روزنامه کرانه شمال شماره 764 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 764

روزنامه کرانه شمال شماره 764

روزنامه کرانه شمال شماره 764

‫حسین زادگان استاندار مازندران‪:‬‬ ‫حمایت از راه اندازی پایانه های صادراتی‬ ‫محصوالت کشاورزی از اولویت های استان است‬ ‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬شنبه ‪ 15/‬اذر‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 764‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مقابل نمایندگی وزارت امور خارجه در مازندران؛‬ ‫‪3‬‬ ‫دانشجویان ترور شهید فخری زاده را محکوم کردند‬ ‫جمعـی از دانشـجویان انقالبـی مازنـدران بـا حضـور و تجمع مقابل نمایندگی وزارت امور خارجه در سـاری‪ ،‬با تبریک شـهادت شـهید محسـن فخری زاده‪ ،‬ترور ناجوانمرادنه این دانشـمند هسـته ای کشـور را به دسـت‬ ‫عوامـل تروریسـتی محکـوم کردنـد و خواسـتار مجـازات و برخـورد قاطع با عامالن و مسـببان این حادثه شدند‪.‬دانشـجویان همچنین با سـردادن شـعارهای لبیک یا خامنه ای‪ ،‬مـرگ بر امریکا‪ ،‬مرگ بر اسـرائیل‪ ،‬مرگ‬ ‫بـر منافـق‪ ،‬اقدام جنایتکاران بین المللی را در به شـهادت رسـاندن دانشـمند هسـته ای ایـران محکوم کردند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مرتضی موسوی مدیر اداره بهزیستی ساری‪:‬‬ ‫حجت االسالم الئینی‪ ،‬نماینده ولی فقیه در مازندران‪:‬‬ ‫پیام تبریک مدیر کل بهزیستی مازندران به مناسبت روز جهانی‬ ‫افراد دارای معلولیت‪:‬‬ ‫مناسب سازی جامعه؛‬ ‫مسیر رسیدن به توسعه پایدار‬ ‫‪8‬‬ ‫اقدامراهبردیمجلس‬ ‫برای لغو تحریم ها‬ ‫مصداق جهاد است‬ ‫اقدامات جهادی قانون‬ ‫جامع حمایت از افراد داری‬ ‫معلولیت مطالبه اصلی‬ ‫بهزیستی است‬ ‫‪4‬‬ ‫با حکم استاندار مازندران؛‬ ‫شهردار جدید سورک‬ ‫منصوب شد‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی مازندران‪:‬‬ ‫انعقاد قرارداد بیمه اختیاری‬ ‫تامین اجتماعی غیرحضوری شد‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫دانشــگاه ازاداســامی واحدقائــم شــهر در نظــر‬ ‫دارد در حــدود‪ 125‬اصلــه درخــت صنوبــر را از‬ ‫طریــق مزایــده بــه اشــخاص حقیقــی یــا حقوقــی‬ ‫بــه فــروش برســاند‪.‬‬ ‫‪-1‬متقاضیــان محتــرم جهــت دریافــت اســناد‬ ‫مزایــده بــا در دســت داشــتن اصــل فیــش‬ ‫واریــزی بــه مبلــغ ‪ 1.000.000‬ریــال بــه حســاب‬ ‫‪ 0106295139001‬نــزد بانــک ملــی شــعبه میــدان‬ ‫امــام قائــم شــهر بــه نــام دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫واحــد قائــم شــهر (غیــر قابــل اســتراد ) تــا‬ ‫تاریــخ ‪ 99.9.26‬ســاعت ‪ 14‬بــه نشــانی قائــم‬ ‫شــهر‪ -‬خیابــان عالمــه طبرســی(جاده نظامــی)‬ ‫ســاختمان مرکــزی دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫واحــد قائــم شــهر طبقــه ســوم امــور تــدارکات‬ ‫مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪01142155118 :‬‬ ‫روابط عمومی دانشگاه ازاد اسالمی واحد‬ ‫قائم شهر‬ ‫نوبت دوم‬ ‫موضوع‪ :‬اجاره فضای تبلیغاتی ‪ 5‬ایستگاه تاکسی‬ ‫شــهرداری رامســر درنظــر دارد در اجــرای بند‪6‬مصوبــه ‪ 200‬مــورخ‬ ‫‪ 99.5.15‬و مــاده ‪ 13‬اییــن نامــه مالــی شــهرداری هــا نســبت بــه‬ ‫اجــاره فضــای تبلیغاتــی ‪ 5‬ایســتگاه تاکســی بــه شــرح ذیــل از‬ ‫طریــق مزایــده اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫*سایبان ایستگاه تاکسی واقع در میدان شهید رجایی‬ ‫*ســایبان ایســتگاه تاکســی واقــع در جنــب بیمارســتان امــام‬ ‫ســجاد(ع)‬ ‫*سایبان ایستگاه تاکسی واقع در روبروی اداره تامین اجتماعی‬ ‫*ســایبان ایســتگاه تاکســی واقــع در ابتــدای خیابــان ایــت اهلل‬ ‫کاشــانی‬ ‫*ســایبان ایســتگاه تاکســی واقــع در ابتــدای خیابــان ایــت اهلل‬ ‫طالقانــی‬ ‫‪-1‬واجدیــن شــرایط مــی تواننــد جهــت دریافــت اســناد و یــا اطــاع‬ ‫از ســایر شــرایط و جزئیــات تــا مــورخ ‪99.9.25‬بــه شــهرداری‬ ‫رامســر مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن ‪ 01155256173‬واحــد امــور‬ ‫قراردادهــای شــهرداری تمــاس حاصــل فرمائیــد‪.‬‬ ‫‪-2‬متقاضیــان واجــد شــرایط مــی بایســت بــرای شــرکت در مزایــده‬ ‫پنــج درصــد قیمــت کارشناســی را بــه حســاب ســپرده شــهرداری‬ ‫رامســر واریــز یــا ضمانــت نامــه بانکــی بــه همــان میــزان ارائــه‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫‪-3‬در صورتــی کــه برنــدگان اول‪-‬دوم‪-‬ســوم حاضــر بــه انعقــاد‬ ‫قــرارداد نشــوند ســپرده انــان بــه ترتیــب ضبــط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪-4‬تاریخ بازگشایی پیشنهادات مورخ ‪ 99.9.26‬خواهد بود‪.‬‬ ‫‪-5‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫م الف‪1053101:‬‬ ‫احمد خوش قلب‬ ‫شهردار رامسر‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫خرب‬ ‫اقدام راهبردی مجلس برای لغو‬ ‫تحریم ها مصداق جهاد است‬ ‫ایـت اهلل محمدباقـر محمـدی الئینـی در مجلـس‬ ‫بزرگداشـت شـهید فخـری زاده بـا تقدیـر حرکـت انقالبی‬ ‫و اقدام راهبردی مجلس شـورای اسلامی در راسـتای لغو‬ ‫و بـی اثر کـردن تحریم های ظالمانه دشـمنان و برداشـتن‬ ‫گام هـای موثر در جهت قوی شـدن جمهوری اسلامی ان‬ ‫را نوعـی جهـاد و شایسـته تقدیـر دانسـت‪.‬‬ ‫وی با تسـلیت‪ ،‬شهادت دانشـمند برجسته هسته ای شهید‬ ‫محسـن فخـری زاده‪ ،‬با انتقـاد از افرادی که همـواره در راه‬ ‫دفـاع از ارمان هـای امـام و انقلاب اسلامی بـی تفـاوت و‬ ‫سـاکت هسـتند‪ ،‬عنـوان داشـت‪ :‬قطعـاً کسـانی کـه در راه‬ ‫پیشـرفت‪ ،‬اقتـدار‪ ،‬خودکفایی‪ ،‬اسـتقالل و تداوم اسـتقالل‬ ‫انقلاب اسلامی و عزت و شـرف ایـن ملت بزرگـوار تالش‬ ‫می کننـد در مسـیر جهـاد و شـهادت قـرار دارند و مسـلماً‬ ‫اجـر و قـرب انـان نیـز بـه مانند شـهدای عزیز ما اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا طـرح ایـن سـوال که چرا دشـمنان و سـرویس های‬ ‫جاسوسـی انـان همـواره به دنبـال رصد‪ ،‬شناسـایی و ترور‬ ‫دانشـمندان و نخبـگان علمـی کشـور ما می باشـند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫افـراد بـی تفـاوت و محافظـه کاران کـه کاری بـه انقالب و‬ ‫ارمان هـای ان ندارنـد و هیـچ گونـه تالشـی بـرای اعتالی‬ ‫نـام میهـن اسلامی نمی کنند‪ ،‬مطمئنـاً دشـمنان این مرز‬ ‫و بـوم با انهـا کاری نخواهند داشـت‪.‬‬ ‫نماینـده ولـی فقیـه در مازندران بـا تاکید بر انتقام سـخت‬ ‫از طراحـان‪ ،‬عاملان و حامیـان تـرور دانشـمند هسـته ای‬ ‫کشـورمان‪ ،‬عنـوان داشـت‪ :‬انتقـام واقعـی خـون شـهید‬ ‫فخـری زاده گسسـتن پیوندهایـی اسـت کـه کشـور مـا را‬ ‫زیـر سـلطه اسـتکبار جهانی می بـرد؛ گسسـتن تعهدهایی‬ ‫اسـت کـه متاسـفانه موجـب خودتحریمی ما شـده اسـت‪،‬‬ ‫اینهـا انتقام سـخت ماسـت‪.‬‬ ‫امـام جمعـه مرکـز مازنـدران بـا بیـان ایـن نکتـه ایـن مـا‬ ‫بایـد در مسـیر شـهادت گام برداریـم و در ایـن راه سـاکت‬ ‫و صامت نباشـیم‪ ،‬خاطر نشـان سـاخت‪ :‬امروز کسـانی که‬ ‫در برخـورد بـا مفاسـد گام هـای موثـری بـر می دارنـد و با‬ ‫مفسـدان مبارزه می کننـد‪ ،‬در حال انجـام بزرگترین جهاد‬ ‫فی سـبیل اهلل هسـتند‪ ،‬چـون ایـن موضوع اولویـت اصلی‬ ‫جامعـه و نظام اسلامی ماسـت‪.‬‬ ‫ایـت اهلل محمـدی الئینـی بـه گسـتردگی تلاش‬ ‫سـرویس های جاسوسـی دشـمنان بـرای تخریـب و ایجاد‬ ‫ناامنـی در داخـل ایـران اشـاره و یـاداور شـد‪ :‬بلـوای‬ ‫شـبکه های معانـد و دشـمنان بـرای ضعیـف نشـان دادن‬ ‫سیسـتم امنیتی ایران اسالمی نشـان از ضعف و درماندگی‬ ‫انـان در برابـر نهادهـای امنیتـی و اطالعاتـی مـا اسـت و‬ ‫تالش هـا و مجاهدت هـای شـبانه روزی نیروهـای مومـن‬ ‫و جـان بـر کـف مـا در دسـتگاه های نظامـی و اطالعاتـی‬ ‫امنیتـی حقـاً جـای قدردانـی و تشـکر ویـژه دارد‪.‬‬ ‫صیانت از دستاوردهای صنعت‬ ‫هسته ای با کاهش تعهدات‬ ‫برجامی‬ ‫عضـو هیئـت رئیسـه مجلس شـورای اسلامی و‬ ‫نماینـده مـردم بابـل بـا تاکیـد بـر الـزام دولت به‬ ‫اجـرای مصوبـه کاهـش تعهـدات برجامـی گفت‪:‬‬ ‫تصویـب ایـن طـرح از زیـاده خواهی و گسـتاخی‬ ‫کشـورهای غربـی جلوگیـری مـی کند‪.‬‬ ‫علـی کریمـی فیروزجایـی بـا اشـاره بـه تصـوب‬ ‫مصوبـه کاهـش تعهـدات برجامی گفـت‪ :‬تصویب‬ ‫ایـن طـرح بـه معنـای خـروج از برجـام و توقـف‬ ‫تـداوم دیپلماسـی خردمندانـه بـا دنیـا نیسـت‪.‬‬ ‫‏دبیـر هیئـت رئیسـه مجلـس یازدهـم اهمیـت‬ ‫اجـرای ایـن طـرح را در حفـظ اقتـدار صنعـت‬ ‫هسـته ای یـاد اور شـد وافـزود‪ :‬هـدف عمـده‬ ‫ایـن مصوبـه صیانـت از دسـتاوردهای صلـح امیز‬ ‫هسـته ای اسـت کـه طی سـالهای اخیر مـورد بی‬ ‫مهـری قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫‏نماینـده مـردم بابـل دکتریـن جمهوری اسلامی‬ ‫ایـران در صنعـت هسـته ای را توجـه بـه جنبـه‬ ‫صلح امیز و سـازنده ان دانسـت وافزود‪ :‬بر اسـاس‬ ‫مقـررات اژانـس بیـن المللـی انـرژی اتمـی همه‬ ‫کشـورهای عضو واز جمله کشـور مـا حق فعالیت‬ ‫صلـح امیـز در ایـن عرصـه را دارند‪.‬‬ ‫فیروزجایـی رویکـرد جدیـد خانه ملـت در پرونده‬ ‫هسـته ای را صیانـت از دسـتاوردهای صلـح امیـز‬ ‫هسـته ای بـر اسـاس اموزه های انقالبـی و رهبری‬ ‫عنـوان و تصریـح کـرد‪ :‬کوتـاه امـدن از حقـوق‬ ‫مسـلم کشـور در این عرصه به معنای تسـلیم در‬ ‫برابـر اراده غیـر قانونـی و خواسـته های نامشـروع‬ ‫غربی هـا اسـت‪.‬‬ ‫‏دبیـر کل جامعـه اسلامی فرهنگیـان کشـور بـا‬ ‫تاکیـد بـر عضویـت ایـران در برجام خاطر نشـان‬ ‫کـرد‪ :‬مصوبـه جدیـد مجلـس هرگـز بـه معنـای‬ ‫خـروج از برجـام و مخالفـت بـا تداوم دیپلماسـی‬ ‫در ایـن عرصـه نیسـت‪.‬‬ ‫‏ایـن مسـئول بـا تاکیـد بر عـزم قاطـع مجلس در‬ ‫حفـظ اقتـدار صنعت هسـته ای گفـت‪ :‬مجلس در‬ ‫چارچـوب مصالـح پایدار انقلاب و اصول حکمت‪،‬‬ ‫عـزت و مصلحـت از منافـع مهـم کشـور در ایـن‬ ‫عرصـه صیانت خواهـد کرد‪.‬‬ ‫‏کریمـی فیروزجایی حق مسـلم نماینـدگان ملت‬ ‫در زمینـه قانونگـذاری در تمام سـطوح حکمرانی‬ ‫را یاداور شـد وافزود‪ :‬مماشـات با سیاسـت پیشـه‬ ‫گان غربـی در پرونـده هسـته ای به پایان رسـیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‏عضـو هیئـت رئیسـه مجلس بـا تجلیـل از تالش‬ ‫دسـتگاه دیپلماسـی گفت‪ :‬دولت باید راهبردهای‬ ‫ترسـیمی مجلـس را در تحقـق اهـداف صلح امیز‬ ‫هسـته ای در دسـتور کار قرار دهد‪.‬‬ ‫‏ایـن نماینـده مجلس با اشـاره به اهمیـت مصوبه‬ ‫جدیـد خانـه ملـت یاداورشـد‪ :‬کاهـش تعهـدات‬ ‫داوطلبانـه در برجـام هیـچ خدشـه ای بـه رونـد‬ ‫گفتگوهـای دیپلماتیـک و پیگیری هـای حقوقـی‬ ‫در ایـن عرصـه وارد نمی کنـد‪.‬‬ ‫سیاسی‬ ‫شنبه ‪ 15 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪764‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫رئیس کل دادگستری مازندران تاکید کرد‪:‬‬ ‫تکمیل بانک اطالعات مجرمان حرفه ای‬ ‫درکمترین زمان‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری مازنـدران درنخسـتین‬ ‫جلسـه سـتاد اسـتانی کنتـرل مجرمـان حرفه ای‬ ‫وسـابقه دار با اشـاره به منویات رئیـس محترم قوه‬ ‫قضائیـه مبنـی بـر پیشـگیری و برخورد بـا جرایم‬ ‫علـی الخصوص رصـد و کنترل مجرمـان حرفه ای‬ ‫و سـابقه دار برتکمیـل بانـک اطالعاتـی مجرمـان‬ ‫حرفـه ای‪،‬سـابقه داروخطرنـاک تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی دادگسـتری‬ ‫مازندران‪،‬حجـت االسلام والمسـلمین اکبـری‪،‬‬ ‫ضمـن تبریـک وتسـلیت بـه مناسـبت شـهادت‬ ‫دانشـمند هسـته ای شـهید فخری زاده و با اظهار تالم از فقدان چنین دانشـمند فرزانه ای‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬خون پاک شهید‪،‬اتشـی برجان ظالمان وسـتمگران اسـت ویقینا اینگونه‬ ‫درحضـور ونـگاه همسـر وفرزنـد‪ ،‬وبـا ان شـرایط به شـهادت رسـاندن شـهید فخـری زاده‪،‬‬ ‫جنایـت ونقـض حقـوق بشـر اسـت و مـردم مـا بـر ادامـه راه ان شـهید واالمقـام تاکیـد و‬ ‫دشـمنان کـوردل‪ ،‬گمـراه و کینه توز را ناامیـد خواهند کرد‪.‬رئیس کل دادگسـتری مازندران‬ ‫درادامـه بـه دستورکارجلسـه پرداخـت واز جملـه علـل وقوع و گسـترش جرایـم در جامعه‬ ‫راتکـرار رفتارهـای مجرمانـه از سـوی مجرمـان حرفـه ای و سـابقه دار برشـمرد وگفـت‪:‬‬ ‫مجرمـان حرفـه ای و سـابقه دار با تکـرار رفتارهای مجرمانه‪ ،‬نظـم و امنیت جامعه را مختل‬ ‫مـی کننـد که با عملیاتی کردن دسـتورالعمل اجرایـی کنترل مجرمان سـابقه دار‪،‬می توان‬ ‫هـم هزینـه ارتـکاب جـرم رابـاال بـرد وهـم هزینـه مقابلـه با ایـن جرایـم راکاهـش داد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگسـتری مازندران‪ ،‬پیشـگیری و برخورد مدبرانه با پدیده جرم و تکرار جرایم‬ ‫را درکاهـش تکـرار رفتارهـای مجرمانـه توسـط ایـن افـراد موثردانسـت وگفت‪ :‬تشـکیالت‬ ‫قضایـی اسـتان‪ ،‬اقداماتـی در راسـتای پیشـگیری از جرایم ارتکابی توسـط مجرمـان حرفه‬ ‫ای و خطرنـاک و سـلب امـکان هرگونه اقـدام خطرناک از ناحیه انها وپایـش انها انجام داده‬ ‫اسـت وازجمله تشـکیل سـتاد کنترل مجرمین حرفه ای و باسـابقه بوده که انشاهلل جلسات‬ ‫ایـن سـتاد در اسـتان بـه صـورت مسـتمر برگـزار شـده و مصوبـات ان بـه صـورت جـدی‬ ‫پیگیـری مـی شـود‪.‬عالی تریـن مقام قضایی اسـتان خاطرنشـان کـرد‪ :‬همچنیـن دراجرای‬ ‫دسـتورالعمل اجرایـی کنتـرل مجرمان حرفه ای وسـابقه دار‪،‬بانک اطالعـات مجرمان حرفه‬ ‫ای در اسـتان در کنـار تشـکیل سـتاد ایجـاد شـد و بـا تلاش همـکاران دسـتگاه قضایـی‬ ‫اسـتان‪ ،‬مشـخصات و سـوابق کیفری مجرمان حرفه ای و سـابقه دار استان استخراج‪ ،‬پایش‬ ‫و جمـع اوری شـده کـه البتـه کامـل نیسـت وبایـد هرچـه زودتـر تکمیـل و در بانک های‬ ‫اطالعاتـی تمامـی دسـتگاه های ذیربط به اشـتراک گذاشـته شـود‪.‬رئیس کل دادگسـتری‬ ‫مازنـدران افـزود‪ :‬ثبـت اطالعـات توسـط کاربـران بایـد به طورکامـل ودقیق صـورت گیرد‬ ‫تـا بـه راحتـی وبـا اطمینان کامـل بتوان بـه داده هـا اتکا کرد وجلـوی خطرهـای احتمالی‬ ‫گرفتـه شـود؛همچنین اتصال این سـامانه به سـامانه هـای دیگر درصورت لزوم انجام شـود‪.‬‬ ‫وی همچنیـن دربخـش دیگـری ازسـخنان خود با اشـاره به موضـوع ماده ‪10‬دسـتورالعمل‬ ‫دراعطـای مرخصـی بـه مجرمان خطرنـاک تصریح کرد ‪:‬بایـد دراینخصـوص بگونه ای عمل‬ ‫شـود‪ ،‬مجرمـان خطرناکـی که به سـختی دسـتگیر وبه زنـدان معرفی می شـوند به راحتی‬ ‫بـه مرخصـی نروند یا ازاد نشـوند و با صدور مجـازات های بازدارنده ‪ ،‬هزینـه ارتکاب جرایم‬ ‫مهـم افزایـش یابـد ‪ .‬شـایان ذکـر اسـت‪ ،‬دراجـرای مـاده ‪ 4‬دسـتورالعمل اجرایـی کنترل‬ ‫مجرمـان حرفه ای وسـابقه دار‪ ،‬اولین جلسـه سـتاد اسـتانی کنتـرل مجرمان حرفـه ای به‬ ‫ریاسـت رئیس کل دادگسـتری اسـتان وباحضور فرماندهی نیروی انتظامی مازندران وسـایر‬ ‫اعضا برگزارشـد‪ ،‬دراین جلسـه مفاددسـتورالعمل اجرایی کنترل مجرمان حرفه ای وسـابقه‬ ‫داروشـیوه نامـه چگونگـی ثبـت وتبـادل اطالعـات دربانـک اطالعاتـی مجرمان حرفـه ای ‪،‬‬ ‫سـابقه دار وخطرنـاک مطـرح ودرایـن زمینه‪ ،‬بحث وتبـادل نظر صورت گرفـت وتصمیمات‬ ‫مقتضی اتخاذ شـد‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫حسین زادگان استاندار مازندران‪:‬‬ ‫حمایت از راه اندازی پایانه های صادراتی محصوالت کشاورزی از اولویت های استان است‬ ‫توسعه فضای گلخانه ای از اولویت های‬ ‫سرمایه گذاری در غرب مازندران‬ ‫احمـد حسـین زادگان‪ ،‬گفـت‪ :‬یکـی از اولویـت هـای مهـم‬ ‫غـرب اسـتان توسـعه فضـای گلخانه ای اسـت که بـا توجه‬ ‫بـه ارزش فـراوان زمیـن می توانـد منجر به توسـعه و رونق‬ ‫اقتصـادی گـردد ‪ /‬عالئـق تاریخـی مـردم غرب اسـتان باید‬ ‫در سـرمایه گـذاری هـا لحاظ شـود‪‎.‬‬ ‫جلسـه سـتاد تسـهیل و رفع موانع تولید و توسـعه صادرات‬ ‫اسـتان بـا حضور احمد حسـین زادگان‪ ،‬اسـتاندار مازندران‪،‬‬ ‫حسـینی‪ ،‬نماینـده مـردم تنکابـن‪ ،‬رامسـر و عبـاس اباد در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی خیریانپـور و رازجویـان‪ ،‬معاونین‬ ‫هماهنگـی امـور اقتصـادی و هماهنگـی امـور عمرانـی‬ ‫اسـتاندار مازنـدران‪ ،‬شـیرینی همپـا‪ ،‬فرمانـدار شهرسـتان‬ ‫عبـاس اباد و سـایر مدیران مسـئول دسـتگاه هـای اجرایی‬ ‫در فرمانـداری ایـن شهرسـتان برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری مازندران‪ ،‬احمد‬ ‫حسـین زادگان در ایـن جلسـه گفـت‪ :‬رفـع موانـع تولید و‬ ‫فعالیـت واحدهـای تولیـدی و تسـهیل زمینـه بـرای اغـاز‬ ‫و تـداوم کار مجموعـه هـای اقتصـادی از ماموریـت هـای‬ ‫اساسـی سـتاد تسـهیل است‪.‬‬ ‫او بـا بیـان ایـن که یکـی از اولویت هـای اسـتان حمایت از‬ ‫راه انـدازی پایانـه محصـوالت کشـاورزی اسـت کـه تاکنون‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیـارد تومـان در این حوزه سـرمایه گـذاری صورت‬ ‫گرفتـه اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـده هـای سـرمایه گذاری براسـاس‬ ‫شـرایط روز بایـد تغییـر کند و احصا شـود‪.‬‬ ‫اسـتاندار بـا اشـاره بـه ایـن کـه یکـی از اولویت هـای مهم‬ ‫غـرب اسـتان توسـعه فضـای گلخانه ای اسـت که بـا توجه‬ ‫بـه ارزش فـراوان زمیـن می توانـد منجر به توسـعه و رونق‬ ‫اقتصادی گردد؛ اظهار داشـت‪ :‬توسـعه کشـت گلخانه ای در‬ ‫عبـاس ابـاد در دو سـال اخیر اجرایی شـده اسـت‪.‬‬ ‫حسـین زادگان‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬عالئـق تاریخـی مـردم غـرب‬ ‫اسـتان بایـد در سـرمایه گذاری ها مـورد توجه ویـژه گردد‬ ‫و اعمـال شـود؛ لـذا اهلیت افراد در سـرمایه گـذاری ها باید‬ ‫مـورد بررسـی قرار گیـرد‪ .‬بانک ملی و دسـتگاه قضا در روند‬ ‫خبر‬ ‫سـرمایه گـذاری هـا تسـریع نماینـد تـا شـاهد رفـع موانع‬ ‫تولید باشـیم‪.‬‬ ‫اسـتاندار با بیان این که فاز اول پایانه محصوالت کشـاورزی‬ ‫بهشـت پـارس بـا اولویـت منطقـه بویـژه گردشـگری مـی‬ ‫بایسـت مـورد بهره برداری قـرار گیرد‪ ،‬افـزود‪ :‬تاکنون بیش‬ ‫از ‪ ۳۵‬میلیـارد تومـان توسـط بانـک ملـی به ایـن مجموعه‬ ‫تسـهیالت پرداخت شـده است‪.‬‬ ‫مقـام عالـی دولـت در مازنـدارن تاکیـد کـرد‪ :‬ظرفیت های‬ ‫غـرب مازنـدران در بخـش هـای مختلف بویژه کشـاورزی و‬ ‫گردشـگری بصـورت ویـژه احصـا و پرداخته شـود تا شـاهد‬ ‫توسـعه این منطقه از اسـتان باشـیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گلستان در دیدار با هنرمندان ؛‬ ‫توسعه سرمایه های فرهنگی موجب توسعه‬ ‫دیگر سرمایه ها است‬ ‫اسـتاندار گلسـتان بـا اشـاره بـه توانمندی‬ ‫هـای اسـتان اظهـار کرد ‪ :‬توسـعه سـرمایه‬ ‫های فرهنگی موجب توسـعه دیگر سـرمایه‬ ‫هـای اجتماعـی‪ ,‬اقتصـادی و منابع انسـانی‬ ‫می شـود و هنرمندان نقـش تاثیرگذاری در‬ ‫توسـعه فرهنگـی دارند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی اسـتانداری‬ ‫گلسـتان دکتـر هـادی حـق شـناس در دیـدار‬ ‫بـا جمعـی از هنرمنـدان اسـتان بـا حضـور دکتـر‬ ‫مکتبـی معاون سیاسـی امنیتی و دکتر کشـمیری‬ ‫مدیـر کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـتان ضمن‬ ‫تقدیـر از تمامـی هنرمنـدان اسـتان‪ ,‬تصریـح کرد‪:‬‬ ‫گلسـتان اسـتانی غنـی با مفاخـر فرهنگـی بزرگ‬ ‫اسـت و اشـنایی جوانـان بـا انـان از طریـق هنـر‬ ‫مـی توانـد در مانـدگاری مفاخـر موثـر باشـد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪:‬بـرای برگزاری کالس هـای قرانی می توانیم‬ ‫بـا همکاری سـازمان تبلیغات و امـوزش و پرورش‬ ‫از ظرفیـت مسـاجد و مـدارس اسـتفاده کنیـم‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان یاداور شـد‪ :‬هنرمنـدان باید در‬ ‫حفـظ سـرمایه های فرهنگـی همکاری کننـد و با‬ ‫اسـتفاده از ظرفیـت تئاتر ‪ ,‬سـینما ‪ ,‬اثار مکتوب و‬ ‫‪ ...‬مفاخر اسـتان را به جوانان بشناسانیم‪.‬همچنین‬ ‫در ایـن دیـدار هنرمنـدان حاضـر بـه بیـان دغدغه‬ ‫هـای خـود بـا اسـتاندار گلسـتان پرداختند‪.‬‬ ‫استاندار در جلسه شورای معادن گیالن تاکید کرد؛‬ ‫در کنار احیاء معادن متروکه‪ ،‬با نهال کاری از‬ ‫سیمای طبیعی استان صیانت شود‬ ‫اسـتاندار و رئیس شـورای معـادن گیالن با‬ ‫تاکیـد بـر اینکـه بهـره بـرداران از معادن‪،‬‬ ‫بایـد تعامـل بـا جوامـع محلـی را افزایش‬ ‫دهنـد‪ ،‬گفـت کـه در کنـار اجـرای طـرح‬ ‫احیـاء معـادن متروکـه‪ ،‬باید با نهـال کاری‬ ‫و جنـگل کاری از سـیمای طبیعـی اسـتان‬ ‫صیانـت و حفاظت شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری‬ ‫گیلان؛ دکتـر ارسلان زارع در جلسـه شـورای‬ ‫معـادن گیلان که بـا حضور جبـار کوچکـی نژاد‬ ‫از نماینـدگان مـردم رشـت و مهـرداد گودرزونـد‬ ‫چگینـی نماینده مـردم رودبار در مجلس شـورای‬ ‫اسلامی برگـزار شـد‪ ،‬حفـظ اشـتغال موجـود در‬ ‫حـوزه معـادن را مـورد تاکیـد قـرار داد و افـزود‪:‬‬ ‫تکلیـف معـادن راکـد و فعال شـدن انـان باید در‬ ‫کوتـاه تریـن زمـان ممکـن تعیین شـود‪.‬‬ ‫وی بر لزوم اسـتفاده حداکثـری از ظرفیت معادن‬ ‫موجـود اسـتان تاکیـد و تصریـح کـرد‪ :‬حمایت از‬ ‫بخـش خصوصی در راسـتای تقویت ظرفیت های‬ ‫اشـتغال و نیز تسـهیل امور بهره برداران معادن و‬ ‫همـکاری با انـان در چارچـوب قانـون‪ ،‬باید مورد‬ ‫توج ه فرمانداران و رئیسـان شهرسـتانی باشد‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در گیلان بـا تاکیـد بـر‬ ‫ضـرورت افزایـش سـطح تعاملات اجتماعـی و‬ ‫تعامـل بـا جوامـع محلـی از سـوی بهره بـرداران‬ ‫معـادن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید از ظرفیت های قانونی در‬ ‫جهت عمران و ابادانی روسـتاها و جبران خسارت‬ ‫بـه زیرسـاخت هـا از محل تـا یک درصـد فروش‬ ‫مصالح برداشـتی از معادن‪ ،‬در جهت رضایتمندی‬ ‫سـاکنان و مجـاوران ایـن بخـش اسـتفاده شـود‪.‬‬ ‫دکتـر زارع بـه تفـاوت گیالن با اسـتان های دیگر‬ ‫از منظـر لـزوم حفاظـت از محیط زیسـت و منابع‬ ‫طبیعی اشـار ه و خاطرنشـان کـرد‪ :‬در کنار اجرای‬ ‫طـرح احیـاء معـادن متروکـه‪ ،‬باید با نهـال کاری‬ ‫و جنگل کاری از سـیمای طبیعی اسـتان صیانت‬ ‫و حفاظـت کنیم‪.‬‬ ‫کوچکـی نژاد و گودرزوند چگینـی نیز بر ضرورت‬ ‫توجـه به اشـتغال موجـود در معادن اسـتان و نیز‬ ‫فعـال شـدن معادن راکـد و نیمه فعـال و حمایت‬ ‫از بهـره بـرداران در چارچـوب هـای قانونی تاکید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫دیدارمدیرکل زندانهای مازندران با خانواده های زندانیان‬ ‫مدیـرکل زندانهـای اسـتان مازندران بـا هدف‬ ‫رسـیدگی به وضعیت خانـواده هـای زندانیان و‬ ‫تامیـن خدمات معیشـتی و رفاهی بـرای انان با‬ ‫چنـد خانـواده زندانی در شهرسـتان بابل دیدار‬ ‫و گفتگـو نمود ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل زندانهای اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬علـی اسـتادی بـه همـراه اعضـای هیئـت‬ ‫مدیـره انجمن حمایـت از زندانیان شهرسـتان بابل در‬ ‫راسـتای بهبود وضعیت معیشـتی و موقعیت اجتماعی‬ ‫خانـواده زندانیـان بـا تعـدادی از خانواده ها دیـدار و از‬ ‫نزدیـک با مشـکالت انان اشـنا شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل زندانهـای اسـتان مازنـدران بـا اشـاره بـه‬ ‫مضامیـن ایـات کالم اهلل مجیـد کـه خداوند سـبحان‬ ‫در ان پـاداش و اجـری بـزرگ برای ایثارگـران و انفاق‬ ‫کننـدگان نوید داده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬انجمن حمایت یک‬ ‫وسـیله بـرای ارائـه خدمـات نیکـوکاران بـه انسـانهای‬ ‫نیازمنـد اسـت و چـه زیباسـت کـه مـردم در روزهای‬ ‫سـخت و دشـوار به یاری هـم می شـتابند و این اداب‬ ‫زیبنده و شایسـته مـردم دیار علویان اسـت‪.‬وی افزود‪،‬‬ ‫توسـعه برنامـه هـای حمایتی بـرای خانـواده زندانیان‬ ‫امـری بسـیار خیرخواهانـه و ضـروری اسـت‪ ،‬چه بسـا‬ ‫افـرادی کـه حتـی فرزندانشـان بـرای ادامـه تحصیـل‬ ‫نیازمنـد کمـک و یـاری شـما مـردم نیـک اندیـش و‬ ‫نیـک کردار هسـتند‪.‬‬ ‫مدیـرکل زندانهای اسـتان مازنـدران در ایـن بازدید از‬ ‫دو بـاب منزل مسـکونی که با کمـک خیرین و انجمن‬ ‫حمایـت از زندانیـان شهرسـتان بابـل سـاخته شـد‪،‬‬ ‫دیـدن کـرد و گفت‪ :‬کارهای انجام شـده نشـان از عزم‬ ‫جـدی مسـئولین و خیریـن در نهادینـه سـازی کمک‬ ‫به انسـانهای نیازمند اسـت‪،‬ولیکن قطعـاً ظرفیت های‬ ‫بسـیار خوبـی وجـود دارد کـه بایـد بـا برنامـه ریـزی‬ ‫و تقویـت ارکان حمایتـی نسـبت بـه ارائـه خدمـات‬ ‫بـه ایـن اقشـار اقـدام شـود‪.‬علی اسـتادی بـا اشـاره به‬ ‫بخشـنامه جدیـد رئیس محتـرم قوه قضاییـه و اجرای‬ ‫طـرح غربالگـری زندانیـان ابـراز امیـدواری نمـود تا با‬ ‫حمایـت مسـئولین مراجـع قضایـی اسـتان بـه زودی‬ ‫شـاهد ازادی تعـدادی قابـل توجهـی از زندانیـان بوده‬ ‫و بـا این اقدام مشـکالت جمعـی از خانـواده ها مرتفع‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫ایـن مقام مسـئول افـزود‪ ،‬اقدامـات و فعالیتهای خوبی‬ ‫در جهـت ارتقـاء سـطح درامـد و اشـتغال بـه کار‬ ‫زندانیـان و خانـواده هـا بـا کمـک انجمـن حمایـت از‬ ‫زندانیـان در شهرسـتانهای مختلف اسـتان انجام شـد‬ ‫و علاوه بـر ان خدمـات متعـددی از جملـه اعطـای‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬سـبد کاال‪ ،‬مسـتمری ماهیانـه‪ ،‬برگزاری‬ ‫دوره هـای اموزشـی و تامین وسـایل ارتباطی و کمک‬ ‫اموزشـی بـرای فرزنـدان زندانـی‪ ،‬سـاخت و مرمـت‬ ‫چندین سـاختمان مسـکونی‪ ،‬اعطای لـوازم التحریر به‬ ‫فرزنـدان زندانی‪ ،‬ارائـه خدمات بهداشـتی و درمانی به‬ ‫خانـواده زندانیـان اعطـا گردید‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫شنبه ‪ 15 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪764‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫سردار مسلمی ‪،‬فرمانده سپاه کربالی مازندران‪:‬‬ ‫پوشش بیمه ای افراد فاقد بیمه‪ ،‬از کارهای بسیار خوب بیمه سالمت است‬ ‫فرمانده سـپاه کربالی مازنـدران گفت‪ :‬یکی از‬ ‫کارهـای بسـیار خوب بیمه سلامت‪ ،‬پوشـش‬ ‫بیمـه ای جامعـه هـدف اسـت کـه اکثـرا ً از‬ ‫افـراد مسـتضعف می باشـند که ایـن امر یک‬ ‫قرابتـی بـا کار بسـیجیان بـه وجود مـی اورد‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه کربلای مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫یکـی از کارهـای بسـیار خوب بیمه سلامت‪،‬‬ ‫پوشـش بیمـه ای جامعـه هـدف اسـت کـه‬ ‫اکثـرا ً از افـراد مسـتضعف مـی باشـند که این‬ ‫امـر یـک قرابتـی بـا کار بسـیجیان بـه وجود‬ ‫مـی اورد‪ .‬مـا در بسـیج بـا افـرادی از جنـس‬ ‫مسـتضعف و متوسـط بـه پاییـن جامعـه سـر‬ ‫و کار داریـم کـه بـه مـا مراجعـه می کننـد و‬ ‫در مراکـز درمانـی مـا خدمـات مـورد نیـاز را‬ ‫دریافـت مـی نمایند‪.‬سـردار مسـلمی ‪،‬فرمانده‬ ‫سـپاه کربلای مازنـدران در دیـدار بـا دکتـر‬ ‫ظفرمنـد‪ ،‬مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران‬ ‫گفـت‪ :‬از انجایی که سـپاه و بیمه سلامت در‬ ‫عرصـه سلامت و درمـان جامعـه فعالیت های‬ ‫زیـادی را انجـام می دهنـد می تـوان بـا یـک‬ ‫برنامه ریـزی و همکاری بین بخشـی یکسـری‬ ‫مشـوق هـا و تسـهیالتی را جهـت کـم کردن‬ ‫برخـی از دغدغـه هـای درمانـی مـردم در امر‬ ‫هزینه هـای درمانی برداریم و از اقشـار اسـیب‬ ‫پذیـر و مسـتضعف جامعـه حمایـت هرچـه‬ ‫بیشـتری انجام شـود تا دغدغه کمتـری را در‬ ‫ایـن بحـث داشـته باشـند کـه یقیناً ایـن کار‬ ‫یکـی از کارهـای مانـدگار و باقیـات صالحـات‬ ‫خوبـی خواهـد بود ‪..‬سـردار مسـلمی در ادامه‬ ‫افـزود‪ :‬فعالیتهایـی کـه در بیمـه سلامت‬ ‫انجـام مـی شـود کارهای بسـیار خوبی اسـت‬ ‫کـه بـه عنـوان یـک مشـوق و حمایـت خوبی‬ ‫از اقشـار اسـیب پذیـر بـه انجـام مـی رسـد ‪.‬‬ ‫امـروزه بـه برکـت نظـام مقـدس جمهـوری‬ ‫اسلامی ایران تمامی افراد فاقد پوشـش بیمه‬ ‫درمـان‪ ،‬دارای دفترچـه بیمه سلامت شـدند‬ ‫و خداونـد را شـاکریم کـه امـروز ایـن فضـا‬ ‫فراهم شـد که مـا در مسـئولیت های مختلف‪،‬‬ ‫احتیاجـات مـردم نیازمند را برطرف سـازیم و‬ ‫دغدغه هـای ایشـان را در عرصه هـای مختلف‬ ‫علـی الخصـوص در عرصـه بهداشـت و درمان‬ ‫کاهـش دهیـم کـه این خـود یکـی از بهترین‬ ‫کارهایی اسـت کـه در مقابل فتنـه گری های‬ ‫دشـمن می تـوان انجـام داد‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن دیـدار دکتـر‬ ‫ظفرمنـد‪ ،‬مدیـرکل بیمـه سلامت مازنـدران‬ ‫نیـز ضمـن تبریـک و گرامیداشـت هفتـه‬ ‫بسـیج بـه تمامـی بسـیجیان دریادل اسـتان‪،‬‬ ‫بیان داشـت‪ :‬بیمه سلامت سـاالنه بین شش‬ ‫و نیـم تـا ‪ ۷‬میلیـون بـار مراجعـه را پاسـخگو‬ ‫مـی باشـد کـه در ایـن راسـتا سـاالنه حـدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیـارد تومان به صـورت میانگین بابت‬ ‫خریـد خدمات سلامت به موسسـات درمانی‬ ‫طـرف قـرارداد سـطح اسـتان پرداخـت مـی‬ ‫نمایـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬پوشـش بیمـه ای تمامـی‬ ‫افـراد فاقـد پوشـش بیمـه درمـان که از سـال‬ ‫‪ ۹۳‬بـا حمایـت هـای مقـام معظـم رهبـری‬ ‫و تمامـی مسـئولین اغـاز شـد و در ایـن راه‬ ‫حـدود ‪ ۱۱‬میلیـون نفـر در کشـور از نعمـت‬ ‫بیمـه سلامت رایـگان برخـوردار شـدند کـه‬ ‫ایـن کار بـه عنـوان یکـی از کارهای شـاخص‬ ‫نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ایـران در‬ ‫عرصـه سلامت در دنیـا بـوده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در سـال های اخیـر و در راسـتای‬ ‫هدفمنـد نمـودن یارانه هـا و همچنین اجرای‬ ‫عدالت در سلامت سـنجش ارزیابی وسـع در‬ ‫پوشـش بیمـه ای به اجـرا در امد کـه در حال‬ ‫حاضـر ‪ ۱۶۴‬هـزار نفر به صـورت رایگان تحت‬ ‫پوشـش بیمـه قـرار دارنـد و از مهرماه امسـال‬ ‫هم به خاطر شـرایط کرونـا و همچنین اجرای‬ ‫مصوبات سـتاد کرونای کشـور‪ ،‬انجـام ارزیابی‬ ‫وسـع بـرای پوشـش بیمـه درمـان سلامت‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫اقدامات جهادی قانون جامع حمایت از افراد داری‬ ‫معلولیت مطالبه اصلی بهزیستی و افراد دارای معلولیت‬ ‫از میـان سـاختار هـای متفـاوت اجتماعـی‪ ،‬سیاسـی‪،‬‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬فـردی و‪ ، ...‬معلولیـت بـه عنـوان یکـی از‬ ‫ابعـاد متفـاوت زندگی‪ ،‬پذیرفته شـده و اینـک جهان با‬ ‫دارا بـودن جمعیـت ‪ ۱۰‬درصدی افـراد دارای معلولیت‪،‬‬ ‫سیاسـت گذاری های مختـص خـود را ایجـاد نمـوده‬ ‫اسـت‪ .‬قوانیـن‪ ،‬لوایـح و طرح هـای ملـی‪ ،‬بین المللـی و‬ ‫جهانـی در سـطح خرد‪ ،‬میانـی و کالن در این خصوص‬ ‫تدویـن و تصویـب گردیـد تـا جهـان در جهـت بـاال‬ ‫بـردن سـطح افـکار عمومـی و تفکرات شـان در ایـن‬ ‫رابطـه و البتـه سـهولت زیسـتی‪ ،‬اجتماعـی و فـردی‬ ‫افـراد دارای معلولیـت گام هـای موثـری برداشـته و بـه‬ ‫سـمت توانگـری پیـش رود‪.‬افـراد دارای معلولیت امروز‬ ‫بـه عنـوان نیروهای کارامد‪ ،‬شـناخته شـده و توانگرانی‬ ‫هسـتند که به مانند سـایر اعضای جامعه در پیشـرفت‬ ‫توسـعه کمـی و کیفـی جامعـه نقـش موثـر و بسـزایی‬ ‫دارنـد امـا بـی شـک بـه جهـت شـرایط جسـمی و‬ ‫روانـی اینگونـه افراد‪ ،‬انتظـارات و مطالباتی در راسـتای‬ ‫بهزیسـتن‪ ،‬اسـایش و ارامـش بیشـتر وجـود دارد کـه‬ ‫اگـر حمایت گـری و پشـتیبانی مجموعه دسـتگاه های‬ ‫متولـی نباشـد‪ ،‬اسـیب هـای بسـیاری از جنبـه هـای‬ ‫منتفـی شـده و تمامـی افـراد متقاضـی مـی‬ ‫تواننـد دفترچـه بیمـه سلامت را بـه صـورت‬ ‫رایـگان دریافـت نمایند‪.‬‬ ‫دکتـر ظفرمنـد در ادامـه اعالم کـرد‪ :‬در بحث‬ ‫بسـتری در سـال حـدود ‪ ۲۲۰‬هـزار پرونـده‬ ‫بسـتری را مـورد بررسـی قـرار مـی دهیم که‬ ‫ایـن کار بـا اجـرای طـرح ارسـال الکترونیکی‬ ‫اسـناد در سـطح اسـتان بـه یـک برگـه‬ ‫خالصه شـده اسـت و بقیـه کارها بـه صورت‬ ‫الکترونیکـی ارسـال شـده و ایـن امر علاوه بر‬ ‫اینکـه در وقـت و زمـان مدیریت خوبـی انجام‬ ‫شـده در بحـث هزینه هـا و محیط زیسـت نیز‬ ‫اثرات بسـیار خوبی به همراه داشـته است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در بحث اسـتحقاق سـنجی الکترونیکی‬ ‫نیـز در حـال حاضـر بیمـه شـدگان بـدون‬ ‫نیـاز بـه دفترچـه خدمات مـورد نظر خـود را‬ ‫دریافـت مـی نماینـد کـه در ایـن راسـتا و در‬ ‫جهـت کم کـردن کاربـرد دفترچه هـای بیمه‬ ‫سلامت‪ ،‬از تیـر ماه امسـال در شـهرهای زیر‬ ‫‪ ۲۰‬هزار نفر ‪ ،‬نسـخه نویسـی و نسـخه پیچی‬ ‫الکترونیکـی را بدون اسـتفاده از کاغذ دفترچه‬ ‫اجـرا نمـوده ایم که در این راسـتا فـرد با ارائه‬ ‫کـد ملـی ویزیت شـده و دارو و خدمـات مورد‬ ‫نیـاز را دریافـت مـی نمایـد‪ .‬وی در پایـان بار‬ ‫دیگـر ضمـن گرامیداشـت هفته بسـیج اعالم‬ ‫کـرد‪ :‬پایـگاه مقاومـت بسـیج امام سـجاد(ع)‬ ‫ایـن اداره کل نیـز برنامـه های متنوعـی را در‬ ‫راسـتای گرامیداشـت هرچـه باشـکوه تـر این‬ ‫هفتـه بـا مدنظـر قـرار دادن پروتـکل هـای‬ ‫بهداشـتی بـه اجـرا در اورده اسـت کـه از این‬ ‫میـان می تـوان بـه تشـکیل حلقـه صالحیـن‬ ‫بـا حضـور جمعـی از مسـئولین بسـیج ادارات‬ ‫اسـتان و حضـور همـکاران بسـیجی ادارات‬ ‫بیمه سلامت سـطح اسـتان به صـورت ویدئو‬ ‫کنفرانـس ‪ ،‬نـذر خـون در پایگاه هـای انتقـال‬ ‫خـون اسـتان همچنیـن اجـرای مسـابقات‬ ‫فرهنگـی ورزشـی بیـن کارکنـان و خانـواده‬ ‫ایشـان و در راسـتای ارائـه خدمات ‪ ،‬اسـتقرار‬ ‫میز خدمت توسـط همکاران بسـیجی در اداره‬ ‫کل و ادارات شهرسـتانی را در این هفته اشاره‬ ‫نمود‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت در پایـان ایـن دیـدار بـا‬ ‫اهـدای لـوح سـپاس از سـوی مدیـرکل بیمه‬ ‫سلامت مازندران‪ ،‬از جانفشـانی ها و رشـادت‬ ‫هـای بسـیجیان سـرافراز در تمامـی عرصـه‬ ‫هـای کشـور تقدیـر بـه عمـل امد‪۰‬‬ ‫روحـی و روانـی بـه افـراد دارای معلولیت وارد سـاخته‬ ‫و از طرفـی سـاختارهای اجتماعـی جامعه را با مسـائل‬ ‫مختلفـی مواجـه خواهد سـاخت ‪.‬‬ ‫بـا توجـه بـه بحـران هایـی کـه هـر سـاله بخشـی از‬ ‫سیسـتمهای اجرایـی کشـورهای جهان را با مشـکالت‬ ‫عدیـده مواجـه می سـازد‪ ،‬تامیـن اجتماعـی و تحکیـم‬ ‫بنیـان هـای فـردی‪ ،‬خانوادگـی و اجتماعـی جامعـه و‬ ‫افـراد دارای معلولیـت یکـی از نیازهـای اساسـی و‬ ‫اولویت دار اسـت کـه می تواند از بـروز پیامدهای منفی‬ ‫و اسـیب های ایـن بحـران ها کاسـته و ارامش تـوام با‬ ‫اسـایش را حاکـم نماینـد‪ .‬امـا ایـن مهـم نیازمنـد هم‬ ‫سـویی دسـتگاه های اجرایـی و مطالبه گری رسـانه های‬ ‫جمعـی بـر بسـتر قوانیـن این حـوزه مـی باشـد‪.‬اینک‬ ‫بـا فـرا رسـیدن روز افـراد دارای معلولیـت ضمـن‬ ‫گرامیداشـت ایـن روز مهـم و با تعمیم شـناخت اقشـار‬ ‫مـردم از نیازهـا و فعالیت هـای معلولین و اشـنا نمودن‬ ‫انهـا بـه حقوق مـادی و معنـوی این افراد و پاسداشـت‬ ‫اقدامـات چشـمگیر حقوقـی در باالبـردن حـق مطالبه‬ ‫گـری افـراد دارای معلولیت در جهت شـرکت فعاالنه و‬ ‫همـه جانبه در زندگـی اجتماعی‪ ،‬انتظار مـی رود همه‬ ‫مـا بـا مطالبه گـری در خصـوص قانون جامـع حمایت‬ ‫از افـراد دارای معلولیـت در جهـت بهره مندی یکسـان‬ ‫ایـن افـراد از امکانـات و منابـع اجتماعـی‪ ،‬اقتصـادی‪،‬‬ ‫سیاسـی‪ ،‬فرهنگـی و اقتصـادی و اقدام جهـادی نموده‬ ‫تـا شـاهد ایرانـی توانگـر در ایـن خصوص باشـیم‪.‬‬ ‫شهرسـتان سـاری بـا داشـتن ده هـزار فـرد دارای‬ ‫معلولیـت نیازمنـد بهـره گیـری از تـوان و حمایـت‬ ‫دسـتگاههای اجرایـی در ایـن زمینـه اسـت‪.‬‬ ‫مرتضـی موسـوی سرپرسـت اداره بهزیسـتی‬ ‫شهرسـتان سـاری‬ ‫مدیر شبکه بهداشت ودرمان امل معارفه شد‬ ‫علیرضـا شـریعت معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرسـتان امـل در جلسـه معارفـه مدیـر شـبکه‬ ‫بهداشـت و درمـان شهرسـتان امـل ضمـن تقدیـر و‬ ‫تشـکر از رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران به‬ ‫جهـت گام هـای موثـری کـه در حـل حـوزه سلامت‬ ‫اسـتان برداشـتند افـزود ‪ :‬زمانـی کـه در محمـود اباد‬ ‫حضـور داشـتم شـاهد ایـن تلاش ها بـودم و انشـاهلل‬ ‫مشـکالت بهداشـت و درمـان شهرسـتان امـل نیـز بـا‬ ‫همـت همگان برطرف شـود‪.‬وی در اشـاره بـه تغییرات‬ ‫مدیریتـی در حـوزه سلامت امـل بـا تقدیـر از دکتـر‬ ‫اکبـری و ارزوی توفیـق بـرای وی اظهـار کـرد‪ :‬امـل‬ ‫مدیـر میدانـی مـی خواهد و همـه باید حمایـت کنند‬ ‫و بـا اسـتفاده از همـه ظرفیـت هـای و تجربـه افـراد‬ ‫و بـا هـم افزایـی فکـری و اجرایـی کمـک کنیـم تـا از‬ ‫ایـن وضعیـت قرمـز خـارج شـویم️‪ .‬دکتر تورج اسـدی‬ ‫معـاون درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران نیز‬ ‫در ایـن مراسـم بـا اظهـار خوشـحالی از حضـور اقای‬ ‫شـریعت در امـل گفت ‪ :‬پیچیدگی بیمـاری کووید‪۱۹‬‬ ‫مـی طلبـد که بـا برنامه ریـزی و اینده نگـری در برابر‬ ‫شـرایطی کـه ویروس ایـن بیماری در هـر لحظه ایجاد‬ ‫مـی کنـد امـاده باشـیم ‪.‬وی بـا بیـان اینکـه مدیریت‬ ‫کنتـرل بیمـاری کووید‪ ۱۹‬دارای سـه ضلـع همکاری‬ ‫جامعـه ‪ ،‬متولیـان بهداشـت درمـان و دسـتگاه های‬ ‫شهرسـتانی هسـتند اضافه کرد ‪ :‬طی ‪ ۱۰‬ماه گذشـته‬ ‫شـرایط خیلی سـخت را پشت سر گذاشـتیم و علیرغم‬ ‫ایـن کـه امـل در پیـک دوم بیمـاری کرونـا از شـدت‬ ‫باالتری نسـبت به سـایر نقاط اسـتان داشـت همکاران‬ ‫مـا در این شهرسـتان واقعا با تمام توان و شـبانه روزی‬ ‫بـرای حفـظ سلامت مـردم و درمـان بیمـاران تلاش‬ ‫ایثارگرانـه کردنـد و انشـاهلل دکتـر رمضانی نیـز با تمام‬ ‫تـوان و جدییـت بیشـتری ایـن کار رو بـه پیـش ببرند‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت پـس از ایـن جلسـه دکتـر احمـد علی‬ ‫رمضانـی مدیـر جدیـد شـبکه بهداشـت ودرمـان‬ ‫شهرسـتان امـل بـا حضـور دکتر تـورج اسـدی معاون‬ ‫درمـان و دکتـر قاسـم اویـس سرپرسـت معاونـت‬ ‫بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران ‪ ،‬مدیران‬ ‫دفتـر ریاسـت‪ ،‬حراسـت و روابـط عمومـی دانشـگاه و‬ ‫جمعـی از مدیران و کارکنان شـبکه بهداشـت ودرمان‬ ‫و بیمارسـتان هـای دانشـگاهی این شهرسـتان معارفه‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫با حکم رئیس کشتی مازندران؛‬ ‫سید حمید اسداله زاده رئیس جدید کشتی بهنمیر شد‬ ‫کرانه شمال‪-‬بهنمیر بهروز یوسف زاده‬ ‫بنا به پیشـنهاد جامعه ورزش کشـتی بهنمیر و طی‬ ‫حکمـی از سـوی عسـگری محمدیـان رئیس هیئت‬ ‫کشـتی مازندران‪ ،‬مهندس سـید حمید اسـداله زاده‬ ‫از چهـره هـای جوان و اگاه به امور ورزش در سـطح‬ ‫منطقـه‪ ،‬بـه عنـوان رئیـس جدیـد کشـتی بهنمیـر‬ ‫منصوب و مشـغول به کار شـد‪.‬‬ ‫نامبـرده از حامیـان پروپا قـرص ورزش بهنمیر بوده‬ ‫کـه بـرای اعتلای ورزش ایـن شـهر بویـژه کشـتی‬ ‫تلاش مضاعفـی داشـته سـت‪.‬حال بـا تغییـر در‬ ‫مدیریت کشـتی بهنمیر که نشـان از شـروع فعالیت‬ ‫نویـن را دارد انتظـار مـی رود بـدون درنظـر گرفتن‬ ‫مسـائل حاشـیه ای در اطـرف خانـواده کشـتی این‬ ‫شـهر و بـا مسـاعدت هـای همـه جانبـه دسـت‬ ‫انـدرکاران امـر بویژه هیئت کشـتی مازندران شـاهد‬ ‫تحـول در ورزش کشـتی بهنمیـر باشـیم‪.‬طبیعی‬ ‫اسـت کـه قبـل از هـر چیـز انتخـاب اعضـای فعال‪،‬‬ ‫خوشـنام‪ ،‬توانمنـد و پویـا بـرای تحقـق برنامه های‬ ‫مـدون مدیریت جدید کشـتی بهنمیـر امری حیاتی‬ ‫و بس ضروری اسـت و کشـتی بهنمیر با ان سـوابق‬ ‫ممتـد باید از هیئتی شایسـته و بـا صالبت برخوردار‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تداوم همراهی هدفمند و‬ ‫اثربخش بسیج با مدافعان‬ ‫سالمت در اجرای طرح‬ ‫شهید سلیمانی‬ ‫بـه گـزارش پایگاه اطالع رسـانی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫گیالن (وبدا)‪ ،‬سـومین نشسـت هماهنگـی اجرای طرح‬ ‫ملـی خانـواده محور سـردار شـهید سـلیمانی در گیالن‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت مشـترک‪ ،‬مسـئوالن دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی گیلان بـا حضـور در دفتـر فرماندهـی سـپاه‬ ‫قـدس گیالن‪ ،‬اخریـن اقدامـات و راهکاری هـای اجرای‬ ‫هدفمنـدوموثـرطـرحشـهیدسـلیمانیرابررسـیکردنـد‪.‬‬ ‫دکتر سـاالری‪ ،‬رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن در‬ ‫ایـن نشسـت مشـترک با اشـاره بـه نقش پررنگ بسـیج‬ ‫به عنـوان بزرگ تریـن اهـرم کمک کننـده بـه مدافعـان‬ ‫سلامت‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬گرچـه در اجـرای طرح بـزرگ و‬ ‫ملـی شـهید سـلیمانی بسـیاری از دسـتگاه های اجرایی‬ ‫و خدماتـی بـا دانشـگاه علوم پزشـکی گیلان همکاری‬ ‫دارنـد‪ ،‬اما بخـش اعظم مسـوولیت اجرایی ایـن طرح بر‬ ‫عهـده جان برکفان در بسـیج اسـت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در اغلب شهرسـتان های استان گیالن‪،‬‬ ‫نشسـت هـای هماهنگـی جهـت اجـرای دقیق تـر ایـن‬ ‫طـرح برگزارشـده‪ ،‬افزود‪ :‬در چندین شهرسـتان اسـتان‬ ‫ازجملـه مرکز اسـتان و شهرسـتان استانه اشـرفیه‪ ،‬طرح‬ ‫شـهید سـلیمانی به شـکل عملیاتی اغاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گیالن بـا بیـان اینکه با‬ ‫اجـرای طـرح شـهید سـلیمانی و تـداوم همکاری هـای‬ ‫هدفمنـد و اثربخـش‪ ،‬سـیر شـیوع ویـروس کرونـا تـا‬ ‫حـد قابل توجهـی کاهـش پیـدا می کنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬در این‬ ‫طـرح کـه بسـیجیان با تشـکیل تیـم عملیاتـی در کنار‬ ‫کارشناسـان بهداشـت حضـور پیـدا می کننـد‪ ،‬علاوه‬ ‫بـر شناسـایی بیمـاران کرونـا در فراینـد انتقـال ان ها و‬ ‫همچنیـن در بخـش حمایتـی نیـز پشـتیبانی خواهنـد‬ ‫کرد‪.‬سـردار محمـد عبـداهلل پـور‪ ،‬فرمانـده سـپاه قـدس‬ ‫گیلان نیـز در ایـن نشسـت مشـترک‪ ،‬بـا تاکیـد بـر‬ ‫امادگـی همه جانبـه سـپاه در کنتـرل شـیوع ویـروس‬ ‫کرونـا‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬تمـام فعالیت هـای سـپاه در همـه‬ ‫بخش هـا بـه مـدت یک مـاه تعطیـل اسـت و ایـن نهاد‬ ‫مـردم پایـه‪ ،‬هیـچ کاری مهم تـر از خدمـت به مـردم در‬ ‫مقابلـه بـا کرونا نـدارد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه سـپاه‪ ،‬همـه عـزم خـود را بـرای‬ ‫غربالگـری و شناسـایی بیمـاران بـه کار گرفتـه اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬تاکنـون نشسـت هـای هماهنگـی بـه جهـت‬ ‫اماده سـازی تیم هـای بیماریابـی و فراهـم کـردن امـور‬ ‫بـرای حمایـت از اقشـار اسـیب پذیر در طـرح شـهید‬ ‫سـلیمانی انجام شـده و انتظـار مـی رود بـا غربالگـری‬ ‫جهـش گونـه در ایـن طـرح‪ ،‬شـاهد کاهـش اشـاعه ان‬ ‫در اسـتان باشـیم‪.‬‬ ‫فرمانـده سـپاه قـدس گیالن همچنیـن بر لزوم تشـدید‬ ‫نظارت هـا در بـازار و اصنـاف بـه جهـت همراهـی‬ ‫همه جانبـه بازاریـان تاکید کـرد و گفت‪ :‬مـردم در اغلب‬ ‫مـوارد همکاری شایسـته ای با تیم های غربالگـری دارند‬ ‫امـا بـه نظـر می رسـد در بخـش نظارت ها بایـد تالش ها‬ ‫بیشـتر باشـد کـه مـا امادگـی حضـور در ایـن بخش را‬ ‫نیـز داریم‪.‬سـردار عبـداهلل پـور بـا بیـان اینکـه طـرح‬ ‫شـهید سـلیمانی روزهـای نخسـت اجرایـی خـود را در‬ ‫اسـتان سـپری می کنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا اسـتمرار تالش های‬ ‫فعلـی بسـیجیان بـا کادر سلامت انتظار مـی رود عالوه‬ ‫بـر کنتـرل سـیر بیمـاری ‪ ،‬شـاهد کاهـش مبتالیـان و‬ ‫جان باختـگان در اسـتان باشـیم‪.‬‬ ‫پـی نوشـت‪ :‬طرح ملی «شـهید حاج قاسـم سـلیمانی»‬ ‫به منظـور مدیریـت و کنتـرل اپیدمـی کوویـد ‪۱۹‬‬ ‫بـه شـیوه «محلـه و خانـواده محـور» مبتنـی بـر برنامه‬ ‫«هـر خانـه؛ یـک پایگاه سلامت» در سراسـر کشـور در‬ ‫حـال اجراسـت‪.‬اهداف کلـی اجـرای ایـن طرح بـزرگ و‬ ‫ملـی‪ ،‬مدیریـت و کنتـرل اپیدمـی کوویـد ‪ ۱۹‬از طریـق‬ ‫مشـارکت مردمـی و هماهنگـی بیـن بخشـی اسـت و‬ ‫اهدافـی ازجملـه قطع زنجیـره انتقال ویـروس و افزایش‬ ‫رعایـت پروتکل های بهداشـتی‪ ،‬کاهش میزان بسـتری و‬ ‫مرگ ومیـر و همچنین پوشـش حمایتـی از گروه های در‬ ‫معـرض خطـر را دنبـال می کنـد‪.‬‬ ‫وبینار شورای مشورتی حوزه‬ ‫شبه خانواده برگزار شد‬ ‫باحضـور وحید حسـین زاده معاون امـور اجتماعی‬ ‫بهزیسـتی مازنـدران و مدیـران ومسـئولین فنـی‬ ‫مراکـز شـبه خانـواده وکلنیـک مـددکاری‪ ،‬وبینـار‬ ‫شـورای مشـورتی حـوزه شـبه خانـواده برگزار شـد‪.‬‬ ‫باحضـور وحید حسـین زاده معاون امـور اجتماعی‬ ‫بهزیسـتی مازنـدران و مدیـران ومسـئولین فنـی‬ ‫مراکـز شـبه خانـواده وکلنیـک مـددکاری‪ ،‬وبینـار‬ ‫شـورای مشـورتی حـوزه شـبه خانـواده برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل بهزیسـتی‬ ‫مازنـدران حسـین زاده در این جلسـه ضمن تاکید‬ ‫بـر خـرد جمعیهمـکاران درراسـتای کمـک بـه‬ ‫سیاسـت گـذاری ها‪ ،‬تصمیم گیریهـا‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫ها ونظارت بر مراکزوتوانمندسـازی پایـدار فرزندان‬ ‫گفـت ‪ :‬در برنامـه ریزیها ضروریسـت تا رشـد همه‬ ‫جانبـه فرزنـدان رادر نظرداشـته باشـیم بـه گونـه‬ ‫ای کـه بـا امـوزش مهارت هـای فنـی وحرفـه ایـی‬ ‫واسـتعداد یابـی بـه و تعلیـم مهارت هایزندگـی‪،‬‬ ‫سـبک صحیـح زندگـی رامتناسـب باجنس وسـن‬ ‫فرزنـدان بـه انهـا امـوزش دهیم ‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬اهـداف اصلـی راه انـدازی مجمـع‬ ‫شـورای مشـورتی حـوزه شـبه خانـواده این اسـت‬ ‫کـه فضایگفتمـان در فعالیت هـای خیـر خواهانـه‬ ‫بـا تقویـت روحیـه تعـاون وهمـکاری ایجـاد گردد‬ ‫وباتبییـن چالش هـا وتبـادل تجربیـات بتوانیـم‬ ‫رویکردهـای نوینـی در تدویـن برنامـه هـای‬ ‫ارتقـا کیفـی زندگـی فرزنـدان تحـت پوشـش‬ ‫سازمانبهزیسـتی ارائـه بدهیـم‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫شنبه ‪ 15 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪764‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫خبر‬ ‫شهردار جدید سورک‬ ‫منصوب شد‬ ‫جدیدترین فعالیت های سازمان عمران شهرداری ساری‬ ‫ایمن سازی کانال خیابان سید الشهدا و نصب جدول خیابان وصال ‪۱۲‬‬ ‫سـازمان عمران بـه منظور اسـتاندارد‬ ‫سـازی و رعایـت اصـول فنـی پـروژه‬ ‫مذکـور‪ ،‬پیشـتر تسـطیح و رگالژ‬ ‫مسـیر پیـاده رو را بـه انجـام رسـانده‬ ‫بـود تا پیـاده رو سـازی خیابان وصال‬ ‫‪ ۱۲‬دارای ماندگاری بیشـتر در فرایند‬ ‫اسـتفاده همگانـی قـرار بگیرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ارسـالی روابـط عمومـی‬ ‫سـازمان عمـران و بازافرینی فضاهای‬ ‫شـهری شـهرداری سـاری بـه دنبـال‬ ‫خرب‬ ‫طرح ملی گاز سوز کردن‬ ‫خودروهای حمل و نقل عمومی و‬ ‫وانت بارها در رامسر‬ ‫اجـرای و اتمام عملیـات نصب جدول‬ ‫خیابـان وصال ‪ ۱۲‬توسـط تالشـگران‬ ‫ایـن سـازمان‪ ،‬پیـاده رو سـازی ایـن‬ ‫معبـر به مسـاحت بیـش از ‪ ۵۰۰‬متر‬ ‫مربـع اغاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـازمان عمران به منظور اسـتاندارد‬ ‫سـازی و رعایـت اصـول فنـی پـروژه‬ ‫مذکـور‪ ،‬پیشـتر تسـطیح و رگالژ‬ ‫مسـیر پیـاده رو را بـه انجـام رسـانده‬ ‫بـود تا پیـاده رو سـازی خیابان وصال‬ ‫‪ ۱۲‬دارای ماندگاری بیشـتر در فرایند‬ ‫اسـتفاده همگانـی قـرار بگیرد‪.‬‬ ‫قابـل توجـه اسـت در کلیـه مراحـل‬ ‫اجرایـی ایـن پـروژه از تولیـدات‬ ‫سـازمان عمـران در کارخانـه تولیـد‬ ‫موزاییـک و نیروهـای متخصـص فنی‬ ‫بهـره گیـری مـی شـود‪.‬‬ ‫ایمن سـازی کانال خیابان سـید‬ ‫ا لشهد ا‬ ‫مجدانـه تیم هـای عملیاتی‬ ‫بـا تلاش‬ ‫ّ‬ ‫سـازمان عمـران شـهرداری سـاری‬ ‫مراحـل اجرایـی ایمن سـازی کانـال‬ ‫کوچه سیدالشهدا ‪ ۱۱‬واقع در خیابان‬ ‫سیدالشـهدا بلـوار شـهیدان فتح اللهی‬ ‫با عملیـات جاگـذاری دال های عظیم‬ ‫بتنی بـه انجام رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫در اجـرای مراحـل تکمیلـی ایـن‬ ‫پروژه زیرسـاختی از تولیـدات داخلی‬ ‫سـازمان عمـران بـه منظـور تثبیـت‬ ‫کیفیـت پوشـش کانـال بهره گیـری‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـا توجـه به فرا رسـیدن ایـام پربارش‬ ‫سـال و لـزوم توجـه بـه پـروژه هـای‬ ‫زیرسـاختی به منظـور مهارابگرفتگی‬ ‫هـای احتمالـی‪ ،‬سـازمان عمـران در‬ ‫محـور هدایـت اب هـای سـطحی‬ ‫جدیـت الزم را به خـرج داده تا بتواند‬ ‫ضمن ایجاد ارامش روانی شـهروندان‪،‬‬ ‫استانداردسـازی ساختارشهرسـازی را‬ ‫نیـز بهبود ببخشـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫طـی حکمی از سـوی احمد حسـین زادگان‪ ،‬مقـام عالی دولـت در مازندران‪،‬‬ ‫سـید حسـین محمـودی بـه عنـوان شـهردار سـورک منصـوب و بـا حضور‬ ‫مدیـرکل دفتـر امور شـهری و شـوراهای اسـتانداری معارفه شـد‪‎.‬‬ ‫سـید حسـین محمـودی با حکـم اسـتاندار مازندران به عنوان شـهردار سـورک منصوب‬ ‫و طـی مراسـمی بـا حضور سـید محمد محمـدی تاکامی‪ ،‬مدیـرکل دفتر امور شـهری و‬ ‫شـوراهای اسـتانداری معرفی شد‪.‬‬ ‫محمـدی تاکامـی‪ ،‬مدیـرکل امـور شـهری و شـوراها در هنـگام اعطـای ایـن حکـم بـه‬ ‫شـهردار جدیـد سـورک ضمـن ارزوی موفقیـت بـرای او؛ پیگیـری مفـاد میثاق نامـه ی‬ ‫شـهرداران با اسـتاندار مازندران در خصوص تالش برای توسـعه ی پایـدار و همه جانبه ی‬ ‫شـهر سـورک در چارچـوب قوانیـن و مقررات را خواسـتار شـد‪.‬‬ ‫محمـدی تاکامـی همچنیـن تاکیـد کـرد‪ :‬ایجـاد درامدهـای پایـدار‪ ،‬مدیریت پسـماند‪،‬‬ ‫زیباسـازی فضـای شـهری‪ ،‬معابـر و ورودی هـا و اجـرای طرح میـراث مانـدگار از جمله‬ ‫تاکیـدات همیشـگی اسـتاندار مازندران در مدیریت شـهری اسـت که شـهرداران باید با‬ ‫جدیـت در ایـن خصـوص اهتمـام کنند‪.‬‬ ‫او انجـام وظایـف در روند مقابله بـا کرونا را از دیگر محورهای فعالیت مجدانه شـهرداران‬ ‫در ایـن ایام دانسـت و بر پیگیری مجدانـه ان تاکید کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فیروزجایی شهردار سرخ رود‪:‬‬ ‫ازادسازی حریم طولی نهر شیرا در دستور کار‬ ‫شهرداری سرخ رود قرار گرفت‬ ‫هیچ اتصال عرضی به جز پل شیرا نخواهیم داشت‬ ‫محسـن کبودفیروزجایـی شـهردار باحضـور‬ ‫حسـن یوسـفی رییـس حـوزه قضایـی بخش‬ ‫از حاشـیه نهـر شـیرا بازدیـد و چگونگـی‬ ‫ازادسـازی حریـم ایـن رودخانـه را مـورد‬ ‫بررسـی قـرار دادنـد‪.‬‬ ‫شـهردار سـرخ رود ضمن اشـاره بـه تعارضـات مرزی‬ ‫شـهر در طول مسـیر ایـن رودخانـه‪ ،‬گفـت‪ :‬رودخانه‬ ‫شـیرا که مـرز بیـن دو شـهر سـرخ رود و فریدونکنار‬ ‫محسـوب مـی شـود‪ ،‬بـه دالیـل مختلـف همچـون‬ ‫سـیالب دچـار جابجایـی در بسـتر گردیـده اسـت و‬ ‫بـا تغییـر مسـیر موجبـات ایجـاد تعـارض در املاک‬ ‫حاشـیه نهـر و قرارگیـری برخـی پالکهـای متعلق به‬ ‫شـهر سـرخ رود را در حـوزه شـهر همجـوار را فراهـم‬ ‫اورده اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن بازدیـد کـه بـا حضـور دادسـتان و معـاون‬ ‫شـهردار فریدونکنـار نیـز همـراه بـود‪ ،‬کبـود افـزود‪:‬‬ ‫بـا تعییـن و شناسـایی مالکیـن املاک واقـع شـده‬ ‫در حریـم نهـر‪ ،‬ضمـن بررسـی دقیـق و کارشناسـی‬ ‫و اسـتعالم از ادارات ذیربـط بمنظـور تثبیـت محـل‬ ‫رودخانـه و تعیین تکلیف اراضی فـوق الذکر‪ ،‬اقدامات‬ ‫موثـری برابـر طـرح تفصیلی مصوب و اجـرای خیابان‬ ‫‪20‬متـری در ایـن محـل اقدامـات الزم را معمـول‬ ‫خواهیـم داشـت‪.‬‬ ‫همچنیـن شـهردار سـرخ رود بـا اشـاره بـه اسـتقالل‬ ‫طـرح هـای تفصیلـی و حـوزه هـای شـهری‪ ،‬تاکیـد‬ ‫کـرد هرگونـه اتصـال خیابانهای شـهر همجـوار را در‬ ‫عـرض رودخانـه شـیرا بـه معابـر شـهر سـرخ رود را‬ ‫رد و سـاماندهی حاشـیه ایـن نهـر را صرفـا به مسـیر‬ ‫طولـی و صرفـا پـل شـیرا امـکان پذیر دانسـت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اتش نشانی ساری خبر داد‪:‬‬ ‫مهنـدس خـوش قلب شـهردار بـه همراه‬ ‫رییس و اعضای شـورای اسلامی شـهر و‬ ‫مدیـران اجرایـی شـهرداری از روند پیاده‬ ‫رو سـازی خیابـان ابریشـم محلـه بازدید‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫مهنـدس خـوش قلـب شـهردار‬ ‫رامسـر در ادامـه ایـن بازدیدهـا‬ ‫افزود‪:‬شهرداری‪،‬شـورای شـهر اهـداف‬ ‫مشـترک زیـادی دارنـد کـه یکـی از‬ ‫ایـن هدفهـا ارائـه خدمـات مطلوبتـر بـه‬ ‫شـهروندان مـی باشـد در همیـن راسـتا‬ ‫تیـم مدیریت شـهری هـر هفته بـا هم و‬ ‫در کنار هم جهت رفع مشـکالت شـهری‬ ‫و افزایـش رضایتمنـدی شـهروندان از‬ ‫نزدیـک بازدیـد میدانـی را برنامـه ریزی‬ ‫مـی نمایـد‪.‬‬ ‫️دکتـر حالجیان رییس شـورای اسلامی‬ ‫شـهر نیـز خاطـر نشـان شـد‪ :‬اعضـای‬ ‫شـورا همیشـه خدمـت بـه شـهروندان‬ ‫را سـرلوحه کار خـود قـرار داده و امیـد‬ ‫اسـت بـا تلاش وافـر بتوانیـم گام هـای‬ ‫موثـر و مثبتی در جهت پیشـرفت شـهر‬ ‫و داشـتن شـهری زیبـا و سـالم برداریـم‪.‬‬ ‫با حکم استاندار مازندران؛‬ ‫‪ 270‬مورد بازدید ایمنی طی ماه گذشته در ساری‬ ‫دومیرکالیـی گفـت‪ :‬طی ماه گذشـته بـا حضور‬ ‫کارشناسـان اتـش نشـانی در اماکـن مختلـف‬ ‫شـهر سـاری ‪ 270‬مـورد بازدیـد ایمنـی انجـام‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان اتـش‬ ‫نشـانی و خدمات ایمنی شـهرداری سـاری ‪،‬علی‬ ‫دومیرکالیی رئیس سـازمان اتش نشـانی ساری‬ ‫از ‪ 270‬مـورد بازدیـد ایمنـی طـی مـاه گذشـته‬ ‫در سـاری خبـر داد و افـزود‪:‬‬ ‫کارشناسـان ایـن سـازمان‬ ‫طـی مـاه ابـان‪ ،‬از ‪ 212‬واحـد‬ ‫مسـکونی ‪ 35 ،‬واحـد تجاری و‬ ‫‪ 23‬واحد از ادارات و سازمان ها‬ ‫در نقـاط مختلف شـهر سـاری‬ ‫بازدیـد کردند‪.‬دومیرکالیـی‬ ‫ضمـن تقدیـر از خدمـات و‬ ‫فعالیـت هـای مختلـف اداره‬ ‫پیشـگیری سـازمان‪ ،‬خاطـر‬ ‫نشـان کـرد‪ :‬صـدور ‪ 3‬گواهـی‬ ‫حریـق و حادثـه و صـدور ‪13‬‬ ‫گـزارش بررسـی علـت وقـوع‬ ‫حـوادث از دیگـر اقدامـات‬ ‫بخش پیشـگیری و کارشناسی‬ ‫سـازمان طـی این مدت اسـت‪.‬‬ ‫وی بـر رعایـت دسـتورالعمل ایمنـی و اتـش‬ ‫نشـانی در امـر سـاخت و سـاز سـاختمان هـا‬ ‫از سـوی سـازندگان سـاختمان تاکیـد کـرد و‬ ‫افزود‪ :‬سـازندگان سـاختمان در خصوص رعایت‬ ‫ضوابـط اتـش نشـانی قبل از شـروع پـروژه های‬ ‫سـاختمانی مـی تواننـد بـا تمـاس بـا شـماره‬ ‫‪ 33260140‬از مشـاوره رایگان کارشناسـان این‬ ‫سـازمان بهـره منـد گردنـد‪.‬‬ ‫‍ شهردار و اعضای شورای اسالمی شهرکالردشت با‬ ‫صدور پیامی روز جهانی معلوالن را تبریک گفتند‬ ‫به گزارش کرانه شـمال؛ شهردار‬ ‫و شـورای اسلامی کالردشت به‬ ‫مناسـبت روز معلوالن پیامی به‬ ‫شـرح زیر صادر کردند‪:‬‬ ‫معلولیـت محدودیـت نیسـت‬ ‫چـرا کـه معلـوالن عزیز بـا اراده‬ ‫راسـخ‪ ،‬بـاور قـوی و پوالدیـن‬ ‫دوشـادوش همـه احـاد جامعـه‬ ‫در جهـت توسـعه و ابادانـی گام‬ ‫بر مـی دارند و از هیچ کوششـی‬ ‫دریـغ نمی کننـد‪.‬ارج نهـادن به‬ ‫تواناییهـای معلـوالن و تلاش‬ ‫بـرای احیاء حقـوق انان و اصالح‬ ‫نـوع نگـرش عمومـی نسـبت‬ ‫بـه پدیـده معلولیـت در جامعـه‬ ‫بایـد فرهنـگ سـازی و عدالـت اجتماعـی‬ ‫در راسـتای بهـره منـدی مسـاوی از منابع‪،‬‬ ‫امکانـات و موقعیت ها و حضـور بی دغدغه‬ ‫انـان در جامعـه بـه شـکل مطلوبـی فراهم‬ ‫گردد‪.‬شـرایط بـرای اسـتفاده ایـن قشـر از‬ ‫جامعـه از محیـط شـهری باید متناسـب با‬ ‫نیـاز هـای انهـا باشـد و زمینـه هـای الزم‬ ‫بـرای اسـتفاده بهینه از خدمـات و امکانات‬ ‫عمومـی‪ ،‬رفاهـی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬اموزشـی و‬ ‫فرصتهـای شـغلی به عنـوان مطالبه به حق‬ ‫جامعـهمعلولیـندرشهرسـتانفراهـمشـود‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫شنبه ‪ 15 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪764‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫اغاز فرایند عملیات اجرایی‬ ‫جایگزینی سیم به کابل در مازندران‬ ‫در نشسـت هـای جداگانـه سـپری مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی‬ ‫بـرق مازنـدران بـا شـهرداران بابلسـر؛ فریدونکنـار و امیـرکال تفاهـم نامه‬ ‫عملیـات اجرایـی جایگزینـی سـیم بـه کابـل امضـا و مبادله شد‪.‬سـپری‬ ‫در ایـن نشسـت هـا که بـا حضـور مدیـران امورهای بـرق ؛ شـهرداران و‬ ‫اعضـای شـورای اسلامی این شـهرها برگزار شـد با اشـاره بـه پویش این‬ ‫خانه روشـن اسـت در راسـتای اقـدام و عمل شـرکت توزیع نیـروی برق‬ ‫مازنـدران گفـت ‪ :‬جایگزینـی سـیم بـه کابل بعنـوان یکی از ‪ 6‬سـرفصل‬ ‫اصلـی اقـدام و عمـل ایـن شـرکت در پویـش ایـن خانه روشـن اسـت با‬ ‫هـدف رضایتمنـدی مشـترکین ؛ جلوگیـری از قطـع درختـان در نقـاط‬ ‫تالقـی با شـبکه بـرق ؛جلوگیـری از کاهـش تلفـات و توحه به بهسـازی‬ ‫مبلمـان شـهری در ‪ 56‬کیلومتـر از شـبکه فشـار ضعیـف ایـن شـهرها‬ ‫اجرایـی خواهد شـد‪.‬‬ ‫با حضور دو نماینده ساری انجام شد؛‬ ‫بازدید از پروژه های عمرانی بنیاد مسکن انقالب‬ ‫اسالمی شهر ساری‬ ‫بـه گزارش روابط عمومی بنیاد مسـکن انقالب اسلامی‬ ‫اسـتان مازنـدران‪ ،‬جـواد جمالـی مدیر بنیاد مسـکن‬ ‫انقالب اسالمی شهرسـتان سـاری ازبازدید دکتر بابائی‬ ‫کارنامـی و مهنـدس زارعـی نماینـدگان مردم شـریف‬ ‫شهرسـتان سـاری ومیانـدورود درمجلـس شـورای‬ ‫اسلامی‪ ،‬بـه اتفاق مهنـدس قاسـمپور معـاون عمران‬ ‫روسـتایی بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی اسـتان و‬ ‫سایرمسـئولین شهرسـتانی از پروژه های عمرانی بنیاد‬ ‫مسـکن درروسـتاهای بخش دودانگـه وچهاردانگه این‬ ‫شهرسـتان خبرداد‪.‬‬ ‫جمالـی مدیربنیـاد مسـکن شهرسـتان سـاری درخصـوص‬ ‫ایـن بازدیـد اظهـار داشـت ‪ :‬دکتـر بابائـی کارنامـی ومهنـدس‬ ‫زارعـی نمایندگان مردم شـریف شهرسـتان سـاری ومیاندورود‬ ‫درمجلـس شـورای اسلامی باتفـاق مهنـدس قاسـمپور معاون‬ ‫عمران روسـتایی بنیاد مسـکن انقالب اسلامی اسـتان و برخی‬ ‫مسـئولین شهرسـتانی‪ ،‬اعضـای شـورای اسلامی ودهیـاران‬ ‫خبر‬ ‫برخـی روسـتاها از پـروژه هـای اجراشـده و درحـال اجـرای‬ ‫(نیمـه کاره و اتمـام یاقتـه ) طـرح هـادی بخشـهای دودانگـه‬ ‫وچهاردانگـه شهرسـتان سـاری بازدیـد نمودنـد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬پیگیـری وضعیـت بازنگـری طـرح هـای هـادی‬ ‫روسـتایی ‪ ،‬اجـرای اسـفالت ‪ ،‬تامیـن مسـکن محرومیـن ‪،‬‬ ‫پرداخـت تسـهیالت مسـکن روسـتایی و سـایرخدمات عمرانی‬ ‫از جملـه مـواردی بـود کـه درایـن بازدیـد ازسـوی اهالـی ‪،‬‬ ‫دهیـاری و مسـئولین محلـی مطرح و خواسـتار بررسـی واقدام‬ ‫دراینخصـوص شـدند‪.‬‬ ‫جـواد جمالـی افـزود ‪ :‬درایـن بازدیـد دکتربابائـی کارنامـی و‬ ‫مهنـدس زارعی نمایندگان مجلس شـورای اسلامی ازیک سـو‬ ‫ضمـن قدردانـی از عملکرد بنیاد مسـکن در اجـرای فعالیتهای‬ ‫عمرانـی درروسـتاها خواسـتار پیگیری های موارد مطرح شـده‬ ‫در سـطح روسـتاها شدند و ازسـوی دیگر برمشارکت وهمکاری‬ ‫دهیـاری هـا و اهالـی روسـتاها بـا ایـن نهـاد جهت تسـریع در‬ ‫رونـد عمـران و ابادانی روسـتاها تاکیـد نمودند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران‪:‬‬ ‫تعهدات مالی نیروگاه نوشهر را عمل کردیم‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی‬ ‫مازنـدران گفـت‪ :‬این سـازمان تمامـی تعهدات‬ ‫مالـی را بـرای پروژه نیروگاه زباله سـوز نوشـهر‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫داده‬ ‫انجـام‬ ‫مفیـد غالمی راد درباره مسـائل اعتبـاری ومالی‬ ‫نیـروگاه نوشـهر اظهار داشـت‪ :‬سـازمان برنامه‬ ‫تعهـدی بـرای پـروژه پسـماند نـدارد بـا انکه‬ ‫شـهرداری دربـاره نیـروگاه نوشـهر قـرارداد‬ ‫بسـته امـا تمامی اعتبـارات را سـازمان برنامه و‬ ‫بودجه داده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار اینکـه از نظـر سـازمان برنامـه و بودجـه‬ ‫پـروژه باید تکمیل شـده باشـد و ردیفش بسـته شـده‬ ‫باشـد‪ ،‬افـزود‪ :‬در سـفر اخیـر رئیـس سـازمان برنامه و‬ ‫بودجـه تعهـدی بـرای نیـروگاه داده نشـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار اینکه از نظـر ما پروژه نیروگاه زباله سـوز‬ ‫پایـان یافتـه اسـت و قـراردادش را شـهرداری منعقد و‬ ‫اسـتاندار وقـت امضا کرده اسـت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬شـهرداری‬ ‫طبـق قـرارداد مکلـف اسـت کار را انجـام دهـد و بایـد‬ ‫شـهردار پاسخگو باشـد درحالی اکنون مسـئولیت ها را‬ ‫روی دوش دیگـران می انـدازد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی مازنـدران‬ ‫گفـت‪ :‬سـازمان برنامـه و بودجـه تـا پایـان سـال ‪۹۸‬‬ ‫هرانچـه کـه از نظـر مالـی تعهـد کـرده بـود را بـرای‬ ‫مسـائل زیسـت محیطی و نیـروگاه نوشـهر عمل کرده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫غالمـی راد دربـاره رقم تخصیص داده شـده به نیروگاه‬ ‫زبالـه سـوز نوشـهر گفـت‪ :‬فقـط در سـال قبـل ‪۴۰‬‬ ‫میلیـارد تومـان اعتبـار پرداخت شـده اسـت‪.‬‬ ‫نیـروگاه زبالـه سـوز نوشـهر قـرار اسـت تـا پایـان مـاه‬ ‫جـاری توسـط رئیـس جمهـور افتتـاح شـود و تلاش‬ ‫شـبانه روزی بـرای تکمیـل ان در دسـت اقـدام اسـت‪.‬‬ ‫انتصاب معاون اقتصادی و معاون توسعه مدیریت و‬ ‫منابع اداره کل اموراقتصادی و دارایی مازندران‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل اموراقتصـادی‬ ‫و دارایـی مازندران؛بنـا برپیشـنهاد سـید اسـماعیل‬ ‫هاشـمی ‪،‬نماینـده وزیـر و مدیـرکل اموراقتصـادی‬ ‫ودارایـی مازندران‪،‬طـی حکمـی ازجانـب محمدعلـی‬ ‫دهقـان دهنوی‪،‬معـاون اموراقتصـادی وزارت‬ ‫اموراقتصـادی و دارایـی‪ ،‬مهـرداد اکبـری بـه سـمت‬ ‫معـاون اقتصـادی اداره کل اموراقتصـادی و دارایـی‬ ‫مازنـدران منصـوب شـد‪.‬‬ ‫براسـاس این گـزارش پیش از این پرویـز خالقی عهده‬ ‫دارایـن سـمت بوده اسـت که بـه افتخار بازنشسـتگی‬ ‫نائـل گردید‪.‬‬ ‫مهـرداد اکبـری دارای مدرک تحصیلی فوق لیسـانس‬ ‫اقتصـاد ‪ ،‬از سـال ‪ 1383‬رئیـس گـروه اقتصـادی وبـه‬ ‫مـدت ‪ 8‬ماه سرپرسـتی این معاونت را عهـده دار بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل اموراقتصـادی‬ ‫و دارایـی مازندران؛بنـا برپیشـنهاد سـید اسـماعیل‬ ‫هاشـمی ‪،‬نماینـده وزیـر و مدیـرکل اموراقتصـادی‬ ‫ودارایـی مازنـدران‪ ،‬طـی حکمـی ازجانـب‬ ‫دکترعسـگری‪،‬معاون توسـعه مدیریت و منابع وزارت‬ ‫اموراقتصـادی و دارایـی‪ ،‬جـواد رحمانـی خلیلـی بـه‬ ‫سـمت معـاون توسـعه مدیریـت و منابـع اداره کل‬ ‫اموراقتصـادی و دارایـی مازنـدران منصـوب شـد‪.‬‬ ‫براسـاس ایـن گـزارش پیـش از ایـن سـید باقـر‬ ‫حسـینی عهـده دارایـن سـمت بـوده اسـت کـه طی‬ ‫مراسـمی بـا رعایـت پروتـکل هـای بهداشـتی از‬ ‫خدمـات وی تقدیرگردیـد‪.‬‬ ‫جـواد رحمانـی خلیلـی دارای مـدرک تحصیلی فوق‬ ‫لیسـانس مدیریـت دولتـی و پیـش از این ذیحسـاب‬ ‫دسـتگاههای اجرایـی بوده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل شیالت گیالن خبر داد‪:‬‬ ‫صید ‪۳۳۰‬تن ماهی استخوانی در خزر‬ ‫مدیـرکل شـیالت گیلان بـا اشـاره بـه صیـد ‪ ۳۳۰‬تن‬ ‫انـواع ماهـی اسـتخوانی در خـزر‪ ،‬گفـت‪ :‬بـرای شـش‬ ‫شـرکت پـره مجـوز فعالیت گردشـگری در فصـول غیر‬ ‫صیـد و بیـکاری صیـادان صـادر شـده اسـت‪.‬‬ ‫عظیـم مدبـری اظهـار کـرد‪ :‬از ابتـدای فصـل صیـد در‬ ‫سـال جـاری تا کنون ‪ ۳۳۰‬تـن انواع ماهیان اسـتخوانی‬ ‫در نـوار سـاحلی سـاحلی خـزر در گیلان صیـد شـده‬ ‫اسـت‪.‬وی افـزود‪ :‬از ایـن مقـدار ‪ ۶۸‬درصد ماهـی کفال‪،‬‬ ‫‪ ۲۶‬درصـد ماهـی سـفید و شـش درصـد سـایر گونه ها‬ ‫بوده اسـت‪.‬مدبری تصریـح کرد‪ :‬ارزش ریالـی این مقدار‬ ‫ماهـی اسـتخوانی صیـد ‪ ۲۲۵‬میلیـارد ریـال اسـت کـه‬ ‫توسـط چهـار هـزار صیـاد در قالـب ‪ ۴۹‬شـرکت تعاونی‬ ‫صیـادی در گیلان صید شـده اسـت‪.‬مدیرکل شـیالت‬ ‫گیلان بـا اشـاره بـه موضـوع بیمـه صیـادان‪ ،‬گفـت‪ :‬بر‬ ‫اسـاس پیگیری هـای انجـام شـده از سـوی مجمـع‬ ‫نماینـدگان گیلان در تالشـیم در فصـل صیـد امسـال‬ ‫‪ ۱۰‬درصـد از ‪ ۲۷‬درصـد حـق بیمـه صیـادان از سـوی‬ ‫سـازمان هدفمنـد سـازی یارانه هـا بـه سـازمان تامیـن‬ ‫اجتماعـی پرداخـت و بـا ایـن کار گامـی بـرای پایداری‬ ‫اشـتغال جامعـه صیـادی برداشـته می شـود‪.‬‬ ‫مدبـری بـا اشـاره بـه برنامـه ریـزی شـیالت گیلان‬ ‫بـرای اشـتغالزایی صیـادان در فصـول غیـر صیـد و ایام‬ ‫‪5‬‬ ‫بیـکاری‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬دو منظـوره کـردن جایگاه هـای‬ ‫صیـادی یکـی از برنامه هـای در دسـت اقـدام بـوده کـه‬ ‫طـی سـال های اخیـر شـیالت گیالن بـه دنبـال تحقق‬ ‫ان اسـت‪.‬وی ادامـه داد‪ :‬در راسـتای پایـداری اشـتغال‬ ‫جامعـه صیـادی در کمیتـه اسـتانی بـا حضـور مدیران‬ ‫دسـتگاه های مربوطـه همانند میراث فرهنگی‪ ،‬شـیالت‬ ‫و تعـاون کار و رفـاه اجتماعـی‪ ،‬تعـداد شـش پـره از ‪۵۱‬‬ ‫پـره گیلان در قالـب اسـتفاده دو منظـوره صیـادی و‬ ‫گردشـگری و تفریحـی بـه عنـوان پایلـوت ایـن طـرح‬ ‫انتخـاب و مجـوز فعالیـت انهـا صادر شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدبـری همچنین اظهار کرد‪ :‬شـیالت گیلان در تالش‬ ‫اسـت مجـوز فعالیـت پـرورش ماهـی در قفـس را نیـز‬ ‫بـرای شـرکت های تعاونـی صیـادی پـره اسـتان صـادر‬ ‫کنـد تا علاوه بر توسـعه ابـزی پـروری‪ ،‬نقش بسـزایی‬ ‫در افزایـش درامـد خانوار جامعه صیادی و تولید اسـتان‬ ‫داشـته باشند‪.‬‬ ‫‪۲۵۰۰‬نفر در قالب طرح‬ ‫شهید سلیمانی به کادر‬ ‫درمانی اضافه می شود‬ ‫ناصحـی بابیـان اینکـه ‪ ۲‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬نفـر در قالـب طـرح‬ ‫شـهید سـلیمانی ویـژه بررسـی افـراد مشـکوک بـه ابتلا بـه‬ ‫کرونـا‪ ،‬بـه کادر درمانـی اضافـه می شـود‪ ،‬گفت‪ :‬بـرای اجرای‬ ‫درسـت ایـن طـرح ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومـان تجهیـزات و امکانات‬ ‫در اختیـار مراکـز و تیم هـای مراقبتـی قـرار خواهـد گرفـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرنـگار خبرگـزاری شبسـتان از سـاری‪،‬‬ ‫محمدمهـدی ناصحـی در اداره کل بیمـه سلامت مازنـدران‬ ‫از تالش هـای مدافعـان سلامت در خدمات رسـانی بـه احـاد‬ ‫مـردم و بیمـاران کرونایـی قدردانی کرد و گفت‪ :‬طرح سـردار‬ ‫شهید«قاسـم سـلیمانی» تـا فروردین مـاه ‪ 1400‬باهـدف‬ ‫بررسـی افـراد مشـکوک بـه ابتلا بـه کرونـا‪ ،‬قبل از بسـتری‬ ‫اجرایـی می شـود‪.‬‬ ‫مدیرعامـل سـازمان بیمه سلامت ایـران افزود‪ :‬ایـن طرح به‬ ‫همـت وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی‪ ،‬بسـیج و‬ ‫بیمـه سلامت بـا پیش بینـی هـزار و ‪ ۵۰۰‬میلیـارد اعتبار که‬ ‫از محـل بیمه سلامت کشـور پرداخـت خواهد شـد‪ ،‬اجرایی‬ ‫می شـود‪.‬وی اظهـار کـرد‪ :‬ایـن طـرح در اصـل بـه دنبـال‬ ‫پیشـگیری و جلوگیـری از انتشـار ویـروس کرونـا در بیـن‬ ‫افـراد جامعـه اسـت کـه در ان همـکاری بسـیج محلـه محور‬ ‫بـوده و بیمـاران در منـزل تحـت مراقبت هـای بهداشـتی و‬ ‫درمانـی قرارگرفتـه و بسـته های حمایتی موردنیـاز در اختیار‬ ‫خانواده هـای انـان قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫ناصحـی بابیـان اینکـه ‪ ۲‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬نفـر در قالـب طـرح‬ ‫شـهید سـلیمانی بـه کادر درمانـی اضافـه می شـود‪ ،‬یـاداور‬ ‫شـد‪ :‬بـرای اجـرای درسـت ایـن طـرح ‪ ۱۵۰‬میلیـارد تومـان‬ ‫تجهیـزات و امکانـات خریداری شـده و در اختیـار مراکـز و‬ ‫تیم هـای مراقبتـی قـرار خواهـد گرفـت‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬در‬ ‫ایـن طـرح نیروهـای بسـیجی بـا هماهنگـی مراکز بهداشـت‬ ‫در قالـب تیم هـای نظارتـی در کنـار همـکاران مـا در‬ ‫شـبکه های بهداشـتی و درمانی تسـت رایگان و سـریع کرونا‬ ‫از اقشـار مختلـف جامعـه خواهنـد گرفت‪.‬مدیرعامل سـازمان‬ ‫بیمـه سلامت ایـران بابیـان اینکـه در صـورت مشـاهده فرد‬ ‫مبتالبـه کرونا‪ ،‬اجـازه تردد به بیمـار کرونایی داده نمی شـود‪،‬‬ ‫خاطرنشـان شـد‪ :‬اگـر دیده شـود فـرد خاطی جریمه شـده و‬ ‫از دریافـت کلیـه خدمـات محـروم می شـود‪ .‬ایـن اقدامات در‬ ‫سـتاد ملـی کرونـا پیش بینی شـده اسـت‪ .‬نـگاه مـا این اسـت‬ ‫کـه ایـن طـرح می توانـد موثـر واقـع بشـود ‪.‬ناصحی بابیـان‬ ‫اینکـه ایـن طـرح از ‪ ۱۵‬اذر اغـاز و تـا ‪ ۱۵‬فروردیـن ادامـه‬ ‫دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬امیـد اسـت کـه این طـرح گسـترده موفق عمل‬ ‫کنـد‪ ،‬به صـورت پایلوتـی عمـل نکردیـم چراکه با نـگاه علمی‬ ‫دیده شـده اسـت‪.‬وی بابیـان اینکـه بیمـه سلامت به عنـوان‬ ‫یـک ارگان مهـم پشـتیبان سلامت و توزیـع عادالنـه بسـته‬ ‫سلامت خدمـت می کنـد و عمـده جمعیـت افـراد تحـت‬ ‫پوشـش بیمـه سلامت جمعیـت کم درامـد جامعه هسـتند‪،‬‬ ‫افـزود‪ ۲۰ :‬میلیـون جمعیت روسـتایی کشـور از خدمات این‬ ‫سـازمان بهره مند مـی شـوند‪.‬وی اذعـان کـرد‪ :‬بیمـه سلامت‬ ‫نیمـی از جمعیـت کشـور را تحـت پوشـش دارد کـه نیـاز به‬ ‫کمـک دارند ‪.‬‬ ‫ناصحـی در خصـوص اقدامات بیمه سلامت در ایـام کرونایی‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬بیمه سلامت ‪90‬درصـد هزینه بسـتری بیماران‬ ‫کرونایـی و ‪70‬درصد هزینه سـرپایی این بیمـاران را پرداخت‬ ‫می کنـد‪ .‬میانگیـن هزینه درمـان بیماران کرونایـی ‪ ۶‬میلیون‬ ‫تومـان اسـت که‪4.5‬میلیون تومـان را پرداخـت می کنیم ‪.‬وی‬ ‫بابیان اینکه برای سـرعت بخشـیدن به خدمات بیمه سالمت‪،‬‬ ‫ازمـون وسـع و ارزیابـی تـوان مالی مـردم جهـت عضویت در‬ ‫سـازمان بیمه سلامت به جهت شـیوع کرونا و اهمیت حفظ‬ ‫سلامت جامعـه‪ ،‬لغـو شـد تـا مـردم دچـار مشـکل نشـوند‪.‬‬ ‫ازمـون وسـع را متوقـف کردیـم حـدود ‪ 4.5‬میلیـون نفـر‬ ‫مراجعـه کردنـد و دفترچه دریافـت کردند نشـان می دهد که‬ ‫مـردم به خاطر فشـار اقتصـادی دفترچه دریافـت نمی کردند‪.‬‬ ‫ناصحـی بابیـان اینکه بیمه سلامت یـک سـازمانی مردمی و‬ ‫مـردم محـور اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬اصـل در ایـن سـازمان‪ ،‬سلامت‬ ‫مـردم و توزیـع عادالنه خدمات اسـت‪ .‬در حـوزه کرونا در این‬ ‫سـازمان ‪ ۸۵۰‬میلیارد تومـان تاکنون هزینـه پرداخت کردیم‬ ‫و ادامـه دارد پرداخت هـا از هفته هـای اینـده پوشـش داده‬ ‫می شـود‪.‬ناصحی بابیـان اینکـه پرداخت ها در پزشـک خانواده‬ ‫شـهری بـه روز اسـت‪،‬اظهار کـرد‪ :‬تیم پزشـکی روسـتایی هم‬ ‫اهمیـت دارد بایـد انگیـزه داشـته باشـند مبالغشـان را تامین‬ ‫کردیـم تـا پایـان ایـن مـاه حقوقشـان پرداخـت می شـود‪،‬‬ ‫خدمت رسـانی در روسـتاها بسـیار مهـم اسـت‪ .‬وی بابیـان‬ ‫اینکـه نیازمنـدی اعتباری سـال ‪ ۱۴۰۰‬در قالـب الیحه امروز‬ ‫تقدیـم مجلـس یازدهـم می شـود‪ ،‬افـزود‪ ۵۰ :‬درصـد رشـد‬ ‫در اعتباراتمـان داریـم‪ .‬از ‪ ۱۷‬هـزار میلیـارد اعتبـار بـه ‪۲۹‬‬ ‫هـزار میلیـارد تومـان می رسـد؛ تـا بتوانیـم در بخـش درمان‬ ‫بیمـاران صعب العلاج هم موثـر باشـیم‪.‬ناصحی بابیـان اینکه‬ ‫اسـتان مازنـدران به علـت دارا بـودن بحث پزشـک خانواده و‬ ‫اسـتقالل در تامین اعتبارات در بحث اصالح سـامانه مسـتقل‬ ‫سـازمان پیشـرفت خوبـی خواهـد داشـت‪ ،‬افـزود‪ :‬اسـتان‬ ‫مازندران اسـتان خاصی اسـت‪ ،‬تعداد زیادی جمعیت سـاالنه‬ ‫وارد می شـوند خدمـت می گیرنـد! و بسـته های خدمتی ان ها‬ ‫تعریف شـده نیسـت در سـطح ملـی و بـرای افراد بومی اسـت‬ ‫بسـیاری از خدمـات به صـورت سـرانه دریافت می شـود تقاضا‬ ‫داریـم در سـطح ملـی اصلاح شـود‪ .‬در حـوزه کاری نظـام‬ ‫پرداخـت تغییـر جـدی را تا سـال اینـده خواهیم داشـت‪.‬وی‬ ‫گفـت‪ :‬محدودیت هـا و سـقف پرداختـی بیمه سلامت حدود‬ ‫یک ماهـه کـه در مراکـز درمانـی برداشـته شـد‪ ،‬و ایـن دلیل‬ ‫نمی شـود کـه در کار نظـارت بی نظمی داشـته باشـیم تالش‬ ‫داریـم بـا تسـریع امـور‪ ،‬مـردم دچار مشـکل نشـوند و تحقق‬ ‫ایـن مهـم نیـاز بـه همـکاری بیمارسـتان ها و مراکـز درمانی‬ ‫دارد‪.‬مدیرعامـل سـازمان بیمـه سلامت ایـران بـا تاکیـد بـر‬ ‫اینکـه در قانـون بایـد بـرای همـه مـردم بیمـه پایـه اجباری‬ ‫تعریـف شـود‪ ،‬تـا مـا بتوانیـم خدمـات گسـترده تری بدهیم‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬در بحـث بیمـه پایـه و مکمـل هـم تغییراتـی‬ ‫در سـال اینـده خواهیم داشـت‪ .‬حـذف دفترچه هـای کاغذی‬ ‫جایگزیـن شـدن دفترچه هـای تک برگـی و انعقـاد قـرارداد‬ ‫بـا مراکـز درمانـی تشـخیصی و داروخانه هـای جدیـد سـطح‬ ‫کشـور در دسـتور کار قـرار دارد‪.‬ناصحی بابیـان اینکه خدمات‬ ‫یکپارچه الکترونیک اولویت کشـور اسـت و در حوزه سلامت‬ ‫بـا علـم بـه اهمیـت تخصصـی بـودن خدمـات متاسـفانه‬ ‫پیشـرفت مناسـبی نداشـتیم‪ ،‬افـزود‪ :‬سـازمان بیمه سلامت‬ ‫وزارت بهداشـت تلاش دارد این عقب ماندگـی را جبران کند‬ ‫نسخه نویسـی و نسـخه پیچی الکترونیکـی را شـروع کردیـم‬ ‫و برنامـه جـدی مـا بحـث توسـعه و تعمیـق این خدمـات در‬ ‫کشـور اسـت‪.‬وی اظهـار کـرد‪ :‬درصـد باالیـی از مراکـز بیمـه‬ ‫سلامت بـه نسخه نویسـی الکترونیـک متصـل شـدند؛ باالی‬ ‫‪ ۹۰‬درصـد مراکز به سـامانه نسخه نویسـی الکترونیک متصل‬ ‫شـدند‪ .‬در بحـث نسخه نویسـی و نسـخه پیچی الکترونیـک‬ ‫به صـورت تلفیقـی یـا نیمـه الکترونیـک جمعـاً حـدود ‪۴۰‬‬ ‫درصد پیشـرفت داشـتیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫خبر‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 15 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪764‬‬ ‫بزرگداشت سردار سپهبد شهید سلیمانی‬ ‫سرمایه فرهنگی ماست‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪ ،‬عبـاس زارع‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران در دومیـن جلسـه کمیتـه فرهنگـی و‬ ‫تولیدات ویژه گرامیداشـت شـهدای مدافع حرم شـمال کشـور با محوریت سـردار شـهید‬ ‫حاج قاسـم سـلیمانی‪ ،‬با اشـاره به لـزوم بهره برداری مناسـب از ظرفیت فضـای مجازی‪،‬‬ ‫بـر ضـرورت انجـام فعالیت های فرهنگی هنـری پیرامـون ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت‬ ‫بـه مـردم تاکیـد کـرد و گفـت‪ :‬سـردار شـهید سـلیمانی ‪ ،‬مایـه افتخـار ملی و سـرمایه‬ ‫فرهنگـی ملت ماسـت‪.‬‬ ‫وی همچنیـن از تشـکیل کارگروه های تخصصی برای تولید محتوا توسـط دسـتگاه های‬ ‫عضـو کمیتـه قدردانـی کـرد و افـزود‪ :‬خوشـبختانه فعالیت هـای فرهنگـی هنـری خوبی‬ ‫توسـط هـر یـک از اعضا تعریـف شـده و در مرحله انجام اسـت‪.‬‬ ‫زارع بـا اشـاره ویـژه برنامه های امسـال‪ ،‬نسـبت به سـال های گذشـته متفاوت تـر برگزار‬ ‫خواهـد شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬در ایـن راسـتا اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی با همـکاری حوزه‬ ‫هنـری اسـتان‪ ،‬بسـیج هنرمنـدان‪ ،‬بسـیج رسـانه و سـایر اعضـا‪ ،‬برنامه هایی را در بسـتر‬ ‫فضـای مجـازی تعریـف کرده انـد کـه شـعرخوانی با عنـوان «او نرفته اسـت»‪ ،‬نمایشـگاه‬ ‫عکـس «سـرباز سـردار»‪ ،‬معرفـی کتابهای شـهدای مدافع حرم بـا عنوان «روایت شـام»‪،‬‬ ‫خوشنویسـی بـا عنـوان «کتابت عشـق» و مسـابقات رسـانه ای «تیتر حماسـه» از جمله‬ ‫انها اسـت‪.‬‬ ‫وی اسـتفاده از ظرفیـت رسـانه را در ایـن رویـداد فرهنگـی مهم دانسـت و اظهـار کرد‪:‬‬ ‫تاثیرگـذاری یـک تیتر مناسـب‪ ،‬جـذاب و پرمخاطب به مراتب از ده ها کتاب و سـخنرانی‬ ‫بیشـتر اسـت و بـا توجـه بـه تعصبـی که مـردم به سـردار دلهـا دارند بایـد از شـیوه ها و‬ ‫روش هـای جدیـد و نـو برای تولیـد محتـوای هدفمند بکارگیری شـود‪.‬‬ ‫احسـان اهنگـر معـاون فرهنگی سـپاه کربال نیز در این جلسـه گفت‪ :‬امیدواریم شـرایط‬ ‫کشـور از لحـاظ مبـارزه بـا ویـروس کرونـا بهتر شـود و محدودیت هـای کرونایـی نیز به‬ ‫زودی رفـع گـردد‪ ،‬در غیـر ایـن صـورت مهمانی اللـه ها باحضـور معنوی شـهدا و بدون‬ ‫تجمـع مـردم برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬اعضـای کمیتـه فرهنگی تولیدات شـهدای مدافع حرم شـمال کشـور‬ ‫بـا نـام سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی متشـکل از مرکـز حفـظ اثـار و نشـر ارزش هـای‬ ‫دفـاع مقـدس‪ ،‬بسـیج حوزه هـای مختلف سـپاه کربلا‪ ،‬جبهـه فرهنگی مقاومت اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬فرهنگـی لشـکر ‪ ۲۵‬کربلا و فرهنگی مالک اشـتر‪ ،‬اداره کل فرهنگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی مازنـدران‪ ،‬حـوزه هنری مازندران‪ ،‬سـازمان تبلیغات اسلامی‪ ،‬سـازمان فرهنگی‬ ‫هنری شـهرداری سـاری‪ ،‬سـازمان بسـیج رسـانه مازندران اسـت‪.‬‬ ‫معـاون فرهنگـی سـپاه کربلا مازندران افـزود‪ :‬کمیتـه فرهنگی در اسـتان مازنـدران از‬ ‫گلـوگاه تـا رامسـر توسـط معاونـت فرهنگـی و صـدا و سـیمای مرکز اسـتان مسـئولیت‬ ‫اجـرای برنامه هـای سـالگرد شـهادت سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی را بر عهـده خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اهنگـر خاطرنشـان کـرد‪ :‬طراحـی گرافیکی‪ ،‬موشـن گرافی‪ ،‬اجرای سـرود‪ ،‬فعـال کردن‬ ‫اسـتوری در اینسـتاگرام‪ ،‬تولیـدات فضـای مجـازی‪ ،‬طراحـی پوسـتر و تصاویـر شـهید‬ ‫سـلیمانی هماهنگی جهت دعوت از مداح و سـخنران در مراسـم هماهنگی جهت نصب‬ ‫المـان در شـهرهای اسـتان از دیگـر کارهایی اسـت که درصـدد تحقق بخشـیدن به انها‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫وی از برگـزاری مراسـم عصـر شـعر و خاطـره از ‪ ۲۸‬اذر تـا ‪ ۹‬دی مـاه بـا محوریت این‬ ‫یـادواره خبـر داد و عنـوان کـرد‪ :‬تهیـه و نصـب تابلوهـای راهنمـا‪ ،‬تهیـه محتوای بسـته‬ ‫فرهنگـی ویـژه مدعویـن و هماهنگـی با اصحاب رسـانه جهت اطالع رسـانی شایسـته از‬ ‫ایـن مهمانـی اللـه ها مـورد توجه ماسـت‪.‬‬ ‫اهنگـر همچنیـن خواسـتار تشـکیل گروهـی در شـبکه اجتماعـی بـا حضـور اعضـای‬ ‫کمیتـه فرهنگـی و تولیـدات سـتاد بزرگداشـت شـهدای مدافـع حـرم شـمال کشـور با‬ ‫محوریت سـپهبد شـهید «قاسـم سـلیمانی» شـد و افزود‪ :‬هرکدام از اعضای این کمیته‬ ‫بایـد فعالیـت هـای مرتبـط با ایـن یـادواره را به این گـروه ارسـال نمایند تا رونـد اجرای‬ ‫فعالیـت هـا بـه درسـتی و بـدون کم و کاسـتی صـورت گیرد‪.‬‬ ‫اهنگـر گفـت‪ :‬ایـن برنامه در بوسـتان والیت با چیدمـان ‪ ۲‬هزار صندلی و تمثال شـهدا‬ ‫برگـزار خواهـد شـد اگـر محدودیـت باشـد مهمـان فقـط شـهدا خواهنـد بـود‪ ،‬چنانچه‬ ‫تغییـری صـورت بگیـرد اطالع رسـانی خواهیـم کـرد‪ ،‬از کیفیـت و تـراز برنامـه بـه هیچ‬ ‫وجه کـم نخواهیـم کرد‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬تعـداد محـدودی از خانـواده شـهدای مدافع حـرم قطعا مهمـان برنامه‬ ‫خواهنـد بـود ‪ ،‬هماهنگی هـا بـرای پخـش برنامـه بـا رسـانه های اسـتانی و ملـی صـورت‬ ‫می گیـرد‪ ،‬بـرای بعـد از ایـن برنامه نیـز اقداماتـی داریم‪.‬‬ ‫ازاد سازی ‪ 16‬هزار متر مربع از‬ ‫اراضی تجاوزی در مرزن اباد‬ ‫رئیـس اداره منابـع طبیعـی و ابخیـزداری‬ ‫شهرسـتان چالـوس از ازادسـازی ‪ 16‬هـزار متـر‬ ‫مربـع از اراضـی تصرفـی در منطقـه مـرزن ابـاد‬ ‫شهرسـتان چالـوس خبـرداد ‪.‬‬ ‫هـادی بزرگـی مازندرانی افزود ‪ :‬اجـرای این حکم‬ ‫بـه اسـتناد دسـتور قضایـی صـورت گرفـت که با‬ ‫حضـور نیروهـای یـگان حفاظـت منابـع طبیعـی‬ ‫شهرسـتان و ماموریـن منابـع طبیعـی مـرزن‬ ‫ابـاد ایـن عرصه از دسـت متجـاوز بازپـس گرفته‬ ‫شـد‪.‬وی تصریـح‪ :‬عالوه بـر رفع تصـرف این قطعه‬ ‫کلیـه اثـار تجـاوزی از جملـه یک بنـای غیرمجاز‬ ‫نیـز بـا بکارگیری یک دسـتگاه لودر تخریب شـد ‪.‬‬ ‫این مقام مسـئول در ادامه از مردم و دوسـتداران‬ ‫و همیـاران طبیعـت تقاضـا کرد‪ ،‬ضمن مشـارکت‬ ‫در امـر حفاظـت از منابـع طبیعـی گزارشـات‬ ‫تخریب‪،‬تصـرف‪ ،‬قطـع و حمـل چـوب غیـر مجـاز‬ ‫را بـا شـماره ‪ 1504‬امـداد جنـگل درمیـان گذارند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبرگزارش‬ ‫معاون متوسطه اموزش و پرورش مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫اجرای ازمایشی طرح «هر دانش‪‎‬اموز حداقل یک‬ ‫مهارت» در قائم شهر‬ ‫معـاون امـوزش متوسـطه اداره کل‬ ‫امـوزش و پـرورش اسـتان مازنـدران‬ ‫گفـت‪ :‬طـرح هـر دانش امـوز حداقـل‬ ‫یـک مهـارت در سـال تحصیلـی‬ ‫‪ 1399-1400‬بـه صـورت ازمایشـی‬ ‫ویـژه دانش امـوزان پایـه هفتـم در‬ ‫شهرسـتان قائم شـهر اجـرا خواهـد شـد‪.‬‬ ‫به گـزارش اداره اطالع رسـانی و روابط‬ ‫عمومـی امـوزش و پـرورش مازندران؛‬ ‫علـی دهقـان با اشـاره به راهـکار ‪6/5‬‬ ‫سـند تحـول بنیادین مبنی بـر تنظیم‬ ‫و اجـرای مهارت امـوزی وکار افرینـی‬ ‫بـه دانش امـوزان دوره متوسـطه و‬ ‫همچنیـن طـرح وزارتـی مهارت اموزی‬ ‫بـا عنـوان هـر دانـش امـوز حداقـل‬ ‫یـک مهـارت اظهـار داشـت‪ :‬بـا اهداف‬ ‫توسـعه و تقویـت فرهنـگ کار و‬ ‫مهارت امـوزی‪ ،‬کمـک بـه هدایـت‬ ‫تحصیلـی اگاهانـه دانش امـوزان‪،‬‬ ‫کیفیت بخشـی به امـوزش دروس کار‬ ‫و فنـاوری و هنـر دوره اول متوسـطه‬ ‫و ارتقـای شایسـتگی های حرفـه ای‬ ‫دبیـران و همچنین کسـب حداقل یک‬ ‫مهـارت حرفـه ای بـرای هـر دانش اموز‬ ‫در پایـان دوره تحصیلـی‪ ،‬ایـن طـرح‬ ‫در سـال تحصیلـی ‪ 1399-1400‬بـه‬ ‫صـورت ازمایشـی ویـژه دانش امـوزان‬ ‫پایـه هفتـم در شهرسـتان قائم شـهر‬ ‫اجـرا می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اهـداف اصلـی و‬ ‫روش اجـرای ایـن طرح‪ ،‬تصریـح کرد‪:‬‬ ‫کسـب حداقـل یـک مهـارت توسـط‬ ‫خبر‬ ‫دانش امـوز تـا پایـان دوره تحصیلـی‬ ‫‪ ،‬امـوزش همـه دانش امـوزان پایـه‬ ‫هفتـم ‪ ،‬امـوزش ‪ ۱۰۰‬درصدی دبیران‬ ‫مجـری اموزش هـای مهارتـی و تجهیز‬ ‫کامـل مراکـز مهارتـی نیـز از جملـه‬ ‫اهـداف کمـی ایـن طـرح اسـت‪.‬‬ ‫معـاون امـوزش متوسـطه اسـتان‬ ‫مازنـدران بـا اشـاره به نتایـج این طرح‬ ‫و همچنیـن تاثیر ان بـر اینده مهارتی‬ ‫افراد در سـطح جامعه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هـدف نهایـی داشـتن مهـارتِ افـراد ‪،‬‬ ‫زندگـی بهتـر اسـت ضمـن این کـه‬ ‫درامدافزایـی و کاهـش فقـر‪ ،‬هویـت‬ ‫پیـدا کـردن افـراد و دسـتیابی فـرد به‬ ‫شـخصیت مطلـوب از دیگـر مزایـای‬ ‫امـوزش مهـارت خواهـد بـود و بایـد‬ ‫از دانش محـوری و حافظه محـوری بـه‬ ‫سـمت مهارت محـوری حرکـت کنیـم‬ ‫چـون دانش امـوز بیـش از دانـش‪،‬‬ ‫نیازمنـد مهارت هـای اجتماعـی اسـت‪.‬‬ ‫دهقـان بـا اشـاره به شـرایط و زیسـت‬ ‫بـوم جدیـد کـه بـه واسـطه ویـروس‬ ‫کرونـا بـرای سیسـتم اموزشـی و‬ ‫تربیتـی رقـم خـورد‪ ،‬افـزود‪ :‬شـرایط‬ ‫کرونـا مـا را بـه سـمت امـوزش در‬ ‫بسـتر مجـازی برد کـه کمـی متفاوت‬ ‫از اموزش های حضوری مدرسـه اسـت‬ ‫لـذا باید بـرای اموزش هـای مهارتی در‬ ‫فضـای مجـازی تدابیـری اتخـاذ شـود‬ ‫و بـا اسـتفاده از ظرفیت هایـی کـه‬ ‫تکنولـوژی عصـر حاضر بـرای ما فراهم‬ ‫اورده اسـت از انهـا اسـتفاده کنیـم‪.‬‬ ‫وی بـا بیان اینکـه مجریـان اصلی این‬ ‫طـرح‪ ،‬دبیـران درس کار و فنـاوری و‬ ‫فرهنـگ و هنـر هسـتند کـه در طـی‬ ‫سـال تحصیلـی‪ ،‬از طریـق دوره هـای‬ ‫اموزشـی الزم‪ ،‬بـه امـوزش این دروس‬ ‫در مـدارس و مراکـز امـوزش مهارتی‪،‬‬ ‫اقـدام می کننـد‪ ،‬افـزود‪ :‬در ایـن طـرح‬ ‫دانش امـوزان پایـه هفتـم ‪ 20‬سـاعت‬ ‫بـا مفاهیـم مهارت هـای پایـه مرتبـط‬ ‫ـرف و مشـاغل و ‪ 40‬سـاعت بـه‬ ‫بـا حِ َ‬ ‫مهارت هـای حرفـه ای کـه بـر اسـاس‬ ‫اسـتانداردهای مـورد نیـاز مشـاغل که‬ ‫افـراد را امـاده انجـام کار می کنـد‪،‬‬ ‫امـوزش خواهنـد دیـد و در طول سـه‬ ‫پایـه تحصیلـی مجموعـاً ‪ 180‬سـاعت‬ ‫بـه شایسـتگی های مدنظـر دسـت‬ ‫خواهنـد یافـت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رونمایی از پوستر هفتمین جشنواره‬ ‫«وقف چشمه همیشه جاری»‬ ‫پوسـتر هفتمیـن جشـنواره‬ ‫فرهنگـی و هنری «وقف چشـمه‬ ‫همیشـه جـاری» کـه بـا هـدف‬ ‫حمایـت از هنرمندان‪ ،‬گسـترش‬ ‫فرهنـگ وقف و تولیـد اثار فاخر‬ ‫برگـزار می شـود‪ ،‬رونمایـی شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل‬ ‫اوقـاف و امور خیریه مازندران‪ ،‬پوسـتر‬ ‫هفتمین جشـنواره فرهنگـی و هنری‬ ‫«وقـف چشـمه همیشـه جـاری»‬ ‫بـا هـدف حمایـت از هنرمنـدان‪،‬‬ ‫فرهیختـگان‪ ،‬پژوهشـگران مسـتعد‬ ‫کشـور و گسـترش فرهنـگ وقـف و‬ ‫تولیـد اثـار فاخـر رونمایـی شـد‪.‬‬ ‫شـروع ارسـال اثـار بـه این جشـنواره‬ ‫فرهنگـی و هنـری از ابتـدای ابـان‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬بود و براسـاس پوسـتر منتشـر‬ ‫شـده پایـان مهلت ارسـال اثـار نیز تا‬ ‫پایـان فروردیـن سـال اینـده اسـت؛‬ ‫داوری و اعلام نتیجـه نیـز خـرداد‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬انجام می شود‪«.‬جشنواره‬ ‫سراسـری وقـف چشـمه همیشـه‬ ‫جاری» در هشـت بخش خوشنویسی‪،‬‬ ‫هنرهـای تجسـمی‪ ،‬متـون ادبـی‪،‬‬ ‫چندرسـانه ای‪ ،‬عکـس‪ ،‬اثار پژوهشـی‪،‬‬ ‫خبـر و رسـانه و فضـای‬ ‫مجازی برگزار خواهد شـد‬ ‫و دبیرخانـه هـر بخـش بـا‬ ‫حضور متخصصـان مرتبط‬ ‫با رشـته های جشـنواره در‬ ‫یک اسـتان تشـکیل شـده‬ ‫اسـت؛ دبیرخانـه مرکـزی‬ ‫جشـنواره در اداره ترویـج‬ ‫وقـف سـازمان اوقـاف و‬ ‫امـور خیریـه و دبیرخانـه‬ ‫بخـش خوشنویسـی در‬ ‫قزویـن‪ ،‬دبیرخانـه بخـش‬ ‫هنرهـای تجسـمی در‬ ‫دبیرخانـه‬ ‫کردسـتان‪،‬‬ ‫بخـش متـون ادبـی در‬ ‫هرمـزگان‪ ،‬دبیرخانه بخش‬ ‫چندرسـانه ای در همـدان‪،‬‬ ‫دبیرخانـه بخـش عکس در‬ ‫کرمـان‪ ،‬دبیرخانـه بخـش‬ ‫پژوهـش در اصفهـان‪،‬‬ ‫دبیرخانـه بخـش خبـر و‬ ‫رسـانه در خراسـان جنوبی‬ ‫و دبیرخانـه بخـش فضـای‬ ‫مجازی در تهران تشـکیل شـده است‪.‬‬ ‫هنرمندان و اندیشـمندان برای حضور‬ ‫در «جشـنواره سراسـری وقف چشمه‬ ‫همیشـه جـاری» می تواننـد بـرای‬ ‫شـرکت در ایـن جشـنواره و همچنین‬ ‫ارسـال اثـار خـود بـه سـایت ‪www.‬‬ ‫‪ vaghffestival.ir‬مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫راه هـای ارتباطـی دیگـری همچـون‬ ‫صفحـه جشـنواره بـه نشـانی‬ ‫‪ @vaghffestival‬در شـبکه های‬ ‫اجتماعـی و شـماره تلفن هـای‬ ‫‪-۶ ۴ ۸ ۷ ۲ ۶ ۱ ۶ -۶ ۴ ۸ ۷ ۲ ۶ ۱ ۴‬‬ ‫‪ ۶۴۸۷۲۶۴۸‬بـرای کسـب اطالعـات‬ ‫بیشـتر در خصـوص «جشـنواره‬ ‫سراسـری وقـف چشـمه همیشـه‬ ‫جـاری» ایجـاد شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـازمان اوقـاف و امـور خیریـه از‬ ‫هنرمندان‪ ،‬فرهیختگان و پژوهشـگران‬ ‫دعـوت می کند تـا اثار ارزشـمند خود‬ ‫را بـرای حضور در هفتمین جشـنواره‬ ‫فرهنگـی و هنـری «وقـف چشـمه‬ ‫همیشـه جـاری» تـا پایـان فروردیـن‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬ارسـال کننـد‪.‬‬ ‫پیام تبریک مدیر کل بهزیستی مازندران به مناسبت روز جهانی افراد‬ ‫دارای معلولیت‪:‬‬ ‫مناسب سازی جامعه؛ مسیر رسیدن‬ ‫به توسعه پایدار‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره‬ ‫کل بهزیسـتی مازنـدران متن پیام‬ ‫بـه شـرح ذیل اسـت ‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫سـوم دسـامبر هـر سـال مصـادف بـا‬ ‫روز گرامیداشـت افـراد دارای معلولیـت‬ ‫فرصتی اسـت برای تکریم و بزرگداشت‬ ‫افـرادی که ثابت کردند بـا خودباوری و‬ ‫تکیـه بـر اراده ی محکـم مـی تـوان به‬ ‫قله هـای افتخـار و امید رسـید‪.‬‬ ‫هـدف از گرامیداشـت ایـن روز ارتقـا‬ ‫درک موضـوع معلولیـت و بسـیج‬ ‫حمایـت از حقـوق و رفـاه افـراد دارای‬ ‫معلولیـت بـوده و همچنیـن بـه دنبـال‬ ‫افزایـش اگاهی از دسـتاوردهای حاصل‬ ‫از فعالیـت ایـن افـراد در هـر یک جنبه‬ ‫هـای اجتماعـی ‪ ،‬فرهنگـی و اقتصادی‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫بـر اسـاس توصیـه هـای بعمـل امـده‬ ‫در مـورد معلولیـت‪ ،‬تمامـی تلاش هـا‬ ‫بایـد در جهـت رفع موانع موجـود و در‬ ‫خصـوص تقویـت امکانـات بهداشـتی و‬ ‫توسـعه توانبخشـی مبتنـی بـر جامعـه‬ ‫‪ CBR‬باشـد‪.‬‬ ‫در طـی مـاه هـای اخیـر نیـز بیمـاری‬ ‫همـه گیـر کووید ‪ 19‬در سراسـر جهان‬ ‫تاثیـر زیـادی بـر زندگـی و بهزیسـتی‬ ‫افـراد دارای معلولیـت از نظـر روحـی و‬ ‫ذهنـی انان گذاشـته اسـت‪ .‬گسـترش‬ ‫اگاهـی از معلولیتهـای نامرئـی بـه‬ ‫سلامت روان ‪ ،‬و نیـز تاثیـرات مخـرب‬ ‫ناشـی از ان کـه الزاما بالفاصله اشـکار‬ ‫نخواهـد شـد لـزوم توجـه به ایـن مهم‬ ‫در ادامـه مبـارزه علیـه ایـن ویـروس را‬ ‫بسـیار حیاتـی مـی نماید‪.‬‬ ‫بنابرایـن رویکـرد و نـگاه مـان در روزها‬ ‫و مـاه هـای پیـش رو بایـد بـه سـوی‬ ‫جامعـه ای فراگیـر ‪ ،‬در دسـترس و‬ ‫پایدار توسـط‪ ،‬بـرای و بـا معلوالن پس‬ ‫از کوویـد ‪ - 19‬باشـد‪ .‬در ایـن زمینـه ‪،‬‬ ‫موضـوع تقویـت تالش هـای جمعی ما‬ ‫بـرای دسترسـی بـه خدمات ضـروری ‪،‬‬ ‫از جملـه خدمـات بهداشـتی و درمانـی‬ ‫‪ ،‬حمایـت هـای اجتماعـی ‪ ،‬امـوزش‪،‬‬ ‫زیرسـاخت هـای دیجیتال ‪ ،‬اشـتغال و‬ ‫سـایر فرصت های فرهنگـی‪ -‬اجتماعی‬ ‫بـه منظـور اطمینـان از اینکـه افـراد‬ ‫دارای معلولیـت در زمـان بحـران و‬ ‫پـس از ان مغفـول نماننـد‪ ،‬اهمیـت دو‬ ‫چندانـی پیـدا مـی کند‪.‬‬ ‫در چنیـن فضایـی‪ ،‬جوامـع مبتنـی بـر‬ ‫ی کوشـند تـا ضمن تعمق‬ ‫خـردورزی م ‏‬ ‫در چالشـها و مشـکالت افـراد دارای‬ ‫معلولیـت‪ ،‬بـا انعـکاس قابلیـت هـای‬ ‫ایشـان در جهـت فراهـم اوردن فرصت‬ ‫هـای برابـر و تحکیـم و تثبیـت عدالت‬ ‫اجتماعـی و با تقویت حضـور اجتماعی‬ ‫ایـن عزیزان ‪ ،‬با مناسـب سـازی جامعه‬ ‫‪ ،‬مسـیر رسـیدن بـه توسـعه پایـدار را‬ ‫هموارتر سـازند ‪.‬‬ ‫تردیـدی نیسـت که دسـتیابی بـه این‬ ‫مهـم و توانمندسـازی معلوالن و ارتقای‬ ‫سلامت جسـمانی‪ ،‬روانـی و اجتماعـی‬ ‫انـان تنهـا در گـرو اقدامـات سـازمان‬ ‫بهزیسـتی نبـوده و نخواهـد بـود ‪ ،‬بلکه‬ ‫بسـتر ایـن توانمندسـازی مـی بایسـت‬ ‫در سـطوح مختلـف جامعـه و همیاری‬ ‫مجدانـه سـایر نهادهـای اجرایـی‪،‬‬ ‫تصمیـم سـاز و نظارتـی فراهـم گـردد‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن گرامیداشـت روز‬ ‫جهانـی معلولیـن‪ ،‬امیـدوارم عزیـزان‬ ‫دارای معلولیـت در کنـار سـایر افـراد‬ ‫جامعـه زندگـی را با ارامـش و بالندگی‬ ‫در عرصـه هـای مختلـف اجتماعـی‪،‬‬ ‫فرهنگـی و اقتصـادی تجربـه نماینـد‪.‬‬ ‫دکتر فرزاد گوهردهی‬ ‫مدیر کل بهزیستی استان مازندران‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫شنبه ‪ 15 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪764‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری بالغ بر ‪ 2‬هزار نفرساعت اموزش‬ ‫در شرکت گاز استان گیالن‬ ‫در امور صنایع ساختمانی؛‬ ‫محمودی عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسالمی واحد قائم شهر‬ ‫مشاور مدیرکل استاندارد مازندران شد‬ ‫حمیدرضا محمودی‬ ‫کردخیلی دارای‬ ‫مدرک دکتری‬ ‫تخصصی رشته‬ ‫مهندسی عمران‬ ‫گرایش سازه از‬ ‫دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی اراک بوده‬ ‫و عضو هیئت علمی‬ ‫گروه عمران و‬ ‫استادیار دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی واحد‬ ‫قائم شهر است‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪،‬‬ ‫محمـودی‬ ‫حمیدرضـا‬ ‫کردخیلـی عضـو هیئـت‬ ‫علمی دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫واحـد قائم شـهر به عنـوان‬ ‫مشـاور عالـی مدیـرکل اداره‬ ‫اسـتاندارد اسـتان مازنـدران‬ ‫در امـور صنایـع سـاختمانی‬ ‫منصـوب شـد‪.‬‬ ‫حمیدرضـا محمـودی کردخیلـی‬ ‫دارای مـدرک دکتـری تخصصـی‬ ‫رشـته مهندسـی عمـران گرایـش‬ ‫سـازه از دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫اراک بـوده و عضـو هیئـت علمـی‬ ‫گروه عمران و اسـتادیار دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی واحـد قائم شـهر‬ ‫اسـت‪.‬وی چـاپ و ارائه بیش از ‪۱۰‬‬ ‫مقالـه در مجلات علمـی معتبر و‬ ‫خبر‬ ‫تعیین و تکلیف لنج های نیمه تمام‬ ‫صیادی و باری بخش خصوصی پس از‬ ‫‪ ۲‬دهه در بندرامیراباد‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مصوب‬ ‫‪ 1390-09-20‬و برابـر رای شـماره ‪99 - 0018‬‬ ‫مـورخ ‪ 99-05 - 21‬هیـات مسـتقر در واحد ثبتی‬ ‫جویبـار بـه کالسـه پرونـده شـماره ‪98 - 0018‬‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانون مذکـور‪ ،‬عباس سـورچی‬ ‫جویبـاری تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫نسـبت بـه ششـدانگ ‪ ،‬یـک قطعـه زمین بـا بنای‬ ‫احداثـی بـه مسـاحت ‪ 387‬مربـع کـه خریـداری‬ ‫شـده بدون واسـطه ازحسـن قربانیـان جویباری به‬ ‫شـماره پلاک ‪ ..........‬فرعـی از ‪ 10‬اصلـی واقـع در‬ ‫بخـش ‪ 7‬ثبـت جویبـار محـرز گردیـده اسـت لـذا‬ ‫بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیـف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫و مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه مربوطـه ایـن اگهـی در دو‬ ‫نوبـت به فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامه محلی و‬ ‫کنفرانس هـای ملـی و بین المللی‪،‬‬ ‫اجـرای یـک طـرح پژوهشـی و‬ ‫چـاپ دو مقالـه ژورنالـی را در‬ ‫کارنامـه علمـی خـود دارد‪.‬‬ ‫عضـو هیئت علمـی دانشـگاه ازاد‬ ‫اسلامی واحدقائم شـهر عنـوان‬ ‫رئیـس کمیتـه تخصصـی بتـن‬ ‫دفتر نظام مهندسـی سـاری‪ ،‬نائب‬ ‫شو پژوهـش کانـون‬ ‫رئیـس اموز ‬ ‫نظام مهندسـی شهرسـتان ساری‪،‬‬ ‫عضـو اتـاق بازرگانـی صنعـت‪،‬‬ ‫معـدن‪ ،‬کشـاورزی‪ ،‬عضـو خانـه‬ ‫کارگـر و عضـو نظـام مهندسـی‬ ‫سـاختمان اسـتان مازندران‪ ،‬عضو‬ ‫تدویـن ایین نامه های سـاختمانی‬ ‫اداره اسـتاندارد اسـتان مازنـدران‬ ‫را در کارنامـه سـوابق شـغلی خود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رییس اداره امور مالی اداره کل بنادر و دریانوردی امیراباد خبر داد‪:‬‬ ‫علیمحمـدی بـا بیـان اینکـه بـا تاکیـد مدیـرکل‬ ‫بنـادر و دریانـوردی امیرابـاد موضـوع تعییـن و‬ ‫تکلیـف لنـج هـای صیادی و بـاری نیمه تمـام رها‬ ‫شـده ‪ ،‬در الویـت نخسـت اداره متبوع قـرار گرفت‬ ‫از خـروج ایـن لنـج هـا پـس از ‪ ۲۰‬سـال از اراضی‬ ‫بندرامیرابـاد خبـر داد‪.‬‬ ‫علـی علیمحمـدی در گفتگـو با واحـد ارتباطات و‬ ‫اطالع رسـانی اداره کل بنـادر و دریانوردی امیراباد‬ ‫بـا بیـان اینکه لنج صیـادی نیمه تمامـی که پیش‬ ‫از احـداث بندرامیرابـاد تاکنـون توسـط بخـش‬ ‫خصوصـی در اراضـی ایـن بنـدر رهـا شـده بـود با‬ ‫پیگیـری اداره امـور مالـی و اداره حقوقـی و سـایر‬ ‫بخـش هـای مرتبط در بنـدر ‪ ،‬تعییـن و تکلیف و‬ ‫بـه خـارج از بندر منتقل شـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به اینکه سـازمان بنـادر و دریانوردی‬ ‫و اداره کل بنـادر و دریانـوردی امیرابـاد در ایـن‬ ‫‪7‬‬ ‫مـدت مسـاعدت هـای ویـژه ای را بـه بخـش‬ ‫خصوصـی سـازنده ایـن لنـج هـای نیمـه تمـام‬ ‫اعـم از پرداخـت تسـهیالت از طریـق بانـک هـای‬ ‫عامـل و اختصـاص رایـگان اراضـی جهت تسـریع‬ ‫در تعییـن وضیـت ایـن لنج هـا کرده اسـت یاداور‬ ‫شـد پـس از مداومـت در پیگیری امور و تشـکیل‬ ‫جلسـات متعـدد بـا عامیلیـن امـر و بـا برگـزاری‬ ‫مزایـده صـورت گرفتـه ‪ ،‬یکـی از بانـک هـای‬ ‫عامـل کـه در فعالیـت هـای این بخـش خصوصی‬ ‫مشـارکت داشـت در ایـن مزایده برنـده و پس از‬ ‫اقدامـات صـورت پذیرفته و اتخـاذ تدابیر ایمنی و‬ ‫حفاظتـی خـروج این لنج هـا با همـکاری معاونت‬ ‫امـور بنـدری و اقتصـادی و یـگان حفاظـت از‬ ‫بندرامیرابـاد بـه سـرانجام رسـید‪.‬‬ ‫کثیراالنتشـار در شـهر ها منتشـر و در روستاها‬ ‫رای هیـات الصـاق تا در صورتیکه اشـخاص ذینفع‬ ‫بـه ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولین اگهی و در روسـتا هـا از تاریخ‬ ‫الصـاق در محـل تا دو مـاه اعتراض خـود را به اداره‬ ‫ثبـت محل وقوع ملک تسـلیم ورسـید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫معتـرض باید ظرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومـی محـل را ارائه نماید در غیـر اینصورت اداره‬ ‫ثبـت مبـادرت به صـدور سـند مالکیت مـی نماید‬ ‫و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضرر به‬ ‫دادگاه نمی باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اول ‪1399- 09- 01:‬‬ ‫تاریخ انتشار دوم ‪1399-09- 15:‬‬ ‫م الف‪19907242:‬‬ ‫مرتضی قاسم پور رئیس ثبت‬ ‫اسناد وامالک شهرستان جویبار‬ ‫وضعیت حضور کارکنان؛ هفته پیش رو در ادارات‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪،‬رئیس سـازمان اداری‬ ‫و اسـتخدامی کشـور بـا صـدور بخشـنامه ای‪،‬‬ ‫نحـوه حضـور کارکنـان و فعالیـت ادارات را از روز‬ ‫شـنبه ‪ ۱۳۹۹.۹.۱۵‬تـا پایـان هفته اینـده منطبق‬ ‫بـا وضعیـت جدیـد اعالم شـده بـرای هـر شـهر و‬ ‫رعایت بند (‪ )۴‬بخشـنامه شـماره ‪ ۳۷۴۸۹۹‬مورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۹.۸.۲۷‬اعلام کـرد‪.‬‬ ‫وضعیت «زرد»‪:‬‬ ‫کارکنـان ادارات ارائه دهنـده خدمـات ضـروری و‬ ‫دسـتگاه های مرتبـط بـا ماموریت هـای اساسـی و‬ ‫مدیریت شـهری بـا ‪ ۱۰۰‬درصـد ظرفیت در محل‬ ‫کار حاضر خواهند شـد‪ .‬در سـایر ادارات شهر ارائه‬ ‫خدمـات بـا حضور ‪۳‬‏‪( ۲/‬دو سـوم) کارکنـان انجام‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫وضعیت «نارنجی»‪:‬‬ ‫ادارات ارائه دهنـده خدمـات ضـروری و‬ ‫دسـتگاه های مرتبـط بـا ماموریت هـای اساسـی و‬ ‫مدیریـت شـهری می تواننـد با تشـخیص باالترین‬ ‫مقـام مسـئول (در سـطح ملّی یا اسـتان) نسـبت‬ ‫بـه کاهـش حضـور تـا ‪( 1.3‬یـک سـوم) کارکنان‬ ‫خـود اقـدام کننـد‪ .‬در سـایر ادارات شـهر ارائـه‬ ‫خدمـات با حضـور‪( %۵۰‬پنجـاه درصـد) کارکنان‬ ‫انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫وضعیت «قرمز»‪:‬‬ ‫دسـتگاه های ارائه دهنـده خدمـات ضـروری و‬ ‫دسـتگاه های مرتبـط بـا ماموریت هـای اساسـی و‬ ‫مدیریـت شـهری می تواننـد با تشـخیص باالترین‬ ‫مقـام مسـئول (در سـطح ملّی یا اسـتان) نسـبت‬ ‫بـه کاهـش حضـور تـا ‪( %۵۰‬پنجـاه درصـد)‬ ‫کارکنـان خـود اقـدام نماینـد‪ ،‬مشـروط بـر انکـه‬ ‫خللـی در ارائـه خدمـات ضـروری به وجـود نیاید‪.‬‬ ‫در سـایر ادارات شـهر ارائـه خدمـات بـا حضـور‬ ‫حداکثـر ‪(1.3‬یـک سـوم) کارکنـان انجـام خواهد‬ ‫شـد‪ .‬کلیه مراکز اموزشـی (اموزشـگاه ها‪ ،‬مدارس‪،‬‬ ‫دانشـگاه ها و ‪ )...‬به طـور کامـل تعطیـل و صرفـاً‬ ‫کارکنانـی که حضـور انان بـرای حفاظت فیزیکی‬ ‫و حفاظـت تاسیسـات و سـامانه های الکترونیکـی‬ ‫ضـروری باشـد‪ ،‬در محل کار خـود حضور خواهند‬ ‫یافـت‪ .‬یـاداور مـی شـوم در اسـتان مازنـدران‪،‬‬ ‫شـهرهای سـاری‪ ،‬امل‪ ،‬نور ‪ ،‬محمودابـاد و گلوگاه‬ ‫در وضعیـت قرمز هسـتند و بقیه شـهرها در وضع‬ ‫نارنجـی قـرار دارند‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫شهرسـتان بابـل اگهـی موضـوع مـاده‪ 3‬قانون ومـاده ‪13‬ایین نامـه قانون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 99 - 04 - 10 - 139960310004004554‬هیـات‬ ‫موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضـی وسـاختمانهای فاقد‬ ‫سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی بابـل تصرفـات مالکانه بلا معارض‬ ‫اقـای علـی اکبرتاجیک فرزند حسـینعلی به شـماره شناسـنامه ‪ 10‬صادره‬ ‫از بهشـهر بـا کـد ملـی ‪ 2181653518‬نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعه‬ ‫زمیـن بـا بنای احداثـی در ان به مسـاحت ‪ 559-90‬متر مربع قسـمتی از‬ ‫پلاک ‪2814-9653‬و‪ -2815‬اصلـی واقع در علمدار وکتی بخش یکشـرق‬ ‫بابـل خریـداری از زهـره وخیرالنسـاء فلاح محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به‬ ‫منظـور اطلاع عمـوم مراتـب دردونوبت به فاصلـه ‪15‬روز ازطریـق روزنامه‬ ‫کثیراالنتشـار و محلـی اگهـی میگـردد درصورتی که اشـخاص ذی نفع به‬ ‫رای صـادره فـوق اعتراض دارنـد میتوانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی ودر‬ ‫روسـتاها ازتاریـخ الصاق بمدت دو مـاه اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد‬ ‫واملاک محل تسـلیم و رسـید دریافـت نمایند ومعترض بایـد ظرف مدت‬ ‫یـک مـاه ازتاریخ تسـلیم اعتراض مبادرت بـه تقدیم دادخواسـت به دادگاه‬ ‫عمومـی محـل نمایـد وگواهـی تقدیـم دادخواسـت را بـه اداره ثبت محل‬ ‫تحویـل نمایـد در ایـن صـورت اقدامات ثبـت‪ ،‬موکول به ارائـه حکم قطعی‬ ‫دادگاه اسـت بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مـدت مذکور وعـدم وصول‬ ‫اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر وخواهدشـد صدور سـند مانع‬ ‫ازمراجعـه متضرر به دادگاه نمیباشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99 - 09 - 15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99- 09 - 30 :‬‬ ‫م الف‪19907549:‬‬ ‫شهرام خسروی رئیس ثبت‬ ‫اسناد امالک بابل‬ ‫شـرکت گاز اسـتان گیالن در راسـتای افزایش سـطح دانش‪ ،‬مهارت و بهره وری پرسـنل‬ ‫و بـه تبـع ان افزایـش رضایتمندی مشـترکین محترم‪ ،‬با توجه به شـیوع ویـروس کرونا‪،‬‬ ‫دوره هـای اموزشـی خـود را به صـورت مجازی برگـزار می کند‪.‬‬ ‫روابـط عمومـی گاز گیلان حسـین اکبر مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان گیالن با اشـاره‬ ‫بـه اهمیـت امـوزش کارکنان در شـرکت گاز عنوان کرد‪ :‬مسـئله اموزش بـه عنوان یکی‬ ‫از اصـول مهـم شـرکت‪ ،‬موجـب باال رفتـن سـطح بهـره وری و کارایی پرسـنل و به تبع‬ ‫ان افزایـش رضایتمندی مشـترکین خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن مطلـب اظهـار داشـت‪ :‬علیرغم شـیوع ویروس کرونا در سـطح اسـتان‪،‬‬ ‫شـرکت گاز اسـتان گیلان دوره هـای اموزشـی خود را بـا فراهم نمودن بسـترهای الزم‬ ‫از طریـق مجـازی و بـه صورت مسـتمر برگزار مـی نماید‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گیالن افزود‪ :‬در همین راسـتا با برنامه ریـزی های بعمل‬ ‫امـده‪ ،‬در ابـان مـاه امسـال بالـغ بر ‪ 2‬هزار نفرسـاعت امـوزش مجازی بـرای ‪ 140‬نفر از‬ ‫پرسـنل رسـمی‪ ،‬قراردادی و پیمانکاری برگزار شـده است‪.‬‬ ‫حسـین اکبـر‪ ،‬ایمنـی گاز طبیعـی در شـبکه ها‪ ،‬مدیریـت ایمنی و بهداشـت حرفه ای و‬ ‫همچنیـن مستندسـازی اسـتاندارد مدیریت انـرژی را از مهم ترین موضوعـات دوره های‬ ‫اموزشـی برگـزار شـده در ابان ماه سـال جاری عنـوان کرد‪.‬‬ ‫وی در خاتمـه بـا بیـان اینکـه مهم ترین هـدف شـرکت گاز ارائه خدمات بهینـه و ایمن‬ ‫به مشـترکین گرامی و کسـب رضایتمندی حداکثری ذینفعان می باشـد اظهار داشـت‪:‬‬ ‫امـوزش بـه عنـوان یک ابـزار مهم‪ ،‬برای رسـیدن به این اهـداف همواره حتـی در دوران‬ ‫شـیوع ویـروس کرونا مد نظر شـرکت گاز می باشـد‪.‬‬ ‫معاون بیمه وخدمات سالمت استان گیالن خبر داد‪:‬‬ ‫‪ 4‬داروی جدید تحت پوشش بیمه سالمت‬ ‫معاون بیمه وخدمات سلامت اسـتان گیالن گفت‪:‬بر اسـاس ابالغیه شـماره ‪1331‬‏‪100.‬‬ ‫مـورخ ‪19‬‏‪ 99.8.‬مقـام عالـی وزارت بهداشـت ‪ ،‬درمان و اموزش پزشـکی ‪ 4‬داروی جدید‬ ‫تحت پوشـش بیمه سلامت قـرار گرفت‪.‬‬ ‫معـاون بیمـه وخدمـات سلامت اسـتان گیلان گفـت‪ :‬بـر اسـاس ابالغیـه شـماره‬ ‫‪100.1331‬مـورخ ‪99.8.19‬مقـام عالـی وزارت بهداشـت ‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی ‪4‬‬ ‫داروی جدید شـامل قرص ‪ 10‬میلی گرمی اناالپریل ‪ ،‬فرم دیسـکی اسـپری استنشـاقی‬ ‫سـالمترول‏‪ /‬فلوتیکازون ‪ ،‬ویال ‪ 1000‬میلی گرمی وانکومایسـین ‪ ،‬قرص و کپسـول ‪400‬‬ ‫میلـی گرمـی ایماتینیـب دارای پوشـش بیمـه ای گردیـده اند‬ ‫دکتـر ژالـه جـو اظهـار داشـت‪ :‬هـدف سـازمان بیمـه سلامت ارائـه خدمـات مطلوب و‬ ‫حمایـت از مـردم و بیمـه شـدگان بـه خصوص اقشـار کـم درامـد و اسـیب پذیر جامعه‬ ‫اسـت ‪.‬ژالـه جـو یـاداور شـد‪ :‬هـم اکنـون ‪ ۲‬هـزار و ‪ 447‬قلـم دارو تحـت پوشـش بیمه‬ ‫ای سـازمان بیمـه سلامت قـرار دارد‪.‬معـاون بیمـه وخدمـات سلامت اداره کل بیمـه‬ ‫سلامت گیلان گفـت‪ :‬یـک میلیـون و صـد و هشـتاد هـزار ‪840‬نفـر در اسـتان گیالن‬ ‫تحـت پوشـش بیمه سلامت هسـتند و ‪ 1645‬مرکز و موسسـه طرف قـرارداد و‪ 62‬دفتر‬ ‫پیشـخوان بـه بیمـه شـدگان عزیـز ارایـه خدمت مـی دهند ‪.‬‬ ‫سرپرست جدید اداره منابع طبیعی‬ ‫وابخیزداری شهرستان استارا منصوب شد‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی وابخیـزداری اسـتان گیلان دکتـر میر‬ ‫حامـد اختـری طـی حکمـی محمـد جعفـر گل محمدی لمـر را به عنـوان سرپرسـت جدید‬ ‫اداره منابـع طبیعـی شهرسـتان اسـتارا منصـوب کردند ‪.‬‬ ‫گل محمـدی پیشـتر ریاسـت اداراه منابـع طبیعی وابخیزداری شهرسـتان رضوانشـهر را در‬ ‫کارنامـه کاری خود داشـت ‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫شهرسـتان بابـل اگهـی موضـوع مـاده‪ 3‬قانون ومـاده ‪13‬ایین نامـه قانون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی وسـاختمانهای فاقد‬ ‫سـند رسـمی برابـر رای شـماره ‪ 99 - 07 - 21 – 139960310004010799‬هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی وسـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض خانم زهراطالشـیان جلودار فرزند‬ ‫جعفـر بـه شـماره شناسـنامه ‪ 1500‬صـادره از بابـل با کـد ملـی ‪ 2060672244‬متقاضـی کالسـه ‪ 1352‬در ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان که ‪ 92‬سـیر مشـاع از ‪240‬سـیر شـش دانـگ عرصه ان وقف می باشـد بـه مسـاحت ‪ 1557.50‬متر‬ ‫مربـع قسـمتی از پلاک ‪ -1-162‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 6‬بابـل ثبـت و محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عمـوم مراتب‬ ‫دردونوبـت بـه فاصلـه ‪15‬روز ازطریـق روزنامـه کثیراالنتشـار و محلی اگهـی میگردد درصورتی که اشـخاص ذی نفع بـه رای صادره‬ ‫فـوق اعتـراض دارنـد میتواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی ودر روسـتاها ازتاریخ الصاق بمـدت دو ماه اعتراض خود را بـه اداره ثبت‬ ‫اسـناد واملاک محـل تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد ومعتـرض بایـد ظرف مـدت یک مـاه ازتاریـخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نماید وگواهـی تقدیم دادخواسـت را به اداره ثبت محـل تحویل نمایـد در این صورت‬ ‫اقدامـات ثبـت‪ ،‬موکـول بـه ارائـه حکم قطعی دادگاه اسـت بدیهی اسـت درصورت انقضای مـدت مذکور وعدم وصـول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صادر وخواهدشـد صدور سـند مانع ازمراجعـه متضرر به دادگاه نمیباشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99 - 09 - 15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99 - 09 - 30 :‬‬ ‫شهرام خسروی رئیس ثبت‬ ‫م الف‪19907550:‬‬ ‫اسناد امالک بابل‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫حـوزه شهرسـتان سـاری منطقه یک برابـر رای شـماره ‪ 139960310001006668‬مـورخ ‪ 99-09-01‬که در هیـات موضوع قانون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی منطقه یک سـاری متصرفی اقای ‪/‬‬ ‫خانـم جابـر رضوانـی ممـان فرزند جبار ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر سـاختمان به مسـاحت ‪ 115،80‬متر مربع قسـمتی‬ ‫از پلاک ‪ 3442‬اصلـی واقـع در یـک بخـش یـک ثبت سـاری خریداری از مالک رسـمی محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی مـی شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهـی بمدت دو ماه اعتـراض خود را به این اداره تسـلیم پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را مراجـع قضایی تقدیـم نمایند‪.‬بدیهی اسـت در صـورت انقضای مدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99-09-15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99-09-29 :‬‬ ‫مهدی داودی رئیس اداره ثبت‬ ‫م الف‪19907592:‬‬ ‫اسناد و امالک شهرستان ساری‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫شنبه ‪ 15 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪764‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی مازندران‪:‬‬ ‫انعقاد قرارداد بیمه اختیاری تامین اجتماعی غیرحضوری شد‬ ‫سـیدعلی اصغرمحمـودی ‪،‬مدیـرکل‬ ‫تامیـن اجتماعـی مازنـدران گفـت‪:‬‬ ‫انعقـاد قـرارداد بیمـه اختیـاری بـا‬ ‫سـازمان تامیـن اجتماعـی بـرای تمامی‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط بـدون نیـاز‬ ‫بـه شـعب و از طریـق سـامانه خدمـات‬ ‫غیرحضـوری سـازمان تامیـن اجتماعی‬ ‫بـه نشـانی ‪eservices.tamin.ir‬‬ ‫انجـام می شـود‪.‬‬ ‫سـیدعلی اصغرمحمـودی بـا اشـاره بـه‬ ‫ورود بـه چهارمیـن هفتـه اجـرای طـرح‬ ‫‪ ۳۰۷۰‬کـه قـرار اسـت بـر اسـاس ان تا‬ ‫بهمـن مـاه ‪ ۳۰‬خدمـت و هـر دوشـنبه‬ ‫چنـد خدمت‪ ،‬الکترونیکی و غیرحضوری‬ ‫شـوند‪ ،‬گفـت‪ :‬در هفتـه چهـارم طـرح‬ ‫‪ ۳۰۷۰‬قـرار داریـم کـه بـا تحقـق کامل‬ ‫ان ‪ ۷۰‬میلیـون از ‪ ۹۶‬میلیـون مراجعـه‬ ‫بـه شـعب سـازمان تامیـن اجتماعـی‬ ‫کاهـش می یابـد‪.‬‬ ‫محمـودی ادامـه داد‪ :‬در هفتـه جـاری‬ ‫خدمـت مربـوط به انعقـاد قـرارداد بیمه‬ ‫اختیـاری غیرحضـوری شـد و از ایـن‬ ‫بـه بعـد‪ ،‬متقاضیانـی کـه سـن انهـا زیر‬ ‫‪ 50‬سـال باشـد در صـورت داشـتن ‪۳۰‬‬ ‫روز سـابقه بیمـه پـردازی بـه صـورت‬ ‫غیرحضـوری می تواننـد انعقـاد قـرارداد‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫ایـن اقدامـات کـه تـا پیـش از ایـن بـه‬ ‫صـورت حضـوری انجـام می شـد‪ ،‬از‬ ‫طریـق غیرحضـوری‪ ،‬با مسـاعدت بانک‬ ‫رفـاه وپرداخـت حـق بیمـه در سـامانه‬ ‫مربوطـه و وصـول تاییدیـه‪ ،‬انجـام‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی مازنـدران‬ ‫افـزود‪ :‬در حـال حاضـر درسـطح‬ ‫کشـور حـدود یـک میلیـون بیمه شـده‬ ‫اختیـاری و مشـاغل ازاد تحت پوشـش‬ ‫سـازمان تامیـن اجتماعـی قـرار دارنـد‬ ‫کـه بـا اسـتفاده از خدمـات غیرحضوری‬ ‫بـرای پرداخـت حـق بیمـه مربوطـه و یا‬ ‫انعقـاد قـرارداد جدید نیازی بـه مراجعه‬ ‫حضـوری افـراد نخواهـد بـود‪.‬‬ ‫کرانه شمال از مدیریت برق بهنمیر گزارش می دهد؛‬ ‫مدیریت هوشمندانه و خالق در توزیع نیروی برق بهنمیر‬ ‫کرانه شـمال؛ بهنمیر ‪ -‬بهروز یوسف زاده از‬ ‫اساسـی تریـن عوامل تحـول وتعالی بخش‬ ‫در سـطوح مدیریتـی بـه ویـژه در عرصـه‬ ‫انرژی‪،‬علاوه بر تخصـص‪ ،‬تعهـد‪ ،‬کاردانی‪،‬‬ ‫تجربـه‪ ،‬ارتبـاط مسـتمر و تنگاتنـگ بـا‬ ‫نیروهـای تحـت مدیریـت‪ ،‬اعمـال نظـارت‬ ‫بـر عملکـرد کارکنـان و پرسـنل بـه عنوان‬ ‫بـازوان اجرایـی و عملیاتـی اداره بـرق از‬ ‫امکانـات و بودجـه و اعتبـارات اسـت‪.‬‬ ‫اگر همه سـاز و کار مدیریت در نیازسـنجی‬ ‫و برنامـه ریـزی بـرای دسـتیابی بـه اهداف‬ ‫یـک برنامـه متقـن و زمانبنـدی شـده‬ ‫فراهـم ایـد و ابـزار و امکانـات متناسـب با‬ ‫مقتضیـات برنامـه در اختیـار مدیر مربوطه‬ ‫قـرار نگیـرد طبیعـی اسـت کـه انتظـار‬ ‫تغییـر و تحـول سـازنده و پویـا؛ توقـع غیر‬ ‫منطقی و دسـت نیافتنی‪،‬همچنین تضعیف‬ ‫و تخریـب چهـره مدیـر ذیربـط خواهـد‬ ‫بـود‪ .‬بـه اظهـار کارشناسـان و احاد اقشـار‬ ‫مختلـف در بهنمیـر؛ اداره برق بهنمیر پس‬ ‫از تصـدی چهـره سـخت کـوش و دلسـوز‬ ‫مهنـدس حسـین قلـی زاده بـه لحـاظ‬ ‫خـوش فکـری در برنامـه ریـزی و بسـیج‬ ‫امکانـات و نیـروی انسـانی دیگـر چیـزی‬ ‫کـم ندارد‪،‬لیکـن بـه اعتـراف همـه عقلا و‬ ‫صاحب نظـران برای دسـتیابی به توفیقات‬ ‫درخـور بـا مدیریت‪،‬درمـان همـه دردهـا‬ ‫نبـوده کـه امکانـات و همراهی هـای مالی‬ ‫و اعتبـاری مسـئوالن باالدسـتی نیـز ایفـا‬ ‫گـر نقش بـارز و تعییـن کننده می باشـد‪.‬‬ ‫شـاید بـذل عنایـت شـرکت توزیـع نیروی‬ ‫بـرق مازنـدران بـه ویـژه مدیریـت محترم‬ ‫و سـاعی ان و همچنیـن توزیـع امـور برق‬ ‫شهرستان بابلسـر‪ ،‬خدمتی شایان تحسین‬ ‫بـه رشـد و تعالـی امور بـرق بهنمیر باشـد‬ ‫کـه بـه طـور قطـع و یقیـن چنیـن نیـز‬ ‫هست ‪.‬‬ ‫یـاداور مـی شـود‪ :‬مهنـدس حسـین قلـی‬ ‫زاده بهنمیـری کارشـناس ارشـد متصـدی‬ ‫بـرق اوایـل اردیبهشـت ‪ 98‬بـه عنـوان‬ ‫ریاسـت اداره بـرق بهنمیـر منصـوب و‬ ‫مشـغول بـه کار شـد‪.‬‬ ‫مقابل نمایندگی وزارت امور خارجه در مازندران؛‬ ‫دانشجویان ترور شهید فخری زاده‬ ‫را محکوم کردند‬ ‫بـه گـزارش کرانه؛دانشـجویان‬ ‫انقالبـی دانشـگاه های مختلـف‬ ‫مازنـدران بـا حضـور مقابـل‬ ‫نمایندگـی وزارت امـور خارجـه‬ ‫در سـاری‪ ،‬تـرور شـهید محسـن‬ ‫فخـری زاده را محکـوم کردند و از‬ ‫این نمایندگی خواسـتار پیگیری‬ ‫حقوقـی ترور شـهید فخـری زاده‬ ‫در مجامـع بین المللـی و جهانی‬ ‫شد ند ‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش کـه بـه‬ ‫نقـل از مهـر‪ ،‬اسـت جمعـی از‬ ‫دانشـجویان انقالبـی مازنـدران با‬ ‫حضور و تجمـع مقابل نمایندگی‬ ‫وزارت امـور خارجه در سـاری‪ ،‬با‬ ‫تبریک شـهادت شـهید محسـن‬ ‫فخـری زاده‪ ،‬تـرور ناجوانمرادنـه‬ ‫ایـن دانشـمند هسـته ای کشـور‬ ‫را بـه دسـت عوامـل تروریسـتی‬ ‫محکـوم کردنـد و خواسـتار‬ ‫مجـازات و برخـورد قاطـع بـا‬ ‫عاملان و مسـببان ایـن حادثـه‬ ‫شـدند‪.‬‬ ‫دانشـجویان همچنین با سردادن‬ ‫شـعارهای لبیـک یـا خامنـه ای‪،‬‬ ‫مـرگ بـر امریـکا‪ ،‬مـرگ بـر‬ ‫اسـرائیل‪ ،‬مـرگ بر منافـق‪ ،‬اقدام‬ ‫جنایتـکاران بین المللـی را در‬ ‫بـه شـهادت رسـاندن دانشـمند‬ ‫هسـته ای ایـران محکـوم کردنـد‪.‬‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫مدیریت کنسروی‬ ‫در مملکت!‬ ‫جایـی خواندم «ادم هـای امروزی به خودشـان‬ ‫زحمـت نمـی دهنـد یـک نفـر را کشـف کنند‪،‬‬ ‫زیبایـی هایـش را بیـرون بکشـند‪ ،‬تلخی هایش‬ ‫را صبـر کنند‪.‬‬ ‫ادم هـای امـروز دوسـتی هـای کنسـروی مـی‬ ‫خواهنـد؛ یـک کنسـرو کـه درش را بـاز کننـد‪،‬‬ ‫یـک نفـر شـیرین و مهربـان از داخلـش بیـرون‬ ‫بپـرد و هـی لبخنـد بزنـد و بگویـد حـق بـا‬ ‫توسـت!»‬ ‫حـال حکایـت مدیریـت هـای امـروزی حاکـم‬ ‫بـر جامعه اسـت‪ .‬حکمرانـان و متولیـان اموزش‬ ‫در کشـور بـه خودشـان زحمـت نمـی دهنـد‪،‬‬ ‫اسـتعدادهای مـردم را کشـف کننـد‪ ،‬بـرای‬ ‫امـوزش و توسـعه فرهنـگ هزینـه کننـد‪ ،‬از‬ ‫تجـارب سـایر کشـورها اسـتفاده کننـد و ‪...‬‬ ‫انهـا بی خیال امـوزه های فرهنگـی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬قضایـی‪ ،‬اخالقـی‪ ،‬تربیتـی‪ ،‬هنـری‪،‬‬ ‫روانـی‪ ،‬مذهبـی‪ ،‬عشـقی‪ ،‬عاطفـی‪ ،‬رفتـاری‪،‬‬ ‫خانوادگـی و ‪ ...‬تنهـا بـه امـوزش هـای علمـی‬ ‫و اکادمیـک در مـدارس و دانشـگاه هـا بسـنده‬ ‫کـرده انـد ان هـم با رویکـرد کنکـور و حضرات‬ ‫گاج و قلـم چـی! چـرا کـه ایـن حـوزه نـان و‬ ‫ابـدار اسـت! از تاسـیس مـدارس غیرانتفاعـی و‬ ‫اموزشـگاه هـای علمی و دانشـگاه هـای زیر پله‬ ‫ای گرفتـه تـا چـاپ کتاب هـای سـبز و نارنجی‬ ‫و خاکسـتری و ‪ ...‬یعنـی اگـر ابـی در ایـن چـاه‬ ‫برایشـان نباشـد دریـغ از یـک پابیل!‬ ‫بعـد انتظـار دارنـد مردمـی را که بـرای اموزش‬ ‫شـان هزینـه نکـرده انـد کرونـا را سـه سـوته‬ ‫بپذیرنـد و پروتـکل هـا تـا فیهـا خالـدون اجـرا‬ ‫کننـد‪ ،‬همه ماسـک بزنند‪ ،‬هنـگام رانندگی بین‬ ‫خطـوط براننـد‪ ،‬بـا سـرعت مطمئنـه رانندگـی‬ ‫کنند‪ ،‬شـبها مسـواک بزنند‪ ،‬در پـارک و جنگل‬ ‫اتـش روشـن نکننـد‪ ،‬ورزش کننـد‪ ،‬فسـت فود‬ ‫نخورنـد‪ ،‬از رفتارهـای پرخطـر پرهیـز کننـد‪،‬‬ ‫مصـرف نمـک و شـکر را بـه حداقـل برسـانند‪،‬‬ ‫درخـت بکارنـد‪ ،‬در بانـک و مکان هـای عمومی‬ ‫بـا تلفـن همـراه بلنـد صحبـت نکننـد‪ ،‬در برابر‬ ‫اشـتباه شـان عذرخواهی کنند‪ ،‬کتـاب بخوانند‪،‬‬ ‫کـف اتوبـوس اشـغال نریزنـد و در تاکسـی بـه‬ ‫صندلـی راننـده دسـت نزننـد‪ ،‬رای شـان را‬ ‫نفروشـند‪ ،‬شـهادت دروغ ندهنـد‪ ،‬بـا گرانی یک‬ ‫محصـول بـرای خریـدش صف تشـکیل ندهند‪،‬‬ ‫و قـس علی هـذا‪...‬‬ ‫البـد مسـئوالن هـم بـا خیـال راحـت فـوق‬ ‫لیسـانس و دکتـرا بگیرند‪ ،‬به دعواهای سیاسـی‬ ‫شـان ادامـه بدهنـد‪ ،‬نظـرات سوفسـطایی ارائـه‬ ‫کننـد‪ ،‬مـردم را بـه نخریـدن مـرغ ‪ 30‬هـزار‬ ‫تومانـی و نخـوردن سـیر ‪ 40‬هـزار تومانـی‬ ‫توصیـه کننـد‪ ،‬ژن هـای خـوب تربیـت کنند و‬ ‫انهـا را بـرای ادامـه تحصیـل و ازدواج بـه بلاد‬ ‫کفر بفرسـتند! مـردم هم اینجا محکـم مرگ بر‬ ‫امریـکا بگوینـد‪...‬‬ ‫حقیقـت امـر ان کنسـروی کـه بتـوان چنیـن‬ ‫مردمـی را از درونـش بیـرون اورد هنـوز تولیـد‬ ‫نشـده اسـت‪ .‬بـرای امـوزش مهـارت هـای‬ ‫اجتماعـی بـه مـردم و تربیـت شـهروند اخلاق‬ ‫مـدار‪ ،‬بایـد هزینـه کرد‪ .‬بایـد برنامه ریـزی کرد‬ ‫و بخشـی از بودجـه را به ان اختصـاص داد‪ .‬باید‬ ‫تئـوری گـردش نخبگان را پذیرفـت و جایگزین‬ ‫مدیـران پیـر و خسـته کـرد و خیلی بایـد های‬ ‫دیگـر ‪....‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 765

روزنامه کرانه شمال 765

شماره : 765
تاریخ : 1399/09/16
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
روزنامه کرانه شمال 761

روزنامه کرانه شمال 761

شماره : 761
تاریخ : 1399/09/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!