صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۲۰

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 220

روزنامه روزگار معدن شماره 220

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫حرفه‌ای غیرقانونی‬ ‫به گستردگی‬ ‫‪۴۰‬میلیون نفر‬ ‫در جهان‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫‪ ۱۱۳۰‬میلیارد‬ ‫تومانی خصوصی‌ها‬ ‫در حوزه معدن‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪ 4 1398‬ذی‌الحجه ‪ 6 1440‬اوت ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 220‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫نقش معادن کوچک‬ ‫و متوسط در تکمیل‬ ‫زنجیره فوالد‬ ‫سرمایه‌گذاری‬ ‫در زنجیره آلومینیوم‬ ‫نیازمند تعادل‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫بخشنامه‌های دولتی مزاحم صادرات محصوالت آلومینیومی‬ ‫تحریم‌ها رونق تولید‬ ‫پایین‌دست آلومینیوم را رقم زدند‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫شمشیر دولبه مصرف‬ ‫زغال‌سنگ در چین‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش‌‬ ‫معادن‪ ،‬آماده دریافت‬ ‫ایده‌های تازه‬ ‫صفحه‪3‬‬
‫اخبار‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪220‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پایان عملیات اکتشاف‬ ‫عناصر نادر خاکی‬ ‫در محدوده سنگان‬ ‫میزان تولید و استخراج‬ ‫واحدهای سرب و روی‬ ‫ایمیدرو اعالم شد‬ ‫می��زان تولید و اس��تخراج واحدهای س��رب‬ ‫و روی ایمی��درو در ‪ ۳‬م��اه نخس��ت ‪ ۹۸‬اعالم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ایران‪،‬‬ ‫مجتم��ع معدن��ی س��رب و روی و باری��ت‬ ‫مهدی‌آباد از ابت��دای فروردین تا پایان خرداد‪،‬‬ ‫‪ ۱۴۱‬ه��زار و ‪ ۹۷۶‬تن ماده معدنی اس��تخراج‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این رقم در مدت مشابه سال گذشته‪۸ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۷۸‬تن بود که ‪ ۱۵۹۵‬درصد رش��د نش��ان‬ ‫می‌دهد و نسبت به برنامه (‪ ۴۰‬هزار تن) ‪۳۵۵‬‬ ‫درصد رشد یافت‪.‬‬ ‫مجتمع معدنی سرب و روی نخلک در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخس��ت امس��ال‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۱۴۲‬تن کنسانتره‬ ‫س��رب تولید کرد که در مقایس��ه با رقم مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته (یک هزار و ‪ ۹۲۳‬تن)‬ ‫‪۱۱‬درصد افزایش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ای��ن ش��رکت در ‪ ۳‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری‪ ۱۴ ،‬هزار و ‪ ۴۳۳‬تن ماده معدنی‬ ‫استخراج کرد‪.‬‬ ‫این رقم در مدت مش��ابه س��ال گذشته‪۱۵ ،‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۲۹۸‬ت��ن بود که حاک��ی از کاهش ‪۶‬‬ ‫درصدی است‪.‬‬ ‫مجتم��ع س��رب و روی انگ��وران از ابتدای‬ ‫فروردین تا پایان خرداد سال جاری‪ ۱۹۳ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۵۵‬تن ماده معدنی استخراج کرد‪.‬‬ ‫این رقم در مدت مشابه سال گذشته‪۳۷۱ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۶۰‬تن بود که ‪ ۴۸‬درصد کاهش نشان‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران و صندوق ضمانت صادرات‪ ،‬تفاهمنامه پوش��ش‬ ‫ریسک «صادرات» و «معامالت تهاتری» حوزه معدن‬ ‫و صنایع معدنی را امضا کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ای��ران (ایمیدرو)‪ ،‬امیر صباغ‪،‬‬ ‫مدیر دفتر اقتصادی و توس��عه سرمایه‌گذاری ایمیدرو‬ ‫ب��ا اعالم این خبر گف��ت‪ :‬در چارچوب این تفاهمنامه‬ ‫‪ ۷‬خدم��ت جدید به ش��رکت‌های صادراتی این بخش‬ ‫افزوده می‌ش��ود که ‪ ۳‬مورد پس از امضای تفاهمنامه‬ ‫عملیاتی و ‪ ۴‬مورد دیگر ‪ ۳‬ماه بعد با مش��خص شدن‬ ‫شیوه‌نامه‌های آن اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫صب��اغ ادامه داد‪ :‬ب��ه این ترتی��ب ‪ ۷‬خدمت جدید‬ ‫که تاکنون ارائه نش��ده بودند به شرکت‌های صادراتی‬ ‫و معام�لات تهاتری ارائه می‌ش��وند‪ ،‬به طوری که در‬ ‫ش��رایط تحری��م‪ ،‬مانعی در صادرات مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی ایجاد نشود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به زودی‪ ،‬آن بخش از ریسک‌هایی‬ ‫که تاکنون قابل پوش��ش نبوده‌ نیز شناسایی می‌شود‬ ‫و با مشخص ش��دن ضمانت‌های مربوط‪ ،‬پوشش داده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدی��ر دفتر اقتص��ادی و توس��عه س��رمایه‌گذاری‬ ‫ایمی��درو همچنین تاکید کرد‪ :‬کارگروهی نیز با هدف‬ ‫اجرایی ش��دن این تفاهمنامه تعریف ش��ده که ضمن‬ ‫نظ��ارت بر اقدام��ات‪ ،‬از روند ماهانه بیمه و پوش��ش‬ ‫ریس��ک‌های صادراتی ای��ن بخش گ��زارش دهد‪ .‬بر‬ ‫اس��اس برنامه‌ریزی‌ها در محل وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬تفاهمنامه یادشده امضا می‌شود‪.‬‬ ‫غریب‌پور عملکرد بخش خصوصی در ‪ ۷‬ماه گذشته را تشریح کرد‬ ‫سرمایه‌گذاری ‪ ۱۱۳۰‬میلیارد تومانی خصوصی‌ها در حوزه معدن‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫قائ��م مقام ایمی��درو اع�لام کرد‪ :‬ب��ا پایان‬ ‫عملیات اکتش��افی فاز پی‌جوی��ی در محدوده‬ ‫سنگان‪ ،‬برنامه‌های مرتبط با عناصر نادر خاکی‬ ‫در این منطقه‪ ،‬با سرعت بیشتری دنبال خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ایمی��درو‪ ،‬عباس‬ ‫نعیم��ی ک��ه در نشس��ت بررس��ی برنامه‌های‬ ‫عملیات��ی نقش��ه راه معدن و صنای��ع معدنی‬ ‫ایمی��درو س��خن می‌گف��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬تعامل با‬ ‫دانش��گاه‌ها از س��وی ایمی��درو ب��ا تمرک��ز بر‬ ‫اکتش��اف عناص��ر اس��تراتژیک ادام��ه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در این زمینه‪ ،‬اکتش��اف عناصر‬ ‫ن��ادر خاکی در ‪ ۲‬محدوده س��نگان و س��اغند‬ ‫برنامه‌ری��زی ش��ده و گزارش پایان��ی عملیات‬ ‫اکتش��اف در محدوده ‪ D۴‬س��نگان ارائه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نعیمی ب��ا بیان اینکه برنامه زمان‌بندی برای‬ ‫به سرانجام رسیدن سیاس��ت‌های ایمیدرو در‬ ‫تحقق نقش��ه راه معدن مش��خص شده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ ۳۳ :‬مورد از اهداف تعیین ش��ده در‬ ‫نقش��ه راه معدن مربوط به ایمیدرو اس��ت و ما‬ ‫به عنوان یک س��ازمان توسعه‌ای‪ ،‬برای تحقق‬ ‫سیاس��ت‌های ذیل این طرح ملی‪ ،‬برنامه‌ریزی‬ ‫کرده‌ایم‪.‬‬ ‫قائ��م مق��ام ایمی��درو با اش��اره ب��ه اهمیت‬ ‫مدل‌های تامین مال��ی در این بخش و کاهش‬ ‫ریس��ک به وی��ژه در بخش اکتش��اف‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه برنامه افزایش س��رمایه صندوق‬ ‫بیم��ه فعالیت‌های معدنی در دس��تور کار قرار‬ ‫گرفته‪ ،‬تالش می‌کنیم برای تس��هیل و تسریع‬ ‫در رون��د ارائ��ه تس��هیالت گام‌ه��ای موثری‬ ‫برداشته شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ارائه تس��هیالت به پروژه‌ها و‬ ‫پوش��ش بیمه فعالیت‌های معدنی ادامه خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در ای��ن نشس��ت‪ ،‬س��میه خلوص��ی‪ ،‬مدیر‬ ‫برنامه‌ری��زی و نظ��ارت راهب��ردی ایمی��درو‪،‬‬ ‫سیاس��ت‌های ایمی��درو در اجرای نقش��ه راه‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدن��ی‪ ،‬برنام��ه عملک��رد‬ ‫و زمان‌بن��دی پیش��رفت اقدام��ات را اع�لام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ایمیدرو نشست بررسی «برنامه‌های عملیاتی‬ ‫نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی» را ماهانه با‬ ‫حضور معاونان و مدیران ستادی و شرکت‌های‬ ‫وابسته در محل ایمیدرو برگزار می‌کند‪.‬‬ ‫ایمیدرو و صندوق ضمانت صادرات‪ ،‬تفاهمنامه پوشش ریسک صادراتی امضا کردند‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئیس هیات عام��ل ایمیدرو خبر داد‪ :‬از دی‬ ‫سال گذش��ته‪ ،‬بخش خصوصی ‪ ۱۱۳۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان در پروژه‌های مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫سرمایه‌گذاری کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب‌پور در نشست ش��ورای معاونان ایمیدرو‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬در این م��دت ‪ ۲‬ه��زار میلیارد‬ ‫تومان منابع جدی��د وارد پروژه‌های این بخش‬ ‫ش��ده‪ ،‬به طوری که ‪ ۱۱۳۰‬میلی��ارد تومان از‬ ‫این رقم از س��وی بخش خصوصی تامین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چنین میزان سرمایه‌گذاری‪ ،‬نقطه‬ ‫عطفی در مش��ارکت بخش خصوصی در توسعه‬ ‫حوزه معدن و صنایع معدنی به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمی��درو تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫شرایط فعلی که کش��ور با تحریم‌های ظالمانه‬ ‫دس��ت‌و‌پنجه نرم می‌کند‪ ،‬س��رمایه‌گذاری زیاد‬ ‫بخ��ش خصوصی در این م��دت کوتاه‪ ،‬نکته‌ای‬ ‫قابل توجه اس��ت ک��ه نش��ان از اعتماد بخش‬ ‫خصوصی به سیاس��ت‌گذاری‌ها و نیز چشم‌انداز‬ ‫مثبت در پروژه‌های این حوزه دارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬چنین اعتم��ادی‪ ،‬به افزایش‬ ‫رف��اه و درآمد و همچنین توس��عه اش��تغال در‬ ‫کشور منتهی می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش نامحدود بودجه اکتشاف‬ ‫غریب‌پ��ور همچنین ب��ا بیان اینک��ه بودجه‬ ‫اکتش��اف معادن به عنوان یک��ی از مولفه‌های‬ ‫کلیدی این سازمان‪ ،‬نامحدود شده است‪ ،‬اظهار‬ ‫خداداد غریب‌پور‪ :‬از دی سال گذشته‪ ،‬بخش خصوصی‬ ‫‪۱۱۳۰‬میلیارد تومان در پروژه‌های معدن و صنایع‬ ‫معدنی سرمایه‌گذاری کرده است‬ ‫کرد‪ :‬با هدف برطرف کردن مش��کل بخش‌های‬ ‫کلی��دی ایمیدرو از جمله اکتش��اف و زیربناها‪،‬‬ ‫بودج��ه این حوزه‌ها را به می��زان قابل توجهی‬ ‫افزایش داده‌ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نامحدود ش��دن بودجه اکتشاف به‬ ‫این معناس��ت که به تعداد طرح‌های اکتشافی‪،‬‬ ‫هزین��ه خواه��د ش��د‪ .‬عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬بودجه‬ ‫زیرس��اخت‌ها نیز ‪ ۴‬برابر شده و از ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫به ‪ ۶۰‬میلیارد تومان افزایش یافته است‪ .‬حقوق‬ ‫دولتی را نیز ‪ ۶‬برابر کردیم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تولید فوالد‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو با بی��ان اینکه‬ ‫در شرایط س��خت اقتصادی‪ ،‬تولید افت نکرده‬ ‫و افزایش ه��م یافته‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۳‬ماه نخس��ت‬ ‫سال جاری‪ ،‬محصوالت فوالدی ‪ ۱۶‬درصد‪ ،‬آهن‬ ‫اس��فنجی ‪ ۱۰‬درصد و شمش فوالدی ‪ ۵‬درصد‬ ‫رشد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش��ی از این موفقیت‪ ،‬مربوط به‬ ‫مدل جدید ایمیدرو بوده که در کش��ور در حال‬ ‫فراگیری است‪.‬‬ ‫غریب‌پور با بیان اینکه بر اساس تعهد مجامع‪،‬‬ ‫سود ش��رکت‌ها مدیریت می‌شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫یکی از سیاس��ت‌های جاری این اس��ت که در‬ ‫تقس��یم سود‪ ،‬توس��عه ش��رکت‌های بزرگ در‬ ‫اولوی��ت قرار گی��رد‪ ،‬به گونه‌ای که ش��رکت‌ها‬ ‫بتوانن��د از ظرفیت داخلی‪ ،‬ب��رای تامین مالی‬ ‫طرح‌های خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال‌حاض��ر ‪ ۸۰‬درصد تامین‬ ‫مالی به‌وس��یله بانک‌ه��ا انجام می‌ش��ود اما به‬ ‫دلیل مش��کالت نقدینگی‪ ،‬منابعی برای اعطای‬ ‫وام ندارند‪.‬‬ ‫رئیس هیات عام��ل ایمیدرو گفت‪ :‬طرح‌های‬ ‫افزای��ش س��رمایه در بخ��ش مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی در ش��رکت‌های فوالد مبارک��ه‪ ،‬فوالد‬ ‫خوزستان‪ ،‬مس‪ ،‬چادرملو و‪ ...‬شروع شده و باید‬ ‫پیگیری شوند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬عالوه بر طرح‌ه��ای ایمیدرو‪،‬‬ ‫پروژه‌های شرکت‌های تابع که افزایش سرمایه‬ ‫دارند باید به طور مرتب پایش و نظارت ش��وند‬ ‫تا در مسیر پیشرفت قرار گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹ابلاغ برنام�ه اکتش�اف ‪ ۳۰۰‬ه�زار‬ ‫کیلومتر مربعی‬ ‫غریب‌پور با اش��اره به برنامه جدید اکتش��اف‬ ‫‪ ۳۰۰‬ه��زار کیلومت��ر مربع��ی ایمی��درو گفت‪:‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و معاون��ت‬ ‫معدن��ی وزارتخان��ه ب��ا ای��ن برنام��ه موافقت‬ ‫کرده‌اند و ای��ن برنامه به زودی برای اجرا ابالغ‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬از معاونت معدن��ی وزارتخانه به‬ ‫دلی��ل در اختیار گذاش��تن تع��دادی پهنه در‬ ‫ش��رکت تهیه و تولید و کنسرس��یوم قدردانی‬ ‫می‌کنیم‪ .‬این پهنه‌ه��ا درحال‌حاضر‪ ،‬تفکیک و‬ ‫تحویل وزارتخانه شده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹گام مطلوب در حوزه بومی‌سازی‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به توسعه‬ ‫آم��وزش‪ ،‬پژوهش و فناوری ب��ه عنوان یکی از‬ ‫اولویت‌های این س��ازمان خاطرنش��ان کرد‪ :‬در‬ ‫حوزه بومی‌سازی‪ ،‬گام مطلوبی برداشته شده و‬ ‫قرار است نرم‌افزاری برای گردآوری توانمندی‌ها‬ ‫در قالب استارت‌آپ‌ راه‌اندازی شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬باید با هم��کاری ایمیدرو و ایدرو‬ ‫در زمینه توانمندس��ازی و بومی‌سازی فناوری‬ ‫در بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدن��ی اق��دام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹برگزاری نمایش�گاه بومی‌س�ازی در‬ ‫استان‌ها‬ ‫غریب‌پور با بیان اینکه اقدام فوالد خوزستان‬ ‫ب��رای برگزاری نمایش��گاه بومی‌س��ازی فوالد‪،‬‬ ‫مطلوب اس��ت‪ ،‬پیشنهاد داد‪ :‬شرکت‌های بزرگ‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی در اس��تان‌ها نیز‬ ‫نمایش��گاه توانمندس��ازی و بومی‌سازی برگزار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ق��رار اس��ت نماین��ده‌ای از‬ ‫دانش��گاه‌ها یا جهاد دانش��گاهی که با ایمیدرو‬ ‫همکاری می‌کنند‪ ،‬در جلس��ه‌های هیات مدیره‬ ‫شرکت مربوط‪ ،‬حضور یابد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو با اعتقاد بر اینکه‬ ‫توانمندی مدیران داخلی یک س��ازمان‪ ،‬سبب‬ ‫ارتقای آن مجموعه می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬نگرش ما‬ ‫به نیروی انسانی‪ ،‬سرمایه‌ای و بر مبنای اعتماد‬ ‫به مجموعه داخل و نیز رش��د نیروهای توانمند‬ ‫سازمان است و به همین دلیل‪ ،‬بیشتر انتصابات‬ ‫س��ازمان از نیروه��ای داخل��ی س��ازمان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در انتصاب‌ها‪ ،‬افراد باید توانمند و‬ ‫با انگیزه باشند و این عامل موجب موفقیت یک‬ ‫سازمان می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ پذی�رش پروان�ه مع�دن ب�ه عنوان‬ ‫وثیقه بانکی‬ ‫غریب‌پ��ور با بیان اینکه نظام بانکی باید برای‬ ‫پذیرش پروانه معدن یا گواهی کشف به عنوان‬ ‫وثیقه بانکی متقاعد ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬خوش��بختانه‬ ‫بان��ک تجارت‪ ،‬پروانه معدن گل‌گهر را به ارزش‬ ‫‪ ۹‬ه��زار میلیارد تومان به عنوان وثیقه پذیرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با ابراز امیدواری نس��بت به اقدام مشابه‬ ‫بانک‌های دیگ��ر افزود‪ :‬واقعیت این اس��ت که‬ ‫بانک‌ه��ا نمی‌توانند به بخش معدن تس��هیالت‬ ‫دهن��د و معدن��کاران نیز همه س��رمایه خود را‬ ‫در معدن ص��رف کرده‌اند؛ در نتیجه پولی برای‬ ‫وثیقه بانکی ندارند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو ض��رورت دارد نظ��ام بانکی پروانه‬ ‫معادن یا گواهی اکتش��اف را ب��ه عنوان وثیقه‬ ‫قابل اتکا‪ ،‬پذیرش کند‪.‬‬ ‫رئی��س هی��ات عامل ایمی��درو اع�لام کرد‪:‬‬ ‫س��رمایه صندوق س��رمایه‌گذاری فعالیت‌های‬ ‫معدن��ی در س��ال جاری باید ب��ه ‪ ۳۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان برسد‪.‬‬ ‫شتاب در اجرای طرح تولید کاغذ از کربنات کلسیم‬ ‫با حضور مدیران ارش��د س��ازمان گس��ترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران (ایدرو) و مس��ئوالن ف��ارس‪ ،‬موانع اجرایی‬ ‫طرح تولید کاغذ از کربنات کلس��یم در ش��هرک صنعتی‬ ‫خرامه بررسی شد‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬معاون نوس��ازی‬ ‫و بهره‌برداری س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫(ایدرو) با بیان اینکه این س��ازمان درحال‌حاضر ‪ ۳۲‬طرح‬ ‫صنعتی را در سراس��ر کش��ور در مرحله اجرا دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها طرح تولید کاغذ از کربنات‬ ‫کلسیم است که صد در صد دولتی اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫محم��د نوری امیری با بیان اینکه منابع مالی این طرح‬ ‫تامین ش��ده و مش��کل کمبود منابع نداریم‪ ،‬افزود‪۱۲.۵ :‬‬ ‫میلیون دالر منابع ارزی و ‪ ۳۷‬میلیارد تومان منابع ریالی‬ ‫برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی بر تقویت ش��رکت گس��ترش کاغذ س��بز خرامه به‬ ‫منظور تس��هیل در اجرای عملی��ات این طرح تاکید کرد‬ ‫و گف��ت‪ :‬امیدواریم این طرح ت��ا پایان ‪ ۹۹‬به بهره‌برداری‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫مع��اون نوس��ازی و بهره‌برداری س��ازمان گس��ترش و‬ ‫نوس��ازی صنای��ع ای��ران در ادامه با بی��ان اینکه بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬درص��د تجهیزات ای��ن طرح باید از خارج از کش��ور‬ ‫تامین ش��ود گف��ت‪ :‬امیدواریم با رفع مش��کل انتقال ارز‬ ‫در بانک‌ه��ای خارج��ی که ناش��ی از تحریم‌های ظالمانه‬ ‫امریکاس��ت بتوانیم این طرح را هرچه س��ریع‌تر تامین و‬ ‫تجهیزات را وارد کنیم‪.‬‬ ‫عضو هیات عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای��ران (ایدرو) نی��ز در این آیین ب��ا عذرخواهی از تاخیر‬ ‫در اج��رای این ط��رح گفت‪ :‬ب��رای جبران ای��ن تاخیر‪،‬‬ ‫برنامه‌ریزی عملیاتی ط��رح را به گونه‌ای تنظیم کرده‌ایم‬ ‫که این مجموعه در دهه فجر سال ‪ ۹۹‬بهره‌برداری شود‪.‬‬ ‫س��عید فائقی با اش��اره به اهمیت اج��رای این طرح به‬ ‫عنوان یک طرح مهم و ارزش��مند زیس��ت‌محیطی گفت‪:‬‬ ‫تولی��د محصول ب��ا ارزش کاغذ از م��اده معدنی کربنات‬ ‫کلس��یم که باعث حف��ظ جنگل‌ها و جلوگی��ری از قطع‬ ‫درختان می‌شود‪ ،‬بسیار مهم و حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره کارخانه گسترش کاغذ سبز خرامه‬ ‫نیز با بیان اینکه این طرح‪ ،‬اس��فند سال گذشته از سوی‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت کلنگ‌زنی ش��د و عملیات‬ ‫اجرایی آن به علت برخی موانع تاکنون آغاز نشده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با ثبت شرکت دولتی گسترش کاغذ سبز خرامه‪ ،‬مراحل‬ ‫اجرای طرح شتاب یافته و مرحله نخست فراخوان مناقصه‬ ‫آن نیز برگزار شده و در مرحله دوم نیز به زودی تا پایان‬ ‫مرداد برگزار و پیمانکار صالحیت‌دار انتخاب خواهد شد‪.‬‬ ‫هوش��نگ موحدی افزود‪ :‬ب��ا تصمیم گرفته ش��ده در‬ ‫س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫س��هام این ط��رح دولتی ش��ده و این طرح ب��ا اعتبارات‬ ‫س��ازمان گسترش و نوس��ازی صنایع ایران انجام خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در زمینه فناوری و ماشین‌آالت این طرح نیز‬ ‫با ش��رکت‌های مطرح دارای فناوری خارجی مذاکره شده‬ ‫و امیدواریم با تامین ماش��ین‌آالت و تهیه نقش��ه نهایی‪،‬‬ ‫اجرای این طرح از ماه‌های آینده آغاز شود‪.‬‬ ‫موحدی اضافه ک��رد‪ ۸۰ :‬درصد مواد اولیه این طرح را‬ ‫ماده معدنی کربنات کلسیم تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫داری��وش اس��ماعیلی‪ ،‬نماین��ده مردم شهرس��تان‌های‬ ‫خرامه کوار و سروس��تان در مجلس ش��ورای اس�لامی و‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫نیز خواس��تار تس��ریع در اجرای این طرح شد و گفت‪ :‬با‬ ‫اجرای این طرح برای ‪ ۲۰۰‬نفر اشتغال ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس نیز گفت‪:‬‬ ‫برای اجرای این طرح ‪ ۴‬هکتار از اراضی ش��هرک صنعتی‬ ‫خرامه اختصاص یافته و قرارداد آن نیز بسته شده است‪.‬‬ ‫احد فتوحی افزود‪ :‬ش��رکت شهرک‌های صنعتی فارس‬ ‫به منظور تس��ریع در اجرای این ط��رح و با هدف تامین‬ ‫زیرس��اخت‌ها‪ ،‬اراضی زون خدماتی را که دارای امکانات‬ ‫زیربنای��ی بود با اصالح و تغییر کاربری به اراضی صنعتی‬ ‫تبدیل کرد تا اجرای طرح با مش��کل زیرس��اختی روبه‌رو‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫وی همچنین از اختصاص مشوق‌های ویژه نظیر کاهش‬ ‫س��هم نقدی و افزایش س��هم بازپرداخت اقس��اطی حق‬ ‫انتفاع اراضی واگذاری به این ش��رکت در راس��تای کمک‬ ‫به رونق تولید و اش��تغال خب��ر داد و گفت‪ :‬با اجرای این‬ ‫طرح و بهره‌برداری از آن ظرفیت تولید ‪ ۲۰‬هزار تن کاغذ‬ ‫فراهم می‌شود‪.‬‬
‫مدیرعامل شرکت مس در بازدید از کارخانه ذوب خاتون‌آباد خبر داد‬ ‫آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه ذوب خاتون‌آباد‬ ‫اردش��یر س��عدمحمدی با بیان اینکه طرح توسعه ذوب‬ ‫خاتون‌آباد یکی از طرح‌های توسعه‌ای مهم شرکت مس در‬ ‫سال جاری است‪ ،‬گفت‪ :‬از اول مرداد‪ ،‬اورهال این کارخانه با‬ ‫هدف حل مش��کالت محیط‌زیستی و افزایش ظرفیت ذوب‬ ‫خاتون‌آب��اد از ‪ ۸۰‬هزار تن به ‪ ۱۲۰‬هزار تن آند آغاز ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش مس‌پرس‪ ،‬دکتر اردش��یر سعد محمدی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با اعالم این خبر گفت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫برنامه‌ریزی‌ها هیچ گونه نگرانی بابت کاهش تولید در سال‬ ‫جاری نداریم و تولید بیشتر از سال گذشته خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه با همکاری و همت تمام پرس��نل‬ ‫صنعت مس‪ ،‬امس��ال ش��اهد خلق رکورد جدی��د در تولید‬ ‫کاتد خواهیم بود‪ ،‬افزود‪ :‬با افزایش ظرفیت ذوب خاتون‌آباد‪،‬‬ ‫مجموع ظرفیت تولید آند ش��رکت مس در اس��تان کرمان‬ ‫به ‪ ۴۰۰‬هزار تن خواهد رس��ید که بخش��ی از کنس��انتره‬ ‫موردنی��از ای��ن طرح‌ها از معادن مس درآل��و‪ ،‬دره‌زار و چاه‬ ‫فیروزه تامین خواهد ش��د‪ .‬سعد محمدی با اشاره به اجرای‬ ‫هم‌‌زمان طرح اسیدس��ولفوریک خاتون‌آباد با ظرفیت ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار تن در س��ال گفت‪ :‬در سال‌های گذشته کارخانه ذوب‬ ‫خاتون‌آباد دچار برخی مش��کالت محیط‌زیس��تی بود که با‬ ‫پیگیری‌های انجام شده و بر پایه اعالم سازمان‌های نظارتی‪،‬‬ ‫غبار خروج��ی الکتروفیلتر درایر و الکتروفیلترهای فلش به‬ ‫حد استاندارد رسیده است‪ .‬مدیرعامل شرکت مس با اشاره‬ ‫به اینکه راه‌اندازی کارخانه اسیدسولفوریک خاتون‌آباد مهر‬ ‫پایانی بر تمام حاش��یه‌های زیس��ت‌محیطی ش��رکت مس‬ ‫معدن‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪220‬‬ ‫خواهد بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امسال با بهره‌برداری همزمان این ‪۲‬‬ ‫طرح توسعه‌ای در خاتون‌آباد شاهد سبز شدن صنعت مس‬ ‫و توسعه پایدار خواهیم بود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش معادن کوچک‬ ‫و متوسط در تکمیل‬ ‫زنجیره فوالد‬ ‫در بررسی نیاز به تامین قطعات و ماشین‌آالت معدنی مطرح شد‬ ‫معادن‪،‬آماده دریافت ایده‌های تازه‬ ‫محمدحسین سادات حسینی خواجوئی‬ ‫کارشناس مدیریت صنعتی‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫ام��روز‪ ،‬ش��رکت‌های معدنی از اس��تفاده از‬ ‫تجهیزات و ماش��ین‌آالت فرسوده رنج می‌برند‬ ‫و بیش��تر به دلیل تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز‬ ‫در هماهنگ��ی ب��ا فناوری روز مش��کل‌دارند‪،‬‬ ‫در حال��ی که معدن به فناوری‪ ،‬ماش��ین‌آالت‬ ‫و قطعات روز نیازمند اس��ت و هرچه فناوری‬ ‫جدیدتر باش��د‪ ،‬کیفی��ت و کمیت توان عرضه‬ ‫کشور را نیز افزایش می‌دهد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان ای��ن ح��وزه مط��رح می‌کنند‬ ‫بای��د به توان داخل��ی توجه ک��رد و از دانش‬ ‫متخصصان بخش‌های مختلف معدن و صنعت‬ ‫کش��ور بهره گرفت‪ .‬روزگار معدن دراین‌باره با‬ ‫کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند تامین ماشین‌آالت هستیم‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫طاهری‌نی��ا‪،‬‬ ‫آرش‬ ‫کارش��ناس ارشد معدن‬ ‫م��س میدوک در ش��هر‬ ‫باب��ک ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫نیازمن��دی کش��ور ب��ه‬ ‫قطع��ات و اب��زارآالت‬ ‫معدن��ی در گفت‌وگو ب��ا روزگار معدن مطرح‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال‌حاض��ر یک��ی از اصلی‌تری��ن‬ ‫دغدغه‌ه��ای مع��دن و معدنکاری در کش��ور‪،‬‬ ‫مش��کل تامی��ن ماش��ین‌آالت‪ ،‬قطع��ات و‬ ‫لوازم‌یدک��ی اس��ت‪ .‬ام��روز به لح��اظ تامین‬ ‫ماشین‌آالت در سطح کشور مشکالتی داریم‪.‬‬ ‫متاس��فانه فن��اوری م��ا در حدی نیس��ت که‬ ‫بتوانیم ساخت و تولید تمام تجهیزات معدنی‬ ‫را خودمان انجام دهیم‪ .‬با توجه به این شرایط‬ ‫مجبوریم برخی ماش��ین‌آالت مثل تراک‌های‬ ‫معدنی را از خارج وارد کنیم‪.‬‬ ‫طاهری‌نیا ادامه داد‪ :‬با پیش��روی استخراج‬ ‫در معادن‪ ،‬عمق آنها افزایش می‌یابد؛ درنتیجه‬ ‫در آین��ده نزدی��ک مجب��ور هس��تیم تع��داد‬ ‫ماش��ین‌آالت را ب��ا توجه به حج��م عملیات‬ ‫معدنکاری افزایش دهیم تا تناژ تولید افزایش‬ ‫یابد‪ .‬ما در ش��رایطی هستیم که باید به سمت‬ ‫معادن عمی��ق پیش برویم و با ش��رایطی که‬ ‫داریم نمی‌توانیم خیلی خوب به کارمان ادامه‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس معدن با اش��اره ب��ه نگاه‬ ‫توس��عه‌ای ش��رکت ملی مس اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫ش��رایط امروز‪ ،‬نیازمند دیدگاه توس��عه‌ای به‬ ‫معدنکاری هستیم‪ .‬در شرکت ملی مس ایران‬ ‫تصمی��م گرفته‌ان��د در اندازه ب��زرگ افزایش‬ ‫تولید دهیم‪.‬‬ ‫این کار هم مس��تلزم این اس��ت که بتوانیم‬ ‫ماش��ین‌آالت موردنیاز خ��ود را تامین کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی م��س از صنعتکاران‬ ‫کش��ور خواس��ت در زمین��ه س��اخت و تولید‬ ‫ماش��ین‌آالت وارد ش��وند و تاکید کرد از این‬ ‫به‌این‌ترتی��ب تحریم‌ها زمینه رش��د صنایع‬ ‫داخلی را ایجاد می‌کنند‪ .‬هرچند بعضی اوقات‬ ‫مش��کالتی را ایجاد کرده اما باعث می‌شود به‬ ‫تولی��دات داخلی بها دهی��م‪ .‬به‌این‌ترتیب اگر‬ ‫نیت و همت الزم را داش��ته باش��یم می‌توانیم‬ ‫موفق شویم‪.‬‬ ‫شده‌ بودند‪ ،‬استفاده می‌کنیم‪.‬‬ ‫متاسفانه بیشتر آنها هم دچار استهالک شد ‌ه‬ ‫و بس��یار قدیمی‌اند‪ .‬ب��ه همین دلیل در حوزه‬ ‫تامین ماشین‌آالت و ابزارآالت مشکل اساسی‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫شجاعی ادامه داد‪ :‬امروز در حوزه ابزارآالت‬ ‫و ماش��ین‌آالت با آنچه در جهان است‪ ،‬فاصله‬ ‫بسیار زیادی داریم‪.‬‬ ‫ش��جاعی با ابراز تاس��ف از اینکه نمی‌توانیم‬ ‫دس��تگاه‌هایی که به‌روز هستند را وارد کشور‬ ‫کنی��م‪ ،‬ادامه داد‪ :‬درحال‌حاض��ر اگر بخواهیم‬ ‫همان دس��تگاه‌ها را نیز وارد کنی��م‪ ،‬با توجه‬ ‫به افزایش نرخ ارز کار بس��یار مش��کلی است‪.‬‬ ‫مس��ئله دیگ��ر‪ ،‬تحریم‌ها هس��تند ک��ه اجازه‬ ‫نمی‌دهند فعاالن معدن��ی در حوزه بین‌الملل‬ ‫فعالیت کنند‪.‬‬ ‫ارسالن ش��جاعی‪ ،‬مدیر‬ ‫پ��روژه نظ��ام مب��ادالت‬ ‫پیمانکاری فرعی و فعال‬ ‫در دبیرخان��ه تجهیزات‬ ‫معدن��ی و س��یمانی در‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی اس��تان کرمان (مپفا) در گفت‌وگو با‬ ‫روزگار مع��دن اظه��ار کرد‪ :‬امروز ب��ا اجبار از‬ ‫دستگاه‌هایی که سال‌های گذشته وارد کشور‬ ‫او ب��ا اش��اره ب��ه تاثیرگ��ذاری تحریم‌ها بر‬ ‫فعالی��ت معدن��ی اظهار کرد‪ :‬فع��االن معدنی‬ ‫پس از تحریم‌ها با مشکل زیادی روبه‌رو شدند‬ ‫چراکه مش��کل قیمت‌گ��ذاری نهایی و تامین‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬بسیاری از آنها را اذیت می‌کند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اش��اره به مشکل ضعف‬ ‫دانش در ح��وزه تامین ماش��ین‌آالت معدنی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مسئله دیگر‪ ،‬تجهیز و کامل کردن‬ ‫فن��اوری برای تولی��د در حوزه معدن اس��ت‪.‬‬ ‫آرش طاهری‌نیا‪ :‬مدیرعامل شرکت ملی مس از‬ ‫صنعتکاران کشور خواست در زمینه ساخت و تولید‬ ‫ماشین‌آالت وارد شوند و تاکید کرد از ایده‌های آنها‬ ‫حمایت می‌کند‪ .‬از این رو امیدواریم صنعتکاران و‬ ‫متخصصان کشور هم وارد عرصه شوند و با شرکت مس‬ ‫و معادن دیگر همکاری کنند‬ ‫موضوع حمایت می‌کند‪ .‬امیدواریم صنعتکاران‬ ‫کشور هم وارد عرصه شوند و با شرکت مس و‬ ‫معادن دیگر همکاری کنند‪.‬‬ ‫طاهری‌نیا با اش��اره به تاثیر منفی تحریم‌ها‬ ‫ب��ر معدن و فعالیت معدن��ی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬پیش‬ ‫از تحریم‌ها در تامین ماش��ین‌آالت مش��کلی‬ ‫نداشتیم‪ ،‬درحالی‌که وقتی با تحریم و افزایش‬ ‫ن��رخ ارز روبه‌رو ش��دیم تامی��ن قطعات برای‬ ‫پیمانکاران‌ بسیار سخت شد‪.‬‬ ‫طاهری‌نی��ا در ادامه درب��اره اینکه ظرفیت‬ ‫تولی��د اب��زارآالت و ماش��ین‌آالت را به لحاظ‬ ‫علم��ی و فنی داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ش��رکت ملی‬ ‫م��س از ای��ن مهم اس��تقبال می‌کن��د که با‬ ‫کارآفرینان بازدید و مالقات کند تا در صورت‬ ‫ام��کان نیازهای‌مان را برط��رف کنیم و داخل‬ ‫کشور دست به بومی‌سازی و تولید بزنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دغدغه تامین ماشین‌آالت‬ ‫‹ ‹ضعف دانش‬ ‫دراین‌بی��ن دغدغه مجموعه ما این اس��ت که‬ ‫با بزرگ کردن مجموعه‌های کوچک و ارتباط‬ ‫برقرار ک��ردن بین آنها با واحده��ای کارفرما‬ ‫باعث شویم آنها بتوانند فناوری روز را استفاده‬ ‫کنن��د‪ .‬در ای��ن رون��د‪ ،‬ش��رکت‌های کوچک‬ ‫معدنی نیز‌بهای تمام‌شده را کاهش می‌دهند‬ ‫و توانمندتر می‌شوند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬م��ا برنامه‌ای به ن��ام فن بازار‬ ‫در ش��هرک‌های صنعتی داری��م و در آن این‬ ‫هدف را دنبال می‌کنی��م که نیازهای واحدها‬ ‫و ایده‌ه��ا را جمع کنیم و آنها را به هم ارتباط‬ ‫دهیم‪ .‬س��عی می‌کنیم واحدهای تولیدکننده‬ ‫که ابزارآالت داخلی دارند را شناسایی و آنها را‬ ‫به معدنکاران معرفی کنیم تا پیمانکاران خود‬ ‫را تقوی��ت کنند و در مرحل��ه بعدی به دنبال‬ ‫افزایش صادرات باشیم‪.‬‬ ‫ش��جاعی تاکید کرد‪ :‬خوش��بختانه تا امروز‬ ‫ارتب��اط خوبی داش��ته‌ایم و با تاجران خارجی‬ ‫و اتاق بازرگانی افغانس��تان جلسه‌های موثری‬ ‫برگزار کردیم‪ .‬در آینده‌ای نزدیک هدف بعدی‬ ‫ما عراق و آذربایجان است‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتی��ب ب��ا وجود تحریم‌ها ب��اور دارم‬ ‫درحال‌حاضر زمان خوبی است که به بازارهای‬ ‫کش��ورهای همس��ایه ورود کنیم؛ کشورهایی‬ ‫که به سمت صنعتی ش��دن می‌روند و اکنون‬ ‫نیازمند قطعات و ابزارآالت هستند‪.‬‬ ‫راهکار ذوب آهن برای همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫مدی��ر خرید تجهی��زات ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬ش��رکت ذوب آهن اصفهان ب��رای رفع محدودیت‌‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان عالوه بر اینکه پیش‌پرداخت‌های‬ ‫بیش��تری به آنها می‌دهد‪ ،‬همواره اطالعات فنی مورد نیاز‬ ‫ساخت تجهیزات را در اختیار آنها قرار داده و این سیاست‬ ‫برای بومی‌سازی قطعات و تجهیزات ادامه دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگزاری م��وج‪ ،‬مدیر خری��د تجهیزات‬ ‫ش��رکت ذوب آه��ن اصفهان با اش��اره به اینک��ه اجرای‬ ‫پروژه‌های س��اخت داخل هزینه‌های جانبی زیادی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با اشاره به اینکه برخی شرکت‌های دانش‌بنیان توان‬ ‫مال��ی کمی برای اجرای پروژه دارند‪ ،‬همواره در میانه کار‬ ‫ب��ا چالش‌هایی روبه‌رو هس��تند؛ از ای��ن رو دولت باید در‬ ‫مسیر بومی‌سازی تجهیزات صنعت فوالد از این شرکت‌ها‬ ‫حمایت کند‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ش��رکت ذوب آهن نیز با چند ش��رکت‬ ‫دانش‌بنی��ان همکاری می‌کند اما به‌طورکلی رویکرد ذوب‬ ‫آهن در ایجاد س��اپالیر یا تامین‌کننده‌ها‪ ،‬تامین تجهیزات‬ ‫با کمک شرکت‌های زیرمجموعه بوده است‪.‬‬ ‫محمد مسلمی با بیان اینکه شرکت ذوب آهن اصفهان‬ ‫برای رفع محدودیت‌های ش��رکت‌های دانش‌بنیان عالوه‬ ‫بر اینکه پیش‌پرداخت‌های بیش��تری به آنها دارد‪ ،‬همواره‬ ‫اطالعات فنی مورد نیاز س��اخت تجهی��زات را در اختیار‬ ‫آنها قرار داده است‪ ،‬افزود‪ :‬در برخی مواقع زیرساخت‌های‬ ‫مورد نی��از آزمایش کاال را برای ش��رکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫فراهم کرده‌ایم اما برای شرکت ریسک زیادی دارد‪.‬‬ ‫ب��رای نمونه دریچ��ه‌ای که حج��م زیادی م��اده ذوب‬ ‫پش��ت آن قرار دارد‪ ،‬در صورتی که به درستی عمل نکند‬ ‫فاجعه‌بار خواهد بود‪ .‬ب��ا این حال با توجه به امکاناتی که‬ ‫در اختیار داریم‪ ،‬ریسک‌های آزمایش را به کمترین میزان‬ ‫ممکن می‌رسانیم‪.‬‬ ‫او ب��ا تاکید ب��ر اینکه آزمایش��گاه ذوب آه��ن اصفهان‬ ‫در س��طح باالیی ق��رار دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ب��رای آزمایش‬ ‫تجهیزات‪ ،‬گاهی مواقع از آزمایشگاه‌های مختلف استفاده‬ ‫می‌کنی��م زیرا در ریس��ک قرار دادن تم��ام تجهیزات در‬ ‫مقابل ی��ک قطعه توجیهی ندارد‪ .‬مدی��ر خرید تجهیزات‬ ‫ش��رکت ذوب آهن اصفهان با بیان اینک��ه نزدیک به ‪۷۰‬‬ ‫درصد تجهیزات در شرکت ذوب آهن اصفهان بومی‌سازی‬ ‫شده‌اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در صنعت فوالد ایران بومی‌سازی از‬ ‫سال‌ها پیش شروع شده است‪.‬‬ ‫برای نمونه شرکت ذوب آهن اصفهان از ‪ ۲۷‬سال پیش‬ ‫س��اخت داخل را ش��روع کرده و ام��روز در این مجموعه‬ ‫اداری فعالی��ت می‌کند که وظیفه آن شناس��ایی و تامین‬ ‫قطعات مورد نیاز در داخل اس��ت و حتی نقشه‌های برخی‬ ‫قطعات را در اختیار ش��رکت‌های دیگر ق��رار می‌دهند تا‬ ‫زمینه تولید آنها فراهم شود‪.‬‬ ‫مس��لمی با تاکی��د بر اینکه ‪ ۹۰‬درص��د قطعات قدیمی‬ ‫ش��رکت ذوب آهن اصفهان در داخل س��اخته ش��ده‌اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برای نمونه درحال‌حاضر شرکت ذوب آهن به دنبال‬ ‫بومی‌سازی دریچه ویژه‌ای است که پیش از این مدل‌های‬ ‫قدیمی آن را س��اخته و اس��تفاده کرده ام��ا مدل جدید‬ ‫آن قابلی��ت باالت��ری دارد؛ از این رو همواره بومی‌س��ازی‬ ‫تجهیزات جدید انجام می‌شود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه ش��رکت ذوب آهن بر اساس فناوری‬ ‫روس��ی ایجاد شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این کارخانه‪ ،‬فناوری‬ ‫پیچیده و های‌تک ندارد؛ به همین دلیل پایه آن بیش��تر‬ ‫سخت‌افزاری است‪.‬‬ ‫مدیر خرید تجهیزات شرکت ذوب آهن اصفهان با بیان‬ ‫اینکه قطعاتی که انحصاری و وارداتی هس��تند در اولویت‬ ‫ساخت داخل ش��رکت ذوب آهن قرار دارند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر برنامه‌ریزی‌ها برای تحقق این هدف در حال‬ ‫انجام است‪.‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز صنعت فوالد‬ ‫کش��ور‪ ،‬بهب��ود هم��کاری در یک نظ��ام یکپارچه‬ ‫اش��تراک‌گذاری اطالع��ات و دانش اس��ت که در‬ ‫آن بازیگ��ران زنجی��ره فوالد می‌توانن��د خود را به‬ ‫عنوان ی��ک ِگ ِره در ش��بکه‌ای از تولیدکنندگان و‬ ‫نقش‌آفرینان زنجی��ره صنعت فوالد بنگرند تا انواع‬ ‫مختلف��ی از روابط س��ودمند را در میان آنها ایجاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫به بیان دیگر‪ ،‬صنعت فوالد کشور ایران در عصر‬ ‫حاضر‪ ،‬نیازمند یک معماری ش��بکه‌ای در زنجیره‬ ‫خود اس��ت تا به واس��طه آن بتواند با هدف تکامل‬ ‫و بلوغ زنجیره‪ ،‬روابط سلسله‌مراتبی را به تعامالت‬ ‫ش��بکه‌ای تبدی��ل کند‪ .‬ای��ن امر منتج به کش��ف‬ ‫ارزش‌های مغفول و کسب پیشرفت‌ها و راهکارهای‬ ‫الزم در راستای بهبود عملکرد و افزایش سودمندی‬ ‫این صنعت برای اقتصاد کش��ور به واسطه رونق در‬ ‫تولید و فروش فل ِز توسعه (فوالد) می‌شود‪.‬‬ ‫الزم��ه پیاده‌س��ازی و اجرای نگرش ش��بکه‌ای‬ ‫در ای��ن صنعت بنیادی‪ ،‬غلب��ه بر نگرش مبتنی بر‬ ‫کنترل و فاقد انعطاف و همچنین جایگزینی آن با‬ ‫عواملی مانند سازگاری و تعامل با دیگر بازیگران و‬ ‫تاب‌آوری در برابر بحران‌هاست‪.‬‬ ‫یک باشگاه ورزشی مبتنی بر ستاره‌ها را در نظر‬ ‫بگیری��د‪ .‬وقتی س��تاره یا س��تارگان آن دچار افت‬ ‫محس��وس می‌شوند‪ ،‬باشگاه ورزشی نیز دچار افول‬ ‫می‌شود و این امر به معنای فاصله گرفتن از معنای‬ ‫حقیقی فعالیت گروهی است‪ .‬حال آنکه اگر صنعت‬ ‫فوالد کشور بدون توجه به نقش‌آفرینی حداکثری‬ ‫بنگاه‌ه��ا و مع��ادن کوچک و متوس��ط موجود در‬ ‫کش��ور و همچنین صنایع زیردس��تی ب��ه عنوان‬ ‫گره‌های یک ش��بکه بزرگ صنعتی‪ ،‬به تعدادی از‬ ‫تولیدکنندگان کلیدی محدود و متمرکز شود‪ ،‬هر‬ ‫نوع اختالل و نوسانی برای آنها می‌تواند کل صنعت‬ ‫را تحت‌‌الشعاع قرار دهد‪ .‬حال آنکه غنای این شبکه‬ ‫و رونق این صنعت در سایه ایجاد روابط و تعامالت‬ ‫بیش��تر و غنی‌تر از نظر کمی و ب��ا رویکرد کیفی‪،‬‬ ‫محقق می‌ش��ود‪ .‬در این میان ش��بکه‌های تاب‌آور‬ ‫صنعت فوالد با هدف جذب و خنثی کردن تنش‌ها‬ ‫و ایجاد س��ودآوری همراه با آن‪ ،‬بر اساس افزونگی‬ ‫عملک��رد و غنای ارتباطات س��اخته می‌ش��وند‪ ،‬به‬ ‫گون��ه‌ای که اگر ی��ک گره از این ش��بکه تضعیف‬ ‫شود یا از بین برود‪ ،‬شبکه می‌تواند عملکرد خود را‬ ‫تنظیم و در سطح مطلوبی حفظ کند‪.‬‬ ‫از الزامات دیگر در دس��تیابی به تفکر شبکه‌ای‪،‬‬ ‫تنوع‌گرایی اس��ت‪ .‬این امر عالوه ب��ر یک رکن در‬ ‫دس��تیابی ب��ه تفکر ش��بکه‌ای‪ ،‬می‌تواند بس��تری‬ ‫مناس��ب ب��رای دس��تیابی به ت��اب‌آوری باش��د‪.‬‬ ‫تنوع‌گرایی از توجه به زمینه‌های گوناگون علمی و‬ ‫عملیاتی و همچنین تجربه‌ها و دیدگاه‌های مختلف‬ ‫ناش��ی می‌ش��ود و این امر در نگاهی گس��ترده‌تر‪،‬‬ ‫بدون مداخل��ه حوزه آکادمیک‪ ،‬ب��ازار و همچنین‬ ‫نقش‌آفرینی موثر سایر گره‌های شبکه فوالد میسر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫نکته مورد تاکید‪ ،‬نیازمندی صنعت فوالد کشور‬ ‫به نوگرایی بنیادین‪ ،‬شامل توجه به تمام بازیگران‬ ‫زنجی��ره فوالد (از اس��تخراج س��نگ‌آهن گرفته تا‬ ‫کارخانه‌های کنس��انتره و گندله‌س��ازی به عنوان‬ ‫گره‌های این ش��بکه در زمینه صنایع زیردس��تی)‪،‬‬ ‫توجه وی��ژه به بومی‌س��ازی فناوری‌ها بر اس��اس‬ ‫زیرساخت‌های موجود در کشور (مانند فناوری پ ِ ِرد‬ ‫در تولید بریکت گرم و س��رد) و پیاده‌س��ازی یک‬ ‫برنامه مبتنی بر تفکر ش��بکه‌ای در راستای تکامل‬ ‫زنجیره این صنعت اس��ت (چنی��ن ایده و تفکری‪،‬‬ ‫قابلی��ت مدیریت تح��ت نرم‌اف��زاری فراگیر برای‬ ‫ارائه خدمت در این صنع��ت را نیز دارد)‪ .‬نوگرایی‬ ‫و نگرش‌ه��ای نوی��ن در ای��ن صنعت به واس��طه‬ ‫تنوع‌گرایی در بکارگی��ری علوم گوناگون در حوزه‬ ‫صنعت‪ ،‬تجربه صنعتگ��ران فوالدی در میدان‌های‬ ‫عملیاتی‪ ،‬روش‌های نوین و بومی‌س��ازی ش��ده به‬ ‫واس��طه زیرساخت‌های آکادمیک کشور و دوری از‬ ‫تفکر خطی و یک سوگرایی‪ ،‬به عنوان نقطه مقابل‬ ‫تفکر شبکه‌ای میسر می‌شود‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪220‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ساخت ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫واحد مسکونی‬ ‫در بافت فرسوده‬ ‫مع��اون حقوقی ام��ور مجلس و اس��تان‌های‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی گف��ت‪ :‬برنام��ه دولت‪،‬‬ ‫س��اخت ‪۴۰۰‬هزار واحد مس��کونی در سراس��ر‬ ‫کشور است که عملیات اجرایی ‪۱۵۰‬هزار واحد‬ ‫آن تا پایان ماه جاری با حضور رئیس‌جمهوری‬ ‫آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مه��ران کفاش اظهار کرد‪:‬‬ ‫نگاه وزارتخانه‪ ،‬تولید مس��کن به‌طور مشارکتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬هرچند موضوع مسکن در سراسر کشور‬ ‫متاثر از یکسری عوامل و فضای اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بخشی که در اختیار وزارتخانه‬ ‫اس��ت‪ ،‬در س��ال رونق تولید کار ب��ه خوبی‪ ،‬با‬ ‫س��رعت و با پیگیری روزان��ه وزیر و با برگزاری‬ ‫نشست‌ها در استان‌های کش��ور در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫مع��اون حقوقی ام��ور مجلس و اس��تان‌های‬ ‫وزارت راه و شهرس��ازی تاکی��د ک��رد‪ :‬اولویت‬ ‫وزارتخان��ه‪ ،‬تکمیل پروژه‌هایی اس��ت که بیش‬ ‫از ‪۸۰‬درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارند و به‌جز‬ ‫پروژه‌ه��ای مش��ارکتی‪ ،‬پروژه جدی��دی را در‬ ‫دستورکار قرار نمی‌دهیم‪.‬‬ ‫کف��اش تصریح کرد‪ :‬برای بازآفرینی و احیای‬ ‫بافت‌های فرسوده‪ ،‬به مسائل رونمایی‌ها و ظاهر‬ ‫توجه ش��ده اس��ت‪ ،‬اما وزارت مسکن ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫واحد مس��کونی در بافت فرسوده ایجاد می‌کند‬ ‫که به عنوان اقدام ملی و یک کار اساسی است‬ ‫که در گذشته به آن توجه نمی‌شد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اعطای تسهیالت ارزان‌قیمت‬ ‫یک میلی��ارد ریالی گفت‪ :‬ای��ن موضوع دارای‬ ‫اهمیت است زیرا برنامه وزارت راه و شهرسازی‬ ‫و برنامه‌های ارائه شده به مجلس‪ ،‬احیای بافت‬ ‫فرس��وده برای بخ��ش زیادی از رونق مس��کن‬ ‫اس��ت‪ .‬کفاش افزود‪ :‬اجرای برنامه‌ریزی مسکن‬ ‫مهر در س��ال جاری سرعت گرفته و امیدواریم‬ ‫تا پایان سال ‪ ۹۸‬ش��اهد پایان کار مسکن مهر‬ ‫در سراسر کشور باشیم‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری است که با احیای بافت‌های‬ ‫فرس��وده بخش قابل‌توجه��ی از ب��ازار مصالح‬ ‫ساختمانی به تحرک درمی‌آید‪.‬‬ ‫فروش مقداری و ارزشی‬ ‫فوالدی‌ها در ‪ ۲‬ماه اخیر‬ ‫چه تغییراتی داشت؟‬ ‫فوالدی‌ها در ‪ ۲‬ماه اخیر عملکرد متفاوتی را‬ ‫در فروش مقداری و ارزشی به ثبت رساندند که‬ ‫بهترین عملکرد از آن فوالد خراسان بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش بورس‌نیوز‪ ،‬مقایس��ه میزان و مبلغ‬ ‫ف��روش تولیدکنندگان فوالد در ‪۲‬ماه گذش��ته‬ ‫نشان می‌دهد فوالد خراسان بیشترین افزایش‬ ‫درآمد و فروش مقداری را در بازه زمانی خرداد‬ ‫تا تیر داشته است‪.‬‬ ‫مبل��غ ف��روش فوالد خراس��ان (فخ��اس) با‬ ‫رش��د ‪۶۳‬درص��دی از ‪۲۱۸‬میلی��ارد تومان به‬ ‫‪۳۵۶‬میلی��ارد تومان رس��ید و میزان فروش آن‬ ‫با رش��د ‪۶۷‬درصد در بازه زمانی خرداد تا تیر از‬ ‫‪۵۲‬هزار تن به ‪۸۷‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫این گزارش می‌افزای��د‪ ،‬فوالد آلیاژی یزد نیز‬ ‫با رش��د ‪۶۰‬درصدی درآمد و ‪۱۳‬درصدی مبلغ‬ ‫فروش در تیر نسبت به خرداد همراه بود‪ .‬درآمد‬ ‫فروش فوالد آلی��اژی یزد در خرداد ‪۱۶‬میلیارد‬ ‫تومان از مح��ل فروش ‪۲۱۵۴‬تن محصول بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ف��والد کاوه جنوب کیش نیز ش��اهد رش��د‬ ‫‪۹‬درص��دی درآم��د و ‪۵‬درص��دی حجم فروش‬ ‫ب��ود‪ ،‬به گونه‌ای که در خ��رداد از محل فروش‬ ‫‪۱۳۱‬ه��زار تن محص��ول ‪۵۵۲‬میلی��ارد تومان‬ ‫درآمد کسب کرده بود‪.‬‬ ‫فوالد خوزستان هم رش��د ‪۸‬درصدی درآمد‬ ‫و ‪۱۷‬درصدی حجم فروش را به ثبت رس��انده‬ ‫و توانس��ته ب��ود از محل ف��روش ‪۳۶۸‬هزار تن‬ ‫محص��ول ‪۱۴۳۸‬میلیارد تومان درآمد کس��ب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ذوب‌آه��ن نیز از محل ف��روش ‪۲۰۰‬هزار تن‬ ‫محصول ‪۹۱۶‬میلیارد تومان درآمد کس��ب کرد‬ ‫که به لحاظ وزنی نس��بت به خرداد یک‌درصد‬ ‫و به لحاظ ارزشی ‪۳‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫ف��والد هرمزگان بیش��ترین کاهش نرخ را در‬ ‫بازه زمانی مورد بررس��ی تجربه کرده و فروش‬ ‫مقداری آن ‪۳۳‬درصد و درآمد حاصل از فروش‬ ‫محصوالت ‪۳۲‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫دعوت سوریه از شرکت‌های ایرانی برای بازسازی این کشور‬ ‫س��فیر سوریه در تهران با اشاره به تحریم‌ها علیه ایران‬ ‫و سوریه گفت‪ :‬این مسئله فرصت همکاری بیشتری برای‬ ‫ایران و سوریه فراهم کرده و با توجه به زمینه‌های فراوان‬ ‫س��رمایه‌گذاری در سوریه شرکت‌های ایرانی می‌توانند از‬ ‫این فرصت‌ها بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬عدنان حسن محمود سفیر سوریه‬ ‫در ای��ران با حضور در ش��رکت س��هامی نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌المللی با مدیرعامل این شرکت دیدار و گفت‌وگو کرد‪.‬‬ ‫سفیر سوریه در این دیدار از برگزاری شصت‌ویکمین دوره‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی این کشور در آینده‌ نزدیک خبر داد‬ ‫و از ش��رکت‌های ایرانی برای حضور در این نمایش��گاه و‬ ‫سرمایه‌گذاری در روند بازسازی سوریه دعوت کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین اعالم کرد‪ :‬تسهیالت ویژه‌ای برای حضور‬ ‫شرکت‌های ایرانی در سوریه درنظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫حسن محمود به تحریم‌های ظالمانه اعمالی علیه ایران‬ ‫و س��وریه اشاره کرد و افزود‪ :‬این مسئله فرصت همکاری‬ ‫بیش��تری برای ایران و س��وریه فراهم کرده و با توجه به‬ ‫زمینه‌های فراوان س��رمایه‌گذاری در سوریه‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫ایرانی می‌توانند از این فرصت‌ها بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫س��فیر س��وریه در ایران همچنین از ش��رکت سهامی‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی ایران خواس��ت در ش��صت و‬ ‫یکمین نمایش��گاه بین‌المللی سوریه حضور یابد و تجربه‬ ‫خ��ود در اجرای نمایش��گاه را در اختیار س��وری‌ها قرار‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫در بخ��ش دیگری از ای��ن دیدار‪ ،‬بهمن حس��ین‌زاده‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران‬ ‫به همزمانی این نشست با نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫صنعت ساختمان اش��اره کرد و گفت‪ :‬شرکت‌های حاضر‬ ‫در این نمایش��گاه‪ ،‬آذر در س��وریه حض��ور می‌یابند و در‬ ‫نمایشگاهی به‌منظور ش��رکت در بازسازی سوریه رقابت‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی در پایان از تهاتر ‪۶‬هزار متری فضای نمایش��گاهی‬ ‫بین ایران و س��وریه خبر داد و افزود‪ :‬ش��رکت س��هامی‬ ‫نمایش��گاه‌های بین‌المللی ایران از شرکت‌های خصوصی‬ ‫ب��رای حض��ور در نمایش��گاه س��وریه حمای��ت خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫با همکاری نظام مهندسی ساختمان محقق شد‬ ‫افتتاح نخستین مرکز پژوهشی بتن کشور در رفسنجان‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫بتن نق��ش مهمی در ساخت‌وس��ازها دارد‬ ‫و یک��ی از عوام��ل تعیین‌کننده در س��اخت‌‬ ‫س��ازه‌های بتن��ی در جهان به‌ش��مار می‌رود‪.‬‬ ‫میزان تولید بتن در س��طح جهان‪ ،‬در س��ال‬ ‫‪ ۸.۳‬بیلیون مترمکعب تخمین زده شده است‪.‬‬ ‫درحقیقت بتن یک��ی از پرکاربرد‌ترین مصالح‬ ‫ساختمانی در ساخت‌وساز به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫از ای��ن‌رو ایج��اد واحده��ای پژوهش��ی در‬ ‫زمین��ه بتن یک ضرورت به‌ش��مار می‌رود که‬ ‫اس��تان‌های کش��ور می‌توانن��د در این زمینه‬ ‫پیش��قدم ش��ده و واحدهای پژوهشی بتن را‬ ‫راه‌ان��دازی کنند‪ .‬در این راس��تا ب��ا همکاری‬ ‫نظام مهندسی ساختمان رفسنجان و کارخانه‬ ‫س��یمان ماهان پژوهش��کده بتن کش��ور در‬ ‫رفسنجان راه‌اندازی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تجهیزات مدرن‬ ‫به گفت��ه مدیر کارخانه س��یمان ماهان در‬ ‫راستای تقویت تولید‪ ،‬نخستین مرکز پژوهشی‬ ‫بتن تازه و سخت ش��ده در کشور با مساحت‬ ‫‪۵۲‬مترمربع در محل نظام مهندسی ساختمان‬ ‫رفسنجان مورد بهره‌برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ش��یرازد احمدیان در آیین‬ ‫افتت��اح ای��ن طرح عن��وان کرد‪ :‬بهمن س��ال‬ ‫گذش��ته تفاهمنام��ه‌ای بین نظام مهندس��ی‬ ‫رفس��نجان و کارخانه سیمان ماهان منعقد و‬ ‫قرار ش��د نخس��تین مرکز پژوهشی کاربردی‬ ‫بتن در کش��ور با هزینه افزون‌بر ‪۵۰۰‬میلیون‬ ‫ریال در رفسنجان ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اظه��ار ک��رد‪ :‬ای��ن مرک��ز و‬ ‫آزمایشگاه‪ ،‬مدرن و روزآمد است و در خدمت‬ ‫مصرف‌کننده س��یمان و بتن ق��رار می‌گیرد‪.‬‬ ‫مدی��ر کارخانه س��یمان ماهان ب��ا بیان علت‬ ‫ایجاد مرکز پژوهش��ی بتن خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫از سوی س��ازمان اس��تاندارد آزمایشگاهی به‬ ‫شیرزاد احمدیان‪ :‬بهمن سال گذشته تفاهمنامه‌ای بین‬ ‫نظام مهندسی رفسنجان و کارخانه سیمان ماهان منعقد و‬ ‫قرار شد نخستین مرکز پژوهشی کاربردی بتن در کشور‬ ‫با هزینه افزون‌بر ‪۵۰۰‬میلیون ریال در رفسنجان ایجاد‬ ‫شود‬ ‫نام آزمایش��گاه معتمد اداره استاندارد به تمام‬ ‫کارگاه‌ه��ای تولید بتن معرفی ش��ده ولی ما‬ ‫برای پیشبرد کار و حصول نتیجه بااطمینان‌تر‬ ‫این پژوهشکده را ایجاد کردیم‪.‬‬ ‫احمدیان با اشاره به اینکه برای بهینه‌سازی‬ ‫کم��ی و کیفی محصول س��یمان توانس��تیم‬ ‫مجوز طرح توس��عه و ارتقای کمی و کیفی را‬ ‫دریافت کنیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از دو ماه قبل قطعات‬ ‫و تجهیزات این طرح س��اخته و آماده شده و‬ ‫از میانه مرداد س��ال جاری سیس��تم متوقف‬ ‫می‌ش��ود تا اینکه یک‌ماه بعد دوباره شروع به‬ ‫کار‌کند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه ب��ا اش��اره ب��ه مزای��ای این‬ ‫بهینه‌س��ازی عنوان ک��رد‪ :‬این بهینه‌س��ازی‬ ‫ش��امل افزایش ارتفاع کلساینر به ‪۲۰‬درصد و‬ ‫نصب سیکلون‌های دوقلو در استیج یک است‬ ‫و ب��ا اجرای این طرح مزایای��ی مانند افزایش‬ ‫کیفیت تولید س��یمان به ب��االی ‪۱۵‬درصد و‬ ‫مقاومت کوتاه‌مدت و بلندمدت سیمان و بتن‬ ‫را خواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬نصب س��یکلون‌های دوقلو نیز‬ ‫باعث می‌شود مقدار غباری که به محیط‌زیست‬ ‫داده می‌ش��ود‪ ،‬کمت��ر از ‪۱۵۰‬میلی‌گ��رم ب��ر‬ ‫مترمکعب باش��د و از آالیندگی خارج‌ش��ود‪.‬‬ ‫مدیر کارخانه س��یمان ماهان ب��ا بیان اینکه‬ ‫ب��رای اجرای این طرح ‪۸۰‬میلیارد ریال اعتبار‬ ‫صرف ش��ده است‪ ،‬یادآور ش��د‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫غباری ک��ه از فیلتر کارخانه س��یمان ماهان‬ ‫خ��ارج می‌ش��ود‪ ،‬ب��االی ‪۲۲۰‬میلی‌گ��رم بر‬ ‫مترمکعب اس��ت که بعد از اج��رای پروژه‪ ،‬در‬ ‫دامنه تعریف شده اس��تاندارد قرار می‌گیرد و‬ ‫از آالیندگی خارج می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مرکز پژوهشی مفید برای دانشجویان‬ ‫و استادان‬ ‫سیمان س��پاهان کرمان در این آیین با اشاره‬ ‫به اینکه طرح ارتقای کیفی و کمی سیمان به‬ ‫نفع محیط‌زیست اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سال‬ ‫جاری طرح توس��عه‌ای و ارتق��ای کیفی برای‬ ‫مقاومت محصول س��یمان را اج��را می‌کنیم‬ ‫ک��ه مقاومت‌ه��ای کوتاه‌م��دت را ‪۷‬درص��د‬ ‫افزای��ش می‌دهد و می‌تواند غبار تولید ش��ده‬ ‫را کاه��ش ده��د که ب��ه نفع محیط‌زیس��ت‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرض��ا خیرخواه در ادام��ه عنوان کرد‪:‬‬ ‫کارخانه س��یمان ماهان س��االنه یک‌هزار تن‬ ‫محص��ول تولی��د می‌کند که با اج��رای طرح‬ ‫توس��عه‌ای‪ ،‬این میزان تولی��د روزانه یک‌هزار‬ ‫و ‪ ۲۸۰‬ت��ن افزایش خواهد یاف��ت‪ .‬خیرخواه‬ ‫در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��یمان ماهان در‬ ‫منطق��ه از نظر مقاومت حرف اول را می‌زند و‬ ‫س��رمایه‌گذاری ما در جهت علم است‪ .‬ضمن‬ ‫خودکفای��ی و تولید نیاز اس��تان‪ ،‬ما تولیدات‬ ‫سیمان را به کشورهای افغانستان و پاکستان‬ ‫هم صادر می‌کنیم‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬براس��اس‬ ‫ای��ن گ��زارش همای��ش ش��ناخت کاربردی‬ ‫آزمایش‌ه��ای «بت��ن تازه و س��خت ش��ده»‬ ‫در مح��ل س��الن اجتماعات نظام مهندس��ی‬ ‫رفسنجان با تدریس اس��تاد رحیمی‪ ،‬مدرس‬ ‫دانشگاه شهید بهشتی تهران برای مهندسانی‬ ‫از شهرس��تان‌های کرم��ان‪ ،‬رفس��نجان‪ ،‬انار‪،‬‬ ‫زرن��د و ش��هر باب��ک برگ��زار و نکته‌هایی در‬ ‫جهت استانداردس��ازی محصول سیمان بیان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری است‪ ،‬شهرستان رفسنجان‬ ‫در ‪ ۱۰۰‬کیلومتری ش��مال غرب کرمان قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫همچنین سیدمحمود حسینی‪ ،‬رئیس نظام‬ ‫مهندس��ی س��اختمان شهرس��تان رفسنجان‬ ‫هم در آیین افتتاح این مرکز پژوهش��ی بیان‬ ‫کرد‪ :‬این آزمایش��گاه شامل انواع الک‌ها‪ ،‬انواع‬ ‫قالب‌ه��ای مکعبی‪ ،‬وان نگهداری بتن در آب‪،‬‬ ‫پمپ آب‪ ،‬دماس��نج و وس��ایل ارزشیابی شن‬ ‫و ماس��ه اس��ت و کارهای پژوهشی روی بتن‬ ‫و انواع س��یمان‌هایی که وارد این شهرس��تان‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬در ای��ن مرک��ز انجام می‌ش��ود تا‬ ‫بتوانیم سیمان مرغوب را در بازار عرضه کنیم‪.‬‬ ‫حس��ینی در ادام��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬نتیجه‬ ‫این پژوهش‌ها برای دانش��جویان و اس��تادان‬ ‫حرفه‌های س��اختمانی و معم��اری هم مفید‬ ‫اس��ت؛ چراکه این مرکز فقط برای کار تجاری‬ ‫نیس��ت و در کنار آن کارهای پژوهش��ی نیز‬ ‫انجام می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح‌های به نفع محیط‌زیست‬ ‫همچنی��ن مدیر بازاریابی و فروش ش��رکت‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫رشد تولید محصوالت فوالدی ‪۱۶‬درصد شد‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ایران گ��زارش آماری ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ 1398‬فوالد ایران را منتشر کرد که بر اساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬فوالدسازان ایران موفق شدند با تولید ‪۹‬میلیون‬ ‫و ‪۶۳۸‬ه��زار ت��ن ف��والد میانی رش��د ‪۵‬درص��دی را به ثبت‬ ‫برسانند‪.‬‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ای��ران همچنین در گزارش‬ ‫آم��اری خ��ود اعالم ک��رده که در به��ار ‪ ۹۸‬تولید محصوالت‬ ‫فوالدی ایران با رش��د ‪۱۶‬درصدی ب��ه ‪۵‬میلیون و ‪۲۷۱‬هزار‬ ‫ت��ن رس��ید و تولید آهن اس��فنجی هم در مدت یادش��ده با‬ ‫‪۱۰‬درصد رش��د به ‪۷‬میلیون و ‪۲۷۲‬هزار تن رسید‪.‬به گزارش‬ ‫چیالن‪ ،‬فوالدس��ازان کشور تولید فوالد میانی را از ‪ ۶‬میلیون‬ ‫و ‪۲۹۸‬هزار تن در بهار س��ال گذشته به ‪۶‬میلیون و ‪۶۳۸‬هزار‬ ‫تن در بهار س��ال جاری رساندند‪.‬این مطلب گویای این است‬ ‫که رش��د تولید فوالد میانی کش��ور پس از چند س��ال تجربه‬ ‫دو رقمی‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال جاری تک‌رقمی ش��د و به‬ ‫سطح میانگین جهانی رشد تولید فوالد یعنی ‪۵‬درصد رسید‪.‬‬ ‫با این آهنگ رش��د‪ ،‬تولید ‪۲۷‬میلیون تنی در سال ‪ 98‬تحقق‬ ‫می‌یابد‪.‬از این میزان فوالد میانی‪ ،‬سهم بیلت و بلوم ‪۳‬میلیون و‬ ‫‪۹۴۲‬هزار تن است که ‪۱۷‬درصد رشد را به ثبت رسانده است‪،‬‬ ‫درحالی‌که تولید اس��لب ‪۲‬میلیون و ‪۶۹۶‬هزار تن بوده و افت‬ ‫‪۸‬درصد داش��ته است‪.‬کاهش تولید اسلب برای چندمین ماه‬ ‫متوالی ادامه دارد هرچند از ش��دت آن کم شده و به ‪۸‬درصد‬ ‫رس��یده است‪ .‬مشکالت شرکت‌های خریدار اسلب از یک‌سو‬ ‫و کاهش صادرات به دلیل محدودیت‌های کش��ورهای هدف‬ ‫صادراتی به واسطه تحریم‌ها از دالیل اصلی این کاهش تولید‬ ‫است‪ .‬براساس گزارش‌های انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‪،‬‬ ‫رشد تولید محصوالت فوالدی ‪۱۶‬درصد بود و سبب شد تولید‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫از ‪۴‬میلیون و ‪۵۵۹‬هزار تن در ‪۳‬ماه نخس��ت س��ال جاری به‬ ‫‪۵‬میلیون و ‪۲۷۱‬هزار تن برس��د که ‪۲‬میلیون و ‪۷۰۹‬هزار تن‬ ‫مقاط��ع تخت ف��والدی و ‪۲‬میلیون و ‪۵۶۲‬هزار تن آن مقاطع‬ ‫طویل اس��ت‪ .‬رش��د تولید مقاطع تخ��ت ‪۱۳‬درصد و مقاطع‬ ‫طویل نیز ‪۱۹‬درصد بوده است‪ .‬تولید نورد گرم کشور در بهار‬ ‫‪ ۹۸‬افزون‌بر ‪۲‬میلیون و ‪۲۸۲‬هزار تن بود که ‪۹‬درصد باالتر از‬ ‫مدت مش��ابه سال گذشته اس��ت‪ .‬تولید نورد سرد نیز در این‬ ‫مدت ‪۶۵۰‬هزار تن بود که ‪۱۵‬درصد بیش��تر از ‪۳‬ماه نخس��ت‬ ‫سال جاری است‪.‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪220‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سرمایه‌گذاری در زنجیره‬ ‫آلومینیوم نیازمند تعادل‬ ‫بخشنامه‌های دولتی مزاحم صادرات محصوالت آلومینیومی‬ ‫ابوالفضل رضایی‬ ‫دبیر سندیکای صنایع آلومینیوم ایران‬ ‫تحریم‌ها رونق تولید پایین‌دست آلومینیوم را رقم زدند‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫از زم��ان تحریم‌ه��ا‪ ،‬تولید صنایع پایین‌دس��ت‬ ‫آلومینیوم رونق بیش��تری گرفته است‪ ،‬به‌گونه‌ای‬ ‫که بیش��تر کارخانه‌های این صنعت‪ ،‬در ‪ ۱.۵‬سال‬ ‫گذش��ته ب��ا تمام ظرفی��ت کار می‌کنند و حتی با‬ ‫وجود تحریم‌ها زمینه صادراتی بیشتری برای آنها‬ ‫مهیا شده است‪ .‬اما تولیدکنندگان در این صنعت‬ ‫معتقدن��د ک��ه قوانین دولت��ی در زمینه صادرات‬ ‫دست‌وپاگیر شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹مانع‌تراشی صادراتی‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫آری��ا صادق‌نی��ت حقیقی‪،‬‬ ‫هیات‌مدی��ره‬ ‫عض��و‬ ‫صنای��ع‬ ‫س��ندیکای‬ ‫آلومینی��وم ای��ران در‬ ‫گفت‌‌وگو ب��ا روزگار معدن‬ ‫در این‌ب��اره اظه��ار کرد‪ :‬با‬ ‫تحریم‌های امری��کا و به نوعی منع واردات‪ ،‬تولید‬ ‫صنای��ع پایین‌دس��ت آلومینیوم رون��ق گرفت اما‬ ‫موضوع قابل‌توجه اینکه مس��ئوالن با وضع قوانین‬ ‫به‌گونه‌ای جلوی این رونق را گرفتند‪.‬‬ ‫بی‌توجه��ی ب��ه نحوه قیمت‌گذاری م��واد اولیه و‬ ‫مس��ائل و مشکالت هزینه‌ای و سرمایه در گردش‬ ‫صنای��ع پایین‌دس��ت باعث ش��ده اس��ت قیمت‬ ‫تمام‌شده افزایش یابد و نتوانیم با بازارهای جهانی‬ ‫رقاب��ت کنیم‪ .‬دولت نیز قوانینی را وضع کرده که‬ ‫سبب به‌هم‌ریختن زمینه‌های صادراتی شده است‪.‬‬ ‫برای نمونه در زمینه صادرات تعهدسپاری ارزی را‬ ‫قانونی کرده که صادرکننده با دالر ‪۱۳‬هزار تومانی‬ ‫هزین��ه و تولید کن��د و با دالر ‪ ۱۱‬هزار تومانی ارز‬ ‫خود را به سامانه نیما بازگرداند‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬با این روش‌های‬ ‫درپی��ش گرفته ش��ده‪ ،‬تحریم‌های امریکا س��بب‬ ‫رونق صنایع پایین‌دس��ت شد اما دولت با قوانینی‬ ‫ک��ه وضع ک��رد‪ ،‬به‌گونه‌ای س��بب تحری��م برای‬ ‫صادرکنن��دگان ش��د که اث��رات رونق ناش��ی از‬ ‫تحریم‌‌ها را از بین ببرد‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و هیات‌مدی��ره س��ندیکای صنای��ع‬ ‫آلومینیوم ایران در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخی‬ ‫بازارهای مناسب را به دلیل قانون «صادرات فقط‬ ‫با ارز» از دست دادیم‪.‬‬ ‫برای نمونه به دلیل مشکالت حمل و نقل و بیمه‬ ‫بازارهای دوردست را از دست دادیم‪ ،‬اما بازارهای‬ ‫نزدیک مانند عراق و افغانستان که به‌تازگی راهی‬ ‫برای صادرات باز شده بود‪ ،‬با قوانین دولت متزلزل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫حقیقی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ ‌:‬زمانی که‬ ‫دولت معامله با پیله‌ورها که به ش��کل ریالی انجام‬ ‫می‌ش��د را قبول نمی‌کند و صادرکننده را مجبور‬ ‫ب��ه مبادالت ارزی می‌کن��د‪ ،‬بازارهایی که با ریال‬ ‫معامله می‌شوند را متزلزل می‌کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه راهکارهایی ب��رای صادرات‬ ‫صنایع پایین‌دس��ت آلومینیوم عنوان کرد‌‪ :‬دولت‬ ‫بای��د سیاس��ت‌های خ��ود را به س��مت صادرات‬ ‫غیرنفت��ی پیش بب��رد‪ .‬همان‌گونه که رهبر معظم‬ ‫انقالب مطرح کردند‪ ،‬باید به س��مت رونق تولید و‬ ‫صادرات پیش رفت‪ .‬در حال حاضر شعار سال که‬ ‫همان «رونق تولید» است‪ ،‬با عمل دست‌اندرکاران‬ ‫آریا صادق‌نیت حقیقی‪ :‬تامین سرمایه در گردش موضوع‬ ‫مهمی برای واحدهای پایین‌دست آلومینیوم است و باید‬ ‫زمینه تسهیل آن را دولت مهیا کند‬ ‫همخوانی ندارد و دولت باید موانع صادراتی ایجاد‬ ‫نکن��د و ارز خ��ود را از صادرکنن��ده تامین نکند و‬ ‫اج��ازه بده��د تولید ب��ا صادرات بیش��تری رونق‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و هیات‌مدی��ره س��ندیکای صنای��ع‬ ‫آلومینی��وم ای��ران ادام��ه داد‪ ‌:‬تامین س��رمایه در‬ ‫گردش موضوع مهمی برای واحدهای پایین‌دست‬ ‫آلومینیوم اس��ت و باید زمینه تسهیل آن را دولت‬ ‫مهیا کند‪ .‬از س��وی دیگر تامین نرخ مواد اولیه به‬ ‫نرخ جهانی و نه باالتر باشد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر دولت زمینه‌ه��ای صادرات به‬ ‫بازارهای عراق و افغانستان با اصالح سیاست‌های‬ ‫پولی و بانکی را مهیا و پیمان‌س��پاری ارزی را نیز‬ ‫تس��هیل کند؛ چراکه این قانون از قبل هم تجربه‬ ‫موفقی نبوده است‪.‬‬ ‫حقیق��ی در پاس��خ به این پرس��ش که صنایع‬ ‫پایین‌دس��ت آلومینی��وم ت��ا چه ان��دازه ظرفیت‬ ‫صادراتی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬این صنایع ظرفیت مناسبی‬ ‫دارن��د و درحقیق��ت ظرفیت تولید ما بیش از نیاز‬ ‫داخل است‪ .‬بنابراین موضوع دیگر ظرفیت رقابتی‬ ‫است که محصوالت ما کیفیت الزم برای صادرات‬ ‫را دارند و حتی ما به کش��ورهای اروپایی‪ ،‬آسیایی‬ ‫و افریقای��ی ص��ادرات داش��ته‌ایم و قیمت‌ها نیز‬ ‫رقابت‌پذیر بوده‌اند‪ .‬تنها مش��کل ما قوانین داخلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ن�رخ ارز نیمای�ی ب�ه آزاد نزدیک‌تر‬ ‫شده است‬ ‫همچنی��ن درباره وضعیت‬ ‫ب��ازار صادرات��ی صنای��ع‬ ‫پایین‌دس��ت آلومینی��وم‬ ‫افش��ین مقتدر‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫کارخان��ه آلومینیوم پارس‬ ‫در گفت‌‌وگ��و ب��ا روزگار‬ ‫معدن اظهار کرد‪ ‌:‬اقدام‌هایی که از س��وی دولت و‬ ‫ب��ا محوری��ت بانک مرک��زی و هم��کاری وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام ش��ده‪ ،‬س��بب شده‬ ‫ن��رخ ارز نیمایی به نرخ ارز آزاد نزدیک ش��ود که‬ ‫همی��ن اق��دام مزیت‌هایی برای صادرات داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مقتدر در ادامه توضیح داد‪ ‌:‬تا پیش از این‪ ،‬دولت‬ ‫براساس قانون صادرکنندگان را موظف کرده بود‬ ‫ارز خ��ود را به س��امانه نیما بازگردان��د و با توجه‬ ‫ب��ه این موضوع که تفاوت قیم��ت معناداری بین‬ ‫ارز نیمایی و آزاد وجود داش��ت‪ ،‬درنتیجه صادرات‬ ‫توجیهی نداشت‪ .‬وی افزود‪ ‌:‬هم‌اکنون فاصله نرخ‬ ‫آزاد و نیمایی به حدود هزار تومان رسیده است که‬ ‫امیدواریم این اختالف نیز کمتر شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل کارخانه آلومینیوم پارس با بیان اینکه‬ ‫تفاوت نرخ ارز نیمایی با نرخ ارز آزاد‪ ،‬دو اثر برجای‬ ‫گذاش��ته است‪ ،‬گفت‪ :‬نخس��ت اینکه تقاضا برای‬ ‫خرید از خارج و ثبت‌سفارش‌‌ها کاهش پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬دوم اینکه از آنجا که نرخ نیمایی و نرخ آزاد‬ ‫به‌طور تقریبی یکی شده است‪ ،‬سبب شده قیمت‬ ‫کاال با احتس��اب هزینه حمل و نقل‪ ،‬مشابه قیمت‬ ‫داخلی تمام شود‪.‬‬ ‫بنابراین هم ثبت‌س��فارش‌ها کمتر و هم وضعیت‬ ‫صادرات روشن‌تر شده است‪.‬‬ ‫مقتدر در ادامه با اشاره به این موضوع که صادرات‬ ‫آنها در یک سال گذشته بیشتر شده است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ ‌:‬درحال‌حاضر س��فارش‌های خوبی به عراق و‬ ‫جمهوری آذربایجان داریم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اگ��ر اختالف بین نرخ ارز کمتر ش��ود و‬ ‫حت��ی به یک نرخ برس��د‪ ،‬زمینه ص��ادرات مهیا و‬ ‫از س��وی دیگ��ر از قاچاق کاال پیش��گیری خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ای��ن حرک��ت بان��ک مرکزی س��بب خوش‌بینی‬ ‫تولیدکنن��ده و از س��وی دیگ��ر باع��ث کمرن��گ‬ ‫ش��دن واس��طه‌ها ک��ه به‌دنب��ال پی��دا ک��ردن‬ ‫ارز ارزان‌قیم��ت بوده‌ان��د‪ ،‬ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ا این‬ ‫اق��دام فض��ای کس��ب و کار ش��فاف‌تر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنین خاطرنش��ان کرد‪ ‌:‬از س��وی دیگر‬ ‫پیش��نهادهایی داده می‌شود که باید ثبت‌سفارش‬ ‫انج��ام دهید؛ کل پول را م��ا پرداخت می‌کنیم و‬ ‫یورو را با ش��ما برای نمونه ‪ ۹۵۰۰‬تومان محاسبه‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫اگ��ر این اتفاق بیفتد‪ ،‬ت��داوم دو نرخ ارز ادامه‌دار‬ ‫خواه��د ش��د و این موضوع باعث می‌ش��ود که از‬ ‫راه‌های غیرمعلوم و قاچاق کاالها مبادله شوند‪.‬‬ ‫امیدواری��م ای��ن خبره��ا ش��ایع باش��د و دولت‬ ‫در ام��ر مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال مصمم‌ت��ر‬ ‫باشد‪ .‬مقتدر در ادامه تاکید کرد‪ :‬امیدواریم به ارز‬ ‫تک نرخی برسیم‪.‬‬ ‫اختصاص نرخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی هم به طور کامل‬ ‫از س��وی دولت مشخص ش��ود که گویا بیشتر به‬ ‫کاغذ روزنامه و نهاده‌های دامی و‪ ...‬اختصاص دارد‪.‬‬ ‫بنابراین اگر ارز به س��مت تک‌نرخی ش��دن پیش‬ ‫برود‪ ،‬میزان صادرات نیز افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫م تا چه‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که تحری ‌‬ ‫ان��دازه موانع صادراتی ایجاد کرده اس��ت‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‌‪ :‬تحریم‌ موانع صادرات��ی زیادی ایجاد نکرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ما هم‌اکنون با کش��ورهای اروپای��ی مانند ایتالیا‪،‬‬ ‫اس��پانیا و آلمان م��راوده داریم و نه‌تنها نس��بت‬ ‫به س��ال گذش��ته مراودات ما تغییر نکرده اس��ت‬ ‫بلکه با کش��وری مانند ایتالیا بیشتر کار می‌کنیم‪.‬‬ ‫برخی کش��ورها نیز دنب��ال‌رو تحریم‌های امریکا‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫آنچ��ه موان��ع صادراتی ایج��اد کرده ب��ود‪ ،‬نظام‬ ‫چندنرخی ش��دن ارز بود که س��بب ایجاد روابط‬ ‫ناس��الم ش��د‪ .‬این فعال حوزه آلومینیوم در پایان‬ ‫یادآور ش��د‪ ‌:‬ش��رکت ما در چند م��اه اخیر حتی‬ ‫افزایش نیرو داش��ته و با تمام ظرفیت مشغول کار‬ ‫است‪.‬‬ ‫نرخ محصوالت کارخانه‌های آهن و فوالد‬ ‫نرخ شمش فوالد‬ ‫خبر‬ ‫نرخ قراضه آهن‬ ‫قیمت (ریال)‪ /‬کیلو‬ ‫یکی از نیازه��ای صنعت آلومینیوم‪ ‌،‬مدرنیزه‬ ‫ش��دن خطوط بیلت آنهاس��ت؛ چراکه خطوط‬ ‫بیلت‌ریزی مدرنی در کش��ور راه‌اندازی نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که با فن��اوری قدیمی‬ ‫خط��وط بیل��ت راه‌ان��دازی می‌ش��وند ک��ه به‬ ‫یقین فناوری قدیمی س��بب هدررفت سرمایه‬ ‫ش��رکت‌ها می‌ش��ود‪ .‬هرچن��د در چن��د وقت‬ ‫گذش��ته بازدیدهایی از تعدادی از شرکت‌های‬ ‫تولیدی پروفیل در سطح کشور انجام شده که‬ ‫ی برای تولید بیلت‬ ‫نش��ان‌دهنده س��رمایه‌گذار ‌‬ ‫اس��ت و این موضوع نویدبخش کاهش انحصار‬ ‫تولید بیلت و از همه مهم‌تر افزایش سطح کیفی‬ ‫بیل��ت تولی��دی و به دنب��ال آن بهبود کیفیت‬ ‫پروفیل‌های داخلی ش��ده اس��ت‪ ،‬به‌طوری که‬ ‫اکنون با افتخار می‌ت��وان پروفیل‌های تولیدی‬ ‫کش��ور را در سطح تولیدات وارداتی و حتی به‬ ‫مراتب بهتر از نوع وارداتی برشمرد‪.‬‬ ‫اما س��رمایه‌هایی که باید جذب بدنه صنعت‬ ‫و س��رمایه در گردش ش��رکت‌های آلومینیوم‬ ‫شود‪ ،‬به‌واس��طه نبود تعادل در تولید و عرضه‬ ‫سبب سوق صاحبان صنایع و این شرکت‌ها به‬ ‫س��رمایه‌گذاری برای ریخته‌گری و تولید بیلت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫هرچند این سرمایه‌گذاری می‌تواند نکته‌های‬ ‫مثبت بسیاری داشته باشد‪ ،‬اما اگر این موضوع‬ ‫مدیریت نشود عالوه بر هدررفت سرمایه‌ها در‬ ‫آینده‪ ،‬برای ش��رکت‌های ب��زرگ تولیدکننده‬ ‫بیلت و شرکت‌های کوچک سرمایه‌گذار سبب‬ ‫بروز مشکل می‌شود‪.‬‬ ‫با توج��ه به حج��م مصرف فعل��ی بیلت در‬ ‫کشور‪ ،‬چنانچه روند سرمایه‌گذاری برای ایجاد‬ ‫واحد ریخت بیلت به همین ش��کل پیش برود‪،‬‬ ‫با حج��م زی��ادی از واحدهای تولی��دی بیلت‬ ‫روب��ه‌رو می‌ش��ویم که برای جذب مش��تری و‬ ‫فروش کاالی خود ب��ه ناچار به رقابت منفی با‬ ‫هم پرداخته و بر س��طح کم��ی و کیفی تولید‬ ‫داخلی اثرگذار خواهد بود‪ ،‬کمااینکه در شرایط‬ ‫فعلی هم این رقابت‌ها به وضوح دیده ش��ده و‬ ‫بدون‌ش��ک با افزایش تع��داد واحدهای ریخت‬ ‫بیلت این تنش‌ها بیشتر شده و به ناچار منجر‬ ‫به حذف برخی واحدها و سرمایه‌ها می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین ب��ا ادام��ه روند ایج��اد واحدهای‬ ‫کوچ��ک ریخته‌گ��ری به‌واس��طه محدودی��ت‬ ‫س��رمایه‌گذاری‪ ،‬این واحدها در آینده به‌ندرت‬ ‫می‌توانن��د خود را با فناوری‌ه��ای روز تطبیق‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫چنانچه دولت و نهادهای تصمیم‌گیر س��طح‬ ‫همکاری‌های خ��ود را پیش از اتخاذ تصمیم‌ها‬ ‫با تش��کل‌ها و انجمن‌ها بیشتر و با آنها در این‬ ‫زمینه مش��ورت کنند‪ ،‬برنامه‌ری��زی و هدایت‬ ‫س��رمایه‌های کوچک و بزرگ به سمت ساخت‬ ‫واحدهای ب��ا ارزش‌افزوده باالت��ر و صادرات و‬ ‫تکمیل زنجیره تامین‪ ،‬تولید و توزیع به بهترین‬ ‫شکل ممکن پیش خواهد رفت‪.‬‬ ‫شهر‬ ‫قیمت قبلی(ریال)‪ /‬کیلو‬ ‫قیمت جدید(ریال)‪/‬کیلو‬ ‫آنالیز‬ ‫ابعاد (‪)mm‬‬ ‫طول‌(متر)‬ ‫شهر‬ ‫اصفهان‬ ‫‪2۶۸00‬‬ ‫‪۲۶۵00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪3۷۰00‬‬ ‫‪۲۸۰00‬‬ ‫‪۲۷۰00‬‬ ‫‪3sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪3۷۲00‬‬ ‫ایوانکی‬ ‫‪۲۵۰00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫تهران‬ ‫‪3۷۵00‬‬ ‫بناب خضرلو‬ ‫‪۲۷۲00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۰*۱۲۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫کاشان‬ ‫‪3۷۲00‬‬ ‫نیشابور‬ ‫‪2۵۵00‬‬ ‫‪2۴۵00‬‬ ‫‪5Sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ساوه‬ ‫‪3۷۲00‬‬ ‫خمین‬ ‫‪۲۹۰00‬‬ ‫‪۲۵۳00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫یزد‬ ‫‪3۷۰00‬‬ ‫دامغان‬ ‫‪2۷۰00‬‬ ‫‪2۶۷00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪3۷۵00‬‬ ‫هفت تپه‬ ‫‪۲۵۹00‬‬ ‫‪2۶۵00‬‬ ‫آغاز تولید تیرآهن فوق‬ ‫‌‌سبک صادراتی در کارخانه‬ ‫نورد تیرآهن گروه ملی‬ ‫‪ ۱۲‬م��رداد و به فاصله چند روز پس از آغاز خط‬ ‫‪ ۶۵۰‬بخ��ش ن��ورد تیرآهن‪ ،‬مدیری��ت و کارکنان‬ ‫توانمن��د ای��ن کارخانه با حمای��ت مدیریت کالن‬ ‫س��ازمان و س��ایر واحد‌های پش��تیبانی‪ ،‬موفق به‬ ‫تولید تیرآهن فوق‌س��بک صادراتی با معدل وزنی‬ ‫‪ ۱۰۵‬کیلوگرم ش��دند که ای��ن محصول کم‌نظیر‪،‬‬ ‫از ای��ن پس عالوه بر تکمیل س��بد ف��روش‪ ،‬بهره‬ ‫اقتصادی قابل‌توجهی را به‌ویژه به‌وس��یله صادرات‬ ‫نصیب گروه ملی صنعتی فوالد ایران خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش معدن نیوز‪ ،‬گفتنی اس��ت‪ ،‬این خط‬ ‫تولید پس از حدود ‪ ۲‬سال دوباره وارد مدار تولید‬ ‫شده است‪.‬‬
‫در ادامه روند دالرزدایی رقم خورد‬ ‫افزایش ‪ ۱۵.۷‬میلیارد دالری ذخایر طالی بانک‌های مرکزی جهان‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪220‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫رشد صادرات واله‬ ‫با ازسرگیری فعالیت‬ ‫در ایالت میناس‌گرایس‬ ‫از س��رگیری فعالیت معدن واله در ماه گذش��ته‬ ‫میالدی در ایالت میناس‌گرایس‪ ،‬صادرات سنگ‌آهن‬ ‫برزیل را به باالترین سطح در ‪ ۹‬ماه گذشته رساند‪ .‬به‬ ‫گزارش فلزات‌آنالین‪ ،‬صادرات سنگ‌آهن برزیل در‬ ‫ژوئیه (تیر‪-‬مرداد) با ازس��رگیری تولید بزرگ‌ترین‬ ‫معدن شرکت واله در ایالت میناس گرایس‪ ،‬با ‪۶.۱۶‬‬ ‫درصد افزایش نس��بت به ماه گذشته‪ ۳.۳۴ ،‬میلیون‬ ‫تن گزارش ش��د که باالترین سطح در ‪ ۹‬ماه گذشته‬ ‫است‪ .‬همچنین میزان صادرات سنگ‌آهن برزیل در‬ ‫ژوئیه ‪ ۲.۳۷‬میلیون تن اعالم ش��د‪ .‬امسال صادرات‬ ‫س��نگ‌آهن برزیل به دلیل حادثه فروریختن س��د‬ ‫باطله معدن در برومادینیو ایالت میناس گرایس که‬ ‫‪ ۲۵‬ژانوی��ه (‪ ۵‬بهمن) رخ داد و تعطیلی معادن برای‬ ‫بازرسی‌های ایمنی را در پی داشت‪ ،‬به شدت تحت‬ ‫تاثیر قرار گرفت‪ .‬ش��رکت واله که بیش��تر صادرات‬ ‫برزی��ل را به خود اختصاص داده اس��ت‪ ،‬توانس��ت‬ ‫در ژوئ��ن (خرداد‪-‬تیر) با دریاف��ت مجوزهای الزم‪،‬‬ ‫فعالی��ت در مع��دن بروکوتو با ظرفی��ت تولید ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تن س��نگ‌آهن در س��ال را دوباره آغاز کند‪.‬‬ ‫همچنی��ن واله انتظار دارد ب��ا توجه به افزایش نرخ‬ ‫سنگ‌آهن در بازارهای جهانی‪ ،‬صادرات را در ‪ ۳‬ماه‬ ‫سوم سال افزایش دهد و زیان متحمل شده در نیمه‬ ‫نخست سال را تا حدودی جبران کند‪.‬‬ ‫طال به ‪ ۱۵۰۰‬دالر‌می‌رسد؟‬ ‫نرخ ط�لا پس از آنک��ه انتظارات بازاره��ا درباره‬ ‫کاه��ش نرخ‌های بهره امریکا تغییر کرد و همچنین‬ ‫ب��ه دلی��ل افزایش تقاض��ای س��رمایه‌گذاران برای‬ ‫خرید دارایی‌های مطمئن به دلیل رش��د تنش‌های‬ ‫تجاری‪ ،‬فضای بیشتری برای صعود پیدا کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نگرانی‌های تجاری باعث شد نرخ‬ ‫طال هفته گذشته به باالترین حد در ‪ ۶‬سال گذشته‬ ‫صع��ود کن��د‪ .‬در معامالت روز جمع��ه‪ ۲ ،‬اوت (‪۱۱‬‬ ‫م��رداد) ب��ازار امریکا‪ ،‬هر اونس ط�لا ‪ ۲۵‬دالر و ‪۱۰‬‬ ‫سنت (‪ ۱.۸‬درصد) افزایش یافت و در ‪ ۱۴۵۷‬دالر و‬ ‫‪ ۵۰‬سنت بسته شد که باالترین نرخ از ‪ ۹‬مه ‪۲۰۱۳ ۹‬‬ ‫(اردیبهش��ت‪-‬خرداد ‪ )۱۳۹۲‬ب��ود و برای کل هفته‬ ‫‪ ۲.۷‬درصد رش��د کرد‪.‬پس از اینکه رئیس‌جمهوری‬ ‫امری��کا وضع تعرفه ‪ ۱۰‬درصدی روی ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر کاالی چینی از اول س��پتامبر (‪ ۱۰‬شهریور) را‬ ‫اع�لام کرد‪ ،‬ب��ازار موجی از س��ردرگمی و هراس را‬ ‫احس��اس کرد‪ .‬برخی از سرمایه‌گذاران بر این باورند‬ ‫که تنش‌های تجاری بیشتر به معنای آن خواهد بود‬ ‫که بانک مرکزی امریکا موضع سیاس��ت پولی خود‬ ‫را تس��هیل خواهد کرد‪.‬بارت میلک‪ ،‬مدیر استراتژی‬ ‫جهانی ش��رکت «تی دی س��کیوریتیز» در این باره‬ ‫به کیتکونیوز گفت‪ :‬به احتمال زیاد انتظارها درباره‬ ‫عمیق شدن کندی رش��د اقتصادی پس از تصمیم‬ ‫اخیر کاخ سفید محقق می‌شود‪ .‬بانک مرکزی امریکا‬ ‫ممکن اس��ت درباره کاهش نرخ‌های بهره اش��تیاق‬ ‫بیش��تری نش��ان دهد و اقدامات جدی‌تری از آنچه‬ ‫ب��ازار تصور می‌کند‪ ،‬انجام دهد‪.‬ابزار دیده‌بان فدرال‬ ‫س��ی‌ام‌ای نش��ان می‌دهد که بازار احتمال یک دور‬ ‫دیگ��ر کاه��ش نرخ‌های بهره در س��پتامبر را ‪۹۸.۱‬‬ ‫درص��د پیش‌بینی می‌کند‪ ،‬در حالی که جروم پاول‪،‬‬ ‫رئیس بانک مرک��زی امریکا پس از تصویب کاهش‬ ‫نرخ‌های بهره در نشس��ت هفته گذشته اعالم کرده‬ ‫ب��ود بانک مرکزی قصد ندارد یک سلس��له کاهش‬ ‫نرخ‌های بهره را آغاز کند‪.‬به گفته ادوارد مایر‪ ،‬مشاور‬ ‫مستقل کاال در ش��رکت آی‌ان‌تی‌ال‌اف‌سی‌اس‌تون‬ ‫(‪ ،)INTL FCStone‬ابه��ام درباره تجارت ممکن‬ ‫است انگیزه الزم را برای کاهش بیشتر نرخ‌های بهره‬ ‫در بان��ک مرکزی ایجاد کند چراک��ه بانک مرکزی‬ ‫امریکا به ش��دت نگران دورنمای تجاری است‪.‬اوراق‬ ‫قرض��ه جهانی نیز نقش مهم��ی در نرخ طال دارد و‬ ‫زمین��ه را ب��رای صعود نرخ این فلز ارزش��مند مهیا‬ ‫کرد ‌ه است‪ .‬بازده اوراق قرضه امریکا به شدت کاهش‬ ‫پی��دا کرده و ب��ازده اوراق قرضه آلمان نیز نرخ بهره‬ ‫منفی را نشان می‌دهد‪ .‬تحلیلگران با توجه به اینکه‬ ‫تنش‌های تجاری یکی از عوامل اصلی رشد نرخ طال‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬احتمال شکسته شدن نرخ ‪ ۱۵۰۰‬دالر‬ ‫را مطرح کرده‌اند‪ .‬جاسپر الولر‪ ،‬مدیر تحقیقات گروه‬ ‫لن��دن کپیتال اظهار کرد‪ :‬طال در پایین‌تر از ‪۱۴۵۰‬‬ ‫دالر فاز تحکیم را س��پری کرده و موفق ش��ده است‬ ‫باالی سطح ‪ ۱۴۰۰‬دالر بماند‪ .‬تمام این موارد نشان‬ ‫می‌دهد که طال در آستانه صعود به مرز ‪ ۱۵۰۰‬دالر‬ ‫است‪.‬‬ ‫البت��ه برخ��ی از تحلیلگ��ران ب��رای کوتاه‌مدت‬ ‫محتاط‌ت��ر مانده‌اند‪ .‬میلک انتظار دارد س��قف طال‬ ‫در ح��دود ‪ ۱۴۵۰‬دالر و ک��ف نرخ ای��ن فلز ‪۱۴۰۰‬‬ ‫دالر باشد‪.‬‬ ‫امسال در ادامه سیاست دالرزدایی‪ ،‬ذخایر رسمی طالی‬ ‫جهان با س��رعتی باال به رش��د خود ادامه داد و تقاضا برای‬ ‫این فلز گرانبها در ‪ ۳‬ماه دوم سال جاری میالدی به ‪۱۱۲۳‬‬ ‫تن رسید‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از راش��اتودی‪ ،‬در گزارش جدیدی‬ ‫که از سوی انجمن جهانی طال (دابلیوجی‌سی) منتشر شده‪،‬‬ ‫اعالم ش��د ک��ه بانک‌های مرکزی جهان در ‪ ۶‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری‪ ،‬رقم بی‌س��ابقه ‪ ۱۵.۷‬میلیارد دالر را به خرید‬ ‫‪ ۳۷۴‬تن طال اختصاص داده‌اند که بزرگ‌ترین میزان خرید‬ ‫ط�لا در ‪ ۱۹‬س��اله ثبت داده‌ه��ای ‪ ۳‬ماهه دابلیوجی‌س��ی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این گزارش آمده که پیشتازان خرید طال در این دوره‪،‬‬ ‫روس��یه‪ ،‬چین و لهستان بوده‌اند و کش��ورهای بسیاری به‬ ‫دنبال تنوع‌بخشی به ذخایر خود و دور شدن از دالر هستند‪.‬‬ ‫تقاضای طال در نیمه نخس��ت امس��ال به بیش از ‪۲۱۸۱‬‬ ‫تن افزایش یافت که ‪ ۸‬درصد نس��بت به دوره مش��ابه سال‬ ‫گذش��ته جهش داش��ته اس��ت‪ .‬تقاضای جهانی ب��ا بهبود‬ ‫قدرتمند بازار جواهرات هند در فصل ش��لوغ آیین ازدواج و‬ ‫فروش خوب طال در فستیوال‌های این کشور‪ ،‬رونق گرفت‪.‬‬ ‫ژوئن (خرداد‪-‬تیر) ماه خوبی برای طال بود‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش دابلیوجی‌سی‪ ،‬نرخ این فلز گرانبها برای‬ ‫نخستین بار از سال ‪ ۲۰۱۳‬میالدی (‪ ۱۳۹۲‬خورشیدی) از‬ ‫م��رز ‪ ۱۴۰۰‬دالر برای هر اون��س‪ ،‬فراتر رفت‪ .‬از بین عوامل‬ ‫افزای��ش نرخ می‌توان ب��ه انتظار کاهش نرخ‌ه��ای بهره در‬ ‫جهان اش��اره کرد‪ .‬خریدهای س��نگین از س��وی بانک‌های‬ ‫مرکزی جهان هم باعث شد نرخ طال تقویت شود‪.‬‬ ‫معدنکاری دستی چه خطرهایی در خود نهفته دارد؟‬ ‫حرفه‌ای غیرقانونی به گستردگی ‪۴۰‬میلیون نفر در جهان‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (نیم��ه دی ‪۱۳۹۵‬‬ ‫ت��ا نیم��ه دی ‪ )۱۳۹۶‬ش��مار کس��انی که در‬ ‫معدنکاری دس��تی در سراس��ر جه��ان فعالیت‬ ‫می‌کردند‪ ۴۰ ،‬میلیون نفر اعالم شد‪.‬‬ ‫معدن��کاری دس��تی ک��ه آن را معدن��کاری‬ ‫س��نتی ه��م می‌نامن��د‪ ،‬ب��ه اس��تخراج م��واد‬ ‫معدنی در مقیاس‌های کوچک گفته می‌ش��ود‬ ‫ک��ه معدنچی��ان ش��اغل در آن در چارچ��وب‬ ‫هی��چ قانون��ی کار نمی‌کنند و خ��ود را با هیچ‬ ‫استانداردی وفق نمی‌دهند‪.‬‬ ‫ب��ا این حال آنچه از س��وی ای��ن گروه‌ها در‬ ‫مع��ادن کوچک‌مقیاس اس��تخراج می‌ش��ود با‬ ‫وج��ود همه جنبه‌ه��ای منفی منحص��ر به آن‬ ‫تاثیر چش��مگیری بر بخش مع��دن جهان دارد‬ ‫و نمی‌ت��وان س��هم آن را در ب��ازار جهانی مواد‬ ‫معدنی نادیده گرفت اما این حرفه با آسیب‌های‬ ‫بسیاری همراه است‪.‬‬ ‫این آسیب‌ها هم معدنچیان را تهدید می‌کند‬ ‫و هم جوامع و کش��ورهایی را که این معادن در‬ ‫آنها مس��تقر هستند؛ خطراتی که شامل طیفی‬ ‫از آسیب‌های جسمی و آلودگی هوا تا آسیب به‬ ‫زیرساخت‌های محلی و اقتصاد ملی می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹آسیب‌های جانی‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگارمع��دن ب��ه نق��ل از‬ ‫ماینینگ‌تکنول��وژی‪ ،‬اصلی‌ترین خطر برآمده از‬ ‫معدنکاری دس��تی‪ ،‬آس��یب به جان معدنچیان‬ ‫است چون معدنکاری دستی خارج از چارچوب‬ ‫قان��ون فعالیت می‌کن��د و پروژه‌ه��ای معدنی‬ ‫ممکن اس��ت خود را با اس��تانداردهای قانونی‬ ‫هماهن��گ نکنند؛ اس��تانداردهایی ک��ه در آنها‬ ‫کیفیت ابزار و تجهیزات یا اصول ایمنی تعریف‬ ‫شده است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬احتمال کمی وجود دارد‬ ‫که معدنچیان به لوازم امنیتی مجهز باشند‪.‬‬ ‫آنها همچنین مجبور به کار با ماش��ین‌هایی‬ ‫می‌ش��وند که عملکرد درست ندارند و خطرساز‬ ‫هس��تند‪ .‬نتیجه چنی��ن ش��رایطی در بدترین‬ ‫حال��ت مرگ معدنچیان اس��ت‪ ،‬مانن��د اتفاقی‬ ‫ک��ه در ژانویه (دی‪-‬بهمن) گذش��ته افتاد و ‪۹‬‬ ‫معدنچی در زیمبابوه کشته شدند‪.‬‬ ‫ای��ن حادثه ب��ه این دلی��ل اتف��اق افتاد که‬ ‫عملی��ات معمول انفجار درس��ت انجام نش��د‪،‬‬ ‫سقف تونل فرو ریخت و معدنچیان دفن شدند‪.‬‬ ‫در اوایل س��ال جاری همچنین ‪ ۱۰۰‬معدنچی‬ ‫در ی��ک معدن ب��دون مجوز ط�لا در اندونزی‬ ‫حبس ش��دند‪ .‬این حادثه در پ��ی رانش زمین‬ ‫اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫معدنچیان شاغل در معادن دستی با خطراتی‬ ‫بیش از این روب��ه‌رو بودند چون معادنی که در‬ ‫آن مشغول به کارند‪ ،‬خارج از چارچوب قوانین‬ ‫دولتی س��اخته ش��ده‌اند و در این معادن توجه‬ ‫معادن کوچک‌مقیاس غیرقانونی‪ ،‬بزرگ‌ترین منبع انتشار‬ ‫جیوه در جهان به شمار می‌آیند‪ .‬این فعالیت ساالنه ‪۱۰۰۰‬‬ ‫تن جیوه به محیط‌زیست تزریق می‌کند‪ .‬این رقم ‪۴۰‬درصد‬ ‫کل جیوه‌ای است که ساالنه به جهان وارد می‌شود‬ ‫چندانی به قابلیت پیمایش منطقه حوالی پروژه‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬در واقع تنها چیزی که اهمیت‬ ‫دارد‪ ،‬بیرون کش��یدن مواد معدنی است که در‬ ‫بستر این منطقه خوابیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹آسیب به زیرساختارها‬ ‫بس��یاری از معدنکاری‌های سنتی و دستی با‬ ‫کمبود منابعی روبه‌رو هستند که برای اکتشاف‬ ‫و س��اخت معادن ب��ه آنها نیاز دارند‪ .‬بس��یاری‬ ‫از ای��ن معدنچی��ان در معادنی کار می‌کنند که‬ ‫پیش‌تر از س��وی ش��رکت‌های ب��زرگ معدنی‬ ‫س��اخته و بهره‌برداری شده و حاال به هر دلیلی‬ ‫بسته شده‌اند‪.‬‬ ‫ای��ن معادن متروک نه تجهیزات کافی دارند‬ ‫و نه اس��تانداردهای کاری در آنها رعایت شده؛‬ ‫مس��ائلی که ع�لاوه بر به خط��ر انداختن جان‬ ‫معدنچی��ان به معدن متروک نیز آس��یب وارد‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی (‪ ۱۳۹۳‬خورشیدی)‬ ‫شرکت آنگلو ُگلدآشانتی مهم‌ترین معدن طالی‬ ‫خود را به نام اوباس��ی در غنا تعطیل کرد‪ .‬تا ‪۴‬‬ ‫س��ال پس از این تعطیلی‪ ،‬معدنکاران دستی به‬ ‫تونل‌های این معدن می‌رفتند و طال اس��تخراج‬ ‫می‌کردند‪.‬‬ ‫نیروی نظامی غنا در نهایت مجبور ش��د این‬ ‫معدنچیان را که ش��مار آنها به ‪ ۱۲‬نفر رس��یده‬ ‫بود‪ ،‬به زور از معدن بیرون کند‪ .‬آنگلوآش��انتی‬ ‫نیز پی��ش از تبدیل این مع��دن به یک معدن‬ ‫مکانی��زه‪۵۰۰ ،‬میلیون دالر هزین��ه تعمیر آن‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹خسارت اقتصادی‬ ‫معدنکاری‌ه��ای کوچک‌مقی��اس دس��تی‬ ‫همچنین می‌توانند سوددهی بخش معدن یک‬ ‫کش��ور را تهدید کنند‪ .‬آنها ب��رای درآمدی که‬ ‫از استخراج به‌دست می‌آورند مالیات نمی‌دهند‬ ‫و درآمدزایی را نیز برای ش��رکت‌هایی س��خت‬ ‫می‌کنند که با مجوز فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫طرح‌روز‬ ‫مق��دار م��واد معدن��ی و فلزات��ی ک��ه ای��ن‬ ‫معدن��کاران دس��تی اس��تخراج می‌کنن��د و‬ ‫می‌فروش��ند‪ ،‬چشمگیر اس��ت‪ .‬گزارش مجمع‬ ‫بی��ن دولتی اس��تخراج‪ ،‬مواد معدن��ی فلزات و‬ ‫توسعه پایدار در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪۱۳۹۶‬‬ ‫خورش��یدی) حکایت از آن دارد که معدنکاری‬ ‫غیرقانون��ی‪ ۸۰ ،‬درصد یاقوت کبود و ‪۲۰‬درصد‬ ‫طال و الماس جهان را تولید می‌کند‪ .‬معدنکاری‬ ‫در زیمباب��وه وابس��تگی ویژه‌ای ب��ه این بخش‬ ‫دارد و معدنچی��ان غیرقانونی در س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫میالدی(‪۲‬س��ال پیش) در سراسر افریقا ‪۱۳.۲‬‬ ‫ت��ن طال تولید کردن��د‪ ،‬در حالی که رقم تولید‬ ‫ش��رکت‌های معدنی بزرگ‌مقیاس در این سال‬ ‫‪ ۱۱.۶‬تن طال بود‪ .‬مس��ئله دیگر آن اس��ت که‬ ‫معدنکاران دس��تی‪ ،‬مواد معدنی استخراج شده‬ ‫را زیر قیمت می‌فروشند‪.‬‬ ‫ب��رای نمون��ه‪ ،‬در س��ال گذش��ته می�لادی‪،‬‬ ‫معدن��کاران دس��تی در افریق��ای جنوبی یک‬ ‫الماس ‪ ۵۵‬قیراط��ی را ‪۶‬میلیون راند فروختند‪.‬‬ ‫ای��ن الماس به س��رعت ‪ ۵‬برابر گران‌تر فروخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹آلودگی‌های زیست‌محیطی‬ ‫بن��ا ب��ر گ��زارش س��ازمان مل��ل‪ ،‬مع��ادن‬ ‫کوچک‌مقی��اس غیرقانون��ی‪ ،‬بزرگ‌ترین منبع‬ ‫انتش��ار جیوه در جهان به ش��مار می‌آیند‪ .‬این‬ ‫صنعت ساالنه ‪ ۱۰۰۰‬تن جیوه به محیط‌زیست‬ ‫تزریق می‌کند‪ .‬این رقم ‪۴۰‬درصد کل جیوه‌ای‬ ‫است که ساالنه به جهان وارد می‌شود‪ .‬این فلز‪،‬‬ ‫مصرف زیادی در معدنکاری و استخراج طال از‬ ‫کانی دارد چون ارزان و دسترس��ی به آن آسان‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال‪ ،‬فرآیندهای اس��تخراج طال از‬ ‫کانی با جی��وه‪ ،‬ناکارآمد و خطرناک هس��تند‪.‬‬ ‫مجمع بین دولتی استخراج‪ ،‬مواد معدنی فلزات‬ ‫و توس��عه پایدار که پیش‌تر به آن اشاره شد‪۲ ،‬‬ ‫روش استخراج طال را نام برد که در آن از جیوه‬ ‫استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫در یک��ی از این روش‌ها کمت��ر از ‪۳۰‬درصد‬ ‫ط�لای موجود در یک کانی به‌دس��ت می‌آید و‬ ‫در روش دیگر‪ ،‬کانی با جیوه سوزانده می‌شود؛‬ ‫اتفاقی که ب��ه طور معمول در مکان س��کونت‬ ‫معدنچیان رخ می‌دهد و باعث می‌ش��ود افرادی‬ ‫غیر از معدنچیان در تماس مستقیم با دودهای‬ ‫سمی حاصل از سوختن جیوه قرار گیرند‪.‬‬ ‫معدن��کاری غیرقانون��ی‪ ،‬محیط‌زیس��ت را‬ ‫نی��ز زخم��ی می‌کند؛ اتفاقی ک��ه بیش از همه‬ ‫جنگل‌ه��ای آم��ازون از آن تاثی��ر پذیرفته‌اند‪.‬‬ ‫در ای��ن مناط��ق‪ ،‬اس��تخراج غیرقانون��ی‪ ،‬فارغ‬ ‫از چارچ��وب قوانینی انجام می‌ش��ود که برای‬ ‫محافظت از این مناطق تعیین شد‌ه‌اند‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫سهم بزرگ‌ترین صادرکنندگان فوالد به امریکا از بازار این کشور در سال‌های ‪ 2017‬و ‪ 2016‬میالدی‬ ‫(‪ 1396‬و ‪ 1395‬خورشیدی)‬ ‫‌‪ 10‬واردکننده‬ ‫‌ برتر فوالد‬ ‫به امریکا‬ ‫شماری از کشورها و شرکت‌ها در سطح جهان در تالشند استخراج مواد معدنی در اجرام آسمانی را به یک واقعیت‬ ‫تبدیل کنند‪ .‬ماه و سایر سیاره‌ها دربردارنده مقادیر زیادی منابع طبیعی هستند که شامل آب هم می‌شود‪ .‬چنین گنج‬ ‫هنگفتی می‌تواند تا میلیاردها دالر ارزش داشته باشد‪.‬‬ ‫منبع‪singularityhub.com :‬‬ ‫سهم صادرات‬ ‫به امریکا در سال‬ ‫‪2016‬میالدی (درصد)‬ ‫‌رتبه‬ ‫امریکا در سال‬ ‫‪2016‬میالدی‬ ‫‌سهم صادرات‬ ‫‌به امریکا در سال‬ ‫‪ 2017‬میالدی (درصد)‬ ‫رتبه امریکا در‬ ‫سال ‪2017‬میالدی‬ ‫کانادا‬ ‫‪87.7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪89.9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫برزیل‬ ‫‪34‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪32.8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‪12.1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11.2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مکزیک‬ ‫‪72.9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪1‬‬ ‫روسیه‬ ‫‪2.3‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3.7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ترکیه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10.7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ژاپن‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4.7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫آلمان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تایوان‬ ‫‪9.2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9.6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چین‬ ‫‪0.8‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1.1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫منبع‪ :‬سازمان تجارت بین‌الملل (‪)International Trade Administration‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫‌تغییر‬ ‫در سهم‬
‫خام‌فروشی سنگ تزئینی کرمانشاه‬ ‫عضو هیات مدیره خانه معدن اس��تان کرمانش��اه با اش��اره‬ ‫به فرس��ودگی بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد تجهیزات معادن س��نگ و‬ ‫س��نگبری‌های کرمانشاه‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه عمده سنگ تزئینی‬ ‫کرمانش��اه به طور خام به کشورهای دیگر از جمله چین صادر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حیدر زرافش��انی با اشاره به اینکه‬ ‫استان کرمانش��اه ظرفیت‌های زیادی در زمینه سنگ تزئینی‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬اکنون س��نگ تزئینی برخی مناطق اس��تان مانند‬ ‫هرس��ین و اس�لام‌آباد غرب به برندهایی حتی در بعد صادرات‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬کرمانش��اه با وجود داشتن‬ ‫چنین ظرفیت‌هایی می‌تواند به قطب س��نگ تزئینی کش��ور‬ ‫تبدیل شود اما هنوز مشکالتی وجود دارد که باعث می‌شود به‬ ‫جایگاه واقعی‌مان در س��نگ تزئینی نرسیم‪ .‬عضو هیات مدیره‬ ‫خانه معدن استان کرمانشاه‪ ،‬فرسوده و قدیمی بودن تجهیزات‬ ‫را مهم‌ترین مش��کل معادن سنگ تزئینی کرمانشاه دانست و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬استفاده از تجهیزات فرسوده نیز هزینه استخراج را‬ ‫افزایش و پرت تولیدات معدنی را افزایش می‌دهد‪ .‬زرافشانی از‬ ‫تاثیر فرسوده بودن تجهیزات بر کیفیت سنگ تولیدی هم یاد‬ ‫کرد و افزود‪ :‬وقتی که کیفیت سنگ پایین بیاید‪ ،‬بازارهای‌مان‬ ‫به ویژه بازارهای صادراتی را از دست می‌دهیم‪ .‬وی خام‌فروشی‬ ‫سنگ تزئینی را نیز مشکل دیگر آن برشمرد و افزود‪ :‬در زمینه‬ ‫فرآوری نیز تجهیزات مدرنی نداریم و از همین رو عمده سنگی‬ ‫ک��ه داریم خام صادر می‌ش��ود‪ .‬به گفته ای��ن فعال معدن‪ ،‬در‬ ‫بس��یاری مواقع سنگ تزئینی از کرمانشاه به کشورهایی مانند‬ ‫چی��ن ص��ادر می‌ش��ود و در آنجا فرآوری می‌ش��ود‪ .‬در برخی‬ ‫موارد هم س��نگ کرمانش��اه برای فرآوری به استان‌های دیگر‬ ‫مانند اصفهان می‌رود و از این اس��تان‌ها به س��ایر نقاط کشور‬ ‫و حتی کش��ورهای دیگر ارسال می‌ش��ود‪ .‬وی دلیل همه این‬ ‫مش��کالت را بنیه ضعی��ف اقتصادی معادن و س��نگبری‌های‬ ‫کرمانش��اه اعالم کرد و گفت‪ :‬واحدهای معدنی و س��نگبری‌ها‬ ‫نمی‌توانن��د با واحدهای اصفهانی که ب��رای مثال حدود ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیارد تومان س��رمایه‌گذاری دارند‪ ،‬رقابت کنند‪ .‬عضو هیات‬ ‫مدیره خانه معدن کرمانشاه خواستار حمایت‌های دولتی برای‬ ‫کمک به واحدهای معدنی و س��نگبری‌های کرمانش��اه شد‪ .‬بر‬ ‫اساس آمار سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‪ ۴۸ ،‬معدن‬ ‫سنگ تزئینی در استان کرمانشاه فعال است و این استان از نظر‬ ‫ذخایر سنگ تزئینی در جایگاه دهم کشور قرار دارد‪.‬‬ ‫انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ معدنی به کرمان روند کندی دارد‬ ‫گام‌های بلند مس سرچشمه در رفع آالینده‌ها‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫ش��ورای معادن اس��تان کرمان با حضور فدایی‪،‬‬ ‫استاندار کرمان‪ ،‬تعدادی از نمایندگان مردم کرمان‬ ‫در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫مس و‪ ...‬برگزار ش��د‪ .‬مهم‌ترین موضوع این جلسه‪،‬‬ ‫افزایش ‪ ۶‬برابری حقوق دولتی معادن مس‪ ،‬انتقال‬ ‫حس��اب‌های شرکت‌های معدنی به داخل استان‌ها‬ ‫و‪ ...‬بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ش��رکت مس موظف اس��ت در ‪ ۳‬ماه‬ ‫آین��ده گ��زارش زیس��ت‌محیطی که مش��اور ارائه‬ ‫می‌کند را به محیط‌زیس��ت و کارگروه مربوط ارائه‬ ‫دهد و در ‪ ۳‬ماه آینده‪ ،‬تعداد دامداری‌های غیر فعال‬ ‫را زیر نظر جهاد کشاورزی به ‪ ۴۰‬دامداری برساند و‬ ‫نیازهای مورد نظر را تامین کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کارخانه اسید مس‪ ،‬آماده بهره‌برداری‬ ‫‹ ‹جمع‌آوری دامداری‌های سنتی‬ ‫در این جلسه‪ ،‬محمدجواد فدایی‪ ،‬استاندار کرمان‬ ‫با اش��اره به اقدامات ش��رکت مس در سرچشمه و‬ ‫خاتون‌آباد برای رفع آالیندگی اظهار کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫مس برنامه زمان‌بندی خود برای س��اخت کارخانه‬ ‫اسیدسولفوریک در کرمان را اعالم کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید کاری ش��ود تا مس تولید‬ ‫ش��ده در اس��تان برای کرمان ارزش افزوده داشته‬ ‫باشد‪ ،‬گفت‪ :‬از سوی دیگر برای ذخیره‌سازی اسید‬ ‫تولیدش��ده هم باید کاری ش��ود و برای آن برنامه‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی‪ ،‬معاون عمرانی‬ ‫اس��تاندار کرمان در این جلس��ه با اش��اره به اینکه‬ ‫دامداری‌های سنتی در منطقه مس سرچشمه باید‬ ‫جمع‌آوری شده و این دامداری‌ها به فضای بسته و‬ ‫خارج از محدوده مس منتقل ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬مصوبه‬ ‫این کار را داریم اما تاکنون اتفاقی نیفتاده است‪.‬‬ ‫مهدی حس��ینی‌نژاد‪ ،‬مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان کرمان نیز در این جلس��ه با اشاره‬ ‫به اینکه در س��ال ‪ ۹۵‬بر اساس مصوبه هیات دولت‬ ‫قرار ش��د حقوق دولتی تقس��یط شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫واحدهای کوچک صنعتی‪ ،‬حساب‌های بانکی خود‬ ‫را به اس��تان آوردند اما ش��رکت‌های بزرگ در این‬ ‫زمینه همکاری خوبی ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹م�ردم از مع�ادن اس�تان بهره‌من�د‬ ‫نمی‌شوند‬ ‫نماین��ده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با اشاره به اینکه سال گذشته شرکت ملی‬ ‫مس ‪ ۵‬هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان س��ود داش��ته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬آنچه در انتقال حساب‌ها انجام شده‪ ،‬گردش‬ ‫مالی نبوده و قابل قبول نیس��ت‪ .‬متاس��فانه مردم‬ ‫از معادن موجود در استان بهره الزم را نمی‌برند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬محمدرض��ا پورابراهیمی در‬ ‫ش��ورای معادن اس��تان کرمان با اش��اره به اینکه‬ ‫کارهای��ی که مس در حوزه زیس��ت‌محیطی انجام‬ ‫می‌دهد‪ ،‬بس��یار خوب و ارزشمند است و شایسته‬ ‫قدردانی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کارخانه اسید سرچشمه‬ ‫به زودی راه‌اندازی می‌شود اما باید برای اسید تولید‬ ‫شده نیز فکری کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه اگر ذخایر نگهداری اس��ید‬ ‫تولیدش��ده در این مجموعه‌ها تکمیل ش��وند چه‬ ‫برنام��ه‌ای ب��رای آن وجود دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید از این‬ ‫اسید تولید شده‪ ،‬استفاده و آن را بهره‌وری کرد‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اشاره به اینکه ایجاد واحدهای تولیدی‬ ‫کودهای فس��فاتی می‌تواند در استفاده از این اسید‬ ‫موثر باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬قرار اس��ت ساالنه ‪ ۶۰۰‬هزار تن‬ ‫اس��ید تولید ش��ود و نگهداری و ذخیره‌سازی این‬ ‫میزان اسید بسیار سخت است‪.‬‬ ‫اردشیر سعد‌محمدی‪ :‬کوره مس سرچشمه به طور کامل‬ ‫تغییر کرده و به سیستم فلش تبدیل شده که با روش‌های‬ ‫روز‪ ،‬عملیات ذوب را انجام می‌دهد؛ از این رو در سرچشمه‬ ‫مشکل آالیندگی زیست‌محیطی نداریم‬ ‫وی با بیان اینکه اگر فکری برای مس تولید شده‬ ‫در این کارخانه‌ها نش��ود‪ ،‬خود این مسئله می‌تواند‬ ‫منش��أ آالیندگی جدید در منطقه باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫راه‌اندازی واحدهای تولیدی کود فسفاته در منطقه‬ ‫می‌توان کشور را از واردات این کود بی‌نیاز کرد‪.‬‬ ‫پورابراهیمی با اش��اره به اینکه براس��اس آخرین‬ ‫گزارش س��ال گذشته‪ ،‬ش��رکت ملی مس ‪ ۵‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان سود داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار‬ ‫داری��م این گردش مالی به اس��تان کرمان بیاید و‬ ‫از طرف��ی محدودیت‌ه��ای بانکی در اس��تان را نیز‬ ‫برطرف کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه آنچه انجام ش��ده‪ ،‬گردش مالی‬ ‫نب��وده و از نظ��ر ما قابل قبول نیس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫حس��اب بانکی ش��رکت‌های ب��زرگ مانند مس و‬ ‫گل‌گهر باید به کرمان بیاید‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم کرمان و راور در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی با اش��اره ب��ه اینکه رتبه نخس��ت بخش‬ ‫معادن کشور را داریم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاسفانه مردم‬ ‫از معادن موجود در استان بهره الزم را نمی‌برند‪.‬‬ ‫‹ ‹حقوق مردم در محدوده معادن‬ ‫حبی��ب‌اهلل نیکزادی‌پن��اه‪ ،‬نماینده مردم ش��رق‬ ‫اس��تان کرمان در مجلس ش��ورای اسالمی نیز در‬ ‫این جلسه با اشاره به اینکه از نعمت‌های الهی باید‬ ‫درست استفاده شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قرار نیست معدن‬ ‫راه‌اندازی کنیم اما حیات مردم در خطر قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه مع��ادن در هر منطقه‌ای باید‬ ‫مش��کالت محیط‌زیس��تی آن منطقه را حل کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سازمان‌های نظارتی باید بر اجرای قانون در‬ ‫کشور نظارت دقیق داشته باشند‪.‬‬ ‫نماینده مردم ش��رق اس��تان کرمان در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی بیان ک��رد‪ :‬چند م��اه از مصوبه‬ ‫آوردن حساب‌های بانکی شرکت‌های بزرگ استان‬ ‫کرمان به داخل اس��تان می‌گذرد اما هنوز اجرایی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه معدن محدوده زفتک ریگان در‬ ‫روس��تایی قرار گرفته که مرکز معدن است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حقوق مردم در محدوده معادن باید در نظر گرفته‬ ‫ش��ده و حق آنها پرداخت شود‪ .‬معدن مس زفتک‬ ‫یک معدن فوق‌العاده غنی اس��ت و سرمایه‌گذاران‬ ‫جدید باید در این منطقه جذب شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل جدی سوخت‬ ‫نماین��ده مردم س��یرجان و بردس��یر در مجلس‬ ‫شورای اس�لامی با اشاره به اینکه موضوع سوخت‬ ‫در اس��تان یک مشکل جدی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬تامین‬ ‫نشدن سوخت کامیون‌ها مشکالت زیادی را ایجاد‬ ‫کرده و در عمل ‪ ۳۰‬درصد ظرفیت معادن اس��تان‬ ‫تعطیل است‪.‬‬ ‫ش��هباز حس��ن‌پور نماین��ده مردم س��یرجان و‬ ‫بردسیر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه‬ ‫تع��دادی از روس��تاها بر اثر آلودگ��ی کارخانه‌های‬ ‫مس با مش��کالت زبادی روبه‌رو شدند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تعدادی از این روستاها باید تخلیه شوند زیرا مردم‬ ‫و دام آنها با مش��کل ش��دید زیست‌محیطی روبه‌رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه موضوع س��وخت در استان یک‬ ‫مش��کل جدی اس��ت و از ساعت ‪ ۷‬ش��ب به هیچ‬ ‫کامیونی س��وخت داده نمی‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫تامین نش��دن س��وخت‪ ۳۰ ،‬درصد ظرفیت معادن‬ ‫اس��تان تعطیل اس��ت‪ .‬نماینده مردم س��یرجان و‬ ‫بردسیر در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه‬ ‫شب‌ها تعداد زیادی کامیون در مقابل جایگاه‌های‬ ‫س��وختگیری در صف هستند‪ ،‬افزود‪ :‬تامین نشدن‬ ‫س��وخت کامیون‌ها مشکالت زیادی را ایجاد کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬سال زمان الزم است‬ ‫علی اس��دی ک��رم‪ ،‬نماین��ده مردم ش��هربابک‬ ‫در مجلس ش��ورای اس�لامی با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫آالیندگی مس تا ‪ ۳‬سال آینده از منطقه پاکسازی‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشکالت زیست‌محیطی بر‬ ‫اثر آالیندگی مس در منطقه شهربابک زیاد است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا وجود اقداماتی ک��ه برای کاهش‬ ‫آالیندگی و اثرات زیس��ت‌محیطی مس در منطقه‬ ‫در حال انجام است‪ ،‬اثرات این آالیندگی بر زندگی‬ ‫مردم تاثیر دارد و سال‌ها طول می‌کشد که منطقه‬ ‫پاکسازی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹آمادگی برای احیای معادن نیمه‌فعال‬ ‫محمدج��واد فدائی‪ ،‬در ش��ورای معادن اس��تان‬ ‫کرم��ان بر رفع مش��کالت موج��ود در رونق تولید‬ ‫تاکی��د ک��رد و اف��زود‪ :‬اقدام ش��رکت م��س برای‬ ‫راه‌اندازی کارخانه اس��ید سولفوریک در سرچشمه‬ ‫و خاتون‌آباد شایسته قدردانی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬با راه‌اندازی‬ ‫کارخان��ه اس��ید س��ولفوریک در سرچش��مه و‬ ‫خاتون‌آباد‪ ،‬بخش��ی از اسید تولیدی صادر می‌شود‬ ‫و الزم اس��ت برنام��ه زمان‌بن��دی اح��داث اس��ید‬ ‫فسفریک و کود فسفاته را ارائه کند تا ارزش افزوده‬ ‫و مش��کالت ناشی از نگهداری اسید سولفوریک را‬ ‫نداشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با راه‌اندازی کارخانه اسید سولفوریک‬ ‫در سرچشمه و خاتون‌آباد‪ ،‬بخشی از اسید تولیدی‬ ‫صادر می‌شود و الزم است برنامه زمانبندی ساخت‬ ‫واحد اس��ید فسفریک و کود فسفاته را ارائه کند تا‬ ‫ارزش افزوده و مش��کالت ناش��ی از نگهداری اسید‬ ‫سولفوریک را نداشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ملی م��س ایران با اش��اره‬ ‫ب��ه اینک��ه عملی��ات اجرایی کارخانه اس��ید مس‬ ‫سرچش��مه به پایان رس��یده و آم��اده بهره‌برداری‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمین��ه ‪ ۱۱۰‬میلیارد تومان و‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون یورو سرمایه‌گذاری شده و اکنون بابت‬ ‫آلودگی مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اردشیر سعدمحمدی در شورای‬ ‫معادن استان کرمان ادامه داد‪ :‬کوره مس سرچشمه‬ ‫به طور کامل تغییر کرده و به سیستم فلش تبدیل‬ ‫ش��ده که با روش‌ه��ای روز‪ ،‬عملیات ذوب را انجام‬ ‫می‌دهد؛ از این رو در سرچش��مه مشکل آالیندگی‬ ‫زیست‌محیطی نداریم‪.‬‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬در کارخان��ه مس خاتون‌آباد بر‬ ‫اساس مصوبه با معاونت عمرانی استانداری‪ ،‬از اول‬ ‫مرداد کوره تعطیل شده و با روش‌های روز بازسازی‬ ‫می‌شود تا ظرفیت آن به ‪ ۱۲۰‬هزار تن ارتقا‌یابد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬کوره خاتون‌آب��اد ‪ ۴‬ماه‬ ‫تعطیل خواهد بود‪ .‬تمام تجهیزات آن آماده شده و‬ ‫در حال عملیاتی شدن است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی مس ایران گفت‪ :‬کارخانه‬ ‫اس��ید خاتون‌آباد نیز در حال پایان دادن به پروژه‬ ‫اس��ت و امیدواری��م همزم��ان با راه‌ان��دازی کوره‪،‬‬ ‫راه‌اندازی شود‪.‬‬ ‫سعدمحمدی بیان کرد‪ :‬درباره بدهی‌های دولتی‬ ‫ش��رکت ملی مس قرار بود تقس��یط انجام شود که‬ ‫قسط نخست را به مبلغ ‪ ۳۵‬میلیارد تومان پرداخت‬ ‫کرده‌ای��م و س��ال ‪ ۹۷‬را بر اس��اس قانون پرداخت‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما حقوق دولتی ش��رکت در سال ‪۹۸‬‬ ‫حدود ‪ ۶‬برابر ش��ده است‪ .‬یک هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫توم��ان را بای��د بابت حقوق دولت��ی ‪ ۹۸‬بدهیم که‬ ‫این مس��ئله اجرای طرح‌های توسعه‌ای را به عقب‬ ‫می‌اندازد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی مس ایران از فعال شدن‬ ‫کارخان��ه م��س درآل��و و معدن آن به ط��ور کامل‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬اکتش��افات را نیز در دس��تور کار‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫امس��ال ‪ ۲۷‬هزار متر کار حفاری اکتشافی انجام‬ ‫شده که امیدواریم به ‪ ۷۰‬هزار متر برسد‪ ،‬در حالی‬ ‫که سال گذشته در مجموع ‪ ۴۰‬هزار متر بود‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی عن��وان کرد‪ :‬ش��رکت ملی مس‬ ‫حاضر اس��ت تولید کنسانتره مس بخش خصوصی‬ ‫را در اس��تان به صورت نق��د خریداری کند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینک��ه آماده‌ایم معادن مس غیرفعال اس��تان را به‬ ‫طور مش��ارکت یا با س��رمایه‌گذاری خودمان فعال‬ ‫کنیم و به جای آن هزینه تعهد دهند که کنسانتره‬ ‫را به شرکت ملی مس بدهند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬برای تمام بخش خصوصی اعالم‬ ‫می‌کنیم که دوره‌هایی برای ارتقای سطح دانش به‬ ‫طور رایگان برگزار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اطلس سرمایه‌گذاری یزد در حال تدوین است‬ ‫مدی��رکل امور اقتص��ادی و دارایی یزد ب��ا تاکید به لزوم‬ ‫بهب��ود فضای س��رمایه‌گذاری و کس��ب و کار گفت‪ :‬اطلس‬ ‫س��رمایه‌گذاری و تدوی��ن اعط��ای مش��وق‌های اس��تانی‬ ‫سرمایه‌گذاری در حال تهیه و تکمیل است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬علی نم��ازی در نشس��ت نمایندگان‬ ‫ت��ام االختیار س��ازمان‌های اجرای��ی عضو مرک��ز خدمات‬ ‫س��رمایه‌گذاری اس��تان افزود‪ :‬تالش برای تسریع و تسهیل‬ ‫دسترس��ی به زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری از جمله زمین‪،‬‬ ‫شناسایی و تالش برای رفع قوانین مخل فضای کسب و کار‬ ‫با همکاری بخش خصوصی از اقدام‌های این حوزه است‪.‬‬ ‫وی ب��ا قدردان��ی از ت�لاش نماین��دگان تام‌االختی��ار‬ ‫س��ازمان‌های اجرایی عض��و مرکز خدمات س��رمایه‌گذاری‬ ‫گف��ت‪ :‬برای واگ��ذاری زمین به متقاضی��ان و کاهش مدت‬ ‫زمان واگ��ذاری آن نیز تالش‌هایی ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرکل‬ ‫امور اقتصادی اس��تان یزد‪ ،‬دغدغه و تالش اعضای ش��ورای‬ ‫گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در زمینه بهبود محیط‬ ‫کس��ب و کار را از دیگر فعالیت‌ها برش��مرد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫در نشس��ت اخیر این شورا‪ ،‬ساز کار استفاده از ظرفیت‌های‬ ‫هیات مقررات‌زدایی در استان به منظور بهبود محیط کسب‬ ‫و کار ارائه شد‪‌.‬‬ ‫نم��ازی ادامه داد‪ :‬اعضای ش��ورا دیدگاه‌ه��ای خود را در‬ ‫ای��ن زمینه ارائ��ه کردند و قرار اس��ت کارگ��روه تخصصی‬ ‫مقررات‌زدای��ی فض��ای کس��ب و کار‪ ،‬زیرنظ��ر ش��ورای‬ ‫گفت‌وگ��وی دولت و بخش خصوص��ی‪ ،‬فعالیت‌های خود را‬ ‫در استان آغاز کند‪.‬‬ ‫نایب رئی��س مرکز خدمات س��رمایه‌گذاری اس��تان یزد‬ ‫نگاه مس��ئوالن ارش��د اجرایی به حوزه‌های کس��ب و کار و‬ ‫س��رمایه‌گذاری را خ��وب ارزیاب��ی ک��رد‪ .‬وی همچنین از‬ ‫شناسایی و تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان‌های‬ ‫اس��تان و برگزاری نشس��ت با فرمانداران خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫با توجه به رویکرد اس��تاندار و سیاس��ت‌های استان در این‬ ‫بخش باید تالش بیشتری در این حوزه شود که اقداماتی را‬ ‫در دستور کار قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫مع��اون اقتص��ادی اداره کل امور اقتص��ادی و دارایی یزد‬ ‫هم از س��ازمان‌های عضو مرکز درخواست کرد تا برنامه‌ها و‬ ‫پیشنهادهای خود در حوزه مشوق‌های سرمایه‌گذاری را در‬ ‫اختیار این مرکز قرار دهند‪.‬‬ ‫محمد دهقان منش��ادی افزود‪ :‬امور اراضی‪ ،‬پیشنهاد خود‬ ‫را درباره واگذاری زمین به س��رمایه‌گذاران حقیقی و بخش‬ ‫خصوصی نیز دیدگاه‌های خود را درباره مقررات‌زدایی برای‬ ‫بهبود فضای کس��ب و کار به مرکز خدمات س��رمایه‌گذاری‬ ‫ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بخ��ش خصوص��ی از حمای��ت واحدهای‬ ‫بدحس��اب گله‌مند اس��ت؛ ب��ه همین دلیل در ح��ال تهیه‬ ‫آیین‌نام��ه‌ای ب��رای حمای��ت از واحده��ای خوش��نام و‬ ‫خوش‌حساب و ایجاد انگیزه بیشتر به منظور سرمایه‌گذاری‬ ‫بیش��تر آنها هستیم‪ .‬در این جلسه‪ ،‬مهدی دهقان منشادی‪،‬‬ ‫معاون س��ازمان مدیریت و برنامه‌ری��زی یزد هم لزوم ایجاد‬ ‫کلینیک بهبود کسب و کار‪ ،‬صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری‬ ‫بی‌ن��ام‪ ،‬تعریف اولویت ب��رای س��رمایه‌گذاران برتر اولویت‬ ‫تجهیز ش��هرک‌های صنعتی ی��ا پهنه‌های خاص در مناطق‬ ‫و شهرستان‌های کمتر توسعه یافته را ضروری اعالم کرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن مرتض��ی محم��ودی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��ادی‬ ‫و س��رمایه‌گذاری اداره کل ام��ور اقتص��ادی و مدی��ر امور‬ ‫س��رمایه مرکز س��رمایه‌گذاری یزد با دسته‌بندی واحدهای‬ ‫نیمه‌تم��ام‪ ،‬تعطیل با تجهیزات کام��ل و ظرفیت‌های راکد‬ ‫اس��تان اظهار کرد‪ :‬با توجه به اینکه محدودیت‌های ما زیاد‬ ‫است باید برنامه‌ریزی جداگانه‌ای برای ظرفیت‌های موجود‬ ‫و ظرفیت‌ه��ای آینده‪ ،‬تهیه و مش��وق‌هایی نیز برای آنها در‬ ‫بعد ملی و استانی تعریف کرد‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 4‬ذی‌الحجه ‪ 1440‬‬ ‫‪ 6‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪220‬‬ ‫خبر‬ ‫صدور ‪ ۱۱‬پروانه‬ ‫بهره‌برداری صنایع معدنی‬ ‫در ‪ ۴‬ماه نخست ‪۹۸‬‬ ‫مع��اون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت هرم��زگان‪ ،‬از صدور‬ ‫‪۱۱‬پروان��ه بهره‌ب��رداری صنای��ع معدن��ی و‬ ‫س��رمایه‌گذاری ‪ ۴۲۰‬میلیارد ریال در این حوزه‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش صبح س��احل‪ ،‬ابراهیم سعدنی بیان‬ ‫کرد‪ :‬با صدور این تعداد پروانه در ‪ ۴‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری برای ‪ ۱۷۲‬نفر اش��تغال ایجاد شده‬ ‫که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته ‪۲۰۰‬‬ ‫درصد (بیش از ‪ ۳‬برابر) افزایش داش��ته اس��ت‬ ‫همچنین مقدار سرمایه‌گذاری ایجاد شده ‪۴۲۰‬‬ ‫میلیارد ریال اس��ت که نس��بت به مدت مشابه‬ ‫سال گذش��ته ‪۳۰۰‬درصد(بیش از ‪ ۴‬برابر) رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬هم‌اکنون بی��ش از ‪ ۵‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬نفر در ‪ ۴۴۷‬واحد صنایع معدنی در استان‬ ‫هرمزگان فعالیت می‌کنند‪.‬‬ ‫معادن سنگ‌آهن‪ ،‬سنگ گچ‪ ،‬نمک‪ ،‬مرمریت‪،‬‬ ‫کرومیت‪ ،‬منگنز‪ ،‬ش��ن و ماس��ه از معادن فعال‬ ‫استان هرمزگان به‌شمار می‌آیند‪.‬‬ ‫میز عراق در استانداری‬ ‫فارس راه‌اندازی می‌شود‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ف��ارس از راه‌اندازی میز‬ ‫عراق در اس��تانداری فارس خبر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫یک��ی دو ماه آینده‪ ،‬رئیس��ان اتاق‌های بازرگانی‬ ‫عراق و تعدادی از استانداران و فعاالن اقتصادی‬ ‫آنها به فارس سفر می‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬جمال رازق��ی ‪ ۹‬مرداد در‬ ‫جلس��ه بررسی موانع و مشکالت فراروی تاجران‬ ‫و صادرکنن��دگان اس��تان ف��ارس‪ ،‬بی��ان کرد‪:‬‬ ‫راه‌اندازی می��ز عراق در ف��ارس موجب خواهد‬ ‫ش��د امس��ال بر صادرات به بازار عراق و سوریه‬ ‫تمرکز کنیم‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی اس��تان فارس تاکید کرد‬ ‫ک��ه فارس با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد باید‬ ‫سهم خود را از صادرات به عراق بگیرد‪.‬‬ ‫رازق��ی گف��ت‪ :‬فارس س��ال‌های متم��ادی از‬ ‫اختالف سیاس��ی رنج می‌برده ام��ا امروز فضای‬ ‫تعاملی خوبی در اس��تان ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬از‬ ‫عقب‌ماندگ��ی اقتصادی عب��ور کرده‌ایم و بخش‬ ‫خصوص��ی هم��ه ت�لاش خ��ود را ب��رای رونق‬ ‫اقتصادی در فارس به کار گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس ات��اق بازرگانی اس��تان ف��ارس گفت‪:‬‬ ‫فع��االن اقتصادی باید از فرصت ایجاد ش��ده در‬ ‫بازار عراق در زمینه صادرات بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫انتصاب رئیسان‬ ‫سازمان‌های صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گلستان و مازندران‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در حکمی‬ ‫حس��ین قل��ی قوانلو و حس��ین طلوعی��ان را به‬ ‫ترتیب به س��مت رئیسان س��ازمان‌های صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت مازندران و گلس��تان منصوب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫فراخوان شناسایی و جذب‬ ‫سرمایه‌گذار ساخت واحد‬ ‫تولید سیلیکون متال‬ ‫ایمی��درو فراخ��وان شناس��ایی و ج��ذب‬ ‫س��رمایه‌گذار برای ساخت و راه‌اندازی یک واحد‬ ‫تولید سیلیکون متال(سیلیسیوم فلزی) را برگزار‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)‪،‬‬ ‫این س��ازمان در نظر دارد نس��بت به شناسایی‬ ‫و ارزیابی متقاضی��ان دارای توانمندی‌های الزم‬ ‫برای سرمایه‌گذاری در ساخت و راه اندازی یک‬ ‫واحد تولید سیلیکون متال(سیلیسیوم فلزی) به‬ ‫ظرفیت ‪ 10‬هزار تن اقدام کند‪.‬‬ ‫از س��رمایه‌گذاران بخ��ش خصوصی که دارای‬ ‫توان سرمایه‌گذاری‪ ،‬پیش��ینه فعالیت‪ ،‬تخصص‬ ‫و تجرب��ه مرتب��ط با ای��ن امر هس��تند و تمایل‬ ‫ب��ه س��رمایه‌گذاری دارند دعوت می‌ش��ود برای‬ ‫دریافت اس��ناد مربوط از تاریخ انتشار این آگهی‬ ‫تا پایان وقت اداری(ساعت‪ )16‬روز یکشنبه ‪20‬‬ ‫مرداد ‪ 98‬با ارائه معرفینامه کتبی برای دریافت‬ ‫اسناد به ایمیدرو مراجعه کنند‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 15‬مرداد ‪ 4 1398‬ذی‌الحجه ‪ 6 1440‬اوت ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪220‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شمشیر دولبه مصرف زغال‌سنگ در چین‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال‌سنگ‬ ‫س��وختن زغال‌س��نگ در‬ ‫س��طح کره زمین گرما ایجاد‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬اما اث��رات واکنش‬ ‫سوختن زغال‌سنگ در زمین‬ ‫و تش��دید گرمای��ش زمی��ن‬ ‫بسیار بیشتر از حرارتی است‬ ‫که س��وختن زغال‌س��نگ در‬ ‫سطح تولید می‌کند‪ .‬با توجه به مصرف ساالنه بیش از ‪۴‬میلیارد تن زغال‌سنگ در‬ ‫نیروگاه‌های زغال‌سنگی و صنایع گوناگون چین‪ ،‬یکی از صادرات کمترشناخته‌شده‬ ‫و نامرئی این کش��ور ارس��ال اختالط دوده و گاز‌های ش��یمیایی س��می به مناطق‬ ‫گوناگ��ون کره زمین اس��ت که عالوه بر آلودگی‌های زیس��ت محیطی عامل اصلی‬ ‫گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی کره خاکی اس��ت‪ .‬در طول س��ال و بیش��تر‬ ‫در اوای��ل آوریل (اواس��ط فروردین) غبار گس��ترده و غلیظی که حاصل س��وختن‬ ‫زغال‌س��نگ در نیروگاه‌ها و صنایع گوناگون چین اس��ت‪ ،‬به وس��یله جریان باد بر‬ ‫فراز کره جنوبی عبور می‌کند و آلودگی‌های ش��دیدی را در مناطقی از این کش��ور‬ ‫ایج��اد می‌کند‪ ،‬باقی‌مانده این غبار هم به‌وس��یله جریان باد به طرف اقیانوس آرام‬ ‫حرکت می‌کند و به س��مت س��واحل غربی امریکا هدایت می‌ش��ود‪ .‬دانشمندان و‬ ‫پژوهش��گران دانشگاه‌های کالیفرنیا‪ ،‬اورگان و واش��نگتن آثار ذره‌ای این غبار‌ها به‬ ‫صورت لکه‌های گوگردی‪ ،‬دوده و مواد جانبی حاصل از س��وخت زغال‌س��نگ را در‬ ‫دتکتور‌های نصب شده در مناطق و کوه‌های واقع در سواحل غربی امریکا به صورت‬ ‫نواره��ای قه��وه‌ای رنگ ثبت کردند‪ .‬این ذرات آلوده در هوا وارد ریه س��اکنان این‬ ‫مناطق ش��ده و عوارض ریوی‪ ،‬قلبی و سرطان از نتایج آن است‪ .‬بررسی‌های انجام‬ ‫شده از فیلتر‌های هوا در نزدیکی دریاچه تاهو در کوه‌های شرقی کالیفرنیا نشان داد‬ ‫که این فیلتر‌ها تیره‌تر از آن بود که دانش��مندان حدس می‌زدند‪ ،‬چون این منطقه‬ ‫خارج از محدوده‌های شهری است و باید هوایی سالم و بدون آلودگی داشته باشد‪.‬‬ ‫به نظر این دانش��مندان برای جلوگیری از انتش��ار مواد مض��ر در فضای جهانی‬ ‫که س�لامت س��اکنان کره خاکی را ب��ه خطر می‌اندازد‪ ،‬باید چی��ن عالوه بر اینکه‬ ‫نیروگاه‌های زغال‌س��نگی خود را بهس��ازی کند‪ ،‬هزاران کارخانه را هم که سوخت‬ ‫زغال‌سنگ دارند و موجب آلوده شدن هوای کشور و جهان می‌شوند تغییر سوخت‬ ‫دهد یا بهس��ازی کند تا بتوانند از س��رعت افزایش درجه حرارت زمین به‌وس��یله‬ ‫گاز‌های متصاعد شده از نیروگاه‌ها و کارخانجات چین جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از مواد مضر و مهم که از سوختن زغال‌سنگ حاصل می‌شود دی‌اکسید‬ ‫گوگرد اس��ت‪ .‬دی‌اکسید گوگرد فقط در چین موجب مرگ زودرس ‪ ۴۰۰‬هزار نفر‬ ‫در س��ال می‌شود‪ .‬دی‌اکسید گوگرد موجود در هوا همچنین با ترکیب با آب باران‬ ‫اسید تولید کرده و آب باران‌های اسیدی که به زمین می‌رسند موجب آلودگی آب‬ ‫دریاچه‌ها و رودخانه‌ها می‌ش��ود و آثار زیانبار بر جنگل‌ها‪ ،‬غالت و سایر محصوالت‬ ‫کش��اورزی دارد‪ .‬دی‌اکسید گوگرد عالوه بر چین در تمام سطح کره زمین منتشر‬ ‫ش��ده و آثار زیانبخش آن کم و بیش دیگر مناطق را نیز متاثر از خود می‌کند‪ .‬در‬ ‫کنار مضراتی که برای دی‌اکسید گوگرد گفته شد به یک فایده نیز باید اشاره کرد‬ ‫و آن اینکه ذره‌های ریز دی‌اکس��ید گوگرد پخش شده در جو تا حدی از گرمایش‬ ‫زمین جلوگیری می‌کند‪ .‬این ذرات حرارت خورشید را به فضا بازمی‌گرداند هر‌چند‬ ‫اث��ر خنک‌کنندگی آن کوتاه مدت و میزان آن کم اس��ت ام��ا در تقابل با گاز‌های‬ ‫گلخانه‌ای که سال‌ها در جو باقی مانده و اثرات تخریبی دارند‪ ،‬عمل می‌کند‪.‬‬ ‫مصرف حدود ‪ ۴‬میلیارد تن زغال‌س��نگ در س��ال در چین یک شمش��یر دو لبه‬ ‫است‪ .‬یک لبه آن اقتصاد پویا و طالیی و لبه دیگر آن یک ابر تاریک و شکننده است‬ ‫که نه تنها برای محیط‌زیس��ت چین بلکه برای کل جهان دردسرساز بوده و نتیجه‬ ‫آن گرمایش تدریجی زمین‪ ،‬آب شدن یخ‌های قطبی و باال آمدن آب دریا‌هاست‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عراق زنجیره فوالد را تکمیل می‌کند‬ ‫براس��اس اطالعی��ه وزارت صنعت و موادمعدنی عراق‪ ،‬ش��رکت دولتی آهن و‬ ‫فوالد (‪ )SCIS‬که یکی از شرکت‌های فوالدی فعال در این کشور است‪ ،‬از سال‬ ‫گذشته میالدی (‪ )۲۰۱۸‬برنامه‌ریزی نوسازی را در دستورکار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش چیالن‪ ،‬فاز نخس��ت پروژه این ش��رکت ش��امل س��اخت واحد‬ ‫فوالدسازی‪ ،‬واحد بیلت فوالدی و کارخانه میلگرد است‪.‬‬ ‫در اوایل سال گذش��ته هلدینگ اچ‌بی که مسئولیت برنامه نوسازی هلدینگ‬ ‫اس‌س��ی‌آی‌اس را بر عهده دارد‪ ،‬دستور خرید کوره قوس الکتریکی را از دنیلی‬ ‫ثبت س��فارش کرد‪ .‬قرار بود این واحد تا پایان س��ال جاری تولید را آغاز کند و‬ ‫‪۵۰۰‬هزار تن بیلت ‪ ۱۵۰‬در ‪ ۱۵۰‬میلیمتر در س��ال تولید کند‪ .‬وزارت صنعت و‬ ‫معدن عراق اعالم کرده هلدینگ اس‌س��ی‌آی‌اس کار ساخت کارخانه میلگرد به‬ ‫ظرفیت ‪ ۶۰۰‬هزار تن در س��ال را آغاز کرده و قرار اس��ت این واحد تولیدی در‬ ‫سال آینده میالدی (‪ )۲۰۲۰‬به مرحله تولید برسد‪ .‬براساس برنامه‌ریزی بهسازی‬ ‫و نوسازی‪ ،‬این کارخانه یک واحد تولید شمش نیز اضافه خواهد کرد‪ .‬در فاز آخر‬ ‫این طرح نیز یک کارخانه احیای مستقیم با ظرفیت تولید ‪۱.۲‬میلیون تن آهن‬ ‫اسفنجی برای تامین نیاز واحد بیلت ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش تعرفه‌های ذوب و پاالیش کنسانتره روی‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫کاهش نرخ ش��مش روی‪ ،‬موجب ش��د‬ ‫معدنکاران از س��ود خود به نفع واحدهای‬ ‫ذوب بکاهند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش منتش��ر شده از سوی‬ ‫متا‌ل بولتن‪ ،‬می��زان تعرفه ذوب و پاالیش‬ ‫محموله‌های صادراتی کنس��انتره روی به‬ ‫منطقه آس��یا پاس��یفیک در نیمه ابتدایی‬ ‫امس��ال (‪ )۲۰۱۹‬می�لادی نی��ز ب��ه روند‬ ‫افزایش��ی خود ادامه داد و در مارس سال‬ ‫ج��اری (اس��فند‪-‬فروردین) از م��رز ‪۳۰۰‬‬ ‫دالر ب��ه‌ازای هر تن نیز عب��ور کرد‪ .‬ادامه‬ ‫روند کاهشی نرخ ش��مش روی و در کنار‬ ‫آن افزایش هزینه‌ه��ای تولید‪ ،‬اصلی‌ترین‬ ‫عاملی اس��ت که سبب ش��ده در این زمان‬ ‫بخش مع��دن به‌منظ��ور حف��ظ وضعیت‬ ‫تولیدکنندگان شمش بر میزان تعرفه‌‌های‬ ‫ذوب و پاالیش بیفزاید‪.‬‬ ‫به گزارش فلزات‌آنالین‪ ،‬در مارس س��ال‬ ‫ج��اری میزان دس��تمزدی ک��ه واحدهای‬ ‫معدن��ی روی به واحدهای ذوب در منطقه‬ ‫آس��یا اقیانوس��یه برای هزینه‌های ذوب و‬ ‫پاالی��ش می‌دادند از مرز ‪۳۰۰‬دالر به ازای‬ ‫هر تن نیز فراتر فت‪.‬‬ ‫در ابتدای س��ال گذش��ته میالدی (دی‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬ت��ا اواس��ط ماه گذش��ته (تیر) در‬ ‫مجم��وع تعرفه ذوب و پاالیش کنس��انتره‬ ‫روی رون��د افزایش��ی را طی کرده اس��ت‪.‬‬ ‫به‌گونه‌ای که در ژانویه ‪( ۲۰۱۸‬دی‪-‬بهمن‬ ‫‪ )۱۳۹۵‬کمتری��ن می��زان تعرف��ه ذوب و‬ ‫پاالیش کنسانتره روی ‪ ۱۰‬دالر به‌ازای هر‬ ‫تن بود که این ش��اخص در ژانویه ‪۲۰۱۹‬‬ ‫(دی‪-‬بهمن ‪ )۱۳۹۷‬ب��ه ‪ ۲۱۰‬دالر به‌ازای‬ ‫هر تن رسید‪ .‬همچنین میزان حداکثر این‬ ‫تعرفه در ژانویه س��ال گذش��ته ‪۳۰‬دالر به‬ ‫ازای هر تن بود که این شاخص نیز در این‬ ‫دوره افزایش داشته و به ‪۲۴۰‬دالر به ازای‬ ‫هر تن در ژانویه س��ال جاری رسید‪ .‬روند‬ ‫افزایش��ی تعرفه ذوب و پاالیش کنسانتره‬ ‫روی در س��ال جاری نی��ز ادامه یافت؛ به‬ ‫گون��ه‌ای که در مارس به میزان حداکثری‬ ‫خود در این بازه ‪۱۸‬ماهه رس��ید‪ .‬براساس‬ ‫گ��زارش متال‌بولتن کمتری��ن تعرفه ذوب‬ ‫و پاالیش کنس��انتره روی در مارس س��ال‬ ‫جاری ‪۲۷۰‬دالر ب��ه‌ازای هر تن و حداکثر‬ ‫آن ‪۳۰۵‬دالر به ازای هر تن بود‪.‬‬ ‫در ادام��ه می��زان این تعرف��ه در آوریل‬ ‫سال جاری (فروردین‪-‬اردیبهشت ‪)۱۳۹۸‬‬ ‫کاهش اندکی یاف��ت و کمترین میزان آن‬ ‫ب��ه ‪۲۶۰‬دالر ب��ه‌ازای هر تن و بیش��ترین‬ ‫می��زان آن ب��ه ‪ ۲۹۰‬دالر ب��ه‌ازای هر تن‬ ‫متال‌بولتن بررسی کرد‬ ‫مشکالت تولید مس شرکت ریوتینتو در مغولستان‬ ‫پ��روژه عظیم مس و طالی «اویو تولگوی» بیش از یک‬ ‫س��ال دیگر تاخیر خواهد داشت و بهره‌برداری از آن به مه‬ ‫سال ‪( ۲۰۲۲‬اردیبهش��ت‪-‬خرداد ‪ )۱۴۰۱‬تا ژوئن ‪۲۰۲۳‬‬ ‫(خرداد‪-‬تی��ر ‪ )۱۴۰۲‬موکول می‌ش��ود‪ .‬این تاخیر موجب‬ ‫افزای��ش ‪۱.۹‬میلی��ارد دالری هزینه‌های این پروژه ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش مس پرس ب��ه نقل از متال‌بولت��ن‪ ،‬هزینه‬ ‫س��رمایه این پروژه درحال‌حاض��ر ‪ ۶.۵‬تا ‪۷.۲‬میلیارد دالر‬ ‫تخمی��ن زده ش��ده ک��ه از پیش‌بینی اولی��ه ‪۵.۳‬میلیارد‬ ‫دالری بیش��تر است‪ .‬ش��رکت ریوتینتو و شرکت تابع آن‬ ‫ت ِرکواِس‌هیل‌ریسورسِ ��ز ‪۶۶‬درص��د از س��هام معدن «اویو‬ ‫تولگوی» را در اختی��ار دارند‪ .‬این معدن با توجه به طرح‬ ‫توس��عه فعلی تا سال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪ ۱۴۰۴‬خورشیدی)‬ ‫به‌عن��وان س��ومین معدن بزرگ مس در جهان ش��ناخته‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬بر اس��اس گزارش متال‌بولت��ن‪ ،‬دو موضوع‬ ‫نگرانی‌هایی درباره این پروژه به‌وجود آورده است‪ .‬نخست‬ ‫اینکه دولت مغولس��تان ‪۳۴‬درصد از س��هام این معدن را‬ ‫در اختی��ار دارد و به نظر می‌رس��د ک��ه منطقه اوالن‌باتار‬ ‫با ناآرامی‌هایی روبه‌رو اس��ت که خطری برای این کش��و ِر‬ ‫محصور بین کش��ورهای چین و روس��یه به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫عالوه بر این زمان سوددهی این پروژه به دولت مغولستان‬ ‫به موضوعی مورد بحث در پارلمان این کشور تبدیل شده‬ ‫است‪ .‬به همین منظور پارلمان مغولستان در حال تصویب‬ ‫مقرراتی است تا زمان رسیدن به بهره‌برداری و سوددهی‬ ‫را افزایش دهد‪ .‬در این راس��تا پارلمان خواهان ش��فافیت‬ ‫بیش��تر است و درعین‌حال بر ساخت یک نیروگاه ازسوی‬ ‫شرکت ریوتینتو اصرار دارد که این فشارها ممکن است به‬ ‫مشکالت پیش‌آمده در توافق سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪۱۳۹۴‬‬ ‫خورشیدی) بین دولت مغولستان و شرکت ریوتینتو برای‬ ‫توسعه معدن زیرزمینی «اویو تولگوی» پایان دهد‪.‬‬ ‫براس��اس قرارداد حال حاضر‪ ،‬مغولس��تان پس از سال‬ ‫‪۲۰۴۱‬میالدی (‪ ۱۴۲۰‬خورش��یدی) س��ود سهام دریافت‬ ‫خواهد کرد و تا قبل از این تاریخ‪ ،‬س��ود س��هام به منظور‬ ‫بدهی پروژه برداشت خواهد شد‪.‬‬ ‫از پ��روژه «اوی��و تولگوی» به‌عنوان ط��رح تغییردهنده‬ ‫کش��ور مغولس��تان ی��اد می‌ش��ود ک��ه از لح��اظ بودجه‬ ‫س��رمایه‌گذاری شده‪ ،‬بزرگ‌ترین پروژه این کشور به‌شمار‬ ‫می‌رود و بیش از ‪۱۳‬میلیارد دالر برای این کش��ور هزینه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫کشوری مانند مغولس��تان توانایی پرداخت هزینه‌های‬ ‫اولیه س��هم خود در پروژه‌ای به ابع��اد «اویو تولگوی» را‬ ‫ن��دارد‪ ،‬بنابراین برای پرداخت س��هم دولت باید از س��ود‬ ‫س��هام در س��ال‌های اولیه بهره‌برداری از پروژه برداش��ت‬ ‫ش��ود‪ .‬درحالی‌که به نظر می‌رس��د این روش یک‌راه‌حل‬ ‫خ��وب از لحاظ نظری باش��د اما به این معنی اس��ت که‬ ‫دولت و مردم ش��اهد بهره‌برداری از معادن س��اخته شده‬ ‫هس��تند‪ ،‬در حالی که مزایا و س��ودی از این نظر دریافت‬ ‫نمی‌کنند‪ .‬ش��رکت ریوتینتو در وب‌سایت خود اعالم کرد‬ ‫که از س��ال ‪۲۰۱۰‬میالدی (‪ ۱۳۸۹‬خورش��یدی) تا ‪‌۳‬ماه‬ ‫س��وم س��ال ‪( ۲۰۱۸‬نیمه تیر تا نیمه مه��ر ‪ ،)۱۳۹۷‬این‬ ‫ش��رکت ‪ ۸.۳‬میلیارد دالر در قالب پرداخت حقوق‪ ،‬خرید‬ ‫از تامین‌کنن��دگان مغولی‪ ،‬مالی��ات و پرداخت‌های دیگر‬ ‫به دولت‪ ،‬در این کش��ور هزینه کرده اس��ت‪ .‬خطر آشکار‬ ‫برای ریوتینتو این اس��ت که میلیاردها دالر در این پروژه‬ ‫س��رمایه‌گذاری کرده و اکنون باید زمان بیش��تری برای‬ ‫دریافت سود تالش کند یا در بدترین حالت‪ ،‬دولت ممکن‬ ‫اس��ت این پروژه را مص��ادره کن��د‪ .‬درحال‌حاضر اینگونه‬ ‫وضعیت‌ها در کش��ورهای دارای ظرفی��ت معدنی به‌طور‬ ‫فزاینده‌ای موجب نگرانی ش��رکت‌های معدنی در سراسر‬ ‫جهان شده است‪.‬‬ ‫رشد اقتصادی چین و چالش‌های پیش‌رو‬ ‫چین تالش‌های گسترده‌ای را آغاز کرده است تا ضمن‬ ‫غلب��ه بر تعرفه‌های تج��اری امریکا‪ ،‬با اس��تمرار صادرات‬ ‫فزاین��ده و جلوگیری از یکجانبه‌گرایی به رش��د صنعتی‬ ‫قابل‌قبول در سال جاری میالدی (‪ )۲۰۱۹‬دست یابد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مش��کل در تجارت خارجی‪ ،‬تعرفه‌های‬ ‫سنگین امریکا‪ ،‬مناقشه تجاری چین و امریکا‪ ،‬کاهش رشد‬ ‫اقتصادی چین‪ ،‬صادرات رو ب��ه کاهش‪ ،‬یکجانبه‌گرایی و‬ ‫حمایت‌ه��ای تجاری یکجانبه از جمله عواملی اس��ت که‬ ‫چی��ن باید برای رس��یدن به رش��د اقتص��ادی و صنعتی‬ ‫مطلوب بر آنها غلبه کند‪.‬‬ ‫چی��ن می‌گوید که رش��د اقتصادی خود را برای س��ال‬ ‫ج��اری میالدی بی��ن ‪ ۶‬تا ‪۶.۵‬درصد هدف‌گ��ذاری کرده‬ ‫است‪ .‬این رقم رشد برای نخستین‌بار به پایین‌ترین میزان‬ ‫در ‪ ۱۷‬سال گذش��ته در ماه اردیبهشت رسید؛ زمانی که‬ ‫رش��د اقتصادی چین فقط ‪۵‬درصد بود ام��ا در خرداد به‬ ‫‪۶.۳‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫دومین اقتصاد جهان با جدی‌ترین چالش در مناقش��ه‬ ‫اقتصادی و تجاری با امریکا روبه‌رو اس��ت و وزارت صنعت‬ ‫این کش��ور در تازه‌ترین بیانیه خود اعالم کرده اس��ت که‬ ‫برای رسیدن به رش��د مطلوب باید بیشترین تالش‌ها در‬ ‫دستورکار کشور قرار گیرد‪.‬‬ ‫رشد اقتصادی چین براساس آمار رسمی در ‪ ۳‬ماه دوم‬ ‫س��ال جاری میالدی به ‪۶.۲‬درصد رس��ید که پایین‌ترین‬ ‫میزان رش��د در ‪۲۷‬س��ال گذش��ته بوده اس��ت‪« .‬ش��ین‬ ‫گوا‌بین» کارش��ناس امور اقتصادی و صنعتی می‌گوید که‬ ‫م��ا با چالش‌های عدیده‌ای ب��رای تحقق اهداف اقتصادی‬ ‫و پیش��برد اصالح��ات روبه‌رو هس��تیم‪ .‬وی می‌افزاید که‬ ‫اصالحات��ی را در صنایع‪ ،‬تجارت و اقتص��اد انجام داده‌ایم‬ ‫ام��ا در کاهش صادرات و یکجانبه‌گرایی تجاری مش��کل‬ ‫است که بتوان به اهداف دست یافت ولی تالش‌ها متوقف‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫احتم��ال م��ی‌رود چین بس��ته‌های مح��رک اقتصادی‬ ‫مانن��د س��ال‌های ‪ ۱۹۹۷‬و ‪ ۲۰۰۸‬می�لادی (‪ ۱۳۷۶‬و‬ ‫‪ ۱۳۸۷‬خورش��یدی) در نظر بگیرد‪ .‬این بسته‌های محرک‬ ‫اقتصادی‌ باعث می‌شود چین رشد اقتصادی هدف‌گذاری‬ ‫شده را به‌دست آورد‪.‬‬ ‫هدف رش��د صنعتی چین برای س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی‬ ‫‪ ۵.۵‬تا ‪ ۶‬درصد اس��ت که اگر برنامه‌ریزی‌های چین برای‬ ‫فائق‌آمدن بر چالش‌های یادش��ده با موفقیت انجام شود‪،‬‬ ‫این هدف تحقق خواهد یافت‪.‬‬ ‫برخی گزارش‌ها حاکی است به دلیل طوالنی شدن نبرد‬ ‫بزرگ تجاری بین چین و امریکا بس��یاری از شرکت‌های‬ ‫چین��ی و خارجی‪ ،‬موسس��ه‌ها و کارخانه‌ه��ای خود را به‬ ‫کش��ورهای همجوار منتقل کرده‌اند و بخش‌های تولیدی‬ ‫در چین وضعیت نامطلوبی دارند‪ .‬این گزارش‌ها همچنین‬ ‫حاکی است در پی طوالنی شدن جنگ تجاری میان چین‬ ‫و امری��کا حدود ‪۲‬میلیون نفر در بخش‌های صنعتی چین‬ ‫شغل خود را از دست داده‌اند‪.‬‬ ‫شین می‌گوید که در سال گذشته میالدی ‪۵۸۸‬شرکت‬ ‫تولی��دی خارجی بس��اط کاری خود را از اس��تان گوانگ‬ ‫دونگ در جنوب این کشور به کشورهای ویتنام‪ ،‬تایلند و‬ ‫مال��زی انتقال داده‌اند که البته این فقط معادل ‪۱.۵‬درصد‬ ‫از کل تولید‌کنندگان است‪.‬‬ ‫شرکت صنایع و سرمایه بین‌المللی چین در گزارشی در‬ ‫تارنمای خود اعالم کرده که در یک س��ال گذشته حدود‬ ‫‪۵‬میلیون نفر در قلمروهای صنعتی چین شغل‌ش��ان را از‬ ‫دس��ت داده‌اند که ‪ ۲‬میلیون نفر از آنها به دلیل مناقش��ه‬ ‫درازمدت تجاری این کشور و امریکا بیکار شده‌اند‪.‬‬ ‫این رقم معادل ‪۴‬‏‪‬۳.‬درصد از کل کس��انی اس��ت که در‬ ‫بخش‌ه��ای صنعتی چین کار می‌کنند و کمتر از نیمی از‬ ‫آنها اس��ت که پس از آنکه چین وارد یک درگیری بزرگ‬ ‫تجاری با امریکا شد‪ ،‬شغل خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫بان��ک س��رمایه‌گذاری چی��ن هم گزارش کرده اس��ت‬ ‫بس��یاری از ای��ن اف��راد در بخش‌ه��ای مع��دن‪ ،‬خدمات‬ ‫صنعت��ی و بهره‌وری عمومی و تولیدات صنعتی مش��غول‬ ‫کار بوده‌اند اما بخش��ی از این بیکاری‌ها مربوط به تجدید‬ ‫س��اختارهای اقتصادی در سراس��ر چین برای پیش��برد‬ ‫اصالحات صنعتی اس��ت و مابقی نیز به جنگ تجاری این‬ ‫کشور با امریکا مربوط می‌شود‪ .‬با این حال آمارها متناقض‬ ‫اس��ت به‌طوری‌که بانک ارتباطات و شرکت سهامی چین‬ ‫آمارهای متفاوتی را از بیکاری ناشی از جنگ تجاری این‬ ‫کشور و امریکا منتشر کرده و شمار کسانی که شغل‌شان‬ ‫تعطیلی ‪11‬معدن زغال‌سنگ در مازندران به دلیل رعایت نکردن موازین ایمنی‬ ‫را به این دلیل از دست داده‌اند ‪ ۷۰۰‬هزار تا یک‌میلیون و‬ ‫‪۲۰۰‬هزار نفر برآورد کرده‌اند‪.‬‬ ‫اهمیت رشد اقتصادی چین به حدی است که همزمان‬ ‫ب��ا برگزاری دور دوازهم مذاک��رات تجاری چین و امریکا‪،‬‬ ‫‪۲۵‬نفر از اعضای دفتر سیاس��ی حزب حاکم کمونیس��ت‬ ‫چین روز گذشته نشستی برای بررسی شرایط اقتصادی و‬ ‫صنعتی کشور ازجمله رسیدگی به مسئله بیکاری فزاینده‬ ‫در بخش صنایع برگزار کردند‪.‬‬ ‫رئیس‌جمه��وری چین در این نشس��ت گفت که پکن‬ ‫می‌توان��د ب��ا نوع واکنش خود نس��بت ب��ه جنگ تجاری‬ ‫امری��کا‪ ،‬این تهدید را به فرص��ت تبدیل کند‪ .‬او گفت که‬ ‫کشور برای مدیریت مخاطرات و چالش‌های جدید باید به‬ ‫توان بالقوه داخلی خود‪ ،‬ازجمله وسعت و پهناوری کشور‪،‬‬ ‫تکیه کند‪.‬‬ ‫امریکا در یک س��ال گذش��ته بر ‪۲۵۰‬میلی��ارد دالر از‬ ‫کااله��ای وارداتی از چین تعرف ‌ه ‪ ۲۵‬درصدی اعمال کرده‬ ‫که بنا بر گزارش نهادهای چین اصلی‌ترین عامل بیکاری‬ ‫در بخش صنایع بوده است‪.‬‬ ‫دولت چین امیدوار است با تثبیت اوضاع در بخش‌های‬ ‫بورس و اوراق بهادار‪ ،‬سرمایه‌گذاری و با پیشبرد اصالحات‬ ‫در س��اختارهای صنعتی‪ ،‬خدماتی و تجاری و با افزودن بر‬ ‫واردات و همکاری با دیگر کشورهای جهان به‌جای امریکا‬ ‫مش��کالت را برطرف کرده و از رش��د اقتصادی و صنعتی‬ ‫قابل‌قبولی تا پایان سال جاری میالدی برخوردار شود‪.‬‬ ‫‌نزول یک‌پله‌ای هند‬ ‫در رده‌بندی بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫بازار قراضه ترکیه در سکوت‬ ‫در نخستین روزهای ماه جاری میالدی معامله‌ای در بازار قراضه ترکیه انجام‬ ‫نشده و قیمت‌ها در سطوح قبلی باقی مانده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایفنا به نقل از متال‌اکس��پرت‪ ،‬متوسط نرخ قراضه سنگین کالس‬ ‫‪ ۱‬و ‪ ۲‬خل��وص ‪ 2۰-8۰‬امریکا ‪۲۹۴‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر اس��ت و رکود ادامه‬ ‫دارد و فروش پایین فوالد در ترکیه تقاضای قراضه را کم کرده اس��ت‪ .‬بیش��تر‬ ‫عرضه‌کننده‌ها تصمیم گرفته‌اند پیشنهاد ندهند و از بازار عقب بنشینند‪.‬‬ ‫رسید‪ .‬بیش��ترین و کمترین میزان تعرفه‬ ‫در ماه‌های مه (اردیبهشت‪-‬خرداد) و ژوئن‬ ‫(خرداد‪-‬تیر) ثابت ماند‪.‬‬ ‫افزایش تعرفه ذوب و پاالیش کنسانتره‬ ‫روی به معنی افزایش دستمزدی است که‬ ‫تولیدکنن��دگان معدنی به واحدهای ذوب‬ ‫می‌دهند‪ .‬علت این افزایش دستمزد را باید‬ ‫در کاهش جهانی نرخ روی جست‌وجو کرد‬ ‫که درآمدها و سودآوری واحدهای ذوب را‬ ‫کاهش داده اس��ت‪ .‬میانگین نرخ فلز روی‬ ‫تصفیه ش��ده در ژانویه سال ‪( ۲۰۱۸‬دی‪-‬‬ ‫بهم��ن ‪ )۱۳۹۶‬در بازار بورس فلزات لندن‬ ‫‪۳‬ه��زار و ‪۴۴۷‬دالر به‌ازای هر تن بود‪ .‬نرخ‬ ‫این فلز در س��ال گذش��ته روند کاهشی را‬ ‫طی کرد‪.‬‬ ‫به گون��ه‌ای ک��ه میانگین ن��رخ فروش‬ ‫ش��مش روی بازار بورس فل��زات لندن در‬ ‫دس��امبر (آذر‪-‬دی) به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۲۵‬دالر‬ ‫به ازای هر تن رس��ید‪ .‬روند کاهش��ی نرخ‬ ‫سبب کاهش س��ود واحدهای ذوب جهان‬ ‫شده و واحدهای معدنکار به منظور حفظ‬ ‫بازار مجبور به افزایش نرخ تعرفه‌های ذوب‬ ‫و پاالیش شده‌اند‪.‬‬ ‫این روند کاهش��ی نرخ در س��ال جاری‬ ‫می�لادی نیز ادامه یاف��ت‪ ،‬درکنار این امر‬ ‫تولیدکنن��دگان ش��مش روی ب��ا افزایش‬ ‫هزین��ه تولید روبه‌رو ش��دند و همین امر‬ ‫بر مشکالت آنها افزود‪ .‬درنتیجه بسیاری از‬ ‫واحدهای معدنی به‌منظور حفظ بازار خود‬ ‫دوباره اقدام به افزایش تعرفه‌ها کردند‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫هند در س��ال گذش��ته میالدی (‪ )۲۰۱۸‬یک رتبه در‬ ‫رتبه‌بن��دی تولید ناخال��ص داخلی جهان که از س��وی‬ ‫بانک جهانی منتش��ر می‌شود پایین آمد و حاال هفتمین‬ ‫اقتصاد بزرگ جهان اس��ت‪ .‬به گزارش تس��نیم به نقل از‬ ‫الیو مینت‪ ،‬هند در س��ال گذشته یک رتبه در رتبه‌بندی‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی جهان که ازس��وی بانک جهانی‬ ‫منتشر می‌شود‪ ،‬پایین آمد و حاال هفتمین اقتصاد بزرگ‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬براس��اس گزارش بانک جهانی‪ ،‬انگلیس و‬ ‫فرانس��ه جلوتر از هند قرار دارند‪ .‬در سال گذشته تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی هند ‪ ۲.۷۲‬تریلی��ون دالر بود‪ ،‬در حالی‬ ‫ک��ه تولید ناخالص داخلی انگلی��س ‪۲.۸۲‬تریلیون دالر‬ ‫و فرانس��ه ‪۲.۷۷‬تریلی��ون دالر ثبت ش��د‪4 .‬اقتصاد برتر‬ ‫جهان در فهرست بانک جهانی در سال گذشته عبارتند‬ ‫از ای��االت متحده با تولید ناخالص داخلی ‪۲۰.۵‬تریلیون‬ ‫دالر‪ ،‬چی��ن ‪۱۳.۶‬تریلیون دالر‪ ،‬ژاپن ‪۴.۹‬تریلیون دالر و‬ ‫آلمان ‪۳.۹‬تریلیون دالر‪ .‬این اطالعات زمانی منتشر شد‬ ‫که هند قصد دارد تبدیل به یک اقتصاد ‪۵‬تریلیون دالری‬ ‫از نظر تولید ناخالص داخلی تا سال ‪۲۰۲۴‬میالدی و یک‬ ‫اقتصاد ‪۳‬تریلیون دالری در س��ال مالی جاری ش��ود‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی (‪ ۱۳۹۶‬خورش��یدی) هند جلوتر‬ ‫از فرانسه در رتبه شش��م بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان‬ ‫قرار داشت‪ .‬براس��اس گزارش‌ها‪ ،‬هند مدت کوتاهی هم‬ ‫انگلیس را پشت‌س��ر گذاشته بود‪ .‬در سال ‪ ،۲۰۱۷‬تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی هند ‪۲.۶۵‬تریلیون دالر‪ ،‬انگلیس ‪۲.۶۴‬‬ ‫و فرانس��ه ‪۲.۵۹‬تریلیون دالر بود اما انگلیس و فرانس��ه‬ ‫در س��ال گذش��ته هند را پشت‌سر گذاش��تند‪ .‬در اوایل‬ ‫س��ال جاری هند عنوان س��ریع‌ترین اقتصاد رو به رشد‬ ‫جهان را از دس��ت داد و آن را تقدیم چین کرد‪ .‬نرخ رشد‬ ‫اقتص��ادی هن��د در دوره ژانویه تا مارس در س��ال مالی‬ ‫‪ ۲۰۱۸-۱۹‬میالدی‪۵.۸ ،‬درصد بود که کندترین سرعت‬ ‫آن در ‪۵‬س��ال گذش��ته بوده است‪ .‬رش��د اقتصادی هند‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۸-۱۹‬به ‪۶.۸‬درصد رس��ید که نسبت به‬ ‫‪۷.۲‬درصد سال قبل کاهش داشت‪ .‬نوسانات ارزی و کند‬ ‫ش��دن رش��د تولید ناخالص داخلی دلیل اصلی سقوط‬ ‫هن��د در رتبه‌بن��دی تولید ناخالص داخل��ی جهان بود‪.‬‬ ‫صادرات هند هم کاهش یافته و همچنان منفی اس��ت‪.‬‬ ‫تقاض��ای داخلی پایین آمده اس��ت و هن��د برای احیای‬ ‫رشد اقتصادی نیاز به محرک‌های قابل‌توجه مالی دارد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 231

روزنامه روزگار معدن شماره 231

شماره : ۲۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه روزگار معدن شماره 230

روزنامه روزگار معدن شماره 230

شماره : ۲۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه روزگار معدن شماره 229

روزنامه روزگار معدن شماره 229

شماره : ۲۲۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!