صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۱۸

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 218

روزنامه روزگار معدن شماره 218

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫کوروش‬ ‫کیهانی‌زاده‪:‬‬ ‫بانک تجارت‪ ،‬پروانه‬ ‫معدن گل‌گهر را‬ ‫به عنوان وثیقه‬ ‫پذیرفت‬ ‫یکشنبه‬ ‫افزایش تقاضا‬ ‫تولیدکنندگان‬ ‫«لوله بدون درز» را‬ ‫غافلگیر کرد‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪ 2 1398‬ذی‌الحجه ‪ 4 1440‬اوت ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 218‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫‪98. 3‬درصد معادن ایران‬ ‫کوچک مقیاس هستند‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫سنگ بیشتر از این‬ ‫استحقاق دارد‬ ‫بومی‌سازی و‬ ‫خأل بانک اطالعاتی‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫در گفت‌وگو با تولیدکنندگان داخلی مطرح شد‪:‬‬ ‫از تولید قطعات ماشین‌آالت معدنی‬ ‫ایرانی حمایت نمی‌شود‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫رشد اقتصادی پایدار‬ ‫به معنای توسعه اقتصادی‬ ‫است‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫نماينده ولي‌فقيه در استان هرمزگان‪:‬‬ ‫صادرات مواد اوليه نبايد سبب به خطر افتادن فعاليت واحدهاي توليدي شود‬ ‫مهندس ارزاني‪ ،‬مديرعامل ش��ركت فوالد هرمزگان ب��ه همراه مديران‬ ‫و معاونان اين ش��ركت با حجت‌االسالم‌والمس��لمين عبادي‌زاده‪ ،‬نماينده‬ ‫ولي‌فقيه در اس��تان هرمزگان و امام جمع��ه بندرعباس ديدار و گفت‌وگو‬ ‫كردند‪.‬‬ ‫در اي��ن دي��دار مهندس ارزاني گزارش��ي از فعاليت‌هاي ش��ركت فوالد‬ ‫هرم��زگان و عملكرد اين ش��ركت ارائ��ه داد و گفت‪ :‬ف��والد هرمزگان در‬ ‫زمينه مس��ئوليت‌هاي اجتماعي نيز در استان فعال بوده و با دستگاه‌هاي‬ ‫مربوطه همكاري الزم را داش��ته و درحد ت��وان در اين زمينه اقداماتي را‬ ‫انجام داده است‪.‬‬ ‫مهن��دس ارزاني با اش��اره به مش��كالت واحدهاي تولي��دي در زمینه‬ ‫تامین مواد اوليه گف��ت‪ :‬عدم‌تامين مواد اوليه واحدهاي توليدي منجر به‬ ‫ایجاد مش��كالت عديده‌اي خواهد شد و این واحدها را به تعطيلي خواهد‬ ‫كشاند‪.‬‬ ‫در ادامه اين ديدار حجت‌االس�لام والمسلمين عبادي‌زاده با بيان اينكه‬ ‫فوالد يك صنعت مادر اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت ف��والد در اقتصاد ملي نقش‬ ‫مهمي دارد‪.‬‬ ‫امام جمعه بندرعباس با اش��اره به تحريم‌هاي ظالمانه و تحميلي آمريكا‬ ‫گفت‪ :‬در عرصه اقتصادي‪ ،‬دشمن سبب خير شده است و عدو شود سبب‬ ‫خير اگر خدا خواهد‪ .‬وي اضافه كرد‪ :‬مقام معظم رهبري قبال نيز به دفعات‬ ‫تاكيد داش��تند به درآمد نفت متكي نباش��يد و به تعبير ايش��ان تحريم‌ها‬ ‫باعث رشد ما خواهد شد‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم‌والمس��لمين عبادي‌زاده با تاكي��د بر حمايت همه‌جانبه از‬ ‫توليد گفت‪ :‬ما به خام‌فروشي عادت كرده بوديم و هميشه اين كار را انجام‬ ‫مي‌داديم و اين یک چرخه بسيار باطل است‪ .‬قبول داريم محدوديت ارزي‬ ‫داريم ولي توليد ملي مهمتر است و اگر مواد خام را در چرخه توليد ملي‬ ‫وارد كنيم‪ ،‬باعث رونق توليد خواهد ش��د؛ صادرات مواد اوليه نبايد سبب‬ ‫به خطر افتادن فعاليت واحدهاي توليدي شود‪.‬‬ ‫اي��ن كار مديري��ت و صبوري مي‌خواهد‪ .‬دولتم��ردان ما بايد اين امر را‬ ‫كنترل كنند‪.‬‬ ‫نماينده ولي‌فقيه در اس��تان هرمزگان تاكيد كرد‪ :‬ش��عار امس��ال رونق‬ ‫توليد است و همه مسئوالن بايد بخواهند و در اين راه تالش كنند‪ ،‬مردم‬ ‫نيز بايد مطالبه‌گري كنند و عدالت را بخواهند‪.‬‬ ‫وي ضمن قدرداني از تالش‌ها و اقدامات شركت فوالد هرمزگان تاكيد‬ ‫كرد‪ :‬ما مي‌توانيم به شما كمك كنيم و با طرح مسائل و مشكالت صنعت‬ ‫فوالد با مسئوالن استان و كشور‪ ،‬باري از دوش توليد برداريم و اميدواريم‬ ‫شاهد اتفاقات مباركي براي اقتصاد كشور باشيم‪.‬‬ ‫در پاي��ان اي��ن ديدار مهن��دس ارزاني از حجت‌االس�لام والمس��لمين‬ ‫عب��ادي‌زاده دعوت ك��رد ت��ا از كارخانه ف��والد هرم��زگان بازديد بعمل‬ ‫آورند‪.‬‬
‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪218‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪98 .3‬درصد معادن ایران‬ ‫کوچک مقیاس هستند‬ ‫علیرضا شهیدی‬ ‫رئیس سازمان زمین‌شناسی‬ ‫و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلس��ه با هیات رئیس��ه‬ ‫کمیسیون‌های اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران گفت‪ :‬نهضت‬ ‫س��اخت داخل و اهداف آن برای این وزارتخانه دارای اهمیت‬ ‫بس��یار زیاد اس��ت و تا حص��ول نتایج الزم ب��ا جدیت هر چه‬ ‫تمام‌ت��ر دنبال خواهد ش��د‪.‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی در‬ ‫این جلس��ه تاکید کرد‪ :‬تعداد زیادی از نیازمندی‌های صنعتی‬ ‫و معدنی کش��ور در داخل قابل تولید هس��تند و از هر کاالیی‬ ‫که در این چارچوب تولید شود و سهم واردات را کاهش دهد‪،‬‬ ‫حمایت ویژه خواهد شد‪.‬وی افزود‪ :‬برخی شرکت‌ها از رویکرد‬ ‫نهضت ساخت داخل تا حصول نتایج الزم با جدیت دنبال خواهد شد‬ ‫س��اخت داخل اس��تقبال کردند و از جمله آنه��ا می‌توانیم به‬ ‫صنای��ع مرتب��ط با بخش مخاب��رات و اپراتورهای تلفن همراه‬ ‫اشاره کرد که تمام نیازهای کاالیی خود را برای داخلی‌سازی‬ ‫معرف��ی کرده‌اند و آماده همکاری ب��ا تولیدکنندگان توانمند‬ ‫ی میان اتاق‬ ‫کشور هس��تند‪.‬رحمانی بر لزوم افزایش هماهنگ ‌‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی به عنوان نماینده بخش‬ ‫خصوص��ی با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬تاکید و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای بهبود هر چه بیش��تر ش��رایط موجود و برآورد بهتر‬ ‫ی این ‪ ۲‬بخش‬ ‫نیازمندی‌ه��ای صنعتی کش��ور‪ ،‬باید هم��کار ‌‬ ‫بی��ش از پیش ارتقا یابد‪.‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تامین نقدینگی واحدهای صنعتی‪ ،‬نخستین درخواست‬ ‫صنعتگران و اولویت نخس��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��ت‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬با وجود برخی دغدغه‌ها‪ ،‬با همت باالی‬ ‫صنعتگران و معدنکاران کش��ور و البته پیرو تدابیر انجام شده‬ ‫و تالش‌های مجدانه‪ ،‬انتظار دش��من برای تعطیلی دومینووار‬ ‫کارخانه‌ها برآورده نش��ده است‪ .‬رحمانی ادامه داد‪ :‬برای ادامه‬ ‫این شرایط و تبدیل تهدیدات موجود به فرصت‌ها‪ ،‬کافی است‬ ‫باور عمومی مردم‪ ،‬مس��ئوالن و بخش‌های مس��ئول به سمت‬ ‫حمای��ت واقعی از تولید داخل س��وق پیدا کند‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خاطرنش��ان کرد‪ :‬وظیفه ما حمایت از تولید‬ ‫و وظیفه نظام بانکی‪ ،‬س��وق دادن منابع مالی به بخش تولید‬ ‫است که امیدواریم با تصمیم‌گیری‌های انجام شده و قول‌های‬ ‫مس��اعدی که از طرف نظ��ام بانکی دریافت کردیم‪ ،‬نتیجه در‬ ‫پایان س��ال رضایت‌بخش باش��د‪ .‬رحمانی گفت‪ :‬طرح‌های با‬ ‫پیش��رفت فیزیکی باال و همچنین واحدهای فعال با ش��رایط‬ ‫مناس��ب به دلیل ب��ازار فروش در تخصی��ص منابع موجود و‬ ‫دریافت تسهیالت بانکی در اولویت هستند‪.‬‬ ‫غریب‌پور خبر داد‬ ‫تشکیل صندوق پژوهش و فناوری فوالد با ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫بانک تجارت‪ ،‬پروانه معدن گل‌گهر را به عنوان وثیقه پذیرفت‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫در تعری��ف معادن کوچک‌مقیاس گاهی ظرفیت‪،‬‬ ‫گاهی تولید و سرمایه‌گذاری و گاهی نیروی انسانی‬ ‫ش��اغل معیار قرار گرفت ‌ه و این معادن را دسته‌بندی‬ ‫می‌کند‪ .‬بر اس��اس آنچه گفته می‌شود ‪ ۹۸.۳‬درصد‬ ‫معادن ایران در این دس��ته ق��رار می‌گیرند که رقم‬ ‫بس��یار باالیی اس��ت و به طور تقریبی تمام معادن‬ ‫کشور در بخش کوچک‌مقیاس قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫ما در سازمان زمین‌شناسی عوامل میزان سرمایه‪،‬‬ ‫عم��ق معدنکاری و بهره‌مندی از فن��اوری و میزان‬ ‫تولید معادن را در دسته‌بندی معادن کوچک‌مقیاس‬ ‫لح��اظ می‌کنی��م‪ .‬در جه��ان نیز این مع��ادن به ‪۳‬‬ ‫بخش تقسیم می‌ش��وند؛ معدنکاری میکرومقیاس‬ ‫غیررسمی که به طور تقریبی در ایران وجود ندارد و‬ ‫همان معادن س��نتی است که در امریکای جنوبی و‬ ‫افریقا بیشتر وجود دارد‪ ،‬معدنکاری کوچک‌مقیاس‬ ‫سنتی و معدنکاری کوچک‌مقیاس پیشرفته‪.‬‬ ‫ای��ن مع��ادن در جهان‪ ،‬بیش��تر ش��امل معادن‬ ‫غیرفلزی و به طور عمده ش��امل معادن سنگ‌های‬ ‫قیمتی می‌شوند‪ .‬در سال گذشته میالدی ‪ ۶۱‬درصد‬ ‫معادن کوچک را س��نگ‌های قیمتی‪ ۱۸ ،‬درصد را‬ ‫کانی‌ه��ای صنعتی‪ ۱۰ ،‬درصد را مع��ادن الماس و‬ ‫‪۱۱‬درصد را معادن عناصر فلزی تش��کیل می‌دادند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر نیروی انسانی شاغل در این معادن در‬ ‫کشورهای در حال توسعه در آسیا‪ ،‬افریقا‪ ،‬امریکای‬ ‫مرکزی و التین رو به افزایش اس��ت و روند افزایشی‬ ‫را در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم‪.‬‬ ‫اش��تغال در بخش معدن افریقا‪ ،‬آس��یا‪ ،‬امریکای‬ ‫التی��ن و امریکای مرکزی در س��ال‌های اخیر روند‬ ‫رو به رش��دی داشته است‪ .‬در سال ‪ ۱۹۹۳‬میالدی‬ ‫(‪۱۳۸۲‬خورش��یدی) افزون بر ‪ ۶‬میلیون نفر در این‬ ‫معادن شاغل بودند‪ .‬در سال ‪ ۱۹۹۹‬میالدی(‪۱۳۸۸‬‬ ‫خورشیدی) برای افزون بر ‪ ۱۳‬میلیون نفر‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬میالدی (‪۱۳۹۳‬خورشیدی) برای ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫نفر و در سال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی(‪۱۳۹۶‬خورشیدی) نیز‬ ‫برای ‪ ۴۰‬میلیون نفر در این حوزه اش��تغالزایی شده‬ ‫اس��ت‪.‬یکی از ویژگی‌های مع��ادن کوچک‌مقیاس‬ ‫نس��بت به بزرگ‌مقیاس‌ها‪ ،‬این ن��رخ تبدیل منابع‬ ‫اکتش��افی به معدن اس��ت‪ .‬بنابر آم��ار ‪۲۰۱۸‬بانک‬ ‫جهان��ی می‌بینی��م‪ ۵۱ ،‬درصد پروژه‌ه��ای طال در‬ ‫مع��ادن کوچک‌مقیاس تبدیل به معدن ش��ده‌اند‪،‬‬ ‫در حال��ی ک��ه فقط ‪ ۳۰‬درصد ای��ن پروژه‌ها تبدیل‬ ‫به معادن بزرگ‌مقیاس ش��ده‌اند‪ .‬این موضوع نشان‬ ‫می‌ده��د در زمانی کوتاه می‌توانیم کانس��ارها را به‬ ‫مع��ادن تبدی��ل کنیم ک��ه ظرفیت خ��وب معادن‬ ‫کوچک را نش��ان می‌ده��د‪ .‬اگر س��هم معدنکاری‬ ‫کوچک‌مقی��اس را در تولی��د مواد معدن��ی ارزیابی‬ ‫کنیم‪ ،‬می‌بینیم تولید حدود ‪۲۵‬درصد طالی جهان‬ ‫در معادن کوچک‌مقیاس انجام می‌ش��ود‪ .‬مس نیم‬ ‫درص��د‪ ،‬روی یک درصد‪ ،‬س��رب ‪ ۳‬درصد‪ ،‬س��نگ‬ ‫آه��ن ‪ ۴‬درصد‪ ،‬قل��ع ‪۲۵‬درصد‪ ،‬کاتادیوم ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫و تنگس��تن ‪ ۶‬درصد در این معادن تولید می‌شوند‪.‬‬ ‫این آمار نش��ان می‌دهد عناصر فلزی سهم کمتری‬ ‫از معادن کوچک‌مقیاس دارند‪ .‬از س��وی دیگر روند‬ ‫س��رمایه‌گذاری و اکتشاف در معادن در حال فاصله‬ ‫گرفتن از همدیگر هستند‪ .‬این در حالی است که بین‬ ‫سال‌های ‪ ۱۹۹۵‬تا ‪ ۲۰۰۰‬میالدی(‪ ۱۳۷۴‬تا‪)۱۳۷۹‬‬ ‫رابطه اکتشاف و سرمایه‌گذاری مستقیم بوده است‪.‬‬ ‫در س��ال‌های ‪ ۲۰۱۲‬تا ‪ ۲۰۳۰‬می�لادی( ‪ ۱۳۹۱‬تا‬ ‫‪۱۴۱۰‬خورش��یدی) میزان س��رمایه‌گذاری جهان‬ ‫در اکتش��اف ‪ ۳۲‬درصد کاهش نش��ان می‌دهد‪ ،‬در‬ ‫حالی که اکتش��اف ‪ ۲۵‬درصد رشد خواهد داشت‪ .‬تا‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی‪ ،‬ذخایر معادن کوچک‌مقیاس‬ ‫س��طحی کشور به پایان می‌رس��د که لزوم افزایش‬ ‫عمق اکتش��افات را نشان می‌دهد‪ .‬گفتنی است ‪۱۵‬‬ ‫مرداد ‪ ۱۳۳۸‬س��ازمان زمین‌شناسی تاسیس شد و‬ ‫امسال شصتمین سالگرد تاسیس این سازمان است‪.‬‬ ‫در ای��ن مدت به دلیل وظایف حاکمیتی هر آنچه بر‬ ‫عهده‌اش گذاشته شده بود را انجام داده و توانسته در‬ ‫تولید اطالعات پایه اقدامات اساس��ی و بزرگ انجام‬ ‫دهد‪ .‬ما دوبار اطالعات زمین‌شناس��ی کش��ور را در‬ ‫تو‌پنج هزار انجام‬ ‫مقیاس‌های صد هزار و یک بیس�� ‌‬ ‫داده و در اختیار متقاضیان قرار داده‌ایم‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمی��درو گفت‪ :‬صندوق‬ ‫پژوهش و فناوری فوالد با ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫اعتب��ار و مش��ارکت ایمی��درو و ش��رکت‌های‬ ‫زنجیره فوالد تشکیل می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب‌پور در نشس��ت با مدیران ش��رکت‌های‬ ‫زنجیره فوالد‪ ،‬گفت‪ :‬انجمن فوالد ایران س��ال‬ ‫گذشته اقدام به برگزاری نمایشگاه بومی‌سازی‬ ‫به عنوان یک��ی از ضرورت‌های صنایع فوالدی‬ ‫کرد‪ .‬ای��ن انجمن‪ ،‬در توس��عه صنایع فوالدی‬ ‫همواره پیشرو بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و ایمی��درو به دنبال حمایت از تولید هس��تند‬ ‫و از هر پیش��نهادی در این مس��یر اس��تقبال‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو ب��ا بیان اینکه‬ ‫جای ص��دور ضمانتنام��ه‪ ،‬ارائه تس��هیالت و‬ ‫س��رمایه‌گذاری در زمینه تحقی��ق و پژوهش‬ ‫و فناوری بومی خالی اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬در نظام‬ ‫بانک��ی این موض��وع به عنوان حلقه گمش��ده‬ ‫تلقی می‌شود‪.‬‬ ‫البته خوش��بختانه به تازگ��ی بانک تجارت‪،‬‬ ‫پروان��ه معدن گل‌گهر را به عنوان وثیقه بانکی‬ ‫پذیرفت��ه اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪ ۸۰ :‬درص��د‬ ‫تامین مالی در کش��ور از س��وی نظ��ام بانکی‬ ‫خداداد غریب‌پور‪ :‬جای صدور ضمانتنامه‪ ،‬ارائه تسهیالت‬ ‫و سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیق و پژوهش و فناوری‬ ‫بومی خالی است‪ .‬در نظام بانکی این موضوع به عنوان‬ ‫حلقه گمشده تلقی می‌شود‪ .‬البته خوشبختانه به تازگی‬ ‫بانک تجارت‪ ،‬پروانه معدن گل‌گهر را به عنوان وثیقه‬ ‫بانکی پذیرفته است‬ ‫انج��ام می‌ش��ود اما بانک‌ه��ا اکنون ش��رایط‬ ‫مناس��بی برای ارائه تسهیالت ندارند‪ .‬صندوق‬ ‫توس��عه س��رمایه‌گذاری‌های معدنی در حوزه‬ ‫ضمانتنام��ه کم��ک می‌کند و س��رمایه‌گذاری‬ ‫نمی‌کند‪ .‬غریب‌پور خاطرنش��ان کرد‪ :‬ایمیدرو‬ ‫در کنار بخش خصوصی است و در زمینه‌های‬ ‫مختلف از جمله آموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری به‬ ‫شرکت‌های خصوصی خدمات می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹خدم�ات صن�دوق پژوه�ش و‬ ‫فناوری فوالد‬ ‫بهرام سبحانی‪ ،‬رئیس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران در این نشس��ت با اش��ار به اینکه‬ ‫برگزاری جش��نواره بومی‌سازی انجمن در دی‬ ‫‪ ۹۷‬با اس��تقبال فراوان روبه‌رو ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این جشنواره‪ ،‬صدها تفاهمنامه همکاری برای‬ ‫ساخت تجهیزات صنعت فوالد امضا شدند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امسال نیز این جشنواره برگزار‬ ‫می‌ش��ود و در آن سازندگان و تامین‌کنندگان‬ ‫تجهیزات صنعت فوالد به ارائه توانمندی‌های‬ ‫خود می‌پردازند‪.‬‬ ‫س��بحانی ب��ا اش��اره ب��ه خدم��ات صندوق‬ ‫پژوه��ش و فناوری فوالد گف��ت‪ :‬این صندوق‬ ‫در زمینه‌هایی ش��امل ارائه تس��هیالت با نرخ‬ ‫ارز ترجیح��ی ب��ه ش��رکت‌های دانش‌بنیان و‬ ‫تامین‌کنندگان واجد ش��رایط و ارائه خدمات‬ ‫ضمانتنامه‌ای برای طرح‌های بومی‌سازی واجد‬ ‫ش��رایط خدمات می‌ده��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬از‬ ‫دیگر خدمات صندوق یادشده‪ ،‬سرمایه‌گذاری‬ ‫خطرپذیر در طرح‌های فناورانه بومی‌سازی در‬ ‫زنجیره آهن و فوالد است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاس�یس صندوق‌ه�ای دیگ�ر در‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫رس��ول خلیف��ه س��لطانی‪ ،‬دبی��ر انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران نیز گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫خواسته دکتر ستاری‪ ،‬معاون علمی و فناوری‬ ‫رئیس‌جمه��وری‪ ،‬صندوق پژوه��ش و فناوری‬ ‫فوالد باید تقاضامحور باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬آنچه در اساس��نامه صندوق قابل‬ ‫توجه اس��ت اینکه س��هامداران صندوق دارای‬ ‫س��ود س��االنه در س��رمایه صندوق یا حساب‬ ‫بستانکاری هستند‪.‬‬ ‫خلیفه سلطانی تصریح کرد‪ :‬فضای صندوق‪،‬‬ ‫همکاری مش��ترک با ایمیدرو است و ما برای‬ ‫عضوی��ت ثاب��ت در دبیرخانه ایمی��درو اعالم‬ ‫آمادگی می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تاس��یس این صن��دوق می‌تواند‬ ‫گام اولی��ه‌ای ب��رای تاس��یس صن��دوق در‬ ‫صنایع معدن��ی دیگر نظیر م��س‪ ،‬آلومینیوم‪،‬‬ ‫س��رب و روی و‪ ...‬در ایمی��درو باش��د ک��ه به‬ ‫دنب��ال آن‪ ،‬تح��ول بزرگی را ش��اهد خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اعط�ای خ�ط اعتب�اری وی�ژه ب�ه‬ ‫صندوق‬ ‫مری��م ملونی‪ ،‬مدیرکل جدی��د دفتر نوآوری‬ ‫و کس��ب و کار نوی��ن معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری در این نشست گفت‪ :‬صندوق‬ ‫فناوری و ش��کوفایی در ‪ ۷‬ماه گذشته مجوزی‬ ‫دریافت کرد ‌ه که به استناد آن از صندوق‌های‬ ‫پژوهش و فناوری حمایت می‌کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در کنار سهم بخش خصوصی‪،‬‬ ‫صندوق فناوری و شکوفایی یک خط اعتباری‬ ‫وی��ژه اعط��ا می‌کن��د و ای��ن اقدام‪ ،‬پش��توانه‬ ‫مناس��بی است که زمینه توس��عه فعالیت‌ها را‬ ‫گسترش می‌دهد‪.‬‬ ‫ملونی تصریح کرد‪ :‬معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری برای برخ��ی فعالیت‌ها در‬ ‫حوزه کسب و کار نوین‪ ،‬اعتبار الزم را به‌وسیله‬ ‫صندوق فناوری و شکوفایی در اختیار آنها قرار‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه رویکرد جدید‬ ‫معاونت‪ ،‬موضوع تجاری‌س��ازی صندوق مطرح‬ ‫اس��ت و با اعطای بودجه و اعتبار‪ ،‬از ایده‌های‬ ‫جدی��د ش��رکت‌های نوپ��ا و زایش��ی بخ��ش‬ ‫خصوصی‪ ،‬پژوهشگران و دانشگاهیان حمایت‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫مدی��رکل جدید دفت��ر نوآوری و کس��ب و‬ ‫کار نوی��ن معاون��ت علمی و فناوری ریاس��ت‬ ‫جمه��وری گفت‪ :‬حمایت‌های ای��ن معاونت از‬ ‫صندوق پژوهش و فناوری فوالد شامل «ایجاد‬ ‫و تقویت ش��رکت‌های دانش‌بنی��ان خصوصی‬ ‫و تعاون��ی با ارئه پش��تیبانی مال��ی از آنها» و‬ ‫«مشارکت در سرمایه ش��رکت‌های خطرپذیر‬ ‫خارجی» است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین «حمایت از سرمایه‌های‬ ‫مردم��ی به‌وس��یله بانک‌ه��ای دولت��ی» و‬ ‫«مشارکت مستقیم در طرح‌های نوآورانه»‪ ،‬از‬ ‫دیگر مقوله‌های مورد حمایت معاونت یادشده‬ ‫از صندوق است‪.‬‬ ‫جواهری که تنها در یزد و کرمان یافت می‌شود‬ ‫«واریس��یت» نوع��ی م��اده معدن��ی کمی��اب و ترکیبی از‬ ‫آلومینیوم و فس��فات است؛ رنگی سبز دارد و ذخایر جواهری‬ ‫آن بسیار نادر است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬این س��نگ ن��ام خ��ود را از منطقه‬ ‫«‌‪ »variscia‬آلمان گرفته چراکه «واریسیت» برای نخستین‬ ‫بار در س��ال ‪ ۱۸۷۳‬میالدی کش��ف و معرفی شد‪ .‬نام منطقه‬ ‫واریسیا درحال‌حاضر به ووگلند تغییر پیدا کرده است‪.‬‬ ‫رنگ سبز سنگ «واریسیت» به دلیل وجود کرومیوم در آن‬ ‫است که ممکن است از سبز کمرنگ تا سبز زمردین و از سبز‬ ‫روش��ن تا س��بز مایل به آبی متغیر باشد‪ ،‬البته این سنگ در‬ ‫رنگ‌های دیگری مانند نارنجی‪ ،‬صورتی‪ ،‬قرمز‪ ،‬قهوه‌ای و زرد‬ ‫نیز موجود است اما بسیار کمیاب هستند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬س��نگی که «واریس��یت» با آنها ش��باهت دارد‪ ،‬فیروزه‬ ‫و کریزوکوال هس��تند و برای تش��خیص این ‪ ۲‬نوع س��نگ از‬ ‫«واریس��یت» باید به جزئیات و تفاوت آنها دقت کرد‪ ،‬به این‬ ‫شکل که جواهر «واریسیت» سبزتر از فیروزه است؛ همچنین‬ ‫تفاوت س��نگ «واریس��یت» ب��ا کریزوکوال در این اس��ت که‬ ‫«واریسیت» شفاف‌تر و نرم‌تر از کریزوکوال است‪.‬‬ ‫این جواهرسنگ از منابعی در مناطق آرکاناز‪ ،‬نوادا‪ ،‬استرالیا‪،‬‬ ‫آلمان‪ ،‬فرانسه‪ ،‬هلند‪ ،‬روسیه‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬سوئد و برزیل استخراج‬ ‫می‌ش��ود؛ منابع «واریسیت» در ش��هرهای یزد و کرمان نیز‬ ‫قابل برداشت است‪.‬‬ ‫این س��نگ به نام «یوتالیت» نیز ش��ناخته می‌شود و دلیل‬ ‫آن معادن و ذخایر بزرگی از این س��نگ اس��ت که در منطقه‬ ‫یوتا امریکا وجود دارد‪.‬‬ ‫«واریسیت» س��بز زمردین منطقه اوتا و «واریسیت» سیاه‬ ‫عنکبوتی منطقه نوادا از محبوب‌ترین گونه‌های این سنگ در‬ ‫بین مجموعه‌داران و دوستداران سنگ‌هاست‪.‬‬ ‫گفته می‌ش��ود که حدود ‪ ۴‬هزار سال پیش از میالد‪ ،‬از این‬ ‫گوهر سنگ که از معدن نئولتیک بارسلونای اسپانیا استخراج‬ ‫می‌شده گردنبند ساخته می‌شده است‪.‬‬ ‫در گذشته برای س��اخت مقبره‌ها و برخی آثار باستانی در‬ ‫س��واحل اقیانوس اطلس نیز از این س��نگ استفاده می‌شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برخی معتقدند که سنگ «واریسیت» برای به‌دست آوردن‬ ‫س�لامتی‪ ،‬باال رفتن هوش‪ ،‬از بین رفتن اس��ترس و نگرانی و‬ ‫هماهنگی انرژی‌ها در چاکرای قلب مفید است‪ .‬از این جواهر‬ ‫س��نگ برای درمان رماتیسم‪ ،‬زخم مخاطی‪ ،‬درد عضله‪ ،‬نفخ‪،‬‬ ‫ناراحتی‌های شکمی و سوءهاضمه نیز استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫عده‌ای دیگ��ر بر این باورند که این س��نگ به فعالیت‌های‬ ‫مرتبط ب��ا ذهن مانن��د یادگیری‪ ،‬منطق و اس��تدالل کمک‬ ‫می‌کند و برای فردی که این س��نگ را با خود به همراه دارد‪،‬‬ ‫احساس شادی و آرامش می‌آورد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایسنا‬
‫جایگاه زیرساخت‌های اکتشافی و حفاری در توسعه معادن‬ ‫رئیس اتحادیه حفاران گفت‪ :‬در مقایس��ه با کشورهایی که‬ ‫از صنایع معدنی برخوردارند‪ ،‬موفقیت چشمگیری در زمینه‬ ‫اکتشافات نداشتیم‪.‬‬ ‫رضا اشرف سمنانی‪ ،‬رئیس اتحادیه حفاران درباره جایگاه‬ ‫زیرس��اخت‌های اکتش��افی و حفاری در توسعه معادن اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بخش معدن جزو مزیت‌های رقابتی اصلی برای کش��ور‬ ‫به شمار می‌رود؛ تنوع معادن در کشور ما خبر از گستردگی‬ ‫و رشد اکتشافات در معادن می‌دهد که نتایج این اکتشافات‬ ‫به توسعه و برنامه‌ریزی معدن کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در مقایس��ه با کش��ورهایی ک��ه از صنایع‬ ‫معدنی برخوردارند‪ ،‬موفقیت چشمگیری در زمینه اکتشافات‬ ‫نداشتیم‪.‬‬ ‫س��منانی افزود‪ :‬اگرچه معضل ف��روش محصوالت و اضافه‬ ‫ش��دن تحریم فلزات وج��ود دارد اما از معدود کش��ورهایی‬ ‫هستیم که در زمینه مواد اولیه و مصرف مواد معدنی‪ ،‬انرژی‬ ‫و دان��ش و تجربه دارای مزیت هس��تیم و این مزیت س��بب‬ ‫رقابت در سطح جهان شده است‪ .‬باید در نظر گرفت که سال‬ ‫گذشته محصوالتی را تولید کردیم و امسال باید با تمهیدات‬ ‫دیگری منابع تولید را تامین کنیم‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه حفاران با اش��اره هم‌افزایی برای بهره‌وری‬ ‫نّها بیشتر‬ ‫کشور ادامه داد‪ :‬اگر هم‌افزایی در بنگاه‌ها و سازما ‌‬ ‫ش��ود‪ ،‬بهره‌وری بیشتری برای کش��ور در بر خواهد داشت‪.‬‬ ‫این هم‌افزایی در داخل س��بب می‌شود مزیت‌های رقابتی در‬ ‫سطح باالتری دیده ش��وند‪ .‬نباید فراموش کرد در منطقه ما‬ ‫بازار بزرگی با جمعی��ت ‪ ۳۰۰‬میلیون نفر وجود دارد‪ .‬با یک‬ ‫نگاه استراتژیک می‌توان این امر را تحلیل کرد‪ .‬خواهیم دید‬ ‫با انعطاف‌پذیری در استراتژی می‌توان به هدف بزرگی نظیر‬ ‫توسعه بازارها دست یافت و آن را محقق کرد‪.‬‬ ‫وی تامین مواد معدنی اولیه و س��رمایه‌گذاری را از عوامل‬ ‫رش��د این صنعت دانست و گفت‪ :‬مواد اولیه‪ ،‬نقش مهمی در‬ ‫نرخ تمام شده صنایع معدنی دارند و سرمایه‌گذاری در بخش‬ ‫صنایع معدنی بدون تجهیز معدن ریسک بزرگی است‪.‬‬ ‫س��منانی با اش��اره به اینکه اکتش��افات عمیق در کشور‬ ‫انج��ام نداد ‌ها‌یم‪ ،‬افزود‪ :‬اکتش��اف اصل��ی و مقدماتی‪ ،‬وظیفه‬ ‫زمین‌شناسی کشور اس��ت اما پس از آن قابلیت واگذاری به‬ ‫بخش خصوصی را دارد‬ ‫در گفت‌وگو با تولیدکنندگان داخلی مطرح شد‪:‬‬ ‫از تولید قطعات ماشین‌آالت معدنی ایرانی حمایت نمی‌شود‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫همیشه گله از این بوده که چرا ما در حوزه‌های‬ ‫مختل��ف معدنی تولیدکنن��ده داخلی نداریم و از‬ ‫کااله��ای خارج��ی اس��تفاده می‌کنیم و پاس��خ‬ ‫می‌دهند که اگر در داخل توانمند بودیم و دستی‬ ‫در تولید داش��تیم‪ ،‬تحریم‌ه��ا و افزایش نرخ ارز‬ ‫نمی‌توانستند تاثیرگذار باشند‪.‬‬ ‫از طرفی کسانی که دستی در تولید دارند باور‬ ‫دارند اگرچ��ه ما به اب��زارآالت و قطعات معدنی‬ ‫روز و پیشرفته به‌ش��دت نیازمند هستیم اما اگر‬ ‫کس��ی در این حوزه وارد شود به دلیل موانع کار‬ ‫نمی‌توان��د تاب بیاورد‪ .‬این موضوع بهانه‌ای ش��د‬ ‫تا روزگار معدن به ش��رکت‌های مختلف معدنی‬ ‫س��ر بزند‪ ،‬از بین تم��ام واردکننده‌های ابزارآالت‬ ‫معدن��ی عبور کند و باکس��انی ک��ه تولیدکننده‬ ‫قطعه یا کاالی تمام‌ش��د ‌ه در این حوزه هستند‪،‬‬ ‫گفت‌وگو کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت حمای�ت از تولیدکنن�ده‬ ‫داخلی‬ ‫مجتبی محمودی‪ ،‬رئیس‬ ‫هی��ات مدی��ره ش��رکت‬ ‫کارارول ک��ه در ح��وزه‬ ‫س��اخت خط��وط انتقال‬ ‫شامل رولیک‪ ،‬درام و تمام‬ ‫س��ازه‌های ن��وار نقاله در‬ ‫بخش معدن و صنعت فعالیت می‌کند‪ ،‬به روزگار‬ ‫معدن گفت‪ :‬ما ابتدا رولی��ک را به‌صورت خیلی‬ ‫س��اده تولید می‌کردیم اما امروز آن را با توجه به‬ ‫نمونه‌های اروپایی تولید می‌کنیم‪.‬‬ ‫این فع��ال معدنی با بیان اینکه ن��وار نقاله در‬ ‫معدن همه‌کاره اس��ت و برای جابه‌جایی ش��ن و‬ ‫ماس��ه‪ ،‬زغال و نخاله‌ها کاربرد دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال‌حاضر کش��ور ما نیاز مبرم��ی به قطعات‬ ‫خط��وط انتقال دارد؛ از این رو جای خالی چنین‬ ‫وسیله‌ای احساس می‌شد‪.‬‬ ‫امروز ما توانسته‌ایم قطعاتی را تولید کنیم که‬ ‫در مقایس��ه با نمونه خارجی از نظر نرخ بس��یار‬ ‫مناسب‌تر هستند‪.‬‬ ‫محم��ودی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه ج��رات می‌توانیم‬ ‫بگوییم بیش��تر مواد و طراحی این کاال س��اخت‬ ‫داخل است و ما در این حوزه توانمند شدیم‪.‬‬ ‫خوش��بختانه ت��ا ح��دود ‪ ۹۰‬درص��د‪ ،‬از‬ ‫خارجی‌ه��ا بی‌نی��از هس��تیم و تنه��ا ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫ب��ه ژاپ��ن وابس��ته‌ایم ک��ه امیدواری��م در آن‬ ‫بخ��ش هم ت��ا چند وق��ت دیگر ب��ه خودکفایی‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫او با انتق��اد از اینک��ه تولیدکننده‌های داخلی‬ ‫بین ایرانی‌ه��ا هم دیده نمی‌ش��وند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫وقت��ی به‌عن��وان ی��ک تولیدکنن��ده داخلی در‬ ‫نمایش��گاه خارجی ش��رکت می‌کنیم‪ ،‬می‌بینیم‬ ‫که متقاضیان و ش��رکت‌های ایرانی رولیک مورد‬ ‫نیاز خود را از شرکت‌های خارجی تهیه می‌کنند‬ ‫مجتبی محمودی‪ :‬وقتی به‌عنوان یک تولیدکننده داخلی‬ ‫معدنی و صنعتی در نمایشگاه خارجی شرکت می‌کنیم‪،‬‬ ‫می‌بینیم که متقاضیان و شرکت‌های ایرانی کاالهای‬ ‫موردنیاز خود را از شرکت‌های خارجی تهیه می‌کنند و‬ ‫متاسفانه به کاالی ساخت داخل بها نمی‌دهند‬ ‫و متاس��فانه به کاالی س��اخت داخل کشور بها‬ ‫نمی‌دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین یکی از بزرگ‌ترین مشکالت‬ ‫ما واردکننده‌ها هستند‪ ،‬البته از وقتی رهبر معظم‬ ‫انقالب بر تولید داخلی تاکید کردند و قرار شد در‬ ‫تامین قطعات به تولید داخلی وابسته شویم و ارز‬ ‫را هم از کشور خارج نکنیم‪ ،‬خوشبختانه شرایط‬ ‫برای شرکت‌هایی مثل ما که تولیدکننده و خالق‬ ‫هستند‪ ،‬بهتر شده است‪.‬‬ ‫محمودی در پاسخ به این پرسش که به‌عنوان‬ ‫تولیدکننده چه انتظاری از دولت دارید‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫تولیدکننده‌های داخلی حمایت کند تا ش��ناخته‬ ‫شوند‪ ،‬در غیر این صورت نابود می‌شویم‪.‬‬ ‫هرچند ش��رکت‌هایی که از تولیدکننده‌هایی‬ ‫مثل ما استقبال کرده‌اند کم نیستند اما متاسفانه‬ ‫در ایران همیش��ه تولیدکننده زیر فش��ار بوده و‬ ‫هیچ استقبالی از او نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وقتی حدود ‪ ۳۰‬نیرو در مجموعه‬ ‫ش��ما کار می‌کنند باید شرایط را برای‌شان مهیا‬ ‫کنی��د‪ ،‬به همین دلیل خیلی وقت‌ها تولیدمان را‬ ‫با نرخ پایین به فروش می‌رسانیم تا فقط در بازار‬ ‫بمانیم و ‪ ۳۰‬نفر را بیکار نکنیم‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدنی ب��ا ابراز تاس��ف از اینکه در‬ ‫کش��ور قدر کار تولی��دی را نمی‌دانند‪ ،‬گفت‪ :‬کار‬ ‫تولید پر دغدغه است؛ خیلی‌ها فروشگاه می‌زنند‬ ‫و به‌راحت��ی پول درمی‌آورند اما حاضر نیس��تند‬ ‫دس��ت‌به تولید بزنند به خاطر اینکه تولیدکننده‬ ‫از نی��روی کار گرفته تا بیم��ه و مالیات‪ ،‬دغدغه‬ ‫زیاد دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹در داخل توانمند هستیم‬ ‫آرش افتخاری‪ ،‬مدیر شرکت آترین اشتاد با اشاره‬ ‫به تولید دس��تگاه از سوی متخصصان داخلی در‬ ‫ح��وزه معدنکاری به روزگار مع��دن گفت‪ ۲ :‬ماه‬ ‫پیش از نخستین محصولی که برای نخستین بار‬ ‫در کشور تولید شد‪ ،‬رونمایی کردیم‪.‬‬ ‫این محصول تجهیزی اس��ت که ‪ ۲‬سر تسمه را‬ ‫به‌ص��ورت پرس گرم به هم وص��ل می‌کند و در‬ ‫فعالیت مع��دن کاربرد زی��ادی دارد که می‌توان‬ ‫ازجمله به انتقال مواد‪ ،‬خاک و سنگ اشاره کرد‪.‬‬ ‫افتخ��اری ادام��ه داد‪ :‬ت��ا‬ ‫پی��ش از ای��ن‪ ،‬متقاضیان‬ ‫محص��ول موردنظ��ر را از‬ ‫کش��ورهای مختلفی مثل‬ ‫آلم��ان‪ ،‬چین‪ ،‬اس��پانیا و‬ ‫کانادا وارد کشور می‌کردند‬ ‫اما با استفاده از توان متخصصان داخلی توانستیم‬ ‫همان محصول را در داخل تولید کنیم‪ .‬این فعال‬ ‫معدنی با اش��اره به توانمندی ایرانی‌ها در ساخت‬ ‫چنی��ن دس��تگاهی گف��ت‪ :‬در ای��ن محصول نه‬ ‫کپی‌سازی شده نه به مهندسی معکوس توجهی‬ ‫کرده‌ای��م‪ .‬در ای��ن روند با تکی ‌ه ب��ر تفکر داخلی‬ ‫توانستیم محصول موردنظر را بسازیم‪.‬‬ ‫افتخاری با بیان اینکه در داخل کشور استقبال‬ ‫خوبی از این دس��تگاه شده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬نخستین‬ ‫فروش را به ش��رکت صنعت��ی و معدنی گل‌گهر‬ ‫داش��تیم که نشان می‌دهد خوش��بختانه فعاالن‬ ‫معدنی داخلی استقبال خوبی از آن کرده‌اند‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با مقایس��ه تولید داخلی این‬ ‫کاال با تولید خارجی آن گفت‪ :‬اگر یک دس��تگاه‬ ‫اروپایی در مدت ‪ ۴۰‬دقیقه‪ ،‬دما را به ‪ ۱۴۵‬درجه‬ ‫می‌رساند‪ ،‬دستگاه ایرانی در مدت ‪ ۳‬دقیقه همان‬ ‫کار را انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫از ط��رف دیگر ش��بکه م��ا تک فاز اس��ت اما‬ ‫ش��بکه‌های اروپایی‪ ۳‬فاز هستند‪ .‬همین مسئله‬ ‫تولیدکننده‌ه��ای ما را با مش��کل روبه‌رو می‌کرد‬ ‫و همیش��ه م��ا را ب��ه دردس��ر می‌انداخ��ت که‬ ‫خوشبختانه با تولید داخلی توانستیم این مشکل‬ ‫را نی��ز حل کنیم‪ .‬افتخ��اری با بی��ان اینکه اگر‬ ‫بخواهیم‪ ،‬می‌توانیم س��ازنده‌های خوبی باش��یم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬متاسفانه نخستین فکری که می‌کنیم‬ ‫این اس��ت که چه چیزی به ما می‌رسد و تا وقتی‬ ‫مطمئن نش��ویم درآم��د داریم یا خی��ر‪ ،‬هزینه‬ ‫نمی‌کنی��م‪ ،‬درحالی‌ک��ه باید نگاه‌م��ان را تغییر‬ ‫دهیم‪ .‬باید بررس��ی کنیم که چه مش��کالتی در‬ ‫صنعت و معدن وجود دارند و با ساخت تجهیزات‬ ‫سعی کنیم این مشکالت را رفع کنیم‪.‬‬ ‫او ب��ا انتقاد از خریداران داخل��ی که به دنبال‬ ‫کاالی خارج��ی هس��تند‪ ،‬تاکی��د کرد‪ :‬م��ا باید‬ ‫ملی‌گرا باش��یم و به تولیدکننده‌ه��ای کاالهای‬ ‫داخلی کش��ورمان احترام بگذاریم‪ .‬همان‌طور که‬ ‫یک آلمان��ی کاالی ایرانی نمی‌خ��رد و به دنبال‬ ‫کاالی خودش اس��ت‪ ،‬ما هم باید به دنبال کاالی‬ ‫داخلی باش��یم و در برابر خری��د کاالی خارجی‬ ‫مقاومت کنیم‪.‬‬ ‫در نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان عنوان شد‬ ‫جلوگیری از خام‌فروشی و صادرات سنگ‌آهن‬ ‫نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان‪ ۶ ،‬مرداد‬ ‫با مش��ارکت ذوب‌آهن اصفهان و حضور محمد اسالمی وزیر‬ ‫راه و شهرسازی‪ ،‬رضا رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه‌های تهران گشایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری موج‪ ،‬در این نمایش��گاه ‪ ۱۲‬کش��ور‬ ‫خارجی از جمله چین‪ ،‬کره‪ ،‬انگلیس‪ ،‬اس��پانیا‪ ،‬ایتالیا‪ ،‬آلمان‪،‬‬ ‫س��وئد و کانادا حضور داشتند و مش��ارکت‌کنندگان در ‪۹۵۰‬‬ ‫غرفه‪ ،‬محصوالت و دستاوردهای خود را به نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫الهه مک��ری‪ ،‬رئیس گروه معدن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫توس��عه تجارت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬فعالیت‌های‬ ‫ذوب‌آه��ن اصفه��ان را در جه��ت رون��ق تولید برجس��ته و‬ ‫موفقیت‌آمیز دانست و گفت‪ :‬اهداف و وظایف سازمان توسعه‬ ‫تجارت ایران در راس��تای افزایش و توس��عه صادرات در تمام‬ ‫زمینه‌ه��ا به‌ویژه توس��عه محص��والت با ارزش اف��زوده باالتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس گروه معدن و صنایع معدنی س��ازمان توسعه تجارت‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اف��زود‪ :‬محصوالت فوالدی‬ ‫کش��ور حاصل ف��رآوری مواد معدن��ی ایران اس��ت‪ .‬این نوع‬ ‫محصوالت ارزش افزوده فوق‌العاده‌ای دارد و هدف ما افزایش‬ ‫تولید و صادرات است‪.‬‬ ‫مک��ری گف��ت‪ :‬محدودی��ت و ممنوعیت ص��ادرات‪ ،‬خالف‬ ‫وظایف ذاتی سازمان تابع است اما بنا بر صالحدید‪ ،‬در زمینه‬ ‫ص��ادرات برخی اقالم می‌ت��وان محدودیت ایجاد کرد‪ .‬وی در‬ ‫پای��ان گفت‪ :‬هدف ما تامین راحت و اقتصادی‌تر مواد اولیه از‬ ‫جمله س��نگ‌آهن برای واحدهای صنعتی از جمله ذوب آهن‬ ‫اصفهان است‪.‬‬ ‫همچنی��ن بهزاد کرم��ی‪ ،‬مدیر بازاریاب��ی و فروش خارجی‬ ‫ش��رکت ذوب‌آه��ن اصفهان با بیان اینکه با وجود مش��کالت‬ ‫مختل��ف‪ ،‬ذوب‌آهن به تولید ادامه داده و با پش��تکار و تالش‬ ‫هم��کاران س��ختکوش‪ ،‬چرخ‌ه��ای تولید در این ش��رکت به‬ ‫خوبی چرخیده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مش��کل فعلی م��ا کمبود مواد‬ ‫اولی��ه آهن‌دار اس��ت و امیدواریم با رفع این مش��کل از تمام‬ ‫ظرفیت‌های تولید در شرکت استفاده شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انتظ��ار داری��م مس��ئوالن ب��ا جلوگی��ری از‬ ‫خام‌فروش��ی و ص��ادرات س��نگ‌آهن نس��بت ب��ه تامی��ن‬ ‫م��واد اولی��ه م��ورد نی��از ذوب آهن و ف��والد مبارک��ه اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫کرمی تامین مواد اولیه شرکت‌های فوالدی را موجب رونق‬ ‫تولید داخلی دانس��ت و گفت‪ :‬امس��ال تولید ‪ ۳‬میلیون و ‪۵۰‬‬ ‫ه��زار تن چدن و ص��ادرات حدود یک میلی��ون و ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تن محصول به عنوان هدف تعیین ش��ده و با همه مشکالت‬ ‫مختلف درصدد تحقق این هدف هستیم که تولید شرکت در‬ ‫‪ ۴‬ماه نخست سال نیز بر اساس این هدف محقق شده است‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪218‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سنگ بیشتر از این‬ ‫استحقاق دارد‬ ‫احمد افشاری‬ ‫فعال معدنی‬ ‫بازار س��نگ چندان بد نیس��ت اما متاسفانه مثل‬ ‫س��اختمان که در رکود به س��ر می‌برد‪ ،‬این بازار هم‬ ‫در آین��د ‌ه نزدیک رو به رکود م��ی‌رود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫وضعیت مس��کن روی س��نگ هم اثر می‌گ��ذارد‪ .‬به‬ ‫جرات می‌توان گفت نصف س��نگ‌بری‌ها بر اس��اس‬ ‫ظرفیت اصلی‌ش��ان کار نمی‌کنند‪ ،‬درصورتی که ما‬ ‫باید ‪ ۲‬برابر این آمار را داش��ته باش��یم‪ .‬باور دارم که‬ ‫می‌ت��وان خالقیت به خرج داد و بازار س��نگ را تکان‬ ‫داد‪ .‬متاس��فانه به این دلیل ک��ه ما در این حوزه غنی‬ ‫بوده‌ایم به خام‌فروشی بسنده کرده‌ایم و به این سمت‬ ‫نرفته‌ای��م که این بازار را ب��ه جایگاه بهتری در جهان‬ ‫برسانیم‪ .‬سنگ خام در ایران زیاد بوده و متاسفانه قدر‬ ‫آن را ندانس��ته‌ایم‪ .‬برای نمونه از ضایعات سنگ هیچ‬ ‫اس��تفاده‌ای نکرده‌ایم‪ ،‬البته زمانی ضایعات سنگ را‬ ‫از ما می‌خریدند یا رایگان آن را می‌دادیم تا دس��ت به‬ ‫تولیدات و فرآوری بزنند اما درحال‌حاضر باید هزینه‬ ‫کنیم تا ضایعات س��نگ را از م��ا بگیرند و هیچ کس‬ ‫سراغ ما نمی‌آید‪ .‬در این بین تولیدکنندگان باید فکر‬ ‫کنند که در چه کاری می‌توانند از س��نگ اس��تفاده‬ ‫کنند‪ .‬ب��رای نمونه می‌ت��وان به س��اخت موزائیک‪،‬‬ ‫گلدان و سنگفرش‌های خیابان اشاره کرد‪ .‬در سطح‬ ‫بین‌المللی هم باید گفت کش��وری هستیم که تنوع‬ ‫زیادی داریم و بس��یار توانمند هس��تیم اما متاسفانه‬ ‫جایگاه مناس��بی در س��طح بین‌الملل��ی نداریم‪ .‬از‬ ‫آنجایی که س��نگ ایران در سطوح باالی جهانی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬در ش��أن کشور ما نیس��ت که چنین شرایطی‬ ‫داشته باشیم‪ .‬باید از این سطح فراتر برویم و به ارتقای‬ ‫جایگاه صنعت س��نگ در سطح جهان فکر کنیم‪ .‬در‬ ‫این بین از دولت انتظار داریم از فعاالن سنگی بیشتر‬ ‫حمای��ت کند‪ .‬برای نمون��ه‪ ،‬تولیدکننده‌هایی که در‬ ‫کش��ورهای دیگر غرفه‌سازی و فعالیت می‌کنند باید‬ ‫مورد حمایت دولت قرار بگیرند‪ .‬آنها خیلی عالقه‌مند‬ ‫هستند که در نمایش��گاه‌های خارجی شرکت کنند‬ ‫اما چ��ون هزینه‌های زیادی دارد در عمل نمی‌توانند‬ ‫در آن ورود کنند‪ .‬انتظار ما این اس��ت که دس��ت‌کم‬ ‫بخشی از هزینه‌های آنها را دولت تقبل کند نه اینکه‬ ‫ب��ار همه چیز ب��ر دوش آنها باش��د‪ .‬بنابراین صنعت‬ ‫س��نگ خیلی جای رش��د دارد و بی��ش از این باید به‬ ‫آن توجه کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مطالعات مخاطرات‬ ‫آتشفشان خفته‬ ‫مجری ط��رح تهیه نقش��ه‌های زمین‌شناس��ی‬ ‫آتشفش��ان دماون��د در س��ازمان زمین‌شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدن��ی تاکید کرد‪ :‬پروژه نقش��ه‌های‬ ‫زمین‌شناس��ی دماوند‪ ،‬بر اساس اس��تانداردها اجرا‬ ‫ش ‌ده‌اند‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬حمیده رشید گفت‪ :‬در این‬ ‫طرح واحدهای س��نگی را مطالعه کردیم و از سوی‬ ‫دیگر از آنجایی که آتشفشان دماوند یک آتشفشان‬ ‫مرک��ب و دارای گدازه‪ ،‬مواد آذر آواری و خاکس��تر‬ ‫است‪ ،‬متوجه ش��دیم در آخرین فوران‪ ،‬همه سطح‬ ‫دامنه این آتشفشان با مواد خارج شده از آن پوشانده‬ ‫شده اس��ت؛ به گونه‌ای که در دامنه غربی مشاهده‬ ‫کردیم گدازه ‪ ۷‬هزار س��اله همه س��طح را پوشانده‬ ‫است‪ .‬مجری طرح تهیه نقش��ه‌های زمین‌شناسی‬ ‫آتشفش��ان دماون��د در س��ازمان زمین‌شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدن��ی گفت‪ :‬م��ا به منظ��ور مطالعه‬ ‫مخاط��رات دماوند در مناطقی که امکان برداش��ت‬ ‫وجود داش��ت (مانند دره گزنه و یخار) نمونه‌بردای‬ ‫و موردس��نجی کردیم تا دوره بازگشت آتشفشان را‬ ‫همانند دوره بازگشت احتمالی زلزله محاسبه کنیم‪.‬‬ ‫بر اس��اس نتایج این مطالعات می‌توانیم پیش‌بینی‬ ‫کنی��م که چه زمانی احتمال فوران این آتشفش��ان‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬این مطالعات در پایش‌ه��ای ما از این‬ ‫آتشفشان انجام شده است‪.‬‬ ‫رش��ید در عین حال خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬درباره‬ ‫دماوند آنچه مهم است اینکه در منطقه «آب‌اسک»‬ ‫ایگنمبریت‌هایی را مشاهده کردیم‪ .‬ایگنمبریت‌ها‬ ‫توپ‌های جوش‌خورده‌ای هستند که در زمان فوران‬ ‫آتشفشان‪ ،‬حرارت بس��یار زیادی دارند و می‌توانند‬ ‫موجب مرگ و میر زیاد شوند‪.‬‬
‫تعطیلی دفاتر نمایندگی شرکت‌های سیمانی شستا در تهران‬ ‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪218‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫قوانین صادراتی عامل‬ ‫کاهش صادرات سیمان‌‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫خراسان ش��مالی از کاهش ‪۳۰‬درصدی میزان‬ ‫صادرات کاال از این استان خبر داد‪.‬‬ ‫‌به گزارش ایس��نا‪ ،‬رضا فی��روزه گفت‪ :‬میزان‬ ‫ص��ادرات کاال در س��ال ج��اری ‪ ۲۰‬میلیون و‬ ‫‪۷۶‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه یک��ی از علل اصلی‬ ‫کاهش این رقم‪ ،‬کاهش صادرات سیمان از این‬ ‫استان بوده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در سال‌های گذشته‬ ‫میزان خوبی از س��یمان از این استان به سایر‬ ‫کش��ورها صادر می‌ش��د اما به علت تصمیم‌ها‬ ‫گرفته ش��ده مبنی بر اینکه صادرات س��یمان‬ ‫فقط ازسوی ش��رکت تولیدکننده یا نمایندگی‬ ‫رسمی انجام شود‪ ،‬بر کاهش صادرات محصول‬ ‫در استان تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫فی��روزه درباره می��زان واردات کاال نیز بیان‬ ‫کرد‪ :‬امسال ‪۱۱‬میلیون دالر کاال به این استان‬ ‫وارد شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه میزان واردات کاال در سال‬ ‫جاری نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری‬ ‫داشته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بیشتر کاالهای وارداتی‬ ‫در ای��ن اس��تان ماش��ین‌آالت خ��ط تولیدی‬ ‫یک��ی از واحده��ای تولی��دی در اس��تان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عبور تولید گندله‬ ‫و کنسانتره گل‌گهر‬ ‫از مرز ‪۱۰‬میلیون تن‬ ‫مجم��وع تولی��د محصوالت گل‌گهر ش��امل‬ ‫گندل��ه و کنس��انتره از م��رز ‪ ۱۰‬میلی��ون تن‬ ‫گذشت‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬ب��ا تالش همکاران حوزه‬ ‫بهره‌برداری و پیمانکاران مربوط مجموع تولید‬ ‫کنس��انتره و گندله گل‌گه��ر از مرز ‪۱۰‬میلیون‬ ‫تن عبور کرد‪.‬‬ ‫مجموع تولی��د کنس��انتره و گندله تولیدی‬ ‫مجتم��ع گل‌گهر تا ‪۶‬مرداد ‪ ۹۸‬به ‪۱۰‬میلیون و‬ ‫‪۵۳‬هزار و ‪۷‬تن رسید که ‪۵‬میلیون و ‪۷۲۶‬هزار‬ ‫و ‪۳۲۳‬تن کنس��انتره و ‪۴‬میلیون و ‪۳۲۶‬هزار و‬ ‫‪۶۸۴‬تن گندله بوده است‪.‬‬ ‫ارسال بیش از ‪۳۶‬هزار‬ ‫تن سیمان اهدایی بنیاد‬ ‫مستضعفان به سیل‌زده‌ها‬ ‫دبیر س��تاد کمک‌های بنیاد مس��تضعفان از‬ ‫ارس��ال بی��ش از ‪ ۳۶‬هزار تن س��یمان اهدایی‬ ‫بنیاد مس��تضعفان ب��ه مناطق س��یل‌زده خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بنیاد مس��تضعفان‪،‬‬ ‫عل��ی امی��دی‪ ،‬دبیر س��تاد کمک‌ه��ای بنیاد‬ ‫مس��تضعفان در حوادث طبیعی از ارسال بیش‬ ‫از ‪ ۳۶‬هزار تن سیمان به ‪ ۸‬استان آسیب‌دیده‬ ‫در سیل اخیر تا ‪ ۵‬مرداد سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫امی��دی تاکید ک��رد‪ :‬این حجم از س��یمان‬ ‫ارسالی از س��وی هلدینگ صنایع معدنی کاوه‬ ‫پارس و ازس��وی کارخانه‌های س��یمان تهران‪،‬‬ ‫س��یمان نهاوند و س��یمان پیوند گلستان اهدا‬ ‫ش��ده و بیش��ترین حجم س��یمان با توجه به‬ ‫میزان خسارت‌ها در خوزس��تان به این استان‬ ‫اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫دبیر س��تاد کمک‌ه��ای بنیاد مس��تضعفان‬ ‫با اش��اره به کاالهای اهدای��ی هلدینگ صنایع‬ ‫معدنی کاوه پارس گفت‪ :‬تا ‪ 6‬مرداد ‪ ۹۸‬شرکت‬ ‫س��یمان پیوند گلستان ‪۷۷۰۹‬تن سیمان را به‬ ‫استان گلستان اهدا کرده است‪.‬‬ ‫همچنی��ن این کارخانه ‪۲۵۸۵‬تن س��یمان‬ ‫نیز به اس��تان مازندران‪ ۸۰۰ ،‬تن س��یمان به‬ ‫خراسان شمالی و ‪ ۵۴۵‬تن سیمان به خراسان‬ ‫رضوی اهدا کرده است‪.‬‬ ‫امیدی در ادامه افزود‪ :‬کارخانه سیمان نهاوند‬ ‫‪۱۳۷۳۹‬تن سیمان به خوزستان و ‪۹۶۸۷‬تن به‬ ‫لرستان اهدا کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��یمان نهاوند ‪۲۰۳۹‬تن سیمان‬ ‫به اس��تان همدان اهدا کرده است و همچنین‬ ‫کارخانه س��یمان ته��ران ‪۱۷۷‬تن س��یمان به‬ ‫استان مرکزی اهدا کرده است‪.‬‬ ‫امی��دی در پای��ان مجموع س��یمان اهدایی‬ ‫ازس��وی ای��ن ‪ ۳‬کارخان��ه ب��ه اس��تان‌های‬ ‫آس��یب دی��ده را بی��ش از ‪ ۳۶‬ه��زار تن اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��رکت س��یمان تامی��ن شس��تا در اقدامی همس��و با‬ ‫سیاس��ت‌های کالن کش��ور مبنی بر تمرکززدایی از تهران‪،‬‬ ‫ت ش��رکت‌های س��یمانی را پیگیری‬ ‫ارتقای عملکرد فعالی ‌‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش روزگار مع��دن از روابط عمومی‬ ‫شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین شستا‪ ،‬رضا جمارانیان‬ ‫مدیرعامل سیمان تامین با بیان این مطلب درباره تعطیلی‬ ‫دفترهای نمایندگی شرکت‌های س��یمانی در تهران گفت‪:‬‬ ‫دفترهای مرکزی ش��رکت‌های س��یمانی در تهران از مسیر‬ ‫فعالیت‌های واقعی خود خارج شده بودند و برهمین اساس‬ ‫و برای تطبیق با سیاس��ت‌های تمرکز‌زدایی از تهران پروژه‬ ‫انتقال اشتغال به شهرستان‌ها کلید خورد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫انتقال دفترهای مرکزی به محل کارخانه‌ها و شهرستان‌های‬ ‫مربوط‪ ،‬تمرکززدایی مهمی انجام ش��د و نیروهای شاغل در‬ ‫ته��ران به محل خدمت خود رفتند‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬در این‬ ‫پروژه تعدیل نیرو و کاهش هزینه‌های پرسنلی مطرح نبود‬ ‫و ب��ر عکس برخ��ی ادعاهای مطرح ش��ده‪ ،‬افزایش کارآیی‬ ‫منابع انس��انی همچون مدیران مالی‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬برنامه‌ریزی‬ ‫و‪ ...‬مطرح بود؛ چراکه با انجام این انتقال‌ها حضور تمام‌وقت‬ ‫مدیران عامل و مدیران میانی شرکت‌ها در محل کارخانه و‬ ‫ش��رکت در شهرستان‌ها را شاهد هستیم که این موضوع به‬ ‫معنای ارتقای کارآیی و بهره‌وری اس��ت‪ .‬مدیرعامل سیمان‬ ‫تامین همچنین به برخی انتقادها از این طرح اشاره و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬برخی افراد که از این انتقال‌ها منافع مستقیم داشتند‪،‬‬ ‫به دلیل در خطر بودن منافع‌ش��ان س��عی در انحراف افکار‬ ‫عموم��ی و حاشیه‌س��ازی برای چنین ط��رح ملی و مهمی‬ ‫دارن��د؛ چراکه این اف��راد قراردادهایی ب��ا دفترهای تهران‬ ‫این شرکت‌ها داش��ته‌اند که حاال با نظارت اخیر مسیرهای‬ ‫سوء‌اس��تفاده آنها بسته ش��ده و تحرکات اخیر آنها را درپی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬وی همچنین گفت‪ :‬در طرح انتقال دفترها‬ ‫به شهرس��تان‌ها‪ ،‬صرفه‌جویی هزینه‌های سربار مطرح بوده‬ ‫و موضوع هزینه‌های پرس��نلی و تعدیل نیرو مطرح نیست‬ ‫و مقرر اس��ت نیروها به محل خدمت خود منتقل ش��وند تا‬ ‫در کن��ار نیروهای متخصص بومی و رویک��رد بومی‌گزینی‬ ‫باالتری��ن عملکرد کاری ثبت ش��ود‪ .‬جمارانی��ان در حوزه‬ ‫تجمیع برخی دفترها هم توضیح داد‪ :‬شرکت‌های سیمانی‬ ‫فعال در شهرس��تان‌ها‪ ،‬به دلیل نیاز به تامین برخی کاال و‬ ‫مراجع��ه به تهران نیازمند حض��ور مقطعی در تهران بودند‬ ‫و بر همین اساس مقرر ش��د با تعریف فضای مشترک میز‬ ‫کاری برای ش��رکت‌ها ایجاد شود تا نمایندگان شرکت‌های‬ ‫سیمانی بتوانند وظایف خود را در تهران ساماندهی کنند‪.‬‬ ‫آمادگی ایران برای عقد قرارداد‌های پیمانکاری ساخت مسکن در بازسازی عراق‬ ‫به تامین مصالح ساختمانی اکتفا نخواهیم کرد‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫بازار ع��راق در حوزه ساخت‌وس��از می‌تواند‬ ‫فرص��ت مناس��بی ب��رای مصالح س��اختمانی‬ ‫تولی��دی ایران باش��د‪ .‬این کش��ور برنامه‌های‬ ‫وس��یعی در زمینه بازس��ازی درنظ��ر گرفته و‬ ‫قص��د دارد ‪۳۰۰‬میلی��ارد دالر برای بازس��ازی‬ ‫سرمایه‌گذاری کند که از این میزان ‪۴۰‬میلیارد‬ ‫دالر به ایجاد مس��کن اختصاص خواهد یافت؛‬ ‫چراکه قرار است سالی ‪۲۵‬هزار واحد مسکونی‬ ‫در این کشور ساخته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بازار عراق را دریابیم‬ ‫نخستین نشست تخصصی صنعت ساختمان‬ ‫با هیات تاجران عراقی‪ ،‬در محل اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران برگ��زار ش��د‪ .‬این نشس��ت ب��ا رویکرد‬ ‫ص��ادرات به کش��ورهای منطقه برگزار ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬در این نشس��ت حمید‬ ‫حسینی‪ ،‬دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران‬ ‫و عراق اظهار کرد‪ :‬امروز سهم زیادی از مصالح‬ ‫موردنیاز ع��راق می‌تواند از ب��ازار ایران تامین‬ ‫ش��ود؛ بنابرای��ن معتقدیم در بحث مس��کن و‬ ‫فنی‌مهندس��ی که در عراق وضعیت به‌نس��بت‬ ‫رقابت��ی وج��ود دارد‪ ،‬می‌توانیم ب��ا تالش این‬ ‫ظرفیت بالقوه را ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بخش پیمانکاری عراق با توجه‬ ‫به اینکه تحریم‌ها مشکالتی برای ما ایجاد کرد‪،‬‬ ‫توصیه می‌کنیم که شرکت‌های ایرانی همکاری‬ ‫کنند تا ش��رایط تجارت با ش��رکت‌های عراقی‬ ‫برای عقد قراردادهای پیمانکاری فراهم شود و‬ ‫بازار عراق برای ایران از بین نرود‪.‬‬ ‫حمید حسینی‪ ‌:‬باید روی حوزه ساخت مسکن در کشور عراق‬ ‫کار شود‪ .‬برپایی نمایشگاه‌های مصالح و خدمات ساختمانی‬ ‫می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مراودات این دو کشور شود و‬ ‫مصالح با نرخ مناسب در اختیار پیمانکاران عراقی قرار گیرد‬ ‫‹ ‹تعامالت ایران و عراق‬ ‫دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ب��رای عبور از ش��رایط تحریم‌ها‬ ‫بهترین راه این اس��ت که ش��رکت‌های کاربلد‬ ‫ایرانی با ش��رکت‌های ماهر عراقی آشنا شده و‬ ‫همکاری کنند تا زمینه‌س��از فرصت‌های خوب‬ ‫برای دو کشور شود‪.‬‬ ‫در بح��ث هم��کاری با عراق نبای��د فقط به‬ ‫موضوع فروش مصالح ساختمانی به این کشور‬ ‫اکتفا کرد؛ بلکه باید روی حوزه ساخت مسکن‬ ‫و ساختمان نیز کار شود‪ .‬برپایی نمایشگاه‌های‬ ‫مصالح و خدمات ساختمانی می‌تواند زمینه‌ساز‬ ‫افزایش مراودات این دو کشور شده و مصالح با‬ ‫نرخ مناس��ب در اختیار پیمانکاران عراقی قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫حس��ینی در ادامه تاکید ک��رد‪ :‬موضوع نرخ‬ ‫در فروش مصالح س��اختمانی به عراق بس��یار‬ ‫بااهمیت اس��ت؛ چراکه وجود واس��طه و نبود‬ ‫ارتباط مس��تقیم بی��ن دو کش��ور‪ ،‬هزینه‌ها را‬ ‫افزایش داده اس��ت‪ .‬به‌طور نمونه کاشی ایرانی‬ ‫به‌وسیله واس��طه ‪۱.۵‬دالر خریداری شده و به‬ ‫نرخ ‪۷‬دالر به عراقی‌ها فروخته می‌شود که این‬ ‫به دلیل همکاری نکردن مس��تقیم تاجران دو‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬این موضوع هم به ضرر تاجران‬ ‫عراقی و هم تولیدکننده ایرانی اس��ت؛ از این‌رو‬ ‫ایج��اد نمایش��گاه می‌توان��د روابط دو کش��ور‬ ‫را بیش��تر کن��د و از نیروهای فنی مهندس��ی‪،‬‬ ‫خدمات‪ ،‬مصالح ساختمانی و‪ ...‬نهایت استفاده‬ ‫را داشته باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹کم�ک ‪ ۴۰۰‬ه�زار مهن�دس در‬ ‫بازسازی‬ ‫در ادامه محمد ش��کرچی‪ ،‬مع��اون وزیر راه‬ ‫و شهرس��ازی و رئی��س مرکز تحقیق��ات راه‪،‬‬ ‫مس��کن و شهرس��ازی عنوان کرد‪ :‬امروز اراده‬ ‫سیاس��ی قوی وجود دارد ک��ه ارتباط دولت و‬ ‫ملت دو کشور ایران و عراق را به شکل مناسب‬ ‫پی��ش ب��رده و در این زمین��ه می‌توانیم حجم‬ ‫معامالت بازرگانی و فنی را با عراق گس��ترش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫در طول تاری��خ‪ ،‬ایران مهد مهندس��ی بوده‬ ‫ک��ه حاصل آن س��اخت بناها‪ ،‬س��اختمان‌ها و‬ ‫سدهایی ش��ده که جزو فعالیت‌های مهندسی‬ ‫ارزشمند کشور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یک‌س��وم دانش��جویان کشور در‬ ‫رش��ته‌های مهندس��ی و حوزه‌ه��ای مرتبط با‬ ‫س��اختمان فعالی��ت می‌کنند‪ .‬ب��ا وجود بیش‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬ه��زار نی��رو در نظام مهندس��ی ایران‪،‬‬ ‫می‌توان در تعامل با عراق برای بازس��ازی این‬ ‫کش��ور و اقلیم کردس��تان کمک کرد‪ .‬البته در‬ ‫این زمینه تجربه‌های خوبی وجود داش��ته که‬ ‫دولت نیز در آن سهم بسزایی داشته است‪.‬‬ ‫رئی��س مرک��ز تحقیق��ات راه‪ ،‬مس��کن و‬ ‫شهرس��ازی ادامه داد‪ :‬س��عی دولت این است‬ ‫که حمایت‌های الزم را داشته باشد‪ .‬پروژه‌های‬ ‫بزرگ مسکن و شهرس��ازی در حوزه طراحی‪،‬‬ ‫اجرا و نگه��داری با توان باال در کش��ور وجود‬ ‫دارد ک��ه می‌تواند در خدمت‌ ساخت‌وس��از در‬ ‫عراق قرار بگیرد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه اینکه ع��راق نیز مانن��د ایران در‬ ‫پهنه‌های زلزله‌خیز جهان ق��رار دارد و چالش‬ ‫مهمی برای این کشور به‌شمار می‌آید و با توجه‬ ‫ب��ه اس��تاندارد ‪ ۲۸۰۰‬که در مرک��ز تحقیقات‬ ‫تدوین می‌ش��ود‪ ،‬می‌توان به خوبی مقاومت را‬ ‫افزایش داده و در این زمینه موفق عمل کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬تولیدکننده‌های‬ ‫م��ا در عرص��ه بین‌المللی امکان ظه��ور و بروز‬ ‫داش��ته و با توجه به اینکه ظرفیت باال و بسیار‬ ‫ارزش��مندی در زمینه مصالح ساختمانی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬می‌توان در صنعت ساختمان‌سازی عراق‬ ‫محصوالت این تولیدکننده‌ها را به کار گرفت‪.‬‬ ‫‹ ‹ فرصتی برای سرمایه‌گذاری‬ ‫حمید حس��ینی‪ ،‬دبی��ر اتاق ای��ران و عراق‪،‬‬ ‫چندی پیش درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫در ب��ازار ع��راق اظه��ار ک��رد‪ :‬فرصت‌ه��ای‬ ‫سرمایه‌گذاری مناسبی در عراق وجود دارد که‬ ‫باید از آن نهایت استفاده را برد‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن‪ ،‬حس��ینی در ادامه‬ ‫تاکید ک��رد‪ :‬بزرگ‌ترین مزیت اقتصادی ایران‪،‬‬ ‫نفت و گاز است و در این زمینه مشکلی وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬پس از آن‪ ،‬صنعت پتروش��یمی‪ ،‬فوالد‪،‬‬ ‫حمل‌ونق��ل و درنهایت تجارت و گردش��گری‬ ‫درمانی‪ ،‬مزیت‌های ایران برای س��رمایه‌گذاری‬ ‫به‌شمار می‌روند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ما می‌توانیم بخش��ی‬ ‫از ظرفیت‌ه��ای خ��ود را در بازار ع��راق به کار‬ ‫بگیریم؛ چراکه این کشور برنامه‌هایی در زمینه‬ ‫بازسازی درنظر گرفته و قصد دارد ‪۳۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر برای بازسازی عراق سرمایه‌گذاری کند که‬ ‫از این میزان ‪۴۰‬میلیارد دالر به ایجاد مس��کن‬ ‫اختصاص خواهد یافت و قرار اس��ت سالی ‪۲۵‬‬ ‫هزار واحد مسکونی در این کشور ساخته شود‪.‬‬ ‫حس��ینی در ادامه‪ ،‬با اش��اره به رده س��نی‬ ‫جمعی��ت در عراق عنوان کرد‪ :‬از س��وی دیگر‬ ‫میانگین س��نی این کشور حدود ‪۲۰‬سال است‬ ‫که نشان‌دهنده جوان بودن و مصرف‌گرایی این‬ ‫رده سنی در این کشور است‪ .‬از سوی دیگر بر‬ ‫اس��اس پیش‌بینی‌ها عراق در ‪ ۲۰‬س��ال آینده‬ ‫جمعیتی باالی ‪۸۰‬میلیون نفر خواهد داش��ت‬ ‫که مصرف در این کشور را افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫حس��ینی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ایران‬ ‫ویتری��ن خوبی در بازار عراق ن��دارد و بیش از‬ ‫آنکه محصوالت با برند به عراق ارائه کند‪ ،‬سعی‬ ‫دارد کااله��ای خود را با نازل‌تری��ن نرخ روانه‬ ‫این بازار کن��د‪ .‬تولیدکنندگان با کمترین نرخ‪،‬‬ ‫محصوالت خود را به عراقی‌ها می‌فروشند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر به صادرات س��ال‌های‬ ‫گذش��ته نگاه کنی��م محصوالت فل��زی در آن‬ ‫دیده نمی‌ش��ود که نشان می‌دهد دغدغه‌ای در‬ ‫ای��ن زمینه نداریم‪ .‬تا پی��ش از ورود داعش به‬ ‫عراق‪ ،‬این کشور یک بازار ‪۵‬میلیارد دالری بود‬ ‫اما نتوانستیم به این بازار ورود کنیم‪.‬‬ ‫حس��ینی با اش��اره به این موض��وع که بازار‬ ‫ع��راق ب��رای واردات محدودیت‌هایی را درنظر‬ ‫گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬در گروه نخست «کاالهایی‬ ‫امریکایی»‪ ،‬در گروه دوم «کاالهای اروپایی» و‬ ‫در گروه س��وم «کاالهای��ی ایرانی و ترکیه‌ای»‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری است‪ ،‬امسال رئیس‌جمهوری‬ ‫ایران س��فری ب��ه ع��راق داش��ت و مقام‌های‬ ‫بلندمرتب��ه عراق نیز به ای��ران آمدند و درباره‬ ‫ورود ایران به بازار این کشور مذاکره‌هایی انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫در نشست هیات مدیره انجمن فوالد و برخی نوردکاران چه گذشت؟‬ ‫هفته گذش��ته نشس��ت هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد و تعدادی از نوردکاران در محل انجمن برگزار ش��د که‬ ‫نتیج��ه مطلوبی داش��ت‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬بهرام س��بحانی‪،‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران با اش��اره به نشس��ت‬ ‫هی��ات مدی��ره و برخی ن��وردکاران گفت‪ :‬محور این نشس��ت‬ ‫بخش��نامه اخیر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به بورس کاال‬ ‫مبنی بر تحویل ش��مش به واحدهای نوردی ثبت نام ش��ده در‬ ‫س��امانه بهین‌یاب و موضع‌گیری انجمن در قبال این بخشنامه‬ ‫بود‪ .‬وی افزود‪ :‬انجمن در نامه اعتراضی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت دو نکته را مدنظر قرار داد و مطرح کرد‪ .‬نخست آنکه‬ ‫انجمن به عنوان یک تشکل فراگیر که در زنجیره آهن و فوالد‬ ‫قرار دارد‪ ،‬مطابق با قانون و بخشنامه ریاست‌جمهوری باید در‬ ‫نشس��ت‌های تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشد تا تصمیمات‬ ‫پخته و کارشناسی‌شده باشد‪ .‬دوم آنکه شرکت‌های ثبت شده‬ ‫در س��امانه بهین‌یاب در زمان ابالغ بخش��نامه تنها ‪ ۹‬واحد بود‬ ‫که به اعتقاد انجمن‪ ،‬این مسئله تولید را فلج کرده و تقاضا در‬ ‫ب��ورس را کاهش خواه��د داد و قیمت‌ها نیز غیرواقعی خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ادامه داد‪ :‬بیش��ترین‬ ‫نگرانی انجمن به عنوان یک تشکل صنفی که باید کل زنجیره‬ ‫را درنظ��ر بگی��رد‪ ،‬این بود که تکلیف ده‌ها ش��رکت نوردی که‬ ‫نیازمند ش��مش بوده و در س��امانه بهین‌یاب ثبت‌نام نکرده‌اند‬ ‫چه خواهد ش��د‪ .‬بنابراین درخواس��ت شد تا تمامی نوردکاران‬ ‫همچنان قادر به ثبت‌سفارش و خرید از بورس باشند‪ .‬سبحانی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬موضوع مهم دیگر که تمامی اعضای حاضر در‬ ‫نشست بر آن اتفاق‌نظر داشتند‪ ،‬این بود که نرخ شمشی که قرار‬ ‫اس��ت در بورس عرضه ش��ود‪ ،‬نرخ آزاد و تعادلی و براساس نرخ‬ ‫جهانی و عرضه و تقاضا باش��د بدون آنکه نرخ پایه س��اختگی و‬ ‫دستوری از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تعیین شود‪.‬‬ ‫اعضای حاضر معتقد بودند‪ ،‬اگر نرخ ش��مش به تعادل برس��د‬ ‫فوالدس��ازان و نوردکاران به‌راحتی ق��ادر به کار خواهند بود و‬ ‫لزوم��ی به عرضه ‪۷۵‬درصد محصوالت ن��وردی در بورس کاال‬ ‫نیست‪ .‬سبحانی موضوع مهم دیگر که مورد تاکید انجمن بود‬ ‫را تفاوت نرخ منطقی میان ش��مش و نورد عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫دس��ت‌کم ‪۱۱‬درصد تفاوت معقولی میان ن��رخ پایه میلگرد و‬ ‫نرخ کش��ف شده ش��مش بوده و بهتر است این موضوع مالک‬ ‫عمل قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل لوله‌گستر اسفراین در گفت‌وگو با روزگار معدن از رویکرد تامین داخلی می‌گوید‬ ‫افزایش تقاضا‪ ،‬تولیدکنندگان «لوله بدون درز» را غافلگیر کرد‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫تامین مواد اولیه واحدها و ش��رکت‌هایی که در‬ ‫زنجی��ره فوالد مش��غول کار هس��تند و همچنین‬ ‫بومی‌س��ازی زنجیره تولید آنها با توجه به موضوع‬ ‫تحریم‌ها‪ ،‬باید بیش‌ازپی��ش موردتوجه قرارگیرد‪.‬‬ ‫البته از س��ال گذش��ته و با دور جدید تحریم‌های‬ ‫امریکا‪ ،‬نمایش��گاه‌هایی در راس��تای بومی‌س��ازی‬ ‫و تامی��ن نیاز داخل ش��رکت‌هایی ک��ه در صنایع‬ ‫گوناگ��ون به‌‌وی��ژه در صنعت فوالد مش��غول کار‬ ‫هس��تند برپا ش��ده اس��ت‪ .‬اما باید بعد از برگزاری‬ ‫نمایش��گاه نیز در پی تامین نی��از و مواد اولیه این‬ ‫شرکت‌ها بود‪.‬‬ ‫یک��ی از مواردی که با مش��کل تامین مواد اولیه‬ ‫روبه‌رو است‪ ،‬تولید لوله بدون درز است که بیشتر‬ ‫در صنای��ع نف��ت و گاز به‌کار برده می‌ش��ود‪ .‬برای‬ ‫تولی��د لوله‌های بدون درز به ش��مش آلیاژی نیاز‬ ‫است که در کشور به صورت محدود تولید می‌شود‪.‬‬ ‫در این زمینه روزگار معدن با کوروش کیهانی‌زاده‪،‬‬ ‫مدیرعامل لوله‌گس��تر اسفراین گفت‌وگویی انجام‬ ‫داده است که در ادامه می‌خوانید‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری اس��ت که ش��رکت لوله گس��تر‬ ‫اسفراین تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع ایران(ایدرو)مشغول به تولید است‪.‬‬ ‫€ €ش�رکت لوله‌گس�تر اس�فراین در تامین‬ ‫مواد اولیه خود با چه مشکالتی روبه‌رو است؟‬ ‫محصول تولیدی ش��رکت لوله‌گس��تر اسفراین‪،‬‬ ‫لول��ه ب��دون درز اس��ت که برای خط��وط نفت به‬ ‫کار ب��رده می‌ش��ود‪ .‬درحقیقت ش��رکت م��ا تنها‬ ‫تولید‌کنن��ده لوله‌ه��ای فوالدی ب��دون درز مانند‬ ‫لوله‌‌ه��ای جداری و مغ��زی موردنیاز صنایع نفت‪،‬‬ ‫گاز و پتروش��یمی با هدف رفع نیاز کش��ور اس��ت‪.‬‬ ‫ظرفیت ساالنه ما ‪۱۰۰‬هزار تن است؛ این درحالی‬ ‫است که در ‪ ۱۵‬سال گذشته شرکت ما حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تن تولید داشته است‬ ‫عم��ده مواد اولیه موردنیاز ش��رکت‪ ،‬ش��مش‬ ‫آلیاژی اس��ت که تنه��ا تولیدکننده این ش��مش‬ ‫نیز مجتمع صنعتی اس��فراین اس��ت‪ .‬مشکل این‬ ‫مجتم��ع‪ ،‬تامین الکترود گرافیتی اس��ت که مواد‬ ‫اولی��ه اصلی ش��مش به‌ش��مار م��ی‌رود‪ .‬هرچند‬ ‫برخ��ی مواد اولیه آنها فروآلیاژه��ا مانند فروکروم‬ ‫و فروس��یلیس و‪ ...‬اس��ت که باید آنه��ا را نیز وارد‬ ‫لوله‌های بدون درز لنگ شمش آلیاژی‬ ‫کوروش کیهانی‌زاده‪ :‬تنها مواد موردنیاز شرکت ما شمش‬ ‫آلیاژی است که در ایران به اندازه نیاز تولید نمی‌شود‪.‬‬ ‫از این‌رو می‌طلبد در کشور برای تولید این نوع شمش‬ ‫خاص سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود‬ ‫ک��رد‪ .‬البت��ه فروآلیاژها در داخل تولید می‌ش��وند‬ ‫ام��ا ظرفیت‌های آنها پاس��خگوی کل نیاز کش��ور‬ ‫نیس��ت‪ .‬از این‌رو این مواد باید وارد کشور شود که‬ ‫درحال‌حاضر در زمینه واردات مشکل وجود دارد‪.‬‬ ‫هرچند هم‌اکنون مراوداتی با ترکیه دارند و شمش‬ ‫صادر و مواد اولیه وارد می‌کنند‪.‬‬ ‫€ €ظرفیت ش�رکت لوله‌گس�تر چ�ه اندازه‬ ‫است و به چه میزان شمش آلیاژی نیاز دارد؟‬ ‫تنه��ا مواد موردنیاز ش��رکت ما ش��مش آلیاژی‬ ‫اس��ت که در کش��ور به اندازه نیاز تولید نمی‌شود‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم آن را وارد کنیم‪ ،‬چون این ش��رکت‌ها‬ ‫زیرپوش��ش ش��رکت‌های امریکایی هس��تند با ما‬ ‫هم��کاری نمی‌کنند‪ .‬از این‌رو می‌طلبد در کش��ور‬ ‫نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس معتقد است‪،‬‬ ‫صادرات شمش فوالدی به مثابه صادرات مواد خام است و باید‬ ‫این ش��مش در صنایع پایین‌دس��تی به مقاطع فوالدی مانند‬ ‫ورق و پروفیل تبدیل ش��ود‪ .‬به گزارش خبرگزاری خانه ملت‪،‬‬ ‫س��یدجواد ساداتی‌نژاد نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در‬ ‫مجلس درباره مش��کالت صنایع پایین‌دست فوالد گفت‪ :‬اگر‬ ‫کشور به دنبال اجرای اقتصاد مقاومتی است نباید خام‌فروشی‬ ‫کند؛ چراک��ه با ف��رآوری ارزش‌افزوده محص��والت صادراتی‬ ‫افزایش پی��دا می‌کند؛ به‌طور نمونه باید از صادارت نفت خام‬ ‫جلوگیری ش��ود و پس از افزایش ارزش‌اف��زوده این ماده در‬ ‫پتروپاالیشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها‪ ،‬زمینه صادرات را فراهم کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم کاشان و آران بیدگل در مجلس شورای اسالمی‬ ‫هنوز اثرات بخش��نامه‌های پشت‌س��ر هم دولتی سال گذشته‬ ‫که به اعتقاد کارشناس��ان عمده مش��کالت اقتصادی سال ‪ ۹۷‬از‬ ‫همین بخشنامه‌های غیرکارشناسی نشأت گرفت‪ ،‬در بازارها باقی‬ ‫است که بار دیگر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بدون مشورت با‬ ‫انجمن فوالد یک تصمیم از جنس فوالد گرفته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایلنا‪ ،‬جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون امور معادن و صنایع‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخشنامه‌ای اعالم کرد‬ ‫که از ‪ ۵‬مرداد س��ال جاری فقط واحدهای نوردی درج‌ش��ده در‬ ‫فهرس��ت بهین‌یاب این وزارتخانه اجازه خرید شمش از بورس را‬ ‫دارند که این بخشنامه شروعی بود بر اعتراض گسترده بسیاری‬ ‫از فع��االن صنعت فوالد‪ .‬در ابتدا بهرام س��بحانی‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران نس��بت به محدود ش��دن خریداران‬ ‫ش��مش در نامه‌ای به معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ضمن اشاره به بخشنامه معاون حقوقی‬ ‫ریاس��ت‌جمهوری مبنی‌بر تکلیف وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی‬ ‫در تولی��د این نوع ش��مش خاص س��رمایه‌گذاری‬ ‫بیش��تری انجام ش��ود‪ .‬اگر واحد اس��فراین با تمام‬ ‫ظرفی��ت تولید کند‪ ،‬تولید آنها با ‪۴‬هزار تن در ماه‬ ‫از حدود ‪۵۰‬هزار تن در س��ال بیش��تر نمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫این درحالی اس��ت که فقط ش��رکت م��ا با توجه‬ ‫ب��ه قراردادهای��ی که منعقد کرده اس��ت به ماهی‬ ‫‪۳‬هزار تن نیاز دارد و نیاز کل کش��ور بس��یار باالتر‬ ‫از این رقم‌هاست‪ .‬ظرفیت این شرکت تولیدکننده‬ ‫ش��مش آلیاژی به اندازه دو س��وم نیاز ماس��ت‪ ،‬از‬ ‫ای��ن‌رو کل نیاز کش��ور را نمی‌توانند تامین کنند‪.‬‬ ‫یک��ی از کارفرماهای ما‪ ،‬ش��رکت ملی نفت اس��ت‬ ‫که در تحویل کاالی خود بس��یار دقیق و حساس‬ ‫هس��تند‪ ،‬اگر ما براساس قرارداد نیاز آنها را تامین‬ ‫نکنیم‪ ،‬ما را جریمه خواهند کرد یا اینکه به سمت‬ ‫واردات متمایل خواهند شد‪.‬‬ ‫€ €ش�مش آلی�اژی در چه صنایع�ی کاربرد‬ ‫دارد؟‬ ‫ش��مش آلیاژی نه‌تنها در صنایع نفت و گاز که‬ ‫در صنای��ع و ابرازهای خ��اص مانند صنایع نظامی‬ ‫و‪ ...‬کاربرد دارد‪.‬‬ ‫€ €درحال‌حاضر تقاضا برای شرکت شما چه‬ ‫میزان افزایش یافته است؟‬ ‫در س��ال ج��اری ب��ا توجه به پی��ام رهبر معظم‬ ‫انق�لاب درباره رون��ق تولید‪ ،‬واردات کمتر ش��ده‬ ‫است‪ .‬شرکت ما از سال ‪ ۱۳۸۵‬تا هم‌‌اکنون حدود‬ ‫‪۳۰۰‬هزار تن تولید داش��ته‪ ،‬این درحالی است که‬ ‫ظرفیت ساالنه ما ‪۱۰۰‬هزار تن است‪.‬‬ ‫یعن��ی در این مدت کس��ی به م��ا کار نمی‌داد‬ ‫اما در س��ال جاری ‪۳۰‬هزار تن از س��وی ش��رکت‬ ‫نفت تقاضا داشته‌ایم‪ .‬درنظر بگیرید شرکتی که از‬ ‫سال ‪ 1385‬کار آنچنانی نداشته و دستگاه‌های آن‬ ‫فرسوده شده یکباره تقاضا برای آن افزایش یافته‪،‬‬ ‫این درصورتی اس��ت که شرکت ما نیز برای تولید‬ ‫صادرات شمش فوالدی به مثابه صادرات مواد خام است‬ ‫با بی��ان اینکه باید به جای صادرات مواد معدنی خام‪ ،‬پس از‬ ‫فرآوری و افزایش ارزش‌افزوده زمینه صادرات آنها فراهم شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اگرچه س��نگ‌آهن در کارخانه به شمش فوالد تبدیل‬ ‫ش��ده و دارای ارزش‌افزوده می‌شود اما می‌توان با ادامه برخی‬ ‫فرآیندها ارزش‌افزوده این ماده معدنی را بیش��تر افزایش داد‬ ‫و اش��تغالزایی را رقم زد‪ .‬این نماینده مردم در مجلس دهم با‬ ‫بیان اینکه شمش فوالدی می‌تواند در صنایع پایین‌دستی به‬ ‫مقاطع ف��والدی مانند ورق‪ ،‬پروفیل و‪ ...‬تبدیل ش��ود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬صادرات شمش فوالدی به مثابه صادرات مواد خام است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه درحال‌حاضر صنایع پایین‌دستی فوالد(نوردکاران)‬ ‫مواد اولیه‪ -‬ش��مش‪ -‬موردنیاز برای تولی��د میلگرد‪ ،‬ورق و‪...‬‬ ‫را ندارن��د‪ .‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬ش��مش‬ ‫خام را به س��ایر کش��ورها صادر می‌کنند‪ .‬درواقع با این عمل‬ ‫اشتغال برای کشورهای دیگر ایجاد می‌شود حال آنکه صنایع‬ ‫داخلی که به ش��مش نیاز دارند‪ ،‬نمی‌توانند آن را تامین کنند‬ ‫بنابرای��ن فقط با ‪۵۰‬درص��د ظرفیت فعالی��ت می‌کنند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬شمش را خام‬ ‫به س��ایر کش��ورها صادر می‌کنند و با این عمل اشتغال برای‬ ‫کشورهای دیگر ایجاد می‌شود‪ .‬حال آنکه صنایع داخلی که به‬ ‫شمش نیاز دارند‪ ،‬نمی‌توانند آن را تامین کنند بنابراین فقط‬ ‫با ‪۵۰‬درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند‪ .‬س��اداتی‌نژاد بیان کرد‪:‬‬ ‫پس از اینکه مشکل نوردکاران با وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫مطرح شد‪ ،‬بخش��نامه‌ای ابالغ شد؛ مبنی بر اینکه شمش به‬ ‫ادامه اعتراض فوالدی‌ها به بخشنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫ب��رای اخ��ذ و توجه به نظرات تش��کل‌های صنفی درخواس��ت‬ ‫ک��رد‪ :‬اعتراضات ش��رکت‌های نوردی برای بررس��ی و اعالم نظر‬ ‫کارشناس��ی به این انجمن ارس��ال شده و تا زمان بررسی و اعالم‬ ‫نظر انجمن‪ ،‬اجرای نامه شماره ‪ ۶۰/۱۲۴۴۳۰‬مورخ ‪ ۲‬مرداد ‪۹۸‬‬ ‫درباره الزام به عرضه ش��مش ف��والدی فقط به واحدهای نوردی‬ ‫درج‌ش��ده در فهرس��ت بهین‌یاب متوقف شود‪ .‬همچنین محمد‬ ‫کشانی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزستان با انتقاد از مصوبه اخیر وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و محدود کردن خریداران ش��مش در‬ ‫بورس گفت‪ :‬افزایش بهای کنس��انتره به عنوان ماده اولیه تولید‬ ‫‪۵‬درصد بهای ش��مش فوالد را باال برده است‪ .‬کشانی افزود‪ :‬قرار‬ ‫بود به دلیل جلوگیری از صدور بخشنامه‌های آنی و توفیق نیافتن‬ ‫اینگونه بخش��نامه‌ها‪ ،‬از تش��کل‌ها و انجمن‌ه��ای صنفی کمک‬ ‫گرفته شود‪ .‬در تایید این موضوع رئیس‌جمهوری و وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت نیز نس��بت به بهره‌گیری از نظرات کارشناس��ی‬ ‫تشکل‌ها تاکید کرده است‪ .‬همچنین در تکمیل این مسئله باید‬ ‫گفت ‪۱۹‬تیر ‪ ۹۸‬معاون حقوقی ریاست جمهوری در بخشنامه‌ای‬ ‫ب��ه تمام��ی نهادهای اجرایی بر دریافت نظرات تش��کل‌ها تاکید‬ ‫کردند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با وجود این تاکیدها‪ ،‬اواخر هفته گذش��ته‬ ‫شاهد ابالغیه‌ای از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن تجارت بودیم که‬ ‫نه‌تنها نماینده انجمن فوالد در نشس��ت تصمیم‌گیری آن حضور‬ ‫نداش��ت بلکه نه ارجاعی به انجمن ش��ده بود و نه نظرخواهی از‬ ‫این تش��کل ش��ده بود‪ .‬ازاین‌رو در نامه‌ای اعتراض خود را به این‬ ‫بخشنامه اعالم کردیم و خواستار آن شدیم که از صدور هرگونه‬ ‫بخشنامه جدید بدون حضور تشکل‌ها خودداری کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹سایت بهین‌یاب زیر سوال است‬ ‫در ای��ن زمینه نیز دبی��ر انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران‬ ‫گفت‪ :‬ادعای ما این اس��ت که باید کار کارشناس��ی بین نوردی‌ها‬ ‫و فوالدی‌ها که هر دو عضو این انجمن هس��تند برگزار می‌ش��د‬ ‫ت��ا به ی��ک نظر کارشناس��ی واحد می‌رس��یدیم‪ .‬وزارتخان ‌ه حق‬ ‫نداش��ته بدون نظر کارشناسی انجمن فوالد تصمیم‌گیری کند‪.‬‬ ‫خود ش��مش آلیاژی ندارد‪ .‬هم‌اکن��ون با تقاضای‬ ‫ب��االی ه��زار تا ‪ 2‬هزار تن روبه‌رو هس��تیم که این‬ ‫موض��وع میزان تقاضا را از دس��ت م��ا خارج کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €کیفی�ت لوله‌ه�ای تولیدی ش�ما در چه‬ ‫حدی است و آیا استانداردهای الزم را دارد؟‬ ‫کیفی��ت لوله‌های ما مش��ابه لوله‌های امریکایی‬ ‫اس��ت‪ .‬باالتری��ن اس��تاندارد این لوله‌ه��ا مربوط‬ ‫ب��ه امریکا اس��ت‪ .‬درحقیق��ت مبنای اس��تاندارد‬ ‫لوله‌های نفت‪ ،‬اس��تاندارد امریکایی اس��ت‪ .‬البته‬ ‫تولیدکنن��دگان اروپایی بهترین کیفیت را در این‬ ‫زمینه دارند و کش��ورهای چین و روس��یه نیز این‬ ‫لوله‌ها را تولید می‌کنند‪.‬‬ ‫در ایران کارگروه‌‌هایی تش��کیل ش��ده که روی‬ ‫این اس��تانداردها کار کنند‪ .‬بعد از ‪ ۴۰‬س��ال تولید‬ ‫ب��ه ای��ن نتیجه رس��یدیم که به یک ای��زو داخلی‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر به دلیل موضوع اس��تاندارد حتی‬ ‫به ترکیه نیز نمی‌توانیم صادرات داش��ته باش��یم‪.‬‬ ‫موضوع اس��تاندارد مط��رح بود و باید اس��تاندارد‬ ‫امری��کا روی لوله ثبت می‌ش��د؛ با وجود تحریم‌ها‬ ‫نمی‌توانستیم این عالمت استاندارد را ثبت کنیم‪،‬‬ ‫درنتیج��ه قادر به ص��ادرات نبودیم‪ .‬هم‌اکنون این‬ ‫استاندارد امریکا تبدیل به یک برند شده است‪ .‬در‬ ‫ایران چندان دنبال این استاندارد نرفته‌اند اما برای‬ ‫صادرات این استانداردها مهم به‌شمار می‌روند‪.‬‬ ‫€ €تجهی�زات کارخان�ه ش�ما تا چ�ه اندازه‬ ‫‌روزآمد شده است؟‬ ‫فناوری این شرکت از اروپا خریداری شده و نیاز‬ ‫به روزآمد ش��دن دارد‪ .‬البته روزآمد کردن آن کار‬ ‫س��خت و پیچیده‌ای است‪ .‬غلتک‌های موردنیاز را‬ ‫نیز به سختی وارد می‌کنیم‪.‬‬ ‫€ €آی�ا تقاض�ای باالیی که هم‌اکن�ون با آن‬ ‫روبه‌رو هس�تید را فرصتی برای شرکت خود‬ ‫نمی‌دانید؟‬ ‫افزایش تقاضای کنونی می‌تواند فرصت مناسبی‬ ‫برای ش��رکت ما به‌شمار رود که باید آن را غنمیت‬ ‫ش��مرد و از آن اس��تفاده کرد‪ .‬البته ممکن اس��ت‬ ‫ش��رکت ملی نفت با این تقاضاها قصد داشته باشد‬ ‫م��ا را مح��ک بزند که آیا ما قادر به تولید هس��تیم‬ ‫یا خیر‪ ،‬تا اینکه راه واردات را برای خود باز کند‪.‬‬ ‫کارخانه‌هایی که صنایع پایین‌دست تولید فوالد هستند عرضه‬ ‫ش��ود‪ ،‬با این امر از یک‌سو دس��ت واسطه‌ها از بازار کوتاه و از‬ ‫س��وی دیگر نیاز داخل تامین شود‪ .‬وی گفت‪ :‬در صورتی که‬ ‫میلگرد‪ ،‬پروفیل و ورق فوالدی تولید ش��ده در داخل بیش از‬ ‫نیاز داخلی باشد می‌توان آن را به سایر کشورها صادر کرد‪ .‬با‬ ‫این رویکرد می‌توان زمین��ه صادرات را برای کاالهایی فراهم‬ ‫کرد که ارزش‌افزوده بیشتری دارند‪.‬‬ ‫نماین��ده مردم کاش��ان و آران بیدگل در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی ضمن تشکر از وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و معاون‬ ‫امور معادن و صنایع معدنی به دلیل دس��تور برای تامین نیاز‬ ‫فوالد کارخانه‌های داخلی بیان کرد‪ :‬عملکرد آقای رحمانی در‬ ‫راستای عمل به اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫خلیفه س��لطانی در پاس��خ به این پرسش که آیا نظر کارشناسی‬ ‫انجمن قبل از صدور بخش��نامه به‌دس��ت معاون معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رس��یده بود‪ ،‬گفت‪ :‬ابالغیه اواس��ط تیر‬ ‫معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به همه نهاد‌ها مبنی بر پیوست‬ ‫کارشناس��ی موضوع‌های صنفی حاکی از آن است که برای تمام‬ ‫تصمیم‌گیری‌ه��ا باید نظر کارشناس��ی انجمن‌ها و تش��کل‌های‬ ‫مربوط به هر صنف وجود داش��ته باش��د‪ .‬این تصمیم وزارتخانه‬ ‫بدون نظر کارشناس��ی انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گرفته‬ ‫شده و در این زمینه اعتراض داریم‪ .‬وی در ادامه در پاسخ به اینکه‬ ‫آیا بیش��تر شرکت‌ها در سایت بهین‌یاب عضو هستند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫عمل سایت بهین‌یاب زیرسوال است‪ ،‬زیرا تعداد شرکت‌هایی که‬ ‫می‌توانند در س��ایت بهین‌یاب به خرید شمش بپردازند‪ ،‬محدود‬ ‫است‪ .‬خلیفه سلطانی در ادامه افزود‪ :‬در این زمینه معاونت معدنی‬ ‫وزارتخانه باید پاسخ دهد که چرا این کار را بدون نظر کارشناسی‬ ‫انجمن انجام داده است و منتظر پاسخ هستیم‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪218‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بومی‌سازی و خأل‬ ‫بانک اطالعاتی‬ ‫مجید رضاپور‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫باتوجه به ش��رایط ارزی کشور و درگیری‌های‬ ‫سیاس��ی در منطقه و در س��طح جهان می‌توان‬ ‫اذعان کرد که بومی‌س��ازی ب��رای صنعت فوالد‬ ‫ایران بدون ریس��ک خاصی اس��ت‪ .‬ت��ا پیش از‬ ‫تحریم‌ها برخی امکانات را در اختیار داش��تیم و‬ ‫تامی��ن ارز برای واحدها به‌راحتی انجام می‌ش��د‬ ‫ولی هم‌اکنون با توجه به محدودیت‌های به‌وجود‬ ‫آم��ده‪ ،‬ثبت‌س��فارش‌‌ها و تخصی��ص ارز دچ��ار‬ ‫مش��کل اس��ت‪ ،‬بنابراین اگر بخواهیم کاالیی را‬ ‫وارد کنیم ممکن اس��ت دل‌نگرانی‌ها برای ورود‬ ‫آن وجود داشته باش��د‪ .‬از این‌رو تولیدکنندگان‬ ‫داخلی باید بر توان داخلی تکیه داش��ته باش��ند‪.‬‬ ‫البت��ه برخی از آلیاژهای خاص در کش��ور تولید‬ ‫نمی‌ش��وند که باید آنها را وارد کنیم‪ .‬به‌طور کلی‬ ‫تمام امکانات بومی‌سازی صنعت فوالد در داخل‬ ‫موجود اس��ت‪ .‬در زمین��ه آنچه موردنیاز اس��ت‬ ‫نیز فوالسازان ریس��ک بومی‌سازی را می‌پذیرند‬ ‫ام��ا مهم‌ترین موضوع این اس��ت که هنوز بانک‬ ‫اطالعاتی دقیقی در زمینه بومی‌س��ازی از سوی‬ ‫نهاد خاصی در کش��ور راه‌اندازی نش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫چراکه برخی تجهیزات که مورد استفاده صنعت‬ ‫ماس��ت‪ ،‬ممکن اس��ت در برخی واحدها ساخته‬ ‫شوند که ما از آن اطالعی نداریم و در جایی ثبت‬ ‫نشده‌اند‪ .‬اگرچه برپایی نمایشگاه فرصت مناسبی‬ ‫اس��ت که این واحدها در تعام��ل با یکدیگر قرار‬ ‫بگیرند اما ممکن است واحدهایی فرصت حضور‬ ‫در نمایش��گاه را نداش��ته باش��ند ک��ه این بانک‬ ‫اطالعاتی می‌تواند این خألها را پوشش دهد‪ .‬این‬ ‫راهکار می‌تواند به کمک ش��رکت‌هایی بیاید که‬ ‫توان مالی چندانی ندارند و منافع آن می‌تواند به‬ ‫کل صنعت کشور بازگردد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اختصاص یک میلیون‬ ‫و ‪ ۷۵۰‬هزار تن سنگ آهن‬ ‫به شرکت ذوب‌آهن‬ ‫وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی گفت‪ :‬یک‬ ‫میلی��ون و ‪ ۷۵۰‬هزار تن س��نگ‌آهن موجود در‬ ‫س��نگ آهن مرکزی و بافق به شرکت ذوب‌آهن‬ ‫اختصاص پیدا کرد تا این شرکت در تامین مواد‬ ‫اولیه با مشکل روبه‌رو نشود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری خان ‌ه مل��ت‪ ،‬محمد‬ ‫ش��ریعتمداری در حاش��یه نشس��ت کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬امروز‬ ‫برای پاسخگویی به پرس��ش‌های نمایندگان در‬ ‫کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی حاضر شدم و توضیحاتی درباره مسائل‬ ‫مربوط به شرکت کش��تیرانی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و مشکل تامین مواد اولیه شرکت ذوب‌آهن‬ ‫ارائه شد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماعی افزود‪ :‬مقرر‬ ‫شد‪ ،‬نشستی برای بررسی مشکالت شرکت‌های‬ ‫ذوب آهن و کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫تشکیل و مسائل مربوط کارشناسی شود‪.‬‬ ‫ای��ن عضو کابینه دوازدهم بیان کرد‪ :‬ش��رکت‬ ‫کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران باید استفاده‬ ‫از ظرفیت داخلی را جایگزین مراجعه به بازارهای‬ ‫خارجی کرده و نیازمندی‌های خود برای ساخت‬ ‫و تولید قطعات را از داخل تامین کند‪.‬‬ ‫وی درب��اره وضعیت تامین مواد اولیه موردنیاز‬ ‫ذوب‌آه��ن اظهار کرد‪ :‬با تصوی��ب هیات وزیران‬ ‫ع�لاوه بر ظرفیت‌های گذش��ته‪ ،‬ی��ک میلیون و‬ ‫‪ ۷۵۰‬هزار تن س��نگ‌آهن موجود در سنگ‌آهن‬ ‫مرک��زی و بافق به ش��رکت ذوب‌آهن اختصاص‬ ‫پیدا کرد تا این ش��رکت در تامی��ن مواد اولیه با‬ ‫مشکل روبه‌رو نشود‪.‬‬ ‫وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اش��اره به‬ ‫تامین زغال‌س��نگ ادامه داد‪ :‬زغال‌س��نگ پروده‬ ‫طبس نیز با اقدامی داخلی در مبادله سهام بین‬ ‫ش��رکت ذوب‌آهن و صندوق بازنشستگی فوالد‪،‬‬ ‫ب��رای تامین زغ��ال موردنیاز ش��رکت ذوب‌آهن‬ ‫اختصاص داده شد‪.‬‬
‫داده‌های اولیه بازار مس در ‪ ۴‬ماه نخست سال جاری میالدی منتشر شد‬ ‫معدن بین‌الملل‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪218‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫شرکت انگلو امریکن اعالم کرد‬ ‫استفاده از انرژی‌‌های‬ ‫تجدیدپذیر‬ ‫در معادن مس شیلی‬ ‫ش��رکت انگلو امریکن اعالم کرد این ش��رکت‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۲۱‬می�لادی (‪ ۱۴۰۰‬خورش��یدی)‬ ‫ی در ش��یلی فق��ط از انرژی‬ ‫ت معدن�� ‌‬ ‫در عملی��ا ‌‬ ‫تجدیدپذیر استفاده خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی مجتم��ع مس‬ ‫سرچش��مه‪ ،‬این ش��رکت در بیانیه‌ای اعالم کرد‬ ‫ان��رژی تجدید‌پذیری که از س��وی «انل چایل»‬ ‫غ��ول ان��رژی ایتالیا عرض��ه خواهد ش��د‪ ،‬برای‬ ‫برق‌رسانی به معدن مس اصلی «الس‌برونسس»‬ ‫ت «ال‌سالوادور»‬ ‫انگلو امریکن و همچنین عملیا ‌‬ ‫استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت‌های معدنکاری جهانی به دنبال تقویت‬ ‫کارآیی‌های خود‪ ،‬پایین آوردن هزینه‌های‌ش��ان‬ ‫و کاه��ش اس��تفاده از آب و انرژی‌های غیرقابل‬ ‫تجدید در معادن هستند‪.‬‬ ‫در ش��یلی که بزرگ‌ترین کش��ور تولیدکننده‬ ‫مس جهان است‪ ،‬این موضوع به طور معمول به‬ ‫معنای استفاده از انرژی‌های خورشیدی‪ ،‬بادی و‬ ‫آب نمک‌زدایی شده دریاست‪.‬‬ ‫ب��ر پایه اعالم انگل��و امریکن این ق��رارداد که‬ ‫از ژانوی��ه ‪( ۲۰۲۱‬دی‪ -‬بهم��ن ‪ )۱۳۹۹‬ب��ه اجرا‬ ‫ت‬ ‫درمی‌آید‪ ،‬انتشار دی‌اکسید کربن‪ ،‬حجم عملیا ‌‬ ‫این شرکت را تا بیش از ‪ ۷۰‬درصد کاهش خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫این ش��رکت در م��ارس‪ ،‬جزیره‌ای ش��ناور از‬ ‫پنل‌های خورش��یدی را در یک سد باطله متعلق‬ ‫به معدن مس الس‌برونسس در بیرون از پایتخت‬ ‫ش��یلی یعنی س��انتیاگو‪ ،‬برای تقویت کارآیی در‬ ‫این معدن راه‌اندازی کرد‪.‬‬ ‫رصدبازار فوالد و سنگ‌آهن‬ ‫در روزهای گذشته‬ ‫به��ای بیل��ت س��ی‌آی‌اس ب��ا اف��ت ‪ ۳‬دالری‬ ‫‪ ۴۱۷‬دالر فوب دریای س��یاه ارزیابی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫فوالدسازان اوکراینی ‪ ۴۱۵‬تا ‪ ۴۲۰‬دالر و روسیه‬ ‫ت��ا ‪ ۴۲۵‬دالر نی��ز پیش��نهاد می‌کنن��د اما نبود‬ ‫خری��دار‪ ،‬معامالت در این قیمت‌ها را غیر ممکن‬ ‫کرده‪ ،‬در حالی که خریداران مصر به دنبال ‪۴۲۰‬‬ ‫دالر سی‌اف‌آر معادل ‪ ۴۰۵‬دالر فوب دریای سیاه‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اگرچه مصر هنوز درگیر تعرفه وارداتی اس��ت‬ ‫ام��ا به نظر می‌رس��د این موضوع م��دت زیادی‬ ‫ادامه نخواهد داشت و به زودی فوالدسازان مصر‬ ‫مجبور به خرید بیلت خواهند بود‪.‬‬ ‫در حالی‌ک��ه ب��ه تازگ��ی بیلت هند ب��ا بهای‬ ‫‪ ۴۲۰‬دالر فوب به خاورمیانه پیش��نهاد می‌شود‬ ‫و هزین��ه حمل کمتری نس��بت به س��ی‌آی‌اس‬ ‫دارد ام��ا تقاض��ای داخلی در هن��د افت کرده و‬ ‫تاجران هندی پیش��نهادهایی به کویت و امارات‬ ‫دادند‪ .‬فوالدس��ازان چین نیز ب��ه تازگی واردات‬ ‫محصوالت میانی بیلت و اس��لب را به طور جدی‬ ‫دنبال می‌کنند‪.‬‬ ‫افزای��ش ش��دید قیمت‌ه��ای س��نگ‌آهن و‬ ‫همین‌ط��ور محدودیت‌ه��ای تولی��د در اس��تان‬ ‫تانگش��ان سبب شده اس��ت تولید و عرضه بیلت‬ ‫در چی��ن کاهش یابد و چینی‌ها به واردات بیلت‬ ‫و اسلب ارزان‌قیمت روی بیاورند‪.‬‬ ‫ب��ا توج��ه ب��ه محدودیت‌ه��ای وضع ش��ده‪،‬‬ ‫تولی��د فوالدس��ازان تانگش��ان ت��ا پای��ان ژوئیه‬ ‫(تیر‪-‬م��رداد) ‪ ۵۰‬درصد کاهش خواهد داش��ت‬ ‫و چینی‌ه��ا ب��ه دنب��ال واردات بیل��ت از قطر و‬ ‫ای��ران هس��تند‪ .‬از ای��ن رو فوالدس��ازان قطری‬ ‫درخواس��ت‌هایی ب��ا ن��رخ ‪ ۴۴۵‬دالر س��ی‌اف‌آر‬ ‫چین برای تحویل اوت (مرداد‪-‬شهریور) دریافت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫بیلت چی��ن در کارخانه ‪ ۵۳۱‬دالر اس��ت و با‬ ‫توجه به هزینه‌های واردات ‪ ۶۱‬دالری (‪ ۲‬درصد‬ ‫ع��وارض واردات��ی بیلت) نرخ پی��ش از حمل به‬ ‫کارخان��ه ب��دون هزینه‌های کامیون��ی (با فرض‬ ‫خرید ‪۴۴۵‬دالر سی‌اف‌آر چین) ‪ ۵۱۱‬دالر خواهد‬ ‫بود‪ .‬ترکیه ‪ ۵۰‬هزار تن بیلت به بهای ‪ ۴۵۵‬دالر‬ ‫تحویل دوبی فروخته است‪.‬‬ ‫اس��لب در س��ی‌آی‌اس ب��دون تغیی��ر ‪۴۱۷‬‬ ‫دالر ف��وب پیش��نهاد می‌ش��ود و ن��رخ ورق در‬ ‫اروپ��ا به‌تازگ��ی کاه��ش یافت��ه اس��ت‪ .‬فروش‬ ‫محص��والت طویل از س��ی‌آی‌اس نی��ز کم‌رونق‬ ‫ب��ود و میلگ��رد ‪ ۴۵۵‬ت��ا ‪ ۴۶۵‬دالر پیش��نهاد‬ ‫می‌شود‪‌.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرامی کیوان‬ ‫جعفری‌طهرانی‬ ‫اطالعات گروه مطالعات بین‌المللی مس (‪ )ICSG‬درباره‬ ‫عرضه و تقاضای جهانی مس در ‪ ۴‬ماه نخس��ت سال جاری‬ ‫میالدی نش��ان می‌ده��د که تولید معدنی م��س در جهان‬ ‫حدود یک‌درصد‪ ،‬تولید کنس��انتره به می��زان ‪۰.۵‬درصد و‬ ‫تولی��د کات��د‪ SX-EW‬نیز ‪ ۲.۵‬درصد کاه��ش پیدا کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش مس‌پ��رس‪ ،‬گروه مطالع��ات بین‌المللی مس‬ ‫(‪ )ICSG‬در ای��ن گزارش درب��اره دالیل کاهش تولید یک‬ ‫درصدی تولید مس معدنی در جهان نوش��ته اس��ت‪ :‬گرچه‬ ‫کاهش یک‌درصدی تولید معدنی مس در جهان‬ ‫تولید در ‪۴‬ماه نخست سال جاری میالدی در چند کشور با‬ ‫رش��د روبه‌رو بود اما این افزایش به دلیل کاهش چشمگیر‬ ‫تولی��د در ‪ ۲‬کش��ور عمده تولیدکننده م��س معدنی یعنی‬ ‫ش��یلی و اندونزی‪ ،‬تاثیر چندانی بر رش��د تولید در این بازه‬ ‫زمانی نگذاشت‪.‬‬ ‫تولید در ش��یلی‪ ،‬به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده‬ ‫مس معدنی در جهان‪ ،‬به میزان ‪۲.۳‬درصد کاهش یافته که‬ ‫این افت به علت پایین بودن سطح عیار کانی‌ها بوده است‪.‬‬ ‫گ��روه مطالع��ات بین‌المللی مس در گزارش خود نوش��ت‪:‬‬ ‫تغیی��ر ‪ ۲‬معدن اصل��ی در اندونزی‪ ،‬به‌ط��ور موقت موجب‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی تولید کنس��انتره این کش��ور در دوره‬ ‫یادشده شد‪.‬‬ ‫پ��س از رش��د ‪ ۱۱‬درص��دی مجم��وع تولی��د جمهوری‬ ‫دموکراتیک کنگو و زامبیا در س��ال گذشته میالدی‪ ،‬تولید‬ ‫در ‪ ۴‬ماه نخس��ت س��ال جاری میالدی فق��ط ‪ ۲.۸‬درصد‬ ‫افزایش پیدا کرد چراکه رش��د ظرفیت تولید برخی معادن‬ ‫ب��ه میزان قابل‌توجهی با کاه��ش تولید برخی دیگر جبران‬ ‫ش��د‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬تولید در پرو (دومین کشور‬ ‫بزرگ تولیدکننده مس معدنی در جهان)‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬چین‬ ‫و مغولس��تان با توجه به بهبود عیار سنگ کانی و همچنین‬ ‫رف��ع محدودیت‌های تولیدی در س��ال گذش��ته میالدی‪،‬‬ ‫افزایش‌یافته است‪.‬‬ ‫در ارزیاب��ی منطق��ه‌ای‪ ،‬تولی��د مس معدن��ی حدود ‪۳‬‬ ‫درص��د در افریقا‪ ۲ ،‬درصد در امریکای ش��مالی و ‪۶‬درصد‬ ‫در اقیانوس��یه افزای��ش یافته اما حدود ‪ ۴‬درصد در آس��یا‪،‬‬ ‫‪ 1.5‬درص��د در امریکای التین و ‪ ۳‬درصد در اروپا افت پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وودمکنزی از بحران عرضه ‪ ۳‬فلز در دهه آینده خبر می‌دهد‬ ‫اشتهای روزافزون جهان برای کبالت‪ ،‬نیکل و لیتیوم‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫وودمکنزی پیش‌بین��ی می‌کند جهان در دهه‬ ‫آینده میالدی با بحران کمبود کبالت‪ ،‬نیکل و تا‬ ‫اندازه‌ای لیتیوم روبه‌رو خواهد بود‪ .‬این در حالی‬ ‫است که تا آغاز این دهه فقط ‪ ۲‬سال زمان باقی‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزگارمعدن به نق��ل از ماینینگ‪،‬‬ ‫کبال��ت‪ ،‬نی��کل و دیگ��ر فلزاتی که در س��اخت‬ ‫باتری‌های ش��ارژی استفاده می‌ش��وند‪ ،‬در دهه‬ ‫آین��ده می�لادی و میان��ه س��ال‌های ‪ ۲۰۲۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪ ۱۳۹۹‬تا ‪ ۱۴۰۹‬خورشیدی) با‬ ‫بحران عرضه روبه‌رو خواهند ش��د‪ .‬این بحران را‬ ‫وودمکن��زی پیش‌بینی می‌کند و آن را برآمده از‬ ‫تقاضای رو به رش��د جهان ب��رای باتری‌هایی که‬ ‫سوخت خودروهای برقی را تامین می‌کنند و در‬ ‫یت ِک به کار می‌روند‪ ،‬می‌داند‪.‬‬ ‫ساخت ابزار ها ‌‬ ‫وودمکن��زی ی��ک گروه پژوهش��گر و مش��اور‬ ‫در صنای��ع انرژی‪ ،‬م��واد ش��یمیایی‪ ،‬انرژی‌های‬ ‫تجدیدپذی��ر‪ ،‬فل��زات و معدن��کاری اس��ت ک��ه‬ ‫توانمن��دی آن در ارائه اطالعات ش��هرت جهانی‬ ‫دارد‪ .‬آخرین پژوهش‌های منتشرش��ده از س��وی‬ ‫ای��ن گروه همچنین نش��ان می‌ده��د که فروش‬ ‫جهان��ی خودروه��ای مس��افربر برق��ی از جمله‬ ‫خودروه��ای برقی‪-‬هیبریدی در س��ال گذش��ته‬ ‫میالدی ‪۲۴‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫ای��ن گروه همچنین پیش‌بین��ی می‌کند که تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۵‬میالدی (‪ ۱۴۰۴‬خورشیدی) فروش‬ ‫جهانی خودروهای برقی ‪۷‬درصد کل خودروهای‬ ‫مس��افربر جهان را دربرگیرد و این رقم تا س��ال‬ ‫‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪ ۱۴۰۹‬خورش��یدی) ‪۱۴‬درصد‬ ‫و تا س��ال ‪ ۲۰۴۰‬میالدی (‪ ۱۵۰۹‬خورش��یدی)‬ ‫‪۳۸‬درصد افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال ج��ای تعج��ب نیس��ت که‬ ‫وودمکنزی‪ ،‬چین را به عنوان نخس��تین محرک‬ ‫این بازار معرفی کند‪ .‬با این حال شماری از دیگر‬ ‫کشورها و ش��رکت‌های جهان نیز به تولید انبوه‬ ‫این محصوالت رو آورده‌اند‪ .‬از جمله این شرکت‌ها‬ ‫س ِکی‌اینو ِویشِ ن در کره جنوبی است‪ .‬اس‌کی در‬ ‫ا ‌‬ ‫کبالت‪ ،‬نیکل و دیگر فلزاتی که در ساخت باتری‌های‬ ‫شارژی استفاده می‌شوند‪ ،‬در دهه آینده میالدی و میانه‬ ‫سال‌های ‪ ۲۰۲۰‬تا ‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪ ۱۳۹۹‬تا ‪۱۴۰۹‬‬ ‫خورشیدی) با بحران عرضه روبه‌رو خواهند شد‪ .‬این‬ ‫بحران را وودمکنزی پیش‌بینی می‌کند و آن را برآمده‬ ‫از تقاضای رو به رشد جهان برای باتری‌هایی که سوخت‬ ‫خودروهای برقی را تامین می‌کنند و در ساخت ابزار‬ ‫های ِ‌تک به کار می‌روند‪ ،‬می‌داند‬ ‫ناِی‌جی و‬ ‫ح��ال مذاکره ب��ا ش��رکت فول ِکس‌واگ ‌‬ ‫شریکان چینی اس��ت تا بتواند با سرمایه‌گذاری‬ ‫مشترک‪ ،‬باتری تولید کند‪.‬‬ ‫بیش��تر خودروس��ازان بزرگ جه��ان از جمله‬ ‫فولکس واگ��ن‪ ،‬فوردموتور‪ ،‬تویوت��ا و بی‌ام‌دابلیو‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫م�س‪ ،‬فلزی اس�ت ک�ه از دیرباز موردتوج�ه بوده اس�ت‪ .‬در روزگاران‬ ‫قدیم از مس برای تولید گرما و برق اس�تفاده می‌کردند و به دلیل ویژگی‬ ‫ش�کل‌پذیری و با توجه به نرم و چکش‌خوار بودن آن به‌وفور در س�اخت‬ ‫مجس�مه‪ ،‬اش�یای تزئینی‪ ،‬وسایل موس�یقی و به‌ویژه وس�ایل و ظروف‬ ‫اعالم کرده‌اند که تا سال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی (‪۱۴۲۹‬‬ ‫خورش��یدی) تولی��د خ��ود را به ط��ور کامل به‬ ‫خودروهای برقی تغییر دهند‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫وودمکنزی پیش‌بین��ی می‌کند جهان با افزایش‬ ‫تقاض��ا برای نیکل‪ ،‬کبالت و لیتیوم رو به ش��ود؛‬ ‫اتفاقی که تنگنای عرضه را در پی دارد‪.‬‬ ‫ب��ا ین حال اما ش��رکت‌های معدنی جهان نیز‬ ‫بی��کار نمانده‌ان��د و در پی تصاحب س��هم خود‬ ‫از این ب��ازار هس��تند‪ .‬از جمله این ش��رکت‌ها‪،‬‬ ‫بی‌اچ‌پی‌بیلتون اس��ترالیایی‪ ،‬بزرگ‌ترین شرکت‬ ‫معدن��ی جه��ان اس��ت‪ .‬بی‌اچ‌پی با هدف رش��د‬ ‫بخ��ش نی��کل توجه خ��ود را ب��ه تج��ارت این‬ ‫کامودیتی معطوف کرده و به دنبال آن است که‬ ‫سرمایه‌گذاری س��نگینی را صرف بهره‌برداری از‬ ‫این فلز کند‪ .‬بی‌اچ‌پی اعالم کرده که این تصمیم‬ ‫را در پ��ی رش��د تولید خودروه��ای برقی گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ل ِوس��ت»‬ ‫«ا ِدورال ه��اگِل» رئیس معدن «نیک ‌‬ ‫اس��ترالیا که متعلق به بی‌اچ‌پی‌بیلتون است‪ ،‬در‬ ‫کنفران��س «حفاران و تاجران» اس��ترالیا در این‬ ‫باره گفت‪ :‬این ش��رکت تصمیم دارد بیش از ‪۴۳‬‬ ‫میلیون دالر برای س��اخت یک کارخانه فرآوری‬ ‫نیکل در حوالی ش��هر پرث استرالیا هزینه کند‪.‬‬ ‫ای��ن کارخانه‪ ،‬نیکل را به ش��کل ارزش��مندی از‬ ‫س��ولفات تبدیل می‌کند‪ .‬نیکل سولفات ماده‌ای‬ ‫پودرمانند است که در باتری‌ها استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬پیش‌بینی می‌ش��ود افزایش تقاضا‬ ‫برای تامین انرژی ماش��ین‌های برقی به مصرف‬ ‫‪۹۰‬درصد محصول معدن نیکل‌وس��ت در ‪ ۵‬تا ‪۶‬‬ ‫س��ال آینده بینجامد و نیکل جایگزین بازارهای‬ ‫اقالم معدنی سنتی مانند فوالد ضدزنگ شود‪.‬‬ ‫بی‌اچ‌پی‌بیلتون در س��ال گذشته میالدی ‪۸۵‬‬ ‫ه��زار تن نی��کل تولید ک��رد که ای��ن رقم فقط‬ ‫‪۵‬درصد عرضه جهانی را تش��کیل م��ی‌داد‪ .‬این‬ ‫ش��رکت پیش‌تر اعالم کرده ب��ود که انتظار دارد‬ ‫عملیات بهره‌برداری از نیکل‌وس��ت تا پایان سال‬ ‫جاری میالدی در اواس��ط دی ‪ ۱۳۹۸‬ادامه پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫چالش‌ه��ای انرژی و گرمایش کره زمین باعث‬ ‫ش��ده اس��ت خودروهای برقی که تولی��د اولیه‬ ‫آنها به ق��رن ‪ ۱۹‬میالدی برمی‌گ��ردد‪ ،‬بار دیگر‬ ‫در مرکز توجه ق��رار بگیرن��د و نگرانی‌ها درباره‬ ‫نرخ نف��ت و نیاز به کاهش گازه��ای گلخانه‌ای‪،‬‬ ‫تح��ول اساس��ی در تولی��د آنها به وج��ود آورده‬ ‫اس��ت‪ .‬در فناوری خودروهای برقی‪ ،‬باتری نقش‬ ‫مهم��ی دارد و عوامل��ی مانن��د ظرفی��ت باتری‪،‬‬ ‫عملکرد‪ ،‬دوام‪ ،‬طول عمر‪ ،‬چگالی انرژی‪ ،‬چگالی‬ ‫ت��وان‪ ،‬حساس��یت به دم��ا‪ ،‬زمان ش��ارژ و نرخ‪،‬‬ ‫از ش��اخصه‌های مه��م انتخاب باتری به ش��مار‬ ‫می‌آیند‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت افزایش تولید خودروهای برقی‬ ‫عالوه بر نیکل‪ ،‬کبالت و لیتیوم به رش��د مصرف‬ ‫مس می‌انجامد‪ .‬براساس پژوهش جدید موسسه‬ ‫بین‌المللی مس‪ ،‬بازار رو به رشد خودروهای برقی‬ ‫تاثیر چش��مگیری بر تقاضای مس در دهه آینده‬ ‫خواهد گذاش��ت‪ .‬خودروهای برقی مقدار زیادی‬ ‫مس در باتری‌ها‪ ،‬سیم‌پیچ‌ها و چرخانه‌های مسی‬ ‫موتوره��ای الکتریک��ی مص��رف می‌کنند و یک‬ ‫خ��ودروی برقی به تنهایی می‌تواند تا ‪ ۶‬کیلومتر‬ ‫سیم‌کشی مسی داشته باشد‪.‬‬ ‫مس در دکوراسیون داخلی‬ ‫آش�پزخانه با طرح‌های متنوع دیده می‌ش�د‪ ،‬تا امروز که ش�اهد حضور‬ ‫ای�ن نوع مصالح در صنعت طراحی جواه�رات‪ ،‬عناصر و تزئینات طراحی‬ ‫داخلی‪ ،‬مبلمان و به‌ویژه ابزارهای روش�نایی هستیم‪ .‬جای تعجب نیست‬ ‫که تضاد بافت س�رد فلز و طیف رنگی گ�رم در بین طراحان از محبوبیت‬ ‫قابل‌توجه�ی برخوردار باش�د‪ .‬مس با ظاهری پرزرق‌وب�رق و متالیک که‬ ‫س�ایه‌های قوی از رنگ‌های نارنجی‪ ،‬قرمز و صورتی بژ به‌اصطالح (‪Rose‬‬ ‫‪ )gold‬دارد‪ ،‬به زیبایی هر چه تمام در فضای شما جلوه می‌کند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬برترین‌ها‬
‫استخراج از معادن چهارمحال و بختیاری ‪ ۲۰‬درصد افزایش یافت‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت معادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمح��ال و بختیاری گفت‪:‬‬ ‫توس��عه‪ ،‬بهره‌ب��رداری و فعال‌ کردن مع��ادن غیر فعال‪،‬‬ ‫موجب افزایش ‪ ۲۰‬درصدی اس��تخراج مواد معدنی این‬ ‫استان در سال جاری شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مهرداد قاسمی دستگردی اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۷‬معدن نیمه‌فعال و راکد‪ ،‬فعال ش��دند‬ ‫و مج��وز بهره‌برداری از معادن جدید برای س��ال جاری‬ ‫صادر ش��د که موجب تولید یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫مواد معدن شده و نسبت به مدت مشابه سال گذشته با‬ ‫رشد‪ ۲۰‬درصدی تولید همراه است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬ب��ا راه‌اندازی ‪ ۷‬معدن راکد اس��تان در‬ ‫سال گذشته‪ ،‬زمینه اشتغال ‪ ۴۳‬نیروی کار جدید فراهم‬ ‫ش��ده و ظرفیت تولید مواد اس��تخراجی استان افزایش‬ ‫چشمگیر دارد‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت معادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت چهارمح��ال و بختیاری تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬معادن جدی��د که در ف��از تولید ق��رار گرفته‌اند‪،‬‬ ‫در بخ��ش اس��تخراج س��نگ‌آهک و س��نگ الش��ه در‬ ‫شهرس��تان‌های لردگان‪ ،‬کوهرنگ‪ ،‬بروجن‪ ،‬بن‪ ،‬فارسان‬ ‫و کیار هستند‪.‬‬ ‫قاس��می افزود‪ :‬درآمد س��االنه بخش معادن استان در‬ ‫دولت تدبیر و امید نس��بت به دولت پیش��ین ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬میزان درآمد س��االنه دول��ت از بخش معادن این‬ ‫اس��تان را ‪ ۷‬میلی��ارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ری��ال برآورد کرد‬ ‫و اف��زود‪ :‬این می��زان در دولت تدبی��ر و امید به بیش از‬ ‫استان‌ها‬ ‫‪ ۱۲‬میلیارد ریال رس��یده اس��ت‪ .‬قاس��می‪ ،‬سنگ الشه‪،‬‬ ‫سنگ نما‪ ،‬سیلیس‪ ،‬س��نگ گچ‪ ،‬خاک نسوز‪ ،‬سنگ‌های‬ ‫تزئینی و مواد اولیه سیمان را از محصوالت معادن فعال‬ ‫عن��وان کرد و گف��ت‪ :‬به طور میانگین س��االنه حدود ‪۵‬‬ ‫میلیون تن مواد معدنی از معادن فعال اس��تان استخراج‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ۱۸۶ ،‬مع��دن ب��ا ‪ ۶۷۱‬میلی��ارد ریال‬ ‫سرمایه‌گذاری در استان فعال است که برای حدود هزار‬ ‫و ‪ ۵۳۳‬نفر اشتغال ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 13‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬ذی‌الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 4‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪218‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬طرح صنعتی‬ ‫اصفهان‪ ،‬باالی ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی دارند‬ ‫خوشه سنگ در یک استان کمتر شناخته شده معدنی ایجاد می‌شود‬ ‫رقابت صنعت سنگ قم با مدعیان داخلی و خارجی‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫آماره��ا و وضعیت صنعت س��نگ اس��تان قم‬ ‫نش��ان می‌دهد این اس��تان ظرفیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫کارشناس��ان و فع��االن معدن��ی معتقدند قدرت‬ ‫رقابت محصوالت فرآوری‌ش��ده سنگ قم نه‌تنها‬ ‫در کش��ور بلک��ه در بازاره��ای بین‌المللی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ش��اید به این شرط که سیاست‌گذاری‌های‬ ‫مناس��ب‪ ،‬مطالع��ه و کار کارشناس��ی ب��رای‬ ‫برنامه‌ریزی در چارچوب برنامه توس��عه اس��تان‬ ‫انجام شود‪ .‬در این بین ملزوماتی نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹صنعت سنگ در قم مدرن می‌شود‬ ‫‹ ‹استفاده از اوراق تسویه‬ ‫محم��ود نوربخش‪ ،‬رئیس س��ازمان مدیریت و‬ ‫برنامه‌ریزی استان قم در ادامه این جلسه با اشاره‬ ‫سازمان‌های‬ ‫‌‌‬ ‫به ظرفیت اوراق تس��ویه اظهار کرد‪:‬‬ ‫اجرایی اس��تان و ش��رکت‌های دولتی می‌توانند‬ ‫مطالبات پیمانکاران را با اوراق تس��ویه پرداخت‬ ‫کنند‪ .‬این اوراق برای تس��ویه بدهی‌های بانکی و‬ ‫مالیاتی پیمانکاران است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬س��ازمان‌های اجرایی‬ ‫استان قم باید برای استفاده از ردیف‌های متفرقه‬ ‫در بودجه سال جاری کشور تالش کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات ساالنه‬ ‫عامل توسعه خوشه س��نگ قم نیز با اشاره به‬ ‫ظرفیت بازارهای صادراتی صنعت س��نگ گفت‪:‬‬ ‫س��االنه ‪ ۶‬میلیون دالر محصوالت صنعت سنگ‬ ‫استان به کشورهای خارجی صادر می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ص��ادق معصومی افزود‪ :‬اگر‬ ‫بازارهای صادراتی اس��تان توس��عه یابد‪ ،‬ارزش‬ ‫اف��زوده این صنعت در قم بس��یار ویژه خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اس��تان قم در زمین��ه تولید و‬ ‫فرآوری صنعت س��نگ‪ ،‬رتبه هش��تم کش��ور را‬ ‫دارد و از نظ��ر کیفیت و ف��رآوری این صنعت در‬ ‫رتبه‌های نخست کشور است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫قم درباره ظرفیت‌های معدنی این اس��تان گفت‪:‬‬ ‫برای روزآمد کردن ماشین‌آالت در کارخانه‌های‬ ‫سنگبری استان تالش می‌کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محمود س��یجانی در جلسه‬ ‫شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم با اشاره به‬ ‫صنعت سنگ اس��تان قم اظهار کرد‪ ۲۷۰ :‬واحد‬ ‫س��نگ‌بری در قم داریم و ای��ن صنعت کمترین‬ ‫نی��از ب��ه آب را دارد‪ .‬واحدهای س��نگ‌بری جزو‬ ‫واحدهای آالینده به ش��مار نمی‌روند و ضایعات‬ ‫واحدهای سنگ‌بری نیز ارزشمند هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به دنبال ایجاد خوش��ه سنگ در‬ ‫قم هس��تیم و برای به روز کردن ماشین‌آالت در‬ ‫کارخانه‌های سنگ‌بری استان تالش می‌کنیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫قم افزود‪ :‬موضوع ش��عاع ‪ ۱۲۰‬کیلومتری تهران‬ ‫مانع س��رمایه‌گذاری در بخش‌هایی از استان قم‬ ‫شده اس��ت‪ ،‬در حالی که در نزدیکی شهر تهران‬ ‫شاهد ادامه سرمایه‌گذاری هستیم‪.‬‬ ‫‪ ۸‬معدن فعال در حوزه سنگ گرانیت و شبه‌گرانیت در‬ ‫استان قم در حال بهره‌برداری و استخراج هستند‪ .‬در‬ ‫‪ ۳‬سال گذشته ‪ ۳‬کنسرسیوم درزمینه خوشه سنگ قم‬ ‫تشکیل شده است‬ ‫وی تصریح کرد‪ ۱۰ :‬درصد تولید سنگ جهان‬ ‫در اختیار کش��ور ما است اما در زمینه صادرات‪،‬‬ ‫ایران هیچ‌گونه جایگاه��ی در بازارهای صادراتی‬ ‫بزرگ جهان ندارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬درباره صنعت س��نگ‪ ۸ ،‬معدن‬ ‫فع��ال در حوزه س��نگ گرانیت و ش��به‌گرانیت‬ ‫در اس��تان قم در حال بهره‌برداری و اس��تخراج‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫عامل توسعه خوشه سنگ قم بیان کرد‪ :‬سنگ‬ ‫گرانیت در بین مردم جهان تقاضای بسیار زیادی‬ ‫دارد اما از آنجایی که ایران در زمینه صادرات این‬ ‫صنعت مشکل دارد‪ ،‬معادن این بخش با بی‌مهری‬ ‫روبه‌رو شده‌اند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در ‪ ۳‬سال گذشته ‪ ۳‬کنسرسیوم‬ ‫درباره خوشه سنگ قم تشکیل شده و در راستای‬ ‫توس��عه بازار س��نگ در کش��ورهای قزاقستان‪،‬‬ ‫روسیه و ترکیه فعالیت می‌کند‪.‬‬ ‫معصومی اظهار ک��رد‪ :‬افزایش چندین برابری‬ ‫صادرات سنگ قم به کشورهای هدف‪ ،‬مهم‌ترین‬ ‫فعالیت خوش��ه سنگ قم و این ‪ ۳‬کنسرسیوم در‬ ‫سال‌های گذشته بوده است‪.‬‬ ‫وی همچنین بیان کرد‪ :‬برای تامین مواد اولیه‬ ‫خوشه سنگ‪ ،‬خریدهای مشترک بین واحدهای‬ ‫تولیدی در دستور کار قرار گرفته و در این راستا‬ ‫بیش از ‪ ۲۵‬هزار تن مواد‪ ،‬خریداری شده است‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬برندسازی صنعت سنگ استان‬ ‫و تغییر نگرش مس��ئوالن ملی و اس��تانی نسبت‬ ‫به ظرفیت این صنعت از دیگر اقدام‌های خوش��ه‬ ‫سنگ قم در ‪ ۳‬سال گذشته بود‪.‬‬ ‫معصوم��ی در ادام��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬خوش��ه‬ ‫س��نگ اس��تان از س��ال ‪ ۹۵‬اقدام‌ه��ای خود را‬ ‫آغ��از کرده اس��ت‪ .‬افزایش کیفی��ت و بهره‌وری‪،‬‬ ‫مهم‌تری��ن رویکرده��ای ای��ن خوش��ه در ق��م‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫وی همچنین اظهار کرد‪ :‬تشکیل تعاونی خرید‬ ‫م��واد اولیه صنع��ت س��نگ از برنامه‌هایی بودند‬ ‫که به‌زودی ش��اهد تش��کیل آن خواهیم بود‪ .‬در‬ ‫اس��تان قم ‪ ۲۵۰‬واحد مرتبط با صنعت س��نگ‬ ‫فعال هس��تند و ‪ ۴‬هزار تن در قالب آنها مشغول‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایجاد اشتغال‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ش��هرک‌های صنعت��ی‬ ‫ق��م نی��ز گف��ت‪ ۲۵۰ :‬واحد س��نگ‌بری در این‬ ‫اس��تان وجود دارن��د و افزون بر ‪ ۴‬ه��زار تن در‬ ‫قال��ب این واحده��ای صنعتی مش��غول فعالیت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اسرافیل ش��عاعی به ایرنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حمایت‬ ‫از س��رمایه‌گذاری و تس��هیل در مس��یر فعاالن‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬ه��دف اصلی ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی قم است‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬قم در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست س��ال جاری در زمینه واگذاری زمین به‬ ‫فعاالن اقتصادی برای ساخت واحدهای صنعتی‬ ‫و جذب س��رمایه‌گذار‪ ،‬رتبه نخس��ت کش��ور را‬ ‫به‌دست آورده است‪.‬‬ ‫وی همچنین با اش��اره به اهمی��ت حمایت از‬ ‫صنایع کوچک اظهار کرد‪ :‬آن چیزی که س��بب‬ ‫بهره‌مندی قش��رهای ضعیف جامع��ه از مواهب‬ ‫اقتص��ادی می‌ش��ود‪ ،‬تقوی��ت صنای��ع کوچک‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��رای تولید واقع��ی هیچ‌گونه‬ ‫بن‌بستی وجود ندارد و باید با همکاری با فعاالن‬ ‫صنایع کوچک‪ ،‬تحریم‌های ظالمانه غرب را بی‌اثر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ش��عاعی بی��ان ک��رد‪ :‬تامین زیرس��اخت‌های‬ ‫خدماتی‪ ،‬اولویت نخس��ت ش��رکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی در زمینه واحدهای صنعتی است‪.‬‬ ‫وی عن��وان ک��رد‪ :‬ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعت��ی اس��تان اقدام‌های خود را در راس��تای‬ ‫درخواست‌های واحدهای صنعتی و شهرک‌های‬ ‫صنعتی‪ ،‬سوق داده است‪.‬‬ ‫ش��عاعی اظهار ک��رد‪ :‬ارائه خدمات آموزش��ی‬ ‫و مش��اوره‌ای و ایج��اد زیرس��اخت‌های الزم در‬ ‫ش��هرک‌های صنعت��ی‪ ۲ ،‬اقدام اصل��ی و عمده‬ ‫شرکت شهرک‌های صنعتی است‪.‬‬ ‫ش��عاعی در بخش دیگ��ری از س��خنان خود‬ ‫تصریح کرد‪ :‬توس��عه خوشه‌های با دارای قابلیت‬ ‫و ظرفی��ت ب��اال از اولویت‌ه��ای اصلی ش��رکت‬ ‫شهرک‌های صنعتی قم است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ش��رکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی در دوره جدید فقط با نظر‬ ‫فع��االن اقتصادی و بر مبنای اصول کارشناس��ی‬ ‫اداره می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ساخت پایانه صادرات سنگ در قم‬ ‫مع��اون صنای��ع کوچک ش��رکت ش��هرک‌های‬ ‫صنعتی قم نیز گفت‪ :‬توس��عه صادرات‪ ،‬آماده‌سازی‬ ‫بستر این امر و فرهنگ‌سازی صادراتی‪ ،‬اولویت‌های‬ ‫اصلی خوشه سنگ هستند‪.‬‬ ‫وحید آش��تیانی تصری��ح کرد‪ :‬بی��ش از ‪ ۲‬هزار‬ ‫واحد صنعتی کوچک و متوس��ط در قالب شرکت‬ ‫ش��هرک‌های صنعتی در اس��تان مش��غول فعالیت‬ ‫هس��تند‪ .‬وی همچنین خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬قم به‬ ‫دلی��ل نزدیک��ی به ب��ازار مصرف‪ ،‬ظرفیت بس��یار‬ ‫زی��ادی برای ایجاد ی��ک پایان��ه صادراتی صنعت‬ ‫س��نگ دارد‪ .‬آش��تیانی عنوان ک��رد‪ :‬درصورتی‌که‬ ‫این پایانه‪ ،‬تش��کیل و ایجاد شود‪ ،‬امکان بازاریابی‪،‬‬ ‫سرمایه‌گذاری و توس��عه صنعت در مسیر منطقی‬ ‫قرار می‌گیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تالش می‌شود شهرک‬ ‫صنعتی الغدی��ر ب ‌ه پایانه صادراتی صنعت س��نگ‬ ‫اس��تان تبدیل ش��ود‪ ،‬در این پایانه تمام بسترهای‬ ‫الزم ایج��اد خواهند ش��د‪ .‬مع��اون صنایع کوچک‬ ‫ش��رکت ش��هرک‌های صنعتی قم در پایان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هدف نهایی خوش��ه س��نگ‪ ،‬توسعه بازارهای‬ ‫صادراتی این صنعت با همکاری مشترک واحدهای‬ ‫صنعتی و تولیدی و افزایش کنسرسیوم‌های تجاری‬ ‫است‪ ۲ .‬هزار و ‪ ۳۰۰‬واحد صنعتی کوچک‪ ،‬متوسط‬ ‫و ب��زرگ در قم وج��ود دارد که از این تعداد حدود‬ ‫‪ ۹۰‬درص��د مرب��وط به صنایع کوچک و متوس��ط‬ ‫اس��ت؛ همچنین حدود ‪ ۵۴‬هزار تن در واحدهای‬ ‫صنعتی اس��تان فعالیت می‌کنند‪ .‬گفتنی است قم‬ ‫دارای ‪ ۷‬ش��هرک صنعتی ش��کوهیه‪ ،‬الغدیر‪ ،‬چاپ‬ ‫و نش��ر‪ ،‬س��لفچگان‪ ،‬محمودآباد‪ ،‬ثامن‌االئمه(ع) ‪-‬‬ ‫قنوات ‪ -‬و فناوری اطالعات و ارتباطات (‪ )I.C.T‬و‬ ‫‪ ۴‬ناحیه صنعتی خورآباد‪ ،‬دستجرد‪ ،‬سیرو و طغرود‬ ‫است‪.‬‬ ‫آمادگی قرقیزستان برای انتقال کاال از بندر چابهار‬ ‫س��فیر قرقیزس��تان در تهران اظهار کرد‪ :‬قرقیزستان آماده‬ ‫انتقال کاالهای صادراتی و وارداتی این کش��ور از بندر چابهار‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬آواز بیک عبدالرزاق اف در نشست با مدیر‬ ‫کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان که عصر یکشنبه‬ ‫‪ ۶‬مرداد با حضور سرکنس��ول قرقیزس��تان و موضوع تشریح‬ ‫ظرفیت‌های اقتصادی و تخفیف‌های بندر چابهار در س��فارت‬ ‫این کشور در تهران برگزار شد‪ ،‬با ابراز تمایل نسبت به انتقال‬ ‫کاال از بن��در چابهار گفت‪ :‬در صورتی ک��ه بندر چابهار آماده‬ ‫ارائه تخفیف‌ها و مشوق‌های الزم برای سرمایه‌گذاران خارجی‬ ‫باشد‪ ،‬تاجران این کشور آماده جابه‌جایی کاالهای صادراتی و‬ ‫وارداتی قرقیزستان و کشورهای همسایه از این بندر هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به صادرات محصوالت کشاورزی قرقیزستان به‬ ‫کش��ورهای عربی افزود‪ :‬برای انتقال این نوع کاالها‪ ،‬کوتاهی‬ ‫مسیر و زمان‪ ،‬ضروری و از اولویت‌هاست و در صورتی که این‬ ‫ام��کان در بندر چابهار فراهم باش��د می‌توان برای جابه‌جایی‬ ‫محصوالت کشاورزی از ظرفیت‌های این بندر بهره برد‪.‬‬ ‫سفیر قرقیزس��تان با بیان اینکه گوش��ت و مواد پروتئینی‬ ‫از دیگر کاالهای صادراتی قرقیزس��تان به سایر کشورهاست‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬یکی از نیازهای ضروری برای جابه‌جایی این نوع‬ ‫کاال وجود زیرس��اخت‌های الزم ش��امل کانتینرهای یخچالی‬ ‫است و در صورت مهیا بودن این امکان در بندر چابهار‪ ،‬آماده‬ ‫جابه‌جایی گوشت و مواد پروتئینی نیز از این بندر هستیم‪.‬‬ ‫عبدال��رزاق اف اظهار کرد‪ :‬گروه اقتصادی قرقیزس��تان به‬ ‫زودی ب��رای بازدید از زیرس��اخت‌ها و تجهیزات بندر چابهار‪،‬‬ ‫محاسبه هزینه‌های جابه‌جایی کاالهای ترانزیتی از این بندر و‬ ‫مقایسه آن با سایر بنادر و همچنین بررسی تخفیف‌های قابل‬ ‫ارائه به سرمایه‌گذاران قرقیزستان به بندر چابهار سفر می‌کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل به ویژه ریل‬ ‫یکی از اولویت‌های قرقیزستان برای انتقال کاالهای وارداتی و‬ ‫صادراتی این کشور از بندر چابهار است‪.‬‬ ‫س��فیر قرقیزس��تان در تهران‪ ،‬تسریع و تس��هیل در صدور‬ ‫روادید ب��دون دعوتنامه و صدور ویزا ب��ه صورت الکترونیکی‬ ‫را یکی از اقدام‌های این کش��ور برای توس��عه تعامل با ایران‬ ‫اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل بن��ادر و دریانوردی سیس��تان و بلوچس��تان نیز‬ ‫با اش��اره به مزایا و قابلیت‌های بندر چابه��ار گفت‪ :‬این بندر‬ ‫بهینه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای ترانزیت به کشورهای‬ ‫‪ CIS‬و دسترسی این کشورها به آب‌های آزاد است‪.‬‬ ‫به��روز آقای��ی از بن��در چابه��ار به عن��وان بن��دری بدون‬ ‫محدودیت در پذیرش بار و کش��تی یاد کرد و افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به بهره‌برداری از فاز نخست طرح توسعه بندر شهید بهشتی‪،‬‬ ‫افزای��ش ظرفی��ت عملیات��ی و تامین تجهیزات اس��تراتژیک‬ ‫مدرن‪ ،‬این بندر قابلیت پذی��رش‪ ،‬تخلیه و بارگیری همزمان‬ ‫کشتی‌های کانتینر و فله را دارد‪.‬‬ ‫وی ظرفی��ت تخلی��ه و بارگی��ری در بندر چابه��ار را ‪۵ ،۸‬‬ ‫میلیون تن اعالم و اضافه کرد‪ ۳۰ :‬دس��تگاه اس��تراتژیک به‬ ‫تجهیزات این بندر افزوده شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی سیس��تان و بلوچستان با اشاره‬ ‫به قابلیت بندر چابهار در پهلودهی کشتی‌ها با باالترین آبخور‬ ‫نسبت به سایر بنادر کشور اظهار کرد‪ :‬تخفیف‌ها و تسهیالت‬ ‫ویژه‌ای برای این بندر مصوب شده که به خطوط کشتی‌رانی‪،‬‬ ‫صاحبان کاال و متقاضیان سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یابد‪.‬‬ ‫آقای��ی ب��ا بیان اینک��ه هی��چ محدودیتی درب��اره پذیرش‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارجی در بندر چابهار وج��ود ندارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بسته پیش��نهادی به س��رمایه‌گذاران خارجی و داخلی‬ ‫برای همکاری در توس��عه بزرگ‌ترین بندر اقیانوس��ی کشور‪،‬‬ ‫شامل موارد زیادی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه بندر چابهار کوتاه‌ترین مس��یر برای‬ ‫دسترس��ی به آب‌های آزاد اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ا توجه به رغبت‬ ‫قرقیزس��تان ب��رای س��رمایه‌گذاری در بندر چابه��ار‪ ،‬آماده‬ ‫واگ��ذاری دفتر به بخش خصوصی این کش��ور برای بازاریابی‬ ‫و انتقال کاالهای کشورهای حوزه ‪ CIS‬از این بندر هستیم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫اصفه��ان گف��ت‪ ۱۵۰۰ :‬ط��رح صنعتی در اس��تان‬ ‫اصفه��ان باالی ‪ ۶۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی دارند‬ ‫ک��ه ب��رای تکمیل نیازمن��د خط اعتب��اری ویژ ‌ه از‬ ‫سوی بانک‌ها هس��تند‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬ایرج موفق‬ ‫در نشس��ت مشترک با مدیرعامل بانک رفاه کشور‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در زمینه اش��تغال ‪ ۱۰‬درصد ش��اغالن‬ ‫کش��ور در صنعت اس��تان اصفهان فعال هس��تند‬ ‫که نش��ان از فضای صنعت��ی اس��تان دارد‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفهان خواستار‬ ‫خ��ط اعتباری ویژه از س��وی بانک رف��اه برای ارائه‬ ‫تس��هیالت به شرکت‌های بزرگ صنعتی این استان‬ ‫از جمله ذوب آهن‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬داروسازی فارابی‬ ‫و رها شد‪ .‬وی در ادامه به تسهیالت تخصیصی بند‬ ‫ال��ف تبصره ‪ ۱۸‬اش��اره کرد و گفت‪ :‬متاس��فانه در‬ ‫این زمینه هنوز برای بانک رفاه اس��تان‪ ،‬سهمیه‌ای‬ ‫پیش‌بینی نشده است‪ .‬موفق با بیان اینکه در استان‬ ‫اصفهان ‪ ۳۸۰۰‬طرح در حال اجرا هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۱۵۰۰‬طرح استان باالی ‪ ۶۰‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی دارند که متقاضی تس��هیالت برای تکمیل‬ ‫طرح هس��تند و اگر خط اعتباری ویژه‌ای برای آنها‬ ‫در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬شرایط اش��تغال افزون بر ‪۳۰‬‬ ‫ه��زار نفر را در اس��تان ایجاد خواهی��م کرد‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه سهم مصارف به منابع بانک‌ها در استان‬ ‫اصفهان ‪ ۷۷‬درصد است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این نسبت در‬ ‫بانک رفاه ‪ ۶۵‬درصد اس��ت که بای��د به ‪ ۸۵‬درصد‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت‬ ‫به واحدهای صنعتی تهران‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫ته��ران اعالم ک��رد‪ :‬در یک‌س��ال گذش��ته ‪۳۶۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان تس��هیالت به‌طور مس��تقیم و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان به‌طور غیرمس��تقیم به صنایع استان‬ ‫تهران پرداخت شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬یداهلل صادقی در جلس��ه ستاد‬ ‫تس��هیل و رفع موانع تولید در شهرستان پردیس‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬صنایعی که به س��رمایه در گردش نیاز‬ ‫دارند به‌وس��یله سامانه «بهین‌یاب» ثبت‌نام کنند تا‬ ‫از س��همیه تخصیصی با ‪ ۳‬درصد تخفیف بهره‌مند‬ ‫ش��وند‪ .‬وی افزود‪ :‬در راستای تامین نقدینگی مورد‬ ‫نیاز واحدهای تولیدی‪ ،‬تاکن��ون ‪ ۱۱۰‬پرونده برای‬ ‫دریافت تس��هیالت به بانک ارجاع شده اما بانک‌ها‬ ‫تس��هیالت ندادند که این موضوع از سوی استاندار‬ ‫تهران در حال پیگیری اس��ت‪ .‬صادقی گفت‪ :‬برای‬ ‫توس��عه صنعت باید تجهیزات قدیمی از رده خارج‬ ‫شوند و فناوری نوین را جایگزین آن کرد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬واحدهای تولیدی برای تکمیل س��بد صادراتی‬ ‫و جلوگی��ری از واردات محص��ول مش��ابه‪ ،‬اقدام به‬ ‫تکمی��ل زنجیره تولی��د و افزایش محص��ول کنند‪.‬‬ ‫صادقی با اش��اره به محدودیت‌های زیست‌محیطی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬در برخ��ی موارد محیط‌زیس��ت اجازه‬ ‫س��اخت و توس��عه واحدهای جدی��د را در مناطق‬ ‫صنعتی نمی‌دهد و تولیدکنندگان امکان بازسازی‪،‬‬ ‫نوس��ازی و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی خود‬ ‫ی انجام ش��ده و در برگزاری‬ ‫را ندارند که با هماهنگ ‌‬ ‫جلس��ه با مسئوالن کشوری مقرر شد مشکالت این‬ ‫بخ��ش به طور اساس��ی برطرف ش��وند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫قانون مالیات ارزش افزوده برای مصرف‌کنندگان پر‬ ‫مصرف تصویب ش��ده تا از حلقه آخر گرفته ش��ود‬ ‫اما سیس��تم این روند را به رس��میت نمی‌شناسد و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬مش��مول پرداخ��ت مالیات ارزش‬ ‫افزوده می‌شوند‪.‬‬ ‫صادقی ادامه داد‪ :‬امروز خریداران امکان دریافت‬ ‫فاکتور از فروش��نده‌ها را ندارند و به دلیل ش��فاف‬ ‫نبودن قانون مالیاتی‪ ،‬برخی فروشندگان به صورت‬ ‫زیرزمینی فعالیت می‌کنند‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان ته��ران گف��ت‪ :‬برخی از‬ ‫ممیزین مالیاتی‪ ،‬سلیقه‌ای عمل می‌کند و پرونده‌ها‬ ‫مش��مول جریم��ه می‌ش��وند‪ .‬مهم‌تری��ن دغدغ��ه‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬پرداخ��ت مالیات اس��ت و در این‬ ‫راستا ساختار اجرایی و فرآیندهای سازمان مالیاتی‬ ‫نی��از به تغییر دارند‪ .‬صادق��ی تصریح کرد‪ :‬بازنگری‬ ‫پرونده‌های تامین اجتماعی مودیان یک‌س��اله شده‬ ‫اس��ت و برخی از ماموران به‌طور س��لیقه‌ای سابقه‬ ‫‪ ۱۰‬سال مودیان را بررسی می‌کنند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫تهران عنوان کرد‪ :‬ایجاد ش��هرک‌های صنعتی این‬ ‫شهرستان به شورای برنامه‌ریزی استان ارسال شده‬ ‫و در کمیس��یون زیربنایی مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫مورد بررسی قرار گرفته است‪.‬‬
‫یکشنبه ‪ 13‬مرداد ‪ 2 1398‬ذی‌الحجه ‪ 4 1440‬اوت ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪218‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‌رشد اقتصادی پایدار‬ ‫به معنای توسعه اقتصادی است‬ ‫آندره کویین‌الن‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫پایداری واژه‌ای اس��ت که‬ ‫در مباحث اقتصادی چندان‬ ‫به گوش نمی‌رس��د‪ .‬این واژه‬ ‫را می‌توان ظرفی��ت اقتصاد‬ ‫ب��رای بق��ا در طوالنی‌مدت‬ ‫تعریف ک��رد‪ .‬باید بدانیم که‬ ‫اقتص��اد جه��ان در سراس��ر‬ ‫س��یاره‪ ،‬بیش��تر متکی بر مواد خامی است که از دل زمین بیرون می‌آید؛ موادی‬ ‫که باید برای دستیابی به آنها دل زمین را بشکافیم و پس از دستیابی به منابع‪،‬‬ ‫زائده‌ها و باطله برجا بگذاریم‪ .‬این درحالی است که یک اقتصاد پایدار دربردارنده‬ ‫مدلی مبتنی بر حفظ تعادل و بازدهی است‪ .‬طرفداران این مدل بر این باورند که‬ ‫میزان پایداری در اقتصاد مبتنی بر بهره‌برداری از منابع طبیعی شامل نفت و مواد‬ ‫معدنی صفر اس��ت و درواقع پایدارترین صنایع آنهایی هستند که محیط‌زیست‬ ‫را ویران نمی‌کنند و به س��رمایه‌گذاری کمی نیاز دارند؛ گردشگری و کشاورزی‬ ‫نمونه‌ای از این صنایع هستند‪ .‬درحال‌حاضر ما زمین‌های زیادی داریم اما روش‬ ‫کنونی کشاورزی‪ ،‬زمین‌ها را تخریب می‌کند‪ .‬در یک اقتصاد پایدار باید از کشت‬ ‫یک محصول در زمینی وس��یع و همچنین از محصوالتی که ژنتیک آنها اصالح‬ ‫ش��ده است‪ ،‬دست بکشیم و اس��تفاده از کودها و آفتکش‌های طبیعی را افزایش‬ ‫دهیم‪ .‬درواقع باید به کشاورزی مختلط که در آن ارتباط محصوالت‪ ،‬حیوانات و‬ ‫خاک تایید شده است‪ ،‬برگردیم‪ .‬رشد اقتصادی پایدار همچنین به معنای توسعه‬ ‫اقتصادی است که در آن برای تامین نیاز اعضای جامعه تالش می‌شود اما مبتنی‬ ‫بر روش��ی است که منابع طبیعی برای نسل‌های آینده حفظ شود‪ ،‬در حالی که‬ ‫اقتصاد در زیست‌بوم و اکوسیستم یک جامعه فعال است و ما نمی‌توانیم اقتصاد‬ ‫را از محیط‌زیس��ت جدا کنیم‪ .‬اکوسیس��تم‪ ،‬عوامل تولی��دی مانند زمین‪ ،‬منابع‬ ‫طبیعی‪ ،‬نیروی کار و س��رمایه را فراهم می‌کند که رش��د اقتصادی از آن عوامل‬ ‫تغذیه می‌کند‪ .‬با رش��د اقتصادی پایدار‪ ،‬این منابع طوری مدیریت می‌شوند که‬ ‫ذخایر آنها به پایان نمی‌رسد و برای نسل‌های آینده نیز باقی می‌ماند‪ .‬در همین‬ ‫حال اما بس��یاری از اقتصاددانان و البته غیراقتصاددان��ان با فعالیت اقتصادی با‬ ‫عطف به اهمیت محیط‌زیست موافق نیستند‪ .‬استخراج منابع طبیعی و به دنبال‬ ‫آن‪ ،‬آلودگی و تغییرات دائمی که به زمین وارد می‌ش��ود‪ ،‬به‌وس��یله فعالیت‌های‬ ‫اقتصادی انجام می‌ش��ود که به یقین به محیط‌زیست آسیب وارد می‌کند اما در‬ ‫عین حال انس��ان‌ها در یک اکوسیس��تم زندگی می‌کنند و بدون آن قادر به بقا‬ ‫نیستند‪ .‬اگر محیط‌زیست را نابود کنیم‪ ،‬درنهایت خود را نابود کرده‌ایم‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬بزینس‌الیو‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫خبر‬ ‫در ‪ ۳‬ماه دوم ‪ ۲۰۱۹‬میالدی محقق شد‬ ‫رشد ‪۲۲‬درصدی تولید مس آنتوفاگاستا‬ ‫تولید مس آنتوفاگاس��تا ش��یلی در ‪ ۳‬ماه دوم س��ال جاری میالدی(‪)۲۰۱۹‬‬ ‫‪۲۲‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران(ایمی��درو) به نقل از خبرگزاری رویترز‪ ،‬توس��عه مع��دن لوس پالمبرز در‬ ‫ناحیه مرکزی شیلی منجر به رشد ‪۲۲‬درصدی تولید مس آنتوفاگاستا در ‪۳‬ماه‬ ‫دوم سال جاری میالدی شد‪.‬‬ ‫این ش��رکت اعالم کرد‪ :‬میزان تولید م��س از ‪۱۶۳‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن در ‪ ۳‬ماه‬ ‫دوم س��ال گذش��ته به ‪۱۹۸‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن در مدت مشابه سال جاری میالدی‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬همچنین میزان تولید مس در سال جاری میالدی ‪ ۷۵۰‬تا‬ ‫‪۷۹۰‬هزار تن پیش‌بینی شده است‪.‬‬ ‫معادن مس آنتوفاگاس��تا محصوالت جانب��ی همچون طال‪ ،‬نقره و مولیبدن را‬ ‫نیز تولید می‌کنند‪ .‬توس��عه معدن لوس پالمبرز از ابتدای س��ال جاری میالدی‬ ‫آغاز شده است‪.‬‬ ‫این معدن در ‪ ۳‬ماه دوم ‪ ۲۰۱۹‬میالدی ‪۹۱‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن مس تولید کرد‪.‬‬ ‫اختالف تج��اری طوالنی مدت امریکا و چی��ن (بزرگ‌ترین مصرف‌کننده مس‬ ‫جهان) منجر به کاهش نرخ این فلز س��رخ ش��ده است‪ ،‬با این حال آنتوفاگاستا‬ ‫پیش‌بینی می‌کند در سال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی نرخ مس افزایش یابد‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۷۰‬درصدی چین از تولید معدنی آنتیموان جهان‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫آنتیموان فلز باارزشی است که در صنایع‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬س��اخت آلیاژه��ای مقاوم به‬ ‫خوردگی و فرسودگی‪ ،‬باتری‌سازی‪ ،‬صنایع‬ ‫و الکترونی��ک کاربرد دارد‪ .‬چین در س��ال‬ ‫گذشته میالدی (‪ )۲۰۱۸‬سهم ‪۷۰‬درصدی‬ ‫از تولید معدنی این فلز را به خود اختصاص‬ ‫داد‪ .‬روسیه نیز بیشترین صادرات آنتیموان‬ ‫را برای خود ثبت کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش فلزات‌آنالین‪ ،‬این گزارش به‬ ‫بررسی عملکرد بزرگ‌ترین تولیدکنندگان‬ ‫معدنی و صادرکنندگان آنتیموان در سال‬ ‫گذشته (‪ )۲۰۱۸‬پرداخته است‪ .‬بزرگ‌ترین‬ ‫کش��ورهای تولیدکننده آنتیموان از منابع‬ ‫معدنی در س��ال گذش��ته چین‪ ،‬روس��یه‪،‬‬ ‫تاجیکس��تان‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬بولی��وی‪ ،‬ترکیه‪،‬‬ ‫برمه‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬ایران‪ ،‬الئ��وس و ویتنام‬ ‫بودند‪ .‬کش��ورهای روس��یه‪ ،‬تاجیکس��تان‪،‬‬ ‫اس��ترلیا‪ ،‬میانم��ار‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬پ��رو‪ ،‬تایلند‪،‬‬ ‫مراک��ش‪ ،‬بولیوی‪ ،‬چی��ن و زیمباوه نیز در‬ ‫رده بزرگ‌ترین صادرکنندگان این محصول‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫این فل��ز ب��اارزش در صنایعی همچون‬ ‫الکترونیک (دیود و ال‌ای‌دی)‪ ،‬پتروشیمی‪،‬‬ ‫نس��اجی‪ ،‬ش��یمیایی‪ ،‬رن��گ‪ ،‬داروس��ازی‪،‬‬ ‫باتری‌س��ازی ‌و همچنی��ن برای س��اخت‬ ‫آلیاژه��ای مق��اوم در براب��ر خوردگ��ی و‬ ‫فرس��ودگی کاربرد دارد‪ .‬باید خاطرنش��ان‬ ‫کرد که این فلز در کش��ورهای توسعه‌یافته‬ ‫کاربرد بیشتری دارد‪.‬‬ ‫در می��ان بزرگ‌تری��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫آنتیموان از منابع معدنی‪ ،‬روس��یه به‌عنوان‬ ‫دومی��ن تولیدکننده ب��زرگ این محصول‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬ش��ناخته ش��د و س��هم‬ ‫‪۱۰‬درص��دی از تولید جه��ان را در اختیار‬ ‫دارد‪ .‬این کش��ور در س��ال گذش��ته‪ ،‬بیش‬ ‫چین ‪۷۰‬درصد تولید جهانی آنتیموان از منابع معدنی را‬ ‫در اختیار دارد‪ .‬این کشور تنها ‪۲‬درصد از صادرات این‬ ‫محصول معدنی را در جهان به خود اختصاص داده است‬ ‫از ‪۳۶‬درص��د ص��ادرات کانی‌ه��ای حاوی‬ ‫آنتیموان در جهان را تامین کرد‪.‬‬ ‫چین ‪۷۰‬درصد تولی��د جهانی آنتیموان‬ ‫از مناب��ع معدن��ی را در اختی��ار دارد‪ .‬این‬ ‫کش��ور تنه��ا ‪۲‬درص��د از ص��ادرات ای��ن‬ ‫محص��ول معدن��ی را در جه��ان ب��ه خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت‪ .‬تاجیکستان در کنار‬ ‫روس��یه در جایگاه دومین تولیدکننده این‬ ‫محصول بود و به‌عنوان سومین صادرکننده‬ ‫آنتیموان شناخته شد‪ .‬این کشور ‪۱۰‬درصد‬ ‫تولید آنتیموان جهان از منابع معدنی را به‬ ‫خود اختص��اص داد‪ .‬همچنین ‪۳۲‬درصد از‬ ‫صادرات این محصول در جهان ازسوی این‬ ‫کشور انجام شد‪.‬‬ ‫اس��ترلیا بیش از ‪۸‬درصد نی��از بازارهای‬ ‫جهان��ی را به این فلز تامی��ن کرد‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اس��ترلیا به‌عن��وان چهارمی��ن‬ ‫تولیدکننده بزرگ آنتیم��وان جهان‪ ،‬فقط‬ ‫‪۲‬درص��د از تولید معدنی این فلز را برعهده‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بولی��وی در جایگاه پنجمین تولیدکننده‬ ‫بزرگ آنتیموان در جهان قرار داش��ت‪ .‬این‬ ‫نرخ زغال سنگ و مقررات اقلیمی بالی جان صنعت فوالد‬ ‫موفق نبودن کارخانه‌ه��ای بزرگ فوالدی در کم‬ ‫کردن س��طح انتش��ار گازهای گلخان��ه‌ای می‌تواند‬ ‫ب��رای آنها دردسرس��از باش��د‪ .‬انتظار م��ی‌رود ‪۲۰‬‬ ‫ش��رکت بزرگ ف��والدی که درمجم��وع ‪۳۰‬درصد‬ ‫س��طح تولید فوالد جهان را برعهده دارند تا س��ال‬ ‫‪۲۰۵۰‬میالدی (‪۱۴۲۹‬خورشیدی) ‪۵۰‬درصد تولید‬ ‫گازه��ای گلخانه‌ای خود را کاه��ش دهند‪ ،‬درحالی‬ ‫که رقم اصلی تعیین شده ازسوی آژانس بین‌المللی‬ ‫انرژی ‪۶۵‬درصد بوده اس��ت‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫ش��رکت‌های آالین��ده در اجرای مق��ررات اقلیمی‬ ‫ناموف��ق عم��ل کرده‌اند و زیان‌های مالی ایش��ان از‬ ‫نظر افزایش نرخ زغال‌سنگ و گرمایش زمین بیشتر‬ ‫نیز خواهد ش��د‪ .‬چندین دهه است که بخش فوالد‪،‬‬ ‫فلزات اساس��ی موردنیاز صنایع ساخت‌وساز‪ ،‬خودرو‬ ‫و کنسروس��ازی را بر عهده دارد و مس��ئول انتش��ار‬ ‫مس��تقیم گازهای گلخانه‌ای ناش��ی از سوخت‌های‬ ‫فسیلی است‪ ،‬ضمن اینکه بزرگ‌ترین منبع صنعتی‬ ‫آلودگی آب و هوا اس��ت‪ .‬به گ��زارش ایفنا به نقل از‬ ‫سی‌ان‌بی‌سی‪ ،‬براساس سناریوی ‪ ۲‬درجه سانتیگراد‬ ‫درب��اره تغیی��رات آب و هوایی‪ ،‬نرخ زغال‌س��نگ تا‬ ‫س��ال ‪۲۰۴۰‬میالدی (‪۱۴۱۹‬خورش��یدی) به ‪۱۰۰‬‬ ‫دالر در ه��ر تن خواهد رس��ید که به طور متوس��ط‬ ‫‪۱۴‬درص��د زیان مع��ادل ‪ ۲.۵‬تا ‪۳۰‬درصد زیان برای‬ ‫هر ش��رکت فوالدی به همراه خواهد داشت‪ .‬رهبران‬ ‫بان��ک جهانی و صن��دوق بین‌المللی پول از دولت‌ها‬ ‫خواسته‌اند با باال بردن نرخ زغال‌سنگ کارخانه‌های‬ ‫آالین��ده مصرف‌کنن��ده س��وخت‌های فس��یلی را‬ ‫مجبور به پرداخت هزینه بیش��تر برای انتش��ار گاز‬ ‫دی‌اکس��یدکربن به جو زمین کنند‪ .‬هرچند کاهش‬ ‫انتش��ار گازهای گلخان��ه‌ای نمی‌تواند به تنهایی در‬ ‫مبارزه با تغییرات آب و هوایی موثر باش��د‪ .‬به عنوان‬ ‫نمونه نرخ زغال‌سنگ اروپا از سال گذشته (‪)۲۰۱۸‬‬ ‫بیش از ‪ 3‬برابر ش��ده و انتظار می‌رود در س��ال‌های‬ ‫آینده باالتر نیز برود‪ .‬از طرفی ش��رکت‌های فوالدی‬ ‫نی��ز در دوراهی ناتوانایی در کاهش انتش��ار گازهای‬ ‫گلخانه‌ای و زیان‌دهی برای افزایش نرخ زغال‌سنگ‬ ‫مانده‌اند‪ .‬براساس گزارشات رسیده‪ ،‬از بین ‪۶۰‬درصد‬ ‫کارخانه‌ها که هدف کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای‬ ‫بوده‌اند فقط دو کارخانه موفق به رساندن تولید گاز‬ ‫خود به س��طح اس��تاندارد ش��ده‌اند‪ .‬موقعیت‌های‬ ‫مکان��ی و جغرافیای��ی نی��ز در این رون��د موثر بوده‬ ‫اس��ت و گزارش‌ه��ا نش��ان می‌ده��د ش��رکت‌های‬ ‫ف��والدی چینی‪ ،‬روس��ی و امریکایی در امر توس��عه‬ ‫فناوری‌ه��ای کاهش مصرف زغال س��نگ و ارتقای‬ ‫فناوری ساخت فوالد از شرکت‌های اروپایی و آسیای‬ ‫شرقی جامانده‌اند‪ .‬دلیل دیگر این امر رعایت نشدن‬ ‫قوانین سختگیرانه درباره قیمت‌گذاری زغال‌سنگ‬ ‫است‪ .‬برخی کارخانه‌های فوالدسازی در حال توسعه‬ ‫فن��اوری تولید فوالد هیدروژنی و برخی نیز در حال‬ ‫اس��تفاده از نیروی الکتریسیته برای زدودن اکسید‬ ‫آهن و جداس��ازی دی‌اکسیدکربن از ضایعات گازی‬ ‫هس��تند‪ ،‬هرچن��د این فناوری‌ه��ا نمی‌تواند تا دهه‬ ‫‪۲۰۳۰‬میالدی (‪۱۴۰۹‬خورشیدی) استفاده تجاری‬ ‫داشته باشد زیرا هزینه تولید فوالد را ‪ ۲۰‬تا ‪۳۰‬درصد‬ ‫ب��اال می‌برد‪ .‬دس��تاوردهای دیگری نی��ز در جهت‬ ‫کاهش انتش��ار گاز دی‌اکس��یدکربن در حال ظهور‬ ‫هس��تند ضم��ن اینکه صنعت ف��والد درحال‌حاضر‬ ‫جایگاه نخست را در امر بازیافت مواد دارد‪.‬‬ ‫شهرهایی سبز با مس‬ ‫امروز ایجاد شهرهای سبز به یکی از اولویت‌های توسعه‬ ‫پایدار تبدیل شده است‪ .‬شهرها یکی از عوامل اصلی تولید‬ ‫دی‌اکسیدکربن هس��تند و از این‌رو مورد توجه فعاالن و‬ ‫متخصصان محیط‌زیست قرار گرفته‌اند‪ .‬در این میان مس‬ ‫نقش اصلی را در ایجاد شهری سبز ایفا می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش عصرمس‌آنالین‪ ،‬اهمیت ش��هرها در توسعه‬ ‫پایدار در سال‌های گذشته به‌قدری افزایش یافته است که‬ ‫کنفرانس«هفته سبز اروپا ‪ »۲۰۱۸‬با محوریت شهرهای‬ ‫سبز سال گذشته برگزار شد‪ .‬در این کنفرانس بین‌المللی‬ ‫که ‪ ۲۱-۲۵‬مه ‪ ۳۱( ۲۰۱۸‬اردیبهشت تا ‪۴‬خرداد ‪)۱۳۹۷‬‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬بر ضرورت تالش برای ایجاد ش��هرهایی که‬ ‫کمترین تاثیر را در گرم شدن کره زمین دارند‪ ،‬تاکید شد‪.‬‬ ‫شهرها از مهم‌ترین منابع تولیدکننده گازهای گلخانه‌ای‬ ‫هستند‪ .‬حمل‌ونقل ش��هری ‪۱۳‬درصد از دی‌اکسیدکربن‬ ‫موج��ود در َج��و را تولید می‌کند‪ .‬تولید زباله در ش��هرها‬ ‫نیز عامل ایجاد ‪۳‬درصد از دی‌اکسیدکربن موجود در جو‬ ‫است‪ .‬با این حال‪ ،‬س��هم عمده تولید دی‌اکسیدکربن در‬ ‫آن نیروگاه‌های سوخت فسیلی است که عهده‌دار‬ ‫جهان از ِ‬ ‫تامین انرژی در ش��هرها هس��تند‪ .‬نیروگاه‌هایی که با گاز‬ ‫طبیعی‪ ،‬زغال‌س��نگ و نفت کار می‌کنند ‪۲۵‬درصد از کل‬ ‫تولید گاز دی‌اکسیدکربن را به عهده دارند‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که بیش از ‪۵۰‬درص��د از جمعیت‬ ‫جهان در ش��هرها زندگی می‌کنند و انتظ��ار می‌رود این‬ ‫میزان تا س��ال ‪۲۰۵۰‬می�لادی (‪۱۴۲۹‬خورش��یدی) به‬ ‫‪۶۶‬درصد برس��د‪ .‬پیش‌بینی می‌ش��ود شهرنشینی همراه‬ ‫با رش��د جمعیت بتواند ‪۲‬میلی��ارد و ‪۵۰۰‬میلیون نفر به‬ ‫جمعی��ت شهرنش��ین‌های جهان تا س��ال ‪۲۰۵۰‬بیفزاید‬ ‫که ای��ن افزایش ‪۹۰‬درصدی‪ ،‬بیش��تر در آس��یا و افریقا‬ ‫رخ خواه��د داد‪ .‬اروپ��ا به‌عنوان نخس��تین گام در زمینه‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫مطبوعات‪ :‬در حاشیه استخراج فلز از گیاهان‬ ‫س��بز کردن ش��هرهای خود قانونی با عنوان ش��یوه‌نامه‬ ‫ساختمان‌س��ازی اروپ��ا (‪ )EPBD‬وضع کرده اس��ت که‬ ‫براس��اس آن تا پایان س��ال ‪ ۲۰۲۰‬تولید دی‌اکسیدکربن‬ ‫به‌وس��یله س��اختمان‌ها باید به صفر برس��د و این یعنی‬ ‫استفاده از مس بیشتر‪ .‬مس به‌عنوان فلزی بادوام و پایدار‬ ‫با عمری طوالنی‪ ،‬نقش مهمی در سیم‌کش��ی‪ ،‬لوله‌کشی‪،‬‬ ‫تجهی��زات گرمایش��ی و سرمایش��ی‪ ،‬نورپ��ردازی و‪ ...‬در‬ ‫س��اختمان‌ها دارد‪ .‬انجمن بین‌المللی مس (آی‌س��ی‌ای)‬ ‫ب�� ‌ه تازگی گزارش��ی منتش��ر و بیان کرده م��س بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬کاربرد در س��اختمان‌های س��بز دارد اما مهم‌ترین‬ ‫کاربرد مس در س��اختمان‌های جدید برای تامین انرژی‬ ‫اس��ت‪ .‬بس��یاری از فناوری‌های نوین تامی��ن انرژی که‬ ‫کرب��ن کمی تولید می‌کنند مانن��د نیروگاه‌های حرارتی‪،‬‬ ‫فتوولتائیک‌ها و سیس��تم‌های تهویه مطبوع با استفاده از‬ ‫مبردهای طبیعی و ش��بکه‌های هوشمند نیازمند درصد‬ ‫باالیی از مس هس��تند‪ .‬برای نمونه بخش اصلی در منابع‬ ‫تولیدکنن��ده انرژی درجا که کاربرد فراوانی در ش��هرها‬ ‫پیدا کرده‌اند‪ ،‬مسی است‪ .‬مس در تجهیزات سوئیچینگ‬ ‫و مانیتورینگ بار هوش��مند‪ ،‬تجمیع انرژی‪ ،‬سیستم‌های‬ ‫ذخی��ره ان��رژی و‪ ...‬در میکروگریده��ا کارب��رد دارد‪ .‬از‬ ‫س��وی دیگر مس فلز موثر در به��ره‌وری انرژی‪ ،‬افزایش‬ ‫کیفیت آب و هوا و کاهش هزینه‌های استهالک شناخته‬ ‫می‌شود و به همین دلیل بهترین عنصر برای استفاده در‬ ‫ساختمان‌سازی سبز اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مس به دلیل‬ ‫قابلیت بازیافت ‪۱۰۰‬درصدی خود‪ ،‬در توسعه پایدار بسیار‬ ‫موردتوجه اس��ت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬از میان بخش‌های مسی‬ ‫یک ساختمان ‪۸۰‬درصد آنها قابلیت بازیافت دارند و فقط‬ ‫‪۲۰‬درص��د از مس درون س��اختمان‌ها باید بیرون ریخته‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‌تضعیف روند رشد اقتصادی حوزه یورو‬ ‫در ماه گذشته میالدی‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫�یوس��یمیناس یک��ی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مقاط��ع تخت فوالدی‬ ‫برزیل اعالم کرده که اهداف سرمایه‌گذاری خود را برای سال جاری میالدی از‬ ‫ی��ک میلیارد رئال برزیل برنامه‌ریزی ش��ده به ‪ ۸۰۰‬میلی��ون رئال کاهش داده‬ ‫است‪ .‬میزان تعدیل این سرمایه‌گذاری‌ها نیز‪ ۲۰‬درصد است‪.‬‬ ‫� واردات ن��ورد گ��رم امری��کا در ژوئن (خرداد‪-‬تیر) س��ال ج��اری با افت‬ ‫‪۲۰.۹‬درصدی نس��بت به ژوئن سال گذشته همراه بوده است‪ .‬ارزش این واردات‬ ‫بیش از ‪ ۸۳.۶‬میلیون دالر بوده است‪ .‬بیشترین واردات نورد گرم امریکا از کانادا‬ ‫بوده که درمجموع ‪۵۶‬هزار و ‪۱۰۰‬تن از این کش��ور وارد ش��ده است‪ .‬واردات از‬ ‫کان��ادا در مه ‪ ۵۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن و در ژوئن س��ال گذش��ته ‪۴۹‬هزار و ‪۲۰۰‬تن‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬پس از کانادا‪ ،‬بیشترین واردات از کره جنوبی بود که سهم ‪۳8‬هزار‬ ‫و ‪۵۰۰‬تنی از کل واردات داشته است‪ .‬هلند سومین واردکننده بزرگ نورد گرم‬ ‫به امریکا با حجم ‪۷‬هزار و ‪۹۰۰‬تن بود و کش��ورهای دیگر نیز حدود ‪ ۷۸۰۰‬تن‬ ‫ورق گرم به امریکا فرستاده‌اند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬چیالن‬ ‫کش��ور حدود ‪۲‬درصد از تولید آنتیموان از‬ ‫مناب��ع معدنی را در اختی��ار دارد‪ .‬همزمان‬ ‫کم��ی بیش از ‪۲‬درصد ص��ادرات محصول‬ ‫م��ورد بح��ث را ب��رای خ��ود ثب��ت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫چی��ن هم��واره به‌عن��وان بزرگ‌تری��ن‬ ‫تولیدکنن��ده معدن��ی محصول ش��ناخته‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬در س��ال‌های اخیر از تولید‬ ‫چین کاسته شده اس��ت‪ .‬با این وجود این‬ ‫کشور در سال گذش��ته همچنان به‌عنوان‬ ‫بزرگ‌ترین تولیدکنن��ده آنتیموان جهانی‬ ‫شناخته شد‪.‬‬ ‫تولی��د آنتیم��وان ای��ن کش��ور بیش از‬ ‫‪۷۰‬درصد تولید معدنی جهان را تش��کیل‬ ‫داد‪ .‬روند نزولی تولید این کش��ور را باید به‬ ‫روند کاهش��ی نرخ این فلز و استانداردهای‬ ‫س��ختگیرانه محیط‌زیس��تی چین نسبت‬ ‫داد‪ .‬بس��یاری از تولیدکنن��دگان ب��زرگ‬ ‫این کش��ور از حجم تولید خود کاسته‌اند؛‬ ‫تولیدکنن��دگان کوچک نیز دس��ت از کار‬ ‫کش��یده‌اند‪ .‬تولیدکنن��دگان آنتیموان در‬ ‫اس��تان‌های هونان‪ ،‬یونن��ان و گویژو نیز با‬ ‫رعایت استانداردهای محیط‌زیستی‪ ،‬تولید‬ ‫خود را حفظ کرده‌اند‪.‬‬ ‫میزان تولید آنتیموان تاجیکس��تان نیز‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۱۴‬ت��ا ‪۲۰۱۵‬میالدی (‪۱۳۹۳‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۹۴‬خورش��یدی) رش��د قابل‌توجهی‬ ‫داش��ته و از ‪ ۷۶۸‬تن به ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۴۰‬تن‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫حج��م تولی��د ای��ن محصول در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۶‬می�لادی (‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی) نیز‬ ‫رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده و به ‪۶‬هزار و‬ ‫‪۷۲۰‬تن رسیده و در ‪ ۳‬سال به‌تازگی ثابت‬ ‫مانده است‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫همان‌ط��ور که انتظار می‌رفت‪ ،‬بر اس��اس‬ ‫آمارهای��ی ک��ه منتش��ر ش��د‪ ،‬روند رش��د‬ ‫اقتص��ادی ح��وزه یورو در ژوئی��ه (‪ ۱۰‬تیر تا‬ ‫‪ ۹‬مرداد) نس��بت به ماه قبل ضعیف‌تر ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ف��ارس ب��ه نق��ل از رویترز‪،‬‬ ‫همان‌گون��ه که انتظ��ار می‌رفت و پیش‌تر در‬ ‫نظرسنجی از کارشناسان اقتصادی مشخص‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬روند رش��د اقتص��ادی حوزه یورو‬ ‫در ژوئی��ه نس��بت به ماه‌های گذش��ته روند‬ ‫ضعیف‌تری را طی کرده است‪.‬‬ ‫ازجمله حوزه‌ها و ش��اخص‌های اقتصادی‬ ‫ک��ه در ژوئی��ه روندی کاهش��ی را در رش��د‬ ‫اقتصادی درپی��ش گرفت؛ صنعت‪ ،‬خدمات‪،‬‬ ‫خرده‌فروشی و ساخت‌وساز بود و انتظار تورم‬ ‫از س��وی مصرف‌کنن��دگان و ش��رکت‌ها نیز‬ ‫نزولی بوده است‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش ش��رایط اقتصادی اروپا‬ ‫که ب��ه صورت ماهانه از س��وی کمیس��یون‬ ‫اروپایی منتشر می‌شود‪ ،‬شاخص کلی اوضاع‬ ‫اقتصادی برای ‪۱۹‬کشور عضو یورو از ‪۱۰۳.۳‬‬ ‫واحد در ژوئ��ن به ‪۱۰۲.۷‬واحد کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته‪ ،‬ماریو دراگ��ی‪ ،‬رئیس کل‬ ‫بان��ک مرکزی اتحادیه اروپ��ا‪ ،‬اعالم کرد که‬ ‫با توجه به چش��م‌انداز بدتر ش��دن ش��رایط‬ ‫اقتصادی این اتحادیه‪ ،‬بانک مرکزی سیاست‬ ‫تسهیل شرایط پولی را درپیش خواهد گرفت‬ ‫و حت��ی به س��مت بازتعریف در هدف‌گذاری‬ ‫تورمی خواهد رفت‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 231

روزنامه روزگار معدن شماره 231

شماره : ۲۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه روزگار معدن شماره 230

روزنامه روزگار معدن شماره 230

شماره : ۲۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه روزگار معدن شماره 229

روزنامه روزگار معدن شماره 229

شماره : ۲۲۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!