ماهنامه دنیای بچه ها شماره 40 - مگ لند

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 40

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 40

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 40

1 صفحه 1 ‫سخن سردبیر‬ ‫میهمان نوازی را از یاد نبریم‬ ‫روژان گلکار‬ ‫مــردم کشــور مــا از قدیــم بــه میهمــان نــوازی معــروف بــوده انــد و ایــن خصلــت زیبــا و بــا ارزش‬ ‫یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای ایرانیــان در بیــن مــردم دیگــر کشــورها همچنــان معــروف اســت و مــا‬ ‫بــه عنــوان فرزنــدان ایــن ســرزمین بــزرگ بایــد ایــن عــادت پســندیده را حفــظ و جزئــی از رفتــار و‬ ‫برخــورد خــود بــا دیگــران در نظــر داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫در همســایگی کشــور مــا کشــور افغانســتان قــرار دارد کــه ســالهای ســال اســت دچــار مشــکالت‬ ‫زیــادی ماننــد جنــگ اســت و همیــن مســاله باعــث شــده تــا مــردم ایــن کشــور از ســرزمین خــود‬ ‫اواره شــوند و بــه دیگــر کشــورها ماننــد ایــران بــه امیــد زندگــی بهتــر بیاینــد‪ .‬مــا تعــدادی از ایــن‬ ‫عزیــزان را در همســایگی و یــا در مدرســه خــود دیــده ایــم‪ .‬نبایــد احتــرام و مهربانــی را بــه ایــن‬ ‫میهمانانــی کــه ســالهای ســال اســت در کنــار مــا زندگــی میکننــد و خیلــی از انهــا در ایــران بــه دنیــا‬ ‫امــده و ایــران را ســرزمین خــود مــی داننــد از یــاد ببریــم‪ .‬فرهنــگ و دیــن و زبــان مــا بــه خواهــران‬ ‫و بــرادران مهاجــر از کشــور همســایه یعنــی افغانســتان بســیار نزدیــک اســت و بــه مــردم ایــن‬ ‫کشــور بایــد نگاهــی دوســتانه و بــا احتــرام داشــته باشــیم ‪.‬‬ ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫ماهنامه دنیای بچه ها‬ ‫سال چهارم‪ ،‬شماره ‪ ،40‬مهر ‪1400‬‬ ‫شماره مجوز‪81563 :‬‬ ‫مدیر مسئول و صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫فاطمهعبدالمحمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫تحریریه‪:‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‪ -‬سمیه عبدالمحمدی‬ ‫ حسین شیردل‪ -‬پروانه فیروزی‪ -‬کبری‬‫تبریزیان‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان نامجو‪ -‬خیابان یزدی ‪-‬کوچه اسالمی‪ -‬پالک‪1‬‬ ‫کدپستی‪1615863111 :‬‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫‪2‬‬ ‫سالمت‬ ‫قصه‬ ‫اختراعات مهم بشر‬ ‫‪ 10‬ایین و فرهنگ‬ ‫مشاهیرجهان‬ ‫ورزش‬ ‫اماکن تاریخی جهان‬ ‫اماکن تاریخی ایران‬ ‫تاریخ‬ ‫‪ 14‬شغل‬ ‫‪ 18‬انیمیشن‬ ‫‪ 26‬کاردستی‬ ‫‪ 30‬بازی‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ ‫موضوع کتاب‬ ‫کتــاب «بــا ایــدا تــا همیشــه» داســتانی اســت‬ ‫درخصــوص دوســت داشــتن و از دســت دادن‪« .‬بــا‬ ‫ایــدا تــا همیشــه» داســتانی اســت پــر از احســاس‬ ‫کــه قــرار اســت بــه خواننــده کمــک کنــد تــا بــا‬ ‫احســاس غــم و درد نبــود دیگــری کنــار ایــد‪ .‬ایــن‬ ‫کتــاب داســتان دو خــرس قطبــی واقعــی اســت‬ ‫کــه در بــاغ وحــش نیویــورک زندگــی می کردنــد و‬ ‫«کــران لیویــس» ایــن داســتان را بــه کتابــی زیبــا‬ ‫بــرای کــودکان تبدیــل کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪ 22‬گیم‬ ‫تلفن تماس ‪( 77579917 - 77630096 :‬داخلی ‪)2‬‬ ‫با ایدا تا همیشه‬ ‫‪34‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مشاهیرایران‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫‪54‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪62‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه دنیــای بچــه هــا را در ‪ 64‬صفحــه رنگــی‪ ،‬بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫جــار و نصــب اپلیکیشــن مربوطــه و یــا از طریــق رمزینــه مقابــل دریافــت کنید‪.‬‬ ‫در کتــاب «بــا ایــدا تــا همیشــه» داســتان «گاس»‬ ‫و «ایــدا» را می خوانیــم‪ .‬ان هــا هــر روز صبــح در‬ ‫پارکــی بــزرگ در شــهری بزرگ تــر از خــواب‬ ‫بیــدار می شــوند و پــس از بیــرون امــدن از‬ ‫غارهایشــان‪ ،‬روزشــان را بــا خنــده و بــازی و‬ ‫‪3‬‬ ‫اب تنــی شــروع می کننــد‪ .‬بعــد از بــازی و اب تنــی‬ ‫هــم وقــت افتــاب گرفتــن روی تختــه ســنگ مــورد‬ ‫عالقــه و گــوش دادن بــه صــدای شــهر می شــود‪،‬‬ ‫‪ttps://www.iranketab.ir/profile‬‬ ‫شــهری کــه دیــده نمی شــود امــا وقتــی صدایــش‬ ‫‪aimee-bender‬‬ ‫را می شــنوند برایشــان همیشــگی می شــود‪ .‬تــا‬ ‫این کــه یــک روز برخــاف همــه روزهــا‪ ،‬گاس‬ ‫مجبــور می شــود بــه تنهایــی بــازی و اب تنــی کنــد‪.‬‬ ‫گاس و «ایــدا» بایــد بــا خبــر بیمــاری ایــدا و خــوب‬ ‫نشــدن او روبــه رو شــوند‪ .‬ان دو فریــاد می کشــند‪،‬‬ ‫پــا می کوبنــد و غصــه می خورنــد‪ .‬باالخــره روز‬ ‫خداحافظــی گاس بــا ایــدا فــرا می رســد‪ .‬گاس‬ ‫کنــار ایــدا می نشــیند و او را نــوازش می کنــد و‬ ‫ایــدا بــرای همیشــه چشــمانش را می بنــدد‪ .‬بعــد‬ ‫از ان گاس هــر روز بــه تنهایــی بیــدار می شــود و‬ ‫اب تنــی می کنــد و افتــاب می گیــرد؛ امــا یــاد ایــدا‬ ‫را همیشــه بــا خــود دارد و وقتــی بــا چشــمان بســته‬ ‫او را در ذهنــش یــاداوری می کنــد‪ ،‬لبخنــدی بــر‬ ‫لبــش نقــش می بنــدد‪.‬‬ صفحه 2 ‫گزیده ایی از کتاب‬ ‫تصویرگــر در اغــاز کتــاب تصویــر زیبایــی‬ ‫از نمــای کلــی شــهر پیــش روی خواننــده‬ ‫قــرار می دهــد کــه در میــان ان باغ وحشــی‬ ‫ســبز و کوچــک‪ ،‬بیــن ســاختمان های تیــره‬ ‫بلنــد قــرار گرفتــه اســت‪ .‬بــا ورق زدن هــر‬ ‫صفحــه‪ ،‬نماهــای نزدیک تــری از باغ وحــش‬ ‫و بعــد غــار خرس هــای قطبــی می بینیــم‪.‬‬ ‫تصویرگــری به خوبــی توانســته اســت‬ ‫احساســات میــان دو خــرس قطبــی را بــه‬ ‫خواننــده منتقــل کنــد‪ ،‬احساســاتی ماننــد‬ ‫ناراحتــی‪ ،‬خوشــحالی‪ ،‬تنهایــی و خشــم‪.‬‬ ‫هواپیمــا بــاالی سرشــان غریــد‪ .‬گاس و ایــدا بــه ایــن فکــر کردنــد کــه هواپیمــا کجــا ممکــن اســت‬ ‫بــرود‪ .‬بــه ایــن هــم فکــر کردنــد کــه ایــدا کجــا دارد م ـی رود‪.‬‬ ‫همان طــور کــه دمــاغ بــه دمــاغ هــم پــچ پــچ می کردنــد‪ ،‬بــا هــم دربــاره اش فکــر کردنــد و حــدس‬ ‫زدنــد و تصــورش کردنــد‪ .‬ایــدا گفــت‪« :‬شــرط می بنــدم هرجایــی کــه بــروم ایــن بــوی ماهــی نفســت‬ ‫همیشــه تــوی دماغــم می مانــد!»‬ ‫گاس بــا ایــن حرفــش لبخنــد زد‪ .‬مطمئــن نبــود لبخنــد زدن کار خوبــی باشــد؛ ولــی ایــدا هــم داشــت ریــز‬ ‫ریــز می خندیــد‪ .‬ان هــا جلــوی خودشــان را نگرفتنــد و همین طــور خندیدنــد‪.‬‬ ‫«کــران لیویــس» نویســنده امریکائــی کتــاب‬ ‫«بــا ایــدا تــا همیشــه» عــاوه بــر نویســندگی بازیگــر فیلــم کوتــاه نیــز هســت‪ .‬او می گویــد از کودکــی‬ ‫عاشــق شــنیدن داســتان هایی بــوده کــه مــادر و مادربزرگــش برایــش تعریــف می کردنــد و خــودش هــم‬ ‫بــرای خواهــرش برنامه هــای داســتان خوانی اجــرا می کــرده اســت‪ .‬از کتاب هــای دیگــر او می تــوان‬ ‫ـای کا ِر مامــان» اشــاره کــرد‪ .‬می توانیــد بــا مراجعــه‬ ‫بــه کتــاب «چارلــی‪ ،‬این طــرف بیــا» و «کفش هـ ِ‬ ‫بــه ســایت شــخصی نویســنده اســت‪ ،‬اطالعــات بیشــتری از زندگــی و کتاب هــای او بــه دســت اوریــد‪.‬‬ ‫«چارلــز سنتوســو» تصویرگــر کتــاب «بــا‬ ‫ایــدا تــا همیشــه» ســاکن استرالیاســت‪ .‬او‬ ‫ـری داســتان های جانــوران‬ ‫در زمینــه تصویرگـ ِ‬ ‫مطالعــه فــراوان کــرده و در واقــع بــا شــناخت‬ ‫فــراوان از عهــده ایــن کار بــه خوبــی برامــده‬ ‫اســت‪ .‬از کتاب هــای دیگــر او کــه در ایــران‬ ‫بــه چــاپ رســیده می تــوان بــه کتــاب‬ ‫«درخــت ارزو» اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫«اناهیتــا حضرتــی» مترجــم کتــاب «بــا ایــدا‬ ‫تــا همیشــه» اســت‪ .‬او کــه در رشــته زبــان‬ ‫انگلیســی تحصیــل کــرده کتاب هــای دیگــری‬ ‫را نیــز بــرای کــودکان ترجمــه نمــوده‪ ،‬از جمله‬ ‫ایــن کتاب هــا می تــوان بــه کتــاب «دریــا‬ ‫قرمــز نیســت» و «پاســتیل های بنفــش»‬ ‫اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫کتــاب «بــا ایــدا تــا همیشــه» نامــزد جایــزه‬ ‫بهتریــن تصویرگــری «گودریــدز» در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 3 ‫قـصــــه‬ ‫صلححیوانات‬ ‫کیانا سپهری‬ ‫سه ماهی‬ ‫در ابگیــر کوچکــی ‪،‬‬ ‫ســه ماهــی زندگــی‬ ‫میکردنــد ‪ .‬ماهــی ســبز ‪،‬‬ ‫زرنــگ و باهــوش بــود ‪،‬‬ ‫ماهــی نارنجــی ‪ ،‬هــوش‬ ‫کمتــری داشــت و ماهــی‬ ‫قرمــز ‪ ،‬کــودن و کــم‬ ‫عقــل بــود ‪.‬‬ ‫یــک روز دو ماهیگیــر‬ ‫از کنــار ابگیــر عبــور‬ ‫کردنــد و قــرار گذاشــتند‬ ‫کــه تــور خــود را بیاورند‬ ‫تــا ماهیهــا را بگیرنــد ‪.‬‬ ‫ســه ماهــی حرفهــای‬ ‫ماهیگیــران را شــنیدند ‪.‬‬ ‫ماهــی ســبز ‪ ،‬کــه زرنــگ و باهــوش بــود بــدون‬ ‫اینکــه وقــت را از دســت بدهــد از راه باریکــی کــه‬ ‫ابگیــر را بــه جــوی ابــی وصــل مــی کــرد ‪ ،‬فــرار‬ ‫کــرد ‪.‬‬ ‫فــردا ماهیگیــران رســیدند و‬ ‫راه ابگیــر را بســتند ‪.‬‬ ‫ماهــی نارنجــی کــه تــازه‬ ‫متوجــه خطــر شــد ‪ ،‬پیــش‬ ‫خــودش گفــت ‪ ،‬اگــر زودتــر‬ ‫فکــر عاقالنــه ای نکنــم‬ ‫بدســت ماهیگیــران اســیر مــی‬ ‫شــوم ‪ .‬پــس خــودش را بــه‬ ‫مــردن زد و روی ســطح اب‬ ‫امــد ‪.‬‬ ‫یکــی از ماهیگیــران کــه فکــر‬ ‫کــرد ایــن ماهــی مــرده اســت‪،‬‬ ‫او را از داخــل ابگیــر گرفــت و‬ ‫بــه طــرف جــوی اب پــرت‬ ‫کــرد ‪ ،‬و ماهــی از ایــن فرصــت‬ ‫اســتفاده کــرد و فــرار کــرد ‪.‬‬ ‫ماهــی قرمــز کــه از عقــل و فکــر خــود بــه موقــع‬ ‫اســتفاده نکــرد ‪ ،‬انقــدر بــه ایــن طــرف و انطــرف‬ ‫رفــت تــا در دام ماهیگیــران افتــاد‪.‬‬ ‫مزرعــه بزرگــی در کنــار جنــگل قــرار داشــت ‪.‬‬ ‫ایــن مزرعــه پــر از مــرغ و خــروس بــود ‪ .‬یــک روز‬ ‫روباهــی گرســنه تصمیــم گرفــت بــا حقــه ای بــه‬ ‫مزرعــه بــرود و مــرغ و خروســی شــکار کنــد ‪.‬‬ ‫رفــت ورفــت تــا بــه پشــت نــرده هــای مزرعــه‬ ‫رســید‪ .‬مرغهــا بــا دیــدن روبــاه فــرار کردنــد و‬ ‫خــروس هــم روی شــاخه درختــی پریــد ‪.‬‬ ‫روبــاه گفــت ‪ :‬صــدای قشــنگ شــما را شــنیدم‬ ‫بــرای همیــن نزدیکتــر امــدم تــا بهتــر بشــنوم ‪،‬‬ ‫حــاال چــرا بــاالی درخــت رفتــی ؟‬ ‫خــروس گفــت ‪ :‬از تــو مــی ترســم و بــاالی درخــت‬ ‫احســاس امنیــت مــی کنــم‪.‬‬ ‫روبــاه گفــت ‪ :‬مگــر نشــنیده ای کــه ســلطان‬ ‫حیوانــات دســتور داده کــه از امــروز بــه بعــد هیــچ‬ ‫حیوانــی نبایــد بــه حیــوان دیگــر اســیب برســاند ‪.‬‬ ‫خروس گردنش را دراز کرد و به دور نگاه کرد‪.‬‬ ‫روباه پرسید ‪ :‬به کجا نگاه می کنی ؟‬ ‫خــروس گفــت ‪ :‬از دور حیوانــی بــه ایــن ســو میــدود‬ ‫و گوشــهای بــزرگ و دم دراز دارد ‪ .‬نمــی دانــم ســگ‬ ‫اســت یــا گــرگ !‬ ‫روبــاه گفــت ‪ :‬بــا ایــن نشــانی هــا کــه تــو میدهــی‬ ‫‪ ،‬ســگ بزرگــی بــه اینجــا مــی ایــد و مــن بایــد هــر‬ ‫چــه زودتــر از اینجــا بــروم ‪.‬‬ ‫خــروس گفــت ‪ :‬مگــر تــو نگفتــی کــه ســلطان‬ ‫حیوانــات دســتور داده کــه حیوانــات همدیگــر را‬ ‫‪26‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اذیــت نکننــد ‪ ،‬پــس چــرا ناراحتــی ؟‬ ‫روبــاه گفــت ‪ :‬مــی ترســم کــه ایــن ســگه‬ ‫دســتور را نشــنیده باشــد! و بعــد پــا بــه فــرار‬ ‫گذاشــت ‪.‬‬ ‫و بدیــن ترتیــب خــروس از دســت روبــاه‬ ‫خــاص شــد ‪.‬‬ صفحه 4 ‫جادوگر و ستاره ها‬ ‫یکــی بــود و یکــی نبــود‪ .‬یــه شــهری بــود خیلــی‬ ‫بــزرگ‪ .‬از همــه رنــگ‪ .‬رنــگ و وارنــگ‪ .‬چــه شــهری‬ ‫بــود؟ شــهر ســتاره هــا‪ .‬ســتاره هــای رنگارنــگ کــه‬ ‫از همــه جــای اســمون اومــدن رو زمیــن‪ .‬یکــی از‬ ‫روزهــا جادوگــر بــا‪ ،‬ســوار جــاروش مــی شــه و مــی‬ ‫ره بــه اون بــاال باالهــا‪ .‬بــه اســمون‪ .‬بــه اســمون‬ ‫مهربــون‪ .‬تمــام ســتاره هــا رو جمــع مــی کنــه و مــی‬ ‫ریــزه تــو دامنــش‪.‬‬ ‫ســتاره هــا رو میــاره تــو شــهر خالــی و ســوت‬ ‫کــورش خالــی مــی کنــه‪ .‬دامنــش و تکــون مــی ده و‬ ‫همــه ی ســتاره هــا رو تــو شــهرش پخــش مــی کنه‪.‬‬ ‫ســتاره هــا بــا رنــگ هایــی کــه داشــتند بــه شــهر‬ ‫جادوگــر رنــگ دادن‪ ،‬نــور دادن‪ .‬امــا بــه خاطــر‬ ‫ایــن کــه از اســمون اومــدن پاییــن خیلــی ناراحــت‬ ‫بــودن‪ .‬بــه همیــن خاطــر نورشــون کــم شــده بــود‪.‬‬ ‫امــا جادوگــر هــر ســتاره ای کــه نــورش کــم مــی‬ ‫شــد و بــا جــاروش مــی زد و اون ســتاره مجبــور بــود‬ ‫تــا پرنــور شــه‪.‬‬ ‫غــروب جادوگــر کــه خســته از کارهــا و جادوگــری‬ ‫هــاش بــه خونــه اش مــی رفــت‪ ،‬پرنــده هــا و‬ ‫حیوونــا کــه خیلــی از قیافــه و صــدای جادوگــر‬ ‫مــی ترســیدن از لونــه هاشــون میومــدن بیــرون‪.‬‬ ‫پرنــده هــا و حیوونــا خیلــی نگــران ایــن بــودن کــه‬ ‫جادوگــر‪ ،‬جادوشــون کنــه‪ .‬اون روز کــه ســتاره هــا‬ ‫اومــدن رو زمیــن‪ ،‬پرنــده هــا و حیوونــا از دیــدن‬ ‫ســتاره هــا خیلــی تعجــب کــردن‪ .‬امــا خوششــون‬ ‫اومــد و خوشــحال شــدن‪ .‬حــس کــردن بــا اومــدن‬ ‫ســتاره هــا ترسشــون کــم تــر شــده‪ .‬شهرشــون‬ ‫قشــنگ تــر شــده‪ .‬امــا نــگاه بــه اســمون کــردن‪.‬‬ ‫ناراحــت بــود کــه تــو اســمون نیســت‪ .‬ســتاره ی‬ ‫قطبــی رو زمیــن گرمــش شــده بــود و همــش عــرق‬ ‫مــی کــرد‪ .‬ســتاره ســهیل زانوهــاش و بغــل کــرده‬ ‫بــود و یــه گوشــه نشســته بــود‪ .‬ســتاره هــا بــا‬ ‫هیــچ کســی حــرف نمــی زدن‪ .‬هرچــی پرنــده هــا و‬ ‫حیوونــا ازشــون مــی پرســیدن چــرا اینجــا اومدیــن‬ ‫یــا چــه جــوری اومدیــن‪ ،‬ســتاره هــا جــواب نمــی‬ ‫هــوا تاریــک شــده بــود و هیــچ ســتاره ای تــو دادن‪ .‬خرگــوش کوچولــو مــی رفــت جلــوی هــر‬ ‫اســمون نبــود‪ .‬ســتاره پرویــن گریــه مــی کــرد و ســتاره و بــا چشــم هــای گــرد تــو صورتــش نــگاه‬ ‫‪26‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مــی کــرد‪« :‬شــما واقعــا ســتاره ایــن؟ مــی تونــم‬ ‫بهتــون دســت بزنــم؟» دســتش رو بــرد ســمت‬ ‫ســتاره ی قطبــی‪ .‬امــا ســریع دســتش و پــس‬ ‫کشــید‪« :‬وای تــو چقــدر ســردی؟» ســتاره پرویــن‬ ‫هــم همینطــور گریــه مــی کــرد‪ ،‬گفــت‪« :‬اگــر مــا تــو‬ ‫اســمون نباشــیم‪ ،‬ادمــا راهشــون و گــم مــی کنــن‪.‬‬ ‫مــا خونمــون تــو اســمونه نــه روی زمیــن‪ .‬جغــد کــه‬ ‫خــودش هــم بــه خاطــر حــرف جادوگــر مجبــور بــود‬ ‫شــب هــا بخوابــه و صبــح هــا بیــدار بمونــه و از‬ ‫دســت جادوگــر خســته شــده بــود‪ ،‬دلــش بــرای‬ ‫ســتاره هــا ســوخت‪ .‬از روی درخــت پاییــن اومــد و‬ ‫کنــار ســتاره هــا نشســت‪« :‬مــی دونــم ســخته‪ .‬امــا‬ ‫چیــکار مــی شــه کــرد؟ جادوگــر دوســت داره همــه‬ ‫چــی متناســب خواســته ی خــودش باشــه‪ .‬بایــد یــه‬ ‫کاری کنیــم تــا دیگــه جادوگــر نتونــه بهمــون زور‬ ‫بگــه‪ .‬اینجــوری شــماها هــم مــی تونیــن برگردیــن‬ ‫بــه اســمون‪ .‬ســتاره ســهیل نگاهــی بــه ســتاره‬ ‫پرویــن کــرد کــه از حــرف هــای جغــد گریــه اش‬ ‫بنــد امــده بــود‪« :‬امــا اگــر مــا بتونیــم برگردیــم بــه‬ ‫اســمون هــم نمــی شــه‪ .‬مــا راه اومــدن و رفتــن بــه‬ ‫زمیــن و بلــد نیســتیم‪ .‬ســتاره پرویــن اشــک هــای‬ ‫مونــده رو صورتــش و پــاک کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«اره مــا بلــد نیســتیم‪ .‬جادوگــر مــا رو ریخــت تــو‬ ‫دامنــش و مــا رو اورد اینجــا‪ .‬امــا مــا بایــد برگردیــم‪.‬‬ ‫ببیــن شــب اســمون چــه ســیاه و تاریکــه‪».‬‬ ‫جغــد چنــد لحظــه ای ســاکت شــد و گفــت‪« :‬شــب‬ ‫وقتــی کــه جادوگــر خوابیــد بایــد بریــم بــه اتاقــش‬ ‫و کتــاب راهنمــای جادوگــری رو برداریــم‪ .‬از روی اون‬ ‫کتــاب شــاید بتونیــم جادوهاشــو خنثــی کنیــم‪».‬‬ ‫شــب کــه شــد همــه ی حیوونــا و ســتاره هــا راه‬ ‫افتــادن بــه ســمت خونــه ی جادوگــر‪ .‬ســتاره هــا‬ ‫نورشــون و کــم کــردن تــا جادوگــر متوجــه اون هــا‬ ‫‪9‬‬ ‫نشــه‪ .‬اونــا وارد اتــاق جادوگــر شــدن‪ .‬ســعی کردن‬ ‫همــه جــا رو بگــردن تــا اون کتــاب راهنمــا رو پیــدا‬ ‫کننــد‪ .‬زیــر تخــت‪ ،‬تــوی کابینــت‪ ،‬زیــر فــرش همــه‬ ‫جــا رو دیــدن‪ .‬یــه دفعــه جــاروی جادوگــر تکــون‬ ‫خــورد و افتــاد و جادوگــر بیــدار شــد‪ .‬جادوگــر‬ ‫بــه اطرافــش نــگاه کــرد و فکــر کــرد چــه خــواب‬ ‫جالبــی‪ .‬بهتــره بــره ســتاره هــا رو از اســمون بیــاره‬ ‫رو زمیــن و تــوی شــهرش پخــش کنــد‪.‬‬ صفحه 5 ‫اختراعاتی ها‬ ‫دانستن‬ ‫مهم بشر‬ ‫ملینا محمدی‬ ‫قطب نما‬ ‫پیــش از انکــه بدانیــم اختــراع قطــب نمــا بــه چــه‬ ‫زمــان و چــه مردمانــی برمی گــردد‪ .‬تعریفــی از قطــب‬ ‫نمــا و نحــوه کار بــا ان را برایتــان شــرح می دهیــم‪.‬‬ ‫تاریخچه اختراع قطب نما‬ ‫اینکــه چــه کســی موفــق بــه اختــراع قطــب نمــا‬ ‫شــده نامعلــوم اســت‪ .‬برخــی تصــور می کننــد‬ ‫کــه چینیــان بــرای اولیــن بــار قطــب نمــا را‬ ‫ســاختند‪ .‬عــده ای دیگــر اختــراع قطــب نمــا را بــه‬ ‫ایتالیایی هــا نســبت می دهنــد‪.‬‬ ‫برخــی از قطــب نماهــای اولیــه تکــه هــای اکســید‬ ‫مغناطیســی اهــن بودنــد که بــر روی قطعــات چوب‬ ‫پنبــه قــرار گرفتــه و بــر روی اب شــناور می شــدند‪.‬‬ ‫اکســید مغناطیســی اهــن کــه نــام دیگــر ان‬ ‫ماگنتیــت اســت نوعــی کانــی اهــن اســت‪.‬‬ ‫قطب نما چیست؟‬ ‫یکــی از مهم تریــن ابــزار بــرای جهــت یابــی بــر روی‬ ‫کــره زمیــن قطــب نمــا اســت‪ .‬بــا اختــراع قطــب نمــا‬ ‫تاریــخ جغرافیایــی دچــار تحــول و دگرگونــی شــد‪.‬‬ ‫ســفرهای دریایــی بعــد از اختــراع قطــب نمــا بــه نقــاط مختلــف جهــان شــروع شــد‪ .‬بــه وســیله ان و بــا‬ ‫اســتفاده از میــدان مغناطیســی زمیــن‪ ،‬می تــوان جهــت قطــب شــمال را مشــخص کــرد‪ .‬یعنــی همــان شــمال‬ ‫مغناطیســی زمیــن کــه بــا شــمال حقیقــی فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫زاویــه میــان شــمال حقیقــی و مغناطیســی را میــل مغناطیســی می نامنــد‪ .‬در حــال حاضــر بــرای تغییــن‬ ‫شــمال حقیقــی از قطــب نماهایــی کــه امکانــات بیشــتری دارنــد و پیشــرفته تــر هســتند اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫انواع شمال‬ ‫شــمال جغرافیایــی‪ :‬کــه بــه قطــب شــمال جغرافیایــی ختــم‬ ‫می شــو د ‪.‬‬ ‫شــمال مغناطیســی‪ :‬وقتــی زمیــن بــه دور خــود می چرخــد‪ ،‬نیــروی‬ ‫جاذبــه مغناطیســی پدیــد می ایــد کــه در قطــب شــمال تمرکــز‬ ‫می یابــد و نــوک عقربــه قطــب نمــا را بــه ســمت خــود می کشــاند‪.‬‬ ‫امتــداد عقربــه قطــب نمــا شــمال مغناطیســی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫شــمال شــبکه‪ :‬ادامــه خطــوط عمــودی کــه روی نقشــه قــرار‬ ‫دارنــد‪ ،‬در جهــت بــاال را شــمال شــبکه می گوینــد‪.‬‬ ‫ایــن نکتــه را نیــز مــورد توجــه قــرار دهیــد کــه قطــب شــمال‬ ‫مغناطیســی بــا شــمال حقیقــی در حــدود چنــد درجــه اختــاف دارد‪.‬‬ ‫کــه در نقشــه هــای دقیــق جغرافیایــی ایــن اختــاف مشــخص‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫بعــد از ایــن مــردم ســاخت اهــن ربــا از فــوالد را اموختنــد و موفق به‬ ‫ســاخت قطــب نماهــای بهتــری شــدند‪ .‬قطــب نماهــای مغناطیســی‬ ‫در کشــتی ها بــه طــور معمــول از چنــد اهــن ربــا ســاخته شــده انــد‬ ‫کــه بــر روی صفحــه قطــب نمــا نصــب می شــدند‪.‬‬ ‫اختــراع قطــب نمــا نیــز ماننــد دیگــر اختراعاتــی کــه در گذشــته‬ ‫انجــام می شــد مدت هــای زیــادی طــول کشــید تــا پــی بــه‬ ‫ارزش ان بــرده شــود و جایــگاه واقعــی خــود در میــان مــردم علــی‬ ‫الخصــوص دریانــوردان پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫همــان طــور کــه گفتــه شــد اختــراع قطــب نمــا گاهــی بــه چینــی‬ ‫هــا و گاهــی بــه ایتالیایی هــا نســبت داده شــده اســت‪ .‬بعضــی از‬ ‫مورخــان نیــز بــر ایــن باورنــد کــه ایرانیــان باســتان موفــق بــه‬ ‫اختــراع قطــب نمــا شــده انــد‪.‬‬ ‫اختراع قطب نما در ایران‬ ‫قطــب نمــای چینــی بیســت و چهــار جهــت داشــت‪ ،‬امــا قطــب‬ ‫نمایــی کــه ایرانیــان ســاخته بودنــد دارای ســی و دو جهــت بــود‪.‬‬ ‫اینکــه ایــن قطــب نمــا ‪ ۳۲‬جهــت داشــت نشــانگر دقــت بیشــتر‬ ‫قطــب نمــای ایرانــی می باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن نشــان می دهــد کــه ایرانیــان بــا اعــداد در مبنــای دو‬ ‫اشــنایی داشــتند و همچنیــن نشــانگر دانــش ریاضــی پیشــرفته‬ ‫انهــا می باشــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 6 ‫اختراع قطب نما در اروپا‬ ‫انســان هــا زمانــی کــه اولیــن دریــا‬ ‫نوردی هــای خــود را انجــام می دادنــد بــدون‬ ‫اینکــه هیــچ ابــزار جهــت نمایی داشــته باشــند‬ ‫و مجهــز بــه هیــچ یــک از ابــزار الکترونیکــی‬ ‫باشــند ســفر خــود را اغــاز می کردنــد‪ .‬انهــا‬ ‫فقــط بــه وســیله یــک روشــنایی از یــک نقطــه‬ ‫بــه نقطــه ای دیگــر می رفتنــد‪.‬‬ ‫انهــا در روشــنایی روز بــا اســتفاده از خورشــید‬ ‫و در تاریکــی شــب اگــر هــوا مســاعد بــود‬ ‫بــا اســتفاده از نــور ســتارگان و ســیارگان و‬ ‫مهتــاب دریــا را می نوردیدنــد‪.‬‬ ‫وحشــت از گــم شــدن در اقیانــوس بــه دلیــل اینکــه اگــر روزی هــوا ابــری بــود و بــرای دریانــوردی‬ ‫مناســب نبــود همیشــه بــا انهــا همــراه بــود‪ .‬بــه همیــن دلیــل همیشــه طــوری بــه راه می افتادنــد تــا‬ ‫بتواننــد ســاحل را ببیننــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای قــرون وســطی قطــب نمــا بــه وســیله اعــراب تکمیــل شــد و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت‪ .‬ایــن‬ ‫اختــراع در قــرن ‪ ۱۲‬میــادی بــه کشــورهای اروپایــی بــرده شــد‪.‬‬ ‫ســفرهای دریایــی بــه طــور گســترده بــا تکمیــل قطــب نمــا اغــاز شــد و توانســت دگرگونــی و نــواوری در‬ ‫تاریــخ ســیر و ســفر جهــان را رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫انواع قطب نماهای مغناطیسی‬ ‫مدتهــای مدیــدی از اختــراع قطــب نمــا می گــذرد‪ ،‬پیشــرفت‬ ‫در تولیــد ایــن ابــزار کارا و قدرتمنــد باعــث شــده بســیاری از‬ ‫کارهــای مربوطــه بــه ســهولت انجــام گیــرد‪.‬‬ ‫قطــب نماهــای مغناطیســی نوعــی از قطــب نمــا هســتند کــه‬ ‫جــدای از ظاهرشــان از یــک عقربــه مغناطیســی و یــک صفحــه‬ ‫درجــه بنــدی شــده ســاخته شــده انــد‪.‬‬ ‫قطــب نماهــای مغناطیســی چــه ســاده باشــند چــه پیشــرفته‪،‬‬ ‫همــه شــان بــر یــک اســاس کار می کننــد‪ .‬یــک صفحــه درجــه‬ ‫بنــدی شــده کــه جهــان جغرافیایــی بــر روی ان نوشــته شــده‬ ‫اســت‪ .‬و همچنیــن یــک ســوزن مغناطیســی کــه بــر طبــق‬ ‫میــدان مغناطیســی زمیــن عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫قطب نماهای حرفه ای‬ ‫ایــن نــوع از قطــب نماهــا‪ ،‬مخصــوص کارهــای حرفــه ای‬ ‫ســاخت و طراحــی شــده انــد‪ .‬کارهایــی کــه نیــاز بــه دقــت‬ ‫دارد و از حساســیت زیــادی برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫قطب نماهای دیجیتالی‬ ‫قطــب نمــا را در وهلــه اول بایــد از هــر‬ ‫چیــزی کــه موجــب انحــراف عقربــه ان‬ ‫می شــود دور نــگاه داشــت‪ .‬بــه عنــوان‬ ‫مثــال خطــوط پــر فشــار بــرق و یــا اشــیاء‬ ‫اهنــی می تواننــد بــر کارکــرد قطــب‬ ‫نمــا تاثیــر بگذارنــد‪ .‬همچنیــن ابــزار‬ ‫الکتریکــی و خطــوط تلفــن و‪...‬‬ ‫در مرحلــه بعــد قطــب نمــا را ارام حرکــت‬ ‫دهیــد تــا عالمــت شــمال قطــب نمــا در‬ ‫زیــر نشــانه(عقربه) رنگــی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ایــن عقربــه رنگــی در همــه قطــب نماهــا‬ ‫بــرای اینکــه شــمال را نشــان دهنــد رنگــی‬ ‫نحوه استفاده از قطب نما‬ ‫می باشــد‪ .‬عقربــه هــای رنگــی شــمال‬ ‫ـرای‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـط‬ ‫ـ‬ ‫فق‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫ـاده‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـیار‬ ‫اســتفاده از قطــب نمــا بسـ‬ ‫مغناطیســی را نشــان می دهنــد و دیگــر‬ ‫بــکار گیــری ان بایــد بــه دو نکتــه توجــه کــرد‪.‬‬ ‫عقربــه هــا و درجــات نشــانگر مابقــی‬ ‫مکان هــای جغرافیایــی هســتند‪..‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اکثــر ایــن مــدل از قطــب نماهــا بــا اســتفاده از اهــن ربــای‬ ‫مغناطیســی بــر روی صفحــه نمایشــگر بــه صــورت دیجیتالــی‬ ‫اطالعــات را می فرســتند‪ .‬و بســیاری از انهــا هــم بــرای‬ ‫تلفن هــای همــراه طراحــی شــده انــد‪.‬‬ ‫قطب نمای زیروسکوپی‬ ‫ایــن مــدل از قطــب نماهــا بــر خــاف قطــب نماهــای‬ ‫مغناطیســی وابســته بــه میــدان مغناطیســی زمیــن نیســتند‪.‬‬ ‫ایــن مــدل دو مزیــت نســبت بــه نــوع مغناطیســی دارنــد‪:‬‬ ‫اول اینکــه قطــب نمــای زیروســکوپی دارای دقــت بیشــتری‬ ‫اســت و مــی توانــد جهــت شــمال جغرافیایــی را مشــخص و‬ ‫تاییــد کنــد‬ ‫دوم اینکــه ایــن قطــب نمــا حساســیتی بــه مــواد مغناطیســی‬ ‫ندارنــد و بــه همیــن دلیــل بــر اثــر حضــور میدان هــای‬ ‫مغناطیســی کــه در کشــتی و هواپیمــا وجــود دارد دچــار‬ ‫اختــاف نمی شــود‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 7 ‫ ها‬ ‫دانستنی‬ ‫ایران‬ ‫مشاهیر‬ ‫علــی اســفندیاری (نیمــا یوشــیج) و محتشم الســلطنه‬ ‫از مشــهورترین اعضــای ایــن خانــدان هســتند‪ .‬در‬ ‫عصــر قاجــار و پهلــوی‪ ،‬وزراء و نماینــدگان مجلــس و‬ ‫چهره هــای سیاســی و علمــی و هنرمنــدان متعــددی از‬ ‫میــان افــراد ایــن خانــواده برخاســتند‪.‬‬ ‫حتــی پــس از درگذشــت حســن اســفندیاری (محتشــم‬ ‫الســلطنه) در ســال ‪ ۱۳۲۳‬شمســی کــه از صاحــب‬ ‫منصبــان مشــهور و وزیــر چنــد وزارتخانــه بــود‪ ،‬کتابــی‬ ‫بــه عنــوان زندگــی حســن اســفندیاری بــه چــاپ رســید‪.‬‬ ‫نیمــا یوشــیج در اغــاز کتــاب نســب و تبــار خاندانــش را‬ ‫شــرح می دهــد‪.‬‬ ‫نیمــا یوشــیج در مقالــه زندگانــی حســن اســفندیاری‬ ‫(محتشــم الســلطنه) کــه در ان تاریخچــه خانــدان‬ ‫اســفندیاری را شــرح می دهــد‪ ،‬به طــور ضمنی تبــار‬ ‫خــود را بــه اســپهبدان پادوســبانیان طبرســتان‬ ‫می ر ســا ند ‪.‬‬ ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫نیما یوشیج‬ ‫علــی اســفندیاری (‪ ۲۱‬ابــان ‪ ۱۳ - ۱۲۷۶‬دی ‪ )۱۳۳۸‬کــه بــه‬ ‫نــام نیمــا یوشــیج شــناخته می شــود‪ ،‬شــاعر معاصــر ایرانــی‬ ‫بــود‪ .‬وی بنیان گــذار شــعر نویــن و ملقــب بــه «پــدر شــعر نــو‬ ‫فارســی» اســت‪.‬‬ ‫نیمــا یوشــیج بــا مجموعــه تاثیرگــذار افســانه‪ ،‬کــه اعــام‬ ‫شــعر نــو فارســی بــود‪ ،‬در فضــای ثابــت شــعر ایــران‪،‬‬ ‫انقالبــی بــه پــا کــرد‪ .‬نیمــا اگاهانــه تمــام ســاختارهای شــعر‬ ‫ســنتی فارســی را بــه چالــش کشــید‪ .‬شــعر نــو عنوانــی بــود‬ ‫کــه خــو ِد نیمــا بــر شــعر خــود گذاشــته بــود‪.‬‬ ‫تمــام جریان هــای اصلــی شــعر معاصــر فارســی وابســته‬ ‫بــه ایــن تحــول هســتند کــه نیمــا ان را پایــه گــذاری کــرد‪.‬‬ ‫بســیاری از شــاعران و منتقــدان معاصــر‪ ،‬اشــعار نیمــا را نمادیــن و او را هم پایــه شــاعران نمادگــرای مشــهور‬ ‫جهــان می داننــد‪.‬‬ ‫نیما همچنین اشعاری به زبان مازندرانی دارد که با نام «روجا» چاپ شده است‪.‬‬ ‫همچنان نیما با استفاده از عناصر طبیعی با بیانی زیبا به جامعه را وصف کرده است‪.‬‬ ‫نیمــا در ســال ‪ ۱۲۷۶‬هجــری شمســی در روســتای یــوش‪ ،‬از‬ ‫توابــع بخــش بلــده شهرســتان نــور‪ ،‬به دنیــا امــد‪ .‬پــدرش‪،‬‬ ‫ابراهیم خــان ا ِعظام الســلطنه‪ ،‬متعلــق بــه خانــواده ای قدیمــی‬ ‫در مازنــدران بــود و بــه کشــاورزی و گل ـه داری مشــغول بــود‪.‬‬ ‫نیمــا یوشــیج (علــی اســفندیاری) و خانــدان اســفندیاری (نور)‬ ‫از خاندان هــای معــروف ایــران و نــور اســتان مازنــدران در‬ ‫دوره قاجــار و پهلــوی اســت کــه نســب ایشــان بــه شــاخه ای‬ ‫از اســپهبدان طبرســتان موســوم بــه پادوســبانیان می رســد‪.‬‬ ‫پادوســبانیان سلســله ای ساســانی تبــار بودنــد کــه از حــدود‬ ‫ســال ‪ ۴۰‬هجــری تــا دوران شــاه عبــاس یکــم صفــوی بــر بخش هایــی از طبرســتان (بعــدا ً مازنــدران)‬ ‫حکمرانــی می کردنــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫نیمــا بــه اصالــت و تبــار خــود‬ ‫افتخــار می کنــد‪ .‬شــهراگیم از‬ ‫اجــداد پدری نیمــا و از بــزرگان‬ ‫مازنــدران بــود‪.‬‬ ‫بــه دلیــل همیــن عالقه منــدی‬ ‫بــه تبــارش بــود کــه نــام‬ ‫فرزنــدش را نیــز شــراگیم‬ ‫گذاشــت‪ .‬واژه «نیمــاور» در‬ ‫زبــان مازندرانــی بــه معنــی‬ ‫کمانــدار بــزرگ اســت‪ .‬ایــن‬ ‫نــام‪ ،‬بــه چند تــن از اســپهبدان‬ ‫مازندرانــی اطــاق می شــود‪ .‬نیمــا خــود در ایــن بــاره می نویســد‪« :‬نیمــاور یکــی از پادشــاهان رســتمدار‬ ‫کــه جــد مــن اســت‪ ».‬نیمــا می گویــد کــه انچــه باعــث شــهرتش می شــود‪ ،‬هنــر اوســت‪ .‬هنــر نیمــا هــم‬ ‫شــاعری اســت و باعــث شــد کــه امــروز یکــی از نامــداران عرصــه ادبیــات ایــران باشــد‪.‬‬ ‫علی اسفندیاری در سال ‪ ۱۳۰۰‬خورشیدی نام خود را به نیما تغییر داد‪.‬‬ ‫او بــا همیــن نــام شــعرهای خــود را امضــاء می کــرد‪ .‬در نخســتین ســال های صــدور شناســنامه نــام وی‬ ‫نیمــا خــان یوشــیج ثبــت شده اســت‪ .‬خانــدان مــادری نیمــا ریشــه و اصالتــی گرجــی داشــتند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 8 ‫نیمــا در ‪ ۶‬اردیبهشــت ‪ ۱۳۰۵‬خورشــیدی ازدواج کــرد‪.‬‬ ‫همســر وی‪ ،‬عالیــه جهانگیــر‪ ،‬فرزنــد میــرزا اســماعیل‬ ‫شــیرازی و خواهــرزاده نویســنده نامــدار میــرزا جهانگیــر‬ ‫صوراســرافیل بــود‪ .‬حاصــل ایــن ازدواج‪ ،‬کــه تــا پایــان‬ ‫عمــر دوام یافــت‪ ،‬فرزنــد پســری بــود بــه نــام شــراگیم‬ ‫کــه اکنــون در امریــکا زندگــی می کنــد‪ .‬شــراگیم در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۲۱‬خورشــیدی به دنیــا امــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۰۷‬خورشــیدی‪ ،‬محــل کار عالیــه جهانگیــر‪،‬‬ ‫همســر نیمــا‪ ،‬بــه بارفــروش (بابــل کنونــی؛ مدرســه‬ ‫بــدر) انتقــال یافــت‪ .‬نیمــا نیــز بــا او بــه ایــن شــهر‬ ‫رفــت‪ .‬یــک ســال بعــد انــان بــه رشــت رفتنــد‪ .‬عالیــه‬ ‫در این جــا مدیــر مدرســه بــود او مدتــی نیــز در‬ ‫دبیرســتان حکیــم نظامــی شهرســتان اســتارا بــه امــر‬ ‫تدریــس مشــغول بــود‪.‬‬ ‫نیمــا در ســال ‪ ۱۳۰۰‬منظومــه قصــه رنــگ پریــده را‬ ‫کــه یــک ســال پیــش ســروده بــود در هفته نامــه‬ ‫قــرن بیســتم میــرزاده عشــقی بــه چــاپ رســاند‪ .‬ایــن‬ ‫منظومــه باعــث مخالفــت بســیاری از شــاعران ســنتی‬ ‫و پیــرو ســبک قدیــم ماننــد ملــک الشــعرای بهــار و‬ ‫مهــدی حمیــدی شــیرازی شــد‪ .‬شــاعران ســنتی بــه‬ ‫مســخره و ازار وی دســت زدنــد‪ .‬عبدالعلــی دســتغیب‪،‬‬ ‫پژوهشــگر ادبــی‪ ،‬معتقداســت کــه نیمــا حتــی درابتــدا‬ ‫کــه بــه ســبک قدیــم شــعر می ســرود‪ ،‬توانایــی خــود‬ ‫را نشــان داد‪ .‬هرچنــد ایــن اشــعار ازنظــر فــرم کهــن‬ ‫هســتند‪ ،‬نیمــا معانــی و موضوعــات جدیــدی در انهــا‬ ‫گنجاند ه اســت‪.‬‬ ‫در پاییــز ســال ‪ ۱۳۰۱‬شــعر «ای شــب» را در روزنامــه هفتگــی نوبهــار منتشــر کــرد‪ .‬نیمــا در ایــن رابطــه‬ ‫می گویــد‪« :‬در پاییــز ســال ‪ ۱۳۰۱‬نمونــه دیگــری از شــیوه کار خــود «ای شــب» را کــه پیــش از ایــن‬ ‫تاریــخ ســرودم و دســت بــه دســت و مــردود شــده بــود‪ ،‬در روزنامــه هفتگــی «نوبهــار» دیــدم‪ ».‬شــیوه کار‬ ‫در هــر کــدام از ایــن قطعــات تیــر زهراگینــی بــه خصــوص در ان زمــان بــه طرفــداران ســبک قدیــم بــود‪.‬‬ ‫نیمــا پــس از مدتــی بــه تدریــس در مدرســه های مختلــف از جملــه مدرســه عالــی صنعتــی تهــران و‬ ‫همــکاری بــا روزنامه هایــی چــون مجلــه موســیقی و مجلــه کویــر پرداخــت‪ .‬تحــول نیمــا بــا دو شــعر‬ ‫«ققنــوس» (بهمــن ‪ ۱۳۱۶‬ش) و «غــراب» (مهــر ‪ ۱۳۱۷‬ش) اغــاز شــد و او ایــن دو شــعر را در مجلــه‬ ‫«موســیقی» کــه یــک مجلــه دولتــی بــود‪ ،‬منتشــر کــرد‪ .‬او در ‪ ۶۴‬ســال زندگــی خــود توانســت معیارهــای‬ ‫هزارســاله شــعر فارســی را کــه تغییرناپذیــر و ابــدی نشــان مــی داد‪ ،‬بــا شــعرهایش تحــول بخشــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ایــن شــاعر بــزرگ‪ ،‬درحالی کــه بــه علــت‬ ‫ســرمای شــدید یــوش‪ ،‬بــه ذات الریــه‬ ‫مبتــا شــده بــود‪ ،‬بــرای معالجــه بــه‬ ‫تهــران امــد؛ معالجــات تاثیــری نداشــت و‬ ‫در ‪ ۱۳‬دی ‪ ۱۳۳۸‬درگذشــت و در امامــزاده‬ ‫عبــداهلل تهــران بــه خــاک ســپرده شــد‪.‬‬ ‫ســپس در ســال ‪ ۱۳۷۲‬خورشــیدی بنــا‬ ‫بــه وصیــت وی پیکــر او را بــه خانـه اش در‬ ‫یــوش منتقــل کردنــد‪ .‬ارامــگاه او در کنــار ارامــگاه خواهــرش‪ ،‬بهجت الزمــان اســفندیاری (درگذشــته بــه‬ ‫تاریــخ ‪ ۸‬خــرداد ‪ )۱۳۸۶‬و ارامــگاه ســیروس‬ ‫طاهبــاز در میــان حیــاط جــای گرفته اســت‪.‬‬ ‫دغدغــه اصلــی نیمــا حفــظ و احیــای‬ ‫زبــان طبــری بــود‪ ،‬او در نامه هــا و دســت‬ ‫نوشــته هایش و همچنیــن در مقدمــه دفتــر‬ ‫روجــا‪ ،‬بــه ایــن دغدغــه اشــاره می کنــد‪ .‬وی‬ ‫در نامه هایــی کــه بــه بــرادرش می نویســد‪،‬‬ ‫ســه بــار از وی می خواهــد کــه کتــاب تاریــخ‬ ‫طبرســتان و دیــوان امیــر پــازواری را برایش‬ ‫تهیــه کــرده و ارســال کنــد‪ .‬مهم تریــن‬ ‫گام نیمــا در راه زنــده نــگاه داشــتن زبــان‬ ‫طبــری‪ ،‬ســرودن اشــعار طبــری در مجموعــه ای بــا نــام‬ ‫روجــا اســت‪.‬‬ ‫منظومــه قصــه رنــگ پریــده در حقیقــت نخســتین اثــر‬ ‫منظــوم نیمایــی اســت کــه در قالــب مثنــوی ســروده‬ ‫شده اســت‪ .‬شــاعر در ایــن اثــر زندگــی خــود را روایــت‬ ‫کرده اســت ســپس افســانه را ســرود‪.‬‬ ‫نیمــا در ایــن اثــار و اشــعاری نظیــر خــروس و روبــاه‪،‬‬ ‫چشــمه و بــز مالحســن مســئله افــکاری اجتماعــی را‬ ‫بیــان می کنــد‪ ،‬امــا قالــب اشــعار قدیمــی اســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال انتشــار افســانه دنیــای ادبیــات ان زمــان‬ ‫را تــکان داد‪ .‬ای شــب نیــز در هفته نامــه نوبهــار‬ ‫محمدتقــی بهــار چــاپ شــد و جنجالــی شــد‪.‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 9 ‫ ها‬ ‫دانستنی‬ ‫جهان‬ ‫مشاهیر‬ ‫ویلیــام شکســپیر در ‪ ۲۶‬اوریــل ‪ ۱۵۶۴‬در شــهر اســتراتفورد در‬ ‫انگلســتان غســل تعمیــد داده شــد‪ .‬شــهرت شکســپیر بــه عنــوان شــاعر‪،‬‬ ‫نویســنده‪ ،‬بازیگــر و نمایشــنامه نویس منحصربه فــرد اســت و برخــی‬ ‫او را بزرگ تریــن نمایشــنامه نویس تاریــخ می داننــد‪ .‬بــا ایــن حــال‪،‬‬ ‫بســیاری از حقایــق زندگــی او مبهــم اســت‪ .‬پــدرش از صاحب منصبــان‬ ‫دیوانــی بــود کــه گویــا بعدهــا بــا مشــکالت مالــی مواجــه شــد و مــادرش‬ ‫فرزنــد یــک زمیــن دار محلــی نســبتاً ثروتمنــد بــود‪ .‬شکســپیر احتمــاالً‬ ‫در مدرســه گرامــر اســتراتفورد تحصیــل کــرده و در انجــا اطالعــات‬ ‫ارزشــمندی دربــاره ادبیــات التیــن بــه دســت اورده اســت؛ امــا ویلیــام بــه‬ ‫اکســفورد یــا کمبریــج نرفــت‪.‬‬ ‫رها سمیعی‬ ‫ویلیام شکسپیر‬ ‫ویلیــام شکســپیر (زاده ‪ - ۱۵۶۴‬درگذشــته ‪ )۱۶۱۶‬شــاعر و‬ ‫نمایشــنامه نویس و بازیگــر تئاتــر انگلیســی بــود کــه بســیاری وی‬ ‫را بزرگ تریــن نویســنده در زبــان انگلیســی دانســته اند‪« .‬ســخن‬ ‫ســرای اون» لقبــی اســت کــه بــه خاطــر محــل تولــدش در اون‬ ‫واقــع در اســتراتفورد انگلیــس بــه وی داده انــد‪.‬‬ ‫شکســپیر در اســتراتفورد‪-‬ان‪-‬اون‪ ،‬واریک شــر متولــد و بــزرگ شــد‪.‬‬ ‫وی در ســن ‪ ۱۸‬ســالگی بــا ان هتــوی ازدواج کــرد و صاحــب ســه‬ ‫فرزنــد شــد‪ :‬ســوزانا هــال و دوقلوهــای همنــت و جــودث کواینــی‪.‬‬ ‫حــدودا ً بیــن ســال های ‪ ۱۵۸۵‬و ‪ ،۱۵۹۲‬وی فعالیــت حرفــه ای موفــق خــود را در لنــدن بــه عنــوان بازیگــر‪،‬‬ ‫نویســنده و مالــک بخشــی از یــک شــرکت بازیگــری بــه نــام مــردان لــرد چمبرلیــن‪ ،‬کــه بعــدا ً بــه عنــوان‬ ‫مــردان پادشــاه شــناخته شــد‪ ،‬اغــاز کــرد‪ .‬بــه نظــر می رســد در ‪ ۴۹‬ســالگی (حــدود ســال ‪ )۱۶۱۳‬در‬ ‫اســتراتفورد بازنشســته شــده‪ ،‬جایــی کــه ســه ســال بعــد درگذشــت‪ .‬کمتــر ســوابقی از زندگــی خصوصــی‬ ‫شکســپیر باقــی مانده اســت‪.‬‬ ‫گمانــه زنی هــای قابــل توجهــی در مــورد مــواردی ماننــد ظاهــر فیزیکی‪،‬اعتقــادات مذهبــی وی و اینکــه ایــا‬ ‫اثــار منتســب بــه وی توســط دیگــران نوشــته شده اســت‪ ،‬همــواره وجــود داشــته اســت‪.‬‬ ‫شکســپیر بیشــتر اثــار شــناخته شــده خــود را بیــن ســالهای ‪ ۱۵۸۹‬و ‪ ۱۶۱۳‬تولیــد کرده اســت‪ .‬وی‬ ‫ســپس تــا ســال ‪ ۱۶۰۸‬غالب ـاً تراژدی هایــی نوشــت‪ ،‬از جملــه هملــت‪ ،‬رومئــو و ژولیــت‪ ،‬اتللــو‪ ،‬شــاه لیــر‬ ‫و مکبــث کــه همگــی از بهتریــن اثــار بــه زبــان انگلیســی محســوب می شــدند‪ .‬وی در اخریــن مرحلــه‬ ‫زندگــی خــود‪ ،‬بــا نمایشــنامه نویســان دیگــر همــکاری کــرد‪.‬‬ ‫بســیاری از نمایشــنامه های شکســپیر در دوره هــای مختلــف کیفیــت و دقــت در طــول زندگــی وی منتشــر‬ ‫شده اســت‪ .‬بــا ایــن حــال‪ ،‬در ســال ‪ ،۱۶۲۳‬دو هــم بازیگــر و دوســتان شکســپیر‪ ،‬جــان همینگــز و هنــری‬ ‫کانــدل‪ ،‬متــن قطعــی تــری را منتشــر کردنــد کــه بــه عنــوان اولیــن برگــه‪ ،‬نســخه جمـع اوری شــده پــس‬ ‫از مــرگ از اثــار نمایشــی شکســپیر کــه شــامل همــه نمایشــنامه های وی بــه جــز دوتــای انهــا بــود ‪،‬‬ ‫منتشــر شــد‪ .‬بخــش اغازیــن ایــن کتــاب بــا شــعری از بــن جونســون مزیــن شــد‪ ،‬کــه در ان جونســون از‬ ‫قــول معــروف شکســپیر «نــه از یــک دوره بلکــه بــرای همــه دوران» اســتقبال کــرد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ـی ویلیــام افســانه فــراوان اســت و ســند معتبــر کــم‪ .‬اولیــن‬ ‫دربــاره جوانـ ِ‬ ‫مدرکــی کــه مــا دربــاره او پــس از مراســم تعمیــد و نام گــذاری داریــم‬ ‫ایــن اســت کــه او در ســن ‪ ۱۸‬ســالگی بــا ان هتــوی اهــل اســتراتفورد‬ ‫کــه ‪ ۲۶‬ســاله بــود ازدواج کــرد‪.‬‬ ‫ســوزانا اولیــن فرزنــد از ســه فرزنــد او بــود‪ .‬دو فرزنــد دیگــر‬ ‫او یــک دختــر و پســر دوقلــو متولــد ســال ‪ ۱۵۸۵‬بودنــد‪.‬‬ ‫شکســپیر پــس از ازدواج بــه لنــدن رفــت و در دوره ای از شــدت‬ ‫فقــر بــه نگهبانــی از اســبان افــرادی کــه بــه نمایشــخانه های‬ ‫می امدنــد مشــغول شــد و ســپس بــه ســبب عالقــه شــدید‬ ‫وی بــه نمایــش وی در ســال های ‪ ۱۵۸۵‬یــا ‪ ۱۵۸۶‬در گــروه‬ ‫هنرپیشــگان لردلسســتر کــه اندکــی بعــد بــه عنــوان «بازیگــران‬ ‫مخصــوص ملکــه» مفتخــر شــد مشــغول بــه کار شــد‪ .‬در انجــا‬ ‫وظیفــه ویرایــش نمایش نامه هــا را بــه او ســپردند‪ .‬شکســپیر‬ ‫از ایــن موقعیــت اســتفاده کــرد و خــود چنــد نمایشــنامه نوشــت‬ ‫کــه بــا اســتقبال روبـه رو شــد‪ .‬پــس از ان‪ ،‬تــا هفــت ســال هیــج‬ ‫اطالعــی از فعالیت هایــش نیســت‪ .‬همچنیــن وی در ســال ‪۱۵۹۴‬‬ ‫بــه عنــوان یکــی از ســه بازیگــر مهــم گــروه شــد‪.‬‬ ‫این دســته شــامل کســانی می شــد کــه در ان روزگار مشــهورترین‬ ‫بازیگــران بودنــد؛ ماننــد ریچــارد باربیــج‪ ،‬کــه بی شــک خالــق‬ ‫نقش هــای هملــت‪ ،‬شــاه لیــر‪ ،‬و اتللــو بــود‪ .‬همچنیــن‪ ،‬رابــرت ارمیــن و ویــل کمــپ (بازیگــران نمایشــنامه‬ ‫«دلقــک و احمــق» شکســپیر)‪.‬‬ ‫همچنین ایشان شناخته شده ترین بازیگران تئاتر الیزابتی در سال ‪ ۱۵۹۹‬بودند‪.‬‬ ‫شکســپیر در دوران نخســتین‪ ،‬خــود را بــه تئاتــر محــدود نکــرد و در ســال ‪ ۱۵۹۳‬منظومــه عشــقی ـ‬ ‫ـاطیری ونــوس و ادونیــس و در ســال پــس از ان نیــز اثــر برجســته ت ِر تــاراج الکریــس را بــه حامــی‬ ‫اسـ‬ ‫ِ‬ ‫خــود‪ ،‬اشــراف زاده ســاوت همپتــون‪ ،‬اهــدا کــرد‪ ،‬و تــا ‪ ۱۵۹۷‬او موفــق شــد خانــه ای نــو در اســتراتفورد‬ ‫خریــداری کنــد و اینــک او می توانســت خــود را «جنتلمــن» بنامــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 10 ‫فرانســیس میــرس در کتــاب پاالدیــس تامیــا‬ ‫دربــاره شکســپیر می گویــد‪« :‬همان طــور کــه‬ ‫پالتــوس و ســنکا بهتریــن کمــدی و تــراژدی بــه‬ ‫زبــان التیــن هســتند‪ ،‬شکســپیر فاخرتریــن ان هــا‬ ‫از هــر دو گونــه در روی صحنــه اســت‪».‬‬ ‫بــا دو شــعری کــه شکســپیر در ســال های ‪۱۵۹۳‬‬ ‫و ‪ ۱۵۹۴‬بــه چــاپ رســاند‪ ،‬اشــعار او زودتــر از‬ ‫نمایش هایــش چــاپ شــدند‪ .‬همچنیــن‪ ،‬بایــد‬ ‫گفــت کــه بیشــتر غزل هــای او بایــد در ایــن‬ ‫ســال ها نوشــته شــده باشــند و نمایش هــای‬ ‫او پــس از ســال ‪ ۱۵۹۴‬پدیــد امده انــد‪ ،‬و او‬ ‫به طورکلــی هــر دو ســال یــک اثــر عرضــه کــرد‬ ‫کــه هریــک شــامل ســرودها و اهنگ هایــی بســیار زیبایــی می شــدند‪.‬‬ ‫ـی شکســپیر شــامل هنــری چهــارم‪ ،‬تیتــوس اندرونیکــس‪ ،‬رویــای شــب نیمــه تابســتان‪،‬‬ ‫نمایش هــای ابتدایـ ِ‬ ‫تاجــر ونیــزی‪ ،‬و ریچــارد ســوم می شــود کــه همگــی در میانــه و اواخــر دهــه‪ ۱۵۹۰‬تاریخ گــذاری شــده اند‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬بعضــی از تراژدی هــای مشــهور او کــه در اوایــل دهــه‪ ۱۶۰۰‬نگاشــته شده اند‪،‬شــامل اتلــو‪ ،‬شــاه‬ ‫لیــر‪ ،‬و مکبــث هســتند‪ .‬در حــدود ســال ‪ ۱۶۱۰‬شکســپیر بــرای اســتراحت بــه اســتراتفورد برمی گــردد و بــاز‬ ‫بــه نوشــتن ادامــه می دهــد‪ .‬ایــن دوره‪ ،‬دوره رمــان و کمدی‪-‬تــراژدی او بــه حســاب می ایــد‪ .‬او در ایــن‬ ‫مــدت‪ ،‬اثــاری ماننــد طوفــان‪ ،‬هنــری هشــتم‪ ،‬ســیمبالین و داســتان زمســتان را پدیــداورد‪.‬‬ ‫غزلیات او نخستین بار در سال ‪ ۱۶۰۹‬به چاپ رسید‪.‬‬ ‫ویلیــام شکســپیر در روز ‪ ۲۳‬اوریــل ‪ ۱۶۱۶‬میــادی در پنجاه و دو‬ ‫ســالگی درگذشــت‪ .‬پیکــرش را دو روز بعــد در کلیســای مقــدس‬ ‫ترینیتــی بــه خــاک ســپردند‪ .‬او حتــی قطعـه ای ادبــی نیــز بــرای‬ ‫روی ســنگ قبــر خــود گفتــه کــه بــر ان حــک شده اســت‪:‬‬ ‫تــو را بــه مســیح از کنــدن خاکــی کــه اینجــا را دربرگرفتــه‬ ‫دســت بــدار!‬ ‫خجســته بــاد انکــه ایــن خــاک را فروگــذارد‪ ،‬و نفریــن بــر انکــه‬ ‫اســتخوان هایم بــردارد!‬ ‫او در حالــی ُمــرد کــه بــه ســال ‪ ۱۶۱۶‬هیــچ نســخه جم ـع اوری‬ ‫شــده ای از اثــارش وجــود نداشــت‪ ،‬و بعضــی از ان هــا در‬ ‫نســخه هایی مســتقل چــاپ شــده بودنــد کــه همان هــا هــم‬ ‫بــدون نظــارت و ویرایــش او بــود‪ .‬در ســال ‪ ۱۶۲۳‬دو تــن از‬ ‫اعضــای هیئــت شکســپیر‪ ،‬جــان همینگــز و هنــری کانــدل‪،‬‬ ‫نســخه جامــع و ویراســته ای از نمایــش نامه هایــش را بــه‬ ‫چــاپ رســاندند کــه فِرســت فولیــو نــام گرفــت‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪20‬‬ ‫اکثــر نمایشــنامه نویســان ایــن دوره به طــور معمــول در‬ ‫برخــی مــوارد بــا دیگــران همــکاری می کردنــد و منتقــدان‬ ‫اتفــاق نظــر دارنــد کــه شکســپیر نیــز همیــن کار را انجــام‬ ‫داده اســت‪ ،‬بــه ویــژه در اوایــل و اواخــر کار خــود‪.‬‬ ‫اولیــن اثــار ثبــت شــده از شکســپیر‪ ،‬ریچــارد ســوم و ســه‬ ‫قســمت از هنــری ششــم اســت کــه در اوایــل دهــه ‪۱۵۹۰‬‬ ‫بــرای یــک نمایــش تاریخــی نوشــته شده اســت‪ .‬تعییــن‬ ‫تاریــخ نمایشــنامه های شکســپیر دقیقـاً دشــوار اســت‪ ،‬بــا‬ ‫ایــن وجــود‪ ،‬و مطالعــات متــون حاکــی از ان اســت کــه‬ ‫تیتــوس اندرونیکــوس‪ ،‬کمــدی خطاهــا‪ ،‬رام کــردن زیرکــی‬ ‫و دو اقــای بــزرگ ورونــا نیــز ممکــن اســت بــه اولیــن دوره‬ ‫شکســپیر تعلــق داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اولیــن تاریخچه هــای او‪ ،‬کــه بــه شــدت متاثــر از چــاپ‬ ‫ســال ‪ ۱۵۸۷‬کتــاب رافائــل هولینشــد تواریــخ انگلیــس‪،‬‬ ‫اســکاتلند و ایرلنــد اســت ‪ ،‬نتایــج حکومــت ضعیــف یــا‬ ‫فاســد را نمایــان می کنــد و بــه عنــوان توجیهــی بــرای‬ ‫پیدایــش خانــدان تــودور تفســیر شده اســت‪.‬‬ ‫نمایشــنامه های اولیــه تحــت تاثیــر اثــار نمایشــنامه نویســان الیزابــت‪ ،‬بــه ویــژه تومــاس کیــد و کریســتوفر‬ ‫مارلــو‪ ،‬از ســنت های درام قــرون وســطایی و نمایشــنامه های ســنکا تاثیــر داشــتند‪ .‬کمــدی خطاهــا نیــز‬ ‫بــر اســاس مدل هــای کالســیک ســاخته شــده بــود‪ ،‬امــا هیــچ منبعــی بــرای «رام کــردن زیــرک» یافــت‬ ‫نشده اســت‪ ،‬هرچنــد کــه مربــوط بــه یــک نمایشــنامه جداگانــه بــه همیــن نــام اســت و ممکــن اســت از‬ ‫یــک داســتان عامیانــه گرفتــه شــده باشــد‪.‬‬ ‫شکســپیر را پــدر نمایشــنامه نویســی انگلســتان می داننــد‪ .‬وی‬ ‫موضــوع بســیاری از نمایشــنامه های خویــش را از تاریــخ روم‬ ‫باســتان و کتــاب پلوتــارک برگزیــده و بــه نیــروی تصــور و تخیــل‬ ‫خویــش بــه صــورت تراژدی هــای زیبایــی ان هــا را دراورده اســت‪.‬‬ ‫ســبک نویســندگی شکســپیر بــه مکتــب کالسیســم تعلــق دارد‪.‬‬ ‫نمایشــنامه های وی را بــه تــراژدی و کمــدی و نمایشــنامه های‬ ‫تاریخــی تقســیم می کننــد‪ .‬نمایشــنامه های اخــر وی ترکیبــی از‬ ‫تــراژدی و کمــدی اســت‪ .‬اثــار مهــم او عبــارت اســت از ‪:‬اتللــو‪،‬‬ ‫مکبــث‪ ،‬هملــت‪ ،‬جولیــوس قیصــر‪ ،‬تاجــر ونیــزی‪ ،‬شــاه لیــر‪،‬‬ ‫هنــری ششــم‪ ،‬هیاهــوی بســیار بــرای هیــچ‪ ،‬رویــای شــب نیمــه‬ ‫تابســتان‪ .‬اشــعار اغنایــی شکســپیر نیــز از شــاهکارهای شــعر‬ ‫انگلیســی اســت‪ .‬از جملــه منظومه هــای او‪ :‬ونــوس و ادونیــس‬ ‫و‪ ..‬می باشــد‪.‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 11 ‫ورزش‬ ‫دراواســط قــرن بیســتم ایــن قانــون توســط بروســلی‬ ‫نادیــده گرفتــه شــد واوشــروع بــه امــوزش کونگفــو بــه‬ ‫افــراد خارجــی نمــود واســاتید چینــی ازایــن کاربروســلی‬ ‫بــه شــدت ناخشــنودبودندو بــرای مجــازات بروســلی‪،‬‬ ‫فــردی بــه نــام وانــگ جــک مــن راکــه درهنرهــای رزمــی‬ ‫ســنتی چینــی اســتاد بــود بــه مبــارزه او فرســتادند کــه‬ ‫مالقــات و مبــارزه ایــن دو اســتاد بــزرگ بروســلی را از‬ ‫اینکــه کونگفــو را دســت مایــه نمایــش هــای تلویزیونــی‬ ‫کنــد و مباحــث اخالقــی ان را قربانــی حــرکات مرگبــار و‬ ‫مبــارزه نمایــد منصــرف نمــود و بنیــان هــای ســبک جیــت‬ ‫کان دو را کــه بعدهــا توســط اســتاد بروســلی معرفــی شــد‬ ‫اســتوار نمــود‪.‬‬ ‫ملیکا جبار‬ ‫کونگ فو‬ ‫کونــگ فــو یــک اصطــاح مشــهور چینــی اســت کــه‬ ‫بــه معنــای مهــارت اســت و بــرای ماهــر بــودن در یــک‬ ‫کاری اســتفاده می شــود ـ امــا در حــال حاضــر بــه عنــوان‬ ‫یــک کلمــه بین المللــی تبدیــل شده اســت کــه بــرای‬ ‫هنرهای رزمی چینــی اشــاره دارد کــه (ووشــو) نیــز نامیــده‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫در زنجیــره ای بــه هــر مطالعه‪،‬یادگیــری یــا تمریــن مربــوط‬ ‫بــه صبر‪،‬انــرژی و زمــان تــا پایــان اشــاره دارد‪ .‬از طریــق‬ ‫ســخت گوشــی وگرانبهــا بــودن هنرهــای رزمــی چینــی در‬ ‫دنیــا مشــهور اســت‪.‬‬ ‫البتــه در چنــد ســال اخیــر برخــی از رشــته هــای رزمــی نــو‬ ‫ظهــور همچــون کونگ فــو تــوا ‪ ،‬نیــو کونــگ فــو کونگ فــو‬ ‫توتایمــا ‪ ،‬کونگ فــو گــرات ســان ‪ ،‬کونگ فــو ازاد (فــری‬ ‫کونــگ فــو) ‪،‬هــو کونــگ فو‪،‬نیــو کونــگ فــو‪،‬و ‪ ...‬از نــام‬ ‫کونــگ فــو بــرای تبلیــغ ســبک خــود اســتفاده کــرده انــد‪.‬‬ ‫کونــگ فــو در زبــان چینــی تــا حــدی از انچــه کــه ایــن‬ ‫روزهــا از ایــن لغــت برداشــت می شــود‪ ،‬متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫کونگ فــو در واقــع بــه رشــته خاصــی اشــاره نداردبلکــه‬ ‫بــه تمامــی هنرهــای رزمــی چینــی کــه ازگذشــته هــای‬ ‫دور درسراســراین ســرزمین رواج داشــته برمــی گــردد‪.‬‬ ‫درهریــک ازنقــاط چین‪،‬اســاتیدکونگفو شــیوه خاصــی‬ ‫ازمبــارزه رابــه شــاگردان خودامــوزش مــی دادنــد وایــن‬ ‫مهــارت هــااز نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل مــی شــدولی‬ ‫بــه خاطرقانــون منــع امــوزش کونگفــو بــه افــراد غیــر چینی‪،‬هنرهــای رزمــی چیــن در طــی ســال هــا‬ ‫ناشــناخته باقــی مانــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪22‬‬ ‫رواقــع کونــگ فــو فقــط بــرای چینــی هــا یــک شــیوه‬ ‫مبــارزه نبــود ‪،‬بلکــه انــان کونــگ فــو رانمــادی ازهویــت‬ ‫واداب رســوم خــود مــی دانســتند‪.‬کونگفو درچیــن دارای‬ ‫شــاخه هــای شــمالی وجنوبــی اســت کــه رشــته هــای‬ ‫شــمالی درمناطق شــمالی ورشــته جنوبــی بیشــتردرمناطق‬ ‫جنوبــی چیــن رواج دارنــد‪ ،‬ســبک هــای شــمالی نیازمنــد‬ ‫بدنــی نــرم وانعطــاف پذیــر بــرای حرکــت هــای ســریع‬ ‫وضربــات پرشــی وبــرق اســا بــه حریــف هستندورشــته‬ ‫هــای جنوبی‪،‬نیازمندبدنــی پرازعضلــه ونیرومنــد بــرای‬ ‫ضربــات مرگباربــه حریــف مــی باشــند‪.‬‬ ‫چانــگ چوان‪،‬نانچــوان و خوانچــوان جــزو ســبک هــای شــمالی‬ ‫و وینــگ چون‪،‬چویلــی فــوت‪ ،‬هونــگ جیــا ودرنــای ســفید‬ ‫فوجیــان جــزو ســبک هــای جنوبــی کونگفــو مــی باشــد‪.‬‬ ‫کونگفــو دارای ســبک هایــی نیزمــی باشــدکه ازقــدرت درون‬ ‫ونیــروی درونــی بــرای مبــارزه اســتفده میکنــد مانند‪:‬تــای‬ ‫چــی چوان‪،‬باگواژانــگ مــی شــیجی چــوان و‪ ...‬بیشتررشــته‬ ‫هــای کونگفوحــرکات خــودرا ازروی حیــوات تقلیدمــی کننــد‬ ‫مانند(کونگفــوی پنــج حیوان)کــه روش هــای مبــارزه حیواناتــی‬ ‫مانند‪:‬اژدها‪،‬مار‪،‬میمون‪،‬ببــر ‪،‬پلنــگ ولــک لــک راتقلیــد مــی کنــد‬ ‫کونــگ فــوکاران ازقــدرت انگشــتان و ســرپنجه هانیــز درمبارزه‬ ‫بهــره مــی گیرند‪.‬امــروزه جیــت کاندویکــی ازرشــته هــای مدرن‬ ‫کونگفــو مــی باشــد کــه توســط بروســلی پایــه گــذاری شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 12 ‫واژه کونگ فــو از دو بخــش «کونــگ» یــا «گونــگ» بــه‬ ‫معنــای کار‪ ،‬فعالیــت‪ ،‬شایســتگی یــا دســتاورد و «فــو»‬ ‫تشــکیل می شــود‪« .‬فــو» در زبــان چینــی هــم بــه‬ ‫معنــی انســان اســت و هــم پســوندی بــا معانــی بســیار‬ ‫مختلــف‪ .‬اگــر فــو را در معنــای اول ان در نظــر بگیریــم‬ ‫معنــی کونگ فــو چیــزی شــبیه بــه «دســتاورد انســان»‬ ‫خواهــد بــود و اگــر ان را پســوند بدانیــم معنــای ان‬ ‫«فعالیــت و تالشــی کــه بــا صــرف زمــان و انــرژی قابــل‬ ‫توجــه بــه دســت می ایــد» خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه ایــن ترتیــب «تمریــن کونگ فــو» در اصــل‬ ‫بــه معنــی تمریــن یــک رشــته رزمــی نبوده اســت‬ ‫بلکــه بــه فراینــد کلــی تمرینــات بدنــی و ذهنــی یــک‬ ‫شــخص و اموزش هــا و تکامــل مهارت هــای او اشــاره‬ ‫داشته اســت‪ .‬حــاال ایــن مهــارت ممکــن اســت در‬ ‫زمینــه یــک هنــر رزمــی باشــد یــا هــر مهــارت دیگــری‬ ‫در رشــته های هنــری‪ ،‬علمــی و فنــی مختلــف‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪24‬‬ ‫تالــو بــه معنــای فــرم اســت‪ ،‬و هنرجویــان بــه‬ ‫اجــرای فــرم در ایــن بخــش می پردازنــد‪.‬‬ ‫رشــته رزمــی ووشــو از لحــاظ برتــر بــودن در‬ ‫تکنیــک هــای مبــارزه ای و اجــرای فــرم نســبت‬ ‫بــه بقیــه رشــته های رزمــی ماننــد کاراتــه یــا‬ ‫تکوانــدو محبوبیــت و سرســختی کامــل و اثبــات‬ ‫شــده ای دارد‪.‬‬ ‫هــر چهــار ســال یــک بــار مســابقات جهانــی‬ ‫کونــگ فــو نیــز زیــر نظــر فدراســیون‬ ‫بین المللــی ووشــو و در قالــب ووشــو ســنتی‬ ‫برگــزار می شــود‪ .‬اصطــاح ووشــو بــه معنــای‬ ‫هنــر جنگیــدن اســت‪.‬‬ ‫ابراهیــم میرزایــی پــس از یادگیــری‬ ‫رشــته هایی همچــون کونگ فــو‪ ،‬کاراتــه‪،‬‬ ‫تکوانــدو و دوره هــای تــکاوری در کشــورهای‬ ‫مختلــف نــگارش کتابــی بــا عنــوان کاراتــه و ذن را اغــاز کــرد کــه در ســال ‪ ۱۳۵۱‬انتشــار یافــت‪ .‬وی‬ ‫َس ـبْک جدیــدی را بــه نــام «تــوا» کــه در ایــن کتــاب بــه ان پرداختــه شــده‪ ،‬از همــان ســال مراحــل‬ ‫ازمایــش خــود را در باشــگاه ســرباز گذرانــد و در نهایــت در ســال ‪ ۱۳۵۲‬بــا تاســیس دانشــکده تــن و‬ ‫روان فعالیــت رســمی خــود را اغــاز نمــود‪.‬‬ ‫کونــگ فــو در کشــور چیــن بــا دو اســم شــناخته می شــود‪:‬در‬ ‫جنــوب ایــن کشــور کــه زبــان کانتونــی موجــود اســت ایــن‬ ‫رشــته را همــان کونــگ فــو مــی نامنــد‪ .‬امــا در شــمال کشــور‬ ‫چیــن کــه زبــان مندریــن رواج دارد ایــن رشــته بــا نــام ووشــو‬ ‫شــناخته می شــود‪.‬‬ ‫کونگ فــو یــا ووشــو دارای بیــش از ‪ 300‬ســبک اصلــی و‬ ‫حــدود ‪ 1000‬ســبک فرعــی می باشــد کــه از معروف تریــن‬ ‫ان هــا را می تــوان بــه ســبک هــای چانــگ چــوان ‪ ،‬نــان‬ ‫چــوان ‪ ،‬تــای چــی چــوان و وینگ چــون اشــاره داشــت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۶۰‬باشــگاه های کونــگ فــو تــوا‬ ‫بــه طــور موقــت تعطیــل شــد و تــا ســال‬ ‫‪ ۱۳۷۰‬ورزشــکاران ایــن رشــته بــه صــورت‬ ‫غیــر رســمی بــه معرفــی و امــوزش ایــن ورزش‬ ‫می پرداختنــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۳۷۰‬کونــگ فــو تــوا‬ ‫بــا عنــوان «انجمــن کونگ فــو تــوا» به طــور‬ ‫رســمی زیــر نظــر فدراســیون کاراتــه اغــاز‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫همــه ایــن ســبک ها در دو بخــش تالــو و ســاندا برگــزار‬ ‫می شــو ند ‪.‬‬ ‫ســاندا یــک نــوع مبــارزه فول کنتاکــت اســت کــه اوایــل‬ ‫ســد ه بیســتم براســاس مبــارزه خیابانــی و بــا بهــره گیــری از‬ ‫تکنیــک هــای مقدماتــی کونــگ فــوی ســنتی پایه گــذاری شــد‬ ‫و در مســابقات پیشــرفته تــر ان (ســانداوانگ) ضربــات ارنــج و‬ ‫زانــو نیــز در ان گنجانــده شده اســت‪.‬‬ ‫در اواخــر ســال ‪ ۱۳۷۱‬فدراســیون کونــگ فــو‪،‬‬ ‫ووشــو و رزم اوران تشــکیل شــد و در ســال‬ ‫‪ ۱۳۷۸‬به نــام فدراســیون ورزش هــای رزمــی تغییــر نــام یافــت‪ .‬در ســال ‪ ۱۳۷۹‬تحــت عنــوان کمیتــه‬ ‫مســتقل کونــگ فــو تــوا فعالیــت نمــود و مجــددا ً در ســال ‪ ۱۳۸۱‬در زمــره ســبک های فدراســیون‬ ‫ورزش هــای رزمــی درامــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۳۸۴‬فدراســیون کونــگ فــو جمهــوری اســامی ایــران تشــکیل‬ ‫گردیــد و در ســال ‪ ۱۳۹۰‬نــام کونــگ فــو از ایــن رشــته جــذاب ایرانــی حــذف شــد و در حــال حاضــر‬ ‫ایــن ســبک بــا نــام تــوا در ایــران و جهــان فعالیــت می کنــد‪.‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 13 ‫اماکن‬ ‫تاریخی جهان‬ ‫سعیده نجار‬ ‫دیوار چین‬ ‫دیــوار چیــن طوالنی تریــن و بزرگتریــن ســازه‬ ‫زمــان‬ ‫مهندســی دفاعــی و نظامــی از دیــد‬ ‫ِ‬ ‫ســاخت در جهــان اســت‪ .‬ایــن دیــوار در نقشــه‬ ‫جغرافیایــی چیــن ‪ 21000‬کیلومتــر در مجمــوع‬ ‫امتــداد یافته اســت و در ســال ‪ ۱۹۸۷‬میــادی در‬ ‫فهرســت میــراث جهانــی ثبــت گردیده اســت‪.‬‬ ‫دیــوار چیــن در دوران چیــن شــی هوانــگ کامــل‬ ‫شــد‪ .‬فرمانروایــان پیــش از او بــرای جلوگیــری‬ ‫از یــورش اقــوام صحراگــرد‪ ،‬قســمت هایی از‬ ‫ایــن دیــوار را ســاخته بودنــد‪ .‬شــی هوانــگ تــی‬ ‫بخش هــای مختلــف ایــن دیــوار را بــه یکدیگــر‬ ‫متصــل کــرد تــا دژی بــه طــول ‪ ۲۴۰۰‬کیلومتــر بــا‬ ‫‪ ۲۵۰۰۰‬بــرج نگهبانــی در مــرز شــمالی دیــوار شــکل بگیــرد‪ .‬بــرای ســاخت ایــن دیــوار‪ ،‬افــراد زیــادی بــه‬ ‫بیــگاری گرفتــه شــدند کــه بســیاری از انهــا در حیــن کار جــان ســپردند‪.‬‬ ‫زمــان ســاخت دیــوار چیــن بــه ســده پنجــم تــا هشــتم‬ ‫قبــل از میــاد بازمی گــردد‪ .‬حکومــت وقــت چیــن بــرای‬ ‫پیشــگیری از یــورش ملیت هــای شــمالی هیونــگ نــو‪،‬‬ ‫برج هــای اتــش بــرای خبررســانی یــا قلعه هــای مــرزی‬ ‫بــرای حصــول اطالعــات دشــمن را در ارتبــاط بــا دیــوار و‬ ‫بــر روی ان ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫در دوره حکمرانــی سلســله های بهــار و پاییــز و کشــورهای‬ ‫جنگجــو‪ ،‬میــان دوک هــا جنــگ بــر پــا شــد و کشــورها بــا‬ ‫اســتفاده از کوه هــای مــرزی بــه ســاخت دیــوار پرداختنــد‬ ‫تــا ســال ‪ ۲۲۱‬پیــش از میــاد‪ ،‬امپراتــور چیــن شــی هــوان پــس از بــه وحــدت رســاندن چیــن‪ ،‬دیوارهــای‬ ‫دوک هــا را بــه هــم پیونــد داد کــه بــه صــورت دیــوار بــزرگ در مرزهــای شــمالی بــر روی کوه هــا درامــد‪.‬‬ ‫او می خواســت بــا ایــن کار از حمــات دشــمن بــه مراتــع شــمالی جلوگیــری کنــد‪ .‬تاریخ دانــان چینــی‬ ‫اعتقــاد دارنــد کــه حــدود یــک میلیــون ســرباز قــادر بودنــد به طــور هم زمــان در امتــداد دیــوار چیــن‬ ‫مســتقر شــده و بــرای نبردهــای احتمالــی امــاده باشــند‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫در ایــن زمــان طــول دیــوار چیــن بــه‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬کیلومتــر می رســید‪ .‬در سلســله‬ ‫هــان پــس از سلســله چیــن طــول دیــوار‬ ‫بــه ‪ ۱۰‬هــزار کیلومتــر رســید‪ .‬در تاریــخ‬ ‫دو هــزار و انــدی ســاله چیــن‪ ،‬حکمرانــان‬ ‫دوران مختلــف بــه ســاخت دیــوار چیــن‬ ‫پرداختنــد‪.‬‬ ‫دیــواری کــه امــروزه قابــل دیــدن اســت‪،‬‬ ‫دیــوار متعلــق بــه سلســله مینــگ (‪-۱۳۶۸‬‬ ‫‪ ۱۶۴۴‬میــادی) اســت از غــرب بــه دروازه‬ ‫«جایــو گــوان» در اســتان گانســو چیــن‬ ‫و از شــرق بــه ســاحل رود یالــو جیــان‬ ‫در اســتان لیائونینــگ در شــمال شــرقی‬ ‫چیــن منتهــی می شــود و درمیــان ان ‪۹‬‬ ‫اســتان‪ ،‬شــهر و ناحیــه خــود مختــار بــه‬ ‫طــول ‪ ۷۰۰۰‬کیلومتــر وجــود دارد و مــردم ان را دیــوار طوالنــی می نامنــد‪.‬‬ ‫دیــوار چیــن بــه عنــوان پــروژه دفاعــی بــر روی کوه هــا ســاخته می شــد و از بیابان هــا‪ ،‬چمنــزار و لجنزارهــا‬ ‫می گذشــت‪.‬‬ ‫کارگــران بــر پایــه عــوارض زمینــی‪ ،‬ســاختار‬ ‫متفاوتــی بــرای ایجــاد دیــوار در نظــر گرفتنــد‬ ‫کــه درایــت و عقــل نیــاکان چیــن را نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬دیــوار بــر مســیر کوه هــای پــر فــراز‬ ‫و نشــیب امتــداد یافته اســت‪ .‬در بیــرون دیــوار‬ ‫پرتگاه هــای بلنــد دیــده می شــود‪.‬‬ ‫در واقــع کــوه و دیــوار بــه یکدیگــر پیونــد‬ ‫خورده انــد؛ لــذا دشــمن بــه هیــچ وجــه قــادر بــه‬ ‫نفــوذ بــه ایــن دیــوار نبــود‪ .‬دیــوار چیــن معمــوالً‬ ‫بــا اجرهــای بــزرگ و ســنگ مســتطیل ســاخته‬ ‫شــده و در وســط ان خــاک و خــرده ســنگ‬ ‫ریختــه شــده و ارتفــاع ان ‪ ۱۰‬متــر اســت‪.‬‬ ‫پهنــای دیــوار بــرای عبــور چهــار اســب کافــی‬ ‫اســت و در یــک ردیــف عــرض ان ‪ ۴.۵‬متــر اســت تــا در زمــان انتقــال غــات و ســاح ها مشــکلی ایجــاد‬ ‫نشــود‪ .‬طــرف درونــی دیــوار‪ ،‬نــرده ســنگی و در وجــود دارد کــه بــه اســانی حرکــت می کنــد‪ .‬در فاصلــه‬ ‫مشــخصی ســکوی دیــواری یــا بــرج اتــش بــرای خبررســانی ســاخته شده اســت‪ .‬ســکوی دیــواری بــرای‬ ‫ذخیــره ســاح ها و غــات و اســتراحت ســربازان اســت و در جنــگ مخفیــگاه بوده اســت‪ .‬هنگامــی کــه‬ ‫دشــمن دســت بــه حملــه مــی زد برج هــای اتــش روشــن می کردنــد و سراســر کشــور از حملــه اگاه‬ ‫می شــدند‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 14 ‫اکنــون مقاومــت دیــوار چیــن بــه عنــوان یک‬ ‫مانــع نظامــی از بیــن رفته اســت‪ .‬امــا زیبایــی‬ ‫معمــاری مخصــوص ان دیدنــی اســت‪.‬‬ ‫زیبایــی دیــوار چیــن پرابهــت‪ ،‬و باعظمــت‬ ‫اســت‪ .‬از دور دیــواری بلنــد و پــر پیــچ و خــم‬ ‫بــر روی کوه هــا هماننــد اژدهایــی در حــال‬ ‫حرکــت بــه چشــم می خــورد و صحنــه ای‬ ‫شــکوهمند ایجــاد شده اســت‪ .‬از نزدیــک‪،‬‬ ‫دروازه هــای پرابهــت‪ ،‬دیوارهــا‪ ،‬ســکوهای‬ ‫دیــواری‪ ،‬برج هــای دیده بانــی‪ ،‬برج هــای‬ ‫اتــش هماهنــگ بــا عــوارض زمینــی اکنــده‬ ‫از دلربایــی هنــری اســت‪ .‬دیــوار چیــن دارای‬ ‫اهمیــت تاریخــی و فرهنگــی و ارزش دیدنــی‬ ‫اســت‪ .‬چینی هــا می گوینــد «کســی کــه بــه دیــوار چیــن صعــود نکــرده باشــد‪ ،‬قهرمــان نیســت»‪.‬‬ ‫(طبــق تحقیقــات اخیــر طــول مجموعــه دیوارهــای چیــن بــه ‪ ۲۱۰۰۰‬کیلومتــر می رســد)‬ ‫ایــن دیــوار بــزرگ را بــرای حفاظــت چیــن در‬ ‫مقابــل مهاجمــان مغــول ســاختند‪ .‬تقریبــاً در‬ ‫ســال ‪ ۲۴۶‬قبــل از میــاد‪ ،‬چیــن را بــه ایالــت‬ ‫کوچکــی تقســیم کردنــد‪ .‬پادشــاه شــی هوانــگ‬ ‫تــی قســمت های مختلــف چیــن را بــا هــم‬ ‫متحــد ســاخت‪ .‬در شــمال ایــن امپراتــوری‬ ‫مغول هــا زندگــی می کردنــد‪ .‬از تــرس اینکــه‬ ‫مبــادا ان هــا در هــر زمــان بــه چیــن حملــه ور‬ ‫شــوند‪ ،‬پادشــاه بــرای حفاظــت کشــور در مقابــل‬ ‫خطــر دســتور داد تــا دیــوار بــزرگ چیــن را‬ ‫بنــا کننــد؛ بنابرایــن دیــواری ســاختند کــه از‬ ‫شــای کــوان در خلیــج پــوای شــروع شــده و‬ ‫بــه چایکومــان در گانســو می رســید‪ .‬ســربازان‬ ‫گشــتی از طریــق جــاده ای کــه در امتــداد‬ ‫دیــوار بــود عالمتهایــی را بــه ســرعت ارســال‬ ‫می کردنــد‪.‬‬ ‫هیچ کــدام از پادشــاهان بــا ســاخت دیــوار بــه‬ ‫هــدف خــود نرســیدند‪ .‬چــون دیــوار در جاهــای‬ ‫زیــادی شکســت و مغولهــا فرصــت یــورش بــه‬ ‫چیــن را پیــدا کردنــد‪ .‬ممکــن بــود ســاختن‬ ‫دیــوار بــزرگ هرگــز عملــی نشــود‪ ،‬امــا ان هــا توانســتند ان را بســازند‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28‬‬ ‫گردشــگران چینــی و‬ ‫خارجــی از پیمــودن‬ ‫دیــوار احســاس افتخــار‬ ‫می کننــد‪ .‬حتــی ســران‬ ‫بســیاری کشــورهای‬ ‫خارجــی نیــز فرصــت‬ ‫دیــدار از ایــن اثــر‬ ‫بــزرگ را از دســت‬ ‫نمی د هنــد ‪.‬‬ ‫برخــی از بخش هــای دیــوار چیــن بــه خوبــی حفــظ شده اســت از جملــه دیــوار «بادلینــگ» در نزدیکــی‬ ‫بیجنیــگ دیــوار «ســی مــا تــای»‪ ،‬دیــوار «موتیــان یــو»‪ ،‬دروازه شــان حــای گــوان در انتهــای شــرقی‬ ‫دیــوار چیــن اســت کــه نخســتین دروازه چیــن نامیــده می شــود و دروازه «جایوگــوان» در انتهــای غــرب‬ ‫در گان ســو‪ ،‬ایــن بخش هــا همچنیــن از مکان هــای بســیار مشــهور و دیدنــی دیــوار اســت و گردشــگران‬ ‫زیــادی در تمــام ســال از ان هــا بازدیــد می کننــد‪.‬‬ ‫در یکــی از دور افتاده تریــن گوشــه های چیــن‪ ،‬بخشــی از دیــوار بــزرگ چیــن توســط اهالــی محــل در‬ ‫حــال ترمیــم شــدن اســت‪ .‬در ایــن منطقــه امــکان اســتفاده از ماشــین های بــاری بــرای حمــل و نقــل‬ ‫میســر نیســت‪ ،‬اهالــی محلــی اجرهــا را بــا قاطــر جابه جــا می کننــد‪.‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 15 ‫شینا اشینه‬ ‫اماکن تاریخی‬ ‫ایران‬ ‫نقش رستم‬ ‫نقــش رســتم مجموعــه ای باســتانی در زنگی ابــاد‬ ‫واقــع در شــمال شهرســتان مرودشــت اســتان‬ ‫فــارس ایــران اســت کــه در فاصلــه ‪ ۶‬کیلومتــری از‬ ‫تخــت جمشــید قــرار دارد‪.‬‬ ‫ایــن محوطــه باســتانی یادمان هایــی از ایالمیــان‪،‬‬ ‫هخامنشــیان و ساســانیان را در خــود جــای‬ ‫داده اســت و از حــدود ســال ‪ ۱۲۰۰‬پیــش از میــاد‬ ‫تــا ‪ ۶۲۵‬میــادی همــواره مــورد توجــه بوده اســت‬ ‫زیــرا ارامــگاه چهــار تــن از شاهنشــاهان هخامنشــی‪ ،‬نقــش برجســته های پرشــماری از وقایــع مهــم‬ ‫دوران ساســانیان‪ ،‬بنــای کعبــه زرتشــت و نقش برجســته ویــران شــده ای از دوران ایالمیــان در ایــن‬ ‫مــکان قــرار دارنــد و در دوره ساســانی‪ ،‬محوطــه نقــش رســتم از نظــر دینــی و ملــی نیــز اهمیــت بســیار‬ ‫داشته اســت‪.‬‬ ‫نقــش رســتم در شــمال مرودشــت و در فاصلــه‬ ‫‪ ۶‬کیلومتــری از تخــت جمشــید بــر دنبالــه‬ ‫کوهــی کــه مــردم محلــی ان را حســین کوه‬ ‫می خواننــد‪ ،‬واقــع شده اســت‪ .‬وقتــی بــر‬ ‫ســکوی تخــت جمشــید قــرار بگیریــم‪،‬‬ ‫حســین کوه را به خوبــی می بینیــم کــه‬ ‫به صــورت ســه صخــره بــزرگ ســر بــر هــوا‬ ‫کشیده اســت‪ ،‬بــه همیــن دلیــل در گذشــته بــه‬ ‫ان ســه گنبدان می گفته انــد‪.‬‬ ‫حســین کوه و محوطــه نقــش رســتم در میــان‬ ‫مــردم محلــی بــه کــوه حاجی ابــاد‪ ،‬کــوه‬ ‫اســتخر یــا کــوه نِفِشــت معــروف اســت امــا کتزیــاس از ان بــا نــام کــوه دوگنبــدان یــاد می کنــد و‬ ‫می گویــد‪:‬‬ ‫«کالبــد پادشــاهان ایــران را بــه پــارس بــرده‪ ،‬در کــوه دوگنبــدان بــه درون ارامــگاه می گذاشــتند‪.‬‬ ‫داریــوش فرمــان داد تــا در کــوه دوگنبــدان ارامگاهــی دراوردنــد‪ .‬ایــن کار چنان کــه خواســت وی بــود‪،‬‬ ‫انجــام شــد‪ ».‬دیــودور سیســیلی (کتــاب ‪ ،۱۷‬بنــد ‪ )۷۱‬نیــز ارامگاه هــای نقــش رســتم را این گونــه یــاد‬ ‫کرده اســت کــه راهــی بــرای ورود بــه ارامگاه هــا نبــوده و تابــوت را بــا اســبابی بــه درون مقبــره وارد‬ ‫می کردنــد‪.‬‬ ‫احتمــاالً ســنگ نگاره های شــاهان ساســانی‪ ،‬کــه یــاداور‬ ‫جنگ هــا و پیروزی هــای رســتم‪ ،‬پهلــوان بــزرگ شــاهنامه بــود‪،‬‬ ‫باعــث شــد تــا ایرانیــان ایــن سنگ تراش ـی ها را کــه پیــروزی‬ ‫پهلوانــان بــر دشــمنان را نشــان مـی داد‪ ،‬نقــش رســتم بنامنــد‪.‬‬ ‫اردمــان و اشــمیت بــر ایــن باورنــد کــه اهمیــت نقــش رســتم‬ ‫بــه ان حــد بوده اســت کــه تصاویــر ســازه های برج شــکل‬ ‫بــر روی نخســتین ســری ســکه های ضــرب شــده در تاریــخ‬ ‫ایــران (‪ ۳۰۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬پیــش از میــاد مســیح) اشــاره مســتقیم‬ ‫بــه ان مــکان داشــته اند‪.‬‬ ‫ســازه های پاســارگاد و نقــش رســتم از دیــدگاه معمــاری نیــز اهمیــت دارنــد و ســپس خــود الگویــی بــرای‬ ‫ســاخت ســازه هایی چــون نیایشــگاه نورابــاد شــدند‪.‬‬ ‫نقــش رســتم بــرای نخســتین بــار در ســال ‪ ۱۹۲۳‬میــادی (‪ ۱۳۰۲‬خورشــیدی) توســط ارنســت هرتســفلد‬ ‫بررســی و کاوش شــد‪ .‬هرتســفلد دیــواره بیرونــی ســازه های دژگونــه ســاخته شــده از اجرهــای گلیــن‬ ‫مربــوط بــه دوران ساســانی را بررســی کــرد و بقایــای بــرج و باروهایــی کــه در دوره ساســانی بــرای‬ ‫محافظــت از ایــن مــکان بــه دور ان کشــیده شــده بــود را از خــاک بیــرون اورد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬ایــن محوطــه‬ ‫در چندیــن فصــل در میــان ســال های ‪ ۱۹۳۶‬تــا ‪ ۱۹۳۹‬میــادی مــورد کاوش گــروه موسســه خاورشناســی‬ ‫دانشــگاه شــیکاگو بــه رهبــری اریــک فریدریــش اشــمیت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬ صفحه 16 ‫کهن تریــن نقــش موجــود در نقــش‬ ‫رســتم مربــوط بــه دوره ایــام اســت‬ ‫کــه ســپس بهــرام دوم ان را محــو‬ ‫کــرد و نقــش خــود و درباریانــش را‬ ‫جایگزیــن ان نمــود امــا اندکــی از‬ ‫نقــش پیشــین ســالم مانده اســت‬ ‫و می تــوان ان را بــا توجــه بــه‬ ‫نقش برجســته کورنــگان تــا حــدودی‬ ‫بازشــناخت‪.‬‬ ‫انچــه کــه از ایــن نقــش باقــی مانــده‪،‬‬ ‫دو ایــزد و ایزدبانــو را نشــان می دهــد‬ ‫کــه بــر روی تختــی کــه پایه هــای ان‬ ‫به صــورت مارهــای پیچیده اســت‪،‬‬ ‫نشســته اند و در ســمت راســت و‬ ‫چــپ ان هــا اشــخاص دیگــری ایســتاده اند‪.‬‬ ‫در تصویــر ســمت راســت‪ ،‬پیکــر کامــل مــردی بــا ریــش و مــوی بلنــد نقــش شــده کــه کاله گــردی بــه‬ ‫ســر دارد و بــا یــک بنــد‪ ،‬ان را بسته اســت و ردای بلنــدی به تــن دارد‪ .‬ایــن مــرد بــه حالــت احتــرام‬ ‫دســت هایش را بــه ســینه گذاشــته و رو بــه خدایــی دارد کــه نقشــش محــو شده اســت‪.‬‬ ‫در ســمت چــپ تصویــر‪ ،‬اثــر شــخصی دیگــر قابــل‬ ‫تشــخیص اســت کــه تاجــی کنگــره دار بــر ســر نهــاده‬ ‫و چهــره ظریــف و بی ریشــی دارد کــه زن بــودن وی‬ ‫را نشــان می دهــد‪ .‬ایــن دو شــخص را شــاه و ملکــه‬ ‫می داننــد کــه در پیشــگاه ایــزد و ایزدبانــو در حــال‬ ‫نیایــش بوده انــد؛ از نقــش ایــزد و ایزدبانــو اثــرات‬ ‫اندکــی به جــای مانــده‪ ،‬امــا قابــل تشــخیص نیســت‪.‬‬ ‫دربــاره پیشــینه و تاریــخ ایــن نقــش‪ ،‬عقایــد مختلفــی‬ ‫وجــود دارد؛ ارنســت هرتســفلد و هایدمــاری کــخ قدمــت‬ ‫ان را مربــوط بــه ‪ ۴۰۰۰‬ســال پیــش می داننــد امــا شــاپور شــهبازی معتقــد اســت کــه شــکل کاله پادشــاه‬ ‫و تــاج ملکــه‪ ،‬هماننــد نقوشــی هســتند کــه تاریخشــان حــدود ‪ ۸۰۰‬تــا ‪ ۶۰۰‬ســال پیــش از میــاد اســت‬ ‫و از ســوی دیگــر‪ ،‬تخــت ایــزد و ایزدبانــو کــه بــه شــکل مــار اســت‪ ،‬هماننــد نقش برجســته کورنــگان بــه‬ ‫حــدود ‪ ۱۲۰۰‬ســال پیــش از میــاد بازمی گــردد؛ بنابرایــن نگاره هــای ایالمــی نقــش رســتم در دو دوره‬ ‫متفــاوت کنــده کاری شــده اند‪ .‬عیســی بهنــام هــم تاریــخ ایــن نقــوش را حــدود ‪ ۱۲۰۰‬پیــش از میــاد‬ ‫می دانــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪32‬‬ ‫شــاهان هخامنشــی پــس از داریــوش بــزرگ‪،‬‬ ‫ارامگاه هایشــان را بــر دیواره هــای کــوه مهــر ســاخته اند‬ ‫کــه بــه ترتیــب زمانــی‪ ،‬متعلــق بــه داریــوش بــزرگ‪،‬‬ ‫خشایارشــا‪ ،‬اردشــیر یکــم و داریــوش دوم هســتند‪.‬‬ ‫ریچــارد فــرای می نویســد کــه ایــن ارامگاه هــا بایــد در‬ ‫دل ســنگ های کــوه ســاخته می شــدند تــا از الوده شــدن‬ ‫خــاک زمیــن بــر اثــر برخــورد بــا جســد انســان جلوگیــری‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫بــا انکــه روش سنگ تراشــی ســازندگان بنــا برگرفتــه از تمــدن اورارتویــی اســت‪ ،‬پیکــره و گســتره نمای‬ ‫بیرونــی ارامگاه هــای هخامنشــی و ویژگی هــای درونــی ان هــا‪ ،‬حاصــل نــواوری و خالقیــت داریــوش‬ ‫بــزرگ بــوده و هیــچ نمونــه هماننــدی بــرای ان در خــاور نزدیــک‪ ،‬مصــر‪ ،‬یــا یونــان پیــدا نشده اســت‪.‬‬ ‫تنهــا چنــد گــور صخــره ای در شــمال غربــی ایــران و کردســتان عــراق یافــت شــده کــه مدت هــا بــه‬ ‫عنــوان گــور مــادی و الگــوی کار داریــوش پنداشــته می شــد امــا اینــک روشــن شده اســت کــه ایــن‬ ‫ارامگاه هــا‪ ،‬برگرفتــه از ارامــگاه داریــوش بوده انــد‪.‬‬ ‫داریــوش و جانشــینانش ارامگاه هــای در ســنگ کنده شــده فراهــم می اوردنــد و پــس از ان هــا‪ ،‬در‬ ‫دوره هــای اینــده نیــز ایــن روش کمابیــش بــه صورت هــای گوناگــون رواج پیــدا کــرد و تــا زمــان ال‬ ‫بویــه (ســده دهــم میــادی) ادامــه یافــت‪.‬‬ ‫ســنگ نگاره پیــروزی شــاپور بــر امپراتــوران‬ ‫روم‪ ،‬در ده متــری شــرق ارامــگاه داریــوش‬ ‫بــزرگ قــرار گرفتــه و حــدود ‪ ۱۱‬متــر طــول و‬ ‫‪ ۵‬متــر عــرض دارد‪ .‬ایــن ســنگ نگاره یــادگار‬ ‫فتحــی اســت کــه ایرانیــان در شــهر رهــا‬ ‫کردنــد و ســپاه روم را درهــم شکســتند و صحنــه‬ ‫اســارت والریــن و فیلیــپ را نشــان می دهــد‬ ‫کــه بــه دســتور شــاپور یکــم در حــدود ســال‬ ‫‪ ۲۶۲‬میــادی تراشــیده شده اســت‪.‬‬ ‫ایــن نقــش ســه برابر انــدازه طبیعــی اســت و از حیــث دقــت در جزئیــات و ظریــف کاری یکــی از‬ ‫بهتریــن نقش هــای دوره ساســانی اســت و مشــخص اســت کــه از روی طبیعــت ســاخته شــده زیــرا‬ ‫حتــی لبــاس والریــن درســت مطابــق جامه هــای رومی هــای ان زمــان اســت‪.‬‬ ‫اســب شــاپور زیــن و بــرگ اراســته دارد و دمــش گــره خــورده‪ ،‬نــوار بلنــد و پرچیــن و شــکنی از ان‬ ‫اویخته اســت‪ .‬اســب انــدازه ای تقریب ـاً طبیعــی دارد و دســت راســت را خــم کــرده و حالــت درنــگ بــه‬ ‫خــود گرفته اســت‪ .‬پیــش روی اســب‪ ،‬مــردی در جامــه رومــی زانــوی چــپ را بــر زمیــن نهاده اســت و‬ ‫زانــوی راســت را خــم ســاخته و دس ـت ها را بــه حالــت التمــاس بــه جانــب شاهنشــاه دراز کرده اســت؛‬ ‫ایــن شــخص میان ســال اســت و ریــش کوتــاه و مجعــدی دارد و جامــه اش ردای امپراتــوری رومــی‬ ‫(تــوگا) می باشــد و بــر ســرش تاجــی از بــرگ درخــت غــار‪ ،‬کــه امپراطــوران بــر ســر می نهادنــد و بــه‬ ‫مشــابه دیهیــم امپراتــوری می باشــد‪ ،‬دیــده می شــود‪.‬‬ ‫‪33‬‬ صفحه 17 ‫سالمت‬ ‫ساقی بامداد‬ ‫فواید ورزش برای کودک‬ ‫فعالیــت فیزیکــی در کــودکان بــه دالیــل مختلفــی مهــم‬ ‫اســت چراکــه بــه کاهــش اضافــه وزن و چاقــی کمــک‬ ‫میکنــد‪ ،‬افزایــش قــدرت در ماهیچــه هــا و اســتخوان هــا‬ ‫و حتــی افزایــش تمرکــز در مدرســه را بهبــود میبخشــد‪.‬‬ ‫ورزش یــک جــزء حیاتــی از رشــد هــر کودکــی اســت کــه‬ ‫پایــه هــای زندگــی ســالم را در بــر مــی گیــرد ‪ ،‬فوایــد و‬ ‫اثــرات قابــل توجــه حــرکات ورزشــی روی جســم و ذهــن‬ ‫کــودکان را در ادامــه ایــن بخــش از نمنــاک بــا دقــت‬ ‫بیشــتری بررســی خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ارتقاء رشد و توسعه سالمتی‬ ‫ایــن مزایــا همچنــان تــا بزرگســالی ادامــه مــی یابــد‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه بچــه هایــی کــه ورزش مــی کننــد‬ ‫بــه احتمــال زیــاد ورزش را در بزرگســالی ادامــه مــی‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫کمــک بــه دســت اوردن و حفــظ وزن‬ ‫ســالم‬ ‫چاقــی کــودکان در دنیــا یک مشــکل مهم اســت؛ ورزش‬ ‫منظــم همــراه بــا رژیــم غذایــی ســالم مــی توانــد بــه کاهــش احتمــال ابتــا بــه اضافــه وزن و چاقــی‬ ‫کــودک کمــک کند‪.‬اگــر کاهــش وزن نیــاز اســت‪ ،‬ورزش مــی توانــد ان را بــه روش ســالم کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫سالمت قلبی عروقی را بهبود می بخشد‬ ‫قلــب مهــم تریــن عضلــه اســت کــه در طــول فعالیــت بدنــی تمریــن مــی کنــد ؛ ورزش منظــم بــه‬ ‫کاهــش عوامــل خطــر بیماریهــای قلبــی عروقــی ماننــد کلســترول بــاال‪ ،‬فشــار خــون بــاال‪ ،‬دیابــت نــوع‬ ‫‪ 2‬و چاقــی کمــک مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪34‬‬ ‫ـری‪،‬‬ ‫ـاف پذیـ‬ ‫ـادل‪ ،‬انعطـ‬ ‫تعـ‬ ‫هماهنگــی و قــدرت را‬ ‫بهبــود مــی بخشــد‬ ‫مهــارت هــای تعــادل و هماهنگــی‬ ‫بــرای زندگــی روزمــره ضــروری‬ ‫اســت ؛ قــدرت عضالنــی بهبــود‬ ‫یافتــه و انعطــاف پذیــری‪ ،‬باعــث‬ ‫بهبــود ســامتی و امادگــی‬ ‫جســمانی کــودک مــی شــود‪.‬‬ ‫کمــک در توســعه مهــارت‬ ‫هــای حرکتــی‬ ‫مهــارت هــای حرکتــی شــامل‬ ‫اســتفاده از ماهیچــه هــا در دســت‬ ‫بــه خصــوص در انگشــتان دســت کــه در نوشــتن‪ ،‬تغذیــه و پوشــاندن پیراهــن مهــم اســت‪ .‬بهبــود‬ ‫مهــارت هــای حرکتــی در دویــدن‪ ،‬راه رفتــن بســیار مهــم اســت زیــرا وضعیــت بــد در کــودکان مــی‬ ‫توانــد باعــث خســتگی‪ ،‬درد پشــت و گــردن و ســردرد شــود‪.‬‬ ‫حــرکات کششــی باعــث افزایــش تمرکــز و‬ ‫ـر‬ ‫ـارت تفکـ‬ ‫مهـ‬ ‫مطالعــات نشــان داده انــد کــه ورزش باعــث پیشــرفت‬ ‫تحصیلــی کــودک مــی شــود‪ .‬ورزش مغــز شــما را بــرای‬ ‫کار بــا حداکثــر ظرفیــت امــاده و تولیــد ســلول هــای‬ ‫عصبــی را افزایــش مــی دهــد‪ .‬اضافــه وزن و چاقــی نیــز‬ ‫بــه پیشــرفت شــناختی‪ ،‬مدرســه و بعــد از زندگــی پیونــد‬ ‫خــورده اســت‪.‬‬ ‫ورزش‪ ،‬باعــث افزایــش اعتمــاد بــه نفــس‬ ‫اســت‬ ‫ایــن ممکــن اســت مربــوط بــه ورزش و توانایــی ان‬ ‫بــرای تقویــت خلــق و خــوی‪ ،‬افزایــش مثبــت و تقویــت‬ ‫ارزش خــود باشــد‪.‬‬ ‫استرس را کاهش می دهد و باعث ارامش می شود‬ ‫ورزش یــک روش فــوق العــاده بــرای از بیــن بــردن اســترس و اضطــراب اســت‪ ،‬زیــرا کــودکان مــی تواننــد‬ ‫از ایــن مشــکالت متاثــر شــوند‪ .‬همچنیــن مــی توانــد خــواب را بهبــود بخشــد کــه بــرای ســامتی و ســامت‬ ‫کلــی کــودک ضــروری اســت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪35‬‬ صفحه 18 ‫فرصت هایی را برای توسعه مهارت های اجتماعی و‬ ‫ایجاد دوستان فراهم می کند‬ ‫ورزش در یــک گــروه‪ ،‬مخصوصــا در یــک تیــم‪ ،‬فرصتــی بــرای‬ ‫کــودک فراهــم مــی کنــد تــا دوســتان جدیــد و کار را بــه عنــوان‬ ‫یــک تیــم انجــام دهــد‪.‬‬ ‫چرا ورزش باعث می شود بچه ها باهوش تر شوند؟‬ ‫معلمــان ورزش چنــد فرضیــه دارنــد کــه چــرا ورزش بــرای‬ ‫شــناخت مفیــد اســت‪ .‬اوال اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه جریــان‬ ‫خــون و اکســیژن بــا ورزش در مغــز بهبــود میابــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫نشــان داده شــده اســت کــه افزایــش ســطوح نورادرنالیــن و‬ ‫اندورفیــن هــا موجــب کاهــش اســترس و بهبــود خلــق و خــو‬ ‫مــی شــود در نهایــت‪ ،‬ورزش نشــان داده اســت کــه ســلول‬ ‫هــای عصبــی جدیــد ایجــاد مــی کنــد و ارتبــاط بیــن انهــا را‬ ‫بهبــود مــی بخشــد‪.‬‬ ‫مطالعــات نشــان داده اســت کــه هنــگام ورزش ســلول هــای‬ ‫عصبــی پروتئیــن ازاد میکننــد کــه بــه عنــوان نوروئیدی شــناخته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور خــاص‪ ،‬بــه عنــوان فاکتــور‬ ‫نوروپاتیــک مغــز اشــاره مــی شــود‪،‬‬ ‫باعــث مــی شــود کــه بســیاری از‬ ‫مــواد شــیمیایی دیگــر کــه ســامت‬ ‫ســلول هــای عصبــی را تقویــت‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬تاثیــر مســتقیم بــر‬ ‫ســامت مغــز و در نتیجــه یادگیــری‬ ‫دارنــد ؛ عــاوه بــر ایــن پاســخ هــای‬ ‫فیزیولوژیکی پیشــنهاد شــده‪ ،‬مشــارکت‬ ‫منظــم کــودکان در فعالیــت های ورزشــی‬ ‫ممکــن اســت رفتــار کــودک را در کالس‬ ‫افزایــش دهــد و ســطح تمرکــز بــر‬ ‫محتــوای اموزشــی درس هــا را نیــز‬ ‫افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫مطالعــات انجــام شــده در مــورد کــودکان نشــان داده کــه اهمیــت تمریــن در کــودک بــرای ســامت و‬ ‫شــناخت مهــم اســت ؛ تحقیقــات نشــان داده اســت کــه ‪ 30‬دقیقــه تردمیــل‪ ،‬دانــش امــوزان را قــادر‬ ‫میســازد کــه مشــکالت را تــا ‪10‬درصــد موثرتــر حــل کننــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪36‬‬ ‫بــرای اینکــه بچــه هــا‬ ‫را در حــال حرکــت در‬ ‫اوریــد‪ ،‬مقــدار زمــان‬ ‫صــرف شــده بــرای‬ ‫تماشــای تلویزیــون‪،‬‬ ‫بــازی کــردن کامپیوتــر‬ ‫یــا بــازی هــای ویدئویــی‬ ‫یــا انجــام ســایر فعالیــت‬ ‫هــای را محــدود کنیــد‪.‬‬ ‫ایــن فعالیــت هــا را بــا‬ ‫ســایر انــواع فعالیــت‬ ‫بدنــی جایگزیــن کنیــد کــه مــی توانــد بــر اســاس ســاختار یــا بــازی باشــد‪.‬‬ ‫کــودکان حداقــل بایــد روزی ‪ 30‬دقیقــه تمریــن کننــد امــا حتــی بیشــتر از ایــن نیــز ســود مــی برنــد‪.‬‬ ‫اجــازه دهیــد فرزندتــان خــود فعالیــت مــورد نظــر را انتخــاب کنــد‪.‬‬ ‫فعالیــت هــای مبتنــی بــر بــازی و ســاختار یافتــه‪ ،‬دو منبــع مهــم ورزش بــرای کــودکان هســتند ؛ مهــم‬ ‫اســت کــه فــرم ورزش را تغییــر دهیــد کــه مــی توانــد شــامل فعالیــت هــوازی‪ ،‬تمریــن فاصلــه‪ ،‬تمریــن‬ ‫قــدرت‪ ،‬کشــش و فعالیــت هــای هســته ای باشــد‪.‬‬ ‫فعالیــت هــای مبتنــی بــر بــازی بــرای کــودکان در‬ ‫تمــام ســنین‪ ،‬مخصوصــا در کــودکان زیــر ‪ 5‬ســال‬ ‫مهــم هســتند ؛ بــازی بــا تــوپ‪ ،‬رقصیــدن بــا‬ ‫موســیقی‪ ،‬بــازی در پــارک و بــازی هایــی کــه تخیــل‬ ‫کــودک را تحریــک مــی کننــد‪ ،‬نمونــه خوبی هســتند‪.‬‬ ‫ایــن اشــکال ورزش مــی توانــد بــه بزرگســاالن‬ ‫اجــازه دهــد کــه درگیــر شــوند‪ ،‬بــرای بچــه هــا‬ ‫خــود بــه خــودی و ســرگرم کننــده باشــند و هزینــه‬ ‫ای نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫تمریــن در قالــب یــک ورزش گروهــی یــا تیمــی‪،‬‬ ‫چیــزی اســت کــه بــه عنــوان یــک شــکل ســاختاری‬ ‫از تمریــن اشــاره شــده اســت ؛ ایــن مــی توانــد بــه یــک کــودک اجــازه دهــد مهــارت هــای خاصــی ماننــد‬ ‫ژیمناســتیک‪ ،‬فوتبــال و شــنا را توســعه دهــد‪.‬‬ ‫ورزش هــای تیمــی مــی تواننــد بــه افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و توســعه مهــارت هــای اجتماعــی کمــک‬ ‫کننــد‪ .‬بــا تقویــت حداقــل ‪ 30‬دقیقــه یــا بیشــتر از تمریــن روزانــه‪ ،‬ســامت کــودک خــود را بــه صــورت‬ ‫فیزیکــی و علمــی ارتقــا دهیــد ؛ انهــا را در زندگــی خــوب تنظیــم کنیــد تــا بتواننــد یــک زندگــی ســالم و‬ ‫شــاد را بــه ارمغــان بیاورنــد‪.‬‬ ‫‪37‬‬ صفحه 19 ‫تاریخ‬ ‫تینا ناظمی‬ ‫سلوکیان‬ ‫زمانــی کــه تاریــخ ســلوکیان را مطالعــه‬ ‫مــی کنیــد‪ ،‬متوجــه مــی شــوید کــه ان‬ ‫چــه بعــد از حملــه اســکندر از ســرزمین‬ ‫پــارس باقــی مانــد را مــی تــوان بــه‬ ‫عنــوان ملتــی نابــود شــده و مــورد غــارت‬ ‫قــرار گرفتــه توصیــف کــرد‪ .‬بالیــی کــه‬ ‫او بــر ســر تخــت جمشــید اورد قطعــاً‬ ‫برخاســته از روحــی بــدون فرهنــگ و پــر‬ ‫از وحشــیگری بــود‪ .‬در تمــام گوشــه و‬ ‫کنــار امپراتــوری پارســیان‪ ،‬او خــود را بــه‬ ‫عنــوان جانشــین داریــوش ســوم معرفــی کــرد و هــر گونــه مقاومتــی را ماننــد شورشــگری در برابــر‬ ‫حکومتــی قانونــی ســرکوب کــرد‪.‬‬ ‫اســکندر توانســت فقــط بــرای هفــت‬ ‫ســال ســرزمین هــای پارســیان را‬ ‫حفــظ کنــد‪ .‬او در ســن ‪ ۳۱‬ســالگی‬ ‫درگذشــت‪ .‬جنــگ هــای بــی پایــان‪،‬‬ ‫لشگرکشــی هــای نظامــی‪ ،‬افــراط‬ ‫در هوســرانی و بــی خوابــی باعــث‬ ‫بیمــاری و در نهایــت مــرگ او شــد‪.‬‬ ‫او مــردم شــهرهای یونــان را مجبــور‬ ‫کــرد کــه او را ماننــد خــدا بپرســتند‪.‬‬ ‫او ســنت اشــوری بوســیدن زمیــن در‬ ‫درگاهــش را دوبــاره زنــده کــرد‪ .‬او‬ ‫همچنیــن وحشــیگری را دوبــاره زنــده‬ ‫کــرد و ایــن خــوی را حتــی بــر دوســتان نزدیــک خــود و فرماندهــان پیــاده کــرد‪ .‬بــی شــک‪ ،‬اســکندر‬ ‫فقــط در میــدان جنــگ بــه عنــوان جنگجــو پیــروز بــود‪ .‬در حاکمیــت بــر مناطقــی کــه فتــح کــرده بــود‬ ‫هیــچ اســتعداد و خــردی از خــود نشــان نــداد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪38‬‬ ‫تــا ‪ ۲۰‬ســال پــس از مــرگ اســکندر‪ ،‬فرماندهــان‬ ‫او مــدام در حــال جنــگ بــر ســر قــدرت بودنــد‬ ‫و مناطــق مختلــف را فتــح کردنــد‪ .‬در نتیجــه‬ ‫امپراتــوری او تجزیــه شــد‪ .‬در میــان ایــن‬ ‫فرماندهــان‪ ،‬ســلوکوس‪ ،‬کــه حاکــم بابــل بــود‪،‬‬ ‫ســرزمین مادهــا و شوشــیان را تســخیر کــرد و‬ ‫خــود را بــه عنــوان حاکمــی مســتقل اعــام کــرد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل اســت کــه ایــن دوره تاریــخ‬ ‫ایــران را بــا نــام دوره ســلوکیان مــی شناســیم‪.‬‬ ‫رفتــار نســبتاً خــوب او بــا مادهــا و پارســیان‬ ‫در ابتــدای حکومتــش موجــب شــد تــا کمــی‬ ‫محبوبیــت و مقبولیــت پیــدا کنــد‪ .‬بعدهــا‪ ،‬ماننــد‬ ‫اســکندر‪ ،‬خــود را بــه عنــوان فاتــح و از نســل‬ ‫خدایــان در نظــر گرفــت‪ .‬در نتیجــه‪ ،‬بــرای یــک‬ ‫دوره ‪ ۱۷‬ســاله پــس از مــرگ اســکندر‪ ،‬ســلوکوس‬ ‫بــر اکثــر ســرزمین هایــی از امپراتــوری حکومــت‬ ‫کــرد کــه زمانــی تحــت کنتــرل هخامنشــیان بــود‪.‬‬ ‫ســلوکوس امپراتــور حکومــت خــود در‬ ‫ایــران را بــر اســاس برتــری عناصــر‬ ‫مقدونــی بنــا نهــاده بــود‪ .‬از همیــن رو‪،‬‬ ‫بــا گذشــت زمــان‪ ،‬انــدک محبوبیتــی‬ ‫را کــه در ابتــدا داشــت‪ ،‬از دســت داد‪.‬‬ ‫تاریــخ ســلوکیان شــاهد بنــا شــدن‬ ‫چندیــن شــهرک و شــهر در ایــران‬ ‫توســط ســلوکوس و جانشــینان او بود‪.‬‬ ‫ایــن ســکونتگاه هــا موجــب هجــوم‬ ‫مــداوم مهاجــران یونانــی و مقدونــی‬ ‫شــد تــا برتــری و تســلط او را تضمیــن‬ ‫کنــد‪ .‬او تمامــی مناطــق تحــت ســلطه‬ ‫خــود را بــه ‪ ۷۲‬اســتان تقســیم کــرد و‬ ‫بــر هــر کــدام یــک حاکــم گماشــت‪.‬‬ ‫ســلوکوس رویدادهــای کشــور خــود‬ ‫را بــا اشــتیاق دنبــال مــی کــرد و‬ ‫تــاش داشــت تــا نســبت خانوادگــی‬ ‫و دوســتی بــا حاکمــان انجــا برقــرار‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪39‬‬ صفحه 20 ‫بعــد از ان کــه توســط‬ ‫یــک شــاهزاده مقدونــی‬ ‫در تنگــه داردانــل بــه‬ ‫قتــل رســاند‪ ،‬ســلطنت‬ ‫خانوادگــی او بــه دســت‬ ‫فرزندانــش افتــاد‪ .‬از ان‬ ‫جایــی کــه ان هــا ناکارامــد‬ ‫بودنــد‪ ،‬تاریــخ ســلوکی‬ ‫هــا در ایــن مرحلــه رو بــه‬ ‫افــول رفــت‪.‬‬ ‫ان هــا بــه خــود الوهیــت‬ ‫مــی دادنــد و زمــان زیــادی‬ ‫را صــرف لــذت طلبــی مــی‬ ‫کردنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‪ ،‬مــدام بــا گــروه هایــی ماننــد گاالتیــن هــا مواجــه بودنــد کــه طلــب قــدرت می‬ ‫کردنــد‪ .‬در نهایــت‪ ،‬قدرتــی جدیــد بــه نــام روم ان هــا را شکســت داد‪.‬‬ ‫از ان جایــی کــه پادشــاهان ســلوکی در برخــی مرزهــا‬ ‫ماننــد مصــر‪ ،‬ســوریه‪ ،‬فلســطین و ‪ ...‬در حــال جنــگ بودنــد‪،‬‬ ‫عیالمــی هــا‪ ،‬مادهــا و پــارت هــا بــه مــرور او را شکســت‬ ‫دادنــد‪.‬‬ ‫درگیــری هــای داخلــی بــرای قــدرت درون خانــدان‬ ‫ســلطنتی‪ ،‬پیشــروی ارتــش روم در اســیای صغیــر و بــه‬ ‫قــدرت رســیدن خانــدان ارشــک (اشــکانیان) در ســرزمین‬ ‫پــارت همگــی باعــث شــد تــا امپراتــوری عظیــم ســلوکیان‬ ‫دچــار فروپاشــی شــود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪40‬‬ ‫امپراتــوری ســلوکیان ترکیبــی ضعیــف شــده و‬ ‫تجزیــه شــده از عناصــر قومــی ناهمگون بــود که‬ ‫تحــت حکومــت دســته ای از نیروهــای خارجــی و‬ ‫جنگجویــان حرفــه ای قــرار گرفتــه بودنــد‪ .‬ایــن‬ ‫مردمــان بــه شــدت مــورد اســتثمار و تحقیــر‬ ‫قــرار گرفتنــد‪ .‬باورهــا‪ ،‬ســنت هــا و حقــوق ان‬ ‫اصــ ً‬ ‫ا بــرای حاکمــان اهمیتــی نداشــت‪.‬‬ ‫تبعیــض در هــر جامعــه ای کــه مــردم محلــی و‬ ‫مهاجــران بــا هــم زندگــی مــی کردنــد‪ ،‬وجــود‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫در نتیجــه همیــن امــر‪ ،‬مــردم محلــی‬ ‫در بســیاری از مناطــق شــروع بــه‬ ‫اعتــراض کردنــد‪ .‬نگــرش ترکیــب‬ ‫فرهنــگ هــای شــرقی و غربــی‬ ‫بــا چنیــن تبعیــض هایــی تحقــق‬ ‫نمییافــت‪ .‬اگــر قــرار بــود فرهنگــی‬ ‫بــر فرهنــگ دیگــر تاثیــر بگــذارد‪،‬‬ ‫فرهنــگ شــرقی بــود کــه بــر‬ ‫دیگــری تاثیــر مــی گذاشــت‪.‬‬ ‫تاریــخ ســلوکیان در ســرزمین‬ ‫پــارس‪ ،‬اولیــن تجربــه بــرای یــک‬ ‫قــدرت غربــی بــود کــه یــک ملّــت‬ ‫بــزرگ شــرقی را اســتعمار مــی کنــد‪.‬‬ ‫از ان جایــی کــه ان هــا فقــط از‬ ‫زبــان اجبــار‪ ،‬وحشــیگری و اســلحه‬ ‫اســتفاده مــی کردنــد‪ ،‬بــا شکســت‬ ‫مواجــه شــدند و دیــدگاه هــای ان ها‬ ‫در مــورد همزیســتی تحقــق نیافــت‪.‬‬ ‫تاریــخ ســلوکیان در ایــران نشــان‬ ‫داد کــه فرهنــگ یونانــی چیــزی جــز‬ ‫افــراط گرایــی در شــراب خــواری‬ ‫و هوســرانی بــه همــراه تکبــر و‬ ‫غــرور نبــود‪ .‬قطع ـاً حکومــت ان هــا‬ ‫نتوانســت زیــاد بــه طــول بینجامــد‪.‬‬ ‫‪41‬‬ صفحه 21 ‫ ها‬ ‫دانستنی‬ ‫فرهنگ‬ ‫ایین و‬ ‫عاطفه مهدوی‬ ‫جشن مهرگان‬ ‫در ایــران باســتان جشــن های متعــددی بــه مناســبت های‬ ‫مختلــف برپــا می شــد‪ .‬یکــی از ایــن جش ـن ها کــه در بیــن‬ ‫ایرانیــان از اهمیــت باالیــی برخــوردار بــوده‪ ،‬جشــن مهرگان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن جشــن همــه ســاله از ‪ ۱۶‬تــا ‪ ۲۱‬مهرمــاه‬ ‫برگــزار می شــد‪ .‬در حــال حاضــر نیــز جشــن مهــرگان در‬ ‫برخــی نقــاط کشــور ماننــد یــزد و کرمــان‪ ،‬در بیــن پیــروان‬ ‫زرتشــت برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫ایرانیــان در دوران باســتان‪ ،‬مراســم و جشــن های بســیاری داشــته اند و هرمــاه جشــنی برپــا می کردنــد؛‬ ‫در تقویــم باســتانی ایــران‪ ،‬تمامــی ســی روز مــاه‪ ،‬نام هــای خاصــی داشــتند و در همــه ماه هــا‪ ،‬نــام روزی‬ ‫از مــاه کــه بــا نــام خــود مــاه مطابقــت داشــت‪ ،‬مبــارک بــود و ان روز جشــن گرفتــه می شــد‪ .‬در ایــن میــان‬ ‫ســه جشــن نــوروز‪ ،‬مهــرگان و ســده از بزرگ تریــن جش ـن های ملــی بــه شــمار می رفتنــد کــه در برخــی‬ ‫مناطــق همجــوار ایــران و حتــی بــا امــدن اســام در ایــران نیــز رایــج بودنــد‪.‬‬ ‫مهــرگان‪ ،‬کــه بعــد از نــوروز دومیــن جشــن‬ ‫مهــم ایرانیــان بــود‪ ،‬هــر ســاله در ابتــدای پاییــز‬ ‫برگــزار می شــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬در تقویــم اوســتایی‪،‬‬ ‫ســال بــه دو فصــل تابســتان بــزرگ و زمســتان‬ ‫بــزرگ تقســیم می شــد؛ کــه نــوروز جشــن اغــاز‬ ‫فصــل تابســتان بــزرگ و شــروع گرمــا و مهــرگان‪،‬‬ ‫جشــن اغــاز زمســتان بــزرگ و شــروع ســرما‪ ،‬بــه‬ ‫شــمار می رفتــه اســت‪.‬‬ ‫مهــرگان بــه دو جشــن تقســیم می شــد؛‬ ‫مهــرگان کوچــک کــه در ‪ ۱۶‬مهــر برگــزار می شــد‬ ‫و متعلــق بــه خــواص بــود و مهــرگان بــزرگ کــه‬ ‫در ‪ ۲۱‬مهــر بــرای عــوام برگــزار می شــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪42‬‬ ‫در مــورد علــت برپایــی ایــن جشــن و‬ ‫نام گــذاری ان بــه مهــرگان در منابــع‬ ‫تاریخــی‪ ،‬مطالــب متعــددی امــده اســت‪.‬‬ ‫برخــی نــام مهــرگان را بــه مهــر یــا میتــرا‬ ‫نســبت می دهنــد‪ .‬مهــر از ایــزدان مهمــی‬ ‫اســت کــه نــام او در اوســتا امــده و بــا‬ ‫دوســتی و رعایــت عهــد و پیمــان گــره خــورده‬ ‫و طرفــدار راســتی و درســتی و دشــمن دروغ‬ ‫معرفــی شــده اســت‪ .‬از ان جــا کــه الهــه مهــر‬ ‫از اعتبــار و اهمیــت واالیــی برخــوردار بــوده‪،‬‬ ‫در ایــن روز باشــکوه ترین جشــن ها برگــزار‬ ‫می شــد‪ .‬ایــن جشــن را در قدیــم «متراکانــا»‬ ‫می گفتنــد و بعدهــا بــه نــام «مهــرگان» خوانــده شــد‪ .‬پــس از اســام نیــز بــه ان «مهرجــان» گفتنــد‪.‬‬ ‫عــده ای واقــع شــدن روز مهــر در مــاه هم نامــش را دلیــل جشــن گرفتــن ان دانســته اند‪ .‬دلیــل دیگــری‬ ‫کــه بــه ایــن جشــن مهــرگان می گوینــد و بیشــتر معتبــر اســت‪ ،‬قیــام کاوه اهنگــر و پیــروزی بــر ضحــاک‬ ‫و بــه پادشــاهی نشســتن فریــدون اســت‪ .‬مســعودی در کتــاب مــروج الذهــب دربــاره پیدایــش مهــرگان‬ ‫نوشــته اســت‪:‬‬ ‫بــه اعتقــاد ایرانیــان‪ ،‬یکــی از پادشــاهان ظالــم ایــران کــه مدتــی فرمانروایــی کــرد‪ ،‬مهــر نــام داشــت و‬ ‫ســتمگر بــود و چــون جــان داد‪ ،‬جشــن گرفتنــد‪ .‬نــام وی مهــر بــود و چــون جــان داد‪ ،‬مهرجــان داد گفتنــد‬ ‫و ایــن روز را روز اول زمســتان نامیدنــد‪.‬‬ ‫بلعمــی نــام مهــرگان را مربــوط بــه مــاه مهــر‬ ‫می دانــد‪:‬‬ ‫چــون کاوه تــاج بــر ســر افریــدون نهــاد‪،‬‬ ‫روز مهــر بــود و جشــن مهــرگان از ان جهــت‬ ‫گرفتــه شــد و چــون افریــدون بــر تخــت‬ ‫نشســت‪ ،‬عــدل و داد بگســترید و مهــر او انــدر‬ ‫جهــان منتشــر شــد‪.‬‬ ‫جشــن مهــرگان در شــعر بســیاری از شــاعران‬ ‫بازتــاب پیــدا کــرده اســت و اطالعــات‬ ‫ارزشــمندی در مــورد مهــرگان در اختیــار قــرار‬ ‫می دهنــد‪ .‬شــاعرانی همچــون فردوســی‪ ،‬رودکــی‪ ،‬فرخــی‪ ،‬دقیقــی‪ ،‬عنصــری‪ ،‬ناصرخســرو‪ ،‬منوچهــری‬ ‫در دیــوان خــود در مــورد ایــن جشــن شــعر ســروده اند‪.‬‬ ‫رودکی‬ ‫ملکا جشن مهرگان امد ‪ /‬جشن شاهان و خسروان امد‬ ‫جز به جای ملحم و خرگاه ‪ /‬بدل باغ و بوستان امد‬ ‫مورد به جای سوسن امد باز ‪ /‬می به جای ارغوان امد‬ ‫تو جوانمرد و دولت تو جوان ‪ /‬می به بخت تو جوان امد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪43‬‬ صفحه 22 ‫همــان طــور کــه گفتیــم جشــن مهــرگان هــر ســاله از روز‬ ‫‪ ۱۶‬مهــر شــروع می شــد و تــا ‪ ۲۱‬مهــر ادامــه داشــت‪ .‬در‬ ‫واقــع اغــاز فصــل پاییــز و شــروع ســرما موعــد برگــزاری‬ ‫ایــن مراســم باشــکوه بــود؛ امــا امــروز زرتشــتیان مهــرگان‬ ‫را در ‪ ۱۰‬مهــر جشــن می گیرنــد و ایــن اختــاف در مــورد‬ ‫همــه جشــن های ایرانــی وجــود دارد دلیــل ان نیــز ایــن‬ ‫اســت کــه گاه شــمار باســتانی در دوره ساســانیان گاه شــمار‬ ‫یزدگــردی بــوده اســت کــه تقریبــا بــه گاه شــمار خورشــیدی‬ ‫امــروز نزدیــک اســت‪.‬‬ ‫در گاه شــمار یزدگــردی جشــن های ایرانــی و همــه‬ ‫مناســبت ها ثابــت بوده انــد؛ امــا بعــد از اســام ایــن‬ ‫گاه شــمار از بیــن مـی رود‪ .‬در گاه شــمار باســتانی ایــران تمــام‬ ‫ماه هــا ‪ ۳۰‬روز داشــتند حــال انکــه در تقویــم‬ ‫امــروزی‪ ،‬ماه هایــی کــه در نیمــه اول ســال قــرار‬ ‫گرفته انــد‪ ۳۱ ،‬روز دارنــد کــه ایــن اختــاف ‪۶‬‬ ‫روزه باعــث شــده اســت تاریــخ شــروع جشــن‬ ‫مهــرگان از ‪ ۱۶‬مهــر بــه ‪ ۱۰‬مهــر منتقــل شــود‪.‬‬ ‫در کتــاب تذکــره الحمدونیــه در مــورد چگونگــی‬ ‫برپایــی جشــن مهــرگان در زمــان ساســانیان‬ ‫امــده و نشــان می دهــد مراســم خاصــی بــرای‬ ‫ان برپــا می شــده اســت‪:‬‬ ‫انوشــیروان در روز مهــرگان‪ ،‬ســفره ای پهــن‬ ‫می کــرد و اهــل مملکــت را بــه حضــور می پذیرفــت‪.‬‬ ‫در ایــن پذیرایــی‪ ،‬غــذا صــرف می شــد‪.‬‬ ‫بعــد از ان هــم اهــل موســیقی حاضــر می شــدند‬ ‫و بــه طــرب می پرداختنــد‪ .‬همچنیــن ‪ ،‬اجیــل و‬ ‫تنقــات در ظرف هــای طالیــی و نقــره ای بــه‬ ‫مجلــس اورده می شــد‪ .‬حتــی از جام هــای طالیــی‬ ‫بــه وزن هــزار مثقــال در ایــن جلســات صحبــت بــه‬ ‫میــان امــده اســت به عــاوه‪ ،‬در عهــد باســتان‬ ‫و در روز مهــرگان‪ ،‬پادشــاه عــوام را بــه حضــور‬ ‫می پذیرفــت و بــه شــکایت انــان رســیدگی‬ ‫می کــرد و امــور مــردم را سروســامان مــی داد؛ حتــی در مــواردی پنــد و انــدرز بــزرگان را می شــنید و در‬ ‫اداره امــور از ان بهــره می گرفــت‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪44‬‬ ‫بنابرایــن جشــن مهــرگان نیــز ماننــد ســایر جشــن های‬ ‫ایرانــی اداب و رســوم خــاص خــود را داشــت‪ .‬ایــن جشــن‬ ‫در ایــران باســتان در طــی چندیــن روز برگــزار می شــد؛ در‬ ‫حالــی کــه در سراســر مــاه‪ ،‬شــادمانی و ســرور برقــرار بــود‬ ‫و عامــه و خــواص در ایــن جشــن بــه شــادی و پایکوبــی و‬ ‫دادن هدیــه بــه یکدیگــر می پرداختنــد‪ .‬در ایــن ایــام مــردم‬ ‫بــه اســتقبال پاییــز و مهــر می رفتنــد‪.‬‬ ‫جلــوی در خانــه را اب پاشــی و جــارو می کردنــد و‬ ‫بــه نظافــت خانه هــای خــود می پرداختنــد‪ .‬ســپس‬ ‫لباس هــای ارغوانــی رنــگ می پوشــیدند و بــا شــاباش نبشــته های کــه ماننــد کارت تبریک هــای‬ ‫امــروزی اســت‪ ،‬بــه دیــدن یکدیگــر می رفتنــد‪ .‬ایــن شــاباش نوشــته ها را عطــر و بویــی خــوش می زدنــد‬ ‫و در لفافــه ای زیبــا می پیچیدنــد‪ .‬طعام هــا‪ ،‬خوراکی هــا و نوشــیدنی های خاصــی نیــز امــاده می شــد‪.‬‬ ‫خوانــدن ســرود‪ ،‬شــعر‪ ،‬دکلمــه و نواختــن موســیقی نیــز از جملــه کارهایــی اســت کــه انجــام می دادنــد‪.‬‬ ‫بــدون تردیــد جشــن بــزرگ و باشــکوهی چــون مهــرگان‬ ‫به همــراه موســیقی و طــرب بــوده اســت؛ امــا اطالعاتــی‬ ‫از ان در دســترس نیســت و تنهــا در میــان منابــع تاریخــی‬ ‫می تــوان اثــری از ان پیــدا کــرد‪ .‬خلــف تبریــزی در کتــاب‬ ‫خــوب بــه نــام برهــان قاطــع بــرای یکــی از مقام هــا و‬ ‫لحن هــای موســیقی ســنتی ایرانــی از موســیقی مهــرگان‬ ‫نــام بــرده اســت‪.‬‬ ‫در کتــاب موســیقی کبیــر ابونصــر فارابــی نیــز مقــام یــازدم‬ ‫از دوازده مقــام بــه نــام مهــرگان امــده اســت‪ .‬نظامــی‬ ‫گنجــوی نیــز در منظومــه خســرو و شــیرین‪ ،‬مهــرگان را بیســت و یکمیــن لحــن از ســی لحــن ذکــر کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در جشــن مهــرگان همچــون ســفره هفــت ســین نــوروز‪ ،‬ســفره مهرگانــی یــا خــوان مهرگانــی پهــن‬ ‫می کردنــد‪ .‬ایــن ســفره کــه بــر گــرد اتشــدان پهــن می شــد‪ ،‬بــه رنــگ ارغوانــی بــود و در ان از انــواع‬ ‫میوه هــا‪ ،‬شــیرینی و خوراکی هــا‪ ،‬شــربتی از عصــاره هــوم یــا هَئو َمــه کــه بــا شــیر رقیــق شــده و نــان‬ ‫مخصــوص لــورک قــرار می دادنــد و میوهایــی چــون انــار‪ ،‬ســیب‪ ،‬ترنــج‪ ،‬بــی یــا بــه‪ ،‬ترنــج‪ ،‬ســنجد‪،‬‬ ‫انگــور ســفید‪ُ ،‬کنــار‪ ،‬زالزالــک‪ ،‬ازگیــل و خرمالــو وجــود داشــت‪.‬‬ ‫اجیــل ویــژه ای هــم از هفــت خشــکبار از جملــه مغــز گــردو‪ ،‬بــادام‪ ،‬پســته‪ ،‬فنــدق‪ ،‬تخمــه‪ ،‬تــوت خشــک‪،‬‬ ‫انجیــر خشــک و نخودچــی درســت می کردنــد‪ .‬از دیگــر خوردنی هــای ایــن ســفره اشــی بــه نــام هفــت‬ ‫غلــه اســت کــه بــا ترکیبــی از گنــدم‪ ،‬برنــج‪ ،‬جــو‪ ،‬نخــود‪ ،‬عــدس‪ ،‬مــاش و ارزن تهیهــی می شــود‪.‬‬ ‫کاسـه ای پــر از گالب‪ ،‬اب‪ ،‬ســرکه‪ ،‬بــرگ اویشــن‪ ،‬گل هــای بنفشــه و نازبــو یــا ریحــان نیــز قــرار می دادنــد‪.‬‬ ‫ســرمه دان‪ ،‬ایینــه‪ ،‬اســفند و عــود و همچنیــن گل همیشــه شــکفته کــه پیرامــون ان را بــا شــاخه هایی از‬ ‫ســرو‪ ،‬مــورد و گــز تزییــن می کردنــد نیــز زینت بخــش ســفره مهرگانــی بــود‪.‬‬ ‫‪45‬‬ صفحه 23 ‫شغل‬ ‫حسنا سجادی‬ ‫برق کار‬ ‫اگــر کارهــای فنــی و بــه حــوزه بــرق و الکترونیــک‬ ‫عالقــه داریــد‪ ،‬ایــن شــغل مناســب شماســت‪.‬‬ ‫بــرق کاری انجــام کلیــه امــور مربــوط بــه ســیم‬ ‫کشــی و بــرق منــازل‪ ،‬ادارات‪ ،‬مراکــز صنعتــی و ‪...‬‬ ‫مــی باشــد‪.‬‬ ‫بــرق کار متخصــص در امــر سیم کشــی الکتریکــی‬ ‫ســاختمان ها‪ ،‬ماشــین های ایســتگاهی و‬ ‫تجهیــزات مرتبــط بــه ان هــا اســت‪ .‬بــرق کارهــا‬ ‫معمــوال بــرق کار عمومــی یــا بــرق کار صنعتــی‬ ‫هســتند‪ .‬بــرق کار عمومــی بــا ســاختمان هــا اعــم از مســکونی و اداری و تجــاری بیشــتر ســروکار دارنــد‪.‬‬ ‫بــرق کار صنعتــی بــا بــرق کاری سیســتم هــای کارخانــه هــا درگیــر هســتند‪.‬‬ ‫بــرق کار بایــد بســیار منظــم و دقیــق بــوده و‬ ‫بــه جزئیــات توجــه نمایــد‪ .‬همچنیــن بایــد بــه‬ ‫دســتورالعمل هــای کاری موجــود و مســایل ایمنــی‬ ‫اگاهــی کامــل داشــته باشــد‪ .‬مســاله ایمنــی در‬ ‫ایــن شــغل بســیار مهــم و حیاتــی بــوده و بــرق‬ ‫کار بایــد بــا اصــول و دســتورالعمل هــای ایمنــی‬ ‫بــه خوبــی اشــنا باشــد و در حیــن کار از لبــاس‬ ‫و کفــش مناســب اســتفاده کنــد‪ .‬همچنیــن بــرق‬ ‫کار بایــد بتوانــد در ارتفــاع بــه راحتــی کار کــرده و‬ ‫تــوان بدنــی خوبــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بــرای ورود بــه ایــن شــغل مــی توانیــد دوره هــای‬ ‫فنــی موجــود را گذرانــده و ســپس بــه صــورت کارامــوزی نــزد یــک اســتاد کار مدتــی شــاگردی کنیــد‪.‬‬ ‫در ایــن شــغل ماننــد بســیاری از مشــاغل فنــی‪ ،‬تجربــه بســیار مهــم مــی باشــد‪.‬‬ ‫ســاعت کاری بــرق کار‪ ،‬اگــر در جایــی اســتخدام باشــد‪ ،‬بــه صــورت تمــام وقــت اســت‪ .‬در برخــی از‬ ‫حــوزه هــا کــه نیــاز بــه کنتــرل شــبانه روزی اســت‪ ،‬گاهــی شــیفت هــای شــب نیــز دارد‪ .‬اگــر بــرق کار‬ ‫بــه طــور مســتقل کار کنــد و مغــازه داشــته باشــد‪ ،‬ســاعت کاری منعطفــی داشــته و خــود او ان را تعییــن‬ ‫مــی کنــد‪ .‬بســته بــه نــوع کار‪ ،‬محــل کار بــرق کار مــی توانــد داخــل ســاختمان هــا‪ ،‬کارخانجــات و یــا‬ ‫در فضاهــای بیرونــی باشــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪46‬‬ ‫در ادامــه بــرای اشــنایی بیشــتر بــا شــغل بــرق کاری‬ ‫اطالعــات کاملــی در زمینــه وظایــف‪ ،‬مهــارت و دانــش مــورد‬ ‫نیــاز‪ ،‬تحصیــات الزم و نحــوه ورود بــه شــغل‪ ،‬فرصــت هــای‬ ‫شــغلی و بــازار کار و میــزان درامــد بــرق کار ارائــه مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن متخصصــان مــی تواننــد در زمینــه هــای مختلــف از بــرق‬ ‫کشــی ســاختمان منــازل تــا انجــام کارهــای برقــی پــروژه‬ ‫هــای بــزرگ مهندســی فعالیــت کننــد‪ .‬بــرق کار مســئول‬ ‫نصــب‪ ،‬بازرســی و تســت تجهیــزات‪ ،‬اطمینــان یافتــن از‬ ‫عملکــرد درســت سیســتم هــای برقــی‪ ،‬یافتــن و رفــع عیــوب‬ ‫موجــود مــی باشــد‪.‬‬ ‫وظایف برق کار‬ ‫طراحی و نصب سیستم های برقی و روشنایی‬ ‫بررســی و حفاظــت از سیســتم هــای الکتریکــی و اطمینــان‬ ‫یافتــن از درســت و ایمــن کار کــردن انهــا‬ ‫نصــب و ســیم کشــی مدارهــای سیســتم دزدگیــر و دوربیــن‬ ‫مداربســته‬ ‫طراحی‪ ،‬نصب و سیم کشی سیستم اعالم حریق‬ ‫نصب و سیم کشی تجهیزات حفاظتی‬ ‫وظایف برق کار صنعتی‬ ‫نصب و سیم کشی تابلوهای توزیع برق‬ ‫نصب و سیم کشی مدارهای الکتریکی‬ ‫راه اندازی و تعمیر موتورهای الکتریکی‬ ‫نصب و سیم کشی دستگاه های حفاظتی‬ ‫اشنایی با تجهیزات ایمنی و حفاظتی‬ ‫مهارت و دانش مورد نیاز‬ ‫مهارت های عملی خوب‬ ‫توانایــی کار مطابــق بــا نقشــه هــای فنــی‪ ،‬طــرح‬ ‫هــای ســاختمانی و نمودارهــای ســیم کشــی‬ ‫توانایی کار با دقت و تمرکز زیاد و به صورت سازمان یافته و ایمن‬ ‫توان انجام کار در ارتفاع‪ ،‬فضاهای محدود و شرایط اب و هوایی مختلف‬ ‫مهارت های ارتباطی مناسب‬ ‫توانایی کار تیمی به خصوص در پروژه های بزرگ‬ ‫اگاهی از اصول و دستورالعمل های ایمنی در کار‬ ‫توان بدنی مناسب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪47‬‬ صفحه 24 ‫تحصیالت الزم و نحوه ورود به شغل برق کاری‬ ‫شــما مــی توانیــد ایــن کار را بــه صــورت کامــا‬ ‫تجربــی و نــزد یــک اســتاد ماهــر برقــکار یــاد‬ ‫بگیریــد‪.‬‬ ‫بــرای امــوزش حرفــه ای در ایــن شــغل میتوانیــد‬ ‫پــس از گذرانــدن ســال اول دبیرســتان وارد‬ ‫شــاخه کار و دانــش (رشــته هــای بــرق صنعتــی‪،‬‬ ‫بــرق ســاختمان ‪ ،‬تعمیــر ماشــین االت الکتریکــی‬ ‫و تابلوســازی بــرق صنعتــی) یــا فنــی و حرفــه ای‬ ‫(رشــته هــای الکترونیــک یــا بــرق و الکتروتکنیک)‬ ‫شــوید‪ .‬افــراد عالقــه منــد نیــز مــی تواننــد در این‬ ‫رشــته هــا تــا مقطــع کاردانــی یــا کارشناســی بــه‬ ‫طــور ناپیوســته در دانشــگاه هــا ادامــه تحصیــل‬ ‫دهنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن یــک راه ســریع و زودبــازده بــرای ورود بــه ایــن شــغل‪ ،‬یادگیــری بــرق کاری بــه کمــک‬ ‫محصــوالت اموزشــی موجــود مــی باشــد کــه بــه کمــک انهــا در وقــت و هزینــه شــما بســیار صرفــه‬ ‫جویــی مــی شــود‪.‬‬ ‫فرصت شغلی و بازارکار برق کار‬ ‫بــرق کار مــی توانــد بــا توجــه بــه حــوزه‬ ‫تخصصــی خــود در کلیــه کارخانــه هــا و مراکــز‬ ‫صنعتــی‪ ،‬اماکــن اداری‪ ،‬تجــاری و مســکونی کار‬ ‫کنــد‪ .‬هرچــه در کارش ماهرتــر باشــد‪ ،‬امــکان‬ ‫ورود بــه پــروژه هــای بــزرگ بــرای او بیشــتر‬ ‫مــی شــود‪ .‬بســیاری از بــرق کاران بــه صــورت‬ ‫مســتقل کار کــرده و بــرای خــود کســب و کاری‬ ‫را بــه راه انداختــه انــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه نیــاز همیشــگی بــه صنعــت‬ ‫بــرق در مصــارف خانگــی‪ ،‬اداری‪ ،‬تجــاری و‬ ‫صنعتــی‪ ،‬مــی تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه‬ ‫بــرای بــرق کاران بــازارکار خوبــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن اینــده شــغلی مناســبی پیــش روی انها‬ ‫مــی باشــد‪ .‬البتــه مســلم اســت هرچــه بــرق کار‬ ‫متخصــص تــر و بــا تجربــه تــر باشــد‪ ،‬کار بــا‬ ‫کیفیــت تــری انجــام دهــد و برخــورد مناســبی‬ ‫بــا مشــتریان و همــکاران داشــته باشــد‪ ،‬فرصــت‬ ‫هــای شــغلی بهتــری بــرای او وجــود خواهــد داشــت و یــا در کارخــود پیشــرفت خوبــی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪48‬‬ ‫شخصیت های مناسب این شغل‬ ‫در یــک انتخــاب شــغل صحیــح و درســت‪،‬‬ ‫عوامــل مختلفــی از جملــه ویژگــی هــای‬ ‫شــخصیتی‪ ،‬ارزش هــا‪ ،‬عالیــق‪ ،‬مهــارت هــا‪،‬‬ ‫شــرایط خانوادگــی‪ ،‬شــرایط جامعــه و ‪...‬‬ ‫بــرای هــر فــرد بایــد در نظــر گرفتــه شــوند‪.‬‬ ‫یکــی از مهــم تریــن ایــن عوامــل ویژگــی‬ ‫هــای شــخصیتی مــی باشــد‪ .‬شــناخت‬ ‫درســت شــخصیت هــر فــرد فراینــدی‬ ‫پیچیــده و محتــاج بــه تخصــص و زمــان‬ ‫کافــی اســت‪ .‬البتــه هــر فــردی ویژگــی هــای‬ ‫منحصربــه فــرد خــود را دارد‪ ،‬حتــی افــرادی‬ ‫کــه بــه نوعــی تیــپ شــخصیتی مشــابه دارنــد‪ ،‬بــاز هــم در برخــی مــوارد بــا یکدیگــر متفــاوت هســتند‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی همیشــه افــراد موفقــی از‬ ‫تیپهــای شــخصیتی مختلــف در تمــام مشــاغل‬ ‫هســتند و نمــی تــوان دقیقــا اعــام کــرد کــه‬ ‫فقــط تیــپ هــای شــخصیتی خاصــی هســتند‬ ‫کــه در ایــن شــغل موفــق مــی شــوند‪ .‬امــا‬ ‫طــی تحقیقاتــی کــه صــورت گرفتــه تیپهــای‬ ‫شــخصیتی ای کــه بــرای ایــن شــغل معرفــی‬ ‫مــی شــوند‪ ،‬عمومــا ایــن کار را بیشــتر‬ ‫پســندیده و رضایــت شــغلی بیشــتری در ان‬ ‫داشــته انــد‪.‬‬ ‫‪49‬‬ صفحه 25 ‫انیمیشن‬ ‫در داســتانی از گذشــته کــه در ایــن قســمت‬ ‫وجــود دارد بــه شــخصی شــلیک می شــود کــه‬ ‫بیننــدگان انیمیشــن چهــره قاتــل را نمی بیننــد و‬ ‫ روی اســلحه از دیــد قاتــل بــه ســمت‬ ‫تنهــا نشــانه َ‬ ‫قربانــی را می بیننــد‪ ،‬همچنیــن ارجاعاتــی در ایــن‬ ‫قســمت بــه موضوعاتــی نظیــر والدیــن مــرده‬ ‫و چندیــن دعــوا وجــود دارد‪ .‬ایــن صحنه هــا‬ ‫می توانــد بــرای کــودکان کــم ســن بــه ویــژه‬ ‫کودکانــی کــه بــه مواجهــه خانــواده بــا خطــرات‬ ‫و موقعیت هــای خشــونت امیز حســاس هســتند‪،‬‬ ‫مناســب نباشــد‪.‬‬ ‫پانته ا پاد‬ ‫شگفت انگیزان‪2‬‬ ‫انیمیشــن شــگفت انگیــزان ‪ ۲‬در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬و در ادامــه قســمت اول ان (‪)۲۰۰۴‬‬ ‫منتشــر شــد‪ .‬در ایــن مطلــب بــه نقــد و‬ ‫بررســی ایــن انیمیشــن می پردازیــم و‬ ‫از نکاتــی می گوئیــم کــه والدیــن قبــل‬ ‫از پخــش ایــن انیمیشــن بــرای کــودکان‬ ‫خــود‪ ،‬بایــد بداننــد‪.‬‬ ‫در ایــن قســمت از شــگفت انگیزان صحنه هــای‬ ‫بیشــماری حتــی در قســمت های اکشــن کارتــون‬ ‫نیــز وجــود دارد کــه دارای حــس شــوخ طبعی‪،‬‬ ‫تقویــت روحیــه کار تیمــی‪ ،‬شــجاعت‪ ،‬برقــرای‬ ‫ارتبــاط و اســتقامت اســت کــه بــه خوبــی بــه‬ ‫تصویــر کشــیده شده اســت‪ .‬رده ســنی ایــن‬ ‫انیمیشــن بــرای افــراد بــاالی ‪ ۸‬ســال در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪ .‬البتــه شــاید خیلــی از‬ ‫والدیــن تماشــای انیمیشــن مذکــور را بــرای‬ ‫کــودکان بــاالی ‪ ۱۰‬ســال مناســب بداننــد‪.‬‬ ‫انیمیشــن شــگفت انگیــزان ‪ 2‬مثــل‬ ‫قســمت اول مربــوط بــه خانــواده «پــار» اســت کــه در این قســمت «بــاب» (اقــای شــگفت انگیز)‪،‬‬ ‫«هلــن» (االســتیگرل) «ویولــت»‪« ،‬دش» و «جک جــک» حضــور دارنــد و بــار دیگــر تــاش‬ ‫می کننــد تــا بــا قدرت هایشــان مــردم شــهر را نجــات دهنــد‪ .‬در ایــن قســمت خانــواده «پــار»‬ ‫خــود را در برابــر شــخصیت شــرور جدیــدی بــه نــام «اسکرین اســلیور» می بیننــد‪.‬‬ ‫در ایــن قســمت هماننــد قســمت قبلــی یعنــی انیمیشــن شــگفت انگیــزان ‪ 1‬شــاهد صحنه هــای‬ ‫ابرقهرمانــی‪ ،‬تخریــب وســایل‪ ،‬صحنه هــای پرخطــر‪ ،‬اســلحه و شــلیک لیــزر از چشــمان‬ ‫کاراکتــر ایــن کارتــون هســتیم‪ .‬همچنیــن یــک جنــگ ترســناک در ایــن قســمت از مجموعــه‬ ‫شــگفت انگیزان وجــود دارد کــه حــاوی تعــداد بســیار زیــادی نــور چشــمک زن اســت و بــرای‬ ‫انهایــی کــه دارای حساســیت نــوری هســتند ممکــن اســت مناســب نباشــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪50‬‬ ‫شــگفت انگیــزان ‪ ۲‬از‬ ‫جایــی اغــاز می شــود‬ ‫کــه قســمت قبلــی بــه‬ ‫اتمــام رســید‪ ،‬وقتــی‬ ‫کــه خانــواده «پــار»‬ ‫شــهر «متروویــل» را از‬ ‫تهدیــد جدیــد خــودش‬ ‫یعنــی «اندرماینــر»‬ ‫نجــات دادنــد‪ .‬اگرچــه‬ ‫شــهر‬ ‫مســئولین‬ ‫«متروویــل» بــه جــای‬ ‫تحســین و تشــکر‬ ‫شــگفت انگیزان‬ ‫از‬ ‫و دوســت خوبشــان‬ ‫«فــروزن»‪ ،‬ان‪‎‬هــا را بــه عنــوان خرابــکار معرفــی کردنــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪51‬‬ صفحه 26 ‫می شــد از واژه هایــی نظیــر خیلی خــوب‪ ،‬عالــی‪ ،‬جــذاب‬ ‫و عبــارات دیگــری بــرای توصیــف ایــن کارتــون اســتفاده‬ ‫کــرد امــا مــا از شــگفت انگیز اســتفاده می کنیــم چون کــه‬ ‫واقعــاً همین طــور اســت‪ .‬کیفیــت تصاویــر و صحنه هــای‬ ‫اکشــنی کــه توســط کمپانــی پیکســار ارائــه شده اســت در‬ ‫ایــن قســمت بی نظیــر بــوده و بــه جزئیــات بســیار دقــت‬ ‫شد ه اســت‪.‬‬ ‫خــط داســتان ایــن قســمت نیــز بــه زیبایــی قســمت‬ ‫گذشــته اســت‪ .‬اگــر از قســمت قبــل شــگفت انگیزان لــذت‬ ‫برده ایــد‪ ،‬قطعــاً از ایــن قســمت ســرگرم کننده نیــز لــذت‬ ‫خواهیــد بــرد‪.‬‬ ‫پــس از قســمت اول‪ ،‬در ایــن قســمت نیــز شــاهد یــک‬ ‫مجموعــه کامــل اکشــن و پــر از خنــده هســتیم‪ .‬همانطــور کــه‬ ‫ـرد بِــرد» کارگــردان مجموعــه شــگفت انگیزان قــول داده‬ ‫«بـ َ‬ ‫بــود‪ ،‬صحنه هــای اکشــن و کمــدی در ایــن قســمت بــه‬ ‫صورتــی مناســب و متعــادل بــه تصویــر کشــیده شــده اند‪ .‬از‬ ‫مــدل جدیــد موتورســیکلت دختــر الســتیکی و صحنه هایــی‬ ‫کــه قدرت هــای جدیــد ابرقهرمانــان را بــه نمایــش می گــذارد‬ ‫تــا «فــروزن» کــه بــرای نجــات مــردم هرچیــزی را منجمــد‬ ‫می کنــد‪ ،‬صحنه هــای اکشــن بــه زیبایــی هرچــه تمام تــر‬ ‫ســاخته شــده اند‪ .‬صحنه هــای کمــدی بــه خوبــی در اثــر‬ ‫جــا گرفته انــد و طبیعــی جلــوه داده شــده اند‪“ .‬جک جــک”‬ ‫کوچولــو و دوســت داشــتنی در اکثــر صحنه هــای کمــدی‬ ‫حضــور پررنگــی دارد البتــه دیگــر کاراکترهــا نیــز کنایه هــا‬ ‫و شــوخ طبعی های خودشــان را بــه نمایــش می گذارنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل مخابــرات «وینســتون‬ ‫دیــور» و خواهــر نابغــه اش «ا ِولیــن»‬ ‫بــه ایــن ابرقهرمانــان پیشــنهادی‬ ‫می دهنــد تــا بتواننــد دوبــاره حضــور‬ ‫ضــروری خودشــان بــرای شــهر‬ ‫را بــه اثبــات برســانند‪ .‬وینســتون‪،‬‬ ‫دختــر الســتیکی را متقاعــد می کنــد‬ ‫تــا لبــاس جدیــدی کــه یــک دوربیــن‬ ‫در جلــوی ان تعبیــه شــده اســت را‬ ‫بپوشــد تــا همــه مــردم کارهــای خــوب‬ ‫دختــر الســتیکی بــرای جامعــه را از‬ ‫نزدیــک ببیننــد‪.‬‬ ‫در شــگفت انگیــزان ‪ ، 2‬هم زمــان‬ ‫بــا اینکــه دختــر الســتیکی بــه‬ ‫دنبــال ردیابــی شــرور مرمــوزی بــا‬ ‫نــام «اسکرین اســلیور» اســت کــه‬ ‫مــردم را هیپنوتیــزم می کنــد‪ ،‬اقــای‬ ‫شــگفت انگیز (بــاب) در خانــه می مانــد تــا از بچه هــا مراقبــت کنــد‪« :‬ویولــت» بداخــاق‬ ‫کــه در حــال گذرانــدن دوران نوجوانــی اش اســت‪« ،‬دش» بیش فعــال کــه نیــاز بــه کمــک در‬ ‫تکالیــف مدرس ـه اش دارد و «جک جــک» کوچــک کــه بــه صــورت اتفاقــی برخــی از اســتعدادهای‬ ‫ابرقهرمانــی را از خــود نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫دالیــل زیــادی وجــود دارد کــه شــگفت‬ ‫انگیــزان ‪ ۲‬را ببینیــم‪ .‬اگــر شــما قســمت‬ ‫قبلــی شــگفت انگیزان را ســالها پیــش‬ ‫دیده ایــد پــس مــدت زیــادی منتظــر‬ ‫دیــدن قســمت جدیــد بوده ایــد؛ پــس‬ ‫بــه همــراه خانــواده و دوســتان خــود‬ ‫از دیــدن ایــن کارتــون جــذاب لــذت‬ ‫ببریــد‪.‬‬ ‫هیجــان و خنــده دو عنصــر اصلــی‬ ‫ایــن انیمیشــن هســتند کــه باعــث‬ ‫شــده انتخــاب خوبــی بــرای پــر کــردن‬ ‫اوقــات فراغــت شــما باشــد‪ .‬در اینجــا‬ ‫برای تــان خواهیــم گفــت کــه چــرا‬ ‫بایــد ایــن انیمیشــن را ببینیــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪52‬‬ ‫اتفاقاتــی کــه بــرای «ویولــت» در مدرســه می افتــد‪ ،‬تــاش بــاب بــرای کنتــرل بچه هــا در منــزل‬ ‫و البتــه کنجکاوی هــای «هانــی» همســر «فــروزن» دربــاره فعالیت هــای فــروزن همگــی بــه جنبــه‬ ‫ســرگرمی و کمــدی ایــن قســمت افــزوده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از نــکات جالــب و تامــل برانگیــز شــگفت انگیزان ‪ ۲‬ایــن اســت کــه بــاب پــدر خانــواده بــرای‬ ‫مراقبــت از بچه هــا در خانــه می مانــد و هلــن یــا همــان دختــر الســتیکی بــا حمایــت بــاب‪ ،‬در‬ ‫بیــرون از خانــه بــه دنبــال نجــات مــردم از دســت «اسکرین اســلیر» اســت‪.‬‬ ‫در دنیــای پرمشــغله امــروز کــه بعضــا زن و مــرد مجبــور بــه کارکــردن و کســب درامــد بــرای‬ ‫پیشــرفت زندگــی هســتند‪ ،‬اینکــه پــدر خانــواده نیــز در امــور منــزل و تربیــت فرزنــدان کمــک کنــد‬ ‫امــری بســیار زیبــا و ضــروری بــرای داشــتن یــک خانــواده موفــق اســت‪ .‬شــاید از مــوارد جــذاب‬ ‫و دوست داشــتنی بــرای اعضــای خانــواده در ایــن قســمت ایــن باشــد کــه بــاب وقتــی می بینــد‬ ‫همســرش در اطــراف شــهر در حــال انجــام کارهــای ابرقهرمانــی اســت شــاید کمــی حســادت‬ ‫داشــته باشــد امــا تمــام تــوان خــود را بــه کار می گیــرد تــا امــور منــزل و نگهــداری از بچه هــا را‬ ‫بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام دهــد‪ .‬بــاب اینگونــه بــا خــودش فکــر می کنــد کــه اگــر او موفــق‬ ‫شــود همســرش موفــق خواهــد شــد و بــه دنبــال ان همــه خانــواده موفــق می شــوند‪.‬‬ ‫‪53‬‬ صفحه 27 ‫گیم‬ ‫ثنا محمدی‬ ‫لیگ افسانه ها‬ ‫لیــگ افســانه ها یــا به طــور مختصــر ‪،LoL‬‬ ‫یــک بــازی ویدئویــی ورزش الکترونیــک‬ ‫در ســبک میــدان جنــگ چندنفــره انالیــن‬ ‫(موبــا) اســت کــه توســط رایــت گیمــز بــرای‬ ‫سیســتم عامل های مایکروســافت وینــدوز و‬ ‫مــک اواس توســعه و منتشــر شده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫بــازی بــا مــدل فری میــوم و بــا الهــام گرفتــن‬ ‫از بــازی وارکرفــت ‪ :۳‬تخــت یـخ زده بــا عنــوان‬ ‫دفــاع از باســتانیان ســاخته شــد‪.‬این بــازی در ‪ ۲۷‬اکتبــر ‪ ۲۰۰۹‬عرضــه شــد‪ ،‬امــا به طــور مرتــب در‬ ‫قالــب وصله هــا بــه روز رســانی می شــود‪.‬‬ ‫هــر شــخصیت یــک نــوار “میــزان‬ ‫جــان”(‪ )HP‬دارد‪ .‬بعضــی از شــخصیت‬ ‫هــا بــرای اجــرای قــدرت هــای خــود از‬ ‫“مانا”(نوعــی انــرژی بــرای اجــرای جــادو)‬ ‫بهــره میبرنــد‪ .‬بعضــی از نــرژی و بعضــی‬ ‫دیگــر بــا خــوردن ضربــه ‪ Fury‬میگیرنــد‬ ‫کــه بــا افزایــش ان قــدرت ضربــات و‬ ‫فــن هایشــان بیشــتر میشــود‪ .‬شــما بــا‬ ‫خریــد ایتــم میتوانیــد باعــث افزایــش‬ ‫مانــا و میــزان جــان خــود شــوید‪.‬‬ ‫هــر شــخصیت دارای ســه “قــدرت‬ ‫پنهــان”(‪ )Passive‬اســت‪ .‬کــه ایــن‬ ‫قــدرت هــا بــا حــروف ‪ Q,W,E‬بــر روی‬ ‫کیبــور قابــل اجــرا هستند‪(.‬شــما میتوانیــد ایــن کلیــد هــا را در تنظیمــات تغییــر دهیــد‪ ).‬بــا لــول اپ شــدن‬ ‫شــخصیت خــود میتوانیــد ایــن قــدرت هــا را بــاز کنیــد و ان هــا را اپگریــد کنیــد‪ .‬در لــول ‪ 6‬هــر شــخصیت‬ ‫“قــدرت التیمیــت(‪ )Ultimate‬ان بــاز میشــود‪ .‬هــر قــدرت یــک میــزان “خنــک شــدن” مخصوصــی دارد‬ ‫کــه قــدرت التیمیــت کــه بــا دکمــه ی ‪ R‬در بــازی اســت میــزان خنــک شــدن(‪ )Cold Down‬ان بیشــتر‬ ‫اســت‪ .‬هــر شــخصیت میتوانــد تــا لــول ‪ 18‬ارتقــا پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫شــرکت ریــوت گیمــزدر ســال‬ ‫‪ 2009‬بــازی لیــگ اف لجنــدز‬ ‫را بــرای اولیــن بــار منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫ایــن بــازی درســبک مــپ دوتــادر‬ ‫بــازی ‪ Warcraft III‬میباشــد امــا‬ ‫بــا گیــم پلــی جــذاب تــر و مهیــج‬ ‫تــر توانســت راه صــد ســاله را یــک‬ ‫شــبه طــی کنــد و از ســایر رقبــای‬ ‫خــود جلــو بزنــد و بــه عنــوان یکــی‬ ‫از بهتریــن بــازی هــای کامپیوتــری‬ ‫در دنیــا معرفــی شــود‪.‬‬ ‫ســبک ایــن بــازی نبــرد هــای‬ ‫میدانــی انالیــن ‪Multiplayer‬‬ ‫‪ online battle arena‬یــا بــه اختصــار (‪ )RPG MOBA‬میباشــد‪.‬‬ ‫قبــل از شــروع بــازی شــما بایــد شــخصیت (‪ )Champion‬خــود را انتخــاب کنید‪.‬هــر شــخصیت دارای‬ ‫ویژگــی هــای مخصــوص خــودش هســت و وظیفــه ی مشــخصی دارد‪ .‬پــس شــما بایــد بــه شــخصیت‬ ‫خــود اگاهــی داشــته باشــید تــا در بــازی کــردن و کارهــای تیمــی(‪ )Team Works‬دچــار مشــکل‬ ‫نشــوید‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪55‬‬ صفحه 28 ‫همچنیــن شــما میتوانیــد دو عــدد ‪، Spell‬‬ ‫بــا توجــه بــه نــوع بــازی و شــخصیت خــود‬ ‫انتخــاب کنیــد کــه میــزان ‪Cold Down‬‬ ‫زیــادی دارنــد ولــی بــه شــما کمــک بســیاری‬ ‫میکننــد‪ .‬بــا بــاال رفتــن لــول اکانــت شــما‬ ‫میتوانیــد اســپل هــای جدیــد را بــاز کنیــد‪.‬‬ ‫بــازی دارای ‪ 4‬عــدد مــپ اســتت‪.‬‬ ‫‪Summoner’s Rift . Howling Abyss‬‬ ‫‪. Team Fight Tactic . The Twisted‬‬ ‫‪ Tree Lines‬نــام هــای ایــن مــپ ها هســتند‪.‬‬ ‫شــما قبــل از بــازی کــردن بایــد بــه ســبک‬ ‫مــپ انتخابــی خــود اشــنایی داشــته باشــید‪.‬‬ ‫مــپ ‪(Team Fight Tactic‬بــه اختصــار‬ ‫‪ )TFT‬مــود جدیــد اســت کــه در ســال ‪2019‬‬ ‫اضافــه شــد و طرفــداران بســیار زیــادی دارد‪.‬‬ ‫در بــازی مــا یــک فروشــنده داریــم کــه بــه مــا‬ ‫ایتــم میفروشــد‪ .‬ایــن ایتــم هــا بــه مــا کمــک‬ ‫میکنــد کــه شــخصیت خــود را درهنــگام‬ ‫بــازی ارتقــا ببخشــیم‪ .‬ایتــم هــا ممکــن اســت‬ ‫بــه مــا ‪HP , Mana,Attack Speed,‬‬ ‫‪Attack Damage , Movement‬‬ ‫‪Speed , Armor , Magic Resist ,‬‬ ‫‪ Ability Power‬و … بدهنــد‪ .‬شــما بــا‬ ‫کشــتن شــخصیت حریف‪،‬بــرج هــا‪ ،‬تــرول‬ ‫هــای داخــل جنــگل و مینیــون هــا میتوانیــد‬ ‫طــا(‪ )Gold‬بدســت اوریــد و بــا ان ایتــم‬ ‫خریــداری کنیــد‪.‬‬ ‫در ژوئیــه ‪ ۲۰۱۲‬لیــگ افســانه ها بیشــترین میــزان زمــان بــازی را در امریــکای شــمالی و اروپــا بــه‬ ‫خــود اختصــاص داد‪ .‬همچنیــن در ژانویــه ‪ ۲۰۱۴‬ایــن بــازی ‪ ۶۷‬میلیــون بازیکــن در مــاه و روزانــه ‪۲۷‬‬ ‫میلیــون بازیکــن و بیــش از ‪ ۷.۵‬میلیــون بازیکــن فعــال در ســاعت داشــت‬ ‫‪26‬‬ ‫‪56‬‬ ‫در پــی مــوج جدیــد تحریم هــا‪ ،‬در تاریــخ‬ ‫‪ ۱‬تیــر ‪ ،۱۳۹۸‬بازیکنــان ایرانــی هنــگام‬ ‫ورود بــه بــازی بــا ایــن پیــام مواجــه‬ ‫شــدند‪:‬‬ ‫بــه علــت قوانیــن و مقــررات ایــاالت‬ ‫متحــده‪ ،‬بازیکنــان در کشــور شــما‬ ‫نمی تواننــد بــه بــازی لیــگ افســانه ها‬ ‫در حــال حاضــر دسترســی داشــته باشــند‪.‬‬ ‫چنیــن محدودیت هایــی می توانــد توســط‬ ‫دولــت ایــاالت متحــده تغییــر کنــد و اگــر‬ ‫ایــن اتفــاق بیوفتــد‪ ،‬مــا دوبــاره دسترســی‬ ‫شــما را بــه بــازی ازاد خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫در نهایــت مشــخص شــد ایــن محدودیــت دسترســی بــاری بازیکنــان ایرانــی دائمــی و بــرای همــه‬ ‫ارائه دهنــدگان ســرویس رســاننده خدمــات اینترنتــی (‪ )ISP‬در ایــران اســت‪ .‬البتــه همان گونــه کــه‬ ‫انتظــار داریــد‪ ،‬بــا وجــود ایــن محدودیت هــا نیــز بازیکنــان بــا اســتفاده از ‪ VPN‬بــه بــازی دسترســی‬ ‫خواهنــد داشــت امــا ایــن اولیــن بــار اســت کــه می بینیــم یــک بــازی ویدیویــی شــامل تحریم هــا شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪57‬‬ صفحه 29 ‫کاردستی‬ ‫ابتــدا بــرای درســت کــردن ســر مــار ســه عــدد از چــوب بســتنی هــا را بــه انــدازه ی تصویــر‬ ‫بریــده و بــه هــم میچســبانیم‪.‬‬ ‫شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫مار متحرک‬ ‫ایــن کاردســتی بــرای تقویــت خالقیــت و‬ ‫همچنیــن تقویــت تمرکــز و توجــه و هماهنگــی‬ ‫چشــم و دســت بســیار مفیــد اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫بــرای اشــنایی کــودکان بــا مارهــا و ویژگــی هــا‬ ‫و نــوع زندگــی انهــا‪ ،‬کاردســتی مفیــدی اســت‪.‬‬ ‫ویژگــی خــاص ایــن کاردســتی ایــن اســت کــه‬ ‫بــه دلیــل اســتفاده از دکمــه هــای قابلمــه ای‬ ‫مــار مــا میتوانــد حرکــت کنــد‪.‬‬ ‫بــرای ســاخت ایــن کاردســتی بــه وســایل زیــر‬ ‫احتیــاج داریــد‪:‬‬ ‫چوب بستنی‬ ‫رنگ‬ ‫دگمــه هــای قابلمــه ای (درصــورت نبــود دگمــه‬ ‫میتوانیــد از چســب اســتفاده کنیــد‪).‬‬ ‫ما ِژیک رنگی‬ ‫مقوا یا کاغذ رنگی قرمز‬ ‫چشــم امــاده (در صــورت نبــود میتوانیــد خودتــان‬ ‫چشــم هــا را کشــیده و ببریــد)‬ ‫قیچی‬ ‫چسب‬ ‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪58‬‬ ‫باقــی چــوب بســتنی هــا را رنــگ امیــزی کــرده و ســپس بــا ماژیــک رنگــی طــرح دلخــواه را روی‬ ‫انهــا بکشــید‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪59‬‬ صفحه 30 ‫یــک مقــوای قرمــز را بــه شــکل تصویــر بریــده و نیــش و چشــم هــای مــار را روی صورتــش‬ ‫میچســبانیم و دماغــش را بــا ماژیــک نقاشــی میکنیــم‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪60‬‬ ‫روی دو ســر هرکــدام از چــوب بســتنی هــا و ســر مــار‪ ،‬دگمــه ی قابلمــه ای میچســبانیم تــا همــه‬ ‫چــوب بســتنی هــا بتواننــد بــه هــم متصــل شــوند‪.‬‬ ‫‪61‬‬ صفحه 31 ‫بازی‬ ‫گــروه بــرای جســتن یــاران دســته اول حرکــت مــی‬ ‫کننــد‪ ،‬در حالــی کــه اوســتا در جلــوی ان هــا حرکــت‬ ‫مــی کنــد و بــا صــدای بلنــد مــی گویــد‪« :‬یرنگــزه‬ ‫محکــم ســاخلنگ هــوی» (جایتــان را محکــم‬ ‫نگهداریــد) و ایــن گفتــه را مرتبــا تکــرار مــی کنــد‪.‬‬ ‫اگــر گــروه جســت وجوگــر یکــی از مخفــی شــدگان را‬ ‫ببینــد بــه اوســتای ان هــا نشــان مــی دهــد و زمانــی‬ ‫کــه اوســتا تاییــد کــرد کــه او درســت تشــخیص داده‬ ‫اســت بــا صــدای بلنــد مــی گویــد‪« :‬قــره گــردم»‬ ‫(ســیاهی دیــدم)؛ بــا گفتــن ایــن کلمــه تمامــی افــراد‬ ‫جوینــده بــا ســرعت بــه طــرف محــل اولیــه «ملتــه»‬ ‫حرکــت و مخفــی شــدگان هــم ان هــا را تعقیــب مــی‬ ‫کننــد و اگــر افــرادی کــه پنهــان شــده بودنــد یــار‬ ‫مشــخص شــده اش را قبــل از ایــن کــه بــه ملتــه‬ ‫برســد‪ ،‬بگیــرد از همــان محــل تــا ملتــه از او ســواری‬ ‫مــی گیــرد‪.‬‬ ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫«قره گردم»‬ ‫شــاید اســم ایــن بــازی را خیلی هــا‬ ‫نشــنیده باشــند‪ ،‬امــا ایــن بــازی‪ ،‬یــک‬ ‫بــازی مهیــج و پرتحــرک قدیمــی محســوب‬ ‫می شــود‪ .‬متاســفانه بــا همــه قدمتــی کــه‬ ‫قــره گــردم دارد‪ ،‬در حــال فرامــوش شــدن‬ ‫اســت‪ .‬اصــا مگــر در هیاهــوی بازی هــای‬ ‫کامپیوتــری جایــی بــرای قــره گــردم‬ ‫می مانــد؟‬ ‫معرفی بازی قره گردم‬ ‫اهــداف بــازی‪ :‬افزایــش ســرعت‪ ،‬دقــت‬ ‫(دریافتــن افــراد پنهــان و پنهــان کــردن ان‬ ‫هــا در محــل مناســب)‪ ،‬عکــس العمــل و اســتقامت قلبــی تنفــس‬ ‫تعداد بازیکنان‪ 8 :‬نفر به باال‬ ‫ابزار بازی‪ :‬به ابزاری نیاز ندارد‬ ‫محوطه بازی‪ :‬فضای باز‬ ‫بــازی در دور بعــد بــا پنهــان شــدن گــروه اول اجــرا مــی شــود‪ ،‬ضمــن ایــن کــه یــک امتیــاز نیــز‬ ‫کســب مــی کننــد ولــی اگــر گــروه اول موفــق بــه گرفتــن افــراد گــروه دوم نشــوند جــای دو گــروه‬ ‫عــوض مــی شــود و گــروه دوم بایــد مخفــی شــوند‪ .‬ایــن بــازی بــا توافــق گــروه و زمــان خســته‬ ‫شــدن انــان ادامــه مــی یابــد‪.‬‬ ‫این بازی با گروه بندی اغاز می شود‪.‬‬ ‫تعــداد نفــرات هــر گــروه بایــد مســاوی‬ ‫باشــد‪ ،‬افــراد هــر دو گــروه برابــر هــم قــرار‬ ‫مــی گیرنــد و هــر کســی یــاری از دســته‬ ‫مقابــل را بــرای خــودش مشــخص مــی کنــد‬ ‫و از میــان خــود ‪ 2‬نفــر را بــه عنــوان «اوســتا»‬ ‫انتخــاب مــی کننــد و بازیکنــان بــه روش گل‬ ‫یــا پــوچ‪ ،‬برنــده مــی شــوند و بــه همــراه‬ ‫اوســتا حرکــت مــی کننــد تــا در جاهــای‬ ‫مختلــف مخفــی شــوند‪.‬‬ ‫پــس از ایــن کــه اوســتا‪ ،‬تمامــی افــراد دســته خــود را مخفــی کــرد بــه نــزد گــروه دوم بــر میگــردد و‬ ‫جــای اوســتاها عــوض مــی شــود و بــه عبارتــی اوســتای گــروه مخفــی شــده در راس گــروه جوینــده‬ ‫قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪63‬‬ صفحه 32 ‫تصویری از انیمیشن شگفت انگیزان‪2‬‬ صفحه 33

آخرین شماره های ماهنامه دنیای بچه ها

ماهنامه دنیای بچه ها 46

ماهنامه دنیای بچه ها 46

شماره : 46
تاریخ : 1401/01/15
ماهنامه دنیای بچه ها 45

ماهنامه دنیای بچه ها 45

شماره : 45
تاریخ : 1400/12/01
ماهنامه دنیای بچه ها 44

ماهنامه دنیای بچه ها 44

شماره : 44
تاریخ : 1400/11/01
ماهنامه دنیای بچه ها 43

ماهنامه دنیای بچه ها 43

شماره : 43
تاریخ : 1400/10/01
ماهنامه دنیای بچه ها 42

ماهنامه دنیای بچه ها 42

شماره : 42
تاریخ : 1400/09/01
ماهنامه دنیای بچه ها 41

ماهنامه دنیای بچه ها 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/08/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!