ماهنامه دنیای بچه ها شماره 38 - مگ لند

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 38

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 38

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 38

1 صفحه 1 ‫سخن سردبیر‬ ‫تالش و کوشش بیشتر در زمان کرونا‬ ‫روژان گلکار‬ ‫بیمــاری کرونــا بــرای خیلــی از خانــواده هــا ســخت بــود‪ .‬هــم اینکــه خیلــی از افــراد خانــواده دچــار‬ ‫ایــن بیمــاری شــدند و هــم مشــکالتی کــه بــه دلیــل ایــن بیمــاری بــرای خانــواده هــا بوجــود امــد‬ ‫مثــل تعطیلــی کارهــا و مــدارس باعــث بوجــود امــدن مشــکالت زیــادی شــد‪.‬‬ ‫بــا یــاری خــدا شــاید تــا مهــر بــا رفــع ایــن بیمــاری بتوانیــم در مــدارس حضــور داشــته باشــیم امــا در‬ ‫غیــر ایــن صــورت‪ ،‬بیشــترین کمــک مــا دانــش امــوزان بــه والدیــن دقــت و همراهــی در حضــور‬ ‫بــه موقــع در کالســهای انالیــن و رســیدگی بــه درسهاســت‪ .‬دقــت در دروســی کــه معلمــان عزیــز‬ ‫در هــر کالس انالیــن بــه مــا امــوزش مــی دهنــد و پیگیــری در انجــام تکالیــف درســی و مطالعــه‬ ‫بــه انــدازه کافــی هــر درس شــاید بیشــتر از زمانــی کــه در ســر هــر کالس بــه شــکل حضــوری‬ ‫حاضــر بودیــم الزم اســت‪ .‬از یــاد نبایــد ببریــم مهمتریــن وظیفــه مــا در حــال حاضــر تحصیــل و‬ ‫درس خوانــدن اســت و بایــد در ایــن راه بســیار تــاش کــرده و بعــد از تعطیــات تابســتانی بــا‬ ‫انگیــزه بیشــتر تحصیــل خــود را اغــاز کنیــم‪.‬‬ ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫ماهنامه دنیای بچه ها‬ ‫سال چهارم‪ ،‬شماره ‪ ،38‬مرداد ‪1400‬‬ ‫شماره مجوز‪81563 :‬‬ ‫مدیر مسئول و صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫فاطمهعبدالمحمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫تحریریه‪:‬‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‪ -‬سمیه عبدالمحمدی‬ ‫ حسین شیردل‪ -‬پروانه فیروزی‪ -‬کبری‬‫تبریزیان‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان نامجو‪ -‬خیابان یزدی ‪-‬کوچه اسالمی‪ -‬پالک‪1‬‬ ‫کدپستی‪1615863111 :‬‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫‪3‬‬ ‫قصه‬ ‫‪4‬‬ ‫اختراعات مهم بشر‬ ‫‪6‬‬ ‫مشاهیرایران‬ ‫‪8‬‬ ‫مشاهیرجهان‬ ‫ورزش‬ ‫اماکن تاریخی جهان‬ ‫اماکن تاریخی ایران‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫اجتماعی‬ ‫تاریخ‬ ‫ایین و فرهنگ‬ ‫‪ 10‬شغل‬ ‫‪ 12‬انیمیشن‬ ‫تلفن تماس ‪( 77579917 - 77630096 :‬داخلی ‪)2‬‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه دنیــای بچــه هــا را در‪ 32‬صفحــه رنگــی‪ ،‬بــا مراجعــه بــه ســایت‬ ‫جــار و نصــب اپلیکیشــن مربوطــه و یــا از طریــق رمزینــه مقابــل دریافــت کنیــد‪.‬‬ ‫موضوع کتاب‬ ‫کتــاب هندوانــه و تمســاح کتابــی تمثیلــی و نمادیــن‪ ،‬مناســب بــرای کــودکان ‪۳‬‬ ‫تــا ‪ ۹‬ســال اســت‪ .‬تمســاح ایــن داســتان یــک عشــق بــزرگ دارد کــه هندوانــه‬ ‫اســت و یــک تــرس بــزرگ دارد کــه قــورت دادن هســته هندوانــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن تمســاح همیشــه عاشــق هندوانــه بــوده و هســت‪ .‬بــرای صبحانــه‪ ،‬ناهــار‪،‬‬ ‫شــام و حتــی دســر هــم دوســت دارد هندوانــه بخــورد؛ امــا هنگامی کــه‬ ‫ناگهــان یــک هســته هندوانــه قــورت می دهــد‪ ،‬وحشــت می کنــد کــه نکنــد ایــن هســته در شــکمش رشــد‬ ‫کنــد‪ ،‬نکنــد رنگــش عــوض شــود‪ .‬تمســاح دلــش نمی خواهــد تبدیــل بــه هندوانــه تــوی ســاالد میــوه بشــود‪.‬‬ ‫تمســاح باالخــره بــه شــکلی هســته را از بدنــش خــارج می کنــد‪.‬‬ ‫او بــا خــودش قــرار می گــذارد کــه دیگــر هندوانــه نخــورد البتــه به جــز یــک بــرش کوچولــو! وقتــی‬ ‫دوبــاره هندوانــه می خــورد بــه نظــر می رســد بــاز هــم اتفاق هایــی برایــش می افتــد‪.‬‬ ‫تصویرهای کتاب «هندوانه و تمساح» ساده‪ ،‬زیبا‪ ،‬خوش رنگ و درشت کشیده شده اند‪.‬‬ ‫معرفی نویسنده کتاب‬ ‫‪18‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ 14‬گیم‬ ‫‪ 16‬بازی‬ ‫هندوانه و تمساح‬ ‫گــرگ پیزولــی نویســنده و تصویرگــر‪ ،‬ســه بــار دریافــت کننــده‬ ‫جوایــز تئــودور ســوس گیــزل بــرای تخــم هندوانــه (برنــده مــدال)‪،‬‬ ‫کتــاب هــاگ (کتــاب افتخــار) و شــب بخیــر (کتــاب افتخــار) اســت‪.‬‬ ‫او همچنیــن نویســنده‪-‬تصویرگر ایــن داســتان بــرای شــما اســت‪،‬‬ ‫‪ 12‬روز کریســمس‪ ،‬تمپلتــون مــی خواهــد ارزوی خــود را‪ ،‬و شــماره‬ ‫یــک ســام مــی باشــد‪.‬‬ ‫و او همچنیــن کتــب تصویــری را کــه توســط نویســندگانی چــون‬ ‫مــک بارنــت‪ ،‬کلــی دی دیوپوچیــو‪ ،‬جنیفــر ادامــز‪ ،‬مــارگارت وایــز‬ ‫بــراون و ‪ ...‬نوشــته شــده اســت‪ ،‬ترســیم کــرده اســت‪ .‬او در فیالدلفیــا‬ ‫زندگــی مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 2 ‫قـصــــه‬ ‫کیانا سپهری‬ ‫راز هیال کوچولو‬ ‫روبــاه کوچولویــی بــه‬ ‫نــام هیــا در جنــگل‬ ‫سرســبزی تــوی لونــه‬ ‫ی خــودش بــه تنهایــی‬ ‫زندگــی مــی کــرد‪.‬‬ ‫روبــاه کوچولــوی قصــه‬ ‫مــا خیلــی خحالتــی بــود‬ ‫و وقتــی بــا دوســتانش‬ ‫بــازی مــی کــرد چــون‬ ‫خحالتــی بــود و اونــا از‬ ‫ایــن ماجــرا خبر داشــتند‪ ،‬همیشــه نقشــهای ســختِ‬ ‫تــوی بــازی هاشــون رو بــه هیــا مــی دادنــد‪.‬‬ ‫یــه روز از رورهــا وقتــی هیــا کوچولــو تــوی جنگل‬ ‫مشــغول قــدم زدن بودمتوجــه یــه صدایــی شــد کــه‬ ‫از تــوی دریاچــه ای کــه تــوی اون نزدیکــی بــود‬ ‫شــنیده مــی شــد‪.‬‬ ‫باســرعت خــودش رو بــه دریاچــه رســوند و متوجه‬ ‫روباهــی شــد کــه تــوی ابــه‪..‬اون روبــاه خیلــی‬ ‫شــبیه هیــا کوچولــو بــود بچــه هــا ولــی هیــا از‬ ‫بــس خجالتــی بــود بــا اون روبــاه حرفــی نمــی‬ ‫زد و اون روبــاه هــم ســاکت بــودو فقــط بــه هیــا‬ ‫خیــره شــده بود‪.‬بعــد از مدتــی کــه هیــا و دوســت‬ ‫جدیــدش بــه همدیگــه خیــره شــدند ناگهــان هیــا‬ ‫یــک پلنــگ بــزرگ رو جلــوی خــودش دیــد کــه‬ ‫خــودش رو بــرای شــکار هیــا امــاده کــرده بــود‬ ‫ولــی خوشــبختانه روبــاه کوچولــوی قصــه مــا خیلــی‬ ‫زود متوجــه حملــه ی پلنــگ شــد و ســریع خــودش‬ ‫رو از مهلکــه نجــات داد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صبــح روز بعــد وقتــی هیــا‬ ‫از لونــه اش بیــرون اومــد‬ ‫تــا بــره بــه شکار‪،‬دوســتای‬ ‫خــودش رو دیــد کــه بــرای‬ ‫پیداکــردن شکار‪،‬مشــغول‬ ‫کشــیدن نقشــه بــود‪ .‬اونــا تــا‬ ‫هیــا رو دیدندگفتنــد‪ :‬هیــا ما‬ ‫میخایــم الشــه ی حیوونایی رو‬ ‫کــه شــیرها و پلنــگ هــا قبــا‬ ‫شــکار کــردن رو پیــدا کنیــم‬ ‫و بخوریــم بــرای همیــن ازت میخایــم کــه تــو‬ ‫جلوتــراز مــا بــه ســمت اون الشــه هــا بــری و‬ ‫بعــداز اون مــا پشــت ســر تــو میایــم‪.‬‬ ‫وقتــی هیــا متوجــه نقشــه ی دوســتانش شــد‬ ‫بــا جــرات و جســارت کامــل جلــو رفــت و‬ ‫گفــت مــن دیــروز یــه چیــز بــاارزش تــوی اب‬ ‫دریاچــه پیــدا کــردم و فهمیــدم کــه چقــدر قــوی‬ ‫و بــزرگ هســتم و تصمیــم گرفتــم کــه دیگــر‬ ‫خجالتــی نباشــم‪.‬‬ ‫دوســتای هیــا از اعتمــاد بــه نفــس و قــوی‬ ‫بــودن هیــا خیلــی تعجــب کــردن و تصمیــم‬ ‫گرفتــن تــا راز ایــن تغییــر هیــا رو بفهمند‪..‬اونــا‬ ‫همــه باهــم بــه کنــار دریاچــه رفتــن و منتظــر‬ ‫موندنــد تــا اون چیــز ارزشــمندی کــه هیــا پیــدا‬ ‫کــرده بــود رو پیــدا کنــن پــس دوســتان هیــا‬ ‫همگــی باهــم اون دور و اطــراف رو هــم چرخــی‬ ‫زدن تــا بلکــه گنــج دلخواهشــون رو پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫دوســتای هیــا کــه هرجــوری بــود می خواســتن‬ ‫بــه اون چیــز باارزشــی کــه هیــا بهــش رســیده‬ ‫بــود‪ ،‬برســن ‪،‬همچنــان منتظــر موندنــد تــااااا‬ ‫اینکــه ناگهــان اقــا پلنــگ شــکموی قصــه مــون‬ ‫اروم اروم بهشــون نزدیــک شــد و بــه اونهــا‬ ‫حملــه کــرد‪.‬‬ ‫روبــاه هــای بیچــاره بــا ســرعت هرچــه تمــا م‬ ‫فــرار مــی کــردن و اقــا پلنگــه هــم بــه دنبــال‬ ‫اونهــا بــا ســرعت بیشــتر مــی دویــد تــا اینکــه‬ ‫باالخــره تونســتن خودشــون رو بــه ســوراخی‬ ‫کــه زیــر یــه درخــت خیلــی بــزرگ بــود‬ ‫برســونن و از دســت اقــا پلنگــه نجــات پیــدا‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫تقریبــا شــب بــه پایــان رســیده بــود کــه‬ ‫دوســتای هیــا بــا خســتگی زیــاد و گرســنگی‬ ‫فــراوون بــه لونــه هاشــون رســیدن اخــه اونــا‬ ‫از تــرس اقــا پلنگــه تــا پاســی از شــب تــوی‬ ‫ســوراخ زیــر درخــت کمیــن کــرده بــودن و‬ ‫بعــداز اون بــه ســمت لونــه هاشــون خرکــت‬ ‫کــرده بودنــد‪ .‬هیــا بــا دیــدن دوســتای‬ ‫خــودش کــه خســته و گرســنه و البتــه کمــی‬ ‫هــم عصبانــی بــودن جلــو رفــت و گفــت‬ ‫دوســتان عزیــزم تونســتین اون چیــز بــاارزش‬ ‫رو کــه تــوی اب دریاچــه بــود پیــدا کنیــن؟‬ ‫دوســتان هیــا بــدون اینکــه حرفــی بزنــن بــه‬ ‫لونــه هاشــون رفتنــد‪.‬‬ ‫چنــد روزی بــه همیــن منــوال گذشــت و هیــا‬ ‫هــرروز بــه تنهایــی و بــا شــجاعت کامــل بــه‬ ‫شــکار مــی رفــت و دوســتانش روزهــا رو بــا‬ ‫گرســنگی و غــذای کــم ســپری مــی کــردن‬ ‫اخــه بچــه هــا اونــا همیشــه بــرای گیــر اوردن‬ ‫شــکار‪،‬هیال رو مجبــور مــی کــردن کــه جلوتــر‬ ‫از خودشــون بــه ســمت شــکار بره…بــرای‬ ‫همیــن اون چنــدروز شــکار درســت و حســابی‬ ‫گیرشــون نیومــده بــود‪..‬‬ ‫‪5‬‬ ‫باالخــره دوســتای هیــا طاقــت نیــاوردن و‬ ‫دوبــاره بــا کمــال ناامیــدی بــه ســمت دریاچــه‬ ‫اســرارامیز قصــه مــون رفتــن ‪ ،‬وقتــی بــه اون‬ ‫جــا رســیدن از تعجــب چشماشــون و دهنشــون‬ ‫بــاز مونــده بــود‪ .‬فکــر میکنیــن اونــا چــی دیــده‬ ‫بــودن بچــه ها‪.‬بلــه اونــا چشمشــون بــه یــه‬ ‫عالمــه خوراکــی خوشــمزه خــورد کــه کنــار‬ ‫دریاچــه بــود اونــا از بــس گرســنه بــودن اصــا‬ ‫بــه ایــن فکــر نکــردن کــه ایــن خوراکــی هــا‬ ‫ممکنــه از کجــا اومــده باشــه و همگــی باهــم‬ ‫دویــدن بــه ســمت غذاهــا و یــه دل حســابی از‬ ‫عــزا در اوردن د‪.‬‬ ‫وقتــی از هیــا پرســیدند اون چیــز بــاارزش‬ ‫کــه تــو رو انقــدر قــوی کــرده چیــه؟ هیــا در‬ ‫جوابشــون گفــت خودم…دوســتاش تعجــب‬ ‫کــردن و گفتــن خــودت… هیــا گفــت بلــه‬ ‫مــن خــودم رو در اب دریاچــه پیــدا کــردم و‬ ‫فهمیــدم کــه بــزرگ و قــوی هســتم ولــی شــما‬ ‫رفتیــن اونجــا و خودتــون رو پیــدا نکردیــن و‬ ‫بخاطرهمیــن تمــام ایــن روزهــا رو بــا گرســنگی‬ ‫و خســتگی پشــت ســر گذاشــتین‬ ‫گنــج واقعــی هرکــس خــود اون و توانایــی هــای‬ ‫اونــه مــا بایــد خودمــون رو بشناســیم و دوســت‬ ‫داشــته باشــیم اون وقتــه کــه میفهمیــم چقــدر‬ ‫قــوی و بــزرگ هســتیم‪.‬‬ ‫بلــه بچــه هــا روبــاه کوچولــو و دوســتانش‬ ‫فهمیدندکــه اعتمــاد بــه نفــس داشــتن باعــث‬ ‫میشــه تــا همیشــه تــوی زندگیــت و کارهــات‬ ‫موفــق باشــی‪.‬‬ ‫بعــداز یــه مدتــی ناگهــان هیــا رو دیــدن کــه‬ ‫جلوشــون وایســاده و تــازه فهمیــدن کــه جمــع‬ ‫کــردن اون همــه شــکار و غــذای خوشــمزه کار‬ ‫هیــا بــوده و حســابی ازش تشــکر کردنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫اختراعاتی ها‬ ‫دانستن‬ ‫انــرژی روســتاها و مناطــق دورافتــاده‪ ،‬تولیــد و عرضه می شــوند‪ .‬با‬ ‫توجــه بــه شــیب پیشــرفت های موجــود در خصــوص فناوری هــای‬ ‫مرتبــط بــا باتری هــا‪ ،‬پیش بینــی می شــود کــه بــه زودی جهشــی‬ ‫خیره کننــده در ایــن زمینــه رخ داده و تحــوالت قابــل توجهــی را‬ ‫در نــوع و ســبک زندگــی بشــر ایجــاد نمایــد‪.‬‬ ‫شــاید از خــود بپرســید کــه یــک باتــری چگونــه کار می کنــد؟‬ ‫ســاخت باتری هــای اســتاندارد‪ ،‬بــا اســتفاده از دو فلــز یــا ترکیــب‬ ‫متفــاوت از نظــر پتانســیل شــیمیایی و جداســازی ان هــا بــا یــک‬ ‫عایــق متخلخــل صــورت می پذیــرد‪ .‬انتقــال یون هــا از یــک فلــز‬ ‫بــه فلــز دیگــر‪ ،‬بــا اســتفاده از الکترولیــت انجــام شــده کــه در‬ ‫ایــن فراینــد‪ ،‬فلــز یــا ترکیبــی کــه الکتــرون از دســت می دهــد‪،‬‬ ‫«انــد» و فلــز یــا ترکیبــی کــه الکتــرون می پذیــرد‪« ،‬کاتــد» نامیــده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫مهم بشر‬ ‫ملینا محمدی‬ ‫باتری‬ ‫تقریبــاً تمامــی خانه هــا‪ ،‬محیط هــای کاری و‬ ‫اماکــن عمومــی‪ ،‬از انــواع دســتگاه ها و تجهیــزات‬ ‫الکترونیکــی بــزرگ و کوچــک پــر شــده و عم ـاً بــا‬ ‫یــک دنیــای تمامــاً دیجیتــال مواجــه شــده ایم‪ .‬امــا‬ ‫ایــن تجهیــزات و دســتگاه های پیشــرفته همگــی‬ ‫نیازمنــد باتــری هســتند‪.‬‬ ‫تاریخچــه باتــری‪ ،‬بــه زمان هــای بســیار دور بــاز می گــردد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۳۸‬میــادی‪ ،‬مدیــر مــوزه بغــداد‪،‬‬ ‫در زیرزمیــن ایــن مــوزه چیــزی را یافــت کــه امــروزه بــه «باتــری بغــداد» مشــهور اســت‪ .‬بررسـی ها روی‬ ‫ایــن اثــر ارزشــمند و تاریخــی نشــان می دهــد کــه بــه ‪ ۲۰۰۰‬ســال پیــش (و بــه روایتــی‪ ،‬حــدود ســال‬ ‫‪ ۲۵۰‬پیــش از میــاد مســیح) متعلــق بــوده و ریشــه ان بــه تمــدن بین النهریــن یــا سلســله اشــکانیان در‬ ‫ایــران بــاز می گــردد‪ .‬بحث هــای فراوانــی پیرامــون کاربــرد ایــن باتــری و به کارگیــری ان به عنــوان‬ ‫منبــع انــرژی وجــود داشــته و برخــی کاربردهــای پیشــنهادی‪ ،‬از جملــه بــرای تســکین درد و اســتفاده در‬ ‫مراســم مذهبــی‪ ،‬مطــرح شــده اســت‪.‬‬ ‫مختــرع اصلــی باتــری و فــردی کــه اولیــن باتــری واقعــی را اختــراع نمــود‪ ،‬فیزیکــدان ایتالیایــی بــه نــام‬ ‫الســاندرو ولتــا بــود‪ .‬وی در ســال ‪ ۱۸۰۰‬میــادی‪ ،‬از دو دیســک دایــره ای شــکل مــس و روی کــه بــا‬ ‫پارچــه خیــس شــده در اب شــور از هــم جــدا می شــدند‪ ،‬موفــق‬ ‫بــه تولیــد جریــان پایــدار الکتریکــی شــد‪ .‬جریانــی بــه انــدازه‬ ‫«‪ »۷۶/۰‬ولــت تولیــد می کــرد‪.‬‬ ‫فرانســه اولیــن کشــوری بــود کــه اکتشــافات ولتــا را بــه‬ ‫رســمیت شــناخت‪ .‬وی در یــک ســری ســخنرانی کــه بــا حضــور‬ ‫ناپلئــون بناپــارت همــراه بــود‪ ،‬توانســت حمایــت وی را جلــب‬ ‫نمــوده و اختــراع خــود را بهبــود دهــد‪ .‬از ان زمــان و بــا‬ ‫توجــه بــه کاربردهــای گســترده باتــری‪ ،‬مخترعیــن فراوانــی‬ ‫بــر روی توســعه و تکامــل فنــاوری باتــری کار کرده انــد‪.‬‬ ‫امــروزه باتری هــا در اندازه هــای مختلــف‪ ،‬از یــک باتــری‬ ‫مینیاتــوری مــورد اســتفاده در ســاعت های الکترونیکــی گرفتــه‬ ‫تــا اندازه هــای بــزرگ مــگاوات در مــزارع خورشــیدی و تامیــن‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جریــان الکترون هــا از انــد بــه کاتــد‪ ،‬از طریــق اتصــال‬ ‫خارجــی همــان چیــزی اســت کــه دســتگاه های الکتریکــی‬ ‫مــا را فعــال می کنــد‪.‬‬ ‫یکــی از نقــاط عطــف در مســیر پیشــرفت باتری هــا‪ ،‬اختراع‬ ‫باتری هــای قابــل شــارژ اســت ایــن اهمیــت‪ ،‬به ویــژه بــا‬ ‫بزرگ تــر شــدن ابعــاد و انــدازه باتری هــا ضروری تــر‬ ‫گردیــد‪ ،‬چــرا کــه جایگزینــی مکــرر ایــن باتری هــا‪ ،‬از نظــر‬ ‫تجــاری مقرون به صرفــه نیســت‪ .‬اولیــن تالش هــا بــرای‬ ‫ســاخت باتــری قابــل شــارژ‪ ،‬بــه تالش هــای یــک شــیمیدان‬ ‫انگلیســی بــه نــام جــان دانیــل بــاز می گــردد کــه ســعی در‬ ‫بهبــود باتری هــای اولیــه داشــت امــا در نهایــت در ســال‬ ‫‪ ۱۸۵۹‬میــادی‪ ،‬یــک پزشــک فرانســوی بــه نــام گاســتون پلنــت‪ ،‬اولیــن باتــری قابــل شــارژ تاریــخ را‬ ‫اختــراع نمــود‪.‬‬ ‫الزم بــه تاکیــد اســت کــه تومــاس ادیســون‪ ،‬بــه فنــاوری باتــری بســیار عالقــه داشــت و طــی تحقیقــات‬ ‫خــود‪ ،‬توانســت ‪ ۱۴۷‬پتنــت بــا موضــوع باتــری بــه ثبــت برســاند‪ .‬ایــن حجــم از گواهی هــای ثبــت اختــراع‪،‬‬ ‫بــه خوبــی نشــان دهنده پتانســیل صنعــت باتــری و نــگاه تیزبیــن ایــن مختــرع پــرکار مبنــی بــر اســتفاده از‬ ‫فرصت هــای پیــش رو اســت‪.‬‬ ‫چنــد دهــه بعــد و در ســال ‪ ۱۹۸۹‬میــادی‪ ،‬باتری هــای هیــدروژن نیــکل تولیــد شــدند کــه عمــر بســیار‬ ‫طوالنی تــری نســبت بــه باتری هــای قبلــی داشــته و در عیــن حــال‪ ،‬الودگی هــای زیس ـت محیطی کمتــری‬ ‫بــه همــراه داشــتند‪.‬‬ ‫باتری هــای لیتیــوم یونــی‪ ،‬در ســال ‪ ۱۹۸۰‬و از ســوی پرفســور جــان گودنــوف به عنــوان نــوع جدیــدی‬ ‫از باتری هــا معرفــی شــد و در طــی ســال های اخیــر‪ ،‬بــا اســتفاده از فنــاوری نانــو‪ ،‬جهشــی بــزرگ در ایــن‬ ‫صنعــت رقــم خــورده اســت‪.‬‬ ‫‪71‬‬ صفحه 4 ‫ ها‬ ‫دانستنی‬ ‫ایران‬ ‫مشاهیر‬ ‫وزیــر فرهنــگ در دولــت دکتــر محمــد مصــدق اشــاره‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن بنیانگــذاری موسســه ژئوفیزیــک‪ ،‬تاســیس‬ ‫ســازمان انــرژی اتمــی‪ ،‬ایجــاد اولیــن ایســتگاه‬ ‫هواشناســی‪ ،‬پایه گــذاری انجمــن موســیقی ایــران‪،‬‬ ‫تشــکیل فرهنگســتان زبــان ایــران‪ ،‬تدویــن قانــون و‬ ‫تشــکیل موسســه استاندارد‪،‬تاســیس اولیــن بیمارســتان‬ ‫خصوصــی ایــران بنــام «گوهرشــاد»‪ ،‬بنیانگــذاری مرکــز‬ ‫مخابــرات اســداباد‪ ،‬تعییــن ســاعت ایــران‪ ،‬نصــب و‬ ‫راه انــدازی اولیــن دســتگاه رادیولــوژی در ایــران‪ ،‬پایــه‬ ‫گــذاری اولیــن مدرســه عشــایری در ایــران (لرســتان)‪،‬‬ ‫ایجــاد اولیــن رصدخانــه نویــن در ایــران ( تعقیــب‬ ‫ماهــواره هــا)‪ ،‬نمایانگــر گوشــه دیگــری از خدمــات‬ ‫پرفســور حســابی بــه کشــور اســت‪.‬‬ ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫دکتر محمود حسابی‬ ‫اســتاد دکتــر محمــود حســابی چهــره برجســته علــم و‬ ‫فرهنــگ معاصــر و بنیانگــذار فیزیــک نویــن ایــران در ســال‬ ‫‬‪‪۱۲۸۱‬شمســی از پــدر و مــادری تفرشــی در تهــران متولــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫در‬‪‪۷‬ســالگی تحصیــات ابتدایــی خــود را در بیــروت بــا‬ ‫تنگدســتی و مرارت هــای غربــت اغــاز و از ابتــدا تــا پایــان‬ ‫تمامــی تحصیــات عالیــه در میــان همشــاگردی هایی از‬ ‫کشــورهای مختلــف ســپری کــرد‪ .‬در منــزل قــران کریــم‪،‬‬ ‫گلســتان و بوســتان ســعدی‪ ،‬غزلیــات حافــظ و منشــات قائــم‬ ‫مقــام را نــزد مــادرش «گوهرشــاد حســابی» اموخــت‪.‬‬ ‫وی عــاوه بــر تســلط بــر چهــار زبــان زنــده دنیــا‪ ،‬در موســیقی و نواختــن ویولــن و پیانــو دســتی داشــت و‬ ‫در چنــد رشــته ورزشــی کســب موفقیــت کــرد و در شــنا دارای دیپلــم نجــات غریــق شــد‪.‬‬ ‫پرفســور محمــود حســابی مــدارج عالــی تحصیلــی را بدیــن شــرح طــی کــرد‪ :‬لیســانس ادبیــات از دانشــگاه‬ ‫امریکایــی بیــروت (‪ )1920‬در‬‪‪۱۷‬ســالگی‪ ،‬مهندســی راه و ســاختمان (‪‪‬)۱۹۲۲‬در‬‪‪۱۹‬ســالگی‪ ،‬دروس‬ ‫پزشــکی از دانشــگاه امریکایــی بیــروت‪ ،‬دانشــنامه ریاضــی‪ ،‬نجــوم و ســتاره شناســی‪ ،‬دانشــنامه بیولــوژی‬ ‫(زیســت شناســی)‪ ،‬مهندســی بــرق ســال‬‪ ‪۱۹۲۵‬از دانشــکده بــرق اکــول ســوپریورد والکتریســیته پاریس‪،‬‬ ‫مــدرک مهندســی معــدن (پاریــس)‪ ،‬دکتــرای فیزیــک از دانشــگاه ســوربن پاریــس (‪.)1927‬‬ ‫اســتاد دکتــر حســابی چهــار زبــان زنــده دنیــا فرانســه‪ ،‬انگلیســی‪ ،‬المانــی و عربــی را بــرای و مطالعــه و‬ ‫صحبــت مــورد اســتفاده قــرار م ـی داد و همچنیــن بــه زبانهــای سانســکریت‪ ،‬یونانــی‪ ،‬و التیــن‪ ،‬پهلــوی‪،‬‬ ‫اوســتا‪ ،‬ترکــی و ایتالیایــی اشــراف داشــت و ان را در تحقیقــات علمــی خــود بخصــوص در امــر واژه‬ ‫گزینــی زبــان فارســی بــکار می بــرد‪.‬‬ ‫تاســیس مراکــز علمــی نظیــر مدرســه مهندســی وزارت راه‪ ،‬دارالمعلمیــن عالــی‪ ،‬و دانشســرای عالــی‪،‬‬ ‫نوشــتن قانــون دانشــگاه‪ ،‬تاســیس دانشــگاه تهــران و بنیانگــذاری دانشــکده های فنــی و علــوم از‬ ‫برجســته ترین خدمــات فرهنگــی ایشــان اســت‪ .‬همچنیــن داشــتن چنــد هــزار دانشــجو‪ ،‬فعالیــت در دو‬ ‫نســل کاری و تربیــت‬‪‪۷‬نســل اســتاد‪ ،‬شــاخص عمــده ایــن بــزرگ مــرد اســت‪.‬‬ ‫از مشــاغل واقدامــات مهــم اســتاد می تــوان بــه اولیــن نقشــه بــرداری از راه ســاحلی سراســری بنــادر‬ ‫میــان خلیــج فــارس‪ ،‬اولیــن راه تهــران بــه شمشــک‪ ،‬ســاخت اولیــن رادیــو در کشــور‪ ،‬ماموریــت خلــع‬ ‫یــد شــرکت ملــی نفــت انگلیــس‪ ،‬اولیــن رئیــس هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران‪،‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اســتاد همچنیــن در زمینــه تحقیــق علم ـی‬‪‪۲۳‬مقالــه‬ ‫رســاله و کتــاب بــه بــه چــاپ رســاند کــه در‬ ‫برگیرنــده زمینه هــای مختلــف بویــژه فیزیــک‬ ‫مــدرن‪ ،‬واژه هــای علمــی‪ ،‬زبــان فارســی و مباحــث‬ ‫علمــی گوناگــون اســت‪ .‬تئــوری بی نهایــت بــودن‬ ‫ذرات ایــن دانشــمند ایرانــی در میــان فیزیکدانــان‬ ‫جهــان شــناخته شــده اســت و نشــان «کومــان‬ ‫دوردواللژیــون دونــور» بزرگتریــن نشــان علمــی‬ ‫کشــور فرانســه بــه همیــن مناســبت بــه ایشــان‬ ‫اهــداء شــد‪.‬‬ ‫طــی ســال ها تحقیــق و مطالعــات علمــی در‬ ‫دانشــگاههای معتبــر عالــم بــا دانشــمندان بــزرگ‬ ‫فیزیــک همــکاری و تبــادل نظــر داشــته و‬ ‫در ســال‬‪‪۱۳۶۶‬در کنگــره‬‪‪۶۰‬ســال فیزیــک ایــران‬ ‫کــه بــه مناســبت بزرگداشــت اســتاد برگــزار شــد‬ ‫ازخدمــات دکترحســابی بــه عنــوان پــدر فیزیــک‬ ‫ایــران قدردانــی بــه عمــل امــد‪ .‬وی در ســال‬‪‪۱۳۶۷‬‬ ‫بــه عنــوان مــرد علمــی ســال جهــان‬معرفــی شــد‪.‬‬ ‫پرفســور محمــود حســابی در‬‪‪۱۲‬شــهریور ســال‬‪‪۱۳۷۱‬هنــگام معالجــه بیمــاری قلبــی در بیمارســتان‬ ‫دانشــگاه ژنــو بــدرود حیــات گفــت‪.‬‬ ‫‪91‬‬ صفحه 5 ‫ ها‬ ‫دانستنی‬ ‫جهان‬ ‫مشاهیر‬ ‫و باالخــره لکــه هــای خورشــید را بــه چشــم دیــد دانشــمند بــزرگ‬ ‫در ســال ‪ 1610‬تمامایــن نتایــج را در جــزوه ای بــه نــام کتــاب قاصــد‬ ‫اســمان انتشــار داد کــه موجــب تحســین و تمجیــد بســیار گشــت ولــی‬ ‫انتشــار کتــاب قاصــد اســمان قــط تحســین و تمجیــد همــراه نداشــت‬ ‫بلکــه جمعــی از مــردم بــر او اعتــراض کردنــد و از او مــی پرســیدند‬ ‫چــرا تعــداد ســیارات را ‪ 7‬نمــی دانــد و حــال انکــه تعــداد فلــزات‬ ‫‪ 7‬اســت و شــمعدان معبــد ‪ 7‬شــاخه دارد ودر کلــه ادمــی ‪ 7‬ســوراخ‬ ‫موجــود اســت گالیلــه در جــواب تمــام ســواالت فقــط گفــت بــا چشــم‬ ‫خــود در دوربیــن نــگاه کنیــد تــا از شــما رفــع اشــتباه شــود‪.‬‬ ‫رها سمیعی‬ ‫گالیله‬ ‫گالیلئــو گالیلــه در ســال ‪ 1564‬در پیــزا واقــع در ایتالیــا متولــد شــد‪.‬‬ ‫وی ابتــدا در ادبیــات مشــغول بــه تحصیــل شــد امــا کنجــکاوی وی اور ار‬ ‫بــه ســمت نجــوم و فیزیــک بــرد‪ .‬اولیــن بــار در یــک کلیســا از مشــاهده‬ ‫نوســانات چــراغ کلیســا پــی بــه قانــون اونــگ بــرد‪ .‬قانــون اونــگ گالیلــه‬ ‫امــروزه همچنــان در امــور گوناگــون بــه کار مــی رود مث ـ ٌ‬ ‫ا بــرای انــدازه‬ ‫گیــری حــرکات ســتارگان و یــا مهــار رونــد کار ســاعتها از ایــن قانــون‬ ‫اســتفاده مــی کننــد‪.‬‬ ‫او در ‪ 25‬ســالگی دومیــن کشــف بــزرگ علمــی خــود را بــه انجــام رســانید‬ ‫کشــفی کــه باعــث از بیــن رفتــن یــک نظریــه بــه جــا مانــده دو هــزار ســاله‬ ‫شــد و دشــمنان زیــادی برایــش افریــد در دوران گالیلــه بخــش بســیاری از علــوم بــر اســاس فرضیــه هــای‬ ‫فیلســوف بــزرگ یونانــی ارســطو کــه در قــرن ‪ 4‬پیــش از میــاد مــی زیســت بنــا شــده بــود ‪.‬‬ ‫خبرهایــی بــه گــوش او رســید کــه در ســوئیس عدس ـی ها را بــا هــم ترکیــب کــرده انــد وتوانســته انــد‬ ‫اجســام را از مســافات دور مشــاهده نماینــد از ایــن موضــوع اطــاع صحیحــی در دســت نیســت ولــی اینطور‬ ‫مشــهور اســت کــه زاخــاری یانســن کــه در میدلبــورک عینــک ســاز بــود اولیــن دوربیــن نزدیــک کننــده‬ ‫اشــیاء را بیــن ســالهای ‪ 1590‬و ‪ 1609‬ســاخته بــود ولــی عینــک‬ ‫ســاز دیگــری بنــام هانــس یپرشــی اختــراع او را بــا تردســتی از‬ ‫او مــی ربایــد و در اکتبــر ‪ 1608‬امتیــاز ان را بــه نــام خــود ثبــت‬ ‫مــی نمایــد گالیلــه هــم در ایــن موقــع موفــق بــه ســاختن دوربیــن‬ ‫مشــابهی گردیــد ولــی ایــن دســتگاه قــدرت زیــادی نداشــت امــا‬ ‫مطلــب مهــم ایــن بــود کــه اصــل اختــراع کشــف شــده بــود و‬ ‫ســاختن دوربیــن قــوی تــر فقــط کار فنــی بــود‪ .‬جذابیــت دوربیــن‬ ‫بــرای گالیلــه متفــاوت بــود چــرا کــه گالیلــه بــا مشــاهده دوربیــن‬ ‫فــورا ٌ ان را بــه طــرف اســمان متوجــه ســاخت مشــاهده مناظــری‬ ‫کــه تــا ان زمــان هیــچ چشــمی قــادر بــه تماشــای ان نبــود شــور و شــعفی فــراوان در گالیلــه بــه وجــود‬ ‫اورد گالیلــه مشــاهده نمــود کــه مــاه بــر خــاف گفتــه ارســطو کــه ان را کــره ای صــاف و صیقلــی مــی‬ ‫دانســت پوشــیده از کــوه هــا و دره هایــی اســت کــه نــور خورشــید برجســتگی هــای انهــا را مشــخص تــر‬ ‫مــی ســازد بــه عــاوه مالحظــه نمــود کــه چهــار قمــر کوچــک بــه دور ســیاره مشــتری در حرکــت هســتند‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مشــاهدات و پژوهشــهای گالیلــه او را بــه ایــن وادی رهنمــون شــدند که‬ ‫فرضیــه هــای علمــی را کــه بــر اســاس انهــا زمیــن در مرکزیــت عالــم‬ ‫قــرار داشــت و خورشــید و ســارگان بــه دور ان مــی گشــتند مــردود می‬ ‫شــمرد‪ .‬نظــر گالیلــه اعتراضــات شــدید را برانگیخــت روحانیــون عالــی‬ ‫مقــام کلیســای کاتولیــک دوبــاره خشــمگینانه فرضیــه کوپرنیــک‬ ‫را بــه شــدت محکــوم کردهــو ان را مطــرود و کلیســا در نهایــت‬ ‫هرگــز اجــازه نمــی داد امــا وی کتابــی بــه زبــان ایتالیایــی منتشــر‬ ‫کــرد کــه در ان ســه نفــر مشــغول گفتگــو هســتند یکــی از انهــا‬ ‫بطلمیــوس و دو نفــر دیگــر از کوپرنیــک دفــاع مــی کننــد‪ .‬بــا‬ ‫انتشــار ایــن کتــاب خشــم و غضــب روحانیــون چنــد صــد برابــر‬ ‫گشــت و بدتــر از همــه اینکــه بــرای شــخص پــاپ این ســوءتفاهم‬ ‫ایجــاد شــد کــه شــخص ابلــه واحمقــی در مکالمــات از بطلمیــوس‬ ‫دفــاع مــی کنــد خــود اوســت‪ .‬گالیلــه را بــه رم احضــار کردنــد و‬ ‫او را در منــزل یکــی از اعضــای عالــی رتبــه دیــوان تفتیــش عقایــد‬ ‫جــای دادنــد در همیــن اوقــات دختــر پــدر مقــدس مشــغول تهیــه‬ ‫ادعانامــه او بــود و در روز ‪ 20‬مــاه ژوئــن ‪ 1633‬محکــوم را بــه‬ ‫انجــا احضــار کردنــد و در ‪ 22‬ژوئــن وادارش نمودنــد کــه توبــه نامــه زیــر را امضــاء کنــد‪.‬‬ ‫گالیلــه تــا دم مــرگ بــر اعتقــاد خویــش پــای برجــا مانــد او بــه طــور پنهانــی بــه ازمایش هــای تجربــی‬ ‫خــود ادامــه داد و پیــش از انکــه در ســال ‪ 1642‬در اســتری در حومــه فلورانــس دار فانــی را وداع گویــد‬ ‫دو کتــاب ارزشــمند دیگــر را نیــز بــه رشــته تحریــر دراورد اثــار او نخســت در ســال ‪ 1835‬از ســوی‬ ‫کلیســای کاتولیــک از لیســت سیاه‪(،‬لیســت کتابهــای ممنوعــه) خــارج شــد و اجــازه انتشــار یافــت امــروزه‬ ‫مــا بــه گالیلــه بــه عنــوان یــک پژوهشــگر ســخت کــوش کــه بشــریت بســیار بــه او مدیــون اســت احتــرام‬ ‫مــی گذاریــم او بــه جهــان نشــان داد کــه یــک دانشــمند بایــد ازادی را داشــته باشــد کــه نظریــه هایــی را‬ ‫کــه اشــتباه هســتند نقــد کنــد و نظریــه هــای جدیــدی را بنیــان گــذارد او همچنیــن نشــان داد کــه یــک‬ ‫دانشــمند نبایــد خــود را گرفتــار دســتورها و یــا روایــات دینــی تحریــف شــده کنــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 6 ‫ورزش‬ ‫تاکــرا ایــران کار خــودش و اغــاز کــرد و تــا حــاال هــم‬ ‫ایشــان ســکان دار هدایــت ایــن رشــته در ایــران اســت‪.‬‬ ‫انــدازه زمیــن و ارتفــاع تــور بــازی شــبیه بدمینتــون اســت و‬ ‫هــر تیــم معمــوالً ‪ ۳‬بازیکــن دارد‪ .‬قوانیــن فعلــی امتیازگیــری‬ ‫در بــازی تــا حــد زیــادی شــبیه والیبــال اســت‪ .‬امــا ســه‬ ‫تفــاوت مهــم دارد کــه بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫ملیکا جبار‬ ‫سپک تاکرا‬ ‫دســت (از ســر شــانه تــا پائیــن) تنهــا قســمت بــدن اســت کــه‬ ‫اســتفاده از ان ممنوع اســت‪.‬‬ ‫هــر بازیکــن می توانــد قبــل از گذشــتن تــوپ از تــور بیــش‬ ‫از یک بــار بــه ان ضربــه بزنــد‪.‬‬ ‫هیــچ چرخــش و دورانــی بــرای موقعیت هــای دفاعــی یــک‬ ‫تیــم نیســت‪.‬‬ ‫عبــور هــر قســمت از بــدن بازیکنــان بــه زمیــن مقابــل چــه از‬ ‫بــاالی تــور چــه از پاییــن تــور خطــا بــوده و یــک امتیــاز بــه‬ ‫حریــف تخصیــص می یابــد‪.‬‬ ‫بازیکنــان تــا قبــل از عبــور ضربــه ســرویس حــق خــارج‬ ‫شــدن از دایره هــای مشــخص شــده را ندارنــد و چنانچــه از‬ ‫ان هــا خــارج شــوند یــا پــای خــود را روی خطــوط بگذارنــد‬ ‫خطــا گرفتــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بازیکــن زننــده ســرویس پــای خــود را روی دایره ســرویس‬ ‫کــه در زمیــن تعبیــه شــده قــرار می دهــد (پــای تکیــه گاه‬ ‫نبایــد از دایــره خــارج شــود) و بازیکنانــی کــه در نیــم‬ ‫دایــره کنــاری در چــپ و راســت زمیــن (نیــم دایــره ای بــه‬ ‫ســپک تاکــرا یــا بوریاوالــی ورزشــی شــبیه والیبــال اســت کــه‬ ‫به جــای دســت از پــا بــرای گذرانــدن تــوپ از تــور اســتفاده‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن بــازی از ورزش هــای بومــی جنــوب شــرق‬ ‫اســیا اســت و در تایلنــد‪ ،‬مالــزی‪ ،‬الئــوس و اندونــزی بســیار‬ ‫محبــوب اســت‪.‬‬ ‫ســپاک در زبــان ماالیــی بــه معنــای لگــد زدن اســت و تاکــرا در‬ ‫زبــان تایلنــدی بــه معنــی توپ اســت‪.‬‬ ‫ایــن رشــته در تایلنــد معمــوالً فقــط تاکــرا نامیــده می شــود‬ ‫و در الئــوس بــه تــای تاکــرا معــروف اســت‪ .‬در فیلیپیــن هــم‬ ‫ایــن ورزش بــه ســیپا (‪ )Sipa‬معــروف اســت‪.‬‬ ‫ســپک تاکــرا از ورزش چینــی کوجــو (بــه معنــی لگــد پــا) ریشــه‬ ‫گرفتــه کــه از مســیر ارتباطــات تجــاری وارد جنــوب شــرق اســیا‬ ‫شــد و از ‪ ۵۰۰‬ســال قبــل در ایــن منطقــه محبوبیــت یافــت‪ .‬ایــن‬ ‫بــازی در ماالیــا ســپک راگا (بــه معنــی لگــد تــوپ خیــزران) و در‬ ‫تایلنــد تاکــرا نامیــده می شــد‪.‬‬ ‫شــکل امروزیــن ایــن رشــته از دویســت ســال پیــش پیــدا شــد‪.‬‬ ‫وزارت ورزش ســیام در ســال ‪ ۱۸۲۹‬بــرای نخســتین بــار مجموعــه‬ ‫قوانیــن ســپک تاکــرا را منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫گروهــی بــه شــکل دایــره می ایســتادند و بــا چــوب بــه تــوپ ضربــه‬ ‫می زدنــد و ســاعت ها بــه ایــن بــازی می پرداختنــد و تــا زمانــی‬ ‫کــه تــوپ بــه زمین می خــورد جــزو امتیــازات ان گــروه محاســبه‬ ‫می شــد و بســیار شــبیه بــازی ژاپنــی کمــاری بــود‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۹۶۵‬تور به این ورزش اضافه شد و به چیزی شبیه والیبال امروزی تبدیل شد‪.‬‬ ‫و باالخــره اینکــه ایــن ورزش در اذر ســال ‪ ۸۱‬توســط علــی فــوالدی راد وارد ایــران شــد و زیــر نظــر‬ ‫فدراســیون همگانــی اغــاز بــه کار کــرد‪ .‬در همیــن ســال طــی حکمــی از ســوی محمــد علیپــور علــی‬ ‫فــوالدی راد بــه عنــوان اولیــن رئیــس انجمــن ایــن رشــته منصــوب شــد و تــا ســال ‪ ۱۳۸۸‬عهــده دار‬ ‫ایــن پســت بــود تــا اینکــه در ســال ‪ ۸۹‬ســهراب ازاد بــه عنــوان دومیــن رئیــس انجمــن ســپک‬ ‫‪26‬‬ ‫‪12‬‬ ‫شــعاع ‪ ۹۰‬ســانتی متر کــه بــا خــط وســط زمیــن و خطــوط‬ ‫کنــاری مرتبــط اســت) ایســتاده اند‪ ،‬تــوپ را بــرای‬ ‫سرویســور پرتــاب می کننــد‪ .‬پــس از انداختــن تــوپ‬ ‫بــرای بازیکنــی کــه ســرویس می زنــد ‪ ۲‬بازیکــن دیگــر‬ ‫دوبــاره بــه موقعیــت دفاعــی بازمی گردنــد‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه بــازی بــا ضربــه ســرویس اغــاز می شــود‪،‬‬ ‫مهاجــم تیــم می توانــد از یــک بــار تــا ‪ ۳‬بــار بــه تــوپ‬ ‫ضربــه بزنــد‪ .‬ســرعت تــوپ در ســپک تاکــرا گاهــی بــه‬ ‫‪ ۱۴۰‬کیلومتــر در ســاعت هــم می رســد‪.‬‬ ‫هــر تیمــی کــه بتوانــد ‪ ۲‬ســت از ‪ ۳‬ســت بــازی را از ان خــود کنــد برنــده مســابقه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫هــر ســت ‪ ۲۱‬امتیــاز دارد کــه در ســت ســوم تنهــا کســب ‪ ۱۵‬امتیــاز بــرای پیــروز شــدن تیــم‬ ‫مقابــل کافی ســت‪.‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 7 ‫اماکن‬ ‫تاریخی جهان‬ ‫سعیده نجار‬ ‫کلوسئوم‬ ‫کولوســئوم یــا کلوســیوم یــک تماشــاخانه‬ ‫در شــهر رم در ایتالیــا اســت‪ .‬کولوســئوم‬ ‫بزرگتریــن تماشــاخانه در امپراتــوری روم‬ ‫بوده اســت‪ .‬کولوســئوم ظرفیتــی میــان‬ ‫‪ ۵۰۰۰۰‬تــا ‪ ۸۰۰۰۰‬نفــر و ‪ ۸۰‬در ورودی‬ ‫داشته اســت‪ .‬ســاخت کولوســئوم توســط‬ ‫وسپاســیان بیــن ســالهای ‪ ۶۹‬تــا ‪ ۷۰‬میــادی پایه گــذاری شــد‪ .‬پــس از ان پســرش تیتــوس‬ ‫در ســال ‪ ۸۰‬میــادی کار ســاخت ان را در زمین هــای باتالقــی میــان تپه هــای اســکوئیلین‬ ‫و کائلیــن تمــام کــرد‪ .‬البتــه پــس از او دومیتیــان (بــرادر تیتــوس) در کولوســئوم تغییراتــی‬ ‫اعمــال کــرد‪ .‬بــه عنــوان اولیــن امفــی تئاتــر دائمــی در روم کامــل کــرد‪.‬‬ ‫امــروزه بیش تــر کولوســئوم را بــا تاریــخ نبــرد گالدیاتورهــا در ان می شناســند‪ .‬در‬ ‫کولوســئوم گالدیاتــور بــا یکدیگــر یــا بــا حیوانــات وحشــی می جنگیدنــد و اســباب ســرگرمی‬ ‫تماشــاچیان خــود را (کــه اغلــب از اشــراف بودنــد) فراهــم می کردنــد‪.‬‬ ‫ﺩــﺭ ﺣﺪﻭﺩ ‪ ١٩٥٠‬ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ‪ ،‬ﺭﻭﻡ ﺑﻪ فلســطین‬ ‫امروزی ﺣﻤﻠﻪ ﻛﺮﺩ‪ ،‬ﺁﻥ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﻛﺮﺩ ﻭ ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﺶ‬ ‫ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺮﺩﮔﻰ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺣﺪﻭﺩ ‪ ٤٥‬ﺗﺎ ‪ ٦٠‬ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ‬ ‫ﺍﻳﻦﺑﺮﺩﮔﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺮﺍﻯ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻛﻮﻟﻮﺳﻴﻮﻡ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ‬ ‫ﺷﺪﻧﺪ ‪ .‬ﺑﺨﺶ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺩﮔﺎﻥ ﺩــﺭﺣﻴﻦ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﻛﻮﻟﻮﺳﻴﻮﻡ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻯ ﺟﺸﻨﻬﺎﻯ‬ ‫ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﺩــﻡ ﺭﻡ ﺑﻮﺩ‪ .‬ﺩــﺭ ﻃﻰ ﺍﻳﻦ ﺟﺸﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻛﻪ ﻫﺮ‬ ‫ﺑﺎﺭ ‪ ١٠٠‬ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﺩــﺭﺍﺯﺍ ﻣﻴﻜﺸﻴﺪ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩــﺭﻧﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ‬ ‫ﺟﺎﻥ ﺑﺮﺩﮔﺎﻥ ﻭ ﮔﻼﺩﻳﺎﺗﻮﺭﻫﺎ ﻣﻰ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﮔﻼﺩﻳاﺗﻮﺭﻫﺎ‪ ،‬ﻛﻪ ﺑﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻣﻴﺪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺁﻧﻬﺎ‬ ‫ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻰ ﺑﻪ ‪ ٢٢‬ﺳﺎﻟﮕﻰ مــی رســید‪ ،‬ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﻛﺸﺘﻦ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻴﻜﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﺩــﻡ‬ ‫ﺭﻡ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﺘﺎﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻟﺬﺕ ﻣﻴﺒﺮﺩﻧﺪ‪ .‬ﺩــﺭ ﻃﻰ ﻫﺮ ﺩــﻭﺭﻩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﻫﺎ ﺣﺪﻭﺩ‬ ‫‪ ٥‬ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺮﺩــﻩ ﻭﮔﻼﺩﻳﻮﺗﻮﺭ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ مــی رســیدند‪ .‬ﺩــﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻳﻰ ﻛﻪ ﺟﺸﻦ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﺒﻮﺩ‪ ،‬ﻣﺤﻜﻮﻣﺎﻥ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﺭﺍ ﺟﻠﻮﻯ ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ﺩــﺭﻧﺪﻩ ﻣﻰ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ ﺧﻮﺭﺩــﻩ ﺷﻮﻧﺪ‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﺩــﻡ ﺭﻡ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ ﺯﻧﺪﻩ ﺯﻧﺪﻩ‬ ‫ِ‬ ‫ﺁﺩﻣﻴﺎﻥ ﺗﻴﺮﻩ ﺑﺨﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ‪.‬‬ ‫ﺧﻮﺭﺩــﻩ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ‬ ‫ﺩﺭ ﻛﻞ‪ ،‬ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ‪ ،‬ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ‪٥٠٠‬‬ ‫ﺗﺎ ‪ ٧٠٠‬ﻫﺰﺍﺭ ﮔﻼﺩﻳﺎﺗﻮﺭ‪ ،‬ﺩــﺭ ﺻﺤﻦ ﻛﻠﻮﺳﻴﻮﻡ‬ ‫ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻭﺣﺸﻴﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ‪ .‬ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ‬ ‫ﭼﻬﺎﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻌﻰ‪ ،‬ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻗﺘﻠﮕﺎﻩ‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﺸﺮﻳﺖ ﺑﻮﺩــﻩ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ‪،‬ﻛﻮﻟﻮﺳﻴﻮﻡ‬ ‫ﻣﺤﺒﻮﺑﺘﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﻯ ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎ‪ ،‬ﻧﻤﺎﺩ ﺷﻬﺮ ﺭﻭﻡ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ‬ ‫ﺭﻭﻣﻰ ﺍﺳﺖ‪ .‬ﻫﻤﻪ ﺭوﻣﻴﺎﻥ ‪ ،‬ﺍﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻴﻬﺎ ﻭ ﺣﺘﻰ‬ ‫ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻤﺪﻥ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ‪ .‬ﺩــﺭ ﺳﺎﻝ ‪ ،٢٠٠٧‬ﺩــﺭ ﻃﻰ ﻳﻚ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻰ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ‬ ‫ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻳﻜﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ‪ ،‬ﻛﻮﻟﻮﺳﻴﻮﻡ ﺟﺰﻭ ‪ ٧‬ﺍﺛﺮ ﺑﺮﺗﺮ ﻭ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺷﺪ‪ .‬ﺩــﺭ‬ ‫ﺳﺎﻝ ‪ ،٢٠١١‬ﻣﺒﻠﻎ ‪ ٢٥‬ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻳﻮﺭﻭ ‪ ،‬ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻯ ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮﺩــﻥ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻯ ﻛﻮﻟﻮﺳﻴﻮﻡ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﺭ‬ ‫ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺟﺰﻳﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﺩــﺭ ﺩــﺭﻭﻥ ﺁﻥ ‪ ،‬ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺷﺪ‪.‬‬ ‫ســنت بیــد پیشــگویی کردــه بــود کــه‪“ :‬ﺗﺎ‬ ‫ﺯﻣﺎﻧﻰ ﻛﻪ کولوســئوم اســتوار اســت ﺭﻡ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﺍﺳﺘﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ‪ ،‬ان گاه کــه کولوســئوم ســقوط‬ ‫کنــد روم نیــز ســقوط خواهــد کــرد‪ ،‬ان گاه‬ ‫کــه روم ســقوط کنــد‪ ،‬دنیــا هــم ســقوط‬ ‫خواهــد کــرد“‪.‬‬ ‫ایــن مجموعــه بــه شــکل بیضــی بــا قطرهــای‬ ‫‪ ۱۸۸‬متــر و ‪ ۱۵۶‬متــر و زیــر بنــای ‪ ۶‬جریــب‬ ‫می باشــد‪ .‬ارتفــاع ان حدــود ‪ ۴۸‬متــر اســت‪.‬‬ ‫کــف صحنــه چوبــی اســت و دــر زیــر ان‬ ‫مجموعــه ای از اتاق هــا و گذرگاه هــا بــرای‬ ‫عبــور حیوانــات وحشــی و ســایر تدــارکات‬ ‫الزم جهــت راه اندــازی و اجــرای نمایــش قــرار گرفته اســت‪ .‬تعدــاد ‪ ۸۰‬دیــوار بــه عنــوان‬ ‫تکیــه گاه بــرای طاق هــای گنبدــی شــکل‪ ،‬گذرگاه هــا‪ ،‬پلــکان و ردیف هــای صندلــی‪ ،‬روی‬ ‫صحنــه قــرار گرفته اســت‪ .‬لبــه بیرونــی طاق هــای متوالــی باعــث اتصــال طبقــات مختلــف و‬ ‫پلــکان بیــن ان هــا بــه یکدیگــر شده اســت‪.‬‬ ‫دــر ســاخت عمــارت بــا دقــت بســیاری از انــواع ترکیبــات ســاختمانی اســتفاده شــده‪ ،‬بــرای‬ ‫فونداســیون از بتــون و بــرای ســتون ها و طاق هــا از ســنگ اهــک (تراورتــن) اســتفاده شــده‪،‬‬ ‫دــر ســتون های بــه کار رفتــه بــرای دیــوار دــو طبقــه زیریــن‪ ،‬از نوعــی ســنگ متخلخــل بــه‬ ‫نــام توفــا اســتفاده شده اســت‪ .‬بــرای طبقــات فوقانــی و اکثــر طاق هــا از اجــر بتونــی اســتفاده‬ ‫شده اســت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 8 ‫شینا اشینه‬ ‫اماکن تاریخی‬ ‫ایران‬ ‫گنبد سلطانیه‬ ‫گنبــد ســلطانیه ارامــگاه اُلجایتــو اســت کــه بیــن‬ ‫ســال های ‪ ۱۳۰۲‬تــا ‪ ۱۳۱۲‬میــادی بــه دســتور او در‬ ‫شــهر ســلطانیه (پایتخــت ایلخانیــان) ســاخته شــد و از‬ ‫اثــار مهــم معمــاری ایــران و اســامی به شــمار مـی رود‪.‬‬ ‫گنبــد ســلطانیه در فهرســت اثــار میــراث جهانــی‬ ‫بــه ثبــت رسیده اســت‪ .‬گنبــد ایــن بنــا ســومین گنبــد‬ ‫بــزرگ جهــان بعــد از گنبــد کلیســای ســانتا ماریــا دل‬ ‫فیــوره‪ ،‬و گنبــد مســجد ایاصوفیــه اســت‪ .‬کــه توســط‬ ‫مغــول هــا(دوره حملــه مغــول هــا بــه ایــران) ســاخته‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫گنبــد مزبــور در پنــج فرســخی ســمت‬ ‫شــرقی شــهر زنجــان در داخــل بــاروی شــهر‬ ‫قدیــم ســلطانیه قــرار گرفتــه و بنایــی اســت‬ ‫هشــت ضلعــی کــه طــول هــر ضلــع ان ‪۸۰‬‬ ‫گــز اســت‪.‬‬ ‫هشــت منــاره نیــز در اطــراف گنبــد دارد؛‬ ‫و قدیمی تریــن گنبــد دوپــوش موجــود‬ ‫در ایــران اســت‪ .‬رنــگ گنبــد ابــی اســت‪.‬‬ ‫بــر روی ایــن اضــاع گنبــد بلنــدی قــرار‬ ‫نوشــته اند‪ .‬ارتفــاع بنــا ‪ ۴۸.۵‬متــر و قطــر دهانــه داخلــی ان ‪ ۲۵.۵‬متــر می باشــد در قســمت‬ ‫باالیــی ان ســاختمان دور تــا دور اتاق هــا و غرفه گرفتــه‪.‬‬ ‫خــود گنبــد از کاش ـی های فیــروزه ای رنــگ پوشــیده و ســقف داخــل اتاق هــای بــاال بــا گچ بری هــا‬ ‫و اجرهــای رنگارنــگ تزییــن یافته اســت‪ .‬در حاشــیه طاقهــا ایــات قرانــی و اســمااهلل بــا خــط‬ ‫جلــی نوشــته شده اســت‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬ ‫حکاکی هایــی در اجرهــای دیوارهــا و‬ ‫ســقف های رنگیــن بنــا نیــز دیــده می شــود‪.‬‬ ‫تزیینــات و چگونگــی ســاخت ایــن ارامــگاه‬ ‫در واقــع نقطــه عطفــی در معمــاری ان‬ ‫دوران بــوده بــه ایــن شــکل کــه ســبکی‬ ‫جدیــد را در معمــاری به وجــود اورده‬ ‫کــه از معمــاری ســلجوقی جــدا شده اســت‪.‬‬ ‫گنبــد زیبــای ســلطانیه بــا رنــگ فیــروزه ای‬ ‫خــود از تمــام نقــاط شــهر پیداســت‪ .‬ایــن‬ ‫گنبــد در ســال ‪ ۷۰۳‬هجــری قمــری بــه‬ ‫دســتور الجایتــو یــا همــان ســلطان محمــد‬ ‫خدابنــده ســاخته شــد‪ .‬کار طراحــی ایــن گنبــد هشــت ضلعــی هــم بــر عهــده فض ـل اهلل همدانــی‬ ‫وزیــر محبــوب ایلخانیــان بــود‪ .‬ایــن گنبــد زیبــا در طــول مــدت ده ســال توســط معمــاری بــه نــام‬ ‫ســید علــی شــاه بــه همــراه ســه هــزار کارگــر برپــا می گــردد‪ .‬بعــد از اتمــام ســاخت کار تزییــن‬ ‫بنــا اغــاز شــده و ســه ســال زمــان می بــرد‪.‬‬ ‫ایــن بنــا باشــکوه ترین ســاختمان شــیوه اذری و شــاید‬ ‫کل معمــاری ایــران اســت کــه در کنــار ان ارامــگاه‬ ‫ســلطان محمــد خدابنــده (الجایتــو) ســاخته شده اســت‪ .‬از‬ ‫ارســن بــزرگ ســلطانیه کــه در بــر گیرنــده بیمارســتان‪،‬‬ ‫خانقــاه و میانســرای ان بــوده‪ ،‬تنهــا گنبدخانــه و ارامــگاه‬ ‫الجایتــو بازمانده اســت‪ .‬میــان ســرای نــام بــرده شــاید‬ ‫بــه انــدازه دو برابــر میــدان نقــش جهــان بوده اســت‪.‬‬ ‫فضــای تربــت خانه هــا بعدهــا بــه ان افــزوده شده اســت‪.‬‬ ‫ایــن بنــا شــامل ‪ ۸‬ایــوان و ‪ ۸‬منــاره اســت کــه گفتــه‬ ‫می شــود از ‪ ۸‬در بهشــت (ابــواب البــر یــا درهــای‬ ‫نیکــی) الگــو گرفته اســت‪ .‬بنــا دربرگیرنــده دو دوره‬ ‫تزئینــات می باشــد‪ .‬دور اول تزئینــات اجــر و کاشــی‬ ‫بــوده کــه بــه واســطه اجــر و کاشــی ایاتــی از قــران و‬ ‫نــام اهلل و محمــد و علــی و نــام ســلطان نوشــته شده اســت‬ ‫امــا پــس از مدتــی بــه دلیلــی ناشــناخته ســلطان محمــد‬ ‫خدابنــده دســتور پوشــانیدن تزئینــات کاشــی بــا انــدود‬ ‫گــچ را می دهــد‪ .‬گنبــد ســلطانیه شــامل ســه بخــش‬ ‫اصلــی ورودی‪ ،‬تربت خانــه و ســردابه اســت‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 9 ‫اجتماعی‬ ‫پاندمــی مصیبــت بــار کرونــا تجربــه هــای مثبــت و منفــی بســیاری را بــرای مــردم همراه داشــت‪.‬‬ ‫بیمــاری همــه گیــری کــه دنیــا را تــکان داد و باعــث از رونــق افتــادن بســیاری از حرفــه هــا و‬ ‫رویدادهــای بــا اهمیتــی ماننــد مســابقات ورزشــی و انــواع جشــنواره هــای ریــز و درشــت هنــر و‬ ‫فرهنگــی شــد‪.‬‬ ‫در طــی همــه گیــری کرونــا فعالیتهــای بســیاری متوقــف شــد امــا بــرای برخــی از ایــن فعالیتهــا‬ ‫بــه دلیــل اهمیــت و ارزش ان بایــد فکــری اساســی میشــد؛ یکــی از ایــن فعالیتهــا‪ ،‬امــوزش بــود‪.‬‬ ‫تعطیــل شــدن مدرســه هــا نمــی توانســت ادامــه داشــته باشــد و همچنیــن حضــور بچــه هــا در‬ ‫ســر کالس خطــر بزرگــی بــرای ســامت انهــا داشــت و بنابرایــن امــوزش انالیــن و غیرحضوری‬ ‫بــه عنــوان بهتریــن راه حــل انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫حتــی بــا اینکــه بســیاری از معلمــان در ســاعات‬ ‫پایانــی شــب نیــز پاســخگوی والدیــن و دانــش‬ ‫امــوزان بودنــد‪ ،‬امــا عــدم پیگیــری جــدی برخــی‬ ‫دانــش امــوزان و والدیــن انهــا در طــول روز بــرای‬ ‫انجــام تکالیــف درســی‪ ،‬باعــث افــت کیفیــت‬ ‫یادگیــری بــرای برخــی از دانــش امــوزان شــد‪.‬‬ ‫والدینــی کــه ســالها بخشــی از روز‪ ،‬فرزنــد خــود‬ ‫را در اختیــار مدرســه قــرار داده و بــا خیــال اســوده‬ ‫بــه دیگــر امــورات خــود مــی پرداختنــد حــال بــا‬ ‫چالشــی روبــرو شــده بودنــد کــه در ان‪ ،‬خــود را در‬ ‫امــوزش فرزنــدان شــریک مــی دیدنــد‪.‬‬ ‫بــرای معلمــان نیــز تدریــس در منــزل بســیار‬ ‫متفــاوت تــر و ســخت تــر از مدرســه بــوده و برخی‬ ‫مشــکالت مانــع از تمرکــز مناســب بــر تدریــس‬ ‫بــوده اســت‪ .‬اشــتباهات زیــاد و اتفاقاتــی کــه بــه‬ ‫دلیــل حضــور معلــم در خانــه در هنــگام درس دادن‬ ‫روی داده و در فضــای مجــازی نشــر یافتــه اســت‪،‬‬ ‫در ظاهــر‪ ،‬امــوزش انالیــن انتخــاب خوبــی بــود امــا کــم‬ ‫کــم مشــکالت خــاص خــود را نشــان داد‪ .‬از مشــکالت‬ ‫کیفیــت بــد اینترنــت و برنامــه شــاد کــه بگذریــم‬ ‫امــوزش انالیــن موجــب پاییــن امــدن کیفیــت اموزشــی‬ ‫و علمــی دانــش امــوزان شــد‪.‬‬ ‫شــرایط یادگیــری انالیــن و تغییــر محیطــی از کالس بــه‬ ‫فضــای مجــازی باعــث شــد کــه برخــی از دانش امــوزان‬ ‫نســبت بــه برخــی از الزامــات کالســهای انالیــن‬ ‫ســردرگم و بــی تفــاوت باشــند‪ .‬بــه عنــوان مثــال انها در‬ ‫ابتــدای امــر نمیدانســتند کالس هــای علــوم کــه احتیــاج‬ ‫بــه انجــام ازمایــش دارد چگونــه برگــزار می شــود و یــا بــدون همــکاری و همفکــری بــه صــورت‬ ‫حضــوری بــا دیگــر همکالســی هــا چگونــه بایــد کار گروهــی انجــام داد‪.‬‬ ‫محــروم شــدن دانــش امــوز از فضــای پویــای مدرســه و تــاش بــرای کار گروهــی و اجتماعــی و‬ ‫حضــور در اجتمــاع از دیگــر مشــکالتی اســت کــه امــوزش غیــر حضــوری بــرای دانــش امــوزان‬ ‫ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫عــدم حضــور در کالس بــه صــورت مرتــب و عــادت دانــش امــوز بــه مانــدن در خانــه و حتــی‬ ‫خــواب بیــش از روزهــای حضــور در مدرســه و یادگرفتــن انــواع راه هــا بــرای دور زدن امتحانــات‬ ‫و ازمونهــای کالســی و نرســیدن بعضــی از پــدر و مادرهــا بــه کمــک و همراهــی بــا فرزنــدان و‬ ‫کنتــرل حضــور مرتــب انهــا در ســر هــر کالس بــه دلیــل مشــغله زیــاد‪ ،‬تنهــا برخــی از عــوارض‬ ‫امــوزش انالیــن بــود‪.‬‬ ‫بــه دلیــل همیــن عــدم تمرکــز اســت؛ چــرا کــه معلــم در منــزل دیگــر فقــط معلــم نبــوده و بــه‬ ‫عنــوان پــدر‪ ،‬مــادر و سرپرســت خانــواده نیــز بــه شــمار مــی ایــد‪ .‬انــگاه رســیدگی بــه دیگــر‬ ‫مســائل غیرمنتظــره بــرای خانــه و خانــواده در حیــن امــوزش انالیــن‪ ،‬تمرکــز بــر امــوزش را ســخت‬ ‫تــر خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫بــدون شــک نــه تنهــا دانــش امــوزان بلکــه معلمــان نیــز بــدون دیــدن اموزشــهای مناســب در‬ ‫جهــت امــاده شــدن بــرای امــوزش انالیــن بــه قصــد پاگذاشــتن در ایــن محیــط جدیــد دچــار‬ ‫مشــکالت زیــادی خواهنــد بــود کــه صرفــا بــا تجربــه و ازمــون خطــا نمــی تــوان انتظــار نتیجــه‬ ‫مطلــوب در زمــان مناســب داشــت و نتیجــه همــان مــی شــود کــه امــروز شــاهد ان هســتیم‪ .‬بــا یک‬ ‫بررســی و نظرخواهــی ســاده از والدیــن و معلمــان مــی تــوان بــه ضعــف ایــن نــوع امــوزش در حــال‬ ‫حاضــر پــی بــرد‪.‬‬ ‫امــوزش انالیــن بــه عنــوان یــک مســکن بــرای گــذر از دوران کرونــا شــاید انتخــاب مناســبی بــود‬ ‫امــا بــدون تضمیــن و پشــتوانه الزم بــرای بــاال رفتــن کیفیــت امــوزش و نظــارت ویــژه بــر ایــن نوع‬ ‫امــوزش یــا انــواع نظرســنجی هــا و بازرســی هــا‪ ،‬نمیتوانــد بــرای مــدت طوالنــی مناســب باشــد‪.‬‬ ‫اینکــه برخــی از مســئولین اموزشــی ایــن نــوع امــوزش را در برخــی از دروس تحصیلــی حتــی بــرای‬ ‫بعــد از کرونــا نیــز مناســب مــی داننــد‪ ،‬خــود حاکــی از عــدم درک مناســب از ایــرادات امــوزش‬ ‫انالیــن اســت کــه بــدون رفــع مشــکالت ان نمــی تــوان امیــد چندانــی بــه ان داشــت‪ .‬امــوزش‬ ‫انالیــن نشــان داد مشــورت گرفتــن از معلمــان بــا تجربــه بــرای بــاال بــردن کیفیــت امــوزش قبل از‬ ‫هــر اقدامــی الزم و ضــروری اســت و برنامــه ریــزان و مســئوالن امــوزش کشــور بایــد بــه ایــن امــر‬ ‫مهــم نــگاه جــدی تــری داشــته باشــند‪.‬‬ ‫فریبا معهود‬ ‫معلم پایه دبستان‬ ‫مشکالت کالسهای انالین‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 10 ‫تاریخ‬ ‫تینا ناظمی‬ ‫عیالمی ها‬ ‫تمدــن عیــام یکــی از قدیمی تریــن و نخســتین‬ ‫تمدن هــای جهــان اســت‪.‬عیالمیان نــه اریایــی‬ ‫بودنــد و نــه ســامی‪ .‬برخــی از پژوهشــگران‬ ‫عیالمیــان را بــا دراویدیــان هنــد هــم خانوادــه‬ ‫می دانند‪.‬عیــام ‪ ،‬نیرومندتریــن و دیرپاتریــن‬ ‫تمدــن فــات ایــران پیــش از ورود اریاییهــا بودــه و‬ ‫تاریــخ پیچیدــه ای دــارد‪ .‬از اغــاز و چگونگــی برپایــی حکومــت و نیــز پیدایــش تاریــخ دــر عیــام‪،‬‬ ‫اطالعــی دقیقــی نداریــم‪.‬‬ ‫دــر دــوران قدیــم عیــام بــه مملکتــی گفته میشــد‬ ‫کــه از ایــن والیــات ترکیب یافتــه بود‪:‬خوزســتان‪-‬‬ ‫لرستان‪-‬پشــتکوه و کــوه هــای بختیاری‪.‬عیــام‬ ‫چنــد شــهر مهــم داشــت کــه شــوش مهمتریــن‬ ‫شــهر عیــام و اینطــور کــه معلــوم شــده از قدیمــی‬ ‫تریــن شــهرهای جهــان بوده‪.‬همچنیــن شــهرهای‬ ‫ماداکتو‪,‬اهــوازو خالدالــو کــه گمــان میــرود دــر‬ ‫جــای خــرم ابــاد امــروزی بنــا شــده بودد‪.‬نظــام‬ ‫حکومــت عیالمــی هــا پادشــاهی بــود و ســاطین‬ ‫عیالمــی دــو پایتخــت یــا مرکــز حکومــت دــر‬ ‫شــوش وانشــان داشتند‪.‬شــوش تقریبــا دــر‬ ‫حدــود همیــن شهرشــوش کنونــی دــر خوزســتان واقــع شــده وانشــان در(پرســیس) یــا پارس(فارس‬ ‫کنونی)حکومــت میکردنــد بــه شــمار مــی امدنــد‪.‬‬ ‫عیالمــی هــا مملکــت خــود را (انــزان سوســونکا)مینامیدند‪.‬کلمه عیــام بــه معنــی کوهســتان بــود و‬ ‫اطــاق بــه ان محلــی میشــد کــه کوهســتان بود‪.‬پیــش از امدــن عیالمیــان ‪ ،‬جلگــه هــای شــمال خلیــج‬ ‫فــارس از جملــه قدیمیتریــن نواحــی متمدــن تاریــخ جهــان بودــه و ناحیــه شــوش از حدــود ‪۴۰۰۰‬‬ ‫ســال ق‪.‬م‪ .‬محــل ســکونت بودــه و زیــر فرمــان پادشــاهان اکد(تمدنــی دــر شــمال بابــل) قــرار‬ ‫داشــت‪ .‬هنگامــی کــه نخســتین عیالمــی هــا بــه ایــن ناحیــه وارد شــدند ضمــن ســکونت‪ ،‬زیــر فرمــان‬ ‫پادشــاهی ســومری اور قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20‬‬ ‫عیالمیــان‪ ،‬بســیاری از ویژگیهــای تمدــن ســومر از‬ ‫جملــه یــاد گرفتــن خــط میخــی و جایگزیــن کردن‬ ‫ان بــه جــای خــط تصویــری خــود دریافتنــد‪.‬‬ ‫عیالمیهــا قــوم سلحشــوری بودنــد و رقیــب اصلــی‬ ‫ان هــا اشــوریان کــه بــر بیــن النهرین(عــراق‬ ‫کنونــی) حکومــت میکردنــد بــه شــمار مــی امدند‪..‬‬ ‫انچــه کــه ازااثــار باقــی ماندــه نشــان میدهــد کــه‬ ‫عیالمــی هــا از نخســتین اقوامــی بودــن کــه دــارای‬ ‫مدــارک مکتوبــی بودــه انــد و کارهــای ادــاری را بــا‬ ‫دســتور العمــل هــای مکتــوب انجــام میدادــه انــد‪.‬‬ ‫عیالمیــان هرگــز تحــت نــام یــک‬ ‫دولــت نبودنــد‪ .‬ولــی دــر ســال‬ ‫‪ ۲۲۸۰‬پیــش از میــاد عیالمیــان‬ ‫کــه دــر اوج قدــرت خــود بودنــد‪،‬‬ ‫اور پایتخــت ســومریان را اشــغال‬ ‫و غــارت و خدــای ویــژه ان را بــه‬ ‫اســارت بردنــد‪ .‬ســومر مســتعمره‬ ‫و خــراج گــذار عیــام شــد و دــر‬ ‫پایــان دــر ‪ ۲۱۱۵‬ق‪ .‬م دــر دــوره‬ ‫فرمانروایــی ریــم ســین دولــت مشــترک ســومری ‪ -‬اکدــی را بــه طــرزی نابــود کردنــد کــه ملــت‬ ‫ســومر هیچــگاه نتوانســت از خرابه هــای تاریــخ ســر بــراورد‪.‬‬ ‫دــر مــورد زبــان مردــم عیــام اینطــور کــه گفتــه شــده قدیمــی تریــن ان زبــان انزانــی اســت کــه‬ ‫دریــک دــوره متــروک شــد‪.‬بعد از ان زبــان ســومری و زبــان ســامی رواج یافت‪.‬اماپــس از دــوره‬ ‫ایــی دوبــاره زبــان انزانــی زندــه و مــورد اســتفاده قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫دــر مــورد نابودــی تمدــن عیالمــی بایــد گفــت پادشــاه اشــور بــه دنبــال بهانــه ایــی بــرای جنــگ بــا‬ ‫عیــام بــود بــه همیــن منظــور او فرســتاده ایــی بــه عیــام فرســتاد و درخواســت هایــی از پادشــاه‬ ‫عیــام کــرد کــه بــرای پادشــاه عیــام قبــول انهــا مســاوی بــا مرگــش بــود‪ .‬یکــی از ایــن خواســته‬ ‫هــا ایــن بــود کــه پادشــاه اشــور مجســمه نــه نــه را کــه هــزارو ششصدوســی وپنــج ســال دــر عیــام‬ ‫بودــه را درخواســت کــرد کــه پادشــاه عیــام نمــی توانســت انــرا قبــول کنــد و تصمیــم گرفــت‬ ‫کــه مقاومــت کنــد‪ .‬دــر اواســط قــرن هفتــم قبــل از میــاد اشــور بانیپــال پادشــاه مقتدــر اشــور‬ ‫بــه قلمــرو حکومــت عیالمــی هــا حملــه ور شــد‪.‬انها هــر انچــه کــه دــر ایــن شــهر بــا ارزش بــود‬ ‫را چپــاول کردنــد و بــه شــهر هــای خــود فرســتادند و کارهــای وحشــناکی انجــام دادنــد و شــهر‬ ‫شــوش را بــا خــاک یکســان کــرد و ایــن پایانــی بــو بــرای حکومــت دیرینــه عیالم‪.‬تمدــن دیرینــه‬ ‫عیــام‪ ،‬پــس از هــزاران ســال مقاومــت دــر برابــر اقــوام نیرومندــی چــون ســومری ها‪ ،‬اَکدی هــا‪،‬‬ ‫بابلی هــا و اشــوری ها از دشــمن خــود اشــور شکســت خــورد و از صفحــه روزگار ناپدیــد گردیــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 11 ‫بــه اعتقــاد ایرانیــان باســتان جمــع شــدن زرتشــتیان دــر‬ ‫اطــراف اتشــی بــزرگ بــرای از بیــن رفتــن ســرما و امدــن‬ ‫گرمــا و نــور اســت و امیــد پیــروزی نــور بــر ظلمــت را دــر‬ ‫دــل تــازه نــگاه مــی دــارد‪.‬‬ ‫ ها‬ ‫دانستنی‬ ‫فرهنگ‬ ‫ایین و‬ ‫عاطفه مهدوی‬ ‫مردــم از روزهــای قبــل از جشــن بــا مشــارکت یک دیگــر‬ ‫ِ‬ ‫ اوری هیــزم دــر یــک جــا مــی پردازنــد‪ .‬دــر‬ ‫بــه جمــع‬ ‫عصــر روز جشــن ســده‪ ،‬پــس ازغــروب افتــاب‪ ،‬ســه تــن‬ ‫از موبدــان اللــه بــه دســت بــا جامــه ی ســپیدی کــه پوشــاک‬ ‫رســمی روحانیــان زرتشــتی بــه هنــگام اجــرای ایی ـن هــای‬ ‫دینــی اســت‪ ،‬زمزمــه کنــان بــه ســوی ایــن تودــه ی عظیــم‬ ‫هیــزم مــی رونــد‪.‬‬ ‫از ســمت راســت ســه بــار دــو ِر ان گشــته و گروهــی از‬ ‫جوانانــی کــه جامــه ی ســپید نیــز بــر تــن دارنــد بــا همــوخ ‬ ‫هــای (مشــعل هــای) روشــن‪ ،‬موبدــان را همراهــی مـی کننــد‪.‬‬ ‫جشن سده‬ ‫«جشــن ســده» یــا «ســده ســوزی» بــزرگ تریــن جش ـن اتــش و یکــی‬ ‫ی تریــن ایی ـن هــای شــناخته شــده دــر ایــران باســتان اســت‬ ‫از قدیم ـ ‬ ‫کــه چهــل روز پــس از شــب یلدــا از ســوی زرتشــتیان بــه نشــانه ی‬ ‫شــکرگزاری نعمــت هــای خدادادــی برگــزار مــی شــود‪ .‬ایــن جشــن‬ ‫نشــانه ای از اهمیــت نــور‪ ،‬اتــش و انــرژی دــر زندگــی اســت کــه‬ ‫نزدیــک غــروب افتــاب دهــم بهمـن مــاه یعنــی روز ابــان از مــاه بهمــن‬ ‫بــا اتش افــروزی بــر بلندــای کــوه هــا و بــام خانــه هــا اغــاز مــی شــود‪.‬‬ ‫موبدــان بخشــی از اوســتا کــه بیشــتر اتــش نیایــش اســت را‬ ‫مــی خواننــد و موبــد بــزرگ و جوانــان هیــزم هــا را بــا شــعله‬ ‫ی اللــه هایــی کــه روشــنی ان هــا از اتشــی اســت کــه از‬ ‫اتشــکده اوردــه شــده‪ ،‬از چهــار ســو اتــش می زننــد‪.‬‬ ‫شــعله هــای اتــش بــه اســمان کشــیده مــی شــود و مردمــی‬ ‫کــه دــر ان جــا حضــور دارنــد بــه دــور اتــش جمع میشــوند‪.‬‬ ‫دســت یک دیگــر را گرفتــه بــه دــور اتــش می چرخنــد و‬ ‫جشــن ســده یکــی از جش ـن هــای بــزرگ ایرانیــان اســت کــه جنبــه ی دینــی نداشــته و تمــام داســتان‬ ‫هــای مربــوط بــه ان غیردینــی اســت و نــه تنهــا دــر بیــن ایرانیــان بلکــه بــه بســیاری از کشــورهای‬ ‫دیگــر نیــز راه یافتــه اســت‪ .‬ایــن جشــن از دــوران پیــش از اســام‪ ،‬دــوران اســامی‪ ،‬تــا اواخــر دــوران‬ ‫خوارزمشــاهیان و حملــه مغــول هــم توســط ســاطین و امیــران و هــم مردــم عادــی تــا بــه امــروز همچنان‬ ‫برگــزار مــی شــده اســت‪.‬‬ ‫روایــات و نظریــات متفاوتــی دــر خصــوص نــا م گــذاری‬ ‫ســده و افروختــن ایــن اتــش بیــان شــده اســت‪.‬‬ ‫جشــن ســده بــه صــورت پراکندــه دــر بســیاری از شــهرها‬ ‫و روســتاهای ایــران و دــر ســایر کشــورها بــا گردهمایــی‬ ‫و حضــور تعدــاد زیادــی از مردــم زرتشــتی‪ ،‬مســلمان‪،‬‬ ‫کلیمــی و دیگــر ادیــان بــا برپایــی یــک اتــش بــزرگ دــر‬ ‫بیــرون از شــهر و اجــرای برنام ـه هــای مختلــف برگــزار‬ ‫مــی شــود‪ .‬افــزون بــر مردــم همــان منطقــه ای کــه ســده‬ ‫دــر ان اجــرا مــی گردــد‪ ،‬مردــم دیگــر مناطــق هــم از‬ ‫ی کــه‬ ‫حومــه و شــهرهای دیگــر بــرای شــرکت دــر ســد ه ســوزی حضــور پیدــا مــی کننــد بــه طــور ‬ ‫امــروزه ماندــگاری ســده دــر فرهنــگ ایرانــی مرهــون تــاش اقــوام گوناگــون ایرانــی اســت‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬ ‫بــا شــور و هیجــان بســیار بــه شــادی و پایکوبــی‬ ‫مــی پردازنــد‪.‬‬ ‫گــروه نوازندــگان از اغــاز تــا پایــان جشــن‪،‬‬ ‫اهنــگ مــی نوازنــد و بــا شــادی و پیــروزی‬ ‫روشــن شــدنِ اتــش ســده را جشــن مــی گیرند‪.‬‬ ‫بــه هنــگام اجــرای ایــن مراســم دــر برخــی‬ ‫نواحــی مردــم بــه خواندــن ســرودهای مرتبــط‬ ‫بــا جشــن ســده‪ ،‬بــازی و نمایــش هــای دســته ‬ ‫جمعــی‪ ،‬طبــخ اش و غــذای محلــی‪ ،‬خوردــن‬ ‫اجیــل وغیــره نیــز مــی پردازنــد‪ .‬پــس از‬ ‫ســاعت ها کــه شــعله هــای اتــش فروکــش کــرد‪ ،‬مردــم به ویــژه جــوان ترهــا از روی بوتــه ‬ ‫هــای اتــش مــی پرنــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 12 ‫شغل‬ ‫حسنا سجادی‬ ‫بازاریاب‬ ‫بازاریابــی یکــی از مشــاغل حرفــه ای دــر جهــان جدیــد‬ ‫اســت کــه تــاش دــارد زمینــه فــروش محصــوالت هــر‬ ‫شــرکت را بیشــتر کنــد‪ .‬این کار بــه روش هــای گوناگونی‬ ‫صــورت مــی گیــرد‪ .‬بــه عبــارت بهتــر بازاریابــی یــک عمل‬ ‫اســت کــه طــرق مختلــف امــکان پذیــر مــی شــود‪ .‬بــرای‬ ‫مثــال تعدادــی از شــرکت هــا تنهــا بــه تبلیغــات بــرای‬ ‫بازاریابــی اکتفــا مــی کننــد‪ .‬عد ـه ای بــه انجــام پژوهــش‬ ‫مــی پردازنــد و دــر مواردــی نیــز بازاریابــی بــه صــورت‬ ‫حضــوری ممکــن مــی شــود‪.‬‬ ‫بنابرایــن وقتــی از بازاریابــی ســخن مــی‬ ‫گوییــم شــامل هــر کاری مــی شــود کــه زمینــه‬ ‫فــروش بیشــتر را فراهــم مــی کنــد‪ .‬امــا ان‬ ‫چــه دــر ایــن یادداشــت دــر خــور توجــه‬ ‫اســت اصطــاح بازاریــاب اســت‪ .‬یعنــی فردــی‬ ‫کــه بــه انجــام امــور فــوق مــی پردــازد‪.‬‬ ‫بــه طــور کلــی مــی تــوان دــو نــوع بازاریابــی‬ ‫را از هــم تفکیــک نمــود‪ .‬نخســت بازاریابــی‬ ‫حضــوری اســت و دیگــری غیــر حضــوری‪.‬‬ ‫احتمــاال دــر اگهــی هــای مختلــف دربــاره‬ ‫ایــن شــغل هــم دیده ایــد کــه ایــن دــو شــغل‬ ‫را از هــم تفکیــک مــی کننــد‪ .‬امــا بازاریابــان‬ ‫را بــا توجــه بــه نــوع فعالیتــی کــه انجــام مــی‬ ‫دهنــد هــم مــی تــوان تفکیــک نمــود‪ .‬بازاریابــی‬ ‫دــر فضــای مجــازی یکــی از مهــم تریــن نــوع‬ ‫بازاریابــی بــه حســاب مــی ایــد‪ .‬معمــوال دــر ایــن روش از تبلیغــات و مشــاوره غیــر حضــوری‬ ‫اســتفاده مــی شــود‪ .‬عمدــه تریــن نــوع بازاریابــی هــم دــر اینســتاگرام صــورت مــی گیــرد‪ .‬البتــه‬ ‫انجــام تبلیــغ دــر ســایت هــای مختلــف و تلگــرام و غیــره هــم دــر ایــن کار اهمیــت اساســی دــارد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪24‬‬ ‫دــر کنــار مــوارد بــاال مــی تــوان بازاریابــی دــر محــل‬ ‫کار هــم اشــاره نمــود‪ .‬عمدــه ایــن بازاریابــی بــه صــورت‬ ‫مشــاوره صــورت می گیــرد‪ .‬کارشــناس بازاریــاب دــر‬ ‫ایــن کار بــه بررســی مزیت هــای کار خــود و معرفــی ان‬ ‫بــه مشــتریان می پردــازد‪ .‬برخــی از ایــن بازاریابــان بــه‬ ‫صــورت مســتقیم دــر بازار هــا نیــز فعالیــت مــی کننــد و بــا‬ ‫معرفــی محصــوالت خــود زمینــه فــروش بیشــتر را فراهــم‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫وظایف بازاریاب‬ ‫ بررسی کامل محصوالت تولیدی شرکت‬‫ بررسی محصوالت مشابه ای که تولید می شوند‬‫ شناخت کامل مزایا و معایب محصوالت‬‫ تبلیغات گسترده و موثر در مکان های مورد نیاز‬‫ حضور موثر در بازار مصرف‬‫ تالش برای شناخت رفتار مصرف کنندگان‬‫ فن بیان قوی و توانایی برقراری ارتباط موثر‬‫ کسب اطالعات موثق اقتصادی‬‫ توانایی جذب مشتری‬‫‪ -‬توانایی حفظ بازار موجود از طریق گفتگو و استدالل‬ ‫هــر بازاریابــی بایــد مــوراد فــوق را انجــام دهــد‪.‬‬ ‫چــه حضــوری و چــه غیــر حضــوری‪ .‬همانطــور‬ ‫کــه اشــاره داشــتیم کار بازاریــاب پیدــا کردــن‬ ‫بــازار مصــرف بــرای کاالهــای تولیدــی دــر یک‬ ‫شــرکت یــا کارخانــه اســت‪ .‬بنابرایــن تــک تــک‬ ‫مــوارد فــوق اهمیــت دارنــد‪ .‬هنگامــی کــه مــی‬ ‫خواهیــد بــه هــر روشــی بازاریابــی انجــام دهیــد‬ ‫بــا یــک مســئله اساســی روبــرو مــی شــوید و ان‬ ‫معرفــی کامــل محصوالتتــان اســت‪ .‬خودتــان را‬ ‫جــای یــک بازاریــاب بگذاریــد کــه دــر حــال مذاکــره بــا مشــتری اســت‪ .‬ممکــن اســت بــا ســواالت‬ ‫متنوعــی روبــرو شــوید‪ .‬ســواالت ســخت و اســان‪ .‬مشــتری مــی خواهــد بدانــد‪ ،‬خدمــات شــما‬ ‫چگونــه عرضــه مــی شــود‪ .‬چــه مزیــت هایــی دــارد و یــا کاالی شــما از چــه جنســی اســت و چــرا‬ ‫چنیــن قیمتــی دــارد‪ .‬بازاریــاب بایــد حــس اعتمــاد و امنیــت را دــر مشــتری ایجــاد کنــد تــا او از‬ ‫خریــد خــود مطمئــن شــود دــر غیــر ایــن صــورت بــه ســمت محصــوالت مشــابه مــی رود‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 13 ‫کوبــو و دــو تــار انیمیشــنی اســت کــه در داســتان‬ ‫و روایــت عمــق دــارد‪ ،‬انچنــان عمقــی کــه دــر‬ ‫کمتــر فیلمــی دیدــه شــده اســت‪ .‬کوبودــر قالــب‬ ‫داســتان هایــی کــه دــر طــول انیمیشــن روایــت‬ ‫میشــود‪،‬درباره تفکــرات و مبارزاتــی کــه دــر‬ ‫میــان انهــا شــکل مــی گیردصحبــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫تفکراتــی دربــاره از دســت دادــن عزیــزان و‬ ‫تــرس تنهــا ماندــن و فرامــوش شــدن ‪ ،‬امــا از‬ ‫ســمتی دیگــر بــا تبدیــل خاطــرات عزیــزان بــه‬ ‫شــکل داســتان و افســانه هایــی ماندــگار و زیبــا‬ ‫امیــد بــه زندگــی و فرامــوش نشــدن را دــر قالــب‬ ‫داســتانی هیجــان انگیــز و زیبــا بــه مخاطــب‬ ‫منتقــل مــی کنــد‪.‬‬ ‫انیمیشــن کوبــو سرشــار از صحنــه هــای اکشــن‬ ‫و پــر از درگیری‪،‬دــر کنــار صحنــه هایــی اســت‬ ‫کــه مــی توانــد تــرس را بــه خوبــی بــه عمــق‬ ‫وجــود بینندــه منتقــل کنــد و ایــن ارتبــاط بــه‬ ‫لطــف موســیقی هنرمندانــه و بــا تــم شــرقی ایــن‬ ‫انیمیشــن محقــق شــده اســت‪.‬‬ ‫پــس اگــر بــه دنبــال مشــاهده اثــری هنــری چــه‬ ‫از نظــری تکنیکــی و فنــی و چــه از نظــر داســتانی‬ ‫هســتین‪ ،‬حتمــا دــر اولیــن فرصــت ایــن انیمیشــن‬ ‫زیبــا را مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫انیمیشن‬ ‫پانته ا پاد‬ ‫کوبو و دوتار‬ ‫انیمیشــن کوبــو و دوتــا محصــول ســال ‪2016‬‬ ‫دــر ژانــر حماســی‪ ،‬فانتــزی و اکشــن اســت‪.‬‬ ‫کارگردــان و تهیــه کنندــه ان تراویــس نایــت‬ ‫اســت کــه ســبک اســتاپ موشــن همــراه‬ ‫باافکــت هــای کامپیوتــری را بــرای ایــن اثــر‬ ‫زیبــا برگزیدــه اســت‪.‬‬ ‫ایــن انیمیشــن بــه حــق یــک اثرهنــری و تکنیکــی درســبک خــود اســت کــه دــر ان تکنولوژیهــای‬ ‫روز دنیــا بــرای مجســمه ســازی ماننــد پرینــت ســه بعدیبسیاراســتفاده شــده اســت‪ .‬کوبــو و‬ ‫دوتــار انیمیشــنی اســت کــه ســبک اســتاپ موشــن را وارد مرحلــه جدیدــی کردــه بــه طــوری‬ ‫کــه هــر بینندــه ای بــا مشــاهده محیــط هــا و مدــل هــای فــراوان انکــه بــه زیبایــی و بســیار روان‬ ‫حرکــت مــی کنند‪،‬شــاید بــه ســختی بــاور کنــد کــه ســبک ایــن انیمیشــن اســتاپ موشــن اســت‪.‬‬ ‫داســتان ایــن انیمیشــن از همــان ابتدــا انقدــر جــذاب و دیدنــی اســت کــه بــا اولیــن پالــن انیمیشــن‬ ‫کــه بــا نــور پردــازی و رنــگ بندــی خیــره کنندــه بینندــه را محصــور خــود کردــه اســت بــه بییندــه‬ ‫ایــن نویــد را مــی دهــد کــه بــا فیلمــی عمیــق و تاثیــر گــذار چــه از لحــاظ بصــری و چــه از لحــاظ‬ ‫معنــا روبروســت‪.‬‬ ‫داســتان ایــن انیمیشــن دربــاره کودکــی بــا نــام کوبــو دــر زمــان ژاپــن باســتان اســت کــه همــراه‬ ‫بــا نواختــن دوتــار هــر روزه داســتان هایــی را بــرای مردــم دهکدــه تعریــف مــی کنــد و از ایــن‬ ‫راهــاز مادــر مریــض خــود مراقبــت مــی کنــد ‪ .‬امــا او یــک روز دیرتــر از زمــان تعییــن شــده بــه‬ ‫خانــه بــر مــی گردــد و بــا اشــباحی از گذشــته خــود روبــرو مــی شــود‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪26‬‬ ‫هــای‬ ‫شــخصیت‬ ‫انیمیشــن کوبــو و دــو‬ ‫تــا ر‬ ‫کوبــو‪ :‬پســر ماجراجــوی‬ ‫داســتان‪ .‬یکــی از‬ ‫چشــمهای اون رو‬ ‫پدربزگــش موقــع تولــد‬ ‫ازش دزدیدــه‪.‬‬ ‫میمــون‪ :‬همــراه کوبــو‪.‬‬ ‫اون بشــدت عاقــل و‬ ‫نگــران کوبــو هســت‪.‬‬ ‫سوســک‪ :‬یــک سوســک‬ ‫گندــه ســامورایی‪ .‬بــا اینکــه کمــی خنــگ هســت امــا هــر کاری بــرای کوبــو میکنــه‪.‬‬ ‫شا ِه شب‪ :‬پدربزرگ کوبو‪ .‬مثل اینکه اون با کل دنیا دعوا داره‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 14 ‫گیم‬ ‫ثنا محمدی‬ ‫ســری بازی هــای کال اف دیوتــی از‬ ‫محبوب تریــن عناویــن اکشــن دــر دنیــای‬ ‫بازی هــای ویدیویــی هســتند‪ .‬ایــن ســری‬ ‫تاکنــون چندیــن نســخه ناموفــق دــر پلتفرم‬ ‫موبایــل داشــته امــا دــر نهایــت عنوانــی کــه‬ ‫دــر ســال ‪ 2019‬دــر ســبک بتــل رویــال‬ ‫عرضــه شــد توانســت نظــر مخاطبــان‬ ‫را جلــب کردــه و بــه یکــی از بهتریــن‬ ‫بازی هــای موبایلــی تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫ایــن بــازی ماننــد دــو رقیــب اصلــی خــود یعنــی پابجــی و فورتنایــت از رقابت هــای بتــل رویــال‬ ‫‪ 100‬نفــره پشــتیبانی می کنــد و البتــه مودهــای کالســیکی ماننــد دــث مــچ) را نیــز همچنــان حفــظ‬ ‫کردــه اســت‪ .‬اگــر از عالقه مندــان ســبک بتــل رویــال و اکشــن اول شــخص هســتید‪ ،‬بــه هیــچ عنــوان‬ ‫نبایــد بــازی را از دســت بدهیــد‪.‬‬ ‫اغــراق نیســت اگــر بگوییــم فورتنایــت‬ ‫شناخته شــده ترین و محبوب تریــن بــازی‬ ‫بتــل رویــال ایــن روزهاســت‪ .‬ایــن عنــوان‬ ‫اکشــن کــه گرافیــک کارتونــی جذابــی دارد‬ ‫شــما را دــر نقــش یکــی از شــخصیت های‬ ‫بــازی قــرار دادــه و بــه همــراه ‪ 99‬بازیکــن‬ ‫دیگــر دــر یــک جزیــره زیبــا رهــا می کنــد‬ ‫تــا بــرای زندــه ماندــن تــاش کنیــد! تنــوع‬ ‫بــاالی شــخصیت ها و ســاح های بــازی‬ ‫بــه همــراه وســایل نقلیــه مختلفــی کــه دــر‬ ‫گوشــه و کنــار نقشــه بــازی پراکندــه شــده اند‪ ،‬از مهمتریــن دالیــل محبوبیــت فورتنایــت هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن گرافیــک بــازی نیــز دــر ســطح بســیار باالیــی قــرار دــارد و البتــه ایــن موضــوع باعــث شــده‬ ‫تــا بــرای تجربــه روان فورتنایــت بــه یــک گوشــی یــا تبلــت قدرتمنــد نیــاز داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪28‬‬ ‫بــازی پابجــی را می تــوان پایه گــذار‬ ‫بازی هــای بتــل رویــال بــه شــکل امــروزی‬ ‫ان دانســت‪ .‬ایــن بــازی دــر ابتدــا دــر‬ ‫ســال ‪ 2017‬بــرای رایانه هــای شــخصی‬ ‫عرضــه شــد امــا بــه مــرور راه خــود را بــه‬ ‫دیگــر کنســول ها و پلتفرم هــا بــاز کــرد و‬ ‫دــر نهایــت دــر ســال ‪ 2018‬تحــت عنــوان‬ ‫پابجــی موبایــل روانــه بــازار گوشــی های‬ ‫هوشــمند شــد‪.‬‬ ‫ایــن عنــوان کــه توســط اســتودیوی پابجی از‬ ‫زیرمجموعه هــای شــرکت نــام اشــنای تنســنت گیمــز توســعه دادــه شــده‪ ،‬یــک محیــط جزیــره ای بســیار‬ ‫وســیع را پیــش روی شــما قــرار می دهــد کــه دــر هــر گوشــه و کنــار ان ایتــم‪ ،‬وســیله نقلیــه‪ ،‬دشــمن‬ ‫و ‪ ...‬نهفتــه اســت‪ .‬گرافیــک واقع گرایانــه و جذابیــت بــاالی رقابت هــای پابجــی موبایــل از اصلی تریــن‬ ‫عوامــل محبوبیــت ایــن عنــوان هســتند کــه باعــث شــده اند بعــد از ســال ها هنــوز هــم ســرورهای بــازی‬ ‫بســیار شــلوغ باشــند‪.‬‬ ‫بدــون تردیــد اوالنــد یکــی از خالقانه تریــن بازی هــای موبایلــی ســال های اخیــر اســت کــه شــماره‬ ‫دــوم ان بــا گرافیــک بهتــر و گیــم پلــی‬ ‫بهبــود یافته تــر نســبت بــه نســخه اول دــر‬ ‫ســال ‪ 2015‬روانــه بــازار شــد‪.‬‬ ‫دــر ایــن بــازی شــما کنترل یک شــخصیت‬ ‫بــا نــام دلخــواه را دــر دســت گرفتــه و بــه‬ ‫ســفر دــر تاریــخ بازی هــای ویدیویــی‬ ‫می رویــد! اوالنــد‪ 2‬اشــارات فراوانــی بــه‬ ‫بهتریــن و معروف تریــن بازی هــای تاریــخ‬ ‫دــارد و ســبک و ظاهــر گرافیکــی ان هــم‬ ‫دــر مراحــل مختلــف تغییــر می کنــد تــا‬ ‫حــس نوســتالژی بیشــتری بــه مخاطــب القــاء شــود‪ .‬دــر اوالنــد‪ 2‬می توانیــد تجربــه بازی هایــی‬ ‫بــا گرافیــک دــو بعدــی و پیکســلی و همچنیــن بازی هــای س ـه بعدی جدیدــی ماننــد زلدــا را مــرور‬ ‫کردــه و شــاهد چگونگــی تحــول دنیــای گیــم دــر ســالیان اخیــر باشــید‪.‬‬ ‫دــر روزهایــی کــه همــه بازی هــای موبایلــی تقریب ـاً شــبیه هــم شــده اند و تنــوع و خالقیــت خاصــی‬ ‫بــه چشــم نمی خــورد‪ ،‬تجربــه اوالنــد‪ 2‬می توانــد بســیار لــذت بخــش باشــد و از همیــن رو پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم حتم ـاً ایــن بــازی جــذاب را امتحــان کنیــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 15 ‫بازی‬ ‫ان را بیــن افــراد حاضــر تقســیم می کردنــد‪،‬‬ ‫هــر کــس کــه مهــره دــر ســهم نانــش می بــود‪،‬‬ ‫می گفــت‪« :‬مهــره پیــش مــن اســت‪ ».‬بعــد همــه‬ ‫او را بــه بــاد کتــک می گرفتنــد البتــه بــه صورت‬ ‫شــوخی و نمادیــن‪ .‬بعــد او فریــاد مــی زد و از‬ ‫خدــا مدــد می خواســت و می گفــت‪« :‬خدایــا‬ ‫بــه فریادــم بــرس‪ ،‬امدادــم کــن‪ ».‬می گوینــد‪،‬‬ ‫فردــای ان روز حتمــاً بــاران می باریــد‪ .‬دــر‬ ‫ایــن مراســم نیایــش‪ ،‬بــازی‪ ،‬تفریــح و شــادی‬ ‫و خیلــی وجوهــات دیگــر مادــی و معنــوی بــه‬ ‫چشــم می خــورد‪.‬‬ ‫شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫هل هل کوسه‬ ‫زمانــی کــه کشــاورزان انتظــار بــاران را داشــتند و بــاران‬ ‫نمی باریــد‪ ،‬بچه هــا و جوان هــا یــک پســر نوجــوان‬ ‫یــا جــوان را بــه شــکل دیــو (خیلــی زشــت‪ ،‬البتــه گویــا‬ ‫دــر بعضــی جاهــا بــرای دیــو شــاخ هــم می گذاشــتند)‬ ‫اراســته می کردنــد‪ .‬چهــره اش را بــا زغــال ســیاه‬ ‫می کردنــد و جامــه چوپانــان یعنــی ُکردیــن (لباســی‬ ‫بودــه از جنــس نمــد کــه ســر شــانه های بــر جســته ای‬ ‫داشــته و شــبانان وقتــی شــب هنــگام بــه دشــت و‬ ‫صحــرا می رفتنــد‪ ،‬می پوشــیدند‪).‬‬ ‫را بــر تــن او می پوشــاندند‪ ،‬بعــد طنابــی دــور گردــن او‬ ‫می بســتند کــه جهــت کنتــرل او بــود؛ ســپس کودــکان‬ ‫و چندتایــی از جوانــان و بزرگســاالن دــر کوچه هــا بــه‬ ‫دنبــال او راه می افتادنــد‪،‬‬ ‫هلهله و شادی و هیاهو می کردند‪.‬‬ ‫بــه دــرب خانه هــا می کوبیدنــد و اگــر صاحبخانــه دــر را بــاز می کــرد از او طلــب‬ ‫مقدــاری ارد می کردنــد‪،‬‬ ‫صاحبخانــه ارد را دــر کیســه می ریخــت و بــه ان هــا می دــاد‪ ،‬وقتــی بــه اندــازه کافــی‬ ‫ارد جمــع کردنــد‪ ،‬بــه صحــرا می رفتنــد و اتشــی روشــن می کردنــد‪ ،‬نــان را خمیــر‬ ‫می کردنــد و قبــل از انکــه دــر اتــش بگذارنــد‪ ،‬یــک مهــره یعنــی ل ُ ُپــک ( مهــره‪.‬‬ ‫معمــوالً مهــره ابــی رنگــی بودــه کــه بــا ســنجاق بــه لبــاس نوزادــان و بچه هــا یــا‬ ‫چیزهــای دیگــر کــه می خواســتند چشــم نخــورد می بســتند‪).‬‬ ‫در ان قرار می دادند؛ وقتی که نان پخته می شد‪،‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪30‬‬ ‫واژه ی َهــل َهلــه گویــی هم معنــی واژه ی فارســی هلهلــه اســت یعنــی ســر و صدــای تــوام بــا‬ ‫شــادی‪ .‬و امــا واژه ی کوســه بــه مــرد بدــون ریــش و ســبیل اطــاق می شــده‪ ،‬امــا دــر ایــن جــا‬ ‫ممکــن اســت‪ ،‬صدــای کــوس دهــل باشــد‪ ،‬چــون بــا هلهلــه تناســب دــارد‪.‬‬ ‫ایــن اییــن را بــه طــور کامــل از زبــان پدــرم نوشــتم کــه خودشــان هــم ایــن مراســم یــا بــازی‬ ‫ایینــی را انجــام می دادنــد‪ .‬ممکــن اســت نقــل ایــن مراســم بــه اشــکال دیگــری هــم باشــد‪.‬‬ ‫ایــن بــازی را می شــود‪ ،‬بــه صــورت یــک نمایــش جــذاب ایینــی بــا کوچولوهــا اجــرا کــرد‪،‬‬ ‫ضمــن ایــن کــه انصــاف و تقســیم و ارزش هــای دیگــر را هــم یــاد می گیرنــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪31‬‬ صفحه 16 ‫تصویری از انیمیشن کوبو و دوتار‬ صفحه 17

آخرین شماره های ماهنامه دنیای بچه ها

ماهنامه دنیای بچه ها 46

ماهنامه دنیای بچه ها 46

شماره : 46
تاریخ : 1401/01/15
ماهنامه دنیای بچه ها 45

ماهنامه دنیای بچه ها 45

شماره : 45
تاریخ : 1400/12/01
ماهنامه دنیای بچه ها 44

ماهنامه دنیای بچه ها 44

شماره : 44
تاریخ : 1400/11/01
ماهنامه دنیای بچه ها 43

ماهنامه دنیای بچه ها 43

شماره : 43
تاریخ : 1400/10/01
ماهنامه دنیای بچه ها 42

ماهنامه دنیای بچه ها 42

شماره : 42
تاریخ : 1400/09/01
ماهنامه دنیای بچه ها 41

ماهنامه دنیای بچه ها 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/08/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!