روزنامه کرانه شمال شماره 762 - مگ لند
0

روزنامه کرانه شمال شماره 762

روزنامه کرانه شمال شماره 762

روزنامه کرانه شمال شماره 762

‫دکتر موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬سه شنبه ‪ 11/‬اذر‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 762‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫غربالگری روزانه یک هزار مازندرانی‬ ‫نقطه قوت مدیریت مقابله با کرونا است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اهدای خون یک کار مردانه نیست‬ ‫سـازمان انتقال خون و امور بانوان استانداری مازندران تفاهم نامه امضا کردند‬ ‫سـمیه قاسـمی طوسـی مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری مازنـدران در نشسـت امضـای ایـن تفاهم نامـه تاکیـد کرد که اصل بـر جلب توجه زنـان به موضـوع و اهمیت اهدای خون اسـت‪ .‬او گفـت‪« :‬اگر زنـان از مرجع مطمئن و متقن‪ ،‬نسـبت بـه موضوعی اگاهی‬ ‫یابنـد‪ ،‬جامعـه پیرامونـی خـود را نیـز اگاه می سـازند و فرهنگ سـازی می کننـد؛ چـه زنـان خانـه دار چـه زنان کارمنـد‪».‬او بر حضور رسـانه های عمومی برای اطالع رسـانی درسـت در این زمینـه تاکید کرد و علت مشـارکت پاییـن زنان را باورهای عامیه نادرسـت دانسـت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫از سوی شرکت توانیر به شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫غرب مازندران محول شد‪:‬‬ ‫فاصله حرف تا عمل!‬ ‫تدوین دستورالعمل ارزیابی‬ ‫کلیدهای فشارمتوسط‬ ‫و فشار ضعیف‬ ‫سرخ رود از زباله‬ ‫خالیاست!‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان مازندران ‪:‬‬ ‫مجلس انقالبی اجازه‬ ‫خدشه دار شدن عزت کشور د ر لوای‬ ‫‪4‬‬ ‫محسن کبودفیروزجایی‬ ‫شهردار سرخ رود که سابق ًا‬ ‫خبر از جمع اوری فوری‬ ‫زباله از محل دپو داده‬ ‫بود‪ ،‬امروز نوید کاهش‬ ‫‪90‬درصدی انباشت زباله در‬ ‫محل دپو را به شهروندان‬ ‫سرخ رودی داد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران ‪:‬‬ ‫اولویت های عمرانی‬ ‫دستگاه های اجرایی‬ ‫مشخص شود‬ ‫مذاکره با استکبار را نمی دهد‬ ‫فاصله حرف تا عمل!‬ ‫سرخ رود از زباله خالی است!‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫خرید بچه ماهی قزل اال نژاد اکولند‬ ‫فرانسوی یا اسپانیایی‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شمال‪،‬محسـن کبودفیروزجایی‬ ‫شـهردار سـرخ رود کـه سـابق ًا خبر از جمـع اوری‬ ‫فـوری زبالـه از محـل دپـو داده بـود‪ ،‬امـروز نویـد‬ ‫کاهـش ‪90‬درصدی انباشـت زبالـه در محـل دپو را‬ ‫بـه شـهروندان سـرخ رودی داد‪.‬‬ ‫شـهردار سـرخ رود بـا اعلام ایـن خبـر‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫کاهـش تولیـد و تفکیـک از مبدا پسـماند توسـط‬ ‫شـهروندان فهیـم سـرخ رودی را موثرتریـن عامل‬ ‫و تجهیـز ماشـین االت و حضور تمام وقت پرسـنل‬ ‫زحمتکـش خدمات توانسـت تولید زبالـه را از ‪ 17‬به‬ ‫‪12‬تـن و انباشـت زبالـه را در محل دپو بـه ‪10‬درصد‬ ‫و حتـی و کمتر برسـاند‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬ایـن مهـم جـز بـا همراهی شـهروندان‬ ‫شـریف در امر تفکیک و کاهش تولیـد‪ ،‬ممکن نبود‬ ‫و بدیـن جهـت از محضـر تمامـی مردم ارزشـمند‬ ‫سـرخ رود کمـال تشـکر و قدردانـی را داریم‪.‬‬ ‫محسـن کبـود درخصـوص شـرایط فعلـی محـل‬ ‫دپـوی زبالـه سـرخ رود گفت‪ :‬پـس از جمـع اوری‬ ‫و حمـل بیـش از ‪ 3600‬تـن زباله دپو شـد در محل‪،‬‬ ‫در حـال حاضـر تنهـا به مکانـی جهت جمـع اوری‬ ‫روزانـه و انتقـال پسـماند از ادوات شـهرداری بـه‬ ‫خودروهـای سـنگین حمـل زبالـه مبـدل شـده و‬ ‫بـه غیـر از ایـام تعطیـل‪ ،‬در کمترین زمـان ممکن‪،‬‬ ‫حجـم جمـع اوری شـده از محـل خـارج می شـوند‪.‬‬ ‫کبودفیروزجایـی همچنیـن خبـر از شستشـو و‬ ‫ضدعفونـی نمـودن سـطل هـای زباله بطـور مداوم‬ ‫در سـطح شـهر داد و افـزود‪ :‬در شـرایط فعلـی و‬ ‫شـیوع ویـروس منحـوس کرونـا یکـی راه هـای‬ ‫مقابله بـا این بیمـاری‪ ،‬ضدعفونی نمودن سـطل ها‬ ‫و جلوگیـری از انتشـار بوی ناشـی از انباشـت زباله‬ ‫اسـت که کاهش تولید پسـماند توسـط خانـوار نیز‬ ‫کمـک شـایانی به ایـن مهـم خواهنـد نمود‪.‬‬ ‫بنیــاد تعــاون زندانیــان اســتان مازنــدران در نظــر دارد‬ ‫نســبت بــه خریــد بچــه ماهــی قــزل اال نــژاد اکولنــد‬ ‫فرانســوی یــا اســپانیایی بــه تعــداد‪ 4‬هــزار قطعــه‬ ‫‪ 100‬گرمــی و ‪ 4‬هــزار قطعــه ‪ 200‬گرمــی دارای‬ ‫مجــوز ســامت از شــبکه دامپزشــکی اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫فروشــندگان محتــرم از مورخــه ‪ 99.09.11‬لغایــت‬ ‫‪ 99.09.17‬جهــت اخــذ اســناد مناقصــه بــه دفتــر‬ ‫نمایندگــی بــه ادرس‪ :‬ســاری‪-‬بلوار پاســداران‪-‬روبروی‬ ‫بیمارســتان دکتــر شــهیدی‪-‬جنب بانــک ســپه مراجعه‬ ‫و یــا بــا شــماره تلفــن ‪ 011-33347826-7‬تمــاس‬ ‫حاصــل فرماینــد‪.‬‬ ‫بنیاد تعاون زندانیان استان مازندران‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫سه شنبه ‪ 11 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪762‬‬ ‫خرب‬ ‫مدیر کل زندانهای مازندران‪:‬‬ ‫باز اجتماعی شدن زندانیان با‬ ‫گسترش برنامه های حرفه اموزی‬ ‫و اشتغال عملی خواهد شد‬ ‫مدیـرکل زندانهای اسـتان مازنـدران در بازدید‬ ‫سـرزده از زنـدان بابـل بـا زندانیـان گفتگـو و‬ ‫نسـبت بـه بررسـی مشـکالت و رسـیدگی بـه‬ ‫درخواسـت انـان رهنمودهـای الزم را ارائه و باز‬ ‫اجتماعـی شـدن زندانیـان را یکـی از دغدغـه‬ ‫هـای سـازمان زندانها برشـمرد‪.‬‬ ‫علی اسـتادی مدیـر کل زندانهای اسـتان مازنـدران به‬ ‫همـراه دکتـر نصیـر طالبـی معـاون سلامت‪ ،‬اصالح و‬ ‫تربیـت‪ ،‬جمشـید محمـودی رئیـس اداره حفاظـت و‬ ‫اطالعـات و سـرهنگ جعفـری فرمانده یـگان حفاظت‬ ‫زندانهـای اسـتان بـه صـورت سـرزده از زنـدان بابـل‬ ‫بازدیـد نمود ‪.‬‬ ‫مدیـر کل زندانهـای مازنـدران در بازدیـد پنـج سـاعته‬ ‫از قسـمت هـای مختلـف این زنـدان به نقـش کلیدی‬ ‫اشـتغال و حرفـه امـوزی در بـاز اجتماعـی شـدن و‬ ‫تصحیـح رونـد زندگـی زندانیـان اشـاره کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫توسـعه فعالیـت هـای حـوزه حرفه امـوزی و اشـتغال‬ ‫از اولویـت هـای مهم سـازمان زندانهاسـت و بر اسـاس‬ ‫سیاسـت هـای ابالغـی مـی بایسـت از کوچکتریـن‬ ‫فرصـت و کمترین فضا در راسـتای تحقق ان اسـتفاده‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اسـتادی فعالیت های صورت گرفته در حوزه اشـتغال‬ ‫را در زندانهـای اسـتان مطلوب دانسـت و خاطر نشـان‬ ‫کـرد‪ :‬کارهـای انجـام شـده نشـان از عـزم جـدی‬ ‫مسـئولین زندانهـا در تحقـق اهـداف سـازمانی اسـت‪،‬‬ ‫ولیکـن بایـد بپذیریم کـه قطعاً ظرفیت های بیشـتری‬ ‫وجـود دارد کـه از ان غافـل یا نسـبت بـه ان کم توجه‬ ‫بـوده ایم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫پیام استاندار مازندران به مناسبت روز مجلس‬ ‫مجلس شورای اسالمی؛ خانه ملت‪ ،‬رکن‬ ‫اصلی نهاد قانون گذاری و نهادی برامده‬ ‫از خواست مردم است‬ ‫احمـد حسـین زادگان‪ ،‬مقـام عالـی دولـت در مازنـدران بـا‬ ‫صـدور پیامـی؛ دهـم اذر مـاه‪ ،‬روز مجلـس را گرامی داشـت‬ ‫و ایـن مناسـبت را بـه نماینـدگان مـردم اسـتان در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی تبریـک گفـت‪‎.‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری مازندران‪ ،‬متـن کامل این‬ ‫پیام به شـرح ذیل اسـت‪:‬‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی؛ خانه ملـت‪ ،‬رکن اصلـی نهـاد قانون گذاری‪،‬‬ ‫نهـادی برامـده از خواسـت و اراده مـردم و نشـانگر تکیـه بـر سـتون‬ ‫سـترگ و اسـتوار مردمی و تجلی بخش دموکراسـی راسـتین و مبتنی‬ ‫بـر نظـام اخلاق و دین در کشـور ماسـت‪.‬‬ ‫مجلس شـورای اسلامی که روز دهم اذر همزمان با سـالروز شـهادت‬ ‫ایـت اهلل سـید حسـن مدرس به این مناسـبت نامگذاری شـده اسـت؛‬ ‫بـرای ملـت ایـران اسلامی همـواره عرصـه و صحنـه تحقـق توفیقات‬ ‫مهـم در سـایه سـار قانونگـذاری و برنامـه ریـزی و اراده جمعی‪ ،‬مظهر‬ ‫حکومـت مـردم سـاالری دینی و مبین رسـالت خطیـر و تعیین کننده‬ ‫نماینـدگان ایـن نهـاد بسـیار مهـم اسـت تـا بـا انتخـاب هوشـمندانه‬ ‫بتواننـد بـا تدبیـر و اگاهـی مسـیر قانونمندی در کشـور را تداوم بخشـند‪.‬‬ ‫اینجانـب‪ ،‬دهم اذر ماه روز مجلس شـورای اسلامی را بـه تمام وکالی‬ ‫ملـت‪ ،‬بـه ویژه نماینـدگان مردم مازندران در مجلس شـورای اسلامی‬ ‫تبریـک مـی گویـم و بـا گرامیداشـت یـاد و خاطـره روحانـی اسـوه و‬ ‫مجاهـد‪ ،‬شـهید ایـت ا سیدحسـن مـدرس و قدردانـی از همراهـی و‬ ‫همدلی در مسـیر توسـعه اسـتان‪ ،‬دوام توفیقات خدمتگزاران ملت را از‬ ‫درگاه خداونـد قـادر متعال خواسـتارم‪.‬‬ ‫احمد حسین زادگان‬ ‫استاندار مازندران‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان مازندران ‪:‬‬ ‫مجلس انقالبی اجازه خدشه دار شدن عزت کشور‬ ‫در لوای مذاکره با استکبار را نمی دهد‬ ‫‏عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلس‬ ‫شـورای اسلامی بـا تاکیـد بـر اسـتواری سیاسـت خارجی‬ ‫کشـورمان گفـت‪ :‬دولـت در عرصـه سیاسـت خارجـی نمی‬ ‫توانـد از چارچوبهـای ترسـیمی رهبـر معظم انقلاب عدول‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫سـردار مهدی سـعادتی در گفتگـو با فارس مازندران افـزود‪ :‬چارچوب‬ ‫اصـول سیاسـت خارجـی کشـورمان مبتنـی بـر حکمـت‪ ،‬مصلحت و‬ ‫عزت پایدار اسـت‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم بابـل بـا اشـاره سـخنان صریـح رهبـر فرزانـه انقالب‬ ‫در دیـدار اخیـر اعضـای شـورای هماهنگی اقتصـادی قوای سـه گانه‬ ‫خاطـر نشـان کـرد‪ :‬نظر صریـح رهبر فرزانـه انقالب همچنـان مبتنی‬ ‫بـر عـدم مذاکـره مجـدد بـا شـیطان بـزرگ و تلاش بـرای خنثـی‬ ‫سـازی تحریم های ظالمانه اسـتکبار اسـت‪.‬رئیس مجمـع نمایندگان‬ ‫مازنـدران بـا نکوهـش سـخنان برخی مسـئوالن بلند پایـه دولتی که‬ ‫خواهـان مذاکـره مجـدد با امریکا هسـتند یاداورشـد‪ :‬اساسـا مذاکره‬ ‫در شـرایط کنونـی کـه امریـکا شـدیدترین تحریمهـا را علیـه ملـت‬ ‫مقـاوم کشـورمان اعمـال مـی کنـد بـه معنای تسـلیم اسـت کـه در‬ ‫دکتریـن جمهـوری اسلامی ایـران جایگاهی نـدارد‪.‬‬ ‫وی در ایـن ارتبـاط بـه فضاسـازی برخی رسـانه های همسـو با دولت‬ ‫تدبیـر وامیـد درخصـوص فراهـم شـدن مذاکره بـا تیم جوبایـدن در‬ ‫واشـنگتن اشـاره و تصریح کرد‪ :‬سیاسـتهای ترسـیمی اسـتکبار تحت‬ ‫فشـار البـی صهیونیسـم جهانـی علیـه انقلاب اسلامی ترسـیم و‬ ‫عملیاتـی مـی شـود و امید واهی بسـتن به یاری دشـمن شـماره یک‬ ‫ملـت انقالبـی عبـث و مایه وهن اسـت‪.‬‬ ‫نماینـده بابـل گفـت‪ :‬اسـتکبار جهانـی در طـول ‪ ۴۱‬سـال گذشـته‬ ‫ظالمانـه تریـن سیاسـتهای ممکن را علیه ملـت ایران اعمـال کرده و‬ ‫هیچـگاه ابـراز ندامـت نکرده و در اینـده نیز از حجم دشـمنی هایش‬ ‫کاسـته نخواهد شـد‪.‬‬ ‫عضـو کمیسـیون امنیـت ملـی و سیاسـت خارجـی مجلس شـورای‬ ‫اسلامی مواضـع حکیمانه رهبـری در همه امور بویژه عرصه سیاسـت‬ ‫خبر‬ ‫استقرار یک دستگاه الیروب در‬ ‫بندر استارا طی روزهای اینده‬ ‫معـاون هماهنگی امور عمرانی اسـتاندار گیالن‬ ‫بـا اشـاره بـه پیـش بینی بـارش های گسـترده‬ ‫بـرف و بـاران فصـل زمسـتان در محورهـای‬ ‫کوهسـتانی اسـتارا‪ ،‬گفـت‪ :‬امکانـات الزم برای‬ ‫جلوگیـری از بـروز هرگونـه مشـکل در مناطق‬ ‫برفگیر بسـیج شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری‬ ‫گیلان؛ علـی اوسـط اکبـری مقـدم در سـفر‬ ‫یـک روزه بـه شهرسـتان مـرزی بندر اسـتارا از‬ ‫پـروژه هـای عمرانـی ‪ ،‬پایگاه های هلال احمر‬ ‫صیادلـر و راهدارخانـه بهارسـتان جاده اسـتارا‬ ‫بـه حیـران بازدیـد کرد‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگی امور عمرانی اسـتاندار گیالن‬ ‫در حاشـیه بازدیدهـا ‪ ،‬در جمـع خبرنـگاران‬ ‫گفـت‪ :‬بـا توجـه بـه کوهسـتانی بـودن محـور‬ ‫اسـتارا بـه اردبیـل و میـزان قابـل توجـه بارش‬ ‫بـرف در ایـن محـور در فصول پاییز و زمسـتان‬ ‫‪ ،‬میـزان امادگـی نیروهـای امـدادی در ایـن‬ ‫محـور همـواره بررسـی می شـود و عوامـل و‬ ‫ماشـین االت راهـداری و حمـل و نقـل جـاده‬ ‫ای مـورد نیاز جهـت ارائه خدمـات در این ایام‪،‬‬ ‫در راهدارخانـه بهارسـتان در امـاده باش کامل‬ ‫قـرار دارند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اسـتقرار پایـگاه امـداد جـاده‬ ‫ای هلال احمـر در محورهـای برفگیـر ایـن‬ ‫شهرسـتان افـزود‪ :‬نیروهـای جمعیـت هلال‬ ‫احمـر اسـتارا نیز با تجهیـزات کامـل در پایگاه‬ ‫خود مسـتقر بـوده و امـاده ارائه خدمـات امداد‬ ‫و نجـات هسـتند‪.‬‬ ‫اکبـری مقـدم بـه انبـار کـردن میـزان کافـی‬ ‫نمـک و ماسـه در راهدارخانه بهارسـتان اشـاره‬ ‫و تصریـح کـرد‪ :‬بـا توجه بـه پیش بینـی بارش‬ ‫هـای گسـترده برف و بـاران فصل زمسـتان در‬ ‫محورهـای کوهسـتانی اسـتارا‪ ،‬همـه امکانـات‬ ‫بـرای جلوگیـری از بـروز هرگونـه مشـکل در‬ ‫مناطـق برفگیر بسـیج شـده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار گیلان در ادامـه بـه اخریـن‬ ‫وضعیـت الیروبـی بنـدر اسـتارا اشـاره و اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬در جهـت اجـرای ایـن مهـم طـی‬ ‫روزهـای اتـی یک الیـروب بـه این بنـدر اعزام‬ ‫مـی شـود تـا کشـتی هـا در هنـگام ورود بـه‬ ‫اسـکله‪ ،‬با مشـکل مواجـه نشـوند و خدمات به‬ ‫شـکل مطلـوب تـری ارائـه شـود‪.‬‬ ‫خارجـی را فصـل الخطـاب دانسـت وافـزود‪ :‬ملـت ایـران همچنان در‬ ‫حال پرداخت خسـارتهای بیشـمار برجـام بدفرجامی اسـت که بدون‬ ‫توجـه بـه هشـدارهای رهبر معظـم انقالب عملیاتی شـد‪.‬‬ ‫سـعادتی بـا انتقـاد از مواضـع جریـان اشـنایی کـه برغـم شکسـت‬ ‫سیاسـتهایش در ‪۵/۷‬سـال اخیـر همچنـان عـزت و پیشـرفت ایـران‬ ‫اسلامی را در گـرو مذاکره بـا امریکا می داندگفت‪:‬مجلـس انقالبی با‬ ‫هوشـیاری و رصـد دقیـق تحوالت عرصه هـای جهانی‪ ،‬اجازه خدشـه‬ ‫دار شـدن چهـره عزتمندانـه جمهـوری اسلامی ایـران را در پشـت‬ ‫میزهـای مذاکـره با شـیطان بـزرگ نخواهـد داد‪.‬‬ ‫ایـن نماینـده مجلـس بـا اشـاره بـه عبـور کشـورمان از گردنـه هـای‬ ‫سـخت و دشـوار تحریـم هـای ظالمانه خاطرنشـان کرد‪ :‬راه سـعادت‬ ‫و رسـتگاری ملـت ایـران توجه بـه راهبردهـای ترسـیمی رهبرفرزانه‬ ‫انقلاب مبنـی برچشـم پوشـی از یـاری بیگانـگان و تکیـه بـر تـوان‬ ‫داخلی اسـت‪.‬‬ ‫سـعادتی تصریـح کـرد‪ :‬مجلـس یازدهـم در هـم افزایـی بـا کانونهای‬ ‫پرتـوان فرهنگـی و اقتصـادی داخلـی ‪،‬طـر ح هـای جهـش تولیـد و‬ ‫اقتصـادی را مهیـا و عملیاتـی خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫رئیـس مجمـع نماینـدگان مازنـدران بـا سـتایش همـت و اراده های‬ ‫ایمانـی جوانـان سـختکوش کشـورمان در مسـیر پیشـرفت و ابادانی‬ ‫گفـت‪ :‬در پرتوهمـت و شـجاعت خیـره کننـده جوانـان کشـورمان و‬ ‫حمایتهـای مجلـس انقالبـی‪ ،‬بـزودی دسـتاوردهای بی بدیـل انقالب‬ ‫در رهایـی از گردنـه هـای سـخت نمایـان خواهد شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گلستان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان؛‬ ‫گلستان رتبه دوم کشور در اعطای تسهیالت‬ ‫رونق تولید داراست‬ ‫گلسـتان رتبه دوم کشـور در اعطای تسـهیالت‬ ‫رونق تولید داراستاسـتاندار گلسـتان با اشـاره‬ ‫بـه همـکاری بانـک هـا بـا واحدهـای تولیدی‬ ‫اظهار کـرد‪ :‬اسـتان گلسـتان با پرداخـت ‪۵۲۹‬‬ ‫میلیـارد تومـان بـه ‪ ۹۹‬واحـد تولیـدی رتبـه‬ ‫دوم کشـور را پـس از اسـتان البـرز در اعطـای‬ ‫تسـهیالت رونـق تولیـد داراسـت و امیدواریم‬ ‫ایـن رونـد تا انتهـای سـال بهبـود یابد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‬ ‫دکتـر هـادی حـق شـناس در سـیصد و هشـتاد و‬ ‫یکمیـن کارگـروه تسـهیل و رفـع موانع تولیـد تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬گلسـتان همچنیـن رتبه سـوم کشـور در اعطای‬ ‫تسـهیالت بازسـازی و نوسـازی را داراسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در شـرایط تحریـم و شـیوع ویـروس کرونا‬ ‫همـکاری بانـک هـا در اعطـای سـرمایه ثابـت و در‬ ‫گـردش بـه واحدهـای تولیـدی شایسـته تقدیـر اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان یـاداور شـد‪ :‬دسـتگاه هـای اجرایی‬ ‫بایـد تلاش کنند با رفع مشـکالت واحدهـای تولیدی‬ ‫امـکان افزایش تولیـد را فراهـم اورند‪.‬‬ ‫دکتـر حق شـناس ادامـه داد‪ :‬دسـتگاه هایـی همچون‬ ‫اداره کل مالیاتـی‪ ,‬بیمـه تامیـن اجتماعـی و بانـک هـا‬ ‫بایـد با حل مسـایل واحدهای تولیدی امکان اسـتمرار‬ ‫تولیـد و افزایش اشـتغالررا فراهـم اورند‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن جلسـه رئیـس سـازمان‬ ‫صنعـت معـدن و تجارت گلسـتان گزارشـی از فعالیت‬ ‫هـای ایـن کارگـروه ارایـه کـرد و افـزود ‪ :‬از محـل‬ ‫اعتبـارات رونـق تولیـد سـال ‪ ۹۹‬یعنـی از ابتـدای‬ ‫مـرداد ماه تـا کنون درخواسـت تسـهیالت ‪ ۳۲۴‬واحد‬ ‫تولیـدی اسـتان پـس از تصویب در کارگروه تسـهیل و‬ ‫رفـع موانع تولید اسـتان جهت دریافـت بیش از ‪۲۲۸۷‬‬ ‫میلیـارد تومـان تسـهیالت رونـق تولیـد بـه بانک های‬ ‫عامـل معرفـی شـده اند ‪.‬‬ ‫حطیـن طلوعیـان گفـت ‪ :‬از کل واحد هـای معرفـی‬ ‫شـده بـه بانکها تعـداد ‪ ۹۹‬واحـ د تولیدی اسـتان ‪۵۲۹‬‬ ‫میلیـارد تومـان تسـهیالت رونـق تولید دریافـت کرده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪ :‬از محـل اعتبـارات تبصـره ‪ ۱۸‬نیـز از ‪۹۷‬‬ ‫درخواسـت مصوب شـده جهـت دریافـت ‪ ۷۰۵‬میلیارد‬ ‫تومـان ‪ ،‬تاکنـون بـه ‪ ۲۷‬واحـد حـدود ‪ ۲۲۷‬میلیـارد‬ ‫تومـان تسـهیالت ایـن بخش پرداخت شـده اسـت که‬ ‫اسـتان در جایـگاه دوازدهـم کشـور قـرار گرفته اسـت ‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی ‪ ،‬از محـل اعتبارات بازسـازی و نوسـازی‬ ‫نیـز تاکنون درخواسـت تسـهیالت ‪ ۲۳۳‬واحد تولیدی‬ ‫اسـتان جهت دریافت ‪ ۸۱۱‬میلیارد تومـان در کارگروه‬ ‫مصـوب و جهـت پرداخـت به بانک های اسـتان ارسـال‬ ‫شـده کـه ‪ ۴۹‬واحد ‪ ۱۴۹‬میلیارد تومان تسـهیالت این‬ ‫بخـش را دریافت نمـوده اند‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در ایـن جلسـه مشـکالت چنـد واحـد‬ ‫تولیـدی نیـز بررسـی و تصمیمـات الزم جهـت رفـع‬ ‫موانـع تولیـد انهـا اخـذ گردیـد ‪.‬‬ ‫امسال ‪ 300‬هکتار از عرصه های غرب مازندران‬ ‫جنگل کاری می شود‬ ‫مدیـرکل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان‬ ‫مازندران‪-‬نوشـهر از جنگلـکاری ‪ 300‬هکتنـار از‬ ‫عرصـه هـای غـرب مازنـدران خبـر داد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبعیی نوشـهر‬ ‫‪،‬عبدالرضـا سـنگاری کـه در اییـن برنامـه طـرح کشـوری‬ ‫جنگلـگاری و توسـعه فضـای سـبز در منطقـه پـل ذغـال‬ ‫چالـوس سـخن می گفـت‪ ،‬با اعلام این خبـر افـزود‪ :‬از این‬ ‫میـزان ‪ 100‬هکتـار در قالـب مشـارکت بخـش خصوصـی و‬ ‫نهادهـا و دسـتگاه هـا خواهـد بـود ‪ .‬او افـزود‪ :‬جنگلـگاری‬ ‫قطعـات موسـوم بـه ‪ 10‬هکتـاری در سـطح ‪ 100‬هکتـار و‬ ‫از محـل اعتبـارات صنـدوق توسـعه ملـی نیـز ‪ 100‬هکتـار‬ ‫جنگلـکاری درحـوزه ایـن اداره کل صـورت مـی گیـرد‬ ‫‪.‬مدیـرکل منابـع طبیعی نوشـهر افـزود‪ :‬عرصـه منطقه یاطه‬ ‫در پـل ذغـال چالـوس با سـطحی معـادل ‪ 28‬هکتـار با ‪30‬‬ ‫هـزار اصلـه نهـال سـوزنی بـرگ از نـوع زربیـن نهالـکاری‬ ‫مـی شـود ‪ .‬وی بـا اشـاره بـه ارزش خـاک و حفـظ ان ‪ ،‬بـر‬ ‫توسـعه پوشـش گیاهـی و حفاظت خاک به عنـوان عنصری‬ ‫ارزشـمند تاکیـد کـرد ‪.‬‬ ‫استاندار در جلسه شورای اموزش و پرورش گیالن؛‬ ‫لحظه ای از تقویت بنیه علمی دانش اموزان‪،‬‬ ‫غفلت نشود‬ ‫اسـتاندار و رئیـس شـورای امـوزش و‬ ‫پـرورش گیالن با اشـاره بـه نقـش اثرگذار‬ ‫معلمـان و فرهنگیـان در بیـان اهمیـت‬ ‫رعایـت توصیه هـای بهداشـتی و مراقبتـی‬ ‫بـه دانـش امـوزان گفـت‪ :‬بـا همه گیـری‬ ‫کرونـا و به وجـود امدن تنگناهایی ناشـی از‬ ‫ایـن بیمـاری‪ ،‬انچه بایـد در حـوزه اموزش‬ ‫و پـرورش مـورد توجه باشـد؛ فرصتی سـت‬ ‫که بـرای خلق نگرشـی نو ‪ ،‬اغـاز تحول در‬ ‫اموزش و کسـب مهارت هـای جدید بوجود‬ ‫مـی اید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری‬ ‫گیلان؛ دکتـر ارسلان زارع در جلسـه شـورای‬ ‫امـوزش و پـرورش گیلان بـا تسـلیت شـهادت‬ ‫شـهید فخـری زاده و محکومیـت اقـدام کوردالنه‬ ‫دشـمنان ملـت ایـران اسلامی اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫مهم تریـن ماموریـت اموزش وپـرورش‪ ،‬تربیـت‬ ‫نیـروی انسـانی و دانش اموزانی سـت کـه در کنار‬ ‫کسـب علـم و مهـارت‪ ،‬در تعاملات اجتماعی نیز‬ ‫موفـق باشـند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در مقابله با کرونـا توصیه های‬ ‫معلمـان و فرهنگیان در رعایت دسـتورالعمل های‬ ‫بهداشـتی و مراقبتـی بسـیار اثرگذار اسـت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اصـل یادگیـری‪ ،‬شـخصیت یادگیرنـدگان را‬ ‫شـکل می دهـد و اثـار اجتماعـی ان در سـبک‬ ‫زندگـی نمایانگـر می شـود‪.‬‬ ‫رئیـس شـورای امـوزش و پـرورش گیلان بـه‬ ‫نقـش کلیـدی نهـاد اموزشـی کشـور در تغییـر‬ ‫سـبک زندگـی بویـژه بـا در نظـر داشـتن اولویت‬ ‫هـای حوزه سلامت اشـاره کرد و گفت‪ :‬براسـاس‬ ‫امارهـا بیشـترین فوتـی هـای ناشـی از کرونـا‬ ‫در سـنین بـاالی ‪ ۷۰‬سـال اسـت کـه پرهیـز از‬ ‫تجمعـات خانوادگی و مراقبت از افراد مسـن‪ ،‬باید‬ ‫مـورد توجه باشـد‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیلان با تاکیـد براینکه‬ ‫فرصـت هـای برابـر اموزشـی بایـد بـرای تمامـی‬ ‫عالقمنـدان ایجـاد شـود‪ ،‬افزود‪ :‬در ایـن دوره گذار‬ ‫بیمـاری کوویـد ‪ ۱۹‬بـا همدلـی و انسـجام مـی‬ ‫توانیـم دسـتاوردهای خوبی در طـرح تقویت بنیه‬ ‫علمـی دانـش اموزان بـه ویژه در مقطع متوسـطه‬ ‫دوم و کنکـور نسـبت بـه سـال گذشـته و باالتر از‬ ‫میانگیـن کشـوری بـه دسـت اوریم‪.‬‬ ‫وی بـا یـاداوری مجـدد بـه این نکته کـه تعطیلی‬ ‫کالس هـای حضـوری درس بـه معنـای تعطیلـی‬ ‫امـوزش نیسـت‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬بـر این مبنـا باید‬ ‫همچنـان زمینـه رویش اسـتعدادها ‪ ،‬بـارور کردن‬ ‫انهـا و در عیـن حـال فرصـت بـرای بـروز و ظهور‬ ‫خالقیت هـا فراهـم اید‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کرد‪ :‬با همه گیری کرونا و بوجود‬ ‫امـدن تنگناهای ناشـی از این بیمـاری‪ ،‬انچه باید‬ ‫در حـوزه امـوزش و پـرورش مـورد توجـه باشـد؛‬ ‫فرصتـی اسـت کـه بـرای خلق نگرشـی نـو ‪ ،‬اغاز‬ ‫تحـول در اموزش و کسـب مهارت هـای جدید در‬ ‫امـوزش بوجود مـی اید‪.‬‬ ‫دکتـر زارع ادامـه داد‪ :‬یکـی از فرصت های بدسـت‬ ‫امـده پـس از کرونـا‪ ،‬پیونـد خانـواده ها بـا فرایند‬ ‫اموزش فرزندان شـان اسـت که در شرایط کنونی‪،‬‬ ‫بیشـتر از قبـل شـده و می توانـد در حوزه هـای‬ ‫تربیتـی و پرورشـی‪ ،‬کمک کننده باشـد‪.‬‬ ‫وی اجـرای طـرح هـا و برنامه هایـی بـا رویکـرد‬ ‫امـوزش مجـازی همچـون طـرح معلـم یـار در‬ ‫راسـتای ارتقـاء کیفیـت تحصیلـی دانـش اموزان‬ ‫را بسـیار موثـر ارزیابـی و اضافـه کـرد‪ :‬تولیـد‬ ‫محتواهـای اموزشـی در بسـتر فضای مجـازی به‬ ‫ویژه شـبکه شـاد نیـز در تقویت انتقـال مفاهیم و‬ ‫دروس مـی توانـد بسـیار اثربخـش باشـد‪.‬‬ ‫رئیـس شـورای امـوزش و پـرورش گیلان اجرای‬ ‫سـند تحـول بنیادین و دو موضـوع دانش محوری‬ ‫و مهـارت محـوری را از مهمتریـن ماموریـت های‬ ‫امـوزش و پـرورش مـورد تاکیـد رهبـر معظـم‬ ‫انقلاب و رئیـس جمهـوری عنـوان کـرد و افزود‪:‬‬ ‫تحقق سـند تحول‪ ،‬در گام نخسـت نیازمند تحقق‬ ‫تحـول در زمینـه هـای تربیتـی بـوده و توجـه به‬ ‫موضوعاتـی همچون اشـنا کردن دانـش اموزان با‬ ‫مسـائل اجتماعـی و در واقـع جامعه محـور کردن‬ ‫انـان‪ ،‬مهم اسـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫سه شنبه ‪ 11 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪762‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫اغاز عملیات اجرایی نصب سایت های‬ ‫جدید تلفن همراه در روستاها‬ ‫بـه گزارش روابط عمومـی اداره کل ارتباطـات و فناوری اطالعات‬ ‫اسـتان مازنـدران‪ ،‬مرتضی کبیـری مدیرکل ارتباطـات و فناوری‬ ‫اطالعـات اسـتان در نشسـت پایـش شـاخص هـای ارتباطـی‬ ‫اسـتان که بصورت ویدئـو کنفرانس برگزار شـد گفـت‪ :‬عملیات‬ ‫اجرایـی نصب سـایت در روسـتای والمـده از توابع شهرسـتان‬ ‫نـکا اغاز شـد و بزودی مـردم این روسـتا و روسـتاهای اطراف‬ ‫از خدمات و سـرویس هـای نوین ارتباطـی و مخابراتی بهره مند‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬بـا اقدامـات موثـر وزارت ارتباطـات و با هـدف خدمت‬ ‫رسـانی بـه مناطق کمتر برخوردار و کاهش شـکاف دیجیتالـی و برقراری‬ ‫عدالـت ارتباطـی‪ ،‬عملیـات مـکان یابی و تعییـن نقاط نصب برای سـایت‬ ‫هـای نسـل چهـارم تلفـن همـراه در ‪ 8‬روسـتای دیگـر اسـتان شـامل‬ ‫روسـتای لوط شهرسـتان امل‪ ،‬روسـتاهای اریم و درزیکال شهرسـتان نکا‪،‬‬ ‫روسـتاهای وازتنگـه‪ ،‬کام و نیکنـام ده از توابـع شهرسـتان نـور‪ ،‬روسـتای‬ ‫قارن سـرا شهرسـتان سـاری و روسـتای مونج شهرسـتان چالوس اغاز و‬ ‫بـزودی بیـش از ‪ 700‬خانـوار این مناطـق از خدمات ارتباطی مناسـب و‬ ‫سـرویس اینترنت نسـل چهـارم برخوردار می شـوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دکتر موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات استان مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫غربالگری روزانه یک هزار مازندرانی‬ ‫نقطه قوت مدیریت مقابله با کرونا است‬ ‫ل و نقـل عمومـی‬ ‫عـدم رعایـت پروتـکل هـا در حمـ ‬ ‫ی ها‪ ،‬عوامـل خنثی کننده‬ ‫شـهری و شـرکت در دورهم ‬ ‫برنامه هـای مقابلـه بـا کرونا در اسـتان هسـتند‬ ‫دکتـر سـید عبـاس موسـوی رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫مازندران در جلسـه سـتاد پیشـگیری و مقابله با کرونا مازندران‬ ‫بـا بیـان این که رعایـت پروتکل های بهداشـتی در حمل و نقل‬ ‫عمومی درون شـهری اسـتان نسـبت به سـایر بخش ها بسـیار‬ ‫پائیـن و نگـران کننده اسـت ‪ ،‬افزود ‪ :‬طبق بررسـی هایی که در‬ ‫هفته نخسـت اجـرای محدودیت های جامع کرونایی در اسـتان‬ ‫انجـام شـد ‪ ،‬میـزان رعایت پروتکل هـای بهداشـتی در حمل و‬ ‫نقـل درون شـهری تنهـا در حد ‪ ۳۲‬درصد اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران همچنیـن از تـداوم‬ ‫برگـزاری دورهمـی هـای خانوادگـی در اسـتان انتقـاد کـرد و‬ ‫گفـت ‪ :‬طبـق بررسـی هـای صـورت گرفتـه رونـد مراجعـه و یا‬ ‫بسـتری بیمـاری کوویـد ‪ ۱۹‬طی یک هفتـه اخیـر در مازندران‬ ‫هنوز کاهشـی نشـده اسـت و با توجه اطالعات دریافتی از افراد‬ ‫مراجعـه کننده مشـخص شـده اسـت که ابتلای انها بـه خاطر‬ ‫شـرکت در دورهمـی هـای خانوادگـی و دوسـتانه بوده اسـت‪.‬‬ ‫ل و نقل‬ ‫مسـئول ارشـد حوزه سالمت اسـتان هشـدار داد ‪ :‬حم ‬ ‫عمومـی درون شـهری و دورهمی هـای خانوادگی و دوسـتانه از‬ ‫عوامـل خطـر مهـم در ابتلا و انتشـار ویـروس کرونا در اسـتان‬ ‫مازنـدران مـی باشـند و ادامـه بـی توجهـی بـه پروتـکل هـای‬ ‫بهداشـتی مربوطـه تاثیـرات منفـی بر نتایـج اجـرای برنامه های‬ ‫کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت مقابله بـا کرونـا در اسـتان مازندران‬ ‫دارنـد بـه طـوری کـه مـی تواننـد اثـرات تمامـی برنامـه هـا و‬ ‫محدودیـت هـای اجـرا شـده را خنثـی کنند‪.‬‬ ‫رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران همچنیـن در ایـن‬ ‫نشسـت از ارتقـاء میـزان رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی طی‬ ‫یـک هفتـه گذشـته در بخـش هـای مختلف در سـطح اسـتان‬ ‫خبـر داد و گفـت ‪ :‬در بررسـی هـای صـورت گرفتـه ‪ ،‬میـزان‬ ‫رعایت پروتکل ها در سـطح نانوایی های اسـتان نسـبت به قبل‬ ‫از اجـرای محدودیـت های جامـع افزایش قابل توجهی داشـته‬ ‫اسـت ولـی توجـه بـه اینکه خطـر شـیوع کرونـا در نانوایی ها به‬ ‫عنـوان یکـی از مراکز اصلـی مراجعه روزانه مـردم همچنان زیاد‬ ‫اسـت انتظـار ما این اسـت کـه در این بخش اصول بهداشـتی و‬ ‫پیشـگیری از بیمـاری بیشـتر مـورد توجه قـرار گیرد ‪.‬‬ ‫وی در ادامـه تشـریح نتایـج بررسـی هـای صـورت گرفتـه از‬ ‫میـزان رعایـت پروتکل هـا از ارتقاء شـاخص ماسـک زدن افراد‬ ‫در اسـتان بـه ‪ ۸۷‬درصد در یک هفته گذشـته خبـر داد و افزود‪:‬‬ ‫در همیـن مـدت سـطح رعایـت پروتـکل هـا در خودروهـای‬ ‫عمومـی بیـن شـهری بـه ‪ ۶۳‬درصـد ‪ ،‬سـوپرمارکت هـا ‪، ۶۵‬‬ ‫خبر‬ ‫رسـتوران هـا تـا ‪ ۶۹‬درصد و فروشـگاه هـای زنجیـره ای تا ‪۸۷‬‬ ‫درصـد ارتقـاء یافته اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر موسـوی بهبودی نسـبی وضعیت شـاخص ها بهداشـتی‬ ‫در مازنـدران را نتیجـه اجـرای طـرح هـای پیشـگیرانه ‪ ،‬رعایت‬ ‫پروتـکل هـای بهداشـتی‪ ،‬افزایـش اسـتفاده از ماسـک و اجرای‬ ‫طـرح ردیابـی الکترونیکـی عنـوان کرد ‪.‬‬ ‫رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران در همیـن زمینـه از‬ ‫انجـام غربالگـری روزانـه یک هـزار نفـر بعنوان یـک نقطه قوت‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا در اسـتان مازندران خبـر داد و گفـت ‪ :‬در این‬ ‫ردگیری سیسـتمی هر بیماری که نتیجه تسـتش مثبت باشـد‬ ‫‪ ۶ ،‬تـا هفـت نفر از افرادی که با انها ارتباط مسـتقیم داشـتند ‪،‬‬ ‫شناسـایی شـده و از انـان تسـت کرونا گرفته می شـود‪.‬‬ ‫دکتر موسـوی افزود ‪ :‬طرح شـهید سـلیمانی که از سـوی سـپاه‬ ‫کربلا در محلات در حال اجرا اسـت روند پیشـرفت شناسـایی‬ ‫و اجـرای طـرح غربالگـری را دو چنـدان کـرده اسـت و در واقع‬ ‫اجـرای همزمـان طـرح جامع محدودیـت های کرونایـی و طرح‬ ‫محله محور شـهید سـلیمانی در شـهرها و روسـتاهای مازندران‬ ‫کمـک بزرگی برای دانشـگاه علوم پزشـکی مازنـدران در کنترل‬ ‫بیمـاری کووید‪ ۱۹‬محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ن سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری‬ ‫بازدید معاو ‬ ‫مازندران از مرکز نگهداری درمان و کاهش اسیب معتادان‬ ‫موضوع ماده ‪ 16‬بهزیستی مازندران‬ ‫دکتـر حسـین حسـن نـژاد معاون سیاسـی‬ ‫امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری مازنـدران‬ ‫بـه اتفـاق دکتـر فـرزاد گوهردهـی مدیرکل‬ ‫بهزیسـتی مازنـدران و احمـد مظفـری دبیـر‬ ‫شـورای هماهنگـی مبـارزه بـا مـواد مخـدر‬ ‫از مرکـز نگهـداری درمـان و کاهـش اسـیب‬ ‫معتـادان موضوع ماده ‪ 16‬بهزیسـتی مازندران‬ ‫بازدیـد بعمـل اورد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران دکتـر حسـن نژاد در حاشـیه ایـن بازدید‬ ‫ضمـن تقدیـر از اهتمـام بهزیسـتی مازنـدران بـرای‬ ‫راه انـدازی و فعـال نمـودن مجـدد مرکـز نگهـداری‬ ‫معتـادان متجاهـر بر اسـاس موازیـن و پروتکل های‬ ‫بهداشـتی ابالغی در اسـتان بر همکاری و مشـارکت‬ ‫دیگـر نهاد هـای عضو شـورای مبارزه با مـواد مخدر‬ ‫تاکیـد کرد‪.‬معـاون سیاسـی امنیتـی و اجتماعـی‬ ‫اسـتانداری مازنـدران از قسـمت هـای مختلف مرکز‬ ‫منجملـه اسایشـگاه هـا‪ ،‬سـاختمان ایزولـه مختص‬ ‫افـراد مشـکوک بـه کوویـد ‪ ۱۹‬و سـایر قسـمت ها‬ ‫بازدیـد بعمـل اورده و از نزدیـک در جریـان رونـد‬ ‫پذیـرش مرکز بـر اسـاس موازین و دسـتورالعمل ها‬ ‫و پروتـکل هـای ابالغـی وزارت بهداشـت قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی گیالن در دیداربا مدیرکل ورزش و جوانان ‪:‬‬ ‫معلولیت مانعی برای پیشرفت نخواهد شد‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی گیلان دکتـر حسـین نحوی‬ ‫نـژاد باتفـاق معـاون پشـتیبانی و منابـع انسـانی‬ ‫سـید مهـدی خدمت بیـن دانا با مدیـرکل ورزش و‬ ‫جوانان اسـتان مریم بخشـی دیـدار و گفتگو کردند‬ ‫‪.‬در ایـن دیـدار مدیـرکل بهزیسـتی گیلان دکتـر‬ ‫حسـین نحوی نـژاد ضمن تسـلیت‬ ‫سـردار سـرتیپ دکتـر محسـن‬ ‫فخـری زاده دانشـمنده ممتـاز و‬ ‫برجسـته هسـته ای و دفاعی کشور‬ ‫بیان داشـت ‪ :‬معلولیـت مانعی برای‬ ‫پیشـرفت نخواهد شـد و ماقهرمانان‬ ‫زیـادی داریـم کـه در سـطح جهان‬ ‫حرفـی برای گفتـن در برابر حریفان‬ ‫خـود دارنـد و جـای دارد کمـال‬ ‫تشـکر و قدردانـی را از ایـن عزیـزان‬ ‫داشـت باشـم ‪.‬وی همچنین حمایت‬ ‫همـه جانبـه خـود را از ورزشـکاران‬ ‫پاراالمپیکـی اعلام کرد‬ ‫مریـم بخشـی مدیـرکل ورزش و جوانـان گیلان‬ ‫گفـت ‪ :‬باید تالش و مدال اوری ورزشـکاران جانباز‬ ‫و معلـول کـه بـا تلاش و مـدال اوری باعـث بـه‬ ‫احتـزار درامدن پرچـم جمهوری اسلامی ایران در‬ ‫مسـابقات متعـدد مـی شـود ‪ ،‬ارج نهـاد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بیمارستان های پورسینا و رازی رشت تجدید بنا می شوند‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی گیلان دکتر ارسلان سـاالری‪،‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان بـا‬ ‫حضـور در سـازمان برنامه وبودجـه کشـور بـا‬ ‫دکتـر محمدباقـر نوبخـت دیـدار و در خصـوص‬ ‫پـروژه هـای عام المنفعـه حـوزه سلامت‪ ،‬جذب‬ ‫پرسـتاران ‪ ۸۹‬روزه و سـایر مسـایل مهـم حوزه‬ ‫بهداشـت و درمـان اسـتان گفت وگـو کـرد‪.‬‬ ‫دکتـر ارسلان سـاالری بـا اشـاره بـه ناکافـی بـودن‬ ‫زیرسـاخت های حـوزه بهداشـت و درمان گیلان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خوشـبختانه بخشی از زیرسـاخت ها حوزه سالمت‬ ‫اسـتان بـا تالش هـای شـبانه روزی و خسـتگی ناپذیر‬ ‫خادمـان مردم رفع شـده اسـت اما شـاخص هـای حوزه‬ ‫سلامت گیلان در بخـش زیـر سـاخت ها همچنـان از‬ ‫متوسـط شـاخص های بهداشـت و درمان کشـور بسـیار‬ ‫عقـب تـر اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬یکـی از مطالبـه اصلی مـردم و‬ ‫مسـووالن استان ایجاد بیمارسـتان جامع در رشت است‬ ‫که در یک سـال اخیر طی چندین نشسـت با مسـئوالن‬ ‫عالـی کشـور ازجملـه رئیـس سـازمان برنامه وبودجـه‬ ‫و همچنیـن مقامـات عالـی وزارت بهداشـت و درمـان‪،‬‬ ‫مشـکالت و چالش هـای حـوزه سلامت را طـرح و برای‬ ‫بـرون رفـت از وضعیت فعلـی این حوزه بـه ویژه تجدید‬ ‫بنای بیمارسـتان هـای پورسـینا و رازی را به صورت دو‬ ‫بلـوک بیمارسـتانی جامع در دسـتور کار قـرار دادیم که‬ ‫مـورد موافقـت مسـووالن امـر قـرار گرفت و هـم اکنون‬ ‫فراینـد انجـام ایـن پـروژه هـا در سـطح ملـی در حـال‬ ‫پیگیـری اسـت‪ .‬دکتـر سـاالری با اشـاره به قدمـت باال‬ ‫و فرسـودگی بیمارسـتان هـای رشـت به ویژه پورسـینا‬ ‫و رازی‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬پیگیـری احـداث و گنجاندن‬ ‫طرح توسـعه ایـن بیمارسـتان ها در الیحه بودجه سـال‬ ‫اینده کشـور در دسـتور کار قرارگرفته و رئیس سـازمان‬ ‫برنامه وبودجـه کشـور نیز بـر اصالح سـاختارهای بخش‬ ‫درمان اسـتان ازجمله احداث بیمارسـتان های جایگزین‬ ‫پورسـینا و رازی رشـت تاکید دارد‪.‬‬ ‫وی همچنین از مسـاعدت رئیس سـازمان برنامه وبودجه‬ ‫کشـور بـه جهت توسـعه فضای اموزشـی سـایت الکان‬ ‫و همچنیـن تکمیـل زیرسـاخت های بخـش درمـان در‬ ‫ان اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬مـا بـه جدیـت پیگیـر احـداث‬ ‫بیمارسـتان جایگزین شـفا در سـایت جامع دانشـگاهی‬ ‫الکان هسـتیم و ایـن مهـم نیـز بـا موافقـت رئیـس‬ ‫سـازمان برنامه وبودجـه قرارگرفتـه و بنـا بر قول ایشـان‬ ‫قـرار اسـت احـداث ایـن بیمارسـتان در الیحـه بودجـه‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬نیـز لحاظ شـود‪.‬‬ ‫ارتقای شـاخص های سلامت درگرو همدلی و اسـتفاده‬ ‫از تمامی ظرفیت ها اسـت‬ ‫دکتـر سـاالری بـا بیان اینکه کشـور در شـرایط بسـیار‬ ‫سـخت مالـی بـه سـر می بـرد و جـذب بودجه هـای‬ ‫ملـی سـخت امـا ممکـن اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬تمـام‬ ‫تلاش خـود را بـرای افزایـش زیرسـاخت های سلامت‬ ‫و ارتقـای شـاخص های بهـره وری بـه کارخواهیم گرفت‬ ‫و تحقـق ایـن مهـم درگـرو همدلـی و اسـتفاده از همـه‬ ‫ظرفیت هـای موجود اسـتانی و ملی به ویـژه نمایندگان‬ ‫مـردم اسـتان در مجلـس شـورای اسلامی اسـت‪.‬‬ ‫موافقـت رئیـس سـازمان برنامه وبودجه کشـور با تبدیل‬ ‫وضعیت پرسـتاران ‪ ۸۹‬روزه گیالن‬ ‫دکتـر نوبخـت بـا درخواسـت دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫گیلان جهت تبدیل وضعیت پرسـتاران ‪ ۸۹‬روزه که در‬ ‫ایـام سـخت بحـران کرونـا به یـاری کادر درمان اسـتان‬ ‫امدنـد موافقـت کرد‪.‬‬ ‫دکتـر سـاالری بـا بیـان اینکـه در زمـان بحـران کرونـا‬ ‫تعـدادی از پرسـتاران داوطلـب بـا ایثـار و از خـود‬ ‫گذشـتگی بـه یـاری دانشـگاه علـوم پزشـکی امدنـد‬ ‫ودر کنـار سـایر پرسـتاران و کادر درمانـی خـدوم ایـن‬ ‫دانشـگاه بـه بیمـاران کرونایـی خدمـت کردنـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫ایـن دانشـگاه نیـز بنا به وظیفـه ذاتی خـود در خصوص‬ ‫جـذب و بکارگیـری قانونـی این گروه از کارکنـان از اول‬ ‫سـال تـا کنـون مکاتبـات عدیـده ای بـا وزارت متبوع و‬ ‫سـازمان برنامـه و بودجـه کشـور انجام داده بـود که این‬ ‫مکاتبـات و پیگیری هـا نتیجه داد و با جذب پرسـتاران‬ ‫قـرار داد ‪ ۸۹‬روزه ایـن دانشـگاه بـه صـورت شـرکتی‬ ‫موافقـت شـد که بـزودی این گـروه از پرسـتاران ‪ ۸۹‬در‬ ‫قالـب نیروهـای شـرکتی تبدیـل وضـع خواهند شـد‪.‬‬ ‫کشف سرقت منزل در‬ ‫سوادکوه شمالی‬ ‫به گـزارش خبرنـگار پایگاه خبـری پلیس‪،‬‬ ‫سـرهنگ حمیدرضـا فرهـودی گفـت‪ :‬در‬ ‫پـی وقـوع چنـد فقـره سـرقت از منـزل‬ ‫در سـطح شهرسـتان سـوادکوه شـمالی‪،‬‬ ‫پیگیـری موضـوع در دسـتور کار ماموران‬ ‫قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افـزود‪ :‬مامـوران پلیـس اگاهـی بـا اقدامـات‬ ‫اطالعاتـی‪ ،‬موفـق بـه شناسـایی و دسـتگیری ‪2‬‬ ‫سـارق در ایـن ارتبـاط شـدند‪.‬‬ ‫سـرهنگ فرهـودی‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬متهمـان‬ ‫در بازجویـی بـه عمـل امـده بـه ‪ 6‬فقـره سـرقت‬ ‫از منـزل در سـطح شهرسـتان اعتـراف کردنـد و‬ ‫پـس از تشـکیل پرونده به مراجـع قضایی معرفی‬ ‫شد ند ‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی سـوادکوه شـمالی با بیـان این‬ ‫کـه پلیـس همـواره برخـورد بـا مخلان نظـم و‬ ‫امنیـت را بـا اجرای طـرح های امنیـت اجتماعی‬ ‫بـا جدیـت در دسـتور کار خود قرار داده اسـت‪ ،‬از‬ ‫شـهروندان خواسـت‪ :‬در صورت مشـاهده هرگونه‬ ‫مـوارد مشـکوک مراتـب را از طریـق تلفـن مرکز‬ ‫فوریـت هـای پلیسـی ‪ 110‬اطلاع دهند‪.‬‬ ‫پلمپ ‪ 34‬واحد صنفی متخلف‬ ‫در چالوس‬ ‫به گـزارش خبرنـگار پایگاه خبـری پلیس‪،‬‬ ‫سـرهنگ حمیـد عابـدی نیـا در تشـریح‬ ‫جزئیـات ایـن خبـر‪ ،‬گفـت‪ :‬در راسـتای‬ ‫نظـارت بـر واحدهـای صنفی و پیشـگیری‬ ‫از شـیوع بیمـاری کرونـا‪ ،‬طـرح بازدیـد از‬ ‫واحدهـای صنفـی در ایـن شهرسـتان بـه‬ ‫اجـرا در امـد‪.‬‬ ‫جانشـین انتظامـی شهرسـتان چالـوس‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬در اجـرای ایـن طـرح پـس از هماهنگـی‬ ‫هـای قضائـی‪ ،‬با همـکاری اداره صمت و بهداشـت‬ ‫از واحدهـای صنفـی ایـن شهرسـتان بازدیـد شـد ‪.‬‬ ‫سـرهنگ عابـدی نیـاز از پلمـب ‪ 34‬واحـد صنفی‬ ‫متخلـف طـی روزهای اخیـر به دلیل عـدم رعایت‬ ‫قوانیـن و مقـررات صنفـی و قانونـی در ایـن طرح‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫وی در خاتمـه بـه شـهروندان توصیـه کـرد‪ :‬برای‬ ‫پیشـگیری از شـیوع کرونـا ضمـن توجـه بـه‬ ‫هشـدارهای کادر درمـان ‪ ،‬رعایـت کامـل پروتکل‬ ‫هـای بهداشـتی و سـاعات کاری اعالمی از سـوی‬ ‫ستادپیشـگیری از کرونـا در اجـرای قوانیـن اتخاذ‬ ‫شـده بـا پلیـس همـکاری کنند‪.‬‬ ‫الزام کشتارگاه های مرغ جهت‬ ‫ثبت نام در‬ ‫سامانه جامع تجارت‬ ‫کلیـه کشـتارگاه های مـرغ مازنـدران باید‬ ‫در سـامانه جامـع تجـارت ثبت نـام نمایند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی؛ مهندس حسـینقلی‬ ‫قوانلـو رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجارت‬ ‫اسـتان مازنـدران بـا اعالم این خبر گفـت‪ :‬با توجه‬ ‫بـه ضـرورت رصـد کاال در زنجیره تجاری کشـور‪،‬‬ ‫کلیـه کشـتارگاه هـای مـرغ ملزمند تا در سـامانه‬ ‫جامـع تجـارت ثبت نـام نمایند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه اینکه کاالی گوشـت مرغ‬ ‫هـم اکنـون در اولویت اجـرای طرح رصـد کاال در‬ ‫زنجیـره تجـاری قـرار دارد ضروریسـت اطالعـات‬ ‫تولیـد‪ ،‬خریـد و فروش ایـن کاال در سـامانه جامع‬ ‫تجـارت از سـوی کشـتارگاه ها ثبـت گردد‪.‬‬ ‫او در ادامـه بـه مصوبـه کارگروه ملـی رصد کاال در‬ ‫زنجیـره تجاری اشـاره و افزود‪ :‬بر اسـاس مصوبات‬ ‫ایـن کارگـروه کلیـه کشـتارگاه های مرغ سراسـر‬ ‫کشـور موظـف بـه ثبـت نـام‪ ،‬اخـذ نقـش و درج‬ ‫اطالعـات در سـامانه مذکـور می باشـند‪.‬‬ ‫مهنـدس قوانلـو در ادامـه تاکیـد کـرد‪ :‬در صورت‬ ‫مشـاهده هـر گونه تخلـف گرانفروشـی‪ ،‬عدم ثبت‬ ‫در سـامانه جامـع و یـا دیگـر تخلفـات اقتصـادی‬ ‫از قبیـل عـدم صدور فاکتـور با مرتکبیـن برخورد‬ ‫قانونـی الزم صـورت خواهـد گرفت‪.‬‬ ‫وی در پایـان از عموم شـهروندان اسـتان مازندران‬ ‫تقاضـا کـرد در صـورت مشـاهده هـر گونـه‬ ‫گرانفروشـی‪ ،‬احتـکار‪ ،‬عـدم درج کاال‪ ،‬عـدم صدور‬ ‫فاکتـور مراتـب را بـه تلفـن ‪ 124‬اعلام نماینـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫سه شنبه ‪ 11 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪762‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫خبر‬ ‫خوش قلب شهردار رامسر‪:‬‬ ‫️انچه در نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫ایران به ان سرافرازیم‪ ،‬مجلس با اقتدار‪،‬‬ ‫مشروع‪ ،‬مقبول و کارامد است‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران ‪:‬‬ ‫اولویت های عمرانی دستگاه های اجرایی‬ ‫مشخص شود‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی‬ ‫اسـتاندار مازنـدران گفت‪ :‬بـا تاکید‬ ‫اسـتاندار مازنـدران در این راسـتا‪،‬‬ ‫اولویت هـای حوزه راه و شهرسـازی‬ ‫مشـخص و ابالغ شـده اسـت‪‎.‬‬ ‫در راسـتای تاکید اسـتاندار مازنـدران بر‬ ‫مشـخص شـدن اولویت هـای حوزه هـای‬ ‫مختلـف و ابلاغ ان بـه دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی‪ ،‬در جلسـه ای سـه سـاعته‬ ‫بـه ریاسـت معـاون هماهنگـی امـور‬ ‫عمرانـی اسـتاندار‪ ،‬اولویت هـای مدنظـر‬ ‫و مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و بـه‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان ابلاغ‬ ‫شـد‪.‬معاون هماهنگـی امـور عمرانـی‬ ‫اسـتاندار مازنـدران گفـت‪ :‬عملیـات‬ ‫اجرایـی پروژه هـای عمرانـی حـوزه راه و‬ ‫شهرسـازی در استان با سـرعت بیشتری‬ ‫ادامـه یابنـد‪.‬‬ ‫مهـدی رازجویـان در جلسـه پیگیـری‬ ‫پروژه هـای حـوزه راه و شهرسـازی‬ ‫بـا بیـان اینکـه بـا تاکیـد اسـتاندار‪،‬‬ ‫اولویت هـای حـوزه راه و شهرسـازی‬ ‫مشـخص و ابلاغ شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫اتمـام پروژه هـای عمرانـی حـوزه راه‬ ‫و شهرسـازی در اولویـت اسـتان قـرار‬ ‫داشـته و بـه جـد مـورد رصـد و پیگیری‬ ‫قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه پروژه های حـوزه راه‬ ‫و شهرسـازی در اسـتان مازنـدران بـر‬ ‫اسـاس اولویت بنـدی انجـام شـده مـورد‬ ‫توجـه قـرار بگیرنـد‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬اتمام‬ ‫پـروژه مسـکن مهـر و تسـریع در اجرای‬ ‫پـروژه طـرح اقـدام ملـی بـا جدیـت در‬ ‫دسـتور کار قـرار داشـته باشـد‪.‬‬ ‫رازجویـان بـا تاکیـد بـر اینکـه بایـد از‬ ‫پیمانـکاران موفـق و متعهد حمایت کرد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬برخـورد قانونـی بـا پیمانـکاران‬ ‫کـم کار در دسـتور کار دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی قـرار داشـته باشـد‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار مازندران با بیـان اینکه‬ ‫بیت المـال امانتـی در دسـت مسـئولین‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬نبایـد اجـازه‬ ‫دهیـم ذره ای از بیت المـال در اجـرای‬ ‫پروژه هـای عمرانـی هـدر بـرود‪.‬‬ ‫رازجویـان همچنیـن اظهار داشـت‪ :‬تمام‬ ‫پروژه هـای عمرانی اسـتان مـورد رصد و‬ ‫پیگیـری قـرار دارند تـا عملیـات اجرایی‬ ‫انهـا با سـرعت مناسـبی ادامـه یابد‪.‬‬ ‫بـه کرانه شـمال به نقـل از گزارش روابط عمومی شـهرداری و شـورای‬ ‫اسلامی شـهر رامسـر خـوش قلـب شـهردار در پیامی به شـرح زیر‬ ‫ضمـن تبریـک بـه نماینـده ایـن شـهر در مجلس شـورای اسلامی‬ ‫پیامـی به شـرح زیـر صـادر کرد‪.‬‬ ‫️انچـه مـا در نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ایـران بـه ان سـرافرازیم‪ ،‬وجود‬ ‫مجلـس بـا اقتـدار‪ ،‬مشـروع‪ ،‬مقبـول و کارامد اسـت‪ .‬مجلـس در واقـع عصاره و‬ ‫خانـه ی ملـت و بنـا بـه فرمـوده ی گهربـار بنیانگـذار راحـل انقالب اسلامی در‬ ‫راس امـور اسـت کـه ایـن کالم پرنور خود گویـای جایگاه واالی مجلس شـورای‬ ‫اسلامی در نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ایران اسـت‪.‬‬ ‫️توفیـق خدمـت در جایـگاه قانون گـذاری بـه عنـوان نماینـده مـردم شـریف‬ ‫ایـران اسلامی افتخـار بزرگیسـت کـه نصیب فرهیختـگان خانه ی ملت شـده و‬ ‫تالش هـای شـبانه روزی نمایندگان دانشـمند مردم در مجلس شـورای اسلامی‬ ‫نقـش بزرگـی در پیشـبرد اهـداف واالی انقالب اسلامی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫️اینجانـب ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطره ی مجاهد شـهید ایـت اهلل مدرس و‬ ‫ادای احتـرام بـه روح بلنـد شـهیدان مجلس شـورای اسلامی‪ ،‬فرارسـیدن دهم‬ ‫اذرمـاه روز مجلـس شـورای اسلامی را بـه نماینـدگان خدوم مـردم در مجلس‬ ‫بـه خصـوص جناب اقای دکتر شـمس الدین حسـینی نماینده محتـرم مردم‬ ‫شـریف شهرسـتان های رامسـر‪،‬تنکابن‪،‬عباس اباد در مجلس شـورای اسلامی‬ ‫تبریـک و تهنیـت عـرض نمـوده و توفیقـات روزافـزون ایـن عزیـزان در جایگاه‬ ‫خطیرشـان را از درگاه ایزدمنان مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫احمد خوش قلب‪-‬شهردار رامسر‬ ‫پیام مشترک شهردار و اعضای شورای اسالمی‬ ‫شهرهچیرود به مناسبت روز مجلس‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شــهرداری قائــم شــهر در نظــر دارد پــروژه اجــرای بوســتان تفریحــی هیرکانــی را از طریــق مناقصه عمومــی بــه پیمانکاران‬ ‫واجــد شــرایط واگذارنمایــد‪ .‬متقاضیــان مــی تواننــد بــه منظــور کســب اطــاع بیشــتر همــه روزه از تاریــخ درج اگهــی‬ ‫بــا شــماره تلفــن ‪01142084056‬تمــاس حاصــل نمــوده و بــه منظــور دریافــت اســناد مناقصــه بــه واحــد امورقراردادهــا و‬ ‫یــا بــه ســایت ‪ www.Ghaemshahr.ir‬شــهرداری مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫‪-1‬موضــوع مناقصــه‪ :‬پــروژه اجــرای بوســتان تفریحــی هیرکانــی واقــع در قائــم شــهر‪،‬رینگ داخلــی جنــب پمــپ بنزیــن‬ ‫ا میر ی‬ ‫‪-2‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬قائم شهر‪-‬خ کارگر‪-‬عمارت شهرداری‬ ‫‪ -3‬محل اعتبار‪ :‬از ردیف اعتباری به شماره ‪ 201010022112‬می باشد‪.‬‬ ‫‪-4‬مدت انجام کار‪ :‬به مدت ‪( 6‬شش ماه) می باشد ‪.‬‬ ‫‪-5‬محل اخذ و تحویل اسناد ‪ :‬واحد امور قراردادهای شهرداری قائم شهر می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 99.09.04‬لغایت ‪ 99.9.19‬قابل تحویل به متقاضیان می باشد‪.‬‬ ‫‪-7‬مبلــغ کل بــراورد ‪13.969.847.821 :‬ریــال ( ســیزده میلیــارد ونهصــدو شــصت و نــه میلیــون و هشــتصد و چهــل و‬ ‫هفــت هــزار و هشــتصد و بیســت و یــک ریــال) مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪-8‬میــزان ســپرده شــرکت در مناقصــه‪%5 :‬بهــای کل بــراورد بــه مبلــغ ‪ 698.492.391‬ریال(ششــصد و نــود و هشــت‬ ‫میلیــون و چهارصــد و نــود و دو هــزار ســیصد و نــود یــک ریــال) مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪-9‬بــه پیشــنهادات فاقــد ســپرده یــا امضــاء‪ ،‬مشــروط و مخــدوش و ســپرده هــای کمتــر از میــزان مقــرر در اســناد ‪ ،‬چــک‬ ‫شــخصی و نظایــر ان و یــا پیشــنهاداتی کــه پــس از انقضــاء مــدت مقــرر در اگهــی وصــول شــود ترتیــب اثــر داده نخواهــد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫‪ -10‬مدت اعتبار پیشنهاد قیمت‪ :‬تا ‪ 3‬ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد‪.‬‬ ‫‪-11‬نوع سپرده ‪ :‬ضمانت نامه بانکی یا سپرده نقدی یا اسناد خزانه‪.‬‬ ‫‪ -12‬مطابــق مــاده ‪ 8‬اییــن نامــه مالــی شــهرداری هــا هــرگاه برنــده مناقصــه از انجــام معاملــه خــودداری کنــد یــا پــس‬ ‫از ابــاغ قانونــی حداکثــر تــا هفــت روز حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــود ســپرده او بــه نفــع شــهرداری ضبــط و قــرارداد‬ ‫بــا نفــر بعــدی منعقــد خواهــد گردیــد و در صورتــی کــه برنــدگان دوم و ســوم نیــز ظــرف مهلــت هفــت روز پــس از ابــاغ‬ ‫قانونــی حاضــر بــه عقــد قــرارداد نشــوند ســپرده ان هــا بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -13‬کلیه شرکت کنندگان می بایست دارای گواهینامه صالحیت پیمانکاری و ایمنی کار باشند‪.‬‬ ‫‪-14‬انتخاب پیمانکار با رتبه ‪ 5‬ابنیه یا راه و باند می باشد‪.‬‬ ‫‪ -15‬زمــان تحویــل پیشــنهادات‪ :‬حداکثــر تــا پایــان وقــت اداری روز یــک شــنبه مــورخ ‪ 99.09.23‬بعــد از ثبــت دبیرخانــه‬ ‫تحویــل دفتــر قراردادهــا گــردد‪.‬‬ ‫‪ -16‬حضور کلیه پیشنهاد دهندگان و یا نمایندگان ان با در دست داشتن معرفی نامه بالمانع می باشد‪.‬‬ ‫‪-17‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -18‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪-19‬پیمان در مدت اولیه و مدت های تمدید شده (مجاز یا غیرمجاز)فاقد تعدیل می باشد‪.‬‬ ‫‪ -20‬زمان و محل بازگشایی پیشنهادات ‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز یک شنبه مورخ ‪ 99.09.23‬دفتر شهردار می باشد‪.‬‬ ‫‪-21‬چاپ اگهی نوبت اول مورخ ‪99.09.04‬‬ ‫‪-22‬چاپ اگهی نوبت دوم مورخ ‪99.09.11‬‬ ‫عباس صالح زاده‬ ‫شهردار قائم شهـر‬ ‫بـه گزارش کرانه شـمال اعضای شـورای شـهر هچیـرود و شـهردار ان پیامی را به مناسـبت روز مجلس صـادر کردند‬ ‫کـه در زیر مـی خوانید‪:‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی امید نظام ‪،‬مظهر اقتدار و اختیار ملت است‪.‬‬ ‫((امام خامنه ای))‬ ‫‪ ۱۰‬اذر سـالروز شـهادت ایـت اهلل سـید حسـن مـدرس همانکه به تعبیـر امام راحـل اولین مرد مجاهـد در حکومت‬ ‫منحـوس پهلـوی بوده و کسـی که در راه حفظ شـریعت و دفاع از حقوق ملت توسـط اسـتبداد ستمشـاهی مظلومانه‬ ‫بـه شـهادت رسـید و روز مجلـس بـه نیکی نام نهاده شـد تا بـه همگان راه صلاح و صحیـح را بنمایاند‪.‬‬ ‫ضمـن تقدیـر و تشـکر از خدمـات همـه نماینـدگان محتـرم ادواری حـوزه انتخابیه چالوس ‪ ،‬نوشـهر و کالردشـت در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی از ابتـدای انقالب تا کنـون‪ ،‬بویژه عالم شـهید عمادالدین کریمی و همچنیـن در دوره جاری‬ ‫دکتـر محمدعلـی محسـنی بندپی‪ ،‬امیـد ان داریم عصاره فضائل ملـت در راه انجام وظایف خطیر خود‪ ،‬حفظ ارزشـها‬ ‫و دفـاع از حقـوق اقشـار مختلـف مردم قدرشـناس‪ ،‬خصوصا قشـر اسـیب پذیر جامعه کـه ولی نعمتـان حقیقی نظام‬ ‫مقـدس جمهوری اسلامی ایران هسـتند موفق و مویـد گردند‪.‬‬ ‫اگهـی قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی حوزه شهرسـتان سـاری منطقه یـک برابر رای‬ ‫شـماره ‪ 139960310001006021‬مـورخ ‪ 99-08-05‬کـه در هیـات موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی منطقـه یک سـاری متصرفی سـید محمد رضـا رضوی فرزند سـید علی نقی ششـدانگ یـک قطعه زمین‬ ‫مشـتمل بـر یـک بـاب خانـه به مسـاحت ‪ 169،55‬متـر مربع قسـمتی از پلاک ‪ 99‬فرعـی از ‪ 3431‬اصلی واقـع در یک بخش یک ثبت سـاری‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی پـس از کسـر سـهم وقـف محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی بمدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را مراجع‬ ‫قضایـی تقدیـم نمایند‪.‬بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکور و عـدم وصول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99-08-26 :‬‬ ‫مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99-09-11 :‬‬ ‫امالک شهرستان ساری‬ ‫م الف‪19907051:‬‬ ‫اکهـی اختصاصـی قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی حوزه ثبتـی چالوس نظر به دسـتور‬ ‫مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصـوب ‪20/9/1390‬ملک متقاضی کـه در هیات‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعارض وی محـرز و رای الزم‬ ‫صـادر گردیـده جهـت اطلاع عمـوم به شـرح ذیل اگهـی میگـردد‪ 514 :‬فرعی از ‪ 43‬اصلـی واقع در قریـه علی اباد بخش یک قشلاقی‬ ‫دهسـتان کالرسـتاق بـه نـام کاظـم اقابابایـی پـور نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعه زمیـن با انبـاری بـه مسـاحت ‪ 265.25‬متـر مربع‬ ‫خریـداری مـع الواسـطه از قلـی اصغرزاده مالک رسـمی لذا بـه موجب ماده ‪ 3‬قانون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬اییـن نامه مربوطه این اگهـی در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی ‪ /‬کثیراالنتشـار‬ ‫در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق تـا در صورتیکـه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو ماه اعتراض خـود را بـه اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و‬ ‫رسـید اخـذ نماینـد ‪ .‬معترضیـن بایـد ظـرف یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل‬ ‫نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبـت محـل تحویل دهد کـه در این صـورت اقدامات ثبـت موکول به ارائـه حکم قطعی‬ ‫دادگاه اسـت و در صورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصل نگردد یا معتـرض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل‬ ‫ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت مـی نماید و صدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت ‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت برابـر مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه مذکـور در مـورد قسـمتی از امالکی که قبلا اظهارنامه ثبتـی پذیرفته نشـده ‪ ،‬واحـد ثبتی با‬ ‫رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدیـد حـدود ‪ ،‬مراتـب را در اولیـن اگهی نوبتـی و تحدید حـدود به صـورت همزمان به‬ ‫اطلاع عمـوم مـی رسـاند و نسـبت بـه املاک در جریـان ثبـت و فاقد سـابقه تحدیـد حـدود ‪ ،‬واحد ثبتـی اگهـی تحدید حـدود را به‬ ‫صـورت اختصاصی منتشـر مـی نماید ‪.‬‬ ‫نیکنـام ازوجـی سرپرسـت ثبـت اسـناد و‬ ‫تاریخ انتشار ‪ 26/08/1399 :‬تاریخ انتشار ‪.........11/09/1399 :‬م الف‪19907046:‬‬ ‫املاک چالـوس‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫ثبت خسارت بیمه کشاورزان‬ ‫مازندرانی در بانک‬ ‫شـعب بانـک کشـاورزی در چند شهرسـتان مجوز صـدور بیمه نامـه را از صندوق‬ ‫بیمه کشـاورزی کشـور دریافت کردند‪.‬‬ ‫شـعب بانـک کشـاورزی شهرسـتان های گلوگاه‪ ،‬سـوادکوه شـمالی‪ ،‬کالردشـت و‬ ‫بخش هـای چهاردانگـه‪ ،‬الریجـان‪ ،‬بلـده و مـرزن ابـاد مجـوز صـدور بیمـه نامه و‬ ‫ارزیابی خسـارت انواع محصوالت کشـاورزی را از صندوق بیمه کشـاورزی کشـور‬ ‫دریافـت کرده اسـت‪.‬‬ ‫کشـاورزان‪ ،‬دامـداران و بهـره بـرداران منابـع طبیعی مناطـق و روسـتا های توابع‬ ‫شهرسـتان گلـوگاه‪ ،‬سـوادکوه شـمالی‪ ،‬کالردشـت و بخش هـای چهاردانگـه‪،‬‬ ‫الریجـان‪ ،‬بلـده و مـرزن ابـاد بـرای بیمـه کردن انـواع محصـوالت زراعـی‪ ،‬باغی‪،‬‬ ‫دام و طیـور و ابزیـان و مراتـع و طرح هـای جنگلـکاری و زراعـت چـوب بـا در‬ ‫دسـت داشـتن مسـتندات مالکیـت و کارت ملـی بـه شـعب بانـک کشـاورزی و‬ ‫جهـاد کشـاورزی گلـوگاه‪ ،‬شـیرگاه‪ ،‬کالردشـت‪ ،‬کیاسـر‪ ،‬الریجـان‪ ،‬بلـده و مرزن‬ ‫ابـاد مراجعـه کنند‪.‬‬ ‫در صـورت وقـوع خسـارتی ناشـی از عوامل قهـری و طبیعی مانند سـرمازدگی و‬ ‫یخبندان‪ ،‬برف سـنگین‪ ،‬سـیل‪ ،‬طوفان‪ ،‬تگرگ‪ ،‬زلزله و خشکسـالی به محصوالت‬ ‫زراعـی‪ ،‬باغـی و منابـع طبیعـی و تلفـات ناشـی از انـواع بیماری ها بـه محصوالت‬ ‫دام سـبک وسـنگین‪ ،‬طیـور و ابزیـان قبـل از محـو اثار خسـارت کتبا به شـعب‬ ‫بانک کشـاورزی گلوگاه‪ ،‬کالردشـت‪ ،‬شـیرگاه‪ ،‬کیاسـر‪ ،‬الریجان‪ ،‬بلده و مرزن اباد‬ ‫اعالم خسـارت کنند‪.‬‬ ‫برای بررسـی و تایید خسـارت محصوالت باغی و زراعی و منابع طبیعی از سـوی‬ ‫اکیپ کارشناسـی متشـکل از کارشناسـان بانک کشـاورزی و جهاد کشـاورزی و‬ ‫اداره کل منابـع طبیعی و برای تایید تلفات ناشـی از خسـارت انـواع بیماری ها در‬ ‫زیر بخش دام و طیور و ابزیان از سـوی شـبکه دامپزشـکی شهرسـتان براسـاس‬ ‫طـرح بیمـه اجبـاری دام صـورت می گیرد و غرامـت و مبلغ خسـارت طبق تعرفه‬ ‫و گزینـه انتخابی محاسـبه و قابل پرداخت اسـت‪.‬‬ ‫بـه همـه بهـره بـرداران بخش کشـاورزی شهرسـتان توصیـه می شـود تعرفه های‬ ‫حـق بیمـه را متناسـب با میزان واحـد تولیدی انتخاب کنند تـا از حداکثر مزایای‬ ‫حمایتی بیمـه دولتی برخوردار شـوند‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪762‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫از سوی شرکت توانیر به شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران محول شد‪:‬‬ ‫تدوین دستورالعمل ارزیابی کلیدهای‬ ‫فشارمتوسط و فشار ضعیف‬ ‫مهندس کیوان فرح‬ ‫زاد مدیرعامل شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق‬ ‫غرب مازندران در‬ ‫این نشست با تشریح‬ ‫اقدامات و نواوری‬ ‫های متعدد در کارگاه‬ ‫تعمیرات تجهیزات این‬ ‫شرکت ابراز امیدواری‬ ‫کرد تا دستاوردهای‬ ‫میدانی بسیار موثر در‬ ‫بستر فعالیت کارگاه‬ ‫بتواند به صورت‬ ‫دستورالعمل در اختیار‬ ‫سایر شرکت ها قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫در نشسـت ویدیو کنفرانسـی بـا حضور دکتـر صادقی‬ ‫مدیـرکل دفتـر نظـارت بـر توزیـع توانیـر و مهنـدس‬ ‫فـرح زاد مدیرعامل شـرکت توزیـع نیروی بـرق غرب‬ ‫مازنـدران چگونگـی تدویـن دسـتورالعمل ارزیابـی‬ ‫وضعیـت و تعمیـر کلیدهـای فشـار متوسـط و ضعیف‬ ‫مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفـت ودر نهایـت تدوین‬ ‫ایـن دسـتورالعمل برعهده شـرکت توزیع نیـروی برق‬ ‫غـرب مازنـدران قـرار گرفت‪.‬‬ ‫مهنـدس کیـوان فرح زاد مدیرعامل شـرکت توزیـع نیروی برق‬ ‫غـرب مازنـدران در ایـن نشسـت با تشـریح اقدامـات و نواوری‬ ‫هـای متعـدد در کارگاه تعمیـرات تجهیـزات ایـن شـرکت ابراز‬ ‫امیـدواری کـرد تا دسـتاوردهای میدانی بسـیار موثر در بسـتر‬ ‫فعالیـت کارگاه بتوانـد به صورت دسـتورالعمل در اختیار سـایر‬ ‫شـرکت ها قـرار گیرد‪.‬‬ ‫دکتـر صادقـی مدیـرکل دفتـر نظـارت بـر توزیع توانیـر ضمن‬ ‫تشـکر از اقدامـات ارزنـده شـرکت توزیـع نیـروی بـرق غـرب‬ ‫مازنـدران و تاکیـد بـر اهمیت موضـوع و ضرورت جاری سـازی‬ ‫مناسـب در بسـتر توزیـع کشـور ابـراز امیـدواری کـرد تـا یک‬ ‫مـاه اینـده تدویـن پیـش نویس مشـترک بـا پژوهشـگاه اماده‬ ‫و ارایه شـد‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت ‪ ،‬با عنایـت به تاکیـد دفتر نظارت بـر توزیع‬ ‫شـرکت توانیـر بـر تجربیـات موفـق حاصـل از تشـکیل کارگاه‬ ‫تعمیـرات تجهیزات شـرکت توزیـع نیروی برق غـرب مازندران‬ ‫و مشـارکت پژوهشـگاه نیرو‪،‬نظـارت بـر تدویـن دسـتورالعمل‬ ‫ارزیابـی کلیدهـای فشارمتوسـط و فشـار ضعیـف بـه شـرکت‬ ‫توزیـع نیـروی برق غـرب مازنـدران محول شـد‪.‬‬ ‫اگهی‬ ‫برگزاری انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران‬ ‫بـه اطالع عموم اعضای سـازمان نظام مهندسـی معدن اسـتان مازندران می رسـاند کـه انتخابات‬ ‫اعضـای هفتمیـن دوره هیـات مدیره از سـاعت ‪9‬تا‪ 16‬روز پنجشـنبه ‪ 99/12/14‬در محل سـازمان‬ ‫نظام مهندسـی معدن مازندران به ادرس سـاری‪-‬بلوار امیرمازندرانی‪ -‬سـه راه کشـاورزی‪ -‬جنب‬ ‫کلینیـک امیـر مازندرانی ‪-‬سـازمان نظام مهندسـی معدن اسـتان مازندران برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫اعضـای سـازمان می تواننـد بـرای اطلاع از جزئیـات بیشـتر با سـازمان اسـتان تمـاس گرفته‬ ‫و داوطلبـان عضویـت در هیـات مدیـره می تواننـد بـرای تکمیـل فـرم داوطلبـی حداکثـر تـا‬ ‫تاریـخ‪ 99/10/4‬بـه سـازمان نظـام مهندسـی معـدن اسـتان مراجعـه کنند‪.‬‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران‬ ‫حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بدون تاخیر و طبق روال هر ماه پرداخت می گردد‬ ‫بدنبـال برخـی مطالـب اذعـان شـده و‬ ‫دغدغـه هـای مطروحـه از سـوی جامعه‬ ‫بازنشسـتگان در خصـوص وضعیت حقوق‬ ‫این گـروه پـس از تعطیلی یـک هفته ای‬ ‫ادارات و احتمال تمدیـد ان در هفته های‬ ‫اتـی ‪ ،‬روابـط عمومـی اداره کل تامیـن‬ ‫اجتماعـی گیالن طـی اطالعیـه ای ضمن‬ ‫اطمینـان خاطـر به این قشـر شـریف ‪ ،‬از‬ ‫پرداخـت بموقع و بدون تاخیر مسـتمری‬ ‫ها خبـر داد ‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش امیررضـا زنـدی فـر‬ ‫رئیـس اداره روابـط عمومـی تامیـن اجتماعـی‬ ‫گیلان بـا بیـان اینکـه علیرغـم تعطیلـی یـک‬ ‫هفته ای ادارات و شـیفت بنـدی پیش از ان در‬ ‫روزهـای ابتدای مـاه که بعلـت محدودیت های‬ ‫کرونایـی اعمـال گردیـده ‪ ،‬حسـب برنامه ریزی‬ ‫صـورت گرفتـه و تدابیـر اتخـاذی ‪ ،‬همـکاران‬ ‫تامیـن اجتماعـی در سراسـر کشـور بـا اولویت‬ ‫کارشناسـان و مسـئولین بخشـهایی همچـون‬ ‫مسـتمری هـا و واحد فنی بیمه شـدگان جهت‬ ‫تنظیـم لیسـت های مسـتمری و صـدور احکام‬ ‫مقـرری بگیران مشـمول و ‪ ...‬بـا حضور در محل‬ ‫کار و تکمیل و بروزرسـانی اطالعات سیسـتمی‬ ‫‪ ،‬نسـبت بـه اخذ لیسـت هـای مسـتمری اقدام‬ ‫مـی نماینـد افـزود ‪ :‬فعالیـت ایـن بخـش طبق‬ ‫روال هـر ماهـه بر اسـاس جـدول زمانبندی در‬ ‫حـال پیگیـری و اجرا میباشـد ‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بازنشسـتگان گرامـی‬ ‫در ایـن خصـوص هیچگونـه نگرانـی نداشـته‬ ‫باشـند خاطرنشـان سـاخت ‪ :‬وجود تعطیلی ها‬ ‫در ایامـی همچـون نـوروز ‪ ،‬بحرانهـای ناشـی از‬ ‫بـرف و ‪ ...‬بارهـا تکـرار شـده و همـکاران مـا بـا‬ ‫حضـور مجاهدانـه در عرصه خدمتگـزاری حتی‬ ‫در تعطیلات نیـز اجـازه وقفـه در امور اساسـی‬ ‫‪5‬‬ ‫و کلیـدی مخاطبـان همچـون پرداخـت حقوق‬ ‫بازنشسـتگان و سـایر گروههـای مسـتمری‬ ‫بگیـران را کـه گـره خـورده بـا امـرار معـاش و‬ ‫اقتصـاد خانوارهـا میباشـد نخواهنـد دارد ‪.‬‬ ‫رئیـس اداره روابـط عمومـی اداره کل تامیـن‬ ‫اجتماعـی گیلان با تاکیـد بر اینکه مسـتمری‬ ‫اذرمـاه نیـز طبـق روال هـر ماهـه بـدون تاخیر‬ ‫از بیسـتم لغایـت سـی ام پرداخـت خواهد شـد‬ ‫اذعـان داشـت ‪ :‬تلاش بـرای ارامـش خاطـر و‬ ‫امنیـت روانـی شـرکای اجتماعی وظیفـه ذاتی‬ ‫و مهمتریـن هـدف سـازمان تامیـن اجتماعـی‬ ‫بعنـوان یک بیمـه گر اجتماعی اسـت و مدیران‬ ‫و کارکنـان زحمتکـش مجموعـه بـرای تحقـق‬ ‫ایـن مهـم از هیـچ کوششـی دریـغ نخواهنـد‬ ‫نمـود ‪ .‬درایـن اطالعیـه بـا اشـاره بـه طـرح‬ ‫‪ 3070‬سـازمان تامیـن اجتماعـی و اقدامـات‬ ‫صـورت گرفتـه در راسـتای توسـعه خدمـات‬ ‫غیرحضـوری ‪ ،‬از بیمـه شـدگان و کارفرمایـان‬ ‫گرامـی درخواسـت گردیـد کـه در ایـام شـیوع‬ ‫بیمـاری کرونـا و فراغـت ناشـی از تعطیلـی هـا‬ ‫بـه شـعب تامیـن اجتماعـی مراجعـه ننمـوده‬ ‫و از سـامانه خدمـات غیرحضـوری بـه نشـانی‬ ‫‪ eservices.tamin.ir‬مراجعـه کننـد ‪.‬‬ ‫شـایان ذکـر اسـت در حـال حاضـر بیـش از‬ ‫‪ 138‬هـزار مسـتمری بگیر در تامیـن اجتماعی‬ ‫گیالن تحت پوشـش میباشـند کـه ماهانه بالغ‬ ‫بـر ‪ 350‬میلیـارد تومـان بـه انـان مسـتمری‬ ‫پرداخـت مـی گـردد ‪.‬‬ ‫طرح تجهیز و نوسازی ‪۱۸۰‬‬ ‫هزار هکتار شالیزارهای‬ ‫گیالن و مازندران تدوین‬ ‫شد‬ ‫مدیرکل دفتـر امور اب وزارت جهاد‬ ‫کشـاورزی از تدوین طرح پنج سـاله‬ ‫بـرای تجهیـز و نوسـازی ‪ ۱۸۰‬هـزار‬ ‫هکتارشالیزارهای اسـتان های گیالن‬ ‫و مازنـدران خبرداد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش وزارت جهـاد کشـاورزی‪ ،‬رضا‬ ‫سـرافرازی اعتبـار مـورد نیـاز این طـرح را‬ ‫دو هـزار و ‪ ۹۰۰‬میلیـارد تومان برای مدت‬ ‫پنج سـال بـراورد کـرد و افـزود‪ :‬مطالعات‬ ‫ایـن طـرح اماده اسـت و به محـض تامین‬ ‫اعتبـار از سـوی دولـت‪ ،‬تجهیز و نوسـازی‬ ‫ایـن اراضـی در دو اسـتان شـمالی اغـاز‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر امـور اب وزارت جهـاد‬ ‫کشـاورزی دربـاره مزیت های اجـرای طرح‬ ‫تجهیز و نوسـازی شـالیزارهای استان های‬ ‫گیلان و مازندران اظهارداشـت‪ :‬در صورت‬ ‫تامیـن اعتبـار و اجـرای ایـن طـرح‪ ،‬بـه‬ ‫طـور متوسـط دو هـزار و ‪ ۴۰۰‬مترمکعـب‬ ‫اب در هـر هکتـار صرفـه جویـی می شـود‬ ‫ضمـن انکـه انتظار داریـم متوسـط تولید‬ ‫در شـالیزارها نیـز از ‪ ۳.۵‬تـن در هر هکتار‬ ‫بـه چهارتـن در هکتـار افزایـش یابد‪.‬‬ ‫سـرافرازی اضافه کرد‪ :‬با تجهیز و نوسـازی‬ ‫شـالیزارها‪ ،‬تسطیح اساسـی در این اراضی‬ ‫نیـز انجـام می گیـرد و امـکان دسترسـی‬ ‫اراضـی بـه جاده هـا و کاشـت و برداشـت‬ ‫مکانیـزه محصـول تسـهیل می شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر امـور اب وزارت جهـاد‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬کاهـش تغییـر کاربـری‬ ‫شـالیزارها را از دیگـر مزیت هـای اجـرای‬ ‫ایـن طـرح برشـمرد و گفـت‪ :‬بـا تجهیـز و‬ ‫نوسـازی شـالیزارها‪ ،‬تولید در واحد سـطح‬ ‫افزایـش و مقـرون بـه صرفـه می شـود و‬ ‫از ایـن رو تغییـر کاربـری اراضـی کاهـش‬ ‫می یابـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه بـر اسـاس مصوبـه‬ ‫کارگـروه سـازگاری بـا کـم ابـی از سـال‬ ‫‪ ۹۷‬هیـچ خدماتـی به شـالیزارها در سـایر‬ ‫اسـتان ها ارائـه نمی شـود‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬پیـش از ایـن مصوبـه‪ ۴۵۰ ،‬هـزار‬ ‫هکتار از شـالیزارهای کشـور مستعد برای‬ ‫اجـرای طـرح تسـطیح‪ ،‬تجهیز و نوسـازی‬ ‫شناسـایی شـدند و ایـن طـرح در ‪۱۳۰‬‬ ‫هزار هکتار از اسـتان هایی مانند گلسـتان‪،‬‬ ‫ایلام‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬خوزسـتان و لرسـتان نیز‬ ‫اجـرا و بـه بهـره بـرداری رسـید‪ ،‬امـا پس‬ ‫از مصوبـه کارگـروه سـازگاری با کـم ابی‪،‬‬ ‫تجهیـز و نوسـازی شـالیزارها در سـایر‬ ‫اسـتان ها متوقـف شـد و در عمـل هیـچ‬ ‫خدماتـیبـهایـنشـالیزارهاارائـهنمی شـود‪.‬‬ ‫سـرافرازی اظهارداشـت‪ :‬امسـال بـا توجـه‬ ‫بـه محدودیت هـای اعتباری‪ ،‬طـرح تجهیز‬ ‫و نوسـازی در سـطح سـه هـزار هکتـار از‬ ‫شـالیزارهای اسـتان های گیالن و مازندران‬ ‫در دسـت اجرا اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه طـرح اب بنـدان در سـه‬ ‫اسـتان شـمالی کشـور گفـت‪ :‬احـداث اب‬ ‫بندان در اسـتان های شـمالی کشـور از دو‬ ‫سـال پیـش اغـاز شـده کـه مکمـل طرح‬ ‫تجهیـز و نوسـازی اسـت و به کسـری اب‬ ‫مـورد نیـاز شـالیزارها در پیـک مصرف در‬ ‫دو مـاه اخـر کمـک می کنـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر امـور اب وزارت جهـاد‬ ‫کشـاورزی‪ ،‬اکنـون احـداث سـازه اب‬ ‫بندان در سـه هزارو ‪ ۵۰۰‬هکتـار از اراضی‬ ‫شـالیزاری دو اسـتان گیالن و مازندران در‬ ‫دسـت اجـرا اسـت‪.‬‬ ‫وی اسـتقبال مـردم از احـداث اب بنـدان‬ ‫هـا را خـوب توصیـف کـرد و گفـت‪ :‬مردم‬ ‫هـم از نظـر تامیـن زمیـن و هـم سـاخت‬ ‫سـازه ها مشـارکت می کننـد‪.‬‬ ‫در سـه سـال اخیـر از محـل اعتبـار ملی‬ ‫در ‪ ۱۴‬هـزار و ‪ ۴۰۰‬هکتار شـالیزار شـمال‬ ‫کشـور عملیـات اجرایـی صـورت گرفـت‬ ‫کـه حفـظ کاربـری اراضـی کشـاورزی‪،‬‬ ‫صرفـه جویـی ‪ ۲۵‬درصـدی در مصـرف‬ ‫اب‪ ،‬کاهـش سـختی کار و اجرای عملیات‬ ‫مکانیزاسـیون و افـت ‪ ۲۰‬درصدی ضایعات‬ ‫محصـوالت از مزیـت هـای اجـرای طـرح‬ ‫تجهیـز و نوسـازی شـالیزارهای شـمال‬ ‫کشـور است‪.‬‬ ‫طبـق برنامه تجهیـز و نوسـازی ‪ ١٠٥‬هزار‬ ‫هکتـار شـالیزار و خشـکزار را در دسـتور‬ ‫کار داریـم کـه دولـت ‪ ٨٥‬درصـد یارانه به‬ ‫تسـطیح و نوسـازی اراضـی و پـروژه های‬ ‫بـزرگ اختصاص داده اسـت‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪762‬‬ ‫خبر‬ ‫طی حکمی از سوی مدیرکل اموزش و پرورش مازندران؛‬ ‫پریسا خورشیدی مدیر اموزش و پرورش‬ ‫ناحیه ‪ 2‬ساری شد‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابط عمومـی اموزش و پـرورش مازنـدران؛ علی‬ ‫سـهرابی در مراسـم تودیع و معارفه پریسـا خورشـیدی که در اداره اموزش و پرورش‬ ‫سـاری ناحیه برگزار شـده بود‪ ،‬ضمن گرامیداشـت یادخاطره شـهید دانشـمند هسته‬ ‫ای ایـران« شـهید محسـن فخـری زاده» گفـت‪ :‬از زحمـات و تدابیـری کـه خانـم‬ ‫محمـدی در ایـام مدیریـت خـود اتخاذ کرده اند تشـکر می کنم و موفقیـت روزافزون‬ ‫را برای ایشـان خواسـتارم‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به اهمیت و حسـاس بودن مسـئولیت های اداری‪ ،‬خاطرنشـان کرد‪ :‬در‬ ‫نظـام مقـدس جمهوری اسلامی و تعالیم اسلامی قبول مسـئولیت و ایفای نقش به‬ ‫درسـتی در ان از اهمیت باالیی برخوردار اسـت و به نوعی از مسـئولیت در سـمت‬ ‫هـای اداری بـه عنـوان امانـت الهـی یـاد می شـود و پذیرفتن ایـن امانت الهـی برای‬ ‫همـگان به سـادگی قابل پذیرش نیسـت‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه ادبیات فارسـی در باب مسـئولیت‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬در‬ ‫فراینـد زمـان بـه خاطر مسـائل سیاسـی‪ ،‬اجتماعی که ایجاد می شـود خـود واژه ها‬ ‫هـم بـار معنایـی خود را از دسـت می دهند و معنـای جدیدی را به خـود میگیرند‪ ،‬از‬ ‫همیـن رو در نظـام مقدس جمهوری اسلامی فرد مسـئول کسـی اسـت کـه نه تنها‬ ‫نسـبت به اعمال خود در دسـتگاه بلکه مسـئول عملکرد دسـتگاه تحت کنترل خود‬ ‫نیز هسـت و به نوعی پاسـخگو اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اهمیـت پاسـخگویی کسـانی کـه مسـئولیت بـر عهـده میگیرنـد‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬اگـر ایـن واژه‪ ،‬پاسـخگویی برای مسـئولین مـا تفهیم شـود‪ ،‬قطعا‬ ‫بسـیاری از مشـکالت حـال حاضـر حـل خواهـد شـد‪ .‬وی همچنیـن تاکیـد کـرد‪:‬‬ ‫کار کـردن در برخـی از ادارات همچـون ادارت مرکـز اسـتان بسـیار سـخت و دارای‬ ‫مسـئولیت سـنگین تـری نسـبت بـه شهرسـتان هـا و مناطق اسـت‪.‬‬ ‫سـهرابی در پایـان با تبریک به خانم پریسـا خورشـیدی‪ ،‬خاطر نشـان کـرد‪ :‬موفقیت‬ ‫و مصئلت را برای این خواهر بزرگوار در این شـرایط سـخت را خواسـتارم و امیدوارم‬ ‫کـه از خـرد جمعـی بـرای تصمیـم گیـری در شـرایط الزم‪ ،‬را همـواره مد نظـر قرار‬ ‫دهنـد‪.‬و ملزومـات مدیریتـی را کـه همـان خودمراقبتی و دیگـری مراقبتـی را مورد‬ ‫توجه قـرار دهد‪.‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران خطاب به جامعه فرهنگی استان‪:‬‬ ‫پیگیری مباحث تربیتی در زیست بوم جدید‬ ‫به فراموشی سپرده نشود‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازنـدران در‬ ‫جلسـه شـورای معاونیـن امـوزش و پرورش‬ ‫مازنـدران که بـه صـورت ویدئـو کنفرانس با‬ ‫مدیـران و روسـای شهرسـتان ها و مناطـق‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬خطـاب بـه جامعـه فرهنگـی‬ ‫اسـتان تاکید کـرد‪ :‬پیگیری مباحـث تربیتی‬ ‫در زیسـت بـوم جدیـد فرامـوش نشـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی‬ ‫امـوزش و پـرورش مازنـدران؛ علیرضـا سـعدی پور‬ ‫در ادامـه افـزود‪ :‬در ایـن شـرایط کـه بخـش اعظـم‬ ‫تعلیـم و تربیـت بـه فضـای مجـازی منتقـل شـده‪،‬‬ ‫بیشـتر دیده شـده که بر امـوزش تاکید می شـود و‬ ‫توجهـی به مباحث پرورشـی و تربیتی نمی شـود‪ .‬از‬ ‫ایـن رو می خواهـم تاکیـد کنم انچه برای ما بسـیار‬ ‫اهمیـت دارد جنبه هـای تربیتـی و فرهنگی اسـت و‬ ‫در ایـن زیسـت بـوم مجازی نیـز باید بـه این جنبه‬ ‫از رشـد فرزنـدان توجـه کنیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیان اینکه تربیت امری تمام سـاحتی اسـت‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪ :‬تعلیـم و تربیـت تنهـا در بعـد دانشـی‬ ‫خالصـه نمی شـود‪ .‬تعلیـم و تربیـت ابعـاد مختلفی‬ ‫دارد و بایـد بـه همـه جنبه هـای ان توجـه شـود‪.‬‬ ‫غفلـت از تربیـت می توانـد اسـیب های جـدی برای‬ ‫جامعـه بـه همـراه داشـته باشـد و در ایـن شـرایط‬ ‫کـه فرزنـدان مـا بیش از گذشـته به فضـای مجازی‬ ‫کـوچ کرده انـد بایـد به طـور جـدی از انهـا در برابر‬ ‫اسـیب های احتمالـی مراقبـت کنیم‪ .‬تربیـت امری‬ ‫حیاتـی و تاثیرگذار اسـت و به هیچ عنـوان نباید در‬ ‫ایـن زیسـت بـوم جدید به فراموشـی سـپرده شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازنـدران اسـتفاده‬ ‫از ظرفیت هـا و اسـتعدادهای دانش امـوزان بـرای‬ ‫امـور تربیتـی و پرورشـی را امـری مهـم برشـمرد‬ ‫و گفـت‪ :‬خوشـبختانه بـا ابتـکار معاونـت پرورشـی‬ ‫اداره کل چندیـن جشـنواره بـزرگ تربیتی همچون‬ ‫مجازنـدران ‪1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬و همچنیـن تربیـت حکیمانه‬ ‫‪ 1‬و ‪ 2‬تاکنـون بـه نحـو احسـن و بـا مشـارکت‬ ‫حداکثـری دانش امـوزان برگـزار شـده کـه‬ ‫نشـان دهنده کشـش بسـیار بـاالی دانش امـوزان‬ ‫در زمینـه ارائـه توانمندی هـا اسـت و مـا بایـد از‬ ‫ایـن ظرفیـت اسـتفاده کنیـم تـا دانش امـوزان وارد‬ ‫فضاهـای انحرافـی نشـوند‪.‬‬ ‫سـعدی پـور یکـی از مهم تریـن مولفه هـای تربیـت‬ ‫را ارائـه الگوهـای مناسـب ذکـر کـرده و افـزود‪:‬‬ ‫تربیـت نیازمنـد الگوپذیـری اسـت و نقـش الگویـی‬ ‫معلـم نبایـد مـورد غفلـت واقـع شـود‪ .‬معلـم عامل‬ ‫تحـول اسـت و هر حرکـت او در فضای مجـازی اثار‬ ‫تربیتـی و یـا خـدای ناکـرده سـوء تربیتـی می تواند‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬از ایـن رو معلـم بایـد بسـیار مراقـب‬ ‫باشـد‪ .‬همچنیـن معلـم بایـد از تکنیک های بسـیار‬ ‫مهـم محبت کردن‪ ،‬گفتگـو کردن‪ ،‬و ارائـه الگوهای‬ ‫نـاب دینـی و ملی همچون سـردار سـلیمانی یا ائمه‬ ‫اطهـار و پیامبـر اسلام اسـتفاده کند‪.‬‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫سالمت روانی کودکان و نوجوانان در فضای مجازی‬ ‫از عمـده تریـن تاثیـرات منفـی اینترنـت مـی‬ ‫تـوان درفالـب های رفتـاری از بحـران هویت‪،‬‬ ‫عدم رشـد مهارت های اجتماعی‪ ،‬سواسـتفاده‬ ‫هـای جنسـی‪ ،‬اعتیـاد به اینترنـت و ‪....‬‬ ‫امـروزه وسـایل ارتباطـی که بر زندگی انسـان‬ ‫هـا سـایه افکنـده انـد ماننـد چاقویـی دو لبه‬ ‫مـی تواننـد نقـاط مثبـت و منفـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬یکـی از اسـیب هـای فضـای مجازی‬ ‫در ایـن خصـوص اسـیب پذیر بودن سلامت‬ ‫روانـی کـودکان ونوجوانـان اسـت‪.‬‬ ‫باتوجـه بـه اینکـه شـبکه هـای اجتماعـی‬ ‫کـودکان ونوجوانـان پـر تحـرک را از جمـع‬ ‫هـای دوسـتانه خود جـدا کرده اسـت‪،‬کم کم‬ ‫سـر وکلـه افسـردگی‪ ،‬اضطـراب و عـزت نفس‬ ‫پائیـن نیـز پیدا می شـود‪ ،‬کـودکان ونوجوانان‬ ‫بـه دلیل موقعیت سـنی خود تمایل بیشـتری‬ ‫بـه تکنولـوژی هـای مـدرن و فضـای مجـازی‬ ‫دارنـد و میـزان تاثیر پذیری انها نیـز از پدیده‬ ‫هـای اطـراف خـود در این سـنین بیشـتر اسـت‪.‬‬ ‫سالمت روان‪:‬‬ ‫از دیـد کارشناسـان سلامت روان مفهومـی‬ ‫اسـت که چگونگـی تفکر‪ ،‬احسـاس و عملکرد‬ ‫مـا را در مواجـه با موقعیت های زندگی نشـان‬ ‫مـی دهد‪ ،‬سلامت روانـی همان رفتـار موزون‬ ‫و هماهنـگ بـا جامعـه ‪ ،‬شـناخت و پذیـرش‬ ‫واقعیـت هـای اجتماعـی و قـدرت سـازگاری‬ ‫بـا انهـا و ارضـای نیازهای خویشـتن بـه طور‬ ‫متعادل اسـت‪.‬‬ ‫معیار های سالمت روان‪:‬‬ ‫معیـار هـای سلامت روان مـواردی همچـون‬ ‫داشـتن توانایـی کمـک به دیگـران یـا ارتباط‬ ‫برقـرار کـردن با انان ‪،‬عشـق و محبت نسـبت‬ ‫بـه دیگـران‪ ،‬انعطـاف پذیـری و قـدرت تطابق‬ ‫بـا شـرایط گوناگـون‪ ،‬توانایـی انجـام وظیفه و‬ ‫اجـرای مسـئولیت هـای شـخصی و داشـتن‬ ‫احسـاس رضایـت بیشـتر در روابـط نزدیک با‬ ‫دیگران اسـت‪.‬‬ ‫تهدیـد سلامت روان به دلیل اسـتفاده‬ ‫بیـش از حـد از اینترنت‪:‬‬ ‫تنهائـی‪ ،‬افسـردگی‪،‬اضطراب و عـزت نفـس‬ ‫سه شنبه ‪ 11 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪762‬‬ ‫پائیـن برخـی از مشـکالت احتمالی اسـت که‬ ‫کـودکان در اسـتفاده بیـش از حـد از اینترنت‬ ‫بـه صـورت انالیـن بـا ان مواجه هسـتند‪.‬‬ ‫اعتیـاد اینترنتـی و اختلال روحی ‪،‬افسـردگی‬ ‫متمرکـز ‪،‬اضطـراب اجتماعی‪،‬ضعـف مهـارت‬ ‫مقابلـه ‪،‬عزت نفس پائین‪،‬کـم خودکارامدی از‬ ‫اسـیب هـای روانی اسـتفاده طوالنـی مدت از‬ ‫اینترنت اسـت‪.‬‬ ‫کارشناسـان مـی گوینـد کـه کودکانـی کـه‬ ‫زمـان بیشـتری را در مقابـل صفحه ی نمایش‬ ‫صـرف مـی کنندمسـتعد سـطوح باالتـری‬ ‫از پریشـانی روحـی ‪،‬اضطـراب و افسـردگی‬ ‫هسـتند و در اسـتفاده بیـش از ‪ 4‬سـاعت این‬ ‫رونـد منفـی شـدیدتر دیـده مـی شـود‪.‬‬ ‫افزایـش زمـان اسـتفاده از صفحـه نمایـش و‬ ‫قـرار گرفتـن در معـرض رسـانه ها بـا کاهش‬ ‫احسـاس پذیرش اجتماعی و افزایش احسـاس‬ ‫تنهائـی و مشـکالت ارتباطـی و‪ ...‬همراه اسـت‪.‬‬ ‫تاثیـر منفـی زیـاده روی اسـتفاده از‬ ‫اینترنـت برکـودکان و نوجوانـان‪:‬‬ ‫اینترنـت مانند تمامی وسـایل ارتبـاط جمعی‬ ‫جنبـه هـای مثبـت ومنفـی دارد و اسـتفاده‬ ‫نادرسـت از ان می تواند نیـروی پویا و کارامد‬ ‫کشـور بـه ویـژه کـودکان ونوجوانـان را تهدید‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫از عمـده تریـن تاثیـرات منفـی اینترنـت مـی‬ ‫تـوان درفالـب های رفتـاری از بحـران هویت‪،‬‬ ‫عدم رشـد مهارت های اجتماعی‪ ،‬سواسـتفاده‬ ‫هـای جنسـی‪ ،‬اعتیـاد بـه اینترنـت و نیـز‬ ‫صدمـات جسـمی نـام برد‪.‬‬ ‫اسـتفاده یـش از حـد از اینترنـت بـا پیونـد‬ ‫ضعیـف اجتماعـی مرتبـط اسـت‪ ،‬همچنیـن‬ ‫گسسـت هـا و انقطـاع هـای شـدیدی در‬ ‫زندگـی تحصیلـی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬مالـی و شـغلی‬ ‫مشـارکت کننـدگان ایجـاد کـرده اسـت‪.‬‬ ‫اسـتفاده یش از حد از اینترنت در دانشـجویان‬ ‫و دانـش اموزان کاهش چشـمگیری در عادات‬ ‫مطالعـه‪ ،‬افت نمرات درسـی‪ ،‬غیبت در کالس‬ ‫ها‪ ،‬مشـروط شـدن و مانند ان دارد و در برخی‬ ‫بـه دلیـل دیـر خوابیـدن ناشـی از اسـتفاده از‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی حوزه ثبتی محموداباد‬ ‫نظـر به دسـتور مـواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪، ۲۰/۹/۱۳۹۰‬املاک متقاضیانـی کـه در هیـات موضـوع ماده یـک قانون‬ ‫مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتی محموداباد مورد رسـیدگی و تصرفات مالکانـه و بال معارض‬ ‫انـان محـرز و رای الزم صـادر گردیـده جهـت اطلاع عموم به شـرح ذیل اگهی مـی گردد ‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در احمداباد کلیج پالک اصلی ‪ 9‬بخش ‪۲‬‬ ‫‪ 202‬فرعـی زهـرا برخـورداری فرزنـد رحمـت الـه نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 351.96‬متـر مربـع خریـداری مع الواسـطه از رحیم حسـن زاده مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 203‬فرعـی علـی اسـماعیلی پـور فرزنـد حسـن نسـبت بـه ششـدانگ یـک بـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 323.19‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از رحیـم حسـن زاده مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در حاجی کال پالک اصلی ‪ 14‬بخش ‪۲‬‬ ‫‪ 620‬فرعـی سـیدرضا جاللـی فرزنـد سیدحسـین نسـبت بـه ششـدانگ یک بـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 477.45‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از عبداله قاسـمی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در سرخرود پالک اصلی ‪ ۳۶‬بخش ‪۲‬‬ ‫‪ 3552‬فرعـی فرزانـه محمدپـور فرزنـد مصطفـی نسـبت بـه ششـدانگ یـک بـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪146.78‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از امـان الـه خسـروی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 3553‬فرعـی صمـد فتحـی فرزنـد رحمـت اهلل نسـبت بـه ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 485.53‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از هوشـنگ مسـیحا مالـک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 3554‬فرعـی تقـی خسـروی فرزنـد رضا نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 193.57‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از عزت اله خسـروی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 3555‬فرعـی حسـام الدیـن خسـروی فرزنـد رضـا نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 295.20‬متـر مربـع خریـداری مع الواسـطه از عزت اله خسـروی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 3556‬فرعـی علیرضـا الـه وردیخـان فرزنـد محمـد نسـبت بـه ششـدانگ یک بـاب خانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 264.9‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از حسـین قهرمانـی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در وزراءمحله پالک اصلی ‪ ۳۷‬بخش ‪۲‬‬ ‫‪ 208‬فرعـی جواهـر نیکپـور فرزنـد جعفر نسـبت به ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 1382.45‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از ابراهیم خاکپور مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 209‬فرعـی کبـری عجمـی فرزنـد اکبـر نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 349‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از علـی احمدی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در کلوده پالک اصلی ‪ 7‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 574‬فرعـی فخـری محسـنی فرزنـد غالمرضـا نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی کـه سـه سـیر مشـاع عرصـه ان وقـف می باشـد بـه مسـاحت ‪20043‬متـر مربع‬ ‫خریـداری مـع الواسـطه از ابراهیـم ابراهیـم پـور و غالمحسـن ابراهیمـی مالـک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در ترسیاب پالک اصلی ‪ 10‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 998‬از ‪ 528‬فرعـی محسـن طهماسـبی حفـظ ابـاد فرزنـد ابراهیـم نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 122.37‬متر مربع کـه متقاضی خود مالک رسـمی مشـاعی‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در سوراخ مازو پالک اصلی ‪ ۱۴‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 3367‬فرعـی مریـم ترچانـی صالحانـی فرزنـد رمضـان و نعمـت ترچانـی صالحانـی فرزند‬ ‫رحمـت اهلل هرکـدام نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت‬ ‫‪140‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از قلـی یحیـی پور مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 3368‬فرعـی رحمـت اهلل اصفهانـی فرزنـد یوسـف نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 103.53‬متـر مربـع خریـداری مع الواسـطه از سـعداهلل محمدزاده مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 3369‬فرعـی اعظـم مداحـی فرزند عباس نسـبت به ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 281.06‬متـر مربع خریداری مع الواسـطه از غالمحسـین مجیدی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫اینترنـت‪ ،‬در مدرسـه بـا عـدم موفقیـت رو به‬ ‫رو می شـوند‪.‬‬ ‫افسـردگی و تنهائـی نتیجـه اعتیـاد به‬ ‫ا ینتر نت ‪:‬‬ ‫زمانـی کـه کـودک و نوجوانـی بـه اینترنـت‬ ‫معتـاد شـود‪ ،‬انگیزه اش برای تعامـل بادیکران‬ ‫کـم می شـودکه خود اثـرات منفی بـر ارتباط‬ ‫شـخصی و تعاملات اجتماعـی او دارد‪ ،‬ایـن‬ ‫افـراد دوسـتی ها را کـم تر حفظ کـرده‪ ،‬زمان‬ ‫کـم تـری بـا خانـواده سـپری و اسـترس های‬ ‫بیـش تـری را تجربـه مـی کننـد و درنهایـت‬ ‫تنهـا و افسـرده اند‪.‬‬ ‫امـکان صدمـات جسـمی اسـتفاده طوالنـی‬ ‫مـدت از فضـای مجـازی‪:‬‬ ‫کـودکان و نوجوانانـی کـه مـدت طوالنـی از‬ ‫فضای مجازی اسـتفاده می کننـد و از فعالیت‬ ‫هـای مـورد نیـاز ایـن دوران ماننـد دور مـی‬ ‫ماننـد دچـار صدمـات جسـمانی مثـل چاقی‪،‬‬ ‫اسـیب هـای اسـکلتی ‪،‬ضعـف بینایی‪ ،‬تشـنج‬ ‫اپیلپتیـک و یـا حسـاس بـه نـور می شـوند‪.‬‬ ‫مراجعه به پزشـک درخصوص اسـتفاده‬ ‫بی رویـه از اینترنت‪:‬‬ ‫چنانچـه کـودکان و نوجوانـان بـه مرحلـه ای‬ ‫رسـیده انـد کـه اینترنـت را بـه خـواب و غـذا‬ ‫ترجیـح مـی دهنـد و کار و مسـئولیت هـای‬ ‫روزمـره خـود را به خاطر ان عقـب می اندازند‬ ‫متاسـفانه باید بدانید که مشـکل جدی اسـت‬ ‫و الزم اسـت بـا پزشـک مشـورت کنید‪.‬‬ ‫توصیه کارشناسی‪:‬‬ ‫بهتـر اسـت میانـه روی را رعایت کنیـد‪ ،‬یکی‬ ‫از سـاده تریـن راه های جلوگیـری از بروز این‬ ‫مشـکل محدود کـردن مدت زمان اسـتفاده از‬ ‫اینترنـت اسـت و از انجایی که ایـن موضوع از‬ ‫اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت بهتر اسـت‬ ‫یـک تایم بـرای خود تنظیـم کنید تا به شـما‬ ‫یـاداوری کند که نباید بیشـتر از چند سـاعت‬ ‫در دنیای اینترنت باشـید‪.‬‬ ‫تهیه کننده‪ :‬زهرا سعادتی‪ -‬کارشناس‬ ‫ارشد روانشناسی و مددکار اجتماعی‬ ‫کالنتری ‪ 11‬بابل‬ ‫‪ 3370‬فرعـی محمدرضـا نظـر اهاری فرزند حسـن نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 393.6‬متر مربع خریداری مع الواسـطه از ابراهیم اسـماعیل پور مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در تلیکسر پالک اصلی ‪ ۱۵‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 1083‬فرعـی مریـم خـادم باشـی فرزنـد محمدرضا نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪238.8‬متـر مربـع خریداری مع الواسـطه از نصرت اله اسـفندیاری مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 1084‬فرعـی مرضیـه عباسـی فرزنـد حمـزه و اکبر رسـتمی فرزنـد قربان هر کدام نسـبت‬ ‫بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب خانـه به مسـاحت ‪240‬متر مربع خریـداری مع‬ ‫الواسـطه از تیمور یوسـفی مالک رسمی‪.‬‬ ‫‪ 1085‬فرعـی اذر اصغـری فرزنـد کاظـم نسـبت بـه ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 155.45‬متـر مربـع خریـداری مع الواسـطه از موسـی اسـفندیاری مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 1086‬فرعـی سـعید حـق جـو فرزنـد جمـال الدیـن و محمـد شـیرین زاده فرزنـد احمـد‬ ‫هریـک نسـبت به سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یک باب خانـه به مسـاحت ‪ 347.45‬متر‬ ‫مربـع خریـداری مـع الواسـطه از جمشـید لعلی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در گیالپی پالک اصلی ‪ 20‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 240‬فرعـی زهـرا کریمـی فرزنـد باقـر نسـبت به ششـدانگ یک قطعـه زمیـن مزروعی به‬ ‫مسـاحت ‪ 810.7‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از ولـی اله ولـی پور مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قصاب کتی پالک اصلی ‪ 22‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 300‬فرعـی مهـرداد نزهتـی شـعار فرزنـد انـور نسـبت بـه ششـدانگ یـک بـاب خانـه به‬ ‫مسـاحت ‪ 190‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از محمدعلـی اصغـرزاده مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در بونده پالک اصلی ‪ 40‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 273‬فرعـی محمـد سرمسـت فرزنـد رضا نسـبت به ششـدانگ یک باب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 162.74‬متـر مربـع خریـداری مع الواسـطه از عباس فتاحی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در خشت سر پالک اصلی ‪ ۴۵‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 704‬فرعـی حمیـد معـززی فرزنـد محمدعلی نسـبت به ششـدانگ یک باب خانـه که نیم‬ ‫دانـگ مشـاع عرصه وقف می باشـد به مسـاحت ‪ 216.64‬متـر مربع خریداری مع الواسـطه‬ ‫از سیدمحسـن حسـینی مالک رسمی‪.‬‬ ‫‪ 705‬فرعـی فرعـی حمیـد معـززی فرزنـد محمدعلی نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه‬ ‫کـه نیـم دانگ مشـاع عرصه وقف می باشـد بـه مسـاحت ‪ 244.73‬متر مربـع خریداری مع‬ ‫الواسـطه از سیدمحسـن حسـینی مالک رسمی‪.‬‬ ‫‪ 706‬فرعـی حسـین کوکـب مرادیان فرزند حسـن و محمدرضـا فرزانه بناب فرزند محسـن‬ ‫هـر کـدام نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یـک زمیـن مزروعـی که مقـدار نیم‬ ‫دانـگ مشـاع عرصه وقف می باشـد به مسـاحت ‪ 6853.5‬متـر مربع خریداری مع الواسـطه‬ ‫از کیـان خزائی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در محموداباد پالک اصلی ‪ ۴۷‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 3484‬فرعی سـیده عاطفه حسـینی فرزند سیدحسـن نسـبت به ششـدانگ یک باب خانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 205.6‬متـر مربع خریداری مع الواسـطه از رضا کاردل مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 3485‬فرعـی فاطمـه خسـروی پـور فرزنـد علـی اصغـر و سـیده فاطمـه میـری رضاکالئی‬ ‫فرزنـد سـیدرضا هرکـدام نسـبت بـه سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 321.75‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از حسـن رمضانـی مالـک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در علی اباد پالک اصلی ‪ 20‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ 449‬از ‪ 412‬فرعـی مهنـاز قلـی زاده فرزنـد اللهویردی نسـبت به ششـدانگ یـک باب خانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 225.35‬متـر مربـع که متقاضی خود مالک رسـمی مشـاعی می باشـد‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در علمده شرقی پالک اصلی ‪ 21‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ 509‬فرعـی محمـد محمـودی فرزنـد قربانعلـی نسـبت بـه ششـدانگ یـک بـاب خانـه به‬ ‫مسـاحت ‪ 549‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از بانـو صغـری مهیـن مالـک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 510‬فرعـی محمدحسـین رحمتـی فرزنـد رامیـن نسـبت بـه ششـدانگ یک بـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 296.10‬متـر مربـع خریـداری مع الواسـطه از موسـی چترسـفید مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در علمده غربی پالک اصلی ‪22‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ 551‬فرعـی سـیدعلی سـادات شـیرازی فرزنـد سیدحسـین نسـبت به ششـدانگ یک باب‬ ‫‪7‬‬ ‫فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت‪:‬‬ ‫دشمنان قطعا سیلی محکمی از سوی امت‬ ‫حزب اهلل و مردم عزیز خواهند خورد‬ ‫قاسـمی با اشـاره به اینکه دانشـمند هسـته ای شـهید فخری زاده در‬ ‫راه اعتلای علمـی و دفاعـی اسلام و انقلاب و منویات رهبـر معظم‬ ‫انقلاب امام خامنـه ای(مدظله العالی) گام برداشـت گفـت‪ :‬خون پاک‬ ‫ایـن شـهید بیش از پیـش جوانان کشـورمان را در رسـیدن به اهداف‬ ‫بـزرگ اسلام و انقالب بـه حرکـت در مـی اورد و این خود خـاری در‬ ‫چشـم دشـمنان قسـم خورده کشـور اسلامی و انقالبی ما است‪.‬‬ ‫سـرهنگ سیداکبر قاسمی ضمن اشـاره به فرمایشات مقام معظم رهبری(مدظله‬ ‫العالی) در پی به شـهادت رسـیدن دانشـمند هسـته ای گفت‪ :‬انتقام از عامالن و‬ ‫امـران این تـرور ناجوانمردانـه و گام نهادن و حرکت مسـئوالن و جوانان انقالبی‬ ‫مـا در مسـیر و اهداف علمی این شـهید واالمقام بی شـک محقـق می گردد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬امریـکا و رژیم صهیونیسـتی و نوکران حقیرشـان بدانند خون شـهید‬ ‫جـان تـازه ای بـه حرکـت علمـی و دفاعـی مـا مـی دهـد و جوانـان بیـدار ما را‬ ‫بیـش از پیـش در رسـیدن بـه اهداف اسلامی انقالبی کشـورمان بـه حرکت در‬ ‫مـی اورد و خـواب راحـت را از چشـمان دشـمنان مـی گیرد‪.‬‬ ‫قاسـمی گفـت‪ :‬مسـئوالن کشـورمان بـا میثـاق بـا شـهیدان‪ ،‬منویـات رهبـر‬ ‫انقالب(مدظلـه العالـی) را پیگیـری کننـد و بـا نهراسـیدن از دشـمن و حرکـت‬ ‫انقالبـی در مسـیر شـهدا قـدم بـر دارنـد‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه ناحیـه مرکـزی رشـت ضمـن محکومیـت تـرور ناجوانمردانـه‬ ‫دانشـمند هسـته ای کشـور شـهید فخری زاده خاطرنشـان کرد‪ :‬هدف دشـمنان‬ ‫قسـم خورده نظـام و انقلاب از ترورهـای ناجوانمردانـه ایـن اسـت کـه حرکـت‬ ‫و رشـد علمـی کشـورمان را ُکنـد کننـد امـا ایـن دشـمنان بداننـد کـه مـردم و‬ ‫جوانـان مـا هوشـیارند و قطعـاً سـیلی محکمی از سـوی امـت حـزب اهلل و مردم‬ ‫عزیـز خواهنـد خورد‪.‬‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 403.7‬متـر مربـع کـه متقاضی خود مالک رسـمی مشـاعی می باشـد‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در دریاسر پالک اصلی ‪ 25‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ 915‬از ‪ 414‬فرعـی مریـم نظامـی مرندی فرزند مجید نسـبت به ششـدانگ یک باب خانه‬ ‫به مسـاحت ‪ 380‬متر مربع که متقاضی خود مالک رسـمی مشـاعی می باشـد‪.‬‬ ‫‪ 916‬از ‪ 413‬فرعـی بتـول علمـی منفرد فرزند حسـن نسـبت به ششـدانگ یـک باب خانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 435‬متـر مربع که متقاضی خود مالک رسـمی مشـاعی می باشـد‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در میانکلمرز پالک اصلی ‪ 28‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ 223‬فرعـی سـیامک یوسـفی تبـار فرزنـد ناصـر نسـبت بـه ششـدانگ یـک بـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 247‬متـر مربـع کـه متقاضـی خـود مالـک رسـمی مشـاعی می باشـد‪.‬‬ ‫‪ 224‬از ‪ 28‬فرعـی شـیدا میرافتـاب شـهره فرزنـد حمیدرضا نسـبت به ششـدانگ یک باب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 200‬متـر مربـع که متقاضی خود مالک رسـمی مشـاعی می باشـد‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در اهی محله پالک اصلی ‪ 29‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ 578‬از ‪ 96‬فرعـی وحیـد قـره چلـو فرزنـد محمد نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 122.55‬متـر مربـع که متقاضی خود مالک رسـمی مشـاعی می باشـد‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در متوریج پالک اصلی ‪ 30‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ 1679‬فرعـی حامـد حبیبـی حفظ اباد فرزند یوسـف نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 200.7‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از ابوالقاسـم حسـین زاده مالـک‬ ‫رسمی‪.‬‬ ‫‪ 1682‬فرعـی ولـی زارع فرزنـد علی نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت ‪252‬‬ ‫متـر مربـع خریداری مـع الواسـطه از اکبر کاظمی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در اهی محله پالک اصلی ‪ 33‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ 937‬فرعـی عبدالسلام سـیدزاده فرزنـد جان محمد نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 200‬متـر مربع خریداری مع الواسـطه از سـیف اله اسلامی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در جوراکال پالک اصلی ‪ 34‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ 343‬فرعـی علـی نجـف پـور فرزنـد ایرج نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 261.5‬متـر مربـع خریـداری مع الواسـطه از یعقوب شـریفی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ ۳‬قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقد‬ ‫سـند رسـمی و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه مربوطـه این اگهـی در دو نوبت بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز از‬ ‫طریق این روزنامه محلی ‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها عالوه بر انتشـار‬ ‫اگهـی‪ ،‬رای هیـات الصـاق تـا در صورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعالم شـده اعتراض‬ ‫داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی و در روسـتاها از تاریخ الصـاق در محل‬ ‫تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند‪.‬‬ ‫معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت بـه تقدیم دادخواسـت به‬ ‫دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت محـل تحویل دهد‬ ‫کـه در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکول به ارائـه حکم قطعـی دادگاه اسـت و در صورتی‬ ‫کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معتـرض گواهـی تقدیـم دادخواسـت به‬ ‫دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت به صدور سـند مالکیت مـی نماید و‬ ‫صـدور سـند مالکیـت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهی اسـت برابـر ماده ‪۱۳‬‬ ‫ائیـن نامـه مذکـور در مـورد قسـمتی از امالکی که قبلا اظهار نامـه ثبتی پذیرفته نشـده‪،‬‬ ‫واحـد ثبتـی بـا رای هیـات پـس از تنظیـم اظهارنامـه حـاوی تحدید حـدود‪ ،‬مراتـب را در‬ ‫اولیـن اگهـی نوبتـی و تحدید حـدود به صورت همزمان باطالع عموم می رسـاند و نسـبت‬ ‫بـه املاک در جریـان ثبت و فاقد سـابقه تحدیـد حدود‪ ،‬واحـد ثبتی اگهـی تحدید حدود‬ ‫را بـه صـورت اختصاصی منتشـر مـی نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪11/09/1399 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪26/09/۱۳۹9 :‬‬ ‫فرهاد اقابابایی‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک محموداباد‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫سه شنبه ‪ 11 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪762‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫مشارکت ‪ ۳‬درصدی زنان‪:‬‬ ‫اهدای خون یک کار مردانه نیست‬ ‫سازمان انتقال خون و امور بانوان استانداری مازندران تفاهم نامه امضا کردند‬ ‫سـازمان انتقـال خـون مازنـدران و اداره کل امـور زنـان و خانـواده اسـتانداری‬ ‫تفاهم نامـه ای امضـا کردنـد تـا مشـارکت زنـان اسـتان را در اهـدای خـون از طریـق‬ ‫ترویـج فرهنـگ اهـدای خون و ارتقای سـطح دانش زنان نسـبت به این امـر‪ ،‬افزایش‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫زنان اگر اگاه شوند‪ ،‬جامعه پیرامونی خود را نیز اگاه خواهند کردند‬ ‫سـمیه قاسـمی طوسـی مدیـرکل امـور بانـوان و خانـواده اسـتانداری مازنـدران در‬ ‫نشسـت امضـای ایـن تفاهم نامـه تاکیـد کـرد کـه اصـل بـر جلـب توجـه زنـان بـه‬ ‫موضـوع و اهمیـت اهـدای خون اسـت‪ .‬او گفت‪« :‬اگر زنان از مرجـع مطمئن و متقن‪،‬‬ ‫نسـبت بـه موضوعـی اگاهـی یابنـد‪ ،‬جامعـه پیرامونی خـود را نیـز اگاه می سـازند و‬ ‫فرهنگ سـازی می کننـد؛ چـه زنـان خانـه دار چـه زنـان کارمنـد‪».‬‬ ‫او بـر حضـور رسـانه های عمومـی بـرای اطالع رسـانی درسـت در ایـن زمینـه تاکید‬ ‫کـرد و علـت مشـارکت پاییـن زنـان را باورهای عامیه نادرسـت دانسـت‪.‬‬ ‫طوسـی گفـت‪« :‬انتظـار داریم که زنان اسـتان در این طرح مشـارکت داشـته باشـند‬ ‫و سـازمان انتقـال خـون نیـز در مکان هایـی کـه الزم اسـت‪ ،‬واحدهای سـیار خود را‬ ‫حاضـر کند‪».‬‬ ‫او پیگیـری و تعاملات بیـن دسـتگاهی پـس از امضـای هـر تفاهم نامـه ای را عامـل‬ ‫بـه ثمـر رسـیدن ان برشـمرد و بـر امادگـی اداره کل امـور بانـوان و خانـواده در این‬ ‫خصـوص صحه گذاشـت‪.‬‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫طنز‬ ‫اکهی تجدید مناقصه‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫شــهرداری ســرخ رود در نظــر دارد طــی بنــد ‪ 5-9‬مصوبــه شــماره ‪ 20‬مــورخ ‪ 99.6.22‬اجــرای زیرســازی و جــدول زیرگــذر ضلــع‬ ‫غربــی رودخانــه هــراز کمربنــدی شــمالی ســرخ رود (بلــوار ســردار ســلیمانی) را طبــق مــاده ‪ 4‬اییــن نامــه مالــی از طریــق‬ ‫مناقصــه عمومــی در (ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت –ســتاد ایــران) بــه پیمانــکار واجــد شــرایط و براســاس شــرایط‬ ‫مشــروحه ذیــل واگــذار نمایــد‪:‬‬ ‫‪-1‬شــرکت کننــدگان میبایســت ‪ %5‬مبلــغ بــراورد مناقصــه را بصــورت ضمانــت نامــه بانکــی و یــا فیــش نقــدی بــه حســاب شــماره‬ ‫‪ 0105709179006‬و یــا بــه شــماره شــبا ‪ 460170000000105709179006‬نــزد بانــک ملــی بــه نــام شــهرداری ســرخ رود بــا مشــخصات‬ ‫شناســه ملــی ‪ 14002505982‬و کــد اقتصــادی ‪ 411395863998‬و کدپســتی ‪ 4631339787‬واریــز نمــوده و اصــل ضمانــت نامــه یــا‬ ‫فیــش واریــزی را تــا پایــان مهلــت مقرر(ارائــه پیشــنهاد) بــه شــهرداری ارســال نماینــد‪.‬‬ ‫‪-2‬شــرکت کننــدگان میبایســت مبلــغ ‪ 1.000.000‬ریــال بابــت اســناد مناقصــه بــه حســاب شــماره ‪ 105708962007‬شــهرداری نــزد‬ ‫بانــک ملــی شــعبه مرکــزی واریــز و اصــل فیــش واریــزی را تــا پایــان مهلــت مقرر(ارائــه پیشــنهاد) بــه شــهرداری ارســال نماینــد‪.‬‬ ‫‪-3‬زمــان دریافــت اســناد از ســامانه ســتاد از تاریــخ ‪ 99.9.11‬لغایــت ‪ 99.9.15‬و ارائــه پیشــنهادات حداکثــر ‪ 10‬روز تا تاریــخ ‪99.9.26‬‬ ‫از ســایت ســتاد ایــران می باشــد‪.‬‬ ‫‪-4‬شرکت کنندگان میبایست دارای صالحیت پیمانکاری و گواهینامه ‪ hse‬باشند‪.‬‬ ‫‪-5‬کلیه اسناد و مدارک مناقصه فوق از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪-‬ستاد قابل دسترسی می باشد‪.‬‬ ‫‪-6‬پاکتهــا و پیشــنهادات واصلــه در روز پنــج شــنبه مــورخ ‪ 99.9.27‬بــا حضــور اعضــای کمیســیون معامــات بازگشــایی خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫محسن کبود فیروزجائی‬ ‫شهردار سرخ رود‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت دوم‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران‬ ‫موضوع مناقصه ‪ :‬انتخاب پیمانکار جهت اجرای طرح های توسعه و احداث‪ ،‬ترمیم شبکه مسروقه و قدرت مانور به شرح جدول زیر می باشد‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرح مناقصه‬ ‫مبلغ پایه به ریال‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه )‬ ‫فرایند ارجاع کار) به ریال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪99.151-18‬‬ ‫توسعه شهری و روستایی بخش مرکزی نوشهر و صالح الدین‬ ‫کال‬ ‫‪11،032،681،872‬‬ ‫‪776،635،000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪99.154-49‬‬ ‫تجدید مناقصه ترمیم شبکه های مسروقه بخش مرکزی‬ ‫نوشهر و بخش صالح الدین کال‬ ‫‪8،002،217،594‬‬ ‫‪625،111،000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪99.154-51‬‬ ‫تجدید مناقصه اجرای طرح های قدرت مانور و توسعه فیدر‬ ‫امور تنکابن‬ ‫‪6،836،376،535‬‬ ‫‪566،819،000‬‬ ‫مهلت خرید و نحوه دریافت اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫داوطلبــان مــی تواننــد از روز دوشــنبه مــورخ ‪ 1399.09.10‬لغایــت روز شــنبه مــورخ ‪ 1399.09.15‬بــه منظــور دریافــت اســناد بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی‬ ‫دولــت بــه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫مبلغ خرید اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫مبلــغ ‪ 545.000‬ریــال بــه ازای خریــد هــر اســناد در مــدت زمــان تعییــن شــده در بنــد فــوق بــه حســاب سپهر(شــماره ‪ )0101853765005‬بانــک صــادرات‬ ‫(کد‪)2008‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در مناقصه (فرایند ارجاع کار) به شرح زیر می باشد‪:‬‬ ‫ضمانت نامه بانکی حداقل با اعتبار سه ماه و قابل تمدید به مدت سه ماه دیگر‬ ‫اصل فیش واریز وجه به حساب جام به شماره ‪ 16720405.50‬بانک ملت شعبه مرکزی چالوس‬ ‫ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران‬ ‫کسر از محل مطالبات به صورت سند حسابداری از محل مطالبات قطعی تایید شده از سوی امور مالی‬ ‫چک تضمین شده بانکی (چک شخصی مورد قبول نمی باشد)‬ ‫تاریخ بارگزاری پاکات مناقصه‪:‬‬ ‫روز چهارشنبه(ساعت ‪ )08:00‬مورخ ‪1399.09.26‬‬ ‫تاریخ گشایش پاکات مناقصه‪:‬‬ ‫زمان بازگشایی ساعت ‪ 10:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399.09.26‬در محل ستاد شرکت سالن کنفرانس‬ ‫سایر شرایط‪:‬‬ ‫هزینه اگهی هر دو نوبت برعهده دستگاه مناقصه گزار می باشد‪.‬‬ ‫به پیشنهادهای فاقد امضاء‪،‬مشروط‪،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت انقضاء مقرر در فراخوان واصل می شود‪ ،‬مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود‪.‬‬ ‫اعتبار موضوع مناقصه از منابع داخلی می باشد‬ ‫حضور یک نفر از طرف مناقصه گران با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه گشایش پاکات ازاد می باشد‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫چاپ نوبت اول‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪1399.09.10‬‬ ‫چاپ نوبت دوم‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪1399.09.11‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی‬ ‫برق غرب مازندران‬ ‫پرداخت حق حمام‬ ‫و شورای رقابت !‬ ‫حتمـاً بـا دیـدن ایـن عنـوان خیـال کردیـد از این‬ ‫پـس قـرار اسـت شـورای رقابـت نـرخ حمـام های‬ ‫عمومـی را تعییـن کنـد و البـد چـون شـما هم در‬ ‫منـزل حمـام داریـد چنـان ارتباطـی به شـما پیدا‬ ‫نخواهـد کـرد و ایـن خبـر اهمیـت چندانی نـدارد‪.‬‬ ‫امـا زهی خیـال باطل‪ ...‬داسـتان خیلـی پیچیده تر‬ ‫و فراگیـر تـر از ان اسـت کـه شـما فکر مـی کنید‪.‬‬ ‫تـا جایـی ممکن اسـت حمام بـه یک پـای ثابت در‬ ‫سـبد خانوار تبدیل شـود و دولت مجبور شـود یک‬ ‫مبلغـی تحـت عنوان«گرمابـه» نیـز در کنـار یارانه‬ ‫پرداخـت کنـد! امـا اصل داسـتان‪...‬‬ ‫«نسـل اینـده حمام هـا جـدای از ارام بخش بودن‪،‬‬ ‫بـه فـرد اجازه مـی دهنـد تـا از طیف گسـترده ای‬ ‫از فنـاوری هـا کـه در سـایر جنبـه هـای زندگی در‬ ‫جریان هستند‪ ،‬اسـتفاده کند‪ .‬در این میان‪ ،‬فناوری‬ ‫دیجیتالـی بـا دیوارهـای الکترونیکـی و پـرده های‬ ‫دوش نمایشـگر تلویزیـون و شـبکه هـای اجتماعی‬ ‫کـه بـا صـدا فعـال مـی شـوند‪ ،‬نقـش بزرگـی در‬ ‫ایـن محیـط ها ایفـا خواهند کـرد‪ .‬از دیگـر قابلیت‬ ‫هـای ایـن حمـام هـا‪ ،‬برخـورداری از توانایـی انجام‬ ‫مکالمـات تلفنـی از زیـر دوش و اینـه متصـل بـه‬ ‫اینترنـت اسـت‪.‬کابینت هـای موجود در حمـام نیز‬ ‫بـه یـاداوری موعد قـرص ها بـرای فـرد پرداخته و‬ ‫همچنیـن می تواننـد در زمان پایان یافتـن داروها‪،‬‬ ‫از طریـق انالین یک نسـخه جدید سـفارش دهند‪.‬‬ ‫همچنیـن ایـن حمـام ها بـه صرفه جویـی در اب و‬ ‫انـرژی کمک کـرده و اب پسـماند دوش را بازیافت‬ ‫مـی کننـد‪ .‬ایـن در حالی اسـت که اتصـاالت حمام‬ ‫نیـز حـرارت اضافی را به انرژی تبدیـل می کنند‪ .‬از‬ ‫جملـه اولویت های سـرویس های بهداشـتی اینده‬ ‫همچنیـن مـی توان بـه قابلیت خود تمیزشـوندگی‬ ‫انهـا اشـاره کرد‪».‬مالحظـه فرمودید‪ ...‬بنده شـخصاً‬ ‫بـا دیـدن ایـن خبـر بـه شـدت برافروختـه شـدم و‬ ‫بـه قولـی « از روی همچون اتشـم حمـام عالم گرم‬ ‫شـد» البتـه نـه بـه خاطـر گسـترش تکنولـوژی تا‬ ‫حمـام و اشـپزخانه و گالب به رویتـان دوره المیاه‪،‬‬ ‫بلکـه به خاطر تبعـات و اثار منفی ایـن مدل حمام‬ ‫ها‪...‬‬ ‫تصـور بفرمائیـد ایـن حمام ها در سـطح وسـیع راه‬ ‫انـدازی شـوند‪ ،‬ان وقـت حمـام رفتـن هـم بـرای‬ ‫ً‬ ‫قبلا بـرای اسـتحمام‬ ‫خـودش داسـتان مـی شـود‪.‬‬ ‫کافـی بـود یـک حولـه روی دوش تـان بیندازیـد و‬ ‫بعـد از اطمینـان از وصـل بـودن اب‪ ،‬راهـی حمـام‬ ‫شـوید‪ .‬امـا االن علاوه بر نیاز به جریان بـرق باید از‬ ‫وصـل بـودن اینترنـت خانه هـم مطمئن شـوید‪ .‬در‬ ‫واقـع بـا این سـرعت و قطعـی های مکـرر اینترنت‪،‬‬ ‫دوش گرفتـن هـم بـرای خـودش بـه یـک مصیبت‬ ‫تبدیـل مـی شـود‪ .‬تـازه ایـن اول گرفتـاری اسـت‬ ‫چـرا کـه از ایـن پـس در قبـوض تلفـن علاوه بـر‬ ‫حـق جابجایـی و حق اشـتراک و ‪...‬باید شـاهد درج‬ ‫گزینـه «حـق حمام» هـم در قبوض باشـیم که هر‬ ‫از گاهـی بـا مصوبـه شـورای رقابـت سـیر صعودی‬ ‫پیـدا خواهـد کرد‪.‬‬ ‫البته این کل ماجرا نیسـت‪ ،‬معضـل بعدی تبلیغات‬ ‫شـبانه روزی برخی شـرکت های وابسـته است‪ .‬چرا‬ ‫کـه بعـد از تبلیغ دیگ و پاتیل قسـطی و تی و کف‬ ‫پـوش خـودرو در رسـانه ملـی‪ ،‬از ایـن به بعـد باید‬ ‫شـاهد چنین تبلیغاتی نیز باشـیم‪:‬‬ ‫«حمـام کارت » همـراه با ‪ 20‬درصد روشـور اضافی‬ ‫و لیـف مجانـی؛ «هـای دوش»؛ دوش انالیـن را‬ ‫بـا بسـته هـای طالیـی‪ ،‬نقـره ای و برنـزی؛ «فیـن‬ ‫کارت» دوش انالیـن در حمـام هـای باسـتانی و‬ ‫معـروف کشـور‪ ...‬لـذت دوش در حمـام فیـن را بـا‬ ‫فیـن کارت تجربـه کنیـد و ‪...‬‬ ‫البتـه تنهـا ُحسـن ایـن حمـام هـا ایـن اسـت کـه‬ ‫دیگـر برای فرسـتادن بچه هـا نیاز بـه داد و بیداد و‬ ‫تشـر نیسـت‪ ،‬ولی برای بیـرون اوردن انهـا از حمام‬ ‫هـا بایـد به زور متوسـل شـوید! عافیت باشـید‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 761

روزنامه کرانه شمال 761

شماره : 761
تاریخ : 1399/09/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!