روزنامه کرانه شمال شماره 769 - مگ لند
0

روزنامه کرانه شمال شماره 769

روزنامه کرانه شمال شماره 769

روزنامه کرانه شمال شماره 769

‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران خبر داد ‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬پنج شنبه ‪ 20/‬اذر‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 769‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫ثبت ‪ ۴‬وقف جدید ‪۳۰‬‬ ‫میلیاردی در شهرستان نور‬ ‫‪4‬‬ ‫دستگیری ششمین عضو شورای شهر ساری‬ ‫عالـی تریـن مقام قضایی اسـتان خاطرنشـان کـرد‪ :‬همچنین دو عضو شـورای اسلامی و دهیار روسـتای مالکال در سـرخرود بـه اتهامات اخذ رشـوه و صـدور پروانه های سـاختمانی‬ ‫در ‪13‬هکتـار از اراضـی خـارج از بافت و جعل پروانه های متعدد سـاختمانی دسـتگیر شـدند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بعـد از دسـتور مرجع قضایی‪ ،‬سـازمان اطالعات سـپاه به بررسـی مراتب پرداخته و اسـناد و مـدارک الزم تهیـه و نامبردگان بعد از تفهیـم اتهام با قرار بازداشـت موقت‬ ‫در زندان به سـر مـی برند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫ک گاز ‪۱۲‬‬ ‫نصب علم ‬ ‫روستای منطقه چهاردانگه‬ ‫کیاسردر دهه فجر‬ ‫‪5‬‬ ‫صدای خوش صالح‬ ‫روشندل قائم شهری‬ ‫خاموش شد‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ نوشهر‪:‬‬ ‫کاهش سیالب و مخاطرات طبیعی‬ ‫علیزاده‪ ،‬مدیرکل تعاون گیالن‪:‬‬ ‫طرح جلوگیری از فرسایش خاک در مازندران اجرایی می شود‬ ‫‪ ۷۷۲‬هزار گیالنی تسهیالت‬ ‫یک میلیون تومانی‬ ‫دریافت کردند‬ ‫دستگیری ششمین عضو شورای شهر ساری‬ ‫محکومیت شهردار سابق بابلسر‬ ‫دستگیری دو عضو شورای اسالمی ودهیار روستای مالکال در سرخرود‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری مازندران گفت‪:‬در راسـتای مبارزه‬ ‫با مفاسـد اقتصادی‪ ،‬ششـمین عضو شـورای شـهر ساری‬ ‫بـه اتهـام فسـاد مالی بـه دسـتور مقـام قضائی توسـط‬ ‫سـربازان گمنام امام زمان(عج) دسـتگیر شـد‪ ،‬همچنین‬ ‫حکم محکومیت قطعی شـهردار سـابق بابلسـر صادرشـد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابـط عمومی دادگسـتری مازنـدران‪ ،‬حجت‬ ‫االسالم والمسـلمین اکبری افزود‪ :‬شـهردار سابق بابلسر‬ ‫(م‪-‬ش) به اتهام ارتشـا‪،‬به ‪ 5‬سـال حبس‪ 74 ،‬ضربه شالق‬ ‫و سـه سـال انفصـال از خدمات دولتـی و جـزای نقدی از‬ ‫سـوی یکـی از شـعب دادگاه تجدیدنظـر اسـتان محکوم‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫عالـی تریـن مقـام قضایـی اسـتان درادامه خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬همچنیـن دو عضـو شـورای اسلامی و دهیـار‬ ‫روسـتای ملاکال در سـرخرود به اتهامـات اخذ رشـوه و‬ ‫صـدور پروانـه هـای سـاختمانی در ‪13‬هکتـار از اراضـی‬ ‫خـارج از بافـت و جعـل پروانـه هـای متعدد سـاختمانی‬ ‫دستگیر شـدند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بعـد از دسـتور مرجـع قضایـی‪ ،‬سـازمان‬ ‫اطالعـات سـپاه بـه بررسـی مراتـب پرداخته و اسـناد و‬ ‫مـدارک الزم تهیـه و نامبـردگان بعـد از تفهیـم اتهـام با‬ ‫قـرار بازداشـت موقـت در زنـدان به سـر مـی برند‪.‬‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری اسـتان ضمـن تاکیـد بـر مبارزه‬ ‫سـریع‪ ،‬قاطع وبـی اغماض بـا انواع فسـاد اظهارداشـت‪:‬‬ ‫واکنش دسـتگاه قضایی اسـتان نسـبت به هرگونه فسـاد‬ ‫اداری‪ ،‬مالـی و تضییـع امـوال عمومـی‪ ،‬سـریع‪ ،‬قاطـع و‬ ‫بازدارنـده خواهـد بود‪.‬‬ ‫روابط عموم سازمان فرهنگی ورزشی‬ ‫شهرداری قائم شهر‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫تربیت و پرورش تعطیل ناپذیر‬ ‫است‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در مازنـدران بـا عنوان‬ ‫اینکـه تربیـت تعطیـل ناپذیـر اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمـاز بـه عنـوان نمـاد تربیـت جـدی گرفته‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫ایـت اهلل محمدباقـر محمـدی الئینـی ه‬ ‫در بازدیـد از مجموعـه تربیتـی جوانـان‬ ‫عاشـورایی سـاری بـا عنـوان اینکـه مهـارت‬ ‫ُحسـن انتخـاب را به بچه ها بیاموزیـم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگـر از حـق انتخـاب بـرای ُحسـن انتخـاب‬ ‫اسـتفاده کردیم بسـیاری از مشکالتمان حل‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اگـر مـا شـیوه انبیـا را بـه عنوان‬ ‫الگـو انتخـاب کردیـم‪ ،‬بایـد تربیـت حـرف‬ ‫اول را در زندگـی مـا بزنـد و تزکیـه مقـدم‬ ‫بـر تعلیـم باشـد‪ ،‬یعنـی پـرورش از امـوزش‬ ‫سـبقت بگیـرد‪.‬‬ ‫امـام جمعـه سـاری با عنـوان اینکـه ممکن‬ ‫اسـت جهـاد اصغـر یعنـی مبـارزه نظامـی‬ ‫گاهـی بـه نفـع جهـاد اکبـر یعنـی نمـاز که‬ ‫نمـاد تربیـت‪ ،‬انسـان سـازی و خودسـازی‬ ‫اسـت‪ ،‬تعطیـل شـود امـا هیـچ گاه نمـاز‬ ‫بـه نفـع جهـاد تعطیـل نشـد و ایـن نشـان‬ ‫می دهـد تربیت تعطیـل پذیر نیسـت و نماز‬ ‫بـه عنـوان نمـاد تربیـت بایـد جـدی گرفته‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫ایـت اهلل الئینـی تاکیـد کـرد کـه مجموعـه‬ ‫تربیتـی جوانـان عاشـورایی بایـد طـرح و‬ ‫برنامه هـای تربیتـی خـود را بـا الگـو گرفتن‬ ‫از عاشـورا اجـرا کنـد ونماز را بـه عنوان یک‬ ‫وسـیله بسـیار مهـم و کارامـد در فراینـد‬ ‫تربیتـی خـود بـه کار بندید و دانـش اموزان‬ ‫را بـا فرهنـگ و محتـوا و هـدف نمـاز اشـنا‬ ‫کنید ‪.‬‬ ‫ایـت اهلل الئینی یاداور شـد‪ :‬بایـد برنامه های‬ ‫فـوق تربیتی و اردوهای مفید داشـته باشـید‬ ‫وخانـواده محـوری را جدی بگیریـد ودر بُعد‬ ‫انقالبی و بصیرت سیاسـی‪ ،‬سـواد رسانه ای و‬ ‫بصیرت رسـانه ای کار کنید‪.‬‬ ‫اداره گاز الهیجان به ‪ 90‬هزار‬ ‫مشترک گاز طبیعی خدمات‬ ‫ارائه می کند‬ ‫گازرسـانی به الهیجان در سـال ‪ 1369‬اغاز و در نیمه‬ ‫دوم سـال‪1370‬عملیات تزریق گاز در شـبکه شـهری‬ ‫بـا موفقیـت انجـام شـد و متعاقباً بـا نصب انشـعابات‬ ‫مربوطـه‪ ،‬در اردیبهشـت ‪ 1371‬اولیـن کنتورهای گاز‬ ‫طبیعـی بـرای مشـترکین در الهیجان نصب شـد‪.‬‬ ‫روابـط عمومـی گاز گیلان عیسـی جمـال نیکویـی‬ ‫رئیـس اداره گاز الهیجـان بـا اشـاره بـه گازرسـانی‬ ‫گسـترده بـه اقصـی نقـاط ایـن شهرسـتان اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬بحمـدهلل بـا همـت و تلاش پرسـنل خـدوم‬ ‫شـرکت گاز و همـکاری همـه ادارات و سـازمان های‬ ‫مرتبـط و همراهـی مـردم شـریف شهرسـتان پس از‬ ‫گذشـت بیـش از ‪ 28‬سـال از جـذب اولین اشـتراک‪،‬‬ ‫سراسـرالهیجـانبهـرهمنـدازگازطبیعـیمـیباشـند‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬ایـن اداره بـا گـذر از حـوادث هـا و‬ ‫بحـران هـای مختلـف‪ ،‬بـا توسـعه فرهنـگ و الگـوی‬ ‫مصـرف بهینـه گاز طبیعـی بـه عنـوان یک سـوخت‬ ‫پـاک موفـق شـده خدمات رسـانی خـود را در تمامی‬ ‫بخـش هـای خانگی‪ ،‬تجـاری‪ ،‬صنایـع و حمل و نقل‬ ‫توسـعه بخشـد‪.‬جمال نیکویـی بـا اشـاره بـه اینکـه‬ ‫الهیجـان‪ ،‬شهرسـتان سـبز به لحـاظ گازرسـانی می‬ ‫باشـد گفـت‪ :‬در حـال حاضـر اداره گاز شهرسـتان‬ ‫الهیجـان بـا حدود ‪ 90‬هزار مشـترک خانگی‪ ،‬تجاری‬ ‫و صنعتـی و بیـش از یک هزار و ‪ 350‬کیلومتر شـبکه‬ ‫توزیـع و تغذیـه گاز در دو بخش شـهری و روسـتایی‬ ‫در حـال فعالیـت می باشـد‪.‬‬ ‫رئیـس اداره گاز الهیجـان بـا بیـان اینکـه از ابتـدای‬ ‫سـال ‪ 98‬تاکنـون بیش از ‪ 2‬هزار و سـیصد متقاضی‪،‬‬ ‫مشـترک گاز طبیعـی شـده انـد‪ ،‬گفـت‪ :‬بـرای تحقق‬ ‫ایـن مهـم بیـش از ‪ 5‬کیلومتر شـبکه اجـرا و هفتصد‬ ‫انشـعاب جدید نصب شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به رشـد و توسعه شـهری و لزوم استمرار‬ ‫و پایـداری جریـان گاز طبیعـی گفـت‪ :‬ایـن اداره از‬ ‫سـال هـای گذشـته نسـبت بـه تعریـف پـروژه تغییر‬ ‫ظرفیت ایسـتگاه تقلیل فشـار الهیجان پیشـنهاداتی‬ ‫بـه سـتاد ارسـال کـرد که بـا همـت همـکاران واحد‬ ‫خدمـات فنـی و مهندسـی‪ ،‬امـور قراردادهـا و اداره‬ ‫گاز الهیجـان‪ ،‬هـم اکنـون عملیـات افزایش ظرفیت‬ ‫ایسـتگاه تقلیل فشـار از ‪ 50‬هزار متـر مکعب به ‪100‬‬ ‫هـزار متـر مکعب در حـال انجام اسـت‪.‬‬ ‫جمال نیکویـی ادامه داد‪ :‬همچنین درجهت حفاظت‬ ‫از تاسیسـات اقدام به ایجاد ایسـتگاه حفاظت از زنگ‬ ‫چاهـی از طریـق حفاری چـاه به عمـق ‪ 70‬متر کرده‬ ‫ایـم کـه بـر اسـاس برنامه ریزی هـای بعمـل امده به‬ ‫زودی بـه بهره برداری خواهد رسـید‪.‬‬ ‫رئیـس اداره گاز الهیجـان درخصـوص اقدامـات ان‬ ‫اداره در زمینـه ایجـاد امادگی جهـت مقابله با بحران‬ ‫هـای احتمالی اظهار داشـت‪ :‬این اداره بـا بهره گیری‬ ‫از تجـارب بحـران هـای گذشـته همـواره نسـبت بـه‬ ‫تجهیـز انبـارک هـا‪ ،‬سـرویس و اورهـال تجهیـزات و‬ ‫تهیـه قطعـات یدکـی نسـبت بـه رفـع اشـکاالت در‬ ‫غالـب برنامـه هـای روتیـن و غیـر روتیـن اقـدام می‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 20 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪769‬‬ ‫سیاسی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫استاندار مازندران‪:‬‬ ‫سمن ها می توانند در تحقق برنامه ها و‬ ‫ماموریت های دولت نقش مهمی ایفا کنند‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری مازندران‪ ،‬احمـد حسـین زادگان در‬ ‫جلسـه بررسـی مشـکالت سـازمان هـای مـردم نهـاد اسـتان (سـمن ها) با اشـاره‬ ‫بـه اینکـه امیـد‪ ،‬نشـاط و مشـارکت اجتماعی نـه یک شـعار بلکه جـزء برنامه های‬ ‫اسـتان بـوده و هسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬در دو سـه سـال اخیـر توجـه بـه نقش‪،‬‬ ‫جایـگاه و تقویت و گسـترش نهادهای اجتماعی و سـمن ها بصـورت کمی و کیفی‬ ‫مـورد تاکیـد و در شـمار برنامـه هـای محوری حـوزه اجتماعی در اسـتان بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی نقـش و عملکـرد سـازمان هـای مردم نهـاد در حفظ و ارتقای سلامت جامعه‪،‬‬ ‫کنتـرل و کاهـش اسـیب ها و ناهنجـاری های اجتماعـی‪ ،‬ترویـج الگوهای صحیح‬ ‫زندگـی‪ ،‬مشـارکت سیاسـی و عدالـت اجتماعـی و تحقـق حقـوق شـهروندی‪،‬‬ ‫پیشـگیری از اسـیب ها در بخش های مختلف‪ ،‬فرهنگ سـازی و اگاهی رسـانی و‬ ‫نظایـر ان را در شـمار برخـی از مهـم تریـن ایـن نقش ها دانسـت‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در اسـتان‪ ،‬با بیـان این که دهیاران و شـبکه های روسـتایی‬ ‫بـه عنـوان یـک اولویـت در هدفگـذاری ها مـی بایسـت مـورد واکاوی قـرار گیرد‪،‬‬ ‫تصریـح نمـود‪ :‬هـر روسـتایی کـه دهیـار دارد بایـد سـمن روسـتایی در ان شـکل‬ ‫گیرد‪.‬حسـین زادگان بـر توسـعه سـمن هـای اسـتان بر اسـاس اولویت هـا و ایجاد‬ ‫و تقویـت سـمن هـای تخصصـی تاکید کرد و اظهار داشـت‪ :‬در توسـعه سـمن ها‪،‬‬ ‫ظرفیـت شهرسـتان هـا بایـد مدنظـر قرار گیـرد و ایـن مهـم از معیارهـای ارزیابی‬ ‫عملکـرد فرمانداری ها باشـد‪.‬‬ ‫وی بـه نقـش و جایـگاه موثـر سـمن هـا در صیانـت از مواریـث ملـی و طبیعـی‬ ‫و تحقـق جهـش تولیـد و ماموریـت هـای دولـت در بخـش هـای مختلـف اشـاره‬ ‫کـرد و امـوزش سـازمان هـای مـردم نهـاد به عنـوان رابط دولـت و جامعـه را یک‬ ‫ضـرورت خواند‪.‬اسـتاندار مازنـدران در بخـش دیگـری از سـخنان خود بـا بیان این‬ ‫کـه در حـوزه پسـماند‪ ،‬فاضلاب و اب و بـرق اقدامات مناسـبی در اسـتان صورت‬ ‫گرفتـه اسـت‪ ،‬عنـوان کـرد‪ :‬جـذب ‪ ۲۰۰‬میلیـارد تومـان اعتبـار در حوزه پسـماند‬ ‫یـک دسـتاورد مهم اسـت و امـروز می توان گفت هیـچ پروژه ای در حوزه پسـماند‬ ‫بالتکلیـف نیسـت و زبالـه سـوز نوشـهر بزودی بـه بهره بـرداری می رسـد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اعتبارات پسـماند اسـتان در سـال های اخیر افزایش چشـمگیری داشته‬ ‫اسـت و بـا تامیـن اعتبار نیروگاه های زباله سـوز نوشـهر و سـاری عملا هیچ مانع‬ ‫اعتبـاری برای ایـن دو پروژه وجـود ندارد‪.‬‬ ‫بابایی کارنامی خبر داد‪:‬‬ ‫پیشنهاد فراکسیون کارگری مجلس به شورای عالی کار برای افزایش‬ ‫‪ ۴۰‬درصدی حقوق کارگران‬ ‫حداقل دستمزد نباید کمتر از ‪ ۵‬میلیون تومان باشد‬ ‫رئیـس فراکسـیون کارگـری‬ ‫مجلـس با بیـان اینکـه بیش از‬ ‫‪ ۷۵‬درصـد نیـروی کار کشـور‬ ‫حداقـل حقـوق را می گیرنـد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬حداقـل دسـتمزد‬ ‫کارگـران نبایـد کمتـر از ‪۵‬‬ ‫میلیـون باشـد و در ایـن رابطه‬ ‫بـه شـورای عالـی پیشـنهاد‬ ‫افزایـش ‪ ۴۰‬درصـدی حقـوق را‬ ‫دادیـم‪.‬‬ ‫دستمزد کارگران‬ ‫علـی بابایـی کارنامـی در گفت و گو‬ ‫با خبرنـگار خبرگـزاری خانه ملت‪ ،‬با‬ ‫تاکید بر ضرورت تجدیدنظر اساسـی‬ ‫در میـزان افزایـش حقـوق کارگران‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬حقـوق و دسـتمزد کارگـران‬ ‫در سـال جـاری بـا دخالت هـای‬ ‫دولـت عادالنـه افزایـش پیـدا نکـرد‬ ‫و فاصلـه حقـوق انها با مخارجشـان‬ ‫و نـرخ تـورم ‪ 40‬درصـدی بـه هیـچ‬ ‫وجه تناسـبی نـدارد‪.‬‬ ‫رئیـس فراکسـیون کارگـری مجلس‬ ‫شـورای اسلامی بـا یـاداوری اینکه‬ ‫بیش از ‪ 75‬درصد نیروی کار کشـور‬ ‫قـرارداد موقـت هسـتند و حداقـل‬ ‫حقـوق را می گیرنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬اگـر‬ ‫خبر‬ ‫نیـروی کارگـری در کشـور حداقـل‬ ‫بگیـر نبودنـد‪ ،‬طـرح طبقه بنـدی‬ ‫مشـاغل اجرایـی می شـد و کارگران‬ ‫به صورت نسـبی حقـوق می گرفتند‬ ‫اعمـال افزایش ‪ 30‬درصدی در مورد‬ ‫حقـوق و دسـتمزدش منطقـی بـود‬ ‫امـا در حـال حاضـر افزایـش ‪30‬‬ ‫درصـدی بـه هیـچ وجـه منطقـی‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت برگزاری‬ ‫نشسـت شـورای عالـی حقـوق و‬ ‫دسـتمزد بـرای افزایـش حقـوق‬ ‫کارگـران تـا پیـش از پایـان سـال‬ ‫جـاری‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬در شـرایط فعلی‬ ‫و بـا توجـه بـه تـورم بیـش از ‪40‬‬ ‫درصـدی خانواده ‪ 4‬تا ‪ 5‬نفره چگونه‬ ‫می تواننـد با حقـوق دو میلیون و دو‬ ‫میلیـون و ‪ 500‬هـزار تومانی زندگی‬ ‫کننـد؛ به طـور قطع گـذران زندگی‬ ‫با این شـرایط سـخت خواهـد بود و‬ ‫امکان نـدارد‪.‬‬ ‫نماینـده مردم سـاری و میاندرود در‬ ‫مجلـس یازدهـم یاداور شـد‪ :‬چگونه‬ ‫می تـوان از کارگـری کـه حداقـل‬ ‫حقـوق را می گیـرد بایـد انتظـار‬ ‫داشـت سـهمی در رشـد اقتصـادی‬ ‫کشـور داشـته باشـد؟‬ ‫حداقـل حقـوق کارگـران نباید‬ ‫کمتـر از ‪ 5‬میلیون باشـد‬ ‫بابایـی کارنامـی بـا تاکیـد بـر اینکه‬ ‫حداقـل حقوق کارگـران نباید کمتر‬ ‫از ‪ 5‬میلیـون باشـد از پیشـنهاد‬ ‫فراکسـیون کارگـری مجلـس بـه‬ ‫شـورای عالـی کار بـرای افزایـش‬ ‫‪ 40‬درصـدی حقـوق و دسـتمزد‬ ‫کارگـران خبـر داد و گفت‪ :‬نشسـتی‬ ‫را بـا معاون روابـط کار وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفـاه اجتماعـی داشـتیم و‬ ‫تاکیـد کردیـم کـه بایـد اجـازه داد‬ ‫امسـال واقع بینانه در مورد دسـتمزد‬ ‫کارگـران تصمیم گیـری شـود و‬ ‫کارگـر و کارفرمـا بـا هـم مذاکـره و‬ ‫منطـق را حاکـم کننـد و شـما هـم‬ ‫دخالتـی نداشـته باشـید‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گلستان در ایین اجرای پروژه مشارکتی مقابله با بیان زایی؛‬ ‫مشارکت فارغ التحصیالن کشاورزی در قالب تعاونی‬ ‫مقابله با بیابان زایی را تسریع می کند‬ ‫اسـتاندار گلسـتان اظهـار کرد‪ :‬در گلسـتان قریب به‬ ‫‪ 300‬هـزار هکتـار بیابان وجـود دارد و ایـن امادگی‬ ‫جهـت واگـذاری قطعـات زمیـن در قالـب تعاونی به‬ ‫فـارغ التحصیلان کشـاورزی بـا اعطـای تسـهیالت‬ ‫مناسـب جهـت بهـره وری از زمیـن هـای بیابانـی‬ ‫وجـود دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری‬ ‫گلسـتان دکتر هـادی حق شـناس در اییـن اجرای‬ ‫پـروژه مشـارکتی مقابلـه بـا بیابـان زایـی بـا حضور‬ ‫دکتـر منتظـری و مهنـدس سـنگدوینی نمایندگان‬ ‫مـردم گـرگان و اق قال در مجلس شـورای اسلامی‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬بـا تلاش جهـاد کشـاورزی تـا کنون‬ ‫‪ 10‬هـزار هکتار از اراضی اسـتان بیابان زدایی شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬طبـق برنامـه در سـال جـاری جهـاد‬ ‫کشـاورزی ‪ 5‬هـزار هکتـار از اراضـی اسـتان را بـا‬ ‫یـک و نیـم میلیـون نهـال بیابـان زدایی مـی کند و‬ ‫امیدواریـم با همـکاری نمایندگان مـردم در مجلس‬ ‫ردیـف ها و اعتبارات اسـتان در زمینـه بیابان زدایی‬ ‫افزایـش یابد‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان یـاداور شـد‪ :‬بـرای بیابـان زدایی‬ ‫‪ 300‬هـزار هکتـار اراضی بیابانی اسـتان بـه بیش از‬ ‫‪ 1200‬میلیـارد تومان اعتبار نیاز اسـت و مشـارکت‬ ‫بخـش خصوصـی در قالب شـرکت هـای تعاونی می‬ ‫توانـد ضمـن حفظ منافع انـان و اشـتغالزایی زمینه‬ ‫تسـریع در بیابان زدایـی اسـتان را فراهم اورد‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس خاطـر نشـان کـرد‪ :‬ایـن اراضی‬ ‫مـی تواننـد زمینـه ای بـرای تولیـد بـرق از انـرژی‬ ‫خورشـیدی و همچنیـن تامیـن کننـده بخشـی از‬ ‫نیـاز اسـتان به علوفه دامی باشـند و ما از مشـارکت‬ ‫بخـش خصوصـی در ایـن بخـش اسـتقبال مـی کنیم‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن مراسـم عملیـات‬ ‫بیولوژیـک و درختـکاری همزمان با سراسـر کشـور‬ ‫نیـز اغـاز شـد‪.‬‬ ‫تقدیر از ‪ ۳‬کارمند نمونه تابستان ‪۹۹‬‬ ‫در بنادر گیالن‬ ‫بـه گزارش روابط عمومـی اداره کل بنـادر و دریانوردی‬ ‫اسـتان گیلان‪ ،‬دکتر حمیدرضـا ابایی مدیـر کل بنادر‬ ‫و دریانوردی اسـتان گیالن در جلسـه شـورای معاونین‬ ‫ایـن اداره کل ضمـن تقدیـر از زحمات کارمنـدان اداره‬ ‫کل بنـادر و دریانـوردی اسـتان گیلان در راسـتای‬ ‫پبشـبرد اهـداف سـازمانی از سـه کارمنـد نمونـه فصل‬ ‫تابسـتان تقدیر بعمـل اورد‪.‬‬ ‫در لوح تقدیر نامه این کارمندان نمونه اماده است‪:‬‬ ‫بدینوسـیله بـه رسـم یـاد بود و بـه پـاس قدردانی از‬ ‫شـما کارمنـد مسـئول و وظیفـه شـناس کـه بـا الهام‬ ‫تخصـص و تع ّهـد و کاربـرد مهارت هـای الزم کاری‪،‬‬ ‫از ّ‬ ‫احتـرام و اکـرام به اربـاب رجوع و انجام امـور مح ّوله به‬ ‫نحو احسـن بـرای پیشـرفت ایـن اداره کل اهتمام ویژه‬ ‫ورزیـده ایـد‪ ،‬ایـن لـوح تقدیـر بعنـوان کارمنـد نمونه‬ ‫تقدیمتـان مـی گردد‪.‬‬ ‫صدای خوش صالح؛ روشندل قائم شهری خاموش شد‬ ‫صالح شـمس روشـندل قائم شـهری کـه صدای‬ ‫زیبایـش بـرای بسـیاری از مازندرانی هـا خاطره‬ ‫سـاز بود‪ ،‬درگذشـت‪.‬‬ ‫بـه گزارش کرانـه به نقل از باشـگاه خبرنگاران‬ ‫جـوان سـاری ‪،‬روابـط عمومـی بیمارسـتان ولی‬ ‫عصـر قائـم شـهر با تاییـد خبر درگذشـت صالح‬ ‫شـمس هنرمنـد روشـندل قائـم شـهری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صالـح شـمس مدتـی پیش بـه دلیل مشـکالت‬ ‫قلبـی در ایـن بیمارسـتان بسـتری بـود و صبح‬ ‫چهارشـنبه ‪ ۱۹‬اذرماه درگذشـت‪.‬‬ ‫بیمارسـتان بـا رد ابتالی صالح شـمس به کرونا‬ ‫اعلام کـرد‪ :‬علـت فوتـش ایـن روشـندل نابینـا‬ ‫مشـکالت قلبـی بود‪.‬‬ ‫وی زمانی که هشـت سـال سـن داشت در یک‬ ‫مهمانـی خانوادگی شـروع بـه خوانـدن کرد که‬ ‫با اسـتقبال اقوام رو به رو شـد و دوستان پدرش‬ ‫او را تشـویق کـرده کـه در زمینـه خوانندگی به‬ ‫فعالیت بپردازد‪.‬‬ ‫پـدرش یکـی از مشـوق هـای اصلـی صالـح‬ ‫شـمس بود و این پسـر جوان را به اسـتاد کریم‬ ‫سـلمانپور خواننـده معـروف مازندرانـی معرفـی‬ ‫کـرده و در ادامـه دالور بـزرگ نیـا و اسـتاد‬ ‫عالءالدینـی و علـی فلاح او مـورد حمایت خود‬ ‫قـرار دادند‪.‬‬ ‫اطمینـان کامـل داریم‪ ،‬تمام تالش خـود را برای انجام‬ ‫وظایف شـغلی و پیشرفت نظام اداری و اهداف سازمانی‬ ‫به کار گرفته و وجدان کاری‪ ،‬صداقت‪ ،‬امانت داری و‬ ‫خدمـت را سـرلوحه ی گفتـار و کردار خـود قرار داده‬ ‫و ارزش هـای دینـی‪ ،‬انسـانی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬مقـررات و‬ ‫ضوابـط را در انجـام فعالیـت هـای اداری رعایت نموده‬ ‫مقـررات حاکـم و منشـور اداری و‬ ‫و در همـه حـال بـه ّ‬ ‫اخالقـی پایبنـد بـوده و تلاش خـود را در جهت جلب‬ ‫رضایـت ایـزد متعـال و ایران اسلامی به کار مـی بندید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی اداره کل بنـادر و دریانوردی‪،‬‬ ‫در پایـان از داوود غالمـی خمیـران کارشـناس امـور‬ ‫دریایـی‪ ،‬حمیـد مهربـان مشـاور ارشـد و مدیـر حـوزه‬ ‫مدیـر کل و علـی مرادنیـا کارشـناس امور بنـدری این‬ ‫اداره کل بـه ترتیـب بـه عنـوان کارمنـدان نمونـه تیـر‪،‬‬ ‫مـرداد و شـهریور مـاه ‪ ۱۳۹۹‬تقدیـر بـه عمـل امد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫پنج شنبه ‪ 20 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪769‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اگهی ابالغ اوراق مالیاتی‬ ‫در اجــرای مــاده ‪ 208‬قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب اســفند مــاه ســال ‪ 1366‬بدینوســیله برگ‪/‬برگهــای تشــخیص مالیــات بــا مشــخصات زیــر بــه مودی‪/‬مودیــان ذیربــط ابــاغ مــی گــردد تــا ظــرف ســی روز از تاریــخ درج ایــن اگهــی بــه اداره‬ ‫امــور مالیاتــی مربوطــه مراجعــه و نســبت بــه حــل و فصــل پرونــده و تســویه حســاب مالیاتــی اقــدام نماینــد‪ .‬در غیــر اینصــورت طبــق موازیــن قانونــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عملکرد سال‬ ‫منع‬ ‫مالیاتی‬ ‫درامد یا ماخذ مشمول مالیات(به‬ ‫ریال)‬ ‫اصل مالیات به ریال‬ ‫شماره واحد‬ ‫مالیاتی‬ ‫نشانی اداره امور مالیاتی‬ ‫ردیف‬ ‫شماره‬ ‫پرونده‬ ‫نام مودی‬ ‫شماره ملی‬ ‫شناسنامه‪/‬ثبت‬ ‫شماره برگ تشخیص مالیات‬ ‫تاریخ برگ‬ ‫تشخیص مالیات‬ ‫‪1394‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪42.065.203‬‬ ‫‪6.309.780‬‬ ‫‪124234‬‬ ‫اداره امور مالیاتی عباس اباد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3763‬‬ ‫وحید صادقی کندسکالیی‬ ‫‪6269959571‬‬ ‫‪11795‬‬ ‫‪1399.05.28‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪35.851.253‬‬ ‫‪5.670.250‬‬ ‫‪124234‬‬ ‫اداره امور مالیاتی عباس اباد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3768‬‬ ‫محمد حسین زاده‬ ‫‪2219755101‬‬ ‫‪9350‬‬ ‫‪1399.04.23‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫‪180.410.520‬‬ ‫‪38.602.630‬‬ ‫‪124234‬‬ ‫اداره امور مالیاتی عباس اباد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3821‬‬ ‫حسنی حسنی‬ ‫‪4230000287‬‬ ‫‪9822‬‬ ‫‪1399.05.01‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪28.501.180‬‬ ‫‪124234‬‬ ‫اداره امور مالیاتی عباس اباد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3827‬‬ ‫اقای اژدری‬ ‫‪4230000293‬‬ ‫‪29016‬‬ ‫‪1398.07.07‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪140.004.139‬‬ ‫‪124234‬‬ ‫اداره امور مالیاتی عباس اباد‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3857‬‬ ‫مجتبی قربانی پور‬ ‫‪2219739317‬‬ ‫‪35014‬‬ ‫‪1398.08.21‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪54.176.170‬‬ ‫‪8.126.420‬‬ ‫اداره امور مالیاتی عباس اباد‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3857‬‬ ‫مجتبی قربانی پور‬ ‫‪2219739317‬‬ ‫‪44928‬‬ ‫‪1398.11.09‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪43.823.333‬‬ ‫‪6.573.500‬‬ ‫‪124234‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3858‬‬ ‫علی منادی‬ ‫‪1620517604‬‬ ‫‪44924‬‬ ‫‪1398.11.06‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪91.362.326‬‬ ‫‪13.704.350‬‬ ‫‪124234‬‬ ‫اداره امور مالیاتی عباس اباد‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3860‬‬ ‫بختیار رودگریان‬ ‫‪48394667994‬‬ ‫‪33604‬‬ ‫‪1398.08.08‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪65.371.583‬‬ ‫‪11.574.320‬‬ ‫‪124234‬‬ ‫اداره امور مالیاتی عباس اباد‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3903‬‬ ‫اکبر مقدم‬ ‫‪4230000296‬‬ ‫‪11837‬‬ ‫‪1399.05.28‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪74.991.283‬‬ ‫‪13.498.260‬‬ ‫‪124234‬‬ ‫اداره امور مالیاتی عباس اباد‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3903‬‬ ‫اکبر مقدم‬ ‫‪4230000296‬‬ ‫‪11833‬‬ ‫‪1399.05.28‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪119.457.167‬‬ ‫‪17.918.580‬‬ ‫‪124234‬‬ ‫اداره امور مالیاتی عباس اباد‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4051‬‬ ‫خدیجه میرمحمدی‬ ‫‪57471231‬‬ ‫‪9826‬‬ ‫‪1399.05.01‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪133.224.296‬‬ ‫‪26.806.070‬‬ ‫‪124234‬‬ ‫اداره امور مالیاتی عباس اباد‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4051‬‬ ‫خدیجه میرمحمدی‬ ‫‪57471231‬‬ ‫‪9828‬‬ ‫‪1399.05.01‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪44.507.436‬‬ ‫‪6.676.120‬‬ ‫‪124234‬‬ ‫اداره امور مالیاتی عباس اباد‬ ‫‪13‬‬ ‫‪4121‬‬ ‫حسن پیرنیان دزفولی‬ ‫‪2002142645‬‬ ‫‪14673‬‬ ‫‪1399.06.30‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪55.454.230.260‬‬ ‫‪19.339.980.590‬‬ ‫‪124234‬‬ ‫اداره امور مالیاتی عباس اباد‬ ‫‪14‬‬ ‫‪4063‬‬ ‫میراسمعیل هاشم منیری‬ ‫‪1372715819‬‬ ‫‪9618‬‬ ‫‪1399.04.28‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪47.049.641‬‬ ‫‪7.057.450‬‬ ‫‪124234‬‬ ‫اداره امور مالیاتی عباس اباد‬ ‫‪15‬‬ ‫‪3901‬‬ ‫محمد حسین امیدی مهر‬ ‫‪3871231894‬‬ ‫‪11841‬‬ ‫‪1399.05.28‬‬ ‫‪1395‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪155.963.880‬‬ ‫‪23.394.580‬‬ ‫‪124234‬‬ ‫اداره امور مالیاتی عباس اباد‬ ‫‪16‬‬ ‫‪3902‬‬ ‫حسن باقرزاده‬ ‫‪2219731693‬‬ ‫‪11839‬‬ ‫‪1399.05.28‬‬ ‫‪1394‬‬ ‫مشاغل‬ ‫‪140.573.819‬‬ ‫‪21.086.070‬‬ ‫‪124234‬‬ ‫اداره امور مالیاتی عباس اباد‬ ‫شکراله فقیه ملکی‪-‬رئیس اداره امور حسابرسی مالیاتی شهرستان عباس اباد‬ ‫اگهی ابالغ اوراق مالیاتی‬ ‫در اجــرای مــاده ‪ 208‬قانــون مالیاتهــای مســتقیم مصــوب اســفند مــاه ســال ‪ 1366‬بدینوســیله برگ‪/‬برگهــای مطالبــه مالیــات بــا مشــخصات برگــه هــای زیــر بــه مودی‪/‬مودیــان ذیربــط ابــاغ مــی گــردد تــا ظــرف ســی روز از تاریــخ درج ایــن اگهــی‬ ‫بــه اداره امــور مالیاتــی مربوطــه مراجعــه و نســبت بــه حــل و فصــل پرونــده و تســویه حســاب مالیاتــی اقــدام نماینــد‪.‬در غیــر ایــن صــورت طبــق موازیــن قانونــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره‬ ‫پرونده‬ ‫نام مودی‬ ‫شماره ملی‬ ‫شناسنامه‪/‬ثبت‬ ‫شماره برگ مطالبه مالیات‬ ‫تاریخ برگ مطالبه‬ ‫مالیات‬ ‫عملکرد‬ ‫سال‬ ‫منع مالیاتی‬ ‫درامد یا ماخذ مشمول‬ ‫مالیات(به ریال)‬ ‫جریمه مالیات به ریال‬ ‫شماره واحد مالیاتی‬ ‫نشانی اداره امور مالیاتی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1356‬‬ ‫حمید عباسی‬ ‫دلوحسن‬ ‫‪2580032355‬‬ ‫‪10912‬‬ ‫‪1399.05.20‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫ماده ‪169‬‬ ‫‪71.888.511.013‬‬ ‫‪718.855.110‬‬ ‫‪124234‬‬ ‫اداره امور مالیاتی عباس‬ ‫اباد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4121‬‬ ‫حسن پیرنیای‬ ‫دزفولی‬ ‫‪2002142645‬‬ ‫‪14721‬‬ ‫‪1399.06.31‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫ماده ‪169‬‬ ‫‪252.317.000.000‬‬ ‫‪7.569.510.000‬‬ ‫‪124234‬‬ ‫اداره امور مالیاتی عباس‬ ‫اباد‬ ‫شکراله فقیه ملکی‪-‬رئیس اداره امور حسابرسی مالیاتی شهرستان عباس اباد‬ ‫اگهی ابالغ مالیاتی‬ ‫در اجرای ماده ‪ 208‬قانون مالیاتی های مستقیم بدینوسیله اوراق مالیاتی مودی که اخرین نشانی ان در دسترس واحد مالیاتی نمی باشد به شرح زیر ابالغ می گردد‪.‬‬ ‫شماره برگ تشخیص –برگ قطعی‬ ‫ردیف‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫نوع شغل‬ ‫اصل مالیات‬ ‫عملکرد‬ ‫نوع اوراق‬ ‫‪1‬‬ ‫کیومرث عنایت خواه لیساری‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪1943310000‬‬ ‫‪1387‬‬ ‫برگ دعوت‬ ‫‪13019700556391354‬‬ ‫‪42820‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کیومرث عنایت خواه لیساری‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪843390000‬‬ ‫‪1388‬‬ ‫برگ دعوت‬ ‫‪13019700556391369‬‬ ‫‪42820‬‬ ‫ساعت ‪ 12:30‬روز دوشنبه مورخ ‪1399.10.22‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اسمعیل پیشگر‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪1121688930‬‬ ‫‪1389‬‬ ‫برگ دعوت‬ ‫‪13019700556435920‬‬ ‫‪42817‬‬ ‫ساعت ‪ 12:30‬روز دوشنبه مورخ ‪1399.10.22‬‬ ‫استارا‪ -‬خ حکیم نظامی شرقی‪-‬اداره امور مالیاتی‬ ‫‪4‬‬ ‫اسمعیل پیشگر‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪1835320000‬‬ ‫‪1390‬‬ ‫برگ دعوت‬ ‫‪13019700556425906‬‬ ‫‪42817‬‬ ‫ساعت ‪ 12:30‬روز دوشنبه مورخ ‪1399.10.22‬‬ ‫استارا‪ -‬خ حکیم نظامی شرقی‪-‬اداره امور مالیاتی‬ ‫‪5‬‬ ‫مهدی عطاری قلعه جوق‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪3626220000‬‬ ‫‪1387‬‬ ‫برگ دعوت‬ ‫‪13019700556496268‬‬ ‫‪42814‬‬ ‫ساعت ‪ 12:30‬روز دوشنبه مورخ ‪1399.10.22‬‬ ‫استارا‪ -‬خ حکیم نظامی شرقی‪-‬اداره امور مالیاتی‬ ‫‪6‬‬ ‫مهدی عطاری قلعه جوق‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪515670000‬‬ ‫‪1388‬‬ ‫برگ دعوت‬ ‫‪13019700556496292‬‬ ‫‪42814‬‬ ‫ساعت ‪ 12:30‬روز دوشنبه مورخ ‪1399.10.22‬‬ ‫استارا‪ -‬خ حکیم نظامی شرقی‪-‬اداره امور مالیاتی‬ ‫‪7‬‬ ‫افشین مختاری اقبالغ‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪324210000‬‬ ‫‪1388‬‬ ‫برگ دعوت‬ ‫‪1301970055609648928047‬‬ ‫ساعت ‪ 12:30‬روز دوشنبه مورخ ‪1399.10.22‬‬ ‫استارا‪ -‬خ حکیم نظامی شرقی‪-‬اداره امور مالیاتی‬ ‫شماره برگ دعوت هیات حل اختالف مالیاتی‬ ‫روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن‬ ‫تاریخ و ساعت هیئت حل اختالف مالیاتی‬ ‫نشانی اداره امور مالیاتی‬ ‫ساعت ‪ 12:30‬روز دوشنبه مورخ ‪1399.10.22‬‬ ‫استارا‪ -‬خ حکیم نظامی شرقی‪-‬اداره امور مالیاتی‬ ‫استارا‪ -‬خ حکیم نظامی شرقی‪-‬اداره امور مالیاتی‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 20 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪769‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫خبر‬ ‫بازدید شهردار بابلسر و همراهان‬ ‫از یک پروژه عمرانی‬ ‫با هدف کاهش هزینه ها و ایجاد منابع درامدی پایدار محقق شد‪:‬‬ ‫خودکفایی گلخانه شهرداری ساری در تولید و تکثیر‬ ‫انواع گل های فصلی‬ ‫تولیـد و تکثیـر انـواع گلهـای فصلـی در‬ ‫گلخانـه شـهرداری باهـدف خودکفایـی در‬ ‫تولیـد و کاهـش هزینههـا انجـام میشـود‬ ‫خودکفایـی گلخانـه شـهرداری سـاری در‬ ‫تولیـد و تکثیـر انـواع گل هـای فصلـی‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات وامـور بین‬ ‫الملل شـهرداری سـاری‪ ،‬فضای سـبز یکی‬ ‫از مهم تریـن نمودهـای عملکـرد شـهری‬ ‫بـه شـمار مـی رود کـه علاوه بـر زیبایـی‬ ‫منظـر شـهری در تقویـت روحیه و شـادابی‬ ‫شـهروندان نیز تاثیرگذار اسـت و شهروندان‬ ‫نکته‬ ‫رفع خاموشی معابر عمومی و کنترل‬ ‫ابگرفتگی سطح شهر ساری‬ ‫بـه گـزارش مدیریـت ارتباطـات و امـور‬ ‫بیـن الملـل شـهرداری سـاری‪ ،‬عملیـات‬ ‫رفـع خاموشـی برخـی معابـر مهم سـطح‬ ‫شـهر و خیابـان هـای اصلـی بـا تلاش‬ ‫همـکاران مجموعه تاسیسـات شـهرداری‬ ‫مرکـز اسـتان در حـال انجـام اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن حـدود ‪ ۵۰۰‬نقطـه در شـهر‬ ‫وجـود دارد کـه بـه دلیل شـیب معکوس‬ ‫در زمان بارندگی شـدید دچـار ابگرفتگی‬ ‫می شـود کـه بـا حفـر چـاه‪ ،‬نصـب پمـپ‬ ‫و لوله گـذاری توسـط همـکاران واحـد‬ ‫تاسیسـات‪ ،‬عملیـات تخلیـه اب از نقـاط‬ ‫گفتـه شـده انجـام می شـود؛ سرکشـی‬ ‫مـداوم بـه ایـن ‪ ۵۰۰‬نقطـه یکـی از‬ ‫مهمتریـن اقدامـات واحـد تاسیسـات‬ ‫شـهرداری سـاری در زمـان بارندگی های‬ ‫شـدید اسـت‪.‬‬ ‫سرپرست شهرداری منطقه سه ساری‪:‬‬ ‫مراجعه حضوری شهروندان کاهش‬ ‫یافته است‬ ‫بـه گـزارش مرکز اطلاع رسـانی و روابط‬ ‫عمومـی و امـور بیـن الملـل شـهرداری‬ ‫گرگان‪ ،‬سرپرسـت شـهرداری منطقه سـه‬ ‫از کاهـش مراجعـه حضـوری شـهروندان‬ ‫خبـر داد‪.‬‬ ‫حمیـد نجـار اظهار کرد‪ :‬با توجـه به اینکه‬ ‫بیماری کووید ‪ ۱۹‬سراسـر جهان و کشـور‬ ‫مـا را تحـت تاثیر قرار داده باید نسـبت به‬ ‫اقدامـات پیشـگیرانه نهایت تلاش خود را‬ ‫انجام دهیم‪.‬‬ ‫نجـار افزود‪ :‬راه اندازی نرم افزار «شـهروند‬ ‫سـپار» موجب کاهـش مراجعـه حضوری‬ ‫مردم به شـهرداری منطقه شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در گذشـته بیشـترین امار‬ ‫حضـور شـهروندان مربوط بـه بازدیدهای‬ ‫روزانـه بـود کـه هـم اکنـون شـهروندان‬ ‫می تواننـد بصـورت تلفنـی ارتبـاط برقرار‬ ‫از مراجعـه حضـوری خـودداری نماینـد‪.‬‬ ‫سرپرسـت شهرداری منطقه سـه در ادامه‬ ‫گفـت‪ :‬ضدعفونی سـطوح و سـاختمان از‬ ‫سـوی سـازمان اتش نشـانی به طور مرتب‬ ‫انجام می شـود‪.‬‬ ‫نیـز نقـش بـه سـزایی در نگهـداری ان دارنـد‪.‬‬ ‫توسـعه عرصه های سـبز و تلطیف سـیما و‬ ‫منظـر شـهری از جملـه وظایـف ضـروری و‬ ‫غیرقابـل انـکار شـهرداری ها در رسـیدن به‬ ‫شـهری پویـا و چشـم نواز اسـت‪ .‬بـه همین‬ ‫منظـور بـه همـت سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و‬ ‫فضـای سـبز شـهری شـهرداری‪ ،‬فعالیـت‬ ‫بخـش هـای مختلـف ایـن سـازمان بـرای‬ ‫خودکفایـی در تولید انـواع گونه های گیاهی‬ ‫‪ ،‬نقـش پـر رنگـی در کاهـش هزینه هـای‬ ‫خریـد گل و گیـاه و ایجـاد درامـد پایـدار‬ ‫دارد‪.‬در گلخانـه این سـازمان ‪ 6‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫نشـای گلدانـی تکثیر و ‪ ۱۶۰‬هـزار بوته گل‬ ‫فصلی برای کاشـت در فضای شـهری اماده‬ ‫بهـره بـرداری شـده ضمـن انکـه ‪ 4‬و هـزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬درختچـه زینتـی‪ ،‬یـک هـزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫گلـدان گل کاشـانه ای نیز از دیگـر تولیدات‬ ‫گلخانـه شـهرداری می باشـد‪.‬‬ ‫سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و فضای سـبز شهری‬ ‫شـهرداری سـاری در راسـتای سیاسـت‬ ‫خـود مبنـی رسـیدن بـه خودکفایـی در‬ ‫تولیـد و تکثیـر گل و گیاهـان و نیـز ایجـاد‬ ‫منابـع درامـدی پایـدار ‪ ،‬علاوه بـر تولیـد‬ ‫گل هـای نشـایی مـورد نیـاز جهت کاشـت‬ ‫در سـطح شـهر سـاری و واکاشـت هـای‬ ‫دوره ای‪ ،‬تعـداد ‪ ۱۰‬هـزار جعبـه گل نشـاء‬ ‫فصلـی جهـت فـروش بـه سـایر شـهرداری‬ ‫هـای اسـتان مازنـدران و یـا سـایر ارگان‬ ‫هـا‪ ،‬نهادهـا‪ ،‬و شـهروندان عزیز امـاده کرده‬ ‫اسـت‪ ،‬عالقـه منـدان مـی تواننـد گل های‬ ‫نشـایی و گل هـای اپارتمانی را از فروشـگاه‬ ‫و نمایشـگاه ایـن سـازمان در ورودی پـارک‬ ‫ملـل( گلسـرای ملـل) تهیـه نماینـد‪.‬‬ ‫بابلسر‪ -‬علیرضا وحیدی‬ ‫مهنـدس رضا رحیمی شـهردار پایتخت گردشـگری مازندران خواسـتار‬ ‫جابـه جایـی تیرهای برقی شـد کـه در پی عقب نشـینی برخـی معابر ‪،‬‬ ‫در جایگاه مناسـبی قـرار ندارند‬ ‫بـه گزارش روابط عمومی شـهرداری بابلسـر مهنـدس رضا رحیمی همـراه با دکتر‬ ‫سـپری مدیـر عامـل توزیـع نیروی بـرق اسـتان مازنـدران و دکتر حیـدری رئیس‬ ‫توزیـع نیـروی برق شهرسـتان بابلسـر از پروژه مجتمع ورزشـی ‪ ،‬تفریحی موسـوم‬ ‫بـه اسـتخر دو قلو بازدیـد کردند‬ ‫طـی ایـن بازدید شـهردار بابلسـر پیرامون ضـرورت و اهمیت احـداث این مجموعه‬ ‫و نیـز سـاختمان جدیـد شـهرداری بابلسـر گـزارش مبسـوطی ارائـه کـرد و در‬ ‫خصـوص تامیـن بـرق پـروژه هـای مذکـور بـا دکتـر سـپری به گفـت و گـو پرداخت‬ ‫ایـن گـزارش مـی افزایـد در طی ایـن بازدیـد مهندس رضـا رحیمـی همچنین به‬ ‫لـزوم جـا بـه جایـی تیرهـای برقی اشـاره کـرد که پـس از عقـب نشـینی معابر از‬ ‫جایـگاه مناسـبی برخـوردار نیسـتنددکتر سـپری مدیـر عامـل توزیع نیـروی برق‬ ‫اسـتان مازنـدران هـم ضمـن ابـراز خرسـندی از روند توسـعه متـوازن و پایـدار در‬ ‫بابلسـر از امادگـی اداره کل مربوطـه سـخن گفـت و دسـتورات الزم را نیز به دکتر‬ ‫حیـدری ابلاغ کرد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایـی کالسـه ‪ 9900100‬یـک دسـتگاه‬ ‫اتومبیـل سـمند ‪ LX‬بـه شـماره ‪231‬و ‪ 44‬ایران ‪ 72‬مـدل ‪1391‬‬ ‫رنـگ سـفید روغنی متعلق بـه خانم‪/‬اقـای عبـاس ابراهیمی که‬ ‫طبـق نظر کارشـناس رسـمی بـه مبلغ یـک میلیارد و دویسـت‬ ‫میلیون ریال ارزیابی شـده شـماره موتور‪12490314943‬وضعیت‬ ‫السـتیک حـدود ‪ 60‬درصـد سـالم‪،‬موتور سـالم‪،‬اتاق در نقـاط‬ ‫مختلف خراشـیدگی و خوردگی می باشـد دوگانه سـوز از ساعت‬ ‫‪ 9‬الـی ‪ 12‬مـورخ سـوم دی مـاه نـود و نـه (‪ )1399.10.03‬در اداره‬ ‫ثبت اسـناد محمودابـاد واقـع در خیابـان ازادی از طریق مزایده‬ ‫بـه فـروش می رسـد‪ .‬مزایـده از مبلـغ یـک میلیارد و دویسـت‬ ‫میلیـون ریـال شـروع و بـه باالتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا ً‬ ‫فروختـه مـی شـود و کلیـه هزینه هـای قانونـی به عهـده برنده‬ ‫مزایده اسـت و نیم عشـر و حق مزایـده نقدا ً وصول خواهد شـد‬ ‫ضمنـ ًا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی اعلام گردد‪،‬مزایده روز‬ ‫اداری بعـد از تعطیلـی در همـان سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫توجـه‪ :‬شـرکت در مزایـده منـوط به پرداخـت ‪ 10‬درصـد از مبلغ‬ ‫پایـه کارشناسـی بـه حسـاب سـپرده ثبـت و حضور خریـدار و‬ ‫نماینـده قانونـی او در جلسـه مزایده اسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار پنج شنبه ‪1399.09.20‬‬ ‫مسئول واحد اجرای اسناد رسمی محموداباد‬ ‫فرهاد اقابابایی رودباری‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫پنج شنبه ‪ 20 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪769‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫پایان تعمیرات میاندوره ای واحد‬ ‫بخار سیکل ترکیبی نیروگاه نکا‬ ‫واحـد بخـار سـیکل ترکیبـی نیروگاه شهیدسـلیمی نـکا پـس از انجام‬ ‫تعمیـرات میانـدوره ای امـاده بهـره برداری شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مدیر امـور تعمیرات نیروگاه سـیکل ترکیبـی‪ ،‬تعمیرات این‬ ‫واحـد طبـق برنامـه زمانبنـدی و بـه منظـور امادگـی حداکثـری بـرای‬ ‫تولیـد اغـاز و پـس از ‪ 10‬روز عملیـات فشـرده تعمیراتـی‪ ،‬واحـد در‬ ‫اختیارامـور بهـره بـرداری قـرار گرفت‪.‬‬ ‫عبدالرضـا محمـودی رسـتمی افـزود‪ :‬در ایـن تعمیـرات عالوه بـر انجام‬ ‫فعالیتهـای معمـول در تعمیرات میانـدوره ای‪ ،‬اقداماتی به شـرح زیر در‬ ‫بخشـهای مکانیـک‪ ،‬الکتریـک و ابزاردقیـق واحد صـورت پذیرفت‪:‬‬ ‫وی مهمتریـن فعالیتهـای انجـام شـده در بخش مکانیک را رفع نشـتی‬ ‫از مسـیر اچ پـی اواپراتـور بویلر ‪ ، 2‬بازدیـد و خارج نمودن باراسـکرینها‪،‬‬ ‫دم گیـت گـذاری ورودی اب دریـا و تخلیـه کانـال کولینـگ‪ ،‬بازدیـد و‬ ‫انجـام تسـتهای غیـر مخرب بـر روی پره هـای ردیف اخر توربین فشـار‬ ‫ضعیـف ‪ ،‬انجـام تعمیرات اساسـی بـر روی دبریس فیلتر جنوبـی‪ ،‬انجام‬ ‫تعمیـرات اساسـی مبـدل کولینـگ روغـن توربیـن‪ ،‬سـرویس محـرک‬ ‫ولوهـای اصلـی ورودی بـه درام فشـار قـوی و دی اریتـور بویلـر‪ ،‬بازدید‬ ‫از کندانسـور و تمیـزکاری اندهـا‪ ،‬بازدیـد از ولـو یکطرفـه خروجـی اب‬ ‫دریـای شـماره ‪ 1‬و تنظیـم زاویه دیسـک ولو برشـمرد‪.‬‬ ‫️ محمـودی اقدامـات صـورت گرفتـه در بخـش الکتریـک را بازدیـد و‬ ‫سـرویس اسـلیپ رینـگ و نقطـه صفـر خروجـی ژنراتـور توربیـن بخار‪،‬‬ ‫بازدیـد و سـرویس ترانس نوترال و ‪ PT‬های ژنراتـور‪ ،‬بازدید‪ ،‬تمیزکاری‬ ‫و اچارکشـی از سـمت ولتـاژ پاییـن و ولتـاژ بـاال ترانـس اصلـی‪ ،‬ترانس‬ ‫تغذیـه داخلـی و ترانسـهای تغذیـه از پسـت ‪ 400‬کیلـو ولـت واحـد‬ ‫بخـار و تسـت حفاظتهـای ان‪ ،‬بازدید‪ ،‬تمیـزکاری و اچارکشـی از تخته‬ ‫کلمـپ الکتروموتورهـای‪ 6.6‬کیلـو ولـت‪ ،‬اطالعـات پشـتیبان از رلـه‬ ‫هـای حفاظتـی سـوئیچگیر‪ ،‬بازدیـد‪ ،‬سـرویس و تمیزکاری سـوئیچگیر‬ ‫‪ 6.6‬کیلـو ولـت ‪ ، LV ،‬کمپرسـورخانه‪ ،‬بویلـر کمکـی و سـوئیچگیر ‪20‬‬ ‫کیلـو ولـت عنوان کـرد و گفـت‪ :‬در بخـش ابزاردقیق نیـز فعالیتهایی به‬ ‫شـرح ذیـل انجـام پذیرفـت‪ :‬رفع اشـکال از گرفتگی مسـیر سـوئیچهای‬ ‫دریـن بخـار فشـار قوی وفشـار ضعیـف در سـالن توربین بخـار‪ ،‬بازدید‬ ‫و اچارکشـی و تسـت تجهیـزات ابزاردقیقی‪ ،‬بک اپ گیری ( پشـتیبان‬ ‫گیـری) برنامه ‪ PLC‬تصفیه خانه و تسـت سـوئیچهای فشـار در بخش‬ ‫روغنـکاری سـالن توربین‪.‬‬ ‫خاطرنشـان میشـود واحدهـای گازی ایـن نیـروگاه از روز پانزدهم ابان‬ ‫مـاه بدلیـل افزایـش مصـارف گاز در بخشـهای خانگی و عـدم تخصیص‬ ‫سـهمیه سـوخت گاز از مدار خارج شـدند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۵۵‬درصد از مخازن سدهای‬ ‫مازندران پر شد‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اب منطقـه ای مازنـدران ‪،‬‬ ‫محمدابراهیـم یخکشـی مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای‬ ‫مازنـدران در ایـن بـاره گفـت‪ :‬درحـال حاضـر‪ ۵۵‬درصـد از‬ ‫مخـازن سـدهای مازنـدران پـر شـده اسـت و حجـم ذخایـر‬ ‫سـدهای مازنـدران بـه ‪ ۲۴۵‬میلیـون مترمکعـب رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه شـرایط خـوب اسـتان مازنـدران‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫وضعیـت بارش هـا و ذخایـر ابـی در سـطح اسـتان مازنـدران‬ ‫تقریبـا مشـابه سـال گذشـته اسـت‪.‬‬ ‫یخکشـی بیـان کرد‪ :‬درحال حاضـر میزان ذخیره ابی در سـد‬ ‫شـهیدرجایی بـه ‪ ۱۰۴‬میلیـون مترمکعـب و در سـد البـرز به‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۱۲۱‬میلیون مترمکعب اسـت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬میزان پرشـدگی سدشـهیدرجایی ‪ ۶۳‬درصد و‬ ‫میزان پرشـدگی سـد البرز مازندران ‪ ۸۶‬درصد اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل اب منطقـه ای مازنـدران یـاداور شـد‪ :‬بیشـترین‬ ‫ابگیـری مربـوط به سـد صلاح الدین کال با حـدود ‪ ۹۸‬درصد‬ ‫و کمتریـن ابگیری مربوط به سـد شـیاده با حـدود ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫ابگیری اسـت‪.‬‬ ‫خاطرنشـان می­گـردد مازندران دارای ‪ ۱۰‬سـد کوچک و بزرگ‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رییس اداره امور اقتصادی و منطقه ویژه اداره کل بنادرودریانوردی امیراباد بیان کرد‪:‬‬ ‫روند فزاینده تنوع سرمایه گذاری‬ ‫بازار محور در بندرامیراباد‬ ‫رییـس اداره امور اقتصـادی و منطقه ویژه اداره کل‬ ‫بنادرودریانـوردی امیرابـاد بـا بیـان اینکـه تنوع در‬ ‫سـرمایه گذاری موجب کاهش میـزان خطرپذیری‬ ‫یـک بنـگاه اقتصادی بزرگ می شـود اظهار داشـت‬ ‫بـا تدویـن سیاسـت هـای سـرمایه گـذاری مطابق‬ ‫بـا شـعار سـال و بـا هـدف رونـق تولیـد در منطقه‬ ‫‪ ،‬تنـوع سـرمایه گـذاری در بندرامیرابـاد رونـدی‬ ‫فزاینـده را دنبـال مـی کند‪.‬‬ ‫محمدعلی موسـی پور در گفتگو بـا واحد ارتباطات‬ ‫و اطلاع رسـانی اداره کل بنـادر و دریانـوردی‬ ‫امیرابـاد بـا اشـاره بـه موقعیـت اسـتراتژیک‬ ‫بندرامیرابـاد و نزدیکـی و همجواری با اسـتان های‬ ‫دارای صنایـع و منابـع و ارتبـاط تنگاتنـگ با ان ها‬ ‫و بـا توجـه بـه زیر سـاخت هـای موجـود و اراضی‬ ‫وسـیع پشـتیبانی ‪ ،‬از احصـاء فرصت های سـرمایه‬ ‫گـذاری جدیـد در حوزه های صنعتی ‪ ،‬گردشـگری‬ ‫مدیرکل تعاون گیالن‪:‬‬ ‫‪ ۷۷۲‬هزار گیالنی تسهیالت یک میلیون تومانی‬ ‫دریافت کردند‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی گیالن گفت‪:‬‬ ‫‪ ۷۷۲‬هـزار نفـر در گیلان امسـال از تسـهیالت یک‬ ‫میلیـون تومانـی اسـتفاده و ‪ ۷۲۶‬هزار نفر نیز سـبد‬ ‫معیشـتی دریافت کردند‪.‬‬ ‫عبـاس علیـزاده در جمـع خبرنـگاران بـا اشـاره بـه‬ ‫شـرایط برخورداری از کمک هزینه معیشـتی دولت‬ ‫گفـت‪ :‬کسـانی که فاقد شـغل و درامد ثابـت بوده و‬ ‫سـبد معیشتی در سال گذشـته دریافت کردند و در‬ ‫ابتدای امسـال نیـز از وام یک میلیـون تومانی دولت‬ ‫اسـتفاده کردنـد‪ ،‬مشـمول اسـتفاده از ایـن کمـک‬ ‫هزینه می شـوند‪.‬‬ ‫وی زمـان پرداخـت وام دولـت را نیمـه دوم اذرمـاه‬ ‫عنـوان کـرد و ادامـه داد‪ ۷۷۲ :‬هـزار نفـر در گیلان‬ ‫امسـال از وام یـک میلیون تومانی اسـتفاده کردند و‬ ‫‪ ۷۲۶‬هـزار نفـر نیز سـبد معیشـتی گرفتند‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی بـا اشـاره بـه‬ ‫شـرایط بازپرداخـت وام کمکـی دولـت‪ ،‬اضافـه کرد‪:‬‬ ‫مـدت زمـان بازپرداخـت ایـن وام ‪ ۳۰‬ماهـه و با نرخ‬ ‫سـود ‪ ۴‬درصد اسـت که از یارانه افراد کم می شـود‪.‬‬ ‫علیـزاده بـا بیـان اینکه قـرار اسـت از پایـان اذر ماه‬ ‫کمـک هزینـه ای به افراد با شـرایط مشـابه وام کرونا‬ ‫پرداخت شـود‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬طبـق برنامه ریزی های‬ ‫انجام شـده توسـط دولت‪ ،‬تـا پایان سـال این کمک‬ ‫هزینـه بـه افراد مشـمول پرداخت می شـود‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬دریافـت کننـده وام یـک میلیـون‬ ‫تومانـی در صـورت داشـتن شـرایط ذکـر شـده‬ ‫می توانـد از سـبد معیشـتی دولـت نیـز اسـتفاده کنـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی افـزود‪ :‬تا به‬ ‫امـروز‪ ۳۳۵ ،‬میلیـارد تومان وام یـک میلیون تومانی‬ ‫بـا نـرخ سـود ‪ ۱۲‬درصد بـه ‪ ۴۱‬هزار نفـر در گیالن‬ ‫پرداخت شـده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ،‬تولیـدی ‪ ،‬کشـاورزی و پتروشـیمی جهـت جذب‬ ‫سـرمایه گذاران داخلـی و خارجـی در بندرامیراباد‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫وی تنـوع سـرمایه گـذاری را پیشـران ایجـاد تنوع‬ ‫کاال در بنـادر عنـوان کرد که ایـن فرصت می تواند‬ ‫بـر نرم تخلیـه و بارگیـری کاال هم تاثیر مسـتقیم‬ ‫داشـته باشـد و با توجه به سیاست سـرمایه گذاری‬ ‫سـازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬سـرمایه گـذاری ها در‬ ‫بنادر توسـط بخش خصوصی در دو شاخه خدماتی‬ ‫و تولیـدی و ارزش افـزوده انجام مـی گیرد که این‬ ‫اقدامـات در منطقه ویـژه اقتصادی امیراباد شـامل‬ ‫سـیلو هـا‪ ،‬انبـار و مخـازن و احـداث کارخانه هایی‬ ‫همچـون تولیـد خـوراک دام و طیور ‪ ،‬روغن کشـی‬ ‫و تصفیـه روغن ‪ ،‬کارخانـه های تولید ‪ ، MDF‬گچ‬ ‫‪ ،‬فـوالد و ارد و غلات بـوده کـه هـر سـاله شـاهد‬ ‫رشـد متقاضیان سـرمایه گـذاری در ایـن بندر می‬ ‫باشـیم‪.‬رییس اداره امـور اقتصـادی و منطقـه ویـژه‬ ‫بندرامیرابـاد ‪ ،‬احـداث صنایـع تبدیلـی مرتبـط بـا‬ ‫چـوب و کاغـذ ‪ ،‬احـداث مخـازن و صنایـع تبدیلی‬ ‫روغـن خوراکـی ‪ ،‬احـداث مخـازن جهـت ترانزیت‬ ‫فـراورده هـای نفتـی و صنایـع و خدمـات دارای‬ ‫ارزش افـزوده را از فرصتهـا و الویـت هـای سـرمایه‬ ‫گـذاری بندرامیرابـاد برشـمرد و بـر ایجاد سـرمایه‬ ‫گـذاری صـادرات محـور در اراضـی منطقـه ویـژه‬ ‫اقتصـادی امیرابـاد در راسـتای نیاز بـازار منطقه و‬ ‫فرامنطقـه ای بـا رعایـت الزامـات زیسـت محیطی‬ ‫کـه منجـر بـه افزایـش ترافیـک دریایی ایـن بندر‬ ‫شـود تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران ‪:‬‬ ‫مشکالت اینترنتی در روستاهای مازندران‬ ‫برطرف شد‬ ‫مخاطبـان ایـن رسـانه بـا ثبـت سـوژه ای بـا عنـوان‬ ‫«اختالل اینترنت و مشـکل انتن دهی در روسـتاهای‬ ‫مازنـدران» در سـامانه فارس من خواسـتار پیگیری‬ ‫این سـوژه شدند‪.‬‬ ‫در توضیح این سـوژه عنوان شـده اسـت؛ متاسـفانه‬ ‫روسـتای کچـپ سـفلی پاییـن کچـپ بخـش‬ ‫دابودشـت شهرسـتان امـل دچار اختالل در شـبکه‬ ‫اینترنـت همچنیـن مشـکل انتن دهی می شـوند‪ ،‬از‬ ‫اداره مخابـرات شهرسـتان امل درخواسـت می شـود‬ ‫بـرای حل این مشـکل اقدامـات الزم را انجـام دهد‪.‬‬ ‫درخواسـت تقویـت اینترنـت و انتن دهـی شـرکت‬ ‫ایرانسـل و همـراه اول را داریـم‪.‬‬ ‫رسـول علی اصغرپـور مدیرعامـل شـرکت مخابـرات‬ ‫مازنـدران در این بـاره در گفت وگـو بـا فـارس‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شـرکت مخابـرات مازندران در روسـتای‬ ‫مریـج محلـه کـه همجـوار روسـتای کچـپ سـفلی‬ ‫بخشدابودشـت امـل دکل نصب کرده کـه باتوجه به‬ ‫نصـب دکل نبایـد مشـکل انتن دهـی داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر موردی اسـتثنائا مشـکل اینترنت و یا‬ ‫انتن دهـی دارد بایـد بـا اعالم شـماره تلفـن همراه و‬ ‫یـا ارسـال موقعیت مکانـی را بـه اداره مخابرات امل‬ ‫اعلام کنـد تـا در سـریع ترین زمـان ممکـن مـورد‬ ‫پیگیری قـرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت مخابـرات مازنـدران بـا اعلام‬ ‫اینکـه بحـث رفـع مشـکالت اینترنتـی در همـه‬ ‫شـهرها بـه صورت همگـن و متعـادل اتفـاق افتاده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬درسـت اسـت مشـکالت اینترنتـی‬ ‫به صـورت ‪100‬درصـدی رفـع نشـده امـا مشـکالت‬ ‫اینترنتـی در بسـیاری از روسـتاهای اسـتان مرتفـع‬ ‫شـد و در بخشـی از روسـتا کـه نیاز بود پهنـای باند‬ ‫اینترنـت نیـز تقویت شـد‪.‬‬ ‫معاون سازمان امور مالیاتی کشور خبر داد‪:‬‬ ‫پرداخت ماهیانه ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیارد تومان از عوارض‬ ‫نفت به سازمان شهرداری ها‬ ‫مسـیحی بـا بیـان اینکـه ماهیانـه ‪۳۵۰‬‬ ‫میلیـارد تومـان از محـل عـوارض نفـت بـه‬ ‫سـازمان شـهرداری ها پرداخـت می شـود‬ ‫گفت‪ :‬سـازمان شـهرداری ها مکلف بـه توزیع‬ ‫اعتبـارات اسـت‪.‬‬ ‫در نشسـت بررسـی مشـکالت اقتصـادی‬ ‫شهرسـتان های مسجدسـلیمان و اندیـکا‪،‬‬ ‫بهتریـن ابـزار تامیـن مالـی بـرای دولت هـا‬ ‫را مالیـات دانسـت و اظهـار کـرد‪ :‬کشـوری‬ ‫موفـق می شـود کـه نظـام مالیاتـی هدفمنـد‬ ‫بـا کارکردهـای مترتـب بـر مالیـات را ظهـور‬ ‫و بـروز دهـد‪.‬‬ ‫معـاون سـازمان امـور مالیاتـی کشـور بـا‬ ‫بیـان اینکـه در سـطح کالن کشـور اقتصـاد‬ ‫نفتـی و وابسـتگی به نفت را شـاهد هسـتیم‬ ‫ولـی اینکـه یـک منطقـه نفتخیـز مثـل‬ ‫مسجدسـلیمان چنیـن مشـکالتی را داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬قصـه پرغصـه ای اسـت افـزود‪ :‬از‬ ‫همـکاران مالیاتـی خـود تقاضا داریـم در این‬ ‫شـرایط سـخت اقتصـادی کـه حاصـل اثرات‬ ‫مخـرب تحریم های ظالمانـه و رکود اقتصادی‬ ‫بـه خاطر شـیوع ویـروس کرونا اسـت‪ ،‬هوای‬ ‫فعـاالن اقتصـادی را داشـته باشـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه اهـداف اثر توزیـع مالیاتی‬ ‫می گویـد کـه از سـطوح بـاالی درامـدی‬ ‫و ثـروت بگیریـد و بـرای سـطوح پایین تـر‬ ‫هزینـه کنیـد ادامـه داد‪ :‬ارتقـای اداره‬ ‫مالیاتـی شهرسـتان مسجدسـلیمان یکـی از‬ ‫درخواسـت ها بـود کـه در ایـن خصـوص بـا‬ ‫مدیـر تشـکل های سـازمان صحبـت کـردم‬ ‫کـه در حـال برگـزاری جلسـه بـا سـازمان‬ ‫اسـتخدامی کشـور هسـتند‪.‬‬ ‫مسـیحی اضافـه کـرد‪ :‬ارتقـای اداری‬ ‫یـک سـری شـاخص ها دارد ولـی بـاز‬ ‫هـم راهکارهایـی وجـود دارد؛ مثلا بـرای‬ ‫شهرسـتان اندیـکا وسـعت جغرافیایـی‬ ‫می توانـد یـک ظرفیت بـرای این ارتقا باشـد؛‬ ‫اگـر بحث مسجدسـلیمان حـل شـود و اداره‬ ‫امـور مالیاتـی ان ارتقـا پیـدا کند‪ ،‬مشـکالت‬ ‫اندیـکا‪ ،‬اللـی و هفتـکل نیـز بعـد از ان حـل‬ ‫می شـو د ‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬وقتـی اداره امـور مالیاتـی‬ ‫مسجدسـلیمان بـه معاونـت ارتقـا پیـدا کند‪،‬‬ ‫در زمینـه تجهیـزات اداری نیـز می تـوان‬ ‫اقدامـات مثبتـی را انجـام داد‪.‬‬ ‫معـاون سـازمان امور مالیاتی کشـور با اشـاره‬ ‫بـه اینکه بودجـه شـهرداری ها و دهیاری های‬ ‫سراسـر کشـور ‪ ۱۰۰‬هـزار میلیـارد تومـان‬ ‫پیش بینـی شـده ابراز کـرد‪ :‬معمـوال بین ‪۲۵‬‬ ‫تـا ‪ ۳۰‬درصـد ان از محـل عـوارض مالیات بر‬ ‫ارزش افـزوده تامین می شـود کـه پیش بینی‬ ‫می شـود تـا پایـان سـال‪ ۲۵ ،‬هـزار میلیـارد‬ ‫تومـان از ایـن محـل وصولی داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬بنابرایـن همـه مشـکالت‬ ‫شـهرداری ها و دهیاری هـا را از ایـن محـل‬ ‫حـل خواهیـم کـرد هرچنـد کـه شـهرهای‬ ‫کوچـک و روسـتاها وابسـتگی بسـیاری بـه‬ ‫عـوارض مالیـات بـر ارزش افـزوده دارنـد‪.‬‬ ‫مسـیجی بـا بیـان اینکـه سـهم مالیـات بـر‬ ‫ارزش افـزوده و مالیات هـای مسـتقیم برابـر‬ ‫اسـت اذعـان کـرد‪ :‬اگـر امسـال بایـد ‪۱۸۰‬‬ ‫هـزار میلیـارد تومان مالیات در کشـور وصول‬ ‫کنیـم‪ ۹۰ ،‬هـزار میلیـارد تومـان ان مالیـات‬ ‫مسـتقیم و ‪ ۹۰‬هـزار میلیارد تومـان دیگر نیز‬ ‫مالیـات بـر ارزش افـزوده اسـت‪.‬‬ ‫وی خاطـر نشـان کـرد‪ :‬بـا تصویـب الیحـه‬ ‫اصلاح مالیـات بـر ارزش افزوده سـهم دولت‬ ‫و شـهرداری برابر شـده یعنی قبال نسـبت ‪۶۷‬‬ ‫بـه ‪ ۳۳‬درصد بـوده ولی اکنـون ‪ ۵۰‬درصد به‬ ‫‪ ۵۰‬درصـد برابر شـده اسـت‪.‬‬ ‫معاون سـازمان امـور مالیاتی کشـور با تاکید‬ ‫بـر اینکـه به مناطقی که محروم هسـتند باید‬ ‫کمـک شـود بیـان کـرد‪ :‬بحـث االیندگی هـا‬ ‫بایـد در اولویـت رسـیدگی اداره کل امـور‬ ‫مالیاتی خوزسـتان باشـد؛ هر چند تشـخیص‬ ‫االیندگی هـا بـا سـازمان محیـط زیسـت‬ ‫اسـت ولـی برخـی از صنایـع یـا کارخانه هـا‬ ‫شـاید االینـده باشـند ولـی در لیسـت ایـن‬ ‫سـازمان نباشـد که نماینده مـردم در مجلس‬ ‫می توانـد پیگیـر ایـن موضـوع باشـد‪.‬‬ ‫وی بـه بخشـنامه ای در خصـوص عـوارض‬ ‫االیندگـی نفـت اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬ایـن‬ ‫بخشـنامه ابلاغ شـد و دو سـه سـالی‬ ‫اسـتان های نفتخیـز مثل خوزسـتان‪ ،‬بوشـهر‬ ‫و کهگیلویـه و بویراحمـد اسـتفاده خوبـی از‬ ‫ایـن بخشـنامه داشـتند‪.‬‬ ‫مسـیحی در پایـان یـاد اور شـد‪ :‬در حـال‬ ‫حاضـر فکر می کنـم نزدیک بـه ‪ ۳۵۰‬میلیارد‬ ‫تومـان از محـل عـوارض نفـت ماهیانـه بـه‬ ‫سـازمان شـهرداری ها پرداخـت می کنیـم که‬ ‫مکلـف اسـت تـا ایـن اعتبـارات را توزیـع کند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 20 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪769‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش گیالن ‪:‬‬ ‫اجرای طرح کانون یاریگران زندگی در ‪۹۸۰‬‬ ‫مدرسه گیالن‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش گیالن از اغـاز اجرای طرح کانـون یاریگران زندگـی در ‪۹۸۰‬‬ ‫مدرسه اسـتان خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطالع رسـانی و روابـط عمومی اداره کل اموزش و پرورش اسـتان گیالن‪،‬‬ ‫محمـد رحمتـی بـا اعالم ایـن خبر اظهار داشـت ‪ :‬طرح کانـون یاریگران زندگـی به عنوان‬ ‫برنامه ای کشـوری از سـوی وزارت اموزش و پرورش و سـتاد مبارزه با مواد مخدر کشـور‬ ‫اسـت و امسـال برای دومین سـال در اسـتان گیالن اجرایی شـده است‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬دبیرخانـه طـرح کانون یاریگران زندگـی در گیالن در اموزش و پرورش اسـتان‬ ‫فعـال اسـت و بـا همـکاری شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان بـه صورت‬ ‫مشـترک ایـن طـرح اجرا می شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش اسـتان گیلان بـا بیان اینکـه طرح کانـون یاریگـران زندگی‬ ‫در سـال تحصیلی گذشـته در‪ ۷۵۲‬مدرسـه اسـتان اجرایی شـد‪ ،‬خاطر نشـان کرد‪ :‬امسال‬ ‫‪ ۹۸۰‬مدرسـه در گیلان زیـر پوشـش طـرح قـرار مـی گیـرد و قرار اسـت سـال تحصیلی‬ ‫اینـده ‪ ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱‬در تمامـی مـدارس اجرا شـود‪.‬‬ ‫رحمتـی گسـترش نرخ پوشـش کانـون یاریگران زندگی در مـدارس‪ ،‬ارتقـاء کیفیت برنامه‬ ‫و هویـت بخشـی و شـبکه سـازی را از اهـداف اختصاصـی اجـرای ایـن طـرح عنـوان کرد‬ ‫و افـزود‪ :‬توجـه بـه خانـواده بـه عنـوان ظرفیت ارزشـمند بـرای تشـکیل کانـون یاریگران‬ ‫زندگـی و مناسـب سـازی اجـرای برنامـه با مقتضیـات و شـرایط بهداشـتی دوران کرونا از‬ ‫جملـه سیاسـت هـای کنونـی در اجرای طرح اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در ایـن راسـتا به دانـش اموزان دربـاره خطـرات مواد مخدر و اسـیب‬ ‫هـای ناشـی از ان اگاهـی داده مـی شـود‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬امسـال نیز بـا توجه به شـرایط‬ ‫کرونایـی ایـن فعالیـت هـا در بسـتر فضـای مجازی شـاد انجام مـی گیرد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش اسـتان گیلان برگـزاری دوره هـای توانمندسـازی همکاران‬ ‫فرهنگـی متولـی در اجرای طـرح کانون یاریگـران زندگی را از دیگر برنامـه های این طرح‬ ‫ذکـر کرد‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبرگزارش‬ ‫معاون اموزش متوسطه اموزش و پرورش مازندران تاکید کرد‪:‬‬ ‫تمرکز بر ارتقاء کیفیت خدمات اموزشی‪ ،‬پرورشی و رفاهی‬ ‫در مدارس شبانه روزی‬ ‫معـاون امـوزش متوسـطه امـوزش‬ ‫و پـرورش مازنـدران در نشسـت‬ ‫ویدئـو کنفرانسـی با مدیـران مدارس‬ ‫شـبانه روزی اسـتان بـر ضـرورت‬ ‫تمرکـز بـر ارتقـاء کیفیـت خدمـات‬ ‫اموزشـی‪ ،‬پرورشـی و رفاهـی در‬ ‫مـدارس شـبانه روزی تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و‬ ‫روابـط عمومـی امـوزش و پـرورش‬ ‫مازنـدران؛ «علـی دهقـان» در ایـن‬ ‫نشسـت گفـت‪ :‬توجـه بـه ارتقـای‬ ‫کیفیـت خدمات اموزشـی‪ ،‬پرورشـی‬ ‫و رسـیدگی بـه وضعیـت رفاهـی و‬ ‫خدماتـی ایـن مـدارس تا رسـیدن به‬ ‫شـرایط مطلوب‪ ،‬از اهمیت و ضرورت‬ ‫ویـژه ای برخـوردار اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیان اینکه طـرح خوداتکایی و‬ ‫مهارت اموزی در مدارس شـبانه روزی‬ ‫با نـگاه درامدزایی در حال اجراسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬یکـی از تاکیـدات مهـم در‬ ‫برنامه هـای اموزشـی توجـه بـه‬ ‫مشـاغل بومی و محلی اسـت‪ .‬طرحی‬ ‫کـه علاوه بـر امـوزش مهـارت های‬ ‫شـغلی در زمینـه ایجـاد انگیـزه و‬ ‫خودبـاوری در دانش امـوزان بسـیار‬ ‫موثر اسـت‪.‬‬ ‫دهقـان بـا اشـاره بـه وضعیـت ایـن‬ ‫مـدارس در حـال حاضر‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬تهیـه زیرسـاخت الزم بـرای‬ ‫امـوزش مجـازی در مـدارس‬ ‫شـبانه روزی‪ ،‬تغییر روش های نظارتی‬ ‫و اموزشـی بـر مـدارس شـبانه روزی‪،‬‬ ‫توزیع نیروی انسـانی‪ ،‬تهیـه محتوای‬ ‫اموزشـی خودامـوز‪ ،‬از مهم تریـن‬ ‫اقداماتـی اسـت کـه می توانـد زمینـه‬ ‫کاهـش مشـکالت در ایـن مـدارس‬ ‫در وضعیـت کرونـا ویـروس را فراهـم‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫معـاون امـوزش متوسـطه اسـتان‬ ‫مازنـدران ادامـه داد‪ :‬در زمـان شـیوع‬ ‫کرونـا یکـی از سـخت ترین شـرایط‪،‬‬ ‫حضـور دانش امـوزان در مـدارس‬ ‫به صـورت شـبانه روزی اسـت که الزم‬ ‫اسـت همـه جوانـب برای حضـور این‬ ‫دانش امـوزان در وضعیـت کرونـا‬ ‫پیش بینـی شـود‪.‬‬ ‫علـی دهقان پوشـش تحصیلـی افراد‬ ‫الزم التعلیـم در مناطق کمتر توسـعه‬ ‫یافتـه را با تاسـیس و فعالیت مدارس‬ ‫شـبانه روزی از جملـه مصادیـق‬ ‫توسـعه عدالـت اموزشـی بیـان کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای مازندران‪:‬‬ ‫مهارت اموزی در کنار اموزش در‬ ‫دانشگاه ها هدایت به طرف چرخه‬ ‫تولید است‬ ‫تا پایان امسال جبران می شود؛‬ ‫کمبود نیرو انسانی در مراکز انتقال خون‬ ‫مازندران‬ ‫بـا افتتـاح ‪ 3‬مرکـز مدیریـت‬ ‫مهـارت امـوزی و مشـاوره شـغلی‬ ‫دانشـجویان تـا پایـان سـال جاری‬ ‫تعـداد ایـن مراکـز در اسـتان بـه‬ ‫‪ 17‬مرکـز مدیریـت مهـارت اموزی‬ ‫و مشـاوره شـغلی در دانشـگاه های‬ ‫اسـتان خواهـد رسـید‬ ‫مهم ترین رسـالت امـوزش فنی و حرفه‬ ‫ای شناسـایی مشـاغل جدید‪ ،‬نیازسنجی‬ ‫اموزشـی مبتنی بـر نیاز بـازار کار‪ ،‬ایجاد‬ ‫مهـارت امـوزی و ارتقـاء مهـارت بـه‬ ‫متقاضیـان جویـای کار و شـاغلین مـی‬ ‫با شد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی و مرکز اطالع‬ ‫رسـانی اداره کل امـوزش فنـی و حرفـه‬ ‫ای مازنـدران سـید حسـین درویشـی‬ ‫مدیـرکل ب) اظهـار داشـت‪ :‬یکـی از‬ ‫مهـم تریـن تفـاوت مراکـز امـوزش فنی‬ ‫و حرفـه ای بـا دانشـگاه‪ ،‬مهـارت اموزی‬ ‫و کار عملـی متقاضیـان در کارگاه هـای‬ ‫همـان رشـته مربوطه اسـت کـه موجب‬ ‫توانمنـدی انـان مـی گـردد و موجـب‬ ‫بـارور سـاختن اسـتعدادها‪ ،‬کشـف و‬ ‫شناسـایی انـان می شـودکه خـود گامی‬ ‫مهم در راسـتای توسـعه و رشـد فردی و‬ ‫جامعه اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫مازنـدران در بیـان اهـم فعالیـت هـای‬ ‫عملکـرد اموزشـی در حـوزه مهـارت‬ ‫اموزی دانشـجویان در استان مازندران از‬ ‫ابتدای سـال جاری تاکنون اعالم داشـت‪:‬‬ ‫امـوزش فنـی و حرفـه ای مازنـدران بـا‬ ‫توجـه به محدودیـت کرونایی در کشـور‬ ‫و اسـتان توانسـته تـا کنون بـه ‪ 734‬نفر‬ ‫دانشـجو در ‪ ۵۴‬حرفـه اموزشـی در ‪۳۶‬‬ ‫دانشـگاه امـوزش مهارتـی دهـد‪.‬‬ ‫وی بـا توصیـه بـه دانشـجویان مبنـی‬ ‫بـر خودبـاوری و پشـتکار در کار بـرای‬ ‫رسـیدن بـه اهدافشـان گفـت‪ :‬یکـی‬ ‫از اهـداف امـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫کمـک بـه افزایش تولیـد و بهـره وری با‬ ‫توانمندسـازی متقاضیـان و دانشـجویان‬ ‫اسـت کـه تاکنـون ‪ ۱۴‬مرکـز مدیریـت‬ ‫مهـارت امـوزی و مشـاوره شـغلی‬ ‫دانشـجویان در دانشـگاه های اسـتان‬ ‫ایجـاد شـد و بـزودی ‪ ۳‬مرکـز جدیـد‬ ‫مدیریـت مهـارت امـوزی و مشـاوره‬ ‫شـغلی دانشـجویان در دانشـگاه هـا راه‬ ‫انـدازی مـی گـردد و تعـداد ایـن مراکـز‬ ‫در اسـتان بـه ‪ 17‬مرکـز مدیریت مهارت‬ ‫اموزی و مشـاوره شـغلی در دانشگاه های‬ ‫اسـتان خواهد رسید‪.‬این مقام مسئول در‬ ‫بیـان هدف از تاسـیس ایـن مراکز اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬توسـعه و هدایـت پژوهش هـای‬ ‫دانشـگاهی بـه سـمت مسـائل و‬ ‫موضوعـات دارای اولویـت جامعـه و‬ ‫تقویـت بنیه علمی و پژوهشـی نهادهای‬ ‫موثـر اجرایـی‪ ،‬ارتقـای مهارت هـای‬ ‫تخصصی دانشـجویان و دانش اموختگان‬ ‫و محقق شـدن شـعار «هر دانشـجو‪ ،‬یک‬ ‫تخصـص‪ ،‬یـک مهـارت» هدایـت موثـر‬ ‫دانشـجویان و دانش اموختـگان بـرای‬ ‫یافتـن نقش هـای تاثیرگذار و ارزشـمند‬ ‫در جامعـه اسـت»‪.‬‬ ‫با هدف بررسی بودجه ‪ ۱۴۰۰‬نهاد صورت گرفت؛‬ ‫مدیـرکل انتقـال خـون مازنـدران ‪ ۵۰ :‬درصد کمبود نیروی انسـانی در مراکـز انتقال خون‬ ‫اسـتان تا پایان امسـال جبران می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری صداوسـیمای مرکز مازنـدران؛ مدیـرکل انتقال خون مازنـدران به‬ ‫کمبـود نیـرو در انتقال خون اسـتان اشـاره کرد و گفـت‪ :‬هم اکنـون در ‪ ۱۱‬مرکز با چالش‬ ‫جـدی کمبود ‪ ۴۵‬نیروی انسـانی روبرو هسـتیم‪.‬‬ ‫دکتـر ذوالفقـار تقـوی از تامیـن نیـروی انسـانی تا پایـان امسـال در دو مرحله خبـر داد و‬ ‫افـزود‪ :‬مرحله نخسـت جذب پنج نیرو انسـانی یکمـاه اینده با برگزاری ازمون اسـتخدامی‬ ‫انجام می شـود‪.‬‬ ‫او گفـت‪ ۵۰ :‬درصـد کمبـود نیـرو انسـانی در مراکـز انتقـال خون اسـتان با برگـزاری یک‬ ‫ازمـون دیگـر در پایـان امسـال جبران می شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل انتقـال خون مازنـدران افزود‪ :‬همـکاران به صـورت شـبانه روزی در مراکز انتقال‬ ‫خـون فعالیـت می کننـد کـه کار هـا انجـام شـود و امیـد اسـت ‪،‬بـزودی این کسـری نیرو‬ ‫جبران شـود‪.‬‬ ‫دکتـر تقـوی گفـت‪ :‬اداره کل انتقـال خـون مازنـدران بـا داشـتن ‪ ۱۴‬مرکـز ثابت و سـیار‬ ‫اهـدای خـون وظیفه تامین خـون و فراورده های خون ‪ ۴۸‬مرکز درمانی و بیمارسـتان های‬ ‫اسـتان را برعهده دارد‪.‬‬ ‫او از مـردم خواسـت بـا مراجعه به ‪ ۱۱‬پایگاه ثابت و ‪ ۳‬پایگاه سـیار انتقال خون در اسـتان‪،‬‬ ‫بـه کمک بیمـاران نیازمند گروه های خونی بشـتابند‪.‬‬ ‫دیدار دبیرکل نهاد با عضو کمیسیون برنامه‬ ‫و بودجه مجلس شورای اسالمی‬ ‫علیرضـا مختارپـور دبیـرکل و هوتـن‬ ‫والی نـژاد معـاون اداری مالـی نهاد ‪۱۸‬‬ ‫اذرمـاه بـا حضـور در مجلس شـورای‬ ‫اسلامی بـا عضـو کمیسـیون برنامه و‬ ‫بودجه مجلس شـورای اسلامی دیدار‬ ‫و گفتگـو کردند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی نهاد‬ ‫کتابخانه هـای عمومی کشـور‪ ،‬علیرضا‬ ‫مختارپـور دبیـرکل و هوتن والـی نژاد‬ ‫معـاون اداری مالـی نهـاد روز گذشـته‬ ‫‪ ۱۸‬اذرمـاه بـا حضـور در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی بـا شـمس الدیـن‬ ‫حسـینی عضـو کمیسـیون برنامـه و‬ ‫بودجـه و رییـس کمیسـیون ویـژه‬ ‫جهش تولید مجلس شـورای اسلامی‬ ‫دیـدار و دربـاره بودجـه سـال ‪١٤٠٠‬‬ ‫نهـاد کتابخانـه هـای عمومـی کشـور‬ ‫گفتگـو کردنـد‪.‬‬ ‫شـمس الدین حسـینی در ایـن دیدار‬ ‫بـا تاکیـد بـر اهمیـت نقـش و فعالیت‬ ‫کتابخانه هـا‪ ،‬راهکارهـا و توصیه هایـی‬ ‫بـرای پیگیـری اصلاح بودجـه نهـاد‬ ‫ارائـه کرد‪.‬گفتنـی اسـت مسـئوالن‬ ‫نهـاد طـی ماه هـای گذشـته در‬ ‫نشسـت های متعـدد و جداگانـه ای بـا‬ ‫اعضـای کمیسـیون های تخصصـی و‬ ‫نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫پیگیـر برخـی اصالحـات در قانـون‬ ‫نهـاد کتابخانه هـای عمومـی کشـور‬ ‫و تامیـن منابـع پایـدار بـه جـز نیـم‬ ‫درصـد شـهرداری ها در بودجـه سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬هسـتند کـه تاکنـون قول های‬ ‫مسـاعدی در ایـن خصـوص از سـوی‬ ‫نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫داده شـده اسـت‪( .‬اینجـــــا را ببینیـد)‬ ‫نشسـت بـا فراکسـیون روحانیـت‬ ‫مجلس‪ ،‬حضور در کمیسـیون فرهنگی‬ ‫مجلـس‪ ،‬دیـدار و گفت وگـو بـا مجمع‬ ‫نماینـدگان بسـیاری از اسـتان ها و‬ ‫نماینـدگان مختلـف مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی بخشـی از پیگیری هـای‬ ‫انجـام شـده در خصـوص اصلاح‬ ‫قانـون تاسـیس و تامیـن منابـع پایدار‬ ‫بودجـه ای بـرای نهـاد کتابخانه هـای‬ ‫عمومـی کشـور اسـت‪.‬‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫رییس اتاق مازندران در برنامه زنده تلویزیونی”جهش”‪:‬‬ ‫صادرات قطع نمی شود‬ ‫باغداران پرتقال را کمتر از ‪ ۱۰‬هزار تومان نفروشند‬ ‫رییـس اتـاق بازرگانـی مازنـدران از‬ ‫باغـداران اسـتان خواسـت کـه صبـوری‬ ‫پیشـه کنند و پرتقـال را کمتر از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تومـان نفروشـند‪ ،‬همچنیـن تاکیـد کرد‬ ‫کـه “در کشـور چیـزی بـه نـام صـادرات‬ ‫بـی رویـه نداریـم و صـادرات هـم قطـع‬ ‫نمـی شـود”‪.‬‬ ‫بـه گزارش روابط عمومی اتـاق بازرگانی‪،‬‬ ‫مازنـدران‪ ،‬عبداله مهاجـر دارابی در برنامه‬ ‫تلویزیونـی “جهـش” از سـیمای مازندران‬ ‫که بـا موضـوع صـادرات مرکبـات برگزار‬ ‫شـد؛ بـه فرصـت هـا و چالـش هـای‬ ‫صادراتـی اشـاره کرد‪.‬‬ ‫وی بـا تقدیـر از احمـد حسـین زادگان‬ ‫اسـتاندار مازنـدران و حسـن خیریانپـور‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی ایشـان‬ ‫کـه توجـه خاصـی بـه صـادرات مرکبات‬ ‫و کیـوی اسـتان دارنـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬با‬ ‫پیگیـری های خوبی که انجـام گرفت؛ در‬ ‫حالی که سـال گذشـته در چنیـن زمانی‬ ‫پرتقـال مازنـدران را روی درخـت حتـی‬ ‫هـزار تومان هـم نمی خریدند اما امسـال‬ ‫به میزان حدود ‪ ۱۰‬برابری رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫رییـس اتـاق بازرگانـی مازنـدران بـا بیان‬ ‫اینکـه بـرای مدیریـت قیمت و متناسـب‬ ‫سـازی عرضـه و تقاضا راهی جـز صادرات‬ ‫نداریـم‪ ،‬افزایـش قیمـت دالر را عاملـی‬ ‫برای بـاال رفتـن تقاضای صـادرات عنوان‬ ‫کـرد کـه مرکبات بـا قیمت خوبـی صادر‬ ‫می شـود‪.‬این مسـوول با اشـاره بـه تولید‬ ‫‪ ۶/۲‬تـا ‪ ۷/۲‬میلیـون تـن مرکبات سـاالنه‬ ‫در مازنـدران‪ ،‬افزود‪ :‬بیـش از یک میلیون‬ ‫تـن مـازاد بـر مصـرف داخـل داریـم کـه‬ ‫بهتریـن راه مدیریـت ان‪ ،‬صـادرات اسـت‬ ‫بـه طـوری کـه سـود واقعـی را باغـدار و‬ ‫بـازار ببرند‪.‬‬ ‫مهاجـر دارابـی با اعالم اینکـه مرکبات در‬ ‫میادیـن میـوه تهـران تـا ‪ ۱۵‬هـزار تومان‬ ‫خبر‬ ‫بـه فروش می رسـد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امسـال‬ ‫بـا توجه به مشـاهداتی که داریـم‪ ،‬فروش‬ ‫پرتقـال در بـاغ تـا ‪ ۱۰‬هـزار تومـان هـم‬ ‫مـی رسـد و ‪ ۵‬هـزار تومـان مابه التفـاوت‬ ‫قیمـت در میادیـن تهران نیز بـرای کرایه‬ ‫هـای حمل و نقل اسـت‪.‬‬ ‫وی از باغـداران خواسـت کـه صبـوری و‬ ‫متانـت بـه خرج دهنـد و پرتقـال را کمتر‬ ‫از ‪ ۱۰‬هـزار تومان نفروشـند‪.‬‬ ‫رییـس پارلمـان بخـش خصوصـی‬ ‫مازنـدران از اینکه تعهـدات ارزی در حوزه‬ ‫صادرات برداشـته نشده اسـت گالیه مند‬ ‫بـود‪ ،‬امـا از اینکه وزارت صنعـت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجـارت‪ ،‬صـادرات را در برابـر واردات قرار‬ ‫داده اسـت‪ ،‬ان را نقطـه قـوت از سـوی‬ ‫دولـت عنـوان کرد‪.‬‬ ‫مهاجـر دارابی ادامـه داد‪ :‬اگر حمایت های‬ ‫دولـت وجود داشـته باشـد و بـه مطالبات‬ ‫بخـش خصوصـی پاسـخ دهد؛ کشـاورز و‬ ‫باغـدار بهـره وری و کیفیـت محصـول را‬ ‫بـاال مـی بـرد تـا قیمـت باالیـی داشـته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی همچنیـن خواسـتار افزایـش سـهم‬ ‫تولیـد از منابـع پولـی و بانکـی در‬ ‫مازنـدران شـد و اعلام کـرد کـه ایـن‬ ‫سـهم در حـال حاضـر ‪ ۶۵‬درصـد اسـت‬ ‫در حالیکـه اسـتان تهران تـا ‪ ۹۵‬درصد از‬ ‫منابـع بانکـی را بـه بخـش تولیـد و حوزه‬ ‫کسـب و کار اختصـاص داده اسـت‪.‬رییس‬ ‫اتـاق بازرگانـی مازندران همچنین اشـاره‬ ‫ای بـه ورود خریدارانـی از عراق‪ ،‬روسـیه‪،‬‬ ‫اذربایجـان و برخـی دیگـر از متقاضیـان‬ ‫مرکبـات بـه باغهـای اسـتان داشـت و‬ ‫اعلام کـرد‪“ :‬البتـه مـا خوشـحالیم کـه‬ ‫باغـدار مـا پول خـود را می گیـرد اما انها‬ ‫در واقـع واسـطه هایـی هسـتند کـه بـه‬ ‫باغدار اسـیب می رسـانند(خرید محصول‬ ‫پیـش از موعـد و پاییـن تـر از قیمـت‬ ‫واقعـی) کـه بایـد این هـا را جمـع کنیم”‪.‬‬ ‫ایـن مسـوول خواسـتار در پیـش گرفتن‬ ‫مسـیر مشـخص در حـوزه صـادرات شـد‬ ‫و بخشـنامه های متعدد در طول سـال را‬ ‫مخـل فعالیت اقتصـادی دانسـت زیرا اگر‬ ‫مسـیر ثابت باشـد‪ ،‬تکلیـف صادرکننده و‬ ‫تولیدکننـده مشـخص اسـت‪.‬‬ ‫وی از مدیـران و مسـووالن گمـرک‬ ‫مازنـدران بـه جهـت همـکاری بـا‬ ‫صادرکننـدگان و پاسـخگو بـودن در هـر‬ ‫سـاعت از شـبانه روز قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫مهاجـر دارابـی دربـاره سـخنانی مبنی بر‬ ‫“صـادرات بـی رویه”گفـت‪“ :‬مردم کشـور‬ ‫و مازنـدران بداننـد کـه مـا نـه مرکبـات‬ ‫کـم داریـم و نه صـادرات بی رویـه داریم‪،‬‬ ‫صـادرات داریـم و قطـع نمی شـود”‪.‬‬ ‫رییـس اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع‪ ،‬معـادن‬ ‫و کشـاورزی مازنـدران در پایـان گفـت‪:‬‬ ‫وزارت صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت باتوجـه‬ ‫بـه تحریـم هـا و شـیوع کرونا اعلام کرد‬ ‫که اگـر صادرات هر اسـتانی تا ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫کمتر از سـال گذشته باشـد‪ ،‬نرمال است‪،‬‬ ‫این در حالیسـت کـه مازنـدران از ابتدای‬ ‫سـال جـاری تاکنـون‪ ،‬نسـبت بـه عـدد‬ ‫صادرات سـال گذشـته در چنیـن زمانی‪،‬‬ ‫‪ ۱۹‬درصـد کاهش داشـته اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن برنامه‪ ،‬حسـینقلی قوانلو مدیرکل‬ ‫صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت مازنـدران نیـز‬ ‫حضـور داشـت و اقایان محمـد تقی انزان‬ ‫پـور مدیـرکل بنـادر و دریانـوردی و علی‬ ‫یوسـفی منـش ناظـر گمـرکات اسـتان‪،‬‬ ‫میهمـان تلفنـی برنامـه بودند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ولی پور سرپرست دانشگاه ازاد اسالمی واحد قائم شهر خبر داد؛‬ ‫ساخت دستگاه تولید الکل اتانول با ظرفیت‬ ‫‪ ۳۰۰‬لیتر در روز‬ ‫سرپرسـت دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫قائم شـهر بیـان کـرد‪ :‬بـرای مقابلـه بـا‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا به طراحی و سـاخت‬ ‫دسـتگاهی اقـدام کردیـم کـه بـا روش‬ ‫تخمیـری قـادر بـه تولیـد الـکل اتانـول بـا‬ ‫ظرفیـت ‪ ۳۰۰‬لیتـر در روز به عنـوان مـاده‬ ‫اولیـه ضدعفونـی اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری انـا‬ ‫از قائم شـهر‪ ،‬فرمانـدار و رئیـس شـبکه‬ ‫بهداشـت قائم شـهر در چهارمیـن مجمـع‬ ‫سلامت شهرسـتان قائم شـهر از پیمـان‬ ‫ولی پـور سرپرسـت دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫واحـد قائم شـهر به دلیـل همـکاری در‬ ‫راسـتای تحقـق اهـداف سلامت و خدمات‬ ‫در بحـران بیمـاری کوویـد ـ ‪( ۱۹‬ویـروس‬ ‫کرونـا) بـا اهـدای لـوح سـپاس قدردانـی‬ ‫کردنـد‪.‬‬ ‫سرپرسـت دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫قائم شـهر در گفتگـو با خبرنـگار خبرگزاری‬ ‫انـا در قائم شـهر در ایـن زمینه اظهـار کرد‪:‬‬ ‫چلـه دوم انقالب اسلامی رویکـرد جدیدی‬ ‫را در پهنه اسلام و ایران اسلامی به وجود‬ ‫اورده کـه اکنـون صاحـب دسـتاوردهای‬ ‫هسـته ای و صنایـع نظامـی ارزنـده ای در‬ ‫کشـور هستیم‪.‬‬ ‫پیمـان ولی پـور اضافه کـرد‪ :‬پیشـرفت های‬ ‫علمـی را مرهـون امـام راحـل‪ ،‬مقـام معظم‬ ‫رهبـری و تالش شـبانه روزی اندیشـمندانی‬ ‫هسـتیم کـه از دانشـگاه ابداعـات و‬ ‫نواوری هـای بسـیاری زیـادی داشـتند‪.‬‬ ‫وی دربـاره تولیـدات دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫واحـد قائم شـهر در حـوزه مبـارزه با شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا توضیـح داد‪ :‬بـا توجـه بـه‬ ‫اینکـه رشـته های ایـن دانشـگاه در زمینـه‬ ‫مهندسـی‪ ،‬علـوم پایـه‪ ،‬شـیمی‪ ،‬نسـاجی‪،‬‬ ‫پوشـاک و پلیمر فعـال بـوده‪ ،‬بنابراین اقدام‬ ‫پنج شنبه ‪ 20 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪769‬‬ ‫بـه طراحـی و سـاخت دسـتگاهی کردیـم‬ ‫کـه بـا روش تخمیری قـادر به تولیـد الکل‬ ‫اتانـول بـا ظرفیـت ‪ ۳۰۰‬لیتـر در روز بـه‬ ‫عنـوان مـاده اولیـه ضدعفونـی اسـت‪.‬‬ ‫سرپرسـت دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫قائم شـهر بـا بیـان اینکـه اسـانس رزمـاری‬ ‫اسـتفاده شـده در اتانول به صـورت طبیعی‬ ‫اسـتخراج می شـود‪ ،‬متذکـر شـد‪ :‬مرکـز‬ ‫پـارک علم و فناوری دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫واحـد قائم شـهر شـامپوهای ضدریـزش‬ ‫مـو‪ ،‬خمیـر دنـدان و اسـتخراج الـکل از‬ ‫تفالـه نیشـکر از طریـق سیسـتم غشـایی و‬ ‫اسـیدهای بی بـوی عالی را نیـز تولید کرده‬ ‫و در حـال عرضـه انهـا با سـیب سلامت و‬ ‫اسـتاندارد اسـت‪.‬‬ ‫پیـش به سـوی نـواوری و ابداعـات‬ ‫جدیـد‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬دانشـگاه ازاد اسلامی واحد‬ ‫قائم شـهر از هشـت سـال گذشـته دفتـر‬ ‫مرکـز دانش بنیـان‪ ،‬مرکـز رشـد و مرکـز‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری را راه انـدازی کـرد و‬ ‫در ایـن راسـتا ‪ ۴۰‬شـرکت دانش بنیـان بـا‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی قائم شـهر همـکاری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫سرپرسـت دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫قائم شـهر افـزود‪ :‬مرکـز رشـد این دانشـگاه‬ ‫زیرنظـر پـارک علـم و فنـاوری اسـتان‬ ‫مازنـدران بـوده و اخیـرا ً در حـال راه اندازی‬ ‫سـرای نواوری هسـتیم که برای پشـتیبانی‬ ‫مرکـز شـتاب دهنده ها اسـت‪.‬‬ ‫ولی پـور یـاداور شـد‪ :‬با توجه به پیشـینه ای‬ ‫کـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد قائم شـهر‬ ‫در زمینـه کشـاورزی و منابـع طبیعـی دارد‬ ‫در ایـن حـوزه مراکـز شـتاب دهنده ای را در‬ ‫قائم شـهر و مرکز سـمای کیـاکال راه اندازی‬ ‫خواهیـم کرد‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی مازندران ـ نوشهر‪:‬‬ ‫کاهش سیالب و مخاطرات طبیعی‬ ‫طرح جلوگیری از فرسایش خاک‬ ‫در مازندران اجرایی می شود‬ ‫‪7‬‬ ‫سرپرست شرکت گاز مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫ک گاز ‪ ۱۲‬روستای منطقه‬ ‫نصب علم ‬ ‫چهاردانگه کیاسردر دهه فجر‬ ‫سرپرسـت شـرکت گاز مازندران‪ :‬علمک های گاز ‪ ۱۲‬روسـتای چهاردانگه کیاسـر تا دهه‬ ‫فجر نصب می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری صداوسـیمای مرکز مازنـدران؛ سرپرسـت شـرکت گاز مازندران‬ ‫گفـت‪ :‬حدود سـه سـالی اسـت که خط لولـه اصلی گاز به مـردم روسـتا های حاجی کال‪،‬‬ ‫کنـدس بـن‪ ،‬اجارسـتاق‪ ،‬اخورد‪ ،‬سـادات محله‪ ،‬روشـن کـوه‪ ،‬کارنام‪ ،‬کالکرده‪ ،‬ششـک و‬ ‫مزده و روسـتا های منطقه سردسـیر و کوهسـتانی چهاردانگه کیاسـر رسـیده اسـت‪ ،‬اما‬ ‫هنـوز علمک ها نصب نشـده اسـت‪.‬‬ ‫حمـزه امیرتیمـوری بـا اشـاره تعیین پیمانـکار برای علمک گـذاری گاز در ‪ ۱۲‬روسـتای‬ ‫چهاردانگـه کیاسـر‪ ،‬افزود‪:‬علمک هـای گاز تـا دهـه ی فجـر در این روسـتا ها نصب می شـود‪.‬‬ ‫او گفـت‪ :‬بـرای اجـرای طـرح گازرسـانی در دو بخـش خط تغذیـه و خطـوط داخلی این‬ ‫مناطـق تاکنـون ‪ ۱۰‬میلیارد تومان هزینه شـده اسـت‪.‬‬ ‫اساس نامه شورای راهبری مدیریت‬ ‫مشارکتی پناهگاه میانکاله ابالغ شد‬ ‫مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت گلسـتان با اشـاره بـه ابلاغ اساسـنامه شـورای راهبری‬ ‫پناهـگاه میانکالـه گفت‪ :‬نقش جوامع محلی و سـمن های گلسـتان و مازنـدران در مدیریت‬ ‫میانکالـه ارتقا یافت‪.‬‬ ‫محمدرضـا کنعانـی در گفتگـو با خبرنگار مهـر اظهارکرد‪ :‬بخشـی از پناهـگاه حیات وحش‬ ‫میانکالـه شـامل خلیـج گـرگان و اشـوراده در حوزه سـرزمینی گلسـتان بوده ولـی با تاکید‬ ‫بـر مدیریـت یکپارچه و اکوسیسـتمی‪ ،‬توسـط محیط زیسـت مازنـدران مدیریت می شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬همیشـهبحث هایـی مبنـی بـر مشـارکت در مدیریت ایـن پهنه سـرزمینی و یا‬ ‫مدیریـت ان بـر پایـه مدیریـت حـوزه سیاسـی وجـود داشـت ولـی طبـق معیارهـای بیـن‬ ‫المللـی و نظـر سـازمان محیـط زیسـت مدیریت به صـورت اکوسیسـتمی بـود؛ همان گونه‬ ‫کـه در سـطح کشـور مناطقـی از این دسـت وجود دارد کـه می توان به پارک ملی گلسـتان‬ ‫اشـاره کرد‪.‬کنعانـی بیـان کرد‪ :‬پارک ملی گلسـتان در محدوده سـه اسـتان واقع شـده و بر‬ ‫اسـاس الگـوی مدیریـت مشـارکتی سـازمان محیـط زیسـت اداره می شـود و با تجـارب به‬ ‫دسـت امده‪ ،‬پیشـنهادی به سـازمان ارائه شـد تا الگوی مدیریت مشـارکتی را در محدوده‬ ‫پناهـگاه حیـات وحـش میانکاله و ذخیره گاه زیسـت کره داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫مدیـرکل حفاظت محیط زیسـت گلسـتان گفت‪ :‬با دسـتور معـاون رئیس جمهـور و رئیس‬ ‫سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت کشـور‪ ،‬اساسـنامه شـورای راهبـری مدیریت مشـارکتی‬ ‫پناهـگاه حیـات وحش و ذخیـره گاه زیسـتکره میانکاله به اسـتانداران گلسـتان و مازندران‬ ‫ابلاغ شـد‪.‬وی بـا بیان اینکـه از این پـس در خصوص تصمیمـات مربوط به پناهـگاه حیات‬ ‫وحـش و ذخیـره گاه زیسـت کره میانکاله اسـتان گلسـتان هم سـهیم اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬مطابق‬ ‫بـا اساسـنامه ابالغـی‪ ،‬رئیـس سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت کشـور رئیس این شـورای‬ ‫راهبـردی اسـت و اسـتانداران گلسـتان و مازندران‪ ،‬معاونـان محیط زیسـت دریایی و تاالب‬ ‫هـا و محیـط زیسـت طبیعی سـازمان حفاظت محیط زیسـت‪ ،‬نمایندگان مجلـس‪ ،‬مدیران‬ ‫کل حفاظـت محیـط زیسـت‪ ،‬نماینده سـمن هـا‪ ،‬جوامع محلـی و صاحبنظران دانشـگاهی‬ ‫هـر اسـتان گلسـتان و مازندران عضو این شـورا هسـتند‪.‬‬ ‫کنعانـی ادامـه داد‪ :‬دبیـر ایـن شـورا معاون محیط زیسـت طبیعی و تنوع زیسـتی سـازمان‬ ‫حفاظت محیط زیسـت اسـت و یـک کمیته فنی هم متشـکل از صاحبنظـران و فرمانداران‬ ‫شهرسـتان هـای مجـاور پناهگاه حیـات وحش و ذخیـره گاه زیسـتکره میانکاله در اسـتان‬ ‫هـای گلسـتان و مازنـدران در ان عضو هسـتند که وظیفه مشـورتی دارد‪.‬‬ ‫مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت گلسـتان تصریـح کـرد‪ :‬این شـورا به اسـتناد بنـد «ط»‬ ‫مـاده ‪ ۳۸‬قانـون برنامه ششـم توسـعه کشـور و در راسـتای برنامه عمل حفاظـت و مدیریت‬ ‫مناطـق چهارگانـه محیط زیسـت جهت بهبـود مدیریت پناهگاه حیات وحـش و ذخیره گاه‬ ‫زیسـتکره میانکالـه بـا رویکرد بهره بـرداری از ظرفیت های داوطلبانه و مشـارکت اشـخاص‬ ‫حقیقـی و حقوقـی بـا اولویـت جوامع محلی و سـازمان های مردم نهاد تشـکیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت پناهـگاه حیات وحـش و ذخیـره گاه زیسـتکره میانکالـه در جنـوب دریاچه‬ ‫خـزر و در محـدوده جغرافیایـی اسـتان هـای گلسـتان و مازنـدران واقع شـده اسـت‪.‬‬ ‫دستگیری باند سرقت سوخت از نیروگاه‬ ‫برق علی ابادکتول‬ ‫مدیـرکل منابـع طبیعـی مازنـدران ـ‬ ‫نوشـهر بـا اشـاره به سـیالبی بـودن مناطق‬ ‫غـرب اسـتان گفـت‪ :‬بـرای کاهش سـیالب‬ ‫و مخاطـرات طبیعـی‪ ،‬طـرح جلوگیـری‬ ‫از فرسـایش خـاک در مازنـدران اجرایـی‬ ‫می شـود‪ .‬عبدالرضـا سـنگاری اظهـار‬ ‫داشت‪:‬کاشـت ‪ 6‬هـزار اصلـه نهـال در ‪6‬‬ ‫هکتـار از اراضـی غـرب اسـتان بـه صـورت‬ ‫پراکنـده در روز جهانـی خـاک همزمـان در‬ ‫‪ 6‬شهرسـتان غـرب مازنـدران اجرایـی شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در راسـتای کاشـت نهـال در روز‬ ‫جهانـی خـاک در کل کشـور‪ 232 ،‬هـزار‬ ‫هکتـار نهـ ال کاری انجـام شـده و سـهم‬ ‫مازنـدران و غرب اسـتان در ایـن حوزه ‪940‬‬ ‫هکتـار اسـت و در حـوزه نهـال کاری حدود‬ ‫‪ 300‬هکتار در برنامه سـال جاری اسـت که‬ ‫انجـام خواهد شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل منابـع طبیعی مازندران ‪ -‬نوشـهر‪،‬‬ ‫سـهم غـرب اسـتان را در حـوزه گیاهـان‬ ‫دارویـی ‪ 400‬هکتـار در حـوزه کوپـه کاری‬ ‫یـا گونه هـای غیـر دارویـی حـدود ‪240‬‬ ‫هکتـار دانسـت و افـزود‪ :‬در کل حدود ‪940‬‬ ‫هکتـار که بـا گونه هـای مختلف پهـن برگ‬ ‫و سـوزنی بـرگ بـه طـور همزمـان اغـاز و‬ ‫انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـنگاری‪ ،‬مهم تریـن اقدامـات حفاظـت‬ ‫از خـاک را مدیریـت غنـی سـازی مراتـع و‬ ‫عملیـات بیولوژیکـی دانسـت و افـزود‪ :‬در‬ ‫سـنوات گذشـته جمعـاً حـدود شـش هزار‬ ‫هکتـار جنـگل کاری و ‪ 30‬هـزار کوپـه کاری‬ ‫داشـته کـه امیدواریـم بتوانیـم بـه همیـن‬ ‫منـوال و روش خسـاراتی کـه بـه واسـطه‬ ‫سـیل و بحران هایـی کـه بـ ه وسـیله بـاران‬ ‫ایجـاد می شـود را کاهـش دهیـم‪.‬‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری گلسـتان گفـت‪ :‬اعضـای بانـدی کـه اقـدام به سـرقت سـوخت از‬ ‫نیـروگاه علـی ابادکتـول مـی کردند شناسـایی و دسـتگیر شـدند‪.‬‬ ‫هـادی هاشـمیان اظهارکـرد‪ :‬اعضـای بانـدی که اقدام به سـرقت سـوخت از نیـروگاه علی‬ ‫ابادکتول می کردند شناسـایی و دسـتگیر شـدند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬اعضـای ایـن باند که مجموعه ای که از کارکنان نیـروگاه برق علی ابادکتول‬ ‫و راننـدگان تریلـی هـای نفتکـش بودنـد‪ ،‬گازوئیـل های ارسـالی به ایـن نیـروگاه که برای‬ ‫تولیـد برق اسـتفاده می شـد‪ ،‬از نیروگاه خارج مـی کردند و می فروختند‪.‬هاشـمیان افزود‪:‬‬ ‫متهمـان پیـش از رسـاندن سـوخت به نیـروگاه در بیـن راه گازوئیـل تانکرهـا را خالی می‬ ‫کردنـد و سـپس یـا با همـان تانکرهای خالی و یا بـا تانکرهای پر از اب راهـی نیروگاه علی‬ ‫ابـاد مـی شـدند و بـا هماهنگی قبلی‪ ،‬اقـدام به تخلیه مـی کردند‪.‬‬ ‫ئیـس کل دادگسـتری گلسـتان اضافـه کـرد‪ :‬بـا گـزارش حراسـت نیـروگاه برق‪ ،‬بررسـی‬ ‫موضـوع در دسـتور کار دادسـتانی علـی ابادکتول قرار گرفت و پـس از تحقیقات ‪ ۱۱‬نفر از‬ ‫کارکنـان نیـروگاه‪ ،‬راننـدگان متخلف و مالخرها شناسـایی و دسـتگیر شـدند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه بررسـی ها در این پرونـده همچنان ادامه دارد گفـت‪ :‬تا کنون تحقیقات‬ ‫از سـرقت بیـش از یـک میلیـون لیتـر گازوئیـل بـا ‪ ۴۰‬تانکـر حکایـت دارد کـه احتمـال‬ ‫افزایـش این اعـداد و ارقام اسـت‪.‬‬ ‫هاشـمیان بـا بیـان اینکـه بـه متهمان ایـن پرونده اتهـام سـرقت تانکر سـوخت و تحصیل‬ ‫مـال از طریـق نامشـروع تفهیم اتهام شـده شـده اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬پنج نفـر انها با صـدور قرار‬ ‫وثیقـه بـه زنـدان معرفـی شـدند و بقیه با قرارهـای کفالـت و وثیقه فع ً‬ ‫ال ازاد هسـتند‪.‬‬ ‫نیـروگاه بـرق علـی ابادکتـول از سـال ‪ ۹۷‬بـا تغییر سـوخت‪ ،‬بـا گازوئیل هم بـرق تولید و‬ ‫وارد مـدار مـی کند‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫پنج شنبه ‪ 20 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪769‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران خبر داد ‪:‬‬ ‫ثبت ‪ ۴‬وقف جدید ‪ ۳۰‬میلیاردی‬ ‫در شهرستان نور‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫یادداشت‬ ‫به قلم‪:‬وحید حاج سعیدی‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه‬ ‫مازنـدران بـا اشـاره به ثبـت چهار‬ ‫وقـف جدیـد در شهرسـتان نـور‬ ‫گفـت‪ :‬واقـف گرانقـدر‪ ۲ ،‬هکتـار‬ ‫زمیـن و ‪ ۲‬دانـگ از ‪ ۶‬دانـگ یـک‬ ‫کارخانـه شـالی کوبی را وقف کردند‬ ‫و مهم تـر انکـه بخشـی از وقـف به‬ ‫امور هسـته ای اختصاص داده شـد‪،‬‬ ‫این توفیـق دل می خواهد و نشـان‬ ‫از توجـه بـه نیـاز روز دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان مازنـدران‪،‬‬ ‫حجت االسلام ابراهیـم حیـدری اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬خداوند خریـدار‪ ،‬دو چیز از مومنان‬ ‫است‪ ،‬جانشـان «انفسهم» شـهدا‪ ،‬شهید‬ ‫سـلیمانی‪ ،‬شـهید فخـری زاده و ‪ ...‬و‬ ‫مالشـان «اموالهم» از واقفان‪ ،‬کسـانی که‬ ‫تلاش کردنـد و مـال حلال بـه دسـت‬ ‫اوردنـد و بـا نیـت خیـر وقـف می کننـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه خداونـد‪ ،‬خریـدار‬ ‫مـال واقفـان اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬بعضی ها فکر‬ ‫می کننـد هـر چقدر مال بیشـتر داشـته‬ ‫و بـرای وراث بگذارنـد‪ ،‬مالشـان باقـی و‬ ‫ماندگار اسـت‪ ،‬غافـل از انکـه مـال از بین‬ ‫رفتنـی اسـت و نـام اسـت کـه می مانـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل اوقـاف مازندران بـه وقف ‪۲۷۳‬‬ ‫سـاله مرحـوم محمدباقـر تاجـر سـاروی‬ ‫اشـاره و خاطـر نشـان کـرد‪ :‬در حالـی‬ ‫کـه از فرزنـدان و نـوادگان ایـن واقـف‬ ‫نشـانی وجـود نـدارد امـا نـام و وقف وی‬ ‫همـواره مانـدگار اسـت و اکنـون بـرای‬ ‫کمک بـه بیمـاران‪ ،‬خریـداری تجهیزات‬ ‫بیمارسـتانی بـه ویژه خرید دسـتگاه های‬ ‫ضـروری بیمارسـتان امـام خمینـی(ره)‬ ‫سـاری از محـل همیـن موقوفـه تامیـن‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫ایـن مسـوول وقـف و واقفـان را جاودانـه‬ ‫دانسـت و افـزود‪ :‬از گـذرگاه دنیا به عقبا‬ ‫انچـه که مانـدگار اسـت و جاویدان وقف‬ ‫و واقفان هسـتند‪.‬‬ ‫حیـدری بـا اشـاره بـه ثبـت چهـار وقف‬ ‫جدیـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬واقـف گرانقـدر‪۲ ،‬‬ ‫هکتـار زمیـن و ‪ ۲‬دانـگ از ‪ ۶‬دانـگ یک‬ ‫کارخانـه شـالی کوبی را وقـف کردنـد و‬ ‫مهم تـر انکـه بخشـی از وقـف بـه امـور‬ ‫هسـته ای اختصـاص داده شـد‪ ،‬ایـن‬ ‫توفیـق دل می خواهـد و نشـان از توجـه‬ ‫بـه نیـاز روز دارد‪.‬‬ ‫*توصیـه شـهید فخـری زاده به یاد‬ ‫خـدا و خواندن نماز شـب‬ ‫وی بـه خاطراتـی از شـهید فخـری زاده‬ ‫پخت نان در مازندران‪ ،‬زیر ذره بین‬ ‫بازرسان‬ ‫نانوایی هـای مازنـدران‪ ،‬زیـر ذره بیـن‬ ‫بازرسـان اسـتان قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫مدیـر کل غلـه و خدمـات بازرگانـی مازنـدران‬ ‫گفـت‪ :‬طـرح ویـژه اسـتانی سـتاد نظـارت بـر‬ ‫نانوایی هـا بـا حضـور مسـووالن اداره کل غلـه‬ ‫و خدمـات بازرگانـی‪ ،‬فرمانـداری‪ ،‬اداره صنعت‪،‬‬ ‫معـدن‪ ،‬تجـارت و اتحادیـه خبـازان در سـطح‬ ‫اسـتان اجـرا می شـود تـا از واحد هـای مختلف‬ ‫خبـازی و نانوایی هـا بازدیـد الزم انجـام شـود‪.‬‬ ‫عباسـعلی وفایی نـژاد افـزود‪ :‬در روز هـای‬ ‫مختلـف سـال‪ ،‬بازرسـی و بازدیـد از واحد های‬ ‫خبـازی بـرای ارائـه نـان مطلـوب‪ ،‬باکیفیـت و‬ ‫بهداشـتی انجـام می شـود‪ ،‬زیـرا نـان‪ ،‬قـوت‬ ‫قالـب مـردم اسـت و همـه اقشـار جامعـه بـر‬ ‫سـر سـفره های خـود از نـان ایـن برکـت الهی‬ ‫اسـتفاده می کننـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کرد‪ :‬بازرسـی ها بر اسـاس مسـائل‬ ‫مرتبـط بـا بهداشـت و رعایت پروتکل هـا انجام‬ ‫می شـود‪ ،‬تذکرهـا‪ ،‬نـکات صنفـی و تخلفـات‬ ‫جمع بنـدی و دسـته بندی شـده تـا نان سـالم‬ ‫بـه دسـت مـردم برسـد و در شـرایط کرونـا‬ ‫زنجیـره انتقـال از سـوی واحد هـای خبـازی‬ ‫قطع شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل غلـه و خدمـات بازرگانی مازنـدران با‬ ‫اشـاره بـه اینکـه در اذر مـاه تعداد یـک هزار و‬ ‫‪ ۲۵۰‬بازدیـد و بازرسـی از واحد هـای خبـازی‬ ‫در سـطح شـهر های مازنـدران انجـام شـد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬تعـداد ‪ ۲۹‬واحـد خبـازی در ایـن بیـن‬ ‫پلمـب شـدند و تعـداد ‪ ۲۹۰‬مـورد اخطـار بـه‬ ‫واحد هـای خبازی شـهر های مختلف داده شـد‬ ‫تـا در صـورت تکـرار اقـدام بـه پلمب شـود‪.‬‬ ‫وفایی نـژاد بـا اعلام اینکـه حـدود ‪ ۵‬هـزار‬ ‫واحـد خبـازی و نانوایـی در مازنـدران فعالیت‬ ‫دارنـد و بیـش از ‪ ۴۰۰‬واحـد خبـازی و نانوایی‬ ‫در ایـن شهرسـتان مشـغول بـه کار هسـتند‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪ :‬در بازرسـی ها مهمتریـن مسـئله‬ ‫رعایت بهداشـت اسـت البتـه اکثر خبـازان در‬ ‫نانوایی هـا رعایت فاصلـه اجتماعی را داشـته و‬ ‫تاکیـدات فـراوان بـر رعایت فاصله یـک تا یک‬ ‫متـر و نیـم در صف هـا دارنـد‪.‬‬ ‫وی خاطـر نشـان کـرد‪ :‬اسـتفاده از ماسـک یـا‬ ‫شـیلد حفاظتی در واحد های خبازی‪ ،‬اسـتفاده‬ ‫از مواد ضدعفونی اسـتاندارد دسـت و سـطوح‪،‬‬ ‫بهـره از کارتخـوان و عـدم دریافـت وجـه نقد‪،‬‬ ‫اسـتفاده از پنـس در جابجایـی وجـه نقـد‪،‬‬ ‫شستشـوی مکـرر محـل پخـت و اسـتفاده از‬ ‫انبـر در جابجایی نـان از مهمترین نـکات قابل‬ ‫رعایـت نانوایی هـا اسـت‪.‬‬ ‫اشـاره و تصریـح کـرد‪ :‬بـه واسـطه کار‬ ‫خیـری کـه در یکـی از شهرسـتان های‬ ‫مازنـدران پیگیـر بودنـد در اداره کل و‬ ‫در مکان هـای دیگـر بـا ایشـان مالقـات‬ ‫داشـتم که در نهایت سـادگی و صمیمت‬ ‫بـود‪ ،‬بـر خلاف جایگاهـی کـه داشـتند‬ ‫بسـیار خاکـی و افتـاده بودنـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امور خیریـه مازندران‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در یکـی از این دیدارها از ایشـان‬ ‫خواسـتم تـا مـرا موعظـه کننـد و البتـه‬ ‫از ایـن کار اکـراه داشـتند ولـی بـا اصرار‬ ‫بنـده گفتند‪ «:‬هـر جا که هسـتید هرگز‬ ‫خداونـد را فرامـوش نکنیـد و نماز شـب‬ ‫بخوانیـد که بسـیار کارگشاسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه‬ ‫شهرسـتان نـور نیز در این مراسـم اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مهمتریـن توفیقات مجموعه اوقاف‪،‬‬ ‫وقـف و واقفـان‪ ،‬همزمانی وقـف با عنصر‬ ‫زمـان اسـت کـه بـا توجـه بـه ضروریات‬ ‫و مقتضیـات‪ ،‬واقفـان خیراندیـش از مال‬ ‫خـود وقـف کردند‪.‬‬ ‫حجت االسلام عیسـی توپاحیـدری بـا‬ ‫اشـاره بـه وقـف در حوزه هـای مختلـف‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬در ایـن عصر موقوفات بـا نیاز روز‬ ‫صـورت می گیـرد کـه نمونـه ان را امروز‬ ‫شـاهد هستیم‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬واقـف خیراندیـش ‪۲‬‬ ‫دانـگ از کارخانـه شـالی کوبی‪ ۲ ،‬هکتـار‬ ‫زمیـن مزروعـی و منـزل مسـکونی خود‬ ‫بـه ارزش بیـش از ‪ ۳۰‬میلیـارد تومـان‬ ‫را در چهـار وقف نامـه اهـدا کـرده کـه‬ ‫بـا نیـات برپایـی مراسـم جشـن در‬ ‫اعیـاد و والدت هـا و برپایـی عـزا در ایـام‬ ‫شـهادت ‪ ۱۴‬معصوم(علیهـا سلام)‪،‬‬ ‫هزینـه اختصاصـی برای قمر بنی هاشـم‬ ‫حضـرت عباس(ع)‪ ،‬مـوارد عام المنفعه از‬ ‫جملـه کمـک بـه تحصیـل دانش اموزان‬ ‫بـی بضاعـت‪ ،‬خانواده هـای نیازمنـد‪،‬‬ ‫کمـک بـه حوزه هـای علمیـه و ‪ ...‬اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس اداره اوقـاف و امـور خیریـه‬ ‫شهرسـتان نـور‪ ،‬وجه متمایز و برجسـته‬ ‫وقـف امـروز را اختصـاص پنـج هـزار‬ ‫متـر مربـع زمین مزروعـی بـرای ترویج‪،‬‬ ‫توسـعه و تحقیـق پارک علـم و فن اوری‬ ‫بـا اولویـت انرژی هسـته ای و تقـارن ان‬ ‫بـا شـهادت دانشـمند هسـته ای شـهید‬ ‫فخـری زاده عنـوان کـرد‪.‬‬ ‫حـاج علـی محمدپـور واقـف خیراندیش‬ ‫سـاکن روسـتای شـیر کال از توابع بخش‬ ‫چمستان شهرسـتان نور نیز در جمله ای‬ ‫کوتـاه ضمـن شـکر الهـی‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن‬ ‫امـوال در دسـت مـن امانـت بـود و بـا‬ ‫وقـف امیـدوارم کـه در قبـر و قیامـت به‬ ‫مـن کمـک و مـرا شـفاعت کند‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه بررسی‬ ‫و رفع مشکل افت ولتاژ و قطعی‬ ‫برق شهرستان قائم شهر‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی و امـور بین‬ ‫الملـل شـهرداری قائم شـهر جلسـه ای‬ ‫بـا حضـور مهنـدس صالح زاده شـهردار‬ ‫قائـم شـهر‪ ،‬دکتـر سـپری مدیـر کل‬ ‫شـرکت توزیـع بـرق اسـتان مازنـدران‬ ‫و هیئـت همـراه در دفتـر کار شـهردار‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه مقـرر گردید شـهرداری‬ ‫قائـم شـهر بـا همـکاری شـرکت توزیع‬ ‫بـرق اسـتان مازنـدران نسـبت بـه‬ ‫نوسـازی خطـوط و جایگزینـی پنـج‬ ‫رشـته و تبدیل ان به کابـل خودنگهدار‬ ‫اقـدام نماینـد‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر می باشـد بـا اجـرای این‬ ‫طـرح در مناطق‪ ،‬افت ولتـاژ برق مرتفع‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫علم تاج‬ ‫جـوان‪ :‬اروپـا بـه روحانی‪ :‬مصوبه مجلـس را اجرا‬ ‫نکن !‬ ‫علـم تـاج‪ :‬از اسـکندر پرسـیدند کـه‪ :‬پـدر را‬ ‫دوسـت تـر داری یـا اسـتاد را؟ گفـت‪ :‬برجـام را!‬ ‫هفت صبح‪ :‬بعد از سیاسـتمداران‪ ،‬حاال ورزشـی‬ ‫هـا نیـز در تالش بـرای کسـب مـدرک دکتری‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫علـم تـاج‪ :‬احتمـاالً بعـد از ورزشـکاران هـم به‬ ‫نوبـت هنرپیشـگان می رسـد!‬ ‫افتـاب یـزد‪ :‬معاملـه بـا مـادران معتـاد بـر سـر‬ ‫جنین‬ ‫علـم تـاج‪ :‬فقـط خـدا کنـد بـازار بـورس جنین‬ ‫راه نیفتـد!‬ ‫‪ 19‬دی‪ :‬تخریـب ‪ 55‬درصـد سـاختمان هـای‬ ‫تهـران در صـورت زلزلـه‬ ‫علم تاج‪ :‬پس چرا ژاپن ضد زلزله است؟!‬ ‫افرینش‪ :‬چرا ژاپن ضد زلزله است؟‬ ‫علـم تـاج‪ :‬اگر به کسـی بـر نمی خـورد در ژاپن‬ ‫مدیران بر اسـاس شایسته سـاالری و توانمندی‬ ‫انتخـاب می شـوند و مهندسـین ژاپنی نیز فقط‬ ‫عنـوان مهندس را یدک نمی کشـند!‬ ‫سـایه‪ :‬دبیـر انجمـن خودروسـازان ایـران ‪:‬‬ ‫علی رغـم پیگیری هـای صـورت گرفتـه بـرای‬ ‫دریافـت اطالعـات مبنـی بـر اب سـوز کـردن‬ ‫خودروها و بررسـی صحـت ان‪ ،‬تاکنون از مدعی‬ ‫ان خبـری نشـده اسـت‪.‬‬ ‫اسـرار‪ :‬افتتاح خوابگاه دانشـجویی احداث شـده‬ ‫از سـوی بانـک ملت‬ ‫علـم تـاج‪ :‬چـه قـدر پشـت ایـن بانک هـا حرف‬ ‫زدیـم‪ .‬مثـل اینکـه بـه جـز دالل بـازی ‪ ،‬بورس‬ ‫بـازی‪ ،‬سـاختمان سـازی‪ ،‬دریافـت سـود هـای‬ ‫نـا متعـارف‪ ،‬دیـر کرد هـای غیـر قانونـی و غیر‬ ‫شـرعی و ‪ ...‬کار هـای عـام المنفعـه هـم بلدنـد!‬ ‫امتیـاز‪ :‬انتقـاد اخونـدی از وجـود دارایـی هـای‬ ‫سـمی در نظـام پولـی‬ ‫علـم تـاج‪ :‬بعـد از پـول هـای کثیـف نوبـت بـه‬ ‫دارایـی هـای سـمی رسـید!‬ ‫امیـن‪ :‬پـول هـای هدفمنـدی یارانـه هـا از کجا‬ ‫مـی ایـد و بـه کجا مـی رود؟‬ ‫علـم تـاج‪ :‬بـه کجا مـی رود چندان مهم نیسـت‬ ‫ولـی از جیـب ما مـی اید!‬ ‫جـوان‪ :‬تخفیف ‪ 500‬درصدی سـیگار به مافیای‬ ‫سیگار‬ ‫علـم تـاج‪ :‬بـه ایـن مـی گوینـد مافیـا‪ ...‬اصـل‬ ‫جنـس اسـت!‬ ‫تابنـاک‪ :‬تیربـاران ‪ 5‬مقـام کـره شـمالی بـا‬ ‫ضد هو ا یـی‬ ‫علـم تـاج‪ :‬احتماالً نفـرات بعدی را بـه جای تیر‬ ‫بـاران بمب باران مـی کنند!‬ ‫اهنـگ‪ :‬عجیبتریـن اسـتفاده از بیمـه در تاریخ!‬ ‫لـری راتمـن در سـال ‪ 1996‬بومرنگـی را پرتاب‬ ‫کـرد کـه نهایتـاً بـه سـر خـودش خـورد‪ .‬وی از‬ ‫خودش شـکایت کـرد و ‪ 300‬هـزار دالر جریمه‬ ‫گرفت!‬ ‫اتفـاق روز‪ :‬جهانگیری‪ :‬برخورد جدی با کسـانی‬ ‫کـه ارز ‪ 4200‬تومانـی گرفتند و کاال وارد نکردند‬ ‫علـم تاج‪ :‬اسـتاد چـه عجله ای؟! شـاید تـو بازار‬ ‫دنبـال جنس بـا کیفیت تر و قیمت مناسـب تر‬ ‫مـی گردن!‬ ‫علم تاج‪ :‬اصل بیمه بدنه این است!‬ ‫کیهـان‪ :‬الیحـه بودجـه؛ درامدهـا غیـر قابـل‬ ‫وصـول ‪ /‬هزینـه هـا غیـر قابـل دفـاع‬ ‫علم تاج‪ :‬هر دم از این باغ بری می رسد!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
روزنامه کرانه شمال 761

روزنامه کرانه شمال 761

شماره : 761
تاریخ : 1399/09/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!