صفحه قبل

روزنامه خوب شماره ۱۲۰

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 120

روزنامه خوب شماره 120

‫عیدقربان‬ ‫عیدبندگی‬ ‫برمسلمانان‬ ‫جهان مبارک‬ ‫دولتبرایمقابلهبارانتارز دولتیچه کردهاست؟‬ ‫یکشنبه‪ 20‬مرداد‪ 1398‬سال دوم شماره‪120‬‬ ‫آخرین دور از مبارزه با رانت ارزی‪ ،‬در دولت دوازدهم را وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و آموزش پزشــکی‪ ،‬کلید زده اســت‪ ۲۳ .‬تیرماه ‪ ۱۳۹۸‬بود که ســعید نمکی‪ ،‬در جمع نمایندگان عضو‬ ‫ً‬ ‫فرا کســیون والیی در مجلس حاضر شــد و خبر از فســادی بزرگ در عرصه داروی کشــور داد‪« .‬یک میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر ارز تجهیزات پزشــکی رفته و هنوز دقیقا معلوم نیســت‬ ‫چه کسی برده و چه چیزی آورده و به چه کسی داده است‪ ».‬این موضوع به شدت مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت و حتی تیتر «گم شدن یک میلیارد یورو ارز دولتی» از آن بیرون‬ ‫آمد‪ .‬ماجرا تا جایی داغ شــد و وزیر بهداشــت به حدی مورد توجه قرار گرفت که برخی گفتند شــاید حاشیه‌ســازی برای ســخنان وزیر در خراســان رضوی در خصوص نســبت بین‬ ‫عزاداری و خودکشی‪ ،‬از سوی این گروه‪ ،‬آغاز شده باشد‪ .‬با این حال‪ ،‬کمی بعد مشخص شد که ماجرا در خرداد امسال توسط رئیس کل بانک مرکزی نیز به رئیس‌جمهور گزارش‬ ‫شده است و رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای با تاریخ ‪ ۱۸‬خرداد‪ ،‬به چهار وزیر یعنی رحمانی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬حجتی وزیر جهادکشاورزی‪ ،‬نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫آموزش پزشکی و شریعتمداری‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬با ادبیاتی تند نوشت‪...‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 20‬مرداد ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 120‬صفحه | قيمت ‪ 2000‬تومان | ‪ 9‬ذی الحجه ‪ 11 | 1440‬آ گوست ‪2019‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خ‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫را‬ ‫تکواندوج نقهرمان‬ ‫ها‬ ‫نشدند‬ ‫رقابت‌هایانتخابیالمپیک‪ ۲۰۲۰‬ݥ‬ ‫پیروزی تیم ملی والیبال‬ ‫ایران برابر مکزیک‬ ‫عباسعلی کدخداییسخنگوی شوراینگهبان‬ ‫شورای نگهبان در‬ ‫بررسیصالحیت‌ها‬ ‫تحتفشار نیست!‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫محمودبهمنیرئیس کلاسبقبانکمرکزی ݥ‬ ‫حذف چهار صفر اهمیت‬ ‫دارد اما فوریت ندارد‬
‫اقتصاد‬ ‫ارزش سهام عدالت ‪ ۵‬برابر شد‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‪ 20‬مرداد‪ 1398‬سال دوم شماره‪120‬‬ ‫مشاور رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعالم کرد که ارزش روز سهام عدالت به حدود پنج برابر رسیده است‪ .‬به این ترتیب مشموالنی که یک میلیون تومان سهام عدالت داشتند ارزش سهام‌شان به‬ ‫پنج میلیون تومان نزدیک شده است‪ .‬جعفر سبحانی در پاسخ به اینکه ارزش روز سهام عدالت نسبت آن سالی که سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر ارزش‌گذاری شد که توزیع سود شروع شد‪ ،‬به طور‬ ‫متوسط چقدر تغییر کرده است؟ اظهار کرد‪ :‬با توجه به ارزش روز سبد دارایی سهام عدالت‪ ،‬ارزش سهام عدالت به نزدیک پنج برابر رسیده است؛ به این ترتیب مشموالنی که در زمان شروع توزیع‬ ‫سود یک میلیون تومان سهام عدالت داشته‌اند ارزش سهام‌شان به حدود پنج میلیون تومان رسیده است‪ .‬وی درباره ارزش کل پرتفوی سهام عدالت گفت‪ :‬ارزش کل پرتفوی سهام عدالت در سالی‬ ‫که ‪ ۴۹‬شرکت سرمایه‌پذیر‪ ،‬ارزش‌گذاری شدند ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان بود که اکنون این مبلغ به بیش از ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫محسن صالحی‌نیا معاون وزیر صنعت‪:‬‬ ‫محمد امین حقگو‬ ‫خبر‬ ‫چرا گوشی تلفن همراه با کاهش نرخ‬ ‫دالر ارزان نشد؟‬ ‫رئیــس اتحادیــه فروشــندگان موبایــل بــا انتقــاد از مقاومــت‬ ‫تهــا‪ ،‬تا کیــد کــرد در‬ ‫واردکننــدگان موبایــل بــرای کاهــش قیم ‌‬ ‫صورتیکــه این شــرکت‌ها ســود خــود را عادالنه و منطقــی نکنند‪،‬‬ ‫چــاره دیگــری برای حل مشــکل ارزان نشــدن قیمــت موبایل در‬ ‫بازار خواهیم اندیشــید‪ .‬ابراهیم درســتی با اشــاره به لزوم کاهش‬ ‫قیمت موبایل از سوی شرکت‌های واردکننده موبایل همزمان با‬ ‫کاهــش نــرخ ارز در کشــور اظهار کرد‪ :‬ما معتقدیم که شــرکت‌های‬ ‫واردکننــده تلفــن همــراه باید ســهم بــازار را تامین کننــد و قیمت‬ ‫محصــوالت وارداتی خــود را بیش از میزان فعلــی‪ ،‬کاهش دهند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن انتقاد به شــرکت‌های واردکننــده وجود دارد‬ ‫چطــور زمانــی که نــرخ دالر و ارز در کشــور باال می‌رفــت‪ ،‬بالفاصله‬ ‫نهــا افزایش می‌یافــت ولی حاال کــه نرخ ارز‬ ‫قیمــت محصــوالت آ ‌‬ ‫کاهــش دارد‪ ،‬در برابــر متناســب کردن قیمت محصــوالت خود با‬ ‫نرخ دالر‪ ،‬مقاومت می‌کنند‪ .‬رئیس اتحادیه فروشــندگان موبایل‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه در شرایط فعلی‪ ،‬به نظر می رسد که شرکت‌های‬ ‫وارد کننــده تلفــن همراه‪ ،‬بیش از حد معمول خود ســود می‌برند‬ ‫و بایــد بــرای اینکه مصرف‌کننــدگان این بازار متضرر نشــوند‪ ،‬این‬ ‫یتــر کــرده و همــراه بــا کاهش نرخ‬ ‫شــرکت‌ها‪ ،‬ســود خــود را منطق ‌‬ ‫ارز‪ ،‬قیمــت محصــوالت خــود در بــازار را کاهش دهند‪ .‬درســتی با‬ ‫بیــان اینکه مقاومت شــرکت‌های واردکننده موبایل باعث شــده‬ ‫تا فروشــندگان موبایل و واحدهای صنفی فعال در این بخش در‬ ‫مظــان اتهــام قــرار گیرند گفــت‪ :‬در حــال حاضر ‪ 98‬شــرکت‪ ،‬برای‬ ‫واردات موبایــل به کشــور ثبت ســفارش کرده انــد و امروز با توجه‬ ‫بــه اجرایــی شــدن طرح رجیســتری و حــذف قاچاق از بــازار‪ ،‬این‬ ‫شــرکت‌ها باید مســئوالنه‌تر عمــل کنند و از ایــن فضایی که حتی‬ ‫رقیبــی تحت عنوان «موبایــل قاچاق» هم ندارند‪ ،‬سوءاســتفاده‬ ‫نکنند‪.‬‬ ‫یک هزار و‪ ۱۰۰‬واحد صنعتی پارسال‪ ۴‬میلیارد دالر صادرات داشتند‬ ‫‪۲۰‬هزار تن چای وارداتی با ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانی کجا رفت؟‬ ‫درحالــی کــه در هفته‌هــای اخیــر موضوع گران‌شــدن سرســام‌آور‬ ‫چای داغ شده است‪ ،‬این سؤال مطرح است که ‪۲۰‬هزار تن چای‬ ‫که امســال با ارز دولتی ‪۴۲۰۰‬تومانی تا پیش از ‪ ۱۸‬خرداد ترخیص‬ ‫شده‪ ،‬کجاست و در صورت عرضه‪ ،‬با چه‌قیمتی و در کدام شبکه‬ ‫توزیع به دســت مصرف‌کننده رســیده اســت؟ در هفته‌های اخیر‬ ‫قیمــت چای خارجــی در بازار دچار تالطم شــده و اخبار متفاوتی‬ ‫از درصد افزایش قیمت این کاال در سطح عرضه منتشر می‌شود؛‬ ‫به‌عنــوان مثــال یکــی از رســانه‌ها در گزارشــی‪ ،‬تأ کیــد کــرد‪« :‬در‬ ‫ســایه عدم نظــارت و کاهش عرضه از ســوی شــرکت‌های پخش‪،‬‬ ‫چــای ‪500‬گرمــی بــا افزایش ‪100‬درصــدی قیمت عرضه می‌شــود»‪.‬‬ ‫همچنیــن در گــزارش دیگری‪ ،‬یکی از رســانه‌های کشــور با اشــاره‬ ‫تهــای بــاالی چای خارجی در بــازار تهران عنــوان کرده‪:‬‬ ‫بــه قیم ‌‬ ‫یشــود‬ ‫«قیمــت چای خارجــی از کیلویی ‪ 50‬هزار تومان شــروع م ‌‬ ‫یشــود»‪.‬‬ ‫و تــا ‪ 120‬هــزار تومــان نیــز در بازار چــای تهران فروخته م ‌‬ ‫در ایــن مــدت‪ ،‬نخ تســبیح گرانــی چــای‪ ،‬حــذف ارز ‪4200‬تومانی‬ ‫از واردات چــای اعــام شــده؛ ماجرایــی که اواخر اردیبهشــت ماه‬ ‫امســال به‌دنبال نامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به مدیرکل‬ ‫سیاست‌گذاری‌های ارزی بانک مرکزی‪ ،‬رخ داد و ارز ‪4200‬تومانی‬ ‫از واردات چــای‪ ،‬کــره و حبوبــات حــذف شــد و با اعــام تاریخ ‪18‬‬ ‫خــرداد ماه‪ ،‬واردات چــای تنها با دریافت اخذ مابه‌التفاوت ریالی‬ ‫امکان‌پذیر شد‪ .‬در نامه مذکور تأ کید شده بود‪ :‬از تاریخ ‪ 18‬خرداد‬ ‫ماه ‪ 98‬به بعد به‌ازای هر دالر از محموله‌های تأمین‌ارزشده کره‪،‬‬ ‫حبوبــات‪ ،‬چــای و کاغــذ‪ 4800 ،‬تومــان مابه‌التفاوت‪ ،‬اخذ شــود‪.‬‬ ‫صشــده‬ ‫حتــی در انتهای این نامه آمده بود‪ :‬محموله‌های ترخی ‌‬ ‫تا قبل از تاریخ فوق‌الذکر با ارز ‪4200‬تومانی مشــمول رصد‪ ،‬پایش‬ ‫و عرضه با نرخ مصوب سازمان حمایت بر مبنای ارز ‪4200‬تومانی‬ ‫می‌باشد‪.‬‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچک و شــهرک های‬ ‫صنعتــی ایــران گفت‪ :‬یکهزار و ‪ ۱۰۰‬واحد صنعتی صادراتی مســتقر در شــهرک‬ ‫هــای صنعتــی پارســال چهــار میلیــارد دالر صــادرات انجــام دادند‪ .‬محســن‬ ‫صالحــی نیــا روز شــنبه در نشســت خبــری درمحــل وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫وتجارت به مناسبت ‪ ۲۱‬مردادماه روز شهرک های صنعتی افزود‪ ۲۱۰ :‬سرمایه‬ ‫گذاری خارجی با ســرمایه گذاری بالغ بر ‪ ۲‬میلیارد دالری نیز در شــهرک‌های‬ ‫صنعتی جذب شده است‪.‬‬ ‫وی تعــداد واحــد های مســتقر در شــهرک‌های صنعتی کشــورمان را ‪ ۴۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۵۰‬واحــد کــه ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۸۰۰‬واحد آنها درحال بهره برداری هســتند و این‬ ‫واحــد هــای فعال برای ‪ ۷۱۰‬هزارنفر اشــتغال فراهم ســاخته انــد‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنعت اضافه کرد‪:‬ا کنون تعداد ‪ ۹‬هزار و ‪ ۸۰۰‬واحد نیز از مجموع واحد های‬ ‫مزبــور غیرفعــال و از بیــن واحدهــای فعــال‪ ،‬حــدود ‪ ۴۰‬درصــد واحدهــا با ‪۵۰‬‬ ‫درصد ظرفیت فعالیت دارند‪ ۳۰ ،‬درصد بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد و ‪ ۳۰‬درصد نیز از‬ ‫‪ ۷۰‬درصد به باال فعالیت دارند‪ .‬صالحی نیا با بیان اینکه امسال برنامه فعال‬ ‫سازی یک هزار و ‪۳۵۰‬واحد از ‪ ۹‬هزار و ‪۸۰۰‬واحد غیرفعال در دست اجرا است‪،‬‬ ‫که شمار واحد های فعال از رقم یاد شده‪ ،‬به ‪ ۲۰۰‬واحد رسیده و بقیه نیز به‬ ‫مــرور فعال می شــوند‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۷۸‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬قرارداد با متقاضیان‬ ‫حضــور در شــهرک هــای صنعتــی امضا شــده‪ ،‬افــزود‪ :‬از این تعــداد ‪ ۴۴‬واحد‬ ‫هزار به بهره برداری رســیده اند و ‪ ۳۴‬هزار نیز درحال ســاخت قرار دارند و ‪۱۸‬‬ ‫هــزار واحد در مرحله تخصیــص زمین قراردارند‪ .‬مدیرعامل ســازمان صنایع‬ ‫کوچــک و شــهرک هــای صنعتی ایران گفــت‪ :‬کل این واحد هــای صنعتی در‬ ‫‪ ۸۱۱‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی درحــال بهــره بــرداری ‪ ،‬اســتقراریافته اند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ا کنون ‪ ۵۰۰‬شــهرک صنعتی و ‪ ۳۱۰‬ناحیه صنعتی در کشــور وجود دارد‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫آریا‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫حکم مصادره آسمان خراش بنیاد علوی‬ ‫در منهتن لغو شد‬ ‫رای دادگاهــی که به دولت آمریکا اجازه می داد برج تجاری منهتن‬ ‫را مصادره کند‪ ،‬در روز جمعه توســط یک دادگاه تجدید نظر فدرال‬ ‫لغو شد‪ .‬گفته می شود این برج تحت کنترل ایران است‪ .‬حکم این‬ ‫دادگاه تجدید نظر یک شکســت برای وزارت دادگســتری آمریکا بود‬ ‫که قصد داشت این ساختمان ‪ 36‬طبقه را در خیابان پنجم منهتن‬ ‫بفروشــد و یــک میلیــارد دالر به دســت آمده را به حســاب قربانیان‬ ‫بمــب گــذاری هــا و ســایر حمالت مربــوط به ایــران بریــزد‪ .‬اعضای‬ ‫هیئت منصفه در ژوئن ‪ 2017‬در یافتند که بنیاد علوی که ‪ 60‬درصد‬ ‫مالکیت این برج را اختیار دارد‪ ،‬از تحریم های آمریکا علیه ایران در‬ ‫‪ 1995‬تخطی کرده اســت چون مالک ‪ 40‬درصد باقی مانده‪ ،‬شرکت‬ ‫آســا‪ ،‬یــک شــرکت پوششــی بــرای بانک ملــی ایــران اســت‪ .‬ولی در‬ ‫تصمیــم گیری روز جمعه‪ ،‬ریچارد وزلــی‪ ،‬قاضی دادگاه گفت قاضی‬ ‫کاتریــن فارســت در فراینــد دادرســی دو ســال قبل دچار اشــتباه در‬ ‫تصمیم گیری شده است‪ .‬به گفته وزلی‪ ،‬ویدیوهای ضبط شده از‬ ‫اعضای سابق هیئت مدیره علوی مدام بر حقوق قانونی آنها علیه‬ ‫مقصر دانستن خودشان تا کید می کند و به بنیاد علوی اجازه داده‬ ‫نشــده مدارک خود را به دولت ارائه دهد‪ .‬وزلی تأ کید کرد رســیدن‬ ‫به هرگونه نتیجه نهایی نیاز به یک فرآیند عادالنه و مناسب دارد‪،‬‬ ‫چیــزی کــه در این پرونده وجود نداشــته اســت‪ .‬هیــچ میانبری در‬ ‫حکم قانون وجود ندارد‪ .‬همین دادگاه اســتیناف به طور جدا گانه‬ ‫ای حکم ‪ 155‬صفحه ای قاضی فارســت را به نفع قربانیان حمالت‬ ‫تروریســتی کــه ادعــا می شــود به ایــران مربوط اســت لغو کــرد‪ .‬این‬ ‫دادگاه اعالم کرد قربانیان باید ادعای خود را در یک محا کمه مجدد‬ ‫دنبال کنند ولی تمام این ادعا ها قابل بررسی نیست چون شریک‬ ‫بنیادعلوی یک دولت خارجی نبوده است‪.‬‬ ‫کــه در مجمــوع ‪ ۳۷‬هزار هکتارزمین بــا انعقاد قرارداد بــه واحد های صنعتی‬ ‫اختصاص یافته اســت‪ .‬صالحی نیا از طراحی برنامه هایی برای بازگشــت به‬ ‫چرخــه تولیــد واحد هــای غیرفعال خبــرداد و گفــت‪ :‬برای ‪ ۳۵۰‬واحــد برنامه‬ ‫ریــزی شــده که ا کنون ‪ ۲۰۰‬واحد به چرخه فعالیت برگشــته انــد‪ .‬معاون وزیر‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن وتجــارت گفت‪ :‬امــروز ‪ ۱۷‬درصد واحد های صنعتی مســتقر‬ ‫در شــهرک های صنعتی در بخش صنایع غذایی و آشــامیدنی‪ ۲۲ ،‬درصد در‬ ‫بخــش صنایع شــیمیایی‪ ۱۲ ،‬درصد در بخــش صنایع کانی غیر فلزی‪ ،‬هفت‬ ‫درصد در صنایع سلولزی‪ ،‬پنج درصد در صنایع نساجی‪ ،‬چهاردرصد برق و‬ ‫الکترونیــک‪۲۷ ،‬درصــد صنایــع فلــزی و ‪ ۶‬درصــد در بخــش خدمات و ســایر‬ ‫فعالیــت دارنــد‪ .‬بــه گفتــه وی‪ ‌،‬در بخــش تامیــن زیرســاخت هــای مــورد نیاز‬ ‫تا کنون ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۶۰۰‬لیتردر ثانیه آب مورد نیاز برای واحد ها تامین شــده و‬ ‫تا کنون ‪ ۹‬هزار و ‪ ۲۵۰‬مگاوات برق تامین شده است‪.‬‬ ‫صالحــی نیــا از احــداث نیــروگاه های تولیــد برق مقیــاس کوچک در شــهرک‬ ‫هــای صنعتــی خبرداد و افزود‪ :‬تا کنــون ‪ ۵۷‬هزار نیروگاه بــا ‪ ۴۷۰‬مگاوات برق‬ ‫بهره برداری شــده اســت‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت تصریح کرد‪:‬‬ ‫ا کنون ‪ ۹۶‬شــهرک غیر دولتی در دســت اجرا اســت که ‪ ۴۵‬شــهرک در دســت‬ ‫ســاخت قــرار دارد و بــرای ‪ ۷۷‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی برنامــه توســعه ای‬ ‫مصوب شــده اســت‪ .‬وی هدف گذاری برای ایجاد ‪ ۴۳۸‬شــهرک صنعتی در‬ ‫مناطق روســتایی خبــرداد و گفت‪ :‬برای اینها برنامه هــای مطالعاتی تدوین‬ ‫شــده اســت‪ .‬صالحی نیا گفت‪ :‬ا کنون ‪ ۶۰‬شــرکت مدیریت صادرات تشــکیل‬ ‫شده که اینها کنسرسیوم های صادراتی تشکیل داده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی از شناسایی ‪۴۶۶‬‬ ‫خوشه صنعتی خبر داد که ‪ ۹۷‬خوشه به اتمام رسیده و ‪ ۴۰‬پروژه هم ا کنون‬ ‫در حال اجرا اســت و در آینده اضافه خواهند شــد‪ .‬وی تامین ســرمایه برای‬ ‫اس‪.‬ام‪.‬ای ها از محل های مختلف از جمله صندوق های ســرمایه گذاری‬ ‫خبــردادو گفــت ‪ :‬تا کنــون از ‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬واحد برای شــرکت در نمایشــگاه‬ ‫های داخلی و خارجی حمایت شده و بیش از سه هزار و ‪ ۵۰۰‬تورصنعتی برای‬ ‫مدیــران واحــد ها انجام شــده اســت‪ .‬معاون وزیــر صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت‬ ‫گفــت‪ :‬صنــدق ضمانت از صنایع کوچک با ســرمایه ‪ ۱۱۰‬میلیــارد تومان برای‬ ‫تضمیــن تســهیالت دریافتی توســط واحــد ها راه اندازی شــده کــه به زودی‬ ‫سرمایه آن دو برابر خواهد شد‪ .‬وی گفت‪ :‬چنانچه سهم صنایع از تسهیالت‬ ‫بانکی که ا کنون ‪۳۰‬درصد است به ‪۴۰‬درصد افزایش یابد واحد های صنعتی‬ ‫کوچک هم خواهند توانست از این تسهیالت به راحتی استفاده کنند‪.‬‬ ‫صالحــی نیــا از برداشــته شــدن کفایت ســرمایه بــرای واحــد های زیــر‪ ۱۰۰‬نفر‬ ‫خبــرداد و گفــت‪ :‬ســال ‪ ۹۷‬نزدیــک بــه ‪ ۲۹۳‬ضمانت بــا ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۱۴۰‬میلیارد‬ ‫تومــان اعتبــار بــرای واحد های صنعتی صــادر و در اختیار آنها قرار داده شــد‬ ‫و امســال تا کنــون ‪ ۷۰‬فقــره ضمانــت بــا ‪ ۷۰‬میلیارد تومــان اعتبار صادر شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن مقــام مســئول دربــاره ایجــاد واحدهــای جدیــد تولیــد قطعــات‬ ‫خودرو و لوازم خانگی در شــهرک‌های صنعتی گفت‪ :‬تعداد واحدهای فعال‬ ‫در زمینه تولید قطعه و مجموعه ســازی در شــهرک‌های صنعتی در ماه های‬ ‫گذشــته افزایش یافته که دلیل آن تأ کید بر تقویت داخلی ســازی و همچنین‬ ‫روشــهای حمایتــی وزارت صنعــت در مــورد ممنوعیــت واردات برخی کاالها‬ ‫و توجــه شــرکت هــای تولیدکننده به کاهش قیمت تمام شــده تولیدشــان از‬ ‫محــل داخلــی ســازی قطعــات اســت‪ .‬وی تأ کید کــرد‪ :‬انگیزه بیشــتری برای‬ ‫ایجاد واحدهای قطعه ســازی در کشــور ایجاد شــده و بســیاری از واحدهای‬ ‫تولیدی سعی دارند زنجیره تأمین قطعاتشان را ایجاد کنند‪.‬‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫آماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬
‫عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در مراسم تقدیر از خبرنگاران که عصر شنبه در این وزارتخانه برگزار شد‪ ،‬طی سخنانی با تاکید براینکه رسانه‌ها در کمیت و کیفیت و نحوه اطالع رسانی‬ ‫اهمیت بسیاری دارند‪ ،‬گفت‪ :‬مهمترین وظیفه آنها حقیقت یابی است‪ .‬وی افزود‪ :‬رسانه‌ها هر لحظه با هر کاری که انجام می‌دهند در زندگی مردم حضور دارند‪ .‬در دولت‌ها و حاکمیت‌ها و روابط‬ ‫و چگونگی ساخت حیات جامعه‪ ،‬رسانه‌ها نقش بسزایی دارند‪ .‬وزیر کشور با اشاره به تجهیزات جدید خبررسانی تاکید کرد‪ :‬هر روز نقش رسانه‌ها قوی تر و نقش آفرینی آنها بیشتر می‌شود‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر همکاری خبرنگاران با وزارت کشور نبود در بخش امنیتی وزارت کشور با مشکالتی در حفظ امنیت مواجه می‌شد‪ .‬وی با اشاره به ناآرامی‌های چند روزه برخی‬ ‫نقاط کشور در دی ماه سال ‪ 96‬گفت‪ :‬اصلی ترین عنصری که با وزارت کشور همراهی کرد و ناآرامی‌های چند روزه دی ماه را مرتفع کرد‪ ،‬رسانه‌ها بودند که با هماهنگی کامل با وزارت کشور بودند‪.‬‬ ‫عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان‪:‬‬ ‫شورای نگهبان در بررسی صالحیت‌ها تحت فشار قرار نمی‌گیرد!‬ ‫عباســعلی کدخدایــی ســخنگوی شــورای نگهبان در نشســت خبــری خود‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در نشست اخیر هیات مرکزی نظارت بر انتخابات‪ ،‬شاخصها‬ ‫بــرای اعضــای هیات‌های نظارت اســتانی و شهرســتانی تعیین شــد‪ .‬وی با‬ ‫بیــان اینکــه گــزارش کل انتخابــات از رونــد اقدامــات انجــام شــده نیــز مورد‬ ‫بررســی قــرار گرفــت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تعرفه هایی که از وزارت کشــور ارســال شــد‪،‬‬ ‫بررســی و برای انتخابات ســال جاری به تصویب رسید‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫ســوال که گفته می‌شــود افراد حقوقدان منتخب در شــورای نگهبان تندرو‬ ‫هســتند‪ ،‬گفت‪:‬آنطــور کــه گفته می‌شــد اینها سیاســی هســتند‪ ،‬امــا دیدیم‬ ‫باالترین رای را توسط نمایندگان در مجلس آوردند‪.‬‬ ‫کدخدایی در پاســخ به ســوالی درباره تحریم آیت اهلل جنتی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این‬ ‫یــاوه گویی های ترامپ و دولتش را هیچ کدام جدی نمی گیریم‪ .‬دیدیم در‬ ‫تحریــم هــا هم همبســتگی خوبی بین دولت و مردم ایجاد شــد که نشــان از‬ ‫پاســخی بــر نا کارآمــدی دولت آمریــکا دارد و در همه عرصه ها پاســخ واحد و‬ ‫کوبنده ای به این مواضع خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ســخنگوی شورای نگهبان درباره بحث احراز صالحیت‌ها و بحث مذا کره با‬ ‫اصالح‌طلبان که در رسانه‌ها مطرح شده تا کید کرد‪ :‬مال ک شورای نگهبان‬ ‫قانون خواهد بود و با اصالح طلبان در خصوص صالحیت‌ها بحث نکردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬آنهایی که از وضعیت خود نگرانی ندارند قانون هم برای آنها‬ ‫مانعی ایجاد نخواهد کرد و سیاست شورای نگهبان هم همین خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در عیــن حــال گفــت‪ :‬در شــورای نگهبان بــه روی همه باز اســت و فار غ‬ ‫از هر جناح گروهی‪ ،‬از هر کسی حرفی برای گفتن دارد استقبال می‌کنیم‪.‬‬ ‫کدخدایی در پاسخ به سوالی درخصوص اینکه آیا از سازمان اطالعات سپاه‬ ‫پاســداران در بررســی صالحیت‌ها اســتفاده خواهد شــد یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬چهار‬ ‫مرجعــی کــه در قانــون آمده روشــن اســت اما منع نشــده کــه از مراجع دیگر‬ ‫استفاده نشود و شورا می‌تواند از آنها استفاده کند‪.‬‬ ‫کدخدایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اعمال فشارها بر شورای نگهبان‬ ‫در خصــوص بررســی صالحیت‌ها تاثیرگذار خواهد بــود یا خیر؟ گفت‪ :‬مال ک‬ ‫ما در بررسی صالحیت‌ها قانون است و تحت فشار قرار نخواهیم گرفت‪ .‬وی‬ ‫در پاســخ به این ســوال که اســناد و مدارکــی مبنی بر تخلفــات کاندیداهای‬ ‫مجلس منتشــر شــده است پاسخ شــورای نگهبان در خصوص رد صالحیت‬ ‫این افراد چیست‪ ،‬گفت‪ :‬قطعا ا گر این اسناد و مدارک صحت این تخلفات‬ ‫را احراز کند در بررسی صالحیت‌ها تاثیر خواهد داشت‪.‬‬ ‫کدخدایــی در پاســخ بــه ســوالی در مورد طــرح ممنوعیت تحصیــل فرزندان‬ ‫مســئوالن در خــارج از کشــور و مغایرت یا عــدم مغایرت این طــرح با قانون‬ ‫اساســی گفت‪ :‬هنوز این طرح برای ما ارســال نشــده اســت و در حال حاضر‬ ‫نمی‌توانیــم هیــچ اظهار نظری دربــاره آن انجام دهیم‪ ،‬در مجلس نشــنیدم‬ ‫کــه طرحــی در ایــن خصــوص در حال تدوین باشــد‪ .‬پــس از ارائــه این طرح‬ ‫شــورای نگهبــان اعــام نظر خواهد کــرد‪ .‬وی در پاســخ به ســوال دیگری در‬ ‫مورد برگزاری انتخابات شــورایاری‌ها بــه صورت الکترونیکی گفت‪ :‬همکاران‬ ‫مــا در دفاتــر تهــران این موضوع را بررســی کرده و گزارش هایی را به شــورای‬ ‫نگهبــان ارائــه دادنــد‪ .‬مــا بایــد همکاری‌های‌مــان را بــا وزارت کشــور ادامــه‬ ‫دهیــم‪ .‬در هــر موقعیتــی دوســتان مــا در وزارت کشــور بتواننــد از نظــر فنــی‬ ‫مقدمات برگزاری الکترونیکی انتخابات را فراهم کنند‪ ،‬ما آماده هستیم تا بر‬ ‫انتخابات الکترونیکی نظارت داشته باشیم‪.‬‬ ‫ســخنگوی شــورای نگهبــان در پاســخ بــه ســوالی در مــورد محدودیت‌های‬ ‫شــورای نگهبــان در خصــوص علــل رد صالحیــت نامزدهــای انتخابــات و‬ ‫فشــارهایی کــه در ایــن خصوص به شــورای نگهبــان وارد می‌شــود و امکان‬ ‫اصــاح قوانیــن و رویه‌هــا در این زمینه گفــت‪ :‬در این زمینه بــه قانون عمل‬ ‫می‌کنیــم ا گــر بخواهیــم هــر کار دیگــری در این زمینــه انجام دهیــم نیازمند‬ ‫قانــون هســتیم‪ .‬قانــون مربــوط به این مســئله بایــد در مجلس بــه تصویب‬ ‫برســد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬آمــاده هســتیم بــه نامزدهــا هرگونــه موانــع قانونی را‬ ‫گــزارش کنیــم‪ ،‬هــر هفته تعــدادی از افراد که در گذشــته رد صالحیت شــده‬ ‫بودنــد تشــریف می‌آورنــد و ما موارد و علل را به آنها اعــام می‌کنیم‪ .‬در آینده‬ ‫نیز تالش می‌کنیم که این رویه ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫کدخدایــی در مــورد ماجــرای انصــراف علــی غالمــی از کاندیداتــوری بــرای‬ ‫انتخابات اعضای حقوقدان شورای نگهبان‪ ،‬گفت‪ :‬ترجیح می‌دهم در این‬ ‫موضــوع صحبتی نکنــم و خود آقای غالمی توضیح دهنــد زیرا تا االن به جز‬ ‫نامه‌ای که ایشان نوشته اند‪ ،‬بقیه مطالب از طرف دیگران بیان شده است‬ ‫و صحــت و ســقم آن مشــخص نیســت‪ .‬هر وقت ایشــان اظهارنظــری کردند‬ ‫ا گــر الزم شــد بنــده هــم توضیح می‌دهم‪ .‬وی در پاســخ به ســوال دیگری در‬ ‫مــورد اظهاراتش مبنی بــر اینکه اعالم دالیل رد صالحیت به صورت عمومی‬ ‫اشــاعه فحشــا اســت گفت‪ :‬طبق قانون باید دالیل رد صالحیت را به افراد و‬ ‫نامزدها اعالم کنیم نکته مهم که اشــاره شد این است که ا گر مسئله خالف‬ ‫عفت عمومی باشــد هیچ کس نمی‌تواند آن را در افکار عمومی مطرح کرده‬ ‫و حیثیت افراد را مخدوش کند‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری در مورد تشکیل وزارت‬ ‫گردشــگری و میراث فرهنگی گفت‪ :‬در دو نوبت طرح تشــکیل وزارت میراث‬ ‫فرهنگی مطرح شــد که ایرادات بار مالی مطرح شد اما طی اصالحیه‌ای که‬ ‫انجام گرفت‪ ،‬مشکل بار مالی حل و اعالم شد که هزینه ناشی از تغییر عنوان‬ ‫دســتگاه از محــل صرفه‌جویــی در هزینه‌های جاری وزارت میــراث فرهنگی‬ ‫حل می‌شــود‪ ،‬بنابراین تشکیل این وزارتخانه در حد تغییر عنوان است زیرا‬ ‫هم‌ا کنون این ســازمان در حد معاونت اســت و همان ســاختار و تشــکیالت‬ ‫وجود خواهد داشت و فقط یک تغییر عنوان است که هزینه چندانی ندارد‪.‬‬ ‫کدخدایی در پاســخ به سوال دیگری در مورد اصالح قانون انتخابات گفت‪:‬‬ ‫مــا از ادوار گذشــته در ایــن زمینــه با مشــکالتی مواجــه بودیم کــه همچنان‬ ‫ادامــه دارد؛ بخــش هایی از اصالحیه قانون انتخابات که اجرا نشــده اســت‬ ‫می‌توانــد بــه اجــرا در بیایــد و بخش‌هایــی کــه زمانــش گذشــته اســت اجــرا‬ ‫نخواهد شــد‪ .‬ســخنگوی شــورای نگهبان در پاسخ به ســوال دیگری درباره‬ ‫برگــزاری انتخابــات مجلــس شــورای اســامی به صــورت الکترونیکــی گفت‪:‬‬ ‫احــراز هویــت بــه صــورت قطعی الکترونیــک خواهد بــود و آمادگــی داریم که‬ ‫مراحــل دیگــر نیز بــه صــورت الکترونیکــی اقدامات انجام شــود‪ .‬ســخنگوی‬ ‫شــورای نگهبــان اظهــار داشــت‪ :‬در هیئت مرکــزی انتخابات شــاخص‌هایی‬ ‫برای انتخاب افراد تعیین شــده اســت‪ ،‬که در آینده رســانه‌ای خواهد شــد‪.‬‬ ‫کدخدایــی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر اقدامــات اصالح‌طلبان برای‬ ‫گروگان‌گیــری رأی مــردم و امــکان مصلحت اندیشــی شــورای نگهبان گفت‪:‬‬ ‫ان‌شــاءهلل کــه اینگونه نخواهد شــد‪ ،‬شــورای نگهبــان اجرای ّ‬ ‫مــر قانون را در‬ ‫دســتور کار دارد‪ .‬وی در پاســخ بــه ســوالی پیرامــون رایزنی‌هــای فــراوان بــا‬ ‫شــورای نگهبــان بــرای تاییــد صالحیت‌ها گفــت‪ :‬در شــورای نگهبــان برای‬ ‫همه باز اســت و هر کســی حرفی برای گفتن دارد ما استقبال می کنیم‪ .‬وی‬ ‫در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بــر اینکه اصالح طلبــان معتقدند که علت‬ ‫حضور افراد ضعیف در مجلس دهم رد صالحیت افراد قوی توســط شــورای‬ ‫نگهبــان اســت گفت‪ :‬شــورای نگهبــان شــرایط حداقلی که در قانــون وجود‬ ‫دارد را لحــاظ می‌کنــد‪ .‬معرفی افراد شایســته به جناح‌هــا و گروه‌ها و افرادی‬ ‫کــه در ایــن حــوزه نقش دارنــد بر می‌گردد ایــن بحث را بایــد در جای دیگری‬ ‫جستجو کنیم نه شورای نگهبان‪.‬‬ ‫ســخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا برای‬ ‫بررســی صالحیــت ها از شــورای عالــی امنیت و اطالعات ســپاه نیز اســتعالم‬ ‫می‌شود گفت‪ :‬چهار مرجع در قانون برای استعالم اعالم شده است و منعی‬ ‫در مورد اســتفاده از ســایر مراجع وجود ندارد لذا شورای نگهبان می‌تواند از‬ ‫هر مرجع دیگری که اطالعاتی داشته باشد استعالم انجام دهد‪.‬‬ ‫کدخدایی در پاســخ به ســوال دیگری در خصوص انتشــار برخی موضوعات‬ ‫پیرامــون فســاد نماینــدگان فعلــی و نامزدهــای انتخابــات مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفت‪ :‬همه اســناد و مطالب مختلفی که منتشــر می شــود نیازمند‬ ‫راســتی آزمایــی اســت و بایــد صحــت و ســقم آن روشــن شــود‪ ،‬ا گــر صحت و‬ ‫ً‬ ‫ســقم آنها در هنگام بررســی صالحیت‌ها روشــن شــود قطعا تاثیر گذار است‬ ‫اما گاهی اوقات اخباری منتشــر می‌شود که صحت ندارد ا گر صحت داشته‬ ‫باشد در بررسی صالحیت اثرگذار خواهد بود‪ .‬وی در پاسخ به سوال دیگری‬ ‫پیرامــون فشــار افــراد و جناح ها تنها بــرای تایید صالحیــت نامزدهای خود‬ ‫گفــت‪ :‬شــورای نگهبــان تحت فشــار قــرار نخواهد گرفــت و مــا ک و معیار ما‬ ‫قانون است و شرایط و قوانینی که در قانون تعریف شده است‪.‬‬ ‫ســخنگوی شــورای نگهبــان ادامه داد‪ :‬دالیــل رد صالحیت‌ها بــه نامزدها و‬ ‫وزارت کشــور اعالم می شود‪ .‬کدخدایی در مورد اعالم دلیل رد صالحیت‌ها‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬در ایــن خصــوص نیازمند قانــون هســتیم چرا که قانونــی در این‬ ‫خصــوص نداریــم‪ .‬قانــون اعــام کــرده اســت بایــد دالیــل رد صالحیت‌هــا‬ ‫محرمانــه باشــد‪ .‬وی اظهــار داشــت‪ :‬گزارشــات متعــددی در زمــان بررســی‬ ‫صالحیت ها به دست ما می‌رسد که به همه موضوعات رسیدگی می‌شود‪.‬‬ ‫ا گر کســی تخلف کرده باشــد در بررســی صالحیت و موثر اســت‪ .‬ســخنگوی‬ ‫شــورای نگهبان در پاســخ به ســوال دیگری مبنــی بر اینکه شــورای نگهبان‬ ‫از چه تعداد افراد برای نظارت ها اســتفاده می کند گفت‪ :‬در ســتاد شــورای‬ ‫نگهبــان از ‪ ۱۰۰‬نفــر اســتفاده می‌شــود و در نظــارت بــر انتخابــات نیــز از مردم‬ ‫کوچه و بازار اســتفاده می‌کنیم که ســر صندوق‌ها حاضر هســتند که بستگی‬ ‫به تعداد شــعب صندوق‌ها دارد‪ .‬آمار روشــنی در ایــن خصوص وجود ندارد‬ ‫چون هر دوره از انتخابات متفاوت است‪.‬‬ ‫کدخدایــی در مــورد هیأت مرکزی نظارت بر انتخابــات گفت‪ :‬هیئت مرکزی‬ ‫نظارت بر انتخابات تشــکیل و بعدازظهر روز ســه شنبه گذشته اولین جلسه‬ ‫آن برگــزار شــده اســت‪ .‬ایــن جلســه چندین دســتور داشــته اســت‪ ،‬دســتور‬ ‫اول بعد از تعیین رئیس و ســخنگو‪ ،‬تعیین شــاخص‌ها بــرای اعضای هیئت‬ ‫مرکــزی و هیئت‌هــای نظــارت اســتانی و شهرســتانی بــود‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫گزارش اداره کل انتخابات از روند اقداماتی که تا کنون انجام شده است نیز‬ ‫ارائه شــد‪ .‬ســخنگوی شــورای نگهبان همچنین افزود‪ :‬در این جلسه تعرفه‬ ‫هــای انتخابــات مجلس و میان دوره‌ای انتخابات مجلس خبرگان نیز مورد‬ ‫تایید و تصویب قرار گرفت‪.‬‬ ‫کدخدایــی در مــورد بررســی تابعیــت دوگانــه نامزدهــا و لیســتی کــه در ایــن‬ ‫خصــوص در مجلــس وجــود دارد گفــت‪ :‬ا گــر در موقــع بررســی صالحیت‌هــا‬ ‫ً‬ ‫مطلب خالفی نسبت به نمایندگان یا سایر افراد مطرح شود قطعا رسیدگی‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬شورای نگهبان بر اساس قانون به صالحیت‌ها رسیدگی کرده‬ ‫و ّ‬ ‫مر قانون را اجرایی می‌کند‪ .‬وی در پاســخ به ســوالی مبنی بر شــایعه وعده‬ ‫هایش به فرا کسیون امید برای کاهش رد صالحیت‌ها گفت‪ :‬آنچه که ما در‬ ‫گذشــته تا به حــال گفته‌ایم تا کید بر اصالح قانون انتخابات بوده اســت‪ ،‬در‬ ‫طول دو ســال گذشــته در پژوهشکده شورای نگهبان همکاری تنگاتنگی با‬ ‫مجلس برای اصالح قانون انتخابات وجود داشــت که متاسفانه این قانون‬ ‫با مشــکالتی به خاطر استانی شدن مواجه شد‪ .‬همچنان در تالش هستیم‬ ‫تــا این قانون فار غ از بحث اســتانی شــدن مورد اصالح قــرار گرفته و اجرایی‬ ‫شود‪ .‬بحث دیگری در خصوص نداشتیم‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫وزیر کشور‪ :‬اگر همکاری رسانه‌ها نبود دچار مشکالت امنیتی می‌شدیم‬ ‫یکشنبه‪ 20‬مرداد‪ 1398‬سال دوم شماره‪120‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫معامله قرن با همت و ایمان جبهه‬ ‫مقاومت محکوم به شکست است‬ ‫حضرت آیت‌اهلل خامنه‌ای در پیامی به زائران بیت‌اهلل‌الحرام‬ ‫تا کیــد کردنــد معامله قــرن با همت و ایمــان جبهه مقاومت‬ ‫محکــوم بــه شکســت اســت‪ .‬حضــرت آیــت اهلل خامنــه‌ای‬ ‫پیامــی خطــاب به زائران بیت اهلل الحــرام صادر کردند‪ .‬متن‬ ‫پیــام رهبــر انقــاب اســامی کــه صبح دیــروز حجت‌االســام‬ ‫والمســلمین نــواب (نماینــده ولی‌فقیه در امور حــج و زیارت‬ ‫و سرپرســت حجــاج ایرانــی) آن را در صحــرای عرفات قرائت‬ ‫کرد‪ ،‬به این شرح است‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫الح ُ‬ ‫مــد ِ ّ‬ ‫بســم اهلل الرحمن الرحیم‪َ /‬و َ‬ ‫ل َر ِّب العالمین َو َصلی‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫االمین‪ُ ،‬م َح َّمد َ‬ ‫ُ َ‬ ‫خاتم ّالن ّ‬ ‫بیین‪َ ،‬و َعلی‬ ‫ریم‬ ‫ٍ‬ ‫اهلل علی َ َرســو ِل ِه الک ِ‬ ‫ِ َ َ َ‬ ‫ََ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫صحاب ِه‬ ‫اهلل ِفی‌االرضین‪ ،‬و علــی ا‬ ‫آ ِل ِــه المطهریــن ســیما بقیــ ِة‌ ِ‬ ‫ِ‬ ‫الم َنت َجبین َو َمن َتب َع ُهم باحسان الی َیوم ّ‬ ‫ُ‬ ‫الدین‪ .‬موسم حج‬ ‫ِ‬ ‫ِِ‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ِ‬ ‫در هــر ســال‪ ،‬میعاد رحمت پروردگار بر امت اســامی اســت‪.‬‬ ‫فراخــوان قرآنــی َ«و َا ِّذن ِفــی ّالنــاس ب َ‬ ‫الح ّج» دعــوت همگان‬ ‫ِ ِ‬ ‫ِ‬ ‫در طول تاریخ بر ســر این ســفره‌ی رحمت اســت تا هم دل و‬ ‫جان خداجوی و هم نگاه و اندیشه‌ی خردورز آنان از برکات‬ ‫آن بهره‌منــد گــردد و هــر ســال درســها و آموخته‌هــای حــج‬ ‫بوسیله‌ی جماعاتی از مردم به سراسر جهان اسالم برسد‪.‬‬ ‫در حــج‪ ،‬ا کســیر ذکــر و عبودیت کــه عنصر اصلــی در تربیت و‬ ‫پیشــرفت و اعتــای فــرد و جامعــه اســت‪‌،‬در کنــار اجتمــاع‬ ‫و اتحــاد کــه نمــاد امــت واحــده اســت‪ ،‬و همــراه بــا حرکت بر‬ ‫گــرد مرکــز واحد و در مســیری با هدف مشــترک که رمز تالش‬ ‫و تحــرک ّامــت بــر پایــه‌ی توحیــد اســت‪ ،‬و بــا یکســانی آحاد‬ ‫حج‌گــزار و نبــود تمایــز کــه نشــانه‌ی برداشــتن تبعیض‌هــا و‬ ‫همگانی کردن فرصتها است‪ ،‬مجموعه‌ئی از پایه‌های اصلی‬ ‫جامعه‌ی اسالمی را در نمائی کوچک نشان میدهد‪ .‬هر یک‬ ‫از احــرام و طــواف و ســعی و وقــوف و رمی و حرکت و ســکون‬ ‫در اعمــال حــج یــک اشــاره‌ی نمادین بــه بخشــی از بدنه‌ی‬ ‫تصویری اســت که اســام از اجتماع مطلوب خود ارائه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تبادل دانســته‌ها و داشــته‌ها میان مردم کشــورها و مناطق‬ ‫دور از هــم و تعمیــم آ گاهی‌ها و تجربه‌هــا و خبرگیری از وضع‬ ‫و حــال یکدیگــر و زدودن بدفهمی‌هــا و نزدیک کــردن دلها و‬ ‫انباشــتن توانها برای مقابله با دشــمنان مشــترک‪ ،‬دستاورد‬ ‫حیاتــی و بســی بــزرگ حــج اســت کــه بــا صدهــا گردهمائــی‬ ‫مرســوم و معمــول نمیتــوان آن را به‌دســت آورد‪ .‬آئین برائت‬ ‫کــه بــه ‌معنــی بیــزاری از همــه‌ی بی‌رحمی‌هــا و ســتمها و‬ ‫زشــتی‌ها و فســادهای طواغیت هر زمان و ایستادگی در برابر‬ ‫زورگوئی و باج‌گیری مســتکبران دورانها اســت‪ ،‬یکی از برکات‬ ‫بــزرگ حــج و فرصتی برای ملتهای مظلوم مســلمان اســت‪.‬‬ ‫امروز برائت از جبهه‌ی شــرک و کفر مســتکبران و در رأس آن‬ ‫امریکا‪ ،‬به‌معنی برائت از مظلوم‌کشی و جنگ‌افروزی است‪،‬‬ ‫به‌معنی محکوم کردن کانونهای تروریسم از قبیل داعش و‬ ‫بلک‌واتر امریکائی اســت‪ ،‬به‌معنی نهیب امت اســامی بر سر‬ ‫رژیم کودک‌کش صهیونیســت و پشتیبانان و کمک‌کنندگان‬ ‫آن اســت‪ .‬به‌معنــی محکومیــت جنگ‌افروزیهــای امریــکا و‬ ‫دســتیارانش در منطقه‌ی حساس غرب آسیا و شمال افریقا‬ ‫اســت کــه رنج و مــرارت ملتها را بــه نهایت رســانده و هر روزه‬ ‫مصیبتهــای ســنگینی بــر آنــان وارد کــرده اســت‪ .‬به‌معنــی‬ ‫بیــزاری از نژادپرســتی و تبعیــض براســاس جغرافیــا و نــژاد‬ ‫و رنــگ پوســت اســت‪ ،‬به‌معنــی بیــرازی از رفتــار اســتکباری‬ ‫و خباثت‌آمیــز قدرتهــای متجــاوز و فتنه‌انگیــز دربرابــر رفتــار‬ ‫شــرافتمندانه و نجیبانــه و عادالنه‌ئی اســت که اســام همه‬ ‫را بــه آن دعــوت میکند‪ .‬اینها اندکی از بــرکات حج ابراهیمی‬ ‫اســت که اســام نــاب‪ ،‬مــا را بــه آن فراخوانده اســت‪ .‬و این‪،‬‬ ‫نمــاد ّ‬ ‫مجس ِــم بخــش مهمــی از آرمانهای جامعه‌ی اســامی‬ ‫اســت کــه هــر ســال به‌وســیله‌ی آحــاد مــردم مســلمان‪ ،‬بــه‬ ‫کارگردانی حج‪ ،‬نمایشــی عظیــم و پرمضمون پدید می‌آورد و‬ ‫بــا زبانــی گویا همه را به تــاش برای ایجاد چنیــن جامعه‌ئی‬ ‫فرا میخواند‪.‬‬ ‫نخبــگان جهــان اســام کــه جمعــی از آنــان از کشــورهای‬ ‫مختلــف هم‌ا کنون در مراســم حج حضور دارنــد‪ ،‬وظیفه‌ئی‬ ‫ســنگین و خطیــر بــردوش میکشــند‪ .‬ایــن درس‌هــا بایــد به‬ ‫همــت و ابتــکار آنــان بــه مجموعــه‌ی ملتهــا و افــکار عمومی‬ ‫منتقــل شــود و دادوســتد معنــوی اندیشــه‌ها و انگیزه‌هــا و‬ ‫تجربه‌هــا و آ گاهیهــا به‌دســت آنها تحقــق یابد‪ .‬امــروز یکی از‬ ‫مهمترین مســائل جهان اســام‪ ،‬مســأله‌ی فلســطین است‬ ‫که در رأس همه‌ی مســائل سیاســی مسلمانان با هر مذهب‬ ‫و نــژاد و زبــان قــرار دارد‪ .‬بزرگتریــن ظلــم قرنهــای اخیــر در‬ ‫فلســطین اتفاق افتاده اســت‪ .‬در این ماجرای دردآور‪ ،‬همه‬ ‫چیــز یــک ملــت‪ ،‬ســرزمینش‪ ،‬خانــه و مزرعــه و دارائیهایش‪،‬‬ ‫حرمت و هویتش مصادره شــده اســت‪ .‬ایــن ملت به توفیق‬ ‫الهــی شکســت را نپذیرفتــه و از پــا ننشســته و امــروز از دیروز‬ ‫پرشــورتر و شــجاعانه‌تر در میــدان اســت‪ ،‬ولــی نتیجــه‌ی کار‬ ‫نیازمنــد کمــک همه‌ی مســلمانان اســت‪ .‬ترفنــد معامله‌ی‬ ‫قــرن که به‌وســیله‌ی امریــکای ظالــم و همراهــان خائن‌اش‬ ‫زمینه‌ســازی میشــود‪ ،‬جنایتــی در حــق جامعــه‌ی بشــری و‬ ‫نه‌فقط ملت فلســطین اســت‪ .‬ما همگان را به حضور فعال‬ ‫بــرای شکســت ایــن کیــد و مکــر دشــمن فــرا میخوانیــم و به‬ ‫حــول و قــوه‌ی الهــی آن را و همــه ترفندهای دیگــر جبهه‌ی‬ ‫اســتکبار را دربرابــر همت و ایمان جبهــه‌ی مقاومت محکوم‬ ‫به شکست‬ ‫میدانیم‪َ ً َ َ .‬‬ ‫َ ُ َ َ‬ ‫یدا‪َ ،‬ف ّال َ‬ ‫ذین َک َفروا ُه ُم َ‬ ‫المکیدون‪.‬‬ ‫العزیز‪ :‬ام ُیریدون ک‬ ‫قال اهلل‬ ‫َص َــد َق ُ‬ ‫لــی َ‬ ‫‌اهلل َ‬ ‫الع ُّ‬ ‫العظیم‪ .‬توفیق و رحمــت و عافیت و قبولی‬ ‫طاعــات را بــرای همــه‌ی حجاج محتــرم از خداوند مســألت‬ ‫میکنم‪.‬‬
‫ورزش‬ ‫منصوریان‪ :‬ایرانی مرد روزهای سخت است‬ ‫‪4‬‬ ‫سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن می‌گوید صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانان دور از دسترس نیست‪ .‬علیرضا منصوریان‪ ،‬سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن ظهر شنبه پیش از سفر تیمش به قطر برای‬ ‫مصاف با االتحاد عربستان اظهار کرد‪ :‬تا آنجایی که ‪ ۲۵-۳۰‬سال سابقه‌ام در فوتبال اجازه می‌دهد باید بگویم ایرانی مرد روزهای سخت است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای ما دعا کنید‪ .‬صعود به مرحله بعد‬ ‫دور از دسترس نیست‪ .‬امیدوارم بتوانیم این پرچم را محکم به امانت نگه داریم‪ .‬ذوب‌آهن روز دوشنبه‪ ۲۱ ،‬مرداد در بازی برگشت از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف االتحاد‬ ‫عربستان می‌رود‪ .‬دیدار رفت دو تیم با پیروزی ‪ ۲‬بر یک االتحاد به پایان رسید‪.‬‬ ‫یکشنبه‪ 20‬مرداد‪ 1398‬سال دوم شماره‪120‬‬ ‫رقابت‌هایانتخابیالمپیک‪۲۰۲۰‬؛‬ ‫اخبار‬ ‫دختران ایران قهرمان‬ ‫تکواندو جهان شدند‬ ‫در پایــان چهارمیــن دوره مســابقات قهرمانی تکوانــدو نونهاالن‬ ‫جهان‪ ،‬ایران در بخش دختران قهرمان شــد و در بخش پســران‬ ‫نیــز در رده دوم قــرار گرفــت‪ .‬در پایان چهارمین دوره مســابقات‬ ‫قهرمانی نونهاالن جهان‪ ،‬تیم‌ملی تکواندو کشــورمان در بخش‬ ‫دختران توانست مقتدرانه با کسب ‪ ۶‬مدال طال‪ ،‬یک نقره و ‪۸۱۸‬‬ ‫امتیــاز ســکوی قهرمانــی جهان را فتــح کرده و پســران نیز با یک‬ ‫مــدال طال‪ ،‬یک نقــره‪ ۴ ،‬برنز و ‪ ۲۸۷‬امتیــاز نایب قهرمان جهان‬ ‫شــدند‪ .‬چهارمیــن دوره مســابقات قهرمانــی نونهــاالن جهــان‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬که از روز چهارشنبه ‪ ۱۶‬مردادماه با حضور ‪ ۵۵۰‬تکواندوکار‬ ‫از ‪ ۶۴‬کشــور در ســالن «کاخ ورزش جهانــی» تاشــکند آغاز شــده‬ ‫بود‪ ،‬دقایقی پیش به پایان رسید‪ .‬دختران کشورمان توانستند‬ ‫مقتدرانــه با کســب ‪ ۶‬مدال طال‪ ،‬یک نقره و ‪ ۸۱۸‬امتیاز ســکوی‬ ‫قهرمانــی را پــس بگیرنــد و برای ســومین مرتبــه کاپ قهرمانی را‬ ‫باالی ســر ببرند‪ .‬تیم تایلند با ‪ ۲‬مدال طال‪ ۲ ،‬نقره و ‪ ۳۶۶‬امتیاز‬ ‫نایــب قهرمــان شــد و تیم کره جنوبــی با ‪ ۳‬نقره‪ ،‬یــک برنز و ‪۱۹۷‬‬ ‫امتیــاز عنــوان ســومی را کســب کرد‪ .‬تیم‌هــای ترکیــه و آمریکا در‬ ‫رده چهــارم و پنجــم قــرار گرفتنــد‪ .‬هدایت تیم دختــران برعهده‬ ‫اعظم درســتی به عنوان ســرمربی و محبوبه محمدنژاد و شــهره‬ ‫خلــج‌زاده به عنوان مربی اســت‪ .‬در گروه پســران نیز نمایندگان‬ ‫ایــران بــا کســب یک مدال طــا‪ ،‬یک نقــره‪ ۴ ،‬برنــز و ‪ ۲۸۷‬امتیاز‬ ‫ســکوی نایب قهرمانــی را به خود اختصاص دادند؛ تیم روســیه‬ ‫با ‪ ۴‬مدال طال‪ ۲ ،‬نقره‪ ،‬یک برنز و ‪ ۶۴۹‬امتیاز قهرمان شد و تیم‬ ‫اوکراین با ‪ ۲‬مدال طال و ‪ ۲۷۰‬امتیاز عنوان ســومی را کســب کرد‪.‬‬ ‫تیم‌هــای تایلنــد و چین تایپــه به ترتیب چهارم و پنجم شــدند‪.‬‬ ‫هدایــت تیم مردان برعهده مرتضی کریمی به عنوان ســرمربی و‬ ‫محمدرضا یاری و محمد علوی به عنوان مربی است‪.‬‬ ‫پیروزیتیمملیوالیبالایران برابرمکزیک‬ ‫آیا کمیته ملی المپیک از دختران‬ ‫کشتی‌گیر حمایت می‌کند؟‬ ‫اعــزام تیــم ملــی کشــتی بانــوان ایــران بــه بازی‌هــای جهانــی‬ ‫هنرهــای رزمــی بــا امــا و ا گر روبــه رو شــده و با وجود زمــان کم تا‬ ‫آغاز این رقابت‌ها‪ ،‬هنوز کمیته ملی المپیک اقدامی برای اعزام‬ ‫ملی‌پوشان انجام نداده است‪ .‬بازی‌های جهانی هنرهای رزمی‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬شــهریورماه در کــره جنوبی برگزار می‌شــود و قــرار بوده تیم‬ ‫ملی کشــتی آلیش بانــوان ایران نیز به عنوان یکی از رشــته‌های‬ ‫اعزامی ایران در این رقابت‌ها باشد بر همین اساس ملی‌پوشان‬ ‫کشــتی بانوان از تیرماه اردوهای آماده ســازی خود را به صورت‬ ‫مــداوم و شــبانه روزی آغاز کردند و هــم اینک نیز برای حضور در‬ ‫ایــن رویــداد در اردو به ســر می برنــد اما برخــی صحبت‌ها مبنی‬ ‫بــر احتمال لغو حضورشــان در بازی‌هــای جهانی هنرهای رزمی‬ ‫باعث نگرانی بانوان کشتی گیران شده است‪ .‬طبق گفته ستاره‬ ‫اسماعیلی سرمربی تیم ملی کشتی آلیش بانوان هزینه اعزام به‬ ‫این مســابقات باید توســط کمیته ملی المپیک پرداخت شــود‬ ‫و قــرار بــود ســه ملی‌پــوش در اوزان ‪ ۶۰ ،۵۵‬و ‪ +۶۰‬کیلــو گــرم بــه‬ ‫ایــن بازی‌هــا اعزام شــوند‪ .‬امــا گویا کمیتــه المپیک قصــد اعزام‬ ‫ملی‌پوشان کشتی را ندارد چرا که تا کنون هیچ اقدام مشخصی‬ ‫بــرای اعــزام این تیــم انجام نداده اســت‪ .‬تیم کــوراش به عنوان‬ ‫یکی دیگر از رشته‌ها هشتم شهریور ماه اعزام می‌شود اما بانوان‬ ‫کشــتی‌گیر چشــم انتظار تصمیم کمیته ملی المپیک هستند‪ .‬با‬ ‫این وجود مریم منظمی‪ ،‬نایب رئیس بانوان فدراســیون کشتی‬ ‫در این مورد به ایســنا گفت‪ ”:‬اعزام تیم لغو نشــده اســت‪ ،‬بولتن‬ ‫اصلــی مســابقات را داریــم امــا دعوتنامــه از کره جنوبــی دریافت‬ ‫نکردیم و تا کنون خبری مبنی بر لغو اعزام تیم ملی نشنیدم‪ ”.‬با‬ ‫توجه به پتانسیل باالی کشتی بانوان ایران‪ ،‬انتظار بر این است‬ ‫کــه کمیته ملــی المپیک از بانوان کشــتی گیر حمایــت کرده و با‬ ‫فراهــم ســاختن زمینه‌های اعزام به پیشــرفت آنهــا کمک کند‪.‬‬ ‫عــاوه بــر این‪ ،‬اعزام ســه کشــتی‌گیر هزینه چندانی بــرای کمیته‬ ‫ندارد و باید دید که چه تصمیمی در این مورد اتخاذ می‌کند‪.‬‬ ‫مفقود شدن یک زن کوهنورد در‬ ‫دماوند‬ ‫گــروه کوهنــوردی متشــکل از ‪ ۲‬مــرد و یــک خانــم در کوه‌هــای‬ ‫دماونــد ناپدیــد شــدند که گــروه امــداد و نجات کوهســتان خبر‬ ‫از پیدا شــدن دو کوهنــورد مرد داد اما همچنــان خانم کوه‌نورد‬ ‫مفقود اســت‪ .‬ســه شــنبه هفته گذشــته خبری مبنی بر سقوط‬ ‫کوهنودران در یخچال شــمال شــرقی کوه دماوند شــنیده شــد‪.‬‬ ‫این گروه کوهنوردی شامل ‪ ۳‬نفر بود که یک خانم و دو آقا این‬ ‫گــروه را تشــکیل مــی دادنــد‪ .‬حمید مســاعدی (مســئول کمیته‬ ‫جســتجو و نجات فدراســیون کوه نوردی) در گفتگو با ایسنا‪ ،‬در‬ ‫باره ی وضعیت کوهنوردان گفت‪ :‬از ســه شــنبه تا جمعه هفته‬ ‫گذشــته ســه ســقوط در قلــه دماوند ثبت شــد و متاســفانه ســه‬ ‫نفــر در کــوه دماوند ناپدید شــدند‪ .‬او افــزود‪ :‬از روز بعد از حادثه‬ ‫پیگیــری هــای خود را انجــام دادیم و گروه های امــداد و نجات‬ ‫کوهنــوردی را بــه مــکان حادثــه فرســتادیم‪ .‬در روز پنچشــنبه با‬ ‫کمــک بالگردهــای هالل احمر به جســتجوی افراد مفقود شــده‬ ‫پرداختیم اما متاســفانه نتیجه ای نداشــت‪ .‬بعــد از پیگیری ها‬ ‫و ارســال افــراد جســتجویاب توانســتیم دو آقــا را پیــدا کنیــم که‬ ‫بعــد از آن مصدومــان را بــه بیمارســتان میــاد انتقــال دادیــم و‬ ‫خوشــبختانه حــال عمومــی آنها خوب اســت و فقــط دچار چند‬ ‫شکســتگی شــدند‪ .‬مســاعدی گفت‪ :‬متاســفانه هنوز یک خانم‬ ‫پیــدا نشــده اســت و با جمــع آوری اطالعــات متوجه شــدیم که‬ ‫ایــن خانــم تجهیــزات کافی نــدارد و نگرانــی ما از ایــن بابت زیاد‬ ‫شــده اســت‪ .‬تیم های جســتجویاب ‪ ۴‬روز اســت که در منطقه‬ ‫فعالیــت مــی کننــد و کوه نــوردان زیــادی هم برای کمــک به ما‬ ‫برای جستجوی این خانم آمده اند‪.‬‬ ‫تیــم ملــی والیبال ایــران در دومین بازی خــود از مرحله‬ ‫اول رقابت‌های انتخابی المپیک ‪ ۲۰۲۰‬توکیو در روسیه‪،‬‬ ‫تیم ملی مکزیک را ســه بر صفر شکســت داد‪ .‬از ســاعت‬ ‫‪( ۱۷:۳۰‬شــنبه) ‪ ۱۹‬مــرداد مــاه ‪ ۱۳۹۸‬تیــم ملــی والیبــال‬ ‫تهــای مرحله اول‬ ‫ایــران در دومیــن بــازی خــود از رقاب ‌‬ ‫انتخابــی المپیک ‪ ۲۰۲۰‬توکیو در روســیه‪ ،‬به مصاف تیم‬ ‫ملــی مکزیــک رفــت‪ .‬تیم ملی ایــران با ترکیــب دوم خود‬ ‫متشــکل از فرهــاد قائمی‪ ،‬مســعود غالمــی‪ ،‬محمدجواد‬ ‫ینــژاد‪ ،‬علــی اصغر مجرد‪ ،‬پوریا یلــی‪ ،‬جواد کریمی‬ ‫معنو ‌‬ ‫و محمدرضــا مــؤذن (لیبــرو) این بــازی را آغاز کــرد و تیم‬ ‫ملــی مکزیک نیز با ترکیب دانیــل وارگاس‪ ،‬گونزالو روئیز‪،‬‬ ‫مانوئــل تلــز‪ ،‬پــدرو رانــگل‪ ،‬جورجــه باراجــای‪ ،‬جاناتــان‬ ‫مارتینز و خســوس رانــگل (لیبرو) مقابل شــا گردان ایگور‬ ‫کوال کوویچ صف آرایی کرد‪.‬‬ ‫ست اول‪ ۱۸ - ۲۵ :‬ایران‬ ‫امتیاز اول این دیدار را ایران با آبشــار معنوی‌نژاد کســب‬ ‫کــرد‪ .‬دو تیم به صورت پایا پای پیــش می‌رفتند تا اینکه‬ ‫ایــران بــا اشــتباه بازیکــن مکزیــک ‪ ۱ - ۳‬پیــش افتــاد‪ .‬با‬ ‫تهــای اول‬ ‫ینــژاد دریاف ‌‬ ‫ســرویس‌های خــوب معنو ‌‬ ‫مکزیک دچار مشــکل شد تا ایران اختالف را به ‪ ۴‬امتیاز‬ ‫افزایش داده و ‪ ۲ - ۶‬پیش بیافتد‪ .‬فاصله چهار امتیازی‬ ‫دو تیم حفظ شد تا ایران ‪ ۴ - ۸‬وقت استراحت فنی اول‬ ‫را ازآن خــود کنــد‪.‬در حالــی کــه مکزیک فاصله را به ســه‬ ‫امتیاز کاهش داد‪ ،‬با درخشش پوریا یلی بار دیگر فاصله‬ ‫به چهار امتیاز افزایش یافت تا ایران ‪ ۷ - ۱۱‬پیش باشد‪.‬‬ ‫با دو اشتباه بازیکنان ایران فاصله در حالی به دو امتیاز‬ ‫کاهــش یافت کــه همچنان بــازی ‪ ۱۰ - ۱۲‬به ســود ایران‬ ‫بــود‪ .‬بــار دیگــر روی کارهــای ســرعتی دفــاع مکزیک جا‬ ‫ماند تا ایران دو امتیاز متوالی را کسب کند تا مکزیکی‌ها‬ ‫در امتیاز ‪ ۱۰ - ۱۴‬تقاضای وقت استراحت کنند‪ .‬با آبشار‬ ‫پوریــا یلــی ایــران توانســت ‪ ۱۱ - ۱۶‬وقت اســتراحت فنی‬ ‫دوم را نیــز ازآن خــود کنــد‪ .‬پــس از شــروع مجــدد بازی‪،‬‬ ‫بــا دفــاع روی تور یلی ایران فاصلــه را به ‪ ۶‬امتیاز افزایش‬ ‫داده و ‪ ۱۲ - ۱۸‬پیشی گرفت‪ .‬با دفاع جواد کریمی پاسور‬ ‫جوان تیم ملی والیبال‪ ،‬فاصله دو تیم به ‪ ۷‬امتیاز رسید‬ ‫تــا مکزیــک در امتیــاز ‪ ۱۴ - ۲۱‬تقاضــای وقت اســتراحت‬ ‫کنند‪ ،‬اما با ورود دو تیم به زمین بار دیگر با دفاع کریمی‬ ‫ایــران امتیــاز ‪ ۲۲‬را نیــز کســب کرد تــا فاصله بــه ‪ ۸‬امتیاز‬ ‫برســد‪ .‬در ادامه مکزیــک دو امتیاز متوالی را کســب کرد‬ ‫و بازی ‪ ۱۶ - ۲۲‬شــد‪ .‬در نهایت ایران توانســت ‪۱۸ - ۲۵‬‬ ‫ست نخست بازی را با برتری پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫نتیجه همچنان ‪ ۸ - ۹‬به ســود مکزیک بود‪ .‬با ســرویس‬ ‫مجــرد ایــران در امتیــاز ‪ ۱۰‬بــازی را به تســاوی کشــید‪ .‬با‬ ‫درخشــش غالمی در خط سرویس و حمله‪ ،‬ایران نهایتا‬ ‫‪ ۱۳ - ۱۴‬پیــش افتــاد تا ســرمربی مکزیــک تقاضای وقت‬ ‫استراحت کند‪ .‬با عملکرد خوب مجرد در دفاع روی تور‬ ‫و خطــای پنجه دو ضرب پاســور مکزیــک‪ ،‬ایران ‪۱۳ - ۱۶‬‬ ‫وقت استراحت فنی دوم را از آن خود کرد‪.‬‬ ‫بــا ورود دو تیــم بــه زمین ایــران بود که با آبشــار یلی یک‬ ‫امتیاز دیگر را کسب کرد تا ‪ ۱۳ - ۱۷‬پیشی بگیرد‪ .‬مکزیک‬ ‫فاصلــه را بــه ســه امتیــاز کاهــش داد کــه کوال کوویچ در‬ ‫امتیاز ‪ ۱۸ - ۲۱‬تقاضای وقت اســتراحت کرد‪ ،‬اما با ورود‬ ‫دو تیــم بــه زمین مکزیک یــک امتیاز دیگر را کســب کرد‬ ‫تا بازی ‪ ۱۹ - ۲۱‬شــود‪ .‬با اشــتباه پشــت خط زن مکزیک‬ ‫فاصلــه به ‪ ۴‬امتیاز افزایش یافــت تا ایران در نهایت پس‬ ‫از یــک رالــی ‪ ۱۸‬ثانیه‌ای ‪ ۲۱ - ۲۵‬ســت دوم بازی را نیز با‬ ‫برتری پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫ست دوم‪ ۲۱ - ۲۵ :‬ایران‬ ‫یهــا ســت دوم را خوب شــروع کــرده و دو بر صفر‬ ‫مکزیک ‌‬ ‫از ایران پیش افتادند‪ .‬با دو آبشــار پر قدرت معنوی‌نژاد‬ ‫ایــران در امتیاز ‪ ۳‬بازی را به تســاوی کشــاند‪ .‬دو تیم به‬ ‫صــورت پایــا پای پیــش رفتند تــا اینکه مکزیــک ‪ ۶ - ۷‬از‬ ‫ایران پیش افتاد‪ .‬مکزیکی ها با بیرون رفتن آبشــار پوریا‬ ‫یلی دومین امتیاز متوالی را کســب کردند تا ‪ ۶ - ۸‬وقت‬ ‫اســتراحت فنــی اول را از آن خــود کننــد‪ .‬بــا ورود دو تیم‬ ‫بــه زمین ایــران دو امتیــاز متوالی را در حالی کســب کرد‬ ‫ست سوم‪ ۲۵ - ۲۷ :‬ایران‬ ‫در ایــن ســت ایــران بــا آبشــار یلــی نخســتین امتیــاز را‬ ‫کســب کــرد‪ ،‬اما بــا عملکــرد خــوب بازیکنــان مکزیک در‬ ‫زدن ســرویس چهــار امتیــاز متوالــی را کســب کردنــد تــا‬ ‫کوال کوویــچ در امتیــاز ‪ ۱ - ۴‬بــرای ایــران تقاضــای وقــت‬ ‫استراحت کند‪ .‬با اشتباه بازیکن مکزیک و سرویس‌های‬ ‫خــوب معنوی‌نژاد ایران اختالف را به یک امتیاز کاهش‬ ‫داد که مکزیک ‪ ۶ - ۷‬پیش بود‪ .‬مکزیکی‌ها ‪ ۶ - ۸‬وقت‬ ‫اســتراحت فنی اول این ســت را کســب کردند‪ .‬با شروع‬ ‫محرومیت پرسپولیس و سپاهان تغییر کرد‬ ‫اشتباه تایپی یا فشارهای بیرونی؟‬ ‫بیانیــه فدراســیون فوتبــال دربــاره تعلیقــی بــودن یــا نبــودن محرومیــت‬ ‫هــواداران پرســپولیس و ســپاهان به خاطر دیدارهــای جنجالی فصل قبل‪،‬‬ ‫ابهاماتــی ایجــاد کرده که قابل چشم‌پوشــی نیســت‪ .‬آیا فدراســیون فوتبال‬ ‫از رای خــود پشــیمان شــده یــا واقعــا اشــتباهی در کار بــوده اســت؟ دیــدار‬ ‫جنجالی پرســپولیس و سپاهان در جام حذفی با آشوب‌های زیادی همراه‬ ‫بــود و آســیب‌های جــدی به هــواداران و خبرنگاران وارد شــد بــه طوری که‬ ‫چند خبرنگار آسیب جدی دیدند و یک هوادار یکی ازچشمانش را از دست‬ ‫داد‪ .‬پــس از ایــن همه جنجال کمتیه انضباطی ســکوت کرد و پس از مدتی‬ ‫طوالنــی احکام خود را صادر کرد اما قســمت عجیب ماجــرا که باعث ایجاد‬ ‫یشــود این اســت کــه پس از بیــش از یک مــاه‪ ،‬کمیته‬ ‫شــدن چند ســوال م ‌‬ ‫انضباطــی در بیانیه‌ای از بعضی “اشــتباهات ســهوی” در حکــم اولیه خود‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫“تعلیقی” از کجا آمد؟‬ ‫این بیانیه در حالی در سایت فدراسیون فوتبال منتشر شد که پیش از آن‪،‬‬ ‫دو باشــگاه پرسپولیس و ســپاهان گفته بودند حکمی که کمیته انضباطی‬ ‫بــرای محرومیت یک جلس ـه‌ای هواداران دو تیم داده تعلیقی اســت اما در‬ ‫خبر اولیه‌ای که در سایت فدراسیون فوتبال منتشر شده بود نامی از کلمه‬ ‫“تعلیقــی” بــرده نشــده بــود و تنهــا گفته شــده بود “ایــن رای قابــل تجدید‬ ‫نظر اســت‪ ”.‬ســوال اصلی این جا به وجود می‌آید که ا گر فدراسیون اشتباه‬ ‫کــرده‪ ،‬چرا بالفاصله با صدور بیانیه‌ای اشــتباه خود را تصحیح نکرده و پس‬ ‫از یک ماه از صدور رای به یاد جبران اشتباه خود افتاده‌اند‪.‬‬ ‫جریمه سپاهان چرا آب رفت؟‬ ‫همچنیــن در ســندی کــه در بیانیــه (شــنبه) فدراســیون فوتبال آمــده‪ ،‬ذکر‬ ‫شده که سپاهان ‪ ۹۰‬میلیون تومان جریمه شده است اما در خبر حکمی که‬ ‫یک ماه پیش منتشر شده و خبری که به تازگی منشتر شده است‪ ،‬باشگاه‬ ‫ســپاهان ‪ ۸۰‬میلیــون تومان جریمه شــده اســت‪ .‬علــی رغم اعتــراف کمیته‬ ‫انضباطــی مبنــی بر اشــتباه تایپــی و تصحیح غلــط مورد قبلی‪ ،‬هنــوز مقدار‬ ‫جریمه ســپاهان در خبر اصلی اصالح نشــده و مشخص نیست مسئول این‬ ‫بی‌نظمی‌ها در انتشار آرای انضباطی چه کسی است!‬ ‫نامه بی شماره و اعتبار‬ ‫نکته جالب‌تر اما در نامه‌ای اســت که کمیته انضباطی منتشــر کرده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن نامــه اداری کــه جریم ‌ههــای دو باشــگاه و اعضای آن‌ها گفته شــده‬ ‫مجــدد بــازی ایــران دو امتیــاز متوالــی را کســب کــرده و‬ ‫نتیجه را در امتیاز ‪ ۸‬به تســاوی کشــاند و پس از اشــتباه‬ ‫بازیکــن مکزیــک در زدن آبشــار‪ ۸ - ۹ ،‬پیــش افتــاد تــا‬ ‫یهــا تقاضای وقت اســتراحت کننــد‪ .‬مکزیکی‌ها‬ ‫مکزیک ‌‬ ‫بــا عملکــرد خــوب در ســرویس بــار دیگــر ‪ ۱۱ - ۱۳‬از ایران‬ ‫پیــش افتادنــد‪ .‬در ادامــه ایــران بــا آبشــار معنوی‌نــژاد و‬ ‫تــک دفــاع فوق‌العــاده جــواد کریمــی بــازی را در امتیــاز‬ ‫‪ ۱۴‬به تســاوی کشــاند و سپس با درخشــش معنوی‌نژاد‬ ‫در خــط ســرویس‪ ۱۴ - ۱۶ ،‬وقــت اســتراحت فنــی دوم‬ ‫مهــا به زمیــن ایران با‬ ‫را از آن خــود کــرد‪ .‬پــس از ورود تی ‌‬ ‫آبشــار قائمــی و دفــاع کریمــی ‪ ۱۴ - ۱۸‬از مکزیک پیشــی‬ ‫گرفــت‪ .‬در ادامــه مکزیکی‌ها توانســتند دو امتیاز متوالی‬ ‫را کســب کرده و فاصله را کاهش دهند تا کوال کوویچ در‬ ‫امتیــاز ‪ ۱۸ - ۲۰‬تقاضــای وقت اســتراحت کند‪ .‬با شــروع‬ ‫مجــدد بــازی مکزیک ‪ ۳‬امتیــاز متوالی کســب و ‪۲۰ - ۲۱‬‬ ‫پیــش افتاد‪ .‬بازی در امتیاز ‪ ۲۲‬مســاوی بود که مکزیک‬ ‫تقاضای وقت اســتراحت کرد‪ .‬دو تیم به صورت پایاپای‬ ‫پیــش رفتنــد تا اینکــه ایران بــا ابشــار معنوی‌نــژاد ‪- ۲۵‬‬ ‫‪ ۲۴‬پیــش افتــاد‪ .‬ایــران در نهایــت ‪ ۲۵ - ۲۷‬ســت ســوم‬ ‫را بــرد تــا در مجموع ســه بر صفر برنده این دیدار باشــد‪.‬‬ ‫تیــم ملــی والیبــال ایــران در ســومین و آخریــن دیدارش‬ ‫از مســابقات انتخابــی المپیک روســیه امروز (یکشــنبه)‬ ‫از ســاعت ‪ ۲۰:۳۰‬بــه مصــاف میزبــان می‌رود‪ .‬شــا گردان‬ ‫کوال کوویــچ که دو پیــروزی برابر کوبــا و مکزیک دارند در‬ ‫صورت پیروزی در مسابقه فردا به صورت مستقیم جواز‬ ‫حضور در المپیک ‪ ۲۰۲۰‬را کسب می کنند‪.‬‬ ‫هیچ شماره نامه‌ای وجود ندارد که نشان از معتبر نبودن آن نامه می‌دهد‪.‬‬ ‫همچنیــن در انتهــای این نامه از اصطالح “کپی برابر اصل” اســتفاده شــده‬ ‫اســت کــه این منظور را می‌رســاند که چنیــن نامه‌ای پس از تایید مســئول‬ ‫کمیتــه انضباطی منشــتر شــده اســت‪ .‬ســوال بعدی این اســت که آیــا واقعا‬ ‫چنیــن نام ـه‌ای کــه احــکام واقعی در آن درج شــده اســت‪ ،‬برای انتشــار به‬ ‫دست روابط عمومی فدراسیون رسیده یا این نامه در روزهای اخیر و فقط‬ ‫بــه دلیــل صحه گذاشــتن به حرف‌های دو باشــگاه پرســپولیس و ســپاهان‬ ‫منتشر شده است؟‬ ‫قاطعیت فدای چه شد؟‬ ‫ســوال اصلــی امــا که پــس از این انتشــار این احکام صــادره و بیانیه منشــتر‬ ‫شــده از ســایت فدراســیون پیش می‌آید این اســت که در کمیته انضباطی‬ ‫و فدراســیون فوتبــال چــه خبر اســت؟ آیــا رای قاطعانه بــرای جریمه کردن‬ ‫متخلفان دیدار پرســپولیس و ســپاهان که حواشــی آن کمتــر از فینال جام‬ ‫حذفــی نبــود‪ ،‬در حــد دو محرومیــت تعلیقــی هوادار اســت؟ آیــا نزدیکی به‬ ‫آغاز لیگ برتر در تغییر این حکم تاثیری داشــته اســت؟ توجیه و اشتباهات‬ ‫عجیــب فدراســیون و مشــخص نبــودن نظــام اداری در باالتریــن ســازمان‬ ‫فوتبالــی کشــور نشــان کوچکــی از فوتبال غیر حرف ـه‌ای ایران اســت که باید‬ ‫دید فدراسیون فوتبال چه پاسخی در قبال آن دارد‪.‬‬
‫فرهنگوهنر‬ ‫جهانگیری‪ :‬گزینه وزارت آموزش‌پرورش تا دو هفته دیگر نهایی می‌شود‬ ‫معاون اول رئیس جمهور گفت که وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش می‌تواند زن باشد‪ ،‬البته بستگی به تصمیم رئیس جمهور دارد‪ .‬اسحاق جهانگیری در حاشیه افتتاح ایستگاه‬ ‫قطار شهری شهید کاوه مشهد در رابطه با زمان اعالم گزینه نهایی وزیر آموزش و پروش اظهار کرد‪ :‬گزینه نهایی وزارت آموزش‌و پرورش تا دو هفته آینده مشخص می‌شود‪ .‬وی‬ ‫در پاســخ به این سوال که آیا احتمال دارد با وجود مطالبات موجود برای معرفی وزیر زن‪ ،‬وزیر پیشنهادی این وزارت زن باشد گفت‪ :‬وزیر پیشنهادی نهایی می‌تواند زن باشد‬ ‫البته بستگی به تصمیم رییس‌جمهور دارد و اینکه ایشان کسی را برای معرفی در این رابطه در نظر دارد یا خیر‪.‬‬ ‫یکشنبه‪ 20‬مرداد‪ 1398‬سال دوم شماره‪120‬‬ ‫احترام به عقاید دینی و آداب محلی از مهمترین قوانین گردشگری است‬ ‫لزوم توجه به آداب و رسوم شهرها در بوم‌گردی‬ ‫جهانیان‪ ،‬معاون پیشــین گردشــگری گفــت‪ :‬احترام‬ ‫بــه عقایــد جامعــه محلی آنقدر مهم اســت کــه اولین‬ ‫مــاده از ‪ ۱۰‬مــاده کدهــای جهانــی اخالق گردشــگری‬ ‫بــه احتــرام بــه رســوم و اعتقــادات دینــی جامعــه‬ ‫میزبــان اختصــاص دارد‪ .‬حدود دومــاه پیش بود که‬ ‫خبــری منتشــر شــد مبنــی براینکــه یک خواننــده زن‬ ‫در روســتای تاریخــی ابیانــه تــک خوانــی کــرده بود و‬ ‫پیــرو این خبر خواننده زن دســتگیر و عوامــل و برگزار‬ ‫کننــدگان ایــن برنامــه هــم مواخــذه و بازخواســت‬ ‫شــدند‪ .‬البته بعدها مطرح شــد که ایــن گروه‪ ،‬تحت‬ ‫نظــارت تورهــای گردشــگری مجــوز دار نبــوده و ایــن‬ ‫برنامــه در قالــب یــک ســفر گروهــی و دوســتانه برگزار‬ ‫شــده بود‪ .‬پــس از آن هم تصاویــری از رعایت نکردن‬ ‫شــئونات اســامی در دریاچــه لفــور منتشــر شــد کــه‬ ‫خاطیــان این ماجرا هم بازخواســت شــدند‪ .‬پیش از‬ ‫ایــن هم مــا بارها شــاهد چنیــن هنجارشــکنی هایی‬ ‫در مناطــق گردشــگری بودیــم‪ .‬مثــل حاضر شــدن با‬ ‫پوشــش نامناســب در آئین و مراســم دینی شهرهای‬ ‫مذهبی مثل یزد و رعایت نکردن شئونات آن منطقه‬ ‫کــه موجب رنجش بومیان آن منطقه شــد؛ همه این‬ ‫اتفاقات نشــان می‌دهد که بســیاری از گردشگران ما‬ ‫عقایــد دینی‪ ،‬مذهبــی و فرهنگی مناطقی که به آنجا‬ ‫ســفر می‌کننــد را رعایــت نمی کنند‪ .‬این درحالیســت‬ ‫که ماده اول کدهای جهانی اخالق برای گردشــگری‬ ‫شــناخت متقابل و احترام بین مردم و جوامع است‪.‬‬ ‫ولــی متاســفانه این مــورد در کشــور ما اغلــب مغفول‬ ‫مانــده اســت‪ .‬ممکــن اســت یــک مــدل پوشــش‪ ،‬در‬ ‫شــهرهای بــزرگ عــادی و معمولــی بــه شــمار بیایــد‬ ‫امــا در شــهرهای کوچکتر که فرهنگشــان بــا فرهنگ‬ ‫شــهرهای بــزرگ متفــاوت اســت نامتعــارف باشــد و‬ ‫ا گــر مــا گردشــگر و میهمــان ایــن شــهرها و مناطــق‬ ‫می‌شــویم ملــزم هســتیم کــه قوانیــن مربــوط بــه آن‬ ‫منطقــه را رعایت کنیم و به آنها احترام بگذاریم‪ .‬مثال‬ ‫در منطقــه ای مثــل اورامانــات که مراســم مذهبی با‬ ‫عنوان پیرشالیار دارند‪ ،‬حضور زنان مجاز نیست ولی‬ ‫متاســفانه در برخــی از موارد دیده شــده کــه برخی از‬ ‫گردشــگران زن بــه این رســم پایبنــد نیســتند و اصرار‬ ‫دارند که در مراسم حضور داشته باشند بی توجه به‬ ‫اینکــه این حضور موجب رنجش و ناراحتی بومیان و‬ ‫برگزارکنندگان مراسم می‌شود‪.‬‬ ‫حرمــت عالمان و بزرگان دینی منطقه نگه داشــته‬ ‫شود‬ ‫منطقــه اورامانــات کردســتان‪ ،‬کــه اتفاقــا ایــن روزهــا‬ ‫بخاطر شــرایط آب وهوای دلچســبی که دارد میزبان‬ ‫گردشــگران بســیاری اســت‪ ،‬جزو منطقه هایی است‬ ‫که عقاید مذهبی ســا کنان آنجا برایشــان بســیار مهم‬ ‫اســت و مردمــان ایــن دیــار بــر ســر یکســری مســائل‬ ‫تعصبات خاصی دارند پس ضروریست که گردشگران‬ ‫به این منطقه حواسشان به تعصبات و فرهنگ آنجا‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ایــن مســئله تــا جایــی مهــم اســت کــه امــام جمعــه‬ ‫اورامانــات می‌گویــد‪ :‬مردمــان منطقــه اورامــان تخت‬ ‫پذیــرای افــراد بــی حجــاب و بدحجــاب نیســتند‪ ،‬ما‬ ‫نمــی توانیــم آنهــارا راه ندهیــم ولــی از آنها بــا روی باز‬ ‫هــم پذیرایــی نمی کنیم و میزبان آنها نمی شــویم به‬ ‫بیــان دیگر مردم‪ ،‬گردشــگرانی که متناســب با عقاید‬ ‫و نظــرات مــا رفتار نمی کنند را نمــی پذیرند و میزبان‬ ‫آنها نمی شوند‪.‬‬ ‫ماموســتا حامــد مردوخــی‪ ،‬امــام جمعــه اورامــان‬ ‫تخت گفت‪ :‬این روســتا نســبت به ســایر روســتاهای‬ ‫گردشــگری از لحــاظ عقایــد دینــی مقیدتــر اســت‪.‬‬ ‫چــون این منطقه میزبــان عالمان بزرگ دینی بوده و‬ ‫مردمــان ایــن دیــار از همان زمــان قدیم بــا آغوش باز‬ ‫پذیرای دین اســام و اهل توحید بودند و اهل شرک‬ ‫و بــت پرســتی نبودند؛حتــی روایــت داریــم کــه بانــی‬ ‫مســجد جامــع هورامــان تخت که مربوط بــه ‪ ۱۳‬قرن‬ ‫پیــش اســت اصحاب گرامی دین اســام بودند یعنی‬ ‫سابقه دینی بودن این روستا مربوط به گذشته های‬ ‫دور اســت و ســابقه تاریخــی دارد و هیچوقــت اینجــا‬ ‫خالی از عالم دینی نبوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بســیاری از گردشــگرانی که به این منطقه‬ ‫می‌آینــد چــه در تابســتان چه در زمســتان بــه منظور‬ ‫زیــارت آرامــگاه پیرشــالیار می‌آینــد بنابرایــن بــا توجه‬ ‫بــه کرامات ایــن پیر باید بــه اعتقــادات دینی منطقه‬ ‫احتــرام بگذارنــد و مســائل اخالقــی و عرفــی را رعایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مردوخی در خصوص کرامات پیرشــالیار گفت‪ :‬ســید‬ ‫مصطفــی کــه بــا عنــوان پیرشــالیار در ایــن منطقــه‬ ‫شــناخته شــده و از نــوادگان امــام جعفــر صــادق (ع)‬ ‫و حضــرت زهــرا (س) اســت؛ او یکــی از عالمــان ایــن‬ ‫منطقــه اســت و در ســالهای چهــار و پنــج هجــری در‬ ‫ایــن منطقه می‌زیســته اســت البتــه او پیــش از اینکه‬ ‫بــه هورامــان تخت بیایــد در بغداد شــا گرد عبدالقادر‬ ‫گیالنــی بــوده اســت ولــی پــس از بــه پایــان رســاندن‬ ‫تحصیالتــش بــه هورامــان تخــت می‌آیــد و همین جا‬ ‫ماندگار می‌شــود‪ .‬او انقدر عالم بزرگی بود که هرکسی‬ ‫برای هرمشکلی به او مراجعه می‌کرده و مشکلش هم‬ ‫حل می‌شــده اســت؛ مخصوصا در حوزه علم پزشکی‬ ‫خیلــی متبحــر و به نام بوده اســت‪ .‬داســتان مراســم‬ ‫پیرشــالیار هــم از ایــن قرار اســت کــه در همــان زمان‬ ‫هــا دختــر یکی از حا کمان شــهر بخارا دیوانه میشــود‬ ‫و همــه طبیبــان از درمــان او عالج می‌شــوند تا اینکه‬ ‫بــه گوش حا کم می‌رســد کــه در اورامان تخت عالمی‬ ‫اســت که همه بیماران را درمان می‌کند‪ .‬حا کم بخارا‬ ‫بــه برادرش می‌گوید کــه دختر مرا بــرای درمان نزد او‬ ‫ببریــد ا گر درمان شــد به عقد همان عالــم دربیاورید‪.‬‬ ‫آنهــا بــا پای پیــاده نزد ســید مصطفی می‌آینــد و قبل‬ ‫اینکــه به ســید مصطفی برســند دختر حا کــم درمان‬ ‫و مشــکلش رفــع می‌شــود‪ .‬عموی دختــر می‌گوید که‬ ‫مــن وکیلــم این دختر را به عقد شــما دربیاورم‪ .‬ســید‬ ‫مصطفــی می‌گویــد مــن زندگــی درویشــی و ناچیــزی‬ ‫دارم و مناســب بــا دختــر حا کــم نیســت ولــی دختــر‬ ‫قبــول می‌کنــد و می‌گویــد من از زندگی بریــده بودم تو‬ ‫بــه من زندگی دوباره بخشــیدی و در همانجا به عقد‬ ‫ســید مصطفی در می‌آید و حتی قدیمی ها می‌گویند‬ ‫عروسی و اسباب آن را هم مردم برایش فراهم کردند‪.‬‬ ‫امــروزه هــم مــردم بــرای رفــع مشــکل و گرفتاریشــان‬ ‫نــذر او می‌کننــد چون آن پیــر بزرگ کرامات بســیاری‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫امام جمعه اورامان تخت اضافه کرد‪ :‬سید مصطفی‪،‬‬ ‫شــا گردان زیــاد و متعــددی هــم داشــته اســت که به‬ ‫نــزد او می‌آمدنــد ولــی از بیــن آنهــا ‪ ۹۹‬نفر آنهــا به حد‬ ‫کمال می‌رســند و انقدر عاشق پیرشــان می‌شوند که‬ ‫همینجا ماندگار می‌شــوند بنا براین هیچکدام از این‬ ‫‪ ۹۹‬پیــر اهــل اورامــان نیســتند و از مناطــق مختلــف‬ ‫نــزد ســید مصطفــی آمدند‪ .‬بــا توجه به این پیشــینه‬ ‫تاریخی و دینی که این منطقه دارد ما توقع داریم که‬ ‫میهمانان و گردشــگران هــم به این منطقه و عالمان‬ ‫آن احتــرام بگذارند و بــه اصطالح حرمت اینجا را نگه‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ایــن عالــم دینــی ادامــه داد‪ :‬فلســفه نامیــدن ســید‬ ‫مصطفی به پیرشالیار هم این است که وقتی درسش‬ ‫را در بغــداد نزد عبدالقــادر گیالنی تمام می‌کند‪ ،‬به او‬ ‫می‌گویــد‪« :‬برو به پیــش‪ ،‬اهلل یارت باد‪ ».‬پس از آن در‬ ‫اورامان به او می‌گویند پیرشالیار‪.‬‬ ‫لــزوم آمــوزش و اطــاع رســانی بــه گردشــگران در‬ ‫خصوص آئین ها و اعتقادات دینی‬ ‫منوچهر جهانیان رئیس دانشــکده علوم گردشــگری‬ ‫دانشــگاه علــم ‌و فرهنــگ هــم در خصــوص اینکــه‬ ‫گردشــگران ملــزم بــه رعایــت قوانیــن و عقایــد دینــی‬ ‫مناطــق گردشــگری هســتند گفت‪ :‬درباره مشــکالت‬ ‫اینچنینــی بایــد بــه گردشــگران اطــاع رســانی شــود‬ ‫عــاوه بــر ایــن جامعــه محلــی و میزبــان بایــد در ایــن‬ ‫اطالع رسانی مشارکت کنند‪ .‬موضوع رعایت و احترام‬ ‫بــه عقایــد جامعــه محلی آنقدر مهم اســت کــه اولین‬ ‫مــاده از ‪ ۱۰‬مــاده کدهــای جهانــی اخالق گردشــگری‬ ‫به موضوع رعایت آداب و رسوم و اعتقادات و احترام‬ ‫متقابل میان جامعه گردشــگری و میزبان اختصاص‬ ‫دارد‪ .‬وی افــزود‪ :‬گردشــگران حرفــه ای که زیاد ســفر‬ ‫می‌کننــد اغلب چنین مشــکالتی را ایجاد نمی کنند‪،‬‬ ‫چــون می‌دانند که اعتقــادات دینی و مذهبی محلی‬ ‫هــا به نوعی خط قرمز آنهاســت و بایــد رعایت کنند و‬ ‫احترام بگذارند‪ .‬آنها با توجه به تجارب حرفه ای خود‬ ‫می‌داننــد که ا گر احتــرام نگذارند با نوعی محدودیت‬ ‫ها و مشــکالت مواجه می‌شــوند که موجب دلخوری‬ ‫هردو طرف می‌شود‪.‬‬ ‫معــاون پیشــین گردشــگری ادامــه داد‪ :‬عــدم آ گاهی‬ ‫گردشــگران و عــدم آ گاهــی برنامــه ریــزان موجــب‬ ‫چنیــن اتفاقاتــی می‌شــود بنابرایــن پیــش از هرچیــز‬ ‫الزم اســت کــه هردو طــرف یعنی هم گردشــگران هم‬ ‫مســئوالن و برنامه ریزان آموزش ببینند و به مســائل‬ ‫اینچنینی گردشگری آ گاه شوند‪ .‬ضمنا الزم است که‬ ‫ما گردشــگرانی که صرفا بــرای تفریح وبرای گذراندن‬ ‫چندســاعت خوشــگذرانی بــه مناطــق گردشــگری‬ ‫می‌رونــد را از گردشــگران واقعــی کــه بــرای شــناخت‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬آداب و رســوم و مراســم مــردم یــک منطقه‬ ‫ســفر می‌کنند تفکیک کنیم‪ .‬بیشــتر مواقع هم ناشی‬ ‫گری گردشــگران نابلد اســت که محدودیــت هایی را‬ ‫بــرای گردشــگران واقعــی هــم فراهم می‌کنــد‪ .‬وی در‬ ‫پایــان گفــت‪ :‬یکــی دیگــر از کارهایــی کــه می‌تــوان در‬ ‫این باره انجام داد اینکه متولیان امر دینی می‌توانند‬ ‫در جلســات سیاســتگذاری های گردشــگری منطقه‬ ‫حضور داشــته باشــند و نقطه نظرات خود را راجع به‬ ‫حساسیت های دینی و اعتقادی منطقه بیان کنند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫جشن سینمایی قربان‬ ‫تا غدیر در شبکه نمایش سیما‬ ‫شــبکه نمایــش از شــنبه ‪ ۱۹‬مــرداد تــا اول شــهریور در فاصله‬ ‫زمانــی اعیــاد ســعید قربــان تــا غدیــر بــا مــرور فیلم‌هایــی از‬ ‫ســینمای کمــدی و نیــز پخــش فیلم‌هــای جدیــد مهمــان‬ ‫خانه‌ها می‌شــود‪ .‬در هفته پیش رو مرور سینمای کمدی در‬ ‫جدول پخش شــبکه نمایش قرار دارد که فیلم های «پرستار‬ ‫بچــه ها»‪« ،‬زن بدلی»‪« ،‬غول بزرگ مهربان»‪« ،‬آشپزباشــی»‪،‬‬ ‫«پنگوئــن های آقــای پاپر»‪« ،‬دیــدی و ارثیه فامیلــی» و «ا گه‬ ‫میتونــی منــو بگیــر» بــه ترتیــب از شــنبه ‪ ۱۹‬مــرداد تــا جمعــه‬ ‫‪ ۲۵‬مــرداد ســاعت ‪ ۲۱‬پخــش می‌شــوند کــه تکــرار ایــن فیلــم‬ ‫هــا در ســاعت ‪ ۳‬بامــداد و ‪ ۸‬صبــح روز بعــد خواهــد بــود‪ .‬در‬ ‫بخــش فیلم های ســاعت ‪ ۲۳‬ایــن هفته‪ ٬‬فیلم های «مســیر‬ ‫همیشــگی» ‪ The commuter‬محصول ‪ ۲۰۱۸‬فرانسه در تاریخ‬ ‫یکشــنبه ‪ ۲۰‬مــرداد‪« ،‬آلفــا» ‪ Alpha‬محصــول ‪ ۲۰۱۸‬در تاریــخ‬ ‫پنجشــنبه ‪ ۲۴‬مرداد و «پاپیون» ‪ Papillon‬محصول ‪ ۲۰۱۷‬در‬ ‫تاریخ جمعه ‪ ۲۵‬مرداد از این شبکه پخش می‌شوند‪.‬‬ ‫«مســیر همیشــگی» فیلمی در ژانر ا کشــن به کارگردانی ژاومه‬ ‫کویت سرا‪ ،‬محصول ‪ ۲۰۱۸‬است‪ .‬از جمله بازیگران این فیلم‬ ‫می‌تــوان بــه لیام نیســون‪ ،‬ویــرا فارمیگا‪ ،‬ســام نیل ‪ ...‬اشــاره‬ ‫کرد‪ .‬مایکل (لیام نیسون) یک فروشنده بیمه است که روزی‬ ‫یک بار بین محل کار و خانه با قطار در حال رفت‌وآمد است‪.‬‬ ‫بعــد از تماس یک غریبــه مرموز (ویرا فارمیگا)‪ ،‬مایکل مجبور‬ ‫می‌شــود تــا هویت مخفی مســافری در قطار را قبــل از آخرین‬ ‫ایســتگاه کشــف کنــد‪ .‬همان‌گونــه کــه او در حیــن گــذر زمان‬ ‫بــرای حــل ایــن معمــا کار می‌کنــد‪ ،‬متوجــه می‌شــود که یک‬ ‫نقشــه مرگبار در حال آشــکار شدن اســت و مایکل ناخواسته‬ ‫وارد توطئه جنایی می‌شــود که مرگ و زندگی مســافران قطار‬ ‫را در دست می‌گیرد…‬ ‫«آلفا» فیلمی در ژانر درام تاریخی و ماجراجویی به کارگردانی‬ ‫آلبــرت هیوز محصول ‪ ۲۰۱۸‬اســت‪ .‬از بازیگران آن می‌توان به‬ ‫کــدی اســمیت‪ ،‬مــک فی‪ ،‬لئونــاردو وارال ‪ ...‬اشــاره کــرد‪ .‬این‬ ‫فیلــم در بیســت هزار ســال پیش و در آخریــن عصر یخبندان‬ ‫اتفاق می‌افتد‪ .‬داستان گروهی غارنشین را روایت می‌کند که‬ ‫برای بقا می‌جنگند‪ .‬در این بین‪ ،‬جوان ترین غارنشین گروه‬ ‫طی اتفاقی دچار سانحه شده و از آنها جدا می‌شود و…‬ ‫«پاپیــون» فیلمــی در ژانــر درام بــه کارگردانــی مایــکل نوئــر‬ ‫محصــول ‪ ۲۰۱۷‬اســت‪ .‬از جملــه بازیگــران آن چارلــی هونام‪،‬‬ ‫رامی ملک‪ ،‬تامی فالنا گان‪ ...‬هستند‪.‬‬ ‫فیلــم «زندگــی دزد گاوصندوقــی» اهــل پاریس به نــام هنری‬ ‫چاریر ملقب به پاپیون را دنبال می‪‎‬کند‪ .‬او ناعادالنه متهم به‬ ‫قتل شــده و برای گذراندن حکم حبس ابدش به جزیره‌ای‪،‬‬ ‫معــروف بــه جزیــره شــیطان فرســتاده می‪‎‬شــود‪ .‬پاپیــون که‬ ‫مصمم است تا به هر نحوی از این زندان وحشتنا ک بگریزد‪،‬‬ ‫بــرای خــود یک متحــد غیرمنتظره پیدا می‪‎‬کنــد و آن‪ ،‬جاعل‬ ‫تبهکاری به نام لوییس دیگا است‪ .‬این رابطه که در ابتدا به‬ ‫عنوان یک رابطه ســودمند ‪ ۲‬طرفه آغاز شــده بود‪ ،‬همانطور‬ ‫که آنها برنامه‪‎‬های خود را به سوی فرار پیش می‪‎‬برند‪ ،‬به یک‬ ‫رابطه شایسته و مناسب رشد پیدا می‪‎‬کند ‪...‬‬ ‫در بخش ســینمای دنباله دار نیز روزهای پنجشنبه و جمعه‬ ‫ســری فیلــم هــای «مــرد مورچــه ای» محصــول ‪ ۲۰۱۵‬و «مرد‬ ‫مورچــه ای و زنبــور» محصــول ‪ ۲۰۱۸‬بــه نمایــش در خواهنــد‬ ‫آمــد‪ .‬فیلــم هــای برگزیــده ســینمایی نیــز طبــق روال جدول‬ ‫پخــش تابســتانی شــبکه نمایــش‪ ،‬ســاعت ‪ ۱۷‬هــر روز از ایــن‬ ‫شبکه پخش می‌شوند‪.‬‬ ‫زمان تحول در‬ ‫حوزه گردشگری و صنایع دستی‬ ‫رسیده است‬ ‫علــی وقف‌چی عضو فرا کســیون میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی مجلــس بــا اشــاره بــه تاییــد طرح تشــکیل‬ ‫وزارتخانــه میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی از‬ ‫ســوی شــورای نگهبــان‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬ایــن تصمیــم مجلس‬ ‫یکــی از اقدامــات مهم در دوره دهم اســت کــه منجر به فعال‬ ‫شــدن حــوزه میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫می‌شــود‪ .‬نماینــده مــردم زنجان و طــارم در مجلس شــورای‬ ‫اســامی بــا بیــان اینکه هویــت و اصالت ملت ایــران در حوزه‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی مســتتر اســت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مجلس تالش کرد با برطرف کردن خألهای قانونی در‬ ‫این حوزه زمینه‌های پیشــرفت در حوزه گردشــگری را فراهم‬ ‫کند‪ .‬وی با یادآوری اینکه رویه‪‌‎‬های غلط و نادرســت امروزی‬ ‫موجــب هدر رفــت ظرفیت باالی کشــورمان در حوزه صنایع‬ ‫دســتی و میــراث فرهنگــی شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬خــروج برخی‬ ‫ســرمایه‌ها در حوزه میراث فرهنگی و پاســخگو نبودن برخی‬ ‫در ایــن حــوزه یکــی از خســارت‌های جبران ناپذیــری بود که‬ ‫کشور در این حوزه متحمل شده است‪ .‬وقف‌چی اضافه کرد‪:‬‬ ‫توســعه گردشــگری یکی از بخش‌های درآمدزا برای هر کشور‬ ‫به شــمار می‌‪‎‬آید که حتی برخی از کشــورهای همسایه از این‬ ‫طریق منابع درآمدی در خور توجهی را سامان بخشیده‌اند‪.‬‬ ‫عضو فرا کسیون میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫مجلس توســعه میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫را موجــب ارتقــای روابــط فرهنگــی بــا ســایر کشــورها و رشــد‬ ‫اقتصاد فرهنگ و شــاخصه‌‪‎‬های فرهنگی برشــمرد و خواستار‬ ‫معرفی یک وزیر توانمند در این حوزه شد‪.‬‬
‫بانکوبیمه‬ ‫بخشنامه جدید بانک مرکزی برای دریافت تضامین خرید ارز وارداتی‬ ‫‪6‬‬ ‫براساس مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی‪ ،‬بانک مرکزی بخشنامه جدیدی درباره دریافت تضامین برای خرید ارز کاالهای وارداتی به بانک‌های عامل صادر کرد‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشــاورزی ایران گزارش داد‪ :‬پس از اعتراض فعاالن بخش خصوصی به دریافت تضامین به صورت ســپرده ریالی برای خرید ارز کاالهای وارداتی از‬ ‫جمله کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید‪ ،‬در هشتاد و دومین و هشتاد و پنجمین نشست شورای گفت‌وگو‪ ،‬مقرر شد بانک مرکزی با هدف رفع مشکالت سرمایه در گردش بنگاه‌های‬ ‫اقتصادی و تسهیل واردات کاالهای اساسی و نهاده‌های تولیدی با صدور بخشنامه‌ها و ابالغیه‌های الزم‪ ،‬برخی اقدامات را دنبال کند‪.‬‬ ‫یکشنبه‪ 20‬مرداد‪ 1398‬سال دوم شماره‪120‬‬ ‫اخبار‬ ‫دولت برای مقابله با رانت ارز دولتی‬ ‫چه کرده است؟‬ ‫محمــد رجائــی| آخریــن دور از مبــارزه بــا رانــت ارزی‪ ،‬در دولــت‬ ‫دوازدهــم را وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و آمــوزش پزشــکی‪ ،‬کلیــد‬ ‫زده اســت‪ ۲۳ .‬تیرمــاه ‪ ۱۳۹۸‬بــود کــه ســعید نمکــی‪ ،‬در جمــع‬ ‫نمایندگان عضو فرا کســیون والیی در مجلس حاضر شــد و خبر‬ ‫از فســادی بــزرگ در عرصــه داروی کشــور داد‪« .‬یــک میلیــارد و‬ ‫ً‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیون دالر ارز تجهیزات پزشــکی رفته و هنوز دقیقا معلوم‬ ‫نیســت چه کســی بــرده و چه چیــزی آورده و به چه کســی داده‬ ‫اســت‪ ».‬این موضوع به شــدت مورد توجه رســانه‌ها قرار گرفت‬ ‫و حتــی تیتــر «گــم شــدن یــک میلیــارد یــورو ارز دولتــی» از آن‬ ‫بیــرون آمــد‪ .‬ماجرا تــا جایی داغ شــد و وزیر بهداشــت به حدی‬ ‫مــورد توجــه قــرار گرفــت کــه برخــی گفتند شــاید حاشیه‌ســازی‬ ‫برای ســخنان وزیر در خراســان رضوی در خصوص نســبت بین‬ ‫عــزاداری و خودکشــی‪ ،‬از ســوی ایــن گــروه‪ ،‬آغاز شــده باشــد‪ .‬با‬ ‫ایــن حال‪ ،‬کمی بعد مشــخص شــد کــه ماجرا در خرداد امســال‬ ‫توسط رئیس کل بانک مرکزی نیز به رئیس‌جمهور گزارش شده‬ ‫است و رئیس‌جمهور نیز در نامه‌ای با تاریخ ‪ ۱۸‬خرداد‪ ،‬به چهار‬ ‫وزیــر یعنی رحمانــی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت‪ ،‬حجتی وزیر‬ ‫جهادکشــاورزی‪ ،‬نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی‬ ‫و شریعتمداری‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬با ادبیاتی تند‬ ‫نوشــت‪« :‬دســتگاه‌های دولتی و شــرکت‌های دولتی فورا پاســخ‬ ‫دهنــد کــه چــرا تخلــف شــده اســت؟» البتــه نتایج بررســی‌های‬ ‫صــورت گرفتــه ناشــی از ایــن دســتور با وجــود گذشــت دو ماه از‬ ‫زمــان صــدور آن‪ ،‬هنوز رســما بــرای مردم اعالم نشــده اســت هر‬ ‫چنــد که در این میان وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و آموزش پزشــکی‬ ‫قــول داده کــه نتیجه بررســی‌ها بــه زودی اعالم شــود و برخی از‬ ‫شــرکت‌هایی که نامشــان در آن دســتور مطرح شــده بــود (مثل‬ ‫شــرکت بازرگانــی دولتــی) هــم مســتقال نســبت بــه ایــن موضوع‬ ‫گــزارش دادنــد‪ .‬امــا ایــن نخســتین بار نیســت کــه رئیس‌جمهور‬ ‫حساسیت خود را نسبت به پیگیری تخصیص ارز دولتی نشان‬ ‫می‌دهــد‪ .‬ایــن موضوع برای بار اول در در تیرماه ســال گذشــته‬ ‫مــورد توجــه روحانــی قــرار گرفــت‪ .‬وقتــی کــه رئیــس جمهــور در‬ ‫کشــا کش دو وزیــرش یعنی وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعات و‬ ‫وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یعنی محمد شــریعتمداری‪،‬‬ ‫طــرف وزیــر جوان را گرفت و به محمد شــریعتمداری و نیز بانک‬ ‫مرکــزی دســتور داد کــه فهرســتی از کســانی کــه ارز دولتــی برای‬ ‫واردات تلفن همراه دریافت کردند را منتشر کنند‪ .‬این فهرست‬ ‫تــا همیــن االن و البته برای همه کاالها به صورت مرتب در حال‬ ‫انتشــار و به روزرســانی است و باعث شــده که فسادهای مهمی‬ ‫مثال در حوزه کاغذ کشــف و رســانه‌ای شود و مورد پیگرد مراجع‬ ‫قضایی قرار گیرد‪ .‬در همان تیرماه ســال گذشــته‪ ،‬رئیس‌جمهور‬ ‫پس از دریافت گزارش‌هایی در زمینه واردات خودرو که بخشی‬ ‫از آن هم مربوط به خروج گسترده ارز از کشور در نتیجه واردات‬ ‫غیرقانونی بود‪ ،‬ابتدا گزارش داد که گزارشی از سوی وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معــدن و تجارت به او و مردم اعالم شــود و ســپس در دســتوری‬ ‫بــا عنــوان گزارش به مــردم در تاریخ ‪ ۲۳‬تیر ‪ ۱۳۹۷‬دســتوراتی به‬ ‫معاون اول‪ ،‬معاون حقوقی و ‪ ۳‬وزیر ابالغ کرد‪ .‬دولت در مرداد‬ ‫ســال گذشــته نیز مصوبه‌ای را بــرای مقابله با رانت ایجاد شــده‬ ‫در ایــن حوزه از نظر گذراند و «کلیــه واردکنندگانی که به موجب‬ ‫مصوبه هیات وزیران در سال ‪ ،۱۳۹۱‬از ارز با نرخ مرجع استفاده‬ ‫کرده و کاالهای مربوط به آن‌ها ترخیص و بدون رعایت ضوابط‬ ‫قانونــی قیمت‌گــذاری و در شــبکه غیررســمی توزیــع بــه فــروش‬ ‫رسیده است را مکلف کرد براساس محاسبات سازمان حمایت‬ ‫مصرف‌کننــدگان و تولیدکننــدگان مابه‌التفــاوت ریالــی نــرخ ارز‬ ‫در روز ترخیــص کاال بــا نــرخ ارز در روز بازپرداخــت را بپردازنــد‪».‬‬ ‫آخریــن دســتور رئیس‌جمهــور در ایــن زمینــه نیــز در اول مــرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬بوده که در ســخنان خود در جلســه ســتاد مرکزی مبارزه‬ ‫بــا مواد مخدر‪ ،‬گفــت‪« :‬بانک مرکزی و کمیتــه مربوطه باید این‬ ‫موضــوع را با دقت بررســی کننــد‪ ،‬ا گر دریافت کننــده ارز‪ ،‬کاالی‬ ‫مورد نیاز را وارد نکرده باشــد‪ ،‬تخلف صورت گرفته و در واقع ارز‬ ‫را قاچاق کرده است که باید موارد روشن شده و برخورد قانونی‬ ‫با متخلفان انجام گیرد‪».‬‬ ‫دولت معتقد است که به دلیل شرایط بد اقتصادی نا گزیر بوده‬ ‫که ارز را به صورت دولتی و کمی بعد به صورت دولتی و نیمایی‬ ‫بــه واردکننــدگان عرضه کند‪ .‬برخــی البته این «نا گزیــر» بودن را‬ ‫قبول ندارند و می‌گویند دولت سیاست اشتباهی را برای تنظیم‬ ‫بــازار کاالهــای اساســی در نظــر گرفتــه کــه یکــی از تبعــات منفی‬ ‫آن ایجــاد رانــت ارزی اســت؛ ولــی فار غ از درســت یــا غلط بودن‬ ‫مســاله‪ ،‬نمی‌تــوان اقدامــات دولــت بــرای مقابله با رانــت ایجاد‬ ‫شده در این حوزه را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫محمود بهمنی رئیس کل اسبق بانک مرکزی‪:‬‬ ‫حذف چهار صفر اهمیت دارد اما فوریت ندارد‬ ‫رئیــس کل اســبق بانــک مرکــزی گفت‪ :‬مســئله حــذف چهار صفــر اهمیت‬ ‫دارد امــا فوریــت نــدارد‪ ،‬دولــت نیــز نمی توانــد چندیــن کار را با هــم انجام‬ ‫دهــد بنابرایــن بایــد بتواند به کنتــرل تورم بپــردازد تا در مســائل مدیریتی‬ ‫و در بحث بودجه ای نیز به مشــکل برنخوریم‪ .‬پس از گذشــت دو هفته از‬ ‫تصویب الیحه پیشنهادی بانک مرکزی توسط هیئت دولت و تائید حذف‬ ‫چهار صفر از پول ملی ‪ ،‬برنامه مناظره با حضور مجید رضا حریری و وحید‬ ‫شــقاقی شــهری به عنوان مخالف این طرح و محمود بهمنی و طهماسب‬ ‫مظاهری به عنوان مدافع طرح ذکر شده به روی آنتن رفت‪ .‬در سوال نظر‬ ‫ســنجی این برنامه از بینندگان پرســیده شــده بود‪ ،‬نظر کــدام گروه درباره‬ ‫آثــار حــذف چهار صفر را منطقی تر میداننــد که تا انتهای برنامه ‪ 78‬درصد‬ ‫مردم با مخالفان حذف صفر موافق بودند‪.‬‬ ‫برای مهار تورم باید کاری کرد‬ ‫محمــود بهمنــی در این باره گفت‪ :‬واحد پول ریال اســت و با توجه به تورم‬ ‫امــروزه ایجــاب میکند که فکری داشــته باشــیم‪ .‬در ســال ‪ 86‬و ‪ 87‬به این‬ ‫نتیجه رســیدیم که اصالح ســاختار صورت گیرد در نتیجه در ‪ 10‬ســال قبل‬ ‫در چــک پــول ها صفر هــا را حــذف کردیم و به مــردم آمادگــی دادیم‪.‬برای‬ ‫ضرب ســکه های ‪ 500‬تومانی هزینه ای بیشــتر ازارزش آن هزینه می شــود‪.‬‬ ‫در حالــی کــه همه اینها ذوب شــده و بــه ابزارآالت تبدیل می شــوند‪ .‬برای‬ ‫چاپ اســکناس ‪ 500‬تومانی باید ‪ 830‬تومان هزینه کنیم‪ .‬در نتیجه هزینه‬ ‫ها بیشتر شده و اصال به صرفه نخواهد بود‪.‬‬ ‫موتور اقتصادی ما معیوب است‬ ‫حریــری گفــت ‪ :‬ا گــر امروز ‪ 1‬ریال معادل ‪ 1/120‬دالر اســت حاصل سیاســت‬ ‫گذاری ماســت‪ .‬صفر ها علت موضوع نیســت‪ .‬همه اینها اشکال را نمایش‬ ‫مــی دهــد‪ .‬مــا موتــور اقتصادی مــان عیب دارد‪ .‬چــه تضمینی وجــود دارد‬ ‫کــه ا گــر امــروز ‪ 4‬صفر حــذف کردیم ‪ 10 ،‬ســال بعد ‪ 8‬صفر حــذف نکنیم؟ به‬ ‫جــای حذف نشــانگر ‪ ،‬عیــب را از بین ببریم‪ .‬اما چهار صفر خوب اســت که‬ ‫جلــو چشــم مدیــران باشــد کــه بگویند چگونــه عمــل کردیم کــه خودمان‬ ‫نمــی توانیم بگوییــم اقتصادمان دچار چه وضعیتی اســت‪ .‬امروزه نیز ا کثر‬ ‫مبادالت با کارتهای شــتاب صورت میگیرد و ســکه ها و اسکناسها به مرور‬ ‫از بین میرود‪.‬‬ ‫باید اصالح سیاست های پولی و بودجه ای در دستور کار قرار گیرد‬ ‫طهماســب مظاهری گفــت‪ :‬باید برای کاهش تورم سیاســتهای دیگری را‬ ‫اعمال کرد‪ ،‬اصالح سیاســتهای پولی و بودجه ای از جمله اقداماتی اســت‬ ‫که باید در دستور کار قرار گیرد تا تا با بی احتیاطی به کشور تورم بیشتری‬ ‫را اعمال نکنیم‪.‬‬ ‫بررسی فوریت و همیت حذف چهار صفر‬ ‫شــقاقی گفت ‪ :‬در این یکســال ثبات اقتصادی نسبتا ایجاد شده است اما‬ ‫بایــد بتوانیــم در این شــرایط حســاس دو مولفه فوریت و همیت را بررســی‬ ‫کنیــم‪ .‬همــه موافــق حــذف صفر ها هســتند‪ ،‬ســاختار هــا باید تغییــر کند‪،‬‬ ‫سیاســت هــای اقتصــادی و یارانــه ای تغییــر کند امــا حذف چهــار صفر نه‬ ‫فوریــت دارد و نــه همیت‪ .‬در این شــرایط وفت پاســخگویی به این ســوال‬ ‫وجود ندارد‪ .‬زیرا هنوز ریشــه های تورم حذف نشــده و ثبات اقاصادی به‬ ‫طور کامل حا کم نشده است‪.‬‬ ‫حذف چهار صفر یک موضوع سیاسی است نه اقتصادی‬ ‫حریــری در ادامــه گفت‪ :‬بعد ار یکــی دو دهه بانک مرکــزی اعتبار جدیدی‬ ‫پیــدا کرده اســت ‪ ،‬با طــرح این موضوع اعتبــار بانک از بین میــرود بدلیل‬ ‫اینکــه در ‪10‬اولویــت اول سیاســتها حــذف صفــر هــا نیســت ‪ ،‬اولویــت بــا‬ ‫شــفافیت و جلوگیــری از نــرخ بهــره بانکها وتورم و کســری بودجه هاســت‪.‬‬ ‫اما پیام ما چیســت ؟ پیام سیاســی اســت و اقتصادی نمی باشــد چون با‬ ‫ایــن کار قرار اســت نشــان دهیم همــه چیز تحت کنترل اســت در حالی که‬ ‫ا گر این موضوع شکست بخورد نتیجه عکس خواهد داشت و فشار ناشی‬ ‫از تحریم ها دوباره برگردد‪ .‬در حال حاضرنیز در شرایطی هستیم که طاقت‬ ‫‪ 2‬یا ‪ 3‬درصد تورم بیخودی را نداریم‪.‬‬ ‫تدارکات مربوط به اصالح ساست های اقتصادی در دستور کار‬ ‫مظاهــری افزود‪ :‬مســئله حذف چهار صفــر اهمیت دارد امــا فوریت ندارد‪،‬‬ ‫دولــت نیــز نمی توانــد چندین کار را با هم انجام دهــد بنابراین باید بتواند‬ ‫بــه کنترل تورم بپردازد تا در مســائل مدیریتــی و در بحث بودجه ای نیز به‬ ‫مشــکل برنخوریــم‪ .‬در این حین دولــت باید بتواند دو کار مهــم دیگر را نیز‬ ‫انجــام دهد ‪ .1:‬اصالح سیاســتها ‪ .2‬تدارکات مربــوط به اصالحات را فراهم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ایران واحد پولی ندارد‬ ‫بهمنــی در ادامــه بحــث گفــت‪ :‬بپذیریم کــه واحد پولــی نداریم‪ ،‬ا گــر برای‬ ‫اصالحــات دیــر شــروع کــرده ایم قــرار نیســت بقیه کارهــا را تعطیــل کنیم‪.‬‬ ‫اصــل تــورم نیــز بــه نقدینگــی بــر میگــردد‪ .‬شــقاقی نیــز در تائیــد حــرف‬ ‫هــای بهمنــی افــزود‪ :‬بپذیریــم تــوان مدیریتــی نمــی توانــد چنــد طــرح را‬ ‫پیــش ببــرد‪ ،‬وقتــی هزینــه هــا بــا فایــده هــا مقایســه مــی شــود هرینــه هــا‬ ‫بیشــتر بــوده کــه انتظــارات تــورم را تشــدید خواهــد کــرد زیــرا هنــوز ریشــه‬ ‫هــای تــورم را حــل نکــرده ایــم‪ .‬ا گــر این مشــکالت حل نشــود باز هــم تورم‬ ‫خواهیم داشت ‪.‬‬ ‫حریــری در پاســخ به ســوال حضار برنامه در خصــوص وظایف وی در اتاق‬ ‫بازرگانــی گفــت ‪ :‬اتاق بازرگانی یک اساســنامه و شــرح وظایف دارد که باید‬ ‫بــه اعضــای خــود پاســخگو باشــد و نمــی تواند تخصصــی عمل کنــد ‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگانی وظیفه دارد روابط ایران را با حفظ منافع ایران با ســایر کشــور ها‬ ‫گســترش دهــد‪ .‬مظاهری گفــت ‪ :‬در زمان ریاســت خود در بانــک مرکزی ‪،‬‬ ‫برای جلوگیری از نقدینگی ‪ ،‬چاپخانه بانک مرکزی را ســه قفله کردیم تا از‬ ‫سیاســت آن زمان دولت که افزایش انتشــار پول و ایجاد نقدینگی بود جلو‬ ‫گیری کنیم و ایران چک ها را جایگزین کردیم‪.‬شــقاقی در پاســخ به اینکه‬ ‫چه کســی ارزش پول را از آن ســتانده گفت‪ :‬چهار عامل اصلی وجود دارد‬ ‫‪.1‬رشد نقدینگی که با خلق نقدینگی اتفاق می افتاد ‪.2 ،‬وابستگی واردات‬ ‫‪.3‬بی انضباطی هیئت دولت ‪.4‬مشکالت بهره وری که باید به ریشه های‬ ‫تورم نیز توجه داشت‪.‬‬
‫جامعه‬ ‫آغاز ثبت‌نام اینترنت رایگان خبرنگاران و زوج‌های جوان‬ ‫وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات از آغاز ثبت‌نام اینترنت رایگان خبرنــگاران و زوج‌های جوان خبر داد‪ .‬محمد جواد آذری جهرمی‪ ،‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در‬ ‫توئیتی از راه‌اندازی ســامانه اینترنتی ثبت‌نام دریافت اینترنت رایگان برای زوج‌های جوان و خبرنگاران خبر داد‪ .‬سامانه مذکور به‌آدرس ‪ ICTGifts.ir‬آماده ثبت‌نام کسانی‬ ‫است که شرایط الزم را داشته باشند‪ .‬آذری جهرمی همچنین خبر داد خبرنگارانی که طی هفته گذشته ازدواج کرد ‌ه باشند‪ ،‬هدیه ویژه‌ای دریافت می‌کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه‪ 20‬مرداد‪ 1398‬سال دوم شماره‪120‬‬ ‫پس از انتشار اسامی ‪ ۱۰‬نفر اول کنکور سراسری‪:‬‬ ‫جا ماندن مدارس دولتی عادی‬ ‫ازگردونهبرترین‌های«کنکورسراسری»‬ ‫پس از انتشــار اســامی ‪ ۱۰‬نفر اول کنکور سراسری در‬ ‫رشــته‌های علوم ریاضی و فنی‪ ،‬تجربی‪ ،‬انسانی و ‪۵‬‬ ‫نفر اول رشــته‌های زبان انگلیســی و هنر‪ ،‬انتقاداتی‬ ‫پیرامــون جای خالی دانش آمــوزان مدارس دولتی‬ ‫عــادی در صف اول نفــرات برتر کنکور شــکل گرفته‬ ‫اســت‪ .‬در میــان ‪ ۴۰‬نفــر اول کنکــور سراســری‪۱۹ ،‬‬ ‫دانــش آمــوز اهــل تهران‌انــد کــه ‪ ۶۶‬درصدشــان در‬ ‫مــدارس غیردولتــی و نمونــه دولتــی و ‪ ۳۳‬درصد در‬ ‫مدارس ســمپاد درس خوانده‌انــد‪ .‬همچنین بیش‬ ‫از ‪ ۹۰‬درصــد نفــرات برتــر شهرســتان‌ها‪ ،‬ســمپادی‬ ‫بوده‌اند‪.‬هرچند دور از انتظار نیســت که ‪ ۴۰‬نفر اول‬ ‫کنکور سراســری‪ ،‬بخشــی از جامعه نخبگانی دانش‬ ‫آمــوزی و محصل مــدارس خاص چون تیزهوشــان‬ ‫باشــند و از ســوی دیگر با اســتناد به آمار ‪ ۴۰‬نفر اول‬ ‫کنکور سراســری نمی‌توان تحلیل دقیق و عمیقی از‬ ‫وضعیت آموزشی کشور به دست داد‪ ،‬اما نمی توان‬ ‫بــه صــدا درآمــدن زنگ‌هــای خطــر طبقاتی شــدن‬ ‫آموزش‪ ،‬تولید نابرابری‌های اجتماعی و دور شــدن‬ ‫از عدالــت آموزشــی را نادیــده گرفــت‪ .‬همانطــور که‬ ‫احمدی الشــکی‪ ،‬نایــب رئیس کمیســیون آموزش‬ ‫و تحقیقات مجلس شــورای اســامی معتقد اســت‬ ‫کــه «امــروز عدالــت آموزشــی بــه شــدت زیــر ســوال‬ ‫اســت‪ .‬بخش عمده رتبه‌های برتر کنکور متعلق به‬ ‫مدارس خاص چون سمپاد‪ ،‬شاهد‪ ،‬نمونه دولتی‪،‬‬ ‫غیردولتــی یــا هیئت امنایی هســتند‪ .‬پــس جایگاه‬ ‫مدرسه دولتی کجاست؟»‪.‬‬ ‫نمــود بی‌عدالتــی آموزشــی در توزیــع غیرنرمــال‬ ‫نفرات برتر کنکور‬ ‫حجت اهلل بنیادی‪ ،‬اســتاد دانشــگاه و کارشناس و‬ ‫پژوهشــگر حوزه آموزش و پرورش در این باره اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬کنکــور و حاشــیه‌های آن‪ ،‬توزیــع نامناســب‬ ‫دانش آموزان و دانشجویان در رشته‌های مختلف‪،‬‬ ‫تقاضای نامتوازن برای برخی رشــته‌ها و دور شــدن‬ ‫نظــام آمــوزش و پــرورش از عدالــت‪ ،‬برخــی عالئــم‬ ‫بیمــاری مزمن نظــام تعلیم و تربیت و نظام آموزش‬ ‫عالــی کشــور بــه عنــوان نظام‌هــای تربیــت و تأمین‬ ‫نیــروی انســانی کشــور اســت؛ بیمــاری مزمنــی کــه‬ ‫یکــی از نشــانه‌های آن‪ ،‬توزیع غیــر طبیعی پذیرفته‬ ‫شــدگان کنکــور در ســطح مناطــق کشــور و مدارس‬ ‫مختلــف اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬صرف نظــر از ضعف‌ها و‬ ‫ایراداتی که به کنکور و شیوه برگزاری آن وارد است؛‬ ‫توزیع نابرابر و غیرنرمال نفرات برتر کنکور‪ ،‬نشــان از‬ ‫وجود بی‌عدالتی در شــرایط تحصیلی و فرایندهای‬ ‫هدایــت تحصیلــی دانــش آمــوزان و بــه طــور خاص‬ ‫نشــانگر عدم وجــود «نظام اســتعدادیابی و هدایت‬ ‫تحصیلی» در کشور است‪.‬‬ ‫رشــد بیــش از حــد و بــدون برنامــه مــدارس‬ ‫غیردولتــی؛ حرکــت بــه ســوی طبقاتــی شــدن‬ ‫آموزش و پرورش‬ ‫این کارشــناس و پژوهشــگر حوزه آمــوزش و پرورش‬ ‫کــه معتقد اســت رشــد بیش از حــد و بــدون برنامه‬ ‫مدارس غیردولتی‪ ،‬حرکت به ســوی طبقاتی شدن‬ ‫آمــوزش و پــرورش و بــه تبــع آن طبقاتــی تــر شــدن‬ ‫جامعه را در کشــور رقم زده اســت اظهار کرد‪ :‬وجود‬ ‫آموزشــگاه‌های کنکور در نوبت دوم بیشــتر مدارس‬ ‫غیردولتــی‪ ،‬تبعیــض میــان ایــن مــدارس و مدارس‬ ‫دولتــی (عادی) دخترانه در اســتفاده از دبیران مرد‬ ‫و برگــزاری اردوهــای خــاص چند هفتــه‌ای با هدف‬ ‫تقویــت مهارت‌هــای تســت زنــی و کنکــور‪ ،‬نشــان‬ ‫دهنــده غلبــه نگــرش کنکورمحــوری در ا کثــر ایــن‬ ‫مدارس است‪.‬‬ ‫محرومیــت بســیاری از شهرســتان‌ها از مــدارس‬ ‫سمپاد دیگر نماد بارز بی عدالتی‬ ‫بنیــادی ادامــه داد‪ :‬مــدارس غیردولتــی بــا کنکــور‬ ‫محــوری و بــه تبــع آن تســخیر صندلی‌هــای‬ ‫دانشــگاه‌های مطــرح کشــور بــر ســرعت طبقاتــی‬ ‫شــدن جامعه می‌افزایند‪ .‬بی عدالتی رو به تزاید در‬ ‫تأمیــن معلمــان توانمند و با انگیزه توســط مدارس‬ ‫خاص و غیردولتــی از دیگر دالیل توزیع غیرطبیعی‬ ‫رتبه‏‌هــای برتــر کنکور اســت‪ .‬وی با اشــاره بــه اینکه‬ ‫عــاوه بر تفاوت‌های برجســته در میــان توانمندی‬ ‫و انگیــزه معلمــان مناطــق و مــدارس‪ ،‬دسترســی‬ ‫بخــش عمده‌ای از دانش آموزان مســتعد کشــور به‬ ‫مدارس ســمپاد و تســهیالت و امکانــات خاص این‬ ‫مــدارس نیــز نابرابرانــه و دور از عدالت اســت عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬اســتقرار ناعادالنــه مــدارس ســمپاد در کشــور‬ ‫و محرومیــت بســیاری از شهرســتان‌ها و مناطــق‬ ‫آمــوزش و پــرورش کشــور از ایــن مدارس؛ نمــاد بارز‬ ‫این بی عدالتی اســت‪ .‬هر چند که «طرح شــهاب»‬ ‫بــه عنــوان راهــی برای پر کــردن این خــاء تدوین و‬ ‫تصویــب شــد‪ ،‬لکــن بــه دالیــل مختلفی ایــن طرح‬ ‫نیــز تــا کنون موفقیت چندانی نداشــته اســت‪ .‬این‬ ‫کارشناس و پژوهشگر حوزه آموزش و پرورش‪ ،‬عدم‬ ‫وجــود تعامــل و ارتبــاط منســجم و اثربخــش میان‬ ‫نظــام آمــوزش و پــرورش و نظــام آمــوزش عمومی و‬ ‫آموزش عالی و وجود برزخ و میدان سرنوشــت ســاز‬ ‫و بــی ســامانی به نــام کنکــور را یکی دیگــر از عوامل‬ ‫توزیــع نامناســب پذیرفتــه شــدگان دانشــگاه‌های‬ ‫مطرح کشور دانست و گفت‪ :‬یکی دیگر از تلخ ترین‬ ‫و تأسف‌بارترین نتایج کنونی تعامل ضعیف این دو‬ ‫وزارتخانــه‪ ،‬کمبــود شــدید معلم؛ همزمــان با خالی‬ ‫بودن بخشی از ظرفیت دانشگاه‌های کشور است‪.‬‬ ‫و امــا ســند بنیادیــن آمــوزش و پــرورش چــه‬ ‫می‌گوید؟‬ ‫بنیــادی افــزود‪ :‬ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و‬ ‫پــرورش در راهــکار(ـ‪ )۳- ۲ ۱‬بــر « طراحــی و اســتقرار‬ ‫نظــام جامــع هدایــت تحصیلــی و اســتعدادیابی‬ ‫بــه منظــور هدایــت دانــش آموزان به ســوی رشــته‬ ‫و َ‬ ‫حــرف و مهارت‌هــای مــورد نیــاز حــال و آینــده‬ ‫کشــور متناســب بــا اســتعدادها‪ ،‬عالقــه منــدی‬ ‫و توانایی‌هــای آنــان» تأ کیــد دارد‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫راهبردهــای ملــی نقشــه جامــع علمــی کشــور نیــز‬ ‫«ارتقــای نظــام مشــاوره و اســتعدادیابی و هدایــت‬ ‫تحصیلــی کشــور» و « طراحــی و اســتقرار نظــام‬ ‫جامــع مشــاوره‪ ،‬اســتعدادیابی و هدایــت به منظور‬ ‫هدایــت دانــش ‏آمــوزان و دانشــجویان بــه ســوی‬ ‫رشــته‌های علمــی متناســب بــا اولویت‌های کشــور‬ ‫براســاس اســتعداد و عالقه‌منــدی و توانایی‌هــای‬ ‫آنهــا و اولویت‌هــای کشــور» را مورد تأ کیــد قرار داده‬ ‫اســت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬در مجموع به نظر می رســد‬ ‫کــه توجــه‪ ،‬برنامه‏‌ریزی و اقدام عملــی دو وزارتخانه‬ ‫آمــوزش و پــرورش و علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری به‬ ‫راهبردهای نقشــه جامع علمی کشور و سند تحول‬ ‫بنیادیــن در زمینــه «عدالــت» و «اســتعداد یابــی و‬ ‫هدایــت تحصیلــی» تنهــا راه بــرون رفــت از شــرایط‬ ‫نامناسب و نامطلوب کنونی است‪.‬‬ ‫حــذف کنکــور بــدون برنامــه جایگزین مناســب‪،‬‬ ‫تالشی بی نتیجه است‬ ‫بنیــادی تا کیــد کرد که حــذف کنکور بــدون تدارک‬ ‫جایگزین مناســب و بهتر برای آن تالشی بی نتیجه‬ ‫است که با قانون گذاری ضعیف محقق نمی شود‪.‬‬ ‫الزمــه حــذف کنکــور و نتایج نامطلوب ناشــی از آن‬ ‫« تدویــن و تصویــب نظــام اســتعدادیابی و هدایت‬ ‫تحصیلــی» از دوره ابتدایــی تا پایان دوره دانشــگاه‬ ‫است‪.‬‬ ‫باالتریــن میانگیــن نمــرات امتحانــات نهایــی‬ ‫ساالنه از آن مدارس خاص دولتی است‬ ‫البتــه عبدالرســول عمــادی‪ ،‬رئیــس ســابق مرکــز‬ ‫ســنجش آمــوزش وزارت آموزش و پــرورش از دریچه‬ ‫دیگری به این موضوع نگریســته با نگاهی به نتایج‬ ‫امتحانــات نهایی دانش آموزان در ســال‌های اخیر‪،‬‬ ‫بــه تفاوت‌هــای مــدارس خــاص و عــادی دولتــی و‬ ‫غیردولتــی اشــاره می کند و نتایج نفــرات برتر کنکور‬ ‫را هم جدای از این نتایج بدســت آمده‪ ،‬نمی داند‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه این روزها و با اعــام نتایج کنکور‬ ‫بحــث درصــد قبولــی داوطلبــان درس خوانــده در‬ ‫مدارس دولتی و غیر دولتی گرم شــده و طبیعتا این‌‬ ‫مــدارس در معــرض مقایســه قرار گرفته‌انــد گفت‪ :‬با‬ ‫توجــه به نتایــج امتحانات نهایی در ســال‌هایی که‬ ‫رئیس مرکز سنجش بودم الزم است نکاتی را مطرح‬ ‫کنــم‪ .‬وی افــزود‪ :‬مدارس دولتی و غیــر دولتی هر دو‬ ‫دارای نــوع خاص و عادی هســتند‪ .‬مدارس دولتی‬ ‫خاص نظیر مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی بوده‬ ‫و مــدارس غیردولتــی خــاص همــان مــدارس برند و‬ ‫ً‬ ‫ویژه هســتند که معموال شــرایطی بــرای ورود دارند‬ ‫و متقاضیــان آنهــا بســیار باالســت کــه در نهایــت از‬ ‫بین مجموع متقاضیان دســت به گزینش می‌زنند‪.‬‬ ‫هرچنــد در ضوابط آمده که مدارس غیر دولتی حق‬ ‫گزینش ندارند اما این موضوع درباره مدارس خاص‬ ‫مصداق نــدارد‪ .‬عمــادی افزود‪ :‬مــدارس غیر دولتی‬ ‫عــادی نیز مدارســی هســتند کــه تعــداد متقاضیان‬ ‫آنهــا در حد ظرفیت شــان اســت و هــر دانش‌آموزی‬ ‫کــه بیایــد را ثبــت نام می‌کننــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬تعدادی‬ ‫مــدارس خــاص غیــر دولتــی در تهران داریم و شــمار‬ ‫اندکــی نیــز در مرا کــز اســتانها قــرار دارند امــا مدارس‬ ‫غیردولتی کم ظرفیت کوچک بسیار داریم‪.‬‬ ‫رئیــس ســابق مرکز ســنجش آمــوزش وزارت آموزش‬ ‫و پــرورش بــا بیــان اینکــه در صــدر نتایــج امتحانات‬ ‫نهایــی ابتــدا مــدارس خــاص دولتی و بعــد مدارس‬ ‫خــاص غیردولتــی کــه تعدادشــان زیــاد نیســت قرار‬ ‫دارنــد گفــت‪ :‬به عبارتــی در نتایــج امتحانات نهایی‬ ‫هــر ســاله باالتریــن میانگیــن نمــره برگــه امتحانی و‬ ‫باالتریــن میانگیــن درصد قبولی مربــوط به مدارس‬ ‫خــاص دولتــی اســت‪ .‬در واقــع نتایــج امتحانــات‬ ‫نهایــی از صــدر تــا ذیل جدول بــه ترتیــب عبارتند از‬ ‫مــدارس دولتــی خــاص‪ ،‬مــدارس غیردولتی خاص‪،‬‬ ‫مــدارس عــادی دولتــی و بعــد مــدارس عــادی‬ ‫غیردولتــی را شــامل می‌شــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬در بحــث‬ ‫کنکور نیز همین گونه اســت‪ .‬درصــد باالیی از قبول‬ ‫شدگان رشته‌های خاص کنکور سراسری به عبارتی‬ ‫رتبه‌هــای اول تــا ‪ ۱۰۰۰‬دانش آمــوزان مدارس دولتی‬ ‫خــاص و بعد مــدارس غیردولتی خاص‌انــد و مابقی‬ ‫رتبه‌هــا نیــز در میــان دانش آمــوزان مــدارس عادی‬ ‫دولتی و غیردولتی توزیع می شود‪.‬‬ ‫فاصلــه زیاد مــدارس غیردولتی خــاص با مدارس‬ ‫غیردولتــی عــادی در جــدول نتایــج امتحانــات‬ ‫نهایی‬ ‫عمــادی بــا بیــان اینکــه فاصلــه مــدارس غیردولتی‬ ‫خاص با مدارس غیردولتی عادی بســیار زیاد اســت‬ ‫و علیرغــم اینکــه مــدارس غیردولتی خــاص در صدر‬ ‫جــدول نتایــج امتحانــات نهایی‌انــد امــا مــدارس‬ ‫غیــر دولتی عــادی در انتهــای جدول قــرار می‌گیرند‬ ‫گفــت‪ :‬همان‌طور که مــدارس عــادی نیازمند توجه‬ ‫و تخصیص اعتبارات بیشــتر و ســرانه بهتر هســتند‪،‬‬ ‫مــدارس غیــر دولتــی عــادی نیــز نیازمنــد توجــه‬ ‫هســتند‪ .‬معــاون ســابق وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا‬ ‫اشــاره به مشــکالت مدارس غیر دولتی عادی اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬چــون ایــن مــدارس مــی خواهنــد دانــش آموز‬ ‫داشــته باشــند به شــرایطی چون تخفیف و تقسیط‬ ‫ً‬ ‫شهریه تن می‌دهند و معموال هزینه‌هایشان بیشتر‬ ‫از درآمدشــان می‌شــود و همان طور کــه قبال به آنها‬ ‫ً‬ ‫غیــر انتفاعــی می‌گفتنــد واقعــا غیــر انتفاعــی و بدون‬ ‫نفــع و ســود شــده و حتــی در اداره کردشــان دچــار‬ ‫مشــکل می‌شــوند‪ .‬وی افــزود‪ :‬همچنیــن علیرغــم‬ ‫ن مــدارس در فرایندهای داخلی‬ ‫این‌کــه برخــی از ای ‌‬ ‫ارزشــیابی تحصیلی و تربیتی گــزارش های مطلوبی‬ ‫بــه اولیا ارائه مــی کنند اما در آزمون‌های ملی مانند‬ ‫امتحانــات نهایــی کمیت شــان می لنگــد‪ .‬عمادی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬گاهــی مــی شــنویم بایــد بــه مــدارس‬ ‫غیردولتــی توجه داشــته باشــیم که صحیح اســت و‬ ‫یــک علــت همین بــود کــه ذکر کــردم‪ .‬نتایــج کنکور‬ ‫هم که این روزها درباره آن صحبت می‌شود جدای‬ ‫از ایــن موضوعــات و تفاوت‌هــا نیســت‪ .‬بخشــی از‬ ‫نخبــگان دانش‌آمــوزی بــه مــدارس تیزهوشــان می‬ ‫رونــد و برخــی دیگــر کــه وارد ایــن رقابت نمی‌شــوند‬ ‫بــه مــدارس غیردولتی خاص می رونــد و خانواده‌ها‬ ‫بــرای آنهــا هزینه کــرده و نتیجه می‌گیرنــد اما دانش‬ ‫آمــوزان مــدارس عــادی دولتــی و غیردولتــی از ایــن‬ ‫گردونه باز می‌مانند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫حکم متهمان پرونده گوشت‌های‬ ‫برزیلی صادر شد‬ ‫حکــم متهمان پرونده فروش آزاد گوش ـت‌های برزیلی وارد شــده‬ ‫با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از ســوی شــعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به‬ ‫جرایم اخاللگران و مفسدان اقتصادی صادر شد‪ .‬حکم متهمان‬ ‫پرونــده فــروش آزاد گوش ـت‌های برزیلــی وارد شــده بــا ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی از ســوی شــعبه چهــارم دادگاه ویــژه رســیدگی بــه جرایم‬ ‫اخاللگران و مفســدان اقتصادی صادر و متهمان امروز به منظور‬ ‫ابالغ حکم به شــعبه دادگاه احضار شــدند و حکم از ســوی قاضی‬ ‫صلواتــی بــه آن‌ها ابالغ گردیــد‪ .‬پس از ابالغ حکم از ســوی قاضی‬ ‫صلواتــی محکومــان پرونــده بــه همــراه مامــور مراقبــت به شــعبه‬ ‫اجــرای احــکام دادســرای کارکنــان دولــت رفتند تا پــس از اجرای‬ ‫تشــریفات قانونی امروز به زندان معرفی شــوند‪ .‬به گفته حسینی‬ ‫نماینده دادســتان متهمان با حواله‌های صوری و سندســازی و‬ ‫تخصیص غیرقانونی سهمیه‪ ،‬اقدام به فروش گوشت در بازار آزاد‬ ‫نمودند و در سال ‪ ۱۱۴ ،۹۷‬هزار کیلو گوشت خارج از چرخه توزیع‬ ‫به نرخ آزاد به فروش رسانده و موجب تضییع بیت‌المال به مبلغ‬ ‫‪ ۷۵‬میلیارد و ‪ ۲۴۰‬میلیون ریال شــدند‪ .‬بر این اســاس حمیدرضا‬ ‫خلیلــی فرزند محمد به اتهام مشــارکت در اخــال در نظام توزیع‬ ‫مایحتــاج عمومــی از طریق تخصیص ســهمیه برخالف مقررات با‬ ‫حواله صوری به منظور فروش گوشت با نرخ دولتی در بازار آزاد و‬ ‫متعاقبا فروش در بازار آزاد محکوم به ‪ ١٢‬سال حبس‪ ،‬جزای مالی‬ ‫و ضبــط همــه اموالــی که از طریــق خالف قانون به دســت آمده و‬ ‫تحمــل ‪ ٥٠‬ضربــه شــاق در انظــار عمومــی و انفصــال از خدمــات‬ ‫دولتی و عمومی محکوم شد‪ .‬علیرضا جهیزی‪ ،‬به اتهام مشارکت‬ ‫در اخــال در نظــام توزیــع مایحتــاج عمومــی به ‪ ١٠‬ســال حبس و‬ ‫ضبــط کلیــه اموالــی کــه از طریق خــاف قانــون به دســت آمده و‬ ‫تحمــل ‪ ۵۰‬ضربــه شــاق در انظــار عمومــی و انفصــال از خدمــات‬ ‫دولتــی و عمومی محکوم شــد‪ .‬مرتضی عســگری فرزند قنبرعلی‪،‬‬ ‫بــه اتهام مشــارکت در اخــال در نظام توزیــع مایحتاج عمومی به‬ ‫تحمل هفت ســال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق خالف‬ ‫قانون به دســت آمده و تحمل ‪ ٥٠‬ضربه شــاق در انظار عمومی و‬ ‫منــع از اشــتغال در شــرکت‌های تعاونی مصرف کارکنــان ادارات و‬ ‫موسســات دولتی و غیر دولتی و توزیــع مایحتاج عمومی محکوم‬ ‫شــد‪ .‬حســین خلیلی فرزند محمد به اتهام مشارکت در اخالل در‬ ‫نظام توزیع مایحتاج عمومی به تحمل پنج ســال حبس و ضبط‬ ‫کلیــه اموالــی کــه از طریق خــاف قانون به دســت آمــده و تحمل‬ ‫‪ ۵۰‬ضربه شــاق در انظار عمومی و منع از اشــتغال در شرکت‌های‬ ‫تولیــدی و توزیــع مایحتــاج عمومــی محکــوم شــد‪ .‬علــی رنجبــر‬ ‫کرمانــی فرزنــد محمود به اتهام معاونــت در اخالل در نظام توزیع‬ ‫مایحتــاج عمومی به تحمل دو ســال حبس و انفصال از خدمات‬ ‫دولتی و عمومی محکوم شد‪ .‬به استناد مواد ‪ ٢٣ ،٢٠‬و ‪ ٣٠‬قانون‬ ‫مجازات اســامی‪ ،‬مجوز شــرکت مهان تدبیر آسیا و فروشگاه‌های‬ ‫پرتو حیات نو و یاس شــمیران ابطال گردیده و ا کنون محکومین‬ ‫به همراه پرونده جهت اجرای حکم به دادســرای کارکنان دولت‬ ‫ارســال و اعــزام شــدند تــا قاضــی اجــرای حکــم تشــریفات قانونی‬ ‫بــرای معرفــی محکومــان به زنــدان را انجــام دهد‪ .‬ایــن پرونده ‪۶‬‬ ‫متهــم داشــت کــه همــه آن‌ها امــروز به جهــت ابالغ حکــم احضار‬ ‫شــده بودند ولی تا زمان مخابره ایــن خبر یکی از متهمان (متهم‬ ‫ســعیدی) در دادگاه حاضــر نشــده بــود کــه قاضی صلواتــی اعالم‬ ‫کــرد‪ :‬پــس از حضور این متهم در شــعبه حکم وی نیز ابالغ و برای‬ ‫اجرای احکام به دادسرا معرفی می‌شود‪.‬‬ ‫پراید‪ ،‬پرتیراژترین خودرو در مردودی‬ ‫انحراف فرمان‬ ‫ســید نــواب حســینی‌منش بــا بیــان این‌کــه در حــال حاضــر دو‬ ‫خــودروی نیســان و پراید بیشــترین آمار مــردودی در آزمون‌های‬ ‫مرا کــز معاینــه فنــی را از آن خود کرده و رتبه نخســت را به دســت‬ ‫آورده‌انــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬خــودروی پــر تیــراژ تولیــد داخلــی‪ ،‬رتب ـه‌‬ ‫نخســت را در مــردودی از انحــراف فرمــان کــه نشــان‌دهنده‌‬ ‫جلوبنــدی ضعیف خودرو اســت‪ ،‬به خود اختصاص داده اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به اینکه از ابتدای ســال گذشــته تا کنــون بیش از ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار خودرو برای دریافت برگه معاینه فنی به مرا کز‬ ‫‪۱۴‬گانــه شــهر تهــران مراجعــه کرده‌اند‪ ،‬اظهــار کــرد‪ ۲۷.۷ :‬درصد‬ ‫مراجعــات بــه مرا کز معاینه فنی شــهر تهران مربــوط به خودروی‬ ‫پرایــد اســت‪ .‬مدیرعامــل ســتاد مرکــزی معاینه فنــی خودروهای‬ ‫تهــران در ادامــه گفــت‪ :‬متاســفانه ‪ ۹‬درصــد از خودروهــای پرایــد‬ ‫مراجعه‌کننده بیش از یک ایراد داشــته‌اند که بر اســاس آمار پس‬ ‫از انحــراف فرمــان‪ ،‬درصــد مردودی پرایدهای مــدل ‪ ۸۴‬به باال از‬ ‫تســت آالیندگی ‪ ۱۷‬درصد و میــزان آالیندگی خودروی پراید مدل‬ ‫‪ ۸۴‬به پایین ‪ ۴۸‬درصد اســت‪ .‬به گفته حســینی‌منش‪ ،‬مردودی‬ ‫پرایدها در تست ناهمراستایی چر خ‌ها ‪ ۱۰.۵‬درصد‪ ،‬در تست ترمز‬ ‫‪ ۶‬درصد و در تســت کمک‌فنر ‪ ۵.۷‬درصد اســت‪ .‬وی به اظهارات‬ ‫رئیــس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مبنی بر اینکه‬ ‫که از سال ‪ ۹۹‬شماره‌گذاری خودرو سواری پراید متوقف می‌شود‪،‬‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬بر اســاس آمار ارائه‌شــده از سوی پلیس راهور‪،‬‬ ‫‪ ۳۴‬درصد از جان‌باختگان و مجروحان حوادث رانندگی ســوار بر‬ ‫خودروی پراید بوده‌اند که بیشتر به دلیل نقص انحراف فرمان و‬ ‫ترمز است چرا که در کوچک‌ترین وا کنش‪ ،‬فرمان خودرو از دست‬ ‫یشــود‪ .‬حســینی‌منش گفت‪ :‬اولین پراید در سال‬ ‫راننده خارج م ‌‬ ‫‪ ۱۹۸۸‬در شــرکت فــورد آمریــکا تولیــد شــد کــه پس از یک ســال به‬ ‫دلیــل غیراســتاندارد بــودن‪ ،‬خــط تولیــد آن به کره فروخته شــد‪.‬‬ ‫آن‌ها نیز دو سال پس از تولید باز هم به دلیل غیراستاندارد بودن‬ ‫ایــن خــودرو‪ ،‬خــط تولیــدش را به ایــران فروختنــد اما متاســفانه‬ ‫شــاهدیم خودرویی که در کشــورهای آمریکا و کره تنها ســه سال‬ ‫تولیدشــده‪ ،‬در کشــور مــا به‌رغــم تمــام اظهــارات کارشناســی در‬ ‫غیراســتاندارد بودن این خودرو بیش از ‪ ۳۰‬ســال اســت که تولید‬ ‫می‌شود و تولیدکننده قصد توقف تولید آن را نیز ندارد‪.‬‬
‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫یکشنبه‪ 20‬مرداد‪ 1398‬سال دوم شماره‪120‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫من نه آن رندم که ترک شاهد و ساغر کنم‬ ‫محتسب داند که من این کارها کمتر کن‬ ‫من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها‬ ‫توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم‬ ‫عشق دردانه‌ست و من غواص و دریا میکده‬ ‫سر فروبردم در آن جا تا کجا سر برکنم‬ ‫الله ساغرگیر و نرگس مست و بر ما نام فسق‬ ‫داوری دارم بسی یا رب که را داور کنم‬ ‫بازکش یک دم عنان ای ترک شهرآشوب من‬ ‫تا ز اشک و چهره راهت پرزر و گوهر کنم‬ ‫من که از یاقوت و لعل اشک دارم گنج‌ها‬ ‫کی نظر در فیض خورشید بلنداختر کنم‬ ‫چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست‬ ‫کجدلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم‬ ‫عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار‬ ‫عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم‬ ‫من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست‬ ‫کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم‬ ‫‪g‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫یکشنبه‪ 20‬مرداد‪ 1398‬سال دوم شماره‪120‬‬ ‫صاحب‌امتياز ‪:‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد‌‌ير مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫آد‌‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‪ -‬بعد از سلیمان‬ ‫خاطر‪ -‬خیابان اورامان‪ -‬پالک‪ 43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان آگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل آذین‬ ‫راپورت‬ ‫«افزایش کمیسیون امالک» زیر ذره‌بین کارشناسان‬ ‫نرخ کمیســیون دفاتر امال ک همــواره یکی از موضوعات مورد بحث‬ ‫در محافــل عمومــی اســت‪ .‬بــا وجــودی که بعضــا متعاملیــن از رقم‬ ‫نیــم درصــد حق‌الزحمــه امــا ک ناراضی هســتند‪ ،‬رییــس اتحادیه‬ ‫امــا ک معتقد اســت کــه نر خ‌های کمیســیون در ایران یک ششــم‬ ‫کشــورهای توســعه‌یافته و حتی کشــورهای منطقه است‪ .‬خسروی‬ ‫می‌گویــد «روزانــه ده‌هــا شــکایت بــه اتحادیــه می‌آیــد کــه مــردم از‬ ‫دریافت کمیسیون باال توسط بعضی دفاتر امال ک‪ ،‬ناراضی هستند‬ ‫کــه مــا به جــد پیگیــری و برخــورد می‌کنیم‪ .‬امــا انصافا بایــد ببینیم‬ ‫حق‌الزحمــه‌ای کــه هم‌ا کنون به مشــاوران امال ک می‌رســد و بعضا‬ ‫بیــن دو یــا چنــد مشــاور تقســیم می‌شــود آیــا کفــاف زندگــی آنهــا را‬ ‫می‌دهد؟ طبیعی اســت که ا گر فضا را برای درآمد افراد ببندیم‪ ،‬راه‬ ‫برای کارهای خالف باز می‌شود»‪.‬‬ ‫حدود چهار سال قبل بود که حق بنگاهی با اصالحاتی مواجه شد‪.‬‬ ‫اســفندماه ‪ ۱۳۹۴‬بر اســاس مصوبه کمیســیون نظارت شهرســتان‬ ‫تهران‪ ،‬دفاتر امال ک مجاز شدند برای معامالت امال ک تا سقف ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیــون تومــان نیم درصــد و باالتر از ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومان ‪ ۲۵‬صدم‬ ‫درصد از هر طرف معامله دریافت کنند‪.‬‬ ‫نــرخ کمیســیون اجــاره نیــز یک چهــارم اجــاره ماهیانــه از هر طرف‬ ‫معاملــه تعییــن شــد‪ .‬این ارقــام هم‌ا کنون مــا ک قــرار دارد و تغییر‬ ‫نکــرده اســت‪ .‬تــا پیــش از آن‪ ،‬طبــق بخشــنامه ســال ‪ ۱۳۸۰‬عمــل‬ ‫می‌شــد که بــرای معامالت امال ک تا ‪ ۳۰‬میلیــون تومان نیم‌درصد‪،‬‬ ‫از ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۵۰‬میلیــون تومــان ‪ ۷۵‬صــدم درصــد‪ ،‬از ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان نیم‌درصــد و از ‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان بــه باال ‪ ۲۵‬صــدم درصد‬ ‫مبلــغ مــورد معامله بــه عنوان کارمــزد از هر طرف دریافت می‌شــد‪.‬‬ ‫پرواضح است که حق‌الزحمه هر شغلی باید متناسب با شرایط روز‬ ‫تورم محاسبه شود‪.‬‬ ‫بــا این وجود‪ ،‬مخالفــان افزایش کارمزد مشــاوران امال ک معتقدند‬ ‫بســته خدماتــی کــه از ســوی دفاتــر امــا ک در ایــران ارایه می‌شــود‬ ‫آن‌طــور کــه باید و شــاید رضایت آنهــا را فراهم نمی‌کنــد و به همین‬ ‫لحــاظ عمــده متعاملیــن‪ ،‬ارزش واقعــی ایــن خدمــات را پایین‌تر از‬ ‫مبالغ دریافتی می‌دانند‪.‬‬ ‫فرشــید پورحاجــت‪ ،‬دبیــر کانــون انبوه‌ســازان در ایــن خصــوص‬ ‫می‌گویــد‪ :‬دریافــت کارمــزد باید متناســب با خدمات باشــد‪ .‬بســته‬ ‫خدماتــی که از ســوی عمده دفاتر صنف مشــاوران امال ک در ایران‬ ‫ارایه می‌شود به درستی تعریف نشده است‪.‬‬ ‫تنهــا کاری که مشــاوران انجام می‌دهند این اســت کــه ملکی را به‬ ‫یــک شــخص معرفی می‌کننــد و یــک قولنامه می‌نویســند‪ .‬یک میز‬ ‫و صندلــی در یــک واحــد صنفــی می‌گذارنــد و افــرادی عمدتــا فاقد‬ ‫تخصص الزم اقدام به عقد قرارداد می‌کنند؛ در حالی که مشــاوران‬ ‫امــا ک به عنوان امین خریدار و فروشــنده بایــد مبانی حقوقی این‬ ‫شــغل را بدانند‪ .‬کما این‌که در کشورهای توسعه‌یافته دفاتر امال ک‬ ‫به مبانی حقوقی این شغل به شکل حرفه‌ای مسلط هستند‪.‬‬ ‫به گفته پورحاجت‪ ،‬حجم بســیاری از شــکایات در محا کم قضایی‬ ‫بــه پرونده‌هــای حــوزه امــا ک مربــوط اســت‪ .‬این مســاله ناشــی از‬ ‫قراردادهایــی اســت کــه در دفاتــر امــا ک منعقــد می‌شــود و عمدتا‬ ‫طرفیــن را بــه دردســر می‌انــدازد‪ .‬معتقــدم کاری کــه در بســیاری از‬ ‫دفاتــر امــا ک صــورت می‌گیــرد از طریق یــک نرم‌افــزار در موبایل‌ها‬ ‫قابــل انجــام اســت‪ .‬ا گــر دفاتــر امــا ک‪ ،‬کار را بــه صــورت تخصصــی‬ ‫دنبــال کنند باید مســوولیت پیگیــری بندهای قــرارداد را بپذیرند؛‬ ‫در حالی که عمدتا از مسوولیت شانه خالی می‌کنند‪ .‬لذا نباید نرخ‬ ‫کمیسیون در ایران با کشورهای پیشرفته مقایسه شود‪.‬‬ ‫ا گر کمیسیون کم باشد تخلفات زیاد می‌شود‬ ‫از ســوی دیگــر رییــس اتحادیــه مشــاوران امــا ک‪ ،‬دغدغه‌هــای‬ ‫صنــف مشــاوران امال ک را فراتر از ســطح فعلی درآمــد آنها می‌داند‪.‬‬ ‫مصطفی‌قلــی خســروی بــا بیــان این‌کــه در کشــورهای اروپایــی و‬ ‫آمریکایــی و حتی کشــورهای منطقــه مثل ترکیه‪ ،‬مشــاوران امال ک‬ ‫‪ ۶‬درصــد مبلــغ قــرارداد را بــه عنــوان کارمــزد از فروشــنده دریافــت‬ ‫می‌کننــد معتقد اســت‪ :‬مبلغ کمیســیون امال ک در ایران‪ ،‬تناســبی‬ ‫بــا ثمــن معاملــه ندارد و پیشــنهاد ما این اســت که این رقــم از نیم‬ ‫درصد فعلی به یک درصد افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫ا گــر ایــن اتفــاق بیفتــد بســیاری از تخلفــات کاهــش می‌یابــد‪ .‬وی‬ ‫افزایــش کمیســیون را در کاهــش قیمت مســکن نیز موثــر می‌داند‪.‬‬ ‫خســروی می‌گوید ممکن است یک بنگاهی خانه‌ای را باالتر از رقم‬ ‫پیشــنهادی مالک به فروش برســاند و به مالک بگوید نیمی از این‬ ‫رقــم را به من بده‪ .‬وقتی کمیســیون پایین باشــد این‌گونه اتفاقات‬ ‫بعید نیست‪.‬‬ ‫بنابراین از متولیان امر تقاضا داریم برای جلوگیری از حجم شکایات‬ ‫و تخلفات با افزایش نرخ کمیســیون بــه میزان یک درصد موافقت‬ ‫کننــد‪ .‬رییــس اتحادیــه امــا ک دربــاره تاریخچــه نــرخ کمیســیون‬ ‫امال ک خاطرنشــان کرد‪ :‬قبل از انقالب اســامی‪ ،‬حق‌الزحمه دفاتر‬ ‫امــا ک یک درصد بود‪ ،‬بعد آمدند گفتنــد تا ‪ ۲۰‬میلیون تومان نیم‬ ‫درصــد‪ ،‬از ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬میلیــون یک چهــارم درصــد و از ‪ ۱۰۰‬میلیون به‬ ‫باال کمیسیون ندارد‪.‬‬ ‫این برای زمان قبل از من اســت‪ .‬دو ســال بعد از آن‌که من در سال‬ ‫‪ ۱۳۷۸‬به ریاســت اتحادیه رســیدم نرخ را تا ‪ ۳۰‬میلیون نیم درصد‪،‬‬ ‫از ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۵۰‬میلیــون تومان ‪ ۷۵‬صدم درصــد‪ ،‬از ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬نیم درصد‬ ‫و از ‪ ۱۰۰‬به باال یک چهارم درصد شــد‪ .‬خســروی ادامه داد‪ :‬پیش از‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۲‬یعنی قبل از زمانی که ریاســت را تحویل بدهم از آقای‬ ‫نیکــزاد‪ ،‬وزیر وقت راه و شهرســازی نامــه گرفتیم که رقم نیم درصد‬ ‫برای سراســر کشــور یکسان باشــد اما با توجه به این‌که قانون نظام‬ ‫صنفی برای هر شهرستان به شکل مجزا اجرا می‌شود و کمیسیون‬ ‫نظــارت آن شهرســتان نــرخ را تعییــن می‌کنــد در مناطــق مختلــف‬ ‫کارمزد متفاوت است‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۴‬کــه بنده حضور نداشــتم آقایان موافقــت کردند که‬ ‫نــرخ کمیســیون تا ‪ ۵۰۰‬میلیون تومــان نیم درصــد و از ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫بــه بــاال یک چهــارم درصد باشــد‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬اخیــرا درباره این‬ ‫مســاله کــه نــرخ کمیســیون امــا ک ناقص اســت نامــه‌ای بــه اتاق‬ ‫اصنــاف ایــران نوشــتیم که هنــوز جوابی به آن داده نشــده اســت‪.‬‬ ‫بــرای مباحثــی از جملــه تمدیــد‪ ،‬مشــارکت و متمــم رقمــی تعییــن‬ ‫نشده است‪ .‬باید نرخی داشته باشیم که در این موارد ساماندهی‬ ‫ایجاد شود‪ .‬افزایش نرخ کمیسیون شاید از نظر برخی افراد داروی‬ ‫تلخی باشد اما برای درمان الزم است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب شماره 125

روزنامه خوب شماره 125

شماره : ۱۲۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه خوب شماره 124

روزنامه خوب شماره 124

شماره : ۱۲۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه خوب شماره 123

روزنامه خوب شماره 123

شماره : ۱۲۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه خوب شماره 122

روزنامه خوب شماره 122

شماره : ۱۲۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه خوب شماره 121

روزنامه خوب شماره 121

شماره : ۱۲۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه خوب شماره 119

روزنامه خوب شماره 119

شماره : ۱۱۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!