صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۶۳

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 163

روزنامه روزگار معدن شماره 163

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫صادرات‬ ‫آسیب‌پذیرتر‬ ‫از واردات‬ ‫دوشنبه‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪ 7 1398‬رمضان ‪ 13 1440‬مه ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 163‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫نقش پارک‌های‬ ‫علم و فناوری‬ ‫در رشد دانش‌بنیان‌ها‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫معدن؛ جایگاهی برای‬ ‫آفرینش فرصت‌های شغلی‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫گزارش‌ها‬ ‫تسهیل‌گری دولت‬ ‫رنج تحریم را کمرنگ می‌کند‬ ‫مطالعات ارزیابی اثرات‬ ‫محیط‌زیستی را جدی بگیریم‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫رئیس هیات‌عامل ایمیدرو در آیین معارفه مدیرعامل جدید شرکت مس مطرح کرد‪:‬‬ ‫فروش یک میلیارد دالری«مس» هدف‌گذاری شود‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫بازیافت سنگ و نخاله ساختمانی‬ ‫و حمایت از محیط‌زیست‬ ‫صفحه‪5‬‬
‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در نشست با اعضای فراکسیون والیی مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪163‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫دست واسطه‌ها را‬ ‫از صادرات مقاطع طویل‬ ‫فوالدی قطع می‌کنیم‬ ‫صادرات فوالد همچنان‬ ‫ادامه دارد‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت‪:‬‬ ‫توقف صادرات فوالد شایعه است و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خواستار این است که صادرات این‬ ‫محصول فقط به‌وسیله شرکت‌های تولیدکننده یا‬ ‫نمایندگان آنها انجام شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش خبرگزاری میزان‪ ،‬بهرام س��بحانی‬ ‫درب��اره بخش��نامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با مضمون ممنوعیت ص��ادرات فوالد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بر اس��اس بخشنامه‌ای که از طرف یکی از مدیران‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ابالغ ش��ده اس��ت‬ ‫محصوالت فوالدی فقط باید از س��وی شرکت‌های‬ ‫تولیدکننده یا نمایندگان آنها صادر شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬این تصمیم وزارت یادش��ده‬ ‫برای س��ازمان‌دهی حجم زیادی از اسناد و مدارک‬ ‫انباشته شده در این وزارتخانه گرفته شده است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران عنوان‬ ‫کرد‪ :‬از س��ازمان‌های اجرایی خواستاریم که تمام‬ ‫موان��ع پیش روی ص��ادرات از بین برود و صادرات‬ ‫تسهیل‌سازی شود‪.‬‬ ‫ب��ازار را در دس��تور کار خود قرار داده‌ایم‪ .‬خوش��بختانه بخش‬ ‫عم��ده‌ای از م��واد اولیه مورد نیاز‪ ،‬داخلی اس��ت‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با بیان اینکه اجازه نخواهم داد در این ش��رایط‬ ‫که همه باید پای کار باش��ند و به تولید کمک کنند‪ ،‬عده‌ای با‬ ‫ه��ر عنوان��ی به منافع خود فکر کنند‪ ،‬ادام��ه داد‪ :‬در برخورد با‬ ‫فساد با احدی تعارف ندارم‪ .‬در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫هیچ رانتی داده نشده و از این به بعد هم داده نخواهد شد‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به اینکه از ظرفیت نهادهای اطالعاتی و امنیتی برای‬ ‫رصد و کشف تخلف استفاده می‌کنیم تا تمام روزنه‌های رانت را‬ ‫ببندیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬براساس گزارش نهادهای اطالعاتی‪ ،‬برخی‬ ‫س��ایت‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی از خارج خط می‌گرفتند‬ ‫ت��ا تقاض��ای کاذب و قیمت‌های واقعی در ب��ازار ایجاد کنند و‬ ‫خوش��بختانه با عده زیادی از آنها برخورد ش��ده اس��ت‪ .‬وی در‬ ‫بخش دیگری از س��خنان خود با ی��ادآوری ممنوعیت واردات‬ ‫‪ ۱۳۳۹‬کاال در س��ال گذش��ته‪ ،‬اف��زود‪ :‬واردات ‪ ۱۴۲‬کاال نیز با‬ ‫مسئولیت خودم امس��ال ممنوع شده است‪ .‬باید واردات نمونه‬ ‫مشابه کاالیی که در داخل تولید می‌شود ممنوع شود که برای‬ ‫حمایت از تولید و تقویت تولیدکنندگان داخلی ضروری است‪.‬‬ ‫رحمانی با بیان اینکه با تمام توان‌مان مش��غول به کار هستیم‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬هیچ‌گاه و هیچ‌جا نگفت��م که نمی‌توانم کار کنم‪.‬‬ ‫خدم��ت به مردم‪ ،‬بهبود ش��رایط و کمک ب��ه تولیدکنندگان و‬ ‫صنعتگران افتخار بزرگی اس��ت ک��ه بابت آن در درگاه خداوند‬ ‫متعال ش��کرگزار هس��تم‪ .‬رحمانی درباره کنترل نرخ کاالها در‬ ‫ب��ازار نیز بی��ان کرد‪ :‬برنامه داریم از توان اتاق اصناف و بس��یج‬ ‫اصناف برای کمک به کنترل بازار و نظارت بر قیمت‌ها استفاده‬ ‫کنیم و به حتم با ورود بس��یج اصناف اوضاع بهتر می‌ش��ود‪ .‬بر‬ ‫بخش نظارت بر بازار و قیمت‌ها نیز توجه ویژه داریم‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در آیین معارفه مدیرعامل جدید شرکت مس مطرح کرد‪:‬‬ ‫فروش یک میلیارد دالری«مس» هدف‌گذاری شود‬ ‫عکس‌ها‪ :‬حسین ارجمند‬ ‫مدی��رکل دفتر صنایع معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت اعالم کرد‪ :‬به منظور بازگش��ت‬ ‫ارز حاص��ل از صادرات مقاط��ع طویل فوالدی به‬ ‫سامانه نیما و سپس جریان تولید کشور و نیز قطع‬ ‫کردن دس��ت دالالن از ص��ادرات‪ ،‬از وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خواس��تیم با ارائه فهرست ‪ ۳‬ماهه‬ ‫تولیدکنندگان صادرکننده این حوزه از سوی این‬ ‫وزارتخانه به گمرک موافقت کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬س��یف‌اهلل امیری با بیان اینکه این اقدام‬ ‫با درخواس��ت سندیکای لوله و پروفیل انجام شد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬ص��ادرات مقاطع طویل مثل میلگرد و لوله‬ ‫و پروفیل در گذش��ته در حال انجام بود اما از آنجا‬ ‫که دالالن با ورودش��ان روال را دچار اختالل کرده‬ ‫بودند س��ندیکای لوله و پروفیل چندین بار تقاضا‬ ‫کرد که صادرات به‌وسیله این وزارتخانه ساماندهی‬ ‫ش��ود و با موافقت س��تاد تنظیم بازار مقرر شد این‬ ‫درخواست عملی شود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬مقرر ش��د وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در نام��ه‌ای ب��ه گم��رکات کش��ور‪ ،‬نام‬ ‫صادرکنن��دگان مقاطع طویل فوالدی را فقط پس‬ ‫از تایید معاونت معدنی این وزارتخانه به رس��میت‬ ‫بشناس��د و اگر ش��رکت‌های تولیدکننده ضوابط‬ ‫ص��ادرات را رعایت کردند‪ ،‬اج��ازه صادرات ‪ ۳‬ماه‬ ‫بعد صادر شود‪.‬‬ ‫امی��ری افزود‪ :‬پس از درخواس��تی ک��ه از وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت داش��تیم به تش��کل‌های‬ ‫مرتب��ط اع�لام کردیم ب��ه منظور تس��هیل امور‬ ‫ص��ادرات و هماهنگی با گم��رک تا تعیین‌تکلیف‬ ‫نهای��ی صادرات و متوقف نکردن صادرات این نوع‬ ‫مقاطع‪ ،‬از ارس��ال بار به گمرک خودداری کنند تا‬ ‫شرکت‌های تولیدی‪ ،‬مشمول هزینه‌های دموراژ و‬ ‫کوتاژ نشوند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬این نامه فقط برای س��اماندهی‬ ‫وضعیت صادرت لوله و پروفیل و میلگرد اس��ت و‬ ‫حت��ی یک دقیقه هم صادرات محصوالت فوالدی‬ ‫را ممنوع نکردیم اما متاس��فانه با برداشت اشتباه‬ ‫س��ندیکای لوله و پروفیل اعالم ش��د که صادرات‬ ‫محص��والت فوالدی از طرف وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت ممنوع ش��ده اس��ت‪ .‬امیری یادآور شد‪:‬‬ ‫انجمن و س��ندیکای لوله و پروفیل باید کف مقدار‬ ‫عرض��ه لوله و پروفی��ل و میلگرد در بورس را برای‬ ‫هر شرکت تولیدی معرفی کنند تا تولید داخل به‬ ‫مش��کل بر نخورد و برای حمای��ت از تولید داخل‬ ‫این اقدام انجام شود‪ .‬مدیرکل دفتر صنایع معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ ،‬کف عرضه در ب��ورس را رعایت‬ ‫کردن��د مجوز ص��ادرات از س��وی معاونت معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��رای ‪ ۳‬م��اه‬ ‫آین��ده صادر می‌ش��ود‪ .‬امیری توضی��ح داد‪ :‬فقط‬ ‫برخ��ی کارخانه‌ها که بدهی بانکی دارند می‌توانند‬ ‫نماینده رسمی معرفی کنند تا صادرات انجام شود‪،‬‬ ‫به شرطی که شرکت اصلی‪ ،‬ارز حاصل از صادرات‬ ‫را در س��امانه نیم��ا ثبت کن��د‪ .‬وی اعالم کرد‪ :‬اگر‬ ‫دالالن بخواهن��د در صادرات مقاطع فوالدی ورود‬ ‫کنن��د ما ش��رکت اصلی تولیدکنن��ده را به عنوان‬ ‫خاطی و متخلف می‌شناسیم و پیگیری می‌کنیم‪،‬‬ ‫اجازه صادرات نیز از آن شرکت سلب می‌شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت صبح دیروز در نشست با اعضای‬ ‫فراکس��یون والیی مجلس شورای اس�لامی با اشاره به کاهش‬ ‫‪ ۲۳‬درصدی واردات در سال ‪ ۱۳۹۷‬گفت‪ ۹۷ :‬نسبت به سال ‪،۹۶‬‬ ‫واردات کاالهای مصرفی بیش از ‪ ۳۰‬درصد و واردات مواد اولیه‬ ‫حدود ‪ ۱۶‬درصد کاهش یافت‪ .‬به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا رحمانی‪،‬‬ ‫رونق تولید با کار جهادی را از مهم‌ترین برنامه‌های خود دانست‬ ‫و تامی��ن نقدینگی و م��واد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را‬ ‫اولوی��ت ویژه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برش��مرد و افزود‪:‬‬ ‫موضوع‌های مربوط به تامین نقدینگی‪ ،‬مشکالت ارزی و تامین‬ ‫در برخورد با فساد و رانت با هیچ کس تعارف ندارم‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫آیی��ن تودی��ع محمدرض��ا بنی‌اس��دی‌راد‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل پیش��ین و معارف��ه اردش��یر‬ ‫س��عدمحمدی‪ ،‬مدیرعامل جدید ش��رکت ملی‬ ‫صنای��ع مس ای��ران دی��روز با حض��ور خداداد‬ ‫غریب‌پور‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو در شرکت‬ ‫مس برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مس‌پ��رس‪،‬‬ ‫خ��داداد غریب‌پ��ور در‬ ‫ابتدای این جلس��ه ضمن‬ ‫آرزوی قبول��ی طاع��ات و‬ ‫عب��ادات در م��اه مبارک‬ ‫رمض��ان و تبری��ک ب��ه‬ ‫«اردش��یر س��عدمحمدی» به‌عنوان مدیرعامل‬ ‫جدی��د ش��رکت م��س و قدردان��ی از زحمات‬ ‫محمدرض��ا بنی‌اس��دی‌راد‪ ،‬گفت‪ :‬اص��رار ما در‬ ‫ایمیدرو بر این اس��ت که هرگونه جابه‌جایی در‬ ‫شرکت‌های تابع ایمیدرو باید مبتنی بر عملکرد‬ ‫باشد و فردی انتخاب ش��ود که دارای ظرفیت‪،‬‬ ‫توانایی و انگیزه ادامه و رونق تولید باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬با همفکری دوس��تان‪ ،‬مش��اوران‬ ‫و ذی‌نفع��ان ب��ه این نتیجه رس��یدیم که دکتر‬ ‫س��عدمحمدی که همواره ج��زو خانواده بزرگ‬ ‫ایمیدرو ب��وده و کارنامه قاب��ل قبولی در حوزه‬ ‫صنعت دارد‪ ،‬مدیریت ش��رکت مس را بر عهده‬ ‫بگیرد و ایش��ان از امروز به طور رسمی کار خود‬ ‫را آغاز می‌کنند‪.‬‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو با تاکید بر اینکه‬ ‫این ش��رکت به‌عن��وان یک ش��رکت مادر نقش‬ ‫مهم��ی در تولی��د و توس��عه اکتش��افات دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما انتظار داریم بهره‌وری‪ ،‬توسعه دانش و‬ ‫فناوری و احیای معادن کوچک در این ش��رکت‬ ‫رشد بیش از پیش داشته باشند‪.‬‬ ‫غریب‌پور با عنوان اینکه مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫و پرداخت��ن ب��ه موضوع‌ه��ای اجتماعی محیط‬ ‫تولیدی در این ش��رکت موردنظ��ر بوده و جزو‬ ‫اولویت‌هاس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه شرکت‬ ‫مس‪ ،‬امس��ال برای کمک به مناطق سیل‌زده و‬ ‫توس��عه عمرانی و زیرساخت‌ها در استان کرمان‬ ‫و آذربایجان گام‌های بلندی برداش��ت‪ .‬ش��رکت‬ ‫مس حضور همیش��گی و س��رزنده‌ای در حوزه‬ ‫مسئولیت‌های اجتماعی داشته و تاکید می‌کنیم‬ ‫که این حضور بازهم پررنگ‌تر شود‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو با بی��ان اینکه‬ ‫درحال‌حاضر ارزش بازار س��رمایه ش��رکت مس‬ ‫حدود ‪۳۱‬هزار میلیارد تومان اس��ت‪ ،‬یادآور شد‪:‬‬ ‫‪( P/E‬نسبت نرخ به سود هر سهم) شرکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران در محدوده ‪ ۶.۲۶‬قرار دارد که‬ ‫اصرار ما در ایمیدرو بر این است که هرگونه جابه‌جایی در‬ ‫شرکت‌های تابع ایمیدرو باید مبتنی بر عملکرد باشد و فردی‬ ‫انتخاب شود که دارای ظرفیت‪ ،‬توانایی و انگیزه ادامه و‬ ‫رونق تولید باشد‪ .‬با همفکری دوستان‪ ،‬مشاوران و ذی‌نفعان‬ ‫به این نتیجه رسیدیم که دکتر سعدمحمدی که همواره جزو‬ ‫خانواده بزرگ ایمیدرو بوده و کارنامه قابل قبولی در حوزه‬ ‫صنعت دارد‪ ،‬مدیریت شرکت مس را بر عهده بگیرد و ایشان‬ ‫از امروز به طور رسمی کار خود را آغاز می‌کنند‬ ‫عدد بسیار برجسته‌ای برای یک شرکت بزرگ با‬ ‫فروش باال در بورس است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬وضعیت سهام و پی‪/‬ایی شرکت‬ ‫مس به گونه‌ای است که جذابیت باال و ارزنده‌ای‬ ‫برای بازار سرمایه دارد‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت ملی مس‪ ،‬نقش کلیدی در فعال‌سازی‬ ‫مع��ادن کوچ��ک‪ ،‬به��ره‌وری عوام��ل تولی��د‪،‬‬ ‫ارتقای س��طح فن��اوری و همچنین ایفای نقش‬ ‫مس��ئولیت‌های اجتماع��ی دارد‪ .‬ب��دون ش��ک‬ ‫تحقق این مقوله‌ها در ش��رکت مس مورد توجه‬ ‫مدیریت جدید نیز قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫رئی��س هیات عام��ل ایمیدرو با بی��ان اینکه‬ ‫ش��رکت م��س در اقتص��اد کش��ور از جای��گاه‬ ‫وی��ژه‌ای برخ��وردار اس��ت‪ ،‬تصری��ح ک��رد‪ :‬به‬ ‫دنبال بازنشس��تگی اس��دی‌راد‪ ،‬انتخاب مدیری‬ ‫متخص��ص‪ ،‬آگاه و عالم در اولویت قرار داش��ت‬ ‫که خوش��بختانه مدیرعامل جدید شرکت مس‬ ‫دارای این ویژگی‌هاس��ت و س��وابق درخش��ان‬ ‫وی در حوزه مع��دن و صنایع معدنی‪ ،‬گواه این‬ ‫مدعاست‪.‬‬ ‫‹ ‹توانایی و انگیزه باالی معاون پیشین‬ ‫ایمیدرو‬ ‫وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه توانای��ی و انگیزه باالی‬ ‫مدیرعام��ل جدی��د این مجموعه‪ ،‬دس��تیابی به‬ ‫اهداف را س��رعت خواهد بخش��ید‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫امیدواری��م مدیری��ت جدی��د ش��رکت مس با‬ ‫همفک��ری ذی‌نفعان و اس��تفاده از ظرفیت‌های‬ ‫موجود‪ ،‬برگ زرین دیگری در عرصه خدمت به‬ ‫کشور به ثبت برساند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با اعالم‬ ‫اینکه نیروی انس��انی نجیب و سختکوش‪ ،‬جزو‬ ‫س��رمایه‌های شرکت ملی مس به شمار می‌رود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بزرگ‌ترین سرمایه شرکت‪ ،‬نیروی انسانی‬ ‫آن اس��ت و این مزیت‪ ،‬دس��تیابی به اهداف را‬ ‫ممکن خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اقدامات موثر شرکت مس در‬ ‫ماه‌های گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬توس��عه زیرساخت‌ها و‬ ‫کمک‌رس��انی به هموطنان سیل‌زده از اقدامات‬ ‫موث��ر و مثال‌زدنی ای��ن مجموع��ه در ماه‌های‬ ‫گذشته بوده است‪.‬‬ ‫غریب‌پور ضمن قدردانی از خدمات مدیرعامل‬ ‫پیشین شرکت ملی مس اظهار کرد‪ :‬بزرگ‌ترین‬ ‫افتخ��ار برای مدیران‪ ،‬خوش��نام بودن و عاقبت‬ ‫بخیری اس��ت که بنی‌اس��دی‌راد به واقع از این‬ ‫ویژگ��ی برخوردار ب��وده و از مدیران شایس��ته‬ ‫کش��ور اس��ت‪ .‬به گفته غریب‌پور‪ ،‬اسدی‌راد در‬ ‫دوره مدیری��ت خود در ای��ن مجموعه‪ ،‬اقدامات‬ ‫قابل قبولی انجام داد‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ا کار گروه�ی‪ ،‬موف�ق ب�ه خل�ق‬ ‫رکورد شدیم‬ ‫در بخش دیگ��ری از این‬ ‫محمدرض��ا‬ ‫آیی��ن‪،‬‬ ‫بنی‌اسدی‌راد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫پیش��ین ش��رکت م��س‬ ‫گف��ت‪ :‬خیلی خوش��حال‬ ‫هس��تم که یک س��ال و‬ ‫چند ماه در یک خانواده خوب‪ ،‬نجیب‪ ،‬پرتالش‬ ‫و با انگیزه توانس��تیم کار گروهی انجام دهیم و‬ ‫در همه موضوع‌ها رکورد زدیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدواریم امس��ال با همین قدرت‬ ‫پیش برویم چ��ون همه ما دینی داریم و باید با‬ ‫توان باالتر کار کنیم‪.‬‬ ‫بنی‌اسدی‌راد با اش��اره به جنگ اقتصادی که‬ ‫کش��ور با آن درگیر است‪ ،‬گفت‪ :‬نباید در جبهه‬ ‫اقتصادی کوتاهی کنیم و در س��ال گذش��ته ‪۳‬‬ ‫محور افزایش تولید‪ ،‬توس��عه و بومی‌س��ازی را‬ ‫تعیین کردیم تا در جنگ اقتصادی پیروز شویم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه امس��ال ش��رکت مس‬ ‫بیش��تر از ‪ ۲۶۰‬هزار تن کاتد تولید خواهد کرد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نیاز اس��ت مبالغ خوبی به سرمایه‌گذاری‬ ‫در حوزه طرح‌های توس��عه اختصاص داده شود‬ ‫تا اهداف شرکت مس در افق ‪ ۱۴۰۴‬محق شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ت�وازن در تولی�د؛ اولویت نخس�ت‬ ‫شرکت مس‬ ‫در ادام��ه ای��ن آیی��ن‪،‬‬ ‫اردش��یر س��عد محمدی‬ ‫گفت‪ :‬ارزش منابع طبیعی‬ ‫جهان درحال‌حاضر حدود‬ ‫‪ ۳۱۰‬تریلیون دالر اس��ت‬ ‫که حدود ‪ ۸‬تریلیون دالر‬ ‫آن در سال برداشت می‌شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬گردش مالی صنایع معدنی جهان‬ ‫حدود ‪ ۲۲۰۰‬میلیارد دالر در س��ال است که ‪۶‬‬ ‫درصد آن مربوط به صنعت مس است‪ .‬بنابراین‬ ‫مس جزو ‪ ۷‬عنصری اس��ت که بار گردش مالی‬ ‫را در جهان یدک می‌کشد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت م��س با بی��ان اینکه در‬ ‫کش��ور امریکا ‪ ۲.۷۵‬میلیارد دالر برداشت ماده‬ ‫معدن��ی انجام می‌ش��ود‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬با فرآوری‬ ‫ماده معدنی‪ ۸۷۲ ،‬میلی��ارد دالر درآمد حاصل‬ ‫می‌ش��ود که حدود ‪ ۱.۳‬درصد ‪ GDP‬کش��ور‬ ‫امریکا است و وقتی به مواد مورد مصرف صنایع‬ ‫تبدیل می‌شود‪ ،‬این عدد به ‪ ۲۱۴۰‬میلیارد دالر‬ ‫ارتقا می‌یابد‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی با بیان اینکه این عدد نزدیک‬ ‫به ‪ ۴۰‬برابر زمانی اس��ت که ماده معدنی در دل‬ ‫زمی��ن قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ای��ن اعداد و ارقام به ما‬ ‫جهت و مس��یر می‌دهد که باید چه مس��یری را‬ ‫درباره صنایع و معادن‌مان در کشور طی کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مس با اش��اره به بی‌نظیر‬ ‫بودن ش��رکت م��س نس��بت به صنای��ع دیگر‬ ‫کش��ور گفت‪ :‬بین صنایع معدنی‪ ،‬ش��رکت مس‬ ‫تنها ش��رکتی اس��ت که صاحب معادن اس��ت‪،‬‬ ‫در حالی‌ک��ه در صنایعی مثل ذوب‌آهن یکی از‬ ‫معضالت‪« ،‬تامین مواد اولیه» است‪.‬‬ ‫س��عد محمدی ب��ا تاکید بر اینکه نخس��تین‬ ‫کاری ک��ه در ش��رکت م��س باید ب��ا همکاری‬ ‫پرس��نل انجام ش��ود‪ ،‬ایج��اد ت��وازن در تولید‬ ‫اس��ت بیان ک��رد‪ :‬درحال‌حاض��ر ‪ ۴۶۰‬هزار تن‬ ‫ظرفیت کاتد در شرکت مس وجود دارد‪ .‬میزان‬ ‫کنس��انتره تولیدی نیز یک‌میلیون و ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫تن اس��ت و برای تولید ‪ ۴۶۰‬ه��زار تن کاتد به‬ ‫یک‌میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تن کنسانتره نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه وجود ظرفیت تولید کاتد و‬ ‫میزان تولید کنسانتره تولیدی نقشه راه ما برای‬ ‫رسیدن به توازن در تولید را شرکت مس ترسیم‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬افزود‪ :‬نکته مهم دیگ��ر در این زمینه‬ ‫این اس��ت که برای رس��یدن به تولی��د باید در‬ ‫حوزه اکتشاف معادن به‌طور جدی عمل کنیم تا‬ ‫ش��رایط برای توسعه که از نیازهای اصلی کشور‬ ‫به لحاظ رونق اقتصادی است‪ ،‬فراهم شود‪.‬‬ ‫سعدمحمدی ادامه داد‪ :‬محور سوم مورد نظر‬ ‫ما در ش��رکت مس‪ ،‬تمرکز بر آموزش هدفمند‬ ‫اس��ت و این موض��وع در برنامه کاری ما خواهد‬ ‫بود تا بتوانیم س��طح علمی شرکت را به دانش‬ ‫روز نزدیک کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت م��س با این عن��وان که‬ ‫ف��روش و تحریم از موضوع‌های مهم اس��ت که‬ ‫باید وقت زی��ادی را برای آن صرف کنیم‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬هوشمند کردن سیستم مالی شرکت مس‬ ‫قط��ع به‌یقین اتفاق خواهد افت��اد و امیدوارم با‬ ‫همکاری دوستان به‌صورت آنالین نرخ تمام‌شده‬ ‫را در لحظه ارزیابی کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬در دنیای مدیری��ت امروز‬ ‫ش��رایط به‌گونه‌ای اس��ت ک��ه بای��د در لحظه‪،‬‬ ‫تصمیم‌های مدیریتی و اقتصادی گرفته شود‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی با بی��ان اینکه ارتقای س��طح‬ ‫تکنیکی واحدهای تولیدی و ایجاد رقابت‌پذیری‬ ‫بین واحدها‪ ،‬نیازمند تغییر ساختار است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این ساختار باید بر اس��اس الگوهای بین‌المللی‬ ‫و همس��و با ش��رایط بومی تطبیق داده شود تا‬ ‫بتوانیم شرایط جدیدی را در شرکت مس فراهم‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه مدیرعام��ل جدید ش��رکت مس‪،‬‬ ‫رس��یدگی به صنایع باالدس��ت و پایین‌دس��ت‬ ‫در برنامه ش��رکت مس ق��رار دارد و باید در هر‬ ‫‪ ۲‬بخ��ش فعالیت‌های جدی��دی را آغاز کنیم تا‬ ‫شرایط س��رمایه‌گذاری‌های جدید فراهم شود‪.‬‬ ‫ام��روز مس ایران در جه��ان به پنج‪ -‬نه معروف‬ ‫است و در صنایع‌های‌تک از مس ایران استفاده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه آم��اده نش��دن ش��رایط‬ ‫س��رمایه‌گذاری در صنایع‌ های‌تک در سال‌های‬ ‫گذش��ته گف��ت‪ :‬آم��اده ک��ردن ش��رایط برای‬ ‫س��رمایه‌گذاران و ورود ش��رکت مس به صنایع‬ ‫پایین‌دست‪ ،‬جزو وظایف شرکت مس است‪.‬‬ ‫سعد محمدی با بیان اینکه نکته مهم دیگر در‬ ‫برنامه‌ریزی کاری ما‪ ،‬ارتقای سطح سهام شرکت‬ ‫م��س در بورس به‌صورت حرفه‌ای‪ ،‬فنی و علمی‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در همه این موارد‪ ،‬دس��ت‬ ‫کمک به‌سوی پرسنل ش��رکت مس و استادان‬ ‫کش��ور که باعث ارتقای این ش��رکت در کشور‬ ‫می‌ش��وند‪ ،‬دراز می‌کنم و من از ای��ن نگاه‌ها و‬ ‫بینش‌ها اس��تفاده خواهم کرد تا بتوانیم شرایط‬ ‫بهتری را برای شرکت مس رقم بزنیم‪.‬‬
‫‪ ۶‬برابر مصرف داخل‪ ،‬روی تولید می‌شود‬ ‫رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن‬ ‫سرب و روی ایران با بیان اینکه ‪ ۶‬برابر مصرف داخل‪ ،‬روی‬ ‫تولید می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬درحال‌حاضر ساالنه حدود ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تن روی در کشور تولید می‌شود؛ این در حالی است که نیاز‬ ‫داخل ‪ ۳۵‬هزار تن است؛ ممانعت از صادرات به تولیدکننده‬ ‫ضربه وارد می‌کند‪ .‬حس��ن حس��ینقلی در گفت‌وگو با ایلنا‪،‬‬ ‫بزرگ‌ترین مشکل صنعت روی را ممانعت از صادرات عنوان‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر واحده��ای عرضه‌کننده روی‪،‬‬ ‫در ب��ورس کاال مجاز هس��تند ‪ ۴‬برابر مقداری که در بورس‬ ‫عرضه دارند‪ ،‬صادر کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در س��تاد تنظیم‬ ‫بازار مصوب ش��ده است‪ ،‬اگر انجمن س��رب و روی متعهد‬ ‫ش��ود س��االنه ‪ ۳۵‬هزار تن در داخل فروش داش��ته باشد‪،‬‬ ‫صادرات ش��مش آزاد ش��ود‪ .‬با توجه به وف��ای عهد انجمن‬ ‫س��رب و روی‪ ،‬متاسفانه ستاد تنظیم بازار یا وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت هنوز ش��یوه‌نامه‌ای به گمرک‌ها ابالغ نکرده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۶‬برابر مصرف داخل‪ ،‬روی تولید‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬درحال‌حاضر ساالنه حدود ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تن روی در کش��ور تولید می‌ش��ود‪ ،‬در حالی که نیاز داخل‬ ‫‪ ۳۵‬هزار تن اس��ت؛ در نتیجه باید بقیه تولید صادر شود تا‬ ‫تولیدکنندگان توان ادامه راه را داشته باشند‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن س��رب و روی‬ ‫ای��ران‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ن��رخ فلز روی تابعی از ن��رخ بازارهای‬ ‫جهانی اس��ت؛ اینکه محدودیت برای صادرات ایجاد ش��ود‬ ‫به امید اینکه نرخ شمش روی کاهش پیدا کند‪ ،‬امکان‌پذیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬تولیدکننده ترجیح می‌ده��د محصول خود را انبار‬ ‫کند و به فروش نرساند‪ .‬حسینقلی ادامه داد‪ :‬سال گذشته‪،‬‬ ‫فل��ز روی به ن��رخ ‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬دالر به فروش می‌رس��ید‬ ‫معدن‬ ‫ک��ه درحال‌حاضر ن��رخ آن به ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۰۰‬دالر رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر این تفاوت ‪ ۱۰۰۰‬دالری را در تولید ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تن ضرب کنی��د‪ ،‬خواهید دید ‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر ضرر به‬ ‫کش��ور وارد ش��ده اس��ت‪ .‬رئیس اتحادی��ه صادرکنندگان‬ ‫فرآورده‌ه��ای صنایع و معادن س��رب و روی ایران‪ ،‬معتقد‬ ‫است‪ :‬تولیدکننده‌ای که نتواند محصول خود را صادر کند؛‬ ‫شرایط و توان نگهداری از کارکنان خود را از دست خواهد‬ ‫داد و نمی‌تواند طرح‌های توس��عه‌ای را اجرا کند؛ در نتیجه‬ ‫زنجیره تولید روی با مشکل روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪163‬‬ ‫خبر‬ ‫میزان افزایش نرخ مصالح‬ ‫ساختمانی اعالم شد‬ ‫در بررسی چگونگی تعامل محیط‌زیست و معدن عنوان شد‪:‬‬ ‫مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی را جدی بگیریم‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫ه��ر کاری که در بخش معدن انجام می‌ش��ود‬ ‫ی��ک س��ری پیامدها ب��رای محیط‌زیس��ت دارد‪.‬‬ ‫بنابرای��ن نمی‌توان گفت معدن با محیط‌زیس��ت‬ ‫به طور کامل س��ازگار اس��ت ی��ا برعکس‪ .‬همین‬ ‫طور می‌توانیم بگوییم محیط‌زیست مانعی جدی‬ ‫برای توس��عه معدن در کشور اس��ت اما با توجه‬ ‫به اس��تانداردهای محیط‌زیست و رعایت ضوابط‬ ‫زیست‌محیطی می‌توان به معدنکاری ادامه داد‪.‬‬ ‫اگ��ر قصد داری��م معادن را توس��عه دهیم باید‬ ‫بدانی��م تولید پای��دار بدون حفظ محیط‌زیس��ت‬ ‫ش��کل نمی‌گیرد بنابراین محیط‌زیست مسئله‌ای‬ ‫نیس��ت که ما آن را از توس��عه معادن جدا کنیم‬ ‫بلک��ه باید به دنب��ال راهکاری ب��رای تعامل این‬ ‫دو ح��وزه یعن��ی ادامه توس��عه مع��ادن و حفظ‬ ‫محیط‌زیس��ت پایدار باشیم و به سمتی برویم که‬ ‫هدف‪ ،‬حفظ محیطی س��بز به‌ویژه تولید پایدار و‬ ‫توسعه پایدار باشد‪.‬‬ ‫مطالع��ات ارزیاب��ی اثرات محیط‌زیس��ت‪ ،‬ارائه‬ ‫پایش و خوداظهاری به س��ازمان محیط‌زیست و‬ ‫نقش‌آفرینی جوامع محلی ازجمله مواردی اس��ت‬ ‫که کارشناسان معتقدند می‌تواند به تعامل معدن‬ ‫و محیط‌زیس��ت کم��ک کند‪ .‬دراین‌ب��اره روزگار‬ ‫مع��دن ب��ا کارشناس��ان محیط‌زیس��ت و معدن‬ ‫گفت‌وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نمره ارزیابی‌های آثار محیط‌زیستی‬ ‫سعید اکبرپور‪ ،‬کارشناس ارشد محیط‌زیست با‬ ‫بیان اینکه نمی‌توانیم به مس��ائل به‌صورت صفر و‬ ‫صد نگاه کنیم ب��ه روزگار معدن گفت‪ :‬هر کاری‬ ‫در بخش معدن انجام می ش��ود‪ ،‬پیامدهایی برای‬ ‫محیط‌زیس��ت دارد و نمی‌ت��وان گف��ت معدن با‬ ‫محیط‌زیس��ت ب��ه طور کامل س��ازگار اس��ت یا‬ ‫برعک��س‪ .‬محیط‌زیس��ت مانع توس��عه معدن در‬ ‫کشور است اما می‌توانیم با توجه به استانداردهای‬ ‫محیط‌زیس��ت و رعایت ضوابط زیست‌محیطی به‬ ‫معدنکاری ادامه دهیم‪.‬‬ ‫اکبرپ��ور با توجه به آلودگی‌ه��ای مختلفی که‬ ‫بخ��ش معدن می‌تواند برای محیط‌زیس��ت به بار‬ ‫بی��اورد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬معادن چه روباز باش��ند و چه‬ ‫زیرزمین��ی‪ ،‬باعث آلودگی‌ می‌ش��وند‪ .‬برای مثال‪،‬‬ ‫وقت��ی آب در مع��ادن روباز راکد می‌ش��ود و در‬ ‫محل��ی می‌ماند‪ ،‬در کنار فل��زات موجود در محل‬ ‫واکن��ش ش��یمیایی نش��ان می‌دهد‪ ،‬آب س��می‬ ‫می‌ش��ود که درنهایت به آب‌های زیرزمینی نفوذ‬ ‫می‌کند و آنها را آلوده می‌کند‪ .‬حیوان‌هایی که از‬ ‫آن مصرف می‌کنند هم بیمار می‌شوند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس محیط‌زیس��ت در ادام��ه به‬ ‫آلودگی‌ه��ای ه��وا و صوت��ی ه��م که ناش��ی از‬ ‫فعالیت‌های معدنی اس��ت‪ ،‬اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫گردوغبار ناشی از فعالیت ماشین‌آالت‪ ،‬گاز ناشی‬ ‫از کارخانه‌ها و آلودگ��ی صوتی و آزاری که برای‬ ‫حیوان��ات و موج��ودات زنده اط��راف معدن دارد‬ ‫ازجمله معضالت این حوزه است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ارشد محیط‌زیست در ادامه‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به مفهوم توس��عه پایدار گفت‪ :‬معدنکاران‬ ‫باید به سمت توسعه‌ای بروند که نیاز نسل امروز‬ ‫و آینده را برطرف کنند‪.‬‬ ‫معدن��کار باید اصولی را رعایت کند تا اثر منفی‌‬ ‫بر محیط‌زیس��ت وارد نش��ود‪ .‬مطالع��ات ارزیابی‬ ‫سعید اکبرپور‪ :‬مطالعات ارزیابی آثار زیست‌محیطی‬ ‫معادن فقط بر این مبنا نیست که فالن معدن آمار‬ ‫خود را به سازمان محیط‌زیست ارائه کند و همه‌چیز‬ ‫تمام شود بلکه این ارزیابی باید مداوم باشد‪ .‬به این‬ ‫صورت که سازمان محیط‌زیست‪ ،‬آن را بررسی کند و‬ ‫معدنکاران هم پیگیر باشند و این مهم را به‌عنوان‬ ‫وظیفه تلقی کنند‬ ‫اث��رات محیط‌زیس��ت ازجمله مواردی اس��ت که‬ ‫نش��ان می‌ده��د فعالی��ت معدن��ی چه اث��ری بر‬ ‫محیط‌زیست گذاشته است‪.‬‬ ‫ای��ن مطالع��ات از س��وی ش��رکت‌ها انج��ام‬ ‫می‌ش��ود و س��ازمان هم آن را تایید می‌کند‪ .‬در‬ ‫این مطالعات مش��خص می‌ش��ود فالن جا امکان‬ ‫معدنکاری دارد یا خیر‪ .‬اگر پاس��خ بله اس��ت‪ ،‬با‬ ‫چه اصولی باید این مهم را انجام داد که کمترین‬ ‫آسیب به محیط‌زیست وارد شود؟‬ ‫اکبرپ��ور در پاس��خ به این پرس��ش که چقدر‬ ‫معدنی‌ه��ا ب��ه این مه��م توجه می‌کنن��د‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بر اس��اس نظر س��ازمان محیط‌زیست‪ ،‬همه‬ ‫پروژه‌های کالن کش��ور باید این مطالعه را انجام‬ ‫دهن��د‪ ،‬در غیر این صورت ب��ه آنها مجوزی داده‬ ‫نمی‌ش��ود‪ .‬اینکه در چه حدی مطالعات درس��ت‬ ‫انجام‌ش��ده و س��ازمان هم پیگیر آنها بوده است‪،‬‬ ‫خود جای سوال دارد‪.‬‬ ‫اگر بخواهم به ارزیابی‌ اثرات محیط‌زیس��ت و‬ ‫نظارت سازمان محیط‌زیست از ‪ ۱‬تا ‪ ۱۰‬نمره‌ای‬ ‫بده��م ‪ ۵‬می‌دهم‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ارزیابی فقط این‬ ‫نیس��ت که فالن معدن آمار خود را به س��ازمان‬ ‫محیط‌زیست ارائه کند و همه‌چیز تمام شود بلکه‬ ‫ارزیابی باید مداوم باش��د‪ .‬س��ازمان محیط‌زیست‬ ‫بای��د مدام آن را بررس��ی کن��د و معدنکاران هم‬ ‫پیگیر ب��وده و این مهم را به‌عن��وان وظیفه خود‬ ‫بدانند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره خانه محیط‌زیس��ت اس��تان‬ ‫آذربایج��ان ش��رقی درباره اهمی��ت نقش جوامع‬ ‫محل��ی نیز گفت‪ :‬یک��ی از اصول توس��عه پایدار‪،‬‬ ‫توجه به نقش س��ازمان‌های مردم‌نهاد و مشارکت‬ ‫جوامع محلی اس��ت‪ .‬درگذشته‪ ،‬مشارکت به این‬ ‫صورت ب��ود که دول��ت تاکید می‌ک��رد در فالن‬ ‫بخش کار کن��د و تمام برنامه‌ریزی‌ه��ا از بیرون‬ ‫انجام می‌شد اما درحال‌حاضر نقش جوامع محلی‬ ‫در تصمیم‌گی��ری به‌ش��دت مهم اس��ت‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مش��ارکت یعن��ی کار برای مردم به‌وس��یله‬ ‫م��ردم‪ ،‬بنابراین خود آنها بای��د از ابتدا تا انتها در‬ ‫تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند‪.‬‬ ‫اکبرپ��ور در پاس��خ ب��ه ای��ن پرس��ش ک��ه‬ ‫جوام��ع محلی چق��در در فعالیت‌ه��ای معدنی و‬ ‫زیس��ت‌محیطی مش��ارکت داده می‌شوند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه در بیش��تر موارد مردم محلی نقش��ی‬ ‫ندارن��د‪ .‬اگر کاری هم انجام می‌ش��ود فقط برای‬ ‫استفاده از آنها و کار در معدن است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن پیش��نهاد دادم ک��ه مع��ادن و‬ ‫محیط‌زیست دست به آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی‬ ‫برای مردم بزنند و از طرف سازمان‌های مردم‌نهاد‬ ‫و آموزش و پرورش برای این مهم اقداماتی انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹هر ‪ ۳‬ماه خوداظهاری ارائه می‌شود‬ ‫س��عید عظیمی‌زاده‪ ،‬کارش��ناس محیط‌زیست‬ ‫شرکت زغال‌سنگ پروده طبس با بیان اینکه همه‬ ‫معدنکاران دغدغه محیط‌زیستی دارند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫دغدغه حفظ محیط‌زیست برای همه شرکت‌ها و‬ ‫معادن وجود دارد و همه سعی می‌کنند مشارکت‬ ‫خ��ود را در این حوزه افزایش دهند‪ .‬عظیمی‌زاده‬ ‫با بیان اینکه کش��ور ما ظرفیت زیادی در صنعت‬ ‫زغال‌س��نگ دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خوشبختانه وضعیت‬ ‫م��ا در تولید زغال‌س��نگ خوب اس��ت‪ ،‬از این رو‬ ‫نباید محدویت‌های زیست‌محیطی برای این ماده‬ ‫به وجود آورد‪ .‬ضمن اینکه معادن زغال‌سنگ هم‬ ‫در تمام مراحل فرآوری‪ ،‬کنسانتره و کک‌سازی به‬ ‫رعایت اصول محیط‌زیستی توجه می‌کنند‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس محیط‌زیس��ت در ش��رکت‬ ‫زغال‌س��نگ طب��س درب��اره اقدامات��ی ک��ه از‬ ‫س��وی معادن ب��رای هماهنگی با محیط‌زیس��ت‬ ‫انج��ام می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬مع��ادن باید ه��ر ‪ ۳‬ماه‬ ‫وضعی��ت آالینده‌ه��ا را پای��ش کنن��د و گزارش‬ ‫خوداظهاری‌شان را به سازمان محیط‌زیست ارائه‬ ‫دهند‪ .‬آزمایشگاه معتمد محیط‌زیست هم عوامل‬ ‫صدا‪ ،‬گردوغبار و پساب‌ را اندازه‌گیری می‌کند‪.‬‬ ‫عظیمی‌زاده با اش��اره به پس��اب‌های صنعتی‪،‬‬ ‫معدنی و بهداش��تی موجود در مع��دن‪ ،‬به نحوه‬ ‫بهره‌ب��رداری از آن اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬پس��اب‬ ‫صنعتی‪ ،‬داخل حوضچه‌های ته‌نشینی می‌رود که‬ ‫به خود کارخانه برمی‌گردد‪.‬‬ ‫پس��اب معدنی هم که حوضچه‌های ته‌نشینی‬ ‫دارد‪ ،‬در ف��رآوری باطل��ه زغال‌س��نگ اس��تفاده‬ ‫می‌شود‪ .‬پساب بهداشتی هم به این صورت است‬ ‫که تصفیه‌خانه لجن فعال داریم که از این آب در‬ ‫فضای س��بز و برای فرآوری زغال‌سنگ استفاده‬ ‫می‌کن��د‪ .‬او درب��اره اقدام��ات محیط‌زیس��تی و‬ ‫اس��تفاده از باطله‌های زغال‌سنگ نیز گفت‪ :‬چند‬ ‫سالی است که سعی می‌کنیم باطله‌ها را فرآوری‬ ‫کنیم که این مهم را با کمک شرکت‌های خارجی‬ ‫و س��رمایه‌گذاری چینی‌ه��ا انج��ام می‌دهیم‪ .‬از‬ ‫آنجایی که چین به‌عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده‬ ‫و مصرف‌کنن��ده زغ��ال جهان فعالی��ت می‌کند‪،‬‬ ‫این کش��ور از هم��کاری با ما اس��تقبال می‌کند‪.‬‬ ‫عظیمی‌زاده درباره اهمیت اس��تفاده از باطله‌های‬ ‫زغال‌سنگ در بخش‌های مختلف کشور گفت‪ :‬ما‬ ‫می‌توانیم از باطله‌های زغال‌س��نگ در زیرساخت‬ ‫جاده‌ه��ا و بهب��ود وضعی��ت جاده‌ها در کش��ور‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن می‌توانی��م محص��والت خاص��ی‬ ‫ازجمله آلومینا را بس��ازیم ک��ه البته در این مهم‬ ‫نتوانسته‌ایم خوب عمل کنیم‪.‬‬ ‫این کارشناس محیط‌زیست درباره این پرسش‬ ‫ک��ه ارتباط معدن زغال‌س��نگ طبس با محلی‌ها‬ ‫چیس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ب��ا محلی‌ها مس��تقیم در‬ ‫ارتباط نیس��تیم و متاس��فانه دراین‌باره پایش��ی‬ ‫انجام‌نشده است تا نظر آنها را درباره نقش معدن‬ ‫بدانی��م‪ .‬عظیم��ی‌زاده ادامه داد‪ :‬البت��ه اقداماتی‬ ‫درباره اشتغالزایی آنها و کمک به اهالی در زمینه‬ ‫بهداش��ت و مواردی از این قبیل انجام‌شده است‬ ‫که در آینده بهتر هم می‌شود‪ .‬برنامه آینده ما نیز‬ ‫این اس��ت که فرهنگ‌سازی کرده و از حوزه یک‬ ‫مجموعه کوچک فراتر برویم و آموزش‌وپرورش و‬ ‫فرهنگ‌سازی را در سطح استان خراسان جنوبی‬ ‫به‌ویژه منطقه بیرجند گسترش دهیم‪.‬‬ ‫تحریم صنایع معدنی ایران‪ ،‬بازی تکراری ترامپ‬ ‫عض��و هیات مدیره انجمن س��نگ آهن با بی��ان اینکه صنایع‬ ‫معدنی‪ ،‬فوالد‪ ،‬مس و آلومینیوم جزو تحریم‌های ‪۹۰‬روزه ترامپ‬ ‫پس از خروج از برجام بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬این بازی تکراری ترامپ‬ ‫اس��ت‪ .‬قدیر قیافه در گفت‌وگو با مهر با اش��اره به ادعای اعمال‬ ‫تحریم‌های جدید بر صنایع معدنی کش��ور ب��ه ویژه فوالد‪ ،‬مس‬ ‫و آلومینیوم از س��وی دونالد ترام��پ‪ ،‬رئیس‌جمهوری امریکا در‬ ‫روزه��ای گذش��ته گفت‪ :‬سال‌هاس��ت ک��ه اقتصاد ای��ران تحت‬ ‫تحریم‌ه��ای امریکا ق��رار دارد و البته این تحریم‌ها در هر مرحله‬ ‫به مراتب س��خت‌تر شده است اما به موازات آن فعاالن اقتصادی‬ ‫راه‌های بس��یار زیادی را پی��دا کرده‌اند تا بتوانند از این تحریم‌ها‬ ‫گذر کنند‪ .‬متاسفانه برخی از راه‌های دور زدن تحریم‌ها شناسایی‬ ‫شده و قابل استفاده نیستند‪ .‬اگر چه این موضوع به مفهوم توقف‬ ‫حضور صنایع معدنی ایران در بازارهای جهانی نیست‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫شناسایی برخی راه‌های دور زدن تحریم به این مفهوم نیست که‬ ‫نمی‌توان با اس��تفاده از رفتارهای خالقانه و طراحی‌های نوآورانه‬ ‫از تحری��م عبور کنی��م؛ پس به حتم از تحری��م کنونی نیز عبور‬ ‫خواهی��م کرد و جای نگرانی وجود ن��دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اگر‬ ‫بخواهیم به تحریمی که چن��د روز پیش رئیس‌جمهوری امریکا‬ ‫علیه بخش معدن و صنایع معدنی ایران اعالم کرد‪ ،‬نگاهی کنیم‬ ‫درمی‌یابیم ای��ن تحریم تنها یک اقدام نمادین از س��وی امریکا‬ ‫در حوزه‌های��ی همچ��ون فوالد‪ ،‬مس و آلومینیوم اس��ت زیرا در‬ ‫زمان��ی که امریکا به‌طور رس��می خروج خ��ود را از برجام اعالم‬ ‫ک��رد‪ ،‬فلزات اساس��ی ایران از جمله فوالد‪ ،‬م��س و آلومینیوم را‬ ‫نیز در حوزه تحریم‌های اعالم ش��ده در ‪ ۹۰‬روز نخس��ت پس از‬ ‫این تصمیم قرار داد اما در یک‌س��ال گذش��ته مش��اهده شد که‬ ‫هم بخش فوالد و هم مس و س��نگ آهن ایران‪ ،‬با رشد صادرات‬ ‫روبه‌‌رو شدند و در بازارهای مختلف به فروش رفتند که البته آن‬ ‫هم دش��واری‌ها و ظرافت‌های ویژه‌ای دارد و فعاالن اقتصادی با‬ ‫راهکاره��ای مبتکرانه‪ ،‬آن را محقق کردن��د‪ .‬قیافه با بیان اینکه‬ ‫قطعی نمی‌توان راه‌ه��ای دور زدن تحریم بخش معدن و صنایع‬ ‫معدنی ایران را تش��ریح کرد‪ ،‬گفت‪ :‬تصمیم اخیر ایاالت متحده‬ ‫امری��کا در اعمال تحریم‌های جدید بر صنایع معدنی ایران‪ ،‬تاثیر‬ ‫روانی در بازارها خواهد داش��ت و برخ��ی هزینه‌های صادرات از‬ ‫جمله حمل بار دریایی را افزایش می‌دهد که باز هم نیازمندیم با‬ ‫بکارگیری طرح‌های نوآورانه‪ ،‬این هزینه‌ها را کاهش دهیم؛ ضمن‬ ‫اینکه ممکن اس��ت در حوزه‌های مالی و بانکی نیز دچار زحماتی‬ ‫ش��ویم که در گذش��ته نیز وجود داشته اس��ت‪ .‬پس تحریم‌های‬ ‫جدید به این مفهوم نیست که صنایع معدنی ایران از حرکت باز‬ ‫می‌ایستند‪ .‬قیافه گفت‪ :‬بخش عمده‌ای از صادرات صنایع معدنی‬ ‫و فوالد ایران به کش��ورهای همس��ایه انجام می‌شود که پس از‬ ‫ای��ن نی��ز می‌تواند ادامه یابد اما نکته حائز اهمیت آن اس��ت که‬ ‫شرکت‌های کوچک و متوس��ط بسیاری‪ ،‬صادرکننده محصوالت‬ ‫معدنی ایران هس��تند که متناظر با آنها‪ ،‬ش��رکت‌های کوچک و‬ ‫متوسط زیاد و کشورهای هدف صادراتی‪ ،‬طرف قرارداد و خریدار‬ ‫محصوالت ایرانی هس��تند و کار را پی��ش می‌برند؛ ضمن اینکه‬ ‫طرف‌های مقابل آنها به دلیل قرار گرفتن در الگوی ش��رکت‌های‬ ‫کوچک و متوس��ط‪ ،‬مراوده زیادی با امریکا ندارند و ممکن است‬ ‫زیر ذره‌بین این کشور برای تحریم نباشند‪.‬‬ ‫در نیم��ه دوم س��ال گذش��ته‪ ،‬بیش��ترین‬ ‫افزای��ش ن��رخ در مصالح س��اختمانی مربوط‬ ‫ب��ه ورق اس��تیل با بی��ش از ‪ ۲۰۶‬درصد بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بررسی اطالعات مرکز آمار‬ ‫درباره نرخ مصالح س��اختمانی (‪ ۱۲۷‬قلم) در‬ ‫نیمه دوم سال گذشته از این حکایت دارد که‬ ‫«ورق استیل» با ‪ ۲۰۶.۸‬درصد دارای بیشترین‬ ‫افزای��ش و «ورق س��یاه به ضخام��ت بیش از‬ ‫‪ ۳‬میلی‌مت��ر» با ‪ ۵.۸‬درصد دارای بیش��ترین‬ ‫کاهش در متوسط نرخ نسبت به دوره گذشته‬ ‫بوده‌اند‪.‬‬ ‫همچنین مقایس��ه متوس��ط ن��رخ در این‬ ‫دوره ب��ا دوره مش��ابه س��ال گذش��ته نش��ان‬ ‫می‌دهد که بیش��ترین افزایش نرخ‪ ،‬مربوط به‬ ‫«ورق اس��تیل» با ‪ ۳۳۵.۴‬درص��د و کمترین‬ ‫افزایش نرخ‪ ،‬مربوط به «مخلوط ش��ن و ماسه‬ ‫رودخان��ه‌ای ‪ -‬تون��ان» ب��ا ‪ ۲.۳‬درص��د بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫متوس��ط ن��رخ مصالح س��اختمانی منتخب‬ ‫در نیمه دوم س��ال گذش��ته و درصد تغییرات‬ ‫آن نس��بت به نیمه نخست سال ‪ ۱۳۹۷‬نشان‬ ‫می‌دهد که س��نگ پ�لاک صیقلی نیم درصد‪،‬‬ ‫آج��ر ماش��ینی ‪۲۲.۸‬درص��د‪ ،‬بلوک س��فالی‬ ‫‪۶۷.۷‬درص��د‪ ،‬ماس��ه شس��ته ‪۲.۱‬درصد‪ ،‬آجر‬ ‫فشاری ‪۲۰.۱‬درصد‪ ،‬تیرآهن(‪۲۷.۳ ،)۱۴‬درصد‪،‬‬ ‫تیرآه��ن(‪۲۶.۵ ،)۱۶‬درص��د‪ ،‬تیرآه��ن(‪،)۱۸‬‬ ‫درص��د‪ ،‬میلگ��رد آج��دار(‪۰.۸ ،)۱۰‬درص��د‪،‬‬ ‫میلگرد آج��دار(‪ )۱۲‬منفی ‪۰.۷‬درصد‪ ،‬میلگرد‬ ‫آجدار(‪ ،)۱۴‬منف��ی ‪ ۲.۹‬درصد و گونی منفی‬ ‫‪ ۱.۴‬درصد تغییر داشته‌اند‪.‬‬ ‫عضو انجمن زغال سنگ ایران‪:‬‬ ‫کیفیت زغال سنگ ایران‬ ‫قابل رقابت با نمونه‌های‬ ‫خارجی است‬ ‫بصیرانی با بیان اینکه تولید زغال سنگ باید‬ ‫افزایش یابد‪ ،‬گفت‪ :‬کیفیت زغال س��نگ ایران‬ ‫قابل رقابت با نمونه‌های خارجی آن است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش باش��گاه خبرن��گاران ج��وان‪،‬‬ ‫عض��و انجم��ن زغال س��نگ ایران در حاش��یه‬ ‫نشس��ت معدنداران زغال س��نگ گف��ت‪ :‬ایران‬ ‫از ظرفیت‌ه��ای خوبی در صنعت زغال س��نگ‬ ‫برخوردار اس��ت و این م��اده معدنی به وفور در‬ ‫کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه بهره‌برداری طرح‌ه��ای فوالدی‬ ‫که ب��ه صورت کوره‌بلند اس��ت‪ ،‬باید تولید این‬ ‫محصول را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫بصیرانی تصریح ک��رد‪ :‬خیلی‌ها به دنبال این‬ ‫هس��تند که این معادن تعطیل شوند و هر روز‬ ‫بحث‌های محیط‌زیستی و‪ ...‬را به زبان می‌آورند‬ ‫ام��ا نمی‌گوین��د اگر این معادن تعطیل ش��وند‬ ‫چگون��ه نیاز کارخانه‌ها و کش��ور ب��ه این ماده‬ ‫معدنی برطرف می‌شود! آیا با تحریم؟‬ ‫عض��و انجمن زغ��ال س��نگ ای��ران افزود‪:‬‬ ‫صنعت فوالد کش��ور نیاز ب��ه زغال کک دارد و‬ ‫این خ��وراک ذوب آه��ن و کارخانه‌های دیگر‬ ‫می‌تواند به‌وس��یله معادن داخلی تامین ش��ود‬ ‫چراکه کیفیت زغال س��نگ ای��ران قابل رقابت‬ ‫با نمونه‌های خارجی است‪.‬‬ ‫اصالحیه یک فراخوان‬ ‫در سنگان‬ ‫س��ازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران‪ ،‬دوش��نبه و سه‌ش��نبه ‪ ۹‬و ‪۱۰‬‬ ‫اردیبهش��ت امس��ال‪ ،‬فراخوانی ب��رای مناقصه‬ ‫عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی کیفی«عملیات‬ ‫بهره‌برداری‪ ،‬اس��تخراج و باطله‌برداری س��نگ‬ ‫آهن س��نگان» در گروه‌های الف و ب منتش��ر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫پیرو این آگهی فراخوان‪ ،‬اصالحیه‌ای مربوط‬ ‫به «گروه الف و ب به صورت فشرده» در بند ‪۲‬‬ ‫ذیل بخش «توجه» به این شرح انجام می‌شود‪.‬‬ ‫«ش��رکت‌کنندگان در فراخ��وان بای��د‬ ‫دارای رتب��ه یک در رش��ته کاوش‌های زمینی‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫درب��اره متقاضیانی که به‌صورت مش��ارکت‬ ‫اع�لام پیش��نهاد می‌کنند‪ ،‬دس��ت‌کم یکی از‬ ‫اعضای مشارکت باید دارای رتبه یک در رشته‬ ‫کاوش‌های زمینی باشد‪».‬‬
‫مشکل کرایه حمل‌ونقل سیمان در کرمان رفع شد‬ ‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪163‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مواد ضدآب و لک کاشی‬ ‫با فناوری نانو تولید شد‬ ‫پژوهشگران در یک شرکت دانش‌بنیان موفق‬ ‫ب��ه تولید نانوس��یلیس کلوئیدی با فن��اوری نانو‬ ‫ش��دند که در ضد آب و ضد لک شدن کاشی‌ها‬ ‫موثر است‪.‬‬ ‫جعف��ر حاج‌س��یاری‪ ،‬مدیرعامل یک ش��رکت‬ ‫دانش‌بنی��ان درب��اره محص��ول دانش‌بنی��ان‬ ‫نانوس��یلیس کلوئی��دی تولی��د ش��ده در ای��ن‬ ‫ش��رکت به مهر گفت‪ :‬س��یلیس کلوئیدی یکی‬ ‫از مقاوم‌ترین مواد معدنی در طبیعت اس��ت که‬ ‫کاربردهای خاصی در صنعت دارد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه کاربرده��ای نانوس��یلیس‬ ‫کلوئی��دی گفت‪ :‬یکی از این کاربردها در صنعت‬ ‫س��اختمان است و باعث ضدآب و ضد لک شدن‬ ‫س��رامیک می‌شود که با اس��تقبال کارخانه‌های‬ ‫کاشی و سرامیک روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پیش‌ت��ر این مواد از چین تهیه‬ ‫می‌شد که با توجه به مشکالتی که در زمینه ارز‬ ‫داش��تیم این مواد را در داخ��ل تامین کردیم و‬ ‫هم‌اکنون کارخانه‌ها با رضایت از محصول داخلی‬ ‫اس��تفاده می‌کنند‪ .‬ضمن اینک��ه از خروج ارز از‬ ‫کشور جلوگیری شد‪.‬‬ ‫حاج‌س��یاری ب��ا بی��ان اینک��ه یک��ی دیگر از‬ ‫کاربردهای این مواد در صنعت ریخته‌گری دقیق‬ ‫است‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬در صنعت ریخته‌گری‪،‬‬ ‫چس��بی استفاده می‌ش��ود که با مواد دیگری به‬ ‫عنوان ماده دیرگداز ترکیب شده و در قالب‌های‬ ‫ریخته‌گری مورد استفاده قرار می‌گیرد که کاربرد‬ ‫آن در صنعت ریخته‌گ��ری دقیق‪ ،‬اجتناب‌ناپذیر‬ ‫اس��ت و این مواد ه��م پیش‌تر از خ��ارج تامین‬ ‫می‌شد اما درحال‌حاضر در داخل تامین می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل این ش��رکت دانش‌بنی��ان در ادامه‬ ‫عن��وان کرد‪ :‬نانوس��یلیس کلوئی��دی در صنعت‬ ‫بتن نیز به عنوان قوام‌دهنده اس��تفاده می‌ش��ود‬ ‫که درحال‌حاضر کار تحقیق و توس��عه (‪)R&D‬‬ ‫آن را انج��ام می‌دهی��م و اگر به اتمام برس��د در‬ ‫کف‌س��ازی به جای اینکه از سنگ استفاده شود‬ ‫می‌توان با بتن یک سطح مانند سنگ تهیه کرد‪.‬‬ ‫حاج‌س��یاری درباره ص��ادرات ای��ن محصول‬ ‫دانش‌بنیان نیز گف��ت‪ :‬درحال‌حاضر از نظر فنی‬ ‫و ن��رخ محصول‪ ،‬ص��ادرات امکان‌پذیر اس��ت اما‬ ‫ظرفی��ت تولید فعلی ما بر اس��اس نی��از داخلی‬ ‫است؛ نمونه محصول را به کشورهای گرجستان‪،‬‬ ‫ترکیه و آلمان فرس��تاده‌ایم که این صادرات نیاز‬ ‫به افزایش ظرفی��ت تولید دارد‪.‬وی درباره میزان‬ ‫اش��تغالزایی این ش��رکت بعد از افزایش ظرفیت‬ ‫تولی��د گف��ت‪ :‬زمانی ک��ه ظرفیت تولی��د را دو‬ ‫براب��ر کردیم به طور مس��تقیم دو نف��ر و به‌طور‬ ‫غیرمس��تقیم ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬نفر مشغول به کار شدند اما‬ ‫نکته مهم‌تر اینکه این افزایش ظرفیت‪ ،‬جایگزین‬ ‫واردات می‌شود و از این نظر‪ ،‬اهمیت پروژه بسیار‬ ‫بیش��تر خواهد شد‪ .‬مدیر این شرکت دانش‌بنیان‬ ‫در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬ما برای افزایش ظرفیت‬ ‫تولید از صندوق نوآوری و ش��کوفایی تسهیالت‬ ‫دریافت کردیم‪.‬‬ ‫برگزاری دوره آموزشی‬ ‫مشخصات سیمان مصرفی‬ ‫در بتن‌های آماده‬ ‫در راس��تای الزامات قانونی فراگیری دوره‌های‬ ‫مقاوم��ت بت��ن در امر ساخت‌وس��از‪ ،‬همایش��ی‬ ‫دو روزه ب��ا حض��ور ‪ ۵۰‬نفر از مدیران‪ ،‬رئیس��ان‬ ‫و کارشناس��ان بتن‌ساز اس��تان کرمان به همت‬ ‫اداره کل اس��تاندارد اس��تان کرمان و س��یمان‬ ‫ماهان کرمان برگزار شد‪ .‬به گزارش واحد روابط‬ ‫عمومی ش��رکت س��یمان ماهان کرمان‪ ،‬در این‬ ‫نشس��ت علیرضا رحمتی استاد آموزش این دوره‬ ‫به اتفاق همه بتن‌س��ازان شرکت‌کننده در دوره‬ ‫یادش��ده از بخش‌های مختلف کارخانه س��یمان‬ ‫ماهان کرم��ان ازجمله فرآیند تولید س��یمان و‬ ‫اس��تفاده صحیح س��یمان در تولید بتن همراه با‬ ‫توضیح‌های فنی شیرزاد احمدیان مدیر کارخانه‬ ‫س��یمان ماهان بازدید میدانی داشتند‪ .‬درویش‬ ‫مدیرعامل ش��رکت سیمان ماهان در حاشیه این‬ ‫بازدید اظهار کرد‪ :‬در اسفند ‪ ۱۳۹۷‬تفاهمنامه‌ای‬ ‫بین شرکت سیمان ماهان و نظام مهندسی شهر‬ ‫رفس��نجان درباره تاس��یس آزمایشگاه بتن امضا‬ ‫شد و امس��ال نیز با برگزاری دوره‌های آموزشی‬ ‫ک��ه ای��ن دوره مقدمات��ی اس��ت و در آینده نیز‬ ‫ادامه خواهد داش��ت‪ ،‬قصد داریم تعامل خوبی با‬ ‫بتن‌سازان استان داش��ته باشیم تا در رونق بازار‬ ‫بتن در زمینه ساخت‌وس��ازها که تولیدکنندگان‬ ‫سیمان نیز ذی‌نفع خواهند بود‪ ،‬گام برداریم‪.‬‬ ‫در روزه��ای گذش��ته رانن��دگان و کامی��ون‌داران بخ��ش‬ ‫حمل‌ونقل س��یمان در اس��تان کرمان یکباره نرخ کرایه بار را‬ ‫به ش��کل غیرمتعارف افزایش دادند اما با رایزنی‌ها و نشس��ت‬ ‫مش��ترک‪ ،‬این مشکل رفع شده است‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سیمان‬ ‫سهم بزرگی از تولیدات استان کرمان را به خود اختصاص داده‬ ‫و س��االنه مقدار بس��یاری از این محصول در استان تولید و به‬ ‫خارج صادر می‌ش��ود‪ .‬در روزهای گذشته افزایش یکبارگی و‬ ‫غیرمنطقی نرخ حمل بار به وس��یله رانندگان و کامیون‌داران‪،‬‬ ‫واکنش کارخانه‌های تولید‌کننده س��یمان در اس��تان کرمان‬ ‫را ب��ه دنبال داش��ت‪.‬نرخ حمل بار در اس��تان کرمان بیش از‬ ‫اس��تان‌های مجاور افزایش یافته به گونه‌ای که نرخ تمام شده‬ ‫س��یمان وارداتی از دیگر اس��تان‌ها‪ ،‬ارزان‌تر از تولید در داخل‬ ‫این استان تمام می‌شود‪ .‬در این زمینه و با پیگیری‌های انجام‬ ‫ش��ده و با برگزاری نشست مش��ترک بین بخش حمل‌ونقل و‬ ‫نمایندگان کارخانه‌های سیمان‪ ،‬این مشکل رفع شد و اکنون‬ ‫نگران��ی در این زمین��ه وجود ندارد‪ .‬مع��اون حمل‌ونقل اداره‬ ‫کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اس��تان کرمان با اش��اره به‬ ‫اعت��راض برخی از کامیون‌داران مبنی بر کم بودن کرایه بارها‬ ‫گف��ت‪ :‬دولت برای ضایع نش��دن حقوق اف��راد‪ ،‬نرخ حمل بار‬ ‫را براس��اس تن کیلومتر تعریف کرده اس��ت‪ .‬مهدی صیفوری‬ ‫افزود‪ :‬کرایه حمل‌ونقل بار به شکل توافقی و تابع عرضه و تقاضا‬ ‫اس��ت و در شرایطی که بسیاری از کامیون‌داران در این فصل‬ ‫ب��ه حمل‌ونقل محصوالت پرس��ود روی آورده‌اند‪ ،‬کرایه بارها‬ ‫افزایش داش��ته اس��ت‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬افزایش این کرایه بار‬ ‫ازس��وی انجمن رانندگان و در شرایط عرضه و تقاضا در حوزه‬ ‫حمل‌ونقل سیمان انجام ش��ده است‪ .‬معاون حمل‌ونقل اداره‬ ‫کل راه��داری و حمل‌ونقل جاده‌ای اس��تان کرمان ادامه داد‪:‬‬ ‫مش��کل افزایش نرخ کرایه حمل ب��ار با توافق طرف‌ها و ورود‬ ‫اداره کل راه��داری و حمل‌ونقل جاده‌ای اس��تان کرمان رفع‬ ‫ش��ده است‪ .‬مدیرعامل سیمان ممتازان کرمان نیز در این‌باره‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با نشست بین نمایندگان ‪ ۳‬کارخانه سیمان استان‬ ‫و انجمن‌های صنفی رانندگان و کامیون‌داران برای نرخ کرایه‬ ‫حمل بار به توافق رس��یدیم و مشکل افزایش قیمت‌ها اکنون‬ ‫رفع ش��ده است‪ .‬محمد ربانی با بیان اینکه افزایش نرخ کرایه‬ ‫بار در استان کرمان بسیار نگران‌کننده بود‪ ،‬گفت‪ :‬کرایه حمل‬ ‫بار در استان‌های دیگر افزایش چندانی نداشته و حمل سیمان‬ ‫از استان‌های مجاور به شهرستان‌های کرمان ارزان‌تر از تولید‬ ‫داخل این استان شده بود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اخطار داده بودیم‬ ‫اگر افزایش قیمت‌ها اصالح نشود تولید سیمان استان کرمان‬ ‫با مشکل روبه‌رو می‌شود و کاهش پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫بازیافت سنگ و نخاله ساختمانی و حمایت از محیط‌زیست‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫با بازیافت س��نگ س��اختمانی و سایر مصالح‪،‬‬ ‫موجب کوچک‌تر ش��دن فضای دفن نخاله شده‬ ‫و ب��ه حفظ محیط‌زیس��ت کم��ک قابل‌توجهی‬ ‫می‌کنیم‪.‬‬ ‫در امری��کا ساختمان‌س��ازی‪ ،‬خرابی س��ازه و‬ ‫فعالیت نوسازی در سال‪ ،‬نزدیک به ‪ ۱۶۰‬میلیون‬ ‫تن باطله ایجاد می‌کند که برابر حدود یک‌س��وم‬ ‫پسماند آن کشور است‪.‬‬ ‫این موضوع‪ ،‬با کم شدن روزبه‌روز مکان دفن‬ ‫باطل��ه در ایاالت متحده و افزای��ش تعرفه دفن‬ ‫آن‪ ،‬سبب شده تخریب برنامه‌ریزی شده‪ ،‬شامل‬ ‫بازیاف��ت و به کار بردن دوباره مصالح‪ ،‬تبدیل به‬ ‫یک اس��تراتژی روبه‌‌رش��د در معماری و ساخت‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سنگ طبیعی‪ ،‬با دقت به ماندگاری و انعطاف‬ ‫در اس��تفاده آن‪ ،‬ی��ک گزینه برتر ب��رای چنین‬ ‫رویه‌ای به‌شمار می‌رود‪.‬‬ ‫س��نگ طبیعی‪ ،‬برای اس��تفاده‌های گوناگونی‬ ‫مناسب است‪ ،‬به طور مداوم می‌تواند موردکاربرد‬ ‫باش��د؛ درنتیجه به مکان دف��ن احتیاجی ندارد‪.‬‬ ‫طرح ب��ه کار بردن بازیافت س��نگ حتی امکان‬ ‫دارد در پ��روژه معم��اری س��بز نی��ز پیش��نهاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‹ ‹استفاده از سنگ بازیافت شده‬ ‫سنگ بازیافت‌شده کاربردهای گوناگونی دارد‪.‬‬ ‫س��نگ بازیافت ش��ده می‌تواند خرد ش��ود یا به‬ ‫آسانی موردپرداخت دوباره یا ترمیم باشد‪.‬‬ ‫سنگ‌های با اندازه اسلب یا تایل می‌توانند در‬ ‫شکل مصالح سنگفرش‪ ،‬دوباره به کار روند‪ .‬این‬ ‫اس��تفاده غیرس��ازه‌ای‪ ،‬به عملیات آزمایشگاهی‬ ‫احتیاج ندارد‪.‬‬ ‫س��نگی که به دلیل فرس��ایش و آس��یب‌های‬ ‫س��طحی ب��رای کارب��رد دوباره در نما مناس��ب‬ ‫سنگ طبیعی به شکل پودر می‌تواند در تولید کود یا به‬ ‫عنوان بستر پیاده‌رو به کار رود‪ .‬کانی‌های تشکیل‌دهنده‬ ‫سنگ مانند کلسیم و منیزیم مواد مغذی مورداحتیاج‬ ‫برای خاک و رشد گیاه هستند‪.‬‬ ‫قطعات سنگ تخت نیز می‌توانند برای به‌وجود‬ ‫آوردن مسیرهای موزائیکی به کار روند؛ به‌طوری‌که‬ ‫قلوه‌سنگ‌های بزرگ‌تر برای مرزبندی باغچه یا پیاده‌رو‬ ‫کاربرد دارند‬ ‫نیست‪ ،‬می‌تواند برای ساختن دیوار حائل به کار‬ ‫رود‪ .‬دیوار‌های س��نگی حائل در مقایس��ه با بتن‬ ‫مس��لح‪ ،‬به‌صرفه‌تر هستند و با استفاده از کارگر‬ ‫غیرماهر محلی به آسانی ایجاد می‌شوند‪.‬‬ ‫قطع��ات کوچک‌تر س��نگ می‌توانند به عنوان‬ ‫شن و ماس��ه یا مصالح دانه‌ای بتن‪ ،‬موردکاربرد‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫س��نگ طبیعی به ش��کل پ��ودر می‌تواند در‬ ‫تولید کود یا به عنوان بس��تر پیاده‌رو به کار رود‪.‬‬ ‫کانی‌های تش��کیل‌دهنده سنگ مانند کلسیم و‬ ‫منیزی��م مواد مغذی مورداحتی��اج برای خاک و‬ ‫رشد گیاه هستند‪.‬‬ ‫قطعات س��نگ تخت می‌توانن��د برای به‌وجود‬ ‫آوردن مس��یرهای موزائیک��ی ب��ه کار رون��د؛‬ ‫به‌طوری‌ک��ه قلوه‌س��نگ‌های بزرگ‌ت��ر ب��رای‬ ‫مرزبندی باغچه یا پیاده‌رو کاربرد دارند‪.‬‬ ‫قطعات سنگ برای به وجود آوردن یک ظاهر‬ ‫به‌ط��ور کامل مدرن می‌توانند به هم چس��بانده‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫برای بازس��ازی یک س��اختمان‪ ،‬قطعات سازه‬ ‫اولی��ه می‌تواند ب��رای به کار رفت��ن در عمارت‬ ‫جدید استفاده ش��ود‪ .‬این کار به به‌وجود آوردن‬ ‫یک حس تاریخی یا نوستالژی کمک می‌کند‪.‬‬ ‫بای��د دق��ت کنی��د ک��ه اس��تحکام مصال��ح‬ ‫بازیافتی‪ ،‬تابعی از اس��تفاده قبلی آنهاست؛ مانند‬ ‫اینکه س��نگی که زیر فشار بس��یار زیاد بوده یا‬ ‫چرخه‌های گوناگ��ون انجماد ذوب آب را تحمل‬ ‫کرده‪ ،‬امکان دارد نقص‌هایی داش��ته باش��د که‬ ‫ظرفی��ت س��اختاری آن را دچار مش��کل کند‪،‬‬ ‫به‌وی��ژه صفحه‌های نازک‌تر‪ ،‬با تغییرات پی‌درپی‬ ‫دمایی می‌توانند به آهستگی تغییر شکل دهند‪.‬‬ ‫قرارگی��ری در معرض فرس��ایش یا هوازدگی‬ ‫(فیزیک��ی‪ ،‬ش��یمیایی و بیولوژیک��ی) ام��کان‬ ‫دارد پرداخ��ت دوب��اره را الزام��ی کن��د‪ .‬انجام‬ ‫آزمایش‌ه��ای س��اختاری مناس��ب‪ ،‬ب��ا درنظر‬ ‫داشتن اس��تانداردهای ‪ ASTM‬برای آزمایش‪،‬‬ ‫ظرفی��ت ماده را نمایان خواهد کرد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫یک طراح خالق می‌تواند کاربردهای مناس��ب و‬ ‫گوناگونی را برای همه س��نگ‌های بازیافت شده‬ ‫کشف کند‪.‬‬ ‫‹ ‹روش‌های تخریب انتخابی‬ ‫آژانس حفاظت محیط‌زیس��ت ایاالت متحده‬ ‫امری��کا نش��ان می‌دهد تا س��ال ‪۲۰۳۰‬میالدی‬ ‫(‪1409‬خورش��یدی)‪ ،‬ح��دود یک‌چه��ارم‬ ‫ساختمان‌های ایجاد شده در سال ‪۲۰۰۰‬میالدی‬ ‫(‪1379‬خورشیدی) عوض خواهند شد‪ .‬درنتیجه‬ ‫تع��داد س��اختمان‌های تخری��ب ش��ده و باطله‬ ‫تولیدشده بسیار زیاد خواهد بود‪ .‬با این حال‪ ،‬اگر‬ ‫این ساختمان‌ها به شکل انتخابی تخریب شوند و‬ ‫اجزای آنها برای کاربرد دوباره به فروش برسند‪،‬‬ ‫بیش��تر این باطله‌ها (تا ‪۹۰‬درص��د) می‌توانند از‬ ‫جریان باطله جدا شده و در هزینه‌های تمام‌شده‬ ‫ساختن ساختمان‌های جدید صرفه‌جویی شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن به علت دوری از مص��رف انرژی‪ ،‬آب‬ ‫و مصال��ح مورد احتیاج ب��رای تولید محصوالت‬ ‫جدید و کاربرد دوباره س��نگ‪ ،‬موجب حمایت از‬ ‫محیط‌زیست می‌شود‪.‬‬ ‫بزرگ‌تری��ن مانع برای بازیاف��ت موفقیت‌آمیز‬ ‫مصال��ح‪ ،‬نب��ودن ارتب��اط بی��ن متخصص��ان و‬ ‫کمب��ود تجهیزات س��ازمان یافته ب��رای فروش‬ ‫اجزا و مصالح اس��ت‪ .‬با این ح��ال‪ ،‬اگر طراحان‬ ‫پژوهش‌های بیش��تری در فرآیند طراحی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬مصالح می‌تواند از انبار کاالهای بازیافتی‬ ‫ی��ا حتی س��اختمان‌های موجود ک��ه در انتظار‬ ‫تخریب هستند‪ ،‬برگزیده شود‪.‬‬ ‫س��نگ‪ ،‬ی��ک م��اده ارزش��مند اس��ت و اگر‬ ‫جداس��ازی با دقت انجام شود‪ ،‬می‌تواند سودآور‬ ‫هم باشد‪ .‬امروز‪ ،‬سنگ بازیافت شده کم‌ارزش‌تر‬ ‫از س��نگ تازه نیس��ت؛ به‌وی��ژه زمان��ی که در‬ ‫کش��وری با نیروی کار ارزان تولید ش��ده باشد‪.‬‬ ‫بیش��تر طراحان‪ ،‬س��نگ‌های واردات��ی را فقط‬ ‫س��نگی با رنگ‪ ،‬ابعاد و سایر خصوصیات مد نظر‬ ‫خود می‌دانند‪.‬‬ ‫اگ��ر بازیاف��ت س��نگ طبیعی ب��ه یک روش‬ ‫معروف تبدیل ش��ود‪ ،‬کم��ک خوبی به طراحان‪،‬‬ ‫مش��تریان‪ ،‬پیمانکاران و‪ ...‬برای برگزیدن سنگ‬ ‫نرخ انواع بلوک سیمانی‬ ‫دلخواه‌شان می‌شود‪.‬‬ ‫س��نگ طبیعی می‌تواند به ان��دازه طول عمر‬ ‫یک ساختمان و حتی بیش��تر ماندگاری داشته‬ ‫باش��د اما برنامه‌ریزی برای تخری��ب انتخابی با‬ ‫هدف کاربرد دوباره س��نگ مهم است‪ .‬اتصاالت‬ ‫مکانیک��ی اس��تاندارد در مقایس��ه ب��ا اتصاالت‬ ‫م�لات‌دار در مرحله تخریب انتخاب��ی و بازیابی‬ ‫مس��اعدتر هس��تند‪ .‬طراحی به ش��یوه الیه‌ای و‬ ‫بدون ب��ه کار بردن مالت‪ ،‬این ام��کان را ایجاد‬ ‫می‌کن��د تا در مرحله تخری��ب‪ ،‬مصالح به‌راحتی‬ ‫از هم جدا شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹مزایای بازیافت سنگ‬ ‫جداس��ازی و به کار بردن دوب��اره محصوالت‬ ‫س��نگی می‌توان��د مناف��ع اقتص��ادی و محیط‬ ‫زیس��تی داشته باش��د‪ .‬درباره مزایای اقتصادی‪،‬‬ ‫مطالع��ات گوناگ��ون ثاب��ت کرده ک��ه تخریب‬ ‫انتخابی ساختمان‪ ،‬به ویژه به علت امکان فروش‬ ‫دوب��اره مصالح‪ ،‬از دید اقتص��ادی تاثیرگذارتر از‬ ‫تخریب سنتی اس��ت همچنین کم شدن مقدار‬ ‫مبلغ پرداختی برای مکان اختصاص داده ش��ده‬ ‫به دفن نخاله‪ ،‬به دلیل کم شدن حجم نخاله‌های‬ ‫دورریختنی‪ ،‬می‌تواند نقش مهمی داش��ته باشد‪.‬‬ ‫بازیابی س��نگ در زمانی که در مکان مناسب به‬ ‫کار رود‪ ،‬می‌توان��د یک فرصت برای صرفه‌جویی‬ ‫در هزینه پروژه به وجود آورد‪.‬‬ ‫از نظر زیس��ت محیطی‪ ،‬ب��ه کار بردن مصالح‬ ‫دس��ت دوم‪ ،‬موجب ح��ذف ان��رژی‪ ،‬آب و بقیه‬ ‫مناب��ع مورداحتی��اج تولی��د محص��والت جدید‬ ‫می‌ش��ود که در آخ��ر موجب دوری از آس��یب‬ ‫رس��یدن به اکوسیس��تم می‌ش��ود‪ .‬مق��دار این‬ ‫صرفه‌جویی چنان قابل‌دقت است که عملیات به‬ ‫کار بردن دوباره مصالح در برنامه معماری س��بز‬ ‫امریکا‪ ،‬اعتبار کسب کرده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬سایت گیتی استون‬ ‫نرخ انواع سیمان و پودر سنگ‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫محصول‬ ‫مشخصات‬ ‫قیمت (قالبی)‪ -‬به تومان‬ ‫توضیحات‬ ‫بلوک لیکا ‪15‬‬ ‫‪15×20×50‬‬ ‫‪2040‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 25‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1800‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪2500‬‬ ‫لیکای اصل ‪ ،‬با حمل‬ ‫پودر سنگ ‪ 15‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪1200‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪7‬‬ ‫‪7×20×40‬‬ ‫‪560‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 50‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪14000‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪900‬‬ ‫درجه ‪ ،1‬سبک‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان سفید ‪ 40‬کیلویی‬ ‫کیسه‬ ‫‪۱۲۰۰۰‬‬ ‫بدون حمل‬ ‫بلوک طرح لیکا ‪20‬‬ ‫‪20×20×40‬‬ ‫‪660‬‬ ‫درجه‪ ،۱‬سنگین ‪ ،‬بدون حمل‬ ‫سیمان آکبند پوزوالن تهران‬ ‫کیسه‬ ‫روز‬ ‫با حمل – کامیون‬ ‫ ‬
‫خبر خوش مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان در بازدید از روزنامه صمت برای سهامداران‪:‬‬ ‫حمیدرض��ا عظیمی��ان‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫اصفهان از موسسه مطبوعاتی صمت بازدید کرد‪ .‬عظیمیان در‬ ‫حاش��یه این بازدید در گفت‌وگو با خبرنگار صمت عنوان کرد‪:‬‬ ‫شرایط این روزها برای اداره صنعت فوالد تا حدی سخت شده‬ ‫اس��ت اما باید با تمام این شرایط امیدوار بود و این امیدواری را‬ ‫به همه تس��ری داد‪ .‬وی افزود‪ :‬با وجود تمام مش��کالت تحریم‪،‬‬ ‫مهندس��ان‪ ،‬تکنسین‌ها و کارگران در ش��رکت فوالد مبارکه با‬ ‫همدلی و اراده قوی و محکم به دنبال این هستند که این صنعت‬ ‫را بدون هیچ مش��کلی سرپا نگه دارند‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان‬ ‫تحریم را به روش‌های گذشته مدیریت می‌کنیم‬ ‫کرد‪ :‬این روزها‪ ،‬روزهای بسیار سختی است و فشارهای زیادی‬ ‫بر کشور و صنعت حاکم است اما تاکنون اجازه نداده‌ایم که روند‬ ‫تولید به کندی پیش برود و از این به بعد هم اجازه نمی‌دهیم که‬ ‫تحریم‌ها مشکلی برای ما به‌وجود آورد‪ .‬مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان در ادامه ضمن اشاره به تاثیرگذاری دور جدید‬ ‫تحریم‌های امریکا عنوان کرد‪ :‬تحریم‌هایی که از س��وی دولت‬ ‫امریکا بر فلزات صنعتی ایران اعمال ش��ده اس��ت‪ ،‬تا حدودی‬ ‫جنب��ه روانی و تا حدودی ه��م جنبه واقعی دارد‪ .‬عظیمیان در‬ ‫ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬فوالد مبارکه تنها ش��رکتی است که در‬ ‫میان ش��رکت‌های فوالدی ایران به عنوان شرکت اس‌دی‌ان از‬ ‫س��وی امریکا شناسایی و به طور مش��خص شده‪ ،‬تحریم شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این تحریم شامل حمل‌ونقل‪ ،‬بانک‌ها و مصرف‌کنندگان‬ ‫اسلب و ورق است که این موارد مشکالتی را برای صادرات فوالد‬ ‫مبارکه ایجاد کرده‌است‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬اما بخش��ی از این فضای ایجاد شده‬ ‫در زمین��ه تحریم‌ها نیز جنب��ه روانی دارد که امریکا می‌خواهد‬ ‫در فض��ای بین‌المللی ایجاد کن��د‪ .‬وی افزود‪ :‬البته ما همچنان‬ ‫تحریم‌ها را با روش‌های گذش��ته مدیریت می‌کنیم‪ .‬مدیرعامل‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان همچنین درب��اره تاثیرگذاری‬ ‫تحریم‌ه��ا بر بازار داخلی عنوان کرد‪ :‬تحریم‌ها تاثیری بر میزان‬ ‫تولید ش��رکت فوالد مبارکه نداشته است‪ .‬از این‌رو بازار داخلی‬ ‫را به‌طور کامل پوشش داده‌ایم و نسبت به سال گذشته ‪۵‬درصد‬ ‫افزایش فروش هم داشته‌ایم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که با توجه ب��ه نزدیک بودن‬ ‫مجمع س��االنه فوالد مبارکه برای سهامداران چه خبری دارید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬س��ود ش��رکت فوالد مبارکه خوب است و نسبت به سال‬ ‫قبل نزدیک به دو برابر شده است‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪163‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نقش پارک‌های علم و فناوری‬ ‫در رشد دانش‌بنیان‌ها‬ ‫تحریم‌های امریکا تاثیری بر صادرات فلزات ایران ندارد‬ ‫حسام ادیب‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫تسهیل‌گری دولت‪ ،‬رنج تحریم را کمرنگ می‌کند‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫امری��کا صنایع آهن‪ ،‬ف��والد‪ ،‬آلومینیوم و مس‬ ‫ایران را به دور جدید تحریم‌های یک‌جانبه خود‬ ‫اضافه کرد‪ .‬دولت امریکا در یک س��ال گذش��ته‬ ‫تاکن��ون دو دور تحریم‌های مالی‪ ،‬بانکی و نفتی‬ ‫علیه جمهوری اس�لامی وضع کرده و هم‌اکنون‬ ‫با تحریم دوباره فل��زات قصد دارد از درآمدهای‬ ‫غیرنفت��ی ای��ران بکاهد ک��ه البت��ه کاهش این‬ ‫درآمد از س��وی متخصصان این ح��وزه بعید به‬ ‫نظر می‌رس��د‪ .‬کارشناس��ان این حوزه معتقدند‬ ‫بخش مع��دن و صنایع معدن��ی کمترین میزان‬ ‫تاثیرپذیری را از تحریم‌ها خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹آم�ار تولی�د و ص�ادرات در زنجیره‬ ‫فوالد‬ ‫‹ ‹رشد تولید و صادرات‬ ‫درباره اثرگ��ذاری تحریم‬ ‫دوب��اره فل��زات از س��وی‬ ‫امری��کا س��یف‌اهلل امیری‬ ‫مدی��رکل دفت��ر صنای��ع‬ ‫معدنی و مش��اور معاونت‬ ‫ام��ور مع��ادن و صنای��ع‬ ‫معدنی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در گفت‌وگو‬ ‫با روزگار مع��دن اظهار کرد‪ :‬در ابتدا باید عنوان‬ ‫کنم که تحریم‌های س��ال گذش��ته امریکا‪ ،‬روی‬ ‫معدن و صنایع معدنی کمترین تاثیر را داش��ته‬ ‫اس��ت و حتی با وجود تحریم‌ها‪ ،‬س��ال گذشته‬ ‫صنایع معدنی کش��ور با رشد ‪۱۱‬درصدی تولید‬ ‫هم��راه بوده‌ان��د‪ ،‬بنابراین می‌توان ب��ا قاطعیت‬ ‫عنوان کرد که یکی از بخش‌هایی که با کمترین‬ ‫آس��یب از ناحی��ه تحریم‌ها روب��ه‌رو خواهد بود‪،‬‬ ‫صنای��ع معدنی و فلزات اس��ت چراکه تمام مواد‬ ‫اولیه صنایع معدنی در داخل قابل تامین است‪.‬‬ ‫امیری در پاسخ به این پرسش که تحریم‌های‬ ‫جدید امریکا که ب��ر فلزات ایران ازجمله آهن و‬ ‫فوالد‪ ،‬آلومینیوم و مس اعمال ش��ده است‪ ،‬آیا از‬ ‫این ب��ه بعد همراه تاثیرات ت��ازه‌ای خواهد بود‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬تحریم‌های امریکا روی فلزات کشور‬ ‫موضوع جدیدی به‌شمار نمی‌رود‪ ،‬از قبل هم این‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫آنگونه که س��ازمان توس��عه و تج��ارت عنوان‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬می��زان صادرات آه��ن و آلیاژهای‬ ‫آن مانند چدن و فوالد در س��ال گذشته حدود‬ ‫‪ ۳.۹‬میلیارد دالر بوده اس��ت‪ .‬همچنین در سال‬ ‫گذشته بیش از ‪ ۸۴۰‬میلیون دالر سنگ آهن به‬ ‫کشورهای هدف صادر شده است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان ص��ادرات محص��والت فوالدی‬ ‫هم از مرز ‪ ۱۰‬میلیون تن گذش��ته است‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬کاالهای یاد شده سهم ‪۱۴‬درصدی در کل‬ ‫صادرات غیرنفتی کشور دارند‪ .‬تولید سنگ آهن‬ ‫ایران نیز بیش از ‪۳۵‬میلیون تن بوده است‪.‬‬ ‫گزارش‌ه��ای جهان��ی از می��زان تولید فوالد‬ ‫ایران در س��ال جاری نش��ان می‌دهد که تولید‬ ‫نس��بت به س��ال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۱۸‬درص��د افزایش‬ ‫داش��ته و به ‪ ۲۵‬میلیون تن رس��یده است‪ .‬البته‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت و همچنین‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی (ایمیدرو) ب��رای افزایش میزان صادرات‬ ‫محصوالت فوالدی برنامه‌های وسیعی در دست‬ ‫اقدام دارند و قرار اس��ت ایران تا چشم‌انداز سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬ب��ه ‪ ۵۵‬میلی��ون تن تولید فوالد دس��ت‬ ‫یاب��د که حدود ‪ ۲۰‬میلیون ت��ن آن به صادرات‬ ‫اختصاص خواهد یافت‪.‬‬ ‫تحریم‌های امریکا روی فلزات کشور موضوع جدیدی‬ ‫به‌شمار نمی‌رود‪ ،‬از قبل هم این تحریم‌ها بر این فلزات‬ ‫اعمال شده بود و بیشتر جو روانی دارد‬ ‫تحریم‌ها بر این فلزات اعمال ش��ده بود و بیشتر‬ ‫جو روانی دارد چراکه در س��ال گذشته تحریم‌ها‬ ‫تاثیر چش��مگیری بر بازاره��ای صادراتی ما در‬ ‫حوزه فلزات نگذاشت‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ب��ه یقی��ن‬ ‫همچون سال گذش��ته هم تولیدکنندگان و هم‬ ‫صادرکنن��دگان مختلف در حوزه صنایع معدنی‪،‬‬ ‫راه خود را پیدا می‌کنن��د و تاکنون موفق عمل‬ ‫کرده‌اند‪ ،‬در مس��یر پیش‌رو نی��ز موفق خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فل�ز س�رخ تاثی�ری از تحریم‌ه�ا‬ ‫نمی‌گیرد‬ ‫تولید مس ایران نیز سال‬ ‫گذش��ته ح��دود ‪۱۴۳‬‬ ‫میلی��ون تن بوده اس��ت‪.‬‬ ‫صادرات مس و محصوالت‬ ‫مس��ی هم ح��دود ‪۷۰۰‬‬ ‫میلی��ون دالر ثبت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درب��اره اثرگ��ذاری تاثیرات دوب��اره تحریم‌های‬ ‫امری��کا در حوزه فل��زات‪ ،‬به��روز رحمتی مدیر‬ ‫امور سهام و سرمایه‌گذاری شرکت ملی مس در‬ ‫گفت‌وگو ب��ا روزگار معدن عنوان کرد‪ :‬تحریم‌ها‬ ‫برای کش��ور ما موضوع جدیدی نیست و حدود‬ ‫‪ ۴۰‬س��ال اس��ت که کش��ور ما به نوعی درگیر‬ ‫تحریم‌ها بوده اس��ت‪ .‬البته به‌تدریج ش��دت این‬ ‫تحریم‌ه��ا افزایش یافت ولی ب��ا توجه به تجربه‬ ‫تحریم‌ها در س��ال‌های قبل که از س��ال ‪ ۹۲‬بر‬ ‫کش��ور اعمال ش��د‪ ،‬به نظر نمی‌رسد مشکالت‬ ‫قابل‌توجهی را برای ما به همراه بیاورد‪.‬‬ ‫رحمتی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬تحریم‌های‬ ‫جدی��د امریکا در حوزه فل��زات داخل به‌ویژه در‬ ‫ح��وزه مس هیچ‌گون��ه تاثیری نخواهد داش��ت‬ ‫چراکه صد درصد کنس��انتره برای تولید مس به‬ ‫شکل داخلی تهیه می‌شود‪ .‬از این‌رو به یقین در‬ ‫زمینه تولید با مشکلی روبه‌رو نیستیم‪ ،‬در زمینه‬ ‫صادرات نی��ز تمام راهکارهایی که از س��ال ‪۹۲‬‬ ‫به کار بردی��م‪ ،‬دوباره می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا وج��ود تمام این ش��رایط‬ ‫یقی��ن دارم که صادرات در زمینه مس همچنان‬ ‫ادامه‌دار خواهد بود و مش��کل ح��ادی نخواهیم‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫مدیر امور س��هام و سرمایه‌گذاری شرکت ملی‬ ‫مس در پاس��خ به این پرسش که صادرات مس‬ ‫در س��ال گذش��ته با وجود تحریم‌ها چه میزان‬ ‫بوده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در ‪ ۳‬سال گذشته حدود‬ ‫یک‌میلی��ارد دالر ص��ادرات داش��تیم و در کل‬ ‫تحریم‌ها تاثیری بر صادرات مس نداشته است‪.‬‬ ‫رحمتی همچنین با اش��اره به میزان صادرات‬ ‫مس از ابتدای س��ال جاری بیان کرد‪ :‬از ابتدای‬ ‫سال جاری نیز صادرات به روال خود انجام شده‬ ‫و با مشکل حادی روبه‌رو نبوده‌ایم‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تاکید ک��رد‪ :‬در کل تحریم‌های‬ ‫جدید امریکا جنب��ه روانی دارد و در حوزه مس‬ ‫تاثیر بسیار جزئی به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹دول�ت در براب�ر تحریم‌ه�ا از‬ ‫تولیدکنندگان حمایت کند‬ ‫همچنین رئی��س انجمن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران‬ ‫با اش��اره به اینکه با وجود‬ ‫اعم��ال تحریم‌های جدید‬ ‫فل��زی‪،‬‬ ‫صنای��ع‬ ‫تولیدکنن��دگان کش��ور‬ ‫برنامه‌ه��ای صادرات��ی خ��اص خ��ود را ب��رای‬ ‫محصوال‌تش��ان دارن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬دول��ت از‬ ‫تولیدکنندگان فوالد حمایت کند‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬بهرام سبحانی با اشاره به‬ ‫اینکه با وجود اعم��ال تحریم‌های جدید صنایع‬ ‫فلزی‪ ،‬تولیدکنندگان کشور برنامه‌های صادراتی‬ ‫خاص خود را برای محصوالت‌شان دارند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬هر واحد تولیدی صادرات محصول خود را‬ ‫ب��ا ابزارهای خاص خود انجام می‌دهد که درباره‬ ‫چگونگی آنها نمی‌توان صحبت کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باید دولت در زمینه تسهیل‬ ‫ص��ادرات محص��والت فوالدی اقدام��ات الزم را‬ ‫انج��ام دهد‪ ،‬اف��زود‪ :‬باید تولیدکنن��ده بتواند با‬ ‫آسودگی خاطر تمرکز خود را بر تولید و صادرات‬ ‫محصوالت داشته باشد‪.‬‬ ‫در ش��رایط فعل��ی هزینه‌ه��ا برای ص��ادرات‬ ‫مشکل‌س��از ش��ده و دولت تدبیری را برای حل‬ ‫این موضع اعالم نکرده است‪.‬‬ ‫رئی��س انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد ایران‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬ع�لاوه ب��ر این باید مش��وق‌های‬ ‫صادرات��ی نیز در کنار نرخ معقول بازگش��ت ارز‬ ‫درنظر گرفته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکل صنعت فلزات‪ ،‬تحریم ترامپ‬ ‫نیست‬ ‫یک تولیدکنن��ده با بیان‬ ‫اینک��ه ب��ا وج��ود اعمال‬ ‫تحریم‌ه��ای جدید بر ضد‬ ‫صنای��ع فل��زی کش��ور‬ ‫همچن��ان معتقدیم موانع‬ ‫داخل��ی کش��ور بی��ش از‬ ‫موانع بین‌المللی برای ما مش��کل به‌وجود آورده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما فقط می‌خواهی��م دولت موانع‬ ‫صادراتی را از بین ببرد‪.‬‬ ‫س��یدبهادر احرامیان با اش��اره ب��ه اینکه در‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬قرار بود‪ ۱۲ ،‬میلی��ون تن فوالد صادر‬ ‫ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این رقم با کاهش ‪۲۰‬درصدی‬ ‫محقق شد اما جالب است ما در سال ‪ ۹۷‬تحریم‬ ‫جدیدی نداش��تیم و حجم زیادی از مش��کالت‬ ‫تولیدکنندگان متوجه موانع داخلی کش��ور بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه امروز نیز ب��ا وجود اعمال‬ ‫تحریم‌ه��ای جدید بر ضد صنایع فلزی کش��ور‬ ‫همچنان معتقدیم موانع داخلی کش��ور بیش از‬ ‫موانع بین‌المللی برای ما مش��کل به‌وجود آورده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬ما تا حدی که از داخل کشور ضربه‬ ‫خورده‌ایم‪ ،‬از تحریم امریکا متوجه ضرر نشده‌ایم‪.‬‬ ‫س��ال گذش��ته بخش��نامه‌های ضدونقی��ض‬ ‫و محدودیت‌ه��ای صادرات��ی عامل��ی ش��د ت��ا‬ ‫تولیدکنن��ده فعالی��ت خود را به س��ختی انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده فوالد تصریح کرد‪ :‬با افزایش‬ ‫ن��رخ ارز نحوه بازگرداندن ارز صادرکنندگان نیز‬ ‫مشکل‌س��از ش��ده و هر روز دولت فشار خود را‬ ‫بر س��ر تولیدکنن��ده افزایش داده اس��ت‪ .‬دولت‬ ‫تولیدکنن��ده را ملزم ب��ه تنظیم ب��ازار داخل و‬ ‫س��پس صادرات می‌کند درحالی‌که تولید فوالد‬ ‫دوبرابر نیاز داخل کشور است‪.‬‬ ‫احرامی��ان در ادام��ه صحبت‌ه��ای خ��ود ب��ا‬ ‫اع�لام اینکه در س��ال گذش��ته نرخ ف��والد در‬ ‫ب��ازار داخلی حتی از قراضه ف��والد در بازارهای‬ ‫جهانی نیز پایین‌تر بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این موضوع‪،‬‬ ‫قیمت‌گذاری ب��رای تولیدکنن��دگان را به‌صرفه‬ ‫نک��رده ب��ود‪ ،‬دول��ت در این ش��رایط ب��ه جای‬ ‫حمایت از تولیدکننده فقط به سرکوب قیمت‌ها‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫وی ب��ه فروش ف��والد در بازاره��ای صادراتی‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬تولیدکنندگان در ش��رایط‬ ‫تحری��م محصوالت خ��ود را ب��ا تخفیف‌هایی به‬ ‫بازاره��ای صادرات��ی می‌فروختن��د ک��ه به نظر‬ ‫می‌رس��د با اعمال تحریم‌ه��ای جدید خریداران‬ ‫ریس��ک خرید از ایران را بهانه کرده و خواستار‬ ‫تخفیف‌های بیشتری هستند و البته در برخی از‬ ‫کش��ورها خرید از ایران بستگی به موضع‌گیری‬ ‫دول��ت آنه��ا دارد که این موضوع باید از س��وی‬ ‫دولت برطرف شود‪.‬‬ ‫ای��ن تولیدکننده فوالد تصری��ح کرد‪ :‬ما فقط‬ ‫می‌خواهی��م دولت ب��ا قدرت تس��هیل صادرات‬ ‫را پیگی��ری کرده تا م��ا بتوانیم محصوالت خود‬ ‫را ص��ادر کنیم‪ .‬تاکی��د می‌کنم م��ا دوبرابر نیاز‬ ‫داخل ف��والد صادر می‌کنیم ک��ه اگر در فروش‬ ‫آنها مش��کلی ایجاد ش��ود‪ ،‬با مازاد تولید روبه‌رو‬ ‫ش��ده و حتی در آینده کاه��ش قیمت‌ها و ضرر‬ ‫ب��رای تولیدکنندگان در بازار داخلی نیز به‌وجود‬ ‫خواهد آمد‪.‬‬ ‫تقاضای بازار کشورهای همسایه از محدود شدن صادرات صنایع آهنی و فوالد جلوگیری می‌کند‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس با بی��ان اینکه‬ ‫ایران ‪ ۱۵‬همس��ایه مرزی دارد که این کش��ورها بازار بزرگی‬ ‫ب��رای صادرات محصوالت معدنی هس��تند‪ ،‬گفت‪ :‬تقاضا بازار‬ ‫منطقه از محدود شدن صادرات صنایع آهنی ایران جلوگیری‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬رمضانعلی س��بحانی‌فر با‬ ‫اش��اره به تحری��م اخیر امریکا مبنی بر تحری��م صنایع آهن‪،‬‬ ‫ف��والد‪ ،‬آلومینیوم و مس ای��ران گفت‪ :‬اگرچه ب��ا اعمال این‬ ‫تحریم‌ها ممکن اس��ت دامنه صادرات ایران کاهش پیدا کند‬ ‫اما این کاهش مقطعی است و به راحتی با دور زدن تحریم‌ها‬ ‫دوباره به میزان قبلی باز می‌گردد‪.‬‬ ‫نماینده مردم سبزوار‪ ،‬جغتای‪ ،‬جوین و خوشاب در مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی با بیان اینک��ه ای��ران در دور زدن تحریم‬ ‫کارآزموده شده است‪ ،‬افزود‪ :‬ما می‌توانیم از ظرفیت کشورهای‬ ‫همسایه مانند عراق‪ ،‬افغانستان و‪ ...‬برای صادرات صنایع آهن‪،‬‬ ‫فوالد‪ ،‬آلومینیوم و مس استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه امری��کا نمی‌تواند ایران را در بن‌بس��ت‬ ‫صادرات صنایع آهن‪ ،‬فوالد‪ ،‬آلومینیوم و مس قرار دهد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ایران‪ ،‬تحریم‌ها را بی‌اثر یا کم‌اثر می‌کند‪ ،‬درنتیجه اعمال‬ ‫تحریم‌ها نمی‌تواند تاثیر سوء چندانی بر اقتصاد کشور داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم خاطرنش��ان کرد‪ :‬تحریم‬ ‫صنای��ع آهن‪ ،‬ف��والد‪ ،‬آلومینی��وم و مس ظرفی��ت و فرصت‬ ‫جدیدی برای کشور است چراکه در صورت اجرایی شدن این‬ ‫موضوع‪ ،‬با کاهش صادرات‪ ،‬واردات این محصوالت نیز کاهش‬ ‫پیدا می‌کند و برای تولید تنها به توان داخلی تکیه می‌ش��ود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬تحری��م صنایع آهن‪ ،‬فوالد‪ ،‬آلومینیوم و مس‪ ،‬صاردات را‬ ‫محدود نکرده و تنها تحقق این امر را با موانع روبه‌رو می‌کند‬ ‫و ای��ران نیز با تجربه‌های قبلی به راحتی می‌تواند از آن عبور‬ ‫کند‪ .‬س��بحانی‌فر با بیان اینکه ایران ‪ ۱۵‬همسایه دارد که این‬ ‫کشورها بازار بزرگی را برای صادرات محصوالت معدنی فراهم‬ ‫می‌کن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تقاض��ا بازار منطقه از محدود ش��دن‬ ‫ص��ادرات صنایع آهن��ی ایران جلوگیری می‌کن��د و ایران به‬ ‫راحتی می‌تواند از طریق مرزها مراودات تجاری را انجام دهد‪.‬‬ ‫نق��ش پارک‌ه��ای عل��م و فن��اوری ب��رای‬ ‫صنعتگران و متخصصان کشور چندان شناخته‬ ‫ش��ده نیست‪ .‬این درحالی اس��ت که با امکانات‬ ‫و مزایای��ی که این پارک‌ها ب��رای متخصصان و‬ ‫شرکت‌ها در کشور ایجاد می‌کنند‪ ،‬شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان می‌توانند با برخورداری از تسهیالت‬ ‫این پارک‌ها س��رعت رش��د بیش��تری گرفته و‬ ‫زودتر به نتیجه برس��ند‪ .‬نقش پارک‌های علم و‬ ‫فناوری پروراندن ایده‌ه��ای خالقانه و پژوهش‬ ‫روی طرح‌ها تا رس��یدن به تولی��د و حمایت از‬ ‫اس��تارت‌آپ‌ها و ش��رکت‌های مب��دع در زمینه‬ ‫ف��والد اس��ت‪ .‬تمرکز ای��ن پارک‌ها ب��ه عقیده‬ ‫من‪ ،‬رس��اندن ایده‌ه��ا و ابداع��ات و اختراعات‬ ‫به مرحله تولید اس��ت‪ .‬هرچن��د فرآیند ورود به‬ ‫این پارک‌ها اندکی س��خت است و اطالع‌رسانی‬ ‫شایس��ته‌ای انجام ش��ده اس��ت که نمود آن در‬ ‫نس��بت ش��رکت‌های دارای ظرفیت حضور در‬ ‫این پارک‌ها به ش��رکت‌های حاضر در آنهاست‬ ‫اما ای��ن پارک‌ها می‌توانند تا ح��دی که قانون‬ ‫اجازه داده اس��ت به شرکت‌های دانش‌بنیان هم‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫درحقیقت پارک‌های علم و فناوری و نظامی‬ ‫که ب��رای مدیریت ش��رکت‌های دانش‌بنیان در‬ ‫کش��ور به وجود آم��ده‪ ،‬به‌ط��ور تقریبی موازی‬ ‫فعالیت می‌کنن��د و هرکدام محاس��نی و البته‬ ‫ضعف‌های��ی ه��م دارند‪ .‬الزم اس��ت ای��ن نکته‬ ‫را ه��م اضاف��ه کنم ب��ا توجه ب��ه اطالعاتی که‬ ‫درباره پارک‌های علم و فناوری در کش��ورهای‬ ‫دیگ��ر دارم‪ ،‬هنوز س��طح خدم��ات و امکانات و‬ ‫تس��هیالت پارک‌های ما در ایران برازنده اهداف‬ ‫ما نیس��ت که امی��دوارم با ص��رف بودجه‌های‬ ‫بیش��تر‪ ،‬پشتیبانی شایس��ته‌تری از شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان کشور شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اثرپذیری صنعت‬ ‫فوالد کشور از تحریم‌ها‬ ‫بسیار کم است‬ ‫هاشم مهدی‌زاده‪ ،‬عضو انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد ایران گفت‪ :‬اثرپذیری صنعت فوالد کش��ور‬ ‫از تحریم‌ها بسیار کم است و شاید اختالل تحریم‬ ‫این صنایع تا ‪ ۱۵‬س��ال آینده هم قابل مشاهده‬ ‫نباشد چراکه درحال‌حاضر همه طرح‌های فوالدی‬ ‫و صنایع فلزی ایران در حال اجراست و نیازی به‬ ‫سرمایه‌گذار ندارد و در مرحله نصب ماشین‌آالت‬ ‫و آزمایش‌های سرد و گرم و فناوریک هستند‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬مهدی‌زاده‬ ‫در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬واحدهای فوالدی کش��ور‬ ‫مانند ذوب‌آهن‪ ،‬فوالد خوزستان و فوالد مبارکه‬ ‫با برنامه‌ریزی‌ها و کارهای کارشناسی که در این‬ ‫چند سال در ساختار آنها انجام شده به‌طور کامل‬ ‫آماده‌اند در مقابل تحریم‌ها ایستادگی کنند و در‬ ‫تولید و مصرف م��واد اولیه تولیدی کارخانه‌های‬ ‫کشور مشکلی با تامین نیاز نداریم‪.‬‬ ‫عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران افزود‪:‬‬ ‫هم‌اکنون با کمک واحدهای فوالد یزد و اسفراین‬ ‫در س��اخت قطعات موردنیاز صنعت فوالد مانعی‬ ‫در راه نیس��ت و گفتنی اس��ت که صنعت فوالد‬ ‫کشور در این برهه زمانی می‌تواند یک کارخانه را‬ ‫از اول تا آخر به بهره‌برداری برساند‪.‬‬ ‫الزم به یادآوری است که صنعت فلزی ایران به‬ ‫تکامل رس��یده و به‌دلیل مرغوبیت و کیفیت باال‬ ‫همواره مشتری‌های خود را دارد‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪163‬‬ ‫یادداشت‬ ‫معدن؛ جایگاهی برای‬ ‫آفرینش فرصت‌های شغلی‬ ‫بهبود نرخ کشتیرانی در ‪ ۲‬ماه گذشته‬ ‫پس از یک دوره توقف طوالنی‪ ،‬شاخص کاالهای خشک بالتیک‬ ‫که معیاری از نرخ کش��تیرانی در جهان اس��ت‪ ،‬بار دیگر به حرکت‬ ‫افتاده اس��ت‪ .‬رشد ‪ ۵۰‬درصدی این ش��اخص در ‪ ۲‬ماه گذشته‪ ،‬از‬ ‫اوضاع مساعد کشتیرانی و تقاضای باال برای کامودیتی‌ها حکایت‬ ‫دارد‪ .‬به گزارش فلزات‌آنالین‪ ،‬تا اواس��ط س��ال گذش��ته میالدی‪،‬‬ ‫ش��اخص حمل‌ونقل بالتیک در حدود س��طح ‪ ۶۳۰‬واحد در حال‬ ‫نوس��ان بود اما میزان رش��د آن در ‪ ۲‬ماه گذشته‪ ،‬این شاخص را در‬ ‫س��طوح نزدیک به ‪ ۱۲۰۰‬واحد قرار داده اس��ت‪ .‬هم‌اکنون دالیل‬ ‫خوبی برای خوش��بینی نسبت به آینده تجارت جهانی وجود دارد‪.‬‬ ‫تحلیلگر بین‌المللی از حال و هوای فوالد ایران در تحریم‌های امریکا می‌گوید‬ ‫مصطفی غنیمتی‬ ‫عضو سازمان نظام مهندسی معدن زنجان‬ ‫صادرات‪ ،‬آسیب‌پذیرتر از واردات‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‪:‬‬ ‫ا ِعمال تحریم‌های امریکا در روز چهارش��نبه‬ ‫بر تج��ارت فلزات و مواد معدن��ی ایران ممکن‬ ‫اس��ت در کوتاه‌م��دت صادرات ف��والد ایران را‬ ‫متاثر کند اما پیش‌بینی می‌ش��ود آنچه بیشتر‬ ‫و در طوالنی‌مدت در معرض آسیب‌های برآمده‬ ‫از تحریم‌ه��ا ق��رار دارد‪ ،‬واردات به این کش��ور‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن در حال��ی اس��ت ک��ه تج��ارت فوالد‬ ‫ای��ران تاکنون در س��ایه تحریم‌ه��ا و اقدامات‬ ‫آنتی‌دامپینگ به فعالیت خود ادامه داده است‪.‬‬ ‫این جمالت حاص��ل تحلیل اس‌پی‌گلوبال یک‬ ‫ش��رکت ارائه‌دهن��ده تحلی��ل و داده مالی در‬ ‫امریکاست‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار مع��دن ب��ه نق��ل از‬ ‫اس‌پی‌گلوبال‪ ،‬ایرانی‌ها همچنان تالش خواهند‬ ‫ک��رد ص��ادرات فوالد خ��ود را به کش��ورهای‬ ‫همس��ایه در خاورمیان��ه و ش��مال افریقا (مِنا)‬ ‫به صورت محص��والت فوالدی ادام��ه دهند و‬ ‫همچنین صادرات محصوالت سنگ آهنی خود‬ ‫را به شریکان تجاری خود و چین و هند حفظ‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت در ادامه این گ��زارش به نقل‬ ‫از ریحان��ه س��رلک‪ ،‬کارش��ناس ف��والد ایران‬ ‫می‌نویسد‪ :‬با وجود تحریم‌های ثانویه امریکا بر‬ ‫ایران از اوت سال گذشته میالدی (نیمه مرداد‬ ‫ت��ا نیمه ش��هریور ‪ )۱۳۹۷‬بر عرض��ه و تجارت‬ ‫ف��والد‪ ،‬آلومینیوم‪ ،‬گرافیت و زغال‌س��نگ‪ ،‬این‬ ‫کش��ور موقعیت خود را در تولی��د و صدور در‬ ‫منطق��ه مِنا حفظ کرده اس��ت‪ .‬با این وجود ما‬ ‫نمی‌توانی��م مانع تحریم را در انتقال فناوری به‬ ‫ایران و همکاری شرکت‌های ایرانی با شریکان‬ ‫این احتمال وجود دارد که در اثر تحریم‌ها موانعی در‬ ‫حمل‌ونقل ایجاد شوند که از جمله آنها افزایش هزینه‌های‬ ‫حمل‌ونقل و بیمه برای آن دسته از شرکت‌های کشتیرانی‬ ‫است که هنوز به ایران خدمات می‌دهند‪ .‬این موانع را‬ ‫می‌توان با کیفیت باال و طبیعت ارزان محصوالت ایرانی‬ ‫جبران کرد‬ ‫خارجی‌شان انکار کنیم‪.‬‬ ‫اس‌پی‌گلوب��ال در ادام��ه‪ ،‬ب��ه گفته‌ه��ای‬ ‫امیرحسین کاوه‪ ،‬دبیر سندیکای لوله و پروفیل‬ ‫ف��والدی ایران در این باره اش��اره می‌کند و به‬ ‫نقل از او می‌نویس��د‪ :‬فل��زات ایران پیش از این‬ ‫نیز در تحریم بوده‌اند و برخی از تولیدکنندگان‬ ‫اصل��ی آن در فهرس��ت تحریم‌ه��ا ق��رار‬ ‫داشته‌اند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن دور جدی��د تحریم‌ها نوعی جنگ‬ ‫روانی علیه ایران اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان ایرانی‬ ‫ب��ا وجود تحریم‌های گذش��ته‪ ،‬بازارهای جدید‬ ‫را توس��عه دادند و بر میزان ص��ادرات خود به‬ ‫کشورهای همسایه افزودند‪.‬‬ ‫بن��ا بر گفت��ه مناب��ع آس��یایی‪ ،‬تحریم‌های‬ ‫ثانویه بیش��تر تج��ارت محصوالت ف��والدی را‬ ‫متاث��ر می‌کند ک��ه ایرانی‌ه��ا از آن در صنعت‬ ‫نف��ت در خ��ارج از مرزهای کش��ور اس��تفاده‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫در هر صورت دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس‌جمهوری‬ ‫امریکا‪ ،‬روز چهارش��نبه فرم��ان اجرایی را امضا‬ ‫ش آهن‪،‬‬ ‫کرد تا تحریم‌های گسترده‌تری بر بخ ‌‬ ‫ف��والد‪ ،‬آلومینیوم و مس ای��ران تحمیل کند‪.‬‬ ‫او بخ��ش فلزات را به عن��وان بزرگ‌ترین منبع‬ ‫درآمد صادرات غیرنفتی ایران تعریف کرد‪.‬‬ ‫در همی��ن زمینه‪ ،‬گ��زارش دیده‌بان تجارت‬ ‫جهان��ی فوالد در س��ازمان تج��ارت بین‌الملل‬ ‫امریکا که س��ال پیش منتش��ر ش��د‪ ،‬ایران را‬ ‫هجدهمی��ن صادرکننده بزرگ ف��والد جهان‬ ‫معرفی کرد‪.‬‬ ‫انجم��ن تولیدکنن��دگان ف��والد ای��ران نیز‬ ‫در سال گذش��ته خورش��یدی میزان صادرات‬ ‫محصوالت فوالدی ای��ران را با وجود تحریم‌ها‬ ‫‪ ۷.۹‬میلی��ون تن اعالم کردن��د که این رقم در‬ ‫مقایسه با سال پیش از آن کاهش ‪ ۷.۱‬درصدی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اس‌پی‌گلوبال در ادامه‪ ،‬بار دیگر به گفته‌های‬ ‫کاوه اش��اره می‌کند و از ق��ول او می‌گوید‪ :‬این‬ ‫احتم��ال وجود دارد که در اثر تحریم‌ها موانعی‬ ‫در حمل‌ونق��ل ایجاد ش��وند ک��ه از جمله آنها‬ ‫افزای��ش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه برای آن‬ ‫دس��ته از شرکت‌های کشتیرانی است که هنوز‬ ‫به ایران خدمات می‌دهند‪.‬‬ ‫ای��ن موان��ع را می‌ت��وان ب��ا کیفی��ت باال و‬ ‫طبیع��ت ارزان محصوالت ایران��ی جبران کرد‪.‬‬ ‫در همی��ن حال‪ ،‬تضعیف ری��ال از زمان ا ِعمال‬ ‫تحریم‌ه��ای ثانوی��ه‪ ،‬ص��ادرات را تقویت کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬توماسو س��ادرینی‪ ،‬مدیر گروه فوالدی‬ ‫«آس��وفِرمِت» ایتالیا نیز دیگر کارشناسی است‬ ‫ک��ه اس‌پی‌گلوبال در تحلیل خود به گفته‌های‬ ‫او استناد کرده و از قول او می‌نویسد‪ :‬این گروه‬ ‫تجارت فوالد‪ ،‬از تاثی��ر موج جدید تحریم‌های‬ ‫ترامپ علیه ایران بس��یار نگران است‪ .‬تا زمانی‬ ‫که فوالد اهمی��ت دارد‪ ،‬تاثیر تحریم‌ها به طور‬ ‫کامل محدود خواهد بود‪.‬‬ ‫ص��رف نظر از تحریم‌ه��ای جدید‪ ،‬عوارض‬ ‫آنتی‌دامپین��گ بر کوی��ل نورد گ��رم‪ ،‬ایران را‬ ‫گزینه مطلوب��ی برای خری��داران اروپایی قرار‬ ‫نمی‌دهد‪.‬‬ ‫او می‌افزای��د‪ :‬تحریم‌ها باعث تخریب صنعت‬ ‫فوالد نیس��تند بلکه باعث ایجاد مانع بر سر راه‬ ‫دیگر فرصت‌های تجاری با کش��وری می‌شوند‬ ‫ک��ه همواره یکی از ش��ریکان نزدیک ایتالیا به‬ ‫شمار می‌آمده است‪.‬‬ ‫این گزارش در ادامه به نقل از امیرحس��ین‬ ‫کاوه می‌نویس��د‪ :‬این احتمال وج��ود دارد که‬ ‫تولیدکنن��دگان و مصرف‌کنن��دگان ایرانی به‬ ‫دلیل کاهش واردات فوالد از این تحریم‌ها تاثیر‬ ‫بپذیرند‪.‬‬ ‫پی��ش از تحریم‌ه��ا ‪۳‬میلی��ون ت��ن ورق‬ ‫فوالدی در س��ال وارد می‌کردی��م و به همین‬ ‫می��زان هم صادرات داش��تیم اما ای��ن فرآیند‬ ‫اکن��ون متوقف ش��ده و خودکفایی ی��ک الزام‬ ‫است‪.‬‬ ‫صادرات فوالد ایران در سال گذشته میالدی‬ ‫حدود ‪۴‬میلیون تن محصوالت فوالدی بود که‬ ‫البت��ه در مقایس��ه با س��ال‌های پیش‪ ،‬کاهش‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬آرسِ ��لورمیتال‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫فوالدس��از جه��ان در ف��رم اف‪ ۲۰-‬خ��ود در‬ ‫کمیس��یون بورس و اوراق بهادار‪ ۲۰۱۸‬امریکا‬ ‫اشاره کرد که بخش اروپای آن‪ ،‬فروش مستقیم‬ ‫و غیرمس��تقیم محص��والت تخ��ت ف��والدی‪،‬‬ ‫ورق‌های فوالدی اندود‪ ،‬ورق‌های فوالد آلیاژی‬ ‫اندود‪ ،‬قطع��ات‪ ،‬مفتول و لوله‌های بدون درز را‬ ‫ب��ه پروژه‌های ایران از ژوئن ‪ ۱۱( ۲۰۱۸‬خرداد‬ ‫‪ )۱۳۹۷‬متوقف کرد‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که این کش��ور در بازه‬ ‫زمان��ی ژانویه تا ژوئ��ن ‪ ۱۱( ۲۰۱۸‬دی ‪۱۳۹۶‬‬ ‫تا ‪ ۱۰‬خ��رداد ‪۹.۸ )۱۳۹۷‬میلیون دالر درآمد‬ ‫ف��روش عموم��ی از ف��روش محصوالت��ش به‬ ‫پروژه‌ه��ای ایرانی و ‪۲.۵۴‬میلی��ون دالر درآمد‬ ‫اضافی از بخش خودروس��ازی این کشور کسب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت همچنین افزود‪ :‬ش��رکت تابع‬ ‫آرس��لورمیتال در دوب��ی به نام «اینترنش��نال‬ ‫یاِم‌آی‌دی» هی��چ فروش مس��تقیم‬ ‫اف‌زدای ا ِ ‌‬ ‫و غیرمس��تقیمی به مش��تریان ایرانی از نوامبر‬ ‫‪ ۱۰( ۲۰۱۸‬آبان ‪ )۱۳۹۷‬نداشته است‪.‬‬ ‫یاِم‌آی‌دی‬ ‫این در حالی اس��ت که ف��روش ا ِ ‌‬ ‫ب��ه مش��تریان ایران��ی از ابتدای س��ال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۱‬دی ‪ )۱۳۹۶‬تا قطع فروش‪۶۶.۲ ،‬‬ ‫میلیون دالر بوده ک��ه ‪۴‬درصد رقم کل فروش‬ ‫این ش��رکت را در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی تشکیل‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫این ش��رکت همچنین می‌گوید‪ :‬وضع قانون‬ ‫انس��داد اتحادیه اروپا در اوت ‪ ۲۰۱۸‬به‌وس��یله‬ ‫پارلمان اروپا ریس��ک تجارت با ایران را کاهش‬ ‫ن��داد؛ این قانون وضع ش��د تا از ش��هروندان و‬ ‫دولت‌ه��ای اروپایی در براب��ر تاثیر تحریم‌های‬ ‫ثانویه امریکا حمایت کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کاهش موقت نرخ مس‬ ‫روبرت��و اس��لفیلد‪ ،‬مدیر ف��روش ش��رکت کودلکو‬ ‫گفت‪ :‬کاهش اخیر قیمت‌ه��ای مس‪ ،‬منعکس‌کننده‬ ‫ش��اخص‌های ضعیف فاندامنتال و کس��ری عرضه در‬ ‫بازار فعلی نیست و به دلیل تعطیلی چندروزه بازارهای‬ ‫چین با آغاز مه‌بوده اس��ت‪ .‬به گزارش مس‌پرس‪ ،‬مدیر‬ ‫فروش ش��رکت کودلکو همچنین اعالم کرد‪ :‬امس��ال‬ ‫تقاضای فیزیکی بس��یار مثبتی برای همه بخش‌های‬ ‫مس مش��اهده می‌ش��ود‪ .‬اکنون همه تولیدات مس به‬ ‫ف��روش رفته‪ ،‬پریمیوم کاتد مس بس��یار جذاب بوده و‬ ‫تقاضی بس��یار خوبی برای کنسانتره مس وجود دارد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اعالم کمیس��یون مس ش��یلی‪ ،‬این کشور‬ ‫به‌عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کنن��ده مس در جهان‪ ،‬در‬ ‫ژانوی��ه و فوریه (نیمه دی تا نیمه اس��فند) حدود ‪۸۷۲‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۱۰۰‬تن مس تولید کرد که ‪ ۶.۲‬درصد از ‪۹۲۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬تن مربوط به سال گذشته کمتر بوده است‪.‬‬ ‫تولید آزمایشی خط جدید سیمان پاکستان در عراق‬ ‫تولیدکننده س��یمان پاکستان آتوک‌س��یمِنت از آغاز‬ ‫تولید آزمایش��ی خط جدید تولید سیمان خود در عراق‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش س��یمان‌خبر‪ ،‬این ش��رکت تولید س��یمان‬ ‫پاکس��تانی که تولیدات خود را با عنوان فالکون سیمِنت‬ ‫در بازار عرضه می‌کند‪ ،‬هفته گذش��ته اعالم کرد که خط‬ ‫جدید تولید س��یمان خود را در عراق به طور آزمایش��ی‬ ‫بهره‌برداری کرده است‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬رسانه بازار بورس پاکستان (اکسپرس‬ ‫تریبون) نیز در گزارشی به این خبر‪ ،‬اشاره و عنوان کرد‪:‬‬ ‫س��ناریوی تقاضای سیمان در عراق بسیار قوی است و با‬ ‫افزایش ثبات سیاسی و اقتصادی در عراق قوی‌تر خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬این کش��ور بر واردات کلینکر هیچ تعرفه‌ای وضع‬ ‫نکرده اما درباره واردات س��یمان وضعیت تعرفه متفاوت‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت این پروژه با ظرفیت ‪ ۰.۹‬میلیون تن در‬ ‫س��ال درحال‌حاضر در انتظار تایید و نهایی ش��دن مجوز‬ ‫واردات کلینک��ر پی��ش از تولید تجاری اس��ت که انتظار‬ ‫می‌رود این روند به میزان ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬هفته زمان‌بر باشد‪.‬‬ ‫همچنی��ن این امکان وجود دارد که ترکیبی از کلینکر‬ ‫محل��ی و وارداتی برای تولید س��یمان در ای��ن کارخانه‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫در ابتدای س��ال ج��اری می�لادی در دی ‪ ،۱۳۹۷‬این‬ ‫ش��رکت اعالم ک��رده بود که تم��ام فعالیت‌های عمرانی‪،‬‬ ‫مکانیکی و الکتریکی در واحد مش��ترک آسیاب سیمان‬ ‫در بصره عراق در مرحله راه‌اندازی قرار دارد‪.‬‬ ‫افزایش بهای سنگ آهن در بازارهای جهانی‬ ‫تحلیلگ��ران اقتص��ادی پیش‌بینی می‌کنند در پ��ی کاهش تولید‬ ‫شرکت معدنی «واله» برزیل‪ ،‬بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگ آهن در‬ ‫جهان‪ ،‬بهای این ماده معدنی با افزایش روبه‌رو خواهد شد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا به نقل از وبسایت خبری فایننشیال ریوویو‪ ،‬مقامات استرالیایی‬ ‫بر این باورند که این مس��ئله سبب می‌شود درآمد حاصل از فروش‬ ‫س��نگ معدن این کش��ور که یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان‬ ‫این ماده معدنی با عیار باال در جهان به‬ ‫ش��مار می‌آید‪ ،‬با افزایش چشمگیری‬ ‫روبه‌رو شود‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪،‬‬ ‫شرکت معدنی واله دست‌کم ‪ ۵.۶‬درصد‬ ‫از کل سنگ آهن جهان را تامین می‌کند‪.‬‬ ‫حدود ‪ ۳‬ماه پیش در پی شکستن سد‬ ‫آب متعلق به یکی از معادن ش��رکت معدنی‬ ‫واله دست‌کم ‪ ۲۳۱‬تن کشته شدند‪.‬‬ ‫این گزارش حاکی است وقوع این حادثه و ایجاد اختالل در عرضه‬ ‫سنگ آهن سبب شده است استرالیا درآمد زیادی را از صادرات این‬ ‫ماده معدنی کسب کند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر استرالیا از هر تن فروش سنگ آهن در هفته گذشته‬ ‫‪ ۹۵‬دالر درآمد داش��ته است‪ .‬ش��اخص فروش هر تن سنگ آهن در‬ ‫معامالت روز جمعه ‪ ۹۴‬دالر و ‪ ۲۵‬سنت بود‪ .‬این در‬ ‫حالی‌است که بهای هر تن از این ماده‬ ‫معدنی پیش از شکس��ته شدن سد‬ ‫معدن واله حدود ‪ ۷۴‬دالر بود‪.‬‬ ‫برخ��ی از تحلیلگ��ران اقتص��ادی‬ ‫پیش‌بینی کردند که نرخ س��نگ آهن به‬ ‫‪ ۱۰۰‬دالر در هر تن افزایش یابد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‪/‬فوالد مبارکه‬ ‫بخ��ش معادن‪ ،‬یکی از بخش‌ه��ای اصلی اقتصاد به‬ ‫ش��مار می‌آید ک��ه می‌تواند به بس��یاری از بخش‌های‬ ‫اقتص��اد به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم کمک کند‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر ای��ن‪ ،‬بخ��ش مع��دن می‌توان��د در ایجاد‬ ‫فرصت‌های ش��غلی نقش مهم��ی ایفا کن��د‪ .‬ایران از‬ ‫نظ��ر منابع معدن��ی در جه��ان جزو ‪ ۱۵‬کش��ور برتر‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬بنابراین تنوع و فراوان��ی ذخایر معدنی‬ ‫می‌توان��د نقطه قوت نیرومندی برای رش��د اقتصادی‬ ‫ایران باش��د‪ .‬به منظور اس��تفاده از ای��ن ظرفیت زیاد‬ ‫برای رش��د و توسعه اقتصادی‪ ،‬سیاس��ت‌گذاران باید‬ ‫هنگام طراح��ی و اجرای سیاس��ت‌های اقتصادی‪ ،‬به‬ ‫این بخش تولی��دی اقتصادی توجه بیش��تری کنند‪.‬‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬چش��م‌اندازی از دس��تیابی به توسعه‬ ‫پای��دار در ایران با جایگاه نخس��ت اقتصادی‪ ،‬علمی و‬ ‫فناوری و تعامل س��ازنده و موث��ر در روابط بین‌الملل‬ ‫پیشنهاد می‌شود‪ .‬همچنین به نقش راهبردی توسعه‬ ‫صنایع معدنی در دستیابی به چشم‌انداز ایران می‌توان‬ ‫اشاره کرد‪ .‬بررسی توس��عه صنعتی‪-‬اقتصادی بر پایه‬ ‫توس��عه صنایع معدنی و بر اساس مطالعه و شناسایی‬ ‫ظرفیت‌ه��ای بالقوه نرم‌افزاری‪ ،‬س��خت‌افزاری و نرخ‬ ‫ارزش‌آفرینی نیز راهبردهای موثری تلقی می‌ش��وند‬ ‫که ش��امل ‪۳‬زنجیره اس��ت‪ .‬این ‪ ۳‬زنجی��ره عبارتند از‬ ‫ارزش معدن (اکتش��اف تا اس��تحصال)‪ ،‬ارزش صنایع‬ ‫پایین‌دس��ت اولیه تا صنایع نهایی و جهت‌گیری بالقوه‬ ‫صنایع نوین جهانی و فناورانه‪ .‬طراحی نقشه راه تدوین‬ ‫و طراحی نقش��ه راه و اس��تراتژی عملیاتی بر اس��اس‬ ‫بیش��ینه همگرایی هر ‪ ۳‬زنجیره مزب��ور و برنامه‌ریزی‬ ‫بلندمدت و کوتاه‌مدت برای نیل به توسعه پایدار چرخه‬ ‫معدنی صنعتی اقتصادی و توس��عه چرخه‌های صنایع‬ ‫جانبی از جمله زیس��ت‌محیطی آب‪ ،‬راه و کشاورزی‪،‬‬ ‫از دیگر راهکارهایی اس��ت که در این زمینه پیش��نهاد‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همچنین گفتنی اس��ت که مع��ادن نقش‬ ‫مهمی در اقتصاد بس��یاری از کشورها بازی می‌کنند‪.‬‬ ‫همانطور که ش��رکت‌ها در زیرساخت‌های معدنکاری‬ ‫م��ورد نیاز ب��رای کار کردن با معادن س��رمایه‌گذاری‬ ‫می‌کنند‪ ،‬فرصت‌های زیادی برای اس��تفاده از چنین‬ ‫زیرساخت‌هایی به منظور توسعه محلی وجود دارد‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال‪ ،‬در پرو ش��رکت معدنی آنتامینا یک خط‬ ‫لول��ه ‪ ۳۰۴‬کیلومتری را برای انتقال مایع متالورژیکی‬ ‫م��س و روی از مع��دن به بندر س��اخت‪ .‬این ش��رکت‬ ‫همچنین ی��ک کابل فیبر نوری در کنار خط لوله برای‬ ‫نظ��ارت بر آن و رصد نش��ت یا اخت�لاالت ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این کاب��ل‪ ،‬ابزار ملی مخاب��رات را فعال کرده تا‬ ‫منطق��ه را با پوش��ش تلفن هم��راه و اینترنت با هزینه‬ ‫بسیار پایین‌تر بپردازد‪ .‬با شکوفایی توانمندی صنعتی‬ ‫کش��ور‪ ،‬توان اشتغالزایی صنعت افزایش یافته و سبب‬ ‫ایجاد اشتغال در صنایع مختلف و جایگزینی کشاورزی‬ ‫سنتی و تولید محصوالت غیراستراتژیک کشاورزی با‬ ‫ارزش‌افزوده بس��یار پایین و توسعه صنعتی می‌شود‪.‬‬ ‫مطالعات انجام ش��ده از س��وی وزارت معادن و انرژی‬ ‫برزیل‪ ،‬نش��ان می‌ده��د که اثر ایجاد ش��غل در بخش‬ ‫معدن ‪ ۱۳ :۱‬اس��ت یعنی برای هر ش��غل ایجاد ش��ده‬ ‫در بخش معدن ‪ ۱۳‬شغل مس��تقیم در زنجیره تامین‬ ‫ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫پیش‌بینی اخی��ر صندوق بین‌المللی پول نش��ان می‌دهد اقتصاد‬ ‫جهانی در سال جاری و سال بعد میالدی می‌تواند تا ‪ ۳.۵‬درصد نیز‬ ‫رش��د کند‪ .‬در حالی که پیش‌بینی‌ها از بهبود حجم تجارت جهانی‬ ‫خب��ر می‌دهند‪ ،‬می��زان آن در ‪ ۴‬ماه ابتدای س��ال جاری میالدی‬ ‫بی��ش از ‪ ۳‬درصد افزایش داش��ته و پیش‌بینی آی‌ام‌اف نیز رش��د‬ ‫‪ ۳.۸‬درصدی در پایان سال را نشان می‌دهد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫چندی پیش‪ ،‬ش��اخص اس‌اندپی‪ ۵۰۰‬بورس نیویورک‪ ،‬از رکورد‬ ‫بیش��ترین میزان تاریخی خود نیز عبور کرد که نشانه خوبی برای‬ ‫چش��م‌انداز اقتصاد جهانی به ش��مار م��ی‌رود‪ .‬همچنین به‌تازگی‬ ‫نش��انه‌هایی از رش��د در اقتصاد چین مشاهده شده که بیش از ‪۴۰‬‬ ‫درص��د تجارت دریای جهان را به‌خ��ود اختصاص می‌دهد‪ .‬پس از‬ ‫سپری شدن تعطیالت سال نو چینی‪ ،‬تقاضا برای کامودیتی‌ها در‬ ‫چین افزایش پیدا کرده اس��ت‪ ،‬ضمن اینکه نگرش مثبت نس��بت‬ ‫به مذاکره تجاری چین و امریکا‪ ،‬تاثیر خود را در رونق بس��یاری از‬ ‫کسب و کارهای صنعتی در این کشور گذاشته است‪.‬‬ ‫شاخص کاالی خشک بالتیک‪ ،‬میانگین درآمد روزانه در صنعت‬ ‫کش��تیرانی به‌ازای هر کشتی اس��ت که برای کشتی‌های ویژه‌ای‬ ‫در مس��یرهای مشخص محاسبه می‌ش��ود و این شاخص می‌تواند‬ ‫معیاری ب��رای هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی در جهان ب ‌ه ش��مار‬ ‫آید‪ .‬همچنین این ش��اخص تحت تاثیر نرخ کشتیرانی در جهان و‬ ‫میزان تبادالت تجاری تغییر می‌کند‪ .‬بدون شک شاخص بالتیک‪،‬‬ ‫یکی از شاخص‌های اصلی تجاری است که در گذشته نیز تغییرات‬ ‫آن‪ ،‬به س��رمایه‌گذاران درباره کاهش قریب‌الوقوع رشد اقتصادی‪،‬‬ ‫هشدار داده است‪ .‬برای نمونه‪ ،‬بین ماه‌های مِه و ژوئیه ‪( ۲۰۰۸‬نیمه‬ ‫اردیبهشت تا نیمه مرداد ‪ )۱۳۸۷‬و در بحران اقتصادی‪ ،‬میزان این‬ ‫ش��اخص بیش از ‪ ۲۵‬درصد کاهش یافت؛ پس از آن در س��پتامبر‬ ‫(نیمه شهریور تا نیمه مهر) اقتصاد جهانی وارد دوره رکود شد‪.‬‬
‫نظارت نکردن بر سهمیه‌بندی شمش آلومینیوم در اراک بی‌عدالتی است‬ ‫عضو شورای اسالمی کالنش��هر اراک عنوان کرد‪ :‬نظارت‬ ‫نکردن بر س��همیه‌بندی ش��مش آلومینیوم در ش��هر اراک‬ ‫نوعی بی‌عدالتی است و باید بر آن نظارت دقیق شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ف��ارس‪ ،‬علیرضا م��رادی اظهار ک��رد‪ :‬مدیر‬ ‫ش��رکت‌های صنعتی ش��هر اراک در مدت ‪ ۶‬س��الی که در‬ ‫حال رفت و آمد از قم به اراک هستند به دلیل آشنا نبودن‬ ‫با مس��ائل و مش��کالت ش��هر اراک به دلیل بومی نبودن‪،‬‬ ‫مش��کالت عدیده‌ای را ب��رای ش��رکت‌های صنعتی به‌ویژه‬ ‫شرکت‌های خرد به‌وجود آورده است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تصری��ح ک��رد‪ :‬در ش��هرک‌های صنعتی‬ ‫چ��ه می‌گ��ذرد؟ زمین‌های زیادی رها ش��ده ک��ه با وجود‬ ‫درخواس��ت واگذاری‪ ،‬آنها را در اختی��ار تولیدکننده‌ها قرار‬ ‫نمی‌دهند‪ .‬س��الن‌های بزرگ س��اخته ش��ده نیز به دالیل‬ ‫عجیب به درخواست‌کنندگان که بخشی را برای انبار یا کار‬ ‫می‌خواهند‪ ،‬واگذار نمی‌شود‪.‬‬ ‫عضو ش��ورای اسالمی کالنشهر اراک در ادامه بیان کرد‪:‬‬ ‫صنایع کوچک و بزرگ برای افزایش قدرت و ولتاژ برق باید‬ ‫بر اس��اس قان��ون مبلغی را به اداره ب��رق بدهند که همین‬ ‫مقدار مبلغ را نیز ش��رکت شهرک‌ها درخواست کرده و این‬ ‫درخواست بسیار عجیب است‪.‬‬ ‫مرادی در ادامه به روند س��همیه‌بندی شمش آلومینیوم‪،‬‬ ‫اش��اره کرد و گف��ت‪ :‬موضوع ش��مش آلومینی��وم معضل‬ ‫ش��رکت‌ها شده اس��ت‪ .‬برای مثال ش��رکتی که حدود ‪۱۵‬‬ ‫سال است کار نمی‌کند‪ ،‬در این سهمیه‌بندی سهم بسزایی‬ ‫دارد این در حالی است که شمش آلومینیوم به شرکت‌های‬ ‫کوچک که ‪ ۶۵‬درصد نیروی کار در آنها بیش��ترین خدمات‬ ‫را از لح��اظ نیروی کار به ش��هر اراک می‌دهن��د‪ ،‬به اندازه‬ ‫استان‌ها‬ ‫دوشنبه‬ ‫رفع رجوع داده می‌ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این نظارت نکردن‬ ‫بر سهمیه‌بندی شمش آلومینیوم‪ ،‬نوعی بی‌عدالتی در حق‬ ‫همشهریان است‪.‬‬ ‫‹ ‹روند کند استخراج از معادن‬ ‫مس��ئول روابط عمومی ش��رکت البرز ش��رقی‬ ‫ط��زره عنوان کرد‪ :‬س��یالب‌های اخیر و نفوذ آب‬ ‫ب��ه معادن این منطقه س��بب تعطیلی یک ماهه‬ ‫اس��تخراج از مع��ادن البرز ش��رقی ش��د که در‬ ‫روزهای اخیر با کاهش حجم آب ورودی به درون‬ ‫معدن‪ ،‬استخراج با کندی در حال انجام است‪.‬‬ ‫مظفر ش��عبانی در ادامه اضاف��ه کرد‪ :‬تعطیلی‬ ‫طوالنی‌مدت این معادن می‌تواند سبب مشکالت‬ ‫بس��یار فراوان مانن��د توقف اس��تخراج‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگی‪ ،‬از دس��ت رفتن بازار فروش و تعطیلی‬ ‫معدن شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬برآورد خسارت اعالم شده به‬ ‫ستاد مدیریت بحران و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان سمنان ‪ ۵۰‬میلیارد ریال است که‬ ‫تا کنون هیچ اقدامی برای جبران این خسارت‌ها‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫شعبانی افزود‪ :‬این میزان خسارت به حوزه راه‬ ‫زخم سیالب بر تن معادن دامغان‬ ‫میزان آب‌گرفتگی به حدی است که نیازمند ابزار‬ ‫پیشرفته و پمپ‌های قوی برای خروج آب از معادن‬ ‫هستیم‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬راه‌های دسترسی به چند معدن و‬ ‫پل‌های ارتباطی آنها به دلیل وقوع سیالب تخریب شده‬ ‫است‬ ‫دسترس��ی و حمل‌ونقل معادن این شرکت وارد‬ ‫شده است و این ‪ ۲‬بخش از اصلی‌ترین رکن‌های‬ ‫فعالیت در معدن هستند‪ .‬مسئول روابط عمومی‬ ‫شرکت البرز ش��رقی منطقه طزره دامغان گفت‪:‬‬ ‫این معدن دارای یک‌هزار کارگر قراردادی و ‪۶۰۰‬‬ ‫کارگر پیمانی است و به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه‬ ‫اقتصادی استان سمنان شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹مشکالت معادن سیل‌زده‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت معدنی نورگس��تران در‬ ‫دامغ��ان عن��وان ک��رد‪ :‬صورت‌وضعیت ب��رآورد‬ ‫خس��ارت‌های واردش��ده به این مع��دن‪ ،‬پس از‬ ‫بررس��ی و محاس��به میزان خس��ارت به س��تاد‬ ‫مدیریت بحران ارسال شده است‪.‬‬ ‫محمدرضا مبارکی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫راه و تع��دادی از تجهی��زات ای��ن مع��دن دچار‬ ‫آسیب ش��ده‌اند و استخراج از معدن نیز به دلیل‬ ‫آب‌گرفتگی غیرممکن است‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن تصریح کرد‪ :‬درحال‌حاضر‪ ،‬پس‬ ‫از ح��دود یک ماه تعطیلی این واحد معدنی‪ ،‬کار‬ ‫در برخی قسمت‌ها به کندی در حال انجام است‪.‬‬ ‫مبارکی با اشاره به میزان خسارت وارده شده‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬میزان خسارت وارد شده به این واحد‬ ‫معدنی ‪ ۲‬میلیارد ریال برآورد شده که امیدواریم‬ ‫با تخصیص اعتبار یا تس��هیالت الزم‪ ،‬مش��کالت‬ ‫معدن به زودی برطرف شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدنی نورگستران دامغان‬ ‫به فعالیت مستقیم ‪ ۸۵‬کارگر در این معدن اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬زغال سنگ و ُکک از تولیدات اصلی‬ ‫این واحد معدنی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی بر اثر خسارت سیل‬ ‫رئیس اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی دامغان‬ ‫گف��ت‪ :‬س��یالب‌های اخیر‪ ،‬رون��د کار تعدادی از‬ ‫واحده��ای معدنی دامغان را ب��ا کندی روبه‌رو و‬ ‫تعدادی را تعطیل کرده است‪.‬‬ ‫محم��ود پورمعظم��ی در ادام��ه اف��زود‪:‬‬ ‫زیرس��اخت‌های معدن��ی دامغ��ان متحم��ل‬ ‫خسارت در بخش‌های س��اختمانی‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫ماشین‌آالت‪ ،‬راه دسترسی‪ ،‬عملیاتی و کارگاه‌های‬ ‫استخراج معادن شد‪.‬‬ ‫رئی��س اداره تع��اون‪ ،‬کار و رف��اه اجتماع��ی‬ ‫شهرستان دامغان اضافه کرد‪ :‬اصلی‌ترین مشکل‬ ‫موجود در معادن این شهرس��تان‪ ،‬آب‌گرفتگی و‬ ‫خرابی راه‌های دسترسی است‪.‬‬ ‫پورمعظمی گفت‪ :‬با توجه به اینکه معادن زغال‬ ‫س��نگ زیر زمین قرار دارند‪ ،‬بر اث��ر نفوذ آب به‬ ‫درون معادن‪ ،‬آب‌گرفتگی ایجاد ش��ده است که‬ ‫ب��ا توجه به حجم زی��اد آب‪ ،‬امکان خروج آب به‬ ‫وسیله پمپ نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ا توجه به مش��کالت این بخش‪،‬‬ ‫بس��یاری از معادن امکان اس��تخراج زغال سنگ‬ ‫را ندارند که با پیگیری س��تاد بحران‪ ،‬این معادن‬ ‫باید به حالت عادی بازگردند‪.‬‬ ‫رئیس اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی دامغان‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬معدن البرز ش��رقی ط��زره به عنوان‬ ‫بزرگ‌تری��ن بنگاه اقتصادی اس��تان س��منان با‬ ‫یک‌هزار و ‪ ۱۰۰‬کارگر در حوزه راه و آب‌گرفتگی‬ ‫دچار مشکل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال‪ ،‬خسارت ‪ ۳۰‬معدن‬ ‫رئی��س اداره صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت دامغان‬ ‫نیز گفت‪ :‬بر اس��اس اعالم مدیرعامل معادن این‬ ‫شهرستان‪ ۳۰ ،‬واحد دچار خسارت‌های جزئی و‬ ‫کلی ش��دند که برآورد اولیه از خسارت واحدها‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال اعالم شده است‪.‬‬ ‫علی س�لاحی ادامه داد‪ :‬در روستای معلمان و‬ ‫ط��زره به دلیل وقوع س��یالب و تخریب راه‌های‬ ‫دسترس��ی به معادن‪ ۴ ،‬واح��د معدنی خصوصی‬ ‫تعطیل شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬تکمیل گزارش‌های اولیه و‬ ‫اعالم خسارت به ستاد مدیریت بحران شهرستان‬ ‫دامغان به منظ��ور ارائه ش��یوه‌نامه برای جبران‬ ‫خس��ارت ریالی یا رفع مش��کل به‌وسیله معادن‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫س�لاحی تصریح کرد‪ :‬س��تاد مدیریت بحران‬ ‫اس��تانداری سمنان با پیگیری موضوع و برقراری‬ ‫جلس��ات مختلف‪ ،‬در حال رسیدگی به مشکالت‬ ‫حوزه معادن است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬عمده معادن خس��ارت‌دیده در‬ ‫زمینه تولید محصوالت معدنی مس و زغال‌سنگ‬ ‫فعالی��ت می‌کنند‪ .‬رئی��س اداره صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت دامغان خاطرنش��ان کرد‪ :‬هی��چ واحد‬ ‫صنعت��ی در این شهرس��تان بر اثر س��یالب‌های‬ ‫امسال‪ ،‬دچار خسارت نشده است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت درحال‌حاضر ‪ ۶۰‬درصد معادن‬ ‫دامغ��ان فع��ال و ‪ ۴۰‬درصد دیگ��ر نیمه‌فعال و‬ ‫راکد هس��تند؛ باریت‪ ،‬اکس��ید‪ ،‬خ��اک صنعتی‪،‬‬ ‫زغال س��نگ‪ ،‬روی‪ ،‬سرب‪ ،‬س��نگ آهن و سنگ‬ ‫گچ از مهم‌ترین محصوالت و تولیدات معادن این‬ ‫شهرستان هستند‪.‬‬ ‫قنات اردستان‪ ،‬تنها قنات دو طبقه جهان‬ ‫قنات «مون» اردس��تان به عنوان عجیب‌ترین و تنها قنات‬ ‫دو طبقه جهان یک ش��اهکار بی‌نظیر اس��ت که در هر طبقه‬ ‫آن آب مس��تقل جریان دارد‪ ،‬ب��ه گونه‌ای که آب هیچ‌یک به‬ ‫دیگری نفوذ نمی‌کند‪.‬‬ ‫این اثر ش��اهکار به عن��وان عجیب‌ترین و تنه��ا قنات دو‬ ‫طبقه جهان‪ ۲۶ ،‬تیر ‪ ۱۳۹۵‬در اجالس��یه استانبول ترکیه به‬ ‫عنوان بیستمین اثر ایران ثبت جهانی شد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫عضو انجمن حافظان میراث کویر اردستان اظهار کرد‪ :‬قنات‬ ‫«مون» از نمونه کارهای جالب علم مهندسی قدیم است که‬ ‫برای کاوش و حفر آن مقنیان ورزیده به کار گرفته شده‌اند و‬ ‫با در نظر گرفتن شرایط اقلیمی‪ ،‬آن را ایجاد کرده‌اند‪.‬‬ ‫حس��ین راد افزود‪ :‬س��اخت این قنات را ب��ه مقنی یزدی‬ ‫نسبت می‌دهند که شبی در شهر می‌خوابد و صدای آب‌های‬ ‫زیرزمینی را می‌ش��نود س��پس ب��رای حفر قنات ب��ه اهالی‬ ‫توصیه‌هایی می‌کند و مردم نخس��تین رش��ته قنات را حفر‬ ‫می‌کنند‪.‬‬ ‫عضو انجمن حافظان میراث کویر اردس��تان ادامه می‌دهد‪:‬‬ ‫پ��س از چند وقت‪ ،‬مقنی ی��زدی بازمی‌گردد و درمی‌یابد که‬ ‫حف��ر قنات به گون��ه‌ای بوده که از تم��ام آب‌های زیرزمینی‬ ‫اس��تفاده نش��ده‪ ،‬پس حفر رش��ته دوم را توصیه می‌کند که‬ ‫زی��ر نظر مقنی ی��زدی انجام می‌ش��ود‪ .‬راد اضافه کرد‪ :‬برای‬ ‫حفر رش��ته دوم ابتدا اطراف میل چاه نخست را ‪ ۱۸۰‬درجه‬ ‫دور زده و مس��یر آب را به پش��ت میل چاه هدایت می‌کنند‪،‬‬ ‫س��پس میل چاه را پایین برده و رشته دوم را حفر می‌کنند‪.‬‬ ‫این ابتکار باعث شده که از حفر ‪ ۲‬میل چاه در کنار یکدیگر‬ ‫جلوگیری شود و کار حفر قنات دوم با سهولت و خاکبرداری‬ ‫کمتری انجام شود‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬برای حفر قنات دو طبق��ه باید ‪ ۲‬الیه خاک را‬ ‫شناسایی کرد که برای عبور آب مناسب باشد‪ .‬همچنین این‬ ‫‪۲‬الیه از خاک‪ ،‬آب دهی کافی داشته و استحکام الزم را دارند‬ ‫که آب در یکدیگر نفوذ نکن��د‪ .‬عضو انجمن حافظان میراث‬ ‫کویر اردستان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بنابراین معدود زمین‌هایی وجود‬ ‫دارد که چنین ویژگی داشته باشند و این دانش زمین‌شناسی‬ ‫گذشتگان را می‌رساند‪.‬‬ ‫راد ادام��ه داد‪ :‬قن��ات ‪۲‬طبقه «مون» اردس��تان به عنوان‬ ‫عجیب‌ترین س��ازه قناتی جهان شناخته می‌شود و مهم‌ترین‬ ‫علت آن این است که آب قنات رویی و آب قنات زیری روی‬ ‫همدیگر حرک��ت می‌کنند‪ ،‬بدون اینک��ه آب قنات رویی در‬ ‫قنات زیرین نفوذ کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬طول مسیر قنات از مادر چاه تا مظهر‬ ‫حدود ‪ ۴‬کیلومتر اس��ت که داخل شهر اردس��تان قرار دارد‬ ‫و روی این مس��یر حدود ‪ ۴۰‬حلقه میل چاه س��اخته ش��ده‬ ‫است‪ .‬عمق مادر چاه آن ‪ ۳۱‬متر و مقدار آبدهی آن ‪ ۶۰‬لیتر‬ ‫در ثانیه اس��ت‪ .‬عضو انجمن حافظان میراث کویر اردس��تان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬آب قنات رویی با زیری از نظر دبی و سختی آب‬ ‫متفاوت است‪ ،‬به نحوی که آب قنات رویی‪ ،‬شیرین‪ ،‬سبک و‬ ‫خنک است و در قدیم برای نوشیدن استفاده می‌شده است‪.‬‬ ‫آب قنات زیرین با دبی بیش��تر نیز گرم‌تر اس��ت و س��ختی‬ ‫بیشتری دارد‪.‬‬ ‫راد ب��ا بی��ان اینکه ‪۴‬س��ال اس��ت از ثبت جهان��ی قنات‬ ‫‪۲‬طبقه اردس��تان می‌گ��ذرد اما هنوز دفت��ر پایش قنات در‬ ‫شهرس��تان اردس��تان مستقر نشده اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫قنات همچنان به آن ش��کل شناخته ش��ده نیست و بیشتر‬ ‫گردش��گرانی که به ش��هر اردس��تان وارد می‌ش��وند به طور‬ ‫خبر‬ ‫آیا هزینه زندگی‬ ‫در خراسان‌شمالی باالست؟‬ ‫معادن سمنان‪ ،‬نیازمند ورود ستاد مدیریت بحران هستند‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫خسارت سیل در تعدادی از واحدهای معدنی‬ ‫منطقه طزره و معلمان دامغان در استان سمنان‬ ‫و تعطیل ی��ا نیمه‌تعطیل ش��دن ای��ن واحدها‪،‬‬ ‫نیازمن��د ورود پیگیرانه س��تاد مدیریت بحران و‬ ‫نهادهای مربوط است‪.‬‬ ‫استان س��منان دارای ‪ ۲.۵‬میلیارد تن ذخیره‬ ‫زمین‌شناس��ی و بیش از ‪ ۶۰۰‬میلیون تن ذخیره‬ ‫قطع��ی مواد معدنی اس��ت‪ ۵۹۹ .‬معدن فعال در‬ ‫اس��تان در حال بهره‌برداری اس��ت و ‪ ۴‬هزار نفر‬ ‫در این بخش در سمنان مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬شهرس��تان دامغ��ان به دلیل‬ ‫موقعی��ت جغرافیای��ی و زیس��ت‌محیطی‪ ،‬دارای‬ ‫معادن بس��یار زیادی به ویژه زغال سنگ است‪،‬‬ ‫در حال��ی که معدن زغال س��نگ البرز ش��رقی‬ ‫طزره‪ ،‬بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی استان سمنان‬ ‫شناخته می‌شود‪.‬‬ ‫در دامغان ‪ ۲۴‬نوع م��اده معدنی وجود دارد و‬ ‫‪ ۱۲۷‬واحد معدنی مش��غول فعالیت هس��تند که‬ ‫‪ ۳۰‬درص��د این معادن را زغال س��نگ تش��کیل‬ ‫می‌دهد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به وق��وع بارش‌های ف��راوان و جاری‬ ‫شدن سیالب در این مناطق‪ ،‬آب به داخل معادن‬ ‫این شهرس��تان نفوذ کرده و موجب آب‌گرفتگی‬ ‫در بسیاری از معادن شده است‪.‬‬ ‫میزان آب‌گرفتگی به حدی اس��ت که نیازمند‬ ‫ابزار پیش��رفته و پمپ‌های قوی برای خروج آب‬ ‫از معادن اس��ت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬راه‌های دسترسی‬ ‫ب��ه چند معدن و پل‌ه��ای ارتباطی آنها به دلیل‬ ‫وقوع سیالب نیز تخریب شده است؛ کارگران این‬ ‫معادن برای بازگش��ت فعالیت خ��ود به روزهای‬ ‫عادی و اس��تخراج از معادن‪ ،‬چش��م‌انتظار همت‬ ‫مسئوالن هستند‪.‬‬ ‫‪ 23‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 7‬رمضان ‪1440‬‬ ‫‪ 13‬مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪163‬‬ ‫اتفاقی آن را پیدا می‌کنند که برای حل این مش��کل نیازمند‬ ‫نصب تابلوهای راهنمایی هس��تیم‪ .‬همچنین سرپرست اداره‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‌دس��تی و گردشگری اردستان با بیان‬ ‫اینکه از ویژگی‌های قنات دو طبقه «مون» اردس��تان داشتن‬ ‫تنها رختشورخانه فعال اس��تان اصفهان است‪ ،‬افزود‪ :‬میراث‬ ‫فرهنگی شهرس��تان در س��ال ‪ ۹۷‬افزون بر ی��ک میلیارد و‬ ‫‪۳۵۰‬میلیون ریال برای الیروبی‪ ،‬کول‌گذاری و مقاوم‌س��ازی‬ ‫این بنای ارزشمند هزینه کرده است‪.‬‬ ‫مهدی مش��هدی تصریح ک��رد‪ :‬در بازدی��دی که مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی استان اصفهان از این بنا داشت قول همکاری‬ ‫دادن��د که در آینده نزدیک‪ ،‬مدیر پایگاه جهانی قنات معرفی‬ ‫شود تا بتوانیم اقدامات بهتری انجام دهیم‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫مظهر(دهان��ه) این قنات در محله «م��ون» قرار گرفته که با‬ ‫فاصل��ه ‪ ۲۰۰‬متر از یکدیگر ابتدا آب قنات رویی س��پس آب‬ ‫قنات زیرین ظاهر می‌شود‪ ،‬افزود‪ :‬آب هر ‪ ۲‬رشته قنات به ‪۳‬‬ ‫قس��مت تبدیل می‌شود که یک قسمت به روستای تلک‌آباد‬ ‫می‌رود و ‪ ۲‬رش��ته دیگ��ر برای آبیاری باغ‌ه��ا و مزارع محله‬ ‫«مون» اس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬با توجه به ثبت‬ ‫جهانی قنات ‪۲‬طبقه اردس��تان به عنوان بیستمین اثر ایران‬ ‫در ‪ ۲۶‬تی��ر ‪ ۱۳۹۵‬می‌طلبد طرح جامع آن هر چه س��ریع‌تر‬ ‫آماده شود‪.‬‬ ‫یک کارشناس اقتصاد در خراسان شمالی گفت‪:‬‬ ‫اگ��ر به آمار ت��ورم در چند دوره گذش��ته نگاهی‬ ‫بیندازیم متوجه خواهیم ش��د که خراسان شمالی‬ ‫جزو ‪ ۱۰‬اس��تانی ب��وده که باالترین ن��رخ تورم را‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مجید درخشانی درباره علل‬ ‫تاثیرگذار در این امر اظهار کرد‪ :‬خراس��ان شمالی‪،‬‬ ‫استان تولیدکننده نیست و به جز تولید محصوالت‬ ‫کش��اورزی به صورت خام‪ ،‬تولی��د خاص دیگری‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این استان بیشتر واردکننده‬ ‫کاالست‪ ،‬افزود‪ :‬ورود کاال و تاثیر هزینه‌های جانبی‬ ‫همچون کرایه حمل‌ونقل و‪ ...‬نیز بر باال رفتن نرخ‬ ‫کاالها در این استان موثر بوده است‪.‬‬ ‫درخش��انی ادام��ه داد‪ :‬اگ��ر به فروش��گاه‌های‬ ‫ش��هرهایی همچون مشهد س��ری بزنیم به خوبی‬ ‫می‌بینیم که بیش��تر کاالهای تولید شده همچون‬ ‫م��واد غذایی‪ ،‬پوش��اک و‪ ...‬در همان منطقه تولید‬ ‫می‌ش��وند و همین کاالها نی��ز با نرخ متعادل‌تر به‬ ‫فروش می‌رسند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬کم ب��ودن کاالها با برند‬ ‫خراسان شمالی در این استان یکی از معایبی است‬ ‫که سبب می‌شود هزینه زندگی در این استان باال‬ ‫رود‪ .‬از س��وی دیگر بنکداران فعال در این استان‪،‬‬ ‫به لحاظ بنیه مالی‪ ،‬توانمند نیس��تند و همین امر‬ ‫موجب می‌ش��ود نتوانند اجن��اس را به صورت نقد‬ ‫خریداری کنند‪ .‬این عامل نیز بر این موضوع تاثیر‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬البت��ه راه‌اندازی فروش��گاه‌های‬ ‫زنجیره‌ای در این اس��تان سبب شده است همانند‬ ‫سایر استان‌ها‪ ،‬برخی کاالها در این فروشگاه‌ها به‬ ‫فروش برسند‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت کش��اورزی یک��ی از مزیت‌های‬ ‫اقتصادی خراس��ان ش��مالی اس��ت اما متاس��فانه‬ ‫صنایع تبدیلی و تکمیلی چندانی در این اس��تان‬ ‫وج��ود ندارد‪ .‬ع�لاوه بر آن‪ ،‬تولید صنایع دس��تی‬ ‫همچ��ون فرش‪ ،‬پارچه‌بافی و‪ ...‬نیز در این اس��تان‬ ‫رونق خاصی ندارد اما حلقه‌های گمشده زیادی در‬ ‫آن مشاهده می‌شود‪.‬‬ ‫خراسان ش��مالی دارای صنایع بزرگی همچون‬ ‫پتروش��یمی خراس��ان‪ ،‬آلومینای جاجرم‪ ،‬فوالد و‬ ‫لوله‌گستر اسفراین و سیمان بجنورد است‪.‬‬ ‫پرداخت بدهی و تامین مواد اولیه فوالد اکسین‬ ‫خوزستان‬ ‫م��واد اولی��ه و قطع��ات یدکی کارخان��ه فوالد‬ ‫اکس��ین خوزستان به میزان قابل توجهی در چند‬ ‫ماه گذشته تامین ش��ده است‪ .‬به گزارش چیالن‪،‬‬ ‫همچنی��ن بس��یاری از بدهی‌های فوالد اکس��ین‪،‬‬ ‫پرداخت و حساب‌های مسدود آن بازگشایی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد سفیددشت خبر داد‪:‬‬ ‫فوالدسازی سفیددشت تا‬ ‫پایان امسال‬ ‫تکمیل می‌شود‬ ‫فوالدسازی سفیددشت که تا پایان فروردین به‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪ ۷۵‬درصد رسیده تا پایان امسال‬ ‫به مرحله بهره‌برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش رواب��ط عمومی ایمی��درو‪ ،‬محمود‬ ‫ارباب‌زاده‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد سفیددش��ت‬ ‫از پیش��رفت فیزیکی افزون ب��ر ‪ ۷۴‬درصدی طرح‬ ‫فوالدسازی این مجموعه تا پایان فروردین امسال‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬پروژه فوالدس��ازی سفیددش��ت‬ ‫به عنوان پیش��تاز پروژه‌های فوالدس��ازی در بین‬ ‫طرح‌های فوالدی هفتگانه کشور قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ط��رح فوالدس��ازی ت��ا‬ ‫پای��ان امس��ال تکمی��ل می‌ش��ود‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫تقوی��ت پیمان��کاران کنسرس��یوم و تامین مالی‬ ‫پ��روژه در تکمی��ل پ��روژه فوالدس��ازی ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد سفیددشت در بخش‬ ‫دیگ��ری از س��خنان خ��ود از ثبت رک��ورد تولید‬ ‫آهن اس��فنجی در سفیددش��ت خبر داد و عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬تولید آهن اس��فنجی از مرز ‪ ۶۵‬هزار تن در‬ ‫فروردین امسال گذشت‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ش��رکت ف��والد سفیددش��ت با‬ ‫مشارکت فوالد مبارکه و سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدن��ی ایران (ایمیدرو) آبان ‪۹۵‬‬ ‫فاز نخست واحد احیای مستقیم را راه‌اندازی کرد‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر فاز دوم در قالب پروژه فوالدس��ازی‬ ‫این مجموعه در حال ساخت و تکمیل است‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 23‬اردیبهشت ‪ 7 1398‬رمضان ‪ 13 1440‬م ‌ه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪163‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫خبر‬ ‫دودستگی بازار درمقابل نرخ طال‬ ‫امریکا درآمدهای ارزی کشور را‬ ‫هدف گرفته است‬ ‫کیوان جعفری‌طهرانی‪ ،‬تحلیلگر ارشد بین‌المللی هدف‬ ‫تحریم‌های امریکا را درآمدهای ارزی ایران دانس��ت و در‬ ‫این‌ب��اره گفت‪ :‬پ��س از اعالم ایران مبنی ب��ر جایگزینی‬ ‫معدن و صنایع معدنی ب��رای درآمدهای ارزی‪ ،‬امریکا به‬ ‫دنبال از بین بردن آنها است‪.‬‬ ‫به گ��زارش معدن‌نیوز‪ ،‬وی اف��زود‪ :‬فراموش نکنیم که‬ ‫درآمدهای معدن و صنایع معدنی کشور برخالف درآمدهای نفتی به شریان‌های‬ ‫کوچک و بزرگ اقتصادی کش��ور وارد می‌ش��ود‪ .‬این درآمدها وارد خزانه کشور‬ ‫نمی‌ش��ود بلکه به واحدهای مختلف بخش خصوصی و دولتی کش��ور وارد شده‬ ‫و از ای��ن طریق بر بخ��ش اقتصادی مانند چرخه حمل کش��تی‌ها‪ ،‬بارگیری‌ها‪،‬‬ ‫جابه‌جایی کاال از طریق ریل و جاده‪ ،‬کارخانجات‪ ،‬معادن‪ ،‬طرح‌های مش��ارکت‬ ‫اجتماعی و‪ ...‬اثر می‌گذارد‪.‬‬ ‫جعفری‌طهرانی ادامه داد‪ :‬تاثیر این تحریم‌ها در وضعیت اقتصادی کشور حتی‬ ‫گاه از حوزه نفت ش��دیدتر خواهد بود چراکه در معادن کش��ور شاهد مهاجرت‬ ‫معکوس هستیم و این مهندسان و کارکنان هستند که به معادن اطراف شهرها‬ ‫و مناط��ق دور افت��اده مراجعه می‌کنند‪ .‬از طرف��ی درآمدهای حاصل از تولید و‬ ‫صادرات معدن و صنایع معدنی وارد شهرهای کوچک و روستاها و حتی دهک‌ها‬ ‫می‌شود بنابراین می‌بینیم که این تحریم‌ها می‌تواند خطرناک باشد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬از این‌رو همان‌گونه که گفته ش��د‪ ،‬هدف امریکا از این‬ ‫تحریم‌ه��ا کاهش درآمدهای ارزی اس��ت‪ .‬امریکا در دور نخس��ت تحریم‌ها در‬ ‫اوت ‪( ۲۰۱۸‬نیم��ه مرداد تا نیمه ش��هریور ‪ )۱۳۹۷‬اعالم کرد که بیش از ‪۲۵۰‬‬ ‫کارش��ناس خبره در زمینه چگونگی اعمال تحریم‌ها در حال مطالعه هستند و‬ ‫وضعیت بازار ایران را رصد کرده و گزارش می‌دهند‪ .‬حتی ممکن است برخی از‬ ‫این کارشناسان در داخل کشور به طور غیر محسوس فعال باشند و بسیاری از‬ ‫مواقع این اطالعات ناخواسته به بیرون درز پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫این تحلیلگر ارشد بین‌المللی حوزه معدن و فوالد تصریح کرد‪ :‬توصیه من ارائه‬ ‫نکردن گزارش‌های تجاری در زمینه مبدأ و مقصد کاال و شرکت‌های خریدار و‬ ‫فروشنده و جزئیات اسناد حمل دریایی و رسیدهای بانکی در گروه‌های عمومی‬ ‫شبکه‌های اجتماعی است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬متاسفانه در ایران به تعداد کافی کارشناسان خبره که اشراف‬ ‫کامل در زمینه تجارت بین‌الملل‪ ،‬حقوق بین‌الملل و ریس��ک بین‌الملل به‌ویژه‬ ‫در بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی در س��ازمان‌ها و نهادهای بخش خصوصی و‬ ‫دولتی کشور داشته باشند وجود ندارد که موارد تحریم‌ها را رصد کرده و ریسک‬ ‫تحریم‌ها و به عبارت بهتر تنازع برای بقا را به‌درستی بدانند‪.‬‬ ‫جعفری‌طهرانی گفت‪ :‬هنوز ش��اهدیم که بس��یاری از کارشناس��ان از عنوان‬ ‫محاوره‌ای «دور زدن تحریم‌ها» اس��تفاده می‌کنند در صورتی که عنوان درست‬ ‫آن «مقابله با تحریم‌ها» اس��ت که از نظر مقایس��ه می‌ت��وان گفت کاری که به‬ ‫اصط�لاح مح��اوره‌ای «دور زدن تحریم‌ها» در دور قبل (قب��ل از برجام) انجام‬ ‫می‌شد در مقایسه با روش‌های «مقابله با تحریم‌ها» مقایسه مدرک کارشناسی‬ ‫با فوق‌دکترا اس��ت‪ .‬یکی از روش‌های درس��ت «مقابله ب��ا تحریم‌ها» در اختیار‬ ‫گذاش��تن تجربه‌ها و اطالعات بین واحدهای تولیدی و تجاری مشابه به‌صورت‬ ‫چراغ خاموش اس��ت‪ .‬ما باید یاد بگیریم ک��ه «ذکات علم و دانش‌مان» را با در‬ ‫اختیار گذاشتن اطالعات با یکدیگر ادا کنیم‪ .‬چرا باید راه رفته ما را واحد دیگر‬ ‫بخش خصوصی و دولتی دوباره تکرار کند و زیان ببیند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که فوالد ایران در همان مرحله نخست تحریم‌ها‬ ‫در فهرس��ت تحری��م بود و اکن��ون تحریم جدید چه تاثیری ب��ر صادرات ایران‬ ‫خواهد داشت‪ ،‬گفت‪ :‬درباره فوالد مبارکه که به صورت خاص زودتر موردتحریم‬ ‫قرار گرفته‪ ،‬باید گفت که تحریم این ش��رکت به یک س��ال قبل از مرحله اول‬ ‫و دوم تحریم‌ها و در واقع س��پتامبر و اکتبر ‪( ۲۰۱۷‬نیمه ش��هریور تا نیمه آبان‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬بازمی‌گ��ردد‪ .‬در آن زمان یوروفر (انجم��ن فوالد اروپا) تعرفه‌ای را برای‬ ‫واردات ورق گرم از ‪ ۵‬کشور جهان (شامل ایران) اعمال کرد تا شاهد تعادل نرخ‬ ‫ورق در بازار اروپا باشد و با این کار صادرات ورق گرم به عنوان محصول نهایی‬ ‫فوالد ایران از ‪ ۳‬ماه چهارم ‪ ۲۰۱۷‬کاهش��ی ش��د و به صفر رس��ید‪ .‬در وضعیت‬ ‫فعل��ی صادرات معدن و صنایع معدنی به‌ویژه محص��والت فوالدی به اروپا تناژ‬ ‫قابل‌توجهی نیست و نزدیک به صفر است و حتی اینستکس نیز تنها در زمینه‬ ‫دارو و غذا طراحی شده و قابلیت استفاده در زمینه تجارت محصوالت معدن و‬ ‫صنایع معدنی را ندارد و کمکی در این زمینه به ما نخواهد کرد‪.‬‬ ‫جعفری‌طهرانی ادامه داد‪ :‬منافع تجاری اروپا ایجاب می‌کند که شریک تجاری‬ ‫خود یعنی امریکا را حفظ کنند‪ .‬ازاین‌رو شاهد هستیم که صادرات فوالد به اروپا‬ ‫از یک سال قبل متوقف شده بود و با دور جدید تحریم‌ها در مرحله اول و دوم‪،‬‬ ‫با توجه به افزایش هزینه حمل دریایی و افزایش ریسک صادرات و نیز مشکالت‬ ‫نقل و انتقال ارز‪ ،‬صادرات دوباره تحت تاثیر قرار گرفت‪.‬‬ ‫این تحلیلگر ارش��د بین‌المللی حوزه معدن و فوالد گفت‪ :‬ش��اهد هستیم که‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬کل صادرات س��نگ آهن و کنس��انتره از ایران ‪ ۱۴.۳‬میلیون تن‬ ‫ش��امل ‪ ۸.۸‬میلیون تن س��نگ آهن دانه‌بندی و ‪ ۵.۵‬میلیون تن کنسانتره بود‬ ‫درحالی که در س��ال ‪ ۹۶‬کل صادرات س��نگ آهن و کنس��انتره ‪ ۱۸.۲‬میلیون‬ ‫تن ش��امل ‪ ۱۲.۵‬میلیون تن سنگ آهن دانه‌بندی و ‪ ۵.۷‬میلیون تن کنسانتره‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬یعنی از نظر وزنی افت ‪۲۱‬درصدی داشته است‪ .‬در زمینه صادرات‬ ‫ف��والد نیز چنین بوده اس��ت؛ صادرات فوالد در س��ال ‪ ۹۶‬بی��ش از ‪ ۷‬میلیون‬ ‫ت��ن بود درحالی که در س��ال ‪ ۹۷‬به ‪ ۵.۵۴‬میلیون تن کاه��ش یافت و این به‬ ‫معنی کاهش وزنی ‪۲۱‬درصدی صادرات فوالد در س��ال گذشته است‪ .‬در حوزه‬ ‫گندله نیز باید گفت صادرات این محصول در س��ال گذش��ته آغاز ش��د و ایران‬ ‫در س��ال قبل موفق به صادرات ‪ ۲.۷۸‬میلیون تن از این محصول ش��د درحالی‬ ‫که س��ال ‪ ۹۶‬هیچ‌گونه صادراتی در حوزه گندل��ه به علت عوارض صادراتی باال‬ ‫نداشته‌ایم‪.‬‬ ‫وی موضوع را چنین جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کرد و افزود‪ :‬راه درست «مقابله‬ ‫با تحریم‌ها» در فرمول س��اده ریاضی «مخفی‌کاری ‪ +‬موقعیت‌یابی = موفقیت»‬ ‫خالصه می‌شود‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫نظرس��نجی هفتگی کیتکونیوز نشان داد‬ ‫کارشناسان وال اس��تریت و سرمایه‌گذاران‬ ‫درباره روند ن��رخ طال در هفته جاری دچار‬ ‫دودستگی شده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬در نظرس��نجی‬ ‫کیتکونیوز ب��رای هفته جاری هیچ گروهی‬ ‫بی��ش از ‪۴۰‬درصد رأی کس��ب نکرد‪ .‬نرخ‬ ‫طال از ضعف اخیر بازارهای سهام و تشدید‬ ‫تنش‌های تجاری میان امریکا و چین اندکی‬ ‫پش��تیبانی ش��د اما برخ��ی از معامله‌گران‬ ‫می‌گوین��د با وج��ود افت بازارهای س��هام‪،‬‬ ‫تقاض��ا برای خری��د طال به عن��وان دارایی‬ ‫مطمئن اندک بود‪.‬‬ ‫کالین سیژینس��کی‪ ،‬استراتژیس��ت ارشد‬ ‫بازار در ش��رکت مدیریت دارایی اس‌آی‌ای‬ ‫در ای��ن باره به کیتکونیوز گفت‪ :‬نرخ طال از‬ ‫نظر فنی وضعیت بهتری پیدا کرده و اندکی‬ ‫باال رفته اس��ت اما حقیقت این است که با‬ ‫توجه به ریس��ک و نوسان‪ ،‬نرخ طال افزایش‬ ‫پیدا نکرده و تورم پایین مانده است‪.‬‬ ‫به نظر می‌رسد تشدید تنش‌های تجاری‪،‬‬ ‫روند نزولی نرخ طال را متوقف کرده اس��ت‬ ‫اما هنوز دشوار است که پیش‌بینی کرد نرخ‬ ‫طال در کوتاه‌مدت چه روندی پیدا می‌کند‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی کیتکونیوز از کارشناسان‬ ‫وال‌اس��تریت‪ ۱۹ ،‬نفر ش��رکت کردند که از‬ ‫می��ان آنها ‪۷‬نفر یا ‪ ۳۷‬درص��د افزایش نرخ‬ ‫ط�لا را پیش‌بین��ی کردن��د و همین تعداد‬ ‫نیز نظری نداش��تند‪۵ .‬نف��ر یا ‪۲۶‬درصد نیز‬ ‫کاهش نرخ طال را پیش‌بینی کردند‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی هفته گذشته کارشناسان‬ ‫وال‌اس��تریت درباره افزایش‪ ،‬کاهش یا نظر‬ ‫خنثی به ‪۳‬دسته مساوی تقسیم شده بودند‪.‬‬ ‫در ای��ن بی��ن‪ ۴۱۹ ،‬نفر در نظرس��نجی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫در کابو‪ ،‬ش��هری کوچک در کش��ور‬ ‫زامبی��ا در جنوب ق��اره افریقا آلودگی‬ ‫سرب فراوانی وجود دارد‪.‬‬ ‫پیش��ینه استخراج و ذوب این فلز در‬ ‫کابو به یک قرن می‌رسد؛ پدیده‌ای که‬ ‫چن��د نس��ل از کودکان کابوی��ی از آن‬ ‫آسیب دیده‌اند‪.‬‬ ‫لَری سی‌‌پرایس‪ ،‬عکاس خبری اهل‬ ‫امری��کا ای��ن تصویرها را از اس��تخراج‬ ‫س��رب و آثار آن ب��ر حیات کودکان در‬ ‫این منطقه ثبت کرده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬گاردین‬ ‫تاریخ انتشار‪ ۸ :‬خرداد ‪۱۳۹۶‬‬ ‫برگردان‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫کیتکونیوز از س��رمایه‌گذاران شرکت کردند‬ ‫ک��ه از می��ان آنه��ا ‪ ۲۲۱‬نفر ی��ا ‪۵۳‬درصد‬ ‫افزایش نرخ و ‪ ۱۲۹‬نفر یا ‪۳۱‬درصد کاهش‬ ‫نرخ را پیش‌بینی کردند در حالی که ‪ ۶۹‬نفر‬ ‫یا ‪۱۶‬درصد نظری نداشتند‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی هفته پیش‪ ،‬کارشناسان‬ ‫وال‌اس��تریت و س��رمایه‌گذاران درب��اره‬ ‫خوش‌بین��ی و بدبینی ب��ه افزایش نرخ طال‬ ‫به دو گروه مس��اوی تقسیم شده بودند‪ .‬در‬ ‫معامالت جمع��ه بازار امریکا‪ ،‬هر اونس طال‬ ‫ب��رای تحویل در ژوئن (نیمه خرداد تا نیمه‬ ‫تی��ر) ‪ ۲.۲۰‬دالر یا ‪۰.۲‬درصد افزایش یافت‬ ‫و در ‪ ۱۲۸۷.۴۰‬دالر بس��ته شد و برای کل‬ ‫هفته ‪۰.۵‬درصد رشد نشان داد که پنجمین‬ ‫رشد هفتگی در ‪ ۶‬هفته گذشته بود‪.‬‬ ‫دیوی��د میدن‪ ،‬تحلیلگر بازار در ش��رکت‬ ‫«سی‌ام‌س��ی مارکتس» یکی از افرادی بود‬ ‫که درب��اره روند ن��رخ ط�لا در کوتاه‌مدت‬ ‫نظری نداش��ت‪ .‬وی اظهار ک��رد که در پی‬ ‫جنگ تج��اری‪ ،‬امریکا در اقتص��اد جهانی‬ ‫موضع قوی‌تری پیدا می‌کند و این مس��ئله‬ ‫ظرفیت صعودی نرخ طال را محدود می‌کند‪.‬‬ ‫حتی اگر بان��ک مرکزی امریکا موضع خود‬ ‫در قب��ال سیاس��ت پول��ی را ملایم‌تر کند‪،‬‬ ‫طولی نخواهد کش��ید که بانک‌های مرکزی‬ ‫رویکردش��ان را تغیی��ر دهند و ای��ن امر از‬ ‫ارزش دالر امریکا پشتیبانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫بی��ل ب��اروچ‪ ،‬رئی��س ش��رکت «بلوالین‬ ‫فیوچ��رز» نیز اظه��ار ک��رد‪ :‬عوامل فصلی‬ ‫درحال‌حاضر از افزایش نرخ طال پش��تیبانی‬ ‫نمی‌کنند و این فلز باید تابستان را پشت‌سر‬ ‫بگ��ذارد و پ��س از آن روند صع��ودی پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫کوی��ن گریدی‪ ،‬رئیس ش��رکت فونیکس‬ ‫فیوچ��رز نی��ز نس��بت ب��ه روند ن��رخ طال‬ ‫در پی جنگ تجاری‪ ،‬امریکا در اقتصاد جهانی‬ ‫موضع قوی‌تری پیدا می‌کند و این مسئله ظرفیت‬ ‫صعودی نرخ طال را محدود می‌کند‬ ‫درحال‌حاضر نظ��ر خنثی دارد و در این‌باره‬ ‫گفت‪ :‬طال در میانگی��ن نرخ ‪ ۲۰۰‬روزه که‬ ‫در ‪ ۱۲۶۸.۲۰‬دالر قرار دارد‪ ،‬مانده اس��ت و‬ ‫ب��ا وجود افزایش تنش‌ه��ای ژئوپلتیکی‪ ،‬به‬ ‫سختی برای صعود تالش می‌کند‪.‬‬ ‫جیم ویکاف‪ ،‬تحلیلگر فنی ارش��د کیتکو‬ ‫پیش‌بینی کرد طال ثاب��ت می‌ماند و اظهار‬ ‫ک��رد که رون��د نزولی نرخ ط�لا در نمودار‬ ‫روزانه به قوت خود باقی مانده است اما نرخ‬ ‫طال در هفته گذشته ثبات داشت‪.‬‬ ‫در میان کس��انی که به افزایش نرخ طال‬ ‫باور داشتند‪ ،‬افش��ین نوابی‪ ،‬مدیر معامالت‬ ‫گ��روه «ام‌کی‌اس» اظهار ک��رد طال در بازه‬ ‫محدودی بی��ن ‪ ۱۲۷۰‬تا ‪ ۱۲۹۰‬دالر مانده‬ ‫اس��ت‪ .‬من ترجی��ح می‌دهم ک��ه از موضع‬ ‫خوشبینانه به معامله طال بپردازم‪.‬‬ ‫میراث سرب در سمی‌ترین شهر جهان‬ ‫اوله هانس��ن‪ ،‬مدی��ر اس��تراتژی کاال در‬ ‫ساکس��و بانک نیز پیش‌بین��ی کرد با وجود‬ ‫عملکرد ضعیف طال در هفته گذشته‪ ،‬بر این‬ ‫باورم که طال درنهایت به باالی ‪ ۱۲۹۲‬دالر‬ ‫صعود می‌کند‪.‬‬ ‫آدریان دی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت مدیریت‬ ‫دارای��ی آدریان دی نیز گف��ت‪ :‬طال ممکن‬ ‫اس��ت از پژوهش‌های نماین��دگان مجلس‬ ‫امریکا از ترامپ سود ببرد‪.‬‬ ‫جان ویر‪ ،‬مدیر ش��رکت والش تریدینگ‬ ‫نیز ازجمله کس��انی اس��ت که کاهش نرخ‬ ‫طال را پیش‌بینی کرد زیرا این فلز نتوانست‬ ‫هفته گذشته از تش��دید تنش‌های تجاری‬ ‫میان امریکا و چین بهره چندانی ببرد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 210

روزنامه روزگار معدن شماره 210

شماره : ۲۱۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
روزنامه روزگار معدن شماره 209

روزنامه روزگار معدن شماره 209

شماره : ۲۰۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
روزنامه روزگار معدن شماره 208

روزنامه روزگار معدن شماره 208

شماره : ۲۰۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۳۰
روزنامه روزگار معدن شماره 207

روزنامه روزگار معدن شماره 207

شماره : ۲۰۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۹
روزنامه روزگار معدن شماره 206

روزنامه روزگار معدن شماره 206

شماره : ۲۰۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 205

روزنامه روزگار معدن شماره 205

شماره : ۲۰۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!