صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۱۹

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 219

روزنامه روزگار معدن شماره 219

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫افزایش تولید‬ ‫کلید رشد‬ ‫صادرات سنگ‬ ‫دوشنبه‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪ 3 1398‬ذی‌الحجه ‪ 5 1440‬اوت ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 219‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫‌در باب تعامل معدن‬ ‫و محیط‌زیست‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‌فوالد صادراتی‬ ‫راه خود را می‌یابد‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫چگالی‌هایی که وزن بتن را کاهش می‌دهند‬ ‫رسوخ بتن‌های سبک‬ ‫در تار و پود ساختمان‌سازی‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫روزگار مس‪ ،‬از کاهش‬ ‫عیار تا افزایش تقاضا‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫استقبال غول‌های معدنی جهان‬ ‫از تقاضای فزاینده فلز سرخ‬ ‫کلنگ‌زنی شهرک‬ ‫صنعتی مس‬ ‫در ورزقان و تولید‬ ‫میلگرد آجدار‬ ‫گزارش‬ ‫مسکم نمی‌آورد‬ ‫صفحه‪6‬‬
‫اخبار‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪219‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ثبت رکورد جدید تولید‬ ‫در فروکروم جغتای‬ ‫مدی��ر مجتمع فروکروم جغت��ای از ثبت رکورد‬ ‫جدید تولید این مجتمع در تیر ‪ 98‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬محمدرضا‬ ‫پیرحس��ینلو با بی��ان این مطلب گف��ت‪ :‬مجتمع‬ ‫فروک��روم جغتای در تیر س��ال ج��اری موفق به‬ ‫تولید ‪ ۱۹۱۶‬تن محصول شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رکورد پیشین این شرکت مربوط به‬ ‫خرداد س��ال جاری بود که در این ماه‪ 1813 ،‬تن‬ ‫فروکروم تولید شد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع فروکروم جغتای با اشاره به میزان‬ ‫تولید این مجتمع در ‪ 4‬ماه نخس��ت ‪ ،98‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت فروکروم جغتای از ابتدای فروردین‬ ‫تا پایان تیر سال جاری‪ ،‬حدود ‪ 6‬هزار و ‪ 702‬تن‬ ‫فروک��روم تولید کرد که در مقایس��ه با رقم مدت‬ ‫مشابه سال گذشته (‪ 4‬هزار و ‪ 407‬تن) ‪ 52‬درصد‬ ‫رشد نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مجتم��ع‪ ،‬مواد اولیه را از معادن‬ ‫بخ��ش خصوصی با عیار ‪ 36‬تا ‪ 42‬درصد تامین و‬ ‫محصولی با عیار ‪ 60‬تا ‪ 65‬درصد تولید می‌کند‪.‬‬ ‫بنا بر این گ��زارش‪ ،‬فروک��روم از فروآلیاژهایی‬ ‫اس��ت که برای بهبود کیفیت ان��واع فوالد کاربرد‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مجتمع فروکروم جغتای در شهرستان جغتای‬ ‫استان خراسان رضوی قرار دارد‪.‬‬ ‫ذخیره ‪۸‬هزار تن میلگرد‬ ‫با نرخ ارز دولتی‬ ‫نایب رئیس کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬براس��اس گزارش‌ه��ای دریافتی‪،‬‬ ‫‪۱۰‬هزار شرکت‪ ،‬واردکننده کاالی اساسی هستند‬ ‫که براساس حسابرس��ی یک هزار و ‪ ۷۵۰‬شرکت‬ ‫صورت‌‌حس��اب‌های مالی خوبی نداشته‌اند و برای‬ ‫‪ ۳۶۵‬ش��رکت نیز ‪ ۷۰‬روز زم��ان یا مهلت در نظر‬ ‫گرفته شده تا کاالی اساسی وارد کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬امیر خجسته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به‌منظور انجام وظیفه ذاتی کمیسیون مبنی‬ ‫ی وضعیت‬ ‫ب��ر مبارزه با مفاس��د اقتصادی‪ ،‬بررس�� ‌‬ ‫واردات و صادرات کاالهای مختلف به‌ویژه کاالهای‬ ‫اساس��ی در بن��در امام خمینی(ره) خوزس��تان را‬ ‫موردنظر قرار داده‌ایم که واردات و توزیع کاالهای‬ ‫اساسی در اولویت بررسی‌ها قرار دارند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم هم��دان و فامنی��ن در مجلس‬ ‫شورای اسالمی با یادآوری اینکه با توجه به شدت‬ ‫تحریم‌ها در سال جاری بودجه ‪ ۱۴‬میلیارد دالری‬ ‫برای تهیه کاالهای اساسی پیش‌بینی شده است‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬بودجه ‪۱۴‬میلی��ارد دالری برای تهیه‬ ‫کاالی اساس��ی در سال جاری پیش‌بینی شده اما‬ ‫بر اساس بررسی‌ها‪ ،‬این کاالها به‌‌درستی به دست‬ ‫مردم نرس��یده و ش��رکت‌های مربوط باید در این‬ ‫زمینه پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم هم��دان و فامنی��ن در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با تاکید بر اینکه ش��رکت‌های‬ ‫واردکننده باید به ش��تاب رس��اندن کاال به مردم‬ ‫بیفزایند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمام حقوق و مطالبات مردم‬ ‫از چنگال س��ودجویان بیرون کش��یده می‪‎‬ش��ود‬ ‫چراکه دستگاه‌های نظارتی به وظیفه نظارتی خود‬ ‫شتاب بیشتری داده‌اند‪.‬‬ ‫خجس��ته همچنین با بی��ان اینکه ‪8‬ه��زار تن‬ ‫میلگرد با ارز دولتی وارد کش��ور و در خوزس��تان‬ ‫ذخیره ش��ده که هرچه سریعتر باید تعیین‌تکلیف‬ ‫ش��وند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دولت‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫و کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس به طور جدی برای‬ ‫بررس��ی ورود کااله��ای اساس��ی و تعیین تکلیف‬ ‫کاالهایی که با ارز دولتی وارد ش��ده‌اند‪ ،‬در صحنه‬ ‫حاضر هستند‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیس��یون اصل ‪ ۹۰‬مجلس اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬بازدید از تمام بنادر اس��تان خوزس��تان در‬ ‫دس��تور کار س��فر کمیس��یون به این استان قرار‬ ‫دارد و ب��ا توجه به اینک��ه جزئیات تمام واردات‌ها‬ ‫ت را در اختیار داریم آنها را با مش��اهدات‬ ‫و صادرا ‌‬ ‫خود مطابقت خواهیم داد‪.‬‬ ‫صعود به دماوند همزمان‬ ‫با ‪ ۶۰‬سالگی سازمان‬ ‫زمین‌شناسی‬ ‫کارشناسان س��ازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی کش��ور در آس��تانه ش��صتمین س��الگرد‬ ‫تاس��یس این س��ازمان دوش��نبه ‪۱۴‬مرداد‪ ۹۸‬به‬ ‫دماوند همیشه استوار صعود کردند‪.‬‬ ‫چینی‌ها در خوی شمش طال و نقره تولید می‌کنند‬ ‫سرپرست سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آذربایجان غربی‬ ‫گفت‪ :‬واحد فرآوری و شمش‌گیری طال و نقره با سرمایه‌گذاری‬ ‫یک میلیون دالری سرمایه‌گذاران چینی در شهرستان خوی با‬ ‫ظرفیت تولید ‪ ۶۰۰‬کیلوگرم ش��مش و ایجاد اشتغال مستقیم‬ ‫برای ‪ ۸۱‬نفر در شرف راه‌اندازی است‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬محمد‬ ‫دهق��ان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به منظور جلوگیری از خام‌فروش��ی مواد‬ ‫معدنی در آذربایجان غربی‪ 2 ،‬واحد بزرگ فرآوری مواد معدنی‬ ‫با حضور س��رمایه‌گذران خارجی در شهرستان خوی راه‌اندازی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬واحد فرآوری و شمش‌گیری طال و‬ ‫نقره با سرمایه‌گذاری یک میلیون دالری سرمایه‌گذاران چینی‬ ‫در شهرس��تان خوی با ظرفیت تولید ‪ ۶۰۰‬کیلوگرم شمش و‬ ‫ایجاد اشتغال مستقیم برای ‪ ۸۱‬نفر در شرف راه‌اندازی بوده که‬ ‫تمام سرمایه این واحد از سوی سرمایه‌گذار خارجی تامین شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬واحد تولیدی سیلیس نسوز و میکروسیلیس‬ ‫یکی دیگ��ر از واحدهای س��رمایه‌گذاری خارجی ب��وده که با‬ ‫حجم س��رمایه‌گذاری ‪ ۵‬میلی��ون دالر و ظرفیت تولید ‪ ۳‬هزار‬ ‫تن در س��ال برای ‪ ۱۰‬نفر به طور مستقیم ایجاد اشتغال کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬سرپرست س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آذربایجان‬ ‫غربی بیان کرد‪ :‬تمام تولیدات واحد تولیدی س��یلیس نس��وز‬ ‫و میکروس��یلیس به کشورهای روسیه‪ ،‬آذربایجان و کشورهای‬ ‫همس��ایه و آسیای میانه صادر می‌ش��ود‪ .‬دهقان درباره تامین‬ ‫م��واد اولیه و خوراک این واحده��ای تولیدی عنوان کرد‪ :‬تمام‬ ‫م��واد اولیه این واحدها به‌وس��یله معادن داخل اس��تان تامین‬ ‫ش��ده‌اند و از خام‌فروش��ی مواد معدنی نیز جلوگیری به عمل‬ ‫می‌آید‪ .‬سرپرس��ت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت آذربایجان‬ ‫غربی به معادن س��یلیس استان اشاره کرد و افزود‪ ۱۵ :‬معدن‬ ‫س��یلیس با استخراج س��االنه ‪ ۲۴۹‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تن در استان‬ ‫وجود دارد که در این معادن ‪ ۱۳۰‬نفر به طور مستقیم مشغول‬ ‫به کار هستند‪ .‬وی با اشاره به واحد تولیدی فیلم استرچ ‪PVC‬‬ ‫با حجم س��رمایه‌گذاری ‪ ۲‬میلیون دالر و ظرفیت تولید ساالنه‬ ‫‪ ۲‬هزار تن انواع فیلم اس��ترچ گفت‪ :‬این واحد برای ‪ ۱۲‬نفر به‬ ‫طور مستقیم زمینه اشتغال را فراهم آورده و از دیگر واحدهای‬ ‫سرمایه‌گذاری ش��ده از سوی س��رمایه‌گذار ترکیه‌ای در حال‬ ‫فعالیت است‪ .‬دهقان ادامه داد‪ :‬عمده تولیدات این واحد‪ ،‬برای‬ ‫جلوگیری از واردات محصوالت مشابه به داخل کشور و با نرخ‬ ‫مناسب‪ ،‬روانه بازارهای داخلی می‌شود‪.‬‬ ‫همزمان با بهره‌برداری از ‪ ۹۷‬طرح صنعتی در آذربایجان شرقی با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شد‬ ‫کلنگ‌زنی شهرک صنعتی مس در ورزقان و تولید میلگرد آجدار‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫حسن روحانی‪ ،‬رئیس‌جمهوری‪ ،‬پنجشنبه به‬ ‫همراه شماری از اعضای هیات دولت به استان‬ ‫آذربایجان شرقی سفر کرد‪.‬‬ ‫همزم��ان با س��فر رئیس‌جمه��وری و هیات‬ ‫دولت به اس��تان آذربایجان ش��رقی‪ ۹۷ ،‬طرح‬ ‫صنعت��ی با س��رمایه‌گذاری بی��ش از ‪ ۱۱‬هزار‬ ‫میلیارد ریال و زمینه اشتغال برای ‪ ۲‬هزار نفر‬ ‫به بهره‌برداری رسیدند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع‌رس��انی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬بهره‌برداری از طرح‬ ‫تولید شیشه و بطری شیشه‌ای شرکت آذرمهر‬ ‫هریس با سرمایه‌گذاری افزون بر ‪ ۲۵۶‬میلیارد‬ ‫ری��ال و اش��تغالزایی ‪ ۶۶‬نف��ر‪ ،‬تولی��د میلگرد‬ ‫آجدار ش��رکت ف��والد صنعت صائ��ب تبریز با‬ ‫س��رمایه‌گذاری ‪ ۶‬هزار میلیارد ریالی و امکان‬ ‫اش��تغالزایی مس��تقیم حدود ‪ ۳۳۰‬نفر و چند‬ ‫ط��رح دیگر از طرح‌هایی اس��ت ک��ه همزمان‬ ‫با حض��ور رئیس‌جمه��وری به ص��ورت ویدئو‬ ‫کنفرانس بهره‌برداری می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹کلنگ‌زنی شهرک صنعتی مس‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اعالم کرد‪:‬‬ ‫طرح توسعه مس س��ونگون در حال اجراست‬ ‫و در همی��ن راس��تا ش��هرک صنعتی مس در‬ ‫ورزقان نیز کلنگ‌زنی شد‪.‬‬ ‫رضا رحمان��ی با بیان اینک��ه ‪ ۳‬میلیارد تن‬ ‫ذخایر شناس��ایی ش��ده مس س��ونگون است‪،‬‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬با توجه به حجم ذخایر قابل‬ ‫توجه در منطقه‪ ،‬سرمایه‌گذاری افزون بر ‪۶۰۰‬‬ ‫میلی��ون یورو از محل منابع داخلی و فاینانس‬ ‫خارجی روی مس سونگون در دستور کار بوده‬ ‫و در حال اجراست‪.‬‬ ‫‹ ‹ظرفیت اشتغالزایی ‪ ۵‬هزار نفری‬ ‫وی با اشاره به اقدام‌های اجرایی درباره طرح‬ ‫بهره‌برداری از شهرک مس به همراه کارخانه ذوب مس‬ ‫سونگون از مطالبات مردم منطقه است که برای تسریع در‬ ‫این امر‪ ،‬موارد مرتبط با طرح‌ها را با جدیت دنبال می‌کنیم و‬ ‫به‌زودی شاهد بهره‌برداری از این طرح‌ها خواهیم بود‬ ‫تولید آلومینا در شهرس��تان س��راب به عنوان‬ ‫م��اده اولیه آلومینی��وم در کش��ور‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫بهره‌برداری از این طرح به همراه کارخانه ذوب‬ ‫مس س��ونگون از مطالبات مردم منطقه است‬ ‫که برای تس��ریع در این امر‪ ،‬م��وارد مرتبط با‬ ‫طرح‌ه��ا را با جدیت دنبال می‌کنیم و به‌زودی‬ ‫شاهد بهره‌برداری از این طرح‌ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه زیرساخت‌های مختلف آلومینای سراب‬ ‫آماده ش��ده اس��ت‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬ب��ا راه‌اندازی‬ ‫آلومین��ای س��راب ب��رای ‪ ۵‬هزار نف��ر به طور‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫رحمانی قطع وابستگی کشور به ماده آلومینا‬ ‫را نتیج��ه راه‌اندازی کارخانه آلومینای س��راب‬ ‫دانس��ت و گفت‪ :‬این ط��رح محصوالت جانبی‬ ‫دیگری هم دارد ک��ه از جمله آنها می‌توان به‬ ‫طرح آلومینا در فناوری ش��بکه خش��ک برای‬ ‫کم ک��ردن مصرف آب و حفظ محیط‌زیس��ت‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۸‬برابری تولید‬ ‫وی درباره طرح‌های در دس��ت بهره‌برداری‬ ‫در س��فر هیات دول��ت به آذربایجان ش��رقی‬ ‫توضیح داد‪ :‬با بهره‌برداری از طرح تولید شیشه‬ ‫و بطری شیشه‌ای آذرمهر هریس ‪ ۲۰‬هزار تن‬ ‫به ظرفیت تولید ظروف شیشه‌ای کشور اضافه‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم اینکه‬ ‫ظرفیت تولید شیشه جام و ظروف شیشه‌ای از‬ ‫ابتدای انقالب ‪ ۸‬برابر شده‪ ،‬تصریح کرد‪۷۶۰ :‬‬ ‫هزار تن ظرفیت تولیدی ظروف شیش��ه‌ای در‬ ‫کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫رحمانی عنوان کرد‪ :‬در سال ‪ ۹۷‬حدود ‪۶۵۰‬‬ ‫هزار تن ظروف شیشه‌ای در کشور تولید شده‬ ‫است و ‪ ۲۰۰‬هزارتن صادرات داشتیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ظرفی��ت تولید شیش��ه جام در‬ ‫کش��ور یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تن اس��ت که‬ ‫یک‌میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزارت��ن تولید واقعی‌مان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹عملیات اجرایی فوالد نگین‬ ‫عملیات اجرایی س��اخت مجتمع فوالدنگین‬ ‫اهر‪ ،‬پنجش��نبه در جریان سفر کاروان تدبیر و‬ ‫امید به آذربایجان شرقی از سوی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت انجام ش��د‪ .‬ب��ا راه‌اندازی این‬ ‫کارخانه در فاز نخس��ت ‪ ۱۰۰‬میلیون تن و در‬ ‫فاز دوم ‪ ۲۰۰‬میلیون تن شمش فوالدی تولید‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت همچنین‬ ‫از رون��د س��اخت کارخانه آه��ک هیدراته در‬ ‫شهرس��تان اهر بازدید کرد‪ .‬این پروژه در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬کلنگ‌زنی شده و پیشرفت کاری خوبی‬ ‫در این ‪ ۲‬س��ال داش��ته اس��ت‪ .‬رضا رحمانی‬ ‫با حض��ور در این واحد از نزدی��ک در جریان‬ ‫مهم‌ترین مسائل و مشکالت پیش روی ساخت‬ ‫آن ق��رار گرفت و برخی راهکارهای الزم را نیز‬ ‫ارائه داد‪.‬‬ ‫او در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید‬ ‫بر عالقه سرمایه‌گذاران به ورود به حوزه تولید‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬در ‪ ۴‬ماه نخست امسال صدور پروانه‬ ‫بهره‌برداری در آذربایجان ش��رقی بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد افزایش داش��ته که نش��انگر شکس��ت‬ ‫تحریم‌ها و عالقه مردم به تولید است‪.‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت ب��ا یادآوری‬ ‫اینک��ه امروز ‪ ۹۷‬طرح تولی��دی در بخش‌های‬ ‫مختلف استان به بهره‌برداری می‌رسد‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫بهره‌برداری از طرح تولید انواع کفش و البس��ه‬ ‫نظامی و مردانه در زندان‪ ۵۰۰ ،‬نفر مشغول به‬ ‫کار می‌ش��وند و ‪ ۲۹۰‬هزار جفت کفش در این‬ ‫طرح تولید می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بررسی مسائل و مشکالت‬ ‫در س��فر رئیس‌جمه��وری و وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت به آذربایجان ش��رقی‪ ،‬جعفر‬ ‫س��رقینی‪ ،‬مع��اون ام��ور مع��ادن و صنای��ع‬ ‫معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و‬ ‫هیات همراه در ش��هرک بزرگ سرمایه‌گذاری‬ ‫خارجی در اس��تان آذربایجان ش��رقی حضور‬ ‫یاف��ت و از چندی��ن واح��د تولی��دی از جمله‬ ‫واکپا‌ایران کیش که تولیده‌کننده پروفیل‌های‬ ‫آلومینیومی است‪ ،‬بازدید کرد‪ .‬در حاشیه سفر‬ ‫رئیس‌جمهوری به اس��تان آذربایجان ش��رقی‪،‬‬ ‫نشست بررسی مس��ائل و مشکالت واحدهای‬ ‫تولی��دی این اس��تان ب��ا حضور مع��اون امور‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت برگزار ش��د‪ .‬در این جلس��ه که در‬ ‫کارخانه جهان‌فوالد سپاهان آذربایجان شرقی‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬راهکارهای الزم برای حل و فصل‬ ‫مسائل و مشکالت فوالدسازان ارائه شد‪.‬‬ ‫معاون امور مع��ادن و صنایع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬خدمت بی‌منت‬ ‫و ش��بانه‌روزی به تولیدکنندگان‪ ،‬معدنکاران‪،‬‬ ‫صنعتگ��ران و کارآفرینان را ج��زو آرمان‌های‬ ‫خود می‌دانیم‪.‬‬ ‫جعف��ر س��رقینی در بازدی��د از ش��هرک‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی آذربایجان شرقی‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬برنامه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫تالش برای حفظ تولید و اش��تغال است و در‬ ‫این راس��تا نهضت س��اخت داخل را در لبیک‬ ‫عملی به فرمایش رهبر معظم انقالب در سال‬ ‫رونق تولید آغاز کرده است‪.‬‬ ‫او در ادام��ه یادآوری کرد‪ :‬در همین راس��تا‬ ‫نمایش��گاه بی‌نظیر فرصت‌های س��اخت داخل‬ ‫و رونق تولید را برگزار کردیم که با اس��تقبال‬ ‫فراوان مخاطبان روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫او خطاب به س��رمایه‌گذاران مع��ادن‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬از ظرفی��ت و توانمندی‌ه��ای جوان��ان‬ ‫تحصیلکرده در بخش معدن و زمین‌شناس��ی‬ ‫برای ارتقای کیفیت و تولید بیش��تر اس��تفاده‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور مع��ادن و صنای��ع معدن��ی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اف��زود‪ :‬در‬ ‫س��ال رونق تولی��د در حوزه مع��دن و صنایع‬ ‫معدن��ی برنامه‌ه��ای خوب��ی داریم ک��ه احیا‬ ‫و فعال‌س��ازی مع��ادن کوچک‌مقی��اس برای‬ ‫افزای��ش تولید و اش��تغال پای��دار از آن جمله‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬معاون ام��ور معادن و صنایع‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و هیات‬ ‫همراه در بازدید از معادن س��نگ آذرشهر‪ ،‬در‬ ‫جلس��ه‌ای با معدنکاران و کارگ��ران از نزدیک‬ ‫در جریان مهم‌ترین مس��ائل و مش��کالت آنها‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫نرخ جدید سنگ‌آهن از اول مرداد اعمال شد‬ ‫ش��رکت صنعتی و معدن��ی چادرملو یک��ی از غول‌های‬ ‫س��نگ‌آهنی بازار س��رمایه در عملک��رد ‪ ۴‬ماهه موفق به‬ ‫ثبت فروش ‪ ۳۲۰۰‬میلیارد تومانی ش��د و فروش ش��رکت‬ ‫نس��بت به دوره مشابه در حدود ‪ ۸۶‬درصد رشد داشته اما‬ ‫س��ود ناخالص شرکت ‪ ۳‬برابر شده و حاشیه سود ناخالص‬ ‫ش��رکت نیز روند افزایش��ی داشته اس��ت‪ ،‬با توجه به این‬ ‫عملکرد و س��ود ش��رکت آهن و فوالد ارفع که در س��ال‬ ‫مالی گذش��ته در صورت‌های مالی این ش��رکت کارسازی‬ ‫نش��د‪ ،‬چادرملو امس��ال س��ود به مراتب باالتری را محقق‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار معدن ب��ه نقل از رواب��ط عمومی‬ ‫چادرملو‪ ،‬س��یدمحمود س��یدی معاون مال��ی و اقتصادی‬ ‫چادرملو درباره عملکرد سال مالی جاری شرکت گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس آنچه در گزارش تفسیری منتشر کردیم پیش‌بینی‬ ‫بودجه سال مالی ‪ ۹۸‬به انضمام متغیرهای اثرگذار بر سود‬ ‫و درآمد افشا شده است و عملکرد ‪ ۴‬ماهه نیز در راستای‬ ‫پوش��ش بودجه‌ای است که پیش‌بینی و اعالم کردیم و با‬ ‫توجه به ش��رایط موجود‪ ،‬اگر روند به همین ش��کل باشد‬ ‫انتظار داریم بهتر از پیش‌بینی نیز عمل کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره حاش��یه سود ش��رکت هم گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫برنامه‌های تعمی��رات و توقف‌هایی که از قبل برنامه‌ریزی‬ ‫شده‪ ،‬حاش��یه س��ود ناخالص در محدوده ‪ ۴۵‬درصد قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫س��یدی درباره افزایش نرخ‌ها هم گفت‪ :‬موضوع افزایش‬ ‫نرخ‌ه��ا از مدت‌ها پیش در دس��تور کار ب��ود و با توافقات‬ ‫و مذاکره‌های فوالدس��ازان و شرکت‌های معدنی‪ ،‬نرخ‌های‬ ‫جدید از اول مرداد اعمال ش��ده‌اند که برای کنسانتره نیز‬ ‫همانطور که در گذشته اعالم شد ‪۱۶‬درصد و گندله ‪۲۳.۵‬‬ ‫درصد نرخ ش��مش فوالد خوزس��تان در دوره‌های ‪ ۳‬ماهه‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون مالی و اقتصادی چادرمل��و درباره آثار مالی‬ ‫ای��ن تغییرات نرخ ه��م گفت‪ :‬این تغیی��رات را در بودجه‬ ‫جدید پیش‌بینی کرده بودیم و علت اینکه گزارش ‪ ۳‬ماهه‬ ‫نی��ز با قدری تاخیر در کدال ق��رار گرفت این بود که آثار‬ ‫ناشی از این تغییرات مشخص شود‪.‬‬ ‫البته تا پیش از این‪ ،‬فروش کنس��انتره به فوالد مبارکه‬ ‫در حدود ‪ ۱۴.۵‬درصد و به فوالد خراس��ان ‪ ۱۵‬درصد بود‬ ‫که اکنون به ‪ ۱۶‬درصد رس��یده اس��ت و گندله نیز با نرخ‬ ‫‪ ۲۳.۵‬درصد در گذش��ته به فروش می‌رفت‪ ،‬البته با توجه‬ ‫به اینکه امسال کل گندله تولیدی ما صرف واحدهای آهن‬ ‫اسفنجی خودمان می‌شود از این محل به واحدهای دیگر‬ ‫فروش نخواهیم داش��ت و کل تغییرات قیمت‌های جدید‬ ‫هم آثار س��ود و زیانی قابل توجه��ی در صورت‌های مالی‬ ‫نخواهد داشت‪ .‬س��یدی در پایان گفت‪ :‬تولید و فروش در‬ ‫مجموعه بر اس��اس برنامه‌ای که داشتیم در حال اجراست‬ ‫و نگرانی ویژه‌ای بابت تولید نداریم بلکه انتظار داریم روند‬ ‫حال حاضر در دوره‌های بعدی نیز تکرار شود‪.‬‬
‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران اعالم کرد‬ ‫افزایش ‪ ۶‬برابری حقوق دولتی فقط برای مس‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت‪ :‬حقوق دولتی‬ ‫مس متاسفانه ‪ ۶‬برابر شده و این اتفاق فقط برای مس رخ داده که‬ ‫امیدواریم کاهش یابد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬سعد محمدی صبح ‪۱۲‬‬ ‫مرداد در جلسه شورای معادن استان کرمان اظهار کرد‪ :‬کارخانه‬ ‫اسید مس سرچشمه آماده بهره‌برداری است که برای ساخت آن‬ ‫حدود ‪ ۱۱۰‬میلیارد تومان به اضافه ‪ ۴۰‬میلیون یورو هزینه شده؛‬ ‫بنابراین دیگر در سرچشمه مشکل زیست‌محیطی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مشکالت زیس��ت‌محیطی کارخانه خاتون‌آباد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬کوره خاتون‌آباد از ابتدای مرداد امسال به مدت ‪ ۴‬ماه‬ ‫برای اورهال به روش‌های روز و افزایش ظرفیت‪ ،‬تعطیل ش��ده‬ ‫و با این برنامه‌ها دیگر آلودگی در این منطقه نخواهیم داش��ت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مل��ی صنایع مس ایران بی��ان کرد‪ :‬حقوق‬ ‫دولتی مس متاس��فانه ‪ ۶‬برابر ش��ده و این اتفاق فقط برای مس‬ ‫رخ داده ک��ه امیدواری��م این حقوق کاهش یابد‪ .‬اکنون باید یک‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان حقوق دولتی بدهیم و این کار باعث‬ ‫کاهش س��رعت توسعه خواهد ش��د‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬برای فعال‬ ‫کردن معادن غیر فعال در استان مشارکت می‌کنیم که در قبال‬ ‫این مشارکت در آینده کنسانتره خود را به مس بفروشند‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت درحال‌حاضر کنس��انتره‌ها را نقدی خریداری می‌کنیم‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی از افزایش نرخ مس در سال‌های آینده در جهان‬ ‫خبر داد و اظهار کرد‪ :‬با افزایش زیرساخت‌ها و الکترونیکی شدن‬ ‫خودروه��ا تا ‪ ۱۰‬س��ال آینده و نیاز ای��ن ‪ ۲‬مهم به عنصر مس‪،‬‬ ‫در آینده نزدیک ش��اهد افزایش نرخ م��س در بازارهای جهانی‬ ‫خواهی��م بود‪ .‬وی از گردش مالی ش��رکت ملی مس در مناطق‬ ‫معدن‬ ‫دوشنبه‬ ‫فعالی��ت خود‪ ،‬س��خن به میان آورد و بیان ک��رد‪ :‬درحال‌حاضر‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان در بانک‌های شهر سرچشمه و حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان در بانک‌های شهرس��تان ش��هر بابک واریز‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫در گفت‌وگو با نایب رئیس انجمن سنگ ایران مطرح شد‬ ‫افزایش تولید کلید رشد صادرات سنگ‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫کشور ما در حوزه سنگ خودکفاست چراکه‬ ‫ذخایر عظیم��ی در انواع س��نگ‌های تزئینی‪،‬‬ ‫س��اختمانی و‪ ...‬دارد‪ .‬امروز در کش��ور ‪۱۸۰۰‬‬ ‫معدن سنگ با ‪ ۶۰۰۰‬کارخانه سنگبری وجود‬ ‫دارد و ای��ران بیش از ‪ ۶۰‬میلی��ارد تن ذخایر‬ ‫مواد معدنی در اختی��ار دارد‪ .‬اینها همه باعث‬ ‫ش��ده‌اند که درحال‌حاضر کشورمان چهارمین‬ ‫ذخایر سنگی جهان را در اختیار داشته باشد و‬ ‫نه‌تنها به یک مترمربع سنگ خارجی نیازمند‬ ‫نباش��د بلکه صد در صد نیازهای بازار داخلی‬ ‫را تامی��ن کن��د اما با توجه به ای��ن توانمندی‬ ‫ل‬ ‫عظی��م در حوزه ص��ادرات چندان خوب عم ‌‬ ‫نکرده‌ای��م‪ .‬آنچ��ه برای ما آس��یب به ش��مار‬ ‫می‌رود‪ ،‬نب��ود بازارهای صادراتی الزم و رقابت‬ ‫ب��ا کش��ورهای رقی��ب ازجمله ترکیه اس��ت‪.‬‬ ‫روزگار معدن درباره وضعیت س��نگ کش��ور و‬ ‫دالی��ل و چرایی ضعف ص��ادرات این حوزه با‬ ‫مالک رحمتی‪ ،‬نایب‌رئیس انجمن سنگ ایران‬ ‫گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫در بین کش��ورهایی که مع��ادن غنی دارند‪،‬‬ ‫جمهوری اس�لامی ای��ران در بعض��ی از مواد‬ ‫معدن��ی مقام دوم و در برخی دیگر مقام پنجم‬ ‫را در اختیار دارد که باعث ش��ده اس��ت جزو‬ ‫‪ ۱۰‬کشور نخس��ت معدنی باشیم‪ .‬خوشبختانه‬ ‫صادرات سنگ در ‪ ۵‬سال گذشته همواره رو به‬ ‫رشد بوده و واردات آن سیر نزولی داشته است‪.‬‬ ‫ما در س��ال ‪ ۱۳۹۶‬در مقاب��ل ‪ ۱.۵‬میلیون تن‬ ‫صادرات س��نگ‪ ۶۳ ،‬هزار تن واردات داشتیم‬ ‫ک��ه در س��ال ‪ ۹۷‬این رق��م به ‪ ۲۳‬ه��زار تن‬ ‫رسید یعنی واردات س��نگ ‪ ۶۶‬درصد کاهش‬ ‫پی��دا کرد‪ .‬صادرات س��نگ بری��ده هم حدود‬ ‫‪ ۱۴‬درصد رش��د داش��ت که وضعیت مناسب‬ ‫ما را در حوزه سنگ نشان می‌دهد‪ .‬دراین‌بین‬ ‫س��نگ‌هایی وارد کش��ور می‌ش��وند که بیشتر‬ ‫الکچ��ری و ش��به الکچری هس��تند و‌حجم‬ ‫قابل‌مالحظ��ه‌ای ندارن��د‪ .‬ازآنجایی‌که به‌اندازه‬ ‫کافی در زمینه س��نگ‌های س��اختمانی تنوع‬ ‫داریم‪ ،‬نیازمند واردات یک کیلو س��نگ هم از‬ ‫خارج نیستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹چق�در در ای�ن ح�وزه خودکف�ا‬ ‫هستیم؟‬ ‫با توجه به تنوع معدنی و داش��تن حدود ‪۶۴‬‬ ‫نوع ماده معدنی‪ ،‬امروز هر آنچه مصرف داخلی‬ ‫ما اس��ت از سوی خودمان تامین می‌شود و در‬ ‫این زمینه هیچ مشکلی نداریم‪ .‬هرچه کشور نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬تولیدکننده‌ها پاسخگوی آنها هستند‪ .‬در‬ ‫زمینه ماشین‌آالت غیر از ماشین‌آالت سنگین‬ ‫مانن��د ل��ودر و بل��دوزر‪ ،‬بهترین ماش��ین‌های‬ ‫فرآوری س��نگ را در داخ��ل تولید می‌کنیم و‬ ‫در این زمینه هم خودکفا هس��تیم‪ .‬زمانی در‬ ‫صنعت س��نگ‌های ساختمانی اره‌هایی را وارد‬ ‫می‌کردیم ام��ا امروز ماشین‌س��ازهای داخلی‬ ‫تمام نیازمندی‌های ما را برآورده می‌کنند‪ .‬این‬ ‫صنع��ت اگر موردحمایت ق��رار گیرد می‌تواند‬ ‫یک��ی از ظرفیت‌های اثرگذار در تولید ناخالص‬ ‫داخلی کشور باش��د‪ .‬دراین‌بین مسئوالن باید‬ ‫از پیش��رفت‌های چشمگیری که در چند سال‬ ‫گذش��ته در زمینه تولید ماشین‌های موردنیاز‬ ‫کارخانه‌های فرآوری سنگ در داخل کشور به‬ ‫وجود آمده‪ ،‬حمایت کنند‪ .‬اگر حمایت ش��وند‬ ‫می‌توانیم در حوزه صادرات ماش��ین‌آالت هم‬ ‫ورود کنی��م و به بازارهای کش��ورهای منطقه‬ ‫وارد ش��ویم‪ .‬توانمن��دی دیگ��ری ک��ه در این‬ ‫صنع��ت داریم ت��وان خدمات فنی مهندس��ی‬ ‫اس��ت‪ .‬م��ا در ای��ن ح��وزه پ��س از انقالب و‬ ‫به‌‌ویژه در چند سال گذشته رشد چشمگیری‬ ‫داش��ته‌ایم و می‌توانیم در کش��ورهای منطقه‬ ‫خدمات‌مان را عرضه کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعی�ت تولی�د و ص�ادرات‬ ‫س�نگ‌های س�اختمانی را چگون�ه‬ ‫ارزیابی می‌کنید؟‬ ‫کش��ور ما در تامین سنگ‌های ساختمانی و‬ ‫‹ ‹ب�رای اینکه ت�وان صادراتی‌مان را‬ ‫افزایش دهیم در بازاریابی این حوزه‬ ‫چطور عمل کرده‌ایم؟‬ ‫ما مشکل بازاریابی نداریم زیرا ایران در حوزه‬ ‫سنگ‌های تزئینی شناخته‌شده است‪ .‬خیلی از‬ ‫کشورها ما را می‌شناس��ند و سعی می‌کنند از‬ ‫ظرفیت ایران استفاده کنند‪ .‬آنچه محل مشکل‬ ‫اس��ت‪ ،‬تحریم‌هاس��ت‪ .‬با توجه به تحریم‌هایی‬ ‫که سینوس��ی در کشور اجرا می‌شود‪ ،‬درزمینه‬ ‫نقل‌وانتقال ارز و پول مشکل ایجاد شده است‪.‬‬ ‫بارها تاکید کرده‌ایم ک��ه معدن و مواد معدنی‬ ‫قابل تحریم نیس��تند چراکه هر آنچه در رشد‬ ‫و توسعه کش��ورها اثرگذار است به یک عنصر‬ ‫معدن��ی برمی‌گ��ردد؛ بنابراین کش��ورها برای‬ ‫توس��عه نیازمن��د م��واد معدنی ما هس��تند و‬ ‫تحریم‌ه��ا در عمل معنی ندارن��د‪ ،‬چنانچه در‬ ‫س��ال‌های متعدد تجربه کرده‌ایم که به نحوی‬ ‫دیگ��ران م��واد معدنی مورد نیاز خ��ود را از ما‬ ‫تامی��ن می‌کنند ام��ا موض��وع نقل‌وانتقال ارز‬ ‫بس��یار مهم اس��ت و امیدواریم بتوانیم روابط‬ ‫مالی را با کش��ورهای همس��ایه افزایش دهیم‬ ‫تا به مش��کل خاص��ی برنخوریم‪ .‬آنچ��ه درباره‬ ‫بازاریابی مورد نظر من اس��ت‪ ،‬جذب بازارهای‬ ‫کش��ورهای همسایه اس��ت‪ .‬ما در همسایگی‬ ‫خ��ود بس��یاری از کش��ورهای در حال رش��د‬ ‫و توس��عه را داری��م که می‌توانیم س��نگ‌های‬ ‫س��اختمانی و تزئینی آنها را تامین کنیم‪ .‬برای‬ ‫نمونه نیمی از صادرات سنگ‌های فرآوری‌شده‬ ‫به عراق می‌رود‪ .‬ازآنجایی‌که در نقل‌وانتقال ارز‬ ‫هم مش��کلی نداریم می‌توانیم این سیاس��ت را‬ ‫توسعه دهیم‪ .‬آنچه برای ما هدف و البته آسیب‬ ‫اس��ت‪ ،‬نبود بازارهای صادراتی الزم و رقابت با‬ ‫کشورهای رقیبی ازجمله چین و ترکیه است‪.‬‬ ‫ما باید س��عی کنیم با تدبیر و سیاس��ت‌های‬ ‫الزم ب��ه بازارهای صادرات��ی ورود کنیم و خود‬ ‫را ب��ه جهان نش��ان دهیم‪ ۱۵ .‬کش��ور اطراف‬ ‫و کش��ورهایی مانن��د چین و هند ک��ه روابط‬ ‫دیپلماتی��ک و حس��نه‌ای ب��ا ما دارن��د باعث‬ ‫می‌شوند که در بازاریابی موفق‌تر عمل کنیم‪.‬‬ ‫باید درباره کش��ورهای همس��ایه و منطقه‪،‬‬ ‫برنامه‌ری��زی جامع انجام دهیم البته این کار را‬ ‫نی��ز انجام داده‌ایم‪ .‬قصد داری��م صادرات را در‬ ‫یک برنامه ‪ ۵‬ساله از ‪ ۳۵۰‬میلیون دالر فعلی به‬ ‫‪ ۲‬میلیارد دالر برسانیم‪.‬‬ ‫عکس‌ها‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫‹ ‹وضعیت امروز سنگ کشور چگونه‬ ‫است؟‬ ‫ارزش را در ب��ازه زمان��ی با حمای��ت متولیان‬ ‫مش��خص پی��ش ببری��م می‌توانیم ب��ه هدف‬ ‫پیش‌بینی‌ش��ده برسیم‪ .‬به‌این‌ترتیب دغدغه ما‬ ‫فقط صادرات است و باید در این زمینه کارهای‬ ‫زیادی انجام شود‪.‬‬ ‫مشکل اصلی ما کمبود تولید است که اگر بتوانیم تولید‬ ‫را از ‪ ۱۲‬میلیون تن فعلی به ‪ ۳۰‬میلیون تن برسانیم‪،‬‬ ‫صادرات با رشد جهشی روبه‌رو می‌شود‬ ‫تزئینی که رقم قابل‌توجهی است به طور کامل‬ ‫خودکفاس��ت‪ .‬انواع س��نگ‌های ساختمانی که‬ ‫در ساخت‌وس��از مورداستفاده قرار می‌گیرد در‬ ‫داخل موجود است‪ .‬کارخانه‌های فرآوری هم در‬ ‫داخل به‌طور حرفه‌ای مشغول فعالیت هستند و‬ ‫با بهترین کیفیت‪ ،‬آن را تحویل بازار می‌دهند‪.‬‬ ‫بنابراین نیازی به واردات از کشورهای خارجی‬ ‫نداریم‪ .‬این خبر مهمی است که نشان می‌دهد‬ ‫باید از این ظرفیت بیش از اینها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫در کل باید گفت امروز حدود ‪ ۲‬هزار معدن در‬ ‫بخش سنگ‌های ساختمانی در کشور هستند‬ ‫که پروانه بهره‌ب��رداری دارند‪ .‬جمع پروانه‌های‬ ‫بهره‌برداری این حوزه در کل به ‪ ۳۰‬میلیون تن‬ ‫تولید در سال می‌رسد اما متاسفانه از این تعداد‬ ‫معدن حدود نیمی تعطیل هستند و به همین‬ ‫دلیل تولید بر اس��اس آخری��ن آمار حدود ‪۱۲‬‬ ‫میلیون تن اس��ت که به طور تقریبی یک‌سوم‬ ‫ظرفیت فعلی‌مان است‪ ۳۰ .‬میلیون تن ظرفیت‬ ‫داری��م اما امروز به‌جای تولید آن با ‪ ۱۲‬میلیون‬ ‫ت��ن تولید کار می‌کنیم‪ ،‬حدود ‪ ۱.۵‬میلیون تن‬ ‫را ص��ادر می‌کنیم و بقی��ه‪ ،‬نیاز داخل را تامین‬ ‫ن می‌دهد ظرفی��ت صادراتی‬ ‫می‌کند که نش��ا ‌‬ ‫بس��یار قابل‌توجهی داریم‪ .‬اگ��ر تولید را به ‪۳۰‬‬ ‫میلیون تن برسانیم صادرات چشمگیر می‌شود‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۳۵۰‬میلیون دالر صادرات سنگ خام و‬ ‫بریده داریم ک��ه ازاین‌بین ‪ ۴۵‬درصد به‌صورت‬ ‫س��نگ‌های فرآوری‌شده و اس��لب و ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫به ش��کل کوپ است؛ بنابراین مشکل اصلی ما‬ ‫کمبود تولید اس��ت که اگر بتوانیم آن را از ‪۱۲‬‬ ‫میلیون تن فعلی باالتر ببریم‪ ،‬صادرات با رش��د‬ ‫جهشی روبه‌رو می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹چق�در به ص�ادرات صنعت س�نگ‬ ‫توجه شده است؟‬ ‫در هر صنعتی برای اینکه به توس��عه برس��د‬ ‫باید زنجی��ره ارزش را نهادین��ه کنیم‪ .‬زنجیره‬ ‫ارزش در فعالیت‌ه��ای معدن��ی ‪ ۴‬مرحله دارد؛‬ ‫نخس��تین حلقه اکتش��اف اس��ت‪ .‬ام��روز باید‬ ‫اکتش��افات اصولی را با آخرین دانش و فناوری‬ ‫روز انجام دهیم و سعی کنیم اکتشافات عمقی‬ ‫را آغاز کنیم‪.‬‬ ‫البت��ه اقدامات��ی را وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت انج��ام داده اما تا پیش��رفت دانش در‬ ‫زمینه اکتش��افات عمقی هنوز فاصله‌داریم‪ .‬ما‬ ‫بای��د برنامه زمان‌بندی مشخص‌ش��ده‌ای برای‬ ‫گس��ترش اکتشافات عمقی وزارتخانه به همراه‬ ‫انجمن‌ها‪ ،‬فعاالن اقتصادی و افرادی که مسئول‬ ‫هستند ارائه دهیم تا شاهد کار بزرگ در حوزه‬ ‫اکتشاف باشیم‪ .‬دومین حلقه در زنجیره ارزش‬ ‫صنعت و معدن‪ ،‬استخراج است‪ .‬امروز این کار با‬ ‫فناوری باال در کشور انجام می‌شود‪ .‬همان‌طور‬ ‫که می‌دانیم برای استخراج در این حوزه از سیم‬ ‫برش یا هاواژ استفاده می‌شود که پیشرفته‌ترین‬ ‫روش در جهان است‪ .‬نکته سوم فرآوری است؛‬ ‫در صنع��ت س��نگ‌های تزئینی ام��روز حدود‬ ‫‪ ۶‬ه��زار کارخان��ه فرآوری داریم ک��ه برخی از‬ ‫آنه��ا به آخری��ن فناوری روز مجهز هس��تند و‬ ‫باکیفیت‌ترین سنگ‌ها را تولید می‌کنند‪ .‬ما به‬ ‫حدود ‪ ۶۹‬کشور صادرات سنگ‌های بریده‌شده‬ ‫ن می‌دهد کش��ور ما توانسته در‬ ‫داریم که نشا ‌‬ ‫زمینه س��نگ‌های فرآوری‌شده‪ ،‬استانداردهای‬ ‫جهان��ی را رعای��ت کن��د و خوب‌پی��ش برود‬ ‫ام��ا آخرین حلقه صادرات اس��ت که ما در آن‬ ‫ضعیف هس��تیم‪ .‬ب��ه نظر می‌رس��د در صنعت‬ ‫س��نگ س��اختمانی و تزئینی کش��ور در هر ‪۳‬‬ ‫حلق��ه خوب عمل کرده‌ای��م و فقط باید در آن‬ ‫حوزه‌ها به توس��عه و بهبود فکر کنیم اما بخش‬ ‫صادرات هنوز جای کار زی��ادی دارد‪ .‬متولیان‬ ‫ام��ر باید راهکارهای عملیات��ی را برای افزایش‬ ‫صادرات این محصوالت ارائه دهند‪.‬‬ ‫در این زمینه انجمن سنگ ایران با همکاری‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در ش��ورای‬ ‫سیاست‌گذاری سنگ کش��ور‪ ،‬سندی را با این‬ ‫عن��وان که در مدت ‪ ۵‬س��ال به هدف صادرات‬ ‫‪ ۲‬میلیارد دالری برس��د‪ ،‬تدوین کرده اس��ت؛‬ ‫بنابراین به نظر می‌رس��د اگ��ر بتوانیم زنجیره‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪219‬‬ ‫یادداشت‬ ‫در باب تعامل معدن و‬ ‫محیط‌زیست‬ ‫محسن شرکا‬ ‫مشاور مالی اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫معادن و کشاورزی خراسان رضوی‬ ‫امروز‪ ،‬توسعه پایدار موضوع مهمی است که باید‬ ‫ب��ه آن توجه کرد‪ .‬دراین‌بین معدن هم از این حوزه‬ ‫مس��تثنا نیس��ت‪ .‬ما در برنامه‌های توسعه‌ای که در‬ ‫بخش معدن داریم باید اولویت‌های زیس��ت‪ ،‬حفظ‬ ‫آب‪ ،‬خ��اک و هوا را در درجه نخس��ت اهمیت قرار‬ ‫دهیم‪ .‬متاس��فانه در این چند س��ال مانند بسیاری‬ ‫از بخش‌ه��ای دیگ��ر در بخش مع��دن خیلی عالی‬ ‫عم��ل‌نکرده‌ای��م و ضربه‌هایی را به محیط‌زیس��ت‬ ‫و طبیعت کش��ور وارد آورده‌ای��م‪ ،‬در حالی که باید‬ ‫مانع معادنی ک��ه به محیط‌زیس��ت ضربه می‌زنند‬ ‫ش��ویم‪ .‬در این زمینه مس��ئوالن باید به‌طور قاطع‬ ‫جلوی این معضل بایس��تند‪ .‬ما بای��د معدنکاران را‬ ‫تشویق کنیم که کمتر به محیط‌زیست ضربه بزنند‬ ‫و خود را با ش��رایط محیط هماهن��گ کنند‪ .‬امید‬ ‫اس��ت معدنکاران عزیز کشور این مهم را در اولویت‬ ‫برنامه‌های خود قرار دهند‪.‬‬ ‫اگر یک نهال را قطع می‌کنیم دس��ت‌کم باید ‪۳۰‬‬ ‫نهال را جایگزین کنیم‪ .‬اگر س��اختار طبیعی زمین‬ ‫را به ه��م می‌زنیم باید ‪ ۱۰۰‬برابر آن جبران کنیم‪.‬‬ ‫بای��د هر لحظه به یاد بیاوریم که زمین فقط متعلق‬ ‫به ما نیس��ت بلکه متعلق به‌تمام نسل‌ها و آیندگان‬ ‫ما است؛ بنابراین نباید آن را یک‌شبه تخریب کرد‪.‬‬ ‫دراین‌بین می‌توان به نقش و اهمیت جوامع محلی‬ ‫اش��اره کرد و از آنها کم��ک گرفت‪ .‬فراموش نکنیم‬ ‫درگذشته همین روستاییان بودند که تعادل محیط‬ ‫را حفظ کردند و کرامت آب‌وخاک را نگه داش��تند‪.‬‬ ‫قنات‌ها و آبخیزداری‪ ،‬همه از ش��اهکارهای فرهنگ‬ ‫ما هستند که نشان می‌دهند مردم و جوامع محلی‬ ‫نقش مهمی در حفظ طبیعت داش��ته‌اند‪ .‬بنابراین‬ ‫اینک��ه بگویی��م جوامع محل��ی کار خاص��ی انجام‬ ‫نمی‌دهن��د و فقط مزاحم هس��تند ی��ا نباید آنها را‬ ‫در توس��عه دخالت داد و از نظر آنها اس��تفاده کرد‪،‬‬ ‫اش��تباه است‪ .‬دراین‌بین برای اینکه به رشد منطقه‬ ‫هم کمک کنیم باید به آنها آموزش دهیم و س��عی‬ ‫کنیم سطح فرهنگ این جوامع را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فرصتی برای ارتباط‬ ‫و ارتقای معدنکاران‬ ‫و رشد ایده‌ها‬ ‫‹ ‹برای رس�یدن به نقطه مطلوب چه‬ ‫باید کرد؟‬ ‫آنچه محل ایراد اس��ت اینکه شرایط موجود‬ ‫ما با داش��ته‌ها و ظرفیت‌مان همخوانی ندارد و‬ ‫این مس��ئله باعث شده اس��ت از نقطه مطلوب‬ ‫فاصله زیادی بگیریم‪ .‬م��ا باید بازارهای هدفی‬ ‫ک��ه حرفی ب��رای گفت��ن دارند را شناس��ایی‬ ‫کنی��م‪ .‬تولیدکننده‌ه��ای داخلی دس��ت‌کمی‬ ‫از تولیدکننده‌ه��ای خارج��ی ندارن��د و باید پا‬ ‫به‌پ��ای تولیدکننده‌های خارج��ی پیش برویم‪.‬‬ ‫برای حل این مش��کل بای��د برنامه‌ریزی کنیم‬ ‫ت��ا ب��ه جایی ک��ه موردنظر اس��ت برس��یم و‬ ‫بتوانی��م از تم��ام توانمندی‌های‌مان اس��تفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫یک‌گوش��ه از ای��ن برنامه‌ریزی‌ه��ا می‌تواند‬ ‫برگ��زاری نمایش��گاه‌های مختل��ف در س��طح‬ ‫کش��ور و شرکت در نمایش��گاه‌های مربوط در‬ ‫جه��ان باش��د‪ .‬در این نمایش��گاه‌ها ب��ه دنبال‬ ‫ج��ذب هیات‌های تج��اری و به رخ کش��یدن‬ ‫توانمندی‌مان هس��تیم چراکه چیزی کمتر از‬ ‫سایر شرکت‌های خارجی نداریم و می‌توانیم با‬ ‫این مهم گامی در جهت رش��د صنعت س��نگ‬ ‫کشور برداریم‪.‬‬ ‫در آخ��ر امیدوارم ای��ن گفت‌وگو مفید واقع‬ ‫شود و به حرکت جدید در صنعت سنگ کشور‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫سیدرضا عظیمی‪ ،‬مجری طرح احیا‪ ،‬فعال‌سازی‬ ‫و توس��عه مع��ادن کوچک‌مقی��اس اظه��ار ک��رد‪:‬‬ ‫تفاهمنامه مش��ترک معدنی در قالب اکوسیس��تم‬ ‫کارآفرینی کافه معدن و معدن فناور امضا شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ماین‌نیوز‪ ،‬این تفاهمنامه مش��ترک‬ ‫بین ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی‪ ،‬دانش��کده‬ ‫معدن دانش��گاه امیرکبیر و ش��رکت مس پژوهان‬ ‫کارمانی��ا در زمینه‌ه��ای فنی و اجرای��ی و تبیین‬ ‫اصول و همکاری مش��ترک اعضا ب��ه منظور ایجاد‬ ‫بس��تر مناس��ب با در نظ��ر گرفتن تم��ام امکانات‬ ‫طرفین اع��م از فناوری موجود‪ ،‬داده‌ها‪ ،‬اطالعات و‬ ‫نیروی انسانی است‪.‬‬ ‫موضوع تفاهمنامه یادشده‪ ،‬همکاری در راه‌اندازی‬ ‫مرکز نوآوری و رش��د و توسعه در دانشکده معدن‬ ‫دانش��گاه صنعت��ی امیرکبیر‪ ،‬همکاری در رش��د و‬ ‫تعالی اه��داف تبیین ش��ده در اکوسیس��تم کافه‬ ‫مع��دن و معدن فن��اور‪ ،‬همکاری ب��رای برگزاری‬ ‫رویدادهای نوآور در قالب اکوسیس��تم کافه معدن‬ ‫و اس��تارت‌آپ‌های معدن��ی‪ ،‬هم��کاری در زمینه‬ ‫احیا و فعال‌س��ازی معادن کوچک‌مقیاس در قالب‬ ‫اکوسیس��تم کافه معدن و معدن فناور و همچنین‬ ‫معرفی زمینه‌ها و فرصت‌های ش��غلی مناس��ب در‬ ‫حوزه معدن و صنایع معدنی است‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪219‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫برنامه سیمان اردبیل‬ ‫برای راه‌اندازی خط دوم‬ ‫مدیرعامل کارخانه س��یمان اردبیل با قدردانی‬ ‫از حمایت اس��تاندار اردبیل از این واحد تولیدی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به همت مهندسان و متخصصان بومی‬ ‫این کارخانه راه‌اندازی خط دوم س��یمان اردبیل‬ ‫جزو برنامه‌‌هاس��ت که با رویکرد صادرات‌محوری‬ ‫و ارزآوری ف��از دوم این کارخانه راه‌اندازی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬در نشس��تی که با حضور‬ ‫مس��ئوالن صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و با هدف‬ ‫حل مش��کالت واحدهای تولیدی نمونه اس��تان‬ ‫در کارخانه سیمان اردبیل برگزار شد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫این کارخانه اظهار کرد‪ :‬این کارخانه بیش از ‪۲۳‬‬ ‫سال اس��ت فعالیت بی‌وقفه و ش��بانه‌روزی دارد‪،‬‬ ‫به‌طوری‌که در س��ال رونق تولید نیز ‪ ۲۴‬س��اعت‬ ‫و در ‪ 3‬ش��یفت فعالی��ت خ��ود را ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫عادل روحی خاطرنشان کرد‪ :‬در هر شیفت کاری‬ ‫‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬نف��ر کار می‌کنند که تولید روزانه این‬ ‫کارخانه ‪ ۳‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تن انواع س��یمان اس��ت‬ ‫که میزان تولیدات آن در طول س��ال به بیش از‬ ‫ی��ک میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن می‌رس��د‪ .‬وی به‬ ‫تولی��د ‪ 5‬ن��وع س��یمان در این کارخان��ه از نوع‬ ‫تی��پ دو اش��اره کرد و افزود‪ :‬ما ع�لاوه بر عرضه‬ ‫سیمان اردبیل به بازارهای داخلی در استان‌های‬ ‫کش��ور صادرات این محصوالت را در کیسه‌های‬ ‫‪ ۱.۵‬تن��ی انج��ام می‌دهیم که روزان��ه ‪۵۰۰‬تن و‬ ‫ساالنه ‪۱۰۰‬هزار تن صادرات به کشورهایی مانند‬ ‫گرجس��تان‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬آذربایجان و افغانستان‬ ‫انجام می‌شود‪ .‬مدیرعامل کارخانه سیمان اردبیل‬ ‫ب��ا قدردانی از حمایت اس��تاندار اردبی��ل از این‬ ‫واح��د تولیدی اظهار کرد‪ :‬به همت مهندس��ان و‬ ‫متخصصان بومی این کارخانه راه‌اندازی خط دوم‬ ‫س��یمان اردبیل جزو برنام ‌ه اس��ت که با رویکرد‬ ‫صادرات‌مح��وری و ارزآوری فاز دوم این کارخانه‬ ‫راه‌اندازی خواهد ش��د‪ .‬روحی بی��ان کرد‪ :‬در فاز‬ ‫دوم قرار اس��ت برای بیش از ‪ ۲۰۰‬نفر اش��تغال‬ ‫مس��تقیم و صدها نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد‬ ‫ش��ود که این امر مهم با تقویت صادرات ش��کل‬ ‫واقع��ی به خ��ود می‌گیرد‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬فضای‬ ‫ای��ن کارخانه باوجود تولید س��یمان با گردوغبار‬ ‫معمول یک فضای س��بز عاری از آالینده‌هاست‪،‬‬ ‫به‌طوری‌که ما کارخانه را به شبکه آنالین پایش و‬ ‫الکتروفیلتر مجهز کردیم تا سالمت نیروی انسانی‬ ‫این کارخانه و همچنین روستاهای همجوار فراهم‬ ‫ش��ود‪ .‬روحی تصریح کرد‪ :‬در این اوضاع س��خت‬ ‫اقتصادی و تحریم ناجوانمردانه دش��منان‪ ،‬اجازه‬ ‫تعطیلی این واح��د را ندادیم‪ ،‬بلکه تالش کردیم‬ ‫در س��ال رونق تولید این مجموعه را در ‪ ۳‬شیفت‬ ‫و با توان اش��تغال ‪ ۱۲۰‬نفر به صورت مستقیم و‬ ‫بیش از ‪ ۵‬هزار نفر به ش��کل غیرمستقیم فراهم‬ ‫کرده و این کارخانه را سرپا نگه‌داریم‪.‬‬ ‫نشست معاونت بومی‌سازی‬ ‫نهاد ریاست‌جمهوری‬ ‫با فوالد خوزستان‬ ‫نشست همکاری مدیر دفتر معاونت بومی‌سازی‬ ‫فناوری نهاد ریاس��ت‌جمهوری و هی��ات همراه با‬ ‫ش��رکت فوالد خوزستان با هدف توسعه فناوری و‬ ‫بومی‌سازی تجهیزات مورد نیاز فوالد خوزستان به‌‬ ‫وسیله شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برگزار شد‪ .‬به‬ ‫گزارش روابط عمومی فوالد خوزستان‪ ،‬این نشست‬ ‫ب��ا حضور رضا اللهی��اری مدیر دفتر بومی‌س��ازی‬ ‫فناوری‪ ،‬مس��عود امیری از دفتر کارگزاری معاونت‬ ‫علم��ی و فن��اوری ریاس��ت‌جمهوری و ‪ ۴‬نف��ر از‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان به ریاست ابراهیم دادرس‬ ‫مدی��ر تحقیقات‪ ،‬فناوری و بهینه‌س��ازی و جمعی‬ ‫از مدیران و رئیس��ان فوالد خوزس��تان در شرکت‬ ‫فوالد خوزس��تان برگزار شد‪ .‬ابراهیم دادرس مدیر‬ ‫تحقیقات‪ ،‬فناوری و بهینه‌س��ازی فوالد خوزستان‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬از ویژگی‌های این نشس��ت می‌توان‬ ‫به دریافت تس��هیالت برای انجام پروژه‌ها‪ ،‬معرفی‬ ‫س��ازندگان برتر کشور برای س��اخت تجهیزات و‬ ‫ی با کیفیت مطلوب‪ ،‬کاهش هزینه‌های‬ ‫فناوری‌ها ‌‬ ‫ساخت و کاهش ریسک انجام پروژه‌های پژوهشی‬ ‫با ارائه تضامین الزم اش��اره ک��رد‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫ایج��اد تمرکز ب��ر س��ازندگان و نیازهای صنعت و‬ ‫جلوگی��ری از دوب��اره‌‌کاری و افزای��ش بهره‌وری‪،‬‬ ‫اس��تفاده از مزایای ش��رکت‌های دانش‌بنیان برای‬ ‫کاه��ش هزینه‌ه��ای مالیات‪ ،‬ص��ادرات و واردات‪،‬‬ ‫برخ��ورداری از حمایت‌ه��ای معاون��ت علم��ی و‬ ‫فن��اوری ریاس��ت‌جمهوری و همچنی��ن افزایش‬ ‫سطح همکاری در صنعت و کمک به اشتغال‌زایی‪،‬‬ ‫ازجمله مزایای این نشست بود‪.‬‬ ‫صادرات سیمان به کشورهای منطقه در شرایطی رخ می‌دهد‬ ‫که گاهی س��ود آن پاس��خگوی نرخ تمام ش��ده سوخت کارخانه‬ ‫هم نیست‪.‬به گزارش اقتصاد ‪ ،۲۴‬سیمان صادراتی ارزان‌فروشی‬ ‫می‌شود‪ .‬صادرات سیمان به کشورهای منطقه با نرخ ارزان‪ ،‬گاهی‬ ‫هزینه تولید را نیز پوش��ش نمی‌دهد‪ .‬این مسئله به خاطر رقابت‬ ‫منفی تولیدکنندگان داخلی با یکدیگر اس��ت و در نهایت به ضرر‬ ‫تولید کش��ور خواهد بود‪ .‬تولید س��یمان در کشور با مازاد عرضه‬ ‫همراه اس��ت که این موضوع به س��رمایه‌گذاری بیش از اندازه در‬ ‫صنعت سیمان در سال‌های ‪ ۱۳۸۵‬تا ‪ ۱۳۹۱‬برمی‌گردد‪ .‬هرچند‬ ‫مازاد تولید با صادرات به سایر کشورها می‌تواند به ارزآوری کمک‬ ‫سیمان را به نرخ جهانی‌بفروشیم‬ ‫کند اما مش��کل اصلی در این فرآیند رقابت منفی تولیدکنندگان‬ ‫در صادرات اس��ت‪ .‬محمود موذن‌چی‪ ،‬عضو هیات مدیره شرکت‬ ‫س��یمان آبیک اظه��ار کرد‪ :‬مش��کل صنعت س��یمان در حوزه‬ ‫صادرات‪ ،‬رقابت منفی است که برخی از شرکت‌های داخلی با هم‬ ‫دارند و نرخ سیمان را در منطقه پایین آورده‌اند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫مسئله صادرات سیمان باید ازسوی یک نهاد متولی موردارزیابی‬ ‫دقیق‌تری قرار گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کارخانه‌های س��یمان به دلیل‬ ‫مش��کالتی که دارند در ارزان‌فروش��ی صادراتی رقابت می‌کنند‪،‬‬ ‫درحالی‌که اگر این رقابت در داخل باش��د مشکل‌آفرین نخواهد‬ ‫ب��ود‪ .‬موذن‌چی رقاب��ت برای ارزان‌فروش��ی س��یمان صادراتی‬ ‫را باعث خروج ارز از کش��ور دانس��ت و افزود‪ :‬س��یمان و کلینکر‬ ‫صادراتی به نرخ ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬دالر فروخته می‌ش��ود درحالی‌که نرخ‬ ‫آن در منطقه زیر‪ ۳۰‬دالر نیست‪ .‬این فعال صنعت سیمان کشور‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در برخی مواقع نرخ صادراتی فعلی پاس��خگوی نرخ‬ ‫س��وخت بر مبنای بین‌المللی هم نمی‌ش��ود و این مسئله درواقع‬ ‫منجر به خروج ارز می‌ش��ود تا ورود آن‪.‬وی با اشاره به تجربه سایر‬ ‫کشورها در زمینه صادرات سیمان گفت‪ :‬در چین فقط ‪ ۴‬شرکت‬ ‫حق دارند ماش��ین‌آالت س��یمانی صادر کنند و آن ‪ ۴‬ش��رکت با‬ ‫هماهنگی هم به نرخ متعادلی می‌رس��ند و با سایر کشورها رقابت‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این درحالی اس��ت ک��ه ما در موضوع‬ ‫صادرات س��یمان با عربس��تان‪ ،‬امارات و س��ایر کش��ورها رقابت‬ ‫نمی‌کنی��م بلکه با خودمان رقاب��ت می‌کنیم‪ .‬موذن‌چی‪ ،‬فناوری‬ ‫تولید س��یمان در ایران را مطلوب ارزیابی کرد و گفت‪ :‬س��یمان‬ ‫در کش��ور مازاد مصرف دارد و انجمن سیمان با اعمال محدودیت‬ ‫س��قف تولید‪ ،‬این موضوع را مدیریت می‌کند تا نرخ نش��کند اما‬ ‫بهتر اس��ت در موضوع صادرات نیز محدودیت‌هایی وجود داشته‬ ‫باش��د‪ .‬این فعال صنعت سیمان کش��ور با یادآوری اینکه در هیچ‬ ‫کشوری س��یمان ‪ ۲۰‬دالری وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬در جهان نسبت‬ ‫نرخ فوالد به س��یمان حدود یک به ‪ ۶‬است اما در ایران این نسبت‬ ‫یک به ‪ ۲۰‬شده است‪.‬‬ ‫چگالی‌هایی که وزن بتن را کاهش می‌دهند‬ ‫رسوخ بتن‌های سبک در تار و پود ساختمان‌سازی‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫بت��ن نق��ش مهم��ی در ساختمان‌س��ازی ایفا‬ ‫می‌کند‪ .‬به‌طور معمول س��یمان م��واد اولیه بتن‬ ‫به‌ش��مار می‌رود و با توجه به س��نگینی سیمان‬ ‫و س��نگدانه‌هایی که در آن به کار برده می‌شود‪،‬‬ ‫به‌نس��بت وزن باالیی دارد و سبب سنگین‌شدن‬ ‫وزن س��اختمان می‌ش��ود‪ .‬البت��ه این‌روزه��ا‬ ‫تولیدکنندگانی در کش��ور هس��تند که بتن‌هایی‬ ‫با وزن س��بک‌تر و با مقاومت بیش��تر از س��یمان‬ ‫معمولی تولید می‌کنند که این بتن‌های سبک به‬ ‫نوبه خود می‌توانند مزایایی داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹بتن با دانه‌های سبک رس‬ ‫درب��اره تولی��د بتن‌ه��ای‬ ‫سبک امیر رضا اردیانیان‪،‬‬ ‫کارش��ناس فنی ش��رکت‬ ‫لیکا در حاشیه نوزدهمین‬ ‫نمایشگاه صنعت ساختمان‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا روزگار‬ ‫مع��دن اظهار کرد‪ :‬ش��رکت لیکا ‪ 4‬خ��ط تولید‬ ‫س��بک‌دانه صنعت��ی دارد که ش��امل محصوالت‬ ‫بلوک‌های سبک‪ ،‬عایق ساختمانی‪ ،‬مالت آماده و‬ ‫خط تولید کش��اورزی می‌ش��ود‪ .‬درحقیقت این‬ ‫شرکت در زمینه سبک‌سازی تولید دارد که یکی‬ ‫از آنها تولید بتن‌های سبک است‪ .‬این بلوک‌های‬ ‫تولیدی در ‪ ۳۰‬قالب تولید می‌شوند‪.‬‬ ‫اردیانی��ان در پاس��خ به این پرس��ش که بتن‬ ‫را چگون��ه سبک‌س��ازی می‌کنید‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫م��اده‌ای که تولید می‌کنیم‪ ،‬پوکه صنعتی اس��ت‬ ‫که چگالی این پوکه نسبت به مواد معدنی بسیار‬ ‫سبک‌تر است‪ ،‬حتی یک‌سوم تا یک‌چهارم از وزن‬ ‫پوکه‌های معدنی سبک‌تر است‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاس��خ به این پرس��ش که آیا‬ ‫این بتن‌های س��بک به جای بتن‌های س��نگین‬ ‫نیز مورد اس��تفاده ق��رار می‌گیرد‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫بتن‌های س��بک به جای بتن‌های سنگین نیز به‬ ‫کار گرفته می‌ش��ود و در س��ازه‌ای ک��ه بخواهند‬ ‫از بتن س��بک و عایق اس��تفاده کنند‪ ،‬این بتن‌ها‬ ‫می‌تواند کاربرد داشته باشد‪ .‬درحقیقت این بتن‪،‬‬ ‫نوعی بتن س��ازه‌ای اس��ت که با سبک‌دانه‌ها و با‬ ‫مقاومت فش��اری بیشتر و چگالی کمتری ساخته‬ ‫شده است و کاربرد سازه‌ای دارد یعنی در ستون‬ ‫و‪ ...‬به کار برده می‌شود‪ .‬این کارشناس حوزه بتن‬ ‫ادامه داد‪ :‬تولید بتن س��بک تمام اس��تانداردها و‬ ‫گواهینامه‌های فنی ساختمان‌س��ازی و مسکن را‬ ‫دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬محصوالت ما به کش��ورهای‬ ‫حاش��یه خلیج‌ف��ارس و جن��وب ش��رق آس��یا و‬ ‫کش��ورهایی مانند مالزی‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬کره‌جنوبی و‬ ‫چین به صورت منظم صادر می‌ش��ود‪ .‬از آنجا که‬ ‫معادن خاک رس و گاز به نسبت ارزان در کشور‬ ‫موجود اس��ت‪ ،‬این بتن‌ها ارزان‌تر تمام می‌شود و‬ ‫دارای مزیت صادراتی است‪.‬‬ ‫اردیانی��ان ادام��ه داد‪ :‬از مزای��ای ای��ن بتن در‬ ‫وهله نخس��ت سبک بودن آن است که به واسطه‬ ‫ن��وع تولی��د آن‪ ،‬عایق صوتی و حرارتی به‌ش��مار‬ ‫امیر رضا اردیانیان‪ :‬اگرچه سرعت ساختمان‌سازی در کشور‬ ‫کند شده‪ ،‬اما موضوع قابل‌توجه این است که ساختمان‌سازی‌ها‬ ‫به سمت استانداردسازی پیش می‌رود و بازار سبک‌سازی‌ها‬ ‫نیز نسبت به سال‌های قبل بهتر شده است‬ ‫م��ی‌‌رود‪ .‬در زمین��ه عایق حرارتی نی��ز به نوعی‬ ‫موضوع روز به‌ش��مار می‌رود ک��ه باید در مصرف‬ ‫س��وخت صرفه‌جوی��ی ک��رد؛ چراک��ه این‌روزها‬ ‫ساختمان‌س��ازی‌ها به س��مت عایق‌سازی پیش‬ ‫می‌رود‪ ،‬زیرا یک��ی از مهم‌ترین اقدام‌هایی که در‬ ‫زمینه مصرف سوخت می‌توان انجام داد‪ ،‬تولیدات‬ ‫نوین است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که مواد اولیه این‬ ‫بتن‌ها چیس��ت‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬م��واد اولیه بتن‌ها‬ ‫خ��اک رس اس��ت‪ .‬کارخانه م��ا مانن��د کارخانه‬ ‫ن تفاوت که کارخانه سیمان‬ ‫سیمان اس��ت‪ ،‬با ای ‌‬ ‫کلینکر س��یمان تولید می‌کند اما ما کلینکر رس‬ ‫تولی��د می‌کنیم‪ .‬با این روش که خاک رس را در‬ ‫دمای ‪۱۲۰۰‬درج��ه می‌پزیم و این پوک ‌ه را تولید‬ ‫می‌کنیم که نام آن «دانه س��بک رس منبس��ط‬ ‫شده» است‪.‬‬ ‫اردیانیان با اش��اره به وضعیت بازار عنوان کرد‪:‬‬ ‫با توجه ب��ه اینکه تعامل خوبی با س��ازمان نظام‬ ‫مهندس��ی س��اختمان ایجاد کرده‌ای��م‪ ،‬به‌تدریج‬ ‫بازار مناس��بی ایجاد شده اس��ت‪ .‬اگرچه سرعت‬ ‫ساختمان‌س��ازی در کشور کند شده‪ ،‬اما موضوع‬ ‫قابل‌توج��ه این اس��ت که ساختمان‌س��ازی‌ها به‬ ‫س��مت استانداردس��ازی پی��ش م��ی‌رود و بازار‬ ‫سبک‌سازی‌ها نیز نس��بت به سال‌های قبل بهتر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه عن��وان ک��رد‪ :‬م��اده‌ای ک��ه در‬ ‫ساختمان‌سازی به کار برده می‌شود باید مقاومت‬ ‫الزم در براب��ر حوادث طبیعی مانن��د زلزله و‪ ...‬را‬ ‫داش��ته باش��د و هر نیروی محوری ک��ه به دیوار‬ ‫وارد می‌ش��ود را تحمل کند‪ .‬مقاومت فشاری این‬ ‫بتن‌ها باالس��ت‪ ،‬از ای��ن‌رو در برابر زلزله مقاومت‬ ‫بیش��تری دارد؛ چراکه مهم‌ترین موضوع در زلزله‬ ‫ن است که اثر فراوانی بر نیروی زلزله‬ ‫وزن ساختما ‌‬ ‫دارد‪ .‬هر اندازه وزن ساختمان کمتر شود به‌یقین‬ ‫نیروی زلزله اثر تخریبی کمتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫این کارش��ناس حوزه بتن در پایان خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬امیدواریم ساختمان‌س��ازی در کش��ور به‬ ‫سمت سبک‌سازی و عایق‌سازی پیش برود‪.‬‬ ‫‹ ‹اس�تفاده از س�بک‌دانه‌ها به‌ج�ای‬ ‫سنگدانه‌ها‬ ‫همچنی��ن درب��اره تولید‬ ‫بتن‌های سبک محمدجواد‬ ‫نصر اصفهان��ی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت سبک بتن پرتیکان‬ ‫در حاش��یه نوزدهمی��ن‬ ‫نمایشگاه صنعت ساختمان‬ ‫در گفت‌وگو با روزگار معدن اظهار کرد‪ :‬مجموعه‬ ‫م��ا ان��واع مصال��ح نوی��ن س��اختمانی را تولید‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫ای��ن مجموع��ه ب��ه عن��وان ی��ک اس��تارت‌آپ‬ ‫دانش‌بنی��ان فعالی��ت خود را آغاز کرده اس��ت و‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬مدل محص��ول دانش‌بنیان در حوزه‬ ‫س��اختمانی را تولید می‌کند‪ .‬نصر اصفهانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ما به کش��ورهای حوزه س��ی‌آی‌اس ش��امل‬ ‫آذربایجان‪ ،‬گرجستان‪ ،‬قزاقستان و ترکمنستان و‬ ‫کشورهای حوزه جی‌سی‌سی نیز شامل کشورهای‬ ‫ام��ارات‪ ،‬عمان‪ ،‬کویت و عراق صادرات داریم‪ .‬وی‬ ‫در ادامه با اشاره به س��نگ‌های مهندسی که در‬ ‫ای��ن مجموعه تولید می‌ش��ود‪ ،‬عن��وان کرد‪ :‬در‬ ‫س��نگ‌های مهندس��ی ایرادهایی که سنگ‌های‬ ‫طبیعی دارند به ش��کل مهندسی برطرف شده و‬ ‫به آنها مزیت‌های اضافه‌تری نیز افزوده می‌ش��ود‪.‬‬ ‫برای نمون��ه حتی می‌توان عکس پرس��نلی یک‬ ‫شخص را روی سنگ طراحی کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سبک بتن پرتیکان در ادامه‬ ‫با اش��اره به بتن‌های س��بکی که تولید می‌کنند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬ما فناوری س��اخت بتن‌های س��بک‬ ‫پرمقاوم��ت را نی��ز داریم که بیش��تر در نماهای‬ ‫بیرونی قطعات پایه سیمان به کار برده می‌شود‪.‬‬ ‫نصر اصفهانی در پاس��خ به این پرسش که این‬ ‫بتن چه اندازه سبک‌تر از بتن‌های معمولی است‪،‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬چگالی بتن‌ه��ای معمولی ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪۴۰۰‬کیلوگرم بر مترمکعب اس��ت که چگالی این‬ ‫بتن‌ها به ‪ ۱۵۰۰‬کیلوگرم بر مترمکعب می‌رس��د‪،‬‬ ‫ب��ه عبارت��ی ‪۹۰۰‬کیلوگ��رم در ه��ر مترمکعب‬ ‫سبک‌س��ازی انجام می‌شود‪ .‬وی در ادامه توضیح‬ ‫داد‪ :‬عرف و منطق در زمینه تولید بتن این اس��ت‬ ‫ک��ه هر اندازه وزن بتن کمتر ش��ود‪ ،‬مقاومت نیز‬ ‫کمتر خواهد بود اما ما در تولید این بتن مقاومت‬ ‫را به ‪۴‬برابر رسان ‌ده‌ایم که این کار را با فناوری‌های‬ ‫روز انجام داده‌ایم‪.‬‬ ‫این تولیدکننده بتن س��بک در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که آی��ا مواد اولی��ه بتن س��بک با بتن‬ ‫معمولی متفاوت اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بله‪ ،‬متفاوت‬ ‫اس��ت‪ .‬البته س��یمان در آن به کار برده می‌شود‬ ‫منتهی به جای سنگدانه‌ها از سبک‌دانه‌ها استفاده‬ ‫می‌کنی��م‪ .‬نصر اصفهانی همچنین در پاس��خ به‬ ‫این پرس��ش ک��ه وضعیت ب��ازار چگونه اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬وضعیت بازار بس��یار خوب است و نیمی از‬ ‫محصوالت خود را صادر می‌کنیم‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫پویایی ذوب‌آهن آلیاژی مالیر و تکلیف دوچندان مدیران‬ ‫شرکت ذوب‌آهن آلیاژی مالیر یکی از واحدهای مشکل‌دار‬ ‫و راکد اس��تان همدان بود که با تدبیر دولت و مسئوالن‪ ،‬سال‬ ‫گذش��ته به چرخه تولید بازگشت و به گفته استاندار‪ ،‬تکلیف‬ ‫مدیران را دوچندان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سیدس��عید ش��اهرخی در بازدید از شرکت‬ ‫ذوب‌آهن آلیاژی مالیر پویایی و رونق این واحد بزرگ صنعتی‬ ‫را تحس��ین کرد و گفت‪ :‬مدیری��ت جدید این واحد صنعتی و‬ ‫گروه متخصص آن همواره جلوتر از ما حرکت می‌کنند و این‬ ‫وظیف��ه م��ا را دوچندان می‌کند که از آنها حمایت بیش��تری‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه به این واحد انس و الف��ت داریم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ش��رایطی ک��ه در جنگ اقتصادی با دش��منان قرار داریم‪،‬‬ ‫حمایت از این واحدهای بزرگ تولیدی و صنعتی یک وظیفه‬ ‫مهم اس��ت و ما همیشه در کنار این واحدها هستیم‪ .‬استاندار‬ ‫هم��دان واحدهای بزرگ صنعتی همچ��ون ذوب‌آهن آلیاژی‬ ‫مالیر را سرمایه ملی دانست و ادامه داد‪ :‬تولیدکنندگان امروز‬ ‫سینه‌به‌س��ینه در مقابل استکبار ایستاده‌اند و تمام امید ما در‬ ‫ش��رایط کنونی توان داخلی است‪ .‬شاهرخی توجه به معیشت‬ ‫و اش��تغال و تاس��ی از تاکیدات رهبر معظ��م انقالب مبنی بر‬ ‫حمایت از تولید و تولیدکنندگان را اولویت مهم دولت برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬اگر به دنبال رونق تولید هستیم‪ ،‬تنها راه آن حمایت‬ ‫از تولیدکننده است‪ .‬وی احیای واحدهای تعطیل‌شده و حفظ‬ ‫اشتغال موجود و کمک به توسعه اشتغال با استفاده از ظرفیت‬ ‫واحدهای تولیدی و افزایش ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی‬ ‫و صنعتی را ازجمله اولویت‌های اس��تان همدان در راس��تای‬ ‫رون��ق تولید عنوان کرد و یادآور ش��د‪ :‬در کارگروه اقتصادی‪،‬‬ ‫اشتغال و س��رمایه‌گذاری مشکالت واحدها بررسی و پیگیری‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اس��تاندار همدان به فعالیت ح��دود یک‌هزار واحد‬ ‫تولیدی و صنعتی در اس��تان اش��اره و بیان کرد‪ :‬حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫واح��د نیز داریم که نیاز به اضافه ک��ردن خط جدید یا انجام‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫اصالحات دارند که باید به آنها کمک کنیم‪ .‬ش��اهرخی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هر سرمایه‌گذاری که در حوزه‌های گوناگون ورود کند‪ ،‬با‬ ‫تمام توان از آن حمایت می‌کنیم‪ ،‬چون به مردم خدمت کرده‬ ‫و در راستای ایجاد اشتغال تالش می‌کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬گروهی‬ ‫که در استان مشغول فعالیت هستند ‪ ،‬پا به کارند و حمایت از‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی تکلیف اصلی این مجموعه است‪.‬‬ ‫اس��تاندار همدان حضور فرمانداری کاردان‪ ،‬متعهد و موفق‬ ‫در عرصه اقتصادی را در مالیر ظرفیتی مستعد برای توسعه و‬ ‫پیش��رفت دانست که با تمام تجربه خود در کنار صنعتگران و‬ ‫تولیدکنندگان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪219‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فوالد صادراتی‬ ‫راه خود را می‌یابد‬ ‫نارضایتی سندیکای آلومینیوم از تولیدکنندگان باالدست‬ ‫مجید محمودی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫بازار عراق را به شرکت‌های ترک واگذار کردیم‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه تحریم‌ها و افزای��ش نرخ ارز و‬ ‫محدودی��ت واردات برخ��ی کااله��ای صنایع‬ ‫پایین‌‌دس��ت آلومینیوم‪ ،‬ب��ازار از رکود مطلق‬ ‫سال‌های قبل خود خارج شده است‪.‬‬ ‫هرچند نرخ صنایع پایین‌دست این محصول‬ ‫افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬البته از سوی دیگر‬ ‫نرخ مواد اولیه افزایش پیدا کرده و این امر به‬ ‫صنایع پایین‌دست فشار زیادی وارد می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹گمرک آمار دقیق نمی‌دهد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫دبیر س��ندیکای تولیدکنن��دگان آلومینیوم‬ ‫درباره آخرین وضعی��ت تولیدکنندگان صنف‬ ‫آلومینیوم در صنایع پایین‌دس��ت اظهار کرد‪:‬‬ ‫ب��ا وجود آنکه گمرک آم��ار دقیقی از واردات‬ ‫پروفی��ل آلومینی��وم نمی‌دهد ام��ا همچنان‬ ‫برخی با استفاده از خأل قانونی و با عنوان‌های‬ ‫دیگر اقدام به واردات می‌کنند‪ ،‬در حالی‌که ما‬ ‫به‌ط��ور کامل نیاز داخ��ل را تامین می‌کنیم و‬ ‫اگر قیمت‌گذاری ش��مش واقعی شود‪ ،‬توانایی‬ ‫صادرات نیز داریم‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬ابوالفضل‬ ‫رضای��ی عنوان ک��رد‪ :‬با‬ ‫توج��ه ب��ه تحریم‌ه��ا و‬ ‫افزای��ش ن��رخ ارز و‬ ‫محدودی��ت در واردات‬ ‫برخی کااله��ای صنایع‬ ‫پایین‌‌دس��ت آلومینیوم‪ ،‬تولی��د این محصول‬ ‫افزای��ش پی��دا کرده و ب��ازار از رک��ود مطلق‬ ‫سال‌های قبل خارج شده است‪ .‬هرچند همین‬ ‫عوامل باعث شده نرخ مواد اولیه افزایش پیدا‬ ‫کند و به صنایع پایین‌دست فشار زیادی وارد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ایرالکو و‬ ‫آلومینیوم المه��دی دو قطب تولید آلومینیوم‬ ‫کشور هستند و در ماه‌های اخیر تولید شمش‬ ‫ایرالکو افزایش پیدا ک��رده‪ ،‬اما تولید بیلت به‬ ‫دلیل کاهش کیفیت و سایر مشکالت فنی کم‬ ‫شده اس��ت‪ .‬در مجموعه المهدی نیز به دلیل‬ ‫ضعف نظارت س��ازمان خصوصی‌سازی در دو‬ ‫س��ال گذش��ته هر روز تولید آن کاهش پیدا‬ ‫کرده و اکنون تولید بیلت این مجموعه کمتر‬ ‫از ‪ ۲۰‬هزار تن ش��ده است‪ .‬این محصول مواد‬ ‫اولیه صنایعی چون پروفیل‌های آلومینیو‌می‪،‬‬ ‫ابوالفضل رضایی‪ :‬قیمت‌گذاری آلومینیوم ازسوی‬ ‫ستاد تنظیم بازار باعث شده صنایع پایین‌دست ما که‬ ‫مصنوعات آلومینیومی تولید می‌کنند‪ ،‬در حال واگذاری‬ ‫بازار‌های صادراتی باشند‬ ‫صنای��ع حمل‌ونق��ل‪ ،‬خودرو و ماشین‌س��ازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش مصرف شمش آلومینیوم‬ ‫دبیر س��ندیکای تولیدکنن��دگان آلومینیوم‬ ‫در ادام��ه بیان کرد‪ :‬این خ�لأ پیش آمده در‬ ‫بازار‪ ،‬باعث شده ش��رکت‌ها بدون برنامه‌ریزی‬ ‫مشخصی به سمت تولید بیلت بروند و سرمایه‬ ‫در گردش و نقدینگ��ی خود را به جای اینکه‬ ‫در صنعت تخصصی‌ش��ان صرف کنند‪ ،‬در این‬ ‫بخش س��رمایه‌گذاری کردند‪ ،‬همین امر باعث‬ ‫ش��د که مصرف ش��مش آلومینیوم در کشور‬ ‫افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫رضای��ی با بیان اینکه این اتفاق باعث ش��د‬ ‫انحصارگرای��ی از دس��تان ایرالک��و و المهدی‬ ‫خارج ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در نگاه نخست این اتفاق‬ ‫برای صنعت کش��ور میم��ون و مبارک بود اما‬ ‫نبود نظ��ارت‪ ،‬برنامه‌ری��زی و کاهش کیفیت‬ ‫در بلندم��دت باع��ث ش��د رقابت��ی منفی در‬ ‫ب��ازار ش��کل بگی��رد و از همه بدت��ر اینکه ما‬ ‫در ای��ن صنع��ت یک برن��د بودی��م و اکنون‬ ‫کیفی��ت تولید ما ب��ه ان��دازه‌ای کاهش پیدا‬ ‫ک��رده ک��ه نمی‌توانیم این محص��ول را صادر‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی درب��اره صادرات آلومینی��وم گفت‪ :‬بازار‬ ‫ایران نسبت به صادرات ارزش‌افزوده بیشتری‬ ‫برای ایرالکو دارد‪ .‬بر همین اساس این شرکت‬ ‫تمام توان خ��ود را برای بازار ایران گذاش��ته‬ ‫اس��ت اما به دلیل اینکه ب��رای تامین آلومینا‬ ‫نیاز به ارز داش��ت‪ ،‬بخش مح��دودی از تولید‬ ‫خ��ود را صادر ک��رد‪ .‬البته هرگون��ه صادرات‬ ‫ازس��وی صنایع پایین‌دست ممنوع است‪ .‬این‬ ‫درحالی اس��ت که تولید شمش کشور ساالنه‬ ‫‪ ۲۵۶‬تا ‪ ۲۶۰‬هزار تن و نیاز کشور حدود ‪۳۵۰‬‬ ‫هزار تن است‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت دخالت نکند‬ ‫رضایی با انتق��اد از قیمت‌گذاری آلومینیوم‬ ‫ازس��وی س��تاد تنظیم بازار عن��وان کرد‪ :‬این‬ ‫قیمت‌گ��ذاری به‌گون��ه‌ای اس��ت ک��ه صنایع‬ ‫پایین‌دس��ت ما ک��ه مصنوع��ات آلومینیومی‬ ‫تولی��د می‌کنند‪ ،‬در حال واگ��ذاری بازار‌های‬ ‫صادراتی هس��تند و این درحالی است که نرخ‬ ‫جهانی شمش ‪ ۴۲‬تا ‪ ۴۵‬دالر است و ما آن را‬ ‫به مصرف‌کننده داخلی ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬دالر باالتر‬ ‫می‌فروشیم‪.‬‬ ‫جالب اینکه این عدد در شرایط عادی است‬ ‫و زمانی به علت کم ش��دن ش��مش در بازار‪،‬‬ ‫قیمت‌ها در بورس کاال ‪ ۱۰‬تا ‪۲۰‬درصد باالتر‬ ‫از ن��رخ عرض��ه به فروش می‌رف��ت‪ .‬این مدل‬ ‫قیمت‌گ��ذاری باوجود اعتراض‌های مکتوب ما‬ ‫و س��ایر تشکل‌ها همچنان ادامه دارد و نتیجه‬ ‫این شده که بازار مصنوعات آلومینیومی را در‬ ‫عراق به رقیب��ان ترکیه‌ای واگذار کردیم‪ .‬باید‬ ‫توجه داش��ت که اختالف ن��رخ ‪۱۰۰‬دالری را‬ ‫نمی‌توان مدیریت کرد‪.‬‬ ‫دبیر س��ندیکای تولیدکنن��دگان آلومینیوم‬ ‫در پای��ان تصری��ح ک��رد‪ :‬به‌ط��ور کل��ی نگاه‬ ‫سیاست‌گذاران ما حمایت از صنایع باالدست‬ ‫اس��ت تا حمایت از صنایع پایین‌دست و باید‬ ‫توجه داش��ت که عراق و افغانستان فقط محل‬ ‫ص��ادرات صنای��ع غذایی‪ ،‬برق و گاز نیس��ت‬ ‫بلک��ه باید با حمایت از صنایع پایین‌دس��ت از‬ ‫صادرات کاالی س��اخته ش��ده حمایت ش��ود‬ ‫تا ارزش‌افزوده بیش��تری برای کش��ور داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫سال‌های گذشته بخش عمده‌ای از محصوالت‬ ‫فوالدسازان بزرگ به صادرات اختصاص داشت؛‬ ‫به‌طوری‌که س��ال گذشته صادرات فوالد کشور‬ ‫به ‪ ۹‬میلیون تن رس��ید‪ .‬از این‌رو اگر صادرات‬ ‫این واحدها حتی در کوتاه‌مدت نیز دچار وقفه‬ ‫ش��ود‪ ،‬فوالدس��ازان باید محصوالت خود را در‬ ‫داخل عرضه کنند‪ ،‬این درحالی اس��ت که بازار‬ ‫داخل کشش الزم برای جذب این میزان فوالد‬ ‫را ندارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن باید ب��ه صادرات فوالد اندیش��ید‪.‬‬ ‫صادرکنندگان نیاز ب��ه فرصت چندماهه دارند‬ ‫ک��ه راهکارهای خود را پیدا کنن��د تا به روال‬ ‫قب��ل برای صادرات بازگردند‪ .‬هم‌اکنون نگرانی‬ ‫بازار و تولیدکنندگان از این نظر اس��ت که اگر‬ ‫نتوانند مانند قبل صادرات داش��ته باشند‪ ،‬باید‬ ‫مق��داری از محص��ول خود را انب��ار کرده یا به‬ ‫بازار داخل عرضه کنند که در صورت عرضه به‬ ‫بازار داخل‪ ،‬قیمت‌ها با افت روبه‌رو می‌ش��ود‪ .‬با‬ ‫این حال به‌نظر می‌رسد چنین شرایطی موقتی‬ ‫باش��د و فوالدس��ازان می‌توانند برای صادرات‬ ‫بیشتر به راهکارهایی دست پیدا کنند؛ چراکه‬ ‫فوالدسازان مشتری‌های خاص خود را دارند و‬ ‫مشتری‌های آنها آنگونه نیس��تند که با امریکا‬ ‫در ارتباط باشند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر تم��ام ت�لاش دول��ت در‬ ‫سال‌جاری این بوده که نرخ ارز را کنترل کند‪.‬‬ ‫اگر این کنت��رل باقی بماند‪ ،‬قیمت‌های کنونی‬ ‫برای صادرات فوالدس��ازان بسیار مناسب است‬ ‫و تولیدکنن��دگان می‌توانند بازار صادراتی خود‬ ‫را با وجود تمام محدودیت‌ها پیدا کنند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فعال‌سازی کامل دیگ‌های‬ ‫تولید آلومینیوم المهدی‬ ‫بندرعباس تا پایان سال‬ ‫افزایش نرخ پیچ و مهره نسبت به سال ‪۹۶‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان پیچ و مهره گفت‪ :‬بازار پیچ‬ ‫و مهره به واس��طه رکود دیگر بازاره��ای مرتبط با کاهش‬ ‫‪۴۰‬درصدی مصرف روبه‌رو ش��ده و این درحالی اس��ت که‬ ‫نرخ تمام شده کاال نسبت به سال ‪ ۲.۵ ،۱۳۹۶‬برابر افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬نورالدین مهری اظهار کرد‪ :‬بازار ایران‬ ‫همچون دیگر کشورها در تامین برخی از کاالهای مصرفی‬ ‫نیاز به واردات و تامین کاال از دیگر کشورها دارد که صنعت‬ ‫پی��چ و مهره نیز از این قاعده مس��تثنا نبوده و درصدی از‬ ‫نیاز بازار به وسیله واردات و درصدی دیگر به وسیله تولید‬ ‫داخل تامین می‌ش��ود‪ .‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان پیچ و‬ ‫مه��ره ادامه داد‪ :‬در گذش��ته ‪۷۰‬درصد نیاز بازار به‌وس��یله‬ ‫واردات تامی��ن می‌ش��د ک��ه درحال‌حاضر ای��ن میزان به‬ ‫‪۵۰‬درصد کاهش یافته است‪ ،‬البته بازار همچنان در تامین‬ ‫نی��از به مواد اولی��ه و برخی کاالهای مصرف��ی‪ ،‬به واردات‬ ‫نیازمند اس��ت و ای��ن صنعت در ش��رایط فعلی به حمایت‬ ‫دولت احتیاج دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه صنایعی همچ��ون صنعت پیچ و مهره‬ ‫که در حوزه‌های گوناگون مورد اس��تفاده قرار می‌گیرد‪ ،‬به‬ ‫حمایت و نگاه منطقی دولت محتاج است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بازار پیچ و مهره در ش��رایط فعل��ی نیازمند فضای رقابتی‬ ‫در تولی��د و فروش اس��ت و این درحالی اس��ت که مصرف‬ ‫س��االنه بازار ‪ ۱۰۰‬تا ‪۱۲۰‬هزار تن بود ک��ه ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬هزار‬ ‫تن آن به‌وسیله واردات تامین می‌شد اما درحال‌حاضر این‬ ‫می��زان به ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬هزارتن رس��یده و در مجموع مصرف‬ ‫پیچ و مهره کش��ور نسبت به س��ال‌های گذشته با کاهش‬ ‫‪۴۰‬درصدی روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬افزایش نرخ دالر در یک‌س��ال گذشته موجب‬ ‫افزایش نرخ تمام ش��ده کاال شده که نسبت به سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫ن��رخ پیچ و مهره به‌ط��ور میانگین ‪۲.۵‬براب��ر افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬رئیس اتحادیه فروشندگان پیچ و مهره در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که آیا پیچ و مهره تولیدی کشور به بازارهای‬ ‫دیگر صادر می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ش��رایط فعلی با توجه‬ ‫ب��ه نیاز بازار داخلی‪ ،‬صادرات پیچ و مهره به‌طور مس��تقیم‬ ‫صرفه اقتصادی ندارد و خروج پیچ و مهره از کشور در قالب‬ ‫مصرف ای��ن کاالها در دیگر کااله��ای تولیدی و خدماتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫مهری در پایان بیان کرد‪ :‬در شرایط فعلی‪ ،‬کشور نیاز به‬ ‫افزایش حجم واردات دارد و اگر تولیدات به‌طور مس��تقیم‬ ‫صادر شود‪ ،‬بازار با مشکالت بسیاری روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫نرخ محصوالت کارخانه‌های آهن و فوالد‬ ‫نرخ قراضه آهن‬ ‫نرخ شمش فوالد‬ ‫قیمت (ریال)‪ -‬کیلو‬ ‫شهر‬ ‫نرخ قبلی(ریال)‪-‬کیلو‬ ‫نرخ جدید (ریال)‪-‬کیلو‬ ‫آنالیز‬ ‫ابعاد(‪)mm‬‬ ‫طول(متر)‬ ‫شهر‬ ‫اصفهان‬ ‫‪2۷۰00‬‬ ‫‪۲۶۸00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪3۷۰00‬‬ ‫‪۲۸۰00‬‬ ‫‪۲۷۰00‬‬ ‫‪3sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪3۷۲00‬‬ ‫ایوانکی‬ ‫‪۲۵۰00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫تهران‬ ‫‪3۷۵00‬‬ ‫بناب خضرلو‬ ‫‪۲۷۲00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۰*۱۲۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫کاشان‬ ‫‪3۷۲00‬‬ ‫نیشابور‬ ‫‪2۵۵00‬‬ ‫‪2۴500‬‬ ‫‪5Sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ساوه‬ ‫‪3۷۲00‬‬ ‫خمین‬ ‫‪۲۹۰00‬‬ ‫‪۲۵۳00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫یزد‬ ‫‪3۷۰00‬‬ ‫دامغان‬ ‫‪2۶۳00‬‬ ‫‪2۶۶00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪3۷۵00‬‬ ‫هفت تپه‬ ‫‪۲۶۲00‬‬ ‫‪2۶۰00‬‬ ‫سرپرس��ت ش��رکت آلومینی��وم المه��دی‬ ‫بندرعب��اس از فعال‌س��ازی کام��ل دیگ‌های‬ ‫تولید آلومینیوم در این شرکت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬حمید مهتدی‪ ،‬سرپرست‬ ‫ش��رکت آلومینیوم المهدی بندرعباس گفت‪:‬‬ ‫فعال‌س��ازی ‪ ۳۶۰‬دی��گ خام��وش ش��رکت‬ ‫آلومینیوم المهدی بندرعباس آغاز ش��ده و تا‬ ‫پایان سال همه دیگ‌های تولید آلومینیوم در‬ ‫این ش��رکت فعال می‌شود‪ .‬وی افزود‪ :‬تا پایان‬ ‫شهریور ‪ ۲۲۰‬دیگ هم فعال می‌شود‪.‬‬ ‫سرپرس��ت ش��رکت آلومینی��وم المه��دی‬ ‫بندرعباس گفت‪ :‬هزینه فعال‌س��ازی هر دیگ‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار دالر است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در خط یک این ش��رکت از هر‬ ‫دی��گ روزانه ه��زار و ‪۲۶۸‬کیلوگرم و در خط‬ ‫‪ 2‬از هر دیگ هزار و ‪ ۷۲۴‬کیلوگرم آلومینیوم‬ ‫تولید می‌ش��ود‪ .‬این شرکت دارای ‪ ۴۶۸‬دیگ‬ ‫تولید آلومینیوم است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت ش��رکت آلومینی��وم المه��دی‬ ‫بندرعباس گفت‪ :‬امس��ال ‪۲۰‬هزار تن شمش‬ ‫آلومینیوم در این شرکت تولید شد‪.‬‬ ‫مهت��دی اف��زود‪ :‬ت��ا پای��ان س��ال بیش از‬ ‫‪۱۰۰‬هزار تن آلومینیوم در این مجتمع تولید‬ ‫می‌شود و در سال آینده به ظرفیت اسمی این‬ ‫مجتمع خواهیم رسید‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری اس��ت‪ ،‬ش��رکت آلومینیوم‬ ‫المه��دی بندرعب��اس دارای ظرفیت اس��می‬ ‫‪ ۲۵۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن آلومینیوم در سال است‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪219‬‬ ‫خبر‬ ‫با ادامه خرید از سوی چین و روسیه‬ ‫بحران بازار الماس شدت گرفت‬ ‫بحرانی که صنعت الماس را گرفتار کرده‪ ،‬عمق بیشتری‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬ش��رکت دوبی��رز که ب��زرگ ترین‬ ‫تولیدکننده الماس جهان است‪ ،‬پس از اینکه به مشتریانش‬ ‫اج��ازه داد خریدهای بیش��تری را به اواخر امس��ال موکول‬ ‫کنند‪ ،‬با کاهش ش��دید ف��روش روبه‌رو ش��د و فروش این‬ ‫شرکت به پایین‌ترین میزان از سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (‪۱۳۹۴‬‬ ‫خورش��یدی) س��قوط کرد‪ .‬ش��رکت‌های الماس که بیشتر‬ ‫خانوادگی اداره می‌ش��وند و به تراش و فروش س��نگ‌های‬ ‫نرخ جهانی طال در ‪۲‬ماه‬ ‫‪۱۱‬درصد جهش یافت‬ ‫نرخ طال که ساالنه به طور متوسط ‪ ۱.۶‬درصد‬ ‫رشد می‌کند‪ ،‬تنها در ‪ ۲‬ماه گذشته با ادامه خرید‬ ‫این فلز گرانبها از سوی چین و روسیه‪ ۱۱ ،‬درصد‬ ‫جهش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از اس��پوتنیک‪ ،‬نرخ طال‬ ‫همچنان به رش��د خود ادام��ه می‌دهد‪ .‬نرخ این‬ ‫فلز گرانبها که هر س��ال حدود ‪ ۱.۶‬درصد گران‬ ‫می‌شود‪ ،‬فقط در ‪ ۲‬ماه گذشته ‪ ۱۱‬درصد جهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫مارکت‌واچ علت احتمال��ی این افزایش نرخ را‬ ‫عطش تمام‌نشدنی روسیه و چین برای خرید این‬ ‫فلز گرانبها می‌داند‪.‬‬ ‫کریس��پین اودی‪ ،‬مدی��ر صن��دوق مدیری��ت‬ ‫سرمایه «اودی اَسِ ��ت» می‌گوید‪ :‬ادامه رشد نرخ‬ ‫طال غیرمنتظره بود‪ .‬نرخ طال س��ال گذشته باید‬ ‫نزولی می‌ش��د و س��ال را در ‪ ۱۰۰۰‬دالر به ازای‬ ‫هر اونس به پایان می‌رس��اند اما نرخ آن در پایان‬ ‫س��ال به ‪ ۱۲۰۰‬دالر برای هر اونس رسید‪ .‬همان‬ ‫زمان بود که متوجه ش��دم اتفاق��ی در حال رخ‬ ‫دادن است‪.‬‬ ‫از آن زمان نرخ طال همچنان رش��د کرده و در‬ ‫معامالت چهارش��نبه (‪ ۹‬تیر) نی��ز تا ‪۱۴۳۰.۶۹‬‬ ‫دالر برای هر اونس باال رفت‪.‬‬ ‫قیمت پیش‌خرید هر اون��س طالی امریکا در‬ ‫چهارش��نبه ‪ ۰.۱‬درصد رشد کرد و به ‪۱۴۴۳.۶۰‬‬ ‫دالر رسید‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬میزان ذخایر طالی روس��یه از‬ ‫مرز ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر گذش��ت و از سوی دیگر‬ ‫ش��رکت‌های چینی برنده قرارداد س��اخت یک‬ ‫کارخانه ذوب ط�لا و ‪ ۲‬کارخانه پاالیش طال در‬ ‫تانزانیا شدند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی روس��یه از ژانویه (دی‪-‬بهمن) تا‬ ‫کن��ون ‪ ۹۶.۴‬تن طال خری��داری کرده‪ ،‬در حالی‬ ‫که بانک مرکزی چین هم در ‪ ۶‬ماه منتهی به مه‬ ‫(اردیبهشت‪-‬خرداد) ‪ ۷۴‬تن طال خریداری کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به این ترتیب به نظر نمی‌رسد رشد نرخ‬ ‫طال کند شود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫� بازار آلومینا در حال از هم پاش��یدن است‪.‬‬ ‫‌‬ ‫چین هم��واره بزرگ‌ترین واردکنن��ده آلومینای‬ ‫جهان شناخته می‌ش��د اما در فصول گذشته‪ ،‬به‬ ‫صادرکننده این محصول تبدیل ش��ده است‪ ،‬در‬ ‫حالی که نرخ آلومینا‪ ،‬با انفجار عرضه‪ ،‬هم از سوی‬ ‫تولیدکنندگان چینی و هم از جانب برزیل‪ ،‬باعث‬ ‫س��قوط نرخ این محصول نه‌تنه��ا در بازار داخلی‬ ‫چین بلکه در بازارهای بین‌المللی شده است‪ .‬این‬ ‫افت نرخ تا حدی بوده که درحال‌حاضر‪ ،‬تعدادی‬ ‫از تولیدکنن��دگان آلومینا‪ ،‬به ش��کل داوطلبانه‪،‬‬ ‫اق��دام به کاهش تولید این محصول کرده‌اند تا از‬ ‫افت بیشتر نرخ آن جلوگیری کنند‪ .‬یکی از دالیل‬ ‫افزایش ش��دید تولید آلومینا در چین که س��بب‬ ‫شد این کشور به صادرکننده این محصول تبدیل‬ ‫شود‪ ،‬افزایش بی‌سابقه نرخ این محصول در سال‬ ‫گذش��ته بود که باعث ش��د پروژه‌های آلومینا در‬ ‫چین‪ ،‬با س��رعت بیش��تری اجرا ش��وند و موعد‬ ‫بهره‌برداری از آنها جلو بیفتد‪.‬‬ ‫� ترام��پ ب��ه ژی بر س��ر تعل��ل در مذاکره‬ ‫‌‬ ‫تجاری هش��دار داد‪ .‬ترامپ سه‌ش��نبه (‪ ۸‬مرداد)‬ ‫بر تعلل ژی‪ ،‬رئیس‌جمهوری چین درباره مذاکره‬ ‫تج��اری و حصول توافق هش��دار داد که اگر این‬ ‫امر تا انتخابات نوامب��ر ‪( ۲۰۲۰‬آذر‪-‬دی ‪)۱۳۹۹‬‬ ‫امریکا ادام��ه پیدا کند و ترامپ ب��رای دور دوم‪،‬‬ ‫ریاست جمهوری ایاالت متحده را به‌دست بگیرد‪،‬‬ ‫اوضاع برای چین بدتر خواهد شد‪ .‬یکی از اعضای‬ ‫تصمیم‌گیرنده در حزب کومونیستی قانون‌گذاری‬ ‫در چین اعالم کرد که دولت تمایلی به اس��تفاده‬ ‫از بازار امالک و مس��تغالت ب��رای ایجاد تقاضا و‬ ‫حمایت کوتاه‌مدت از اقتصاد ندارد‪ .‬انتشار شاخص‬ ‫مدیران خرید چین در ماه گذشته میالدی نشان‬ ‫می‌ده��د که فعالیت‌های تولی��دی و صنعتی این‬ ‫کشور برای سومین ماه متوالی کاهش پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬این خبر‪ ،‬س��یگنال نیاز بازار به حمایت از‬ ‫اقتص��اد را نش��ان می‌دهد ک��ه در جنگ تجاری‬ ‫با ایاالت متحده آس��یب دیده اس��ت‪ .‬تحلیلگران‬ ‫معتقدند بازار مس و سایر فلزات صنعتی تا پایان‬ ‫س��ال جاری میالدی با کاهش نرخ همراه خواهد‬ ‫ب��ود چراکه تقاضای چی��ن به‌عنوان غول مصرف‬ ‫فل��زات در جهان کاهش یافته و این امر تا احیای‬ ‫اقتصاد این کشور ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬اخبار فلزات‬ ‫قیمت��ی می‌پردازند با افت تقاضا به دلیل مازاد س��نگ‌های‬ ‫تراش داده ش��ده‪ ،‬برای س��ودآوری به مش��کل خورده‌اند‪.‬‬ ‫همچنین دسترس��ی به فاینانس برای این شرکت‌ها دشوار‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شرکت دوبیرز در ‪ ۱۰‬فروشی که ساالنه در بوتسوانا برای‬ ‫گروه منتخبی از مش��تریانش دارد‪ ،‬سنگ‌های قیمتی خود‬ ‫را به فروش می‌رس��اند‪ .‬عضویت در این گ��روه زمانی برای‬ ‫هر کس��ی در صنعت الم��اس اتفاق خوبی ب��ود اما اکنون‬ ‫خریداران به سختی به سود می‌رسند زیرا دوبیرز حتی اگر‬ ‫مجبور شود سنگ‌های کمتری بفروشد قیمت‌ها را باال نگه‬ ‫می‌دارد‪ .‬این ش��رکت که زیرمجموعه شرکت آنگلوامریکن‬ ‫اس��ت‪ ،‬مقررات خود را تس��هیل می‌کند و به مش��تریانش‬ ‫اجازه می‌دهد س��همیه خرید س��االنه کمتری تعیین کنند‬ ‫و خریدش��ان را به تعویق بیندازند‪ .‬همچنین در ماه جاری‪،‬‬ ‫برنامه‌های تولید خود را تعدیل می‌کنند تا میزان عرضه را با‬ ‫تقاضای کمتر برای الماس‌های خام تنظیم کنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس گ��زارش بلومبرگ‪ ،‬جدیدترین گ��زارش مالی‬ ‫شرکت دوبیرز نشان داد این شرکت تنها ‪ ۲۵۰‬میلیون دالر‬ ‫الماس خام فروخته که ‪ ۵۳‬درصد کمتر از مدت مشابه سال‬ ‫گذشته و پایین‌ترین میزان از زمان دهمین فروش در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬میالدی بوده است‪.‬‬ ‫استقبال غول‌های معدنی جهان از تقاضای فزاینده فلز سرخ‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫تقاضا برای مس در حال افزایش است و دلیل‬ ‫این اتفاق برقی کردن ش��بکه‌های حمل‌ونقل و‬ ‫انرژی است‪ .‬حال پرسش این است که بخش‌های‬ ‫گوناگون صنعت مس‪ ،‬از اکتش��اف ذخایر گرفته‬ ‫تا تولیدکنندگان محصوالت نهایی چگونه به این‬ ‫رشد روزافزون تقاضا پاسخ می‌دهند؟ به گزارش‬ ‫روزگارمع��دن ب��ه نق��ل از ماینینگ‪-‬تکنولوژی‪،‬‬ ‫هزاران س��ال است که مس بخشی از تاریخ بشر‬ ‫را ب��ه خود اختص��اص داده اس��ت‪ .‬از عصر برنز‬ ‫گرفته که در آن بش��ر فل��زکاری انجام می‌داد و‬ ‫از شیوه‌هایی برای گداختن مس و قلع و فرآیند‬ ‫آلیاژس��ازی آن و قالب‌ریزی برنز بهره می‌برد تا‬ ‫برکس��یت و خروج انگلیس از اتحادیه اروپا‪ ،‬این‬ ‫کامودیتی پیوندی ناگسستنی با سالمت اقتصاد‬ ‫جهان��ی داش��ته و دارد‪ .‬در همین ح��ال عوامل‬ ‫گوناگونی نیز وجود دارند که بر عرضه و تقاضای‬ ‫فلز مس و ارزش بازار آن تاثیر می‌گذارند‪.‬‬ ‫در بحبوحه رویدادهای��ی مانند جنگ تجاری‬ ‫چی��ن و امری��کا و نگرانی‌های��ی ک��ه در زمینه‬ ‫چش��م‌انداز اقتصادی امریکا وجود دارد‪ ،‬نرخ روز‬ ‫مس با نوس��ان و درجاتی از ابهام روبه‌رو اس��ت‬ ‫ام��ا جایگاه مس به عنوان یک فلز موردتقاضا در‬ ‫درازمدت باثبات به نظر می‌رس��د و تقاضا برای‬ ‫آن به طور پیوسته رو به افزایش است چون دنیا‬ ‫به سمت و سویی در حرکت است که شبکه‌های‬ ‫ان��رژی و حمل‌ونقل را برقی می‌کند و هر جا که‬ ‫برق استفاده می‌شود‪ ،‬مس به دلیل برخورداری‬ ‫از رس��انایی بسیار زیاد‪ ،‬گزینه چشمگیری است‬ ‫و آنچ��ه آن را چش��مگیرتر می‌کن��د‪ ،‬کمب��ود‬ ‫جایگزینی اس��ت که از نظ��ر اقتصادی به صرفه‬ ‫باش��د؛ همه اینها مس را تبدیل به فلزی کلیدی‬ ‫در صنایع می‌کند‪.‬‬ ‫تولی��د‪ ،‬توزیع و انتقال حجم بس��یار انرژی در‬ ‫جه��ان‪ ،‬نیاز ب��ه حجم زیاد م��س دارد‪ .‬در کنار‬ ‫اینه��ا خودروهای برقی هم ظه��ور کرده‌اند که‬ ‫در مقایس��ه با خودروهایی که موت��ور احتراقی‬ ‫دارند ‪ ۴‬برابر بیش��تر مس مص��رف می‌کنند‪ .‬در‬ ‫پی این اتفاق‌ها پیش‌بینی می‌ش��ود فلز س��رخ‬ ‫س��ال‌های پرتقاضایی را پیش رو داش��ته باشد‬ ‫اما بخ��ش معدن جهان چگونه می‌تواند از عهده‬ ‫اینفوگرافی‬ ‫مس کم نمی‌آورد‬ ‫یک برنامه گسترده‌تر است‪ .‬برنامه‌ای برای حذف‬ ‫کام��ل اس��تفاده از آب ش��یرین در معدنکاری‪،‬‬ ‫مطرح ش��ده و قرار است تا سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۴۰۹‬خورشیدی) عملیاتی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کودلکو و نوآوری‌های فناورانه‬ ‫مس به دلیل برخورداری از رسانایی بسیار زیاد‪ ،‬گزینه‬ ‫چشمگیری است و آنچه آن را چشمگیرتر می‌کند‪ ،‬کمبود‬ ‫جایگزینی است که از نظر اقتصادی به صرفه باشد؛ همه‬ ‫اینها مس را تبدیل به فلزی کلیدی در صنایع می‌کند‬ ‫این حجم از تقاضای مس برآید؟ در این گزارش‬ ‫نگاهی می‌ش��ود ب��ه دس��تاوردهایی که ‪ ۳‬غول‬ ‫معدنی جهان در تولید مس به شیوه‌های مدرن‬ ‫داشته‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹بازیافت در اقتصاد دایره‌ای‬ ‫تقاضای پیوس��ته رو به رشد مس این پرسش‬ ‫را مط��رح کرده که چگونه می‌توان با یک راهکار‬ ‫پایدار با این حجم از تقاضا روبه‌رو ش��د؟ اقتصاد‬ ‫دایره‌ای –ایده‌ای که می‌گوید منابع باید تا جای‬ ‫ممکن حفظ و مواد قابل استفاده در پسماندهای‬ ‫جامعه بازیافت ش��وند‪ -‬در زنجیره عرضه فلزات‪،‬‬ ‫مفه��وم مهم��ی تلقی می‌ش��ود چ��ون بازیافت‬ ‫می‌تواند از فشار بر ذخایر طبیعی محدود بکاهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن در فرآین��د بازیافت‪ ،‬ان��رژی کمتری‬ ‫نسبت به پروژه‌های معمول استخراج و فرآوری‬ ‫مصرف می‌شود‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬مس ثانویه گزینه خوبی برای‬ ‫بازیافت به ش��مار می‌آید چون مانند طال‪ ،‬نقره و‬ ‫دیگر فلزات غیرآهنی در فرآیند بازیافت‪ ،‬کیفیت‬ ‫خود را از دست نمی‌دهد‪.‬‬ ‫ش��رکت آروبیس در هامب��ورگ آلمان یکی از‬ ‫ش��رکت‌هایی اس��ت که در بازیافت مس و دیگر‬ ‫فل��زات از س��رآمدان جه��ان به ش��مار می‌آید‪.‬‬ ‫بزرگ‌ترین واحد بازیافت این ش��رکت در ش��هر‬ ‫لون ِن آلمان فقط از مواد خام ثانویه به عنوان ماده‬ ‫اولیه برای تولید کاتد مس با عیار باال اس��تفاده‬ ‫می‌کن��د و این محص��والت را از محصوالتی که‬ ‫از کان��ی مس به‌دس��ت می‌آید‪ ،‬قابل تش��خیص‬ ‫نمی‌داند‪ .‬منابع مواد اولیه آروبیس شامل قراضه‬ ‫کابل مسی و وسایل برقی دورانداخته شده مانند‬ ‫بورد مدار و حتی زباله‌های صنعتی اس��ت که در‬ ‫ش��بکه‌ای به نام بازیافت کِیسر فرآوری‪ ،‬ذوب و‬ ‫تصفیه می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مس سبز در بی‌اچ‌پی بیلتون‬ ‫در حالی که بازیاف��ت مس ثانویه از زباله‌ها تا‬ ‫اندازه‌ای کمبود فلز س��رخ را در آینده پوش��ش‬ ‫می‌ده��د اما کافی نیس��ت و تولید م��س اولیه‬ ‫همچن��ان موردنیاز بش��ر اس��ت‪ .‬غ��ول معدنی‬ ‫بی‌اچ‌پ��ی‌ بیلتون ب��ه دنبال آن اس��ت که نقش‬ ‫پررنگی در توان‌بخش��ی به ابعاد زیست‌محیطی‬ ‫مس پیدا کند‪ .‬او از ‪ ۳‬مس��یر در پی دس��تیابی‬ ‫ب��ه این ه��دف اس��ت؛ صرفه‌جوی��ی در مصرف‬ ‫ان��رژی‪ ،‬صرفه‌جویی در مص��رف آب و در نهایت‬ ‫شفافیت در زنجیره عرضه‪ .‬این شرکت از تحلیل‬ ‫داده‌ها برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای در‬ ‫زنجیره عرضه مس استفاده می‌کند و همچنین‬ ‫در معدن مس اس��کوندیدا در شیلی از کارخانه‬ ‫عظیم و جدید آب‌ش��یرین‌کن بهره می‌برد‪ .‬این‬ ‫کارخانه س��ال گذشته بازگشایی شد و بخشی از‬ ‫شرکت معدنی کودلکو متعلق به دولت شیلی‪،‬‬ ‫بزرگ‌تری��ن تولیدکننده مس در جهان اس��ت و‬ ‫‪۱۹‬درصد ذخایر مس جه��ان را در اختیار دارد‪.‬‬ ‫این ش��رکت در سال گذش��ته میالدی بیش از‬ ‫‪ ۱.۶‬میلیون تن فلز م��س تولید کرد که برابر با‬ ‫‪۱۰‬درصد تولید جهانی مس در این سال است‪.‬‬ ‫ب��ا این حال‪ ،‬هزینه‌های رو به رش��د و کاهش‬ ‫عی��ار کانی‌ها در بس��یاری از بزرگ‌ترین معادن‬ ‫ای��ن ش��رکت‪ ،‬تبدی��ل به ی��ک چال��ش رو به‬ ‫رش��د برای این غول مس جهان ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫کودلک��و برای غلب��ه بر این چالش‌ها دس��ت به‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های زی��اد زده اس��ت‪ ،‬همچون‬ ‫پ��روژه‌ای ‪۵‬میلیارد دالری ب��رای تبدیل معدن‬ ‫چوکوکاماتا از یک مع��دن روباز به یک عملیات‬ ‫زیرزمینی‪ .‬این پروژه هم‌اکنون در حال اجراست‪.‬‬ ‫همچنین به نظر می‌رس��د چالش‌های کودلکو‬ ‫به ش��ماری از نوآوری‌های فناورانه منتهی شده‬ ‫تا به مدد آنها این غول مس��ی بتواند بهره‌وری را‬ ‫در پروژه‌های خود در شیلی ادامه دهد‪ .‬کودلکو‬ ‫همچون غول معدنی ریوتینتو تالش فزاینده‌ای‬ ‫ب��ر خودکارس��ازی (اتوماس��یون) تجهی��زات‬ ‫اس��تخراج و ف��رآوری خ��ود دارد‪ .‬در آوری��ل‬ ‫(فروردین‪-‬اردیبهش��ت) ای��ن ش��رکت از توافق‬ ‫با ش��ریک دیرینه شرکت سوئیس��ی ساندویک‬ ‫خبر داد‪ .‬س��اندویک در زمینه مهندس��ی ابزار و‬ ‫ش��بکه‌های برش فلزات‪ ،‬تولی��د فوالد زنگ نزن‬ ‫پیش��رفته و آلیاژهای ویژه و همچنین گرمایش‬ ‫صنعت��ی فعالیت می‌کند‪ .‬در نتیج��ه این توافق‬ ‫کودلکو می‌تواند لودرهای به طور کامل خودکار‬ ‫و تحلیل‌ه��ای پیش��گویانه را ب��ه فعالیت‌ه��ای‬ ‫زیرزمینی معدن چوکوکاماتا ارائه دهد‪.‬‬ ‫ه��وش مصنوعی نی��ز دیگر گزین��ه موردنظر‬ ‫کودلک��و اس��ت‪ .‬این ش��رکت در س��ال جاری‬ ‫می�لادی‪ ،‬کار بر یک ش��بکه مبتن��ی بر هوش‬ ‫مصنوعی را آغاز کرد و با آن می‌تواند بسیاری از‬ ‫تجهیزات و زیرساخت‌های خود را مدیریت کند‪.‬‬
‫ارتقای سطح واحد تولیدی با بها دادن به نیروی انسانی‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کردستان‪،‬‬ ‫به��ا دادن به نیروی انس��انی دارای دانش ب��ه روز و برتر را‬ ‫عاملی اساس��ی در ارتق��ا و بهبود وضعی��ت واحد تولیدی‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمد دره‌وزمی در همایش آموزش��ی‬ ‫مدیریت تحقیق و توس��عه با بیان اینکه کردس��تان دارای‬ ‫ظرفیت‌های ویژه و بالقوه اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای بالفعل کردن‬ ‫ظرفیت‌ه��ا‪ ،‬تولید ثروت‪ ،‬ایج��اد اش��تغال و ارزش افزوده‪،‬‬ ‫نیازمند ورود ش��جاعانه کارشناسان زبده‌ای هستیم که نظر‬ ‫خود را دلسوزانه مطرح می‌کنند‪.‬‬ ‫دره‌وزمی به رس��الت همه مدیران برای بهبود واحدهای‬ ‫تولی��دی اس��تان و افزایش اش��تغال‪ ،‬اش��اره و اظهار کرد‪:‬‬ ‫وضعیت اس��تان در صورتی تغییر محسوس دارد که مردم‬ ‫درآمد کافی داش��ته باش��ند و این درآمد ب��ا رونق تولید و‬ ‫ارزش افزوده بهتر محقق می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کردستان‬ ‫ادامه داد‪ :‬وقتی یک واحد تولیدی به صورت مدرن و علمی‬ ‫اداره ش��ود می‌توان انتظار داشت که کاالی تولیدی آن در‬ ‫بازار مش��تری پیدا خواهد کرد و می‌تواند با تولیدات مشابه‬ ‫رقابت کند‪.‬‬ ‫وی تولید کاال به طور س��نتی در دنی��ای پررقابت امروز‬ ‫را منج��ر به شکس��ت‪ ،‬ارزیاب��ی و تصریح ک��رد‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫تولیدکننده نمی‌تواند به صورت س��نتی به تولید ادامه دهد‬ ‫چراکه هم سلیقه مشتریان عوض شده است و همه رقیبان‬ ‫لحظه به لحظه با رصد خواس��ت مشتریان‪ ،‬کاالهای به روز‬ ‫تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫دره‌وزمی توجه به مجموع مس��ائل مربوط به تولید‪ ،‬نوع‬ ‫تولید و تشخیص خواست مشتری را کار واحدهای تحقیق‬ ‫و توس��عه دانس��ت و گفت‪ :‬اگر می‌خواهی��م واحد تولیدی‬ ‫م��ا مواد اولیه را ب��ه صورت بهینه مص��رف و ارزش افزوده‬ ‫بیش��تری ایجاد کند و در ارائه خدم��ات و تولید کاال بهتر‬ ‫عمل کند‪ ،‬واحد تحقیق و توس��عه باید کارش را به درستی‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫وی توجه به نیروی انسانی ماهر و متخصص و بها دادن به‬ ‫نیروی انسانی دارای دانش روز و برتر را از کارهایی دانست‬ ‫که باعث ارتقای سطح واحد تولیدی می‌شود‪.‬‬ ‫حاشیه‌ای بر چرایی افزایش حوادث شغلی در معادن‬ ‫ایمنی معادن زغال‌سنگ متاثر از تحریم‌ها است‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫شنبه ‪ ۲۳‬تیر حدود س��اعت ‪ ۱۰‬صبح‪ ،‬داخل‬ ‫کارگاه زغال سنگ معدن کارمزد سوادکوه‪ ،‬بلوک‬ ‫س��نگی از س��قف تونل ریزش کرد و باعث گیر‬ ‫کردن یکی از کارگرها زیر س��نگ و مصدومیت‬ ‫ِ‬ ‫موقع‬ ‫کمک به‬ ‫وی ش��د‪ .‬خوش��بختانه با اقدام و‬ ‫ِ‬ ‫دیگر کارگران‪ ،‬کارگر مصدوم از زیر سنگ خارج‬ ‫شد و از مرگ نجات یافت‪.‬‬ ‫به گفته منابع محل��ی‪ ،‬دلیل حادثه‪ ،‬ضعف در‬ ‫نگهداری تونل به دلیل نامرغوب بودن و فرسوده‬ ‫بودن تجهیزات معدن بوده اس��ت؛ گرچه در این‬ ‫حادثه‪ ،‬خوشبختانه کارگر مصدوم نجات یافت اما‬ ‫در حوادث بیش��ماری که پیش از آن در معادن‬ ‫زغال سنگ البرز شرقی و دیگر معادن مشابه رخ‬ ‫داد‪ ،‬تع��دادی از کارگران جان خود را از دس��ت‬ ‫دادند؛ به راس��تی چرا آمار حوادث معدن تا این‬ ‫حد افزایش یافته است؟ چه عواملی «ایمنی» را‬ ‫در محیط‌ه��ای کاری معدن ت��ا این حد کاهش‬ ‫داده است؟‬ ‫‹ ‹تاثیر تحریم‌ها چقدر است؟‬ ‫به گ��زارش ایلنا‪ ،‬مصطفی رنجبر پاش��اکالئی‪،‬‬ ‫عضو هیات مدیره نظام مهندسی معدن مازندران‬ ‫درباره افزایش حوادث معدن و تاثیرپذیری فضای‬ ‫کار در مع��ادن و ایمن��ی آنها از اوض��اع و احوال‬ ‫اقتص��ادی گف��ت‪ :‬تحریم‌ها در بخ��ش زیادی از‬ ‫معادن و صنایع معدنی از لحاظ نیروی انس��انی‬ ‫و مواد اولیه نتوانس��ته مشکل ویژه‌ای ایجاد کند‬ ‫چراک��ه توان تامین آن به‌وس��یله ظرفیت داخل‬ ‫کشور وجود دارد اما تاثیر اصلی تحریم‌ها در این‬ ‫حوزه‪ ،‬بر خرید تجهیزات‪ ،‬ماش��ین‌آالت و تامین‬ ‫مالی پروژه‌های معدنی است‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬بخش��ی از ماش��ین‌آالت از‬ ‫سوی صنعتگران بومی ساخته و تامین می‌شوند‬ ‫ام��ا تهیه تع��داد زی��ادی از قطع��ات‪ ،‬تجهیزات‬ ‫مصرفی و ماشین‌آالت وابسته به بازار خارجی‪ ،‬با‬ ‫توجه به افزایش نرخ ارز‪ ،‬تحریم‌ها و سختی تهیه‬ ‫امکانات‪ ،‬پرهزینه ش��ده است‪ .‬این امر بر تهیه و‬ ‫تامین کاالها و ابزارآالت مورد استفاده در بخش‬ ‫ایمنی معادن نیز بی‌تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫او ادام��ه می‌ده��د‪ :‬در ماه‌های گذش��ته اخبار‬ ‫متع��ددی از ح��وادث در معادن کش��ور به‌ویژه‬ ‫معادن زغال س��نگ منتشر ش��ده است‪ .‬ارزیابی‬ ‫دقی��ق ح��وادث رخ داده در مع��ادن‪ ۲ ،‬عام��ل‬ ‫اساس��ی حادثه‌ساز را نش��ان می‌دهد‪ :‬یک علت‬ ‫آن‪ ،‬بکارگی��ری تجهیزات فرس��وده و بی‌کیفیت‬ ‫(همانن��د حادثه ناش��ی از بکارگی��ری لکوموتیو‬ ‫معی��وب در معدن یورت گلس��تان‪ ،‬اس��تفاده از‬ ‫س��امانه نگه��داری ضعی��ف در مع��ادن کارمزد‬ ‫س��وادکوه و طزره دامغان) و اس��تفاده ناکافی از‬ ‫ل��وازم ضروری کنترل ایمنی مانند گازس��نج در‬ ‫معادن زغال سنگ و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل حادثه‌ساز کدام‌ها هستند؟‬ ‫به گفته او‪ ،‬از سال‌های نه چندان دور تا حدود‬ ‫‪ ۲‬سال گذشته‪ ،‬اوضاع معادن زغال سنگ خوب‬ ‫نب��ود چراکه به دلیل باال بودن هزینه‌های تولید‪،‬‬ ‫رکود بازار‪ ،‬واردات زغال س��نگ و حاش��یه سود‬ ‫پایین فروش زغال سنگ‪ ،‬سودآوری در کار نبود‬ ‫از سال‌های نه چندان دور تا حدود ‪ ۲‬سال گذشته‪ ،‬اوضاع‬ ‫معادن زغال سنگ خوب نبود چراکه به دلیل باال بودن‬ ‫هزینه‌های تولید‪ ،‬رکود بازار‪ ،‬واردات زغال سنگ و حاشیه‬ ‫سود پایین فروش زغال سنگ‪ ،‬سودآوری در کار نبود‬ ‫و همین امر‪ ،‬موجب غیرفعال شدن یا بهره‌برداری‬ ‫با کمتری��ن ظرفیت در تعداد زی��ادی از معادن‬ ‫کشور می‌شد‪.‬‬ ‫رنجبر پاشاکالیی اضافه می‌کند‪ :‬همین عوامل‪،‬‬ ‫موجب به روزرسانی نش��دن و فرسودگی بیشتر‬ ‫تجهیزات و ماش��ین‌آالت مورد اس��تفاده در این‬ ‫معادن ش��د؛ حال ب��ا اصالح نرخ زغال‌س��نگ و‬ ‫منطقی‌تر ش��دن نرخ فروش آن در بازار داخلی‪،‬‬ ‫س��طح درآمدی معادن رش��د مناس��بی دارد اما‬ ‫همچن��ان ماش��ین‌آالت و تجهی��زات فرس��وده‪،‬‬ ‫بکارگیری مصالح نامرغوب‪ ،‬تجهیز نکردن معادن‬ ‫به امکانات کنترل ایمنی یا ارتقا ندادن شبکه‌های‬ ‫نگهداری تونل‌های معادن مش��اهده می‌شود‪ .‬بنا‬ ‫به آمار به‌دس��ت آمده از بازار‪ ،‬تجهیزات وارداتی‬ ‫برای معادن متاثر از نرخ ارز به‌طور تقریبی ‪۲۰۰‬‬ ‫درصد و س��ایر ملزومات و م��واد اولیه داخلی از‬ ‫چ��وب گرفته تا ریل‪ ،‬آرک و س��ایر م��واد مورد‬ ‫اس��تفاده در معادن زغال سنگ به طور متوسط‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی داش��ته‌اند ام��ا در مقابل‬ ‫آن‪ ،‬افزایش مناس��ب نرخ فروش زغال س��نگ و‬ ‫رونق بهره‌برداری معادن نیز وجود داش��ته و این‬ ‫ام��ر نمی‌تواند بهانه‌ای برای نادیده گرفتن مقوله‬ ‫ایمنی در معادن باشد چراکه رعایت اصول ایمنی‬ ‫در مع��ادن‪ ،‬به نوعی بیمه کردن س��رمایه تزریق‬ ‫شده در معدن و ضامن جان و مال سرمایه‌گذاران‬ ‫معدنی است‪.‬‬ ‫اما غیر از قدیمی بودن تجهیزات و گرانی روند‬ ‫بروزرسانی آنها‪ ،‬چه عامل دیگری در بروز حوادث‬ ‫دخیل اس��ت؟ عضو هیات مدیره نظام مهندسی‬ ‫واحد تولیدی سنگدانه شیروان پلمب شد‬ ‫مدیرکل اس��تاندارد خراس��ان ش��مالی‬ ‫گف��ت‪ :‬ی��ک واح��د تولی��دی س��نگدانه‬ ‫ری��ز و درش��ت شهرس��تان ش��یروان که‬ ‫اق��دام به تولی��د و توزی��ع ف��رآورده غیر‬ ‫اس��تاندارد کرده بود‪ ،‬هفت��ه جاری پلمب‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬فهمی��ه مهمان‌نواز‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬کارشناس��ان ای��ن اداره در‬ ‫جری��ان بازرس��ی از واحده��ای تولی��دی‬ ‫فرآورده‌های مشمول اس��تاندارد اجباری‪،‬‬ ‫این واحد را به علت نداشتن پروانه کاربرد‬ ‫عالمت استاندارد و رعایت نکردن مقررات‬ ‫استاندارد پلمب کردند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه پی��ش از پلمب‬ ‫این واح��د‪ ،‬تذکر و اخطاره��ای الزم داده‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬گف��ت‪ :‬برای راه‌ان��دازی دوباره‬ ‫آن بای��د نواق��ص برطرف ش��ود و پس از‬ ‫نمونه‌ب��رداری و بازرس��ی‪ ،‬اگ��ر مش��کلی‬ ‫نداش��ت فعالیت واحد از سر گرفته خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مهمان‌ن��واز با بی��ان اینک��ه در ‪ ۳‬ماهه‬ ‫امس��ال ‪ ۴‬مورد بازرسی از این واحد شده‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬هم‌اینک در شهرستان‌های شیروان‬ ‫و ف��اروج‪ ۱۱ ،‬واح��د س��نگ‌دانه فعالیت‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫شیروان به عنوان دومین شهر پرجمعیت‬ ‫خراس��ان ش��مالی در ‪ ۶۰‬کیلومتری شرق‬ ‫بجنورد قرار دارد‪.‬‬ ‫مع��دن مازن��دران می‌گوی��د‪ :‬عامل دیگ��ر وقوع‬ ‫حوادث اخیر در معادن به‌ویژه معادن زغال‌سنگ‬ ‫کش��ور‪ ،‬ضعف آموزش و به کار نگرفتن مباحث‬ ‫آموزش‌دیده از سوی افراد شاغل در معادن است‪.‬‬ ‫ه��ر چند که می‌طلبد تع��داد و کیفیت برگزاری‬ ‫دوره‌های آموزشی افزایش یابد و حوادث رخ داده‬ ‫بیش��تر تحلیل ش��ود اما جدی نگرفتن مباحث‬ ‫آموزشی از س��وی بس��یاری از کارکنان به ویژه‬ ‫ی و مقاومت در برابر‬ ‫استادکاران س��نتی و تجرب ‌‬ ‫بکارگی��ری مالحظ��ات ایمنی‪ ،‬ریس��ک حوادث‬ ‫را افزای��ش داده اس��ت‪ .‬همچنین به دلیل منظم‬ ‫برگزار نش��دن مانورهای ایمنی در معادن کشور‪،‬‬ ‫بسیاری از نکته‌های جدی شیوه‌نامه‌های ایمنی‬ ‫در معادن حتی از س��وی بس��یاری از مهندسان‬ ‫شاغل در معادن به مرور زمان فراموش می‌شود‪،‬‬ ‫به طوری که انتخاب واکنش درس��ت و سریع در‬ ‫هنگام وقوع حادثه دشوار خواهد شد‪.‬‬ ‫او ادام��ه می‌دهد‪ :‬س��ومین عام��ل حوادث در‬ ‫معادن را می‌ت��وان نادیده گرفت��ن طراحی‌های‬ ‫مهندسی تهیه شده برای معادن دانست‪ .‬هرچند‬ ‫گاه ضعف‌های��ی در طرح‌ه��ای تهیه ش��ده برای‬ ‫معادن دیده می‌شود اما در مدت زمان استخراج‬ ‫نیز اقدام اصولی در پیاده‌س��ازی طراحی معادن‬ ‫انجام نمی‌شود‪ .‬در بسیاری از معادن‪ ،‬راه‌های فرار‬ ‫از خط��ر‪ ،‬تهویه‪ ،‬نجات در مواقع اضطراری و‪ ...‬به‬ ‫درس��تی پیش‌بینی یا اجرا نشده است‪ .‬همچنین‬ ‫در موارد بس��یاری مش��اهده ش��ده اس��ت که با‬ ‫هدف کاهش هزینه‌های اس��تخراج‪ ،‬تغییراتی در‬ ‫هندسه تونل‌ها و کاهش کمیت و کیفیت مصالح‬ ‫ش��بکه‌های نگهداری تونل‌ه��ا برخالف طراحی‬ ‫انجام می‌ش��ود و در هنگام وقوع حادثه‪ ،‬چالشی‬ ‫مضاف بر خود حادثه به شمار می‌آید‪.‬‬ ‫رنجب��ر پاش��اکالیی نتیجه‌گی��ری می‌کند‪ :‬به‬ ‫منظور کاهش حوادث در بهار رونق معادن زغال‬ ‫سنگ‪ ،‬بازرسی جدی‌تر و پرشمارتر سازمان‌های‬ ‫نظارت��ی ک��ه در راس آن وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫وتجارت اس��ت‪ ،‬یک ضرورت به ش��مار می‌رود‪.‬‬ ‫در این بین نقش س��ازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫به عنوان ب��ازوی اجرایی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت را نیز نباید فراموش کرد‪ .‬این س��ازمان‬ ‫می‌توان��د در قالب برنامه‌های بازرس��ی از طرف‬ ‫وزارتخان��ه در حیطه ایمنی مع��ادن حضور بارز‬ ‫داش��ته باش��د و این اقدام نیازمن��د عزم جدی‪،‬‬ ‫برنامه‌ری��زی منظم و اختص��اص بودجه کافی از‬ ‫طرف دولت است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی ‪ 11‬کارگاه معدنی در مازندران‬ ‫مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران‬ ‫از تعطیل��ی ‪ 11‬کارگاه معدن��ی (تونل) به دلیل‬ ‫رعای��ت نکردن موازی��ن ایمنی از ابتدای س��ال‬ ‫جاری خبر داده است‪.‬‬ ‫کام��ران اصغ��ری ب��ا بی��ان اینک��ه آیین‌نامه‬ ‫ایمنی معادن مش��تمل بر ‪ 456‬ماده با پوش��ش‬ ‫مباحث مختل��ف ایمنی معدنکاری ب��ه ویژه در‬ ‫معدن زغال‌س��نگ در ش��ورای عال��ی حفاظت‬ ‫فنی وزارتخانه یادش��ده تصویب ش��د‪ ،‬به ایس��نا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اجرای این آیین‌نامه به اس��تناد ماده‬ ‫‪ 85‬قان��ون کار برای تمام کارگ��ران‪ ،‬کارمندان‪،‬‬ ‫کارفرمایان و کارگاه‌ها الزامی است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬بازرس��ان کار نیز در س��طح‬ ‫اس��تان ضمن افزایش تعداد بازرسی‌ها از معادن‬ ‫در س��ال جاری‪ ،‬بر اجرای مطلوب این آیین‌نامه‬ ‫نظارت ویژه دارند‪.‬‬ ‫مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران‬ ‫با اش��اره به اینکه اس��تعالم از اداره کل پیش از‬ ‫ص��دور هر گونه پروانه بهره‌ب��رداری در معادن و‬ ‫سایر کارگاه‌ها ضروری است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با‬ ‫عنای��ت به ماده ‪ 87‬قانون کار‪ ،‬پیش از صدور هر‬ ‫گونه پروانه بهره‌برداری باید برای تطبیق طرح‌ها‬ ‫و نقشه‌ها با موازین حفاظت فنی و بهداشت کار‬ ‫از این اداره کل اس��تعالم ش��ود و س��ازمان‌های‬ ‫مربوط نباید از این مهم غافل شوند‪.‬‬ ‫اصغ��ری گف��ت‪ :‬در ش��رایط کنون��ی‪ ،‬یکی از‬ ‫مولفه‌ه��ای مهم ارتقای ش��رایط ایمن��ی کار در‬ ‫معادن زغال س��نگ کش��ور و اس��تان به عنوان‬ ‫کارگاه‌های آسیب‌پذیر‪ ،‬سرمایه‌گذاری به منظور‬ ‫گ��ذر از روش اس��تخراج س��نتی ب��ه روش‌های‬ ‫ایمن مکانیزه اس��ت که تغییر جهت به این س��و‬ ‫تاثیرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ارائ��ه آموزش‌های تخصصی ایمنی کار در‬ ‫معادن را ضروری دانس��ت و افزود‪ :‬با هماهنگی‬ ‫اداره بازرس��ی کار این اداره کل‪ ،‬کارگاه آموزشی‬ ‫ایمن��ی معادن در س��ال جاری با حض��ور مدیر‬ ‫کل بازرس��ی کار وزارت متب��وع و مع��اون مرکز‬ ‫تحقیقات‪ ،‬تعلیمات و بهداش��ت کار در اس��تان‬ ‫و بازرس��ان کار و مس��ئوالن ایمنی معادن سطح‬ ‫استان با هدف افزایش آگاهی ایمنی برگزار شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا حضور بازرس��ان در محل‬ ‫معدن نیز ضم��ن صدور اخطاره��ای الزم‌‪ ،‬ارائه‬ ‫آموزش در محیط کارگاه نیز در دس��تور کار قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیر کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬به منظور حف��ظ و صیانت از‬ ‫نیروی کار و پیش��گیری از حوادث ناشی از کار‪،‬‬ ‫ضمن افزایش بازرس��ی‌ها از س��وی بازرسان کار‬ ‫استانی و شهرس��تانی‪ 11 ،‬کارگاه معدنی(تونل)‬ ‫به دلیل رعایت نکردن موازین ایمنی با اس��تناد‬ ‫به ماده ‪ 105‬قانون کار به درخواس��ت این اداره‬ ‫کل و با دس��تور دادس��تان در شهرس��تان‌های‬ ‫نور و س��وادکوه از ابتدای س��ال ج��اری تعطیل‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫‹ ‹چه باید کرد؟‬ ‫س��عید صمدی‪ ،‬دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران‬ ‫نی��ز درباره عق��ب ماندن زغال‌س��نگ از افزایش‬ ‫قیمت‌ه��ا‪ ،‬ب��ه روزگار مع��دن گف��ت‪ :‬مع��ادن‬ ‫زغال‌سنگ به غیر از نیروی انسانی‪ ،‬هزینه تامین‬ ‫و خری��د م��واد اولیه مانند چوب‪ ،‬ری��ل‪ ،‬واگن و‬ ‫وس��ایل ایمنی را نیز دارند ک��ه افزایش چندین‬ ‫براب��ری داش��ته‌اند‪ .‬همین امر موج��ب تعطیلی‬ ‫مع��ادن کوچک و متوس��ط زغال‌س��نگی که در‬ ‫استان‌های کرمان‪ ،‬خراسان جنوبی و استان‌های‬ ‫شمال کشور قرار دارند‪ ،‬شده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن زغال‌س��نگ ایران ب��ا بیان اینکه‬ ‫کاهش درآمد معادن زغال‌س��نگ‪ ،‬حوادث خرد‬ ‫و کوچک در این مع��ادن را افزایش داده‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬نتیجه قطعی کاهش درآمد این اس��ت که‬ ‫معدن��دار از چوب یا تیرآهن کمت��ری برای نگه‬ ‫داشتن تونل‌ها اس��تفاده می‌کند و ایمنی معدن‬ ‫به این شکل در بلندمدت به خطر می‌افتد‪ .‬برای‬ ‫نمونه یک لکوموتیو که ‪ ۱۳۰‬میلیون تومان نرخ‬ ‫داش��ت‪ ،‬درحال‌حاضر ‪ ۵۰۰‬میلی��ون تومان نرخ‬ ‫دارد و بسیاری از معادن جدید نمی‌توانند خرید‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪ ۲۵۰۰‬تن شمش فوالد از عجب‌شیر صادر شد‬ ‫فرماندار عجب‌شیر از صادرات ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن‬ ‫ش��مش فوالد از مجتمع فوالد سپهر شرق در این‬ ‫شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عادل اصغرپور در بازدید از این‬ ‫واحد تولیدی به دلیل ارس��ال نخس��تین محموله‬ ‫صادرات��ی گفت‪ :‬در راس��تای اقتص��اد مقاومتی و‬ ‫مقابله با جنگ اقتصادی که برای کشورمان ایجاد‬ ‫شده‪ ،‬واحدهای تولیدی شهرستان اقدامات خوبی‬ ‫را تدارک دیدند و در برابر جنگ اقتصادی با تمام‬ ‫توان و امکانات داخلی ایستادند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واحد تولیدی فوالد در عجب‌ش��یر با‬ ‫اقدامات و تدابیر خوب که از س��وی هیات مدیره‬ ‫این واحد انجام شده‪ ،‬گام نخست را برای صادرات‬ ‫برداشته و امیدواریم ادامه یابد‪.‬‬ ‫اصغرپ��ور اظه��ار کرد‪ :‬ای��ن واح��د تولیدی با‬ ‫بهره‌گیری از آزمایش��گاه مجهز و نیروهای مجرب‬ ‫در حوزه متال��ورژی و کنترل کیفیت‪ ،‬محصوالت‬ ‫ب��ا کیفیت و بر اس��اس اس��تانداردهای داخلی و‬ ‫بین‌المللی را تولید و به بازار ارائه می‌کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اش��تغال ‪ ۴۰۰‬نفر در این واحد‬ ‫تولیدی‪ ،‬گفت‪ :‬با اج��رای طرح‌های جدید‪ ،‬امکان‬ ‫افزایش اشتغال در این واحد وجود دارد‪.‬‬ ‫شرکت ذوب آهن سپهر ش��رق با بهره‌گیری از‬ ‫‪ ۶‬س��ت کوره القای��ی ‪ ۲۰‬تنی‪ ،‬ب��ا ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۲۹۰‬هزار تن در س��ال‪ ،‬بزرگ‌ترین کارخانه کوره‬ ‫القایی کش��ور به ش��مار م��ی‌رود و درحال‌حاضر‬ ‫با اس��تفاده از تجهی��زات الکترونیک��ی مدرن در‬ ‫حال ب��روزآوری کوره‌ها و افزای��ش ظرفیت تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن واح��د درحال‌حاضر ش��مش فوالدی‬ ‫با گری��د ‪ ۳SP‬و ‪ ۵SP‬به ط��ول ‪ ۶‬متر و ‪ ۱۲‬متر‬ ‫در مقاط��ع ‪ ۱۵۰×۱۵۰ ،۱۲۵×۱۲۵‬و ‪۲۰۰×۲۰۰‬‬ ‫تولید می‌شود‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 14‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 5‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪219‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کارخانه نیمه‌تعطیل‬ ‫نمک در گرمسار‬ ‫مزرعه بیت‌کوین بود‬ ‫فرمان��ده انتظامی اس��تان س��منان گفت‪۷۵ :‬‬ ‫دس��تگاه اس��تخراج ارز دیجیتال در کارخانه‌ای‬ ‫نیمه‌تعطیل در شهرستان گرمسار کشف شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬س��رهنگ عبداهلل حس��نی‪،‬‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه گرای��ش برخ��ی مزرع��ه‌داران و‬ ‫کارخان��ه‌داران به نصب دس��تگاه مجرمانه ماینر‬ ‫اس��تخراج‌کننده ارز دیجیت��ال‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫گزارش‌هایی مبنی بر نصب دس��تگاه‌های ماینر‬ ‫در کارخانه نمک شهرس��تان گرمس��ار به‌دست‬ ‫ماموران پلیس رسید‪.‬‬ ‫ماینرها پردازش��گرهای کوچک و قدرتمندی‬ ‫هس��تند ک��ه در فرآیندهای پیچی��ده‪ ،‬معادالت‬ ‫ریاضی را حل می‌کنند و هر کس زودتر به جواب‬ ‫برس��د‪ ،‬بیت‌کوی��ن به عنوان پاداش ب��ه او تعلق‬ ‫می‌گیرد‪ .‬این کار نیازمند داش��تن س��امانه‌های‬ ‫سخت‌افزاری قدرتمند‪ ،‬سامانه‌های خنک‌کننده‬ ‫برای این پردازشگرها و تامین برق پایدار و ارزان‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اس��تان سمنان‪ ،‬به هماهنگی‬ ‫با قاضی پرون��ده و اعزام گروه عملیاتی به همراه‬ ‫رئیس اداره تعزیرات این شهرس��تان به کارخانه‬ ‫ن ک��رد‪ :‬ای��ن کارخانه‬ ‫یادش��ده‪ ،‬اش��اره و بی��ا ‌‬ ‫ب��ه علت‌ه��ای مختل��ف‪ ،‬تعدی��ل نیرو ک��رده و‬ ‫نیمه‌تعطیل است‪.‬‬ ‫فرمان��ده انتظامی اس��تان س��منان ادامه داد‪:‬‬ ‫بازدید ماموران پلیس از کارخانه س��بب کش��ف‬ ‫اتاقی باالی پشت بام شد‪.‬‬ ‫وی اب��راز ک��رد‪ :‬در ای��ن محل ‪ ۷۵‬دس��تگاه‬ ‫اس��تخراج ارز دیجیت��ال وج��ود داش��ت که با‬ ‫کولرهای متعدد و سامانه‌های خنک‌کننده تهویه‬ ‫می‌شد‪ .‬حس��نی با بیان اینکه کارشناسان ارزش‬ ‫ریالی دستگاه‌های کشف شده را ‪ ۱۰‬میلیارد ریال‬ ‫برآورد کردند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬استخراج ارز دیجیتال‬ ‫با نصب دستگاه‌های ماینر در مزارع و کارخانه‌ها‬ ‫پدیده جدیدی است که عالوه بر آسیب به شبکه‬ ‫توزیع برق‪ ،‬برای اقتصاد ملی نیز تهدید به شمار‬ ‫می‌رود‪ .‬بیت‌کوین واحد پولی جدیدی اس��ت که‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی(‪1388‬خورشیدی) از سوی‬ ‫فردی ناش��ناس خلق ش��د‪ .‬به گزارش رسانه‌ها‪،‬‬ ‫تراکنش‌های مالی با استفاده از بیت‌کوین بدون‬ ‫مداخله انسان و بانک‌ها انجام می‌شود‪ ،‬در نتیجه‬ ‫تراکنش‌ها هیچ هزین��ه کارمزدی ندارند و برای‬ ‫انج��ام آنها نیز به نام واقعی نی��ازی نخواهد بود‪.‬‬ ‫امروز تعداد تاجران و سازمان‌هایی که این واحد‬ ‫پولی را پذیرفته‌اند بیشتر شده و می‌توان به ازای‬ ‫بیت‌کوین‪ ،‬خدم��ات آنالین فراوان��ی را دریافت‬ ‫کرد‪ .‬در چند س��ال گذشته ارزش بیت کوین در‬ ‫بازارهای جهان��ی از چند صدم دالر به چند صد‬ ‫دالر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫معضلی به نام‬ ‫شن‌چاله‌های تهراندشت‬ ‫رئیس اداره حفاظت محیط‌زیس��ت ساوجبالغ‬ ‫گفت‪ :‬ش��ن‌چاله‌های تهراندش��ت به مکانی برای‬ ‫تجمع زباله و حیوانات موذی تبدیل ش��ده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بایرام محم��ودی اظهار کرد‪:‬‬ ‫در س��ال‌های گذش��ته ش��اهد ایجاد ‪۲‬شن‌چاله‬ ‫در تهراندش��ت هش��تگرد بوده‌ایم که به معضلی‬ ‫برای س��اکنان تبدی��ل ش��ده‌اند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر این ش��ن‌چاله‌ها به محل انبار زباله‬ ‫تبدیل ش��ده‌اند که عالوه بر بوی نامطبوع‪ ،‬باعث‬ ‫گسترش آلودگی‪ ،‬تجمع حیوانات موذی و سایر‬ ‫مشکالت زیس��ت‌محیطی ش��ده‌اند و نارضایتی‬ ‫س��اکنان را در پی داشته‌اند‪ .‬این مسئول تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برای حل این معضل باید سازکاری اندیشیده‬ ‫ش��ود تا نخاله‌های س��اختمانی شهر هشتگرد از‬ ‫س��وی س��ازمان‌های متولی به این ‪۲‬ش��ن‌چاله‪،‬‬ ‫منتقل و پس از پرش��دن آنها اقدامات الزم برای‬ ‫تبدیل محدوده خالی به فضای س��بز فراهم شود‬ ‫و س��اکنان بتوانند بخش��ی از اوقات فراغت خود‬ ‫را در فض��ای ایجاد ش��ده بگذرانند‪ .‬محمودی به‬ ‫دیگر معضل زیست‌محیطی ساوجبالغ اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬نخاله‌های س��اختمانی تخلیه ش��ده در‬ ‫حاش��یه اتوبان کرج ‪-‬قزوین (حوزه استحفاظی‬ ‫شهرس��تان س��اوجبالغ) از دیگ��ر معضالت این‬ ‫شهرستان است که چهره زشتی به حاشیه اتوبان‬ ‫داده است‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬البته با رایزنی با اداره‬ ‫کل راهداری استان مقرر شده است حریم اتوبان‬ ‫از پل کالک تا آبیک برای پاکس��ازی به پیمانکار‬ ‫بخش خصوصی واگذار ش��ود و امید اس��ت این‬ ‫اقدام به زودی انجام شود‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 14‬مرداد ‪ 3 1398‬ذی‌الحجه ‪ 5 1440‬اوت ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪219‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‪ -‬منیر حضوری‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‌روزگار مس‬ ‫از کاهش عیار تا افزایش تقاضا‬ ‫پرویز امانیان‬ ‫تحلیلگر بازار کاال‬ ‫م��س‪ ،‬در ی��ک ده��ه آینده‬ ‫س��ال‌های پرتقاضای��ی را‬ ‫پی��ش‌رو خواه��د داش��ت‪ .‬این‬ ‫درحالی‌اس��ت که در سال‌های‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬و ‪ ۲۰۱۶‬می�لادی‬ ‫(‪ ۱۳۹۴‬و ‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی)‬ ‫این فلز افت ش��دید بها را تجربه‬ ‫کرد و این اتفاق از تمایل شرکت‌های معدنی به توسعه اکتشاف ذخایر مس کاست‪ ،‬چون‬ ‫به��ای پایین م��س راه‌اندازی معدن را از نظر اقتصادی به‌صرفه نش��ان نمی‌داد‪ .‬با کاهش‬ ‫اکتشاف بازار مس‪ ،‬جهان برای عرضه به ذخایر معادن موجود روی آورد‪ .‬در این معادن نیز‬ ‫استخراج مداوم به کاهش عیار کانی‌ها منتهی شد و بار دیگر بازار با چشم‌اندازی از کاهش‬ ‫عرضه در درازمدت روبه‌رو شد‪ .‬حال تصور کنید در چنین شرایطی طرح‌هایی مانند تولید‬ ‫خودروهای برقی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان توسعه پیدا کند؛ چنین اتفاقی‬ ‫به تقاضای مس دامن می‌زند و می‌تواند به ایجاد تنگنا در عرضه بینجامد‪ .‬این احتمال نیز‬ ‫وجود دارد که در درازمدت صادرات از مبادی بزرگ صادراتی کنونی کمتر ش��ود و بخش‬ ‫زیادی از عرضه از مبادی مانند مغولستان‪ ،‬قزاقستان‪ ،‬پاکستان و حتی افغانستان به بازار‬ ‫جهانی تزریق شود؛ کشورهایی که دارای ذخایر بکر هستند‪ .‬در هر صورت بازار راه خود را‬ ‫پیدا می‌کند‪ ،‬ولی هنوز به آن مرحله نرسیده که احساس خطر کند‪ .‬در کنار اینها دو سال‬ ‫جنگ تجاری بین امریکا و چین باعث تغییر شرایط اقتصادی چین به عنوان بزرگ‌ترین‬ ‫مصرف‌کننده مس شد و گویا این کامودیتی را در تنگنا قرار داد‪ .‬به یقین اگر جنگ تجاری‬ ‫وجود نداش��ت‪ ،‬بهای مس از آنچه اکنون اس��ت‪ ،‬بیشتر بود‪ .‬براساس آخرین نرخی که در‬ ‫اختی��ار ما قرار گرف��ت‪ ،‬جمعه ‪ ۲‬اوت (‪ ۱۱‬مرداد) مس در بهای ‪۵‬هزار و ‪۷۶۹‬دالر فروخته‬ ‫شد؛ بهایی که برای سرمایه‌گذاران چندان مطلوب نیست‪ .‬در این بین قراضه هم می‌تواند‬ ‫گزینه خوبی برای کمبود ذخایر باش��د‪ ،‬هرچند آلودگی‌های محیط‌زیستی برآمده از آن‬ ‫از جذابیتش می‌کاهد و درنهایت ایران نیز به عنوان بخش��ی از بازار جهانی مس‪ ،‬رویکرد‬ ‫خوبی به این فلز در چند سال اخیر پیدا کرده و طرح‌های توسعه کشور در بحث کنسانتره‬ ‫را به‌خوبی پیش می‌برد‪ .‬این درحالی است که نیاز جهان بیش از هر محصولی به کنسانتره‬ ‫است اما مسئله این است که در بازار جهانی مس با وجود رقیبانی همچون شیلی کار ایران‬ ‫برای عرض‌اندام بس��یار سخت می‌شود‪ .‬با این حال مس ایران با پیشینه فعالیت ‪۴۰‬ساله‬ ‫تاکنون به‌خوبی از پس نیازهای داخلی خود برآمده است‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫ش��مش روی در ی��ک م��اه منتهی به‬ ‫هفته پایانی ژوئیه (‪۲‬مرداد)‪ ،‬در بازارهای‬ ‫بزرگ جهان با کاهش نرخ درعین کاهش‬ ‫موج��ودی روبه‌رو بود‪ .‬همچن��ان تاثیرات‬ ‫کاهش رش��د اقتصادی جه��ان مهم‌ترین‬ ‫عامل تاثیرگذار در بازار کامودیتی‌هاست و‬ ‫تاجران انتظار بهبود بازار را ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش فلزات‌آنالین‪ ،‬در یک ماه اخیر‬ ‫ش��مش روی در بازارهای بزرگ جهانی با‬ ‫بی‌استقبالی روبه‌رو ش��ده است‪ .‬در هفته‬ ‫پایان��ی معام�لات ژوئ��ن (خرداد‪-‬تی��ر)‬ ‫موجودی شمش روی در بازار بورس فلزات‬ ‫لندن ابتدا افزایش یافت و سپس وارد فاز‬ ‫کاهش��ی ش��د؛ اما درنهایت در این هفته‬ ‫موج��ودی این فلز در ب��ازار بورس فلزات‬ ‫لن��دن ‪۱.۶‬درص��د افزایش پی��دا کرد‪ .‬در‬ ‫همین زمان موجودی شمش روی در بازار‬ ‫بورس ش��انگهای از ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۴۷‬تن با‬ ‫‪۱۶.۷‬درصد کاهش به ‪۳۷‬هزار و ‪ ۹۸۹‬تن‬ ‫رسید‪ .‬همچنین مجموع موجودی شمش‬ ‫روی در دو بازار بورس��ی فل��زات لندن و‬ ‫شانگهای کاهش ‪۴.۳‬درصدی داشت‪.‬‬ ‫روند قیمتی ش��مش در دو بازار بورس‬ ‫فل��زات لندن و بورس ش��انگهای نش��ان‬ ‫می‌ده��د در ابت��دای این هفت��ه نرخ این‬ ‫فلز در هر دو بازار روند افزایش��ی داشت؛‬ ‫اما در ادامه وارد فاز کاهش��ی شد‪ .‬درواقع‬ ‫کاهش موجودی این فلز نتوانست عاملی‬ ‫در جهت رش��د ن��رخ آن باش��د‪ .‬برخالف‬ ‫روند موجودی‪ ،‬تغییر شاخص دالر امریکا‬ ‫مس��اعد برای باال بردن نرخ این فلز نبود‪.‬‬ ‫بهای روی در سراشیبی امید‬ ‫مثبتی بر روند نرخ روی بگذارد‪ .‬در ‪۲‬هفته‬ ‫نخس��ت معامالت یعنی تا ‪ ۱۲‬ژوئیه (‪۲۱‬‬ ‫تی��ر)‪ ،‬نرخ ش��مش روی در ب��ازار بورس‬ ‫فل��زات لندن کاه��ش ‪۴.۷‬درصدی و نرخ‬ ‫در بورس ش��انگهای کاهش ‪۵.۴‬درصدی‬ ‫داش��ت‪ .‬افزای��ش ش��اخص دالر امری��کا‬ ‫تاثیرگذارترین عامل این کاهش نرخ بود‪.‬‬ ‫ش��اخص دالر امری��کا در ‪ ۱۰‬روز ابتدایی‬ ‫ژوئیه روند افزایش��ی داشت به‌گونه‌ای که‬ ‫از ‪ ۹۶.۴‬در ‪ ۱‬ژوئی��ه (‪ ۱۰‬تی��ر) به ‪۹۷.۱‬‬ ‫در ‪ 10‬ژوئیه (‪ ۱۹‬تیر) رسید‪ .‬این افزایش‬ ‫شاخص س��بب تضعیف انواع کامودیتی‌ها‬ ‫در بازار شد‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۰‬ت��ا ‪ ۱۵‬ژوئی��ه (‪ ۱۹‬ت��ا ‪ ۲۴‬تیر)‬ ‫روند قیمتی شمش در دو بازار بورس فلزات‬ ‫لندن و بورس شانگهای نشان می‌دهد در ابتدای‬ ‫این هفته نرخ این فلز در هر دو بازار روند‬ ‫افزایشی داشت؛ اما در ادامه وارد فاز کاهشی‬ ‫شد‪ .‬درواقع کاهش موجودی این فلز نتوانست‬ ‫عاملی در جهت رشد نرخ آن باشد‬ ‫نرخ شاخص دالر امریکا در این هفته روند‬ ‫افزایشی با سرعت بسیار اندکی را طی کرد‬ ‫و از ‪ ۹۵.۵‬در ‪۲۴‬ژوئن (‪ ۳‬تیر) به ‪ ۹۵.۷‬در‬ ‫‪ ۲۸‬ژوئن (‪ ۷‬تیر) رسید‪.‬‬ ‫در ژوئیه (تیر‪-‬مرداد)‪ ،‬مجموع موجودی‬ ‫ش��مش روی در بازارهای ب��ورس فلزات‬ ‫لندن و ش��انگهای روند کاهش��ی داشت‪.‬‬ ‫ام��ا این کاهش موجودی نتوانس��ت تاثیر‬ ‫ش��اخص دالر امریکا وارد فاز کاهشی شد‬ ‫و به ‪ ۹۶.۴‬در پانزدهم این ماه رس��ید؛ اما‬ ‫این روند کاهشی ادامه‌دار نبود و ‪ ۱۶‬و ‪۱۷‬‬ ‫ژوئیه (‪ ۲۵‬و ‪ ۲۶‬تیر) دوباره این شاخص از‬ ‫م��رز ‪ ۹۷‬عبور کرد‪ ۱۸ .‬و ‪ ۱۹‬ژوئیه (‪ ۲۷‬و‬ ‫‪ ۲۸‬تیر) بازار جهانی شاهد کاهش شاخص‬ ‫دالر امریکا بود به گونه‌ای که در شانزدهم‬ ‫ای��ن ماه ب��ه ‪ ۹۶.۴‬رس��ید‪ .‬همین کاهش‬ ‫اندکی به رش��د قیمتی انواع کامودیتی‌ها‬ ‫کم��ک کرد‪ .‬اما در روزهای بعد ش��اخص‬ ‫دالر امریکا وارد فاز افزایش��ی شد و تا ‪۲۶‬‬ ‫ژوئیه (‪ ۴‬مرداد) به ‪ ۹۷.۷‬رس��ید و همین‬ ‫امر نیز مانع ادامه یافتن رشد اندک قیمت‬ ‫فلز روی در بازارهای جهانی شد‪.‬‬ ‫در سال جاری میالدی رخ داد‬ ‫رشد تولید فوالد زنگ‌نزن در «نوظهورها»‬ ‫تولی��د ف��والد زنگ‌ن��زن در چین در س��ال جاری‬ ‫(‪ )۲۰۱۹‬میالدی نسبت به تولید جهانی این محصول‬ ‫رشد ‪۵۳‬درصدی خواهد داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنایع معدن��ی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬به نقل از وب‌س��ایت‬ ‫« ِهل ِنیک‌ش��یپینگ‌نیو ‌ز ُوردواید» تولید فوالد زنگ‌نزن‬ ‫در کشورهای نوظهوری همچون هند و اندونزی روند‬ ‫رو به رش��د دارد‪ .‬با این وجود همچنان رشد تولید در‬ ‫چین از میانگین جهانی پیش��ی می‌گیرد‪ .‬پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود تولید فوالد زنگ نزن چین در س��ال جاری‬ ‫می�لادی ب��ه ‪۲۸‬میلی��ون و ‪۳۰۰‬هزارتن برس��د که‬ ‫حاکی از رش��د ‪۶‬درصدی نس��بت به س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی و بیش از ‪۵۳‬درصدی نس��بت به برنامه تولید‬ ‫یا ِس‬ ‫جهانی اس��ت‪ .‬براساس مطالعات ش��رکت ام‌ای‌پ ‌‬ ‫(ارائه‌دهن��ده اطالعات جامع بازار ف��والد) پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود میزان تولید فوالد زنگ‌نزن در س��ال جاری‬ ‫میالدی با ‪۴.۶‬درصد رش��د نسبت به سال گذشته به‬ ‫‪۵۳‬میلی��ون و ‪۱۰۰‬هزار تن افزایش یابد‪ .‬همچنین در‬ ‫س��ال جاری می�لادی تولید فوالد زنگ‌ن��زن در هند‬ ‫نیز با بیش از ‪۴‬درصد رش��د نس��بت به سال گذشته‬ ‫(‪ )۲۰۱۸‬می�لادی به ‪۳‬میلیون و ‪۹۰۰‬هزارتن افزایش‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬تولید این محص��ول در اندونزی نیز در‬ ‫س��ال ‪۲۰۱۹‬میالدی بی��ش از ‪۲‬میلی��ون پیش‌بینی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬تولید فوالد زنگ‌نزن در ژاپ��ن در ‪۳‬ماه‬ ‫نخست سال ‪۲۰۱۹‬میالدی ش��اهد افت ‪۹.۵‬درصدی‬ ‫ب��ود و براس��اس جدیدترین گزارش‌ه��ا نیز همچنان‬ ‫روند بهبود نیافته اس��ت‪ .‬بنابراین پیش‌بینی می‌شود‬ ‫تولید این محصول در ژاپن در سال ‪۲۰۱۹‬میالدی به‬ ‫‪۳‬میلیون و ‪۱۲۵‬هزار تن کاهش یابد که حاکی از افت‬ ‫‪۴.۸‬درصدی نسبت به سال پیش از آن خواهد بود‪.‬‬ ‫در س��ال جاری تولید فوالد زنگ‌نزن در تایوان نیز‬ ‫ب��ه یک میلیون و ‪۱۷۵‬هزار تن کاهش خواهد یافت و‬ ‫همچنی��ن کره جنوبی با تولی��د ‪۲‬میلیون و ‪۴۲۵‬هزار‬ ‫تن‪ ،‬تولیدی مش��ابه س��ال گذش��ته میالدی به ثبت‬ ‫می‌رساند‪.‬‬ ‫در مدت یادشده‪ ،‬تولید در اتحادیه اروپا نیز با رشد‬ ‫جزئ��ی به ‪۷‬میلی��ون و ‪۴۲۵‬هزار ت��ن افزایش خواهد‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد‬ ‫خبر‬ ‫‌تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌الملل فوالد و سنگ‌آهن‬ ‫در گفت‌وگو با گسترش‌نیوز مطرح کرد‬ ‫لزوم الگوبرداری‬ ‫از بیمه تامین خسارت کارگران‬ ‫کی��وان جعفری‌طهرانی گفت‪ :‬در کش��ور‌های پیش��رفته‪،‬‬ ‫بیمه‌‌ای با عنوان بیمه تامین خسارت کارگران وجود دارد که‬ ‫پوشش وسیعی برای کارگران و کارفرما به وجود می‌آورد‪ .‬از‬ ‫ای��ن رو با توجه به صنعت پر ریس��ک معدن لزوم وجود این‬ ‫بیمه احساس می‌شود‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ر ارش��د بین‌الملل��ی ح��وزه معدن و ف��والد در‬ ‫گفت‌وگو با پایگاه خبری گسترش‌نیوز درباره وضعیت بیمه‌های کاربردی کشور‌های‬ ‫توس��عه‌یافته اظهار کرد‪ :‬معدن‪ ،‬صنعتی پرریس��ک به‌شمار می‌رود که باید در بحث‬ ‫بیمه توجه بیش��تری به آن شود‪ ،‬بیمه‌های معدنی زیادی در کشورمان وجود دارند‬ ‫که تا حدی توانسته‌اند خطرهای تهدیدکننده این صنعت را کم کنند اما حساسیت‬ ‫این حوزه ایجاب می‌کند از بیمه‌هایی که در کش��ور‌های پیشرفته استفاده می‌شود‪،‬‬ ‫الگوبرداری کنیم‪.‬‬ ‫جعفری طهرانی با اشاره به اینکه بیمه تامین خسارت کارگران یکی از بیمه‌هایی‬ ‫اس��ت که در ایران وجود ندارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بیمه تامین خسارت کارگران نوعی بیمه‬ ‫تکمیلی اس��ت که عالوه بر مس��ئولیت‌های عمومی می‌تواند کارگران را زیرپوشش‌‬ ‫همه‌‌‌جانبه‌ای قرار دهد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر ارشد بین‌الملل حوزه معدن و فوالد ادامه داد‪ :‬به‌طورمعمول این بیمه‬ ‫ب��رای کارگران فعال مجموعه به کار م��ی‌رود و در زمینه نیروی کار پیمانی از گونه‌‬ ‫مشابهی همچون بیمه حرفه‌ای استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫ن ماموریت و بازدی��د نمایندگان دفترهای مرکزی از‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬اگر در زما ‌‬ ‫معادن‪ ،‬صدمه‌هایی ایجاد ش��ود که خارج از خس��ارت عرف است‪ ،‬این بیمه پوشش‬ ‫تکمیلی خود را نمایان کرده و موردحمایت قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫جعف��ری طهرانی اظهار کرد‪ :‬باوج��ود این بیمه‪ ،‬کارکنان در مدت‌زمانی که بنا بر‬ ‫صدماتی که متحمل ش��ده‌اند ‌و درآمدی ندارن��د‪ ،‬از این محل حقوق و مزایای آنها‬ ‫تامین می‌شود‪.‬‬ ‫این تحلیلگر ارشد بین‌الملل حوزه معدن و فوالد بیان کرد‪ :‬در مشاغل سخت و پر‬ ‫زیان مانند معدن‪ ،‬امکان اینکه صدمات به حدی برسد که فرد برای همیشه یا اینکه‬ ‫یکی دو سال توانایی کار کردن را نداشته باشد‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫وی تش��ریح کرد‪ :‬هرچند کارفرما موظف به بیمه کارکنان خود و پرداخت حقوق‬ ‫در زمان اس��تعالج اس��ت اما در بعض��ی از مواقع مدت ای��ن دوره به قدری طوالنی‬ ‫می‌ش��ود که حتی کارفرما توانایی اینکه خس��ارت بپردازد و حقوق و مزایای فرد را‬ ‫تامین کند را ندارد‪ .‬جعفری طهرانی افزود‪ :‬در حقیقت بیمه تامین خسارت کارگران‬ ‫اطمین��ان خاطری به نی��روی کار می‌دهد تا هر زمان که به طور کامل بهبود نیافته‬ ‫است می‌تواند از مزیای این بیمه استفاده کند‪ .‬این بیمه عالوه بر ایجاد حاشیه امن‬ ‫برای کارکنان‪ ،‬اطمینان خاطری نیز برای کارفرما به وجود می‌آورد؛ چراکه هرگونه‬ ‫خس��ارتی که در هر ش��رایطی و درهر بازه زمانی به وجود آمده اس��ت‪ ،‬زیر پوشش‬ ‫بیمه‌ای قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫طالی جهانی روی موج افزایش قیمت‬ ‫نظرسنجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد کارشناسان‬ ‫وال‌استریت و سرمایه‌گذاران انتظار دارند طال در هفته‬ ‫جاری به روند صعودی ادامه دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬فروشندگان این شانس را داشتند‬ ‫تا کنترل بازار طال را به‌دست بگیرند اما موفق نشدند‬ ‫و اکن��ون این خریداران هس��تند که کنت��رل بازار را‬ ‫به‌دست گرفته‌اند‪.‬‬ ‫پ��س از اقدام هفته گذش��ته بانک مرک��زی امریکا‬ ‫در کاه��ش نرخ‌ه��ای به��ره‪ ،‬تحلیلگ��ران می‌گویند‬ ‫ابهامات جهانی و تش��دید جنگ تجاری میان چین و‬ ‫امریکا‪ ،‬طال را به س��وی نرخ باالت��ری هدایت خواهد‬ ‫کرد‪ .‬ترامپ پنج‌ش��نبه (‪۱۰‬مرداد) در توییتی نوشت‪:‬‬ ‫‪۱۰‬درصد تعرفه روی واردات ‪۳۰۰‬میلیارد دالر کاالی‬ ‫چینی وضع خواهد کرد که عالوه بر تعرفه ‪۲۵‬درصدی‬ ‫روی ‪۲۵۰‬میلی��ارد دالر کاالی چینی خواهد بود‪ .‬این‬ ‫اق��دام که پس از س��رگیری مذاکرات تجاری امریکا و‬ ‫چین روی داد‪ ،‬جنگ تجاری میان دو کشور را تشدید‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫در نظرسنجی کیتکونیوز از کارشناسان وال‌استریت‪،‬‬ ‫‪۱۴‬نف��ر ش��رکت کردند ک��ه از میان آنه��ا‪۱۳ ،‬نفر یا‬ ‫‪۹۳‬درص��د افزایش نرخ طال و تنه��ا یک نفر یا معادل‬ ‫‪7‬درصد کاهش نرخ طال را پیش‌بینی کردند و در این‬ ‫نظرسنجی کسی نظر خنثی نداشت‪.‬‬ ‫در این بین‪ ۸۷۰ ،‬نفر در نظرس��نجی کیتکونیوز از‬ ‫سرمایه‌گذاران شرکت کردند که از میان آنها‪۵۴۰ ،‬نفر‬ ‫ی��ا ‪۶۲‬درصد افزایش نرخ ط�لا‪۲۲۹ ،‬نفر یا ‪۲۵‬درصد‬ ‫کاه��ش نرخ ط�لا را پیش‌بینی کردن��د و ‪۱۱۷‬نفر یا‬ ‫‪۱۳‬درصد نظری نداشتند‪.‬‬ ‫در نظرسنجی هفته گذشته‪ ،‬هر دو گروه کارشناسان‬ ‫وال‌اس��تریت و سرمایه‌گذاران نس��بت به افزایش نرخ‬ ‫طال خوش‌بی��ن بودند‪ .‬در معامالت آت��ی جمعه بازار‬ ‫امریکا‪ ،‬هر اونس طال ‪۲۵‬دالر و ‪۱۰‬سنت یا ‪۱.۸‬درصد‬ ‫افزایش یافت و در ‪۱۴۵۷‬دالر و ‪۵۰‬سنت بسته شد که‬ ‫باالترین نرخ از ‪ 9‬مه سال ‪( ۲۰۱۳‬اردیبهشت‪-‬خرداد‬ ‫‪ )۱۳۹۲‬بود و برای کل هفته ‪۲.۷‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫نرخ طال پ��س از اینکه بانک مرک��زی امریکا اعالم‬ ‫کرد ش��تابی برای ادامه کاهش نرخ‌ه��ای بهره ندارد‪،‬‬ ‫کاهش پیدا کرد اما پ��س از تهدید ترامپ برای وضع‬ ‫تعرفه جدید علیه واردات کاالهای چینی‪ ،‬به باالترین‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫مطبوعات‪ :‬از ظرفیت جوانان توانمند در بخش معدن استفاده شود‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫حد در ‪ 6‬سال گذشته رسید‪ .‬تحوالت جدید در جنگ‬ ‫تجاری میان امریکا و چین‪ ،‬یکی از بزرگ‌ترین دالیل‬ ‫خوش‌بینی تحلیلگران به رشد نرخ طال در کوتاه‌مدت‬ ‫است‪.‬‬ ‫افش��ین نوابی‪ ،‬مدیر معامالت ش��رکت «ام‌کی‌اس»‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ترامپ ه��ر کاری بخواهد انجام می‌دهد و‬ ‫به کس��ی توجه نمی‌کند‪ .‬برای همین تصور نمی‌کنم‬ ‫ابهام��ات به این زودی‌ها پایان یابد‪ .‬نوابی افزود‪ :‬پیش‬ ‫از توییت پنج‌ش��نبه ترامپ‪ ،‬طال مقاومت نش��ان داده‬ ‫و ب��االی س��طح حمایت��ی ‪۱۴۰۰‬دالر را حفظ کرده‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ش��ون الس��ک‪ ،‬یکی از مدی��ران ش��رکت «والش‬ ‫تریدینگ» به کیتکونیوز اظهار کرد‪ :‬وی نسبت به طال‬ ‫در کوتاه‌مدت خوش‌بین مانده است‪ .‬بازارهای سهام با‬ ‫فروش گس��ترده روبه‌رو شده‌اند و وی انتظار دارد این‬ ‫سرمایه‌ها به سوی طال سرازیر شود‪.‬‬ ‫� به گ��زارش چیالن‪ ،‬آرس��لورمیتال برترین‬ ‫فوالدس��از جهان پیش‌بینی خود در زمینه تقاضای‬ ‫جهانی فوالد را به دلیل تضعیف بازار خودرو‪ ،‬اصالح‬ ‫و اعالم کرده اروپا ش��اهد کاه��ش قابل‌توجه تقاضا‬ ‫خواهد بود‪ .‬مقامات آرسلورمیتال اظهار کردند پس‬ ‫از رش��د نرخ ش��دید فوالد در سال گذشته میالدی‬ ‫(‪ ،)۲۰۱۸‬وضعیت بازار در نیمه نخست سال جاری‬ ‫بس��یار متفاوت بوده و به دلیل افت نرخ فوالد و باال‬ ‫رفتن هزینه‌های مواد اولیه‪ ،‬س��ود فوالدسازان زیر‬ ‫فشار بوده است‪.‬‬ ‫� ب��ه گ��زارش ایفنا ب��ه نقل از پلت��س‪ ،‬بهای‬ ‫س��نگ‌آهن وارداتی خلوص ‪۶۲‬درص��د در چین با‬ ‫بهبود بازار نقدی رش��د داش��ت‪ .‬آخرین ش��اخص‬ ‫نرخ ‪۲.۷‬دالر نس��بت به دوش��نبه (‪۷‬مرداد) رش��د‬ ‫داش��ت و ‪۱۲۱.۱۵‬دالر هر تن خش��ک س��ی‌اف‌آر‬ ‫ثبت ش��د‪ .‬قرارداد سوآپ اوت (مرداد‪-‬شهریور) نیز‬ ‫‪۳.۰۵‬دالر ب��اال رفت و ‪۱۱۷.۲۰‬دالر هر تن خش��ک‬ ‫سی‌اف‌آر ثبت شد‪ .‬از آنجایی که برنامه اعالمی برای‬ ‫کنترل تولید در استان تانگشان نسبت به انتظارات‬ ‫قبلی جدیت کمت��ری دارد انتظار می‌رود تقاضای‬ ‫سنگ‌آهن دچار افت نشود‪.‬‬ ‫� به گزارش ایفنا به نقل از پلتس‪ ،‬با وجود اینکه‬ ‫خریداران تقاضا دارن��د ولی بازار قراضه وارداتی در‬ ‫ترکیه در سکوت است‪ ،‬متوسط نرخ قراضه سنگین‬ ‫کالس ‪ ۱‬و‪ ۲‬خلوص‪ 2۰-8۰‬در ثبات بود و ‪۲۹۲‬دالر‬ ‫هر تن س��ی‌اف‌آر ثبت ش��د‪ .‬روزهای اخیر بازار در‬ ‫س��کوت بوده که فعاالن بازار انتظار آن را نداشتند؛‬ ‫چرا که کارخانه‌ها در ترکیه حدود ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫تن قراضه نیاز دارند‪ .‬خریداران معتقدند موجودی‬ ‫بازار خوب است و این قیمت‌های فعلی باالست ولی‬ ‫عرضه‌کنندگان امریکایی بین ‪ ۲۹۷‬تا ‪ ۳۰۰‬دالر هر‬ ‫تن سی‌اف‌آر پیشنهاد می‌دهند‪.‬‬ ‫� به گزارش ایفنا به نقل از متال‌بولتن‪ ،‬خریداران‬ ‫بیلت سی‌‌‌آی‌اس در جوی منفی به‌سر می‌برند؛ چرا‬ ‫که هفته پایان ژوئیه (هفته نخس��ت مرداد) بازار با‬ ‫کمب��ود فعالی��ت در زمینه محص��والت فوالدی به‬ ‫دلیل رکود تعطیالت تابس��تانی روبه‌رو است‪ .‬نرخ‬ ‫درخواس��تی خریداران برای بیلت س��ی‌آی‌اس به‬ ‫کمت��ر از ‪ ۴۱۰‬دالر هر تن فوب رس��یده اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن بین کارخانه‌ها ‪ ۴۲۰‬ت��ا ‪ ۴۲۵‬دالر هر تن فوب‬ ‫پیش��نهاد می‌دهند‪ .‬هفته قبل بیلت سی‌‌آی‌اس در‬ ‫‪ ۴۱۵‬دالر هر تن فوب معامله شده بود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 231

روزنامه روزگار معدن شماره 231

شماره : ۲۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه روزگار معدن شماره 230

روزنامه روزگار معدن شماره 230

شماره : ۲۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه روزگار معدن شماره 229

روزنامه روزگار معدن شماره 229

شماره : ۲۲۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!