ماهنامه دنیای بچه ها شماره 29 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 29

صفحه بعد

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 29

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 29

1 صفحه 1 ‫شایلی‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫این‬ ‫ا جان‬ ‫قهرما‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫‪،‬‬ ‫را‬ ‫د‬ ‫ارز‬ ‫ن قش‬ ‫وست‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫شمند‬ ‫نگ و‬ ‫ی‬ ‫‪،‬‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫رو‬ ‫ید‬ ‫این‬ ‫یتان‪،‬‬ ‫ر زند‬ ‫کتاب‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫نی‬ ‫دن‬ ‫زیبای‬ ‫ست‪.‬‬ ‫به هی‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫چ‬ ‫پیش‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ای‬ ‫ار‬ ‫زویی‬ ‫زوهای‬ ‫رسید‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫محال‬ ‫ن‬ ‫‪،‬‬ ‫ش‬ ‫عا‬ ‫ما به ت‬ ‫شقانه‬ ‫ه‬ ‫در کنار ش ک تک‬ ‫مواره‬ ‫ای‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ن را ب‬ ‫تا‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫خ‬ ‫مو‬ ‫د هی‬ ‫واهیم‬ ‫چ سق‬ ‫ف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫ب‬ ‫رای ا‬ ‫و‬ ‫روزه‬ ‫جود ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫‪.‬‬ ‫ما‬ ‫د‬ ‫وستد‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫ما‬ ‫روی‬ ‫ا و دای‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫رهاد‬ ‫ماهنامه دنیای بچه ها‬ ‫شماره مجوز‪81563 :‬‬ ‫سال سوم‪ ،‬شماره ‪ ،29‬مهر ‪1399‬‬ ‫مدیر مسئول و صاحب امتیاز‪:‬فاطمه عبدالمحمدی سردبیر‪ :‬شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪ :‬تهران‪ -‬خیابان نامجو‪ -‬خیابان یزدی ‪-‬کوچه اسالمی‪ -‬پالک ‪1‬‬ ‫تلفن تماس ‪( 77579917 - 77630096 :‬داخلی ‪)2‬‬ ‫کدپستی‪1615863111 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬کهن‬ ‫‪88344387‬‬ ‫شــایلین و شاینا در تخت خواب خود‬ ‫غــرق در فکر و خیال به اروزهای خود‬ ‫و اینکه در اینده چه کاره می شــوند‬ ‫بودنــد‪ ،‬رویا و دایی فرهاد وقتی ان ها را‬ ‫دیدند به کنار تختشــان امدند و گفتند؛‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه دنیــای بچــه هــا را در ‪ 8‬صفحــه رنگــی‪ ،‬بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫جــار و نصــب اپلیکیشــن مربوطــه و یــا از طریــق رمزینــه مقابــل دریافــت کنیــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫تو رویاهاتون دیدیم که صحنه ای زیر نور بود‬ ‫می خوای بگیم تو فکر چه ارزوهایی هستین؟‬ ‫اروزها چی هستن به دنبال چه کارین؟‬ ‫یه حدسایی می زنیم چون عاشقتون هستیم‪.‬‬ ‫خیلی چیزا رو دیدیم چشامونو که بستیم‪.‬‬ ‫میخوای بگیم چیا بود چه چیزایی میدونیم؟‬ ‫دورو بر یه عالم سازهای جورواجور بود‬ ‫فلوت گیتار پیانو‪ ،‬تار و سه تار و سنتور‬ ‫میومدن پیشتون از راه نزدیک و دور‬ ‫سازها هنرجو بودن‪ ،‬شما جناب استاد‬ ‫به اون ها یاد می دادین خوب صداشون دربیاد‬ ‫تو این کتاب نوشتیم االن براتون میخونیم‪.‬‬ ‫سازها به فرمانتون با هم هماهنگ بودن‬ ‫دیده می شد صداشون‪ ،‬موج های خوشرنگ بودن‬ ‫اون شب با موسیقی تون دنیا رو زیبا کردین‬ ‫رهبر ارکستر بودین سمفونی اجرا کردین‬ ‫بعدش هزار هزار دست کف می زدن براتون‬ ‫بعضی ها هم مثل ما گل می ریختن به پاتون‬ ‫‪3‬‬ ‫خیلی به ما خوش گذشت یک شب ماندگار بود‬ ‫اسم قشنگتون هم رو تابلوی تاالر بود‬ صفحه 3 ‫دعوت به جشن رونمایی‬ ‫از جدیدترین نقاشی‬ ‫شاینا و شایلین‬ ‫دیدیم که با یک قلم رفته بودین اسمون‬ ‫نقاشی می کشیدین پهلوی رنگین کمون‬ ‫رنگین کمون استاد نقاشی یادتون یاد‬ ‫هروز با رنگ و یه بوم نواوری می کردین‬ ‫با قلم جادویی جادوگری می کردین‬ ‫بلبل روی تابلو اواز می خوند حرف می زد‬ ‫از روی بوم می پرید‪ ،‬گاهی بیرون میومد‬ ‫اهوی نقاشی ها بدو می کرد می پرید‬ ‫سبزه که می کشیدین میومدو می چرید‬ ‫رو بوم نقاشی ها زنده بودن حیوونا‬ ‫انگار که با قلم مو جون می دادین به اونا‬ ‫گالری های دنیا پر از کارهاتون بودن‬ ‫عاشق های هنر هم خریدارهاتون بودن‬ ‫قشنگترین نقاشی تصویری از شما بود‬ ‫وقتی که میکشیدین جشن تولدتون بود‬ ‫یه جشن خوب گرفتیم برای رونماییش‬ ‫گفتیم با کارت دعوت به دوست ها و قوم و خویش‬ ‫دیدیم تو ارزوتون دکتری دانا بودین‬ ‫یه زیست شناس عالی تو کل دنیا بودین‬ ‫می رفتین تو طبیعت دوست بودین با حیوونا‬ ‫تا اگه دردی داشتن کمک کنید به اونها‬ ‫هر روز ویزیت می کردین حیونای بیمار رو‬ ‫تا راهی پیدا کنید درمون کنید اونها رو‬ ‫نذاشتین منقرض شن خرسها و یوزپلنگها‬ ‫از کارهای خوبتون پر بود همه خبرها‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫دیدیم کار عجیبی برای دنیا کردین‬ ‫با واکسنی جادویی دنیا رو زیبا کردین‬ ‫حیوونا دیگه باهم‪ ،‬دوست شدن و مهربون‬ ‫گرگ ها نمی گرفتند اهو رو از بیابون‬ ‫کوسه ها با نهنگ ها دیگه کاری نداشتن‬ ‫شیر و شغال و تمساح‪ ،‬هیچ ازاری نداشتن‬ ‫ادمهای دنیا هم دوست شدن با حیوونا‬ ‫مهربونی می کردن‪ ،‬باهاشون مثل شما‬ ‫کارتون با جون و دل بود‬ ‫جایزتون نوبل بود‬ ‫خا‬ ‫ن مه‬ ‫ا‬ ‫‪،‬‬ ‫و دکت‬ ‫تم افتخار دکتر ر ش‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ام کارها داریم که شاینا ین‬ ‫ی‬ ‫اع‬ ‫خ‬ ‫ال‬ ‫ان وبی‬ ‫م کن‬ ‫جا‬ ‫جام که ب یم ب‬ ‫به یزه‬ ‫داده ای رای ح رای‬ ‫نوب‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫یوان‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ما ت‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ز انقر علق‬ ‫زیس‬ ‫ت ‬ ‫گ‬ ‫ا‬ ‫ض‬ ‫رفت‬ ‫حیوان ه اس‬ ‫حیوا ات و ت‪ .‬ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫نا‬ ‫وستی ی جل‬ ‫ت از‬ ‫وگی‬ ‫شما مچ همیشگ ری‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ریم‬ ‫بین‬ ‫ش‬ ‫ناس‬ ‫ی‬ ‫دیدیم که رفته بودین تو اون قدیم قدیما‬ ‫مثل همون جاها که نشون میدن تو فیلما‬ ‫با ماشینی که داشتین می رفتین خیلی اسون‬ ‫نه از توی جاده ها نه از توی اسمون‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫ماشینتون نه چرخ داشت نه دنده داشت نه فرمون‬ ‫یه دکمه رو میزدی هرجا میرفتی با اون‬ ‫یه ماشین زمان بود با سرعت برق و نور‬ ‫گاهی باهاش می رفتی به اون قدیمای دور‬ ‫ادم قدیمی هارو دایناسورا دیدین‬ ‫عکس ازشون گرفتین برای ما اوردین‬ ‫شما دانشمند بودین اون ماشین رو ساختین‬ ‫دی‬ ‫دار با دای‬ ‫ناسورها‬ ‫مثل انیشتین بودین فیزیک رو میشناختین‬ ‫یه روز با ماشینتون توی زمان میگشتین‬ ‫یه دکمه رو میزدین پیش ما برمیگشتین‬ ‫تو اسمون ابی داشتین سفر می کردین‬ ‫با دوربین فضایی داشتین مارو می دیدین‬ ‫بادوستای صمیمی رفتین توی اسمون‬ ‫تا هرچی اونجا دیدین عکس ازشون بگیرین‬ ‫توی سفینه بودین دیدیم فضا نوردین‬ ‫رفتین بازم باالتر تو کهکشان شیری‬ ‫گردش و تفریح کردین تو باغ رنگین کمون‬ ‫تا اونجا پیدا کردین ادم های فضایی‬ ‫از اونجا رفتین دورتر کم کم به ماه رسیدین‬ ‫اونا بهتون گفتن چقدر که شکل مایی‬ ‫زود با اونا دوست شدین‬ ‫مهمون شدین خونشون‬ ‫رفتین باهم به گردش‬ ‫تو باغ های کهکشون‬ ‫با دست پر اومدین‬ ‫از اون فضانوردی‬ ‫خبرها و عکسارو تقدیم دنیا کردین‬ ‫‪6‬‬ ‫شت از‬ ‫د از بازگ‬ ‫یلین بع‬ ‫در این‬ ‫ینا و شا‬ ‫فتند‪ :‬ما‬ ‫شا‬ ‫یگ‬ ‫فضای ‬ ‫د مهای‬ ‫موریت‬ ‫دیم با ا‬ ‫ما‬ ‫موفق ش‬ ‫موریت‬ ‫ا مثل ما‬ ‫ما‬ ‫نه‬ ‫نیم‪ .‬ا ‬ ‫دیدار ک‬ ‫دعوت‬ ‫فضایی‬ ‫از انان‬ ‫تند و ما‬ ‫ربان هس‬ ‫مه‬ ‫ن بیایند‪.‬‬ ‫تا به زمی‬ ‫کردیم‬ صفحه 6 ‫تو رویامون دیدیم که رفته بودین به دریا‬ ‫داشتین شنا می کردین قشنگتر از ماهی ها‬ ‫کفشهاتون شبیه بود به پای غاز و اردک‬ ‫رو سرتون کاله بود به چشمهاتون یه عینک‬ ‫لباس چسبونتون که مال غواصی بود‬ ‫توی تمام جیبهاش لوازم خاصی بود‬ ‫روپشتتون هم دیدیم یه کوله پشتی داشتین‬ ‫کپسول های هوارو باید تو اون میذاشتین‬ ‫رو کالهتون چراغ بود به دستتون یه دوربین‬ ‫در حال فیلم گرفتن می رفتین رو به پایین‬ ‫خیلی عجیب غریب بود دنیای زیر دریا‬ ‫همه چیزاش واقعی نه خواب بود و نه رویا‬ ‫مرجان و ماهی دیدین خوشگل و رنگی رنگی‬ ‫خوشحال بودین میگفتین عجب جای قشنگی‬ ‫هی فیلم و عکس گرفتین خوب همه جا رو گشتین‬ ‫بعدش خوشحال و خندون برگشتین توی کشتی‬ ‫تو رشته غواصی ازهمه برده بودین‬ ‫رفته بودین المپیک مدال اورده بودین‬ ‫شایلین و شاینا که از شنیدن این ارزوها‬ ‫هیجان زده شده بودند گفتند‪:‬‬ ‫چه رویاهایی خوبی! بازهم بگید ازین ها‬ ‫چه جالبن قصها دوسش داریم هزارتا‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 صفحه 8

آخرین شماره های ماهنامه دنیای بچه ها

ماهنامه دنیای بچه ها 40

ماهنامه دنیای بچه ها 40

شماره : 40
تاریخ : 1400/07/01
ماهنامه دنیای بچه ها 39

ماهنامه دنیای بچه ها 39

شماره : 39
تاریخ : 1400/06/01
ماهنامه دنیای بچه ها 38

ماهنامه دنیای بچه ها 38

شماره : 38
تاریخ : 1400/05/01
ماهنامه دنیای بچه ها 37

ماهنامه دنیای بچه ها 37

شماره : 37
تاریخ : 1400/04/01
ماهنامه دنیای بچه ها 36

ماهنامه دنیای بچه ها 36

شماره : 36
تاریخ : 1400/03/01
ماهنامه دنیای بچه ها 35

ماهنامه دنیای بچه ها 35

شماره : 35
تاریخ : 1400/02/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!