روزنامه کرانه شمال شماره 761 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 761

روزنامه کرانه شمال شماره 761

روزنامه کرانه شمال شماره 761

‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫مشترکین برق بدون حضور در امورهای توزیع‬ ‫نیروی برق خدمات خود را دریافت کنند‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬دو شنبه ‪ 10/‬اذر‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 761‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫خبر‬ ‫لغو پروتکل الحاقی بازرسی های‬ ‫اژانس از تاسیسات هسته ای‬ ‫کالهبردار اینترنتی ‪ ۴۰۰‬میلیاردی در مازندران به دام افتاد‬ ‫فرمانده انتظامی استان مازندران‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬متهمان ضمن اخالل در نظام اقتصادی و پولشویی با مهندسی اجتماعی و فریب کاربران فضای مجازی به بهانه تاسیس شرکت تجاری با اجاره و خرید‬ ‫کارت بانکی مشتریان‪ ،‬اقدام به برداشت غیرمجاز وجه از حساب بانکی انان می کردند‪.‬سردار میرزایی اظهار کرد‪ :‬با هماهنگی قضائی متهمان که ساکن شهرستان های‪-‬چالوس‪ ،‬قائم شهر‪ ،‬بابل‪ ،‬ساری و نور در‬ ‫عملیاتی غافلگیرانه توسط ماموران دستگیر شدند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫زارع‪،‬استاندار گیالن ؛‬ ‫افتخارات ملت ایران با ترور‬ ‫شهید فخری زاده متوقف‬ ‫نمی شود‬ ‫‪2‬‬ ‫حسین زادگان‪ ،‬استاندار مازندران‪ ،‬خبر داد‪:‬‬ ‫فعال سازی ‪ ۷۵۰‬پایگاه مقاومت‬ ‫بسیج در طرح محدودیت های‬ ‫کرونایی سردار سلیمانی‬ ‫مشترکین برق می توانند بدون حضور در امورهای‬ ‫توزیع نیروی برق خدمات خود را دریافت کنند‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیروی بـرق مازنـدران از دریافت‬ ‫خدمـات غیرحضوری برای مشـترکان بدون حضـور در ادارات‬ ‫بـرق از طریـق سـایت این شـرکت و اپلیکیشـن "بـرق من"‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫فرامرز سـپری گفت؛ در راسـتای پیشـگیری از شیوع ویروس‬ ‫کرونـا و تحقق ارائـه خدمات الکترونیکی و تکریم مشـترکین‬ ‫عزیـز با محوریـت "پویـش این خانه روشـن اسـت" از امروز‬ ‫‪ 9‬اذرمـاه ‪ 99‬ادارات بـرق بـه مشـترکین خدمـات حضـوری‬ ‫ارائـه نمـی دهنـد و مشـترکین از طریق نـرم افـزار برق من‬ ‫و یـا از طریق سـایت شـرکت ‪ www.maztozi.ir‬میتوانند‬ ‫درخواسـت هـای خـود را ثبت و پیگیـری نمایند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه ‪ 40‬خدمـت از خدمـات توزیـع برق‬ ‫مازندران در اپلیکیشـن بـرق من وجود دارد افزود؛ مشـاهده‬ ‫اخرین قبض‪ ،‬سـابقه مصـرف و پرداخت‪ ،‬خوداظهـاری قرائت‬ ‫کنتـور‪ ،‬درخواسـت اصالح نـام‪ ،‬درخواسـت انشـعاب جدید‪،‬‬ ‫ثبـت خاموشـی و غیـره از خدمات این شـرکت در نـرم افزار‬ ‫برق من اسـت‪.‬‬ ‫گفتنـی سـت اقـدام و عمـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق‬ ‫مازنـدران بـا پویش "این خانه روشـن اسـت" در ‪ ۶‬سـرفصل‬ ‫اصلـی خدمـات غیرحضـوری بـرق مـن _ پویـش بـرق امید‬ ‫_ پویـش سـیم بـه کابـل _ هوشمندسـازی شـبکه توزیع_‬ ‫افزایـش بهـره وری و کاهـش هزینـه هـا اجرایی خواهد شـد‪.‬‬ ‫حق شناس‪ ،‬استاندار گلستان‪:‬‬ ‫عرضه روغن و مرغ در گلستان‬ ‫افزایش خواهد یافت و قیمت ها‬ ‫متعادل تر خواهد شد‬ ‫‪7‬‬ ‫مجلـس بـه رونـد بازرسـی های اژانس خوشـبین‬ ‫نیسـت و به بازرسـان این سازمان مشـکوک است‬ ‫چـرا کـه منشـا بسـیاری از اتفاقـات تلـخ و ترور‬ ‫دانشـمندان هسـته ای کشـورمان را همیـن رژیم‬ ‫بازرسـی های اژانـس می دانـد‪.‬‬ ‫عضـو هیـات رئیسـه مجلـس از طـرح نمایندگان‬ ‫بـرای لغـو اجـرای پروتـکل الحاقـی در رابطـه بـا‬ ‫ی بازرسـان اژانـس بین المللی انـرژی اتمی‬ ‫بازرسـ ‬ ‫از تاسیسـات هسـته ای کشـورمان خبـر داد‪.‬‬ ‫حجت االسلام علیرضـا سـلیمی نماینـده مـردم‬ ‫محلات در مجلـس شـورای اسلامی با اشـاره به‬ ‫نشسـت غیرعلنـی دیروز مجلـس گفـت‪ :‬در این‬ ‫جلسـه موضـوع تـرور شـهید فخـری زاده مـورد‬ ‫بحـث و بررسـی قـرار گرفـت و نماینـدگان نقطه‬ ‫نظـر خـود را پیرامـون ایـن حادثـه تلـخ مطـرح‬ ‫کر د ند ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬جمع بندی جلسـه این بـود که مجلس‬ ‫به رونـد بازرسـی های اژانس خوشـبین نیسـت و‬ ‫به بازرسـان این سـازمان مشـکوک اسـت چرا که‬ ‫منشـا بسـیاری از اتفاقات تلخ و ترور دانشـمندان‬ ‫هسـته ای کشـورمان را همیـن رژیم بازرسـی های‬ ‫اژانـس می داند‪.‬‬ ‫عضـو هیـات رئیسـه مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬بـر همیـن اسـاس تصمیـم گرفته‬ ‫شـد طرحـی تهیـه و بـه تصویب برسـد کـه طبق‬ ‫ان اجـرای پروتکل الحاقـی در مورد بازرسـی های‬ ‫اژانـسازتاسیسـاتهسـته ایکشـورمانلغوشـود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬اجـرای پروتـکل الحاقی از‬ ‫ابتـدا هـم داوطلبانـه بوده کـه براسـاس این طرح‬ ‫بایـد لغو شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬پـاس گل هایـی کـه مـا در بحـث‬ ‫بازرسـی ها بـه اژانـس می دهیـم هیـچ نتیجـه‬ ‫مثبتـی بـرای مـا نداشـته و تنهـا ثمـرش تـرور‬ ‫دانشـمندان هسـته ای کشـورمان بـوده اسـت‪.‬‬ ‫سـلیمی داشـت ‪ :‬به احتمال زیاد طرح لغـو اجرای‬ ‫پروتـکل الحاقـی در همیـن هفتـه در دسـتورکار‬ ‫مجلـس قـرار خواهـد گرفـت و بـه همیـن خاطر‬ ‫ممکـن اسـت صحـن مجلس یک جلسـه بیشـتر‬ ‫داشـته باشد‪.‬‬ ‫اصالحیه تاریخ اگهی مناقصه عمومی‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شهرداری امل‬ ‫منابع تامین اعتبار‪ :‬اعتبارات داخلی شهرداری امل‬ ‫موضــوع مناقصــه‪ :‬پــروژه حفــر چــاه‪ ،‬احــداث ســپتیک و کانــال‬ ‫ارتباطــی ســطح شــهرامل‬ ‫بــراورد اولیــه‪ 14.964.423.000 :‬ریــال بــر مبنــای فهرســت‬ ‫بهــاء ابنیــه ســال ‪99‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ 750.000.000 :‬ریال‪.‬‬ ‫نــوع تضمین شــرکت در مناقصــه‪ :‬ضمانت نامــه بانکــی در وجه‬ ‫شــهرداری امــل ویــا وجه نقــد بحســاب ســیبا ‪0220668982000‬‬ ‫بنــام شــهرداری امل‬ ‫دارا بــودن حداقــل رتبــه ‪ 5‬بــرای شــرکت هــا بــا رعایــت ســقف‬ ‫ارجــاع کار در یکــی از رســته هــای ابنیــه و اب الزامــی اســت‪.‬‬ ‫سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مناقصه درج گردیده است‪.‬‬ ‫محــل دریافــت اســناد مناقصــه‪ :‬ســامانه تــدارکات الکترونیــک‬ ‫د و لت‬ ‫تاریــخ مهلــت بارگــذاری اســناد مناقصــه بــه شــهرداری‬ ‫امــل‪:‬ـ‪1399.9.20‬‬ ‫تاریــخ تشــکیل کمیســیون معامــات‪ :‬ســاعت‪ 13:30‬مــورخ‬ ‫‪1399.9.22‬‬ ‫بــرای اطالعــات بیشــتر بــه ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت و‬ ‫ســایت شــهرداری ‪ www.amail.ir‬رجــوع گــردد‪.‬‬ ‫نمابر ‪011-44259497‬‬ ‫تلفن‪011-44229001:‬‬ ‫سید حمید هاشمی شهردار امل‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫مدیرکل تبلیغات اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫ترور دانشمند هسته ای نتیجه‬ ‫اعتماد به غرب است‬ ‫سـاری‪ -‬مدیـرکل تبلیغـات اسلامی اسـتان‬ ‫مازنـدران بـا اشـاره بـه هزینه هـای سـنگین‬ ‫سـازش در برابـر غـرب‪ ،‬گفـت‪ :‬شـهادت‬ ‫دانشـمندان هسـته ای بویژه شـهید فخری زاده‬ ‫خـوی اسـتکباری و ادم کشـی غـرب را نشـان‬ ‫داد‪.‬‬ ‫حجت االسلام ناصر شـکریان امیری در گفتگو‬ ‫یـی بـا تبریـک و تسـلیت بمناسـبت شـهادت‬ ‫دانشـمند هسـته ای کشـورمان شـهید فخـری‬ ‫زاده بـه رهبـری معظـم انقالب و ملـت بزرگ و‬ ‫شـهید پـرور ایران اسلامی و با تاکید بر پاسـخ‬ ‫قاطـع و محکـم جمهوری اسلامی بـه عامالن‬ ‫تـرور ایـن شـهید دانشـمند‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬این‬ ‫حادثـه تروریسـتی و مذبوحانه نتیجـه اعتماد و‬ ‫گفتمان سـازش عـده ای در برابر غرب وحشـی‬ ‫اسـت و کسـانی کـه امروز بـا قاتلین سـردار پر‬ ‫افتخارمـان‪ ،‬دم از مذاکـره و سـازش می زننـد‬ ‫دچـار کـج فهمی شـده اند‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا اشـاره بـه تـرور مسـتقیم‬ ‫امریکایی هـا در بـه شـهادت رسـاندن سـردار‬ ‫نامـی و پـر افتخـار ایـران اسلامی و جبهـه‬ ‫مقاومـت سـردار سـپهبد شـهید حـاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی و فرمانـده مجاهـد عراقـی اش‬ ‫ابومهـدی المهنـدس و هـم رزمـان شـهیدش‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬ترور ناجوانمردانه سـردار پر اوازه اسلام‬ ‫و ایران اسلامی شـهید سـپهبد قاسم سلیمانی‬ ‫و تـرور شـهیدان نخبـه و دانشـمند هسـته ای‬ ‫کشـورمان بـه ویژه شـهید فخری زاده با پاسـخ‬ ‫محکـم جمهـوری اسلامی همـراه خواهـد بود‬ ‫و ایـن راه روشـن انقلاب اسلامی بـا عـزت و‬ ‫قـدرت ادامـه پیـدا خواهـد کـرد و هیـچ گونـه‬ ‫خللـی در اراده پوالدیـن ایـن ملـت بـزرگ و‬ ‫قهرمـان ایجـاد نخواهـد کـرد‪.‬‬ ‫عضـو شـورای فرهنـگ عمومـی مازنـدران بـا‬ ‫اشـاره به نزدیک شـدن سالگرد شـهادت سردار‬ ‫پـر افتخـار ایـران اسلامی شـهید سـلیمانی و‬ ‫سـالگرد شـهادت دانشمند هسـته ای کشورمان‬ ‫شـهید شـهریاری‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬شـهید حـاج‬ ‫قاسـم سـلیمانی و شـهدای گرانقـدر هسـته ای‬ ‫کشـورمان همواره بـه مقاومت و ایسـتادگی در‬ ‫برابـر ایـن فشـارها و تهدیدها تاکید داشـتند و‬ ‫امـروز تنهـا راه حـل عبـور از مشـکالت عمـل‬ ‫بـه وصیـت ایـن شـهیدان پـر افتخـار و تبعیت‬ ‫محـض از فرامیـن رهبری عظیم الشـان انقالب‬ ‫حضـرت ایـت اهلل العظمـی االمـام خامنـه ای‬ ‫(مدظلـه العالی) و دل بسـتن به تـوان داخلی و‬ ‫امیـد بـه جوانان و نخبگان این سـرزمین اسـت‬ ‫نه دل بسـتن به غـرب و وعده هـای پوچ و تهی‬ ‫مذاکره و سـازش‪.‬‬ ‫حجـت االسلام والمسـلمین ناصـر شـکریان‬ ‫امیـری در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا‬ ‫اشـاره بـه بیانـات رهبـری معظـم انقلاب در‬ ‫شـورای عالـی اقتصـادی کشـور‪ ،‬خاطـر نشـان‬ ‫کـرد‪ :‬مشـکالت امروز کشـور و جسـارت دولت‬ ‫تروریسـت پـرور ایـاالت متحـده امریـکا و هـم‬ ‫پیمانانـش در منطقـه نتیجـه معطل گذاشـتن‬ ‫کشـور و دل بسـتن به غرب اسـت و این نتیجه‬ ‫تجربـه تعامـل بـا اروپـا و امریکایی هـا اسـت و‬ ‫تاریـخ چهل سـاله انقالب اسلامی ثابـت کرده‬ ‫همـواره هزینه سـازش از هزینه مقاومت بسـیار‬ ‫خسـارت اور و سـنگین تر اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاد برجسـته حوزه هـای علمیـه و‬ ‫دانشـگاه های مازنـدران بـار دیگـر بـا تبریک و‬ ‫تسـلیت شـهادت دانشمند هسـته ای کشورمان‬ ‫شـهید فخری زاده بـه رهبری معظـم انقالب و‬ ‫ملـت مقـاوم و قهرمان ایران اسلامی و خانواده‬ ‫ان شـهید سـرافراز‪ ،‬بیـان داشـت‪ :‬جمهـوری‬ ‫اسلامی بـا شـهادت دانشـمندان شـهید‬ ‫علیمحمـدی‪ ،‬شـهریاری‪ ،‬رضایی نـژاد‪ ،‬احمدی‬ ‫روشـن و شـهید واالمقـام شـهید فخـری زاده‪،‬‬ ‫عـزم و اراده خـود را در حوزه صنعت هسـته ای‬ ‫و تـوان دفاعـی بیشـتر خواهد کرد و بـا اتکاء به‬ ‫همـت و تالش جوانان و نخبگان و دانشـمندان‬ ‫این کشـور این راه روشـن ادامه خواهد داشـت‬ ‫و قطعـاً جمهوری اسلامی در مسـیر پیشـرفت‬ ‫و مراتـب بـاالی علمـی در حـوزه دفاعـی و‬ ‫هسـته ای از هیـچ کوششـی دریـغ نخواهد کرد‬ ‫و ایـن مجاهدت ها همانند شـهید فخری زاده و‬ ‫دیگر شـهدای علمی و هسـته ای همـواره ادامه‬ ‫خواهد داشـت‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫دو شنبه ‪ 10 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪761‬‬ ‫خبر‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد‪:‬‬ ‫فخری زاده ماندگار در حوزه صنعت‬ ‫دفاعی کشور‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال رئیـس کل دادگسـتری مازنـدران در پیامی‬ ‫شـهادت دانشـمند هسـته ای کشـور را بـه شـرح زیر تسـلیت گفت‪.‬‬ ‫متن این پیام به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫یصل ُِح‬ ‫ِیـن ُق ِت ُلـوا فِی َسـب ِ‬ ‫َو الَّذ َ‬ ‫ِیل اهلل فل ْن یُضِ ـل ا ْعمال ُه ْم* َسـی ْهدِی ِه ْم َو ْ‬ ‫ـم ال ْ َج َّن َه َع َّر َفها ل َ ُه ْم(سـوره محمد)‬ ‫ـم* َو ْ‬ ‫یدخِ ُل ُه ُ‬ ‫بال َ ُه ْ‬ ‫و کسـانی کـه در راه خـدا کشـته شـده انـد‪ ،‬هرگـز کارهایشـان ضایع‬ ‫نمـی شـود‪ .‬خداونـد بـه زودی انـان را بـه مراتـب کرامـت اخـروی‬ ‫راهنمایـی مـی نمایـد و حالشـان را نیکـو مـی گردانـد و در بهشـتی‬ ‫کـه بـرای انان وصـف کـرده‪ ،‬وارد می نماید‪.‬ترور دانشـمند برجسـته و‬ ‫محقـق عالـی رتبه حوزه دفاعی کشـور شـهید محسـن فخـری زاده از‬ ‫سـوی ایـادی مزدور اسـتکبار جهانـی و صهیونیسـم غاصب‪ ،‬بـار دیگر‬ ‫نگرانـی و خشـم دشـمنان کینـه توز و سـرخورده ملت ایران را نسـبت‬ ‫بـه پیشـرفت هـای نظامـی و دفاعـی کشـور اشـکارتر کرد‪ « .‬محسـن‬ ‫فخـری زاده » دانشـمند برجسـته کشـورمان در طـول دوران عمـر بـا‬ ‫برکـت خـود منشـا خدمـات فراوانی شـده بود و تـوان دفاعی کشـور را‬ ‫بـه درجه ارزشـمندی ارتقاء داده اسـت‪.‬به یقین مجاهـدت ها و تالش‬ ‫هـای ارزنـده و غـرور انگیز ان شـهید واالمقام در حـوزه صنعت دفاعی‬ ‫و دیگـر حوزه هـای راهبـردی کشـور در حافظـه مـردم ایـن سـرزمین‬ ‫ماندگارخواهـد بود‪.‬اینجانـب شـهادت ایـن دانشـمند برجسـته و مدیر‬ ‫موفـق را بـه فرماندهـی معظم کل قوا حضرت ایـت اهلل عظما خامنه ای‬ ‫مقـام معظـم رهبری‪ ،‬مـردم عزیز کشـورمان وخصوصا خانـواده گرامی‬ ‫ایـن شـهید بزرگـوار تبریـک و تسـلیت عرض مـی نمایم‪.‬‬ ‫استاندار مازندران‪ ،‬خبر داد‪:‬‬ ‫فعال سازی ‪ ۷۵۰‬پایگاه مقاومت بسیج در طرح محدودیت های کرونایی سردار سلیمانی‬ ‫ضرورت اقناع سازی و اطالع رسانی مناسب‬ ‫طرح به مردم با همکاری صدا و سیما‬ ‫احمـد حسـین زادگان بـا اشـاره بـه ایـن کـه ‪ ۷۵۰‬پایـگاه‬ ‫مقاومـت بسـیج در طـرح محدودیت هـای کرونایی سـردار‬ ‫سـلیمانی حضور دارند‪ ،‬گفت‪ :‬تعطیلی کامل اسـتان و کشـور‬ ‫اعالم نشـده اسـت و اجـرای طـرح تـداوم دارد‪‎.‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری مازندران‪ ،‬احمد حسـین‬ ‫زادگان اسـتاندار مازندران در جلسـه سـتاد اسـتانی مقابله با ویروس‬ ‫کرونـا بـا اشـاره بـه اینکـه برخـی ابهامـات موجـود در اجـرای طـرح‬ ‫جامـع مدیریت هوشـمند محدودیت هـای کرونایی بـرای مردم نظیر‬ ‫جرایـم و پیامـک هایی که برای کسـانی کـه از شـهرهای قرمز خارج‬ ‫می شـوند‪ ،‬ارسـال می شـود و ‪ ...‬رفع گردید‪ ،‬خاطرنشـان کـرد ‪:‬مقرر‬ ‫شـد؛ نیروی انتظامی پاسـخگوی مردم در رفع این ابهامات و پرسـش‬ ‫هـا باشـد و صدا و سـیما نیـز همراهـی الزم را برای اطالع رسـانی در‬ ‫این راسـتا داشـته باشد‪.‬‬ ‫حسـین زادگان تصریـح کـرد‪ :‬پیامـک های ارسـالی قطعی نیسـت و‬ ‫برخـی از ایـن عزیـزان یـا در حـال انتقال بیمار بـوده اند‪ ،‬یـا به محل‬ ‫کار خـود مراجعـت داشـتند و یـا دارای کارت تـردد بـوده انـد کـه از‬ ‫طریـق ادارات متبـوع و اعلام بـه نیـروی انتظامـی رفـع اثر می شـود‪.‬‬ ‫وی اظهـار نمـود ‪:‬مراکـز اموزشـی خصوصـی تحـت نظـارت اموزش‬ ‫پـرورش و فنـی حرفـه ای در دو هفتـه اجـرای طـرح مـی بایسـت‬ ‫تعطیـل باشـند تـا در خلـوت تـر شـدن مراکـز تجمعـی کمـک حال‬ ‫با شند ‪.‬‬ ‫اسـتاندار مازنـدران افـزود‪ :‬طـرح محدودیـت هـای کرونایـی سـردار‬ ‫شـهید سـلیمانی کـه یک طرح محله محـور و مردم پایه اسـت مدتی‬ ‫خبر‬ ‫اسـت کـه شـروع شـده اسـت و تقریبـا تاکنـون بیـش از ‪ ۷۵۰‬پایگاه‬ ‫فعـال شـده اسـت که مرحلـه اول که مرحله اموزشـی اسـت توسـط‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی صـورت مـی گیـرد و می بایسـت بـه ‪ ۲‬هزار‬ ‫پایـگاه افزایـش پیـدا کنـد تـا در مرحلـه عملیاتـی و اجرایـی شـاهد‬ ‫خروجـی ایـن طـرح در کاهـش ابتال بـه ویـروس کرونا باشـیم‪.‬‬ ‫وی گفـت ‪:‬همراهـی و همـکاری سـمن هـا از جملـه الزامـات اصلـی‬ ‫ایـن طـرح اسـت خوشـبختانه سـمن هـای فعالـی در اسـتان حضور‬ ‫دارنـد کـه در طرح محدودیت های کرونایی سـردار شـهید سـلیمانی‬ ‫ذیـل فرماندهـی عملیـات پایـگاه مقاومت بسـیج محله هـا عمل می‬ ‫کننـد کـه بـا کمک دسـتگاه های دیگـر خیریـن‪ ،‬هیات امنـاء محله‪،‬‬ ‫روحانیـون و هلال احمـر همـکاری و اقدمـات الزم را صـورت مـی‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫احمـد حسـین زادگان یـاداور شـد ‪ :‬تعطیلـی کامل اسـتان و کشـور‬ ‫اعالم نشـده اسـت و مقرر گردید فعالیت ادارات براسـاس رنگ بندی‬ ‫هـا اعمـال گردد بطوریکه شـهرهای قرمـز بصورت یک سـوم فعالیت‬ ‫نماینـد؛ منتهـی دسـتگاه هایـی کـه ضـرورت کمتـر دارنـد در محل‬ ‫کار حضـور پیـدا کننـد و یـا حتـی دسـتگاه هایـی که تشـخیص می‬ ‫دهنـد در همیـن حـد یـک سـوم هم مانـع قطـع زنجیره انتقـال می‬ ‫شـود‪ ،‬ایـن اجـازه به دسـتگاه های اجرایی داده شـده کـه در حد نیاز‬ ‫و متناسـب بـا رفـع مطالبات مـردم نیروهـای خود را به کمتـر از یک‬ ‫سـوم کاهـش دهنـد و امـکان و اجـازه محدودیـت سـازی و کاهـش‬ ‫نیروی انسـانی را داشـته باشند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گلستان در ستاد تنظیم بازار ؛‬ ‫عرضه روغن و مرغ در گلستان افزایش خواهد‬ ‫یافت و قیمت ها متعادل تر خواهد شد‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بـا اشـاره به مشـکالتی که‬ ‫در عرصـه مرغ و روغن در سـطح کشـور ایجاد‬ ‫شـده‪ ,‬اظهـار کـرد‪ :‬امیدواریـم بـا توجـه بـه‬ ‫اقدامـات صـورت گرفته عرضه روغـن و مرغ در‬ ‫گلسـتان افزایش یابـد و قیمت ها نیـز متعادل‬ ‫تـر شـود چرا کـه مرغـداری هـا جوجـه روزی‬ ‫مناسـبی را صـورت داده انـد و کارخانـه هـای‬ ‫روغن کشـی نیز میـزان بیشـتری از محصوالت‬ ‫خـود را در اسـتان ارایـه خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‬ ‫دکتـر هـادی حـق شـناس در جلسـه سـتاد تنظیـم‬ ‫بـازار اسـتان ضمن محکوم کـردن ترور بزدالنه شـهید‬ ‫دکتـر فخـری زاده که نشـانه اوج عجز صهیونیسـت ها‬ ‫امریکایـی بـود‪ ,‬تصریح کرد‪:‬تالش داریـم عرصه مرغ و‬ ‫روغـن در بـازار را تـا ‪ ۱۰‬روز اینـده بـه تعادل برسـانیم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تلاش مـا اتخـاذ تصمیاتی اسـت که منجر‬ ‫به نفع عمومی مردم بشـود و فشـار اقتصادی را کاهش‬ ‫دهد‪.‬اسـتاندار گلسـتان یاداور شـد‪ :‬میزان سهمیه دان‬ ‫مـورد اسـتفاده کارخانجـات خوراک دام بایـد با نظارت‬ ‫صنعت معـدن تجارت‪ ,‬جهاد کشـاورزی و دامپزشـکی‬ ‫تعیین شـود تا مبـادا تخلفی صـورت نگیرد‪.‬‬ ‫دکتـر حق شـناس ادامـه داد‪ :‬ارایـه روغن به مشـتری‬ ‫در کنـار کاالی دیگـر تخلـف اشـکار اسـت و بایـد بـا‬ ‫متخلفیـن بـر اسـاس قانـون برخورد شـود‪.‬‬ ‫وی خاطر نشـان کرد ‪:‬تولیدکنندگان ماسـک در استان‬ ‫مجـاز هسـتند ظرف مدت یـک ماه مـازاد مصرف خود‬ ‫در اسـتان را بـه دیگـر اسـتانها ارایـه کننـد تـا متضرر‬ ‫نشـوند‪.‬الزم به ذکر اسـت در بیسـت و چهارمین جلسه‬ ‫سـتاد تنظیـم بازار اسـتان پیرامـون موضوعات مختلف‬ ‫بخصـوص وضعیـت عرصـه مـرغ و روغـن در اسـتان‬ ‫بحـث و تبـادل نظر صـورت گرفت‪.‬‬ ‫استاندار در جلسه ستاد مدیریت کرونا گیالن ؛‬ ‫افتخارات ملت ایران با ترور شهید فخری زاده‬ ‫متوقف نمی شود‬ ‫اسـتاندار گیالن بـا قدردانـی از همکاری های مردم‬ ‫و اصنـاف در اجرای طرح جامع مدیریت هوشـمند‬ ‫کرونا ‪ ،‬بر لزوم اسـتمرار اطالع رسـانی های شـفاف‬ ‫و اقنـاع افـکار عمومی تاکید کرد و گفـت‪ :‬از امروز‬ ‫ارائـه هرگونـه خدمتی در دسـتگاه هـای اجرایی‪،‬‬ ‫نهادهـای انقالبـی و قضایی منـوط به ارائـه کارت‬ ‫ملـی و یـا کارت معتبـر بـا درج کدملی اسـت و از‬ ‫ورود افـراد مبتلا جلوگیری می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیالن؛ دکتر‬ ‫ارسلان زارع در جلسـه ستاد اسـتانی مدیریت و مقابله با‬ ‫کرونـا کـه فرمانداران شهرسـتان ها نیز به صـورت ارتباط‬ ‫تصویـری حضـور داشـتند؛ بـه شـهادت رسـیدن شـهید‬ ‫دکتـر محسـن فخری زاده معـاون وزیر دفاع و پشـتیبانی‬ ‫نیروهـای مسـلح و رئیس سـازمان پژوهش و نـواوری این‬ ‫وزارتخانـه را بـه رهبـر معظـم انقلاب‪ ،‬رئیس جمهوری و‬ ‫ملت غیور ایران اسلامی تسـلیت گفت و اقـدام مذبوحانه‬ ‫دشـمنان کشـورمان را تقبیح کرد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬شـهید فخـری زاده از شـخصیت هـای‬ ‫برجسـته و کـم نظیـر علمـی و از دانشـمندان صدیـق و‬ ‫متعهـد کشـورمان بـود کـه سـال هـای متمـادی از عمر‬ ‫شـریف و پربـار خود را در راسـتای ارتقـاء توانمندی های‬ ‫صنعـت دفاعـی کشـور صـرف کـرد و البتـه در ماه هـای‬ ‫اخیـر نیـز ‪ ،‬مجاهـدت هـای زیـادی در مبـارزه بـا کرونـا‬ ‫و پژوهـش هـا و سـاخت کیـت هـای تشـخیصی در ایـن‬ ‫زمینـه انجـام داده بـود‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان در ادامه سـخنانش با تبریـک هفتم اذر‬ ‫روز نیـروی دریایـی ارتـش و گرامیداشـت یـاد و خاطـره‬ ‫شـهیدان دریادل کـه در حفظ و حراسـت از کیان میهن‪،‬‬ ‫جانفشـانی هـای بسـیاری انجـام داده انـد‪ ،‬گفـت‪ :‬اجرای‬ ‫شایسـته برنامـه های هفته بسـیج و روز نیـروی دریایی با‬ ‫رعایت دسـتورالعمل های بهداشـتی و پیشگیری از شکل‬ ‫گیـری اجتماعـات‪ ،‬مـی توانـد الگویی بـرای برنامـه های‬ ‫پیـش رو باشـد‪.‬وی به سـپری شـدن یک هفتـه از اجرای‬ ‫طـرح جامـع مدیریـت هوشـمند محدودیت ها در کشـور‬ ‫و اسـتان گیلان متناسـب بـا رونـد و وضعیـت بیمـاری‬ ‫کوویـد ‪ ۱۹‬اشـاره و خاطرنشـان کـرد‪ :‬طبق بررسـی های‬ ‫انجام شـده؛ مردم‪ ،‬صاحبان مشـاغل و اصناف و همچنین‬ ‫نیـروی انتظامی‪ ،‬بسـیج‪ ،‬دانشـگاه علـوم پزشـکی‪ ،‬صدا و‬ ‫سـیما‪ ،‬اهالـی رسـانه و اتـاق اصنـاف در اجـرای این طرح‬ ‫همـکاری مطلوبیـت داشـته اند که شایسـته قدردانی سـت‪.‬‬ ‫وی بـه ضـرورت شناسـایی افـراد مبتلا بـه کرونـا و‬ ‫لـزوم پایـش و غربالگـری حداکثـری مـردم و در دسـتور‬ ‫قرارگرفتـن اجـرای طـرح محلـه محـور بـا عنوان شـهید‬ ‫قاسـم سـلیمانی اشـاره و خاطرنشـان کـرد‪ :‬اجـرای ایـن‬ ‫طـرح‪ ،‬گام موثـری در شناسـایی مبتالیـان و بیمـاران و‬ ‫هدایـت انان بـه مراکز درمانی و جلوگیـری از همه گیری‬ ‫بیماری سـت کـه در بازدیـد از یکـی از محلات رشـت ‪،‬‬ ‫عـزم جـدی عوامـل سـپاه و دانشـگاه علـوم پزشـکی را از‬ ‫نزدیک شـاهد بـودم‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان بـا بیـان اینکـه در کنـار اسـتفاده از‬ ‫ظرفیـت هـای حداکثـری موجـود و بـه منظـور تجهیـز‬ ‫امکانـات و طـرح هـای تشـویقی علاوه بـر تامیـن مالـی‬ ‫توسـط دولـت نیازمنـد مشـارکت و کمـک خیـران نیک‬ ‫اندیـش هسـتیم‪ ،‬گفـت‪ :‬در این راسـتا و بـه منظور جمع‬ ‫اوری کمـک هـای خیـران‪ ،‬شـماره حسـاب مشـترکی با‬ ‫محوریـت دانشـگاه علـوم پزشـکی و سـپاه اسـتان افتتاح‬ ‫شـد کـه در سـطح شهرسـتان ها نیـز به صـورت متناظر‪،‬‬ ‫انجـام و بـه اطلاع مـردم می رسـد‪.‬‬ ‫دکتـر زارع بـا بیـان اینکـه اجـرای موفقیت امیـز طـرح‬ ‫جامـع مقابلـه و کنتـرل شـیوع کرونـا بـه عنـوان یکی از‬ ‫جلـوه هـای مهـم مسـئولیت پذیـری اجتماعـی‪ ،‬نیازمند‬ ‫تـداوم همـکاری مـردم اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬اطالع رسـانی های‬ ‫شـفاف و روشـن از سـوی رسـانه هـا بـا هـدف اقنـاع‬ ‫افـکار عمومـی و هرگونـه ابهـام زدایـی از طـرح مذکـور ‪،‬‬ ‫همچنـان در دسـتور کار باشـد چراکه نتیجـه همکاری ها‬ ‫‪ ،‬حفـظ و تامیـن سلامت همـه شـهروندان اسـت‪.‬وی بـا‬ ‫تاکیـد براینکـه اسـتفاده از ماسـک‪ ،‬رعایـت فاصله گذاری‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬کاهـش ترددهـا و نیز شـکل نگرفتن تجمعات‬ ‫انسـانی‪ ،‬از مولفه هایـی هسـتند کـه بـه تغییـر شـرایط‬ ‫کرونایـی کمـک می کند‪ ،‬افـزود‪ :‬براسـاس امارهـای ارائه‬ ‫شـده بیشـترین فوتی ها در سـنین باالی ‪ 70‬سـال بوده‬ ‫کـه باید با اگاهی بخشـی مسـتمر‪ ،‬مراقبت خانـواده ها از‬ ‫افراد مسـن بیشـتر مـورد توجـه قـرار گیرد‪.‬‬ ‫ورود افـراد مبتلا جلوگیـری مـی شـود‪.‬وی بـر ضـرورت‬ ‫همـکاری دسـتگاه هـای اجرایـی بـه ویـژه اداره کل‬ ‫ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات در اجـرای طـرح ارائـه‬ ‫کارت ملـی و نیـز لـزوم تشـکیل جلسـات اداری بـا تعداد‬ ‫حداقلـی و موکـول کـردن جلسـات غیـر ضرور بـه هفته‬ ‫هـای اتـی‪ ،‬تاکیـد کـرد‪.‬در ایـن جلسـه فرمانـده سـپاه و‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان از رونـد اجـرای‬ ‫طرح محله محور شـهید قاسـم سـلیمانی‪ ،‬گزارشـی ارائه‬ ‫داده و هریـک از فرمانـداران و اعضـای سـتاد نیـز به بیان‬ ‫دیـدگاه هـا و نظرات خـود در اجرای هرچه شایسـته این‬ ‫طـرح پرداختند‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫دو شنبه ‪ 10 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪761‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫پیام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫در پی شهادت دکتر محسن فخری زاده رئیس‬ ‫سازمان پژوهش و نواوری وزارت دفاع‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫ِنـد َرب ِّ ِهـم‬ ‫ـبیل الل ِ امواتًـا بَـل احیـا ٌء ع َ‬ ‫ذیـن ُقتِلـوا فـی َس ِ‬ ‫َحس َـب َّن ال َّ َ‬ ‫َوال ت َ‬ ‫قـون‬ ‫یُر َز َ‬ ‫بـار دیگـر ایـادی اسـتکبار جهانـی‪ ،‬کـه خـود را درمقابـل اسـتقامت و‬ ‫پایـداری ایـران و ایرانیـان حقیـر و ناچیـز یافتنـد و تـوان رویارویـی بـا‬ ‫جوانـان غیـور این مرز و بـوم را در خـود ندیدند‪ ،‬در اقدامـی ناجوانمردانه‬ ‫بـه تـرور و تروریسـم روی اورده‪ ،‬دسـت خـود را بـه خـون پـاک یکـی‬ ‫دیگـر از دانشـمندان هسـته ای کشـورمان اغشـته کردنـد بـا ایـن توهم‬ ‫کـه خواهنـد توانسـت مانع رشـد و بالند گـی ملت بزرگ ایـران در عرصه‬ ‫هـای متفـاوت علمـی و تحقیقاتی شـوند‪.‬‬ ‫انـان نمـی داننـد با شـهادت فرزندان این سـرزمین کهن‪ ،‬عطـش یالن و‬ ‫دلیـران مـا را در حفـظ و حراسـت از خـاک وطن و فتح قله هـای علم و‬ ‫معرفت بیشـتر و بیشـتر خواهند کرد‪.‬‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران ضمن محکـوم کردن این اقدام شـنیع‬ ‫دشـمنان‪ ،‬شـهادت دکتـر محسـن فخـری زاده رئیس سـازمان پژوهش‬ ‫و نـواوری وزارت دفـاع را بـه محضـر مقـام معظـم رهبـر انقالب(مدظلـه‬ ‫العالی)‪ ،‬جامعه دانشـمندان هسـته ای و وزارت دفـاع‪ ،‬خانواده محترم وی‬ ‫و ملـت بـزرگ ایـران اسلامی تبریـک و تسـلیت گفتـه‪ ،‬از درگاه خداوند‬ ‫منـان بـرای ایـن شـهید بزرگـوار علـو درجـات و بـرای بازمانـدگان صبر‬ ‫جزیل خواسـتار اسـت‪.‬‬ ‫مقاله‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نشست با روسای بیمارستان های امل‪:‬‬ ‫محوریت فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی ارائه خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی شایسته به مردم است‬ ‫روسـای بیمارسـتان های دانشـگاهی شهرسـتان امل‬ ‫بـا حضـور در دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران بـا‬ ‫رئیـس دانشـگاه دیـدار و در خصـوص چگونگـی ارائه‬ ‫خدمـات درمانـی بـه مـردم شـریف امل گفـت و گو و‬ ‫تبـادل نظـر کردند‪.‬‬ ‫دکتـر سـید عبـاس موسـوی در این دیـدار با بیـان اینکه حوزه‬ ‫سلامت بـه دلیل ماهیـت ویژه خدمت رسـانی به عمـوم مردم‬ ‫‪ ،‬همواره با حساسـیت ویژه ای همراه اسـت ‪ ،‬اشـاره کرد ‪ :‬طی‬ ‫سـال هـای گذشـته‪ ،‬به منظـور توسـعه همه جانبه شهرسـتان‬ ‫امـل در حـوزه های بهداشـت‪ ،‬درمان و اموزش پزشـکی برنامه‬ ‫هـای اسـتراتژیک مناسـبی تدویـن کـرده ایم کـه همچنان در‬ ‫دسـت اجراست‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه محوریـت فعالیـت هـای دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران ارائـه خدمـات بهداشـتی درمانـی شایسـته‬ ‫خبر‬ ‫پیام تسلیت رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در پی ترور‬ ‫شهید دکتر محسن فخری زاده‬ ‫رییـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیالن‬ ‫در پیامـی‪ ،‬تـرور ناجوانمردانـه سـردار‬ ‫سـرافراز پژوهـش و نواوری و دانشـمند‬ ‫هسـته ای ایـران شـهید دکتـر محسـن‬ ‫فخـری زاده را تسـلیت گفـت‪.‬‬ ‫به گـزارش پایگاه اطالع رسـانی دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی گیلان(وب دا)؛ متـن پیام بشـرح زیر‬ ‫است‪:‬‬ ‫بسم رب الشهدا ء و الصدیقین‬ ‫اقدامـات تروریسـتی اسـتکبار جهانـی در بـه‬ ‫شـهادت رسـاندن دانشـمندان ایرانـی‪ ،‬نشـان‬ ‫داد کـه ایـن اعمال مذبوحانـه‪ ،‬در عـزم و اراده‬ ‫اهنیـن و ایسـتادگی ملـت بـزرگ ایـران هیچ‬ ‫خللـی وارد نخواهـد کـرد و دانشـمندان فعـال‬ ‫بـه عمـوم مـردم از جملـه مـردم عزیز شهرسـتان امل اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬از ایـن رو همچنان کـه تا امروز حمایتگـر مدیران خود‬ ‫در مجموعـه هـای تابعـه بـوده ایـم‪ ،‬بعـد از ایـن نیز بـر همان‬ ‫اسـلوب و روش خواهیـم بـود‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن نشسـت کـه معاونان درمان‪ ،‬بهداشـت‪ ،‬توسـعه‬ ‫مدیریـت و منابـع و جمعـی دیگـر از اعضـای هیئـت رئیسـه‬ ‫حضـور داشـتند‪ ،‬دکتر شـهرام کاشـانی رئیس بیمارسـتان ‪۱۷‬‬ ‫شـهریور‪ ،‬دکتر ناصر قدیرنژاد رئیس بیمارسـتان امـام رضا (ع)‪،‬‬ ‫دکتـر علیرضـا کـرد رئیـس بیمارسـتان امـام علـی (ع) و دکتر‬ ‫اسـماعیل محمدی رئیس بیمارسـتان امام خمینی شهرسـتان‬ ‫امـل‪ ،‬ضمن اعالم امادگـی برای تداوم همـکاری در حوزه های‬ ‫تحـت پوشـش‪ ،‬بـه ارائـه دیـدگاه های خـود در حوزه سلامت‬ ‫شهرسـتان و اهمیـت خدمت رسـانی به مردم به عنـوان میثاق‬ ‫همگانی اشـاره کردند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در عرصـه علـم و دانـش‪ ،‬پرچـم توسـعه علـم‬ ‫و فنـاوری در کشـور را بـر زمیـن نخواهنـد‬ ‫گذاشـت ‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمن محکومیـت تـرور ناجوانمردانه‬ ‫سـردار سـرافراز پژوهش و نواوری و دانشـمند‬ ‫هسـته ای ایـران بـه دسـت تروریسـت هـای‬ ‫کـوردل‪ ،‬شـهادت مظلومانـه شـهید دکتـر‬ ‫محسـن فخـری زاده را به محضـر مقام معظم‬ ‫رهبری( مدظله العالی) ‪ ،‬خانواده مکرم شـهید‪،‬‬ ‫مـردم شـریف و مجاهد ایران اسلامی ‪ ،‬جامعه‬ ‫نظام سلامت و همسـنگران ان شـهید بزرگوار‬ ‫تبریـک و تسـلیت عـرض مـی نمایم‪.‬‬ ‫دکتر ارسالن ساالری‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‬ ‫کرونا رام های قطارهای محلی شمال را کاهش داد‬ ‫مدیرعامـل راه اهـن شـمال گفـت‪ :‬درپی‬ ‫شـیوع کرونـا شـمار رام هـای قطارهـای‬ ‫محلی و مسـافری در خطوط ریلی شـمال‬ ‫کاسـته شـده است‪.‬‬ ‫خدایـار طالبـی بـا بیـان اینکـه خدمـات بـه‬ ‫مسـافران ریلـی شـمال طبـق پروتـکل هـای‬ ‫بهداشـتی در دسـت اقـدام اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬بـا‬ ‫توجـه به شـرایط کرونایی بـا ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت‬ ‫مسـافری خدمـات داده می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بر رعایـت پروتکل های بهداشـتی‬ ‫و فاصلـه گذاری هـای اجتماعـی در داخـل‬ ‫قطارها گفـت‪ :‬همچنین در مبـادی ورودی مبدا‬ ‫و مقصـد‪ ،‬اقـدام بـه ضدعفونی در داخـل قطارها‬ ‫انجـام می شـود‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در حـوزه پشـتیبانی نیـز برابـر‬ ‫دسـتورالعمل ها اقـدام شـده وبخشـی از نیروهـا‬ ‫بـه صـورت دورکاری و انتظـار در حـال فعالیـت‬ ‫سد سرشاخه گیر در رودخانه چالکرود افتتاح شد‬ ‫بـه گزارش روابط عمومی شـرکت اب منطقـه ای مازندران‬ ‫در مراسـمی بـا حضور دکتر یخکشـی مدیر عامل شـرکت‬ ‫اب منطقـه ای مازنـدران‪ ,‬سـید شـمس الدیـن حسـینی‬ ‫نماینـده محترم مـردم شهرسـتان تنکابن‪ ،‬رامسـر وعباس‬ ‫ابـاد در مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬منصـور رئیس سـازمان‬ ‫جنگل هـا و مراتـع کشـور‪ ،‬خیریانپـور معـاون هماهنگـی‬ ‫امـور اقتصـادی اسـتانداردی‪ ,‬پـروژه ابخیـزداری و کنتـرل‬ ‫سـیالب وبند مشـبک سرشـاخه گیر حوزه ابخیـز رودخانه‬ ‫چالکـرود رامسـر با ‪۴۰‬میلیـارد ریـال هزینه افتتـاح و بهره‬ ‫بـرداری شـد خیریانپـور در ائیـن افتتـاح ایـن سـد گفت‪:‬‬ ‫این سرشـاخه گیـر دارای تعـداد‪ ۳۶‬دریچه تخلیه میباشـد‬ ‫‪3‬‬ ‫کـه با هدف مهار سـیالب و کاهش خسـارات سـیل‪ -‬فیلتر‬ ‫کـردن محمولـه سـیالب از بار معلـق نظیر درختان ریشـه‬ ‫کـن و غیره‪-‬تلـه گـذاری رسـوبات ریزدانـه و درشـت دانه‪-‬‬ ‫ایمـن سـازی کانونهـای جمعیتـی و تاسیسـات زیربنایی و‬ ‫اراضی کشـاورزی پایین دسـت طراحی و اجرا شـده اسـت‪.‬‬ ‫خاطرنشـان مـی گـردد ایـن پـروژه ظـرف مدت چهـار ماه‬ ‫تکمیـل و بهـره بـرداری شـده اسـت و از انجایـی کـه ایـن‬ ‫رودخانـه دارای شـیب تنـد و سـیل خیزی باالیـی اسـت‪,‬‬ ‫اجـرای این پـروژه نقش زیـادی جلوگیری از بروز خسـارت‬ ‫سـیل و در تامیـن امنیت مردم روسـتاهای ایـن منطقه ایفا‬ ‫مـی کند‪.‬‬ ‫هسـتند و از انجایـی کـه ‪ ۹۰‬درصـد فعالیـت‪،‬‬ ‫عملیاتـی اسـت برای پوشـش خدمـات عمومی‪،‬‬ ‫مابقـی نیروهـا در حـال فعالیـت هسـتند‪.‬‬ ‫مدیرعامـل راه اهـن شـمال با اشـاره بـه کاهش‬ ‫شـمار مسـافران گفـت‪ :‬در حاضـر از تمامـی‬ ‫ظرفیـت قطارهـا اسـتفاده نمی کنیـم و ایـن کار‬ ‫بـرکاهـششـمارمسـافرانتاثیرگـذاربـودهاسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه در حـال حاضـر از ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫ظرفیت هـا بهـره می گیریـم‪ ،‬گفـت‪ :‬بـه رغـم‬ ‫انکـه متقاضـی وجـود دارد در پـی ان نیسـتیم‬ ‫تـا قطارهـای بومـی و محلـی را افزایـش دهیـم‪.‬‬ ‫طالبـی با عنوان اینکـه تعداد رام هـای قطارهای‬ ‫مسـافری در خطوط ریلی شـمال کاهـش یافته‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬شـمار قطارهـای محلی گـرگان ‪-‬‬ ‫تهـران و بالعکس کاسـته شـده اسـت و خدمات‬ ‫ایـن بخـش از هـر شـب بـه یـک شـب درمیان‬ ‫رسـیده است‪.‬‬ ‫‪ ۳۰‬پایگاه امداد و نجات جاده‬ ‫ای در مازندران تجهیز شد‬ ‫غالمعلـی فخاری با اشـاره به تجهیـز ‪ ۳۰‬پایگاه امدادی‬ ‫هلال احمر مازندران در طرح زمسـتانه افزود‪ :‬جمعیت‬ ‫هلال احمر اسـتان مازندران طبـق ماموریت و وظایفی‬ ‫کـه هـر سـاله از طریـق جمعیـت هلال احمـر کشـور‬ ‫و بویـژه سـازمان امـداد و نجـات کـه متولـی خدمـات‬ ‫امـدادی بـه حـوادث و سـوانح جـاده ای اسـت ابلاغ‬ ‫می گـردد در محورهـای مواصالتـی پـر تـردد و پرخطر‬ ‫نسـبت به تجهیـز کامـل پایگاه هـای امدادی براسـاس‬ ‫دسـتورالعمل های طـرح زمسـتانه اقـدام می نمایـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬تجهیـز پایگاه هـای مزبـور بـه اقلام‬ ‫زیسـتی ماننـد چـادر و مـواد غذایـی و همچنیـن‬ ‫تخصیـص امبوالنس هـای مجهـزو خودروهـای نجـات‬ ‫و عوامـل امـدادی مجـرب از جملـه تدابیـر اجرایـی‬ ‫جمعیـت هلال احمـر اسـتان در طـرح زمسـتانه اسـت‪.‬‬ ‫فخاری اشـرفی تصریـح کرد‪ :‬ما هفت محـور مواصالتی‬ ‫بـه اسـتان مازنـدران داریـم کـه پنـج محـور ان‬ ‫کوهسـتانی و سـه محور بسـیار پرتردد و پرخطر اسـت‬ ‫و بـه همیـن دلیـل در اجرای طرح زمسـتانه بیشـتر به‬ ‫ایـن سـه محـور توجـه ویـژه داریم‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل هلال احمـر مازنـدران گفـت‪ :‬محـور‬ ‫کنـدوان‪ ،‬سـوادکوه و محـور هـراز کـه از پرترددتریـن‬ ‫محورهـای مواصالتـی کشـور هسـتند در حـوزه‬ ‫ماموریتـی و پوشـش امـدادی هلال احمـر اسـتان‬ ‫مازنـدران قـرار دارنـد کـه همـه سـاله تدابیر ویـژه ای‬ ‫بـرای ایـن محورهـا در دسـتور کار قـرار می دهیـم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬محور کیاسـر به سـمنان و گلوگاه به دامغان‬ ‫و همچنیـن دو محور اصلی شـرقی و غربـی ارتباطی به‬ ‫اسـتان های گلسـتان و گیلان نیـز از دیگـر محورهای‬ ‫تحـت پوشـش هلال احمـر اسـتان اسـت کـه تدابیـر‬ ‫طـرح زمسـتانه دران اجرا می شـود‬ ‫‪ ۴۸‬هزار بسته انواع پوشک‬ ‫بچه احتکاری در رشت کشف و‬ ‫ضبط شد‬ ‫سـردار عزیـزاهلل ملکـی در ایـن بـاره گفـت‪:‬‬ ‫مامـوران انتظامـی اسـتان گیلان ‪ ۴۸‬هزار بسـته‬ ‫انواع پوشـک بچه احتکار شـده در بسـته های ‪،۱۰‬‬ ‫‪ ۳۸ ،۳۴ ،۲۴ ،۱۴ ،۱۲‬و ‪ ۴۴‬عـددی را در انبـاری‬ ‫بـا حکـم قضائـی در رشـت کشـف و ضبـط کردنـد‪.‬‬ ‫سـردار ملکـی بـا بیـان اینکـه کارشناسـان ارزش‬ ‫پوشـک های کشـف شـده را ‪ ۸‬میلیـارد تومـان‬ ‫بـراورد کردنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬صاحـب ‪ ۶۰‬سـاله اقلام‬ ‫کشـف شـده بـه مقامـات قضائـی معرفـی شـد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بر برخـورد قاطعانه و بـدون اغماض‬ ‫پلیـس با کسـانی کـه بخواهنـد با احتـکار کاال در‬ ‫بـازار اخلال ایجـاد کننـد از شـهروندان خواسـت‬ ‫در صـورت اطلاع از هرگونـه فعالیـت مخـل نظام‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬موضـوع را بـه سـامانه ‪ ۱۱۰‬پلیـس‬ ‫گـزارش دهند‪.‬‬ ‫ترور چهره های برجسته مسیر‬ ‫حرکت انقالب را متوقف‬ ‫نمی کند‬ ‫همزمـان بـا فرارسـیدن روز نیـروی دریایـی سـردار‬ ‫محمـد عبداهلل پـور‪ ،‬فرمانـده سـپاه قـدس گیلان بـا‬ ‫دریـادار دوم سـید عبدالوهاب طاهـری‪ ،‬فرمانده منطقه‬ ‫چهـارم دریایـی امـام رضـا (ع) نداجـا دیـدار و گفتگـو‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه قدس گیلان در ایـن دیدار با اشـاره به‬ ‫رشـادت های مجاهـدان نیروی دریایـی راهبردی ارتش‬ ‫جمهـوری اسلامی در راسـتای دفـاع از ارمان هـای‬ ‫انقلاب اسلامی و مرزهـای ابـی کشـور اظهار داشـت‪:‬‬ ‫ارتـش و سـپاه دو بـازوی قدرتمنـد جمهوری اسلامی‬ ‫بـرای حراسـت از ایـران‪ ،‬انقلاب و مردم هسـتند‪.‬‬ ‫سـردار محمـد عبداهلل پـور بـا بیـان اینکـه توانمنـدی‬ ‫ناوچه هـای رزمـی ناوگان شـمال نیـروی دریایی ارتش‬ ‫مثـال زدنـی اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬در بیـن نیروهـای مسـلح‬ ‫ارتباطـی از صمیـم قلـب و دوسـتانه برقـرار اسـت‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به شـهادت دانشمندهسـته ای کشـورمان‬ ‫در عملیـات تروریسـتی توسـط رژیـم صهیونیسـتی و‬ ‫عوامـل ان ها‪ ،‬گفت‪ :‬امروز دشـمن بیـش از هر زمانی از‬ ‫اقتـدار جمهـوری اسلامی واهمـه دارد و گمان می کند‬ ‫بـا ریختـن خـون چهره هـای برجسـته می تواند مسـیر‬ ‫حرکـت انقلاب را متوقـف کند‪.‬‬ ‫سـردار عبـداهلل پـور ادامـه داد‪ :‬دشـمنان بایـد بدانـد‬ ‫کـه جمهـوری اسلامی سـال ها اسـت کـه چنیـن‬ ‫توطئه هایـی را پشـت سـر گذاشـته و ذره ای از عـزم و‬ ‫اراده مـا بـرای پیشـبرد اهـداف انقلاب کـم نشـده اسـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫دو شنبه ‪ 10 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪761‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫خبر‬ ‫حضور سید مجتبی حکیم شهردار بابل برسر‬ ‫مزار شهید مدافع حرم حسن رجایی فر‬ ‫سید مرتضی حسینی مدیرعامل سازمان سیمامنظر وفضای سبز شهرداری بابل خبر داد ‪:‬‬ ‫به جای هر درخت سقوط کرده در طوفان اخیر‬ ‫حداقل ‪ ۱۰۰‬نهال جدید خواهیم کاشت‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال بـه نقـل از‬ ‫روابـط عمومـی سـازمان سـیما منظـر‬ ‫و فضـای سـبز شـهرداری بابـل سـید‬ ‫مرتضـی حسـینی مدیـر عامـل ایـن‬ ‫سـازمان با بیـان اینکه در طوفـان بامداد‬ ‫امـروز دسـت کـم ‪ ۲۰‬درخـت اسـیب‬ ‫جـدی دیـده و مجبـور بـه حـذف برخی‬ ‫از انـان شـدیم افـزود‪ :‬در طوفـان صبـح‬ ‫جمعـه هفتـم اذرمـاه‪ ،‬دسـت کـم ‪۲۰‬‬ ‫درخـت دچـار اسـیب جـدی شـد کـه‬ ‫تلاش گردیـد تـا حـد امـکان‪ ،‬درختانی‬ ‫که امکان سـبک سـازی و کنترل داشـته‬ ‫انـد‪ ،‬مانع از قطع کامـل انان گردیم و در‬ ‫سـایر مـوارد بـا حضور بـه موقع پرسـنل‬ ‫خبر‬ ‫عملکرد سازمان حمل و‬ ‫نقل شهرداری گرگان در‬ ‫هفته نخست اذر ماه‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطالع رسـانی روابـط عمومی‬ ‫و امـور بین الملل شـهرداری گـرگان‪ ،‬مهمترین‬ ‫عملکـرد و اقدامـات سـازمان حمـل و نقـل‬ ‫شـهرداری گـرگان در هفتـه نخسـت اذرماه ‪99‬‬ ‫بـه شـرج زیر اسـت‪:‬‬ ‫الزام اسـتفاده از ماسـک در هنگام سـوختگیری‬ ‫در جایگاه های سـوخت تحت پوشـش سـازمان‬ ‫بازدیـد و نظـارت بـر خدمـات دهـی تاکسـی‬ ‫تلفنـی هـای سـطح شـهر در سـاعات کشـیک‬ ‫(‪ 21‬لغایـت ‪ 4‬صبـح)‬ ‫تـب سـنجی از راننـدگان و شـهروندان‪ ،‬توزیـع‬ ‫رایـگان مـواد ضدعفونـی کننـده بـه صـورت‬ ‫مسـتمر توسـط سـازمان حمـل و نقـل‬ ‫ اعمـال قانـون مسـافربرهای شـخصی و بازدید‬‫از ایسـتگاه های سـطح شـهر و نظـارت بر نحوه‬ ‫خدمـات دهی‬ ‫ ضدعفونـی تاکسـی هـا در جایگاه های سـطح‬‫شـهر‪ ،‬پایانـه هـا و تـب سـنجی از راننـدگان‬ ‫تاکسـی از سـاعت ‪ 10‬الی ‪ 12‬همه روزه توسـط‬ ‫سازمان‬ ‫ نصـب بنـر تبریـک هفتـه بسـیج و هفتـه‬‫فرهنگـی گـرگان بـر روی تمامـی اتوبـوس های‬ ‫درون شـهری‬ ‫ تقدیـر از حرکـت زیبـا و خداپسـندانه راننـده‬‫تاکسـی گـرگان کـه بـه مناسـبت والدت امـام‬ ‫حسـن عسـگری (ع) اقدام بـه جابجایـی رایگان‬ ‫مسـافر و توزیع بسـته های اموزشـی و فرهنگی‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫ بازدیـد سـرزده سرپرسـت سـازمان از نحـوه‬‫خدمـات دهی بـه شـهروندان و چگونگی رعایت‬ ‫فاصلـه گـذاری و پروتـکل هـای بهداشـتی در‬ ‫حمـل و نقـل عمومـی‬ ‫ بازدیـد و نظـارت بـر جایـگاه هـای سـوخت‬‫سـطح شـهر جهـت خدمـات دهـی مطلـوب به‬ ‫شـهروندان‪.‬‬ ‫سـازمان‪ ،‬قطـع و پاکسـازی محوطـه و‬ ‫ازادسـازی جـاده انجـام پذیرفـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کرد که درختان سـقوط کرده‬ ‫در توفـان اخیـر از گونـه هـای مختلف ‪،‬‬ ‫کاج‪ ،‬چنـار‪ ،‬بیـد مجنـون‪ ،‬داغداغـان‪،‬‬ ‫اکالیپتـوس‪ ،‬اقاقیـا و صنوبـر بـوده و‬ ‫اعلام نمود‪ ،‬بـا تمهیدات در نظـر گرفته‬ ‫شـده طـی سـه مـاه اتـی بـه جـای هـر‬ ‫درخـت حداقـل یکصـد نهـال جدیـد از‬ ‫گونـه هـای بومـی و ترجیحـا تـاج بلنـد‪،‬‬ ‫جایگزیـن خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل سـازمان فضـای سـبز‬ ‫شـهرداری بابـل در ادامـه گفـت‪ :‬بـا‬ ‫حمایـت شایسـته سـید مجتبـی حکیـم‬ ‫شـهردار بابـل رونـد توسـعه فضای سـبز‬ ‫شـهری در یـک سـال گذشـته بسـیار‬ ‫مطلـوب بـوده و بـه عنـوان نمونـه در‬ ‫زمسـتان سـال گذشـته بیـش از هشـت‬ ‫هـزار نهال در سـطح شـهر بابـل از گونه‬ ‫هـای مختلـف ‪ ،‬بلوط‪ ،‬افرا‪ ،‬نـارون‪ ،‬چنار‪،‬‬ ‫نارنـج و ‪ ...‬کاشـته شـده و در تابسـتان‬ ‫امسـال بـه خوبـی رسـیدگی گردیـد‪ ،‬و‬ ‫انشـااهلل در سـال جـاری ایـن رونـد بـا‬ ‫قـدرت و قـوت بیشـتری ادامـه خواهـد‬ ‫یافـت و طـی برنامـه ریـزی صـورت‬ ‫پذیرفتـه در مکان هایـی کـه قطع درخت‬ ‫داشـتیم‪ ،‬بـه قـدر ظرفیت منطقـه حتما‬ ‫درختـکاری جدیـد خواهیـم داشـت‬ ‫سـید مرتضی حسـینی در بخش دیگری‬ ‫از صحبتهـای خـود اذعـان داشـت‬ ‫مسـیرهای جدیـد درختـکاری امسـال‬ ‫شـهر بابـل حریـم مسـیر فـاز ‪ ۵‬جـاده‬ ‫سـاحلی ‪ ،‬بلـوار حائـری و نیـز واکاری‬ ‫سـطح شـهر و بلـوار شـهید یاسـینی‬ ‫برشـمرد و تاکیـد نمـود‪ :‬مبنـای انتخاب‬ ‫گونـه نهـال بـرای سـال جـاری هماننـد‬ ‫سـال گذشـته درختـان بـا پایـه بومـی‬ ‫اسـتان مازنـدران خواهـد بـود‪.‬‬ ‫وی درپایـان از شـهروندان عزیـز بابـل‬ ‫خواسـت تـا ماننـد همیشـه در جهـت‬ ‫سـبزتر نمـودن محیـط شـهری بابـل در‬ ‫کنـار سـازمان فضـای سـبز باشـند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫پیام تسلیت مهندس ردایی سرپرست شهرداری‬ ‫تنکابن در پی شهادت دانشمند هسته ای‬ ‫شهید فخری زاده‬ ‫بـه گـزارش کرانـه ردایی شـهردار تنکابـن در پیامی‬ ‫شـهادت شـهید فخری زاده را به شـرح زیر تسـلیت‬ ‫گفت ‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫تـرور ناجوانمردانه شـهیددکتر محسـن فخـری زاده‬ ‫رئیـس سـازمان پژوهـش و نـواوری وزارت دفـاع و‬ ‫پشـتیبانی نیروهـای مسـلح توسـط دشـمنان قسـم‬ ‫خـورده نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی بـار دیگر‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرداری بابـل سـید مجتبی حکیـم شـهرداربابل‪،‬‬ ‫معاونین‪ ،‬مدیران و جمعی از کارکنان شـهرداری بابل و فرماندهان بسـیج ادارات‬ ‫بـه مناسـبت هفتـه بسـیج و در اسـتانه چهلمیـن روز تدفین پیکر مطهر ایشـان‬ ‫بـر سـر مـزار شـهید مدافع حرم حسـنرجایی فـر در روسـتای کامیـکال از بخش‬ ‫بندپـی غربـی حضـور یافتند و بـه مقام شـامخ شـهدای مدافع حرم‪ ،‬بسـیجیان‪،‬‬ ‫ایثارگـران و رزمنـدگان سلحشـور نظـام مقـدس جمهوری اسلامی ایـران ادای‬ ‫احتـرام کردند‪.‬‬ ‫غبارروبـی مـزار این شـهید واالمقـام ‪ ،‬مداحی و ذکـر فاتحه در این مراسـم انجام‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت لـوح یادبـودی از طـرف روابـط عمومـی و پایـگاه بسـیج‬ ‫شـهرداری بابـل بـه پـدر گرانقـدر شـهید مدافـع حـرم حسـن رجایـی فـر اهـدا شـد‪.‬‬ ‫ضعف اسـتکبار جهانـی را در برابر اراده ملت شـریف‬ ‫و شـهیدپرور ایـران را بـرای جهانیـان بـه تصویـر‬ ‫کشـاند‪️.‬اینجانب شـهادت مظلومانـه دکتـر فخـری‬ ‫زاده را خدمـت رهبـر معظم انقلاب‪ ،‬خانواده محترم‬ ‫ان شـهید عزیـز و ملـت شـهیدپرور و همیشـه در‬ ‫صحنـه ایـران تبریـک و تسـلیت عـرض مـی نمایـم‬ ‫و از خداونـد متعـال بـرای ایـن شـهید عزیـز علـو‬ ‫درجـات را خواسـتارم‪.‬‬ ‫️جلسه هماهنگی مسئولین واحدهای شهرداری با‬ ‫سرپرست شهرداری سلمانشهربرگزار شد‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ طی جلسـه ای کـه در محل‬ ‫دفتـر شـهردا ر تشـکیل گردیـد سرپرسـت شـهرداری‬ ‫سلمانشـهرضمن تشکر از حضور مسـئولین واحدها بیان‬ ‫داشـت‪ :‬داشـتن نظـم و انضبـاط اداری و تکریـم اربـاب‬ ‫رجـوع دو عامـل مهم موفقیت سـازمانی اسـت و مدیران‬ ‫و کارمنـدان بایـد بـا جدیـت تمـام بـرای ترویـج و رونق‬ ‫دادن بـه ایـن دو ویژگـی حیاتـی تلاش مضاعفـی کنند‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬با توجه به تنگناها و مشـکالت عدیده‬ ‫پیـش رو بایـد بـا تدبیـر و خالقیـت و بهـره گیـری از‬ ‫دانـش‪ ،‬تجربـه‪ ،‬تفاهـم و همفکـری بیـن همـکاران می‬ ‫تـوان در جهـت تسـهیل امـور و رفـع چالشـها و موانـع‬ ‫شـهری و شـهرداری گام هـای موثرتـری برداشـت‪،‬‬ ‫همچنیـن بـا ایجاد فضایـی ارام‪ ،‬از مسـئولین خواسـت‬ ‫رابطـه بیـن پرسـنل شـهرداری و شـهروندان در کمـال‬ ‫ادب و احتـرام باشـد‪.‬‬ ‫در پایـان مسـئولین واحدها ضمن شـرح مشـکالت امور‬ ‫محولـه در راسـتای حـل موانـع و مشـکالت پیـش رو‬ ‫نظـرات خـود را ذکـر کردند‪.‬‬ ‫پیام تبریک و تسلیت شهردار گرگان در پی شهادت‬ ‫«دکتر فخری زاده» دانشمند فرهیخته کشور‬ ‫بـه گـزارش مرکـز اطلاع رسـانی روابـط عمومـی و امـور بیـن الملـل شـهرداری گـرگان‪ ،‬دکتر دادبـود شـهردار گـرگان در پی‬ ‫شـهادت دانشـمند فرهیختـه دکتـر «محسـن فخـری زاده» پیامـی بـه شـرح زیـر صـادر کرد‪:‬‬ ‫الرحیم‬ ‫بسم اهلل الرحمن ّ‬ ‫جال َص َدقوا ما عا َه ُدوا َّ‬ ‫َحب ُه َومِن ُهم َمن یَن َتظِ ُر َوما بَدَّ لوا ت ً‬ ‫ِنین ِر ٌ‬ ‫َبدیل‬ ‫الموم َ‬ ‫َ‬ ‫من ُ‬ ‫اللَ َعلَی ِه َفمِن ُهم َمن َقضى ن َ‬ ‫خبـر تـرور ناجوانمردانـه بـرادر خـدوم‪ ،‬شـهید دکتـر محسـن فخـری زاده‪ ،‬رییـس سـازمان پژوهـش و نـواوری وزارت دفاع که‬ ‫سـال هـای طوالنـی از عمـر پربرکـت خویـش را صـرف مجاهدت و ارتقـاء توان دفاعی کشـور نمـود‪ ،‬موجب تاسـف و تاثر عمیق‬ ‫گردید‪.‬تـرور ایـن مدیـر توانـا و شایسـته گرچه ضایعه تلخـی برای مجموعه دفاعی کشـور بود‪ ،‬اما دشـمنان کـوردل بدانند راهی‬ ‫را کـه شـهید فخـری زاده هـا اغـاز کـرده انـد‪ ،‬هرگـز متوقـف نخواهد شـد‪ .‬گروههـای تروریسـتی و امـران و عامالن ایـن اقدام‬ ‫کـور هـم بداننـد کـه انتقـام سـختی در انتظار انهـا خواهد بـود‪ .‬اینجانب‪ ،‬شـهادت این دانشـمند فرهیختـه و مدیر برجسـته را‬ ‫روابط عمومی شهر داری امل‬ ‫بـه رهبـر معظـم انقلاب اسلامی‪ ،‬همرزمـان و همسـنگران ایشـان در عرصه جهـاد علمـی و مردم شـریف و شـهیدپرور گرگان‬ ‫تبریـک و تسـلیت عـرض می نمایم‪.‬‬ ‫عبدالرضا دادبود ‪ -‬شهردار گرگان‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫خبر‬ ‫پیام تسلیت مدیرکل بنادرودریانوردی امیراباد‬ ‫در پی شهادت دانشمند هسته ای در اقدام‬ ‫تروریستی‬ ‫محمدعلـی اصل سـعیدی پور مدیـرکل بنادرودریانـوردی امیراباد ترور‬ ‫ناجوانمردانـه دانشـمند هسـته ای ایـران شـهید دکتر محسـن فخری‬ ‫زاده در ابسـرد دماونـد را محکـوم و شـهادت ایشـان را محضر حضرت‬ ‫حجـت (ع) ‪ ،‬مقـام معظـم رهبـری (مدظلـه العالی) و ملت غیـور ایران‬ ‫تبریـک و تسـلیت گفت‪.‬‬ ‫متن پیام به این شرح است‪:‬‬ ‫« بسم رب شهدای والصدیقین »‬ ‫شـهادت هنـر مـردان خداسـت و در این زمانـه غبارالود ‪ ،‬انسـان هایی‬ ‫بـه ان دسـت پیـدا خواهنـد کـرد کـه جـزای اعمال خـود را بـا خدای‬ ‫خویـش معاملـه مـی کننـد ‪ ،‬ایـن بـار اسـتکبار جهانـی یکـی دیگر از‬ ‫دانشـمندان هسـته ای و دفاعـی ایـران عزیـز را بـا اقدامـی کوردالنـه‬ ‫و ناجوانمردانـه تـرور کـرد و داغـی دیگـر را در اسـتانه اولیـن سـالگرد‬ ‫شـهادت سـردار دلهـا بـر دل های پـر زغـم ایرانیان نشـاند‪.‬‬ ‫بـدون تردیـد ملتـی که اهل شـهادت اسـت را نمـی توان بـا این قبیل‬ ‫کارهـا متوقـف سـاخت و درخـت انقلاب با خون ایـن عزیـزان ابیاری‬ ‫مـی شـود و ثمـره ان جوانـان شـهادت طلبی هسـتند کـه دل در گرو‬ ‫والیـت و انقلاب دارند‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن محکـوم کـردن اقدام شـنیع دشـمنان در به شـهادت‬ ‫رسـاندن دکتـر محسـن فخـری زاده رییـس فقیـد سـازمان پژوهش و‬ ‫نـواوری وزارت دفاع ‪ ،‬شـهادت این چهره برجسـته علمـی را به محضر‬ ‫امـام زمان (ارواحنـا الفدا) ‪ ،‬حضرت ایت هلل خامنـه ای (مدظله العالی)‬ ‫‪ ،‬خانـواده شـهید بزرگـوار و ملت شـهید پـرور ایران اسلامی تبریک و‬ ‫تسـلیت عـرض مـی نمایـم و علـو درجـات را بـرای ان مرحـوم و صبر‬ ‫جزیـل را بـرای بازمانـدگان از خدای متعال مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی حوزه ثبتی محموداباد‬ ‫نظـر به دسـتور مـواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و سـاختمانهای‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪، 90/۹/20‬املاک متقاضیانی که در هیـات موضوع‬ ‫مـاده یـک قانـون مذکور مسـتقر در واحـد ثبتی محمودابـاد مورد رسـیدگی و‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بلا معـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر گردیـده جهـت‬ ‫اطلاع عمـوم به شـرح ذیـل اگهی می گـردد ‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در علویکال میر پالک اصلی ‪ 8‬بخش ‪۲‬‬ ‫‪ 620‬از ‪ 51‬فرعـی امیـر امیر حیدری اسـکی فرزند منصور نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 338.11‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از‬ ‫اسـماعیل اسـماعیلی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 621‬از ‪ 586‬فرعی عبداله میرصابری فرزند سیداسـماعیل نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 479‬متـر مربع کـه متقاضـی خود مالک رسـمی‬ ‫مشـاعی می باشد‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در حاجیکال پالک اصلی ‪ 14‬بخش ‪۲‬‬ ‫‪ 618‬فرعـی مهـدی ترشـیزی فرزنـد غالمرضـا نسـبت بـه ششـدانگ یـک باب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 275‬متـر مربـع کـه متقاضـی خود مالک رسـمی مشـاعی‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در چاکسر پالک اصلی ‪ ۱۵‬بخش ‪۲‬‬ ‫‪ 1683‬از ‪ 865‬فرعـی اعظـم رضایـی فـرد کوردلـو فرزنـد سـیفعلی نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 261.38‬متر مربـع کـه متقاضی خود‬ ‫مالـک رسـمی مشـاعی می باشـد‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در مالکال پالک اصلی ‪ ۱۶‬بخش ‪۲‬‬ ‫‪ 3927‬فرعی سـعید سـعیدی فرزند فرامرز نسـبت به ششـدانگ یک باب خانه‬ ‫به مسـاحت ‪ 181.85‬متر مربع خریداری مع الواسـطه از اسـماعیل طهماسـبی‬ ‫مالک رسمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در عبداله اباد پالک اصلی ‪ 19‬بخش ‪۲‬‬ ‫‪ 841‬فرعـی محمدجـواد سـلیمانی فرزنـد قـدرت اله نسـبت به ششـدانگ یک‬ ‫بـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 373‬متـر مربـع خریـداری مع الواسـطه از حسـینعلی‬ ‫نصیـری فرمـی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در زرداب پالک اصلی ‪ ۲۱‬بخش ‪۲‬‬ ‫‪ 603‬فرعـی عبدالرضـا واحـدی فرزنـد عبـاس نسـبت بـه ششـدانگ یـک باب‬ ‫خانـه به مسـاحت ‪ 202.24‬متـر مربع خریداری مع الواسـطه از محمد سـلطان‬ ‫لطفـی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 604‬فرعـی مهتـاب رحیمـی فرزنـد ذبیـح الـه نسـبت به ششـدانگ یـک باب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 138.35‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از اسـماعیل‬ ‫رضـوی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 605‬فرعـی مهتـاب رحیمـی فرزنـد ذبیـح الـه نسـبت به ششـدانگ یـک باب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 139.37‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از اسـماعیل‬ ‫رضـوی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در سرخرود پالک اصلی ‪ ۳۶‬بخش ‪۲‬‬ ‫‪ 3541‬فرعـی کبـری نعلبنـد املی فرزند شـعبان نسـبت به ششـدانگ یک باب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪539.40‬متـر مربع خریـداری مع الواسـطه از عبـاس پروین‬ ‫مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 3542‬فرعـی حسـین رژه فرزند محمدرضا نسـبت به ششـدانگ یـک باب خانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 147.20‬متر مربـع خریداری مع الواسـطه از عباد اکبـرزاده مالک‬ ‫رسمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در وزراءمحله پالک اصلی ‪ ۳۷‬بخش ‪۲‬‬ ‫‪ 206‬فرعـی یدالـه مهرابی کوشـکی فرزند قاسـم نسـبت به ششـدانگ یک باب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 561.74‬متر مربع خریـداری مع الواسـطه از ابراهیم خاکپور‬ ‫مالک رسمی‪.‬‬ ‫‪ 207‬فرعـی شـکراله نیکپـور فرزنـد محمد نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 182.05‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از مصطفـی نجاتـی‬ ‫مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در سرخرود پالک اصلی ‪ ۱۱۸‬بخش ‪۲‬‬ ‫‪ 2998‬از ‪ 40‬فرعـی فـرح انگیـز اسـحقی فرزند حمزه نسـبت به ششـدانگ یک‬ ‫بـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 119.40‬متـر مربـع کـه متقاضی خـود مالک رسـمی‬ ‫مشـاعی می باشد‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 10 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪761‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫همه پرسنل شرکت گاز استان گیالن باید به صورت‬ ‫برخط اماده خدمت رسانی باشند‬ ‫جلسـه کمیتـه سلامت شـرکت گاز اسـتان گیالن به ریاسـت‬ ‫مدیرعامـل شـرکت و بـا حضور اعضـای هیئت مدیـره و کمیته‬ ‫سلامت در خصوص تصمیـم گیری جهت تعطیلـی ادارات گاز‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫روابـط عمومی گاز گیالن حسـین اکبر مدیرعامل شـرکت گاز‬ ‫اسـتان گیالن در جلسـه کمیته سلامت ضمن مطـرح نمودن‬ ‫بخشـنامه صـادره دولـت مبنـی بـر تعطیلـی ادارات و کاهـش‬ ‫حداکثـری پرسـنل ادارات گاز اظهـار داشـت‪ :‬رونـد خدمـت‬ ‫رسـانی بـه مـردم نباید تعطیل شـود‪.‬‬ ‫وی بـا ضـروری برشـمردن اجـرای بخـش نامـه صـادره بیـان‬ ‫کـرد‪ :‬بـه جـز شـغل هـای کشـیک و نوبـت کاری ماننـد امداد‬ ‫و حراسـت‪ ،‬کلیـه نفراتـی کـه بـه تشـخیص روسـای واحدها و‬ ‫ادارات‪ ،‬دارای کار ضـروری نیسـتند نیـاز بـه حضـور در محـل‬ ‫کار نمی باشـد‪.‬‬ ‫مهنـدس اکبـر در همیـن راسـتا گفـت‪ :‬همکارانـی کـه دارای‬ ‫بیمـاری زمینه ای و همچنین پرسـنلی که دارای عالئم مشـابه‬ ‫‪ 2999‬از ‪ ۲‬فرعـی یاسـر شـیرازی فرزنـد سـیف الـه نسـبت بـه ششـدانگ یک‬ ‫بـاب خانـه به مسـاحت ‪ 210‬متر مربع که متقاضی خود مالک رسـمی مشـاعی‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در کلوده پالک اصلی ‪ 7‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 572‬فرعـی امرالـه قـارداش عمران فرزند قهرمان نسـبت به ششـدانگ یک باب‬ ‫خانـه که مقدار سـه سـیر مشـاع عرصـه وقف می باشـد به مسـاحت ‪316.7‬متر‬ ‫مربع خریداری مع الواسـطه از محمد اکسـن مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در حربده پالک اصلی ‪ 12‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 548‬فرعـی عبـاس صفائـی فرزنـد ابراهیم نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 315‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از بـاب اله ربیعـی مالک‬ ‫رسمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در اهومحله پالک اصلی ‪ ۱۳‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 4236‬فرعـی از قطعـه ‪ 49‬از دادنامـه ‪ 154‬افرازی مهین فتحیـان فرزند غضنفر‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ یک بـاب خانه بـه مسـاحت ‪ 164‬متر مربع خریـداری مع‬ ‫الواسـطه از علی و محمود ایمانی شاهاندشـتی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در سوراخ مازو پالک اصلی ‪ ۱۴‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 3361‬فرعـی خدیجه نوربخش فرزند حسـنیعلی نسـبت به ششـدانگ یک باب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 103.35‬متـر مربع خریـداری مع الواسـطه از حسـین جان‬ ‫اصغری مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 3364‬فرعـی ناصـر ندائـی فرزنـد یحـی نسـبت به ششـدانگ یک بـاب خانه به‬ ‫مسـاحت ‪ 204.1‬متر مربع خریداری مع الواسـطه از سـیدرمضان محمدیانمالک‬ ‫رسمی‪.‬‬ ‫‪ 3365‬فرعـی حسـین خسـروی پـور فرزنـد اسـماعیل نسـبت بـه ششـدانگ‬ ‫یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 1042.85‬متـر مربـع خریـداری مع الواسـطه از‬ ‫محمدعلـی خسـروی مالـک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 3366‬فرعـی احـد ناصـری فرزنـد نـوروز نسـبت بـه ششـدانگ یـک بـاب خانه‬ ‫بـه مسـاحت ‪208.25‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از مهدی حسـین پور‬ ‫مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در تلیکسر پالک اصلی ‪ ۱۵‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 1081‬فرعـی عسـگر جاللـی کریملـو فرزند زیاد نسـبت به ششـدانگ یک باب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 193‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از کریم سـعیدی‬ ‫مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 1082‬فرعـی مهـدی اختیـاری فرزنـد ولـی اهلل نسـبت به ششـدانگ یـک باب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪282.75‬متـر مربع خریـداری مع الواسـطه از تیمور یوسـفی‬ ‫مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در بونده پالک اصلی ‪ 40‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 272‬فرعـی صفیـه صادقـی یـام فرزنـد عبدالمحمـد نسـبت به ششـدانگ یک‬ ‫بـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 187.88‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از عباس‬ ‫علیـزاده مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در محموداباد پالک اصلی ‪ ۴۷‬بخش ‪۱۰‬‬ ‫‪ 3483‬فرعـی عبدالرضـا و محمدرضـا ‪ ،‬همگـی خسـروی فرزنـد احمـد هریک‬ ‫نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یـک باب خانـه به مسـاحت ‪880.40‬‬ ‫متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از احمد خسـروی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در اورطشت پالک اصلی ‪ 17‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ 36‬فرعـی لعیـا و طوبـی و الهـام‪ ،‬همگـی کالنتـری خلیـل ابـاد فرزنـد محمود‬ ‫هریـک نسـبت بـه دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یک بـاب خانه که مقـدار یک‬ ‫و نیـم دانـگ مشـاع از ششـدانگ عرصـه وقـف می باشـد به مسـاحت ‪ 197‬متر‬ ‫مربـع خریـداری مـع الواسـطه از یدالـه مجنون مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در علمده شرقی پالک اصلی ‪ 21‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ 506‬فرعـی محمـد مـرادی فرزنـد مرحـوم مهـدی نسـبت بـه ششـدانگ یـک‬ ‫بـاب خانـه به مسـاحت ‪ 269.85‬متـر مربع خریداری مـع الواسـطه از نعمت اله‬ ‫نیکپـور مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در دریاسر پالک اصلی ‪ 25‬بخش ‪11‬‬ ‫‪ 910‬از ‪ 414‬فرعـی امیـر و اردالن و یگانـه ‪ ،‬همگی سـمائی فرزند بهنام و بهنام‬ ‫سـمائی فرزنـد ماشـاهلل بالمناصفه هرکدام نسـبت به یـک و نیم دانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت ‪ 386‬متر مربـع که متقاضی خـود مالک‬ ‫رسـمی مشـاعی می باشد‪..‬‬ ‫‪ 911‬از ‪ 414‬فرعـی مصطفـی فیـض ابـاد فرزنـد قربانعلی نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 405‬متـر مربع کـه متقاضـی خود مالک رسـمی‬ ‫مشـاعی می باشـد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بیمـاری کرونـا هسـتند نیـز از حضـور در اداره معـاف بـوده و‬ ‫نبایـد در اداره حاضـر شـوند‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گیلان بـا بیـان اینکـه فعالیت‬ ‫کلیـه واحدهـا بایـد بـا کمتریـن نفـرات بـه پیـش بـرود اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬همـه نفراتـی کـه در طـول ایـن هفتـه در محـل کار‬ ‫حضـور ندارنـد بایـد به صـورت برخـط و کاملا هوشـیار اماده‬ ‫خدمـت رسـانی به مـردم باشـند‪.‬‬ ‫وی ضمن قدردانی از همکاری شایسـته استانداری و فرمانداری‬ ‫هـا درخصـوص ارائـه مجوز تردد بـرای خودروهای شـرکت گاز‬ ‫گفـت‪ :‬ماهیت بسـیاری از مشـاغل شـرکت به نحوی اسـت که‬ ‫نیازمنـد تردد بین شـهری می باشـند‪.‬‬ ‫مهندس اکبر در خاتمه با اشـاره به راه اندازی بسـتر غربالگری‬ ‫کرونـا بـه ادرس ‪ www.nocorona.ir‬از همـه همکاران‬ ‫درخواسـت نمـود تا با مراجعـه هفتگی به این سـایت‪ ،‬وضعیت‬ ‫سلامت خـود را مـورد ارزیابی قـرار داده و ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪ 912‬از ‪ 414‬فرعـی علـی سـعدابادی فراهانـی فرزند حسـینعلی نسـبت به‬ ‫ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت ‪ 398‬متـر مربع که متقاضـی خود مالک‬ ‫رسـمی مشـاعی می باشد‪.‬‬ ‫‪ 913‬از ‪ 414‬فرعـی سـیدنادر حسـینی فرزنـد نصراله نسـبت به ششـدانگ یک‬ ‫بـاب خانـه به مسـاحت ‪ 342‬متر مربع که متقاضی خود مالک رسـمی مشـاعی‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫‪ 914‬از ‪ 440‬فرعـی مهـزاد و مهـرداد و مهـرزاد ‪ ،‬همگـی زکـی پـور فرزنـد‬ ‫غالمعبـاس و محبوبـه زنـدی فرزنـد عباس بالمناصفـه هرکدام نسـبت به یک و‬ ‫نیـم دانـگ مشـاع از ششـدانگ یک بـاب خانه بـه مسـاحت ‪ 295.75‬متر مربع‬ ‫کـه متقاضـی خـود مالک رسـمی مشـاعی می باشـد‪..‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در میانکلمرز پالک اصلی ‪ ۲۸‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ 222‬از ‪ 74‬فرعـی علیرضـا قنبـری مزرعـه نـو فرزند ناصر نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 248‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از قنبر‬ ‫رجبـی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در سیاهرودسر پالک اصلی ‪29‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ 577‬فرعـی عبـاس نعمـت پـور فرزنـد علـی اصغـر نسـبت بـه ششـدانگ یک‬ ‫بـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 298.64‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از بنیـاد‬ ‫مسـتضعفان انقلاب اسلامی مالـک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در متوریج پالک اصلی ‪ ۳۰‬بخش ‪۱۱‬‬ ‫‪ 1678‬فرعـی گلریـز خـوش نـام طهرانـی فرزنـد منوچهر نسـبت به ششـدانگ‬ ‫یـک بـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 201‬متـر مربـع خریـداری مـع الواسـطه از رضـا‬ ‫رحمتـی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در اهی محله پالک اصلی ‪ 33‬بخش ‪11‬‬ ‫‪ 934‬فرعـی ابراهیـم کیانی نیسـتانکی فرزند رضا نسـبت به ششـدانگ یک باب‬ ‫خانـه بـه مسـاحت ‪ 210‬متـر مربع خریداری مع الواسـطه از سـیف اله اسلامی‬ ‫مالک رسمی‪.‬‬ ‫‪ 935‬فرعـی پرویـن و فاطمـه و زهـرا ‪ ،‬همگی بهان فرزنـد محمدعلی بالمناصفه‬ ‫هرکـدام نسـبت بـه دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب خانه به مسـاحت‬ ‫‪ 213.65‬متـر مربـع خریـداری مع الواسـطه از سـیف اله اسلامی مالک رسـمی‪.‬‬ ‫‪ 936‬فرعـی شـمس اله گودرزی فرزند اسـمعیل نسـبت به چهاردانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ و محمدجواد گودرزی فرزند شـمس اله نسـبت به دو دانگ مشـاع از‬ ‫ششـدانگ یـک باب خانه به مسـاحت ‪ 221.6‬متـر مربع خریداری مع الواسـطه‬ ‫از سـیف اله اسلامی مالک رسمی‬ ‫لـذا بـه موجب ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای‬ ‫فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه مربوطـه ایـن اگهـی در دو نوبت به‬ ‫فاصلـه ‪ ۱۵‬روز از طریـق این روزنامه محلی ‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و‬ ‫در روسـتاها علاوه بر انتشـار اگهی‪ ،‬رای هیـات الصاق تا در صورتیکه اشـخاص‬ ‫ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫اگهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محل تا دو ماه اعتراض خـود را به اداره‬ ‫ثبـت محـل وقـوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معترض بایـد ظرف یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی‬ ‫محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبت محل تحویـل دهد که‬ ‫در ایـن صـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـت و در‬ ‫صورتـی کـه اعتـراض در مهلت قانونـی واصل نگـردد یا معتـرض گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل ارائـه نکنـد اداره ثبت مبادرت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت مـی نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به‬ ‫دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهـی اسـت برابـر ماده ‪ ۱۳‬ائیـن نامه مذکور در مورد قسـمتی‬ ‫از امالکـی کـه قبلا اظهـار نامه ثبتـی پذیرفته نشـده‪ ،‬واحد ثبتی بـا رای هیات‬ ‫پـس از تنظیـم اظهارنامه حاوی تحدیـد حدود‪ ،‬مراتـب را در اولین اگهی نوبتی‬ ‫و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان باطلاع عمـوم مـی رسـاند و نسـبت بـه‬ ‫املاک در جریـان ثبت و فاقد سـابقه تحدید حـدود‪ ،‬واحد ثبتـی اگهی تحدید‬ ‫حـدود را بـه صورت اختصاصی منتشـر مـی نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99/8/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99/9/10 :‬‬ ‫فرهاد اقابابایی‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک محموداباد‬ ‫نرخ تورم استان گیالن‬ ‫در ابان ماه امسال ‪۲۷.۶‬‬ ‫درصد اعالم شد‬ ‫ن با اشـار ‬ه ب ه‬ ‫ع خبرنگارا ‬‬ ‫ی د ‬ر جم ‬‬ ‫‬ وحیـد طیفـور ‬‬ ‫اعلا ‬م شـاخص قیمت کاالهـا و خدمـات مصرفی‬ ‫خانوارهـا‪ ،‬نرخ تورم و متوسـط قیمـت برخی اقالم‬ ‫ص د ‬ر‬ ‫ن شـاخ ‬‬ ‫خوراکـی‪ ‬،‬اظهـار کـرد‪ ‬:‬بـا اعال ‬م ای ‬ ‫ن د ‬ر جایـگا ‬ه نوزدهـ ‬م کشـو ‬ر قرا ‬ر‬ ‫ن مـا ‬ه گیلا ‬‬ ‫ابـا ‬‬ ‫گرفت ‬ه اسـت‪.‬‬ ‫ن‬ ‫ی بـا بیـان اینکـ ه نـرخ تـورم کل کشـو ‬ر د ‬ر ابا ‬‬ ‫و‬‬ ‫خ د ‬ر‬ ‫ن نـر ‬‬ ‫ی کـ ‬ه ایـ ‬ ‫مـا ‬ه ‪ ‬۲۹‬درصـ ‬د بـود ه د ‬ر حالـ ‬‬ ‫گیلان ‪ ۶/۲۷‬درصـد اعلام شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫جایـگاه نوزدهـم گیلان در کشـور برای ابـان ماه‬ ‫در حالی اسـت که در ماه های پیشـین‪ ،‬اسـتان در‬ ‫جایـگاه بیسـت و یکـم کشـور قرار داشـت‪.‬‬ ‫طیفـوری بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن نشـان دهنده‬ ‫ایـن بـوده کـه میانگیـن افزایـش شـاخص قیمت‬ ‫در گیلان نسـبت بـه برخـی اسـتان ها سـرعت‬ ‫بیشـتری گرفتـه اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬اسـتان اذربایجان‬ ‫غربـی بـا نـرخ ‪ ۲۵.۴‬درصـد دارای پایین ترین نرخ‬ ‫تـورم و اسـتان هرمزگان با نرخ تـورم ‪ ۳۴.۲‬درصد‬ ‫باالتریـن نـرخ تـورم در کشـور را در مـاه گذشـته‬ ‫داشـته اند‪.‬‬ ‫وی بـه وضعیـت اسـتان های مجـاور گیلان اعـم‬ ‫از قزویـن‪ ،‬زنجـان‪ ،‬مازنـدران و اردبیـل نیز اشـاره‬ ‫و اضافـه کـرد‪ :‬ایـن اسـتان ها به ترتیـب دارای‬ ‫رتبه هـای هفدهـم‪ ،‬بیسـت و پنجـم‪ ،‬بیسـت و‬ ‫هفتـم و بیسـت و هشـتم بوده و اسـتان گلسـتان‬ ‫نیـز دارای رتبـه پنجـم باالتریـن نرخ تورم کشـور‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫طیفـوری همچنیـن مقـدار تغییـرات تـورم نقط ‬ه‬ ‫ن ماه امسـال در کشـور و اسـتان به‬ ‫بـه نقطـه ابـا ‬‬ ‫ترتیـب برابـر ‪ ۴۶.۴‬و ‪ ۴۷.۵‬درصـد عنـوان کـرد و‬ ‫ادامـه داد‪ :‬بررسـی تغییـرات شـاخص قیمـت‬ ‫ابان مـاه نسـبت بـه مـاه گذشـته نشـان می دهـد‬ ‫کـه مقـدار تغییرات تـورم ماهانـه در کشـور برابر‬ ‫‪ ۵.۲‬درصـد و در گیلان برابـر ‪ ۵.۵‬درصـد اسـت‪.‬‬ ‫حرکت بیمه سالمت به‬ ‫سمت استقرار سازمان‬ ‫الکترونیک‬ ‫معـاون خبـر صـدا و سـیمای مازنـدران بـا اشـاره به‬ ‫نقـش مهم رسـانه ها علـی الخصوص رسـانه ملی در‬ ‫تبییـن خدمـات نوین سـازمان بیمه سلامت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اجـرای طرح های الکترونیکی توسـط سـازمان بیمه‬ ‫سلامت موجـب خـروج ارائـه خدمـات از حالـت‬ ‫سـنتی بـه سـمت الکترونیکی می شـود کـه این امر‬ ‫علاوه بـر بر شـفافیت در ارائه خدمات‪ ،‬از اسـراف در‬ ‫منابـع و اتلاف وقت بسـیاری هـم در بخـش درمان‬ ‫و هـم جامعـه جلوگیری نمـوده و در نهایـت این که‬ ‫موجـب اسـتقرار سـازمان الکترونیک خواهد شـد‪.‬‬ ‫محمدعلـی فتـح اللهـی ‪ ،‬معـاون خبـر صـدا و‬ ‫سـیمای مرکـز مازنـدران در گفتگـو بـا خبرنـگار‬ ‫ای هینـا در مازنـدران پیـاده نمـودن طـرح هـای‬ ‫نویـن الکترونیکـی توسـط سـازمان بیمه سلامت را‬ ‫حرکـت بـه سـمت اسـتقرار سـازمان الکترونیک که‬ ‫در راسـتای اماده سـازی دولـت الکترونیـک اسـت‪،‬‬ ‫برشـمرد و خاطر نشـان کرد‪ :‬سـازمان بیمه سلامت‬ ‫در ایـن زمینـه گام هـای بسـیار مهمی برداشـته که‬ ‫امیدواریـم بـا همراهی همگان علی الخصوص رسـانه‬ ‫هـا و رسـانه ملـی بتوانیـم در پیـاده سـازی ایـن امر‬ ‫نقـش مهمـی ایفـا نماییم‪.‬‬ ‫فتح اللهی در ادامه از مزایای دیگر نسـخه نویسـی و‬ ‫نسـخه پیچی الکترونیکی را ثبت و ماندگاری سـوابق‬ ‫درمـان بیمـاران در پرونـده الکترونیـک سلامت‬ ‫برشـمرد و افـزود‪ :‬یقینـاً ثبـت سـوابق بیمـاران بـه‬ ‫صـورت الکترونیـک موجبـات در دسـترس بـودن و‬ ‫سـهولت دسترسـی به سـوابق بیمـاری را فراهم می‬ ‫کنـد و هـم موجـب ارائه خدمـات بهتر تشـخیصی و‬ ‫درمانـی خواهد شـد‪ .‬وی همچنیـن افزود‪ :‬بـا اجرای‬ ‫ایـن طـرح ارتبـاط خوبـی بیـن پزشـک و داروخانـه‬ ‫هـا همچنیـن سـایر موسسـات ارائه دهنـده خدمت‬ ‫برقرار خواهد شـد که بسـیاری از اشـتباهات محتمل‬ ‫رایـج در نسـخه نویسـی دسـتی برطرف خواهد شـد‬ ‫در نتیجـه خدمـات مناسـبی بـه بیمه شـده و مردم‬ ‫ارائـه می شـود‪.‬‬ ‫معـاون خبـر صـدا و سـیمای مرکـز مازنـدران‬ ‫همچنیـن بیـان داشـت‪ :‬قطعـاً در دنیـای کنونی که‬ ‫بـه دهکـده جهانـی معـروف اسـت یـا بـه عبارتـی‬ ‫دیگـر اینکـه در اتـاق شیشـه ای قـرار داریـم‪ ،‬چـه‬ ‫در فضـای مجـازی و چـه از طریـق رسـانه ملـی‪،‬‬ ‫اطالعـات و اگاهـی بـه صـورت صحیـح و شـفاف و‬ ‫در کمتریـن زمـان بـه دسـت مـردم خواهـد رسـید‬ ‫و در کنـار ان اطلاع رسـانی از طریـق رسـانه ملـی‬ ‫بـه ویـژه بخش خبـری عالوه بر سـرعت و شـفافیت‬ ‫در اطلاع رسـانی‪ ،‬موجـب این می شـود کـه مردم و‬ ‫موسسـات بـا اطمینـان بیشـتر‪ ،‬پذیرش بهتـری نیز‬ ‫از ایـن اطالعـات داشـته باشـند‪ .‬وی در پایـان ابـراز‬ ‫امیـدواری کـرد بـا حرکـت همـگان بـه سـمت ارائه‬ ‫خدمـات نویـن الکترونیکی‪ ،‬بهینه و شـفاف به مردم‬ ‫در عرصـه سلامت‪ ،‬از االم و دغدغـه هـای مردم در‬ ‫امـر بهداشـت و درمـان بکاهیـم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫دو شنبه ‪ 10 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪761‬‬ ‫خبر‬ ‫پیام تسلیت مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی درخصوص ترور شهید فخری زاده‬ ‫مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬پیرو ترور ناجوانمردانه شـهید فخـری زاده‪،‬‬ ‫پیامی صـادر کرد‪.‬‬ ‫«بسم الرب الشهدا والصدیقین»‬ ‫شـهادت دانشـمند صنعت دفاعی کشـور شـهید دکتر محسـن فخری زاده که از ذخایر‬ ‫علـم وعمـل و منشـا خدمـات بـزرگ و ارزنـده علمـی در صنعت دفاعـی بـود را به محضر‬ ‫رهبـر معظـم انقالب اسلامی ‪ ،‬ملت شـریف ایـران و خانـواده گرانقدر ان شـهید بزرگوار‬ ‫تبریـک و تسـلیت عـرض می نمایم‪.‬‬ ‫عباس زارع‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‬ ‫و دبیرشورای اطالع رسانی و شورای فرهنگ عمومی استان‬ ‫پیام تسلیت مدیرکل اموزش و پرورش‬ ‫استان گیالن به مناسبت شهادت دانشمند‬ ‫شهید محسن فخری زاده‬ ‫«محمـد رحمتـی» مدیـرکل امـوزش و پـرورش اسـتان گیلان طـی پیامـی شـهادت‬ ‫دانشـمند شـهید «محسـن فخـری زاده» را تسـلیت گفـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی امـوزش و پرورش اسـتان گیلان متن‬ ‫پیام بدین شـرح اسـت‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ِیـن ِر َج ٌ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫الل‬ ‫وا‬ ‫ـد‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ـا‬ ‫م‬ ‫ـوا‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫ص‬ ‫ـال‬ ‫ـم َم ْن َقضَ ـى ن َْح َبـ ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ِـن ال ْ ُم ْو ِمن َ‬ ‫«م َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫ـر َو َما ب َ َّدلُـوا ت َْبد ً‬ ‫ِیل»‬ ‫یَ ْن َتظِ ُ‬ ‫از میـان مومنـان مردانـى‏ انـد کـه به انچـه با خدا عهـد بسـتند صادقانه وفـا کردند برخى‬ ‫از انـان بـه شـهادت رسـیدند و برخـى از انهـا در همیـن انتظارنـد و هرگز عقیـده خود را‬ ‫تبدیـل نکردند‪.‬‬ ‫خبـر ناگـوار شـهادت دانشـمند برجسـته هسـته ای کشـور عزیزمان به دسـت مـزدوران‬ ‫کـوردل رژیـم صهیونیسـتی‪ ،‬بـار دیگـر عمق کینـه و نفرت دشـمن خبیث را بـه جهانیان‬ ‫اثبـات کرد‪.‬‬ ‫هرچنـد ملـت بـزرگ ایـران داغـدار یکی دیگـر از فرزندان رشـید و شـریف خود شـد؛ اما‬ ‫بـدون تردیـد خون پاک این شـهید بزرگوار چشـمه های بیداری نسـل نوجـوان و جوانان‬ ‫امـروز را جوشـان تـر و دیـدگان انهـا را بیناتر خواهـد کرد تـا همچنـان راه ان عزیزان را‬ ‫ادامـه و پرچـم خونین انهـا را در اهتـزاز نگهدارند‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن محکوم کـردن این عمل تروریسـتی‪ ،‬این ضایعه بزرگ را بـه محضر مقام‬ ‫معظـم رهبـری (مد ظلـه العالـی)‪ ،‬خانواده ان شـهید سـرافراز و جامعه بـزرگ فرهنگیان‬ ‫گرانقـدر تسـلیت عرض مـی نمایم‪ ...‬راهـش پر رهرو‬ ‫محمد رحمتی‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش استان گیالن‬ ‫کشف ‪ 14‬فقره سرقت در بابل‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبری پلیس‪ ،‬سـرهنگ سیدمحسـن جعفـری در تشـریح این خبر‪ ،‬گفـت‪ :‬در پی‬ ‫وقـوع چندیـن فقـره سـرقت از مغازه در سـطح شهرسـتان بابـل‪ ،‬موضـوع در دسـتور کار پلیس اگاهی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان بابـل‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬در این رابطـه کاراگاهـان اداره مبارزه با سـرقت پلیس اگاهی‬ ‫بـا بررسـی هـای همـه جانبه و اقدامـات اطالعاتی یکـی از سـارقان را که اهل و سـاکن یکی از شهرسـتان های‬ ‫هـم جـوار بود شناسـایی و در اقدامـی غافلگیرانه وی را دسـتگیر کردند‪.‬‬ ‫سـرهنگ جعفـری‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬در ادامـه این عملیات همدسـت متهم نیز دسـتگیر و در بازرسـی از مخفیگاه‬ ‫انـان امـوال سـرقتی به ارزشـی بالـغ بر ‪ 20‬میلیارد ریال کشـف شـد ‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهار داشـت‪ :‬این ‪ 2‬سـارق حرفه ای ضمن اعتراف به ‪ 14‬فقره سـرقت مغازه در سـطح شهرسـتان‬ ‫بابـل به مرجع قضائی معرفی شـدند‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی بابـل‪ ،‬در خاتمـه بـه شـهروندان توصیه کرد‪ :‬بـا رعایت هشـدارهای انتظامی و اعلام به موقع‬ ‫هرگونـه اخبـار و اطالعـات امنیتـی و انتظامی از طریـق سـامانه‪110‬پلیس را در برقراری نظـم و امنیت عمومی‬ ‫یـاری دهند‪.‬‬ ‫کشف سرقت منزل در سوادکوه شمالی‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری پلیـس‪ ،‬سـرهنگ" حمیدرضـا فرهودی" گفـت‪ :‬در پـی وقوع چنـد فقره‬ ‫سـرقت از منـزل در سـطح شهرسـتان سـوادکوه شـمالی‪ ،‬پیگیـری موضـوع در دسـتور کار مامـوران قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬افـزود‪ :‬مامـوران پلیـس اگاهـی بـا اقدامـات اطالعاتـی‪ ،‬موفـق به شناسـایی و دسـتگیری ‪ 2‬سـارق در این‬ ‫ارتباط شـدند‪.‬‬ ‫سـرهنگ فرهـودی‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬متهمـان در بازجویـی بـه عمـل امـده بـه ‪ 6‬فقره سـرقت از منزل در سـطح‬ ‫شهرسـتان اعتـراف کردنـد و پـس از تشـکیل پرونـده بـه مراجـع قضایی معرفی شـدند‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی سـوادکوه شـمالی بـا بیان این که پلیس همـواره برخورد با مخلان نظم و امنیـت را با اجرای‬ ‫طـرح هـای امنیـت اجتماعـی بـا جدیت در دسـتور کار خود قرار داده اسـت‪ ،‬از شـهروندان خواسـت‪ :‬در صورت‬ ‫مشـاهده هرگونـه مـوارد مشـکوک مراتـب را از طریق تلفن مرکز فوریـت های پلیسـی ‪ 110‬اطالع دهند‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران در برنامه افق روشن‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۱۴‬هزار گوشی و تبلت به دانش اموزان نیازمند اهدا شد‬ ‫مدیـرکل امـوزش وپرورش مازنـدران کـه در برنامه زنده‬ ‫افق روشـن شـبکه تبرسـتان حضور یافت گفـت‪ :‬تاکنون‬ ‫بالـغ بر ‪ ۱۴‬هزار گوشـی و تبلت در شهرسـتانها و مناطق‬ ‫اسـتان به دانش امـوزان نیازمند اهدا شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطالع رسـانی و روابـط عمومی اموزش‬ ‫و پـرورش مازنـدران؛ علی رضا سـعدی پور ضمن تسـلیت‬ ‫شـهادت دانشـمند هسـته ای‪« ،‬شـهید فخـری زاده» بـه‬ ‫تمامـی مـردم شـریف و مقـاوم ایـران بـه خصـوص مقام‬ ‫معظـم رهبـری‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا شـیوع بیمـاری کرونـا و قـرار‬ ‫گرفتـن در موقعیـت و زیسـت بـوم جدیـد‪ ،‬در حقیقـت‬ ‫تاریـخ تـازه ای را در بـاب تعلیـم و تربیـت‪ ،‬نـه تنهـا بـر‬ ‫روی امـوزش و پـرورش ایران بلکه سراسـر جهان داشـته‬ ‫اسـت و این حادثه نشـان داد که بشـر توانسـت به خوبی‬ ‫بـا اسـتفاده از تکنولـوژی و سـاخته هـای خـود از ایـن‬ ‫معضـل نیـز به خوبی عبـور کـرده و همزیسـتی را با این‬ ‫بیمـاری بیامـوزد و به نوعی در این زیسـت بـوم ما انتقال‬ ‫از جامعـه ماشـینیزم بـه جامعـه دانایـی محـور را تجربه‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه خالقیت هـای امـوزش‬ ‫و پـرورش مازنـدران بـه جهـت دسترسـی دانش امـوزان‬ ‫بـه محتواهـای اموزشـی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امـوزش و پرورش‬ ‫مازنـدران از همـان ابتـدا بـا توجـه بـه تولیـد محتواهای‬ ‫اسـتاندارد از سـوی معلمـان بـه خصوص معلمـان مطرح‬ ‫اسـتان‪ ،‬اقـدام بـه راه انـدازی سـامانه مازندمحتوا کـرد‪ ،‬تا‬ ‫همـه دانش امـوزان بـه این محتواهـای اسـتاندارد‪ ،‬عالوه‬ ‫بـر محتواهـای تولیـدی توسـط معلـم خـود‪ ،‬دسترسـی‬ ‫اسـان داشـته باشند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه موفقیـت این سـامانه تصریح کـرد‪ :‬این‬ ‫سـامانه نه تنهـا مـورد اسـتفاده دانش امـوزان مازندرانـی‬ ‫قـرار گرفـت‪ ،‬بلکـه در سـطح کشـور نیـز مورد اسـتقبال‬ ‫واقـع شـد‪ ،‬همچنیـن ایـن سـامانه از سـوی مقـام عالـی‬ ‫وزارت نیـز مـورد تشـویق و تاکیـد قرار گرفـت به طوری‬ ‫کـه سـعی شـده ایـن سـامانه همـواره مـورد پایـش و‬ ‫بررسـی قـرار بگیرد تـا محتواهای موجود‪ ،‬بـه روز و کامال‬ ‫مطابـق اسـتانداردهای الزم باشـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازنـدران با اشـاره به طرح‬ ‫خالقانـه دیگـر اسـتان مازنـدران‪ ،‬ابـراز کـرد‪ :‬امـوزش‬ ‫و پـرورش مازنـدران از جملـه پیشـگامان اسـتفاده از‬ ‫تکنولوژی ‪ QR-Code‬برای دسترسـی اسـان و سـریع‬ ‫بـه محتواهـای اموزشـی سـامانه مازنـد محتوا در سـطح‬ ‫کشـور اسـت‪ .‬در این طـرح محتواهای موجـود به صورت‬ ‫درس یـه درس و در برخـی مواقـع بـه صـورت صفحـه‬ ‫بـه صفحـه‪ ،‬تفکیک شـده و با اسـتفاده از برچسـب های‬ ‫چسـبانده شـده بـه صحفـات کتـاب‪ ،‬و اسـکن توسـط‬ ‫گوشـی هوشـمند‪ ،‬بـه راحتـی دانش امـوز از محتواهـای‬ ‫سـامانه مازنـد محتـوا اسـتفاده می کنـد‪ .‬ایـن طـرح‬ ‫هم اکنـون بـه صـورت پایلـوت در شهرسـتان محموداباد‬ ‫در حـال اجراسـت‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول با اشـاره به سـند تحـول بنیادین که‬ ‫چـراغ راه هدایـت در زمینـه تعلیـم وتربیت اسـت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پرداختـن بـه مباحـث تربیتـی و فرهنگـی دانش امـوزان‬ ‫بـرای مـا بسـیار حائـز اهمیـت اسـت چراکـه جریـان‬ ‫یادگیری و اسـتمرار یادگیری در بسـتر تربیت و اسـتفاده‬ ‫از ظرفیـت فرهنـگ وهنـر مـی تواند مـا را برای رسـیدن‬ ‫بـه تربیـت تمام سـاحتی که در سـند تحـول بنیادین به‬ ‫ان اشـاره شـده اسـت کمـک کند‪.‬‬ ‫سـعدی پـور بـا تاکید بـر اهمیت عدالـت اموزشـی برای‬ ‫همـه دانش امـوزان مازنـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬یکـی از‬ ‫مباحـث بسـیار مهـم بـرای بهره منـدی از اموزش هـای‬ ‫مجـازی‪ ،‬برخـورداری از ابزارهـای مناسـب اسـت کـه‬ ‫در ایـن زمینـه تبلـت و گوشـی هوشـمند از ضروریـات‬ ‫دانش امـوزان در ایـن زیسـت بـوم جدیداسـت‪ .‬بـا توجه‬ ‫بـه نیـاز به تعداد نسـبتا زیـادی از این ابزارهای اموزشـی‬ ‫بـرای دانش امـوزان کـم برخـوردار‪ ،‬امـوزش و پـرورش‬ ‫مازنـدران توانسـت با کمـک اسـتانداری مازنـدران اقدام‬ ‫بـه جـذب خیریـن در زمینـه تهیـه اقلام اموزشـی کنـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل بـا اشـاره بـه مشـارکت دسـتگاه ها در پویـش‬ ‫تهیـه اقلام اموزشـی ضمن تشـکر از مدیـران بانک های‬ ‫عامـل در ایـن پویـش‪ ،‬افـزود‪ :‬بانـک ملـی ایـران در‬ ‫ایـن پویـش حـدود ‪۳۷۰۰‬فقـره‪ ،‬بانـک تجـارت حـدود‬ ‫‪۱۲۰۰‬فقـره‪ ،‬بانک سـپه حـدود ‪۵۰۰‬فقره و بانک توسـعه‬ ‫تعـاون نیـز حـدود ‪۲۰۰‬فقـره وام قرض الحسـنه بـرای‬ ‫خانواده هـا در نظـر گرفتنـد‪ .‬و تاکنـون نیـز در حـدود‬ ‫‪۵‬هـزار قلـم ابزارهای کمک اموزشـی توسـط فرمانداران‪،‬‬ ‫بخشـداران‪ ،‬شوراهای شـهر‪ ،‬دهیاران و خیرین محترم به‬ ‫دانش امـوزان محترم اهدا شـد‪ .‬همچنین ‪۴‬هزار دسـتگاه‬ ‫تبلـت اموزشـی توسـط کمیتـه امـداد امام خمینـی(ره)‬ ‫نیـز بـرای دانش امـوزان تهیه شـد‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول با اشـاره بـه پویـش کمـک مومنانه‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬در ایـن پویـش کـه به منظـور تهیـه اقالم‬ ‫اموزشـی بـرای دانش امـوزان بـود‪ ،‬در حـدود ‪۱۴‬هـزار‬ ‫گوشـی و تبلـت بـرای دانش امـوزان تهیـه شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون پرورشی اموزش وپرورش مازندران‪:‬‬ ‫مثلث تعلیم و تربیت زیست بوم جدید در خانه متمرکز‬ ‫شده است‬ ‫معـاون پرورشـی و فرهنگـی امـوزش و پـرورش مازنـدران در‬ ‫برنامـه زنده افق روشـن شـبکه تبرسـتان گفت‪ :‬مثلـث تعلیم و‬ ‫تربیـت یعنـی مدرسـه‪ ،‬معلم و خانـواده در زیسـت بوم جدید در‬ ‫خانه متمرکز شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی امـوزش و‬ ‫پـرورش مازنـدران؛ محمد شـعبانی افزود‪ :‬همـواره بحث پرورش‬ ‫در کنـار امـوزش دارای اولویـت اسـت‪ ،‬چراکـه پـرورش صحیح‬ ‫اسـت کـه باعـث سـوق فـرد بـه علـم امـوزی و جسـتجو برای‬ ‫یادگیـری چیزهای جدید‪ ،‬می شـود‪ .‬و مخصوصا در این شـرایط‬ ‫جدیـد کـه به واسـطه ویـروس کرونـا پیش امـده و افـراد زمان‬ ‫بیشـتری را نسـبت به گذشـته در خانـه سـپری می کنند بحث‬ ‫پـرورش از اهمیـت دوچنـدان برخوردار اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه پیچیدگـی هـای مسـائل فرهنگـی و تربیتی‪،‬‬ ‫تصریـح کرد‪ :‬مسـائل فرهنگی و تربیتی از جمله مسـائل بسـیار‬ ‫پیچیـده و حسـاس اسـت و خـود کلمـه فرهنـگ دارای بـار‬ ‫معنایـی بسـیار بزرگـی اسـت بـه طـوری کـه حتی در گذشـته‬ ‫گفتـه شـده کـه اگـر می خواهـی بـر مردمـی مسـلط شـوی بر‬ ‫فرهنـگ انها مسـلط شـو‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه مثلـث تربیتـی در شـرایط و‬ ‫زیسـت بـوم جدید و تبدیـل موقعیت هـای حقیقی بـه مجازی‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬ایـن مثلـث شـامل مدرسـه‪ ،‬معلـم و خانواده‬ ‫اسـت کـه بـا توجه بـه قرارگیـری در زیسـت بوم جدیـد تمامی‬ ‫ایـن اضلاع مثلـث در خـود خانـه متمرکـز شـده اسـت و تنها‬ ‫بحـث حقیقـی کـه بـرای دانش امـوز عصـر حاضـر قابـل لمس‬ ‫اسـت خانواده اسـت‪ .‬چراکه مدرسـه و معلم با توجه به شـرایط‬ ‫موجـود مجازی شـده اسـت و ارتبـاط بین اضالع ایـن مثلث در‬ ‫ایـن شـرایط نیـاز به راهـکار و بررسـی های دقیـق دارد‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر همـت و تاکیـد امـوزش و پـرورش بر مسـائل‬ ‫تربیتـی‪ ،‬افـزود‪ :‬دغدغه اصلی امـوزش و پرورش در این زیسـت‬ ‫بـوم جدیـد‪ ،‬پـاک کـردن ذهنـت خانـواده از توجـه محـض بـه‬ ‫مسـائل اموزشـی اسـت و خانواده هـا بایـد بـه مسـائل تربیتـی‬ ‫و توانمنـدی فرزنـدان توجـه کـرده و انهـا را در شـکوفایی ایـن‬ ‫توانمندی هـا یـاری کننـد‪.‬‬ ‫شـعبانی بـا اشـاره بـه تمهیـدات امـوزش و پـرورش مازنـدران‬ ‫بـه مسـائل تربیتـی و فرهنگـی در شـرایط زیسـت بـوم جدید‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬امـوزش و پـرورش مازنـدران توانسـت بـا‬ ‫ایمنی و پایداری کامل سدهای گیالن‬ ‫در برابر سیالب های احتمالی‬ ‫مدیرعامـل اب منطقـه ای گیلان‬ ‫بـا اشـاره بـه بـارش هـای اخیـر و‬ ‫ذخیـره خوب سـدهای سـفیدرود و‬ ‫بیجـار‪ ،‬گفت‪ :‬سـدهای در حال بهره‬ ‫بـرداری اسـتان در مقابله با سـیالب‬ ‫هـای احتمالـی ایمنـی و پایـداری‬ ‫کامـل دارنـد‪.‬‬ ‫وحیـد خرمـی بـا اشـاره بـه اینکـه‬ ‫بارش هـای اخیـر‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫بـا توجـه بـه ایـن بارش هـا در‬ ‫حوضه هـای ابریـز سـد سـفیدرود و‬ ‫شـهر بیجار‪ ،‬شـاهد افزایـش ورودی‬ ‫بـه ایـن سـدها هسـتیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در‬ ‫حـال حاضـر حجـم‬ ‫مخـزن سـد سـفیدرود‬ ‫‪ ۳۷۵‬میلیـون متـر‬ ‫مکعب اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬دبی‬ ‫ورودی سـد سـفیدرود‬ ‫‪ ۸۰‬متـر مکعـب بـر ثانیه‬ ‫و خروجـی ان نیـز شـش‬ ‫مترمکعـب بر ثانیه اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر عامل اب منطقه ای‬ ‫گیلان بـا اشـاره بـه اینکـه وضعیت‬ ‫ابگیـری سـد شـهر بیجـار‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫ذخیـره کنونی سـد ایـت االه بهجت‬ ‫(ره) شـهر بیجـار نیـز ‪ ۷۵‬میلیـون‬ ‫متـر مکعـب معـادل ‪ ۷۳‬درصـد‬ ‫ظرفیـت سـد اسـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬سـدهای در حال‬ ‫ً‬ ‫کاملا ایمن و‬ ‫بهـره بـرداری اسـتان‬ ‫پایـدار بـوده و تمهیـدات الزم بـرای‬ ‫کنتـرل سـیالب های احتمالـی و‬ ‫مدیریـت و ذخیـره سـازی اب در‬ ‫مخـازنسـدهااندیشـیدهشـدهاسـت‪.‬‬ ‫اسـتفاده از ظرفیـت شـبکه دانش امـوزی شـاد‪ ،‬که بدون شـک‬ ‫یکـی از بهتریـن بسـترهای موجود در سـطح کشـور اسـت‪ ،‬در‬ ‫حـوزه تربیـت دینـی اقـدام بـه راه انـدازی کانالهایـی هچـون‬ ‫تربیـت حکیمانـه ‪۲ ،۱‬و ‪۳‬کنـد کـه بـا تکیه بـر مفاهیـم قرانی‪،‬‬ ‫موضوعـات تربیتـی را مـورد تاکید قـرار دادیـم‪ ،‬و در این زمینه‬ ‫نیـز شـاهد اسـتقبال بی نظیـر دانش امـوزان مازنـی بودیـم‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه جشـنواره های مجازنـدران‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬در این جشـنواره ها دانش امـوزان اثار خـود را در‬ ‫قالـب کلیـپ در کانـال هایـی که به این منظور در شـبکه شـاد‬ ‫راه انـدازی شـده بـود ارسـال کردنـد کـه تعـداد این اثـار بیش‬ ‫از ‪۱۰‬هـزار اثـر در ارتبـاط بـا موضوعاتـی همچون دفـاع مقدس‬ ‫و مباحـث مربـوط به بازگشـایی مـدارس بود و مجازنـدران ‪۳‬در‬ ‫ارتبـاط بـا روز مازنـدران بـود که مـورد اسـتقبال نیز واقع شـد‪.‬‬ ‫معاون فنی و ابخیزداری اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان مازندران ـ ساری خبر داد‪:‬‬ ‫پیشرفت ‪ ۴۰‬درصدی پروژ ‏ه های ابخیزداری‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی‬ ‫اداره کل منابـع طبیعـی و‬ ‫ابخیـزداری مازنـدران ـ سـاری‪،‬‬ ‫اسـماعیل مختارپـور معـاون فنـی‬ ‫و ابخیـزداری مازنـدران‪ -‬سـاری‬ ‫ضمـن اشـاره بـه پیشـرفت ‪۴۰‬‬ ‫درصـدی پروژه‏هـای ابخیـزداری‬ ‫در سـطح ‪ ۱۱‬شهرستان تابعه اداره‬ ‫کل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫مازنـدران ـ سـاری گفـت‪:‬‬ ‫برنامه‏هـای ابخیـزداری در سـال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬از محـل اعتبـارات صندوق‬ ‫توسـعه ملـی شـامل اقدامـات‬ ‫مکانیکـی با هدف کنترل سـیالب و رسـوبات‪،‬‬ ‫تثبیـت بسـتر و دیـواره ابراهـه‏هـا و اقدامـات‬ ‫بیومکانیکـی بـا هدف اصلاح کاربـری اراضی‪،‬‬ ‫تقویـت پوشـش گیاهـی‪ ،‬کاهش سـیل‏خیزی‬ ‫حـوزه‏های ابخیز می باشـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬اعتبار‬ ‫مصوب اجـرای پروژه‏های ابخیزداری امسـال‪،‬‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلیـارد ریـال از محـل صنـدوق توسـعه‬ ‫ملـی سـال ‪ ۱۳۹۹‬مـی باشـد‪ .‬مختارپـور در‬ ‫ادامـه بـا توجـه بـه سـیالب‏های اخیر اسـتان‪،‬‬ ‫ی اداره کل‬ ‫الویـت معاونـت فنـی و ابخیـزدار ‏‬ ‫منابـع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان مازندران‬ ‫ـ سـاری را اجـرای باکیفیت و بـه موقع پروژ‏ها‬ ‫بیـان نمـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری مازنـدران ـ سـاری‪،‬‬ ‫معاونـت فنـی و ابخیـزداری تـا پایـان ابـان‬ ‫مـاه سـال جاری‪ ،‬اقـدام بـه انعقاد ‪ ۲۲‬قـرارداد‬ ‫جهـت اجرای اقدامـات مکانیکی و بیومکانیکی‬ ‫ابخیـزداری نمـوده اسـت‪.‬‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی مازندران خبرداد‪:‬‬ ‫امهال حق بیمه سهم کارفرمایی کسب و کارهای‬ ‫حوزه گردشگری‬ ‫بر اساس این بخشنامه‪ ،‬کلیه‬ ‫کارگاه هایی که فعالیت انها منطبق‬ ‫با جدول فعالیت های اقتصادی‬ ‫حوزه گردشگری است‪ ،‬می توانند‬ ‫از تسهیالت پیش بینی شده در‬ ‫مصوبات مذکور (امهال بیست درصد‬ ‫حق بیمه سهم کارفرمایی لغایت‬ ‫پایان سال ‪ )99‬بهره مند شوند‪.‬‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی مازنـدران‬ ‫خبرداد‪:‬امهـال حق بیمه سـهم کارفرمایی‬ ‫کسـب و کارهـای حـوزه گردشـگری‬ ‫سـیدعلی اصغرمحمـودی ‪،‬مدیرکل تامین‬ ‫اجتماعـی مازنـدران از امهـال حـق بیمـه‬ ‫سـهم کارفرمایی کسـب و کارهـای حوزه‬ ‫گردشـگری خبرداد‪.‬‬ ‫محمـودی گفـت‪ :‬بـا صدور بخشـنامه ای‬ ‫از سـوی دکتـر مصطفـی سـاالری‪ ،‬مدیـر‬ ‫عامـل سـازمان تامیـن اجتماعـی‪ ،‬امهـال‬ ‫دو شنبه ‪ 10 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪761‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حـق بیمـه سـهم کارفرمایـی مهـر لغایت‬ ‫اسـفند سـال ‪ 99‬کسـب و کارهـای حوزه‬ ‫گردشـگری اعلام گردید‪.‬‬ ‫او افـزود‪ ،:‬بـر اسـاس این بخشـنامه‪ ،‬کلیه‬ ‫کارگاه هایـی کـه فعالیـت انهـا منطبـق‬ ‫بـا جـدول فعالیت هـای اقتصـادی حـوزه‬ ‫گردشـگری اسـت‪ ،‬می توانند از تسـهیالت‬ ‫پیـش بینـی شـده در مصوبـات مذکـور‬ ‫(امهـال بیسـت درصـد حـق بیمـه سـهم‬ ‫کارفرمایـی لغایـت پایـان سـال ‪ )99‬بهره‬ ‫مند شـوند‪.‬‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی مازنـدران‬ ‫تصریـح کرد‪،:‬همچنیـن کارفرمایـان‬ ‫کارگاه هـای مذکـور کـه با ارسـال لیسـت‬ ‫کارکنـان شـاغل در کارگاه نسـبت بـه‬ ‫پرداخـت حداقـل د ه درصـد حق بیمـه‬ ‫متعلقـه اقـدام مـی کننـد‪ ،‬می بایسـت‬ ‫حداکثـر تـا پایـان اردیبهشـت مـاه سـال‬ ‫‪ 1400‬نسـبت به تعییـن تکلیف حق بیمه‬ ‫معـوق شـده سـهم کارفرمایـی دوره مهـر‬ ‫مـاه لغایت اسـفند ماه سـال ‪( 99‬پرداخت‬ ‫یکجـای ان در اردیبهشـت مـاه سـال‬ ‫‪ 1400‬و یـا ترتیـب پرداخـت ان حداکثـر‬ ‫در ‪ 6‬قسـط) اقـدام نماینـد‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت در صـورت پرداخت یکجای‬ ‫بدهـی مربوطـه و یـا ترتیـب پرداخت ان‬ ‫بـه شـرح فـوق‪ ،‬بدهـی مزبـور از شـمول‬ ‫جرائـم تاخیـر تادیـه پرداخـت حـق بیمه‬ ‫معـاف خواهـد بود‬ ‫ناظر گمرکات مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫صادرات ‪ ۴۷۲‬هزار تن کاال از مازندران به ‪ ۳۱‬کشور جهان‬ ‫علـی یوسـفی منـش در گفتگو بـا خبرنگاران با اشـاره به رشـد‬ ‫ارزشـی ‪ ۷۶‬درصـدی ترانزیـت خارجـی از ابتـدای سـال جـاری‬ ‫تـا پایـان ابان مـاه بیان داشـت‪ :‬میـزان ترانزیـت انجام شـده از‬ ‫گمـرکات مازنـدران ‪ ۱۹‬هـزار و ‪ ۶۹۷‬تـن بـه ارزش ‪ ۲۳‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۵‬هـزار دالر بـوده کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال ‪۹۸‬‬ ‫از نظـر وزنـی ‪ ۵۵‬درصـد و ارزشـی بیـش از ‪ ۷۶‬درصـد رشـد را‬ ‫نشـان مـی دهد‪.‬‬ ‫ناظـر گمرکات مازندران با اشـاره نوع کاالهـای ترانزیت خارجی‬ ‫مبـدا گفـت‪ :‬کاالهـای ترانزیـت شـده از سـه گمـرک نوشـهر‪،‬‬ ‫امیرابـاد و فریدونکنـار شـامل کانتینرخالی‪ ،‬سـیگار‪ ،‬مصنوعات‬ ‫پالسـتیکی‪ ،‬لولـه حفـاری‪ ،‬موادشـیمیایی‪ ،‬تخته نـرادو… بودکه‬ ‫بـه امارات‪ ،‬عراق‪ ،‬پاکسـتان و مقصدمناطق ویـژه اقتصادی ایران‬ ‫ترانزیـت شـده اند‪.‬‬ ‫علـی یوسـفی منـش ناظـر گمـرکات مازندران سـهم صـادرات‬ ‫کاالهـای غیرنفتـی گمـرکات اسـتان مازنـدران طـی هشـت‬ ‫ماهـه سـال جـاری را ‪ ۴۷۲‬هـزار تـن بـه ارزش بیـش از ‪۱۲۴‬‬ ‫میلیـون و ‪ ۳۸‬هـزار دالربیـان داشـت و اظهـار کـرد‪ ۳۱ :‬کشـور‬ ‫مقصـد کاالهـای صادراتـی از گمـرکات مازندران بودنـد و عمده‬ ‫تریـن کشـورهای طـرف مبادلـه گمـرکات مازنـدران (نوشـهر‪،‬‬ ‫امیرابـاد‪ ،‬فریدونکنـار‪ ،‬سـاری و امل) عراق‪ ،‬روسـیه‪ ،‬قزاقسـتان‪،‬‬ ‫افغانسـتان‪ ،‬امـارات‪ ،‬ترکمنسـتان‪ ،‬سـوریه و رومانـی بوده اند که‬ ‫بیـش از ‪ ۵۰‬درصـد از ارزش کل صـادرات گمـرکات مازندران را‬ ‫بـه خـود اختصـاص دادند‪.‬‬ ‫مدیـرکل گمـرک نوشـهر در خصـوص کاالهـای وارده شـده به‬ ‫سـه گمـرک نوشـهر‪ ،‬امیرابـاد و فریدونکنار گفـت‪ :‬در این مدت‬ ‫یـک میلیـون و ‪ ۷۹۶‬هـزار تـن کاال بـه ارزش ‪ ۵۸۶‬میلیـون و‬ ‫‪ ۹۷۴‬هـزار دالر از طریـق ایـن گمـرکات وارد کشـور شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ ۲۷ :‬کشـور جهـان شـامل کشـورهای روسـیه‪ ،‬امارت‬ ‫سرپرست شرکت گاز مازندران در پیامی‬ ‫شهادت دانشمند هسته ای کشور‪ ،‬دکتر‬ ‫محسن فخری زاده را تسلیت گفت‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ سرپرسـت شـرکت گاز مازنـدران در پیامـی بـه شـرح زیـر‬ ‫شـهادت دانشـمند هسـته ای را تسـلیت گفـت‪.‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫شـهادت مجاهـد عرصـه علـم و دانـش‪ ،‬دکتـر محسـن فخـری زاده‪ ،‬رییـس سـازمان‬ ‫پژوهـش و نـواوری وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح در پـی تـرور مذبوحانـه‬ ‫عوامـل اسـتکبار جهانـی‪ ،‬اندوه دیگری بر دل دوسـتداران دانش و متعهدان به پیشـرفت‬ ‫جمهـوری اسلامی نهـاد‪ .‬اینجانب بـه نمایندگی از کارکنان خدوم شـرکت گاز اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬شـهادت ایـن دانشـمند گرانقـدر را بـه محضـر مقـام معظـم رهبـری مدظله‬ ‫العالـی‪ ،‬ملـت شـریف ایـران و بـه ویـژه خانـواده محتـرم ان شـهید واالمقـام تبریـک و‬ ‫تسـلیت عـرض مـی نمایم‪.‬‬ ‫ما برای انکه ایران گوهری تابان شود‬ ‫خون دلها خورده ایم‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ قلـی نژاد شـهردار زیراب در پی شـهادت دانشـمند هسـته ای کشـور‬ ‫پیامـی بـه شـرح زیر صـادر کرد‪.‬‬ ‫بار دیگر دشـمنان قسـم خورده نظام مقدس جمهوری اسلامی‪ ،‬نتوانسـتند رشـد و قدرت توان‬ ‫دفاعـی و علمـی کشـورمان را تحمـل کنند و با اقدامی کوردالنه و ددمنشـانه‪ ،‬دانشـمند بزرگ و‬ ‫افتخار علمی ایران اسلامی را به شـهادت رسـاندند‪.‬‬ ‫شـهید دکتـر محسـن فخـری زاده رئیـس سـازمان پژوهـش و نـواوری وزارت دفاع و پشـتیبانی‬ ‫نیروهـای مسـلح‪ ،‬در سـال هـای متمـادی خدمـت صادقانه و ارزشـمند خود ‪ ،‬بـرکات فراوانی‬ ‫بـرای تـوان دفاعـی کشـور داشـت و امـروز ایـران اسلامی به مـدد و تالش ایـن چنیـن فرزندان‬ ‫جهادگـری‪ ،‬بـه خود مـی بالد‪.‬‬ ‫دشـمنان زبون و مسـتاصل این سـرزمین‪ ،‬با ترور دانشـمندان و مفاخر علمی کشـور نمی توانند‬ ‫مانعـی در راه روشـن و حرکـت رو بـه جلویـی ایران اسلامی قـرار دهنـد و بدانند اگر چـه غم از‬ ‫دسـت دادن چهـره ارزشـمندی چـون دکتر محسـن فخـری زاده بزرگ و سـنگین اسـت ولی راه‬ ‫او بـا قـدرت و تـوان بیشـتری ادامـه خواهد یافـت و دالورمردان عرصـه دفاعی کشـورمان‪ ،‬اجازه‬ ‫نخواهنـد داد تـا بدخواهـان نظـام ‪ ،‬گوشـه چشـمی به تمامیـت ارضـی و هویت دینی ما داشـته‬ ‫باشند‪.‬شـهادت دکتـر محسـن فخـری زاده را خدمـت مقـام معظم رهبـری و ملت شـریف ایران‬ ‫تسـلیت و تهنیـت عـرض نموده و سـربلندی نظـام مقدس جمهـوری اسلامی ایـران را از درگاه‬ ‫احدیت خواسـتارم‪.‬‬ ‫سعید قلی نژاد خادم مردم شهر زیراب‬ ‫کالهبردار اینترنتی ‪ ۴۰۰‬میلیاردی در‬ ‫مازندران به دام افتاد‬ ‫متحـده عربـی‪ ،‬ترکیه‪ ،‬المان‪ ،‬قزاقسـتان‪ ،‬هلند‪ ،‬سـوئیس‪ ،‬عمان‬ ‫عمده ترین کشـورهای صـادر کننده کاال به گمـرکات مازندران‬ ‫در ‪ ۸‬ماهـه سـال ‪ ۱۳۹۹‬بودند‪.‬‬ ‫همچنیـن مدیـرکل گمـرک نوشـهربا اشـاره بـه درامـد کسـب‬ ‫شـده توسـط گمرکات مازنـدرن از تجارت خارجـی طی ‪ ۸‬ماهه‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬گفـت‪ :‬درامـد گمـرکات مازنـدران با احتسـاب درامد‬ ‫حاصـل از ضمانـت نامـه از مـرز ‪ ۲۴۳۲‬میلیـارد و ‪ ۷۰‬میلیـون‬ ‫ریال گذشـت‪.‬‬ ‫اگهی برگزاری انتخابات هفتمین دوره هیات مدیره‬ ‫سازمان نظم مهندسی معدن استان مازندران‬ ‫بــه اطــاع عمومــی اعضــای ســازمان نظــام مهندســی معــدن اســتان مازنــدران‬ ‫مــی رســاند کــه انتخابــات اعضــای هفتمیــن دوره هیــات مدیــره از ســاعت ‪9‬تا‪16‬‬ ‫روز پنجشــنبه ‪ 99.12.14‬در محــل ســازمان نظــام مهندســی معــدن مازنــدران بــه‬ ‫ادرس ســاری‪-‬بلوار امیرمازندرانــی‪ -‬ســه راه کشــاورزی‪ -‬جنــب کلینیــک امیــر‬ ‫مازندرانــی –ســازمان نظــام مهندســی معــدن اســتان مازنــدران برگــزار خواهــد‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫اعضــای ســازمان مــی تواننــد بــرای اطــاع از جزئیات بیشــتر با ســازمان اســتان‬ ‫تمــاس گرفتــه و داوطابــان عضویــت در هیــات مدیــره مــی تواننــد بــرای تکمیــل‬ ‫فــرم داوطلبــی حداکثــر تــا تاریــخ ‪ 99.10.4‬بــه ســازمان نظــام مهندســی معــدن‬ ‫اســتان مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫سازمان نظام مهندسی معدن استان مازندران‬ ‫سـردار مرتضـی میرزایـی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫در پـی مراجعـه تعـدادی از کاربـران فضـای‬ ‫مجـازی بـه پلیـس فتـا و مراجـع قضائـی‬ ‫مبنـی بر کالهبرداری از انان توسـط افرادی‬ ‫در کانـال هـا و صفحات مجـازی‪ ،‬موضوع در‬ ‫دسـتور کار پلیـس فتـا اسـتان قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬کارشناسـان پلیـس فتـا‬ ‫بـا اقدامـات اطالعاتـی و بررسـی هـای همه‬ ‫جانبـه موفـق شـدند‪ ،‬ایـن افـراد را کـه‬ ‫تشـکیل بانـدی ‪ ۶‬نفـره اقـدام بـه برداشـت‬ ‫غیرمجـاز از حسـاب کاربـران کـرده بودنـد‪،‬‬ ‫شناسـایی کننـد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان مازنـدران‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬متهمان ضمن اخلال در نظـام اقتصادی‬ ‫و پولشـویی بـا مهندسـی اجتماعـی و فریـب کاربـران فضـای مجـازی به بهانه تاسـیس شـرکت‬ ‫تجـاری بـا اجـاره و خریـد کارت بانکـی مشـتریان‪ ،‬اقـدام بـه برداشـت غیرمجـاز وجه از حسـاب‬ ‫بانکـی انـان مـی کردند‪.‬‬ ‫سـردار میرزایـی اظهـار کـرد‪ :‬بـا هماهنگی قضائـی متهمان که سـاکن شهرسـتان های‪-‬چالوس‪،‬‬ ‫قائـم شـهر‪ ،‬بابل‪ ،‬سـاری و نـور در عملیاتی غافلگیرانه توسـط ماموران دسـتگیر شـدند‪.‬‬ ‫وی بـا یـان اینکـه متهمـان پس از تشـکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شـدند از کشـف ‪۳۲۰‬‬ ‫عـدد کارت عابـر بانـک متعلـق بـه مالباختـگان خبـر داد و افـزود‪ :‬میـزان کالهبرداری ایـن افراد‬ ‫بالـغ بـر ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریال براورد شـده اسـت‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان مازندران در پایـان به کاربران فضای مجـازی توصیه کـرد‪ :‬مراقب افراد‬ ‫شـیاد و کالهبـرداران حرفـه ای در فضـای مجـازی باشـند و در صورت مشـاهده موارد مشـکوک‬ ‫مراتـب را از طریق سـایت پلیس فتـا بـه ادرس ‪ www.cyberpolice.ir‬لینک مرکز فوریت های‬ ‫سـایبری با پلیس درمیـان بگذارند‪.‬‬ ‫صادرات روزانه ‪ ۵۰‬کانتینر مرکبات از‬ ‫مازندران‬ ‫محمـد ایـزدی بـا بیـان اینکـه تاکنون حـدود ‪ ۵۰‬درصد مرکبات اسـتان برداشـت شـده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬پیش‬ ‫بینـی می شـود امسـال نیز همچون سـال گذشـته ‪ ۲‬میلیـون و ‪ ۷۰۰‬هـزار تن مرکبات در اسـتان برداشـت‬ ‫شـود‪.‬وی بـه ارقـام مختلـف نارنگـی و پرتقـال اشـاره کرد و افـزود‪ :‬وضعیـت کمـی و کیفی تولیـد مرکبات‬ ‫امسـال خوب اسـت و از زمان شـروع برداشـت نارنگی از اوایل مهرماه تاکنون صادرات در حال انجام اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر باغبانـی جهـاد کشـاورزی مازندران گفت‪ :‬میـزان صادرات مرکبـات روزانه ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬کانتینر اسـت که‬ ‫موجـب رونق صنعت مرکبات اسـتان مازندران شـده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول یاداورشـد‪ :‬بـا توجـه بـه اینکـه میـزان تولید مرکبات امسـال بالـغ بـر ‪ ۲‬میلیـون و ‪ ۷۰۰‬هزار‬ ‫تـن اسـت‪،‬به فـرض ارزش مرکبـات کیلویـی ‪ ۶‬هزار تومـان‪ ،‬پیش بینی می شـود معادل ‪ ۱۶۰‬هـزار میلیارد‬ ‫تومـان امسـال ارزش تولیـد این محصول در اسـتان باشـد‪.‬‬ ‫توصیه فنی برداشت مرکبات در استان مازندران‬ ‫مدیـر باغبانـی سـازمان جهاد کشـاورزی مازنـدران با بیان اینکه برداشـت مرکبـات به ویژه پرتقال تامسـون‬ ‫اذرمـاه در اسـتان اوج مـی گیـرد‪ ،‬بـه باغـداران توصیـه کرد با رعایت مسـائل فنی نسـبت به برداشـت میوه‬ ‫اقـدام کنند‪.‬ایـزدی گفـت‪ :‬بارندگـی در طـول برداشـت یـا بعـد از برداشـت سـبب ایجـاد ضایعات شـده لذا‬ ‫سـعی شـود میوه ها در شـرایط خشـک برداشـت شـوند‪.‬وی افزود ‪ :‬هنگام برداشـت میوه ها برای جلوگیری‬ ‫از ایجـاد زخـم در سـطح پوسـت‪ ،‬کارگـران بایـد دارای ناخن هـای کوتاه بوده و از دسـتکش اسـتفاده کنند‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫دو شنبه ‪ 10 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪761‬‬ ‫دیدار ی به نفع جامعه هدف با افزایش حس مسئولیت پذیری اجتماعی‬ ‫مدیر کل بهزیستی مازندران با مدیر امور شعب بانک رفاه کارگران استان دیدار کرد‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫طنز‬ ‫دکتـر فـرزاد گوهردهـی مدیـرکل‬ ‫بهزیسـتی مازنـدران و مصطفـی‬ ‫رجبـی معـاون امـور پشـتیبانی و‬ ‫منابـع انسـانی بهزیسـتی مازنـدران‬ ‫بـا حضـور در سرپرسـتی بانـک‬ ‫رفـاه کارگـران مازنـدران بـا ولی اهلل‬ ‫محققـی دیـدار و گفتگـو کردنـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال بـه نقل از‬ ‫روابـط عمومـی اداره کل بهزیسـتی‬ ‫اسـتان مازنـدران در ایـن دیـدار‬ ‫پیرامـون راهکارهـای سـهولت‬ ‫دسترسـی پذیـری جامعـه هـدف‬ ‫بهزیسـتی بـه تسـهیالت بانکـی و‬ ‫مسـئولیت پذیـری اجتماعـی افـراد‬ ‫در قبـال قشـر ضعیـف جامعه بحث‬ ‫و تبـادل نظـر شـد‪.‬‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫علم تاج‬ ‫ثبت نام بالغ بر ‪ 28‬هزار خانوار روستائی غرب استان مازندران‬ ‫درطرح توزیع الکترونیکی گاز مایع‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتی‬ ‫منطقـه چالـوس از تکمیـل و تائیـد ثبت نـام‬ ‫بیـش از ‪28‬هـزار خانـوار محـروم از گاز طبیعی‬ ‫غـرب اسـتان مازنـدران خبـر داد و گفـت‪ :‬پس‬ ‫از اجـرای طـرح توزیـع الکترونیکـی گاز مایـع‬ ‫در اسـتان‪ ،‬این تعداد خانوار در سـامانه سـدف‬ ‫ثبـت نـام کردند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال؛ روابـط عمومـی شـرکت‬ ‫ملـی پخـش فراورده های نفتـی منطقه چالـوس‪ ،‬تورج‬ ‫امانـی مدیـر منطقـه گفـت‪ :‬در حـال حاضـر مصـرف‬ ‫کننـدگان واقـع در مناطـق فاقـد گاز طبیعـی مـی‬ ‫تواننـد سـهمیه مـورد نیاز خـود را با مراجعـه به توزیع‬ ‫کننـدگان نفـت سـفید و گاز مایع محل سـکونت خود‬ ‫از طریـق کارت بانکـی معرفـی شـده دریافـت نمایند‪.‬‬ ‫امانـی تاکید کـرد‪ :‬خانوارهایی که در روسـتاهای فاقد‬ ‫گاز تـا کنـون ثبـت نام نکرده اند می بایسـت بـا ثبت نام‬ ‫در سـامانه سـدف (سـامانه درخواسـت فراورده هـای‬ ‫نفتـی) بـه ادرس ‪NEWTEJARATASAN.‬‬ ‫‪ NIOPDC.IR‬نسـبت بـه ثبـت مشـخصات و احراز‬ ‫هویـت در ایـن سـامانه اقـدام فرمایند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن طـرح در راسـتای عدالـت در توزیـع‬ ‫سـهمیه سـوخت ‪ ،‬خذف بورکراسـی ‪ ،‬سـهولت نظارت‬ ‫بـر عملکـرد توزیـع کننـدگان راه انـدازی ودر حـال‬ ‫حاضـر هیچگونه مشـکلی در خصوص تامیـن گاز مایع‬ ‫و نفـت سـفید خانوارهـای فاقـد گاز طببعی در اسـتان‬ ‫وجود نـدارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سـهمیه بگیران نسـبت بـه دریافت تدریجی‬ ‫سـهمیه مـورد نیاز خود وذخیره سـازی مناسـب قبل‬ ‫از شـروع فصل سـرما اقدام فرمایند‪.‬‬ ‫مدیـر منطقـه چالـوس از زحمـات عوامـل اجرایـی به‬ ‫ویـژه روسـای نواحـی و کارکنـان واحدها کـه با حضور‬ ‫خـود در محـل سـکونت خانوارهای روسـتایی‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه ثبـت نام انـان اقـدام کرده انـد‪ ،‬تقدیـر و تشـکر کرد‪.‬‬ ‫مصـرف بنزیـن در منطقـه چالـوس ‪ 23‬درصـد‬ ‫کاهـش یافت‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورده های نفتـی منطقه‬ ‫چالـوس همچنیـن گفـت‪ :‬مصـرف بنزیـن در سـطح‬ ‫منطقـه چالـوس طـی ‪ 8‬ماهـه گذشـته (فروردیـن تا‬ ‫پایـان ابـان ‪ )۹۹‬نسـبت به مدت مشـابه سـال قبل‪ ،‬با‬ ‫‪ 23‬درصـد کاهـش همـراه بوده اسـت‪.‬‬ ‫امانـی علـت ایـن کاهـش را شـیوع ویـروس کرونـا و‬ ‫کاهـش مسـافرت ها و همچنیـن مدیریـت مصـرف‬ ‫سـوخت عنـوان کـرد و افزود‪ :‬مصـرف این فـراورده در‬ ‫ماه هـای اسـفند‪ ،‬فروردیـن و همچنیـن تا حـدودی در‬ ‫اردیبهشـت ماه کـه ماه هـای ابتدایـی شـیوع ویـروس‬ ‫کرونـا بـود‪ ،‬کاهش بیشـتری داشـت‪ ،‬ولـی در ماه های‬ ‫اخیـر بـه روال گذشـته برگشـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه افزایـش مصـرف سـی ان جی در ایـن‬ ‫هشـت مـاه گفـت‪ :‬مصـرف ایـن سـوخت در ماه هـای‬ ‫فروردیـن و اردیبهشـت بـه ترتیـب ‪70‬و‪ 20‬درصـد‬ ‫کاهـش داشـته که شـیوع کرونـا و کاهش مسـافرت ها‬ ‫دلیـل ایـن کاهـش بوده اسـت‪.‬‬ ‫امانـی ادامـه داد‪:‬بـا توجه بـه فرهنگ سـازی در جامعه‬ ‫مسلمی‪ ،‬فرمانده سپاه مازندران‪:‬‬ ‫سپاه ‪ ۱۰۰۰‬واحد مسکونی برای‬ ‫محرومان مازندران می سازد‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلای مازنـدران از احـداث هـزار واحـد‬ ‫مسـکونی بـرای خانواده هـای نیازمنـد ایـن اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫به گزارش کرانه شـمال ؛ سردارسـیاوش مسـلمی در حاشـیه‬ ‫افتتـاح چهـار واحـد خانـه محـروم در جمـع خبرنـگاران بـا‬ ‫اشـاره بـه ‪ 700‬میلیـون اعتبـار بـرای ایـن پـروژه‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬ایـن چهـار واحـد در اخریـن روز هفتـه بسـیج بـا‬ ‫همیـاری کمیتـه امـداد‪ ،‬مجمـع خیران بسـیج سـازندگی و با‬ ‫اهـدای زمیـن توسـط خیـر انجام شـد کـه که سـبب رضایت‬ ‫برخـی از خانواده هـای محـروم شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در امـل تاکنـون ‪ 33‬واحـد خانـه محـروم‬ ‫بـه بهره بـرداری رسـید‪ ،‬افـزود‪ :‬بـرای مجموع ایـن واحدهای‬ ‫مسـکونی بالـغ بـر ‪ 35‬میلیـارد ریـال هزینـه شـده کـه مابقی‬ ‫واحدهـا در ایـام اهلل دهـه فجـر بـه بهـره بـرداری می رسـد‪.‬‬ ‫در ادامـه اجـرای ایـن طـرح بـا همـکاری کمیته امداد اسـتان‬ ‫سـاخت هـزار واحـد مسـکونی بـرای محرومـان را در برنامـه‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلای مازنـدران بـا بیـان اینکـه در اجـرای‬ ‫سـاخت ایـن واحدهـا سـهم شهرسـتان امـل ‪ 100‬واحـد‬ ‫مسـکونی اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬کلنـگ ایـن واحدهـا در هفته بسـیج‬ ‫بـر زمیـن زده شـد و هفته بسـیج سـال اینـده بخشـی از این‬ ‫واحدهـا بـه بهـره بـرداری می رسـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در ادامـه کمک هـای مومنانـه حـدود چهـار‬ ‫هـزار بسـته در هفتـه بسـیج بـا کمـک خیـران و بسـیجیان‬ ‫اسـتان بـا هزینـه ای بالـغ بـر یـک میلیـارد و ‪ 200‬میلیـون‬ ‫بیـن خانواده هـای نیازمنـد اسـیب دیـده بیماری کرونـا و کم‬ ‫برخـوردار توزیع شـد‪.‬‬ ‫در ادامـه بهـره بـرداری سـاختمان چهـار واحـدی خانـه‬ ‫محـروم‪ ،‬کلنـگ ‪ 100‬واحد مسـکونی بـا حضور فرمانده سـپاه‬ ‫کربلای مازنـدران‪ ،‬فرمانـده سـپاه ناحیـه امل‪ ،‬رئیـس کمیته‬ ‫امداد امام خمینی امل‪ ،‬مسـئول بسـیج سـازندگی سـپاه امل‬ ‫و مجمع خیران بسـیج سـازندگی در روسـتای کردکتی بخش‬ ‫مرکـزی امـل بـر زمین زده شـد‪.‬‬ ‫در اسـتفاده از سـوخت جایگزیـن ( (‪ CNG‬مصـرف‬ ‫سـی ان جی از خردادمـاه بـا افزایـش ‪ 50‬درصدی سـیر‬ ‫صعـودی گرفـت‪ ،‬به طوری کـه در چهار ماه گذشـته‪ ،‬با‬ ‫‪ 45‬درصـد افزایـش همراه بوده اسـت‪.‬‬ ‫کسـب رتبـه دوم مصـرف ‪ CNG‬در سـطح‬ ‫مناطـق‪ 37‬گانـه کشـور‬ ‫تـورج امانـی بـا اشـاره بـه گـزارش بررسـی مصـارف‬ ‫‪ CNG‬درسـطح کشـور‪ ،‬نیزگفـت‪ :‬منطقـه چالـوس‬ ‫رتبـه دوم مصرف ‪ CNG‬در هفت ماهه نخسـت سـال‬ ‫‪ 99‬را کسـب نمـود‪.‬‬ ‫امانـی مدیـر منطقـه افـزود‪ :‬بـا عنایـت بـه صرفـه‬ ‫اقتصـادی ومزایـای زیسـت محیطـی ‪CNG‬در‬ ‫سـال هـای اخیـر بـه عنـوان سـوختی جایگزیـن برای‬ ‫خودروهـا و حتـی در صنایـع مطـرح شـده اسـت و بـا‬ ‫توجـه بـه خودکفایـی کشـور مـا در تولیـد ایـن گاز به‬ ‫چرخـه اقتصـادی مـا ورود پیـدا کـرده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر منطقـه چالـوس گفـت‪ :‬بـر اسـاس گـزارش‬ ‫بررسـی مصـارف ‪ CNG‬درسـطح کشـور در هفـت‬ ‫ماهـه نخسـت سـال ‪ 99‬که توسـط مدیـر برنامه ریزی‬ ‫شـرکت ملـی پخـش فـراورده هـای نفتی ایـران اعالم‬ ‫شـد منطقـه چالـوس بـا افزایـش رشـد مصـرف سـی‬ ‫ان جـی بـه مقـدار ‪ 45/4‬درصـد توانسـته رتبـه دوم را‬ ‫درسـطح مناطـق ‪ 37‬گانـه کسـب نمایـد‪.‬‬ ‫امانـی همچنیـن گفـت در راسـتای اجـرای سیاسـت‬ ‫هـای دولـت مبنـی بـر افزایـش سـهم سـی ان جـی‬ ‫بعنـوان سـوخت پـاک از طریـق فرهنـگ سـازی و‬ ‫اسـتفاده از سـوخت جایگزیـن منطقـه چالـوس بـا‬ ‫اسـتاندارد سـازی ‪ 100‬درصـدی جایگاههـای ‪CNG‬‬ ‫غـرب اسـتان بـه ایـن مهـم دسـت یافـت ‪.‬‬ ‫کلیـد‪ :‬شـهره لرسـتانی‪ :‬مجبوریـم بـرای‬ ‫کسـب درامـد کار کنیـم‬ ‫علـم تـاج‪ :‬نـه اینکه بقیـه از روی مسـتی‬ ‫و سرخوشـی کار مـی کنند؟! خـوب مومن‬ ‫مـا هم برای کسـب درامـد کار مـی کنیم‬ ‫د یگه !‬ ‫تسـنیم‪ :‬عزیـزی خـادم‪ :‬فوتبال ایـران به‬ ‫گفتگـوی مدرن نیـاز دارد‬ ‫علـم تـاج‪ :‬بلـه اقـای فکـری رسـم ًا این‬ ‫گفتگـو را اغـاز کـرده انـد!‬ ‫ایـران‪ :‬امارات صـدور ویزا بـرای ایرانی ها‬ ‫را متوقـف کرد‬ ‫علم تـاج‪ :‬جا داره یکی از مسـئولین دولت‬ ‫خودکارشـو پرت کنه طرف ابوظبی!‬ ‫شـاخه سـبز‪ 20 :‬سـال اینـده‪ ،‬بحـران‬ ‫نیـروی کار داریـم‬ ‫علـم تـاج‪ :‬مطمئـن هسـتید ‪ 20‬سـال‬ ‫اینـده؟!‬ ‫افتـاب یـزد‪ :‬در حالـی کـه پیـش از ایـن‬ ‫رئیـس جمهورصاحـب کلیـد واژه « بایـد‬ ‫بشـود» بود‪ ،‬حـاال رئیـس مجلـس هم در‬ ‫ایـن بـاره رقیب او شـده اسـت‬ ‫علم تـاج‪ :‬فقـط خدا کنـد جناب رئیسـی‬ ‫وارد ایـن چالش نشـود!‬ ‫ایـران‪ :‬وزیـر بهداشـت‪ :‬بـرای ‪ 21‬میلیون‬ ‫نفـر‪ ،‬واکسـن کرونـا مـی خریم‬ ‫علـم تـاج‪ :‬چـه کاریـه خـوب تو ایـن بی‬ ‫پولـی؟! همـون ‪ 1500‬دوز کافیـه دیگـه ‪...‬‬ ‫نیست ؟ !‬ ‫شـرق‪ :‬ابربدهـکار بانکـی در لیسـت‬ ‫مشـتریان خـاص کاالهای فلـزی‪ /‬بیزینس‬ ‫از داخـل زنـدان‬ ‫علـم تـاج‪ :‬بعد یـک عده مـی گوینـد کار‬ ‫نیسـت! یـارو از تـو زنـدان داره بیزینـس‬ ‫مـی کنه!‬ ‫کار و کارگـر‪ :‬روحانی‪ :‬حل مسـئله ایران و‬ ‫امریکا بسـیار اسـان است‬ ‫علـم تـاج‪ :‬فقـط خـدا کنـد نسـخ تـان‬ ‫هماننـد مسـئله اقتصـاد ایـران نباشـد!‬ ‫گلسـتان ما‪ :‬حسـن عباسـی ‪ :‬چـرا ظریف‬ ‫دیگـر لبخند نمـی زند؟‬ ‫علـم تـاج‪ :‬در رخ مـا مکـن ای خواجـه ز‬ ‫لبخنـد دریـغ ‪ . . .‬مـا کـه «برجـام» تـو را‬ ‫یکسـره بـاور کردیم!‬ ‫جـوان‪ :‬کاهـش سـرعت رونـد پیـری بـا‬ ‫تزریـق خـون جـوان‬ ‫علـم تـاج‪ :‬از فـردا خلق اهلل به جـای عمل‬ ‫دمـاغ ‪ ،‬بوتاکس‪ ،‬تغییر سـایز دهان‪ ،‬تراش‬ ‫کاسـه چشـم‪ ،‬گربه ای کردن چشم‪ ،‬اصالح‬ ‫چشـم اسـیایی‪ ،‬چال انداختـن گونه‪ ،‬رفع‬ ‫خنـده اسـبی یـا لثـه ای‪ ،‬قلـوه ای کردن‬ ‫لب پائیـن‪ ،‬تخلیـه چربی دهانـی و ‪ ...‬همه‬ ‫جلـوی سـازمان انتقـال خـون صـف می‬ ‫کشـند تـا خون شـان را بـا خون جـوان و‬ ‫تازه عـوض کنند!‬ ‫ایسـنا‪ :‬قبـض موبایـل و تلفن ثابـت ادغام‬ ‫می شـوند‪ ( .‬شـهریور ‪)95‬‬ ‫علـم تـاج‪ :‬یـادش بـه خیـر احمـدی نژاد‬ ‫سـه تـا وزارتخانـه را نیـم سـاعته ادغام‬ ‫مـی کـرد‪ ،‬اب از اب تـکان نمـی خـورد‪.‬‬ ‫حـاال ببینیـم ایـن دو تـا قبض کـی ادغام‬ ‫می شـوند!؟‬ ‫خانـه خوبـان‪ :‬نماینـده عربسـتان در‬ ‫سـازمان ملـل‪ :‬مـا نیـازی بـه انتخابـات‬ ‫نداریـم‪.‬چـونهمـهمـردمراضـیهسـتند‪.‬‬ ‫علـم تاج‪ :‬بـه گرگ گفتنـد‪ :‬تـو را چوپانی‬ ‫داده انـد‪ .‬بگریسـت‪ .‬گفتنـد‪ ،‬چـرا گریی؟‬ ‫گفت‪ :‬ترسـم دروغ باشـد!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!