روزنامه کرانه شمال شماره 766 - مگ لند
0

روزنامه کرانه شمال شماره 766

روزنامه کرانه شمال شماره 766

روزنامه کرانه شمال شماره 766

‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫ایت اهلل محمدی الئینی در مراسم روز دانشجو در ساری‪:‬‬ ‫سال چهارم‪ /‬دو شنبه ‪ 17/‬اذر‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 766‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫شمال‬ ‫‪6‬‬ ‫علم و دانش باید در راستای خدا باشد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫قطعه ‪ ۲‬ازاد راه شمال؛ افزایش مشکالت مازندران‬ ‫بـا بهـره بـرداری از قطعـه ‪ ۲‬ازاد راه شـمال سـفر ها از پایتخـت به مازنـدران به دلیل کاهـش زمان ‪ ۱.۵‬سـاعته ‪ ،‬افزایـش خواهد یافت بـه همین خاطر بایـد قبل از‬ ‫افتتـاح ایـن قطعـه و بـرای برون رفـت از مشـکالت منطقه هر چه زودتر نسـبت بـه تامین زیر سـاخت هـا برنامه ریزی شـود‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در نشست مجازی با رسانه ها‪:‬‬ ‫محکوم‬ ‫به همدلی هستیم‬ ‫حسین زادگان استاندار مازندران در جلسه‬ ‫شورای اداری مازندران در نوشهر ‪:‬‬ ‫توسعه متوازن؛ نیازمند‬ ‫نگاه عادالنه به سراسر‬ ‫مازندران است‬ ‫‪6‬‬ ‫عده ای در ساری‬ ‫با شادی بنده موافق نیستند‬ ‫فرمانده سپاه کربال در ائیین اختتامیه جشنواره‬ ‫رادیویی بسیج و لیگ سرود مازندران‪:‬‬ ‫کادرسازی و پرورش‬ ‫نیرو های تراز انقالب‬ ‫در هنر از اهداف مهم‬ ‫حوزه فرهنگ است‬ ‫در پیام مدیرکل بنادرودریانوردی امیراباد به مناسبت روز دانشجو امده است‪:‬‬ ‫دانشجو؛ عنصر واقعی فرهنگ ‪ ،‬تاریخ و جامعه‬ ‫محمدعلـی اصـل سـعیدی پـور مدیـر کل‬ ‫بنـادر و دریانـوردی امیرابـاد در پیامـی ‪،‬‬ ‫فرارسـیدن ‪ ۱۶‬اذر روز دانشجو را به فعاالن‬ ‫عرصـه علـم و فنـاوری تبریـک گفت‪.‬‬ ‫متن پیام به این شرح است‪:‬‬ ‫دانشـجویان مصـداق راسـتین « ن والقلـم » در‬ ‫حریـم مقـدس علـم و دانش هسـتند کـه حقایق‬ ‫اعتقـادی ‪ ،‬پویندگـی و بالندگـی جامعـه را در‬ ‫مسـیر تعالـی دانشـجویی ‪ ،‬متجلـی مـی سـازند‪.‬‬ ‫بـدون تردیـد دانشـجو بـا قلـم خـود ‪ ،‬بـه عنوان‬ ‫عنصـر واقعـی فرهنـگ ‪ ،‬تاریـخ و جامعـه و نقش‬ ‫بـی شـماری را کـه در تاریـخ تفکـر و فرهنـگ‬ ‫بشـری ایفـاء می کنـد با نگاهـی بصیرانـه در هم‬ ‫امیختـه و همچـون شـهید فخـری زاده هـا ‪ ،‬بـا‬ ‫حضـور فعـال در تمامـی صحنه ها و بزنـگاه های‬ ‫تاریخـی ‪ ،‬اینـده کشـور را در گام دوم انقلاب به‬ ‫احسـن الحالـی دیگـر بـدل مـی نماید‪.‬‬ ‫دانشـجویان این مرز و بوم بـه فرموده مقام معظم‬ ‫رهبـری (مدظله العالی) افسـران جنگ نرمی می‬ ‫باشـند که سـرافرازی و روشـنی فردای کشـور را‬ ‫در کنـار فعالیـت هـای علمـی خـود ‪ ،‬در عرصـه‬ ‫هـای مختلـف سیاسـی ‪ ،‬فرهنگـی ‪ ،‬اجتماعـی و‬ ‫اقتصـادی در چارچـوب قواعـد قانونـی رقـم مـی‬ ‫زنند‪.‬‬ ‫اینجانـب در پایـان بـا اغتنـام از فرصت به دسـت‬ ‫امـده ‪ ،‬ایـن روز گرانقـدر را به ملت عزیـز ایران و‬ ‫یکایـک همکاران و خانواده محتـرم ان ها تبریک‬ ‫عـرض نمـوده و امیـدوارم خـون گـرم شـهدای‬ ‫‪ ۱۶‬اذر ‪ ۱۳۳۲‬در تمـام امـور زندگیمـان ریشـه‬ ‫دوانیـده و از دسـتاوردها و میـراث ایـن عزیزان به‬ ‫شایسـتگی محافظـت نماییم‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی همزمان با ارزیابی‬ ‫کیفی(فشرده)شماره ‪99.2‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫‪-1‬اداره کل بنــادر و دریانــوردی و منطقــه ویــژه اقتصــادی امیرابــاد درنظــر دارد اراضــی خــود را جهــت ســرمایه‬ ‫گــذاری بمنظــور احــداث ســیلوی غــات بــه ظرفیــت ‪ 30‬هــزار تــن در قالــب عقــد اجــاره (بصــورت ‪ )B.O.T‬بــا بهــره گیــری‬ ‫از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت واگــذار نماید‪.‬کلیــه مراحــل فراینــد مزایــده شــامل ‪ :‬خریــد و دریافــت اســناد‬ ‫مزایــده پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده (ودیعــه)‪ ،‬ارســال پیشــنهادات قیمــت‪ ،‬بازگشــایی پــاکات و اعــام بــه برنــده‬ ‫از طریــق بســتر ســامانه تــدراکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬امــکان پذیــر مــی باشــد‪،‬‬ ‫مزایــده گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلی‪،‬مراحــل ثبــت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی‬ ‫را جهــت شــرکت در مزایــده محقــق ســازند‪.‬تاریخ انتشــار مزایــده در ســایت تاریــخ ‪ 99.09.17‬ســاعت ‪(10‬ده) صبــح مــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫‪-2‬کارفرما‪ :‬اداره کل بنادر و دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی امیراباد‬ ‫‪-3‬شماره فرخوان در سامانه‪5099003635000004 :‬‬ ‫‪-4‬مهلــت دریافــت اســناد مزایــده‪ :‬ســاعت ‪ 10‬صبــح روز دو شــنبه مــورخ ‪ 99.09.17‬الــی ســاعت ‪ 10‬روز شــنبه‬ ‫مــورخ ‪99.09.29‬‬ ‫‪-5‬تاریخ بازدید‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪ 99.10.01‬از ساعت ‪ 10‬صبح الی ‪ 12‬ظهر‬ ‫‪-6‬اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح سه شنبه مورخ ‪99.10.16‬‬ ‫‪-7‬زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 9.30‬صبح سه شنبه مورخ ‪99.10.16‬‬ ‫‪-8‬شرایط الزامی شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫‪ -1-8‬اخذ تاییدیه عدم بدهی از اداره کل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی از طریق دورنگار ‪02188651191‬‬ ‫‪-9‬نشــانی و تلفــن دســتگاه مزایــده گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر در خصــوص اســناد مزایــده و ارائــه پاکــت هــای‬ ‫ا لف ‪:‬‬ ‫مازندران‪،‬بهشــهر‪،‬زاغمرز‪،‬بندر امیرابــاد و تلفــن ‪ 01134623001-5‬دور نــگار‪ 01134623006 :‬کدپســتی‪48541-51331 :‬‬ ‫شناســه ملــی‪ 14000180614:‬کــد اقتصــادی ‪ 411319577986‬کارشــناس اداره ســرمایه گــذاری‪01134512955 :‬‬ ‫‪-10‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت عضویت‪:‬‬ ‫مرکز تماس ‪ 02141934‬دفتر ثبت نام ‪ 85193768‬و ‪88969737‬‬ ‫اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبــت نــام ســایر اســتانها‪،‬در ســایت ســامانه ‪ ( www.setadiran.ir‬بخــش ثبــت نام‪/‬پروفایــل‬ ‫تامیــن کننده‪/‬مزایــده گــر موجــود اســت‪.‬‬ ‫‪-11‬مدت قرارداد سرمایه گذاری‪ 15 :‬سال شمسی (دوره ساخت و ساز‪:‬دو‪2/‬سال‪-‬دوره بهره بردای‪ 13:‬سال)‬ ‫‪-12‬میزان سرمایه گذاری‪ :‬حدود ‪ 380‬میلیارد ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪ -13‬ســپرده شــرکت در مزایده(ودیعــه)‪ :‬مزایــده گــران بایــد ضمانــت نامــه ی بانکــی بــدون قیــد و شــرط و قابــل‬ ‫تمدیــد بــه دفعــات بــه مبلــغ ‪ 1.849.243.050‬ریال(یــک میلیــارد و هشــتصد و چهــل و نــه میلیــون و دویســت و چهــل‬ ‫و ســه هــزار و پنجــاه ریال)یــا اصــل فیــش واریــزی وجــه بــه حســاب شــماره ی ‪IR620100004101064571212386‬‬ ‫نــزد بانــک مرکزی‪،‬قابــل پرداخــت در کلیــه بانــک هــای سراســر کشــور بنــام منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر امیرابــاد(در‬ ‫پاکــت الــف) بارگــذاری نماینــد و تــا ســاعت ‪ 9‬صبــح روز ســه شــنبه مــورخ ‪ 99.10.16‬اصــل ســپرده موصــوف را بــه صــورت‬ ‫حضــوری بــه دبیرخانــه مرکــزی بنــدر امیرابــاد تحویــل و رســید اخــذ نماینــد‪.‬‬ ‫‪-14‬حداقل امتیاز قابل قبول و مدت اعتبار ارزیابی‪ 65 :‬امتیاز و ‪ 24‬ماه شمسی می باشد‪.‬‬ ‫‪-15‬کلیــه اطالعــات مــورد اجــاره شــامل‪ :‬مشخصات‪،‬شــرایط و نحــوه اجــاره در بــرد اعــان عمومــی ســامانه مزایــده‬ ‫قابــل مشاهده‪،‬بررســی و انتخــاب مــی باشــد‪ .‬ضمنــاً اســناد بایــد خوانــا (حداقــل‪ )300 dpi‬اســکن و در ســامانه ســتاد‬ ‫بارگــذاری گــردد‪،‬در صــورت ناخوانــا بــودن بــه اســناد مذکــور ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬توضیح مهم‪:‬باتوجــه بــه ایجــاد‬ ‫قابلیــت جدیــد در ســامانه ســتاد (بخشــنامه شــماره ‪ 1.140935‬مــورخ ‪،)99.05.11‬کلیــه اســناد الکترونیکــی ارســالی‬ ‫شــرکت کننــدگان الزامـاً میبایســت توســط صاحبــان امضــای مجــاز بصــورت الکترونیکــی مهــر و امضــای دیجیتالــی گــردد‪.‬‬ ‫ضمنـاً هزینــه درج اگهــی بــه عهــده کارفرمــا مــی باشــد‪.‬‬ ‫نوبت دوم‪99.09.18 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و‬ ‫م الف‪1056132 :‬‬ ‫دریانوردی امیراباد‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫دو شنبه ‪ 17 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪766‬‬ ‫سیاسی‬ ‫خرب‬ ‫پیام استاندار مازندران‬ ‫به مناسبت ‪ ۱۶‬اذر؛ روز‬ ‫دانشجو‬ ‫احمد حسـین زادگان‪ ،‬مقـام عالی دولـت در مازندران‬ ‫بـا صـدور پیامی؛ فرا رسـیدن شـانزدهم اذر مـاه‪ ،‬روز‬ ‫دانشـجو را به پیشـگامان عرصه علـم و اگاهی تبریک‬ ‫گفت‪‎ .‬‬ ‫به گـزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری مازندران‪،‬‬ ‫متـن کامـل این پیام به شـرح ذیل اسـت‪:‬‬ ‫شـانزدهم اذرمـاه نـه تنهـا یـک مناسـبت و یادکـر ِد‬ ‫تقویمـی صـرف بلکه سـالروز خلق حماسـ ه ای اسـت‬ ‫ِ‬ ‫کـه ابعـاد ان تاریـخ معاصـر ایـران را فراگرفته اسـت؛‬ ‫روزی کـه دانشـجویان اگاه و عدالـت خـواه در محیط‬ ‫علـم امـوزی و اندیشـه ورزی‪ ،‬فریاد استکبارسـتیزی‪،‬‬ ‫ارمان خواهـی و از خـود گذشـتگی بـرای مقاومـت در‬ ‫برابـر اسـتعمار معاصـر را سـردادند و با خـون خویش؛‬ ‫صفحـه ای جـاودان را در کتـاب تاریـخ پایـداری ملت‬ ‫ایـران اسلامی تحریـر و ثبـت کردند‪.‬‬ ‫دانشـجویان بصیـر و اگاه ایرانـی در جریـان شـکل‬ ‫گیـری و رونـد پیـروزی انقلاب اسلامی بـه رهبـری‬ ‫امـام راحـل‪ ،‬تعمیـق و تبیین امـوزه هـا و ارمان های‬ ‫انقلاب‪ ،‬دوران دفـاع مقـدس و صحنـه هـا و عرصـه‬ ‫هـای مختلـف مخاطـره و سـازندگی در لحظـه لحظه‬ ‫تاریـخ معاصـر همـواره بـه صـورت عنصـری موثـر و‬ ‫تعییـن کننـده حضـور داشـته و امـروز نیـز تحـت‬ ‫منویـات رهبـر معظـم انقلاب اسلامی ( مـد ظلـه‬ ‫العالی )؛ در سـنگرهای اسـتقالل علمی و تکنولوژیک‪،‬‬ ‫مجاهـدت مـی کننـد و توسـعه و تعالـی غـرور افرین‬ ‫ایـران اسلامی در سـال های اخیـر مدیـون روحیـه‬ ‫خودبـاوری‪ ،‬غـرور ملـی‪ ،‬تـوان علمـی و اتکا بـه دانش‬ ‫بومـی دانشـجویان متعهـد و جوانـان متخصـص اسـت‪.‬‬ ‫کشـور مـا امـروز بیـش از هـر زمـان دیگری بـه جد و‬ ‫جهـد در زمینـه هـای مختلف علـوم و تکنولوژی های‬ ‫نو و تحرک و پویایی دانشـگاه و دانشـجویان فرهیخته‬ ‫بـرای تثبیـت پایـه هـای خودکفایـی و اسـتقالل و‬ ‫دسـت یابـی های بـه یافتـه هـای علمـی روز و اینده‬ ‫نیازمند اسـت و شـکی نیسـت کـه جریـان پویای علم‬ ‫در دانشـگاه های ما با شـتاب و کیفیـت هرچه تمامتر‬ ‫بـه این سـمت و سـو در حرکت اسـت‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن گرامی داشـت یـاد و خاطره شـهدای‬ ‫واالمقـام دانشـجو بویژه شـهیدان روز تاریخی ‪ 16‬اذر؛‬ ‫مهـدی شـریعت رضوی‪ ،‬احمـد قندچـی و مصطفـی‬ ‫بزرگ نیـا ایـن روز تاریخـی‪ ،‬حماسـی و بـزرگ را بـه‬ ‫همـه دانشـجویان سراسـر ایـران اسلامی خاصـه‬ ‫دانشـجویان عزیـز دانشـگاه هـای اسـتان مازنـدران و‬ ‫مراکـز امـوزش عالـی تبریک مـی گویم؛ امیـدوارم در‬ ‫فتـح قله هـای دانـش‪ ،‬عـزت و تقویـت اقتـدار علمـی‬ ‫ایـران اسلامی بیـش از پیـش موفـق و مویـد باشـند‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫حسین زادگان استاندار مازندران در جلسه شورای اداری مازندران در نوشهر ‪:‬‬ ‫توسعه متوازن؛ نیازمند نگاه عادالنه به سراسر مازندران است‬ ‫حسـین زادگان در جلسه شـورای اداری مازندران‬ ‫در نوشـهر گفت‪ :‬مازندران در سـایه نـگاه عادالنه‬ ‫بـه نقطـه نقطه اسـتان‪ ،‬توزیـع اعتبـارات متوازن‬ ‫و تلاش‪ ،‬تعامـل و پیگیری مسـتمر به توسـعه و‬ ‫اعتالء دسـت مـی یابد‪‎.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری‬ ‫مازنـدران‪ ،‬احمـد حسـین زادگان در جلسـه‬ ‫شـورای ادارای مازنـدران در نوشـهر از همـه‬ ‫دسـت انـدرکاران و مجریـان طـرح هوشـمند‬ ‫محدودیت هـای کرونایـی در سراسـر اسـتان‬ ‫قدردانـی کـرد و افـزود‪ :‬از مـردم عزیـز مازنـدران‬ ‫علیرغـم همـه مشـکالت بخاطـر همراهـی و‬ ‫همـکاری بـا مجریـان طـرح و رعایـت پروتکلها و‬ ‫دسـتورالعمل هـا در ایـن ایـام تشـکر مـی کنـم‪.‬‬ ‫خوشـبختانه اسـتان وضعیـت مناسـبی دارد و از‬ ‫مـردم انتظـار دارم؛ بـه شـکل سـختگیرانه تـری‬ ‫اجـرای طـرح را اسـتمرار ببخشـند تـا شـاهد‬ ‫نتایجـی بیـش از پیـش مطلـوب باشـیم‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران بـا بیـان ایـن کـه شـواهد و‬ ‫تحقیقـات نشـان مـی دهـد کـه از سـال ‪ ۹۰‬بـه‬ ‫بعـد‪ ،‬توسـعه در مازنـدران متـوازن نبـوده و در‬ ‫کشـور نیـز این شـرایط بنحـوی همینطـور بوده‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬در مازندران برخی شـهرها‬ ‫از توسـعه بیشتر و برخی شـهرها به دلیل کسری‬ ‫اعتبـارات و یـا عـدم توانایـی مدیریت هـای وقت‬ ‫از جـذب اعتبـارات کمتـر برخـوردار بوده انـد که‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫پیام استاندار گلستان به مناسبت روز دانشجو؛‬ ‫افتتاح قطعه ‪ ۲‬ازاد راه‬ ‫شمال مشکالت مازندران را‬ ‫دوچندان می کند‬ ‫محمدعلـی محسـنی بندپـی در نشسـت شـورای اداری‬ ‫مازنـدران کـه بـه ریاسـت اسـتاندار در نوشـهر برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬افـزود ‪ :‬بـا بهره بـرداری از قطعـه ‪ ۲‬ازاد راه شـمال‬ ‫سـفر هـا از پایتخت بـه مازندران بـه دلیل کاهـش زمان‬ ‫‪ ۱.۵‬سـاعته ‪ ،‬افزایـش خواهـد یافـت بـه همیـن خاطـر‬ ‫بایـد قبـل از افتتـاح ایـن قطعـه و بـرای بـرون رفـت از‬ ‫مشـکالت منطقـه هـر چـه زودتر نسـبت بـه تامیـن زیر‬ ‫سـاخت هـا برنامـه ریـزی شـود‪.‬قطعه ‪ ۲‬ازاد راه تهـران‬ ‫شـمال به طـول تقریبـی ‪ ۲۲‬کیلومتـر از شهرسـتانک تا‬ ‫پل زنگول در حال سـاخت اسـت و قرار اسـت بهار سـال‬ ‫اینـده زیـر بـار ترافیک بـرود‪ .‬قطعـه یـک ازاد راه تهران‬ ‫شـمال هـم از انتهـای منطقه یـک تهران تا شهرسـتانک‬ ‫در اسـفند ماه سـال گذشـته بـا حضور رئیـس جمهوری‬ ‫افتتـاح شـده بود‪.‬این نماینـده مجلس در باره زیرسـاخت‬ ‫هـای مـورد نیاز کـه پیش نیـاز افتتـاح قطعـه ‪ ۲‬ازاد راه‬ ‫تهـران ‪ -‬شـمال محسـوب مـی شـود ‪ ،‬توضیح نـداد‪.‬وی‬ ‫همچنیـن به مشـکالت بخش کشـاورزی غـرب مازندران‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت ‪ :‬هنـوز تعریف خاصـی از این منطقه‬ ‫نشـده که کشـاورزی یا قطب گردشـگری اسـت ‪ .‬فعالیت‬ ‫در هـر بخشـی نیاز به طـرح مدون و افق روشـن چندین‬ ‫سـاله دارد کـه مـی توان بـا امایش سـرزمینی حدود ‪۹۰‬‬ ‫درصد از مشـکالت این بخش ها را برطرف کرد‪.‬محسـنی‬ ‫بندپـی اظهـار داشـت ‪ :‬بـه خاطـر نبـود برنامـه بـرای‬ ‫کشـاورزی منطقـه در گذشـته ‪ ،‬امـروز بخـش زیـادی از‬ ‫اراضـی مازنـدران مانند گوشـت قربانی قطعه قطعه شـده‬ ‫و یکـی پـس از دیگـری بـه شـکل غیر مجـاز یا بـه بهانه‬ ‫هـای دیگـر تغییر کاربـری می یابـد و کشـاورز هم دیگر‬ ‫زمینـی در اختیـار نـدارد ‪ .‬وی افـزود ‪ :‬بر اسـاس گزارش‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق غـرب مازنـدران ‪ ،‬حـدود‬ ‫‪ ۵۱‬درصـد از ‪ ۶۳۰‬هـزار مشـترک ایـن شـرکت را افـراد‬ ‫دارای سـکونت غیـر دائـم تشـکیل می دهند که نشـانگر‬ ‫حضـور جمعیـت غیربومـی زیـادی در این منطقه اسـت‬ ‫و ایـن جمعیـت در نیمـه نخسـت سـال از ایـن منطقـه‬ ‫در بخـش هـای مختلـف خدمـات دریافـت مـی کننـد ‪،‬‬ ‫در حالـی کـه اعتبـارات تخصیصـی بـر اسـاس شـاخص‬ ‫جمعیـت بومـی صورت مـی گیرد‪.‬این نماینـده مجلس از‬ ‫انچـه کـه کنـدی روند اجرای طـرح هـای تعریض جاده‬ ‫چالـوس ‪ -‬مـرزن ابـاد در مسـیر جـاده کنـدوان ‪ ،‬طـرح‬ ‫ملـی ابرسـانی مـرزن ابـاد به شـهرهای نوشـهر‪ ،‬چالوس‬ ‫‪ ،‬هچیـرود ‪ ،‬مـرزن ابـاد و ‪ ۱۲۹‬روسـتای ایـن مناطـق ‪،‬‬ ‫گازرسـانی بـه بخـش کجـور ‪ ،‬رفـع نقـاط حادثـه خیـز‬ ‫جـاده هـای ارتباطی و فرعـی مناطق روسـتایی گله کرد‬ ‫و خواسـتار اختصـاص کادر درمانی متخصص و تخصیص‬ ‫اعتبـارات الزم بـرای سـاخت مرکـز درمانی انژیـو گرافی‬ ‫شهرسـتان چالوس شـد‪.‬‬ ‫در هـر دو صـورت حاصلـی جـز ایـن کـه برخـی‬ ‫شهرسـتان ها کمتـر توسـعه یافته انـد‪ ،‬نداشـته‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫مقـام عالـی دولت در اسـتان با اشـاره بـه این که‬ ‫بخشـی از مشـکالت موجـود در حـوزه عمرانـی‬ ‫و اقتصـادی بـا تذکـر‪ ،‬پیگیـری و تلاش بیشـتر‬ ‫حـل می شـود‪ ،‬عنـوان کـرد‪ :‬توسـعه اسـتان در‬ ‫همـه نقـاط و بخش هـا نیازمند مجاهـدت‪ ،‬اتفاق‬ ‫نظـر و هم افزایی اسـت و در سـایه همکاری بین‬ ‫دولـت و قوای مختلـف بویژه نماینـدگان مجلس‬ ‫حـل می شـود‪.‬‬ ‫حسـین زادگان بـه پیگیـری برخـی از ایـن‬ ‫مشـکالت در غـرب اسـتان در سـایه تعامـل و‬ ‫هـم افزایـی بویـژه مجتمع هـای فرهنگـی و رفـع‬ ‫مشـکالت ان هـا اشـاره کـرد و ابـراز داشـت‪ :‬در‬ ‫مجمـوع ‪ 30‬مصوبـه اجرایـی و عملیاتـی هسـت‬ ‫کـه قـرار شـد پـس از اینکـه فرصـت قانونـی و‬ ‫معقـول بـه دسـتگاه هـا داده شـد‪ ،‬جلسـه ای بـا‬ ‫حضـور فرمانـداران و مدیـران بـرای پیگیری این‬ ‫مصوبـات تشـکیل شـود تـا به فراموشـی سـپرده‬ ‫نشو د ‪.‬‬ ‫اسـتاندار پیگیـری مسـایل مناطـق مختلـف‬ ‫اسـتان و غـرب مازنـدران را یکـی از برنامـه های‬ ‫اسـتانداری دانسـت و از معاونـان اسـتانداری کـه‬ ‫مرتبـادرمنطقـهحضـورمـییابنـد‪،‬قدردانـیکـرد‪.‬‬ ‫حسـین زادگان رهایـی از برخـی از محدودیـت‬ ‫های زیسـت محیطی برای توسـعه و اشـتغال در‬ ‫اسـتان را نیازمنـد بازنگری در قوانیـن و همراهی‬ ‫نماینـدگان در ایـن راسـتا دانسـت و گفـت‪ :‬برای‬ ‫تحقـق ایـن مهـم در صورتـی کـه نماینـدگان‬ ‫مجلـس طرحـی را در قالـب لکـه ای از نقـاط‬ ‫مختلـف اسـتان مازنـدران در مجلس بـه تصویب‬ ‫برسـانند بـرای همیشـه دغدغه زیسـت محیطی‬ ‫اسـتان بـرای اجرای برخـی طرح هـای عمرانی و‬ ‫اقتصادی حل خواهد شـد و طـرح ها و واحدهای‬ ‫تولیـدی بایـد بـه شـکل لکـه ای در قالـب طـرح‬ ‫جامـع دیـده شـود کـه محدودیـت های زیسـت‬ ‫محیطـی مانع اجـرای این طرح ها برای سـرمایه‬ ‫گذاران نشـود‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان این که مقابله با سـاخت و سـازهای‬ ‫غیـر مجـاز در غرب مازنـدران یک اولویت اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬نبایـد جذابیـت ایـن خطـه بخاطر دسـت‬ ‫انـدازی در مواهـب طبیعی و دیگر چشـم اندازی‬ ‫هـای گردشـگری به مخاطـره بیفتد‪.‬‬ ‫حسـین زادگان بازنگـری در اجـرای طـرح هـای‬ ‫هـادی در نقـاط روسـتایی را راهـی دیگـر بـرای‬ ‫بـرون رفـت از معضـل سـاخت و سـازهای غیـر‬ ‫مجاز پیشـنهاد کرد و ادامه داد‪ :‬این مسـائل مهم‬ ‫بایـد در اسـرع وقـت در نشسـت شـورای برنامـه‬ ‫ریـزی اسـتان مطـرح و سـاز و کارهـای قانونـی‬ ‫بـرای ان اتخاذ شـود‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران توسـعه کشـت گلخانـه ای را‬ ‫جـزو اولویت هـای مناطق غربی اسـتان دانسـت‬ ‫و گفـت‪ :‬از انجایـی بیشـترین منابـع ابـی بـه‬ ‫خاطـر رودخانـه هـای متعـدد و بـارش بـاران در‬ ‫غـرب مازنـدران وجـود دارد‪ ،‬بنابرایـن ایـن خطه‬ ‫مسـتعد برای تولیـد محصوالت گلخانه ای اسـت‬ ‫و دولـت هـم در این زمینه با پرداخت تسـهیالت‬ ‫از فعـاالن ایـن بخـش حمایـت خواهـد کرد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه انتخـاب اسـتان مازنـدران بـه‬ ‫عنـوان پایتخـت گردشـگری کشـورهای اکـو در‬ ‫سـال ‪ ۲۰۲۲‬گفـت کـه این رویکـرد اتفاق مهمی‬ ‫بـرای اسـتان اسـت و نبایـد تصـور کـرد کـه این‬ ‫طرح فقط شـامل محـدوده و یا مرکز اسـتان می‬ ‫شـود در حالـی کـه ایـن مهم بـه تمامی گسـتره‬ ‫اسـتان مازنـدران بـر می گـردد و انشـااهلل پس از‬ ‫برچیده شـدن کرونا شـاهد برگزاری ایـن رویداد‬ ‫در تمامـی شهرسـتانهای اسـتان باشـیم و همـه‬ ‫بایـد بـرای معرفـی مازندران بـه میـدان بیایند‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت ویدیوکنفرانسـی کـه علیپـور و‬ ‫محسـنی بندپـی‪ ،‬نماینـدگان مـردم قائـم شـهر‪،‬‬ ‫جویبار‪ ،‬سـوادکوه‪ ،‬سـوادکوه شـمالی و سیمرغ و‬ ‫نوشـهر؛ چالوس و کالردشـت؛ معاونین اسـتاندار‬ ‫و ائمـه جمعـه و فرمانـداران این سـه شهرسـتان‬ ‫و برخـی اعضـاء حضـور داشـتند‪ ،‬فرمانـداران‬ ‫گزارشـی از مسـایل‪ ،‬مشـکالت و برنامـه هـای‬ ‫شهرسـتان هـای متبـوع ارایـه کردنـد‪.‬‬ ‫دفاع از عزت و کرامت مردم باید در‬ ‫ارمان دانشجو باشد‬ ‫اسـتاندار گلسـتان در پیامی به مناسبت روز دانشجو‪،‬‬ ‫ضمـن تبریک این روز به دانشـجویان و دانشـگاهیان‬ ‫اظهـار کرد‪ :‬رسـالت دانشـجو صرفاً یـاد گرفتن دانش‬ ‫نیسـت بلکـه دفـاع از عـزت و کرامـت مـردم باید در‬ ‫ارمان او باشـد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلسـتان؛‬ ‫متـن کامـل پیـام دکتـر هادی حق شـناس به شـرح‬ ‫زیر اسـت‪:‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫‪ ۱۶‬اذر ‪ ۱۳۳۲‬یعنـی کمتـر از چهـار مـاه پـس‬ ‫از کودتـای امریـکا بـر علیـه دولـت ملـی مصـدق‪،‬‬ ‫نیکسـون‪ ،‬معـاون رئیـس جمهـور امریـکا بـه ایـران‬ ‫می ایـد و شـاه بـه پـاس تقدیـر از متولیـان کودتـا‪،‬‬ ‫سـه دانشـجوی دانشـکده فنی دانشـگاه تهـران را به‬ ‫رگبار مسلسـل می بنـدد‪ .‬امروز ‪ ۶۷‬سـال از ان تاریخ‬ ‫می گـذرد؛ نـه امریـکا دسـت از ماهیـت اسـتکباری‬ ‫خـود کشـیده و نـه مـردم ایـران‪ ،‬علی رغـم فشـار‬ ‫حداکثـری‪ ،‬دسـت از ارمـان خـود یعنی پیشـرفت و‬ ‫عدالـت برداشـتند‪.‬‬ ‫دانشـگاه طی ‪ ۶۷‬سـال گذشـته‪ ،‬مهمتریـن نیازهای‬ ‫کشـور را تامیـن کـرده اسـت؛ تحریم هـای سـنوات‬ ‫گذشـته‪ ،‬منجر به خوداتکایی مردم و دانشـگاه شـده‬ ‫اسـت‪ .‬امـروز بـه خاطـر خدمـات دانشـگاه و از جـان‬ ‫گذشـتگی دانشـمندان سـرافرازی چـون شـهیدان‬ ‫فخـری زاده‪ ،‬احمـدی روشـن و ‪ ...‬کـه در همیـن‬ ‫دانشـگاه هـا برای سـربلندی ایران عزیز تلاش کرده‬ ‫انـد‪ ،‬وابسـتگی مـردم عزیـز ایـران به حداقل رسـیده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫امـا می دانیـم کـه نبایـد جوهـر اصلـی دانشـگاه‬ ‫یعنـی دانشـجو را فرامـوش کـرد‪ .‬ارکان دانشـگاه‪،‬‬ ‫بـدون دانشـجو معنـی نـدارد؛ از طرف دیگر رسـالت‬ ‫دانشـجو صرفـاً یـاد گرفتن دانش نیسـت بلکـه دفاع‬ ‫از عـزت و کرامـت مـردم بایـد در ارمـان او باشـد‪.‬‬ ‫دانشـجو امروز خسـته از موانع پیشـرفت در گذشـته‬ ‫نیسـت و امیـدوار به چشـم انـداز اینـده‪ ،‬همچنان به‬ ‫سـمت قله پیشـرفت حرکت مـی کنـد‪ .‬ارمانخواهی‪،‬‬ ‫عدالتخواهـی‪ ،‬ازادگـی و ایسـتادگی برخـی از‬ ‫ویژگی هـای ممتـاز اوسـت‪.‬‬ ‫اینجانـب‪ ،‬روز دانشـجو را بـه همـه دانشـجویان‬ ‫گلسـتان تبریـک مـی گویـم؛ ارزو دارم در ایـن عصر‬ ‫ناجوانمردانـه تحریـم و کرونـا‪ ،‬دانشـجویان عزیـز در‬ ‫کنـار مـردم ایران‪ ،‬گام بلندی به سـوی قله پیشـرفت‬ ‫و عـزت ایـران عزیـز بردارنـد‪.‬‬ ‫هادی حق شناس‬ ‫استاندار گلستان‬ ‫‪ ۱۶‬اذر مظهر اراده دانشجویان متعهد در‬ ‫فتح قله های دانایی است‬ ‫عضـو مجمـع نماینـدگان مازنـدران‪ ،‬از ‪ ۱۶‬اذر و روز‬ ‫دانشـجو بـه عنـوان مظهـر اراده دانشـجویان متعهـد و‬ ‫دیـن بـاور در فتـح قلـه هـای فرهیختگـی و دانایی یاد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫علی کریمی فیروزجایی در پیامی به مناسـبت ‪ ۱۶‬اذر‪،‬‬ ‫روز دانشـجو از ان بـه عنـوان مظهـر اراده دانشـجویان‬ ‫متعهـد ودیـن بـاور در فتـح قله هـای فرهیختگـی و‬ ‫دانایـی یـاد کرد و دراین پیام اورده اسـت‪ :‬دانشـجویان‬ ‫نمـاد خـرد ورزی و مانایـی اندیشـه های متعالـی در‬ ‫وادی سـترگ دینـداری و بیـداری هسـتند کـه با عبور‬ ‫از مرزهـای دانـش و فرهنـگ از کیـان عقیـده و ایمـان‬ ‫ملـت بصیـر و هوشـیار صیانـت می کننـد وان را غایت‬ ‫ارزشـهای بـی پایـان انسـانی و انقالبـی می دانند‪.‬‬ ‫اینجانـب بـا گرامیداشـت مقـام شـامخ دانشـجویان‬ ‫شـاهد االله هـای سـرخ و نامـداران والیـت مـداری که‬ ‫در بوسـتان انقلاب ارمیده انـد‪ ،‬توفیقـات مضاعـف و‬ ‫درخشـندگی همـه دانشـجویان فهیـم و بـا اراده ایـن‬ ‫سـرزمین بویژه دانشـجویان دیـار علویان و شهرسـتان‬ ‫دارالمومنیـن بابـل را در عرصـه علـم و دانـش و فتـح‬ ‫قله هـای فرهیختگـی از خداونـد سـبحان مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫استاندار گیالن در نشست صمیمی با نمایندگان تشکل های دانشجویی استان عنوان داشت؛‬ ‫حمایت از پژوهش و تحقیقات دانشگاهی‪،‬‬ ‫مبتنی بر سند امایش سرزمینی گیالن‬ ‫اسـتاندار گیالن دوره دانشـجویی را سـراغاز حرکت در مسیر‬ ‫خـردورزی دانسـت و بـا طرح ایـن انتظـار از دانشـجویان که‬ ‫بیـن تولیـدات علمـی و نیازهـای اسـتان پیوند برقـرار کنند‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬از پژوهـش ها و تحقیقات دانشـگاهی مبتنی بر سـند‬ ‫امایـش سـرزمینی گیلان حمایت و پشـتیبانی می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری گیلان‪ ،‬دکتر‬ ‫ارسلان زارع در نشسـت صمیمـی با نمایندگان تشـکل های‬ ‫دانشـجویی اسـتان که بیـش از دو سـاعت به طـول انجامید؛‬ ‫بـا تبریـک ‪ ۱۶‬اذر روز دانشـجو‪ ،‬ایـن روز را سـراغاز و نقطـه‬ ‫عطـف جنبـش دانشـجویی خوانـد و گفـت‪ :‬ایـن جنبـش به‬ ‫معنای حضور همه دانشـجویان در عرصه فرهنگ و سیاسـت‬ ‫اسـت و بایـد ان را گام هایـی اسـتوار بـرای ازادی‪ ،‬عدالـت‬ ‫خواهـی و اسـتقالل خواهی‪ ،‬استعمارسـتیزی و نفی اسـتبداد‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫وی بـا درود بـه روان پـاک همـه شـهدای دوران انقلاب‬ ‫اسلامی بـه ویـژه شـهدای دانشـجو ‪ ،‬اسـتادان و همچنیـن‬ ‫دانشـجویان شـهیدی کـه در دوران دفـاع مقـدس از کشـور‬ ‫و عـزت ایـن سـرزمین دفـاع کردنـد ‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دانشـجویان؛‬ ‫ت و دوره دانشـجویی نیـز سـراغاز‬ ‫دیده بـان علـم و سیاسـ ‬ ‫حرکـت در مسـیر خـردورزی و منافع ملی اسـت و انتقادهای‬ ‫قشـر دانشـجو کـه از سـر دلسـوزی همراه بـا شـجاعت بیان‬ ‫شـود؛ نمایانگـر راهی سـت کـه جامعه را به سـمت پیشـرفت‬ ‫رهنمـون می سـازد‪.‬‬ ‫دکتـر زارع با بیان اینکه در ادبیات علوم سیاسـی‪ ،‬دانشـجوی‬ ‫مطلـوب بـه فردی اطالق می شـود کـه در دانشـگاه به درجه‬ ‫باالیی از بینش و درک سیاسـی رسـیده و در قبال سرنوشـت‬ ‫خود‪ ،‬جامعه و مسـایل سیاسـی حساسـیت الزم را نشـان می‬ ‫دهـد ‪ ،‬افـزود‪ :‬دانشـجوی مطلـوب در نظـام هـای اسلامی از‬ ‫خصوصیـات ارزشـمندی همچـون معرفـت دینـی ‪ ،‬معنویت‪،‬‬ ‫بینش سیاسـی ‪ ،‬ارمانگرایی‪ ،‬هوشـیاری ‪ ،‬خالقیت‪ ،‬نواوری و‬ ‫قانونمداری برخوردار اسـت‪.‬وی خاطرنشـان کرد‪ ۱۶ :‬اذر که‬ ‫به اسـم دانشـجو و روز دانشـجو نام گرفته؛ به سـبب مقاومت‬ ‫دانشـجویانی اسـت کـه در برابـر تعـدی و تجـاوز بـه منافـع‬ ‫ملـت‪ ،‬بـه پـا خاسـتند و در ایـن میان شـهیدانی نیـز تقدیم‬ ‫کردنـد و امـروز هم مـردم ایران در برابر ظلـم مضاعفی که در‬ ‫لبـاس جنـگ اقتصادی نمایان شـده‪ ،‬ایسـتادگی کـرده اند و‬ ‫دانشـجویان‪ ،‬باید روایتگر این پایمردی باشند‪.‬اسـتاندار گیالن‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬اگر دانشـگاه را پرچمـدار علم و دانـش بدانیم ‪،‬‬ ‫انتقادهایـی که از نهاد دانشـگاه برمی اید روی دیگر سـکه ای‬ ‫اسـت که کشـورمان را به سـعادت‪ ،‬تعالی و پیشـرفت هدایت‬ ‫می کنـد؛ از ایـن رو معتقـدم نقـد‪ ،‬پرسشـگری و پژوهـش دو‬ ‫روی یـک سـکه برای اعتلای ایران عزیز هسـتند‪.‬‬ ‫وی افزایـش قـدرت علمـی و اقتصـادی را از ملزومـات اقتدار‬ ‫ملـی دانسـت که دانشـجویان و دانش پژوهـان‪ ،‬نقش افرینان‬ ‫اصلـی نیل بـه این مهم هسـتند‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در اسـتان بـا بیـان اینکه نـام و جایگاه‬ ‫دانشـجو بـدون دانش پـژوه بـودن در جایگاه واقعی خـود قرار‬ ‫نمی گیـرد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬در جلسـه های مرتبـط بـا موضوع‬ ‫امـوزش‪ ،‬همـواره بـر مهـارت اموزی تاکیـد دارم و امـروز هم‬ ‫همراهـی دانـش انـدوزی و مهـارت ورزی را یاداور می شـوم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬انتظـاری کـه از نهـاد دانشـگاه وجـود دارد؛ اینکه‬ ‫خالقیـت‪ ،‬نـواوری و تولیـدات علمی را به نیازهـای روز پیوند‬ ‫زده و در جهـت توسـعه اقتصـاد دانش بنیـان حرکت کند؛ به‬ ‫بیـان بهتر محصـول دانشـگاه در جامعه دیده شـود‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایـن واقعیتـی انکارناپذیـر اسـت کـه اینـده مـا بـه علـم‬ ‫و دانـش‪ ،‬فنـاوری‪ ،‬مهـارت‪ ،‬نشـاط و امیـد گـره خـورده و بـا‬ ‫وحدت و انسـجام می توانیم اسـتان را اداره کرده و به سـوی‬ ‫توسـعه و بهبـودی وضعیـت مردم سـوق دهیم‪.‬‬ ‫دکتـر زارع بیان داشـت‪ :‬اهمیـت اعتماد مردم‪ ،‬دانشـگاهیان‪،‬‬ ‫دانشـجویان و جوانـان بـه مسـئوالن واقعیـت دیگـری اسـت‬ ‫ن چشـ م پوشـید زیـرا ایـن مهـم مهمتریـن و‬ ‫کـه نبایـد از ا ‬ ‫بزرگتریـن سـرمایه محسـوب مـی شـود‪.‬وی بـا اشـاره بـه‬ ‫گذشـت افـزون بـر ‪ ۹‬مـاه از شـیوع کرونـا در ایـران و جهـان‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬بـرای مقابلـه بـا ایـن ویـروس‪ ،‬حفظ سلامت‬ ‫مـردم و مدیریـت شـرایط عمومـی‪ ،‬تصمیماتـی اتخـاذ شـد‬ ‫کـه یکـی از انهـا‪ ،‬امـوزش غیرحضـوری دانـش امـوزان و‬ ‫دانشـجویان بوده اسـت‪.‬دکتر زارع با اشـاره به جایگاه اموزش‬ ‫حضـوری و تاثیرگـذاری بـاالی ان در علـم امـوزی گفـت ‪:‬‬ ‫امـوزش مجـازی متاثـر از شـرایط کرونایـی‪ ،‬تصمیمی اسـت‬ ‫کـه مانـع از ایجـاد توقـف در فعالیت های علمـی و تحقیقاتی‬ ‫می شـود و الزم اسـت در جهت تعالی بخشـی ان ‪ ،‬نسـبت به‬ ‫توسـعه زیرسـاخت هـا نیـز اقـدام کرد‪.‬‬ ‫دکتـر زارع بـه نشسـت هفتـه گذشـته خـود بـا جمعـی از‬ ‫اسـتادان دانشـگاه گیالن اشـاره و اضافه کرد‪ :‬در این نشسـت‬ ‫بـه نقـش اثرگـذار انـان در جریـان مدیریـت مطلـوب کرونـا‬ ‫اشـاره کـردم و اینک نیز از شـما دانشـجویان می خواهم برای‬ ‫ارتقـاء سـطح فرهنگـی جامعـه بویـژه ترویـج سـبک جدیـد‬ ‫زندگـی متاثـر از شـیوع ایـن بیمـاری‪ ،‬یاریگر باشـند‪.‬‬ ‫وی بـر لـزوم همـت و تلاش دانشـجویان بعنـوان قشـری‬ ‫فرهیختـه بـرای اگاهی افزایـی به جامعه درخصـوص اهمیت‬ ‫رعایـت توصیـه هـای بهداشـتی تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫دکتـر زارع بیـان داشـت‪ :‬معتقـدم بـرای سـاختن اینـده‪ ،‬در‬ ‫کنـار اهمیـت انجـام برنامه ریزی‪ ،‬الزم اسـت از ثـروت عظیم‬ ‫اسـتان کـه منابع انسـانی ارزشـمند اسـت؛ بهـره گرفت‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان بـه بیانیـه گام دوم انقلاب اشـاره و تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬همانگونـه کـه در بیانیـه گام دوم انقلاب امـده؛ بـر‬ ‫توانمندسـازی جوانـان و ضـرورت نقش افرینـی بیشـتر انـان‬ ‫در مسـیر تدویـن برنامه های اتی و نقشـه راه توسـعه اسـتان‬ ‫تاکیـد دارم‪ .‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫دو شنبه ‪ 17 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪766‬‬ ‫گزارش‬ ‫پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن به مناسبت روز دانشجو‪:‬‬ ‫دانشجویان‪ ،‬جهادگران علم و معرفت‬ ‫رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیلان‪ ،‬با ارسـال پیامـی‪ ،‬دانشـجویان را‬ ‫جهادگـران علـم و معرفـت خوانـد و سـالروز حماسـه ‪ ۱۶‬اذر را گرامـی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان(وب دا)؛‬ ‫متـن پیـام دکتر ارسلان سـاالری‪-‬رییس دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن‬ ‫به این شـرح اسـت؛‬ ‫‪ ۱۶‬اذر‪ ،‬سـالروز خلـق رشـادت دانشـجویان شـهیدی اسـت کـه در راه‬ ‫مبـارزه بـا اسـتکبار‪ ،‬جـان خـود را نثـار ارمان هـای خویش کردنـد و این‬ ‫روز تاریخـی را رقـم زدنـد‪.‬‬ ‫امـروز نیز شـما دانشـجویان با حضـور جهادگرانه در عرصـه علم و معرفت‬ ‫مـی توانیـد بـا وجـود موانـع دشـوار بر همـه چالش هـا و مشـکالت فائق‬ ‫اییـد و نقـش بـی بدیل خود را در پیشـرفت و بالندگی کشـور بـه زیبایی‬ ‫ایفـا کنید‪.‬‬ ‫در روزهایـی کـه ویـروس کوویـد ‪ ۱۹‬در تمام کشـور و جهـان‪ ،‬خودنمایی‬ ‫مـی کنـد‪ ،‬حضـور شـما دانشـجویان عرصـه پزشـکی ‪ ،‬پرسـتاری و‬ ‫پیراپزشـکی‪ ،‬در کنار مدافعان سلامت‪ ،‬بسیار سـازنده‪ ،‬اثربخش و شایسته‬ ‫تقدیـر اسـت‪ .‬امیـد اسـت بـا درخشـش دانشـجویان کشـور عزیزمـان در‬ ‫عرصـه های مختلف بهداشـتی و درمانی بتوانیم بر این ویروس ناشـناخته‬ ‫و نوظهـور غلبـه کنیم ‪.‬‬ ‫اینجانب با گرامی داشـت یاد و خاطره دانشـجویان شـهید‪ ،‬این روز بزرگ‬ ‫و بـه یادماندنـی را بـه دانشـجویان کشـور و علی الخصوص دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی گیالن تبریـک عرض نمـوده و از درگاه خداوندمتعـال ‪ ،‬موفقیت‬ ‫عزیـزان دانشـجو را در وادی خدمت به کشـور‪ ،‬مسـالت می نمایم‬ ‫دکتر ارسالن ساالری‪ -‬رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‬ ‫خبر‬ ‫بازدید رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از‬ ‫بیمارستان شهید بهشتی نوشهر‬ ‫ضمن بررسی تاسیسات تامین‬ ‫اکسیژن این بیمارستان ‪ ،‬با حضور‬ ‫در بخش های مختلف ضمن‬ ‫بررسی روند رسیدگی و درمان‬ ‫بیماران کووید ‪ ،۱۹‬در گفتگو با‬ ‫مسئوالن و پرستاران این بخش‬ ‫ها بر ارتقاء کیفیت خدمات و ارائه‬ ‫خدمات به موقع و ایمن پزشکی‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫مازنـدران به همـراه معاونین درمان‬ ‫و توسـعه مدیریـت‪ ،‬منابـع و برنامه‬ ‫ریزی دانشـگاه از بیمارستان شهید‬ ‫بهشـتی نوشـهر بازدیـد کردند ‪.‬‬ ‫دکتـر سـید عباس موسـوی رییس‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران‬ ‫در ایـن بازدیـد کـه دکتـر تـورج‬ ‫خبر‬ ‫اسـدی معـاون درمـان و دکتـر‬ ‫محمـد پنبـه چـی معـاون توسـعه‬ ‫مدیریـت‪ ،‬منابـع و برنامـه ریـزی‬ ‫دانشـگاه و مدیـر شـبکه بهداشـت‬ ‫و درمـان شهرسـتان نوشـهر وی را‬ ‫همراهی مـی کردند از بیمارسـتان‬ ‫شـهید بهشـتی نوشـهر بازدیـد‬ ‫کردنـد و ضمن بررسـی تاسیسـات‬ ‫تامیـن اکسـیژن ایـن بیمارسـتان ‪،‬‬ ‫بـا حضـور در بخـش هـای مختلف‬ ‫ضمـن بررسـی رونـد رسـیدگی و‬ ‫درمـان بیمـاران کوویـد ‪ ،۱۹‬در‬ ‫گفتگـو بـا مسـئوالن و پرسـتاران‬ ‫ایـن بخـش هـا بـر ارتقـاء کیفیـت‬ ‫خدمـات و ارائـه خدمـات بـه موقع‬ ‫و ایمـن پزشـکی تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل‪:‬‬ ‫وضعیت شیوع کرونا در بابل باثبات شد‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی بابـل گفـت‪ :‬اعمـال‬ ‫محدودیـت ها در باثبات شـدن روند شـیوع کرونا در‬ ‫اسـتان تاثیرگـذار بوده اسـت‪.‬‬ ‫فـرزاد جاللـی در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر بـا بیـان‬ ‫اینکـه از نظـر شـیوع بیمـاری کروناویـروس در حوزه‬ ‫علـوم پزشـکی بابـل تقریبـاً اوضـاع باثباتـی داریـم‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬رعایـت محدودیت هـا و فاصلـه گـذاری‬ ‫اجتماعـی در ایـن زمینـه تاثیرگـذار بـوده و تنهـا‬ ‫نگرانـی ایـن اسـت نسـبت بـه رعایـت محدودیت هـا‬ ‫و پروتکل هـا بـی تفـاوت شـویم‪.‬‬ ‫وی اعمـال محدودیت هـای تـردد‪ ،‬کاهش سـفرها به‬ ‫اسـتان و کاهـش سـفرهای بیـن شـهری را در ثبـات‬ ‫بیمـاری کرونـا موثـر دانسـت و گفـت‪ :‬اگـر رعایـت‬ ‫پروتکل هـا و توجـه مـردم بـه همیـن منـوال باشـد‬ ‫نگرانـی تشـدید اوضـاع را نخواهیـم داشـت واگـر‬ ‫وضعیت هـا بـه هـم بخورد بیمـاری وخیـم و وضعیت‬ ‫قرمـز می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا عنـوان اینکـه امارهـای شـیوع بیمـاری طـی‬ ‫دو روز گذشـته نسـبت بـه روزهـای قبل کمتر شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬امیدواریـم بـه همیـن ترتیـب پیـش‬ ‫برویـم ودر صـورت ادامـه ایـن روند دچار پیک سـوم‬ ‫نخواهیم شـد‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علوم پزشـکی بابل با تاکیـد براینکه‬ ‫اعمـال محدودیت هـای دو هفتـه ای محدودیت هـا‬ ‫بسـیار تاثیرگـذار بـود‪ ،‬گفـت‪ :‬حداقـل ‪ ۱۴‬روز بعـد‬ ‫نتایج ان نشـان داده می شـود و اثـر این محدودیت ها‬ ‫را طـی روزهـای اینـده خواهیـم دید‪.‬‬ ‫جاللی شـمار بیماران بسـتری شـده کرونایی را ‪۱۵۸‬‬ ‫بیمـار ذکـر کرد و گفـت‪ :‬این امار نسـبت بـه دو روز‬ ‫گذشـته ‪ ۱۰‬نفر کاسـته شـده است‪.‬‬ ‫طی حکمی از سوی مدیرکل بیمه سالمت گیالن‪:‬‬ ‫مهدی میرزازاده ‪،‬سرپرست اداره امور مالی‬ ‫اداره کل بیمه سالمت منصوب شد‬ ‫بـر اسـاس حکمـی از سـوی دکتـر محمـدی‪،‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت گیلان ‪ ،‬مهـدی‬ ‫میـرزازاده به سـمت سرپرسـت اداره امورمالی‬ ‫اداره کل بیمـه سلامت منصـوب شـد‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بیمـه‬ ‫سلامت گیلان‪ ،‬در متـن ایـن حکـم امـده‬ ‫اسـت‪ :‬جناب اقـای مهدی میـرزازاده ‪ ،‬نظر به‬ ‫تعهـد ‪،‬دانش وسـوابق کاری شـما ‪ ،‬بـه عنوان‬ ‫سرپرسـت اداره امورمالـی اداره کل بیمـه‬ ‫سلامت منصـوب شـد‪.‬‬ ‫امیـد اسـت بـا اسـتعانت از خداونـد بـزرگ‬ ‫واسـتفاده از ظرفیـت همـکاران دراجـرای‬ ‫سیاسـت های سـازمان واداره کل موفق وموید‬ ‫باشـید‪ .‬دکتـر جمشـید محمـدی ‪ ،‬مدیـرکل‬ ‫بیمه سلامت گیلان همچنیـن در این حکم‬ ‫از زحمـات اقـای فرهـاد بهمـن پـوردر دوران‬ ‫تصـدی تقدیـر و تشـکر بـه عمـل امد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ۲۱‬واحد مسکونی تحویل مددجویان بهزیستی‬ ‫گیالن شد‬ ‫ ‪ ۲۱‬واحـد مسـکونی مددجویـان‬‫تحـت پوشـش بهزیسـتی اسـتان‬ ‫گیلان از طریـق ویدئـو کنفرانـس‬ ‫رسـما تحویـل داده شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی اسـتان گیلان‬ ‫در ایـن بـاره بـه خبرنگار ایرنـا گفت‪:‬‬ ‫این واحدهای مسـکونی در شهرهای‬ ‫شـفت‪ ،‬رشـت‪ ،‬الهیجـان‪ ،‬لنگـرود‪،‬‬ ‫اسـتارا ‪ ،‬املـش و ماسـال افتتاح و به‬ ‫مددجویان تحت پوشـش بهزیسـتی‬ ‫تحویـل داده شـد‪.‬‬ ‫دکتـر حسـین نحـوی نـژاد اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬برای سـاخت ایـن واحدهای‬ ‫مسـکونی در مجموع بیـش از ‪ ۶۳‬میلیارد ریال‬ ‫بـا همـکاری خیریـن و دسـتگاه های مشـارکت‬ ‫کننـده هزینه شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه هـم اکنون یک هـزار و ‪۱۰۰‬‬ ‫واحد مسـکونی بـرای مددجویان تحت پوشـش‬ ‫بهزیسـتی در گیلان دسـت سـاخت اسـت‪،‬‬ ‫خاطـر نشـان کـرد‪ :‬امیدواریـم بـا برنامـه ریزی‬ ‫هـای انجـام شـده ‪ ۳۰۰‬واحد دهه فجر امسـال‬ ‫افتتاح شـود‪.‬‬ ‫بـر اسـاس اخریـن امـار ‪ ۶۵‬هـزار خانـوار در‬ ‫گیلان به طـور مسـتقیم از خدمات بهزیسـتی‬ ‫بهـره مـی برند‪.‬‬ ‫نهضـت سراسـری مسـکن بـرای سـاخت‬ ‫واحدهـای مسـکونی مددجویـان تحت پوشـش‬ ‫بهزیسـتی از سـال ‪ ۸۸‬به اجرا درامـد‪ .‬از ابتدای‬ ‫اجـرای نهضـت سراسـری مسـکن تاکنـون‬ ‫افـزون بـر سـه هـزار و ‪ ۱۰۰‬واحـد مسـکونی‬ ‫بـه مددجویان تحت پوشـش بهزیسـتی اسـتان‬ ‫گیلان تحویـل داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫واگـذاری واحدهای مسـکونی مددجویان تحت‬ ‫پوشـش بهزیسـتی کشـور همزمـان بـا سراسـر‬ ‫کشـور بـا حضـور دکتـر وحیـدی قبـادی دانـا‬ ‫معـاون وزیر و رئیس سـازمان بهزیسـتی کشـور‬ ‫بـه صـورت ویدئـو کنفرانـس برگزار شـد‪.‬‬ ‫تحویـل ایـن واحدهـای مسـکونی به مناسـبت‬ ‫روز جهانـی معلـوالن ‪ ۱۳‬اذر روز جهانـی‬ ‫معلـوالن بـود‪.‬‬ ‫قریب ‪ ۸۰۰‬کیلوگرم خاویار پرورشی در رودسر‬ ‫استحصال شد‬ ‫ییس اداره شـیالت رودسـر از تولید ‪ ۷۹۰‬کیلوگرم‬ ‫خاویار پرورشـی از مزارع پـرورش ماهیان خاویاری‬ ‫ایـن شهرسـتان از ابتدای امسـال تا پایـان ابان ماه‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫علـی اکبـر قربانـی نیـا ‪ ،‬ارزش ریالـی ایـن مقـدار‬ ‫خاویار اسـتحصال شـده را ‪ ۵‬و نیم میلیـارد تومان‬ ‫عنـوان و اظهـار کـرد‪ :‬ایـن میـزان از ‪ ۱۲‬مزرعـه‬ ‫پـرورش ماهیـان خاویاری صنعتی و خـرد در حال‬ ‫فعالیـت در رودسـر بـا ظرفیـت تولیـد ‪ ۱۸۰‬تـن‬ ‫گوشـت در سـال اسـتحصال شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬گونـه بلـوگا یـا فیـل ماهـی‬ ‫بعنـوان گونـه اصلـی پرورشـی بعـد از هفت سـال‬ ‫بـه وزن بـاالی ‪ ۳۰‬کیلوگـرم مـی رسـند و از‬ ‫خاویـار مرغـوب و درشـت برخوردارند‪.‬قربانـی نیـا‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬بـرای عرضـه خاویـار پرورشـی بـه‬ ‫بـازار ابتـدا ماهیـان بایسـتی از طریق سـونوگرافی‬ ‫تعییـن جنسـیت بشـوند ‪ ،‬البتـه روش تهاجمـی‬ ‫اولتراسـونیک هـم هسـت کـه دقتش خوب اسـت‬ ‫ولـی ماهـی زخمـی شـده و اسـیب مـی بینـد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی پس از تعیین جنسـیت نرها تا چهار‬ ‫سـال برای وزن گیری مناسـب نگهداری و سـپس‬ ‫بـرای گوشـت به بـازار عرضـه می شـوند و ماده ها‬ ‫پـس از هفـت سـال به مرحلـه اسـتحصال تخم یا‬ ‫خاویار می رسـند‪.‬‬ ‫کرونا را می توان از طریق‬ ‫افکارعمومی مدیریت کرد‬ ‫وزیـر فرهنگ و ارشـاد اسلامی‪ ،‬کرونـا را یک‬ ‫مسـاله اجتماعـی عنـوان کـرد کـه مـی تـوان‬ ‫از طریـق افـکار عمومـی و اجتماعـی مدیریت‬ ‫کـرده و پیـش بُرد‪.‬‬ ‫سـیدعباس صالحـی در حاشـیه نشسـت‬ ‫کمیتـه اطالع رسـانی سـتاد مقابلـه بـا کرونـا‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬از زمـان شـیوع ویـروس کرونا‪،‬‬ ‫رسـانه های کشـور نیز سـهم قابـل توجهی در‬ ‫اطالع رسـانی‪ ،‬اقناع و هم در مشـارکت وسـیع‬ ‫اجتماعـی داشـته و دارنـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه جزئیـات نشسـت کمیتـه‬ ‫اطالع رسـانی سـتاد مقابله با کرونـا‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫نشسـت امـروز علاوه بـر مـروری بـر مصوبات‬ ‫سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا و کارکردهـای‬ ‫کمیتـه اطلاع رسـانی‪ ،‬تاکیـد بر این بـود که‬ ‫چگونـه می شـود نقـش اطالع رسـانی و اقنـاع‬ ‫اجتماعـی را در مسـیر اینـده تقویت و تکمیل‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫صالحـی همچنیـن بـا بیـان این که رسـانه ها‬ ‫در ادامـه راه سـهم بسـیار مهمـی را می توانند‬ ‫در اطالع رسـانی ‪ ،‬فرهنگ سـازی جلوگیـری‬ ‫و مقابلـه بـا ادامـه شـیوع کرونـا ایفـا کننـد‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬کرونـا یک مسـاله اجتماعی‬ ‫اسـت کـه از طریق افـکار عمومـی و اجتماعی‬ ‫می تـوان مدیریـت کـرده و پیـش بُـرد‪.‬‬ ‫عضو شـورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش‬ ‫دیگـری از سـخنان خـود بـا تاکیـد بـر اینکـه‬ ‫هـم اکنـون در شـرایط خاصـی هسـتیم کـه‬ ‫هـم درگیر بیمـاری کرونـا و هم مقایسـه های‬ ‫کشـور با فضاهـای بیرونی وجـود دارد‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬بایـد توانمنـدی فرهنـگ و قـدرت ملی‬ ‫خـود را از طریـق مقابلـه با این ویروس نشـان‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شـرایطی که در هفته گذشـته و‬ ‫این هفته داشـتیم نشـان دهنده این اسـت که‬ ‫مـردم وقتـی بـه نقطـه ای می رسـند که حس‬ ‫کننـد ایـن مشـارکت ضـرورت دارد همراهـی ‬ ‫حداکثـری را داشـته و همـراه همگام می شـوند‪.‬‬ ‫وزیـر فرهنـگ و ارشـاد اسلامی در خاتمـه‬ ‫از تالش هـا و زحمـات رسـانه ها در انعـکاس‬ ‫و اطالع رسـانی اخبـار کرونـا و پیرامـون ان از‬ ‫ابتـدا تاکنـون تشـکر و قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت‪ ،‬بـا شـیوع کرونـا در ایـران‪،‬‬ ‫ن ای علیـه‬ ‫در خـارج از کشـور جریـان رسـا ‬ ‫کشـورمان ایجـاد شـد کـه فضـای ابهـام و‬ ‫تهدیـد را تقویـت می کـرد از ایـن رو معاونـت‬ ‫مطبوعاتـی و اطالع رسـانی وزارت فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی بـا این جـو و فضـا وارد میدان‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا شـد‪.‬‬ ‫دوم بهمـن سـال ‪ ۹۸‬جلسـه ای بـا رسـانه ها‬ ‫برگـزار و انهـا توجیه شـدند‪ .‬بالفاصلـه کمیته‬ ‫اطالع رسـانی سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا در‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی مستقر و اتاق‬ ‫خبر ‪ ۲۴‬سـاعته برای این کار تشـکیل داد که‬ ‫حجم گسـترده ای از اطالعـات در ان منعکس‬ ‫و بـه گـردش درامد‪.‬‬ ‫در اتـاق خبـر بـا تاکیـد بـر توجـه بـه مرجع‬ ‫اطالعات‪ ،‬مقابله با شـایعات‪ ،‬واگـذار کردن کار‬ ‫به رسـانه و هدایت رسـانه ای (اقناع و مشارکت‬ ‫مـردم در مقابلـه بـا کرونـا) عمـل تاکنـون بـا‬ ‫موفقیـت انجـام و همچنـان بـا جدیـت ادامـه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بـا گذشـت حـدود ‪ ۱۰‬مـاه از شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا در کشـور و تشـکیل کمیتـه اطلاع‬ ‫رسـانی سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا ‪،‬جریـان‬ ‫تولیـد محتـوا بـه صـورت ‪ ۲۴‬سـاعته در ایـن‬ ‫اتـاق در حـال کنشـگری و واکنـش گـری اسـت‪.‬‬ ‫اعضـای سـتاد ملـی مقابله بـا کرونـا هر چند‬ ‫روز در یکـی از دسـتگاههای اجرایـی عضـو‬ ‫تشکیل جلسـه داده و پیرامون مسائل مختلف‬ ‫بـه ویـژه موضـوع کرونا بـه بحث و تبـادل نظر‬ ‫مـی پردازنـد‪ .‬و در نهایـت تصمیماتـی بـه‬ ‫تصویـب مـی رسـانند‪ .‬نشسـت امـروز اعضای‬ ‫ایـن سـتاد امروز در وزارت کشـور برگزار شـد‪.‬‬ ‫این سـتاد همچنین در محـل وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی نیز تشـکیل جلسـه داده اسـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫دو شنبه ‪ 17 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪766‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫خبر‬ ‫پیام تبریک مهندس خوش‬ ‫قلب شهردار رامسر به مناسبت‬ ‫روز دانشجو‬ ‫مرحله جدید ضدعفونی ناوگان حمل و نقل شهری‬ ‫به همت سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر‬ ‫شهرداری ساری انجام شد‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از‬ ‫روابـط عمومـی سـازمان حمـل و نقل و‬ ‫بـار و مسـافر شـهرداری سـاری؛ رییس‬ ‫سـازمان مدیریـت حمـل و نقـل بـار‬ ‫و مسـافر شـهرداری سـاری‪،‬از نصـب‬ ‫پوسـتر اموزشـی در خصـوص راه هـای‬ ‫نکته‬ ‫سرپرست شهرداری منطقه دو گرگان‪:‬‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫به طور کامل اجرا می شود‬ ‫بـه گزارش مرکز اطالع رسـانی روابـط عمومی و امور‬ ‫بیـن الملل شـهرداری گرگان‪ ،‬سرپرسـت شـهرداری‬ ‫منطقـه دو گـرگان از اجـرای کامـل دسـتورالعمل‬ ‫هـای بهداشـتی در این شـهرداری خبـر داد‪.‬‬ ‫مجیـد میرزاحسـینی در خصـوص اجـرای‬ ‫دسـتورالعمل هـای بهداشـتی اظهار کرد‪ :‬بر اسـاس‬ ‫دسـتورالعمل ابالغـی از سـوی دکتر دادبود شـهردار‬ ‫محتـرم در راسـتای پروتـکل های بهداشـتی‪ ،‬حضور‬ ‫کارکنـان بـه نسـبت یـک سـوم در حـال اجراسـت‪.‬‬ ‫میرزاحسـینی افـزود‪ :‬البتـه حضـور کارکنـان و‬ ‫کارمنـدان بـه گونه ای اسـت کـه خدمات رسـانی با‬ ‫اختالل مواجه نشـود و مشـکلی در خدمات دهی به‬ ‫شـهروندان بـه وجـود نیاید‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه تـب سـنجی مراجعـه کننـدگان‬ ‫گفـت‪ :‬همـه روزه در ابتـدای درب ورودی‪ ،‬عوامل ما‬ ‫بـا اسـتفاده از دسـتگاه تـب سـنج اقـدام بـه کنترل‬ ‫کارکنـان و مراجعـه کننـدگان مـی کننـد‪.‬‬ ‫سرپرسـت شـهرداری منطقه دو خاطرنشـان کرد‪ :‬با‬ ‫هماهنگـی بعمل امده با سـازمان اتشنشـانی عوامل‬ ‫ایـن سـازمان هر چنـدروز یکبار با حضـور در منطقه‬ ‫سـاختمان شـهرداری را بـه طـور کامـل ضدعفونـی‬ ‫مـی کنند‪.‬‬ ‫میرزاحسـینی بیـان کـرد‪ :‬یکـی دیگـر از اقدامـات‬ ‫صـورت گرفتـه در راسـتای اجـرای دسـتورالعمل‬ ‫های بهداشـتی اهدای بسـته های بهداشـتی شـامل‬ ‫تعـدادی ماسـک و مـواد ضدعفونـی بـه هریـک از‬ ‫کارکنـان بـوده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬همچنیـن بـه اربـاب رجـوع هایی که‬ ‫بـدون ماسـک بـه دنبال ورود به شـهرداری هسـتند‬ ‫بـا اهـدای ماسـک بـه انهـا راه ورودشـان را همـوار‬ ‫سـاخته ایم‪.‬‬ ‫پیشـگیری از ابتلا بـه ویـروس کرونـا‬ ‫در اتوبـوس و مینـی بـوس هـای درون‬ ‫شـهری سـاری‪،‬و همچنیـن ضدعفونـی‬ ‫کلیـه ناوگان حمـل و نقـل عمومی اعم‬ ‫از (تاکسـی‪،‬اتوبوس‪،‬مینی بوس)خبر داد‬ ‫و گفـت‪ :‬نـاوگان حمـل و نقـل عمومـی‬ ‫درون شـهری مرکز اسـتان‬ ‫بـه مکانـی بـرای امـوزش‬ ‫سـیار در مـورد اقدامـات‬ ‫پیشـگیرانه جهـت عـدم‬ ‫ابتلا بـه ایـن بیمـاری‬ ‫تبدیـل شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی‬ ‫سـازمان مدیریـت حمـل و‬ ‫نقل بار و مسـافر شهرداری‬ ‫ساری‪،‬سـید سعید حسینی‬ ‫بـا اعلام اینکـه حضـور‬ ‫تعـداد قابـل توجـه افـراد‬ ‫در یـک مـکان از دالیـل و‬ ‫عوامـل انتقال ویروس کروناسـت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بـه همیـن دلیـل بـر اسـاس پروتـکل‬ ‫هـای وزارت بهداشـت‪ ،‬پرسـنل اجرایی‬ ‫سـازمان حمـل و نقل در هر شـبانه روز‬ ‫نسـبت بـه ضـد عفونی کـردن وسـایل‬ ‫نقلیـه عمومـی حداقـل طـی ‪ ۲‬نوبـت‬ ‫️بـه گـزارش واحد روابط عمومی شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر رامسـر در‬ ‫پیام شـهردار رامسـر به مناسـبت روز دانشـجو امده اسـت‪:‬‬ ‫️‪۱۶‬اذر بـه عنـوان مرکز ثقل جنبش دانشـجویی متاثر از اقدام اسـتکبار سـتیزانه‬ ‫جوانـان دانشـجو در سـال ‪ ۱۳۳۲‬برهـه ای از تاریخ اسـت که افـق مبارزاتی این‬ ‫قشـر فرهیختـه را مشـخص کـرد بنـا برایـن گرامیداشـت روز دانشـجو حرمـت‬ ‫گـذاری بـه هویـت خواهـی و اسـتبداد سـتیزی جوانان غیـور این مرزبوم اسـت‬ ‫کـه بنیـان ان رفتـار و کنـش اجتماعی در سـال ‪ ۱۳۳۲‬گذارده شـد ولـی فوران‬ ‫ان را در سـال ‪ ۵۷‬شـاهد بودیم‪.‬‬ ‫️حضـور فعـال دانشـجویان در فعالیـت هـای سیاسـی اجتماعی و نـوع تاثیر انان‬ ‫در جامعه بر همگان اشـکار و بر کسـی پوشـیده نیسـت و روز دانشـجو فرصتی‬ ‫بـرای توجـه بیشـتر وعینـی تـر بـه مفهـوم دانشـجو اسـت تـا بـه واکاوی و بـاز‬ ‫اندیشـی رفتارهای دانشـجویان متدین و انقالبی و تاثیر انان بر جامعه اسلامی‬ ‫مـان بیندیشـیم و ظرافتهـا و ظرفیـت هـای ایـن نسـل نـو اندیش و متفـاوت را‬ ‫واقعـی تـر ببینیم ‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن گرامیداشـت ‪ ۱۶‬اذر روز عدالتخواهـی و اسـتکبار سـتیزی‬ ‫ایـن روز بـزرگ را بـه رهپویـان علـم و اندیشـه تبریـک عـرض نمـوده و امیـد‬ ‫اسـت دانشـجویان‪ ،‬نخبـگان و اگاهـان جامعـه راه را بـرای توسـعه فعالیت های‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی و زیرسـاخت هـای اساسـی پیشـرفت و ابادانـی کشـور‪ ،‬به‬ ‫خوبـی و درسـتی همـوار سـازند‪.‬‬ ‫اقـدام مـی کننـد تـا بتوانیـم تـا جـای‬ ‫ممکـن فضـای ایمـن و سـالمی را برای‬ ‫مسـافران ایـن نـاوگان فراهـم کنیـم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکه در این پوسـتر ها‬ ‫توصیه های بهداشـتی برای پیشـگیری‬ ‫از ابتلا بـه بیمـاری هنـگام اسـتفاده از‬ ‫اتوبـوس و نقلیـه عمومـی درج شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬توصیـه مـی کنیـم‬ ‫شـهروندان هنـگام اسـتفاده از اتوبـوس‬ ‫و مینـی بـوس از دسـتکش و ماسـک‬ ‫اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫حسـینی همچنیـن از شـهروندانی کـه‬ ‫دارای عالیـم تـب و سـرماخوردگی می‬ ‫باشـند‪ ،‬درخواسـت کـرد برای سلامت‬ ‫خـود و دیگـر شـهروندان از اتوبـوس‬ ‫اسـتفاده نکننـد و مسـافران از تمـاس‬ ‫دسـت الـوده بـا چشـم‪ ،‬دهـان و بینـی‬ ‫خـودداری کننـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫ردایی سرپرست شهرداری تنکابن‪:‬‬ ‫مدیریت واحد در سایت زباله شهرستان نیازمند‬ ‫همکاری و همدلی همه دستگاه ها است‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ مهندس ردایی سرپرسـت‬ ‫اهمیـت بـر مقولـه‬ ‫شـهرداری تنکابـن نشسـتی بـر‬ ‫ّ‬ ‫تفکیـک زبالـه جهت اسـتحصال کود باکیفیـت تاکید‬ ‫ویـژه ای داشـت و افـزود ؛ به شـکرانه خداوند و تالش‬ ‫کلیـه دسـت انـدرکاران مدیریت شـهری و مسـئولین‬ ‫شهرسـتانی و اسـتانی کارخانه کمپوسـت تنکابن وارد‬ ‫فـاز بهره برداری شـد و البته اقدامـات مهم دیگری در‬ ‫خصوص احداث کارخانه تصفیه شـیرابه در سـایت در‬ ‫حال انجام اسـت کـه می طلبد شـهروندان موضوعات‬ ‫پسـماندی را حسـاس تـر از قبل دنبـال نمایند‪.‬‬ ‫️وی همچنیـن اشـاره داشـت ؛اخبار خوبی کـه مرتبا از‬ ‫سـایت زباله تنکابن می شـنویم نباید برای شهروندان‬ ‫اطمینـان خاطـر شـود کـه بحـث زبالـه در سـایت در‬ ‫حـال اتمـام اسـت بلکـه این موکـد این موضوع اسـت‬ ‫کـه مسـئولیت شـهروندان بیشـتر شـده و تفکیـک‬ ‫زبالـه از مبـدا را می بایسـت جـدی بگیرند چـرا که با‬ ‫وجـود تجهیزات سـنگین و راهبردی در سـایت وجود‬ ‫شیشـه ‪،‬نخاله های سـاختمانی و سـنگ و ‪...‬در سطل‬ ‫هـای زبالـه دیگـر پذیرفته نیسـت و کارکـرد کارخانه‬ ‫کمپوسـت را بـا مختـل مواجهـه مـی کنـد و ازین رو‬ ‫از تمامـی شـهرداران ‪،‬بخشـداران و علـی الخصـوص‬ ‫دهیـاران تقاضامندیم مسـئله اموزش تفکیـک زباله را‬ ‫جـدی بگیرند چرا کـه اموزش حقله مفقـوده تفکیک‬ ‫زبالـه از مبـدا بوده و همگان باید دریابنـد که راه برون‬ ‫رفت از معضل زیسـت محیطی کشـور ابتداعا تفکیک‬ ‫زبالـه از مبدا می باشـد‪.‬‬ ‫وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود از همـکاری‬ ‫کلیـه دسـتگاه هـا در مدیریـت سـایت سـخن بمیان‬ ‫اورد و افـزود ؛سـایت زبالـه تنکابـن روزانـه پذیرانه ی‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬تن زباله شهرسـتان که اعم از چهار شـهر‬ ‫و سـه بخش و روسـتاهای تابعه ان بوده می باشـد که‬ ‫هزینـه های نگهداری این سـایت و تجهیزات مسـتقر‬ ‫در ان بسـیار بـاال بـوده و ازیـن رو خواهشـی کـه از‬ ‫دیگـر شـهرداری ها و بخشـداری هـا داریم ایـن بوده‬ ‫کـه در ایـن بخـش کمک حال ما باشـند و شـهرداری‬ ‫تنکابـن بـه تنهایـی قـادر بـه پرداخت همـه ی هزینه‬ ‫نمـی باشـد و خواسـتار مسـاعدت همه ی عزیـزان در‬ ‫ایـن بخش هسـتیم ‪.‬‬ ‫پیام سرپرست شهرداری محموداباد بمناسبت‬ ‫روز دانشجو‬ ‫به گزارش کرانه شـمال سرپرسـت شـهرداری محمود‬ ‫ابـاد در پیامـی بـه شـرح زیـر روز دانشـجو را تبریـک‬ ‫گفت ‪.‬‬ ‫‪۱۶‬اذر مـاه یـاداور استکبارسـتیزی و هویـت خواهـی‬ ‫نسـل فرهیختـه ‪ ،‬اندیشـمند و متفکـر کشـور و‬ ‫ایسـتادگی در مقابـل اسـتبداد و خودکامگـی اسـت ‪،‬‬ ‫یـاداور روزی اسـت که دانشـجویان با نثـار خون خود‬ ‫طنیـن ازادی وحـق طلبـی را در محیـط علـم ودانش‬ ‫فریـاد زدنـد تا اینـده ای روشـن برای جامعه ترسـیم‬ ‫نمایند‪.‬ایـن روز فرصتـی اسـت کـه نقـش برجسـته و‬ ‫پررنـگ دانشـجویان‪ ،‬ایـن قشـر تاثیرگـذار و پرافتخار‬ ‫را در جامعـه یـاداوری کنیـم و یادمـان نـرود کـه انها‬ ‫همـواره در جهـت شـکوفایی ایـران اسلامی تلاش‬ ‫کـرده و نقـش بسـزایی داشـته اند و دارنـد‪ .‬امـروز‬ ‫کشـورمان نیـز بیـش از هرزمـان دیگـری بـه تالش و‬ ‫پویایی دانشـگاه و دانشـجویان عزیز بـرای کارافرینی‪،‬‬ ‫زمینـه رشـد علمی‪ ،‬اقتصـادی و فرهنگـی جامعه نیاز‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن گرامیداشـت یـاد و خاطـره تمامـی‬ ‫شـهدای دانشـجو در دوران انقلاب اسلامی و دفـاع‬ ‫مقـدس ‪،‬‬ ‫فـرا رسـیدن ‪ ۱۶‬اذر بعنـوان روز دانشـجو کـه‬ ‫نمـاد ازادی خواهـی و حق طلبـی اسـت را بـه همـه‬ ‫دانشـجویان بـه ویـژه جامعـه دانشـگاهی شهرسـتان‬ ‫محمودابـاد تبریـک عـرض نمـوده‪ ،‬عزت و سـربلندی‬ ‫ایـن عزیـزان را از خداونـد متعـال خواسـتارم‪.‬‬ ‫حمیدرضا بطیاری‬ ‫سرپرست شهرداری محموداباد‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫دو شنبه ‪ 17 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪766‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مازندران برگزار کرد‪:‬‬ ‫چهارمین جشنواره مجازی غله با‬ ‫موضوع بسیج‬ ‫چهارمیـن جشـنواره مجـازی خانـواده غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان‬ ‫مازنـدران بـا موضوعیت گرامیداشـت هفته بسـیج برگزار شـد و با معرفی‬ ‫برنـدگان این جشـنواره بـه کار خود پایـان داد‪.‬‬ ‫بـا توجـه به شـیوع ویـروس کرونـا و محدودیتهـای برگزاری جشـن ها و‬ ‫گردهمایـی هـا بـه ابتکار و همت روابـط عمومـی اداره کل غله و خدمات‬ ‫بازرگانـی اسـتان مازنـدران و با همکاری پایگاه مقاومت بسـیج‪ ،‬چهارمین‬ ‫جشـنواره مجـازی بـه منظـور اشـنایی هرچه بهتـر همکاران بـا فرهنگ‬ ‫بسـیج و بسـیجی‪ ،‬رسـالت و ارمـان هـای بسـیج‪ ،‬ایجـاد فضای مناسـب‬ ‫جهت شـور‪ ،‬نشـاط و سـرگرمی برگـزار گردید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل غلـه و خدمـات بازرگانـی اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬در خاتمـه ایـن جشـنواره مجـازی از اقایـان شـروین دانـش‬ ‫راد‪ ،‬علـی رمضانـی مقـدم‪ ،‬فخرالدیـن عبدالهی‪ ،‬نورالدین محمدی‪ ،‬سـید‬ ‫هـادی جعفـری‪ ،‬مصطفـی علینـژاد و خانم مریـم بلم چی پـور به عنوان‬ ‫نفـرات برتـر بـا اهـدای جوایـزی تقدیـر به عمـل امد‪.‬‬ ‫در پایـان کمیتـه برگـزاری جشـنواره و سـایر همـکاران از حمایـت هـا و‬ ‫پشـتیبانی هـای مهنـدس وفائی نـژاد مدیرکل غلـه و خدمـات بازرگانی‬ ‫اسـتان مازنـدران در برگـزاری ایـن جشـنواره قدردانـی کردند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در نشست مشترک با دادستان مرکز استان مازندران‪:‬‬ ‫نقش ارزنده همکاران دستگاه های قضائی و انتظامی‬ ‫در پیشگیری از سرقت تجهیزات برق موثر است‬ ‫در نشسـت مشـترک مهندس فرح زاد مدیرعامل شرکت‬ ‫توزیـع نیـروی بـرق غـرب مازنـدران بـا محمـد کریمی‬ ‫دادسـتان مرکز اسـتان مازنـدران راهکارهـای جلوگیری‬ ‫از سـرقت تجهیـزات و تاسیسـات بـرق در غـرب اسـتان‬ ‫مـورد بحث و بررسـی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫در این نشسـت که به میزبانی شـرکت توزیع نیروی برق‬ ‫غـرب مازنـدران و بـا حضـور فرمانداران شهرسـتان های‬ ‫نوشـهر و چالوس‪،‬جانشـین فرماندهـی انتظامـی اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬فرماندهـان نیـروی انتظامی غرب اسـتان و با‬ ‫سـایر فرماندهـان و مدیـران امورهای هشـتگانه شـرکت‬ ‫بـه صـورت ویدیو کنفرانس برگزار شـد‪ ،‬مهنـدس کیوان‬ ‫فرح زاد مدیرعامل این شـرکت ضمـن قدردانی از تعامل‬ ‫بسـیار مناسـب عوامل و همکاران دسـتگاه های قضائی و‬ ‫انتظامی اسـتان‪،‬گزارش کاملی از اقدامات شـرکت توزیع‬ ‫نیـروی بـرق غـرب مازنـدران ‪ ،‬دغدغـه هـا و مشـکالت‬ ‫پیـش روی تامیـن برق مطمئـن و پایـدار را ارائه داد‪.‬‬ ‫مهندس فرح زاد در این نشست از اجرای طرح‬ ‫(( بـرق مـن)) و ارایـه خدمـات به مشـترکین بـه صورت‬ ‫غیرحضوری هم زمان با سراسـر کشـور خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫در راسـتای کاهش مراجعات حضوری و افزایش سـرعت‬ ‫خدمـت رسـانی بـه مردم اجـرای برنامـه موبایلـی ((برق‬ ‫مـن)) در دسـتور کار همـکاران قـرار گرفتـه اسـت کـه ایـن مهـم به‬ ‫جدیـت در حـال پیگیری و اجرا اسـت‪.‬‬ ‫فـرح زاد در ادامـه از مشـکالت و چالـش هائـی که در زمینه اسـتفاده‬ ‫هـای غیرمجـاز از بـرق و سـرقت تجهیزات و تاسیسـات بـرق گزارش‬ ‫کاملـی ارایـه و خواسـتار حمایـت و همراهـی بیـش از پیش دسـتگاه‬ ‫قضـا و نیروی انتظامی شـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اقدامـات انجام گرفته بـرای کاهش سـرقت ها اضافه‬ ‫کـرد‪ :‬اسـتفاده ازکابل های خودنگهـدار در احداث شـبکه های جدید‬ ‫و تعویـض شـبکه هـای سـیمی قبلـی و تبدیـل ان ها بـه کابل خود‬ ‫نگهدار ‪ ،‬اسـتفاده از اسپیسـر در شـبکه های فشـار ضعیف و متوسـط‬ ‫و نصب قفل مثلثی و ایمن سـازی درب پسـت ها و شـالترها از جمله‬ ‫ایـن اقدامات بوده اسـت‪.‬‬ ‫سـرهنگ حسـینی جانشـین فرمانده انتظامـی مازندران در سـخنانی‬ ‫ضمـن اعلام امادگـی بـرای همـکاری در ایـن زمینـه اظهار داشـت‪:‬‬ ‫تمامـی اقدامـات بایـد با تعامل دو طرفه با شـرکت توزیـع نیروی برق‬ ‫غـرب مازنـدران و هماهنگـی های الزم انجام شـود‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن نشسـت و پـس از ارایـه نقطـه نظـرات فرمانـداران و‬ ‫خبر‬ ‫‪5‬‬ ‫فرماندهان نیروی انتظامی حاضر در جلسـه‪،‬کریمی دادسـتان اسـتان‬ ‫مازندران در سـخنانی اظهار داشـت‪ :‬مشـکالت و چالش هائی که در‬ ‫زمینـه اسـتفاده های غیرمجاز و سـرقت تاسیسـات و تجهیـزات برق‬ ‫وجـود داشـته بـه طور قطع مورد توجه دسـتگاه قضائی قـرار دارد و با‬ ‫بهـره گیـری از اهـرم هـای الزم و قانونـی به انهـا پرداخته خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬تامیـن و گسـترش امنیـت مسـتلزم مشـارکت همـه‬ ‫جانبـه نهادهـا و سـازمان هایی اسـت کـه مـی توانند با بسترسـازی‪،‬‬ ‫تامیـن امکانـات و اقدامـات اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی و با همراهـی نیروی‬ ‫انتظامـی در بهبـود سـطح امنیـت و رفتـار عمومی جامعـه موثر واقع‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫کریمـی افـزود‪ :‬بـه دلیـل تبعـات واسـیب جبـران ناپذیری کـه اقدام‬ ‫ایـن افـراد به شـبکه توزیع نیـروی برق وارد می سـازد‪ ،‬بایـد برخورد‬ ‫جـدی بـا ایـن خاطیان انجام شـود‬ ‫وی در ادامـه پیشـنهاداتی همچـون‪ :‬تغییـر سـاختار تجهیـزات و‬ ‫تاسیسـات برق‪،‬حضـور و همـکاری بـا گشـت رضویـون‪ ،‬شناسـایی‬ ‫مناطـق جـرم خیـز و ارایـه خدمـات متناسـب بـا جغرافیـای جـرم‪،‬‬ ‫تکمیـل اطالعـات شـخصیتی سـارقین منطقـه ارایـه کـرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫صدور ‪ 70‬مجوز گلخانه از‬ ‫طریق سامانه پنجره واحد‬ ‫در ساری‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی سـاری گفـت‪54 :‬‬ ‫فقـره مجـوز تاسـیس و ‪ 15‬فقره مجـوز بهره‬ ‫بـرداری گلخانـه از طریـق سـامانه پنجـره‬ ‫واحـد در ایـن شهرسـتان صـادر شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی جهـاد‬ ‫کشـاورزی مازنـدران (مازندپـاج)‪ ،‬رضـا‬ ‫پورفلاح اظهـار کـرد‪ :‬بـرای جلوگیـری از‬ ‫ازدحـام جمعیـت و قطـع زنجیـره انتشـار‬ ‫ویـروس کرونـا‪ ،‬مجـوز هـای تولیـد گل و‬ ‫گیاهان زینتی و سـبزی و صیفی در سـامانه‬ ‫پنجـره واحد خدمـات الکترونیـک صادر می‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـاری‬ ‫ادامـه داد‪ :‬سـامانه پنجـره واحـد خدمـات‬ ‫الکترونیـک جهـاد کشـاورزی از اواخر سـال‬ ‫‪ ۹۵‬راه انـدازی شـد و مجوزهـای مربـوط‬ ‫بـه حـوزه هایـی همچـون تولیـدات دام و‬ ‫طیـور‪ ،‬شـیالت‪ ،‬گلخانـه هـا و کلینیک های‬ ‫گیاهپزشـکی از طریـق این سـامانه ارائه می‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫وی حـذف بوروکراسـی اداری‪ ،‬تبـادل دقیق‬ ‫تـر اطالعات‪ ،‬کاهش تـردد و زمان انجام کار‪،‬‬ ‫ایجـاد عدالـت اجتماعـی و افزایـش قـدرت‬ ‫نظـارت را از مزایـای این سـامانه برشـمرد‪.‬‬ ‫پورفلاح تصریـح کـرد‪ :‬از طریق این سـامانه‬ ‫متقاضیـان مـی توانند پیشـرفت درخواسـت‬ ‫خـود را بـه طـور انالیـن از طریـق سـامانه‬ ‫مـورد نظـر انجـام دهند‪.‬‬ ‫ایـن مسـوول اضافـه کـرد‪ 54 :‬فقـره مجـوز‬ ‫تاسـیس گلخانـه در سـطح ‪ 10‬هـزار و ‪520‬‬ ‫مترمربـع و ‪ 15‬فقـره مجوز بهره بـرداری در‬ ‫سـطح سـه هـزار و ‪ 322‬مترمربـع در ایـن‬ ‫شهرسـتان صادر شـد‪.‬‬ ‫تفاهمنامه همکاری اداره‬ ‫کل شیالت مازندران با‬ ‫پلیس امنیت اقتصادی و‬ ‫پلیس فتا استان مازندران‬ ‫به امضا رسید‬ ‫نظری‪ ،‬مدیرکل راه و شهرسازی مازندران در بازدید از سوادکوه ‪:‬‬ ‫ل سفید در‬ ‫منازل د ر خطر امیر ده پ ‬ ‫محدوده بازافرینی شهری قرار می گیرند‬ ‫نظری مدیرکل راه و شهرسـازی استان مازندران‬ ‫در بازدیـد میدانـی از منطقـه سـوادکوه عنـوان‬ ‫نمـود‪ :‬شـهر پـل سـفید بـه دلیـل توپوگرافـی و‬ ‫شـیب دره ای‪ ،‬نـوع خـاک‪ ،‬اب هـای سـطحی‬ ‫و زیرسـطحی روان‪ ،‬اب هـای بعـد از بـارش‪،‬‬ ‫نفـوذ چشـمه هـا‪ ،‬و در قطعاتـی مواجـه بـا‬ ‫ریـزش‪ ،‬لغـزش و رانـش هسـت که می بایسـت‬ ‫اقدامـات ایمـن سـازی متناسـب در اسـرع وقت‬ ‫صـورت گیـرد‪ .‬بـه گـزارش اداره ارتباطـات و‬ ‫اطالع رسـانی راه و شهرسـازی اسـتان‪ ،‬مهندس‬ ‫سـید محمـد نظـری مدیـرکل راه و شهرسـازی‬ ‫بـه اتفـاق مهنـدس رهگشـای معـاون مسـکن و‬ ‫بازافرینـی‪ ،‬حسـن زاده معاون املاک و حقوقی‪،‬‬ ‫مهنـدس قاسـم نـژاد رئیـس راه و شهرسـازی‬ ‫سـوادکوه جهـت بررسـی اوضـاع مناطق رانشـی‬ ‫پـل سـفید بـا تمرکـز بـر شـهرک فرهنگیـان‬ ‫امیـرده‪ ،‬مناطق امیـرده و مکان منازل سـازمانی‬ ‫کالدشـت بصـورت میدانـی بـا همراهی شـهردار‬ ‫و اعضـای شـورای شـهر پـل سـفید در مناطـق‬ ‫یافـت‪.‬‬ ‫حضـور‬ ‫مذکـور‬ ‫محکومیت یک میلیاردی قاچاقچی موتور سیکلت‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومـی تعزیـرات حکومتی‬ ‫مازنـدران یـداهلل ملکـی مدیـر کل تعزیـرات‬ ‫حکومتـی اسـتان مازنـدران گفـت‪ :‬در پـی‬ ‫شـکایت پلیس اگاهی اسـتان مبنـی بر قاچاق‬ ‫یک دسـتگاه موتور سـیکلت سـنگین ‪600‬سی‬ ‫سـی قاچـاق توسـط فـردی پرونـده در ایـن‬ ‫خصـوص تشـکیل شـد‪.‬‬ ‫ملکـی افـزود ‪ :‬شـعبه اول ویـژه رسـیدگی به‬ ‫تخلفات قاچاق کاال وارز شهرسـتان بابلسـر پس‬ ‫از بررسـی و اسـتعالم الزم تخلـف انتسـابی را‬ ‫محرز دانسـته و متهم را علاوه بر ضبط کاال ی‬ ‫مکشـوفه بـه مبلغ یـک میلیـاردو ‪ 151‬میلیون‬ ‫ریـال در حـق صنـدوق دولت محکـوم کرد‬ ‫ملکـی اذعان کـرد ‪ :‬این رای در شـعبه تجدید‬ ‫نظـر قطعی و الزم االجراء شـد ‪.‬‬ ‫مهنـدس نظـری بـه شـورا و شـهردار توصیـه‬ ‫کردنـد هـر چنـد شـاید عـده ای نقـد کننـد که‬ ‫چـرا کارهای سـطحی و بیشـتر ادامه پیـدا نمی‬ ‫کنـد و معطـوف بـه طـرح مطالعاتـی شـده اید‪،‬‬ ‫ضمـن اینکـه امـور شـهری و عمرانـی و رفاهـی‬ ‫را انجـام مـی دهیـد بـا ادلـه‪ ،‬وضعیـت رانـش‪،‬‬ ‫ریـزش و لغـزش فعلی و اتـی را که در بسـیاری‬ ‫از نواحـی گریبانگیـر مـردم منطقـه شـده و‬ ‫خسـارات زیـادی شـاید بـه بـار اورد را توضیـح‬ ‫دهیـد کـه یکـی از کارهـای زیـر بنایـی همیـن‬ ‫سـند مطالعاتـی بـرای کل پل سـفید در تمامی‬ ‫نواحی اسـت که شـرکت مشـاور زمین شناسـی‬ ‫ضمـن اینکـه مطالعـه را تقدیـم می کنـد‪ ،‬نقاط‬ ‫حرکـت و شـیوه تثبیـت‪ ،‬بارگذاری نقـاط دارای‬ ‫شـناخت مهندسـی ژئوتکنیکـی را معیـن مـی‬ ‫کنـد‪ ،‬اینـکار نوعی اینده نگری هسـت در سـند‬ ‫مطالعاتـی عمیـق‪ ،‬بعـد از مطالعـات می تـوان با‬ ‫زمـان بندی سـالیانه کارها را طبقـه بندی نمود‪،‬‬ ‫اگـر سـند مطالعاتـی اسـتاندارد تحویـل وزیـر‬ ‫کشـور و ریاسـت سـازمان مدیریت بحران کشور‬ ‫و سـازمان برنامه و بودجه شـود‪ ،‬بر اسـاس اقناع‬ ‫سـند مطالعاتی‪،‬که توسط اسـتاندار فرستاده می‬ ‫شـود اعتبارات خوبی شـامل می شـود که با این‬ ‫اعتبـارات و طـرح مشـورتی شـرکت مشـاور می‬ ‫تـوان پهنـه هـا را بـر حسـب موقعیـت عملیات‬ ‫تثبیـت و سـپس بـر حسـب مکان هـای تعییـن‬ ‫شـده بارگـذاری نمـود‪ ،‬بـدون سـند مطالعاتـی‬ ‫نمـی تـوان امیـد بـه جـذب اعتبـار متناسـب‬ ‫داشت‪.‬سـید محمـد نظـری در ادامـه از برخـی‬ ‫از منـازل خسـارت دیـده بازدید و اعالم داشـت‪:‬‬ ‫بـا توجـه بـه اینکه منـازل خسـارت دیـده چون‬ ‫خارج از محدوده بازافرینی شـهری هسـت و راه‬ ‫و شهرسـازی در محـدوده بازافرینـی مـی توانـد‬ ‫کمـک دهـد دسـتور داد تـا مهنـدس رهگشـا‬ ‫معـاون مسـکن و بازافرینـی راه و شهرسـازی بـا‬ ‫هماهنگی شـرکت مشـاور ظـرف دو هفته اینده‬ ‫منـازل یادشـده را در محـدوده بازافرینی تعریف‬ ‫کننـد کـه بتـوان ردیف اعتبـاری دریافـت کنند‬ ‫کـه یکـی از دسـتاوردهای ایـن سـفر همیـن‬ ‫طـرح بازافرینـی مـی باشـد چـون اگـر در طرح‬ ‫بازافرینـی قـرار نگیرنـد‪ ،‬اعتبـار شـامل ان نمی‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫کشف عرضه خارج از شبکه ‪ 434‬تن ذرت و کنجاله سویا‬ ‫‪ 434‬تـن ذرت و کنجالـه سـویا کـه خـارج از‬ ‫شـبکه عرضـه شـده بـود شناسـایی شـده اسـت‪.‬‬ ‫به گـزارش روابـط عمومی؛ مهندس حسـینقلی‬ ‫قوانلـو رئیـس سـازمان صنعت‪ ،‬معـدن و تجارت‬ ‫مازنـدران با اعالم این خبر گفت‪ :‬در پی بررسـی‬ ‫هـای بـه عمل امـده بازرسـان سـازمان صنعت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت مازندران از یـک واحد پرورش‬ ‫مـرغ مشـخص گردیـد مقـدار ‪ 434‬تـن ذرت و‬ ‫کنجالـه سـویا از سـوی متصـدی ایـن واحـد در‬ ‫خارج از شـبکه تعریف شـده عرضه شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـرای متصـدی ایـن واحـد پرونـده‬ ‫تخلـف بـه ارزش هفـت میلیـارد و هشـتصد‬ ‫میلیـون ریال تشـکیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫او در ادامـه اظهـار داشـت‪ :‬همچنیـن بازرسـان‬ ‫ایـن سـازمان در پـی بررسـی از یـک واحـد‬ ‫دامـداری موفق شـدند مقـدار ‪ 13796‬کیلوگرم‬ ‫جـو کـه خـارج از شـبکه تعریـف شـده عرضـه‬ ‫شـده بود را کشـف نمایند‪.‬وی با اشـاره به اینکه‬ ‫بـرای این واحـد نیز پرونده تخلـف ‪ 620‬میلیون‬ ‫ریالـی تشـکیل شـده اسـت‪ ،‬از ارجـاع پرونـده‬ ‫هـای یاد شـده بـه تعزیـرات حکومتی خبـر داد‪.‬‬ ‫او در پایان از عموم شـهروندان اسـتان مازندران‬ ‫تقاضـا کـرد در صورت مشـاهده هـر گونه تخلف‬ ‫اقتصـادی اعم از گرانفروشـی‪ ،‬عـدم درج قیمت‪،‬‬ ‫عـدم صـدور فاکتور مراتـب را به تلفـن ‪ 124‬ویا‬ ‫سـامانه ‪ ir.124.www‬اعلام نماینـد‪.‬‬ ‫در راسـتای بهـره منـدی از امکانـات و بهـره گیـری‬ ‫از توانمندیهـای تخصصـی در جهـت ایمن سـازی و‬ ‫پیشـگیری از وقـوع جـرم ‪ ،‬طی نشسـتی تفاهمنامه‬ ‫همـکاری بیـن اداره کل شـیالت مازنـدران با پلیس‬ ‫امنیـت اقتصـادی و پلیـس فتـا به امضا رسـید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی شـیالت مازندران حسـن‬ ‫اسـحاقی مدیـر کل شـیالت مازنـدران در حاشـیه‬ ‫ایـن نشسـت اظهـار داشـت‪ :‬ایـن همـکاری در قالب‬ ‫همـکاری مشـترک اداره کل شـیالت مازنـدران و‬ ‫یـگان حفاظـت از منابـع ابـزی بـا پلیـس امنیـت‬ ‫اقتصـادی و پلیـس فتـا اسـتان مازنـدران در جهـت‬ ‫جلوگیـری و پیشـگیری از وقوع جـرم قاچاق ماهیان‬ ‫خاویـاری و خاویار همچنین صیـد غیر مجاز ماهیان‬ ‫اسـتخوانی در سـطح اسـتان مازنـدران بـا در نظـر‬ ‫گرفتـن امکانـات طرفین می باشـد‪ .‬ایـن امر موجب‬ ‫حفاظـت از گونه هـای اسـتراتژیک ابزیـان دریـای‬ ‫خـزر و تثبیـت شـغل صیـادی در ‪ ۴۰۰‬کیلومتـر از‬ ‫نـوار سـاحلی مازنـدران می گـردد‪. .‬‬ ‫در ادامـه سـرهنگ محمد پـور رئیس پلیـس امنیت‬ ‫اقتصـادی مازندران ضمن تقدیر از عملکرد شـیالت‬ ‫مازنـدران در جهـت مبـارزه بـا قاچـاق ماهیـان‬ ‫خاویـاری و خاویـار گفـت ‪ :‬همـکاری پلیـس امنیت‬ ‫اقتصـادی و اداره کل شـیالت مازنـدران و یـگان‬ ‫حفاظـت منابع ابزیان در قالب گشـت های مشـترک‬ ‫از بازارهـا و رسـتوران ها یکـی از برنامه هـای مـا در‬ ‫جهـد مبـارزه بـا قاچاق ماهیـان خاویـاری ‪ ،‬خاویار و‬ ‫ماهیـان اسـتخوانی دریـای خـزر می باشـد‪.‬‬ ‫سرهنگ خورشـاد رئیس پلیس فتا اسـتان مازندران‬ ‫در همیـن راسـتا نیـز از رصـد کامل فضـای مجازی‬ ‫توسـط نیـروی انتظامـی خبـر داد و گفت‪ :‬بـا توجه‬ ‫بـه برنامـه ریزی هـای انجام شـده مصادیـق مجرمانه‬ ‫مرتبـط بـه صیـد و صیـادی غیـر مجـاز ‪ ،‬انتشـار‬ ‫کلیپ هـای مرتبـط بـا ان ‪ ،‬بـا اقدام نیـروی انتظامی‬ ‫مواجـه خواهد شـد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر‬ ‫دو شنبه ‪ 17 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪766‬‬ ‫ایت اهلل محمدی الئینی در مراسم روز دانشجو در ساری‪:‬‬ ‫علم و دانش باید در راستای خدا باشد‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ ایت اهلل محمـدی الئینی با بیـان اینکه‪ :‬علـم و دانش باید در راسـتای‬ ‫خـدا باشـد گفـت‪ :‬اگـر ان علـم در این راسـتا باشـد‪ ،‬جنگ و مسلسـل را کنـار می گـذارد در غیر‬ ‫اینصـورت باعث سرکشـی و طغیان می شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اگـر نگاهـی بـه هویـت ‪ ۱۶‬اذر و حرکـت دانشـجویان کنیـم مـی بینیم که تـازه چهار‬ ‫مـاه از کودتـا امریکایی‪-‬انگلیسـی می گذشـت و یک نوکـری را در ایران گذاشـته بودند‪ ،‬در چنین‬ ‫شـرایطی کـه خفقـان بـود و در دانشـگاه تهرانی که نسـبتا نـو پا و برای خودشـان بـوده و قرار بود‬ ‫نیکسـون در ان مـدال افتخار بگیرد؛ انتظار نداشـتند که حرکت ضد اسـتکبای صـورت بگیرد ولی‬ ‫گرفـت‪ .‬نماینـده ولـی فقیـه در مازنـدران با اشـاره بـه اینکـه‪ :‬اولین شـعارهای مرگ بـر امریکا در‬ ‫قـرن معاصـر را همان دانشـجویان سـر دادنـد افزود‪ :‬ایـن یعنی هویت ضد اسـتکباری‪.‬‬ ‫وی بیـان داشـت‪ :‬نظام سـلطه جنبش های دانشـجویی را مصـادره کرده و مقابـل حکومت ها قرار‬ ‫داده اسـت‪ .‬بایـد بـا روایتگری درسـت هدف اصلـی این واقعه را به نسـل های بعـدی منتقل کنیم‪.‬‬ ‫حادثه ‪ ۱۶‬اذر مانند ‪ ۱۳‬ابان روز مبارزه با اسـتکبار می باشـد‪ .‬هر دو حرکت دانشـجویی از هویت‬ ‫ضـد اسـتکباری و ضد نظام سـلطه برخـوردار بوده و این هویـت اصلی را باید حفـظ کنیم و اگر به‬ ‫درسـتی ان را به نسـل بعدی منتقـل نکنیم به قربانیـان ان روز خیانت کرده ایم‪.‬‬ ‫ایشـان بـا بیـان اینکـه‪ :‬دانشـجویان ‪ ۱۶‬اذر پیـروان فکر امـام بودند و دانشـجویان ‪ ۱۳‬ابـان پیرو‬ ‫امـام و اقـای همـه انهـا روح اهلل بـود‪ .‬افزود‪ :‬نباید روحیه اسـتکبار سـتیزی این روزهـا از بین برود‪.‬‬ ‫بنـده بـرای قربانیـان ایـن روز و همـه قربانیـان ایـن راه و بخصـوص تـازه ترین انها شـهید فخری‬ ‫زاده تقاضـای علو درجـات دارم‪.‬‬ ‫«هویت انقالبی» یک اصل خدشه ناپذیر در‬ ‫مکتب سردار سلیمانی است‬ ‫حجت االسلام رضا دیلمی اظهارکرد‪ :‬سـردار حاج قاسـم سـلیمانی نماد یک انقالبی در تراز اسلام‬ ‫ناب بود و این سـردار رشـید اسلام الگویی ماندگار و تربیت یافته در مکتب سیدالشـهدا (ع) اسـت‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی گلسـتان با اشـاره به شـاخصه های مکتبی این شـهید‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬عقالنیـت انقالبـی‪ ،‬شـجاعت بـی بدیـل‪ ،‬دشـمن شناسـی دقیـق‪ ،‬درایـت‪ ،‬بصیـرت و لحظه‬ ‫شناسـی از ویژگـی های مکتب سـردار سـلیمانی بوده و ایشـان الگـوی مقاومـت و مدیریت انقالبی‬ ‫در جهان اسلام اسـت‪.‬‬ ‫دیلمـی بـا اشـاره بـه اینکـه این شـهید توانسـت در صدور گفتمـان انقالب اسلامی و کادر انسـانی‬ ‫در منطقـه‪ ،‬نقـش افریـن باشـد‪ ،‬افـزود‪ :‬در مکتب حاج قاسـم‪ ،‬هویـت انقالبی و فرهنـگ مجاهدت‪،‬‬ ‫یک اصل خدشـه ناپذیر اسـت‪ ،‬شـهید سـلیمانی ضمن تربیت کادر انسـانی در تراز انقالب اسلامی‬ ‫و هویـت بخشـیدن بـه جوانـان در عرصـه دفاع و صیانـت از ارزش های اسلامی و انقالبـی‪ ،‬در کنار‬ ‫تهجـد و ارتبـاط عمیـق معنـوی بـا خـدای خـود‪ ،‬هموار تلاش کرد کـه دشـمن را در رسـیدن به‬ ‫اهـداف پلیـد خـود‪ ،‬نـاکام بگذارد‪ ،‬تابع محـض والیت فقیه بـود و لحظه ای از گفتمان امام و شـهدا‬ ‫جدا نشـد و بـا تمـام تـوان از ان صیانت کرد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬سـردار سـلیمانی یک شـخصیت نیسـت بلکـه او یک مکتب و شـخصیتی بـود که ذوب‬ ‫در انقلاب و اسلام نـاب بود‪.‬‬ ‫دیلمـی گفـت‪ :‬ایـن سـردار دل ها بـا عملکرد مجاهدانـه‪ ،‬مخلصانه و فاخـر خود مدیریـت انقالبی را‬ ‫بـه تصویـر کشـید و نشـان داد که یک مدیـر در تـراز گفتمان انقالب اسلامی چگونـه باید حرکت‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه امـروز جهـان کفـر و رژیـم کـودک کـش و غاصـب صهیونیسـتی و برخی‬ ‫دولتمردان مرتجع خودفروخته و فاسـد سـعودی و ترسـوهای منطقه که در خدمت جهان اسـتکبار‬ ‫هسـتند‪ ،‬در سراشـیبی نابودی و سـقوط حتمی قرار گرفته اند‪ ،‬افزود‪ :‬شـهادت سـردار دالور جهان‬ ‫اسلام و بیداری جهان اسلام به نابودی نظام سـلطه و هژمونی پوشـالی جهان اسـتکبار در منطقه‬ ‫سـرعت بیشتری بخشـیده است‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬بـا تلاش سـازمان تبلیغـات اسلامی و با همت تشـکل های دینـی در این نهـاد انقالبی‬ ‫در نظـر داریـم تـا بـا الگوپذیـری از ایـن شـهید واالمقام‪ ،‬همچنین شـهید پیشـرفت علمـی انقالب‬ ‫اسلامی شـهید فخـری زاده و همـه شـهدای انقلاب اسلامی در راسـتای لبیک گویی بـه فرامین‬ ‫مقـام معظـم والیـت جهـت خدمت رسـانی بـه مـردم و مقابله بـا ویروس منحـوس کرونـا در قالب‬ ‫عملیـات فرهنگـی اجتماعـی سـردار دل هـا کـه تـا ‪ ۱۳‬دیمـاه ادامـه خواهـد داشـت‪ ،‬بـا محوریت‬ ‫مسـاجد و امامـان محلـه و پایـگاه فرهنگـی اجتماعی‪ ،‬اجـرا کنیم‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت خبرداد‪:‬‬ ‫غربالگری حدود ‪ ۲۴‬هزار خانوار رشت در‬ ‫طرح شهید حاج قاسم سلیمانی‬ ‫قاسـمی از بازدیـد و غربالگـری حـدود ‪ ۲۴۰۰۰‬خانوار شهرسـتان رشـت در طرح شـهید سـلیمانی‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ :‬در شهرسـتان رشـت ‪ ۲۱۴‬تیـم در قالـب این طرح سـاماندهی شـده اسـت‪.‬‬ ‫«سـیداکبر قاسـمی» بـا اشـاره بـه بحـران کرونا ویـروس و اجرای طرح شـهید قاسـم سـلیمانی در‬ ‫پایگاه هـای مقاومـت اظهـار کرد‪ :‬همزمان با سراسـر کشـور در گیالن قـرارگاه سـلیمانی ها با هدف‬ ‫پیشـگیری و مقابلـه بـا بیمـاری کوویـد ‪ ۱۹‬اغاز به کار کرد و در شهرسـتان رشـت نیـز این طرح با‬ ‫همـکاری نیروهـای توانمنـد بسـیج و بهداشـت و درمان چند روزی اسـت که فعال اسـت‪ .‬‬ ‫فرمانـده سـپاه ناحیـه مرکزی رشـت با بیان اینکه در راسـتای این طرح در شهرسـتان رشـت ‪۲۱۴‬‬ ‫تیـم سـاماندهی شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در قالب این طرح بیسـت و چهار هـزار خانوار در رشـت مورد‬ ‫بازدیـد و غربالگـری قرار گرفت‪.‬‬ ‫قاسـمی اذعـان کـرد‪ :‬در ایـن طـرح افـراد مشـکوک بـه کرونا شناسـایی و بـه مراکز درمانـی برای‬ ‫درمـان معرفـی مـی شـوند ‪ .‬برخی که عالئـم بیماری دارنـد‪ ،‬اگر وضعیت شـان حاد نباشـد در منزل‬ ‫و یـا نقاهتگاهـای کـه بـرای ایـن طرح تعریف شـده بـه مـدت ‪ ۱۴‬روز قرنطینه می شـوند‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه ناحیـه مرکـزی رشـت افـزود‪ :‬در این راسـتا پنـج کمیته تعریف شـده اسـت که یک‬ ‫کمیتـه مربوط بـه قرنطینه بیماران اسـت ‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬در رشـت‪ ،‬هتـل المپیـک جهـت قرنطینـه بیمـاران مشـکوک که مکان مناسـب‬ ‫ندارنـد تعریـف و تعیین شـده اسـت ‪.‬‬ ‫قاسـمی بـا بیـان اینکـه در این طرح هـر پایگاه یک مرکز درمان اسـت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در طرح شـهید‬ ‫سـلیمانی در هـر خانـواده یـک سـفیر سلامت تعییـن و انتخـاب می شـود ‪ ،‬اگر مشـکلی و بیماری‬ ‫بـرای هریـک از اعضـای خانواده مشـاهده شـد توسـط ان سـفیر با شـماره هـای کـه در اختیارش‬ ‫قـرار داده مـی شـود تماس مـی گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬شـماره ‪ ۴۰۳۰‬دانشـگاه علـوم پزشـکی و یـا شـماره های همـراه مسـئوالن پایگاه از‬ ‫جملـه شـماره های تماسـی اسـت کـه در اختیار سـفیران سلامت در خانـواده قرار مـی گیرد‪ .‬‬ ‫سـرهنگ قاسـمی بـا اشـاره بـه تعـداد ‪ ۲۵۰‬هزار خانـوار در شهرسـتان رشـت جهـت غربالگری و‬ ‫انجـام ‪ ۱۰‬درصـد تاکنـون گفـت‪ :‬هـم اکنـون ‪ ۲۴۰۰۰‬خانـوار مـورد غربالگری قـرار گرفتند‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه ناحیـه مرکزی رشـت خاطر نشـان کرد‪ :‬این طرح در شهرسـتان رشـت ادامـه دارد و‬ ‫تـا پایـان بازدید همـه منازل و خانـوار ادامه خواهد داشـت‪.‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبرگزارش‬ ‫فرمانده سپاه کربال در ائیین اختتامیه جشنواره رادیویی بسیج و لیگ سرود مازندران‪:‬‬ ‫کادرسازی و پرورش نیرو های تراز انقالب‬ ‫در هنر از اهداف مهم حوزه فرهنگ است‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلا در ائیـن‬ ‫اختتامیـه جشـنواره رادیویـی‬ ‫بسـیج و لیـگ سـرود مازنـدران‬ ‫گفت‪:‬کادرسـازی و پـرورش نیرو های‬ ‫تـراز انقلاب در عرصه هـای هنـری‬ ‫یکـی از اهـداف مهم حـوزه فرهنگ‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫به گـزارش خبرگزاری بسـیج از مازندران‪،‬‬ ‫ائین اختتامیه جشـنواره رادیویی بسـیج و‬ ‫لیـگ سـرود مازنـدران بـه همـت معاونت‬ ‫فرهنگـی هنری سـپاه کربال و با مشـارکت‬ ‫معاونـت صـدا (رادیـو) مرکـز مازنـدران بـا‬ ‫حضـور سـردار سـیاوش مسـلمی فرمانـده‬ ‫سـپاه کربلا‪ ،‬دارابـی معـاون صـدای مرکز‬ ‫مازنـدران‪ ،‬معصومـی مدیـر حـوزه هنـری‬ ‫اسـتان و دیگـر مسـئولین فرهنگـی بـه‬ ‫صـورت ویدئـو کنفرانـس برگـزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن ائیـن سـردار سـیاوش مسـلمی‬ ‫بـا اشـاره بـه تولیـدات ارزشـمند و فاخـر‬ ‫فرهنگـی در ایـن دو رویـداد کفـت‪ :‬قطعـا‬ ‫برگـزاری ایـن برنامـه امـکان پذیـر نبـود‬ ‫مگـر با همـکاری و هـم افزایی نهـاد هایی‬ ‫کـه دغدغـه مند در حـوزه فرهنـگ و هنر‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلا بـا قدردانـی از اراده‬ ‫کل ارشـاد اسلامی‪ ،‬بنیـاد حفـظ اثـار و‬ ‫کسـانی کـه در مجموعـه سـپاه کربلا‪،‬‬ ‫از بسـیج دانـش اموزشـی و نیـز بسـیج‬ ‫سـازندگی و همـه بسـیجیانی کـه در ایـن‬ ‫رویـداد هنری حضـور داشـتند‪،‬افزود‪ :‬همه‬ ‫دسـت به دسـت هم دادنـد تا یـک رویداد‬ ‫بیادماندنـی در اسـتان بوجـود بیایـد‪.‬‬ ‫سـردار مسـلمی در ادامـه یکـی از اهداف‬ ‫ایـن دو رویـداد هنـری را کشـف‬ ‫اسـتعدادها و توانمندهـای هـا در مازندران‬ ‫و نیـز کادرسـازی و پـرورش نیروهای تراز‬ ‫انقلاب دانسـت و اضافه کـرد‪ :‬باید بتوانیم‬ ‫بـرای تحقـق ارمـان هـای انقالبی بـا بهره‬ ‫گیـری از نیروهـا هـای ارزشـمند در حوزه‬ ‫هـای هنـری نقـش افرینـی کنیم‪.‬‬ ‫کادرسـازی و پـرورش نیرو هـای تـراز‬ ‫انقلاب در عرصه هـای هنـری یکـی از‬ ‫اهـداف مهـم حـوزه فرهنـگ اسـت‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلا اهـداف دیگـر‬ ‫ایـن جشـنواره را سـاماندهی و ذائقـه‬ ‫سـازی مخاطبیـن برشـمرد و خاطرنشـان‬ ‫کردامـروزه یکـی از اقداماتـی کـه دشـمن‬ ‫در جامعـه اسلامی پیگیـری مـی کنـد‪،‬‬ ‫تغییـر ذائقـه هـا در حـوزه هـای مـادی و‬ ‫معنـوی اسـت‪.‬‬ ‫سـردار مسـلمی با بیـان اینکه دشـمن در‬ ‫حـوزه سـبک زندگـی برنامه هـای مخربی‬ ‫را دنبـال مـی کند‪ ،‬افزود‪ :‬دشـمن در حوزه‬ ‫هنـر درصـدد اسـت تـا سـرودها و نـوای‬ ‫اصیـل و بومـی را تغییـر دهـد لـذا تکلیف‬ ‫اسـت کـه در عرصـه هـای هنـری ذائقـه‬ ‫ایرانـی و اسلامی را پیگیری کـرده و باعث‬ ‫احیـای نواهـای اصیـل و بومی شـویم ‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلا بـا تاکیـد بـر اینکه‬ ‫بایـد نسـبت بـه گسـترش و احیـای‬ ‫هنرهـای بومـی و اصیـل تلاش کـرد‪،‬‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬یکـی از عوامل تاثیـر گذار در‬ ‫احیـا و گسـترش هنـر اسلامی ‪ ،‬اصحاب‬ ‫رسـانه هسـتند که می توانند بـرای انتقال‬ ‫هنرهـای نـاب انقالبی و اسلامی به نسـل‬ ‫جـوان نقـش افرینـی کننـد‪.‬‬ ‫کادرسـازی و پـرورش نیرو هـای تـراز‬ ‫انقلاب در عرصه هـای هنـری یکـی از‬ ‫اهـداف مهـم حـوزه فرهنـگ اسـت‬ ‫سـردار مسـلمی ‪ ،‬مازنـدران را مهـد‬ ‫موسـیقی و هنـر دانسـت و خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬اثـار تولیـدی و برگزیـده ‪ ،‬بهتریـن‬ ‫اثـار بـرای مـردم اسـت و میتـوان ان را به‬ ‫جامعـه معرفـی کـرد‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلا در پایـان سـخنان‬ ‫خـود بـه سـالروز شـهادت حـاج قاسـم‬ ‫اشـاره و یـاداور شـد‪ :‬ان شـاء اهلل اثـار‬ ‫هنـری باعـث خیـر و برکـت شـده و نیـز‬ ‫سبب گسـترش فرهنگ اسلامی و ایرا نی‬ ‫در کشـور و دنیـا شـود‪.‬‬ ‫توسعه گردشگری مذهبی گلستان نیازمند همکاری سایر دستگاه ها است‬ ‫مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی‬ ‫گلسـتان گفـت‪ :‬توسـعه گردشـگری مذهبـی بـا ایجـاد‬ ‫زیرسـاخت الزم در دسـتور کار اداره کل میـراث فرهنگـی‬ ‫گلسـتان قـرار دارد و نیازمنـد همـکاری سـایر دسـتگاه هـا‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫احمـد تجری در جلسـه مشـترک اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایـع دسـتی و اداره کل اوقـاف گلسـتان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬گردشـگری مذهبی فصل مشـترک بیـن اداره کل‬ ‫میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی و اداره کل‬ ‫اوقـاف و امورخیریه اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬امامـزاده یحیـی بـن زیـد (ع) یکـی از بناهـای‬ ‫مذهبـی و گردشـگری اسـت کـه انتظـار داریـم بتوانیـم بـا‬ ‫توجـه بـه فضـای موجود و بـا همـکاری بـا اداره کل اوقاف و‬ ‫هیئـت امنـای ایـن امامـزاده اقدامـات مناسـبی اجرایـی کنیـم‪.‬‬ ‫تجـری ادامـه داد‪ :‬حمـام قاضـی در شـهر تاریخـی اسـتراباد‬ ‫(گـرگان) بنایـی تاریخـی و مهم اسـت که در جلسـات اینده‬ ‫جهـت بررسـی موضوعـات مشـترک نشسـتی چهارجانبـه با‬ ‫حضور شـهرداری گرگان‪ ،‬اداره کل اوقاف و امور خیریه‪ ،‬اداره‬ ‫اب و فاضلاب و اداره کل میـراث فرهنگـی برگـزار و ضمـن‬ ‫بررسـی مـوارد مرتبـط‪ ،‬بـرای مرمـت و احیا این اثـر تاریخی‬ ‫تصمیـم گیری می شـود‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬پروژه هـای متعـدد و خوبـی در حـوزه شـهر‬ ‫تاریخـی اسـتراباد (گـرگان) در سـال گذشـته و سـال جاری‬ ‫اجرایی شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی‬ ‫گلسـتان تصریح کـرد‪ :‬اداره کل میراث فرهنگی اسـتان برای‬ ‫واگـذاری بناهـای قابـل واگـذاری اداره کل اوقـاف بـه بخش‬ ‫خصوصـی همراه بـا حمایت و اعطای تسـهیالت ارزان قیمت‬ ‫بـرای تبدیـل بـه مرکز عرضـه صنایـع دسـتی و کاربری های‬ ‫مشـابه اعلام امادگـی می کند‪.‬‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در نشست مجازی با رسانه ها‪:‬‬ ‫محکوم به همدلی هستیم‬ ‫عده ای در ساری با شادی بنده موافق نیستند‬ ‫علـی بابایـی کارنامـی ‪،‬نماینـده مردم‬ ‫سـاری و میاندورود در مجلس یازدهم‬ ‫در گفتگویـی مجـازی بـا اصحـاب‬ ‫رسـانه بـا توجه به حواشـی اخیری که‬ ‫در فضـای مجـازی در بازتاب مصاحبه‬ ‫ایشـان همزمـان بـا دهـم اذر روز‬ ‫مجلس و تولد ایشـان گفت‪ :‬در سـاری‬ ‫عـده ای بـا شـادی بنده و ملـت ظاهرا‬ ‫موافـق نسـیتند‪.‬وی در خصـوص طرح‬ ‫دوفوریتـی خـروج از پروتـکل الحاقـی‬ ‫اژانـس در مجلـس هـم گفـت‪ :‬بـه‬ ‫فرمایـش رهبـری امریکا قابـل اعتماد‬ ‫نیسـت و مـا برای دفـاع از حقوق ملت‬ ‫ایـران هیچگاه عقب نخواهیم نشسـت‪.‬‬ ‫وی با اظهار اینکه دانشـمندان هسـته‬ ‫ای کشـور‪ ،‬شـاخص های اقتـدار ملی‬ ‫مـا و خـط قرمزهسـتند گفت‪:‬دولـت‬ ‫در ایـن زمینـه تدبیردرسـتی نکـرد‪.‬‬ ‫نماینـده سـاری در خصـوص اخریـن‬ ‫دو شنبه ‪ 17 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪766‬‬ ‫تحـرکات در زمینـه اجـرای سـد پـر‬ ‫حـرف و حدیـث فینسـک هـم گفـت‪:‬‬ ‫ایـن سـد جزو سـدهایی اسـت کـه از‬ ‫سـال ‪ 90‬بـه بعـد در سـاختار بودجـه‬ ‫ای کشـور دیـده شـد و در سـالهای‬ ‫‪ 98‬و ‪ 99‬وارد سـاختار قانونـی‬ ‫کشـور شـد کـه بـه خواسـت فعالیـن‬ ‫زیسـت محیطـی و دفـاع از زیسـت‬ ‫بـوم مازنـدران تحرکاتـی را در کشـور‬ ‫داشـته ایـم کـه هفتـه اینـده وزیـر‬ ‫نیـرو در صحن کمیسـیون کشـاورزی‬ ‫قطعـا خبرهای امیدوارکننـده ای برای‬ ‫جلوگیـری ازاجـرای سـد خواهـد داد‪.‬‬ ‫علـی بابایـی کارنامـی بـا اشـاره بـه‬ ‫امضـاء تفاهـم نامـه رویـش همدلـی‬ ‫بـا دیگـر نماینـده سـاری نیـز اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬ما محکوم به همدلی هسـتیم‬ ‫و برای داشـتن ایرانی ابـاد و مازندرانی‬ ‫سرسـبز همیشـه دسـت یـاری پیـش‬ ‫خبر‬ ‫همـه دراز داریـم‪ .‬وی گفـت از روز اول‬ ‫بـا بـرادر خوبـم جنـاب زارعـی تفاهم‬ ‫نامـه رویـش همدلـی بـرای پیگیـری‬ ‫امـور درسـطح ملـی امضـاء کردیـم‬ ‫ودبیرخانـه ای در پایتخـت تشـکیل‬ ‫دادیـم کـه هـر ‪ 6‬مـاه مسـئولیتش را‬ ‫باهـم جابجـا مـی کنیـم و هـم اکنون‬ ‫کـه مسـئولیت دربیرخانـه بـا بنـده‬ ‫اسـت ‪ 150‬مکاتبه رسـم بـرای دفاع از‬ ‫حقـوق مازندرانـی هـای عزیز داشـته‬ ‫ا یم ‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار اینکه‪ :‬همیشـه به عنوان‬ ‫یـک کارگـردر خدمـت مـردم بـودم و‬ ‫هسـتم و تنهـا داشـته مـن عملکـرد‬ ‫بیسـت سـال گذشـته ام اسـت‪.‬علی‬ ‫بابایـی کارنامـی افزود‪:‬با وجـود این که‬ ‫تخصـص مـن در حـوزه اقتصاد اسـت‬ ‫ولـی بـه حـوزه کارگـری اشـراف بهتر‬ ‫و بیشـتری دارم زیـرا کارگـری را بـا‬ ‫تمـام وجـودم لمس کـردم و بـه تمام‬ ‫مشـکالت و نگرانیهـای انهـا واقفم و از‬ ‫ایـن رو در حـال حاضـر اولویـت را در‬ ‫امنیـت شـغلی ‪،‬رفـاه و سـپس امنیت‬ ‫اقتصـادی کارگـران مـی بینـم امـا بـا‬ ‫وجـود اینکـه در کشـور مـا اصـل بـر‬ ‫برتـری کارگـران اسـت ولـی در عمـل‬ ‫ایـن مسـاله رعایـت نمی شـود‪.‬‬ ‫بابایـی کارنامی در ادامه اظهار داشـت‪:‬‬ ‫در مجلـس یازدهـم چندیـن قانون در‬ ‫دسـتور کار اسـت نظیـر قانـون بیمـه‬ ‫پایـه خانـواده ها کـه با وجـود اقدامات‬ ‫و تالشـهای صـورت گرفتـه در ایـن‬ ‫راسـتا ‪،‬متاسـفانه کارشـکنی هایی نیز‬ ‫انجـام شـده کـه رسـیدن به هـدف را‬ ‫دشـوارتر مـی کندبـه ایـن جهـت که‬ ‫عـده ای معتقدند‪،‬کارگران همواره باید‬ ‫محتـاج و زیر دسـت کارفرما باشـند تا‬ ‫گـوش بـه فرمـان ان ها بماننـد که به‬ ‫اعتقـاد بنـده ایـن اسـتدالل منطقـی‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫نماینـده مـردم سـاری و میانـدورود‬ ‫گفت‪:‬امنیـت شـغلی و رفـاه کارگـران‬ ‫امـری بسـیار مهـم و ضـروری اسـت‬ ‫و بـا وجـود تـورم بیـش از ‪۴۰‬درصـد‬ ‫نمـی توانیـم انتظـار راحتـی و رفـاه را‬ ‫در اقشـار ضعیـف و کم درامـد جامعه‬ ‫داشـته باشـیم کـه ایـن امر منجـر به‬ ‫عـدم انگیـزه بـه کار در ان هـا مـی‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـوول در خصـوص‬ ‫تصمیـم گیـری مسـائلی کـه در‬ ‫حـوزه تخصصـی وی نیسـت عنـوان‬ ‫داشـت‪:‬در بیشـتر مواقـع تلاش مـی‬ ‫کنـم با مشـاوران و اسـاتید متخصص‬ ‫مشـورت کنـم و سـپس بـا اطالعات‬ ‫جامـع و کافـی از طرحـی حمایـت‬ ‫و یـا مخالفـت کنـم ‪،‬بـرای نمونـه بـا‬ ‫مشـورت و همفکـری متخصصـان‬ ‫و صاحبنظران‪،‬ایـده طـرح سـرمایه‬ ‫گـذاری یـک میلیـارد دالری بـرای‬ ‫رسـیدن بـه خـود کفایـی برنـج در‬ ‫اسـتانهای شمالی کشـور را در جلسه‬ ‫ای بـا معـاون اول رییـس جمهـور‬ ‫مطـرح خواهـم نمـود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کسب رتبه نخست معاونت فنی‬ ‫در صدا و سیما‬ ‫جناب اقای دکتر ابراهیمی‬ ‫مدیر کل محترم صدا وسیمای مازندران‬ ‫باسالم و احترام‬ ‫کسـب رتبـه نخسـت معاونـت فنـی ان اداره کل دربیـن معاونـت هـای فنـی‬ ‫مراکـز و دریافـت لـوح تقدیروتندیـس هفدهمیـن اجالس فنـاوری رسـانه را به‬ ‫حضرتعالـی و معـاون فنـی و همـکاران پرتالش ان معاونت ومرکـز تبریک عرض‬ ‫نمـوده ارزوی موفقیـت روز افـزون را برایتـان ارزومندیـم ‪.‬‬ ‫سیداسماعیل احمدی‬ ‫معاون فرهنگ وارشاد اسالمی مازندران‬ ‫بازداشت کالهبردار اینترنتی میلیاردی‬ ‫در مازندران‬ ‫خبر‬ ‫دکتر تیموری رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در گرامیداشت مجازی روز دانشجو‪:‬‬ ‫‪ 16‬اذر نماد استکبار ستیزی و عدالتخواهی است‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از‬ ‫روابط عمومی دانشـگاه علوم کشـاورزی‬ ‫و منابع طبیعی مازندران‪ -‬سـاری مراسم‬ ‫گرامیداشـت ‪ 16‬اذر(روز دانشـجو) بـا‬ ‫حضور هیات رئیسـه دانشـگاه و روسـای‬ ‫دانشـکده هـا و دانشـجویان بـه صـورت‬ ‫مجـازی برگزار شـد‪.‬‬ ‫در این مراسـم نمایندگان شورای صنفی‬ ‫دانشـجویان‪ ،‬کانـون هـای فرهنگـی‬ ‫و انجمـن هـای علمـی و تشـکل هـای‬ ‫دانشـجوئی به ارائه سـخنرانی پرداختند‬ ‫و در پایـان دانشـجویان نمونـه در حـوزه‬ ‫هـای اموزشـی و فرهنگـی و پژوهشـی‬ ‫معرفـی شـدند‪.‬‬ ‫دکتـر تیمـوری رئیـس دانشـگاه در‬ ‫سـخنانی بـا گرامیداشـت ایـن روز‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬سـال گذشـته بـا حضـور‬ ‫دانشـجویان ایـن مراسـم شـور و حـال‬ ‫خاصـی داشـت ولـی متاسـفانه بـه علت‬ ‫کرونـا مجبـور بـه برگـزاری از طریـق‬ ‫فضـای مجـازی شـده ایـم‪.‬‬ ‫وی بـا بیان اینکـه ‪ 16‬اذر نماد اسـتکبار‬ ‫سـتیزی و عدالتخواهـی می باشـد گفت‪:‬‬ ‫حماسـه ‪ 16‬اذر مسـیر دانشجویان را در‬ ‫راه اسـتکبار سـتیزی روشـن نمود و پیام‬ ‫واضـح ان ایـن بـوده اسـت کـه بایـد این‬ ‫موضـوع را قبـول کنیـم مبـارزه با جبهه‬ ‫طاغوت و اسـتکبار همیشـه وجـود دارد‪.‬‬ ‫دکتـر تیمـوری بـا اشـاره بـه شـهادت‬ ‫دکتـر فخـری زاده دانشـمند هسـته ای‬ ‫افـزود‪ :‬خـون شـهدا باعـث ابیـاری نهال‬ ‫غربـی هـا و اسـتکبار جهانـی دوسـت ندارند کشـورهای‬ ‫دیگـر به علـوم خاص دسـت یابنـد و انحصار طلـب در این‬ ‫زمینـه می باشـند و جلوی پیشـرفت هـای علمـی را از هر‬ ‫طریـق بـرای دیگر کشـورها حتی با حـذف فیزیکـی افراد‬ ‫می خواهنـد بگیرنـد‪.‬وی با بیـان اینکه دانشـجویان اینده‬ ‫سـازان نظـام مقدس جمهـوری اسلامی می باشـند افزود‪:‬‬ ‫اسـتکبار جهانـی باید بداند دانشـجویان ایرانـی با خالقیت‬ ‫و پشـتکار مـی تواننـد به پیشـرفت هـای بـزرگ علمی در‬ ‫هـر زمینه ای برسـند‪.‬‬ ‫انقلاب اسلامی و پایداری ملت شـریف‬ ‫ایـران شـده و ما مـی توانیـم از بحران ها‬ ‫بـا اتحـاد و همدلی و تالش بیشـتر عبور‬ ‫مـی نمائیم‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه بـه فضـای جدیـد‬ ‫اموزشـی ایجـاد شـده در دوره کرونـا‬ ‫اشـاره نمـود و اظهـار داشـت‪ :‬امـوزش‬ ‫مجـازی بـه عنـوان یک فرصت نـو ظهور‬ ‫و اسـتثنایی در دانشـگاه هامی باشـد که‬ ‫مـی تـوان فضـای اموزشـی را در اختیار‬ ‫گـروه هـای مختلـف عالقه مند قـرار داد‬ ‫کـه از ان بهـره منـد گردنـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن کـه در دوره کرونـا‬ ‫پژوهـش و امـوزش در دانشـگاه ادامـه‬ ‫دارد و دانشـگاه پویـا پیش می رود گفت‪:‬‬ ‫در ازمایشـگاه هـا و مـزارع پژوهشـی‬ ‫دانشگاه اسـاتید ‪ ،‬دانشجویان تحصیالت‬ ‫تکمیلـی و کارشناسـان با حفـظ پروتکل‬ ‫هـای بهداشـتی در حـال فعالیـت مـی‬ ‫با شند ‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه بـا اشـاره بـه اینکـه بـه‬ ‫هـر حـال پاندمـی کرونا تجربـه جدیدی‬ ‫بوده اسـت اظهار داشـت‪ :‬نگـرش ها بعد‬ ‫از کرونـا تغییـر خواهـد نمـود و فرصـت‬ ‫هـا و فضـای جدیـدی بـه وجـود خواهد‬ ‫امد که نیاز اسـت دانشـجویان بـه اینده‬ ‫پژوهـی توجـه ویژه ای داشـته باشـند‪.‬‬ ‫دکتـر تیموری افـزود‪ :‬امیدواریم با پایان‬ ‫یافتم کرونا شـاهد حضور شـما در کالس‬ ‫درس بـه صـورت چهـره به چهره باشـیم‬ ‫و دوباره شـور و نشـاط به محیط دانشگاه‬ ‫با حضور شـما دانشـجویان عزیـز برگردد‪.‬‬ ‫دانشـجو؛ اینده سـاز نظـام مقدس‬ ‫جمهو ر ی‬ ‫حجـت االسلام خاکـزاد مسـئول نهـاد‬ ‫مقـام معظـم رهبـری دانشـگاه نیـز بـا‬ ‫تبریـک روز ‪ 16‬اذر بـه دانشـجویان در‬ ‫سـخنانش گفـت‪ :‬دانشـجویان ایـران در‬ ‫ان تاریـخ نشـان دادنـد کـه همیشـه در‬ ‫برابـر ظلـم و اسـتکبار بـه پا مـی خیزند‬ ‫و اسـتکبار سـتیزی جـزء جدایـی ناپذیر‬ ‫جنبـش دانشـجویان ایرانـی اسـت‪.‬‬ ‫حجـت االسلام خاکـزاد بـا اشـاره بـه‬ ‫تـرور ناجوانمردانـه دانشـمندان ایرانـی و‬ ‫دکتـر فخـری زاده اظهـار داشـت‪ :‬غربی‬ ‫هـا و اسـتکبار جهانـی دوسـت‬ ‫ندارنـد کشـورهای دیگـر بـه علوم‬ ‫خـاص دسـت یابنـد و انحصـار‬ ‫طلـب در ایـن زمینـه مـی باشـند‬ ‫و جلـوی پیشـرفت هـای علمـی را‬ ‫از هـر طریـق بـرای دیگر کشـورها‬ ‫حتـی بـا حـذف فیزیکی افـراد می‬ ‫خواهنـد بگیرنـد‪.‬وی بـا بیـان اینکـه‬ ‫دانشـجویان اینـده سـازان نظـام مقدس‬ ‫جمهـوری اسلامی مـی باشـند افـزود‪:‬‬ ‫اسـتکبار جهانـی بایـد بداند دانشـجویان‬ ‫ایرانـی بـا خالقیت و پشـتکار مـی توانند‬ ‫بـه پیشـرفت هـای بـزرگ علمـی در هر‬ ‫زمینـه ای برسـند‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان مازندران از شناسـایی و دسـتگیری کالهبـردار اینترنتی با ‪10‬‬ ‫میلیـارد ریال کالهبـرداری از ‪ 35‬شـهروند خبر داد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبری پلیـس‪ ،‬سـردار مرتضی میرزایـی با اعلام این خبر‪،‬‬ ‫بیـان داشـت‪ :‬در پـی مراجعـه تعـدادی از شـهروندان به پلیس فتـا مبنی بـر اینکه برای‬ ‫خرید شـارژ و بسـته اینترنتی در دام درگاه جعلی پرداخت بانکی گرفتار شـده و از انان‬ ‫مبالـغ قابـل توجهـی کالهبـرداری شـده‪ ،‬موضوع بـه صورت ویـژه در دسـتور کار پلیس‬ ‫فتا قـرار گرفت ‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬بـا انجـام تحقیقـات از مالباختـگان‪ ،‬کاراگاهـان پلیـس فتـا دریافتند‪،‬‬ ‫ایـن افـراد بـدون توجـه به ادرس سـایت طراحی شـده بـا تصـور اینکه اطالعـات کارت‬ ‫بانکـی خـود را در یک سـایت رسـمی و معتبر ثبت می کنند‪ ،‬برای خرید شـارژ و بسـته‬ ‫اینترنتـی اقـدام مـی کردند در حالی که سـایت مذکور فیشـینگ و شـبیه سـازی شـده‬ ‫سـایت اصلـی بـوده و بـدون توجـه بـه ایـن موضـوع در دام کالهبـرداران اینترنتـی قرار‬ ‫گرفتـه اند‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان مازنـدران بـا اشـاره بـه اقدامـات ویـژه و فنـی کاراگاهـان و‬ ‫کارشناسـان پلیـس فتـا از شناسـایی متهـم بـه کالهبـرداری اینترنتـی سـاکن یکـی از‬ ‫شهرسـتان هـای اسـتان تهران خبر داد و افـزود‪ :‬با هماهنگی قضائـی واخذ نیابت قضائی‬ ‫متهـم در عملیاتـی ضربتـی و غافلگیرانه دسـتگیر شـد‪.‬‬ ‫سـردار میرزایـی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متهم پس از دسـتگیری در تحقیقـات و بازجویی های فنی‬ ‫پلیـس ابتـدا منکـر هرگونـه بزه ارتکابی شـد امـا با ارائـه شـواهد و قرائن موجـود و ادله‬ ‫دیجیتـال انکارناپذیـر جمع اوری شـده بـه ناچار لب به اعتراف گشـود و بـه کالهبرداری‬ ‫و برداشـت غیـر مجاز از حسـاب ‪ 35‬شـهروند بـه ارزش ‪ 10‬میلیارد ریـال اقرار کرد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان مازنـدارن بـه شـهروندان توصیه کـرد‪ :‬چنانچه اقـدام به خرید‬ ‫اینترنتـی شـارژ سـیم کارت هـای تلفـن همـراه مـی کننـد حتمـا از هویت فروشـگاه و‬ ‫گرداننـدگان ان اطمینـان حاصـل کـرده و در هنـگام ورود اطالعـات کارت و حسـاب‬ ‫بانکـی‪ ،‬مالحظـات امنیتـی الزم را رعایـت کنند‬ ‫کاهش سرقت سیم برق با ایمن سازی‬ ‫شبکه های توزیع در غرب مازندران‬ ‫جانشـین فرمانـده انتظامـی مازندران در جلسـه کارگروه تخصصی پیشـگیری از سـرقت‬ ‫سـیم بـرق در نوشـهر‪ ،‬گفـت‪ :‬ایمـن سـازی شـبکه هـای توزیـع بـرق‪ ،‬نقـش مهمی در‬ ‫کاهـش وقوع سـرقت دارد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایگاه خبری پلیس‪ ،‬سـرهنگ سـید موسـی حسـینی در نشسـت‬ ‫تخصصـی پیشـگیری از سـرقت سـیم بـرق در غـرب مازنـدران کـه بـا حضور دادسـتان‬ ‫اسـتان‪ ،‬فرمانـداران شهرسـتان هـای غـرب اسـتان و مدیـر کل بـرق منطقـه ای غـرب‬ ‫در شهرسـتان نوشـهر برگـزار شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬مشـارکت و تعامل کلیـه نهادهـای دولتی به‬ ‫خصـوص شـهروندان بـا پلیـس در تامیـن نظـم و امنیـت‪ ،‬یـک وظیفه همگانی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه سـرقت تجهیـزات و کابل هـای برق کـه در بعضی از مواقـع قطعی برق‬ ‫را بـه دنبـال دارد‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن موضـوع معضالتی را برای شـهروندان بوجود مـی اورد که‬ ‫در ایـن راسـتا اقدامـات پیشـگیرانه در سـطح شهرسـتان های غرب اسـتان قابـل تقدیر‬ ‫اسـت و پلیـس بـا انجـام فعالیت ها و گشـت های هدفمند شـبانه روزی توانسـته اسـت‬ ‫تعـدادی از سـارقان کابـل ها و تجهیـزات برق را دسـتگیر کند ‪.‬‬ ‫سـرهنگ حسـینی از تصمیمات مهم اتخاذ شـده با محوریت پیشـگیری از سـرقت خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬راه اندازی گشـت های مشـترک به صورت متناوب در سـطح شـهر‪ ،‬کنترل‬ ‫مجرمیـن سـابقه دار‪ ،‬کنتـرل راه هـا و محورهـای خروجـی به مناطق حاشـیه نشـینی‪،‬‬ ‫مشـخص کـردن زمان احتمالـی وقوع و جغرافیـای جرم و کنترل مالخرهـا مهمترین راه‬ ‫های پیشـگیری از سـرقت تجهیزات برق اسـت‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن نشسـت فرحـزاد مدیـرکل بـرق منطقـه غـرب مازنـدران‪ ،‬عنوان داشـت‪:‬‬ ‫همـکاران مـا در اداره بـرق بـا ایمـن سـازی شـبکه هـای توزیـع بـرق موانعـی را بـرای‬ ‫پیشـگیری از سـرقت تجهیـزات برقـی بوجـود اورده که برای پیشـگیری هـای تکمیلی‬ ‫نیـاز بـه همـکاری ویـژه پلیـس و دسـتگاه قضایـی و عمـوم مردم اسـت‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫دو شنبه ‪ 17 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪766‬‬ ‫اعزام اولین گروه جهادی و لجستیکی شهرداری قائم شهر به منطقه عملیاتی هفت تپه‬ ‫اقدامی ارزنده برایحفظ ارزش های دفاع مقدس و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت‬ ‫اولیـن گروه جهادی شـهرداری قائم شـهر‬ ‫و ناوگان لجسـتیکی و تجهیزات ساختمانی‬ ‫جهت بازسـازی یادمان شـهدای هفت تپه‬ ‫کـه مزیّن بنام شـهید جعفر شیرسـوار می‬ ‫باشـد اعزام گردیدند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از روابـط‬ ‫عمومـی و امـور بیـن الملـل شـهرداری قائـم‬ ‫شـهر ‪ ،‬عبـاس صالـح زاده شـهردار قائم شـهر در‬ ‫حاشـیه اعـزام اولیـن گـروه جهـادی بـه مناطق‬ ‫هفـت تپـه بیـان داشـت‪ :‬پیـرو فرمایشـات مقام‬ ‫معظـم رهبـری در خصـوص حفـظ ارزش هـای‬ ‫دفـاع مقـدس و ترویـج فرهنـگ ایثار و شـهادت‬ ‫پـس از بازدیـد از منطقـه عملیاتـی هفـت تپـه ‪،‬‬ ‫تشـکیل سـتاد بازسـازی و پشـتیبانی را در راس‬ ‫امـور قـرار دادیـم و در جلسـه ای کـه بـا حضـور‬ ‫مسـئولین ذیربط و فرمانده لشـگر ویژه ‪ ۲۵‬کربال‬ ‫سـردار برسلانی و همچنین سـردار رسـتمیان و‬ ‫سـردار ملکـی مدیـرکل بنیاد حفظ و نشـر ارزش‬ ‫هـای دفـاع مقـدس تشـکیل گردیـد تصمیمات‬ ‫الزم اتخـاذ گردیـد؛ کـه امـروز شـاهد عملیاتـی‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫عموسیفی و تست‬ ‫واکسن کرونا!‬ ‫شـدن مصوبـات جلسـه مذکور مـی باشـیم و در‬ ‫ایـن راسـتا اولیـن گروه جهـادی شـهرداری قائم‬ ‫شـهر و ناوگان لجسـتیکی و تجهیزات ساختمانی‬ ‫جهـت بازسـازی یادمـان شـهدای هفـت تپه که‬ ‫مزیّـن بنـام شـهید جعفـر شیرسـوار مـی باشـد‬ ‫اعـزام گردیدند‪.‬‬ ‫صالـح زاده ضمـن قدردانـی از مـردم والیتمـدار‬ ‫شهرسـتان قائـم شـهر بیـان داشـت کـه در بازه‬ ‫زمانی کوتاهی که شـماره حسـاب ستاد بازسازی‬ ‫بـه اطلاع مـردم شـریف قائم شـهر رسـید مبلغ‬ ‫‪ ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰‬ریـال از سـوی شـهروندان‬ ‫قائـم شـهری به حسـاب مذکـور جهت بازسـازی‬ ‫یادمـان شـهدای هفـت تپـه واریـز گردید‪.‬‬ ‫پیام تبریک مدیرکل کتابخانه های‬ ‫عمومی مازندران به مناسبت‬ ‫روز دانشجو‬ ‫مدیـرکل کتابخانه هـای عمومـی مازندران‬ ‫در پیامـی ضمـن گرامیداشـت یـاد و‬ ‫خاطـره شـهدای دانشـجو‪ ۱۶ ،‬اذر روز‬ ‫دانشـجو را بـه همـه دانشـجویان عزیـزی‬ ‫که در جسـتجوی علـم و اگاهی و بصیرت‬ ‫تلاشمـیکننـدصمیمانـهتبریـکگفـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫کتابخانـه هـای عمومـی مازنـدران‪ ،‬متـن‬ ‫پیـام ارزو ولـی پـور مدیـرکل کتابخانـه‬ ‫هـای عمومـی مازنـدران به مناسـبت ‪16‬‬ ‫اذر روز دانشـجو بدیـن شـرح اسـت‪:‬‬ ‫‪ ۱۶‬اذر بـا یـاد و نـام شـهیدانی پیونـد‬ ‫خورده اسـت کـه برای اسـتقالل‪ ،‬ازادی و‬ ‫نجات کشـور جان شـیرین خویـش را فدا‬ ‫کرده انـد‪ ،‬دانشـجو‪ ،‬قشـری پویـا‪ ،‬متفکـر‪،‬‬ ‫جویـای علـم و مطالبه گـر اسـت کـه در‬ ‫تاریـخ کشـورمان نقشـی مانـدگار و مثال‬ ‫زدنـی را در عرصه هـای مختلـف ایفا کرده‬ ‫و منشـا تغییـرات بزرگـی بوده اسـت‪.‬‬ ‫دانشـجو اهـل مطالعـه اسـت و از بیشـتر‬ ‫دانسـتن سـیراب نمـی شـود؛ دانـش‬ ‫انـدوزی بـرای او حد و مرز نـدارد و کتاب‬ ‫یـار همـراه همیشـگی او و کتابخوانـی‬ ‫عـادت شایسـته اوسـت‪.‬‬ ‫در ایامـی کـه دشـمنان نظـام مقـدس‬ ‫جمهوری اسلامی‪ ،‬تـرس و واهمه خود را‬ ‫از توسـعه و پیشـرفت همه جانبه ایران‪ ،‬با‬ ‫تـرور ناجوانمردانه دانشـمندان هسـته ای‬ ‫همچون شـهید واالمقام «محسـن فخری‬ ‫زاده» نشـان داده انـد‪ ،‬وظیفه دانشـجویان‬ ‫فهیـم و بـا بصیـرت اسـت که با تاسـی به‬ ‫رهنمودهـای مقام معظـم رهبری(مدظله‬ ‫العالـی)‪ ،‬ضمـن اگاهـی از مسـائل و‬ ‫موضوعـات روز کشـور و منطقـه‪ ،‬خـود را‬ ‫بـا علـم و دانـش و معرفت تجهیـز و برای‬ ‫خدمـت بـه ایـران اسلامی امـاده نمایند‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن ادای احتـرام به پیشـگاه‬ ‫شـهدای دانشـجو بـه ویـژه شـهدای ‪۱۶‬‬ ‫اذرمـاه فـرا رسـیدن روز دانشـجو را بـه‬ ‫تمامـی ارکان دانشـگاه از اسـاتید تـا‬ ‫دانشـجویان و مدیـران امـوزش عالـی‬ ‫تبریـک گفتـه و سـربلندی و موفقیت روز‬ ‫افـزون ایـران اسلامی را ذیـل توجهـات‬ ‫حضـرت ولیعصر (عج) و سـکانداری رهبر‬ ‫معظـم انقلاب اسلامی ارزومنـدم‪.‬‬ ‫در پیام مدیرکل اموزش و پرورش مازندران به مناسبت روز دانشجو امده است؛‬ ‫دانشجویان طالیه داران‬ ‫اگاهی بخشی‬ ‫مدیـرکل امـوزش وپـرورش مازنـدران‬ ‫بـه مناسـبت فـرا رسـیدن ‪ ۱۶‬اذر روز‬ ‫دانشـجو پیـام تبریـک صـادر کـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابط‬ ‫عمومـی امـوزش و پـرورش مازنـدران؛‬ ‫متـن پیـام سـعدی پـور بـه شـرح زیـر‬ ‫ا ست ‪:‬‬ ‫به نام خداوند جان افرین‬ ‫حکیم سخن در زبان افرین‬ ‫‪ ۱۶‬اذر‪ ،‬روز دانشـجو را بـه همـه‬ ‫دانشـجویان‪ ،‬اسـتادان و به طـور ویـژه‬ ‫بـه همـکاران مـا در دانشـگاه فرهنگیان‬ ‫تبریـک می گویـم و یـاد و نـام شـهدای‬ ‫جنبـش دانشـجویی و سـه شـهید‬ ‫اعتراضـات ضـد امریکایـی دانشـجویان‬ ‫در ‪ ۱۶‬اذر ‪ ۱۳۳۲‬و همچنیـن تمـام‬ ‫شـهدای دانشجوی ‪ ۸‬سـال دفاع مقدس‬ ‫را گرامـی مـی دارم‪.‬‬ ‫از سـال ها قبـل از انقلاب شـکوهمند‬ ‫اسلامی ایـران در بهمـن ‪ ،۵۷‬دانشـگاه‬ ‫کانـون اگاهـی بـود و دانشـجو نیـز در‬ ‫صـف نخسـت ارمانخواهی قرار داشـت و‬ ‫اگـر امـروز میهـن عزیـز اسلامی مـا در‬ ‫حوزه هـای مختلـف علمـی‪ ،‬سیاسـی و‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬جهـش و درخشـش دارد‪ ،‬بـه‬ ‫وجود دانشـجویان و دانشگاهیانی وابسته‬ ‫اسـت کـه در تلاش بـوده و هسـتند تـا‬ ‫دانشـجویانی در تـراز جمهوری اسلامی‬ ‫باشـند‪.‬اموزش و پـرورش نیـز بـه عنوان‬ ‫دسـتگاهی حاکمیتـی کـه دانش اموزان‬ ‫امـروزش‪ ،‬دانشـجویان فـردای ایـن‬ ‫سـرزمین هسـتند بـا دقت و توجـه ویژه‬ ‫تلاش دارد رشـته های دانشـگاهی مورد‬ ‫نیاز جامعه را به اینده سـازان بشناسـد و‬ ‫با هدایت تحصیلی شایسـته‪ ،‬نیاز کشـور‬ ‫را بـه دانشـجویان رشـته های مناسـب‪،‬‬ ‫تامیـن کند‪.‬‬ ‫جـای خرسـندی دارد کـه جنبـش‬ ‫دانشـجویی در گام دوم انقلاب نیـز‬ ‫ماننـد چهـار دهـه قبـل‪ ،‬بـا دو رویکـرد‬ ‫مهـم و محـوری والیـت پذیـری و‬ ‫سـازش ناپذیری در برابـر زورگویی های‬ ‫اسـتکبار بـه عنـوان اتـاق فکـر انقلاب‪،‬‬ ‫منشـا بـرکات و خیرات بسـیاری خواهد‬ ‫بو د ‪.‬‬ ‫علیرضا سعدی پور‬ ‫مدیـرکل اموزش و پرورش اسـتان‬ ‫مازندران‬ ‫دیـروز بـا رعایـت پروتکل های بهداشـتی به‬ ‫مدرسـه رفتیم تا در جلسـه شـورای معلمان‬ ‫شـرکت کنیـم‪ .‬مدیر در حال بررسـی نقشـه‬ ‫راه مدرسـه و نحـوه برگـزاری ارزشـیابی‬ ‫تکوینـی و توصیفـی بود که یهو عمو سـیفی‬ ‫( سـرایدار مفخـم مدرسـه) مثـل اجل معلق‬ ‫بـدون ماسـک وارد دفتـر شـد و گفـت‪ :‬اقـا‬ ‫مشـتلق بدیـن ‪ ...‬درود و صـد درود ‪ ...‬شـیر‬ ‫بـدون پالـم مـادر حلال تـون ‪ ...‬خیـر از‬ ‫جوونـی تون ببینیـد‪ .‬دانشـمندان دالوران ‪...‬‬ ‫بـه نـام یزدان پیـروز باشـید‪...‬‬ ‫مدیـر گفـت‪ :‬چـی شـده سـیف الـه؟ بـاز‬ ‫اب و روغـن قاطـی کـردی؟! ایـن مسـخره‬ ‫بازیـا چیـه؟ عمـو سـیفی گفـت‪ :‬دیگـه می‬ ‫خواسـتی چـی بشـه؟ مـا االن منتظـر چـی‬ ‫هسـتیم؟ مـن گفتـم‪ !1400:‬گفـت‪ :‬نه مهم‬ ‫تـر از ‪ !1400‬مدیـر گفـت‪ :‬البـد منتظریـم‬ ‫بایـدن بیـاد و بـه برجـام برگـرده‪ ،‬تحریمارو‬ ‫بـرداره‪ ،‬دالرهـای بلوکـه شـده مـا به کشـور‬ ‫برگـردن‪ ،‬ارزش پـول ملی باال بـره‪ ،‬نرخ دالر‬ ‫پائیـن بیاد و اقتصـاد ما از رکود خارج بشـه!‬ ‫سـیف اهلل گفـت‪ :‬نـه اقـا اینـا چیه مگـی ؟!‬ ‫پـدر امرزیـده واکسـن کرونـا کشـف شـده‪.‬‬ ‫واکسـن کرونـای ایرانـی مرحلـه اول رو رد‬ ‫کـرده و وارد فـاز ازمایش روی انسـان شـده!‬ ‫در ضمـن یوسـف سلامی خبرنـگار صـدا و‬ ‫سـیما اسـم منـو اورده!‬ ‫اینـم فیلمـش ‪ ...‬بعـد موبایلشـو دراورد و‬ ‫یوسـف سلامی خبر تولیـد واکسـن و عبور‬ ‫از مرحلـه ازمایـش روی حیوانـات رو داد و‬ ‫گفـت‪ :‬تـا االن هـم صد نفـر داوطلب تسـت‬ ‫ایـن واکسـن شـده اند!‬ ‫مدیـر گفـت‪ :‬اسـم تـو رو کجـا گفت‪ :‬سـیف‬ ‫اهلل گفـت‪ :‬مـن هـم جـزو یکـی از اون صـد‬ ‫نفـر هسـتم کـه برای تسـت ثبت نـام کردم!‬ ‫مدیـر که کفری شـده بـود گفت‪ :‬تـو کجات‬ ‫شـبیه ادمیـزاده کـه تسـت دادنـت باشـه!‬ ‫خواهشـاً بـرو انصـراف بـده بـذار واکسـن‬ ‫مراحل عملیشـو درسـت و حسـابی رد کنه‪،‬‬ ‫دو روز دیگـه گرفتـار نشـیم!‬ ‫اوالً تـا واکسـن اصلـی کشـف بشـه و بـه‬ ‫مرحلـه اجـرای همگانـی برسـه زمـان مـی‬ ‫بـره! درثانـی واکسـن هـم کشـف بشـه باید‬ ‫مدتـی پروتـکال رو اجرا کنیم‪ .‬شـما هم فع ً‬ ‫ال‬ ‫ماسـکتو بـزن‪ ،‬دسـتاتم خـوب بوشـور‪ ...‬بعد‬ ‫هـم برو حیاطو جـارو بزن‪ ...‬دسـتگیره ها رو‬ ‫هـم ضدعفونـی کـن‪ ...‬چایـی هم نخواسـتیم!‬ ‫در ضمـن تـو کـه با ایـن دانشـمندا و محققا‬ ‫در ارتباطـی نمـی تونـی سـفارش کنی روی‬ ‫همیـن پلت فـرم اگه مـی تونن یه واکسـن‬ ‫هـم واسـه سـوء مدیریـت‪ ،‬رانـت خـواری‪،‬‬ ‫زمیـن خـواری‪ ،‬جنـگل خـواری‪ ،‬تـاالب‬ ‫خـواری‪ ،‬بیابـان خـواری‪ ،‬موقوفـه خـواری‪،‬‬ ‫( نفسـم گرفـت ) و سـایر حقـه بـازی هـا و‬ ‫پـدر سـوخته ها بازیهـا پیدا کنـن؟! اگه این‬ ‫کارو کنن روی همه شـون از دور می بوسـم‬ ‫البتـه بـا رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی!‬ ‫ببینـم اونجـا هم برای تسـت مرحله انسـانی‬ ‫داوطلـب میشـی یا نـه؟! هنـوز صحبت های‬ ‫مدیـر تمام نشـده بـود که موبایل سـیف اهلل‬ ‫زنـگ خـورد و چنـد تـا َچشـم َچشـم گفت‬ ‫و مثـل یـوز پلنـگ ایرانـی در حـال انقراض‬ ‫از دفتـر خـارج شـد! خـدا بـه خیـر بگذارند‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
روزنامه کرانه شمال 761

روزنامه کرانه شمال 761

شماره : 761
تاریخ : 1399/09/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!