صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره ۱۵۵

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 155

روزنامه روزگار معدن شماره 155

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫نفت و گاز سرو‬ ‫نسل جدید‬ ‫کاتالیست را‬ ‫عرضه می‌کند‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫رونمایی از‬ ‫اطلس‌های استانی‬ ‫زمین‌شناسی‬ ‫ت معدنی‬ ‫و ظرفی ‌‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪ 25 1398‬شعبان ‪ 1440‬اول مه ‪ 2019‬سال دوم شماره‪8 155‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت‌ها‬ ‫عمر ‪ 24‬ساله پیمان ایمنی‬ ‫و سالمت در معادن‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫گزارش‌ها‬ ‫مسئوالن‪ ،‬بین خود و کارگران‬ ‫دیوار نکشند‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫در پنجمین کنفرانس بین‌المللی «استیل پرایس» با رویکرد توسعه صادرات مطرح شد‬ ‫عراق وسوریه‪ ،‬فرصت‌هایصادراتی جدید فوالد‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫پیمان «سازمان بین‌المللی کار»‬ ‫برای بهبود شرایط کارگران معدن‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫معدن نیترات در انتظار‬ ‫بهره‌برداری و رفع نیاز داخلی‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫خانواده سیمان را‬ ‫بهتر بشناسیم‬ ‫صفحه‪7‬‬
‫اخبار‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪155‬‬ ‫خبر‬ ‫‌مقابله با سلطه‌گری‬ ‫با شناخت رویدادهای‬ ‫جهان اسالم‬ ‫حمل ریلی مواد معدنی با‬ ‫کمبود و نقص همراه است‬ ‫دبیر انجمن س��نگ آه��ن ایران معتقد اس��ت‪ ،‬با‬ ‫وجود اهمیت موضوع حمل‌ونقل در توس��عه اقتصاد‬ ‫کش��ور‪ ،‬همچنان با آنچه موردنظر برنامه‌ریزان تا افق‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬اس��ت‪ ،‬فاصله بس��یار جدی داریم‪ .‬به گزارش‬ ‫دنیای معدن‪ ،‬س��عید عس��کرزاده عنوان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مولفه‌های مهم در اندازه‌گیری میزان توسعه صنعت و‬ ‫اقتصاد هر کشور‪ ،‬سرانه مصرف فوالد است‪ .‬دستیابی‬ ‫ب��ه برنامه‌ه��ای کالن کش��ور در حوزه ف��والد تا افق‬ ‫‪ ،۱۴۰۴‬وابس��ته به تحقق همه مولفه‌های تاثیرگذار‬ ‫در آن اس��ت‪ .‬با فرض اینک��ه تمام مولفه‌های موجود‬ ‫مانن��د تحریک تقاضای داخلی و خارجی‪ ،‬تس��هیل‬ ‫صادرات‪ ،‬ثبات قوانین و تس��هیل رابطه دیپلماس��ی‬ ‫مهیا شود‪ ،‬خواهیم دید بزرگ‌ترین عاملی که اجرای‬ ‫برنامه‌های معدنی مانند تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد را‬ ‫دچار خدشه می‌کند‪ ،‬موضوع حمل‌ونقل است‪ .‬میزان‬ ‫سرمایه‌گذاری مورد نیاز در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای‬ ‫و ریلی‪ ،‬برای دس��تیابی به اهداف ترس��یم شده‪ ،‬یک‬ ‫عدد سرسام‌آور اس��ت‪ .‬وی‪ ،‬رشد حمل‌ونقل ریلی را‬ ‫نامتوازن دانست و گفت‪ :‬از ریل به ‪ ۲‬منظور حمل‌ونقل‬ ‫مس��افری و باری استفاده می‌شود‪ .‬بعضی از مسیرها‬ ‫بر اس��اس میزان جمعیت و ظرفیت مس��افر طراحی‬ ‫ش��ده‌اند؛ البته ش��ک ندارم در برخی از آنها مس��ائل‬ ‫کارشناس��ی خیلی دخی��ل نبوده‌ان��د‪ .‬برخی اوقات‬ ‫نفوذ نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی و فشارهای‬ ‫غیر مس��تقیم در برنامه‌ریزان و تصمیم‌س��ازان تاثیر‬ ‫داشته است‪ .‬با این وجود باز هم در حوزه حمل‌ونقل‬ ‫ریلی‪ ،‬کمبود بس��یاری احساس می‌شود‪ .‬عسکرزاده‬ ‫با بیان اینکه در معادن بزرگ‪ ،‬نیاز جدی به توس��عه‬ ‫حمل‌ونق��ل ریلی وجود دارد‪ ،‬افزود‪ :‬ما تنها در بخش‬ ‫ریل‌گذاری مش��کل نداریم بلکه در تامین تجهیزات‬ ‫مانن��د لکوموتی��و‪ ،‬واگن و‪ ...‬با آنچه مورد نیاز اس��ت‪،‬‬ ‫فاصله بس��یاری داریم‪ .‬دبیر انجمن سنگ آهن ایران‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬برای ه��ر ماده معدنی بای��د واگن‌های‬ ‫متناس��ب با آن مورد اس��تفاده قرار گیرد اما در ایران‬ ‫این طور نیس��ت و برنامه مناس��بی ب��رای تحقق آن‬ ‫وجود ندارد‪ .‬هیچ فرد یا س��ازمانی به دنبال آن نبوده‬ ‫که واگن‌های لبه بلند را به ناوگان حمل‌ونقل ریلی ما‬ ‫اضافه کند‪ .‬عس��کرزاده تصریح کرد‪ :‬به صورت کالن‬ ‫در ح��وزه حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای‪ ،‬نقص و کمبود‬ ‫بس��یاری وج��ود دارد که عالوه ب��ر آن باید مدیریت‬ ‫ناوگان‌ه��ای موج��ود و نوس��ازی آنها م��ورد توجه‬ ‫برنامه‌ریزان قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی هزینه حمل‌ونقل ریلی را نامناس��ب دانست و‬ ‫افزود‪ :‬باید تناس��بی بین حمل‌ونقلی ریلی با جاده‌ای‬ ‫وجود داش��ته باشد تا صاحب بار ترجیح دهد از ریل‬ ‫اس��تفاده کنند اما متاس��فانه این تفاوت در خیلی از‬ ‫مسیرها به طور محسوس دیده نمی‌شود‪ ،‬در صورتی‬ ‫که در بسیاری از کشورها این تفاوت محسوس است‪.‬‬ ‫مدی��ر مرکز تحقیقات فرآوری م��واد معدنی ایران گفت‪ :‬این‬ ‫مرکز برنامه‌های مختلف پژوهش��ی و توس��عه‌ای در سال ‪ ۹۸‬را‬ ‫اجرا می‌کند‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬مجید وفایی فرد با اعالم این خبر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬از جمله برنامه‌های پژوهشی مرکز تحقیقات فرآوری‬ ‫مواد معدنی ایران‪« ،‬مطالعات بهینه‌س��ازی فرآوری عناصر نادر‬ ‫خاکی از کانس��نگ آنومالی ‪ ۵‬س��اغند در مقیاس آزمایشی» و‬ ‫«انجام آزمایش‌های شیمی و کانی‌شناسی و فرآوری نمونه‌های‬ ‫اکتشافی ایمیدرو» است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪« :‬مطالعه فرآوری بیتومین با هدف کاهش گوگرد‬ ‫و خاکس��تر برای تولید آس��فالت ویژه در مقیاس آزمایشگاهی»‬ ‫و نیز «شناس��ایی و امکان‌س��نجی فنی اس��تحصال تیتانیوم و‬ ‫عناص��ر نادر خاک��ی از گل قرمز کارخانه بوکس��یت جاجرم در‬ ‫مقیاس آزمایشگاهی» در حال انجام است‪ .‬مدیر مرکز تحقیقات‬ ‫فرآوری مواد معدنی ایران تصریح کرد‪« :‬پژوهش بهینه‌س��ازی‬ ‫فرآیند اکسیداس��یون کانس��نگ طالی زرش��وران با همکاری‬ ‫دانشگاه‌ها» و «توسعه پژوهش‌های کاربردی درباره باز فرآوری‬ ‫پسماندهای معدن و صنایع معدنی و استحصال عناصر با ارزش‬ ‫و استراتژیک» در سال جاری انجام می‌شود‪ .‬وی افزود‪« :‬توسعه‬ ‫فعالیت‌ها و مطالعات زیس��ت‌محیطی در زمینه تفاهمنامه امضا‬ ‫شده با انجمن فوالد و شرکت‌های فوالدی» و همچنین «توسعه‬ ‫فناوری‌های حاصل از دس��تاوردهای پژوهشی انجام شده نظیر‬ ‫تیکنر خمیری و ش��بکه‌های سیار فرآوری» از دیگر برنامه‌های‬ ‫س��ال ‪ ۹۸‬در مرکز یاد ش��ده اس��ت‪ .‬وفایی‌فرد با اشاره به دیگر‬ ‫برنامه‌های س��ال ‪ ،۹۸‬گفت‪« :‬توس��عه ارتباط با مراکز تحقیق و‬ ‫توسعه در زمینه هم‌افزایی و دستیابی به اهداف و سیاست‌های‬ ‫نقش��ه راه معدن در حوزه پژوهش و فناوری» و «ایجاد ارتباط‬ ‫آزمایشگاهی با مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت» از جمله این برنامه‌هاس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬اس��تقرار‬ ‫و پیاده‌س��ازی اس��تاندارد ‪ »۱۷۰۲۵ISO‬و «بازنگری ساختار‬ ‫تفصیلی و طرح طبقه‌بندی مش��اغل» نی��ز در این زمینه انجام‬ ‫می‌شود‪ .‬مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با اشاره‬ ‫به اجرای پروژه‌های زیرساختی و تکمیلی به عنوان یکی دیگر از‬ ‫برنامه‌های این مرکز در سال جاری‪ ،‬گفت‪ :‬نگهداری و تعمیرات‬ ‫تجهیزات‪ ،‬گازکش��ی و گازرس��انی داخل سایت و اصالح شبکه‬ ‫روشنایی و برق‌رسانی در این مرکز انجام می‌شود‪.‬‬ ‫روز کارگر از نگاه کارگر معدن‬ ‫مسئوالن‪ ،‬بین خود و کارگران دیوار نکشند‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفهان در‬ ‫همای��ش بین‌المللی آین��ده جهان اس�لام در افق‬ ‫‪ ۱۴۱۴‬از لزوم شناخت اتفاق‌های مهم جهان اسالم‬ ‫و اس��تفاده از آن در مقابله با س��لطه‌گری گفت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش روزگارمعدن‪ ،‬همای��ش بین‌المللی آینده‬ ‫جه��ان اس�لام در افق ‪ ۱۴۱۴‬با همکاری موسس��ه‬ ‫آینده‌پژوه��ی جهان اس�لام‪ ۸ ،‬و ‪ ۹‬اردیبهش��ت در‬ ‫دانش��گاه تهران برگزار ش��د‪ .‬حمیدرضا عظیمیان‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬روز دوم‬ ‫ای��ن همایش بین‌المللی در س��خنانی با اش��اره به‬ ‫تحوالت و جایگاه جمهوری اسالمی ایران در منطقه‬ ‫و جهان گفت‪ :‬ش��ناخت تح��والت و روند اتفاق‌های‬ ‫مهم جهان اسالم باید دستمایه‌ای برای تدوین نقشه‬ ‫راه و استراتژی متناسب با انواع سناریوها برای اثبات‬ ‫حقانیت و مقابله با سلطه‌گری باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز‬ ‫اس�لام در محوریت توج��ه و هدف‌گذاری راهبردی‬ ‫قدرت‌های جهان��ی و همچنین در معرض تحوالت‬ ‫پرشتاب قرار گرفته است‪ .‬مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫مبارکه همچنین خاطرنش��ان کرد‪ :‬نظام س��لطه در‬ ‫تالش اس��ت ب��ا ایجاد تفرق��ه و واگرایی‪ ،‬حمایت از‬ ‫حکام ناالیق و وابس��ته‪ ،‬تقویت و هدایت تروریس��م‬ ‫و دام��ن زدن ب��ه اختالف‪ ،‬جهان اس�لام را در ابعاد‬ ‫سیاسی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی امنیتی ضعیف کرده‬ ‫و ب��ه یک مجموعه ش��کننده و واگ��را تبدیل کند‪.‬‬ ‫برگ��زاری ‪ ۲۰‬پن��ل تخصص��ی در محورهای آینده‬ ‫سیاس��ت و امنیت در جهان اس�لام‪ ،‬آینده اقتصاد‬ ‫در جهان اسالم‪ ،‬آینده تمدن‪ ،‬فرهنگ و ارزش‌ها در‬ ‫جهان اس�لام‪ ،‬آینده علم و فناوری در جهان اسالم‬ ‫و آین��ده محیط‌زیس��ت در جهان اس�لام از جمله‬ ‫برنامه‌های حاشیه‌ای این رویداد بودند‪.‬‬ ‫اجرای برنامه‌های پژوهشی و توسعه‌ای در مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران‬ ‫محبوبه ناطق‪:‬‬ ‫کارگ��ری در معادن ‪ ۲‬وج��ه دارد؛ کارگری که‬ ‫از کار در معادن راضی اس��ت و دلیل این رضایت‬ ‫را می‌ت��وان بزرگ‌تر بودن و نظام‌مند بودن معدن‬ ‫و حق��وق باالت��ر آن دانس��ت و کارگ��ری که در‬ ‫مع��ادن کوچک و خصوصی ب��ا درآمد پایین کار‬ ‫می‌کند یا به صورت پیمانی‪ ،‬کارگر ش��رکت‌های‬ ‫پیمانکار معادن در بخش‌های مختلف اس��ت‪ .‬در‬ ‫این صورت بس��ته به می��زان فروش معادن و نوع‬ ‫ق��راردادی که بهره‌بردار معدن با پیمانکار بس��ته‬ ‫است‪ ،‬وضعیت شغلی کارگران با هم فرق می‌کند‬ ‫اما نقطه مش��ترک همه کارگران این است که در‬ ‫شرایط سخت کار می‌کنند و در سختی کار‪ ،‬مقام‬ ‫نخست را دارند‪.‬‬ ‫کار در عمق زمین‪ ،‬خطرناک‌تر اس��ت و ساالنه‬ ‫در سراس��ر جه��ان قربانیان زی��ادی می‌گیرد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل رعایت ایمنی کارگران موضوع تمام‬ ‫تعهدنامه‌هایی است که بهره‌برداران و پیمانکاران‬ ‫معدنی‪ ،‬به آن متعهد می‌شوند‪.‬‬ ‫با این حال بخش زیادی از مش��کالت کارگری‬ ‫به این دلیل اس��ت ک��ه معادن درآم��د چندانی‬ ‫ندارن��د‪ ،‬درگیر مطالبات خ��ود از خریداران مواد‬ ‫معدنی هستند یا به دلیل افزایش نرخ تمام شده‬ ‫م��واد معدنی به س��ود منطقی دس��ت نمی‌یابند‬ ‫تا ص��رف لوازم ایمن��ی و رعایت مس��ائل ایمنی‬ ‫کارگران کنند‪.‬‬ ‫برای این موضوع ب��ه تعداد حوادث معدنی رخ‬ ‫داده در ایران می‌توان شاهد مثال آورد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگری از نگاه کارگر معدن‬ ‫کار در معادن زغال‌س��نگ و در اعماق زمین از‬ ‫نگاه عامه یکی از س��خت‌ترین مش��اغل جهان به‬ ‫ش��مار می‌رود‪ .‬این موضوع را ی��ک کارگر معدن‬ ‫زغال سنگ می‌گوید و می‌افزاید‪ :‬کارگران معادن‬ ‫به ویژه معادن زیرزمینی زغال‌سنگ برای کسب‬ ‫لقمه‌ای ن��ان حالل و به حرک��ت درآوردن چرخ‬ ‫صنعت و تولید کش��ور‪ ،‬خطرهای بیشماری را به‬ ‫جان می‌خرن��د و یکی از مظلوم‌ترین کارگران در‬ ‫ایران هستند‪.‬‬ ‫وی که نمی‌خواهد نامش فاش شود‪ ،‬می‌افزاید‪:‬‬ ‫بیش��تر آنها از قوانین اطالع��ی ندارند و به خوبی‬ ‫از حق و حقوق خود با خبر نیس��تند‪ .‬تشکل‌های‬ ‫کارگ��ری هم در ح��د بازیچه‌ای بیش نیس��تند‬ ‫و تح��ت تاثی��ر کارفرم��ا از حقوق کارگ��ر دفاع‬ ‫نمی‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬کارگران هر صبح که از خانواده‬ ‫خ��ود خداحافظی می‌کنند‪ ،‬امیدی به بازگش��ت‬ ‫خود ندارند‪ .‬آنها گاه برای استخراج زغال تا اعماق‬ ‫ه��زار متری پیش می‌روند‪ .‬با ای��ن حال به دلیل‬ ‫اینکه در مناطق زندگی‌شان کار نیست‪ ،‬به همین‬ ‫ش��رایط راضی بوده و حاضر نیس��تند شکایت یا‬ ‫اعتراض کنند تا مبادا همین کار را از دست داده‬ ‫و بیکار شوند‪.‬‬ ‫این کارگر که نخواست نامش فاش شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫آنها گاه تا ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬ماه حقوق معوقه دارند و به این‬ ‫امر عادت کرده‌اند چراکه معادن زغال‌س��نگ به‬ ‫نوعی محور اصلی زندگی مردم هستند اما مسائل‬ ‫متعدد این معادن همواره کارگران زحمتکش آنها‬ ‫را با مش��کالت گوناگون روبه‌رو کرده است‪ .‬نبود‬ ‫امنیت ش��غلی و جانی‪ ،‬پرداخت نکردن به موقع‬ ‫حقوق و رعایت نشدن عدالت کارگری از مواردی‬ ‫اس��ت که کارگران این حوزه‪ ،‬خواستار رسیدگی‬ ‫به آنها هستند‪ .‬برای رعایت این امر باید مسئوالن‬ ‫از پش��ت میز خود بلند ش��ده و به میان کارگران‬ ‫آمده و درد دل آنها را از نزدیک بشنوند نه اینکه‬ ‫فقط از نقش معدن در اقتصاد کشور بگویند اما به‬ ‫کارگر معدن بها ندهند‪.‬‬ ‫‹ ‹رعایت شأن کارگران معدن‬ ‫محمدرض��ا بهرامن‪ ،‬رئیس‬ ‫خان��ه مع��دن ای��ران ب��ه‬ ‫مناس��بت روزجهانی کارگر‬ ‫می‌گوید‪ :‬اول مه‪ ،‬هر س��ال‬ ‫در عم��ده کش��ورهای‬ ‫آزاده‌اندی��ش‪ ،‬روز جهان��ی‬ ‫کارگر نامیده می‌ش��ود و کارگ��ران و کارفرمایان‪،‬‬ ‫این روز را گرامی می‌دارند‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ ۱۳۲ :‬سال پیش در چنین روزی‪،‬‬ ‫عده زی��ادی از کارگران کارخانه‌ه��ای امریکا در‬ ‫ش��یکاگو در جریان یک اعتراض صنفی‪ ،‬کشته و‬ ‫مجروح شدند‪ .‬این کارگران فقط خواهان کاهش‬ ‫س��اعت کار از ‪ ۱۰‬ساعت به ‪ ۸‬ساعت و نیز بهبود‬ ‫شرایط کار خود بودند‪ .‬پس از این واقعه؛ اول مه‪،‬‬ ‫به عنوان روز جهانی کارگر گرامی داشته می‌شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬کارگران‪ ،‬ستون فقرات اقتصاد هر‬ ‫کشور هستند‪.‬‬ ‫بهرام��ن در ادامه خاطرنش��ان می‌کند‪ :‬بخش‬ ‫مهم��ی از تولید و پیش��رفت اقتصادی در جوامع‬ ‫توس��عه‌یافته با تکیه ب��ر توانایی‌ها و ظرفیت‌های‬ ‫داخلی و ب��ر دوش جامعه کارگری اس��ت‪ .‬رونق‬ ‫تولی��د امروز در گروی حمایت از جامعه کارگری‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س خانه معدن ای��ران در بخش دیگری از‬ ‫س��خنان خود اضاف��ه می‌کند‪ :‬صفت س��خت و‬ ‫زیان‌آوری مش��اغل س��خت و زیان‌آور را می‌توان‬ ‫ب��ا بکارگی��ری تمهی��دات بهداش��تی‪ ،‬ایمنی و‬ ‫تدابیر فنی از س��وی کارفرمای��ان‪ ،‬کاهش داد اما‬ ‫درباره کارگران بخش معدن باید گفت س��خت و‬ ‫زیان‌آوری کار آنها در هر شرایطی با وجود در نظر‬ ‫گرفتن تمام تمهیدات الزم حفظ می‌شود‪.‬‬ ‫وی درب��اره مطالب��ات کارگری نی��ز می‌گوید‪:‬‬ ‫مسئله کار و شأن کارگر و حد کارگران و جایگاه‬ ‫آنها‪ ،‬در تمام جوامع‪ ،‬بس��یار مهم است‪ .‬اگر همه‬ ‫ت عالم را هم جمع کنند اما عنصر کار و کارگر‬ ‫ثرو ‌‬ ‫در کنار آن نباشد‪ ،‬همه نیازهای انسان روی زمین‬ ‫خواهد ماند و پول را نه می‌توان خورد‪ ،‬نه می‌توان‬ ‫پوشید و نه می‌توان استفاده کرد‪ .‬آن چیزی که از‬ ‫ثروت انسان‌ها و نعمت‌های روی زمین‪ ،‬نیازهای‬ ‫انسان را تامین می‌کند‪ ،‬عنصر کار است و کار هم‬ ‫متکی به کارگر‪.‬‬ ‫بهرام��ن در ادامه می‌افزای��د‪ :‬مهم‌ترین ویژگی‬ ‫نی��روی کار در ای��ران‪ ،‬هن��ر‪ ،‬اندیش��ه‪ ،‬انگیزه و‬ ‫خالقیت او است که از سطح متوسط جهانی باالتر‬ ‫است‪ .‬در ش��رایط امروز جامعه و کشور عزیزمان‬ ‫ایران‪ ،‬حمایت و پشتیبانی هر چه بیشتر از جامعه‬ ‫کارگری‪ ،‬از ضروریات است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه می‌کند‪ :‬ش��عار عم��ده کارگران در‬ ‫فعالیت‌ه��ای تولی��دی در بخش مع��دن با توجه‬ ‫به ش��رایط وی��ژه آنها «عرص��ه کار‪ ،‬عرصه پیکار‬ ‫ما اس��ت» بوده و آنها کار را پیکار خود می‌دانند‪.‬‬ ‫کارگ��ران در جبهه کار در معادن با کس��انی که‬ ‫می‌خواهند کش��ور را به ورطه س��قوط اقتصادی‪،‬‬ ‫رکود اقتصادی و شکس��ت اقتصادی بکشانند‪ ،‬با‬ ‫تمام وجود خود مبارزه می‌کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه می‌دهد‪ :‬در ش��رایط امروز کشورمان‬ ‫که اثرات تحریمی در پیکره اقتصاد کش��ور دیده‬ ‫می‌ش��ود و اثرات آن نیز در زندگ��ی آحاد مردم‬ ‫مشهود است‪ ،‬جامعه کارگری ما در سراسر کشور‬ ‫بای��د بداند که ام��روز کاری مبتکرانه و مبتنی بر‬ ‫ذوق‪ ،‬سلیقه و شیوایی ذهن ایرانی انجام می‌شود‪.‬‬ ‫وی می‌گوید‪ :‬جامعه کارگر با احس��اس تکریم‬ ‫و احت��رام بر این باور خواهد بود که قدر کار او را‬ ‫می‌دانن��د‪ .‬در این صورت با روحیه خوب نس��بت‬ ‫به انجام مسئولیت خود دو چندان عمل می‌کند‪.‬‬ ‫احس��اس ش��ریک بودن کارگران در ایجاد ثروت‬ ‫در کنار کارآفرینان‪ ،‬کارفرمایان و مدیران‪ ،‬موجب‬ ‫هم‌افزایی و اس��تفاده از ظرفیت‌های کامل کاری‬ ‫در هر بخش اقتصادی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی می‌افزاید‪ :‬امیدواریم در س��ال رونق تولید‪،‬‬ ‫مس��ئوالن ‪۳‬ق��وه نظام‪ ،‬ن��گاه حمایت��ی خود را‬ ‫معطوف به جامعه کارگری به‌ویژه کارگران بخش‬ ‫معدن کنند‪.‬‬ ‫ارزش صادرات کاالهای معدنی ‪ ۱.۴‬میلیارد دالر ثبت شد‬ ‫مجموع صادرات کاالهای معدنی در س��ال ‪ ۹۷‬به وزن ‪۲۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۱۱‬هزار تن به ارزش یک میلیارد و ‪ ۴۷۷‬میلیون‬ ‫دالر رسید که‪ ۳‬درصد کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود‬ ‫اختصاص می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬برپایه جداول آماری گمرک ایران‪ ،‬سال ‪۹۶‬‬ ‫به میزان ‪ ۳۰‬میلیون و ‪ ۲۷۶‬هزار تن کاالهای معدنی به ارزش‬ ‫‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۲۲۴‬میلیون دالر صادر شده بود‪.‬‬ ‫عملکرد س��ال ‪ ۹۷‬نسبت به ‪ ۹۶‬در زمینه صادرات کاالهای‬ ‫معدن��ی از نظ��ر وزنی و ارزش��ی به ترتی��ب ‪ ۱۳‬و ‪ ۳۴‬درصد‬ ‫کاهش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫جمع صادرات غیرنفتی س��ال گذشته به وزن ‪ ۱۱۷‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۲۸‬هزار تن ثبت ش��د و ‪ ۴۴‬میلیون و ‪ ۳۱۰‬هزار دالر نیز‬ ‫ارزش داش��ت‪ ،‬درحالی که سال ‪ ۹۶‬افزون بر ‪ ۱۳۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۸۲‬ه��زار تن ب��ه ارزش ‪ ۴۶‬میلیون و ‪ ۹۸۲‬ه��زار دالر بود‪.‬‬ ‫مقایس��ه عملکرد سال گذشته با سال ‪ ۹۶‬از نظر وزن و ارزش‬ ‫به ترتیب ‪ ۱۲‬و ‪ ۵.۷‬درصد کاهش نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش معدن‪ ،‬شاگرد پنجم‬ ‫بررس��ی عملکرد ص��ادرات غیرنفتی در س��ال ‪ ۹۷‬نش��ان‬ ‫می‌ده��د ک��ه بخش معدن با ص��ادرات یک میلی��ارد و ‪۴۷۷‬‬ ‫میلی��ون دالر کاال در بی��ن ‪ ۶‬بخش مورد ارزیابی و س��هم ‪۳‬‬ ‫درصدی‪ ،‬شاگرد پنجم شد‪.‬‬ ‫صنعت با ‪ ۴۴‬درصد در جایگاه نخس��ت‪ ،‬پتروشیمی با ‪۳۲‬‬ ‫درص��د در رتبه دوم‪ ،‬میعانات گازی ب��ا ‪ ۱۱‬درصد در جایگاه‬ ‫سوم‪ ،‬کش��اورزی با ‪ ۹‬درصد در رتبه چهارم و فرش و صنایع‬ ‫دستی با یک درصد در مرتبه ششم جای گرفتند‪.‬‬ ‫سال ‪ ۹۶‬نیز بخش معدن در ارزیابی عملکرد ارزش صادرات‬ ‫‪ ۶‬بخش مختلف مورد بررسی در مرتبه پنجم قرار گرفت‪.‬‬ ‫صنع��ت با س��هم ‪ ۴۰‬درصدی‪ ،‬پتروش��یمی با س��هم ‪۳۱‬‬ ‫درصدی‪ ،‬میعانات گازی با س��هم ‪ ۱۵‬درصدی‪ ،‬کش��اورزی با‬ ‫سهم ‪ ۸‬درصدی و فرش و صنایع دستی با سهم یک درصدی‬ ‫ب��ه ترتیب رتبه‌ه��ای اول تا شش��م را در س��ال ‪ ۹۶‬به خود‬ ‫اختصاص داده بودند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۸۶۰‬میلیون دالر صادرات محصوالت نیمه‌تمام‬ ‫از آهن‬ ‫بررسی جداول آمار صادراتی در سال گذشته نشان می‌دهد‬ ‫ک��ه صادرات محصوالت نیمه‌تمام از آهن یا فوالد غیر ممزوج‬ ‫به ارزش ‪ ۸۶۰‬میلیون دالر س��هم ‪ ۱.۹‬درصدی از ارزش کل‬ ‫صادرات سال گذشته را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫قیمت پایه هر ت��ن کاالی صادراتی مزبور‪ ۴۲۱ ،‬دالر بود و‬ ‫درصد تغییرات نرخ پایه نسبت به سال ‪ ۹۶‬برابر با ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫ثبت شد یعنی تغییرات ارزش کاال نسبت به سال ‪ ۹۶‬برابر با‬ ‫‪ ۱۷۸‬درصد است‪.‬‬ ‫‹ ‹چین مهم‌ترین بازار هدف صادرات – واردات‬ ‫بررس��ی آماره��ای صادرات غیرنفتی در س��ال ‪ ۹۷‬نش��ان‬ ‫می‌ده��د که چین ‪ ۹‬میلیون و ‪ ۲۱۸‬هزار تن کاالی صادراتی‬ ‫ایران به ارزش ‪ ۳۲‬میلیارد و ‪ ۱۶۸‬میلیون دالر را جذب کرد و‬ ‫در جایگاه نخست قرار گرفت‪ .‬در زمینه واردات هم ‪ ۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۳۶‬هزار تن کاال به ارزش ‪ ۱۰‬میلیارد و ‪ ۳۱۵‬میلیون دالر‬ ‫از این کشور وارد ایران شد‪.‬‬ ‫پس از چین‪ ،‬کش��ورهای عراق و امارات به ترتیب با ‪۲۰.۲‬‬ ‫و ‪ ۱۳.۴‬درصد مهم‌ترین بازارهای جذب صادرات ایران بودند‪.‬‬ ‫همچنی��ن در زمینه واردات‪ ،‬پ��س از چین‪ ،‬امارات و ترکیه‬ ‫دومین و سومین کشورهای طرف تجاری ایران بودند‪.‬‬ ‫مجموع صادرات بخش معدن و صنایع معدنی در سال ‪۹۷‬‬ ‫ب��ه بیش از ‪ ۵۷‬میلیون و ‪ ۷۰۷.۸‬هزار تن به ارزش ‪ ۹‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۲۶.۱‬میلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫زنجیره بخ��ش معدن از کل صادرات غیرنفتی از نظر وزنی‬ ‫و ارزش��ی به ترتیب سهم ‪ ۴۹‬و ‪ ۲۱‬درصدی را نشان می‌دهد‬ ‫و در زمینه واردات نیز ‪ ۱۲‬درصد وزنی و ‪ ۹‬درصد ارزش��ی را‬ ‫از آن خود کرد‪.‬‬
‫واکاوی دالیل رشد منفی ‪ ۷.۹‬درصدی بخش صنعت‬ ‫رئی��س خانه معدن ایران معتقد اس��ت که رش��د منفی‬ ‫اقتصادی به س��بب مشکالت ناش��ی از وابستگی کشور به‬ ‫صادرات نفت است‪.‬‬ ‫محمدرضا بهرامن در گفت‌وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایران‬ ‫در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته با خروج امریکا از برجام و بازگش��ت‬ ‫دوب��اره تحریم‌ه��ای یکجانب��ه و غیرقانون��ی این کش��ور‪،‬‬ ‫ش��اهد کاهش محس��وس صادرات نفت و ایجاد مشکل در‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی و مبادالت ارزی و بانکی بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رش��د اقتصادی هر کشوری‪ ،‬داللت بر افزایش‬ ‫وابستگی اقتصاد به نفت‪ ،‬عامل منفی شدن رشد اقتصادی‬ ‫تولید یا درآمد سرانه ملی دارد‪ .‬اگر تولید کاالها یا خدمات‬ ‫به هر وس��یله ممکن در یک کش��ور افزای��ش پیدا کند‪ ،‬با‬ ‫توجه به اینکه معنای رش��د اقتصادی که عبارت اس��ت از‬ ‫افزایش تولید یک کش��ور در یک س��ال ویژه در مقایسه با‬ ‫مقدار آن در س��ال پایه؛ می‌توان گفت در آن کش��ور‪ ،‬رشد‬ ‫اقتصادی اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫این فعال اقتصادی با بیان اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد‬ ‫ترکیبی و در حال‌گذار است‪ ،‬گفت‪ :‬این اقتصاد شامل یک‬ ‫بخش عمومی بزرگ است که حدود ‪ ۶۰‬درصد آن به شیوه‬ ‫متمرکز و دستوری اداره می‌شود‪ .‬بخش عمده ‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫صادرات در ایران بر پایه صادرات نفت و گاز است‪ ،‬بنابراین‬ ‫رش��د تولید ناخالص داخلی ایران در سال ‪۲۰۱۸‬میالدی‪،‬‬ ‫زمینه‌س��از رش��د منفی اقتصادی ش��ده که بدترین رکود‬ ‫اقتصادی ایران از سال ‪ ۲۰۱۲‬میالدی تاکنون است‪.‬‬ ‫بهرام��ن تصری��ح ک��رد‪ :‬بیش��تر برنامه‌ه��ای اقتصادی‬ ‫کشورهای صنعتی به دلیل وابستگی آنها به واردات نفت و‬ ‫کشورهای صادرکننده نفت و همچنین اهمیت درآمدهای‬ ‫نفتی در اقتصاد آنها‪ ،‬بر اساس تغییرات و تحوالت نرخ نفت‬ ‫معدن‬ ‫ش��کل می‌گی��رد؛ از این رو با توجه به اینک��ه ایران اکنون‬ ‫درگیر تحریم‌های نفتی است و از فروش نفت خام خود نیز‬ ‫نامطمئن خواهد بود؛ در برنامه‌ریزی برای آینده در مسائل‬ ‫مرتبط با نفت با مشکل روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬بر اس��اس اع�لام مرکز آمار‪ ،‬رش��د‬ ‫اقتصادی در ‪ ۹‬ماهه سال گذشته‪ ،‬افت بیش از ‪ ۷‬درصدی‬ ‫داش��ته و تا منف��ی ‪ ۳.۸‬درصد کاهش یافته اس��ت‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه رش��د اقتصادی بخش صنع��ت نیز منفی ‪ ۷.۹‬درصد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪155‬‬ ‫روی‌خط‌ خبر‬ ‫غریب‌پور تاکید کرد‪:‬‬ ‫اجرای عملی نقشه راه‬ ‫معدن و صنایع معدنی‬ ‫مالک باشد‬ ‫در سی و هشتمین گردهمایی ملی علوم زمین‪:‬‬ ‫ت معدنی رونمایی شد‬ ‫از اطلس‌های استانی زمین‌شناسی و ظرفی ‌‬ ‫خداداد غریب‌پور‪ ،‬رئیس هیات عامل ایمیدرو‪،‬‬ ‫بر اجرای عملی نقشه راه معدن و صنایع معدنی‬ ‫تاکی��د کرد‪ .‬ب��ه گزارش ایمی��درو‪ ،‬رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو در جلس��ه‌ای که ب��ه منظور ارائه‬ ‫گ��زارش مقدمات��ی بررس��ی نقش��ه راه معدن و‬ ‫صنایع معدنی برگزار ش��د‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نقشه راه‬ ‫معدن و صنایع معدنی باید اجرایی باشد تا بتوان‬ ‫هدف‌ه��ای پی��ش رو را محقق ک��رد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی ‪ ۶‬راهبرد و ‪۷۲‬‬ ‫سیاست دارد و در این میان ‪ ۳۳‬سیاست‪ ،‬مربوط‬ ‫به ایمیدرو است که اثربخشی و انجام درست کار‬ ‫از اه��داف ایمیدرو در نقش��ه راه معدن و صنایع‬ ‫معدنی اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه هر ‪ ۱۵‬روز نقشه‬ ‫راه مع��دن و صنای��ع معدنی از س��وی کارگروه‬ ‫تخصص��ی در وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫بررس��ی می‌ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬پایش این نقشه نیز به‬ ‫طور ماهانه انجام می‌شود و اهمیت آن به گونه‌ای‬ ‫اس��ت که دریافت گزارش‌های به روز شده‪ ،‬مورد‬ ‫تاکی��د وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت قرار دارد‪.‬‬ ‫غریب‌پ��ور با اش��اره به تجربه پیاده‌س��ازی طرح‬ ‫جامع فوالد‪ ،‬خواس��تار تدوین طرح‌های مش��ابه‬ ‫در حوزه‌های طال‪ ،‬س��رب‪ ،‬مس و س��ایر عناصر‬ ‫ارزشمند شد‪ ،‬به طوری که تغییر و تحوالت روز‬ ‫در داخل و خارج از کشور را نیز در برگیرد‪.‬‬ ‫معارفه مدیرعامل جدید‬ ‫شرکت طالی زرشوران‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه‌ای‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫یو‌هش��تمین گردهمایی مل��ی علوم زمین‬ ‫س‌‬ ‫در پژوهش��کده علوم زمین با شعار «دانش علوم‬ ‫زمین‪ ،‬نی��از روز جامعه» آغاز ب��ه کار کرد‪ .‬این‬ ‫همایش ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۱‬اردیبهشت برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫همزم��ان با برگ��زاری گردهمایی علوم زمین‬ ‫در قال��ب نشس��ت‌های تخصص��ی به بررس��ی‬ ‫سیالب‌های اخیر و روز ملی خلیج‌فارس پرداخته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در این آیین که وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫نیز دعوت بود اما موفق به حضور در آن نش��ده‬ ‫بود‪ ،‬روز ملی خلیج‌فارس هم گرامی داشته شد‪.‬‬ ‫همچنین آیین رونمایی از اطلس‌های استانی‬ ‫زمین‌شناس��ی و ظرفیت معدنی تهیه شده دفتر‬ ‫ژئوماتیکس س��ازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی از س��وی علیرضا ش��هیدی سرپرس��ت‬ ‫س��ازمان و با حضور محمدرض��ا بهرامن رئیس‬ ‫خانه معدن ایران‪ ،‬مجی��د پورمقدم معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دکتر اسماعیلی مدیر‬ ‫ژئوماتیکس سازمان زمین‌شناسی برگزار شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ای�ران؛ رتب�ه س�وم در مخاط�رات‬ ‫زمین‌شناسی‬ ‫علیرضا شهیدی‪ ،‬سرپرست‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی در این‬ ‫آیین با اشاره به سال رونق‬ ‫تولید‪ ،‬در بخشی از سخنان‬ ‫خود به اهمیت حوزه معدن‬ ‫اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬محور هفتگانه‌ای را برای تولید در نظر‬ ‫قرار داده که یکی از موارد آن توس��عه معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی اس��ت‪ .‬ما ه��م در ای��ن حوزه‪،‬‬ ‫پروژه‌هایی از جمله احیا‪ ،‬فعال‌س��ازی و توسعه‬ ‫مع��ادن کوچک‌مقی��اس و همچنی��ن تجهیز و‬ ‫نوس��ازی معادن کش��ور تا اف��ق ‪ ۱۴۰۰‬را مورد‬ ‫توجه قرار داده‌ایم‪.‬‬ ‫ش��هیدی‪ ،‬ب��ا تبری��ک روز زمین پ��اک و روز‬ ‫ملی خلیج‌فارس به خس��ارت‌های اخیر سیل در‬ ‫کشور‪ ،‬اشاره و اظهار کرد‪ :‬متاسفانه امسال بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬اس��تان کش��ور درگیر س��یالب بودند که‬ ‫خس��ارت زیادی را متحمل شدند‪ .‬او تاکید کرد‪:‬‬ ‫خسارت س��یالب‌ها به عنوان یکی از مخاطرات‬ ‫زمین‌شناسی‪ ،‬صرف نظر از آثار روانی و خسارت‬ ‫جانی وارد ش��ده بر مردم ‪ ۵۵‬تا ‪ ۶۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان برآورد ش��ده اس��ت‪ .‬از این رو مهم است‬ ‫که شناس��ایی ای��ن مخاطره‌‌ها‪ ،‬ب��ا هدف حفظ‬ ‫منافع مل��ی و جلوگیری از ضررهای اجتماعی و‬ ‫هدررفت ثروت ملی انجام شود‪.‬‬ ‫شهیدی ادامه داد‪ :‬این س��ازمان مکانی است‬ ‫که افراد تحصیلکرده در علوم زمین‌شناس��ی را‬ ‫دور هم جمع کرده اس��ت‪ .‬بیشترین کار معاونت‬ ‫زمین‌شناس��ی‪ ،‬تولی��د اطالعات پای��ه در قالب‬ ‫نقش��ه‌های زمین‌شناسی اس��ت‪ .‬تمام تالش ما‬ ‫این اس��ت که تا پایان س��ال‪ ،‬گزارش کاملی به‬ ‫سازمان‌های مربوط ارائه دهیم‪.‬‬ ‫وی ب��ه ماموریت‌های مختلف این س��ازمان از‬ ‫جمله ‪ ۱۴۲۸‬روز ماموریت اکتش��اف از س��وی‬ ‫کارشناس��ان این س��ازمان‪ ،‬اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در تم��ام اس��تان‌ها فعالیت می‌کنی��م‪ ،‬وضعیت‬ ‫پیش��رفت پروژه‌ها را نیز بررس��ی کرده و سعی‬ ‫می‌کنیم پروژه‌ه��ای جدیدی را آغ��از کنیم‪ .‬از‬ ‫جمل��ه پروژه‌های این س��ازمان می‌توان به تهیه‬ ‫نقش��ه یکپارچه زمین‌شناس��ی کارب��ردی پهنه‬ ‫تهران و نقشه زمین‌شناسی مسیر متروی تهران‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫سرپرست س��ازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‬ ‫معدن��ی با بی��ان اینکه ای��ران رتبه س��وم را در‬ ‫مخاط��رات زمین‌شناس��ی دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬از ‪۴۳‬‬ ‫مخاطره در جهان حدود ‪ 34‬مورد آن در کش��ور‬ ‫ما اتفاق می‌افتد‪ .‬در زمینه سیل هم معادل چین‬ ‫هس��تیم‪ .‬بر اساس گزارش س��ازمان ملل‪ ،‬سیل‬ ‫از نظر خسارت‪ ،‬نخس��تین و بیشترین مخاطره‬ ‫و از نظر تلفات انس��انی‪ ،‬سومین جایگاه را دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬امس��ال س��ازمان ما در بخش‌های‬ ‫مختل��ف‪ ،‬گزارش‌های��ی ارائه ک��رده و تمام این‬ ‫موارد را بررس��ی می‌کند‪ .‬به ط��ور مثال به این‬ ‫مهم توجه ش��ده که چرا پل‌های قدیمی از دوره‬ ‫ساسانی در مقابل سیل مقاوم بودند اما پل‌هایی‬ ‫که به تازگی در کش��ور س��اخته شده‌اند‪ ،‬از بین‬ ‫رفته‌اند‪.‬‬ ‫وی به پروژه‌ه��ای متعدد کانه‌آرایی و فرآوری‬ ‫مواد معدنی به عنوان بخش دیگری از برنامه‌های‬ ‫ای��ن س��ازمان و معاونت اکتش��اف‪ ،‬اش��اره و از‬ ‫دس��تاوردهای این مجموعه ی��اد کرد‪ .‬او در این‬ ‫باره گفت‪ :‬تولید قابل توجه اطالعات پایه‪ ،‬تولید‬ ‫ثروت ملی با اخذ ‪ ۳‬گواهی کشف تا آخر سال و‬ ‫تولید ثروت ملی با آماده کردن ‪ ۵‬محدوده برای‬ ‫اخذ گواهی کش��ف در پایان س��ال ‪ ۹۹‬از جمله‬ ‫دستاوردهای این مجموعه خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��هیدی در پایان با بیان اینکه این س��ازمان‬ ‫اهمیت زیادی برای رش��د کشور دارد به بودجه‬ ‫کم آن اش��اره کرد و گفت‪ :‬این س��ازمان از نظر‬ ‫بودجه‪ ،‬رش��د چندان��ی نداش��ته و انتظار داریم‬ ‫بیشتر مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹زمین‌شناس�ان؛ آگاه در برخ�ورد با‬ ‫زمین‬ ‫راضی��ه ل��ک‪ ،‬رئی��س‬ ‫پژوهش��کده عل��وم زمی��ن‬ ‫درب��اره س��یالب و‬ ‫زمین‌لغزش‌ه��ای اخی��ر در‬ ‫کشور س��خن گفت و بیان‬ ‫کرد‪ :‬ما در کش��وری زندگی‬ ‫می‌کنیم ک��ه دوره‌ه��ای مختلف خشکس��الی و‬ ‫س��یالب را تجربه می‌کند‪ .‬کش��ور ‪ ۱۰‬هزار سال‬ ‫پیش شاهد سیل‌ها و خشکسالی‌های شدید بوده‬ ‫که در مقایس��ه با آنها می‌توان گفت شرایط عادی‬ ‫اس��ت‪ .‬او با اش��اره به اینکه با تغیی��ر اقلیم وقایع‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬ساله را به ‪۱۰‬سال رس��انده‌ایم‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ام��روز زمین‌شناس��ان می‌دانند ب��ا زمین چگونه‬ ‫برخورد کنند‪.‬‬ ‫او به عنوان راه‌حل مش��کل سیالب بیان کرد‪:‬‬ ‫باید ابتدا دس��ت به شناسایی رودخانه‌ها و مدل‬ ‫آنها زد که بدترین آن رودخانه‌های پرپیچ و خم‬ ‫اس��ت سپس باید برای توسعه شهری و کشوری‬ ‫حرک��ت کنیم‪ .‬از این رو پی��ش از تصمیم برای‬ ‫توسعه شهری‪ ،‬باید حریم رودخانه‌ها را شناخت‬ ‫و به مطالعات و تحقیقات انجام ش��ده س��ازمان‬ ‫توجه ک��رد‪ .‬لک با تاکید بر اینکه به دلیل نبود‬ ‫مدیری��ت درس��ت در توس��عه ش��هری و حریم‬ ‫رودخانه‌ها ش��اهد بروز مشکالت اخیر در کشور‬ ‫بوده‌ای��م‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نباید در بس��تر رود‪ ،‬اجازه‬ ‫ویالسازی و خانه‌سازی دهیم و همچنین باید از‬ ‫فناوری‌های نوین و روز بهره ببریم‪.‬‬ ‫رئیس پژوهش��کده علوم زمین با نشان دادن‬ ‫تصاویر مختلف رودخانه‌ها به بررسی آنها از نظر‬ ‫علمی پرداخت و اظهار کرد‪ :‬اگر مس��یر رودخانه‬ ‫را در ش��یراز و س��یل اخیر بررسی کنیم متوجه‬ ‫می‌ش��ویم که در گذشته‪ ،‬آب به صورت طبیعی‬ ‫در رودخان��ه حرکت می‌کرده اما پ��س از آن با‬ ‫سیاست‌های توسعه‌ای دست به ساخت حوضچه‬ ‫کوچک و عبور آب از لوله یک متری زدند‪ .‬با ‪۱۰‬‬ ‫دقیقه بارندگی حوضچه پر ش��د‪ ،‬لوله نتوانست‬ ‫آب را هدای��ت کن��د و منجر به وقوع س��یالب‬ ‫مرگبار شد‪.‬‬ ‫لک درباره لزوم ساماندهی رود دره‌های تهران‬ ‫نیز گفت‪ :‬متاسفانه کف رودخانه‌ها را آسفالت و‬ ‫حاشیه آن را سنگ‌چین کرده‌اند‪ .‬در نتیجه آب‬ ‫نمی‌تواند در خاک نفوذ کند و به س��رعت جاری‬ ‫ش��ده و تبدیل به سیالب می‌ش��ود‪ .‬برای نمونه‬ ‫رودخان��ه ولنجک تبدیل به ی��ک کانال کوچک‬ ‫ش��ده که در نتیجه آن زبری بس��تر آب کاهش‬ ‫یافته و آب س��ریع‌تر به صورت س��یالب سرازیر‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹رونمایی از سامانه مدیریت اطالعات‬ ‫مکانی‬ ‫امی��د اردبیلی‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫پایگاه مل��ی داده‌های علوم‬ ‫زمین نیز درباره رونمایی و‬ ‫راه‌اندازی س��امانه مدیریت‬ ‫اطالع��ات مکانی‪ ،‬س��خن‬ ‫گفت‪ .‬او ابت��دا اظهار کرد‪:‬‬ ‫تولی��د اطالعات پای��ه جزو وظای��ف حاکمیتی‬ ‫س��ازمان اس��ت که ش��امل اطالعات توصیفی‪،‬‬ ‫مکان��ی و کتاب��ی می‌ش��ود‪ .‬اردبیلی ب��ه بیان‬ ‫توضیحات��ی درباره پای��گاه داده‌های علوم زمین‬ ‫کش��وری پرداخت و گفت‪ :‬این س��امانه‪ ،‬شامل‬ ‫داده‌های اکتشافی و زمین‌شناسی است که در ‪۲‬‬ ‫مقیاس ملی و موضوعی دسته‌بندی شده است‪.‬‬ ‫در این سایت‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰۰۰‬الیه اطالعاتی وارد‬ ‫شده که بر اساس مقیاس و موضوع دسته‌بندی‬ ‫ش��ده‌اند‪ .‬سرپرس��ت پایگاه ملی داده‌های علوم‬ ‫زمین سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫به اهمیت این س��امانه‪ ،‬اش��اره و اظهار کرد‪ :‬اگر‬ ‫کس��ی بخواهد اکتش��افی انجام دهد می‌تواند از‬ ‫الیه‌هایی که س��ازمان در این س��امانه قرار داده‬ ‫است استفاده کند و با آگاهی دست به اکتشاف‬ ‫بزند‪.‬‬ ‫‹ ‹اکتشاف از زمین‌شناسی جدا نیست‬ ‫دری‪ ،‬سرپرس��ت‬ ‫محمدباقر ّ‬ ‫معاونت اکتش��اف س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی و اکتشافات‬ ‫‌معدنی کش��ور با بیان اینکه‬ ‫اکتش��اف از زمین‌شناس��ی‬ ‫ج��دا نیس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫س��ازمان زمین‌شناس��ی و اکتش��افات معدن��ی‪،‬‬ ‫قدیمی‌تری��ن س��ازمان در ای��ن حوزه اس��ت که‬ ‫کارشناس��ان متع��ددی دارد و در پروژه‌ه��ا و‬ ‫حوزه‌های تخصصی گوناگون فعال است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت اکتش��اف س��ازمان‬ ‫زمین‌شناس��ی و اکتش��افات‌معدنی کش��ور ب��ا‬ ‫دس��ته‌بندی اقدامات این س��ازمان اظهار کرد‪:‬‬ ‫شناس��ایی و پیجوی��ی ‪ ۵۵‬ه��زار کیلومتر‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم‌ترین قس��مت‌های اکتش��اف این سازمان‬ ‫اس��ت‪ .‬در ای��ن بخ��ش درس��ت مانند کس��ی‬ ‫هس��تیم که در انبار کاه‪ ،‬سوزنی پیدا کند و کار‬ ‫مفیدی انج��ام می‌دهد‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬برگزاری‬ ‫دوره‌ه��ای آموزش��ی ژئوفیزی��ک زمی��ن برای‬ ‫کارشناس��ان افغانی و سودانی و تهیه نقشه‌های‬ ‫توپوگراف��ی بزرگ‌مقی��اس ب��ه مس��احت ‪۱۲‬‬ ‫ه��زار هکتار از دیگر موارد مورد توجه س��ازمان‬ ‫دری‬ ‫زمین‌شناس��ی و اکتش��افات‌معدنی است‪ّ .‬‬ ‫ی س��ازمان زمین‌شناس��ی و‬ ‫در پایان‪ ،‬به همکار ‌‬ ‫اکتش��افات‌معدنی با سازمان توس��عه و نوسازی‬ ‫معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) اش��اره و‬ ‫از این سازمان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹جامعه‪ ،‬نیازمند دانش زمین‌شناسان‬ ‫محمودرضا مجیدی‌ف��رد‪ ،‬دبیر علمی همایش‬ ‫با بی��ان اینکه ای��ن گردهمای��ی قدیمی‌ترین و‬ ‫بزرگ‌تری��ن همایش درباره علوم زمین اس��ت‪،‬‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬دانش علوم زمین نی��از روز جامعه‬ ‫اس��ت که همه باید به آن توج��ه کنیم‪ .‬با توجه‬ ‫به مش��کالت موجود در کشور از جمله سیالب‪،‬‬ ‫کمب��ود آب و زمین لرزه متوجه می‌ش��ویم که‬ ‫جامعه به دانش تخصصی زمین‌شناسان نیازمند‬ ‫است‪.‬‬ ‫علی محمدی س��یابانی‪ ،‬دیروز با حضور رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو به عن��وان مدیرعامل جدید‬ ‫شرکت گس��ترش معادن و صنایع معدنی طالی‬ ‫زرشوران معارفه ش��د‪ .‬به گزارش ایمیدرو‪ ،‬صبح‬ ‫دی��روز با حضور معاونان و مدیران این س��ازمان‪،‬‬ ‫آیین تکریم و معارفه مدیرعامل پیش��ین و جدید‬ ‫شرکت گس��ترش معادن و صنایع معدنی طالی‬ ‫زرش��وران برگزار ش��د‪ .‬در ای��ن آیی��ن‪ ،‬خداداد‬ ‫غریب‌پ��ور ابتدا با اب��راز تش��کر از اقدامات دوره‬ ‫مدیریت علی صفرزاده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬علی محمدی‬ ‫سیابانی‪ ،‬تجربه ارزشمندی در حوزه صنعت دارد‬ ‫که امروز مدیریت مجموعه زرش��وران را بر عهده‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان‬ ‫اینکه زرش��وران جزو ظرفیت‌های قابل توجه این‬ ‫س��ازمان اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ارتقای بهره‌وری در‬ ‫تولید‪ ،‬توجه به بخش معدن و محیط زیست‪ ،‬رشد‬ ‫اکتشاف‪ ،‬تس��ریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای‪،‬‬ ‫توج��ه به س��رمایه‌گذاری‌های اجتماعی و منطقه‬ ‫و همچنی��ن همکاری نزدیک با مقامات اس��تانی‪،‬‬ ‫از مهم‌ترین وظایف مدیریت زرش��وران به ش��مار‬ ‫می‌آید‪ .‬در این آیین‪ ،‬علی صفرزاده با ارائه گزارش‬ ‫کوتاه��ی از عملک��رد دوره مدیریتی خود‪ ،‬آرزوی‬ ‫توفیق ب��رای مدیرعام��ل جدید زرش��وران کرد‪.‬‬ ‫س��یابانی نیز با تاکید بر اینکه مدیران پیش��ین‪،‬‬ ‫ت زیادی برای راه‌اندازی و توس��عه زرشوران‬ ‫زحم ‌‬ ‫کشیده‌اند‪ ،‬بر انجام وظایف و نیز برنامه‌های توسعه‬ ‫زرشوران تاکید کرد‪ .‬سیابانی خاطرنشان کرد که‬ ‫بای��د با اس��تفاده از تجربه گذش��ته و برنامه‌های‬ ‫آینده‪ ،‬انتظارات موجود را عملی کرد‪ .‬در پایان این‬ ‫آیین‪ ،‬لوح تقدیری از سوی غریب‌پور به صفرزاده‬ ‫اعطا شد‪ .‬سیابانی نیز حکم مدیرعاملی را از رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو دریافت کرد‪.‬‬ ‫فروش ‪ 894‬میلیارد‬ ‫تومانی گل گهر‬ ‫در فروردین‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر دردوره یک‬ ‫ماهه منته��ی به ‪ 31‬فروردین ‪ 98‬توانس��ت یک‬ ‫میلیون و ‪ 350‬هزار تن کنسانتره و یک میلیون و‬ ‫‪ 53‬هزار تن گندله تولید کند که موفق به فروش‬ ‫‪ 41‬هزار و ‪ 473‬تن کنس��انتره داخلی‪ 125 ،‬هزار‬ ‫و ‪ 90‬تن کنسانتره صادراتی‪ 70 ،‬هزار و ‪ 400‬تن‬ ‫گندله صادراتی‪ 2628 ،‬تن گندله ریزدانه داخلی‬ ‫و ‪ 916‬هزار و ‪ 777‬تن گندله داخلی ش��ده است‬ ‫و از مح��ل فروش محصوالت خ��ود مبلغ ‪8,942‬‬ ‫میلیارد ریال درآمد داشته است‪ .‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی‪ ،‬این شرکت براس��اس عملکرد یک ماهه‬ ‫برای س��ال مالی منتهی به ‪ 29‬اس��فند ‪ 98‬مبلغ‬ ‫‪ 8,942‬میلیارد ریال درآمد داش��ته که نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه س��ال قبل ‪ 64‬درصد رش��د داشته‬ ‫است‪.‬‬
‫ضرورت توجه به روسازی بتنی جاده‌ها با افزایش تولید سیمان در کشور‬ ‫صنایع‌معدنی غیرفلزی‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪155‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫دولت مشکل ممنوعیت‬ ‫صادرات سیمان آذربایجان‬ ‫غربی را برطرف کند‬ ‫رئیس مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی عنوان کرد‪:‬‬ ‫با افزایش تولید سیمان در کشور‪ ،‬لزوم توجه به روسازی‌های‬ ‫بتنی در کشور بیش از پیش احساس می‌شود و این درحالی‬ ‫است که ما در اجرای رویه‌های بتنی با غفلتی حدود ‪۸۰‬ساله‬ ‫روب��ه‌رو هس��تیم‪ .‬به گ��زارش مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مس��کن و‬ ‫شهرس��ازی‪ ،‬محم��د ش��کرچی‌زاده گفت‪ :‬در عرص��ه تولید‪،‬‬ ‫س��ازندگی و اجرا‪ ،‬رشد پروژه‌های ملی و استفاده روزافزون از‬ ‫بتن به عنوان ماده‌ای بسیار پرمصرف در ساختمان‌ها‪ ،‬راه‌ها‪،‬‬ ‫اس��کله‌ها‪ ،‬بندره��ا و انواع ابنیه‪ ،‬همگ��ی بیانگر نقش بتن در‬ ‫توسعه کشور و اهمیت آن نزد صاحبنظران و متخصصان این‬ ‫از خواص تا تیپ‌های مختلف سیمان‬ ‫خانواده سیمان را بهتر بشناسیم‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کشاورزی ارومیه گفت‪ :‬دولت مشکل ممنوعیت‬ ‫صادرات س��یمان از آذربایجان‌غرب��ی به عراق را‬ ‫برطرف کند‪ .‬به گزارش تس��نیم‪ ،‬حس��ن انتظار‬ ‫در نخس��تین نشست ش��ورای گفت‌وگوی دولت‬ ‫و بخش خصوص��ی آذربایجان‌غربی که با حضور‬ ‫محمدمهدی شهریاری استاندار در سالن جلسات‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ارومیه‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬آذربایج��ان غربی جزو‬ ‫قطب‌های تولید سیمان در کشور است و چندین‬ ‫کارخانه تولید س��یمان در شهرهای مختلف این‬ ‫استان مشغول به کارند که زمینه اشتغال صدها‬ ‫نفر را فراهم کرده‌اند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬هم‌اکنون‬ ‫ممنوع شدن صادرات سیمان مشکالت گوناگونی‬ ‫را ه��م برای این کارخانه‌ها به عنوان تولیدکننده‬ ‫و هم فعاالن تجاری این عرصه ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫انتظار گف��ت‪ :‬یکی از مهم‌ترین مس��ائلی که در‬ ‫آذربایجان‌غربی باید پیگیری شود‪ ،‬برطرف شدن‬ ‫ممنوعیت صادرات سیمان از مرزهای این استان‬ ‫به کش��ور عراق اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با توجه به‬ ‫اینکه آذربایجان‌غربی بیشترین صادرات سیمان‬ ‫را به عراق داش��ته‪ ،‬حل و فصل این مش��کل هم‬ ‫ض��رورت دارد و اولوی��ت‌دار اس��ت‪ .‬رئیس اتاق‬ ‫بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬معادن و کش��اورزی ارومیه‬ ‫گفت‪ :‬توانایی نداش��تن ثبت س��فارش ازس��وی‬ ‫دارن��دگان کارت بازرگان��ی در آذربایجان غربی‬ ‫از دیگر مش��کالت این استان است و درحالی‌که‬ ‫صادرکنندگان محصول خ��ود را صادر می‌کنند‬ ‫ولی قادر به ثبت س��فارش نیس��تند درحالی‌که‬ ‫دولت می‌تواند این مسئله را برطرف کند‪.‬‬ ‫شاهد ظهور پدیده‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫موقت هستیم‬ ‫سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران با بیان‬ ‫اینکه سیاس��ت‌های ارزی کشور در سال گذشته‬ ‫باعث شد بخش مهمی از صادرکنندگان حرفه‌ای‬ ‫پا پس بکش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬سال گذشته شاهد ظهور‬ ‫پدیده‌ای به ن��ام صادرکنندگان موقت بودیم که‬ ‫پیش��ینه صادراتی ندارند‪ ،‬تعدادشان زیاد است و‬ ‫ارز حاص��ل از ص��ادرات آنها نیز به ش��یوه‌ای که‬ ‫بانک مرکزی درنظر دارد به کش��ور بازنمی‌گردد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬نشس��ت ش��ورای راهبردی‬ ‫توسعه صادرات غیرنفتی کشور با حضور رئیسان‬ ‫کمیسیون‌های صنایع و اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬رئیسان پیشین سازمان توسعه تجارت‪،‬‬ ‫وزیران پیش��ین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و سرپرس��ت سازمان توسعه تجارت ایران برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت در‬ ‫حاشیه این نشس��ت در جمع خبرنگاران‪ ،‬تعداد‬ ‫صادرکنندگان موقت را افزون‌بر ‪ ۶۴۰۰‬ش��رکت‬ ‫و ف��رد حقوقی عنوان کرد که بیش از ‪ 5‬میلیارد‬ ‫دالر صادرات داش��تند و گفت‪ :‬بنابراین سیاست‬ ‫ارزی اتخاذ ش��ده منجر ب��ه نتیجه مطلوب بانک‬ ‫مرکزی نشده و باید با ارائه راهکارهای مناسب در‬ ‫سیاست‌گذاری‌های ارزی تغییراتی ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬سیاس��ت‌های ارزی ک��ه تاکن��ون‬ ‫ایجاد شده در جهت مدیریت عرضه بوده اما این‬ ‫سیاست‌ها نباید عامل محدود کردن سیاست‌های‬ ‫تجاری باشد‪.‬‬ ‫مودودی با اش��اره به اینکه هدف از تش��کیل‬ ‫ش��ورای راهب��ردی توس��عه ص��ادرات غیرنفتی‬ ‫در س��ازمان توس��عه تجارت اس��تفاده از نظرات‬ ‫کارشناس��ی نخبگان صادراتی است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه ب��ه موانعی که به‌ویژه در بخش صادرات‬ ‫نف��ت در تج��ارت بین‌المللی وج��ود دارد‪ ،‬باید‬ ‫حداکث��ر اس��تفاده را از ظرفیت بخش خصوصی‬ ‫و صادرات غیرنفتی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تاکید بر اهمیت اشتغال و تولید‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در ش��رایط فعل��ی به جای اصرار بر‬ ‫بازگشت ارز باید تالش کنیم مواد اولیه واحدهای‬ ‫تولیدی که اشتغال ایجاد می‌کنند تامین شود و‬ ‫به شیوه‌ای مدیریت کنیم که کسانی که صادرات‬ ‫دارند به واردات مواد اولیه کمک کنند‪.‬‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تج��ارت ایران‬ ‫درخواست اصلی اعضای شورای راهبردی توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی را تک نرخی ش��دن ارز عنوان‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬اعضای این ش��ورا معتقدند عرضه‬ ‫چندنرخی ارز ضمن ایجاد رانت و فساد‪ ،‬شفافیت‬ ‫را نیز از بین می‌برد‪.‬‬ ‫امر اس��ت‪ .‬شکرچی‌زاده ادامه داد‪ :‬با توجه به افزایش نرخ قیر‬ ‫در سال‌های گذشته میزان صرف اعتبارات تخصیصی وزارت‬ ‫راه و شهرسازی از ‪۱۰‬درصد به ‪۴۰‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر برای س��اخت ه��ر کیلومتر راه اصلی نزدیک به‬ ‫‪ ۱۲۰‬تن قیر و هر کیلومتر بزرگراه ‪ ۲۴۰‬تن قیر الزم اس��ت‪.‬‬ ‫مش��خص اس��ت که این هزینه ساخت به دلیل باال رفتن نرخ‬ ‫قی��ر‪ ،‬درنهایت به کاهش نرخ رش��د ارزش‌افزوده حمل‌ونقل‬ ‫در اقتصاد کالن‪ ،‬کند ش��دن سرعت توسعه راهسازی و نبود‬ ‫ت��وازن در توس��عه کش��ور می‌انجامد‪ .‬وی اف��زود‪ :‬با توجه به‬ ‫افزایش تولید س��یمان در کشور‪ ،‬لزوم توجه به روسازی‌های‬ ‫بتنی در کش��ور احس��اس شد و مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و‬ ‫شهرس��ازی نیز با اقدامات به‌موقع‪ ،‬توجه صنعت راهسازی را‬ ‫به این موضوع سوق داد و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‬ ‫با ابالغ مسئولیت نظارت بر پروژه‌های روسازی بتنی و تدوین‬ ‫آیین‌نامه‌ه��ای مرتبط به مرکز تحقیقات‪ ،‬حمایت همه‌جانبه‬ ‫خ��ود را در این زمینه آغاز کرد‪ .‬در این زمینه این نوع رویه‌ها‬ ‫در س��طح مدیران س��تادی و اداره‌های کل راه و شهرس��ازی‬ ‫اس��تان‌ها معرفی شد و بسترس��ازی الزم درباره کاربرد انواع‬ ‫روس��ازی‌های بتنی انجام شد‪ .‬در این زمینه ویرایش نخست‬ ‫شیوه‌نامه اجرا و کنترل کیفی روسازی‌های بتن غلتکی که از‬ ‫س��وی مرکز تدوین شده‪ ،‬از طرف وزارتخانه ابالغ شد‪ .‬معاون‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی ضمن درخواست همکاری وزارت راه و‬ ‫شهرسازی با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ورود همه‌جانبه‬ ‫صنعت س��یمان‪ ،‬توجه ویژه تمامی پژوهشگران و متخصصان‬ ‫در زمینه‌ه��ای پژوهش��ی و آموزش��ی ش��امل معرف��ی انواع‬ ‫روسازی‌های بتنی مورد استفاده در ساخت راه‌ها‪ ،‬روش‌های‬ ‫اجرا و کاربردهای آن‪ ،‬بررس��ی مشکالت و معضالت احتمالی‬ ‫استفاده از انواع روسازی‌های بتنی در شرایط اقلیمی مختلف‬ ‫کش��ور و ارائه راهکارهای اجرایی اس��تفاده از بتن در اجرای‬ ‫روسازی‌ها در شرایط اقلیمی مختلف در کشور شد‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫س��یمان در نوع‌ها و تیپ‌ه��ای مختلفی تولید‬ ‫می‌ش��ود که برحس��ب نوع آن می‌توان��د کاربرد‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬در ادامه به برس��ی انواع تیپ‌های‬ ‫سیمان می‌پردازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سیمان نوع ‪۱‬‬ ‫این نوع س��یمان که س��یمان پرتلند معمولی‬ ‫نیز گفته می‌ش��ود‪ ،‬ب��رای مص��ارف عمومی که‬ ‫ویژگ��ی خاصی از بتن خواس��ته نش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫مصرف می‌ش��ود‪ .‬از این نوع س��یمان در ساختن‬ ‫پیاده‌روها‪ ،‬روسازی جاده‌ها‪ ،‬پل‌های بتن مسلح‪،‬‬ ‫راه‌آهن‪ ،‬مخازن‪ ،‬لوله‌های آب و مالت برای بنایی‬ ‫استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫ب��ه طور کل��ی بهتر اس��ت از این س��یمان در‬ ‫مواردی که نیاز به خواص دیگر سیمان‌ها به‌ویژه‬ ‫در محیط‌ه��ای خورنده ح��اوی یون‌های مهاجم‬ ‫بتن استفاده نشود‪.‬‬ ‫به تازگی این نوع س��یمان در ‪ ۳‬کالس ‪-۳۲۵‬‬ ‫‪ ۱-۴۲۵ ،۱‬و ‪ ۱- ۵۲۵‬تولی��د و عرضه می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ب��رای کالس‌ه��ای ب��ا مقاومت ب��اال (‪ ۱-۴۳۵‬و‬ ‫‪(۱-۵۲۵‬و در مناطق گرمس��یر که خطر افزایش‬ ‫دمای بتن به ‪ ۳۲‬درجه سانتیگراد و در بتن‌ریزی‬ ‫حجیم به بی��ش از ‪ ۱۵‬درجه س��انتیگراد وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مص��رف ای��ن کالس از س��یمان‌ها باید با‬ ‫احتیاط انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سیمان نوع‪۲‬‬ ‫به گزارش سایت سیمان پیوند گلستان‪ ،‬از این‬ ‫نوع سیمان در مواردی که حرارت هیدراتاسیون‬ ‫متوس��ط و مقاومت در برابر حمله س��ولفات‌های‬ ‫در حد متوس��ط الزم باش��د‪ ،‬ب��ه کار می‌رود‪ .‬به‬ ‫دلیل محدودی��ت فاز آلومینات و کمتر بودن فاز‬ ‫‪ C۳S‬در این سیمان که سبب ایجاد خواص ویژه‬ ‫یادشده می‌ش��ود‪ ،‬مقاومت فشاری اولیه و نهایی‬ ‫آن کمتر از س��یمان نوع ‪ ۱‬است‪ .‬سیمان تیپ ‪۲‬‬ ‫کندتر از س��یمان تی��پ ‪ ۱‬می‌گیرد و در گیرش‬ ‫حرارت کمت��ری تولید می‌کند‪ .‬از این س��یمان‬ ‫می‌توان در س��اختمان‌های حجیم استفاده کرد‬ ‫تا هنگام گرفتن بتن حرارت کمتری ایجاد ش��ود‬ ‫و حجم بتن‌ریزی محدود نشود‪.‬‬ ‫ای��ن س��یمان در محیط‌ه��ای آب و خاک که‬ ‫غلظت یون سولفات در حد متوسط است و برای‬ ‫بتن‌ریزی در ه��وای گرم که خطر افزایش دمای‬ ‫بت��ن معمولی به بیش از ‪۳۲‬درجه س��انتیگراد و‬ ‫بتن حجیم به بیش از ‪ ۱۵‬درجه سانتیگراد وجود‬ ‫دارد‪ ،‬به کار می‌رود‪ .‬برای استفاده در محیط‌های‬ ‫ح��اوی یون کلر و س��ولفات به ط��ور همزمان و‬ ‫در محیط‌ه��ای ح��اوی غلظت زیاد س��ولفات و‬ ‫همچنین برای بتن‌ریزی در هوای س��رد این نوع‬ ‫سیمان توصیه نمی‌شود‪.‬‬ ‫کاربرد اصلی سیمان نوع ‪ 4‬در ساختمان‌های حجیم بتنی‬ ‫است‪ .‬در ساختمان‌های حجیم همچون سدهای وزنی‬ ‫بتنی به علت حجم زیاد بتن‪ ،‬افزایش درجه حرارت ناشی‬ ‫از گیرش بتن می‌تواند بسیار خطرناک باشد‪ .‬برای پایین‬ ‫نگه داشتن درجه حرارت سیمان‪ ،‬از سیمان نوع ‪ ۴‬که به‬ ‫آن سیمان دیرگیر نیز می‌گویند استفاده می‌شود‪ .‬این‬ ‫نوع سیمان در هوای گرم و دمای باالی ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درجه‬ ‫سانتیگراد برای تسهیل مراقبت از بتن به کار می‌رود‬ ‫‹ ‹سیمان نوع ‪۳‬‬ ‫این سیمان اجزای اولیه تیپ ‪ ۱‬را دارد‪ ،‬با این‬ ‫تفاوت که به شدت ریزتر آسیاب شده و به همین‬ ‫دلیل گیرش سریع‌تری دارد‪.‬‬ ‫سیمان نوع ‪ ۳‬در مدت کوتاهی یعنی در مدت‬ ‫‪ ۱‬هفته یا کمتر مقاومت زیادی به‌دست می‌آورد‬ ‫و مقاوم��ت ‪ ۷‬روزه آن ح��دود مقاومت ‪ ۲۸‬روزه‬ ‫س��یمان نوع ‪ ۱‬اس��ت‪ .‬این نوع سیمان نسبت به‬ ‫س��یمان نوع ‪ ۱‬هنگام گیرش حرارت بیش��تری‬ ‫تولی��د می‌کند‪ .‬مطاب��ق با آیین‌نام��ه بتن ایران‬ ‫(آب��ا) غلظت یون س��ولفات در محیط آبی کمتر‬ ‫از ‪۱۲۰۰‬پی‌پی‌ام و در محیط خاکی کمتر از ‪۰.۵‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫از ای��ن س��یمان وقتی اس��تفاده می‌کنند که‬ ‫بخواهن��د زودت��ر از معمول قالب را برداش��ته و‬ ‫بت��ن را مورداس��تفاده و بارگذاری ق��رار دهند‪.‬‬ ‫در محیط‌های س��رد نیز می‌توان از این س��یمان‬ ‫اس��تفاده کرد تا مدت زمان الزم برای محافظت‬ ‫بت��ن ریخته ش��ده کوتاه‌تر ش��ود‪ .‬اگرچ��ه با به‬ ‫کاربردن مخلوط پرس��یمان‌تر با س��یمان نوع ‪۱‬‬ ‫ه��م می‌توان بتنی تهیه ک��رد که در مدت کوتاه‬ ‫مقاومت بیش��تری کس��ب کند ولی سیمان نوع‬ ‫‪ ۳‬همین کار را بهت��ر و باصرفه‌تر انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫سیمان نوع ‪ ۳‬را سیمان زودگیر هم می‌گویند‪.‬‬ ‫در هوای س��رد (حدود ‪ ۴‬درجه س��انتیگراد)‪،‬‬ ‫در دم��ای زیر صفردرجه س��انتیگراد کاربرد این‬ ‫س��یمان به تنهایی کفای��ت نمی‌کند ازاین رو در‬ ‫یخبندان ع�لاوه بر مصرف این س��یمان کاربرد‬ ‫م��واد دیگری نیز باید رعایت ش��ود (برای نمونه‬ ‫مصرف ضدیخ)؛ س��یمان تیپ ‪ ۳‬در ساعات اولیه‬ ‫مصرف‪ ،‬حرارت قابل‌توجهی آزاد می‌کند و باعث‬ ‫گرم شدن بتن می‌شود‪.‬‬ ‫‹ ‹سیمان نوع ‪۴‬‬ ‫س��یمان تیپ ‪ ۴‬کندگیر بوده و هنگام حرارت‬ ‫کمت��ری تولی��د می‌کند‪ .‬مق��دار ‪ C۳S‬و ‪C۳A‬‬ ‫موجود در این نوع س��یمان در مقایس��ه با انواع‬ ‫دیگ��ر س��یمان‪ ،‬کمت��ر ب��وده و در مقابل ‪C۲S‬‬ ‫زیادت��ری دارد‪ .‬مورداس��تفاده این نوع س��یمان‬ ‫جایی اس��ت که ش��دت و مقدار ح��رارت تولید‬ ‫شده اهمیت دارد‪ .‬بتنی که با این سیمان ساخته‬ ‫می‌شود‪ ،‬رشد مقاومت آهس��ته‌تری دارد؛ یعنی‬ ‫دیرتر می‌گیرد‪.‬‬ ‫کاربرد اصلی این نوع سیمان در ساختمان‌های‬ ‫حجی��م بتنی اس��ت‪ .‬در س��اختمان‌های حجیم‬ ‫همچون س��دهای وزنی بتنی به علت حجم زیاد‬ ‫بتن‪ ،‬افزایش درجه حرارت ناش��ی از گیرش بتن‬ ‫می‌تواند بس��یار خطرناک باشد‪ .‬برای پایین نگه‬ ‫داش��تن درجه حرارت س��یمان‪ ،‬س��یمان نوع ‪۴‬‬ ‫که به آن س��یمان دیرگیر نیز می‌گویند استفاده‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫این نوع س��یمان در ه��وای گرم و دمای باالی‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬درجه سانتیگراد برای تسهیل مراقبت‬ ‫از بتن به کار می‌رود‪ .‬مصرف این نوع سیمان در‬ ‫هوای گرم باعث جلوگیری از اتصال سرد می‌شود‬ ‫چراکه در بتن‌ریزی دیوارها (دیوار مخزن آب و یا‬ ‫استخر) که طول دیوار زیاد است‪ ،‬چون بتن‌ریزی‬ ‫الیه الیه انجام می‌شود‪ ،‬ممکن است فاصله زمانی‬ ‫حدود نیم‌ساعت یا بیشتر طول بکشد تا الیه بتن‬ ‫جدید روی بتن قبلی ریخته شود‪.‬‬ ‫بدین ترتیب هن��گام ریختن بتن الیه جدید‪،‬‬ ‫بتن الیه قبلی س��فت ش��ده و اتصال خوبی بین‬ ‫دو الی��ه برق��رار نمی‌ش��ود‪ .‬این اتص��ال ضعیف‬ ‫بی��ن الیه‌های بتن قدیم و جدید را اتصال س��رد‬ ‫می‌گوین��د که ضعف بتن‌ریزی به‌ش��مار می‌رود‪.‬‬ ‫به‌ویژه اگر س��ازه آبی باش��د ای��ن اتصال ضعفی‬ ‫برای نشت آب خواهد بود‪.‬‬ ‫مصرف سیمان تیپ ‪ 4‬در چنین مواردی باعث‬ ‫می‌ش��ود که فرصت کافی برای بتن‌ریزی فراهم‬ ‫باش��د و الیه‌های قبلی هنوز وارد واکنش نش��ده‬ ‫باشند تا بتوانند با الیه‌های جدید اتصال مناسبی‬ ‫برقرار کنن��د‪ .‬در بتن‌ریزی‌های حجیم به منظور‬ ‫کاهش تنش‌های حرارتی می‌توان از این سیمان‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫بتن حجیم بتن��ی را گویند که طول و عرض‬ ‫و ارتفاع آن زیاد باش��د؛ مانند بتن‌ریزی سدها یا‬ ‫پایه‌های پل‪ .‬از اشکاالت بتن‌ریزی حجیم‪ ،‬ایجاد‬ ‫تنش‌ه��ای حرارتی اس��ت‪ .‬بدین ص��ورت که به‬ ‫دلیل حجیم بودن بتن‪ ،‬تبادل حرارتی عمق بتن‬ ‫با محیط بیرونی‪ ،‬کندتر انجام می‌شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن هنگامی که بتن س��فت ش��د‪ ،‬هنوز‬ ‫دمای قس��مت‌های مرک��زی آن با محیط اطراف‬ ‫یکنواخت نشده است‪ .‬از این لحظه به بعد تغییر‬ ‫دم��ای بت��ن در زمینه تبادل حرارت��ی با محیط‬ ‫خارج‪ ،‬همراه ب��ا ایجاد تنش‌های حرارتی خواهد‬ ‫بود‪ .‬استفاده از سیمان تیپ ‪ ۴‬سبب می‌شود که‬ ‫ابتدا دمای قس��مت‌های میانی بتن حجیم کمتر‬ ‫از بتن مشابه ساخته شده با سیمان تیپ ‪ ۱‬باشد‬ ‫(چون س��یمان تیپ ‪ ۴‬هم کم‌حرارت‌تر اس��ت و‬ ‫هم دم��ای خود را در طول زمان بیش��تری آزاد‬ ‫می‌کند) و فرآیند س��فت ش��دن بتن طوالنی‌تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫بخش زیادی از تبادل حرارتی با محیط اطراف‬ ‫انجام می‌ش��ود‪ .‬البته اگر خطر کاهش دمای بتن‬ ‫به کمتر از ‪ ۵‬درجه س��انتیگراد وجود دارد‪ ،‬بهتر‬ ‫اس��ت از س��یمان نوع ‪ ۴‬برای بتن‌ریزی استفاده‬ ‫نشود‪.‬‬ ‫‹ ‹سیمان نوع ‪۵‬‬ ‫این س��یمان برای مصرف در بتن‌هایی که در‬ ‫معرض حمله سولفات‌ها قرار دارد‪ ،‬مناسب است‬ ‫و به همین دلیل به س��یمان ضدسولفات شهرت‬ ‫دارد‪ .‬این نوع س��یمان وقتی ب��ه کار می‌رود که‬ ‫بتن در تماس شدید با سولفات قرار داشته باشد‪.‬‬ ‫از این سیمان وقتی اس��تفاده می‌شود که خاک‬ ‫یا آب زیرزمینی که در تماس با س��اختمان بتنی‬ ‫قرار دارد‪ ،‬مقدار زیادی امالح س��ولفات داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫براس��اس آیین‌نام��ه بت��ن ایران (آب��ا) تمامی‬ ‫س��ازه‌های بتنی قرار گرفت��ه در محیط‌های آب‬ ‫و خاک س��ولفاتی شدید باید از س��یمان نوع ‪۵‬‬ ‫استفاده شود‪ .‬البته اگر در محیط‪ ،‬یون کلر همراه‬ ‫یون س��ولفات باشد‪ ،‬کاربرد این س��یمان باید با‬ ‫احتی��اط و با آزمایش‌های الزم باش��د‪ .‬س��یمان‬ ‫ن��وع ‪ ۵‬دیرتر از س��یمان معمولی می‌گیرد و حد‬ ‫مقاومت ‪ ۷ ،۳‬و ‪ ۲۸‬روزه برای این سیمان کمتر‬ ‫از سایر س��یمان های پرتلند است‪ ،‬ازاین‌رو برای‬ ‫س��ازه‌هایی که نیاز مقاومت‌های بیش��تر باش��د‪،‬‬ ‫دارای محدودیت کاربرد است‪.‬‬ ‫‹ ‹سیمان پوزوالنی‬ ‫جنس پوزوالن‪ ،‬سیلیکات و شبیه سیمان است‬ ‫اما واکنش س��یمان را ندارد‪ .‬س��یمان پوزوالنی‬ ‫حداکثر ‪ ۱۵‬درصد س��یمان (ن��وع ‪ ۲ ،۱‬و ‪ )۵‬را‬ ‫تش��کیل می‌دهد‪ .‬این نوع سیمان برای مصارف‬ ‫عمومی در ساخت مالت یا بتن به کار می‌رود‪.‬‬ ‫این س��یمان ع�لاوه بر دارا بودن مش��خصات‬ ‫کارب��ردی کلینکر س��یمان‌های مورد اس��تفاده‪،‬‬ ‫متناس��ب با نوع و ویژگی پوزوالن مورد استفاده‪،‬‬ ‫خواص ویژه‌ای نیز دارا است؛ پایین بودن حرارت‬ ‫هیدراس��یون اولیه و نهای��ی‪ ،‬کاهش نفوذپذیری‬ ‫بت��ن و ایج��اد دوام قابل‌توج��ه در محیط‌ه��ای‬ ‫حاوی امالح خورنده‪ ،‬جذب قلیایی‌های سیمان و‬ ‫قابلیت حفظ خواص بتن تازه در زمان طوالنی‌تر‪،‬‬ ‫ازجمله خواصی اس��ت ک��ه زمینه‌ه��ای کاربرد‬ ‫گسترده در مناطق گرمسیری و بتن‌ریزی حجیم‪،‬‬ ‫اس��تفاده از س��نگدانه‌های نامرغوب واکنش‌زا با‬ ‫قلیایی‌ها‪ ،‬استفاده در محیط‌های حاوی یون‌های‬ ‫س��ولفات و کل��ر‪ ،‬قابلیت حمل تا فاصله بیش��تر‬ ‫و در مجم��وع دوام و پایداری بیش��تر را س��بب‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫در س��یمان پوزوالنی ویژه ماده پوزوالنی بین‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۴۰‬درصد وزنی سیمان یادشده را تشکیل‬ ‫می‌ده��د‪ .‬مزای��ا و ویژگی‌ه��ای س��یمان پرتلند‬ ‫پوزوالنی به این شرح است‪ :‬حرارت هیدراسیون‬ ‫سیمان پرتلند پوزوالنی کمتر از سیمان معمولی‬ ‫بوده و در بتن‌ریزی‌ه��ای حجیم و هوای گرم از‬ ‫افزای��ش دمای بتن تازه و بروز ترک‌های حرارتی‬ ‫جلوگی��ری می‌کن��د‪ .‬پدی��ده آب‌انداختگی بتن‬ ‫ح��اوی پ��وزوالن‪ ،‬کمتر از بت��ن معمولی بوده و‬ ‫از ب��روز ترک‌های س��طحی و عمق��ی جلوگیری‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫سیمان پرتلند پوزوالنی مصرف عمومی داشته‬ ‫و مشابه سیمان معمولی در ساخت مالت یا بتن‬ ‫ب��ه کار می‌رود‪ .‬مطاب��ق با آیین‌نام��ه بتن ایران‬ ‫(آبا) غلظت یون س��ولفات در محیط آبی بیشتر‬ ‫از ‪۲۵۰۰‬پی‌پ��ی‌ام و در محیط خاکی بیش از ‪۱‬‬ ‫درصد اس��ت‪ .‬واکنش پوزوالنی منجر به کاهش‬ ‫آهک آزاد داخل بتن شده که ضمن کاهش خلل‬ ‫و خرج‪ ،‬از نفوذپذیری این بتن کاس��ته و از بروز‬ ‫ش��وره زدن‪ ،‬س��فیدک بتن و کربناته ش��دن آن‬ ‫جلوگیری می‌کند‪.‬‬ ‫این کاهش نفوذپذی��ری موجب دوام بتن در‬ ‫برابر امالح و مواد خورنده بتن و آرماتور می‌شود‪.‬‬ ‫این س��یمان به دلیل داش��تن سهم کمتری از‬ ‫کلینکر نس��بت به س��یمان پرتلند مشابه‪ ،‬دارای‬ ‫سخت‌شوندگی و گیرش اولیه طوالنی‌تری است‬ ‫و بهتر اس��ت برداش��تن قالب یا بارگ��ذاری این‬ ‫نوع بتن‌ها با گذش��ت زمان بیشتری انجام شود‬ ‫همچنی��ن به علت ج��ذب آب و کاهش روانی و‬ ‫افت اس�لامپ‪ ،‬مناسب اس��ت از به‌کارگیری آب‬ ‫بیش��تر برای روانی بتن اجتناب ش��ده و از مواد‬ ‫روان‌ساز بهره‌گیری شود‪.‬‬
‫مدیرعامل ذوب آهن اصفهان‪:‬‬ ‫زیان انباشته ذوب آهن اصفهان به صفر می‌رسد و سال ‪ ۱۳۹۹‬توزیع سود خواهیم داشت‬ ‫مس��ئوالن و اعض��ای نهاده��ای س��رمایه‌گذاری ایران با‬ ‫حض��ور در ذوب آهن اصفهان ضم��ن بازدید از خط تولید‪،‬‬ ‫با یزدی‌زاده مدیرعامل و جمعی از مس��ئوالن این ش��رکت‬ ‫دی��دار و گفت‌وگ��و کردن��د‪ .‬ب��ه گ��زارش روزگار معدن از‬ ‫اصفهان‪ ،‬یزدی‌زاده در این دیدار‪ ،‬گزارش��ی از شرایط تولید‬ ‫و پروژه‌های توس��عه ذوب آهن اصفهان ارائه داد و با اشاره‬ ‫به ثبت س��ومین رکورد تولید س��االنه این شرکت در سال‬ ‫گذش��ته که با تولی��د ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬ه��زار تن چدن با‬ ‫دوکوره‌بلند حاصل ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬مطابق برنامه‪ ،‬امس��ال این‬ ‫ش��رکت ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۰‬ه��زار تن چدن تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ذوب آهن اصفهان اف��زود‪ :‬بخش‌های مختلف‬ ‫خط تولید این شرکت در س��ال‌های گذشته نوسازی شده‬ ‫و تغییرات اساس��ی یافته است از این رو به لحاظ فناوریک‬ ‫و فنی در ش��رایط بس��یار خوبی اس��ت‪ .‬یزدی‌زاده‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم‌ترین پروژه‌های در دس��ت اقدام این ش��رکت را پروژه‬ ‫‪(pci‬تزری��ق پودر زغال به ک��وره بلند) معرفی کرد و گفت‪:‬‬ ‫پ��ودر زغال در ک��وره بلند جایگزین کک می‌ش��ود که ‪۳۰‬‬ ‫درص��د هزینه تمام ش��ده محصوالت این ش��رکت را دربر‬ ‫می‌گیرد از ای��ن رو این پروژه تاثیر اقتصادی خوبی در این‬ ‫شرکت دارد و به زودی راه‌اندازی می‌شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مشکل مزمن ذوب آهن اصفهان را تامین پایدار مواد‬ ‫اولیه دانست و گفت‪ :‬خوشبختانه اقدامات خوبی برای حل‬ ‫این مش��کل انجام شده و در دست اقدام است که به زودی‬ ‫از طریق سامانه کدال افشا می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب آهن اصفهان افزود‪ :‬امسال سود خواهیم‬ ‫داش��ت اما با توجه به زیان انباشته امکان توزیع سود وجود‬ ‫ندارد‪ .‬برنامه ش��رکت این اس��ت که در سال ‪ ۱۳۹۹‬توزیع‬ ‫سود داشته باشیم‪ .‬دکتر اسالمی بیدگلی‪ ،‬دبیر کل نهادهای‬ ‫سرمایه‌گذاری ایران نیز در این دیدار گفت‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫در سال رونق تولید هستیم و با توجه به شرایط خاصی که‬ ‫در س��ال جاری با آن روبه‌رو هستیم‪ ،‬توسعه صنایع بزرگی‬ ‫همچ��ون ذوب آهن اصفهان و راه‌اندازی ظرفیت خالی این‬ ‫صنایع اهمیت بسیار زیادی برای اقتصاد کشور دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فرصت‌های توس��عه‌ای بس��یار خوبی در ذوب‬ ‫آه��ن اصفهان وجود دارد که نیاز به س��رمایه‌گذاری دارد و‬ ‫می‌تواند بازده بسیار مناسبی داشته باشد‪.‬‬ ‫در پنجمین کنفرانس بین‌المللی «استیل پرایس» با رویکرد توسعه صادرات مطرح شد‬ ‫عراق و سوریه‪ ،‬فرصت‌های صادراتی جدید فوالد‬ ‫‹ ‹نیازمند نگاه جدید سرمایه‌گذاری‬ ‫معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫عنوان کرد‪ ،۹۷ :‬سال سختی برای اقتصاد ایران بود‬ ‫ام��ا در ه��ر صورت با همت بخ��ش خصوصی از این‬ ‫س��ال عبور کردیم‪ ،‬هرچند عوارض و تکانه‌هایی به‬ ‫همراه داشت‪ .‬به گزارش روزگار معدن‪ ،‬سعید زرندی‬ ‫ادامه داد‪ :‬مش��کل ما نبود مدیریت دانش اس��ت‪ .‬در‬ ‫ه��ر دوره‌ای افزون‌بر افزایش نرخ دالر‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫قطعات خودرو و فوالد و‪ ...‬نیز داشته‌ایم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫سال ‪ ۹۸‬در پارامترهای بین‌المللی تغییراتی حاصل‬ ‫نش��ده اس��ت و فعاالن بخش خصوصی توانسته‌اند‬ ‫خ��ود را مدیریت کنند‪ .‬مع��اون برنامه‌ریزی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬از خرداد تا آبان سال‬ ‫گذش��ته مدام قوانین تغییر کرد و تولیدکنندگان از‬ ‫ای��ن موضوع ناراضی بودند اما چندماهی اس��ت که‬ ‫قوانین ثبات بیش��تری یافته‌اند‪ .‬زرندی با اش��اره به‬ ‫موضوع صادرات عنوان کرد‪ :‬هم‌اکنون باید به سمت‬ ‫صادرات بیش��تر پیش برویم ک��ه در این زمینه باید‬ ‫تمرکز بیش��تری روی کش��ورهای همسایه داشته‬ ‫باش��یم‪ .‬صنعت فوالد می‌تواند برای صادرات به ‪۱۵‬‬ ‫کش��ور پیشقدم باشد‪ .‬سال گذشته ‪ ۲۳‬میلیارد دالر‬ ‫به ‪ ۱۵‬کش��ور همس��ایه صادرات داشتیم که از این‬ ‫میزان ‪ ۹‬میلیارد دالر آن به عراق اختصاص داش��ت‪.‬‬ ‫این درحالی است که در فراتر از مرزهای خود با ‪۲۶‬‬ ‫کشور دیگر همسایه هستیم که می‌توانند بازارهای‬ ‫هدف صادراتی برای کشور ما به‌شمار روند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ب��ا انجمن‌ها نشس��ت‌هایی را برگزار کرده‌ایم و‬ ‫تاکی��د داریم که بخش خصوص��ی برای صادرات به‬ ‫این کشورها پیشقدم شوند‪ .‬زرندی با اشاره به تاثیر‬ ‫حضور فلزی‌ها در بورس تصریح کرد‪ :‬تا ‪ ۳۰‬فروردین‬ ‫س��ال جاری در بورس‪ ،‬فلزات اساس��ی رتبه دوم در‬ ‫ب��ورس را به خود اختصاص دادن��د‪ .‬این خانواده در‬ ‫اقتصاد ایران نقش اساس��ی دارند‪ .‬وی خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬در افق چشم‌انداز سال ‪ ۱۴۰۴‬و در جهت تولید‬ ‫‪ ۵۵‬میلی��ون تن فوالد ب��ه ظرفیت‌های قابل‌توجهی‬ ‫رس��یده‌ایم اما واحدهای تولیدی ش��مش به اشباع‬ ‫رس��یده‌اند و در این زمینه باید به س��مت صادرات‬ ‫پی��ش برویم‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬برنامه‌ریزی‌های ما در‬ ‫مکران باید با تغییر نگاه در رویکرد س��رمایه‌گذاری‬ ‫باش��د‪ .‬س��رمایه‌گذاری را باید به س��مت س��واحل‬ ‫خلیج‌ف��ارس با ن��گاه جدید ببریم تا دچار مش��کل‬ ‫سیمان و مازاد تولید آن نشویم‪.‬‬ ‫‹ ‹س�رمایه‌گذاری در پایین‌دس�ت بازار‬ ‫هدف‬ ‫بهرام س��بحانی‪ ،‬رئیس انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد ایران در پنجمین کنفرانس اس��تیل پرایس‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در س��ند چش��م‌انداز ‪ ۱۴۰۴‬قرار است‬ ‫ب��ه تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد برس��یم‪ ،‬البته برای‬ ‫رس��یدن به این میزان تولید‪ ،‬نیازمند پیش‌نیازهای‬ ‫کل��ی در اقتصاد کش��ور هس��تیم که یک��ی از این‬ ‫پیش‌نیازها رس��یدن به رشد اقتصادی ‪ ۸‬درصدی‪،‬‬ ‫مصرف س��رانه ‪ ۳۵‬کیلو فوالد در کش��ور و رسیدن‬ ‫جمعیت به ‪ ۹۰‬میلیون نفر بوده اس��ت که در زمینه‬ ‫رس��یدن به تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‪ ۳۲ ،‬میلیون‬ ‫تن به مصرف داخلی برس��د و ‪ ۲۰‬میلیون تن آن به‬ ‫صادرات اختصاص یابد‪ .‬س��بحانی افزود‪ :‬این میزان‬ ‫صادرات با توجه به ظرفیت‌های کشور بیراهه نیست‬ ‫اما باید زیرساخت‌ها را مهیا کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره رش��د ناهماهنگ زنجی��ره فوالد در‬ ‫کش��ور در سال‌های گذش��ته عنوان کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫عکس‪ :‬آیدا فریدی‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫پنجمین کنفرانس بین‌المللی «اس��تیل پرایس»‬ ‫ب��ا موض��وع صنعت فوالد و مواد اولیه‪ ،‬ایس��تادگی‪،‬‬ ‫توس��عه ص��ادرات روز گذش��ته در هتل اس��تقالل‬ ‫ته��ران با حضور ش��رکت‌های توس��عه آهن و فوالد‬ ‫گل‌گه��ر‪ ،‬ذوب آهن اصفه��ان‪ ،‬زرین صنعت چاف‪،‬‬ ‫فوالد خوزس��تان‪ ،‬فوالد کاوه جن��وب کیش‪ ،‬فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان‪ ،‬فوالد هرمزگان‪ ،‬گس��ترش فناوری‬ ‫خوارزم��ی‪ ،‬ش��رکت معدن��ی و صنعت��ی چادرملو‪،‬‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر و سازمان نوسازی‬ ‫و توس��عه معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) برگزار‬ ‫ش��د‪ .‬در حاشیه این کنفرانس از تفاهمنامه‌ای میان‬ ‫ش��رکت فوالد خوزستان و ش��رکت نفت و گاز سرو‬ ‫رونمایی ش��د‪ .‬همچنین از بهرام س��بحانی‪ ،‬رئیس‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان فوالد ای��ران به عنوان مرد‬ ‫فوالد سال قدردانی شد‪.‬‬ ‫درحالی اس��ت که در زمینه صادرات به این کش��ور‪،‬‬ ‫ترکی��ه یا کش��وری مانند اوکراین رقیب ما به‌ش��مار‬ ‫می‌روند‪ ،‬در حالی که باید این پرسش را از خود داشته‬ ‫باشیم که کشور اوکراین با هزینه حمل‌ونقل متفاوت‪،‬‬ ‫چرا هم‌ردیف صادراتی ما در عراق قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تاکی��د ک��رد‪ :‬هن��وز بازس��ازی در‬ ‫عراق آغاز نش��ده اس��ت‪ .‬البته مردم بازسازی را آغاز‬ ‫کرده‌اند اما بازس��ازی‌های دولتی آغاز نش��ده است و‬ ‫اگر این بازس��ازی‌ها آغاز ش��ود‪ ،‬سهم صادرات ما نیز‬ ‫افزایش می‌یابد و در این زمینه ش��رکت‌های فوالدی‬ ‫می‌توانند از این فرصت استفاده کنند‪ .‬دبیر کل اتاق‬ ‫بازرگان��ی ای��ران و عراق ادامه داد‪ ۸۰ :‬ش��رکت فنی‬ ‫و مهندس��ی در عراق فعال هس��تند که شرکت‌های‬ ‫ف��والدی می‌توانند به جای ارتباط با تاجرهای عراقی‬ ‫با شرکت‌های فنی و مهندسی وارد تعامل با عراقی‌ها‬ ‫شوند‪ .‬حسینی با اش��اره فرصت‌های سرمایه‌گذاری‬ ‫که از سوی عراق اعالم شده است‪ ،‬گفت‪ :‬دولت عراق‬ ‫فرصت س��رمایه‌گذاری در این کش��ور را اعالم کرده‬ ‫است که ‪۳۰‬درصد آن به حوزه مسکن اختصاص دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کمیس��یون‌های مختلفی ازطرف ایران‬ ‫ازجمله صنعتی‪ ،‬تجاری و‪ ...‬در عراق ایجاد شده است‬ ‫که قصد داریم این کمیسیون‌ها را در جهت روابط با‬ ‫عراق فعال کنیم‪ .‬دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و عراق‬ ‫تاکید کرد‪ :‬برای سرمایه‌گذاری در عراق بهتر است به‬ ‫ش��کل کنسرسیومی عمل کنیم‪ ،‬چراکه شرکت‌های‬ ‫کوچک به تنهایی قادر به سرمایه‌گذاری در این کشور‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫نفت و گاز سرو‪ ،‬نسل جدید کاتالیست را عرضه می‌کند‬ ‫در حاشیه پنجمین کنفرانس بین‌المللی استیل‬ ‫پرایس که روز گذش��ته در هتل اس��تقالل برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬بین ش��رکت دانش‌بنیان نفت و گاز سرو و‬ ‫فوالد خوزس��تان تفاهمنامه همکاری امضا ش��د‪.‬‬ ‫امیرهومن کریمی‌وثیق‪ ،‬مدیرعامل شرکت نفت و‬ ‫گاز سرو در پنجمین کنفرانس بین‌المللی استیل‬ ‫پرایس با اش��اره به تفاهمنامه‌ای که بین ش��رکت‬ ‫نفت و گاز س��رو و فوالد خوزس��تان بس��ته شده‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬شرکت نفت و گاز سرو از سال ‪۱۳۸۳‬‬ ‫فعالی��ت خ��ود در حوزه کاتالیس��ت را آغاز کرده‬ ‫است‪ .‬در این زمینه پروژه تست میدانی کاتالیست‬ ‫گرید جدید از انتهای س��ال ‪ ۹۶‬با همکاری فوالد‬ ‫خوزس��تان آغاز ش��ده و نتیجه مناسبی به همراه‬ ‫داش��ته ک��ه منجر ب��ه تفاهمنامه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫کریمی‌وثی��ق در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬تدوین‬ ‫دانش کاتالیس��ت‌های فرآیند احیای مستقیم در‬ ‫ایران با انعقاد قرارداد پژوهشی بین مجتمع فوالد‬ ‫خوزستان و شرکت دانش‌بنیان نفت و گاز سرو در‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۵‬آغاز شد و پس از ‪ ۶‬سال تالش مستمر‬ ‫و با حمایت ش��رکت‌های فوالد خوزستان استان‬ ‫و فوالد مبارکه در س��ال ‪ ۱۳۹۱‬نخستین قرارداد‬ ‫تولی��د صنعتی کاتالیس��ت‌های فرآین��د احیای‬ ‫مس��تقیم آهن منعقد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز پس از‬ ‫چش��م‌انداز تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‪ ،‬نیازمند ‪۸۰‬‬ ‫میلیون تن گندله‪ ۶۰ ،‬میلیون تن آهن اس��فنجی و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تن سنگ آهن هستیم‪ .‬رئیس انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد ایران در ادامه خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬در دولت یازدهم توازن زنجیره فوالد به عهده‬ ‫ایمیدرو گذاشته شد‪ .‬در دولت نهم مجوز واحدهای‬ ‫فوالدی اس��تانی بود و نمایندگان برای استان خود‬ ‫درخواس��ت مجوزهای بدون کارشناسی می‌دادند‪.‬‬ ‫س��بحانی ادام��ه داد‪ :‬برای مص��رف ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫ف��والد باید به س��مت صادرات بیش��تر پیش رفت‪.‬‬ ‫در زمینه ص��ادرات چند منطقه مهم برای صادرات‬ ‫وجود دارد؛ یکی کشورهای منطقه‪ ،‬یکی کشورهای‬ ‫اروپایی و دیگری کشورهای جنوب شرق آسیاست‪.‬‬ ‫در ب��ازار منطقه‪ ،‬بازارهای عراق و س��وریه بازارهای‬ ‫ی به شمار می‌روند که بیشتر نیازمند آهن‌آالت‬ ‫مهم ‌‬ ‫ساختمانی هستند‪ .‬کشورهای اروپایی به محصوالت‬ ‫صنعتی چون ورق گرم و س��رد پوشش��دار و‪ ...‬نیاز‬ ‫دارند‪ .‬کش��ورهای شرق آسیا نیز به شمش و اسلب‬ ‫نی��از دارند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ص��ادرات ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫تن چگونه اتفاق می‌افتد؟ در این زمینه س��ازمان‌ها‬ ‫باید چابک‌تر ش��وند‪ .‬از س��وی دیگر باید بدانیم بازار‬ ‫چه نیازی دارد و برحس��ب آن تولید داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران در ادامه‬ ‫یادآور شد‪ :‬نکته بعدی اصالح قوانین و مقررات ارزی‬ ‫اس��ت که از سال گذش��ته تاکنون تغییرات قوانین‬ ‫تولیدکنن��دگان را دچار مش��کل کرد‪ .‬باید درزمینه‬ ‫تس��هیل صادرات پیش رفت‪ .‬قوانین دس��ت‌وپاگیر‬ ‫بورس��ی‪ ،‬تولیدکنندگان را از پیش‌رفتن به س��مت‬ ‫بورس کاال بیزار کرده اس��ت در حالی که در س��ال‬ ‫‪ ۸۲‬که بورس کاال پایه‌گذاری ش��د و قوانین خاصی‬ ‫ه��م نداش��ت‪ ،‬تولیدکنندگان وارد بورس ش��دند و‬ ‫خرید و فروش به راحتی انجام می‌ش��د‪ .‬س��بحانی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ب��رای تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد باید به‬ ‫تامین نیاز صنعت فوالد به کاتالیست‌های یادشده‬ ‫شرکت دانش‌بنیان نفت و گاز سرو با رویکرد تعالی‬ ‫محص��ول و ورود ب��ه بازاره��ای بین‌المللی فصل‬ ‫جدیدی را آغاز می‌کند‪ .‬ش��رکت فوالد خوزستان‬ ‫در فص��ل جدید همچ��ون قبل حامی این نوآوری‬ ‫اس��ت‪ .‬این مهم با امضای تفاهمنامه توسعه نسل‬ ‫جدید کاتالیس��ت‌های احیای مستقیم آهن بین‬ ‫شرکت‌های فوالد خوزستان و با نفت و گاز سرو به‬ ‫طور رسمی آغاز می‌شود‪ .‬مدیرعامل شرکت نفت‬ ‫و گاز سرو در ادامه عنوان کرد‪ :‬ما با نوآوری که در‬ ‫کاتالیس��ت‌ها ایجاد کرده‌ایم‪ ،‬توانسته‌ایم ظرفیت‬ ‫تولید فوالدس��ازان را ‪ ۵‬تا ‪ ۶‬درصد در زمینه آهن‬ ‫اسفنجی افزایش بدهیم‪ .‬وی در ادامه خاطرنشان‬ ‫ک��رد‪ :‬ما از اعتمادی که در چند س��ال گذش��ته‬ ‫فوالدس��ازان به ما داش��ته‌اند‪ ،‬سپاسگزار هستیم‪.‬‬ ‫س��مت صادرات بیشتر رفت‪ .‬در زمینه صادرات باید‬ ‫قوانین اصالح ش��ود و ثابت بماند‪ ،‬همچنین مشوق‬ ‫صادراتی داشته باشیم و دفتر‌های نمایندگی در بازار‬ ‫ه��دف ایجاد کنیم‪ .‬در کل ب��رای صادرات می‌توان‬ ‫برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت داشت‪ .‬در برنامه‬ ‫کوتاه‌م��دت می‌توان ب��ا نگاه تج��اری پیش‌رفت و‬ ‫بازارهای��ی مانن��د عراق و س��وریه را گرفت اما کلید‬ ‫حل مشکالت صادرات برنامه‌های بلندمدت است‪ .‬از‬ ‫این‌رو باید س��رمایه‌گذاری برون‌مرزی انجام بدهیم‪.‬‬ ‫راه توس��عه صادرات‪ ،‬سرمایه‌گذاری در پایین‌دست‬ ‫ب��ازار هدف اس��ت‪ ،‬ب��رای نمونه در ع��راق به جای‬ ‫صادرات به این کش��ور‪ ،‬در این کشور واحد میلگرد‬ ‫و تیرآهن ایجاد کنیم و به‌دنبال بازار پایدار باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹سنگ‌آهن‪ ،‬کمبود زنجیره فوالد‬ ‫اردش��یر س��عدمحمدی‪ ،‬عض��و هی��ات عامل و‬ ‫معاون طرح‌های توس��عه مع��دن و صنایع ایمیدرو‬ ‫در پنجمین کنفرانس اس��تیل پرای��س اظهار کرد‪:‬‬ ‫می��زان ارزش منابع طبیعی در جهان ‪۳۱۰‬تریلیون‬ ‫دالر اس��ت که س��االنه ‪ ۸‬تریلیون دالر از این ذخایر‬ ‫برداشت می‌شود‪ .‬بیشتر ذخایر مربوط به کشورهای‬ ‫روس��یه اس��ت‪ .‬ایران نیز به لحاظ ارزش ذخایر رتبه‬ ‫مناس��بی را در اختیار دارد‪ .‬س��عدمحمدی در ادامه‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای برنامه‌ریزی در صنعت فوالد‬ ‫نیازمند همس��و شدن با برنامه‌های جهانی هستیم‪.‬‬ ‫در جه��ان تکلیف بازار و تقاضای فوالد مش��خص و‬ ‫آمارهای آنها معین است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصری��ح ک��رد‪ :‬در افق چش��م‌انداز‬ ‫تولی��د ‪ ۵۵‬میلیون تن ف��والد باید توازن در زنجیره‬ ‫ایج��اد کنیم‪ .‬هم‌اکنون و در چند س��ال آینده یکی‬ ‫از مهم‌ترین کمبودهای زنجیره فوالد‪ ،‬س��نگ آهن‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سردرگمی صادرات به عراق و سوریه‬ ‫نعم��ت‌اهلل محس��نی‪ ،‬مع��اون بازرگانی ش��رکت‬ ‫ح��دود ‪ ۳‬هزار تن کاتالیس��ت مرب��وط به صنایع‬ ‫فوالد در شرکت ما تولید شده است‪ .‬درحال‌حاضر‬ ‫نی��ز برای ‪ ۱۴‬میلیون تن آهن اس��فنجی قادر به‬ ‫تولید کاتالیس��ت هس��تیم‪ .‬کریمی‌وثیق با اشاره‬ ‫به رونق تولید در س��ال ج��اری عنوان کرد‪ :‬رهبر‬ ‫معظم انقالب در س��ال جاری بر تولید و رونق آن‬ ‫تاکی��د داش��ته‌اند‪ .‬از این‌رو باید ب��ه تولید نگاهی‬ ‫علمی داش��ته باشیم‪ .‬باید از تولید ویترینی خارج‬ ‫ش��ویم و به س��مت تولید پایدار و باکیفیت پیش‬ ‫برویم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به س��مت محصوالت کیفی‬ ‫رفتن وظیفه تمام تولیدکنندگان اس��ت‪ .‬آنچه در‬ ‫نفت و گاز س��رو روی داده این موضوع اس��ت که‬ ‫به س��مت تولید باکیفیت پیش بروی��م‪ .‬از این‌رو‬ ‫هم کیفیت و هم نوآوری جزو س��رفصل‌های مهم‬ ‫برای ما به‌ش��مار می‌رود‪ .‬در این زمینه نگاه ویژه و‬ ‫کالس‌های‌آموزشی داریم و تجهیزات خود را به‌روز‬ ‫کرده‌ایم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تهیه مواد اولیه در شرایط‬ ‫بحران��ی یکی از دغد‌غه‌های ما بوده اس��ت‪ .‬حدود‬ ‫‪۹۵‬درص��د مواد اولیه را از داخل تهیه کرده‌ایم‪ .‬در‬ ‫ای��ن زمینه تالش می‌کنیم وابس��تگی خود را به‬ ‫خارج از کش��ور کمتر کنیم و محصوالت نوآورانه‬ ‫داشته باشیم‪ .‬از سوی دیگر باید محصوالت جدید‬ ‫با فرم و شکل جدید به بازار عرضه کنیم‪.‬‬ ‫ذوب‌آه��ن اصفه��ان در پنجمین کنفرانس اس��تیل‬ ‫پرایس اظهار ک��رد‪ :‬ذوب آهن اصفهان به توانمندی‬ ‫کام��ل در زمین��ه تولید ریل از نورد تا تولید رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬محس��نی در ادامه عنوان کرد‪ :‬هم‌اکنون ما‬ ‫در صنعت فوالد به رتبه دهم رس��یده‌ایم و امیدواریم‬ ‫بتوانیم این رتبه را ارتقا دهیم‪ .‬وی در ادامه با اشاره به‬ ‫بازارهای صادراتی برای فوالد عنوان کرد‪ :‬مخاطراتی‬ ‫در ام��ر صادرات وجود دارد که باید این مخاطرات را‬ ‫رفع کرد‪ .‬عراق و سوریه بازارهای مهمی برای صادرات‬ ‫به‌ش��مار می‌رون��د اما همچنان در ای��ن زمینه دچار‬ ‫مش��کالتی هستیم و تولیدکنندگان برای صادرات به‬ ‫این کشورها دچار سردرگمی‌هایی هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه‌گذاری در عراق‬ ‫حمید حس��ینی‪ ،‬دبیر کل ات��اق بازرگانی ایران و‬ ‫ع��راق در پنجمین کنفرانس اس��تیل پرایس عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬موضوع مهمی ک��ه باید به آن توجه داش��ت‪،‬‬ ‫تلفیق انرژی و صنعت اس��ت که با توجه به وفور گاز‬ ‫در ایران باید به این ظرفیت در کش��ور توجه داش��ته‬ ‫باش��یم و با اس��تفاده از منابع انرژی در کشور بتوانیم‬ ‫به سمت تولید با ارزش‌افزوده بیشتر برویم‪ ،‬از این‌رو‬ ‫بای��د از ان��رژی در جهت اس��تفاده در صنایع معدنی‬ ‫بهره کنیم و دولت باید از این استراتژی استفاده کند‪.‬‬ ‫حس��ینی در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��ازار عراق‬ ‫فرصت بس��یار خوبی برای صادرات اس��ت‪ .‬نخستین‬ ‫پرسش��ی که باید از خود داش��ته باشیم این است که‬ ‫چرا بازار عراق برای کش��ور ما مهم اس��ت‪ .‬نخست به‬ ‫این دلیل که تمام زیرس��اخت‌های کش��ور عراق در‬ ‫جنگ‌های س��ال‌های گذشته از بین رفته است و نیاز‬ ‫به بازس��ازی دارد‪ .‬از سوی دیگر نیروی انسانی کیفی‬ ‫این کشور نیز در این سال‌ها مهاجرت کرده‌اند و این‬ ‫کشور با کمبود نیروی انسانی روبه‌رو است و ما از این‬ ‫کمبود آنها می‌توانیم بهره بگیریم‪ .‬از این‌رو باید بازار‬ ‫و نیازهای این کش��ور را موردبررسی قرار دهیم‪ .‬این‬ ‫‹ ‹گسترش صادرات در گرو زیرساخت‌ها‬ ‫بهم��ن تجل��ی‌زاده‪ ،‬معاون فروش ش��رکت فوالد‬ ‫خوزس��تان نیز در پنجمین کنفرانس استیل پرایس‬ ‫عنوان کرد‪ :‬برای صادرات بهتر باید زیرس��اخت‌های‬ ‫نرم‌اف��زاری را مهی��ا ک��رد‪ .‬تجل��ی‌زاده با اش��اره به‬ ‫زیرساخت‌‌های نرم‌افزاری صادراتی عنوان کرد‪ :‬یکی‬ ‫از ای��ن زیرس��اخت‌ها مدیریت ذهن خریدار اس��ت‪.‬‬ ‫از ای��ن رو بای��د در این فرآیند نق��اط تماس کلیدی‬ ‫را م��ورد بررس��ی قرار داد چراکه مش��تری تنها یک‬ ‫محصول را از ما خریداری نمی‌کند بلکه یک س��فری‬ ‫را با ما طی می‌کند‪ .‬از این رو تجربه مش��تری را باید‬ ‫در قالب اکوسیستم مشتری قرار دهیم‪ .‬در این زمینه‬ ‫باید تمام نیازهای مش��تری را شناسایی کنیم چراکه‬ ‫تجربه‌ای که ما برای مشتری ایجاد می‌کنیم می‌تواند‬ ‫آن را ب��ه یک مش��تری وفادار به م��ا تبدیل کند‪ .‬در‬ ‫دنیای بازاریابی‪ ،‬تنها یک رئیس به نام مشتری وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالد‪ ،‬جایگزین مناسب نفت‬ ‫همچنی��ن احم��د س��عید بخش‪ ،‬مع��اون اجرایی‬ ‫پروژه‌های توس��عه ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان در‬ ‫پنجمین کنفرانس اس��تیل پرایس عنوان کرد‪ :‬فوالد‬ ‫یک صنعت اس��تراتژیک در جهان به‌ش��مار می‌رود‪.‬‬ ‫س��عیدبخش ادام��ه داد‪ :‬در س��ال ‪ 13۵۶‬ب��ه میزان‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار تن فوالد در کش��ور تولید می‌ش��د که این‬ ‫آمار در س��ال ‪ ۹۷‬به ‪ ۲۵‬میلیون تن رس��یده که قرار‬ ‫اس��ت این آمار در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬ب��ه ‪ ۵۵‬میلیون تن‬ ‫برس��د‪ .‬وی در ادامه بیان ک��رد‪ :‬ایران در تولید فوالد‬ ‫در س��ال ‪۲۰۱۸‬میالدی (‪ )۱۳۹۷‬به رتبه دهم رسید‬ ‫که امیدواریم در سال ‪ ۱۴۰۴‬به رتبه هفتم برسیم‪.‬‬ ‫مع��اون اجرایی پروژه‌های توس��عه ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان همچنین یادآور ش��د‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫در س��ال گذش��ته با ظرفیت ‪۹۲‬درصدی مش��غول‬ ‫تولید بوده اس��ت‪ .‬وی همچنین با اش��اره به اهمیت‬ ‫صادرات عنوان کرد‪ :‬تمرکز بازار فوالد باید بیش��تر به‬ ‫س��مت صادرات باشد که در این زمینه همت بیشتر‬ ‫دول��ت را می‌طلبد چراکه فوالد جایگزینی برای نفت‬ ‫به‌ش��مار می‌رود و بنابراین بای��د به‌دنبال راهکارهای‬ ‫این جایگزینی بود‪.‬‬ ‫‹ ‹کاتالیست‌هایی در راه بازار‬ ‫در پای��ان این کنفرانس حس��ن نوایی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت دانش‌بنیان گسترش فناوری خوارزمی عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬واحده��ای تولیدی باید به س��مت مولفه‌های‬ ‫کیفی پیش بروند‪ .‬البته بیشتر واحدهای تولیدی در‬ ‫زنجیره فوالد با کمبود مواد اولیه روبه‌رو هس��تند اما‬ ‫بای��د در تالش باش��یم تا این م��واد اولیه را در داخل‬ ‫کشور تولید کنیم‌‪.‬‬ ‫نوایی ادامه داد‪ :‬در شرکت ما تالش بر نوآور کردن‬ ‫محصوالت اس��ت‪ .‬شرکت ما کاتالیست‌های جدید با‬ ‫فرم و شکل جدید‪ ،‬در راه بازار دارد‪.‬‬ ‫صنایع‌معدنی فلزی‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪155‬‬ ‫روی‌خط‌خبر‬ ‫رئیس کمیسیون عمران مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬واحد‬ ‫اقتصادی مهم کشور است‬ ‫محمدرض��ا رضایی‪ ،‬رئیس کمیس��یون عمران‬ ‫مجلس ش��ورای اس�لامی در دیدار با حمیدرضا‬ ‫عظیمیان مدیرعامل فوالد مبارکه در س��خنانی‬ ‫با اش��اره به نقش صنعت ف��والد و حایگاه فوالد‬ ‫مبارکه در کشور گفت‪ :‬فوالد مبارکه از واحد‌های‬ ‫مهم اقتصادی کشور اس��ت که در بحث تکمیل‬ ‫راه‌ها و جاده‌ها مشارکت بسیاری داشته است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار معدن رضایی اف��زود‪ :‬در‬ ‫ش��رایطی که تامین منابع از طریق دولت مشکل‬ ‫اس��ت امیدواریم حمایت‌ها و همکاری‌های فوالد‬ ‫مبارکه ادامه یابد‪.‬‬ ‫وی از عظیمی��ان به خاطر خدمات بس��یاری‬ ‫که به کش��ور داشته تشکر کرد و گفت‪ :‬امیدوارم‬ ‫همان‌گون��ه که در س��مت‌های دیگر موثر بودند‪،‬‬ ‫حضورشان در فوالد مبارکه نیز منشأ خیروبرکت‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫فوالد خراسان واحد نمونه‬ ‫ارتقای فرهنگ کار و افزایش‬ ‫بهره‌وری تولید شد‬ ‫مجتمع فوالد خراس��ان به عن��وان واحد نمونه‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۷‬در عرص��ه ارتق��ای فرهن��گ کار و‬ ‫افزایش بهره‌وری در تولی��د معرفی و موردتجلیل‬ ‫قرار گرفت‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی هرسال بر اساس ضابطه و شیوه‌نامه‬ ‫مش��خصی عملکرد واحده��ای تولیدی و کارگران‬ ‫نمون��ه واحدها را ارزیابی و بر آن اس��اس نس��بت‬ ‫ب��ه انتخاب‪ ،‬معرفی و تجلی��ل از واحدها با حضور‬ ‫مقامات استانی اقدام می‌‌کند‪.‬‬ ‫مجتمع فوالد خراس��ان که چند دوره برگزیده‬ ‫جش��نواره امتنان بوده در س��ال جاری نیز افتخار‬ ‫این را داش��ته تا به همراه کارگران نمونه ش��رکت‬ ‫در آیین شنبه ‪ ۷‬اردبیهشت مورد تقدیر قرار گیرد‪.‬‬ ‫ت به‬ ‫معاون منابع انس��انی و امور اجتماعی شرک ‌‬ ‫نمایندگی از مهندس حس��ین احمدی مدیرعامل‬ ‫فوالد خراسان‪ ،‬لوح و تندیس جشنواره را دریافت‬ ‫کرد‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در آیین تقدی��ر از کارگران و‬ ‫نی��ز واحد‌های نمونه تولیدی اس��تان (س��ی‌امین‬ ‫جش��نواره امتنان) که صبح روز گذشته با حضور‬ ‫استاندار خراسان رضوی برگزار شد‪ ،‬از برگزیدگان‬ ‫جشنواره استانی امتنان در مشهد تجلیل می‌شود‪.‬‬ ‫از ف��والد خراس��ان‪ ،‬مه��دی قربان��ی‪ ،‬مجی��د‬ ‫زردکانل��و‪ ،‬محمدرض��ا تدین فرد‪ ،‬محمدحس��ن‬ ‫رضای��ی‪ ،‬محمدرض��ا س��یدآبادی‪ ،‬مصطفی زهره‬ ‫ون��د‪ ،‬محمدحس��ین ناص��ری و حس��ن فاضل به‬ ‫عنوان کارگران نمونه معرفی شدند و با لوح تقدیر‬ ‫موردتجلیل قرار گرفتند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۷.۱‬درصدی‬ ‫تولید فوالد ایران‬ ‫انجمن جهانی فوالد اعالم کرد‪ :‬در ‪ ۳‬ماه نخست‬ ‫س��ال جاری میالدی (‪ ،)۱۳۹۸-‌۲۰۱۹‬تولید فوالد‬ ‫خام جهان نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته‬ ‫‪ ۴.۵‬درص��د افزایش یافت‪ ،‬این درحالی اس��ت که‬ ‫ایران رش��د ‪ ۷.۱‬درصدی را ثب��ت کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و‬ ‫صنای��ع معدنی ایران(ایمیدرو)‪ ،‬ب��ه نقل از انجمن‬ ‫جهانی ف��والد(‪،)World Steel Association‬‬ ‫از ابت��دای ژانویه تا پایان مارس‪۶۴ ،۲۰۱۹‬کش��ور‬ ‫فوالدساز جهان ‪۴۴۴‬میلیون و ‪ ۱۱۶‬هزار تن فوالد‬ ‫خ��ام تولید کردند که در مقایس��ه ب��ا تولید مدت‬ ‫مشابه سال گذش��ته(‪ ۴۲۵‬میلیون و ‪ ۶۰‬هزار تن)‬ ‫‪۴.۵‬درصد رشد نش��ان می‌دهد‪ .‬در مدت یاد شده‪،‬‬ ‫تولید فوالد ایران با ‪ ۷.۱‬درصد رشد نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته میالدی‪ ۶ ،‬میلیون و ‪۲۲۳‬هزار‬ ‫تن به ثبت رسید‪ .‬همچنین تولید ‪ ۶۴‬کشور فوالد‬ ‫ساز در مارس سال جاری به ‪۱۵۵‬میلیون و ‪۹‬هزار‬ ‫تن رسید که حاکی از رشد ‪ ۴.۹‬درصدی نسبت به‬ ‫مارس س��ال گذشته (‪ )۲۰۱۸‬است‪ .‬در سوی دیگر‬ ‫تولید فوالد خام ایران در مارس سال جاری با رشد‬ ‫‪ ۱۹.۷‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫به ‪ ۲‬میلی��ون و ‪۲۳۵‬هزار تن افزای��ش یافت‪ .‬این‬ ‫رقم در مارس س��ال گذش��ته یک میلیون و ‪۸۶۶‬‬ ‫ه��زار تن بود‪ .‬در ‪ ۳‬ماه نخس��ت ‪ ،۲۰۱۹‬به ترتیب‬ ‫چین با تولید ‪۲۳۱‬میلی��ون و ‪ ۶۹‬هزار تن‪ ،‬هند با‬ ‫‪۲۷‬میلیون‌و‪۳۳۳‬ه��زار تن‪ ،‬ژاپن ب��ا ‪ ۲۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۷۱‬ه��زار تن‪ ،‬امریکا ب��ا ‪ ۲۲‬میلیون و ‪ ۲۲۶‬هزار‬ ‫ت��ن و کره جنوبی با ‪ ۱۸‬میلی��ون و ‪ ۱۰۸‬هزار تن‬ ‫‪۵‬کشور برتر فوالدساز جهان بودند‪.‬‬
‫معدن بین‌الملل‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪155‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عمر ‪ 24‬ساله پیمان ایمنی‬ ‫و سالمت در معادن‬ ‫ثمن رحیمی‌راد‬ ‫روزنامه‌نگار‬ ‫سازمان جهانی کار ‪ 24‬سال پیش‪« ،‬پیمان امنیت‬ ‫و س�لامت در معادن» را تصویب کرد‪ .‬حاال ‪ ۳۱‬کشور‬ ‫عضو آن هس��تند که متعهد شده‌اند دغدغه بیشتری‬ ‫درب��اره ارتق��ای امنی��ت نی��روی کار در پروژه‌های‬ ‫معدنی داش��ته باشند و نه تنها برای امنیت و سالمت‬ ‫کارگران معدنی بکوش��ند بلکه بر کاهش آسیب‌های‬ ‫زیس��ت‌محیطی برآمده از فعالیت‌های معدنی‌شان‬ ‫نی��ز تمرک��ز کنن��د‪ ،‬در حالی که در ‪ ۱۹۵‬کش��وری‬ ‫ک��ه در جهان وجود دارد رقم ‪ ۳۱‬چندان چش��مگیر‬ ‫نیس��ت و در این فهرس��ت ‪ ۳۱‬م��وردی‪ ،‬جای خالی‬ ‫کش��ورهای بزرگ معدنکار مانند استرالیا و چین نیز‬ ‫بسیار احس��اس می‌شود‪ .‬پس می‌توان نتیجه گرفت‬ ‫این پیمان هنوز نخستین گام‌ها را برای الزامی کردن‬ ‫مقررات خود طی کرده اس��ت‪ .‬همین‌طور نمی توان‬ ‫نادیده گرفت که این کار‪ ،‬گام بسیار مهمی در احقاق‬ ‫حقوق کارگران معدن به شمار می‌آید که بدون اغراق‬ ‫در دل خطر کار می‌کنند‪ ،‬به ویژه اگر معدن محل کار‬ ‫آنها از نوع زیرزمینی باش��د‪ .‬ی��ادآوری حادثه معدن‬ ‫زیرزمینی استخراج زغال‌سنگ زمستان‌یورت که ‪۲‬‬ ‫س��ال پیش در همین روزها در استان گلستان اتفاق‬ ‫افتاد به خوبی می‌تواند گویای زخمی باش��د که این‬ ‫گون��ه حوادث بر روان جامعه بر جای می‌گذارد‪ .‬البته‬ ‫فقط ایران نیس��ت و هر کجا که معدن هس��ت بدون‬ ‫شک خطر هم هس��ت و معدنکاران حتی آنهایی که‬ ‫در امن‌تری��ن معادن کار می‌کنن��د و باالترین اصول‬ ‫امنیتی در فضای کاری‌ش��ان رعایت می‌ش��ود‪ ،‬یک‬ ‫سال هم از مرگ و میر ناشی از خطرهایی که در ذات‬ ‫معدنکاری وجود داش��ته در ام��ان نبودند و خالصه‬ ‫اینکه معدن هر س��ال در سراس��ر جهان قربانی داده‬ ‫و تلخ‌تر اینکه همچنان هم می‌دهد و ش��مار بیش��تر‬ ‫ای��ن قربانی��ان را کارگران تش��کیل می‌ده��د‪ .‬اما از‬ ‫معدنکاری نمی‌توان صرفه‌نظر کرد‪ .‬قرن‌هاس��ت که‬ ‫منابع معدنی‪ ،‬بخش بس��یار مهمی از نیازهای بشر را‬ ‫تامین می‌کنند و جهان بدون مواد معدنی را نمی‌توان‬ ‫تصور کرد‪ .‬تنها چاره‌ای که می‌ماند تمرکز بیش��تر بر‬ ‫اصولی اس��ت که رعایت آنه��ا می‌تواند به حفظ جان‬ ‫کارگران معدن بینجامد و شمار تلفات جانی را کمتر‬ ‫کن��د‪ .‬در چنین حالتی‪ ،‬پیمان امنیت و س�لامت در‬ ‫معادن به چش��م می‌آید و لزوم چنی��ن رویکردی را‬ ‫نش��ان می‌ده��د و اینکه تنها ‪ ۳۱‬کش��ور جهان‪ ،‬این‬ ‫پیمان را امضا کرده‌اند‪ ،‬نش��ان می‌دهد آنچه تاکنون‬ ‫اهمیت بیش��تری داشته و اکنون نیز دارد‪ ،‬سودآوری‬ ‫معادن است حتی به بهای از دست رفتن جان نیروی‬ ‫کارگر انسانی‪.‬‬ ‫این نکته نیز بس��یار قابل توجه اس��ت که جای نام‬ ‫ایران در فهرس��ت کش��ورهای عضو پیمان یادشده‬ ‫خالی است‪ ،‬در حالی که ایران نیز در گروه کشورهایی‬ ‫اس��ت که از بخش معدن خود درآمدزایی می‌کنند و‬ ‫بی‌ش��ک کارگران ش��اغل در این بخش‪ ،‬در آفرینش‬ ‫ای��ن درآمد ب��رای ارتقای اقتصادی کش��ور بی تاثیر‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫قیمت طالی جهانی رو به افزایش گذاشت‬ ‫قیمت طال در معامالت روز سه‌شنبه بازار جهانی تحت تاثیر آمار‬ ‫مایوس‌کننده بخش تولید چین که باعث سقوط بازارهای سهام و‬ ‫تجدید نگرانی‌های اقتصادی شد‪ ،‬افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هر اونس طال برای تحویل فوری در معامالت‬ ‫روز جاری بازار س��نگاپور ‪ ۰.۲‬درصد رشد کرد و به ‪ ۱۲۸۲.۰۸‬دالر‬ ‫رس��ید‪ .‬در بازار معامالت آت��ی امریکا‪ ،‬هر اونس ط�لا ‪ ۰.۲‬درصد‬ ‫افزایش یافت و به ‪ ۱۲۸۳.۹۰‬دالر رس��ید‪ .‬به گفته مارگارت یانگ‪،‬‬ ‫تحلیلگر ش��رکت «سی‌ام‌س��ی مارکتس»‪ ،‬فضای بی‌اعتمادی که‬ ‫در معامالت صبح سه‌ش��نبه تحت تاثیر انتش��ار شاخص مدیران‬ ‫خری��د بخش تولید چین در بازار آس��یا موج م��ی‌زد‪ ،‬باعث ریزش‬ ‫ارزها و بازارهای س��هام شد‪ .‬ش��اخص مدیران خرید بخش تولید‬ ‫از ‪ ۵۰.۲‬واح��د در م��ارس به ‪ ۵۰.۱‬واح��د در آوریل کاهش یافت‪،‬‬ ‫نگرانی‌ها نسبت به وضعیت اقتصادی چین را برانگیخت و بازارهای‬ ‫س��هام آسیا را به عقب‌نشینی واداشت‪ .‬طال در برابر ابهام اقتصادی‬ ‫و سیاس��ی به پناهگاه امن س��رمایه‌گذاران تبدیل می‌شود‪ .‬با این‬ ‫حال این فلز ارزش��مند ب��ه تازگی در برابر صع��ود اخیر بازارهای‬ ‫سهام و آمار اقتصادی مثبتی که نگرانی‌ها نسبت به کندی اقتصاد‬ ‫جهانی را تخفیف داد‪ ،‬با فش��ارهای کاهش��ی روبه‌رو ش��ده است‪.‬‬ ‫ادوارد مایر‪ ،‬تحلیلگر ش��رکت ای‌ان‌تی‌ال اف‌سی‌استون (‪INTL‬‬ ‫‪ )FCStone‬در یادداش��تی نوشت‪ :‬طال باید بر عوامل منفی غلبه‬ ‫کند و عمر صعود این فلز ارزشمند ممکن است کوتاه باشد‪ .‬این فلز‬ ‫ارزش��مند‪ ،‬روز گذش��ته پس از اینکه وال‌استریت به رکورد باالیی‬ ‫صع��ود کرد‪ ،‬از باالترین رکورد خود در بیش از یک هفته گذش��ته‬ ‫عقب‌نشینی کرده بود‪ .‬به گفته یانگ‪ ،‬روند فنی نیز برای صعود نرخ‬ ‫طال منفی شده است‪ .‬سرمایه‌گذاران منتظر آمار اقتصادی منطقه‬ ‫یورو هستند و همچنین به اظهار نظر کمیته بازار آزاد فدرال چشم‬ ‫دوخته‌اند که مس��یر آتی افزایش نرخ‌های بهره امریکا را مشخص‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش رویترز‪ ،‬انتظار می‌رود بانک مرکزی امریکا با‬ ‫توج��ه به اینکه آمار اقتصادی چندان مطل��وب نبوده‌اند‪ ،‬نرخ‌های‬ ‫بهره را امسال ثابت نگه دارد‪.‬‬ ‫در بازار س��ایر فلزات ارزشمند‪ ،‬هر اونس نقره برای تحویل فوری‬ ‫‪ ۰.۱‬درصد کاهش یافت و ‪ ۱۴.۸۹‬دالر معامله شد‪ .‬هر اونس پالتین‬ ‫ب��رای تحویل ف��وری ‪ ۰.۱‬درصد کاهش یافت و ب��ه ‪ ۸۹۳.۵۰‬دالر‬ ‫رس��ید‪ .‬هر اونس پاالدیم برای تحویل فوری با ‪ ۰.۲‬درصد افزایش‪،‬‬ ‫به ‪ ۱۳۷۲.۶۹‬دالر رسید‪.‬‬ ‫روزگار معدن به بهانه روز جهانی کارگر از لزوم ارتقای وضعیت کار می‌گوید‬ ‫پیمان «سازمان بین‌المللی کار» برای بهبود شرایط کارگران معدن‬ ‫ثمن رحیمی راد‌‪:‬‬ ‫ام��روز‪ ،‬در ایران و بس��یاری از کش��ورهای‬ ‫جه��ان روز کارگ��ر اس��ت‪ .‬در می��ان ان��واع‬ ‫کارگران��ی که در کس��ب و کاره��ای گوناگون‬ ‫مش��غولند‪ ،‬کارگران معدن شرایط سخت‌تری‬ ‫را تجرب��ه می‌کنن��د‪ .‬کار در مع��ادن ب��ه ویژه‬ ‫در ان��واع زیرزمینی آن با خط��ر و تهدیدهای‬ ‫جان��ی همراه اس��ت که ش��اید در کمتر حرفه‬ ‫دیگری لمس ش��ود‪ .‬س��ازمان‌بین‌المللی کار‬ ‫‌‪International Labour Organization‬‬ ‫‌در وب‌س��ایت خ��ود در باره کارگ��ران معادن‬ ‫می‌نویسد‪ :‬مواد معدنی و محصوالت تولیدشده‬ ‫از آنه��ا پش��تیبان اصل��ی بس��یاری از صنایع‬ ‫هس��تند و در همه کش��ورهای جهان اشکالی‬ ‫از معدن��کاری وجود دارد که تاثی��ر خود را بر‬ ‫اقتص��اد‪ ،‬محیط‌زیس��ت و ش��رایط کار ا ِعمال‬ ‫می‌کند‪ .‬ب��ا وجود تالش‌های چش��مگیری که‬ ‫در جه��ان برای ارتقای امنیت کارگران ش��ده‪،‬‬ ‫همچنان ش��مار مرگ و میره��ا و جراحت‌های‬ ‫انس��انی و همچنین بیماری در میان کارگران‬ ‫مع��دن باالس��ت و معدن��کاری از جمل��ه‬ ‫خطرناک‌تری��ن مش��اغل به ش��مار می‌آید‪ .‬در‬ ‫همین زمینه‪ ،‬س��ازمان بین‌المللی کار‪ ،‬پیمانی‬ ‫با عنوان «امنیت و س�لامت در معادن» برقرار‬ ‫کرده تا به مدد آن‪ ،‬شرایط کار کارگران معدن‬ ‫در همه جهان ارتقا یابد‪.‬‬ ‫‹ ‹کارگران معادن‬ ‫به گزارش روزگار معدن‪ ،‬براس��اس اطالعات‬ ‫منتشر شده در دانشنامه ویکی‌پدیا (انگلیسی)‬ ‫ج��دا از کارگران ش��اغل در کس��ب و کارهای‬ ‫گوناگ��ون جه��ان‪ ،‬کارگ��ران معدن ب��ه دلیل‬ ‫شرایط خطرناک کار در این فضا‪ ،‬توجه ویژه‌ای‬ ‫می‌طلبند‪ .‬به دلیل شرایط خطرناک محیط کار‬ ‫معدن‪ ،‬اعضای قانون‌گذار س��ازمان جهانی کار‪،‬‬ ‫پیم��ان و قراردادی را که به ارتقای س�لامت و‬ ‫امنیت معدنکاران منجر ش��ود‪ ،‬الزم دانس��تند‬ ‫تا در نتیج��ه اعمال قوانین من��درج در آن‪ ،‬از‬ ‫میزان مرگ و میرها‪ ،‬جراحت‌ها و آس��یب‌های‬ ‫زیست‌محیطی برآمده از معدنکاری که هر سال‬ ‫اتفاق می‌افتد‪ ،‬کاسته شود؛ تلفات و آسیب‌هایی‬ ‫که به دلیل زیرزمینی بودن محیط کار و وجود‬ ‫گازهای زیان‌آور در آن‪ ،‬جان کارگران را تهدید‬ ‫می‌کند و چون معدنکاران پس از ریزش معدن‬ ‫در میان سنگ و خاک گیر می‌افتند‪ ،‬خطر یک‬ ‫انفجار یا نبود اکسیژن و در نتیجه مرگ و میر‬ ‫آنها زیاد است‪.‬‬ ‫‹ ‹پیمانی برای امنیت و سالمت‬ ‫در همی��ن زمین��ه‪ ،‬آنچه «پیم��ان امنیت و‬ ‫س�لامت در معادن» نام دارد‪ ۲۲ ،‬ژوئن ‪۱۹۹۵‬‬ ‫(اول تیر ‪ )۱۳۷۴‬از س��وی سازمان جهانی کار‬ ‫تصویب شد‪ .‬تصویب این قرارداد که یک پیمان‬ ‫بین‌المللی است در هش��تادودومین کنفرانس‬ ‫بین‌المللی کار این س��ازمان انجام شد‪ .‬سازمان‬ ‫جهانی کار‪ ،‬نهادی در زیرمجموعه سازمان ملل‬ ‫است که با موضوع‌های جهانی کار ارتباط دارد‬ ‫و تالش می‌کند حقوق و شرایط کاری کارگران‬ ‫را ارتقا دهد‪ .‬یکی از برنامه‌های سازمان جهانی‬ ‫کار‪ ،‬برقراری کنگره‌های س��االنه ب��رای ایجاد‬ ‫قراردادهایی اس��ت که از نظ��ر قانونی الزام‌آور‬ ‫باش��د تا به وسیله آنها کش��ورها را در تصویب‬ ‫و اج��رای این قوانین دخالت ده��د‪ .‬در پیمان‬ ‫امنی��ت و س�لامت در مع��ادن‪ ،‬خطرهایی که‬ ‫در ذات این حرف��ه و در محل‌های کار معدنی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬شناس��ایی و نی��از به یک قانون در‬ ‫آن اجب��اری و واج��ب دانس��ته ش��د‪ .‬نتیجه و‬ ‫برآیند چنین پیمانی این اس��ت که بر اس��اس‬ ‫قوانین تعیین ش��ده در آن‪ ،‬از امنیت و سالمت‬ ‫معدنکاران‪ ،‬حمایت و بر آن نظارت شده تا این‬ ‫‪ ۲‬بخش در محیط کار معدنی تضمین ش��ود‪.‬‬ ‫آنچه در پیش��گفتار ای��ن قانون آم��ده به این‬ ‫ش��رح اس��ت‪ :‬ممانعت از مرگ و میر‪ ،‬جراحت‬ ‫یا بیماری جس��می که بر کارگ��ران و اعضای‬ ‫جامعه میزبان پروژه معدنی تاثیرگذار اس��ت یا‬ ‫به محیط‌زیست آس��یب می‌رساند‪ ،‬به رسمیت‬ ‫شناخته می‌شود و باید مورد توجه قرار بگیرد‪.‬‬ ‫همکاری و تعامل سازمان جهانی کار‪ ،‬سازمان‬ ‫بهداشت جهانی‪ ،‬آژانس بین‌المللی انرژی اتمی‬ ‫و دیگ��ر نهادهای مربوط بای��د مورد توجه قرار‬ ‫بگیرد و ابزارها‪ ،‬کدها‪ ،‬اقدامات و شیوه‌نامه‌هایی‬ ‫که این سازمان‌ها صادر می‌کنند الزام‌آور باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹کشورهای عضو پیمان‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی (دی ‪)۱۳۹۴‬‬ ‫‪ ۳۱‬کش��ور‪ ،‬این پیمان را امضا کردند‪ .‬سازمان‬ ‫جهان��ی کار می‌خواه��د هر کش��وری که این‬ ‫پیم��ان را امضا می‌کن��د به قوانی��ن آن مقید‬ ‫باشد چون امضای آن اختیاری است‪ .‬در همین‬ ‫حال بسیاری از کشورهای برجسته معدنی (از‬ ‫جمله آنهایی که در حوادث زبانزد هستند) در‬ ‫این پیمان ش��رکت نکرده و آن را امضا نکردند‪.‬‬ ‫درحال‌حاضر کشورهای امضاکننده این پیمان‬ ‫به این ش��رح هس��تند؛ امریکا‪ ،‬برزیل‪ ،‬فنالند‪،‬‬ ‫آلمان‪ ،‬روس��یه‪ ،‬ایرلند‪ ،‬ترکی��ه‪ ،‬لوکزامبورگ‪،‬‬ ‫مغولس��تان‪ ،‬مراک��ش‪ ،‬ن��روژ‪ ،‬پ��رو‪ ،‬فیلیپین‪،‬‬ ‫لهس��تان‪ ،‬اس��لواکی‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬اسپانیا‪،‬‬ ‫سوئد‪ ،‬جمهوری چک‪ ،‬اوکراین‪ ،‬اتریش‪ ،‬بلژیک‪،‬‬ ‫اروگوئ��ه‪ ،‬زامبیا‪ ،‬زیمبابوه‪ ،‬آلبانی‪ ،‬ارمنس��تان‪،‬‬ ‫بوسنی و هرزه‌گوین‪ ،‬بوتسوانا و لبنان‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت روس��یه در ‪ ۱۹‬ژوئیه ‪۲۰۱۴‬‬ ‫(‪ ۲۸‬تی��ر ‪ )۱۳۹۳‬و اروگوئه در ‪ ۵‬ژوئن ‪۲۰۱۵‬‬ ‫(‪ ۱۵‬خرداد ‪ )۱۳۹۴‬به اجبار تن به امضای این‬ ‫پیمان دادند‪.‬‬ ‫درحال‌حاض��ر از ‪ ۵‬کش��ور توس��عه‌یافته و‬ ‫برجس��ته در بخش معدن جه��ان‪ ،‬تنها آلمان‬ ‫و امری��کا این پیمان را امضا کرده‌اند‪ .‬ش��ماری‬ ‫از کش��ورهای در حال توسعه‪ ،‬سهم زیادی در‬ ‫معدنکاری دارند اما هنوز به این پیمان متعهد‬ ‫نشده‌اند و شمار کمی از آنها آن را امضا کرده‌اند‪.‬‬ ‫چین به عنوان بزرگ‌تری��ن تولیدکننده زغال‬ ‫س��نگ جهان هنوز به این پیمان نپیوسته‪ ،‬در‬ ‫حالی که این کش��ور باالترین شمار آسیب‌های‬ ‫برآم��ده از س�لامت و امنی��ت در مع��ادن را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیمان تا چه اندازه الزام‌آور است؟‬ ‫هدف از ای��ن پیمان‪ ،‬ایجاد اس��تانداردهایی‬ ‫اس��ت که کش��ورهای امضاکننده با اس��تفاده‬ ‫از ای��ن اس��تانداردها‪ ،‬امنیت و س�لامت را در‬ ‫میان معدنکاران ارتقا دهند‪ .‬البته بس��یاری از‬ ‫کشورهای برجس��ته در زمینه معدنکاری‪ ،‬این‬ ‫پیمان را امضا نکرده‌اند و کشورهای امضاکننده‬ ‫نیز در میزان تالش��ی ک��ه در عمل به تعهدات‬ ‫دارند‪ ،‬متفاوت هس��تند‪ .‬در هر حال این پیمان‬ ‫یک راه‌حل کامل و بی‌عیب نیس��ت و بسیاری‬ ‫از کارفرمای��ان ای��ن توانمن��دی را ندارن��د که‬ ‫هزینه‌ه��ای مربوط ب��ه تغییرات م��ورد نیاز را‬ ‫تامین کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹منشأ روز کارگر چیست؟‬ ‫جهانی‬ ‫اول م��ه برابر با ‪ ۱۱‬اردیبهش��ت‪ ،‬رو ِز‬ ‫ِ‬ ‫کارگر (‪)International Workers Day‬‬ ‫نام دارد‪ .‬حزب‌های کمونیست‪ ،‬سوسیالیست و‬ ‫آنارشیست و اتحادیه‌های کارگری در بسیاری‬ ‫از کش��ورهای جه��ان‪ ،‬این روز را ب��ا برگزاری‬ ‫تظاه��رات و راهپیمایی‌ه��ای خیابان��ی برگزار‬ ‫ش��ورش‬ ‫یادمان‬ ‫می‌کنن��د‪ .‬ای��ن روز در واقع‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫کارگ��ران امریکای��ی در اول م��ه ‪۱۱( ۱۸۸۶‬‬ ‫اردیبهشت ‪ )۱۲۶۵‬در شهر شیکاگو و در ایالت‬ ‫ایلینوی امریکاس��ت‪ .‬هر چند در خود امریکا و‬ ‫کانادا و چند کشور دیگر‪ ،‬نخستین دوشنبه هر‬ ‫س��پتامبر (‪ ۱۰‬شهریور تا ‪ ۱۰‬مهر) را به عنوان‬ ‫«روز کارگ��ر» برگزار می‌کنن��د اما در هر حال‬ ‫مناسبت ‪ 11‬اردیبهش��ت به عنوان روز کارگر‬ ‫به این دلیل است که ‪ ۱۴‬اردیبهشت ‪ ۱۲۶۵‬و‬ ‫در چهارمی��ن روز از اعتصاب و تجمع کارگران‬ ‫امریکایی در شیکاگو‪ ،‬پلیس به روی آنها آتش‬ ‫گشود که در نتیجه آن شماری کشته و مجروح‬ ‫و ‪ ۴‬نفر نیز اعدام شدند‪.‬‬ ‫کارگ��ران اعتصاب‌کننده‪ ،‬خواس��تار تعدیل‬ ‫ش��رایط کار و کاهش ساعت کاری از ‪ ۱۰‬به ‪۸‬‬ ‫ساعت بودند‪ .‬قرار بود اول مه ‪ ۱۸۸۶‬در امریکا‬ ‫قانون کاهش ساعت کاری به ‪ ۸‬ساعت در روز به‬ ‫اجرا درآید که چنین نشد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬کارگران‬ ‫در گوش��ه و کنار این کشور دست به تظاهرات‬ ‫زدن��د و در ‪ ۱۲۰۰‬کارخان��ه و کارگاه‪ ،‬اعتصاب‬ ‫کردند‪ .‬ش��مار کارگران معترض شهر شیکاگو‬ ‫بیش از س��ایر شهرها و حدود ‪ ۹۰‬هزار تن بود‪.‬‬ ‫در چهارمین روز از تظاهرات شیکاگو‪ ،‬کارگران‬ ‫اعتصابی و هواداران‌شان در میدانی جمع شده‬ ‫و از آنج��ا به حرکت درآمده بودند‪ .‬س��خنرانان‬ ‫آنها بر یک گاری بزرگ س��وار بودند و ش��عار‬ ‫می‌دادند‪ .‬پس از طی مس��افتی‪ ،‬پلیس اطراف‬ ‫این گاری را گرفت و خواس��ت تظاهرکنندگان‬ ‫متفرق ش��وند که ناگهان انفجاری اتفاق افتاد‪،‬‬ ‫یک مامور پلیس کش��ته ش��د و چند کارگر و‬ ‫پلیس نیز مجروح شدند‪ .‬این حادثه سبب شد‬ ‫که پلیس دس��ت به تیراندازی بزند و کش��تار‬ ‫شروع شود‪ .‬آمار کشته‌شدگان اعالم نشده است‬ ‫اما نام انبوه مجروحان در دست است‪ .‬پلیس با‬ ‫اعمال خش��ونت موفق شد جمعیت را پراکنده‬ ‫کند‪ .‬در پی ای��ن حادثه‪ ۸ ،‬تن به عنوان عامل‬ ‫حوادث دس��تگیر شدند که ‪ ۵‬نفر از آنها کارگر‬ ‫مهاج��ر آلمانی و یکی ه��م آلمانی تبعه امریکا‬ ‫بود‪ .‬دادگاه‪ ،‬یکی از دستگیرش��دگان را به ‪۱۵‬‬ ‫سال حبس محکوم کرد و بقیه محکوم به اعدام‬ ‫ش��دند که فرماندار ایالت‪ ،‬مجازات ‪ ۲‬تن از آنها‬ ‫را به حبس ابد تخفیف داد‪ .‬یکی از محکومان‬ ‫به اعدام‪ ،‬پیش از اجرای حکم خودکشی کرد و‬ ‫‪ ۴‬نفر دیگر به دار آویخته شدند‪.‬‬ ‫با رس��یدن اخبار مربوط به ای��ن تظاهرات‪،‬‬ ‫کش��تار و اعدام به سایر کش��ورها‪ ،‬در گوشه و‬ ‫کنار جه��ان آیین یادبودی برگزار و هر س��ال‬ ‫هم تکرار ش��د و به‌تدری��ج اول مه‪ ،‬روز جهانی‬ ‫کارگر نام گرفت و چون بیش��تر اعدام‌ش��دگان‬ ‫شیکاگو آلمانی بودند‪ ،‬در سال ‪ ۱۹۳۳‬میالدی‬ ‫(‪ ۱۳۱۲‬خورشیدی) حزب نازی آلمان اول مه‬ ‫(‪ ۱۱‬اردیبهش��ت) را روز ملی و تعطیل عمومی‬ ‫اعالم کرد‪ .‬در ایران نیز ‪ ۱۱‬اردیبهش��ت ‪۱۳۲۵‬‬ ‫(اول مه ‪ )۱۹۴۶‬تظاهرات کارگران در کرمانشاه‬ ‫با حمله پلیس روبه‌رو شد‪.‬‬ ‫در ای��ن تظاهرات ‪ ۱۴‬کارگر کش��ته و ‪۱۲۰‬‬ ‫کارگر زخمی ش��دند‪ .‬این کارگران نخس��تین‬ ‫جان‌باختگان اول مه در ایران هستند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫چینی‌ها خریدارمحموله‌های‬ ‫فاین متوسط عیار‬ ‫تقاضا برای محموله‌های س��نگ آهن فاین متوسط‬ ‫عیار درمیان فوالدس��ازان چینی همچنان باالس��ت‬ ‫زیرا به دلیل حاش��یه س��ود باالی فوالد‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫محموله‌های متوس��ط عی��ار به ج��ای محموله‌های‬ ‫عیار پایین در ترکی��ب مواد اولیه‪ ،‬جایگزین و مصرف‬ ‫می‌شوند‪ .‬در عین حال تقاضا برای واردات محموله‌های‬ ‫فاین با آلومینای پایین بیشتر شده چراکه فوالدسازان‬ ‫چینی از آن برای ترکیب با س��نگ آهن فاین تولیدی‬ ‫معادن چین با آلومینای باال اس��تفاده می‌کنند‪ .‬با این‬ ‫وجود به دلیل محدودیت ش��دید عرضه فاین استرالیا‬ ‫و بهبود حاشیه سود فوالدی‌ها‪ ،‬برخی تاجران به جای‬ ‫آن از محموله‌های فاین برزی��ل با محتوای آلومینای‬ ‫کم استفاده می‌کنند‪ .‬چین از امروز به دلیل تعطیالت‬ ‫‪ ۴‬روزه هفته کارگر تعطیل اس��ت‪ .‬علت افزایش نرخ ‪۲‬‬ ‫روز پیش سنگ آهن‪ ،‬انبار کردن سنگ آهن تا پیش از‬ ‫آغاز تعطیالت بوده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرام کیوان جعفری‌طهرانی‬ ‫خبرهای خوش اقتصاد سبز برای فلز سرخ‬ ‫جان پ��ل لوکس��یچ‪ ،‬رئیس ش��رکت آنتوفاگاس��تا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مبارزات جهانی علی��ه تغییرات آب و هوایی‪ ،‬تقاضای مس را‬ ‫افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مس‌پرس جان پل لوکس��یچ‪ ،‬رئیس ش��رکت‬ ‫آنتوفاگاس��تا‪ ،‬ب��ا بیان این مطلب و با اش��اره ب��ه اینکه مس‬ ‫کلیدی‌ترین فلز استفاده شده در تولید وسایل نقلیه الکتریکی‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬ش��رکت آنتوفاگاستا بر این باور است که اقتصاد‬ ‫س��بز که یک فرآیند جهانی است‪ ،‬موجب خواهد شد کشور‬ ‫ش��یلی‪ ،‬به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده فلز سرخ در جهان‪،‬‬ ‫مزیت استراتژیک در این رقابت داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس ش��رکت آنتوفاگاستا افزود‪ :‬کشور شیلی‪ ،‬بزرگ‌ترین‬ ‫تولیدکنندگان مس در جهان را در خود جای داده و از طرفی‬ ‫دیگر‪ ،‬بزرگ‌ترین ذخایر ش��ناخته شده مس در جهان را نیز‬ ‫دارد‪ .‬وی اضاف��ه کرد‪ :‬آنتوفاگاس��تا متعهد ب��ه کاهش تولید‬ ‫گازهای گلخانه‌ای شده است و تا سال ‪ ۲۰۲۲‬میالدی (‪۱۴۰۱‬‬ ‫خورشیدی)‪ ،‬تولید گازهای گلخانه‌ای به وسیله این شرکت تا‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تن کاهش خواهد یافت‪ .‬ش��رکت آنتوفاگاستا برای‬ ‫رس��یدن به این هدف‪ ،‬عرضه انرژی خود را به س��مت منابع‬ ‫تجدیدپذیر تغییر خواهد داد‪ .‬این ش��رکت‪ ،‬ساخت یک پروژه‬ ‫سپِالمبِرز را آغاز خواهد کرد که‬ ‫مهم زیرس��اختی در واحد ال ‌‬ ‫به گفته رئیس آنتوفاگاس��تا موجب می‌ش��ود تولید ش��رکت‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۵‬درصد رشد کند‪.‬‬
‫صادرات محصوالت معدنی قزوین ‪ ۷۰‬میلیون دالر ارزآوری داشته است‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان قزوین‬ ‫گفت‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ ۷۰‬میلیون دالر ارزآوری از محل‬ ‫ص��ادرات محص��والت و صنایع معدنی اس��تان قزوین به‬ ‫ترکیه‪ ،‬امارات و عراق حاصل شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علی پرزحمت افزود‪ :‬با توجه به ظرفیت‬ ‫باالی استان قزوین در حوزه معادن باید بر اساس توصیه‬ ‫رهبر معظ��م انقالب برای ف��رآوری محصوالت معدنی و‬ ‫جلوگیری از خام‌فروشی اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬در همین زمین��ه‪ ،‬معدن مس کاتدی‬ ‫طارم در اس��تان قزوین ب��ه مرحله بهره‌برداری‬ ‫رس��یده و امیدواریم اوایل سال آینده با حضور‬ ‫مقامات عالی‌رتبه کشور بهره‌برداری شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫قزوین همچنی��ن از س��رمایه‌گذاری ترکیه در‬ ‫مجموعه معادن سرب و روی جنوب بوئین زهرا‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬اس��تان قزوین‪ ،‬خواستار سرمایه‌گذاری‬ ‫مش��ترک ترک‌ه��ا در ح��وزه مع��ادن در داخل اس��تان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬از مع��ادن س��رب و روی منطقه‬ ‫بوئی��ن زه��را در س��ال گذش��ته ‪ ۲۵‬میلی��ون‬ ‫دالر ص��ادرات ب��ه ترکی��ه انج��ام ش��ده و این‬ ‫منطق��ه ظرفی��ت زی��ادی در ای��ن زمین��ه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫پرزحم��ت اضاف��ه ک��رد‪ :‬امیدواری��م ب��ا‬ ‫س��رمایه‌گذاری بخ��ش خصوصی و حمای��ت بانک‌ها در‬ ‫پرداخت تس��هیالت و سرمایه‌گذاری‪ ،‬شاهد رشد و رونق‬ ‫بیشتر در حوزه معادن استان قزوین باشیم‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت استان قزوین ‪ ۵۵‬معدن فعال دارد که از‬ ‫ظرفیت‌های معدنی و اکتش��افی قاب��ل توجهی برخوردار‬ ‫اس��ت و می‌توان با فعال کردن آنها برای ایجاد اشتغال و‬ ‫توسعه اقتصادی استان اقدام کرد‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۱۸۰‬پروانه بهره‌برداری معدنی در استان صادر‬ ‫شده که زمینه اشتغال هزار و ‪ ۴۰۰‬نفر را فراهم کرده‌اند‪.‬‬ ‫از ای��ن تعداد مجوز صادر ش��ده ‪ ۸۰‬مع��دن فعال بوده و‬ ‫بقیه در دست اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج یا دریافت استعالم از‬ ‫دستگاه‌های اجرایی مربوط هستند‪.‬‬ ‫معادن؛ ظرفیتی برای رفع محرومیت ‪ 4‬منطقه کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫معدن نیترات در انتظار بهره‌برداری و رفع نیاز داخلی‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫شهرس��تان‌های چهارگان��ه کهگیلویه‪ ،‬بهمئی‪،‬‬ ‫چرام و لنده از مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد هس��تند که سرمایه‌گذاری‬ ‫روی مع��ادن می‌تواند یک��ی از ظرفیت‌های مهم‬ ‫برای خروج آنها از محرومیت باشد‪.‬‬ ‫این ‪ ۴‬شهرس��تان گرمس��یری در تقس��یمات‬ ‫کش��وری‪ ،‬یکی از ‪ ۳‬حوزه انتخابی��ه کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد به شمار می‌روند‪.‬‬ ‫بر اس��اس آمارها‪ ،‬میزان خروج ش��هروندان در‬ ‫شهرس��تان‌های چهارگانه در یک دهه گذشته به‬ ‫شدت رو به افزایش بوده و بسیاری از روستاهای‬ ‫این مناطق از سکنه خالی شده‌اند‪.‬‬ ‫به��ای اجاره مس��کن در این شهرس��تان‌ها به‬ ‫دلیل رکود ساخت‌وس��از و نبود فضای کس��ب و‬ ‫کار مناسب نیز به طور خیره‌کننده افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در کنار مش��کالت و چالش‌های ریز و درش��ت‬ ‫به نظر می‌رس��د س��رمایه‌گذاری روی معادن به‬ ‫عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی در این‬ ‫شهرستان‌ها فراموش شده است‪.‬‬ ‫س��رمایه‌گذاری مناس��ب در بخش معادن این‬ ‫مناطق می‌تواند مرهمی بر زخم‌های کهنه و انبوه‬ ‫مشکالت به ویژه در زمینه کاهش معضل بیکاری‬ ‫در شهرستان‌های چهارگانه باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فس�فات‪ ،‬هیدرات و نیترات؛ ‪ ۳‬معدن‬ ‫احیا شده‬ ‫معادن فسفات چرام‪ ،‬هیدرات(آهک) کهگیلویه‬ ‫و نیترات دیش��موک‪۳ ،‬معدن مهم احیا شده در‬ ‫این منطقه هس��تند که در س��ال‌های گذش��ته‬ ‫با حمایت دول��ت‪ ،‬پیگیری مس��ئوالن و عبور از‬ ‫فازهای مطالعاتی و مراحل سخت اداری‪ ،‬وارد فاز‬ ‫عملیاتی و اجرایی شده‌اند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش باش��گاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬نماینده‬ ‫مردم شهرستان کهگیلویه‬ ‫در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در همی��ن زمینه از نصب‬ ‫کارگاه در ط��رح مع��دن‬ ‫فسفات چرام‪ ،‬نصب تجهیزات کارگاهی و آمادگی‬ ‫کامل ش��رکت س��رمایه‌گذاری (ایمیدرو) وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در س��اخت کارخانه‬ ‫هی��درات و همچنین تخصیص مبلغ ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫ریال برای س��رمایه‌گذار طرح نیترات دیش��موک‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫عدل هاش��می‌پور یادآور ش��د‪ :‬همچنین ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیارد ریال تس��هیالت با بهره پایین در اختیار‬ ‫س��رمایه‌گذار طرح کارخانه هی��درات قرار گرفته‬ ‫و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نیترات دیشموک‬ ‫نماینده مردم شهرستان‌های چهارگانه کهگیلویه‪،‬‬ ‫چرام‪ ،‬بهمئی و لنده در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬حجم ذخیره نخستین معدن نیترات کشور‬ ‫در دیش��موک بیش از ‪ ۶۰۵‬هزار تن با عیار ‪۸.۱‬‬ ‫درصد برآورد شده است‪.‬‬ ‫وی اب��راز امی��دواری ک��رد که کش��ف ذخیره‬ ‫معدنی نیترات در بخش دیش��موک کهگیلویه و‬ ‫بویراحم��د‪ ،‬ایران را در جمع معدود کش��ورهای‬ ‫معادن فسفات چرام‪ ،‬هیدرات(آهک) کهگیلویه و‬ ‫نیترات دیشموک‪۳ ،‬معدن مهم احیا شده در این منطقه‬ ‫هستند که در سال‌های گذشته با حمایت دولت‪ ،‬پیگیری‬ ‫مسئوالن و عبور از فازهای مطالعاتی و مراحل سخت‬ ‫اداری‪ ،‬وارد فاز عملیاتی و اجرایی شده‌اند‬ ‫دارای این ماده معدنی راهبردی قرار دهد‪.‬‬ ‫کشوهای امریکا‪ ،‬چین و شیلی دارای بیشترین‬ ‫ذخی��ره ماده معدنی راهب��ردی نیترات در جهان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫هاشمی‌پور با بیان اینکه ایران اکنون واردکننده‬ ‫این ماده معدنی راهبردی اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬با کشف‬ ‫این معدن‪ ،‬عالوه بر اینکه کشور از واردات نیترات‬ ‫بی‌نیاز ش��ده‪ ،‬زمینه صدور آن به خارج از کشور‬ ‫نیز فراهم می‌شود‪.‬‬ ‫نیت��رات‪ ،‬م��اده معدن��ی مهمی اس��ت که در‬ ‫حوزه‌ه��ای مختلف از جمله صنع��ت نفت و گاز‪،‬‬ ‫پاالیش��گاه‌ها‪ ،‬صنایع داروس��ازی‪ ،‬دس��تگاه‌های‬ ‫سرمایشی و تهویه مطبوع کاربرد دارد‪.‬‬ ‫به گفته هاش��می‌پور‪ ،‬فعالیت این معدن حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬سال تخمین زده می‌شود‪.‬‬ ‫در معدن نیت��رات بخش دیش��موک‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۴۰۰‬نوع مشتقات تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫ش��ماری از مردم بخش دیش��موک کهگیلویه‬ ‫تی��ر ‪۱۳۸۵‬در نام��ه‌ای ب��ه رئیس‌جمهوری وقت‬ ‫و نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬خواستار‬ ‫بهره‌ب��رداری از مع��دن نیت��رات پتاس��یم لیراب‬ ‫دیشموک شده بودند‪.‬‬ ‫معدن لیراب دیش��موک‪ ،‬سال ‪ ۱۳۸۰‬از سوی‬ ‫وزارت صنای��ع و مع��ادن وقت کش��ف ش��د و به‬ ‫وس��یله رس��انه‌های همگانی‪ ،‬وجود ماده کمیاب‬ ‫نیترات پتاس��یم لیراب به مردم اطالع‌رسانی شد‪.‬‬ ‫براساس اطالعات سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬این استان از ظرفیت‌های‬ ‫زیادی در زمینه معدن برخوردار اس��ت و نیاز به‬ ‫سرمایه‌گذاری برای شکوفا شدن دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فسفات چرام‬ ‫عملیات اجرای��ی این طرح مهم معدنی پس از‬ ‫س��ال‌ها رکود و توقف‪ ،‬س��رانجام با حمایت ویژه‬ ‫دولت تدبیر و امید و مس��ئوالن و مقامات اجرایی‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬مهر ‪ ۹۶‬وارد فاز عملیاتی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نماینده م��ردم کهگیلویه در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬عملیات اکتشافی معدن فسفات‬ ‫چرام از س��ال ‪ ۱۳۴۹‬آغاز ش��د و تا سال ‪۱۳۷۲‬‬ ‫طول کش��ید و پس از آن مطالعات امکان‌سنجی‬ ‫فنی و اقتصادی ش��روع شد‪ .‬براساس برآوردها‪ ،‬با‬ ‫بهره‌ب��رداری اولیه از ای��ن معدن برای ‪ ۶۰۰‬نفر و‬ ‫در درازم��دت برای یک ه��زار و ‪ ۲۰۰‬نفر به طور‬ ‫مستقیم شغل ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫هاشمی‌پور‪ ،‬برآورد ذخیره معدن فسفات چرام‬ ‫را ‪ ۸۰‬میلیون ت��ن با عیار ‪ ۸.۵‬تا ‪ ۹‬درصد عنوان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬تاکنون ‪ ۷۵‬پروانه بهره‌برداری‬ ‫معدنی با حجم س��رمایه‌گذاری افزون بر ‪ ۳‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیارد ریال در کهگیلویه و بویراحمد صادر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬این تعداد معدن بر اساس اشتغال‬ ‫‪ ۷۵۴‬نفر و بیش از ی��ک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تن ذخیره معدنی فعال هستند‪ .‬همچنین از این‬ ‫تع��داد هم‌اینک ‪ ۴۷‬معدن در ح��ال بهره‌برداری‬ ‫هس��تند‪ .‬میزان استخراج ساالنه آنها نیز حدود ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن اس��ت‪ .‬سیمان‪ ،‬مرمریت‪،‬‬ ‫آهک‪ ،‬گچ‪ ،‬س��نگ الش��ه‪ ،‬مارن‪ ،‬ش��ن‪ ،‬ماس��ه‪،‬‬ ‫فسفات‪ ،‬بوکسیت و سلستین‪ ،‬عمده‌ترین معادن‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹دولت مس�ئول اس�تخراج و اکتشاف‬ ‫معدن فسفات چرام است‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت کهگیلویه‬ ‫و بویراحم��د نی��ز چندی‬ ‫پیش گفته بود‪ :‬مسئولیت‬ ‫استخراج و اکتشاف معدن‬ ‫فسفات چرام در این استان‬ ‫ب��ه س��ازمان‌های دولت��ی واگذار ش��ده و بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬دیگر نقشی در این زمینه ندارد‪.‬‬ ‫داری��وش دیودی��ده به ایلنا گفت‪ :‬اس��تخراج و‬ ‫اکتشاف معدن فسفات چرام در سال‌های گذشته‬ ‫بر عهده بخش خصوصی بود‪ .‬متاس��فانه به دلیل‬ ‫مش��کالت این بخش ش��اهد رکود در این معدن‬ ‫بودیم و اکنون مس��ئولیت اس��تخراج و اکتشاف‬ ‫از این معدن به س��ازمان‌های دولتی واگذار شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با تش��ریح آخرین وضعیت عملیات اجرایی‬ ‫در معدن فس��فات چرام‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬نقش عدل‬ ‫هاش��می‌پور‪ ،‬نماینده کهگیلوی��ه و بویراحمد در‬ ‫مجلس ش��ورای اسالمی در پیگیری و هماهنگی‬ ‫دس��تگاه‌های مرتبط‪ ،‬چه در سطح ملی و چه در‬ ‫س��طح استانی‪ ،‬یک نقش مهم و قابل تقدیر بوده‬ ‫است‪ .‬دیودیده گفت‪ :‬فاز اول بخش صنعتی معدن‬ ‫فسفات چرام تا شهریور سال آینده با اشتغالزایی‬ ‫‪ ۷۵‬نف��ر و اعتباری مع��ادل ‪ ۴۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫ش��روع شد و البته بس��یاری از کارهای مقدماتی‬ ‫این معدن انجام شده است‪.‬‬ ‫وی از ساخت‌وس��ازهای فیزیکی‪ ،‬تامین آب و‬ ‫برق کارگاهی‪ ،‬نصب ماش��ین‌آالت و تاسیسات از‬ ‫س��وی ش��رکت تهیه و تولید م��واد معدنی ایران‬ ‫زیرنظر ش��رکت ایمیدرو خبرداد و خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬ش��رکت دیگری نیز با نظارت همین شرکت‬ ‫ب��رای انجام کارهای فنی و مهندس��ی معدن در‬ ‫حال فعالیت است‪.‬‬ ‫‹ ‹اج�رای کامل ط�رح فس�فات چرام‬ ‫پیگیری می‌شود‬ ‫مدیرعامل ش��رکت تهیه و تولی��د مواد معدنی‬ ‫کش��ور‪ ،‬بهمن س��ال گذش��ته و در آیین آغاز به‬ ‫کار این طرح گفت‪ :‬تمهی��دات الزم برای اجرای‬ ‫طرح فس��فات چرام از س��وی مس��ئوالن معدنی‬ ‫کش��ور اندیشیده ش��ده و اجرای کامل این طرح‬ ‫در اولویت است‪.‬‬ ‫وجی��ه‌اهلل جعف��ری ب��ه ایرن��ا اظهار ک��رد‪ :‬در‬ ‫تصمیم‌های جدید و کارشناسی شده این شرکت‬ ‫و س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی ایران‪ ،‬برای به نتیجه رس��اندن این طرح‬ ‫و برخ��ورداری مردم از مزایای آنها تا رس��یدن به‬ ‫نتیجه نهایی تالش خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬پس از‬ ‫اج��رای فاز اول طرح که مربوط به بخش آهکی و‬ ‫تولید آهک هیدراته اس��ت‪ ،‬در فازهای بعد طرح‬ ‫معدن فسفات عملیاتی می‌شود‪.‬‬ ‫جعفری‪ ،‬ذخیره معدن فس��فات چ��رام را ‪۸۰‬‬ ‫میلی��ون تن با عیار ‪ ۸.۵‬ت��ا ‪ ۹‬درصد اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬با بهره‌برداری اولیه از این معدن برای ‪۶۰۰‬‬ ‫نفر و در درازم��دت برای یک هزار و ‪ ۲۰۰‬نفر به‬ ‫طور مستقیم شغل ایجاد می‌شود‪.‬‬ ‫نماین��ده م��ردم شهرس��تان‌های کهگیلوی��ه‪،‬‬ ‫بهمئی‪ ،‬چرام و لنده در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫گف��ت‪ :‬همزمان ب��ا ‪ ۲۲‬بهمن از ام��روز عملیات‬ ‫اجرایی مرحله اول معدن فسفات چرام آغاز شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت عملیات اکتش��افی معدن فسفات‬ ‫چرام از س��ال ‪ ۱۳۴۹‬آغاز ش��د و تا سال ‪۱۳۷۲‬‬ ‫طول کشید‪ ،‬پس از آن نیز مطالعات امکان‌سنجی‬ ‫فنی و اقتصادی ش��روع ش��د‪ .‬شهرستان چرام با‬ ‫بیش از ‪ ۳۲‬هزار نفر جمعیت در ‪ ۱۷۰‬کیلومتری‬ ‫یاسوج‪ ،‬مرکز کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد‪.‬‬ ‫اجازه واگذاری معادن یزد به شرکت‌های خارج از استان را نمی‌دهیم‬ ‫استاندار یزد با تاکید بر اینکه خط قرمز و سیاست مدیریت‬ ‫استان در حوزه معدن‪ ،‬جلوگیری از خام‌فروشی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نباید معدنی به ش��رکت‌های معدنی خارج از اس��تان واگذار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مهر‪ ،‬محمدعلی طالبی در نشس��ت ش��ورای‬ ‫معادن استان که با حضور نمایندگان مردم استان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی در س��الن «حمیدیا» استانداری برگزار شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به اولویت‌های استان در سال رونق تولید‪،‬‬ ‫نقش معادن و اکتشافات معدنی بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫اس��تاندار ی��زد ادام��ه داد‪ :‬در عی��ن ح��ال جلوگیری از‬ ‫خام‌فروش��ی در معادن استان‪ ،‬خط قرمز و سیاست مدیریت‬ ‫ارشد استان است‪ .‬وی افزود‪ :‬صنایع بسیار بزرگی در استان‬ ‫مستقر شده‌اند که در آینده با تهدید کمبود خوراک معدنی‬ ‫روبه‌رو هس��تند‪ .‬از این رو ضروری اس��ت در این ش��رایط‪،‬‬ ‫معدنی به واحدهای خارج از استان واگذار نشود زیرا حیات‬ ‫بعض��ی از مناطق اس��تان‪ ،‬به معدن وابس��ته اس��ت‪ .‬طالبی‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬در بخش هزینه‌ک��رد حقوق دولتی و یک‬ ‫درصد س��هم اس��تان از فروش معادن الزم است کارگروهی‬ ‫به ریاس��ت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه منابع‬ ‫اس��تاندار‪ ،‬تشکیل شده و این موضوع به طور شفاف و دقیق‬ ‫بررس��ی و گزارش آن به ش��ورای معادن اس��تان ارائه شود‪.‬‬ ‫رئی��س ش��ورای معادن اس��تان یزد از ش��رکت‌های معدنی‬ ‫مس��تقر در استان خواس��ت فراتر از حقوق قانونی در حوزه‬ ‫مسئولیت‌های اجتماعی وارد شوند و فعالیت‌های خود را بر‬ ‫این مبنا قرار دهند‪ .‬طالبی تاکید کرد‪ :‬مس��ئولیت اجتماعی‬ ‫ش��رکت‌های معدنی باید به عنوان یکی از الزامات در بخش‬ ‫خصوص��ی‪ ،‬مورد تاکی��د قرار گیرد تا در ای��ن واگذاری‌ها با‬ ‫مش��کالتی از جمل��ه اخ��راج کارگ��ران روبه‌رو نش��ویم‪ .‬در‬ ‫قانون برنامه بودجه‪ ،‬یک درصد س��هم ف��روش معادن برای‬ ‫جبران خس��ارت و انجام پروژه‌های بهداش��تی و عمرانی در‬ ‫مناطق استقرار معدن اختصاص یافته و شرکت‌های معدنی‬ ‫بهره‌ب��ردار ملزم به پرداخ��ت و هزینه‌کرد ای��ن یک درصد‬ ‫هس��تند‪ .‬گفتنی است؛ اس��تان یزد پس از کرمان‪ ،‬به لحاظ‬ ‫تعداد معادن دومین استان در کشور است‪.‬‬ ‫استان‌ها‬ ‫چهار‌شنبه‬ ‫‪ 11‬اردیبهشت ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬شعبان ‪ 1440‬‬ ‫اول مه ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره‪155‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تعداد مجوزهای بهره‌برداری‬ ‫از معادن آذربایجان غربی‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬پروانه گذشت‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫آذربایجان غربی گفت‪ :‬تعداد مجوزهای بهره‌برداری‬ ‫از مع��ادن مختل��ف در شهرس��تان‌های هفده‌گانه‬ ‫آذربایجان غربی از ‪ ۴۰۰‬پروانه گذش��ت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬محمد دهقان با تشریح آمار و عملکرد سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت آذربایج��ان غربی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��ال گذش��ته ‪ ۹۰‬کارگروه با حضور استاندار‬ ‫و ‪ ۵۰‬جلس��ه تشکیل شده است که مصوب ‌هّهای آن‬ ‫برای پیگیری مش��کالت و رفع موانع تولید اس��ت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ ۸۳۲ :‬مورد تس��هیالت به ارزش ‪۲۸۵۷‬‬ ‫میلیارد ریال اعتبار و ‪ ۸۱۷۷‬ایجاد اش��تغال جدید‬ ‫پرداخت ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین در سال ‪۵۷۸ ،۹۷‬‬ ‫جواز تاس��یس ب��ا پیش‌بینی ‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۳۸۳‬نفر‬ ‫اش��تغال‪ ،‬ص��ادر و ‪ ۲۷۹‬پروانه بهره‌ب��رداری صادر‬ ‫ش��د‪ .‬به گفته وی درحال‌حاضر ‪ ۳۰‬گواهی کش��ف‬ ‫و ‪ ۴۰۸‬پروانه بهره‌برداری معدن صادر ش��ده است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در س��ال ‪ ،۹۷‬ی��ک میلیارد و ‪۴۲۳‬‬ ‫میلیون دالر صادرات انجام شده که نسبت به سال‬ ‫‪ ۹۶‬حدود ‪ ۱۶۶‬درصد افزایش صادرات انجام ش��ده‬ ‫است‪ .‬مدیرکل صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان ایالم‪،‬‬ ‫بازداشت شد‪ ۴۰‬درصد منابع بانک‌های آذربایجان‬ ‫ش��رقی به رونق صنعت و معدن اختصاص یابدیزد|‬ ‫بندر خشک و معدن سرب و روی مهدی آباد ‪۲۰۰۰‬‬ ‫نفر را مش��غول به کار می‌کند سرپرس��ت سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت آذربایج��ان غربی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۱۸۸‬کارت بازرگان��ی‪ ۷۹۰۰ ،‬کارت مرزنش��ینی و‬ ‫‪ ۴۸۰۰‬کارت پیله‌وری صادر ش��ده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۵۲۹‬پروانه صنفی صادر ش��ده که یک‬ ‫ه��زار و ‪ ۴۷‬مورد آن پروانه خدماتی اس��ت‪ .‬دهقان‬ ‫تصریح کرد‪ ۱۶ :‬پروانه تحقیق و توسعه صادر شده‬ ‫است‪ .‬در سال ‪ ۹۷‬بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار بازرسی انجام‬ ‫شده و ‪ ۱۶‬هزار عنوان تخلف به ارزش ‪ ۴‬هزار و ‪۵۷‬‬ ‫میلیارد ریال کشف شده است‪.‬‬ ‫رئیس دادگستری شاهرود‪:‬‬ ‫معدن بوکسیت‪ ،‬اجازه‬ ‫برداشت از شاهوار را‬ ‫ندارد‬ ‫رئیس دادگستری ش��اهرود با بیان اینکه معدن‬ ‫بوکس��یت در ش��رایط فعلی تعطیل اس��ت و اجازه‬ ‫برداش��ت از ش��اهوار را ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬اعالم تعطیلی‬ ‫دائم معدن‪ ،‬نیازمند دریافت استعالم از دستگاه‌های‬ ‫ذی‌ربط اس��ت‪ .‬به گ��زارش ماین‌نیوز‪ ،‬علی اکبریان‬ ‫درباره نظر دس��تگاه قضا نس��بت ب��ه تخریب‌ها در‬ ‫کوه ش��اهوار به دلیل معدنکاوی شرکت آلومینا‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه معدن بوکسیت شاهوار‪ ،‬اجازه هیچ نوع‬ ‫برداشتی ندارد‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬در صورت احراز خطرهای‬ ‫امنیتی‪ ،‬معدن تاش از س��وی دادگس��تری تعطیل‬ ‫دائم خواهد ش��د‪ .‬وی در پاس��خ به پرسشی مبنی‬ ‫بر اینکه دادگس��تری چه زم��ان می‌تواند به‌عنوان‬ ‫مدعی‌العم��وم در پرونده معدن بوکس��یت تاش در‬ ‫قله ش��اهوار شاهرود ورود کند‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫ماده ‪ ۱۱۴‬دادرس��ی کیف��ری‪ ،‬زمانی که این معدن‬ ‫باعث تهدید امنیتی به لحاظ آب ش��رب‪ ،‬مس��ائل‬ ‫زیس��ت‌محیطی و‪ ..‬شود دستگاه قضا برای تعطیلی‬ ‫دائم��ی آن ورود خواه��د کرد‪ .‬رئیس دادگس��تری‬ ‫ش��اهرود اضافه کرد‪ :‬مع��ادن‪ ،‬زیرمجموعه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان سمنان هستند و باید از سوی‬ ‫آنها بررسی شود که آیا معدن بوکسیت فعالیتی پس‬ ‫از تعطیلی دارد یا خیر و در صورت احراز فعالیت و‬ ‫شکایت این سازمان‪ ،‬دادگستری ورود خواهد کرد‪.‬‬ ‫اکبریان با بیان اینکه دستگاه‌های متولی نظیر منابع‬ ‫طبیعی‪ ،‬محیط‌زیس��ت و س��ازمان آب هنوز پاسخ‬ ‫صریحی مبنی بر تهدیدات زیس��تی فعالیت معدن‬ ‫بوکس��یت تاش به دادگس��تری ارائه نداده‌اند‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪ :‬درصورتی‌که این دس��تگاه‌ها به صراحت اعالم‬ ‫کنند که فعالیت این معدن تهدیدی برای روستای‬ ‫تاش‪ ،‬شهر بسطام و شاهرود است‪ ،‬دادگستری برای‬ ‫تعطیل��ی دائم آن وارد عمل می‌ش��ود‪ .‬وی در ادامه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تا این لحظه کارشناسان این ‪ ۳‬سازمان‬ ‫اداری به‌صراح��ت اظهارات خ��ود را بیان نکرده‌اند‬ ‫اما در صورت مش��خص شدن تهدیدات جدی برای‬ ‫حوزه آب منطقه از سوی آنها‪ ،‬دادگستری شاهرود‬ ‫رای به تعطیلی دائم معدن بوکس��یت تاش خواهد‬ ‫داد‪ .‬رئیس دادگستری شاهرود اضافه کرد‪ :‬سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت باید بر این حوزه بیش��تر‬ ‫ت کن��د و اگر دالیل و مس��تندات کافی ارائه‬ ‫نظ��ار ‌‬ ‫ش��ود ک��ه با اع�لام تعطیلی معدن هن��وز در حال‬ ‫برداش��ت هستند‪ ،‬به وسیله دس��تگاه قضایی ورود‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬
‫چهارشنبه ‪ 11‬اردیبهشت ‪ 25 1398‬شعبان ‪ 1440‬اول م ‌ه ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سال دوم شماره ‪155‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی‌‌راد‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫آدرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان آگهی‌ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان‌ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫روی‌خط‌خبر‬ ‫پیش‌بینی بانک جهانی از افزایش‬ ‫بهای فلزات در سال جاری میالدی‬ ‫بر اس��اس جدیدترین آمارهای منتشر شده ازسوی بانک جهانی‪ ،‬بهای فلزات‬ ‫در سال جاری میالدی (‪ )۲۰۱۹‬پس از سپری کردن دوره رکود در سال گذشته‬ ‫میالدی‪ ،‬با بهبود روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا به نقل از بانک جهانی‪ ،‬در گزارش چش��م‌انداز بازارهای مواد‬ ‫اولیه (کامودیتی) آوریل (نیمه فروردین تا نیمه اردیبهش��ت ‪ )۹۸‬آمده است در‬ ‫پی بروز نشانه‌هایی از برقراری ثبات در فعالیت‌های اقتصادی چین‪ ،‬بهای فلزات‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۹‬با بهبود روبه‌رو خواهد شد‪.‬‬ ‫به باور کارشناسان اقتصادی‪ ،‬چشم‌انداز بهای کامودیتی با مسائل سیاسی در‬ ‫هم تنیده شده و با شاخص‌هایی ازجمله بهای نفت مرتبط است‪.‬‬ ‫بر اس��اس پیش‌بینی بانک جهانی‪ ،‬بهای محصوالت کشاوری امسال با کاهش‬ ‫‪۲.۶‬درص��دی روبه‌رو خواهد ش��د ولی در س��ال آینده به س��بب کاهش تولید‬ ‫محصوالت کشاورزی‪ ،‬افزایش بهای انرژی و کودهای شیمیایی‪ ،‬با افزایش بهای‬ ‫این محصوالت روبه‌رو خواهیم شد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر تش��دید بحران‌های تج��اری نیز بر بهای ان��رژی تاثیر دارد و‬ ‫می‌تواند سبب افزایش فزاینده بهای انرژی شود‪.‬‬ ‫از ابت��دای س��ال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی (‪ ۱۱‬دی) بهای نف��ت پس از طی دوره‌ای از‬ ‫رکود با افزایش روبه‌رو شده است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر کاهش میزان تولید سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)‪،‬‬ ‫بحران‌های سیاس��ی ونزوئال و تصمیم دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری امریکا برای‬ ‫لغو معافیت خرید نفت از ایران‪ ،‬زمینه افزایش بهای نفت را فراهم کرد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس پیش‌بین��ی بان��ک جهان��ی‪ ،‬به��ای گاز و زغ��ال س��نگ نی��ز‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬در مقایس��ه ب��ا ‪ ۲۰۱۸‬ب��ا کاه��ش ‪۵.۴‬درص��دی روب��ه‌رو‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫چین میزان مصرف قراضه را‬ ‫افزایش می‌دهد‬ ‫انجمن آهن و فوالد چین اعالم کرده که این کش��ور همچنان میزان مصرف‬ ‫قراض��ه را در فرآیند تولید فوالد به روش قوس الکتریکی افزایش می‌دهد و این‬ ‫افزایش رشد مصرف را ادامه می‌دهد‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬واحدهای قوس القایی این سیاست را از واحدهای فوالدی‬ ‫کوره بلند که بیش از ‪۲۰‬درصد از قراضه استفاده می‌کنند‪ ،‬یاد گرفته‌اند‪.‬‬ ‫انجم��ن آهن و ف��والد چین (‪ )CISA‬کارخانه‌های فوالد را به س��مت بهبود‬ ‫فناوری‌ها و فرآیندهای تولید فوالد سوق می‌دهد‪.‬‬ ‫چین هدف دس��تیابی به صفر ش��دن واردات قراضه را تا س��ال آینده دنبال‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫براس��اس آم��ار‪ ،‬میزان مصرف قراض��ه در چین در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬حدود ‪۱۸۷‬‬ ‫میلیون تن بود که نرخ مصرف در ‪ ۹‬ماه سال گذشته ‪ ۳۸.۹‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫گرایش شبکه‌های مخابراتی جهان و رشد مصرف مس‬ ‫رش��د قابل‌توج��ه متقاضی��ان ش��بکه‬ ‫مخابراتی اتصال فیبر به خانه‌ها (‪ )FTTH‬در‬ ‫فصل آخر سال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی (پاییز ‪)۱۳۹۵‬‬ ‫در سراس��ر جهان‪ ،‬حاکی از رش��د جایگزینی‬ ‫ش��بکه‌های مخابرات��ی مبتن��ی ب��ر م��س با‬ ‫فیبرهای نوری اس��ت‪ .‬با ای��ن وجود‪ ،‬مصرف‬ ‫سیم و کابل‌های مسی در شبکه‌های مخابراتی‬ ‫اعم از تلف��ن‪ DSL، ADSL ،‬و ‪،+ADSL۲‬‬ ‫در آس��یا‪ ،‬امریکا‪ ،‬اروپا و اقیانوسیه بیشترین‬ ‫سهم از بازار ش��بکه‌های مخابراتی را به خود‬ ‫اختصاص می‌دهند‪ .‬به‌طور کلی‪ ،‬ش��بکه‌های‬ ‫نوری و تجهیزات بی‌سیم‪ ،‬بزرگ‌ترین تهدید‬ ‫جایگزینی مس در صنعت مخابرات به‌ش��مار‬ ‫م��ی‌رود و تاکن��ون به‌دلیل افزایش س��رعت‬ ‫انتق��ال اطالعات‪ ،‬متقاضی��ان قابل‌توجهی را‬ ‫به‌دست آورده‌اند‪ .‬به گزارش فلزات‌آنالین‪ ،‬به‬ ‫طور کلی‪ ،‬جهان امروز به دنبال رشد فناوری‬ ‫و جایگزین��ی مواد مصرفی رایج با مواد جدید‬ ‫است‪ .‬در برخی موارد‪ ،‬مسائل زیست‌محیطی‪،‬‬ ‫نبود دسترس��ی یا وجود منابع و ذخایر کافی‬ ‫و بازده��ی و کاربردپذیری پایی��ن مواد رایج‬ ‫از عوام��ل جایگزینی آنها با مواد پیش��رفته و‬ ‫جدید هس��تند و در برخی م��وارد‪ ،‬نرخ مواد‬ ‫رای��ج‪ ،‬عام��ل تعیین‌کننده اس��ت‪ .‬در زمینه‬ ‫مس‪ ،‬باوجود ویژگی‌های منحصربه‌فردی که‬ ‫چه به صورت خالص و چه به ش��کل آلیاژی‬ ‫دارد‪ ،‬جایگزینی‌های بس��یاری از ابتدای قرن‬ ‫‪ ۲۰‬میالدی انجام ش��ده که عامل بیشتر آنها‬ ‫نرخ باالی مس بوده اس��ت‪ .‬بیش��ترین سهم‬ ‫جایگزین��ی م��س در قرن حاضر‪ ،‬در دس��ت‬ ‫آلومینیوم اس��ت‪ .‬اس��تفاده از مس در سیم و‬ ‫کابل‌های برق به دلی��ل ویژگی عالی هدایت‬ ‫الکتریک��ی باعث رون��ق مص��رف آن در این‬ ‫صنعت شده اس��ت‪ .‬با این وجود‪ ،‬آلومینیوم‪،‬‬ ‫به‌س��بب رس��انایی الکتریکی ویژه بیشتر در‬ ‫مقایس��ه با مس‪ ،‬س��هم بازار این فلز س��رخ‬ ‫در بخش انتقال صنعت برق (فش��ار قوی) را‬ ‫به‌دس��ت آورده است‪ .‬در شبکه‌های مخابراتی‬ ‫نی��ز‪ ،‬مصارف مس ب��ا جایگزینی به وس��یله‬ ‫فیبرهای نوری سهم قابل‌توجهی از بازار خود‬ ‫در این بخ��ش از صنعت ب��رق و مخابرات را‬ ‫نیز از دس��ت داده است‪ .‬بر اس��اس آمارهای‬ ‫بین‌المللی‪ ،‬به‌طور متوسط حدود ‪۱۴‬درصد از‬ ‫مصرف جهانی محصوالت نیمه‌س��اخته مسی‬ ‫و آلی��اژی به صنعت برق و مخابرات از صنایع‬ ‫مصرف‌کنن��ده م��س تعل��ق دارد ک��ه حدود‬ ‫‪ ۲۷‬درص��د این س��هم متعلق به ش��بکه‌های‬ ‫مخابراتی در سراس��ر جهان است‪ .‬در مناطق‬ ‫افریقا‪ ،‬امریکا‪ ،‬اروپا و اقیانوس��یه‪ ،‬فناوری‌های‬ ‫بر پایه مس (کابل‌های زوجی و مشتقات آن و‬ ‫کابل‌های هم‌محور)‪ ،‬همچنان سهم بیشتری‬ ‫از ش��بکه‌های مخابراتی را به خود اختصاص‬ ‫داده‌ان��د‪ .‬می‌ت��وان دریاف��ت که ش��بکه‌های‬ ‫فیبر به خانه (‪ ،)FTTH‬س��هم چش��مگیری‬ ‫از مجموع��ه ش��بکه‌های فیب��ری مخاب��رات‬ ‫(‪ )FTTx‬حاصل کرده است‪ .‬بیشترین سهم‬ ‫شبکه‌های فیبری در اتصال به خانه‌ها متعلق‬ ‫به آسیا اس��ت و کمترین آن متعلق به افریقا‬ ‫اس��ت‪ .‬تجهیزات کابل‌های مس��ی سنتی در‬ ‫استفاده از خطوط تلفن نیز در منطقه امریکا‬ ‫بیشترین سهم از ش��بکه‌های مخابراتی را در‬ ‫دست دارد‪ .‬مزیت استفاده از فیبرهای نوری‪،‬‬ ‫سرعت بیشتر انتقال اطالعات در مسافت‌های‬ ‫طوالنی اس��ت‪ .‬فناوری‌های ‪DSL، ADSL‬‬ ‫و ‪ +ADSL۲‬و همچنی��ن ش��بکه‌های کابلی‬ ‫تلفن‪ ،‬از سیم‌های مسی استفاده می‌کنند‪ .‬در‬ ‫ش��بکه‌های نوری‪ ،‬فیبر ن��وری قادر به انتقال‬ ‫اطالعات با س��رعت ‪ ۱‬گیگابیت ب��ر ثانیه در‬ ‫مس��افت‌های طوالنی در حدود ده‌ها کیلومتر‬ ‫اس��ت‪ .‬این درحالی است که کابل‌های مسی‬ ‫ت��ا حداکث��ر ‪ ۱۰۰‬متر‪ ،‬توان پوش��ش چنین‬ ‫س��رعت باالی انتقال اطالعات��ی را در اختیار‬ ‫دارند‪ .‬با توجه به رش��د س��ریع ارتباطات در‬ ‫تمام جهان‪ ،‬افزایش سرعت انتقال اطالعات‪،‬‬ ‫تاثیر قابل‌توجه��ی در جایگزینی فناوری‌های‬ ‫مبتنی بر مس با فیبر نوری داشته است‪ .‬این‬ ‫ام��ر تا حدی پیش رفته که زیرس��اخت فیبر‬ ‫نوری در حال رس��یدن ب��ه در تمامی خانه‌ها‬ ‫است(ش��بکه‌های ‪ .)FTTH‬شبکه‌های فیبر‬ ‫نوری (‪ ،)FTTx‬به‌طور کلی به ‪ ۲‬دسته اصلی‬ ‫تقسیم‌بندی می‌شود؛ نخست‪ ،‬انتقال شبکه از‬ ‫مرک��ز مخابراتی تا کافو یا ن��ود مخابراتی در‬ ‫منطقه (‪ .)FTTC/N‬دوم‪ ،‬انتقال ش��بکه از‬ ‫مرکز مخابراتی تا محل مشتری شامل منزل‬ ‫یا دفت��ر کار(‪ .)FTTP/FTTH/FTTB‬در‬ ‫ش��بکه‌های نوع نخست‪ ،‬تکمیل اتصال شبکه‬ ‫از کاف��و یا ن��ود مخابراتی به محل مش��تری‪،‬‬ ‫به‌وس��یله کابل‌های مس��ی کامل می‌ش��ود‪.‬‬ ‫در جه��ان‪ ،‬ب��ا رش��د تقاضای دسترس��ی به‬ ‫پهن‌بانده��ا حت��ی در خانه‌ها‪ ،‬ظرفیت رش��د‬ ‫ش��بکه‌های ‪ FTTP‬به‌ویژه ‪ ،FTTH‬به‌طور‬ ‫قابل‌توجه��ی افزایش یافته اس��ت‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی‪ ،‬فرصت رش��د برای بازار فیبر نوری‬ ‫فراهم‌تر از گذش��ته ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫می‌توان ادعا کرد که در س��ال ‪ ۲۰۱۶‬نسبت‬ ‫به س��ال ‪ ۲۰۱۵‬می�لادی‪ ،‬تقاض��ای کاربران‬ ‫ش��بکه‌های فیب��ری اتصال به خانه‌ها رش��د‬ ‫چشمگیری (بیش از ‪۵۰‬درصد) داشته است؛‬ ‫درحالی‌ک��ه متقاضی��ان ش��بکه‌های مس��ی‪،‬‬ ‫ش��بکه‌های فیبری به جز اتص��ال به خانه‌ها‬ ‫و ش��بکه‌های بی‌س��یم‪ ،‬با کاهش نیز روبه‌رو‬ ‫بودند‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬ش��بکه‌های کابل تلفن‬ ‫و ماه��واره‌ای نیز در این دوره مورد بررس��ی‬ ‫افزایش میزان متقاضی اما به میزان اندکی را‬ ‫تجربه کرده است‪.‬‬ ‫درنهایت‪ ،‬با توجه به همه این جایگزینی‌ها‬ ‫که در صنای��ع مختلف مصرف‌کننده مس در‬ ‫جهان انجام می‌ش��ود‪ ،‬تقاضای جهانی مس با‬ ‫رش��د همراه بوده است‪ .‬این امر‪ ،‬بیانگر ایجاد‬ ‫بازاره��ای جدی��د مصرف و اهمیت و س��هم‬ ‫چشمگیر بازارهای غیرقابل‌جایگزینی مصرف‬ ‫مس اس��ت‪ .‬عالوه ب��ر این‪ ،‬همچنان س��هم‬ ‫قابل‌توجهی از شبکه‌های مخابراتی در سطح‬ ‫جهان را شبکه‌های کابلی و فناوری‌های مسی‬ ‫تشکیل می‌دهند‪.‬‬ ‫بزرگداشت روز جهانی کارگر در سال گذشته میالدی‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫امروز ‪ 1‬مه (‪ ۱۱‬اردیبهش��ت)‪ ،‬روز جهانی کارگر اس��ت‪ .‬در بس��یاری از کش��ورهای جهان این روز را با برگزاری‬ ‫تظاهرات و راهپیمایی‌های خیابانی برگزار می‌کنند‪.‬‬ ‫‪ 1‬مه‪ ،‬یادمان اعتراض‌های منس��جم کارگران امریکایی اس��ت که برای نخس��تین‌بار در این روز از س��ال ‪۱۸۶۸‬‬ ‫میالدی (‪ ۱۲۴۷‬خورشیدی) فراخوان اعتصاب سراسری دادند‪ .‬خواست آنها روزی ‪ ۸‬ساعت کار به جای ‪ ۱۴‬ساعت‬ ‫بود‪ .‬این تصویرها تظاهرات خیابانی روز کارگر را در سال گذشته و در مناطق مختلف جهان نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫این تظاهرات در مناطقی از جهان برای تجلیل این روز و در مناطقی دیگر با هدف ارتقای حقوق کارگران برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬گاردین‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬ثمن رحیمی‌راد‬ ‫تاریخ انتشار‪ ۱ :‬مه ‪ ۱۱( ۲۰۱۸‬اردیبهشت ‪)۱۳۹۷‬‬ ‫‪ .۱‬استانبول‪ ،‬ترکیه‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ ب��ه گزارش متال‌بولتن‪ ،‬بازار چدن صادراتی س��ی‌آی‌اس ب��ا توجه به تعطیالت‬‫آخر آوریل و اوایل مه در امریکا‪ ،‬اروپا و س��ی‌آی‌اس در س��کوت است‪ .‬متوسط نرخ‬ ‫صادراتی ‪ ۳۳۰‬تا ‪ ۳۴۰‬دالر هر تن فوب دریای س��یاه است که ‪ ۵‬دالر هر تن نسبت‬ ‫به هفته قبل افت داشته است‪ .‬اختالف قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی باال بود‬ ‫و معامله‌ای نهایی نشد‪ .‬در امریکا و اروپا خریدارها از هفته قبل برای تعطیالت عید‬ ‫پ��اک از بازار خارج ش��دند و عرضه‌کننده‌ها نیز درحال‌حاضر در تعطیالت ملی عید‬ ‫پاک کلیسای ارتدکس و پس از آن تعطیالت روز کارگر هستند‪.‬‬ ‫ به گزارش اس��تیل‌مینت‪ ،‬بهای بیلت صادراتی سی‌آی‌اس و ایران هفته گذشته‬‫کاهش یافت‪ .‬بیلت س��ی‌آی‌اس ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬دالر افت داش��ته و ب��ازار داخلی چین نیز‬ ‫نوس��ان داش��ت‪ .‬بیلت صادراتی سی‌آی‌اس ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬دالر افت داشته و ‪ ۴۳۰‬تا ‪۴۳۵‬‬ ‫دالر هر تن فوب ثبت ش��د و آخرین قیمت‌ها به ‪ ۴۲۰‬تا ‪ ۴۲۵‬دالر هر تن فوب نیز‬ ‫رس��ید‪ .‬بازار جنوب ش��رق آس��یا علت اصلی این افت نرخ بود چون در حال حاضر‬ ‫بازار اصلی بیلت س��ی‌آی‌اس است‪ .‬کاهش درخواست‌ها و فصل انتخابات کشورهای‬ ‫ای��ن حوزه ازجمله اندونزی موجب روند نزولی ش��د‪ .‬بیلت صادراتی ایران نیز ‪۳۷۵‬‬ ‫ت��ا ‪۳۸۰‬دالر هر تن فوب گزارش ش��د و ‪ ۱۰‬هزار تن بیلت ی��ک کارخانه ایرانی در‬ ‫‪۳۷۵‬دالر هر تن فوب معامله شده است‪ .‬در بازار داخلی چین نیز بیلت نوسان داشت‬ ‫و نرخ از ‪ ۵۳۳‬دالر به ‪ ۵۲۹‬دالر هر تن در کارخانه با مالیات ارزش افزوده رسید‪.‬‬ ‫ ب��ه گزارش متال‌بولتن‪ ،‬میلگرد در بازار داخل��ی ترکیه با وجود کمبود تقاضا با‬‫توجه به افت ارزش لیر نس��بت به دالر‪ ،‬باال رفته اس��ت‪ .‬آخرین نرخ میلگرد ‪ ۵۵۲‬تا‬ ‫‪۵۶۹‬دالر هر تن در کارخانه ثبت شد که حدود ‪ ۹‬دالر رشد داشت چون فوالدسازان‬ ‫ترک بیش��تر مواد اولیه مورد نیاز خود را با قراردادهای دالری خریداری می‌کنند از‬ ‫این‌رو مجبور شده‌اند قیمت‌ها را باال ببرند‪ .‬از طرفی میلگرد صادراتی ترکیه ‪ ۴۸۰‬تا‬ ‫‪ ۴۸۵‬دالر هر تن فوب اس��ت و خریدارها کمتر از ‪ ۴۷۵‬دالر هر تن فوب درخواست‬ ‫داده‌ان��د‪ .‬در کل بازار ص��ادرات میلگرد ترکیه رونقی ندارد ک��ه به دلیل تعرفه‌های‬ ‫ب��االی وارداتی در امریکا و اقدامات آنتی‌دامپین��گ اتحادیه اروپا و به‌تازگی افزایش‬ ‫تعرفه‌های وارداتی بیلت و میلگرد در مصر است‪.‬‬ ‫ به گزارش متال‌بولتن‪ ،‬بهای انواع ورق فوالدی در بازار ترکیه زیر فشار و تمایل‬‫به خرید ناچیز اس��ت‪ .‬رون��د نزولی ارزش لیر ترکیه بازار داخلی را در س��کوت نگه‬ ‫داش��ته و بازار انتظار دارد روند نزولی ادامه داش��ته باش��د‪ .‬آخرین نرخ پیشنهادی‬ ‫کارخانه‌ها برای ورق گرم در بازار داخلی ‪ ۵۱۰‬تا ‪ ۵۲۰‬دالر هر تن در کارخانه و در‬ ‫ثبات نس��بی اس��ت البته خریدارها در ‪ ۵۰۰‬دالر درخواست خرید داده‌اند‪ .‬از طرفی‬ ‫ورق س��رد از ‪ ۶۱۰‬ت��ا ‪ ۶۱۵‬دالر ب��ه ‪ ۵۸۰‬تا ‪ ۵۹۰‬دالر هر تن در کارخانه رس��یده‬ ‫اس��ت‪ .‬در بازار واردات ورق در ترکیه ورق گرم اوکراین ‪ ۴۹۰‬دالر هر تن س��ی‌اف‌آر‬ ‫و محصول روس��یه ‪ ۵۰۰‬دالر هر تن سی‌اف‌آر است‪ .‬متوسط نرخ وارداتی از ‪ ۵۰۰‬تا‬ ‫‪ ۵۱۰‬دالر هفت��ه منتهی به ‪ ۱۸‬آوریل (‪ ۲۹‬فروردی��ن) به ‪ ۴۸۰‬تا ‪ ۵۰۰‬دالر هر تن‬ ‫سی‌اف‌آر رسیده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬ ‫‪ .۳‬بانکوک‪ ،‬تایلند‬ ‫‪ .۴‬مسکو‪ ،‬روسیه‬ ‫‪ .۶‬بوردو‪ ،‬فرانسه‬ ‫‪ .۹‬بغداد‪ ،‬عراق‬ ‫‪ .۱۲‬هاوانا‪ ،‬کوبا‬ ‫‪ .۲‬مانیل‪ ،‬فیلیپین‬ ‫‪ .۵‬سئول‪ ،‬کره جنوبی‬ ‫‪ .۸‬هنگ‌کنگ‪ ،‬چین‬ ‫‪ .۱۱‬تونس‪ ،‬تونس‬ ‫‪ .۷‬نیژنی نووگورود‪ ،‬روسیه‬ ‫‪ .۱۰‬الهور‪ ،‬پاکستان‬

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن شماره 228

روزنامه روزگار معدن شماره 228

شماره : ۲۲۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه روزگار معدن شماره 227

روزنامه روزگار معدن شماره 227

شماره : ۲۲۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه روزگار معدن شماره 226

روزنامه روزگار معدن شماره 226

شماره : ۲۲۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه روزگار معدن شماره 225

روزنامه روزگار معدن شماره 225

شماره : ۲۲۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
روزنامه روزگار معدن شماره 224

روزنامه روزگار معدن شماره 224

شماره : ۲۲۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
روزنامه روزگار معدن شماره 223

روزنامه روزگار معدن شماره 223

شماره : ۲۲۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!