ماهنامه دنیای بچه ها شماره 35 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 35

صفحه بعد

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 35

ماهنامه دنیای بچه ها شماره 35

‫سال چهارم‪ -‬شماره ‪ - 35‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫قیمت ‪ 20‬هزارتومان‬ ‫معرفی کتاب رازهای بابابزرگ قورباغه‬ ‫قصه (کواالی قهرمان)‬ ‫داستان اسطوره ای رستم و سهراب‬ ‫انیمیشن شاهزاده خانم کاگویا‬ ‫نگاهی به کشور دانمارک‬ ‫قصه ماه ‪ :‬بوی عیدی‬ ‫غذاهای محبوب دانمارکی‬ صفحه 1 ‫ماهنامه دنیای بچه ها‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‬ ‫سال چهارم ‪ ،‬شماره ‪ ،35‬اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫سردبیر‬ ‫شماره مجوز‪81563 :‬‬ ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫تحریریه‪:‬‬ ‫مدیر روابط عمومی‬ ‫علی اسدابادی (کرمانشاهی)‬ ‫شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫فوادمحمدهاشم‬ ‫میالد محمدهاشم‬ ‫معرفی کتاب (رازهای بابابزرگ قورباغه) ‪3‬‬ ‫مطالعــه کتــاب یکــی از بهتریــن و بــا ارزش تریــن‬ ‫عادت هایــی اســت مــا بچه هــا در ایــن ســن می توانیــم‬ ‫بــه ان عــادت کنیــم و تــا بزرگســالی نیــز ایــن عــادت‬ ‫پســندیده را ادامــه بدهیــم‪.‬‬ ‫در زمــان اوقــات فراغــت در فصــل تابســتان و قبــل از‬ ‫ان بــه دلیــل تعطیلــی مــدارس‪ ،‬بهتریــن کار بــه جــای‬ ‫مشــغول شــدن و گذرانــدن وقــت بــا وســایلی ماننــد‬ ‫موبایــل و یــا تبلــت مطالعــه اســت‪ .‬مــا می توانیــم بــا‬ ‫کمــک و راهنمایــی بزرگترهــا‪ ،‬چنــد کتــاب مفیــد بــرای‬ ‫مطالعــه انتخــاب کنیــم و در یــک زمــان مشــخص‬ ‫بخوانیــم‪.‬‬ ‫لذتــی کــه در کتــاب خوانــدن وجــود دارد در چیــز دیگــری‬ ‫نمی تــوان پیــدا کــرد و انســان هیــچ جایگزینــی تــا بــه‬ ‫امــروز بــا پیشــرفت تکنولــوژی و انــواع رســانه ها بــرای‬ ‫ان نیافتــه اســت‪.‬‬ ‫یکــی از کارهــای گروهــی دوســتانه کــه بســیار مفیــد‬ ‫اســت و بعضــی از بچــه هــا بــا همکالسـی های خــود بــه‬ ‫ان مشــغولند‪ ،‬درســت کــردن گروه هــای کتابخوانــی‬ ‫اســت‪ .‬گروه هایــی کــه در ان‪ ،‬ضمــن مطالعــه کتاب هــای‬ ‫مشــخص شــده و صحبــت دربــاره ان‪ ،‬اعضــاء بــا امانــت‬ ‫دادن کتــاب بــه همدیگــر بــه نوعــی در بــاال بــردن اگاهی‬ ‫و ســطح مطالعــه دوستانشــان نیــز کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫قصه (کواالی قهرمان)‬ ‫‪4‬‬ ‫اختراعات مهم بشر (دوچرخه)‬ ‫‪5‬‬ ‫ورزش (وزنه برداری)‬ ‫‪6‬‬ ‫انیمیشن (شاهزاده خانم کاگویا)‬ ‫‪7‬‬ ‫موسیقی(فاگوت)‬ ‫‪8‬‬ ‫موضوع کتاب‬ ‫قصه ماه (بوی عیدی)‬ ‫‪10‬‬ ‫اسطوره ها ( رستم و سهراب )‬ ‫‪23‬‬ ‫نگاهی به کشور دانمارک‬ ‫‪24‬‬ ‫حیات وحش دانمارک‬ ‫‪26‬‬ ‫غذاهای محبوب دانمارکی‬ ‫‪28‬‬ ‫ورزش دانمارک‬ ‫‪30‬‬ ‫بابابزرگ هــا معمــوالً چیزهایــی را می داننــد کــه نوه هایشــان هنــوز تجربــه نکرده انــد‪ .‬بــرای‬ ‫همیــن شــنیدن تجربه هــای ان هــا شــبیه قصه هــای تــوی کتاب هــا جــذاب و دوست داشــتنی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در کتــاب «رازهــای بابابــزرگ قورباغــه» پدربــزرگ عینکــش را بــه چشــم زده‪ ،‬دســت قورباغــه‬ ‫کوچولــو را گرفتــه و دوتایــی دارنــد شــاد و خنــدان در جنــگل قــدم می زننــد؛ امــا ایــن یــک‬ ‫گشــت وگذار معمولــی نیســت!‬ ‫چون بابابزرگ قصد دارد سه راز قورباغه ای مهم زندگی را به نوه ی خود یاد بدهد‪.‬‬ ‫اخــر قورباغه هــا دشــمنان ترســناک زیــادی دارنــد و همیشــه بایــد حواسشــان را جمــع کننــد‪.‬‬ ‫پــس احتمــال دارد کــه ایــن رازهــا ترســناک باشــند!‬ ‫بــرای مثــال‪ ،‬اگــر یــک مــار بــزرگ وســط جنــگل‪ ،‬از بیــن بوته هــا بیــرون بیایــد و بی صــدا زُل‬ ‫بزنــد تــوی چش ـم های شــما‪ ،‬بایــد چ ـه کار کنیــد؟‬ ‫اولین چیزی که به فکر قورباغه ی کوچولو رسید فرار کردن بود!‬ ‫امــا بابابــزرگ کار دیگــری کــرد‪ .‬او می دانســت کــه راز اول شــجاع بــودن اســت؛ امــا همیــن‬ ‫کــه جلــوی مــار بایســتد و داد بزنــد مــن شــجاع هســتم کافــی اســت؟‬ ‫بخشی از متن‬ ‫روزی قورباغه کوچولو و بابابزرگ قورباغه توی جنگل قدم می زدند‪.‬‬ ‫بابابــزرگ بــه قورباغــه کوچولــو گفــت‪« :‬تــو داری کم کــم بــزرگ می شــوی و بایــد خیلــی‬ ‫چیزهــا را یــاد بگیــری‪ .‬تــو بایــد بدانــی کــه مــا دشــمن های زیــادی داریــم‪».‬‬ ‫قورباغه کوچولو پرسید‪« :‬بابابزرگ‪ ،‬باید چی کار کنیم؟»‬ ‫بابابزگ جواب داد‪« :‬تو باید رازهای زندگی را بدانی!»‬ ‫معرفی نویسنده کتاب‬ ‫کیکو کاسزا‬ ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫دنیای بچه ها را در هرجای دنیا بخوانید‬ ‫شــما می توانیــد فایــل ‪ P.D.F‬ماهنامــه دنیــای بچــه هــا را‬ ‫کــه دارای اطالعــات جامع تــری دربــاره هــر شــماره بــا موضــوع‬ ‫هنــری و فرهنگــی بــرای کــودکان اســت و شــامل مباحثــی ماننــد‬ ‫داســتان‪ ،‬معرفــی نویســندگان کــودک‪ ،‬شــغل هــای اینــده ‪ ،‬مهــارت‬ ‫هــای موســیقی‪ ،‬نمایــش‪ ،‬اشــنایی بــا مفاهیــم روانشانســی کــودکان‬ ‫و امــوزش زبــان انگلیســی می باشــد را بــا مراجعــه بــه ســایت جــار‬ ‫و نصــب اپلیکیشــن مربوطــه‪ ،‬بــا پرداخــت مبلــغ نیــم بهــا دریافــت‬ ‫کنیــد‪ .‬در ضمــن شــماره های قبلــی نشــریه نیــز از همیــن طریــق‬ ‫قابــل دریافــت می باشــد‪.‬‬ ‫‪www.jaaar.com‬‬ ‫رمزینه لینک ارشیو دنیای‬ ‫بچه ها در سایت جار‬ ‫رازهای بابابزرگ قورباغه‬ ‫طراح و گرافیست‬ ‫فهرست مطالب‬ ‫سخن‬ ‫سردبیر‬ ‫نازنین زینب نوروزی‬ ‫دبیر تحریریه‬ ‫سمیه عبدالمحمدی ‪ -‬حسین شیردل‪ -‬علیرضا محمدهاشم‪-‬‬ ‫کبری تبریزیان‪-‬علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫دبیر سرویس عکس‬ ‫پروانه فیروزی‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫فاطمه عبدالمحمدی‬ ‫نشانی دفتر مرکزی‪:‬‬ ‫تهران‪ -‬خیابان نامجو‪ -‬خیابان یزدی ‪-‬کوچه اسالمی‪ -‬پالک ‪1‬‬ ‫تلفکس‪77573576 :‬‬ ‫کدپستی‪1615863111 :‬‬ ‫استفاده از مطالب این نشریه با ذکر منبع بالمانع است‪.‬‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬گنجینه مینیاتور‬ ‫شبکه توزیع فروش‪ :‬شرکت نشرگستر امروز ‪54081 000‬‬ ‫کاســزا در ‪ 23‬دســامبر ‪ 1951‬در اینوشــیما ســیتی کــه یــک جزیــره کوچــک در ژاپــن اســت‬ ‫از پــدر و مــادر تومیــزو تانــاکا‪ ،‬تاجــر و ماســوکو تانــاکا‪ ،‬خانــه دار متولــد شــد‪.‬‬ ‫او همــراه بــا پــدر و مــادرش‪ ،‬دو بــرادر و پدربــزرگ و مادربــزرگ در یــک خانــواده بــزرگ‬ ‫بــزرگ شــد‪.‬‬ ‫وی ژاپــن را بــرای تحصیــل در دانشــگاه ایالتــی کالیفرنیــا در نورتریــج در ایــاالت متحــده‬ ‫تــرک کــرد و در ســال ‪ 1975‬بــا مــدرک لیســانس در طراحــی گرافیــک فــارغ التحصیــل شــد‪.‬‬ ‫کیکــو هنــگام کار بــه عنــوان یــک طــراح گرافیــک‪ ،‬بــه کتــاب هــای تصویرگــری کتــاب‬ ‫کــودک عالقه منــد شــد‪.‬‬ ‫او در وقت ازاد شروع به خلق کتاب های تصویری کرد‪.‬‬ ‫اولیــن کتــاب او در ســال ‪ 1981‬در ژاپــن منتشــر شــد و پــس از ان وی بــه انتشــار کتــاب بــه‬ ‫زبــان مــادری خــود ادامــه داد‪ .‬وی هــم اکنــون ‪ 22‬کتــاب منتشــر کــرده اســت و کتاب هایــش‬ ‫بــه ‪ 16‬زبــان ترجمــه شــده اســت‪.‬‬ ‫کیکــو کاســزا نویســنده و تصویرگــر کتــاب مصــور امریکایــی ژاپنــی اســت‪ .‬اثــار او بــه‬ ‫چندیــن زبــان ترجمــه شــده اســت و حیوانــات را بــه عنــوان شــخصیت هــای اصلــی بــه نمایش‬ ‫مــی گــذارد‪.‬‬ ‫وی پــس از ازدواج در ســال ‪ 1976‬بــا ‪ ، Gregory J. Kasza‬یــک شــهروند امریکایــی و‬ ‫اســتاد کالــج‪ ،‬بــرای همیشــه بــه ایــاالت متحــده مهاجــرت کــرد‪ .‬وی در ابتــدا پــس از فــارغ‬ ‫التحصیلــی از دانشــگاه بــه عنــوان طــراح گرافیــک کار مــی کــرد‪ ،‬در حالــی کــه کتــاب هــای‬ ‫کــودکان را بــه عنــوان ســرگرمی ایجــاد مــی کــرد‪.‬‬ ‫او اولیــن بــار نوشــتن کتــاب هــای کــودکان را بــه عنــوان یــک ســرگرمی از زمانــی کــه خــود‬ ‫و همســرش در اکــوادور زندگــی مــی کردنــد شــروع کــرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ صفحه 2 ‫ثنا محمدی‬ ‫قـصــــه‬ ‫ملینا محمدی‬ ‫اختراعات‬ ‫مهم بشر‬ ‫دوچرخه‬ ‫کواالیقهرمان‬ ‫یکــی بــود یکــی نبــود تــوی جنــگل هــای اســترالیا کنــار یــک رود خانــه درخــت بزرگــی قــرار داشــت کــه کبوتــری بــا جوجــه هایــش روی ان درخــت زندگــی‬ ‫می کردنــد‪.‬‬ ‫یــک روز کــه جوجــه هــا تنهــا مانــده بودنــد‪ ،‬یــک گنجشــک قشــنگ پــر زد کنــار النــه جوجــه هــا نشســت‪ ،‬جوجه هــا کــه تابحــال هیــچ پرنــده ای جــز مــادر و پــدر‬ ‫خودشــان ندیــده بودنــد بــا دیــدن گنجشــک از تــرس سرهایشــان را زیــر پرهایشــان کردنــد «مثــا پنهــان شــدند» ‪.‬‬ ‫گنجشک گفت‪ :‬چرا از من می ترسید ؟ به من می گن گنجشک منم بچه هایی مثل شما دارم‪ ،‬امدم برایشان غذا پیدا کنم‪.‬‬ ‫انها به گنجشک گفتند‪ :‬چقدر تو زیبا هستی و چه قشنگ سریع بال می زنی و پرواز می کنی؟‬ ‫گنجشک گفت‪ :‬خداوند این بالهای زیبا را به من داده تا با ان ها به هرجایی که می خواهم پرواز کنم‪.‬‬ ‫جوجــه هــا داشــتند بــا گنجشــک صحبــت مــی کردنــد کــه درخــت تــکان خــورد فــوری ترســیدند و دوبــاره سرهایشــان را الی پرهــم پنهــان کردند‪.‬یــک حیــوان‬ ‫بــزرگ بــا پنجــه هــای قــوی‪ ،‬گوشــهای پهــن و بــدن پشــمالو کــه خیلیــم بــا نمــک و مهربــون بــه نظــر مــی رســید بــه درخــت چســبیده بــود‪.‬‬ ‫به جوجه ها نگاه کرد و گفت‪ :‬نترسید شما که غذای من نیستید‪ .‬جوجه ها گفتند‪ :‬ما را چه جوری دیدی ما که پنهان شدیم‪.‬‬ ‫دوچرخــه وســیله نقلیـه ای اســت ســبک و دارای دو چــرخ کــه به کمک‬ ‫پــا زدن حرکــت می کنــد‪ .‬تاریخچــه دوچرخه ســواری بــه عنــوان یــک‬ ‫ورزش بــا تاریخچــه خــود دوچرخــه‪ ،‬ارتباط کامــل دارد‪.‬‬ ‫اولیــن فــرد در تاریــخ کــه ســوار بــر دوچرخــه شــد‪ ،‬یــک فرانســوی‬ ‫بــه نــام ســیوراک بــود‪ .‬ســیوراک‪ ،‬در ســال ‪ 1690‬میــادی دوچرخـه ای‬ ‫چوبــی ســاخت کــه شــاخه هایی عمــودی بــر روی چرخهــای ان قــرار‬ ‫داشــت و هــر دو چــرخ بــه وســیله یــک چــوب افــق بــه هــم متصــل‬ ‫می شــد‪ .‬ایــن دســتگاه‪ ،‬پنجــه رکاب نداشــت و حرکــت ان بــه کمــک‬ ‫فشــار دادن پاهــا بــر روی زمیــن صــورت می گرفــت‪ .‬اهالــی پاریــس‪،‬‬ ‫دوچرخــه ســیوراک را اســب چوبــی عنــوان داده بودنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1817‬در شــهر کارلســروهه المــان شــخصی بــه نــام بــارون‬ ‫فــون دریــاس دوچرخــه پایــی کاملتــری ســاخت و یــک زیــن کوچــک‬ ‫هــم بــر روی ان قــرار داد‪ .‬دوچرخه هــای فــون دریــاس بــه زودی‬ ‫در چنــد پایتخــت اروپایــی بــه مــردم معرفــی شــد و شــخصی بــه نــام‬ ‫دنیــس جانســون یکــی از انهــا را بــا خــود بــه انگلســتان بــرد تــا از روی‬ ‫ان بســازد و بفروشــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1860‬در فرانســه‪ ،‬کارخانـه داری بــه نــام میشــو بــه دوچرخــه‬ ‫عالقمنــد شــد و تصمیــم گرفــت تغییراتــی در ان بــه وجــود بیــاورد‪.‬‬ ‫بــرای ایــن کار‪ ،‬میشــو مهنــدس جــوان و مبتکــری بــه نــام پی یــر‬ ‫اللمنــت را بــه اســتخدام کارخانــه خــود دراورد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1871‬در انگلســتان دوچرخ ـه ای بــه بــازار امــد کــه کــم و‬ ‫بیــش شــبیه بون شــیکر بــود‪ .‬ایــن دوچرخــه را شــخصی بــه نــام جیمــز‬ ‫اســتانلی چنــان ســاخته بــود کــه چرخــی بــزرگ در جلــو و چرخــی‬ ‫کوچــک در عقــب داشــت و بــا یــک پــدال کــه در مرکــز چــرخ جلــو‬ ‫کار گذاشــته شــده بــود‪ ،‬حرکــت می کــرد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1889‬میــادی دانلــپ از تایرهــای هــوادار بــرای دوچرخــه‬ ‫اســتفاده کــرد‪ .‬نخســتین تایــری کــه دانلــپ ســاخت‪ ،‬اکنــون در مــوزه‬ ‫«ادینبــورد» در انگلســتان نگهــداری می شــود‪.‬‬ ‫ایــن تایــر پیــش از انکــه بــاز نشســته شــود‪ ،‬حــدود پنــج هــزار کیلومتــر کار کــرده‬ ‫بــود‪ .‬در اواخــر ســال ‪ ،1888‬گروهبــان بلفســت بــرای کمپانــی دانلــپ الســتیک‬ ‫تویــی و رویــی دوچرخــه را ســاخت و از ان تاریــخ تاکنــون دوچرخــه را بــه صورتــی‬ ‫کــه امــروز معمــول اســت می ســازند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1896‬بــا شــروع نخســتین دوره بازیهــای المپیــک نویــن‪ ،‬مســابقات‬ ‫دوچرخه ســواری بــه عنــوان یــک رشــته ورزشــی مســتقل و پرطرفــدار در برنامــه‬ ‫بــازی هــا گنجانــده شــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1878‬اولیــن اتحادیــه ملــی دوچرخه ســواران در انگلســتان تاســیس شــد‬ ‫و ایــن اتحادیــه‪ ،‬مقــررات خاصــی بــرای مســابقات دوچرخه ســواری در جــاده و‬ ‫پیســت برقــرار کــرد‪.‬‬ ‫کــواال گفــت‪ :‬ولــی فقــط شــما ســرتان را پنهــان کردیــد بدنتــان بیــرون بــود جوجه هــای قشــنگ اســم مــن کــواال اســت مــن نوعــی خــرس درختــی هســتم و در‬ ‫همســایگی شــما بــا خانــواده ام کنــار ایــن درخــت زندگــی مــی کنــم‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1891‬دوچرخــ ه ســواری بــه نــام پاگربیــل موفــق شــد ‪ 142‬ســاعت‬ ‫(حــدود ‪ 6‬شــبانه روز) پیوســته رکاب بزنــد‪ .‬ایــن رکوردگیــری در مکانــی کــه امروزه‬ ‫مجموعــه بســیار بــزرگ مدیســون اســکوئرگاردن نیویــورک برپــا شــده اســت‪،‬‬ ‫صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫جوجــه هــا گفتنــد‪ :‬خــوش بــه حالــت مــی تونــی همــه جــا بــروی‪ .‬کــواال گفــت‪ :‬ولــی مــن و همــه حیوانــات کــه بــال نداریــم دوســت داریــم مثــل شــما پرنــده باشــیم‬ ‫و در اســمان ابــی و زیبــای خداونــد پــرواز کنیــم خــدا نعمــت بــزرگ پــرواز کــردن را بــه شــما داده صبــر کنیــد بزرگتــر شــوید‪ ،‬عجلــه نکنیــد‪ ،‬شــما هــم مــی‬ ‫توانیــد مثــل مــادر و پــدر خودتــان قشــنگ بــه هرجایــی کــه خواســتید پــرواز کنیــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ،1895‬لوتر‪.‬اچ‪.‬پورتــر کتابــی منتشــر کــرد بــا عنــوان «دوچرخه ســواری‬ ‫بــرای تندرســتی و تفریــح»‪ .‬پورتــر در کتــاب خــود خاصیــت دوچرخه ســواری را در‬ ‫کــم کــردن وزن‪ ،‬افزایــش قــدرت بــدن و بهبــود تنفــس شــرح داده بــود‪.‬‬ ‫یــک مرتبــه کــواال دیــد عقابــی بــه النــه کبوترهــا بــرای شــکار جوجــه هــا مــی ایــد‪ ،‬کــواال ســریع فریــاد زد‪ :‬خطــر و خــود را روی النــه ی جوجــه هــا انداخــت و بــا‬ ‫پنجــه هــای خــود بــه بــال هــای پرنــده شــکاری مــی زد‪ ،‬تــا پرنــده را دور کنــد‪.‬‬ ‫ن المللــی دوچرخـ ه ســواری‪ ،‬در ســال ‪ 1900‬بــا تاســیس‬ ‫پایـ ه هــای فدراســیون بیـ ‬ ‫ن المللــی دوچرخـ ه ســواری‪ ،‬ریختــه شــد‪ .‬مرکــز ایــن اتحادیــه در شــهر‬ ‫اتحادیــه بیـ ‬ ‫پاریــس بــود‪.‬‬ ‫گنجشــک کــه ایــن صحنــه را دیــد خــود را بــه کبوتــر پــدر و مــادر رســاند و گفــت‪ :‬جوجــه هایتــان در خطــر هســتند زود بیائیــد‪ .‬خانــم کاکلــی و کــواال بــا کمــک‬ ‫هــم بــه هــر زحمتــی کــه بــود پرنــده ی شــکاری را دور کردنــد‪ .‬کــواال کمــی زخمــی شــده بــود ولــی خوشــحال بــود کــه توانســته جوجــه هــای همســایه را نجــات‬ ‫بدهــد‪ .‬کبوتــر مــادر از گنجشــک و کــواال بــرای نجــات جــان جوجــه هایشــان تشــکر کــرد و بعــد از ان داســتان شــجاعت کــواال در جنــگل پیچیــد و همــه او را‬ ‫کــواالی قهرمــان مــی نامیدنــد‪.‬‬ ‫قصه ی ما به سر رسید عقاب به نقشه خودش برای خوردن جوجه ها نرسید‪ .‬باال رفتم دوغ بود پائین امدیم ماست بود قصه ی ما راست بود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 3 ‫ستایش گماری‬ ‫ورزش‬ ‫وزنه برداری‬ ‫سارا گماری‬ ‫انیمیشن‬ ‫داستان شاهزاده خانم کاگویا‬ ‫بشــر بــرای حفاظــت خــود در غارهــا‪ ،‬ناگزیــر بــه جابجایــی ســنگ‬ ‫هــای بــزرگ بــرای قــرار دادن در مقابــل ورودی انهــا بــوده اســت‪.‬‬ ‫مصــری هــا بــرای ســاختن مجســمه هــای عظیــم فراعنــه و اهــرام‬ ‫ثالثــه‪ ،‬مــردان قــوی ان روز جهــان را در کنــار نیــل گــرد اوردنــد و‬ ‫انهــا را بــه ســاختن مجســمه هــای ســنگی وا داشــتند‪.‬‬ ‫مــرد بامبوشــکن یــک روز از دل ســاقه ی بامبــو دختــر کوچــک زیبایــی را پیــدا می کنــد‪ .‬او را بــه خانــه می بــرد و همــراه‬ ‫همســرش بــا شــادی دختــر را بــزرگ می کننــد‪.‬‬ ‫کاوش هــای باســتان شناســی نشــان مــی دهــد وزنــه بــرداری‬ ‫و وزنــه پرانــی بــه همــراه دو و میدانــی و ژیمناســتیک در یونــان‬ ‫باســتان تمریــن مــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بچه های روستا دختر را بامبوی کوچک صدا می زنند اما مرد نامش را شاهزاده خانم می نامد‪.‬‬ ‫همچنیــن وزنــه بــرداری و وزنــه پرانــی جزئــی از بازیهــای تیلــی‬ ‫تیــان ایرلنــدی هــا در ‪ 4000‬ســال قبــل بــوده اســت‪.‬‬ ‫“میلــو” از اهالــی “کورتونــا” ســالهای ســال قهرمــان المپیک باســتان‬ ‫بــود و مــدت ‪ 28‬ســال مقــام خــود را حفــظ کــرد‪.‬‬ ‫از دل بامبوهــا بــرای دختــر ســکه های طــا و‬ ‫لباس هــای رنگارنــگ بیــرون می ریــزد کــه باعــث‬ ‫می شــود مــرد فکــر کنــد دختــر بایــد زندگــی مثــل‬ ‫شــاهزاده ها در شــهر داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اولیــن اثــار بوجــود امــدن ایــن ورزش زمانــی اســت کــه در یونــان‬ ‫باســتان ورزشــکاران بــه وزنــه پرانــی وزنــه بــرداری جدیــد در‬ ‫اروپــا توســط اروپاییــان پایــه گــذاری شــد‪.‬‬ ‫انهــا بــه شــهر می رونــد امــا دختــر روز بــه روز‬ ‫غمگین تــر می شــود‪.‬‬ ‫بــه نظــر مــی رســد کــه در وهلــه نخســت جوانــان روســتایی بدیــن‬ ‫کار دســت زدنــد تــا قــدرت و برتــری خــود را نســبت بــه هــم‬ ‫ســاالن خــود نشــان دهنــد و بــا قدرتشــان خودنمایــی می کردنــد‪.‬‬ ‫ســال ها پیــش تلویزیــون فیلــم «شــاهزاده خانمــی‬ ‫از مــاه» را پخــش کــرد‪ .‬ان فیلــم و حــاال ایــن‬ ‫انیمیشــن محصــول اســتودیو انیمیشــن گیبلــی هــر‬ ‫دو برداشــتی از یــک افســانه عامیان ـه ی ژاپنــی بــه‬ ‫نــام «مــرد بامبوشــکن» هســتند‪.‬‬ ‫امــا ایــن اثــر بــا اثــار خــوش اب و رنــگ بــا‬ ‫کاراکترهــای عجیــب و غریــب بامــزه گیبلــی‬ ‫متفــاوت اســت‪ .‬اینجــا همــه چیــز کمرنگ تــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رقابــت هــای وزنــه بــرداری شــامل دو مســابقه «یــک‬ ‫ضــرب» و « دو ضــرب» اســت‪ .‬در ابتدا شــرکت کنندگان‬ ‫در حرکــت « یــک ضــرب »مســابقه می دهنــد و شــروع‬ ‫بــه بــاال بــردن وزنــه مــی کننــد‪.‬‬ ‫«کاگویــا» نقاشــی های ابرنــگ اســت و بهتریــن‬ ‫حالــت بــرای تعریــف کــردن افســانه ی قدیمــی کــه‬ ‫نشــانه هایی از فرهنــگ یــک کشــور کهــن را بــا‬ ‫خــودش دارد‪.‬‬ ‫نخســت ورزشــکارانی کــه ســبک تریــن وزنــه هــا را‬ ‫انتخــاب کردنــد ‪ ،‬ان هــا را بــاالی ســر مــی برنــد و‬ ‫ســرانجام ‪ ،‬کار بــا بلنــد کــردن ســنگین تــرن وزنــه‬ ‫خاتمــه مــی یابــد‪.‬‬ ‫هــر ورزشــکار ســه بــار فرصــت دارد کــه وزنــه هــای‬ ‫درخواســتی خــود را بــاالی ســر ببــرد‪.‬‬ ‫هــر وزنــه بــردار بــرای بلنــد کــردن وزنــه یــک دقیقــه‬ ‫فرصــت دارد‪.‬‬ ‫اغــاز ایــن زمــان از لحظــه ای اســت کــه صفحه گــذار از‬ ‫روی تختــه ‪ ،‬خــارج مــی شــود‪ ،‬یعنــی بــه محــض اینکــه‬ ‫وزنــه هــا در هالتــر قــرار گرفتنــد و وزنــه ی مــورد نظــر‬ ‫وزنــه بــردار امــاده شــد‪ ،‬او یــک دقیقــه فرصــت دارد‬ ‫کــه ان را بــاالی ســر ببــرد‪.‬‬ ‫کاگویــا وقتــی در طبیعــت اســت نزدیک تریــن رابطــه‬ ‫را بــا زمیــن و زمینــی هــا دارد‪.‬‬ ‫اگــر وزنــه بــردار نتوانــد وزنــه ای را بــاالی ســر ببــرد ‪،‬‬ ‫بــرای حرکــت بعــدی مــی توانــد وزنــه ا ی ســنگین تــر‬ ‫از ان را درخواســت کنــد‪.‬‬ ‫بــه شــهر کــه می ایــد و درگیــر حقه بازی هــا و‬ ‫تشــریفات می شــود از زمیــن هــم فاصلــه می گیــرد‬ ‫ان قــدر کــه در یــک لحظــه ارزو کنــد بــه مــاه برگــردد‪.‬‬ ‫در صورتــی کــه وزنــه هــای انتخابــی طــوری باشــند کــه‬ ‫وزنــه بــردار دو بــار پشــت ســر هــم مجبــور بــه بلنــد‬ ‫کــردن وزنــه باشــد ‪ ،‬در بــار دوم دو دقیقــه فرصــت دارد‬ ‫کــه وزنــه اش را بــاالی ســر ببــرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 4 ‫شاینا مفتخری مظاهری‬ ‫موسیقی‬ ‫پریناز اکبری‬ ‫فاگوت(باسون)‬ ‫دانستنی ها‬ ‫جغد ها قادر به حرکت دادن چشمان حود در کاسه چشم نمی باشند‪.‬‬ ‫کرم های ابرشیم در ‪ 56‬روز‪ 86 ،‬هزار برابر خود غذا می خورند‪.‬‬ ‫فاگــوت از ســازهای بــادی چوبــی اســت کــه قمیــش دوزبان ـه ای دارد‪ .‬صــدای‬ ‫ایــن ســاز در ناحیــه بــاس اســت‪ .‬فاگــوت را در کشــورهای انگلیســی زبان‬ ‫«باســون» می خواننــد‪.‬‬ ‫هرفرد عادی درسرخود ‪ ۹۰‬تا ‪ ۱۲۰‬هزار رشته مو دارد‪.‬‬ ‫فاگوت (باسون) جزو سازهای بادی چوبی دوزبانه است‪.‬‬ ‫فیل بالغ در روز ‪ ۲۲۰‬کیلوگرم غذا و‪ ۲۰۰‬لیتر اب مصرف می کند‬ ‫اصــول ســاختمان ان ماننــد کالرینــت اســت‪ .‬طــول لولـهٔ ان در مجمــوع کمــی‬ ‫کمتــر از ‪ ۳‬متــر اســت کــه دوپنجــم ان‪ ،‬بــه خاطــر راحتــیِ اجــرا و بــه دســت‬ ‫گرفتــن ســاز بــر روی خــود خــم شــده و در کنــار یــا عقــب لولـهٔ درازتــر قــرار‬ ‫گرفته اســت‪.‬‬ ‫فیل ها قادرند روزانه ‪ ۶۰‬گالن اب و ‪ ۲۵۰‬کیلو گرم یونجه مصرف کنند ‪.‬‬ ‫زبانه ها به وسیلهٔ لولهٔ نازکی به لولهٔ اصلی ساز وصل شده اند‪.‬‬ ‫لولهٔ اصلی ساز به طور مخروطی شکل است‪.‬‬ ‫زنبور عسل دو معده دارد‪ :‬یکی‪.‬برای انبار کردن عسل و یکی برای غذا‪.‬‬ ‫در نت نویســی ایــن ســاز از ســه کلیــد اســتفاده می شــود‪« :‬کلیدفــا»‪« ،‬کلیــددو»‬ ‫و «کلیدســل»‪.‬‬ ‫ایــن ســاز قــادر بــه ایجــاد اصــوات قــوی و ضعیــف‪ ،‬انــواع لگاتوهــا (اتصــال‬ ‫اصــوات پی درپــی ملــودی) و اصــوات منقطــع بــوده و ترکیــب ان بــا ســاز‬ ‫کرانگلــه در ارکستراســیون بســیار معمــول اســت‪.‬‬ ‫یک دهم مردم جهان در جزیره ها زندگی می کنند ‪.‬‬ ‫در مقایســه بــا ســازهای زهــی‪ ،‬باســون صدایــی معــادل ویولن ســل دارد و‬ ‫می توانــد ســه اکتــاو اجــرا کنــد‪.‬‬ ‫در مریخ غروب افتاب ابی است‪.‬‬ ‫بــرای نواختــن‪ ،‬زبانــه دوبــل ایــن ســاز مابیــن لب هــا قــرار داده می شــود و در ان دمیــده‬ ‫می شــود کــه ایــن امــر منجــر بــه ارتعــاش دو زبانــه در برابــر هــم می شــود‪.‬‬ ‫اولین ادامس را شخصی به نام جان کورتیس در ‪ 170‬سال پیش ساخت ‪.‬‬ ‫ایــن دو زبانــه بــا ســرعت خیلــی زیــاد‪ ،‬بــاز و بســته می شــوند کــه منجــر بــه وارد کــردن مقادیــر‬ ‫کمــی هــوا در داخــل ســتون هــوای موجــود در ســاز می شــوند کــه ایــن ســتون هــوا‪ ،‬مطابــق بــا‬ ‫ایــن مقادیــر کــم هــوای ورودی بــه حرکــت درمی ایــد‪.‬‬ ‫با ‪ ۳۰‬گرم طال میتوان نخی به طول ‪ ۸۱‬کیلومتر درست کرد ‪.‬‬ ‫دیواره هــای باســون فوق العــاده ضخیــم هســتند کــه امــکان ســاختن ســوراخ های انگشــت را‬ ‫بــه صــورت زاوی ـه دار بــا چــوب می دهــد‪ .‬بنابرایــن باسونیســت می توانــد بــه راحتــی بــه همــه‬ ‫ســوراخ های انگشــت دسترســی داشــته باشــد‪ .‬ضخامــت دیــواره نیــز عامــل مهمــی در تعییــن‬ ‫رنــگ صــدای ســاز اســت‪.‬‬ ‫بدن ما حاوی ‪ ۰.۲‬میلی گرم طالست که بیشتر ان در خون ماست‪.‬‬ ‫فقط دو کشور هستند که نمی توانند بصورت قانونی نوشابه کوکاکوال بفروشند‪ :‬کره شمالی و کوبا‬ ‫کانگرو نمی تواند بپرد مگر اینکه دمش روی زمین باشد‪.‬‬ ‫یک کوه اتشفشان می تواند غباررا تا ارتفاع ‪۵۰‬کیلومتری به اطراف پرتاب کند‪.‬‬ ‫موش های صحرائی می توانند ساالنه یک سوم منابع وذخائرغذائی جهان رانابود کنند‪.‬‬ ‫گربه های خانگی ‪ ۷۰‬درصد وقت خود را در خواب هستند‪.‬‬ ‫رشد دندانهای سگ ابی هیچگاه متوقف نمی گردد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 5 ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫داستان‬ ‫بوی عیدی‬ ‫داستان ماه‬ ‫بوی عیدی‬ ‫مامان متولد شهر شیراز بود‪.‬‬ ‫هــر وقــت بــه اســمان نــگاه می کنــم‪ ،‬شــوق عجیبــی در دلــم ایجــاد مــی شــود‪ .‬حــس رهایــی تــو قلبــم فریــاد مــی کشــد‪ .‬پــرواز پرنــده هــا را دوســت‬ ‫دارم و بــه ایــن فکــر می کنــم کــه کاش مــی توانســتم مثــل ان هــا بــه اوج اســمان برســم‪.‬‬ ‫اما من بیشتر شب های اسمان را دوست دارم‪.‬‬ ‫امســال ســومین ســالی هســت کــه مامــان ســتاره بــه اســمان رفتــه و پیــش خداســت‪ .‬بابــا هــر وقــت بــه اســمان نــگاه مــی کنــد چشــماش پــر اشــک‬ ‫مــی شــود و بــه مــن مــی گویــد مامانــت تــو اســمان دارد بــه مــا لبخنــد مــی زنــد‪ .‬حیــف کــه مــن کوچــک ام و نمــی توانــم بــا ایــن همــه ابــر و ســیاهی‬ ‫مثــل بابــا محمــدم‪ ،‬لبخنــد مامــان را ببینــم ‪.‬‬ ‫هــر از گاهــی بــه ســختی ســتاره کوچکــی را در اســمان مــی بینــم کــه نورافشــانی می کنــد‪ .‬بــه او ســام مــی کنــم و ســراغ مامــان ســتاره را از او مــی‬ ‫گیــرم امــا ان ســتاره بــدون پاســخ فقــط بــه مــن چشــمک مــی زنــد‪.‬‬ ‫شــاید حیوانکــی الل باشــد یــا زبــان مــا را بلــد نباشــد‪ .‬مــن بایــد ســتاره هــای دیگــر را ببینــم و ادرس مامــان را از ان هــا بپرســم تــا بــار دیگــر لبخنــد‬ ‫مامــان را ببینــم‪.‬‬ ‫ان موقع ها که من کوچک تر بودم و مامان ستاره تازه به اسمان برگشته بود‪،‬‬ ‫هر هفته به شیراز می امدیم و همراه بابا به حرم شاهچراغ می رفتیم‪.‬‬ ‫بابــا ســاعت هــا کنــار ســنگ مرمــری کــه چیزهایــی روی ان نوشــته شــده بــود مــی نشســت و بعــد از انکــه حســابی بــا گالب ان را می شســت در‬ ‫حالیکــه موهــای مــن را نــوازش مــی کــرد خیــره بــه ســنگ مرمــر ســیاه نــگاه مــی کــرد و اشــک از گوشــه چشــماش ســرازیر مــی شــد‪.‬‬ ‫زیر لب با صدایی که من متوجه کلمات ان نمی شدم چیزهایی را زمزمه می کرد‪.‬‬ ‫این حالت بابا را اصال دوست نداشتم و بی اختیار اشک من هم در می امد‪.‬‬ ‫خــدا را شــکر ایــن روزهــا ســر بابــا حســابی شــلوغ اســت و یــک ســال اســت کــه بــه ان جــا نرفتــه ایــم و بابــا گریــه نکــرده اســت تــا مــن هــم‬ ‫مجبــور بشــوم گریــه کنــم‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 6 ‫داستان‬ ‫بوی عیدی‬ ‫داستان‬ ‫بوی عیدی‬ ‫بــا خــودم فکــر کــردم کاش تهــران مــا هــم اینجــوری بــدون الودگــی بــود و می توانســتیم ســتاره هــا را ببینیــم تــا شــاید یکــی از انهــا ادرس مامــان‬ ‫را بــه مــن مــی داد‪.‬‬ ‫پدربــزرگ تعریــف مــی کــرد وقتــی همســن مــا بــوده اســمان صــاف را مــی دیــده و شــب هــا کــه روی پشــت بــام دراز مــی کشــیدند بــا شــمردن‬ ‫ســتاره هــا خوابشــون مــی بــرده اســت‪.‬‬ ‫هنــوز چنــد دقیقــه از حضورمــان در خانــه دایــی نگذشــته بــود کــه صــدای داد و فریــاد دایــی کمــال بلنــد شــد و او در میــان نعــره هایــش مرتــب‬ ‫اســم فریبــا خانــم همــکار بابــا را مــی اورد و بــه او حــرف هــای بــی ادبانــه مــی زد‪.‬‬ ‫چند بار بعد از مدرسه فریبا خانم دنبال من امده بود و من را به اداره بابا رسانده بود‪.‬‬ ‫زن بــدی نبــود و بعضــی وقت هــا بــه خانــه مــا مــی امــد و در جمع و جــور کــردن اتاقــم‪ ،‬نوشــتن مشــق بــه مــن کمــک مــی کــرد و غذاهایــی را کــه‬ ‫مــن دوســت داشــتم برایــم می پخــت‪.‬‬ ‫ما هر سال عید برای دیدن خاله فرشته و دایی کمال به شیراز می رفتیم‪.‬‬ ‫اخرین بار عید پارسال بابا محمد قبل دعوا با دایی من را به مسافرت برد ‪.‬‬ ‫نصفه شب به شهر شیراز رسیدیم‪ .‬همه جا پر بود از تاریکی و صدای جیرجیرک ها که اواز می خواندند‪.‬‬ ‫دختر دائی ام اسمش بهاره است و ‪2‬سال از من بزرگتراست به استقبالم امد و دست من را گرفت تا به داخل خانه بریم‪.‬‬ ‫در مسیر حیاط چشمم به اسمان افتاد‪.‬‬ ‫اسمان صاف صاف بود و میلیون ها ستاره داشتند به ما چشمک می زدند‪ .‬بهاره که متوجه بهت من شده بود گفت‪ :‬چرا ایستادی؟‬ ‫با خوشحالی گفتم ‪ :‬تا حاال این همه ستاره یک جا ندیده بودم‪.‬‬ ‫بهاره لبخند زد و گفت‪ :‬اینجا اسمان نسبت به تهران صاف تر است و برای همین می شود اسمان را پر ستاره دید‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 7 ‫داستان‬ ‫بوی عیدی‬ ‫داستان‬ ‫بوی عیدی‬ ‫با وساطت حسین اقا (شوهر خاله فرشته) یقه بابا از دست دایی خارج شد و ان ها از هم جدا شدند ‪.‬‬ ‫در ســر خیابــان اپارتمــان مــا مغــازه بزرگــی قــرار داشــت کــه در پشــت شیشــه ویتریــن ان تلســکوپ بزرگــی جــا خــوش کــرده‬ ‫بــود و هــر بــار کــه از کنــارش رد مــی شــدم دلــم مــی خواســت ان را بخــرم‪.‬‬ ‫مــن خیلــی ترســیده بــودم‪ .‬بابــا در حالیکــه داد مــی کشــید‪ :‬ســه ســال گذشــته ‪ ...‬بــس کنیــد دیگــه ‪ ....‬بــه طــرف مــن امــد و مــن را بغــل کــرده بــه‬ ‫ســمت در خانــه رفتیــم‪.‬‬ ‫سرانجام دلم را به دریا زدم از فروشنده قیمتش را پرسیدم‪.‬‬ ‫اگر همه پول های تو جیبی ام را که پس انداز کرده بودم پرداخت می کردم باز هم سیصد هزار تومان کم داشتم‪.‬‬ ‫خجالت می کشیدم به فریبا خانم بگویم ان را برایم بخرد‪.‬‬ ‫شــبانه بــه تهــران برگشــتیم‪ .‬مــن تمــام ان شــب از شیشــه عقــب ماشــین بابــا بــه اســمان پــراز ســتاره نــگاه مــی کــردم امــا فهمیــدم هیچکــدام زبــان‬ ‫مــن را بلــد نیســتند تــا بــه ســوالم پاســخ بدهنــد‪.‬‬ ‫بابا هم این روزها خیلی بی پول شده بود و خیلی روزها یادش می رفت پول تو جیبی هفتگی من را بدهد‪.‬‬ ‫از ان موقــع دیگــر بــه شــیراز نرفتیــم بــه جایــش فریبــا خانــم بیشــتر بــه مــن ســر مــی زنــد و برایــم هدایــای زیــادی مــی خریــد‪ .‬یکــی از ایــن هدیــه‬ ‫هــا‪ ،‬کتــاب ســتاره شناســی بــزرگ پــر از عکســهای رنگــی قشــنگ بــود‪.‬‬ ‫فریبا خانم می گوید برای دیدن ستاره ها در تهران باید تلسکوپ داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 8 ‫داستان‬ ‫بوی عیدی‬ ‫داستان‬ ‫بوی عیدی‬ ‫هر چیز خوب با خودش معایبی هم دارد و این حضور فریبا خانم کل برنامه عید دیدنی من را بهم ریخت‪.‬‬ ‫تنها امیدم به عید نوروز بود که امسال با عیدی هایم بتوانم بقیه پول تلسکوپ را بدست بیاورم‪.‬‬ ‫در لیست من همسایه های اپارتمان امان بودند که به خاطر دیر جنبیدن بابا ‪ 3‬نفرشان به مسافرت رفتند‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه ایــن کــه مــی دانســتم بــه خاطــر ناراحتــی بابــا از دایــی بــه شــیراز نمــی رویــم متاســفانه نیمــی از درامــدم را بــرای‬ ‫عیــدی گرفتــن از دایــی و خالــه را از دســت داده بــودم ‪.‬‬ ‫اگر وضعیت به این شکل ادامه پیدا می کرد من نمی توانستم کسری خرید تلسکوپ را با عیدی جبران کنم‪.‬‬ ‫بایــد نقشــه خوبــی مــی کشــیدم تــا بــا برنامــه ریــزی مناســب از عیــدی هــای دیگــر کســری پــول خریــد تلســکوپ را جبــران‬ ‫می کــردم‪.‬‬ ‫گفتگــوی مــن و بابــا بــر ســر مــکان هــای عیــد دیدنــی خیلــی بــاال گرفتــه بــود بــرای مثــال در انتخــاب اقــای احمــدی در لیســت‬ ‫پیشــنهادی مــن بابــا گفــت‪ :‬اخــه چــه معنــی داره مــن بــرم خونــه اقــای احمــدی کــه پارســال بازنشســته شــده و از اداره مــا رفتــه‬ ‫اســت؟‬ ‫بــرای همیــن لیســتی از دوســتان خانوادگــی و فامیل هــای دور و نزدیــک تهیــه کــردم تــا بــا وادار کــردن بابــا بــه عیــد دیدنــی از‬ ‫ان هــا مــن نیــز بــه عیــدی هایــم برســم‪.‬‬ ‫مــن هــم خــودم را برایــش لــوس کــردم و گفتــم‪ :‬بــد اســت کــه ادم یــاد همــکارای قدیمـی اش باشــه؟ یــه روز شــما هــم بازنشســته‬ ‫مــی شــوی و دوســت داری همــکاران ســابقت بــه دیدنــت بیاینــد‪.‬‬ ‫ســرانجام ســال نــو ‪ 1398‬فــرا رســید و بابــا اولیــن عیــدی را کــه‪ 50‬هــزار تومــان بــود بــه مــن داد و موضــوع پیــش بینــی نشــده‬ ‫عیــدی ‪20‬هــزار تومانــی فریبــا خانــم بــود کــه مــن را یــک قــدم بــه تلســکوپ و دیــدن لبخنــد مامــان تــو اســمان نزدیــک تــر‬ ‫کــرده بــود‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 9 ‫داستان‬ ‫بوی عیدی‬ ‫داستان‬ ‫بوی عیدی‬ ‫متاســفانه بــا ایــن ســرعت کــه پیــش مــی رفتــم حــاال حــاال هــا نمــی توانســتم تلســکوپ را بخــرم و بایــد کمــی ســرعت را بــاال مــی بــردم‪.‬‬ ‫امــا بارندگــی هــای امســال کل برنامــه ریــزی هــا ی مــن را بهــم زد و زمــان هــای زیــادی مجبــور شــدیم داخــل خانــه باشــیم و بــه عیــد‬ ‫دیدنــی نرســیم‪ .‬مــن خیلــی غصــه مــی خــوردم امــا کاری از دســتم بــر نمی امــد‪.‬‬ ‫خالصــه بــا وســاطتت فریبــا خانــم بابــا راضــی شــد بــه خانــه اقــا احمــدی برویــم ولــی متاســفانه ایشــان فقــط ‪ 5‬هــزار تومــان بــه مــن‬ ‫عیــدی داد و مــن بــا خــودم گفتــم‪ :‬حیــف از ان همــه انــرژی کــه صــرف گفتگــو و راضــی کــردن بابــا کــردم‪.‬‬ ‫همسایه های اپارتمان ما ‪ 4‬خانواده بودند و فقط اقای موسوی مدیر ساختمان در ایام عید در خانه باقی مانده بودند‪.‬‬ ‫دستی به سر من کشید و گفت ‪ :‬یعنی این همه تالش برای این بودکه عیدی بگیری ؟‬ ‫گفتم ‪:‬اره چون دلم می خواست هرچه زودتر تلسکوپ را بخرم و اسمان پر ستاره را ببینم‪.‬‬ ‫فریبا خانم پرسید‪ :‬چقدر کم داری؟‬ ‫من پول ها را یک بار دیگر شمردم و گفتم ‪120 :‬هزار تومان ‪.‬‬ ‫پدرم با ساز مخالفت کوک کرد و گفت‪ :‬یعنی چی ؟چه معنی داره من برم خونه همسایه عید دیدنی؟‬ ‫بیچاره که از قصد من بی خبر بود بالخره با وساطت فریبا خانم پذیرفت تا به خانه اقای موسوی برویم‪.‬‬ ‫فریبــا خانــم لبخنــدی زد و گفــت ‪ :‬باشــه مــن ایــن پــول رو بهــت مــی دم بــه شــرطی کــه ایــن لیســت رو کنــار بگــزاری و اون افــرادی‬ ‫کــه بابــات مــی گویــد بــرای عیــد دیدنــی بــه خانــه اشــان برویــم ‪.‬‬ ‫کل زمان عید دیدنی ‪ 10‬دقیقه بیشتر نشد و سرانجام لحظه اصلی فرا رسید‪.‬‬ ‫در حالیکــه در راه پلــه داشــتم کفــش هایــم را می پوشــیدم‪ ،‬اقــای موســوی از وســط قــران ‪ 2‬تــا اســکناس ‪ 10‬هــزار تومانــی برداشــت‬ ‫و بــه طــرف مــن گرفــت‪.‬‬ ‫بابا گفت‪ :‬این چه کاری ؟راضی به زحمت نبودیم‪.‬‬ ‫اقای موسوی هم لبخند زد و گفت‪ :‬شگون عیده ‪....‬‬ ‫ســرانجام راز مــن اشــکار شــد و فریبــا خانــم وقتــی داشــت کتابخانــه را مرتــب می کــرد لیســت عیــد دیدنــی هــا و پیــش بینــی عیــدی‬ ‫هــای مــن را پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫مــن شــانه هایــم را بــاال انداختــم و گفتــم‪ :‬بــرای مــن فرقــی نــدارد ‪ .‬مــن هدفــم خریــد تلســکوپ بــا عیــدی هــا بــود‪ .‬اگــر شــما ایــن پــول‬ ‫را بــه مــن بدهیــد دیگــر فرقــی نداردکــه عیددیدنــی کجــا بریم‪.‬‬ ‫فریبا خانم باقی پول را به من داد و گفت فردا برای خرید تلسکوپ بروم‪.‬‬ ‫از ذوق خوابم نمی برد سرانجام من به هدف رسیده بودم‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 10 ‫داستان‬ ‫بوی عیدی‬ ‫داستان‬ ‫بوی عیدی‬ ‫دو دل بودم چیکار کنم از طرفی برای خریدن تلسکوپ کلی تالش کرده بودم تا با ان لبخند مامان ستاره را ببینم ‪،‬‬ ‫از یک طرف دیگر شهر مامان سیل امده بود و مردم به کمک نیاز داشتند‪.‬‬ ‫تلســکوپ از پشــت شیشــه مغــازه مــن را صــدا مــی زد تــا ان را بخــرم‪ .‬بــا قــدم هــای لــرزان بــه ســمت مغــازه تلســکوپ فروشــی‬ ‫رفتــم و یــک بــار دیگــر بــه تلســکوپ پشــت شیشــه نــگاه کردم‪.‬چشــم هایــم را بســتم و ســر انجــام تصمیــم گرفتــم‪.‬‬ ‫ان شــب برخــاف همیشــه کــه ســاعت ‪ 10‬بــه تختوابــم مــی رفتــم از بابــا خواهــش کــردم کنــارش بنشــینم و تلویزیــون نــگاه‬ ‫کنــم‪ .‬فریبــا خانــم گفــت‪ :‬اشــکالی نــدارد چــون مــدارس تعطیــل هســت می توانــم تــا دیــر وقــت بیــدار باشــم‪ .‬اخبارتلویزیــون‬ ‫شــهر شــیراز را نشــان مــی داد کــه ســیل مــدارس و خانــه هــا را ویــران کــرده بــود‪.‬‬ ‫مجــری تلویزیــون از مــردم می خواســت کمــک هــای خودشــان را هــر چــه ســریع تر ارســال کننــد‪ .‬همشــهری های مامــان‬ ‫ســتاره عیدشــان خــراب شــده بــود و مــن دلــم حســابی بــرای مامــان ســتاره‪ ،‬خالــه فرشــته و دایــی کمــال تنــگ شــده بــود‪.‬‬ ‫صبــح بــا اشــتیاق بیــدار شــدم و بــه ســمت مغــازه تلســکوپ فروشــی رفتــم ‪ .‬امــا در مقابــل مغــازه چــادری بــزرگ زده بودنــد کــه‬ ‫روی ان کلمــه هــال احمــر نوشــته بــود‪ .‬حــس کنجــکاوی مــن را بــه داخــل چــادر کشــاند و در ان جــا عکــس هــای دلخراشــی‬ ‫از ویرانــی ســیل در شــیراز دیــدم‪.‬‬ ‫خانم داخل چادر گفت ‪ :‬خانم کوچولو برای کمک اومدی؟‬ ‫‪20‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 11 ‫شایلین مفتخری مظاهری‬ ‫داستان‬ ‫بوی عیدی‬ ‫رها قدیری‬ ‫اسطوره ها‬ ‫رستم و سهراب‬ ‫روزی رستم برای شکار به صحرا رفته بود که متوجه شد اسبش گم شده است‪.‬‬ ‫برای پیداکردن اسب خود به شهر سمنگان که دران نزدیکی بود‪ ،‬رفت‪.‬‬ ‫شاه سمنگان از او پذیرایی کرد و به او قول داد که اسبش را پیدا کند و تا شب به قولش عمل کرد‪.‬‬ ‫شــاه ســمنگان دختــری داشــت بــه نــام تهمینــه؛‬ ‫رســتم بــا او ازدواج کــرد و پــس از مدتــی خواســت‬ ‫کــه بــه ایــران بــاز گــردد پــس مهــره ای بــه تهمینه‬ ‫داد و گفــت‪« :‬اگــر فرزنــدی بــه دنیــا اوردی کــه‬ ‫پســر بــود ان را بــه بازویــش ببنــد تــا بتوانــم او را‬ ‫بشناســم‪».‬‬ ‫رســتم رفــت و تهمینــه پــس از مدتــی پســری بــه‬ ‫دنیــا اورد و نامــش را ســهراب گذاشــت‪.‬‬ ‫ســال ها گذشــت و ســهراب بزرگ شــد و خواســت‬ ‫بــه دنبــال پدرش‪،‬رســتم برود‪.‬‬ ‫مــادرش مهــره ی پــدر را بــه بــازوی اوبســت‬ ‫و گفــت‪ «:‬بــا ایــن نشــانه پــدرت تــو را خواهــد‬ ‫شــناخت‪.‬‬ ‫ان شــب وقتــی بــه تختــواب رفتــم و کتــاب نجــوم را بــاز کــردم تــا بــه عکــس اســمان پــر ســتاره‬ ‫نــگاه کنــم بــا خــودم گفتــم ‪ :‬ســال بعــد حتمــا بــا پــول عیــدی هایــم تلســکوپ را خواهــم خریــد و‬ ‫شــروع بــه شــمردن ســتاره هــای داخــل عکــس کتــاب کــردم‪.‬‬ ‫ســهراب بــا لشــکری بــزرگ بــه طــرف ایــران‬ ‫حرکــت کــرد‪ .‬شــاه ایــران کــه در ان زمــان کــی‬ ‫کاووس بــود بــرای مقابلــه بــا دشــمن رســتم را‬ ‫بــرای جنــگ بــه ســوی ســهراب فرســتاد‪.‬‬ ‫بدجــوری دلــم بــرای دیــدن مامــان بــی تابــی مــی کــرد‪ .‬چشـم هایم ســنگین شــدند و بــه خــواب‬ ‫رفتــم‪ .‬هنــوز لحظاتــی نگذشــته بــود کــه بــا صــدای مامــان ســتاره چشـم هایم را بــاز کــردم‪.‬‬ ‫رســتم و ســهراب در میــدان جنــگ همدیگــر را‬ ‫نشــناختند و بــه جنــگ پرداختنــد‪.‬‬ ‫پــس از مبــارزه ای طوالنــی رســتم ســهراب را‬ ‫شکســت داد و او را کشــت‪.‬‬ ‫بعــد از ســال هــا هنــوز صدایــش را وقتــی مــن را صــدا مــی کــرد بــه خاطــر دارم‪ .‬ان شــب بــدون‬ ‫نیــاز بــه تلســکوپ‪ ،‬مامــان را دیــدم کــه رو بــه روی مــن نشســته بــود و لبخنــد مـی زد‪.‬‬ ‫پایان‬ ‫ســهراب قبــل از مــرگ بــه رســتم گفت‪«:‬مــن پســر‬ ‫رســتم هســتم و اگــر او بدانــد کــه مــن کشــته شــده‬ ‫ام تــو را زنــده نخواهــد گذاشــت‪».‬‬ ‫رســتم گفــت‪«:‬از کجــا بدانــم کــه تــو پســر رســتم‬ ‫هســتی؟‬ ‫ســهراب بــازو بنــدش را نشــان داد و رســتم او را‬ ‫شــناخت ا ّمــا پشــیمانی ســودی نداشــت و رســتم‬ ‫پســر خــود را کشــته بــود!!‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 12 ‫نگاهی به کشور‬ ‫علیرضا مفتخری مظاهری‬ ‫سده های میانه‬ ‫دانمارک‬ ‫به ســال ‪ ۱۳۱۹‬و در ‪ ۱۵‬ژوئــن‪ ،‬شــاه «والدمــار د ّوم» دانمارکــی کــه‬ ‫او را فاتــح می نامیدنــد در تنگنــای بــدی گرفتــار شــده بــود‪ .‬در ایــن‬ ‫وضعیــت‪ ،‬اســقف های دانمارکــی کــه همــراه لشــکر جنگــی بودنــد‪ ،‬بــر‬ ‫تپـه ای گــرد امــده و بــه دعــا پرداختنــد‪ .‬بنــا بــر داســتان های در ایــن‬ ‫هنــگام‪ ،‬نــاگاه ابرهــا کنــار رفتنــد و پارچــهٔ ســرخ رنگ بزرگــی از‬ ‫اســمان بــه زیــر افتــاد کــه صلیــب ســپید رنگــی بــران دیــده می شــد‪.‬‬ ‫بــه قــول داســتان ها ایــن نشــانه ای عینــی از جانــب خداونــد بــود کــه‬ ‫نشــان مــی داد او بــرای دانمارکی هــا ببخشــنده و خیرخــواه خواهــد‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫تاریــخ روشــن و اشــکار دانمــارک بــه ســده دهــم میــادی بازمی گردد‪.‬‬ ‫در اوایــل ســده یازدهــم کنــوت ‪ Knud den store‬فرزنــد ســوین‬ ‫فتوحــات زیــادی را در اروپــا بــرای دانمــارک کســب کــرد کــه از ان‬ ‫جملــه انگلســتان و نــروژ بــود‪.‬‬ ‫پــس از مــرگ کنــوت‪ ،‬دانمــارک مدت هــا درگیــر کشــمکش های داخلــی‬ ‫بــود‪ .‬در طــی ســده های دوازده و ســیزدهم میــادی نیــز بــر وســعت‬ ‫متصرفــات دانمــارک افــزوده شــد و بــه خاطــر وجــود پادشــاهانی مانند‬ ‫والدمــار یکــم و دوم بــود در قــرن چهاردهــم والدمــار چهــارم پادشــاه‬ ‫وقــت‪ ،‬کوشــش های زیــادی را بــرای عظمــت دانمــارک اغــاز کــرد‬ ‫کــه تــا انــدازه ای هــم بــه پیشــرفت هایی نایــل امــد ولــی ســرانجام‬ ‫مغلــوب رقبــای اروپائیــش گردیــد‪.‬‬ ‫‪Denmark‬‬ ‫دانمــارک بــا نــام رســمی پادشــاهی دانمــارک کشــوری اســت در‬ ‫شــمال اروپــا و پایتخــت ان کپنهــاگ اســت‪ .‬جمعیــت ایــن کشــور‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۹‬حــدود ‪ ۵.۸‬میلیــون نفــر بــراورد شده اســت‪ .‬زبــان‬ ‫رســمی ان دانمارکــی اســت‪ .‬زبان هــای فاروئــی‪ ،‬گرینلنــدی و‬ ‫المانــی نیــز بــه عنــوان زبان هــای محلــی در ایــن کشــور رســمیت‬ ‫دارنــد‪ .‬واحــد پــول ایــن کشــور کــرون دانمــارک اســت و بــا اینکــه‬ ‫ایــن کشــور در ســال ‪ ۱۹۷۳‬بــه اتحادیــه اروپــا پیوســته امــا بــه‬ ‫منطقــه یــورو نپیوسته اســت‪۸0 .‬درصــد مــردم دانمــارک مســیحی‬ ‫پروتســتان هســتند‪.‬‬ ‫جزایــر فــارو و گرینلنــد بخشــی از پادشــاهی دانمــارک به شــمار‬ ‫می اینــد امــا بــه ترتیــب در ســال های ‪ ۱۹۴۸‬و ‪ ۱۹۷۹‬بــه ان هــا‬ ‫خودگردانــی اعطــا شده اســت‪.‬‬ ‫دانمــارک جنوبی تریــن کشــور اســکاندیناوی اســت و تنهــا مــرزی‬ ‫کــه دارد بــا کشــور المــان اســت‪ .‬پلــی دریایــی بــه نــام پــل‬ ‫اورســوند‪ ،‬دانمــارک را بــه ســوئد متصــل می کنــد‪.‬‬ ‫دانمــارک از اعضــای موســس ســازمان ملــل و ناتــو اســت‪ .‬کشــور‬ ‫دانمــارک دارای دولــت رفاه اســت و از نظــر کــم بــودن اختــاف‬ ‫درامــد مــردم‪ ،‬در رتبــه اول جهــان قــرار دارد‪ .‬دانمــارک از نظــر‬ ‫درامــد ســرانه در رتبــه هفتــم جهــان قــرار دارد و در بررســی های‬ ‫ســاالنه‪ ،‬مــردم ان مکــررا ً بــه عنــوان «راضی تریــن» مــردم جهــان‬ ‫اعــام می شــوند و همچنیــن در ســال ‪ ۲۰۱۶‬شــرکت یونیورســام‬ ‫بــا انتشــار شــاخص ســاالنه شــادی‪ ،‬کشــور دانمــارک را در رتبــه‬ ‫نخســت شــادترین و راضی تریــن نیــروی کار در دنیــا قــرار داد‪ .‬ایــن‬ ‫کشــور بــه عنــوان کشــوری بــا کمتریــن فســاد اداری در جهــان‬ ‫به شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫کشــور پادشــاهی دانمــارک بعــد از کشــور ژاپــن دارای قدیمی تریــن خانــدان‬ ‫پادشــاهی اســت‪ .‬دانمــارک دو ســرود ملــی دارد‪:‬‬ ‫یکی سرود شهروندان (با نام سرزمینی است دوست داشتنی)‬ ‫و دیگری سرود سلطنتی (به نام شاه کریستیان نزد دکل رفیع ایستاد)‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۷‬میــادی پادشــاه وقــت ملکــه مارگریــت (دختــر والدمار‬ ‫چهــارم) اتحادیــه کالمــار را بیــن دانمــارک و ســوئد و نــروژ برقــرار‬ ‫ســاخت‪ .‬اتحــاد بــا نــروژ تــا ســال ‪ ۱۸۱۴‬دوام داشــت ولــی اتحــاد بــا‬ ‫ســوئد در ســال ‪ ۱۵۲۳‬پایــان یافــت‪ .‬در ســال ‪ ۱۴۴۸‬کریســتیان اول‬ ‫بــه پادشــاهی دانمــارک رســید‪.‬‬ ‫او از خانــدان اولندنبــورگ بــوده و نواحــی شلســویگ و هولشــتاین (دو‬ ‫ناحیــه در جنــوب دانمــارک کــه در ان زمــان دوک نشــین المانــی بودنــد)‬ ‫را تحــت تســلط دانمــارک دراورد‪.‬‬ ‫پرچــم ایــن کشــور کــه شــامل یــک صلیــب ســپید در میــان ان‬ ‫اســت قدیمی تریــن پرچمــی در جهــان اســت کــه از ســال ‪۱۸۲۱‬‬ ‫تــا بــه حــال اســتفاده می شــود‪ .‬صلیــب ســپید ایــن پرچــم را در‬ ‫پرچــم کشــورهای انگلیــس‪ ،‬ســوئد‪ ،‬نــروژ‪ ،‬فنالنــد و ایســلند هــم‬ ‫می تــوان دیــد‪.‬‬ ‫تاریخ‬ ‫پــس از کرســتیان اول پســرش ژان و ســپس پســر ژان‪ ،‬کریســتیان دوم بــه‬ ‫پادشــاهی رســیدند‪ .‬کریســتیان دوم در ســال ‪ ۱۵۱۳‬بــه ســلطنت دانمارک رســید‪.‬‬ ‫وی در ســال ‪ ۱۵۲۰‬بــا اقداماتــی کــه انجــام داد ســوئد را تســخیر و ضمیمــه‬ ‫دانمــارک کــرد‪ .‬امــا ســوئدی ها در ســال ‪ ۱۵۲۳‬متحــد شــده و بــا لغــو قــرارداد‬ ‫کالمــار کشــور خــود را مســتقل اعــام نمودنــد‪ .‬در همــان ســال اشــراف دانمــارک‬ ‫علیــه کریســتیان قیــام نمــوده و پــس از ســرنگون کــردن او عمویــش فردریــک‬ ‫اول را بــه ســلطنت منصــوب کردنــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۵۳۴‬میــادی پــس از مــرگ فردریــک اول (‪ ،)۱۵۳۳‬فرزند او کریســتیان‬ ‫ســوم بــه پادشــاهی دانمــارک (و همچنیــن نروژ) رســید‪ .‬وی بــا کمک گوســتاو اول‬ ‫پادشــاه ســوئد نیروهــای لویــک را کــه بــه دانمــارک تجــاوز کــرده بودند شکســت‬ ‫داد (‪ .)۱۵۳۶‬او مذهــب لوتــری را در دانمــارک تثبیــت کــرده و بــه نروژی هــا نیــز‬ ‫تحمیــل نمــود‪ .‬در دوران ســلطنت او دانمــارک بــه عظمــت زیــادی رســید‪ .‬در ســال‬ ‫‪ ۱۵۵۹‬فردریــک دوم فرزنــد کریســتیان ســوم بــه پادشــاهی رســید‪ .‬در زمــان وی‬ ‫اصالحــات اقتصــادی و سیاســی زیــادی انجــام گرفــت و دانمــارک دارای نیــروی‬ ‫دریایــی گردیــد‪ .‬پــس از وی‪ ،‬پســر اول کریســتیان چهــارم بــه پادشــاهی کشــور‬ ‫رسید (‪.)۱۵۵۸‬‬ ‫لیکــن بــه علــت خردســالی وی‪ ،‬تــا ســال ‪ ۱۵۹۶‬حکومــت در دســت نایــب‬ ‫الســلطنه اش بــود کــه در ان ســال خــود حکومــت را بــه دســت گرفــت‪ .‬در زمــان‬ ‫ســلطنت ‪ ۶۰‬ســاله وی‪ ،‬بارهــا بــا ســوئد جنگیــد؛ و همچنیــن در جنگ هــای ســی‬ ‫ســاله درگیــر شــد ولــی سیاســت اقتصــادی وی باعــث رونــق بازارهــای کشــور‬ ‫گردیــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۶۴۸‬فرزنــد کریســتیان بــا نــام فردریــک ســوم بــه تخــت نشســت‪.‬‬ ‫در زمــان او نیــز جنگ هایــی بــا ســوئد واقــع شــد‪ .‬جانشــین کریســتیان فرزنــد‬ ‫وی‪ ،‬فردریــک چهــارم بــود‪ .‬وی نیــز طــی جنگ هایــی بــا ســوئد کوشــید تــا‬ ‫نواحــی شلســویگ و ســوئد جنوبــی را بــه دســت بیــاورد ولــی فقــط موفــق بــه‬ ‫دســت اوردن ناحیــه اولــی شــد‪ .‬پــس از او بــه ترتیــب‪ :‬کریســتیان ششــم (‪۱۷۳۰‬‬ ‫میــادی)‪ ،‬فردریــک پنجــم (‪ ،)۱۷۴۶‬کریســتیان هفتــم (‪ ،)۱۷۶۶‬و ســپس فردریک‬ ‫ششــم (‪ )۱۸۰۸‬بــه ســلطنت دانمــارک و نــروژ رســیدند‪.‬‬ ‫تاریخ معاصر‬ ‫دوران کهن‬ ‫در زمــان فردریــک ششــم جنگ هایــی میــان دانمــارک و انگلســتان درگرفــت‪.‬‬ ‫در ســال های ‪ ۱۸۱۴ - ۱۵‬برپایــه پیمــان ویــن‪ ،‬نــروژ از دانمــارک تجزیــه شــد‬ ‫و ضمیمــه ســوئد گردیــد؛ ولــی ســایر مســتعمرات همچنــان در دســت دانمــارک‬ ‫باقی مانــد‪ .‬پــس از فردریــک ششــم حکومــت بــه دســت یکــی از خویشــان‬ ‫او (کریســتیان هشــتم) افتــاد‪ .‬در ایــن دوره دانمــارک پیشــرفت های اقتصــادی‬ ‫فراوانــی یافــت‪ .‬پــس از درگذشــت وی (‪ )۱۸۴۸‬پســرش فردریــک هفتــم و‬ ‫ســپس کریســتیان نهــم (‪ )۱۸۶۳‬بــه ســلطنت رســیدند‪ .‬کریســتیان نهــم کــه از‬ ‫خانــدان ســوندربورگ گلوکســبورگ بــود در کنفرانــس ســال ‪ ۱۸۵۲‬لنــدن مقامــش‬ ‫در والیتعهــدی تثبــت شــده بــود‪.‬‬ ‫او در اغــاز ســلطنتش در ســال ‪ ۱۸۶۳‬ناحیــه شلســویگ – هولشــتاین را بــه‬ ‫دانمــارک الحــاق نمــود‪ .‬در نتیجــه ایــن عمــل جنگــی میــان دانمــارک بــا پــروس‬ ‫(المــان) و اتریــش روی داد کــه موجــب از دســت رفتــن ناحیــه نام بــرده و چنــد‬ ‫منطقــه دیگــر شــد‪ .‬در طــول پادشــاهی کریســتیان نهــم فعالیــت ازادی خواهــان‬ ‫بــرای تدویــن قانــون اساســی جدیــد تشــدید شــد‪.‬‬ ‫دانمــارک از حــدود ‪ ۱۲.۵۰۰‬ســال پیــش مســکونی بــوده و پیشــینه کشــاورزی‬ ‫در ایــن ســرزمین بــه ‪ ۳۹۰۰‬پیــش از میــاد بازمی گــردد‪.‬‬ ‫بــه بــاور تاریخدانــان‪ ،‬پیــش از مهاجــرت مــردم دانمارکــی کــه گروهــی از‬ ‫ژرمن هــا هســتند‪ ،‬قــوم دیگــری از ژرمن هــا بــه نــام ژوت هــا بــه ایــن‬ ‫منطقــه امده بودنــد و ژوتلنــد و جزایــر پیرامــون ان را مســکونی کرده بودنــد‪.‬‬ ‫ژوت هــا بــه همــراه انگل هــا و ساکســون ها ســه قــوم نیرومنــد ژرمــن در‬ ‫زمــان خــود به شــمار می امدنــد‪.‬‬ ‫از ســده ســوم بــه بعــد در ایــن منطقــه بــه مــرور ســازه های دفاعــی دانه ویرکه‬ ‫ســاخته شــد و بــا ظهــور شــاهان دانمارکــی‪ ،‬تالش هــای ساخت وســاز در‬ ‫ســال ‪ ۷۳۷‬گســترده تر شــد‪ .‬دانمارکی هــا از ســده هشــتم تــا دهــم میــادی‬ ‫بــه عنــوان وایکینــگ شــناخته می شــدند‪ .‬دانمارکی هــا همــراه بــا نروژی هــا‬ ‫و ســوئدی ها بــه اقصــی نقــاط اروپــا حملــه بــرده و بــه غــارت و تجــارت‬ ‫پرداختنــد‪ .‬وایکینگ هــای دانمارکــی بیشــتر در جزایــر بریتانیــا و غــرب اروپــا‬ ‫فعالیــت داشــتند‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 13 ‫حسین طوسی‬ ‫نازنین زینب نوروزی‬ ‫حیات وحش‬ ‫حیات وحش دانمارک‬ ‫دانمارک‬ ‫خارپشت اروپایی‬ ‫خارپشــت اروپایــی (‪ ، )Erinaceus europaeus‬همچنیــن بــه عنــوان‬ ‫جوجــه تیغــی اروپــای غربــی یــا خارپشــت معمولــی شــناخته مــی شــود‬ ‫یــک نــوع خارپشــت اســت کــه در اروپــا یافــت مــی شــود ‪ ،‬از ایبریــا‬ ‫و ایتالیــا بــه ســمت شــمال تــا اســکاندیناوی گســترش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫دانمــارک یــک خانــه طبیعــی بــرای انــواع گیاهــان و جانــوران اســت‪.‬‬ ‫پســتانداران شــامل چندیــن گونــه اهــو از جملــه قلیــه ‪ ،‬قرمــز و ایــش ‪ ،‬روبــاه‬ ‫خرگــوش ‪ ،‬ســنجاب و غیــره هســتند‪.‬‬ ‫همچنین بیش از ‪ 300‬گونه پرنده در این کشور ثبت شده است‪.‬‬ ‫بــه منظــور محافظــت از حیــات وحــش ‪ ،‬ســه پــارک ملــی در دانمــارک‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪.‬نکته جالــب در مــورد ایــن پــارک هــا ایــن اســت کــه‬ ‫دسترســی بــه انهــا ازاد اســت‪.‬‬ ‫روباه قرمز‬ ‫( ‪) European hedgehog‬‬ ‫ایــن گونــه معمــوالً رایــج و پراکنــده اســت و مــی توانــد در طیــف‬ ‫گســترده ای از انــواع زیســتگاه زنــده بمانــد‪.‬‬ ‫ایــن حیــوان بــه شــدت مــورد عالقــه باغــداران دانمارکــی اســت ‪،‬‬ ‫هــم بــه دلیــل ظاهــر دوســت داشــتنی ان و هــم بــرای خــوردن طیــف‬ ‫وســیعی از افــات بــاغ توســط ایــن جانــور کــه بــه کشــاورزان کمــک‬ ‫مــی کنــد‪.‬‬ ‫در حالــی کــه در حــال حاضــر جمعیــت در بیشــتر دامنــه ان پایــدار‬ ‫اســت ‪ ،‬تصــور مــی شــود کــه در دانمــارک بــه شــدت در حــال کاهــش‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن گونــه دارای یــک دم بســیار کوتــاه بــه انــدازه د‪ 20‬الــی ‪ 30‬میلــی‬ ‫متــر دارد‪ .‬وزن ایــن حیــوان از حــدود ‪ 120‬گــرم در هنــگام تولــد بــه‬ ‫‪ 1100‬گــرم افزایــش مــی یابــد‪ .‬حداکثــر وزن ثبــت شــده ‪ 2000‬گــرم‬ ‫اســت ‪ ،‬اگرچــه تعــداد کمــی از نمونــه هــای وحشــی حتــی در پاییــز از‬ ‫‪ 1600‬گــرم فراتــر مــی رونــد‪.‬‬ ‫( ‪) Red fox‬‬ ‫روبــاه قرمــز (‪ )Vulpes vulpes‬بزرگتریــن روبــاه در دانــکارک روبــه قرمــز اســت و حیوانی‬ ‫گوشــتخوار اســت کــه در کل نیمکــره شــمالی از جملــه بیشــتر امریــکای شــمالی ‪ ،‬اروپــا و‬ ‫اســیا ‪ ،‬بعــاوه مناطقــی از افریقــای شــمالی وجــود دارد‪.‬‬ ‫روبــاه قرمــز جــدا از انــدازه بــزرگ ‪ ،‬از نظــر توانایــی ســازگاری ســریع بــا محیــط هــای‬ ‫جدیــد از دیگــر گونــه هــای روبــاه متمایــز اســت‪.‬‬ ‫خفاش‬ ‫روبــاه هــای قرمــز معمــوالً دوتایــی یــا در گــروه هــای کوچکــی متشــکل از چنــد تولــه‬ ‫خردســال و یــک نــر بــا چندیــن مــاده بــا هــم زندگــی مــی کننــد‪.‬‬ ‫گونــه ای از خفــاش حشــره خــوار در دانمــارک‬ ‫زندگــی مــی کنــد کــه در سراســر اروپــا ‪ ،‬اســیا‬ ‫و افریقــای شــمالی رایــج اســت‪ .‬ایــن گونــه در‬ ‫بیشــتر مناطــق اروپــا ‪ ،‬روســیه مرکــزی ‪ ،‬ان ســوی‬ ‫کــوه اورال ‪ ،‬قفقــاز ‪ ،‬ترکیــه ‪ ،‬خــاور نزدیــک ‪ ،‬تــا‬ ‫قســمت هــای جنــوب غربــی ســیبری ‪ ،‬هیمالیــا ‪،‬‬ ‫چیــن ‪ ،‬مالــزی ‪ ،‬تایــوان و ژاپــن شــیوع دارد‪.‬‬ ‫ایــن گونــه در وهلــه اول از جونــدگان کوچــک تغذیــه مــی کنــد ‪ ،‬گرچــه ممکــن اســت‬ ‫خرگــوش ‪ ،‬پرنــدگان ‪ ،‬خزنــدگان ‪ ،‬بــی مهــرگان و جوجــه هــای جــوان را نیــز هــدف قــرار‬ ‫دهــد‪ .‬البتــه در زنجیــره غذایــی انهامیــوه و ســبزیجات نیــز خــورده مــی شــوند‪.‬‬ ‫اگرچــه روبــاه قرمــز تمایــل بــه از بیــن بــردن شــکارچیان کوچکتــر ‪ ،‬از جملــه ســایر گونــه‬ ‫هــای روبــاه دارد ‪ ،‬در برابــر حملــه شــکارچیان بزرگتــر ‪ ،‬ماننــد گــرگ ‪ ،‬کایــوت ‪ ،‬شــغال‬ ‫طالیــی و گربــه ســانان بــزرگ و بــزرگ اســیب پذیــر اســت‪.‬‬ ‫گرگ خاکستری‬ ‫( ‪) Common noctule‬‬ ‫مــاده هــا مهاجــرت مــی کننــد امــا نرهــا مهاجــرت‬ ‫نمــی کننــد‪ .‬طــول بــال انهــا ‪ 40-37‬ســانتی متــر‬ ‫اســت و بــا ســرعت ‪ 60‬کیلومتــر در ســاعت پــرواز‬ ‫مــی کننــد‪.‬‬ ‫( ‪) Grey Wolf‬‬ ‫گــرگ خاکســتری از بیــن تمــام اعضــای خانــواده گــرگ هــا بیشــترین‬ ‫تخصــص را در زمینــه شــکار دارد کــه بــرای مقابلــه بــا طعمــه هــای‬ ‫بــزرگ ســازگاری هــای فیزیکــی مناســبی پیــدا کــرده اســت ‪ ،‬در ایــن‬ ‫حیوانــات ماهیــت اجتماعــی بیشــترمی باشــد‪.‬‬ ‫گــرگ هــا همچنیــن دارای قلمــرو ســرزمینی هســتند کــه بــا جنــگ بــر‬ ‫ســر قلمــرو ان را حفــظ مــی کننــد البتــه از عوامــل اصلــی مــرگ و میــر‬ ‫گــرگ هــا همیــن جنــگ هــای قلمرویــی اســت‪.‬‬ ‫جغد انبار‬ ‫جغــد انبــار (نــام علمــی‪ )Tyto alba :‬بیشــترین گســتردگی را‬ ‫میــان جغدهــا دارا می باشــد و میــزان گســتردگی ان در میــان ســایر‬ ‫پرنــدگان نیــز مثــال زدنــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن خانــواده یکــی از دو خانــواده اصلــی جغدهــا را تشــکیل‬ ‫می دهــد؛ خانــواده دیگــر‪ ،‬جغــدان راســتین (‪ )Strigidae‬نامیــده‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫جغــد انبــار بــه غیــر از قطــب و بیابــان هــا تقریبــاً در همــه جــا‬ ‫یافــت می شــود کــه از ان جملــه می تــوان بــه کمربنــد الپایــد‪،‬‬ ‫بخش هــای اعظــم اندونــزی و جزایــر اقیانــوس ارام اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫نام هــای دیگــری نیــز بــر حســب ظاهــر‪ ،‬محــل ســکونت و‬ ‫پــرواز ســاکت و ترســناک ایــن پرنــده بــر ان نهــاده شده اســت‪.‬‬ ‫نــام علمــی کــه توســط جووانــی انتونیــو اســکپولیدر ســال ‪۱۷۶۹‬‬ ‫انتخــاب شــد کــه بــه معنــی جغــد ســفید اســت‪.‬‬ ‫گــرگ عمدتــا گوشــت خــوار اســت و از پســتانداران بــزرگ ســمور‬ ‫وحشــی و همچنیــن حیوانــات کوچکتــر ‪ ،‬دام ‪ ،‬الشــه و زبالــه تغذیــه‬ ‫مــی کنــد‪ .‬گرگهــای مجــرد یــا جفــت هــای جفــت معمــوالً در شــکار از‬ ‫موفقیــت باالتــری نســبت بــه بســته هــای بــزرگ برخــوردار هســتند‪.‬‬ ‫عوامــل بیمــاری زا و انگلــی ‪ ،‬بــه ویــژه ویــروس هــاری ‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫گــرگ هــا را الــوده کنــد‪ .‬گــرگ هــای خاکســتری جــد اکثــر نژادهــای‬ ‫ســگ خانگــی قلمــداد مــی شــود‪.‬‬ ‫اگرچــه تــرس از گــرگ در بســیاری از جوامــع بشــری وجــود دارد امــا‬ ‫بیشــتر حمــات ثبــت شــده بــه مــردم بــه حیواناتــی کــه از هــاری رنــج‬ ‫مــی برنــد نســبت داده شــده اســت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حملــه گــرگ هــا بــه انســان نــادر اســت زیــرا گــرگ هــا نســبتا کــم‬ ‫هســتند ‪ ،‬از مــردم دور هســتند و بــه دلیــل تجربیاتشــان بــا شــکارچیان‬ ‫دامــداران و چوپانــان تــرس از انســان ایجــاد کــرده انــد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫(‪) Barn Owl‬‬ ‫جغــد انبــار جغــدی اســت درازپــا‪ ،‬بــا بال هــای گســترده‪ ،‬رنــگ‬ ‫روشــن و دم تقریب ـاً مربعــی‪ .‬بســته بــه زیرگونــه‪ ،‬طــول ان ‪ ۲۵‬تــا‬ ‫‪ ۴۵‬ســانتی متر و پهنــای بــال ان ‪ ۷۵‬تــا ‪ ۱۰۰‬ســانتی متر اســت‪.‬‬ ‫بــه هنــگام پــرواز می تــوان ان هــا را از روی حــرکات موجــی و‬ ‫پاهــای پوشــیده از پــر اویــزان‪ ،‬از جغدهــای عــادی متمایــز دانســت‪.‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 14 ‫پروانه فیروزی‬ ‫غذاهای محلی‬ ‫دانمارک‬ ‫کربینتر | ‪Krebinetter‬‬ ‫قطعــا یکــی از بهتریــن بخش هــای هــر ســفر خارجــی عــاوه بــر اشــنایی بــا فرهنــگ و اداب و رســوم ان کشــور‪ ،‬امتحــان کــردن‬ ‫غذاهــای محلــی ان یــا بــه اصطــاح دقیق تــر شــکم گردی اســت کــه بخـش جدایی ناپذیــری از تفریحــات هــر گردشــگری اســت‪.‬‬ ‫دانمــارک از کشــورهایی اســت کــه دارای فرهنــگ غذایــی بی نظیــری بــا غذاهــای لذیــذ و بــاب طبــع بســیاری از گردشــگران اســت‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از معــروف تریــن غذاهــای دانمارکــی کربینتــر اســت کــه کوفتــه هــای‬ ‫چــرب و چیلــی (معمــوال گوشــت خــوک) هســتند کــه داخــل پــودر‬ ‫ـکل و‬ ‫نازنین شـ‬ ‫بیضــی‬ ‫نوروزی‬ ‫زینب‬ ‫ســوخاری غلتانــده و بعــد کامــا در روغــن ســرخ مــی شــوند تــا کامــا تــرد و برشــته‬ ‫شــوند‪ .‬ســپس ایــن کوفتــه هــا را همــراه بــا ســیب زمینــی ابپــز و ســبزیجات دیگــر‬ ‫ســرو مــی کننــد‪ .‬همــان طــور کــه در تصویــر مــی بینیــد کربینتــر تــا حــدودی شــبیه‬ ‫بــه فریکادلــر اســت‪ ،‬هرچنــد ترکیباتشــان کمــی بــا هــم فــرق دارنــد‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن کوفتــه هــا بســیار خوشــمزه و لذیــذ هســتند امــا بــه انــدازه فریکادلــر‬ ‫رایــج و متــداول نیســتند و در کپنهــاگ در برخــی رســتوران هــا ایــن نــوع کوفتــه را‬ ‫ســرو مــی کننــد‪.‬‬ ‫اسموربرود | ‪Smørrebrød‬‬ ‫پاته جگر | ‪Leverpostej‬‬ ‫اســموربرود یکــی از معــروف تریــن غذاهــای دانمارکــی اســت کــه در واقــع نوعــی‬ ‫ســاندویچ روبــاز اســت‪.‬‬ ‫ایــن غــذا از یــک تکــه نــان چــاودار کــره ای تشــکیل مــی شــود کــه روی ان بــا مــواد‬ ‫و ترکیبــان مختلــف و متنوعــی پوشــیده مــی شــود‪ .‬ترکیباتــی روی ایــن ســاندویچ از‬ ‫ترکیبــات کامــا گیاهــی گرفتــه تــا تکــه هــای گوشــت و ماهــی‪ ،‬پنیــر‪ ،‬ســبزیجات را‬ ‫شــامل مــی شــود و در شــهرهای مختلــف دانمــارک از جملــه کپنهــاگ بســیار محبــوب و‬ ‫متــداول اســت‪ .‬بــرای تهیــه اســموربرود یــک الیــه نــازک ســس را روی نــان مــی مالنــد‬ ‫و بعــد ترکیبــات دلخــواه مثــل ماهــی و گوشــت را روی ان قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن غــذا همــان طــور کــه از اســمش مشــخص اســت از ترکیــب جگــر‪ ،‬پیــاز‪ ،‬ارد‪،‬‬ ‫تخــم مــرغ‪ ،‬نمــک‪ ،‬فلفــل و ادویــه هــای مختلــف تهیــه مــی شــود کــه بــا یکدیگــر‬ ‫ترکیــب مــی شــوند و بــه صــورت ترکیبــی یکدســت و کرمــی روی نــان مالیــده‬ ‫مــی شــود و بعــد در فــر قــرار داده مــی شــود‪ .‬پاتــه جگــر یکــی از معــروف تریــن‬ ‫غذاهــای دانمارکــی اســت و بــه دو صــورت گــرم و ســرد ســرو مــی شــود‪.‬‬ ‫پاتــه جگــر یکــی از غذاهــای اصلــی جشــن کریســمس هــم هســت و همیشــه ســر‬ ‫میــز شــام کریســمس یــک کاســه پــر از پاتــه جگــر هــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫امــروزه یکــی از متــداول تریــن غذاهــای دانمارکــی اســت و تقریبــا تمــام رســتوران‬ ‫هــا و فروشــگاه هــا ان را بــا قیمتــی مقــرون بــه صرفــه و ارزان مــی فروشــند‪.‬‬ ‫فریکادلر | ‪Frikadeller‬‬ ‫فریکادلــر بــه معنــای کوفتــه گوشــتی اســت و ایــن کوفتــه هــای کوچــک و‬ ‫خوشــمزه جــزء محبــوب تریــن و خوشــمزه تریــن غذاهــای دانمارکی هســتند‪.‬‬ ‫بــرای تهیــه ایــن کوفتــه هــا‪ ،‬گوشــت چــرخ کــرده را بــا تخــم مــرغ‪ ،‬پیــاز‪ ،‬ارد‬ ‫و شــیر ترکیــب مــی کننــد و ان هــا را بــه صــورت کوفتــه هــای کوچکــی در‬ ‫مــی اورنــد و بعــد داخــل روغــن یــا کــره ســرخ مــی کننــد تــا کامــا برشــته‬ ‫و طالیــی بشــوند‪ .‬در تمــام رســتوران هــای کپنهــاگ و شــهرهای دیگــر‬ ‫دانمــارک مــی توانیــد فریکادلــر را ســفارش بدهیــد و از طعــم لذیــذ یکــی از‬ ‫معــروف تریــن غذاهــای دانمارکــی لــذت ببریــد‪ .‬در دانمــارک ایــن کوفتــه هــا‬ ‫را معمــوال در کنــار ســیب زمینــی و ســاالد ســرو مــی کننــد‪.‬‬ ‫شاه ماهی | ‪Herring‬‬ ‫شــاه ماهــی یکــی از محبــوب تریــن ماهــی هــا در منطقــه اســکاندیناوی اســت و مــردم‬ ‫دانمــارک هــم از هــزاران ســال قبــل ایــن نــوع ماهــی را مصــرف مــی کــرده انــد‪ .‬شــاه‬ ‫ماهــی بــه صــورت هــای مختلــف خــورده مــی شــود‪ :‬بــه صــورت ترشــی و شــور‪ ،‬دودی‪،‬‬ ‫ســرخ شــده‪ ،‬ســوخاری‪ ،‬همــراه بــا ســس خــردل در واقــع در منــوی رســتوران هــای‬ ‫دانمــارک مــی توانیــد شــمار بســیار زیــادی از غذاهایــی کــه بــا شــاه ماهــی تهــی مــی‬ ‫شــوند را مشــاهده کنیــد‪.‬‬ ‫استکت فلسک | ‪Stegt Flæsk‬‬ ‫یکــی از متــداول تریــن روش هــا بــرای مصــرف شــاه ماهــی‪ ،‬ســاندویچ اســموربرود اســت‬ ‫کــه در ابتــدای مطلــب بهتریــن غذاهــای دانمارکــی در مــورد ان مفصــل صحبــت کردیــم‪.‬‬ ‫ایــن غــذا بــه صــورت پرســی و همــراه بــا پیــاز‪ ،‬کیپــر (‪ ،)Caper‬ســبزیجات و صــد البتــه‬ ‫نــان چــاودار کــره ای ســرو مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن غــذای ملــی را می توانیــد در هــر اغذیه فروشــی و رســتورانی در‬ ‫دانمــارک پیــدا کنیــد‪.‬‬ ‫اســتکت فلســک در واقــع بــرش هــای چربــی ســرخ شــده اســت کــه‬ ‫همــراه بــا ســیب زمینــی و ســس جعفــری ســرو مــی شــود‪ .‬ایــن بــرش‬ ‫هــا پــس از ســرخ شــدن شــبیه بــه بیکــن مــی شــوند و بــه دلیــل بافــت‬ ‫چیپســی و تــردی کــه دارنــد بســیار در بیــن دانمارکــی هــا محبــوب هســتند‪.‬‬ ‫فالسکستگ | ‪Flæskesteg‬‬ ‫یکــی از معــروف تریــن غذاهــای دانمارکــی اســت و مــردم دانمــارک ان را بــه ویــژه در میهمانــی‬ ‫هــا و مناســبت هــای خــاص ســرو مــی کننــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬اگــر بــه فــردی دانمارکــی اســم ایــن‬ ‫غــذا را بگوییــد فــورا بــه یــاد کریســمس مــی افتــد‪ .‬ایــن غــذا گوشــت کبــاب شــده اســت کــه‬ ‫در مراســم ویــژه و خــاص تهیــه مــی شــود و بعــد بــه بــرش هــای نــازک تقســیم مــی شــود و‬ ‫همــراه بــا ســبزیجات و ســس هــای مختلــف ســرو مــی شــود‪.‬‬ ‫ایــن غــذای بســیار محبــوب دانمارکــی معمــوال بــا ســیب زمینی و ســس‬ ‫جعفــری ســرو می شــود‪.‬‬ ‫پولسر | ‪Pølser‬‬ ‫پولســر نــه تنهــا از ســنتی ترین غذاهــای دانمارکــی اســت‪ ،‬بلکــه از محبوب تریــن غذاهــای‬ ‫ایــن کشــور نیــز بــه حســاب می ایــد‪ .‬پولســر کــه همــان هــات داگ اســت را می توانیــد‬ ‫در اکثــر اغذیه فروشــی های کپنهــاگ و شــهرهای دیگــر دانمــارک پیــدا کنیــد‪ .‬ایــن غــذای‬ ‫ســنتی همــراه بــا ســس گوجه فرنگــی‪ ،‬خــردل‪ ،‬پیــاز سرخ شــده و خیارشــور تهیــه و امــاده‬ ‫ســرو می شــود‪.‬‬ ‫گوشــت را بــا ادویــه هــای مختلــف و ســبزیجات معطــر مثــل بــرگ بــو و میخــک مــزه دار مــی‬ ‫کننــد و ســاعت هــا بــا حــرارت کــم در فــر قــرار مــی دهنــد تــا ارام ارام گوشــت کبــاب شــود‬ ‫و بپــزد‪ .‬ایــن گوشــت کبابــی همــراه بــا ســیب زمینــی اب پــز‪ ،‬کلــم قرمــز و سســی کــه از اب‬ ‫گوشــت تهیــه شــده ســرو مــی شــود‪ .‬همــان طــور کــه گفتیــم فالسکســتگ غــذای اصلــی و‬ ‫رســمی جشــن کریســمس اســت و تمــام خانــواده هــای دانمارکــی از چنــد روز مقدمــات تهیــه‬ ‫ایــن غــذا را فراهــم مــی کننــد‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 15 ‫فواد محمدهاشم‬ ‫پیتر اشمایکل‬ ‫ورزش‬ ‫دانمارک‬ ‫(‪) Peter Schmeichel‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫پیتــر ا ِشــمایکِ ل (زاده‪ ۱۸‬نوامبــر ‪ )۱۹۶۳‬دروازه بــان اســطوره ای بازنشســته‬ ‫اهــل دانمــارک اســت کــه در دهــه نــود میــادی بــا درخشــش در باشــگاه‬ ‫نوروزیتیــم ملــی فوتبــال دانمــارک‪ ،‬از بهتریــن دروازه بانــان‬ ‫یونایتــد و‬ ‫منچســتر‬ ‫نازنین زینب‬ ‫جهــان به شــمار می امــد‪ .‬پیتــر اشــمایکل بــا ‪ ۲۴‬جــام ســومین دروازه بــان‬ ‫پرافتخــار تاریــخ بــه شــمار مــی ای ـد ‪.‬‬ ‫پیتــر اشــمایکل در مهم تریــن رقابت هــای فوتبــال جهــان‪ ،‬همچــون جــام‬ ‫جهانــی فوتبــال‪ ،‬جــام ملت هــای اروپــا‪ ،‬و لیــگ قهرمانــان اروپــا بــازی‬ ‫کرده اســت‪.‬‬ ‫او در اواخــر دوران فعالیــت خــود به عنــوان بازیکــن فوتبــال‪ ،‬تیــم منچســتر‬ ‫یونایتــد را تــرک کــرد و در تیم هایــی همچــون اســپورتینگ لیســبون پرتغــال‬ ‫و اســتون ویــا و منچسترســیتی انگلســتان بــازی کــرد‪ .‬پیتــر اشــمایکل پــدر‬ ‫کاســپر اشــمایکل است‪.‬‬ ‫پرطرفدارتریــن ورزش هــا در کشــور دانمــارک مــی تــوان به فوتبــال‪ ،‬قایقرانــی و دیگــر ورزش های‬ ‫ابــی ‪،‬هندبــال‪ ،‬بدمینتــون و ژیمناســتیک اشــاره کــرد و همچنیــن گروهــی از مــردم نیــز بــه ورزش‬ ‫اتومبیـل رانــی عالقـ ه مندنــد ‪.‬‬ ‫ایــن کشــور یکــی از کشــورهایی اســت کــه در جهــان دارای بیشــترین تعــداد دوچرخ ـ ه ســوار‬ ‫ی باشــد و در ســاعات شــلوغی ترافیــک شــهر‪ ،‬تعــداد زیــادی دوچرخــه ســوار‪-‬والدینی کــه‬ ‫مــ ‬ ‫فرزنــدان خــود را حمــل مــی کننــد – را در راه منــزل یــا محــل کار‪ ،‬مهدکــودک و کودکســتان‬ ‫مشــاهده خواهــد کــرد ‪.‬‬ ‫از جملــه چهــره هــای مشــهور ورزش دانمــارک مــی توانیــم بــه فوتبالیســت و مربــی فوتبــال‬ ‫میکایــل الودروپ و دروازه بــان دانمارکــی افســانه ای انهــا یعنــی پیتــر اشــمایکل اشــاره کنیــم‪.‬‬ ‫او یکــی از بهتریــن دروازه بان هــای جهــان در دهــه نــود اســت‪ .‬او فوتبــال را بــا تیــم کوچــک‬ ‫محــل تولــدش شــروع کــرد و در ســن ‪ ۲۰‬ســالگی بــا هویــدوور اولیــن بــازی خــود را در لیــگ‬ ‫دســته اول دانمــارک انجــام داد و بــا درخشــش در اولیــن ســال حضــورش بــه تیــم ملــی زیــر‬ ‫‪ ۲۱‬ســال دانمــارک دعــوت شــد‪.‬‬ ‫قبــل از شــروع فصــل ‪( ۱۹۸۷‬میــادی) بــه بروندبــی مشــهورترین باشــگاه دانمــارک رفــت و در‬ ‫همیــن ســال توســط ســپ پیونتــک بــه تیــم ملــی دعــوت شــد و نخســتین بــازی ملــی خــود‬ ‫را در ‪ ۲۰‬مــی ‪ ۱۹۸۷‬برابــر یونــان انجــام داد‪ .‬او بــه همــراه بروندبــی چهــار بــار در ســال های‬ ‫‪ ۱۹۹۰ ،۱۹۸۸ ،۱۹۸۷‬و ‪ ۱۹۹۱‬قهرمــان لیــگ دانمــارک شــد و در پایــان فصــل ‪ ۱۹۹۰–۹۱‬بــا‬ ‫رقــم ‪ ۵۳۰‬هــزار پونــد بــه منچســتر یونایتــد رفــت‪ .‬در تابســتان ‪( ۱۹۹۲‬میــادی) زمانــی کــه‬ ‫یوفــا تیــم یوگســاوی را بــه علــت جنــگ داخلــی از حضــور در جــام ملت هــای اروپــا محــروم‬ ‫کــرد تیــم ملــی دانمــارک بــا خــوش شانســی در ســوئد حضــور یافــت و در حالیکــه تیم هــای‬ ‫دیگــر ایــن تیــم را چنــدان جــدی نمی گرفتنــد‪ ،‬بــا درخشــش بازیکنــان قدرتمنــد و جویــای‬ ‫نــام خــود بــه مقــام قهرمانــی اروپــا رســید‪ .‬در منچســتر یونایتــد او هشــت فصــل رویایــی‬ ‫را ســپری کــرد و همــواره یکــی از عوامــل موفقیت هــای ایــن تیــم بــود‪ .‬پــس از قهرمانــی‬ ‫ســه گانه یونایتدهــا در ســال ‪( ۱۹۹۹‬جــام باشــگاه های اروپــا‪ ،‬لیــگ برتــر و جــام حذفــی‬ ‫انگلیــس)‪ ،‬او پــس از انجــام بیــش از ســی صــد بــازی بــرای ایــن تیــم‪ ،‬اولدترافــورد را تــرک‬ ‫کــرد و بــه پرتغــال رفــت و بــه اســپورتینگ لیســبون کمــک کــرد تــا در ســال ‪( ۲۰۰۰‬میــادی)‬ ‫قهرمــان لیــگ پرتغــال شــود‪ .‬پــس از دو فصــل حضــور در پرتغــال بــار دیگــر بــه انگلیــس‬ ‫بازگشــت و در اســتون ویــا و منچســتر ســیتی بــازی کــرد‪ .‬اشــمایکل بــه مــدت ‪ ۱۴‬ســال‬ ‫دروازه بــان اصلــی تیــم ملــی دانمــارک بــود و بــه همــراه ایــن تیــم در ‪ ۱۲۹‬بــازی حضــور‬ ‫یافــت تــا رکــورددار بــازی بــرای تیــم ملــی کشــورش هــم باشــد‪.‬‬ ‫فوتبال‬ ‫اتحادیــه فوتبــال دانمــارک به اختصــار دی بی یــو(‪( )DBU‬بــه دانمارکــی‪Dansk Boldspil- :‬‬ ‫‪ )Union; DBU‬بلندپایه تریــن نهــاد فوتبــال در کشــور دانمــارک اســت؛ کــه بــه برگــزاری و‬ ‫نظــارت بازی هــای لیــگ و تیم هــای ملــی در هــر دو رده مــردان و زنــان می پــردازد‪.‬‬ ‫ایــن فدراســیون در شــهر بروندبــی قــرار دارد‪ .‬ویکــی از اعضــای فیفــا و یوفــا اســت‪ .‬از ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬ایــن اتحادیــه بــر فوتســال دانمــارک نیــز نظــارت دارد‪.‬‬ ‫دی بــی یــو در ســال ‪ ۱۸۸۹‬تاســیس شــد امــا تاقبــل از المپیــک تابســتانی ‪ ۱۹۰۸‬لنــدن به طــور‬ ‫رســمی ثبــت نشــد و بــه همیــن علــت بــرد در تورنومنــت بازی هــای فوتبــال در ‪ ۱۹۰۶‬به طــور‬ ‫رســمی بــا نــام ایــن فدراســیون ثبت نشــد‪.‬‬ ‫ســوپر لیــگ فوتبــال دانمــارک (بــه انگلیســی‪ )Danish Superliga :‬معتبرتریــن لیــگ‬ ‫فوتبــال در کشــور دانمــارک اســت کــه از ســال ‪ ۱۹۹۱‬میــادی تاکنــون در ایــن کشــور برگــزار‬ ‫می شــود‪ ۱۴ .‬باشــگاه در ایــن مســابقات حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫باشــگاه فوتبــال کپنهاگــن بــا ‪ ۱۲‬قهرمانــی پرافتخارتریــن تیــم ایــن مســابقات بــه حســاب‬ ‫می ایــد‬ ‫جــام حذفــی فوتبــال دانمــارک (بــه دانمارکــی‪ )Landspokalturneringen :‬مســابقاتی‬ ‫اســت کــه بــه صــورت حذفــی در کشــور دانمــارک از ســال ‪ ۱۹۵۵‬تاکنــون برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫ایــن جــام از ‪ ۱۰۴‬تیــم کــه از سراســر کشــور دانمــارک در ان حضــور دارنــد برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫باشــگاه فوتبــال ای جـی اف ارهــوس بــا ‪ ۹‬قهرمانــی پرافتخارتریــن تیــم ایــن ســری مســابقات‬ ‫بــه حســاب می ایــد‬ ‫دانمــارک قهرمــان فوتبــال در مســابقات بیــن المللــی ‪ 1906‬و دارنــده مــدال نقــره در بــازی‬ ‫هــای المپیــک ‪ 1908‬و ‪ 1912‬اســت‪ .‬بــا ایــن حــال ‪ ،‬دانمــارک بــه عنــوان اماتورهایــی کــه‬ ‫حرفــه ای شــدن بیــن المللــی خــود در باشــگاه هــای خارجــی را ممنــوع مــی کــرد ‪ ،‬تــا ســال‬ ‫‪ 1986‬واجــد شــرایط جــام جهانــی فیفــا نبــود ‪ ،‬اگرچــه انهــا در ســال ‪ 1960‬نقــره المپیــک‬ ‫دیگــر را بــه دســت اوردنــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫از ســال ‪ ، 1983‬ایــن تیــم بــه طــور مــداوم بــه عنــوان یــک طــرف کامـا قابــل رقابــت شــناخته‬ ‫شــده اســت ‪ ،‬بــا پیــروزی در مســابقات قهرمانــی اروپــا ‪ 1992‬ســوئد بــه عنــوان برجســته‬ ‫تریــن پیــروزی خــود ‪ ،‬بــا شکســت دادن مدافــع عنــوان قهرمانــی هلنــد در نیمــه نهایــی و‬ ‫المــان در فینــال‪ .‬انهــا همچنیــن بــا شکســت ارژانتیــن در فینــال ‪ ،‬جــام پادشــاه فهــد ‪ 1995‬را‬ ‫فتــح کردنــد‪ .‬بهتریــن نتیجــه انهــا در جــام جهانــی در ســال ‪ 1998‬بــه دســت امــد ‪ ،‬جایــی کــه‬ ‫انهــا در یــک چهــارم نهایــی برابــر برزیــل ‪ 2-3‬شکســت خوردنــد‪ .‬دانمــارک نیــز در ســال هــای‬ ‫‪ 2002 ، 1986‬و ‪ 2018‬دور دوم مســابقات جــام جهانــی را انجــام داد‪.‬‬ ‫دوچرخه سواری‬ ‫از نظــر تاریخــی ‪ ،‬موفــق تریــن نــام دانمــارک در دوچرخــه ســواری تورولــد الــگارد‬ ‫بــوده اســت کــه شــش بــار ‪ ،‬ســه عنــوان اروپایــی و ‪ 24‬عنــوان دانمارکــی عنــوان‬ ‫دوومیدانــی حرفــه ای جهــان را کســب کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ســالهای اخیــر ‪ ،‬دانمــارک بــه عنــوان یــک کشــور دوچرخــه ســواری قدرتمنــد‬ ‫شــناخته شــده اســت ‪ ،‬بجــارن رییــس در ســال ‪ 1996‬در تــور فرانســه پیــروز شــد و‬ ‫مایــکل راسموســن در تــور ‪ 2005‬و ‪ 2006‬بــه مقــام پادشــاه کوهســتان رســید‪.‬‬ ‫دیگــر دوچرخــه ســواران معــروف دانمارکــی عبارتنــد از ‪ :‬برشــل ‪ ،‬نیکــی سورنســن ‪ ،‬بــو‬ ‫هامبــورگ ‪ ،‬یســپر اســکیبی ‪ ،‬یاکــوب فاگلســانگ و الرس مایکلســن‪.‬‬ ‫تیــم ساکســو بانــک موفــق تریــن تیــم دوچرخــه ســواری در دانمــارک بــوده اســت‪:‬‬ ‫ایــن تیــم در ســال ‪ 1998‬بــه عنــوان تیــم هوم‪-‬جــک و جونــز تاســیس شــد و از ســال‬ ‫بعــد توســط بجــارن رییــس هدایــت مــی شــد‪ .‬ایــن تیــم تــا ســال ‪ 2014‬بــه عنــوان‬ ‫یــک تیــم ثبــت شــده در دانمــارک شــرکت مــی کــرد ‪ ،‬پــس از انکــه پــس از فــروش‬ ‫بــه اولــگ تینکــوف تاجــر روس ‪ ،‬ثبــت نــام خــود را بــه روســیه تغییــر داد ‪ ،‬اگرچــه‬ ‫رییــس تــا ســال ‪ 2015‬بــه عنــوان مدیــر تیــم باقــی مانــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ، 2008‬کارلــوس ساســتر در حالیکــه ســوار بــر بانــک ساکســو بــود ‪ ،‬برنــده‬ ‫تــور دوفرانــس شــد ‪ ،‬یکــی از پنــج تورنمنــت بــزرگ کــه تیــم در یــک دوره ‪ 8‬ســاله‬ ‫کســب کــرد‪ .‬انهــا همچنیــن در ایــن بناهــا از موفقیــت برخــوردار بودنــد ‪ ،‬بــا فابیــان‬ ‫کانســارا (کــه در ســال ‪ 2008‬میــان و ســن ریمــو و در ســال ‪ 2010‬در تــور فالنــدر‬ ‫برنــده شــد) ‪ ،‬انــدی شــلک (کــه در ســال ‪ 2009‬برنــده لیــژ ‪ -‬باســتوگن ‪ -‬لیــژ شــد)‬ ‫و نیــک نوینــس (برنــده تــور) فالنــدر در ســال ‪ .)2011‬عــاوه بــر ایــن ‪ ،‬کانســارا در‬ ‫حالــی کــه بــرای تیــم ســواری مــی کــرد ‪ ،‬دو عنــوان قهرمانــی مســابقات قهرمانــی‬ ‫جهــان بــه وقــت قهرمانــی را بدســت اورد‪.‬‬ ‫در ســالهای گذشــته ‪ ،‬دوچرخــه ســواری دانمــارک از مــوارد پیــش بینــی رنــج مــی بــرد‪.‬‬ ‫بارنــه رییــس ‪ ،‬بــو هامبورگــر ‪ ،‬رولــف سورنســن ‪ ،‬جســپر اســکیبی ‪ ،‬مایــکل راسموســن‬ ‫همــه بــه اســتفاده از دوپینــگ اعتــراف کردنــد و یــا بــا دوپینــگ ارتبــاط داشــتند‪ .‬امــا‬ ‫بــا وجــود همــه تبلیغــات بــد ‪ ،‬دوچرخــه ســواری هنــوز هــم یــک ورزش محبــوب در‬ ‫دانمــارک اســت‪.‬‬ ‫در سال ‪ ، 2011‬کپنهاگ میزبان مسابقات جهانی ‪ UCI‬در جاده بود‪.‬‬ ‫هنگامــی کــه دانمــارک رســماً جــای یوگســاوی را بــه دلیــل محرومیــت جهانــی بــه‬ ‫دلیــل جنگهــای بالــکان بدســت اورد بــا تکیــه زیــاد بــه دروازه بــان پیتــر اشــمایکل و‬ ‫دفــاع او ‪ ،‬و همچنیــن جرقــه خــاق برایــان الدروپ یکــی از بزرگتریــن شــگفتی هــای‬ ‫تاریــخ ایــن رویــداد را ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫انهــا بــرای کســب جــام قهرمانــی اروپــا تحــت ســبک بــازی دفاعــی ســرمربی نیلــزن‬ ‫دانمــارک بــا پیشــروی از مرحلــه گروهــی و پیــش از انگلیــس و فرانســه ‪ ،‬در نیمــه‬ ‫نهایــی هلنــد مدافــع عنــوان قهرمانــی یــورو ‪ 1988‬را در ضربــات پنالتــی شکســت داد‪.‬‬ ‫ســپس ‪ ،‬در فینــال ‪ ،‬دانمــارک برابــر المــان ‪ ،‬قهرمــان جــام جهانــی جــام جهانــی ‪0-2 ،‬‬ ‫پیــروز شــد و اطمینــان حاصــل کــرد کــه دانمــارک اولیــن جــام بیــن المللــی خــود را بــه‬ ‫دست اورد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪31‬‬ صفحه 16 ‫منطقه گردشگری دیوارهای کرنیش‬ صفحه 17

آخرین شماره های ماهنامه دنیای بچه ها

ماهنامه دنیای بچه ها 44

ماهنامه دنیای بچه ها 44

شماره : 44
تاریخ : 1400/11/01
ماهنامه دنیای بچه ها 43

ماهنامه دنیای بچه ها 43

شماره : 43
تاریخ : 1400/10/01
ماهنامه دنیای بچه ها 42

ماهنامه دنیای بچه ها 42

شماره : 42
تاریخ : 1400/09/01
ماهنامه دنیای بچه ها 41

ماهنامه دنیای بچه ها 41

شماره : 41
تاریخ : 1400/08/01
ماهنامه دنیای بچه ها 40

ماهنامه دنیای بچه ها 40

شماره : 40
تاریخ : 1400/07/01
ماهنامه دنیای بچه ها 39

ماهنامه دنیای بچه ها 39

شماره : 39
تاریخ : 1400/06/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!