روزنامه کرانه شمال شماره 763 - مگ لند
0

روزنامه کرانه شمال شماره 763

روزنامه کرانه شمال شماره 763

روزنامه کرانه شمال شماره 763

‫وفائی نژاد‪ ،‬مدیر کل غله و خدمات بازرگانی مازندران ‪:‬‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬پنج شنبه ‪ 13/‬اذر‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 763‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫اختصاص یک کارخانه ارد‬ ‫به هر واحد خبازی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۳‬شهر دیگر مازندران در وضعیت قرمز کرونایی‬ ‫سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا کشور گفت‪ :‬شهر های گلوگاه‪ ،‬نور و محموداباد به دلیل رعایت نکردن شیوه نامه های بهداشتی و افزایش شمار مبتالیان در وضعیت قرمز قرار گرفت‪.‬‬ ‫رییسی افزود‪ :‬برای جلوگیری از خیز دوباره بیماری کرونا‪ ،‬ناچاریم فاصله گذاری فیزیکی و استفاده از ماسک‪ ،‬شستشوی مداوم دست ها را الویت زندگی خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫استاندار گلستان خبر داد؛‬ ‫گلستان رتبه دوم کشور‬ ‫در اعطای تسهیالت‬ ‫رونق تولید‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫رشد بیش از ‪ ۲۰۰‬درصدی امار جذب‬ ‫در تشکیالت پیشتازان‬ ‫سازمان دانش اموزی استان‬ ‫بسته جدید مالیاتی در حمایت‬ ‫از مشاغل اسیب دیده کرونا‬ ‫وفائی نژاد‪ ،‬مدیر کل غله و خدمات بازرگانی مازندران ‪:‬‬ ‫اختصاص یک کارخانه ارد‬ ‫به هر واحد خبازی‬ ‫مدیـر کل غلـه و خدمـات بازرگانـی مازندران‬ ‫از اجـرای طـرح جدیـد توزیـع ارد کارخانه ها‬ ‫بـه واحد های نانوایـی از ‪ ۱۵‬اذر در اسـتان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪،‬مدیرکل غلـه و‬ ‫خدمـات بازرگانـی مازنـدران‪ ،‬گفت‪ :‬بـه منظور‬ ‫سـاماندهی و یکنواخـت کـردن کیفیـت ارد‬ ‫کارخانجـات ارد سـازی اسـتان و ارائـه ارد بـا‬ ‫کیفیـت بـه خبازی هـا‪ ،‬از ‪ ۱۵‬اذر امسـال بـه‬ ‫هـر واحـد صنفی صرفـ ًا از یـک کارخانـه‪ ،‬ارد‬ ‫تحویـل خواهد شـد‪.‬‬ ‫عباسـعلی وفائـی نـژاد بـا بیـان اینکـه گندم‬ ‫بـا کیفیـت و یکنواختـی بـه کارخانه هـای ارد‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫سـازی ارائـه می شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬اختلاف در‬ ‫کیفیـت ارد کارخانجـات بـه هیچ عنـوان قابل‬ ‫پذیرش نیسـت و می بایسـت ارد بـا کیفیت به‬ ‫واحد هـای خبـازی اسـتان تحویـل شـود‪.‬‬ ‫او گفـت‪ :‬در صورتـی کـه کارخانه هـای ارد‬ ‫بـرای نوسـازی تجهیـزات و ارتقـاء کیفیت ارد‬ ‫تولیـدی خود اقـدام نکنند و کیفیـت ارد ان ها‬ ‫مـورد رضایـت خبـازان و تاییـد دسـتگاه های‬ ‫ذیربـط از جمله دانشـگاه علوم پزشـکی‪ ،‬اداره‬ ‫کل اسـتاندارد و غلـه نباشـد‪ ،‬سـهمیه ارد این‬ ‫کارخانه هـا کسـر و بـه کارخانه هـای کـه ارد‬ ‫مناسـب و با کیفیتی تولیـد می کنند اختصاص‬ ‫داده خواهد شـد‪.‬‬ ‫در شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران انجام شد‪:‬‬ ‫به کارگیری علم داده جهت‬ ‫شناسایی مشترکین دائم از‬ ‫غیر دائم به منظور پیاده‬ ‫سازی برق امید‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫هدف امر به معروف و نهی از منکر‬ ‫ایجاد امنیت پایدار در جامعه است‬ ‫ایـت اهلل رسـول فالحتـی در مراسـم امضـای تفاهـم نامـه‬ ‫همـکاری در امـور حمایتـی و قضایـی امریـن بـه معـروف‬ ‫و ناهیـان از منکـر اظهـار کـرد‪ :‬هـدف امران بـه معروف و‬ ‫ناهیـان از منکر ایجـاد تنش‪ ،‬التهاب و نگرانی نیسـت بلکه‬ ‫هـدف واالی انـان ایجـاد امنیـت در سـطح جامعه اسـت و‬ ‫بایـد اخلاق و پایبنـدی بـه ان را قوت بخشـیم‪.‬‬ ‫امـام جعـه رشـت ادامـه داد ‪ :‬بایـد با افـرادی کـه خواهان‬ ‫تنـش و ایجـاد ناامنـی در جامعه هسـتند‪ ،‬برخـورد جدی‬ ‫شـود ضمـن انکـه بایـد از امـران بـه معـروف و ناهیـان از‬ ‫منکـر حمایت شـود تا شـاهد کاهش ناهنجـاری در جامعه‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر جایـگاه‬ ‫و اهمیـت بسـیار زیـادی در دیـن مبیـن اسلام دارد زیـرا‬ ‫اگـر جهـاد شـکل مـی گیرد‪ ،‬نمـاز اقامه می شـود و سـایر‬ ‫واجبـات و مسـایل دینـی در جامعـه انجام مـی گیرد همه‬ ‫در سـایه امـر بـه معـروف و نهـی از منکر اسـت‪.‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در گیلان اضافه کـرد‪ :‬کسـانی که در‬ ‫حـوزه امـر بـه معروف و نهـی از منکر فعالیت داشـته و کار‬ ‫مـی کننـد‪ ،‬از جایـگاه بسـیار باالیـی برخـوردار هسـتند و‬ ‫فضیلـت و جایگاه رفـاه انان همواره در بیانـات مقام معظم‬ ‫رهبـری موج مـی زند‪.‬‬ ‫ایـت اهلل فالحتـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬سـتاد امر بـه معروف‬ ‫و نهـی از منکـر نهـادی برگرفتـه از دین و شـریعت اسـت‬ ‫و بایـد ایـن فریضـه دینی در جامعه ما گسـترش بیشـتری‬ ‫یابـد تـا شـاهد کاهـش بیشـتر ناهنجـاری هـا در جامعـه‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫همچنیـن در ادامـه ایـن جلسـه حجـت االسلام سـجاد‬ ‫سـرافراز دبیـر سـتاد امر به معـروف و نهـی از منکر گیالن‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬این سـتاد یـک وظیفه اصلـی و اساسـی دارد‬ ‫کـه ان احیـای امـر به معـروف اسـت و در این راسـتا باید‬ ‫فرهنـگ سـازی انجام شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬همچنیـن بایـد از امـران بـه معـروف و ناهیان‬ ‫از منکـر حمایـت بیشـتری شـود و بـا امضـای ایـن تفاهم‬ ‫نامـه بـه طـور حتم ایـن امر انجـام خواهد شـد ضمن انکه‬ ‫شـعبه ای قضایـی نیـز در قـوه قضاییـه در ایـن خصـوص‬ ‫راه انـدازی شـده کـه ایـن شـعبه در همـه ‪ ۱۶‬شهرسـتان‬ ‫گیلان فعال اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬یکـی از عواملـی کـه برای امـران به معروف‬ ‫و ناهیـان از منکـر ایجـاد انگیـزه می کند‪ ،‬حمایـت نیروی‬ ‫انتظامـی از انـان اسـت و این امر باعث کارایـی و کارامدی‬ ‫بیشـتر انـان خواهد شـد کـه در این راسـتا همـکاری ما با‬ ‫نیـروی انتظامی در اسـتان گیالن بسـیار مناسـب اسـت و‬ ‫اگـر ایـن انگیزه ایجاد شـود‪ ،‬خـود مردم نسـبت به برطرف‬ ‫کـردن ناهنجـاری های موجـود در جامعـه ورود می کنند‪.‬‬ ‫توافـق نامـه همـکاری در امور حمایتی و قضایـی امرین به‬ ‫معـروف و ناهیان از منکر روز دوشـنبه بین سـردار عزیزاهلل‬ ‫ملکـی فرمانـده نیـروی انتظامی گیلان و حجت االسلام‬ ‫سـجاد سـرافراز دبیـر سـتاد احیای امـر به معـروف و نهی‬ ‫از منکـر این اسـتان و بـا نظارت ایـت اهلل فالحتی نماینده‬ ‫ولـی فقیـه در گیالن امضا شـد‪.‬‬ ‫فرماندار‪:‬‬ ‫امل با ضعف نظارتی از وضعیت‬ ‫قرمز خارج نمی شود‬ ‫فرمانـدار امـل بـا انتقـاد از تـداوم وضعیـت قرمـز‬ ‫کرونایـی در ایـن شهرسـتان ‪ ،‬گفـت ‪ :‬بـا وجـود ضعـف‬ ‫گسـترده نظارتـی در امـل ‪ ،‬نمی توان انتظار داشـت این‬ ‫شهرسـتان از وضعیـت قرمـز خـارج شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنا ‪ ،‬علیرضا شـریعت روز شـنبه در سـتاد‬ ‫شهرسـتانی مقابلـه باویـروس کرونـا افزود‪ :‬شـیوع کرونا‬ ‫در شهرسـتان امـل رونـد ثابتـی را طـی نمـی کنـد و‬ ‫بـه نظـر ما تـداوم شـرایط قرمـز ناشـی از ضعف شـدید‬ ‫در نظـارت اسـت و تـا زمانـی کـه ایـن کـم کاری هـای‬ ‫نظارتـی در شهرسـتان بـر طـرف نشـود ‪ ،‬نمـی تـوان‬ ‫انتظـار خـروج از شـرایط قرمـز را داشـت‪.‬‬ ‫وی یکـی از ضعـف هـای نظارتـی را تعلـل در اجـرای‬ ‫قوانیـن و محدودیـت هـای سـتاد ملـی و اسـتانی کرونا‬ ‫در حـوزه اصنـاف و بازار دانسـت و خواسـتار ورود جدی‬ ‫و تشـدید نظـارت از سـوی اداره کل صنعـت‪ ،‬معـدن و‬ ‫تجـارت و همچنیـن شـبکه بهداشـت و درمـان شـد‪.‬‬ ‫فرمانـدار امـل گفـت ‪ :‬مـا وضعیـت معیشـت مـردم را‬ ‫درک می کنیـم و مـی دانیـم کـه در ایـن شـرایط کـه‬ ‫محدودیـت هـا اعمـال مـی شـود و کسـب و کار عـده‬ ‫زیـادی خوابیـده ‪ ،‬معیشتشـان اسـیب مـی بینـد ولـی‬ ‫واقعیـت این اسـت کـه در صورت تـداوم وضعیـت قرمز‬ ‫اسـیب بـه معیشـت همیـن افـراد هم بیشـتر می شـود‬ ‫چـون کرونا در شهرسـتان مانـدگار خواهد شـد و تلفات‬ ‫را افزایـش خواهـد داد‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬اگـر محدودیـت هـا بـه دقت رعایت شـود ‪،‬‬ ‫بـزودی شهرسـتان از ایـن وضعیت قرمز خارج می شـود‬ ‫و مـردم نیـز می توانند به کسـب و کار عادی در شـرایط‬ ‫کرونایـی بـاز گردند ‪ ،‬ولی تداوم شـرایط قرمـز به تمدید‬ ‫محدودیـت ها خواهـد انجامید ‪.‬‬ ‫شـریعت در مـورد برخورد با واحدهـای متخلف کرونایی‬ ‫در طـرح جامـع محدودیـت هـا اشـاره کـرد و گفـت ‪ :‬از‬ ‫ابتـدای اذر مـاه تاکنون ‪ ٢١‬مغازه متخلف در شهرسـتان‬ ‫پلمـب شـد و ‪ ١١٥‬فروشـنده متخلـف نیز اخطـار پلمب‬ ‫دریافـت کردند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد ‪ :‬از ابتـدای اجـرای طـرح محدودیت های‬ ‫جدیـد تاکنـون ‪ ٤٠‬دسـتگاه خـودروی غیربومـی کـه از‬ ‫شهرسـتان هـای اطـراف بودنـد به خاطـر ورود به شـهر‬ ‫وضعیـت قرمـز جریمـه ‪ ٥٠٠‬هـزار تومانـی شـدند و‬ ‫مالـکان ‪ ٥٢‬دسـتگاه خـودرو غیـر بومـی از اسـتان های‬ ‫دیگـر جریمـه یـک میلیـون تومانـی دریافـت کردند‪.‬‬ ‫فرمانـدار امـل همچنیـن از بازگردانـدن بیـش از ‪٥٠٠‬‬ ‫دسـتگاه خـودرو از مبـادی ورودی شـهر امـل در ایـن‬ ‫مـدت خبـر داد و گفـت ‪ :‬در همیـن ایـام بـرای مالـکان‬ ‫بیـش از یکهـزار و ‪ ٩٠٠‬دسـتگاه خـودرو هـم بـه دلیـل‬ ‫تـردد داخـل شـهری جریمـه ‪ ٢٠٠‬هـزار تومانـی اعمال‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بستری ‪ ۱۵۱‬بیمار کووید‪۱۹-‬‬ ‫بـا وجـود اینکـه تعـداد بسـتری هـای کرونایـی در‬ ‫بسمارسـتان هـای امـل از یـک هفتـه پیـش از شـیوع‬ ‫طـرح محدودیـت هـای جدیـد ‪ ۱۵۰‬نفـر بـود ‪ ،‬گزارش‬ ‫مسـئوالن شـبکه بهداشـت از بی تاثیر بـودن محدودیت‬ ‫هـا بـر تعـداد بسـتری هـای شهرسـتان حکایـت دارد‪.‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 13 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪763‬‬ ‫خبر‬ ‫سیاسی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫رئیس کل دادگستری مازندران‪:‬‬ ‫محدودیت های دوران کرونا نباید‬ ‫درخدمت رسانی به مردم خللی‬ ‫وارد کند‬ ‫رئیس کل دادگسـتری مازندران درجلسـه شورای قضایی استان گفت‪:‬محدودیت‬ ‫هـای دوران کرونا نباید درخدمت رسـانی به مـردم خللی وارد کند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی دادگسـتری مازنـدران‪ ،‬حجت االسلام والمسـلمین‬ ‫اکبـری افزود‪:‬بـا توجـه به صدور بخشـنامه سـتادکرونا وابالغ ان بـه همه مراجع‪،‬‬ ‫الزم بـه تذکراسـت؛ بنابـه دسـتورات ریاسـت محترم قـوه قضائیه وتفـاوت حوزه‬ ‫فعالیـت درمراجـع قضایـی باسـایرنهادها‪ ،‬بایـد با مدیریـت امور‪ ،‬بنحوی تقسـیم‬ ‫کارهـا صـورت گیـرد که خللـی درخدمت رسـانی به مـردم صـورت نگیرد‪.‬‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری مازنـدران خاطرنشـان کرد‪:‬کوتاهـی وبـی توجهـی در‬ ‫خدمـت رسـانی بـه مردماثار نـا مطلوبی خواهـد داشـت‪ ،‬بنابراین الزم اسـت‪ ،‬با‬ ‫رعایـت کامـل نـکات و پرتکلهای بهداشـتی وضمن توجه به مصوبات سـتاد ملی‬ ‫کرونـا بـا حفظ سلامت کارکنـان‪ ،‬خدمت رسـانی به مراجعین در دسـتگاه قضا‬ ‫بـه نحو احسـن‪ ،‬فعـال و موثر باشـد‪.‬‬ ‫عالـی تریـن مقـام قضایی اسـتان با اشـاره بـه نقش دفاتـر خدمـات الکترونیکی‬ ‫دردوران شـیوع کرونـا اظهـار داشـت‪ :‬الزم اسـت دفاتـر خدمـات الکترونیـک‬ ‫قضایـی‪ ،‬از تمـام ظرفیتهـای موجود جهت خدمت رسـانی به مراجعین اسـتفاده‬ ‫نماینـد تـا امـورات مـردم بـه صـورت الکترونیـک صـورت پذیـرد و ایـن امر در‬ ‫کاهـش مراجعیـن بـه واحدهـای قضایـی و نتیجتا جلوگیـری از شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا موثـر خواهـد بود‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگسـتری اسـتان‪ ،‬همچنین دربخش دیگری ازسـخنان خود عنوان‬ ‫کـرد‪ :‬الزم اسـت اعضـای شـورای قضایی اسـتان‪ ،‬نسـبت به شناسـایی معضالت‬ ‫قضایـی سـطح اسـتان‪ ،‬اهتمـام داشـته باشـند‪ ،‬تـا اینگونـه مسـائل درجلسـات‬ ‫مطـرح ودردسـتورکار وپیگیری قـرار گیرد‪.‬‬ ‫شـایان ذکراسـت؛ جلسـه شـورای قضایی دادگسـتری اسـتان مازندران با حضور‬ ‫کلیـه اعضا وبه ریاسـت رئیس کل دادگسـتری اسـتان‪ ،‬تشـکیل وهریـک ازاعضا‬ ‫بـه ارائه گـزارش عملکرد خود پرداختند ودرمورد مسـائل مطرح درجلسـه بحث‬ ‫وتبادل نظر شـد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در دیدار اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس ؛‬ ‫ظرفیت های معطل مانده بخش صنعت‬ ‫نیازمند اقدام جهادی جهت بازگشت به چرخه تولید و اشتغال‬ ‫ایـت اهلل رئیسـی بـا اشـاره بـه درخواسـت برخـی نماینـدگان‬ ‫مجلـس بـرای تسـریع در رسـیدگی بـه پرونده‪‎‬های معوقـه مربوط‬ ‫بـه واحدهـای تولیـدی گفت کـه همـکاران دسـتگاه قضایی تالش‬ ‫دارنـد تا همـه پرونده‪‎‬هـای معوقـه از جملـه پرونده‪‎‬هـای مربوط به‬ ‫واحدهای تولیـدی‪....‬‬ ‫ایـت اهلل رئیسـی بـا اشـاره بـه درخواسـت برخـی نماینـدگان مجلـس برای‬ ‫تسـریع در رسـیدگی بـه پرونده‪‎‬هـای معوقـه مربـوط بـه واحدهـای تولیدی‬ ‫گفـت کـه همکاران دسـتگاه قضایی تلاش دارند تـا همه پرونده‪‎‬هـای معوقه‬ ‫از جملـه پرونده‪‎‬هـای مربـوط بـه واحدهای تولیـدی‪....‬‬ ‫رئیـس قـوه قضاییه گفت‪ :‬غالب واگذاری های مسـاله دار بررسـی شـده و طی‬ ‫روزهـای اینـده پرونده هـای جدیـدی در این زمینه کـه اماده ارائه بـه دادگاه‬ ‫شـده اند‪ ،‬مورد رسـیدگی قـرار می گیرند‪.‬‬ ‫رئیـس قوه قضائیه‪ :‬غالب واگذاری های مسـاله دار بررسـی شـده و پرونده های‬ ‫جدیـدی به دادگاه ارائه می شـود‬ ‫مرکـز رسـانه قـوه قضاییه‪ ،‬ایت اهلل سـید ابراهیم رئیسـی که در قالب سلسـله‬ ‫نشسـت های خـود بـا نماینـدگان مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬میزبـان اعضای‬ ‫کمیسـیون صنایع و معادن مجلس شـورای اسلامی بود‪ ،‬تاکید کـرد‪ :‬ارتباط‬ ‫بخش هـای نظارتـی و قضایـی قـوه قضاییـه با کمیسـیون تخصصـی صنایع و‬ ‫معـادن می توانـد در اصلاح سـاختارهای فسـادزا‪ ،‬رفـع ناکارامدی‪‎‬هـا و حـل‬ ‫بسـیاری از مشـکالت مـردم به ویـژه در حـوزه تولید موثر باشـد‪.‬‬ ‫رئیـس قـوه قضائیـه بـا اعلام امادگـی دسـتگاه قضـا بـرای حـل مشـکالت‬ ‫شـهرک‪‎‬های صنعتـی و واحدهـای تولیدی بـزرگ و کوچک‪ ،‬تاکیـد کرد‪ :‬اگر‬ ‫ظرفیتهـای معطـل مانـده بخش صنعـت با یـک کار جهـادی وارد چرخه کار‬ ‫و تلاش شـود‪ ،‬هـم شـاهد رونـق تولیـد خواهیـم بود و هـم معضل اشـتغال‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫ایـت اهلل رئیسـی تولیـد را مسـاله‪‎‬ای محـوری بـرای دسـتگاه قضایی دانسـت‬ ‫و گفـت‪ :‬چرخـه تولیـد کشـور تحـت هیچ شـرایطی و بـا هیچ بهانـه‪‎‬ای نباید‬ ‫لحظـه‪‎‬ای متوقـف شـود و مـا هـم معتقدیـم اگـر فـردی در یـک کارخانـه یا‬ ‫کارگاه مرتکـب جـرم و تخلـف شـد‪ ،‬بایـد با او برخورد شـود نه ایـن که واحد‬ ‫تولیـدی مجازات شـود‪.‬‬ ‫رئیـس قـوه قضاییـه در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا تاکید بر لزوم شـکل‬ ‫گیـری دولت الکترونیک برای شـفاف سـازی نظام اقتصادی در کشـور گفت‪:‬‬ ‫نظـارت مسـتمر بـر فراینـد تامیـن و تولیـد تـا توزیـع و مصـرف کاال امـری‬ ‫ضـروری اسـت که بسـیاری از مشـکالت همچون رسـوب و احتـکار کاالهای‬ ‫اساسـی را حـل می کند‪.‬‬ ‫وی نظـارت بـر بـازار را از وظایـف اصلـی دولـت دانسـت و بـر همـکاری قـوه‬ ‫قضاییـه بـا دولت تاکید کـرد و در ادامه‪ ،‬اجرای طرح‪‎‬هایی چـون «توزیع کاال‬ ‫بـا کاالبـرگ» را روشـی موثـر برای جلوگیـری از احتـکار یا رسـوب کاالهای‬ ‫اساسـی و تسـهیل دسترسـی بدون دغدغه مردم بـه کاالهای مورد نیازشـان‬ ‫دانسـت‪.‬ایت اهلل رئیسـی بـا اشـاره بـه درخواسـت برخـی اعضای کمیسـیون‬ ‫صنایـع و معـادن مجلـس بـرای تسـریع در رسـیدگی بـه پرونده‪‎‬هـای معوقه‬ ‫مربـوط بـه واحدهـای تولیـدی گفـت کـه همـکاران دسـتگاه قضایـی تالش‬ ‫دارنـد تـا همه پرونده‪‎‬هـای معوقـه از جمله پرونده‪‎‬هـای مربوط بـه واحدهای‬ ‫خبر‬ ‫تولیـدی تـا پایان سـال جـاری به روز شـوند‪.‬‬ ‫رئیـس قـوه قضاییـه در بخـش دیگـری از سـخنانش بـا تاکیـد بـر لـزوم‬ ‫اسیب‪‎‬شناسـی بـرای رفـع موانـع و اصلاح مقـررات دسـت‪‎‬وپاگیر در بخـش‬ ‫تولیـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬همانطور که تسـهیل فضای کسـب‪‎‬وکار اهمیت باالیی‬ ‫دارد‪ ،‬هـر مقرراتـی کـه دسـت‪‎‬وپای تولیـد را می بنـدد‪ ،‬بایـد اصلاح و موانـع‬ ‫تولیـد برطرف شـود‪.‬‬ ‫رئیـس قـوه قضاییـه درخصـوص رسـیدگی بـه تخلفـات در واگذاری هـا و‬ ‫اجـرای سیاسـت های خصوصی سـازی نیز اعالم کـرد‪ :‬دسـتگاه قضایی غالب‬ ‫واگذاری هـای مسـاله دار را بررسـی کرده و بـه پرونده های زیـادی از تخلفات‬ ‫صـورت گرفتـه نیـز رسـیدگی شـده اسـت‪ .‬در همیـن رابطـه طـی روزهـای‬ ‫اینـده برخـی پرونده هـای جدیـد کـه امـاده ارائـه بـه دادگاه شـده اند‪ ،‬مورد‬ ‫رسـیدگی قـرار می گیرند‪.‬‬ ‫پیـش از سـخنان رئیس دسـتگاه قضـا‪ ،‬عزت اهلل اکبـری‪ ،‬رئیس و تعـدادی از‬ ‫اعضـای کمیسـیون صنایـع و معادن مجلـس به بیـان دیدگاه‪‎‬هـا‪ ،‬مطالبات و‬ ‫راهکارهـای خـود بـرای بهبـود وضعیـت صنعـت و معـدن کشـور پرداختنـد‬ ‫کـه «تشـکیل دادگاه‪‎‬های تخصصی صنعت»‪« ،‬رسـیدگی به تخلفـات مافیای‬ ‫صنعـت خـودرو و ترکیب سـهامداران دو شـرکت بزرگ خودروسـاز کشـور»‪،‬‬ ‫«اصلاح قانـون نحوه مشـارکت بانک‪‎‬هـا در بخش تولیـد» و «تـداوم برخورد‬ ‫بـا تخلفـات در واگذاری‪‎‬ها» و «شـکل گیـری دولت الکترونیـک و یکپارچگی‬ ‫اطالعـات بـرای نتیجه‪‎‬بخشـی مبـارزه بـا فسـاد اقتصـادی و قاچـاق» از‬ ‫مهم تریـن محورهـای سـخنان انهـا بود‪.‬‬ ‫تعـدادی از اعضـای کمیسـیون صنایـع و معادن مجلـس با تقدیـر از اقدامات‬ ‫قـوه قضاییـه در مبـارزه بـا فسـاد و حمایـت از تولیدکننـدگان و احیـای‬ ‫کارخانه‪‎‬هـا و واحدهـای تولیـدی تقدیـر کردنـد و سیدمحسـن دهنـوی‪،‬‬ ‫نماینـده تهـران بـا اشـاره به تعطیلـی ‪ 53‬درصـد از ظرفیـت ‪ 85‬هـزار واحد‬ ‫تولیـدی کشـور و بیکاری بیـش از ‪ 4‬میلیون جوان متخصـص و تحصیلکرده‪،‬‬ ‫راهـکار حـل معضل اشـتغال و جهش تولیـد را توجه به ظرفیت‪‎‬هـای اقتصاد‬ ‫دانـش بنیـان در کشـور عنـوان کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گلستان در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد؛‬ ‫گلستان رتبه دوم کشور در اعطای تسهیالت‬ ‫رونق تولید‬ ‫اسـتاندار گلسـتان با اشـاره بـه همکاری بانـک ها با‬ ‫واحدهـای تولیـدی اظهـار کرد‪ :‬اسـتان گلسـتان با‬ ‫پرداخـت ‪ ۵۲۹‬میلیـارد تومان بـه ‪ ۹۹‬واحد تولیدی‬ ‫رتبـه دوم کشـور را پـس از اسـتان البـرز در اعطای‬ ‫تسـهیالت رونـق تولیـد داراسـت و امیدواریـم ایـن‬ ‫رونـد تـا انتهای سـال بهبـود یابد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری‬ ‫گلسـتان دکتـر هـادی حـق شـناس در سـیصد و‬ ‫هشـتاد و یکمیـن کارگـروه تسـهیل و رفـع موانـع‬ ‫تولیـد تصریـح کـرد‪ :‬گلسـتان همچنین رتبه سـوم‬ ‫کشـور در اعطای تسـهیالت بازسـازی و نوسـازی را‬ ‫داراسـت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در شـرایط تحریم و شـیوع ویروس کرونا‬ ‫همـکاری بانـک هـا در اعطـای سـرمایه ثابـت و در‬ ‫گـردش به واحدهـای تولیدی شایسـته تقدیر اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان یاداور شد‪ :‬دسـتگاه های اجرایی‬ ‫بایـد تلاش کننـد بـا رفـع مشـکالت واحدهـای‬ ‫تولیـدی امـکان افزایـش تولیـد را فراهـم اورند‪.‬‬ ‫دکتـر حـق شـناس ادامـه داد‪ :‬دسـتگاه هایـی‬ ‫همچـون اداره کل مالیاتـی‪ ,‬بیمـه تامیـن اجتماعی‬ ‫و بانـک هـا باید بـا حل مسـایل واحدهـای تولیدی‬ ‫امـکان اسـتمرار تولیـد و افزایـش اشـتغالررا فراهم‬ ‫اورند‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن جلسـه رئیس سـازمان‬ ‫صنعـت معـدن و تجـارت گلسـتان گزارشـی از‬ ‫فعالیـت هـای ایـن کارگـروه ارایـه کـرد و افـزود ‪:‬‬ ‫از محـل اعتبـارات رونـق تولیـد سـال ‪ ۹۹‬یعنـی از‬ ‫ابتـدای مـرداد مـاه تا کنون درخواسـت تسـهیالت‬ ‫‪ ۳۲۴‬واحـد تولیـدی اسـتان پـس از تصویـب در‬ ‫کارگـروه تسـهیل و رفـع موانع تولید اسـتان جهت‬ ‫دریافـت بیـش از ‪ ۲۲۸۷‬میلیـارد تومان تسـهیالت‬ ‫رونـق تولیـد بـه بانک هـای عامـل معرفـی شـده انـد ‪.‬‬ ‫حطیـن طلوعیـان گفـت ‪ :‬از کل واحد هـای معرفی‬ ‫شـده بـه بانکهـا تعـداد ‪ ۹۹‬واحـ د تولیـدی اسـتان‬ ‫‪ ۵۲۹‬میلیارد تومان تسـهیالت رونـق تولید دریافت‬ ‫کـرده انـد‪.‬وی گفـت ‪ :‬از محل اعتبـارات تبصره ‪۱۸‬‬ ‫نیـز از ‪ ۹۷‬درخواسـت مصوب شـده جهـت دریافت‬ ‫‪ ۷۰۵‬میلیـارد تومـان ‪ ،‬تاکنـون بـه ‪ ۲۷‬واحد حدود‬ ‫‪ ۲۲۷‬میلیارد تومان تسـهیالت ایـن بخش پرداخت‬ ‫شـده اسـت که اسـتان در جایـگاه دوازدهم کشـور‬ ‫قـرار گرفته اسـت ‪.‬به گفتـه وی ‪ ،‬از محـل اعتبارات‬ ‫بازسـازی و نوسـازی نیـز تاکنـون درخواسـت‬ ‫تسـهیالت ‪ ۲۳۳‬واحـد تولیـدی اسـتان جهـت‬ ‫دریافـت ‪ ۸۱۱‬میلیـارد تومـان در کارگـروه مصـوب‬ ‫و جهـت پرداخت به بانک های اسـتان ارسـال شـده‬ ‫کـه ‪ ۴۹‬واحـد ‪ ۱۴۹‬میلیـارد تومـان تسـهیالت این‬ ‫بخـش را دریافـت نمـوده اند‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در این جلسـه مشـکالت چنـد واحد‬ ‫تولیـدی نیـز بررسـی و تصمیمـات الزم جهت رفع‬ ‫موانـع تولیـد انها اخـذ گردید ‪.‬‬ ‫استاندار گیالن در دیدار با وزیر امور خارجه مطرح کرد؛‬ ‫اهتمام جدی به افزایش ارتباط گیالن با کشورهای‬ ‫همسایه و رونق دیپلماسی اقتصادی‬ ‫اسـتاندار گیلان در دیـدار بـا وزیـر امـور خارجـه از‬ ‫اهتمـام جـدی در اسـتان بـرای توسـعه مـراودات‬ ‫همه جانبـه به ویـژه در حـوزه اقتصادی با کشـورهای‬ ‫همسـایه و نیـز رونـق فزون تـر دیپلماسـی اقتصادی‬ ‫خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیالن؛‬ ‫دکتـر ارسلان زارع در دیـدار بـا دکتـر محمدجـواد‬ ‫ظریـف اسـتفاده از ظرفیـت تفاهم نامـه اتحادیـه‬ ‫اقتصـادی اوراسـیا ‪ ،‬تـوان بخـش خصوصـی و اتـاق‬ ‫بازرگانـی بـه منظـور افزایـش مـراودات گسـترده‬ ‫بـا کشـورهای همسـایه بـا اولویـت جمهوری هـای‬ ‫روسـیه‪ ،‬اذربایجـان‪ ،‬قزاقسـتان‪ ،‬ارمنسـتان و‬ ‫گرجسـتان را مـورد تاکیـد قـرار داد‪.‬‬ ‫وی در ایـن دیـدار کـه در راسـتای سیاسـت های‬ ‫ابالغـی دولـت پیرامـون افزایـش ارتباط اسـتان های‬ ‫مـرزی برای توسـعه مـراودات همـه جانبـه بویژه در‬ ‫حـوزه اقتصـادی با کشـورهای همسـایه انجام شـد؛‬ ‫فعال سـازی بیشتر دیپلماسـی اقتصادی و همچنین‬ ‫اسـتفاده از ظرفیـت منطقـه ازاد انزلـی را نیـز مورد‬ ‫تاکید قـرار داد‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان همچنیـن بـا ارائـه گزارشـی از‬ ‫فعالیت هـای صـورت گرفتـه و تشـریح برنامـه هـا‬ ‫بـرای توسـعه روابـط بـا همسـایگان‪ ،‬پیشـنهاداتی‬ ‫درجهـت تسـهیل ایـن روابـط به وزیـر امـور خارجه‬ ‫بیـان داشـت‪.‬‬ ‫گیلان با افزون بـر ‪ 14‬هزار کیلومترمربع مسـاحت‪،‬‬ ‫تنها اسـتانی محسـوب می شـود که همزمـان دارای‬ ‫مرزهـای دریایـی و زمینـی بـا کشـورهای اسـیایی‬ ‫و اروپایـی اسـت و سـابقه تجـارت بازرگانـی ان بـا‬ ‫کشـورهای همسـایه‪ ،‬بـه چندیـن قـرن می رسـد‪.‬‬ ‫طرح های نیمه تمام گیالن بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۹۹‬درصد پیشرفت دارد‬ ‫ارش فرزام صفـت افـزود‪ :‬طرح هـای نیمـه تمـام در گیالن‬ ‫از سـال ها قبـل شـروع شـده اند کـه در صـورت بهـره‬ ‫بـرداری مـی تواننـد مـا را به شـعار جهـش تولیـد در بازه‬ ‫زمانـی کوتـاه یک سـاله نزدیـک کننـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ‪ ۹۲‬پـروژه هـدف گـذاری شـده جهـش‬ ‫تولیـد در اسـتان اظهار داشـت‪ :‬ابتـدای امسـال پروژه های‬ ‫جهـش تولیـد را از دسـتگاه های اجرایـی کـه بـه طـور‬ ‫معمـول دسـتگاه های تولیدمحـور هسـتند‪ ،‬جمعبنـدی‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه هدف مـا در مجموع اجـرای ‪ ۹۲‬پروژه‬ ‫جهـش تولیـد در اسـتان اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن طرح هـا بـا‬ ‫تسـهیالت حدود یک هـزار و ‪ ۱۰۰‬میلیـارد تومان و ایجاد‬ ‫اشـتغال حـدود سـه هـزار و ‪ ۴۰۰‬نفـر اجـرا می شـود کـه‬ ‫البتـه ایـن مشـاغل هنوز به طـور کامـل ایجاد نشـده و در‬ ‫مرحلـه هدف گـذاری و ایجـاد اسـت‪.‬‬ ‫معاون اسـتاندار گیالن خاطرنشـان کرد‪ :‬سـازمان برنامه و‬ ‫بودجـه کشـور سـه درصـد یارانه سـود تسـهیالت را برای‬ ‫واحدهایـی کـه در بخـش جهش تولید نیازمند تسـهیالت‬ ‫هسـتند‪ ،‬اختصاص داده اسـت‪.‬‬ ‫فرزام صفـت بـا بیـان اینکـه تحقـق جهـش تولیـد در بازه‬ ‫زمانـی یکسـاله تنها با افزایـش ظرفیت واحدهـای موجود‬ ‫و بـه پایـان رسـاندن طرح هـای نیمه تمـام قابـل تحقـق‬ ‫اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬تعـدادی از واحدهـای تولیـدی اسـتان از‬ ‫جملـه برخـی از واحدهای شـهر صنعتی رشـت با ظرفیت‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصـد در حـال فعالیـت هسـتند ولی برای رسـیدن‬ ‫بـه جهـش تولیـد نیاز بـه توسـعه دارند‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت فراهـم شـدن زمینـه افزایـش‬ ‫جـذب سـرمایه گذاری خارجـی و داخلی خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫بسـتر اصلـی قانونـی اسـت و بایـد قوانین مزاحـم و مخل‬ ‫کسـب و کار شناسـایی و حـذف شـده و قوانیـن مـوازی‬ ‫نیـز ادغـام و سـاده شـوند کـه اکنون ایـن موضـوع نیز در‬ ‫مجلـس در حـال پیگیری اسـت‪.‬‬ ‫معـاون هماهنگـی امـور اقتصادی اسـتاندار گیلان با بیان‬ ‫اینکـه در بخـش اجرایـی بایـد شـاهد کاهش بوروکراسـی‬ ‫و ساده سـازی فرایند شـروع کسـب و کار باشـیم‪ ،‬تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬افزایـش سـرمایه گـذاری داخلی و خارجـی عالوه بر‬ ‫کاهـش بوروکراسـی نیازمنـد تـداوم حمایـت هـای بخش‬ ‫قضایـی و برخـورد بـا نابسـامانی های حـوزه تولید اسـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۳‬شهر دیگر مازندران در وضعیت‬ ‫قرمز کرونایی‬ ‫سـخنگوی سـتاد ملـی مقابلـه با کرونا کشـور‪ :‬سـه شـهر دیگر اسـتان به‬ ‫دلیـل افزایـش شـمار مبتالیـان در وضعیت قرمز قـرار گرفت‪.‬‬ ‫بـه گزارش خبرگزاری صداوسـیما مرکز مازندران؛ سـخنگوی سـتاد ملی‬ ‫مقابلـه بـا کرونـا کشـور گفـت‪ :‬شـهر های گلـوگاه‪ ،‬نـور و محمودابـاد بـه‬ ‫دلیـل رعایت نکردن شـیوه نامه های بهداشـتی و افزایش شـمار مبتالیان‬ ‫در وضعیـت قرمز قـرار گرفت‪.‬‬ ‫رییسـی افـزود‪ :‬بـرای جلوگیـری از خیـز دوبـاره بیمـاری کرونـا‪ ،‬ناچاریم‬ ‫فاصلـه گذاری فیزیکی و اسـتفاده از ماسـک‪ ،‬شستشـوی مداوم دسـت ها‬ ‫را الویـت زندگـی خود قـرار دهیم‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬محدودیت هـای کرونایـی جدیـد در شـهر های قرمـز از امروز‬ ‫اعمال می شـود‪.‬‬ ‫شـهر های سـاری‪ ،‬امـل و بهشـهر هـم اکنـون در وضعیت قرمـز کرونایی‬ ‫قـرار دارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تلفات انفلوانزای حاد پرندگان‬ ‫در مازندران صفر شد‬ ‫بـه گـزارش کرانه شـمال به نقـل از ایرنـا‪ ،‬مدیرکل دامپزشـکی‬ ‫مازنـدران گفـت کـه شـیوع احتمالـی انفلوانزای حـاد پرندگان‬ ‫تحـت کنتـرل اسـت و طـی پنج روز اخیـر هم هیچ گزارشـی از‬ ‫تلفـات پرنـدگان مهاجر ‪ ،‬بومـی و یا صنعتی در اسـتان دریافت‬ ‫نشـده است‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا ‪ ،‬زنـگ خطـر ورود انفلوانـزای حـاد پرندگان‬ ‫بـه مازنـدران هفتـه پیش پس از مشـاهده مـواردی از تلفات در‬ ‫میـان جمعیت پرندگان مهاجر در تاالب " ازباران " شهرسـتان‬ ‫فریدونکنـار به صدا درامد‪ .‬دامپزشـکی مازنـدران هم ‪ ۲‬روز بعد‬ ‫از اعلام ورود ایـن بیمـاری بـه اسـتان ‪ ،‬اعلام کـرد کـه کانون‬ ‫بیمـاری شناسـایی و تمامـی مـرغ و ماکیـان محلـی در شـعاع‬ ‫خطرپذیـری ایـن بیمـاری با همـکاری بخشـداری و دهیاری ها‬ ‫معـدوم شـد تا جلوی پیشـروی ویـروس گرفته شـود‪.‬‬ ‫دکتـر حسـین رضوانـی امروز سـه شـنبه در پیگیـری خبرنگار‬ ‫ایرنـا از وی پیرامـون وضعیـت شـیوع انفلوانـزای پرنـدگان در‬ ‫اسـتان ‪ ،‬افـزود ‪ :‬معـدوم سـازی پرنـدگان بومـی تـا شـعاع ‪۱۰‬‬ ‫کیلومتـری اطـراف کانون این بیمـاری با هماهنگـی فرمانداری‬ ‫فریدونکنـار ‪ ،‬بخشـداری و دهیـاران و اهالـی منطقـه ازبـاران‬ ‫سـبب شـد تـا بخـش زیـادی از نگرانـی از بیـن برود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد ‪ :‬اگرچـه اکنـون دیگـر نگرانـی از شـیوع ایـن‬ ‫بیمـاری در اسـتان وجـود نـدارد ‪ ،‬ولی تیم های دامپزشـکی در‬ ‫منطقـه مسـتقر هسـتند و در صورت مشـاهده هر گونـه تلفات‬ ‫پرنـدگان وحشـی و یـا بومـی شـرایط را رصـد مـی کنند‪.‬‬ ‫رضوانـی از شـهروندان مازندرانـی بویـژه روسـتائیان و مامـوران‬ ‫محیط زیسـت خواسـت تا هرگونه تلفات غیـر طبیعی پرندگان‬ ‫خبر‬ ‫وحشـی و یـا بومی را در صورت مشـاهده حتـی در تعداد کم به‬ ‫دامپزشـکی اعالم کنند‪.‬‬ ‫مدیـرکل دامپزشـکی مازنـدران تاکیـد کـرد ‪ :‬مراقبـت هـای‬ ‫بهداشـتی از مرغـداری هـا در حـال انجـام اسـت و هشـدارهای‬ ‫الزم نیـز به مرغداران و دسـت اندارکاران این صنعت در اسـتان‬ ‫بـرای چگونگی مراقبـت از واحدهای مرغداری داده شـد تا مانع‬ ‫سـرایت بیمـاری بـه بخش صنعتی شـوند‪.‬‬ ‫این مسـئول همچنین به شـهروندان مازندرانی و افراد غیربومی‬ ‫سـاکن یا مسـافر هم هشـدار داد تا از خوردن گوشـت پرندگان‬ ‫وحشـی و خرید ان برای تامین سالمتشـان خودداری کنند‪.‬‬ ‫اسـتان مازنـدران بـا داشـتن بیـش از ‪ ۲‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬واحـد‬ ‫مرغـداری و تولیـد سـاالنه ‪ ۲۰۰‬تـا ‪ ۲۲۰‬هـزار تن گوشـت مرغ‬ ‫حـدود ‪ ۱۱‬درصـد از نیـاز کشـور بـه گوشـت سـفید ( مـرغ) را‬ ‫تامیـن مـی کنـد و یکـی از قطـب هـای مهـم تولیـد ایـن مواد‬ ‫پروتئینـی در کشـور محسـوب مـی شـود‪.‬‬ ‫علاوه بـر ایـن ‪ ،‬مهاجـرت سـاالنه ‪ ۱.۵‬میلیـون بـال پرنـدگان‬ ‫مهاجر زمسـتان گـذران داخلی و خارجی به تـاالب و ابگیرهای‬ ‫اسـتان و وجـود چنـد صـد هزار مـرغ بومی بـا رویکـرد پرورش‬ ‫خانگـی ‪ ،‬مازنـدران را بـه عنـوان یکـی از کانون هـای اصلی در‬ ‫معـرض خطر بیماری انفلوانزا‪ ،‬نیوکاسـل و برونشسـت در فصل‬ ‫سـرما قرار مـی دهد‪.‬‬ ‫تـاالب ازبـاران شهرسـتان فریدونکنـار یکـی از بـزرگ تریـن‬ ‫مقاصـد پرنـدگان مهاجـر و زمسـتان گـذر در اسـتان مازندران‬ ‫اسـت که سـاالنه یک سـوم پرنـدگان مهاجـر فصل زمسـتان را‬ ‫در ایـن تـاالب مـی گذرانند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۲۴۵‬تخت جدید بیمارستانی امسال در مازندران‬ ‫افتتاح می شود‬ ‫ معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع دانشـگاه علـوم‬‫پزشـکی مازنـدران گفـت کـه تا پایـان سـال جاری‬ ‫‪ ۲۴۵‬تخـت جدیـد بیمارسـتانی در حـوزه مدیریتی‬ ‫ایـن دانشـگاه بـه بهره بـرداری می رسـد‪.‬‬ ‫مازنـدران دو دانشـگاه علوم پزشـکی دارد‪ .‬دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی بابـل مسـتقل از دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی مازنـدران عمل مـی کند و شهرسـتان بابل‬ ‫را زیر پوشـش دارد‪ .‬دانشـگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫مسـایل ‪ ۲۱‬شهرسـتان دیگر اسـتان را مدیریت می‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫دکتـر محمـد پنبـه چـی روز سه شـنبه در گفـت و‬ ‫گـو بـا خبرنگار ایرنـا در سـاری افزود کـه این تخت‬ ‫هـای بیمارسـتانی بـا اختصـاص یکهـزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیـارد ریـال اعتبـار در سـال جاری در شهرسـتان‬ ‫های نوشـهر ‪ ،‬سـاری و قائمشـهر در حال سـاخت و‬ ‫تکمیل اسـت‪.‬‬ ‫وی توضیـح داد ‪ ۱۰۰ :‬تخـت از این تعداد مربوط به‬ ‫طـرح توسـعه بیمارسـتان بوعلی سـینا سـاری ‪۴۵ ،‬‬ ‫تخـت بیمارسـتان نوشـهر و ‪ ۱۰۰‬تخت هـم متعلق‬ ‫به بیمارسـتان رازی قائمشـهر است‪.‬‬ ‫دکتـر پنبـه چـی با اعلام این کـه امسـال پیش از‬ ‫ایـن هـم بیمارسـتان ‪ ۲۴۰‬تختخوابی خاتـم االنبیاء‬ ‫بهشـهر در شـرق مازنـدران بـا اعتبـار ‪ ۸۷۲‬میلیارد‬ ‫ریـال بـه بهـره بـرداری رسـید ‪ ،‬گفـت کـه فـاز اول‬ ‫طرح توسـعه اورژانس بیمارسـتان امـام خمینی (ره)‬ ‫و بوعلی سـاری ‪،‬شـهید بهشتی نوشـهر‪ ۱۷ ،‬شهریور‬ ‫امـل و امـام خمینـی (ره) نـور و بخـش جراحـی‬ ‫بیمارسـتان فریدونکنـار هـم از دیگـر طـرح هـای‬ ‫بیمارسـتانی زیـر مجموعـه مدیریتی دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی مازندران اسـت که در نیمه نخسـت امسال‬ ‫بهـره بردای شـد‪.‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 13 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪763‬‬ ‫وی هزینـه افتتـاح ایـن پـروژه هـای بیمارسـتانی را‬ ‫حـدود ‪ ۵۰۰‬میلیـارد ریـال اعلام کرد‪.‬‬ ‫معـاون دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران یکـی‬ ‫از اقدامـات دولـت تدبیـر و امیـد در بهینـه سـازی‬ ‫زیرسـاخت هـای بیمارسـتانی مازنـدران را سـاخت‬ ‫بیمارسـتان ‪ ۳۶۰‬تختخوابی ماهفروجک شهرسـتان‬ ‫سـاری معرفی کرد و گفت ‪ :‬سـاخت این بیمارسـتان‬ ‫از مصوبـات کاغـذی دولـت گذشـته بود کـه در این‬ ‫دولت شـروع شـد و در حال حاضر حدود ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی دارد و پیگیـری بـرای تخصیـص‬ ‫اعتبـار و شـروع فعالیـت ان در دسـت اقدام اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬بـرای تکمیـل ایـن پـروژه در حـوزه‬ ‫سـاختمانی حداقـل یکهـزار و ‪ ۲۰۰‬میلیـارد ریـال‬ ‫اعتبـار مـورد نیـاز اسـت که به نظـر می رسـد اتمام‬ ‫و تجهیـز ایـن واحـد بـزرگ درمانـی که در حاشـیه‬ ‫محـور اصلـی اسـتان قـرار دارد بـه سـنوات اینـده‬ ‫موکول شـود‪.‬‬ ‫براسـاس گـزارش های رسـمی ‪ ،‬در دولـت یازدهم و‬ ‫دوازدهم سـرانه تخت بیمارسـتانی دولتی در اسـتان‬ ‫مازنـدران بـا حدود دو دهم فزایـش از ‪ ۱.۳‬به ازاء هر‬ ‫یـک هزار نفـر جمعیت بـه ‪ ۱.۵‬رسـید و در مجموع‬ ‫یـک هـزار و ‪ ۵۰۰‬تخت بـه تخت های بیمارسـتانی‬ ‫اسـتان مازندران افزوده شـد‪.‬‬ ‫در حـال حاضـر حدود پنـج هزار تخت بیمارسـتانی‬ ‫در مازنـدران وجـود دارد کـه بیـش از چهـار هـزار‬ ‫تخـت مربـوط بـه بخـش دولتـی و بقیـه خصوصـی‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫اسـتان مازنـدران بـر اسـاس سرشـماری نفـوس و‬ ‫مسـکن سـال ‪ ۹۵‬حـدود سـه میلیـون و ‪ ۲۵۸‬هـزار‬ ‫نفـر جمعیت دارد کـه ‪ ۵۷‬درصد دز مناطق شـهری‬ ‫و بقیـه در روسـتاها سـکونت دارنـد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارت های معلولیت در گیالن تا تیرماه سال اینده تمدید شد‬ ‫مدیـرکل بهزیسـتی گیلان گفـت‪ :‬بـه منظـور‬ ‫پیشـگیری از انتشـار ویـروس کرونـا و پرهیـز از تـردد‪،‬‬ ‫کارت شناسـایی معلولیـت معلـوالن تحت پوشـش این‬ ‫مجموعـه تـا تیرمـاه ‪ ۱۴۰۰‬تمدیـد شـد‪.‬‬ ‫دکتـر حسـین نحـوی نژاد ا اشـاره بـه بخشـنامه صادره‬ ‫از بهزیسـتی کشـور مبنـی بـر تمدیـد خـودکار کارت‬ ‫شناسـایی معلـوالن افـزود‪ :‬ایـن مهم توسـط بهزیسـتی‬ ‫گیلان بـه مراجـع مربوطه اسـتانی از جمله اسـتانداری‬ ‫اعلام شـد که بـر اسـاس ان کارت شناسـایی معلولیت‬ ‫در ایـن اسـتان تـا تیرمـاه سـال اینده تمدید شـد‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬بنابرایـن معلوالنـی کـه کارت‬ ‫شناسـایی معلولیـت انها منقضی شـده نیاز بـه مراجعه‬ ‫بـرای تمدیـد ندارنـد و همچنـان می تواننـد از مزایـای‬ ‫کارت معلولیـت خـود بهـره منـد شـوند‪.‬‬ ‫وی خاطـر نشـان کـرد‪ :‬بـر اسـاس مـاده یـک قانـون‬ ‫حمایت از حقوق معلوالن کمیسـیون پزشـکی سـازمان‬ ‫بهزیسـتی باید کارت معلولیـت را پس از تایید معلولیت‬ ‫افـراد بـرای انـان صـادر کند‪.‬‬ ‫بر اسـاس اخرین امـار ‪ ۴۳‬هزار معلـول در گیالن تحت‬ ‫پوشش بهزیستی هستند‪.‬‬ ‫زمینخواری مشکلی بزرگ در مازندران است‬ ‫محمـد کریمـی در نشسـت بـا گروه هـای مطالبـه‬ ‫گـری دانشـجویی‪ ،‬مهمترین اسـیب و چالش اسـتان را‬ ‫زمینخـواری و تعـرض به منابع طبیعی و محیط زیسـت‬ ‫یـاد کرد‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار اینکـه مازنـدران بـا مشـکالت گوناگونـی‬ ‫روبـرو اسـت‪ ،‬تعرض به محیـط محیـط و منابع طبیعی‬ ‫را مهمترین مشـکل فراروی اسـتان بیان کرد و خواستار‬ ‫مطالبـه گـری گروه هـای دانشـجویی و هسـته های‬ ‫مطالبـه گـر در ایـن بخـش شـد‪.‬وی همچنیـن بـا بیان‬ ‫اینکـه گروه هـای مطالبـه گـر و دانشـجویی از حمایـت‬ ‫دسـتگاه قضائـی برخـوردار می شـوند‪ ،‬رعایـت قانـون را‬ ‫در ایـن زمینـه امـری مهـم دانسـت و گفـت‪ :‬امـران به‬ ‫معـروف و ناهیـان از منکـر بایـد خود را ملـزم به رعایت‬ ‫قانـون بدانند‪.‬دادسـتان مرکـز مازنـدران خواسـتار فعال‬ ‫شـدن کارگروه هـای حقوقـی در هسـته های مطالبه گر‬ ‫و جهادی شـد‪.‬‬ ‫پزشکی قانونی نقطه اتکا‬ ‫برای دادرسی عادالنه است‬ ‫معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم قـوه قضاییـه‬ ‫گفـت‪ :‬پزشـکی قانونـی بـه عنـوان ابـزار عدالت گسـتر مهم‬ ‫تریـن نقـش را در کنـار سیسـتم قضایـی پیدا کـرده و نقطه‬ ‫اتـکای مهمـی در دادرسـی هـای عادالنه شـده اسـت‬ ‫بـه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی و امـور بین الملـل‬ ‫سـازمان پزشـکی قانونی کشـور‪ ،‬دکتر محمدباقر الفت صبح‬ ‫روز یکشـنبه نهم اذرماه در جلسـه شـورای مدیران سـازمان‬ ‫پزشـکی قانونـی کشـور با اشـاره به ترور شـهید فخـری زاده‬ ‫دانشـمند هسـته ای کشـورمان‪ ،‬گفت‪ :‬دشـمنان ملت ایران‬ ‫نتوانسـتند حضـور دانشـمند هسـته ای و تاثیـر ایشـان در‬ ‫پیشـرفت و توسـعه کشـور را تحمـل کننـد و ایشـان را بـه‬ ‫شهادت رسـاندند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬هرچنـد خسـارت وارده بـه ملـت ایـرات از محل‬ ‫فقـدان ایـن دانشـمند بزرگ جبران ناپذیر اسـت امـا اگاهی‬ ‫بخشـی مردم و دشـمن شناسـی انان با این اقـدام کوردالنه‬ ‫بیشـتر شـده و حضور ما را در خط سـرخ انقالب و مبارزه با‬ ‫اسـتکبار پررنـگ تر کرده اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر الفـت در ادامـه بـا اشـاره به جایـگاه و نقش پزشـکی‬ ‫قانونـی در محاکـم قضایـی اظهار داشـت‪ :‬مهـم ترین وظیفه‬ ‫پزشـکی قانونـی‪ ،‬کشـف جـرم تعریف شـده اسـت در حالی‬ ‫کـه قانونگـذار نیـز وظیفـه دسـتگاه قضایـی را کشـف جـرم‬ ‫عنـوان مـی کنـد‪ .‬کشـف جـرم مختصر شـده چنـد عبارت‬ ‫همچـون کشـف هویـت مجرم‪ ،‬کشـف زمـان ارتـکاب جرم‪،‬‬ ‫کشـف مـکان ارتکاب جـرم و ‪ ...‬اسـت که تمام ایـن اقدامات‬ ‫بایـد مبتنـی بـر ادلـه کافـی و قابل قبول باشـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه ادلـه کیفـری بـه دو دسـته سـنتی و‬ ‫علمـی تقسـیم مـی شـود‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬امـروز در دنیـا به‬ ‫ادلـه سـنتی (شـهادت و اقـرار) در کشـف جرم چنـدان نگاه‬ ‫قاطـع و محکمـی وجـود نـدارد چـرا کـه ایـن ادله بـه دلیل‬ ‫وابسـته بـودن به انسـان محل کـذب و صدق اسـت؛ اما ادله‬ ‫علمـی کـه همـان کار علمـی و تخصصی پزشـکی قانونی در‬ ‫ازمایشـگاه هـای پزشـکی قانونـی اسـت دالیـل محکم تـر و‬ ‫قابـل قبولـی را بـرای صـدور حکـم در اختیـار قاضـی قـرار‬ ‫مـی دهد‪.‬‬ ‫معـاون اجتماعـی وپیشـگیری از وقـوع جـرم قـوه قضاییـه‬ ‫ادامـه داد‪ :‬هرچنـد اقـرار و شـهادت همیشـه کـذب نیسـت‬ ‫امـا بایـد همـراه بـا ادلـه و شـواهدی باشـد کـه درسـتی ان‬ ‫را تاییـد کنـد چـرا کـه در بسـیاری مـوارد صـدور و اجـرای‬ ‫احـکام‪ ،‬اثـاری جبـران ناپذیـر بـه همـراه دارد و اگر حکمی‬ ‫نادرسـت صادر شـده باشـد امـکان جبـران ان وجـود ندارد‪.‬‬ ‫بنابرایـن الزم اسـت پیـش از صـدور نهایـی رای‪ ،‬ادله علمی‬ ‫و دقیـق و غیـر قابـل خدشـه در اختیـار قاضی قـرار بگیرد و‬ ‫حکـم بـر اسـاس ان صادر شـود‪.‬‬ ‫دکتـر الفـت بـا تاکیـد بـر اینکـه پزشـکی قانونـی علاوه بر‬ ‫مقابلـه بـا جـرم و کمک بـه کشـف ان‪ ،‬در حوزه پیشـگیری‬ ‫نیـز بسـیار تاثیرگـذار و در کنـار قـوه قضاییـه اسـت افـزود‪:‬‬ ‫علاوه بر مقابله‪ ،‬پزشـکی قانونی در پیشـگیری از وقوع جرم‬ ‫و یـا کاهش رفتارهـای مجرمانه نیز نقش قابـل توجهی دارد‬ ‫چـرا کـه مـی توانـد بـا اقدامـات خـود و کمـک بـه سـرعت‬ ‫کشـف جـرم‪ ،‬هزینـه ارتـکاب جرائم و نیـز تکرار جـرم را باال‬ ‫ببرد‪.‬‬ ‫وی تشـکیل بانـک اطالعـات هویـت ژنتیک ایـران را یکی از‬ ‫اقدامـات مهم پزشـکی قانونـی در زمینه پیشـگیری از وقوع‬ ‫و تکـرار جـرم در کشـور برشـمرد و گفـت‪ :‬بـا فعالیـت ایـن‬ ‫بانـک ضمن انکه شناسـایی و تشـخیص هویت افراد کشـته‬ ‫شـده در حوادث و سـوانح سـرعت می یابد‪ ،‬با ذخیره سـازی‬ ‫نمونـه ژنتیکـی مجرمـان‪ ،‬از تکـرار جـرم توسـط انـان نیـز‬ ‫جلوگیـری می شـود‪.‬‬ ‫بـه گفتـه معـاون قـوه قضاییـه‪ ،‬بـاال رفتـن هزینـه جـرم بـا‬ ‫کشـف سـریع جرم وشناسـایی و پیگیری سـریع مجرم‪ ،‬این‬ ‫افـراد را از ارتـکاب عمل مجرمانه بازمـی دارد و در این زمینه‬ ‫پزشـکی قانونـی بـا انجـام وظایف معمـول خود‪ ،‬بـدون هیچ‬ ‫اقـدام فوق العـاده ای بسـیار کمـک کننـده و دارای نقـش و‬ ‫جایگاهـی مهم اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر الفـت یـاداور شـد‪ :‬در کنتـرل و کاهـش اسـیب های‬ ‫اجتماعـی نقش پزشـکی قانونـی دقیقا همـراه و در کنار قوه‬ ‫قضاییـه اسـت و هـر جـا نقـش و مسـئولیتی بـرای قـوه در‬ ‫نظـر گرفته شـده اسـت‪ ،‬پزشـکی قانونـی نیز در ان سـهیم‬ ‫اسـت‪ .‬بـه بیـان دیگـر می تـوان گفـت در همه اسـیب های‬ ‫اجتماعـی بـرای کنتـرل و کاهـش جرائـم‪ ،‬اقـدام مشـترک‬ ‫پزشـکی قانونـی و قـوه قضاییـه مـد نظـر اسـت و معاونـت‬ ‫اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم بـه نمایندگـی از قوه‬ ‫قضاییـه تلاش می کنـد بـا در کنار هـم قـراردادن ظرفیت‬ ‫ها و اسـتفاده از امکانات علمی و کارشناسـی پزشـکی قانونی‬ ‫در ایـن جهـت حرکـت کند‪.‬‬ ‫وی دوران تحـول در قـوه قضاییـه کـه ایـت اهلل رییسـی‬ ‫پرچمدار ان هسـتند را فرصتی مناسـب بـرای اجرای برنامه‬ ‫هـای تحولـی در کمتریـن زمـان و توسـعه این همـکاری ها‬ ‫در جهـت کاهـش اسـیب هـای اجتماعی دانسـت‪.‬‬ ‫معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم قـوه قضاییـه‬ ‫در پایـان پیشـنهاد داد‪ :‬کمیته های مشـترک بـرای فعالیت‬ ‫در خصـوص اسـیب هـای اجتماعـی در مرکـز و اسـتان هـا‬ ‫بـا حضور کارشناسـان پزشـکی قانونـی و معاونـت اجتماعی‬ ‫قوه تشـکیل شـود تـا ضمن تبـادل تجربیـات‪ ،‬با تمـام توان‬ ‫در راسـتای کاهش اسـیب هـای اجتماعی و خدمت رسـانی‬ ‫بهتـر به مـردم حرکـت کنیم‪.‬‬ ‫از اطالعـات منحصربـه فرد پزشـکی قانونی بهـره کافی برده‬ ‫نشـده است‬ ‫در ادامـه این جلسـه دکتر عباس مسـجدی رییس سـازمان‬ ‫پزشـکی قانونـی کشـور نیز بـا اسـتقبال از پیشـنهاد معاون‬ ‫اجتماعـی قـوه قضاییـه در خصـوص تشـکیل کمیتـه هـای‬ ‫مشـترک‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬پزشـکی قانونـی ظرفیـت ها و‬ ‫اطالعـات منحصـر به فردی در حوزه اسـیب هـای اجتماعی‬ ‫بـرای تحقیق و پژوهش در اختیار دارد که متاسـفانه تاکنون‬ ‫از ایـن اطالعـات بهره کافی برده نشـده اسـت امـا امیدواریم‬ ‫بـا تشـکیل ایـن کمیته هـا فصل جدیـدی از همـکاری بین‬ ‫کارشناسـان پزشـکی قانونـی و معاونت اجتماعی قـوه اغاز و‬ ‫ایـن اطالعـات مورد اسـتفاده قـرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بسـیاری از جرائـم و اسـیب هـای اجتماعـی‬ ‫نیازمنـد نـگاه پیشـگیرانه اسـت تـا از افزایـش و تکـرار ان‬ ‫جلوگیـری شـود و ایـن همـکاری هـا مـی توانـد بـه کاهش‬ ‫ایـن جرائـم و اسـیب هـا منتهـی شـود‪.‬‬ ‫دکتـر مسـجدی با اشـاره بـه پیشـرفت های علمی پزشـکی‬ ‫قانونـی در سـال هـای بعـد از انقالب و به ویژه در سـال های‬ ‫اخیـر اظهـار داشـت‪ :‬پزشـکی قانونی در مسـیر پیشـرفت و‬ ‫عدالـت در حرکـت اسـت تـا بـه مرزهـای دانش دسـت یابد‬ ‫و بـا توسـعه و پیشـرفت هرچـه بیشـتر مطابـق بـا اخریـن‬ ‫اسـتانداردهای دنیـا در پرونـده های قضایی نظر کارشناسـی‬ ‫دقیـق صـادر کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 13 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪763‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫خبر‬ ‫رییس اداره اجتماعی و مشارکتهای مردمی شهرداری ساری ‪:‬‬ ‫گرمخانه های شهرداری ساری بصورت‬ ‫شبانه روزی امادگی الزم جهت اسکان‬ ‫مددجویان و افراد اسیب پذیر را دارد‬ ‫سید مجتبی حکیم شهردار بابل خبرداد ‪:‬‬ ‫احداث حدود ‪ ۶۰۰۰‬متر شبکه هدایت ابهای‬ ‫سطحی در ‪ ۷‬ماهه اول سال ‪۹۹‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی‬ ‫شـهرداری بابل سـید مجتبی حکیم‬ ‫شـهردار بابل از احداث حـدود ‪۶۰۰۰‬‬ ‫متـر کانـال هدایـت ابهای سـطحی‬ ‫بـا اعتبـاری بالغ ‪ ۶۰‬میلیـارد ریال از‬ ‫ابتـدای سـال تاکنـون خبـر داد‪.‬‬ ‫ایشـان بیـان نمـود کـه در سـال‬ ‫گذشـته نیـز در حـدود ‪ ۸۰۰۰‬متـر‬ ‫کانـال هدایـت ابهـای سـطحی بـا‬ ‫اعتبـاری بالـغ بـر ‪ ۶۰‬میلیـارد ریال‬ ‫در سـطح شـهر بابـل انجـام شـد‪.‬‬ ‫شـهردار بابـل اذعـان داشـت کـه‬ ‫یکـی از دغدغـه هـای شـهرداری‬ ‫بابـل در خصـوص ابگرفتگـی معابر‬ ‫بـوده کـه بـا احـداث کانـال هدایت‬ ‫خرب‬ ‫تقدیر مدیرعامل جمعیت‬ ‫هالل احمر گلستان از‬ ‫شهردار گرگان‬ ‫بـه گـزارش مرکز اطلاع رسـانی روابط عمومـی و امور‬ ‫بیـن الملـل شـهرداری گـرگان‪ ،‬مدیرعامـل جمعیـت‬ ‫هلال احمـر اسـتان گلسـتان با اهـدای لـوح تقدیری‬ ‫از مسـاعی و تعامـل شـهردار گـرگان در زمینـه یـاری‬ ‫رسـاندن بـه جمعیـت هلال احمـر اسـتان در اجـرای‬ ‫برنامـه هـای ایـن سـازمان تقدیـر به عمـل اورد‪.‬‬ ‫طـی نشسـت صمیمانـه ای بـا حضـور فرهـاد میقانـی‬ ‫مدیرعامـل سـازمان‪ ،‬حمیدرضا اقامالیی عضو شـورای‬ ‫اسلامی شـهر گـرگان و عضـو اصلـی شـورای عالـی‬ ‫جمعیـت هلال احمـر کشـور‪ ،‬حجت االسلام مهدوی‬ ‫نماینـده ولی فقیـه در جمعیت هلال احمر و مهندس‬ ‫خاتمـی قائـم مقـام سـازمان‪ ،‬لـوح تقدیـر بـه دکتـر‬ ‫دادبـود شـهردار گـرگان اهدا شـد‪.‬‬ ‫در بخشـی از متـن لـوح تقدیـر امـده اسـت‪« :‬بـدون‬ ‫شـک توفیقـات روز افـزون و رونـد رو به رشـد‪ ،‬مرهون‬ ‫عنایـت الهـی و مسـاعی و کوشـش نیروهـای تالشـگر‬ ‫خادمی اسـت کـه در پویایـی و تحول سـازمانی‪ ،‬انجام‬ ‫وظایـف و ماموریـت هـای محولـه‪ ،‬جز رضـای خداوند‬ ‫متعـال و خدمـت بـه مـردم مقصـود دیگـری ندارند‪.‬‬ ‫اینـک به پـاس همت خالصانه در جهـت همکاری های‬ ‫مشـترک و مسـاعدت بـی دریـغ تان بـا جمعیت هالل‬ ‫احمـر اسـتان در راه خدمت به انسـانها ایـن لوح تقدیر‬ ‫تقدیـم حضورتان مـی گردد‪».‬‬ ‫دکتـر دادبود شـهردار گرگان نیز بـا قدردانی از مدیران‬ ‫جمعیت هالل احمر اسـتان گلسـتان از جمعیت هالل‬ ‫احمـر بـه عنـوان مصـداق بـارز تجلـی نوعدوسـتی و‬ ‫انسـانیت یـاد کرد و اظهار داشـت‪ :‬همـکاری و حمایت‬ ‫از ایـن سـازمان که بر پایه کمک به بشـریت بنا شـده‪،‬‬ ‫وظیفـه ای انسـانی برای شـهروندان‪ ،‬ادارات و سـازمان‬ ‫هـا اسـت و امیدواریـم ایـن تعامـل سـازنده مابیـن‬ ‫شـهرداری گـرگان و این سـازمان ارزشـمند و مفید در‬ ‫اینـده نیـز به خوبـی ادامـه یابد‪.‬‬ ‫دکتـر وحیـد قاسـمی رییس اداره اجتماعی و مشـارکتهای مردمی سـازمان فرهنگـی ‪،‬اجتماعی و‬ ‫ورزشـی شـهرداری مرکز اسـتان از امادگی گرمخانه های شـهرداری سـاری بصورت شـبانه روزی‬ ‫جهـت اسـکان مددجویان و افراد اسـیب پذیـر خبر داد‪.‬‬ ‫گرمخانـه های شـهرداری سـاری بصـورت شـبانه روزی امادگـی الزم جهت اسـکان مددجویان و‬ ‫افراد اسـیب پذیـر را دارد‬ ‫به گزارش روابط عمومی سـازمان فرهنگی ‪،‬اجتماعی و ورزشـی شـهرداری سـاری ‪ ،‬دکتر قاسمی‬ ‫رییـس اداره اجتماعـی و مشـارکتهای مردمـی گفـت ‪ :‬راه انـدازی گرمخانه ها به عنـوان حرکتی‬ ‫ارزشـمند در شـهر سـاری‪ ،‬چند سـالی اسـت کلید خورده و انتظار می رود به مسـیری پر تحرک‬ ‫بـرای توجـه بـه پدیده اجتماعی و اسـیب زای بی خانمانـی و کارتن خوابی تبدیل شـود ‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد ‪ :‬هرچنـد ایـن مراکز نمی توانند پایانی بر مشـکالت و اسـیب های این افراد باشـند‬ ‫امـا حرکتـی انسـانی در جهـت تامین سـرپناه موقت و ارائـه خدمات اولیـه اقامتـی و اجتماعی به‬ ‫شـمار می رود‪.‬‬ ‫قاسـمی بـه خدمـات ارائـه شـده در ایـن مراکز اشـاره کرد و افـزود ‪ :‬گشـت‪ ،‬شناسـایی و پذیرش‬ ‫مددجویـان ‪ ،‬تامیـن مکان اسـتراحت شـبانه ( در صـورت لزوم شـبانه روزی ) ‪،‬اسـتحمام و توزیع‬ ‫لبـاس‪ ،‬وعـده غذایـی شـام و صبحانه‪ ،‬خدمات بهداشـت و مراقبت های سلامت ‪،‬ارجـاع به مراکز‬ ‫اورژانـس در صـورت نیاز و ارائه خدمات مشـاوره و مددکاری از مهمتریـن و ضروری ترین خدمات‬ ‫ارائـه شـده در این مراکز هسـتند ‪.‬‬ ‫رییـس اداره اجتماعـی و مشـارکتهای مردمـی با بیان اینکه حمایت از اقشـار اسـیب پذیر وظیفه‬ ‫انسـانی همـه ماسـت ادامـه داد ‪:‬شـهرداری سـاری با اغاز فصل سـرما در راسـتای تحقق شـعار «‬ ‫سـاری‪ ،‬شـهری بـرای همـه » ایـن مراکز را برای اسـکان افرادی کـه به هر دلیلی بی سـرپناه ‪ ،‬بی‬ ‫خانمـان و در راه مانـده اند در نظر گرفته اسـت ‪.‬‬ ‫وی ضمـن قدردانـی از همکاری شـهروندان ‪،‬افزود‪ :‬همشـهریان سـاروی در صورت مواجـه با افراد‬ ‫بـی سـرپناه مـی تواننـد با شـماره ‪ 137‬تمـاس حاصل نماینـد تا مددکاران شـهرداری در اسـرع‬ ‫وقـت ایـن افـراد را بـه گرمخانـه هـا هدایت کننـد تـا از امکانـات و خدمات ایـن مراکز بهـره مند‬ ‫شوند ‪.‬‬ ‫قاسـمی درخصـوص وضعیت پذیرش و اسـکان مددجویان در گرمخانه ها در شـرایط شـیوع کرونا‬ ‫و لـزوم رعایـت دسـتورالعمل های بهداشـتی و فاصله گذاری اجتماعی اظهارداشـت‪ :‬ایـن مراکز در‬ ‫شـرایط کرونایـی بـا انجام فراینـد ضدعفونی محیـط و اعمال پروتـکل های بهداشـتی مددجویان‬ ‫بـه صـورت ‪ 24‬سـاعته فعـال و امـاده خدمت رسـانی به افـراد کارتن خـواب و بی خانمان هسـتند ‪.‬‬ ‫ابهـای سـطحی در حـال مرتفـع‬ ‫کـردن انهـا میباشـد کـه از جملـه‬ ‫اقدامـات مهـم در ایـن زمینـه را‬ ‫میتـوان بـه مناطقـی همچـون‬ ‫اوشـیب‪ ،‬موزیرج‪،‬کمربنـدی شـرقی‬ ‫و‪ ...‬اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫سـید مجتبی حکیـم شـهردار بابل‬ ‫در پایـان صحبتهـای خـود بیـان‬ ‫نمـود کـه عملیـات احـداث ایـن‬ ‫کانالهـا در سـطح شـهر بـا توجه به‬ ‫اهمیـت موضـوع در چندیـن نقـاط‬ ‫دیگر شـهری در دسـتور کار است و‬ ‫ایـن روند همچـون ماههای گذشـته‬ ‫در جهـت رضایت شـهروندان انجام‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫پیام تبریک روز مجلس محسن کبودفیروزجایی‬ ‫شهردار‪ ،‬جعفرزاده رییس و اعضای شورای اسالمی‬ ‫شهر سرخ رود‬ ‫محسـن کبودفیروزجایی شـهردار‪ ،‬جعفرزاده رییس و‬ ‫اعضای شـورای اسلامی شـهر سـرخ رود طی پیامی‬ ‫با گرامیداشـت سـالروز شـهادت ایت اله مـدرس‪ ،‬روز‬ ‫مجلـس تبریـک گفتنـد‪ .‬در این پیام امده اسـت‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫((مجلـس در راس همـه ی امور اسـت‪ )).‬حضرت امام‬ ‫خمینی(ره)‬ ‫دهـم اذرمـاه سـالروز شـهادت ایـت اهلل سیدحسـن‬ ‫مـدرس بـه نـام نهایـد نامگذاری شـده که بـا برامدن‬ ‫از ملـت بـه نمـاد بی بدیـل مـردم سـاالری دینـی در‬ ‫جامعـه اسلامی بـدل گشـته و بی شـک مهم تریـن‬ ‫رکـن اساسـی دموکراسـی و جامعـه مدنـی و نمـود‬ ‫عینـی تصمیم گیری مـردم در تعیین سرنوشـت خود‬ ‫و مهم تریـن پـل ارتباطـی قانونـی مـردم بـا حکومت‬ ‫اسلامی بـوده و خواهـد بود‪.‬‬ ‫عظمـت و تجلـی حضـور مـردم شـریف در انتخابـات‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی فصـل جدیـدی از‬ ‫خدمتگذاری نظام اسلامی در قـوه مقننه‪ ،‬نویدبخش‬ ‫بـرگ زرینـی در اینـده ی روشـن میهـن اسلامی‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫بازار های محلی عامل ایجاد کسب و کار‬ ‫حمیدرضـا فضـل اهلل نـژاد از محـل برپایـی بـازار هفتگـی‬ ‫دخانیـات و اتحـاد بازدیـد کـرد‬ ‫بازار های محلی عامل ایجاد کسب و کار‬ ‫سرپرسـت سـازمان سـاماندهی مشـاغل شـهری گفـت‪:‬‬ ‫بـا وجـود تمـام مشـکالت و محدودیت هـا و بـا توجـه بـه‬ ‫ظرفیـت مناسـبی کـه در میـان تولیدکننـدگان داخلـی‬ ‫وجـود دارد‪ ،‬در نظـر گرفتـن یک بازار مناسـب بـرای ان ها‬ ‫اهمیـت فراوانـی در تحقـق جهـش تولیـد خواهـد داشـت‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان‪ ،‬حمیدرضـا فضـل‬ ‫اهلل نـژاد اظهـار داشـت‪ :‬بـا وجـود تمـام مشـکالت و‬ ‫محدودیت هـا‪ ،‬خوشـبختانه تولیدکننـدگان ظرفیـت‬ ‫مناسـبی در بخش هـای مختلـف دارنـد کـه در صـورت‬ ‫فعـال کـردن ان هـا می تـوان امیـدوار بـه ایجـاد تغییـر در‬ ‫ایـن بخـش بـود‪.‬‬ ‫سرپرسـت سـازمان ادامـه داد‪ :‬بـا توجـه بـه اینکـه بـرای‬ ‫سـاماندهی دست فروشـان بایـد فضـای مناسـبی در نظـر‬ ‫گرفتـه شـود تـا بـازاری بـا اسـتانداردهای خـاص شـکل‬ ‫بگیـرد‪ ،‬سـازمان سـاماندهی مشـاغل شـهری سـاری‬ ‫در ایـن راسـتا گام برداشـته و در سـال ‪ 98‬بـا همـکاری‬ ‫بخـش خصوصـی فضـای مناسـبی را در منطقـه اتحـاد با‬ ‫هـدف ایجاد سه شـنبه بـازار راه انـدازی کرده اسـت‪ ،‬اکنون‬ ‫بـا هـدف ایجـاد اشـتغال و دسترسـی اسـان شـهروندان‬ ‫و بمنطـور اسـتفاده حداکثـری از ایـن فضـای مناسـب‬ ‫تصمیمـات الزم در تبدیـل ایـن روز بـازار و همچنیـن روز‬ ‫بـازار دخانیـات به بازارچـه دائم اتخاذ شده اسـت‪.‬وی خاطر‬ ‫نشـان کـرد‪ :‬در حـال حاضـر بـا اسـتفاده از ظرفیت هـای‬ ‫داخلـی سـازمان‪ ،‬اقدامـات الزم در اماده سـازی ایـن فضـا‬ ‫را انجام می دهیم‪ ،‬امیــد اسـت در راسـتای شـعار خدمته‬ ‫مـردم بتوانیـم گام هــای موثـری بـرای خدمت رسـانی هر‬ ‫چـه بهتـر بـه شـهروندان سـاروی برداریم‪.‬‬ ‫اینجانبان بدینوسـیله ضمن گرامیداشت یاد و خاطره‬ ‫روحانـی اسـوه و مجاهـد‪ ،‬شـهید ایـت ا… سیدحسـن‬ ‫مـدرس فرا رسـیدن دهـم اذرماه روز مجلس شـورای‬ ‫اسلامی را به نمایندگان مجلس شـورای اسلامی به‬ ‫ویـژه مهندس سـعید فرزانـه نماینده ارزشـمند مردم‬ ‫شـریف شهرسـتانهای نور و محموداباد تبریک عرض‬ ‫نمـوده‪ ،‬امیدواریـم همواره در سـایه رحمـت الهی در‬ ‫مسـیر بالندگی ایران اسلامی و توسـعه پایدار کشـور‬ ‫عزیزمـان در رکاب رهبـری معظـم انقلاب (مـد)‬ ‫توفیقـات روز افزون نصیبتـان گردد‪.‬‬ ‫راه اندازی کارگاه بلوک زنی سازمان ارامستان‬ ‫در راسـتای اسـتفاده از ظرفیـت و تـوان کارکنـان‬ ‫سـازمان ارامسـتان جهت کاهش هزینه های سـازمانی‬ ‫کارگاه بلـوک زنـی راه انـدازی شـد‪.‬‬ ‫راه اندازی کارگاه بلوک زنی سازمان ارامستان‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان مدیریـت‬ ‫ارامسـتانهای شـهرداری سـاری؛‬ ‫بـه دنبـال منشـور رفیـع مقـام معظـم رهبـری مبنـی‬ ‫بـر سـال جهـش تولید و بـا دسـتور حبیـب اهلل زارعی‬ ‫ریاسـت سـازمان ارامسـتان‪ ،‬بـا برنامـه ریـزی اجرایی‬ ‫احـداث واحـد تولیـد بلـوک در ایـن سـازمان فعالیـت‬ ‫خـود را اغـاز بـه کار کـرد‬ ‫در همین راسـتا با توجه به سیاسـت گذاری شـهرداری‬ ‫مرکز اسـتان مبنی بر اسـتفاده از تـوان داخلی و حذف‬ ‫بـرون سـپاری در اجـرای پـروژه هـای عمرانـی ‪ ،‬اغـاز‬ ‫بـکار واحد بلـوک زنی می توانـد با افزایش بهـره وری‪،‬‬ ‫ایـن سـازمان را بـه سـمت خـود کفایـی اجـرای پروژه‬ ‫های همسـطح سـازی سـوق دهد‬ ‫‪.‬گفتنـی اسـت ایـن اقـدام سـازمان بـا کاهـش هزینـه‬ ‫پـروژه هـای هـم سـطح سـازی بـا هـدف سـهولت در‬ ‫تـردد در ارامـگاه هـا اثـری مسـتقیم خواهـد داشـت‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫پنج شنبه ‪ 13 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪763‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫به سامان رساندن تجارت‬ ‫و اقتصاد در گرو راه اندازی‬ ‫سامانه های الکترونیک و‬ ‫هوشمند‬ ‫در شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران انجام شد‪:‬‬ ‫به کارگیری علم داده جهت شناسایی‬ ‫مشترکین دائم از غیر دائم به منظور‬ ‫پیاده سازی برق امید‬ ‫تحقیـق وبررسـی نشـان داد مناسـب تریـن‬ ‫شـیوه بـرای شناسـایی وتفکیـک مشـترکین‬ ‫دایـم از غیـر دایـم پـردازش داده های مصرفی‬ ‫مشـترکین بـا اسـتفاده از توانمنـدی وقابلیـت‬ ‫هـای محققیـن دانشـگاهی و متخصـص علـم‬ ‫داده( ‪ ) Data Science‬اسـت کـه ایـن مهم در‬ ‫برنامـه کاری شـرکت توزیـع نیروی بـرق غرب‬ ‫مازنـدران قـرار گرفت‪.‬‬ ‫مهنـدس کیـوان فـرح زاد مدیرعامـل شـرکت‬ ‫توزیـع نیروی بـرق غرب مازندران بـا اعالم این‬ ‫مطلـب گفـت‪ :‬مهـم تریـن چالش این شـرکت‬ ‫در اجـرای بـرق امید‪ ،‬شناسـایی تعداد پرشـمار‬ ‫و قابـل توجـه مشـترکین فصلـی و غیـر دایـم‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬ازانجاکـه براوردهای کارشناسـی‬ ‫اولیـه حاکـی از غیر دایم بـودن قریب نیمی از‬ ‫مشـترکین خانگی این شـرکت بوده اسـت‪ ،‬از‬ ‫ایـن رو کارگـروه برق امید در شـرکت تشـکیل‬ ‫ومهمتریـن اولویـت ایـن کارگـروه شناسـایی‬ ‫این دسـته از مشـترکین بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪:‬در این راستا در گام اول پیشنهاد‬ ‫شـد بـا اسـتفاده از اطالعـات فردی ثبت شـده‬ ‫در سیسـتم جامـع مشـترکین (کدملـی ‪-‬تلفن‬ ‫همـراه و‪)..‬ایـن تفکیـک صـورت گیـرد کـه بـا‬ ‫توجـه بـه تغییـرات زیـاد در واگذاری انشـعاب‬ ‫وعـدم تغییـر نـام ومشـخصات انشـعاب ‪ ،‬عـدم‬ ‫تفکیـک شـماره همـراه هـای مختلـف وقابـل‬ ‫توجـه بـه نـوع منطقـه در سیسـتم (شـماره‬ ‫هـای اعتباری ایرانسـل وهمـراه اول )دقت این‬ ‫شـیوه پاییـن و غیـر قابـل اعتمـاد بود ‪.‬‬ ‫فـرح زاد افـزود‪ :‬تحقیـق وبررسـی نشـان داد‬ ‫مناسـب ترین شـیوه بـرای شناسـایی وتفکیک‬ ‫مشـترکین دایم از غیـر دایم پـردازش داده ها‬ ‫ی مصرفـی مشـترکین با اسـتفاده از توانمندی‬ ‫وقابلیت های محققین دانشـگاهی و متخصص‬ ‫علـم داده( ‪ ) Data Science‬اسـت‪ .‬علـم داده(‬ ‫‪ ، ) Data Science‬ترکیبـی منحصـر بـه فـردی‬ ‫از اصـول ‪،‬مسـایل‪ ،‬الگوریتم ها وفرایند هاسـت‬ ‫کـه برای اسـتخراج الگوهـای غیر واضـح وقابل‬ ‫اسـتفاده از حجـم بـزرگ داده هـا بـکار گرفته‬ ‫مـی شـوند ‪ .‬ایـن الگوهـا واضح نیسـتند به این‬ ‫معنـا که غالبـا با تحلیل شـهودی کارشناسـان‬ ‫نمـی تـوان انها را یافـت ودرک کرد اما بسـیار‬ ‫کاربـردی هسـتند بـه این معنـا که صرفـا داده‬ ‫هـای پیـش رو را توصیـف نمـی کننـد بلکـه‬ ‫مسـیری بـرای اقـدام عملـی در اختیـار ما می‬ ‫گذارنـد ‪.‬وی گفـت‪ :‬متخصـص علـم داده مـی‬ ‫بایسـت بـه مهـارت هـا و علوم مختلـف مرتبط‬ ‫از جملـه امـار و مهندسـی‪،‬دانش تخصصـی‬ ‫در حـوزه مسـئله‪ ،‬داده کاوی‪،‬یادگیـری‬ ‫ماشـین‪،‬تمییز کاری داده و علـوم کامپیوتـر‬ ‫مسـلط باشـدتا بـا ترکیـب ایـن دانـش هـا و‬ ‫مهـارت هـا بـه هـدف مـورد نظـر دسـت یابد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق غـرب‬ ‫مازنـدران در تکمیـل صحبت هـای خود گفت‪:‬‬ ‫پـس از انجـام بررسـی هـای الزم وارزیابـی‬ ‫محققیـن وتیـم مربوطـه بـا شـاخص هـای‬ ‫مهارتـی مـورد نیـاز ‪ ،‬خوشـبختانه محقـق برتر‬ ‫شناسـایی و بـا همـکاری کارگـروه بـرق امیـد‬ ‫الگوریتـم شناسـایی مشـترکین دایـم از غیـر‬ ‫دایـم بعـد از جلسـات متعـدد وکارشناسـی‬ ‫فـراوان بـا توجـه بـه پیچیدگـی ابعاد مسـئله‪،‬‬ ‫طراحـی شـد ‪.‬‬ ‫در الگوریتـم هوشـمند طراحـی شـده وبـا‬ ‫ترکیـب مهارتهـای فـوق الذکـر اطالعـات‬ ‫مصـرف انـرژی دو سـال اخیـر تعـداد ‪10‬هـزار‬ ‫مشـترک غیر دایـم خانگی و ‪10‬هزار مشـترک‬ ‫دایـم خانگـی کـه صحـت نـوع اقامـت (دایـم‬ ‫بـودن یـا غیـر دایم بـودن ) بـرای این شـرکت‬ ‫محرز بوده اسـت اسـتخراج شـده وبا اسـتفاده‬ ‫از تکنیـک هـا والگوریتـم هـای (شناسـایی‬ ‫مسـئله ‪،‬تمیـز کـردن داده هـا‪ ،‬تحلیـل اماری‪،‬‬ ‫اسـتفاده از ابر کامپیوتر‪ ،‬بـه کارگیری یادگیری‬ ‫عمیـق ‪ deep learning‬جهـت اموزش نمونه ها‬ ‫وتعمیـم برکل مشـترکین )مشـترکین در سـه‬ ‫دسـته دایـم ؛غیـر دایم ومشـکوک بـا احتمال‬ ‫مشـخص شـده طبقـه بنـدی شـدند‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫طبق نتایج اسـتخراج شـده از تعداد ‪529631‬‬ ‫مشـترک خانگی این شـرکت ‪،‬الگوریتم مربوطه‬ ‫بـا دقت ‪ 93‬درصد ‪ 48.82‬درصد مشـترکین را‬ ‫بـه عنـوان مشـترکین دایم شناسـایی کـرده و‬ ‫مابقـی مشـترکین غیر دایم نشـین یـا خالی از‬ ‫سـکنه تشـخیص داده شـده اند ‪.‬‬ ‫الگوریتم هوشـمند بکار گیری شـده مبتنی‬ ‫بـر علـم داده جهـت شناسـایی اگرچه ممکن‬ ‫اسـت بعضـا (حـدود ‪ 7‬درصـد) بـا خطـا همراه‬ ‫باشـد اما بعد از گذشـت زمان وامـوزش مجدد‬ ‫سیسـتم ارتقا خواهد یافت وهمانطورکه پیش‬ ‫از این ذکر شـد در مقایسـه با دیگر شـیوه های‬ ‫شناسـایی از جملـه اطالعـات فـردی ‪ ،‬شـماره‬ ‫هـای ثبت شـده تلفن همراه در سیسـتم جامع‬ ‫واظهارات شـماره برداران یقینا شـیوه مناسـب‬ ‫و قابـل اعتماد تری اسـت ‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انتخاب مهندس کامران داودی به عنوان‬ ‫بسیجی نخبه صنعت برق‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت بـرق منطقه‬ ‫ای مازنـدران و گلسـتان‪ ،‬همـکار بسـیجی‬ ‫مهنـدس کامـران داودی بـا اختراعـی تحـت‬ ‫عنـوان «منبع تغذیه سـوئیچینگ رزونانسـی با‬ ‫بـازده باال مناسـب بـرای تغذیـه دیـود لیزری»‬ ‫به عنـوان مختـرع برتر در سـطح بسـیج توانیر‬ ‫انتخـاب گردیـد‪ .‬اختراع ایشـان ضمـن عنوان‬ ‫اخـذ اختـراع برگزیـده در چندیـن جشـنواره‪،‬‬ ‫گواهـی سـطح ‪ 3‬بنیـاد ملـی نخبـگان را نیـز‬ ‫دارد‪ .‬طـی مراسـمی بـا حضور مهندس حسـین‬ ‫افضلـی مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫مازنـدران و گلسـتان و اعضـای هیئـت مدیـره‬ ‫ایـن شـرکت از ایشـان تقدیـر و تجلیـل بعمل‬ ‫ا مد ‪.‬‬ ‫تربیت دانشمندانی نظیر شهید فخری‬ ‫زاده برای پیشرفت کشور کارساز است‬ ‫ایـت اهلل محمدباقـر محمـدی الئینـی ظ در‬ ‫نشسـت بـا مدیـران دانشـگاه در سـاری بـا‬ ‫تسـلیت شـهادت دکتـر محسـن فخـری زاده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از دسـت دادن چنین دانشـمندانی در بُعد‬ ‫علمی‪ ،‬پژوهشـی و فناوری خسـارت سـنگینی‬ ‫اسـت زیـرا وجـود چنین نخبـگان علمـی برای‬ ‫پیشـرفت و رشـد کشـور قطع ًا بسـیار کارسـاز‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی بـا عنـوان اینکـه بـه برکـت خـون ایـن‬ ‫شـهید صدهـا برابـر خسـارتی کـه دیده ایـم‬ ‫رویش هایـی در زمینه هـای علمـی خواهیـم‬ ‫داشـت‪ ،‬زیرا ملت بـزرگ ایران توانایـی زایش و‬ ‫رویـش جوان هـای متفکـر پیشـران را دارد‪.‬‬ ‫امـام جمعه سـاری تاکیـد کـرد‪ :‬در این راسـتا‬ ‫بایـد ارزش هـای انقالب اسلامی‪ ،‬دفـاع مقدس‬ ‫و دفـاع حـرم را در فکـر و دل نیروهـای خـود‬ ‫بنشـانیم تـا منـش و خلقیـات شـهدای عزیـز‬ ‫و انسـان های وارسـته را در نسـل های جدیـد‬ ‫تقویـت کنیـم‪ ،‬لـذا اگـر کسـی فکـر کـرد‬ ‫مسـئولیتش فقـط علمـی و اموزشـی اسـت و‬ ‫هیچ رسـالت فرهنگـی و تربیتی نـدارد‪ ،‬خیانت‬ ‫کرده اسـت‪.‬‬ ‫نماینـده ولی فقیـه در مازندران بـا عنوان اینکه‬ ‫انتظـار داریـم نهاد مهم دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫در حـوزه مبـارزه با بیمـاری کرونا طـرح و ایده‬ ‫داشـته باشـد و تحقیقات پزشـکی انجـام دهد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬دانشـگاه ازاد اسلامی از حوزه هـای‬ ‫پزشـکی و مراکـز دانش بنیـاد علمـی برخوردار‬ ‫اسـت پس باید دسـتاوردهای خـود را در زمینه‬ ‫شـناخت ایـن ویـروس و دسـتیابی بـه دارو به‬ ‫صـورت مسـتند ارائـه دهد‪ .‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬همچنیـن بایـد در بُعـد امـوزش و‬ ‫پژوهـش ورود جـدی داشـته باشـد تـا وجهـه‬ ‫علمـی خود را بازیابـد و دانشـجو از تحصیل در‬ ‫ایـن دانشـگاه احسـاس افتخار داشـته باشـد‪،‬‬ ‫علاوه برایـن اخلاق‪ ،‬معنویـات و ارزش هـای‬ ‫اسلامی نیـز بایـد در فضـای دانشـگاه تقویت‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫پیام حجت االسالم روحانی نژاد نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن به مناسبت شهادت دانشمند برجسته‬ ‫هسته ای شهید دکتر محسن فخری زاده‬ ‫پیـام حجـت االسلام روحانـی نـژاد نماینـده ولی‬ ‫فقیـه در بنیـاد مسـکن بـه مناسـبت شـهادت‬ ‫دانشـمند برجسـته هسته ای شـهید دکتر محسن‬ ‫فخـری زاده‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫(( مـن المومنین رجـال صدقوا ما عاهـدو اهلل علیه‬ ‫فمنهـم مـن قضـی نحبـه و منهـم مـن ینظـر و ما‬ ‫بدلـوا تبدیال ))‬ ‫شـهادت سـردار سـر افـراز پژوهـش و نـواوری و‬ ‫دانشـمند برجسـته هسته ای شـهید دکتر محسن‬ ‫فخـری زاده که سـالیان عمـر پر برکت خـود را در‬ ‫راه توسـعه دانـش و فنـاوری و خدمـت بـه امنیـت‬ ‫مردمـان سـرزمینش گذراند موجی از انـدوه همراه‬ ‫بـا خشـم از ایـن اقدام تروریسـتی و غیر انسـانی را‬ ‫بـه همراه داشـت‪.‬‬ ‫بی شـک ایـن اقـدام تروریسـتی نه تنهـا خللی در‬ ‫عـزم و اراده فرزنـدان دانشـمند ایرانی بـرای ارتقاء‬ ‫تـوان علمـی ایجـاد نخواهـد کـرد بلکـه موجـب‬ ‫پیشـرفت توانمنـدی و خـود کفائی ایران اسلامی‬ ‫خواهد شـد ‪.‬‬ ‫لـذا این جانب شـهادت دکتر محسـن فخـری زاده‬ ‫رئیـس سـازمان پژوهـش و نـواوری وزارت دفاع را‬ ‫بـه محضـر حضـرت ولی عصر(عـج) و مقـام معظم‬ ‫رهبـری ایـت اهلل العظمـی خامنـه ای(مـد ظلـه‬ ‫العالـی)‪ ،‬جامعـه دانشـمندان هسـته ای ‪ ،‬ملـت‬ ‫شـهید پـرور ایـران اسلامی و خانـواده بزرگـوار‬ ‫ایشـان تبریـک و تسـلیت عـرض نمـوده و اعلام‬ ‫مـی دارد راهـی کـه ملـت ایـران بـرای تثبیـت‬ ‫جایـگاه ممتـاز منطقـه ای و قـرار کرفتـن بـر فراز‬ ‫قلـه هـای علـم و دانش برگزیده اسـت بـا تهدید و‬ ‫تـرور متوقف نگردیده بلکه با شـهادت دانشـمندان‬ ‫متعهـد و دلسـوز شـتاب بیشـتری یافتـه و اتحـاد‬ ‫وانسـجام ملـی را در بیـن اقشـار مختلـف جامعـه‬ ‫رقـم خواهـد زد ‪.‬‬ ‫حسین روحانی نژاد‬ ‫نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن انقالب‬ ‫در گفت گـوی ویـژه خبـری علـی مویـدی‬ ‫خرم ابـادی‪ ،‬رییـس سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق‬ ‫کاال و ارز‪ ،‬اسـتقرار سـامانه های الکترونیکـی و‬ ‫هوشـمند را مـورد بررسـی قـرار داد‪.‬‬ ‫رئیـس سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز‬ ‫رهنمودهـای رهبر معظم انقلاب در خصوص‬ ‫مبـارزه هوشـمندانه را یـاداور شـد و گفـت‪ :‬با‬ ‫دسـتور رهبـر معظـم انقلاب و تاکیـد و ابالغ‬ ‫رییس محترم جمهوری اسـتقرار سـامانه ها در‬ ‫شـمار اولویت هـای مدیـران نظـام قـرار گرفت‪.‬‬ ‫ایشـان در ایـن نشسـت ویـژه گفـت‪ :‬نقـش‬ ‫قاچـاق درعـدم توسـعه یافتگـی یـک نقـش‬ ‫اساسـی اسـت و سـامانه ها می تواننـد بعنـوان‬ ‫یـک شـاهکار‪ ،‬تجـارت و اقتصـاد را به سـامان‬ ‫برسـانند‪.‬‬ ‫وی با تصریح اینکه سـتاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز کانـون تولیـد فکر اسـت؛ سیاسـتگذاری‪،‬‬ ‫برنامه ریـزی‪ ،‬هماهنگـی و نظـارت را از وظایف‬ ‫اصلی این سـتاد برشـمرد‪.‬‬ ‫مویـدی هم چنیـن صحت و سلامت سـتاد را‬ ‫در گـرو نظارت دسـتگاه های نظارتی و گمرک‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬انتظـار داریم تـا انصاف‪،‬‬ ‫تقـوا و مصلحـت نظـام در اولویـت بررسـی و‬ ‫ش واقعـی از جملـه صداوسـیما‬ ‫تنظیـم گـزار ‬ ‫لحاظ شـود‪.‬‬ ‫رییـس سـتاد مبـارزه بـا قاچـاق کاال و ارز بـا‬ ‫اشـاره به اینکه بخشـی از سـرمایه های کشـور‬ ‫برای بسترسـازی و راه اندازی سـامانه ها هزینه‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬زیرسـاخت ها شامل شبکه‪،‬‬ ‫تجهیـزات و نفـرات اموزش دیـده اماده انـد‬ ‫تـا ضمـن هماهنگـی بین تمـام دسـتگاه های‬ ‫ذی ربـط اقـدام نهایـی را انجـام دهیم‪.‬‬ ‫مویـدی تصریـح کـرد‪ :‬سـتاد مبارزه بـا قاچاق‬ ‫کاال و ارز در سـال های گذشـته اقدامات خوبی‬ ‫داشـته البته طبیعی است اشـکاالت و معایبی‬ ‫نیـز وجـود دارد‪ ،‬در مجموع بـرای قضاوت زود‬ ‫اسـت امـا ایـن سـتاد از ظرفیـت و امادگـی‬ ‫خوبـی بـرای انجام امـور برخوردار اسـت‪.‬‬ ‫مویـدی ادامـه داد‪ :‬موانـع‪ ،‬مشـکالت‪ ،‬توجیـه‬ ‫نادرسـت مدیـران دسـتگاه ها و عـدم تمرکـز‬ ‫سـتاد منجـر به تاخیـر در اسـتقرار سـامانه ها‬ ‫شـده اسـت امـا ایـن موضـوع از سـال ‪97‬‬ ‫به صـورت جـدی پیگیـری شـد و از ان پـس‬ ‫مصمـم بـه اجـرای قانـون شـدیم‪.‬‬ ‫وی بـا ابـراز امیدواری به همدلی دسـتگاه های‬ ‫مختلف و هم چنین مطالبه گری از صداوسـیما‬ ‫بـرای رفـع موانع فـرارو گفت‪ :‬یکـی از کارهای‬ ‫سـتاد مبـارزه با قاچـاق کاال و ارز بسترسـازی‬ ‫بـرای پیشـگیری از وقـوع قاچـاق اسـت کـه‬ ‫در ایـن حـوزه اقدامـات خوبـی بـا راه انـدازی‬ ‫سـامانه های مختلـف انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬خوشـبختانه این سـتاد در‬ ‫دولت هـای یازدهـم و دوازدهـم در حوزه هـای‬ ‫مختلف به توفیقات بزرگی دسـت یافته اسـت‬ ‫و مشـخصا تـا یازدهـم بهمن مـاه سـال جاری‬ ‫شـاهد اتفـاق عظیمـی در خصـوص اسـتقرار‬ ‫سـامانه ها و کنتـرل انبارهـا هسـتیم کـه خود‬ ‫گام بزرگـی در تحقـق دولـت الکترونیکـی‬ ‫خواهـد بود‪.‬‬ ‫عرضه پرندگان در بازار‬ ‫فریدونکنار غیرقانونی‬ ‫است‬ ‫مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت مازنـدران‪،‬‬ ‫عرضـه وفـروش پرنـدگان مهاجـر را در بـازار‬ ‫فریدونکنـار غیرقانونـی دانسـت‪.‬‬ ‫حسـینعلی ابراهیمـی بـا اشـاره بـه فعالیـت‬ ‫بـازار فـروش و عرضـه پرنـدگان در فریدونکنار‬ ‫غیرقانونـی اسـت‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬بـرای‬ ‫محدودیـت فعالیـت بـازار تصمیماتـی گرفتـه‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا عنـوان اینکـه بـازار فریدونکنـار کانونی‬ ‫بـرای شـروع بیمـاری انفلوانـزای می توانـد‬ ‫باشـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬عرضـه غیربهداشـتی الشـه‬ ‫پرنـدگان از جملـه مشـکالت بـازار پرنـدگان‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی از مـردم خواسـت تا بـرای حفظ جان خود‬ ‫از خریـد و مصرف گوشـت پرندگان شـکاری و‬ ‫مهاجر خـودداری کند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬شـیوع انفلوانـزای فـوق‬ ‫حـاد پرنـدگان طـی هفتـه جـاری در برخـی‬ ‫زیسـتگاه های پرنـدگان مهاجـر از جملـه‬ ‫فریدونکنـار گـزارش شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫پنج شنبه ‪ 13 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪763‬‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫متن کامل حکم دیوان عدالت اداری و نظر شورای نگهبان درباره اراضی مورد اختالف جهاد کشاورزی و اوقاف‬ ‫پیشـنهاد وزارت جهـاد کشـاورزی در اعلام اینکـه ادعاهـای‬ ‫سـازمان اوقـاف بـر اراضـی و اسـناد‪ ،‬جمـع اوری و هـر جـا که‬ ‫سـند ارائـه نـداد‪ ،‬سـازمان ثبـت‪ ،‬سـند اراضـی را به نـام منابع‬ ‫ملـی صـادر کنـد‪ ،‬خلاف نظـر امامیـن انقالب اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنگار فرهنگـی خبرگزاری تسـنیم‪ ،‬طی ماه های‬ ‫اخیـر سـازمان جنگل ها‪ ،‬مراتـع و ابخیزداری با هـدف در تقابل‬ ‫قـراردادن «وقـف» و «انفـال»‪ ،‬اقدام به طـرح موضوعاتی مبنی‬ ‫بـر انفـال بودن بسـیاری از موقوفـات کرده اند‪ .‬سـازمان اوقاف و‬ ‫امـور خیریـه نیـز پیـرو این موضـوع‪ ،‬رای وحـدت رویـه دیوان‬ ‫عدالـت اداری در خصـوص اختلاف «وقـف» و «انفـال» را در‬ ‫اختیـار خبرگزاری تسـنیم قرار داده اسـت‪.‬‬ ‫رای هیئـت عمومـی دیـوان عدالـت اداری بدیـن شـرح اسـت‪.‬‬ ‫رای شـماره ‪ 781‬هیـات عمومـی دیـوان عدالـت اداری در‬ ‫خصـوص ابطـال مصوبـه سـتاد هماهنگـی مبـارزه بـا مفاسـد‬ ‫اقتصـادی مبنـی بـر اصلاح بنـد ‪ 2‬مصوبـه دومیـن جلسـه‬ ‫کارگـروه زمین خـواری موضـوع نامـه شـماره ‪ 4785‬ـ ‪3/89‬‬ ‫مـورخ ‪ 1389/2/21‬معاون نظارت و هماهنگی در سیاسـت های‬ ‫اقتصـادی حـوزه معـاون اول ریاسـت جمهـوری‪.‬‬ ‫تاریـخ دادنامـه‪1391/10/25 :‬؛ شـماره دادنامـه‪781 :‬؛ کالسـه‬ ‫پرونـده‪682/89 :‬؛ مرجـع رسـیدگی‪ :‬هیـات عمومـی دیـوان‬ ‫عدالـت اداری؛ شـاکی‪ :‬نماینـده ولی فقیه و سرپرسـت سـازمان‬ ‫اوقـاف و امور خیریه؛ موضوع شـکایت و خواسـته‪ :‬ابطال مصوبه‬ ‫سـتاد هماهنگـی مبـارزه با مفاسـد اقتصـادی مبنی بـر اصالح‬ ‫بنـد ‪ 2‬مصوبـه دومیـن جلسـه کارگـروه زمین خـواری موضوع‬ ‫نامـه شـماره ‪4785‬ـ ‪ 3/89‬مـورخ ‪ 1389/2/21‬معاون نظارت و‬ ‫هماهنگـی در سیاسـت های اقتصادی حوزه معاون اول ریاسـت‬ ‫جمهـوری؛ گـردش کار‪ :‬نماینده ولی فقیه و سرپرسـت سـازمان‬ ‫اوقـاف و امـور خیریـه بـه موجب الیحـه شـماره ‪89/446021‬‬ ‫ـ ‪ 1389/9/7‬اعلام کـرده اسـت کـه «بـا عنایـت به مفـاد نامه‬ ‫محرمانـه شـماره ‪4785‬ـ‪ 1389/2/21‬به عنوان اسـتاندار تهران‬ ‫در خصـوص اصالحیـه دومیـن بنـد مصوبـه دومیـن جلسـه‬ ‫کارگـروه زمین خـواری کـه حسـب درخواسـت وزیـر جهـاد‬ ‫کشـاورزی صـورت گرفتـه اسـت به اسـتحضار می رسـاند‪:‬‬ ‫مقدمه‪:‬‬ ‫نهـاد وقـف از سـنت های حسـنه پیامبـر گرامی اسلام حضرت‬ ‫محمـد (ص) و امیـر مومنـان حضرت علی (ع) اسـت کـه افراد‬ ‫نیکـوکار و خیر اندیـش به تاسـی و پیـروی از ان بزرگواران طی‬ ‫قـرون و اعصـار گذشـته امـوال و املاک خـود را وقـف کـرده‬ ‫و منافـع و عوایـد انهـا را در جهـت انجـام امـور عام المنفعـه‬ ‫اختصـاص داده اند‪.‬‬ ‫بـر عقول سـلیم اشـکار اسـت کـه اینگونه افـراد خیـر و معتقد‬ ‫کـه در مقـام ایجـاد صدقـه جاریـه بـر می اینـد‪ ،‬هرگـز مـال یا‬ ‫ملکـی را کـه متعلـق به دیگری اسـت یا شـرعاً بـر ان مالکیت‬ ‫و تصـرف ندارنـد مـورد وقف قرار نـداده و نمی دهنـد‪ ،‬مضافاً که‬ ‫اکثـر وقف نامه هـا و اسـناد اجـاره در سـابق در محضـر علمـای‬ ‫بـزرگ تنظیـم شـده و علمـاء و معتمدیـن ذیـل یـا ظهـر یـا‬ ‫حاشـیه ان هـا را تصدیـق و تسـجیل کرده اند و تعداد بسـیاری‬ ‫خبر‬ ‫است‪.‬‬ ‫حذف ماده ‪ 10‬ایین نامه از طریق هیئت وزیران‬ ‫‪2‬ـ وزارت جهـاد کشـاورزی بـدون هرگونـه حجـت شـرعی‬ ‫و قانونـی به صـورت یـک طرفـه و بـدون موافقـت و دخالـت‬ ‫سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه مـاده ‪ 10‬ایین نامـه را از طریق‬ ‫هیـات وزیـران وقت در تاریـخ ‪ 1374/2/3‬حذف کـرده و باعث‬ ‫بـروز مشـکالت عمـده و ابطال اسـناد هـزاران هکتـار از اراضی‬ ‫موقوفـات عـام در کل کشـور متعلق به اسـتان قـدس رضوی و‬ ‫موقوفـات تحت تصدی سـازمان اوقاف و امـور خیریه و حضرت‬ ‫معصومـه (س) و حضـرت علـی ابن موسـی (ع) واقع در شـیراز‬ ‫(شـاه چـراغ) و غیـره و موجـب سوء اسـتفاده از واگـذاری ایـن‬ ‫قبیـل اراضـی پـس از اخـذ سـند مالکیـت به نـام دولت شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬در حالـی کـه ایـن اراضـی سـالیان متمـادی در تصرف‬ ‫وقـف بـوده و در مـورد ان ها عمل به وقف شـده اسـت و مطابق‬ ‫رای وحـدت رویـه هیـات عمومـی دیـوان عالی کشـور تصرف‬ ‫به عنـوان وقفیـت دلیل وقفیت اسـت و همانگونه که اسـتحضار‬ ‫دارنـد‪ ،‬اراء وحـدت رویـه در حکـم قانون اسـت‪.‬‬ ‫‪3‬ـ بـا پیگیری هـای مسـتمر سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه و‬ ‫اسـتان قـدس رضـوی و سـایر متصدیـان و متولیـان موقوفات‬ ‫عـام‪ ،‬مـاده ‪ 10‬ایین نامـه اجرایـی قانـون ابطـال اسـناد فروش‬ ‫رقبـات‪ ،‬اب و اراضـی موقوفـه‪ ،‬به موجـب تصویب نامه شـماره‬ ‫‪15872/62074‬ـ ‪ 1378/12/21‬هیـات وزیـران بـا تغییراتـی‬ ‫نسـبت بـه مـاده ‪ 10‬قبلـی بـه تصویـب رسـیده و سـازمان‬ ‫جنگل هـا و مراتـع را مکلّـف کـرد کـه بهره بـرداری از ایـن‬ ‫قبیـل اراضـی واقـع در املاک موقوفـه را بـه موقوفـات واگذار‬ ‫کنـد‪ .‬متـن اصالحی مـاده ‪ 10‬مقـرر مـی دارد‪« :‬چنانچـه تمام‬ ‫یـا بخشـی از اراضـی قابـل واگذاری واقـع در حریم روسـتاهای‬ ‫موقوفـه عـام در اجـرای مـاده ‪ 56‬قانون حفاظـت و بهره برداری‬ ‫از جنگل هـا و مراتـع مصوب سـال ‪ 1346‬به عنـوان انفال منابع‬ ‫ملـی اعلام شـده باشـد‪ ،‬بایـد حـق بهره بـرداری از ان توسـط‬ ‫سـازمان جنگل هـا و مراتـع کشـور بـه سـازمان اوقـاف و امـور‬ ‫خیریـه و متولیـان واگـذار شـود»‪ .‬علی رغـم این سـوابق نه تنها‬ ‫سـازمان جنگل هـا و مراتـع بـه ایـن تعهـدات عمل نکـرد بلکه‬ ‫در بعضـی مناطـق مدیریت هـای امور اراضی وابسـته بـه وزارت‬ ‫جهـاد کشـاورزی (هیات هـای هفـت نفـره زمیـن) نیز بـه ادعا‬ ‫و تصـور اینکـه قسـمت هایی از اراضـی وقفـی مـوات باالصالـه‬ ‫اسـت اقـدام به جدا کـردن عرصه های وسـیعی از اراضی مذکور‬ ‫کرده انـد‪ ،‬در صورتـی کـه ایـن اراضـی به صـورت ابـی یـا دیـم‬ ‫مـورد کشـت قـرار می گرفتـه و در ید موقوفـه بوده و مکـررا ً به‬ ‫اشـخاص اجاره داده شـده اسـت و یا به عنوان ملحقات و حریم‬ ‫موقوفـات از علـف چـرا یـا گیاهـان صنعتـی ان ها بهره بـرداری‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫‪4‬ـ توجـه بـه سـوابق مذکور‪ ،‬مشـخص اسـت کـه وزارت جهاد‬ ‫کشـاورزی نه تنهـا اراضـی واقـع در محـدوده موقوفـات و حریم‬ ‫ان هـا را مشـمول مـاده ‪ 56‬قانـون حفاظـت و بهره بـرداری از‬ ‫جنگل هـا ومراتـع مصوب ‪ 1346‬نمی دانسـته بلکه قبـول کرده‬ ‫ً‬ ‫قبلا به عنـوان انفـال‬ ‫ان قسـمت از اراضـی موقوفـات را کـه‬ ‫و منابـع ملـی اعلام شـده بـود بـه سـازمان اوقـاف و متولیـان‬ ‫مسـترد دارد‪ ،‬مضافاً که حسـب قسـمت اخیر تبصـره ‪ 6‬الحاقی‬ ‫بـه قانـون ابطـال (مصـوب ‪ 1380/12/19‬مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی) نیـز حریـم موقوفـات و اراضـی منابـع ملـی واقـع در‬ ‫موقوفـات کـه تـا تاریـخ ‪ 1365/12/16‬احیـاء شـده از شـمول‬ ‫مقـررات قانـون حفاظـت و بهره بـرداری از جنگلهـا و مراتـع‬ ‫مسـتثنی شـناخته شـده اسـت‪ .‬با این سـوابق قانونی‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫وزیـر جهـاد کشـاورزی بـه کارگـروه زمین خـواری در مـورد‬ ‫مطالبـه اسـناد از موقوفـات هیچ گونـه توجیـه شـرعی و قانونی‬ ‫و منطقی نـدارد‪.‬‬ ‫مستندات شرعی‬ ‫در خصـوص اراضـی کـه ادعای مرتـع و موات بودن ان ها شـده‬ ‫و داخـل در پالک هـای وقفـی اسـت از حضـرت امـام خمینـی‬ ‫(ره) و رهبـر معظـم انقلاب اسلامی از سـوی سـازمان اوقـاف‬ ‫و امـور خیریـه‪ ،‬اسـتان قـدس رضـوی‪ ،‬امـور اراضی و سـازمان‬ ‫ً‬ ‫کاملا‬ ‫جنگل هـا و ‪ ...‬اسـتفتائاتی صـورت پذیرفتـه اسـت کـه‬ ‫راه گشاسـت امـا سـازمان جنگل هـا بـا تفسـیر و بهانه هـای‬ ‫از ایـن اسـناد در سـازمان اوقـاف و امور خیریه و اسـتان قدس‬ ‫رضـوی و کتابخانـه ملی و ارشـیوها وجـود دارد‪.‬‬ ‫بـا ایـن مقدمه جای تعجب و تاسـف اسـت که از سـوی وزارت‬ ‫جهـاد کشـاورزی و سـازمان جنگل هـا‪ ،‬مراتـع و ابخیـزداری‬ ‫نسـبت بـه صحـت موقوفـات و اراضـی متصرفـی ان هـا ایجـاد‬ ‫تردیـد می شـود و تاسـف اورتر اینکـه از طریـق کارگـروه‬ ‫زمین خـواری کـه بایسـتی بـا متجاوزیـن بـه اراضـی مقابلـه‬ ‫کنـد‪ ،‬از موقوفـات سـند و دلیـل مطالبـه کننـد و از سـازمان‬ ‫ثبـت اسـناد و املاک بخواهند‪ ،‬سـند موقوفـات را به نـام منابع‬ ‫ملـی تغییـر دهد؛ باید به این پرسـش پاسـخ دهند که مسـئله‬ ‫زمین خـواری کجـا؟ و موضـوع وقـف کجـا؟‬ ‫موقوفـات و منابـع طبیعـی بـا حفـظ مقدمـه فـوق‪ ،‬الزم بـه‬ ‫توضیـح اسـت کـه پیشـنهاد وزارت جهـاد کشـاورزی و ایجـاد‬ ‫شـبهه نسـبت بـه اسـناد و اراضـی موقوفـات ناشـی از القائـات‬ ‫بعضـی از مسـئوالن سـازمان جنگل ها و ‪ ...‬اسـت کـه طی چند‬ ‫سـال گذشـته بـر امحـای اراضـی موقوفـات اصـرار دارنـد و به‬ ‫نامه هـا و اسـتدالل های این سـازمان و موازین شـرعی و قانونی‬ ‫مربـوط بـه وقـف بی اعتنایـی نشـان می دهنـد و حتـی توافق و‬ ‫امضـای وزارت جهـاد کشـاورزی را نادیـده می گیرنـد کـه ذی ً‬ ‫ال‬ ‫بـه بعضـی از ان هـا اشـاره می کند‪.‬‬ ‫‪1‬ـ بعد از پیروزی شـکوهمند انقالب اسلامی ایران و در اجرای‬ ‫فرمـان تاریخـی حضـرت امـام خمینـی (ره) مبنی بر برگشـت‬ ‫رقبـات وقفـی کـه به دسـت حـکام جـور از وقفیت خارج شـده‬ ‫بـود‪ ،‬قانـون ابطال اسـناد فـروش رقبـات‪ ،‬اب و اراضـی موقوفه‬ ‫در سـال ‪ 1363‬بـه تصویـب مجلـس شـورای اسلامی رسـید؛‬ ‫در مقدمـه قانـون قیـد شـده «کلیـه موقوفاتی که بـدون مجوز‬ ‫شـرعی بـه فـروش رسـیده یا بـه صورتـی بـه ملکیـت درامده‬ ‫باشـد بـه وقفیـت خـود برمی گـردد»‪ ،‬بـه موجـب تبصـره ‪5‬‬ ‫ایـن مـاده واحـده‪ ،‬وزارت کشـاورزی و سـازمان اوقـاف موظف‬ ‫بـه تهیـه ایین نامـه اجرایـی قانـون شـده اند‪ .‬ایین نامـه مذکور‬ ‫بـا امضـای وزیر وقـت کشـاورزی و سرپرسـت سـازمان تهیه و‬ ‫در تاریـخ ‪ 1363/9/7‬بـه تصویـب هیـات وزیران رسـید و ماده‬ ‫‪ 10‬ان چنیـن مقـرر می داشـت‪« :‬موقوفاتـی کـه در اجـرای‬ ‫مـاده ‪ 56‬قانـون حفاظـت و بهره بـرداری از جنگل هـا و مراتـع‬ ‫مصـوب شـهریور ‪ 1342‬به عنـوان مرتـع ملـی اعلام شـده از‬ ‫تاریـخ تصویـب قانون ابطال اسـناد فروش رقبـات‪ ،‬اب و اراضی‬ ‫موقوفـه در اختیـار سـازمان اوقـاف و متولیـان مربوطـه قـرار‬ ‫می گیـرد»؛ ایـن مـاده ایین نامـه و توافق نامـه مربـوط بـه ان‬ ‫بیـش از ‪ 10‬سـال بـا روالـی منطقـی اجـرا شـد و هرجـا که در‬ ‫محـدوده اراضـی موقوفات (محـدوده مشـخص در وقف نامه ها و‬ ‫اسـناد مالکیـت و سـوابق مربـوط) زمینـی به عنـوان منابع ملی‬ ‫(مرتـع) تشـخیص داده شـده بود‪ ،‬حتـی اگر از سـوی دولت به‬ ‫غیـر هم واگذار شـده بود بـه وقف برگشـته و تحویل متصدیان‬ ‫موقوفات عام شـده اسـت و دادنامه های شـماره ‪ 75‬و ‪ 74‬مورخ‬ ‫‪ 1365/9/27‬و شـماره ‪ 50‬مـورخ ‪ 1370/5/8‬هیـات عمومـی‬ ‫دیـوان عدالـت اداری مفـاد مـاده ‪ 10‬ایین نامـه را پـس از اخـذ‬ ‫نظریـه فقهـای محتـرم شـورای نگهبـان تاییـد و تنفیـذ کرده‬ ‫واریز مازاد دریافتی به حساب حجاج‬ ‫مازندرانی اعزامی سال ‪98‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی مدیریـت حـج وزیـارت اسـتان مازنـدران‪ ،‬پیامک هایـی در‬ ‫ارتبـاط بـا مـازاد دریافتی به دسـت حجاج مازندرانی اعزامی سـال ‪98‬رسـیده که در این‬ ‫زمینـه سـواالت بـرای حجاج به وجـود امده که در تشـریح این موضوع عباس اسـمعیلی‬ ‫مدیـر حـج و زیـارت مازنـدران اظهـار کـرد‪ :‬با توجه بـه اتمام حسابرسـی مالـی عملیات‬ ‫حـج تمتـع سـال ‪ ،۹۸‬مـازاد دریافتی براسـاس مصوبـات کمیتـه نرخ گذاری‪ ،‬به حسـاب‬ ‫حجـاج مازندرانـی در حال واریز اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا توجـه به اینکه حسابرسـی مالی عملیات حج تمتع سـال ‪ ۹۸‬قطعی شـده‪،‬‬ ‫مبلغ مازاد به حسـاب حجـاج برمی گرداننده می شـود‪.‬‬ ‫مدیـر حـج و زیـارت مازنـدران اضافه کـرد‪ :‬البته این مبالـغ از یک میلیـون و ‪ ۲۰۰‬هزار تا‬ ‫یـک میلیـون و ‪ ۶۰۰‬هـزار ریـال متغیر اسـت کـه دلیل تفـاوت قیمت ها به تناسـب گروه‬ ‫قیمتی کاروان هـا خواهد بود‪.‬‬ ‫ایـن مسـوول بـا بیان اینکـه این مبالغ از پنجـم اذر ماه امسـال در حال واریز به حسـاب‬ ‫حجـاج مازندرانـی اسـت‪ ،‬تصریح کـرد‪۴ :‬هـزار و ‪ ۲۳۵‬حاجـی مازندرانی در سـال ‪ ۹۸‬به‬ ‫سـفر معنـوی حج تمتع مشـرف شـدند کـه این مبالغ براسـاس گـروه قیمتـی کاروان ها‬ ‫بـه حساب شـان واریز خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسـمعیلی بـا اعلام اینکـه ‪۶۵‬هـزار و ‪ ۹۵۳‬حاجـی مازندرانـی نیـز در نوبت تشـرف قرار‬ ‫دارنـد کـه سـند دارنـد ودربانـک ملـی ثبت نـام کردنـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬افـرادی کـه قصد‬ ‫خریـد و یـا فـروش سـندهای حـج را دارنـد توصیـه ما بـه این افـراد این اسـت که حتما‬ ‫بـا مراجعـه بـه دفاتـر زیارتـی حج نسـبت بـه ثبت نـام در سـامانه تشـرف اقـدام کنند تا‬ ‫گرفتـار افراد سـودجو و دالل نشـوند‪.‬‬ ‫مختلـف از برگشـت اراضـی بـه وقـف جلوگیـری یـا بـه خروج‬ ‫ان هـا از وقـف اقدام می کند که تعدادی از اسـتفتائات به شـرح‬ ‫ذیل اسـت‪.‬‬ ‫الف ـ پاسخ فتاوی حضرت امام خمینی (ره)‪:‬‬ ‫‪ -1‬اگـر در متـن وقف نامـه قریـه وقـف شـده‪ ،‬حریـم جـزء ان‬ ‫اسـت و بـه عنـوان وقفیـت باقـی اسـت‪2 .‬ـ موقوفـات بایـد به‬ ‫حـال وقفیـت باقـی و عمـل بـه وقـف شـود‪3 .‬ـ اراضـی مذکور‬ ‫(اراضـی مـورد تعلیـف مجـاور اراضـی بوته هـای گیـاه بیابانی)‬ ‫تابـع اراضـی موقوفات اسـت هر چند کـه موات اسـت و احیای‬ ‫ان جایـز نیسـت‪4 .‬ـ اینهـا (اراضـی شـن و ماسـه ای و خـاک‬ ‫رسـی در بیـن رقبـات موقوفـه) انفـال نیسـتند و موقوفه انـد‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ وقـف از وقفیـت خـارج نمی شـود و تصـرف در ان منـوط‬ ‫بـه اجـازه متولـی شـرعی بـا مراعـات مصلحـت وقف اسـت‪6 .‬‬ ‫ـ حضـرت امـام خمینـی (ره) در کتـاب الوقف التحریر الوسـیله‬ ‫ذیـل مسـائل ‪ 92‬و ‪ 94‬شـیاع مفیـد علـم‪ ،‬بینـه شـرعی‪ ،‬اقـرار‬ ‫متصـرف و عمـل بـه وقـف را مثبـت وقفیـت می دانند کـه این‬ ‫نظریـه جامـع فقهـی حتـی در صـورت نبـودن وقف نامـه مورد‬ ‫اسـتفاده و اسـتناد است‪.‬‬ ‫هلل خامنه ای‪:‬‬ ‫ب ـ پاسخ فتاوی از حضرت ایت ا ‬ ‫‪1‬ـ عـدم صحـت وقـف جنگل هـا و مراتـع طبیعـی و هـر انچه‬ ‫کـه از انفـال و امـوال عمومـی اسـت بـه مالحظه ایـن که ملک‬ ‫اختصاصـی شـخص خاصی نیسـت‪ ،‬منافات با تبعیـت حریم از‬ ‫ذی الحریـم نـدارد‪ ،‬بلکـه جنـگل و مرتـع و اراضی مـوات اصلی‬ ‫واقـع در کنـار رقبـات موقوفـه هـر مقـدار از انکـه عرفـاً حریم‬ ‫مـورد نیـاز در اسـتفاده از رقبـه موقوفـه محسـوب باشـد‪ ،‬تابع‬ ‫رقبـه موقوفـه در احکام و اثار شـرعی وقف اسـت و کسـی حق‬ ‫جـدا کـردن حریـم در ایـن بـاره از ذی الحریـم و یـا تملـک و‬ ‫نقـل و انتقـال ملکـی ان را نـدارد و هـر انچـه که سـابقه عمل‬ ‫وقـف دارد محکـوم بـه صحت وقفیت ان اسـت مگـر خالف ان‬ ‫ثابت شـود‪.‬‬ ‫‪2‬ـ هـر مقدار از مراتـع و اراضی جنگلی واقع در کنار و مجاورت‬ ‫اراضـی موقوفـه کـه جزء حریم امالک موقوفه محسـوب باشـد‪،‬‬ ‫تابـع موقوفه اسـت و حکـم انفال و اموال عمومـی بر ان مترتب‬ ‫نیسـت و میـزان در محسـوب شـدن به عنـوان حریـم ملـک‪،‬‬ ‫عـرف محـل و نظر خبـرگان این امر اسـت‪.‬‬ ‫‪3‬ـ هـر انچـه از اراضـی واقـع در محـدوده قریـه موقوفـه کـه‬ ‫عنـوان خـاص قریه موقوفه شـامل ان می شـود‪ ،‬شـرعاً محکوم‬ ‫بـه وقفیـت اسـت حتـی اگـر بعـد از عمـل بـه وقف نسـبت به‬ ‫ان پـس از سـالیانی به صـورت بایـر یـا مـوات درامده باشـد باز‬ ‫هـم از وقفیـت خـارج نمی شـود و بایـد کمـاکان نسـبت به ان‬ ‫بـه وقـف عمـل شـود و قابل جدا کـردن از وقف و اسـتمالک یا‬ ‫الحـاق بـه اراضـی منابع طبیعی نیسـت واحـکام و اثـار انفال و‬ ‫امـوال عمومـی بـر ان مترتب نمی شـود‪.‬‬ ‫‪4‬ـ موقوفاتـی کـه از قدیم االیـام تـا زمـان حاضـر بـه ان عمـل‬ ‫می شـود و شـهرت بـه وقفیـت دارد نیازی به سـند کتبی ندارد‬ ‫و محکـوم بـه وقفیـت اسـت و تصـرف در ان بـدون اذن متولی‬ ‫شـرعی و صلاح وقـف حکم تصـرف در غصـب دارد‪.‬‬ ‫بـا توجـه به مراتـب و به خصوص وجـود فتاوای معتبـر از رهبر‬ ‫کبیـر انقلاب حضرت امام خمینـی (ره) و رهبـر معظم انقالب‬ ‫اسلامی کـه کـرارا ً بـر بقـای املاک وقفـی بـه وقفیـت (ولـو‬ ‫بـا ادعـای مرتـع یـا مـوات بـودن ان هـا) تاییـد فرموده انـد‪ ،‬به‬ ‫نظـر می رسـد پیشـنهاد وزارت جهـاد کشـاورزی و اقدام سـتاد‬ ‫هماهنگـی مبـارزه با مفاسـد اقتصادی در اعلام اینکه ادعاهای‬ ‫سـازمان اوقـاف بـر اراضـی و اسـناد ان هـا جمـع اوری و هر جا‬ ‫کـه سـند ارائـه نـداد و صرفاً ادعا داشـت‪ ،‬سـازمان ثبت اسـناد‬ ‫و املاک سـند ان را طبـق مقـررات قانونـی به نـام منابع ملی‬ ‫صـادر کنـد‪ ،‬بـر خلاف فتـاوی مذکـور و مغایـر بـا قاعـده یـد‬ ‫و اصـل اسـتصحاب و اصالهالصحـه اسـت و اراضـی موقوفـات را‬ ‫نمی تـوان به عنـوان مرتـع و منابـع ملـی و مـوات از یـد متولی‬ ‫شـرعی خـارج کرد و اسـناد ان را تغییـر داد‪.‬‬ ‫در مـورد اسـناد راجـع بـه وقـف الزم بـه یـاداوری اسـت کـه‬ ‫حتـی در موقوفاتـی کـه بـه علـل مختلـف و در طـول زمـان‪،‬‬ ‫اصـل وقف نامـه از دسترسـی متولی یا واقف خارج شـده باشـد‪،‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫رئیس سازمان حج و زیارت شهادت‬ ‫شهید محسن فخری زاده را تسلیت گفت‬ ‫رئیـس سـازمان حـج و زیـارت در پیامـی‬ ‫شـهادت شـهید محسـن فخـری زاده‬ ‫دانشـمند مجاهـد و رئیـس فقید سـازمان‬ ‫پژوهش و نواوری وزارت دفاع و پشـتیبانی‬ ‫نیروهـای مسـلح را تسـلیت گفـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان حج‬ ‫و زیارت‪،‬علـی رضـا رشـیدیان در ایـن‬ ‫پیـام تصریـح کـرد ‪ :‬شـهید فخـری زاده‬ ‫دانشـمندی بـا روحیـه بسـیجی نـاب بود‬ ‫کـه عمر خـود را در راه خدمـت به مردم و‬ ‫کشـورش نهاد و دشـمنان بدانند که راه او‬ ‫و مسـیر توسـعه ایران اسلامی با قدرت و‬ ‫قـوت تـداوم مـی یابد‪.‬‬ ‫متـن کامـل ایـن پیـام به شـرح ذیـل می‬ ‫باشد‪:‬‬ ‫«و ال تهنـوا و ال تخرنـوا و انتـم االعلون ان‬ ‫موازیـن شـرعی و شـیاع محلی و اقـرار متصرف و سـیره جاریه‬ ‫عمـل بـه وقـف‪ ،‬حاکـم بـر موضـوع اسـت و بـه علاوه دالیـل‬ ‫و مـدارک متعـدد دیگـر از جملـه اجاره نامـه‪ ،‬سـابقه ثبتـی‪،‬‬ ‫پرونده هـا و سـوابق اوقافی در وقفیت اینگونه رقبات و اسـتمرار‬ ‫ان شـبهه و تردیـدی باقـی نمی گـذارد‪.‬‬ ‫بـا عنایـت بـه مجمـوع مراتب و اینکـه در شـورای حفظ حقوق‬ ‫بیت المـال نیز تاکید شـده با متجاوزیـن و متصرفین غیرقانونی‬ ‫موقوفـات نیـز مانند سـایر اراضی ملـی و دولتی برخـورد قاطع‬ ‫صـورت گیـرد و بـا توجـه به اینکه شـائبه مفاسـد اقتصـادی و‬ ‫زمین خـواری و مقایسـه مفسـدین و زمین خـواران بـا موقوفات‬ ‫و واقفیـن و متولیـان انهـا موضوعـاً منتفـی و قیـاس مع الفارق‬ ‫اسـت و مطالبه اسـناد از ادارات اوقاف و متولیان و تبدیل ان ها‬ ‫هیچ گونـه توجیـه شـرعی و قانونی نـدارد‪ .‬بنابراین خواهشـمند‬ ‫اسـت دسـتور فرمایید بـا عنایت بـه مطالب پیش گفتـه ابطال‬ ‫اصالحیـه بنـد ‪ 2‬مصوبـه دومین جلسـه کارگـروه زمین خواری‬ ‫حسـب پیشـنهاد وزیر کشـاورزی مورد استدعاسـت و از نتیجه‬ ‫این سـازمان را مطلـع کنید‪».‬‬ ‫متن مورد اعتراض به قرار زیر است‪:‬‬ ‫«جنـاب اقـای دکتـر تمـدن‪ ،‬اسـتاندار محتـرم تهـران سلام‬ ‫علیکـم‪ ،‬احتراماً‪ ،‬حسـب درخواسـت وزیـر جهاد کشـاورزی در‬ ‫پنجـاه و چهارمیـن جلسـه سـتاد هماهنگـی مبارزه با مفاسـد‬ ‫اقتصـادی و بررسـی های دبیرخانـه سـتاد‪ ،‬دومیـن بنـد مصوبه‬ ‫دومیـن جلسـه کارگـروه زمین خـواری (موضوع ابالغیه شـماره‬ ‫‪32562‬ـ ‪/88‬م ـ‪ )1388/10/27‬بـه شـرح زیـر اصلاح می گـردد‪.‬‬ ‫وزارت جهـاد کشـاورزی‪ :‬همـه ادعاهـای سـازمان اوقـاف بـر‬ ‫اراضـی و اسـناد ان هـا را جمـع اوری کنـد‪ .‬هـر جـا سـند ارائه‬ ‫نـداد و صرفـاً ادعـا داشـت‪ ،‬سـازمان ثبـت سـند ان را طبـق‬ ‫مقـررات قانونـی بـه نـام منابـع ملـی صـادر کنـد‪.‬‬ ‫پیشـنهادات و برنامه هایـش بـرای مدیریـت و اسـتفاده بهینـه‬ ‫از اراضـی را ارائـه کنـد‪ .‬معـاون نظـارت و هماهنگـی در‬ ‫سیاسـت های اقتصـادی ـ علـی اقامحمـدی ـ علی رغـم مکاتبه‬ ‫بـا دفتـر امـور حقوقـی دولـت و پیگیـری موضـوع تـا زمـان‬ ‫رسـیدگی در هیـات عمومـی الیحـه دفاعیـه واصـل نشـده‬ ‫اسـت‪ .‬قائـم مقـام دبیر شـورای نگهبان بـه موجب نامه شـماره‬ ‫‪90/30/42128‬ـ‪ 1390/2/10‬اعلام کـرده اسـت که‪« :‬موضوع‬ ‫بنـد ‪ 2‬اصالحـی مصوبـه دومین جلسـه کارگـروه زمین خواری‬ ‫موضـوع نامـه شـماره ‪4785‬ـ‪ 1389/2/21‬معـاون نظـارت و‬ ‫هماهنگـی در سیاسـت های اقتصـادی (حـوزه معـاون اول‬ ‫ریاسـت جمهوی)‪ ،‬در جلسـه مورخ ‪ 1390/1/31‬فقهای معظم‬ ‫شـورای نگهبـان مـورد بحـث و بررسـی قـرار گرفـت کـه نظـر‬ ‫فقهـای معظـم بـه شـرح ذیـل اعلام می شـود‪:‬‬ ‫اطلاق مصوبـه شـامل مـواردی می شـود کـه حجت شـرعی از‬ ‫قبیـل ید‪ ،‬شـیاع‪ ،‬تصـرف بالمعـارض‪ ،‬بینه و‪ ...‬بر وقفیت باشـد‪،‬‬ ‫خلاف موازیـن شـرع شـناخته شـد‪ ».‬هیـات عمومـی دیـوان‬ ‫عدالـت اداری در تاریـخ یاد شـده با حضور روسـا‪ ،‬مستشـاران و‬ ‫دادرسـان شـعب دیوان تشـکیل شـد‪ .‬پس از بحث و بررسی‪ ،‬با‬ ‫اکثریـت اراء بـه شـرح اینـده به صـدور رای مبـادرت می کند‪.‬‬ ‫رای هیـات عمومـی نظـر بـه این کـه در ماده ‪ 41‬قانـون دیوان‬ ‫عدالـت اداری مصـوب سـال ‪ 1385‬مقرر شـده اسـت کـه‪« :‬در‬ ‫صورتـی کـه مصوبـه به لحـاظ مغایرت بـا موازین شـرعی برای‬ ‫رسـیدگی مطـرح باشـد‪ ،‬موضـوع جهـت اظهارنظـر به شـورای‬ ‫نگهبـان ارسـال می شـود‪ .‬نظـر فقهـای شـورای نگهبـان بـرای‬ ‫هیـات عمومـی‪ ،‬الزم االتبـاع اسـت‪ ».‬و قائـم مقام دبیر شـورای‬ ‫نگهبـان به موجـب نامـه شـماره ‪90/30/42128‬ـ‪1390/2/10‬‬ ‫نظـر فقهای شـورای نگهبـان را به این شـرح اعالم کرده اسـت‬ ‫کـه‪« :‬اطالق مصوبه شـامل مواردی می شـود که حجت شـرعی‬ ‫از قبیـل یـد‪ ،‬شـیاع‪ ،‬تصـرف بالمعـارض‪ ،‬بینـه و‪ ...‬بـر وقفیـت‬ ‫باشـد‪ ،‬خالف موازین شـرع شـناخته شـد‪ ».‬بنابراین مستند به‬ ‫مـاده قانونـی صدرالذکـر و در اجـرای بند یک مـاده ‪ 19‬و مواد‬ ‫‪ 20‬و ‪ 42‬قانـون دیـوان عدالـت اداری حکـم بـه ابطـال اطلاق‬ ‫مصوبـه مـورد اعتـراض در حـدی کـه فقهـای شـورای نگهبان‬ ‫اعلام کرده انـد از تاریـخ تصویـب صـادر و اعالم می شـود‪.‬‬ ‫کنتـم مومنین»‬ ‫شـهادت شایسـته مـردان خداسـت و‬ ‫اینبـار محسـن فخـری زاده دانشـمندی‬ ‫مجاهـد ‪،‬مـردی از تبـار عالمـان این خاک‬ ‫پرگهـر بـه کیـن نامردمان تاریـخ به فیض‬ ‫شـهادت نائل شـد‪.‬‬ ‫مـردی کـه بـا روحیـه بسـیجی نـاب‪،‬‬ ‫عمـر خـود را در راه خدمـت بـه مـردم و‬ ‫کشـورش نهـاد او کـه تـرورش اگـر چـه‬ ‫ضایعـه ای بـرای این ملت و کشـور اسـت‬ ‫امـا دشـمنان این خاک و سـرزمین بدانند‬ ‫کـه این سـرزمین مملو از تربیـت یافتگان‬ ‫مکتب حسـینی اسـت کـه عـزت و اقتدار‬ ‫مـام میهـن و ملـت و نظـام خـود را در‬ ‫سـایه ایمـان ‪ ،‬اراده و توانمندی های خود‬ ‫تفسـیر کـرده و بـه رخ جهانیـان کشـیده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫اینـک خـون ایـن شـهید همچون سـردار‬ ‫دلهـا حـاج قاسـم سـلیمانی جلـوه ای از‬ ‫اتحـاد‪ ،‬انسـجام و یکپارچگـی ایـن ملـت‬ ‫خواهـد بـود کـه راه ایـن شـهید و مسـیر‬ ‫پیشـرفت علمـی و توسـعه جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران را در ابعـاد مختلـف تداوم‬ ‫مـی بخشـد ‪.‬‬ ‫شـهادت ایـن دانشـمند مجاهـد را بـه‬ ‫محضـر رهبـر معظـم انقالب ‪،‬ملـت بزرگ‬ ‫ایـران ‪ ،‬جامعـه علمـی کشـور و خانـواده‬ ‫گرانقـدر ایـن شـهید عزیـز تسـلیت مـی‬ ‫گویـم و از خداونـد متعال بـرای انان صبر‬ ‫و بـرای ایـن شـهید عزیـز علـو درجـات‬ ‫مسـالت دارم ‪.‬‬ ‫مدیر کل ورزش و جوانان مازندران ‪:‬‬ ‫تا پایان سال‪ 10 ،‬پروژه ورزشی در‬ ‫مازندران به بهره برداری می رسد‬ ‫دکتـر حسـن رنگـرز بـا تشـریح وضعیت‬ ‫ورزش مازنـدران افـزود؛ در صورت تامین‬ ‫اعتبـار تـا پایان سـال ‪ 10‬پروژه ورزشـی‬ ‫در اسـتان بـه بهره بـرداری می رسـد‪...‬‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطلاع رسـانی وزارت‬ ‫ورزش و جوانـان و بـه نقـل از روابـط‬ ‫عمومـی اداره کل ورزش و جوانـان‪،‬‬ ‫دکتـر حسـن رنگـرز بـا اشـاره باینکـه‬ ‫ورزش مازنـدران حرکـت شـتابان خود را‬ ‫همـواره حفـظ کـرده اظهـار داشـت ‪ :‬در‬ ‫حـوزه زیرسـاخت و بـا توجـه به شـرایط‬ ‫اقتصـادی و تحریم هـا و محدودیت های‬ ‫کرونایـی کـه هـم برای بخـش خصوصی‬ ‫و هـم دولتـی مشـکالتی را ایجـاد کـرد‪،‬‬ ‫در سـال جـاری‪ ،‬چهـار پـروژه ورزشـی‬ ‫بـه بهـره بـرداری رسـید و در صـورت‬ ‫تامیـن اعتبـار ‪ 10‬پـروژه تـا پایان سـال‬ ‫نیـز در اسـتان مازندران به بهـره برداری‬ ‫خواهد رسـید‪ .‬مدیـرکل ورزش و جوانان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬بـا اشـاره بـه نقـش تعییـن‬ ‫کننـده حـوزه ورزش قهرمانـی مازندران‬ ‫در کسـب مـدال هـا و عناویـن ورزشـی‬ ‫کشـور افـزود ؛ برنامـه های بسـیار خوبی‬ ‫جهـت حمایـت از ورزشـکاران دارای‬ ‫شـانس حضـور در رقابـت هـای المپیک‬ ‫و پارالمپیـک تدوین گردیـده که در حال‬ ‫اجـرا شـدن اسـت ‪ .‬رنگرز توسـعه ورزش‬ ‫روسـتا‪ ،‬ورزش همگانـی و ورزش بانـوان‬ ‫را از برنامـه هـای مهـم دسـتگاه ورزش‬ ‫و جوانـان دانسـت و تاکیـد کـرد ؛ تجهیز‬ ‫خانـه هـای روسـتایی و امـوزش مربیان‬ ‫روسـتایی در بسـتر وبینـار و فضـای‬ ‫مجازی در ایـام محدودیت های کرونایی‬ ‫و بـرای تحقـق شـعار « هـر روسـتا یـک‬ ‫مربـی همگانی » بـا قدرت ادامـه خواهد‬ ‫یافـت ‪ .‬وی تحـرک و فعالیـت کـم نظیر‬ ‫تشـکل های مردم نهاد جوانـان مازندران‬ ‫را مـورد اشـاره قـرار داد و گفـت حـدود‬ ‫‪ 130‬سـمن جوانـان در اسـتان فعـال‬ ‫هسـتند کـه معتقـدم در زمینه نـواوری‪،‬‬ ‫فعالیـت های اجتماعی‪ ،‬حساسـیت های‬ ‫زیسـت محیطی‪ ،‬مواجه با بحـران ها و‪....‬‬ ‫بـه بلـوغ قابل قبولی رسـیده انـد و امروز‬ ‫همـه ی ما مسـئوالن بایـد از این حرکت‬ ‫خروشـان جوانـان در گام دوم انقلاب‬ ‫حمایـت کنیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫برخوردرای ‪ 750‬خانوار ساکن در ‪ 6‬روستای شرق‬ ‫مازندران از خدمات و سرویس های نوین ارتباطی‬ ‫طی ماه های اخیر و در‬ ‫پی تصمیمات ستاد ملی‬ ‫مبارزه با کرونا برای مهار‬ ‫این ویروس‪ ،‬مدارس‪،‬‬ ‫دانشگاه ها و برخی از‬ ‫مشاغل تعطیل شد و در‬ ‫این مدت فعالیت این‬ ‫مراکز از طریق فضای‬ ‫مجازی انجام می شود‬ ‫که این موضوع ضرورت‬ ‫وجود زیرساخت های‬ ‫باکیفیت به منظور‬ ‫پایداری شبکه را بیش از‬ ‫گذشته نمایان کرد‪.‬‬ ‫بـا نصـب و راه انـدازی یـک سـایت‬ ‫تلفـن همـراه ‪ 6‬روسـتای شـرق‬ ‫مازنـدران از خدمـات و سـرویس‬ ‫هـای نویـن ارتباطـی برخـوردار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره‬ ‫کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات‪،‬‬ ‫مرتضی کبیـری مدیـرکل ارتباطات‬ ‫و فنـاوری اطالعـات اسـتان در‬ ‫نشسـت کنتـرل پوشـش ارتباطـی‬ ‫اسـتان بـا اشـاره بـه شـرایط فعلـی‬ ‫کشـور و شـیوع ویروس کرونا گفت‪:‬‬ ‫رشـد ارتباطات و توسـعه زیرساخت‬ ‫های ایـن بخش از مهمتریـن برنامه‬ ‫هـای وزارت ارتباطـات و فنـاوری‬ ‫اطالعـات در توسـعه کشـور اسـت‬ ‫و اقدامـات موثـری در ایـن زمینـه‬ ‫بویـژه در مناطـق کمتـر برخـوردار‬ ‫و محـروم بـا هـدف کاهـش شـکاف‬ ‫دیجیتـال انجـام شـد کـه نتیجـه‬ ‫ان افزایـش سـطح دسترسـی بـه‬ ‫اینترنـت پرسـرعت و خدمـات و‬ ‫سـرویس هـای نویـن ارتباطـی‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬طـی مـاه هـای اخیـر و‬ ‫خبر‬ ‫فرهـاد دلـق پـوش روز سـه شـنبه در گفـت و گو با‬ ‫خبرنـگار ایرنـا افـزود‪ :‬طـی هشـت مـاه گذشـته در‬ ‫مجمـوع ‪ ۶۳۷‬هـزار و ‪ ۵۵۸‬تـن کاال بـه ارزش‪۳۹۴‬‬ ‫میلیـون دالر از گیلان صـادر شـد کـه ایـن میـزان‬ ‫نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته بـه لحـاظ‬ ‫وزنـی ‪ ۳۶‬درصـد و ارزش دالری ‪ ۵۱‬درصـد افزایش‬ ‫را نشـان می دهـد‪.‬وی عمـده کاالهـای صادرشـده از‬ ‫اسـتان را شـامل محصـوالت نباتی‪ ،‬معدنـی‪ ،‬صنایع‬ ‫غذایـی‪ ،‬نسـاجی و تولیـدات پالسـتیکی عنـوان و‬ ‫در پـی تصمیمات سـتاد ملی مبارزه‬ ‫بـا کرونـا بـرای مهـار ایـن ویـروس‪،‬‬ ‫مـدارس‪ ،‬دانشـگاه ها و برخـی از‬ ‫مشـاغل تعطیل شـد و در این مدت‬ ‫فعالیـت این مراکـز از طریق فضای‬ ‫مجـازی انجـام مـی شـود کـه ایـن‬ ‫موضـوع ضـرورت وجود زیرسـاخت‬ ‫هـای باکیفیـت بـه منظـور پایداری‬ ‫شـبکه را بیـش از گذشـته نمایـان‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫کبیـری افـزود‪ :‬بـه منظـور برقراری‬ ‫عدالـت ارتباطـی در مناطـق‬ ‫روسـتایی اسـتان بـا راه انـدازی‬ ‫یـک سـایت جدیـد تلفن همـراه در‬ ‫روسـتای گرنـام از توابع شهرسـتان‬ ‫بهشـهر‪ 5 ،‬روسـتای پجت‪ ،‬بندسـر‪،‬‬ ‫متکازیـن‪ ،‬بیشـه بنـه و کیاسـر نیـز‬ ‫از خدمـات باکیفیـت ارتباطـی و‬ ‫سـرویس اینترنـت برخـوردار شـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد بـا راه انـدازی این‬ ‫سـایت ‪ 750‬خانـوار سـاکن در ایـن‬ ‫مناطـق از سـرویس هـا و خدمـات‬ ‫نسـل چهـارم تلفـن همـراه بـر‬ ‫خـوردار شـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پلیس مازندران زیرگرفتن ‪ ۲‬مامور پلیس‬ ‫توسط راننده متخلف را تایید کرد‬ ‫رئیـس راهنمایـی و رانندگـی مازندران گفت‬ ‫کـه زیـر گرفتـن ‪ ۲‬مامـور پلیـس توسـط‬ ‫یـک راننـده خاطـی در ورودی شـهر کیـاکال‬ ‫مرکـز شهرسـتان سـیمرغ صحـت دارد و فرد‬ ‫متخلف بازداشـت شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـرهنگ رحیم باقـری در گفت و گـو با ایرنا‬ ‫افـزود که این حادثه دیـروز رخ داد و متخلف‬ ‫دسـتگیر و پـس از تشـکیل پرونـده تحویـل‬ ‫مراجـع قضایـی شـد و در انجـا هـم قاضی با‬ ‫بررسـی مسـتندات و تحقیـق ‪ ،‬اقـدام راننـده‬ ‫متخلـف عمـدی تشـخیص ارزیابـی و وی‬ ‫بازداشـت شد‪.‬‬ ‫وی توضیـح داد ‪ :‬خـودروی متخلـف یـک‬ ‫دسـتگاه پرایـد مسـافرکش شـخصی بـود که‬ ‫پـس از ارائـه مدارک و ورود به شـهر کیاکال ‪،‬‬ ‫در مسـیر بازگشـت دو ماموری را که در حال‬ ‫انجـام وظیفـه بودنـد بـا خـودرو مـورد حمله‬ ‫قرار داده اسـت‪.‬‬ ‫سـرهنگ باقری گفت ‪ :‬مامـوران اصال متوجه‬ ‫پنج شنبه ‪ 13 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪763‬‬ ‫‪7‬‬ ‫حملـه ناگهانـی ایـن راننـده متخلف نشـدند‬ ‫‪ ،‬در نتیجـه خـودرو بـه انهـا برخـورد کـرد و‬ ‫بشـدت زخمی شـدند و علاوه بر این دسـت‬ ‫و پاهایشـان هـم دچار شکسـتگی شـد‪.‬‬ ‫رئیـس راهـور مازندران بـا ذکر ایـن نکته که‬ ‫ایـن راننـده متخلـف سـابقه حمله بـا خودور‬ ‫به ماموران پلیس در شـهر سـاری را نیز دارد‬ ‫‪ ،‬بیـان داشـت ‪ :‬ایـن راننـده توسـط ماموران‬ ‫اگاهـی بازداشـت شـد و بـا تشـکیل پرونـده‬ ‫‪ ،‬بـه صـورت ضـرب االجلـی در دادگاه مـورد‬ ‫محاکمـه قـرار گرفت‪.‬‬ ‫باقـری حـال عمومی دو پلیـس راهور کیاکال‬ ‫را مسـاعد توصیف کرد‪.‬‬ ‫برابـر مـاده ‪ ۶۰۷‬قانـون مجـازات اسلامی‬ ‫هرگونـه توهیـن و حملـه بـه مامـوران هنگام‬ ‫انجـام وظیفـه صـورت گیـرد یـا مقاومـت در‬ ‫برابـر فرمان انها انجام شـود ‪ ،‬جرم محسـوب‬ ‫می شـود و در قانـون مجازات مشـخصی برای‬ ‫متخلفـان پیش بینـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫یک قالده خرس زخمی در جنگل های‬ ‫کجور نوشهر پیدا شد‬ ‫یـک قلاده خـرس زخمـی عصـر‬ ‫دوشـنبه بـا گزارش هـای مردمی در‬ ‫منطقه جنگلـی روسـتاهای منجیر‬ ‫و کیکـو بخـش کجـور شهرسـتان‬ ‫نوشـهر توسـط محیط بانـان پیـدا‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت‬ ‫شهرسـتان نوشـهر دوشـنبه در ایـن باره‬ ‫بـه خبرنـگار ایرنا گفـت کـه محیط بانان‬ ‫پـس از گـزارش هـای مردمـی مبنـی‬ ‫بـر مشـاهده یـک قلاده خـرس زخمـی‬ ‫ ‪ ،‬بالفاصلـه بـه ارتفاعـات جنگلـی‬ ‫روسـتاهای منجیـر و کیکـو بخش کجور‬ ‫اعـزام شـدند‪.‬‬ ‫کامبیـز محسـن سـلطانی افـزود‪:‬‬ ‫محیط بانـان پـس از چندیـن سـاعت‬ ‫جسـت و جو خرس زخمـی را در منطقه‬ ‫جنگلـی کجـور پیـدا کردنـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬محیط بانان حوالی سـاعت‬ ‫‪ ۱۸‬امـروز بـا هماهنگـی فرمانـده یـگان‬ ‫حفاظـت و دامپزشـکی اسـتان پـس از‬ ‫تزریـق داروی بیهوشـی خـرس زخمی را‬ ‫کـه از ناحیه پا بشـدت جراحت برداشـته‬ ‫بـود را بـه منطقـه پاییـن دسـت انتقـال‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫رییـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت‬ ‫گفـت کـه ایـن حیـوان زخمـی بـا‬ ‫هماهنگی دامپزشـکی اسـتان برای مداوا‬ ‫بـه سـاری مرکـز اسـتان منتقـل شـد‪.‬‬ ‫سـلطانی سـن خـرس زخمـی را سـه‬ ‫سـال عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬بـر اسـاس‬ ‫بررسـی هـای اولیـه از سـوی محیـط‬ ‫بانـان و دامپزشـک بـر روی خـرس‬ ‫زخمـی احتمـاال به علـت افتـادن در تله‬ ‫صادرات از گیالن ‪ ۳۶‬درصد افزایش یافت‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬ایـن محصـوالت به کشـورهای روسـیه‪،‬‬ ‫اذربایجـان‪ ،‬قزاقسـتان‪ ،‬گرجسـتان‪ ،‬افغانسـتان و‬ ‫عـراق صـادر شـده اسـت‪.‬وی در ادامـه بـا اشـاره به‬ ‫واردات اسـتان طـی ایـن مـدت تصریـح کـرد‪ :‬در‬ ‫ایـن زمـان یـک میلیـون و ‪ ۱۳۳‬هـزار و ‪ ۱۷‬تن کاال‬ ‫شـامل اقالم اساسـی به ارزش تقریبـی ‪۵۸۰‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬محصوالت شـیمیایی‪ ،‬ماشـین االت صنعتی و‬ ‫قطعـات ان از گمرکات اسـتان به کشـور وارد شـده‬ ‫کـه از لحـاظ ارزش دالری یـک درصـد و از نظـر‬ ‫وزنـی ‪ ۴۴‬درصـد افزایـش دارد‪.‬دلـق پـوش گفـت ‪:‬‬ ‫بـا توجـه بـه امـار ترکیـب کاالیـی در سـال جاری‬ ‫عمـده واردات از گمرکات اسـتان کاالهای اساسـی‬ ‫از جملـه غلات و نهاده هـای دامی‪ ،‬گوشـت‪ ،‬روغن‪،‬‬ ‫کنجالـه‪ ،‬سـویا و خمیرکاغـذ می باشـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬این کاالها از کشـورهای روسـیه‪،‬‬ ‫قزاقسـتان‪ ،‬چیـن‪ ،‬اذربایجان‪ ،‬امـارات متحده عربی‪،‬‬ ‫اوکرایـن‪ ،‬ترکیـه و اکـوادور بـه اسـتان وارد شـده‬ ‫اسـت‪.‬رئیس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت‬ ‫شـکارچیان زخمی شـد‪ ،‬زیرا هیچ اثاری‬ ‫از تیرانـدازی در اندامـش مشـاهده نشـد‪.‬‬ ‫فروردیـن مـاه امسـال نیـز یـک قلاده‬ ‫خـرس در روسـتای ناصـر ابـاد بخـش‬ ‫ییالقـی کجـور کـه در تلـه گیـر کـرده‬ ‫بـود بـا تلاش مامـوران محیـط زیسـت‬ ‫ازادسازی در زیسـتگاه طبیعی رهاسازی‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫براسـاس مصوبـه شـورای عالـی حفاظت‬ ‫محیـط زیسـت بهای اسـیب و شـکار هر‬ ‫قلاده خـرس قهـوه ای از لحـاظ مطالبه‬ ‫ضـرر و زیـان ‪ ۵۰‬میلیـون ریـال تعییـن‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫بخـش کجـور بـا جمعیتـی دسـتکم ‪۱۲‬‬ ‫هـزار نفـر درقالـب ‪ ۶۴‬روسـتا و ‪ ۲‬شـهر‬ ‫در فاصلـه حـدود ‪ ۷۵‬کیلومتـری جنوب‬ ‫شـرقی نوشـهر واقع اسـت‪.‬‬ ‫شهرسـتان نوشهر با داشـتن حدود ‪۲۲۰‬‬ ‫هـزار هکتـار منطقـه حفاظت شـده البرز‬ ‫مرکـزی و برخـورداری از گونـه هـای‬ ‫حیـات وحـش نظیر مرال‪ ،‬شـوکا‪ ،‬کل بز‪،‬‬ ‫خـرس قهـوه ای‪ ،‬پلنگ‪ ،‬قرقـاول ‪ ،‬کبک‬ ‫دریایـی و معمولـی در غـرب مازنـدران‬ ‫واقع اسـت‪.‬‬ ‫گیلان همچنیـن با اشـاره بـه صـادرات چمدانی از‬ ‫اسـتان بیـان کـرد‪ :‬طی هشـت مـاه گذشـته افزون‬ ‫بـر ‪ ۴۱۸‬تـن کاال بـه ارزش یـک میلیـون و ‪۶۷۳‬‬ ‫هـزار و ‪ ۵۲۰‬دالر بـه صـورت چمدانـی از گمـرکات‬ ‫اسـتان صـادر شـده اسـت‪.‬گمرکات گیلان بعلـت‬ ‫موقعیـت راهبـردی و ژئوپلتیـک همـواره از اهمیت‬ ‫بسـیار زیـادی برخـوردار بـوده اسـت و همـواره‬ ‫یکـی ازگمـرکات پیشـرو در ارائـه رویه هـای نویـن‬ ‫تشـریفات گمرکـی و مکانیزاسـیون بـوده اسـت‪.‬‬ ‫پیام مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی‬ ‫مازندران بمناسبت شهادت دانشمند برجسته‬ ‫کشور شهید فخری زاده‬ ‫مدیرعامل شـرکت شـهرکهای صنعتی مازندران‪ ،‬در پیامی شـهادت دانشـمند برجسـته‬ ‫کشـور شـهید محسـن فخری زاده راتسـلیت گفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت شـهرکهای صنعتی مازندران‪ ،‬در پیامی شـهادت دانشـمند برجسـته‬ ‫کشـور شـهید محسـن فخری زاده راتسـلیت گفت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت شـهرکهای صنعتـی مازنـدران‪ ،‬در متن پیام سـید‬ ‫مصطفـی موسـوی مدیرعامـل ایـن شـرکت امده اسـت‪:‬‬ ‫ـد َّ‬ ‫ِیـن ِر َج ٌ‬ ‫ـم َم ْن َقضَ ـی ن َْح َبـ ُه َو ِم ْن ُه ْم َم ْن‬ ‫ـال َص َد ُقـوا َمـا َعا َه ُ‬ ‫ِـن ال ْ ُم ْو ِمن َ‬ ‫م َ‬ ‫وااللَ َعلَ ْی ِه َف ِم ْن ُه ْ‬ ‫ـر َو َما بَدَّ لُـوا ت َْبدِیل‪ً.‬‬ ‫یَ ْن َتظِ ُ‬ ‫ی هسـتند که بـه انچه با خـدا عهد بسـتند صادقانه وفـا کردند‪،‬‬ ‫از میـان مومنـان مردانـ ‏‬ ‫برخـی از انـان بـه شـهادت رسـیدند و برخـی از انهـا در انتظارنـد و (هرگز عقیـده خود‬ ‫را) تبدیـل نکردند‪.‬‬ ‫بار دیگر دسـت پلید و جنایتکار تروریسـم دولتی اسـتکبار جهانی و رژیم صهیونیسـتی‪،‬‬ ‫مدیـری دانشـمند‪ ،‬مومـن و خدمتگـزار به مردم و نظـام مقدس جمهوری اسلامی ایران‬ ‫را در قالـب تـروری ناجوانمردانـه و بزدالنه از ما گرفت‪.‬‬ ‫شـهادت مظلومانه دانشـمند برجسـته میهن عزیزمان‪ ،‬شهید دکتر محسـن فخری زاده‪،‬‬ ‫رئیـس سـازمان پژوهـش و نـواوری وزارت دفـاع کـه سـالهای طوالنـی از عمـر پربرکت‬ ‫خویـش را صـرف مجاهـدت و خدمـت بـه نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ایـران در‬ ‫صنایـع دفاعـی نمـود‪ ،‬موجـب تاسـف فـراوان و تاثر عمیق شـد و انـدوه دیگـری بر دل‬ ‫دوسـتداران دانـش و متعهـدان به پیشـرفت جمهوری اسلامی گذاشـت‪.‬‬ ‫خدمـات ارزنـده شـهید فخـری زاده در سـالهای اخیـر موجـب پیشـرفت و بازدارندگـی‬ ‫کشـور در عرصه هـای دفاعـی و هسـته ای شـده بـود و خون این شـهید بزرگـوار درخت‬ ‫تنومنـد انقلاب اسلامی را ابیـاری کرد‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن تبریـک و تسـلیت بـه محضـر مقـام معظـم رهبری(مدظلـه العالـی)‪،‬‬ ‫خانـواده ان بزرگـوار و همکاران ایشـان در وزارت دفاع‪ ،‬از خداوند متعال برای ان شـهید‬ ‫عزیـز رفعـت جایـگاه و بـرای خانـواده معـزز صبـر جمیـل و اجر جزیل مسـئلت مـی نمایم‪.‬‬ ‫بازدید فرمانده سپاه ناحیه ساری از‬ ‫شهرک صنعتی مصطفی خمینی‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی شـرکت شـهرکهای صنعتـی مازندران‪ ،‬سـرهنگ شـریفی در‬ ‫ایـن بازدیـد گفـت‪ :‬فرهنـگ بسـیجی‪ ،‬نمـاد رفتارهـای نیروهـای بسـیجی بـرای حفظ‬ ‫ارزش هـای اسلامی و دینی اسـت‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه ناحیـه سـاری با اشـاره بـه اینکه تولیـد‪ ،‬نقش مهـم در اقتصاد و توسـعه‬ ‫کشـور دارد اظهـار داشـت‪ :‬مجموعـه هـای بسـیجی مهندسـی صنعـت و کارگـری بـا‬ ‫برخـورداری از ظرفیت هـای عظیـم بسـیجیان می تواننـد ضمـن ارتقـاء قابلیت هـای‬ ‫کارگـران بعنـوان حلقـه ارتبـاط میـان قشـر کارگر و مدیـران واحدهـای تولیـدی‪ ،‬بهره‬ ‫وری را بـه اوج رسـانده و تولیـد را رونـق ببخشـند‪.‬‬ ‫سـرهنگ سـید ابراهیـم شـریفی افـزود‪ :‬ترویـج فرهنـگ ایثـار و بسـیج در واحدهـای‬ ‫تولیـدی و صنعتـی باعـث پیشـرفت در اجـرای برنامـه هـا و تولیـدات خواهـد شـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬روحیـه بسـیجی و تالشـگری مدیـران واحدهـای تولیـدی و صنعتـی‬ ‫بـرای حمایـت از اقتصـاد و عدم وابسـتگی بـه خـارج و خودکفایی‪ ،‬نقش مهـم و کلیدی‬ ‫در رشـد تولید و صنعـت دارد‪.‬‬ ‫فرمانده سـپاه ناحیه سـاری خاطرنشـان کرد‪ :‬بسـیج در عرصه های سـازندگی‪ ،‬خدمات‬ ‫رسـانی و محرومیـت زدایـی در بعـد از جنگ‪ ،‬فعالیت گسـترده ای داشـته اسـت و امروز‬ ‫هم بر این باور اسـت که تفکر بسـیجی و تالشـها و رشـادتهای بسـیجیان عامل موفقیت‬ ‫و تـداوم انقالب اسلامی و موتور محرک توسـعه و پیشـرفت کشـور بـوده و خواهد بود‪.‬‬ ‫ذخیره اب دو سد سفیدرود و شهر بیجار‬ ‫گیالن به ‪ ۴۶۷‬میلیون متر مکعب رسید‬ ‫وحیـد خرمـی بـا بیـان اینکـه بـا توجـه بـه بـارش هـای مناسـب در حوضـه هـای ابریز سـد‬ ‫سـفیدرود و شـهربیجار شـاهد افزایـش ورودی بـه این سـد هسـتیم‪ ،‬افـزود‪ :‬متوسـط ورودی‬ ‫امـروز بـه سـد شـهر بیجـار‪ ۱۶‬متـر مکعـب بـر ثانیـه و خروجـی ان ‪ ۴.۵‬متـر مکعب بـر ثانیه‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی عنـوان کـرد ‪ :‬در حـال حاضـر ‪ ۷۸‬میلیون متر مکعب اب پشـت سـد شـهر بیجـار ذخیره‬ ‫شـده کـه معـادل ‪ ۷۵‬درصـد ظرفیـت اسـمی ان ( ‪ ۱۰۵‬میلیون متـر مکعب) اسـت‪.‬وی اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬همچنیـن حجم اب ذخیره شـده در مخزن سـد سـپیدرود در حال حاضـر ‪ ۳۸۹‬میلیون‬ ‫متـر مکعـب اسـت که نسـبت بـه حجـم کل ان ‪ ۳۶‬درصـد از کل ظرفیت این سـد می باشـد‪.‬‬ ‫وی متوسـط ورودی سدسـفیدرود را در حـال حاضـر ‪ ۱۰۰‬متـر مکعب برثانیـه و خروجی ان ‪۶‬‬ ‫مترمکعـب برثانیه عنـوان کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای گیلان بـا تاکیـد بـر اینکـه سـدهای بهـره برداری شـده‬ ‫اسـتان از ایمنی و پایداری کامل در مقابله با سـیالبهای احتمالی برخوردارند‪ ،‬گفت‪ :‬سـدهای‬ ‫در حـال بهـره بـرداری بـه طـور کامـل ایمـن و پایـدار بـوده و تمهیـدات الزم بـرای کنتـرل‬ ‫سـیالبهای احتمالـی و مدیریـت و ذخیره سـازی اب در مخازن سـدها اندیشـیده شـده اسـت‪.‬‬ ‫خرمـی همچنیـن از شـهروندان خواسـت بـا توجـه به تـداوم بارش ها در اسـتان طـی ماههای‬ ‫پیـش رو‪ ،‬از اسـتقرار در حاشـیه رودخانـه هـا و مسـیل هـا خـودداری کننـد تـا شـاهد بـروز‬ ‫حوادثـی تلـخ نباشیم‪.‬سـد مخزنی شـهر بیجار (ایت اهلل بهجت) در ‪ ۳۵‬کیلومتری شـهر رشـت‬ ‫واقـع شـده و از نوع سـنگریزه ای با رویـه بتنی ‪ CFRD‬بوده و ارتفـاع ان از پی ‪ ۹۰.۵‬متر‪ ،‬طول‬ ‫تـاج ‪ ۴۳۷‬متـر و عـرض تـاج ان ‪ ۱۱‬متـر مـی باشـد حجـم کل مخـزن‪ ،‬یکصد و پنـج میلیون‬ ‫مترمکعـب و حجـم اب قابـل تنظیـم سـاالنه ‪ ۱۶۵‬میلیون مترمکعب اسـت‪ .‬این سـد‪ ،‬بر روی‬ ‫رودخانـه زیلکـی که اب بسـیار مناسـبی دارد‪ ،‬قرار گرفته اسـت ‪.‬سـد مخزنی شـهر بیجار(ایت‬ ‫اهلل بهجت) نخسـتین سـد پس از پیروزی انقالب اسلامی اسـت که در اسـتان گیالن به بهره‬ ‫بـرداری رسـیده و بـرای تامیـن اب شـرب دو میلیـون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر ظرفیـت دارد‪.‬‬ ‫سـد سـفیدرود بزرگ تریـن سـد مخزنی گیلان هم در حـال حاضر اب کشـاورزی مـورد نیاز‬ ‫‪ ۱۷۲‬هـزار هکتـار از مجمـوع ‪ ۲۳۸‬هـزار هکتـار شـالیزارهای اسـتان از سـد سـفیدرود تامین‬ ‫می کند‪.‬ایـن سـد بـر روی رودخانه سـفیدرود و در پایین دسـت محـل تالقـی دو رودخانه قزل‬ ‫اوزن و شـاهرود در ‪ ۷۵‬کیلومتـری جنـوب شـهر رشـت و در مجـاورت شـهر منجیـل احـداث‬ ‫شـده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫پنج شنبه ‪ 13 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪763‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫رشد بیش از ‪ ۲۰۰‬درصدی امار جذب در تشکیالت پیشتازان‬ ‫سازمان دانش اموزی استان‬ ‫ظرفیت های موجود و برنامه های‬ ‫تعریف شده ی این سازمان‪ ،‬رسالتی‬ ‫بزرگ و قابل ستایشی همچون‬ ‫نهادینه کردن مسئولیت پذیری‬ ‫و مشارکت جویی دانش اموزان‬ ‫را در ذات خود دارد که بر مبنای‬ ‫سند تحول بنیادین و ساحت های‬ ‫شش گانه تربیتی شکل گرفته است‬ ‫و نقطه اتکا اموزش و پرورش در‬ ‫تمام امور اموزشی و تربیتی است‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش وپرورش مازنـدران از رشـد ‪ ۲۲۳‬درصدی‬ ‫امـار جـذب دانش امـوزان‪ ،‬مربیـان و مدیـران مـدارس در‬ ‫تشـکیالت پیشـتازان سـازمان دانش امـوزی اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و روابـط عمومـی امـوزش‬ ‫و پـرورش مازنـدران؛ علیرضـا سـعدی پـور ایـن را دسـتاورد‬ ‫قابـل توجهـی برشـمرد کـه نتیجـه ان ارتقـای فعالیت هـای‬ ‫تربیتـی و پرورشـی در میـان دانش اموزان اسـتان خواهد بود‬ ‫و گفـت‪ :‬جـذب ‪ ۲‬هـزار و ‪ ۳۶۰‬نفـری مربیان و هـزار و ‪۹۱۵‬‬ ‫نفـری مدیـران در کنـار عضویـت ‪ ۱۱۵‬هـزار و ‪ ۹۲۸‬نفـری‬ ‫دانش امـوزان در ایـن تشـکیالت نشـان از تالش مسـئوالن و‬ ‫مربیان سـازمان دانش اموزی اسـتان‪ ،‬شهرسـتان ها و مناطق‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او بـا یـاداوری اینکـه مازندران ‪ ۵۰۸‬هـزار دانش امـوز دارد و‬ ‫پوستر‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫علم تاج‬ ‫در سـال تحصیلـی جـاری عضویـت حـدود ‪ ۱۱۶‬هـزار نفری‬ ‫انـان در تشـکیالت پیشـتازان امیدوارکننده اسـت زیـرا این‬ ‫سـازمان بـا رویکـرد امـوزش و نهادینـه کـردن مهارت هـای‬ ‫فـردی و گروهـی‪ ،‬بـه نسـل دانش امـوز کمـک می کنـد تـا‬ ‫در ابعـاد اجتماعـی‪ ،‬سیاسـی و اقتصـادی کشـور نقش افرین‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـوزش و پـرورش مازنـدران‪ ،‬خانـواده ‪ ۱۲۰‬هـزار‬ ‫نفـره تشـکیالت پیشـتازان مازنـدران را بـه فعالیـت مثمـر‬ ‫ثمـر در فضـای مجـازی بـا توجـه بـه شـرایط جدیـدی کـه‬ ‫شـیوع کرونـا در حـوزه اموزش و پـرورش پیش اورده اسـت‬ ‫فراخوانـد و تاکیـد کرد کـه این میزان اسـتقبال دانش اموزان‬ ‫و مربیـان برای عضویت در تشـکیالت پیشـتازان خود برامده‬ ‫از اهمیـت امـور تربیتـی و اجتماعی در نظام تعلیـم و تربیت‬ ‫اسـت کـه سـازمان دانش امـوزی و معاونـت پرورشـی و‬ ‫فرهنگـی داعیه دار ان هسـتند‪.‬‬ ‫سـعدی پور فعالیـت دانش امـوزان در بخش هـای مختلـف‬ ‫سـازمان دانش اموزی همچون تشـکیالت پیشـتازان‪ ،‬مجلس‬ ‫و خبرگـزاری دانش امـوزی را مامـن مناسـب رشـد و اعتالی‬ ‫شـخصیت اجتماعـی و سیاسـی انـان اسـت کـه در قالـب‬ ‫فعالیت هـای گروهـی رخ می دهـد و گفـت‪ :‬ظرفیت هـای‬ ‫موجـود و برنامه هـای تعریـف شـده ی ایـن سـازمان‪،‬‬ ‫رسـالتی بـزرگ و قابـل ستایشـی همچـون نهادینـه کـردن‬ ‫مسـئولیت پذیری و مشـارکت جویی دانش امـوزان را در ذات‬ ‫خـود دارد کـه بر مبنای سـند تحـول بنیادین و سـاحت های‬ ‫شـش گانه تربیتی شـکل گرفته اسـت و نقطه اتـکا اموزش و‬ ‫پـرورش در تمـام امـور اموزشـی و تربیتـی اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫بسته جدید مالیاتی در حمایت از مشاغل اسیب دیده کرونا‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل امــور‬ ‫مالیاتــی اســتان مازنــدران‪ ،‬مدیــر کل امـور‬ ‫مالیاتـی با اشــاره بــه مصوبات چهـل و پنجمین‬ ‫جلســه ســتاد ملـی مدیریـت کرونــا از تمدیـد‬ ‫احـکام اجرایــی‪ ،‬اعتــراض بــه اوراق مالیاتـی‪،‬‬ ‫تمدیـد زمـان بخشــودگی جرائــم‪ ،‬تســلیم‬ ‫اظهارنامــه‪ ،‬صـدور پروانـه کسـب و ارائـه صورت‬ ‫هــای مالـی حسابرســی شــده خبــر داد‪.‬‬ ‫حمـزه ای بـه اسـتناد مصوبـات چهـل و پنجمین‬ ‫جلســه ســتاد ملــی مدیریـت کرونــا‪ ،‬تشـریح‬ ‫کــرد‪ :‬مــوارد مقــرر در قانــون مالیـات هــای‬ ‫مســتقیم و ق انــون مالیــات بــر ارزش افـزوده‬ ‫بــرای مهلـت زمانــی اعتراض بــه اوراق مالیاتی‬ ‫که اخریــن مهلت ان از تاریخ ‪ 1399.09.01‬تــا‬ ‫‪ 1399.11.01‬باشــد‪ ،‬و نیـز احـکام اجرای مـاده‬ ‫(‪ )238‬قانـون مالیـات هـای مسـتقیم و مـاده ‪29‬‬ ‫قانــون ارزش افـزوده بـرای مــدت مذکـور ‪ ،‬بـه‬ ‫مــدت یـک و نیـم مـاه تمدیــد می شـود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بخشـودگی جرایــم پرداخـت نشـده‬ ‫بدهــی مالیــات و عــوارض قانــون موسـوم بـه‬ ‫تجمیــع عــوارض مصــوب ‪ 1381.10.22‬بــه‬ ‫شــرط پرداخت اصــل مالیات و عــوارض از اول‬ ‫اذر مــاه تــا پایــان ســال ‪ 1399‬تمدیــد مـی‬ ‫شـود‪.‬‬ ‫مدیــر کل امــور مالیاتــی از تمدیـد یـک ماهـه‬ ‫مهلــت تســلیم اظهارنامــه مالیــات بــر ارزش‬ ‫افــزوده دوره سـوم و چهـارم سـال ‪ 1399‬و سـر‬ ‫رسـید پرداخـت مالیـات ان بـرای کلیـه مودیـان‬ ‫مالیاتــی گفـت و اشـاره کــرد صـدور یا تجدیـد‬ ‫پروانه کســب یا کار اشــخاص حقیقـی موضـوع‬ ‫مــاده (‪ )186‬قانــون مالیـات هـای مســتقیم‬ ‫تــا پایــان ســال ‪ 1399‬نیـاز بــه اخذ گواهــی‬ ‫پرداخت یا ترتیــب پرداخــت بدهــی مالیاتــی‬ ‫نخواهد داشــت‪.‬‬ ‫حمزه ای تصریــح کــرد‪ :‬کلیـه عملیــات اجرایی‬ ‫موضــوع فصل نهـم از باب چهــارم قانون مالیات‬ ‫های مســتقیم (وصول مالیات) تـا ‪1399.11.01‬‬ ‫بــرای اشــخاص حقیقی موقوف االجرا می شـود‬ ‫‪ .‬و اخریــن مهلــت تسـلیم اظهارنامــه مالیـات‬ ‫عملکـرد اشـخاص حقوقـی موضـوع مـاده (‪)110‬‬ ‫قانـون مالیـات های مسـتقیم که در بـازه زمانـی‬ ‫‪ 1399.09.01‬تا ‪ 1399.11.01‬باشـد ‪ ،‬تـا تاریـخ‬ ‫‪ 30 / 11 / 1399‬تمدیــد می شـود‪.‬‬ ‫وی در خاتمــه گفــت‪ :‬مهلــت ارائــه صـورت‬ ‫های مالی حسابرســی شــده توســط ســازمان‬ ‫حسابرسـی یا موسسـات حسابرسی عضو جامعـه‬ ‫حسـابداران رسـمی ایـران موضـوع مـاده (‪)272‬‬ ‫قانــون مالیـات هـای مســتقیم بـرای اشـخاص‬ ‫حقیقـی و حقوقـی کـه در اجـرای مقـررات مـاده‬ ‫مذکــور ملـزم بـه ارائـه ی صــورت هـای مالـی‬ ‫حسابرسـی شـده مـی باشـند حداکثـر تـا تاریـخ‬ ‫‪ 1399.11.30‬تمدیــد مـی شـود‪.‬‬ ‫پیام تبریک شورای اسالمی‬ ‫شهر ساری به مهندس دامادی‬ ‫در پـی انتصـاب مهندس محمـد دامادی‬ ‫نماینـده سـابق مـردم سـاری و میاندرود‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی و نماینـده‬ ‫اسـبق شـهروندان سـاروی در شـورای‬ ‫اسلامی شـهر به سـمت معاونت حقوقی‬ ‫و امـور مجلـس وزارت صنعـت ‪ ،‬معـدن و‬ ‫تجـارت ‪ ،‬پیـام تبریکی از سـوی شـورای‬ ‫اسلامی شـهر مرکـز اسـتان صـادر شـد‬ ‫‪ .‬بـه گـزارش روابـط عمومـی شـورای‬ ‫اسلامی شـهر سـاری متـن ایـن پیـام‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫بشـرح زیـر اسـت ‪:‬‬ ‫جناب اقای مهندس دامادی‬ ‫انتصـاب حضرتعالـی بـه عنـوان معـاون‬ ‫پارلمانـی وزارت صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫که نشـانگر قابلیـت و توانمندی مدیریتی‬ ‫شـما بـرای تصـدی چنیـن مسـئولیت‬ ‫خطیـری میباشـد ‪ ،‬موجـب سـرور و‬ ‫مباهـات مـا شـده اسـت ‪ .‬ضمـن تبریک‬ ‫ایـن انتصاب شایسـته رجـاء واثـق داریم‬ ‫تخصـص و تجـارب جنابعالـی منشـاء‬ ‫اثـار و اقدامـات مانـدگاری در ایـن حوزه‬ ‫بـوده و همچـون گذشـته در خدمـت بـه‬ ‫مـردم عزیـز از هیـچ تالشـی فروگـذار‬ ‫نخواهیـد بـود ‪ .‬توفیـق و سـربلندی ان‬ ‫بـرادر گرامـی را از خداوند منان مسـئلت‬ ‫داریـم ‪.‬‬ ‫شورای اسالمی شهر ساری‬ ‫صبـح امـروز‪ :‬کمـک ‪ 100‬هـزار تومانـی برای‬ ‫جبـران تـورم تحمیـل شـده به مـردم!‬ ‫علـم تـاج‪ :‬اش خـوردن تو هـم به جنـگ نادر‬ ‫مـی ماند!‬ ‫صبـح امـروز‪ :‬مدیریـت دوگانـه اجرایـی عامل‬ ‫گرانـی مرغ اسـت‬ ‫علـم تـاج‪ :‬عجـب‪ ...‬مـا فکـر مـی کردیم سـوء‬ ‫مدیریـت عامـل گرانی بوده ‪ ...‬پس اشـپز دو تا‬ ‫شـده و مـا خبـر نداریم؟!‬ ‫تابنـاک‪ :‬مقـام بلنـد پایـه اماراتـی‪ :‬ایـران‬ ‫تهدیدمـان کـرد‬ ‫علـم تـاج‪ :‬امـارات مگـه مقـام بلنـد پایـه هـم‬ ‫داره؟!‬ ‫تابنـاک‪ :‬معـاون رئیـس جمهـور‪ :‬خودروهـای‬ ‫ارزان قیمـت طراحـی مـی کنیـم‬ ‫علـم تـاج‪ :‬داداشـی ‪ ...‬میشـه شـما ایـن چنـد‬ ‫مـاه اخـر چیـزی طراحـی نکنیـن؟! ممنونتـم‬ ‫داداش‪...‬‬ ‫تابنـاک‪ :‬بـرای قدردانـی و پاسداشـت یـاد‬ ‫«شـهید فخـری زاده»‪ ،‬مسـئوالن بایـد چـه‬ ‫اقدامـی بکننـد؟‬ ‫علـم تـاج‪ :‬مسـئوالن بـه وظایـف خـود عمـل‬ ‫کننـد‪ ،‬بهترین قدردانی و پاسداشـت از شـهید‬ ‫ا ست‬ ‫تابنـاک‪ :‬ظریـف‪ :‬بعضـی دوسـتان بـه امریـکا‬ ‫«گـرا» می دهنـد‬ ‫علم تاج‪ :‬ادامه پاسخ سوال قبلی!‬ ‫تابنـاک‪ :‬فرانسـه الیحـه جنجالـی منـع‬ ‫فیلمبـرداری از پلیـس را لغـو کـرد‬ ‫علـم تـاج‪ :‬ای بابا مـا تازه می خواسـتیم الیحه‬ ‫منـع فیلمبـرداری از فعالیـت مامـوران اجرای‬ ‫حکـم تخریب شـهرداری مصـوب کنیم!‬ ‫تابنـاک‪ :‬جـواد الریجانـی‪ :‬اگـر برجـام‪ ،‬کامـل‬ ‫عملـی می شـد‪ ،‬ماننـد ژاپـن می شـدیم و‬ ‫بـه مـرور زیـر نظـارت سـنگین سـازمان ملـل‬ ‫می ر فتیـم‬ ‫علـم تـاج‪ :‬االن ایـن کـه گفتیـد یعنـی چـه؟!‬ ‫خوبـه یا بـده؟!‬ ‫تابنـاک‪ :‬دبیر مجمع تشـخیص مصلحت نظام‪:‬‬ ‫حداقـل پاسـخ بـه تـرور شـهید فخـری زاده‪،‬‬ ‫توقـف داوطلبانـه پروتـکل الحاقی اسـت‬ ‫علم تاج‪ :‬یک وقت به دوستان برنخورد؟!‬ ‫تابناک‪ :‬عیسی کالنتری عذر خواهی کرد‬ ‫علـم تـاج‪ :‬احیانـاً برخـوردی ‪ ،‬توبیخـی چیزی‬ ‫الزم نیسـت؟!‬ ‫تابنـاک‪ :‬مقـام مسـئول‪ :‬گرانی نداریـم؛ قیمت‬ ‫میوه هـا بـزرگ نمایـی می شـود‪/‬‬ ‫علـم تـاج‪ :‬بزرگنمایـی نیسـت‪ ...‬بـزرگ به نظر‬ ‫مـی اید!‬ ‫تابناک‪ :‬سـخنگوی سـتاد ملی مبـارزه با کرونا‪:‬‬ ‫فریب روند کاهشـی کرونـا را نخورید‬ ‫علم تاج‪ :‬احتماال داره دور خیز می کنه!‬ ‫تابناک‪ :‬مزرعه موشکی سپاه چیست‬ ‫علـم تـاج‪ :‬چیـز خاصـی نیسـت‪ .‬فقـط موقـع‬ ‫برداشـت محصـول در برخـی کشـورها نـرخ‬ ‫پوشـک چنـد برابـر مـی شـود؟!‬ ‫ارمـان امـروز‪ :‬غالمعلـی جعفـر زاده‪ :‬نبایـد در‬ ‫زمیـن صهیونیسـت هـا بـازی کرد‬ ‫علـم تـاج‪ :‬نظرتـان چیسـت بـازی را بـه یـک‬ ‫سـوم دفاعـی خودمـان بیاوریـم و همیـن جـا‬ ‫فقـط بکشـیم زیـر تـوپ!‬ ‫شـرق‪ :‬شـمخانی‪ :‬عملیـات و محل تـرور پیش‬ ‫بینـی شـده بود‬ ‫علم تاج‪ :‬عجب‪...‬‬ ‫صـدای اصالحـات‪ :‬تحریم ها بـی کفایتی ها را‬ ‫عریان کرده اسـت‬ ‫علـم تاج‪ :‬شـاید هم بـی کفایتی هـا تحریم ها‬ ‫را عریان کرده اسـت!‬ ‫حمایت‪ :‬تحقیقات اف بی ای از ارای مردگان‬ ‫علـم تـاج‪ :‬هرگـز نمیـرد انکـه دلـش زنـده به‬ ‫رای!‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
روزنامه کرانه شمال 761

روزنامه کرانه شمال 761

شماره : 761
تاریخ : 1399/09/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!