ماهنامه دنیای بچه ها شماره 30 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 30

صفحه بعد

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 30

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 30

1 صفحه 1 ‫لیام جان‬ ‫پ‬ ‫سر قشنگ‬ ‫و عزیزمان‬ ‫این کتا‬ ‫ب تقدیم به ت‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ه‬ ‫با‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫دنیا امدنت‬ ‫زندگی‬ ‫همه ما را ز‬ ‫یباتر کردی‬ ‫امید‬ ‫واریم هروز‬ ‫با‬ ‫دی‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫ای‬ ‫ن کتاب‬ ‫به‬ ‫یاد بیاوری ک‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ست‬ ‫ت‬ ‫و بد‬ ‫داریم‬ ‫انی که تو قه‬ ‫ر‬ ‫ما‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫ ن‬ ‫ظیر زندگ‬ ‫ی ما هستی‬ ‫عاشقانه دو‬ ‫ستت داریم‪.‬‬ ‫ماهنامه دنیای بچه ها‬ ‫شماره مجوز‪81563 :‬‬ ‫سال سوم‪ ،‬شماره ‪ ،30‬ابان ‪1399‬‬ ‫مدیر مسئول و صاحب امتیاز‪:‬فاطمه عبدالمحمدی سردبیر‪ :‬شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪ :‬تهران‪ -‬خیابان نامجو‪ -‬خیابان یزدی ‪-‬کوچه اسالمی‪ -‬پالک ‪1‬‬ ‫تلفن تماس ‪( 77579917 - 77630096 :‬داخلی ‪)2‬‬ ‫کدپستی‪1615863111 :‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬کهن‬ ‫‪88344387‬‬ ‫یک شــب پرستاره که مامان رویا و بابا فرهاد‬ ‫داشــتند اسمان را نگاه می کردند‪ .‬ارزو‬ ‫کردند که ای کاش یک ســتاره درخشان در‬ ‫زندگی خودشــان داشته باشند تا دنیایشان‬ ‫زیباتر شود‪.‬‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه دنیــای بچــه هــا را در ‪ 8‬صفحــه رنگــی‪ ،‬بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫جــار و نصــب اپلیکیشــن مربوطــه و یــا از طریــق رمزینــه مقابــل دریافــت کنیــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫یکی از همین شـب ها مامان رویا ناگهان‬ ‫احســاس کرد که یک ستاره در دلش‬ ‫می درخشــد‪ .‬همان موقع بابا فرهاد هم‬ ‫یک کهکشــان عشق احساس کرد‪ .‬ان ها‬ ‫فهمیدند که ارزوی قشنگشــان براورده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫روزها می گذشــتند و مامان رویا خیلی‬ ‫خوشــحال و هیجان زده بود اما نمی دانست در‬ ‫دلش چه خبر اســت‪ .‬گاهی احساس می کرد‬ ‫یــک قایق کوچولو در دلش با موج ها بازی‬ ‫می کند‪ .‬پیش خودش فکر کرد هر طور شــده‬ ‫باید از این جریان ســر در بیاورد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 3 ‫برای کشــف این راز یک دکتر مهربان پیدا‬ ‫کردند که بلد بود عکس های قشــنگی از دل‬ ‫مامان ها بگیرد‪.‬‬ ‫وای خدای من! باورشــان نمی شد؛ یک پسر‬ ‫کوچولو شــبیه یک ستاره درخشان در دل‬ ‫مامان داشــت به ان ها لبخند می زد‪.‬‬ ‫مامان و بابا که غرق در شــادی بودند‪ ،‬تصمیم‬ ‫گرفتند زیباترین اســم دنیا را برایش انتخاب‬ ‫کنند‬ ‫ان ها کمی فکر کردند و هر دو باهم گفتند لیام! اســم او را‬ ‫لیام می گذاریم‪ .‬این قشــنگ ترین اسم دنیاست!‬ ‫هیچکس نمی داند چه کســی همه شــهر را خبر کرد‪ ،‬اما‬ ‫فردای ان روز همه در مورد یک پســر کوچولو به اســم لیام‬ ‫که شــبیه یک ستاره است‪ ،‬صحبت می کردند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ صفحه 4 ‫روزها یکی پس از دیگری‬ ‫می گذشــتند‪ .‬مامان رویا و بابا فرهاد‬ ‫و لیــام کنار یکدیگر کلی کارهای‬ ‫هیجان انگیــز می کردند و گاهی انقدر‬ ‫ســه تایی می خندیدند که یادشان‬ ‫می رفت چطور نباید بخندند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مامــان رویــا و بابا فرهاد و لیام کوچولو معموال بعد از یک‬ ‫عالمه بازی و شــادی سراغ خوراکی های خوشمزه می رفتند‪.‬‬ ‫انها که عاشــق میوه های خوشمزه بودند‪ ،‬گاهی سه تایی‬ ‫با میوه ها یک ســرزمین رنگا رنگ میوه ای می ساختند‪.‬‬ ‫در انجــا کلی بازی می کردند ‪ ،‬میوه می خوردند و خوش ‬ ‫می گذراندند‪.‬‬ صفحه 5 ‫مامان رویا و بابا فرهاد کم کم می خواســتند‬ ‫برای به دنیا امدن لیام کوچولو اماده شــوند‪.‬‬ ‫پس باید کلی اســباب بازی و لباس های‬ ‫قشــنگ برای پسر زیبایشان تهیه می کردند‪.‬‬ ‫اما لیام چه رنگی دوســت داشت؟‬ ‫در همیــن فکرها بودند که یک موجود‬ ‫فضایی عجیب و غریب از پنجره ســرش را‬ ‫داخل اورد و گفت‪:‬‬ ‫ســبز! سبز! لیام عاشق رنگ سبز است!‬ ‫مامــان و بابا تعجب کردند اما لیام تو دل‬ ‫مامان رویا قاه قاه می خندید‪.‬‬ ‫لیام کوچولو دوست داشت زودتر‬ ‫بابــا فرهاد را بغل کند و مامان رویا‬ ‫را ببوســد و با تمام اسباب بازی های‬ ‫قشــنگش بازی کند‪ .‬برای همین‬ ‫همه وسایلش را داخل چمدان‬ ‫کوچولویش ریخت و اماده شــد تا‬ ‫کم کم به هیجان انگیزترین ســفر‬ ‫زندگی اش برود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ صفحه 6 ‫بالخره لیام کوچولو در ‪29‬مهر ســال‬ ‫‪ 1398‬بــه دنیا امد‪ .‬مامان رویا و بابا‬ ‫فرهــاد و همه اعضای خانواده وقتی‬ ‫لیــام را دیدند یک دل نه صد دل‬ ‫عاشقش شدند‪.‬‬ ‫باورکردنی نبود لیام‬ ‫حتی از عکس هایش‬ ‫هم زیباتر بود‪.‬‬ ‫ان روز برای همه‬ ‫زیباترین و شادترین‬ ‫روز زندگی شان بود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫برای همین ان ها هرسال ‪29‬مهر‬ ‫روز تولد شــگفت انگیز لیام را که‬ ‫مهمترین روز زندگی ا نهاســت در کنار‬ ‫هم جشــن می گیرند تا بدانند چقدر‬ ‫همدیگر را دوســت دارند و چقدر از‬ ‫بودن در کنار هم خوشــحال هستند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های ماهنامه دنیای بچه ها

ماهنامه دنیای بچه ها 39

ماهنامه دنیای بچه ها 39

شماره : 39
تاریخ : 1400/06/01
ماهنامه دنیای بچه ها 38

ماهنامه دنیای بچه ها 38

شماره : 38
تاریخ : 1400/05/01
ماهنامه دنیای بچه ها 37

ماهنامه دنیای بچه ها 37

شماره : 37
تاریخ : 1400/04/01
ماهنامه دنیای بچه ها 36

ماهنامه دنیای بچه ها 36

شماره : 36
تاریخ : 1400/03/01
ماهنامه دنیای بچه ها 35

ماهنامه دنیای بچه ها 35

شماره : 35
تاریخ : 1400/02/01
ماهنامه دنیای بچه ها 33

ماهنامه دنیای بچه ها 33

شماره : 33
تاریخ : 1399/11/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!