ماهنامه دنیای بچه ها شماره 43 - مگ لند

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 43

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 43

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 43

1 صفحه 1 ‫سخن سردبیر‬ ‫خاطرات زمستان را برای هم زیباتر کنیم‬ ‫دی مــا اغــاز فصــل سرماســت‪ .‬فصلــی کــه بــرای بزرگترهــا خاطــرات کودکــی زیــادی بــا خــود دارد‪.‬‬ ‫بــرف‪ ،‬ســرما‪ ،‬ش ـب های بلنــد و انتظــار بــرای عیــد نــوروز از چیزهایــی اســت کــه مــا بچه هــا هــم‬ ‫لــذت ان را حــس کردیــم‪ .‬امــا تمــام زیبایی هــای ایــن فصــل وقتــی خاطــره انگیزتــر می شــود کــه‬ ‫همــه بچه هــا در کنــار هــم لحظــات خوبــی را در ایــن فصــل داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اینکــه برخــی از مــردم و فرزندانشــان در خانه هــای گــرم خــود شــب های ســرد زمســتان را‬ ‫بگذراننــد و برخــی دیگــر از نعمــت گاز محــروم باشــند و از زمســتان فقــط ســرما و بیمــاری را‬ ‫تجربــه کننــد بســیار دردنــاک اســت‪.‬‬ ‫بخاطــر همــه مــردم ایــران هــم کــه شــده بــرای اســتفاده همگانــی از منابعــی ماننــد گاز‪ ،‬بایــد کمــی‬ ‫بیشــتر راعایــت کنیــم و بــا پوشــیدن لبــاس کافــی و حفــظ دمــای خانــه و اتــاق در حــد معمــول و‬ ‫اســتاندارد مشــکل کمبــود گاز در کشــور نداشــته باشــیم و اجــازه دهیــم همــه مــردم و بچه هــا از‬ ‫نعمــت گاز برخــوردار شــوند‪ .‬بیاییــم زمســتان و خاطــرات زیبــای ان را بــرای همــه بچه هــای ایــران‬ ‫بخواهیــم‪.‬‬ ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫ماهنامه دنیای بچه ها‬ ‫سال چهارم‪ ،‬شماره ‪ ،43‬دی ‪1400‬‬ ‫شماره مجوز‪81563 :‬‬ ‫مدیر مسئول و صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫فاطمهعبدالمحمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫تحریریه‪:‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‪ -‬سمیه عبدالمحمدی‬ ‫ حسین شیردل‪ -‬پروانه فیروزی‪ -‬کبری‬‫تبریزیان‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان نامجو‪ -‬خیابان یزدی ‪-‬کوچه اسالمی‪ -‬پالک‪1‬‬ ‫کدپستی‪1615863111 :‬‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫‪2‬‬ ‫قصه‬ ‫‪6‬‬ ‫اختراعات مهم بشر‬ ‫‪10‬‬ ‫مشاهیرایران‬ ‫‪14‬‬ ‫مشاهیرجهان‬ ‫‪18‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪22‬‬ ‫اماکن تاریخی جهان‬ ‫‪26‬‬ ‫اماکن تاریخی ایران‬ ‫‪30‬‬ ‫‪34‬‬ ‫سالمت‬ ‫‪38‬‬ ‫تاریخ‬ ‫ایین و فرهنگ‬ ‫شغل‬ ‫انیمیشن‬ ‫گیم‬ ‫کاردستی‬ ‫بازی‬ ‫تلفن تماس ‪( 77579917 - 77630096 :‬داخلی ‪)2‬‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪62‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه دنیــای بچــه هــا را در ‪ 64‬صفحــه رنگــی‪ ،‬بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫جــار و نصــب اپلیکیشــن مربوطــه و یــا از طریــق رمزینــه مقابــل دریافــت کنید‪.‬‬ صفحه 2 ‫معرفی کتاب‬ ‫روژان گلکار‬ ‫یوالنته در جستجوی کریسوال‬ ‫موضوع کتاب‬ ‫«یوالنتــه در جســتجوی کریســوال» داســتان‬ ‫یــک دوســتی بی پایــان اســت‪ .‬دوســتی ای‬ ‫کــه حتــی بــا مــرگ هــم تمــام نمی شــود‪،‬‬ ‫چــون یوالنتــه دوســتش کریســوال را بــرای‬ ‫همیشــه در قلــب اش احســاس می کنــد‪.‬‬ ‫یوالنتــه یــک غــاز اســت و کریســوال یــک‬ ‫الک پشــت مســن ‪ ۱۲۷‬ســاله‪ .‬یوالنتــه‬ ‫و کریســوال بــا هــم دوســتان صمیمــی‬ ‫هســتند و هــر روز هــم را می بیننــد و بــا‬ ‫هــم کارهــای مختلفــی مثــل کتــاب خوانــدن‪،‬‬ ‫ورزش کــردن‪ ،‬ســفر رفتــن‪ ،‬خندیــدن‬ ‫و گفت وگــو کــردن دربــاره موضوعــات‬ ‫مختلــف انجــام می دهنــد‪ .‬تــا این کــه یــک‬ ‫روز کریســوال می میــرد‪ .‬غازهــای دیگــر بــه‬ ‫یوالنتــه می گوینــد کریســوال «از ایــن دنیــا‬ ‫رفتــه اســت»‪ ،‬امــا او معنــی ایــن حــرف را‬ ‫نمی فهمــد و کالفــه می شــود و بــه دنبــال‬ ‫دوســتش می گــردد تــا او را ارام کنــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 3 ‫او بــرای پیــدا کــردن دوســتش بــه همــه جــا‬ ‫مــی رود‪ ،‬بــاالی بلندتریــن کــوه‪ ،‬عمیق تریــن اب‬ ‫و‪ ...‬یوالنتــه ســکوت می کنــد تــا شــاید صــدای‬ ‫دوســتش را بشــنود یــا در دنیــای موســیقی دنبــال‬ ‫او می گــردد یــا در دنیــای نقاشــی‪ .‬امــا کریســوال را‬ ‫پیــدا نمی کنــد و غمگیــن بــه خانــه بــر می گــردد‬ ‫و در ان جــا چشــم هایش را می بنــدد و عمیــق بــه‬ ‫کریســوال فکــر می کنــد و ناگهــان حــرف غازهــا‬ ‫را می فهمــد‪ .‬دوســتش بــه جایــی رفتــه اســت‬ ‫کــه او نمی توانــد بــرود‪ ،‬امــا او همیشــه در قلبــش‬ ‫خواهــد مانــد‪ .‬او اشــک می ریــزد و بــه خــواب‬ ‫مــی رود و خــواب دوســتش را می بینــد‪ .‬و فــردا‬ ‫صبــح دیگــر دلتنــگ نیســت‪.‬‬ ‫«یوالنتــه در جســتجوی کریســوال» داســتانی‬ ‫لطیــف دربــاره ســوگ و پذیــرش مــرگ عزیــزان‬ ‫توســط کــودکان اســت‪ ،‬چــه انســان هایی کــه‬ ‫دوستشــان دارنــد و چــه حتــا جانــور خانگــی‬ ‫عزیزشــان‪ .‬داســتان متنــی کوتــاه و روان دارد و‬ ‫بــرای نوامــوزان مناســب اســت‪ .‬تصاویــر کتــاب‬ ‫بــه جذابیــت و لطافــت داســتان افزوده انــد و در‬ ‫بخش هایــی متــن را کامــل می کننــد‪ .‬در نســخه‬ ‫اصلــی کتــاب نــام شــخصیت های داســتان زلــدا‬ ‫و کریســتال اســت کــه چنــدان دلیــل ایــن تغییــر‬ ‫نــام مشــخص نیســت‪.‬‬ ‫در پژوهشــنامه ادبیــات کــودکان دربــاره کتــاب‬ ‫«یوالنتــه در جســتجوی کریســوال» امــده اســت‪:‬‬ ‫«کریسوال کجا رفتی؟!‬ ‫می ترســید‪ .‬از این کــه او را روزی جایــی بــرای‬ ‫همیشــه از دســت بدهــد می ترســید‪ .‬مــن هــم‬ ‫می ترســیدم وقتــی فکــر می کــردم بــه از دســت‬ ‫دادن ادم هایــی کــه دوستشــان داشــتم‪ .‬امــا بــرای‬ ‫کــم کــردن ترســش صــد دلیــل دسـت و پــا کردم‬ ‫تــا کمتــر بترســد‪ .‬تــا قبــول کنــد مــرگ‪ ،‬از دســت‬ ‫‪26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دادن‪ ،‬نبــودن ادم هایــی کــه بــه ان هــا عــادت‬ ‫کرده ایــم‪ ،‬دوستشــان داریــم باالخــره یــک‬ ‫روز زود یــا دیــر اتفــاق می افتــد‪ .‬امــا ترســش‬ ‫کــم نشــد‪ .‬شــاید حــق داشــت زیــرا یادگرفتــن‬ ‫معنــای از دســت دادن‪ ،‬مــرگ و نبــودن در ســی‬ ‫ســالگی دیــر اســت‪ ،‬ان هــم وقتــی می گوینــد‬ ‫پایه هــای یادگیــری مــا در کودکی هایمــان‪،‬‬ ‫وقتی کــه چهــار پنــج ســاله هســتیم‪ .‬گذاشــته‬ ‫می شــود؛ زمانــی کــه بــرای مــا کتــاب‬ ‫می خواننــد‪ ،‬امــا نــه کتاب هایــی کــه در ان هــا‬ ‫از مــرگ بــه زبــان کودکــی نوشــته شــده مثــل‬ ‫کتــاب یوالنتــه در جســت وجوی کریســوال کــه‬ ‫وقتــی بــه صفحــه نــوزده ان می رســی‪ ،‬دســتت‬ ‫را بــه جایــی نزدیکی هــای قلبــت می گیــری و‬ ‫می گویــی اخ‪ ،‬زیــرا دلــت بــرای یوالنتــه کــه‬ ‫دوســتش را از دســت داده می ســوزد؛ دوســتی‬ ‫کــه بــه دنبالــش همــه جــا را می گــردد و در‬ ‫پایــان می پذیــرد او از ایــن دنیــا رفتــه اســت‪،‬‬ ‫امــا در جــای دیگــری پیدایــش می کنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫گزیده ایی از کتاب‬ ‫یوالنته غاز خوشبختی بود‪.‬‬ ‫او هر روز به مالقات دوست قدیمی اش‪ ،‬کریسوال‪ ،‬می رفت‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۷‬سال بود که کریسوال در باغچه ی سبزیجات و در میان ردیف های کاهو زندگی می کرد‪.‬‬ ‫یوالنته و کریسوال همدیگر را دوست داشتند و روزهای خوشی را با هم می گذراندند‪.‬‬ ‫خوانــدن بعضــی کتاب هــا بــرای بچه هــا‬ ‫الزم نیســت‪ ،‬ضــروری اســت و ایــن کتــاب بــا‬ ‫نقاشـی های ســاده‪ ،‬لطیــف و نزدیــک بــه انیمیشــنی‬ ‫کــه دارد جــزء ایــن کتاب هاســت‪ ،‬کتابــی کــه نثــر‬ ‫ســاده اش و البتــه ترجمــه ی خوبــش در بعضــی‬ ‫جاهــا بــه شــعر نزدیــک می شــود؛‬ ‫برای پیدا کردن دوستش همه جا را گشت‪...‬‬ ‫بر بلندترین کوه‬ ‫در عمیق ترین اب‬ ‫زیر زمین‬ ‫و حتی برافراز ستارگان‬ ‫یوالنتــه ســکوت کــرد تــا شــاید صــدای دوســتش‬ ‫را بشــنود‪»...‬‬ ‫«سباســتین لُــس» اهــل کشــور المــان اســت‪ .‬او‬ ‫نوشــتن شــعر و داســتان کوتــاه را از مدرســه اغــاز‬ ‫کــرد‪ .‬لُــس بان ـک دار و اقتصــاددان اســت‪ ،‬امــا بــه‬ ‫نوشــتن و تصویرگــری کتاب هــای کــودکان نیــز‬ ‫می پــردازد‪.‬‬ ‫«حســام ســبحانی طهرانــی» و «ماندانــا نارنجی هــا»‬ ‫کتاب هــای زیــادی را ماننــد «مهمانــی هیــوالی‬ ‫دنــدان»‪« ،‬غورغــوری کوچولــو بــزرگ می شــود»‪،‬‬ ‫«روزی کــه همه چیــز خــوب می شــود» و «قلــب و‬ ‫بطــری» بــه همــراه هــم بــرای انتشــارات مبتکــران‬ ‫ترجمــه کرده انــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫قـصــــه‬ ‫کیانا سپهری‬ ‫جوجه اردک زشت‬ ‫«یکــی از بعــد ازظهرهــای اخــر تابســتان بــود‪.‬‬ ‫نزدیــک یــک کلبــه قدیمــی در دهکــده ای زیبــا‬ ‫خانــم اردکــه النــه اش را کنــار دریاچــه ســاخته‬ ‫بــود‪ .‬اون پیــش خــودش فکــر می کــرد مــدت‬ ‫زیــادی هســت کــه روی ایــن تخم هــا خوابیــدم‪ .‬او‬ ‫تنهــا نشســته بــود و بقیــه اردک هــا مشــغول شــنا‬ ‫بودنــد‪ .‬کم کــم تخم هــا شــروع بــه حرکــت کردنــد‬ ‫و بــا نوک هــای قشــنگ کوچکشــان پوســته ی‬ ‫تخم شــان را شکســتند‪ .‬ان هــا یکــی یکــی بیــرون‬ ‫امدنــد امــا هنــوز خیــس بودنــد و نمی توانســتند بــه‬ ‫خوبــی روی پاهایشــان بایســتند‪.‬‬ ‫بــه زودی جوجه هــا روی پاهایشــان ایســتادند و‬ ‫شــروع بــه تــکان دادن خودشــان کردنــد‪ .‬تــا اینکــه‬ ‫پرهایشــان خشــک شــد‪ .‬خانــم اردکــه نگاهــش‬ ‫بــه تخــم بزرگــی افتــاد و پیــش خــودش گفــت‪:‬‬ ‫اوه نــه! هنــوز یکــی از تخم هــا اینجاســت‪ .‬اردک‬ ‫پیــری کنــار خانــم اردکــه امــد‪ .‬بــه تخــم نــگاه کــرد‬ ‫و گفــت‪ :‬شــاید ایــن تخــم یــک بوقلمــون باشــد‪،‬‬ ‫ایــن اتفــاق یکبــار بــرای مــن هــم رخ داده اســت‪.‬‬ ‫اون جوجــه حتــی نمی توانســت بــه اب نزدیــک‬ ‫شــود‪ .‬چــرا ناراحتــی؟ مــن پیشــنهاد می کنــم کــه‬ ‫او را ول کنــی‪.‬‬ ‫ســپس اردک پیــر اهســته شــنا کــرد و رفــت‪ .‬خانــم‬ ‫اردکــه فکــر کــرد کمــی بیشــتر روی ایــن تخــم‬ ‫بنشــیند‪ .‬بعــد از مدتــی صداهــای ضعیفــی از داخــل‬ ‫تخــم شــنید و بــه زودی جوجــه کوچولــو از تخــم‬ ‫بیــرون امــد‪ .‬مــادر مدتــی بــه جوجــه نــگاه کــرد‬ ‫او بــا پرهــای خاکســتریش ظاهــر عجیبــی داشــت‬ ‫و مــادر را نگــران کــرد‪ .‬امــا وقتــی کــه بــه پاهایــش‬ ‫‪26‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نــگاه کــرد خیالــش جمــع شــد کــه ایــن جوجه ی‬ ‫بوقلمــون نیســت‪.‬‬ ‫امــا جوجــه ی بــزرگ و زشــتی بــود‪ .‬روز بعــد‬ ‫مــادر جوجه هایــش را بــه کنــار دریاچــه بــرد‪.‬‬ ‫جوجه هــا یکــی یکــی داخــل اب پریدند‪ .‬بـه زودی‬ ‫همــه ان هــا حتــی جوجــه اردک زشــت روی اب‬ ‫شــناور بودنــد‪ .‬ســپس مــادر جوجه هایــش را بــه‬ ‫حیــاط طویلــه بــرد و بــه اردک پیــر گفــت‪ :‬نــوار‬ ‫بیــن پاهــای ایــن جوجــه نشــان می دهــد کــه‬ ‫یــک جوجــه بوقلمــون نیســت‪ .‬بوقلمونــی کــه در‬ ‫نزدیکــی ان هــا راه مــی رفــت ســرش را بــاال‬ ‫اورد و گفــت‪ :‬تــا حــاال چنیــن جوجــه اردک زشــت‬ ‫و بزرگــی ندیــده بــودم‪.‬‬ صفحه 6 ‫ایــن تــازه شــروع مشــکالت جوجــه اردک بــود‪ .‬حیوانــات‬ ‫بــا او رفتــار دوســتانه ای نداشــتند چــون او خیلــی زشــت‬ ‫بــود‪ .‬جوجــه اردک هــای دیگــر بــا او بــازی نمی کردنــد‪.‬‬ ‫مرغ هــا بــه او نــوک می زدنــد و هــم حیوانــات بــه او‬ ‫می خندیدنــد‪ .‬جوجــه اردک بیچــاره خیلــی غمگیــن و‬ ‫تنهــا بــود و بــا گذشــت زمــان بیشــتر ناراحــت می شــد‪.‬‬ ‫هرچنــد کــه مــادرش ســعی می کــرد بــه او دلــداری‬ ‫بدهــد‪ .‬او احســاس می کــرد کســی او را دوســت نــدارد‬ ‫و فکــر می کــرد چــرا بــا بقیــه برادرهایــش فــرق دارد‪.‬‬ ‫یــک شــب کــه دیگــر جوجــه اردک زشــت نتوانســت‬ ‫ایــن همــه ناراحتــی را تحمــل کنــد‪ ،‬از حیــاط طویلــه‬ ‫خــارج شــد و تــا جایــی کــه می توانســت دویــد‪.‬‬ ‫بــه زودی بــه جنــگل رســید‪ .‬هرچــه جلوتــر می رفــت‬ ‫پیــدا کــردن راه ســخت تر می شــد‪ .‬امــا او بــه دویــدن‬ ‫ادامــه داد تــا اینکــه بــه نزدیکــی مردابــی رســید کــه‬ ‫اردک هــای وحشــی در ان جــا زندگــی می کردنــد‪ .‬جوجــه‬ ‫اردک پشــت درختــی پنهــان شــد‪ .‬احســاس می کــرد کــه‬ ‫خیلــی تنهــا و خســته اســت‪ .‬صبــح هنگامــی کــه تعدادی‬ ‫از اردک هــا پــرواز می کردنــد متوجــه جوجــه تــازه وارد‬ ‫شــدند ایســتادند و بــه او ســام کردنــد‪.‬‬ ‫از او پرســیدند‪ :‬تــو کــی هســتی؟ جوجــه اردک زشــت‬ ‫گفــت‪ :‬مــن اردک مزرعــه هســتم‪ .‬ایــا تــا حــاال جوجــه‬ ‫اردکــی مثــل مــن دیده ایــد کــه پرهــای خاکســتری‬ ‫داشــته باشــد؟ او مــدت طوالنــی بــه اردک هــای وحشــی‬ ‫کــه بــا اردک هــای مزرعــه خیلــی فــرق داشــتند نــگاه‬ ‫کــرد‪ .‬ان هــا گفتنــد‪ :‬یــک اردک؟ ولــی مــا تــا حــاال‬ ‫جوجــه اردکــی مثــل تــو ندیدیــم‪ .‬امــا مهــم نیســت‪ .‬تــو‬ ‫می توانــی اینجــا بمانــی چــون ایــن مــرداب بــه‬ ‫انــدازه کافــی بــرای همــه مــا جــا دارد‪ .‬جوجــه‬ ‫اردک زشــت خوشــحال بــود کــه مــی توانســت‬ ‫در کنــار مــرداب اســتراحت کنــد و از حیوانــات‬ ‫بــی رحــم مزرعــه دور باشــد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫هــوا ســرد بــود‪ .‬جوجــه اردک زشــت بــه‬ ‫برگ هــای درخت هــا نــگاه کــرد کــه طالیــی‬ ‫و قرمــز بودنــد‪ .‬همان طــور کــه او میــان‬ ‫نیــزار بــرای پیــدا کــردن غــذا می گشــت‪،‬‬ ‫ســه غــاز وحشــی از اســمان کنــار او بــه‬ ‫زمیــن نشســتند‪ .‬ســام دوســت داری بــا مــا‬ ‫باشــی؟ مــا داریــم بــه مــرداب دیگــری پــرواز‬ ‫می کنیــم کــه کمــی از اینجــا دورتــر اســت‪.‬‬ ‫جای ـی کــه غازهــای جــوان زیــادی مثــل مــا‬ ‫انجــا زندگــی می کننــد‪ .‬جوجــه اردک زشــت‬ ‫از ایــن اتفــاق خوشــحال بــود؛ امــا قبــل از‬ ‫اینکــه کاری کنــد صــدای شــلیک گلول ـه ای را‬ ‫شــنید و غــاز بــه درون مــرداب افتــاد‪ .‬یــک‬ ‫ســگ گنــده داخــل اب پریــد تــا ان هــا را‬ ‫بگیــرد‪.‬‬ ‫اســلحه ها شــروع بــه شــلیک در اطــراف‬ ‫مــرداب کردنــد ســگ دیگــری از میــان نیزارها‬ ‫بــه طــرف جوجــه اردک دویــد‪ .‬جوجــه اردک‬ ‫پــا بــه فــرار گذاشــت‪ .‬ســگ لحظــه ای بــه‬ ‫او نــگاه کــرد و ســپس از ان جــا دور شــد‪.‬‬ ‫جوجــه اردک در حالی کــه از تــرس نفــس‬ ‫نفــس مــی زد گفــت‪ :‬خدایــا متشــکرم؛ مــن‬ ‫اینقــدر زشــتم کــه حتــی ســگ هــم مــرا‬ ‫نمی خواهــد‪ .‬او تمــام روز در میــان نیــزار‬ ‫مانــد‪ .‬باالخــره زمان ـی کــه خورشــید غــروب‬ ‫کــرد ســگ ها رفتنــد و شــلیک ها قطــع‬ ‫شــد‪ .‬او اشــفته خــودش را از کنــاره بــه میــان‬ ‫جنــگل رســاند‪ .‬همان طــور کــه او در تاریکــی‬ ‫راه می رفــت بــاد شــدیدی می وزیــد‪.‬‬ ‫ناگهــان خــودش را جلــوی یــک کلبــه‬ ‫خیلــی قدیمــی دیــد‪ .‬نــور ضعیفــی از الی‬ ‫ســوراخ در دیــده می شــد‪ .‬جوجــه اردک‬ ‫فکــر کــرد کــه بایــد داخــل بــروم و از‬ ‫دســت بــاد خــاص شــوم‪ .‬بنابرایــن ب ـه ‬ ‫‪26‬‬ ‫‪8‬‬ ‫زور از ســوراخی وارد خانــه شــد و در گوشــه ای‬ ‫شــب را گذرانــد‪ .‬زن پیــری بــا گربــه و مرغــش‬ ‫در ایــن کلبــه زندگــی می کــرد‪ .‬صبــح روز بعــد‬ ‫کــه پیــرزن جوجــه اردک را دیــد از خــودش‬ ‫پرســید‪ :‬ایــن دیگــه چیــه؟ از کجــا امــده؟‬ ‫جوجــه بیچــاره در گوشــه ای غمگیــن نشســته‬ ‫بــود و لــذت شــنا کــردن روی اب را بیــاد اورد و‬ ‫بــا خــودش گفــت مــن می خواهــم بــه دنیــای‬ ‫وحشــی بــروم‪.‬‬ صفحه 8 ‫جوجــه اردک گشــت و حوضچــه بزرگــی را پیــدا‬ ‫کــرد و در زیــر نــور خورشــید شــناور شــد‪ .‬روز‬ ‫بعــد یکبــاره یــک گــروه از پرنــدگان ســفید‬ ‫بزرگــی را بــا گردن هــای دراز و جــذاب در‬ ‫حــال پــرواز دیــد‪ .‬او تــا ان روز چنیــن پرنــدگان‬ ‫زیبایــی را ندیــده بــود‪ .‬او پیــش خــودش فکــر‬ ‫کــرد‪ ،‬کاش می توانســتم بــا ان هــا دوســت‬ ‫شــوم‪ .‬ایــن پرنــدگان بــه ســمت جنــوب‬ ‫مهاجــرت می کردنــد‪ .‬بــاد ســرد زمســتان‬ ‫شــروع بــه وزیــدن کــرد‪ .‬جوجــه اردک مجبــور‬ ‫بــود بــرای این کــه یــخ نزنــد بــه ســختی بــا‬ ‫پاهایــش پــارو بزنــد‪ .‬اما بعــد از مدتــی پاهایش‬ ‫یــخ زد‪ .‬کشــاورزی کــه از ان جــا عبــور می کــرد‬ ‫او را نجــات داد‪ .‬او پرنــده بیچــاره را بــه خانــه‬ ‫گرمــش بــرد‪ .‬امــا بعــد بچه هــای کشــاورز‬ ‫جوجــه اردک را ترســاندند و او بــال و پــر زد و به‬ ‫اشــپزخانه پریــد و به چیزهــای مختلفــی برخورد‬ ‫کــرد و وقتــی کــه در بــرای لحظـه ای بــاز شــد او‬ ‫بــه ســرعت بیــرون پریــد‪ .‬خالصــه جوجــه اردک‬ ‫از زمســتان جــان ســالم بــدر بــرد‪.‬‬ ‫یــک روز صبــح کــه الی نیــزار خوابیــده بــود گرمــای‬ ‫خورشــید را احســاس کــرد‪ .‬کــش و قوســی بــه‬ ‫بالهایــش داد و بــه اســمان پــرواز کــرد‪ .‬او بطــرف‬ ‫یــک بــاغ کــه یــک حــوض بــزرگ در وســطش‬ ‫داشــت رفــت‪ .‬او ســه پرنــده ســفید زیبــا را روی اب‬ ‫دیــد کــه در حــال پــرواز بودنــد‪ .‬ان هــا قــو بودنــد‬ ‫ولــی او ایــن را نمی دانســت‪ .‬او خیلــی نــرم بــدون‬ ‫ان کــه بــال بزنــد بــاالی ســر قوهــا پــرواز کــرد‪.‬‬ ‫در انعــکاس اب قــوی زیبــای دیگــری دیــد‪ .‬اون‬ ‫خودشــو تــوی اب دیــده بــود! دو بچــه کوچــک بــه‬ ‫ســمت بــاغ مــی دویدنــد فریــاد زدنــد‪ ،‬نــگاه کــن‬ ‫یکــی دیگــه‪ .‬ایــن یکــی از بقیــه زیباتــر اســت! ان‬ ‫جوجــه اردک زشــت حــاال یــک قــوی زیبــا بــود‪.‬‬ ‫قلــب او پــر از عشــق بــه قوهــای دیگــر بــود و‬ ‫فهمیــد کــه چــه حقیقتــی رخ داده اســت‪.‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 9 ‫اختراعاتی ها‬ ‫دانستن‬ ‫مهم بشر‬ ‫ملینا محمدی‬ ‫کفش‬ ‫نزدیــک بــه پنــج هــزار ســال پیــش‪ ،‬مصری هــا‬ ‫چیزهایــی شــبیه کفــش ســاخته بودنــد‪ .‬البتــه بهتــر‬ ‫اســت بــه ان هــا بگوییــم پوشــینه پــا‪ ،‬نــه کفــش‪ .‬از‬ ‫کفشــهای مصری هــای قدیــم می شــود طــرز زندگــی‬ ‫و طبقــات اجتماعــی در ان زمــان را فهمیــد‪ .‬تمــدن‬ ‫ایــران‪ ،‬یونــان و رم پوشــینه های دیگــری درســت‬ ‫کردنــد کــه نشــان دهنــده طبقــه اجتماعــی فــرد و‬ ‫میــزان قــدرت او بــود‪ .‬نــام بســیاری از ایــن پوشــینه ها‬ ‫هنــوز هــم اســتفاده می شــود‪ ،‬مثــل ســندلیوم کــه االن‬ ‫بــه ان صنــدل می گوینــد‪ .‬در قــرن چهــارم و پنجــم‬ ‫میــادی امپراتــوری روم بــه بیزانــس منتقــل شــد‪ .‬کــم‬ ‫کــم تفکــرات مســیحی روی کفش هــا تاثیــر گذاشــت‬ ‫چــون مســیحی ها اعتقــاد داشــتند کفــش بایــد کام ـ ً‬ ‫ا‬ ‫پوشــاننده باشــد بــه همیــن دلیــل کفش هــا در مغــرب‬ ‫زمیــن ازحالــت صنــدل بــه شــکل روبســته درامــد‪.‬‬ ‫در قــرن دهــم و دوازدهــم میــادی ‪ ،‬اروپایی هــا در‬ ‫جریــان جنگهــای صلیبــی از علــم و دانــش مســلمانان‬ ‫حتــی بــرای کفش هایشــان اســتفاده کردنــد‪.‬‬ ‫در قــرن چهاردهــم‪ ،‬بــا پیشــرفت صنایــع‪ ،‬ارام‬ ‫ارام پارچــه و چــرم دباغــی شــده نــازک وارد‬ ‫کفــش ســازی شــد‪ .‬بســیاری قــرن چهاردهــم‬ ‫را قــرن اغــاز مــد می نامنــد‪.‬‬ ‫اواخــر قــرن چهاردهــم هــم کفشــهای‬ ‫نــوک تیــز مــد شــد‪ .‬مــردم بــه هــر‬ ‫زحمتــی کــه بــود پنــج تــا انگشتشــان را در پنجه هــای نــوک تیــز می کردنــد تــا ثابــت کننــد‬ ‫چقــدر بــا شــخصیت هســتند‪ .‬شــروع ایــن مــد از هلنــد بــود؛ جایــی کــه عــذاب شســت پــا و پــا درد‬ ‫را بــرای مــردم قــرن چهــارده میــادی بــه ارمغــان اورد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ صفحه 10 ‫اواخــر قــرن پانزدهــم میــادی‪ ،‬وقتــی کفــش نــوک تیــز از مد‬ ‫افتــاد‪ ،‬کفــش نــوک پهــن مــد شــد؛ البتــه بیشــتر در شــمال‬ ‫اروپــا ذهن هــا هــر روز محصــوالت تازه تــر و عجیــب تــری‬ ‫بیــرون م ـی داد‪ .‬از نمونه هــای ان‪ ،‬کفشــهای ونیــزی بــود کــه‬ ‫بــرای خانم هــا مــد شــد‪ .‬ایــن کفش هــا‪ ،‬یــک کفــه تخــت‬ ‫داشــت کــه زیــرش کام ـ ً‬ ‫ا پــر بــود و ارتفاعــش گاهــی بــه‬ ‫شــصت ســانتی متــر می رســید‪ .‬از مشــکل راه رفتــن کــه‬ ‫بگذریــم‪ ،‬وزن ایــن جــور کفش هــا احتمــاالً خیلــی زیــاد بــوده‬ ‫اســت مثــل اینکــه راه رفتــن در ان ســال ها بــا مشــقت و‬ ‫بــای بســیار همــراه بــوده اســت‪.‬‬ ‫در قــرن هفدهــم‪ ،‬ایــن پاشــنه های وحشــتناک از کفش هــا‬ ‫حــذف شــد و پاشــنه های معقــول تــری بــه کفشــهای زنانــه‬ ‫و مردانــه اضافــه شــد‪ .‬قــرن هفدهــم‪ ،‬دراروپــا قــرن ادمهــای‬ ‫پرافــاده بــود‪.‬‬ ‫جامعــه خیلــی طبقاتــی شــده بــود و همــه می خواســتند بــه هــم‬ ‫فخــر بفروشــند و بهتریــن راهــی کــه بــه ذهــن مــردم رســید‪،‬‬ ‫پوشــیدن لباســهای خــاص بــود‪ .‬مردمــی کــه اهــل پــز دادن بودنــد‪.‬‬ ‫کفشــهای پاشــنه بلنــدی می پوشــیدند کــه روی ان را بــا حریــر‬ ‫بافتــه بودنــد‪ .‬هــر چــه پاشــنه بلند تــر بــود‪ ،‬موقعیــت ان فــرد‬ ‫باال تــر می رفــت مثــل اینکــه در ان زمــان کســانی کــه از بــاال بــه‬ ‫همــه چیزهــای اطــراف نــگاه می کردنــد‪ ،‬احســاس قــدرت زیــادی‬ ‫می کردنــد‪ .‬در قــرن هجدهــم هــم اوضــاع همــان طــوری مانــد و‬ ‫فقــط شــکل پاشــنه ها تغییــر کــرد‪ .‬بــه جــای حریــر هــم از چــرم‬ ‫رنگــی اســتفاده کردنــد کــه بــه نظرشــان بســیار زیبــا بــود‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 11 ‫مــردم از دســت پاشــنه های بلنــد و‬ ‫کفشــهای حریــر خســته شــدند و بــر ضــد‬ ‫جامعــه طبقاتــی در فرانســه انقــاب کردنــد‪.‬‬ ‫انقــاب کبیــر فرانســه‪ ،‬نتایــج خیلــی مهمــی‬ ‫داشــت‪ .‬بعــد از ان‪ ،‬مــردم کــه دیگــر بــه‬ ‫دنبــال تســاوی و برابــری بودنــد پاشــنه های‬ ‫بلنــد را حــذف کردنــد و همــه کفش هــا‬ ‫از نظــر ارتفــاع یــک شــکل شــد‪ .‬قــرن‬ ‫نوزدهــم‪ ،‬قــرن همــه گیــر شــدن مــد بــود‪.‬‬ ‫بــازار مــد داغ بــود راســتی علتــش چــه‬ ‫بــود؟ جوابــش خیلــی ســاده اســت‪.‬‬ ‫چــون بــا وجــود چــرخ خیاطــی و‬ ‫پارچه هــای مصنوعــی‪ ،‬کفــش خیلــی‬ ‫ارزان شــد و همــه توانســتند از کفشــهای‬ ‫خــوب اســتفاده کننــد‪ .‬از نمونه هــای مــد‬ ‫ان ســال ها‪ ،‬مــد کفــش پنجــه مربعــی‬ ‫اســت کــه نزدیــک بــه پنجــاه ســال‬ ‫عمرکــرد‪ .‬ســال ‪ ۱۸۵۰‬پوتین خیلــی رواج‬ ‫پیــدا کــرد‪ .‬گویــا همــه متوجــه شــدند کــه‬ ‫بــرای کار و فعالیــت بایــد کفش هــای‬ ‫راحتــی بــه پــا داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ســال ‪ ،۱۹۱۴‬همزمــان بــا اغــاز جنــگ‬ ‫جهانــی اول‪ ،‬کفشــهای راحتــی اختــراع‬ ‫شــد‪ .‬مطمئنــاً ادم هــا نمی توانســتند زیــر‬ ‫بمــب و بــاروت‪ ،‬بچه هایشــان را بغــل کننــد‬ ‫و بــا کفشــهایی کــه پاشــنه های بلنــدی‬ ‫داشــت ایــن طــرف و ان طــرف برونــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ۱۹۱۰‬هــم کــه تجــارت جهانــی‬ ‫شــکل گرفــت و کشــتی ها و هواپیما هــا‬ ‫محموله هــا را از ایــن ســر دنیــا بــه ان طــرف می بردنــد‪ ،‬فرهنــگ کفــش دنیــا نیــز درهــم و‬ ‫برهــم شــد و کفش هــا شــکل بیــن المللــی بــه خــود گرفتنــد‪ .‬از ان بــه بعــد کفــش هــم داخــل‬ ‫صنعت هــای دیگــر شــد‪ .‬هنــوز هــم در خیلــی از کشــور ها مــردم بــه دلیــل گرمــی هــوا‪ ،‬پابرهنــه‬ ‫راه می رونــد‪ ،‬مثــل هندی هــا‪ ،‬بنگال هــا یــا مــردم اوگانــدا‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪12‬‬ صفحه 12 ‫کفــش تاثیــر زیــادی از محیــط اطرافــش می گیــرد‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال کفــش مــردم االســکا بــا عرب هــا فــرق دارد حتــی‬ ‫بعــد از ظهور اســام چــون مســلمانان عقیــده دارنــد پیش‬ ‫از ورود بــه مســجد بایــد کفش هایشــان را دربیاورنــد‪.‬‬ ‫کفشــهایی اختــراع شــد کــه دیــواره پشــت را نداشــت‪.‬‬ ‫همیــن گیــوه خودمــان کفــش بســیار محکمــی اســت کــه‬ ‫خیلــی خنــک اســت و پــا از الی درز هایــش بــه راحتــی‬ ‫نفــس می کشــد مــردم ژاپــن هــم بــا ســاقه های برنــج‪،‬‬ ‫بــرای خودشــان کفــش درســت می کننــد تــا بتواننــد‬ ‫موقــع کار در مزرعــه برنــج راحــت باشــند‪ .‬کفشــهای قــد‬ ‫بلنــد‪ ،‬کفشــهای قــد کوتــاه‪ ،‬کفشــهای ســاق دار‪ .‬در ســال‬ ‫بــرای انجــام کاهــای درغایــن زمینــه میشــود ‪.‬‬ ‫در مــورد تاریــخ کفــش در ایــران بایــد گفــت مادهــا‬ ‫نخســتین قــوم ایرانــی بودنــد کــه از کفــش پوشــیدن‬ ‫انهــا تصاویــری در کتیبــه هــا موجــود اســت بــا توجــه بــه‬ ‫نقــش برجســته هــای باقیمانــده از مادهــا در تخــت جمشــید‬ ‫‪.‬کفشــهای مادهــا ماننــد جــوراب اســت امــا معلــوم اســت‬ ‫کــه جســن انهــا از چــرم بــوده و پابندهایــی کــه از شــلوارها‬ ‫اویــزان اســت ایــن کفشــها روی پاهــا محکــم مــی شــود‪.‬‬ ‫پــس از انهــا هخامنشــینان بــه کفــش همچــون دیگــر‬ ‫اجــزای لبــاس اهمیــت مــی دادنــد و انــرا همچــون تکــه‬ ‫هــای دیگــر لبــاس بــه دو بخــش اشــرافی و معمولــی‬ ‫تقســیم بنــدی کردنــد‪.‬‬ ‫در کاوشــهای باســتان شناســی دو لنگــه کفــش بچگانــه در‬ ‫قلعــه (شــاه دژ)اصفهــان پیــدا شــد کــه در واقــع دومیــن و‬ ‫ســومین کفشــهایی هســتند کــه در تاریــخ باســتان شناســی‬ ‫ایــران پیــدا شــده انــد امــا ایــن تعــداد بیانگــر اســتفاده‬ ‫نکــردن ایرانیــان از پــا پــوش نیســت و نقــش برجســته هــا‬ ‫و نقاشــیهای ایرانــی و اشــاره هــای تاریــخ نویســان بیانگــر‬ ‫اســتفاده تاریخــی ایرانیــان از کفــش اســت‪.‬‬ ‫مادهــا گاه از داخــل کفــش کار گذاشــته مــی شــد در نقــش‬ ‫برجســته هــا قــوس پاهــا بیشــتر از ان چیــزی اســت کــه‬ ‫بایــد باشــد کــه ایــن امــر نشــان دهنــده داشــتن پاشــنه‬ ‫داخلــی در کفــش اســت‪ ،‬ایــن ویژگــی کــم و بیــش بــرای‬ ‫‪13‬‬ ‫کفشــهای هخامنشــینان نیــز مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــرش اضافــه ای کــه هخامنشــینان در‬ ‫دوخــت کفشــهای خــود ایجــاد کــرده انــد‬ ‫نــه تنهــا بــرای زیبایــی کفــش کــه بــرای‬ ‫ایســتایی بیشــتر کفــش روی پــا بــود‪.‬‬ ‫در مقالــه لبــاس دوران صفویــه و قاجــار‬ ‫در ایرانیــکا امــده اســت‪ :‬در زمســتان‬ ‫روســتائیان قباهــای نمــدی کلفــت و بــاال‬ ‫پوشــهایی از پوســت بــره مــی پوشــیدند‬ ‫انهــا پــا برهنــه راه مــی افتادنــد و پاهایشــان‬ ‫را بــا نوارهــای کتــان مــی پیچیدنــد و‬ ‫کفشــهای تخــت و بــا زیــره هــای چرمــی‬ ‫ســبز رنــگ بــه نــام «چاروت»کــه بــه انهــا‬ ‫بندهایــی متصــل بــود بــه پــا مــی کردنــد‪.‬‬ صفحه 13 ‫ ها‬ ‫دانستنی‬ ‫ایران‬ ‫مشاهیر‬ ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫جبار باغچه بان‬ ‫باغچــه بــان در روز ‪ ۱۹‬اردیبهشــت مــاه ســال ‪ ۱۲۶۴‬در ایروان‬ ‫پایتخــت کنونــی جمهــوری ارمنســتان چشــم بــه جهــان‬ ‫گشــود‪ .‬او بــه شــیوه ســنتی و مکتــب خانــه ای تحصیــل کــرد‬ ‫و ضمــن امــوزش در مکتــب خانــه‪ ،‬در کنــار پــدر کار مــی کــرد‪.‬‬ ‫او در ‪ ۱۵‬ســالگی بــا مختصــر ســوادی کــه داشــت‪ ،‬مجبــور‬ ‫بــه تــرک تحصیــل شــد و بــرای گــذران زندگــی‪ ،‬مدتــی بــه‬ ‫قنــادی و بنایــی پرداخــت‪ .‬ســرانجام جبــار بــه دنبــال تکمیــل‬ ‫تحصیــات خــود رفــت و پــس از مدتــی‪ ،‬در مدرســه ای کــه در‬ ‫ایــروان بــه ســبک جدیــد راه انــدازی شــده بــود‪ ،‬بــه معلمــی‬ ‫پذیرفتــه شــد‪.‬‬ ‫باغچه بــان در ‪ ۱۵‬ســالگی بــه ناچــار امــوزش را رهــا کــرد و از خبرنــگاران روزنامه هــای قفقــاز و از‬ ‫ط نزنویســان روزنامــه مالنصرالدیــن و مجلــه فکاهــی لــک لــک شــد‪.‬‬ ‫بــا شــدت گرفتــن تهدیدهــا‪ ،‬قتــل عام هــا و غــارت مســلمانان قفقــاز و ایــروان توســط روس هــا و ارمنی هــای‬ ‫مهاجــر‪ ،‬باغچه بــان بــه ناچــار بــه همــراه همســرش صفیــه میربابائــی در ســال ‪ ۱۲۹۸‬شمســی از راه جلفــا‬ ‫وارد شــهر مرنــد شــد‪ .‬او در ان وقــت بیــش از ســی و چهــار ســال نداشــت‪.‬‬ ‫جبــار در مرنــد بــه شــغل امــوزگاری در مدرســه دولتــی احمدیــه مشــغول شــد‪ .‬در اواخــر اردیبهشــت ســال‬ ‫‪ ۱۲۹۹‬شمســی بــه تبریــز منتقــل شــد‪ .‬در ایــن زمــان جبــار چــون شــیوه تدریــس الفبــای فارســی را‬ ‫نامناســب دیــد روش تــازه ای بــرای تدریــس ان بــه کار بــرد کــه موفقیــت زیــادی بــه همــراه داشــت‪.‬‬ ‫او ابتــدا در تبریــز کودکســتانی را بــا عنــوان باغچــه اطفــال دایــر کــرد و بــه همــان خاطــر خــود را باغچــه‬ ‫ بــان نامیــد‪ .‬مدرســه ناشــنوایان را در ســال ‪ ۱۳۰۳‬بــا وجــود مخالفت هــای زیــاد از جملــه رئیــس فرهنــگ‬ ‫وقــت دکتــر محســنی در تبریــز دایــر کــرد؛ ایــن کالس جنــب باغچــه اطفــال باغچه بــان در کوچــه انجمــن‬ ‫در ســاختمان معــروف بــه عمــارت انجمــن تاســیس شــد‪ .‬از همــان زمــان‪ ،‬نــام خانوادگــی خــود را از عســگر‬ ‫زاده‪ ،‬بــه باغچــه بــان تغییــر داد‪.‬‬ ‫باغچــه بــان‪ ،‬در ان ســال (‪ ۱۳۰۳‬هجــری شمســی) در تبریــز بــه فکــر تدریــس بــه ناشــنوایان افتــاد و کار‬ ‫تدریــس بــه کــروالل هــا را بــا ســه پســر ناشــنوا اغــاز کــرد‪ .‬باغچــه بــان در امــر امــوزش ناشــنوایان‪ ،‬هیــچ‬ ‫گونــه تجربــه قبلــی یــا دسترســی بــه کتــاب و مقاالتــی در ایــن بــاره نداشــت‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ صفحه 14 ‫او در پرتــو تجربــه شــخصی‪ ،‬بــه نقــش مهــم حــس بینایی‬ ‫و لمــس اشــیا در امــوزش زبــان بــه ناشــنوایان پــی بــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــرای ایــن کــودکان‪ ،‬بــازی هــا و کاردســتی های‬ ‫جدیــد و تزئینــات و صورتــک هــای گوناگــون ســاخت‪ .‬در‬ ‫واقــع جبــار باغچــه بــان بــا تاســیس ایــن مدرســه‪ ،‬بــه‬ ‫طــور رســمی بــه تعلیــم و تربیــت کــودکان کــر و الل کــه‬ ‫در دنیــای ســکوت بــه ســر مــی بردنــد‪ ،‬پرداخــت‪.‬‬ ‫وی از ســال ‪ ۱۳۰۷‬خورشــیدی بــا وجــود دشــواری های‬ ‫وســیع چــاپ و کلیشــه‪ ،‬چــاپ کتاب هــای ویــژه کــودکان‬ ‫را بــا نقاش ـی هایی کــه خــود می کشــید اغــاز کــرد‪ .‬یکــی‬ ‫از کتاب هــای وی بــا عنــوان بابــا برفــی توســط کانــون‬ ‫پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان بــه چــاپ رســیده و‬ ‫شــورای جهانــی کتــاب کــودک ان را بــه عنــوان بهتریــن‬ ‫کتــاب کــودک انتخــاب کــرد‪.‬‬ ‫باغچــه بــان‪ ،‬بــا تاســیس دبســتان ناشــنوایان در تهــران‪،‬‬ ‫بــه فکــر اختــراع دســتگاهی افتــاد کــه کــودکان ناشــنوا‬ ‫بتواننــد از ان اســتفاده کــرده و قــادر بــه شــنیدن باشــند‪.‬‬ ‫بــه همیــن منظــور‪ ،‬در ســال ‪ ۱۳۱۲‬دســتگاهی اختــراع‬ ‫کــرد کــه ناشــنواها از راه دنــدان و حــس اســتخوانی‪ ،‬قــادر‬ ‫بــه شــنیدن صداهــا مــی شــدند و ایــن ســمعک‪ ،‬وســیله‬ ‫انتقــال صــدا از طریــق دنــدان بــه مرکــز شــنوایی بــود‪.‬‬ ‫دســتگاه یــاد شــده پــس از تکمیــل‪ ،‬بــه نــام تلفــن گنــگ‬ ‫در تاریــخ ‪ ۲۲‬بهمــن ‪ ،۱۳۱۲‬بــه نــام جبــار باغچــه بــان در‬ ‫اداره ثبــت اختراعــات بــه ثبــت رســید‪.‬‬ ‫وی در ســال ‪ ،۱۳۲۲‬جمعیــت حمایــت از کــودکان کــر و‬ ‫الل را تاســیس کــرد و در ســال بعــد‪ ،‬مجلــه ای بــه نــام‬ ‫مجلــه زبــان منتشــر کــرد و در ان‪ ،‬روش خــود را در اختیــار‬ ‫امــوزگاران کالس اول گذاشــت‪ .‬او طــی ســال هــا تعلیــم و‬ ‫تربیــت کــودکان‪ ،‬بــه روشــی دســت یافــت کــه امــروز ان‬ ‫را روش ترکیبــی مــی گوینــد‪ .‬جبــار باغچــه بــان در همیــن‬ ‫ســال‪ ،‬کالس تربیــت معلــم ناشــنوایان را بــا همــکاری‬ ‫دانشســرای مقدماتــی‪ ،‬در اموزشــگاه خــود تاســیس کــرد‬ ‫و بدیــن ترتیــب‪ ،‬اولیــن گام در تربیــت رســمی معلمــان‬ ‫کــودکان اســتثنایی برداشــته شــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 15 ‫از ابتــکارات ویــژه باغچه بــان در امــوزش مــی تــوان‬ ‫بــه روش شــفاهی در تعلیــم ناشــنوایان‪ ،‬امــوزش روش‬ ‫حســاب ذهنــی بــه ناشــنوایان‪،‬‬ ‫گاهنجــار (گاه نمــا) وســیله ای بــرای نشــان دادن پســتی‬ ‫و بلندی هــای اقیانوس هــا روی نقشــه بــه کــودکان‪،‬‬ ‫الفبــای گویــا و گوشــی اســتخوانی یــا تلفــن گنــگ‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن از جملــه اثــار باغچــه بــان در تهــران‪،‬‬ ‫دبســتان ناشــنوایان در اول خــرداد ســال ‪ ،۱۳۱۹‬برنامــه‬ ‫کار امــوزگار در ســال ‪ ،۱۳۰۲‬الفبــای اســان ســال‬ ‫‪ ،۱۳۰۳‬الفبــای دســتی مخصــوص ناشــنوایان ســال‬ ‫‪ ،۱۳۰۳‬خانــم خــزوک ســال ‪ ،۱۳۰۷‬زندگــی کــودکان‬ ‫در ‪ ،۱۳۰۸‬گــرگ و چوپــان در ‪ ،۱۳۰۸‬پیــر و تــرب در‬ ‫‪ ،۱۳۱۱‬بازیچــه دانــش در ‪ ،۱۳۱۱‬دســتور تعلیــم الفبــا‬ ‫در ‪ ،۱۳۱۴‬علــم امــوزش بــرای دانشســراها در ســال‬ ‫‪ ،۱۳۲۰‬بادکنــک مربــوط بــه ســال ‪ ،۱۳۲۴‬الفبــای‬ ‫خودامــوز بــرای ســالمندان در ســال ‪ ۱۳۲۶‬و پروانه نیــن‬ ‫کتابــی در ســال ‪ ۱۳۲۶‬اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن دیگــر اثــار وی الفبــا در ســال ‪ ،۱۳۲۷‬اســرار تعلیــم و‬ ‫تربیــت یــا اصــول تعلیــم الفبــا در ‪ ،۱۳۲۷‬الفبــای گویــا در ‪،۱۳۲۹‬‬ ‫برنامــه یک ســاله در ‪ ،۱۳۲۹‬کتــاب اول ابتدایــی در ســال ‪،۱۳۳۰‬‬ ‫حســاب در ‪ ،۱۳۳۴‬کتــاب اول ابتدایــی در ‪ ،۱۳۳۵‬ادمــی اصیــل و‬ ‫مقیــاس واحــد ادمــی در ‪ ،۱۳۳۶‬درخــت مرواریــد در ‪ ،۱۳۳۷‬خیــام‬ ‫اذری در ســال ‪ ،۱۳۳۷‬رباعیــات باغچه بــان در ‪ ،۱۳۳۷‬روش امــوزش‬ ‫کــر و الل هــا ســال ‪ ،۱۳۴۳‬مــن هــم در دنیــا ارزو دارم در ســال ‪،۱۳۴۵‬‬ ‫بابــا برفــی در ســال ‪ ،۱۳۴۶‬عروســان کــوه در ســال ‪ ،۱۳۴۷‬زندگینامــه‬ ‫باغچه بــان بــه قلــم خــودش در ‪ ،۱۳۵۶‬شــب بــه ســر رســید در‬ ‫‪ ۱۳۷۳‬و کبوتــر مــن در ‪ ۱۳۷۳‬اســت‪.‬‬ ‫مرحــوم جبــار باغچــه بــان‪ ،‬در ســرودن شــعر اســتعداد زیــادی از‬ ‫خــود نشــان داده اســت‪ .‬او بــا تبلیــغ صلــح و انســان دوســتی در‬ ‫شــعرهایش‪ ،‬ارزو داشــت کــه دنیــا بــرای همــه‪ ،‬بــه ویــژه کــودکان‬ ‫محیــط امــن و شــادابی باشــد‪ .‬باغچــه بــان کــه دل بــه تعلیــم و‬ ‫تربیــت کــودک ســپرده و بــه نیــاز عمیــق کــودک امــروز بــه شــعر پــی‬ ‫بــرده بــود‪ ،‬خــود بــه شــعر کــودکان مــی پرداخــت‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬ صفحه 16 ‫ـتی انســان هــا بــود و در ایــن مــورد‪ ،‬رباعــی هــای زیبایــی از او بــه جــا‬ ‫جبــار طــرف دار صلــح و دوسـ ِ‬ ‫مانــده اســت‪:‬‬ ‫لیلی نرسد به پای افسانه صلح‬ ‫بی جا نشدم عاشق و دیوانه صلح‬ ‫عشاق خوش اند در حرمخانه صلح‬ ‫ماهی است به عاشقان مساوی مهرش‬ ‫ای غنچه به این سینه چاک تو قسم‬ ‫ای مهر به روی تابناک تو قسم‬ ‫ای بلبل من به عشق پاک تو قسم‬ ‫صلح ملل شاد نگردد دل من‬ ‫بی‬ ‫ِ‬ ‫ســرانجام معلــم گل هــای خامــوش ایــران‪ ،‬میــرزا‬ ‫جبــار عســگرزاده باغچــه بــان‪ ،‬پــس از عمــری‬ ‫تــاش در راه اعتــای فرهنــگ ایرانــی‪ ،‬در روز‬ ‫چهــارم اذرمــاه ســال ‪ ،۱۳۴۵‬در ‪ ۸۱‬ســالگی چشــم‬ ‫از جهــان فــرو بســت و بــه دیــار باقــی شــتافت و‬ ‫در تهــران بــه خــاک ســپرده شــد‪ .‬بــا مــرگ او‪،‬‬ ‫کــودکان اســتثنایی‪ ،‬دل ســوزترین پــدر خــود را از‬ ‫دســت دادنــد‪ .‬روحــش شــاد و راهــش پــر رهــرو و‬ ‫جاودانــه بــاد‪.‬‬ ‫بعــد از انقــاب اســامی تمامی مــدارس ناشــنوایان‬ ‫اســتان تهــران بــا عنــوان مــدارس باغچه بــان‪،‬‬ ‫زیرپوشــش اداری‪ ،‬مالــی و اموزشــی مجتمــع‬ ‫اموزشــی ناشــنوایان باغچه بــان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫همچنیــن مجتمــع نابینایــان شــهید محبــی بــا‬ ‫بودجــه مســتقل‪ ،‬اداره مــدارس نابینایــان شــهر‬ ‫تهــران را بــه عهــده گرفــت‪ .‬ایــن دو مجتمــع‬ ‫(ناشــنوایان و نابینایــان) بــا تاســیس ســازمان‬ ‫امــوزش و پــرورش اســتثنایی در ســال ‪ ۱۳۷۰‬بــه‬ ‫فعالیــت خــود ادامــه دادنــد‪.‬‬ ‫ماموریتــی کــه امــروزه ســازمان امــوزش و پــرورش‬ ‫اســتثنایی برعهــده دارد تاکیــد بــر توســعه امــوزش‬ ‫بــرای همــه و بــه رســمیت شــناختن حقــوق‬ ‫دانش امــوزان معلــول بــرای برخــورداری از‬ ‫فرصت هــای اموزشــی برابــر بــا ســایر کــودکان در‬ ‫نظــام امــوزش همگانــی اســت‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 17 ‫ ها‬ ‫دانستنی‬ ‫جهان‬ ‫مشاهیر‬ ‫رها سمیعی‬ ‫برادران لومیر‬ ‫از میــان پیشــگامان ســینما تومــاس ادیســون‪ ،‬بــرادران لومیــر‪،‬‬ ‫و‪.‬ک دیکســن‪ ،‬رابرت‪.‬و‪.‬پــل‪ ،‬ژرژ ملــی یــس بیــش از بقیــه‬ ‫نام هــا شــناخته شــده انــد و البتــه تاثیــر بــرادران لومیــر بــا‬ ‫اختــراع ســینماتوگراف و ســاختن نخســتین فیلــم هــای کوتــاه‬ ‫تاریــخ ســینما غیرقابــل انــکار اســت‪.‬‬ ‫بــرادران لومیــر بــه عنــوان مخترعــان فرانســوی و پیشــگام‬ ‫کارخانجــات تولیــد تجهیــزات عکاســی‪ ،‬یکــی از نخســتین‬ ‫دوربیــن هــای فیلمبــرداری و پروژکتــوری بــه نــام ســینماتوگراف‬ ‫(واژه ســینما از ســینماتوگراف مشــتق شــده) را ســاختند‪ .‬ایــن‬ ‫دو بــرادر در ســال ‪ ۱۸۹۵‬فیلمــی بــه نــام «کارگــران در حــال خــروج از کارخانــه لومیــر» را ســاختند کــه بــه‬ ‫نوعــی نخســتین فیلــم تصویــر متحــرک شــناخته مــی شــود‪.‬‬ ‫انتــوان کــه مــی دیــد مراحــل جدیــد عکســبرداری کــم کــم دارد هنــر او را از رونــق مــی انــدازد تصمیــم‬ ‫گرفــت کســب و کار جدیــدی راه بینــدازد و کارخانــه تولیــد تجیهــزات‬ ‫عکســبرداری (صفحــات عکاســی) تاســیس کــرد‪ .‬در ایــن مســیر‬ ‫پســرش لویــی بــه او ملحــق شــد و در کارخانــه روی تجهیــزات عکاســی‬ ‫کــه پــدرش تولیــد مــی کــرد‪ ،‬ازمایــش هایــی انجــام مــی داد‪ .‬طــی‬ ‫ازمایــش هایــی کــه لویــی انجــام مــی داد توانســت مرحلــه ای را کشــف‬ ‫کنــد کــه بــه ظهــور عکــس کمــک مــی کــرد‪ .‬او در ســال ‪ ۱۸۸۱‬و در‬ ‫‪ ۱۷‬ســالگی «مرحلــه صفحــات خشــک» را ابــداع کــرد کــه بــه مرحلــه‬ ‫«‹‪ »Etiquette Bleue‬شــهرت پیــدا کــرد‪ .‬ایــن اختــراع بــه کارخانــه‬ ‫پــدر رونــق جدیــدی بخشــید و کارخانــه در حومــه لیــون شــروع بــه‬ ‫تولیــد ایــن صفحــات کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۸۹۴‬کارخانــه لومیــر ســاالنه ‪ ۱۵‬میلیــون صفحــه تولیــد‬ ‫می کــرد و در ان ســال هــا انتــوان تاجــری مشــهور و موفــق بــود‪ .‬همــان‬ ‫ســال از انتــوان دعــوت شــد تــا در مراســم رونمایــی کینــه توســکوپ‬ ‫ادیســون در شــهر پاریــس حضــور بهــم رســاند‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ صفحه 18 ‫انتــوان بــا دیــدن اختــراع ادیســون چنــان هیجــان زده شــده بــود‬ ‫کــه وقتــی بــه لیــون بازگشــت یــک تکــه فیلــم از کینــه توســکوپ‬ ‫را بــه لویــی داد و گفــت‪« :‬بایــد ایــن را بســازی چــون ادیســون بــا‬ ‫قیمــت هــای نجومــی ایــن را مــی فروشــد و ســاخت دوربیــن در‬ ‫فرانســه فیلمســازی را ارزان تــر مــی کنــد‪».‬‬ ‫بــرادران لومیــر زمســتان ‪ ۱۸۹۴‬روی ســاختن یــک دوربیــن‬ ‫فیلمبــرداری و نمایــش فیلــم کار کردنــد و در نهایــت اگوســت‬ ‫نخســتین دوربیــن هــای ازمایشــی را ســاخت‪ .‬هــدف لویــی و‬ ‫اگوســت چیــره شــدن بــر محدودیــت هــا و مشــکالت دوربیــن‬ ‫ادیســون بــود‪ .‬بــه زعــم انهــا کینــه توســکوپ دو مشــکل اساســی‬ ‫داشــت؛ نخســت اینکــه ســایز کینــه توگــراف بــزرگ بــود و وزن و‬ ‫ابعــاد ان باعــث مــی شــد فقــط در اســتودیو بتــوان از ان اســتفاده‬ ‫کــرد‪ .‬دوم کارایــی کینــه توســکوپ بــود کــه هــر بــار فقــط یــک‬ ‫تماشــاگر مــی توانســت بــه کمــک ان فیلــم تماشــا کنــد‪.‬‬ ‫در مــاه هــای ابتدایــی ســال ‪ ۱۸۹۵‬بــرادران لومیــر‬ ‫دوربینــی اختــراع کردنــد کــه امیــزه ای از پروژکتــور‪،‬‬ ‫چاپگــر و دوربیــن بــود و نامــش را ســینماتوگراف‬ ‫گذاشــتند ســینماتوگراف بــه مراتــب کوچــک تــر و ســبک‬ ‫تــر (‪ ۵‬کیلــو گــرم) از کینــه توگــراف ادیســون محســوب‬ ‫مــی شــد‪ .‬ســینماتوگراف را مــی شــد بــا دســت حمــل‬ ‫و نقــل کــرد و بــرادران لومیــر از فیلمــی بــا ســرعت ‪۱۶‬‬ ‫فریــم در ثانیــه اســتفاده مــی کردنــد کــه در مقایســه بــا‬ ‫فیلــم ‪ ۴۸‬فریــم در ثانیــه ادیســون ســرعت پاییــن تــری‬ ‫داشــت و در حقیقــت ســینماتوگراف از فیلــم کمتــری‬ ‫اســتفاده مــی کــرد‪.‬‬ ‫در ان زمــان و در ســاخت ســینماتوگراف مهــم تریــن‬ ‫تصمیــم را لویــی گرفــت کــه از قاعــده «حرکــت متناوب»‬ ‫در ســینماتوگراف اســتفاده کــرد و قطعــه ای شــبیه انچــه‬ ‫در ماشــین خیاطــی اســتفاده مــی شــود در دوربیــن‬ ‫بــه کار گرفــت‪ .‬ایــن قاعــده چیــزی بــود کــه ادیســون‬ ‫نپذیرفتــه بــود و تــاش کــرده بــود بــرای پروژکتــور از‬ ‫حرکــت پیوســته اســتفاده کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بــرادران لومیــر برخــاف ادیســون تــاش‬ ‫کردنــد اختــراع خــود را خــارج از کشــور فرانســه نمایــش‬ ‫بدهنــد و بــه همیــن منظــور ابتــدا اختــراع خــود را در‬ ‫محافــل خصوصــی بــه نمایــش می گذاشــتند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 19 ‫نخســتین نمایــش عمومــی فیلــم هــای بــرادران‬ ‫لومیــر و رونمایــی از دســتگاه ســینماتوگراف روز‬ ‫بیســت و هشــتم دســامبر ســال ‪ ۱۸۹۵‬در گرانــد‬ ‫کافــه شــهر پاریــس در بلــوار دو کاپوســینه بــود‪.‬‬ ‫در ایــن روز بــرادران لومیــر ایــن فیلــم هــا را‬ ‫نمایــش دادنــد‪ :‬کارگــران در حــال خــروج از‬ ‫کارخانــه لومیــر (‪ ،)۱۸۹۵‬ژیمناســتیک (‪،)۱۸۹۵‬‬ ‫ماهــی قرمــز (‪ ،)۱۸۹۵‬نــگاره هایــی از کنگــره‬ ‫لیــون (‪ ،)۱۸۹۵‬اهنگــران (‪ ،)۱۸۹۵‬باغبــان‬ ‫ابپاشــی شــده (‪ ،)۱۸۹۵‬غــذا دادن بــه کــودک (‪ ،)۱۸۹۵‬میــدان کوردلیــه در لیــون (‪ ،)۱۸۹۵‬دریــا (‪.)۱۸۹۵‬‬ ‫بــرادران لومیــر در ســال ‪ ۱۹۸۶‬حــدود ‪ ۴۰‬فیلــم ســاختند و روش کارشــان اینگونــه بــود کــه لویــی از دنیــای‬ ‫اطــراف خــود فیلــم مــی گرفــت و در حقیقــت زندگــی روزمــره فرانســوی هــا بــه فیلــم تبدیــل مــی شــد‪ :‬از‬ ‫رســیدن قطــار بــه ایســتگاه تــا رژه ســربازان‪ .‬بعضــی از فیلــم هــای انهــا اثــار کوتــاه کمــدی بودنــد‪ .‬بــرادران‬ ‫لومیــر همچنیــن فیلمــی دربــاره کنفرانــس انجمــن عکاســان فرانســه ســاختند و بــه نمایــش گذاشــتند‪.‬‬ ‫نخســتین مســتندهای انهــا چهــار فیلــم دربــاره ســازمان اتــش نشــانی شــهر لیــون بــود کــه ان را کارگردانــی‬ ‫کردنــد‪ .‬انهــا در ســال ‪ ۱۸۹۶‬گروهــی امــوزش دیــده شــامل یــک فیلمبــردار خــاق و مســئول پروژکتــور بــه‬ ‫شــهرهای مختلــف دنیــا فرســتادند تــا فیلــم نمایــش دهنــد و فیلــم بســازند‪.‬‬ ‫برخــی از نخســتین فیلــم هــای بــرادران لومیــر‬ ‫واقعــا فیلــم بودنــد ماننــد «کارگــران در حــال‬ ‫خــروج از کارخانــه لومیــر»‪ .‬بــرادران لومیــر‬ ‫ســالن هایی افتتــاح کردنــد تــا بتواننــد فیلم هــای‬ ‫خــود را نمایــش بدهنــد کــه بــه ســالن ســینما‬ ‫شــناخته شــدند‪ .‬در چهــار مــاه اول ســال ‪۱۹۸۶‬‬ ‫انهــا ســالن هــای ســینماتوگراف را در شــهرهای‬ ‫لنــدن‪ ،‬بروکســل‪ ،‬بلژیــک و نیویــورک افتتــاح‬ ‫کردنــد‪ .‬فیلــم هایــی کــه بــرادران لومیــر در ســال‬ ‫‪ ۱۹۸۷‬ســاختند ‪ ۳۵۸‬عنــوان بــود و ســال ‪۱۸۹۸‬‬ ‫ایــن رقــم بــه ‪ ۱۰۰۰‬عنــوان فیلــم رســید‪ .‬و در‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20‬‬ صفحه 20 ‫امــا در ســال ‪ ۱۹۰۳‬کمتــر از ‪ ۵۰‬فیلــم را بــرادران لومیــر ســاخته بودنــد باقــی فیلــم هــا را اپراتورهــای‬ ‫دیگــری ماننــد پرومیــو‪ ،‬دوبلیــه و مســگویچ فیلمبــرداری کــرده بودند‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۱۹۰۳‬بــرادران لومیــر ‪ ۲۱۱۳‬فیلــم ســاختند‪ .‬در ســال ‪۱۹۰۰‬‬ ‫بــرادران لومیــر فیلــم هــای خــود را روی پــرده بــه ابعــاد ‪ ۹۹‬در ‪۷۰‬‬ ‫فــوت در نمایشــگاه پاریــس بــه نمایــش گذاشــتند‪ .‬از ان پــس انهــا‬ ‫تصمیــم بــه محــدود کــردن نمایــش فیلــم هــای خــود گرفتنــد و بیشــتر‬ ‫وقــت خــود را بــه کارخانــه خــود و اختراعاتشــان اختصــاص دادنــد‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۰۷‬بــرادران لومیــر نخســتین فراینــد عکــس رنگــی را بــه‬ ‫نــام صفحــه مونوکــروم اختــراع کردنــد‪ .‬پــدر لویــی و اگوســت پــس از‬ ‫اختــراع ســینما دوبــاره ســراغ هنــر نقاشــی رفــت و تــا زمــان مرگــش‬ ‫در ســال ‪ ۱۸۹۵‬بــه نقاشــی ادامــه داد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 21 ‫ورزش‬ ‫ملیکا جبار‬ ‫مچ اندازی‬ ‫شــاید بــرای شــما جالــب باشــد کــه ورزش مــچ انــدازی‬ ‫در دنیــا بــه عنــوان کشــتی بــازو یــا ‪Arm Wrestling‬‬ ‫شــناخته مــی شــود و در واقــع نوعــی کشــتی محســوب‬ ‫مــی شــود ‪ ،‬در واقــع ان چیــزی کــه مــا در ایــران فقــط‬ ‫بــه عنــوان واژه کشــتی مــی شناســیم در دنیــا ده هــا نــوع‬ ‫ورزش را شــامل مــی شــود‪.‬‬ ‫بــرای مثــال در ژاپــن مــا نوعــی کشــتی بــه نــام ســومو‬ ‫داریــم و در کشــورهای دیگــر حتــی کشــتی زیــر اب نیــز‬ ‫داریــم ! بصــورت کلــی هــر نــوع درگیــری فیزیکــی بــدون‬ ‫ضربــه زدن و بــا قــدرت زور و بــاز و اجــرا فــن باشــد کشــتی نــام دارد و مــچ انــدازی هــم زیــر مجموعــه‬ ‫ورزش هــای کشــتی اســت ‪.‬‬ ‫مــچ انــدازی همانطــور کــه همــه مــا مــی شناســیم‬ ‫ورزشــی دو نفــره اســت و بیــن دو ورزشــکار انجــام‬ ‫مــی شــود ‪ ،‬ورزشــکاران بــر روی یــک میــز محکــم‬ ‫ارنج هــای خودشــان را بــر روی میــز قــرار مــی دهنــد‪،‬‬ ‫البتــه در برخــی اوقــات بــه جــای قــرار دادن ارنــج روی‬ ‫میــز جایــگاه خــاص بــرای ارنــج و حتــی نگــه داشــتن‬ ‫دســت دیگــر بــر روی میزهــای خــاص ایــن ورزش‬ ‫طراحــی شــده اســت‪ ،‬بازیکنــان در ایــن حالــت ســعی‬ ‫مــی کننــد دســت هــای خودشــان را بــه زاویــه ‪90‬‬ ‫درجــه نزدیــک کننــد و دستانشــان را بــه هــم از مــچ‬ ‫محکــم مــی چســبانند ‪.‬‬ ‫بعــد از شــروع مســابقه هــر دو ورزشــکار بایــد ســعی‬ ‫کننــد کــه بــازوی طــرف مقابــل ره بــه جهــت موافــق‬ ‫دســت خودشــان و مخالــف دســت حریــم فشــار بدهنــد و زمانیکــه ســاعد بازیکــن مقابــل بــه ســطح میــز‬ ‫برخــورد کنــد شــما برنــده مــی شــوید‪.‬‬ ‫البتــه قوانیــن تخلفــی نیــز بــرای ایــن ورزش وجــود دارد کــه بــرای مثــال شــکاندن مــچ دســت حریــف یــا‬ ‫خودتــان یکــی از ان تخلفــات اســت ‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪22‬‬ صفحه 22 ‫مــچ انــدازی از دهــه ‪ 1950‬میــادی مــورد توجــه‬ ‫دنیــا قــرار گرفــت و بــه عنــوان یــک ورزش مشــروع‬ ‫و قانونــی شــناخته شــد امــا اوج شــناخته شــدن و‬ ‫برگــزاری مســابقات جهانــی ایــن رشــته در ســالهای‬ ‫‪ 1970‬تــا ‪ 1980‬میــادی انجــام شــد‪ ،‬از ســال ‪1987‬‬ ‫و بــا معــروف شــدن بازیگــر دوســت داشــتنی هالیــوود‬ ‫یعنــی سیلوســتور اســتالونه کــه مــا ان را بــا نقــش هــای‬ ‫راکــی و رامبــو مــی شناســیم و انجــام ایــن ورزش در‬ ‫فیلــم هایــش ‪ ،‬ایــن ورزش بــه اوج شــهرت رســید‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2017‬ایــن رشــته ورزشــی رســما در دنیــا‬ ‫بــه عنــوان ورزش محســوب شــد و مســابقات جهانــی‬ ‫قانونــی برایــش در نظــر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ١٣٨٥‬رشــته مچ انــدازی وارد ایــران‬ ‫شــد و کمیتــه ایــن رشــته در زیرمجموعــه‬ ‫فدراســیون پــرورش انــدام قــرار گرفــت‪ .‬در‬ ‫ابتــدا بــه دلیــل هماهنگ نبــودن ایــن رشــته بــا‬ ‫وزارت ورزش و جوانــان فعالیت هــای ان بســیار‬ ‫محــدود بــود و تیم هایــی کــه بــه مســابقات‬ ‫برون مــرزی اعــزام می شــدند‪ ،‬تحــت‬ ‫نظــارت وزارتخانــه یــا شــورای برون مــرزی‬ ‫نبودنــد‪ .‬همیــن موضــوع باعــث شــد مــردم‬ ‫شــناخت زیــادی از ایــن رشــته نداشــته باشــند‬ ‫و تبلیغاتــی هــم دربــاره ان نشــود‪ .‬بــرای بــه‬ ‫رســمیت شناخته شــدن ایــن رشــته‪ ،‬ســال‬ ‫‪ 1395‬رایزنی هایــی بــا وزارت ورزش و جوانــان‬ ‫داشــتیم تــا مچ انــدازی به طــور رســمی در‬ ‫زیرمجموعــه وزارت ورزش قــرار بگیــرد‪ .‬حــاال‬ ‫فدراســیون جهانــی تیم هــا و افــرادی را کــه‬ ‫وزارت ورزش معرفــی کنــد‪ ،‬به عنــوان نماینــده‬ ‫ایــران می شناســد‪.‬‬ ‫مچ انــدازی به عنــوان رشــته ورزشــی در‬ ‫ایــران ناشــناخته مانــده امــا در سراســر دنیــا‬ ‫رشــته ای پرطرفــدار و قدیمــی اســت‪ .‬کشــورهای توســعه یافته مثــل روســیه‪ ،‬امریــکا‪ ،‬اوکرایــن‪،‬‬ ‫بــاروس‪ ،‬بلغارســتان و بســیاری کشــورهای دیگــر ایــن رشــته را بــه صــورت حرفـه ای دنبــال می کننــد‪.‬‬ ‫مچ انــدازی در دنیــا بــه نــام کشــتی بــازو مطــرح شــده و فنــون و تکنیک هــای مخصــوص بــه خــود را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 23 ‫مچ انــدازی ا ز ســال ‪ ١٩٧٤‬به عنــوان یــک ورزش‬ ‫در دنیــا مطــرح و مســابقات جهانــی ان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫اتفاقــا کشــورهای زیــادی از ان اســتقبال کردنــد و‬ ‫ایــن رشــته زیرمجموعــه ورزش هــای رزمــی قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬در مچ انــدازی اوزان و رده هــای مشــخصی‬ ‫درنظــر گرفتــه شــده و قوانیــن منحصربه فــردی دارد‪.‬‬ ‫ایــن رشــته بـ ه زودی وارد المپیــک و پارالمپیــک هــم‬ ‫خواهــد شــد و ایــن نشــانه بــه رسمیت شــناختن‬ ‫ان در دنیاســت‪ .‬اقدامــات الزم بــرای ورود ایــن‬ ‫رشــته بــه پارالمپیــک ‪ ٢٠٢٠‬انجــام شــده و فقــط‬ ‫بــه حضــور ‪ ٢‬کشــور دیگــر در جمــع تیم هــای حاضــر در مرحلــه مقدماتــی نیــاز اســت تــا ظرفیــت بــرای‬ ‫حضــور در پارالمپیــک تکمیــل شــود‪ .‬مچ انــدازی بــرای ورود بــه المپیــک هــم بایــد فدراســیون مســتقل‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪24‬‬ صفحه 24 ‫ایــران در ســال ‪ ۹۲‬میزبــان رقابت هــای‬ ‫اســیایی ایــن رشــته در شــهر گــرگان در‬ ‫اســتان گلســتان بــود و در ایــن رقابت هــا‬ ‫کــه بــا قهرمانــی مچ انــدازان کشــورمان‬ ‫خاتمــه یافــت‪.‬‬ ‫در ایــن رقابت هــا میزبانــی خــوب‬ ‫کشــورمان ســبب شــده اســت تــا ایــران‬ ‫همــواره بــه عنــوان یکــی از کاندیداهــای‬ ‫میزبانــی رقابت هــای جهانــی رشــته‬ ‫مچ انــدازی محســوب شــود و امیدواریــم‬ ‫ایــن اتفــاق بــزرگ و ارزشــمند در اینــده ای‬ ‫بســیار نزدیــک رقــم بخــورد و بتوانیــم‬ ‫در کشــورمان ایــران اســامی میزبــان‬ ‫رقابت هــای جهانــی ایــن رشــته پرطرفــدار‬ ‫و مهیــج باشــیم‪.‬‬ ‫بــدون شــک و بــا توجــه بــه طرفــداران بســیاری‬ ‫کــه رشــته مچ انــدازی در سراســر جهــان دارد‪ ،‬ایــن‬ ‫رشــته می توانــد در زمــره رشــته های پرهیجــان‬ ‫ایــن رویــداد مهــم جهانــی قــرار بگیــرد و طبــق‬ ‫پیش بینی هــا‪ ،‬ایــن خبــر در ســال های اینــده‬ ‫بــه طــور رســمی از ســوی مســووالن ‪ IOC‬اعــام‬ ‫ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در شــهریور گذشــته کنگــره کنفدراســیون مــچ‬ ‫انــدازی اســیا(‪ )AAF‬در حاشــیه مســابقات قهرمانــی‬ ‫اســیا بــه میزبانــی الماتــی قزاقســتان برگــزار شــد‬ ‫و بــا رای گیــری صــورت گرفتــه دران‪ ،‬ایــران بــه‬ ‫عنــوان میزبــان بیســتمین دوره مســابقات مــچ‬ ‫انــدازی قهرمانــی اســیا در ســال ‪ 2022‬معرفــی‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 25 ‫اماکن‬ ‫تاریخی جهان‬ ‫سعیده نجار‬ ‫ماچو پیچو‬ ‫ماچــو پیچــو یــا ماچــو پیکچــو شــهری در پــرو بــا‬ ‫ـنگی جــا داده شــده کــه مطابــق بــا‬ ‫دیوارهــای سـ ِ‬ ‫معمــاری کالســیک اینکاهــا ســاخته شده اســت‪.‬‬ ‫نخســتین بنــای ایــن مجموعــه این تی هواتانــا معبــد‬ ‫خورشــید کــه اتاقــی بــا ‪ ۳‬پنجــره و در منطق ـه ای از‬ ‫ماچــو پیچــو کــه باستانشناســان ان را‬ ‫منطقــه مقــدس می نامنــد‪ ،‬می باشــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۳‬میــادی تعــداد‬ ‫گردشــگران ایــن شــهر باســتانی‬ ‫‪ ۴۰۰.۰۰۰‬نفــر بوده اســت‪.‬‬ ‫در ســپتامبر ‪ ۲۰۰۷‬میــادی‪ ،‬پــرو‬ ‫دانشــگاه ییــل بــه توافقــی مبنــی بــر‬ ‫اســترداد صنایــع دســتی برداشته شــده‬ ‫از ماچــو پیچــو در اوایــل ســده بیســتم‬ ‫میــادی توســط هیــرام بینگهام ســوم‬ ‫دســت یافتنــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫و‬ صفحه 26 ‫ماچــو پیچــو در حــدود ســال ‪ ۱۴۵۰‬در‬ ‫ارتفاعــات امپراتــوری اینکاهــا ســاخته‬ ‫شده اســت‪ .‬ایــن شــهر در حــدود ‪۱۰۰‬‬ ‫ســال بعــد‪ ،‬در پــی پیــروزی امپراتــوری‬ ‫اســپانیا‪ ،‬متــروک شــد‪.‬‬ ‫(‪۸۰‬کیلومتــری )‬ ‫ایــن دژ در ‪۵۰‬مایلــی‬ ‫ِ‬ ‫کوســکو‪ ،‬پایتخــت اینکاهــا‪ ،‬قــرار دارد‬ ‫و بــه همیــن دلیــل هرگــز ماننــد ســایر‬ ‫شــهرهای اینکاهــا پیــدا و ویــران‬ ‫نشد ه اســت‪ .‬در طــول ســد ه ها‪،‬‬ ‫جنگل هــای اطــراف ایــن مجموعــه‬ ‫رشــد کــرده و ان را پوشاند ه اســت‬ ‫و بــه همیــن دلیــل از نظرهــا پنهــان‬ ‫مانده اســت و تنهــا عــده معــدودی از وجــود ان اطــاع داشــته اند‪ .‬در بیســت وچهارم ژوئیــه ســال‬ ‫‪ ۱۹۱۱‬میــادی‪ ،‬ماچــو پیچــو به وســیله هیــرام بینگهــام ســوم‪ ،‬تاریخ شــناس امریکایــی‪ ،‬در یــک‬ ‫ســخنرانی در دانشــگاه ییــل بــه دنیــای غــرب معرفــی شــد‪ .‬او به وســیله راهنمایــی محلیانــی کــه‬ ‫گــه گاه بــه ســایت مراجعــه می کردنــد بــه انجــا هدایــت شــد‪.‬‬ ‫بینگهــام مطالعــات باستان شناســی را انجــام داد و تحقیقاتــش را دربــاره ان محــل کامــل کــرد و ان‬ ‫را «شــهر گمشــده اینکاهــا» کــه نــام نخســتین کتابــش نیــز بــود‪ ،‬نامیــد‪ .‬او هرگــز اعتبــاری بــرای‬ ‫کســانی کــه او را بــه ان محــل راهنمایــی کردنــد قائــل نشــد و ان را یــک شــایعه محلــی نامیــد‪.‬‬ ‫بینگهــام در حــال جســتجو بــرای‬ ‫یافتــن شــهر ویکتــوس‪ ،‬اخریــن‬ ‫پناهــگاه و موضــع ایســتادگی اینکاهــا‬ ‫در دوران تســلط اســپانیا بــر پــرو‬ ‫بــود‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۱۱‬میــادی‪ ،‬پــس‬ ‫از ســال ها کاوش و ســفر در حوالــی‬ ‫منطقــه‪ ،‬او توســط کواِن چوانــز کــه‬ ‫در ماچــو پیچــو و در زیرســاخت های‬ ‫اصلــی شــهر زندگــی می کــرد بــه دژ‬ ‫هدایــت شــد‪ .‬او چندیــن ســفر دیگــر انجــام داد و حفاری هایــی را نیــز در ســایت در حوالــی ســال ‪۱۹۱۵‬‬ ‫میــادی هدایــت کــرد‪ .‬او کتاب هــا و مقاالتــی دربــاره کشــف ماچــو پیچــو نوشــت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 27 ‫ســیمون ویســبارد‪ ،‬کاوشــگر قدیمــی‬ ‫کوســکو‪ ،‬مدعــی می باشــد کــه انریــک‬ ‫پالمــا‪ ،‬گابینــو ســانچز و اگوســتین‬ ‫لیــزاراگا کــه نام هایشــان بــر روی یکــی‬ ‫از صخره هــا در انجــا در تاریــخ ‪ ۱۴‬ژوئیــه‬ ‫ســال ‪ ۱۹۰۱‬میــادی حــک شده اســت‪،‬‬ ‫پیــش از بینگهــام انجــا را کشــف‬ ‫کرد ه بودنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۰۴‬میــادی یــک‬ ‫مهنــدس بــه نــام فرانکلیــن ظاهــرا ً‬ ‫اشــاره ای بــه خرابه هــا از فاصلــه دور‬ ‫داشته اســت‪ .‬بنــا بــر ادعــای خانــواده‬ ‫پِیــن‪ ،‬او بــه تومــاس پیــن‪ ،‬مبلــغ مذهبــی‬ ‫کــه در ان مــکان زندگــی می کرده اســت‪،‬‬ ‫دربــاره ایــن محــل گفته اســت‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۱۹۰۶‬میــادی‪ ،‬پیــن و مبلغــی دیگــر بــه‬ ‫نــام اســتوارت ای مــک ناریــن (‪۱۸۶۷‬‬ ‫تــا ‪ ۱۹۶۵‬میــادی) ظاهــرا ً بــه محــل‬ ‫خرابه هــا صعــود کرده انــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،۱۹۱۳‬ایــن مــکان پــس‬ ‫از اینکــه انجمــن جغرافیــای ملــی‬ ‫بحث هــای مــاه اوریــل را به طــور‬ ‫کامــل بــه ان اختصــاص داد‪ ،‬شــهرت‬ ‫بســیاری پیــدا کــرد‪ .‬در ســال ‪۱۹۸۱‬‬ ‫میــادی منطقــه ای بــه وســعت‬ ‫‪ ۳۲۵.۹۲‬کیلومتــر مربــع کــه ماچــو‬ ‫پیچــو را احاطــه کرده بــود‪ ،‬جــزء‬ ‫میــراث تاریخــی پــرو بــه ثبــت‬ ‫رســید‪ .‬ایــن منطقــه تنهــا بــه ایــن‬ ‫خرابه هــا محــدود نمی شــد؛ بلکــه‬ ‫شــامل مناظــر طبیعــی منطقـه ای نیــز‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫ماچــو پیچــو به عنــوان میــراث جهانــی یونســکو در ســال ‪ ۱۹۸۳‬میــادی بــه ثبــت رســید؛ و ایــن منطقــه‬ ‫«یــک شــاهکار خالــص معمــاری و نشــانه ای منحصربه فــرد از تمــدن اینکاهــا» نامیــده شــد‪ .‬ایــن اثــر‬ ‫هم اکنــون بــه عنــوان یکــی از عجایــب هفتگانــه جدیــد شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28‬‬ صفحه 28 ‫ماچــو پیچــو کــه جــزء‬ ‫میــراث ثبــت شــده‬ ‫می باشــد‪،‬‬ ‫یونســکو‬ ‫به عنــوان پــر بازدیدتریــن‬ ‫مــکان گردشــگری کشــور‬ ‫پــرو و مهم تریــن منبــع‬ ‫درامــد‪ ،‬به طــور پیوســته در‬ ‫معــرض خطرهــای اقتصــادی‬ ‫و تجــاری قــراردارد‪ .‬در‬ ‫اواخــر ‪ ۱۹۹۰‬میــادی‪،‬‬ ‫دولــت پــرو اجــازه ســاخت‬ ‫ماشــین کابلــی و یــک هتــل لوکــس همــراه بــا رســتوران و مجموعــه توریســتی را در خرابه هــای ســایت‬ ‫صــادر کــرد‪ .‬ایــن تصمیــم بــا مخالفــت دانشــمندان و مــردم پــرو روبــرو شــد‪ .‬ان هــا معتقــد بودنــد کــه‬ ‫تعــداد زیــاد گردشــگر در ســایت امــکان اعمــال خطــر را بــر ان افزایــش می دهــد‪.‬‬ ‫توریســت های ماچــو پیچــو همــه ســاله در حــال افزایــش می باشــد و در ســال ‪ ۲۰۰۳‬میــادی برابــر‬ ‫‪ ۴۰۰.۰۰۰‬نفــر بوده اســت‪ .‬بــه ایــن منظــور‪ ،‬اعتراض هــای شــدیدی بــرای ســاختن پــل جدیــد در ایــن‬ ‫ســایت صــورت گرفته اســت و یونســکو ایــن ســایت را در لیســت اثــار در معــرض خطــر قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫در هنــگام اســتفاده از ایــن ســایت صدماتــی بــه ان وارد شده اســت‪ .‬در ســپتامبر ســال ‪ ۲۰۰۰‬میــادی‪،‬‬ ‫ســاعت افتابــی این تی هواتانــا بــه علــت ســقوط یــک جرثقیــل ‪ ۴۵۰‬کیلوگرمــی بــه شــدت صدمــه دیــد‪.‬‬ ‫ایــن جرثقیــل توســط یــک شــرکت تبلیغاتــی کــه اگهــی بــرای یــک نوشــیدنی می ســاخت اســتفاده‬ ‫می شــد‪.‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 29 ‫شینا اشینه‬ ‫اماکن تاریخی‬ ‫ایران‬ ‫شمس العماره‬ ‫توجــه و عالقــه بســیار ناصرالدیــن شــاه قاجــار بــه‬ ‫ســاختمان های بلنــد اروپایــی و تزیینــات و تجمــات‬ ‫ان در ترکیــب بــا ســبک معمــاری اصیــل و زیبــای‬ ‫ایرانــی‪ ،‬بــه ســاخت اولیــن اســمان خراش تهــران‬ ‫بــا ارتفــاع تقریبــی ‪ ۳۵‬متــر منجــر می شــود‪ .‬شــاه‬ ‫قاجــار تنهــا بــا دیــدن تصاویــر بناهــای فرنگســتان و‬ ‫پیــش از ســفر بــه اروپــا‪ ،‬بــه ســاخت بنایــی مرتفــع‬ ‫نظیــر ان ســاختمان ها در پایتخــت خــود تمایــل پیــدا کــرد؛ هرچنــد ظاهــرا وجــود عمــارت عالــی قاپــو‬ ‫در اصفهــان نیــز در تصمیــم شــاه بی تاثیــر نبــوده اســت‪ .‬ازای ـن رو‪ ،‬بــه خزان ـه دار و رئیــس ضرابخانــه‬ ‫خــود «دوســتعلی خان نظام الدولــه» کــه مســئولیت امــور معمــاری دربــار را نیــز بــر عهــده داشــت‪،‬‬ ‫ماموریــت داد تــا ســاختمانی بلنــد بــرای تماشــای شــهر تهــران و دورنمــای اطــراف ان بنــا کنــد‪.‬‬ ‫«معیرالممالــک» نیــز بــا کمــک اســاتید ماهــر ان زمــان‪ ،‬طراحــی نقشــه را اغــاز و بــا معمــاری «اســتاد‬ ‫علــی محمــد کاشــی» و بــه ســرمایه شــخصی خــود‪ ،‬ســاخت شــمس العمــاره را اغــاز می کنــد‪.‬‬ ‫کار ســاخت عمــارت شــمس العمــاره کــه‬ ‫بــه «بنــای خورشــید» یــا «کاخ شاهنشــاه»‬ ‫نیــز شــهرت دارد در ‪ ۱۲۴۴‬شمســی (‪۱۲۸۲‬‬ ‫قمــری) اغــاز و بعــد از دو ســال در ‪۱۲۴۶‬‬ ‫شمســی بــه پایــان رســید‪ .‬نقــل اســت کــه‬ ‫کلیــه هزینه هــای ایــن بنــای بــا عظمــت و‬ ‫زیبــا‪ ،‬از ســاخت تــا تجهیــز ان بــا مبلمــان و‬ ‫فــرش و اثاثیــه‪ ،‬بــه مبلــغ ‪ ۴۰‬هــزار تومــان‬ ‫تمــام شــده و ناصرالدیــن شــاه در تاریــخ‬ ‫‪ ۱۲۸۴‬قمــری ‪ ،‬بــرج بلنــد موردعالقــه اش را‬ ‫افتتــاح کــرد‪ .‬ســاختمانی کــه در زمــان خــود ‪،‬‬ ‫بلندتریــن بنــای ســاخته شــده در تهــران‬ ‫بــود و قبــل از ســاخته شــدن ســر در بــاغ‬ ‫ملــی‪ ،‬به عنــوان نمــاد شــهر تهــران شــناخته‬ ‫می شــد ‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ صفحه 30 ‫شــمس العمــاره بــا همــه ویژگی هــای خــاص‬ ‫و مجلــل چــون تعــداد طبقــات‪ ،‬ایوان هــای‬ ‫بلنــد‪ ،‬بادگیرهــای مصفــا و بــرج ســاعتی کــه‬ ‫روزگاری نبــض زمــان پایتخــت را در دســت‬ ‫داشــت‪ ،‬شــباهت بســیاری بــه کاخ هــای‬ ‫غربــی دارد‪ .‬ســاختمانی کــه بــا معمــاری‬ ‫تلفیقــی خــود‪ ،‬به نوعــی اولیــن بنــای مــدرن‬ ‫در ایــران محســوب شــده و بــا معجــزه هنــر‬ ‫ایرانــی‪ ،‬چشــم ها را خیــره می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫بنــای زیبــا و مجلــل اهمیــت ویــژه ای نیــز از‬ ‫جنبــه تاریخــی‪ ،‬هنــری و گردشــگری داشــته و‬ ‫دارد‪ .‬در روزنامــه ایــران ان روزهــا بــه نقــل از‬ ‫اعتمادالســلطنه امــده‪:‬‬ ‫دیگــر کوچــه و خیابــان شــمس العمــاره اســت کــه بهتریــن بناهــا و بهتریــن کوچه هــای تهــران اســت‪.‬‬ ‫ایــن کوچــه یــک دروازه از اخــر بــاغ و عمــارت بادگیــر و شــمس العمــاره دارد کــه شــاه اغلــب از ایــن در‬ ‫ســوار شــده بــه تفــرج می رونــد‪ .‬طــول ایــن کوچــه هــزار و پانصــد ذرع می شــود و عرضــش ‪ ۲۰‬تــا ‪۳۰‬‬ ‫ذرع اســت‪ .‬طرفیــن کوچــه درخت هــای میــوه دار‪ ،‬چنــار وغیــره کاشــته اند؛ وســط کوچــه محــل عبــور‬ ‫کالســکه و ســوار و جنبیــن (دوطــرف) محــل عبــور پیــاده اســت‪ .‬چراغ هــای چودنــی (چدنــی) در طرفیــن‬ ‫نصــب اســت کــه همــه شــب روشــن اســت و صبــح و عصــر محــل گردشــگاه عامــه اســت‪ ،‬از هــر طبقــه‬ ‫مــردم درانجــا تــا ســه ســاعت از شــب رفتــه مشــغول گــردش هســتند‪.‬‬ ‫طــرف راســت کوچــه‪ ،‬دکاکیــن و خانه هــای‬ ‫مــردم و طــرف چــپ دیــوار قلعــه ارگ اســت و در‬ ‫اخــر منتهــی می شــود بــه ســردر و درب مدرســه‬ ‫مبارکــه دارالفنــون‪ .‬تحتانــی ایــن عمــارت‬ ‫دواخانه ایــی اســت مشــتمل بــر هــر قســم و هــر‬ ‫جــور دواهــای ایرانــی و فرنگــی و دواســازی های‬ ‫معتبــر در اینجــا حاضــر هســتند‪ .‬مرتبــه فوقانــی‬ ‫ان البراتــوار و عکاســخانه عامــه (عکاســخانه‬ ‫عمومــی) اســت کــه هــر کــس بخواهــد عکــس‬ ‫خــود را بینــدازد‪ ،‬مـی رود انجــا و عکاســان ایرانی‬ ‫در کمــال مهــارت مشــغول کار می شــوند‪.‬‬ ‫همــه روزه جمعیتــی از عمــوم مــردم بــرای تحصیــل دواهــا‪ ،‬ادویه جــات و انداختــن عکــس بــه ایــن‬ ‫مــکان می اینــد و انتهــای ایــن کوچــه می رســد بــه دروازه بســیار عالــی و ممتــازی کــه بنایــی اســت‬ ‫بســیار بســیار خــوب و همــه از کاشـی های بســیار ممتــاز ســاخته شــده کــه منتهــی می شــود بــه میــدان‬ ‫توپخانــه جدیــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬ صفحه 31 ‫بنــای شــمس العمــاره یــک بــار در ســال ‪۱۳۵۰‬‬ ‫و بــار دیگــر در ‪ ۱۳۶۰‬مرمــت و بخش هایــی‬ ‫کــه در حــال تخریــب بــود ‪ ،‬بازســازی شــد‪ .‬در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۷۶‬شمســی کار نهایــی مرمــت انجام و‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۷۸‬درهــای عمــارت را بــرای بازدیــد‬ ‫عمــوم بــاز کردنــد‪ .‬ظاهرا طبقــات فوقانــی ان در‬ ‫حــال بازســازی مجــدد اســت تــا بازدیــد از ان‬ ‫هــم بــرای گردشــگران ایــن بنــای ارزشــمند و‬ ‫زیبــا فراهــم شــود‪.‬‬ ‫دوران قاجــار را اغــاز عصــر مدرنیتــه در ایــران‬ ‫می داننــد؛ دورانــی کــه به دلیــل ارتبــاط بــا‬ ‫دول غربــی‪ ،‬تغییــرات زیــادی در هنــر ایرانــی بــه وجــود امــد‪ .‬در ایــن میــان عصــر ناصرالدیــن شــاه از‬ ‫اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت و تغییــرات در فــرم معمــاری ســنتی ایــران‪ ،‬روح تــازه ای را در کالبــد‬ ‫پایتخــت ایــران دمیــد‪ .‬عالقــه ناصرالدیــن شــاه قاجــار بــه خیابان هــا و بناهــای مرتفــع اروپایــی و‬ ‫اشــتیاق او بــرای ســاخت بناهایــی مشــابه در ایــران‪ ،‬ســبک معمــاری غــرب را وارد هنــر معمــاری ایرانــی‬ ‫کــرد‪ .‬شــمس العمــاره اولیــن تجربــه متاثــر از معمــاری تلفیقــی اســت کــه بعدهــا ســبکی نویــن را بــا‬ ‫عنــوان «ســبک تهــران» بنیــان گذاشــت‪ .‬ایــن عمــارت مجلــل در واقــع رویــای شــاه قاجــار بــود کــه از‬ ‫بلنــدای ان بــه تماشــای پایتخــت خــود بنشــیند و در تشــریفات دربــاری‪ ،‬مهمان هــای فرنگــی را نیــز‬ ‫تحت تاثیــر قــرار دهــد‪ .‬او ایــن ارزو را تحــت عنــوان امــر ملوکانــه بــه «معیرالممالــک» ابــاغ و بعــد از‬ ‫دو ســال بــه ان دســت پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫طراحــی و ســاخت شــمس العمــاره کــه بــه‬ ‫گمــان برخــی از عالی قاپــوی اصفهــان الهام‬ ‫گرفتــه‪ ،‬زیــر نظــر و بــا ســرمایه «دوســتعلی‬ ‫خــان نظام الدولــه معیرالممالــک»‪ ،‬خزان ـه دار‬ ‫و رئیــس ضرابخانــه ناصرالدیــن شــاه‬ ‫انجــام گرفــت‪ .‬معمــار ایــن کاخ زیبــا و بــا‬ ‫عظمــت نیــز «اســتاد علــی محمــد کاشــی»‬ ‫یکــی از برتریــن اســاتید معمــاری ایــران‬ ‫بــود کــه از اســلوب معمــاری غربــی نیــز‬ ‫به خوبــی اطــاع داشــت و بنــای شــمس‬ ‫العمــاره را بــا تاثیــر از هــر دو ســبک بــه‬ ‫مرحلــه اجــرا درا ورد‪.‬‬ ‫ایــن بنــای تاریخــی باشــکوه و منحصربه فــرد‪ ،‬در پنــج طبقــه و ‪ ۲۵‬متــر ارتفــاع بــدون احتســاب عمــارت‬ ‫کاله فرنگــی و ‪ ۳۰‬متــر بــا احتســاب ان‪ ،‬در کنــار دیــوار ارگ شــهر احــداث شــد‪ .‬در ســاخت ایــن عمــارت‬ ‫قجــری مــدرن‪ ،‬ســتون های فلــزی بــه کار رفتــه و بــه همیــن جهــت‪ ،‬از شــمس العمــاره به عنــوان اولیــن‬ ‫ســاز ه فلــزی ایــران نیــز یــاد می شــود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪32‬‬ صفحه 32 ‫عــاوه بــر ان ایــن ســاختمان زیبــا‪ ،‬محــل تولــد بســیاری‬ ‫از اولین هــای پایتخــت اســت؛ عناوینــی چــون اولیــن‬ ‫نمــاد شــهر‪ ،‬اولیــن بــرج بلنــد تهــران‪ ،‬اولیــن ســاعت‬ ‫عمومــی شــهر و اولیــن معمــاری تلفیقــی‪ ،‬بــه یمــن‬ ‫وجــود شــمس العمــاره ایجــاد شــد‪ .‬اکنــون بیــش از ‪۱۵۰‬‬ ‫ســال از عمــر اولیــن اســمان خراش پایتخــت می گــذرد‬ ‫و همچنــان بــا ابهــت مثــال زدنــی خــود ‪ ،‬روایتگــر بخــش‬ ‫مهمــی از هویــت هنــری تاریخــی تهــران اســت‪.‬‬ ‫معمــاری شــمس العمــاره به عنــوان اولیــن بــرج بلنــد‬ ‫تهــران و یکــی از شــاخص ترین بناهــای کاخ گلســتان ‪ ،‬از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت؛ چراکــه‬ ‫اغازگــر معمــاری نویــن و مــدرن در ایــران عصــر قاجــار بــود‪ .‬عمــارت شــمس العمــاره کاخ گلســتان کــه‬ ‫در قســمت شــرقی ایــن مجموعــه بنــا شــده‪ ،‬از هــر دو حیــث نمــای بیرونــی و تزیینــات داخلــی‪ ،‬بســیار‬ ‫جالــب توجــه‪ ،‬تماشــایی و در ایــران بی نظیــر اســت‪ .‬طراحــی ایــن بنــای زیبــا بــه شــکلی انجــام گرفتــه‬ ‫کــه بــا دو بــرج بلنــد در طرفیــن ســاختمان ‪ ،‬در ظاهــر نمایــی قرینــه دارد‪ .‬نکتــه جالــب توجــه اینکــه در‬ ‫ســاخت اولیــن بنــای مرتفــع پایتخــت‪ ،‬از مصالــح ســنتی چــون اجــر‪ ،‬کاهــگل و ســاروج و بــرای تقســیم‬ ‫طبقــات و ســوار کــردن طبقــات باالتــر در شــمس العمــاره ‪ ،‬از شــیروانی اســتفاده کرده انــد‪ .‬بــه جهــت‬ ‫ســرپا نگــه داشــتن ایــن ســاختمان بلنــد نیــز‪ ،‬از خرپــا کمــک گرفتنــد و ســطحی مســطح روی ان‬ ‫گذاشــته و طبقــه بعــدی را ســوار کردنــد‪ .‬چنانچــه ذکــر شــد بنــا پنــج طبقــه دارد و پله هایــی بــه ارتفــاع‬ ‫‪ ۴۰‬تــا ‪ ۴۵‬ســانتی متر‪ ،‬راه ارتباطــی طبقــات شــمس العمــاره اســت کــه رفــت و امــد از ایــن پله هــای‬ ‫مرتفــع کار اســانی نیســت‪.‬‬ ‫تزیینــات داخلــی شــمس العمــاره نیــز بــا‬ ‫گچبری هــا‪ ،‬اینه کاری هــا‪ ،‬کاشــیکاری ها و ‬ ‫نقاشــی هایی دیدنــی ‪ ،‬متنــوع و منحصربه فــرد‪ ،‬از‬ ‫زیباتریــن اصــول معمــاری ایرانــی پیــروی کــرده‬ ‫و امــروزه شــهرتی جهانــی دارد‪ .‬ایــوان و تــاالر‬ ‫شاه نشــین بــا اینــه کاری ممتــاز و چشــم نواز‬ ‫در طبقــه اول شــمس العمــاره قــرار گرفتــه و‬ ‫اتاق هــای گوشــواره کــه محــل پذیرایــی از‬ ‫مهمانــان بیشــتر بــود‪ ،‬در دو طــرف شاه نشــین واقــع شــده اند‪ .‬کــف شاه نشــین هــم چــون نمــای‬ ‫ایــن بنــای زیبــا‪ ،‬بــا کاش ـی کاری هفت رنــگ بــه ســبک قاجــاری مزیــن شــده و تصاویــری از طبیعــت‬ ‫اروپــا و معمــاری غربــی را بــه ســبک ایرانــی بــه نمایــش می گــذارد‪ .‬شاه نشــین ایــوان بزرگــی رو بــه‬ ‫حیــاط دارد و شــاه قاجــار بــرای مراســم و تشــریفات از ان اســتفاده می کــرد‪.‬‬ ‫در طبقــات باالتــر اتاق هــای نشــیمن و راهروهایــی بــه چشــم می خــورد کــه کاربــری موقــت داشــتند‬ ‫و بــرای تفریــح یــا صــرف عصرانــه مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت‪ .‬در ایــن طبقــات دو اتــاق در کنــار‬ ‫هــم وجــود دارد کــه یکــی محــل تــردد بــود و پله هــای دسترســی بــه طبقــات در ان قــرار دارد و اتــاق‬ ‫دیگــر بــا در و پنجره هــا بــه ایــوان و پشــت بام می رســد‪ .‬طبقــه اخــر ســاختمان را بــه عمــارت‬ ‫کاله فرنگــی اختصــاص داده انــد کــه برخــاف ســایر طبقــات‪ ،‬بــا حفاظ هــای چوبــی محکــم ایمــن شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪33‬‬ صفحه 33 ‫سالمت‬ ‫ساقی بامداد‬ ‫انفوالنزا در کودکان‬ ‫انفوالنــزا در اثــر ویــروس ان‪ ،‬یعنــی ویــروس انفوالنــزا‬ ‫بــه وجــود مــی ایــد‪ .‬کــودکان زیــر دوســال بیشــتر‬ ‫احتمــال ابتــا بــه ایــن ویــروس را دارنــد و بــرای انهــا‬ ‫نیــز بســیار خطرنــاک اســت‪.‬‬ ‫دانســتن اینکــه کــودک انفوالنــزا دارد‪ ،‬همیشــه کار‬ ‫اســانی نیســت‪ .‬کــودک بیمــار ممکــن اســت سســت‪،‬‬ ‫بــی حــال و کــم اشــتها باشــد‪ .‬یــا شــاید نشــانه‬ ‫هایــی همچــون ســرماخوردگی یــا دیگــر بیمــاری هــای‬ ‫ویروســی را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫در ایــن فصــل کــه فصــل انفوالنــزا اســت اگــر کــودک شــما نشــانه هــای زیــر را داشــت احتمــاال بــه‬ ‫انفوالنــزا مبتــا شــده اســت؟‬ ‫تب ناگهانی ‪ 38.3‬درجه سیلسیوس یا باالتر‬ ‫خستگی‪ ،‬بی حالی به همراه نشانه هایی همچون سرفه های خشک و بینی گرفته‬ ‫اگــر نشــانه هایــی همچــون گرفتگــی بینــی یــا ســرفه قبــل از تــب پدیــدار شــدند‪ ،‬بــه احتمــال زیــاد‬ ‫فرزنــد شــما ســرما خــورده اســت‪.‬‬ ‫از دیگــر نشــانه هــای انفوالنــزا مــی تــوان بــه زودرنــج شــدن‪ ،‬بــی میلــی و کــم اشــتهایی‪ ،‬گلــودرد و‬ ‫ورم گلــو اشــاره کــرد‪ .‬انفوالنــزا همچنیــن باعــث ایجــاد درد در ناحیــه شــکم و اســهال و اســتفراغ مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ویــروس هــای نــوع ‪ A‬و نــوع ‪ B‬انفوالنــزا‪،‬‬ ‫بــه ســرعت در محیــط منتشــر و پخــش مــی‬ ‫شــوند‪ .‬اگــر کــودک شــما در نزدیکــی فــردی‬ ‫قــرار دارد کــه انفوالنــزا گرفتــه و ســرفه‬ ‫و عطســه مــی کنــد‪ ،‬احتمــال دارد قطــرات‬ ‫ســرفه یــا عســطه او بــه دهــان یــا بینــی‬ ‫کــودک وارد شــوند‪ .‬فــرد مبتــا بــه انفوالنــزا‪،‬‬ ‫از یــک روز پیــش از بــروز عالئــم بیمــاری و ‪5‬‬ ‫روز پــس از ان ناقــل بیمــاری اســت‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪34‬‬ صفحه 34 ‫از انجــا کــه ویــروس انفوالنــزا بــه‬ ‫ســرعت تکثیــر مــی شــود‪ ،‬ایــن‬ ‫بیمــاری مــی توانــد بــه راحتــی در‬ ‫مدرســه‪ ،‬مراکــز نگهــداری کــودکان‪،‬‬ ‫زمیــن هــای بــازی و حتــی خانــواده‬ ‫پخــش شــود‪ .‬بیشــتر مواقــع‪ ،‬حتــی‬ ‫افــرادی کــه تصــور مــی شــود مبتــا‬ ‫نشــده انــد نیــز پــس از یــک تــا ‪ 4‬روز‬ ‫عالئــم بیمــاری را نشــان مــی دهنــد‪.‬‬ ‫البتــه از انجــا کــه مقاومــت افــراد در‬ ‫مقابــل ویــروس انفوالنــزا متفــاوت‬ ‫اســت‪ ،‬شــاید فــردی بــه ان مبتــا‬ ‫باشــد و خــودش خبــر نداشــته باشــد‪.‬‬ ‫یــا نشــانه هــای خفیفــی داشــته باشــند کــه تصــور شــود ســرماخوردگی اســت و بــه راحتــی ایــن ویروس‬ ‫را بــه بقیــه افــراد منتقــل کنــد‪.‬‬ ‫بهتریــن درمــان انفوالنــزا‪ ،‬اســتراحت و نوشــیدن مایعــات اســت‪ .‬خــوردن ســوپ یــا ابگوشــت نیــز بســیار‬ ‫کمــک کننــده اســت و باعــث از بیــن رفتــن گرفتگــی هــا مــی شــود‪.‬‬ ‫اگــر متوجــه شــدید فرزنــد شــما راحــت نیســت و درد دارد‪ ،‬بــا دکتــر او مشــورت کنیــد و در صــورت تاییــد‪،‬‬ ‫از داروهــای مســکن همچــون اســتامینوفن کــودکان اســفاده کنیــد‪ .‬هیــچ گاه بــدون مشــورت دکتــر بــه‬ ‫فرزنــدان خــود اســپرین ندهیــد زیــرا ممکــن اســت منجــر بــه بیمــاری و ســندروم هــای خطرنــاک در‬ ‫کــودکان بشــود‪ .‬البتــه ایــن مســاله بســیار نــادر اســت امــا احتیــاط شــرط عقــل اســت‪.‬‬ ‫خیلــی بــه دکتــر اصــرار نکنیــد کــه بــرای کودکتــان انتــی بیوتیــک تجویــز کنــد‪ .‬ایــن دارو فقــط باکتری هــا‬ ‫را از بیــن مــی بــرد‪ .‬انفوالنــزا یــک بیمــاری ویروســی اســت و در اثــر باکتــری هــا بــه وجــود نمــی ایــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬انتــی بیوتیــک دردی را دوا نمــی کنــد‪ .‬ایــن دارو زمانــی موثــر اســت کــه فرزنــد شــما عالیــم‬ ‫دیگــری همچــون ذات الریــه‪ ،‬عفونــت گــوش یــا برونشــیت (امــاس نایــژه) داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪35‬‬ صفحه 35 ‫کــودک در عــرض ‪ 3‬تــا ‪ 5‬روز بهتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ابتــدا تــب او از بیــن مــی رود و ســپس اشــتهایش‬ ‫بــاز مــی گــردد‪ .‬البتــه ایــن مســاله بــرای همــه‬ ‫یکســان نیســت‪ .‬برخــی از کــودکان و بزرگســاالن‬ ‫بــه مــدت دو هفتــه یــا حتــی بیشــتر‪ ،‬ســرفه و‬ ‫بــدن درد خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫اگــر نشــانه هــای زیــر را در کــودک مشــاهده‬ ‫کردیــد‪ ،‬حتمــا او را نــزد پزشــک ببریــد‪:‬‬ ‫اگــر کــودک زیــر ســه مــاه اســت و تــب ‪38‬‬ ‫درجــه سیلســیوس یــا بیشــتر دارد‪ .‬کــودکان در‬ ‫ایــن ســن حتمــا بایــد تحــت مراقــب پزشــک‬ ‫بــرای تشــخیص عفونــت هــای جــدی یــا بیمــاری‬ ‫هــای احتمالــی قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫اگــر کــودک بیــن ‪ 3‬تــا ‪ 6‬مــاه ســن و تــب بــاالی‬ ‫‪ 38.3‬درجــه سیلســیوس یــا بیشــتر دارد‪.‬‬ ‫اگــر کــودک باالتــر از ‪ 6‬مــاه ســن و تــب بــاالی‬ ‫‪ 39.4‬درجــه سیلســیوس یــا بیشــتر دارد‪.‬‬ ‫بیشتر از سه روز تب داشتن‬ ‫ســرفه هایــی کــه پــس از یــک هفتــه هنــوز‬ ‫خــوب نشــده اند‬ ‫داشــتن نشــانه هــای انفوالنــزا در صــورت‬ ‫داشــتن بیمــاری هــای مزمــن همچــون‬ ‫ســرطان‪ ،‬کــم خونــی داســی شــکل‪ ،‬دیابت‬ ‫یــا ناراحتــی هــای قلــب‪ ،‬ریــه یــا کلیــه‬ ‫داشــتن نشــانه هــای انفوالنــزا و ارتــروت‬ ‫روماتیســمی یــا کاواســاکی کــه هــر دو بــا‬ ‫اســپرین درمانــی بــرای مــدت طــوالی بــر‬ ‫طــرف مــی شــوند‪.‬‬ ‫گوش درد داشتن‬ ‫خــس خــس کــردن گلــو یــا ســخت‬ ‫نفــس کشــیدن‬ ‫دوبــاره مریــض شــدن بالفاصلــه پــس از‬ ‫خــوب شــدن و درمــان انفوالنــزا‬ ‫کم اب شدن بدن‬ ‫‪26‬‬ ‫‪36‬‬ صفحه 36 ‫مرکــز پیشــگیری و درمــان بیمــاری‬ ‫هــا‪ ،‬توصیــه مــی کنــد همــه افــراد‬ ‫کــودکان و بزرگســاالن از شــش‬ ‫ماهگــی هــر ســال واکســن انفوالنــزا‬ ‫تزریــق کننــد‪ .‬تزریــق واکســن بــرای‬ ‫کودکانــی کــه بیمــاری هــای جــدی‬ ‫تــر همچــون دیابــت‪ ،‬سیســتم‬ ‫دفاعــی ضعیــف‪ ،‬کــم خونــی شــدید‬ ‫یــا بیمــاری هــای قلــب‪ ،‬ریــه و کلیــه‬ ‫دارنــد‪ ،‬بســیار مهــم تــر و ضــروری‬ ‫تــر اســت‪.‬‬ ‫متاســفانه واکســن هــای انفوالنــزا‬ ‫عــاری از خطــا نیســتند‪ .‬تاثیــر ایــن‬ ‫واکســن بــه ســامت بــدن کــودک شــما و چگونگــی تطابــق واکســن بــا ویــروس‪ ،‬بســتگی دارد‪ .‬هــر‬ ‫چــه کــودک بــدن ســالم تــری داشــته باشــد‪ ،‬ایــن واکســن تاثیــر بیشــتری خواهــد داشــت‪ .‬در بعضــی از‬ ‫ســال هــا‪ ،‬بــدن افــراد تطابــق زیــادی بــا واکســن دارد امــا ممکــن اســت در ســال هــای دیگــر اینگونــه‬ ‫نباشــد‪.‬‬ ‫اگــر پــس از واکسیناســیون کــودکان‪ ،‬همچنــان بــه انفوالنــزا مبتــا شــدند بایــد امیــدوار باشــیم کــه‬ ‫بیمــاری او ســخت نیســت‪ .‬همچنیــن بایــد بدانیــد‪ ،‬واکســن انفوالنــزا بــدن کــودک را در مقابــل بیمــاری‬ ‫هــای مشــابه انفوالنــزا محافظــت نمــی کنــد‪.‬‬ ‫بــرای محافظــت بهتــر و بیشــتر‬ ‫از فرزنــد خــود بایــد اصــول‬ ‫بهداشــتی را رعایــت کنیــد‪ :‬دســت‬ ‫هــای او را بــا صابــون و اب گــرم‬ ‫شــویید و از دیگــر اعضــای خانــواده‬ ‫نیــز بخواهیــد دســت هــای خــود‬ ‫را چنــد بــار در روز بشــویند‪ .‬ایــن‬ ‫کار از انتقــال بیمــاری در خانــه‬ ‫جلوگیــری مــی کنــد‪.‬‬ ‫بهتریــن کار‪ ،‬دور نگــه داشــتن فرزنــد خــود از افــراد مشــکوک بــه بیمــاری اســت‪ .‬البتــه اگــر افــراد بیمــار‬ ‫باشــند امــا نشــانه هــای ان را نداشــته باشــند کار کمــی ســخت مــی شــود‪.‬‬ ‫بــا همــه تــاش شــما بــرای ســالم نگــه داشــتن کــودک‪ ،‬بــاز هــم ممکــن اســت او بــه انفوالنــزا مبتــا‬ ‫شــود‪ .‬در صــورت ابتــا بــه انفوالنــزا‪ ،‬مــی توانیــد مطمئــن باشــید او امســال دیگــر دچــار ایــن بیمــاری‬ ‫نمــی شــود زیــرا در برابــر ایــن ویــروس واکســینه شــده اســت‪ .‬البتــه‪ ،‬در ســال اینــده دوبــاره احتمــال‬ ‫خطــر هســت زیــرا ایــن مصونیــت فقــط بــرای همیــن امســال وجــود دارد‪ .‬بــه همیــن دلیــل اســت کــه‬ ‫توصیــه مــی شــود هــر ســال واکســن انفوالنــزا را تزریــق کنیــد‪.‬‬ ‫‪37‬‬ صفحه 37 ‫تاریخ‬ ‫تینا ناظمی‬ ‫طاهریان‬ ‫طاهریــان یکــی از خاندان هــای بــا‬ ‫نفــوذ و قدرتمنــد دســتگاه خالفــت‬ ‫عباســی در زمــان مامــون بودنــد کــه‬ ‫امــارت خراســان را از ســال ‪۲۰۶‬ق بــر‬ ‫عهــده گرفتنــد و بــه شــکل موروثــی‬ ‫تــا ســال ‪۲۵۶‬ق بــر مناطقــی از شــرق‬ ‫ایــران حکومــت کردنــد‪ .‬تاریخ نــگاران‪،‬‬ ‫حکومــت طاهریــان بــر خراســان را‬ ‫نخســتین حکومــت نیمــه مســتقل‬ ‫ایــران بعــد از ورود اســام بــه ایــن‬ ‫ســرزمین دانســته اند‪ .‬دربــاره تمایــل طاهریــان بــه تشــیع گزارش هــای ضــد و نقیضــی در منابــع‬ ‫تاریخــی منعکــس شــده و در حالــی کــه برخــی از روایــات نشــان از تمایــل و عالقــه طاهریــان بــه ال‬ ‫علــی و حتــی نزدیکــی انــان بــه تشــیع دارد‪ ،‬روایاتــی دیگــر از رفتــار ســختگیرانه و دشــمنی انــان بــا‬ ‫برخــی از شــیعیان و علویــان حکایــت می کنــد‪.‬‬ ‫نســب طاهریــان را چنیــن بــر شــمرده اند‪ :‬طاهــر بــن حســین بــن مصعــب بــن رزیــق بــن ماهــان‪.‬‬ ‫منابــع تاریخــی‪ ،‬طاهریــان را ایرانــی تبــار دانســته اند‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال طاهریــان بــه قبیلــه خزاعــه وابســته بودنــد و از ایــن رو بــا نســب خزاعــی خوانــده‬ ‫می شــدند‪ .‬مصعــب بــن رزیــق دبیــر ســلیمان بــن کثیــر خزاعــی‪ ،‬عباســی بــود و پیونــد طاهریــان بــا‬ ‫عباســیان از ان زمــان بــه وجــود امــده بــود‪ .‬بعدهــا مصعــب از ســوی مهــدی عباســی‪ ،‬والــی شــهر‬ ‫پوشــنگ در خراســان بــزرگ شــد‪.‬‬ ‫طاهــر بــن حســین در زمــان حضــور مامــون در خراســان‪ ،‬بــه وی پیوســت و یکــی از فرماندهــان ســپاه‬ ‫وی در مبــارزه بــا بــرادرش امیــن بــود‪ .‬طاهــر بعــد از فتــح بغــداد‪ ،‬مدتــی را بــر ایــن شــهر حاکــم شــد‬ ‫و بعــد از چنــدی رئیــس شــرطه (نیــروی نظامــی کــه وظایفــی شــبیه پلیــس امــروز داشــتند) بغــداد‬ ‫شــد‪ .‬ریاســت شــرطه بغــداد تــا مدتــی در خانــدان طاهریــان باقــی مانــد‪ ،‬بــه شــکلی کــه هــر گاه یکــی‬ ‫از طاهریــان بــه امــارت خراســان می رفــت‪ ،‬پســر یــا بــرادرش در بغــداد بــر منصــب رئیــس شــرطه‬ ‫بغــداد می نشســت‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪38‬‬ صفحه 38 ‫نخســتین فــرد از خانــدان طاهریــان کــه بــر‬ ‫خراســان حاکــم شــد‪ ،‬طاهــر بــن حســین ملقــب‬ ‫بــه ذوالیمینیــن بــود‪ .‬او در ‪۱۵۹‬ق در پوشــنگ بــه‬ ‫دنیــا امــد‪.‬‬ ‫طاهــر بــن حســین یکــی از ســرداران مامــون‬ ‫بــود کــه نقــش موثــری در پیــروزی او بــر‬ ‫بــرادرش امیــن و تصــرف عــراق داشــت‪ .‬بعــد از‬ ‫اینکــه مامــون مرکــز خالفــت خــود را از خراســان‬ ‫بــه عــراق بــرد‪ ،‬طاهــر بــن حســین را حاکــم‬ ‫خراســان و شــرق ایــران کــرد‪.‬‬ ‫حکومــت طاهریــان نخســتین حکومــت نیمــه‬ ‫مســتقل در ســرزمین ایــران بعــد از ورود اســام‬ ‫بــود‪ .‬بــا اینکــه مشــروعیت حکومــت طاهریــان‪،‬‬ ‫از ســوی خلیفــه و قــدرت انــان بــا حکــم و‬ ‫اجــازه خلیفــه بــود‪ ،‬امــا امــارت بــر خراســان‬ ‫بیــن فرزنــدان طاهــر ادامــه یافــت و انــان در‬ ‫حیطــه حکومــت خــود بــه اســتقالل حکمرانــی‬ ‫می کردنــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪39‬‬ صفحه 39 ‫رقبــای انــان در شــمال‪ ،‬حکومــت علویــان طبرســتان زیــدی بودنــد و در جنــوب صفاریــان بودنــد کــه‬ ‫در اغــاز بــر سیســتان حکومــت می کردنــد و ســپس قلمــروی خــود را بــه خراســان گســترش دادنــد‬ ‫و در ســال ‪ ۲۵۹‬قمــری بــا شکســت طاهریــان‪ ،‬جانشــین انــان شــدند‪.‬‬ ‫حاکمان طاهری بر خراسان و مدت حکومت هر یک از انان چنین است‪:‬‬ ‫طاهر بن حسین (‪)۲۰۷-۲۰۵‬‬ ‫طلحه بن طاهر (‪)۲۱۳-۲۰۷‬‬ ‫عبداهلل بن طاهر (‪)۲۳۰-۲۱۳‬‬ ‫طاهر بن عبداهلل (‪)۲۴۸-۲۳۰‬‬ ‫محمد بن طاهر (‪)۲۵۹-۲۴۸‬‬ ‫در منابــع تاریخــی روایــات‬ ‫متضــادی دربــاره رفتــار طاهریــان‬ ‫در برابــر شــیعیان ثبــت شــده کــه‬ ‫تصمیــم گیــری دربــاره تمایــل یــا‬ ‫عــدم تمایــل انــان بــه تشــیع را‬ ‫ســخت می ســازد‪.‬‬ ‫شواهد شیعه بودن طاهریان‬ ‫بــر اســاس گزارشــی مشــهور‪،‬‬ ‫طاهــر بــن حســین در روز‬ ‫اخــر زندگــی خــود‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ ۲۰۷‬هجــری نــام مامــون را از‬ ‫خطبه انداخــت و بــر اســاس برخی‬ ‫روایــات‪ ،‬بــه همیــن دلیــل در همان‬ ‫شــب طاهــر را زهــر خوراندنــد و‬ ‫بــه قتــل رســاندند‪ .‬بــر اســاس‬ ‫گــزارش برخــی از منابــع متاخــر طاهــر بــن حســین نــه تنهــا نــام مامــون را از خطبه انداخــت بلکــه در‬ ‫عــوض بــه نــام قاســم بــن علــی یکــی از نــوادگان امــام ســجاد(ع) خطبــه خوانــد‪.‬‬ ‫نویســندگان طرفــدار نظریــه شــیعه بــودن طاهــر بــن حســین‪ ،‬افــزون بــر ایــن روایــت‪ ،‬کــه دلیــل‬ ‫اصلــی نویســندگان در انتســاب تشــیع بــه طاهریــان اســت‪ ،‬شــواهدی دیگــری از زندگــی طاهــر بــن‬ ‫حســین مطــرح کرده انــد از جملــه اینکــه او پیوندهــای خانوادگــی بــا شــیعیان داشــت و هنگامــی کــه‬ ‫امــام رضــا(ع) بــه خراســان امــد دیــداری بــا ان حضــرت داشــت و او را احتــرام کــرد و بــا او بیعــت‬ ‫نمــود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪40‬‬ صفحه 40 ‫عبــداهلل بــن طاهــر در ســال ‪ ۲۳۰‬هجــری قمــری در ســن‬ ‫‪ ۴۸‬ســالگی به دلیــل بیمــاری فــوت کــرد و در مقبــره‬ ‫خانوادگــی کــه داشــت در نیشــابور بــه خــاک ســپرده‬ ‫شــد‪ .‬اکثــر مورخــان عبــداهلل بــن طاهــر را امیــری عــادل‬ ‫دانســته اند کــه حــق رعایــای خــود را رعایــت می کــرد‪.‬‬ ‫او دســت نشــانده های خــود را کــه بــه رعایــا ظلــم‬ ‫می کردنــد برکنــار کــرد و در راه حفــظ حــق مــردم‪ ،‬از‬ ‫نزدیک تریــن افــراد خــود نیــز نمی گذشــت‪.‬‬ ‫عبــداهلل بــن طاهــر در طــول دوره حکومــت خــود‪،‬‬ ‫اصالحاتــی در زمینــه کشــاورزی و عمــران انجــام داد کــه‬ ‫ســبب رونــق کشــاورزی در ایــن دوره شــد‪ .‬او در زمینــه‬ ‫گســترش علــم تــاش بســیار کــرد و امــوزش را در قلمــرو‬ ‫حکومــت خــود به طــور جــدی دنبــال کــرد‪ .‬عبــداهلل بــن‬ ‫طاهــر بــا ســرکوب خــوارج‪ ،‬ارامــش را بــه شــرق ایــران‬ ‫بازگردانــد‪ .‬طبــق گزارش هــای مورخــان‪ ،‬او رفتــار خوبــی‬ ‫بــا غیرمســلمانان داشــت‪.‬‬ ‫عبــدهلل بــن طاهــر بــا وجــود‬ ‫دشــمنی بــا علویــان‪ ،‬احتــرام‬ ‫ان هــا را رعایــت می کــرد و‬ ‫در مــواردی بــا ان هــا روابــط‬ ‫دوســتی نیــز داشــت‪.‬‬ ‫عبــداهلل بــن طاهــر فــردی‬ ‫عالقه منــد بــه شــعر و ادبیــات‬ ‫بــود و در دوره خــود تــاش‬ ‫زیــادی بــرای ترویــج شــعر‬ ‫و ادبیــات کــرد‪ .‬از او دیــوان‬ ‫شــعری نیــز بــر جــای مانــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه طاهــر بــن حســین‪،‬‬ ‫بنیانگــذار حکومــت طاهریــان‬ ‫بــود؛ امــا دوره حکومــت فرزنــد او‪ ،‬عبــداهلل بــن طاهــر‪ ،‬اوج قــدرت سیاســی طاهریــان بــود‪ .‬عبــدهلل‬ ‫بــن طاهــر رابطــه خوبــی بــا خلیفــه مامــون داشــت و اوامــر او را بــدون کــم و کاســت اجــرا می کــرد‪.‬‬ ‫دوســتی دو طرفــه ای کــه بیــن عبــداهلل و مامــون وجــود داشــت و لیاقــت و شایســتگی عبــدهلل بــن‬ ‫طاهــر در انجــام امــور‪ ،‬ســبب شــد کــه بــه توفیقــات بســیاری دســت پیــدا کنــد‪ .‬عبــداهلل در حــدود ‪۱۵‬‬ ‫ســال بــر خراســان حکومــت کــرد و در ایــن دوره اصالحــات و خدمــات زیــادی بــه مــردم انجــام داد‪ .‬او‬ ‫بــه واقــع فــردی تاثیرگــذار در تاریــخ و فرهنــگ زمانــه خــود بــود‪.‬‬ ‫‪41‬‬ صفحه 41 ‫ ها‬ ‫دانستنی‬ ‫فرهنگ‬ ‫ایین و‬ ‫عاطفه مهدوی‬ ‫شب یلدا‬ ‫اگــر بـــه واقعیــت تاریخــی و رســم و رســومات نگاهــی‬ ‫کنیــم‪ ،‬متوجــه مــی شــویم کـــه تعــداد زیــادی از اداب‬ ‫امــروزی در جشــن هایی چــون چهارشــنبه ســوری و‬ ‫نــوروز و شــب یلــدا‪ ،‬بتدریــج و توســط اقــوام مختلــف‬ ‫وارد ان شــده اســـت‪ .‬یــا تغییــر دیــن و مذهــب باعــث‬ ‫شــده کـــه برخــی رس ـم ها تغییــر پیــدا کنــد و بعنــوان‬ ‫مثــال ســفره نــوروز بـــه کتــاب اســمانی قــران مزیــن‬ ‫شــود‪ .‬شــب یلــدا نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت‪.‬‬ ‫تعــداد زیــادی از رســم و رســومات ان ریشــه در فرهنــگ اقــوام گوناگــون دارد و نــه در اصــل ماهیــت‬ ‫تاریخــی ان‪ .‬اوردن انــار و هندوانــه بـــه ســفره شــب یلــدا‪ ،‬شــاید بـــه خاطــر رنــگ ســرخ ان بــوده باشــد‬ ‫ولــی در اصــل درســال های دور‪ ،‬میوه هایــی کـــه در انبــار مانــده و میوه هــای فصــل و میوه هــای خشــک‬ ‫و اجیــل را ســر ســفره می گذاشــتند و ان هــا را تــا صبــح بـــه ایــن نیــت مــی خوردنــد کـــه زمســتان کمتــر‬ ‫ســختی را پیــش رو داشــته باشــند‪.‬‬ ‫تاریخچه شب یلدا‬ ‫یلــدا و مراســمی کـــه در اولیــن شــب‬ ‫زمســتان و بلندتریــن شــب ســال برپــا‬ ‫میکننــد‪ ،‬ســابقه بســیار دراز داشــته و‬ ‫بـــه اییــن مهــر مرتبــط اســـت‪ .‬شــب‬ ‫یلــدا شــب زایــش و تولــد مهــر اســـت‬ ‫و ریشــه بــاور و اعتقــاد ان برمی گــردد‬ ‫بـــه گاه شــماری و اندیشــه هایی کـــه‬ ‫ایرانیــان مهــری از دیــن خــود داشــتند‪.‬‬ ‫درایــن شــب بـــه بــاور ایرانیــان باســتان خورشــید شکســت ناپذیــر بــوده‪.‬‬ ‫بـــه بــاور ان هــا و روشــنی روز و تابــش خورشــید از مظاهــر خوبــی و نیکــی بــوده و تاریکــی و شــب و ســرما‬ ‫هــم از اعمــال اهریمــن نشــات می گرفتــه اســـت‪ .‬ان هــا مــی دیدنــد کـــه در برخــی فصــول روزهــا طوالنــی‬ ‫تــر میشــود و شـب ها کوتاه تــر و کــم کــم تصــور کردنــد کـــه نــور و تاریکــی دریــک نبــرد دائمــی بــا یــک‬ ‫دیگــر هســتند کـــه گاه خورشــید برنــده ان شــده و گاه تاریکی‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪42‬‬ صفحه 42 ‫مردمــان باســتان در طول ســال‬ ‫دریافتنــد کـــه کوتاه تریــن‬ ‫روزه اخریــن روز پاییــز یعنــی‬ ‫روز ســی اذر خواهــد بــود و‬ ‫پــس ازان روزهــا طوالنی تــر‬ ‫خواهــد شــد و نــور و گرمــی را‬ ‫نثــار طبیعــت مــی کنــد‪ .‬اقــوام‬ ‫قدیــم اریایــی پنداشــتند کـــه‬ ‫در ان شــب خورشــید نبــرد‬ ‫را برنــده شــده و تــا چنــد‬ ‫ماهــی در راس حکومــت باقــی‬ ‫می مانــد‪ .‬ژرمنی هــا نیــز رد‬ ‫ان زمــان جشــن تولــد افتــاب‬ ‫را در اغــاز زمســتان مــی‬ ‫گرفتنــد و ان مــاه رابــه خــدای افتــاب نســبت می دادنــد‪.‬‬ ‫بــه قــول ابوریحــان بیرونــی در اثــار‬ ‫الباقیــه روز اول دی مــاه روز خــور‬ ‫نامیــده میشــد و همیــن روز در کتــاب‬ ‫قانــون مســعودی خــره روز نامیــده‬ ‫شــده و برخــی منابــع دیگــر ان را خــرم‬ ‫روز نامیــده انــد‪.‬‬ ‫چــون شــب یلــدا طوالنــی تــر شــب‬ ‫ســال بــود‪ ،‬مردمــان باســتان این شــب‬ ‫راکــه تاریکــی در ان بیشــتر از همیشــه‬ ‫مهمــان خانه هایشــان بــود یــک شــب‬ ‫نحــس و بدیمــن می دانســتند‪ .‬در کتــاب‬ ‫برهــان قاطــع‪ ،‬جلــد چهــارم دربــاره‬ ‫یلــدا امده اســـت‪:‬‬ ‫«یلــدا شــب اول زمســتان و شــب اخــر‬ ‫پاییــز اســـت کـــه اول جــدی و اخــر‬ ‫قــوس باشــد و ان شــب درازتریــن‬ ‫شب هاســت‪ .‬گوینــد ان شــب بـــه‬ ‫غایــت شــوم و نامبــارک مــی باشــد و‬ ‫بعضــی گفته انــد شــب یلــدا یازدهــم‬ ‫جــدی اســـت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪43‬‬ صفحه 43 ‫امــا مردمــان درایــن شــب ها جلــوی ایــن‬ ‫تاریکــی می ایســتادند تــا ان نیــروی اهریمنــی‬ ‫را خنثــی کننــد‪ .‬انهــا اتــش می افروختنــد‬ ‫تــا تاریکــی از زندگی شــان بگریــزد و گــرد‬ ‫ایــن اتــش جمــع مــی شــدند و بــرای انکــه‬ ‫خوابشــان نبــرد‪ ،‬قصه هایــی بــرای یــک دیگــر‬ ‫تعریــف میکردنــد‪ .‬همچنیــن هــر انچــه میــوه‬ ‫تــازه قصــل کـــه در انبــار داشــتند رابا خود بـــه‬ ‫ایــن ضیافــت می اوردنــد و ایــن ســفره شــب‬ ‫یلــدا برایشــان ســفره ای دینــی و مقــدس بــود‪.‬‬ ‫شب چله یعنی چه؟‬ ‫شــب یلــدا را امــروزه شــب چلــه یــا چلــه بزرگ‬ ‫هــم مــی نامنــد‪ ،‬چلــه بــزرگ یعنــی از اول دی‬ ‫مــاه تــا دهــم بهمــن مــاه کـــه چهــل روز تمــام‬ ‫مــی شــود و چلــه کوچــک هــم از دهــم بهمــن‬ ‫لغایت بیســت اســفند اســـت کـــه شــدت سرما‬ ‫در ان رو بـــه کاهــش اســـت‪ .‬جالــب اســـت‬ ‫بدانیــد کـــه ایرانیــان باســتان روز اول دی ماه را‬ ‫نیــز جشــن مــی گرفتنــد و بـــه ان خــوروز «روز‬ ‫خورشــید» یــا خــرم روز مــی گفتنــد‪ .‬چنانچــه‬ ‫ابوریحــان بیرونــی نیــز در کتــاب اثــار الباقیــه‬ ‫خــود مــی گوید کـــه‪:‬‬ ‫اولیــن مــاه دی خــرم روز اســـت و این‬ ‫روز و ایــن مــاه بنــام خــدای بــزرگ‬ ‫اســـت «کلمــه دی برگفتــه از واژه دذو‬ ‫یــا دثــوش اســـت کـــه در اوســتایی‬ ‫معنــی افریــدگار میدهــد و از مصــد دا‬ ‫بـــه معنــی دادن و افریــدن بـــه وجــود‬ ‫امده اســـت»‪.‬‬ ‫همچنیــن جشــن روز اول دی مــاه‬ ‫نــودروز هــم نامیــده میشــد چــرا کـــه‬ ‫فاصلــه ان تــا نــوروز نــود روز بــوده‬ ‫اســـت‪ .‬پس میتــوان نتیجه گرفت کـــه‬ ‫شــب یلــدا و خــورروز «یــا روز دیــگان»‬ ‫بــا یــک دیگــر پیونــد محکمــی دارنــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪44‬‬ صفحه 44 ‫ســفره شــب یلــدا ســفره میــزد نــام‬ ‫دارد میــزد عبــارت اســـت از میوه هــای‬ ‫تــر و حشــک و اجیــل «یــا بـــه اصطــاح‬ ‫زرتشــتیان لــرک» کـــه از لــوازم جشــن‬ ‫و ولیمــه اســـت و بـــه افتخــار مهــر و‬ ‫خورشــید بر ســر ســفره گذشــته میشــود‪.‬‬ ‫ایــن ســفره امــروزه بنــا بـــه ســنت ها‬ ‫و فرهنگ هــای مختلفــی کـــه در ابتــدای‬ ‫ســخن از ان هــا یــاد شــد‪ ،‬بســیار‬ ‫دگرگــون شــده و تغییــر یافتــه اســـت‪ .‬ســفره هفــت ســین نــوروزی مـــا هــم نیــز دچــار ایــن تغییــرات‬ ‫شــده و پرواضــح اســـت کـــه گــذر تاریــخ باعــث ایــن دگرگون هــا میشــود‪.‬‬ ‫در دوران کهــن فرهنــگ اوســتایی ســال بــا فصــل ســرد شــروع مــی شــد‪ .‬در اوســتا کلمــه ‪Saredha‬‬ ‫مفهــوم ســال را مــی رســاند کـــه همــان واژه ســرد امــروزی معنــی می شــود و دلیــل جشــن ســال نــو‬ ‫درایــن روز همانــا پیــروزی مهــر و خورشــید بــر تاریکــی بــوده اســـت‪ .‬اغــاز ســال بـــه ایــن ترتیــب اول‬ ‫دی مــاه و اغــاز زمســتانه بــوده همانگونــه کـــه امــروزه اییــن مســیحیت ایــن مراســم ســال نــو را از اییــن‬ ‫میترایی بـــه ارث برده اســـت‪.‬‬ ‫‪45‬‬ صفحه 45 ‫شغل‬ ‫حسنا سجادی‬ ‫دامداری‬ ‫بــا توجــه بــه رشــد شهرنشــینی و جمعیــت‪،‬‬ ‫انســان ها بــه گوشــت قرمــز مســئله ای انکارناپذیــر‬ ‫شــد‪ .‬کارشناســان دامــداری بــا برنامه ریــزی صحیــح‬ ‫و دقیــق و بــا اســتفاده از دانــش و تجربــه‪ ،‬بــرای‬ ‫افزایــش تولیــد اقــدام کردنــد‪ .‬انهــا می تواننــد بــا‬ ‫اســتفاده از علــم و بــه کار بســتن ان در عمــل‪ ،‬تولیــد‬ ‫کشــور را در ایــن زمینــه بــه ســطح خودکفایــی و‬ ‫صــادرات برســانند کــه ایــن خدمــت بزرگــی بــه‬ ‫جامعــه اســت‪ .‬بــه نگهــداری و پــرورش جانــوران‬ ‫اهلــی ماننــد گاو‪ ،‬گوســفند‪ ،‬بــز و شــتر بــه منظــور‬ ‫تامیــن نیازهــای گوشــتی و پروتئینــی مــردم جامعــه‬ ‫«دامــداری» می گوینــد‪.‬‬ ‫دامدار چه کسی است؟‬ ‫«دامــدار» کســی اســت کــه بــه نگهــداری‬ ‫بعضــی حیوانــات جانــوران اهلــی و مطالعــه و‬ ‫بررســی تغذیــه انهــا و ارتقــای نجــات ایــن‬ ‫دســته از موجــودات می پــردازد‪.‬‬ ‫ـد‬ ‫ـخصیتی بایـ‬ ‫ـات شـ‬ ‫ـه خصوصیـ‬ ‫ـدار چـ‬ ‫دامـ‬ ‫ـد؟‬ ‫ـته باشـ‬ ‫داشـ‬ ‫صبــورو بــا دقــت اســت‪ :‬جلوگیــری از شــیوع‬ ‫بیماری هــای دامــی بــه مدیریــت خــوب نیــاز دارد‪ .‬ایــن مدیریــت زمانــی ممکــن اســت کــه دامدارهــا‬ ‫صبــور باشــند و عوامــل را بــا دقــت شناســایی‪ ،‬بررســی و رفــع کننــد‪.‬‬ ‫شــم اقتصــادی باالیــی دارد‪ :‬انتخــاب حیوانــات اهلــی جهــت نگهــداری بــا توجــه بــه شــرایط اقتصادی‬ ‫و نــوع عوامــل محیطــی بــه شــم اقتصــادی احتیــاج دارد‪ .‬دامدارهــا بایــد سیســتم های مختلــف و‬ ‫مــدرن دامپــروری را بشناســند و همیشــه بــه دنبــال ایجــاد برداشــتن بــازار اقتصــادی مناســب باشــند‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪46‬‬ صفحه 46 ‫بــه حیوانــات و جانــوران عالقــه منــد اســت‪ :‬در ایــن حرفــه‬ ‫عالقه منــد بــودن بــه جانــوران و نگهــداری و پــرورش انهــا‬ ‫اهمیــت بســیاری دارد‪.‬‬ ‫چطور دامدار شویم؟‬ ‫تحصیــل در رشــته دامپــروری‪ :‬رشــته مهندســی کشــاورزی‬ ‫هــم گرایــش بــه نــام علــوم دامــی دارد و ادامــه تحصیــل تــا‬ ‫مقطــع دکتــرای ایــن گرایــش در کشــور امــکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫بااســتفاده از تجربه‪:‬دامپــروری جــزء مشــاغلی اســت کــه در‬ ‫صــورت داشــتن تجربــه کافــی مــی تــوان ان را بــه طــور‬ ‫مســتقل دنبــال کــرد و از عهــده کارهــای مربــوط بــه ان‬ ‫برامــد‪.‬‬ ‫تاســیس واحدهــای دامپروری‪:‬بــرای تاســیس واحــد هــای‬ ‫دامپــروری دریافــت مجــوز هــای شــغلی کــه الزمــه دریافــت‬ ‫تســهیالت اســت بــه مــدرک تحصیلــی مرتبــط بــا دامپــروری‬ ‫نیــاز دارد‪.‬‬ ‫نکته مهم‬ ‫بــرای شــروع یــک پــروژه پــرورش دام و صنایــع وابســته‪،‬‬ ‫در مراحــل ابتدایــی بــه مکانــی مناســب جهــت احــداث‬ ‫دامــداری و ســپس گرفتــن کلیــه ی مجوزهــای الزم از وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی نیــاز داریــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪47‬‬ صفحه 47 ‫ـد‬ ‫ـی بایـ‬ ‫ـه خصوصیاتـ‬ ‫ـروری چـ‬ ‫ـل دامپـ‬ ‫محـ‬ ‫ـد؟‬ ‫ـته باشـ‬ ‫داشـ‬ ‫محــل دامپــروری بایــد دور از مناطق مســکونی‬ ‫و تخلیــه نخالــه و زبالــه باشــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫بایــد هماهنــگ بــا محیــط زیســت دام مــورد‬ ‫نظــر بــوده و شــرایط کامــا بهداشــتی داشــته‬ ‫باشــد بــرای مثــال‪ ،‬گاوداری بــه ســالن بهــار‬ ‫بنــد‪ ،‬ســیلو‪ ،‬حــوض اب اهــک‪ ،‬زایشــگاه‪،‬‬ ‫انبــار خــوراک و‪ ...‬نیــاز دارد‪.‬‬ ‫دامــداران بیشــتر بــا تولیــد کننــدگان لبنیــات‬ ‫و شــرکت هــای گوشــتی و پروتئینــی در‬ ‫تعامــل انــد‪.‬‬ ‫دامداران چه مسئولیت هایی دارند؟‬ ‫تهیــه خــوراک و دارو و انــواع‬ ‫واکســن ها بــرای حفــظ ســامت دام‪.‬‬ ‫پاکیــزه نگهداشــتن محیــط نگهــداری‬ ‫دام بــا توجــه بــه انــواع روش هــا و‬ ‫اصــول صحیــح‪.‬‬ ‫یادگیــری انــواع شــیوه هــای نگهــداری‬ ‫دام‪ ،‬انــواع بیماری هــای دامــی در‬ ‫زمــان شــیوع‪ ،‬شــرایط کنتــرل ایــن‬ ‫بیماری هــا و مقابلــه باانهــا‪.‬‬ ‫بازاریابــی‪ ،‬عرضــه محصــول بــه‬ ‫روش هــای نویــن‪ ،‬شــناخت بــازار‬ ‫توزیــع و تهیــه دام‪.‬‬ ‫گسترش تولید با توجه به انچه اقتصاد کشور ایجاد می کند‪.‬‬ ‫محاسن شغل دامداری‬ ‫از محاســن ایــن شــغل اســتقالل کاری و مالــی و ســر و کار داشــتن بــا دام هــای اهلــی اســت و هــم‬ ‫چنیــن بــه علــت بــارش هــای ســال گذشــته و افزایــش مراتــع و سرســبزی بیابــان هــا شــرایط بــرای‬ ‫شــغل دامــداری بســیار عالــی شــده اســت‪.‬‬ ‫معایب شغل دامداری‬ ‫دامــداران بــا نوســان هــای زیــادی در بــازار محصــوالت خــود‪ ،‬روبــرو می شــود شــرایط اقتصــادی‬ ‫تاثیــر فراوانــی بــر ایــن شــغل دارد و گاهــی نیــز ان را تهدیــد می کنــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪48‬‬ صفحه 48 ‫مهــارت و دانــش و توانمنــدی‬ ‫هــای مــورد نیــاز شــغل‬ ‫دامــداری و دامپــروری‪:‬‬ ‫مهــارت نگهــداری و کنتــرل‬ ‫حیــوان خانگــی‪ ،‬مهــارت تامیــن‬ ‫غــذای دام‪ ،‬مهــارت نظافــت‬ ‫دام‪ ،‬توانایــی جداســازی پشــم‬ ‫حیــوان‪،‬‬ ‫توانایــی شیردوشــی‪ ،‬توانایــی‬ ‫تشــخیص بیمــاری دام و…‬ ‫از مهــارت هــای مــورد نیــاز‬ ‫دامــدار اســت‪.‬‬ ‫مشاغل مرتبط با این شغل‬ ‫قصــاب‪ ،‬دامپزشــک‪ ،‬دامپــرور‪ ،‬داروخانــه دامپزشــکی‪ ،‬گلــه دار‪ ،‬چوپــان‪ ،‬فروشــنده لبنیــات‪ ،‬شــرکت هــای‬ ‫تولیــد کننــده ی لبنیــات و… بــا ایــن شــغل در ارتبــاط هســتند‪.‬‬ ‫شرایط کاری‪ ،‬ساعت کاری‪،‬روز های هفته و بهترین زمان کاری‪:‬‬ ‫ایــن شــغل از مشــاغلی اســت کــه بهتــر اســت از صبــح زود شــروع شــود و تــا ظهــر دام هــا بــه‬ ‫چــرا برونــد و دوبــاره عصــر تــا شــب‪.‬‬ ‫البتــه چــرای دام بــه عهــده ی چوپــان اســت امــا دامــدار نیــز بایــد کنتــرل کنــد‪ .‬بهتریــن زمــان‬ ‫کاری هنــگام عیــد قربــان و… اسـت ‪.‬‬ ‫‪49‬‬ صفحه 49 ‫انیمیشن‬ ‫پانته ا پاد‬ ‫اریو پهلوان کوچک‬ ‫اریــو متوجــه می شــود اســتاد دیگ ســازش‬ ‫بــا دیوهــا ارتبــاط دارد‪ .‬پــس از انکــه شــهر‬ ‫گوهــران بــه دســت دیوهــا فتــح می شــود‪،‬‬ ‫اریــو ســعی می کنــد بــه کمــک دوســتانش‬ ‫مــردم شــهر را از دســت انهــا نجــات دهــد‪.‬‬ ‫در زمان هــای قدیــم شــهری بــود‬ ‫افســانه ای بــه نــام گوهــران‪ .‬دلیــل ایــن‬ ‫نام گــذاری ایــن بــود کــه شــیرزاد‪ ،‬پهلــوان‬ ‫نامــدار‪ ،‬پــس از شکســت دادن دیــو ســفید‪،‬‬ ‫ســنگی اســرار امیز بــه نــام «گوهــران»‬ ‫را از دیوهــا پس می گیــرد و بــا خــود بــه‬ ‫شــهر م ـی اورد‪ .‬ایــن ســنگ بــرای ادمیــان‬ ‫نیــرو‪ ،‬ســعادت و خوشــبختی بــه ارمغــان‬ ‫مــی اورد و از ان پــس‪ ،‬ســنگ جادوئــی در‬ ‫تــاالر مخصوصــی در قصــر حاکــم محافظــت‬ ‫می شــود کــه کلیــد ان همیشــه بــر گــردن‬ ‫حاکــم شــهر اویختــه اســت‪.‬‬ ‫مــردم ایــن ســرزمین تصــور می نمودنــد کــه دیگــر دیــوی وجــود نــدارد ‪ ،‬امــا غافــل از اینکــه‬ ‫دیوهــا در تالشــند کــه بــه هــر شــکل ممکــن ســنگ گوهــران را بــه چنــگ اورنــد و بــا نیــروی‬ ‫جادوئــی ان‪ ،‬قــدرت ســابق خــود را بدســت اورده و بــا ضعیــف شــدن ادمیــان بــر انــان چیــره‬ ‫گردنــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50‬‬ صفحه 50 ‫«اریــو»‪ ،‬قهرمــان اصلــی داســتان‪ ،‬پســر بچــۀ بازیگــوش‪،‬‬ ‫باهــوش و کنجکاوی اســت کــه همراه مــادر و تنهــا خواهر‬ ‫خــود «کمندگیــس» در ایــن شــهر زندگــی می کنــد‪ .‬او در‬ ‫کارگاه دیگ ســاز معــروف شــهر‪« ،‬کچل دیگــی»‪ ،‬بــه‬ ‫شــاگردی مشــغول اســت‪ .‬کچل دیگــی ادمــی بدجنــس‬ ‫ـع خــود‪ ،‬پنهانــی بــا‬ ‫و مالدوســت اســت کــه بخاطــر طمـ ِ‬ ‫دیوهــا ارتبــاط برقــرار کــرده و در ازای گرفتــن ســکه های‬ ‫طــا بــرای انهــا دیگ هــای پرنــده می ســازد‪ .‬اریــو بــه‬ ‫راز کچل دیگــی پی می بــرد و قصــد دارد وجــود دیوهــا‬ ‫را بــه حاکــم و مــردم شــهر اطــاع دهــد‪ ،‬امــا هیچکــس‬ ‫حرف هایــش را بــاور نمی کنــد‪.‬‬ ‫عاقبــت ســنگ گوهــران بــه دســت دیوهــا افتــاده و انهــا‬ ‫شــهر را تصــرف می کننــد‪ .‬اریــو بــه همــراه دوســتان‬ ‫خــود بــرای بدســت اوردن دوبــارۀ ســنگ گوهــران بــه‬ ‫ســمت ســرزمین دیوهــا حرکــت می کننــد و در نهایــت‬ ‫بــا بدســت اوردن ایــن ســنگ بــه شــهر بازگشــته و بــا‬ ‫دیوهــا رو در رو می گردنــد امــا‪...‬‬ ‫«اریــو‪ ،‬پهلــوان کوچــک» عنــوان‬ ‫ایــن مجموعــۀ تلویزیونــی اســت‬ ‫کــه یــک نســخۀ ســینمایی نیــز‬ ‫بــه نــام «افســانۀ ســرزمین‬ ‫گوهــران» از ایــن مجموعــه‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫خلــق یــک قهرمــان ایرانــی‬ ‫و یــک افســانۀ بی ســابقه و‬ ‫بکــر باعــث شــد تــا «اریــو‬ ‫پهلــوان کوچــک» بتوانــد در‬ ‫جشــنواره های متعــددی شــرکت‬ ‫کــرده و افتخــارات بســیاری را بــرای ســازندگانش بــه ارمغــان بیــاورد‪ .‬افتخاراتــی نظیــر‪:‬‬ ‫دریافــت تندیــس طالئــی بهتریــن اثــر تلویزیونــی از پنجمیــن جشــنواره بین المللــی پویانمائــی تهــران‪،‬‬ ‫در ســال ‪. 85‬‬ ‫دریافت تندیس طالئی بهترین کارگردانی از یازدهمین جشن بزرگ سینمای ایران‪ ،‬در ابان ‪.86‬‬ ‫جوایز و افتخارات نسخه سینمائی ان با عنوان «افسانه سرزمین گوهران»‪.‬‬ ‫موفقیت در راهیابی به بخش مسابقۀ فیلم اولی های سی و یکمین دورۀ جشنوارۀ فیلم فجر‪.‬‬ ‫تقدیــر از فیلمنامــۀ ماجرامحــور فیلــم‪ ،‬از انجمــن نویســندگان کــودک و نوجــوان در بیســت و هفتمیــن‬ ‫جشــنوارۀ بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪51‬‬ صفحه 51 ‫«مجیــد شــاکری» کارگــردان انیمیشــن «اریــو‬ ‫پهلــوان کوچــک» در گفت وگویــی در بــاره ایــن‬ ‫مجموعــه انیمیشــن ایرانــی گفــت‪ :‬داســتان‬ ‫ایــن برنامــه بــا تــاش نویســندگان خــوش‬ ‫ذوق و توانمنــد ایــن عرصــه و از دل حــال و هوای‬ ‫افســانه ای ایــن مــرز و بــوم بــه نــگارش درامده‬ ‫و ســپس توســط هنرمنــدان و متخصصیــن جوان‬ ‫و بــا انگیــزه در بخش هــای دیگــر‪ ،‬در مســیر‬ ‫ناهمــوار تولیــد و نامالیمــات روزگار باالخــره بــه‬ ‫ثمــر نشســته اســت‪.‬‬ ‫شــاکری در ادامــه افــزود‪ :‬ورود بــه دنیــای‬ ‫شــیرین و پــر راز و رمــز افســانه ها و وجــود‬ ‫فانتــزی جــذاب اینگونــه اثــار همیشــه مــورد‬ ‫توجــه و عالقــه مخاطبیــن کــودک و نوجــوان و‬ ‫حتــی بزرگســال بــوده اســت؛ متاســفانه علی رغــم‬ ‫وجــود منابــع بســیار غنــی داســتانی در حــوزه‬ ‫افســانه ها در کشــور ‪ ،‬تعــدد اثــار درخــور تاملــی‬ ‫کــه بــا تکنیــک جــذاب انیمیشــن ســاخته شــده‬ ‫انــد انگشــت شــمار و انــدک اســت‪.‬‬ ‫ســریال اریــو پهلــوان کوچــک گام کوچکیســت در‬ ‫ایــن راســتا‪ ،‬البتــه تنهــا قصــه ایــن اثــر بــا وام‬ ‫گرفتــن از شــاخص هــای موجــود در قصه هــا و‬ ‫افســانه های ایرانــی نقــل شــده و هیچگونــه‬ ‫اقتبــاس و یــا روایتــی از منابــع موجــود نیســت‪.‬‬ ‫ایــن کارگــردان گفــت‪ :‬در ایــن اثــر مــا شــاهد‬ ‫تــاش کودکــی باهــوش‪ ،‬کنجــکاو و جســتجوگر‬ ‫بنــام اریــو هســتیم کــه در البــای رازهــا و رمزهــا‪،‬‬ ‫در مقابــل خطــرات و نیروهــای پلیــدی کــه ســعی‬ ‫دارنــد تــا او را از پیگیــری اهــداف خــود بــاز دارنــد‬ ‫قــرار می گیــرد و بــا عزمــی راســخ و بــا همــکاری‬ ‫دوســتان خــود تــاش می نمایــد تــا بــه هــدف‬ ‫خــود نائــل شــود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪52‬‬ صفحه 52 ‫«اریــو» بــه صــورت ســریال تولیــد شــده اســت‪ .‬در تعریــف‬ ‫مجموعــه امــده اســت‪ ،‬بــا انکــه شــخصیتها و مکانهــا ثابــت‬ ‫هســتند امــا در هــر قســمت قصــه اغــاز و پایــان میگیــرد و‬ ‫نیــازی نیســت کــه مخاطــب قســمتهای قبــل و یــا بعــد را‬ ‫دیــده یــا ببینــد تــا بتوانــد بــا ان ارتبــاط برقــرار نمایــد‪ .‬امــا‬ ‫در ســریال مخاطــب حتمــاً بایــد تمــام قســمتها را ببینــد‪،‬‬ ‫امــری کــه امــروزه از ســوی کارشناســان کــودک مــردود‬ ‫شــناخته شــده زیــرا تلویزیــون نبایــد کــودک را مجبــور کنــد‬ ‫تــا برنامهــای را دنبــال کنــد‪ .‬امــروزه در دنیــا سریالســازی‬ ‫بــرای کــودکان جایــش را بــه ســاخت مجموعــه داده اســت‪.‬‬ ‫کارگردان‪ :‬مجید شاکری‬ ‫نویســنده‪ :‬محمــد برومنــد‪ ،‬محمــد نجاتــی‪ ،‬ارمــان اریــن‪،‬‬ ‫نغمــه ثمینــی‪ ،‬علــی ثمینــی‬ ‫انیماتــور‪ :‬افــروز خجســته بند‪ ،‬محمــد خیراندیــش‪ ،‬حســین‬ ‫ســرابادی‪ ،‬مریــم ثقفــی‪ ،‬فریــد نصرتخــواه‪ ،‬ارش احســان‪،‬‬ ‫ســارا ســلمانی‪ ،‬ناصــر نجفیــان‪ ،‬حامــد جعفری کیــا‪ ،‬مــژگان‬ ‫حکم ابــادی‪ ،‬حســین چراغــی‬ ‫موسیقی‪ :‬هومن نامداری‬ ‫تکنیک‪ :‬تلفیقی‬ ‫تعداد قسمت‪20 :‬‬ ‫مدت‪ 20 :‬دقیقه ای‬ ‫کشور سازنده‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫سال ساخت‪1390 :‬‬ ‫‪53‬‬ صفحه 53 ‫گیم‬ ‫ثنا محمدی‬ ‫هیتمن‬ ‫مامــور ‪ ،47‬ایــن گنگســتر طــاس دوســت داشــتنی‪،‬‬ ‫در ســال ‪ 2016‬بــه صــورت اپیزودیــک بازگشــت و‬ ‫عملکــرد بســیار خوبــی داشــت‪ .‬اکنــون کــه فصــل اول‬ ‫ایــن بــازی بــه پایــان رســیده‪ ،‬کمپانــی ‪Square Enix‬‬ ‫فصــل اول ایــن بــازی را بــه صــورت یــک پکیــج عرضــه‬ ‫کــرده اســت‪ .‬امــا قبــل از خریــد ایــن بــازی‪ 14 ،‬نکتــه‬ ‫اســت کــه بایــد ان هــا را بدانیــد‪.‬‬ ‫کمپانــی ‪ Square Enix‬و اســتودیو ‪IO Interactive‬‬ ‫جدیدتریــن بــازی هیتمــن را یــک تجربــه درجــه یــک‬ ‫واقعــی بــا جوانــب زنــده عنــوان کرده انــد‪ .‬دلیــل ایــن‬ ‫نــام گــذاری‪ ،‬عرضــه ماموریت هــای بــازی‪ ،‬بــه صــورت‬ ‫اپیزودیــک بــوده اســت و اکنــون‪ ،‬در ســال ‪ ،2017‬فصــل‬ ‫اول بــازی‪ ،‬شــامل تمــام اپیزودهــا‪ ،‬عرضــه شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از راه هــای مشــاهده اســتعداد یــک اســتودیو در‬ ‫بازی ســازی‪ ،‬دیــدن مراحــل عظیــم و پــر جزئیــات در‬ ‫یــک بــازی اســت‪ .‬بــازی هیتمــن نیــز نمونــه بســیار خوبــی‬ ‫بــرای همیــن قضیــه اســت‪ .‬مراحــل بــازی ‪Hitman‬‬ ‫بســیار بــزرگ هســتند و مرحلــه پاریــس ایــن بــازی‪ ،‬از‬ ‫بزرگ تریــن مرحلــه بــازی ‪،Hitman: Absolution‬‬ ‫شــش برابــر بزرگ تــر اســت‪.‬‬ ‫هیــچ چیــز ماننــد یــک هــوش مصنوعــی کــه ماننــد یــک‬ ‫انســان واقعــی فکــر می کنــد‪ ،‬هیجــان انگیــز نیســت‪.‬‬ ‫ســازندگان بــازی هیتمــن نیــز بــه دنبــال ســاختن چنیــن‬ ‫هــوش مصنوعــی بوده انــد‪ .‬جزئیــات بــازی بــا دقــت‬ ‫کار شــده اند و هــوش مصنوعــی نیــز بــا اســتفاده از‬ ‫همیــن جزئیــات‪ ،‬بــه وقایــع اطــراف خــود واکنــش نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬نگهبانــان متوجــه بارکــد پشــت‬ ‫ســر مامــور ‪ 47‬خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪54‬‬ صفحه 54 ‫ســری هیتمــن در چنــد قســمت‬ ‫اخیــر‪ ،‬بیشــتر از هــر چیــز بــه‬ ‫داســتان پــردازی پرداختــه بــود و‬ ‫بــه همیــن دلیــل‪ ،‬از هســته اصلــی‬ ‫خــود‪ ،‬کــه ایفــا کــردن نقــش یــک‬ ‫ادمکــش پولــی اســت‪ ،‬دور شــده‬ ‫بــود‪ .‬در بــازی هیتمــن‪ ،‬بــاز هــم‬ ‫تمرکــز اصلــی بــازی‪ ،‬از بیــن بــردن‬ ‫اهدافــی اســت کــه مامــور ‪ 47‬بــرای‬ ‫کشــتن ان هــا اجیــر شــده اســت و‬ ‫هــر اپیــزود‪ ،‬داســتانی بــرای خــود‬ ‫دارد کــه هــدف مامــور ‪ 47‬را‬ ‫توجیــه می کنــد‪.‬‬ ‫نقش ـه های ابــی ســری هیتمــن‪ ،‬بــار‬ ‫دیگــر در ایــن بــازی حضــور دارنــد‪ .‬در هــر مرحلــه‪ ،‬تعــدادی ‪ NPC‬وجــود دارنــد کــه در نقشــه نشــان داده‬ ‫شــده اند و می تواننــد مامــور ‪ 47‬را در هــر لباســی شناســایی کننــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪55‬‬ صفحه 55 ‫قابلیــت ‪ Instinct Vision‬در بــازی ‪،Absolution‬‬ ‫چنــدان مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت و بســیار معتقــد‬ ‫بودنــد کــه ایــن قابلیــت‪ ،‬بــا اسلوموشــن کــردن بــازی‬ ‫و نشــان کــردن دشــمنان متعــدد‪ ،‬بــازی را بســیار ســاده‬ ‫کــرده اســت‪ IO Interactive .‬نیــز ایــن ویژگــی را‬ ‫اصــاح کــرده و اکنــون از ان تنهــا بــرای نشــان کــردن‬ ‫دشــمنان اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫پوشــیدن لبــاس مبــدل‪ ،‬در قســمت جدیــد بــازی‬ ‫هیتمــن‪ ،‬هــم ســاده و هــم لــذت بخــش شــده اســت‪.‬‬ ‫پوشــیدن یــک لبــاس مشــخص باعــث می شــود تــا از‬ ‫دیــد عــده ای پنهــان مانــده و تنهــا گــروه مشــخصی از‬ ‫افــراد بــه شــما مشــکوک شــوند‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬اگــر شــما‬ ‫بــه عنــوان یــک ســرباز لبــاس پوشــیده باشــید‪ ،‬تنهــا‬ ‫ســربازان هســتند کــه ممکــن اســت بــه هویــت شــما‬ ‫شــک کننــد‪ .‬یــا اگــر لبــاس یــک اشــپز را پوشــیده‬ ‫باشــید‪ ،‬شــاید نگهبانــان تصــور کننــد کــه شــما تنهــا‬ ‫یــک ســرباز معمولــی هســتید‪ ،‬امــا سراشــپز اگــر شــما‬ ‫را نشناســد‪ ،‬ممکــن اســت شــما را گــزارش کنــد‪.‬‬ ‫در بــازی هیتمــن‪ ،‬راه هــای متعــددی بــرای از‬ ‫ســر راه برداشــتن اهــداف خــود در اختیــار‬ ‫داریــد‪ .‬اســلحه جدیــد‪ ،‬روش هــای مبــارزه‬ ‫جدیــد‪ ،‬مبــارزه ســناریویی و چندیــن روش‬ ‫دیگــر در بــازی اعمــال شــده اند‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫اگــر موقعیتــی فراهــم شــود کــه بتوانیــد‪ ،‬بــه‬ ‫شــکلی دراماتیــک و دیدنــی‪ ،‬دشــمن خــود را‬ ‫از ســر راه برداریــد‪ ،‬بــازی بــه شــما اطــاع‬ ‫خواهــد داد‪.‬‬ ‫در قســمت جدیــد بــازی هیتمــن‪ ،‬خبــری از‬ ‫سیســتم چــک پوینــت نیســت و هــر مرحلــه‬ ‫را بایــد یــک جــا و بــدون وقفــه بــه پایــان‬ ‫برســانید و اگــر در ماموریــت خــود بــه هــر‬ ‫نحــوی شکســت بخوریــد‪ ،‬بایــد ان مرحلــه را‬ ‫از ابتــدا اغــاز کنیــد‪ .‬بــا ایــن کار‪ ،‬حساســیت‬ ‫و هیجــان هــر مرحلــه‪ ،‬بــه مراتــب بیشــتر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪56‬‬ صفحه 56 ‫بــازی هیتمــن دارای سیســتم شــخصی ســازی و تغییــر‬ ‫ویژگــی اســحله و تجهیــزات اســت و می توانــد اســلحه‬ ‫کمــری‪ ،‬اســلحه دوربــرد‪ ،‬کیــف اســلحه‪ ،‬لبــاس و دیگــر‬ ‫تجهیــزات خــود را شــخصی ســازی کنیــد کــه تاثیــر‬ ‫زیــادی روی نحــوه بــازی شــما داشــته اســت‪.‬‬ ‫در بــازی هیتمــن‪ ،‬دو مــود بــازی جدیــد بــه نام هــای‬ ‫‪ Elusive Target‬و ‪ Escalation Mode‬معرفــی‬ ‫شــده اند‪ .‬در مــود ‪ Elusive Target‬اســتودیو ‪IO‬‬ ‫‪ Interactive‬ماموریت هایــی را در بازه هــای زمانــی‬ ‫مشــخص‪ ،‬بــه مــدت محــدود در دســترس قــرار می دهــد‬ ‫کــه اگــر نتوانیــد ان هــا را در بــازه زمانــی اعــام شــده‬ ‫تمــام کنیــد‪ ،‬یــا بــه هــر نحــوی در انجــام ان هــا شکســت‬ ‫بخوریــد‪ ،‬ذیگــر نمی توانیــد ان ماموریــت را انجــام‬ ‫دهیــد‪ .‬ایــن بــازی‪ ،‬شــاید نزدیــک تریــن حالتــی اســت‬ ‫کــه بــه شــبیه ســاز ادمکشــی شــاهد ان خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫حالــت ‪ Escalation Mode‬نیــز شــامل‬ ‫ماموریت هایــی اســت کــه در ان هــا‪ ،‬پــس از انجــام‬ ‫یــک هــدف‪ ،‬بالفاصلــه اهــداف دیگــری بــه شــما داده‬ ‫می شــود کــه بایــد ان هــا را انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫‪57‬‬ صفحه 57 ‫کاردستی‬ ‫شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫کاردستی با وسایل دور ریختنی‬ ‫ســاخت کاردســتی کــودکان از جملــه فعالیــت هــای جذابــی‬ ‫اســت کــه اغلــب والدیــن ســعی مــی کننــد امــوزش هــای‬ ‫متنوعــی در ایــن زمینــه را بــه کــودکان امــوزش دهنــد‪ .‬از‬ ‫وســایل و مــواد اولیــه مختلفــی مــی تــوان بــرای ســاخت‬ ‫کاردســتی بــرای کــودکان اســتفاده نماییــد‪.‬‬ ‫ســاخت کاردســتی بــا مــواد بازیافتــی و دور ریختنــی‬ ‫می توانــد فرهنــگ صرفــه جویــی را نیــز بــه کــودک امــوزش‬ ‫دهــد‪ .‬همانگونــه کــه مــی دانیــد ســاخت کاردســتی بــا مــواد‬ ‫دور ریختنــی و بــی اســتفاده مــی توانــد تــا حــد زیــادی‬ ‫باعــث بــه وجــود امــدن خالقیــت و ابتــکار در کــودکان شــود‪.‬‬ ‫کاردســتی ســاختن نیــاز بــه کمــی ابتــکار دارد‬ ‫و یــک ســری وســایل ســاده کــه اگــر ایــن‬ ‫وســایل از بیــن وســایل دورریختنــی انتخــاب‬ ‫شــوند‪ ،‬ســاخت کاردســتی جالــب تــر و لــذت‬ ‫بخــش تــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وســایل دور ریختنــی را دور نریزیــد و بــا‬ ‫خالقیــت و ابتــکار خــود از انهــا وســایل زیبــا‬ ‫و تزیینــی و یــا کاردســتی هــای زیبــا بــرای‬ ‫کــودکان بســازید‪.‬‬ ‫ســاخت کاردســتی بــا مــواد بازیافتــی ایــده‬ ‫جالــب و قابــل توجهــی اســت کــه بــه راحتــی‬ ‫و بــا کمتریــن امکانــات مــی تــوان ان را تهیــه‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه نمونــه هایــی از کاردســتی هــای‬ ‫خالقانــه بــرای کــودکان کــه بــا انــواع مــواد‬ ‫بازیافتــی تهیــه شــده انــد را مشــاهده مــی‬ ‫نماییــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪58‬‬ صفحه 58 ‫ترفنــد ســاخت کاردســتی کودکانــه بــا وســایل دور ریختنــی و ســاده‪ ،‬ایــده ای کــم هزینــه و یــا‬ ‫بــدون هزینــه بــرای ســرگرم کــردن کــودکان مــی باشــد و موجــب افزایــش هــوش انــان مــی‬ ‫گــردد‪ .‬همچنیــن بــه توانمنــد ســاختن کــودک بــرای درســت کــردن انــواع کاردســتی هــای کارامــد‬ ‫کمــک کنــد و عاملــی موثــر بــرای شــکوفا شــدن اســتعداد و خالقیــت کــودک باشــد‪.‬‬ ‫بــا اســتفاده از جعبــه کفــش‪ ،‬رول دســتمال کاغــذی‪ ،‬ظــروف یکبــار مصــرف و دیگر وســایل‬ ‫دور ریختنــی مــی توانیــد‪ ،‬کاردســتی هــای کودکانــه زیبــا و جالــب بســازید‪ .‬بــه همیــن‬ ‫منظــور در ایــن بخــش مــدل هــای زیبــا و متنــوع از کاردســتی بــا وســایل بــی اســتفاده و‬ ‫دورریــز بــرای کــودکان را بــه اشــتراک گذاشــته ایــم‪ ،‬کــه امیدواریــم بــا تماشــایی ایــن‬ ‫نــوع کاردســتی هــا و بــا الگوبــرداری از ان هــا‪ ،‬کاردســتی مــورد نظــر خــود را بــه راحتــی‬ ‫بســازید‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪59‬‬ صفحه 59 ‫ظــرف یکبــار مصــرف نظیــر قاشــق‪ ،‬بشــقاب و لیــوان از‬ ‫جملــه وســایل دور ریختنــی اســت‪ ،‬کــه بــا بــرش ایــن‬ ‫ظــروف و اســتفاده از وســایل ســاده ای همچــون مقــوا‪ ،‬نــخ‬ ‫کامــوا‪ ،‬چشــم عروســکی و چســب مــی تــوان‪ ،‬بــه راحتــی‬ ‫انــواع کاردســتی کودکانــه زیبــا و بامــزه زیــر را ســاخت‪.‬‬ ‫بــا کمــک وســایل دورریختنــی دیگــری همچــون جعبــه‬ ‫کفــش‪ ،‬چــوب بســتنی‪ ،‬ســی دی‪ ،‬درب نوشــابه و ســنگ‬ ‫نیــز مــی توانیــد‪ ،‬کاردســتی هــای زیــر را بســازید‪.‬‬ ‫بــه کار گیــری ابتــکار و خالقیــت در‬ ‫ســاخت کاردســتی بــا وســایل قابــل‬ ‫بازیافــت ســاده و بــی اســتفاده‬ ‫منجــر بــه تهیــه وســایل جدیــد و‬ ‫متنــوع بــا کارایــی هــای مختلــف‬ ‫مــی شــود‪ .‬بــرای تهیــه ایــن نــوع‬ ‫کاردســتی هــا از انــواع مختلــف‬ ‫وســایل بازیافــت و دور ریختنــی‬ ‫مــی تــوان اســتفاده نمــود و بــا‬ ‫اســتفاده از انهــا و همچنیــن بــه کار‬ ‫گیــری ایــده هــای خالقانــه و جدیــد‬ ‫بــه خلــق وســایل زیبــا و متنــوع‬ ‫پرداخــت‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن جالــب تریــن ایــده‬ ‫هــا در ایــن زمینــه اســتفاده از‬ ‫انــواع بطــری هــای شیشــه ای و‬ ‫پالســتیکی اســت کــه اغلــب دور‬ ‫ریختــه مــی شــود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪60‬‬ صفحه 60 ‫کاغــذ‪ ،‬روزنامــه و مقواهــای مختلــف کــه دیگــر مــورد اســتفاده قــرار نمــی گیرنــد یکــی از فــراوان‬ ‫تریــن مــواد و وســایل دورریختنــی محســوب مــی گردنــد کــه بــه دلیــل فراوانــی و همچنیــن اســان‬ ‫بــودن کار بــا انهــا‪ ،‬مــی تواننــد بــرای ســاخت کاردســتی بــا مــواد دور ریختنــی و قابــل بازیافــت‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫وســایل دور ریختنــی و وســایل بازیافتــی؛ از جملــه لوازمــی هســتند کــه بــا اســتفاده از ان هــا‬ ‫مــی تــوان انــواع کاردســتی هــای زیبــا را بــه راحتــی ســاخت‪ .‬واز انجــای کــه ایــن وســایل بــه‬ ‫وفــور در هــر خانــه ای پیــدا مــی شــود بــه اســانی و بــدون پرداخــت هیــچ هزینــه ای مــی تــوان‬ ‫کاردســتی هــای ســاده‪ ،‬وســایل دســت ســاز جالــب و انــواع دکــوری هــای تزیینــی زیبــا درســت‬ ‫کــرد‪ .‬هنــر اســتفاده از ایــن وســایل بــه خالقیــت و توانمنــدی ذهــن افــراد در زمینــه ســاخت‬ ‫کاردســتی بســتگی دارد‪ ،‬البتــه مــی تــوان بــا اســتفاده ایــده هــای خالقانــه و بــه روز در ایــن رابطــه‬ ‫و الگوبــرداری از روی ان هــا وســایل بــه درد نخــور منــزل خــود را بــه وســایلی کاربــردی‪ ،‬زیبــا و‬ ‫ســرگرم کننــده تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫‪61‬‬ صفحه 61 ‫بازی‬ ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫دال پالن یا پلو‬ ‫در ایــن بــازی چنــد نفــر بــه دو دســته‬ ‫تقســیم می شــوند کــه معمــوالً دو دســته‬ ‫ســه نفــری یــا بیشــتر هســتند‪ .‬هــر دســته‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۰‬الــی ‪ ۲۰‬متــر دورتــر از‬ ‫یکدیگــر و روبــروی هــم قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫هــر دســته در جایــی کــه ایســتاده اند‬ ‫ســه عــدد ســنگ بــه عنــوان هــدف کــه‬ ‫هــر یــک تقریبــا بطــول ‪ ۲۵‬و بعــرض ‪۱۵‬‬ ‫ســانتی متــر اســت‪.‬‬ ‫طــوری در محــل خــود (روبــروی دســته‬ ‫مقابــل) پشــت ســر هــم قــرار می دهنــد کــه فاصلــه ســنگها یــک متــر باشــد و ایــن ســنگها را بــه‬ ‫صــورت عمــودی در یــک خــط مســتقیم در زمیــن فــرو می کننــد کــه راســت بایســتد‪.‬بنابراین اکنــون هــر‬ ‫دســته ســه عــدد ســنگ خــود را کــه بــه ان “دال” (‪ )dal‬یــا هــدف می گوینــد‪ ،‬در کنــار خــود و روبــروی‬ ‫دســته مقابــل قــرار داده انــد کــه حــدودا بــه فاصلــه ‪ ۱۰‬الــی ‪ ۲۰‬متــر دورتــر از انهــا و روبرویشــان‬ ‫ایســتاده اند‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪62‬‬ صفحه 62 ‫دســته ای کــه بــازی را شــروع می کنــد بایــد هــر‬ ‫نفــر یــک ســنگ کــه بــه وزن و انــدازه توانایــی‬ ‫جســمی او اســت بــه طــرف دال هــای دســته‬ ‫مقابــل پرتــاب کنــد‪ .‬البتــه انــدازه ســنگی را کــه‬ ‫بــه طــرف دال هــا پرتــاب می کننــد اختیــاری‬ ‫اســت امــا معمــوالً ایــن ســنگها را بــه انــدازه دو‬ ‫مشــت و بــه شــکل کــروی یــا بیضــی انتخــاب‬ ‫کــرده بــه ســوی هدفهــا پرتــاب می نماینــد‪.‬‬ ‫بعضــی مواقــع ممکــن اســت یکــی از دســته ها‬ ‫یــک نفــر کــم داشــته باشــند‪ ،‬کــه در ایــن‬ ‫صــورت دســته مذکــور حــق دارد یــک ســنگ‬ ‫اضافــه پرتــاب کنــد‪ .‬درهــر صــورت دســته ای‬ ‫کــه افــرادش ســنگها را پرتــاب کــرده باشــند‬ ‫کنــار می کشــند تــا افــراد دســته مقابــل بــه‬ ‫طــرف دال هــای انــان ســنگ پرتــاب کنند‪.‬هــر‬ ‫دســته اگــر یــک دور کامــل یــا یــک دور غیــر‬ ‫کامــل هــر ســه دال دســته مقابــل را بیانــدازد‪،‬‬ ‫برنــده بــازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪63‬‬ صفحه 63 ‫پوستر انیمیشن «اریو»‬ صفحه 64

آخرین شماره های ماهنامه دنیای بچه ها

ماهنامه دنیای بچه ها 46

ماهنامه دنیای بچه ها 46

شماره : 46
تاریخ : 1401/01/15
ماهنامه دنیای بچه ها 45

ماهنامه دنیای بچه ها 45

شماره : 45
تاریخ : 1400/12/01
ماهنامه دنیای بچه ها 44

ماهنامه دنیای بچه ها 44

شماره : 44
تاریخ : 1400/11/01
ماهنامه دنیای بچه ها 42

ماهنامه دنیای بچه ها 42

شماره : 42
تاریخ : 1400/09/01
ماهنامه دنیای بچه ها 41

ماهنامه دنیای بچه ها 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/08/01
ماهنامه دنیای بچه ها 40

ماهنامه دنیای بچه ها 40

شماره : 40
تاریخ : 1400/07/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!