صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۸۰

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 180

روزنامه روزگار معدن شماره 180

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫کرمان‬ ‫بهترین گزینه برای‬ ‫نمایشگاه معدنی‬ ‫است‬ ‫رشد ‪ 3‬پله‌ای‬ ‫ایران در تولید‬ ‫فوالد جهان‬ ‫دوشنبه‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪ 6 1398‬شوال ‪ 10 1440‬ژوئن ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 180‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫کانی سیاه در‬ ‫پرجمعیت‌ترین کشور افریقا‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫داریوش اسماعیلی با تشریح ‪ ۳‬محور اصلی فعالیت‌های سازمان نظام مهندسی معدن ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫جذب نقدینگی سرگردان به معادن با هوشمندسازی‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫‌کف‌شکنی‌های‌جدید‬ ‫در بورس کاال‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫گزارش‌ها‬ ‫جلوی پای صادرکنندگان واقعی‬ ‫سنگ آهن‪ ،‬سنگ نیندازیم‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‌مصالح ساختمانی‬ ‫تابستان گران می‌شود؟‬ ‫نظارت بر معادن شمیرانات‬ ‫تشدید شود‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫صفحه‪4‬‬
‫اخبار‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪180‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫«سنگان خواف»‬ ‫نیازمند پایش‬ ‫شاخص‌های‌زیست‌محیطی‬ ‫با بهره‌برداری‬ ‫از مس کاتد کرمان محقق می‌شود‬ ‫افزایش‪ ۵۰‬هزار تنی‬ ‫ظرفیت تولید کاتد مس‬ ‫با س��اخت کارخانه تولید کاتد مس ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تن ب��ه تولید این محص��ول در کش��ور افزوده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬این کارخان��ه در بازارهای‬ ‫داخلی و کارخانه لوله مس��ی مصرف می‌ش��ود‬ ‫و ب��ه بازاره��ای صادرات��ی نی��ز ص��ادر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کارخان��ه مس کات��د ‪ ۵۰‬هزار تن��ی میدکو‪،‬‬ ‫اس��فند ‪ ۱۳۹۷‬به بهره‌برداری رس��ید و این در‬ ‫حالی است که با بهره‌برداری از کارخانه میدکو‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفر به طور مس��تقیم و ‪ ۲۰۰۰‬نفر به طور‬ ‫غیر مستقیم مشغول به کار شدند‪.‬‬ ‫در این پروژه‪ ۳۰۰ ،‬میلیون دالر سرمایه‌گذاری‬ ‫ش��ده و ظرفیت تولید ساالنه ‪ ۵۰‬هزار تن کاتد‬ ‫مس را دارد‪.‬‬ ‫کارخانه ‪ ۲۰‬کیلومتری ش��مال شهر بابک در‬ ‫اس��تان کرمان قرار دارد و پیش‌بینی می‌ش��ود‬ ‫اش��تغالزایی جوان��ان منطقه را در پی داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫شرکت بابک مس ایرانیان‪ ،‬این مجتمع را در‬ ‫زمینی به مس��احت ‪ ۲۲۰‬هکتار بن��ا کرده و با‬ ‫بهره‌برداری از آن ع�لاوه بر تامین نیاز کارخانه‬ ‫لوله مس��ی‪ ،‬صادرات مازاد تولی��د را نیز در پی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمی��درو گفت‪ :‬تفاهمنام��ه ایجاد ‪۱۰‬‬ ‫میلی��ون تن ظرفیت تولید ف��والد در منطقه ویژه خلیج‌فارس‬ ‫تدوی��ن می‌ش��ود‪ .‬به گ��زارش ایمیدرو‪ ،‬خ��داداد غریب‌پور در‬ ‫نشست بررس��ی برنامه ‪ ۱۰‬میلیون تنی تولید فوالد در منطقه‬ ‫خلیج‌فارس که با حضور مشاور طرح جامع فوالد‪ ،‬مدیران عامل‬ ‫ش��رکت‌های ملی فوالد ایران‪ ،‬ف��والد مبارکه‪ ،‬گل‌گهر‪ ،‬منطقه‬ ‫خلیج‌ف��ارس‪ ،‬مادکوش‪ ،‬صبا ف��والد خلیج‌فارس و کاوه جنوب‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با مشخص شدن ساختار تفاهمنامه‪،‬‬ ‫اموری همچون سرمایه‌گذاری در بخش تامین آب‪ ،‬انرژی‪ ،‬بندر‬ ‫و نوع سرمایه‌گذاری‌ها تعیین خواهد شد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه از‬ ‫تجربه شرکت‌های سرمایه‌گذار در منطقه خلیج‌فارس استفاده‬ ‫ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬باید نگاه جامعی به توس��عه در این منطقه داشته‬ ‫باش��یم و تکلیف کل بسته س��رمایه‌گذاری از جمله نحوه ارائه‬ ‫زیرساخت‌ها روشن شود‪ .‬در این نشست‪ ،‬محمد ابکا‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫فوالدتکنیک و مش��اور مادر طرح جامع فوالد‪ ،‬جزئیات برنامه‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ون تنی ف��والد را ارائه کرد و گف��ت‪ :‬برای تحقق این‬ ‫برنام��ه نیاز به ‪ ۱۸‬میلیون ت��ن گندله و ‪ ۱۱.۹‬میلیون تن آهن‬ ‫اس��فنجی داریم‪ .‬وی با بیان اینکه ظرفیت تولید گندله س��نگ‬ ‫آه��ن در منطق��ه خلیج‌فارس باید ‪ ۱۳‬میلیون تن افزایش یابد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬یکی از نکته‌های مورد توجه‪ ،‬مقیاس‌های تولید است‪ ،‬به‬ ‫گونه‌ای که بتوان تولید رقابتی با هزینه پایین انجام داد‪ .‬به گفته‬ ‫ابکا‪ ،‬برای تحقق این برنامه‪ ،‬باید هزار مگاوات به ظرفیت تولید‬ ‫برق منطقه اضافه ش��ود‪ .‬وی به کل سرمایه‌گذاری اشاره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬برآورد کل س��رمایه‌گذاری این برنامه ‪ ۵.۳‬میلیون یورو‬ ‫اس��ت که‪ ۱.۶‬میلیون یورو مربوط به بخش زیرس��اخت خواهد‬ ‫بود‪ .‬مشاور مادر طرح جامع فوالد‪ ،‬با تاکید بر ورود مواد اولیه و‬ ‫صدور محصوالت با ارزش افزوده از این منطقه اظهار کرد‪ :‬قرار‬ ‫است ‪ ۱۰‬میلیون تن از مواد اولیه این برنامه از راه واردات‪ ،‬تامین‬ ‫و در عین حال ‪ ۵‬میلیون تن از محصوالت ساخته شده به خارج‬ ‫از کش��ور صادر ش��ود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬تاکنون مواردی همچون‬ ‫داریوش اسماعیلی با تشریح ‪ ۳‬محور اصلی فعالیت‌های سازمان نظام مهندسی معدن ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫جذب نقدینگی سرگردان به معادن با هوشمندسازی کلید می‌خورد‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت کش��ور گفت‪ :‬مجتمع س��نگان‬ ‫خواف نیازمند پایش مس��تمر و تالش بیش��تر‬ ‫متولیان برای بهبود شاخص‌های محیط‌زیستی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مس��عود تجریشی در نشست‬ ‫بررس��ی و پیگیری مش��کالت زیس��ت‌محیطی‬ ‫ش��رکت‌های معدنی و فوالدی مجتمع صنعتی‬ ‫و معدنی س��نگان خ��واف اظهار ک��رد‪ :‬ارزیابی‬ ‫پروژه‌های زیس��ت محیطی پیش از ورود به فاز‬ ‫اجرایی بس��یار با اهمیت است و در این زمینه‪،‬‬ ‫مجتمع س��نگان به عنوان عسلویه شرق کشور‬ ‫نیازمند پایش مس��تمر و تالش بیشتر متولیان‬ ‫برای بهبود شاخص‌های محیط‌زیستی است‪ .‬در‬ ‫این زمینه‪ ،‬برنامه زمان‌بندی و مدیریت سدهای‬ ‫باطله باید هر چه سریع‌تر ارائه شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ه��دف س��ازمان حفاظ��ت‬ ‫محیط‌زیس��ت‪ ،‬جلوگی��ری از تخریب محیط و‬ ‫طبیعت است‪ ،‬به طوری که نسل‌های آینده نیز‬ ‫از این موهبت‌های الهی بهره ببرند‪.‬‬ ‫معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت‬ ‫محیط‌زیس��ت کش��ور ادام��ه داد‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫مس��ائل مربوط ب��ه آب در مناطق فراس��احلی‪،‬‬ ‫حمای��ت و هم��کاری ج��دی درب��اره توس��عه‬ ‫طرح‌های ف��والدی جدید نداریم و الزم اس��ت‬ ‫ابتدا واحدهای موجود تعیین تکلیف ش��وند و با‬ ‫توجه به ضرورت احیا و بازس��ازی معادن تالش‬ ‫می‌کنیم فرآیند بهره‌برداری مالکانه را به سمت‬ ‫اجرای عملی طرح‌های زیس��ت‌محیطی هدایت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬موضوع آب و مباح��ث اجتماعی‬ ‫شهرس��تان خ��واف‪ ،‬ج��دی اس��ت و بح��ث‬ ‫صرفه‌جوی��ی و جلوگیری از هدررفت آن باید به‬ ‫صورت فنی و اجتماعی مدیریت شود‪.‬‬ ‫تجریشی تصریح کرد‪ :‬درباره هدر نرفتن آب و‬ ‫مشارکت در برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی دقت‬ ‫الزم درسراس��ر کشور نمی‌شود و ضروری است‬ ‫این مهم با توجه به تجربه موفق سایر کشورها‪،‬‬ ‫در ای��ران نیز در اولویت ق��رار گیرد‪ ،‬همچنانکه‬ ‫کشت برنج در اس��تان‌های شمالی فاقد توجیه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن در بازدید از ش��هرک صنعتی‬ ‫ط��وس بیان کرد‪ :‬به ازای هر کیلوگرم تولید در‬ ‫کشور‪ ،‬تا ‪ ۸‬برابر استاندارد جهانی مصرف انرژی‬ ‫داریم‪ .‬میزان پس��ماند تولیدی در کشور بسیار‬ ‫زیاد اس��ت و باید ضمن تکمیل بانک اطالعاتی‬ ‫درباره سهم آلودگی‌ها‪ ،‬بازچرخانی پسماندها را‬ ‫در صنعت تقویت کنیم‪.‬‬ ‫تجریشی تاکید کرد‪ :‬در زمینه توسعه‪ ،‬باید به‬ ‫موضوع محدودیت منابع‪ ،‬ظرفیت زیرساخت‌ها‪،‬‬ ‫اقتصاد خرد و کالن و حقوق مردم و نسل آینده‬ ‫توجه شود‪.‬‬ ‫تدوین تفاهمنامه ایجاد ‪ ۱۰‬میلیون تن ظرفیت تولید فوالد در منطقه خلیج‌فارس‬ ‫جانمای��ی اجرای پروژه‌ها‪ ،‬بررس��ی مب��ادی تامین مواد اولیه و‬ ‫بررسی تامین زیرساخت‌ها به ویژه به‌طور «متمرکز» انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬س��میه خلوصی‪ ،‬مدیر برنامه‌ریزی و نظارت استراتژیک‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در سال گذشته‪ ،‬نحوه مشارکت و اجرای طرح‌های‬ ‫توس��عه مشخص ش��ده بود و اکنون با آماده شدن تفاهمنامه‪،‬‬ ‫ش��رایط اجرای این برنامه مش��خص خواهد ش��د‪ .‬حسن خلج‬ ‫طهران��ی‪ ،‬مدیرعامل منطقه خلیج‌فارس درباره زیرس��اخت‌ها‬ ‫گفت‪ :‬مکاتبه‌های مربوط به اجرای طرح‌های توسعه با مقامات‬ ‫مربوط و سرمایه‌گذاران انجام شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در برنامه‬ ‫کالن منطق��ه ویژه صنایع معدن��ی و فلزی خلیج‌فارس‪ ،‬برنامه‬ ‫محبوبه ناطق‪:‬‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندسی معدن کشور‪،‬‬ ‫روز گذشته ‪ ۳‬محور اصلی این سازمان را تشریح‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در این جلسه که با تاخیر برگزار شد‪ ،‬داریوش‬ ‫اس��ماعیلی اظهار کرد‪ ۳ :‬مح��ور را برای ارتقای‬ ‫فعالیت‌ه��ای خود در س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫معدن در نظر گرفتیم‪ .‬نخست صیانت از معادن‬ ‫و مواد معدنی‪ ،‬دوم هوشمندسازی و سوم تالش‬ ‫برای جذب سرمایه‌گذاری در بخش معدن‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای صیانت از معادن‪ ،‬مس��یرهایی‬ ‫از جمله حضور مس��ئوالن فنی‪ ،‬اصالح و تدوین‬ ‫نظام‌نامه‌ه��ا و ش��یوه‌نامه‌هایی ب��رای صیانت از‬ ‫مع��دن را در نظر گرفته‌ایم‪ .‬در صیانت از معادن‬ ‫به عنوان نخس��تین و مهم‌تری��ن محور فعالیت‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی معدن ایران‪ ،‬آموزش‪،‬‬ ‫مهم‌ترین و اصلی‌ترین موضوع است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه آم��وزش در داخل و خارج‬ ‫از مع��دن امکان‌پذیر می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬به منظور‬ ‫شفاف‌س��ازی تم��ام فعالیت‌های معادن کش��ور‬ ‫سعی کردیم از هوشمندسازی کمک بگیریم‪ .‬در‬ ‫ای��ن زمین��ه در نظر داریم با ‪ ۳‬برنامه به ش��کل‬ ‫هوشمند‪ ،‬خدمت‌رسانی کنیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه نقدینگی سرگردان در‬ ‫ایران بس��یار اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ام��روز بیش از‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬هزار میلیارد تومان نقدینگی در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد ک��ه بخش مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫می‌تواند بخش قابل توجهی از این رقم را جذب‬ ‫کند‪ .‬این نقدینگی به هر سمتی از جمله مسکن‪،‬‬ ‫طال و دالر برود ویرانگر اس��ت‪ .‬در همین زمینه‪،‬‬ ‫واح��دی را در س��ازمان نظام مهندس��ی ایجاد‬ ‫کردی��م که بخش��ی از س��رمایه را جذب معدن‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان این موضوع که ارتقای سطح نظام‬ ‫مهندس��ی ای��ران از دیگر اهداف این س��ازمان‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ ۲ :‬اق��دام در داخل و خارج از نظام‬ ‫داریوش اسماعیلی‪ :‬امروز بیش از ‪ ۱۸۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی می‌تواند میزان قابل توجهی از این رقم را‬ ‫جذب کند‬ ‫برای بهب��ود جایگاه س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫معدن انج��ام داده‌ایم‪ .‬ت�لاش می‌کنیم اعضای‬ ‫نظام مهندس��ی ایران را تقوی��ت و در میان آنها‬ ‫خودباوری ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی در پاس��خ به پرسش یک خبرنگار‬ ‫درباره توجه نظام مهندسی به اکتشاف بر اساس‬ ‫نقش��ه راه گفت‪ :‬تاکید زیادی بر نقشه راه شده‬ ‫اس��ت‪ ۲۰ .‬درصد منابع داخلی ایمیدرو در سال‬ ‫که حدود ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان اس��ت باید صرف‬ ‫اکتشاف ش��ود و ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان در سال با‬ ‫توجه ب��ه دیگر بخش‌ها به اکتش��اف اختصاص‬ ‫داده ش��ود که ب��ا این تخصیص‌ه��ا‪ ،‬انقالبی در‬ ‫اکتشاف به وجود خواهد آمد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ما ب��ه عنوان نظام مهندس��ی در‬ ‫این موضوع مش��اور نیس��تیم اما در کنار بخش‬ ‫خصوصی کمک می‌کنیم و می‌دانیم اگر نقش��ه‬ ‫راه ب��ه طور کام��ل اجرایی ش��ود موفقیت‌های‬ ‫بسیاری در این زمینه کسب خواهد شد‪.‬‬ ‫وی سپس در بخش دیگری به موضوع ایمنی‬ ‫معادن اش��اره کرد و گفت‪ :‬درباره ایمنی معادن‪،‬‬ ‫بازرس��ی‌های متعدد و پیاپی از مع��ادن به‌ویژه‬ ‫زغال‌س��نگ انجام ش��ده و کارگروهی شامل ‪۳‬‬ ‫بخش بی��ن وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫وزارت تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی و نظ��ام‬ ‫مهندس��ی برای حل مشکالت این بخش تعیین‬ ‫ش��ده و با جدیت به امور ایمن��ی معادن خواهد‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫اسماعیلی همچنین درباره واگذاری پهنه‌های‬ ‫معدنی گف��ت‪ :‬در زمینه پهنه‌ها‪ ،‬وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت مکلف اس��ت واگذاری‌ها را در‬ ‫مدت یک‌س��ال تعیین تکلیف کن��د تا به لحاظ‬ ‫مشکل زیس��ت‌محیطی‪ ،‬مالی و‪ ...‬مشکالت‌شان‬ ‫حل شود‪ .‬در غیر این صورت برای بازپس‌گیری‬ ‫آن اقدام می‌شود و ما موافقیم به بخش خصوصی‬ ‫در این زمینه توجه بیشتری شود‪.‬‬ ‫وی درباره استانداردس��ازی معادن نیز گفت‪:‬‬ ‫به دنب��ال این هس��تیم که ‪ ۱۰‬تعری��ف درباره‬ ‫استاندارد‪ ،‬تعیین شده و در معادن رعایت شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۳‬میلی�ارد دالر ارزش محص�والت‬ ‫مصرفی‬ ‫در ادامه این نشس��ت اس��ماعیلی اظهار کرد‪ :‬بر‬ ‫پایه آمارهای وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارز‬ ‫محصوالت تولیدی بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۲۲‬ت��ا ‪ ۲۳‬میلیارد دالر بود‬ ‫که از این رقم ‪ ۱۳‬میلیارد دالر سهم مصرف بازار‬ ‫داخلی بود و بقیه صادر شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬تولی��دات س��ال گذش��ته ضمن‬ ‫حفظ اش��تغال در این بخش‪ ،‬نقش بس��زایی در‬ ‫صرفه‌جویی ارزی داش��ت ک��ه مانع هزینه ارزی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی اف��زود‪ :‬آمارها‪ ،‬گویای این اس��ت‬ ‫که بیش از ‪ ۳۸‬ه��زار متخصص به عضویت این‬ ‫س��ازمان درآمده و ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۱۶۴‬مورد ارجاع‬ ‫کار در س��ال ‪ ۹۷‬وجود داش��ته که بیشترین آن‬ ‫مربوط به استان زنجان با یک هزار و ‪ ۸۴۰‬مورد‬ ‫بود‪ .‬همچنین از ‪ ۳۱۱۲‬مجوز برداشت‪ ،‬بیشترین‬ ‫مورد با تعداد ‪ ۱۳۸۷‬مربوط به زنجان بوده است‪.‬‬ ‫وی درباره طرح‌های اکتشاف نیز گفت‪۱۱۶۰ :‬‬ ‫ط��رح اکتش��اف‪ ۷۷۴ ،‬گواهی کش��ف و ‪۱۰۳۹‬‬ ‫گواهی بهره‌برداری در س��ال گذشته صادر شد‪،‬‬ ‫‪ ۱۶۹۴‬مس��ئول فنی اکتشاف داشتیم و بیش از‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬مس��ئول فنی استخراج به معادن معرفی‬ ‫کردیم‪ ۳۳۶۵ .‬طرح در کل کشور بررسی شدند‬ ‫که بی��ش از ‪ ۲۰۰۰‬ط��رح آن از س��وی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تایید شد‌ه‌اند‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی بیان کرد‪ :‬درباره مس��ئوالن فنی‬ ‫اکتش��اف‪ ،‬بیش��ترین تعداد در کرم��ان با ‪۲۲۲‬‬ ‫م��ورد و کمترین تعداد مربوط ب��ه گیالن‪ ،‬البرز‬ ‫و خوزستان بوده اس��ت‪ .‬همچنین ‪ ۳۳۶۵‬طرح‪‌،‬‬ ‫بررس��ی ش��ده که از این میزان ‪ ۲۷۵۰‬طرح به‬ ‫تایی��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت رس��یده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نظام مهندسی معدن بیان کرد‪:‬‬ ‫در بخ��ش مس��ئول ایمنی نیز بیش��ترین تعداد‬ ‫برای اس��تان خراس��ان رضوی با ‪ ۱۹‬مورد بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اسماعیلی ضمن یادآوری اینکه ذخایر معدنی‬ ‫کش��ور تجدیدناپذیرن��د‪ ،‬گفت‪ :‬نحوه برداش��ت‬ ‫مواد معدنی باید به‌گونه‌ای باش��د که این ذخیره‬ ‫خدادادی بین نس��ل‌ها حفظ شود و از آن بتوان‬ ‫سال‌ها بهره‌ گرفت‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد مسئوالن فنی اکتشاف‬ ‫و استخراج که از اعضای سازمان نظام مهندسی‬ ‫مع��دن هس��تند‪ ،‬بتوانن��د در چارچوب ش��یوه‬ ‫برداشت اصولی و درس��ت معادن‪ ،‬نقش خود را‬ ‫ایفا کنند‪.‬‬ ‫وی درباره نقش��ه راه مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫گفت‪ :‬کارگروه اجرای نقش��ه راه معدن هر هفته‬ ‫یک ب��ار برای رصد اجرای این س��ند تش��کیل‬ ‫جلسه می‌دهد‪.‬‬ ‫نقش س��ازمان نظام مهندسی معدن ایران در‬ ‫این نقشه این است که مسئولیت اجرای هر بند‬ ‫بر عهده یکی از معاونت‌ها قرار داده ش��ده است‪.‬‬ ‫ما به عنوان بخ��ش خصوصی برای اجرای بیش‬ ‫از ‪ ۳۵‬بند از این ‪ ۷۲‬بند به عنوان همکار حضور‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تفاهمنامه‌ای با ایمیدرو‪ ،‬شستا و‬ ‫صندوق حمایت از فعالیت‌های معدنی امضا شده‬ ‫است‪ .‬رئیس سازمان نظام مهندسی معدن اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ش��ورای عال��ی معادن‪ ،‬ماموریت بررس��ی‬ ‫حق��وق دولت��ی را به س��ازمان نظام مهندس��ی‬ ‫واگذار کرده است‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی با بی��ان اینکه آیین‌نام��ه داخلی‬ ‫ش��ورای مرکزی را اصالح کرده‌ایم تا در ش��ورا‬ ‫ب��ه نظ��ر کارشناس��ی کمیس��یون‌ها بپردازیم‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬در زمین��ه ش��ورای انتظامی نیز‬ ‫گام‌هایی برداشته شده است‪ .‬همچنین به دنبال‬ ‫فعال‌تر ش��دن این شورا در اس��تان‌ها هستیم و‬ ‫اگ��ر تخلفی رخ دهد‪ ،‬این ش��ورا برخورد خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی درباره اظهار نظر سازمان بازرسی‬ ‫کل کش��ور درب��اره اینک��ه کارمن��دان دول��ت‬ ‫نمی‌توانن��د عض��و هیات مدیره باش��ند‪ ،‬تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬این موضوع را پیگی��ری کردیم تا بتوانیم‬ ‫کارمندان دولت را در هیات مدیره استان‌ها قرار‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اجالس هی�ات عمومی برای تکمیل‬ ‫شورای مرکزی‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی معدن ایران‬ ‫همچنی��ن با بیان اینکه ‪ ۲۱‬و ‪ ۲۲‬خرداد س��ال‬ ‫ج��اری‪ ،‬اجالس هی��ات عمومی س��ال ‪ ۹۸‬این‬ ‫س��ازمان در مازندران برگزار می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬قرار‬ ‫است در این اجالس با برگزاری انتخابات‪ ،‬از بین‬ ‫اعضای سازمان یک نفر در رشته معدن برگزیده‬ ‫ش��ود تا ‪ ۱۱‬نفر ش��ورای مرکزی این س��ازمان‬ ‫تکمیل‌شوند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تفوی��ض اختیارات در حوزه‬ ‫عملکردی سازمان نظام مهندسی معدن از سوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬نقش موثری در‬ ‫ارتقای روند بهره‌برداری از معادن کشور دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره خانه معدن ایران‪:‬‬ ‫موانع برطرف شود‪ ،‬معدن شاگرد اول اشتغال می‌شود‬ ‫عضو هیات مدیره خانه معدن ایران با بیان اینکه بس��یاری‬ ‫از مس��ائل کش��ور با همدل��ی تولیدکنن��دگان و دولتمردان‬ ‫برطرف خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬آمارها نشان می‌دهند که توسعه‬ ‫فعالیت‌های معدنی تا چه اندازه توانسته‌اند در ایجاد اشتغال و‬ ‫صنعت‌س��ازی موفق باشند‪ .‬از این رو توقع داریم که مجموعه‬ ‫سیاست‌گذاران با اقدامی جهادی با برطرف کردن موانع پیش‬ ‫روی این بخش‪ ،‬باعث گسترش فعالیت‌های معدنی شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ش��اتا‪ ،‬او تصریح ک��رد‪ :‬یقی��ن دارم که معادن‬ ‫می‌توانند نقش مهمی در ایجاد اش��تغال و رفع محرومیت از‬ ‫کش��ور ایفا کنند و در این زمینه به مقام شاگرد اولی اقتصاد‬ ‫دست یابند‪.‬‬ ‫محم��ود گوهرین‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به س��ودی که بانک‌ها به‬ ‫س��پرده‌گذاران می‌دهند‪ ،‬بس��یاری از س��رمایه‌های مردم به‬ ‫سمت نظام بانکی سوق داده شده‪ ،‬درحالی که در بخش تولید‬ ‫چنین سودی با زحمت فراوان حاصل می‌شود‪ .‬در واقع بخش‬ ‫زیادی از مردم دریافت س��ود را از بانک‌ها به س��رمایه‌گذاری‬ ‫پردردسر در این بخش تولید ترجیح داده‌اند‪.‬‬ ‫این فع��ال اقتصادی افزود‪ :‬برای جذب س��رمایه‌های مردم‬ ‫در بخ��ش تولی��د‪ ،‬بی��ش از پی��ش نیاز ب��ه تکری��م تولید و‬ ‫تولیدکنن��دگان داریم تا این فرهنگ ب��ه وجود بیاید که آنها‬ ‫معماران اقتصاد کشور هستند نه سرمایه‌داران راحت‌طلب‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬توقع داریم در آیین روز صنعت و معدن امس��ال‪،‬‬ ‫مس��ئوالن کشور از رفع موانع تولید س��خن بگویند تا بخش‬ ‫خصوصی با دلگرمی بیشتری سرمایه‌های خود را برای توسعه‬ ‫فعالیت‌هایش صرف کند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره خانه معدن ایران گفت‪ :‬همه می‌دانیم که‬ ‫دش��منی‌ها با نظام جمهوری اسالمی به طرز ناجوانمردانه‌ای‬ ‫افزایش یافته‪ ،‬از این رو بهتر است با اتکا به توان کارآفرینان و‬ ‫سرمایه‌های فکری و مالی آنها‪ ،‬بخش خصوصی را یاری کنیم‬ ‫تا بتواند هم خودش رش��د کند و هم کش��ور را در زمینه‌های‬ ‫مختلف به خودکفایی برس��اند‪ .‬گوهرین با بیان اینکه اقتصاد‬ ‫مقاومتی‪ ،‬تنها راه‌حل برون‌رفت از وضعیت فعلی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواری��م در آیین روز صنعت و معدن امس��ال‪ ،‬مس��ئوالن‬ ‫راهکارهای سریع و ضربتی برای عبور تولید از ‪ ۷‬خوان موانع‬ ‫را ارائه کنند تا تولیدکنندگان با خیال راحت‌تری برای توسعه‬ ‫کشور در بلندمدت برنامه‌ریزی کنند‪.‬‬
‫رشد ‪ ۲.۵‬درصدی شاغالن معادن در سال ‪۹۵‬‬ ‫بررس��ی وضعیت فعالیت معادن در حال بهره‌برداری کشور‬ ‫نشان می‌دهد تعداد شاغالن این معادن در سال ‪ ۹۵‬نسبت به‬ ‫‪ ۹۴‬رش��د ‪ ۲.۵‬درصدی را تجربه کرده است‪ .‬در مقابل‪ ،‬میزان‬ ‫س��رمایه‌گذاری در این معادن با کاهش روبه‌رو بوده است‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬بر اس��اس نتایج طرح آمارگیری از‬ ‫معادن فعال کش��ور در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬تع��داد ‪ ۴۹۱۳‬معدن در‬ ‫حال بهره‌برداری در کش��ور وجود داشته است‪ .‬نتایج به‌دست‬ ‫آمده نش��ان می‌دهد‪ ،‬در مجم��وع ‪ ۹۳‬هزار و ‪ ۴۸۶‬نفر در این‬ ‫معادن به کار اش��تغال داش��ته‌اند که تعداد شاغالن نسبت به‬ ‫کاهش حجم سرمایه‌گذاری در معادن‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۴‬معادل ‪ ۲.۵‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬ارزش تولیدات معادن ‪ ۱۶۵‬هزار میلیارد ریال بوده که‬ ‫در بین فعالیت‌های مختلف معادن سنگ آهن‪ ،‬سنگ مس و‬ ‫س��نگ‌های تزئینی به ترتیب با ‪۷۷‬هزار میلیارد ریال‪۴۰ ،‬هزار‬ ‫میلی��ارد ریال و حدود ‪ 10‬هزار میلی��ارد ریال باالترین ارزش‬ ‫تولیدات س��االنه را داشته‌اند‪ .‬ارزش افـزوده حاصل از فعالیت‬ ‫معادن در حال بهره‌برداری کشور در سال ‪ ۱۳۹۵‬معادل ‪۱۲۳‬‬ ‫هزار میلیارد ریال بوده که معادن س��نگ‌آهن‪ ،‬س��نگ مـس‪،‬‬ ‫و س��نـگ‌های تزئینی به تـرتیـب ب��ا ‪ ۵۳‬هزار میلیارد ریال ‪،‬‬ ‫‪ ۳۲‬ه��زار میلیارد ریال و ‪ ۸‬هزار میلیارد ریال دارای باالتریـن‬ ‫میـزان ارزش افـزوده بـوده‌انـد‪ .‬بر اساس سالنامه آماری کشور‪،‬‬ ‫مجموع ارزش افـزوده ایـن معادن حدود ‪ ۷۶‬درصد کل ارزش‬ ‫افزوده این بخش را به خود اختصاص داده است‪ .‬همچنین در‬ ‫بین استان‌های کشور‪ ۳ ،‬استان کرمان‪ ،‬یزد و آذربایجان شرقی‬ ‫ب��ه ترتیب با ‪ ۵۵‬هزار میلی��ارد ریال ‪ ۱۶ ،‬هزار میلیارد ریال و‬ ‫‪ ۱1‬هزار میلیارد ریال باالتری��ن ارزش افزوده معادن در حال‬ ‫بهـره‌برداری کشـور را دارا بوده‌اند‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۵‬معادل ‪۲۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال س��رمایه‌گذاری جدید انجام شده که حدود‬ ‫معدن‬ ‫‪ ۷۱‬درصد مربوط بـه ماش��ین‌آالت‪ ،‬ابزار و وسایل کار بادوام و‬ ‫تجهیزات اداری‪ ۱۳ ،‬درصد مربوط به س��اختمان و تاسیسات‪،‬‬ ‫‪ ۲‬درصد مربوط به توسعه و اکتشاف و ‪ ۲‬درصد مربوط به راه‬ ‫اختصاصی بوده است‪ .‬بر اساس گزارش مرکز آمار‪ ،‬در سال ‪۹۵‬‬ ‫ارزش افزوده معادن در حال بهره‌برداری کش��ور معادل ‪۱۲۳‬‬ ‫هزار میلیارد ریال بوده که نس��بت به س��ال ‪ ۹۴‬رش��د داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬وضعیت سرمایه‌گذاری در معادن در حال بهره‌برداری‪،‬‬ ‫نش��ان‌دهنده کاهش ‪ ۹‬هزار میلیارد ریالی رقم سرمایه‌گذاری‬ ‫در این بخش در سال ‪ ۹۵‬نسبت به سال ‪ ۹۴‬است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪180‬‬ ‫خبر‬ ‫هدف گذاریصدور ‪۱۰۹۲‬‬ ‫پروانه اکتشاف و ‪۷۰۵‬‬ ‫پروانه بهره‌برداری معدن‬ ‫گالیه‌های بخش خصوصی درباره مشروط شدن صادرات سنگ آهن‬ ‫جلوی پای صادرکنندگان واقعی سنگ‌آهن‪ ،‬سنگ نیندازیم‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫هفته گذشته‪ ،‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به‬ ‫گمرک ابالغ کرد که صادرات سنگ آهن مشروط‬ ‫شود‪ .‬بر اساس این بخشنامه‪ ،‬از ‪ ۱۵‬خرداد ‪۱۳۹۸‬‬ ‫برای اطمینان از برگش��ت ارز حاصل از صادرات‬ ‫بخش معدن‪ ،‬صادرات محصوالت س��نگ‌آهن با‬ ‫کد تعرفه‌ای (‪۴ )HS‬رقمی ‪ ۲۶۰۱‬فقط به‌وسیله‬ ‫واحدهای تولیدکننده س��نگ‌آهن‪ ،‬کنس��انتره و‬ ‫گندله آهن یا نماینده رس��می آنها و بر اس��اس‬ ‫روال ج��اری ب��رای محصوالت ف��والدی پس از‬ ‫تایید دفت��ر صنایع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت در س��امانه فرامرزی گمرک امکان‌پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این نام��ه‪ ،‬مقرر ش��د معاونت امور‬ ‫مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت درباره س��ایر مواد معدنی نیز بر اساس‬ ‫بخش��نامه از راه س��امانه فرامرزی گمرک اقدام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫روزگار مع��دن درب��اره اینک��ه ای��ن ابالغی��ه‬ ‫چ��ه هدفی داش��ته و آیا به بهبود ش��رایط بازار‬ ‫کمک خواهد کرد یا خیر‪ ،‬با کارشناس��ان حوزه‬ ‫سنگ‌آهن گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹صادرکننده‌ه�ا هم�واره ارزآوری‬ ‫کرده‌اند‬ ‫قدیر قیاف��ه‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫کنفدراس��یون ص��ادرات‬ ‫ای��ران در گفت‌وگ��و ب��ا‬ ‫روزگار معدن ضمن انتقاد‬ ‫از این ابالغیه‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫به نظر می‌رسد دولت باید‬ ‫ش��رایط را برای صادرات محصوالت ایرانی از هر‬ ‫نوع تسهیل کند‪ ،‬نه اینکه کار را سخت‌تر کند‪ .‬اما‬ ‫وزی��ر محت��رم در ‪ ۲‬م��اه گذش��ته ب��ا ص��دور‬ ‫بخش��نامه‌های بی‌روی��ه و مسئله‌س��از و ن��ه‬ ‫تسهیل‌کننده موجب شد که به ساختار صادراتی‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی لطمه وارد شود‪.‬‬ ‫قیافه با اظهار اینکه این بخشنامه نمی‌تواند به‬ ‫صادرات و توسعه صادرات بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی کشور کمک کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همه می‌دانیم‬ ‫درحال‌حاضر کش��ور ما درگیر مب��ارزه اقتصادی‬ ‫نابرابر با کشورهای زورگویی همچون امریکاست‬ ‫و ش��رایط س��ختی داریم‪ .‬در این شرایط که آنها‬ ‫کار را برای صادرات محصوالت ما از س��نگ‌آهن‬ ‫گرفته تا کنسانتره‪ ،‬گندله‪ ،‬آهن اسفنجی و فوالد‬ ‫در حوزه معدن و صنایع معدنی و در بخش نفت‬ ‫در حوزه پتروش��یمی س��خت می‌کنند‪ ،‬ما نباید‬ ‫گل به خودی بزنیم‪ .‬البته آقای سرقینی‪ ،‬معاون‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشس��ت خبری‬ ‫قدیر قیافه‪ :‬ابالغیه جدید کمکی به توسعه صادرات‬ ‫نمی‌کند و موجب بازگرداندن ارز صادراتی نمی‌شود‪.‬‬ ‫تنها کاری که این ابالغیه انجام می‌دهد این است که‬ ‫اجازه می‌دهد برخی به تخلفات خود ادامه دهند‬ ‫با اصحاب رسانه‪ ،‬اظهار کرده بود که این موضوع‬ ‫موجب تس��هیل صادرات می‌شود اما من مخالف‬ ‫این نظر هستم‪ .‬او با تاکید بر اینکه این ابالغیه‪،‬‬ ‫کمک��ی به توس��عه صادرات نمی‌کن��د و موجب‬ ‫بازگرداندن ارز صادراتی نمی‌شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تنها‬ ‫کاری که این ابالغیه انجام می‌دهد این است که‬ ‫کمک می‌کند برخی به تخلفات خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ جعفر سرقینی در نشست خبری‬ ‫روز شنبه خود با اصحاب رسانه‪ ،‬درباره بخشنامه‬ ‫جدی��د ص��ادرات س��نگ آه��ن و نظرخواهی از‬ ‫انجمن‌ه��ا گفت‪ :‬در این بخش��نامه‪ ،‬تاجر واقعی‬ ‫حذف نمی‌ش��ود و محدودیتی برای آنها در نظر‬ ‫نگرفته‌ایم‪ .‬این کار فقط در راستای شفاف‌سازی‬ ‫و تضمین بازگش��ت ارز انجام شده است تا سنگ‬ ‫آهنی بدون شناسنامه صادر نشود‪.‬‬ ‫س��رقینی تاکید ک��رد‪ :‬صادرکنن��دگان واقعی‬ ‫نگ��ران نباش��ند‪ ،‬آنه��ا اگ��ر مش��خص کنند به‬ ‫نمایندگ��ی از ک��دام مجموع��ه ص��ادرات انجام‬ ‫می‌دهند‪ ،‬مجوزشان به صورت سیستمی و سریع‬ ‫صادر می‌شود‪.‬‬ ‫اما نایب رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران‬ ‫درب��اره هدف ای��ن ابالغیه گفت‪ :‬اگر مس��ئوالن‬ ‫به دنبال این هس��تند ک��ه ارز حاصل از صادرات‬ ‫برگردانده ش��ود باید گفت مگر صادرکننده‌های‬ ‫ما در این حوزه همیشه ارز را برنگردانده‌اند؟ اگر‬ ‫اتفاق��ی افتاده و از گمرک به نام ش��خص ثالث‪،‬‬ ‫مقادیر زیادی س��نگ‌آهن خارج‌ش��ده‪ ،‬به دلیل‬ ‫بخشنامه‌های محدودکننده خود وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��ت‪ .‬همین بخش��نامه‌های‬ ‫محدودکننده موجب ش��ده‌اند که افراد به سمت‬ ‫تخلف سوق داده شوند‪.‬‬ ‫قیافه با بی��ان اینک��ه صادرکننده‌ها هیچ‌وقت‬ ‫مقصر نبوده‌اند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در سال‌های گذشته‬ ‫همیش��ه صادرکنندگان به تعهدات‌ش��ان عمل‬ ‫کرده‌ان��د و هم��واره ارز حاصل از ص��ادرات را به‬ ‫کش��ور برگردانده‌ان��د‪ .‬اینها نس��بت به توس��عه‬ ‫مع��دن و صنای��ع معدن��ی اهتم��ام ورزیده‌اند و‬ ‫آن را توس��عه داده‌ان��د‪ .‬حاال در ای��ن‌بین تعداد‬ ‫اندکی هم س��وء اس��تفاده می‌کنند که به حتم‬ ‫از تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان نیس��تند‬ ‫بلکه اف��راد فرصت‌طلبی هس��تند ک��ه در تمام‬ ‫جه��ان و دولت‌ها آنها را دیده‌ای��م‪ .‬نایب رئیس‬ ‫کنفدراس��یون ص��ادرات ایران به‌عن��وان راهکار‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این ابالغیه‪ ،‬محدودیت گذاشته‌اند‬ ‫تا کس��انی که عضو تشکل‌های معدنی هستند و‬ ‫کارت عضوی��ت و تاییدیه دارند صادرات را انجام‬ ‫دهند اما به‌هیچ‌وجه منافع کشور‪ ،‬صادرکنندگان‬ ‫و تولیدکنندگان را تامین نکرده و به برگشت ارز‬ ‫حاصل از صادرات هم کمک آن‌چنانی نمی‌کند‪.‬‬ ‫اگر بتوانی��م از ظرفیت انجمن‌ها و تش��کل‌های‬ ‫بخ��ش خصوصی اس��تفاده کنیم‪ ،‬مش��کل حل‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس کنفدراس��یون ص��ادرات ایران در‬ ‫پایان گف��ت‪ :‬بهتری��ن راهکار و رویک��رد دولت‬ ‫این اس��ت که به انجمن و تش��کل‌های تخصصی‬ ‫بخش خصوصی که اعضای حوزه خود را به‌خوبی‬ ‫می‌شناس��ند و می‌دانند دیگران به لحاظ تولید و‬ ‫صادرات چه وضعیتی دارن��د‪ ،‬اعتماد کند و این‬ ‫مهم را دست آنها بسپارد‪.‬‬ ‫قیافه تاکید کرد‪ :‬تا امروز مراکز نظارتی زیادی‬ ‫را برق��رار کرده‌ای��م ام��ا هیچ‌کدام نتوانس��ته‌اند‬ ‫از ب��روز فس��اد جلوگیری کنند‪ .‬بهترین ش��یوه‪،‬‬ ‫اس��تفاده از توان و تش��کل‌های بخش خصوصی‬ ‫و اعتم��اد به ای��ن تشکل‌هاس��ت‪ .‬در این زمینه‪،‬‬ ‫انجمن سنگ‌آهن ایران و کنفدراسیون صادرات‬ ‫می‌توانند به‌عنوان بازیگران کلیدی کمک کنند‪.‬‬ ‫م��ا باید اج��ازه بدهیم صادرکنن��دگان واقعی به‬ ‫کارشان ادامه دهند و آنها را متوقف نکنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تفاوت تصمیمات حاکمیتی و صنفی‬ ‫گفتنی است جعفر سرقینی‪ ،‬معاون امور معادن‬ ‫و صنای��ع معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در نشس��ت خبری خود به این بحث نیز پاس��خ‬ ‫داده بود که نمی‌توان انتخاب صادرکنندگان را به‬ ‫انجمن‌ها سپرد زیرا رویکرد انجمن‌ها نیز موجب‬ ‫اختالف اعضای انجمن خواهد شد‪.‬‬ ‫وی درب��اره اینکه تعرفه‌ه��ا و محدودیت‌های‬ ‫صادرات��ی ک��ه از س��وی معاون��ت معدنی وضع‬ ‫می‌شود‪ ،‬بر اساس چه سیاست‌هایی اعمال خواهد‬ ‫ش��د و چرا اتاق فکر مش��ترکی بین وزارتخانه و‬ ‫بخش خصوصی برای اتخاذ این تصمیم‌ها وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از تصمیم‌گیری‌ها‪ ،‬حاکمیتی‬ ‫و برخی نیز صنفی اس��ت که با یکدیگر مغایرت‬ ‫دارن��د‪ .‬او اظه��ار ک��رد‪ :‬ما جلس��ه‌های منظم و‬ ‫متعددی با بخ��ش خصوصی برگزار می‌کنیم اما‬ ‫در وزارتخانه همیشه حافظ منافع عموم هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش�نامه‌های دستوری هرگز موفق‬ ‫نبوده‌اند‬ ‫کیوان جعف��ری طهرانی‪،‬‬ ‫کارش��ناس ب��ازار جهانی‬ ‫سنگ‌آهن نیز در گفت‌وگو‬ ‫ب��ا روزگار مع��دن ضمن‬ ‫اش��اره ب��ه ه��دف ای��ن‬ ‫بخش��نامه‪ ،‬ب��ه پیامدهای‬ ‫منفی آن اشاره کرد و گفت‪ :‬هدف این بخشنامه‪،‬‬ ‫در واقع حمایت از برگشت ارز به سامانه نیما و به‬ ‫دلیل نیاز کشور به ارز صادراتی است که می‌تواند‬ ‫موفق باشد اما فراموش نکنیم درباره سنگ‌آهن و‬ ‫گندله که عوارض صادراتی دارد یا کنسانتره که‬ ‫از عوارض معاف است‪ ،‬قضیه متفاوت است‪.‬‬ ‫جعفری طهرانی با بیان اینکه بخش��نامه وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت درباره مع��دن تاثیر‬ ‫منفی دارد و موجب کاهش صادرات س��نگ‌آهن‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وقت��ی محصوالت معدنی‪،‬‬ ‫عوارض صادراتی داش��ته باشند و از آن‌طرف هم‬ ‫اجبار ش��ود که بر اس��اس ارز نیمایی‪ ،‬پول را به‬ ‫نظ��ام بانکی برگردانند و از طرف��ی هم به دلیل‬ ‫تحریم‌ها هزینه حمل دریایی به‌ش��دت افزایش‬ ‫پی��دا کن��د‪ ،‬پیامدهای ب��دی به وج��ود خواهد‬ ‫آم��د‪ .‬به‌این‌ترتیب در کن��ار تحریم‌های خارجی‪،‬‬ ‫محدودیت‌های داخلی نیز موجب س��رخوردگی‬ ‫صادرکننده‌ه��ا می‌ش��ود‪ .‬این کارش��ناس بازار‬ ‫جهانی س��نگ‌آهن درباره هدف این بخشنامه و‬ ‫کمک به برگش��ت ارز به س��امانه نیما نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬گاهی ما مانع بروز یک مش��کل می‌ش��ویم‬ ‫و آن را کنت��رل می‌کنیم که جای دیگری نقطه‬ ‫قوت می‌شود‪ .‬اینجا هم مصلحت در این بوده که‬ ‫برگش��ت ارز از راه س��امانه نیما دنبال ش��ود‪ .‬اما‬ ‫موضوع این اس��ت که در این س��ال‌ها هیچ‌وقت‬ ‫به‌طور دستوری موفق نبوده‌ایم‪.‬‬ ‫تجربه نش��ان داده که وقتی اتفاقی دس��توری‬ ‫می‌افت��د‪ ،‬حمایت‌های الزم انجام نمی‌ش��ود و با‬ ‫مشکل روبه‌رو می‌شویم‪.‬‬ ‫ی که نرخ‬ ‫جعفری طهرانی ادام��ه داد‪ :‬از آنجای ‌‬ ‫محص��والت معدن��ی هنوز بر اس��اس ارز آزاد در‬ ‫بازار اس��ت‪ ،‬تطبیق کار فعاالن معدنی بر اساس‬ ‫ارز نیمای��ی زمان‌بر اس��ت‪ .‬معدندارانی هس��تند‬ ‫ک��ه عادت کرده‌اند محصوالت خود را بر اس��اس‬ ‫ن��رخ ارز آزاد بفروش��ند اما وقت��ی نرخ محصول‬ ‫معدنی مش��خص می‌ش��ود‪ ،‬صادرکنن��ده‪ ،‬آن را‬ ‫تطبیق می‌دهد و می‌بیند که قرار اس��ت ارز را بر‬ ‫اساس نرخ نیما وارد کشور کند و در نتیجه ضرر‬ ‫می‌بیند و باعث می‌شود که صادراتی انجام ندهد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار جهانی سنگ‌آهن به عواقب‬ ‫این بخش��نامه اش��اره کرد و گفت‪ :‬هر کاری که‬ ‫انجام دهیم همیشه عوارضی دارد‪ .‬حتی واکسن‬ ‫هم که پزش��کان تجویز می‌کنند مخاطراتی دارد‬ ‫و اثرات سوئی در بدن ایجاد می‌کند تا بدن‪ ،‬خود‬ ‫را وفق دهد‪ .‬درباره ای��ن موضوع هم همین‌طور‬ ‫است‪.‬‬ ‫نخست اینکه کار بخش��نامه باعث سردرگمی‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬ع��ده‌ای س��نگ‌آهن خ��ود را یک ماه‬ ‫پیش خریده‌اند و آن را در بندر گذاشته‌اند‪ ،‬حاال‬ ‫دغدغه دارند که چه‌کار کنند‪ .‬برخی توانس��تند‬ ‫پی��ش از تعطیلی عید فطر از گمرک عبور کنند‬ ‫اما برخی هنوز کاالی‌ش��ان نیامده و خریدش��ان‬ ‫را نیز با نرخ ب��اال انجام داده‌اند‪ ،‬درنتیجه متضرر‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫جعف��ری طهرانی تاکی��د ک��رد‪ :‬وقتی بخش‬ ‫خصوصی ض��رر کند‪ ،‬انقباضی عم��ل می‌کند و‬ ‫عق��ب می‌نش��یند‪ .‬در نهای��ت از چرخه صادرات‬ ‫خارج می‌ش��ود‪ .‬اینک��ه تولیدکننده‌های داخلی‪،‬‬ ‫ن��رخ محصول خود را بر اس��اس ارز نیمایی (که‬ ‫بی��ن ‪ ۲۵‬ت��ا ‪ ۳۰‬درصد پایین‌تر از ن��رخ ارز آزاد‬ ‫اس��ت) وفق دهند‪ ،‬زمان‌بر اس��ت‪ .‬در نتیجه این‬ ‫بخشنامه‪ ،‬بین ‪ ۲‬تا ‪۳‬ماه کاهش صادرات خواهیم‬ ‫داش��ت و این روند حتی بیش از گذشته کاهش‬ ‫پیدا می‌کند‪ .‬پس از ‪ ۳‬ماه‪ ،‬آنهایی که حرفه‌ای‌تر‬ ‫هستند‪ ،‬مقاومت بیشتری در برابر شرایط دارند‪،‬‬ ‫دارای توان مالی بیشتر هستند و تولیدکننده‌اند‪،‬‬ ‫می‌مانند‪ .‬در این شرایط‪ ،‬آنها باید خودشان وارد‬ ‫چرخه صادرات شوند و کاالی‌شان را به نرخ بازار‬ ‫که واقعی است‪ ،‬به تاجران بفروشند‪.‬‬ ‫‹ ‹کالم آخر‬ ‫بنا به باور کارشناسان‪ ،‬هدف این بخشنامه در‬ ‫واقع حمایت از برگش��ت ارز به سامانه نیما است‬ ‫و ب��ه علت نیاز کش��ور به ارز صادراتی بنا ش��ده‬ ‫است که می‌تواند موفق عمل کند اما به این دلیل‬ ‫که تجربه نش��ان داده است هیچ اقدام دستوری‬ ‫نمی‌تواند موفق باش��د‪ ،‬این بخشنامه هم کارآیی‬ ‫چندان��ی ندارد‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که جعفر‬ ‫سرقینی‌‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫نشس��ت خبری با اصحاب رس��انه‪ ،‬نظری غیر از‬ ‫این داشت‪ .‬او بر عکس نظر کارشناسان باور دارد‬ ‫که این بخش��نامه‪ ،‬نه تنه��ا تاجر واقعی را حذف‬ ‫نمی‌کند بلکه شرایط بهتری را برای شفاف‌سازی‬ ‫و تضمین بازگشت ارز فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫برنامه‌های اجرایی و سیاس��ت‌های کلی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در س��ال ‪ ۹۸‬که پیش‬ ‫از این تدوین ش��ده بود‪ ،‬با تاکید بر رونق تولید به‬ ‫سازمان‌های اس��تانی ابالغ شد‪ .‬به گزارش روزگار‬ ‫معدن به نق��ل از روابط عموم��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت‪ ،‬با توجه به سیاس��ت‌های کلی‬ ‫اقتص��اد مقاومتی و قانون برنامه شش��م توس��عه؛‬ ‫برنامه‌ه��ا و ش��یوه‌نامه‌های اجرایی به اس��تان‌ها‬ ‫ابالغ و س��ازمان‌های اس��تانی صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬ملزم به اج��رای این برنامه‌ها در س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬ش��دند‪ .‬برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط‬ ‫با فعالیت‌های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬پشتیبانی‬ ‫از تولی��د مواد معدن��ی دارای ارزش اف��زوده باال‬ ‫با ص��دور مجوزه��ای معدنی‪ ،‬توس��عه فناوری و‬ ‫شرکت‌های توسعه‌بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژ‬ ‫به نوآوری‪ ،‬از جمله برنامه‌های تعیین شده در این‬ ‫وزارتخانه در س��ال ‪ ۹۸‬خواهد بود‪ .‬رضا رحمانی‪،‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نامه ابالغیه خود‬ ‫به مدیریت بازار و س��اماندهی لجستیک تجاری‪،‬‬ ‫تامین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری‪ ،‬توسعه‬ ‫تولید و تعمق در س��اخت داخل‪ ،‬توسعه صادرات‬ ‫غی��ر نفتی و بهبود فضای کس��ب و کار به عنوان‬ ‫هدف‌گذاری‌های این وزارتخانه و اجرا آنها از سوی‬ ‫س��ازمان‌های اس��تانی تاکید کرده است‪ .‬براساس‬ ‫این هدف هزار و ‪ ۲۱‬پروانه اکتش��اف در سال ‪۹۷‬‬ ‫صادر ش��د که در س��ال ‪ ۹۸‬به ه��زار و ‪ ۹۲‬پروانه‬ ‫خواهد رس��ید‪ .‬بیش از ‪ ۶۳۰‬پروانه بهره‌برداری از‬ ‫معادن تا پایان سال ‪ ۹۷‬صادر شد که قرار است در‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬به ‪ ۷۰۵‬پروانه افزایش یابد‪ .‬بیش از ‪۱۶‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۳۴۰‬هزار ریال در س��ال ‪ ۹۷‬در معادن‬ ‫سرمایه‌گذاری شد که در سال ‪ ۹۸‬به ‪ ۱۷‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۳۲۰‬هزار ریال خواهد رسید‪ .‬همچنین براساس‬ ‫هدف‌گذاری‌های تدوین ش��ده‪ ،‬قرار است در سال‬ ‫‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۲۶۲‬پروانه واحدهای تحقیق و توسعه‬ ‫صادر ش��ود و ایجاد و توسعه فروشگاه‌های بزرگ‬ ‫زنجیره‌ای به ‪ ۲۷۳‬واحد برسد‪ .‬بیش از ‪ ۳۶‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬واحد صنفی در سال ‪ ۹۸‬به صندوق مکانیزه‬ ‫ف��روش تجهیز می‌ش��وند‪ ،‬همچنین میزان جذب‬ ‫س��رمایه‌گذاران خارجی از ه��زار و ‪ ۱۰۱‬میلیون‬ ‫دالر ارزش ب��ه ه��زار و ‪ ۱۸۰‬میلیون دالر افزایش‬ ‫خواهد یافت‪ .‬از ابتدا تا پایان س��ال ‪ ۹۸‬بیش از ‪۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۵۵‬هزار بازرسی هدفمند از بنگاه‌های‬ ‫اقتص��ادی انجام خواهد ش��د و همچنین بیش از‬ ‫‪ ۳۲۸‬پروانه بهره‌برداری واحد خدمات مهندس��ی‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع مس شهربابک خبر داد‬ ‫کنترل آلودگی خاتون‌آباد‬ ‫براساس استانداردهای جهانی‬ ‫مهندس جلیل حس��انی با اش��اره ب��ه اقدامات‬ ‫پیشگیرانه آلودگی کارخانه ذوب مس خاتون‌آباد‬ ‫گفت‪ :‬در چند س��ال گذش��ته با تالش‌های انجام‬ ‫شده‪ ،‬آلودگی غبار کارخانه ذوب مس خاتون‌آباد‬ ‫در س��طح اس��تانداردهای جهانی ب��ه طور کامل‬ ‫کنت��رل ش��ده اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش مس‌پرس‪،‬‬ ‫حس��انی در نشس��ت هم‌اندیش��ی ب��ا روحانیون‬ ‫شهرس��تان با بیان این مطلب اف��زود‪ :‬امیدواریم‬ ‫ب��ا راه‌ان��دازی کارخانه اس��ید در ابت��دای نیمه‬ ‫دوم امس��ال‪ ،‬گاز کارخان��ه ذوب مس خاتون‌آباد‬ ‫کنت��رل و با ورود به مدار کارخانه اس��ید‪ ،‬تبدیل‬ ‫به اس��ید شود‪ .‬حسانی با اشاره به اشتغال ‪ ۵‬هزار‬ ‫پرس��نل پیمانکاری‪ ،‬نیروی رسمی و شرکتی در‬ ‫مجتمع مس ش��هربابک گفت‪ :‬امیدواریم در کنار‬ ‫واحدهای تولی��دی فعال در مجتمع مس‪ ،‬ضمن‬ ‫رف��ع کمبودها در مس��یری جدید و رو به رش��د‬ ‫حرکت کرده و با داش��تن ی��ک مجتمع تولیدی‬ ‫و صنعت��ی کام��ل در س��طح مل��ی و منطقه‌ای‬ ‫بدرخش��یم‪ .‬حس��انی‪ ،‬وظیفه اصلی مجتمع مس‬ ‫ش��هربابک را یک بنگاه اقتص��ادی تولید‪ ،‬عنوان‬ ‫و اظه��ار کرد‪ :‬بنده و تم��ام همکارانم در مجتمع‬ ‫مس شهربابک‪ ،‬امانتدار سرمایه میلیون‌ها ایرانی‬ ‫هس��تیم؛ بنابراین باید ب��ه وظیفه اصلی خود که‬ ‫«تولید» اس��ت و در ش��رایط کنونی‪ ،‬رونق آن از‬ ‫نیازهای اصلی کش��ور اس��ت‪ ،‬عمل کنیم‪ .‬وی با‬ ‫اش��اره به وظایف و خدمات اجتماعی و فرهنگی‬ ‫مجتمع مس ش��هربابک در کنار تولید گفت‪ :‬در‬ ‫سال ‪ ۹۷‬پس از ایجاد ساختار جدید مجتمع مس‬ ‫شهربابک‪ ،‬میزان کمک‌ها و اعتبارات بالعوض در‬ ‫زمینه‌ه��ای فرهنگ��ی‪ ،‬اجتماع��ی و خدماتی در‬ ‫س��طح شهرس��تان ش��هربابک به میزان ‪ ۴‬برابر‬ ‫نسبت به سال‌های گذشته افزایش داشته است‪.‬‬
‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪180‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫نقدی بر قیمت‌گذاری‬ ‫دستوری سیمان‬ ‫علیرضا امیرفراهانی‬ ‫مدیرعامل شرکت سیمان سبزوار‬ ‫آنچه نام س��یمان کرمان را عالوه بر سطح باالی کیفیت‬ ‫محص��والت و برخ��ورداری از رضایتمندی مش��تریان در‬ ‫جایگاه وی��ژه‌ای قرار داده‪ ،‬تنوع محص��والت و تولید انواع‬ ‫سیمان‌های خاص است‪.‬‬ ‫به گزارش روزگار معدن به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫س��یمان کرمان‪ ،‬اگرچه این شرکت توانسته نام خود را در‬ ‫رده ممتاز تولیدکنندگان س��یمان وی��ژه حفاری چاه‌های‬ ‫نفت و گاز به ثبت برس��اند اما به این اندازه بس��نده نکرده‬ ‫و به‌تازگی به موفقیتی بس��یار مهم دست یافت و آن تولید‬ ‫س��یمان حفاری چاه‌های نفت و گاز ویژه سکوهای دریایی‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬فریدون رحمانی مدیرعامل این مجموعه‬ ‫چنی��ن اظهار کرد‪ :‬باتوجه به اینکه حجم عمده‌ای از منابع‬ ‫نفت و گاز کش��ور در بس��تر دریا و بیش��تر خلیج‌فارس و‬ ‫دری��ای خزر ق��رار گرفته ای��ن اقدام س��یمان کرمان گام‬ ‫بزرگ��ی در خودکفای��ی و جلوگیری از خروج ارز به‌ش��مار‬ ‫می‌رود‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��یمان کرمان به لطف‬ ‫پروردگار و با تالش کارشناسان و مهندسان خود به‌ویژه در‬ ‫بخش‌های کنترل کیفی‪ ،‬تولید و تحقیق و توسعه توانسته‬ ‫اس��ت این محصول جدید را ازس��وی ش��رکت‌های معتبر‬ ‫حفاری همچون شرکت حفاری مهران در بزرگ‌ترین حوزه‬ ‫نف��ت و گاز دریایی جهان یعنی پارس جنوبی بکارگیری و‬ ‫نتیجه مثبت و باالتر از س��طح استانداردهای بین‌المللی و‬ ‫کش��ورهای مدعی تولید این محص��ول را با موفقیت ثبت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت س��یمان کرمان اظهار کرد‪ :‬استراتژی‬ ‫کالن س��یمان کرم��ان همچن��ان به س��مت تولی��د انواع‬ ‫سیمان‌های خاص با کاربرد در صنایع زیربنایی کشور است‬ ‫که هم منتج به حصول سودآوری و ارزش‌افزوده باال خواهد‬ ‫ش��د و هم کمک قابل‌توجهی ب��ه جلوگیری از خروج ارز و‬ ‫واردات در ش��رایط تحریم و گامی‌بلند در راس��تای اقتصاد‬ ‫مقاومتی خواهد کرد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬سال گذشته نیز گروه س��یمان کرمان با‬ ‫تکیه بر توان داخلی یکی از کوره‌های خود را از خاکستری‬ ‫به سفید تبدیل کرد‪.‬‬ ‫مصالح ساختمانی تابستان گران می‌شود؟‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫یک��ی از دالیلی که مدام درب��اره پایین بودن‬ ‫نرخ س��یمان بیان می‌شود‪ ،‬موضوع رقابت منفی‬ ‫میان تولید‌کنندگان سیمان به دلیل مازاد تولید‬ ‫داخلی اس��ت اما پرسش اینجاس��ت آیا با وجود‬ ‫افزایش نیافت��ن نرخ‪ ،‬این رقاب��ت منفی از بین‬ ‫رفته است؟‬ ‫انفعال در صنعت س��یمان یعنی اینکه بیش از‬ ‫‪ ۳‬سال است که قیمت‌گذاری این محصول را به‬ ‫ظاه��ر به اهالی و مدی��ران و انجمن صنفی این‬ ‫صنعت س��پرده‌اند و هنوز کارخانه‌های س��یمان‬ ‫به قیمت‌های ارش��ادی س��ال ‪ ۹۳‬سیمان خود‬ ‫را می‌فروش��ند و فصل بهار رو به اتمام اس��ت و‬ ‫هنوز این صنعت نتوانس��ته است‪ ،‬مجوز افزایش‬ ‫نرخ سیمان را از وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫بیان چن��د نکته درباره افزایش نرخ س��یمان‬ ‫الزم و ضروری است‪.‬‬ ‫‪ -۱‬ضع��ف و انفعال و نب��ود وحدت و همدلی‬ ‫مدیران این صنعت باعث ش��ده است در شرایط‬ ‫تورمی کش��ور که هم��ه چیز به ش��کل دالری‬ ‫محاس��به می‌شود‪ ،‬نرخ س��یمان همچنان ریالی‬ ‫باقی بماند و مس��ئوالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت افزایش نیافتن نرخ انفعالی سیمان را به‬ ‫پای مدیریت خویش در کنترل تورم بگذارند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬در ش��رایطی که براس��اس آمارهای بانک‬ ‫مرکزی با افزایش ش��اخص بهای تولید‌کننده به‬ ‫میزان ‪ ۶۰‬درصد در سال گذشته روبه‌رو بودیم‪،‬‬ ‫افزایش نیافتن نرخ س��یمان دست‌کم به همین‬ ‫میزان در س��ال جاری به معنای ورشکس��تگی‬ ‫صنعت سیمان است‪.‬‬ ‫‪ – ۳‬یک��ی از دالیل��ی که مدام درب��اره پایین‬ ‫بودن نرخ س��یمان بیان می‌شود‪ ،‬موضوع رقابت‬ ‫منفی میان تولید‌کنندگان سیمان به دلیل مازاد‬ ‫تولید داخلی اس��ت‪ .‬اما پرس��ش اینجاست آیا با‬ ‫وج��ود افزایش نیافتن نرخ ای��ن رقابت منفی از‬ ‫بین رفته اس��ت؟ بهتر است در شرایطی که نرخ‬ ‫س��یمان ب��ه یک‌پنجم نرخ جهان��ی آن فروخته‬ ‫می‌شود‪ ،‬قیمت‌گذاری را برعهده بازار بگذاریم تا‬ ‫بر اساس عرضه و تقاضا نرخ تعادلی آن مشخص‬ ‫ش��ود‪ .‬مگر این ادعا وجود ندارد که عرضه بیش‬ ‫از تقاضا است؟ پس این دخالت بیجای مستقیم‬ ‫و غیرمس��تقیم دولت در تعیین نرخ س��یمان بر‬ ‫کدام اصل اقتصادی استوار است؟‬ ‫میلیاردها دالر در این صنعت س��رمایه‌گذاری‬ ‫ش��ده اس��ت و با بی‌تدبی��ری در ح��ال تبدیل‬ ‫فرصت درآمدزایی و اش��تغال پای��دار به تهدید‬ ‫ورشکستگی صنعت سیمان هستیم‪.‬‬ ‫‪ -۴‬عالوه بر نرخ‌گذاری دولتی سیمان چندین‬ ‫معض��ل مهم دیگر در این صنعت وجود دارد که‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫ال��ف) توجه بیش از حد مدیران هلدینگ‌های‬ ‫دولتی به اینکه س��هم بازار خود را به هر قیمتی‬ ‫حفظ کنند‪.‬‬ ‫ب) معض��ل افزای��ش ن��رخ و هزینه‌ه��ای‬ ‫حمل‌ونقل که مش��کالت این صنعت را مضاعف‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ج) وضع تعرفه‌های وارداتی ازسوی کشور‌های‬ ‫همسایه بر س��یمان و سایر محصوالت صادراتی‬ ‫ایران به دلی��ل ضعف دیپلماس��ی اقتصادی در‬ ‫سایه تحریم‌ها‪.‬‬ ‫د) وج��ود تعرفه‌ه��ای دالری در بخ��ش‬ ‫حمل‌ونقل ریلی در بخش صادرات س��یمان که‬ ‫هزینه‌های حمل‌ونقل ریل��ی را چند برابر حمل‬ ‫ج��اده‌ای کرده و فرصت‌ها را س��وزانده و تهدید‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫ه) اس��تفاده نکردن از زیرساخت‌ها و امکانات‬ ‫بورس کاال برای عرضه و فروش س��یمان به‌ویژه‬ ‫در بخ��ش ص��ادرات ب��ه دلیل وج��ود مدیریت‬ ‫جزی��ره‌ای و غیرسیس��تمی در وزارتخانه‌ه��ای‬ ‫مختل��ف اقتص��اد و صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫سازمان بورس‪...‬‬ ‫امیدواری��م وع��ده افزایش ن��رخ منطقی برای‬ ‫سیمان محقق شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سیمان خبر‬ ‫جلوگیری از واردات سیمان حفاری فراساحل‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫در حال��ی که رئی��س اتحادیه آهن‌فروش��ان‬ ‫معتقد اس��ت تثبیت نرخ ارز ن��رخ آهن را ارزان‬ ‫کرده ام��ا رئیس اتحادیه مصالح س��اختمانی از‬ ‫افزایش ‪۵‬درصدی قیمت‌ها خبر می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش تجارت نیوز‪ ،‬براس��اس اعالم مرکز‬ ‫آمار ایران‪ ،‬نرخ مصالح ساختمانی در آخرین آمار‬ ‫مربوط به فصل زمس��تان سال گذشته نسبت به‬ ‫زمستان سال ‪ ۱۳۹۶‬حدود ‪ ۶۰‬درصد در تهران‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬با افزایش نرخ تورم نرخ‬ ‫مصالح ساختمانی به یک باره گران شد‪.‬‬ ‫ب��ه طوری که تورم گروه ای��زوگام به باالترین‬ ‫ح��د خود در س��ال گذش��ته رس��ید و از ‪۱۲۴‬‬ ‫درص��د فراتر رف��ت‪ .‬این در حالی اس��ت که در‬ ‫بخش نهاده‌های س��اختمان‌های مسکونی گروه‬ ‫خدم��ات کمترین تورم را تجرب��ه کرد و با تورم‬ ‫‪ ۲۰‬درصدی روبه‌رو است‪.‬‬ ‫براس��اس برآوردهای انجام شده‪ ،‬تورم مصالح‬ ‫س��اختمانی همچون سیمان با ‪۲۴‬درصد‪ ،‬سنگ‬ ‫با ‪ ۲۷‬درصد‪ ،‬آجر و بلوک با ‪ ۲۸‬درصد‪ ،‬سرامیک‬ ‫‹ ‹فعال آهن گران نمی‌شود‬ ‫اسماعیل کاظمی‪ :‬با توجه به رکود عمیقی که در بخش‬ ‫ساخت‌وساز وجود دارد‪ ،‬ممکن است در پایان نیمه‬ ‫نخست امسال ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬درصد نرخ مصالح ساختمانی‬ ‫افزایش یابد که ناشی از افزایش نرخ حمل‌ونقل است‬ ‫با ‪ ۳۸‬درصد‪ ،‬گچ و گچکاری با ‪۴۴‬درصد روبه‌رو‬ ‫ب��وده اس��ت‪ .‬از س��وی دیگ��ر تورم ش��یرآالت‪،‬‬ ‫ی��راق‌آالت‪ ،‬شیش��ه‪ ،‬عای��ق حرارتی‪ ،‬نقاش��ی‪،‬‬ ‫تاسیس��ات برقی و آهن‌آالت به ترتیب ‪،۶۲ ،۵۶‬‬ ‫‪ ۸۱ ،۷۹ ،۷۶ ،۷۵ ،۶۴‬و چوب نیز با گرانی ‪۱۰۰‬‬ ‫درصدی روبه‌رو بوده است‪.‬‬ ‫حال پرسشی که مطرح می‌شود این است که‬ ‫مصالح ساختمانی در تابس��تان سال ‪ ۹۸‬دوباره‬ ‫گران خواهد شد؟‬ ‫در همی��ن ح��ال رئی��س اتحادی��ه مصال��ح‬ ‫س��اختمانی تهران در پاس��خ به این پرسش که‬ ‫آیا مصالح س��اختمانی دوباره گران می‌ش��ود یا‬ ‫خی��ر؟ به تج��ارت نیوز گفت‪ :‬با توج��ه به رکود‬ ‫عمیق��ی که در بخش ساخت‌وس��از وجود دارد‪،‬‬ ‫ممکن است در پایان نیمه نخست امسال بین ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬درصد نرخ مصالح س��اختمانی گران شود‪،‬‬ ‫چراکه ای��ن افزایش نرخ ناش��ی از افزایش نرخ‬ ‫حمل‌ونقل است‪.‬‬ ‫اس��ماعیل کاظمی افزود‪ :‬سال گذشته نرخ هر‬ ‫ی��ک از کاالها در بخش ساخت‌وس��از براس��اس‬ ‫ن��رخ تورم افزایش یافت؛ این درحالی اس��ت که‬ ‫امس��ال با افزای��ش ‪۳۶‬درصدی نرخ دس��تمزد‬ ‫ن��رخ مصال��ح س��اختمانی تنها اندک��ی افزایش‬ ‫می‌یابد‪.‬‬ ‫افزای��ش نرخ مصال��ح س��اختمانی آنهم به‬ ‫میزان اندک در حالی از س��وی رئیس اتحادیه‬ ‫فروشندگان مصالح ساختمانی مطرح می‌شود‬ ‫که رئیس اتحادیه آهن‌فروشان از کاهش نرخ‬ ‫آهن نس��بت به فروردین س��ال ج��اری خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫حمیدرضا رس��تگار گفت‪ :‬با توجه به نوسان‬ ‫نرخ ارز در ماه‌های نخست سال‪ ،‬نرخ هر کیلو‬ ‫آه��ن حدود یک ه��زار و ‪ ۲۰۰‬توم��ان گران‬ ‫ش��د که در این ب��ازه زمانی نرخ هر کیلو آهن‬ ‫ب��ه ‪ ۴‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تومان می‌رس��د؛ این در‬ ‫حالی اس��ت که با توجه به رکود ساخت‌وساز‬ ‫و ش��رایط تثبیت��ی ن��رخ ارز ن��رخ ه��ر کیلو‬ ‫آه��ن ف��والدی ‪ ۵۰۰‬هزار تومان ارزان ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او در پیش‌بین��ی نس��بت به ن��رخ آهن در‬ ‫ماه‌ه��ای پیش‌رو اظه��ار ک��رد‪ :‬چنانچه روال‬ ‫فعلی اقتصاد ادامه‌دار باشد‪ ،‬نرخ آهن نیز گران‬ ‫نخواهد ش��د و روند تثبیتی دارد‪ .‬اما چنانچه‬ ‫نرخ ارز با نوس��ان‌های ش��دیدی روبه‌رو شود‪،‬‬ ‫ن��رخ ای��ن کاالی غیرنفتی هم گ��ران خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعالم نرخ جدید سیمان؛ به‌زودی‬ ‫دبی��ر انجمن صنف��ی کارفرمای��ان صنعت‬ ‫س��یمان ایران گفت‪ :‬گزارش‌های بررسی نرخ‬ ‫سیمان آماده شده و به‌زودی باتوجه به افزایش‬ ‫هزینه‌های تولید‪ ،‬قیمت‌های جدید اعالم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬چندی پیش عبدالرضا‬ ‫ش��یخان‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬نظر به اینکه هزینه‌های‬ ‫تولید س��یمان ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶۵‬درصد افزایش یافته‬ ‫اس��ت‪ ،‬دیگر قیمت‌های فروش کنونی سیمان‬ ‫پاس��خگوی نیاز کارخانه‌ها نیس��ت و چنانچه‬ ‫ای��ن روند ادامه یابد بس��یاری از کارخانه‌های‬ ‫سیمان تعطیل خواهند شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬گزارش‌های‬ ‫بررسی نرخ س��یمان آماده شده و ما به‌زودی‬ ‫با توجه به افزایش هزینه‌های تولید‪ ،‬نرخ‌های‬ ‫جدید را اعالم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیر اجرای پروژه‌های انرژی و سیاالت فوالد مبارکه خبر داد‬ ‫بهره‌برداری از پروژه ساخت پست‌های برق شهید خرازی با توان متخصصان داخلی‬ ‫با بهره‌برداری از پروژه س��اخت پس��ت‌های برق ش��هید‬ ‫خرازی فوالد مبارکه‪ ،‬تغذیه پایدار انرژی الکتریکی س��ایت‬ ‫شهید خرازی و پایداری شبکه برق پیشین فوالد مبارکه از‬ ‫طریق تغذیه بخشی از بارهای آن شبکه محقق شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روزگار معدن‪ ،‬علیرضا اس��تکی‪ ،‬مدیر اجرای‬ ‫پروژه‌های انرژی و س��یاالت فوالد مبارکه ضمن اعالم این‬ ‫خبر و با اش��اره به اهمیت اجرای این پروژه گفت‪ :‬س��اخت‬ ‫پروژه یادش��ده در بهمن‌ سال ‪ ۱۳۹۳‬در زمینی به مساحت‬ ‫اف��زون بر ‪ ۱۰۰‬ه��زار مترمربع و با س��رمایه‌گذاری افزون‬ ‫بر ‪ ۲۷۰۰‬میلیارد ریال در س��ایت ش��هید خرازی ش��روع‬ ‫و در ب��ازه زمانی ‪ ۴‬س��ال تکمیل ش��د و ب��ه بهره‌برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫اس��تکی تصریح کرد‪ :‬عمده مشکالتی که قبل از ساخت‬ ‫این پست در شبکه برق فوالد مبارکه وجود داشته‪ ،‬عبارتند‬ ‫از تکمیل ظرفیت حرارتی خطوط انتقال برق ‪ ۴۰۰‬کیلوولت‬ ‫فوالد مبارکه به گونه‌ای که هنگام تعمیر و سرویس دوره‌ای‬ ‫خطوط‪ ،‬اعمال محدودیت برق به فوالدسازی اجتناب‌ناپذیر‬ ‫بود‪ ،‬تکمیل ظرفیت تجهیزات ش��بکه برق قبلی فوالد اعم‬ ‫از ترانس‌های ق��درت و نیروگاه‌ها به‌گونه‌ای که با خروج از‬ ‫سرویس یکی از تجهیزات‪ ،‬بخش زیادی از مصارف خطوط‬ ‫تولید دچار قطعی برق یا کاهش تولید می‌شدند همچنین‬ ‫کاهش قابلیت اطمینان ش��بکه برق فوالد مبارکه به علت‬ ‫تمرکز بیش‌ازحد بارها در پست ام‌اس‪ ۱‬و باال بودن احتمال‬ ‫فروپاشی ش��بکه الکتریکی و قطعی برق کامل و در نهایت‬ ‫امکان نداش��تن تغذیه بارهای الکتریکی جدید (مانند نورد‬ ‫گرم شماره ‪ ،۲‬توسعه آهن‌سازی و‪)...‬‬ ‫مدیر اج��رای پروژه‌های انرژی و س��یاالت فوالد مبارکه‬ ‫درباره مزیت‌های اجرای این طرح اظهار کرد‪ :‬با اجرای این‬ ‫پست فش��ار قوی‪ ،‬عالوه‌بر برطرف شدن موارد باال‪ ،‬باتوجه‬ ‫‌به اصل مهم پدافند غیرعامل در صورت بروز مشکالت فنی‬ ‫در ش��بکه برق قدیم شرکت از وارد شدن هرگونه خسارت‬ ‫احتمالی پیشگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫وی از پس��ت کلیدزنی ‪ ۴۰۰‬کیلوولت زنده‌رود (‪ )AIS‬با‬ ‫هدف اتصال ش��بکه برق شهید خرازی به شبکه سراسری‪،‬‬ ‫پست مبدل ‪ ۴۰۰.۶۳‬کیلوولت شهید خرازی شامل ایستگاه‬ ‫گازی (‪ )GIS‬موس��وم به ان‌آی‌اس‪ ۲‬و ترانس��فورماتورهای‬ ‫کاهنده و پست کلید‌زنی ‪ ۶۳‬کیلوولت شهید خرازی از نوع‬ ‫فضای بس��ته موس��وم به ام‌اس‪ ۲‬به‌عنوان بخش‌های اصلی‬ ‫این پست یاد کرد‪.‬‬ ‫اس��تکی با بیان اینکه تمامی مراحل محاسبات‪ ،‬طراحی‪،‬‬ ‫نصب‪ ،‬آزمایش و راه‌اندازی پروژه به‌دست متخصصان داخلی‬ ‫با بیش از ‪۷۳۰.۰۰۰‬نفرساعت انجام شده خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بی��ش از ‪۶۰‬درصد تجهیزات این پس��ت در داخل کش��ور‬ ‫تامین شده که انتقال دانش فنی و اشتغال‌زایی قابل‌توجهی‬ ‫به همراه داشته است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬مراحل راه‌اندازی و بهره‌ب��رداری از پروژه به‬ ‫این ش��رح بوده اس��ت‪ :‬ب��رق‌داری پس��ت کلیدزنی ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلوول��ت زنده‌رود؛ برق‌داری پس��ت گازی ‪ ۴۰۰‬کیلوولت‬ ‫ش��هید خرازی؛ ب��رق‌داری ترانس��فورماتورهای کاهنده و‬ ‫پس��ت کلیدزنی ‪ ۶۳‬کیلوولت شهید خرازی و انتقال تغذیه‬ ‫برق مگامدول‌های احیای مس��تقیم شهید خرازی به پست‬ ‫جدید‪.‬‬ ‫تشریح وضعیت فعلی این پروژه بخش دیگری از سخنان‬ ‫اس��تکی بود‪ .‬وی در این زمینه گفت‪ :‬درحال‌حاضر‪ ،‬تغذیه‬ ‫برق مگامدول‌های احیای مس��تقیم ش��هید خرازی که در‬ ‫گذش��ته به‌صورت موقت از پس��ت ام‌اس‪ ۱‬برق��رار بوده به‬ ‫پست ام‌اس‪ ۲‬منتقل شده و حدود ‪ ۴۰‬مگاوات از بار شبکه‬ ‫برق قدیمی فوالد مبارکه کاس��ته اس��ت‪ .‬همچنین بارهای‬ ‫واحدهای گندله‌سازی و مدول‌های احیای مستقیم نیز در‬ ‫آینده به پس��ت جدید منتقل خواهد شد و تغذیه برق نورد‬ ‫گرم شماره ‪ ۲‬نیز در آینده از محل پست جدید پیش‌بینی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬درحال‌حاضر ظرفیت نصب‌شده تجهیزات در‬ ‫این پروژه ‪ ۵۰۰‬مگاولت‌آمپر است که تا ‪ ۱۵۰۰‬مگاولت‌آمپر‬ ‫قابلیت توسعه دارد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از ای��ن طرح به‌عنوان یک��ی از موفق‌ترین‬ ‫پروژه‌های اجراش��ده در فوالد مبارکه نام برد و اظهار کرد‪:‬‬ ‫به‌منظور اس��تفاده حداکثری از ت��وان تولید داخلی‪ ،‬برخی‬ ‫از تجهیزات پروژه با وجود داش��تن ام��کان تامین خارجی‬ ‫پیش‌بینی‌ش��ده در قرارداد‪ ،‬بومی‌سازی شدند که مهم‌ترین‬ ‫آنها عبارتند از‪ :‬سیستم ثبت خطاها و وقایع پست ام‌اس‪۲‬؛‬ ‫تغییر س��ازنده از زیمنس آلمان به بهینه نیرو؛ رآکتورهای‬ ‫سری ‪ ۶.۶‬کیلوولت؛ تغییر سازنده از ترنچ اتریش به فراپیام؛‬ ‫تابلوی میمیک موزائیکی؛ تغییر س��ازنده از دوموی ایتالیا‬ ‫به طرح نیرو‪.‬‬ ‫اس��تکی در این‌باره افزود‪ :‬بومی‌س��ازی موارد یادش��ده‪،‬‬ ‫عالوه‌ب��ر کاه��ش وابس��تگی ب��ه س��ازندگان خارجی در‬ ‫بهره‌برداری و تعمیرات آینده‪ ،‬صرفه‌جویی س��رمایه‌گذاری‬ ‫اف��زون‌ب��ر ‪ ۴۰‬میلی��ارد ریال ب��ه دنبال داش��ته و پس از‬ ‫بهره‌برداری برای ‪ ۷۵‬نفر به‌طور مس��تقیم فرصت ش��غلی‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬
‫دوراهی تولید یا واردات ماشین‌آالت سنگین‬ ‫دبی��ر انجمن تولیدکنن��دگان و واردکنندگان ماش��ین‌آالت‬ ‫س��نگین معدنی‪ ،‬ساختمانی و راهس��ازی با بیان اینکه یافتن‬ ‫مس��یر تولید قطع��ات این محصوالت حداقل یک س��ال زمان‬ ‫می‌برد‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت صنعت‪‌،‬معدن و تجارت معتقد است این‬ ‫قطعات باید در داخل تولید ش��ود اما تا آن زمان برخی از این‬ ‫ماشین‌آالت باید در کارگاه‌ها بخوابند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬عبدالرض��ا صالحی یک��ی از مهم‌ترین‬ ‫مش��کالت این صنعت را دش��واری‌های تامی��ن قطعات یدکی‬ ‫عنوان و اظهار کرد‪ :‬ماش��ین‌آالتی که پیش از این وارد کش��ور‬ ‫ش��دند نیاز به قطع��ات یدکی دارند که ب��ا مکاتباتی با وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این مسئله را مطرح کرده‌ایم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برخی از انواع ماشین‌آالت سنگین معدنی‪،‬‬ ‫ساختمانی و راهسازی روزانه حداقل ‪ ۱۸‬ساعت کار می‌کنند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این ماش��ین‌آالت نیاز به قطع��ات یدکی دارند اما‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت اعالم کرده ک��ه تامین این‬ ‫قطعات باید به تولیدکنندگان داخلی س��پرده ش��ود تا امکان‬ ‫تولید آنها در داخل کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن تولیدکنن��دگان و واردکنندگان ماش��ین‌آالت‬ ‫سنگین معدنی‪ ،‬ساختمانی و راهسازی ادامه داد‪ :‬یافتن مسیر‬ ‫تولید این قطعات حداقل یک‌س��ال طول می‌کشد و در صورت‬ ‫ایجاد محدودی��ت در واردات قطعات‪ ،‬در این مدت باید برخی‬ ‫از این ماش��ین‌آالت سنگین که چند میلیارد تومان نرخ دارند‪،‬‬ ‫بدون استفاده بمانند‪.‬‬ ‫صالحی در ادامه خواس��تار تسهیل واردات این قطعات شد و‬ ‫گفت‪ :‬حتی اگر ارز دولتی یا نیمایی به این کاال تعلق نمی‌گیرد‪،‬‬ ‫بهتر اس��ت که س��ختگیری در زمینه واردات کاال بدون انتقال‬ ‫ارز کاهش یابد‪ .‬وی با بیان اینکه در میان حوزه‌های اقتصادی‪،‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫بخ��ش معدن هنوز تح��ت تاثیر تحریم‌ها قرار نگرفته اس��ت‪،‬‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬باید از ظرفیت بخش مع��دن و صادرات در این‬ ‫بخش در جهت افزایش ارزآوری به کش��ور استفاده کنیم‪ .‬دبیر‬ ‫انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان ماش��ین‌آالت س��نگین‬ ‫معدنی‪ ،‬س��اختمانی و راهسازی با بیان مشکالتی که در زمینه‬ ‫ثبت سفارش کاال و تامین ارز برای واردات قطعات یدکی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت باید با همکاری‬ ‫بان��ک مرکزی خط اعتباری درنظر بگی��رد که قطعات و لوازم‬ ‫یدکی ماشین‌آالت به کشور وارد شود‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪180‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کف‌شکنی‌های جدید‬ ‫در بورس کاال‬ ‫شرکت‌کنندگان در هفتمین نمایشگاه بین‌المللی معدن‪ ،‬صنایع معدنی و فرآوری مواد معدنی و تجهیزات وابسته کرمان عنوان کردند‪:‬‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫کرمان‪ ،‬بهترین گزینه برای نمایشگاه معدنی است‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫هفتمین نمایش��گاه بین‌المللی معدن‪ ،‬صنایع‬ ‫معدن��ی و ف��رآوری م��واد معدن��ی و تجهیزات‬ ‫وابسته و همچنین پنجمین نمایشگاه بین‌المللی‬ ‫ماش��ین‌آالت معدنی و راهس��ازی کرمان ‪ ۲۶‬تا‬ ‫‪ ۲۹‬خ��رداد ‪ ۹۸‬در محل دائمی نمایش��گاه‌های‬ ‫بین‌الملل��ی کرم��ان برگ��زار می‌ش��ود‪ .‬در این‬ ‫نمایشگاه ش��رکت‌های مختلف معدنی و صنایع‬ ‫وابس��ته به آن‪ ،‬آخرین دس��تاوردهای اکتشاف‪،‬‬ ‫اس��تخراج‪ ،‬فرآوری‪ ،‬صادرات‪ ،‬س��رمایه‌گذاری و‬ ‫ماش��ین‌آالت را ارائه می‌دهند‪ .‬شرکت‌کنندگان‬ ‫در هفتمی��ن نمایش��گاه کرم��ان معتقدند این‬ ‫نمایش��گاه ب ‌ه ش��کل تخصصی و منس��جم و در‬ ‫مکان مناس��بی برگزار می‌شود که امکان حضور‬ ‫مشتریان زیادی در آن وجود دارد‪.‬‬ ‫عکس‌ها‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫‹ ‹دانش‌بنیان‌ها در نمایشگاه کرمان‬ ‫درباره هفتمین نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی معدن و صنایع‬ ‫معدن��ی کرم��ان‪ ،‬رض��ا‬ ‫رضای��ی مدی��ر بازرگانی‬ ‫شرکت رای صنعت توس‬ ‫در گفت‌وگ��و ب��ا روزگار‬ ‫معدن اظهار کرد‪ :‬شرکت رای صنعت توس یک‬ ‫مجموعه دانش‌بنیان اس��ت که با آمیختن دانش‬ ‫فنی روز‪ ،‬فرآیندها و روش‌های تولیدی در زمینه‬ ‫تولید ان��واع تجهیزات و قطعات موردنیاز صنایع‬ ‫معدن��ی‪ ،‬ف��والد‪ ،‬نیروگاه��ی‪ ،‬نف��ت و گاز و‬ ‫پتروش��یمی فعالیت می‌کند‪ .‬رضای��ی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬م��ا معتبرتری��ن تولیدکننده‬ ‫پمپ‌های اسالری و آب صنعتی در ایران هستیم‬ ‫که در بیشتر صنایع معدنی ایران کاربرد وسیعی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مش��تریان ش��رکت در سطح‬ ‫کش��ور بیان ک��رد‪ :‬مهم‌ترین مش��تریان صنایع‬ ‫معدنی ما شرکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬شرکت‬ ‫معدن��ی و صنعت��ی گل‌گهر‪ ،‬ش��رکت صنعتی و‬ ‫معدنی چادرملو‪ ،‬ش��رکت س��نگ آهن مرکزی‬ ‫ایران‪ ،‬ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران‬ ‫و ش��رکت فرآوری زغال س��نگ پ��روده طبس‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدی��ر بازرگانی ش��رکت رای صنعت توس در‬ ‫پاس��خ به این پرس��ش که چندمین‌بار است که‬ ‫در نمایشگاه بین‌المللی معدن و صنایع معدنی و‬ ‫رضا رضایی‪ :‬نمایشگاه کرمان به‌‌طور تخصصی و منسجم‬ ‫و در مکان مناسبی برگزار می‌شود که امکان حضور‬ ‫مشتریان بسیاری وجود دارد‬ ‫تجهیزات وابسته به آن شرکت می‌کنید‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬امسال چهارمین س��ال پیاپی است که در‬ ‫نمایشگاه بین‌المللی کرمان حضور داریم‪.‬‬ ‫رضایی درباره س��طح نمایشگاه کرمان عنوان‬ ‫کرد‪ :‬نمایشگاه معدن و صنایع معدنی کرمان در‬ ‫س��طح خوبی قرار دارد‪ ،‬البت��ه الزم به یادآوری‬ ‫اس��ت که با حمایت صنایع مادر این نمایش��گاه‬ ‫جای بهتر شدن نیز دارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که علت حضور‬ ‫ش��رکت آنها در این نمایش��گاه چیست‪ ،‬عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ا توجه ب��ه اینکه گس��تره وس��یعی از‬ ‫مش��تریان ما در استان کرمان قرار دارند‪ ،‬امکان‬ ‫حضور مدیران و کارشناس��ان کارخانه‌ها در این‬ ‫نمایشگاه راحت‌تر فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر نمایش��گاه کرم��ان به‌‌ط��ور‬ ‫تخصص��ی و منس��جم و در م��کان مناس��بی‬ ‫برگ��زار می‌ش��ود که ام��کان حضور مش��تریان‬ ‫بس��یاری وج��ود دارد‪ .‬درحقیق��ت نزدیک��ی به‬ ‫مش��تریان بالفع��ل و بالق��وه در کرم��ان ب��رای‬ ‫شرکت ما بیشتر اس��ت‪ .‬مدیر بازرگانی شرکت‬ ‫رای صنع��ت ت��وس همچنین در پاس��خ به این‬ ‫پرس��ش که نمایش��گاه مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫کرمان چ��ه تفاوتی با نمایش��گاه‌های تهران در‬ ‫این حوزه دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬به‌جای اضافه‬ ‫کردن نمایش��گاه‌های موازی که س��ال گذشته‬ ‫برپا ش��د‪ ،‬بهتر اس��ت به تقویت یک نمایش��گاه‬ ‫پرداخت تا مش��کلی که در تهران برای برگزاری‬ ‫نمایش��گاه‌های موازی ماینک��س و ایران‌کانمین‬ ‫به‌وجود آمد‪ ،‬پیش نیاید‪.‬‬ ‫‹ ‹نمایش�گاه‪ ،‬فرص�ت مناس�بی ب�رای‬ ‫رقابت‬ ‫همچنین مجتب��ی حیرانی‌مق��دم مدیر اجرایی‬ ‫شرکت ابتکار توس در گفت‌وگو با روزگار معدن‬ ‫درباره حضور این ش��رکت در هفتمین نمایشگاه‬ ‫بین‌الملل��ی معدن و صنایع معدن��ی اظهار کرد‪:‬‬ ‫شرکت ابتکار توس انواع دستگاه‌های فیلترپرس‬ ‫را تولی��د می‌کند‪ .‬این فلیتره��ا در زمینه آب و‬ ‫فاضالب و معدن و فرآوری مواد معدنی و برخی‬ ‫صنایع دیگر مانند صنایع غذایی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫حیرانی در ادامه با توضیح‬ ‫دس��تگاه‬ ‫عملک��رد‬ ‫فیلترپ��رس عن��وان کرد‪:‬‬ ‫فیلترپ��رس دس��تگاهی‬ ‫اس��ت ک��ه تصفی��ه را در‬ ‫حج��م زیاد انج��ام داده و‬ ‫مای��ع و جامد را از یکدیگر ج��دا می‌کند که در‬ ‫بعض��ی از صنایع از جام��د‪ ،‬در بعضی صنایع از‬ ‫مایع و در برخی دیگر‪ ،‬هم از مایع و هم از جامد‬ ‫استفاده می‌شود‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫فیلترپرس در بس��یاری از شرکت‌های معدنی و‬ ‫صنای��ع معدن��ی ازجمله ش��رکت مل��ی مس و‬ ‫ش��رکت ملی س��رب‌وروی و‪ ...‬کاربرد دارد و این‬ ‫شرکت‌ها مشتری‌های ما به‌شمار می‌روند‪ .‬مدیر‬ ‫اجرایی ش��رکت ابت��کار توس در پاس��خ به این‬ ‫پرسش که چندمین سال است که در نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی معدن و صنایع معدنی کرمان حضور‬ ‫داری��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ش��رکت ابت��کار توس برای‬ ‫نخستین‌بار است که در نمایشگاه کرمان حضور‬ ‫دارد و از آنجا که ش��رکت‌های معدنی بزرگی در‬ ‫این نمایش��گاه حضور دارند‪ ،‬فرصت مناسبی نیز‬ ‫برای ش��رکت به‌ش��مار م��ی‌‌رود تا ب��ه معرفی‬ ‫محصول خود بپ��ردازد‪ .‬حیران��ی همچنین در‬ ‫پاسخ به این پرسش که حضور در نمایشگاه‌های‬ ‫تخصص��ی ت��ا چ��ه ان��دازه می‌توان��د ب��رای‬ ‫تولیدکنن��دگان مفید باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬نمایش��گاه‬ ‫فرص��ت مناس��بی ب��رای ارائ��ه محص��والت و‬ ‫توانمندی‌های شرکت‌ها و تولیدکنندگان است‪.‬‬ ‫از آنجا که تولیدکنندگان بس��یار زیاد ش��ده‌اند‪،‬‬ ‫درحقیقت نمایشگاه فرصت مناسبی برای رقابت‬ ‫اس��ت تا به بهترین شکل ممکن توانایی خود را‬ ‫در مع��رض دی��د و نمایش قرار دهن��د‪ .‬وی در‬ ‫پایان با اش��اره به مشکالت تولید عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫یک س��ال گذش��ته و با وجود تحریم‌ها واردات‬ ‫مواد اولیه با مش��کل روبه‌‌رو شده‌ و این موضوع‬ ‫کار را برای تولیدکنندگان تا حدی دشوار کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��قف نرخ‌های رقابتی ب��ورس کاال در هر دو حوزه‬ ‫شمش و محصول نهایی مقاطع طویل فوالدی با توجه‬ ‫به کف‌شکنی‌های جدید‪ ،‬قابل‌توجه و قابل‌تامل است‪.‬‬ ‫در دو روز گذش��ته درحالی ش��اهد حداکثر س��قف‬ ‫رقابتی ‪ ۴۲۵۰‬تومانی معامالت شمش ارفع (میانگین‬ ‫ن��رخ معامالتی حدود ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان)‪ ۴۵۰۰ ،‬تومانی‬ ‫معامالت میلگ��رد آجدار خراس��ان (میانگین ‪۴۴۰۰‬‬ ‫توم��ان) و باالخ��ره ‪ ۴۴۰۰‬تومان��ی تیرآه��ن ذوب‬ ‫آه��ن اصفه��ان (میانگین ح��دود ‪ ۴۳۰۰‬توم��ان) با‬ ‫احتس��اب مالیات ارزش افزوده در ب��ورس کاال بودیم‬ ‫که به‌نظر می‌رس��د این نرخ‌های کش��ف شده به نوعی‬ ‫کف‌شکنی‌های جدید توأم با کاهش نرخ ‪ ۱۰۰‬تا ‪۲۰۰‬‬ ‫تومانی اس��ت‪ .‬به‌طور حتم کشف این نرخ‌های جدید و‬ ‫کف‌شکنی‌های حاصل ش��ده‪ ،‬تاثیر بسزایی در کشف‬ ‫قیمت‌های بازار خ��ارج از بورس کاال و در حوزه بخش‬ ‫خصوصی داش��ته و ادامه مقاومت در کاهش قیمت‌ها‬ ‫برای بخش خصوصی را دشوارتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫چه‌بس��ا اینکه متوس��ط نرخ ش��مش القای��ی هم با‬ ‫کاه��ش قابل‌توج��ه‪ ،‬میانگی��ن کف قیمت��ی ‪۴۱۰۰‬‬ ‫تومان را شکست‪ .‬کاهش قیمت‌ها نشان‌دهنده تخلیه‬ ‫هیجان کاذبی اس��ت که پیش از ای��ن در برخی دیگر‬ ‫از حوزه‌ه��ای کاالیی ش��کل گرفته ب��ود؛ البته عامل‬ ‫اصل��ی این هیجانات پش��ت پرده نوس��انات نرخ ارز و‬ ‫مناقش��ات سیاسی بود که مشکالتی را برای کاالهایی‬ ‫که وابستگی بیشتری به حوزه‌های واردات و ارز دارند‪،‬‬ ‫ب��ه وجود آورد‪ ،‬این در حالی اس��ت که همزمان با آرام‬ ‫گرفت��ن فضای حاص��ل از نگرانی‌های ب��ه وجود آمده‬ ‫متاث��ر از خبرهای منفی تحریم‌های اقتصادی امریکا و‬ ‫برخی تهدیدهای پوشالی نظامی این کشور و درنهایت‬ ‫عقب‌نشینی امریکا از تهدیدهای نظامی و به‌طور کلی‬ ‫کم‌اثرش��دن جو روانی حاص��ل از خبرهای منفی این‬ ‫تحریم‌ها و از طرفی ادامه کاهش نرخ اسکناس صرافی‬ ‫و نرخ ارز حاش��یه بازار و ورود دالر به کانال قیمتی ‪۱۲‬‬ ‫ه��زار تومانی و محیط بودن بانک مرکزی بر کنترل ارز‬ ‫حاشیه بازار و باالخره کنترل بازار عرضه فوالد ازسوی‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و اقدامات پیش��گیرانه‬ ‫این وزارتخانه در جهت جلوگیری از نوسان‌‌های سمت‬ ‫عرضه‪ ،‬همگی دست‌به‌دس��ت هم دادند تا بازار داخلی‬ ‫فوالد کش��ور حداقل برای مدتی دوباره رنگ آرامش را‬ ‫به خود ببیند‪ ،‬به‌طوری‌که امروز شاهد کف‌شکنی‌های‬ ‫جدید در بورس کاال بودی��م که این وضعیت اگر ادامه‬ ‫پیدا کند نوید کاهش بیش��تر قیمت‌ها در بازار داخلی‬ ‫خارج از بورس کاال در حوزه بخش خصوصی را خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۸۰‬درصد نیروهای واحد‬ ‫گندله‌سازی مادکوش‬ ‫باید بومی باشند‬ ‫نرخ محصوالت کارخانه‌های آهن و فوالد‬ ‫نرخ قراضه آهن‬ ‫نرخ شمش فوالد‬ ‫قیمت (ریال)‬ ‫شهر‬ ‫نرخ قبلی(ریال)‬ ‫نرخ جدید (ریال)‬ ‫آنالیز‬ ‫ابعاد‬ ‫طول‬ ‫شهر‬ ‫اصفهان‬ ‫‪۲۷.۸۰۰‬‬ ‫‪۲۷.۵۰۰‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪4۰۲00‬‬ ‫ایوانکی‬ ‫‪۲۹.۵۰۰‬‬ ‫‪۲۸.۵۰۰‬‬ ‫‪3sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪4۰۳00‬‬ ‫‪۳۰.۱۰۰‬‬ ‫‪۲۸.۵۰۰‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫تهران‬ ‫‪4۱500‬‬ ‫بناب خضرلو‬ ‫‪۲۶.۵۰۰‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۰*۱۲۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫کاشان‬ ‫‪4۱۰00‬‬ ‫نیشابور‬ ‫‪۲۷.۰۰۰‬‬ ‫‪5Sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ساوه‬ ‫‪4۱۰00‬‬ ‫خمین‬ ‫‪۲۸.۰۰۰‬‬ ‫‪۲۹.۰۰۰‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫یزد‬ ‫‪4۰۵00‬‬ ‫دامغان‬ ‫‪۲۶.۳۰۰‬‬ ‫‪۲۷.۱۰۰‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪4۱۵00‬‬ ‫هفت تپه‬ ‫‪۲۸.۶۰۰‬‬ ‫‪۲۷.۶۰۰‬‬ ‫اس��تاندار هرمزگان گفت‪ :‬مرحله نخس��ت واحد‬ ‫تولیدی گندله‌س��ازی مادکوش ک��ه درحال‌حاضر‬ ‫‪۹۵‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪ ،‬به‌زودی با ظرفیت‬ ‫تولید ‪ ۲.۵‬میلیون تن گندله گشایش خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬فری��دون همتی در نشس��ت‬ ‫کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید هرمزگان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬افق درنظر گرفته ش��ده برای این واحد‪ ،‬تولید‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تن گندله است که در راستای رسیدن‬ ‫به این ه��دف‪ ،‬تامین س��رمایه در گردش و کمک‬ ‫ب��ه آن در اولوی��ت قرار دارد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در تامین‬ ‫نیروی انسانی واحد گندله‌سازی مادکوش نیروهای‬ ‫بومی هرمزگان باید در اولویت باش��ند و ‪۸۰‬درصد‬ ‫نیروه��ای این واحد از می��ان متقاضیان و نیروهای‬ ‫بومی تامین ش��ود‪ .‬مجتمع گندله‌س��ازی مادکوش‬ ‫از س��ال ‪ ۸۴‬فعالیت خود را به‌منظور توسعه پایدار‬ ‫صنعت فوالد آغاز کرد و هم‌اکنون ظرفیت تولید ‪۵‬‬ ‫میلیون تن گندله در سال را دارد‪ .‬با توجه به کمبود‬ ‫گندله در کشور‪ ،‬این شرکت فعالیت خود در منطقه‬ ‫وی��ژه فوالد هرمزگان و ف��والد کاوه جنوب که نیاز‬ ‫شدیدی به گندله دارند را آغاز کرد‪ .‬ساخت مرحله‬ ‫نخس��ت این مجتمع با ظرفی��ت ‪ ۲‬میلیون و ‪۵۰۰‬‬ ‫هزارتن گندله در س��ال‪ ،‬از ابتدای س��ال ‪ ۹۲‬شروع‬ ‫شد و اکنون بیش از ‪ ۹۵‬درصد پیشرفت دارد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪180‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کانی سیاه در پرجمعیت‌ترین‬ ‫کشور افریقا‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس زغال‌سنگ‬ ‫بر اس��اس آمار اسکرپ رجیس��تر‪ ،‬هند به عنوان دومین‬ ‫خریدار بزرگ طال در جهان‪ ،‬در ماه مه (اردیبهشت‪-‬خرداد)‬ ‫‪ ۵۰‬درصد بیش��تر از سال گذشته‪ ،‬طال وارد کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر به نقل از اس��پوتنیک‪ ،‬بر اساس آمار اسکرپ رجیستر‪،‬‬ ‫هند به عن��وان دومین خریدار بزرگ طال در جهان‪ ،‬در ماه‬ ‫مه ‪ ۵۰‬درصد بیش��تر از سال گذشته‪ ،‬طال وارد کرده است‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬هند در ماه مه ‪ ۱۱۶‬تن طال وارد کرده‪ ،‬در‬ ‫حالی که س��ال گذش��ته در این ماه ‪ ۷۸‬تن طال وارد کرده‬ ‫بود‪ .‬از نظر قیمت‪ ،‬واردات طالی هند در ماه مه امس��ال به‬ ‫‪ ۴.۷۸‬میلیارد دالر رس��ید‪ ،‬در حالی که در سال گذشته در‬ ‫این ماه‪ ۳.۴۸ ،‬میلیارد دالر وارد کرده بود‪ .‬گسترش واردات‬ ‫طال‪ ،‬امسال با افزایش نرخ این فلز گرانبها در هند همزمان و‬ ‫باعث شد بازارها با انبوهی از طالی دست دوم روبه‌رو شوند‬ ‫و خرده‌فروش��ان ب��ه تخفیف رو بیاورند‪ .‬بر اس��اس گزارش‬ ‫اس��کرپ رجیس��تر‪ ،‬افزایش واردات به علت فستیوال‌های‬ ‫محلی بوده که تقاضا برای خرده‌فروشی طال را باال برده‌اند‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬نرخ خرده‌فروشی طال در هر ‪ ۱۰‬گرم ‪۱۰۰۰‬‬ ‫روپی��ه (‪ ۱۴.۴۱‬دالر) باال رفت و به س��طح ‪ ۳۲۸۳۴‬روپیه‬ ‫(‪ ۴۷۳‬دالر) ب��رای هر ‪ ۱۰‬گرم رس��ید‪ .‬بر اس��اس گزارش‬ ‫رویترز‪ ،‬درحال‌حاضر با کاهش تقاضای خرده‌فروش��ی‌ها به‬ ‫عل��ت قیمت‌های باال که خرده‌فروش��ان را مجب��ور به ارائه‬ ‫تخفیف کرده‪ ،‬بازار در حالت رکود قرار گرفته اس��ت‪ .‬هفته‬ ‫گذشته‪ ،‬خرده‌فروشان برای هر اونس طال ‪ ۵۰‬سنت نسبت‬ ‫به نرخ رسمی تخفیف می‌دادند‪ ،‬در حالی که هفته پیش از‬ ‫آن‪ ،‬هر اونس طال ‪ ۵۰‬س��نت گران‌تر از نرخ رسمی فروخته‬ ‫می‌ش��د‪ .‬باال رفتن نرخ طال باعث ش��د که مصرف‌کنندگان‬ ‫چین��ی و هندی ک��ه بزرگ‌ترین مصرف‌کنن��دگان جهان‬ ‫هس��تند‪ ،‬به فروش طالی دس��ت‌دوم رو بیاورن��د و به این‬ ‫ترتیب بازارها با موجی از طالی دست‌دوم روبه‌رو شدند‪ .‬بر‬ ‫اس��اس داده‌های صادرات جهانی «ورد تاپ اکسپورت»‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی‪ ،‬ارزش کل واردات طالی هند ‪۳۱.۸‬‬ ‫میلی��ارد دالر بوده‪ ،‬در حالی که چی��ن ‪ ۴۵.۸‬میلیارد دالر‬ ‫ط�لا وارد کرده و البته هر دو کش��ور از نظر واردات طال‪ ،‬از‬ ‫س��وئیس که ‪ ۶۳.۳‬میلیارد دالر ط�لا وارد کرده بود‪ ،‬عقب‬ ‫ماندند‪ .‬گفتنی اس��ت س��وئیس به تنهای��ی ‪ ۲۲‬درصد کل‬ ‫واردات طالی جهان را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫آمار و ارقام انجمن جهانی فوالد حکایت می‌کند‬ ‫رشد ‪ 3‬پله‌ای ایران در تولید فوالد جهان‬ ‫برگردان و تنظیم‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫انجم��ن جهانی ف��والد آخرین نس��خه از آمار‬ ‫و ارق��ام مرتبط با تولید جهانی فوالد را منتش��ر‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این نس��خه‪ ۳ ،‬ژوئ��ن (‪ ۱۳‬خرداد)‬ ‫امس��ال منتش��ر ش��د و در آن به تولید جهانی‬ ‫فوالد خام‪ ،‬برترین کشورهای تولیدکننده فوالد‬ ‫در س��ال گذشته‪ ،‬س��رانه مصرف ظاهری فوالد‬ ‫کش��ورها و همچنین روند تولید و مصرف فوالد‬ ‫جهان در یک دهه گذشته پرداخته شد‪.‬‬ ‫داده‌ه��ای ای��ن انجمن همچنی��ن حکایت از‬ ‫آن دارد که در س��ال گذشته (‪ 2018‬میالدی)‪،‬‬ ‫هند از جایگاه س��ومین تولیدکننده فوالد جهان‬ ‫ب��ه دومی��ن ارتقا یافت و در ای��ن زمینه از ژاپن‬ ‫پیشی گرفت‪ .‬همچنین بنا بر این گزارش‪ ،‬ایران‬ ‫یازدهمین تولیدکننده فوالد جهان است و سرانه‬ ‫مص��رف ظاهری محص��والت نهایی فوالد آن در‬ ‫س��ال گذشته میالدی ‪۲۳۸.۵‬کیلوگرم بود‪ .‬سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬میالدی از ‪ 11‬دی ‪ ۱۳۹۶‬آغاز شد و ‪۱۰‬‬ ‫دی ‪ ۱۳۹۷‬پایان یافت‪ .‬ایران درحالی در جایگاه‬ ‫یازدهمین تولیدکننده فوالد جهان قرار می‌گیرد‬ ‫که تاکنون رتبه چهاردهم را داشت‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‪ /‬فوالد مبارکه‬ ‫ظرفیت‌های معدن��ی زغال‌س��نگ در نیجریه‪،‬‬ ‫پرجمعیت‌ترین کش��ور قاره افریقا ابتدا در س��ال‬ ‫‪۱۹۶۸‬میالدی (‪ ۱۳۴۷‬خورشیدی) در منطقه آنو‬ ‫آرارن از سوی گروه کارشناسان اکتشافی سازمان‬ ‫انرژی اتمی فرانسه که به دنبال اکتشاف اورانیوم‬ ‫در منطقه بودند‪ ،‬در مجاورت مکان‌های دربردارنده‬ ‫این ذخایر شناسایی شد‪ .‬در سال ‪ ۱۹۷۵‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۵۴‬خورش��یدی) بهره‌برداری اولیه از معادن‬ ‫زغال‌سنگ به‌وسیله شرکت زغال‌سنگ نیجریه در‬ ‫منطقه آگادز در معدن آنوانارن آغاز شد و با توجه‬ ‫به نیاز کش��ور به انرژی برق‪ ،‬ش��رکت زغال‌سنگ‬ ‫نیجری��ه در ‪ ۲‬کیلومت��ری ای��ن مع��دن اقدام به‬ ‫س��اخت یک نیروگاه زغال‌سنگی کرد‪ .‬هدف اولیه‬ ‫س��اخت این نیروگاه‪ ،‬تامین ب��رق موردنیاز گروه‬ ‫اکتش��افی فرانس��وی که به دنبال ذخایر اورانیوم‬ ‫بودن��د و همچنین تامین بخش��ی از برق بود‪ .‬در‬ ‫س��ال‪ ۱۹۸۰‬می�لادی (‪ ۱۳۵۹‬خورش��یدی) این‬ ‫نیروگاه راه‌اندازی ش��د‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۹۰‬خورش��یدی) تولید زغال‌س��نگ در این‬ ‫معدن به ‪۲۴۶‬هزار تن رسید که حدود ‪ ۸۶‬درصد‬ ‫آن به مصرف نیروگاه‌های زغال‌سنگی برای تامین‬ ‫بخش��ی از برق کشور رسید و بقیه آن به مصارف‬ ‫گرمایش��ی‪ ،‬خانگی و متفرقه اختصاص داشت‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه حفظ محیط‌زیس��ت در این کشور‬ ‫بسیار دیر شروع شد و چوب‌های جنگلی از دیرباز‬ ‫مورد مصرف خانگی و گرمایش��ی در این کش��ور‬ ‫بودند‪ ،‬افزایش برداش��ت چوب با توجه به افزایش‬ ‫جمعیت‪ ،‬بخ��ش بزرگی از پوش��ش‌های جنگلی‬ ‫این کش��ور را از بین برد؛ پوشش��ی که با برداشت‬ ‫بیش از ‪ ۲‬میلیارد کیلوگرم چوب در س��ال از بین‬ ‫رفته و جنگل‌ها را در شرف نابودی قرار داده بود‪.‬‬ ‫بنابراین دولت برنامه‌ای را برای جایگزینی سوخت‬ ‫زغال‌س��نگ به ج��ای چوب در مص��ارف خانگی‬ ‫و گرمایش��ی تدوی��ن ک��رده و در ای��ن زمینه به‬ ‫اکتش��اف و بهره‌برداری از معادن زغال‌سنگ برای‬ ‫مصارف تولید برق و بریکت زغال‌س��نگ و تامین‬ ‫سوخت‌های خانگی و گرمایشی پرداخته است‪ .‬در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی (‪ ۱۳۹۱‬خورش��یدی) و در‬ ‫نتیجه ادامه اکتش��اف‌های انجام ش��ده در منطقه‬ ‫س��الکارامنا‪ ،‬ذخیره قطعی ح��دود ‪۹۲‬ملیون تنی‬ ‫زغال سنگ کشف و معدنکاری در این منطقه آغاز‬ ‫شد‪ .‬در این معدن‪ ،‬برنامه‌ریزی برای استخراج ‪۱.۱‬‬ ‫میلیون تن زغال‌س��نگ در س��ال انجام و در کنار‬ ‫آن ساخت یک نیروگاه و یک کارگاه بریکت‌سازی‬ ‫ب��رای جایگزین��ی بریکت در مص��ارف خانگی به‬ ‫جای چوب انجام شد‪ .‬نیروگاه زغال‌سنگی ساخته‬ ‫ش��ده دارای ظرفیت اولیه ‪ ۲۰۰‬مگاوات است که‬ ‫ش��امل ‪۴‬واح��د ‪ ۵۰‬مگاواتی اس��ت و در فازهای‬ ‫توس��عه می‌تواند تا ‪ ۶۰۰‬مگاوات برق تولید کند‪.‬‬ ‫کارگاه س��اخت بریکت نیز ب��ا ظرفیت ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫تن راه‌ان��دازی ش��ده و ظرفیت توس��عه تا ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار ت��ن در س��ال را دارد‪ .‬اداره اطالعات انرژی‬ ‫امریکا‪ ،‬آمار تولیدات مواد معدنی نیجریه را از سال‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬میالدی (‪ ۱۳۵۹‬خورشیدی) تا سال‪۲۰۱۶‬‬ ‫میالدی(‪ ۱۳۹۵‬خورشیدی) ثبت کرده است‪ .‬این‬ ‫آمار نشان می‌دهد در این ‪ ۳۶‬سال‪ ،‬میانگین تولید‬ ‫زغال‌سنگ در نیجریه ‪۱۸۸‬هزار تن در سال بوده‬ ‫که در س��ال نخس��ت‪ ،‬تولید آن ‪۲۲‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫بیش��ترین میزان تولی��د آن نیز به س��ال ‪۲۰۱۱‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۹۰‬خورش��یدی) و رقم ‪۲۹۱‬هزار تن‬ ‫می‌رسید‪ .‬تولید این کشور در سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی‬ ‫با اندکی افت به ‪۲۷۴‬هزار تن رسید‪ .‬بخش معدن‬ ‫نیجریه ح��دود ‪ ۳‬درصد تولید ناخالص ملی آن و‬ ‫مواد معدنی حدود ‪ ۴۰‬درصد صادرات این کش��ور‬ ‫را تشکیل می‌دهد‪.‬‬ ‫از اهداف توس��عه معادن زغال‌سنگ نیجریه که‬ ‫بیش��تر از نوع غیر مرغوب است‪ ،‬تامین برق برای‬ ‫رفاه س��اکنان و س��اخت بریکت برای جایگزینی‬ ‫مصرف زغال‌سنگ به جای چوب برای جلوگیری‬ ‫از نابودی جنگل‌هاس��ت‪ .‬ای��ن جایگزینی تاکنون‬ ‫ح��دود ‪ ۲۵‬درصد مصرف چوب‌ه��ای جنگلی را‬ ‫برای مصارف گرمایشی کاهش داده و امید می‌رود‬ ‫ب��ا ادامه این روال از ناب��ودی جنگل‌ها جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫هند دیوانه‌وار طال وارد کرد‬ ‫‹ ‹رش�د تدریجی تولی�د جهانی فوالد‬ ‫در قرن گذشته و حاضر‬ ‫به گ��زارش روزگار مع��دن‪ ،‬داده‌های آخرین‬ ‫نس��خه از گ��زارش انجمن جهانی ف��والد و آمار‬ ‫و ارق��ام مرتبط با تولید فوالد خام جهان نش��ان‬ ‫می‌ده��د ک��ه تولید جهان��ی این آلی��اژ آهن از‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۵۰‬میالدی (‪۱۳۲۹‬خورشیدی) رشد‬ ‫تدریج��ی داش��ته و از ‪ ۱۸۹‬میلی��ون تن در آن‬ ‫س��ال به یک‌میلیارد و ‪ ۸۰۸‬میلیون تن در سال‬ ‫گذشته رشد پیدا کرده است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که تولید جهانی در سال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی (‪۱۳۸۹‬‬ ‫خورشیدی) یک‌میلیارد و ‪ ۴۳۳‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫ای��ن گزارش‪ ،‬میزان تولی��د جهانی فوالد خام را‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۰۵‬میالدی (‪ ۱۳۸۴‬خورش��یدی)‬ ‫یک‌میلیارد و ‪ ۱۴۸‬میلیون تن‪ ،‬در س��ال ‪۲۰۰۰‬‬ ‫میالدی (‪۱۳۷۹‬خورشیدی) ‪۸۵۰‬میلیون تن‪ ،‬در‬ ‫س��ال ‪ ۱۹۹۰‬میالدی (‪ ۱۳۶۹‬خورشیدی) ‪۷۷۰‬‬ ‫میلیون تن‪ ،‬در س��ال ‪ ۱۹۸۰‬می�لادی (‪۱۳۵۹‬‬ ‫خورش��یدی) ‪ ۷۱۷‬میلیون تن‪ ،‬در سال ‪۱۹۷۰‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۴۹‬خورش��یدی) ‪ ۹۵۹‬میلیون تن‬ ‫و در س��ال ‪ ۱۹۶۰‬میالدی (‪ ۱۳۳۹‬خورشیدی)‬ ‫‪ ۳۴۷‬تن اعالم می‌کند‪.‬‬ ‫‹ ‹ایران‪ ،‬یازدهمین تولیدکننده فوالد‬ ‫خام جهان‬ ‫انجم��ن جهانی ف��والد در ادامه گ��زارش‪ ،‬به‬ ‫معرفی ‪ ۲۰‬کش��ور برتر تولیدکننده فوالد جهان‬ ‫در س��ال گذش��ته می�لادی می‌پ��ردازد‪ .‬بنا بر‬ ‫داده‌های این گزارش‪ ،‬در س��ال یادش��ده‪ ،‬چین‬ ‫داده‌های انجمن جهانی فوالد حکایت از آن دارد که در‬ ‫سال گذشته (‪ 2018‬میالدی)‪ ،‬هند از جایگاه سومین‬ ‫تولیدکننده فوالد جهان به دومین ارتقا یافت و در این‬ ‫زمینه از ژاپن پیشی گرفت‪ .‬همچنین بنا بر این گزارش‪،‬‬ ‫ایران یازدهمین تولیدکننده فوالد جهان است و سرانه‬ ‫مصرف ظاهری محصوالت نهایی فوالد آن در سال گذشته‬ ‫میالدی ‪۲۳۸.۵‬کیلوگرم بود‬ ‫همچن��ان در صدر تولیدکنن��دگان فوالد جهان‬ ‫قرار داش��ت و رق��م تولی��د آن ‪ ۹۲۸.۳‬میلیون‬ ‫ت��ن عنوان ش��د‪ .‬هند س��رانجام موفق ش��د به‬ ‫جایگاه دومین تولیدکننده فوالد جهان دس��ت‬ ‫یاب��د و گوی س��بقت را از ژاپن برباید‪ .‬در نتیجه‬ ‫این پیش��تازی‪ ،‬هند در س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫‪۱۰۶.۵‬میلیون تن فوالد تولید کرد‪ ،‬در حالی که‬ ‫تولید ژاپن ‪۱۰۴.۳‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫رتب��ه چهارمی��ن تولیدکننده ب��زرگ جهانی‬ ‫فوالد در س��ال گذش��ته میالدی‪ ،‬ب��ه امریکا با‬ ‫‪ ۸۶.۶‬میلی��ون ت��ن تولی��د اختصاص داش��ت‪.‬‬ ‫ک��ره جنوبی ب��ا ‪۷۲.۵‬میلیون تن رتب��ه پنجم‪،‬‬ ‫روس��یه ب��ا ‪۷۱.۷‬میلی��ون ت��ن رتب��ه شش��م‪،‬‬ ‫آلم��ان ب��ا ‪۴۲.۴‬میلیون تن رتب��ه هفتم‪ ،‬ترکیه‬ ‫ب��ا ‪۳۷.۳‬میلی��ون ت��ن رتب��ه هش��تم‪ ،‬برزی��ل‬ ‫ب��ا ‪۳۴.۹‬میلی��ون ت��ن رتب��ه نه��م و ایتالی��ا با‬ ‫‪۲۴.۵‬میلی��ون ت��ن تولید‪ ،‬رتبه ده��م جهانی را‬ ‫داش��تند‪ .‬در همی��ن ح��ال‪ ،‬رتب��ه یازدهم این‬ ‫فهرس��ت متعلق به ایران ب��ا تولید ‪۲۴.۵‬میلیون‬ ‫ت��ن ف��والد در س��ال گذش��ته می�لادی بود و‬ ‫رتبه‌های دوازدهم تا بیس��تم به ترتیب به تایوان‬ ‫ب��ا ‪۲۳.۲‬میلیون ت��ن‪ ،‬اوکراین ب��ا ‪۲۱.۱‬میلیون‬ ‫ت��ن‪ ،‬مکزیک ب��ا ‪۲۰.۲‬میلی��ون تن‪ ،‬فرانس��ه با‬ ‫‪۱۵.۴‬میلیون تن‪ ،‬اس��پانیا ب��ا ‪۱۴.۳‬میلیون تن‪،‬‬ ‫ویتنام با ‪۱۴.۱‬میلیون تن‪ ،‬کانادا با ‪۱۲.۹‬میلیون‬ ‫تن‪ ،‬لهس��تان ب��ا ‪۱۰.۲‬میلیون ت��ن و در نهایت‬ ‫بلژیک با ‪۸‬میلیون تن اختصاص داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹سرانه مصرف ظاهری فوالد جهان‬ ‫انجمن جهانی فوالد در بخش��ی دیگر از این‬ ‫گ��زارش به س��رانه مصرف ظاه��ری فوالد در‬ ‫جهان می‌پ��ردازد‪ .‬بنا بر ای��ن گزارش‪ ،‬مصرف‬ ‫ظاهری این آلیاژ در س��ال گذشته میالدی در‬ ‫این کش��ورها به این ش��رح فهرست می‌شود؛‬ ‫ارقام در واحد کیلوگرم اس��ت‪ :‬س��وئد ‪،۴۰۹.۱‬‬ ‫آلمان ‪ ،۴۹۵.۵‬هلند ‪ ،۲۷۲.۲‬لهس��تان ‪،۳۹۰.۹‬‬ ‫انگلیس ‪ ،۱۶۲.۳‬کان��ادا ‪ ،۴۶۹‬بلژیک ‪،۳۸۳.۳‬‬ ‫اتری��ش ‪ ،۴۷۴.۱‬روس��یه ‪ ،۲۸۵.۹‬کره جنوبی‬ ‫یک‌ه��زار و ‪ ،47/2‬ژاپن ‪ ،۵۱۴.۱‬چین ‪،۵۹۰.۱‬‬ ‫اوکراین ‪ ،۱۰۵.۶‬فرانسه ‪ ،۲۱۵.۹‬امریکا ‪،۳۰۶.۵‬‬ ‫تای��وان ‪ ،۷۵۳.۵‬ای��ران ‪ ،۲۳۸.۵‬مصر ‪،۱۱۱.۴‬‬ ‫اس��پانیا ‪ ،۳۰۸.۵‬مکزی��ک ‪ ،۱۹۴.۴‬هند ‪،۷۰.۹‬‬ ‫رومان��ی ‪ ،۲۳۵‬ایتالی��ا ‪ ،۴۴۵‬جمه��وری چک‬ ‫‪ ،۷۰۳‬ونزوئ�لا ‪ ،۵.۳‬اقیانوس��یه ‪ ،۱۷۰.۹‬ترکیه‬ ‫‪ ،۷۳۷.۴‬برزی��ل ‪ ،۱۰۰‬افریقای جنوبی ‪ ۸۱.۳‬و‬ ‫ویتنام ‪.۱۰۸‬‬ ‫‹ ‹چی�ن بزرگ‌تری�ن تولیدکنن�ده و‬ ‫مصرف‌کننده فوالد در یک دهه گذشته‬ ‫این گزارش در بخش��ی دیگر به بررس��ی تولید‬ ‫جهانی فوالد خام در یک دهه گذشته و سال‌های‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬ت��ا ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی (‪ ۱۳۸۷‬ت��ا ‪۱۳۹۷‬‬ ‫خورشیدی) پرداخته است‪ .‬بنا بر داده‌های منتشر‬ ‫ش��ده‪ ،‬در ابتدای ای��ن دهه یک میلی��ارد و ‪۳۴۳‬‬ ‫میلی��ون تن فوالد خام در جهان تولید ش��د و این‬ ‫رق��م در پایان دهه به یک‌میلی��ارد و ‪۸۰۸‬میلیون‬ ‫تن رشد پیدا کرد‪ .‬این گزارش همچنین می‌افزاید‬ ‫مصرف ظاه��ری فوالد (محصوالت نهایی فوالدی)‬ ‫در جه��ان در ابتدای این ده��ه یک‌میلیارد و ‪۲۳‬‬ ‫میلیون ت��ن بوده‪ ،‬در حالی ک��ه در پایان دهه به‬ ‫یک‌میلی��ارد و ‪۷۱۲‬میلی��ون تن رش��د پیدا کرده‬ ‫است‪ .‬داده‌های گزارش همچنین نشانگر آن است‬ ‫که در این دهه‪ ،‬چین بزرگ‌ترین تولیدکننده فوالد‬ ‫خ��ام و در همین حال بزرگ‌تری��ن مصرف‌کننده‬ ‫محص��والت نهایی فوالدی جهان بوده اس��ت‪ .‬این‬ ‫کش��ور در ابتدای دهه‪ ،‬س��هم ‪۳۸.۱‬درصدی و در‬ ‫پایان دهه س��هم ‪۵۱.۳‬درص��دی از تولید جهانی‬ ‫فوالد داش��ته است‪ .‬همچنین سهم چین در سرانه‬ ‫مصرف ظاهری محص��والت نهایی فوالد جهان در‬ ‫ابتدای دهه ‪ ۳۶.۳‬و در پایان دهه ‪ ۴۸.۸‬درصد بود‪.‬‬ ‫واکنش هلند به کار کودکان در معادن‬ ‫ام��روز‪ ،‬مردم جهان بیش از هر زمانی از این حقیقت تلخ‬ ‫آگاهند که برای تهیه وس��ایلی از جمله لباس‪ ،‬گوشی‌های‬ ‫موبایل و حتی س��بزی‪ ،‬از کودکانی استفاده می‌شود که در‬ ‫سراسر جهان مجبور به کارند‪.‬‬ ‫بر این اس��اس‪ ،‬س��نای هلند به تازگی قانونی را تصویب‬ ‫کرده ت��ا امکان فروش محصوالت ش��رکت‌هایی که از کار‬ ‫کودکان به س��ودآوری می‌رس��ند‪ ،‬در این کش��ور محدود‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش یورونیوز فارس��ی‪ ،‬این قانون تمام ش��رکت‌ها‬ ‫را موظ��ف می‌کن��د ک��ه به ط��ور دقیق روش��ن کنند در‬ ‫زنجیره تهیه محصوالت خود تا رس��یدن به مصرف کننده‪،‬‬ ‫آیا از نیروی کار کودکان اس��تفاده ش��ده یا خیر‪ .‬دوم‪ ،‬در‬ ‫ص��ورت وج��ود چنین چیزی‪ ،‬ش��رکت‌ها بای��د طرحی را‬ ‫برای جلوگی��ری از کار کودکان در زنجیره تولید تا فروش‬ ‫محصوالت خود به اجرا بگذارند‪.‬‬ ‫این ش��رکت‌ها همچنین موظف هستند که اقدامات‌شان‬ ‫برای حذف کار ک��ودکان از زنجیره فعالیت اقتصادی خود‬ ‫را (از مرحله جمع‌آوری مواد خام گرفته تا خروج محصول‬ ‫از کارخان��ه و قرار گرفتن در قفس��ه‌های فروش) به دولت‬ ‫هلند گزارش دهند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این قانون‪ ،‬چنانچه اف��راد حقیقی یا حقوقی‪،‬‬ ‫ش��اهد تخلف ش��رکت‌ها از ای��ن قانون باش��ند‪ ،‬می‌توانند‬ ‫ش��کایتی را تنظی��م کنن��د و علی��ه ش��رکت مرب��وط به‬ ‫دادگاه ارائ��ه دهن��د‪ .‬این قانون ع�لاوه بر جریم��ه‪ ،‬برای‬ ‫مدی��ران متخل��ف‪ ،‬مج��ازات زن��دان را نیز تعیی��ن کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قان��ون جدی��د هلند از س��ال ‪ ۲۰۲۲‬می�لادی (‪۱۴۰۱‬‬ ‫خورش��یدی) از مسیر دس��تورات اداری الزم‌االجرا خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫تصویب کلیات الیحه تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا‬ ‫نماین��دگان مجل��س ش��ورای اس�لامی‪ ،‬کلی��ات‬ ‫الیح��ه موافقتنام��ه موق��ت تش��کیل منطق��ه آزاد‬ ‫تج��اری بی��ن جمه��وری اس�لامی ای��ران و اتحادی��ه‬ ‫اقتص��ادی اوراس��یا و کش��ورهای عض��و را تصوی��ب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬نماین��دگان مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی در جلس��ه روز گذش��ته مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬کلی��ات الیح��ه موافقتنامه موقت تش��کیل‬ ‫منطق��ه آزاد تج��اری بین جمه��وری اس�لامی ایران‪،‬‬ ‫اتحادی��ه اقتص��ادی اوراس��یا و کش��ورهای عض��و‬ ‫را بررس��ی کردن��د و در نهای��ت آن را ب��ه تصوی��ب‬ ‫رساندند‪.‬‬ ‫بر اس��اس این موافقتنامه موقت‪ ،‬منطقه آزاد تجاری‬ ‫بین جمهوری اس�لامی ایران‪ ،‬اتحادیه اقتصادی اوراسیا‬ ‫و کشورهای عضو تشکیل می‌شود‪.‬‬ ‫بر اس��اس اسناد سازمان دیده‌بان حقوق بشر‪ ،‬در سراسر‬ ‫جهان به ش��یوه‌های غیرانس��انی در بس��یاری از کارهای‬ ‫س��نگین و خطرناک از کودکان اس��تفاده می‌شود‪ .‬معادن‬ ‫ط�لا‪ ،‬زمین‌ه��ای تنباک��و و کارخانه‌های تولید پوش��اک‪،‬‬ ‫بخش��ی از مراکز اس��تثمار کودکان در جهانند تا درنهایت‬ ‫محصوالت��ی ب��رای عرض��ه ب��ه بازاره��ای جهان��ی تهیه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه طور مثال در جنوب کش��ور غنا به طور گس��ترده از‬ ‫ک��ودکان و نوجوانان ب��رای حفاری‌های عمی��ق در میان‬ ‫س��نگ‌های مناطق ناامن و پرخطر یا برای پردازش طال به‬ ‫کمک جیوه‌های س��می استفاده می‌شود‪ .‬حدود ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ط�لای جهان از س��وی این معدنکاران کوچک اس��تخراج‬ ‫می‌شود‪.‬‬
‫استان مرکزی در تعاونی‌های معدن شاخص است‬ ‫مدی��رکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان مرکزی گفت‪ :‬این‬ ‫اس��تان در حوزه تعاونی‌های معدنی ش��اخص است و رتبه سوم را‬ ‫ب��رای تعاونی‌ه��ای معدنی در ح��ال بهره‌برداری کش��ور دارد‪ .‬به‬ ‫گزارش ایرنا‪ ،‬محمدتقی آبایی افزود‪ ۵ :‬هزار و ‪ ۳۵۳‬معدن فعال در‬ ‫کش��ور وجود دارد که ‪ ۳۴۷‬معدن مربوط به بخش تعاون است و از‬ ‫سهم اس��تان مرکزی‪ ۲۳ ،‬معدن معادل ‪ ۶.۵‬درصد تعاونی‌هاست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اس��تان مرکزی با فعال بودن این تعاونی‌های معدنی‬ ‫پس از اس��تان‌های خراس��ان رضوی و فارس‪ ،‬این رتبه را به‌دست‬ ‫آورده اس��ت‪ .‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان مرکزی‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ ۱۷.۶ :‬درص��د تعاونی‌ه��ای مع��دن در زمینه‬ ‫اس��تخراج نمک‪ ۸۵.۳ ،‬درصد تعاونی‌ها در حوزه استخراج سنگ‪،‬‬ ‫ش��ن و ماسه‪ ۸ ،‬درصد در زمینه استخراج زغال سنگ و ‪۴.۴‬درصد‬ ‫در استخراج سنگ آهن فعالیت می‌کنند‪ .‬آبایی افزود‪ :‬استان‌های‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬فارس و مرکزی‪ ،‬بیشترین و استان‌های سیستان‬ ‫و بلوچس��تان و کهگیلویه و بویراحمد کمترین تعداد تعاونی‌های‬ ‫معدن را به خود اختص��اص داده‌اند‪ .‬وی ادامه داد‪ ۹۵ :‬هزار و ‪۸۳۱‬‬ ‫نفر در معادن س��طح کش��ور اش��تغال دارند که ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۹۹‬نفر‬ ‫این افراد در تعاونی‌های معدن به اس��تخراج مواد معدنی مش��غول‬ ‫هس��تند‪ .‬مدی��رکل تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان مرکزی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ ۲ :‬هزار و ‪ ۲۱۷‬نفر از مجموع معدنکاران کشور در‬ ‫معادن این اس��تان اشتغال دارند که ‪ ۵۲۷‬نفر در بخش تعاونی‌های‬ ‫معدن مش��غول هس��تند‪ .‬آبایی گفت‪ ۲۳.۸ :‬درصد شاغالن بخش‬ ‫معدن اس��تان مرک��زی در بخ��ش تعاونی‌های معدن��ی فعالیت‬ ‫می‌کنند و این اس��تان پس از گیالن‪ ،‬رتبه دوم را به خود اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ .‬اس��تان مرکزی به س��بب قرار گرفتن در حد فاصل ‪۲‬‬ ‫منطقه زمین‌شناس��ی مهم کشور (منطقه‌های دگرگونی سنندج‬ ‫سیرجان و ایران مرکزی) به لحاظ شرایط زمین‌شناسی‪ ،‬خاستگاه‬ ‫مواد معدنی مختلف و متنوعی شامل کانی‌های دگرگونی‪ ،‬آذرین‬ ‫و رس��وبی از قبیل مواد معدنی غیرفلزی‪ ،‬فلزی‪ ،‬مصالح ساختمانی‬ ‫و سنگ‌های تزئینی است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۴۲‬نوع ماده معدنی در اس��تان مرکزی‪ ،‬شناسایی شده‬ ‫و امکانات برای اس��تخراج تنگس��تن‪ ،‬قل��ع و مولیبدن‪ ،‬طال‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫آندالوزیت‪ ،‬مرمریت‌های سیاه‪ ،‬گرانیت‪ ،‬کانی‌های قیمتی و زینتی‬ ‫شامل فیروزه‪ ،‬کریزوکوال‪ ،‬جاسیر‪ ،‬آزوریت و ماالکیت‪ ،‬عقیق‪ ،‬بلور‬ ‫کوارتز‪ ،‬ارپیمان (سولفور آرسنیک)‪ ،‬بنتونیت و کلسیت در منطقه‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫گالیه مسئوالن محلی از معادن کوچک در یکی از شهرستان‌های تهران‬ ‫نظارت بر معادن شمیرانات تشدید شود‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫شمیرانات دارای معادن سنگ الشه‪ ،‬فسفات‪،‬‬ ‫آهک‪ ،‬س��یلیس و بازالت اس��ت که می‌تواند در‬ ‫اش��تغالزایی و ایجاد تولید ناخال��ص ملی موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫کانی‌های معدنی استخراج شده در شمیرانات‬ ‫به برخی کش��ورها از جمله کش��ورهای حاشیه‬ ‫خلیج‌فارس‪ ،‬عراق و افغانستان صادر می‌شوند‪.‬‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د‪ ،‬از آنج��ا که توس��عه‬ ‫صادرات غیرنفتی بیش��تر به شکل سنتی انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬با کس��ب عل��م در زمین��ه بازاریابی‬ ‫می‌توان ب��ه ص��ادرات پایدار دس��ت یافت‪ .‬در‬ ‫ای��ن میان برخ��ی معتقدند معادن ش��میرانات‬ ‫چندان که باید موارد زیس��ت‌محیطی را رعایت‬ ‫نمی‌کنند‪ ،‬به نحوی که از سال گذشته قرار شد‬ ‫با همکاری معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫مج��وز فعالیت مع��ادن جدید واگذار نش��ود و‬ ‫وضعیت بهره‌برداری از معادن با توجه به شرایط‬ ‫روس��تا بازنگری ش��ود و پروانه‌ه��ای جدید در‬ ‫چارچوب قانون فعالیت‌ش��ان مورد نظارت قرار‬ ‫گی��رد تا منجر به ویالس��ازی با تراش��یدن کوه‬ ‫نشوند‪.‬‬ ‫‹ ‹معادن شمیرانات زیر ذره‌بین‬ ‫در ای��ن ب��اره‪ ،‬نماینده م��ردم ته��ران‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫ش��میرانات‪ ،‬اسالمش��هر و پردی��س در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی تاکید کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫یکی از محورهای توسعه شهرستان شمیرانات‪،‬‬ ‫گردش��گری اس��ت و به تازگی مردم از فعالیت‬ ‫برخی معادن در مجاورت روس��تاها و خانه‌های‬ ‫مس��کونی گله‌مند هس��تند‪ ،‬نظارت ب��ر تطابق‬ ‫پروان��ه و فعالی��ت ای��ن بهره‌ب��رداران تش��دید‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬محمدرضا نجفی در جلس��ه‬ ‫بررس��ی مسائل و مشکالت بخش رودبار قصران‬ ‫شمیرانات در محل بخشداری اظهار کرد‪ :‬باید از‬ ‫تم��ام ظرفیت‌های قانونی برای اصالح خطاهای‬ ‫احتمالی گذشته در صدور مجوز معادن استفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انتظ��ار داری��م با نظ��ارت دقیق‬ ‫و فنی س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬از‬ ‫تمدید پروانه مع��ادن متخلف و مغایر با ضوابط‬ ‫قانونی که ایمنی و س�لامت مردم را به مخاطره‬ ‫می‌اندازن��د‪ ،‬جلوگیری ش��ده و حتی در صورت‬ ‫لزوم مجوز آن دس��ته از متخلفان که حاضر به‬ ‫تمکی��ن از ضوابط قانونی مربوط به بهره‌برداری‬ ‫از معادن نیستند‪ ،‬لغو شود‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای‌عالی معادن ضم��ن بیان اینکه‬ ‫در ص��دور مجوز معادن‪ ،‬س��ازمان‌های مختلفی‬ ‫صاحب‌نظر هس��تند‪ ،‬اذعان ک��رد‪ :‬اگر واگذاری‬ ‫معدنی خالف مقررات باشد باید به شدت با آن‬ ‫برخورد شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه یکی از محورهای توسعه شهرستان‬ ‫شمیرانات‪ ،‬گردشگری است و به تازگی مردم از فعالیت‬ ‫برخی معادن در مجاورت روستاها و خانه‌های مسکونی‬ ‫گله‌مند هستند‪ ،‬نظارت بر تطابق پروانه و فعالیت این‬ ‫بهره‌برداران تشدید شود‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جاده روستایی آهار بر اثر رفت‬ ‫و آمد کامیون‌ها از بین رفته و زیرس��اخت‌های‬ ‫منطقه‪ ،‬مناسب بهره‌برداری این معادن نیستند‪.‬‬ ‫خدای��ی تصری��ح کرد‪ :‬مع��ادن‪ ،‬هی��چ دیوار‬ ‫حائلی ندارند و در مواقع بارندگی ش��اهد ریزش‬ ‫س��نگریزه‌ها از کوه‪ ،‬فش��ار به دیواره رودخانه و‬ ‫س��قوط در آب هس��تیم که منجر به باال آمدن‬ ‫س��طح آب رودخانه و در نهایت خطرساز شدن‬ ‫منطقه می‌شود‪.‬‬ ‫دهیار روستای آهار به مشکالتی نظیر آلودگی‬ ‫صوتی‪ ،‬هوا و آب نیز اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی در ای��ن زمین��ه ی��ادآور ش��د‪ :‬رودخان��ه‬ ‫جاج��رود یکی از مهم‌ترین مناب��ع تامین‌کننده‬ ‫آب نوش��یدنی تهران اس��ت و نباید در معرض‬ ‫آلودگی قرار گیرد‪.‬‬ ‫علی عب��دی‪ ،‬مع��اون امور مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫تهران نیز اعالم کرد‪ :‬از س��ال ‪ ۹۴‬تاکنون هیچ‬ ‫توس��عه‌ای در معادن شمیرانات نداشته‌ایم و در‬ ‫آینده نیز نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت قانونی ‪ 18‬معدن‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬از ‪ ۳۰‬مع��دن شهرس��تان‬ ‫ش��میرانات درحال‌حاض��ر ‪ ۱۸‬مع��دن فعالیت‬ ‫قانونی دارند‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول ضمن بی��ان اینکه تعداد‬ ‫مع��ادن غیرمج��از از س��ال ‪ ۹۴‬تاکن��ون از ‪۳۵‬‬ ‫م��ورد ب��ه ‪ ۷‬مورد کاه��ش یافت��ه‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫هماهنگی‌ه��ای الزم با قوه قضایی بخش رودبار‬ ‫قص��ران انجام ش��ده تا با جدیت و س��ختگیری‬ ‫بیش��تری در پرونده‌ه��ای مع��ادن غیرقانون��ی‬ ‫حک��م صادر کنند چراکه جریمه‌های مالی چند‬ ‫میلیون تومانی‪ ،‬بازدارنده این متخلفان نیست‪.‬‬ ‫عبدی‪ ،‬ضمن تکذیب این تفکر اش��تباه رایج‬ ‫میان بومیان که بهره‌ب��رداران پس از پایان کار‬ ‫مع��دن‪ ،‬اراض��ی را تصاحب خواهند ک��رد‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪ :‬هیچ معدنی قابل واگذاری نیس��ت و پس‬ ‫از پایان مهلت مجوز‪ ،‬به دولت (منابع طبیعی یا‬ ‫محیط زیست) برمی‌گردد‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان تهران خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه مجوز بهره‌برداری‪ ،‬حقوق‬ ‫مکتس��به برای بهره‌ب��ردار ایج��اد می‌کند‪ ،‬لغو‬ ‫پروانه‌ها به س��ادگی قابل تحقق نیس��ت اما در‬ ‫صورت ایجاد مش��کل و تع��رض از حق قانونی‪،‬‬ ‫پیگیری خواهد شد و تمهیداتی اتخاذ می‌شود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت در ای��ن جلس��ه مق��رر‬ ‫ش��د دانه‌بن��دی مع��دن رودک‪ ،‬متوق��ف و‬ ‫فعالی��ت مع��ادن ش��رقی و غربی آهار بررس��ی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شهرستان شمیرانات متشکل از شهر شمیران‬ ‫(منطقه یک‪ ،‬بخش زیادی از منطقه ‪ ۳‬و شمال‬ ‫و ش��رق منطقه ‪ ۲‬تهران) و ‪ ۲‬بخش لواسانات و‬ ‫رودب��ار قصران با جمعیتی اف��زون بر ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫نفر در شمال و شمال شرقی تهران قرار دارد‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 20‬خرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬شوال ‪1440‬‬ ‫‪ 10‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪180‬‬ ‫خبر‬ ‫فعال شدن ‪ ۲۰‬معدن راکد‬ ‫استان کرمانشاه‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اس��تان کرمانش��اه گفت‪ :‬در س��ال‬ ‫جاری‪ ،‬ش��اهد فعال ش��دن ‪ ۲۰‬معدن راکد اس��تان با‬ ‫سرمایه‌گذاری حدود ‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال خواهیم بود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان‪ ،‬عزت‌اهلل‬ ‫حاصلی‪ ،‬معاون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان کرمانش��اه با اشاره به‬ ‫‪ ۲۳۵‬مجوز بهره‌برداری معدن در اس��تان کرمانش��اه‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬از این تع��داد هم‌اکنون ‪ ۹۲‬مع��دن غیرفعال و‬ ‫راکد است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬معادن سنگ الشه بیشترین تعداد معادن‬ ‫غیرفعال استان را به خود اختصاص می‌دهند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به برنامه‌ای که برای فعال کردن معادن‬ ‫اس��تان وجود دارد‪ ،‬یادآور شد‪ :‬برای سال جاری‪ ،‬فعال‬ ‫کردن ‪ ۲۰‬معدن با سرمایه‌گذاری حدود ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال و اش��تغالزایی مس��تقیم بی��ش از ‪ ۱۶۰‬نفر را در‬ ‫برنامه داریم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه ای��ن مس��ئول‪ ،‬عم��ده این مع��ادن در‬ ‫شهرس��تان‌های کرمانشاه‪ ،‬صحنه‪ ،‬اس�لام‌آباد غرب‪،‬‬ ‫هرسین و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان کرمانشاه گفت‪ :‬از ابتدای سال‬ ‫‪۸‬معدن راکد در شهرس��تان‌های کرمانشاه‪ ،‬جوانرود‪،‬‬ ‫صحنه و اسالم‌آباد غرب به چرخه فعالیت بازگشته‌اند‪.‬‬ ‫حاصلی تاکید کرد‪ :‬سرمایه‌گذاری این ‪ ۸‬معدن ‪۱۱۰‬‬ ‫میلیارد ریال و اشتغالزایی آنها ‪ ۶۲‬نفر به طور مستقیم‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برنامه داریم تا پایان س��ال ‪ ۱۲‬معدن‬ ‫دیگر با س��رمایه‌گذاری ‪ ۱۸۰‬ت��ا ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال و‬ ‫اشتغالزایی حدود ‪ ۱۰۰‬نفر را در استان فعال کنیم‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۷۷‬درصدی‬ ‫ارزش صادرات آذربایجان‬ ‫غربی در سال ‪۹۸‬‬ ‫سرپرست س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫آذربایج��ان غربی اعالم ک��رد‪ :‬ص��ادرات از گمرکات‬ ‫آذربایجان غربی در ‪۲‬ماه نخست امسال از لحاظ وزنی‬ ‫‪ ۹‬درصد و از نظر ارزش ‪ ۷۷‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محمد دهقان گف��ت‪ ۴۶۴ :‬هزار و‬ ‫‪ ۳۶۹‬تن کاال در ‪ ۲‬ماه نخس��ت امس��ال به ارزش ‪۷۶۵‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۴۵۱‬ه��زار و ‪ ۷۲۳‬دالر از مرزهای اس��تان‬ ‫آذربایجان غربی صادر شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه عمده کش��ورهای هدف صادرات‬ ‫کاالهای داخلی‪ ،‬کشورهای عراق‪ ،‬ترکیه‪ ،‬آذربایجان‪،‬‬ ‫پاکس��تان‪ ،‬آلمان‪ ،‬فرانس��ه و اس��پانیا بودن��د‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫عم��ده کاالهای ص��ادرات مواد غذایی (بیس��کویت‪،‬‬ ‫انواع آبمیوه‪ ،‬ش��کالت و‪ ،)...‬محصوالت کش��اورزی و‬ ‫محصوالت فلزی بوده است‪.‬‬ ‫دفتر نمایندگی اتاق‬ ‫بازرگانی سنندج در اقلیم‬ ‫کردستان عراق فعال شود‬ ‫‹ ‹تهدید معادن برای گردشگری‬ ‫اهالی روس��تاهای آهار‪ ،‬ایگل و باغگل از توابع‬ ‫بخش رودبار قصران ش��میرانات از گالیه‌مندان‬ ‫فعالیت مع��ادن در مجاورت منطقه مس��کونی‬ ‫خود هستند‪.‬‬ ‫مه��دی خدایی‪ ،‬دهیار روس��تای آهار نیز در‬ ‫این نشست به تشریح مشکالت منطقه پرداخت‬ ‫و گف��ت‪ :‬روس��تای یادش��ده در نیمه نخس��ت‬ ‫س��ال‪ ،‬میزبان ماهانه ‪ ۵‬هزار گردش��گر ایرانی و‬ ‫خارجی اس��ت و میان ‪ ۲‬معدن سنگ فعال قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فعالیت‌های معدنی‪ ،‬خرس سیاه را به مناطق مسکونی جنوب کرمان آورد‬ ‫مدی��رکل حفاظت محیط‌زیس��ت اس��تان کرم��ان گفت‪:‬‬ ‫فعالیت‌های معدنی در باالدست زیستگاه خرس سیاه آسیایی‬ ‫در جنوب کرمان‪ ،‬موجب ورود این گونه ارزش��مند به مناطق‬ ‫مسکونی‪ ،‬شهرها و روستاهای منطقه شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مرجان شاکری ضمن بازدید از محل حمله‬ ‫خرس به منطقه مسکونی در دلفارد جیرفت افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫فعالیت ماشین‌آالت معدنی در باالدست زیستگاه خرس سیاه‪،‬‬ ‫این زیستگاه برای این گونه ارزشمند امنیت کافی ندارد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬این تعارض موجب می‌شود حیوانات وحشی‬ ‫برای تهیه غذا به باغ و مزارع کش��اورزی وارد ش��وند و تقابل‬ ‫انسان و حیوان شکل بگیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط‌زیس��ت استان کرمان تصریح کرد‪:‬‬ ‫در فصل‌هایی که میوه زیاد اس��ت‪ ،‬این تعارض‌ها گس��ترده‌تر‬ ‫می‌ش��ود که نیاز اس��ت آموزش به جوامع محلی افزایش یابد‬ ‫و این مس��ئله مهم و ضروری اکنون در دس��تور کار این اداره‬ ‫کل قرار دارد‪.‬‬ ‫هفته گذشته یک خرس س��یاه آسیایی با نزدیک شدن به‬ ‫زیستگاه انسانی در منطقه دلفارد جیرفت کرمان به یک مرد‬ ‫میانس��ال حمله‌ور شد و از ناحیه جمجمه به او آسیب رساند‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کرمان به همراه جمعی‬ ‫از مس��ئوالن محیط‌زیست جیرفت از منطقه تنیروییه دلفارد‬ ‫جیرفت که محل حمله خرس سیاه به مناطق مسکونی است‬ ‫بازدی��د کرد و از نزدیک پای صحبت و درد دل جوامع محلی‬ ‫و این فرد نشست‪.‬‬ ‫ای��ران را می‌توان غربی‌ترین نقطه پراکندگی خرس س��یاه‬ ‫آس��یایی دانس��ت‪ .‬این گونه یک زیر گون��ه دارد که به گونه‬ ‫بلوچی خرس سیاه معروف بوده و در معرض انقراض است‪.‬‬ ‫زیرگونه بلوچی خرس س��یاه آس��یایی فقط در بخش��ی از‬ ‫نواحی پاکستان و ایران دیده شده است‪.‬‬ ‫در کش��ور ای��ران‪ ،‬خرس س��یاه بلوچ��ی در اس��تان‌های‬ ‫کرم��ان‪ ،‬سیس��تان و بلوچس��تان و هرمزگان دیده ش��ده و‬ ‫ب��ر اس��اس گمانه‌زنی‌های آم��اری که از س��وی متخصصان‬ ‫انج��ام ش��ده‪ ،‬تع��داد تقریب��ی آن بی��ن ‪ ۶۰‬ت��ا ‪ ۱۲۰‬قالده‬ ‫در اس��تان کرم��ان‪ ،‬بین ‪ ۵۰‬ت��ا ‪ ۱۰۰‬قالده در سیس��تان و‬ ‫بلوچس��تان و بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۵۰‬قالده در هرمزگان برآورد ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نشس��ت مشترک اتاق بازرگانی س��نندج با مدیران‬ ‫اتحادیه صادرکنن��دگان و واردکنندگان کردس��تان‬ ‫ع��راق برگزار ش��د و طرفین بر فعال ک��ردن دفتر اتاق‬ ‫بازرگانی س��نندج در اقلیم کردس��تان ع��راق تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کشاورزی س��نندج در نشس��تی با مدیران اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان و واردکنندگان کردس��تان عراق که به‬ ‫منظور بررسی موانع گسترش همکاری‌های اقتصادی‬ ‫و ارزیابی راهکارهای افزایش مناس��بات در س��نندج‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فرهنگ‪ ،‬دین‪ ،‬تاریخ و مرزهای‬ ‫مشترک‪ ،‬سرنوشت دو ملت را چنان به هم پیوسته که‬ ‫امکان جدا کردن آن وجود ندارد‪.‬‬ ‫س��یدکمال حس��ینی افزود‪ :‬دولت و ملت ایران در‬ ‫سخت‌ترین شرایط از جمله حمله داعش در کنار مردم‬ ‫عراق بودن��د و اکنون که ای��ران در کانون توطئه‌های‬ ‫خارجی قرار گرفته‪ ،‬الزم اس��ت که ع��راق‪ ،‬ایران را در‬ ‫عب��ور از این مرحله به وی��ژه تحریم‌های ظالمانه یاری‬ ‫ده��د‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬امریکا هر روز کش��وری را آماج‬ ‫حمالت خود قرار می‌دهد و هیچ کشوری از این قاعده‬ ‫معاف نیست‪ .‬بر این اس��اس باید کشورهای همسایه‪،‬‬ ‫مملکت مورد آماج قرار گرفته را حمایت کنند‪.‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کش��اورزی‬ ‫س��نندج گفت‪ :‬نبود ارتباط دائمی و سازمان‌یافته بین‬ ‫تش��کل‌های صنفی و حرفه‌ای دو کش��ور سبب فراهم‬ ‫ش��دن زمینه برای دالالن و فرصت‌طلبان ش��ده و این‬ ‫اف��راد با تجارت کاالهای بی‌کیفی��ت و جعل برندهای‬ ‫معتبر و اسناد مالی باعث اخالل در نظم بازار شده‌اند‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 20‬خرداد ‪ 6 1398‬شوال ‪ 10 1440‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫انحصار فویل مسی در بازار آسیای شرقی‬ ‫سال دوم شماره ‪180‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫خبر‬ ‫اخراج موقت کارگران آرسلورمیتال‬ ‫ش��رکت آرسلورمیتال ایتالیا اعالم کرده که ‪ ۱۴۰۰‬کارگر خود در تارانتو را‬ ‫برای یک دوره محدود ‪ ۱۳‬هفته‌ای (‪ ۳‬ماه تابستان) اخراج می‌کند‪.‬‬ ‫متیو جهل‪ ،‬مدیرعامل آرس��لورمیتال ایتالیا درباره این اخراج‌ها به کاالنیش‬ ‫گفته است‪ :‬این یک تصمیم دشوار است اما شرایط بازار در سراسر اروپا برای‬ ‫بق��ای این مجموعه ما را وادار به ای��ن کار می‌کند‪ .‬با این حال این یک اقدام‬ ‫موقتی اس��ت و امیدواریم بعد از این دوره شرایط بازار بهتر شود و ما بتوانیم‬ ‫دوباره از افراد اخراج شده دعوت به کار کنیم‪.‬‬ ‫بخش فوالد اروپا با توجه به وضعیت اقتصادی بسیار نامطلوب‪ ،‬به شدت از‬ ‫رکود و روند کاهش��ی بازار رنج می‌برد‪ .‬تقاضای بخش خودرو درحال‌حاضر به‬ ‫طور متوسط حدود ‪ ۱۰‬درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫آرسلورمیتال گفت‪ :‬شاخص مدیران خرید (پی‌ام) در مارس ‪( ۲۰۱۹‬اسفند‬ ‫‪-۱۳۹۷‬فرودی��ن ‪ )۱۳۹۸‬به ‪ ۴۷.۴‬کاهش یافته و برای شش��مین ماه متوالی‬ ‫کمتر از ‪ ۵۰‬است که کمترین میزان از مه ‪( ۲۰۱۳‬اردیبهشت‪-‬خرداد ‪)۱۳۹۲‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫صنعت فوالد در ‪ ۳‬ماه نخس��ت سال جاری شروع به کاهش تدریجی تقاضا‬ ‫کرد که در بخش نورد بسیار قوی‌تر بوده است‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت به دلیل کاه��ش قابل‌توجه مص��رف فوالد اروپا ش��اهد افت‬ ‫تدریجی س��فارش‌ها بود‪ .‬همزمان با کاهش تقاضا در ایتالیا‪ ،‬ش��اهد افزایش‬ ‫بی‌سابقه واردات از کش��ورهای جهان سوم نیز بود‪ .‬آرسلورمیتال گفت‪ :‬در ‪۴‬‬ ‫ماه نخس��ت سال جاری میالدی‪ ،‬واردات محصوالت نورد و ورق در مقایسه با‬ ‫مدت مشابه سال قبل رشد ‪۵۱‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫این شرکت از کمیسیون اروپا خواسته است تا اقدامات حفاظتی کارآمدتری‬ ‫را اتخاذ کند‪ .‬به گفته آرس��لورمیتال درس��ت زمانی که ن��رخ فوالد در حال‬ ‫کاهش است هزینه‌های انرژی و مواد اولیه به‌طور مداوم افزایش می‌یابد‪.‬‬ ‫‪ ۴۵‬مدی��ر اجرایی ف��والد اروپا به همراه رئیس انجمن فوالدس��ازان اروپا یا‬ ‫یوروفر نامه‌ای را به رئیسان کشورها‪ ،‬دولت‌ها و نهادهای اتحادیه اروپا ارسال‬ ‫کردند‪ .‬هدف از این تقاض��ا‪ ،‬تقویت اقدامات حفاظتی موجود و وضع عوارض‬ ‫وارداتی ضددامپینگ مش��ابه اکتبر ‪( ۲۰۱۷‬مهر‪-‬آبان ‪ )۱۳۹۶‬از ابتدای ژوئیه‬ ‫(‪ ۱۰‬تیر) امسال است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬وضع همین عوارض وارداتی ی��ا تعرفه‌های ضددامپینگ بر‬ ‫ورق گرم صادراتی ایران (ش��رکت فوالد مبارکه) و ‪ ۳‬کشور دیگر ( ‪ ۵‬شرکت‬ ‫برزیلی‪ ۳ ،‬شرکت روسی و یک شرکت اوکراینی) از اکتبر ‪ ۲۰۱۷‬باعث کاهش‬ ‫واردات به اروپا شد‪.‬‬ ‫با این وجود آرسلورمیتال ایتالیا تعهد خود برای اجرای طرح‌های صنعتی و‬ ‫محیط‌زیستی در کارخانه تارانتو را تایید کرده که موکد این موضوع است که‬ ‫کاهش نیروی انسانی موقتی است‪ .‬اخراج‌ها در تارانتو پس از اعالم این گروه‬ ‫در مه‌به دلیل ش��رایط بحرانی بازار و برنامه این ش��رکت برای کاهش تولید‬ ‫فوالد در اروپا اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫ب��ه دنبال سیاس��ت‌های انقباضی غول صنعت فوالد جهان آرس��لورمیتال‪،‬‬ ‫کاهش تولید در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬در کارخانه تارانتو از ‪ ۶‬میلیون تن برنامه‌ریزی‬ ‫شده قبلی به ‪ ۵‬میلیون تن در سال می‌رسد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرام کیوان جعفری‌طهرانی‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫�آخرین نرخ س��نگ آهن در چین با توجه به جو ساکت بازار فوالد آن‬ ‫ارزان‌تر ش��د‪ .‬متوسط شاخص نرخ موسسه پالتس برای سنگ آهن خلوص‬ ‫‪ ۶۲‬درصد ‪ ۱.۵۵‬دالر افت داش��ته و ‪ ۹۸.۳۵‬دالر هر تن خش��ک سی‌اف‌آر‬ ‫ثبت ش��د‪ .‬قرارداد سوآپ ژوئیه (تیر‪-‬مرداد) استیل ایندکس نیز ‪ ۸۵‬سنت‬ ‫افت داش��ته و ‪ ۹۵.۳۵‬دالر هر تن خشک س��ی‌اف‌آر شنیده شد‪ .‬نرخ انواع‬ ‫ورق در چین افت داش��ته و با نزدیک ش��دن تابستان تقاضا کمتر می‌شود‪.‬‬ ‫موجودی فوالد انبارها در چین ‪ ۱۵۲.۴۰۰‬تن افت هفتگی داش��ته اس��ت‬ ‫البت��ه کمتر از انتظ��ار بازار بود‪ .‬آخری��ن نرخ بیلت در ب��ازار داخلی چین‬ ‫ح��دود ‪ ۵۰۹‬دالر هر ت��ن در انبار بود که ‪ ۴‬دالر افت داش��ت‪ .‬هنوز تقاضا‬ ‫برای س��نگ‌آهن خلوص باالی استرالیا و برزیل زیاد است‪ .‬موجودی سنگ‬ ‫آهن بندرهای چین ‪۲.۴‬میلیون تن نسبت به هفته قبل افت داشته است‪.‬‬ ‫�نرخ زغال‌سنگ با انجام معامالت جدید در قیمت‌های پایین‌تر‪ ،‬ارزان‌تر‬ ‫شده است‪ .‬ش��اخص نرخ موسسه پالتس ‪ ۳.۵‬دالر افت داشته و ‪ ۱۹۹‬دالر‬ ‫هر تن فوب اس��ترالیا ش��د و نرخ س��ی‌اف‌آر چین نیز ‪ ۲۰۳.۷۵‬دالر هر تن‬ ‫ش��نیده ش��د‪ .‬در چین معامله‌ای برای ‪ ۸۵‬هزار تن زغال س��نگ اس��ترالیا‬ ‫پنجشنبه گذشته در ‪ ۲۰۳‬تا ‪ ۲۰۴‬دالر هر تن سی اف‌آر نهایی شد‪ .‬فعاالن‬ ‫ب��ازار انتظار داش��تند در این محدوده معامله ش��ود و معتقدند قیمت‌ها به‬ ‫آرامی کاهش خواهد داش��ت‪ .‬البته فعالیت بازار زغال س��نگ در چین زیاد‬ ‫نیست و تاجران و خریداران نهایی در انتظار به‌سر می‌برند‪ ،‬چراکه اختالف‬ ‫زیادی بین نرخ درخواس��تی خریداران و پیش��نهاد فروشنده‌ها وجود دارد‪.‬‬ ‫پیشنهاد‌ها زیاد است و خریداران معتقدند هنوز جا برای کاهش نرخ وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫�در ب��ازار واردات قراضه ترکیه آخرین ش��اخص نرخ موسس��ه پالتس‬ ‫ب��رای قراضه س��نگین کالس ‪ ۱‬و ‪ ۲‬خلوص ‪ ۲۰-۸۰‬ح��دود ‪ ۲۹۷‬دالر هر‬ ‫تن س��ی‌اف‌آر ثبت ش��ده که تغییر نرخ روزانه نداش��ت‪ .‬خریداران ترک در‬ ‫تعطی�لات عید فطر بودند و بازار فعالیتی نداش��ته اس��ت‪ .‬باید دید پس از‬ ‫بازگش��ت ترکیه از تعطیالت عید فطر روند بازار ف��والد آن چگونه خواهد‬ ‫بود‪ .‬اگر ترک‌ها نتوانند میلگرد خود را در قیمت‌های باالتر بفروشند در آن‬ ‫صورت بازار قراضه هم به س��رعت به س��طح نرخ‌هایی بازمی‌گردد که هنوز‬ ‫خبر نصف شدن تعرفه‌های امریکا اعالم نشده بود‪ .‬افزایش قیمت‌های اخیر‬ ‫بیشتر جو‌سازی و سفته‌بازی بوده است تا تقاضای واقعی‪ .‬باید دید روزهای‬ ‫آینده روند بازار چگونه خواهد بود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا به نقل از پلتس‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫مطالعه تجارت جهانی فویل مسی و آلیاژی حاکی از‬ ‫وجود انحصار در بازار آس��یای شرقی است‪ ۶ .‬کشور در‬ ‫این منطقه‪ ،‬زمامداران تجارت ‪ ۸۰‬درصد از فویل مسی‬ ‫جهان هس��تند که در ‪ ۲‬دهه گذشته نه‌تنها از انحصار‬ ‫آنها کاس��ته نش��ده‪ ،‬بلکه روابط قدرتمند تجاری میان‬ ‫آنها‪ ،‬به تحکیم بیش��تر این وضعیت نیز انجامیده است‪.‬‬ ‫صنع��ت تجهیزات الکتریک��ی و الکترونیک��ی به‌عنوان‬ ‫مهم‌ترین مصرف‌کننده فویل‪ ،‬یک��ی از صنایع توانمند‬ ‫در کشورهای آسیای شرقی است‪.‬‬ ‫به‌گ��زارش فلزات آنالین‪ ،‬کاربرد م��س در تجهیزات‬ ‫و دس��تگاه‌های الکتریک��ی و الکترونیکی (بدون درنظر‬ ‫گرفتن سیم و کابل)‪ ،‬اگرچه از حجم چندانی برخوردار‬ ‫نیست‪ ،‬اما به‌دلیل وسعت کاربردها و سرعت سرسام‌آور‬ ‫رش��د مصرف در چنین بخش‌هایی از بازار س��بب شده‬ ‫اهمی��ت م��س و محصوالت آن‪ ،‬غیرقابل چشم‌پوش��ی‬ ‫باش��د‪ .‬اگرچه محصوالت��ی مانند مادربورده��ای یارانه‬ ‫و گوش��ی‌های تلفن همراه‪ ،‬هم��واره در حال کوچک‌تر‬ ‫شدن هس��تند ولی افزایش مقدار مصرف از محصوالت‬ ‫مس��ی در این کاربرده��ا و همچنین توس��عه بازار این‬ ‫تجهیزات و دس��تگاه‌ها رشد بیشتر مصرف فویل مسی‬ ‫در جهان را به‌همراه داش��ته که بخ��ش قابل‌توجهی از‬ ‫این تقاضا در منطقه آسیای شرقی متمرکز شده است‪.‬‬ ‫بیش��ترین محل مصرف فویل‌های مس��ی در جهان‪،‬‬ ‫در صنعت برق اس��ت که بخش��ی از این تقاضا با فویل‬ ‫آلومینیومی جایگزین شده است‪ ،‬چراکه انعطاف‌پذیری‬ ‫و مقاوم��ت حرارتی بیش��تری دارد‪ .‬با ای��ن وجود‪ ،‬در‬ ‫بس��یاری از موارد‪ ،‬فویل مس��ی همچن��ان تنها گزینه‬ ‫انتخابی اس��ت که نه‌تنه��ا فویل آلومینیوم��ی قابلیت‬ ‫رقابت ب��ا آن را ندارد‪ ،‬بلکه بازار مصرف خود را در این‬ ‫بخش‌ها توس��عه خواهد داد‪ .‬در ای��ن میان می‌توان به‬ ‫مدارهای چاپی و لوله‌های فرکانس باال در دستگاه‌های‬ ‫خأل الکترونیکی اشاره کرد که مدارهای چاپی بیشترین‬ ‫سهم تقاضای فویل را به‌خود اختصاص می‌دهند‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر این‪ ،‬به‌تازگ��ی در تولید باتری‌ه��ای لیتیومی مورد‬ ‫استفاده در خودروهای هیبریدی نیز از فویل‌های مسی‬ ‫استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫افزای��ش ن��رخ ان��رژی و مالی��ات ب��ر آلودگی‌ه��ای‬ ‫زیس��ت‌محیطی و قوانی��ن س��ختگیرانه در این زمینه‬ ‫از عوام��ل مهم تعیین‌کننده رون��د تغییرات در صنعت‬ ‫خودرو به‌شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که برخی کشورهای‬ ‫اروپای��ی‪ ،‬امریکای ش��مالی و آس��یایی با پیاده‌س��ازی‬ ‫برنامه‌ه��ای حمایت��ی دولتی در صدد توس��عه و گاهی‬ ‫جایگزین��ی بخش��ی از ناوگان‌ه��ای حمل‌ونق��ل خود‬ ‫ب��ا خودروهای برقی هس��تند‪ .‬ب��ا توجه ب��ه اینکه در‬ ‫باتری‌های لیتیومی و بخش‌های دیگری از خودروهای‬ ‫برقی‪ ،‬مقدار قابل‌توجهی فویل مس��ی استفاده می‌شود‪،‬‬ ‫ازاین‌رو گسترش تولید و عرضه خودروهای برقی‪ ،‬بازار‬ ‫بزرگ‌تری را برای فویل‌های مسی ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫ش��رایط محصوالتی که از فویل مسی در ساخت آنها‬ ‫اس��تفاده می‌ش��ود همواره به‌گونه‌ای ب��وده که تاکنون‬ ‫فوی��ل مس��ی ب��ا ضخام��ت ‪ ۱۸‬میکرومتر بیش��ترین‬ ‫کاربرد را در میان س��ایر ضخامت‌ها داش��ته اس��ت اما‬ ‫تغیی��رات فناوریک��ی در فرآیند تولی��د این محصوالت‬ ‫باع��ث ش��ده اس��تفاده از فویل‌هایی ب��ا ضخامت ‪۱۲‬‬ ‫میکرومتر جایگزین ضخامت‌های بیش��تر شود‪ ،‬به‌ویژه‬ ‫انواعی از فویل‌های مس��ی که با اس��تفاده از رزین‌های‬ ‫اپوکس��ی پوش��ش داده ش��ده‌اند‪ .‬آنچه مشخص است‬ ‫اینک��ه روند کاه��ش ضخامت فویل مورد اس��تفاده در‬ ‫تولی��د محص��والت الکترونیکی ادام��ه‌دار خواهد بود و‬ ‫هم‌اکن��ون اس��تفاده از فویل‌هایی ب��ا ضخامت ‪ ۹‬و ‪۱۰‬‬ ‫میکرومت��ر وجود دارد‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬پژوهش‌ها روی‬ ‫تولی��د و مصرف فویل‌های فوق‌نازک ب��ا ضخامت ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۵‬میکرومت��ر نیز در جریان اس��ت و انتظ��ار می‌رود با‬ ‫س��رعت باالی مینیاتوری شدن تجهیزات الکترونیکی‪،‬‬ ‫بازار این فویل‌ها نیز ش��اهد رش��د بیش��تری باش��د‪ .‬با‬ ‫بررس��ی حجم تج��ارت جهانی فویل مس��ی و آلیاژی‬ ‫برای س��ال‌های‪ ۱۳۸۰‬تا ‪ ۱۳۹۷‬خورش��یدی می‌توان‬ ‫دریافت که به‌طور میانگین س��االنه ‪ ۶۱۰‬هزار تن فویل‬ ‫مسی و آلیاژی در مس��یرهای بین‌المللی جابه‌جا شده‬ ‫است‪ .‬حجم تجارت جهانی فویل مسی در سال ‪۲۰۰۱‬‬ ‫افزون‌بر ‪ ۴۵۰‬هزار تن بوده که این مقدار تا سال ‪۲۰۰۶‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۸۵‬خورش��یدی) در مس��یری صعودی به‬ ‫حدود ‪ ۷۷۰‬هزارتن رسیده است‪.‬‬ ‫سپس تجارت جهانی این نیمه‌ساخته مسیری نزولی‬ ‫در پی��ش گرفت که وقوع بحران مالی جهانی در س��ال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬میالدی (‪۱۳۸۷‬خورش��یدی)‪ ،‬مزید علت شد تا‬ ‫اف��ت ‪ ۲۳‬درصدی را برای حج��م تجارت این محصول‬ ‫رق��م بزند‪ .‬اگرچه تجارت جهانی فویل مس��ی و برنجی‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۰‬میالدی (‪ ۱۳۸۹‬خورش��یدی)‪ ،‬حجم‬ ‫تجارت از دس��ت رفته خود را بازیابی کرد و رش��د ‪۲۳‬‬ ‫درصدی را به‌ثبت رس��اند اما همچنان تا س��ال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۳۹۴‬خورش��یدی) در مس��یر کاهشی قرار‬ ‫داش��ت و با نرخ رشد س��االنه منفی ‪ ۷‬درصد به حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬ه��زار ت��ن افت پیدا کرد‪ .‬پس از این در ‪ ۳‬س��ال‬ ‫پایان��ی از ‪ ۲۰۱۶‬تا ‪ ۲۰۱۸‬می�لادی (‪ ۱۳۹۵‬تا ‪۱۳۹۷‬‬ ‫خورشیدی)‪ ،‬بازار تجارت جهانی فویل‪ ،‬به ثبات نسبی‬ ‫دس��ت یافت و متوس��ط تجارت ‪ ۵۳۰‬هزار تن در سال‬ ‫را نش��ان می‌دهد‪ .‬با وجود روند نوسانی تجارت جهانی‬ ‫فویل‪ ،‬حجم تجارت در این بازه ‪ ۱۸‬س��اله با نرخ رش��د‬ ‫س��االنه یک درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫بیش��ترین حجم تجارت در این مدت‪ ،‬متعلق به س��ال‬ ‫‪ ،۲۰۰۶‬ب��ا رقم��ی بیش از ‪ ۷۷۰‬هزار تن بوده اس��ت و‬ ‫کمترین می��زان تجارت به ابت��دای دوره مورد مطالعه‬ ‫بازمی‌گردد‪ .‬ناگفته نماند که به‌طور متوسط بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درص��د تجارت جهانی فویل مس��ی و آلیاژی‪ ،‬از جنس‬ ‫مس خالص اس��ت و ‪ ۱۰‬درصد باقی مانده به فویل‌های‬ ‫برنجی تعلق پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫تج��ارت جهان��ی فوی��ل را به‌تفکی��ک بزرگ‌تری��ن‬ ‫کش��ورهای واردکنن��ده ب��ا متوس��ط واردات س��االنه‬ ‫‪۲۰‬هزار تن فویل نمای��ش می‌دهد‪ .‬چین‪ ،‬هنگ‌کنگ‪،‬‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬مالزی‪ ،‬تای��وان و ژاپن مهم‌ترین بازارهای‬ ‫واردات فویل مس��ی و آلیاژی هستند‪ .‬چین با میانگین‬ ‫س��هم ‪ ۴۲‬درصدی از کل تجارت جهانی فویل مس��ی‪،‬‬ ‫با اختالف قابل‌مالحظ��ه‌ای‪ ،‬بزرگ‌ترین واردکننده این‬ ‫نیمه‌ساخته در جهان به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬به‌منظور کاهش وابس��تگی چین به‬ ‫واردات فوی��ل‪ ،‬پروژه‌های گوناگون��ی در دهه جاری در‬ ‫این کش��ور آسیایی راه‌اندازی شده که بخشی از آنها به‬ ‫‌بهره‌برداری رس��یده اس��ت‪ .‬واردات فویل چین در دهه‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬میالدی (‪۱۳۷۹‬خورشیدی) در روندی صعودی‬ ‫همراه با نوس��انات ناشی از تغییرات جهانی همراه بوده‬ ‫است اما در دهه ‪ ،۲۰۱۰‬در عمل روند نزولی متعادلی را‬ ‫درپیش گرفته که بیانگر آغاز بهره‌برداری از پروژه‌های‬ ‫فویل در این کشور است‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود‪ ،‬نرخ بهره‌ب��رداری از ظرفیت‌های فویل‬ ‫مس��ی چین رقمی حدود ‪ ۵۰‬درصد ارزیابی ش��ده که‬ ‫نش��ان می‌دهد واردات همچنان گزینه به صرفه‌ای در‬ ‫بازار فویل مس��ی چین است‪ .‬پس از چین‪ ،‬هنگ‌کنگ‬ ‫و ک��ره جنوبی با س��هم‌های به‌ترتیب ‪ ۱۶‬و ‪ ۸‬درصدی‪،‬‬ ‫بزرگ‌ترین واردکنندگان هس��تند که سهم هنگ‌کنگ‬ ‫در س��ال‌های پایانی دوره موردبررس��ی کاهش جدی‬ ‫داش��ت و به حدود ‪ ۵‬درصد افت پی��دا کرد؛ در مقابل‪،‬‬ ‫کره جنوبی به‌س��رعت با رش��د بازار وارداتی جایگزین‬ ‫کاهش واردات هنگ‌کنگ ش��د‪ .‬س��هم کره جنوبی در‬ ‫س��ال گذش��ته میالدی (‪ )۲۰۱۸‬ح��دود ‪ ۱۳‬درصد از‬ ‫تجارت جهانی را تشکیل داد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬کشورهای مالزی‪ ،‬تایوان و ژاپن نیز هر‬ ‫یک با س��هم بیش از ‪ ۳‬درص��د از تجارت جهانی دیگر‬ ‫بازارهای مهم وارداتی فویل مس��ی و برنجی در جهان‬ ‫به‌شمار می‌روند‪ .‬همان‌طور که مشاهده می‌شود‪ ،‬منطقه‬ ‫آسیای ش��رقی‪ ،‬بزرگ‌ترین بازار مصرف فویل مسی در‬ ‫جهان اس��ت که با توجه به صنعت قدرتمند تجهیزات‬ ‫و دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی در این کشورها‪،‬‬ ‫چنین وضعیتی از بازار دور از ذهن نبوده است‪ .‬گفتنی‬ ‫است‪ ،‬بازارهای مالزی‪ ،‬تایوان و چین‪ ،‬از ثبات بیشتری‬ ‫در بازه ‪۱۸‬ساله مورد بررسی برخوردار بوده‌اند‪.‬‬ ‫در س��وی دیگ��ر‪ ،‬تای��وان‪ ،‬چین‪ ،‬هنگ‌کن��گ‪ ،‬کره‬ ‫جنوبی‪ ،‬ژاپن و مالزی‪ ،‬بزرگ‌ترین صادرکنندگان فویل‬ ‫مسی و آلیاژی در جهان را تشکیل می‌دهند که همان‬ ‫بازاره��ای بزرگ وارداتی هس��تند‪ .‬به‌بی��ان دیگر‪ ،‬بازار‬ ‫فویل میان کش��ورهای منطقه آسیای شرقی به‌انحصار‬ ‫درآمده اس��ت‪ .‬تایوان و چین‪ ،‬با متوس��ط س��هم ‪ ۲۷‬و‬ ‫‪۲۴‬درصدی‪ ،‬مهم‌ترین صادرکنندگان هستند که تایوان‬ ‫در طول بازه مورد مطالعه‪ ،‬با رشد حجم صادرات همراه‬ ‫بوده اس��ت؛ به‌گون��ه‌ای که در س��ال ‪ ،۲۰۱۸‬به حدود‬ ‫‪۴۲‬درصد از کل تجارت جهانی فویل رسید‪.‬‬ ‫پ��س از تایوان و چین‪ ،‬کش��ورهای هنگ‌کنگ‪ ،‬کره‬ ‫جنوب��ی‪ ،‬ژاپ��ن و مالزی‪ ،‬ب��ا س��هم‌های به‌ترتیب ‪،۱۵‬‬ ‫‪ ۷ ،۷‬و ‪ ۴‬درص��دی از مجم��وع تج��ارت جهانی فویل‪،‬‬ ‫مهم‌ترین تامین‌کنندگان این نیمه‌س��اخته در بازارهای‬ ‫جهانی ش��ناخته می‌ش��وند‪ .‬با توجه به دادوستد فویل‬ ‫مس��ی میان کش��ورهای مش��خصی از منطقه آسیای‬ ‫ش��رقی‪ ،‬عرضه و تقاضای حدود ‪ ۸۰‬درصد فویل مسی‬ ‫و آلیاژی در جهان‪ ،‬در دس��ت کشورهای یادشده است‪.‬‬ ‫به‌بیان دیگر‪ ،‬این کش��ورها به‌فراخ��ور نیاز خود و نبود‬ ‫آن در بازار داخل اق��دام به واردات برخی از فویل‌ها از‬ ‫کش��ورهای همجوار و هم‌منطق��ه‌ای خود می‌کنند؛ در‬ ‫مقابل‪ ،‬مازاد نیاز داخلی خود به برخی دیگر از فویل‌ها‬ ‫را به کشورهای منطقه می‌فروشند‪.‬‬ ‫اگرچه حدود ‪ ۸۰‬درصد از تجارت جهانی فویل میان‬ ‫کشورهای آسیای ش��رقی در تبادل است‪ ،‬از ‪۲۰‬درصد‬ ‫باقی مانده‪ ،‬کش��ورهای اروپایی بیش��ترین س��هم را به‬ ‫خ��ود اختص��اص می‌دهند ک��ه این امر نش��ان‌دهنده‬ ‫جذابیت باالی فویل مس��ی در میان کش��ورهایی است‬ ‫که از س��طح فناوری باالیی برخوردارند‪ .‬همان‌طور که‬ ‫از نظر گذش��ت‪ ،‬بیشترین کاربرد فویل مسی به صنعت‬ ‫تجهی��زات و دس��تگاه‌های الکتریک��ی و الکترونیک��ی‬ ‫خالصه می‌ش��ود که بخش قابل‌توجهی از این صنعت‪،‬‬ ‫در رده صنایع ه‌ای‌تک (با فناوری باال) قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫استخراج غیرقانونی طال در معادن کوچک‌مقیاس مالی‬ ‫کارگران معادن کوچک‌مقیاس طال در مالی‪ ،‬کشوری در غرب‬ ‫افریق�ا در ش�رایط پرخطر و ب�ا درآمد ناچیز به اس�تخراج طال‬ ‫مش�غول هستند‪ .‬مالی س�ومین تولیدکننده بزرگ طالی افریقا‬ ‫اس�ت‪ .‬بیش�تر تولید طال در غ�رب افریقا در قال�ب پروژه‌های‬ ‫بزرگ‌مقیاس معدنی انجام می‌ش�ود که مالک آنها ش�رکت‌های‬ ‫خارجی هس�تند اما بخش چش�مگیری از طالی تولیدش�ده در‬ ‫مال�ی نیز از معادن کوچک‌مقیاس و با توان کارگرانی اس�تخراج‬ ‫می‌ش�ود که با دستمزد کم و در شرایط سخت کار می‌کنند‪ .‬این‬ ‫درحالی اس�ت ک�ه گاه کودکان معدنچیان نی�ز در کنار آنها کار‬ ‫می‌کنند‪ .‬ش�بکه خبری الجزیره در س�ال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی (‪۱۳۹۳‬‬ ‫خورشیدی) این تصویرها را از این معادن منتشر کرده است‪.‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 187

روزنامه روزگار معدن شماره 187

شماره : ۱۸۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
روزنامه روزگار معدن شماره 186

روزنامه روزگار معدن شماره 186

شماره : ۱۸۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 185

روزنامه روزگار معدن شماره 185

شماره : ۱۸۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 184

روزنامه روزگار معدن شماره 184

شماره : ۱۸۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 183

روزنامه روزگار معدن شماره 183

شماره : ۱۸۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۵
روزنامه روزگار معدن شماره 182

روزنامه روزگار معدن شماره 182

شماره : ۱۸۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۳/۲۲
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!