صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۲۱۵

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 215

روزنامه روزگار معدن شماره 215

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫ظرفیت تولید کاشی‬ ‫و سرامیک ‪ ۲‬برابر‬ ‫مصرف کشور است‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫تقسیم ‪۲۵۰‬‬ ‫ریال سود‬ ‫به ازای هر سهم‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪ 27 1398‬ذی‌القعده ‪ 30 1440‬ژوئیه ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 215‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫نگاه به معدن را‬ ‫تغییر دهیم‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫فعاالن معدنی خواستار رفع استثناها شدند‬ ‫دولت باید پرونده خام‌فروشی را ببندد‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫گندله را‬ ‫صادر نکنیم‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫معدن‪ ،‬سرشاخه رشد‬ ‫سایر صنایع‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش‌‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫بهره‌برداری از بزرگ‌ترین‬ ‫ذخیره پتاس جهان‬ ‫در اریتره‬
‫در ‪ ۳‬ماه نخست سال ‪ ۹۸‬محقق شد‬ ‫اخبار‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪215‬‬ ‫خبر‬ ‫احیای معادن کوچک‌با هدف‬ ‫توسعه مناطق‌محروم‬ ‫در دستور کار است‬ ‫معاون پیش��ین وزیر صنعت‌‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اشاره به آغاز برنامه احیای معادن کوچک با هدف‬ ‫توسعه مناطق محروم از سال ‪ ،۹۶‬گفت‪ :‬این طرح‪،‬‬ ‫در مع��ادن روباز به ویژه س��نگ‌آهن‪ ،‬مواد معدنی‬ ‫فلزی و غیرفلزی در دست انجام است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬مهدی کرباس��یان افزود‪ :‬طرح‬ ‫احی��ای معادن کوچک و فعال‌س��ازی آنها در واقع‬ ‫یک اقدام ملی اس��ت و عالوه بر اش��تغال و عمران‬ ‫و آبادی مناطق محروم‪ ،‬موجب اس��تفاده از ذخایر‬ ‫معدنی روباز‪ ،‬کم��ک به حوزه‌های فوالد‪ ،‬مس و‪...‬‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬همچنین ضامن سیاست‌های توسعه‬ ‫اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی است‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن مقام مس��ئول در دولت یازدهم‪،‬‬ ‫برنامه اکتش��اف معدنی ایمیدرو در دولت یازدهم‬ ‫در وس��عت ‪ ۲۷۰‬هزار کیلومتر مرب��ع زمینی و از‬ ‫سوی سازمان زمین‌شناس��ی و اکتشافات معدنی‬ ‫کش��ور در ‪ ۲۰۰‬هزار کیلومتر ژئوفیزیک هوایی به‬ ‫اجرا گذاش��ته ش��د و با توجه به طرح جامع فوالد‬ ‫که در افق ‪ ۱۴۰۴‬دستیابی به ظرفیت ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تنی برنامه‌ریزی شده‪ ،‬تامین سنگ‌آهن مورد نیاز‪،‬‬ ‫ضرورتی جدی است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬احیای معادن کوچک و متوسط‬ ‫ضمن ایجاد اش��تغال و توسعه در مناطق محروم‪،‬‬ ‫نیاز کنسانتره‌سازی در چرخه تولید فوالد را فراهم‬ ‫می‌کند و مسئولیت این مهم بر عهده شرکت تهیه‬ ‫و تولی��د مواد معدنی ایران (وابس��ته به س��ازمان‬ ‫ایمیدرو) قرار گرفته و در این زمینه فعال است‪.‬‬ ‫رئیس پیش��ین هیات عامل س��ازمان توسعه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬واقعی��ت اینکه عیار م��اده معادن‬ ‫کوچک از نظر معدنی چندان قابل توجه نیس��ت‪،‬‬ ‫ضمن اینکه هزینه‌های استخراج باالست و از نظر‬ ‫زیرساخت نیز مشکالت ویژه‌ای دارد‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬جاده‌سازی برای حمل‌ونقل مواد‬ ‫معدن��ی برای این‌گونه معادن به صرفه نیس��ت تا‬ ‫س��رمایه‌گذار در این زمینه وارد عمل شود‪ .‬مشکل‬ ‫نقدینگ��ی در واق��ع مرب��وط به عم��وم واحدهای‬ ‫تولیدی اس��ت اما پشتیبانی از این واحدها با توجه‬ ‫به ایجاد اشتغال‪ ،‬اهمیت بسزایی دارد‪.‬‬ ‫کرباس��یان‪ ،‬فعال‌س��ازی صن��دوق بیم��ه‬ ‫س��رمایه‌گذاری فعالیت‌ه��ای معدنی را با توجه به‬ ‫رویکرد این صندوق که حمایت از بخش خصوصی‬ ‫اس��ت‪ ،‬درباره معادن کوچک مه��م ارزیابی کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬این‌گونه معادن ب��ا مالکیت ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫بخش خصوصی به چرخه تولید می‌پیوندند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬تفاهمنامه‌های جداگانه‌ای برای‬ ‫احیای معادن کوچک در بهمن ‪ ۹۶‬بین تشکل‌های‬ ‫معدنی امضا شدند که از جمله آنها بین خانه معدن‬ ‫و انجمن س��نگ آهن ایران بود‪ .‬انجمن سنگ‌آهن‬ ‫ای��ران واحده��ای واجد ش��رایط دریافت کمک یا‬ ‫نیازمند س��رمایه‌گذاری را شناس��ایی خواهد کرد‬ ‫و پس از بررس��ی قابلیت س��رمایه‌گذاری در آن و‬ ‫توجی��ه اقتصادی ای��ن کار‪ ،‬اقدام به معرفی آنها به‬ ‫سرمایه‌گذار خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دولت‬ ‫یازده��م‪ ،‬هدف اج��رای تفاهمنام��ه خانه معدن‬ ‫با انجمن س��نگ‌آهن را احی��ای معادن کوچک و‬ ‫متوس��ط سنگ‌آهن‪ ،‬کاهش نرخ تمام شده معادن‬ ‫و تکمیل واحده��ای فرآوری در این بخش عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬بهره‌برداران معادن کوچک از‬ ‫نظر مالی توانمندی کافی ندارند‪ ،‬بنابراین نیازمند‬ ‫حمایت‌های الزم از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت هس��تند و در این زمینه الزم اس��ت تدابیر‬ ‫مربوط اتخاذ شود‪.‬‬ ‫به گفته کرباس��یان‪ ،‬ش��رکت معدنی ‪ -‬صنعتی‬ ‫میدک��و هم در چارچوب تفاهمنامه بهمن ‪ ۹۶‬ابراز‬ ‫آمادگ��ی کرده بود و از معادن کوچک نس��بت به‬ ‫خرید س��نگ‌آهن به شکل تضمینی مبادرت کند‬ ‫که پش��توانه‌ای برای بهره‌برداران این‌گونه معادن‬ ‫به شمار می‌رود‪.‬‬ ‫وی یادآور ش��د‪ :‬ش��رکت طالی موته (اصفهان)‬ ‫به مدت ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬س��ال از معادن اطراف این مجتمع‬ ‫نس��بت ب��ه خرید خ��اک اقدام می‌کرد که س��ال‬ ‫گذش��ته ب��ا این اقدام جهش تولی��د پیدا کرد و از‬ ‫‪ ۲۵۰‬کیلوگرم س��االنه‪ ،‬به ‪ ۶۰۰‬کیلوگرم ش��مش‬ ‫طال در سال گذشته رسید‪.‬‬ ‫رئیس پیش��ین هیات عامل ایمیدرو اضافه کرد‪:‬‬ ‫اقدام یادشده درباره مس نیز در سال ‪۱۳۹۶ -۹۷‬‬ ‫ش��کل اجرایی گرفت و با احی��ای معادن کوچک‬ ‫حرکت رو به جلو در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫را مشاهده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫تولید بیش از ‪ ۱۷۰‬هزار تن کنسانتره زغال‌سنگ ایمیدرو‬ ‫شرکت‌های زغال‌سنگ طبس و البرز مرکزی (وابسته به‬ ‫ایمیدرو) در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال‪ ،‬بیش از ‪ ۱۷۰‬هزار تن‬ ‫کنسانتره تولید کردند‪.‬‬ ‫استخراج زغال‌س��نگ این ‪ ۲‬شرکت نیز نسبت به ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخست سال ‪ ،۹۷‬از ‪ ۱۱‬درصد رشد برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬ش��رکت‌های‬ ‫زغال‌س��نگ طب��س و البرز مرکزی از ابت��دای فروردین تا‬ ‫پایان خرداد ‪ ،۹۸‬تولید ‪ ۱۷۰‬هزار و ‪ ۴۷۰‬تن کنس��انتره را‬ ‫به ثبت رساندند‪.‬‬ ‫این میزان تولید کنسانتره نسبت به مدت مشابه سال‪۹۷‬‬ ‫( ‪ ۱۶۹‬هزار و ‪ ۳۶۹‬تن)‪ ،‬از یک درصد رشد برخوردار بود‪.‬‬ ‫از میزان تولید کنس��انتره زغال‌س��نگ در ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫امس��ال‪ ۱۴۶ ،‬هزار و ‪ ۲۲۶‬تن از سوی شرکت زغال‌سنگ‬ ‫طب��س و ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۲۴۴‬تن از س��وی زغال‌س��نگ البرز‬ ‫مرکزی تولید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۱۱‬درصدی استخراج زغال‌سنگ‬ ‫همچنین ش��رکت‌های زغال‌سنگ طبس و البرز مرکزی‬ ‫در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امسال‪ ۴۷۴ ،‬هزار و ‪ ۲۰۲‬تن زغال‌سنگ‬ ‫اس��تخراج کردند که نس��بت به رقم استخراج مدت مشابه‬ ‫س��ال ‪ ۴۲۵( ۹۷‬هزار و ‪ ۴۱۰‬تن) ‪ ۱۱‬درصد رش��د نش��ان‬ ‫می‌دهد‪ .‬در این میان‪ ،‬ش��رکت طب��س ‪ ۴۴۲‬هزار و ‪۵۶۹‬‬ ‫تن و شرکت البرز مرکزی ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۶۳۳‬تن ماده معدنی‬ ‫استخراج کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ارسال کنسانتره‬ ‫میزان ارس��ال کنس��انتره زغال‌سنگ این ش��رکت‌ها به‬ ‫مش��تریان در مدت یاد ش��ده نیز با ‪ ۶‬درصد رشد‪ ،‬از ‪۱۸۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۱۸‬تن ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۷‬ب��ه حدود ‪۱۹۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۷۶‬تن در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ۹۸‬رسید‪ .‬میزان‬ ‫ارس��ال کنس��انتره ش��رکت‌های طبس و البرز مرکزی به‬ ‫ترتی��ب ‪ ۱۶۶‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن و ‪ ۲۶‬ه��زار و ‪ ۱۷۶‬تن بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حضور ‪ ۴۰‬استارت‌آپ در نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان‬ ‫ظرفیت تولید کاشی و سرامیک ‪ ۲‬برابر مصرف کشور است‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت گفت‪ :‬در‬ ‫نمایش��گاه بین‌المللی صنعت ساختمان حدود‬ ‫‪ ۴۰‬شرکت استارت‌آپی وجود دارد‪.‬‬ ‫حض��ور اس��تارت‌آپ‌ها و ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان س��بب توسعه جهش��ی این بخش‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی پس از بازدید‬ ‫از نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان تهران‬ ‫در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران‬ ‫در گفت‌وگو با خبرنگاران‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بس��یاری‬ ‫از کاالهایی که به این نمایش��گاه آورده ش��ده‬ ‫اس��ت به کشورهای اروپایی صادرات می‌شود و‬ ‫نشانگر این اس��ت که سطح فناوری‪ ،‬کیفیت و‬ ‫نرخ این کاالها قابل رقابت در بازارهای جهانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در بسیاری از رشته‌های‬ ‫صنع��ت س��اختمان‪ ،‬ظرفیت تولید م��ازاد نیز‬ ‫داری��م‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به عن��وان نمونه‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تولیدمان در کاش��ی و سرامیک ‪ ۲‬برابر مصرف‬ ‫کشور اس��ت که این ظرفیت مازاد می‌تواند به‬ ‫سمت صادرات برای ارزآوری بیشتر سوق داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رضا رحمانی‪ :‬ورود استارت‌آپ‌ها صنعت ساختمان را‬ ‫توسعه می‌دهد و در واقع پیونددهنده دانشگاه و‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان با همه بخش‌های صنعت است‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ادام��ه داد‪:‬‬ ‫ظرفیت‌های خوب ایجاد ش��ده‪ ،‬هم در صنعت‬ ‫ساختمان در داخل کش��ور تاثیر خود را نشان‬ ‫می‌دهند و هم در صادرات این کاالها و خدمات‬ ‫فنی و مهندسی مرتبط تاثیر خود را می‌گذارند‪.‬‬ ‫شرکت‌های معتبر داخلی در کشورهای همسایه‬ ‫نقش خود را در این حوزه نشان داده‌اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تحری�م ب�ا نوس�انات ارزی ک�ه ب�ه‬ ‫وجود آورده‪ ،‬توجیه صادرات را بیشتر‬ ‫کرده است‬ ‫رحمان��ی ب��ا اع�لام اینک��ه ای��ن تحریم‌ها‬ ‫ب��ا نوس��انات ارزی ب��ه وج��ود آورده‪ ،‬توجی��ه‬ ‫ص��ادرات را در این حوزه بیش��تر کرده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ح��وزه واردات نی��ز گلوگاه‌ه��ا شناس��ایی‬ ‫ش��ده‌اند و به س��مت س��اخت داخل می‌رویم‬ ‫چراک��ه در این ح��وزه دارای مناب��ع خدادادی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود اس�تارت‌آپ‌ها صنعت ساختمان‬ ‫را توسعه می‌دهد‬ ‫رحمانی ورود اس��تارت‌آپ‌ها را سبب توسعه‬ ‫ای��ن صنعت دانس��ت و بی��ان کرد‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫فرصت‌ه��ای س��اخت داخل و رون��ق تولید که‬ ‫برگ��زار کردیم‪ ،‬در واقع پیونددهنده دانش��گاه‬ ‫و ش��رکت‌های دانش‌بنیان ب��ا همه بخش‌های‬ ‫صنع��ت ب��وده اس��ت‪ .‬وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت افزود‪ :‬در نمایش��گاه صنعت س��اختمان‬ ‫نیز حدود ‪ ۴۰‬ش��رکت استارت‌آپی وجود دارد‪.‬‬ ‫حضور اس��تارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫سبب توسعه جهشی این بخش خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹یک�ی از محوره�ای هفتگانه س�ال‬ ‫جاری وزارتخانه‬ ‫رحمان��ی در ادام��ه‪ ،‬افزای��ش س��طح کیفی‬ ‫محصوالت و تولید با دانش روز را از مزیت‌های‬ ‫حضور اس��تارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫دانست و تصریح کرد‪ :‬امسال یکی از محورهای‬ ‫هفتگان��ه برنامه‌ه��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت‪ ،‬موضوع فناوری و حضور ش��رکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان در تولید اس��ت ک��ه در قالب چند‬ ‫برنام��ه ب��ا وزارت عل��وم و معاون��ت علم��ی و‬ ‫فن��اوری رئیس‌جمه��وری پیگیری می‌ش��ود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت همچنین گفت‪:‬‬ ‫تس��هیل ورود س��رمایه‌گذاران به ح��وزه تولید‬ ‫و بهب��ود فضای کس��ب و کار‪ ،‬اولویت و تاکید‬ ‫دول��ت اس��ت و میانگی��ن صدور مج��وز برای‬ ‫واحده��ای کوچک و متوس��ط را ب��ه ‪ ۴.۳‬روز‬ ‫رسانده‌ایم‪ .‬رحمانی پس از بازدید از نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی صنعت س��اختمان تهران بیان کرد‪:‬‬ ‫بهبود فضای کس��ب و کار‪ ،‬یکی از اولویت‌های‬ ‫سال جاری است‪.‬‬ ‫وی درباره مش��کل تعدد مجوزها در ش��روع‬ ‫کار برای ورود تولیدکنندگان و س��رمایه‌گذاران‬ ‫ب��ه عرص��ه تولید‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬تس��هیل این‬ ‫ه��دف را به ویژه در س��ال جاری ک��ه به رونق‬ ‫تولید نام‌گذاری ش��ده‪ ،‬به‌طور جدی در برنامه‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اضافه کرد‪:‬‬ ‫در ح��وزه کاری وزارتخانه‪ ،‬بعض��ی مجوزها را‬ ‫کاهش دادی��م و برخی را ح��ذف و تعدادی را‬ ‫ادغام کردیم که امس��ال نی��ز به‌طور جدی این‬ ‫موض��وع را دنبال می‌کنیم که تعداد مجوزها را‬ ‫برای ش��روع کار یک تولیدکنن��ده تا جایی که‬ ‫می‌توانیم‪ ،‬کم کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬میانگین ص��دور مجوز برای‬ ‫واحده��ای کوچک و متوس��ط را ب��ه ‪ ۴.۳‬روز‬ ‫رس��انده‌ایم که این میانگین بیش��تر از ‪ ۱۰‬روز‬ ‫ب��وده و با اقداماتی که در برنامه داریم‪ ،‬پایین‌تر‬ ‫هم خواهد آمد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه تس��هیل ورود‬ ‫س��رمایه‌گذاران به حوزه تولی��د و بهبود فضای‬ ‫کسب و کار‪ ،‬اولویت و تاکید دولت است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این موضوع به‌طور جدی دنبال می‌ش��ود تا هم‬ ‫تع��داد مجوزها برای ورود کم ش��ود و هم ارائه‬ ‫خدم��ات به صورت پنج��ره واحد و تحت وب و‬ ‫الکترونیکی باشد تا نیاز به حضور فیزیکی افراد‬ ‫کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫گفتنی است نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫صنعت س��اختمان تهران‪ ،‬یکشنبه هفته جاری‬ ‫با حضور وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و وزیر‬ ‫راه و شهرس��ازی در محل دائمی نمایشگاه‌های‬ ‫بین‌المللی تهران گشایش یافت‪.‬‬ ‫کارنامه ‪ ۳‬ماهه ‪ ۹۸‬بخش معدن به روایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در گزارش آماری خود به‬ ‫مرور عملکرد بخش معدن و صنایع معدنی در ‪ ۳‬ماه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری پرداخته و از رش��د تولید در زمینه فوالد‪ ،‬مس‬ ‫و س��یمان در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته خبر داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برابر داده‌های وزارتخانه یادش��ده‪ ،‬تولید فوالد میانی(خام)‬ ‫در ‪ ۳‬ماه بهار س��ال جاری به ‪ ۶.۱‬میلیون تن رس��ید که در‬ ‫مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ‪ ۶.۱‬درصدی را ثبت‬ ‫ک��رد و عالوه بر این‪ ،‬کاتد مس هم با افزایش ‪ ۲۶.۹‬درصدی‬ ‫نسبت به ‪۳‬ماه ابتدای سال گذشته به ‪ ۶۸.۲‬هزار تن رسید‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان س��یمان نیز در دوره این گزارش با رش��د‬ ‫عملکرد ‪ ۵.۲‬درصدی در ‪ ۳‬ماه نخست سال جاری در مقایسه‬ ‫با مدت مش��ابه سال گذشته‪ ،‬تولید خود را در مجموع ‪۱۴.۳‬‬ ‫میلیون تن ثبت کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد تولید ‪ ۲۴‬محصول‬ ‫برپای��ه داده‌های وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دوره ‪۳‬‬ ‫ماه ابتدای سال جاری از بین ‪ ۴۴‬محصول منتخب صنعتی و‬ ‫معدنی افزون بر ‪ ۲۴‬محصول که س��هم ‪ ۵۴.۵‬درصد را نشان‬ ‫می‌دهد‪ ،‬نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته رشد داشتند‬ ‫و ‪ ۲۰‬محص��ول کاه��ش تولید یافتند‪ .‬با توج��ه اینکه ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخس��ت سال جاری عالوه بر تعطیالت فروردین‪ ،‬ماه مبارک‬ ‫رمضان را نیز پش��ت سر گذاش��تیم‪ ،‬انتظار می‌رود در ‪ ۳‬ماه‬ ‫دوم (تابستان) روند تولید واحدهای صنعتی‪ ،‬معدنی شرایط‬ ‫متفاوتی نسبت به ‪ ۳‬ماه نخست داشته باشند و با رشد تولید‬ ‫روبه‌رو شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش حقوق دولتی دریافتی‬ ‫بررس��ی میزان حقوق دولتی وصول ش��ده از معادن در‬ ‫دوره ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال جاری نس��بت به مدت مشابه‬ ‫س��ال گذش��ته رش��د ‪ ۴۸.۳‬درصدی را نش��ان می‌دهد و‬ ‫رق��م ‪ ۲۵۵.۷‬میلیارد تومان را ثبت کرده اس��ت؛ بنابراین‬ ‫وضعی��ت وصول��ی در مقایس��ه با س��ال ‪ ۹۷‬خ��وب بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت درباره عملکرد س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬در زمین��ه حق��وق دولتی وصول ش��ده از معادن رقم‬ ‫‪ ۷‬میلی��ون و ‪ ۵۱۸‬هزار میلیون ری��ال را ثبت کرده و در‬ ‫توضیح آن آورده که این رقم مربوط به وصول شده از ‪۳۱‬‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تانی است‪ .‬در واقع‬ ‫تمام حقوق دولتی واریزی به خزانه با احتس��اب هلدینگ‬ ‫ایمی��درو ‪ ۱۲‬میلی��ون و ‪ ۳۸۵‬ه��زار و ‪ ۵۳۲‬میلیون ریال‬ ‫است‪ .‬جدول آماری وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت درباره‬ ‫حقوق دولتی وصولی مربوط به س��ال ‪ ۹۶‬رقم ‪ ۷‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۸۸‬هزار و ‪ ۴۲‬میلیون ریال ثبت شده‪ ،‬در حالی که این‬ ‫رقم در پایان بهمن هم در جدول مربوط درج شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪۱۸.۱‬درصدی اش�تغال در پروانه‌های‬ ‫بهره‌برداری‬ ‫برابر آمارها‪ ،‬در ‪ ۳‬ماه نخست سال جاری‪ ،‬میزان اشتغال‬ ‫پروانه‌های بهره‌برداری معدنی نس��بت به دوره مشابه سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۱۸.۱‬درصد افزایش نش��ان می‌دهد و به هزار و‬ ‫‪۱۹۲‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫تعداد ‪ ۲۳۶‬پروانه اکتش��اف نیز در مدت مورد بررس��ی‬ ‫صادر ش��ده که در مقایس��ه با بهار ‪ ۹۷‬رشد ‪۰.۴‬درصدی‬ ‫دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تعداد گواهی‌های کشف صادر شده به‬ ‫‪ ۱۰۷‬مورد رسید که نسبت به ‪ ۳‬ماه ابتدای سال ‪ ۹۷‬رشد‬ ‫‪ ۵.۹‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۱۱۴‬پروان��ه بهره‌ب��رداری در ‪ ۳‬ماه بهار ‪۹۸‬‬ ‫صادر ش��د که افت ‪ ۹.۵‬درصدی در مقایسه با دوره مشابه‬ ‫سال گذشته دارد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬تعداد ‪ ۶۳۴‬پروانه بهره‌برداری برای استخراج‬ ‫اس��می ‪ ۲۴‬میلیون و ‪ ۷۵۵‬هزار تن ماده معدنی و اشتغال‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۸۹۸‬نفر صادر شد‪.‬‬ ‫س��ال ‪ ۹۶‬هم ‪ ۷۵۵‬پروانه بهره‌برداری برای اس��تخراج‬ ‫اس��می ‪ ۴۱‬میلیون و ‪ ۵۱۳‬هزار تن به منظور اش��تغال ‪۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۱۴‬نفر صادر ش��د که مقایس��ه عملکرد سال ‪۹۷‬‬ ‫نس��بت به ‪ ۹۶‬از نظ��ر تعداد پروانه اف��ت ‪ ۱۶‬درصدی‪ ،‬از‬ ‫لحاظ مواد معدنی اس��تخراجی کاه��ش ‪ ۴۰.۱‬درصدی و‬ ‫از نظر اشتغال هم کاهش ‪ ۱۷.۲‬درصدی نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در آمار‬ ‫ارزش صادرات بخش معدن و صنایع معدنی سال گذشته‬ ‫دس��تیابی به ‪ ۸.۵‬میلیارد دالر را اعالم کرد و افزوده است‬ ‫در س��ال جاری هم با وجود تش��دید تحریم‌ه��ا افزون بر‬ ‫‪ ۸‬ت��ا ‪ ۸.۵‬میلی��ارد دالر ص��ادرات در ای��ن بخش محقق‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫آمارهای غیررس��می‪ ،‬میزان اس��تخراج مواد معدنی در‬ ‫بیش از ‪ ۵‬هزار معدن فعال کشور را افزون بر ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تن نش��ان می‌دهد و انتظار می‌رود سال جاری نیز نسبت‬ ‫به سال گذشته افزایش یابد‪.‬‬
‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل‪:‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در بازدی��د از غرف��ه فوالد مبارکه در نخس��تین‬ ‫نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید گفت‪ :‬این‬ ‫وزارتخانه با خام‌فروشی موافق نیست و در سال رونق تولید‬ ‫باید مواد معدنی را در داخل کش��ور به ارزش‌افزوده تبدیل‬ ‫س��پس صادر کنیم‪ .‬به گزارش معدن‌نامه‪ ،‬جعفر سرقینی‪،‬‬ ‫ضمن قدردان��ی از عملکرد مثبت این ش��رکت در افزایش‬ ‫تولید داخل و گس��ترش بازارهای صادراتی کش��ور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خام‌فروشی مواد معدنی به سود صنعت نیست‬ ‫برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی در حوزه صنایع بزرگ کشور‬ ‫باید ادامه داش��ته باشد‪ .‬اگر عمل به ساخت داخل پیگیری‬ ‫ش��ود‪ ،‬صنعت کشور به‌ویژه صنایع معدنی و فوالدی‪ ،‬عالوه‬ ‫بر توس��عه به ثبات هم خواهند رس��ید‪.‬وی افزود‪ :‬در چند‬ ‫س��ال گذش��ته‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت اقداماتی‬ ‫برای جلوگیری از خام‌فروش��ی م��واد معدنی انجام داده که‬ ‫مهم‌ترین آنها ایج��اد محدودیت قانونی برای صادرات مواد‬ ‫خ��ام معدنی بوده و به ای��ن منظور معافیت‌ه��ای مالیاتی‬ ‫صادرات مواد خام معدنی برداش��ته شده است‪ .‬معاون امور‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫اعالم اینکه در زمینه مواد اولیه در صنعت فوالد‪ ،‬راهکارهای‬ ‫مناس��بی در پیش گرفته ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای تولید‬ ‫فوالد موردنیاز‪ ،‬به دس��ت‌کم ‪ ۱۴۰‬میلیون تن س��نگ‌آهن‬ ‫نی��از داریم و تامین آن یکی از مش��کالت اصلی ما اس��ت‪.‬‬ ‫برای حل این مش��کل باید ذخایر جدید را کش��ف کنیم یا‬ ‫واردات انجام دهیم؛ به‌عبارت‌دیگر صادرات س��نگ‌آهن به‬ ‫معدن‬ ‫س��ود کشور نیست‪ .‬س��رقینی در ادامه گفت‪ :‬پیش از این‪،‬‬ ‫تولید هر تن فوالد در کش��ور ‪ ۱۰۰‬دالر هزینه ارزی داشت‬ ‫که این میزان سال گذشته به ‪ ۸۰‬دالر کاهش یافت‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به الکترود گرافیتی و فروآلیاژها به‌عنوان منابع و مواد‬ ‫ارزبر و افزایش نرخ آنها تصریح کرد‪ :‬باید به جایی برس��یم‬ ‫که صادرات زیاد و واردات کمی داش��ته باشیم؛ همچنان‌که‬ ‫آلم��ان ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد دالر صادرات و ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫دالر واردات دارد‪.‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪215‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‌نگاه به معدن‬ ‫را تغییر دهیم‬ ‫فعاالن معدنی خواستار رفع استثناها شدند‬ ‫صابر پرنیان‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک‌های‬ ‫صنعتی استان تهران‬ ‫دولت باید پرونده خام‌فروشی را ببندد‬ ‫‹ ‹دولت باید مقابل خام‌فروشی بایستد‬ ‫محمدعل��ی رحیمی‌پ��ور‬ ‫انارکی‪ ،‬مشاور مدیرعامل‬ ‫سنگ‌آهن مرکزی ایران با‬ ‫بی��ان اینکه خام‌فروش��ی‬ ‫مضرات��ی ب��رای اقتص��اد‬ ‫کش��ور دارد‪ ،‬ب��ه روزگار‬ ‫معدن گفت‪ :‬حدود نیم‌قرن اس��ت که ش��رکت‬ ‫س��نگ‌آهن مرک��زی‪ ،‬فعالیت و تم��ام نیازهای‬ ‫س��نگی ذوب‌آهن اصفهان‪ ،‬فوالد مبارکه و فوالد‬ ‫اه��واز و مجموعه‌ه��ای این‌چنین��ی را تامی��ن‬ ‫می‌کن��د‪ .‬همان‌ط��ور که واضح اس��ت نقدینگی‬ ‫ش��رکت ما باید از داخل تامین ش��ود اما وقتی‬ ‫نقدینگی وارد نش��ود مجبور می‌ش��ویم س��راغ‬ ‫ص��ادرات برویم و با ن��رخ باالتری کاالی خود را‬ ‫بفروش��یم‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬درس��ت اس��ت که ما‬ ‫خام‌فروش��ی انج��ام می‌دهیم ام��ا به‌ناچار برای‬ ‫اینک��ه مع��دن خ��ود را نگ��ه داری��م و بتوانیم‬ ‫هزینه‌های خود را جبران کنیم‪ ،‬دست به چنین‬ ‫کاری می‌زنیم‪.‬‬ ‫رحیمی‌پ��ور انارکی با انتق��اد از مجموعه‌های‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫وقتی خام‌فروش��ی می‌کنیم در واقع س��ودی‬ ‫ک��ه باید در داخل هزینه ش��ود را مس��تقیم به‬ ‫خارج می‌بریم‪ .‬درصورتی‌که اگر توانمندی خود‬ ‫را افزایش دهیم و دس��ت از خام‌فروشی برداریم‬ ‫می‌توانیم با درآمدزایی به رش��د اقتصادی کشور‬ ‫کمک کنیم‪.‬‬ ‫برخ��ی معتقدند ب��ه دلیل ضع��ف حمایت از‬ ‫معدن��کاران داخلی‪ ،‬ش��اهد ص��ادرات مواد خام‬ ‫هس��تیم‪ .‬این دسته معتقد هستند اگر فضا برای‬ ‫همه معدنکاران فراهم ش��ود‪ ،‬دانش و فناوری را‬ ‫رشد می‌دهیم‪ .‬این عوامل می‌توانند ارزش‌افزوده‬ ‫را افزایش دهند‪.‬‬ ‫چن��دی پیش مع��اون امور مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بازدید‬ ‫از نخس��تین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل‬ ‫و رونق تولید‪ ،‬از این مس��ئله سخن گفت‪ .‬جعفر‬ ‫س��رقینی اظهار ک��رد‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اقداماتی برای جلوگیری از خام‌فروش��ی‬ ‫مواد معدن��ی انجام داده که مهم‌ترین آنها ایجاد‬ ‫محدودی��ت قانون��ی ب��رای صادرات م��واد خام‬ ‫معدنی بوده اس��ت‪ .‬به این منظ��ور معافیت‌های‬ ‫مالیاتی ص��ادرات م��واد خام معدنی برداش��ته‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬به‌وس��یله قانون با وضع‬ ‫عوارض دس��ت‌کم ‪ ۵‬درصدی بر ص��ادرات مواد‬ ‫خام برای سال ‪ ۸ ،۹۷‬درصد برای سال جاری و‬ ‫‪ ۱۰‬درصد برای س��ال آینده‪ ،‬خام‌فروشی کنترل‬ ‫‌شده است‪.‬‬ ‫س��رقینی تاکید کرد‪ :‬وزارتخانه با خام‌فروشی‬ ‫موافق نیس��ت و در س��ال رونق تولید باید مواد‬ ‫معدنی را در داخل به ارزش‌افزوده تبدیل سپس‬ ‫صادر کرد‪ .‬روزگار معدن دراین‌باره با کارشناسان‬ ‫گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫محمدعلی رحیمی‌پور انارکی‪ :‬اگر معتقدیم خام‌فروشی‬ ‫خوشایند نیست‪ ،‬شرکت‌هایی که به ایمیدرو وابسته‌اند‬ ‫هم نباید دست به این کار بزنند‪ .‬ایمیدرو باید مانع‬ ‫خام‌فروشی شود و نگذارد چنین چیزی اتفاق بیفتد‬ ‫مختلف��ی که به‌راحتی دس��ت به خام‌فروش��ی‬ ‫می‌زنن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬اگ��ر معتقدی��م خام‌فروش��ی‬ ‫خوش��ایند نیست‪ ،‬ش��رکت‌هایی که به ایمیدرو‬ ‫وابس��ته‌اند هم نباید دس��ت به ای��ن کار بزنند‪.‬‬ ‫ایمیدرو باید مانع خام‌فروش��ی ش��ود و نگذارد‬ ‫چنی��ن چیزی اتفاق بیفتد‪ .‬متاس��فانه می‌بینیم‬ ‫س��نگی را که ما در داخل نیاز داریم از کش��ور‬ ‫خ��ارج می‌کنن��د‪ ،‬درحالی‌ک��ه همی��ن س��نگ‬ ‫می‌تواند در داخل تبدیل به کنس��انتره و گندله‬ ‫شود و در داخل به فروش برسد‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعامل س��نگ‌آهن مرکزی ایران‬ ‫در پاس��خ به این پرس��ش که راه��کار مقابله با‬ ‫خام‌فروشی چیست‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دولت باید مانع‬ ‫این کار شود و سیاس��ت‌گذاری درست را انجام‬ ‫دهد‪ .‬خرداد س��ال جاری و پی��ش از تعطیالت‬ ‫به‌طور ناگهانی مطرح ش��د فق��ط تولیدکننده‌ها‬ ‫می‌توانند دس��ت به صادرات بزنند‪ ،‬در حالی که‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان از این‬ ‫موضوع خبر نداشت‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬به‌این‌ترتی��ب می‌بینی��م ک��ه‬ ‫اطالع‌رسانی درس��تی انجام نمی‌شود؛ درنتیجه‬ ‫فروش��نده و تولیدکننده وقت��ی می‌خواهند کار‬ ‫کنند با دردس��ر زیادی روبه‌رو می‌شوند‪ .‬شرکت‬ ‫ما هم به دنبال این سیاس��ت هزینه‌های زیادی‬ ‫را متحمل ش��د‪ .‬به دلیل ضعف اطالع‌رس��انی و‬ ‫تصمیم‌های ناگهانی مجبور شدیم کاالی خود را‬ ‫‪ ۲‬روز در کش��تی نگه‌داریم‪ ،‬در حالی که ما جزو‬ ‫تولیدکننده‌های بزرگ کشور هستیم و می‌توانیم‬ ‫به اقتصاد کشور کمک کنیم‪.‬‬ ‫رحیمی‌پ��ور انارکی درب��اره اهمیت فرآوری و‬ ‫ارزشی که در پی آن برای اقتصاد کشور به وجود‬ ‫می‌آید‪ ،‬گفت‪ :‬برای نمونه در زمینه س��نگ‌آهن‪،‬‬ ‫سنگ دانه‌بندی را ‪ ۵۰۰‬هزار تومان می‌فروشیم‬ ‫و همین سنگ وقتی تبدیل به کنسانتره می‌شود‬ ‫به مرز ‪ ۹۰۰‬هزار تومان می‌رس��د‪ .‬به این معنی‬ ‫که ‪ ۱۰۰‬درصد ارزش‌افزوده پیدا می‌کند‪ ،‬وقتی‬ ‫ه��م به گندله تبدیل می‌ش��ود روی مرز ‪۳۰۰۰‬‬ ‫توم��ان م��ی‌رود‪ .‬به‌این‌ترتیب با س��رمایه‌گذاری‬ ‫ثابت��ی ک��ه در ی��ک مرحل��ه انج��ام می‌دهیم‬ ‫می‌توانیم ‪ ۵۰‬ساله به جواب برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹خام‌فروش�ی و ف�رآوری با هم تناقض‬ ‫ندارند‬ ‫حس��ین کوهس��تانی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل گ��روه آت��ی‬ ‫س��نگ در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش روزگار معدن که‬ ‫خام‌فروش��ی چق��در از‬ ‫مض��رات اقتص��اد کش��ور‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬درب��اره اینکه ما به‌ط��ور مثال در‬ ‫حوزه سنگ چه حجمی را خام‌فروشی می‌کنیم‬ ‫اطالعات دقیقی ندارم اما خام‌فروشی خیلی هم‬ ‫بد نیس��ت و بیش��تر می‌توان گفت این موضوع‬ ‫سیاست‌زده است‪.‬‬ ‫این فعال معدنی با اش��اره به کش��ورهایی که‬ ‫در ح��وزه خام‌فروش��ی توانمندی‌های��ی دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هیچ جای جهان چنین مس��ئله‌ای وجود‬ ‫ندارد که خام‌فروش��ی را به طور کل نفی کنند‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر ترکی��ه خام‌فروش��ی می‌کن��د و‬ ‫مش��کلی هم با این موضوع ن��دارد‪ .‬به‌طور مثال‬ ‫این کش��ور سنگ لته فرآوری شده و سنگ خام‬ ‫را هم‌زمان صادر می‌کند اما مس��ئله کلیدی این‬ ‫است که به خام‌فروش��ی اکتفا نکرده و هم‌زمان‬ ‫دس��ت به ص��ادرات کاالهای فرآوری‌ش��ده هم‬ ‫می‌زند‪.‬‬ ‫کوهس��تانی با تاکید بر اینکه خام‌فروش��ی و‬ ‫فرآوری تناقض��ی با هم ندارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کاالی‬ ‫خام ش��ما باید در ویترین سایر کشورها باشد و‬ ‫به‌عنوان یک کش��ور توانمند‪ ،‬کاالی خام خود را‬ ‫به نمایش بگذارید‪ .‬وقتی برای نمونه‪ ،‬سنگ خام‬ ‫را از ای��ران ب��ه ایتالیا می‌فرس��تیم و آنجا برش‬ ‫می‌خورد‪ ،‬این مس��ئله به‌تنهایی باعث بازاریابی‬ ‫بهتر می‌ش��ود‪ .‬به‌این‌ترتیب فکر اشتباهی است‬ ‫که مانع خام‌فروش��ی ش��ویم فقط ب��رای اینکه‬ ‫ارزش‌افزوده را باال ببریم‪.‬‬ ‫ای��ن فعال معدنی با بی��ان اینکه باید به حوزه‬ ‫صادرات و رش��د فرآوری بهتر از این وارد شویم‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر امروز خام‌فروشی را تعطیل کنیم‬ ‫‪ ۵‬درص��د هم موفق نمی‌ش��ویم چراکه در حوزه‬ ‫ف��رآوری خیلی ضعیف هس��تیم‪ .‬دانش دنیا در‬ ‫این حوزه روزبه‌روز در حال پیش��رفت اس��ت اما‬ ‫ما ضعف دان��ش و فناوری داریم و در این حوزه‬ ‫خیل��ی عقب هس��تیم‪ .‬به‌طور مث��ال هرچند در‬ ‫صنعت سنگ پیش��رفت زیادی داشته‌ایم اما در‬ ‫مقایس��ه با کش��ورهایی که در این حوزه سرآمد‬ ‫هس��تند مثل ایتالیا‪ ،‬ترکیه و چین خیلی عقب‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫کوهس��تانی ادامه داد‪ :‬بای��د از افراد متخصص‬ ‫و باتجربه اس��تفاده کنیم تا مشکل ضعف دانش‬ ‫حل ش��ود‪ .‬امروز در س��طوح کارگری مش��کل‬ ‫‌داری��م؛ بنابراین نباید از آم��وزش آنها هم دریغ‬ ‫کنیم چراکه این مشکل به مناطقی مربوط است‬ ‫که در آنها تولید اتفاق می‌افتد و ظرفیت رش��د‬ ‫دارد‪ .‬دراین‌بین پیش��نهاد می‌ش��ود که آموزش‬ ‫ضمن خدمت بگذاریم تا بتوانیم ارتقا پیدا کنیم‪.‬‬ ‫تولید آلومینای جاجرم ‪ ۴۰‬هزار تن افزایش می‌یابد‬ ‫مدی��رکل ج��ذب و حمای��ت س��رمایه‌گذاری اس��تانداری‬ ‫خراسان شمالی گفت‪ :‬بر اساس تفاهمنامه‌های امضا شده در‬ ‫س��فر ریاست جمهوری به اس��تان‪ ،‬ظرفیت تولید در مجتمع‬ ‫آلومینای ایران در شهرس��تان جاجرم‪ ۴۰ ،‬هزار تن در س��ال‬ ‫افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬س��یدعلی میرکریمی اظه��ار کرد‪ :‬اکنون‬ ‫ظرفی��ت تولیدی این مجتمع س��االنه ‪ ۲۴۰‬هزار تن اس��ت‬ ‫که با اجرایی ش��دن تفاهمنامه‪ ،‬ای��ن میزان به ‪ ۲۸۰‬هزار تن‬ ‫می‌رس��د‪ .‬در این زمینه‪ ،‬قرار اس��ت ایمیدرو ‪ ۲‬هزار میلیارد‬ ‫ریال سرمایه‌گذاری کند‪.‬‬ ‫میرکریم��ی بیان کرد‪ :‬پی��ش از س��فر رئیس‌جمهوری به‬ ‫اس��تان‪ ،‬گروه‌ه��ای مختلف تش��کیل و با حض��ور در تهران‬ ‫پیگیری‌های بس��یاری برای امضای تفاهمنامه‌ها انجام شد و‬ ‫تا کنون برای اجرای ‪ ۲۸‬مورد‪ ،‬از س��وی هلدینگ‌ها و بانک‌ها‬ ‫اعالم آمادگی شده است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه یکی از تفاهمنامه‌ه��ای مهم با ایمیدرو‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬تفاهمنامه با ایمیدرو ش��امل ‪ ۱۳‬بند است که‬ ‫ارزش آن ‪ ۵‬ه��زار و ‪ ۸۳۰‬میلیارد ری��ال و ‪ ۳۷۰‬میلیون دالر‬ ‫اس��ت که اکنون بخشی از کارها که تفاهم شده بود‪ ،‬عملیاتی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بررس��ی و اجرای پروژه شمش بیلت در جاجرم‬ ‫به ظرفیت ‪ ۵۰‬هزار تن با س��رمایه ‪ ۲۰‬میلیون دالر و توسعه‬ ‫ظرفی��ت آلومینای جاجرم با س��رمایه ‪ ۲‬هزار میلیارد ریال از‬ ‫دیگر تفاهم‌ها با ایمیدرو است که در سفر رئیس‌جمهوری به‬ ‫استان محقق شده است‪.‬‬ ‫مدی��رکل ج��ذب و حمای��ت س��رمایه‌گذاری اس��تانداری‬ ‫خراس��ان ش��مالی درباره تامین معدن برای افزایش ظرفیت‬ ‫تولی��د در مجتمع آلومینای ایران گف��ت‪ :‬این واحد تولیدی‪،‬‬ ‫مش��کل کمبود معدن ن��دارد و معادن کنون��ی در اختیار آن‬ ‫در اس��تان‌های سمنان‪ ،‬یزد و دیگر مناطق پاسخگوی مصرف‬ ‫آن است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در سفر رئیس‌جمهوری به استان‪ ،‬ایمیدرو‪ ،‬برای‬ ‫بررس��ی و اجرای طرح تولید هی��درات ریزدانه به ظرفیت ‪۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تن و سرمایه ‪ ۳۳۰‬میلیارد ریال در جاجرم توافق‬ ‫کرد که البته اس��تان هم باید در این زمین��ه اقداماتی انجام‬ ‫دهد و همچنین تضمی��ن تامین خوراک طرح تولید کاغذ از‬ ‫کربنات کلسیم در جاجرم با ظرفیت تولید ساالنه ‪ ۵‬هزار تن‬ ‫با ایمیدرو مورد توافق قرار گرفت‪.‬‬ ‫میرکریمی گفت‪ :‬اجرای طرح اس��تحصال سرب و روی به‬ ‫مبلغ ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد ریال به ظرفیت تولید س��االنه ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫ت��ن س��رب و ‪ ۲۰‬هزار تن روی در اس��فراین‪ ،‬تخصیص پهنه‬ ‫بوکس��یتی از سوی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان به‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬اجرای طرح پیجویی اکتشاف و تعیین ذخیره معدن‬ ‫س��رب و روی آلبالغ شهرستان اس��فراین از دیگر تفاهم‌های‬ ‫بین ایمیدرو و استان در سفر کاروان دولت تدبیر و امید بود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در س��فر رئیس‌جمهوری به اس��تان‪ ،‬احیا و‬ ‫فعال‌س��ازی ‪ ۱۰‬معدن کوچک و متوسط استان توافق شد و‬ ‫البته انجام مطالعه طرح اس��تحصال منیزی��م از دولومیت از‬ ‫دیگر موارد تفاهم شده با ایمیدرو است‪.‬‬ ‫میرکریمی درباره تفاهمنامه‌های استان با سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنای��ع ایران گف��ت‪ :‬حمایت از زنجی��ره ارزش‬ ‫محصوالت فوالد آلیاژی لوله‌های سی‪.‬آر‪.‬ای تولیدی لوله‌گستر‬ ‫در شهرستان اسفراین از جمله بندهای تفاهم‌ها با این سازمان‬ ‫است و در صورتی که خرید این لوله‌های ضدخوردگی و مورد‬ ‫استفاده در وزارت نفت‪ ،‬با پیگیری استان ضمانت شود‪ ،‬تولید‬ ‫این محصول از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫حمایت می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرکل جذب و حمایت سرمایه‌گذاری استانداری خراسان‬ ‫شمالی خاطرنشان کرد‪ :‬استانداری خراسان شمالی تعهد دارد‬ ‫موافقت وزارت نفت با قرارداد خرید تضمینی لوله‌های سی‪.‬آر‪.‬‬ ‫ای را بگیرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬انج��ام بررس��ی‌های تکمیلی ب��رای ب��رآورد و حجم‬ ‫س��رمایه‌گذاری باری طرح لوله‌های س��ی‪.‬آر‪.‬ای‪ ،‬شناسایی و‬ ‫انتخاب س��رمایه‌گذار برای مش��ارکت در اج��رای طرح تولید‬ ‫ی الزم برای تولید قطعات فورج‬ ‫لوله‌های س��ی‪.‬آر‪.‬ای و بررس�� ‌‬ ‫ب��ا ارزش افزوده باال و انجام طرح‌های مربوط را از تفاهم‌های‬ ‫اس��تان با سازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ازآنجایی‌ک��ه نگاه‌ه��ا به مع��دن خیلی خوب‬ ‫نیست‪ ،‬می‌توان گفت معدن درواقع مظلوم‌ترین‬ ‫بخش در کش��ور است‪ .‬متاسفانه حتی مسئوالن‬ ‫هم چن��دان ن��گاه حمایت‌گرایان��ه‌ای به معدن‬ ‫نداشته‌اند‪.‬‬ ‫ای��ن مه��م را وقتی می‌فهمیم ک��ه می‌بینیم‬ ‫پروان��ه کس��ب یک س��وپرمارکت را ه��ر جایی‬ ‫به‌عن��وان تضمی��ن قب��ول می‌کنند ام��ا پروانه‬ ‫اکتشاف معدن را که میلیاردها تومان هم ارزش‬ ‫دارد‪ ،‬قبول ندارند و مهم نمی‌دانند‪.‬‬ ‫ازآنجایی‌ک��ه نگاه بانک‌ها و بیمه هم به معدن‬ ‫بی‌مهرانه است‪ ،‬ما به یک انقالب معدنی در حوزه‬ ‫قوانی��ن‪ ،‬اجرا‪ ،‬فرآوری و پش��تیبانی صنعت نیاز‬ ‫داری��م‪ .‬دراین‌بین امیدواریم با تاکید رهبر معظم‬ ‫انقالب و وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تولید‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬شاهد نگاه ویژه به معدن باشیم‪.‬‬ ‫به‌این‌ترتی��ب همه ازجمله مس��ئوالن و مردم‬ ‫باید نگاه‌ش��ان به مع��دن را تغییر دهند و بدانند‬ ‫مع��دن ی��ک موضوع ص��رف فیزیکی نیس��ت و‬ ‫به‌تنهایی می‌تواند تحول مهمی در اقتصاد کشور‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫همان‌طور که همه می‌دانیم‪ ،‬اقتصاد نفتی به ما‬ ‫ضربه زده و تمام بدبختی کشور ما از نفت است‪.‬‬ ‫فکر می‌کردیم نفت باید محور توس��عه باشد اما‬ ‫مح��ور تنبلی و کار نکردن ش��د‪ .‬بالیی که امروز‬ ‫بابت تحریم‌ها بر سر ما آمده‪ ،‬به خاطر وابستگی‬ ‫به اقتصاد نفتی است‪.‬‬ ‫اگر نفت را خام‌فروش��ی نمی‌کردیم و دس��ت‬ ‫به فرآوری می‌زدیم‪ ،‬امروز از منابع آن بیش��تر از‬ ‫صدها برابر به کش��ور سود می‌رس��ید‪ .‬همه این‬ ‫موارد نش��ان می‌دهند که باید مع��دن را جدی‬ ‫بگیری��م و هر چه س��ریع‌تر تحول��ی در اقتصاد‬ ‫ایج��اد کنی��م‪ .‬گفته می‌ش��ود تا س��ال ‪۲۰۵۰‬‬ ‫میالدی‪ ،‬جهان می‌خواهد خود را از سوخت‌های‬ ‫فس��یلی رها کن��د‪ ،‬در حالی ک��ه فرصت زیادی‬ ‫نداریم‪ .‬به‌این‌ترتیب مجبور هس��تیم از وابستگی‬ ‫به نفت خارج ش��ویم و به س��مت تولید دانش و‬ ‫توانمندسازی صنایع معدنی پیش برویم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫راه‌اندازی نخستین‬ ‫آزمایشگاه گوهرشناسی‬ ‫رئیس کان��ون هماهنگی دانش‪ ،‬صنعت و بازار‬ ‫جواهرات و س��نگ‌های قیمتی معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاس��ت جمهوری از راه‌اندازی نخستین‬ ‫آزمایش��گاه گوهرشناس��ی با محوری��ت فیروزه‬ ‫نیشابور به‌وسیله کانون خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدجواد پیشبین‪ ،‬رئیس‬ ‫کانون هماهنگی دانش‪ ،‬صنعت و بازار جواهرات‬ ‫و س��نگ‌های قیمتی معاونت علم��ی و فناوری‬ ‫ریاس��ت جمهوری با اعالم این خب��ر بیان کرد‪:‬‬ ‫تولی��د بیش از ‪ ۶‬ه��زار کیلوگرم نگی��ن فیروزه‬ ‫نیش��ابور در س��ال و وجود فیروزه‌های تقلبی و‬ ‫غیر نیش��ابور با کیفیت پایی��ن‪ ،‬دالیل الزم برای‬ ‫شناسنامه‌دار کردن فیروزه نیشابور به عنوان یک‬ ‫برند جهانی است‪.‬‬ ‫پیش��بین ادامه داد‪ :‬در همین راس��تا کانون با‬ ‫هم��کاری جمعی از متخصصان‪ ،‬موفق به تدوین‬ ‫استاندارد درجه‌بندی فیروزه در سال گذشته شد‬ ‫که در تحقیقات صنعتی و اس��تاندارد ایران ثبت‬ ‫ملی شده است‪.‬‬ ‫این آزمایش��گاه نیز برای صدور شناس��نامه‬ ‫تمام گوهرس��نگ‌ها با محوریت فیروزه و امکان‬ ‫شناس��ایی آنها همزمان با س��فر معاون علمی و‬ ‫فناوری رئیس‌جمهوری به نیش��ابور فعالیت خود‬ ‫را آغاز کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تفکی��ک فیروزه اصل و‬ ‫تقلبی‪ ،‬ایجاد اعتماد در بازار و به‌ویژه گردشگرهای‬ ‫عالقه‌مند به فیروزه‪ ،‬بهبود فضای کس��ب و کار و‬ ‫معرفی بهتر و علمی فیروزه نیش��ابور در س��طح‬ ‫ملی و بین‌المللی‪ ،‬از آثار راه‌اندازی این آزمایشگاه‬ ‫در مرکز رشد نیشابور است‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪215‬‬ ‫روی‌خط‌ خبر‬ ‫رعایت اصول فنی‬ ‫بتن‌ریزی در هوای گرم‬ ‫ضروری است‬ ‫خوش‌بینی به تداوم‬ ‫روند صعودی سودآوری‬ ‫فوالدی‌ها‬ ‫ش��رکت‌های فوالدی در ‪۳‬ماه نخس��ت س��ال‬ ‫خوش درخشیدند و سودهای تحقق یافته‪ ،‬حاکی‬ ‫از روند مطلوب تولید و فروش در این ش��رکت‌ها‬ ‫ب��ود‪ .‬به گ��زارش بورس‌نیوز‪« ،‬ف��والد» در ‪ ۳‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال با پرش ‪۱۳۰‬درصدی نس��بت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل‪ ،‬به ازای هر سهم ‪۲۹۰‬ریال‬ ‫محقق کرد‪« .‬فوالژ» در همین مدت سود خالص‬ ‫را ‪۷۰۰‬درص��د افزای��ش داد‪« .‬کاوه» ب��ا رش��د‬ ‫‪۲۲۴‬درصدی نس��بت به ‪ ۳‬ماه ‪( ۹۷‬با احتس��اب‬ ‫افزایش س��رمایه ‪۵۷‬درصدی)‪ ،‬به ازای هر سهم‬ ‫‪ ۲۴۶‬ریال محقق کرد‪« .‬ذوب» در همین مدت با‬ ‫احتساب افزایش سرمایه ‪۸۵‬درصدی‪ ،‬سود خود‬ ‫را ‪۱۴۲‬درص��د افزای��ش داد و «هرمز» با جهش‬ ‫‪۱۸۲‬درصدی‪ ،‬به ازای هر سهم ‪۲۲۰‬ریال محقق‬ ‫ک��رد‪ .‬ب��ا این حال س��هم‌های این گ��روه آنطور‬ ‫ک��ه باید مورد اقبال بازار ق��رار نگرفت و دغدغه‬ ‫تکرار نش��دن روند مثبت سودآوری شرکت‌ها در‬ ‫ماه‌های آینده‪ ،‬مجال رشد را از این گروه گرفت‪.‬‬ ‫محم��د آزاد‪ ،‬کارش��ناس و فع��ال صنعت فوالد‬ ‫در این‌ب��اره بی��ان کرد‪ :‬دغدغ��ه‌ای برای کاهش‬ ‫فروش ش��رکت‌های فوالدی در ماه‌ه��ای آینده‬ ‫وجود ندارد‪ .‬رئیس پیشین اتحادیه صنف آهن‪،‬‬ ‫ف��والد و فلزات در ادامه گف��ت‪ :‬تحریم‌ها اگرچه‬ ‫مش��کالت و محدودیت‌هایی داش��ته‪ ،‬اما سد راه‬ ‫صادرات صنعت فوالد نبوده اس��ت‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫اوض��اع داخلی ه��م به گونه‌ای اس��ت که انتظار‬ ‫می‌رود حجم ساخت‌وس��از افزایش یابد‪ .‬کش��ور‬ ‫نیازمن��د س��اخت واحدهای مس��کونی جدید و‬ ‫نوسازی س��اختمان‌ها و بناهای فرسوده است و‬ ‫از برنامه‌های دولت هم چنین اس��تنباط می‌شود‬ ‫که به‌زودی ش��اهد اج��رای طرح‌هایی در حوزه‬ ‫مسکن خواهیم بود‪ .‬اجرای طرحی مشابه مسکن‬ ‫مهر با هدف ساخت‌وس��از فوری و ارزان‌قیمت و‬ ‫البته با حجم باال در حوزه مس��کن‪ ،‬به‌طور قطع‬ ‫تاثی��ر با اهمیتی بر تقاضای صنعت فوالد خواهد‬ ‫داش��ت و فروش داخلی را رونق می‌بخش��د‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬برنامه صنعت فوالد‪ ،‬افزایش ظرفیت تولید‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬بوده و با این ش��رایط‪ ،‬سهم‌های‬ ‫ف��والدی کم��اکان گزینه‌ه��ای مناس��بی برای‬ ‫سرمایه‌گذاری برداشت می‌شود‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تولیدکنندگان ش��ن‪ ،‬ماس��ه و آس��فالت‬ ‫کرمانشاه عنوان کرد‪ :‬بعد از پایان بازسازی مناطق زلزله‌زده‬ ‫کرمانشاه حدود ‪۲۰‬درصد از معادن سنگ الشه دوباره دچار‬ ‫رکود خواهند ش��د‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدرضا کارگر‪ ،‬با‬ ‫اشاره به اینکه در ایام بازسازی مناطق زلزله‌زده شاهد رونق‬ ‫قابل‌توجه معادن تولید مصالح س��اختمانی و س��نگ الشه‬ ‫بودیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اکنون از ‪ ۱۰۷‬معدنی که در استان داریم‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬درصد فعال و در حال تولید مصالح س��اختمانی‬ ‫هستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این واحدها هم‌اکنون با حدود ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪ ۸۰‬درصد ظرفیت در حال فعالیت هستند‪ .‬نایب‌رئیس خانه‬ ‫معدن استان کرمانشاه معتقد است‪ ،‬اگرچه رونق این معادن‬ ‫مانند روزهای نخست بازسازی نیست‪ ،‬اما درحال‌حاضر که‬ ‫کار بازسازی به پایان نرسیده رکود خاصی در معادن سنگ‬ ‫الشه و تولید مصالح س��اختمانی مشاهده نمی‌شود‪ .‬کارگر‬ ‫پیش‌بینی کرد‪ ،‬با پایان بازس��ازی‌ها شاهد رکود ‪۲۰‬درصد‬ ‫واحدهای فعال موجود باشیم و یادآور شد‪ :‬این رکود‪ ،‬ریزش‬ ‫‪۱۵‬درصدی اشتغال مستقیم واحدهای فعال را نیز به همراه‬ ‫دارد‪ .‬به گفته رئیس انجمن تولیدکنندگان ش��ن‪ ،‬ماس��ه و‬ ‫آس��فالت کرمانش��اه‪ ،‬ه ‌ما‌کن��ون ح��دود ‪ ۳۳۰۰‬نفر به‌طور‬ ‫مس��تقیم و ‪۸‬هزار نفر به‌طور غیرمستقیم در معادن سنگ‬ ‫الشه کرمانشاه فعالیت دارند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره به اینکه مش��کالت معادن س��نگ‬ ‫الش��ه با فعالیت‌ه��ای موقت مانند بازس��ازی مناطق زلزله‬ ‫برطرف نمی‌ش��ود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این معادن با مشکالت‬ ‫گوناگونی روبه‌رو هستند که باعث می‌شود در شرایط عادی‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬درصد آنها راکد باش��د‪ .‬کارگ��ر درباره مهم‌ترین‬ ‫مش��کل این معادن عنوان کرد‪ :‬با مازاد معادن سنگ الشه‬ ‫در استان روبه‌رو هستیم‪ .‬رئیس انجمن تولید‌کنندگان شن‪،‬‬ ‫ماس��ه و آسفالت کرمانشاه اظهار کرد‪ :‬قرار است این معادن‬ ‫غیرفعال در قالب شورای معدن استان تعیین‌تکلیف شوند‪.‬‬ ‫وی تولی��د مصالح بی‌کیفیت از س��وی برخی از معادن و‬ ‫صدمه به بازار را از دیگر مشکالت این حوزه برشمرد‪.‬‬ ‫کارگر از محدودیت‌های مسافتی بازار مصالح ساختمانی‬ ‫تولی��دی مع��ادن هم ی��اد کرد و گف��ت‪ :‬به دلی��ل هزینه‬ ‫حمل‌ونق��ل زی��اد‪ ،‬در بیش��تر موارد ارس��ال ای��ن مصالح‬ ‫ساختمانی به مناطق دیگر کشور صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی عادی ساالنه هلدینگ سیمان فارس و خوزستان تصویب شد‬ ‫تقسیم ‪ ۲۵۰‬ریال سود به ازای هر سهم‬ ‫مجمع ساالنه سیمان فارس و خوزستان ‪ ۲‬ماه پس از پایان سال مالی برگزار شد‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫بتن‌ریزی در ه��وای گرم در صورتی که اصول‬ ‫فنی رعایت نش��ود‪ ،‬خس��ارت جبران‌ناپذیری بر‬ ‫ساخت‌وسازها وارد می‌کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس اداره اس��تاندارد گناوه‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬برای باال بردن عملک��رد مقاومت و‬ ‫عمر بتن در فصل گرم به‌ویژه در این شهرس��تان‬ ‫تمهیدات الزم باید به‌کار گرفته شود‪.‬‬ ‫ق��درت‌اهلل ش��اهین‌زاده گفت‪ :‬باال ب��ودن دما‬ ‫در مناط��ق گرمس��یری باعث تبخی��ر آب بتن‬ ‫می‌ش��ود و قبل از آنکه واکنش‌های ش��یمیایی‬ ‫برای استحکام و چس��بندگی بین ذرات سیمان‬ ‫تشکیل‌دهنده بتن ایجاد شود‪ ،‬خشک می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اث��ر منفی دیگری که باال بودن دما‬ ‫و تبخیر انجام می‌دهد‪ ،‬موجب ایجاد شکاف‌های‬ ‫س��رد بع��د از عملی��ات بتن‌ری��زی و راهیاب��ی‬ ‫س��ولفات‌ها و درنهای��ت باعث س��ولفاته ش��دن‬ ‫میلگردها و ترکیدگی بتن خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��اهین‌زاده ادام��ه داد‪ :‬به منظ��ور باال بردن‬ ‫عملک��رد مقاومت و عمر بت��ن‪ ،‬جلوگیری از باال‬ ‫رفتن دمای مصالح با ایجاد سایبان سود بادگیر‪،‬‬ ‫جلوگی��ری از باال رفتن دم��ای بچینگ با ایجاد‬ ‫سایبان و استفاده از رنگ‌های روشن و گونی‌پیچ‬ ‫کردن‪ ،‬استفاده از بتن با عیار پایین‌تر از ‪۴‬درصد‬ ‫و پودر ی��خ به جای درصدی از آب در س��اخت‬ ‫بتن و سیمان‌های کند گیرنده پوزالنی که هنگام‬ ‫س��اخت حرارت کمت��ری تولی��د می‌کنند باید‬ ‫مدنظر قرار گیرد‪ .‬رئیس اس��تاندارد گناوه گفت‪:‬‬ ‫اس��تفاده از روان‌کننده‌ها که باعث جلوگیری از‬ ‫تبخیر آب بتن و استحکام بیشتر می‌شود‪ ،‬خنک‬ ‫کردن میلگرده��ا با آب خنک قب��ل از عملیات‬ ‫بتن‌ریزی‪ ،‬استفاده از زمان مناسب برای عملیات‬ ‫ساخت و بتن‌ریزی (اوایل صبح و شب‌ها) از دیگر‬ ‫راهکارهایی اس��ت که باید در ساخت‌وس��ازها به‬ ‫آن توجه شود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬شهرستان گناوه در‬ ‫ش��مال استان بوشهر از مناطق گرمسیری کشور‬ ‫به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫رکود معادن سنگ الشه کرمانشاه بعد از بازسازی مناطق زلزله‌زده‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫مجمع عمومی عادی س��االنه شرکت سهامی‬ ‫عام هلدینگ س��یمان فارس و خوزس��تان برای‬ ‫س��ال مالی منتهی به ‪ ۳۱‬اردیبهشت ‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫تاریخ ‪ ۳۱‬تیر بر اس��اس اع�لام قبلی و با حضور‬ ‫اعضای هیات رئیس��ه و بی��ش از ‪۶۶.۱‬درصد از‬ ‫س��هامداران در مرکز همایش‌های تالش برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی هلدینگ س��یمان‬ ‫فارس و خوزستان‪ ،‬در جریان این مجمع تقسیم‬ ‫‪۲۵۰‬ریال سود به ازای هر سهم به تصویب رسید‪.‬‬ ‫قابل‌توجه اس��ت ک��ه برای نخس��تین‌بار مجمع‬ ‫عمومی عادی س��یمان فارس و خوزستان ‪ ۲‬ماه‬ ‫پس از پایان سال مالی برگزار شد‪.‬‬ ‫مجمع پس از اس��تماع گزارش حس��ابرس و‬ ‫بازرس قانونی صورت‌های مالی ش��رکت را تایید‬ ‫کرد‪ .‬اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی درباره‬ ‫صورت‌های مالی ش��رکت اصلی مقبول و درباره‬ ‫صورت‌های مالی تلفیقی با کاهش قابل‌توجه در‬ ‫بندهای گزارش نس��بت به سال گذشته مشروط‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تس��هیالت صندوق ذخی��ره ارزی و فاینانس‬ ‫خودگ��ردان س��یمان آبیک نیز ب��ا پیگیری‌های‬ ‫مس��ئوالن شرکت تسویه شده است‪ .‬این موضوع‬ ‫منجر به کاهش هزینه‌های مالی شرکت سیمان‬ ‫آبیک خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش س��رمایه شرکت‌های س��یمان فارس‬ ‫ن��و‪ ،‬خزر‪ ،‬نی‌ریز و بهبهان در س��ال ‪ ۹۸‬از محل‬ ‫مطالبات س��هامداران و آورده نقدی انجام ش��د‪.‬‬ ‫افزایش سرمایه شرکت سیمان خوزستان نیز در‬ ‫حمیدرضا هوشیاری‪ :‬برای عبور از شرایط کنونی و‬ ‫رشد صنعت سیمان باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها و‬ ‫برنامه‌ریزی‌ها انجام شود‪ ،‬در این صورت می‌توان به‬ ‫جایگاه واقعی این صنعت بازگشت‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫در ادامه این مجمع س��ازمان حسابرسی برای‬ ‫س��ال آینده به عنوان حسابرس و بازرس قانونی‬ ‫انتخاب شد‪ .‬تغییر اساس��نامه هلدینگ فارس و‬ ‫خوزس��تان بر اس��اس فورمت بورس به تصویب‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫همچنین بر اس��اس سیاس��ت‌های س��هامدار‬ ‫اصلی (شرکت س��رمایه‌گذاری تامین اجتماعی)‬ ‫هیچ‌گونه پاداش��ی برای اعضای هیات مدیره به‬ ‫تصویب نرسید‪.‬‬ ‫‹ ‹پیام مدیرعامل‬ ‫در آغاز مجمع عمومی عادی س��االنه هلدینگ‬ ‫سیمان فارس و خوزستان‪ ،‬حمیدرضا هوشیاری‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل و عض��و هیات‌مدی��ره درب��اره طرح‬ ‫اوپ��ک س��یمانی گف��ت‪ :‬در نیمه س��ال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫طرحی ازس��وی ای��ن هلدینگ ب��رای مدیریت‬ ‫عرضه س��یمان در بازار مانند فعالیت کشورهای‬ ‫عضو اوپک تهیه و پیش��نهاد ش��د‪ .‬این طرح در‬ ‫نشس��ت‌های کارشناس��ی موردبررس��ی تمامی‬ ‫مدی��ران عام��ل‪ ،‬معاون��ان و مدی��ران ف��روش‬ ‫شرکت‌های تابع س��یمانی هلدینگ قرار گرفت‪.‬‬ ‫پس از جرح و تعدی��ل در مجمع انجمن صنفی‬ ‫کارفرمایان صنعت س��یمان به‌عنوان تنها تشکل‬ ‫صنفی صنعت به اجرا درآمد‪.‬‬ ‫هوشیاری در ادامه تاثیر اوپک سیمانی بر حل‬ ‫مش��کالت گذشته را مورد بحث قرار داد و افزود‪:‬‬ ‫بر اساس طرح اوپک س��یمانی و تدوین فرمولی‬ ‫برای ش��رکت‌های سیمانی کش��ور‪ ،‬برنامه توزیع‬ ‫بر اساس س��همیه ماهانه تعیین شد‪ .‬اکنون این‬ ‫روش همراه با برگزاری نشس��ت‌های هماهنگی‬ ‫منطقه‌ای کارخانه‌ها برای مدیریت بازار س��یمان‬ ‫و تصمیم‌گیری‌های موردنیاز در حال اجرا است‪.‬‬ ‫تجربیات به‌دست آمده حاکی از آن است که هر‬ ‫اندازه حس��ن اعتماد بین ش��رکت‌های سیمانی‬ ‫منس��جم‌تر و هماهنگی بین آنها بیش��تر باشد‪،‬‬ ‫وضعیت بازار و تامین نیز بهبود خواهد یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامل هلدینگ سیمان فارس و خوزستان‬ ‫ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه در بخ��ش ص��ادرات نیز‬ ‫سیاس��ت‌های جدیدی در منطقه ش��کل خواهد‬ ‫گرف��ت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬عراق با وضع مقررات جدید‬ ‫به طورتقریبی از ورود سیمان ایران به این کشور‬ ‫جلوگیری کرده اس��ت‪ .‬این موضوع باعث کاهش‬ ‫صادرات س��یمان ش��د اما با راه‌ان��دازی کارخانه‬ ‫سیمان در برخی از کشور‌ها‪ ،‬صادرات کلینکر در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫هوشیاری بر این باور است که تمرکز در صادرات‬ ‫می‌توان��د منافع بیش��تری نصیب ش��رکت‌های‬ ‫صادرکننده س��یمان کند‪ .‬در اواخر س��ال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫برای ایجاد هماهنگی بین هلدینگ‌های س��یمان‬ ‫اقداماتی انجام ش��ده که همراه با نوس��انات ارزی‬ ‫رفته رفته مبنای فروش‌های ریالی صادرات با نرخ‬ ‫ارزهای معتبر تعیین شد و در مناطقی که امکان‬ ‫هماهنگ��ی وجود دارد حتی دفتر فروش متمرکز‬ ‫نیز پیش‌بینی ش��د و الزم اس��ت در این راس��تا‬ ‫شرکت توسعه صادرات سیمان نقش پررنگ‌تری‬ ‫را ایفا کند‪.‬‬ ‫وی با ابراز امی��دواری به همکاری و هماهنگی‬ ‫تمامی مدیران و دس��ت‌اندرکاران صنعت سیمان‬ ‫گفت‪ :‬در این صورت اس��ت که می‌توان ش��رایط‬ ‫مناس��بی را برای این صنعت ایج��اد و با افزایش‬ ‫بودجه طرح‌های عمرانی و استفاده از دیپلماسی‬ ‫تجاری مناسب مصرف داخلی و فروش صادراتی‬ ‫را به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های بدون‌استفاده‬ ‫افزایش داد‪ .‬امروزه برای عبور از شرایط کنونی و‬ ‫رشد صنعت سیمان باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها‬ ‫و برنامه‌ریزی‌ها انجام شود‪ ،‬در این صورت می‌توان‬ ‫به جایگاه واقعی این صنعت بازگشت‪.‬‬ ‫عملک�رد هلدین�گ درس�ال مال�ی‬ ‫موردگزارش‪:‬‬ ‫ بازنگ��ری برنام��ه اس��تراتژیک در کارگ��روه‬‫راهبردی هلدینگ و تصویب ازسوی هیات‌مدیره‬ ‫و تشکیل کارگروه‌های هم‌اندیشی به‌منظور تهیه‬ ‫برنامه‌های عملیاتی‬ ‫ تشکیل نشست‌ها با شرکت‌های تابع به‌منظور‬‫بررسی برنامه‌های استراتژیک شرکت‌های تابع و‬ ‫میزان دس��تیابی ب��ه اهداف اس��تراتژیک آنها بر‬ ‫اس��اس ش��اخص‌های راهبردی و مدل ‪ BSC‬با‬ ‫استفاده از جدول‌های ‪TLR‬‬ ‫ برگ��زاری نشس��ت‌های بررس��ی بودج��ه‬‫شرکت‌های تابع و اعمال نظرات اصالحی‬ ‫ تش��کیل نشس��ت‌های بررس��ی عملک��رد‬‫میان‌دوره‌ای ‪۳‬ماه‪ 6 ،‬ماه‪۹ ،‬ماه و بودجه س��االنه‬ ‫شرکت‌های گروه‬ ‫ انج��ام مراقبت‌های وی��ژه درکارخانه‌ها برای‬‫اعمال مدیریت بر تولید و فروش در ش��رکت‌های‬ ‫تابع‬ ‫ تاکی��د ب��ر تولی��د س��یمان‌های پوزوالنی و‬‫آمیخته ب��ا حفظ کیفی��ت اس��تاندارد به‌منظور‬ ‫کاهش بهای تمام شده که در بیشتر شرکت‌های‬ ‫تابع تحقق یافته است‪.‬‬ ‫ پیگیری ف��روش دارایی‌های غیرمولد و مازاد‬‫بر نیاز شرکت‌های تابع به‌منظور تامین بخشی از‬ ‫نیازهای مالی‬ ‫ تاکی��د بر ایجاد هم افزای��ی‪ ،‬به‌عنوان یکی از‬‫استراتژی‌های اصلی‪ ،‬به‌منظور ایجاد ارزش‌افزوده‬ ‫ رس��یدگی ب��ه وضعی��ت تامین م��واد اولیه‬‫اصــلی تولید ش��رکت‌های تابع و پیگیری برای‬ ‫رفع مش��کالت آنها به‌منظور اس��تمرار تولید در‬ ‫بلندمدت ش��رکت‌ها و ارتق��ای کیفیت و کاهش‬ ‫نرخ تمام شده‬ ‫ بررس��ی تمامی معادن مربوط به شرکت‌های‬‫تاب��ع و طبقه‌بندی ش��رکت‌ها از نظ��ر موقعیت‬ ‫مع��ادن آنه��ا و برنامه‌ریزی ب��رای اداره معادن و‬ ‫بهره‌برداری از آنها به‌صورت علمی‬ ‫ تشکیل کارگروه‌های حسابرسی‪ ،‬راهبردی و‬‫سامانه شرکت‌های زیانده و کم‌بازده‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬
‫اعتراض رسمی انجمن فوالد به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران از محدود شدن بورس‬ ‫کاال در فروش ش��مش با بخش��نامه اخی��ر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خبر داد و اظهار کرد‪ :‬اعتراض مکتوب این تش��کل به وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارس��ال می‌شود‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬بهرام‬ ‫سبحانی درباره تصمیم‌گیری جدید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای فوالدی‌ها اظهار کرد‪ :‬متاسفانه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در بخش��نامه‌ای‪ ،‬بورس کاال را در قبال فروش شمش فوالد محدود‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬براس��اس این بخش��نامه‪ ،‬بورس کاال از این پس تنها‬ ‫اجازه فروش شمش فوالد به واحدهای بهین‌یاب را دارد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫این بخش��نامه بدون بررس��ی و یکباره اعالم ش��د و حتی متقاضی‬ ‫و درخواس��ت‌کننده تنظیم این بخش��نامه نیز مشخص نیست که‬ ‫این امر بحث‌برانگیز اس��ت‪ .‬سبحانی گفت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت بدون بحث و نشس��ت تخصصی اقدام به اعالم این بخشنامه‬ ‫کرده که علت این اقدام غیرکارشناس��ان ‌ه نیز ش��فاف نیس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬براس��اس عرف و منطق در چنی��ن تصمیم‌گیری‌هایی باید‬ ‫تمام بازوهای تخصصی‪ ،‬تش��کل‌ها و صنف‌های مربوط به بررس��ی‬ ‫موض��وع بپردازند اما این اقدام یکباره و بدون هماهنگی قبلی اعالم‬ ‫شد‪ .‬سبحانی ابراز کرد‪ :‬اکنون عالوه بر تمام فوالدسازان‪ ،‬بسیاری از‬ ‫صنایع وابسته دیگر نیز نسبت به این تصمیم غیرکارشناسانه دچار‬ ‫تزلزل ش��ده‌اند‪ .‬وی گفت‪ :‬اکنون حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬میلیون تن مازاد‬ ‫تولید فوالد داریم که باتوجه به وضعیت تحریمی و همچنین وجود‬ ‫مشکالت بسیار در بحث صادرات‪ ،‬حیات واحدهای تولیدی و حتی‬ ‫صنایع مربوط به آن به خطر می‌افتد‪ .‬رئیس انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران افزود‪ :‬این بخش��نامه ش��رایط فعالی��ت را بیش از پیش‬ ‫دشوار می‌کند و اگر نتوانیم مازاد تولید خود را صادر کنیم‪ ،‬درنهایت‬ ‫ناچار به کاهش تولید و تعطیلی کارخانه‌ها خواهیم ش��د‪ .‬سبحانی‬ ‫مطرح کرد‪ :‬بسیاری از واحدهای نوردی در فهرست بهین‌یاب‪ ،‬ثبت‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫و رجیس��تری نشده‌اند و با این اوصاف وضعیت نامعلوم و خطرناکی‬ ‫برای آنها رقم می‌خورد‪ .‬تامین نش��دن ش��مش فوالد این واحدها‬ ‫به معنای تعطیلی فوری آنهاس��ت‪ .‬س��بحانی افزود‪ :‬ش��مش‌های‬ ‫فوالد تولیدی مازاد بر نیاز کش��ور اس��ت و تنه��ا بخش کوچکی از‬ ‫این تولید صرف واحدهای عضو بهین‌یاب می‌ش��ود‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر‬ ‫این بخش��نامه به اجرا برسد و براساس آن تنها به واحدهای نوردی‬ ‫عضو ش��مش فوالد ابالغ ش��ود‪ ،‬عرض ‌ه چند برابر بیش��تر از نیاز رخ‬ ‫می‌ده��د که این موضوع می‌تواند اثر مس��تقیم منفی بر قیمت‌ها و‬ ‫بازار داشته باشد‪.‬‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪215‬‬ ‫یادداشت‬ ‫گندله را صادر نکنیم‬ ‫سارا اصغری‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫بررسی شرایط فوالدسازان‬ ‫‹ ‹مخالف صادرات گندله نیستیم‬ ‫حمیدرض��ا عظیمی��ان‪،‬‬ ‫مدیرعامل ف��والد مبارکه‬ ‫اصفه��ان ب��ا بی��ان اینکه‬ ‫درحال‌حاض��ر ب��ه دلی��ل‬ ‫ص��ادرات گندل��ه ف��والد‬ ‫مبارک��ه نیز مانن��د دیگر‬ ‫فوالدس��ازی‌ها با کمبود گندله روبه‌رو است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه کمبود گندله منجر به کاهش تولید فوالد‬ ‫مبارکه ش��ده اس��ت و باید دولت و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت این موضوع را به گونه‌ای مدیریت‬ ‫کنند ک��ه هم ص��ادرات متوقف نش��ود و هم نیاز‬ ‫واحدهای فوالدسازی تامین شود‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫پس از تغییراتی که تیر س��ال گذش��ته ازسوی‬ ‫دولت در تعرفه گندله اعمال شد‪ ،‬فوالدسازان برای‬ ‫تامین نیاز داخلی‌ش��ان با مش��کل روبه‌رو ش��دند‪.‬‬ ‫هی��ات دولت عوارض صادرات گندل��ه را از ‪ ۱۵‬به‬ ‫‪ ۵‬درص��د کاهش داد و این درحالی اس��ت که بر‬ ‫اساس گفته فوالدسازان حجم تولیدات گندله ایران‬ ‫برای نیاز داخل نیز به‌‌طور کامل پاس��خگو نیست‪.‬‬ ‫آمار و ش��واهد نش��ان می‌دهد‪ ،‬گندله با عیارهای‬ ‫مورد‌نیاز فوالدسازان داخلی و مناسب برای احیای‬ ‫مستقیم که نیاز تولیدکنندگان داخلی است‪ ،‬صادر‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬به گ��زارش معدن‌نیوز‪ ،‬بر اس��اس آمار‬ ‫گمرک جمهوری اس�لامی ای��ران در ‪ 3‬ماه پایانی‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬یک میلیون و ‪۱۳۱‬هزار و ‪۶۰۶‬تن گندله‬ ‫و کنس��انتره به ارزش ‪۷۸۱۶۵۴۴۶‬دالر و در ‪ 3‬ماه‬ ‫نخست سال جاری یک میلیون و ‪ ۲۳۹‬هزار و ‪۷۱۶‬‬ ‫تن گندله و کنسانتره به ارزش ‪ ۱۰۳۳۰۵۶۹۲‬دالر‬ ‫صادر شده اس��ت‪ .‬افزایش نرخ دالر و به دنبال آن‬ ‫کاهش ارزش ریال باعث افزایش جذابیت صادرات‬ ‫ش��ده و این امر فع��االن تجارت ای��ن محصول را‬ ‫ترغیب به صادرات کرده اس��ت‪ .‬بر همین اس��اس‬ ‫بدون توجه به شرایط شرکت‌های فوالدی‪ ،‬این امر‬ ‫سرعت گرفته و این درحالی است که صنعت فوالد‬ ‫و درنتیجه فرآیند فروش محصوالت نهایی زنجیره‬ ‫و ارزآوری کشور در معرض آسیب قرار می‌گیرند‪.‬‬ ‫سیاس��ت‌گذاری‌های دول��ت بای��د در مس��یر‬ ‫صحیح��ی قرار گیرد تا به تولیدات کش��ور آن هم‬ ‫صنعتی چون فوالد که ازجمله صنایع اس��تراتژیک‬ ‫کشور است‪ ،‬آس��یب وارد نکند‪ .‬انتقادهایی به این‬ ‫موضوع وارد اس��ت‪ ،‬به این دلیل که بخش��نامه‌ها‬ ‫فوری و بدون نگاه کارشناس��ی ابالغ می‌ش��وند‪ ،‬به‬ ‫گونه‌ای که همه جوانب در آن سنجیده نمی‌شوند‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با کاهش عوارض‬ ‫گندله به دنبال رفع یک مش��کل است اما حل یک‬ ‫مس��ئله منجر به ایجاد مشکالت دیگر شده است‪.‬‬ ‫برای نمونه س��ال گذشته در دوره‌ای با وجود تولید‬ ‫مازاد آهن اس��فنجی‪ ،‬صادرات این محصول ممنوع‬ ‫و باوجود کمبود سنگ‌آهن‪ ،‬کنسانتره و گندله‪ ،‬هر‬ ‫‪ ۳‬آنها آزادانه صادر می‌شوند‪ .‬بر اساس گفت‌وگویی‬ ‫که با فوالدس��ازان کش��ور انجام شد‪ ،‬عنوان کردند‬ ‫که مش��کلی با صادرات گندل��ه ندارند اما صادرات‬ ‫گندله زمانی مناسب است که به تولید فوالد کشور‬ ‫ضربه‌ای وارد نکند‪ .‬گندله تولیدی در کش��ور ابتدا‬ ‫باید خوراک م��ورد نیاز واحدهای فوالدس��ازی را‬ ‫تامین کند‪ ،‬س��پس در صورت م��ازاد تولید‪ ،‬مجوز‬ ‫صادرات داده شود‪ .‬برخی از واحدهای تولید گندله‬ ‫راه‌اندازی ش��ده در کشور فقط ظرفیت‌های اسمی‬ ‫دارن��د و هنوز به ظرفیت تولید واقعی و نهایی خود‬ ‫نرسیده‌اند‪ .‬مش��کلی که در تامین کنسانتره وجود‬ ‫دارد‪ ،‬باعث می‌ش��ود واحدهای تولیدکننده گندله‬ ‫نتوانند با تمام ظرفیت خود فعالیت کنند‪.‬‬ ‫کمبود گندله به مرز بحران رسید‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‪ :‬صادرات گندله ممکن است افزایش‬ ‫ارزآوری داشته باشد اما با کاهش تولید به‌طور قطع نرخ‬ ‫محصوالت فوالدی افزایش می‌یابد و اثرات خود را بر‬ ‫جامعه خواهد گذاشت‬ ‫عظیمی��ان افزود‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫باید با اندیشیدن تدابیری صنعت را مدیریت کند‪.‬‬ ‫ما مخالف صادرات نیس��تیم چنانچه تعادل برقرار‬ ‫شود و نیاز واحدهای فوالدسازی تامین شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مدیرعامل ف��والد مبارک��ه اصفهان‬ ‫صادرات گندله ممکن است افزایش ارزآوری داشته‬ ‫باشد اما با کاهش تولید به‌طور قطع نرخ محصوالت‬ ‫فوالدی افزایش می‌یاب��د و اثرات خود را بر جامعه‬ ‫خواهد گذاشت‪ .‬اگر تولیدات ما متوقف شود‪ ،‬تمام‬ ‫ش��رکت‌هایی که زنجیره‌وار به ما وابس��ته هستند‬ ‫دچار مش��کل خواهند شد و این منجر می‌شود که‬ ‫اشتغال تولیدکنندگان دچار مشکل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹گندل�ه دارای جذابی�ت صادرات�ی‬ ‫است‬ ‫ف��رزاد ارزان��ی‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫ش��رکت فوالد هرمزگان نیز‬ ‫ص��ادرات را یکی از نیازهای‬ ‫کش��ور دانست و گفت‪ :‬ما به‬ ‫صادرات نی��از داری��م اما با‬ ‫توجه به اینکه فوالدسازان به‬ ‫گندله نیازمند هستند‪ ،‬با صادرات آن کمبودش در‬ ‫کشور محسوس است‪.‬‬ ‫ارزان��ی اف��زود‪ :‬ش��رکت‌های ف��والدی کش��ور‬ ‫درحال‌حاض��ر با کمب��ود گندله روبه‌رو هس��تند‪.‬‬ ‫گندله با توجه به قیمت‌های جهانی دارای جذابیت‬ ‫صادراتی زیادی اس��ت‪ .‬با توجه به بحث تحریم‌ها‬ ‫کشور نیازمند ورود ارز است تا بتوانیم با تحریم‌ها‬ ‫ب��ه مقابل��ه بپردازیم ام��ا دولت بای��د برنامه‌ریزی‬ ‫دقیقی در این زمینه داش��ته باش��د تا این منافع‬ ‫و نیاز ش��رکت‌های داخلی به گندله در تضاد قرار‬ ‫نگیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه کمبود گندله منجر به توقف‬ ‫تولید شرکت‌های فوالدس��ازی در داخل می‌شود‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری‬ ‫از تولی��د ‪۷۰‬هزار تن محصول در تیر س��ال جاری خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬رکورد تولید ماهانه محصول این مجتمع شکسته شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمود ارباب‌زاده اظهار کرد‪ :‬این مجتمع با‬ ‫اتکا به توان نیروهای متخصص خود‪ ،‬تولید ماهانه را از کمتر‬ ‫از ‪ ۵۰‬هزار تن در ماه مشابه سال گذشته‪ ،‬امسال به ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫ت��ن در تیر افزایش داد که این رکورد در تاریخ راه‌اندازی این‬ ‫مجتمع بی‌سابقه بوده است‪.‬‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬ش��رکتی که دارای ‪۱۰‬ه��زار نیروی‬ ‫انسانی است زمانی که با کمبود مواد اولیه روبه‌رو‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬تولیدش دچار مش��کل می‌ش��ود و این‬ ‫مشکل در ابعاد اجتماعی جامعه گسترش می‌یابد‬ ‫و پیامدهای اجتماعی دارد‪.‬‬ ‫به گفته ارزانی‪ ،‬باید توازنی بین صادرات گندله‬ ‫و نی��از داخلی ش��رکت‌ها ایجاد کرد ت��ا منجر به‬ ‫مشکالت گسترده در سطح اجتماعی نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرات همچنان انجام می‌شود‬ ‫مرتض��ی یزدخواس��تی‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت صبافوالد‬ ‫خلیج‌فارس نی��ز در این‌باره‬ ‫گفت‪ :‬ما به ش��دت با کمبود‬ ‫گندله روبه‌رو هس��تیم و به‬ ‫نظر می‌رس��د در این زمینه‬ ‫اطالع‌رس��انی و آگاهی کمی وج��ود دارد؛ چراکه‬ ‫ش��رکت‌هایی که مصرف گندل��ه دارند با توجه به‬ ‫صادرات این محصول درگیر مش��کالت بس��یاری‬ ‫شده‌اند‪ .‬یزدخواستی ادامه داد‪ :‬متاسفانه همچنان‬ ‫ب��ا وجود کمب��ود گندله در داخ��ل‪ ،‬این محصول‬ ‫صادر می‌شود‪ .‬به‌نظر می‌رسد با توجه به مشکالتی‬ ‫که برای ش��رکت‌های داخلی ایجاد ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در این زمینه باید‬ ‫یک راهکار درنظر بگیرد و به نوعی توازن را ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صباف��والد خلیج‌فارس بیان‬ ‫کرد‪ :‬پرسش��ی مطرح اس��ت؛ اینکه چ��را با وجود‬ ‫کمبود گندله و مشکالت شرکت‌های مصرف‌کننده‬ ‫همچن��ان محصول در حال صادر ش��دن اس��ت‪.‬‬ ‫تولیدکنن��ده گندله بحث ن��رخ را مطرح می‌کند‬ ‫و در ای��ن زمینه وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫می‌تواند تدابیری بیندیشد که تولیدکننده گندله و‬ ‫مصرف‌کننده داخلی آن دچار مشکل نشوند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید‬ ‫ای��ن را درنظر بگیرد ک��ه در صورت کمبود گندله‬ ‫واحدهای فوالدس��ازی دچار مش��کل و درنهایت‬ ‫تعطیل خواهند ش��د و در این صورت اشتغال‌زایی‬ ‫نیروی انسانی فعال در این واحدها به خطر خواهد‬ ‫افت��اد‪ .‬دولت باید ای��ن را درنظر بگیرد که تولید و‬ ‫نیاز کشور در زمینه گندله با یکدیگر مطابقت دارد‬ ‫یا خیر؟ اگر کمبودی وج��ود دارد‪ ،‬در این صورت‬ ‫باید مان��ع از صادرات گندله ش��وند و اگر کمبود‬ ‫نبود‪ ،‬بخشی از مازاد آن را می‌توانند صادر کنند‪.‬‬ ‫یزدخواس��تی افزود‪ :‬با توجه به اینکه نرخ گندله‬ ‫برای صادرکنندگان جذابیت صادراتی دارد‪ ،‬به‌طور‬ ‫قط��ع تمایل دارند ک��ه صادر کنن��د‪ .‬بنابراین در‬ ‫صورتی که بخواهن��د نیاز داخل را تامین کنند به‬ ‫علت قیمت‌های صادراتی سود نخواهند داشت که‬ ‫باید این موضوع ازس��وی دولت بررس��ی و در این‬ ‫زمینه راهکاری ارائه شود‪.‬‬ ‫در این زمین��ه نیز منصور‬ ‫ی��زدی‌زاده‪ ،‬مدیرعام��ل‬ ‫شرکت ذوب‌آهن اصفهان با‬ ‫انتقاد از ص��ادرات بی‌رویه‬ ‫س��نگ‌آهن‪ ،‬کنس��انتره و‬ ‫گندل��ه گفت‪ :‬اگ��ر جلوی‬ ‫ص��ادرات این محصوالت گرفته نش��ود‪ ،‬تبدیل به‬ ‫بحرانی در یک تا ‪۲‬دو سال آینده برای شرکت‌های‬ ‫فوالدساز داخلی خواهد شد‪.‬‬ ‫یزدی‌زاده درباره مشکالت و موانع سال گذشته‬ ‫ه��م گفت‪ :‬محدودیت در تامین مواد اولیه آهن‌دار‬ ‫ازجمله سنگ‌آهن یکی از این چالش‌ها است که با‬ ‫عمومیت آن‪ ،‬سایر شرکت‌ها ازجمله فوالد مبارکه‬ ‫هم در این مورد دچار مشکل خواهند شد و دالیل‬ ‫آن ب��ه صادرات س��نگ‌آهن‪ ،‬کنس��انتره و گندله‬ ‫برمی‌گردد که اگر جلوی آن گرفته نش��ود‪ ،‬تبدیل‬ ‫به بحرانی در ‪۲‬سال آینده خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ذوب‌آهن سهمیه گندله ندارد‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬اعمال تحریم‌ها ب��ر واردات و صادرات‬ ‫زغ��ال و کک ش��رکت‌های ف��والدی‪ ،‬ب��اال بودن‬ ‫هزینه‌ه��ای تولید به روش کوره بلند در مقایس��ه‬ ‫ب��ا روش ق��وس الکتریکی‪ ،‬نبود ت��وازن در توزیع‬ ‫منابع زنجیره ارزش تولید‪ ،‬پوش��ش نداشتن تولید‬ ‫رکورد تولید کارخانه فوالد چهارمحال و بختیاری شکسته شد‬ ‫وی‪ ،‬پیش‌بینی تولید محصول این مجتمع صنعتی در سال‬ ‫ج��اری را ‪۷۰۰‬هزار تن برآورد کرد و افزود‪ :‬عملیات س��اخت‬ ‫کارخانه فوالد استان از سال ‪ ۸۶‬با ظرفیت اولیه تولید ساالنه‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار تن آغاز ش��د‪ .‬ب��ه گفته وی‪ ،‬مرحله احیای تبدیل‬ ‫گندله به آهن اسفنجی در این کارخانه انجام می‌شود و فوالد‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری ب��ه عنوان نخس��تین واحد فوالدی‬ ‫از طرح‌ه��ای هفتگانه فوالد کش��ور در دول��ت تدبیر و امید‬ ‫بهره‌برداری رسید‪.‬‬ ‫ارب��اب‌زاده تصریح کرد‪ :‬بخش عم��ده‌ای از محصول فوالد‬ ‫اسفنجی تولیدی این مجتمع به صنایع فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫ارس��ال می‌ش��ود‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬از ابتدای عملیات ساخت‬ ‫طرح فوالد چهارمحال و بختیاری تا س��ال ‪ ۹۲‬حدود ‪ ۴‬هزار‬ ‫میلیارد ریال اعتبار در این طرح هزینه شد که با واگذاری ‪۶۵‬‬ ‫درصد این کارخانه به فوالد مبارکه‪ ،‬این بخش ‪۶‬هزار میلیارد‬ ‫ریال در ساخت کارخانه سرمایه‌گذاری کرد و ‪۳۵‬درصد مابقی‬ ‫را سازمان ایمیدرو خریداری و سرمایه‌گذاری کرده است‪.‬‬ ‫‪۴‬میلیون تن چدن مذاب‪ ،‬بروز خشکسالی و تاثیر‬ ‫بر میزان تولید‪ ،‬تحمیل بخش��ی از کس��ری منابع‬ ‫صندوق بازنشس��تگی فوالد به ش��رکت‪ ،‬اعتصاب‬ ‫کامیون��داران و توقف حمل م��واد اولیه و افزایش‬ ‫هزینه حمل‪ ،‬مش��کل ترخیص مواد اولیه وارداتی‬ ‫از طرف گمرک‪ ،‬منفی بودن س��رمایه در گردش و‬ ‫وجود زیان انباشته‪ ،‬تحمیل هزینه مابه‌التفاوت ارز‬ ‫به میزان ‪ ۱۱۰‬میلیارد تومان که از سوی بانک رفاه‬ ‫در حال پیگیری اس��ت از دیگر چالش‌های س��ال‬ ‫گذشته بوده است‪.‬‬ ‫جعفر س��رقینی‪ ،‬معاون امور‬ ‫معادن وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش ک��ه چرا ب��ا وجود‬ ‫کمبود س��نگ‌آهن و گندله‬ ‫در داخل و نیاز شرکت‌های‬ ‫فوالدی این محصوالت صادر می‌ش��وند‪ ،‬گفت‪ :‬بر‬ ‫اس��اس محدودیت��ی که اعمال ش��ده قرار اس��ت‬ ‫ش��رکت‌های بزرگ صادرات گندله و س��نگ‌آهن‬ ‫نداشته باشند‪ ،‬به دلیل اینکه باید نیاز کارخانه‌های‬ ‫داخل��ی را فراهم کنند و س��همیه هرکدام از این‬ ‫شرکت‌ها نیز مشخص است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما درب��اره واحدهای کوچک معدنی‬ ‫اگر برگش��ت ارز خود را انجام دهند‪ ،‬صادرات‌شان‬ ‫مشکلی نخواهد داش��ت‪ .‬اما باید منشأ سنگ‌آهن‬ ‫آنها مشخص باشد که از کدام معدن است‪.‬‬ ‫در آین��ده ش��رکت‌های ف��والدی ب��ا توج��ه به‬ ‫صادرات این محصوالت با بحران روبه‌رو می‌ش��وند‬ ‫و با وجود انتقادهایی که از س��وی این ش��رکت‌ها‬ ‫مط��رح می‌ش��ود‪ ،‬خام‌فروش��ی و ص��ادرات ای��ن‬ ‫محصوالت همچن��ان ادامه دارد‪ .‬به‌نظر می‌رس��د‬ ‫ب��ا توجه به ارزش‌افزوده ب��االی محصوالت خام و‬ ‫نهایی فوالدی‪ ،‬به‌ویژه فوالدهای آلیاژی‪ ،‬باید بستر‬ ‫و ش��رایط برای حرکت به سمت تولید و صادرات‬ ‫این ن��وع محص��والت فراهم ش��ود‪ .‬امید اس��ت‪،‬‬ ‫سیاس��ت‌گذار بخش معدن و فلزات‪ ،‬بیش از پیش‬ ‫بر اساس خردجمعی‪ ،‬پژوهش و پیمایش‪ ،‬تحصیل‬ ‫و درایت و آینده‌نگری تصمیمات خود را اتخاذ کند‬ ‫تا در شرایط گوناگون اقتصاد صنعتی موفق‪ ،‬زنده و‬ ‫کارآمد در کشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫مجموعه فوالد چهارمحال و بختیاری شامل فاز احیا (تبدیل‬ ‫گندله آهن به آهن اس��فنجی) و فاز فوالد‌سازی (تبدیل آهن‬ ‫اسفنجی به اسلب) و فاز تولید شمش فوالدی در ‪ ۴۲۲‬هکتار‬ ‫و با زیربنای ‪ ۲۵۰‬هکتار در سفید‌دشت فعال است‪.‬‬ ‫مجتمع فوالد چهارمحال و بختیاری در س��فید دش��ت در‬ ‫حدود ‪۳۰‬کیلومتری مرکز استان قرار دارد‪.‬‬ ‫هم‌این��ک یک‌ه��زار و ‪ ۱۲۷‬واح��د تولی��دی و صنعتی در‬ ‫چهارمحال و بختیاری واقع است‪.‬‬ ‫یک��ی از مش��کالت ای��ن روزه��ای واحده��ای‬ ‫فوالدسازی کمبود گندله است‪ ،‬مشکلی که باعث‬ ‫ش��ده برخ��ی از واحدها با تم��ام ظرفیت خود کار‬ ‫نکنن��د‪ .‬ب��ا وجود تعداد واحدهایی که در کش��ور‬ ‫گندله تولید می‌کنند‪ ،‬ظرفیت اسمی گندله حدود‬ ‫‪ ۳۲‬میلیون تن است‪.‬‬ ‫اما فوالدسازان همواره از کمبود گندله شکایت‬ ‫دارن��د‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که ب��رای تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلیون تن شمش فوالد در افق ‪ ۱۴۰۴‬این زنجیره‬ ‫نیازمند ‪۱۶۵‬میلیون تن سنگ‌آهن‪۸۰ ،‬میلیون تن‬ ‫کنس��انتره‪۸۰ ،‬میلیون تن گندله و ‪۵۸‬میلیون تن‬ ‫آهن اس��فنجی اس��ت‪ .‬از این‌رو برای رس��یدن به‬ ‫چنین چش��م‌اندازی‪ ،‬ایجاد توازن در زنجیره فوالد‬ ‫اولویت نخس��ت و اساسی به‌شمار می‌رود‪ ،‬چراکه‬ ‫طرح‌ه��ای مختلفی در کش��ور راه‌اندازی ش��ده و‬ ‫در نوب��ت راه‌اندازی قرار دارند که آهن اس��فنجی‬ ‫تولی��د می‌کنند ی��ا خواهند ک��رد‪ ،‬از این‌رو تولید‬ ‫آهن اس��فنجی به یقین نیازمند گندله‪ ،‬کنسانتره‬ ‫و س��نگ آه��ن خواهد بود و در همین راس��تا نیز‬ ‫بای��د بتوانیم واحدهایی ایجاد کنیم و تا حد امکان‬ ‫از صادرات س��نگ آهن ت��ا گندله نیز بپرهیزیم تا‬ ‫بتوانیم در راس��تای چش��م‌انداز گام برداریم و نیاز‬ ‫واحدها نیز برآورده شود‪.‬‬ ‫هرچند این روزها در جهان گندله از مزیت‌های‬ ‫صادراتی برخوردار است و برخی تولیدکنندگان به‬ ‫جای تامین داخل میل به صادرات دارند اما تامین‬ ‫داخ��ل بای��د در اولویت قرار گیرد تا این زنجیره به‬ ‫درستی در مسیر تولید قرار گیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ 2‬برابری‬ ‫درآمد فوالد مبارکه‬ ‫درآمد حاصل از فروش س��ال جاری محصوالت‬ ‫در بزرگ‌تری��ن تولید‌کننده فوالد کش��ور بیش از‬ ‫دو برابر رش��د داشته اس��ت‪ .‬به گزارش خبرگزاری‬ ‫صداوس��یما‪ ،‬مدیرعام��ل ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬فروش ‪ ۳‬ماه س��ال جاری این ش��رکت‬ ‫ب��زرگ فوالدی را یک‌میلیون و ‪ ۹۵۳‬هزار تن انواع‬ ‫محصول برشمرد و گفت‪ :‬این شرکت با فروش این‬ ‫می��زان محصوالت فوالدی بیش از بیش از ‪ ۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۹۴‬میلی��ارد تومان درآمد کس��ب کرده که در‬ ‫مقایس��ه با ‪۳‬ماه ابتدایی سال گذشته از رشد بیش‬ ‫از دو برابری برخوردار اس��ت‪ .‬حمیدرضا عظیمیان‪،‬‬ ‫برنامه‌ری��زی م��دون ب��رای برخ��ورداری از منابع‬ ‫پایدار س��نگ به‌وس��یله تملیک طرح‌های موجود‬ ‫و اکتش��اف‪ ،‬تالش برای بهره‌برداری و تس��ریع در‬ ‫اجرای تمام طرح‌های مصوب در ش��رکت اصلی و‬ ‫ش��رکت‌های گروه به‌منظور افزایش س��ود و خلق‬ ‫ارزش‌افزوده را از مهم‌ترین برنامه‌های س��ال جاری‬ ‫این ش��رکت دانس��ت و افزود‪ :‬ازجمله این طرح‌ها‪،‬‬ ‫اج��رای خط نورد گرم ‪ ،۲‬تامی��ن الکترود مصرفی‬ ‫موردنیاز به‌عنوان راهبردی‌ترین ماده اولیه شرکت‬ ‫دست‌کم برای ‪ ۳‬سال‪ ،‬مشارکت در افزایش سرمایه‬ ‫ش��رکت‌های س��رمایه‌پذیر به‌وی��ژه ش��رکت‌های‬ ‫معدنی و تامین مالی به‌وس��یله افزایش س��رمایه‪،‬‬ ‫انتش��ار اوراق بده��ی و ورود ش��رکت‌های گروه به‬ ‫بازار سرمایه است‪.‬‬ ‫کارخانه سراب حلب‬ ‫به چرخه تولید بازگشت‬ ‫کارخان��ه س��راب حلب‪ ،‬پس از ‪ ۸‬س��ال تعطیلی‪،‬‬ ‫دوب��اره به چرخه تولید بازگش��ت‪ .‬به گ��زارش ایرنا‪،‬‬ ‫کارخانه «س��راب حلب» با صرف هزینه‌ای افزون بر‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیارد ریال به همت س��رمایه‌گذار جدید آغاز‬ ‫به‌کار کرد‪ .‬این واح��د تولیدی‪ ،‬روزانه ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۸‬ه��زار قوطی حلبی و ‪ ۱۲۰‬ه��زار در انواع قوطی را‬ ‫دارد‪ .‬کارخانه سراب حلب حدود ‪ ۸‬سال قبل به دنبال‬ ‫تحریم‌های غیرقانونی و یکجانبه امریکا علیه کشور و‬ ‫افزای��ش ناگهانی نرخ ارز به عنوان یکی از پیامدهای‬ ‫آن به تعطیلی کشیده شد‪ .‬در زمان تعطیلی کارخانه‬ ‫س��راب حل��ب ح��دود ‪ ۱۰۰‬واحد تولی��دی در این‬ ‫شهرستان فعال بود که ‪ ۱۷‬واحد از آنها تعطیل شد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪215‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫پیش‌بینی‬ ‫وزارت صنعت ژاپن‬ ‫از تقاضای فوالد‬ ‫پیش‌بینی می‌ش��ود با توجه ب��ه افزایش تقاضای‬ ‫محص��والت ف��والدی در ب��ازار داخ��ل و صادراتی‪،‬‬ ‫تولید فوالد خام ژاپن در ‪ 3‬ماه س��وم س��ال جاری‬ ‫میالدی‪ ،‬ژوئیه تا سپتامبر (نیمه تیر تا نیمه مهر) با‬ ‫‪ ۰.۹‬درصد رشد به ‪ ۲۵.۸۹‬میلیون تن افزایش یابد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش چیالن‪ ،‬با این ح��ال پیش‌بینی وزارت‬ ‫اقتصاد‪ ،‬تجارت و صنعت ژاپن این است که تقاضای‬ ‫محصوالت فوالدی و صادرات در ماه‌های یادشده با‬ ‫رشد ‪ ۰.۸‬درصد به ‪ ۲۳.۰۱‬میلیون تن افزایش یابد‪.‬‬ ‫کاهش تولید آلومینیوم جهان همزمان با کاهش تولید در چین‬ ‫گزارش موسسه بین‌المللی آلومینیوم نشان می‌دهد تولید‬ ‫آلومینیوم جهان در نیمه نخس��ت سال جاری میالدی ‪۰.۵‬‬ ‫درصد کاهش پیدا کرد ‌ه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مسلما این خبر خوبی نیست اما تولید‬ ‫جهان��ی از زمان بحران مالی س��ال ‪ ۲۰۰۹‬میالدی (‪۱۳۸۸‬‬ ‫خورشیدی) کاهش ساالنه را تجربه نکرده است‪.‬‬ ‫تولی��د کمتر در غ��رب به دلی��ل اختالل موقت��ی در ‪۲‬‬ ‫تولیدکنن��ده بزرگ یعنی آلبراس برزی��ل و بیکانکور کانادا‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬در حالی که هر ‪ ۲‬تولیدکننده در حال تکمیل‬ ‫ظرفیت هس��تند‪ ،‬یک کارخانه اروپای��ی دیگر به دلیل نرخ‬ ‫پایین زمی��ن خورد‪.‬آنچه به فضای ب��ازار لطمه قابل توجه‬ ‫زده‪ ،‬کندی رشد اقتصادی چین بوده که نبض تولید جهانی‬ ‫آلومینیوم را در دست دارد‪.‬بر اساس آمار موسسه بین‌المللی‬ ‫آلومینی��وم‪ ،‬تولید چین در ژوئ��ن (خرداد‪-‬تیر) ‪ ۳.۱‬درصد‬ ‫و در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال جاری ‪ ۰.۴‬درص��د کاهش پیدا‬ ‫کرد‪ .‬ممکن اس��ت اختالل پیش آمده تا پایان سال برطرف‬ ‫ش��ود اما موضوع مهم‌تر این است که حرکت ماشین تولید‬ ‫آلومینیوم چین س��رانجام آهسته ش��د‪ .‬این امر مانع ادامه‬ ‫رش��د صادرات چین نشده اما مش��کل اصلی‪ ،‬تقاضاست نه‬ ‫عرضه‪.‬تولی��د آلومینیوم در خارج از چین در نیمه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری میالدی به میزان ‪ ۰.۶‬درص��د افت کرد که تا‬ ‫حدودی منعکس‌کننده کاهش تولی��د در آلبراس برزیل و‬ ‫بیکانکور کانادا بود‪ .‬بر اس��اس گ��زارش رویترز‪ ،‬آلبراس که‬ ‫ظرفیت تولید س��االنه ‪ ۴۵۰‬هزار تن آلومینی��وم را دارد از‬ ‫آوریل سال گذشته (فروردین‪-‬اردیبهشت ‪ )۱۳۹۷‬به دلیل‬ ‫کاهش تولید در پاالیش��گاه آلومینای آلونورته‪ ،‬با ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ظرفیت فعالیت می‌کند‪ .‬ش��رکت هی��دروی نروژ که هر دو‬ ‫کارخان��ه را دارد پ��س از حل اختالفات محیط‌زیس��تی با‬ ‫مقام��ات برزیل‪ ،‬در حال بازگردان��دن تولید این ‪ ۲‬کارخانه‬ ‫به ظرفیت کامل است‪.‬‬ ‫ذخیره پتاس در عمق ‪ 16‬متری‪ ،‬نیاز ‪ 3‬دهه جهان را برآورده می‌کند‬ ‫بهره‌برداری از بزرگ‌ترین ذخیره پتاس جهان در اریتره‬ ‫افزایش تولید آلومینا‬ ‫در امریکای جنوبی‬ ‫تولید آلومینا در امریکای التین در ژوئن (خرداد‪-‬‬ ‫تیر) به حدود ‪ ۹۱۹‬هزار تن رسید که نسبت به ماه‬ ‫مه (اردیبهش��ت‪-‬خرداد) بیش��ترین رشد را در بین‬ ‫مناطق مختلف جهان داش��ت‪ .‬رش��د تولید آلومینا‬ ‫در ای��ن منطقه‪ ،‬به طور عم��ده متاثر از افزایش نرخ‬ ‫بهره‌ب��رداری پاالیش��گاه آل‌نورته در این ماه بود‪ .‬در‬ ‫مقایس��ه حجم تولید با دوره مش��ابه سال گذشته‪،‬‬ ‫عالوه بر امریکای جنوبی‪ ،‬افریقا نیز رش��د باالیی را‬ ‫ثبت کرد که ناش��ی از وقفه‌های تولیدی در یکی از‬ ‫پاالیش��گاه‌های شرکت روسال به دلیل تحریم‌ها در‬ ‫سال گذشته میالدی‪ ،‬در این قاره بود‪.‬‬ ‫تحلیلگر ارشد بازارهای بین‌الملل‬ ‫فوالد و سنگ‌آهن‪:‬‬ ‫بیمه اعتبار تجاری‬ ‫وامی در مواقع ضروری‬ ‫جعف��ری‬ ‫کی��وان‬ ‫طهران��ی‪ ،‬تحلیلگر ارش��د‬ ‫بین‌المل��ل‬ ‫بازاره��ای‬ ‫ف��والد و س��نگ‌آهن گفت‪:‬‬ ‫بیمه‌نامه‌های��ی در داخل و‬ ‫خارج از کش��ور وجود دارند‬ ‫ک��ه وجهه شناخته‌ش��ده‌ای در میان فعاالن معدنی‬ ‫به‌دس��ت آورده‌اند چراکه اس��تفاده از هر یک از آنها‬ ‫مزایای بیش��ماری را به وج��ود می‌آورد‪.‬به گزارش‬ ‫گس��ترش‌نیوز‪ ،‬کیوان جعفری طهران��ی‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫ارش��د بین‌الملل حوزه مع��دن و فوالد در گفت‌وگو‬ ‫با گس��ترش نی��وز درباره وضعیت بیم��ه در معادن‬ ‫ای��ران اظهار ک��رد‪ :‬بیمه‌ه��ای معدنی زی��ادی در‬ ‫کش��ورهای پیش��رفته تعریف‌ش��ده‌اند که برخی از‬ ‫آنه��ا نیز در ای��ران وجود دارند و متداول هس��تند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬بیمه مس��ئولیت‌های عمومی‪ ،‬یکی از‬ ‫بیمه‌های عام بوده که هرگونه خسارت ناشی از فعل‬ ‫و انفع��االت فیزیکی که به کارگ��ران‪ ،‬پیمانکاران و‬ ‫پرسنل وارد می‌شود را زیر پوشش قرار می‌دهد‪.‬این‬ ‫تحلیلگر ارشد بین‌المللی حوزه معدن و فوالد افزود‪:‬‬ ‫تم��ام محدوده‌های معدن یا حت��ی نیروهایی که از‬ ‫دفات��ر مرکزی به بازدی��د معادن می‌آیند در صورت‬ ‫مشمولیت می‌توانند از بیمه مسئولیت‌های عمومی‬ ‫برخوردار ش��وند‪.‬وی بیان کرد‪ :‬ویژگی این نوع بیمه‬ ‫در پوش��ش‌دهی تم��ام فع��ل و انفع��االت فیزیکی‬ ‫همچون نقص عضو‪ ،‬جراحت‪ ،‬فوت و‪ ...‬است‪.‬جعفری‬ ‫طهرانی مطرح کرد‪ :‬بیمه مسئولیت‌های معدنی نیز‬ ‫از دیگ��ر بیمه‌ه��ای معدنی رایج در ایران اس��ت که‬ ‫حاشیه امنی را برای کارفرما به وجود می‌آورد چراکه‬ ‫این بیمه هرگونه اتفاقی که کارکنان‪ ،‬پیمانکاران و‪...‬‬ ‫را تهدید کند‪ ،‬زیر پوش��ش قرار می‌دهد؛ بنابراین به‬ ‫واس��طه بیمه‌نامه یادش��ده هر خسارتی که کارفرما‬ ‫در مقابل آن مس��ئول و ملزم به پرداخت باش��د‪ ،‬در‬ ‫گستره چتر حمایتی این بیمه قرار می‌گیرد‪.‬تحلیلگر‬ ‫ارشد بین‌المللی حوزه معدن و فوالد ابراز کرد‪ :‬بیمه‬ ‫جبران خس��ارت حرفه‌ای نیز پوش��ش ریسک‌های‬ ‫فیزیکی که بر اساس اشتباه پیمانکار در زمینه‌هایی‬ ‫همچون طراحی‪ ،‬استخراج‪ ،‬انفجار و‪...‬اتفاق می‌افتند‬ ‫را حمایت می‌کند‪ .‬وی افزود‪ :‬بنابراین کارفرما بابت‬ ‫توان پوشش تمام اش��تباه‌های سهوی که خسارت‬ ‫جان��ی و مالی در پی دارد‪ ،‬اطمینان دارد‪ .‬معادن در‬ ‫خارج از کش��ور باید به‌طور اجباری این بیمه را دارا‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫جعف��ری طهرانی بیان ک��رد‪ :‬بیمه اعتبار تجاری‬ ‫نیز از دیگر بیمه‌نامه‌های رایج و کاربردی اس��ت که‬ ‫صنعت معدن از آن اس��تقبال می‌کند چراکه در این‬ ‫بیم��ه تمام فعالیت‌های بیمه‌گذار زیر پوش��ش قرار‬ ‫می‌گیرد؛ برای نمونه اگر معدندار خروجی موردنظر‬ ‫ی را دریافت نکند یا در زمان‬ ‫و بر اس��اس برنامه‌ریز ‌‬ ‫مقرر به تولید و بهره‌برداری نرسد و از ناهماهنگی‌ها‬ ‫دچار صدمه شود‪ ،‬این نوع بیمه‌نامه درصدد جبران‬ ‫بخشی از خسارت‌های حاصل برمی‌آید‪.‬‬ ‫طرحی از کولولی‌ماینینگ‌شِ یر‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫ش��رکت اس��ترالیایی داناکالی این روزها به‬ ‫توسعه یکی از پروژه‌های بزرگ نزدیک می‌شود‪.‬‬ ‫این پروژه یکی از برجسته‌ترین عملیات جهانی‬ ‫در اس��تخراج پتاس به ش��مار می‌آی��د‪ .‬نام آن‬ ‫کولولی است و در کشور اریتره در کرانه دریای‬ ‫سرخ در شمال شرقی افریقا عملیاتی می‌شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که اریتره از مهم‌ترین نقاط‬ ‫اقتص��ادی جهان به ش��مار می‌آی��د و با وجود‬ ‫ظرفیت‌های این کشور پیش‌بینی می‌شود این‬ ‫پروژه در عین برجسته بودن‪ ،‬تبدیل به یکی از‬ ‫کم‌هزینه‌ترین منابع سولفات پتاس شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگارمعدن به نقل از ماینینگ‪،‬‬ ‫سولفات پتاس��یم منبع خوبی از عنصر پتاسیم‬ ‫به شمار می‌آید که گوگرد مورد نیاز گیاهان را‬ ‫تامی��ن می‌کند‪ .‬در نتیجه می‌ت��وان از آن کود‬ ‫باکیفیتی تولید کرد‪.‬‬ ‫گام کلیدی برای آغاز این پروژه‪ ،‬اواخر س��ال‬ ‫گذش��ته میالدی برداش��ته ش��د‪ .‬در آن زمان‬ ‫داناکالی دستور تامین بودجه‌ای به ارزش ‪۲۰۰‬‬ ‫میلی��ون دالر را با س��ندیکای بانک صادرات‪-‬‬ ‫واردات افریقا و ش��رکت س��رمایه‌گذاری افریقا‬ ‫امض��ا کرد‪ .‬با تامی��ن اعتب��ار‪ ،‬داناکالی پس از‬ ‫نزدیک به ‪ ۷‬ماه توسعه این پروژه ‪ ۱.۱‬میلیارد‬ ‫عالوه بر ذخیره‪ ،‬محل پروژه کولولی از مزایای منحصربه‌فردی‬ ‫برخوردار است‪ .‬معدن تنها ‪ ۷۵‬کیلومتر از ساحل دریای‬ ‫سرخ در مرز شرقی اریتره فاصله دارد که آن را به یکی از‬ ‫دردسترس‌ترین ذخایر پتاس جهان تبدیل می‌کند‬ ‫تنی‪ ،‬اس��تخراج پتاس را شروع کرد‪ .‬معدن این‬ ‫پ��روژه به طور کامل متعلق به ش��رکتی به نام‬ ‫کولولی‌ماینینگ‌شِ ��یر (‪Colluli Mining‬‬ ‫‪ )Share Company‬است‪ .‬کولولی‌در نتیجه‬ ‫یک س��رمایه‌گذاری ‪ ۵۰-۵۰‬بین ش��رکت‌های‬ ‫آزی‌ماینِر و ا ِریتریَن‌نشنال‌ماینینگ‪ ،‬ایجاد شده‬ ‫ت��ا از ذخایر پتاس بهره‌برداری کند‪ .‬پیش‌بینی‬ ‫می‌ش��ود س��اخت این معدن تا ‪ ۲‬س��ال طول‬ ‫بکشد‪.‬‬ ‫در همی��ن حال گ��زارش س��ازمان ملل که‬ ‫ژانوی��ه (دی‪-‬بهمن) گذش��ته منتش��ر ش��ده‪،‬‬ ‫حکایت از آن دارد که کولولی می‌تواند اقتصاد‬ ‫اریتره را رونق دهد‪ .‬این در حالی اس��ت که تا‬ ‫سال گذشته میالدی‪ ،‬اریتره یکی از کشورهایی‬ ‫بود که در فهرس��ت تحریم‌های س��ازمان ملل‬ ‫قرار داشت‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش برآورد می‌کند تا س��ال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۴۰۰‬خورش��یدی) کولولی ‪۳‬درصد‬ ‫تولی��د ناخالص داخلی اریت��ره را رقم بزند و تا‬ ‫سال ‪ ۲۰۳۰‬میالدی (‪ ۱۴۰۹‬خورشیدی) نیمی‬ ‫از صادرات این کشور را به خود اختصاص دهد‬ ‫و همچنین ‪۱۰‬هزار فرصت ش��غلی مس��تقیم‬ ‫و غیرمس��تقیم در این کش��ور افریقایی ایجاد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این گزارش همچنی��ن می‌افزاید که اجرایی‬ ‫ش��دن ای��ن پ��روژه می‌تواند به اریت��ره کمک‬ ‫کن��د ش��یوه‌نامه توس��عه پایدار خ��ود را ارتقا‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫این شیوه‌نامه تا حاال ‪ ۱۳‬هدف توسعه پایدار‬ ‫را در اولویت قرار داده اس��ت‪ .‬نب��ود فقر‪ ،‬نبود‬ ‫گرس��نگی‪ ،‬کیفیت آموزش‪ ،‬برابری جنس��یت‪،‬‬ ‫آب تمیز و بهداش��تی‪ ،‬رش��د اقتصادی پایدار‪،‬‬ ‫ش��غل‪ ،‬صنعت‪ ،‬نوآوری و زیرس��اخت مناسب‪،‬‬ ‫کاهش نابرابری‌ها‪ ،‬اقدامات آب و هوایی‪ ،‬صلح‪،‬‬ ‫طرح روز‬ ‫ایجاد نهادهای قوی و عادل و جذب ش��رکایی‬ ‫برای اهداف توس��عه پایدار از جمله اهداف این‬ ‫شیوه نامه هستند‪.‬‬ ‫قرار است ش��رکت کولولی بیش از ‪۴۷۲‬هزار‬ ‫تن س��ولفات پتاس در س��ال تولید کند و اگر‬ ‫داناکالی تصمیم به توس��عه فاز دوم این پروژه‬ ‫بگیرد‪ ،‬تولید ساالنه آن به ‪۹۴۴‬هزار تن خواهد‬ ‫رس��ید‪ .‬عمر احتمالی این معدن نیز ‪ ۲۰۰‬سال‬ ‫برآورد شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر اینها‪ ،‬آنچه کولولی را جذاب‌تر نشان‬ ‫می‌دهد‪ ،‬این اس��ت که فرآیند استخراج پتاس‬ ‫این معدن بس��یار س��اده‌تر از پروژه‌های مشابه‬ ‫آن در اروپ��ا و امریکای ش��مالی اس��ت چون‬ ‫عمق کانی‌ه��ای آن به ‪ ۱۶‬متر می‌رس��د‪ .‬این‬ ‫کم‌عمق��ی هزینه پ��روژه را پایین می‌آورد‪ .‬این‬ ‫ذخی��ره همچنین بزرگ‌ترین ذخیره ش��ناخته‬ ‫ش��ده کود جهان اس��ت‪ ،‬در حالی که مصرف‬ ‫کنونی س��ولفات پتاس در جه��ان به ‪۷‬میلیون‬ ‫تن در سال می‌رسد و شرکت کولولی می‌تواند‬ ‫تا ‪ ۳‬دهه آینده‪ ،‬پاسخگوی تقاضای جهانی این‬ ‫ماده باش��د‪ .‬عالوه بر ذخیره‪ ،‬محل این پروژه‬ ‫نیز از مزایای منحصربه‌فردی برخوردار اس��ت‪.‬‬ ‫از یک س��و معدن تنها ‪ ۷۵‬کیلومتر از س��احل‬ ‫دریای س��رخ در مرز ش��رقی این کشور فاصله‬ ‫دارد که آن را به یکی از دردسترس‌ترین ذخایر‬ ‫پتاس جه��ان تبدیل می‌کند‪ .‬معدن همچنین‬ ‫از بندر ماس��اوا ‪ ۲۳۰‬کیلومتر فاصله دارد و این‬ ‫بندر‪ ،‬امکان دسترس��ی به ش��بکه کش��تیرانی‬ ‫دریای س��رخ و از آنج��ا به بازاره��ای کلیدی‬ ‫جهان همچون هند‪ ،‬آس��یای جنوب ش��رقی‪،‬‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬اروپا و س��ایر نق��اط افریقا را فراهم‬ ‫م��ی‌آورد‪ .‬این پروژه همچنی��ن در حوالی مرز‬ ‫اتیوپ��ی قرار دارد‪ ،‬البته اریتره در این مرز یکی‬ ‫از مرگبارترین جنگ‌های مرزی را تجربه کرد‪.‬‬ ‫تا اینکه س��ال گذش��ته در ژوئن (تیر‪-‬خرداد)‬ ‫ائت�لاف حاک��م اتیوپ��ی (جبه��ه دموکراتیک‬ ‫انقالبی م��ردم اتیوپ��ی) به س��رکردگی عبید‬ ‫احمد‪ ،‬نخس��ت وزی��ر موافقت کرد ت��ا توافق‬ ‫صلحی را که در س��ال ‪ ۲۰۰۰‬میالدی (‪۱۳۸۹‬‬ ‫خورش��یدی) امضا ش��ده بود‪ ،‬اجرایی کند‪ .‬در‬ ‫پ��ی این اتفاق‪ ،‬صلح در ‪ ۲‬کش��ور برقرار ش��د‪.‬‬ ‫کولولی این ظرفیت را دارد که عالوه بر پتاس‪،‬‬ ‫دیگر محص��والت کودی را همچون س��ولفات‬ ‫پتاس��یم منیزیم‪ ،‬موریات‌پتاسیم‪ ،‬گچ و سنگ‬ ‫نمک تولید کن��د‪ .‬این پروژه همچنین ظرفیت‬ ‫تولید کایس��ریت و کلرید مغناطیسی را دارد و‬ ‫می‌توان��د این ‪ ۲‬محص��ول را با کمترین نیاز به‬ ‫فرآوری تجاری‌سازی کند‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫برترین شرکت‌های تولیدکننده فوالد جهان در سالگذشته میالدی‬ ‫حدود ‪۲۰‬هزار کودک در معادن میکا در ایالت‌های بیهار و جارکند هند کار می‌کنند‪ .‬میکا ماده معدنی اس�ت که در ساخت بسیاری‬ ‫از محصوالت آرایشی استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬اولیویا نیوسام منبع‪ :‬گاردین‬ ‫‌حجم تولید‬ ‫درواحدمیلیون تن‬ ‫رتبه‬ ‫نام شرکت‬ ‫کشور‬ ‫‪1‬‬ ‫آرسِ لورمیتال‬ ‫لوکزامبورگ‬ ‫‪96.42‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چاینا‌بائوگروپ‬ ‫چین‬ ‫‪67.43‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نیپون‌استیل‌کورپو ِریشِ ن‬ ‫ژاپن‬ ‫‪49.22‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اچ‌بی‌آی‌اس گروپ‬ ‫چین‬ ‫‪46.80‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پوسکو‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‪42.86‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شاگاناگ‌گروپ‬ ‫چین‬ ‫‪40.66‬‬ ‫‪7‬‬ ‫آن‌استیل‌گروپ‬ ‫چین‬ ‫‪37.36‬‬ ‫‪8‬‬ ‫یاِف‌ای استیل‌کورپو ِریشِ ن‬ ‫جِ ‌‬ ‫ژاپن‬ ‫‪29.15‬‬ ‫‪9‬‬ ‫جیانالنگ‌گروپ‬ ‫چین‬ ‫‪27.88‬‬ ‫‪10‬‬ ‫شوگانگ‌گروپ‬ ‫چین‬ ‫‪27.34‬‬ ‫منبع‪ :‬انجمن جهانی فوالد برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬
‫برای توسعه بخش معدن در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫آماده همکاری همه‌جانبه با بخش خصوصی هستیم‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد گفت‪ :‬برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫اس��تان‪ ،‬آم��اده هم��کاری همه‌جانبه با بخ��ش خصوصی‬ ‫توانمند هستیم‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬داری��وش دیودیده در ش��انزدهمین‬ ‫مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی معدن استان افزود‪:‬‬ ‫ب��ا رعایت هم��ه الزام��ات قانونی و مقررات ح��وزه معدن‪،‬‬ ‫فعال‌س��ازی تمام ظرفیت‌های معدن��ی و صنایع معدنی در‬ ‫اس��تان کهگیلویه و بویراحمد در دس��تور کار اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در راس��تای‬ ‫توس��عه بخش معدن اس��تان‪ ،‬آماده همکاری همه‌جانبه با‬ ‫س��ازمان نظام مهندسی معدن اس��ت و با تعامل سازنده و‬ ‫مفید می‌توانیم به جهش شاخص‌های توسعه معدنی استان‬ ‫کمک کنیم‪.‬‬ ‫دیودیده با اش��اره به عملکرد و پیش��ینه نظام مهندسی‬ ‫معدن در استان افزود‪ :‬موارد و مسائل موجود را می‌توان با‬ ‫جلس��ه‌های هم‌اندیشی هیات مدیره و کارشناسان باتجربه‬ ‫اس��تان در بخش معدن و زمین‌شناسی به کمترین میزان‬ ‫ممکن رساند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد افزود‪ :‬درحال‌حاضر ‪ ۷۵‬پروانه بهره‌برداری معتبر‬ ‫مع��دن در اس��تان داریم که ‪ ۴۵‬م��ورد از این معادن فعال‬ ‫هس��تند و با توجه به رایزنی‌ه��ا و تعیین تکلیف پهنه‌های‬ ‫اکتشافی و شناسایی مناطق امیدبخش‪ ،‬امیدواریم تا پایان‬ ‫سال جاری در بخش معدن شاهد رشد باشیم‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به رش��د افزون بر ‪ ۱۳۰‬درصدی وص��ول حقوق دولتی در‬ ‫س��ال ‪ ،۹۷‬افزود‪ :‬میزان وصول حقوق دولتی و رشد آن در‬ ‫سال گذشته‪ ،‬نش��ان از فعالیت خوب بهره‌برداران معادن و‬ ‫وضعیت مناس��ب استخراج مواد معدنی و همچنین جدیت‬ ‫سازمان صنعت‪ ۷‬معدن و تجارت در اجرای قانون و وصول‬ ‫مطالبات دولتی اس��ت و این مهم در س��ال ج��اری نیز با‬ ‫جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫ظرفیت‌های خالی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫در س��ال رون��ق تولی��د‪ ،‬ظرفیت‌های زی��ادی در‬ ‫واحده��ای مختلف تولی��دی و اقتص��ادی از جمله‬ ‫منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی صنای��ع معدن��ی و فلزی‬ ‫خلیج‌فارس وجود دارد که برای جذب سرمایه‌گذار‪،‬‬ ‫اش��تغال مولد و صادرات باید برنامه‌ریزی بیش��تری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬دولت تدبی��ر و امید در بیش از‬ ‫‪ ۶‬س��ال خدمت خ��ود‪ ،‬تالش زیادی ب��رای احیای‬ ‫واحده��ای تولی��دی و همچنین تکمی��ل و افزایش‬ ‫ظرفیت این واحدها کرده که ضمن بازگشت سرمایه‪،‬‬ ‫از خروج ارز جلوگیری می‌کند و نقش بازآفرینی در‬ ‫تولید و اشتغال جمعیت زیادی از جوانان جویای کار‬ ‫را در پ��ی دارد‪ .‬منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی‬ ‫و فل��زی خلیج‌فارس‪ ،‬زیرمجموع��ه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و سازمان ایمیدرو‪ ،‬تنها منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی‌اختصاصی کشور است که با هدف گسترش‬ ‫و توس��عه صنایع معدنی و فلزی ش��کل گرفته است‪.‬‬ ‫در س��ال‌های اخیر‪ ،‬توسعه و تکمیل زیرساخت‌های‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی و معدنی خلیج‌فارس با سرعت‬ ‫بس��یار زیادی پیگیری و اجرا ش��ده و زمینه را برای‬ ‫جذب سرمایه‌گذاران بیشتر فراهم کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹کام ش�یرین کارگ�ران در س�ال رونق‬ ‫تولید‬ ‫در س��ال جاری که از سوی رهبر معظم انقالب به‬ ‫رونق تولید نام‌گذاری ش��ده نیز شاهد بهره‌برداری از‬ ‫تعدادی پروژه از جمله گندله‌سازی شرکت مادکوش‬ ‫با ظرفیت تولید س��االنه ‪۲‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫محصول‪ ،‬بونکرینگ اس��ید سولفوریک شرکت ملی‬ ‫صنای��ع م��س ایران و همچنین طرح توس��عه فوالد‬ ‫کاوه جنوب کیش خواهیم بود‪ .‬فراهم آوردن شرایط‬ ‫جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و هدایت آنها به‬ ‫واحده��ای صنعتی و معدنی انرژی‌بر و فرآوری مواد‬ ‫معدنی و همچنین رش��د و توسعه اقتصادی‪ ،‬افزایش‬ ‫فرصت‌های ش��غلی‪ ،‬افزایش و توس��عه فناوری‌های‬ ‫جدید ح��وزه تولید‪ ،‬مهارت‌ه��ای مدیریتی‪ ،‬ارتقای‬ ‫کیفیت تولی��دات و افزایش توان صادرات به منظور‬ ‫رقابت در بازارهای جهانی از مهم‌ترین اهداف ترسیم‬ ‫ش��ده این منطقه اس��ت‪ .‬با تایید س��ازمان توسعه و‬ ‫نوس��ازی معادن و صنایع معدن��ی ایران(ایمیدرو) و‬ ‫حمایت بخش خصوصی‪ ،‬زمینه طرح توس��عه اسکله‬ ‫اختصاص��ی منطقه ویژه اقتص��ادی صنایع معدنی و‬ ‫فلزی خلیج‌فارس با هدف خدمات‌رس��انی مناس��ب‬ ‫ب��ه واحدهای فوالدی مس��تقر در این منطقه فراهم‬ ‫شده است‪ .‬ظرفیت فعلی این اسکله ‪ ۱۲‬میلیون تن‬ ‫در س��ال اعالم ش��ده که با اجرای کامل طرح توسعه‬ ‫و اضافه ش��دن ‪ ۷‬پس��ت اس��کله جدید و همچنین‬ ‫اسکله دلفینی دوکله ویژه صادرات مواد مایع (نفت‪،‬‬ ‫فرآورده‌ه��ای نفت��ی و نفت کوره) با ح��دود ‪۳‬برابر‬ ‫افزای��ش به ‪ ۳۵‬میلیون تن می‌رس��د‪ .‬از آنجایی که‬ ‫افزای��ش زیرس��اخت‌ها موجب جذب س��رمایه‌گذار‬ ‫بیش��تر و در نتیجه رونق تولید خواهد ش��د‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم‌ترین اهداف توس��عه زیرساختی در سال جاری‪،‬‬ ‫توسعه اسکله اختصاصی منطقه ویژه به‌وسیله بخش‬ ‫خصوصی (کنسرس��یومی متش��کل از شرکت‌های‬ ‫معدن��ی و ف��والدی) و درنهایت تبدی��ل آن به هاب‬ ‫صادرات و واردات صنایع معدنی و فلزی است‪.‬‬ ‫‹ ‹مزیت‌ه�ای منطق�ه وی�ژه اقتص�ادی‬ ‫خلیج‌فارس‬ ‫منطق��ه ویژه اقتص��ادی صنایع معدن��ی و فلزی‬ ‫خلیج‌فارس از ش��رکت‌های تابع ایمیدرو به ش��مار‬ ‫م��ی‌رود ک��ه ماموریت اصلی آن‪ ،‬ایج��اد زمینه‌های‬ ‫الزم ب��رای تولی��د و صادرات م��واد معدنی و صنایع‬ ‫معدنی از جمله فوالد و آلومینیوم به بازارهای هدف‬ ‫اس��ت‪ .‬می��زان س��رمایه‌گذاری جذب ش��ده در این‬ ‫منطقه در یک دهه گذش��ته‪ ،‬نزدی��ک به ‪ ۹‬میلیارد‬ ‫دالر اعالم ش��ده که درنتیجه آن ‪ ۲۳‬شرکت با بیش‬ ‫از ‪ ۱۱‬ه��زار پرس��نل در زمینه‌های مختلف از جمله‬ ‫تولید فوالد‪ ،‬آلومینیوم‪ ،‬آب‌ش��یرین‌کن‪ ،‬حالل‌های‬ ‫پای��ه نفتی‪ ،‬آند‪ ،‬روی و س��اخت نی��روگاه برق ایجاد‬ ‫ش��دند و هم‌اکنون درحال فعالیت هس��تند‪ .‬منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی صنایع معدن��ی و فلزی خلیج‌فارس‬ ‫به وس��عت ‪ ۵‬هزار هکتار مزیت‌هایی مانند دسترسی‬ ‫به راه‌ه��ای بین‌المللی آبی‪ ،‬هوایی‪ ،‬ریلی و جاده‌ای‪،‬‬ ‫اسکله‌های اختصاصی تخلیه و بارگیری مواد معدنی‬ ‫فل��ه (با ظرفیت ‪۱۲‬میلی��ون تن)‪ ،‬مجهز به نوار نقاله‬ ‫‪ ۳۲‬کیلومت��ری‪ ،‬واگ��ن برگ��ردان‪ ،‬واحدهای بزرگ‬ ‫با تاییدایمیدرو و حمایت بخش خصوصی‪ ،‬زمینه توسعه‬ ‫اسکله اختصاصی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و‬ ‫فلزی خلیج‌فارس با هدف خدمات‌رسانی مناسب به واحدهای‬ ‫فوالدی مستقر در این منطقه فراهم شده است‬ ‫آب‌ش��یرین‌کن‪ ،‬نیروگاه‌های برق (در حال س��اخت‬ ‫و بهره‌ب��رداری) و همچنی��ن نزدیک��ی ب��ه مع��ادن‬ ‫س��نگ‌آهک و آهن دارد که از عوامل مهم در تولید‬ ‫فوالد هس��تند‪ .‬این منطقه از موقعیت و ظرفیت‌های‬ ‫الزم ب��رای عملی کردن ش��عار رئیس دولت تدبیر و‬ ‫امید مبنی بر تبدیل هرمزگان به قطب صنعت فوالد‬ ‫(با تولید ساالنه ‪۱۰‬میلیون تن فوالد) برخوردار است‪.‬‬ ‫‹ ‹طرح‌های توسعه‌ای تولید فوالد‬ ‫مجتم��ع فوالد هرم��زگان‪ ،‬دومین ط��رح بزرگ‬ ‫فوالدی کش��ور در نظام ش��کوهمند انقالب اسالمی‬ ‫اس��ت که در س��ال ‪ ۹۰‬به بهره‌برداری رس��ید و به‬ ‫عنوان پیشرفته‌ترین کارخانه فوالدی کشور ظرفیت‬ ‫تولید س��االنه ‪ ۱.۵‬میلیون تن تختال و یک میلیون‬ ‫و ‪۶۵۰‬ه��زار تن آه��ن اس��فنجی را دارد‪ .‬هم‌اکنون‬ ‫طرح‌های توس��عه تولید فوالد در اس��تان هرمزگان‬ ‫برای رس��یدن به چش��م‌انداز ‪ ۱۰‬میلیون تن تولید‬ ‫در این حوزه در دس��ت انجام اس��ت و از شمش‌های‬ ‫ف��والدی تولی��د ش��ده در ای��ن اس��تان در صنایع‬ ‫کشتی‌س��ازی و ساخت مخازن و خطوط نفت و گاز‬ ‫استفاده می‌شود‪ .‬تفاهمنامه توسعه و افزایش ظرفیت‬ ‫تولید فوالد تا س��قف ‪ ۱۰‬میلیون تن در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی خلیج‌فارس با مش��ارکت بخش خصوصی‪،‬‬ ‫تیر امسال با حضور استاندار هرمزگان و معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس ایمیدرو امضا ش��د‪.‬‬ ‫براس��اس این تفاهمنامه از این پس مجوز طرح‌های‬ ‫توسعه‌ای فوالد در منطقه ویژه اقتصادی خلیج‌فارس‬ ‫در بندرعباس‪ ،‬در قالب کنسرسیوم تولید ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تن فوالد صادر می‌ش��ود‪ .‬در قالب طرح جامع فوالد‪،‬‬ ‫ظرفیت‌س��ازی تولی��د فوالد در اس��تان هرمزگان از‬ ‫‪۴‬میلیون تن که در دس��ت اجراست‪ ،‬به ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫تن خواهد رس��ید که داش��تن برق‪ ،‬گاز و نزدیکی به‬ ‫بنادر و کاهش هزینه تولید‪ ،‬از مزیت‌های این منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی به شمار می‌رود‪ .‬استاندار هرمزگان در‬ ‫این زمینه گفت‪ :‬با کمک همه واحدهای فعال در این‬ ‫حوزه‪ ،‬به اهداف پیش‌بینی شده دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫فری��دون همت��ی تصریح کرد‪ :‬ب��ا فعالیت واحدهای‬ ‫تولی��دی‪ ،‬چرخ اقتص��اد نیز به چرخ��ش درمی‌آید‬ ‫و م��ا باید در این راس��تا حمایت‌ه��ای الزم را انجام‬ ‫دهی��م‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬همه ما باید برای ش��کوفایی‬ ‫بیشتر ظرفیت‌های تولید در استان هرمزگان تالش‬ ‫و مشکالت واحدهای تولیدی را رفع کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹حمایت ایمیدرو از کنسرسیوم افزایش‬ ‫تولید فوالد‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو نیز اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫راستای سیاست‌های این سازمان در زمینه حمایت‬ ‫از توس��عه صنایع بزرگ همج��وار با دریا از عملیاتی‬ ‫ش��دن تفاهمنام��ه ایجاد این کنسرس��یوم با هدف‬ ‫«توس��عه و افزای��ش ظرفی��ت فوالد ت��ا ‪۱۰‬میلیون‬ ‫ت��ن در منطق��ه وی��ژه اقتص��ادی خلیج‌ف��ارس» و‬ ‫تامین زیرس��اخت‌های این ط��رح حمایت می‌کنیم‪.‬‬ ‫خداداد غریب‌پور با اش��اره به دس��تاوردها و اهمیت‬ ‫تفاهمنامه و تش��کیل کنسرسیوم فوالدی در منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی صنایع معدن��ی و فلزی خلیج‌فارس‬ ‫افزود‪ :‬س��رمایه‌گذاری در قال��ب طرح‌های بزرگ در‬ ‫اولویت برنامه‌های س��ازمان ایمی��درو قرار دارد زیرا‬ ‫ای��ن دیدگاه منجر به ایج��اد ارزش افزوده در بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی خواهد ش��د‪ .‬مع��اون وزیر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با قدردانی از ش��رکت‌های‬ ‫تشکیل‌دهنده کنسرسیوم توس��عه و افزایش تولید‬ ‫ف��والد تا ‪ ۱۰‬میلیون تن در منطقه خلیج‌فارس بیان‬ ‫کرد‪ :‬پس از س��ال‌ها ش��اهد به سرانجام رسیدن این‬ ‫طرح با مشارکت بخش خصوصی هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازهای ط�رح به مواد اولیه پیش‌بینی‬ ‫شده است‬ ‫مدیرعامل فوالد تکنیک و مشاور مادر طرح جامع‬ ‫ف��والد نیز ب��ا ارائه جزئیات برنام��ه ‪ ۱۰‬میلیون تنی‬ ‫ف��والد در منطقه ویژه اقتص��ادی خلیج‌فارس گفت‪:‬‬ ‫ب��رای تحق��ق این برنام��ه‪ ،‬نیاز ب��ه ‪ ۱۸‬میلیون تن‬ ‫گندله و‪ ۱۱‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تن آهن اس��فنجی‬ ‫داریم‪ .‬محمد اب��کا تاکید کرد‪ :‬ظرفیت تولید گندله‬ ‫س��نگ‌آهن در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی‬ ‫و فلزی خلیج‌فارس باید از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزارتن‬ ‫فعل��ی ب��ه ‪ ۱۳‬میلیون ت��ن افزایش یاب��د‪ ،‬زیرا باید‬ ‫ط��وری برنامه‌ریزی کرد که بت��وان تولید رقابتی را‬ ‫ب��ا هزینه پایی��ن انجام داد‪ .‬به گفته ابکا‪ ،‬برای تحقق‬ ‫این برنامه‪ ،‬بای��د هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق‬ ‫این منطقه افزوده ش��ود و براساس برآوردهای انجام‬ ‫ش��ده برای رس��یدن به تولید ‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد‪،‬‬ ‫نی��از به ‪ ۵‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون یورو اعتبار اس��ت‬ ‫که یک میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون یورو مربوط به بخش‬ ‫زیرساخت‌هاس��ت‪ .‬مش��اور مادر طرح جامع فوالد با‬ ‫تاکید بر ورود مواد اولیه و صدور محصوالت با ارزش‬ ‫افزوده از این منطقه اظهار کرد‪ :‬قرار است ‪۱۰‬میلیون‬ ‫تن از مواد اولیه این برنامه به‌وس��یله واردات‪ ،‬تامین‬ ‫و ‪ ۵‬میلیون تن از محصوالت س��اخته شده به خارج‬ ‫از کشور صادر شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬تاکنون مواردی‬ ‫همچ��ون جانمایی اجرای پروژه‌ها‪ ،‬بررس��ی مبادی‬ ‫تامی��ن م��واد اولیه و زیرس��اخت‌ها به وی��ژه به طور‬ ‫«متمرکز» انجام شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹آلومینی�وم هرم�زگان و طرح‌ه�ای‬ ‫توسعه‌ای‬ ‫کارخان��ه آلومینیوم المهدی نیز در س��ال ‪۱۳۶۹‬‬ ‫در غ��رب بندرعب��اس س��اخته ش��ده و هم‌اکنون با‬ ‫‪ ۳‬ه��زار نی��رو‪ ۳۰ ،‬درص��د ظرفیت آن فعال اس��ت‪.‬‬ ‫ای��ن کارخان��ه دارای ظرفیت س��االنه ‪ ۳۳۰‬هزار تن‬ ‫ش��مش آلومینی��وم در ‪ ۳‬مرحله اس��ت که به‌تدریج‬ ‫تا اردیبهش��ت س��ال ‪ ۸۴‬در منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫صنای��ع معدن��ی و فل��زی خلیج‌فارس ب��ه ظرفیت‬ ‫اس��می پیش‌بینی ش��ده ‪ ۱۱۰‬هزار تن دست یافت‪.‬‬ ‫بزرگ‌ترین سامانه جبران ساز توان راکتیو یکپارچه‬ ‫کشور نیز تیر امسال با حضور قائم مقام وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در امور بازرگانی و استاندار هرمزگان‬ ‫در ش��رکت آلومینیوم المهدی(عج) به بهره‌برداری‬ ‫رس��ید‪ .‬سیستم جبران‌س��از توان راکتیو در ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫ب��ا هم��کاری متخصصان و کارشناس��ان ش��رکت‬ ‫آلومینیوم المهدی هرمزگان و قرارداد با شاخه ‪PQ‬‬ ‫ش��رکت ‪ MR‬کش��ور آلمان و همکاری معتبرترین‬ ‫س��ازندگان اروپایی (‪SIEMENS، PFIFNER،‬‬ ‫‪ )COIL INNOVATION‬نص��ب ش��د و‬ ‫ب��ه بهره‌برداری رس��ید‪ .‬با وجود س��ختگیرانه‌ترین‬ ‫تحریم‌ه��ا و محدودیت‌ها و با توجه به امتناع برخی‬ ‫س��ازندگان غربی از اعزام کارشناس��ان‪ ،‬این شبکه با‬ ‫ظرفیت ‪۱۴۰‬مگاوات و سطح ولتاژ ‪ ۱۳۲‬کیلوولت با‬ ‫بکارگیری پیشرفته‌ترین تجهیزات همزمان با شروع‬ ‫پیک کاری فصل در شبکه برق سراسری کشور پس‬ ‫از پایان مراحل ساخت‪ ،‬راه‌اندازی شد‪ .‬با بهره‌برداری‬ ‫از این طرح‪ ،‬ساالنه به طور متوسط به میزان ‪ ۲۵۰‬تا‬ ‫‪ ۴۵۰‬میلی��ارد ریال (با توجه به نرخ فعلی تعرفه برق‬ ‫مصرفی و ظرفیت تولید) در هزینه‌های برق مصرفی‬ ‫شرکت آلومینیوم المهدی صرفه‌جویی می‌شود‪ .‬با در‬ ‫مدار قرارگرفتن یک تا دو مجموعه شبکه جبران‌ساز‬ ‫ت��وان راکتیو‪ ،‬ظرفیت تولید نی��روگاه بندرعباس به‬ ‫میزان ‪ ۴۰‬تا ‪ ۸۰‬مگاوات افزایش می‌یابد که در زمان‬ ‫پیک بار‪ ،‬به تولید برق اس��تان و ش��بکه سراس��ری‬ ‫برق کش��ور کمک شایانی می‌کند‪ .‬همچنین کاهش‬ ‫آالینده‌های زیس��ت‌محیطی نیروگاه بندرعباس به‬ ‫مقدار تقریبی ‪ ۷۰‬تن در ساعت از دیگر ظرفیت‌های‬ ‫این شبکه است‪.‬‬ ‫‹ ‹اج�رای طرح‌ه�ای توس�عه‌ای‪ ،‬الزم�ه‬ ‫حرکت رو به جلو‬ ‫مدیرعامل منطقه وی��ژه اقتصادی صنایع معدنی‬ ‫و فل��زی خلیج‌فارس در گفت‌وگو با ایرنا از طرح‌های‬ ‫توسعه‌ای به عنوان الزمه حرکت رو به جلو نام برد و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر به دنبال حفظ حضور بلندمدت خود‬ ‫در عرصه‌های تولید و تجارت جهانی هستیم‪ ،‬درهیچ‬ ‫ش��رایطی نباید از توسعه غافل ش��ویم‪ .‬حسن خلج‬ ‫طهرانی خاطرنشان کرد‪ :‬سخنان رهبر معظم انقالب‬ ‫مبنی بر باز گذاش��تن دس��ت مدیران برای اقدامات‬ ‫ش��جاعانه‪ ،‬سبب ش��د بس��یاری از مدیران کشور با‬ ‫اس��تناد به آن‪ ،‬قدرت ریسک خود را افزایش دهند و‬ ‫درنهایت نتیجه بهتری حاصل ش��د‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫در س��ند چشم‌انداز توسعه کش��ور برای افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫ظرفیت تولید ساالنه ‪ ۱۰‬میلیون تن فوالد در منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی صنایع معدن��ی و فلزی خلیج‌فارس‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ده که الزم��ه آن‪ ،‬افزایش واردات‬ ‫م��واد اولی��ه و صادرات تولیدات اس��ت ک��ه نیاز به‬ ‫زیرس��اخت‌های الزم ازجمله افزایش ظرفیت اسکله‬ ‫اختصاص��ی دارد‪ .‬این مقام مس��ئول ابراز کرد‪ :‬برای‬ ‫ساخت اسکله دلفینی مخصوص صادرات مواد مایع‬ ‫صنعتی نیز دعوت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی‬ ‫با استقبال مثبت آنها روبه‌رو شده و به همین منظور‪،‬‬ ‫مشاور طرح بروزرسانی زیرساخت‌ها‪ ،‬مطالعاتفنی و‬ ‫اقتص��ادی را در ای��ن زمین��ه آغ��از کرده‌ان��د‪ .‬خلج‬ ‫طهرانی گفت‪ :‬بر اس��اس مصوبه هیات مدیره منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی صنای��ع معدنی و فلزی خلیج‌فارس‪،‬‬ ‫طرح توس��عه اسکله اختصاصی این منطقه با قابلیت‬ ‫پهلوگیری کش��تی‌های ‪ ۳۰۰‬هزار تنی اجرا می‌شود‬ ‫و در این صورت یکی از معدود اس��کله‌های کش��ور‬ ‫خواهد بود که ظرفیت بارگیری و تخلیه مواد معدنی‬ ‫و محص��والت فوالدی ب��ا این حجم (‪ ۳۵‬میلیون تن‬ ‫در سال) را دارد‪ .‬این مقام مسئول گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫نگاه توسعه‌محور در سازمان ایمیدرو و به‌ویژه شخص‬ ‫غریب‌پ��ور‪ ،‬رئیس هیات عامل و معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت باعث ش��ده که نامب��رده به‌طور‬ ‫مستقیم پیگیر توس��عه اسکله و جذب سرمایه‌گذار‬ ‫بخش خصوصی برای تکمیل آن باشد‪ .‬خلج طهرانی‬ ‫از افزایش استفاده از ظرفیت ریلی کشور برای تخلیه‬ ‫و بارگیری مواد فله معدنی مورد نیاز صنایع فوالدی‬ ‫ب��ه عنوان یکی دیگر از اه��داف این منطقه ویژه نام‬ ‫ب��رد و اف��زود‪ :‬در این زمینه نیز با مدی��ران راه آهن‬ ‫هرمزگان و تهران مذاکر ‌ه کرده‌ایم و بر این اس��اس‪،‬‬ ‫ظرفیت تخلیه واگن را به ‪ ۳۷۰‬تا ‪ ۳۸۰‬واگن در روز‬ ‫(بی��ش از ‪ ۶‬میلیون تن در س��ال) افزایش می‌دهیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬این همکاری و تعام��ل با راه آهن‬ ‫ادامه دارد و بنا داریم ظرفیت تخلیه و بارگیری مواد‬ ‫فله معدنی را به حدود ‪ ۴۵۰‬واگن در روز برس��انیم‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته (‪ )۹۷‬در مجموع ‪ ۹۳‬ه��زار واگن در‬ ‫منطق��ه ویژه خلیج‌فارس تخلیه ش��د که حدود ‪۱۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬واگن بیش��تر از س��ال پیش از آن یعنی‬ ‫‪ ۹۶‬بوده و انتظار می‌رود این رقم در س��ال جاری به‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار واگن افزایش یابد‪ .‬در مدت یاد ش��ده‪۳ ،‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۸۰‬هزار تن ماده معدنی و همچنین یک‬ ‫میلیون و ‪ ۸۵۰‬هزار تن نفت کوره از اس��کله منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی صنایع معدن��ی و فلزی خلیج‌فارس‬ ‫به‌وس��یله کشتی صادر شد‪ .‬خلج‌طهرانی در ادامه‪ ،‬از‬ ‫بهره‌برداری و وارد مدار ش��دن نیروگاه ‪۱۶۵‬مگاواتی‬ ‫تولی��د ب��رق و خ��ط انتق��ال گاز ‪ ۳۰‬اینچ کالس ‪D‬‬ ‫ب��ه عن��وان طرح‌هایی نام برد که س��ال گذش��ته با‬ ‫بهره‌برداری از آنها‪ ،‬برق و گاز مورد نیاز صنایع مستقر‬ ‫در این منطقه‪ ،‬تامین و برق مازاد بر نیاز نیز به شبکه‬ ‫سراس��ری تزریق شد‪ .‬وی از پایان یافتن طرح دیوار‬ ‫و جاده پیرامونی سایت توسعه به طول ‪ ۴۳‬کیلومتر‬ ‫با اس��تفاده از فناوری بت��ن ‪ RCC‬با پیمانکار بومی‬ ‫استان به عنوان دیگر کارهای انجام شده‪ ،‬نام برد که‬ ‫درنتیجه آن سایت جدید شامل قوانین مناطق ویژه‬ ‫گمرکی شده و امکان سرمایه‌گذاری در آن مهیا شده‬ ‫اس��ت‪ .‬منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی‬ ‫خلیج‌فارس با دارا بودن اس��کله اختصاصی مجهز به‬ ‫ن��وار متحرک تخلیه و بارگیری به طول ‪۳۲‬کیلومتر‬ ‫ب��ه عنوان قطب تولید ف��والد و آلومینیوم و فلز روی‬ ‫با جذب ‪ ۴‬میلیارد دالر س��رمایه‌گذاری در یک دهه‬ ‫گذش��ته و ایجاد اشتغال پایدار برای ‪ ۱۱‬هزار و‪۵۰۰‬‬ ‫نف��ر در غرب ش��هر بندرعب��اس ق��رار دارد‪ .‬منطقه‬ ‫وی��ژه اقتصادی صنایع معدن��ی و فلزی خلیج‌فارس‬ ‫در کیلومتر ‪۱۳‬بزرگراه ش��هید رجایی در غرب بندر‬ ‫عباس قرار دارد‪ .‬این منطقه در دی ‪ ۱۳۷۶‬بر اساس‬ ‫مصوب��ه هیات وزی��ران با نام منطقه وی��ژه معادن و‬ ‫فلزات تاس��یس شد و از ش��هریور ‪ ۱۳۸۴‬به منطقه‬ ‫ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج‌فارس با اضافه شدن‬ ‫عبارت اقتصادی در ابتدای س��ال ‪ ۸۸‬به منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی صنای��ع معدنی و فلزی خلیج‌فارس تغییر‬ ‫نام داد‪ .‬این منطقه با وس��عت تقریبی ‪ ۵‬هزار هکتار‬ ‫در ‪ ۴‬سایت جنوبی‪ ،‬میانی‪ ،‬شمالی و توسعه به لحاظ‬ ‫جغرافیایی تقسیم شده که ‪ ۲‬هزار هکتار آن عملیاتی‬ ‫ش��ده و ش��رکت‌های س��رمایه‌گذار در حال اجرا یا‬ ‫بهره‌ب��رداری طرح‌ه��ای مورد نظر هس��تند‪ ۳ .‬هزار‬ ‫هکتار دیگر نیز در حال آماده‌س��ازی زیرس��اخت‌ها‬ ‫هس��تند‪ .‬منطقه ویژه اقتصادی از شمال به کوه‌های‬ ‫پوالدی پاالیش��گاه‌های هشتم‪ ،‬ستاره خلیج‌فارس و‬ ‫هرمز و از جنوب به اسکله‌های تخلیه و بارگیری مواد‬ ‫معدن��ی و مواد نفت��ی‪ ،‬آب‌های آزاد و خلیج‌فارس‪ ،‬از‬ ‫غرب به بندر شهید رجایی و از شرق به نیروگاه هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬مگاواتی توانیر و ش��هر بندرعباس و خطوط‬ ‫ریلی‪ ،‬مرتبط و شرایط متمایزی را پدید آورده است‪.‬‬ ‫فعالیت‌های ش��رکت با عملیاتی شدن سایت جنوبی‬ ‫و ساخت س��اختمان‌های اداری‪ ،‬حصارکشی سایت‬ ‫میانی‪ ،‬س��اخت ش��بکه‌های راه و تاسیس��ات‪ ،‬هتل‬ ‫‪۵‬س��تاره خلیج‌فارس‪ ،‬کارخانه‌های آب‌ش��یرین‌کن‬ ‫و پل‌ه��ای روگذر به محور ش��هید رجایی و راه‌آهن‪،‬‬ ‫ش��روع و با ادغام ش��رکت نورد بندرعب��اس (بارکو)‬ ‫و ملحق ش��دن اس��کله‌های تخلی��ه و بارگیری مواد‬ ‫معدنی‪ ،‬نفتی و اس��تقرار گمرک با عملیاتی ش��دن‬ ‫س��ایت‌ها محقق شد و هم‌اکنون با توجه به استقرار‬ ‫صنایع بزرگی نظیر فوالد‪ ،‬آلومینیوم و سایر صنایع‪،‬‬ ‫ای��ن منطقه به قطب صنع��ت فوالد‪ ،‬آلومینیوم‪ ،‬آند‪،‬‬ ‫تخلی��ه و بارگیری م��واد معدنی و نفتی و انرژی برق‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫سه‌شنبه‬ ‫‪ 8‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 27‬ذی‌القعده ‪ 1440‬‬ ‫‪ 30‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪215‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫صدور پروانه اکتشاف‬ ‫برای ‪ ۵‬محدوده امیدبخش‬ ‫طال در کردستان‬ ‫مدی��رکل زمین‌شناس��ی‬ ‫و اکتش��افات‌معدنی منطقه‬ ‫کردس��تان از صدور پروانه‬ ‫اکتش��اف برای ‪ ۵‬محدوده‬ ‫امیدبخش طال در کردستان‬ ‫خب��ر داد و گف��ت‪ :‬در‬ ‫کالک‌مبنای معادن استان کردستان محدوده‌های‬ ‫کوله بیان س��نندج‪ ،‬مودی دیواندره‪ ،‬اخی کمال‬ ‫دهگالن‪ ،‬خلیچیان س��نندج و بوئی��ن بانه به نام‬ ‫سازمان زمین‌شناس��ی و اکتشافات‌معدنی کشور‪،‬‬ ‫در سال‌های گذشته بلوکه شده بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگار مع��دن‪ ،‬مهدی م��رادی با‬ ‫بیان این مطلب خاطرنش��ان کرد‪ :‬با تالش مرکز‬ ‫زمین‌شناس��ی و اکتش��افات‌معدنی س��نندج و با‬ ‫موافقت معاونت اکتشاف س��ازمان زمین‌شناسی‬ ‫و اکتش��افات‌معدنی کش��ور‪ ،‬این محدوده‌ها فعال‬ ‫شدند و در اختیار این سازمان قرار گرفتند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬در همین راستا و در سال‌های ‪۹۶‬‬ ‫و ‪ ۹۷‬به همت کارشناس��ان مرکز زمین‌شناس��ی‬ ‫و اکتش��افات‌معدنی س��نندج در ‪ ۲‬مرحله اقدام‬ ‫به نمونه‌برداری ژئوش��یمیایی و لیتوژئوشیمیایی‬ ‫ش��د و در نهایت با تایید معاونت اکتشاف وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬محدوده‌های یادش��ده‬ ‫برای ادامه اکتشافات معرفی شدند که در صورت‬ ‫موافقت منابع طبیعی استان‪ ،‬پروانه‌های اکتشاف‬ ‫برای محدوده‌های یادشده صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫حضور یکپارچه مناطق‬ ‫ویژه ایمیدرو در نمایشگاه‬ ‫سرمایه‌گذاری کیش‬ ‫مناطق چهارگانه ویژه اقتصادی ایمیدرو به‌طور‬ ‫یکپارچ��ه در نمایش��گاه س��رمایه‌گذاری کی��ش‬ ‫شرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)‪،‬‬ ‫محمدعلی حریم کیش مشاور رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو با اعالم خبر یادش��ده گف��ت‪ :‬این اقدام‬ ‫در راس��تای سیاس��ت‌های کارگروه مناطق ویژه‬ ‫اقتصادی ایمیدرو انجام می‌ش��ود و گام نخس��ت‬ ‫برای ایج��اد هماهنگی و یکپارچگ��ی در اجرای‬ ‫برنامه‌های مناطق ویژه این سازمان است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه نمایش��گاه س��رمایه‌گذاری‬ ‫کیش‪ ۲۷ ،‬تا ‪ ۳۰‬آبان س��ال جاری برگزار خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایمی��درو دارای ‪ ۴‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی ش��امل خلیج‌فارس‪ ،‬المرد‪ ،‬پارس��یان و‬ ‫کاشان اس��ت و بر اساس مذاکره‌های انجام شده‪،‬‬ ‫قرار اس��ت در جلس��ه‌های بعدی هماهنگی‌های‬ ‫بیشتری در این راستا به عمل آید‪.‬‬ ‫مش��اور رئیس هیات عامل ایمی��درو ادامه داد‪:‬‬ ‫یک��ی از اهداف این رویکرد‪ ،‬کاهش هزینه‌ها و به‬ ‫اش��تراک‌گذاری امکانات برای جذب سرمایه‌گذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ی��ادآور ش��د‪ :‬برخی مناطق وی��ژه ایمیدرو‬ ‫همچ��ون خلیج‌ف��ارس دارای امکان��ات و‬ ‫زیرساخت‌های بیشتری نس��بت به مناطق دیگر‬ ‫همچون کاش��ان هس��تند؛ از این رو نشست‌های‬ ‫هم‌اندیش��ی مدیران این مناطق کمک بزرگی به‬ ‫اشتراک‌گذاری تجربه‌ها و امکانات می‌کنند‪.‬‬ ‫این عض��و هیات مدی��ره منطقه وی��ژه صنایع‬ ‫انرژی‌بر المرد افزود‪ :‬حضور در نمایش��گاه کیش‬ ‫(کیش (‪Invex‬گام نخست اقدامات یکپارچه در‬ ‫مناطق ویژه ایمیدرو به شمار می‌آید‪.‬حریم کیش‬ ‫با اش��اره به تاکید رئیس هیات عامل ایمیدرو بر‬ ‫اقدامات یکپارچه مناطق ویژه این سازمان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مقرر شده است مدیران این مناطق‪ ،‬نشست‌های‬ ‫مش��ترکی با هدف جذب س��رمایه‌گذار داش��ته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬پیش‌تر وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نی��ز از امکانات این مناط��ق دیدن کرده‬ ‫و خواس��تار ارائه ظرفیت‌ها به صورت بسته واحد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این عض��و هیات مدی��ره منطقه وی��ژه صنایع‬ ‫انرژی‌بر الم��رد تاکید کرد‪ :‬مناطق ویژه اقتصادی‬ ‫ایمیدرو زیرس��اخت‌های اصلی همچون آب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬جاده و راه‌های ارتباطی دوران ساخت را ارائه‬ ‫می‌دهد تا شرایط جذب سرمایه تسهیل شود‪.‬‬ ‫حریم کیش خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬کارگروه ویژه‬ ‫مناطق ویژه اقتصادی ایمیدرو زیر نظر قائم مقام‬ ‫سازمان و در راس��تای تصمیم دبیرخانه کارگروه‬ ‫فعالیت می‌کند‪.‬‬
‫سه‌شنبه ‪ 8‬مرداد ‪ 27 1398‬ذی‌القعده ‪ 30 1440‬ژوئیه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪215‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معدن‪ ،‬سرشاخه رشد سایر صنایع‬ ‫مصطفی غنیمتی‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫توس��عه پایدار هر کشوری‬ ‫حاص��ل بهره‌گی��ری هرچه‬ ‫بیش��تر از نقاط‌قوت درونی و‬ ‫فرصت‌های محیطی اس��ت‪.‬‬ ‫بنابرای��ن هر کش��وری برای‬ ‫دس��تیابی به توس��عه پایدار‬ ‫باید به س��مت توسعه صنایع‬ ‫بالقوه حرکت کند‪ .‬بر اساس نگرش زنجیره ارزش‪ ،‬بخش معدن با تامین منابع اولیه‬ ‫موردنیاز بیش��تر صنایع‪ ،‬جایگاه نخس��ت را به خود اختصاص داده است‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر سرشاخه شکل‌گیری و توسعه بیشتر صنایع‪ ،‬بخش معدن است‪ .‬بنابراین در‬ ‫اختیار داشتن ظرفیت قدرتمند معدنی برای توسعه پایدار هر کشوری‪ ،‬یک امتیاز‬ ‫به‌ش��مار می‌رود‪ .‬بر اس��اس رویکرد بهای تمام ش��ده تولید محصول‪ ،‬عوامل تولید‬ ‫عبارتند از مواد اولیه مستقیم‪ ،‬دستمزد مستقیم و سربار تولید و سهم هزینه این‬ ‫عوامل در تعیین بهای تمام ش��ده محصول عبارت اس��ت از ‪ ۵۴‬درصد مواد اولیه‪،‬‬ ‫‪۱۳‬درصد دستمزد مستقیم و ‪۳۳‬درصد سربار کارخانه‪ .‬بنابراین سهم هزینه تهیه‬ ‫مواد اولیه در بهای تمام ش��ده محصول‪ ،‬بیش از نیمی از بهای تمام ش��ده آن است‬ ‫و می‌تواند در نرخ نهایی آن تاثیر مهمی داش��ته باش��د‪ .‬درنتیجه می‌تواند س��بب‬ ‫رقابتی شدن محصوالت تولیدات داخل در سطح ملی‪ ،‬منطقه‌ای و بین‌المللی‌شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس نگرش زنجیره ارزش‪ ،‬تامین مواد خام در صنایع‪ ،‬نخس��تین نیازمندی‬ ‫به‌شمار می‌رود‪ .‬بنابراین تولید و تامین مواد معدنی ارزان‪ ،‬نخستین گام در ایجاد‬ ‫و بهبود زنجیره تولید محصوالت صنعتی است‪ .‬به عبارت دیگر صنعت تولید مواد‬ ‫معدنی جزو صنایع باالدس��ت اس��ت و تامین‌کننده اصلی مواد خام اولیه صنایع به‬ ‫ش��مار می‌رود‪ .‬بنابراین به منظور توس��عه پایدار صنعتی و‌اقتصادی هر کش��وری‬ ‫الزم اس��ت عوامل زنجیره‌های ارزش صنایع آن کش��ور شناس��ایی شوند‪ .‬در ادامه‬ ‫این شناسایی و بر اساس توسعه فناورانه جهانی‪ ،‬زنجیره ارزش توانمند و برتر باید‬ ‫طراحی و به عنوان س��ند راهبردی توس��عه پایدار زنجیره صنعتی‌اقتصادی کشور‬ ‫به کار گرفته ش��ود‪ .‬بر این اس��اس‪ ،‬نخستین عامل زنجیره صنعتی‌اقتصادی ایران‪،‬‬ ‫ظرفیت توانمند تولید مواد خام اولیه معدنی برای صنایع پایین‌دس��ت اس��ت‪ .‬گام‬ ‫ابتدای��ی در ایجاد چرخه زنجیره ارزش توس��عه پایدار معدنی‌‪،‬صنعتی و‌اقتصادی‬ ‫کشور نیز توانمندی در توان نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ساختار تولید مواد معدنی‬ ‫به شمار می‌آید و عالوه بر آن قرارگیری در زمره کشورهایی است که تولیدکننده‬ ‫دانش و فناوری‌های نوین و ماش��ین‌آالت معدنی و صادرکننده این محصوالت به‬ ‫سایر کشورهای جهان با توان معدنی هستند‪ .‬با توانمندسازی ساختار تولید مواد‬ ‫معدنی کشور‪ ،‬عالوه بر ارزآوری حاصل از آن‪ ،‬توان تولید محصوالت معدنی ارزان‬ ‫برای صنایع پایین‌دست نیز فراهم می‌شود‪ .‬در نتیجه به جذابیت سرمایه‌گذاری در‬ ‫صنایع پایین‌دس��ت افزوده می‌شود و تولید محصوالت با ارزش‌افزوده باال و متکی‬ ‫به مواد اولیه قابل تولید در داخل رشد می‌کند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫به گزارش ایفنا به نقل از استیل‌مینت‪ ،‬روزهای گذشته نرخ ورق گرم صادراتی‬ ‫چی��ن در ثبات بوده که به دلیل رکود تقاضای خارجی اس��ت‪ .‬بهای پیش��نهادی‬ ‫فعلی ورق گرم صادراتی ‪ ۵۰۷‬تا ‪ ۵۱۰‬دالر هر تن فوب اس��ت‪ .‬در بازار داخلی نیز‬ ‫نرخ ورق گرم ‪۳‬دالر افت داش��ته و ‪ ۵۶۱‬تا ‪ ۵۶۴‬دالر هر تن در کارخانه ثبت ش��ده‬ ‫است‪ .‬با توجه به کاهش تولید کارخانه‌ها انتظار می‌رود نرخ ورق گرم در چین باال‬ ‫برود‪ .‬البته تقاضا در س��طح متوس��ط و فعالیت بازار داخلی و صادرات هر دو پایین‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایفنا به نقل از استیل‌مینت‪ ،‬میلگرد صادراتی چین روزهای اخیر افت‬ ‫جزئی داشته؛ چراکه خریداران موجودی کافی در انبارها دارند و با پیش‌بینی افت‬ ‫نرخ در آینده نزدیک تمایل به خرید نش��ان نمی‌دهند‪ .‬متوسط نرخ فعلی میلگرد‬ ‫صادراتی چین ‪۵۰۹‬دالر هر تن فوب ثبت ش��ده که نس��بت به هفته قبل تا ‪ ۳‬دالر‬ ‫افت داشته است‪ .‬از طرفی در بازار داخلی نرخ میلگرد ‪ ۵۶۹‬تا ‪ ۵۷۶‬دالر هر تن در‬ ‫کارخانه ثبت ش��ده که تا ‪ ۶‬دالر ارزان‌تر شده است‪ .‬شرایط نامساعد جوی موجب‬ ‫رکود تقاضای داخلی و افزایش سطح موجودی بازار داخلی میلگرد چین شده‪ ،‬از‬ ‫این‌رو قیمت‌ها کاهش داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬هفته گذش��ته بازارهای جهانی قراضه روند متفاوتی‬ ‫داش��تند‪ .‬نرخ قراضه در ژاپن رو به باال بود و توکیو اس��تیل نرخ درخواستی خرید‬ ‫را ب��اال ب��رد ولی کره جنوبی در س��کوت ماند‪ .‬در ترکیه قیمت‌ها در ثبات بود و در‬ ‫جنوب آس��یا جو بازار‌ها منفی ش��د ولی نرخ ثابت ماند‪ .‬در ترکیه قراضه س��نگین‬ ‫کالس ‪ ۱‬و ‪ ۲‬خلوص ‪ 2۰-8۰‬امریکا ‪۲۹۴‬دالر هر تن سی‌اف‌آر بود و محصول اروپا‬ ‫‪ ۲۸۷‬تا ‪۲۸۸‬دالر هر تن سی‌اف‌آر ثبت شد‪ .‬در ژاپن پس از ‪ ۳‬هفته سکوت‪ ،‬توکیو‬ ‫اس��تیل نرخ خرید قراضه را ‪۵‬دالر باال برد و ‪۲۴۵‬دالر هر تن برای قراضه س��نگین‬ ‫کالس ‪ ۲‬درخواست داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اخبار فلزات‪ ،‬آنتوفاگاس��تا تولید مس خود را در فصل دوم س��ال‬ ‫(‪ )۲۰۱۹‬میالدی رشد داد‪ .‬معدنکار شیلیایی آنتوفاگاستا در گزارش ‪ ۳‬ماه دوم سال‬ ‫جاری اظهار کرد که با رشد ‪۲۲‬درصدی تولید مس همراه بوده است‪ .‬علت اصلی‬ ‫این رش��د تولید را بهبود عیار مس معادن به‌ویژه در معدن س��نتینال گزارش کرده‬ ‫است‪ .‬تولید فصل دوم این شرکت ‪۱۹۸.۶‬هزار تن مس گزارش شده که ‪۵.۳‬درصد‬ ‫بیشتر از فصل نخست سال نیز بوده است‪ .‬به‌طور کلی در نیمه نخست سال ‪،۲۰۱۹‬‬ ‫تولید مس معدنی این شرکت معدنی با رشد ‪۲۲‬درصدی به ‪۳۸۷.۳‬هزار تن رسیده‬ ‫است‪ .‬پیش‌بینی این شرکت از تولید مس در سال جاری در بازه ‪ ۷۵۰‬تا ‪۷۹۰‬هزار‬ ‫تن اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬پیش‌بینی هزینه نقدی (س��ی‪ )۱‬تولید مس‬ ‫آنتوفاگاس��تا‪ ۱.۲۵ ،‬دالر بر پوند معادل ‪۲‬هزار و ‪ ۷۵۵.۸‬دالر بر تن گزارش ش��ده‬ ‫است‪ .‬علت پیش‌بینی کاهش هزینه تولید‪ ،‬تضعیف ارزش پزو شیلی در مقابل دالر‬ ‫عنوان ش��ده است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬پروژه توسعه مجتمع معدنی لس‌پالمبرس نیز از‬ ‫اوایل سال جاری آغاز شده‌است‪ .‬این پروژه شامل ساخت یک واحد نمک‌زدایی و‬ ‫خط لوله انتقال آب می‌شود‪.‬‬ ‫«معادن» عربستان وارد بازار آلومینا شد‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫ش��رکت مع��ادن عربس��تان‪ ،‬س��ومین‬ ‫تولیدکننده ب��زرگ آلومینیوم اولیه منطقه‪،‬‬ ‫در سال گذش��ته (‪ )2018‬حدود ‪933‬هزار‬ ‫ت��ن آلومینیوم تولید کرد و موفق ش��د نرخ‬ ‫بهره‌ب��رداری از ظرفیت پاالی��ش آلومینای‬ ‫خود را به ‪100‬درصد نزدیک کند‪ .‬کم‌هزینه‬ ‫بودن تولید آلومینا در کنار ورود این شرکت‬ ‫به بازار آلومینا در سال گذشته‪ ،‬سبب بهبود‬ ‫حاشیه سود و عملکرد مالی این شرکت شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فل��زات آنالین‪ ،‬ش��رکت معادن‬ ‫عربس��تان پ��س از ش��رکت‌های ای‌جی‌ا ِی‬ ‫ام��ارات متح��ده عرب��ی و آلب��ای بحرین‪،‬‬ ‫س��ومین تولیدکننده ب��زرگ آلومینیوم در‬ ‫خاورمیانه به شمار می‌رود‪ .‬مقدار آلومینیوم‬ ‫تولید‌ش��ده این شرکت در س��ال ‪ 2018‬به‬ ‫حدود ‪933‬هزار تن رسید که نسبت به سال‬ ‫‪ ،2017‬رشد ‪۱.۹‬درصدی داشت‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫مقدار فروش آن در این س��ال ‪595‬هزار تن‬ ‫گزارش ش��د که نسبت به سال ‪ 2017‬بیش‬ ‫از ‪۸.۹‬درص��د کمتر بود‪ .‬ای��ن میزان از افت‬ ‫ف��روش آلومینیوم‪ ،‬ناش��ی از افزایش میزان‬ ‫مص��رف آن برای تولی��د محصوالت تخت و‬ ‫حاص��ل از نورد آلومینیوم��ی بود‪ .‬همچنین‬ ‫مقدار تولید آلومینای این ش��رکت در سال‬ ‫‪ 2018‬ب��ه ح��دود یک‌میلی��ون و ‪775‬هزار‬ ‫تن رس��ید که بیشترین مقدار در چند سال‬ ‫اخیر و بس��یار به ظرفیت اس��می آن یعنی‬ ‫‪۱.۸‬میلی��ون تن نزدیک بود‪ .‬گفتنی اس��ت‪،‬‬ ‫بوکس��یت مورد نی��از پاالیش��گاه آلومینای‬ ‫مع��ادن‪ ،‬از معادن داخلی عربس��تان تامین‬ ‫می‌شود‪ .‬افزایش تولید آلومینای این شرکت‬ ‫در سال ‪ ،2018‬امکان فروش مازاد آن را به‬ ‫مقدار ‪312‬هزار تن‪ ،‬در بازارهای بین‌المللی‬ ‫برای شرکت معادن فراهم کرد‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫افزای��ش بی‌س��ابقه قیمت آلومینا در س��ال‬ ‫‪ 2018‬نیز ب��ر جذابیت فروش این محصول‬ ‫بوکسیت مورد نیاز پاالیشگاه آلومینای معادن‪ ،‬از‬ ‫معادن داخلی عربستان تامین می‌شود‪ .‬افزایش‬ ‫تولید آلومینای این شرکت در سال ‪ ،2018‬امکان‬ ‫فروش مازاد آن به مقدار ‪312‬هزار تن‪ ،‬را در‬ ‫بازارهای بین‌المللی برای شرکت معادن فراهم کرد‬ ‫افزود‪ .‬روند افزایش��ی تولید و فروش شرکت‬ ‫معادن عربس��تان در س��ال‌های گذشته‪ ،‬به‬ ‫بهبود نتیج��ه مالی این ش��رکت نیز کمک‬ ‫کرد‪ .‬مقدار حاش��یه ای‌بی‌آی‌ت��ی‌دی‌ا ِی آن‬ ‫در زنجی��ره آلومینیوم از ح��دود ‪22‬درصد‬ ‫در س��ال ‪2014‬میالدی (‪1393‬خورشیدی)‬ ‫به حدود ‪56‬درصد در س��ال ‪ 2018‬افزایش‬ ‫یافته اس��ت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬یکی از مهم‌ترین‬ ‫دالیل حاش��یه س��ود ب��االی این ش��رکت‪،‬‬ ‫فعالیت آن در تمامی حلقه‌های باالدس��تی‬ ‫زنجیره آلومینیوم است‪ .‬حتی حوزه فعالیت‬ ‫این ش��رکت در این زنجیره نی��ز تا نورد در‬ ‫دو سناریوی اصلی برای طال در هفته جاری‬ ‫ب��ازار طال در هفت��ه جاری با دو س��ناریو روبه‌رو‬ ‫خواه��د بود ک��ه به تصمیم سیاس��ت پول��ی بانک‬ ‫مرکزی امریکا بستگی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اگر بانک مرکزی امریکا نرخ‌های‬ ‫به��ره را ‪ ۲۵‬واح��د کاه��ش دهد‪ ،‬نرخ ط�لا تغییر‬ ‫چندانی پیدا نمی‌کن��د و در محدوده فعلی می‌ماند‬ ‫ام��ا اگر نرخ‌های بهره ‪ ۵۰‬واحد کاهش داده ش��ود‪،‬‬ ‫طال به رکورد باالی جدیدی صعود خواهد کرد‪.‬‬ ‫طال هفته گذش��ته بین مح��دوده ‪ ۱۴۳۰‬دالر در‬ ‫اوج و ‪ ۱۴۱۱‬دالر در کف معامله شد و در معامالت‬ ‫جمعه (‪ ۴‬مرداد) بازار امریکا هر اونس طال ‪۴‬دالر و‬ ‫‪ ۶۰‬سنت یا ‪۰.۳‬درصد افزایش یافت و در ‪۱۴۱۹‬دالر‬ ‫و ‪۳۰‬سنت بسته ش��د اما برای کل هفته ‪۰.۵‬درصد‬ ‫کاهش داش��ت که نخستین کاهش هفتگی طال در‬ ‫‪ 3‬هفته گذشته بود‪.‬‬ ‫همه نگاه‌ها به تصمیم سیاست پولی بانک مرکزی‬ ‫امریکا برگشته که چهارشنبه (‪۹‬مرداد) اعالم خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬اب��زار دیده‌بان فدرال گروه س��ی‌ام‌ای نش��ان‬ ‫می‌دهد بازارها احتمال کاهش ‪۲۵‬واحدی نرخ‌های‬ ‫به��ره را ‪۷۸.۶‬درصد و احتمال کاهش ‪۵۰‬واحدی را‬ ‫‪۲۱.۴‬درصد ارزیابی کرده‌اند‪.‬‬ ‫بازاره��ا انتظ��ار دارند بانک مرک��زی امریکا روند‬ ‫تس��هیل سیاس��ت پولی خود را آغاز کند اما آنچه‬ ‫اهمی��ت دارد این اس��ت که آیا بان��ک مرکزی یک‬ ‫چرخه تس��هیلی بزرگ را ش��روع می‌کن��د یا تنها‬ ‫نرخ‌های بهره را چند دور کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫در صورت کاه��ش ‪۲۵‬واحدی نرخ‌های بهره‪ ،‬نرخ‬ ‫کمبود عرضه ‪۱۲۳‬هزارتنی در بازار جهانی روی‬ ‫ط�لا در باالی مح��دوده ‪۱۴۰۰‬دالر تحکیم خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬به گفته چارلی ندوس‪ ،‬استراتژیس��ت ارش��د‬ ‫کاال در شرکت تی‌دی‌سکیوری‌تیز‪ ،‬در صورت وقوع‬ ‫س��ناریوی کاهش ‪۲۵‬واحدی نرخ‌ه��ای بهره‪ ،‬طال‬ ‫ممکن است حمایت در سطح ‪۱۴۰۰‬دالر را آزمایش‬ ‫و به نرخ پایین‌تری کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫آمار تولید ناخالص داخل��ی ‪ 3‬ماه دوم امریکا که‬ ‫اندک��ی بهتر از ح��د مطلوب بود‪ ،‬ممکن اس��ت در‬ ‫تصمیم سیاس��ت پولی بانک مرک��زی امریکا نقش‬ ‫ایف��ا کند‪ .‬نرخ رش��د اقتصاد امری��کا در ‪ 3‬ماه دوم‬ ‫‪۲.۱‬درصد آهس��ته ش��د و انتظ��ارات تورمی بانک‬ ‫مرکزی امریکا پایین ماند‪.‬‬ ‫با این حال کندی رش��د اقتص��ادی به حدی که‬ ‫تصور می‌شد‪ ،‬شدید نبوده و به همین دلیل کاهش‬ ‫‪۲۵‬واحدی محتمل‌تر است‪.‬‬ ‫ام��ا تحلیلگ��ران می‌گویند اگر کاه��ش نرخ‌های‬ ‫بهره ‪ ۵۰‬واحدی باش��د‪ ،‬طال ممکن اس��ت به سطح‬ ‫‪۱۴۵۴‬دالر و حتی باالتر از آن صعود کند‪.‬‬ ‫کاه��ش نرخ‌ه��ای به��ره امری��کا‪ ،‬ارزش دالر را‬ ‫ب��ا کاهش روب��ه‌رو می‌کن��د‪ ،‬درحالی‌ک��ه جذابیت‬ ‫سرمایه‌گذاری در طال که سوددهی ندارد را افزایش‬ ‫می‌دهد‪ .‬نرخ طال از زمانی که در اوایل مه به رکورد‬ ‫پایین ‪۱۲۶۵‬دالر و ‪۸۵‬س��نت سقوط کرد‪ ،‬به دلیل‬ ‫دورنمای تسهیل سیاس��ت پولی بانک‌های مرکزی‬ ‫بزرگ جهان‪ ،‬نشانه‌های کندی رشد اقتصاد امریکا و‬ ‫تنش‌های ژئوپلتیکی‪ ،‬بیش از ‪۱۲‬درصد یا ‪۱۵۰‬دالر‬ ‫گران شده است‪.‬‬ ‫ب��ازار جهان��ی روی در ‪ ۵‬ماه نخس��ت س��ال جاری‬ ‫میالدی با کمبود ‪۱۲۳‬هزار تنی روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ایران(ایمی��درو)‪ ،‬ب��ه نقل‬ ‫از وب‌س��ایت متال‌ماینِ��ر‪ ،‬از ابت��دای ژانوی��ه (‪ ۱۱‬دی‬ ‫‪ )۱۳۹۷‬ت��ا پای��ان مه ‪ ۹( ۲۰۱۹‬خ��رداد ‪ ،)۱۳۹۸‬بازار‬ ‫جهان��ی روی ش��اهد کمب��ود عرض��ه ‪۱۲۳‬ه��زار تنی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫این درحالی‌اس��ت که می��زان تولید این ماده معدنی‬ ‫در مدت یاد ش��ده با ‪۱.۴‬درصد رش��د نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذش��ته میالدی به ‪ ۵‬میلیون و ‪۲۷۰‬هزار‬ ‫تن افزایش یافت‪.‬‬ ‫عل��ت افزایش تولید در مدت یادش��ده رش��د تولید‬ ‫روی در معادن استرالیا و همچنین در نامیبیا‪ ،‬افریقای‬ ‫جنوبی و س��وئد اعالم شده است‪ .‬درحالی‌که در ‪ ۵‬ماه‬ ‫نخس��ت س��ال جاری میالدی‪ ،‬تولید این ماده معدنی‬ ‫در مع��ادن چین‪ ،‬هند‪ ،‬پرو‪ ،‬ترکی��ه و امریکا با کاهش‬ ‫روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫تولی��د فل��ز روی تصفیه ش��ده نی��ز از ‪ ۵‬میلیون و‬ ‫‪۴۵۰‬هزار تن در ‪ ۵‬ماه نخس��ت س��ال گذشته میالدی‬ ‫(‪ ۱۱‬دی ‪ ۱۳۹۶‬ت��ا ‪ ۹‬خرداد ‪ )۱۳۹۷‬ب��ه ‪ ۵‬میلیون و‬ ‫‪۳۹۰‬هزار تن در مدت مش��ابه س��ال ج��اری میالدی‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬ ‫همچنین در مدت یادشده‪ ،‬مصرف این فلز ‪۰.۶‬درصد‬ ‫افت کرد که ناشی از کاهش مصرف در چین است‪ .‬این‬ ‫درحالی است که مصرف در اتحادیه اروپا‪ ،‬برزیل‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫ک��ره جنوبی‪ ،‬افریقای جنوبی و ایاالت متحده با رش��د‬ ‫کارتون‌روز‬ ‫در حاشیه باال بودن قیمت گوشت و سیب‌زمینی‬ ‫بخش پایین‌دستی این صنعت توسعه یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬تامین تمام��ی مواد اولی��ه تولید هر‬ ‫حلق��ه از فعالیت این ش��رکت در داخل آن‬ ‫هزینه‌های تولید آن را به‌مقدار قابل‌توجهی‬ ‫کاهش داده است؛ به‌طوری که حتی هزینه‬ ‫تولید آلومینیوم این شرکت در سال ‪2016‬‬ ‫میالدی (‪ 1395‬خورشیدی) که با راه‌اندازی‬ ‫فاز دوم پاالیش��گاه آلومین��ای آن همزمان‬ ‫ب��ود‪ ،‬هزینه تولید آلومین��ای آن را تا ‪1‬هزار‬ ‫و ‪290‬دالر به‌ازای هر تن کاهش داد‪ .‬مقدار‬ ‫حاش��یه س��ود ش��رکت معادن عربستان از‬ ‫س��ال ‪ 2016‬میالدی (‪ 1395‬خورش��یدی)‬ ‫با جهش��ی همراه بود که متاثر از راه‌اندازی‬ ‫ف��از دوم پاالیش��گاه آلومین��ای آن ب��ود‪.‬‬ ‫اس��تفاده از بوکس��یت داخلی این شرکت و‬ ‫همچنین همجواری پاالیشگاه آلومینای آن‬ ‫با پاالیشگاه‌های پتروشیمی که دسترسی به‬ ‫انرژی‌های حرارتی را تس��هیل کرده اس��ت‪،‬‬ ‫سبب شده پاالیشگاه آلومینای معادن‪ ،‬یکی‬ ‫از کم‌هزینه‌ترین پاالیش��گاه‌های آلومینا در‬ ‫کل جهان ش��ود‪ .‬هرچند در س��ال ‪،2018‬‬ ‫هزین��ه تولی��د آلومینی��وم ش��رکت معادن‬ ‫عربس��تان نس��بت به س��ال ‪ 2017‬افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬ولی افزایش قیمت آلومینا و همچنین‬ ‫ش��روع به فروش م��ازاد آلومینا در بازارهای‬ ‫بین‌المللی باعث افزایش س��وددهی شرکت‬ ‫در س��ال گذشته شد؛ به این ترتیب‪ ،‬شرکت‬ ‫مع��ادن در س��ال ‪ 2018‬نه‌تنه��ا از فروش‬ ‫آلومینا سود بیش��تری برد‪ ،‬بلکه هزینه‌های‬ ‫پایین تولید آلومینای آن‪ ،‬هزینه‌های تامین‬ ‫ماده اولیه تولی��د آلومینیوم را نیز برای این‬ ‫شرکت کاهش داد‪.‬‬ ‫همراه بوده است‪.‬‬ ‫کس��ری بازار جهانی سرب نیز در ‪ ۵‬ماه نخست سال‬ ‫ج��اری میالدی به ‪۴۲‬هزار تن رس��ید‪ .‬همچنین تولید‬ ‫معادن س��رب جهان ب��ه یک میلی��ون و ‪۹۴۰‬هزار تن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫میزان تولید در مدت مش��ابه س��ال گذشته میالدی‬ ‫یک میلی��ون و ‪۹۱۰‬هزار تن بوده اس��ت‪ .‬کانادا‪ ،‬هند‪،‬‬ ‫مکزیک‪ ،‬پرو و س��وئد ب��ا افزایش تولید هم��راه بودند‬ ‫درحالی که روند تولید در استرالیا و چین کاهشی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همچنین میزان تولید س��رب در ‪ ۵‬ماه نخست سال‬ ‫ج��اری میالدی به ‪۴‬میلیون و ‪۸۳۰‬هزار تن رس��ید که‬ ‫نس��بت به مدت مشابه سال گذشته میالدی ‪۲.۶‬درصد‬ ‫رشد نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫در م��دت یاد ش��ده‪ ،‬مصرف این م��اده معدنی نیز با‬ ‫‪۲.۸‬درصد رش��د به ‪۴‬میلیون و ‪۸۸۰‬ه��زار تن افزایش‬ ‫یافت که ناش��ی از رشد مصرف در چین‪ ،‬هند و تایوان‬ ‫است‪.‬‬ ‫کلمبیا تولیدکننده بزرگ مس جهان می‌شود؟‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‌‬ ‫س��یلوانا حبی��ب‪ ،‬رئی��س آژان��س مل��ی‬ ‫استخراج معادن کلمبیا گفت‪ :‬این کشور در‬ ‫چند س��ال آینده به دنبال تبدیل ش��دن به‬ ‫یک تولیدکننده شاخص مس در جهان است‬ ‫تا عالوه بر تولید زغال‌سنگ و طال‪ ،‬تولیدات‬ ‫معدنی خود را تنوع بخشد‪.‬‬ ‫به گزارش مس‌پ��رس‪ ،‬رئیس آژانس ملی‬ ‫اس��تخراج مع��ادن کلمبیا اظهار ک��رد‪ :‬این‬ ‫کشور ظرفیت الزم را دارد‪ ،‬اما در بخش مس‬ ‫اکتشافات کافی انجام نشده است‪ .‬کلمبیا از‬ ‫نظر ش��رایط زمین‌شناس��ی در یک منطقه‬ ‫مطلوب قرار گرفته و با کشورهای همسایه‌ای‬ ‫ک��ه در کمربن��د م��س ق��رار دارن��د منابع‬ ‫مشترکی دارد‪ ،‬اما این کشورها پیشرفت‌های‬ ‫بیش��تری در این زمینه داشته‌اند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تخمین‌های اولیه ش��رکت‌ها نشان می‌دهد‬ ‫ک��ه منابع مس ح��دود ‪۳‬میلی��ون تن مس‬ ‫محتوی بوده و بی��ش از یک‌میلیون تن نیز‬ ‫ذخای��ر بالقوه در مناطق در امتداد س��واحل‬ ‫ش��مالی و غربی کلمبیا وجود دارد‪ .‬س��یلوانا‬ ‫حبیب گف��ت‪ :‬انتظ��ار دارد در کوتاه‌مدت و‬ ‫میان‌مدت‪ ،‬کلمبیا در رتبه‌بندی کش��ورهای‬ ‫تولیدکننده مس قرار گیرد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬فعالیت‌ه��ای معدن��ی‬ ‫در کلمبی��ا در گذش��ته ب��ر مع��ادن بزرگ‬ ‫زغال‌س��نگ این کش��ور در طول س��واحل‬ ‫ش��مالی آن و همچنین عملیات اس��تخراج‬ ‫ط�لا و س��نگ‌های قیمت��ی در منطقه آند‬ ‫متمرک��ز ب��وده اس��ت ام��ا پ��س از امضای‬ ‫توافقنام��ه صل��ح در س��ال ‪2016‬می�لادی‬ ‫(‪ 1395‬خورشیدی) بین دولت و بزرگ‌ترین‬ ‫گروه شورشی مارکسیس��ت و به دنبال آن‪،‬‬ ‫عالقه س��رمایه‌گذاران بین‌المللی به کش��ف‬ ‫مواد معدنی جدید در کلمبیا که در گذشته‬ ‫غیرقابل دسترس��ی بوده‌اند‪ ،‬روند اکتشافات‬ ‫جدید آغاز شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬فقط ی��ک معدن از پروژه‬ ‫ش��رکت آتیکو‌ماینینگ‌ک��ورپ در اس��تان‬ ‫ش��مال غربی این کش��ور تولید مس دارد و‬ ‫ظرفیت آن ‪ 10‬هزار تن در سال است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 231

روزنامه روزگار معدن شماره 231

شماره : ۲۳۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه روزگار معدن شماره 230

روزنامه روزگار معدن شماره 230

شماره : ۲۳۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه روزگار معدن شماره 229

روزنامه روزگار معدن شماره 229

شماره : ۲۲۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!