صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۱۶

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 216

روزنامه روزگار معدن شماره 216

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫فناوری که ریشه‬ ‫در داخل نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬بومی‌سازی‬ ‫نمی‌شود‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪ 28 1398‬ذی‌القعده ‪ 31 1440‬ژوئیه ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 216‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫توانمندی در تامین‬ ‫قطعات و ماشین‌آالت‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫گمانه‌زنی‌ها درباره‬ ‫تعیین‌تکلیف عرضه‌‬ ‫شمش در بورس کاال‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫اختصاص ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان به‬ ‫تحقیقات صنعت‬ ‫فوالد‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫همایش رونق تولید با احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس برگزار شد‬ ‫نهضت احیای معادن کوچک‬ ‫از اکتشاف تا بازار‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫تقویت فوالد‬ ‫با جذب و ذخیره کربن‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش‌‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫توسعه استخراج‬ ‫فلز از گیاهان‬ ‫«بیش‌انباشت‌کننده»‬
‫همایش «رونق تولید با احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس» برگزار شد‬ ‫اخبار‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪216‬‬ ‫خبر‬ ‫معرفی سرمایه‌گذاری‌های‬ ‫جدید با اجرای طرح‬ ‫توسعه معادن کوچک‬ ‫هلدینگ‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری در بخش‬ ‫صنعت و معدن ایجاد شود‬ ‫مدی��رکل دفت��ر طرح‌ها و تامی��ن مالی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت گف��ت‪ :‬بخش صنعت و‬ ‫معدن نیازمند س��رمایه‌گذاری‌های بزرگ است و‬ ‫به این منظور باید هلدینگ‌های س��رمایه‌گذاری‬ ‫ایجاد شوند‪ .‬به گزارش شاتا‪ ،‬علیرضا هادی گفت‪:‬‬ ‫براس��اس سیاس��ت‌های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‪،‬‬ ‫دولت ورود خود را به بخش سرمایه‌گذاری کاهش‬ ‫داده و بخ��ش خصوصی در این موضوع میدان‌دار‬ ‫اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬نقش دولت در سرمایه‌گذاری‪،‬‬ ‫سیاست‌گذاری‪ ،‬برنامه‌ریزی و هدایت است؛ از این‬ ‫رو در تش��کیل هلدینگ‌های استانی براین اساس‬ ‫عم��ل می‌کنیم‪ .‬مدیرکل دفت��ر طرح‌ها و تامین‬ ‫مالی تاکید کرد‪ :‬دولت در هلدینگ‌های اس��تانی‬ ‫که قرار اس��ت تشکیل شود هیچ سهم و حضوری‬ ‫ندارد و تنها در ش��کل‌دهی آن همراهی می‌کند‪.‬‬ ‫ه��ادی تصریح ک��رد‪ :‬در تش��کیل هلدینگ‌های‬ ‫اس��تانی از معتم��دان و س��رمایه‌گذاران محل��ی‬ ‫اس��تفاده می‌کنیم چراکه آنها ب��ه دلیل تعلقات‬ ‫منطقه‌ای و برای ایجاد اش��تغال و رونق اقتصادی‬ ‫در استان خود‪ ،‬انگیزه الزم را دارند‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫طرح‌ها و تامین مالی گفت‪ :‬با تشکیل هلدینگ‌ها‪،‬‬ ‫س��رمایه و نقدینگی موجود در کش��ور به سمت‬ ‫تولید هدایت می‌ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در زمینه مجوزها و مش��وق‌ها و‬ ‫اولویت‌های تسهیالت‪ ،‬از این هلدینگ‌ها حمایت‬ ‫می‌کن��د‪ .‬هادی اف��زود‪ :‬این موض��وع با همکاری‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار دنبال می‌شود و در‬ ‫مراحل پس از س��رمایه‌های مردمی نیز استفاده‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫محبوبه ناطق‪:‬‬ ‫صبح دی��روز همای��ش «رونق تولید ب��ا احیا‪،‬‬ ‫فعال‌س��ازی و توس��عه مع��ادن کوچک‌مقیاس»‬ ‫ب��ا حضور جمع زیادی از فعاالن معدنی سراس��ر‬ ‫کش��ور‪ ،‬تش��کل‌های معدن��ی و مدی��ران عامل‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ معدنی حامی معادن کوچک‬ ‫از س��وی ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی به‬ ‫نیابت از س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و‬ ‫صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در هتل ارم تهران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ق��رار ب��ود در ای��ن همای��ش ک��ه موض��وع‬ ‫آن ب��ه تصویب س��تاد اقتصاد مقاومتی کش��ور‬ ‫رس��یده بود‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز‬ ‫حضور داشته باشد و از نزدیک به درددل فعاالن‬ ‫معادن کوچ��ک گوش کند اما ب��ه دلیل حضور‬ ‫در مجلس شورای اس�لامی‪ ،‬نتوانست تا آخرین‬ ‫دقایق‪ ،‬خود را به این همایش برساند‪.‬‬ ‫در ای��ن همایش ‪ ۲‬پن��ل تخصصی چالش‌های‬ ‫فعال‌س��ازی معادن کوچک‌مقیاس و راهکارها با‬ ‫حضور وجیه‌اهلل جعفری مدیرعامل شرکت تهیه‬ ‫و تولی��د مواد معدن��ی‪ ،‬محمدرضا بهرامن رئیس‬ ‫خانه معدن‪ ،‬بهرام ش��کوری رئیس کمیس��یون‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی اتاق بازرگان��ی ایران‪،‬‬ ‫اردش��یر س��عدمحمدی مدیرعامل شرکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران و علی یزدانی مشاور مدیرعامل‬ ‫میدکو و مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ‌آهن‬ ‫در همایش معادن کوچک و متوسط برگزار شد‪.‬‬ ‫پنل سیاس��ت‌ها و برنامه‌ه��ای حمایتی برای‬ ‫پیاده‌س��ازی طرح احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توس��عه‬ ‫مع��ادن کوچک‌مقیاس نی��ز با حض��ور خداداد‬ ‫غریب‌پ��ور رئیس هی��ات عامل ایمی��درو‪ ،‬جعفر‬ ‫س��رقینی معاون ام��ور معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬علیرضا شهیدی رئیس سازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی و اکتش��افات معدن��ی‪ ،‬داریوش‬ ‫اس��ماعیلی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫ایران و عس��گری معاون بانک توس��عه صنعت و‬ ‫معدن به طور جداگانه برگزار شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت در بخش پایان��ی همایش رونق‬ ‫تولی��د ب��ا احیا و فعال س��ازی مع��ادن کوچک‪،‬‬ ‫‪۲‬تفاهمنامه به امضا رسید‪.‬‬ ‫در بخ��ش پایان��ی ای��ن همای��ش تفاهمنامه‬ ‫س��ه‌جانبه‌ای بی��ن بان��ک صنع��ت و مع��دن و‬ ‫صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی‬ ‫و ایمپاس��کو به منظور تامین مالی برای توس��عه‬ ‫معادن کوچک مقیاس به امضا رسید‪.‬‬ ‫تفاهمنام��ه دوجانب��ه دیگ��ری می��ان بان��ک‬ ‫صنعت و معدن با صندوق بیمه س��رمایه‌گذاری‬ ‫فعالیت‌های معدنی نیز امضا شد‪.‬‬ ‫‹ ‹راه‌ان�دازی مع�ادن کوچ�ک در‬ ‫مناطق محروم آغاز شده است‬ ‫معاون امور معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در همایش‬ ‫رون��ق تولی��د ب��ا احی��ا‪،‬‬ ‫فعال‌سازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک‌مقی��اس گف��ت‪:‬‬ ‫راه‌اندازی معادن کوچک در اس��تان‌های محروم‬ ‫آغاز شده است‪.‬‬ ‫جعفر س��رقینی تصریح کرد‪ ۳۰ :‬درصد ارزش‬ ‫افزوده در بخش معدن متعلق به معادن کوچک‬ ‫است اما ‪۷۰‬درصد اشتغالزایی به همراه دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬ارزش تولی��دات مع��ادن‬ ‫کوچک‌مقی��اس راه‌ان��دازی ش��ده‪ ،‬س��االنه ‪۵۰‬‬ ‫میلیون دالر است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه توسعه معادن کوچک بهترین‬ ‫رویک��رد برای اش��تغالزایی پایدار اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مصمم به توسعه‬ ‫طرح احیا و توسعه معادن کوچک است‪.‬‬ ‫س��رقینی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در این طرح باید‬ ‫مناطق محروم را بیشتر مورد توجه قرار داد‪.‬‬ ‫وی درباره ارزش تولیدات معدنی کشور اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬در س��ال گذش��ته‪ ،‬ارزش م��واد معدنی و‬ ‫زنجیره فرآوری حدود ‪ ۲۱‬میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹اختص�اص ‪ ۱۰۰‬میلی�ارد توم�ان ب�ه‬ ‫تحقیقات صنعت فوالد‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫در این همایش خبر داد‪ :‬با‬ ‫امض��ای تفاهمنام��ه بی��ن‬ ‫معاون��ت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری و انجمن‬ ‫فوالد با ایمی��درو‪ ،‬صندوق‬ ‫پژوهش و فناوری فوالد فقط ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫بودج��ه به تحقیق��ات و ن��وآوری ای��ن صنعت‬ ‫اختصاص می‌دهد‪.‬‬ ‫خداداد غریب‌پ��ور ادام��ه داد‪ :‬ایمیدرو تعامل‬ ‫ب��ا دانش��گاه‌ها را در راس��تای توس��عه پژوهش‪،‬‬ ‫بومی‌سازی و تعمیق ساخت داخل ادامه خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن اظه��ار ک��رد‪ :‬پای��ش تکمیل‬ ‫پروژه‌های نیمه‌تمام با تش��کیل کارگروه پژوهش‬ ‫در ایمیدرو کلید خورده است‪.‬‬ ‫س��ایه ش��رکت‌های کوچک و متوسط است‪ ،‬در‬ ‫حال��ی که بیش از ‪ ۹۹‬درصد ش��رکت‌های اروپا‬ ‫کوچ��ک و متوس��ط هس��تند و خوش��ه‌ای کار‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نب��ود نقدینگ��ی‪ ،‬بازاریاب��ی‪،‬‬ ‫زیرس��اخت‌ها و بروکراس��ی‌های زائ��د اداری از‬ ‫مش��کالت بهره‌برداری از معادن کوچک‌مقیاس‬ ‫اس��ت‪ .‬ش��کوری تاکی��د ک��رد‪ :‬عارضه‌یابی این‬ ‫مش��کالت نیازمند عزم ملی اس��ت تا بتوان این‬ ‫نهض��ت را به گون��ه‌ای آغاز کرد ک��ه به احیای‬ ‫معادن منتهی شود‪.‬‬ ‫ش��کوری به تش��کیل اتاق فکر بخش معدن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬اشاره و اظهار کرد‪ :‬کارگروه‌های استانی‬ ‫بای��د در زمین��ه عارضه‌یابی مش��کالت احیای‬ ‫معادن کوچک و متوس��ط کار کنند تا مشکالت‬ ‫در اتاق فکر بررس��ی ش��وند‪ .‬سیاست‌گذاری‌ها‬ ‫نی��ز نباید مان��ع انجام کار ش��وند‪ .‬برخی از این‬ ‫سیاس��ت‌گذاری‌ها ش��امل قوانی��ن ص��ادرات‪،‬‬ ‫قیمت‌گذاری و تولید است‪.‬‬ ‫عکس‌ها‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫مدی��رکل دفت��ر بهره‌ب��رداری مع��ادن وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت گفت‪ :‬توس��عه معادن‬ ‫کوچک‌مقی��اس‪ ،‬فرصت‌ه��ای مناس��بی را برای‬ ‫معرفی سرمایه‌گذاری‌های جدید ایجاد می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمیدرو‪ ،‬کاووس قاس��می با بیان این‬ ‫مطلب اظهارکرد‪ :‬طرح احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توسعه‬ ‫مع��ادن کوچک‌مقیاس‪ ،‬فرصت‌های مناس��بی را‬ ‫برای معرفی س��رمایه‌گذاری‌های مربوط به بخش‬ ‫معدن و شفاف‌س��ازی و ساده‌س��ازی فرآیندهای‬ ‫حضور و مش��ارکت در جامعه معدنی ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬بر اس��اس آمار‪ ،‬از حدود ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مع��دن موجود در کش��ور‪ ،‬حدود ‪ ۴‬ه��زار معدن‬ ‫غیر فعال هس��تند که بیش��تر در حوزه س��یمان‪،‬‬ ‫گچ‪ ،‬ش��ن و ماسه‪ ،‬ارتباط مستقیمی با بخش‌های‬ ‫عمرانی دارند‪ .‬مدی��رکل دفتر بهره‌برداری معادن‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت با بیان اینکه در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬که مزین به نام رونق تولید اس��ت‪ ،‬یکی‬ ‫ل کردن معادن کوچک‬ ‫از اولویت‌ه��ای دولت‪ ،‬فعا ‌‬ ‫و متوسط اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت با همکاری شرکت‬ ‫تهیه و تولید مواد معدنی ایران‪ ،‬گام‌های بلندی در‬ ‫راستای فعال‌سازی معادن کوچک برداشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬این ش��رکت با هماهنگی و همیاری‬ ‫کنسرس��یوم‌ها و تش��کل‌ها قصد دارد ب��ازار مواد‬ ‫معدنی کوچک‌مقیاس را نس��بت به گذشته فعال‬ ‫کند تا معدنکاران بتوانند به راحتی واحدهای مورد‬ ‫نظر را به بهره‌برداری برسانند‪.‬‬ ‫قاس��می با اش��اره ب��ه اینک��ه در هدف‌گذاری‬ ‫اولی��ه ط��رح احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توس��عه معادن‬ ‫کوچک‌مقی��اس‪ ،‬تعدادی اس��تان م��ورد نظر قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به تاکید وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت برای پوش��ش تمام اس��تان‌ها‪،‬‬ ‫برنامه‌ری��زی الزم برای پای��ش معادن کوچک در‬ ‫همه استان‌ها در دستور کار قرار گرفت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬فعال‌س��ازی معادن کوچک اکنون در اس��تان‬ ‫سیستان و بلوچستان به‌طور آزمایشی اجرا شده و‬ ‫اقدامات متعددی در این مسیر شکل گرفته است‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر بهره‌برداری معادن وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت درب��اره مزیت توس��عه معادن‬ ‫کوچک خاطرنش��ان کرد‪ :‬بارزترین مزیت معادن‬ ‫کوچک‪ ،‬پراکندگی آن در سطح کشور‪ ،‬اشتغالزایی‬ ‫باال و پایدار و نیز امکان بومی‌س��ازی به لحاظ فنی‬ ‫و نیروی انس��انی با سرمایه‌گذاری اندک است‪ .‬وی‬ ‫همچنین گفت‪ :‬س��وق دادن معدنکاران به سمت‬ ‫بهره‌ب��رداری مواد معدن��ی و تکمیل زنجیره تولید‬ ‫ب��ه جای خام‌فروش��ی‪ ،‬از مله موضوع‌های مهم در‬ ‫همایش «رونق تولید با احیا‪ ،‬فعال‌سازی و توسعه‬ ‫معادن کوچک‌مقیاس» به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫نهضت احیای معادن کوچک‪ ،‬از اکتشاف تا بازار‬ ‫جعفر سرقینی‪۳۰ :‬درصد ارزش افزوده در بخش معدن‬ ‫متعلق به معادن کوچک است اما ‪۷۰‬درصد اشتغالزایی‬ ‫به همراه دارد‬ ‫به گفته غریب‌پور‪ ،‬با تش��کیل کنسرسیوم‌های‬ ‫معدنی‪ ،‬اهداف معدن و صنایع معدنی با س��رعت‬ ‫بیشتری دنبال خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ایمیدرو آمادگی تعامل با‬ ‫دست‌اندرکاران طرح ملی احیای معادن کوچک‬ ‫را دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬امیدواریم این روی��داد منجر به‬ ‫همکاری بیش��تر فعاالن این بخش برای توسعه‬ ‫معادن کوچک شود‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬س��رمایه صن��دوق بیم��ه‬ ‫س��رمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی‪ ،‬امس��ال به‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلی��ارد تومان افزای��ش خواهد یافت‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مخالف تامین مالی به روش لیزینگ‬ ‫در بخش معدن هستم‪.‬‬ ‫‹ ‹همکاری اکتشافی با ایمیدرو‬ ‫علیرض��ا ش��هیدی‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور نیز‬ ‫در یک��ی از پنل‌ه��ای‬ ‫تخصص��ی اعالم ک��رد‪ :‬این‬ ‫سازمان با همکاری ایمیدرو‬ ‫قرار است کار ژئوفیزیک هوایی پهنه دیواندره در‬ ‫استان کردستان را انجام دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��ازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی در س��ال جاری‪ ،‬کار اکتش��اف ‪ ۱۹۲‬هزار‬ ‫کیلومتر مربع را انجام می‌دهد که شامل ‪ ۷۵‬هزار‬ ‫کیلومتر ژئوفیزیک هوایی است‪.‬‬ ‫ش��هیدی گف��ت‪ ۹۸.۳ :‬درصد معادن کش��ور‬ ‫کوچک‌مقی��اس هس��تند و ب��ا توجه ب��ه اینکه‬ ‫تعریف مش��خصی از ای��ن معادن وج��ود ندارد‪،‬‬ ‫سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫معیارهایی برای س��نجش ان��دازه معادن در نظر‬ ‫گرفته که ش��امل میزان س��رمایه‪ ،‬عمق معدن و‬ ‫میزان تولید و فناوری مورد اس��تفاده در معادن‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹فعال‌سازی ‪ ۱۵۰‬معدن در فاز نخست‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تهیه و‬ ‫تولی��د مواد معدن��ی ایران‬ ‫گفت‪ :‬در هدف‌گذاری سال‬ ‫‪ ،۹۸‬پیش‌بینی ش��ده است‬ ‫‪ ۶۰۰‬بسته س��رمایه‌گذاری‬ ‫عملیاتی شود که حاصل آن‬ ‫ایجاد ‪۳‬هزار شغل است‪.‬‬ ‫وجی��ه‌اهلل جعفری‪ ،‬دبیر ش��ورای راهبردی طرح‬ ‫احیای معادن کوچک‌مقی��اس تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫تعداد بسته سرمایه‌گذاری برای فعال‌سازی ‪۱۵۰‬‬ ‫معدن‪ ،‬منجر به ایجاد ش��غل برای ‪۳‬هزار نفر در‬ ‫حوزه معادن کوچک می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا ی��ادآوری اینک��ه فعال‌س��ازی معادن‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬هم‌اکنون ب��ه عنوان ط��رح اولویت‌دار‬ ‫اقتصاد مقاومتی در بند ‪ ۳۷‬سیاست‌های ابالغی‬ ‫گنجانده ش��ده است‪ ،‬اظهار کرد‪ ۲۴۸ :‬معدن در‬ ‫حال تجهیز هس��تند که بیش��تر آنها در اس��تان‬ ‫مرکزی قرار دارند‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه ایمیدرو مجری طرح اس��ت‬ ‫و ط��رح را ب��رای انجام به ش��رکت تهیه و تولید‬ ‫م��واد معدنی ای��ران تفویض ک��رده‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تاکن��ون ‪ ۱۲۶‬مع��دن کوچک‌مقی��اس اطالعات‬ ‫خود را ارس��ال کرده‌اند و در ‪ ۹‬اس��تان‪ ،‬پردازش‬ ‫اطالعات‪ ،‬تکمیل ش��ده و یک استان نیز در حال‬ ‫پردازش اطالعات است‪ .‬از تعداد معادن پردازش‬ ‫ش��ده‪ ۱۶۵ ،‬معدن فعال و قابل توس��عه با ایجاد‬ ‫اشتغال جدید بوده‌اند‪ .‬به گفته وی‪ ۱۸۵ ،‬معدن‬ ‫نیز غیر فعال هس��تند و قابلیت احی��ا دارند‪ .‬در‬ ‫حوزه مع��ادن کوچک‪ ۴۷ ،‬بلوک‌بن��دی تعریف‬ ‫شده است که با ساخت واحد فرآوری ثابت‪ ،‬قابل‬ ‫فعالیت هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تهی��ه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران گفت‪ :‬در ‪ ۵‬مورد نیز تسهیالت زیرساختی‪،‬‬ ‫ارائه ش��ده و ای��ن تعداد معادن به س��مت فعال‬ ‫شدن می‌روند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تاکنون مش��کل ‪ ۱۳‬معدن با معرفی‬ ‫به صن��دوق بیم��ه س��رمایه‌گذاری فعالیت‌های‬ ‫معدن��ی رفع ش��ده اس��ت‪ ۱۶ .‬مورد نی��ز دارای‬ ‫مش��کل حقوقی بودند که درحال‌حاضر به نوعی‬ ‫مشکل آنها برطرف شده است‪.‬‬ ‫جعف��ری به پاالیش اطالع��ات معادن کوچک‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬از ‪ ۲۷‬نمون��ه معدن پایش‬ ‫ش��ده‪ ۳۲ ،‬درصد مش��کل تامین نقدینگی‪۱۲ ،‬‬ ‫درصد مش��کل زیرس��اخت‪ ۱۰ ،‬درصد مش��کل‬ ‫تکمیل اکتش��اف‪ ۱۰ ،‬درصد مشکل حقوقی و ‪۵‬‬ ‫درصد مشکل بازار داشته‌اند‪.‬‬ ‫وی به تاثیر برنامه‌ه��ا و اقدامات در این طرح‪،‬‬ ‫اش��اره و تاکید کرد‪ :‬اگ��ر این ‪ ۲۷‬پروژه عملیاتی‬ ‫شوند‪ ۶۲ ،‬معدن تاثیر مثبت می‌گیرند‪ .‬همچنین‬ ‫ب��ا اجرای پروژه‌ه��ای زیرس��اختی‪ ۴۴ ،‬معدن و‬ ‫چنانچ��ه ‪ ۵۵‬پروژه مس��تقل انجام ش��ود ‪۳۵۰‬‬ ‫معدن‪ ،‬تاثیر قابل توجه می‌پذیرند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تهی��ه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران خاطرنش��ان کرد‪ :‬انتظار داریم پس از این‬ ‫همایش‪ ،‬طرح احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توسعه معادن‬ ‫کوچک‌مقیاس با س��رعت و دقت بیشتری پیش‬ ‫رود‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬این طرح از سال ‪ ۹۶‬با پیشنهاد‬ ‫تش��کل‌های معدن��ی در قال��ب احی��ای معادن‬ ‫متروک و فعال‌س��ازی معادن غی��ر فعال مطرح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ش�رکت مس آماده خرید محصول‬ ‫از معادن کوچک است‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ملی‬ ‫صنای��ع مس ای��ران گفت‪:‬‬ ‫پیشنهاد می‌شود تعدادی از‬ ‫معادن کوچک‪ ،‬با تش��کیل‬ ‫کنسرسیوم تجمیع شوند و‬ ‫در کن��ار آنه��ا کارخان��ه‬ ‫فرآوری راه‌اندازی شود‪.‬‬ ‫اردش��یر س��عدمحمدی که در پنل نخس��ت‬ ‫همایش رونق تولید با احیا و فعال‌س��ازی معادن‬ ‫کوچک‌مقی��اس س��خن می‌گف��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شرکت مس‪ ،‬آماده خرید محصول مورد نیاز خود‬ ‫از معادن کوچک است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر در کش��ور برای‬ ‫همین میزان ظرفی��ت ذوب مس به ‪۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تن کنسانتره مس نیاز است‪ ،‬در حالی‬ ‫که تولید کنس��انتره در کشور فقط یک‌میلیون و‬ ‫‪۱۰۰‬هزار تن اس��ت که نشان می‌دهد به افزایش‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی میزان تولید کنس��انتره نیاز داریم‬ ‫و معادن کوچک می‌توانند بخش��ی از این نیاز را‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫س��عد محمدی در همین زمینه افزود‪ :‬شرکت‬ ‫مس از سرمایه‌گذاران در کنسانتره مس و معادن‬ ‫حمایت ویژه خواهد کرد‪ ،‬همچنین با معدنداران‬ ‫مس‪ ،‬آماده مشارکت در معادن کوچک و متوسط‬ ‫در زمینه اکتشافات و تولید مس هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت میدکو از معادن کوچک‬ ‫در این پن��ل‪ ،‬علی یزدانی‪،‬‬ ‫مشاور مدیرعامل میدکو در‬ ‫امور معدنی‪ ،‬گفت‪ :‬میدکو با‬ ‫بی��ش از ‪ ۳۰‬معدن کوچک‬ ‫ق��رارداد دارد‪ .‬همچنین در‬ ‫اس��تان‌های کرمانش��اه‪،‬‬ ‫همدان‪ ،‬خراس��ان جنوب��ی‪ ،‬اردبی��ل‪ ،‬قزوین و‪...‬‬ ‫فعالیت‌های توس��عه‌ای داریم‪ .‬یزدانی یادآور شد‪:‬‬ ‫میدکو با حضور در ‪ ۳۵‬پروژه و سرمایه‌گذاری ‪۵‬‬ ‫میلی��ارد دالر‪ ،‬نق��ش بارزی در بخ��ش معدن و‬ ‫صنای��ع معدنی دارد‪ .‬میدک��و همچنین آمادگی‬ ‫سرمایه‌گذاری در معادن غیرفلزی را دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹نهضت احیای معادن‬ ‫محمدرض��ا بهرامن‪ ،‬رئیس‬ ‫خانه معدن ایران نیز که در‬ ‫ای��ن همای��ش س��خن‬ ‫می‌گف��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما به‬ ‫عن��وان مس��ئوالن بخ��ش‬ ‫دولتی و خصوصی می‌توانیم‬ ‫در کن��ار همدیگر نهضت بزرگی در بخش معدن‬ ‫ایج��اد کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬ب��ه دنبال احیای معادن‬ ‫غیرفعال هستیم و این همایش شروع خوبی برای‬ ‫ای��ن کار اس��ت‪ .‬بهرام��ن در ادام��ه گف��ت‪ :‬این‬ ‫مجموع��ه اراده کرده تا از ظرفیت‌های خدادادی‬ ‫که در اختیار این کشور قرار دارد استفاده کند و‬ ‫ب��ا احی��ای مع��ادن‪ ،‬نهض��ت ف��رآوری و حتی‬ ‫ماشین‌س��ازی آغاز ش��ود‪ .‬به گفت��ه وی‪ ،‬نهضت‬ ‫احیای معادن زنجیره‌ای از حوزه اکتشاف تا بازار‬ ‫است‪ .‬روند بازار موجب شده است در بسیاری از‬ ‫مع��ادن نتوانند از ظرفیت واقعی خود اس��تفاده‬ ‫کنند؛ بنابراین باید علت آنها مش��خص و مشکل‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تکیه اروپا به شرکت‌های کوچک و‬ ‫متوسط‬ ‫به��رام ش��کوری‪ ،‬رئی��س‬ ‫کمیسیون معادن و صنایع‬ ‫معدنی اتاق بازرگانی ایران‬ ‫نی��ز اظه��ار ک��رد‪ :‬بن��ا بر‬ ‫تحلی��ل بان��ک جهان��ی‬ ‫پیشرفت‪ ،‬اتحادیه اروپا در‬ ‫‹ ‹برنامه ایجاد ‪ ۵‬کنسرسیوم معدنی‬ ‫رئیس انجمن س��نگ‌آهن‬ ‫ایران گف��ت‪ :‬در نظر داریم‬ ‫در ش��ورای هماهنگی احیا‬ ‫و فعال‌س��ازی مع��ادن‬ ‫کوچ��ک‪ ،‬ح��دود ‪۵‬‬ ‫کنسرس��یوم معدنی ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬مهرداد اکبریان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عالقه‌مندیم‬ ‫در این ش��ورا حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬کنسرسیوم را ایجاد‬ ‫و آین��ده خوبی در این کنسرس��یوم‌ها ترس��یم‬ ‫کنی��م‪ .‬معادن هماتیت کم‌عیار در اس��تان‌های‬ ‫ف��ارس و هرم��زگان‪ ،‬شناس��ایی‪ ،‬بازرس��ی و‬ ‫ظرفیت‌س��نجی ش��ده‌اند و با توجه به ظرفیت‬ ‫معادن و امکانات منطقه‪ ،‬می‌توانیم امکان‌سنجی‬ ‫ایجاد کارخانه‌های کنسانتره را انجام دهیم‪.‬‬ ‫اکبری��ان در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬باتوجه‬ ‫ب��ه معادن هماتی��ت کم‌عیار در جن��وب ایران‪،‬‬ ‫می‌توان بخش��ی از تولید ف��والد را در آینده به‬ ‫ای��ن معادن واگذار کرد‪ .‬این کار را می‌توانیم در‬ ‫قالب کنسرس��یوم واحدهای معدنی هماتیت در‬ ‫استان هرمزگان انجام دهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در استان کردستان نیز در نظر‬ ‫داریم ظرفیت‌‌های معدن��ی را که درحال‌حاضر‬ ‫ب��ه دالی��ل مختلفی همچ��ون نبود س��رمایه و‬ ‫تجهیزات کارگاه‪ ،‬نبود بازار هدف مش��خص و‪...‬‬ ‫فعال نیستند‪ ،‬شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یکی از آثار مثبت تش��کیل‬ ‫ش��ورای هماهنگی این اس��ت که معدنداری را‬ ‫از کار انفرادی به ی��ک کار جمعی تبدیل کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قس��مت عمده تولید سنگ‌آهن در ایران‬ ‫بر عهده ش��رکت‌های بزرگ اس��ت‪ ،‬در صورتی‬ ‫که پروانه‌های بس��یاری ب��رای معادن کوچک و‬ ‫متوس��ط صادر شده‌اند که برخی نیز نمی‌توانند‬ ‫با ظرفیت اس��می کار کنند و با فعال‌سازی این‬ ‫معادن ممکن است مقیاس آنها نیز تغییر کند و‬ ‫حتی کلونی معدنی تشکیل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بودج�ه صن�دوق بیم�ه فعالیت‌های‬ ‫معدنی کم است‬ ‫از س��وی دیگ��ر داری��وش‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫نظام مهندسی معدن ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬نقش��ه راه معدن و‬ ‫صنایع معدن��ی و برنامه ‪۴‬‬ ‫ساله وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت به شکل مشترک بین مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬تدوین و ‪ ۲۵‬ش��هریور ‪ ۹۷‬از س��وی‬ ‫وزیر ابالغ ش��د‪ .‬این نقش��ه گام به گام در حال‬ ‫اجراس��ت و یکی از بندها‪ ،‬برگ��زاری همایش و‬ ‫توجه به معادن کوچک‌مقیاس است‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬با وجود پیگیری‌های‬ ‫انجام شده برای پذیرش پروانه معدن به عنوان‬ ‫وثیقه بانکی‪ ،‬این مهم عملی نش��ده است‪ .‬البته‬ ‫بودج��ه این صن��دوق افزایش یافت��ه و به ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان رس��یده اما کافی نیست و نیاز به‬ ‫تقویت دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه حقوق دولتی باید بیش��تر‬ ‫م��ورد توجه قرار گیرند‪ ،‬اف��زود‪ :‬این موضوع در‬ ‫شورای‌عالی معادن برای محول شدن به سازمان‬ ‫نظام مهندسی معدن مطرح شد که مورد توافق‬ ‫قرار گرفت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اکنون س��ازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن در حال کار روی تعیین فرمول‬ ‫مشخص برای این نظر است تا به توافق برسد و‬ ‫اعتراض‌ها کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬تضمین خرید محصوالت به‬ ‫مفه��وم کمک به معادن کوچک اس��ت و دولت‬ ‫بای��د ب��ا هماهنگی مع��ادن بزرگ‪ ،‬ای��ن اقدام‬ ‫را انج��ام دهد‪ .‬اس��ماعیلی ادام��ه داد‪ :‬فرآوری‬ ‫موبایل برای توس��عه معادن کوچک باید تقویت‬ ‫شود‪.‬‬
‫مدیر آموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری ایمیدرو اعالم کرد‬ ‫مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی‪ ،‬بازوی اجرایی بومی‌سازی بخش معدن‬ ‫مدیر آموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری ایمیدرو اعالم کرد‪ :‬مرکز‬ ‫تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران‪ ،‬بازوی اجرایی ایمیدرو‬ ‫در بومی‌سازی تجهیزات بخش معدن و صنایع معدنی شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی ای��ران‪ ،‬غالمرضا مالطاهری ب��ا بیان این‬ ‫مطلب اظهار کرد‪ :‬ایمیدرو با توجه به یکی از استراتژی‌های‬ ‫نه‌گانه ب��ا عنوان «توس��عه دانش‪ ،‬پژوهش‌ه��ای کاربردی‬ ‫و فناوری‌ه��ای مورد نیاز بخش مع��دن و صنایع معدنی»‪،‬‬ ‫درصدد بومی‌س��ازی تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز این‬ ‫بخش اس��ت‪ .‬وی ادام��ه داد‪« :‬احصای اولوی��ت ها‪ ،‬نیازها‪،‬‬ ‫تجهی��زات و مواد با قابلیت س��اخت داخل در حوزه معدن‬ ‫و صنایع معدنی به‌وسیله ارتباط با شرکت‌ها و مجتمع‌های‬ ‫تاب��ع» و نیز «بررس��ی توانمندی‌های س��اخت داخل از راه‬ ‫برگزاری نمایش��گاه یا فراخوان» از جمله اقدامات ایمیدرو‬ ‫در این زمینه است‪.‬‬ ‫مدیر آموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری ایمیدرو با اشاره به جلسه‬ ‫برگزار ش��ده با مدیران «اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری‬ ‫ایمیدرو» و «مرکز تحقیق��ات فرآوری مواد معدنی ایران»‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬در این جلس��ه‪ ،‬مقرر ش��د مرک��ز تحقیقات‬ ‫فرآوری مواد معدنی‪ ،‬در زمینه بومی‌سازی و ساخت داخلی‬ ‫تجهیزات و موارد م��ورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫اقدام کند‪ .‬وی افزود‪ :‬راه‌اندازی سامانه و ثبت نیازمندی‌های‬ ‫فناوران��ه و توانمندی‌های موجود در ای��ن حوزه‪ ،‬برای رفع‬ ‫مشکالت زنجیره تامین جزو برنامه‌های این مرکز است‪.‬‬ ‫مالطاه��ری خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬برگ��زاری نمایش��گاه‬ ‫«فرصت‌های س��اخت داخل و رونق تولی��د» و بیان کردن‬ ‫نیازمندی‌های ش��رکت‌ها به ج��ای معرف��ی توانمندی‌ها‪،‬‬ ‫معدن‬ ‫ایده خالقانه‌ای اس��ت که برای شناس��ایی و تسهیل ارتباط‬ ‫طرف‌های عرضه و تقاضا بسیار موثر است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ایمی��درو در نظر دارد کارگروه «توس��عه‬ ‫فن��اوری و بومی‌س��ازی معادن و صنایع معدنی» متش��کل‬ ‫از انجمن‌ه��ای آهن و فوالد‪ ،‬انجمن نس��وز‪ ،‬ش��رکت ملی‬ ‫صنایع مس و ش��رکت‌های‌های آلومنیومی و س��رب و روی‬ ‫را تشکیل دهد و در قالب تصمیم های این کارگروه نسبت‬ ‫به سیاست‌گذاری و تسهیل‌گری فرآیند بومی‌سازی مبادرت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪216‬‬ ‫یادداشت‬ ‫توانمندی در تامین‬ ‫قطعات و ماشین‌آالت‬ ‫به اعتقاد برخی کارشناسان‬ ‫علی اسماعیل‌نژاد‬ ‫سرپرست معدن مس سونگون‬ ‫فناوری که ریشه در داخل نداشته باشد‪ ،‬بومی‌سازی نمی‌شود‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫برای اینکه ظرفیت مع��ادن را افزایش دهیم‪،‬‬ ‫باید به فناوری‌های روز مجهز شویم‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫هرگونه فعالیت معدنی به تجهیزات ماشین‌آالت‬ ‫و ابزارآالت معدنی وابسته است و برای توسعه و‬ ‫ادامه کار معدن باید از ماشین‌آالت‌روز استفاده‬ ‫ک��رد اما ب��ا توجه به افزایش ن��رخ ارز و تحریم‪،‬‬ ‫تامین قطعات و ماش��ین‌آالت برای بس��یاری از‬ ‫معدنکاران دشوار است‪.‬‬ ‫به گفته فعاالن معدنی در بازارهای بین‌المللی‬ ‫نرخ ماش��ین‌آالت درجه دوم آن‌قدر زیاد ش��ده‬ ‫که با نرخ س��ال گذشته ماش��ین‌آالت نو برابری‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫دراین‌بین برخی باور دارند که تحریم‌ها سبب‬ ‫خیر ش��ده ت��ا به دانش خ��ود تکی��ه کنیم و از‬ ‫متخصص��ان داخلی بهره ببری��م اما برخی دیگر‬ ‫هم ب��اور دارند که باید واقع‌بین باش��یم چراکه‬ ‫تحریم‌ها فقط مش��کالت م��ا را افزایش داده‌اند‬ ‫و نمی‌ت��وان از آنه��ا به‌عنوان فرص��ت یاد کرد‪.‬‬ ‫روزگار مع��دن درب��اره معضل تامی��ن قطعات و‬ ‫ماشین‌آالت معدنی‪ ،‬پای حرف کارشناسان این‬ ‫حوزه نشسته است‪.‬‬ ‫‹ ‹مع�دن نیازمند ابزار و ماش�ین‌آالت‬ ‫پیشرفته‬ ‫سعید چهره چلگانی‪ ،‬استاد‬ ‫دانش��گاه لولئ��ا س��وئد در‬ ‫رشته فرآوری مواد معدنی‬ ‫و مدیر مس��ئول ‪ 2‬نشریه‬ ‫انگلیس��ی‌زبان در کش��ور‬ ‫سوئد در گفت‌وگو با روزگار‬ ‫معدن اظهار کرد‪ :‬آن‌طور که از شواهد پیداست‪،‬‬ ‫سعید چهره‌چلگانی‪ :‬هر جا شنیدید که ما این نمونه را‬ ‫بومی‌سازی کردیم‪ ،‬بترسید چون چیزی که ریشه‌ای‬ ‫در داخل ندارد در واقع بومی نیست و ما نمی‌توانیم‬ ‫تا زمانی که بنیان جدید و درستی برای آن ایجاد‬ ‫نکرده‌ایم‪ ،‬چیزی را بومی کنیم‬ ‫پی��ش از ش��روع تحریم‌ه��ا پیش‌بینی‌هایی در‬ ‫زمینه مقابله با آنها در راس��تای چگونگی تامین‬ ‫ماش��ین و ابزارآالت معدنی در کشور انجام شده‬ ‫ب��ود‪ .‬بنابرای��ن نیاز ب��ه تولی��دات‪ ،‬فناوری‌های‬ ‫خارج��ی و تاثیر منفی تحریم‌ها بر تامین ابزار و‬ ‫ماشین‌آالت همواره مورد توجه بوده است‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر حوزه معدن ادامه داد‪ :‬اما دور‬ ‫زدن تحریم‌ها در سطح باال هزینه خیلی زیادی‬ ‫را ایجاد می‌کند چراکه هم بازیگران زیادی را در‬ ‫این حوزه فعال می‌کند و هم موجب ایجاد رانت‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬تحریم‌ها باعث می‌ش��ود ماشین‌آالت‬ ‫کارکرده حتی به نرخ نو عرضه شوند و بر فعاالن‬ ‫اقتصادی فشار زیادی وارد نشود‪.‬‬ ‫چهره‌چلگان��ی در پاس��خ به این پرس��ش که‬ ‫استفاده از دانش داخلی چقدر می‌تواند در رشد‬ ‫و تولید ماش��ین‌آالت معدنی مفید باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاثیر این مس��ئله کم است و در این زمینه باید‬ ‫واقع‌بین باش��یم‪ .‬ش��اید بتوانیم چن��د قطعه را‬ ‫تولی��د کنیم اما در خیل��ی از صنایع کم‌توانیم و‬ ‫نیازمند فناوری پیش��رفته هستیم‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬ش��رکت‌های خودروسازی در داخل‬ ‫داریم که از نظر توان تولید‪ ،‬غول‌های صنعتی در‬ ‫ن‬ ‫ایران به شمار می‌آیند اما با تحریم‪ ،‬تولیدات‌ آ ‌‬ ‫تجهیزات و فناوری‌ها قفل ش��د زیرا در خیلی از‬ ‫موارد ازجمل��ه دانش روز‪ ،‬تجهیزات الزم و مواد‬ ‫اولیه ضعیف هستیم‪.‬‬ ‫این اس��تاد دانش��گاه ادامه داد‪ :‬پیش‌آمده که‬ ‫خارجی‌ه��ا مواد اولی��ه را در ابت��دا از خودمان‬ ‫تهی��ه می‌کنند و محصول را با ن��رخ باالتر به ما‬ ‫می‌فروش��ند‪ .‬مث��ال خارج از مع��دن آن‪ ،‬برخی‬ ‫داروهایی اس��ت ک��ه از زعفران ایرانی س��اخته‬ ‫ش��ده و با چند برابر نرخ وارد کش��ور می‌شوند‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتی��ب می‌بینی��م که نمی‌توانی��م درباره‬ ‫ماش��ین‌آالت پیش��رفته معدن��ی‪ ،‬وابس��تگی به‬ ‫تجهیزات خارجی را از بین ببریم‪.‬‬ ‫ای��ن پژوهش��گر معدن��ی ب��ا انتق��اد از اینکه‬ ‫بومی‌س��ازی نمی‌تواند در کشور ش��کل بگیرد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬هر جا ش��نیدیم که م��ا این مورد را‬ ‫بومی‌س��ازی کردیم‪ ،‬بترس��ید چ��ون چیزی که‬ ‫ریش��ه‌ای در داخل ندارد در واقع بومی نیست و‬ ‫ما نمی‌توانیم تا زمانی که بنیان جدید و درستی‬ ‫برای آن ایجاد نکرده‌ایم موضوعی را بومی کنیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در شرایط کنونی می‌توانیم از آن‬ ‫کپی‌برداری کنیم و خوب می‌دانیم که همیش��ه‬ ‫اص��ل از کپ��ی بهتر اس��ت و اس��تفاده از کپی‬ ‫می‌تواند منج��ر به لطمه‌های اقتصادی ش��دید‬ ‫در بلندمدت ش��ود‪ .‬به‌این‌ترتیب به اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت‌های داخلی در تهیه کامل ماش��ین‌آالت‬ ‫معدنی خیل��ی امیدوار نیس��تم و می‌دانم تاثیر‬ ‫کمی دارند‪.‬‬ ‫‹ ‹ از ماشین‌آالت فرسوده رنج می‌بریم‬ ‫محمدرض��ا می��رزا باقری‪،‬‬ ‫مدیر بازرگانی شرکت ذوب‬ ‫فلزات ی��زد ک��ه در حوزه‬ ‫تولی��د ان��واع گلوله‌ه��ای‬ ‫آس��یاب مع��ادن کش��ور و‬ ‫خردای��ش س��نگ فعالیت‬ ‫می‌کند نیز به روزگار معدن گفت‪ :‬هرچه بیشتر‬ ‫از صنع��ت و معدن حمایت ش��ود کش��ور رو به‬ ‫پیش��رفت می‌رود‪ .‬این فعال معدنی اظهار کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه امروز شرکت‌های معدنی از تجهیزات و‬ ‫ماش��ین‌آالت فرس��وده رنج می‌برن��د و به دلیل‬ ‫تحریم‌ه��ا در هماهنگی با فناوری روز مش��کل‬ ‫‌دارند‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اگر فناوری روز باش��د از‬ ‫نظر کیفیت و کمیت‪ ،‬توان و عرضه ما را افزایش‬ ‫می‌ده��د‪ .‬می��رزا باقری با اش��اره به مش��کالت‬ ‫واردات م��واد اولیه ماش��ین‌آالت معدنی گفت‪:‬‬ ‫ازآنجایی‌ک��ه در حوزه معدن‪ ،‬بس��یاری از مواد‬ ‫اولیه را وارد می‌کنیم‪ ،‬اگر مشکل ارز کمتر شود‬ ‫واردات و صادرات خیلی راحت‌تر انجام می‌شود‪.‬‬ ‫این در ش��رایطی است که متاسفانه در حال دور‬ ‫شدن از بازارهای بین‌المللی هستیم‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدنی با تاکید بر اینکه برای رونق‬ ‫ص��ادرات باید بخ��ش دولتی ورود کن��د‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬صنایع بزرگ امیدش��ان به صادرات اس��ت‬ ‫و هرچه صادرات بیش��تر باش��د به سود کشور و‬ ‫تولیدکننده است‪ .‬دراین‌بین اگر دولت بتواند کار‬ ‫را تس��هیل‌ کند و به قولی بین صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫دولت آشتی برقرار شود‪ ،‬مشکالت این حوزه هم‬ ‫برطرف می‌شود‪.‬‬ ‫می��رزا باقری با اش��اره به اینک��ه تحریم‌ها بر‬ ‫وضعیت معادن موثر هستند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تحریم‌ها‬ ‫به‌و‌ی��ژه در زمینه واردات محس��وس هس��تند‪.‬‬ ‫وقتی تحریم می‌ش��ویم کش��ورهای ثالث درگیر‬ ‫می‌ش��وند و هزینه تمام‌ش��ده افزای��ش می‌یابد‪.‬‬ ‫دراین‌بین هرچه فشار بیشتر شود مشکالت هم‬ ‫بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدن��ی به محاس��ن تحریم‌ها نیز‬ ‫اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬در ای��ن ش��رایط مجبور‬ ‫می‌ش��ویم به دنب��ال بومی‌س��ازی و خودکفایی‬ ‫بروی��م‪ .‬ش��رکت‌هایی در ایران داریم که س��عی‬ ‫کرده‌ان��د ماش��ین‌آالت را تولی��د کنن��د‪ .‬برای‬ ‫نمونه تا ‪ ۱۰‬س��ال پیش ش��ولدرهای ریل قطار‬ ‫در انحصار ش��رکت پاندرول انگلیس بودند اما با‬ ‫همکاری راه‌آهن توانس��تیم بومی‌سازی کنیم و‬ ‫خودکفا شویم‪ .‬بنابراین اگر بتوانیم فرسودگی‌ها‬ ‫را به‌وس��یله مهندس��ی معک��وس ح��ل کنیم‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت‪ .‬در ای��ن زمینه مهندس��ان توانایی‬ ‫بومی‌سازی فناوری را دارند‪.‬‬ ‫او ب��ه نق��ش دانش��جویان و کار عمل��ی آنها‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬برای بومی‌س��ازی باید بین‬ ‫دانشگاه و صنعت آشتی ایجاد کنیم‪ .‬اگر بتوانیم‬ ‫دانش��جوها را در عمل فعال کنیم نتیجه بهتری‬ ‫می‌گیریم‪ .‬دانش��جو هر چه فنی‌ت��ر و تجربی‌تر‬ ‫شود‪ ،‬کاربردی‌تر عمل می‌کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران‪:‬‬ ‫مازاد زغال‌سنگ در بورس انرژی عرضه شود‬ ‫دبیر انجمن زغال‌س��نگ ایران با اش��اره به خبری مبنی‬ ‫بر توس��عه ظرفیت‌های صنعت زغال‌س��نگ ب��ا کمک بازار‬ ‫سرمایه گفت‪ :‬مقرر شده در مرحله نخست‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫زغال‌س��نگ حرارتی ترغیب به عرض��ه محصوالت خود در‬ ‫بورس ش��وند و در مرحله دوم‪ ،‬مازاد زغال‌سنگ کک‌شو در‬ ‫بورس عرضه شود‪.‬‬ ‫سعید صمدی در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد‪ :‬جلسه‌های‬ ‫مختلفی با حضور مس��ئوالن بورس ان��رژی و بورس اوراق‬ ‫بهادار برگزار شده اما باید به این نکته توجه کرد که ‪ ۲‬نوع‬ ‫زغال‌سنگ وجود دارد که نوع نخست آن (کک‌شو) در ذوب‬ ‫آهن و فوالدس��ازی‌ها استفاده می‌شود و تولیدکنندگان آن‬ ‫قراردادهای بلندمدت با مصرف‌کنندگان دارند‪ ،‬نرخ آن نیز‬ ‫با فرمول‌های ویژه تعیین می‌شود‪ .‬بنابراین در وهله نخست‬ ‫معادن زغال‌س��نگ باید به تعهدات خود در قبال مشتریان‬ ‫عم��ل کنند و در ص��ورت مازاد می‌توان آنه��ا را در بورس‬ ‫انرژی عرضه کرد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن زغال‌س��نگ ایران افزود‪ :‬زغال‌سنگ کک‌شو‬ ‫تن��وع مش��تری بس��یار کم��ی دارد‪ ،‬در حال��ی که س��ایر‬ ‫محصوالت معدنی مانند س��نگ‌آهن‪ ،‬مشتری‌های داخلی و‬ ‫خارجی بسیاری دارند اما زغال‌سنگ دارای چنین ظرفیتی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫صم��دی با ش��اره به زغال‌س��نگ حرارتی گف��ت‪ :‬تعداد‬ ‫مش��تریان زغال‌س��نگ حرارتی بس��یار زیاد اس��ت و این‬ ‫محصول‪ ،‬قابلیت رقابت‪ ،‬ص��ادرات و بازاریابی زیادی دارد‪،‬‬ ‫به‌طوری که س��ال گذشته حدود ‪ ۴۵۰‬هزار تن زغال‌سنگ‬ ‫حرارتی به خارج از کشور صادر شد؛ بنابراین می‌توان برای‬ ‫عرضه در بورس انرژی‪ ،‬روی این محصول تمرکز کرد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن زغال‌س��نگ ایران با بی��ان اینکه ایران بیش‬ ‫از حد بر منابع گاز و مش��تقات آن تکیه کرده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ی��ک میلی��ارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون ت��ن ذخیره‬ ‫زغال‌س��نگ در کشور وجود دارد که به طور تقریبی دست‬ ‫نخورده باقی مانده اس��ت‪ .‬متاس��فانه ایران بیش از حد بر‬ ‫منابع گاز و مشتقات آن تکیه کرده و این مشتقات با یارانه‬ ‫‪ ۹۰‬درصدی عرضه می‌ش��وند؛ این امر باعث شده تمایل به‬ ‫مصرف زغال‌سنگ کاهش یابد‪.‬‬ ‫صمدی تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر تولید زغال‌س��نگ در‬ ‫کش��ور ‪ ۱.۵‬میلیون تن اس��ت که هیچ تناس��بی با ذخایر‬ ‫کش��ور ندارد‪ .‬ایران ظرفیت مناس��بی برای افزایش تولید‬ ‫زغال‌سنگ دارد اما برای راه‌اندازی و افزایش تولید‪ ،‬نیازمند‬ ‫برنامه‌ریزی ‪۳‬ساله هس��تیم‪ .‬دبیر انجمن زغال‌سنگ ایران‬ ‫معتقد اس��ت‪ :‬در بلندمدت کش��ور مجبور به اس��تفاده از‬ ‫زغال‌سنگ می‌شود و به سمت تولید آن پیش خواهد رفت‬ ‫زی��را بی��ش از حد بر منابع گاز و مش��تقات آن تکیه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫صمدی با بیان اینکه گاز باید در مصارف خانگی استفاده‬ ‫ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬گاز‪ ،‬انرژی گران‌قیمتی است و نباید از آن‬ ‫در مصرف فوالد اس��تفاده کرد‪ .‬اگ��ر تولید گاز کاهش پیدا‬ ‫کند‪ ،‬دولت در استفاده از آن تجدیدنظر خواهد کرد‪.‬‬ ‫اس��تفاده از اب��زارآالت و فن��اوری روز برای‬ ‫معادن اهمیت زیادی دارد‪ .‬با شرایط استخراج‬ ‫مع��دن و توجه ب��ه ماش��ین‌آالت موجود در‬ ‫مجتم��ع مس س��ونگون ب��ه ط��ور تقریبی از‬ ‫بهترین ماش��ین‌آالت ازجمل��ه دامپتراک‌های‬ ‫‪ ۱۳۰‬تن��ی‪ ،‬ش��اول‌ها و بیل‌ه��ای مکانیک��ی‬ ‫استفاده می‌کنیم‪.‬‬ ‫این ابزارآالت در س��طح مع��دن خودمان و‬ ‫با توجه به ش��یب و عرض اس��تخراجی معدن‬ ‫مناسب و کافی هستند‪.‬‬ ‫پیمان��کاران مجتم��ع م��س س��ونگون‪،‬‬ ‫پیمان��کاران ب��زرگ و توانمندی هس��تند و با‬ ‫توجه به‌گزینش متخصصان حرفه‌ای‪ ،‬توانمند‬ ‫‌پیش می‌رویم تا معدن یادش��ده کمبودی در‬ ‫این زمینه نداشته باشد‪.‬‬ ‫البته تحریم‌ها تا حدودی در تامین قطعات‪،‬‬ ‫مشکل ایجاد کرده‌اند و ما هم از آن بی‌نصیب‬ ‫نیستیم‪.‬‬ ‫این مس��ئله باعث ش��ده که گاهی کارها با‬ ‫تاخی��ر انجام ش��ود اما خوش��بختانه اختالل‬ ‫اساسی در کار ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫به‌هرح��ال کش��ور باید به س��متی برود که‬ ‫ماش��ین‌آالت معدنی را خودمان تولید کنیم‪.‬‬ ‫ای��ن توانمندی در بین ایرانی‌ه��ا وجود دارد‪.‬‬ ‫باره��ا دیده‌ایم ک��ه اگر بخواهی��م‪ ،‬می‌توانیم‬ ‫خیلی خ��وب پیش برویم‪ .‬ای��ن مهم را وقتی‬ ‫شاهد هس��تید که در نمایش��گاه‌های داخلی‬ ‫حاضر می‌شوید‪.‬‬ ‫با توجه به حضور در نمایش��گاه ماشین‌آالت‬ ‫و اب��زارآالت معدن��ی کرمان ش��اهد بودم که‬ ‫بیشتر قطعات قابل‌تولید هستند‪.‬‬ ‫هرچن��د م��واد اولیه وارداتی ه��م داریم اما‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان نیز کار خود را شروع‬ ‫کرده‌اند‪ .‬امیدواریم در آینده نزدیک به سمت‬ ‫رشد توانمندی داخلی پیش برویم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون معدنی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫صادرات هیچ یک‬ ‫از محصوالت فوالدی‬ ‫ممنوع نیست‬ ‫معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت با بیان اینک��ه درحال‌حاضر‬ ‫صادرات هیچ یک از محصوالت فوالدی اعم از‬ ‫شمش‪ ،‬میلگرد‪ ،‬لوله و پروفیل ممنوع نیست‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪ :‬این وزارتخانه با هدف تنظیم بازار‬ ‫داخ��ل‪ ،‬تامین مواد اولی��ه واحدهای تولیدی‬ ‫داخل��ی و نیز به منظور اطمینان از بازگش��ت‬ ‫ارز حاصل از صادرات به س��اماندهی صادرات‬ ‫این کاالها اقدام کرده است‪.‬‬ ‫جعفر سرقینی افزود‪ :‬با این هدف‪ ،‬صادرات‬ ‫محصوالت یادشده فقط به‌وسیله تولیدکننده‬ ‫واقعی یا نماینده رسمی آن امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به منظور تنظیم بازار داخل‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان ملزم به عرضه محصوالت خود‬ ‫با توجه به س��همیه در نظر گرفته ش��ده برای‬ ‫هر واحد در بورس کاال هس��تند و در صورت‬ ‫تعهد نداشتن به عرضه محصول در بورس کاال‬ ‫از سوی هر یک از تولیدکنندگان‪ ،‬صادرات آن‬ ‫واحد نیز متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته س��رقینی درحال‌حاضر آثار مثبت‬ ‫ناش��ی از این امر در ثبات بازار داخلی مشهود‬ ‫است‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪216‬‬ ‫روی‌خط‌خبر‬ ‫مدیرکل راه آهن شرق خبر داد‬ ‫رشد ‪337‬درصدی‌حمل‬ ‫‌سیمان‌ در‌ راه‌آهن‌ شرق‬ ‫مدیرکل راه آهن ش��رق عنوان کرد‪ :‬در ‪ ۴‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال جاری حمل س��یمان در راه‌آهن‬ ‫شرق نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪۳۳۷‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عموم��ی اداره کل راه‌آهن‬ ‫شرق‪ ،‬محمدرضا چنگانی گفت‪ :‬در ‪۴‬ماه نخست‬ ‫س��ال گذش��ته ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۳۴۵‬تن س��یمان در‬ ‫راه‌آهن شرق حمل شده بود که در ‪ ۴‬ماه نخست‬ ‫سال جاری به ‪ ۹۳‬هزار و ‪ ۳۱۰‬تن افزایش یافته‬ ‫که حاکی از رشد ‪ ۳۳۷‬درصدی حمل سیمان در‬ ‫این اداره کل نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن از رش��د ‪۲۳.۶‬درص��دی حمل‬ ‫زغال‌س��نگ و کک در این محور در ‪4‬ماه س��ال‬ ‫جاری نس��بت به مدت مشابه سال گذشته خبر‬ ‫داد و افزود‪ :‬در ‪۴‬ماه س��ال گذش��ته ‪ ۱۹۴‬هزار و‬ ‫‪ ۳۴۲‬تن ازس��وی این اداره کل حمل ش��ده بود‪،‬‬ ‫درحالی‌که در ‪4‬ماه ابتدای سال جاری ‪ ۲۴۰‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۴۷‬تن حمل شده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل راه آهن ش��رق گف��ت‪ :‬اداره کل راه‌‬ ‫آهن شرق جزو ‪ 4‬اداره کل برتر راه‌آهن کشور در‬ ‫بارگیری و حمل بار اس��ت که در سال گذشته با‬ ‫‪ 6‬میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن بارگیری انواع کاال به‬ ‫رشد ‪۲۵‬درصدی رسید و در تخلیه بار نیز با یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار ت��ن از افزایش ‪۶۰‬درصدی‬ ‫برخوردار شد که امیدواریم این روند افزایشی در‬ ‫سال جاری نیز ادامه یابد‪.‬‬ ‫چنگان��ی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ای��ن‬ ‫موفقیت‌ه��ا ب��ه دلی��ل پیگیری‌ه��ای انج��ام‬ ‫ش��ده برای ج��ذب محص��والت‪ ،‬تامی��ن واگن‪،‬‬ ‫برگزاری نشست‌های مش��ترک با صاحبان بار و‬ ‫برنامه‌ریزی‌های انجام ش��ده به‌منظور جذب این‬ ‫محصوالت است‪.‬‬ ‫تولید ریل در‬ ‫ذوب آهن اصفهان‬ ‫سفارشی انجام می‌شود‬ ‫مدیر پژوهش فناوری و بومی‌س��ازی ش��رکت‬ ‫حض��ور ذوب آهن اصفهان گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫ازجمله اولویت‌های ش��رکت ذوب آهن اصفهان‬ ‫تزریق پودر زغال به روش کوره بلند‪ ،‬تولید انواع‬ ‫متنوع ریل و بهینه‌سازی مصرف آب است‪.‬‬ ‫به گزارش معدن نیوز‪ ،‬مرتضی‌ش��یرین‌پرور با‬ ‫اش��اره به اینکه ‪75‬درصد ف��والد جهان به روش‬ ‫کوره بلند انجام می‌ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬این صنعت با‬ ‫فناوری‌های روز حرکت می‌کند‪ ،‬از این‌رو شرکت‬ ‫ذوب‌آهن اصفهان نیز در این مسیر گام برداشته‬ ‫است‪ ،‬برای نمونه براساس برنامه‌ریزی‌ها اجرای‬ ‫پروژه تزریق پودر زغال به روش کوره بلند‪ ،‬تولید‬ ‫انواع ریل موردنیاز کش��ور و کاهش برداشت آب‬ ‫از زاین��ده‌رود براس��اس برنامه‌ریزی‌ه��ای ای��ن‬ ‫ش��رکت در حال انجام اس��ت و از س��ال ‪1400‬‬ ‫برداش��ت آب از زاین��ده‌رود ب��ه کمترین مقدار‬ ‫ممکن خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر میزان مصرف‬ ‫آب شرکت ذوب‌آهن مطابق با استاندارد جهانی‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این شرکت با شبکه تصفیه پساب‬ ‫و بازچرخان��ی آب‪ ،‬نیاز خ��ود را تامین می‌کند‪.‬‬ ‫همچنین با در اختیار داشتن بزرگ‌ترین جنگل‬ ‫مصنوع��ی خاورمیانه که ش��امل ‪ 16500‬هکتار‬ ‫فضای سبز است‪ ،‬در جذب آالینده‌های منطقه و‬ ‫بیابان‌زدایی تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫همچنی��ن تزریق پودر زغال به به روش کوره‬ ‫بلند س��بب کاهش مصرف کک شده و افزایش‬ ‫به��روری و کاه��ش هزین��ه را به‌دنب��ال خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬مدیر پژوه��ش فناوری و بومی‌س��ازی‬ ‫ش��رکت حضور ذوب آهن اصفهان ب��ا تاکید بر‬ ‫اینکه در بخش تولید نیز براساس استانداردهای‬ ‫جهان��ی عم��ل می‌کنن��د‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬تولید‬ ‫یو‌آی‌سی‌‪ ۶۰‬قابلیت صادرات به اروپا را نیز دارد‪،‬‬ ‫درواقع این ریل امکان استفاده برای قطارهای با‬ ‫سرعت ‪ 350‬کیلومتر را دارد‪.‬‬ ‫ش��یرین‌پور با بیان اینکه کیفی��ت ریل ایران‬ ‫قابلی��ت رقابت با تولیدات اروپ��ا را دارد‪ ،‬یادآور‬ ‫ش��د‪ :‬تولید ریل در شرکت ذوب‌آهن اصفهان به‬ ‫صورت سفارش��ی انجام می‌شود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫نیز قرارداد ‪15‬هزار تنی با ش��رکت زیرس��اخت‬ ‫و توس��عه برای خط ریلی میان��ه ـ مراغه داریم‬ ‫و ب��ه‌‌زودی نیز نخس��تین محموله به ش��رکت‬ ‫زیرساخت تحویل داده خواهد شد‪.‬‬ ‫ساخت لعاب شیشه سرامیکی ضدسایش در البرز‬ ‫لعاب شیشه سرامیکی ضدسایش روی فوالد برای نخستین‌بار‬ ‫بر اساس روش ریخته‌گری دوغابی لعاب نانو آلومینادار‪ ،‬ازسوی‬ ‫آیدا فائقی‌نیا‪ ،‬عضو هیات‌علمی پژوهشکده سرامیک پژوهشگاه‬ ‫مواد و انرژی ایران مستقر در فردیس و با همکاری علی زمانیان‬ ‫و نفیسه شاهقلی ساخته شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫پژوهش��کده سرامیک پژوهش��گاه مواد و انرژی عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫لعاب در صنایع پتروشیمی‪ ،‬خطوط لوله‌های فاضالب‪ ،‬پمپ‌های‬ ‫گاز‪ ،‬قالب‌های پرس شیش��ه‪ ،‬صنایع توربین و مانند آنها کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬فائقی‌نیا با اش��اره به اینکه پروژه لعاب شیش��ه‌سرامیکی‬ ‫ضدس��ایش روی فوالد‪ ،‬با این روش س��اخت برای نخستین‌بار‬ ‫انجام ش��ده و بسیار ارزان‌قیمت اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬پیش از این‪ ،‬این‬ ‫پروژه به روش پالس��ما اس��پری و با آلومین��ا در ابعاد میکرونی‬ ‫س��اخته ش��ده بود‪ .‬وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬پروژه لعاب شیش��ه‬ ‫سرامیکی با روش ریخته‌گری دوغابی مشابه خارجی ندارد و در‬ ‫مرحله تجازی‌سازی است‪ .‬این پژوهشگر با اشاره به این موضوع‬ ‫که لعاب فلزهای شیشه سرامیکی کاربرد بسیاری پیدا کرده‌اند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬انامول‌ها یا لعاب فلزهای شیش�� ‌ه سرامیکی به‌تازگی‬ ‫در حوزه پوش��ش‌های پیش��رفته که خواص فیزیکی قابل‌قبولی‬ ‫از لحاظ صنعتی دارند‪ ،‬مطرح ش��ده اس��ت‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬این‬ ‫پوش��ش‌ها از نظر خواص فیزیکی حد واس��ط بین پوشش‌های‬ ‫سخت و گران‌قیمت سرامیکی مانند کاربیدها و لعاب‌های سنتی‬ ‫شیش��ه‌ای هس��تند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬انامل‌های شیش��ه‌سرامیکی‬ ‫اگرچ��ه محدوده دمایی کارکردش��ان پایین اس��ت اما به لحاظ‬ ‫مقاومت به خوردگی در برابر اس��ید و مقاومت به اکسیداسیون‪،‬‬ ‫قابل‌رقابت با پوشش‌های آلیاژی هستند‪ .‬فائقی‌نیا ضمن تشریح‬ ‫روند انجام این پروژه گفت‪ :‬در این پژوهش سعی شده از تلفیق‬ ‫خاصیت ضدسایشی آلومینا و خاصیت پوشانندگی قوی شیشه‬ ‫‌س��رامیک روی فوالد‪ ،‬خواص منحصربه‌فردی از لحاظ سایشی‬ ‫ایجاد شود که در این پژوهش‪ ،‬خاصیت سایشی فوالد تا ‪۱۰‬برابر‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در این شیشه سرامیک‬ ‫از یک‌س��و پوشش��ی متراکم و بدون تخلخل را روی فوالد ایجاد‬ ‫می‌کن��د و از س��وی دیگر با پخ��ش ذرات نانوآلومینا در زمینه‬ ‫شیش��ه‌ای‪ ،‬خاصیت ضدخراش و خش انامول نیز افزایش پیدا‬ ‫می‌کند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬نتیجه این پژوهش در مرکز ثبت اختراع‪،‬‬ ‫ثبت و در مجله ‪ ISI/ Ceramic International‬در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬میالدی(‪ )۱۳۹۷‬به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫مصالح ساختمانی‌ با بوم و منطقه همخوانی ندارد‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫منش��أ س��اختمان س��بز‪ ،‬فرآیندی اس��ت برای‬ ‫ساخت س��اختمان‌های س��ازگار با محیط‌زیست و‬ ‫حفظ انرژی‪ .‬کاربرد مفاهیم پایایی و اهداف توس��عه‬ ‫پای��دار در جه��ت کاه��ش اتالف ان��رژی و آلودگی‬ ‫محیط‌زیس��ت در معماری‪ ،‬مبحثی به نام «معماری‬ ‫پایدار» را به وجود آورده است‪.‬‬ ‫در این نوع معماری‪ ،‬س��اختمان نه‌تنها با شرایط‬ ‫اقلیمی منطقه‪ ،‬خود را تطبیق می‌دهد بلکه ارتباط‬ ‫متقابلی با آن برقرار می‌کند‪.‬‬ ‫هرچند فناوری‪ ،‬آسایش روزافزونی را برای انسان‬ ‫فراهم کرده اما درنتیجه هجوم افراد به شهرنشینی‪،‬‬ ‫بس��یاری از زمین‌ها و جنگل‌ها دستخوش تغییراتی‬ ‫شده‌اس��ت‪ .‬مصرف انرژی برای تردد‪ ،‬ساخت‌وساز‪،‬‬ ‫تامین سرمایش و گرمایش افزایش یافته و درنتیجه‬ ‫آلودگی هوا و آلودگی صوتی بیش��تر ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��هرها انرژی را مصرف کرده و به جای آن زباله و‬ ‫آلودگی ایجاد می‌کنند‪ .‬با پیش��رفت صنعت‪ ،‬نیاز به‬ ‫بهره‌برداری از منابع طبیعی نیز بیشتر شده است؛ به‬ ‫‌گونه‌ای‌که بهره‌برداری غیرمنطقی از منابع طبیعی‬ ‫منجر به نابودی آنها می‌ش��ود‪ .‬ب��رای ادامه زندگی‬ ‫در این چرخه‪ ،‬احتیاج انس��ان به انرژی بیشتر شده‬ ‫اس��ت ولی اکنون در مرحله‌ای قرار داریم که منابع‬ ‫انرژی رو به پایان هس��تند‪ ،‬این درحالی اس��ت که‬ ‫ام��روز بخش قابل‌توجهی از انرژی معادل ‪۴۰‬درصد‬ ‫انرژی کش��ور‪ ،‬در بخش مس��کونی مصرف می‌شود‪.‬‬ ‫این میزان مصرف از آنجایی که بخش خانگی‪ ،‬بخش‬ ‫غیرمولدی را تشکیل می‌دهد‪ ،‬رقم بسیاری است‪.‬‬ ‫‹ ‹معماری سبز‪ ،‬راهی برای افزایش عمر‬ ‫ساختمان‌ها‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬با توجه به اینکه امروز عمر مفید‬ ‫س��اختمان در کشورهای پیش��رفته ‪۱۲۰‬سال و در‬ ‫ایران ‪۳۰‬س��ال است‪ ،‬کارشناس��ان‪ ،‬ساختمان سبز‬ ‫را ب��ه عنوان راه��کاری برای حل این معضل معرفی‬ ‫می‌کنند و معتقدند‪ ،‬حفظ محیط‌زیست و بهره‌وری‬ ‫انرژی در ساختمان‌سازی‪ ،‬دغدغه امروز جهان است‬ ‫و به همین دلیل حرکت به‌س��وی ساختمان سبز یا‬ ‫معماری سبز می‌تواند کاهش مصرف انرژی‪ ،‬کاهش‬ ‫تولید دی‌اکسیدکربن‪ ،‬کنترل مصرف منابع طبیعی‬ ‫و حفظ محیط‌زیست را به‌دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫ب��ر ای��ن اس��اس‪ ،‬دو ه��دف اصلی اج��رای طرح‬ ‫ساختمان سبز‪ ،‬اس��تفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر‬ ‫و کنترل مصرف انرژی اس��ت و در این ساختمان‌ها‬ ‫نه‌تنها مصرف انرژی به کمترین میزان می‌رسد‪ ،‬بلکه‬ ‫کیفیت س��اخت و درنهایت عمر ساختمان افزایش‬ ‫می‌یابد؛ چراکه س��اختمان س��بز به محیط‌زیس��ت‬ ‫آسیب وارد نمی‌کند‪ ،‬از مصالح بومی و قابل بازیافت‬ ‫در س��اخت بهره می‌گی��رد و مبحث ‪ ۱۹‬قانون نظام‬ ‫مهندس��ی مبنی بر کاهش مصرف انرژی را به طور‬ ‫کام��ل اجرا می‌کن��د‪ .‬با این نگ��رش و لزوم کاهش‬ ‫مش��کالت‪ ،‬ایجاد ساختمان‌های سبز و در عین‌حال‬ ‫پایدار با توجه به مش��کالت زیست‌محیطی موجود‬ ‫برجسته می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به پایداری ساختمان‌ها‬ ‫حال پرسش این است که در کشور ما سبز بودن و‬ ‫پایداری ساختمان‌ها از نظر میزان مصرف انرژی‪ ،‬چه‬ ‫اندازه در ساخت‌وسازها موردتوجه قرار می‌گیرد؟‬ ‫مهندس��ی س��اختمان کش��ور با تایید این موضوع‬ ‫معتقد است‪ ،‬این مقررات همگام با فناوری و مسائل‬ ‫روز جهان در این حوزه نیس��ت و ش��اید تنها قانون‬ ‫مرتبط با توس��عه پایدار‪ ،‬قانون اصالح الگوی مصرف‬ ‫اس��ت که در ماده ‪ ۱۸‬آن به عنوان زیرشاخه توسعه‬ ‫پایدار‪ ،‬به صراحت به س��اخت ساختمان سبز اشاره‬ ‫شده‪ ،‬اما متاس��فانه تاکنون در کشور اجرایی نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬احمدرضا طاهری اصل درباره راه‌حل توسعه‬ ‫پایدار تاکید کرد‪ :‬راهکارهایی ازجمله‌‌روزآمد کردن‬ ‫مقررات ملی س��اختمان و اجرای آن به عنوان پایه‬ ‫اصلی ضوابط در کنار حذف یارانه‌های انرژی‪ ،‬ایجاد‬ ‫ضوابط و یارانه‌های بهره‌گیری از سیستم‌های کاهش‬ ‫مصرف انرژی‪ ،‬بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر و‬ ‫طراحی بر مبنای اقلیمی و طراحی گروهی می‌تواند‬ ‫راه‌حل‌های مناسبی برای این منظور باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹س�اختمان‌ س�بز‪ ،‬فرمول تحقق توسعه‬ ‫پایدار‬ ‫طاهره نصر‪ :‬به الگوهای پایداری در معماری نه‌تنها‬ ‫اهمیت چندانی داده نمی‌شود‪ ،‬بلکه در بسیاری موارد از‬ ‫مصالحی در ساخت‌وسازها استفاده می‌شود که سنخیتی‬ ‫با بوم و منطقه ندارد‬ ‫در ای��ن راس��تا‪ ،‬نایب‌رئی��س کمیس��یون انرژی‬ ‫سازمان نظام‌مهندسی ساختمان کشور در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش معتقد اس��ت‪ ،‬میزان توجه به پایداری‬ ‫ساختمان‌ها از نظر میزان مصرف انرژی بسیار ناچیز‬ ‫است و با نگاهی به سیمای شهرهای کشور می‌توان‬ ‫ای��ن مورد را احس��اس کرد‪ .‬متاس��فانه به الگوهای‬ ‫پای��داری در معماری نه‌تنها اهمی��ت چندانی داده‬ ‫نمی‌ش��ود‪ ،‬بلکه در بس��یاری م��وارد از مصالحی در‬ ‫ساخت‌وس��ازها استفاده می‌شود که سنخیتی با بوم‬ ‫و منطقه ندارد‪ .‬به طور نمونه در شهری با اقلیم گرم‬ ‫و خشک‪ ،‬از مصالح و ورقه‌های فلزی در نما استفاده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬این اتفاق در ش��هری با اقلیم س��رد یا در‬ ‫شهری با اقلیم مرطوب هم قابل‌رؤیت است‪.‬‬ ‫طاه��ره نصر همچنین در ارزیابی خود از وضعیت‬ ‫اس��تانداردها و ضواب��ط موج��ود در حوزه س��اخت‬ ‫ساختمان‌های س��بز گفت‪ :‬هرچند تدوین مقررات‬ ‫ملی س��اختمان یا قرار دادن در ش��رایط محیطی و‬ ‫منطقه‌ای کشور براساس چک‌لیست‌های استاندارد‬ ‫ال‌ای‌ای‌دی را می‌ت��وان فرصت‌های��ی در ح��وزه‬ ‫ساختمان سبز در کشور دانست‪ ،‬اما عواملی همچون‬ ‫باال بودن هزینه ساخت ساختمان سبز‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫تمام ش��ده هنگام خرید‪ ،‬س��رمایه زیاد اولیه‪ ،‬نبود‬ ‫نظارت دقیق در اجرا‪ ،‬نداش��تن اس��تاندارد مناسب‬ ‫در صنعت ساختمان و نبود صنعت نوین ساخت در‬ ‫صنعت ساختمان را می‌توان از نقاط ضعف در حوزه‬ ‫س��اخت ساختمان سبز دانست‪ .‬عضو اصلی شورای‬ ‫مرکزی س��ازمان نظام مهندسی در ادامه با اشاره به‬ ‫سایر نقاط ضعف در این حوزه گفت‪ :‬همچنین روند‬ ‫کند ارتقای اس��تانداردهای ش��فاف ساخت‌وساز در‬ ‫بخش مصرف انرژی‪ ،‬روند کند ارتقای س��طح کیفی‬ ‫اجرا ازس��وی پیمانکاران‪ ،‬نبود آیین‌نامه مناسب در‬ ‫بخش س��اختمان‪ ،‬اطالع‌رس��انی نامناسب پیرامون‬ ‫مسئله ساختمان سبز و استقبال نشدن از ساختمان‬ ‫سبز در ساختمان‌های مسکونی از سایر نقاط ضعف‬ ‫در زمینه ساخت ساختمان سبز است‪.‬‬ ‫‹ ‹ل�زوم آم�وزش مهندس�ان در انتخاب‬ ‫نوع مصالح‬ ‫براس��اس این گ��زارش‪ ،‬در طراح��ی پایدار عالوه‬ ‫ب��ر توجه به عوامل متداول طراح��ی مانند زیبایی‪،‬‬ ‫تناس��ب‪ ،‬بافت‪ ،‬سایه‪ ،‬نور و امکاناتی که باید مدنظر‬ ‫ق��رار گیرن��د‪ ،‬باید ب��ه عوامل بلندم��دت محیطی‪،‬‬ ‫اقتص��ادی و انس��انی هم توجه ک��رد‪ .‬در عین حال‬ ‫توج��ه همزمان به اصول اولیه آن یعنی گوناگونی و‬ ‫تنوع‪ ،‬اقلیم و آب‌وهوا‪ ،‬پوش��ش ساختمان‌ها‪ ،‬احیای‬ ‫هوی��ت فرهنگ��ی و منطقه‌ای‪ ،‬حجم س��اختمان‌ها‬ ‫و جانمای��ی فضاه��ای داخل��ی س��اختمان‪ ،‬مصالح‬ ‫س��اختمانی‪ ،‬برآورد نیازهای انس��ان‪ ،‬هماهنگی با‬ ‫بستر دارای اهمیت است و در این میان نقش مصالح‬ ‫و تجهیزات هم بسیار مهم است‪ .‬در این راستا‪ ،‬رئیس‬ ‫گروه تخصصی معماری س��ازمان نظام مهندس��ی‪،‬‬ ‫درباره نقش مصالح و تجهیزات نوین در دس��تیابی‬ ‫به س��اختمان‌های سبز و پایدار از نظر مصرف انرژی‬ ‫گفت‪ :‬مصالح ساختمانی استفاده شده در ساختمان‪،‬‬ ‫از عوامل اساس��ی در پایایی به ش��مار می‌روند‪ .‬البته‬ ‫نح��وه انتخاب این مصالح نیاز به توجه به مواردی از‬ ‫س��وی طراح دارد‪ .‬عواملی همچون توجه به آلودگی‬ ‫محیطی‪ ،‬هزینه‌های زیست‌محیطی‪ ،‬دوام و قابلیت‬ ‫بازیافت از مواردی اس��ت که باید در طراحی پایدار‬ ‫مدنظ��ر قرار گیرد‪ .‬نصر در ادامه با تاکید بر اینکه از‬ ‫دیگر موارد توجه به منش��أ مصالح ساختمانی است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬در اینجا مسئله مهم این است که آیا منبع‬ ‫تهیه مصالح‪ ،‬در بلندمدت مورد آسیب قرار می‌گیرد‬ ‫یا خیر و این مورد در حفظ جنگل‌ها بسیار بااهمیت‬ ‫اس��ت‪ .‬ظرفیت حرارتی مصالح نیز قابل توجه است؛‬ ‫چراکه این عامل ارتباط مس��تقیمی با کنترل انرژی‬ ‫در ساختمان دارد‪ .‬عضو هیات علمی دانشگاه شیراز‬ ‫در پاسخ به این پرسش که چه چالش‌هایی در زمینه‬ ‫بکارگیری این مصالح و تجهیزات در س��اختمان‌ها‬ ‫وجود دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬باید توجه کرد که فرآیند تولید‬ ‫مصالح ساختمانی دارای ضایعات خطرناک محیطی‬ ‫نباشد‪ .‬در این راستا حفظ محیط‌زیست اهمیت دارد‬ ‫و مصالحی را هم که از خود بخارهای س��می تولید‬ ‫می‌کنند‪ ،‬باید مدنظر قرار داد‪ .‬بنابراین تا حد امکان‬ ‫بای��د انتخاب مواد طبیعی قابل‌توجه باش��د که هم‬ ‫ان��رژی کمت��ری در جهت تهیه آنها مصرف ش��ده‬ ‫باش��د و هم آلودگی‌های کمتری داشته باشد‪ .‬البته‬ ‫توج��ه به این امر مهم اس��ت که اس��تخراج بی‌رویه‬ ‫سبب ناپایایی منشأ مصالح می‌شود‪ .‬بنابراین باید با‬ ‫آموزش مهندسان‪ ،‬زمینه آشنایی آنها را در انتخاب‬ ‫نوع مصالح افزایش داد‪.‬‬ ‫‹ ‹نبود برنامه مدون برای تحقق توس�عه‬ ‫پایدار‬ ‫ای��ن موارد درحالی مطرح می‌ش��ود که به عقیده‬ ‫کارشناس��ان حوزه انرژی‪ ،‬برنامه مدونی برای تحقق‬ ‫توس��عه پایدار در بخش تولید انرژی و همچنین در‬ ‫بخش ساخت‌وساز وجود ندارد‪.‬‬ ‫حت��ی در مقررات ملی س��اختمان هم که مبنای‬ ‫مقررات فنی ساخت‌وس��از است‪ ،‬به مسائل اقلیمی‬ ‫و ش��رایط و ضوابط بهره‌گی��ری از انواع انرژی و نوع‬ ‫طراح��ی مطابق با اقلیم و حفاظ��ت از منابع انرژی‬ ‫که اصول توس��عه پایدار اس��ت‪ ،‬توجه اساسی نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی‪ ،‬استاندارد‬ ‫مصالح و محیط‌زیست شورای مرکزی سازمان نظام‬ ‫به گفته وی‪ ،‬فرمول تحقق توسعه پایدار در سطح‬ ‫کش��ور ساخت ساختمان‌های س��بز مطابق با اقلیم‬ ‫منطقه اس��ت که پیش‌نی��از آن رعایت مقررات ملی‬ ‫ساختمان و قانون اصالح الگوی مصرف انرژی است‬ ‫و برای اجرایی‌ش��دن این موارد‪ ،‬نیاز به برندس��ازی‬ ‫س��اختمان مطابق با اصول معماری س��بز و توسعه‬ ‫پای��دار اس��ت‪ .‬طاهری اص��ل همچنی��ن در زمینه‬ ‫چالش‌های س��رمایه‌گذاری در ح��وزه انرژی عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬مهم‌ترین چال��ش در این بخ��ش‪ ،‬مربوط به‬ ‫یارانه‌ه��ای انرژی اس��ت و این ام��ر صرفه اقتصادی‬ ‫فعالیت‌ه��ای بهینه‌س��ازی در ای��ن حوزه‌ه��ا را به‬ ‫کمترین میزان رسانده و بازگشت سرمایه‌ها فعالیت‬ ‫بهینه‌س��ازی را طوالنی کرده اس��ت‪ .‬نب��ود اقتصاد‬ ‫پویا در حوزه انرژی باعث ش��ده فعالیت مش��خص‬ ‫و چشمگیر اقتصادی در این حوزه‌ها انجام نشود‪.‬‬ ‫وی درب��اره راه��کار رفع این چال��ش اظهار کرد‪:‬‬ ‫راه��کار برون‌رف��ت از این مش��کالت را می‌توان در‬ ‫بررس��ی تجربه کش��ورهای موفق در زمینه اجرای‬ ‫ساختمان‌های س��بز‪ ،‬اجرای مباحث اصالح الگوی‬ ‫مصرف انرژی و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر‬ ‫یافت‪ .‬به این ترتیب جامع‌نگری در سیاس��ت‌گذاری‬ ‫کالن و اجرای��ی‪ ،‬هماهنگی بین نهاد‌های ذی‌ربط و‬ ‫دوری از بخشی‌نگری‪ ،‬بروزرسانی ضوابط و مقررات‬ ‫همگام با رشد فناوری و نگاه منطقه‌ای و جدیت در‬ ‫ح��وزه قانون‌گذاری‪ ،‬اجرا‪ ،‬نظ��ارت‪ ،‬کنترل و تامین‬ ‫منابع کلی در حوزه اجرایی ازجمله مولفه‌هایی است‬ ‫که می‌تواند ما را به خروج از چالش‌های مطرح شده‬ ‫رهنمون کند‪.‬‬ ‫عضو هیات‌رئیسه ش��ورای مرکزی سازمان نظام‬ ‫مهندس��ی در پایان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬تا زمانی که‬ ‫کمیت به جای کیفیت‪ ،‬مالک ارزش��یابی ساختمان‬ ‫باشد‪ ،‬یعنی نمای زیبا‪ ،‬پارکت‪ ،‬نوع کابینت و عوامل‬ ‫اینچنینی مالک ارزش��ی س��اختمان قرار گیرد‪ ،‬ما‬ ‫نمی‌توانی��م مباحث توس��عه پای��دار در معماری و‬ ‫س��اختمان سبز را در کش��ور عملی و اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین نیاز اس��ت که سند‪ ،‬مدرک یا گواهینامه‌ای‬ ‫برای ارزیابی کیفی و آسایش��ی ساختمان به عنوان‬ ‫معیار و ترازوی سنجش عوامل کیفی و صرفه‌جویی‬ ‫ساختمان اجرایی شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت صما (صدای مهندسی ایران)‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫پاسخ وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به اعتراض تولیدکنندگان فوالد درباره نحوه خرید شمش در بورس‪:‬‬ ‫مشکل نوردی‌ها با ثبت‌نام در بهین‌یاب حل می‌شود‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫براس��اس بخش��نامه جدید معاون ام��ور معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬از ‪۵‬‬ ‫مرداد سال جاری فقط واحدهای نوردی درج شده در‬ ‫فهرست بهین‌یاب اجازه خرید شمش از بورس کاال را‬ ‫دارند‪ .‬در این بخشنامه که از سوی معاون امور معادن‬ ‫و صنای��ع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫مدیرعامل بورس کاال ابالغ ش��ده‪ ،‬آمده اس��ت که با‬ ‫توج��ه به اعت��راض تعدادی از واحده��ای نوردی به‬ ‫ب��ورس کاالی ای��ران در زمینه نحوه عرضه ش��مش‬ ‫فوالد در بورس کاال از ‪ ۵‬مرداد ‪ ۹۸‬فقط به واحدهای‬ ‫درج ش��ده در فهرس��ت بهین‌یاب (مصرف‌کنندگان‬ ‫ش��مش فوالد) اجازه خرید شمش فوالد داده شود‪.‬‬ ‫در پی این بخش��نامه ش��اهد واکنش‌هایی سوی از‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد بودیم‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫وزارتخانه معتقد اس��ت‪ ،‬ثبت‌نام در سامانه بهین‌یاب‬ ‫به‌راحتی برای همه تولیدکنندگان امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتراض رسمی انجمن فوالد‬ ‫ب��ه دنب��ال اع�لام ای��ن بخش��نامه‪ ،‬انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران نس��بت به تصمیم‌گیری‬ ‫به س��رعت واکنش نشان دادند و اعتراض خود را به‬ ‫ن راس��تا بهرام‬ ‫ص��ورت کتبی نیز بیان کردند‪ .‬در ای ‌‬ ‫س��بحانی‪ ،‬رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫درب��اره تصمیم‌گیری جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای فوالدی‌ها اظهار کرد‪ :‬متاس��فانه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در بخش��نامه‌ای‪ ،‬بورس‬ ‫کاال را در قبال فروش ش��مش ف��والد محدود کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش پایگاه خبری گس��ترش‌نیوز‪ ،‬وی‬ ‫اف��زود‪ :‬براس��اس این بخش��نامه ب��ورس کاال از این‬ ‫پس فقط اجازه فروش ش��مش ف��والد به واحدهای‬ ‫بهین‌یاب را دارد‪ .‬س��بحانی ادامه داد‪ :‬این بخشنامه‬ ‫ب��دون بحث و بررس��ی و یکباره اعالم ش��د و حتی‬ ‫متقاضی و درخواس��ت‌کننده تنظیم این بخش��نامه‬ ‫نیز مش��خص نیس��ت که این امر بحث‌برانگیز است‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران تش��ریح‬ ‫ک��رد‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت بدون بحث‬ ‫و جلس��ه تخصص��ی اق��دام به اعالم این بخش��نامه‬ ‫کرده اس��ت که علت این اقدام غیرکارشناس��انه نیز‬ ‫مش��خص و ش��فاف نیس��ت‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬براساس‬ ‫عرف و منطق در چنین تصمیم‌گیری‌هایی باید تمام‬ ‫بازوهای تخصصی‪ ،‬تش��کل‌ها و صنف‌های مربوط به‬ ‫بررسی موضوع بپردازند اما این اقدام یکباره و بدون‬ ‫هماهنگی قبلی اعالم شد‪ .‬سبحانی ابراز کرد‪ :‬اکنون‬ ‫عالوه بر فوالدسازان‪ ،‬بسیاری از صنایع وابسته دیگر‬ ‫نیز نسبت به این تصمیم غیرکارشناسانه دچار تزلزل‬ ‫شده‌اند‪.‬‬ ‫س��بحانی مطرح کرد‪ :‬اکنون‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬ت��ا ‪۱۲‬میلیون تن‬ ‫م��ازاد تولید فوالد داریم که با‬ ‫توجه ب��ه وضعیت تحریمی و‬ ‫همچنی��ن وجود مش��کالت‬ ‫بس��یار در بح��ث ص��ادرات‪،‬‬ ‫حیات واحدهای تولیدی و حتی صنایع مربوط به آن‬ ‫به‌خطر می‌افتد‪ .‬رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫ای��ران اف��زود‪ :‬ای��ن بخش��نامه ش��رایط فعالیت را‬ ‫بیش‌ازپیش دشوار می‌کند و اگر نتوانیم مازاد تولید‬ ‫خود را صادرات کنیم‪ ،‬درنهایت ناچار به کاهش تولید‬ ‫و تعطیلی کارخانه‌ها خواهیم ش��د‪ .‬وی مطرح کرد‪:‬‬ ‫بس��یاری از واحدهای نوردی در فهرست بهین‌یاب‪،‬‬ ‫ثبت و رجیس��تری نشده‌اند و با این اوصاف وضعیت‬ ‫نامعلوم و خطرناکی برای آنها رقم می‌خورد‪ .‬سبحانی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ش��مش‌های ف��والد تولیدی بیش‌از نیاز‬ ‫کشور است و فقط بخش کوچکی از این تولید صرف‬ ‫واحدهای عضو بهین‌یاب می‌شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹انتقاد مدیرعامل فوالد خوزستان‬ ‫همچنین محمد کشانی‪ ،‬مدیرعامل فوالد خوزستان‬ ‫ب��ا انتق��اد از مصوب��ه اخیر وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫سیف‌اهلل‌امیری‪ :‬هر تغییری که از سوی وزارتخانه اعالم‬ ‫می‌شود‪ ،‬برخی در برابر آن مقاومت می‌کنند درحالی‌که‬ ‫این تغییرات در بلندمدت به سود آنهاست‬ ‫تجارت و محدود کردن خریداران ش��مش در بورس‬ ‫کاال گف��ت‪ :‬افزایش بهای کنس��انتره به عنوان ماده‬ ‫اولی��ه تولید ‪۵‬درصد بهای ش��مش فوالد را باال برده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش چی�لان‪ ،‬محمد‬ ‫کش��انی‪ ،‬مدیرعام��ل ف��والد‬ ‫خوزس��تان ضمن اش��اره به‬ ‫بخشنامه اخیر وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مبنی بر اینکه‬ ‫فقط واحده��ای نوردی درج‬ ‫ش��ده در فهرس��ت بهین‌یاب اجازه خرید شمش از‬ ‫بورس کاال را دارند‪ ،‬گفت‪ :‬قرار بود به دلیل جلوگیری‬ ‫از صدور بخش��نامه‌های آنی و توفیق نیافتن اینگونه‬ ‫بخش��نامه‌ها‪ ،‬از کمک تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی‬ ‫اس��تفاده شود‪ .‬در تایید این موضوع رئیس‌جمهوری‬ ‫و وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت نیز نس��بت به‬ ‫بهره‌گیری از نظرات کارشناسی تشکل‌ها تاکید کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین در تکمیل این مسئله باید گفت در‬ ‫‪ ۱۹‬تی��ر ‪ ۹۸‬مع��اون حقوقی ریاس��ت‌جمهوری در‬ ‫بخش��نامه‌ای به تمامی نهاد‌های اجرایی بر دریافت‬ ‫نظرات تشکل‌ها تاکید کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬با وجود این‬ ‫تاکیدها‪ ،‬اواخر هفته گذشته شاهد ابالغیه‌ای از سوی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت بودی��م که در آن‬ ‫نه‌تنها نماینده انجمن فوالد در نشست تصمیم‌گیری‬ ‫حضور نداشت بلکه نه ارجاعی به انجمن شده بود و‬ ‫نه نظرخواهی از این تشکل انجام شده بود‪ .‬بنابراین‬ ‫در نام��ه‌ای اعتراض خود را به این بخش��نامه اعالم‬ ‫کردیم و خواس��تار آن ش��دیم که از صدور هرگونه‬ ‫بخش��نامه جدید بدون حضور تش��کل‌ها خودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹همه شرکت‌ها می‌توانند در بهین‌یاب‬ ‫ثبت‌نام کنند‬ ‫درباره تصمیم گرفته ش��ده از‬ ‫سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت و اختصاص شمش به‬ ‫واحدهای��ی ک��ه س��امانه‬ ‫بهین‌یاب هس��تند‪ ،‬سیف‌اهلل‬ ‫امیری‪ ،‬مدیرکل دفتر صنایع‬ ‫معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت‌وگو‬ ‫با روزگار معدن اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۱.۵‬س��ال گذش��ته از‬ ‫س��وی وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت بارها به‬ ‫تولیدکنندگان اعالم شد در سامانه بهین‌یاب ثبت‌نام‬ ‫کنن��د که برخ��ی تولیدکنندگان وارد این س��امانه‬ ‫ش��دند‪ .‬البته وزارتخانه نیز در طول سال چندین بار‬ ‫فرصت ثبت‌نام در بهین‌یاب را تمدید کرد‪ .‬امیری در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که آی��ا هم‌اکن��ون ثبت‌نام‬ ‫بهین‌یاب باز است یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬هم‌اکنون نیز سامانه‬ ‫بهین‌یاب باز است و هر شرکتی بدون استثنا می‌تواند‬ ‫در این سامانه ثبت‌نام کند‪.‬‬ ‫اگرچه برخ��ی تولیدکنندگان ب��ه دلیل بحث‌های‬ ‫مالیاتی یا ه��ر دلیل دیگری از ثبت‌نام در بهین‌یاب‬ ‫سرباز زده‌اند‪ .‬از این‌رو زمانی که موضوع سهمیه‌بندی‬ ‫مطرح می‌شود‪ ،‬شرکت‌هایی که در بهین‌یاب ثبت‌نام‬ ‫نکرده‌اند ممکن است برای تامین مواد اولیه با مشکل‬ ‫روب��ه‌رو ش��وند و نتوانند از ب��ورس خرید کنند‪ .‬وی‬ ‫در ادام��ه تاکی��د ک��رد‪ :‬پیش��نهاد ما این اس��ت هر‬ ‫ش��رکتی که تاکنون ثبت‌نام نکرده‪ ،‬هرچه س��ریع‌تر‬ ‫اق��دام ب��ه ثبت‌نام کند‪ ،‬در این صورت ما به‌س��رعت‬ ‫این ش��رکت‌ها را تایید کرده و به بورس می‌فرستیم‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ب��ا اش��اره به ای��ن موضوع ک��ه برخی در‬ ‫براب��ر تغییرات مقاومت می‌کنند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫هر تغییری که از س��وی وزارتخانه اعالم می‌ش��ود‪،‬‬ ‫برخ��ی در برابر آن مقاومت می‌کنند درحالی‌که این‬ ‫تغییرات در بلندمدت به س��ود آنهاست‪ .‬برای نمونه‬ ‫روزی که س��یم برش الماس��ه وارد کشور شد‪ ،‬همه‬ ‫در براب��ر پذیرش آن مقاومت می‌کردند و کلی برای‬ ‫نپذیرفتن آن نامه‌نگاری ش��د؛ این درحالی‌است که‬ ‫امروز دیگر کس��ی به روش انفجار س��نگ استخراج‬ ‫نمی‌کند‪ .‬س��امانه بهین‌یاب نیز هست که برخی در‬ ‫براب��ر ثبت‌نام آن مقاومت می‌کنند‪ .‬امیری ادامه داد‪:‬‬ ‫در سامانه بهین‌یاب مشخصات شرکت همراه با تولید‬ ‫ماهانه‪ ،‬فصلی‪ 6 ،‬ماه یکبار و تا س��االنه باید گزارش‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مالی��ات و پرداخ��ت آب‪ ،‬ب��رق و گاز و‪ ...‬ش��رکت‬ ‫به‌طورش��فاف در س��امانه ثبت خواهد شد‪ .‬بنابراین‬ ‫ش��رکت‌هایی که در این س��امانه ثبت‌ن��ام کرده‌اند‬ ‫به‌راحتی به بورس معرفی خواهند ش��د‪ .‬این سامانه‬ ‫س��بب حذف رانت و داللی خواهد شد‪ .‬وی در پاسخ‬ ‫به این پرس��ش که تولیدکنندگان فوالد از بخشنامه‬ ‫جدید وزارتخانه گالیه‌مند هس��تند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما‬ ‫هدفی جز حمایت از تولیدکنندگان نداریم‪ .‬مدیران‬ ‫وزارتخانه س��همی در تولید ندارند یا س��هامدار این‬ ‫ش��رکت‌ها نیستند‪ ،‬بنابراین هر تصمیمی که گرفته‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬منفعت ع��ام را ب��رای تولیدکنندگان در‬ ‫باالدس��ت و پایین‌دس��ت زنجی��ره تولی��د درنظ��ر‬ ‫می‌گیرن��د‪ .‬مدیرکل دفت��ر صنایع معدن��ی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در پاس��خ به این پرس��ش‬ ‫ک��ه انجم��ن تولیدکنندگان مدعی هس��تند که در‬ ‫تصمیم‌گیری این بخش��نامه با آنها مش��ورت نشده‬ ‫اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬از وزیر تا معاونان همواره بر این‬ ‫موض��وع تاکید دارند که در تصمیم‌گیری‌ها با بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬تشکل‌ها و انجمن‌ها تعامل داشته باشید؛‬ ‫چراکه به لحاظ فنی نظر تشکل‌ها و انجمن‌ها بر نظر‬ ‫ما برتری دارد‪ .‬ما به صورت س��تادی برای کل کشور‬ ‫تصمیم‌گی��ری می‌کنیم که به نف��ع تولیدکنندگان‬ ‫باش��د‪ ،‬از این‌رو در برابر این تصمیم‌گیری‌ها ممکن‬ ‫اس��ت برخ��ی گروه‌ه��ا موضع‌گیری کنن��د‪ .‬امیری‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬دو جبه��ه در براب��ر تصمیم‌گیری‌ه��ای‬ ‫وزارتخان��ه وج��ود دارد و وظیفه ما این اس��ت که به‬ ‫گون��ه‌ای تصمیم‌گیری کنیم ک��ه کمترین ضربه به‬ ‫تولیدکنندگان در رده‌های گوناگون وارد شود‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به این موضوع که باوجود تحریم‌ها در شرایط‬ ‫سختی به‌سر می‌بریم‪ ،‬گفت‪ :‬به یقین بخشنامه‌هایی‬ ‫که از س��وی وزارتخانه در این ش��رایط سخت اعالم‬ ‫می‌شود‪ ،‬در جهت کمک به تولید است‪ .‬شک نکنید‬ ‫این بخش��نامه‌ها به ضرر تولیدکننده‌ای که شرایط‬ ‫شفاف و مشخصی برای تولید دارد‪ ،‬نخواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در ادامه تاکید کرد‪ :‬اگر یک بخش��نامه‌ای‬ ‫ایراد داش��ته باشد با اجرایی ش��دن آن‪ ،‬این ایرادها‬ ‫مش��خص خواه��د ش��د و آن‌ه��م با کم��ک همین‬ ‫انجمن‌ها و تش��کل‌ها قابل برطرف شدن است‪ .‬باید‬ ‫به دور از جنجال‌آفرینی این مشکالت را حل کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹بهین‌یاب دخالت در بورس کاال است‬ ‫درب��اره مش��روط ک��ردن‬ ‫خری��داران ش��مش فوالد در‬ ‫ب��ورس کاال ب��ه ثبت‌ن��ام در‬ ‫بهین‌ی��اب‪،‬‬ ‫س��امانه‬ ‫رفیع��ی‪،‬‬ ‫محمدمه��دی‬ ‫کارش��ناس بورس کاال عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در کل مکانیس��م بورس کاال در هر کش��وری‬ ‫مخالف محدودیت‌های دولتی است‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫بورس کاال دخالت دولت را نمی‌تواند در عملکرد خود‬ ‫بپذی��رد‪ .‬رفیع��ی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬در یک‬ ‫دوره‌ای عرض��ه فل��زات در ب��ورس و رینگ فلزات از‬ ‫ط��رف خریداران منوط به کد معامالتی بود‪ .‬در این‬ ‫کد معامالتی اطالعات مربوط به خریدار و فروشنده‬ ‫و معامالت آنها درج می‌شد‪ .‬اما این موضوع که وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یک سامانه به نام بهین‌یاب‬ ‫راه‌ان��دازی و آن را وارد بورس کاال کرده و خریداران‬ ‫بورس کاال را نیز ملزم به ثبت‌نام در این سامانه کرده‪،‬‬ ‫دخالت در امر بورس کاال است‪ .‬درحقیقت این اقدام‬ ‫نوعی تخصیص س��همیه‌بندی اس��ت که مربوط به‬ ‫کشورهای کمونیس��تی می‌شود‪ .‬اینگونه نیست که‬ ‫ادع��ای اقتصاد کمونیس��تی نداش��ته باش��یم اما از‬ ‫ابزارهای کمونیس��تی اس��تفاده کنیم‪ .‬وی در ادامه‬ ‫یادآور ش��د‪ :‬طبیعی اس��ت که فعاالن حوزه فوالد و‬ ‫آه��ن در ب��ورس کاال نس��بت به س��امانه بهین‌یاب‬ ‫واکنش نش��ان دهند‪ .‬س��امانه بهین‌یاب چند وقتی‬ ‫اس��ت که راه‌اندازی ش��ده اما کارآیی الزم را نداشته‬ ‫اس��ت‪ .‬این کارش��ناس بورس کاال در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که چه اشکالی دارد همه شرکت‌ها در بورس‬ ‫کاال ثبت‌نام کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر همه شرکت‌ها می‌توانند‬ ‫ثبت‌نام کنند‪ ،‬چه لزومی به این س��امانه است‪ ،‬بدون‬ ‫ثبت‌ن��ام نیز همه ش��رکت‌ها می‌توانند از بورس کاال‬ ‫خرید داشته باشند‪ .‬رفیعی همچنین در پاسخ به این‬ ‫پرسش که آیا این سامانه حضور دالل‌ها را در بورس‬ ‫کاال کمرن��گ نخواهد کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بهین‌یاب ادعا‬ ‫کند که برای شفاف‌سازی در بورس حضور دارد پس‬ ‫معامالت ش��فاف در بورس کاال را زیر سوال می‌برد‪،‬‬ ‫در صورت��ی که مش��خصات خریدار و فروش��نده در‬ ‫معامالت بورس کاال ثبت می‌ش��ود‪ .‬این کارش��ناس‬ ‫بورس کاال افزود‪ :‬از بین بردن دالل در بازار منوط به‬ ‫عوام��ل دیگری اس��ت و تنه��ا با س��امانه بهین‌یاب‬ ‫نمی‌ت��وان آن را از بین برد‪ .‬کمااینکه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با قاطعیت نمی‌تواند ادعا کند کسانی‬ ‫که در س��امانه بهین‌یاب ثبت‌نام کرده‌اند به‌طورحتم‬ ‫تولیدکننده هستند‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬یکی از‬ ‫عوامل��ی که می‌تواند جل��وی داللی در بورس کاال را‬ ‫بگی��رد‪ ،‬می��زان عرضه به اندازه کاف��ی در زمان‌های‬ ‫مشخص و مکرر است‪.‬‬ ‫یکی از عوامل داللی‪ ،‬مکانیس��م بانکی است‪ ،‬از آنجا‬ ‫که دالل‌ها نس��بت ب��ه تولیدکننده پول بیش��تری‬ ‫دارن��د‪ ،‬تولیدکنندگان با دالل‌ها تعامل پیدا کرده‌اند‬ ‫و اگر در این راس��تا بانک‌ها به تولیدکننده وام بدهد‬ ‫و به غیرتولیدکنن��ده وام ندهد‪ ،‬تولیدکننده مجبور‬ ‫نمی‌شود سراغ داللی برود که کسری نقدینگی خود‬ ‫را به وسیله او برطرف کند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بورس در ادامه یادآور شد‪ :‬از این‌رو‬ ‫س��امانه بهین‌یاب ج��ز ایجاد محدودی��ت‪ ،‬انحصار‬ ‫و انتظار فس��اد کار دیگری انج��ام نمی‌دهد‪ .‬رفیعی‬ ‫درب��اره این موضوع که با توجه به ش��رایط تحریمی‬ ‫کش��ور ک��ه به نوعی جنگ به‌ش��مار می‌رود ش��اید‬ ‫عملک��رد وزارتخانه نوعی س��همیه‌بندی مواد اولیه‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬هم‌اکنون در ش��رایط جنگ تحریمی‬ ‫ق��رار داریم اما دولت می‌توان��د صادقانه این موضوع‬ ‫را مطرح کند که برای تامین مواد اولیه دچار مشکل‬ ‫اس��ت و باید محدودیت‌های��ی را اعمال کند‪ .‬وی در‬ ‫ادام��ه تاکی��د کرد‪ :‬باید به ب��ورس کاال یا بازار اجازه‬ ‫داده شود که مکانیسم بازار آزاد را اجرا کند؛ چراکه تا‬ ‫زمانی که این مکانیسم به‌درستی اجرا نشود‪ ،‬مشکل‬ ‫حل نخواهد شد‪ .‬بورس کاال در اقتصاد باز قابل تعریف‬ ‫است از این‌رو نمی‌توان با ابزاری از سوی دولت آن را‬ ‫مح��دود کرد که در این صورت خروجی مورد انتظار‬ ‫را ندارد‪ .‬رفیعی ادامه داد‪ :‬بهین‌یاب به‌درس��تی عمل‬ ‫نکرده اس��ت و دولت برای اجرای صحیح این سامانه‬ ‫باید یک نهاد نظارتی بر این سامانه اعمال کند و این‬ ‫حلقه می‌تواند ادامه‌دار ش��ود‪ ،‬این نظارت‌ها باید در‬ ‫یک نقطه‌ای قطع شود و اجازه دهد که بازار خودش‬ ‫بر خودش نظارت داش��ته باش��د و خودش را تعدیل‬ ‫کند و ناکارآمدهای بازار را حذف کند و س��بب رشد‬ ‫کارآمدها در بازار شود‪.‬‬ ‫رکود گریبان بازار آهن را گرفت‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در پی کاهش تقاضا در بازار آهن‪ ،‬نرخ فوالد‬ ‫و آهن کاهش قابل‌توجهی داش��ته و این موضوع‬ ‫به ایجاد رکود در این بازار منجر ش��ده اس��ت‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬حمیدرضا رستگار درباره وضعیت‬ ‫آه��ن و فوالد اظهار کرد‪ :‬بازار آهن درحال‌حاضر‬ ‫ب��ه دلیل کاه��ش قابل‌توجه نرخ و کاهش حجم‬ ‫تقاضا با رکود روبه‌رو ش��ده است‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫فروش��ندگان آهن و ف��والد با تاکی��د بر این‌که‬ ‫پ��س از س��ال‌ها زحمت‪ ،‬ای��ران در تولید فوالد‬ ‫به خودکفایی رس��یده است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬براساس‬ ‫چشم‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬تولید فوالد باید به ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن در س��ال برس��د که به‌نظر می‌رس��د با رکود‬ ‫حاکم بر بازار این پیش‌بینی محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر منطقی نب��ودن نرخ محصوالت‬ ‫ف��والدی یادآور ش��د‪ :‬نرخ ف��والد درحال‌حاضر‬ ‫به‌ش��دت کاهش یافت��ه و این موض��وع به ضرر‬ ‫تولیدکنندگان اس��ت و ای��ن موضوع به آن معنا‬ ‫نیست که فروشندگان خواهان رشد غیرمنطقی‬ ‫ن��رخ فوالد هس��تند‪ .‬رس��تگار در ادام��ه عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬نرخ فوالد در بازار ب��ه صورت غیرمنطقی‬ ‫کاه��ش یافت��ه و این ن��رخ از هزینه تمام‌ش��ده‬ ‫تولیدکنندگان فوالد کمتر اس��ت و بررس��ی‌ها‬ ‫حکایت از آن دارد که نرخ آهن و فوالد متناسب با‬ ‫شرایط اقتصادی و تورم افزایش پیدا نکرده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فوالد با اشاره‬ ‫به تضعیف تولیدکنندگان و بازارهای مولد در پی‬ ‫کاهش قابل‌توجه نرخ فوالد یادآور ش��د‪ :‬شرایط‬ ‫بازار صادراتی فوالد آنچنان مناس��ب نیس��ت و‬ ‫متاس��فانه فعالیت در بازار صادراتی دس��تخوش‬ ‫تغییر ش��ده و با توجه به بخشنامه‌های گوناگون‪،‬‬ ‫ص��ادرات در این بازار انجام می‌ش��ود‪ .‬رس��تگار‬ ‫در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬زمان��ی که نیازی در‬ ‫بازار وجود نداش��ته باش��د‪ ،‬به‌تدریج حجم تولید‬ ‫و فعالیت‌های واحدهای صنعتی کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫رس��تگار با اش��اره به کاهش تقاضای محصوالت‬ ‫فوالدی در داخل تاکید کرد‪ :‬پروژه‌های مصرفی‬ ‫فوالد همچون مس��کن به شدت کاهش یافته و‬ ‫این موضوع تاثیر چش��مگیری بر میزان تقاضای‬ ‫ف��والد دارد‪ .‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان آهن و‬ ‫فوالد در پایان عنوان کرد‪ :‬اواخر س��ال گذشته و‬ ‫ابتدای امس��ال نرخ هر کیلو فوالد ‪ ۵۴۰۰‬تومان‬ ‫بود ک��ه درحال‌حاضر به ‪ ۴۱۰۰‬تا ‪ ۴۲۰۰‬تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪216‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گمانه‌زنی‌ها درباره‬ ‫ه‬ ‫تعیین‌تکلیف عرض ‌‬ ‫شمش در بورس کاال‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫این‌ط��ور به‌نظر می‌رس��د که از ابت��دای هفته‬ ‫ج��اری‪ ،‬عرض��ه ش��مش فوالدس��ازان ب��زرگ‬ ‫باالدستی در بورس کاال تا حصول توافق با معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت متوقف شده است‪.‬‬ ‫در آخری��ن نام��ه معاون وزیر ک��ه اواخر هفته‬ ‫گذش��ته اعالم ش��د‪ ،‬فق��ط خری��داران واقعی و‬ ‫مصرف‌کنندگانی که در سامانه بهین‌یاب ثبت‌نام‬ ‫کرده‌ان��د ح��ق خرید ش��مش از ب��ورس کاال را‬ ‫دارند؛ این تصمیم با مخالفت شدید فوالدسازان‬ ‫باالدستی روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫از طرفی ای��ن نرخ رقابتی پایانی ش��مش در‬ ‫ب��ورس کاال با ش��یوه مورد انتظار فوالدس��ازان‬ ‫بزرگ باالدس��تی‪ ،‬موجب افزایش نرخ نامتعارف‬ ‫ش��مش در بازار داخلی می‌‌ش��ود که با نرخ‌های‬ ‫کنون��ی محصول نهایی در بازار داخلی تناس��ب‬ ‫ن��دارد‪ ،‬بنابراین برخی از نوردکاران قادر به تهیه‬ ‫مواد اولیه‌ش��ان نبودند یا نمی‌ش��دند و حتی در‬ ‫ص��ورت موفقی��ت خرید ش��مش با ن��رخ باالی‬ ‫رقابتی هم نرخ تمام ش��ده محصول تولیدی آنها‬ ‫در ب��ازار داخلی افزایش پیدا ک��رده و از میدان‬ ‫رقابت ب��ا محصول نهای��ی فوالدس��ازان بزرگ‬ ‫به‌طور کامل حذف می‌شوند‪.‬‬ ‫از ابت��دای هفت��ه ج��اری‪ ،‬حج��م انبوهی از‬ ‫عرضه‌های محص��ول نهایی کارخانجات بزرگ و‬ ‫کوچ��ک در بورس کاال ب��ا افزایش ‪ ۲۵۰‬تومانی‬ ‫نرخ پایه انجام ش��د که مورد اقبال تقاضا نش��د‬ ‫و عل��ت اصلی آن هم افزای��ش ناگهانی نرخ پایه‬ ‫در مقاب��ل عوامل بنیادین اثرگذار بر حوزه فوالد‬ ‫با س��مت و س��وی ثابت یا منف��ی مانند کاهش‬ ‫قابل‌توج��ه نرخ ارز در یک ماه گذش��ته و انتظار‬ ‫افزای��ش نیافت��ن قیمت‌ها از س��وی خریداران‬ ‫داخلی بوده است‪.‬‬ ‫از طرفی با توجه به مکانیس��م جدید کش��ف‬ ‫نرخ پای��ه محص��ول نهایی بر اس��اس درصدی‬ ‫(‪۷‬درص��د) از ن��رخ پایانی معامالتی ش��مش در‬ ‫ب��ورس کاال‪ ،‬اگر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫به تاخت‌وتاز بی‌در و پیکر معامالت ش��مش در‬ ‫ب��ورس کاال اجازه دهد؛ نرخ پایه محصول نهایی‬ ‫در بازار داخلی با افزایش قابل مالحظه‌ای روبه‌رو‬ ‫خواهد ش��د؛ آن‌هم در ش��رایطی که خواستگاه‬ ‫س��ران ‪‌3‬قوه تعدیل قیمت‌های داخلی و مقابله‬ ‫با افزایش قیمت‌هاس��ت؛ اگر ای��ن موضوع مهار‬ ‫نمی‌ش��د‪ ،‬پیام��د آن گریبانگیر م��ردم و عوامل‬ ‫نظارتی دولت می‌ش��د؛ چه‌بس��ا محصول نهایی‬ ‫ب��ا افزایش ‪ ۲۵۰‬تومانی نرخ پای��ه فعلی هم در‬ ‫بازار داخل در نخس��تین قدم از تقاضای داخلی‬ ‫با اس��تقبال نشدن روبه‌رو شد و این وضعیت در‬ ‫صورت ادامه شرایط را بغرنج‌تر خواهد کرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر در آخرین اظهارنظرها از سوی‬ ‫برخی از فوالدس��ازان ش��نیدیم که عنوان شده‬ ‫«مصوبه افزایش ‪۳‬درصدی نرخ کنسانتره از ‪۱۳‬‬ ‫ب��ه ‪۱۶‬درصد نرخ ش��مش موج��ب افزایش نرخ‬ ‫‪۵‬درصدی محصول نهایی خواهد شد»‪.‬‬ ‫به‌نظر می‌رسد افزایش نرخ تمام شده احتمالی‬ ‫‪۵‬درصدی نرخ پایه شمش ارتباطی با ساماندهی‬ ‫معام�لات افسارگس��یخته آن در بورس کاال در‬ ‫زمین��ه ابالغیه اخی��ر وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نداش��ته و مقوله دیگری اس��ت؛ س��قف‬ ‫رقاب��ت در س��مت معامالت ش��مش و محصول‬ ‫نهایی باز اس��ت و به ندرت شمش با نرخ پایه در‬ ‫بورس کاال معامله ش��ده و بیشتر اوقات رقابتی‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر برخی نوردکاران مدعی هستند‪،‬‬ ‫بعضی از واحدهای فوالدسازی بدهی پیمانکاران‬ ‫خود را که در تسویه آن ناتوان مانده‌اند‪ ،‬با تهاتر‬ ‫ش��مش در بورس کاال با آنها تسویه می‌کنند که‬ ‫با این مکانیس��م و حضور آنه��ا در رینگ رقابت‬ ‫بورس کاال‪ ،‬موجبات رقاب��ت منفی پیمانکارانی‬ ‫ک��ه طلب چندماهه دارند‪ ،‬ب��ا واحدهای نوردی‬ ‫فراهم ش��ده که درنهایت افزایش نرخ شمش و‬ ‫ب��ه دنبال آن افزایش ن��رخ محصوالت نوردی را‬ ‫به‌دنبال خواهد داشت‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪216‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫برنامه الفارژ هلسیم برای پیاده‌سازی فناوری جاذب کربن در سیمان کانادا‬ ‫گروه سیمان الفارژ هلسیم به منظور افزایش کارآیی کربن‬ ‫یاُ‪۲‬مِنت را‬ ‫حاصل از تولید س��یمان خود قصد دارد پروژه س�� ‌‬ ‫در کانادا اجرا کند‪ .‬به گزارش س��یمان‌خبر‪ ،‬هدف این اس��ت‬ ‫که برای نخس��تین بار در جهان یک چرخه کامل برای ضبط‬ ‫و دوباره اس��تفاده کردن از دی‌اکسیدکربن حاصل از کارخانه‬ ‫س��یمان و همچنی��ن کاهش انتش��ار گازه��ای گلخانه‌ای را‬ ‫با همکاری ش��رکت‌های توتال و این ِونتیز به اجرا برس��اند‪.‬در‬ ‫یاُ‪۲‬مِنت با اس��تفاده از سیستم‌های‬ ‫‪ ۴‬س��ال آینده‪ ،‬پروژه س�� ‌‬ ‫ج��اذب کرب��ن در کن��ار انتخاب فن��اوری اس��تفاده از کربن‬ ‫پیش‌بینی‬ ‫کاهش تقاضای آلومینیوم‬ ‫ش��رکت‌های ب��زرگ آلومینیوم��ی‪ ،‬کاهش‬ ‫تقاضای آلومینیوم را برای س��ال‌های جاری و‬ ‫آینده میالدی پیش‌بینی کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اخب��ار فل��زات‪ ،‬ش��رکت‬ ‫نورس��ک‌هیدرو‪،‬پنجمین ش��رکت ب��زرگ‬ ‫تولیدکنن��ده آلومینی��وم در خ��ارج از چی��ن‪،‬‬ ‫هفته گذش��ته اعالم ک��رد که رش��د تقاضای‬ ‫آلومینیوم برای س��ال جاری و س��ال آینده را‬ ‫به‌ترتی��ب حدود ی��ک و ‪ ۲‬درص��د پیش‌بینی‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی ب��ود ک��ه پیش‌بین��ی این‬ ‫شرکت در آوریل (فروردین‪-‬اردیبهشت)‪،‬برای‬ ‫سال‌های جاری و آینده میالدی‪ ،‬به‌ترتیب برابر‬ ‫با یک و ‪ ۳‬درصد بود‪.‬‬ ‫گفتنی است عالوه بر شرکت نورسک‌هیدرو‪،‬‬ ‫دیگر غول‌ه��ای آلومینیوم��ی از جمله آلکوا و‬ ‫روس��ال نیز پیش‌بینی‌ کردند رشد تقاضا برای‬ ‫س��ال جاری و س��ال آینده در پایان فصل دوم‬ ‫نسبت به فصل نخست کاهش می‌یابد‪.‬‬ ‫نقاشی و خوشنویسی‬ ‫روی سنگ‌های قیمتی‬ ‫آث��ار نقاش��ی و خوشنویس��ی ی��ک حکاک‬ ‫افغانس��تانی روی س��نگ‌های قیمتی در بازار‬ ‫«کاپالی‌چارش��ی» اس��تانبول‪ ،‬بازدیدکنندگان‬ ‫داخلی و خارجی این بازار تاریخی را مس��حور‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری آناتولی‪ ،‬محمد هادی‬ ‫اخ�لاص‪ ،‬ی��ک ح��کاک افغانس��تانی در بازار‬ ‫تاریخی «کاپالی‌چارش��ی» استانبول با حکاکی‬ ‫آثار نقاش��ی و خوشنویس��ی روی س��نگ‌های‬ ‫قیمتی‪ ،‬مورد اس��تقبال گس��ترده گردشگران‬ ‫و عالقه‌من��دان ب��ه هنره��ای دس��تی ق��رار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی ماجرای س��فر خود ب��ه ترکیه را چنین‬ ‫توضی��ح داد‪ ۸ :‬س��ال پی��ش با خان��واده‌ام در‬ ‫پاکس��تان زندگی می‌کردم‪ .‬در این بازه زمانی‬ ‫که ‪ ۴‬س��ال طول کش��ید‪ ،‬تاجران‪ ،‬آثارم را به‬ ‫ترکیه صادر می‌کردند‪.‬‬ ‫س��پس به دعوت یک شرکت ترکیه‌ای برای‬ ‫ادام��ه حرفه‌ام به این کش��ور آم��دم و در بازار‬ ‫کاپالی‌چارشی کارگاه کوچکی باز کردم‪.‬‬ ‫اخ�لاص ب��ا بی��ان اینک��ه اینجا ع�لاوه بر‬ ‫س��نگ‌های قیمتی‪ ،‬روی م��واد گوناگون نظیر‬ ‫طال‪ ،‬نق��ره‪ ،‬چوب و فلز نی��ز حکاکی می‌کند‪،‬‬ ‫گفت از فروش��ندگان کاپالی‌چارشی و خارج از‬ ‫کشور نیز سفارش‌های زیادی دریافت می‌کند‬ ‫و برای پیشرفت در حرفه خود پروژه‌های کالن‬ ‫مانن��د گش��ایش کارگاه بزرگ‌ت��ر و راه‌اندازی‬ ‫کالس آموزش حکاکی دارد‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به پرسش��ی درب��اره چگونگی‬ ‫آش��نایی وی ب��ا هن��ر حکاک��ی اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫ب��ه وس��یله پ��در بزرگم ک��ه در ‪ ۹۰‬س��الگی‬ ‫درگذش��ت‪ ،‬با این هنر آشنا ش��دم و ‪ ۱۵‬سال‬ ‫اس��ت که معیش��ت خود را ب��ا حکاکی تامین‬ ‫می‌کنم‪.‬‬ ‫اخالص در ادامه گفت‪ :‬این هنر برای دولت و‬ ‫مردم‪ ،‬مفید و به لحاظ پشتیبانی از دکان‌داران‬ ‫حائز اهمیت اس��ت‪ .‬کاپالی‌چارشی‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫ب��ازار جه��ان به ش��مار می‌آید‪ .‬ش��مار زیادی‬ ‫گردش��گر داخلی و خارجی به دلیل آش��ینایی‬ ‫با هنر حکاکی به این بازار می‌آیند‪.‬‬ ‫روزنامه‌ن��گاران خارجی نیز ب��ا من مصاحبه‬ ‫کردند‪ .‬برخی از آنها به من پیش��نهاد دادند که‬ ‫به کشورش��ان بروم و حرفه‌ام را آنجا اجرا کنم‬ ‫اما می‌خواهم در ترکیه بمانم‪.‬‬ ‫وی به پرسش��ی درباره دلیل انتخاب ترکیه‬ ‫ب��رای ادامه حرف��ه‌اش نیز چنین پاس��خ داد‪:‬‬ ‫پدربزرگ��م به م��ن توصیه داده ب��ود که هنرم‬ ‫را در کش��ورهای مسلمان توس��عه دهم‪ .‬مردم‬ ‫ترکیه بسیار هنردوست هستند‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫دولت نیز عالق��ه و توجه زیادی به هنر دارد و‬ ‫از هنرمندان حمای��ت می‌کند‪ .‬من هم به این‬ ‫دلی��ل برای اجرا و توس��عه حرف��ه‌ام ترکیه را‬ ‫انتخاب کردم‪.‬‬ ‫الفارژ هولس��یم در کارخانه س��یمان خود در ریچموند کانادا‬ ‫خروجی خود را نش��ان خواهد داد‪.‬این پروژه ‪ ۳‬فاز اصلی دارد‬ ‫و انتظار می‌رود تا اواخر سال آینده میالدی (زمستان ‪)۱۳۹۹‬‬ ‫به طور کامل عملیاتی شود‪ .‬با توجه به موفقیت طرح آزمایشی‬ ‫اجرا ش��ده‪ ،‬چش��م‌انداز این اس��ت که پروژه را توس��عه داده و‬ ‫چگونگی توس��عه این فناوری در سایر کارخانه‌های این گروه‬ ‫سیمانی بررسی شود‪.‬در مرحله نخست‪ ،‬طرف‌های درگیر روی‬ ‫پاکس��ازی گاز خروجی دودکش س��یمان و آماده‌سازی برای‬ ‫جذب دی‌اکسید کربن‪ ،‬کار خواهند کرد‪.‬فاز دوم بر جداسازی‬ ‫گاز دی‌اکسیدکربن از خروجی دودکش با استفاده از فناوری‬ ‫جذب کربن این ِونتیز در مقیاس آزمایشگاهی و سفارشی شده‬ ‫برای سیمان متمرکز خواهد شد‪.‬به عنوان بخشی از فاز نهایی‪،‬‬ ‫دی‌اکسیدکربن گرفته شده برای استفاده دوباره آماده خواهد‬ ‫ش��د و ضمن ارزیابی اقتص��ادی و با بکارگیری فناوری تبدیل‬ ‫دی‌اکسیدکربن در محل سایت‪ ،‬در مواردی مانند بتن تزریقی‬ ‫یاَش مورد استفاده قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫دی‌اکس��یدکربن و فال ‌‬ ‫این گروه س��یمانی سرمایه‌گذاری‌هایی نیز در راستای کاهش‬ ‫نس��بت کلینکر در س��یمان و مصرف انرژی کمتر در هر تن‬ ‫س��یمان با استفاده از س��وخت‌های کم‌کربن و بهبود کارآیی‬ ‫فرآیندهای ش��رکت انجام داده اس��ت‪ .‬در این زمینه‪ ،‬می‌توان‬ ‫ب��ه این موضوع اش��اره کرد که کارخان��ه ریچموند‪ ،‬به تازگی‬ ‫سیس��تم جدید و بهبودیافته س��وخت کم‌کرب��ن (‪ )LCF‬را‬ ‫برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با تولید سیمان‬ ‫راه‌اندازی کرده است‪ .‬این اقدام به کاهش ضایعات زباله کمک‬ ‫خواهد کرد و به طور ویژه می‌توان به پالستیک‌های غیر قابل‬ ‫بازیافت اش��اره کرد که چالش��ی برای شهرداری‌ها در سراسر‬ ‫کانادا خواهد بود‪.‬‬ ‫بررسی فایتوماینینگ در ایران و جهان نشان داد‬ ‫توسعه استخراج فلز از گیاهان «بیش‌انباشت‌کننده»‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫«فایتوماینینگ ‌» فناوری نوظهوری اس��ت که‬ ‫به زبان س��اده می‌توان آن را استخراج فلزات از‬ ‫گیاهان تعریف کرد‪.‬‬ ‫ای��ن فن��اوری از امکان دس��تیابی به ذخایر‬ ‫کبال��ت‪ ،‬نی��کل و روی از گونه‌ه��ای ویژه‌ای از‬ ‫گیاهان می‌گوید‪ .‬در ایران نیز پژوهش‌ها حکایت‬ ‫از ام��کان اس��تخراج ط�لا از گی��اه گل‌گاوزبان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ محل ظهور فایتوماینینگ‬ ‫به گزارش روزگارمع��دن به نقل از ماینینگ‪،‬‬ ‫پژوهشگران دانشگاه کویینزلند استرالیا در حال‬ ‫کار بر پیش��برد فناوری فایتوماینینگ هستند‪.‬‬ ‫این فناوری امکان اس��تخراج فل��ز از بافت‌های‬ ‫طبیعی را فراهم می‌آورد‪.‬‬ ‫ای��ن بافت‌ه��ا در گروه��ی از گیاه��ان یافت‬ ‫می‌ش��وند ک��ه آنه��ا را «بیش‌انباش��ت‌کننده»‬ ‫می‌نامند‪ .‬این گیاهان فلزات را با ریشه‌های‌شان‬ ‫ج��ذب می‌کنند و پس از آن ب��ا غلظت باال در‬ ‫خود نگه می‌دارند‪.‬‬ ‫بیش‌انباش��ت‌کننده‌ها در واق��ع فل��زات را از‬ ‫باطله‌های معدن��ی جذب می‌کنند‪ .‬این باطله‌ها‬ ‫ب��ه طور طبیع��ی در تجهیزات مرب��وط معدنی‬ ‫جم��ع می‌ش��وند و دربردارنده فلزات باارزش��ی‬ ‫همچون کبالت هستند‪.‬‬ ‫فیلیپ اِن‌کروما یکی از پژوهش��گران مشغول‬ ‫در این پروژه اس��ت‪ .‬از نظر او این فناوری پرده‬ ‫از یک منبع بس��یار بزرگ و البت��ه بکر از مواد‬ ‫معدنی برمی‌دارد‪.‬‬ ‫او می‌گوید‪ :‬فایتوماینینگ‪ ،‬یک راهکار نوآورانه‬ ‫به ش��مار می‌آید که می‌توان��د نقش پررنگی در‬ ‫زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی داش��ته باشد‬ ‫و می‌افزاید‪ :‬برخی گیاهان می‌توانند شاخه‌های‬ ‫خود را با ‪ 1‬درصد کبالت و ‪ 4‬درصد نیکل غنی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تنه��ا کبالت نیس��ت و گونه‌ه��ای دیگری از‬ ‫گیاهان بیش‌انباش��تی شناس��ایی ش��ده‌اند که‬ ‫برخی گیاهان می‌توانند شاخه‌های خود را با ‪ 1‬درصد‬ ‫کبالت و ‪ 4‬درصد نیکل غنی کنند‬ ‫دربردارنده روی هستند‪ .‬این پژوهشگر همچنین‬ ‫می‌گوید‪ :‬خلوص فلزاتی که در این گونه گیاهان‬ ‫یافت می‌شود‪ ،‬باالس��ت و این ویژگی آنها را به‬ ‫گزینه مناس��بی برای پاس��خگویی به تقاضای‬ ‫صنعت الکتروشیمیایی تبدیل می‌کند‪ .‬از جمله‬ ‫تقاضای این صنعت‪ ،‬تامین مواد معدنی موردنیاز‬ ‫باتری‌های شارژی است‪.‬‬ ‫‹ ‹برداشت زیس�تی فلزات از گیاهان با‬ ‫بیوماس باال‬ ‫فارغ از پژوهش نام برده ش��ده‪ ،‬چند س��الی‬ ‫می‌ش��ود ک��ه فایتوماینینگ ش��ناخته ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬پیش‌تر آن را برداش��ت زیستی فلزات از‬ ‫گیاهان ب��ا بیوماس باال تعریف می‌کردند که در‬ ‫بس��ترهای خاک به وی��ژه در خاک‌های معدنی‬ ‫که زی��ر آس��تانه اقتصادی ق��رار دارند‪ ،‬رش��د‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫ای��ن فناوری ب��ه تازگی از اس��تخراج گیاهی‬ ‫ب��رای معادن زیس��تی با حجم ک��م و عاری از‬ ‫سولفید توس��عه یافته و دارای قابلیت کاربردی‬ ‫در بخ��ش معدن برای کس��ب س��ود اقتصادی‬ ‫برآمده از تولید تجاری فلزات به‌وس��یله کشت‬ ‫گیاهان است‪.‬‬ ‫‹ ‹امکان جذب طال از گیاه گل‌گاوزبان‬ ‫در ای��ران نی��ز محم��ود ملکی‪ ،‬دانش��جوی‬ ‫دکترای بیوفناوری دانشکده کشاورزی دانشگاه‬ ‫بوعلی‌س��ینا و خس��رو پیری از گروه بیوفناوری‬ ‫همین دانش��گاه‪ ،‬در بررس��ی س��ال ‪ ۱۳۹۴‬در‬ ‫چهارمین همایش پژوهش‌های نوین در علوم و‬ ‫فناوری‪ ،‬از امکان جذب طال از گیاه گل‌گاوزبان‬ ‫خبر دادند‪ .‬این بررس��ی حکایت از آن دارد که‬ ‫گی��اه گل‌گاوزبان خوزس��تانی در قالب آزمایش‬ ‫فاکتوری��ل بر پای��ه طرح تصادف��ی برای جذب‬ ‫طال آزموده ش��د و نتایج بررسی نشان داد گیاه‬ ‫گل‌گاوزبان دارای بیوماس گیاهی است و قابلیت‬ ‫جذب طال را دارد‪.‬‬ ‫این بررس��ی در ادامه از امکان تجاری‌سازی‬ ‫این فن��اوری خبر می‌ده��د و می‌افزاید که این‬ ‫گیاه عالوه بر قابلیت تجاری‌س��ازی و پاکسازی‬ ‫و آماد ‌ه کردن خاک‌هایی که در آنها معدنکاری‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬برای مقاصد کش��اورزی نیز مناسب‬ ‫اس��ت‪ .‬این گزارش‪ ،‬اقتصادی بودن این فرآیند‬ ‫را به عواملی همچون غلظت فلز در خاک گیاه‪،‬‬ ‫بیوماس تولیدش��ده در س��ال و اینکه آیا انرژی‬ ‫حاصل از سوخت بیوماس می‌تواند بازیافت شود‬ ‫و قابل‌فروش باشد‪ ،‬وابسته دانست‪.‬‬ ‫ب��ا ای��ن وج��ود یک��ی از مهم‌تری��ن عوامل‬ ‫تاثیرگ��ذار در میزان درآمد حاص��ل را می‌توان‬ ‫نرخ جهان��ی فلز اس��تخراجی در نظ��ر گرفت‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬همراه بودن با محیط‌زیست از‬ ‫برجسته‌ترین مزایای این روش است‪.‬‬ ‫در ای��ن روش‪ ،‬گیاهان به طور ثابت کش��ت‬ ‫می‌ش��وند و نیاز به خاک‌برداری‌های گس��ترده‬ ‫و عملی��ات پرهزین��ه و همچنین ص��رف انرژی‬ ‫نیس��ت و خاکس��تر حاصل از گیاهان نیز عاری‬ ‫از سولفید اس��ت که با کمترین انرژی می‌توان‬ ‫آنها را اس��تحصال کرد‪ .‬این گزارش‪ ،‬دیگر پیامد‬ ‫مثبت این فناوری را در این موضوع می‌داند که‬ ‫خاک‌های سرپانتین از نظر حاصلخیزی وضعیت‬ ‫نامناسبی دارند‪ ،‬بیوماس طبیعی حاصل از آنها‬ ‫بسیار کم است و اصالح این خاک‌ها با استفاده‬ ‫از کودها و کش��ت طوالنی‌م��دت گیاه (افزایش‬ ‫مواد آلی خاک) امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫در همین حال روی��ش دوباره گیاهی به طور‬ ‫طبیعی ممکن است ده‌ها و صدها سال زمان نیاز‬ ‫داشته باشد و بستگی به بذرهای کشت‌شده‌ای‬ ‫دارد ک��ه از س��وی حیوان��ات ی��ا ب��اد انج��ام‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫فایتوماینین��گ با کش��ت گونه‌ه��ای گیاهی‬ ‫ابرج��اذب باع��ث احی��ای زمین‌ه��ا در معدن‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ی��ک پوش��ش گیاهی مناس��ب مانع‬ ‫پراکنش ذرات فلزی به‌وسیله باد‪ ،‬آب‌های روان‬ ‫یا نفوذ به آب‌های زیرزمینی می‌شود‪ .‬همچنین‬ ‫مناطق معدنکاری ش��ده می‌توانند برای رویش‬ ‫گیاهی آماده شوند و برای کشاورزی‪ ،‬باغبانی و‬ ‫جنگل مورد استفاده قرار گیرند‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫‪ ۱۰‬معدن بزرگ الماس جهان‬ ‫‪ ۱۰‬مع��دن بزرگ الم��اس در جهان بر مبن��ای ذخایر قابل‬ ‫اندازه‌گیری بی��ش از یک‌میلیارد قیراط الم��اس قابل بازیافت‬ ‫را در خ��ود ج��ای داده‌اند‪ .‬نیمی از بزرگ‌تری��ن معادن الماس‬ ‫جه��ان در روس��یه و ‪ ۲‬مع��دن نیز در بوتس��وانا ق��رار دارند‪.‬‬ ‫وب‌س��ایت ماینینگ‪-‬تکنولوژی ‪ ۱۰‬معدن بزرگ الماس جهان‬ ‫را براس��اس ذخایر موجود در آنها به این ش��رح فهرست کرده‬ ‫است‪ .‬پروژه‌های استخراج الماس آبرفتی در تهیه این فهرست‬ ‫محاسبه نشده‌اند‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫تاریخ انتشار‪ ۱۳ :‬ژوئن ‪ ۲۳( ۲۰۱۹‬خرداد ‪)۱۳۹۸‬‬ ‫‪ .۱‬ایکهال در روسیه‬ ‫‪ .۲‬جوان ِنگ در بوتسوانا‬ ‫‪ .۶‬کاتوکا در آنگوال‬ ‫‪ .۵‬اوراپا در بوتسوانا‬ ‫‪ .۴‬نیوربا در روسیه‬ ‫‪ .۳‬اوداکنی در روسیه‬ ‫‪ .۱۰‬میر در روسیه‬ ‫‪ .۹‬لومونسوف در روسیه‬ ‫‪ .۸‬وِنیشا در افریقای جنوبی‬ ‫‪ .۷‬ا ِکاتی در کانادا‬
‫صادرات سیمان از خراسان شمالی سخت‌تر شد‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان شمالی‬ ‫گفت‪ :‬بهار امسال ‪ ۷۶‬هزار تن محصول به ارزش ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫دالر از این اس��تان صادر ش��د که نسبت به ارزش صادرات‬ ‫مدت مشابه سال گذشته‪ ۳۰ ،‬درصد کاهش دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬رضا فیروزه اظهار کرد‪ :‬یکی از علت‌های‬ ‫کاهش صادرات‪ ،‬صدور برخی بخشنامه‌ها و ممنوعیت‌های‬ ‫صادرات اس��ت زیرا صادرات برخی اقالم از جمله س��یمان‬ ‫سخت‌تر شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در این ب��ازه زمانی ح��دود ‪ ۱۱‬میلیون دالر‬ ‫کاال به اس��تان وارد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۰۰‬درصد رش��د دارد البته بیشتر کاالهای وارد‬ ‫شده‪ ،‬ماشین‌آالت خط تولید هستند‪.‬‬ ‫فی��روزه در ادامه ب��ا انتقاد از اینک��ه ارز دولتی به برخی‬ ‫ماش��ین‌آالت خط تولید اختصاص نمی‌یاب��د‪ ،‬گفت‪ :‬تولید‬ ‫کاغذ سنگی در استان معطل دریافت ارز دولتی برای خرید‬ ‫ماشین‌آالت مورد نیاز است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان شمالی‬ ‫گفت‪ :‬مجوز تولید کاغذ از کربنات کلس��یم(کاغذ س��نگی)‬ ‫در شهرس��تان جاج��رم‪ ،‬ج��واز دریافت کرده و قرار اس��ت‬ ‫ساالنه ‪ ۵‬هزار تن کاغذ تولید شود‪.‬وی با بیان اینکه مجری‬ ‫طرح‪ ،‬درخواس��ت ارز دولتی برای خرید ماش��ین‌آالت خط‬ ‫تولید دارد اما بان��ک مرکزی با اختصاص ارز دولتی به این‬ ‫کار مخالف اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مج��ری طرح برای پ��روژه خود‬ ‫تس��هیالتی درخواس��ت نکرده و اعالم کرده که در صورت‬ ‫تامین ماشین‌آالت می‌تواند طرح را در ‪ ۷‬ماه به بهره‌برداری‬ ‫برس��اند‪.‬فیروزه گفت‪ :‬جای تعجب است که برای کاغذ ارز‬ ‫دولتی اختصاص می‌یابد اما برای ماش��ین‌آالت خط تولید‪،‬‬ ‫با ارز دولتی مخالفت می‌ش��ود‪ .‬وی با بیان اینکه در س��فر‬ ‫رئیس‌جمه��وری به اس��تان برای تضمین خ��وراک کاغذ با‬ ‫ایمیدرو تفاهم ش��د‪ ،‬درباره دس��تاوردهای این سفر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در این سفر ‪ ۹‬تفاهم در زمینه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫امضا ش��د که مهم‌ترین آن با ایمیدرو بود‪ .‬رئیس س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان شمالی تصریح کرد‪ :‬تفاهم‬ ‫ب��ا ایمیدرو ‪ ۱۳‬بن��د دارد که ارزش آن ‪ ۳۷۰‬میلیون دالر و‬ ‫‪۵‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال است‪ .‬در استان خراسان شمالی‬ ‫‪ ۴۰۰‬واحد صنعتی وجود دارد‪.‬‬ ‫گالیه معدنکاران از مجریان‬ ‫پای قوانین در میدان معادن لنگ می‌زند‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫معادن خراس��ان جنوبی با وج��ود مزیت‌های‬ ‫زیاد‪ ،‬در دایره مشکالت اداری نظیر قوانین سخت‬ ‫برخی از سازمان‌‌ها محاصره شده‌اند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬خراسان جنوبی با داشتن بیش‬ ‫از ‪ ۶۰۰‬معدن فعال به عنوان قطب معدنی کشور‬ ‫شناخته ش��ده است‪ .‬بدیهی اس��ت پرداختن به‬ ‫این‌گونه مزیت‌ها پنجره پیشرفت را به استان باز‬ ‫می‌کند‪ ،‬در حالی که امروز‪ ،‬معدنکاران خراس��ان‬ ‫جنوب��ی فارغ از موان��ع بروکراس��ی و اداری‪ ،‬در‬ ‫مرداب مش��کالت جدید گرفتار ش��ده‌اند و تنها‬ ‫راه نج��ات را در برگزاری جلس��ه‌ها جس��ت‌وجو‬ ‫می‌کنند چراکه نه تنها برخی از مسئوالن گوش‬ ‫ش��نوایی برای این گرفتاری‌ها ندارند بلکه بعضی‬ ‫قوانین هم پ��ای معدنکاران را غل و زنجیر کرده‬ ‫که نیاز است به گوش پایتخت‌نشینان برسد‪.‬‬ ‫از این رو س��ومین جلس��ه کارگروه کمیسیون‬ ‫معدن ات��اق بازرگانی بیرجند با حضور جمعی از‬ ‫معدنکاران برگزار ش��د و بار دیگر مشکالت این‬ ‫قشر تاثیرگذار در اقتصاد استان بیان شد‪.‬‬ ‫معدن و تجارت است‪ ،‬افزود‪ :‬در زمینه استخراج‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬درصد کل حقوق بابت حقوق دولت به خزانه‬ ‫برگش��ت می‌خورد‪ .‬برخی از س��نگ‌اندازی‌ها به‬ ‫دلیل اش��راف نداشتن به ش��رایط معدن است و‬ ‫معدن��کاران باید متولیان را به س��مت بازدید از‬ ‫معدن بکشانند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در س��ال ج��اری ‪ ۷۵۰‬میلیون‬ ‫توم��ان از برگش��ت حق��وق دولتی در راس��تای‬ ‫آبرس��انی به روستای قلعه‌زری هزینه شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه بخش معدن مغفول اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تمام صنایع وابسته به معدن هستند‬ ‫که این موضوع بر اهمی��ت این بخش می‌افزاید‪.‬‬ ‫س��االری بیان کرد‪ :‬ش��اید برخی سنگ‌اندازی‌ها‬ ‫به دلیل اش��راف نداشتن به شرایط معدن باشد؛‬ ‫بنابرای��ن معدن��کاران باید متولیان را به س��مت‬ ‫بازدید از معدن بکشانند که برگزاری جلسه‌ها در‬ ‫معدن می‌تواند راهکار این موضوع باش��د‪ .‬معاون‬ ‫معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫جنوبی اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس قانون‪ ،‬اگر معدنکار‬ ‫به تعه��دات خود عمل نکند‪ ،‬پروانه اکتش��اف و‬ ‫بهره‌برداری وی ابطال می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی حمایت شود‬ ‫رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند‬ ‫در این جلس��ه با اش��اره به مشکالت پیش روی‬ ‫معدن��کاران بیان ک��رد‪ :‬قوانین مناب��ع طبیعی‪،‬‬ ‫بیش��ترین مش��کل معدنکاران ب��وده و در نفس‬ ‫قانون تعارض داریم‪.‬‬ ‫علیرضا باقری ادام��ه داد‪ :‬درحال‌حاضر قوانین‬ ‫ب��رای جنگل‌ه��ای مازندران و دش��ت‌های فقیر‬ ‫نهبندان و سربیشه تفاوتی ندارد چراکه از پوشش‬ ‫گیاهی محافظت می‌کنیم‪.‬‬ ‫وی اج��رای قوانین را از دیگر مش��کالت پیش‬ ‫روی معدن��کاران دانس��ت و گف��ت‪ :‬اداره منابع‬ ‫طبیعی در استان‌ها و سازمان جنگل‌ها‪ ،‬مراتع و‬ ‫آبخیزداری‪ ،‬در موضوع اجرای قوانین‪ ،‬معافیت‌ها‬ ‫و تبصره‌ها را رد می‌کنند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی بیرجند‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر معدنکار نس��بت به اجرای قوانین‬ ‫اعتراض داشته باشد‪ ،‬در مراحل بعدی رسیدگی‬ ‫می‌شود اما نتیجه تغییری نمی‌کند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه معدن��کاران در نفس و‬ ‫اج��رای قانون دچار مش��کل هس��تند‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫شرایط پیش رو بخش خصوصی نیازمند حمایت‬ ‫است و باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹قوانین دردسرساز‬ ‫داری��وش افتخ��اری‪ ،‬دبیر هی��ات مدیره خانه‬ ‫معدن در این جلسه با بیان اینکه مشکالت منابع‬ ‫طبیعی در سراسر کش��ور فراگیر شده‌اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫منابع طبیعی در اس��تعالم‌ها ب��ه بعضی قوانین‬ ‫استناد می‌کند که مشکالتی را منجر می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه بر اس��اس تبص��ره ‪ ۴‬ماده‬ ‫‪ ۳‬قان��ون حفاظ��ت و بهره‌ب��رداری از جنگل‌ها‪،‬‬ ‫معدنکار باید در تمام مراحل اکتشاف‪ ،‬استخراج‬ ‫و بهره‌ب��رداری از منابع طبیعی اس��تعالم بگیرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر قرار باشد معدنکار در هر مرحله‪ ،‬از این‬ ‫با وجود اینکه خراسان جنوبی قطب معدنی کشور است‪،‬‬ ‫معدنکاران از سال‌ها پیش با منابع طبیعی درگیر هستند و از‬ ‫هر شیوه‌ای اعم از برگزاری جلسه‌ و مطرح کردن موضوع در‬ ‫رسانه‌ها‪ ،‬استفاده شده اما به نتیجه نرسیده‌اند‬ ‫سازمان استعالم بگیرد و در هر مرحله با استعالم‬ ‫او موافق��ت نش��ود‪ ،‬تکلیف س��رمایه‌گذاری‌اش‬ ‫چیست؟‬ ‫افتخاری بیان کرد‪ :‬این در حالی اس��ت که بر‬ ‫اس��اس ماده ‪ ۶۰‬اصالح قانون مع��ادن‪ ،‬معدنکار‬ ‫فق��ط برای یک بار در مرحله اکتش��اف می‌تواند‬ ‫از منابع طبیعی استعالم بگیرد‪.‬‬ ‫وی مس��احت ای��ران را ‪ ۱۶۳‬میلی��ون هکتار‬ ‫دانست و بیان کرد‪ :‬از این میزان ‪ ۹‬درصد جنگل‪،‬‬ ‫‪ ۵۲‬درص��د مرتع و ‪ ۱۱‬درص��د مناطق چهارگانه‬ ‫محیط‌زیست است‪.‬‬ ‫افتخاری با بیان اینک��ه در مجموع ‪ ۷۲‬درصد‬ ‫مس��احت ایران از س��وی این س��ازمان‌‌ها گرفته‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در سال حدود ‪ ۹‬هزارم درصد‬ ‫س��طح خاک کش��ور تحت عملی��ات معدنکاری‬ ‫قرار می‌گیرد؛ بنابراین تخریب چندانی از س��وی‬ ‫معدنکار انجام نمی‌شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مزیت‌های معدنکاری بیان کرد‪:‬‬ ‫معدن نسبت به سایر صنایع آب‌بر نبوده و موتور‬ ‫محرکه اقتصاد هر منطقه به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫افتخاری با بی��ان اینکه هر ماده معدنی ارزش‬ ‫ویژه‌ای دارد و اگر در زمان نیاز اس��تخراج نشود‬ ‫مزیت خود را از دس��ت می‌ده��د‪ ،‬گفت‪ :‬رعایت‬ ‫اصول فنی‪ ،‬مورد توجه هم��ه معدنکاران بوده و‬ ‫این قشر باید مورد حمایت قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت امالح معدنی ای��ران گفت‪ :‬خط انتقال‬ ‫باطله این واحد تولیدی به بس��تر کویر میقان پس از ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫راه‌اندازی شد و مورد بهره‌برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی رس��تمی‪ ،‬افزود‪ :‬خ��ط انتقال باطله‪،‬‬ ‫همزمان با فرآیند برداش��ت س��ولفات س��دیم در راس��تای‬ ‫مسئولیت‌های زیس��ت‌محیطی واحد امالح معدنی ایران و با‬ ‫تاکید اس��تانداری و اداره کل محیط‌زیست استان مرکزی در‬ ‫این شرکت راه‌اندازی شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش از سال ‪ ،۱۳۹۵‬بازگشت باطله ناشی از‬ ‫برداشت‌های معدنی شرکت امالح معدنی ایران به بستر کویر‬ ‫و تاالب میقان از نظر اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان‬ ‫برای این منطقه مخرب و آس��یب‌زا تشخیص داده شده بود‬ ‫اما پس از مطالعات گس��ترده در همان سال مشخص شد که‬ ‫باطله‌ها هیچ آسیبی برای طبیعت تاالب و کویر میقان ندارند‬ ‫و به همین دلیل بازگش��ت باطله‌های حاصل از برداش��ت از‬ ‫س��وی استانداری و اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان به‬ ‫شرکت امالح معدنی ایران تکلیف شد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیگیری نافرجام معدنکاران در رفع‬ ‫مشکالت‬ ‫روح‌اهلل محمدی‪ ،‬عضو خانه معدن هم در این‬ ‫جلس��ه با بیان اینکه جایگاه معدن در خراس��ان‬ ‫جنوبی بر کسی پوش��یده نیست‪ ،‬افزود‪ :‬با وجود‬ ‫اینکه خراسان جنوبی قطب معدنی کشور است‪،‬‬ ‫معدنکاران از سال‌ها پیش با منابع طبیعی درگیر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬برای رفع مش��کالت معدنکاران‬ ‫ب��ا منابع طبیعی از هر ش��یوه‌ای اعم از برگزاری‬ ‫جلس��ه‌ها و مط��رح کردن موضوع در رس��انه‌ها‪،‬‬ ‫استفاده شده اما به نتیجه نرسیده‌اند‪.‬‬ ‫محمدی خواس��تار دیدار معدن��کاران با خلیل‬ ‫آقای��ی‪ ،‬معاون وزی��ر جهاد کش��اورزی و رئیس‬ ‫س��ازمان جنگل‌ه��ا‪ ،‬مراتع و آبخیزداری ش��د و‬ ‫گفت‪ :‬همچنین خواستاریم واگذاری‌های لکه‌ای‬ ‫برای خراس��ان جنوبی‪ ،‬قیچ‌زارها و معادن تونلی‬ ‫تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫وی خواس��تار پای کار آوردن س��رمایه‌گذاران‬ ‫ب��زرگ به بخش معدن خراس��ان جنوبی ش��د و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬آن دس��ته از معادن��ی را که معدنکار‬ ‫توانایی ادامه فعالیت در آنها را ندارد می‌توان در‬ ‫اختیار سرمایه‌گذاران قرار داد‪.‬‬ ‫‹ ‹درد دل دیگری از معدنکاران‬ ‫مانی محمد کرمی‪ ،‬مج��ری طرح زمین‌کاوان‬ ‫ه��م در این جلس��ه با اش��اره به حق��وق عرفی‬ ‫مرتعداری بیان کرد‪ :‬بر اس��اس آیین‌نامه اجرایی‬ ‫ماده ‪ ۴۷‬قانون‪ ،‬اگر مرتع به معدن تبدیل ش��ود‬ ‫باید حقوق عرفی پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این قانون در خراسان جنوبی‬ ‫به درستی اجرا نمی‌ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬با وجود اینکه‬ ‫مرتع��داری نمی‌بینیم مناب��ع طبیعی مجوزها را‬ ‫منوط به پرداخت حقوق می‌داند‪.‬‬ ‫محمد هادی ارباب��ی‪ ،‬عضو خانه معدن هم در‬ ‫این جلس��ه بیان کرد‪ ۲ :‬س��ال پیش در مزایده‬ ‫پروانه بهره‌برداری برنده شدیم و کار اکتشافی را‬ ‫نیز آغاز کرده‌ایم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پ��س از گذش��ت ی��ک ماه و‬ ‫س��رمایه‌گذاری‌های هنگفت‪ ،‬می‌گویند محدوده‬ ‫معدنی شما کوچک شده و مختصات تغییر کرده‬ ‫که نیازمند بررسی ویژه است‪.‬‬ ‫اربابی با اشاره به مشکالت منابع طبیعی بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر در محدوده معدنی بوته‌ای باش��د حق‬ ‫قطع آن را نداریم‪ ،‬در صورتی که آمادگی کاشت‬ ‫گون ‌ه جایگزین را داریم‪.‬‬ ‫‹ ‹برگش�ت ‪۱۲‬درصد حق�وق معدن به‬ ‫خزانه دولت‬ ‫معاون معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خراس��ان جنوب��ی هم در این جلس��ه بیان کرد‪:‬‬ ‫همگی مجری قانون هس��تیم ام��ا برخی موارد‪،‬‬ ‫نیازمند برگزاری نشس��ت‌هایی بین سازمان‌‌های‬ ‫نظارتی و مجموعه استان است‪.‬‬ ‫محمد س��االری با اش��اره به استعالم‌های الزم‬ ‫برای معادن بیان کرد‪ :‬بر اساس قانون استعالم‌ها‬ ‫فقط در یک مرحله‪ ،‬اکتشاف انجام می‌شود‪.‬‬ ‫س��االری با بی��ان اینک��ه وقت��ی معدنی ثبت‬ ‫می‌ش��ود تا پایان عمر در اختیار سازمان صنعت‪،‬‬ ‫راه‌اندازی خط انتقال باطله شرکت امالح معدنی اراک‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ام�لاح معدن��ی ای��ران اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫از روزه��ای نخس��ت‪ ،‬پژوهش‌ه��ا ب��رای انتخ��اب بهترین و‬ ‫کم‌هزینه‌ترین راه همراه با رعایت مس��ائل زیست‌محیطی بر‬ ‫اس��اس اس��تانداردهای بین‌المللی برای بازگشت باطله‌ها در‬ ‫دس��تور کار ش��رکت امالح معدنی قرار گرف��ت و در نهایت‪،‬‬ ‫خط انتقال ب��ا پمپ‌های قدرتمند که در صنعت نفت به کار‬ ‫می‌روند‪ ،‬ساخته و راه‌‌اندازی شدند‪.‬‬ ‫رس��تمی ادامه داد‪ :‬خط انتقال باطله شرکت امالح معدنی‬ ‫ایران در مدت ‪ ۱۸‬ماه و با اعتباری افزون بر ‪ ۷۰‬میلیارد ریال‬ ‫راه‌اندازی شد که می‌تواند ساالنه بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار تن باطله‬ ‫برداشت‌های این شرکت را به صورت مکانیزه به بستر تاالب‬ ‫و کویر میقان بازگرداند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت امالح معدنی ایران اف��زود‪ :‬بیش از ‪۸‬‬ ‫کیلومتر لوله‌گذاری در طرح خط انتقال باطله‌های ش��رکت‬ ‫امالح معدنی ایران انجام ش��ده که لوله‌های مورد اس��تفاده‬ ‫این شرکت نیز از صنایع لوله‌سازی ساوه تامین شده است‪.‬‬ ‫رس��تمی با بی��ان اینکه بی��ش از ‪ ۵.۵‬میلیون ت��ن باطله‬ ‫در نتیج��ه ‪ ۱۵‬س��ال فعالیت ش��رکت امالح معدن��ی ایران‬ ‫در مجاورت تاالب میقان انبار ش��ده اس��ت‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬این‬ ‫باطله‌ها باید سنتی و با کامیون به بستر تاالب و کویر میقان‬ ‫بازگردانده ش��وند که تا کنون ‪ ۱.۵‬میلیون تن آن بازگردانده‬ ‫شده و تا پایان سال نیز یک میلیون تن دیگر به بستر تاالب‬ ‫بازگردانده می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه در مدت ‪ ۲‬س��ال تم��ام باطله‌های انبار‬ ‫شده در بستر تاالب و کویر میقان بازگردانده می‌شود‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬راه‌اندازی خ��ط انتقال مکانیزه باطله‌ه��ا این امکان را‬ ‫می‌دهد که همزمان با استخراج سولفات سدیم‪ ،‬باطله‌ها نیز‬ ‫به صورت گل و الی به بستر تاالب و کویر میقان بازگردانده‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل امالح معدنی ایران بیان کرد‪ :‬خاک این منطقه‬ ‫هیچ ن��وع آلودگی ندارد‪ .‬بر اس��اس بررس��ی‌ دانش��گاه‌های‬ ‫صنعت��ی اراک و بوعل��ی هم��دان‪ ،‬خاک ای��ن منطقه دارای‬ ‫س��رب است که آن هم به دلیل آالیندگی واحدهای تولیدی‬ ‫و فعالیت خودروهای س��نگین در شهر اراک است و شرکت‬ ‫‹ ‹پیش�رفت نهبن�دان تنه�ا در بخ�ش‬ ‫معدن است‬ ‫نماینده مردم نهبندان و سربیش��ه در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی هم در این جلس��ه بیان کرد‪:‬‬ ‫پیش��رفت نهبندان و سربیش��ه تنه��ا در بخش‬ ‫معدن است‪.‬‬ ‫نظ��ر افضلی با اش��اره ب��ه موان��ع پیش روی‬ ‫معدنکاری در اس��تان گفت‪ :‬بخشی از مشکالت‪،‬‬ ‫مرب��وط به منابع طبیعی اس��ت و آمادگی داریم‬ ‫قوانین��ی را که قابلیت اص�لاح دارند در مجلس‬ ‫شورای اسالمی پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخی قوانین هم باید منطقه‌ای‬ ‫تغییر کنن��د چراک��ه جنگل‌های مازن��دران در‬ ‫نقطه‌ای مانند خراسان جنوبی وجود ندارد‪.‬‬ ‫افضل��ی‪ ،‬اج��رای قوانین را از دیگر مش��کالت‬ ‫پیش رو عنوان کرد و افزود‪ :‬اگرچه منابع طبیعی‬ ‫ی خوبی دارد اما نیازمند‬ ‫در برخ��ی موارد همکار ‌‬ ‫همکاری بیشتری این سازمان هستیم‪.‬‬ ‫وی از برگ��زاری جلس��ه‌ای در آین��ده نزدیک‬ ‫با خلی��ل آقایی‪ ،‬معاون وزیر جهاد کش��اورزی و‬ ‫رئیس س��ازمان جنگل‌ها‪ ،‬مرات��ع و آبخیزداری‪،‬‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬اگ��ر مان��ع معدن��کاری در‬ ‫خراسان جنوبی ش��ویم‪ ،‬راه توسعه استان بسته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در پایان مقرر ش��د قوانین متعارض از س��وی‬ ‫خانه معدن و کمیس��یون معدن س��رجمع شود‬ ‫و راه��کار عملیات��ی در اختیار مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی قرار گیرد‪.‬‬ ‫همچنی��ن از مع��اون وزیر جهاد کش��اورزی و‬ ‫رئیس سازمان جنگل‌ها‪ ،‬مراتع و آبخیزداری برای‬ ‫سفر به خراسان جنوبی دعوت شود یا درخواست‬ ‫می‌شود معدنکاران استان با این مقام مسئول در‬ ‫خانه معدن تهران جلسه‌ای داشته باشند‪.‬‬ ‫امالح معدنی ایران هیچ اقدامی که خاک تاالب و کویر میقان‬ ‫را آلوده کند‪ ،‬انجام نمی‌دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت امالح معدنی ایران اف��زود‪ :‬با توجه به‬ ‫نیاز گسترده داخل به سولفات سدیم در سال گذشته و سال‬ ‫جاری‪ ،‬ش��رکت امالح معدنی ایران در ای��ن حوزه صادراتی‬ ‫نداش��ته اما امسال بیش از ‪ ۱۸۰‬میلیون تن نمک به امارات‪،‬‬ ‫گرجستان‪ ،‬عراق و آذربایجان صادر شده است‪.‬‬ ‫رستمی اضافه کرد‪ :‬طرح توسعه شرکت امالح معدنی ایران‬ ‫ب��ا ظرفیت ‪ ۱۰۰‬هزار تن س��ولفات س��دیم و راه‌اندازی یک‬ ‫واحد تولیدکننده مواد ش��وینده با مشارکت شرکت پاکسان‬ ‫ب��ا اعتباری اف��زون بر ‪ ۵‬هزار میلی��ارد ری��ال از برنامه‌های‬ ‫س��ال جاری ش��رکت امالح معدنی ایران است که در صورت‬ ‫دریاف��ت مجوز از س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت و اداره‬ ‫کل حفاظت محیط‌زیس��ت اس��تان‪ ،‬این مهم در سریع‌ترین‬ ‫زمان انجام می‌ش��ود‪ .‬با بهره‌برداری از این ‪ ۲‬طرح اقتصادی‪،‬‬ ‫بی��ش از ‪ ۶۵۰‬فرصت ش��غلی جدی��د در ش��هر اراک ایجاد‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 28‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 31‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪216‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صدور ‪ ۲۰۰‬پروانه‬ ‫بهره‌برداری در بخش‬ ‫صنعت استان سمنان‬ ‫مع��اون امور صنایع س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان س��منان‪ ،‬گفت‪ :‬در یک‌سال‬ ‫گذش��ته‪ ۲۰۰ ،‬پروان��ه بهره‌ب��رداری در بخش‬ ‫صنعت استان سمنان صادر شده است‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬فرامرز محبوبی با اعالم این‬ ‫خبر گفت‪ :‬از ابتدای تیر س��ال گذش��ته برای‬ ‫واحده��ای صنعتی ک��ه جواز تاس��یس دارند‪،‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری اف��زون بر ‪ ۱۰۹‬ه��زار میلیارد‬ ‫ریال با اش��تغال حدود ‪ ۶۶‬هزار نفر پیش‌بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این مدت‪ ۲۶۶۰ ،‬مجوز‬ ‫صنعتی در استان صادر شده است‪ ،‬گفت‪۲۰۰ :‬‬ ‫واحد صنعتی در اس��تان پروان��ه بهره‌برداری و‬ ‫‪ ۲۴۶۰‬واحد نیز جواز تاسیس گرفته‌اند‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور صنای��ع س��ازمان صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان س��منان ادامه داد‪ :‬در‬ ‫یک‌س��ال گذش��ته‪ ،‬واحدهای صنعتی استان‬ ‫با س��رمایه‌گذاری حدود ‪ ۸‬ه��زار میلیارد ریال‬ ‫پروانه بهره‌برداری‪ ،‬دریافت کرده و مش��غول به‬ ‫فعالیت شده‌اند که زمینه اشتغال حدود ‪۳۴۰۰‬‬ ‫نفر را در استان فراهم آورده‌اند‪.‬‬ ‫محبوب��ی ب��ا اش��اره ب��ه وضعی��ت موجود‬ ‫بخش صنعت اس��تان س��منان اظه��ار کرد‪ :‬تا‬ ‫کن��ون ‪ ۲۰۴۱‬واحد صنعتی در اس��تان پروانه‬ ‫بهره‌ب��رداری گرفته‌اند و مش��غول ب��ه فعالیت‬ ‫هس��تند که با س��رمایه‌گذاری حدود ‪۵۴‬هزار‬ ‫میلیارد ریال منجر به اشتغال بیش از ‪ ۵۳‬هزار‬ ‫نفر در استان شده‌اند‪.‬‬ ‫مزایده واگذاری‬ ‫‪ ۲۰۰‬محدوده معدنی‬ ‫در خراسان جنوبی‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت خراس��ان جنوبی از‬ ‫واگ��ذاری ‪ ۲۰۰‬مح��دوده معدنی اکتش��افی و‬ ‫دارای پروان��ه بهره‌ب��رداری خراس��ان جنوبی‬ ‫به‌وسیله مزایده خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش شاتا‪ ،‬محمد ساالری گفت‪ :‬مزایده‬ ‫محدوده‌های معدنی استان از پنجشنبه ‪ ۲۷‬تیر‬ ‫آغاز ش��ده و تا ساعت ‪ ۱۹‬پنجشنبه ‪ ۱۰‬مرداد‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫س��االری با بی��ان اینک��ه متقاضی��ان ثبت‬ ‫بای��د دارای ش��رایط فن��ی و مال��ی باش��ند‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬س��رمایه‌گذاران بای��د ب��ه س��امانه‬ ‫ت��دارکات الکترونی��ک دول��ت ب��ه نش��انی‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجع��ه و برای ثبت‬ ‫نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫ساالری تصریح کرد‪ :‬متقاضیان از ‪ ۱۲‬مرداد‬ ‫فرصت دارند مستندات و مدارک کاغذی خود‬ ‫را ب��ه نش��انی دبیرخانه واقع در بل��وار عبادی‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان پست‬ ‫کنن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬خراس��ان جنوبی با توجه به‬ ‫س��اختار زمین‌شناسی از ذخایر غنی معدنی با‬ ‫تنوع حدود ‪ ۵۰‬نوع ماده معدنی از مجموع ‪۶۵‬‬ ‫نوع ماده معدنی شناخته شده کشور برخوردار‬ ‫اس��ت که تعدادی از مواد معدنی از نظر نوع و‬ ‫میزان ذخیره در کشور منحصر به فرد هستند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه بی��ش از ‪۳‬میلی��ارد‬ ‫و‪۷۰۰‬میلی��ون تن ذخیره قطع��ی مواد معدنی‬ ‫اس��تان اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ظرفیت ساالنه استخراج‬ ‫اسمی معادن اس��تان ‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫تن است‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد با این مزایده‪،‬‬ ‫فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی در معدن و‬ ‫صنایع معدنی استان اعم از اکتشاف‪ ،‬استخراج‬ ‫و ف��رآوری صنایع مرتبط ب��ا این بخش فراهم‬ ‫شود‪.‬‬
‫چهارشنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 28 1398‬ذی‌القعده ‪ 31 1440‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪216‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تقویت فوالد با جذب و ذخیره کربن‬ ‫سیدمصطفی سبزواری‬ ‫تحلیلگر فوالد‬ ‫با س��رعت گرفتن تغییرات‬ ‫اقلیم��ی ناش��ی از افزای��ش‬ ‫غلظ��ت کربن در اتمس��فر و‬ ‫همچنی��ن افزایش روزافزون‬ ‫غلظ��ت آالینده‌ه��ا در‬ ‫کالنش��هرها‪ ،‬سیاس��ت‌های‬ ‫جدی��د رهب��ران سیاس��ی و‬ ‫اقتص��ادی جهان به ش��دت متمرکز بر تولید ان��رژی الکتریکی از منابع کم‌کربن و‬ ‫تجدیدپذیر شده است‪ .‬بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی در نوامبر ‪۲۰۱۷‬‬ ‫(آذر ‪ )۱۳۹۶‬بیش از ‪ ۸۵‬درصد از تقاضای جدید انرژی در جهان در بازه سال‌های‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬ت��ا ‪ ۲۰۴۰‬می�لادی (‪ ۱۳۹۶‬ت��ا ‪ ۱۴۱۹‬خورش��یدی) از راه منابع کم‌کربن‬ ‫(تجدیدپذیرها‪ ،‬گاز طبیعی و انرژی هسته‌ای) تامین خواهد شد‪ .‬چنین اقداماتی‬ ‫در راس��تای س��ناریوهای مختلف گرمایش زمین تا سال ‪ ۲۰۵۰‬میالدی (‪۱۴۲۹‬‬ ‫خورش��یدی) و محدود کردن تولید دی‌اکس��یدکربن برای حفظ سقف ‪۲‬درجه‌ای‬ ‫افزایش دمای زمین است‪ .‬در این میان‪ ،‬نکته مهم‪ ،‬حرکت دسته‌جمعی بخش‌های‬ ‫گوناگون مصرف مانند حمل‌ونقل‪ ،‬صنایع و س��اختمان به س��مت الکتریکی شدن‬ ‫اس��ت‪ .‬از جمله صنایع مهمی که از این حرکت دس��ته‌جمعی متاثر خواهد ش��د‪،‬‬ ‫صنعت فوالدس��ازی است‪ ،‬در حالی که ساالنه حدود ‪ ۷‬درصد از دی اکسید کربن‬ ‫منتش��ر ش��ده در اتمسفر در صنایع فوالدسازی تولید می‌شود‪ .‬یکی از چالش‌های‬ ‫مهم این صنعت‪ ،‬حفظ روند افزایشی تولید فوالد و در عین حال کاهش تولید کربن‬ ‫اس��ت‪ .‬قرار گرفتن در این مس��یر فقط از راه دادن بهای بیشتر به روش‌های پاک‌تر‬ ‫تولی��د فوالد یعن��ی روش الکتریکی‪ ،‬افزایش بهره‌وری ان��رژی و کاهش تدریجی‬ ‫اس��تفاده از روش‌های اس��تفاده‌کننده از زغال‌سنگ انجام خواهد شد‪ .‬ضمن آنکه‬ ‫توس��عه و فراگیری فناوری «جذب و ذخیره کربن» نیز می‌تواند تاثیر بس��زایی در‬ ‫ادامه روند افزایش��ی تولید فوالد با استفاده از روش‌های مصرف‌کننده زغال‌سنگ‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬در تازه‌ترین اقدامات انجام ش��ده در این زمینه و در آغاز امس��ال‬ ‫می�لادی‪ ،‬چی��ن که ب��ه تنهایی بی��ش از ‪ ۶۰‬درصد از دی اکس��ید کربن صنعت‬ ‫ف��والد جهان را تولید می‌کند‪ ،‬اقدام به تش��ویق گس��ترش تولی��د فوالد به روش‬ ‫الکتریکی و جلوگیری از فعالیت ظرفیت‌های جدید اس��تفاده‌کننده از زغال‌سنگ‬ ‫کرده است‪ .‬چنین سیاست‌هایی منجر به برهم خوردن توازن مواد اولیه فوالدسازی‬ ‫در س��ال‌های آینده خواهد ش��د؛ امری که اهمیت برنامه‌ری��زی بلندمدت تامین‬ ‫م��واد اولی��ه و بازار فروش محصوالت صنعت فوالد را ثابت خواهد کرد‪ ،‬اما افزایش‬ ‫محبوبی��ت تولی��د فوالد ب��ه روش الکتریکی و باال بردن بهره‌وری انرژی در س��ایر‬ ‫روش‌ها منجر به افزایش تقاضای مواد اولیه مصرفی در این روش‌ها خواهد شد‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬قراضه و آهن اس��فنجی(‪( )DRI‬یا محصول آلترناتیو آن یعنی بریکت‬ ‫آهن��ی (‪ ))HBI‬مهم‌ترین مواد اولیه صنعت فوالدی‌س��ازی به روش الکتریکی و‬ ‫متاثر از این موضوع خواهند بود که به شدت با افزایش تقاضا روبه‌رو خواهند شد اما‬ ‫از آنجایی که تامین قراضه در جهان به شدت به سطح انباشت فوالد در کشورها در‬ ‫تاریخ بستگی دارد و چرخه عمر محصوالت فوالدی نیز طوالنی است‪ ،‬فراگیرسازی‬ ‫روش‌های پاک‌تر تولید فوالد با اس��تفاده از قراضه با محدودیت همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬ماده اصلی مورد تقاضای فوالدسازی پاک‌تر در جهان‪ ،‬محصوالت کوره‬ ‫احیای مستقیم مانند آهن اسفنجی (‪ )DRI‬و بریکت آهنی(‪ )HBI‬خواهد بود‪ .‬در‬ ‫کنار اینها‪ ،‬افزایش بهره‌وری انرژی در کوره‌بلند نیز به شدت مورد توجه قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه همین منظور‪ ،‬خ��وراک بهینه کوره‌بلند برای افزایش بهره‌وری از نظر انرژی‬ ‫و تولید‪ ،‬گندله س��نگ‌آهن است که منجر به افزایش بهره‌وری کوره‌بلند در مقابل‬ ‫استفاده از سنگ‌آهن دانه‌بندی به ویژه سنگ‌آهن ریزدانه می‌شود‪ .‬به این ترتیب‪،‬‬ ‫تقاض��ا برای گندله س��نگ‌آهن‪ ،‬هم ب��ه عنوان خوراک بهین��ه کوره‌بلند و هم به‬ ‫عنوان ماده اولیه احیای مس��تقیم و فوالدس��ازی به روش الکتریکی وجود خواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬در عین حال‪ ،‬هر چند هر دو محصول گندله و آهن اس��فنجی‪/‬بریکت با‬ ‫چش��م‌انداز بلندمدت افزایش تقاضا روبه‌رو هستند‪ ،‬اما به دلیل محدودیت ذخایر‬ ‫حال حاضر سنگ‌آهن کشور و همین طور از نظر ارزش افزوده‪ ،‬گزینه استراتژیک‬ ‫برای سرمایه‌گذاری صادراتی به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫نرخ بیلت صادراتی س��ی‌آی‌اس ‪ ۴۱۵‬تا ‪۴۲۰‬دالر هر تن فوب و در ثبات به‌س��ر‬ ‫می‌برد‪ .‬البته قیمت‌های درخواستی خرید ‪ ۴۱۰‬تا ‪ ۴۱۵‬دالر هر تن فوب است‪ .‬با‬ ‫توجه به اختالف میان قیمت‌های پیش��نهادی و نرخ موردنظر خریداران‪ ،‬فعالیت‬ ‫بازار کم اس��ت‪ .‬در جنوب ش��رق آس��یا نرخ بیلت وارداتی ‪ ۴۵۰‬تا ‪۴۵۵‬دالر هر تن‬ ‫س��ی‌اف‌آر شنیده شده و فعالیت چندانی مشاهده نمی‌شود‪ .‬قیمت‌ها نیز تا ‪۵‬دالر‬ ‫ارزان‌تر شده است‪.‬‬ ‫میلگ��رد صادرات��ی چین روزه��ای اخیر افت جزئی داش��ته؛ چراکه خریداران‬ ‫موج��ودی کافی در انبارها دارند و ب��ا پیش‌بینی افت نرخ در آینده نزدیک تمایل‬ ‫به خرید نشان نمی‌دهند‪ .‬متوسط نرخ فعلی میلگرد صادراتی چین ‪ ۵۰۹‬دالر هر‬ ‫تن فوب ثبت ش��ده که نس��بت به هفته قبل تا ‪ ۳‬دالر افت داش��ته است‪ .‬از طرفی‬ ‫در بازار داخلی نرخ میلگرد ‪ ۵۶۹‬تا ‪۵۷۶‬دالر هر تن در کارخانه ثبت ش��ده که تا‬ ‫‪ ۶‬دالر ارزان‌تر ش��ده اس��ت‪ .‬شرایط نامساعد جوی موجب رکود تقاضای داخلی و‬ ‫افزایش س��طح موجودی بازار داخلی میلگرد چین ش��ده است‪ ،‬از این‌رو قیمت‌ها‬ ‫کاهش داشته است‪.‬‬ ‫روزهای گذش��ته نرخ ورق گرم صادراتی چین در ثبات بوده که به دلیل رکود‬ ‫تقاضای خارجی است‪ .‬نرخ پیشنهادی فعلی ورق گرم صادراتی ‪ ۵۰۷‬تا ‪۵۱۰‬دالر‬ ‫هر تن فوب اس��ت‪ .‬در بازار داخلی نیز نرخ ورق گرم ‪ ۳‬دالر افت داش��ته و ‪ ۵۶۱‬تا‬ ‫‪ ۵۶۴‬دالر هر تن در کارخانه ثبت ش��ده اس��ت‪ .‬با توجه به کاهش تولید کارخانه‌ها‬ ‫انتظار می‌رود نرخ ورق گرم در چین باال برود‪ .‬البته تقاضا در سطح متوسط است‬ ‫و فعالیت بازار داخلی و صادرات هر دو پایین است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا به نقل از استیل‌مینت‬ ‫ژاپن در گروه بزرگ‌ترین تولیدکنندگان مس‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫ژاپن یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان‬ ‫کنس��انتره م��س و مس تصفیه‌ش��ده در‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬در طول دهه گذشته‪ ،‬ژاپن‬ ‫به‌طور میانگین در هر س��ال ‪۱.۵‬میلیون‬ ‫ت��ن م��س تصفیه‌ش��ده تولید ک��رده که‬ ‫آن را ب��ه س��ومین تولیدکننده مهم مس‬ ‫تصفیه‌شده در جهان تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش عصرمس‌آنالین‪ ،‬ژاپن پیشینه‬ ‫طوالنی در تولید مس دارد‪ .‬در اوایل قرن‬ ‫‪ 20‬می�لادی‪ ،‬ژاپ��ن یک��ی از بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکنن��دگان کنس��انتره م��س و مس‬ ‫تصفیه‌ش��ده در جهان به شمار می‌رفت‪.‬‬ ‫پ��س از جن��گ جهان��ی دوم‪ ،‬تمرکز این‬ ‫صنعت به سمت توس��عه ظرفیت ذوب و‬ ‫تصفیه حرکت کرد و البته تقاضای داخلی‬ ‫به این حرکت تداوم بخشید‪ .‬در طول دهه‬ ‫گذشته‪ ،‬ژاپن به‌طور میانگین در هر سال‬ ‫‪ ۱.۵‬میلی��ون تن مس تصفیه‌ش��ده تولید‬ ‫ک��رد و به یکی از بزرگ‌ترین کش��ورهای‬ ‫تولیدکنن��ده مس تصفیه‌ش��ده در جهان‬ ‫تبدیل ش��د‪ .‬هم‌اکنون این کشور دومین‬ ‫تولیدکننده بزرگ بلیستر مس و سومین‬ ‫تولیدکنن��ده مه��م م��س تصفیه‌ش��ده‬ ‫در جه��ان ب��ه ش��مار می‌آید‪ .‬در س��ال‬ ‫‪۲۰۱۶‬میالدی (‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی)‪ ،‬ژاپن‬ ‫‪۱.۵۹‬میلیون تن مس تصفیه‌شده و همین‬ ‫میزان بلیستر تولید کرد‪.‬‬ ‫در س��ال ‪ ۱۹۵۰‬می�لادی (‪۱۳۲۹‬‬ ‫خورش��یدی)‪ ،‬تولید مس تصفیه‌شده در‬ ‫ژاپ��ن حدود ‪۳۴‬هزار تن بود‪ ،‬اما تا س��ال‬ ‫‪۱۹۷۰‬می�لادی (‪ ۱۳۴۹‬خورش��یدی) به‬ ‫بی��ش از ‪۶۰۰‬ه��زار تن افزای��ش یافت و‬ ‫فقط ‪‌3‬س��ال بعد‪ ،‬ظرفی��ت تصفیه از مرز‬ ‫یک‌میلی��ون تن گذش��ت‪ .‬با ای��ن حال‪،‬‬ ‫عرض��ه معدن��ی داخلی با همان س��رعت‬ ‫پیش نرفت؛ چراکه معادن با چالش‌هایی‬ ‫روبه‌رو ش��دند ک��ه آینده آنه��ا را تهدید‬ ‫در طول دهه گذشته‪ ،‬ژاپن به‌طور میانگین هر سال‬ ‫‪ ۱.۵‬میلیون تن مس تصفیه‌شده تولید کرد و به یکی‬ ‫از بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده مس تصفیه‌شده‬ ‫در جهان تبدیل شد‪ .‬هم‌اکنون این کشور دومین‬ ‫تولیدکننده بزرگ بلیستر مس و سومین تولیدکننده‬ ‫مهم مس تصفیه‌شده در جهان به شمار می‌آید‬ ‫می‌ک��رد؛ از آن جمل��ه می‌ت��وان به نبود‬ ‫رقابت‌پذیری در س��طح جهانی‪ ،‬مس��ائل‬ ‫زیس��ت‌محیطی‪ ،‬افزای��ش هزینه‌ه��ای‬ ‫توس��عه و قیمت‌ه��ای پایین فلز اش��اره‬ ‫کرد‪ .‬باوج��ود این چالش‌ها‪ ،‬تولید معدنی‬ ‫داخلی در س��ال ‪ ۱۹۷۱‬ب��ه ‪۱۲۱‬هزار تن‬ ‫مس محتوی افزایش یافت‪ ،‬هرچند اوایل‬ ‫سال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی (‪۱۳۷۹‬خورشیدی)‬ ‫به صفر رس��ید‪ .‬به منظور پاس��خگویی به‬ ‫افزایش تقاضای کنس��انتره مس ازسوی‬ ‫واحدهای ذوب این کش��ور‪ ،‬در طول دهه‬ ‫‪۱۹۵۰‬میالدی (‪ ۱۳۷۹‬خورشیدی)‪ ،‬ژاپن‬ ‫ش��روع به واردات کنسانتره از کشورهای‬ ‫دیگر ک��رد‪ .‬به‌عالوه‪ ،‬واحدهای ذوب برای‬ ‫تامین خوراک آینده این صنعت رو‌به‌رشد‪،‬‬ ‫ش��روع به س��رمایه‌گذاری مش��ترک در‬ ‫شرکت‌های معدنی کردند‪.‬‬ ‫به‌طور میانگین در چند س��ال گذشته‬ ‫‪5‬میلیون تن کنس��انتره در سال به ژاپن‬ ‫وارد شده اس��ت‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫افزایش ‪۶۶‬درصدی سود فورتسکیو‬ ‫ش��رکت فورتسکیو که در س��ال ‪ ۲۰۰۳‬میالدی (‪۱۳۸۲‬‬ ‫خورش��یدی) در استرالیا تاسیس شد‪ .‬درحال‌حاضر با تولید‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلیون تن س��نگ آهن در س��ال یکی از بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکنندگان س��نگ آهن در جهان ش��ناخته می‌ش��ود‪.‬‬ ‫نوآوری در اکتش��اف‪ ،‬ف��رآوری و طراحی‪ ،‬یک جزء کلیدی‬ ‫از استراتژی فورتسکیو است که تالش دارد به‌طور موثرتری‬ ‫محصوالت را از معادن به بازار عرضه کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش فلزات‌آنالین‪ ،‬ش��رکت فورتس��کیو به‌عنوان‬ ‫چهارمین تولیدکننده بزرگ سنگ آهن در جهان‪ ،‬مالکیت‬ ‫و بهره‌ب��رداری از ‪ 3‬معدن در س��ایت‌های پیلب��ارا و فایو‪-‬‬ ‫برس‌الیوت‌پورت س��ریع‌ترین حمل‌ونقل ریلی س��نگین در‬ ‫جهان را دارد‪.‬‬ ‫فورتس��کیو گزارش عملکرد خود در نیمه نخس��ت سال‬ ‫مالی ‪ ۲۰۱۹‬را منتش��ر کرد‪ .‬س��ال مالی ‪ ۲۰۱۹‬این شرکت‬ ‫از ابت��دای ژوئی��ه ‪ ۲۰۱۸‬تا ‪ ۳۰‬ژوئ��ن ‪ ۱۰( ۲۰۱۹‬تیر تا ‪۹‬‬ ‫تی��ر ‪ )۱۳۹۸‬اس��ت‪ .‬در این گزارش س��ود خالص ش��رکت‬ ‫فورتسکیو پس از کس��ر مالیات ‪ ۶۴۴‬میلیون دالر و میزان‬ ‫‪ EBITDA‬آن حدود ‪۱.۶‬میلیارد دالر عنوان ش��د‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت‪ ،‬میزان تولید شرکت فورتس��کیو از ‪۸۲.۵‬میلیون تن‬ ‫س��نگ‌آهن مرطوب در نیمه نخست س��ال مالی ‪ ۲۰۱۸‬با‬ ‫‪۹‬درصد افزایش به ‪ ۸۵.۳‬میلیون تن در نیمه نخس��ت سال‬ ‫مالی ‪ ۲۰۱۹‬رسید‪.‬‬ ‫درآمد ش��رکت فورتس��کیو در نیمه نخس��ت سال مالی‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬به ‪۳.۵۴۰‬میلیارد دالر رس��ید که ‪۱۰‬درصد نس��بت‬ ‫به نیمه دوم سال مالی ‪ ۲۰۱۸‬افزایش داشت‪ .‬در طول سال‬ ‫مالی گذشته‪ ،‬س��ودآوری باالی تولیدکنندگان فوالد‪ ،‬باعث‬ ‫ش��د این تولیدکنندگان میزان تولید خود را با اس��تفاده از‬ ‫سنگ آهن با عیار باالتر افزایش دهند‪ .‬اما با کاهش حاشیه‬ ‫س��ود فوالدس��ازی در ماه‌های اخیر‪ ،‬تقاضای س��نگ آهن‬ ‫کم‌عیار افزایش یافت‪.‬‬ ‫مقدار س��ود ناخالص شرکت فورتس��کیو در نیمه نخست‬ ‫سال مالی ‪ ۲۰۱۹‬برابر با ‪۲۱‬دالر امریکا به‌ازای هر تن سنگ‬ ‫آهن خشک بود که ‪۲۴‬درصد نسبت به نیمه دوم سال مالی‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬افزایش داش��ت‪ .‬همچنین سود ناخالص این شرکت‬ ‫در نیمه نخست س��ال مالی ‪ ،۲۰۱۹‬حدود ‪۱.۶‬میلیارد دالر‬ ‫امریکا گزارش شد که نسبت به نیمه دوم سال مالی ‪۲۰۱۸‬‬ ‫حدود ‪۲۱‬درصد باالتر است‪.‬‬ ‫هزینه‌های نقدی عملیاتی در نیمه نخس��ت س��ال مالی‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬به‌ط��ور متوس��ط ‪۱۳.۱۱‬دالر امریکا ب��ه‌ازای هر تن‬ ‫س��نگ‌آهن مرطوب گزارش ش��د که نس��بت به نیمه دوم‬ ‫سال مالی ‪ ۲۰۱۸‬حدود ‪۴‬درصد افزایش داشت‪ .‬نوآوری در‬ ‫تولید و بهره‌وری‪ ،‬مانند نوآوری در حمل‌ونقل و انتقال مواد‪،‬‬ ‫تا حدودی تاثیر افزایش هزینه‌های س��وخت و دس��تمزد را‬ ‫کاهش داد‪.‬‬ ‫همچنی��ن جری��ان وجوه نق��د خالص عملیاتی ش��رکت‬ ‫فورتس��کیو در نیمه نخست س��ال مالی ‪ ۲۰۱۹‬حدود ‪۹۴۸‬‬ ‫میلیون دالر گزارش ش��د که نس��بت به مدت مشابه سال‬ ‫مالی ‪ ۲۰۱۸‬حدود ‪۱۳۰‬درصد افزایش داش��ت‪ .‬هزینه‌های‬ ‫سرمایه‌ای نیز در نیمه نخست سال مالی ‪ ۲۰۱۹‬با ‪۲۸‬درصد‬ ‫افزایش نس��بت به نیمه نخست س��ال مالی ‪ ،۲۰۱۹‬حدود‬ ‫‪۵۳۰‬میلیون تن گزارش شد‪ .‬بدهی ناخالص این شرکت نیز‬ ‫که در نیمه نخست سال مالی ‪ ۲۰۱۹‬حدود ‪۴.۲‬میلیارد دالر‬ ‫گزارش ش��ده بود‪ ،‬در نیمه نخس��ت سال مالی ‪ ۲۰۱۹‬به ‪۴‬‬ ‫میلیارد دالر رسید‪.‬‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫مطبوعات‪4 :‬هزار معدن غیرفعال داریم‬ ‫(‪ ۱۳۹۵‬خورش��یدی)‪ ،‬ش��یلی مهم‌ترین‬ ‫منب��ع کنس��انتره واردات��ی م��س ب��ود؛‬ ‫به‌طوری‌ک��ه ‪۴۱‬درص��د از کل واردات را‬ ‫به خود اختصاص داد‪ .‬س��هم کل واردات‬ ‫از ‪ 6‬کش��ور مهم دیگر به ترتیب ش��امل‬ ‫پرو (‪۱۵‬درص��د)‪ ،‬اندون��زی (‪۱۰‬درصد)‪،‬‬ ‫کان��ادا (‪۱۱‬درصد)‪ ،‬اس��ترالیا (‪۸‬درصد) و‬ ‫پاپوآگینه‌نو (‪۲‬درصد) اس��ت‪ .‬واردات از ‪6‬‬ ‫کشور مهم جهان در مجموع ‪۴.۷۲‬میلیون‬ ‫تن گزارش شده است که ‪۹۲‬درصد از کل‬ ‫واردات کنس��انتره م��س ژاپن در س��ال‬ ‫گذشته‪ ،‬یعنی ‪۵.۱۴‬میلیون تن را به خود‬ ‫اختصاص می‌دهد‪.‬‬ ‫ب��ه دلی��ل وابس��تگی کام��ل ژاپن به‬ ‫کنس��انتره واردات��ی‪ ،‬تعادل آین��ده بین‬ ‫عرض��ه معدن��ی در جه��ان و تقاض��ای‬ ‫واحدهای ذوب‪ ،‬عامل مهمی برای تعیین‬ ‫میزان دسترس��ی به کنس��انتره در ژاپن‬ ‫خواهد بود‪ .‬تحلیلگران موسس��ه سی‌آریو‬ ‫انتظ��ار دارن��د تولید معدن��ی قطعی (که‬ ‫ش��امل معادن موجود و پروژه‌های جدید‬ ‫اس��ت) همراه با افت سطح عیار کانی‌ها و‬ ‫پایان برخی منابع کاهش یابند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫پروژه‌های جدید برای جبران این کاهش‬ ‫کاف��ی نخواه��د ب��ود‪ .‬در نتیج��ه‪ ،‬عرضه‬ ‫کنسانتره در میان‌مدت قادر به تامین کل‬ ‫نی��از واحدهای ذوب نخواهد ب��ود‪ .‬البته‪،‬‬ ‫برخی تحلیلگران س��ی‌آریو بر این باورند‬ ‫که عرضه کافی کنسانتره برای واحدهای‬ ‫ذوب ژاپنی وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫در حوزه ص��ادرات‪ ،‬چی��ن بزرگ‌ترین‬ ‫ب��ازار ص��ادرات م��س تصفیه‌ش��ده ژاپن‬ ‫به‌ش��مار می‌آید؛ به‌طوری‌که نیمی از کل‬ ‫ص��ادرات را به خود اختص��اص می‌دهد‪.‬‬ ‫تای��وان با س��هم ‪۲۱‬درص��دی و تایلند با‬ ‫‪۱۲‬درصد سهم‪ ،‬دو واردکننده مهم دیگر‬ ‫از کش��ور ژاپن هس��تند‪ .‬صادرات به این‬ ‫‪ 3‬کش��ور درمجموع ‪۴۷۰‬هزار تن گزارش‬ ‫شده اس��ت یا به عبارت دیگر‪۸۲ ،‬درصد‬ ‫از کل ص��ادرات م��س تصفیه‌ش��ده ژاپن‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬ک��ه ‪۵۷۰‬ه��زار تن بود‪.‬‬ ‫موسس��ه پژوهشی س��ی‌آریو انتظار دارد‬ ‫که چین در بلندم��دت به خودکفایی در‬ ‫تولید مس دس��ت یابد‪ .‬هرچقدر چین به‬ ‫خودکفایی بیشتری دست یابد‪ ،‬آن بخش‬ ‫از صادرات که به چین انجام نمی‌شود‪ ،‬به‬ ‫سایر کشورهای آسیایی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫هم‌اکن��ون تایوان و تایلن��د به ترتیب‬ ‫دومین و س��ومین واردکننده‌های بزرگ‬ ‫مس تصفیه‌ش��ده از ژاپن به‌‌شمار می‌آیند‬ ‫و احتم��ال زیاد دو کش��وری خواهند بود‬ ‫که صادرات بیشتری به آنها انجام خواهد‬ ‫شد‪ .‬هر دو کش��ور به دلیل رشد تقاضای‬ ‫مس تصفیه‌ش��ده‪ ،‬به‌طور کامل وابسته به‬ ‫واردات هس��تند‪ .‬بنابراین‪ ،‬انتظار می‌رود‬ ‫حرکت چین به س��مت خودکفایی مس‪،‬‬ ‫تهدی��دی ج��دی ب��رای صنع��ت ذوب و‬ ‫تصفیه ژاپن نخواهد داشت‪.‬‬ ‫‌تعدیل خوش‌بینی‬ ‫به دور جدید مذاکرات تجاری امریکا و چین‬ ‫مذاکره‌کنندگان امریکا و چین هفته جاری‬ ‫در شانگهای برای ازسرگیری مذاکرات تجاری‬ ‫دیدار می‌کنند اما انتظارات برای دستیابی به‬ ‫توافق به شدت پایین آمده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬افراد آگاه از مذاکرات اظهار‬ ‫کرده‌اند که هرگونه پیش��رفت در مذاکرات که‬ ‫درماه مه متوقف ش��ده ب��ود‪ ،‬در مقطع فعلی‬ ‫بعید به نظر می‌رسد و این شامل اصرار امریکا‬ ‫برای تعهد چین ب��رای انجام تغییرات قانونی‬ ‫به منظور حمای��ت از مالکیت معنوی و توقف‬ ‫یارانه‌های دولتی به ش��رکت‌ها و درخواس��ت‬ ‫چین برای ح��ذف تعرفه‌های امریکا به عنوان‬ ‫شرط توافق با این کشور می‌شود‪.‬‬ ‫حت��ی دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری امریکا‬ ‫ه��م احتمال پیش��رفت قابل‌توج��ه مذاکرات‬ ‫تجاری را اندک ارزیاب��ی کرده و جمعه گفته‬ ‫بود‪ :‬نمی‌دانم چینی‌ه��ا مصالحه خواهند کرد‬ ‫یا خیر‪ .‬شاید توافق کنند و شاید توافق نکنند‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس گ��زارش مارک��ت واچ‪ ،‬ناظران‬ ‫می‌گویند در میان پیشرفت‌های کوچک قابل‬ ‫تحقق‪ ،‬ممکن است چین قول دهد محصوالت‬ ‫کش��اورزی بیش��تری از امری��کا خری��داری‬ ‫کن��د و امریکا هم محدودیت‌ه��ا برای معامله‬ ‫ش��رکت‌های امریکای��ی با ش��رکت مخابراتی‬ ‫هواوی را تسهیل کند‪ .‬این پیشرفت‌ها ممکن‬ ‫اس��ت زمین��ه را ب��رای پرداختن به مس��ائل‬ ‫عمده میان دو ط��رف مهیا کند و پس از آنها‬ ‫دیداره��ای بعدی تیم‌ه��ای مذاکره‌کننده در‬ ‫واشنگتن برگزار شود‪.‬‬ ‫بیش از یک س��ال اس��ت دو اقتصاد بزرگ‬ ‫جه��ان واردات میلیارده��ا دالر از کااله��ای‬ ‫یکدیگر را هدف تعرفه سنگین قرار داده‌اند که‬ ‫زنجیره تامی��ن جهانی را مختل کرده و باعث‬ ‫التهاب بازارهای مالی شده است‪.‬‬ ‫رئیسان جمهوری امریکا و چین در دیداری‬ ‫که در جریان نشست سران گروه ‪ ۲۰‬در ژاپن‬ ‫داش��تند‪ ،‬موافق��ت کردند به رون��د مذاکرات‬ ‫تج��اری که در م��ه (اردیبهش��ت‪-‬خرداد) به‬ ‫بن‌بست رس��یده بود‪ ،‬ادامه دهند‪ .‬ترامپ پس‬ ‫از دیدار اوزاکا گف��ت روی ‪ ۳۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫واردات چین تعرف��ه جدید وضع نخواهد کرد‬ ‫و محدودیت‌های پیش‌بینی شده برای شرکت‬ ‫هواه��وی را در ص��ورت موافق��ت چین برای‬ ‫خرید محصوالت کش��اورزی امریکا تس��هیل‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫ترکیه در رقابت با خاورمیانه برسر صادرات میلگرد‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫تحوالت بازار فوالد در آس��یا به‌ویژه کاهش‬ ‫ص��ادرات چین ای��ن فرصت را فراهم کرده تا‬ ‫ترکیه نقش فعال‌تری در این عرصه داش��ته‬ ‫باشد و اکنون وضعیت میلگرد ترکیه در میان‬ ‫بازارهای وارداتی آس��یا ازجمله س��نگاپور و‬ ‫هنگ‌کنگ در ش��رایط مطلوبی ق��رار دارد‪،‬‬ ‫به‌گون��ه‌ای که ای��ن کش��ور در خاورمیانه با‬ ‫همتایان خود به رقابت می‌پردازد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا به نقل از متال بولتن‪ ،‬در پی افزایش بهای‬ ‫فوالد در چین‪ ،‬بزرگ‌ترین کشور تولیدکننده‬ ‫فوالد در جهان‪ ،‬ترکیه توانسته است به سبب‬ ‫ارائه تخفیف‪ ،‬خأل ناش��ی از کاهش صادرات‬ ‫چی��ن را در بازارهای آس��یایی پرکند‪ .‬امروز‬ ‫ترکی��ه در زمینه صادرات میلگ��رد با هند و‬ ‫برخی کش��ورهای خاورمیان��ه رقابت دارد‪.‬به‬ ‫نوش��ته متال بولت��ن‪ ،‬بهای هر ت��ن میلگرد‬ ‫ص��ادر ش��ده از ترکیه به س��نگاپور در هفته‬ ‫گذش��ته حدود ‪ ۴۸۵‬تا ‪۴۹۵‬دالر بود‪ ،‬این در‬ ‫حالی اس��ت که بهای هر ت��ن میلگرد صادر‬ ‫ش��ده از هند در مدت زمان یاد ش��ده حدود‬ ‫‪ ۴۹۵‬تا ‪۵۰۰‬دالر برآورد شده است‪ .‬براساس‬ ‫گزارش‌ه��ای خبری‪‌،‬تولیدکننده‌های میلگرد‬ ‫ترکی��ه در اوایل مرداد باوجود رکود تقاضا در‬ ‫بازار داخلی و صادرات میلگرد‪ ،‬هفته گذشته‬ ‫از دادن تخفی��ف بیش��تر اجتناب می‌کردند‪.‬‬ ‫هفته گذش��ته قیمت پیش��نهادی فروش هر‬ ‫تن میلگرد در ترکیه ‪ ۴۶۰‬تا ‪۴۶۵‬دالر بود‪ .‬به‬ ‫نوش��ته منبع خبری یادشده‪ ،‬اکنون وضعیت‬ ‫میلگرد ترکیه در میان بازارهای وارداتی آسیا‬ ‫ازجمله س��نگاپور و هنگ‌کنگ در ش��رایط‬ ‫مطلوبی ق��رار دارد‪ ،‬به‌طوری‌که این کش��ور‬ ‫می‌تواند با دیگر کش��ورهای صادرکننده این‬ ‫فلز در منطقه رقابت کند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 231

روزنامه روزگار معدن شماره 231

شماره : ۲۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه روزگار معدن شماره 230

روزنامه روزگار معدن شماره 230

شماره : ۲۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه روزگار معدن شماره 229

روزنامه روزگار معدن شماره 229

شماره : ۲۲۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!