��ور بی��ان ک��رد‪ :‬وقت��ی دول��ت پروانه‬ ‫بهره‌برداری به کس��ی می‌ده��د و به تخصص‬ ‫اف��راد توجهی نمی‌کند‪ ،‬انتظ��اری بیش از این‬ ‫هم نمی‌توان داش��ت‪ .‬درنتیجه ب��اور دارم که‬ ‫در ای��ن بخش تا حدودی دولت مقصر اس��ت‪.‬‬ ‫به‌هرحال بهره‌برداران��ی که تخصصی ندارند و‬ ‫نمی‌توانند گروهی کار کنند‪ ،‬نمی‌توانند کاالی‬ ‫خود را عرضه کنند‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتیب انتظ��ار داریم که دولت از آنها‬ ‫حمایت کند و امتیازاتی را در اختیار آنها قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫این فعال معدنی ادامه داد‪ :‬اگر کارخانه‌های‬ ‫فرآوری‪ ،‬زیرمجموعه معادن ش��وند تا راحت‌تر‬ ‫م��واد معدن��ی مختلف ازجمله س��نگ خام را‬ ‫ف��رآوری کنیم‪ ،‬می‌توانی��م در حجم باال تولید‬ ‫کرده و پروژه‌های بزرگ خارج از کش��ور را نیز‬ ‫پشتیبانی کنیم‪.‬‬ ‫البت��ه امروز س��نگ‌ها فرآوری می‌ش��وند و‬ ‫در حدی که فرآوری می‌ش��وند توانسته‌ایم در‬ ‫بازارهای جهانی مخاطب داش��ته باش��یم‪ .‬در‬ ‫این حوزه‪ ،‬ما به آذربایجان‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬عراق و‬ ‫استرالیا صادرات داریم‪ .‬به ترکیه‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬چین‬ ‫و هندوستان هم صادرات سنگ خام داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹ث�روت نس�ل آین�ده را ب�ه ت�اراج‬ ‫می‌بریم‬ ‫صاب��ر پرنی��ان‪ ،‬رئی��س‬ ‫هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان تهران با‬ ‫بیان اینکه خام‌فروشی از‬ ‫ابتدا بالی جان کشور ما‬ ‫ب��وده‪ ،‬ب��ه روزگار معدن گف��ت‪ :‬در حوزه‌های‬ ‫مختلف‪ ،‬خام‌فروشی به ضرر اقتصاد ما بوده که‬ ‫متاسفانه در حوزه معدن هم این اتفاق در حال‬ ‫وقوع است‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات مدی��ره و مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی اس��تان تهران گفت‪۷ :‬‬ ‫درصد منابع و معادن جهان در کش��ور ما قرار‬ ‫دارد و نش��ان می‌دهد ک��ه خداوند نعمت را بر‬ ‫ما تمام کرده اما ما به‌راحتی مواد معدنی را به‬ ‫طور خام می‌فروشیم‪ .‬خام‌فروشی یعنی فروش‬ ‫به کمترین نرخ در جهان‪ .‬خام‌فروش��ی به این‬ ‫معناس��ت که منابع و ثروت نس��ل آینده را با‬ ‫کمتری��ن نرخ به تاراج می‌بریم و آن را تخریب‬ ‫می‌کنیم‪ .‬خام‌فروش��ی به معنای تخریب منابع‬ ‫طبیعی و محیط‌زیست است‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬درحالی‌که باید با اس��تفاده از‬ ‫دانش و تخص��ص‪ ،‬از این نعمت‌ها بهره‌برداری‬ ‫کنیم‪ .‬اگر دس��ت به ف��رآوری بزنی��م و برای‬ ‫نمونه مصنوعات س��نگی بسازیم می‌توانیم در‬ ‫داخل رش��د کنیم و ب��ازار ه��دف را نیز پیدا‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫پرنی��ان با اش��اره ب��ه مضرات خام‌فروش��ی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬وقت��ی خام‌فروش��ی می‌کنیم در‬ ‫عم��ل س��ودی را که بای��د در داخ��ل هزینه‬ ‫ش��ود‪ ،‬مس��تقیم به خارج از کش��ور می‌بریم‪،‬‬ ‫درصورتی‌ک��ه اگر توانمندی خ��ود را افزایش‬ ‫دهیم و دست از خام‌فروشی برداریم می‌توانیم‬ ‫درآمدزایی کرده و به رش��د اقتصادی کش��ور‬ ‫کمک کنیم‪.‬‬ ‫او ب��ا اش��اره ب��ه اقدام��ات مثبت��ی که در‬ ‫س��ال‌های اخیر در زمینه رش��د ف��رآوری در‬ ‫کش��ور انجام‌ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم این رویه‬ ‫ادامه یابد و به‌صورت یک نهضت تولید داخلی‬ ‫درآید تا جلوگیری از خام‌فروشی به یک ارزش‬ ‫تبدیل شود‪.‬‬ ‫در این روند می‌توانیم شاهد رشد صنعت هم‬ ‫باش��یم چراکه بیش��تر مواقع معدن مواد اولیه‬ ‫صنعت را تامین می‌کند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان زمین‌شناسی مطرح کرد‪:‬‬ ‫ورود بخش خصوصی به حوزه اکتشاف سخت‌تر شده است‬ ‫خروجی بخش اکتش��اف‪ ،‬منجر به تولید ثروت برای کشور‬ ‫می‌ش��ود و زمین‌شناسی نیز صیانت از ثروت تولید شده را به‬ ‫عهده دارد‪ .‬در ش��رایطی که حلقه گمش��ده در زنجیره فوالد‪،‬‬ ‫اکتش��اف نیز هس��ت‪ ،‬نگاه فع��االن این حوزه تاثیر بس��زایی‬ ‫در پیش��رفت یا پس��رفت آن دارد‪ .‬جای خرس��ندی است که‬ ‫رئیس س��ازمان زمین‌شناس��ی معتقد است‪ ،‬موضوع اکتشاف‬ ‫هم��ان اندازه اهمیت دارد که زمین‌شناس��ی دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫معدن‌نامه‪ ،‬شهیدی تش��ریح کرد‪ :‬برای انجام فعالیت معدنی‬ ‫باید اکتش��افات درست انجام دهیم و اگر اکتشافات درست و‬ ‫علمی نباش��ند به مواد معدنی مناسب دست نخواهیم یافت‪.‬‬ ‫در بخش اکتش��افات‪ ،‬تولید اطالعات پایه در قالب نقشه‌های‬ ‫زمین‌شناسی و اکتشافی که منجر به ثروت می‌شود‪ ،‬موردنظر‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اشاره کرد‪ :‬رابطه مس��تقیمی بین نرخ اکتشاف و‬ ‫میزان س��رمایه‌گذاری وجود دارد و امس��ال حدود ‪ ۱۹۲‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع اکتش��اف انجام خواهد ش��د‪ .‬شهیدی به منابع‬ ‫معدنی کشور اشاره کرد و افزود‪ :‬ایران ‪ ۱۳‬ماده معدنی اصلی‬ ‫را دارد و جزو ‪ ۱۰‬کشور برتر جهان است‪ ،‬همچنین ‪ ۲۷‬ماده‬ ‫معدن��ی پرکارب��رد دارد و در این زمینه هم جزو ‪ ۲۰‬کش��ور‬ ‫مطرح جهان اس��ت‪ ۶ .‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬مع��دن هم‌اکنون فعال‬ ‫هس��تند‪ ،‬در حالی که ‪ ۱۰‬هزار معدن در کش��ور داریم و ‪۲۰‬‬ ‫زون تخصصی در کشور برای بهره‌برداری از این منابع معدنی‬ ‫تنظیم ش��ده‌اند‪ .‬رئیس س��ازمان زمین‌شناسی در آخر گفت‪:‬‬ ‫باید به این موض��وع توجه کنیم که ورود بخش خصوصی به‬ ‫حوزه اکتشاف سخت‌تر شده است‪.‬‬ ‫بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی گهران سیرجان وارد مدار شد‬ ‫ب��ه گفت��ه مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل‌گهر‬ ‫س��یرجان‪ ،‬بخش بخ��ار نیروگاه س��یکل ترکیب��ی گهران با‬ ‫ظرفی��ت نامی ‪ ۱۶۰‬مگاوات وارد مدار ش��بکه انتقال نیروی‬ ‫برق کش��ور شد و با راه‌اندازی این فاز از پروژه‪ ،‬ظرفیت نامی‬ ‫این نیروگاه به ‪ ۵۰۰‬مگاوات رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬جمش��ید مالرحم��ن در جریان بازدید از‬ ‫نیروگاه س��یکل ترکیبی گه��ران افزود‪ :‬این پروژه از س��وی‬ ‫ش��رکت گهر انرژی سیرجان با سرمایه‌گذاری افزون بر ‪۱۳۵‬‬ ‫میلیون یورو اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬راه‌اندازی این بخش از نیروگاه به علت نیاز‬ ‫نداشتن به سوخت و استفاده از خروجی اگزوزهای واحدهای‬ ‫گازی ب��رای تولی��د برق و افزای��ش بازدهی نیروگاه بس��یار‬ ‫حائ��ز اهمیت اس��ت که این مهم با ت�لاش و پیگیری مداوم‬ ‫و همه‌جانبه شرکت گهر انرژی سیرجان و پشتیبانی شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل‌گهر به سر منزل مقصود رسیده است‪.‬‬ ‫مالرحم��ن افزود‪ :‬س��رمایه‌گذاری کل طرح افزون بر ‪۲۸۰‬‬ ‫میلیون یورو است‪ .‬ساخت این نیروگاه در منطقه استراتژیک‬ ‫معدنی و صنعتی گل‌گهر بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند‬ ‫در توس��عه و ش��کوفایی صنعت منطقه به‌ویژه ش��کل‌گیری‬ ‫قطب فوالدس��ازی کش��ور در منطقه گل‌گهر بسیار راهگشا‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر سیرجان ادامه‬ ‫داد‪ :‬همچنی��ن ف��از دوم این نیروگاه که بلوک دوم و س��وم‬ ‫سیکل ترکیبی آن را شامل می‌شود‪ ،‬در حال عبور از مراحل‬ ‫مطالعاتی است که امید است تا پایان سال جاری‪ ،‬اجرا شود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬این نی��روگاه درحال‌حاضر انرژی تولیدی‬ ‫خود را تحویل ش��بکه سراس��ری انتقال نیروی برق کش��ور‬ ‫می‌ده��د و از این نظر نیز س��هم بس��زایی در افزایش تولید‬ ‫نیروی برق در سطح ملی دارد‪.‬‬ ‫مالرحم��ن گفت‪ :‬ش��رکت معدنی و صنعت��ی گل‌گهر در‬ ‫راس��تای عمل به وظایف ملی خود از تمام طرح‌های توسعه‬ ‫منطق��ه که هر یک به نوبه خ��ود گام‌های موثری در اعتالی‬ ‫صنعت کش��ور هس��تند‪ ،‬پش��تیبانی خواهد ک��رد و به یاری‬ ‫خداون��د و اتکا به دان��ش متخصصان بومی‪ ،‬هر روز ش��اهد‬ ‫پیشرفت بخش‌های مختلف در صنعت منطقه خواهیم بود‪.‬‬ ‫کس��انی که دس��ت به فعالیت معدنی می‌زنند‪،‬‬ ‫مزاحمت‌هایی از جمله گرد و غبار و گازهای آلوده‬ ‫ب��رای آن منطقه تولید می‌کنن��د‪ .‬در این بین اگر‬ ‫فعاالن معدنی بتوانند با پایش‌ها و تحقیقات الزم‪،‬‬ ‫آالیندگی‌ه��ا را کاه��ش دهند می‌ت��وان به حفظ‬ ‫محیط‌زیس��ت امیدوار بود و ب��رای حمایت از آن‬ ‫برای نسل‌های آینده کاری کرد‪ .‬از آنجایی که تمام‬ ‫معادن روباز کشور گرد و غبار و آلودگی به ارمغان‬ ‫می‌آورند‪ ،‬اهمیت این موضوع دوچندان می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه در معادن فل��زی می‌بینیم که گاهی‬ ‫س��رب معدن به باغ‌های اطراف منتقل می‌شود‪ ،‬با‬ ‫نشت پساب‌ها به باغ‌ها و مزارع اطراف معدن شاهد‬ ‫ضربه به محیط‌زیس��ت و س�لامتی مردم هستیم‪.‬‬ ‫البت��ه در این بی��ن گاهی معدن��کاران هم مقصر‬ ‫نیس��تند چراکه دغدغه اقتصادی باعث می‌ش��ود‬ ‫نگران��ی اصلی معدنکاران تامین هزینه باش��د و از‬ ‫موضوع محیط‌زیست غفلت کنند‪.‬‬ ‫ب��ه طور معمول هم این مس��ئله ب��رای معادن‬ ‫کوچک به وجود می‌آید که مش��کل تامین هزینه‬ ‫دارن��د و به دولت وابس��ته نیس��تند‪ .‬م��وردی که‬ ‫آالیندگی محیط‌زیست را تشدید می‌کند‪ ،‬استفاده‬ ‫از وس��ایل و ماش��ین‌آالت قدیمی و فرسوده است‪.‬‬ ‫بیش��تر کارخانه‌های وابسته به معدن از تجهیزات‬ ‫روز بی‌بهره هستند‪ .‬به عنوان نمونه دستگاهی وارد‬ ‫بازار ش��ده که در آن تجهیزات جدید به کار رفته‬ ‫و برای صرفه‌جویی در مصرف آب مورد اس��تفاده‬ ‫ق��رار می‌گیرد‪ .‬ب��ا توجه به اینک��ه مصرف آب در‬ ‫واحدهای صنعتی و معدنی‪ ،‬مستلزم صرف هزینه‬ ‫اس��ت‪ ،‬برگرداندن آب به ش��بکه با استفاده از این‬ ‫روش برای واحدها به صرفه است‪.‬‬ ‫ای��ن دس��تگاه می‌تواند قس��مت زی��ادی از آب‬ ‫مصرف ش��ده را به ش��بکه برگرداند‪ .‬با استفاده از‬ ‫دانش و فناوری روز معادن و کارخانه‌های وابس��ته‬ ‫ب��ه آن‪ ،‬می‌توانند بی��ش از پیش در صرفه‌جویی و‬ ‫کاه��ش آالینده‌های گاز و ذرات معلق نقش‌آفرین‬ ‫باش��ند اما متاس��فانه با توجه به فناوری روز و نرخ‬ ‫باالی خرید این دس��تگاه‪ ،‬صاحبان صنایع معدنی‬ ‫قادر به خرید آن نیستند‪ .‬در این بین انتظار می‌رود‬ ‫برای بهبود شرایط اقتصادی و افزایش توانایی مالی‬ ‫در بخ��ش معدن و صنایع وابس��ته به آن اقداماتی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صعود به قله آتشفشانی‬ ‫دماوند‬ ‫گروهی از کارشناسان س��ازمان زمین‌شناسی‬ ‫و اکتش��افات‌معدنی کش��ور در روزه��ای ‪ ۱۴‬و‬ ‫‪۱۵‬مرداد س��ال ج��اری از جبهه جنوب��ی به قله‬ ‫دماوند همیش��ه اس��توار‪ ،‬صع��ود کردند تا ضمن‬ ‫گرامیداش��ت ش��صتمین س��الگرد تاسیس این‬ ‫س��ازمان‪ ،‬فعالیت‌های فومرولی دهانه آتشفشان‬ ‫دماون��د را بررس��ی کنن��د‪ .‬ب��ه گ��زارش روابط‬ ‫عمومی س��ازمان زمین‌شناس��ی‪ ،‬گروه انتخابی‪،‬‬ ‫بام��داد ‪۱۴‬م��رداد از س��ازمان زمین‌شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات‌معدنی کشور به س��مت قرارگاه پلور‬ ‫حرک��ت کردن��د تا نام نف��رات در دفت��ر قرارگاه‬ ‫فدراس��یون کوهنوردی پلور ثبت شود سپس به‬ ‫محل پارکینگ مس��جد صاحب‌الزمان (ارتفاع ‪۳‬‬ ‫هزار متری) و آغاز مسیر کوهپیمایی رفتند تا پس‬ ‫از برگزاری آیینی با حضور دکتر علیرضا شهیدی‪،‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس این‬ ‫سازمان به همراه جمعی از مدیران و معاونان این‬ ‫س��ازمان و همچنین مسئوالن استان‌های تهران‬ ‫و مازندران‪ ،‬گروه منتخب کارشناس��ان راهی قله‬ ‫دماوند شوند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬اعضای این گروه پس از یک شب‬ ‫اقامت در پناهگاه بارگاه س��وم‪ ،‬بامداد سه‌ش��نبه‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬مرداد‪ ،‬پناهگاه را به قصد صعود قله آتشفشانی‬ ‫دماون��د ت��رک کردند و حوالی س��اعت ‪ ۱۲‬پرچم‬ ‫سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور را‬ ‫بر فراز قله به اهتزار درآوردند که با بازگشت گروه‬ ‫در پایان همان روز‪ ،‬برنامه صعود به پایان رسید‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪221‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫انتصاب مدیرعامل جدید‬ ‫شرکت سیمان ایالم‬ ‫حمید اقبالی��ان‪ ،‬مدیرعامل جدید ش��رکت‬ ‫س��یمان ایالم ش��د‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫ش��رکت س��یمان ای�لام‪ ،‬در نشس��تی حمید‬ ‫اقبالیان که تاکنون به عنوان عضو هیات مدیره‬ ‫س��یمان ایالم مش��غول فعالیت ب��ود به عنوان‬ ‫مدیرعامل جدید این ش��رکت معرفی شد و از‬ ‫تالش‪ ،‬زحمات و‌فعالیت‌های صادقانه مهندس‬ ‫اکبری مدیرعامل پیشین این شرکت قدردانی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬اقبالیان از مدیران با س��ابقه‬ ‫صنعت سیمان اس��ت که پیش از این پیشینه‬ ‫مدیریت در کارخانه‌های سیمان غرب‪ ،‬سیمان‬ ‫قائن و‪ ...‬را در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫صادرات سیمان مارگون به چین و ویتنام‬ ‫‪ ۵۰‬درصد محصوالت تولیدی کارخانه سیمان مارگون به‬ ‫کشور‌های حوزه خلیج‌فارس صادر می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگزاری صدا و س��یما‪ ،‬مدی��ر کارخانه‬ ‫س��یمان مارگون درباره صادرات این ش��رکت عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪۵۰‬درصد محص��والت تولیدی این کارخان��ه هم‌اکنون به‬ ‫کش��ورهای عراق‪ ،‬کویت‪ ،‬کش��ور‌های حوزه خلیج‌فارس و‬ ‫شمال افریقا صادر می‌شود و با برنامه‌ریزی‌های انجام شده‬ ‫محصوالت این کارخانه به‌زودی به چین و ویتنام نیز صادر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عل��ی ابراهیم��ی با بیان اینکه س��یمان ای��ن کارخانه از‬ ‫کیفی��ت مطلوبی برخوردار اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬این‬ ‫کارخان��ه به هم��ت متخصص��ان بومی راه‌اندازی ش��ده و‬ ‫هم‌اکنون ‪ ۹۵‬درصد کارکنان و کارگران این کارخانه بومی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به این موضوع که مواد معدنی این کارخانه‬ ‫به‌راحتی قابل‌تامین اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬وجود معدن فعال‬ ‫در کنار این کارخانه س��بب شده است ‪۹۵‬درصد خوراک و‬ ‫مواد اولیه این کارخانه در کنار این مجتمع بزرگ تولیدی‬ ‫تامین شود‪ .‬مدیر کارخانه سیمان مارگون همچنین درباره‬ ‫اش��تغالزایی این کارخانه عنوان ک��رد‪ :‬با بهره‌برداری از آن‬ ‫برای ‪۴۵۰‬نفر به‌طور مس��تقیم و ‪ ۲‬هزار نفر غیرمس��تقیم‬ ‫شغل ایجاد شده است‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری اس��ت‪ ،‬عملیات اجرایی ساخت مجتمع‬ ‫س��یمان مارگون با هدف تولید روزانه ‪ ۳۳۰۰‬و ساالنه یک‬ ‫ت‬ ‫میلی��ون تن از س��ال ‪ ۱۳۸۹‬آغاز ش��د و در اردیبهش�� ‌‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬به بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬کارخان��ه س��یمان مارگ��ون در فاصل ‌ه‬ ‫‪۵۰‬کیلومتری یاس��وج مرکز اس��تان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫در منطقه سردسیری مارگون است‪.‬‬ ‫پول‌های سرگردان عامل گرانی مسکن است‬ ‫تاثیر ‪2‬درصدی افزایش نرخ سیمان بر قیمت مسکن‬ ‫صادرات ‪ ۴۰۰‬هزار تن‬ ‫محصول فوالدی‬ ‫از ذوب‌آهن‬ ‫ص��ادرات محص��والت ش��رکت ذوب‌آه��ن‬ ‫اصفهان از مرز ‪۴۰۰‬هزار تن گذشت‪‌.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار مع��دن از روابط عمومی‬ ‫ش��رکت ذوب‌آه��ن اصفه��ان‪ ،‬مدی��ر ف��روش‬ ‫خارج��ی ش��رکت ذوب‌آه��ن اصفهان س��هم‬ ‫ص��ادرات محص��والت فوالدی این ش��رکت را‬ ‫‪۵۵‬درصد از تولی��دات بیان کرد و گفت‪ ۴ :‬ماه‬ ‫سال جاری این میزان محصول فوالدی از مادر‬ ‫صنع��ت ایران به بازاره��ای جدید همچون غنا‬ ‫و کشورهای آس��یای جنوب شرقی صادر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهزاد کرمی افزود‪ :‬س��ال گذشته با صادرات‬ ‫نیم��ی از محص��والت ف��والدی این ش��رکت‬ ‫نش��ان صادر‌کننده ممتاز کش��ور را از آن خود‬ ‫کرد و امس��ال با وج��ود تحریم‌ه��ای ظالمانه‬ ‫در صنعت فوالد کش��ور‪ ،‬صادرات این ش��رکت‬ ‫براساس برنامه پیش می‌رود به‌طوری‌که برنامه‬ ‫پیش‌بینی ش��ده صادرات تا پایان سال عبور از‬ ‫مرز یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬کیفیت محصوالت این شرکت را یکی از‬ ‫عوامل موثر در موفقیت و افزایش روند صادرات‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬ذوب آهن اصفهان در زمینه‬ ‫تحقق افزایش س��هم صادراتی خود به تمامی‬ ‫کش��ورها به ویژه کش��ورهای اروپایی و برخی‬ ‫کشورهای همسایه که صادرات به آنها مستلزم‬ ‫داشتن گواهینامه ‪ CARES‬است اقدام کرده‬ ‫و اکنون نخس��تین و تنه��ا صادرکننده ایرانی‬ ‫دارای این گواهینامه اس��ت ک��ه در این زمینه‬ ‫محص��والت زی��ادی مطابق با اس��تاندارد ‪BS‬‬ ‫تولید و صادر کرده است‪.‬‬ ‫ابراز تمایل فوالدسازان‬ ‫چینی به خرید بیلت‬ ‫از ایران و قطر‬ ‫بازار بیل��ت جهانی در هفته‌ای که گذش��ت‬ ‫شاهد برخی معامالت از سوی طرف‌های ایرانی‬ ‫و قطری با چینی‌ها بود‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬دلیل اصلی واردات بیلت‬ ‫چین‪ ،‬اعمال محدودیت‌های زیست محیطی در‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫براساس برخی اخبار چین به تازگی ‪۴۴‬هزار‬ ‫ت��ن بیلت از ای��ران وارد ک��رده و بهای هر تن‬ ‫آن ‪ ۳۹۰‬دالر ف��وب بندرهای ایران بوده که با‬ ‫احتساب هزینه‌های حمل در بندرهای چین به‬ ‫‪ ۴۴۰‬تا ‪ ۴۴۵‬دالر رسیده است‪.‬‬ ‫ابت��دای ژوئیه نی��ز ‪ ۲۰۰‬ت��ا ‪ ۳۰۰‬هزار تن‬ ‫بیلت از ایران و قطر به بهای ‪ ۴۴۰‬تا ‪۴۵۰‬دالر‬ ‫تحوی��ل ‪ CFR‬چی��ن ب��ه این کش��ور رزرو و‬ ‫فروخته شده است‪.‬‬ ‫این هفت��ه قیمت‌های پیش��نهادی صادرات‬ ‫بیلت ایران نس��بت به هفته قبل بدون تغییر و‬ ‫حدود ‪ ۳۹۰‬ت��ا ‪ ۳۹۵‬دالر فوب بندرهای ایران‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫تمایل چینی‌ها به خرید از ایران از معامالت‬ ‫بیل��ت حمایت می‌کند‪ .‬فوالدس��ازان چینی به‬ ‫دلیل برخی محدودیت‌ها‪ ،‬واردات بیلت از قطر‬ ‫و ایران را آغاز کرده‌اند‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫از سال گذشته تاکنون‪ ،‬نرخ سیمان افزایش‬ ‫حدود ‪۲‬برابری داش��ته است‪ .‬برخی معتقدند‪،‬‬ ‫ای��ن افزای��ش ن��رخ می‌تواند افزای��ش قیمت‬ ‫مس��کن را به دنبال داشته باشد‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که برخی نیز اعتقاد دارند سیمان سهم‬ ‫اندکی در ساختمان‌سازی دارد و افزایش بهای‬ ‫آن چن��دان بر افزایش بهای مس��کن اثرگذار‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۵۰‬درصدی نرخ سیمان در‬ ‫یزد‬ ‫نایب‌رئیس شرکت تعاونی مصالح ساختمانی‬ ‫یزد با اندک خواندن س��هم سیمان در صنعت‬ ‫ساخت‌وساز معتقد است‪ ،‬افزایش نرخ سیمان‬ ‫تاثیرات زیادی بر صنعت ساخت‌وساز ندارد و‬ ‫بیش��تر از بعد روانی بر جامعه تاثیر گذاش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی‌اصغر بحری با اشاره‬ ‫به افزای��ش ‪۵۰‬درصدی نرخ س��یمان در یزد‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬البته این افزایش ن��رخ به گفته‬ ‫تولیدکنندگان س��یمان نسبت به نرخ فروش‪،‬‬ ‫‪۵۰‬درصد اس��ت در صورتی‌که فقط ‪۳۰‬درصد‬ ‫نرخ سیمان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی عل��ت افزایش نرخ س��یمان را افزایش‬ ‫ن��رخ مواد اولیه و نرخ کرای��ه‪ ،‬کارگر و بیمه و‬ ‫موارد اینچنینی بیان کرد و گفت‪ :‬این افزایش‬ ‫نرخ بنا بر هماهنگی‌های انجام‌ش��ده در کشور‬ ‫اعمال ش��ده‪ ،‬هرچند نرخ سیمان می‌توانست‬ ‫به صورت پلکانی افزایش یابد تا مش��کلی در‬ ‫کیفی��ت بتن‌ریزی‌ها و ایجاد زیرس��اخت‌های‬ ‫عمران��ی کش��ور به دلی��ل پرداخت نش��دن‬ ‫م��ا به‌التف��اوت هزین��ه پیمانکاران از س��وی‬ ‫کارفرمایان ایجاد نشود‪.‬‬ ‫بحری با بیان اینکه سهم سیمان در صنعت‬ ‫ساخت‌وس��از فقط ‪ ۲‬درصد است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫این میزان س��هم‪ ،‬از تاثیراتی که افزایش نرخ‬ ‫زمی��ن‪ ،‬کارگر و تزئینات داخل س��اختمان بر‬ ‫صنعت ساخت‌وس��از داش��ته‪ ،‬بیشتر نیست و‬ ‫شاید از بعد روانی جامعه را متاثر کرده باشد‪.‬‬ ‫وی در این‌ب��اره گفت‪ :‬افزایش نرخ س��یمان‬ ‫تا حدودی منجر ب��ه رونق خرید و فروش در‬ ‫بازار مس��کن شده است‪ .‬متاس��فانه این اتفاق‬ ‫درحال��ی روی می‌دهد که در دیگر کش��ورها‪،‬‬ ‫افزای��ش قیمت‌ه��ا کاهش عرض��ه و تقاضا را‬ ‫به‌دنبال دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پول‌ه�ای س�رگردان عام�ل رکود‬ ‫ساخت‬ ‫علی‌اصغ��ر بح��ری مهم‌ترین عام��ل رکود‬ ‫ساخت‌وس��از در کش��ورمان را پول‌ه��ای‬ ‫س��رگردان دانس��ت و در این زمین��ه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه مش��کالت ساخت‌وساز فراتر‬ ‫از افزایش نرخ س��یمان و متاث��ر از زنجیره‌ای‬ ‫از افزای��ش قیمت‌هاس��ت‪ .‬عام��ل اصل��ی آن‌‬ ‫نیز پول‌های س��رگردانی اس��ت که با افزایش‬ ‫علی‌اصغر بحری‪ :‬سهم سیمان در صنعت ساخت‌وساز فقط‬ ‫‪۲‬درصد است‪ ،‬این میزان سهم‪ ،‬از تاثیراتی که افزایش‬ ‫نرخ زمین‪ ،‬کارگر و تزئینات داخل ساختمان بر صنعت‬ ‫ساخت‌وساز داشته‪ ،‬بیشتر نیست و شاید از بعد روانی‬ ‫جامعه را متاثر کرده باشد‬ ‫قیمت‌ها در ای��ن بخش‪ ،‬به خرید و فروش در‬ ‫این حوزه اختصاص پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ح��ذف روزش��مار در بانک‌ه��ا‬ ‫اق��دام موثری بود که منجر ب��ه رونق تولید و‬ ‫ساخت‌وساز شد اما نبود نظارت‌ و وجود برخی‬ ‫از قوانین باعث ایجاد درآمدها و سرمایه‌گذاری‬ ‫دوباره در بانک‌ها و رکود دوباره‌ ساخت‌وسازها‬ ‫ش��د‪ .‬بحری با تاکی��د بر اینک��ه افزایش نرخ‬ ‫س��یمان براساس بررسی و آنالیزهای کشوری‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬اگر نرخ س��یمان با‬ ‫توجه به ش��رایط اقتصادی افزایش پیدا نکند‪،‬‬ ‫ش��اهد رکود در تولید کارخانجات س��یمان و‬ ‫تاثیر قابل‌توجهی بر اش��تغال‌های مس��تقیم و‬ ‫غیرمستقیم و معضالت اجتماعی ناشی از آن‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫‹ ‹یزد متهم به ارزان‌فروشی سیمان‬ ‫مس��عود جلیلیان‪ ،‬مدیر یک��ی از واحدهای‬ ‫تولید س��یمان در یزد با تاکی��د بر اینکه نرخ‬ ‫سیمان براساس مصوبه انجمن صنفی سیمان‬ ‫کشور ‪۳۷‬درصد افزایش داش��ته است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬این افزایش نرخ که به صورت کشوری و‬ ‫هماهنگ اعالم شده‪ ،‬متناسب با تغییرات نرخ‬ ‫سایر عوامل تاثیرگذار در تولید سیمان شامل‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬دستمزد کارگر و بیمه بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابر کارشناس��ی‌های کش��وری‬ ‫هر تن م��واد اولیه از ‪ ۲۵۰۰‬به ‪۵۰۰۰‬تومان و‬ ‫هر تن آجر نس��وز از یک میلیون به ‪5‬میلیون‬ ‫تومان افزایش نرخ داش��ت و این درحالی بود‬ ‫که نرخ سیمان تغییری نداشت‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی با بیان اینکه نرخ سیمان‬ ‫در یزد ‪۵۰‬درصد افزایش نیافته اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هرچند برخ��ی معتقدند‪ ،‬س��یمان ‪۵۰‬درصد‬ ‫افزایش نرخ داش��ته اما براساس هماهنگی‌ها‬ ‫و مصوبه کشوری ‪۳۷‬درصد گران‌تر شده است‪.‬‬ ‫جلیلیان در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬از آنجایی‬ ‫که نرخ سیمان در یزد پیش از افزایش قیمت‬ ‫نی��ز کمتر از ن��رخ مصوب ب��ود‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫کنونی مغایر با نرخ کش��وری به‌نظر می‌رسد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه یزد به ارزان‌فروش��ی در‬ ‫عرضه سیمان متهم بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬در حالی‬ ‫که نرخ مصوب کشوری ‪ ۱۷۰‬هزار تومان بود‪،‬‬ ‫س��یمان یزد با ‪ ۲۰‬هزار تومان کاهش قیمت‬ ‫عرض��ه می‌ش��د و به‌تازگی بنا بر فش��ارهای‬ ‫انجمن س��یمان به‌منظور هماهنگ‌سازی نرخ‬ ‫در سراسر کشور موظف به تغییر نرخ در استان‬ ‫شده‌ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات سیمان از یزد توجیه ندارد‬ ‫جلیلی��ان در ادامه به کاه��ش ‪۲۰‬درصدی‬ ‫تولید نس��بت ب��ه ظرفیت واحد خود اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬با توجه به ش��رایط بازار‪ ،‬تولید‬ ‫س��یمان ‪۲۰‬درصد پایین‌ت��ر از ظرفیت تولید‬ ‫یک میلیون تن در س��ال ای��ن کارخانه انجام‬ ‫می‌ش��ود و از آنجایی که هزینه حمل‌ونقل نیز‬ ‫برای یزد باالس��ت‪ ،‬صادرات ای��ن کاال از یزد‬ ‫به‌صرفه نیست‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در گذش��ته هزین��ه حمل‌ونقل‬ ‫سیمان به دیگر کشورها برعهده مشتری بود‪،‬‬ ‫اما بنا ب��ر تصمیم‌گیری‌های اخیر‪ ،‬از این پس‬ ‫صادرات سیمان تنها به‌وسیله کارت بازرگانی‬ ‫انجام می‌ش��ود و از آنجایی که با نرخ س��امانه‬ ‫نیم��ا ‪ ۱۷‬تا ‪ ۱۸‬دالر جدا از هزینه حمل برای‬ ‫این کاال محاس��به می‌ش��ود‪ ،‬براس��اس قانون‬ ‫تجارت‪ ،‬نرخ تمام ش��ده سیمان برای صادرات‬ ‫در اس��تانی مانند یزد که در مرکز کش��ور نیز‬ ‫واقع شده‪ ،‬به‌صرفه نیست‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫تامین ‪ ۹۰‬درصد نیاز خودروسازان به‌وسیله ورق خودرو چهارمحال و بختیاری‬ ‫با پیش‌بینی‌های انجام ش��ده تولید امس��ال شرکت ورق‬ ‫خ��ودرو چهارمح��ال و بختیاری به بی��ش از ‪ ۲۴۵‬هزار تن‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬اصغر اس��ماعیلی‪ ،‬مدیرعامل مجتمع‬ ‫ورق خ��ودرو چهارمح��ال و بختیاری گف��ت‪ :‬این مجتمع‬ ‫با هم��ت متخصصان داخل��ی ‪۹۰‬درص��د از ورق گالوانیزه‬ ‫مورد نیاز خودروس��ازان کشور را تولید و روانه بازار مصرف‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬این مجتمع صنعتی تاکنون ‪۸۲‬هزار تن‬ ‫محصول ورق گالوانیزه خودرویی کشور را تولید کرده و در‬ ‫اختیار بازار مصرف داخل و خارج از کش��ور قرار داده است‬ ‫که این میزان تولید نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫‪۱۰‬درصد افزایش داش��ته است‪ .‬به گفته اسماعیلی با توجه‬ ‫ب��ه اهداف کمی و کیفی و مشتری‌پس��ند بودن محصوالت‬ ‫ای��ن مجتمع بزرگ مل��ی‪ ،‬حدود ‪۳۰‬درص��د از محصوالت‬ ‫تولیدی این مجتمع به خارج از کشور صادر شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مجتمع تولی��د ورق گالوانی��زه چهارمحال و‬ ‫بختی��اری‪ ،‬میزان تولی��د محصول ورق گالوانیزه در س��ال‬ ‫گذش��ته اس��تان را ‪۲۲۰‬هزار تن ب��رآورد و تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫پیش‌بینی‌های انجام ش��ده این میزان تولید امسال به بیش‬ ‫از ‪۲۴۵‬هزار تن افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬توسعه فناوریکی خطوط تولید را از مهم‌ترین‬ ‫برنامه‌ه��ای این کارخانه اعالم و تاکید کرد‪ :‬افزایش کیفیت‬ ‫فوالده��ای خودرویی و گریدهای جدید گالوانیزه‌ای خودرو‬ ‫از مهم‌ترین اهداف این مجموعه تولیدی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مجتمع ورق گالوانیزه استان قابلیت تولید ورق‬ ‫گالوانیزه با ضخامت ‪ ۰.۴‬تا ‪ ۲‬میلیمتر و عرض ‪ ۸۰۰‬تا هزار‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫و ‪۸۸۰‬میلیمتر در گریده��ای گوناگون را دارد‪ .‬بزرگ‌ترین‬ ‫کارخان��ه تولید ورق خ��ودرو در خاورمیانه ‪ ۲۴‬آبان س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬به بهره‌برداری رسید‪ .‬طرح تولید ورق گالوانیزه ویژه‬ ‫استفاده در صنعت س��اخت بدنه خودرو و لوازم خانگی در‬ ‫منطقه س��فید دشت از توابع شهرس��تان بروجن در استان‬ ‫چهارمحال و بختیاری ساخته شد‪.‬‬ ‫الزم ب��ه یادآوری اس��ت‪ ،‬برای اجرای ای��ن طرح‪ ،‬زمینی‬ ‫به مساحت ‪۱۵۰‬هکتار در حاش��یه جاده بروجن‪-‬شهرکرد‬ ‫اختصاص داده شد‪.‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪221‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لزوم ایجاد توازن‬ ‫در توسعه زنجیره فوالد‬ ‫نیروی انسانی مازاد‪ ،‬زنجیری بر پای زنجیره فوالد‬ ‫فرزاد ارزانی‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان‬ ‫صنعت فوالد ایران‪ ،‬استاندارد اشتغال می‌خواهد‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫زنجی��ره ف��والد‪ ،‬صنای��ع گوناگون��ی را‬ ‫دربرمی‌گی��رد‪ .‬صنای��ع باالدس��ت این صنعت‬ ‫ش��امل اس��تخراج و بهره‌ب��رداری مع��ادن و‬ ‫تبدی��ل س��نگ‌آهن ب��ه کنس��انتره‪ ،‬گندله و‬ ‫آهن‌اسفنجی است و پایین‌دست آن نیز شامل‬ ‫بخش‌هایی مانند آهن‌آالت ساختمانی‪ ،‬لوله و‬ ‫پروفیل‪ ،‬خودروس��ازی‪ ،‬انتقال سیاالت‪ ،‬صنایع‬ ‫بسته‌بندی و‪ ...‬می‌شود که هریک به نوبه خود‬ ‫می‌توانند زمینه اش��تغالزایی بسیاری را فراهم‬ ‫کنند‪ .‬البته کارشناسان این حوزه معتقدند‪ ،‬در‬ ‫زنجیره فوالد کش��ور نس��بت به جهان نیروی‬ ‫انسانی بیش��تری به کار گمارده شده‌اند‪ .‬البته‬ ‫اش��تغال در ی��ک صنعت ج��زو برکت‌های آن‬ ‫صنعت به‌ش��مار می‌رود و از سوی دیگر سبب‬ ‫افزایش نرخ تمام شده محصول نهایی می‌شود‪.‬‬ ‫بابک نظری‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ف��والد در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫روزگار مع��دن درب��اره‬ ‫میزان اشتغالزایی صنعت‬ ‫ف��والد اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫اس��تانداردهای جهان��ی‬ ‫برای میزان اشتغالزایی در زنجیره فوالد وجود‬ ‫دارد‪ .‬درکل نسبت اشتغال صنعت فوالد کشور‬ ‫نسبت به جهان باالتر است و براساس آمارهای‬ ‫س��ال‌های گذش��ته حدود ‪۳۵‬درص��د میزان‬ ‫اشتغالزایی ما باالتر از میانگین جهانی است‪.‬‬ ‫نظ��ری در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در جهان‬ ‫درکل زنجیره فوالد از سنگ‌آهن تا محصوالت‬ ‫ن��وردی به‌ط��ور میانگین ب��ه ازای تولید یک‬ ‫میلیون تن فوالد حدود هزار نفر مش��غول کار‬ ‫هستند اما در ایران ممکن است این میزان به‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬تا ‪۲‬هزار نفر نیز برسد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه به دلیل‬ ‫سیاس��ت‌های اش��تغالزایی یا به دلیل ناتوانی‬ ‫ما در کاهش نیروی انس��انی اس��ت که تعداد‬ ‫بیش��تری در زنجیره ف��والد مش��غول به کار‬ ‫ش��ده‌اند گفت‪ :‬تا ح��دود زیادی ای��ن میزان‬ ‫اشتغال در صنعت فوالد به سیاست‌های دولت‬ ‫در زمینه اشتغالزایی بازمی‌گردد که به صورت‬ ‫دس��توری ای��ن کار را انجام داده‌ان��د‪ .‬از آنجا‬ ‫که حدود ‪ ۴۰‬س��ال پی��ش واحدهای فوالدی‬ ‫همگی دولتی بودند‪ ،‬اش��تغالزایی نیز در آن به‬ ‫صورت دولتی انجام می‌ش��د‪ .‬ب��ا توجه به این‬ ‫موضوع که آن زمان نیروی انس��انی چندان در‬ ‫نرخ تمام‌ش��ده تاثیرگذار نبود و درکل هزینه‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫‹ ‹اشتغالزایی فوالد ایران ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫باالتر از جهان‬ ‫بابک نظری‪ :‬براساس آمارها اشتغالزایی صنعت فوالد‬ ‫کشور ‪ ۳۵‬درصد باالتر از میانگین جهانی است‬ ‫نیروی انس��انی در قیاس با مواد اولیه ارزان‌تر‬ ‫بود‪ ،‬از این‌رو واحدها چندان تالش نمی‌کردند‬ ‫که ب��ه کمترین تع��داد نیروی انس��انی اکتفا‬ ‫کنن��د‪ .‬بنابراین معتقدم‪ ،‬فرهن��گ بکارگیری‬ ‫چندبرابری از نیروی انسانی از قبل ادامه پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس فوالد در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬از س��وی دیگ��ر اس��تانداردهای تعریف‬ ‫ش��ده‌ای برای بکارگی��ری نیروی انس��انی در‬ ‫صنعت فوالد وجود ندارد‪ .‬درحال‌حاضر برخی‬ ‫ش��رکت‌های فوالدی با ‪ ۳‬برابر نیروی انس��انی‬ ‫مورد نیاز مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫نظ��ری در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه آیا‬ ‫اس��تانداردی ب��رای ج��ذب نی��روی انس��انی‬ ‫در صنع��ت فوالد کش��ور وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اس��تاندارد خاصی برای جذب نیرو در صنعت‬ ‫فوالد وجود ندارد‪ ،‬اما این موضوع بس��تگی به‬ ‫فن��اوری واحدهای فوالدی دارد؛ چراکه جذب‬ ‫ی‬ ‫نیروی انسانی در فناوری کوره بلند با فناور ‌‬ ‫کوره قوس متفاوت اس��ت‪ .‬اگرچه این مقایسه‬ ‫در جهان یک اس��تانداردی را ش��کل داده اما‬ ‫کشور ما هنوز به این استاندارد نرسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹محصوالت نهایی با بیشترین میزان‬ ‫اشتغالزایی‬ ‫همچنی��ن درب��اره ایجاد‬ ‫اشتغال در زنجیره فوالد‬ ‫زکریا نایبی‪ ،‬مدیر تحقیق‬ ‫و توس��عه فوالد بناب در‬ ‫گفت‌وگو با روزگار معدن‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬در زنجیره‬ ‫فوالد اشتغالزایی متفاوت است‪ ،‬به این معنا که‬ ‫ه��ر ان��دازه از معدن ک��ه نخس��تین حلقه در‬ ‫زنجیره فوالد اس��ت فاصل��ه می‌گیریم‪ ،‬میزان‬ ‫اش��تغالزایی نیز افزایش پیدا می‌کند‪ ،‬به دنبال‬ ‫آن زمانی ک��ه به محصول نهایی یا محصوالت‬ ‫ن��وردی می‌رس��یم‪ ،‬ش��اهد بیش��ترین میزان‬ ‫اش��تغالزایی هس��تیم‪ .‬ب��ه گون��ه‌ای ک��ه در‬ ‫زنجیره‌ه��ای اولی��ه اش��تغالزیی را برحس��ب‬ ‫میلیون‌‪-‬تن درنظر می‌گیرن��د اما در محصول‬ ‫نهای��ی به صورت هزار تن محاس��به می‌کنند‪.‬‬ ‫ب��رای نمون��ه کارخان��ه‌ای که ‪ ۸۰۰‬ه��زار تن‬ ‫تیرآه��ن تولید می‌کن��د‪ ،‬ب��رای ‪ ۸۰۰‬نفر نیز‬ ‫اشتغال ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در جه��ان صنعت فوالد‬ ‫و زنجی��ره آن‪ ،‬یک صنعت اش��تغالزا به‌ش��مار‬ ‫م��ی‌رود‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬در کش��ورهای اروپایی‬ ‫همچ��ون آلمان و انگلیس ی��ا در امریکا یا در‬ ‫کش��ورهای آس��یایی مانند ژاپن و کره‌جنوبی‬ ‫تع��داد اف��رادی ک��ه در صنعت فوالد ش��اغل‬ ‫هس��تند نسبت به صنایع مش��ابه بیشتر است‬ ‫و این موضوع در آمارهای آنها نمایان است‪.‬‬ ‫مدیر تحقیق و توس��عه فوالد بناب به میزان‬ ‫اش��تغالزایی مس��تقیم و غیرمس��تقیم صنعت‬ ‫ف��والد پرداخ��ت و عن��وان کرد‪ :‬ه��ر صنعتی‬ ‫یک اش��تغالزایی مس��تقیم و یک اشتغالزایی‬ ‫غیرمس��تقیم دارد ک��ه با فرم��ول خاصی این‬ ‫نس��بت تعیی��ن می‌ش��ود‪ .‬محاس��به فرمول‬ ‫میزان اش��تغالزایی در صنع��ت فوالد تا حدی‬ ‫متف��اوت اس��ت‪ .‬ب��ه ازای یک نف��ری که در‬ ‫صنعت فوالد به صورت مس��تقیم کار می‌کند‪،‬‬ ‫برای ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬نفر اش��تغال غیرمستقیم ایجاد‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬نایبی در ادامه با اشاره به زمینه‌های‬ ‫اشتغال غیرمستقیم صنعت فوالد عنوان کرد‪:‬‬ ‫اشتغالزایی غیرمس��تقیم در یک تقسیم‌بندی‬ ‫کل��ی ش��امل تامین‌کنن��دگان‪ ،‬خدم��ات و‬ ‫حمل‌ونقل کاال می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان این موضوع ک��ه صنعت فوالد‬ ‫کشور فرمول مشخصی برای اشتغالزایی ندارد‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬به ازای هر تن فوالد خامی که در‬ ‫زنجی��ره فوالد در جهان تولید می‌ش��ود‪ ،‬برای‬ ‫‪ ۶۰۰‬تا هزار نفر شغل مستقیم ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه اگر در ژاپن س��االنه ‪۱۰۰‬میلیون‬ ‫تن ف��والد تولید می‌ش��ود‪ ،‬این می��زان تولید‬ ‫می‌توان��د ب��رای ‪ ۶۰‬تا ‪۱۰۰‬هزار نفر اش��تغال‬ ‫ایجاد کن��د‪ .‬البته این میانگی��ن در امریکا به‬ ‫هزار نفر می‌رس��د یا هم‌اکنون در کش��ور که‬ ‫ح��دود ‪۲۵‬میلیون ت��ن فوالد تولید می‌ش��ود‬ ‫باید برای ‪۲۵‬هزار نفر اش��تغال ایجاد شود که‬ ‫البته در ایران این میزان اش��تغالزایی بس��یار‬ ‫باالتر اس��ت‪ .‬ب��رای نمونه کارخان��ه‌ای که در‬ ‫س��ال ‪۲‬میلیون تن فوالد تولی��د می‌کند باید‬ ‫برای ‪۲‬هزار نفر اشتغالزایی کند اما در عمل در‬ ‫برخی کارخانه‌ها شاهد ‪۱۰‬هزار نیروی انسانی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫این کارشناس همچنین با بیان این موضوع‬ ‫ک��ه اتوماس��یون و فناوری مع��ادن و کارخانه‬ ‫در میزان اش��تغالزایی تاثیرگذار است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬فناوری‌های به‌کار گرفته ش��ده در معادن‬ ‫و کارخانه‌های فوالد نیز بر میزان اش��تغالزایی‬ ‫آنها تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫بازدید منصور یزدی‌زاده از ‪ ۲‬پروژه در دست اجرای ذوب آهن اصفهان‬ ‫به�روز راعی‪ :‬ب��ا برنامه‌ریزی‌های انجام ش��ده در ذوب‬ ‫آهن‪ ،‬طرح‌های تولیدی‪ ،‬توس��عه‌ای‪ ،‬بهسازی و نوسازی این‬ ‫کارخانه بزرگ همزمان و همس��و با اهداف ش��رکت در حال‬ ‫اجراست‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ -‬در همه بخش‌های ذوب‌آهن‬ ‫اصفهان ش��ور تولید و اشتیاق توس��عه و نوسازی نمود دارد‪.‬‬ ‫گوی��ی کارکن��ان توانمند و چ��االک این ش��رکت هر مانع‬ ‫مرتفعی را به سخره می‌گیرند و از دل هر تهدیدی‪ ،‬فرصتی‬ ‫نو می‌آفرینند‪ .‬به نظر می‌رسد بر اساس نقشه راه شرکت‪ ،‬هر‬ ‫کسی رسالت و وظیفه خود را در همراهی با دیگران در ذوب‬ ‫آهن اصفهان به‌خوبی می‌شناس��د و به‌درس��تی به آن واقف‬ ‫اس��ت‪ .‬این رویکرد عمومی همکاران باعث ش��ده در تامین‬ ‫مواد و تجهیزات‪ ،‬مالی‪ ،‬نقشه‌های طراحی و ساخت‪ ،‬مدیریت‬ ‫پروژه‌ه��ا‪ ،‬ف��روش و صادرات و‪ ...‬عرصه را بر خود س��خت و‬ ‫بحرانی نبینند‪ .‬آری‪ ،‬اینجا ذوب آهن اس��ت؛ جبهه نخست‬ ‫صنعت و مادر باتجربه و دلس��وز صنع��ت ایران زمین‪ .‬هفته‬ ‫گذش��ته منصور یزدی‌زاده‪ ،‬مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان به‬ ‫همراه جمعی از مس��ئوالن ش��رکت برای بررسی پیشرفت‬ ‫و مش��کالت پروژه‌های مسیر س��رباره کوره بلند شماره ‪ ۳‬و‬ ‫نوس��ازی سرندهای قسمت دانه‌بندی بخش تولیدات کک و‬ ‫مواد شیمیایی از این دو پروژه بازدید کردند‪ .‬در حاشیه این‬ ‫بازدید با تعدادی از همکاران بخش سرندها گفت‌وگو کردیم‬ ‫که درادامه می‌آید‪.‬‬ ‫هوش��یار صف��اران‪ ،‬سرپرس��ت بات��ری واح��د یک بخش‬ ‫تولیدات کک و مواد شیمیایی گفت‪ :‬در این پروژه سرندهای‬ ‫یک طبقه جایگزین سرندهای دو طبقه قدیمی شد‪.‬‬ ‫صفاران افزود‪ :‬تعویض سرندها با کمترین توقف در ارسال‬ ‫کک به کوره بلند شماره‌‪ ۲‬انجام شد‪ .‬وی با بیان اینکه پروژه‬ ‫تعویض س��رند به‌وس��یله نیروهای داخلی از بخش مکانیک‬ ‫و ب��رق تولی��دات کک و مواد ش��یمیایی و مدیریت‌های نت‬ ‫مکانیک‪ ،‬نت راه ساختمان‪ ،‬ماشین‌آالت و‪ ...‬اجرا شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫‪۴‬سرند به‌واسطه ش��رکت مهندسی بازرگانی پرنیان صنعت‬ ‫اطلس خریداری ش��د و ب��ا برنامه‌ری��زی در کمترین زمان‬ ‫ممکن نصب و راه‌اندازی ش��د‪ .‬صف��اران تاکید کرد‪ :‬تمامی‬ ‫اقدامات در تعویض و نصب این س��رند اعم از اتوماس��یون‪،‬‬ ‫مکانیک‪ ،‬س��اختمانی و‪ ...‬ازسوی نیروهای ذوب آهنی انجام‬ ‫ش��د‪ .‬سرپرست باتری واحد یک بخش تولیدات کک و مواد‬ ‫شیمیایی به هزینه باالی تعمیر و نگهداری سرندهای قبلی‬ ‫اشاره و اظهار کرد‪ :‬با تعویض و نصب سرندهای جدید هزینه‬ ‫نگهداری این سرندها کاهش معناداری خواهد یافت‪ ،‬ضمن‬ ‫اینک��ه ‪۴‬نوار نقاله نیز حذف ش��ده اس��ت‪ .‬حمید ابراهیمی‪،‬‬ ‫مهندس ارش��د مکانیک کک و زغال واحد یک و طراح این‬ ‫پروژه گفت‪ :‬برای نگهداری سرندهای دو طبقه قبلی افزون‌بر‬ ‫‪۱۰۰‬میلی��ون توم��ان در ماه باید هزینه می‌ش��د‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫س��رندهای قبلی عالوه ب��ر وزن زیاد و ل��رزش بیش از حد‬ ‫اس��تاندارد با تجمع کک‪ ،‬کاهش ظرفیت سرند را به همراه‬ ‫داش��ت‪ .‬ابراهیمی هزین��ه ماهانه تعویض س��رند را افزون‌بر‬ ‫‪۶۰‬میلی��ون توم��ان عنوان ک��رد و گفت‪ :‬س��رندهای جدید‬ ‫ایرادهای سرندهای قبلی را ندارد و با داشتن سرند جایگزین‬ ‫شاهد توقفی در ارسال کک به کوره بلند نخواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬با بهره‌گیری از قابلیت‌های س��رند جدید‪،‬‬ ‫کک بیش��تری به کوره ارسال خواهد ش��د و عملکرد تولید‬ ‫افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫حامد محمدی‪ ،‬سرپرس��ت تعمیرات و نگهداری مدیریت‬ ‫نت مکانیک گفت‪ :‬با توجه به لزوم جلوگیری از توقف ارسال‬ ‫کک باکیفی��ت به کوره بلند‪ ،‬س��رندهایی ب��ا فناوری جدید‬ ‫تامین و نصب ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه با بررس��ی و پیشنهاد‬ ‫مکانیک بخش تولیدات کک و مواد شیمیایی و نت مکانیک‬ ‫تعویض س��رندها در دس��تورکار قرار گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬مطابق با‬ ‫گ��راف تهیه ش��ده‪ ،‬پروژه در ‪ ۳‬دوره زمان��ی ‪۳ - ۵ -۷‬روزه‬ ‫اقدام شد‪ .‬محمدی گفت‪ :‬مونتاژ سرندهای قدیمی‪ ،‬تعویض‬ ‫نوار نقاله ‪ ،K۲‬اصالح س��ازه کارگاه و نصب سرندهای جدید‬ ‫اقداماتی بود که در زمانی کمتر از گراف تعیین ش��ده انجام‬ ‫شد‪ .‬وی موفقیت در اجرای این پروژه را حاصل برنامه‌ریزی‬ ‫و تالش ش��بانه‌روزی عنوان ک��رد و از حمایت‌های مهندس‬ ‫توالئیان و مهندس فرید مختاری قدردانی کرد‪.‬‬ ‫رش��ید ش��ادمان‪ ،‬مدیرعامل شرکت مهندس��ی بازرگانی‬ ‫پرنیان صنعت اطلس ک��ه در تامین تجهیزات موردنیاز این‬ ‫پروژه با ذوب‌آهن مش��ارکت داش��ت‪ ،‬گفت‪ :‬شرکت پرنیان‬ ‫منطق حکم می‌کند که توس��عه صنعت فوالد‬ ‫متوازن باش��د و رش��د تولید م��واد اولیه در این‬ ‫صنع��ت نیز به‌ص��ورت همگام باش��د‪ .‬همچنین‬ ‫همراه با صنعت فوالد‪ ،‬اکتش��اف س��نگ آهن و‬ ‫تامین مواد اولیه نیز مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ضروری اس��ت‪ ،‬برای تامین م��واد اولیه فوالد‬ ‫برنامه‌ریزی‌هایی از سوی س��ازمان‌های ذی‌ربط‬ ‫مانند وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و س��ازمان‬ ‫ایمیدرو انجام شود‪ ،‬هرچند این سازمان به‌تازگی‬ ‫به تامین مواد اولیه و اکتش��اف سنگ آهن وارد‬ ‫شده است‪ .‬با این حال نتیجه این اقدام‌ها زمان‌بر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر با توج��ه به ن��رخ ارز‪ ،‬صادرات‬ ‫جاذب��ه دارد و این امر س��بب خواهد ش��د مواد‬ ‫اولیه صنعت فوالد صادر ش��ود‪ .‬باید توجه داشت‬ ‫ک��ه زنجی��ره فوالد در کش��ور از س��نگ آهن تا‬ ‫محصوالت نهایی ادامه دارد‪ .‬صنعت فوالد نیاز به‬ ‫خوراک و محصوالت میانی دارد تا به محصوالت‬ ‫نهایی تبدیل شود‪ .‬اگر هر بخش از زنجیره دچار‬ ‫نقصان یا افت تولید شود‪ ،‬طبیعی است که همه‬ ‫زنجیره دچار مش��کل خواهد ش��د و این موضوع‬ ‫اش��تغال و درآمدزایی در کش��ور را دچار اشکال‬ ‫خواهد کرد‪ .‬دولت بای��د از توازن در این زنجیره‬ ‫حمای��ت کند تا به‌صورت مس��تمر و با بهره‌وری‬ ‫حداکثری فعالیت کند‪.‬‬ ‫دولت باید با چشم بینای همه زنجیره را رصد‬ ‫و مش��کالت ایجادش��ده را مدیریت کند‪ .‬در این‬ ‫زمین��ه ضروری اس��ت که ص��ادرات محصوالت‬ ‫س��نگ‌آهنی تعدیل ش��ود تا حلقه‌ه��ای بعدی‬ ‫زنجی��ره متعادل فعالی��ت کنن��د‪ .‬درصورتی‌که‬ ‫به‌دلی��ل کاهش تولی��د و صادرات س��نگ‌آهن‪،‬‬ ‫فوالدس��ازان دچار کمبود خوراک شوند‪ ،‬طبیعی‬ ‫اس��ت که اش��تغال در این صنایع دچار خدش��ه‬ ‫خواهد شد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مصرف‌کنندگان فوالد‬ ‫نیز با چالش روبه‌رو می‌شوند‪.‬‬ ‫ب��رای تامی��ن مواد اولی��ه عالوه ب��ر کمک به‬ ‫تولیدکنن��دگان س��نگ آهن و انج��ام عملیات‬ ‫اکتش��افی در پهنه‌های جدید‪ ،‬باید هر ش��رکت‬ ‫فق��ط در تخصص خود به فعالی��ت بپردازد‪ .‬این‬ ‫یعنی معدنداران باید فقط بر بخش اکتش��افات و‬ ‫معدن و فوالدسازان فقط بر ذوب و نورد متمرکز‬ ‫ش��وند تا بتوانند نیازه��ا را به‌ص��ورت نظام‌مند‬ ‫برطرف کنند‪.‬‬ ‫بای��د ن��رخ محص��والت نهایی ه��م در بورس‬ ‫کاال مش��خص ش��ود‪ ،‬در ای��ن بخ��ش نی��ز نیاز‬ ‫اس��ت مدیریت مناس��بی انجام شود‪ .‬کشف نرخ‬ ‫در ب��ورس کاال باید به حرکت و توس��عه زنجیره‬ ‫کمک کن��د‪ .‬از این‌رو نباید به قیمت‌ها به‌صورت‬ ‫دستوری فش��ار آورد و بخش��ی از زنجیره دچار‬ ‫افزایش و بخش��ی دیگر دچار کاهش نرخ شوند‪.‬‬ ‫بنابراین نرخ کل زنجی��ره باید به‌صورت متعادل‬ ‫افزای��ش یا کاهش یابد‪ .‬بهترین راه برای کش��ف‬ ‫قیمت‪ ،‬پیروی از قیمت‌های جهانی است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صنعت اطلس بیش از ‪ ۲۰‬س��ال اس��ت که در عرصه تامین‬ ‫تجهیزات صنعتی فعالیت دارد‪ .‬شادمان افزود‪ :‬همکاری این‬ ‫شرکت با ذوب‌آهن اصفهان با پروژه تولید آهک آغاز شد‪.‬‬ ‫وی همکاری در تامین پروژه تعویض سرندهای کک‌سازی‬ ‫را تجربه دیگ��ری در تعامل با ذوب‌آهن عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫پ��س از تامین س��رندها در تمام مراح��ل تعویض و نصب از‬ ‫توان نیروهای داخلی اس��تفاده شد‪ ،‬به نوعی می‌توان گفت‬ ‫ذوب‌آهنی‌ه��ا س��رندهای یادش��ده را بومی‌س��ازی کردند‪.‬‬ ‫ش��ادمان با اذع��ان ب��ه قابلیت‌ه��ای هم��کاران در اجرای‬ ‫پروژه‌ه��ای گوناگ��ون گفت‪ :‬اجرای این پ��روژه صرفه‌جویی‬ ‫ریالی چشمگیری دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت پرنیان صنعت اطلس اظه��ار کرد‪ :‬با‬ ‫توانای��ی که از ذوب‌آهنی‌ها س��راغ دارم‪ ،‬مطمئن هس��تم از‬ ‫قابلیت‌های فناوری‌های روزآمد بهره می‌گیرند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬چهره فوالدی هیات‌مدیره‬ ‫بورس کاال مشخص شدند‬ ‫محم��ود اکب��ری مع��اون ف��روش و بازاریابی‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬بهمن تجل��ی‌زاده معاون فروش و‬ ‫بازاریابی فوالد خوزس��تان و نعمت‌اهلل محس��نی‬ ‫معاون بازرگانی ذوب‌آهن اصفهان که در جایگاه‬ ‫مع��اون بازاریابی و فروش ش��رکت‌های فوالدی‬ ‫هستند‪ ،‬به عنوان هیات‌مدیره بورس کاالی ایران‬ ‫انتخاب ش��دند‪ .‬به گزارش چی�لان‪ ،‬در انتخاب‬ ‫اعض��ای هی��ات مدیره ب��ورس کاالی ای��ران‪۳ ،‬‬ ‫عضو هیات‌مدیره این ش��رکت از معاونان فروش‬ ‫ش��رکت‌های فوالدی هس��تند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬تا‬ ‫پیش از نعمت‌اهلل محس��نی‪ ،‬منص��ور یزدی‌زاده‬ ‫عض��و هیات‌مدیره و رئی��س هیات‌مدیره بورس‬ ‫کاالی ایران بود‪ .‬شاهین چراغی نیز به نمایندگی‬ ‫از سرمایه‌گذاری توسعه ملی‪ ،‬رئیس هیات‌مدیره‬ ‫بورس کاالی ایران شد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪221‬‬ ‫خبر‬ ‫فریپورت اعالم کرد‬ ‫تاتااستیل‪ ،‬بزرگ‌ترین تولیدکننده فوالد هند‬ ‫تاتااس��تیل یکی از بزرگ‌ترین فوالدس��ازان جهان به‌ش��مار‬ ‫می‌رود‪ .‬این ش��رکت هندی در بس��یاری از کش��ورها فعالیت‬ ‫می‌کند و پس از خرید فوالد بوشان به بزرگ‌ترین تولیدکننده‬ ‫فوالد هند در س��ال مال��ی ‪ ۲۰۱۹-۲۰۱۸‬می�لادی (‪-۱۳۹۸‬‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬خورش��یدی) تبدی��ل ش��د‪ .‬به گزارش فل��زات آنالین‪،‬‬ ‫تاتااستیل نخس��تین فوالدساز هندی در بخش خصوصی هند‬ ‫به‌ش��مار می‌رود‪ .‬این ش��رکت در حوزه معدن‪ ،‬فوالدس��ازی‪،‬‬ ‫ریخته‌گری‪ ،‬نورد‪ ،‬تولید محصوالت نهایی و همچنین بازاریابی‬ ‫و ف��روش فعالیت می‌کند‪ .‬حضور در کل زنجیره صنعت فوالد‪،‬‬ ‫ساخت یک واحد جدید‬ ‫ذوب مس در اندونزی‬ ‫شرکت فریپورت مک‌موران اعالم کرد در سال‬ ‫آینده میالدی(‪ )۲۰۲۰‬یک واحد جدید ذوب در‬ ‫اندونزی می‌سازد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مس‌پ��رس‪ ،‬ای��ن ط��رح یکی از‬ ‫پروژه‌های س��رمایه‌گذاری مشترک این کمپانی‬ ‫در اندونزی است که به عنوان بخشی از تعهدات‬ ‫کمپان��ی فریپ��ورت ب��رای توس��عه فعالیت‌های‬ ‫معدنکاریِ ش��رکت اندونزیای��ی زیرمجموعه به‬ ‫نام پی‌تی‪-‬اف‌آی در س��ال‌های ‪ ۲۰۳۱‬تا ‪۲۰۴۱‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۴۱۰‬تا ‪ ۱۴۲۰‬خورشیدی) است‪.‬‬ ‫براس��اس ش��رایط این توافق‪ ،‬کمپانی پی‌تی‪-‬‬ ‫اف‌آی متعهد ش��ده اس��ت تا ‪ ۲۱‬دسامبر ‪۲۰۲۳‬‬ ‫(‪ ۳۰‬آذر ‪ )۱۴۰۲‬واح��د ذوب جدی��دی را در‬ ‫اندون��زی بس��ازد‪ .‬هن��وز تاریخ مش��خصی برای‬ ‫بهره‌ب��رداری از ای��ن واحد ذوب تعیین نش��ده و‬ ‫ظرفیت آن نیز هنوز اعالم نشده است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫� به��ای س��نگ‌آهن واردات��ی در چی��ن به‬ ‫پایین‌ترین س��طح نرخ ‪۱.۵‬ماه گذش��ته رس��ید‬ ‫چراکه آمار رس��می از افزایش عرضه سنگ‌آهن‬ ‫برزیل خبر داد‪ .‬در این بین تحلیلگران به این باور‬ ‫رسیده‌اند که پیش‌بینی‌های گذشته درباره روند‬ ‫نزولی نرخ س��نگ‌آهن در نیمه دوم سال جاری‬ ‫میالدی درست بوده و این روند نزولی آغاز شده‬ ‫اس��ت‪ .‬آخرین نرخ سنگ‌آهن خلوص ‪ ۶۲‬درصد‬ ‫‪ ۵.۵‬دالر ه��ر تن افت داش��ت و ‪ ۱۰۷.۵‬دالر هر‬ ‫تن س��ی‌اف‌آر ش��د که از ‪ ۱۲‬ژوئ��ن (‪ ۲‬خرداد)‬ ‫پایین‌ترین نرخ بوده اس��ت‪ .‬علت اصلی افت نرخ‬ ‫این بود که شنیده شد صادرات سنگ‌آهن برزیل‬ ‫در ژوئیه (تیر‪-‬مرداد) به اوج ‪ ۹‬ماه گذشته رسید‬ ‫و ‪ ۳۴.۲۷‬میلیون تن ثبت شد‪ ،‬در حالی‌که ‪۱۶.۶‬‬ ‫درصد نس��بت به ژوئن (خرداد‪-‬تیر) رشد کرد و‬ ‫فقط ‪ ۴.۸‬درصد نسبت به ژوئیه کمتر بود‪ .‬فعاالن‬ ‫بازار نگران روند بازار سنگ‌آهن در روزهای آینده‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫� بیش��تر تولیدکننده‌های بیلت س��ی‌آی‌اس‬ ‫س��عی می‌کنند ب��ا توجه ب��ه محدودیت عرضه‬ ‫اوت (مرداد‪-‬ش��هریور) و عجل��ه نداش��تن برای‬ ‫ف��روش تولی��دات س��پتامبر (ش��هریور‪-‬مهر)‪،‬‬ ‫تخفیف کمتری برای بیلت خود بدهند‪ .‬برخی از‬ ‫کارخانه‌ها نیز از فروش خوب بازار داخلی مقاطع‬ ‫که س��وددهی بیشتری نس��بت به معامله بیلت‬ ‫دارد‪ ،‬بهره می‌برند‪.‬‬ ‫کارخانه‌های��ی ک��ه تولی��د بیش��تر از ماه اوت‬ ‫برای عرض��ه ندارن��د‪ ،‬در ‪ ۴۱۵‬دالر هر تن فوب‬ ‫و برخ��ی تاج��ران در ‪ ۴۱۰‬ت��ا ‪ ۴۱۵‬دالر هر تن‬ ‫فوب پیش��نهاد می‌دهند‪ .‬متوسط نرخ بازار نیز ‪۵‬‬ ‫دالر کاهش داشت و ‪ ۴۱۳‬دالر هر تن فوب ثبت‬ ‫شد‪.‬‬ ‫� در ب��ازار صادرات میلگ��رد ترکیه فعالیتی‬ ‫دی��ده نمی‌ش��ود و فقط برخ��ی از خری��داران‪،‬‬ ‫مشتاقند‪ .‬در این شرایط‪ ،‬عرضه‌کننده‌ها انتخابی‬ ‫جز تخفیف بیش��تر دادن ب��ه خریداران خارجی‬ ‫ندارن��د‪ .‬بازار داخلی نیز در س��کوت اس��ت‪ ،‬در‬ ‫حالی که ارزش لیر نسبت به دالر افزایش داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬بهای پیش��نهادی صادراتی ‪ ۴۶۰‬تا ‪۴۶۵‬‬ ‫دالر هر تن فوب اس��ت که از نظر عرضه‌کننده‌ها‬ ‫قیمت‌های پایینی اس��ت اما در این س��طوح نیز‬ ‫خری��دار ندارد‪ .‬آخرین معامالت در ‪ ۴۵۰‬تا ‪۴۵۵‬‬ ‫دالر هر تن فوب نهایی شده است‪ .‬در بازار داخلی‬ ‫نیز نرخ پیشنهادی میلگرد ‪ ۴۶۰‬تا ‪ ۴۷۰‬دالر هر‬ ‫تن در کارخانه است‪.‬‬ ‫� صادرکننده‌ه��ای ورق گ��رم چین مجبور‬ ‫ش��دند باز هم قیمت‌ها را پایی��ن بیاورند چراکه‬ ‫رقاب��ت در بازار ویتنام‪ ،‬ش��دید و در بازار داخلی‬ ‫نیز تقاضا کم اس��ت و از طرفی تولید زیاد است‪.‬‬ ‫آخرین نرخ پیش��نهادی ورق گرم صادراتی چین‬ ‫‪ ۵۱۰‬تا ‪ ۵۱۵‬دالر هر تن فوب ش��نیده شده که‬ ‫نسبت به هفته گذشته تا ‪ ۵‬دالر افت داشته است‪.‬‬ ‫تقاضای داخلی خوب نیست و موجودی بازار زیاد‬ ‫اس��ت‪ .‬در بازار صادرات ویتنام ک��ه از بازارهای‬ ‫اصلی ورق گرم چین است‪ ،‬پیشنهادهای ارزان‌تر‬ ‫هند رقابت را ش��دید کرده اس��ت‪ .‬محموله‌های‬ ‫کوچک��ی از ورق گ��رم چی��ن در ‪ ۵۰۳‬ت��ا ‪۵۰۵‬‬ ‫دالر هر تن س��ی‌اف‌آر نهایی ش��ده اس��ت‪ .‬برای‬ ‫بهتر ش��دن فعالیت بازار صادرات ورق چین الزم‬ ‫است نرخ کمتر شود‪ ،‬البته با توجه به نرخ باالی‬ ‫مواد اولیه بعید اس��ت افت نرخ ش��دید مشاهده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا به نقل از متال‌اکسپرت‬ ‫از یک س��و بازدهی تولید این مجموعه را افزایش می‌دهد و از‬ ‫سوی دیگر به رقابت‌پذیری این شرکت کمک می‌کند‪ .‬بررسی‬ ‫عملکرد این شرکت حکایت از آن دارد که ‪( EBITDA‬درآمد‬ ‫قبل از بهره‪ ،‬مالیات و استهالک) گروه تاتااستیل در سال مالی‬ ‫‪ ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸‬نس��بت به سال مالی گذش��ته آن‪ ،‬رشد ‪۲۹‬‬ ‫درصدی داشته است‪ .‬رشد ‪ EBITDA‬را باید به دلیل افزایش‬ ‫درآمد فروش فوالد و رشد تولید این شرکت دانست‪ .‬همچنین‬ ‫باید خاطرنش��ان کرد بهس��ازی‌های انجام ش��ده برای کاهش‬ ‫هزینه تولید از این روند حمایت کرده است‪ .‬واحدهای اروپایی‬ ‫‪ EBITDA‬تاتااس��تیل نیز در سال مالی مورد بحث‪ ،‬روند رو‬ ‫به رشدی را تجربه کردند و تاثیر بسزایی در عملکرد مالی کل‬ ‫شرکت داشتند‪ .‬گفتنی اس��ت فروش فوالد با نرخ باال در بازار‬ ‫اروپا‪ ،‬زمینه این رش��د را فراهم کرد‪ .‬در کل دوره مورد بحث‪،‬‬ ‫مجموع تولید فوالد خام شرکت تاتااستیل ‪ ۲۲‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار تن گزارش شده است‪ .‬رشد تولید این مجموعه را باید به‬ ‫خرید فوالد ‪ Bhushan‬از سوی تاتااستیل نسبت داد‪ .‬شرکت‬ ‫تاتااس��تیل با هدف تدوین برنامه‌ای اس��تراتژیک برای آینده‪،‬‬ ‫محی��ط خارجی را بررس��ی می‌کند و عوام��ل مختلف اثرگذار‬ ‫ب��ر بازار فوالد را مورد ارزیابی ق��رار می‌دهد‪ .‬در این مجموعه‪،‬‬ ‫ریس��ک‌ها و فرصت‌هایی که صنعت ف��والد را متاثر می‌کنند‪،‬‬ ‫مورد ارزیابی قرار می‌گیرند‪ .‬در ادامه نیز استراتژی‌هایی در افق‬ ‫کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین می‌ش��ود‪ .‬این مجموعه برای به‬ ‫حداکثر رساندن سود بر فرصت‌های استراتژیک تمرکز می‌کند‪.‬‬ ‫تاتااس��تیل در سالی که گذشت س��رمایه مالی خود را در بازار‬ ‫هند متمرکز کرد‪ .‬این شرکت فوالد بوشان را خریداری کرد و‬ ‫به‌عنوان برترین تولیدکننده فوالد هند در سال مالی ‪– ۲۰۱۸‬‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬میالدی شناخته شد‪.‬‬ ‫اکوادور‪ ،‬عرصه تنش بین دولت و بومیان بر سر استخراج منابع طبیعی‬ ‫وقتی قناعت‌گرایی سد راه معدنکاری می‌شود‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫فرماندار یکی از استان‌های معدن‌خیز در جنوب‬ ‫اکوادور‪ ،‬پیش��نهاد برگزاری یک رفراندوم عمومی‬ ‫بر س��ر توس��عه معادن جدید این منطق��ه را داد‪.‬‬ ‫این پیشنهاد برای حل مشکالت و موانعی مطرح‬ ‫ش��ده که لنین مورنو‪ ،‬رئیس‌جمه��وری اکوادور با‬ ‫آنه��ا رو ب��ه رو و در تالش برای رفع آنهاس��ت تا‬ ‫بتواند س��رمایه‌گذاران خارجی را به بخش معدن‬ ‫این کش��ور جذب کند‪ .‬مورنو از موافقان توس��عه‬ ‫معدنکاری در اکوادور اس��ت‪ .‬ب��ا این حال جامعه‬ ‫بومی که قدرت چش��مگیری در این کشور دارند‪،‬‬ ‫چندان با این رویکرد همراه نیس��تند‪ .‬به گزارش‬ ‫روزگارمع��دن به نقل از رویترز‪ ،‬اس��تان آزوآی در‬ ‫اک��وادور درحال‌حاضر محل اس��تقرار پروژه‌های‬ ‫س��ودآور اس��تخراج طال‪ ،‬نقره و مس است‪ .‬پروژه‬ ‫لوماالرجا که آن را شرکت کانادایی آی‌ان‌وی‌متالز‬ ‫بهره‌برداری می‌کند و پ��روژه معدن ریوبالنکو که‬ ‫در اختیار یک کنسرس��یوم چینی است‪ ،‬از جمله‬ ‫این پروژه‌ها هس��تند‪ .‬این در حالی است که یاکو‬ ‫پ ِرز‪ ،‬فرماندار اس��تان از دادگاه این کشور خواسته‬ ‫که توس��عه معدنکاری در کش��ور را به همه‌پرسی‬ ‫بگ��ذارد‪ .‬پیش��نهاد ای��ن همه‌پرس��ی ب��ه دلیل‬ ‫نگرانی‌هایی اس��ت که درباره تاثیر زیست‌محیطی‬ ‫معدن��کاری وج��ود دارد‪ .‬پ��رز در جای��گاه رهبر‬ ‫جامعه بومی در این باره به رس��انه‌ها گفته اس��ت‬ ‫نخستین استان در کشور هستیم که بین «طال»‬ ‫و «آب» تصمی��م می‌گیریم ک��دام یک را انتخاب‬ ‫کنی��م‪ .‬ما به دنبال آنیم که اس��تان آزوآی و پس‬ ‫از آن اک��وادور در آینده‌ای نه چندان دور عاری از‬ ‫استخراج فلزات باشد‪ .‬ماه گذشته‪ ،‬دادگاه‪ ،‬قانونی‬ ‫را در مخالفت با درخواست مشاوره عمومی درباره‬ ‫سکِیبِل در ش��مال اکوادور وضع کرد و‬ ‫معدنی کا ‌‬ ‫با وضع این قانون اجازه داد ش��رکت اس��ترالیایی‬ ‫لُلد به فعالیت خود ادامه دهد‪ .‬این ش��رکت‪،‬‬ ‫س��و ‌‬ ‫یک��ی از امیدبخش‌تری��ن پروژه‌ه��ای م��س در‬ ‫جه��ان به ش��مار می‌آید‪ .‬این اتفاق ب��رای مورنو‪،‬‬ ‫رئیس‌جمهوری یک پیروزی به شمار می‌آمد زیرا‬ ‫او توس��عه ذخایر معدنی بکر و گسترده اکوادور را‬ ‫ب��رای احیای اقتصاد رو به م��رگ آن و همچنین‬ ‫از بین بردن وابس��تگی آن ب��ه صادرات نفت خام‬ ‫ض��روری می‌دان��د‪ .‬با ای��ن حال برنامه‌ه��ای او با‬ ‫مخالفت از سوی گروه‌هایی روبه‌رو شده که درباره‬ ‫آسیب‌های احتمالی زیست‌محیطی این کار نگران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫غار آبی کرواس�ی یکی از ش�گفت‌انگیزترین غارهای جهان است که‬ ‫در جزیره کوچک بایس�یوو قرار گرفته است‪ .‬رنگ آبی این غار به دلیل‬ ‫وجود انواع مواد معدنی یا برخی ارگانیسم‌های پوشاننده دیوارهای غار‬ ‫است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬میزان‬ ‫اس��تان آزوآی پیش‌تر مقاومت خود را در برابر‬ ‫معدنکاران خارجی نش��ان داد‪ .‬در مارس (اسفند‪-‬‬ ‫فروردین) این اس��تان در یک همه‌پرسی عمومی‬ ‫ب��ه مخالفت با حضور ش��رکت کانادایی آی‌ان‌وی‬ ‫رای داد و حاال این ش��رکت در پی آن اس��ت که‬ ‫پروژه لوم��ا الرگا را به مکانی دیگ��ر انتقال دهد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه همین مقاومت‌ها بود که فعالیت پروژه‬ ‫ریوبالنکو به دستور دادگاه برای بیش از یک سال‬ ‫متوقف ش��د‪ .‬تنش بین معدنکاران بزرگ‌مقیاس‬ ‫و گروه‌ه��ای بومی و زیس��ت‌محیطی در امریکای‬ ‫التین ش��ایع اس��ت‪ .‬اوایل س��ال جاری میالدی‬ ‫(زمس��تان ‪ )۱۳۹۷‬یک گروه بومی در پرو در یک‬ ‫معدن مس متعلق به یک شرکت چینی راه‌بندانی‬ ‫ایج��اد کردند و خواس��تار جبران خس��ارت وارد‬ ‫شده به آنها از سوی شرکت چینی شدند‪ .‬شکاف‬ ‫سدهای باطله در برزیل نیز واکنش‌های شدیدی‬ ‫به همراه داشت‪ .‬خبری که بی‌بی‌سی روز ‪ ۷‬مرداد‬ ‫در همین زمینه منتش��ر کرد‪ ،‬حکایت از آن دارد‬ ‫که معدنچیان به ش��دت مس��لح طال با یورش به‬ ‫یک س��کونتگاه بومیان در نقط��ه‌ای دورافتاده در‬ ‫شمال برزیل‪ ،‬یکی از رهبران این گروه را به ضرب‬ ‫چاقو به قتل رس��انده‌اند‪ .‬س��اکنان این روستا در‬ ‫اس��تان آماپا از ت��رس گریخته‌اند و نگرانی از بروز‬ ‫خش��ونت‌های تازه در این منطقه غنی از فلز طال‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫ای��ن گونه اتفاق‌ها نش��ان می‌ده��د که حضور‬ ‫شرکت‌های معدنکار برای جوامع بومی در امریکای‬ ‫جنوب��ی به معنای بروز بی‌ثباتی و ناآرامی اس��ت‪،‬‬ ‫هر چند دولت‌ها س��عی در مصالحه با آنها دارند‪.‬‬ ‫برای نمونه پرو در س��ال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی (‪۱۳۹۰‬‬ ‫خورش��یدی) قانونی وضع کرد ک��ه به گروه‌های‬ ‫بومی اجازه می‌داد در گرفتن تصمیم‌های ملی در‬ ‫اموری که بر کیفیت زندگی جوامع آنها تاثیرگذار‬ ‫است‪ ،‬دخالت کنند‪ .‬استخراج نفت و مواد معدنی‬ ‫از جمل��ه ای��ن امور اس��ت اما در کش��وری مانند‬ ‫اکوادور این مسئله همچنان بحران‌زاست‪.‬‬ ‫‹ ‹فرهنگ قناعت سرخ‌پوست‌ها‬ ‫حسام کلباسی‪ ،‬کارشناس حوزه امریکای التین‬ ‫در گفت‌وگو با روزگارمعدن‪ ،‬این موضوع را بیشتر‬ ‫تش��ریح می‌کند و می‌گوید‪ :‬اکوادور از منابع غنی‬ ‫نف��ت و مواد معدنی در مناط��ق آمازون برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬در همین حال بومیان این منطقه همیشه‬ ‫با بهره‌ب��رداری از این ذخایر در محل زندگی آنها‬ ‫مخال��ف بوده‌اند‪ .‬این بومیان که سرخ‌پوس��ت هم‬ ‫غار آبی در کرواسی به روایت تصویر‬ ‫هستند‪ ،‬بخش زیادی از ساختار جمعیتی اکوادور‬ ‫را تش��کیل می‌دهن��د‪ .‬در همی��ن ح��ال اهمیت‬ ‫محیط‌زیس��ت در اکوادور از آموزه‌های سنتی آنها‬ ‫برمی‌آی��د‪ ،‬در نتیجه آنها برای طبیعتی که در آن‬ ‫زندگی می‌کنند‪ ،‬قداس��تی قائل هس��تند‪ .‬چنین‬ ‫رویکردی ب��ه تنش این بومی��ان و دولت اکوادور‬ ‫می‌انجامد‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه‬ ‫ش��رکت‌های چینی‪ ،‬کانادایی و مانند اینها تمایل‬ ‫به سرمایه‌گذاری در این مناطق دارند اما مخالفت‬ ‫بومیان تهدید جدی برای پروژه‌های آنها به شمار‬ ‫می‌آی��د‪ .‬بومیان در اک��وادور جمعیت قدرتمندی‬ ‫به ش��مار می‌آین��د و غلبه فرهنگ سرخ‌پوس��تی‬ ‫در اکوادور در مقایس��ه با آرژانتین‪ ،‬ش��یلی و پرو‬ ‫بیش��تر اس��ت‪ .‬عالوه بر اینها در اک��وادور رویکرد‬ ‫جامع��ه ب��ه زندگی ب��ه وی��ژه در می��ان بومیان‪،‬‬ ‫توسعه‌محور نیس��ت و نگاهی قناعت‌محور دارند‪.‬‬ ‫در کل‪ ،‬فرهنگ سرخ‌پوس��تی ب��ر مبنای قناعت‬ ‫است نه مصرف‌گرایی و در نتیجه دغدغه‌ای برای‬ ‫درآمدزایی‌های آنچنانی وجود ندارد‪ .‬همه اینها به‬ ‫تضاد بین بومیان و دولت بر س��ر استخراج منابع‬ ‫طبیعی می‌انجامد‪.‬‬
‫کشف محدوده‌های معدنی در کردستان با بهره بردن از ژئوفیزیک هوایی‬ ‫مع��اون ام��ور معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫کردس��تان گفت‪ :‬پ��س از واگذاری پهنه‌های اکتش��افی به‬ ‫س��ازمان‌های توسعه‌ای‪ ،‬محدوده اکتش��افات معدنی طال و‬ ‫سنگ‌آهن در کردستان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ف��ارس‪ ،‬مهدی م��رادی در س��نندج اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پس از واگذاری پهنه‌های اکتش��افی به س��ازمان‌های‬ ‫توسعه‌ای (سازمان زمین‌شناسی کشور و سازمان ایمیدرو)‬ ‫برای اکتشافات سیستماتیک و استفاده از فناوری‌های نوین‬ ‫اکتش��افی پهنه سقز به س��ازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی کش��ور و پس از پرواز ژئوفیزیک هوایی در سال ‪۹۷‬‬ ‫به کیلومت��راژ ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۱۰۰‬کیلومتر خطی‪ ،‬در ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬کیلومترمربع مس��احت ‪ ۷‬محدوده امیدبخش معدنی‬ ‫طال و س��نگ آهن کش��ف ش��د و در حال انجام اکتشافات‬ ‫تکمیلی است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬امید اس��ت با اکتش��اف در این‬ ‫محدوده‌ها‪ ،‬ذخایر طال و سنگ آهن به ذخایر کشور افزوده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پهنه بیجار به ایمیدرو واگذار ش��د و پس از‬ ‫اکتش��افات‪ ۶ ،‬محدوده امیدبخش پلی‌متال معرفی شدند و‬ ‫در حال اکتشافات تکمیلی هستند‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫کردس��تان عنوان کرد‪ :‬پهنه قروه به ایمیدرو واگذار و پس‬ ‫از پرواز ژئوفیزیک هوایی در س��ال ‪ ۹۷‬مقرر ش��ده تا پایان‬ ‫ش��هریور ‪ ۹۸‬محدوده‌ه��ای امیدبخش طال و س��نگ‌آهن‬ ‫معرفی شود‪.‬‬ ‫مرادی یادآور ش��د‪ :‬پهن��ه دیواندره به مس��احت ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬کیلومت��ر برای پرواز ژئوفیزیک هوایی به س��ازمان‬ ‫استان‌ها‬ ‫زمین‌شناس��ی کشور معرفی ش��ده و پس از دریافت مجوز‬ ‫پرواز به زودی مطالعات آن آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ‪ ۴‬پهن��ه اکتش��افی یادش��ده‪۱۲ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬کیلومتر مربع از مس��احت‪ ،‬امس��ال تحت اکتش��اف‬ ‫سیستماتیک قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫کردستان عنوان کرد‪ :‬اکتشافات دیگری هم در سایر مناطق‬ ‫استان انجام شده‪ ،‬به طوری که در سال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۷‬تعداد ‪۱۵‬‬ ‫پروانه اکتشاف فلزی صادر شده است‪.‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 16‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 7‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪221‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫در صنعت آذربایجان غربی‬ ‫شیشه‪ ،‬مس‪ ،‬آلونیت و آهک‪ ،‬ظرفیت‌های معدنی بی‌نظیر قزوین‬ ‫رفع موانع‪ ،‬رونق تولید را به یک استان معدنی بازمی‌گرداند‬ ‫‹ ‹وجود ‪ ۱۷۶‬معدن در استان‬ ‫معاون معدن و صنایع معدنی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اس��تان قزوین‪ ،‬اس��تخراج و‬ ‫بهره‌ب��رداری از خاک‌ه��ای صنعتی‪ ،‬س��یلیس‪،‬‬ ‫آهک‪ ،‬ش��ن و ماس��ه را مهم‌ترین مزیت معدنی‬ ‫دیار مینونش��ان بیان کرد و گفت‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫‪ ۱۷۶‬معدن در استان داریم که ‪ ۸۷‬معدن‪ ،‬فعال‬ ‫و بقیه نیمه‌فعال هستند‪.‬‬ ‫علی طاهرخانی با اش��اره ب��ه فعالیت نزدیک‬ ‫به ه��زار واحد صنایع معدنی در اس��تان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫البت��ه بعضی از این کارخانه‌ها در بخش فرآوری‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫اس��تان قزوین در کنار س��ایر مناطق کش��ور‪،‬‬ ‫ظرفیت‌های کشف نشده فراوانی در حوزه معدن‬ ‫و صنایع جانبی دارد که در صورت توجه به آنها‬ ‫و جلوگیری از خام‌فروشی می‌تواند ارزش افزوده‬ ‫زیادی ایجاد کند‪.‬‬ ‫یک��ی از مهم‌تری��ن و اساس��ی‌ترین پایه‌های‬ ‫اقتص��اد ه��ر کش��وری‪ ،‬منابع معدن��ی و ذخایر‬ ‫زیرزمینی آن کش��ور است‪ .‬نقش معادن و منابع‬ ‫در رش��د اقتصادی هر کشوری انکارناپذیر است‪.‬‬ ‫بدون تردید بهره‌برداری از معادن کش��ور‪ ،‬عامل‬ ‫مهمی در رشد و توسعه اقتصادی است و درعین‬ ‫حال به شدت با کمبود سرمایه روبه‌رو است که‬ ‫برای رسیدن به توس��عه اقتصادی‪ ،‬بهره‌برداری‬ ‫از معادن کش��ور می‌تواند یک��ی از بهترین راه‌ها‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مع��ادن‪ ،‬تامین‌کنن��ده م��واد اولی��ه موردنیاز‬ ‫بس��یاری از صنای��ع هس��تند و در خودکفای��ی‬ ‫صنعت��ی‪ ،‬ایجاد اش��تغال مولد‪ ،‬افزای��ش تولید‬ ‫ناخالص ملی و درآمد سرانه کشور نقش بسزایی‬ ‫دارند اما باید اذعان ک��رد که جایگاه این بخش‬ ‫هنوز به طور شایسته تبیین نشده است‪.‬‬ ‫با توجه به ش��رایط اقتصادی کش��ور‪ ،‬یکی از‬ ‫پایه‌های مهم رش��د اقتص��ادی‪ ،‬بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی اس��ت اما ب��ا وجود ذخایر معدنی‬ ‫فراوان در کشور‪ ،‬ش��اهد سرمایه‌گذاری مناسب‬ ‫در ای��ن ح��وزه نبوده‌ایم‪ .‬درحال‌حاضر تناس��ب‬ ‫درستی بین حجم سرمایه‌گذاری و میزان ذخایر‬ ‫معدنی کش��ور وجود ندارد و برای اینکه ش��اهد‬ ‫رونق س��رمایه‌گذاری در بخ��ش معدن و صنایع‬ ‫معدنی کش��ور باش��یم باید تالش کنیم تا حجم‬ ‫زی��ادی از اطالعات درباره ای��ن حوزه در جامعه‬ ‫منتشر شود‪.‬‬ ‫س��هم معدن در اقتصاد ایران چه کمتر از یک‬ ‫درصد یا بیشتر از آن باشد‪ ،‬تاثیر رشد این بخش‬ ‫بر رش��د اقتصادی ای��ران به طور غیرمس��تقیم‬ ‫بس��یار بیش��تر از تجارت و حتی صنعت است و‬ ‫به نوعی حجم عظیم اقدامات معدن سبب رونق‬ ‫ترانزیت و ترابری می‌شود‪ .‬از طرف دیگر اشتغال‬ ‫در معادن پایدارتر اس��ت و با توجه به پراکندگی‬ ‫آن در سراسر ایران‪ ،‬اشتغال در مناطق محروم را‬ ‫نیز دربر می‌گیرد‪.‬‬ ‫استخراج و بهره‌برداری از معادن و مواد معدنی‬ ‫در دیار مینودری پیش��ینه زیادی دارد و کشف‬ ‫کوره‌های ذوب مس در کنار روس��تای سگزآباد‬ ‫شهرس��تان بوئین‌زهرا نیز نش��ان از پیش��ینه ‪۷‬‬ ‫هزارساله استان قزوین در این زمینه دارد‪.‬‬ ‫خوش��بختانه رگه‌ه��ای معدن��ی مختلف��ی از‬ ‫کانی‌های فلزی گوناگون ازجمله اکس��ید آهن‪،‬‬ ‫س��ولفیدهای روی‪ ،‬س��رب و کربنات‌های مس‬ ‫در نواح��ی مختلف اس��تان به چش��م می‌خورد‬ ‫که ظرفیت چش��مگیر سرزمین مینونشان را در‬ ‫فرآوری کانی‌های فلزی نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مهر‪ ،‬مناطق طارم س��فلی‪ ،‬بوئین‬ ‫زهرا‪ ،‬الم��وت و تاکس��تان از مهم‌ترین مناطقی‬ ‫هس��تند ک��ه ذخای��ر م��واد معدن��ی در آنها با‬ ‫مقدار و خلوص باالی صنعتی یافت می‌ش��ود و‬ ‫درحال‌حاضر ‪ ۲۶‬نوع ماده معدنی از معادن فعال‬ ‫استان استخراج می‌شود‪.‬‬ ‫در ضمن از آنجایی که اس��تان قزوین‪ ،‬شاهراه‬ ‫اصلی اس��تان‌های مرکزی‪ ،‬غرب و شمال کشور‬ ‫اس��ت‪ ،‬صنایع معدنی آن نقش برجس��ته‌ای در‬ ‫تامین شیشه‪ ،‬کاشی و سرامیک‪ ،‬سیمان و آهک‬ ‫اس��تان‌های مجاور دارند که نقش معدنی استان‬ ‫را بسیار برجسته کرده است‪.‬‬ ‫کارخانه‌های استخراج و فرآوری مواد اولیه شیشه‬ ‫قزوین زمینه فعالیت خوبی را برای بعضی از بزرگ‌ترین‬ ‫واحدهای صنایع معدنی سیلیس و شیشه که به تولید‬ ‫شیشه‌های خودرو‪ ،‬ظروف‪ ،‬شیشه‌های دارویی و آمپول‬ ‫در دیار مینودری مشغول هستند‪ ،‬فراهم کرده‌اند‬ ‫مواد معدنی فعال هس��تند که پس از اس��تخراج‬ ‫و فرآوری موادی چون آهک‪ ،‬س��یلیس‪ ،‬ش��ن‪،‬‬ ‫ماس��ه‪ ،‬گ��چ‪ ،‬خ��اک صنعت��ی‪ ،‬روی‪ ،‬س��رب و‬ ‫م��س‪ ،‬آنه��ا را در اختیار کارخانه‌های شیش��ه‪،‬‬ ‫کاش��ی‪ ،‬س��رامیک‪ ،‬بتن س��بک و صنایع لعابی‬ ‫می‌گذارند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر نق��ش مه��م کارخانه‌های‬ ‫اس��تخراج و فرآوری مواد اولیه شیش��ه قزوین‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وجود این واحده��ا‪ ،‬زمینه فعالیت خوبی‬ ‫ب��رای بعض��ی از بزرگ‌ترین واحده��ای صنایع‬ ‫معدنی سیلیس و شیشه که به تولید شیشه‌های‬ ‫خودرو‪ ،‬ظروف‪ ،‬شیش��ه‌های دارویی و آمپول در‬ ‫دی��ار مینودری مش��غول هس��تند‪ ،‬فراهم کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫طاهرخان��ی ادام��ه داد‪ :‬به همی��ن دلیل ‪۹۵‬‬ ‫درصد پوکه‌های آمپول ایران و ‪ ۳۰‬درصد شیشه‬ ‫ایران در اس��تان قزوین تولیدش��ده و این استان‬ ‫تنه��ا تولیدکنن��ده مقره‌های شیش��ه‌ای و لوله‬ ‫پیشرفته آمپول در کل کشور به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫‹ ‹معارضان محلی و کمبود نقدینگی‬ ‫وی‪ ،‬وجود معارضان محلی در نواحی استخراج‬ ‫و بهره‌برداری از معادن را مهم‌ترین چالش رشد‬ ‫صنای��ع معدنی در اس��تان دانس��ت و گفت‪ :‬در‬ ‫شرع اس�لام‪ ،‬معادن جزو انفال و مالکیت آن در‬ ‫اختیار دولت اس��ت اما برخی روستاییان از این‬ ‫موضوع ناآگاهند و در مس��یر استخراج از معادن‬ ‫مزاحمت‌هایی برای بهره‌برداران ایجاد می‌کنند‪.‬‬ ‫طاهرخان��ی‪ ،‬کمبود نقدینگ��ی و پرداخت کم‬ ‫تسهیالت ارزان‌قیمت را از مشکالت بهره‌برداران‬ ‫عن��وان ک��رد و اف��زود‪ :‬باوجود احتیاج ش��دید‬ ‫معدن��کاران به س��رمایه در گردش‪ ،‬متاس��فانه‬ ‫بانک‌ه��ا برخ�لاف قوانی��ن موج��ود‪ ،‬پروان��ه‬ ‫بهره‌ب��رداری را ب��ه عن��وان ضمان��ت وام قبول‬ ‫نمی‌کنند که می‌تواند مس��یر ش��کوفایی صنایع‬ ‫معدنی استان را ناهموار کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید سنگ‌ آهک‬ ‫یک فعال صنایع معدنی استان هم تولید بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬درصد کاش��ی ای��ران در قزوین را نتیجه‬ ‫ظرفیت‌ه��ای باالی اس��تان در ح��وزه معدن و‬ ‫صنایع معدنی دانس��ت و گفت‪ :‬همچنین وجود‬ ‫‪ ۲۰۰‬واح��د تولید آجر‪ ۵۰ ،‬واحد تولید ش��ن و‬ ‫ماس��ه کوهی و ‪ ۲‬واحد س��اخت کنسانتره روی‬ ‫و س��رب با ظرفیت اسمی ‪ ۵‬هزار تن در سال از‬ ‫دیگر ظرفیت‌های معدنی این دیار است‪.‬‬ ‫ش��کوهی رازی‪ ،‬س��نگ آه��ک را یک��ی از‬ ‫تولی��دات راهب��ردی اس��تان توصی��ف ک��رد و‬ ‫اف��زود‪ :‬خوش��بختانه تعداد قاب��ل مالحظه‌ای از‬ ‫کارگاه‌ه��ا و کوره‌ه��ای آهک در اس��تان قزوین‬ ‫فعالی��ت می‌کنند که در کنار کارخانه‌های تولید‬ ‫کربنات و پودرهای میکرونیزه از مزایای معدنی‬ ‫عمده س��رزمین مینونشان هس��تند‪ .‬وی نصب‬ ‫و راه‌ان��دازی کوره‌های ب��زرگ تولید پودر آهک‬ ‫و میکرونی��زه را در زم��ره ضرورت‌ه��ای صنایع‬ ‫معدنی قزوین برشمرد و ادامه داد‪ :‬وجود مقادیر‬ ‫زیادی از ذخای��ر آهکی باکیفیت ایجاب می‌کند‬ ‫ک��ه صنایع معدنی آهک‌مح��ور ما بیش از پیش‬ ‫توس��عه یابند و نخس��تین گام در ای��ن زمینه‪،‬‬ ‫نصب و راه‌اندازی ماشین‌آالت مجهز با بهره‌وری‬ ‫باالست‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید مواد اولیه آلومینیوم‬ ‫ای��ن کارش��ناس ارش��د مهندس��ی مع��دن‪،‬‬ ‫وجود ذخایر ب��زرگ آلونی��ت را از ظرفیت‌های‬ ‫فراموش‌ش��ده اس��تان در حوزه معدن و صنایع‬ ‫معدنی دانست و گفت‪ :‬این ذخایر فوق‌العاده در‬ ‫صورت بهره‌برداری و فرآوری‪ ،‬استان قزوین را به‬ ‫قطب تولید مواد اولیه تولید آلومینیوم در کشور‬ ‫تبدیل خواهند کرد‪.‬‬ ‫ش��کوهی رازی یادآور شد‪ ۴ :‬دهه از شناسایی‬ ‫ذخایر آلونیت در اس��تان می‌گ��ذرد اما هنوز در‬ ‫زمینه اس��تحصال م��واد اولی��ه آلومینیوم مانند‬ ‫س��ولفات مضاعف آلومینیوم‪ ،‬پتاس��یم و سدیم‬ ‫از ای��ن ذخایر عظیم‪ ،‬پژوه��ش و تحقیق جدی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مجموع‪ ،‬نقش معادن استان‬ ‫قزوین در تولید مصالح جاده‌س��ازی و مواد اولیه‬ ‫آسفالت بس��یار باارزش است و در صورت رونق‬ ‫بخش مس��کن و خودروسازی و رفع موانع تولید‬ ‫و ص��ادرات‪ ،‬توس��عه فعالیت بنگاه‌ه��ای معدن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی وابس��ته در دی��ار مینودری‬ ‫چشمگیر خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹گنجی به نام معدن مس طارم‬ ‫مع��دن مس کاتدی طارم س��فلی که دومین‬ ‫معدن بزرگ مس کاتدی کش��ور است‪ ،‬بی‌شک‬ ‫یکی از ظرفیت‌های مهم استان در حوزه معدن‬ ‫به شمار می‌رود؛ معدنی که پس از مس کرمان‪،‬‬ ‫مهم‌تری��ن ظرفیت کش��ور در تولی��د این فلز‬ ‫استراتژیک است و خوشبختانه از خرداد‪ ،‬تولید‬ ‫و استخراج آزمایشی آن شروع شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مس طارم با اش��اره ب��ه ظرفیت‬ ‫ب��االی این معدن در حیطه اش��تغالزایی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ب��ا بهره‌برداری نهایی از ای��ن معدن بزرگ برای‬ ‫‪ ۴۵۰‬نفر از اهالی طارم س��فلی به طور مستقیم‬ ‫ش��غل ایجاد می‌ش��ود و ‪ ۱۵۰۰‬نفر هم به شکل‬ ‫غیرمس��تقیم از این س��رمایه خدادادی کس��ب‬ ‫درآمد و روزی می‌کنند‪.‬‬ ‫کرام��ت‌اهلل حس��ینی‪ ،‬ظرفیت اس��می تولید‬ ‫معدن م��س طارم را ‪ ۱۰‬هزار تن ش��مش مس‬ ‫کاتدی در سال بیان کرد و افزود‪ :‬ذخیره قطعی‬ ‫این معدن ‪ ۴‬میلی��ون تن و ذخیره احتمالی آن‬ ‫ت��ا ‪ ۸‬میلیون تن با عیار ‪ ۱.۷‬درصد اس��ت که با‬ ‫بهره‌برداری از آن‪ ،‬س��االنه ‪ ۴۵۰‬تن سنگ مس‬ ‫و ‪ ۵‬هزار تن مس خالص‪ ،‬اس��تحصال و فرآوری‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی با ذکر اینکه بهره‌برداری از معدن یادشده‪،‬‬ ‫تح��ول بزرگی در صنعت مس کش��ور به وجود‬ ‫م��ی‌آورد‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در منطق��ه طارم س��فلی‬ ‫تاکنون ‪ ۳‬معدن مس شناس��ایی ش��ده که فقط‬ ‫یکی از آنها ظرفیت استخراج و تولید ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تن ش��مش مس را در س��ال دارد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫مجم��وع میزان ذخایر مس ای��ن ناحیه بیش از‬ ‫‪ ۱۱‬میلیون تن برآورد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹توقف خام‌فروشی مواد معدنی‬ ‫سیده حمیده زرآبادی‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع‬ ‫مجلس شورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬کشورمان از‬ ‫ظرفیت‌ه��ای بس��یار خوب��ی در ح��وزه معادن‬ ‫برخ��وردار اس��ت ام��ا نتوانس��ته‌ایم از همه آنها‬ ‫اس��تفاده کنیم و در گذش��ته که مسائل مربوط‬ ‫به معادن در شورای مرکزی معادن کشور مطرح‬ ‫می‌شد زمان صدور مجوز و بهره‌برداری طوالنی‌‬ ‫ب��ود‪ .‬درحال‌حاضر با دادن اختیارات بیش��تر به‬ ‫اس��تان‌ها مس��ئوالن می‌توانند در محل تصمیم‬ ‫بگیرند و کارها را س��ریع‌تر انجام دهند که اتفاق‬ ‫خوبی است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در ح��وزه معدن هزینه زیادی‬ ‫در بخش اکتشاف و استخراج متحمل می‌شویم‬ ‫اما با خام‌فروش��ی مواد‪ ،‬خود را از ارزش افزوده‬ ‫ب��اال مح��روم کرده‌ای��م که اش��تباه اس��ت‪ .‬در‬ ‫این راس��تا در س��ند راهبردی معادن که سال‬ ‫گذش��ته مصوب ش��د رویکردهای خوبی دیده‬ ‫شده و برنامه مش��خصی برای حرکت در مسیر‬ ‫چش��م‌انداز ترسیم ش��ده برای ارزآوری و ایجاد‬ ‫ارزش اف��زوده باال در محص��والت معدنی دیده‬ ‫شده که ارزشمند اس��ت و می‌تواند کمبودهای‬ ‫فعلی را جبران کند‪.‬‬ ‫نماینده قزوین در مجلس ش��ورای اس�لامی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر از خام‌فروشی در عرصه معدن‪،‬‬ ‫جلوگیری و محصوالت معدنی را پس از فرآوری‬ ‫صادر کنی��م‪ ،‬می��زان ارزآوری آن چندین برابر‬ ‫ش��ده و س��ود اقتصادی آن می‌توان��د جذابیت‬ ‫بیشتری برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم کند‪.‬‬ ‫زرآب��ادی گفت‪ :‬فع��ال کردن صنایع وابس��ته‬ ‫ب��ه مع��دن ه��م می‌تواند ب��ه افزایش اش��تغال‬ ‫بخش مع��دن کمک کرده و زمینه اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت‌های مغفول این بخش را فراهم کند‪.‬‬ ‫عض��و کمیس��یون صنای��ع مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی اظهار کرد‪ :‬روش‌های استفاده از معادن‬ ‫هم باید هدفمند و هوش��مند باش��د که در حال‬ ‫حاضر این گونه نیست‪ .‬به همین دلیل هزینه‌ها‬ ‫افزایش یافته که اگر نقش��ه راه ترسیم شده در‬ ‫این عرصه عملیاتی شود ضمن افزایش بهره‌وری‬ ‫قادر خواهیم بود ارزش افزوده بیشتری را در این‬ ‫زمینه ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه معادن و صنایع وابسته‬ ‫ب��ا این همه به نظر می‌رس��د ظرفیت معادن‬ ‫هن��وز در اقتصاد اس��تان قزوین ج��دی گرفته‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬این بخش هنوز زیر سایه بخش‌های‬ ‫اقتص��ادی دیگر قرار دارد که ب��ه اندازه صنایع‬ ‫معدن��ی ارزآوری ندارن��د و به رونق اش��تغال و‬ ‫تولید در این استان صنعتی کمک نمی‌کنند‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگر‪ ،‬حمای��ت از واحدهای تولیدی‬ ‫کانی‌مح��ور در قزوی��ن اس��ت ک��ه در صورت‬ ‫ش��کوفایی می‌توانند با تولید ب��االی مواد اولیه‬ ‫به پیش��ران محرک صنایع پایین‌دس��ت دیگر‬ ‫ازجمل��ه صنایع خودروس��ازی و قطعه‌س��ازی‬ ‫تبدیل شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹ حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی‬ ‫ب��ا س��رمایه‌گذاری در بخش مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی می‌ت��وان ارزش اف��زوده ناش��ی از‬ ‫فروش و ص��ادرات مواد معدن��ی را افزایش داد‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری در ح��وزه ف��رآوری باعث رونق‬ ‫بخش‌های اکتشاف و بهره‌برداری می‌شود‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعل��ی اقتص��اد ای��ران ب��ه دلیل‬ ‫تحریم‌ه��ای گس��ترده‪ ،‬یک��ی از مهم‌تری��ن‬ ‫مزیت‌های ایران برای گ��ذر از این بحران‪ ،‬تکیه‬ ‫بر منابع معدن��ی و ظرفیت‌های بالقوه در داخل‬ ‫اس��ت که با خلق مزی��ت رقابت��ی‪ ،‬تهدیدها به‬ ‫فرصت تبدیل شوند‪.‬‬ ‫بخ��ش معدن در دوران بحران اقتصاد جهانی‪،‬‬ ‫نش��ان داده که کمترین آسیب‌پذیری در حوزه‬ ‫تجاری را داش��ته و بیشترین کمک را به اقتصاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در ش��رایط اقتص��اد مقاومتی نیز‬ ‫مع��دن از اهمیت زیادی برخوردار می‌ش��ود‪ .‬در‬ ‫ص��ورت توجه بیش��تر دولت و مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی و نگاه ویژه به این بخش مهم می‌توان‬ ‫به دس��تاوردهای مهمی دست یافت و به توسعه‬ ‫مناطق محروم نیز امیدوار شد‪.‬‬ ‫امید است در سال رونق تولید‪ ،‬دولت از توسعه‬ ‫معادن و صنایع وابسته به آن حمایت تام و تمام‬ ‫به عمل آورد تا بخش��ی از مش��کالت اشتغال و‬ ‫تولید مردم مینودری از این رهگذر رفع شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫آذربایجان غربی از اشتغال بیش از ‪ ۳۱۶‬هزار نفر‬ ‫در واحده��ای مختلف صنعتی‪ ،‬معدنی‪ ،‬صنفی و‬ ‫تجارت استان خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد دهق��ان در جمع‬ ‫خبرن��گاران اف��زود‪ :‬ح��وزه صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت یک��ی از حوزه‌ه��ای اش��تغال‌آفرین در‬ ‫کش��ور اس��ت که در آذربایجان غربی ‪ ۳۱۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬نف��ر در واحده��ای مختل��ف صنعت��ی‪،‬‬ ‫معدن��ی‪ ،‬صنف��ی و تج��ارت مش��غول ب��ه کار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه بیان کرد‪ :‬س��هم ارزش افزوده‬ ‫صنعت اس��تان ‪ ۲۱‬ه��زار و ‪ ۸۲۶‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫ارزش اف��زوده معادن اس��تان یک ه��زار و ‪۳۹۶‬‬ ‫میلیارد ریال و ارزش افزوده حوزه تجارت استان‬ ‫‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۵۱۲‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫دهقان همچنین عنوان ک��رد‪ :‬در آذربایجان‬ ‫غرب��ی ‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۳۲۵‬واح��د صنعت��ی ب��ا‬ ‫سرمایه‌گذاری افزون بر ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۵۳۲‬میلیارد‬ ‫ریال و ایجاد اش��تغال برای ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫در حال فعالیت هستند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫آذربایج��ان غربی ادام��ه داد‪ :‬در ح��وزه معادن‬ ‫اس��تان نیز تاکنون ‪ ۲۰۸‬پروانه اکتشافی‪ ،‬تعداد‬ ‫‪ ۳۳‬گواه��ی کش��ف و ‪ ۴۶۲‬پروانه بهره‌برداری با‬ ‫ایجاد اش��تغال برای ‪ ۵‬هزار و ‪ ۸۸‬نفر صادر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ه می��زان ظرفیت اس��تخراج و ذخیره‬ ‫قطعی م��واد معدنی موجود در اس��تان اش��اره‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬ظرفی��ت اس��تخراج از مع��ادن‬ ‫بهره‌برداری اس��تان ‪ ۱۵‬میلیون و ‪ ۸۶۴‬هزار تن‬ ‫و ذخی��ره قطعی‪ ،‬یک ه��زار و ‪ ۱۴۳‬میلیون تن‬ ‫است‪.‬‬ ‫دهقان درباره وصول حقوق دولتی معادن نیز‬ ‫اذعان کرد‪ :‬در ‪ ۴‬ماه نخس��ت سال جاری ‪۲۷۸‬‬ ‫میلیارد ریال بابت حقوق دولتی معادن اس��تان‪،‬‬ ‫وصول و به خزانه واریز شد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫آذربایج��ان غرب��ی همچنین درب��اره طرح‌های‬ ‫صنعتی در دس��ت اقدام اظهار ک��رد‪ :‬یک هزار‬ ‫و ‪ ۴۲۸‬ط��رح صنعت��ی با حجم س��رمایه‌گذاری‬ ‫اف��زون بر ‪ ۱۱۲‬ه��زار و ‪ ۳۶۵‬میلی��ارد ریال در‬ ‫حال اجراس��ت که با به بهره‌برداری رسیدن این‬ ‫طرح‌ه��ای صنعتی ب��رای ‪ ۳۹‬هزار نف��ر به طور‬ ‫مستقیم شغل ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫نمونه سنگ‌نگاره‬ ‫در یک منطقه تیمره‬ ‫مع��اون حف��ظ و احی��ای اداره کل می��راث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی استان‬ ‫مرک��زی گفت‪ :‬تعداد س��نگ‌نگاره‌های منطقه‬ ‫تیمره بس��یار زیاد اس��ت‪ ،‬به ط��وری که فقط‬ ‫در ی��ک منطقه ‪ ۱۰۰‬هزار نمونه س��نگ‌نگاره‬ ‫شناس��ایی ش��ده اس��ت‪ .‬محس��ن کریمی در‬ ‫گفت‌وگو با ایس��نا‪ ،‬با اشاره به اقلیم کوهستانی‬ ‫استان مرکزی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬شرایط استان مرکزی‬ ‫باعث شده است در نقاط مختلف استان شاهد‬ ‫سنگ‌نگاره‌ها باش��یم اما کلونی و تجمع اصلی‬ ‫ای��ن س��نگ‌ها در منطق��ه تیمره شهرس��تان‬ ‫خمین اس��ت‪ .‬وی با بی��ان اینکه بخش بزرگی‬ ‫از ای��ن کلونی ثبت ملی ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫س��نگ‌نگاره‌های تیم��ره در نق��اط متع��ددی‬ ‫پراکن��ده ش��ده‌اند و ش��امل ج��اده گلپایگان‪،‬‬ ‫آشناخور‪ ،‬ش��هابیه و‪ ...‬می‌شود‪ .‬قدمت بخشی‬ ‫از آنها به دوره پیش از تاریخ‪ ،‬بخش��ی به دوره‬ ‫تاریخی و بخش��ی به دوره اسالمی بازمی‌گردد‬ ‫و در ط��ول تاریخ‪ ،‬این نقوش بر صخره‌ها نقش‬ ‫بسته‌اند‪.‬‬ ‫کریمی افزود‪ :‬سنگ‌نگاره‌های منطقه تیمره‬ ‫بس��یار زیاد اس��ت‪ ،‬به طوری ک��ه تنها در یک‬ ‫منطقه ‪ ۱۰۰‬هزار نمونه س��نگ‌نگاره شناسایی‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫مع��اون حف��ظ و احی��ای اداره کل می��راث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردش��گری و صنایع دس��تی استان‬ ‫مرک��زی بیان کرد‪ :‬مجموعه می��راث فرهنگی‬ ‫درصدد ایجاد پایگاهی در منطقه تیمره اس��ت‬ ‫که به معرفی بهتر این ظرفیت کهن گردشگری‬ ‫کمک می‌کن��د‪ ،‬همچنین در نظ��ر داریم یک‬ ‫همایش ملی ویژه معرفی سنگ‌نگاره‌ها برگزار‬ ‫شود زیرا در جذب گردشگر موثر خواهد بود‪.‬‬
‫قلع به فلزی پرکاربرد در کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شده است‬ ‫چهار‌شنبه ‪ 16‬مرداد ‪ 5 1398‬ذی‌الحجه ‪ 7 1440‬اوت ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مصرف‌کنندگان قلع‪ ،‬نگران کسری عرضه‬ ‫سال دوم شماره ‪221‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‪ -‬منیر حضوری‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توسعه معدن الزمه یک اقتصاد سبز‬ ‫احمد کاظمی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫وقت��ی از حفاظ��ت‬ ‫محیط‌زیس��ت و رویاروی��ی‬ ‫ب��ا تغیی��رات آب و هوای��ی‬ ‫صحبت می‌ش��ود‪ ،‬بس��یاری‬ ‫فکر می‌کنند اس��تخراج مواد‬ ‫معدنی‪« ،‬ش��خصیت منفی»‬ ‫این سناریو اس��ت‪ .‬در توافق‬ ‫آب و هوایی پاریس و مذاکره‌هایی که درباره آن ش��د نیز بس��یاری از شرکت‌های‬ ‫معدنی‪ ،‬یک معضل و عوامل مخرب برای س�لامتی زمین و س��اکنان آن به ش��مار‬ ‫می‌رفتند اما این صنعت در کربن‌زدایی س��یاره‪ ،‬س��هم بسزا و چندجانبه‌ای دارد‪.‬‬ ‫معدنکاری با تامین موادی مانند مس و لیتیوم‪ ،‬آنچه را در تولید خودروهای برقی‬ ‫به آن نیاز اس��ت‪ ،‬مهیا می‌کند‪ .‬این صنعت همچنین تامین‌کننده فوالدی که در‬ ‫تولی��د توربین‌ه��ای بادی به آن نیاز بوده و آلومینیومی اس��ت که باعث س��بک‌تر‬ ‫ش��دن ماشین‌آالت و بهره‌وری مصرف س��وخت آنها می‌شود‪ .‬در این راستا کانادا‬ ‫ادع��ا می‌کند بس��یاری از ش��رکت‌های آن نه‌تنها به تقویت عملک��رد اجتماعی و‬ ‫زیس��ت‌محیطی ای��ن صنعت متعهد هس��تند‪ ،‬بلکه مهم‌تر از آن ب��ه جهان اثبات‬ ‫می‌کنند چگونه می‌شود این کار را انجام داد‪ .‬این تعهدات در همه ابعاد معدنکاری‬ ‫شامل طراحی‪ ،‬ساخت و اجرای پروژه‌ها برقرار هستند و حتی زمانی که عمر معدن‬ ‫به پایان می‌رس��د‪ ،‬ادامه دارند‪ .‬یک نمونه از چنین واقعیتی را می‌توان در عملکرد‬ ‫یکی از معادن شرکت ُگلدکورپ به نام «بوردِن» در اُنتاریو دید‪ .‬این شرکت در حال‬ ‫توسعه نخستین معدن زیرزمینی تمام‌الکترونیک در کاناداست که در نتیجه آن‪،‬‬ ‫نیاز به ‪ ۳‬میلیون لیتر سوخت دیزلی و یک میلیون لیتر گاز پروپان حذف می‌شود‬ ‫و همچنین با استفاده از سایر فناوری‌های پاک‪ ،‬انتشار دی‌اکسیدکربن را کاهش‬ ‫می‌دهد‪ .‬این تنها یکی از راهکارهایی است که در کانادا به کار برده می‌شود تا در‬ ‫نتیجه آن‪ ،‬شرکت‌های معدنی به تعهدات اجتماعی خود در مقابل جامعه میزبان‬ ‫پایبند باشند‪ .‬زمانی نه‌چندان دور معادن تنها منابع زایش اشتغال‪ ،‬پرداخت مالیات‬ ‫و حق امتیاز به شمار می‌رفتند و همچنین از نیاز جهان به موادی که برای توسعه‬ ‫صنایع به کار می‌رفت‪ ،‬می‌کاستند اما حاال باید ثابت کنند که برای جامعه میزبان‬ ‫پروژه‌ها نیز مثبت و س��ازنده هستند و از حقوق بشر حمایت می‌کنند‪ ،‬با تغییرات‬ ‫اقلیمی مبارزه کرده و فعالیت خود را شفاف‌سازی می‌کنند‪ .‬معدنکاری ‪۵‬هزار سال‬ ‫عمر دارد و این ظرفیت را دارد که کیفیت زندگی بشر را ارتقا دهد‪ .‬تغییرات اقلیمی‬ ‫نیز چالشی انکارناپذیر و حیاتی در سراسر جهان است و دالیل آن باید مورد توجه‬ ‫قرار گیرد‪ .‬در این زمینه‪ ،‬صنعت استخراج مواد معدنی نیز مصمم است اقتصادی‬ ‫س��بزتر و کم‌کربن‌تر بیافریند و با تامین فلزات و مواد معدنی به دنبال تولید ابزار‬ ‫و لوازمی اس��ت که به اقتصاد س��بز می‌انجامد؛ ابزاری مانن��د توربین‌های بادی و‬ ‫پنل‌های خورشیدی‪ ،‬خودروهای برقی و‪ ...‬درنهایت جهان هنوز راه درازی دارد تا‬ ‫بتواند به طور کامل به تعهداتی که در توافقنامه پاریس آورده ش��ده‪ ،‬جامه عمل‬ ‫بپوشاند و صنعت معدن در تحقق این تعهدات همراه بشر است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‌افزایش سود شرکت ریوتینتو‬ ‫در نیمه نخست سال‌‌جاری‬ ‫شرکت انگلیسی‪ -‬استرالیایی ریوتینتو از افزایش ‪۱۲‬درصدی سود خود در نیمه‬ ‫نخس��ت س��ال جاری میالدی خبر داد و اعالم کرد که افزایش نرخ سنگ آهن به‬ ‫جبران زیان ناش��ی از وقفه‌های تولیدی ایجاد شده به‌دلیل توفان‌های گرمسیری‬ ‫در مارس (اسفند‪-‬فروردین) کمک کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش فلزات‌آنالین‪ ،‬همچنین درآمدهای ریوتینتو‪ ،‬دومین ش��رکت بزرگ‬ ‫معدنی سنگ‌آهن جهان در ‪ ۶‬ماه منتهی به ‪ ۳۰‬ژوئن (‪ ۹‬تیر) از ‪۴.۴۲‬میلیارد دالر‬ ‫در سال گذشته به ‪۴.۹۳‬میلیارد دالر رسید و سود ویژه این شرکت در این مدت‪،‬‬ ‫یک میلیارد دالر اعالم شد‪.‬‬ ‫‌سقوط یوآن چین به پایین‌ترین نرخ‬ ‫در برابر دالر‬ ‫نرخ برابری یوآن چین با دالر امریکا با وحشت از تشدید جنگ تجاری‪۱ ،‬درصد‬ ‫س��قوط کرد و به پایین‌ترین س��طح ‪۱۱‬سال خود رسید‪ .‬سقوط ارزش یوآن باعث‬ ‫آغاز سقوط سایر ارزهای منطقه شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر به نقل از رویترز‪ ،‬دوش��نبه ‪ ۴‬اوت (‪ ۱۴‬مرداد)‪ ،‬با وحش��ت از‬ ‫تش��دید جنگ تجاری‪ ،‬نرخ برابری یوآن چین با دالر امریکا ‪۱‬درصد س��قوط کرد‬ ‫و به پایین‌ترین س��طح ‪۱۱‬س��ال خود رسید‪ .‬سقوط ارزش یوآن باعث آغاز سقوط‬ ‫سایر ارزهای منطقه شد‪ .‬با افزایش اضطراب درباره جنگ تجاری سرمایه‌گذاران‬ ‫به سوی دارایی‌های امن هجوم آوردند و ین ژاپن در این میان‪ ،‬به باالترین سطح‬ ‫‪ ۷‬م��اه در برابر دالر رس��ید‪ .‬نرخ برابری دالر ب��ا یوآن چین به طرز غیرمنتظره‌ای‬ ‫سقوط کرد و برای نخستین‌بار پس از بحران مالی جهانی‪ ،‬از نرخ بسیار مهم ‪ ۷‬هم‬ ‫ضعیف‌تر شد‪ .‬بسیاری از بازیگران مهم بازار این سطح را به عنوان سطح مقاومت‬ ‫فنی یوآن می‌دانس��تند‪ .‬در بازارهای برون‌مرزی چین‪ ،‬نرخ برابری یوآن با دالر تا‬ ‫‪۷.۱۱۳۷‬سقوط کرد و در بازارهای داخلی چین به ‪۷.۰۴۲۴‬رسید‪ .‬این نخستین‌بار‬ ‫پس از س��ال ‪۲۰۰۸‬میالدی (‪ ۱۳۸۷‬خورشیدی) است که یوآن در نرخی باالتر از‬ ‫‪ ۷‬معامله می‌شود‪ .‬نرخ برابری دالر استرالیا هم که به عنوان واسطه تجارت با چین‬ ‫شناخته می‌شود‪۰.۳۵ ،‬درصد افت کرد و به ‪۰.۶۷۷۳‬رسید‪.‬‬ ‫نرخ برابری دالری ارزهای بازارهای در حال ظهور نیز با ش��دت بیش��تری افت‬ ‫ک��رد‪ .‬وون کره‌جنوب��ی ‪۱‬درص��د افت کرد تا به پایین‌ترین س��طح ‪ ۳‬س��ال یعنی‬ ‫‪ ۱۲۱۸.۳‬برس��د‪ .‬دالر جدید تایوان‪ ،‬بی��ش از ‪۰.۷‬درصد افت کرد تا به پایین‌ترین‬ ‫نرخ ‪ ۲‬ماه یعنی ‪ ۳۱.۶۲۷‬برس��د‪ .‬نرخ برابری پزوی مکزیک نیز ‪۱‬درصد س��قوط‬ ‫کرد و به ‪۱۹.۵۰۷‬رسید‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫فلز قلع در س��ال‌های گذش��ته به‌علت‬ ‫محدودیت مصرف رونق چندانی نداش��ت‬ ‫و همی��ن ام��ر س��بب کاه��ش تمای��ل‬ ‫سرمایه‌گذاران به حضور در حوزه معدنی‬ ‫و تولید این فلز ش��د‪ .‬در س��ال‌های اخیر‬ ‫با مطرح ش��دن زمینه‌های جدید مصرف‪،‬‬ ‫ب��ازار قلع نیز رونق گرف��ت‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫میزان مصرف قلع در کش��ورهای در حال‬ ‫توس��عه کمت��ر از میانگی��ن جهانی و در‬ ‫اقتصادهای توسعه یافته بیش از میانگین‬ ‫جهانی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش فلزات‌آنالین‪ ،‬فلز قلع دارای‬ ‫ویژگی‌های الکتروش��یمیایی مثبتی است‬ ‫ک��ه موجب می‌ش��ود این فل��ز کاربردی‬ ‫گسترده در تولید انواع انرژی داشته باشد‪.‬‬ ‫بسیاری از تولیدکنندگان مایل به استفاده‬ ‫از قلع در محصوالت خود هس��تند اما از‬ ‫عرض��ه کافی آن در آین��ده نه‌چندان دور‬ ‫اطمینانی ندارند‪.‬‬ ‫عرضه جهانی قلع شامل دو روش اصلی‬ ‫عرضه اولیه (تولید معدنی) و عرضه ثانویه‬ ‫(بازیافت) می‌ش��ود‪ .‬در طول چند س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬عرضه جهانی قلع به‌نسبت ثابت‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬تولید قلع تصفیه شده ‪۳۴۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۳۷۰‬هزار تن در س��ال و تولید ثانویه‬ ‫ای��ن محصول حدود ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۷۰‬هزار تن‬ ‫محصول در سال است‪.‬‬ ‫از اواس��ط ده��ه ‪۱۹۸۰‬می�لادی‬ ‫(‪۱۳۵۹‬خورش��یدی) ب��ه بع��د دو عامل‬ ‫اصلی بر عرضه معدنی قلع جهان اثرگذار‬ ‫ش��دند‪ .‬نرخ پایین فروش قلع در جهان و‬ ‫باال ب��ودن هزینه‌های تولید این محصول‪،‬‬ ‫درحال‌حاضر حدود ‪۸۰‬درصد مصرف قلع جهان‬ ‫مربوط به لحیم‌کاری‪ ،‬مصارف شیمیایی و تولید‬ ‫فوالد گالوانیزه است‪ .‬با شروع قرن‪ 20‬و افزایش‬ ‫تولید و استفاده از وسایل الکترونیک در جهان‪،‬‬ ‫ترکیب سبد مصرف قلع نیز در جهان درحال‬ ‫تغییر است‬ ‫موجب شد س��رمایه‌گذاران چندان مایل‬ ‫به حضور در این عرصه نش��وند و س��طح‬ ‫فعالی��ت اکتش��افی و س��رمایه‌گذاری در‬ ‫جهان در زمینه قلع کاهش یابد‪ .‬همچنین‬ ‫بی��ش از نیمی از قل��ع تولیدی در جهان‬ ‫در واحده��ای کوچک صنعت��ی فرآوری‬ ‫روند معامالت سنگ‌آهن و فوالد در بازارهای جهانی‬ ‫به��ای بیلت س��ی‌آی‌اس ح��دود ‪ ۴۱۰‬دالر فوب‬ ‫ارزیابی می‌ش��ود و مصر ‪۲۰‬هزار ت��ن بیلت به بهای‬ ‫‪ ۴۴۵‬ت��ا ‪ ۴۵۰‬دالر س��ی‌اف‌آر خری��داری ک��رده‪،‬‬ ‫درحالی‌که درخواست‌ها از مصر هنوز اندک است‪.‬‬ ‫ترکیه نیز بیلت داخلی خود را ‪۴۳۰‬دالر پیش��نهاد‬ ‫می‌دهد و ب��ه دنبال خرید بیل��ت ‪ ۴۲۰‬تا ‪۴۲۵‬دالر‬ ‫س��ی‌اف‌آر از سی‌آی‌اس اس��ت‪ .‬تنها یک محموله به‬ ‫بهای ‪۴۳۵‬دالر س��ی‌اف‌آر از روس��یه ازسوی ترکیه‬ ‫خریداری ش��ده که معادل ‪ ۴۱۰‬ت��ا ‪۴۱۵‬دالر فوب‬ ‫است‪.‬‬ ‫محدودیت‌ه��ای تولی��د در چی��ن تقاض��ا را برای‬ ‫بیلت افزایش داده اس��ت و در جنوب شرق آسیا نیز‬ ‫درخواست‌هایی از سوی چینی‌ها شنیده می‌شود‪.‬‬ ‫مراکش به عنوان یکی از بازارهای مهم برای بیلت‬ ‫س��ی‌آی‌اس تقاضای خوبی دارد که از ترکیه‪ ،‬اسپانیا‬ ‫و آلمان تامین می‌ش��ود‪ .‬آخرین پیشنهاد‌های خرید‬ ‫از س��وی مراکش ‪۴۲۰‬دالر ب��رای بیلت ترکیه بود و‬ ‫اگرچه واردات مراکش از س��ی‌آی‌اس مشمول تعرفه‬ ‫وارداتی است اما تعرف ‌ه واردات از ترکیه صفر است‪.‬‬ ‫همین‌طور به دلیل نبود تقاضای داخلی در آلمان و‬ ‫اسپانیا‪ ،‬عرضه افزایش داشته و قیمت‌های پیشنهادی‬ ‫سی‌آی‌اس باید با اروپا و ترکیه قابل رقابت باشد‪.‬‬ ‫پ��س از اعالم ش��رکت وال��ه مبنی بر بازگش��ایی‬ ‫معادن��ی ب��ا ظرفیت ‪۲۰‬میلی��ون تن تا پایان س��ال‬ ‫جاری‪ ،‬ش��اهد کاهش نرخ س��نگ آهن و نرخ بیلت‬ ‫داخلی چین بودیم‪.‬‬ ‫هرگونه افزایش عرضه از س��مت واله برزیل به‌طور‬ ‫مس��تقیم بر نرخ س��نگ آهن در چین تاثیر خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬پس از حادثه معدنی مربوط به شکست سد‬ ‫باطله واله که در ژانویه س��ال جاری اتفاق افتاد‪ ،‬این‬ ‫ش��رکت اعالم کرد که ‪ ۹۰‬میلیون تن کاهش عرضه‬ ‫سنگ‌آهن دارد‪ .‬در یک مرحله ‪۴۰‬میلیون تن شامل‬ ‫معدن ‪۳۰‬میلی��ون تنی برومادینیو بار دیگر به تولید‬ ‫برگشت‪ .‬سپس واله اعالم کرد که ظرفیت ‪۳۰‬میلیون‬ ‫تن��ی س��نگ‌آهن در ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال آینده ب��ه تولید‬ ‫برخواهد گش��ت‪ .‬اگرچه قیمت‌ه��ای فوالد در چین‬ ‫زیر فش��ار تعرفه امریکا اس��ت اما ورق گرم اچ‌آر‌سی‬ ‫در اروپا بر اس��اس پرمیوم براس��اس نرخ فوب چین‬ ‫قیمت‌گذاری می‌شود؛ چراکه نرخ ورق در اروپا باالتر‬ ‫از نرخ یادش��ده چین از ابتدای س��ال بود و هرگونه‬ ‫تعرفه وضع‌ش��ده ازس��وی امریکا بر تقاضای اروپا اثر‬ ‫خواهد داش��ت و بر نرخ صادراتی چین فش��ار ایجاد‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫برخ��ی معتقدند‪ ،‬در نیمه دوم س��ال جاری توجه‬ ‫ب��ه افزای��ش مصرف ف��والد در داخل چی��ن‪ ،‬عرضه‬ ‫صادرات��ی این کش��ور را محدود خواه��د کرد‪ .‬بهای‬ ‫مفتول پیشنهادی چین ‪۵۱۷‬دالر فوب و تا ‪۵۲۵‬دالر‬ ‫ش��نیده می‌ش��ود ولی مال��زی مفت��ول را ‪۴۹۰‬دالر‬ ‫فوب نیز پیش��نهاد می‌دهد‪ .‬تقاض��ا برای محصوالت‬ ‫طویل صادراتی س��ی‌آی‌اس محدود است و قیمت‌ها‬ ‫‪۴۵۲‬دالر ف��وب دریای س��یاه پیش��نهاد می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ی��ک محموله مفت��ول ‪۵۲۵‬دالری ب��رای تحویل در‬ ‫خاورمیانه فروخته شد که کرایه محموله یادشده ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪۳۵‬دالر بود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرامی کیوان جعفری‌طهرانی‬ ‫طالی جهانی گران‌تر شد‬ ‫نرخ طال در معامالت دوش��نبه ‪۵‬اوت (‪ ۱۴‬مرداد)‬ ‫بازار جهانی متاثر از تش��دید تنش‌های تجاری میان‬ ‫امری��کا و چین و نگرانی‌ها نس��بت به رش��د اقتصاد‬ ‫جهان��ی که تقاضا ب��رای خرید این فلز ارزش��مند را‬ ‫تقویت کرد‪ ،‬یک درصد افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل فوری‬ ‫در معامالت روز گذش��ته بازار س��نگاپور ‪ ۰.۸‬درصد‬ ‫افزایش یافت و به ‪ ۱۴۵۱‬دالر و ‪ ۳۷‬س��نت رس��ید‪.‬‬ ‫بهای معامالت این بازار پیش‌تر تا مرز ‪ ۱۴۵۵‬دالر و‬ ‫‪ ۲۶‬س��نت پیش رفته بود که باالترین نرخ در بیش‬ ‫از ‪۶‬سال اخیر بود‪.‬‬ ‫در ب��ازار معام�لات آت��ی امریکا‪ ،‬ه��ر اونس طال‬ ‫‪۰.۵‬درصد رش��د ک��رد و به ‪۱۴۶۴‬دالر و ‪۵۰‬س��نت‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ک کارتی‪ ،‬استراتژیس��ت ارش��د بازار در‬ ‫مای��کل م ‌‬ ‫ش��رکت «سی‌ام‌س��ی مارکت��س» اظهار ک��رد‪ :‬طال‬ ‫از نگرانی‌های جهانی نس��بت به چش��م‌انداز رش��د‬ ‫اقتصادی س��ود می‌برد و بانک‌ه��ای مرکزی موضع‬ ‫سیاست پولی خود را تسهیلی نگه می‌دارند بنابراین‬ ‫دارایی‌ه��ای مطمئن��ی مانند طال ب��ا تقاضای خرید‬ ‫روبه‌رو خواهند ش��د‪ .‬تنش‌های تجاری میان امریکا‬ ‫و چی��ن نیز عامل مهمی به‌ش��مار می‌رود و ظرفیت‬ ‫تشدید آن بسیار باالست‪.‬‬ ‫چی��ن جمعه در واکنش به تصمی��م دولت امریکا‬ ‫ب��رای وضع تعرف��ه ‪۱۰‬درص��دی روی ‪۳۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر واردات کاالهای چینی اعالم کرد که دس��ت به‬ ‫تالفی خواهد زد‪ .‬به گفته کارشناس��ان‪ ،‬این تعرفه‌ها‬ ‫ممکن است بانک مرکزی امریکا را مجبور کند برای‬ ‫حفاظت از رش��د اقتصادی کش��ور‪ ،‬نرخ‌های بهره را‬ ‫بیش��تر از آنچه درنظر داش��ت کاهش دهد‪ .‬در این‬ ‫بین آم��ار اقتصادی اخی��ر‪ ،‬انتظارات ب��رای کاهش‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫مطبوعات‪ :‬تحول بزرگ در معادن با اجازه ورود ماشین‌آالت معدنی با عمر ‪ 15‬سال‬ ‫می‌شود که همین امر نیز موجب افزایش‬ ‫نرخ تمام‌شده این محصول می‌شود‪.‬‬ ‫در س��ال‌های اخیر افزایش نرخ قلع در‬ ‫جهان سبب شد تولید این فلز رونق یابد‪.‬‬ ‫افزای��ش تولید این محصول با گس��ترش‬ ‫ی فرآوری‬ ‫معادن قدیمی و بهب��ود فناور ‌‬ ‫س��نگ معدن��ی و همچنین بازگش��ایی‬ ‫مع��ادن قدیم��ی این محص��ول همچون‬ ‫معدن «بلَک‌سوآن» در میانمار در ارتباط‬ ‫بود‪.‬‬ ‫قل��ع فل��زی حیاتی در تولید بس��یاری‬ ‫از محص��والت مانن��د رایانه‌ه��ا‪ ،‬ل��وازم‬ ‫الکترونیک‪ ،‬بس��ته‌بندی‪ ،‬خودرو و‪ ...‬است‬ ‫اما در بیش��تر موارد به می��زان اندکی در‬ ‫تولی��د این محص��والت ب��ه کار می‌رود‪.‬‬ ‫باتوج��ه به کاربرد بس��یار ای��ن محصول‪،‬‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود که می��زان تقاضای‬ ‫جهانی برای این محصول نیز در سال‌های‬ ‫آینده افزایش یابد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر ح��دود ‪۸۰‬درصد مصرف‬ ‫قلع جهان مربوط به لحیم‌کاری‪ ،‬مصارف‬ ‫شیمیایی و تولید فوالد گالوانیزه است‪ .‬با‬ ‫ش��روع قرن‪ 20‬و افزایش تولید و استفاده‬ ‫از وس��ایل الکترونی��ک در جهان‪ ،‬س��بد‬ ‫مص��رف قلع نیز در جه��ان درحال تغییر‬ ‫اس��ت‪ .‬براساس گزارش س��ی‌آریو‪ ،‬میزان‬ ‫مصرف قلع در کشورهای در حال توسعه‬ ‫کمتر از میانگین جهانی و در اقتصادهای‬ ‫توسعه‌یافته بیش از میانگین جهانی است‪.‬‬ ‫باتوجه به کاربرد قلع در مصارف جدید‬ ‫انرژی‪ ،‬تمام��ی پیش‌بینی‌ها چش��م‌انداز‬ ‫مثبتی را برای فل��ز قلع تخمین می‌زنند‪.‬‬ ‫انجمن بین‌الملل��ی قلع (‪ )ITA‬می‌گوید‬ ‫در سال‌های آینده شاهد رشد تقاضا برای‬ ‫فلز قلع به علت افزایش مصرف باتری‌های‬ ‫لیتیوم‌یونی و همچنین اس��تفاده نس��ل‬ ‫جدیدی از باتری‌های اسید سرب خواهیم‬ ‫بود که فلز قلع نی��ز در آنها به‌کار خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫براس��اس اطالع��ات منتش��ر ش��ده از‬ ‫سوی موسس��ه ماساچوست‪ ،‬مصرف قلع‬ ‫در س��ال‌های آینده عالوه بر خودروهای‬ ‫الکتریک��ی در روباتی��ک‪ ،‬انرژی‌ه��ای‬ ‫تجدیدپذیر و رایانه‌های پیش��رفته خواهد‬ ‫ب��ود که بیش��ترین مص��رف آن در لحیم‬ ‫کردن نقطه‌های اتصال تجهیزات است‪.‬‬ ‫نرخ‌های بهره امریکا در س��پتامبر (شهریور‪-‬مهر) را‬ ‫تقویت کرد‪ .‬بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫امریکا در نشس��ت ماه گذشته خود نخستین کاهش‬ ‫نرخ‌های بهره در بیش از یک دهه گذشته را تصویب‬ ‫ک��رد‪ .‬نرخ‌های بهره پایین‌تر هزینه نگهداری طال که‬ ‫بازدهی ندارد را کمتر کرده و جذابیت سرمایه‌‌گذاری‬ ‫در این فلز ارزش��مند را تقویت می‌کند‪ .‬شاخص دالر‬ ‫امریکا در معامالت دوشنبه به پایین‌ترین حد در یک‬ ‫هفته اخیر س��قوط کرد و طال را برای سرمایه‌گذاران‬ ‫غیرامریکایی ارزان‌تر کرد‪ .‬همچنین بازارهای س��هام‬ ‫آس��یا به پایین‌تری��ن رکورد خود در ‪۶‬ماه گذش��ته‬ ‫س��قوط و کمک کردند جذابیت طال مضاعف ش��ود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وانگ تائو‪ ،‬تحلیلگ��ر فنی رویترز‪ ،‬هر اونس‬ ‫ط�لا برای تحویل فوری ممکن اس��ت ب��ه محدوده‬ ‫‪ ۱۴۶۱‬ت��ا ‪ ۱۴۷۴‬دالر صعود کن��د‪ .‬موجودی طالی‬ ‫«اس‌پی‌دی‌آر گلدتراس��ت» که بزرگ‌ترین صندوق‬ ‫سرمایه‌‌گذاری با پشتوانه طال در جهان است‪ ،‬جمعه‬ ‫‪۰.۳۶‬درصد رش��د کرد و به ‪ ۸۳۰.۷۶‬تن رس��ید‪ .‬در‬ ‫ب��ازار س��ایر فلزات ارزش��مند‪ ،‬هر اون��س نقره برای‬ ‫تحویل فوری ‪۱.۵‬درص��د افزایش یافت و به ‪۱۶‬دالر‬ ‫و ‪۴۵‬س��نت رس��ید‪ .‬هر اونس پالتین ب��رای تحویل‬ ‫فوری ‪۱.۱‬درصد افزایش یافت و ‪۸۵۱‬دالر و ‪۹۸‬سنت‬ ‫معامله شد‪ .‬هر اونس پاالدیم نیز برای تحویل فوری‬ ‫‪۰.۱‬درصد کاهش پیدا کرد و به ‪۱۴۰۴.۸۷‬دالر رسید‪.‬‬ ‫مازاد ‪ ۵۰‬درصدی تولید سیمان در مصر‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫رئیس دپارتمان سیمان فدراسیون صنایع‬ ‫مصر گفت‪ :‬بازار سیمان این کشور در شرایط‬ ‫فعل��ی ‪۴۰‬درص��د ظرفیت تولید س��یمان را‬ ‫پوشش می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش سیمان خبر و بر اساس گزارش‬ ‫روزنام��ه االه��رام مص��ر‪ ،‬وی این مس��ئله را‬ ‫به دلی��ل کن��دی فعالیت‌های س��اختمان و‬ ‫وجود نداش��تن پروژه‌های زیربنایی باحمایت‬ ‫دولت ب��رای جبران این کمب��ود عنوان کرد‪.‬‬ ‫‪ ۲۴‬کارخان��ه س��یمان مص��ر توانای��ی تولید‬ ‫‪۸۵‬میلیون تن س��یمان در س��ال را دارند اما‬ ‫در سال گذشته (‪ )۲۰۱۸‬فقط ‪۴۸‬میلیون تن‬ ‫فروخته ش��ده است‪ .‬فروش س��یمان از سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی) کاهش‬ ‫یافته و پیش‌بینی می‌ش��ود در سال جاری به‬ ‫‪۴۹‬میلیون تن برسد‪ .‬تولیدکنندگان در حال‬ ‫بررس��ی گزینه‌های افزایش صادرات سیمان‬ ‫همراه با جذب حمایت‌های دولتی هس��تند‪.‬‬ ‫این گ��زارش می‌افزاید وزیر تجارت و صنعت‬ ‫مصر اواخر ماه گذش��ته میالدی درباره برنامه‬ ‫یارانه‌های صادرات س��یمان ب��ا مقامات این‬ ‫بخش گفت‌وگو کرد که شامل توافقنامه‌های‬ ‫تش��ویقی برای صادرات سیمان به کشورهای‬ ‫افریقایی اس��ت‪ .‬در این راس��تا بانک مرکزی‬ ‫مص��ر (‪ )CBE‬به بانک‌های زیرمجموعه خود‬ ‫دس��تور داده اس��ت از ش��رکت‌های سیمانی‬ ‫ب��ه منظور فراه��م کردن ام��کان بازپرداخت‬ ‫بدهی‌ه��ای خود حمایت کنن��د‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫موضوع صادرات س��یمان مصر نی��ز با توجه‬ ‫به هزینه باالی آن نس��بت به س��ایر کشورها‬ ‫به چالش کش��یده خواهد شد‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫س��یمان مصر ‪۱۲‬دالر در تن باالتر از س��ایر‬ ‫رقیبان منطقه است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 231

روزنامه روزگار معدن شماره 231

شماره : ۲۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه روزگار معدن شماره 230

روزنامه روزگار معدن شماره 230

شماره : ۲۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه روزگار معدن شماره 229

روزنامه روزگار معدن شماره 229

شماره : ۲۲۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!