صفحه قبل

روزنامه خوب شماره ۱۱۸

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 118

روزنامه خوب شماره 118

‫آمار وارقامپشتپرده‬ ‫وجذابنامزدهایبهترین‌هایسال‪ ۲۰۱۹‬فیفا‬ ‫بدنبال اعالم اســامی نامزدهای جایزه بهترین‌های ســال ‪ ۲۰۱۹‬فیفا‪ ،‬تارنمای رســمی این نهاد گزارش آماری جذابی را از پشــت پرده ‪ ۴۲‬نامزد این رقابت منتشر کرد‪ .‬نامزدها اعالم‬ ‫شده‌اند و برای رای دادن به گزینه مورد نظر خود به منظور انتخاب سه نامزد پایانی‪ ،‬کمتر از ‪ ۲‬هفته زمان دارید‪ .‬گزارش آماری فیفا حاوی اطالعات جالبی زیر است‪ ۵۴ :‬نمایانگر‬ ‫تعداد گل‌هایی اســت که «لیونل مســی» در جریان ‪ ۵۸‬بازی و در فاصله زمانی ‪ ۱۶‬جوالی ‪ ۲۰۱۸‬تا ‪ ۱۹‬جوالی ‪ ۲۰۱۹‬چه در عرصه ملی و چه در ســطح باشــگاهی به ثمر رســانده و از‬ ‫این حیث صدرنشــین نامزدهای بهترین بازیکن ســال فیفا در بخش مردان اســت؛ این در حالی اســت که «کیلین امباپه» با ‪ ۴۴‬گل در ‪ ۵۴‬بازی‪« ،‬محمد صالح» با ‪ ۳۳‬گل در ‪۶۰‬‬ ‫َ‬ ‫بازی‪« ،‬کریســتیانو رونالدو» با ‪ ۳۱‬گل در ‪ ۴۷‬بازی و «ســادیو مانه» با ‪ ۳۰‬گل در ‪ ۶۱‬دیدار‪ ،‬پشــت ســر «کنه اتمی» جای دارند‪ ۴۲ .‬ســال و ‪ ۶‬ماه و نیم عددی اســت که «فیل نویل» را‬ ‫به جوانترین نامزد حاضر در بخش ســرمربی‌ها بدل می‌کند‪« .‬جمال بلماضی» و «مارســلو گایاردو» با ‪ ۴۳‬ســال ســن‪ ،‬نزدیک ترین تعقیب کننده وی از این حیث بوده و «فرناندو‬ ‫سانتوس» با ‪ ۶۴‬سال‪ ،‬مسن‌ترین سرمربی در میان نامزدها است‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 16‬مرداد ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 118‬صفحه | قيمت ‪ 2000‬تومان | ‪ 5‬ذی الحجه ‪ 7 | 1440‬آ گوست ‪2019‬‬ ‫رئیس جمهور در دیدار با وزیر‪ ،‬معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫خبرنس‬ ‫بتاخوب‬ ‫هادی‬ ‫رضوی ر‬ ‫وانه زن‬ ‫دان شد‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تعاملگستردهباجهانتصمیمنظاماست‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫ملی‌پوشقایقرانیزنان‪ :‬ݥ‬ ‫کار سختی در رقابت‌های‬ ‫جهانی داریم‬ ‫‪7‬‬ ‫پکنباسالحیوآنبهحملهتعرفه‌ایآمریکاپاسخداد ݥ‬ ‫شلیک ارزی چین‬ ‫به ترامپ‬
‫اقتصاد‬ ‫خرید لوازم خانگی در دبی؛ تحویل گرفتن از قاچاقچی در تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫چهار‌شنبه‪ 16‬مرداد‪ 1398‬سال دوم شماره‪118‬‬ ‫محمد امین حقگو‬ ‫مخاطرات وا گذاری خودروسازان در شرایط فعلی؛‬ ‫تبدیل انحصار دولتی‬ ‫به انحصار خصوصی‬ ‫وا گــذاری خودروســازان درحالی کــه در بازار انحصار مطلــق دارند‪ ،‬ن ‌ه‬ ‫تنها کمکی به حل مشکالت نخواهد کرد‪ ،‬بلکه می‌تواند چالش‌های‬ ‫توسعه صنعتی ایران را بیش از پیش افزایش دهد‪.‬‬ ‫چند وقتی است که دوباره تب وا گذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی‬ ‫ن خودرو و ســایپا داغ شــده اما این بار قضیه جدی‌تر و متفاوت‌تر‬ ‫ایرا ‌‬ ‫نســبت به دفعات قبل اســت‪ .‬چرا که مصوبه سران قوا و عزم به ظاهر‬ ‫نهــا حساســیت‌ها را بار دیگر به مســئله‬ ‫جــدی دولــت در وا گــذاری آ ‌‬ ‫یســازی در‬ ‫وا گــذاری ایــن دو غول صنعت و تجربه شکســت خصوص ‌‬ ‫دهه اخیر برانگیخته است‪.‬‬ ‫یســازی مطرح‬ ‫یکــی از محوری‌تریــن مــواردی کــه در بحــث خصوص ‌‬ ‫اســت و در اصــل ‪ 44‬هــم بــه صراحــت بــه آن اشــاره شــده‪ ،‬مســئله‬ ‫انحصار شــرکت‌ها و نسبت آنها با وا گذاری به بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫انحصارگــری و تبعاتــی که به دنبــال خود به بار می‌آورد همیشــه یکی‬ ‫شهــای پیش‌روی سیاس ـت‌گذاران بوده و هســت‪.‬‬ ‫از مهم‌تریــن چال ‌‬ ‫ن خودرو و ســایپا‬ ‫از آنجــا کــه دو شــرکت بزرگ خودروســازی یعنی ایرا ‌‬ ‫چند دهه اســت که بزرگترین ســهم از بازار را در اختیار خود قرار داده‬ ‫اند‪ ،‬باید گفت وا گذاریشان در صورتی که با نوعی «انحصار مطلق» از‬ ‫جانــب آنهــا در بازار مواجه هســتیم‪ ،‬ن ‌ه تنها کمکی به حل مشــکالت‬ ‫نخواهد کرد‪ ،‬بلکه می‌تواند چالش‌های توسعه صنعتی ایران را بیش‬ ‫از پیــش کند‪ .‬نکته جالب آنجاســت که این دو شــرکت بــزرگ حتی با‬ ‫یکدیگــر هــم رقابتــی ندارند و به نوعی با تقســیم بازار بین خودشــان‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عمــا یــک انحصار مطلق را به نفع خود رقــم زده‌اند‪ .‬به واقع هر کدام‬ ‫یک بخشی از طبقه درآمدی مردم را پوشش می‌دهند و با این ترفند‪،‬‬ ‫بــازار خــود را از یکدیگــر جــدا کرده‌انــد‪ .‬اما با ایــن حال در بــازار خودرو‬ ‫ایــران تنهــا ایــن دو خودروســاز در مجمــوع حــدود ‪ 90‬درصد از ســهم‬ ‫بازار را در اختیار دارند و ســایر بازار میان خودروســازان بســیار کوچک‬ ‫داخلی و خودروهای وارداتی تقسیم شده است‪.‬‬ ‫ایــن در حالی اســت کــه در دیگر کشــورها وضع کاملا متفاوت اســت‪.‬‬ ‫در چین بیش از ‪ 20‬تولید کننده اصلی حضور دارند و فشــار رقابت در‬ ‫این کشور به حدی باالست که خودروسازان معروفی نظیر فورد‪ ،‬کیا‪،‬‬ ‫نیسان‪ ،‬بی ام و‪ ،‬مزدا و هوندا نتوانسته‌اند سهمی بیش از ‪ 5‬درصد را‬ ‫برای خود کســب کنند‪ .‬شــرکت‌هایی که در بازار هنــد حضور دارند و‬ ‫ســهم بازار باالی ‪ 7‬درصد را به خود اختصاص داده‌اند همگی دارای‬ ‫کارخانــه تولیــدی در هنــد هســتند‪ .‬در برزیل حداقل ‪ 4‬خودروســاز با‬ ‫سهم بازار حداقل ‪ 10‬درصد در بازار بزرگ برزیل حضور دارند‪ .‬در دیگر‬ ‫کشورها نیز کم و بیش وضع به همین شکل است‪.‬‬ ‫یســازی درحالــی کــه صنعــت و بــازار‬ ‫لــذا بایــد توجــه کــرد خصوص ‌‬ ‫خودروســازی ایــران بــا چنیــن وضعیتــی مواجــه اســت‪ ،‬یک اشــتباه‬ ‫راهبــردی به شــمار م ـی‌رود‪ .‬به خصــوص زمانی که بحــث به صنعت‬ ‫یشــود‪ .‬چرا کــه این صنعت‬ ‫خــودرو می‌رســد اهمیت آن دوچندان م ‌‬ ‫ارتباط مستقیمی با رفاه و معیشت عموم مردم دارد و هر تکانه‌ای در‬ ‫قیمت‪ ،‬کیفیت و اساسا انگیزه تولید و سود بنگاه‪ ،‬زندگی تمام مردم‬ ‫را تحت تأثیر قرار می‌دهد‪.‬‬ ‫آنطور که از تجربه موفق خصوصی‌سازی در کشورهای موفق بر می‌آید‪،‬‬ ‫یســازی و کارامد شــدن بــازار و‬ ‫یســازی بایــد در جهــت رقابت ‌‬ ‫خصوص ‌‬ ‫صنعت باشــد و ا گر این مســئله مغفول واقع شــود‪ ،‬گاهی پیامدهای‬ ‫شهــای‬ ‫یشــود‪ .‬همچنیــن گزار ‌‬ ‫تهــا دامن‌گیــرد کشــور م ‌‬ ‫آن تــا مد ‌‬ ‫متعــددی از نهادهــای بین‌المللــی همانند صنــدوق بین‌المللی پول‬ ‫یســازی در‬ ‫و بانــک جهانــی وجــود دارد که بــا مطالعــه علت خصوص ‌‬ ‫کشــورهای در حال توســعه‪ ،‬سیاس ـت‌گذاران را از تبدیل انحصارهای‬ ‫دولتــی بــه انحصــار خصوصی در فراینــد وا گذاری پرهیــز داده اند و به‬ ‫تجربه دردنا ک دیگر کشورها که بدون توجه به این مسئله دست به‬ ‫خصوصی‌سازی زده‌اند‪ ،‬اشاره شده است‪.‬‬ ‫ن خــودرو ا گر عمال‬ ‫یســازی ایرا ‌‬ ‫بنابرایــن بایــد توجه شــود که خصوص ‌‬ ‫وا گــذاری انحصــار دولتــی بــه انحصــار خصوصــی باشــد‪ ،‬وضع بــازار و‬ ‫صنعــت از حالــت فعلــی بدتر هم خواهد شــد و مشــخص نیســت که‬ ‫تصمیم‌گیران این امر برای آن چه تدبیری اندیشیده‌اند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با اشاره به افزایش لوازم خانگی قاچاق گفت‪ :‬خریداران کاالی مورد نیاز خود را در دبی تهیه و سپس آن را از قاچاقچی در تهران تحویل می‌‌گیرند‪ .‬سید‬ ‫مرتضی میری د در مورد ورود قاچاق لوازم خانگی به کشــور گفت‪ :‬با توجه به ممنوعیت واردات لوازم خانگی ورود لوازم خانگی قاچاق به کشور نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده است‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با بیان اینکه هر چقدر واردات قانونی کاال سخت‌تر شود به همان نسبت واردات قاچاق بیشتر می‌شود‪ :‬بطوری که مشاهده می‌شود علیرغم ممنوعیت واردات‬ ‫لوازم خانگی فروشگاه‌های لوازم خانگی دارای لوازم خانگی خارجی برای عرضه هستند‪ .‬وی با بیان اینکه لوازم خانگی قاچاق دو بخش است‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی از لوازم خانگی قاچاق از طریق پیله‌وری و‬ ‫کوله‌بری و از مرزهای غربی کشور مثل بانه و مرزهای جنوبی به کشور وارد می‌شود اما بخشی دیگر از لوازم خانگی‪ ،‬مصنوعات داخلی است که با برند لوازم خانگی خارجی عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫آیا برنامه «حذف چهار صفر از پول ملی» تورم را کاهش می‌دهد؟‬ ‫یــک اقتصــاددان با بیان اینکه سیاســت حذف صفــر از پول ملی به معنای شــیپور‬ ‫جنــگ بــا تورم اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬امروز کمر اقتصاد کشــور زیــر بار این صفرها خم شــده‬ ‫است؛ بنابراین اجرای این طرح بار اقتصاد را سبک‌تر می‌کند‪ .‬اما باید همراه با این‬ ‫سیاســت‪ ،‬برنامه‌هایــی بــرای کنترل تورم و نقدینگی هم اجرا شــود تــا این تصمیم‬ ‫موفق باشد‪ .‬عبدالحسین ساسان درباره ضرورت حذف صفر از پول ملی اظهار کرد‪:‬‬ ‫باید دید آیا صفرهای پول ملی خدمتی به پول و اقتصاد کشور می‌کند یا این صفرها‬ ‫رفــاه برای افــراد جامعه می‌آورد؟ این اقتصاددان با تا کید بر اینکه البته حذف صفر‬ ‫از پــول ملی مشــکل بیکاری‪ ،‬تورم‪ ،‬نقدینگــی و ‪ ...‬را حل نمی‌کند‪ ،‬افزود‪ :‬امروز کمر‬ ‫اقتصاد کشور زیر بار این صفرها خم شده است و شاید با این کار بار اقتصاد سبک‌تر‬ ‫شــود‪ .‬وی بــا اشــاره بــه اینکه امــروز برخی افــراد در خریدهــای روزانه خــود به دلیل‬ ‫یشــوند‪ ،‬گفت‪ :‬امروز به دلیل صفرهای‬ ‫صفرهای اضافه دچار مشــکل و اشــتباه م ‌‬ ‫مســوادها در کنترل حســاب های خرید‬ ‫اضافه مردم به خصوص ســالخوردگان و ک ‌‬ ‫یشــوند‪ .‬به گفته ساســان‪ ،‬حذف صفــر از پول ملی‬ ‫و فــروش خــود دچار مشــکل م ‌‬ ‫موجب کم شدن بار حسابداری ملی‪ ،‬صرفه جویی در کاغذ‪ ،‬وقت‪ ،‬چاپ‪ ،‬انرژی و‬ ‫همچنین کنترل بهتر حساب ها از سوی افراد می‌شود‪ .‬وی تا کید کرد‪ :‬در حالیکه‬ ‫نفس برداشتن صفر از پول ملی موجب بهتر شدن روابط و کاهش هزینه معامالت‬ ‫می‌شود‪ ،‬اما معجزه نخواهد کرد که نرخ تورم کاهش یابد یا نقدینگی کنترل شود‪.‬‬ ‫این اســتاد ســابق اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه راهکار کاهش نرخ تورم و‬ ‫نقدینگی به غیر از حذف صفر از پول ملی است‪ ،‬افزود‪ :‬حذف صفر از پول ملی فقط‬ ‫یکی از هزار مشکل کشور را حل می‌کند؛ بنابراین دولت به دنبال این سیاست‪ ،‬باید‬ ‫به دنبال راه حل بقیه مشــکالت باشــد‪ .‬وی افزود‪ :‬در تمام کشورهای جهان وقتی‬ ‫یشــود بدون اســتثنا قبل آن تصمیــم به کنترل نقدینگی‬ ‫صفــر از پول آنها حذف م ‌‬ ‫گرفته‌اند؛ بنابراین هیچ خردمندی صفرها را بدون کنترل نقدینگی حذف نمی‌کند‬ ‫و به طور قطع در سایه اجرای این سیاست دولت تدبیری در این خصوص خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬ساســان تصریح کرد‪ :‬سیاســت حذف صفر از پول ملی به معنای اعالن یا‬ ‫شــیپور جنــگ با تورم اســت‪ ،‬امــا اینکه می‌تواند یــا نمی تواند بحث دیگری اســت‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در پاســخ بــه معایــب الیحه حذف صفــر از پول ملی‪ ،‬گفــت‪ :‬علیرغم‬ ‫هوشــیاری بانک مرکزی برای حذف صفر‪ ،‬ا کنون از یک ضرورت بزرگ غفلت شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن کارشــناس اقتصادی گفــت‪ :‬واحدهــای پول ایران در گذشــته شــامل‬ ‫ِقــران‪ ،‬ریــال و تومــان بــود کــه طــی دو قرن اخیــر مربوط بــه مهاجمــان و مهاجرانی‬ ‫است که ایران را تسخیر کردند به عنوان مثال تومان واژه‌ای مغولی و ریال یک واژه‬ ‫اسپانیایی و پرتغالی است‪ .‬ساسان با تا کید بر اینکه به طور قطع رویداد حذف صفر‬ ‫در تاریخ ایران ثبت می‌شود‪ ،‬گفت‪ :‬به همین دلیل باید واحد پول کشور تغییر کند‬ ‫و در این انتخاب از اســامی اســتعماری دوری کرده و از نام‌های اصیل فارســی برای‬ ‫واحد پول استفاده شود‪.‬‬ ‫ماجرای اخذ ‪ ۱۰‬هزار تومان برای تحویل کارت سوخت چیست؟‬ ‫طرح استفاده از کارت سوخت شخصی از بیستم مردادماه یعنی پنج روز دیگر آغاز‬ ‫می‌شود اما هنوز افرادی هستند که موفق به دریافت کارت سوخت خود نشده‌اند‪،‬‬ ‫عمده این افراد نیز کســانی هســتند که در گذشته در سامانه دولت همراه ثبت نام‬ ‫کرده بودند و ا کنون منتظر رسیدن کارت سوخت خود هستند‪ .‬این دسته از افراد‬ ‫هنــگام تحویل کات ســوخت خــود باید مبلغــی را پرداخت کنند‪ ،‬فاطمــه کاهی ‪-‬‬ ‫سخنگو شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ‪ -‬در این باره توضیح داد‪ :‬افرادی که‬ ‫از طریق ســامانه دولت همراه اقدام کرده‌اند‪ ،‬در آن زمان مبلغی را پرداخت نکرده‬ ‫بودند چرا که تنها قرار بود کارت بانک به کارت سوختشان لینک شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫با توجه به این‌که قرار است ا کنون کارت سوخت جدید برای این افراد صادر شود‪،‬‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫مبلــغ ‪ ۱۰‬هــزار تومان بــه منظور صدور کارت و هزینه‌های پســتی دریافت م ‌‬ ‫همچنین بهزاد اقبال‌خواه عضو هیأت مدیره شــرکت ملی پســت ‪ -‬با اشــاره به آمار‬ ‫کارت‌های ســوخت باقی‌مانده در پســت گفت‪ :‬طبق آمار تا اواخر تیرماه حدود ‪۷۲۱‬‬ ‫هزار کارت در باجه‌های معطله پست مانده است‪ .‬از طریق شرکت پاالیش و پخش‬ ‫فراورده‌های نفتی برای صاحبان این کارت‌ها پیامک و بارکد پســتی ارســال شــده‬ ‫اســت‪ .‬شــهروندان باید این بارکد پســتی را روی سایت رهگیری پست بررسی کنند‬ ‫و ببینند کارتشان در کدام باجه معطله قرار دارد‪ .‬ا گر آدرسشان تغییر نکرده باشد‪،‬‬ ‫می‌توانند درخواســت دهند که دوباره برایشــان ارسال شود و ا گر تغییر کرده باشد‪،‬‬ ‫بایــد بــا مراجعه بــه باجه معطله‪ ،‬بــا کارت شناســایی و کارت خــودرو آن را دریافت‬ ‫کننــد‪ .‬عضو هیأت مدیره شــرکت ملی پســت درباره‌ی هزین ـه‌ی تحویل کارت‌های‬ ‫ســوخت توضیح داد‪ :‬زمانی که ما کارت ســوخت را تحویل می‌دهیم‪ ،‬چه در باجه‬ ‫معطلــه باشــد و شــخص خــودش مراجعــه کند و چــه ما کارت ســوخت را بــه خانه‬ ‫یهــا فکر می‌کنند‬ ‫شــهروندان ببریــم‪ ،‬باید ‪ ۱۰‬مبلــغ هزار تومــان دریافت کنیم‪ .‬خیل ‌‬ ‫پست این ‪ ۱۰‬هزار تومان را برای خودش می‌گیرد و زمانی که خودشان برای دریافت‬ ‫کارت سوخت مراجعه می‌کنند‪ ،‬نباید این مبلغ را بپردازند‪ ،‬درحالی که این مبلغ به‬ ‫حساب شرکت پاالیش و پخش واریز می‌شود و برای شرکت پست نیست‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ما طبق قراردادی که با شرکت پاالیش و پخش داریم‪ ،‬موظف شدیم این مبلغ‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار تومــان را بــه ازای هــر کارت ســوخت از مردم جمع‌آوری کنیم که مســتقیما‬ ‫یشــود‪ .‬البته برای ارسال مجدد کارت‌های‬ ‫هم به حســاب پخش و پاالیش واریز م ‌‬ ‫ســوخت‪ ،‬تعرفه‌ی درون شــهری حــدود ‪ ۷۳۰۰‬تومان دریافــت می‌کنیم‪ .‬با توجه به‬ ‫اجرای مصوبات دولت و مجلس شــورای اســامی برای الزامی شــدن عرضه بنزین‬ ‫با اســتفاده از کارت هوشــمند ســوخت شــخصی از بیســتم مردادماه امســال‪ ،‬الزم‬ ‫اســت مالکان خودرو و موتورســیکلت که دارای کارت هوشــمند ســوخت شخصی‬ ‫هستند‪ ،‬به منظور شناسایی مشکالت احتمالی و کسب اطمینان خاطر از صحت‬ ‫عملکــرد کارت ســوخت‪ ،‬طی روزهای باقــی مانده حداقل یک نوبت ســوختگیری‬ ‫از طریق کارت‌های ســوخت شــخصی خــود انجام و در صورت بروز هرگونه مشــکل‬ ‫احتمالــی‪ ،‬مــوارد را بــه ســامانه ‪ ۰۹۶۲۷‬اطــاع دهنــد‪ .‬طرح الــزام اســتفاده از کارت‬ ‫ســوخت شــخصی با اولویت کالن شــهرهای تهران‪ ،‬کرج‪ ،‬تبریز و اصفهان‪ ،‬اجرایی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫همه کارت های سوخت صادره دارای رمز هستند‬ ‫بنا بر اعالم شــرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی‪ ،‬تمامی کارت‌های ســوختی که از‬ ‫ســوی شرکت ملی پخش برای متقاضیان صادر می‌شوند رمز گذاری شده‌اند و رمز‬ ‫کارت‌های سوخت ‪ 4‬رقم سمت راست کد ملی صاحبان کارت سوخت است‪ .‬تغییر‬ ‫رمز فقط با مدارک هویتی در نواحی شرکت پخش انجام می‌شود‪.‬‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫آریا‬ ‫گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫آماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬
‫فرمانده ســپاه قدس با لباس رسمی سپاه پاسداران انقالب اسالمی در محل وزارت امور خارجه حاضر شد و با ظریف دیدار کرد‪ .‬صبح سه‌شنبه سردار قاسم سلیمانی در محل وزارت امور‬ ‫خارجه حاضر شد و با ظریف دیدار کرد‪ .‬سردار قاسم سلیمانی در این دیدار ضمن خداقوت به ظریف‪ ،‬اقدام آمریکا در خصوص وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران را جنون‌آمیز و نشانه‬ ‫شکست قطعی کاخ سفید دانست‪ .‬وی در ادامه خطاب به وزیر امور خارجه اضافه کرد‪ :‬این اقدام آمریکا ثابت کرد که جنابعالی به‌عنوان مسئول سیاست خارجی کشور‪ ،‬تأثیری عمیق بر افکار‬ ‫عمومی و به‌ویژه مردم آمریکا نسبت به جهالت رهبران این کشور دارید‪ .‬سردار قاسم سلیمانی دفاع از منافع ملی و صداقت در بیان را از خصوصیات ویژه آقای ظریف دانسته افزود‪ :‬به شما‬ ‫تبریک می‌گویم که به‌دلیل انتساب به رهبر معظم‪ ،‬حکیم و فرزانه عالم اسالم و جهان‪ ،‬مورد غضب و دشمنی آمریکا قرار گرفته‌اید‪.‬‬ ‫ ‬ ‫رئیس جمهور در دیدار با وزیر‪ ،‬معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫ تعامل گسترده با جهان توصیه رهبری و تصمیم نظام است‬ ‫حجت‌االســام و المســلمین حســن روحانــی رئیــس جمهــور (س ‌هشــنبه) در دیدار‬ ‫بــا محمدجواد ظریــف‪ ،‬معاونان و مدیــران وزارت امور خارجه‪ ،‬با ابراز خرســندی از‬ ‫حضــور در ایــن وزارت‌خانه و جمــع معاونان و مدیران آن‪ ،‬گفت‪ :‬سیاســت خارجی‬ ‫ویژگی‌های خاص و روابط تنگاتنگی با ملت دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ملت مشخصه‌اش‬ ‫در یــک جامعــه محــدوده‌ای اســت کــه داخــل را از خــارج جــدا مــی کنــد‪ ،‬مرزهای‬ ‫جغرافیایی و مرزهای سیاسی داخل و خارج خودی و بیگانه را مشخص می‌کند‪.‬‬ ‫رییس‌جمهــور بــا یادآوری اینک ‌ه سیاســت خارجــی یعنی نحوه تعامل یک کشــور با‬ ‫بیرون و دیگران‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بنابراین سیاســت خارجی نمی تواند سیاســتی باشد‬ ‫کــه مربــوط بــه یک جنــاح‪ ،‬حزب یــا یک جمع اســت؛ سیاســت خارجــی مربوط به‬ ‫کل ملــت ایــران اســت‪ .‬روحانــی با بیان اینکــه وزارت خارجه و شــخص وزیر خارجه‬ ‫بــه عنــوان نماینده کل ملت ایران نــه نماینده گروه و جنــاح در مجامع بین‌المللی‬ ‫حضور می‌یابد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما ا گر یک ملت یکپارچه را می‌خواهیم باید دیپلماسی و‬ ‫سیاست خارجی ما هم یکپارچه باشد‪ .‬ملتی توانمند است که یکپارچه باشد‪ ،‬تکه‬ ‫تکه شــدن بخش‌های منافع قدرت یک ملت‪ ،‬توان آن را می‌کاهد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫استقالل طلبی یکی از ویژگی‌های اصلی انقالب ما است‪ .‬تسلیم در برابر بیگانگان‪،‬‬ ‫نهــا بر مردم ما تحمیل شــد اما انقالب این‬ ‫از تحقیرهــای بزرگی اســت که شــاید قر ‌‬ ‫تحقیر را از بین برد‪ .‬در همه مجامع جهانی سایرین می‌دانند ما به عنوان نماینده‬ ‫ملت‌مان حرف می‌زنیم نه نماینده شرق و غرب و این قدرت و آن قدرت؛ اما خیلی‬ ‫از کشــورها اینگونــه نیســتند و بــه نمایندگــی از یــک قدرت بــزرگ یا ابرقــدرت حرف‬ ‫می‌زنند و حرف‌های آنها را تکرار می‌کنند‪ ،‬اما وزیر امور خارجه ما به عنوان نماینده‬ ‫ملت‌مان حرف می‌زند و این یکی از افتخارات ماست‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور با بیــان اینکه کارشناســان وزارت خارجــه باید حرف خــود را صریح‬ ‫بزنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امانتداری در اینجا اهمیت زیادی دارد‪ .‬ا گر قرار باشــد بر اســاس‬ ‫یشــویم‪ .‬جایــی که الزم‬ ‫خوشــایند ایــن و آن صحبــت کنیــم‪ ،‬از امانتداری خارج م ‌‬ ‫باشــد‪ ،‬وزیــر خارجه‪ ،‬معاونان او و ســفرا باید نظرات کارشناســی خــود را بیان کنند‬ ‫مخصوصــا وزیــر خارجــه مــا که یــک نخبــه و مجتهد سیاســی اســت‪ .‬برخــی درس‬ ‫سیاســی خوانده‌انــد‪ ،‬امــا مجتهــد نشــده‌اند امــا ظریــف عــاوه بــر اینکــه اســتعداد‬ ‫نخبگــی دارد‪ ،‬یــک مجتهــد سیاســی اســت‪ .‬روحانــی با بیــان اینکــه در همه جای‬ ‫دنیا تصمیمات مهم سیاســت خارجی را نظام می‌گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر اســاس ساز‬ ‫و کار آن نظــام‪ ،‬تصمیمــات را یــا دولت می‌گیرد یا یک شــورا یا ســایر مقامــات و این‬ ‫بســتگی به ســاختار آن نظام دارد‪ .‬ما هم نظرات خودمان را به صراحت می‌گوییم‬ ‫اما وقتی نظام به یک تصمیم رسید‪ ،‬آن تصمیم را با امانت به وزارت خارجه منتقل‬ ‫می‌کنیم‪ .‬در شــورای عالی امنیت ملی ممکن اســت اعضا رایی بدهند که من با آن‬ ‫مخالف باشم اما آن را امضا می‌کنم‪ .‬بعضی‌ها این را درست لمس نمی‌کنند که من‬ ‫به عنوان رئیس جمهور نظرم را بیان می‌کنم اما ا گر الیحه‌ای که من مثال به مجلس‬ ‫داده‌ام و مجلس آن را تغییر داد و تبدیل به قانون کرد و با الیحه من متفاوت بود‪،‬‬ ‫مــن آن را امضــا و ابــاغ می‌کنــم‪ ،‬ایــن دوگانگی نیســت؛ زیــرا باید همه نظرمــان را با‬ ‫صراحت و بدون کم و کاست بیان کنیم‪ ،‬اما تصمیمات نظام را هم اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من شهادت می‌دهم وزیر خارجه در همه جلساتی که حضور داشته‬ ‫نظرات خود را به صراحت بیان کرده و امانتدار به معنای کلی و واقعی بوده است‪.‬‬ ‫ممکن اســت بعضی‌ها لمس نکنند که این کار چه شــهامتی نیاز دارد‪ .‬وزیر خارجه‬ ‫نظر خود را روبروی رئیس جمهور به صراحت بیان می‌کند و می‌داند ممکن اســت‬ ‫رئیس جمهور با آن مخالف باشــد‪ .‬وزیر خارجه مشــاور عالی کل نظام در سیاســت‬ ‫خارجــی اســت و بایــد نظــرش را بیان کنــد اما ا گر تصمیمی در کشــور چــه در دولت‬ ‫چه در مجلس یا شورای عالی امنیت ملی گرفته می‌شود همه ما باید آن را اجرایی‬ ‫کنیم‪ .‬در این مرحله هم وزیر خارجه رسول امینی بوده است و وقتی نظر جمعی را‬ ‫شنید‪ ،‬همان را اجرا کرده است‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهــور بــا بیــان اینکــه بســیار مهــم اســت کــه دولتــی از آغــاز تبلیغاتــش بــا‬ ‫مردم‪ ،‬سیاســت خارجی خود را به رأی مردم گذاشــته اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد ‌‪ :‬در‬ ‫دولت‌های گذشــته نیز سیاس ـت‌های خارجی قاعدتا همیشــه در چارچوب منافع‬ ‫یشــد‪ ،‬اما من رئیس جمهوری هســتم که هم در دور اول و هم در دور‬ ‫ملی اتخاذ م ‌‬ ‫ت خارجی به رأی مردم گذاشــتم و‬ ‫دوم ریاســت جمهــوری خــود نظرم را در سیاس ـ ‌‬ ‫تعامل سازنده با جهان از شعارهای اصلی من بود‪.‬‬ ‫قهــای رأی‪ ،‬به من‬ ‫روحانــی با بیان اینکه شــاید بســیاری از کســانی که پای صندو ‌‬ ‫لشــان سیاســت مــن در بخش خارجی و تعامل ســازنده با‬ ‫رأی دادنــد یکی از دالی ‌‬ ‫دنیا بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تعامل سازنده کار سختی است اما تقابل با جهان از آسان‌ترین‬ ‫کارهای دنیا است‪ .‬بسیار آسان است که در برابر همه دنیا در یک سخنرانی به همه‬ ‫فحاشــی شــود؛ تقابل با دنیا هنرمندی نمی‌خواهد اما اســاس در روابط و سیاست‬ ‫خارجــی‪ ،‬تعامل ســازنده اســت‪ .‬مقام معظم رهبــری نیــز در دور دوم دولت تدبیر و‬ ‫امید از تعبیر تعامل گسترده با جهان استفاده کردند؛ پس این نوع تعامل سیاست‬ ‫نظام و خواســت مردم اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همه مســئوالن به یک معنا که کارگزار‬ ‫نظام هســتیم‪ ،‬کاره‌ای نیســتیم‪ ،‬بلکه همه باید مطیع نظر ا کثریت قاطع باشــیم؛‬ ‫نظــام مــا بــر این مبناســت و تمــام مقامــات با رأی مســتقیم یــا غیرمســتقیم مردم‬ ‫مشــروعیت پیدا می‌کند و جمهوریت در جمهوری اســامی به معنای واقعی کلمه‬ ‫حا کم است‪ .‬همچنین قانون اساسی ما نیز به صراحت می‌گوید که اداره امور مردم‬ ‫و کشور باید با رأی مردم و از طریق انتخابات‌های مختلف انجام شود‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور در ادامــه صحبت‌های خود تا کید کــرد‪ :‬اینکه آمریــکا فکر می‌کند با‬ ‫تحریم و فشار می‌تواند نظام ما را تغییر دهد یا با این اقدامات مردم از نظام برگردند‬ ‫و بگویند که دیگر جمهوری اسالمی را نمی‌خواهند بلکه نظام دیگری را می‌خواهند‬ ‫یــا اینکه کلیت ایران را رها کنند و عشــق به ایــران را کنار بگذارند‪ ،‬تا زمانی که اصل‬ ‫ششــم قانون اساســی پا برجاست‪ ،‬این کار امکان‌پذیر نیست‪ .‬روحانی خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬تضمیــن نظام جمهوری اســامی ایران بــرای قرن‌ها در تاریخ آینــده با اجرای‬ ‫صحیح اصل ششم قانون اساسی است؛ ا گر این اصل را درست اجرا کردیم همیشه‬ ‫نظام جمهوری اسالمی می‌ماند‪ ،‬اما ا گر از اجرای صحیح این اصل فاصله گرفتیم‪،‬‬ ‫دیر یا زود باید خداحافظی کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه اصل ‪ ۵۹‬قانون اساســی‪ ،‬اصل‬ ‫مکمل اصل ششــم این قانون اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اصل ‪ ۵۹‬قانون اساسی جمهوری‬ ‫اســامی ایــران را بــرای همیشــه تضمیــن می‌کنــد؛ یعنــی با اجــرای اصــول ‪ ۶‬و ‪ ۵۹‬و‬ ‫همچنیــن ســایر اصــول قانون اساســی‪ ،‬بــه هیچ عنوان هیــچ قدرتی نــه آمریکا و نه‬ ‫دیگران و ا گر همه دشــمنان پشــت در پشــت هم قرار بگیرند‪ ،‬نمی‌توانند نظام ما را‬ ‫تغییر دهند‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور با تا کید بر اینکه اســاس جمهوری اســامی ایران نظر مردم اســت و‬ ‫ما نمی‌توانیم ســاز جدا گانه‌ای از مردم بزنیــم‪ ،‬به تصمیم اخیر دولت درباره حذف‬ ‫چهــار صفــر از پول ملی اشــاره کــرد و گفت‪ :‬اخیــرا در دولت تصویــب کردیم که پول‬ ‫ملی از ریال به تومان تغییر کند؛ در این زمینه استدالل من این بود که باید با زبان‬ ‫مردم ســخن بگوییم؛ امروز مردم در گفت‌وگوهای خود از تومان اســتفاده می‌کنند‬ ‫اما مکاتبات رســمی ما با زبان دیگری اســت و این تفاوت‪ ،‬یک دشواری برای مردم‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫روحانــی بــا بیان اینکــه باید تابــع مردم باشــیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬ســالیان دراز اســت که‬ ‫پول رســمی کشــور تبدیل به ریال شــده اســت اما هیچ کس از این عبارت استفاده‬ ‫نمی‌کند و این موضوع باعث ایجاد دو گونه زبان و حرف در کشــور شــده است‪ .‬وی‬ ‫همچنیــن بــا تا کید بر اینکــه در جاهای دیگر بــه جز موضوع پول ملــی نیز مباحثی‬ ‫نهــا را نمی‌فهمیم‪،‬‬ ‫یشــود که مــردم زبان ما را نمی‌فهمنــد و ما نیز زبان آ ‌‬ ‫مطــرح م ‌‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬در حکومت‪ ،‬حا کمــان باید نمایندگان مردم باشــند و هیچ کس‬ ‫در جمهــوری اســامی ایران مقامی باالتر از مقام نمایندگی مــردم ندارد‪ .‬نمایندگی‬ ‫مردم افتخار اســت و حرف و خواســت مردم نیز اســاس امور اســت‪ .‬در این راستا در‬ ‫سیاست خارجی نیز باید همه تالش خود را به کار بگیریم تا در کنار مردم باشیم نه‬ ‫اینکه چیزی را بر آن‌ها تحمیل کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬ا گر می‌خواستیم چیزی بر مردم تحمیل شود‪ ،‬در گذشته‬ ‫نیز این اتفاق می‌افتاد‪ ،‬اما در آن زمان این خارجی‌ها و سفیر آمریکا بود که بر مردم‬ ‫یکــرد اما ا گــر بخواهیم امــروز بر مردم مجــددا تحمیل کنیــم تنها فرد‬ ‫مــا تحمیــل م ‌‬ ‫تحمیل کننده است که تغییر کرده است‪ .‬روحانی با تا کید بر اینکه نظر مردم برای‬ ‫ما مهم اســت‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬ما تعامل ســازنده و یا به تعبیر مقام معظم رهبری‬ ‫تعامل گسترده با دنیا را به رأی مردم گذاشتیم و در دور دوم رأی بیشتری نسبت به‬ ‫دور اول کسب کردیم‪ .‬وی با بیان اینکه هیچ عشقی در ذهن مردم ما باالتر از عشق‬ ‫به ایران و اســام نیســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬منطق‪ ،‬دین‪ ،‬آرمان و خواست ملی ما در کنار‬ ‫هم قرار دارد و ما باید با مردم باشیم و سخن مان با ا کثریت قاطع مردم یکی باشد‪.‬‬ ‫روحانــی تا کیــد کرد‪ :‬ما روی تعامل ســازنده اصرار ورزیدیم و امــروز نیز بر این تعامل‬ ‫ســازنده اصرار می‌ورزیم‪ .‬روحانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشــاره به‬ ‫تغییــر مدیریــت پرونده هســته‌ای ایران از شــورای عالــی امنیت ملی بــه وزارت امور‬ ‫خارجــه خاطرنشــان کرد‪ :‬در آغاز کار دولت یازدهم احســاس کــردم که در خصوص‬ ‫پرونــده هســته‌ای‪ ،‬وزارت خارجــه و وزیــر خارجــه بهتر از هــر نهاد دیگــری می‌تواند‬ ‫فعالیت کند‪ .‬در همین راستا در همان روزهای نخست دولت از مقام معظم رهبری‬ ‫درخواست کردم که کار پرونده هسته‌ای را از دبیرخانه شورای امنیت ملی به وزارت‬ ‫خارجــه و شــخص وزیر منتقل کنند؛ گفت‌وگوی من با مقــام معظم رهبری در این‬ ‫خصوص خیلی زیاد به طول نیانجامید و در چند دقیقه مقام معظم رهبری با این‬ ‫درخواست موافقت کردند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشــاره به ســابقه خود در دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی ادامه‬ ‫داد‪ :‬مــن در زمــان حضــور در دبیرخانه شــورای عالــی امنیت ملی رســالت و وظیفه‬ ‫پیگیــری پرونــده هســته‌ای را بــه پیشــنهاد وزیــر خارجه وقت که در جلســه ســران‬ ‫مطــرح کــرده بــود‪ ،‬از وزارت خارجــه گرفته بــودم و به دبیرخانه منتقل کــرده بودم؛‬ ‫دیدم کسی که بهتر می‌تواند رسیدگی به پرونده هسته‌ای را بهتر از هر کس دیگری‬ ‫به جایگاه نخســت خود بازگرداند من هســتم‪ .‬وی تا کید کرد ‌‪ :‬پایه اول رمز پیروزی‬ ‫یشــد در‬ ‫ما در برجام انتقال پرونده هســته‌ای به وزارت خارجه بود‪ .‬ا گر این کار نم ‌‬ ‫صــد روز نمی‌توانســتیم به توافق ژنو برســیم‪ .‬ا گر در نیویورک وزیــر خارجه ما با وزیر‬ ‫خارجه آمریکا از نزدیک گفت‌وگو نمی‌کرد و ا گر من به تلفن اوباما جواب نداده بودم‬ ‫یشــد‪ ،‬امــا این کارها کمی دســتیابی به‬ ‫شــاید ایــن کار با کندی و ســختی انجام م ‌‬ ‫توافــق را ســاده کرد؛ البته تصمیماتی که گرفته شــد آســان نبود امــا توافق بزرگی در‬ ‫تاریخ رخ داد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه هشــت ســال مذا کره هیــچ حاصلی نداشــته بود‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬در‬ ‫این شرایط شاید تحمل موفقیت مذا کره برای عده‌ای سخت بود‪ .‬به هر حال این‬ ‫یشــود کاری کرد‪ .‬همه مــا در رقابت یا خدایــی نا کرده در‬ ‫طبــع انسان‌هاســت و نم ‌‬ ‫حسادت هستیم‪ .‬می‌گفتند این مشکل به هیچ عنوان قابل حل نیست و مذا کره‬ ‫هیــچ حاصلی نــدارد‪ ،‬البته من نمی‌گویم چرا مذا کرات پیــش از این دولت حاصلی‬ ‫نداشت‪ .‬در این شرایط طبیعی است حرف‌هایی زده شود‪ .‬در هر توافقی ا گر دنبال‬ ‫حدا کثر امتیاز باشیم امکان ندارد به نتیجه‌ای برسیم‪ .‬پیامبر هم در صلح حدیبیه‬ ‫از حدا کثر خواسته‌های خود کوتاه آمد چون می‌خواست صلح انجام شود‪ .‬روحانی‬ ‫بیان کرد‪ :‬البته در مذا کره باید به خواسته‌های حدا کثری اصرار کرد اما به دستیابی‬ ‫به هدف فکر کرد‪ .‬آمریکا و برخی از کشــورهای اروپایی می‌گفتند ایران اهل منطق‬ ‫نیســت و برخورد با ایران فقط از طریق جنگ ممکن اســت‪ .‬می‌گفتند ایران دروغ‬ ‫گفته و اهل منطق و مذا کره نیست اما ما دروغ بودن این ادعاها را ثابت کردیم و با‬ ‫آن‌ها مذا کره کردیم‪ .‬البته مذا کره با شــش قدرت شــهامت می‌خواهد‪ .‬ما شهامت‬ ‫داشــتیم البته وزیر خارجه هم داشــتیم که کاردان بود و علم و هنر مذا کره داشــت‬ ‫و دیپلمات شــناخت ‌ه شــده‌ای در ســطح جهان بود که یاران خوبی هم داشــت‪ .‬ما‬ ‫یســازی را‬ ‫ثابــت کردیــم کــه دروغ می‌گویند که ایران دنبال بمب اســت‪ .‬ما حق غن ‌‬ ‫می‌خواستیم که به این حق رسیدیم‪.‬‬ ‫رئیس‌جمهور با بیان اینکه عده‌ای می‌گفتند نمی‌توان با مذا کره شــورای امنیت را‬ ‫تســلیم حــق کرد‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬البته ایــن کار کمتر اتفاق افتاده‪ ،‬هشــت ســال هم‬ ‫که خودشــان به نتیجه نرســیده بودنــد‪ .‬من وقتی می‌گفتم قطعنامه‌های شــورای‬ ‫امنیت را لغو می‌کنیم می‌گفتند نمی‌شود‪ ،‬در همین دولت خودم هم می‌گفتند این‬ ‫یشــود اما ما ایــن کار را انجام دادیم‪ .‬وقتی مــن می‌گویم برجام از بین‬ ‫کار انجــام نم ‌‬ ‫رفتنی نیست یعنی ما ایران هراسی را زدودیم‪ .‬اینکه می‌گفتند ایران دروغ می‌گوید‬ ‫و اهــل مذا کــره نیســت را از بیــن بردیم‪ PMD .‬این طوق لعنتی که به پای ما بســته‬ ‫بودند و می‌کشاندند را از بین بردیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه توافق برجام برای دشمنان ما خیلی سخت بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اســرائیل حتما ش ـب‌های طوالنی نخوابیده اســت‪ .‬صهیونیســم همیشــه مخالف‬ ‫ایــن توافــق اســت تــا آن را از بین ببــرد‪ .‬آن‌ها نمی‌خواســتند توافق بشــود‪ .‬ارتجاع و‬ ‫تندروهــای آمریــکا هــم همین نظــر را دارند‪ .‬این مثلث شــوم از اول با هم هســتند‪.‬‬ ‫وقتــی توافــق انجام شــد خیلــی کار کردند تا آن اجرا نشــود‪ ،‬ولی خدا نخواســت که‬ ‫آن‌ها موفق شــوند‪ .‬ما توافقی امضا کردیم که دوســت و دشمن نتوانست بگوید به‬ ‫ضرر ایران است‪ .‬ترامپ و دشمنان ما می‌گفتند این توافق چون به نفع ایران است‪،‬‬ ‫بد اســت‪ .‬ترامپ هم گفت ایران در هیچ مذا کره‌ای شکســت نخورده اســت‪ ،‬البته‬ ‫ممکن است کسی بگوید برجام صددرصد خواسته ما نبود ولی حتی در مذا کره با‬ ‫کشــور دوســت نمی‌توان به صددرصد خواسته‌های خود برسیم‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫ا گر غیر از ظریف کسی وزیر خارجه بود نمی‌توانستیم به آسانی به این توافق برسیم‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬ما در این توافق پیروزی‌های حقوقی‪ ،‬سیاسی و اخالقی به دست‬ ‫آوردیم که این موفقیت‌ها از بین نمی‌رود؛ البته در چهار سال گذشته موفقیت‌های‬ ‫اقتصــادی زیــادی هم داشــتیم و در حالی کــه طرف مقابل بدعهدی داشــت ده‌ها‬ ‫میلیارد دالر از پول‌های ما آزاد شــد‪ .‬بســیاری از طر ح‌های اساســی ما که به خاطر‬ ‫تحریم متوقف مانده بود راه افتاد‪ .‬خواص برجام در سال ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬ظاهر شد‪ .‬فروش‬ ‫نفــت و میعانــات به ســه برابر افزایش یافــت‪ .‬موفقیت‌های اقتصادی مــا آنقدر زیاد‬ ‫بود که برخی عصبانی شدند‪ .‬عصبانی بودند که چرا هتل‌های ما پر از هیئت‌های‬ ‫تجاری و خارجی است‪ .‬از خرید هواپیما عصبانی بودند و می‌گفتند این هواپیماها‬ ‫کاغذی است‪ .‬ما توانستیم ناوگان هوایی و ریلی خود را تقویت کنیم‪.‬‬ ‫روحانی ادامه داد‪ :‬اما در سال ‪ ۹۶‬شیطان رجیم ظهور پیدا کرد‪ .‬در این سال آمریکا‬ ‫دنبــال ضربــه به برجام بود اما نمی‌دانســت کارش چه تأثیــری دارد تا اینکه در دی‬ ‫‪ ۹۶‬عده‌ای اغتشاش خیابانی راه انداختند که نمی‌خواهم بگویم چه کسانی با چه‬ ‫هدفــی ایــن کار را انجــام دادند امــا این کار باعث شــد دولت آمریکا بــه دام بیفتد و‬ ‫فکــر کنــد که ا گر یک هــول دیگر بدهد کار ایران تمام اســت‪ .‬ترامپ گــول اطرافیان‬ ‫جنگ طلب خود را خورد و اغفال شد‪ .‬اما ا گر آمریکا کار غلط کرده و از برجام خارج‬ ‫شده ما باید جواب بدهیم؟ آمریکا از سایر توافقات بین‌المللی خود هم خارج شد‪.‬‬ ‫شــما می‌گویید ترامپ خوب اســت و بقیه بد هستند؟ بعضی‌ها در داخل این گونه‬ ‫می‌نویســند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬ترامپ به نخســت وزیر سابق انگلیس فحاشی می‌کند‪،‬‬ ‫بــه ملــت افغانســتان توهین می‌کنــد‪ .‬با اروپــا‪ ،‬چین و ژاپــن اختــاف دارد‪ .‬آیا همه‬ ‫توافقات بین‌المللی بد بود که ترامپ از آن خارج شــد؟ ما چنین اعتقادی نداریم‪.‬‬ ‫ا کنون حا کمانی در کاخ ســفید هســتند که شــاید در تاریخ آمریکا دیگر در این حد‬ ‫فضاحت پیدا نکنیم‪ .‬البته آمریکا بعد از خروج از برجام تنها ماند و در سازمان ملل‪،‬‬ ‫شورای امنیت و نشست ورشو ناموفق بود‪ .‬ترامپ در مجمع عمومی مضحکه شد‪.‬‬ ‫در شورای امنیت تنها ماند و در موضوعات فلسطین و جوالن هم تنها ماند و آمریکا‬ ‫هر روز خود را منزوی می‌کند اما ما کار خودمان را خوب انجام دادیم و ثابت کردیم‬ ‫ا گر ایران عهدی را بست پای پیمانش می‌ایستد‪ .‬ما آمریکا را منزوی کردیم‪ .‬دو بار‬ ‫تهــا را کمتر می‌بینند و‬ ‫در دادگاه الهــه موفــق شــدیم‪ .‬نمی‌دانم چرا بعضی موفقی ‌‬ ‫تهــای دکتر مصدق در الهه‬ ‫گتــر‪ .‬ما موفقیت‌هایی باالتر از موفقی ‌‬ ‫یهــا را بزر ‌‬ ‫نا کام ‌‬ ‫بدست آوردیم‪ .‬روحانی با بیان اینکه ما هنوز از برجام استفاده می‌کنیم گرچه طرف‬ ‫مقابل بدهکار است‪ ،‬افزود‪ :‬هیچ کس نمی‌تواند به کاهش تعهدات ما ایراد بگیرد‪،‬‬ ‫در حالی که ا گر در روز اول این کار را می‌کردیم منزوی می‌شدیم‪ .‬آمریکا االن می‌گوید‬ ‫بــدون شــرط مذا کــره می‌کند اما در مرحله بعــد رهبری را تحریم می‌کنــد‪ .‬ما ا کنون‬ ‫نمی‌خواهیم با آمریکا مذا کره کنیم زیرا آن‌ها را شایسته مذا کرات نمی‌دانیم اما به‬ ‫فرض اینکه بخواهیم مذا کره کنیم چه کســی باید تصمیم‌گیر نهایی باشــد؟ شــما‬ ‫می‌دانید بدون نظر و توافق رهبری نمی‌توان امور مهم کشور را پیش برد‪ .‬در مرحله‬ ‫بعد وزیر خارجه را تحریم می‌کنید اما چه کســی باید مذا کره کند؟ مســئول مذا کره‬ ‫وزیر خارجه است‪ .‬رییس‌جمهور گفت‪ :‬این اقدامات مشخص می‌کند سیاستی در‬ ‫آمریکا در کار نیست که هر روز چنین تصمیماتی می‌گیرند‪ .‬در مقابل ما اهل مذا کره‬ ‫هستیم‪ .‬ا گر آمریکا واقعا مذا کره می‌کند باید کل تحریم‌ها را بردارد و دست از جنایت‬ ‫و تروریسم اقتصادی بردارد‪ .‬راه آمریکا توبه واقعی است‪ .‬من سال قبل گفتم صلح‬ ‫بــا ایــران مادر همه صلح‌ها و جنگ با ایران مادر همه جنگ‌هاســت‪ .‬من به آمریکا‬ ‫می‌گویم شما نمی‌توانید هم امنیت ما را خدشه‌دار کنید ولی دنبال امنیت سربازان‬ ‫خود در منطقه باشید‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫قاسم سلیمانی خطاب به ظریف‪ :‬اقدام آمریکا علیه شما نشانه شکست کاخ سفید است‬ ‫چهار‌شنبه‪ 16‬مرداد‪ 1398‬سال دوم شماره‪118‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫الریجانی‪ :‬آمریکایی‌ها درباره اوضاع‬ ‫ایران دچار توهم شدند‬ ‫علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی پیش از ظهر سه شنبه‬ ‫‪ 15‬مرداد در مراســم گرامیداشــت روز خبرنگار ضمن تحلیل شــرایط‬ ‫موجــود کشــور‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬در شــرایط امــروز کشــور نیازمنــد این‬ ‫هســتیم که درک مشــترکی از مسائل داشته باشــیم‪ .‬وی خطاب به‬ ‫خبرنــگاران و اصحــاب رســانه‪ ،‬گفت‪ :‬شــما عناصری هســتید که در‬ ‫مســیر شــرایط کشــور اطالعات بهتری نســبت به ما داریــد و از اخبار‬ ‫مختلفی مطلع هستید‪ .‬رئیس مجلس افزود‪ :‬ما در مجموع شرایط‬ ‫کشــور طی یکی دو ســال اخیر آمریکایی‌ها شــرایطی ایجاد کردند که‬ ‫نسبت به گذشته از جهات مختلف متفاوت است‪ .‬الریجانی تأ کید‬ ‫کرد‪ :‬پس از توافق هسته‌ای و ماجراجویی‌هایی که آمریکایی‌ها پس‬ ‫از خــروج از برجــام ایجــاد کردنــد‪ ،‬شــرایطی را در روابط بیــن الملل و‬ ‫شرایط منطقه برای ما داشته که در این اوضاع تأثیرگذار بوده است‬ ‫کــه بایــد تحلیــل روشــنی داشــته باشــیم و ببینیــم که هــدف حریف‬ ‫کــدام نقطــه اســت‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه گاهی برخــی تصــور می‌کنند‬ ‫کــه آمریکایی‌هــا به دنبــال افروختن جنــگ با ایران هســتند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ممکن اســت‪ ،‬رژیم صهیونیستی و کشــورهای دیگر افکار هوسنا کی‬ ‫بــرای امریــکا جهــت جنگ بــا ایران ایجــاد کنند امــا آنها خیلــی باید‬ ‫کــم عقل باشــند که تصور درگیری نظامی با ایران را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس ادامــه داد‪ :‬آمریکایی‌ها خودشــان هــم می‌دانند که‬ ‫در درگیــری محدود و یا نامحدود دچار آســیب‌هایی خواهند شــد و‬ ‫ایــران پاســخ آنها را به طور گســترده خواهد داد‪ ،‬بــه هرحال مختصر‬ ‫عقلی دارند که با ایران وارد درگیری نظامی نشوند‪.‬‬ ‫الریجانی افزود‪ :‬ممکن است ناامن سازی‌هایی در جاهایی برای ما‬ ‫داشــته باشــند اما جنگ نظامی نخواهند داشت و به احتمال قوی‬ ‫لهــای مــا این اســت که باید اینطور باشــد‪ .‬وی بــا بیان اینکه‬ ‫تحلی ‌‬ ‫یهــا دو هــدف عمده از فشــار بــه جمهوری اســامی ایران را‬ ‫آمریکای ‌‬ ‫دنبال می‌کنند‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬هدف اول آنها ایجاد فشار اقتصادی‬ ‫در درون ایــران اســت و می‌خواهنــد با این کار مشــکل ایجاد کرده و‬ ‫با فشار بر روی مردم نارضایتی‌های اقتصادی ایجاد کنند تا در کنار‬ ‫آن بتواننــد بی‌اعتمادی در ســطح ملی بوجود آورنــد‪ .‬اینها وظایفی‬ ‫است که آمریکایی‌ها دنبال می‌کنند‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس تصریــح کــرد‪ :‬اخیــرا آقــای برایــان هــوک مســئول‬ ‫مهــای ایــران در امریــکا که موجــود عجیب و غریبی نیز هســت‬ ‫تحری ‌‬ ‫فهــای زیــادی می‌زنــد و گفتــه کــه می‌خواهیــم در ایــران بــی‬ ‫حر ‌‬ ‫اعتمادی ایجاد کنیم؛ ا گر موفق شوند که تابه حال موفق نشده‌اند‬ ‫می‌خواهند جلوی توســعه ایران را بگیرند تا ایران در منطقه قدرت‬ ‫اقتصادی قوی نداشته باشد و به نظر می‌رسدهدف اصلی و کانونی‬ ‫آنهــا نیــز همیــن اســت‪ .‬الریجانــی بــا بیــان اینکــه امریکایی‌هــا دچار‬ ‫توهماتــی دربــاره اوضــاع ایــران شــده‌اند‪ ،‬گفــت‪ :‬در مســئله به صفر‬ ‫رســاندن فــروش نفــت ایران نیــز موفق نشــدند که البتــه تاحدودی‬ ‫فروش نفت را کاهش دادند اما در به صفر رساند آن ناموفق بودند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــراس سیاســی امنیتــی بــرای کشــورها از ایران مســئله‬ ‫ایست که در دستور کار امریکای‌ها قرار گرفته و آن را دنبال می‌کنند‬ ‫به طوری که در بعضی جاها آن را انجام داده‌اند‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس با اشــاره به تحریم ظریــف وزیر امور خارجه از ســوی‬ ‫امریکایی‌ها‪ ،‬گفت‪ :‬تحریم آقای ظریف به خاطر نقش او در افشــای‬ ‫مسیر غلط امریکایی‌ها بود اما خودشان دیدند که همه ارکان نظام‬ ‫از او حمایــت کرد‪ .‬الریجانی با تأ کید براینکه در شــرایط فعلی کشــور‬ ‫رســانه‌ها نقــش عمــده‌ای در ایجاد وفاق ملــی ایفا می‌کننــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫واقعــا کمــک کــردن به اقتصــاد ملی را شــما رســانه‌ها در اولویت قرار‬ ‫دهید و به جای مأیوس کردن و گزارش‌های منفی راهکار ارائه داده‬ ‫و راهنمایــی داشــته باشــید‪ .‬وی همچنیــن توانمندســازی اقتصــاد‬ ‫درونی را از اولویت‌های دولت و مجلس عنوان کرد و افزود‪ :‬رسانه‌ها‬ ‫باید به این موضوعات بیشتر بپردازند‪ .‬رئیس مجلس تأ کید کرد‪ :‬از‬ ‫ظرفیت‌های جوانان بااستعداد در کشور کمتر استفاده شده است‪،‬‬ ‫ایجــاد زمینــه برای آنهــا در حوزه‌های کشــاورزی‪ ،‬صنعت و صادرات‬ ‫بســیار مهم اســت که احتیاج به روشــنگری دارد که راهنمایی‌ها در‬ ‫این حوزه می‌تواند مفید باشد‪ .‬الریجانی با تأ کید براینکه پرداختن‬ ‫بــه وضعیــت توانمندســازی اقتصــاد کشــور در رســانه‌ها کــم اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬پرداختــن بــه وضعیــت اقتصــادی کشــور در رســانه‌ها بــراق‬ ‫نیســت‪ ،‬البته در رادیو و تلویزیون هم گاهی به کارآفرینان پرداخته‬ ‫می‌شود اما ملموس نیست‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬رسانه‌ها می‌توانند عزم‬ ‫ملی بــرای اســتفاده از ظرفیت‌های داخلی درجهت توانمندســازی‬ ‫اقتصادی کشور در شرایط موجود را ایجاد کنند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس یکی دیگر از اولویت‌های شــرایط امورز کشــور را ایجاد‬ ‫همبســتگی ملی دانســت و گفت‪ :‬دشــمن همواره به دنبال تخریب‬ ‫و مأیــوس کردن اســت اما در شــرایط فعلــی باید همبســتگی ملی را‬ ‫افزایش دهیم که رسانه‌ها نیز نقش موثری خواهند داشت‪.‬‬ ‫الریجانــی ادامــه داد‪ :‬عقــل و وظیفــه انقالبــی مان حکــم می‌کند که‬ ‫همبســتگی ملــی را در کشــور افزایش دهیــم‪ .‬بعضــی اختالفات تیتر‬ ‫یشــود‪ ،‬اینهــا پرا کندگــی داخلــی ایجاد می‌کنــد و همان‬ ‫رســانه‌ها م ‌‬ ‫چیزی اســت کــه حریف می‌خواهد‪ .‬وی خطاب به رســانه ها گفت‪:‬‬ ‫به جای اینکه آنها بفهمند که ما همبســتگی ملی داریم با تیترهای‬ ‫منفــی ما چنددســتگی ایجاد می‌کنیم‪ ،‬مأیوس کردن مردم نســبت‬ ‫بــه نهادهــا چــه خاصیتــی دارد؟ رئیس مجلــس تصریح کــرد‪ :‬اینکه‬ ‫نــکات مثبت را ندیدند کار آمریکایی‌هاســت‪ .‬گاهــی نکاتی راجع به‬ ‫مجلس و دیگر نهادها مطرح و برجسته می‌شود‪ ،‬البته نمی‌گویم که‬ ‫نباید نقد صورت گیرد بلکه باید نقدهای ســازنده مطرح و برجسته‬ ‫شــود‪ .‬الریجانی گفت‪ :‬باید زمینه‌هایی برای توانمندسازی سیاسی‬ ‫کشور ایجاد کنیم که این پیشنهادات در رسانه‌ها باید بیشتر مطرح‬ ‫شــود‪ .‬وی با اشــاره به نزدیک شــدن بــه انتخابــات یازدهمین دوره‬ ‫مجلــس گفــت‪ :‬انتخابات پرشــور یــک پشــتوانه خوب بــرای نظام و‬ ‫کشــور است‪ ،‬برجســته کردن برخی مســائل منفی و یا تیراندازیهای‬ ‫سیاســی کار به جایی نمی‌برد و اینها مربوط به شــرایط امروز کشــور‬ ‫نیست‪.‬‬
‫ورزش‬ ‫مرگ دوچرخه‌سوار ‪ ۲۲‬ساله در جریان مسابقه‬ ‫‪4‬‬ ‫بیورگ المبرخت به دلیل از دست دادن کنترلش در جریان مسابقات دوچرخه سواری لهستان درگذشت‪ .‬بیورگ المبرخت‪ ،‬دوچرخه سوار ‪ ۲۲‬ساله بلژیکی پس از سرنگونی در دور سوم مسابقات‬ ‫لهستان جان خود را از دست داد‪ .‬در ‪ ۵۰‬کیلومتری پیست در یک هوای بارانی‪ ،‬المبرخت بر زمین افتاد و سرش به بتن‌های کنار جاده برخورد کرد‪ .‬او ابتدا قرار بود با هلی کوپتر به بیمارستان‬ ‫انتقال داده شود اما به دلیل شرایط وخیمش با آمبوالنس راهی آنجا شد‪ .‬او در بیمارستان ریبنیک هنگام عمل جراحی درگذشت‪ .‬المبرخت یکی از دوچرخه سواران آینده‌دار بلژیک بود‪ .‬او در‬ ‫رقابت‌های کالسیک درخشید و به پیشرفت خود ادامه داد تا جایی که توانست مدال نقره قهرمانی جهان اینسبروک زیر ‪ ۲۳‬سال را به دست آورد‪.‬‬ ‫چهار‌شنبه‪ 16‬مرداد‪ 1398‬سال دوم شماره‪118‬‬ ‫اخبار‬ ‫ملی‌پوش قایقرانی زنان‪:‬‬ ‫کار سختی در رقابت‌های جهانی داریم‬ ‫«هدیه کاظمی» ملی‌پوش قایقرانی و دارنده مدال نقره بازی‌های‬ ‫تهــای جهانی مجارســتان گفت‪ :‬با‬ ‫آســیایی جا کارتــا دربــاره رقاب ‌‬ ‫توجــه بــه اینکه ســهمیه بازی هــای المپیــک ‪ 2020‬توکیــو در این‬ ‫مســابقات توزیع می شــود‪ ،‬به طــور حتم کار دشــواری را پیش رو‬ ‫خواهیــم داشــت‪ .‬کاظمی روز ســه شــنبه افزود‪ :‬با توجــه به اینکه‬ ‫تهــای جهانــی مجارســتان قــرار داریم‪،‬‬ ‫در آســتانه اعــزام بــه رقاب ‌‬ ‫تمرینــات را کمــی تغییــر داده‌ایــم تــا بتوانیــم به بهتریــن وضعیت‬ ‫تهــای جهانــی گفت‪ :‬در‬ ‫آمادگــی برســیم‪ .‬وی دربــاره ســطح رقاب ‌‬ ‫مســابقات جهانــی تمامــی کشــورها بــا بهتریــن ورزشــکاران خــود‬ ‫شــرکت می‌کننــد‪ .‬برتریــن قایقرانــان جهــان بــرای کســب بهترین‬ ‫نتیجه در مجارستان حضور خواهند داشت و رقابتی بسیار دشوار‬ ‫خواهیم داشت و تمرکز همه ملی پوشان کسب نتایج قابل قبول‬ ‫اســت‪ .‬ملی‌پوش کایا ک ایران در خصوص شانس کسب سهمیه‬ ‫المپیک‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬همه ورزشکارانی که به رقابت‌های جهانی‬ ‫یشــوند به دنبال کســب ســهمیه المپیک هستند‪ .‬با این‬ ‫اعزام م ‌‬ ‫تهــای جهانی‬ ‫حــال بــه خوبــی می‌دانیم المپیکی شــدن در رقاب ‌‬ ‫خیلی دشوار است‪ .‬در ابتدای سال آینده و در مسابقات قهرمانی‬ ‫آسیا نیز فرصت داریم تا برای کسب سهمیه المپیک تالش کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ظرفیت خوب قایقرانی ایران‪ ،‬یادآور شد‪ :‬قایقرانان‬ ‫ایرانی جزو برترین های آســیا هســتند و از ســوی دیگر کشــورهای‬ ‫قاره کهن سرمایه گذاری زیادی بر روی این رشته پرمدال می‌کنند‬ ‫تا در بازی‌های آســیایی و المپیک مدال بگیرند‪ .‬به طور حتم ا گر‬ ‫حمایت از قایقرانی کشــورمان بیشتر شــود‪ ،‬ورزشکاران کشورمان‬ ‫تهــای بــزرگ را دارنــد‪.‬‬ ‫نیــز توانایــی کســب نتایــج خــوب در رقاب ‌‬ ‫کاظمی گفت‪ :‬زمســتان ســال گذشــته را از دســت دادیم و پس از‬ ‫اینکــه فدراســیون ســر و ســامان گرفت تمرینــات را شــروع کردیم‪.‬‬ ‫تــاش داریــم تــا نماینــدگان خوبــی بــرای کشــورمان باشــیم‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شــرایط خوبی ا کنون در قایقرانی ایجاد شــده و همه‬ ‫ملی پوشــان بــرای کســب بهترین نتیجه تــاش می کننــد‪ .‬البته‬ ‫درگذشت فرزند رییس سهرابیان در هفته گذشته همه ما را متاثر‬ ‫کرد و امیدوارم بتوانیم با کسب نتایج خوب در رقابت‌های جهانی‬ ‫کمی از تالش‌های وی را در این مدت جبران کنیم‪.‬‬ ‫چهار ورزشگاه مدرن هدیه دولت تدبیر و امید به فوتبال‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد کــه در آغــاز کار بــا حجم گســترده ای از‬ ‫طرح های نیمه تمام ورزشــی مواجه بود در ‪ ۶‬ســال گذشته‬ ‫چهار ورزشــگاه مدرن فوتبال را به بهره برداری رســانده و در‬ ‫اختیــار فوتبــال کشــور قرار داده اســت‪ .‬دولت نهــم و دهم با‬ ‫طــرح های عمرانی پرتعداد شــناخته می شــود؛ طرح هایی‬ ‫کــه در ســفرهای اســتانی گلنــگ زنی آنهــا در دســتور کار قرار‬ ‫گرفــت اما با پایان دولت دهم‪ ،‬آنچه بیش از همه چشــمگیر‬ ‫به نظر می رسید طرح هایی بود که نیمه تمام باقی مانده و‬ ‫اعتبار برای تکمیل آنان به یکی از چالش های دولت یازدهم‬ ‫تبدیل شــد‪ .‬حجم باالی این پروژه ها موجب شــد تا دولت‬ ‫در نخستین سال های خود اولویت را بر تکمیل پروژه هایی‬ ‫بگــذارد کــه بــاالی ‪ ۸۰‬درصد رشــد فیزیکی دارنــد‪ .‬این طرح‬ ‫ها در بخش زیر ســاخت های ورزشــی بیشــمار بودند و نماد‬ ‫تعلــل در اجــرای آنان نیز ورزشــگاه «نقش جهــان» اصفهان‬ ‫بود؛ ورزشــگاهی که پیش از افتتاح‪ ،‬برخی از بخش های آن‬ ‫نیاز به بازسازی مجدد داشت‪ .‬ساخت این ورزشگاه در سال‬ ‫‪ ۶۷‬آغاز شــد و تا سال ‪ ۸۱‬ادامه داشت‪ .‬سپاهان اصفهان در‬ ‫سال ‪ ۸۱‬بازی‌های خانگی خود را در این ورزشگاه برگزار کرد‬ ‫تا اینکه ساخت فاز دوم این ورزشگاه از سال ‪ ۸۶‬ازسر گرفته‬ ‫شــد و تا ســال ‪ ۹۵‬ادامه یافت‪ .‬شــاید پروژه ساخت ورزشگاه‬ ‫نقــش جهــان طوالنی‌تریــن پــروژه زیربنایی در حــوزه ورزش‬ ‫ثهــای فراوانــی نیز بــه همراه‬ ‫ایــران باشــد که حــرف و حدی ‌‬ ‫داشــته اســت‪ .‬با آغاز بــه کار دولت تدبیــر و امید تکمیل این‬ ‫پــروژه در دســتور کار قــرار گرفــت و در نهایــت در ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫دومین ورزشــگاه بزرگ ایران با حضور «اسحاق جهانگیری»‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری افتتاح شــد؛ افتتاحی که پایانی‬ ‫بــر امــا و ا گر هــای ورزشــگاه نقش جهان بــود‪ .‬این ورزشــگاه‬ ‫بــه مــدت ‪ ۲۰‬ســال در اختیــار تیم ســپاهان اصفهــان یکی از‬ ‫پرافتخارترین تیم‌های لیگ برتر قرار گرفت‪.‬‬ ‫ورزشگاه نقش جهان اصفهان‬ ‫فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش چند دوره است که تالش‬ ‫دارنــد تــا میزبانــی جــام ملت های آســیا را کســب کننــد اما‬ ‫یکــی از ایرادهای کنفدراســیون فوتبال آســیا بــه ایران نبود‬ ‫زیرساخت‌های مناسب برای برگزاری رقابت است زیرا شمار‬ ‫ورزشگاه های مجهز ایران کمتر از انگشتان یک دست بود‪.‬‬ ‫ایــن دغدغــه موجــب شــد تــا وزارت ورزش و جوانــان بــا‬ ‫همــکاری بخــش خصوصــی طــرح احــداث ورزشــگاه‌های‬ ‫بــزرگ با اســتاندارد های جهانــی را در دســتور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫هر چند که شــهر مشــهد به عنــوان یکی از کالن شــهرهایی‬ ‫ایران با وجود ‪ ۲‬اســتادیوم تختی و ثامن یکی از قطب های‬ ‫فوتبال ایران اســت اما برای تجهیــز هر چه بهتر فوتبال این‬ ‫کالن شــهر‪ ،‬طرح ورزشــگاه امام رضا (ع) با همکاری آســتان‬ ‫قدس رضوی کلید خورد‪.‬‬ ‫ورزشگاه امام رضا (ع) شهر مشهد‬ ‫اســتادیوم امام رضــا(ع) با گنجایش ‪ ۲۵‬هــزار نفر مدرنترین‬ ‫و اولیــن ورزشــگاه مســقف ایران اســت کــه با هزینه آســتان‬ ‫قدس رضوی ساخته شد و در ‪ ۲۵‬شهریور سال ‪ ۹۶‬با انجام‬ ‫یک بازی دوستانه بین تیم‌های منتخب مشهد و منتخب‬ ‫شــهر کربال افتتاح شــد‪ .‬ســومین ورزشــگاه مدرنی در که در‬ ‫کمتر از پنج ســال توســط دولت تدبیر و امید به بهره برداری‬ ‫رســید «استادیوم شــهدای فوالد (آرنا) بود‪ .‬مجموعه فوالد‬ ‫خوزســتان در ســال ‪ ۹۱‬ســاخت ایــن ورزشــگاه را آغــاز کــرد و‬ ‫تــاش دارد تــا در ســال ‪ ۹۷‬و بــا آغاز لیگ برتــر هجدهم آن را‬ ‫افتتــاح کند‪ .‬این ورزشــگاه مجهزترین و زیباترین ورزشــگاه‬ ‫ایران به حساب می آید و گنجایش ‪ ۲۷‬هزار نفر را دارد‪.‬‬ ‫فوالد آرنا ورزشگاهی با استانداردهای روز دنیا‬ ‫نبــود پیســت تارتــان در ایــن ورزشــگاه وجــه تمایــز ایــن‬ ‫اســتادیوم بــا دیگــر اســتادیوم‌های ســاخته شــده در ایران‬ ‫است‪ .‬سیستم نورپردازی این ورزشگاه مانند ورزشگاه‌های‬ ‫مدرن اروپا است و خبری از دکل‌های بلند پرژکتورها نیست‪.‬‬ ‫چهارمین ورزشگاه بزرگ ایران در استان فارس با بودجه‌ای‬ ‫بالــغ بر ‪ ۱۱۴‬میلیارد تومان ســاخته شــد‪ .‬این اســتادیوم ‪۵۰‬‬ ‫هزار نفری در حالی به بهره‌برداری رســید‪ .‬فوتبال دوســتان‬ ‫اســتان فارس امیدوارند که با افتتاح این ورزشــگاه بار دیگر‬ ‫شاهد حضور تیم های استان در لیگ برتر باشند تا بتوانند‬ ‫بــه مانند گذشــته ها از تیم هــای بزرگ فوتبــال ایران مانند‬ ‫استقالل‪ ،‬پرسپولیس‪ ،‬ترا کتور‪ ،‬سپاهان و ‪ ...‬میزبانی کنند‪.‬‬ ‫ورزشگاه پارس در شهر شیراز‬ ‫تدبیــر دولــت در تکمیل پروژه هــای ناتمام ورزشــی موجب‬ ‫شــده تــا هم ا کنون ایــران در مجموع صاحب ‪ ۶‬ورزشــگاه با‬ ‫اســتاندارد های جهانــی (آزادی‪ ،‬یادگار امام (ره)‪ ،‬ورزشــگاه‬ ‫امام رضا (ع)‪ ،‬نقش جهان و ورزشــگاه شــیراز) باشد‪ .‬در کنار‬ ‫این اســتادیوم ها نمی توان از اســتادیوم غدیر اهواز‪ ،‬ثامن‬ ‫خراسان و بنیان دیزل تبریز چشم پوشی کرد‪ .‬با این شرایط‬ ‫مــی شــود امیدوار بــود کــه در دوره های آینده بــا رفع برخی‬ ‫از موانــع ســاختاری و فرهنگی ایران پــس از حدود نیم قرن‬ ‫دوباره بتواند میزبان جام ملت های آســیا باشد‪ .‬همچنین‬ ‫استادیوم سازی در کالن شهرهای ایران با استاندارد های‬ ‫جهانــی گامــی بلنــد بــرای توســعه فوتبــال و رفاه هــواداران‬ ‫است‪.‬‬ ‫آمار و ارقام پشت پرده و جذاب نامزدهای بهترین‌های سال‪ ۲۰۱۹‬فیفا‬ ‫بدنبــال اعالم اســامی نامزدهــای جایزه بهترین‌های ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬فیفا‪ ،‬تارنمای رسمی این نهاد گزارش آماری جذابی را‬ ‫از پشت پرده ‪ ۴۲‬نامزد این رقابت منتشر کرد‪ .‬نامزدها اعالم‬ ‫شده‌اند و برای رای دادن به گزینه مورد نظر خود به منظور‬ ‫انتخاب سه نامزد پایانی‪ ،‬کمتر از ‪ ۲‬هفته زمان دارید‪.‬‬ ‫گزارش آماری فیفا حاوی اطالعات جالبی زیر است‪:‬‬ ‫‪ ۵۴‬نمایانگــر تعــداد گل‌هایــی اســت کــه «لیونل مســی» در‬ ‫جریــان ‪ ۵۸‬بــازی و در فاصلــه زمانــی ‪ ۱۶‬جــوالی ‪ ۲۰۱۸‬تا ‪۱۹‬‬ ‫جــوالی ‪ ۲۰۱۹‬چــه در عرصه ملی و چه در ســطح باشــگاهی‬ ‫به ثمر رسانده و از این حیث صدرنشین نامزدهای بهترین‬ ‫بازیکن سال فیفا در بخش مردان است؛ این در حالی است‬ ‫کــه «کیلیــن امباپه» بــا ‪ ۴۴‬گل در ‪ ۵۴‬بازی‪« ،‬محمد صالح»‬ ‫با ‪ ۳۳‬گل در ‪ ۶۰‬بازی‪« ،‬کریستیانو رونالدو» با ‪ ۳۱‬گل در ‪۴۷‬‬ ‫َ‬ ‫بازی و «ســادیو مانه» با ‪ ۳۰‬گل در ‪ ۶۱‬دیدار‪ ،‬پشــت سر «کنه‬ ‫اتمی» جای دارند‪.‬‬ ‫‪ ۴۲‬ســال و ‪ ۶‬مــاه و نیم عددی اســت که «فیــل نویل» را به‬ ‫جوانترین نامزد حاضر در بخش سرمربی‌ها بدل می‌کند‪.‬‬ ‫«جمــال بلماضــی» و «مارســلو گایــاردو» بــا ‪ ۴۳‬ســال ســن‪،‬‬ ‫نزدیک ترین تعقیب کننده وی از این حیث بوده و «فرناندو‬ ‫سانتوس» با ‪ ۶۴‬سال‪ ،‬مسن‌ترین سرمربی در میان نامزدها‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ۳۸‬تعداد گل‌هایی است که نامزدهای بهترین بازیکن زن‬ ‫ســال فیفا در جریــان تازه‌ترین جام جهانی زنان در فرانســه‬ ‫به ثمر رساندند‪.‬‬ ‫الکــس مــورگان‪ ،‬مــگان راپینو و الــن وایت هر کــدام با ‪ ۶‬گل‬ ‫پیشتاز هستند‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬ســال و ‪ ۶‬مــاه تفــاوت فاحش ســن و ســال «متیس دی‬ ‫لیخــت» ‪ ۱۹‬ســاله و «کریســتیانو رونالــدو» ‪ ۳۴‬ســاله اســت؛‬ ‫دفــاع وســط تیم ملی هلنــد زمانی که مرد پرتغالی در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۶‬جایزه بهترین بازیکن سال فیفا را ُبرد‪ ،‬تنها هفت سال‬ ‫داشت!‬ ‫‪ ۶‬نامزد بخش بهترین ســرمربی سال در دوران بازی مدافع‬ ‫بودند؛ «یورگن کلوپ»‪« ،‬مائوریتسیو پوچتینو» و «اریک تن‬ ‫هاخ» هر ســه دفاع وســط بودند؛ «فرناندو ســانتوس» دفاع‬ ‫آخــر و «دیدیه دشــان»‪« ،‬پــپ گواریوال» و «تیته» هر ســه در‬ ‫پست هافبک بازی می‌کردند‪.‬‬ ‫‪ ۴‬نفــر از ‪ ۲۲‬نامزدهای بهترین بازیکــن بخش زنان و مردان‬ ‫چپ پا هستند؛ «رز الوله»‪« ،‬لیونل مسی»‪« ،‬الکس مورگان»‬ ‫و «محمد صالح»‪.‬‬ ‫‪ ۴‬نامزد بهترین سرمربی بخش مردان در جام جهانی بازی‬ ‫کرده اند؛ گواریدوال‪ ،‬دشان‪ ،‬گایاردو و پوچتینو‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه هیچکــدام از نامزدهــای بهتریــن‬ ‫سرمربی بخش زنان در جام جهانی زنان بازی نکرده‌اند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬نامــزد بهتریــن بازیکــن بخــش مــردان هلنــدی هســتند؛‬ ‫متیس دی لیخت‪ ،‬فرانک دی یونگ و ویرجیل فن دایک؛‬ ‫سایر ملیت ها بیشتر از یک نامزد ندارند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬نامــزد بهتریــن بازیکن بخش زنان در ســه ســال اخیر هم‬ ‫نامزد بوده اند؛ لوسی برنز‪ ،‬سم کر و وندی رنار‪.‬‬ ‫‪ ۳‬نامــزد بهتریــن مربــی بخــش مــردان آرژانتینی هســتند و‬ ‫از ایــن حیث بیشــترین نماینــده را دارنــد؛ گایــاردو‪ ،‬گارکا‪ ،‬و‬ ‫پوچتینو‪.‬‬ ‫‪ ۲‬کشــور فرانســه و هلنــد در هــر چهــار بخــش نامــزد دارنــد؛‬ ‫فرانســوی هــا بــه داشــتن امباپــه‪ ،‬ســه نامــزد بخــش زنان‪،‬‬ ‫دیدیــه دشــان و رینولد پــدروس به خــود می بالنــد؛ این در‬ ‫حالی اســت که هلندی ها در بخش بهترین بازیکن بخش‬ ‫مردان سه نامزد‪ ،‬ویویان میدیما را در بخش زنان‪ ،‬تن هاخ‬ ‫را در بخش بهترین سرمربی دارند‪.‬‬ ‫‪ ۱.۸۷‬نمایشــگر انــدازه قامــت «ونــدی رنــار» نامــزد‬ ‫بخــش بهتریــن بازیکــن بخــش زنــان اســت؛ عــددی کــه‬ ‫وی را از هفــت نامــزد بخــش مــردان یعنــی دی یونــگ‪،‬‬ ‫هــازارد‪ ،‬مانــه‪ ،‬امباپــه‪ ،‬مســی‪ ،‬رونالــدو و صــاح بلندتــر‬ ‫جلوه می دهد‪.‬‬
‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به ضرورت توجه به ویژگی‌های شخصیتی و منزلتی اصحاب فرهنگ و هنر گفت‪ :‬این عزیزان باید به شکلی با دستگاه قضایی مرتبط شوند‬ ‫که لطافت‌ها‪ ،‬ظرافت‌ها و جایگاه منزلتی و اجتماعی‌شان حفظ شود‪ .‬آئین گشایش مجتمع ‪ ۳۵‬شورای حل اختالف ویژه اصحاب فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه با حضور سیدعباس صالحی‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه برگزار شد‪ .‬در این مراسم صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به اینکه حضور اصحاب‪،‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه در اجتماع‪ ،‬حضوری خاص به شمار می‌رود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این حضور خاص به ویژه در جامعه ایرانی که جامعه‌ای فرهنگی است و انقالبش هم دارای هویت‬ ‫فرهنگی بوده‪ ،‬حضوری ویژه است و همین مسئله منجر شده که نوع نگاه ما به این اصحاب نیز تفاوت‌هایی با سایر گروه‌ها پیدا کند‪.‬‬ ‫مریم سعادت‪ ،‬مهین جواهریان و علیرضا رضاداد تقدیر می‌شوند‬ ‫رقابت‪ 42‬فیلم خارجی و‪ 36‬فیلم ایرانی در جشنواره‬ ‫فیلم‌هایکودکانونوجوانان‬ ‫علیرضــا تابــش دبیــر ســی و دومیــن جشــنواره بین‌المللــی‬ ‫مهــای کــودکان و نوجوانــان با بیــان این که در جشــنواره‬ ‫فیل ‌‬ ‫امســال کیفیــت از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت بــه شــرح‬ ‫ویژگی‌های مهم این رویداد جهانی پرداخت‪.‬‬ ‫نشســت خبــری ســی و دومیــن جشــنواره بین‌المللــی‬ ‫فیلم‌هــای کــودکان و نوجوانان صبح س ‌هشــنبه ‪ ۱۵‬مرداد ماه‬ ‫بــا حضورعلیرضــا تابش دبیر جشــنواره و محســن دلیلی مدیر‬ ‫روابط عمومی جشــنواره در ســالن اســتاد کیارستمی در بنیاد‬ ‫فارابی برگزار شد‪.‬‬ ‫تابــش در ابتــدای ایــن نشســت ضمــن تبریــک روز خبرنگار و‬ ‫زنده نگه داشــتن یاد شــهید صارمی به مهمترین ویژگی‌های‬ ‫جشــنواره اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در ایــن دوره هفــت فیلــم بلند‬ ‫بــا کیفیــت داریــم و بــه دنبــال کشــف ظرفیت‌هــا و همچنیــن‬ ‫باالبــردن کیفیت آثار هســتیم‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬توجه به وجوه‬ ‫بین‌المللی جشــنواره که فراموش شده بود از جمله کتابخانه‬ ‫لهــاو ‪ ...‬را داریــم و تــاش کردیــم ایــن‬ ‫ویدئویــی‪ ،‬برگــزاری پن ‌‬ ‫صنعــت را بازتعریــف کنیــم کــه منطبق بــا رویکرد رونــق تولید‬ ‫ملــی اســت و بــه نظــر مــا می‌توانــد افــق جدیــدی پیــش روی‬ ‫ســینمای کشــور بگشاید که حضور جشــنواره‌ای بخشی از آن‬ ‫است‪ .‬در ادامه تالش کردیم ظرفیت‌های منحصر به فردی را‬ ‫پیش روی مهمانان بین‌المللی قرار دهیم‪.‬‬ ‫تابــش اظهــار کــرد‪ :‬در ایــن دوره خدمــات پروفایلینــگ در‬ ‫اختیــار فیلمســازان قــرار می‌گیــرد و توســط کارگــروه تحلیــل‬ ‫یشــود و پس از پایان جشــنواره طی جلســاتی که‬ ‫اقتصادی م ‌‬ ‫بــا فیلمســازان داریــم در ایــن باره بــا آن‌ها صحبت و مشــاوره‬ ‫خواهیــم داشــت‪ .‬همچنیــن صنایــع مجــاور صنعــت ســینما‬ ‫اهمیــت بنیــادی در رونــق ســینما دارد‪ .‬نــگاه بــه فیلم‌هــای‬ ‫کوتــاه‪ ،‬انیمیشــن و تاســیس وب ســری نشــان می‌دهــد کــه‬ ‫نگاهــی فراتــر از ســینما بــه تصویر داریــم و بر همین اســاس در‬ ‫جشــنواره امســال جایــزه ویــژه کســب و کار را در نظــر گرفتیم‬ ‫کــه موید همین رویکرد اســت‪ .‬وی همچنیــن در ادامه افزود‪:‬‬ ‫امسال در کنار جشنواره سومین المپیاد فیلمسازی به شکل‬ ‫نــو برگــزار خواهــد شــد و بــا پذیــرش ایــده و تجربــه و گســترش‬ ‫ایــده میزبان ‪ ۹‬نفر از پیشکســوتان این عرصه هســتیم؛ که در‬ ‫ادامــه در ایــن دوره از جشــنواره بــه پــاس احترام به ســه تن از‬ ‫بــزرگان ســینمای کودک و نوجوان و احترام بــه آن‌ها از مهین‬ ‫جواهریان‪ ،‬علیرضا رضاداد و مریم سعادت تقدیر خواهد کرد‪.‬‬ ‫دبیــر این دوره از جشــنواره اظهار کــرد‪ :‬از مجموع آثار خارجی‬ ‫رســیده ‪ ۲۰۰‬عنــوان فیلــم در بخش رقابتــی راه یافتنــد که ‪۴۲‬‬ ‫فیلم در بخش مسابقه و دو فیلم خارج از مسابقه به نمایش‬ ‫درخواهند آمــد‪ .‬همچنین مجموع آثار ایرانی نیز ‪ ۲۷۷‬عنوان‬ ‫بود که ‪ ۷۲‬عنوان مغایرت با رویکردهای جشنواره داشت و در‬ ‫نهایــت ‪ ۲۰۵‬فیلم ارزیابی شــدند کــه در مجموع ‪ ۳۶‬عنوان به‬ ‫بخش مســابقه راه یافتند‪ .‬در بخش وب ســری نیز ‪ ۳۹‬عنوان‬ ‫داریم که همه این آثار در ‪ ۱۱‬سالن سینمایی در شهر اصفهان‬ ‫میزبــان ایــن آثار خواهند بود و هر اثر نیز در ســه نوبت به روی‬ ‫پرده خواهد رفت‪ .‬در اســتانها و در دو منطقه آزاد نیز نمایش‬ ‫گزیــده‌ای از اثــار ســینمایی را در یــک نوبــت خواهیم داشــت‪.‬‬ ‫تابــش در پاســخ بــه این ســوال که باوجــود تحریم‌هــای ایران‬ ‫آیا به لحاظ دعوت از مهمانان خارجی‪ ،‬جشــنواره با مشــکلی‬ ‫مواجــه شــد یــا خیــر‪ ،‬گفت‪ :‬جشــنواره فیلــم کودک نمــادی از‬ ‫دیپلماســی عمومــی اســت‪ .‬بخصــوص در شــرایط فعلــی کــه‬ ‫دشــمنان تــاش می‌کنند فضــای ایران هراســی ایجــاد کنند‪.‬‬ ‫از ایــن جهــت جایــگاه جشــنواره‌های بین‌المللــی نظیــر فجــر‬ ‫و کــودک و نوجوان بســیار حائز اهمیت اســت و خوشــبختانه‬ ‫مهمانــان خارجی بســیاری داریم‪ .‬تنها بنابه دالیل شــخصی‬ ‫برخــی از مهمانان انصــراف دادند اما در بخش آثار بین‌المللی‬ ‫‪ ۲۷‬کشور جهانی در این دوره از جشنواره اثر دارند و داوران و‬ ‫اســاتیدی نیز از ‪ ۲۸‬کشــور مهمان ما خواهند بود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ما ورکشاپ‌های قوی خواهیم داشت چرا که از چند جشنواره‬ ‫مهــم مهمانانی داریم که در جشــنواره حضــور پیدا می‌کنند و‬ ‫تجــارب خود را به اشــترا ک می‌گذارند‪ .‬در بخش نمایش‌های‬ ‫ویــژه بین‌الملل نگاهی به کشــورهای همســایه کردیم و چهار‬ ‫فیلم از تفلیس‪ ،‬هفت فیلم از تاتارستان و ‪ ۱۰‬فیلم از جشنواره‬ ‫انسی و ‪ ...‬در جشنواره به نمایش در می‌آیند‪.‬‬ ‫مهــای کــودکان و نوجوانــان تصریــح کرد‪:‬‬ ‫دبیــر جشــنواره فیل ‌‬ ‫توجه ما به توســعه بازارهای سینمای کودکان و نوجوانان در‬ ‫جهت اقتصاد سینماست از این رو از خریداران دعوت کردیم‬ ‫و یک ویدیو الیبری تشــکیل دادیم که مجموعه‌ای ارزشــمند‬ ‫در آن حضــور خواهــد داشــت کــه با ایــن روش به نوعــی برای‬ ‫فیلــم هــای کــودک و نوجــوان در ســطح منطقه و بیــن الملل‬ ‫بازاریابی می‌کنیم‪.‬‬ ‫مهــا نیز گفــت‪ :‬واقعیت این‬ ‫تابــش دربــاره معیــار انتخاب فیل ‌‬ ‫اســت کــه مقررات جشــنواره‌ها شــفاف و روشــن هســتند‪ .‬در‬ ‫مقــررات مــا مثــل دور ‌ههــای قبــل بــه وجــود هیئــت انتخاب‬ ‫تا کیــد شــده و من هم بــه تصمیمات هیئت انتخــاب احترام‬ ‫مهــای کــودکان و‬ ‫می‌گــذارم‪ .‬می‌دانــم کــه جشــنواره فیل ‌‬ ‫نوجوانان یکی از جشــنواره‌های تاثیرگذار در منطقه ماســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره فیلم‌هــای راه نیافته نیز بیان کرد‪ :‬تنها چند فیلم‬ ‫در جشنواره پذیرفته نشده است چرا که ما به لحاظ محتوایی‬ ‫و کیفیت‪ ،‬معیارهایی داشتیم‪ .‬به عنوان نمونه فیلم “گردو”‬ ‫محمدرضــا حاجی غالمــی جزو اولویت‌های مــا نبود و هیئت‬ ‫انتخــاب بعد از ســاخت فیلم با ســعه صدر فیلــم را دیدند اما‬ ‫فیلــم بــه لحــاظ محتوایی و کیفیت مشــکالتی داشــت‪ .‬نگاه‬ ‫ما این اســت که به ســلیقه کودکان و نوجوانان توجه شــود‪.‬‬ ‫برایمان کیفیت مهم بوده و تا کیدی بر کمی‌گرایی نداشــتیم‬ ‫پــس امیدوارم ماحصل کارهای ما فیلم‌هایی باشــد که برای‬ ‫بچه‌ها و مردم لذت بخش و خاطره انگیز هستند‪ .‬این مدیر‬ ‫ســینمایی همچنین درباره وضعیــت ا کران فیلم‌های کودک‬ ‫نیــز عنــوان کــرد‪ :‬وضعیت ا کران آثــار تغییر کرده اســت و همه‬ ‫نهادهــای ســینمایی دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا فیلــم‬ ‫کــودک و نوجــوان در هــر فصل یا هــر دوماه شــاهد ا کران یک‬ ‫فیلم باشد و تا پایان سال طبق برنامه ریزی انجام شده این‬ ‫رونــد منظــم ادامه دارد‪ .‬ا گر فیلم خوب و جذاب تولید شــود‬ ‫پخــش کننــدگان و ســرگروه‌ها ایــن اقبــال را نشــان می‌دهند‬ ‫و از آثــار کــودک نیــز اســتقبال می‌کننــد همانطور که در ســال‬ ‫‪ ۲۳ ،۹۷‬میلیــارد تومــان فــروش حاصل از ا کــران فیلم کودک‬ ‫و نوجــوان بــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬جهان فیلمســازی برای نســل نو‬ ‫متفاوت شــده و به همان اندازه نیز دسترســی کودکان تغییر‬ ‫یافته است و کودکان به راحتی امکانات را در دسترس دارند‬ ‫و این شــرایطی را بوجود اورده که متفاوت از گذشــته اســت‪.‬‬ ‫در بحث تولید‪ ،‬ا کران و جشــنواره ما این نکات را مدنظر قرار‬ ‫دادیــم تــا آثار با کیفیــت و جذابتری دیده شــود و از میان آثار‬ ‫ارائه شــده ما تنهــا هفت فیلم را حائز چنین شــرایطی دیدیم‬ ‫و بــرای آن‌هــا برنامــه ریزی کرده‌ایــم‪ .‬اطالع دارم کــه از میان‬ ‫هفــت فیلــم حاضر در مســابقه نیز برخی قــرارداد پخش امضا‬ ‫کرده‌انــد و منتظــر هســتند تا آثارشــان ا کــران شــوند‪ .‬عالوه بر‬ ‫ایــن هــم در بعــد داخلــی و هــم در بعــد خارجی ایــن فیلم‌ها‬ ‫موفــق خواهند بــود و ظرفیت‌های خوبی دارنــد برای ارتباط‬ ‫با صنایع مجاور که بعد از جشــنواره همانطور که اشاره کردم‬ ‫مهــا خواهیــم داشــت و توصی ‌ههــای‬ ‫جلســاتی بــا عوامــل فیل ‌‬ ‫نهــا اعــام خواهیم کــرد تا در‬ ‫اقتصــادی کارگروهمــان را بــه آ ‌‬ ‫کنــار مشــاوره‌هایی کــه دریافــت می‌کنند در بحــث ا کران هم‬ ‫شــانس خود را امتحــان کنند و بتواننــد نمایندگان خوبی در‬ ‫عرصه جهانی برای ســینمای کودک و نوجوان ایران باشــند‪.‬‬ ‫مهــای کــودکان و‬ ‫ســی و دومیــن جشــنواره بین‌المللــی فیل ‌‬ ‫نوجوانــان به دبیــری علیرضا تابش از ‪ 28‬مرداد تا ‪ 4‬شــهریور‬ ‫در شهر اصفهان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫فرهنگوهنر‬ ‫ی اصحاب فرهنگ و هنر در دستگاه قضا‬ ‫لزوم توجه به جایگاه اجتماع ‌‬ ‫چهار‌شنبه‪ 16‬مرداد‪ 1398‬سال دوم شماره‪118‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫چرا سازمان میراث و گردشگری‪،‬‬ ‫وزارتخانه می‌شود؟‬ ‫تبدیل سازمان به وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫کــه در یک ســال گذشــته محــل بحــث نماینــدگان مجلس‪ ،‬شــورای‬ ‫نگهبــان‪ ،‬مدافعــان و مخالفــان این طرح بود‪ ،‬ســرانجام روز گذشــته‬ ‫اعالم شد که تایید شورای نگهبان را گرفته است‪ .‬اما چه دغدغه‌هایی‬ ‫باعث شــد که این طرح پس از یک دهه ســرانجام رأی مثبت بگیرد؟‬ ‫بــا تصویــب مجلــس و پــس از تایید شــورای نگهبان‪ ،‬ســازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری با تمامی اختیــارات و وظایفی‬ ‫کــه به موجــب قوانین و مقررات در مواردی که مغایر شــرع نیســتند‪،‬‬ ‫بــا رعایت بند «د» ماده ‪ ۲۹‬قانون مدیریت خدمات کشــوری مصوب‬ ‫‪ ۱۳۸۶.۰۷.۰۸‬بــا اصالحــات و الحاقــات بعــدی و بند «الــف» ماده ‪۲۸‬‬ ‫قانــون برنامه پنج ســاله و بدون توســعه تشــکیالت و افزایــش نیروی‬ ‫انســانی به «وزارت میراث‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی» تبدیل شد‪.‬‬ ‫اینک دولت ســه ماه برای معرفــی وزیر جدید فرصت دارد‪ .‬مهم‌ترین‬ ‫چالــش ایــن طرح که دس ـت‌کم در یک ســال گذشــته بیــن مجلس و‬ ‫شــورای نگهبان در آمد و شــد بود و تصویب آن را به تعویق انداخت‪،‬‬ ‫مغایــرت بــا اصــل ‪ ۷۵‬قانــون برنامه ششــم در مجلــس بود کــه اجازه‬ ‫نمی‌داد دولت توســعه مدیریتی داشــته باشــد‪ .‬توجیه نمایندگان در‬ ‫مرحلــه نخســت بررس ـی‌ها بــرای رد ایــن طرح ایــن بود که «ســازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری به اندازه کافی گسترده‬ ‫است و در تمام استان‌ها و شهرها اداره‌کل دارد‪ ،‬بنابراین به گسترش‬ ‫آن نیاز نیست‪ ».‬این ایراد به شرط اضافه نکردن بار مالی به دولت در‬ ‫جریان تبدیل ســازمان به وزارتخانه و ادغام یک معاونت در راســتای‬ ‫کوچک‌سازی بدنه‪ ،‬اصالح شد تا رای نمایندگان مجلس در سال ‪۹۷‬‬ ‫را به‌دست آورد‪ .‬اما ا کنون پرسش این است‪ ،‬در شرایطی که بزرگترین‬ ‫چالش ســازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری کمبود‬ ‫منابع اعتباری و بودجه بوده و پایگاه‌های میراث جهانی و ملی آن از‬ ‫پس تامین حقوق معوقه کارگران خود برنمی‌آید و تبلیغات گردشگری‬ ‫آن در فقر اعتباری به ســر می‌برد‪ ،‬حاال چگونه یک وزارتخانه کم‌پول‬ ‫که قرار اســت موازی یا باالتر از وزارت نفت برای کشــور درآمدزا باشــد‪،‬‬ ‫یهــای قــدرت‬ ‫از پــس اجــرای برنام ‌ههــا و اهــداف‌اش برمی‌آیــد؟ الب ‌‬ ‫معتقدند‪ ،‬تبدیل این سازمان به وزارتخانه راه نظارت را بر سازمانی که‬ ‫حساب شرکت‌های اقماری آن‪ ،‬خروج آثار تاریخی از کشور توسط آن‬ ‫و آمد و شد افرادی بدون پیشینه تخصصی توسط مدیران سازمان‪،‬‬ ‫همیشــه بحث‌برانگیز بوده اســت‪ ،‬باز خواهد کرد؛ چرا که شایع است‬ ‫ســازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری همواره حیات‬ ‫خلوت سیاسی دولت‌ها بوده و معموال دست راست روسای جمهور‬ ‫بر مســند آن گماشته شده‌اند‪ ،‬چه آن زمان که حسین مرعشی برای‬ ‫ریاســت سازمان نوپای سازمان میراث فرهنگی و گردشگری انتخاب‬ ‫شد و چه آن دوره که اسفندیار رحیم‌مشایی یار نزدیک رییس دولت‬ ‫نهــم برای این ســازمان منتخب شــد و ایــن میراث را به یــار نزدیک‌تر‬ ‫خود حمید بقایی وا گذار کرد‪ .‬همین نگاه به سازمانی که در دروه‌ای‬ ‫با پیوســتن صنایع دســتی ســنگ بنای طویل‌تر شــدن آن گذاشــته‬ ‫شــد‪ ،‬مجلس را بر آن داشــت تا طــرح خا ک خــورده وزارتخانه میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری را بار دیگر بررسی کند‪.‬‬
‫بانکوبیمه‬ ‫چرخ «نیما» با تکیه بر ارزهای پتروشیمی می‌چرخد‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار‌شنبه‪ 16‬مرداد‪ 1398‬سال دوم شماره‪118‬‬ ‫اخبار‬ ‫جزئیات جدید از تحقیق و تفحص‬ ‫‌سازمان هدفمندی یارانه‌ها‬ ‫رئیــس هیئــت تحقیــق و تفحــص از ســازمان هدفمنــدی یاران ‌ههــا‬ ‫بــا بیــان اینکه دولــت قصد حذف یارانــه پردرآمدها را نــدارد گفت‪:‬‬ ‫دولــت همیشــه راحت‌تریــن کار را انتخاب کرده اســت و هیچ‌وقت‬ ‫خــودش را بــرای چنیــن کاری بــه زحمــت نمی‌انــدازد‪ .‬جبــار‬ ‫ینــژاد در رشــت‪ ،‬در پاســخ بــه ایــن پرســش که باالخــره چه‬ ‫کوچک ‌‬ ‫زمانی شاهد حذف یارانه دهک‌های پردرآمد جامعه خواهیم بود‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬دولت در تمام این ســال‌ها و در موضوعات مختلف‬ ‫همیشــه راحت‌تریــن کار را انتخاب کرده اســت بنابراین هیچ‌وقت‬ ‫خــودش را بــرای انجام چنیــن کاری به زحمــت نمی‌اندازد‪ .‬رئیس‬ ‫هیئــت تحقیــق و تفحــص از ســازمان هدفمنــدی یاران ‌ههــا از تمام‬ ‫شــدن تقریبی بررســی این پرونده ســخن گفت و عنــوان کرد‪ :‬پس‬ ‫از تمام شــدن تحقیقات توســط این کمیته گزارش این پرونده به‬ ‫همراه تمامی اســناد و مدارک و مســتنداتی که به دســت آمده بود‬ ‫جهت بررسی موضوع به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع داده‬ ‫شــد‪ .‬عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس ابــاغ تخلفات‬ ‫ســازمان هدفمندســازی یارانه‌هــا و دســتگاه‌های مرتبط بــا آن به‬ ‫مجلــس را مــورد تأ کید قــرار داد و تصریح کــرد‪ :‬امیدواریم به زودی‬ ‫ایــن پرونــده روند قانونی خود را در کمیســیون اقتصادی طی کند‬ ‫و پــس از قرائــت گزارش آن در صحن علنی مجلــس به قوه قضائیه‬ ‫ارجاع شــود‪ .‬کوچکی‌نژاد بــا بیان اینکه قوه قضائیــه مانند پرونده‬ ‫اختالس از صندوق ذخیره فرهنگیان باید با متخلفان این پرونده‬ ‫نیــز بــا قاطعیت تمام برخــورد کند افزود‪ :‬حیــف و میل‌های زیادی‬ ‫در مجموعــه ســازمان هدفمندســازی یاران ‌ههــا انجــام شــده‌و قوه‬ ‫قضائیه باید با جدیت جلوی سیاسی کاری‌ها و ریخت و پاش‌ها را‬ ‫بگیرد‪ .‬نماینده مردم رشــت در مجلس بروز انحرافات مالی بســیار‬ ‫زیــاد در مجموعــه ســازمان هدفمند ســازی یارانه‌ها را مورد اشــاره‬ ‫ً‬ ‫قــرار داد و بــا بیــان اینکه مــدارک این موضوع کاملا مســتند اســت‬ ‫اظهار داشت‪ :‬برای بررسی تخلفات این سازمان مدت زمان کمی‬ ‫بــه مــا داده شــد اما بــا این حــال توانســتیم در همین زمــان کم به‬ ‫نتایج خوبی دســت پیدا کنیم‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که آیا‬ ‫تا پایان امســال پرونده تخلفات ســازمان هدفمند ســازی یارانه‌ها‬ ‫به قوه قضائیه ارجاع داده می‌شود نیز ابراز داشت‪ :‬اعضای هیئت‬ ‫شهــای موجــود کار‬ ‫تحقیــق و تفحــص بــا تمــام مشــکالت و چال ‌‬ ‫خودشــان را در ایــن زمینه انجــام دادند و باید منتظــر نوع برخورد‬ ‫مجلــس و ســپس قوه قضائیــه در این زمینه باشــیم‪ .‬رئیس هیئت‬ ‫تحقیق و تفحص از ســازمان هدفمندســازی یارانه‌ها بررسی بیش‬ ‫از ‪ 300‬تــا ‪ 400‬هــزار میلیــارد تومــان منابعــی کــه در این ســازمان در‬ ‫گــردش اســت را متذکــر شــد و گفــت‪ :‬تخلف دولــت در زمینــه عدم‬ ‫حــذف یارانــه پردرآمدهــا و عــدم تخصیــص یارانــه بخــش تولیــد و‬ ‫حوزه بهداشــت و درمان از جمله اتهامات دولت در مجموعه این‬ ‫سازمان است‪ .‬کوچکی‌نژاد با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع‬ ‫ســازمان هدفمندســازی یاران ‌ههــا منحــرف شــده و در جــای خــود‬ ‫ً‬ ‫هزینــه نشــده اســت افــزود‪ :‬فعال هیچ خبــری از دولت بــرای حذف‬ ‫یارانــه دهک‌هــای بــاالی بــه گوش نمی‌رســد و بــه گمان بنــده نیز‬ ‫بــا توجــه به شــناختی که از ایــن دولت پیــدا کــردم کار خاصی قرار‬ ‫نیست در این زمینه انجام شود‪ .‬وی با بیان اینکه دولت هر ماهه‬ ‫با زدن یک دکمه‌ای یارانه ‪ 45‬هزار تومانی حدود ‪ 80‬میلیون ایرانی‬ ‫را کــه هیــچ دردی را نیــز از مــردم دوا نمی‌کنــد بــه حسابشــان واریز‬ ‫می‌کنــد اظهــار داشــت‪ :‬نه رئیــس جمهور نــه وزرایش خودشــان را‬ ‫برای حذف یارانه پردرآمدها به دردســر نمی‌اندازند و همین مسیر‬ ‫فعلی را همچنان دنبال می‌کنند‪.‬‬ ‫شاخص بورس قرمز رنگ شد‬ ‫شــاخص کل در بازار بورس (ســه شنبه) یک هزار و ‪ ۱۸۶‬واحد افت‬ ‫کرد که در نهایت این شاخص به رقم ‪ ۲۵۵‬هزار و ‪ ۵۱۲‬واحد رسید‪.‬‬ ‫براســاس معامالت امروز بیش از ســه میلیارد و ‪ ۳۵۰‬میلیون سهم‪،‬‬ ‫حــق تقــدم و اوراق بهادار به ارزش ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۴۵۳‬میلیارد ریال در‬ ‫‪ ۳۰۷‬هزار نوبت داد و ســتد شــد‪ .‬همچنین شاخص کل (هم وزن)‬ ‫بــا ‪ ۲۷۴‬واحــد افزایــش بــه ‪ ۶۴‬هــزار و ‪ ۸۱۶‬واحد و شــاخص قیمت‬ ‫(هــم وزن) بــا ‪ ۱۸۴‬واحــد رشــد بــه ‪ ۴۳‬هــزار و ‪ ۴۵۰‬واحد رســیدند‪.‬‬ ‫شاخص آزاد شناور نیز با یک هزار و ‪ ۳۳۷‬واحد کاهش به رقم ‪۲۸۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۰۶‬واحد رســید‪ ،‬شــاخص بــازار اول ‪ ۷۸۶‬واحد و شــاخص‬ ‫بــازار دوم ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۷۴۸‬واحــد کاهــش داشــتند‪ .‬عــاوه بــر ایــن در‬ ‫بیــن تمامی نمادها‪ ،‬گروه مپنا (ســهامی عام)(رمپنا) با ‪ ۲۷۷‬واحد‬ ‫و مخابــرات ایــران (اخابــر) با ‪ ۲۵۴‬واحد بیشــترین تأثیــر مثبت را بر‬ ‫شــاخص کل داشتند‪ .‬صنایع پتروشــیمی خلیج فارس (فارس) با‬ ‫‪ ۳۰۶‬واحــد‪ ،‬فــوالد مبارکــه اصفهان (فــوالد) با ‪ ۲۰۸‬واحــد‪ ،‬معدنی‬ ‫و صنعتــی گل گهــر (کگل) بــا ‪ ۱۷۵‬واحــد‪ ،‬پاالیــش نفــت اصفهــان‬ ‫(شــپنا) بــا ‪ ۱۷۰‬واحــد و گســترش نفــت و گاز پارســیان (پارســان) با‬ ‫‪ ۱۳۸‬واحــد از جملــه گروه‌هایــی بودنــد که افت شــاخص بــورس را‬ ‫رقم زدند‪ .‬بر پایه این گزارش‪ ،‬در بین نمادهای امروز نماد ســایپا‪،‬‬ ‫بانــک تجارت‪ ،‬فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬پلی پروبلین جم جم پیلن‪،‬‬ ‫بیمــه دانــا‪ ،‬گــروه پتروشــیمی س‪ .‬ایرانیان و ســرمایه گــذاری صدر‬ ‫تامین در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند‪ .‬گروه شیمیایی در‬ ‫معامالت امروز صدرنشــین برترین گروه‌های صنعت شــد و در این‬ ‫گــروه ‪ ۱۸۷‬میلیــون و ‪ ۶۵۵‬هزار برگه ســهم بــه ارزش یک هزار و ‪۳۱۰‬‬ ‫میلیارد ریال داد و ســتد شــد‪ .‬شــاخص فرابورس نیز دیروز نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۱‬واحد رشــد داشــت و بر روی کانال سه هزار و ‪ ۴۲۱‬واحد ثابت‬ ‫مانــد‪ .‬همچنیــن در ایــن بــازار یــک میلیــارد و ‪ ۵۷۵‬میلیــون برگــه‬ ‫ســهم به ارزش بیش از ‪ ۹‬هزار و ‪ ۶۶۷‬میلیارد ریال داد و ســتد شد‪.‬‬ ‫عــاوه برایــن در بین تمامی نمادها‪ ،‬پتروشــیمی مــارون (مارون)‪،‬‬ ‫هلدینــگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) و تولید برق عســلویه‬ ‫مپنا (بمپنا) بیشــترین تأثیر مثبت را بر شــاخص این بازار داشتند‪.‬‬ ‫سنگ آهن گهرزمین (کگهر)‪ ،‬پتروشیمی زا گرس (زا گرس)‪ ،‬پاالیش‬ ‫نفــت الوان (شــاوان) و پاالیــش نفت شــیراز (شــراز) هــم در مقابل‪،‬‬ ‫مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی هلدینگ خلیج فارس با اشاره به اینکه تحریم بر تولید و صادرات پتروشیمی تاثیر معناداری نداشته‌‪ ،‬گفت‪‌:‬اکنون چرخ سامانه نیما با تکیه‬ ‫بر ارزهای پتروشیمی می‌چرخد‪« .‬جعفر ربیعی» روز سه شنبه در نشستی خبری اضافه کرد‪ :‬از اردیبهشت سال گذشته آمریکا از برجام خارج شد و شش ماه بعد تحریم‌ها علیه‬ ‫صنعت پتروشیمی بازگشت اما دوباره ‪ ۱۷‬خرداد امسال وزارت خزانه‌داری آمریکا هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های تابعه را در لیست تحریم قرار داد‪ .‬وی افزود‌‪ :‬این تحریم یک‬ ‫واقعیت و یک بعد روانی دارد که البته بعد روانی آن بسیار قوی است و از همین رو با اعالم تحریم‌ها نگرانی نسبت به آینده صنعت پتروشیمی باال گرفت‪ .‬در عین حال واقعیت‬ ‫حاکی از آن بود که در فروش محصوالت و خرید کاال نیز مشکالتی بوجود آید‪.‬‬ ‫پکن با سالح یوآن به حمله تعرفه‌ای آمریکا پاسخ داد‬ ‫شلیک ارزی چین به ترامپ‬ ‫چین به تالفی تعرفه‌گذاری مجدد دونالد ترامپ برخاســت‪ .‬ابزار اعمال فشــار‬ ‫اقتصادی پکن برای این مرحله از جنگ تجاری به‌کارگیری مجدد سالح ارزی‬ ‫اســت‪ .‬ایــن بار با یــک تفاوت؛ پس از ‪ ۱۱‬ســال نرخ برابــری دالر آمریکا به یوآن‬ ‫چیــن‪ ،‬ســد مقــاوم عدد ‪ ۷‬یــوآن در برابر یک دالر را شکســت‪ .‬محدوده‌ای که‬ ‫از آن به‌عنوان منطقه ممنوعه یاد می‌شــد‪ .‬این ســطح از نرخ برابری هیچ‌گاه‬ ‫به‌صــورت ارادی از طــرف چینی‌هــا شکســته نشــده بــود و ‪ ۱۱‬ســال پیــش نیــز‬ ‫به‌دلیل بحران یوآن از این نرخ عبور کرد‪ .‬اما پس از بســتن تعرفه‌های جدید‬ ‫ازســوی آمریکا بر واردات چین‪ ،‬سیاس ـت‌گذاران چینی به تالفی این ســطح را‬ ‫شکســتند تا واردات این کشــور به آمریکا ارزان و واردات آمریکا به چین گران‬ ‫یشــود عالوه‌بر این چیــن دو ابزار دیگر را به تالفــی تعرفه‌گذاری‬ ‫شــود‪ .‬گفته م ‌‬ ‫ترامــپ فعــال می‌کنــد‪ .‬یکــی از اهر ‌مهــای چین در جنــگ تجــاری‪ ،‬انحصار در‬ ‫تامیــن گروهــی از مــواد معدنی اســتراتژیک اســت؛ چیــن بیــش از ‪ ۹۰‬درصد از‬ ‫تولیــد جهانــی عناصــر خا کــی نــادر را در اختیــار دارد‪ .‬برخی از ســرمایه‌گذاران‬ ‫گمــان می‌کنند چین در این حوزه با برقراری محدودیت‌هایی اجازه صادرات‬ ‫ایــن عناصــر کمیــاب بــه آمریــکا را نمی‌دهــد‪ .‬اعمــال تعرفــه بــر محصــوالت‬ ‫یشــود‪ .‬نــرخ برابری یــوآن چیــن در برابر‬ ‫کشــاورزی ابــزار دیگــر چیــن عنوان م ‌‬ ‫آمریــکا از مــرز روانــی ‪ ۱۱‬ســاله خود عبور کــرد‪ .‬برابری ارزش ‪ ۷‬یــوآن با یک دالر‬ ‫آمریکا به معنای بروز شــرایط خاصی در فضای اقتصادی این کشــور است‪ .‬در‬ ‫صورتــی که «پوکی» (‪ )Po Qi‬یا هفت شــکاف‌خورده (ثبــت نرخ برابری باالتر از‬ ‫عــدد ‪ )۷‬در ســال ‪ ۲۰۱۶‬میالدی رخ داده بود دلیلی متفــاوت با رویداد کنونی‬ ‫داشــت؛ چرا که در آن دوره خروج ســرمایه‪ ،‬ســقوط بازارهای ســهام و کاهش‬ ‫ذخایــر ارزی از مهم‌تریــن عواملــی بودند که با اتصال به شکســته شــدن عدد‬ ‫‪ ۷‬می‌توانســت نشــانه از کنترل خارج شــدن وضعیت اقتصادی چین از عنان‬ ‫تلقی شــود‪ .‬اما در حال حاضر شــرایط بسیار متفاوت است و ریشه «پو کی» را‬ ‫بایــد در جــای دیگری دنبال کرد که بــا روابط تجاری با آمریکا حلقه مشــترک‬ ‫نشــور (‪ )Onshore‬دیروز برای نخســتین بار‬ ‫دارد‪ .‬نــرخ برابــری دالر بــه یــوآن آ ‌‬ ‫پس از ‪ ۱۱‬سال نه تنها از «‪ »۷‬عبور کرد‪ ،‬بلکه با رشد نزدیک به ‪ ۱ /۳‬درصدی‬ ‫به ‪ ۷ /۰۲۹۷‬رســید‪ .‬این رکورد از ماه مه ســال ‪ ۲۰۰۸‬میالدی تکرار نشــده بود‪.‬‬ ‫فشــور (‪ )Offshore‬نیز ‪ ۱ /۹‬درصد برابر دالر تضعیف شــد که‬ ‫یوآن در نســخه آ ‌‬ ‫با ثبت نرخ ‪ ۷ /۱۱۱۴‬همراه شد‪ .‬این نرخ نیز از زمان پیدایش بازار برون‌مرزی‬ ‫رخ نداده بود‪.‬‬ ‫تعرفه همه‌جانبه بر کاالهای چینی‬ ‫زمانی که ترامپ در توییتر خود نوشت‪« :‬تعرفه بر ‪ ۲۵۰‬میلیارد دالر از کاالهای‬ ‫چینی به ‪ ۲۵‬درصد افزایش خواهد یافت» و دولت فدرال نیز اعالم کرد‪۳۰۰« :‬‬ ‫میلیارد دالر کاالهای وارداتی از چین نیز متحمل تعرفه خواهند شــد»‪ .‬چین‬ ‫در وا کنــش هشــدار داد ایــن اقــدام را تالفی خواهــد کرد‪ .‬این تالفــی می‌تواند‬ ‫به ســه روش انجام شــود‪ .‬اســتفاده از تعرفه‪ ،‬ســاح ارزی و اهرم فشار احتکار‬ ‫کهــای کمیــاب‪ .‬از میان این ســه روش‪ ،‬تعرف ‌هگــذاری کاربردی‬ ‫عناصــر و خا ‌‬ ‫ندارد؛ چرا که واردات چین از آمریکا نســبت به صادراتش به این کشــور اندک‬ ‫است و دست برتر در این زمینه را واشنگتن دارد‪ ،‬مگر در مواد اولیه خاص که‬ ‫همان خا ک‌های نایاب هســتند‪ .‬حالت دومی که چین را قادر به ضربه زدن‬ ‫در پیــکار تجاری می‌کند نیز همان ســاح ارزی اســت‪ .‬تضعیف یوآن یا همان‬ ‫رنمینبــی در برابــر دالر اســت کــه با آســیب داخلی به چین و آســیب بیشــتر به‬ ‫حریف آمریکایی رخ خواهد داد‪.‬‬ ‫ترامپ روز پنج‌شنبه با اعالم تصمیم خود برای وضع تعرفه ‪ ۱۰‬درصدی بر ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر کاالی چینی از اول ماه آتی (ســپتامبر)‪ ،‬بازارهای جهانی را دچار‬ ‫دگرگونی کرد‪ .‬با این اقدام آتش‌بس دو اقتصاد بزرگ جهان در جنگ یکساله‬ ‫بــه پایان می‌رســد و رشــد اقتصــاد جهانی مــورد تهدید بیشــتری واقع خواهد‬ ‫شــد‪ .‬رئیس‌جمهــوری آمریکا اعــام کرده بود کــه چین درخصــوص مذا کرات‬ ‫تجاری باید اقدامات بیشــتری انجام دهد و تهدید خود را برای افزایش قابل‬ ‫توجــه تعرف ‌ههــا در صــورت خودداری پکن از تالش بیشــتر در ایــن زمینه تکرار‬ ‫کرد‪ .‬هو چونیانگ‪ ،‬سخنگوی وزارت خارجه چین در وا کنش به این تصمیم‪،‬‬ ‫اعــام کــرد چین مواضع خود را در اختالف ‪ ۱۳‬ماهه با آمریکا حفظ کرده و زیر‬ ‫بار هیچ فشار حدا کثری‪ ،‬ارعاب یا اخاذی نمی‌رود‪ .‬ترامپ تهدید کرده است‬ ‫ا گر مقامات ارشــد چین ســریعا توافق تجاری را امضا نکنند‪ ،‬تعرفه‌ها افزایش‬ ‫بیشتری پیدا خواهد کرد‪ .‬پکن ممکن است بتواند پیامدهای تشدید جنگ‬ ‫تجاری با آمریکا را از ســر بگذراند اما در مقایســه با واشنگتن‪ ،‬محدودیت‌های‬ ‫بیشــتری دارد و بایــد اقدامــات تالفی‌جویانــه خود را محتاطانــه طراحی کند‪.‬‬ ‫چیــن در واقــع گزین ‌ههــای اندکــی بــرای مقابلــه دارد و در نهایت بــرای تهدید‬ ‫آمریکا بدون آسیب‌زدن به خود‪ ،‬نمی‌تواند به رقیب ضربه بزند‪.‬‬ ‫استراتژی تعرفه به ازای تعرفه‬ ‫چین پیش از این با وضع تعرفه بر واردات کاالهای آمریکایی‪ ،‬به تالفی‌جویی‬ ‫علیــه آمریــکا پرداختــه بــود‪ .‬پکــن در ماه مــه با افزایــش تعرفــه واردات از ‪ ۱۰‬به‬ ‫‪ ۲۵‬درصــد بر ‪ ۶۰‬میلیــارد دالر کاالی آمریکایی‪ ،‬به اقدام مشــابه دولت ترامپ‬ ‫وا کنش نشــان داده بود‪ .‬اما چین در مقایســه با صادرات‪ ،‬کاالهای کمتری از‬ ‫آمریــکا خریداری می‌کنــد و تنها می‌تواند واردات کاالهــای آمریکایی به ارزش‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیــارد دالر را هــدف بگیــرد در حالــی کــه واشــنگتن می‌توانــد روی ‪۵۴۰‬‬ ‫میلیارد دالر واردات چین تعرفه وضع کند‪ .‬عمده صادرات آمریکا به چین که‬ ‫هدف گرفته نشده‌اند محصوالت فناوری پیشرفته هستند که نمی‌توانند به‬ ‫سادگی جایگزین شوند‪.‬‬ ‫استراتژی خا ک کمیاب‬ ‫یکــی از اهر ‌مهــای چیــن در جنگ تجــاری‪ ،‬انحصــار در تامین گروهــی از مواد‬ ‫معدنــی اســتراتژیک اســت که صنعت فناوری بــدون آنها نمی‌تواند پیشــروی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬چیــن بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد از تولید جهانــی عناصر خا کــی نادر را‬ ‫که گروهی متشــکل از ‪ ۱۷‬ماده معدنی مهم اســت‪ ،‬کنتــرل می‌کند‪ .‬همچنین‬ ‫منبــع ‪ ۸۰‬درصــد از مواد خا کی نادر که در فاصله ســال ‪ ۲۰۱۴‬تا ‪ ۲۰۱۷‬به آمریکا‬ ‫وارد شــده‪ ،‬از خــا ک چین بوده اســت‪ .‬پکــن اخیرا صنعت مــواد خا کی نادر را‬ ‫مورد توجه قرار داده و اشــاراتی درباره احتمال محدودیت صادرات این مواد‬ ‫داشــته اســت‪ .‬ســهام مــواد خا کی نــادر در بــازار آســیا روز جمعه پــس از اینکه‬ ‫ترامپ تعرفه‌های جدید را اعالم کرد‪ ،‬جهش پیدا کرد‪ ،‬زیرا ســرمایه‌گذاران به‬ ‫گمانه‌زنــی درباره اقدام احتمالی چین بــرای محدود کردن عرضه مواد خا کی‬ ‫نادر پرداختند‪.‬‬ ‫تضعیف یوآن علیه دالر‬ ‫یوآن چین در جنگ تجاری میان پکن و واشــنگتن یکی از ســاح‌هایی اســت‬ ‫که کاربرد قدرتمندی دارد؛ اما برای پکن به سان شمشیر دولبه‌ای خواهد بود‬ ‫که عالوه بر تخریب طرف مقابل به اقتصاد چین نیز صدمه خواهد زد‪ .‬ترامپ‬ ‫بارهــا چیــن را متهــم کــرده که ارزش یــوآن را بــرای کمک بــه صادرکنندگانش‬ ‫پایین نگه داشــته اســت‪ .‬یوآن مانند سایر ارزهای بزرگی همچون دالر و پوند‬ ‫یشــود و بانــک مرکــزی چیــن بــرای مبادالت یوآن ســقف‬ ‫آزادانــه معاملــه نم ‌‬ ‫اعمــال کــرده و کاهــش یــا افزایــش ارزش آن را در معامــات روزانه به شــعاع ‪۲‬‬ ‫درصدی محدود کرده است‪ .‬ارزش یوآن در معامالت روز دوشنبه شانگهای‬ ‫و بــازار خارجــی در برابــر دالر کاهش پیدا کرد‪ .‬در چیــن هر دالر رکورد جدیدی‬ ‫بــه ثبــت رســاند که با شکســته شــدن مرز بســیار حســاس ‪ ۷‬همراه شــد‪ .‬این‬ ‫نرخ برابری پس از ‪ ۱۱‬ســال شکســته شــد و باعث تضعیف سایر ارزهای آسیا و‬ ‫اقیانوســیه شــد‪ .‬البته ین ژاپن به‌عنوان ذخیره امن برای شرایط نااطمینانی‬ ‫تقویــت شــد‪ .‬اونس طــا همگام با رونــد صعودی یــن ژاپن بر رکــورد بالغ بر ‪۶‬‬ ‫ســاله خود افزود و به قیمت ‪ ۱۴۶۵‬دالری جهش داشــت‪ .‬میانگین نرخ رشــد‬ ‫روزانه آن نیز حدود ‪ ۱ /۵‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫رزم ارزی کهن‬ ‫رونــد ریــزش بازارهــای ســهام چیــن به‌ویــژه «شــانگهای‌کامپوزیت» همزمان‬ ‫بــا افت محســوس ارزش یــوآن (رنمینبــی) در برابر دالر ممکن اســت منجر به‬ ‫بازگشــت یــک گزینــه مقابل ـه‌ای روی میــز اقتصــادی پکن شــود؛ جنــگ ارزی‬ ‫بــا تضعیــف تعمــدی یــوآن در برابر ارز رقیــب‪ ،‬ترفندی اســت که پیــش از این‬ ‫نیــز از ســوی دولت چیــن به دالیل متفاوتی مورد اســتفاده قرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫برخــی از کارشناســان‪ ،‬ســقوط بورس شــانگهای و تضعیف یــوآن را به معنای‬ ‫پیش‌درآمــد جنــگ ارزی تلقــی کرده‌اند؛ چرا کــه یکی از شــیوه‌هایی که چین‬ ‫را قــادر بــه تحمیل فشــار تجاری علیه آمریکا می‌ســازد‪ ،‬تضعیف یــوآن در برابر‬ ‫دالر اســت‪ .‬با توجه به این مســاله که ســهم یــوآن در ذخایــر بین‌المللی روبه‬ ‫رشــد قــرار گرفتــه‪ ،‬صنــدوق بین‌المللی پول نیز ســهم رنمینبی را در شــاخص‬ ‫ارز منحصــر ب ‌هفــرد خــود «‪ »SDR‬افزایش داده و تعداد بازارهای مشــتقه فعال‬ ‫بر پایه یوآن نیز پررنگ‌تر شــده‌اند‪ ،‬تضعیف هرچه بیشــتر آن به معنای فشــار‬ ‫افزایشی برای سایر ارزها به‌خصوص دالر آمریکا است‪.‬‬ ‫ا گــر ایــاالت متحــده بــه وضــع تعرفه‌هــا ادامــه دهــد‪ ،‬چیــن نیــز گزین ‌ههــای‬ ‫تهاجمــی خــود را بررســی خواهــد کــرد‪ ».‬آنها ممکن اســت اجــازه دهند یوآن‬ ‫تضعیــف شــود و ایــن گزینه بــا منطق چینی‌هــا ســازگاری دارد‪ .‬همان‌طور که‬ ‫یهــای تجــاری منجــر بــه ریــزش بازارهــای بورس آســیایی‬ ‫روز دو‌شــنبه نگران ‌‬ ‫شــده بود و ارزهای شــرق آســیا جز ین ژاپن تضعیف شــدند‪ .‬ین و طال با رشد‬ ‫خــود نشــان دادنــد همچنــان جــزو گزینه‌هــای اول در ذخایــر امن محســوب‬ ‫یشــوند‪.‬تالش ترامــپ بــرای مقابلــه بــا تضعیــف ارزش یــوآن از ‪ ۲‬ســال قبل‬ ‫م ‌‬ ‫آغاز شــده بــود‪ .‬آمریــکا در ماه‌های پایانی ســال ‪ ۲۰۱۷‬میالدی بــرای مقابله با‬ ‫سیاست چینی‌ها‪ ،‬مساله جنگ ارزی را در‌نهاد‌های پولی و مالی بین‌المللی‬ ‫ماننــد بانــک جهانــی و صنــدوق بین‌المللی پول مطــرح کــرده بود‪.‬زمانی که‬ ‫یوآن نســبت به دالر تضعیف شــود‪ ،‬کاالهای آمریکایی نســبت به نمونه‌های‬ ‫نتــر عرضــه خواهنــد شــد‪ .‬بــه ایــن ترتیــب‪،‬‬ ‫چینــی در بازارهــای جهانــی گرا ‌‬ ‫سیاســت ارزی پکــن می‌تواند صــادرات آمریــکا را دچار اختالل کنــد‪ .‬از طرفی‬ ‫تقویــت شــاخص دالر گرایــش به خرید کاالها و مواد خام از کشــورهای دیگر را‬ ‫افزایــش می‌دهــد‪ .‬از طرفــی‪ ،‬تضعیف واحد پولی یک کشــور منجر به تشــویق‬ ‫صادرات و تنبیه واردات می‌شود که در زمینه تنظیم تراز تجاری حائز اهمیت‬ ‫باالیی است‪.‬‬
‫جامعه‬ ‫هادی رضوی روانه زندان شد‬ ‫هادی رضوی از بدهکاران بزرگ پرونده بانک ســرمایه‪ ،‬برای اجرای محکومیت ‪ ۲۰‬ســال حبس‪ ،‬بازداشت و روانه زندان شــد‪ .‬هادی رضوی یکی از بدهکاران بزرگ پرونده‬ ‫بانک ســرمایه که با حکم دادگاه ویژه مفاســد اقتصادی به ‪ 20‬سال حبس محکوم شــده بود‪ ،‬روز گذشته برای اجرای محکومیت صادره‪ ،‬دســتگیر و روانه زندان شد‪ .‬اتهام‬ ‫رضوی‪ ،‬مشــارکت در اخالل عمده در نظام اقتصادی کشــور بود‪ .‬متهم دیگر این پرونده‪ ،‬احســان دالویز به جرم معاونت در اخالل در نظام اقتصادی به ‪ 10‬سال حبس محکوم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫چهار‌شنبه‪ 16‬مرداد‪ 1398‬سال دوم شماره‪118‬‬ ‫کدام دستگاه‌ها حقوق کارکنان را اعالم کردند؟‬ ‫گرچــه ســازمان اداری و اســتخدامی بارهــا اعــام کرده که قــوه مجریــه و بعد از آن‬ ‫قــوه مقننــه اطالعــات مربوط بــه حقوق کارکنان خود را در ســامانه حقــوق و مزایا‬ ‫بارگــذاری کــرده و از عــدم ورود اطالعــات قوه قضائیــه و برخی دســتگاه‌های دیگر‬ ‫فســازی در رابطه بــا اینکه کدام دســتگاه‬ ‫انتقــاد می‌کنــد‪ ،‬امــا تا کنون هیــچ شفا ‌‬ ‫نهــم در حالی کــه گفته‬ ‫دولتــی حقــوق کارکنــان را اعــام کــرده نداشــته اســت‪ ،‬آ ‌‬ ‫یهــا در ایــن زمینــه مقاومــت می‌کننــد‪ .‬ســازمان ادارای و‬ ‫یشــود برخــی از دولت ‌‬ ‫م ‌‬ ‫اســتخدامی مســئول راه‌اندازی ســامانه حقوق و مزایا بوده و طبق تکلیف قانون‬ ‫برنامه ششم توسعه از ابتدای سال گذشته سازوکار ورود اطالعات حقوق کارکنان‬ ‫دســتگاه‌های تعیین شــده در قانون فراهم شــد‪ .‬اما با وجود گذشــته بیش از یک‬ ‫سال از این ماجرا انصاری ‪ -‬رئیس سازمان اداری و استخدامی ‪ -‬بارها اعالم کرده‬ ‫کــه قــوه مجریه اولین گروه از دســتگاه‌های مکلــف به بارگــذاری اطالعات حقوقی‬ ‫بــوده و بعــد از آن بــه مــرور دســتگاه‌های زیــر مجموعه قــوه مقننه وارد شــده‌اند و‬ ‫البته همواره تا کید داشــته که قوه قضائیه و برخی دســتگاه‌ها مانند صدا و سیما‬ ‫و نهادهــای زیرمجموعــه رهبری تا کنون اطالعات حقوقــی خود را وارد نکردند‪ .‬با‬ ‫وجــود ایــن که عدم ورود قوه قضائیه و مجموعه‌های مورد اشــاره ســازمان اداری‬ ‫و اســتخدامی خود جای ســوال دارد و قابل توجه اســت‪ ،‬اما این که در مورد قوه‬ ‫مجریــه یا مقننه کدام دســتگاه‌ها تا کنــون اطالعات خود را بارگــذاری کرده‌اند نیز‬ ‫شفاف نشده است‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه اطالعــات دریافتــی از ایــن حکایــت دارد در بیــن خــود‬ ‫دولتی‌ها هم دستگاه‌های هستند اطالعات حقوقی آنها به سامانه حقوق و مزایا‬ ‫وارد نشــده و شــفاف نیســت و در مقابــل ایــن تکلیــف قانونی مقاومــت می‌کنند‪،‬‬ ‫ولــی ســازمان اداری و اســتخدامی تــا کنــون بــه ایــن موضــوع اشــاره‌ای نداشــته‬ ‫اســت‪ .‬در مــورد شــفاف شــدن وضعیــت ســامانه حقــوق و مزایــا‪ ،‬رئیس ســازمان‬ ‫اداری و اســتخدامی وعده ارائه گزارش را داده اســت‪ ،‬اما عملی نشــده است‪ .‬وی‬ ‫البتــه درهفت ‌ههــای اخیــر گفتــه بــود که گزارشــی بــه هیات دولــت ارائــه و در مورد‬ ‫آن بالفاصلــه اطــاع رســانی می‌کند که این هم تا کنون محقق نشــده اســت‪ .‬این‬ ‫در حالــی اســت که طبــق تنها گزارش آمــاری که ســازمان اداری و اســتخدامی در‬ ‫دی‌ماه سال گذشته اعالم کرد در حالی که باید ‪ ۳۹۴۶‬دستگاه اطالعات حقوقی‬ ‫کارکنــان را در ســامانه وارد کننــد حــدود ‪ ۱۶۸۳‬دســتگاه کاربــران خــود را تعریف و‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰۰‬دســتگاه ورود نکــرده بودنــد‪ .‬طبــق مــاده (‪ )۲۹‬قانون برنامه ششــم‬ ‫توســعه مقامات‪ ،‬رؤســا‪ ،‬مدیران کلیه دســتگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه‬ ‫جمهــوری اســامی اعــم از وزارتخان ‌ههــا‪ ،‬ســازمان‌ها و مؤسســات و دانشــگاه‌ها‪،‬‬ ‫شــرکت‌های دولتی‪ ،‬مؤسســات انتفاعی وابســته بــه دولت‪ ،‬بانک‌ها و مؤسســات‬ ‫اخبار‬ ‫پلیس تهران‪ :‬خالکوبی مشهود مانع‬ ‫صدور گواهینامه می‌شود‬ ‫رئیس دایره آموزش همگانی پلیس راهور تهران گفت‪ :‬خالکوبی‌های‬ ‫مشــهود و نامتعــارف مانــع از صــدور گواهینامــه بــرای فــرد متقاضــی‬ ‫یشــود‪ .‬ســرهنگ موســوی‌پناه دربــاره صــدور گواهینامــه بــرای‬ ‫م ‌‬ ‫افرادی که دارای خالکوبی هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چنانچه فردی دارای‬ ‫یهــای مشــهود و نامتعارف باشــد‪ ،‬مانع از صــدور گواهینامه‬ ‫خالکوب ‌‬ ‫برای فرد متقاضی می‌شود‪ .‬رئیس دایره آموزش همگانی پلیس راهور‬ ‫تهــران ادامــه داد‪ :‬چنانچه فردی خالکوبی‌های مشــهود و نامتعارف‬ ‫مانند خودزنی داشــته باشــد‪ ،‬از نظر برخی اختــاالت احتمالی روانی‬ ‫تأثیرگزار در رانندگی مورد بررســی و ارزیابی روانشناســان قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی تصریح کرد‪ :‬پس از بررســی و ارزیابی روانشناسان‪،‬‬ ‫در صــورت موفقیــت فــرد متقاضــی صــدور گواهینامــه در گذرانــدن‬ ‫صحیح ارزیابی‌ها و بررسی‌ها‪ ،‬وی می‌تواند گواهینامه خود را با تأیید‬ ‫روانشناســان دریافــت کند‪ .‬وی از خانواده‌ها خواســت تــا با با نظارت‬ ‫بــر رفتــار نوجوانــان از ارتکاب آنهــا به چنیــن رفتارهــا و خودزنی‌هایی‬ ‫جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫تهدید عضو شورای شهر تهران توسط‬ ‫برخی متعرضان باغ‌های تهران‬ ‫اعتبــاری دولتــی‪ ،‬شــرکت‌های بیمــه دولتــی‪ ،‬مؤسســات و نهادهــای عمومی غیر‬ ‫دولتی‪ ،‬مؤسسات عمومی‪ ،‬بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی‪ ،‬مجلس‪ ،‬شورای‬ ‫نگهبان قانون اساســی‪ ،‬بنیادها و موسســاتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند‬ ‫و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح‬ ‫نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت‬ ‫می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬شرکت ملی نفت‪ ،‬شرکت ملی گاز‪ ،‬سازمان‬ ‫گســترش و نوســازی صنایــع ایــران‪ ،‬بانــک مرکــزی‪ ،‬ســازمان بنــادر و کشــتیرانی‪،‬‬ ‫ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنی ایران‪ ،‬صدا و ســیما‪ ،‬ســتاد‬ ‫اجرایــی و قرارگا ‌ههــای ســازندگی و اشــخاص حقوقــی وابســته به آنها‪ ،‬اشــخاص و‬ ‫دســتگاه‌هایی هســتند که باید اطالعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه‬ ‫ثبــت کننــد؛ بــه نحوی کــه میزان ناخالــص پرداختی بــه هر یک از افراد مشــخص‬ ‫باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار شغل در سه ماهه نخست سال‌‪ ۹۸‬ایجاد شد‬ ‫علــی رغــم اینکــه بررســی هــا نشــان می دهــد که کاهــش نرخ بیــکاری بــه دلیل‬ ‫افزایش اشتغال نیست بلکه به دلیل خارج شدن افراد از بازار کار و افزایش قابل‬ ‫توجه جمعیت غیر فعال اســت‪ ،‬وزیرکار خبر از ایجاد ‪ ۱۰۰‬هزار شــغل در سه ماهه‬ ‫نخســت ســال ‪ ۹۸‬داده اســت‪ .‬هرچند آمار نشــان میدهد نرخ بیکاری در فصل‬ ‫بهار ‪ 1398‬نســبت به فصول مشــابه در سه سال اخیر کاهش داشته است اما با‬ ‫توجه به سایر شاخصهای بازار کار ‪،‬بایستی توجه داشت کاهش نرخ بیکاری نه‬ ‫به دلیل افزایش اشــتغال قابل توجه بلکه به دلیل خارج شــدن افراد از بازار کار‬ ‫و افزایش قابل توجه جمعیت غیرفعال رخ داده است‪.‬‬ ‫نتایــج برآوردهــای مرکــز پژوهــش هــای مجلــس نشــان می‌دهــد در صورتــی که‬ ‫ایــن افــراد از بــازار کار خارج نمی شــدند نرخ بیکاری کل کشــور بــه ‪ 13.9‬درصد‬ ‫می‌رســید کــه نســبت به نــرخ اعــام شــده ‪ 1.3‬درصــد بیشــتر اســت‪ .‬درواقع در‬ ‫صورتــی کــه افراد خارج شــده از بــازار کار در فصل بهــار ‪ 1398‬همچنان تقاضای‬ ‫شغل داشتند نه تنها نرخ بیکاری ‪ 1.3‬درصد کاهش نمی یافت بلکه ‪ 1.6‬درصد‬ ‫نیــز افزایــش می یافت‪ .‬این موضوع در نرخ بیکاری زنان بســیار جدیتر اســت به‬ ‫‪7‬‬ ‫طــوری کــه با این فرض نرخ بیــکاری زنان به جای ‪ 3.17‬درصــد به ‪ 1.28‬درصد‬ ‫می‌رســید‪ .‬علی الرغم این آمارها اما وزیرکار مدعی ایجاد ‪100‬هزار شــغل در ســال‬ ‫‪98‬اســت‪ .‬محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات‬ ‫مجلــس شــورای اســامی از ایجاد ‪ 470‬هزار شــغل در ســال ‪ 97‬و حــدود ‪ 100‬هزار‬ ‫شــغل در ســال ‪ 98‬خبر داد و گفت‪:‬چند روز گذشــته محمد شــریعتمداری وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون برنامه و بودجه حضور یافت و گزارشی‬ ‫از عملکرد وزارتخانه در سال ‪ 97‬و ‪ 98‬در حوزه اشتغال ارائه کرد‪ .‬نماینده مردم‬ ‫الیگودرز در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با بیان اینکه براساس اعالم وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی در سال ‪ 97‬بیش از ‪ 470‬هزار شغل ایجاد شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫براســاس برآوردهــای اعالمــی در نشســت امــروز در ســه ماهه نخســت ســال ‪98‬‬ ‫حــدود ‪ 100‬هزار شــغل ایجاد شــده اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براســاس گــزارش ارائه‬ ‫شــده وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی در ســال ‪ 97‬و ‪ 98‬برنامــه هایــی برای‬ ‫حمایت از واحدهای تولیدی عملیاتی کرده تا شغل افرادی که در این واحدها‬ ‫مشغول به کار بوده اند تثبیت شود‪.‬‬ ‫خدابشــخی بــا بیان اینکــه ‪ 1800‬واحد اقتصادی در ســال ‪ 97‬مــورد حمایت قرار‬ ‫گرفتــه انــد‪ ،‬تا کید کــرد‪ :‬بیش از ‪ 370‬هزار نفری که در ایــن ‪1800‬واحد اقتصادی‬ ‫شــاغل بــوده انــد‪ ،‬تثبیــت شــده و ایــن برنامــه در ســال ‪ 98‬تــداوم مــی یابــد‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون برنامــه‪ ،‬بودجــه و محاســبات مجلس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫افزود‪:‬گرچه هدف گذاری های انجام شده در قانون برنامه ششم توسعه درباره‬ ‫ایجاد ســاالنه یک میلیون شــغل محقق نشــده‪ ،‬اما عملکرد وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعی با توجه به شــرایط تحریمی مناســب بوده اســت‪ .‬خدابخشــی با‬ ‫اشاره به ایجاد ‪ 100‬هزار شغل در سه ماهه نخست سال ‪ 98‬گفت‪ :‬شریعتمداری‬ ‫از ایجاد ‪ 047‬هزار شــغل در ســال ‪ 97‬و حدود ‪ 100‬هزار شــغل در سال ‪ 98‬تا کنون‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ســخنگوی کمیســیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاســبات مجلس شــورای اســامی با‬ ‫بیان اینکه براســاس اعالم وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در ســال ‪ 97‬بیش‬ ‫از ‪ 470‬هزار شــغل ایجاد شــده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬براســاس برآوردهای اعالمی در سه‬ ‫ماهه نخست سال ‪ 98‬حدود ‪ 100‬هزار شغل ایجاد شده است‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون سالمت‪ ،‬محیط زیســت و خدمات شهری شورای‬ ‫شــهر تهران در حالی از تالشــهای شــورای پنجم برای حفظ و صیانت‬ ‫از باغــات شــهر تهــران خبر داد که به این موضوع نیز اشــاره کرد که در‬ ‫برخــی از پروند ‌ههــای باغات توســط برخی افراد تهدید شــده اســت‪.‬‬ ‫زهــرا صدراعظم نوری در نشســت خبری خود با اشــاره به لغو مصوبه‬ ‫بــرج باغــات و در ادامــه تصویــب مصوبــه خانه بــاغ اظهار کرد‪ :‬بــا آغاز‬ ‫به کار شــورای پنجم اعضای شــورا تا کید ویژه‌ای بر حفظ و گســترش‬ ‫فضــای ســبز و باغات داشــتند و بر همین اســاس مصوبــه برج باغات‬ ‫را لغو کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬بر همین اســاس اعضای شــورای شــهر تهران‬ ‫مصوبه‌ای تحت عنوان خانه باغ به تصویب رساندند که این مصوبه‬ ‫بــه تایید شــورای عالی شهرســازی و معماری رســید و ایــن نهاد نیز بر‬ ‫اســاس مــاده ‪ 14‬قانون شــهری این مصوبــه را تصویــب و در نهایت به‬ ‫شورا و شهرداری ابالغ کرد‪ .‬رئیس کمیسیون سالمت‪ ،‬محیط زیست‬ ‫و خدمات شهری شورای شهر تهران خاطرنشان کرد‪ :‬موضوعی که در‬ ‫ارتبــاط با مصوبه خانه باغ و لغو مصوبــه برج باغات مطرح بود تعداد‬ ‫پرون ‌ده‌هایــی بود که در زمان مصوبه برج باغات وجود داشــت و باید‬ ‫این پرونده‌ها رســیدگی و بررسی می‌شد‪ .‬صدراعظم نوری ادامه داد‪:‬‬ ‫براســاس آخرین پیگیری‌ها مشــخص شــد ‪ 472‬پرونده تــا قبل از لغو‬ ‫مصوبه برج باغات از ســنوات گذشــته وجود داشت که در نهایت ‪62‬‬ ‫پرونده از ‪ 473‬پرونده اشــاره شــده تمامی عوارض خود را در ارتباط با‬ ‫ســاخت و ســاز پرداخته بودند و این عوارض نیز در ســامانه‌ای ثبت و‬ ‫ضبط شده بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بر همین اساس کمیسیون سالمت و معماری شورای شهر‬ ‫تهران و همچنین کمیسیون سالمت‪ ،‬محیط زیست و خدمات شهری‬ ‫اقــدام بــه بررســی ‪ 473‬پرونــده کردند و مشــخص شــد کــه ‪ 411‬پرونده‬ ‫نمی‌توانند به هیچ عنوان اقدام به دریافت پروانه ســاخت و ســاز کنند‬ ‫و فقــط ‪ 62‬پرونده شــرایط دریافــت پروانه را داشــتند‪ .‬وی گفت‪ :‬البته‬ ‫چیــزی کــه ما مصــوب کردیم این بود که شــرایط ایــن ‪ 62‬پرونده مورد‬ ‫بررســی و کارکارشناســی قــرار بگیــرد و در کمیســیون مربوط بــه باغات‬ ‫ایــن موضــوع مورد بررســی قرار گرفــت و این ‪ 62‬پرونده به ســه دســته‬ ‫یشــدند بخش اول از این پرونده‌ها‪ ،‬باغاتی بودند که‬ ‫تقســیم‌بندی م ‌‬ ‫ارزش ا کولوژیک را نداشــتند‪ ،‬دسته دوم پرونده‌هایی بودند که باغات‬ ‫به دلیل وسعت امکان جابجایی و توده‌گذاری و تغییر نقشه را نداشتند‬ ‫و در نهایت پرونده‌هایی بودند که ارزش ا کولوژیک باالیی داشتند و به‬ ‫هیچ عنوان نمی‌توان از این مهم گذشت‪ .‬رئیس کمیسیون سالمت‪،‬‬ ‫محیــط زیســت و خدمــات شــهری شــورای شــهر تهــران ادامــه داد‪ :‬در‬ ‫نهایــت باید با ‪ 3‬پرونده جدا گانــه ‪ 3‬رفتار جدا گانه انجام می‌گرفت و بر‬ ‫همین اســاس ما به شــهرداری تهران ابالغ کردیم نسبت به باغاتی که‬ ‫ارزش ا کولوژیک باالیی داشــتند اقدام کند و در واقع شــهرداری تهران‬ ‫ملزم به تملک یا تهاتر این باغات شــدند که از نمونه های آن می‌توان‬ ‫بــه بــاغ وثوق‌الدوله در منطقه ‪ 14‬و باغ عبقری در منطقه ‪ 2‬اشــاره کرد‪.‬‬ ‫صــدر اعظــم نوری ادامــه داد‪ :‬ایــن دو باغ اشــاره شــده در اختیار بنیاد‬ ‫مســتضعفان قــرار داشــت کــه بــا توجــه بــه تا کیــد شــورای شــهر تهران‬ ‫شــهرداری تهران نســبت به تملک این دو باغ اقدامات خود را انجام و‬ ‫در نهایــت ایــن دو باغ در حال حاضر مورد تملک شــهرداری قرار گرفته‬ ‫اســت‪ .‬وی در ادامــه بــه برخــی از اعتراضــات فرمانــداری به تعــدادی از‬ ‫پروند ‌ههــای اشــاره شــده پرداخــت و گفــت‪ :‬در همین زمینــه ما تالش‬ ‫کردیم مسائل را دور از حواشی با برگزاری جلسات مرتفع کنیم که این کار‬ ‫هم انجام گرفت‪ .‬رئیس کمیسیون سالمت‪ ،‬محیط زیست و خدمات‬ ‫شهری شورای شهر تهران در ارتباط با این سوال که آیا در فرآیند بررسی‬ ‫پروند ‌ههــای بــاغ یــا غیرباغ بــودن آنهــا در کمیســیون ماده ‪ 7‬از ســوی‬ ‫برخــی از افــراد مورد هجمه و یا تهدید قرار گرفته اســت یا خیر گفت‪ :‬به‬ ‫هــر حــال این موارد بوده و هســت و این در حالیســت که نیروهایی که‬ ‫مــا در مناطــق در ارتبــاط با کمیســیون ماده هفــت مورد اســتفاده قرار‬ ‫گرفته‌ایم افرادی هســتند که به لحاظ کاری ســالم و از نظر کارشناســی‬ ‫افراد خبره‌ای هســتند و بنده نیز در تمام شــرایط از آنها دفاع کرده‌ام و‬ ‫خواهم کرد‪ .‬وی همچنین در ارتباط با موضوع انتقال صنایع آالینده و‬ ‫صنعتی از شهر تهران گفت‪ :‬بر اساس مصوبه دولت این صنایع باید در‬ ‫شعاع‪ 120‬کیلومتریمستقربهفعالیت‌هایخودادامهدهندشهرداری‬ ‫نیز در این زمینه تا کید ویژه‌ای بر این مصوبه داشته و دارد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫یکی از مواردی که شــهرداری تهران پیگیری کرده اســت انتقال چنین‬ ‫صنایعی به خارج از شــهر تهران است‪ .‬این صنایع باید در شهرک‌های‬ ‫صنعتــی ادامه و به فعالیت‌های خود ادامــه می‌دهند‪ .‬انتقال برخی از‬ ‫صنایع مزاحم در منطقه ‪ 15‬یکی از مواردی بوده که شهرداری تهران آن‬ ‫را انجام داده اســت‪ .‬وی همچنین در ارتباط با وســعت باغات در شهر‬ ‫تهران گفت‪ :‬بیشترین باغات در منطقه یک تا ‪ 5‬و همچنین بخشی از‬ ‫منطقه ‪ 22‬قرار دارند که در واقع شهرداری تهران تا کید ویژه‌ای بر حفظ‬ ‫و حراست از این باغات داشته و دارد‪.‬‬
‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫‪g‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫راپورت‬ ‫چهار‌شنبه‪ 16‬مرداد‪ 1398‬سال دوم شماره‪118‬‬ ‫صاحب‌امتياز ‪:‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد‌‌ير مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫آد‌‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‪ -‬بعد از سلیمان‬ ‫خاطر‪ -‬خیابان اورامان‪ -‬پالک‪ 43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫توزيع‪ :‬نشر گسترامروز‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل آذین‬ ‫سازمان آگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫نظر یگانه‪ ،‬ولی‌نژاد و گل‌افروز درباره‬ ‫اجرای نوازندگان خراسان شمالی در جشنواره موسیقی جوان‬ ‫نوازندگان جوان اهل خراسان شمالی در سیزدهمین جشنواره ملی موسیقی‬ ‫جوان روی صحنه رفتند‪ .‬نهمین روز از ســیزدهمین جشــنواره ملی موسیقی‬ ‫جــوان‪ ،‬چهاردهــم مردادمــاه در تــاالر رودکــی بــه موســیقی شــمال خراســان‬ ‫اختصاص داشــت و نفرات راه‌یافته به مرحلــه نهایی مقابل داوران نواختند‪.‬‬ ‫ینــژاد و محمــد یگانــه اعضــای هیئــت داوران‬ ‫روشــن گل‌افــروز‪ ،‬حســین ول ‌‬ ‫موسیقی شمال خراسان بودند و در این روز به قضاوت پرداختند‪.‬‬ ‫میر من خوش می‌روی کاندر سر و پا میرمت‬ ‫خوش خرامان شو که پیش قد رعنا میرمت‬ ‫گفته بودی کی بمیری پیش من تعجیل چیست‬ ‫خوش تقاضا می‌کنی پیش تقاضا میرمت‬ ‫عاشق و مخمور و مهجورم بت ساقی کجاست‬ ‫گو که بخرامد که پیش سروباال میرمت‬ ‫آن که عمری شد که تا بیمارم از سودای او‬ ‫گو نگاهی کن که پیش چشم شهال میرمت‬ ‫گفته‌ای لعل لبم هم درد بخشد هم دوا‬ ‫گاه پیش درد و گه پیش مداوا میرمت‬ ‫خوش خرامان می‌روی چشم بد از روی تو دور‬ ‫دارم اندر سر خیال آن که در پا میرمت‬ ‫گر چه جای حافظ اندر خلوت وصل تو نیست‬ ‫ای همه جای تو خوش پیش همه جا میرمت‬ ‫رضایت از اجراهای گروه سنی الف‬ ‫محمــد یگانــه خواننده و نوازنــده دوتار و عضو هیئت داوران بخش موســیقی‬ ‫نواحــی در بخــش موســیقی شــمال خراســان در مــورد اجراهــای روز نهــم‬ ‫جشــنواره گفت‪ :‬اجراهای بســیار خوبی را شــاهد بودیم‪ .‬از تمام مســئوالن و‬ ‫دس ـت‌اندرکاران جشنواره برای برگزاری چنین جشنواره‌ای تشکر می‌کنیم که‬ ‫ً‬ ‫واقعــا برای این نوازندگان جوان ســنگ تمام گذاشــتند‪ .‬از تمــام اجراها لذت‬ ‫بردم‪ ،‬اما از گروه ســنی الف نســبت به ســایر رده‌های ســنی رضایت بیشــتری‬ ‫دارم‪ .‬البته تعدادی از نوازندگان نیز باید زیر نظر اساتید بزرگ آموزش ببینند‪.‬‬ ‫بنده در مشــهد یک آموزشــگاه موسیقی دارم و عالقه دارم موسیقی مقامی تا‬ ‫ابــد درســت بمانــد‪ .‬ضمن اینکه از دبیر جشــنواره جناب دکتر اســعدی تقاضا‬ ‫ً‬ ‫کردم در دوره‌های آینده روایت‌شناسی و روایت‌خوانی را حتما در برنامه‌های‬ ‫نوازندگان موســیقی خراســان قرار دهند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بنده ‪ 45‬سال است که‬ ‫مشــغول آموزش موســیقی مقامی هستم و در حدود سه هزار هنرجو را با این‬ ‫موسیقی آشنا کردم‪ .‬جشنواره موسیقی جوان یک رویداد بسیار بزرگ است‪.‬‬ ‫وجود چنین جشــنواره‌هایی بسیار خوب است‪ .‬نوازندگان جوان با دلخوشی‬ ‫به جشــنواره می‌آیند و ا گر به‌عنوان فرد برگزیده هم انتخاب نشوند‪ ،‬باز تالش‬ ‫می‌کنند در دوره‌های آینده به نتیجه دلخواه خودشان برسند‪.‬‬ ‫یشــود نوازندگان به ســمت موســیقی‬ ‫جشــنواره موســیقی جوان باعث م ‌‬ ‫نواحی روی بیاورند‬ ‫حســین ولی‌نــژاد نوازنــده دوتــار خراســانی و عضو دیگــر هیئــت داوران بخش‬ ‫موســیقی نواحــی در بخش موســیقی شــمال خراســان در مــورد اجراهای روز‬ ‫دوشــنبه گفــت‪ :‬کیفیت اجراها بســیار خوب بــود‪ .‬جوانان و نوجوانان بســیار‬ ‫بااستعدادی در این دوره از جشنواره حضور دارند و من به‌شخصه از اجراهای‬ ‫آواز و دوتــار و همچنین کمانچه بســیار لذت بــردم‪ .‬وی افزود‪ :‬تنها ضعفی که‬ ‫در نوازندگان مشاهده کردم این بود که عده‌ای از آن‌ها چون نخستین بار بود‬ ‫در جشــنواره شــرکت می‌کنند‪ ،‬روی صحنه دچار اســترس شدند و نتوانستند‬ ‫اجراهای خیلی خوبی داشته باشند‪ .‬عده‌ای نیز اشعاری نامناسب انتخایب‬ ‫کردنــد‪ .‬امیدواریم آن‌ها در ســال‌های آینده بســیار قوی‌تر وارد این جشــنواره‬ ‫شــوند‪ .‬او تأ کید کرد‪ :‬جشنواره موسیقی جوان بسیار جشنواره خوبی است و‬ ‫بنده بســیار راضی هســتم‪ .‬از همین‌جا به تمام مســئولین جشــنواره تبریک و‬ ‫خســته نباشــید می‌گویم که به موســیقی بها دادند‪ .‬امیدواریم این جشنواره‬ ‫ادامه پیدا کند و جوانان بیشتر به سمت موسیقی نواحی روی بیاورند‪.‬‬ ‫جشــنواره موسیقی جوان باعث می‌شود نوازندگان پیشرفت چشمگیری‬ ‫داشته باشند‬ ‫روشــن گل افــروز دوتارنــواز و دیگر عضو هیئت داوران بخش موســیقی نواحی‬ ‫در بخــش موســیقی شــمال خراســان در مــورد اجراهــای امروز گفــت‪ :‬کیفیت‬ ‫اجراهــا بســیار خــوب بــود و تمــام نوازنده‌ها بســیار عالی اجــرا کردنــد‪ .‬بنده از‬ ‫بخش آواز و دوتار بســیار لذت بردم‪ .‬وی افزود‪ :‬تمام بچه‌ها در این جشــنواره‬ ‫فوق‌العــاده خــوب ظاهر شــدند‪ .‬دومین ســال اســت کــه عضو هیئــت داوران‬ ‫یشــوم کــه ایــن جشــنواره‬ ‫جشــنواره موســیقی جــوان هســتم‪ .‬خوشــحال م ‌‬ ‫هــر ســال برگــزار شــود و نوازندگان جــوان بیاینــد و خودشــان را محــک بزنند‪.‬‬ ‫نهــا چــه مقــام بیاورنــد و چــه نیاورند‪ ،‬بــرای ما مایه ســرافرازی و ســربلندی‬ ‫آ ‌‬ ‫هســتند‪ .‬جشــنواره موســیقی جــوان بــرای تمــام ســازها عالــی اســت‪ .‬وجــود‬ ‫یشــود نوازندگان جوان پیشــرفت چشــمگیری‬ ‫چنیــن جشــنواره‌ای باعــث م ‌‬ ‫داشــته باشند‪ .‬سیزدهمین جشــنواره ملی موســیقی جوان با دبیری هومان‬ ‫اســعدی و با مشارکت اساتید موسیقی کشــور توسط انجمن موسیقی ایران‪،‬‬ ‫با حمایت معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬دفتر موسیقی‬ ‫و بــا همــکاری بنیــاد رودکــی از ‪ ۵‬مــرداد تــا ‪ ۵‬شــهریور در تــاالر رودکــی تهــران‬ ‫برگزار می‌شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب شماره 123

روزنامه خوب شماره 123

شماره : ۱۲۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه خوب شماره 121

روزنامه خوب شماره 121

شماره : ۱۲۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه خوب شماره 120

روزنامه خوب شماره 120

شماره : ۱۲۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
روزنامه خوب شماره 119

روزنامه خوب شماره 119

شماره : ۱۱۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۹
روزنامه خوب شماره 117

روزنامه خوب شماره 117

شماره : ۱۱۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
روزنامه خوب شماره 116

روزنامه خوب شماره 116

شماره : ۱۱۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!