روزنامه کرانه شمال شماره 765 - مگ لند

روزنامه کرانه شمال شماره 765

روزنامه کرانه شمال شماره 765

روزنامه کرانه شمال شماره 765

‫مـازندران‬ ‫گیــــالن‬ ‫گلـــستان‬ ‫شمال‬ ‫سال چهارم‪ /‬یک شنبه ‪ 16/‬اذر‪99 /‬‬ ‫شماره ‪ 8 / 765‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بزرگنمایی قیمت ها و روغن سه کاره!‬ ‫ایـن روزهـا خـدا را شـکر بـا تدبیـر مسـئوالن ثبت احـوال غائلـه ‪ 9‬اذر و تولد های الکچری ختم به خیر شـد‪ ،‬نرخ یارانه سـال بعـد ‪ 72‬هزار تومان اعالم شـد و اقای‬ ‫فروغـی هـم فرمودنـد بـا حذف عادل فردوسـی پور مانع پاشـیده شـدن صدا و سـیما شـدند! دوسـتان صنایـع غذایی هم روغن سـه کار ابـداع کرده اند کـه عالوه بر‬ ‫پخـت و پـز بـرای سـرخ کـردن و سـاالد هـم قابل اسـتفاده اسـت‪ .‬البته در شـرایط ضروری ایـن روغن قابل اسـتفاده در موتـور خـودرو‪ ،‬هواپیماهای سـبک دو نفره‪،‬‬ ‫چـرخ خیاطـی‪ ،‬جـت اسـکی و حتـی جلوگیـری از کردن قیژ قیـژ در ورودی سـاختمان و پنجره های قدیمی کاربرد دارد که دوسـتان نخواسـتند زیـاد مصدع اوقات‬ ‫شـوند و میکروفن را دسـت سـیامک انصـاری دادند تا بایـا را تبلیغ کند!‬ ‫‪8‬‬ ‫دانشجو؛‬ ‫اقدامراهبردیمجلس‬ ‫برایلغوتحریمهاموذنجامعه‬ ‫پژوهش‬ ‫و اموزش‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‪8‬‬ ‫مرتضی موسوی مدیر اداره بهزیستی ساری‪:‬‬ ‫حجت االسالم الئینی‪ ،‬نماینده ولی فقیه در مازندران‪:‬‬ ‫اقدامات جهادی قانون‬ ‫جامع حمایت از افراد داری‬ ‫معلولیت مطالبه اصلی‬ ‫بهزیستی است‬ ‫‪4‬‬ ‫مصداق جهاد است‬ ‫دکتر تیموری رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ساری در نشست مجازی دانشگاه با فعاالن دانشجوی و فرهنگی‪:‬‬ ‫حق خواهی و حق طلبی؛ مولفه امروز دانشجویان‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان‬ ‫مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی مازندران ؛‬ ‫اعمال محدودیت‬ ‫ها سبب کنترل‬ ‫وکاهش امار کرونا‬ ‫شده است‬ ‫دانشجو موذن‬ ‫جامعه است؛‬ ‫اگر خواب‬ ‫بماند نماز امت‬ ‫قضا می شود‬ ‫اغاز نسخه نویسی‬ ‫ازمایشی الکترونیک‬ ‫توسط پزشکان‬ ‫خانواده در مازندران‬ ‫‪3‬‬ ‫یادداشتی از دکتر احمد زیارالریمی‬ ‫مدیر مجمع عالی نخبگان مرکز مازندران‬ ‫‪8‬‬ ‫فراخوان اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شرکت گاز استان گیالن ‪-‬شماره ‪.72‬م‪99.‬‬ ‫نوبت اول ‪-‬شماره مجوز ‪1399.5117 :‬‬ ‫‪-1‬دستگاه مناقصه گزار ‪:‬‬ ‫شرکت گاز استان گیالن‬ ‫‪-2‬نشانی دستگاه مناصه گزار ‪:‬‬ ‫رشت – پارک شهر‪ -‬خیابان ملت – خیابان شهید سیادتی –شرکت گاز استان گیالن‬ ‫‪-3‬موضوع مناقصه ‪:‬‬ ‫اجرای ‪ 9000‬متر شبکه حفرات خالی شهرستان رودسر(‪)pc‬‬ ‫‪-4‬مبلغ براورد اولیه و مدت پیمان ‪:‬‬ ‫‪ 10.983.108.000‬ریال – مدت پیمان ‪ 365:‬روز‬ ‫‪-5‬نوع و مبلغ تضمین ‪:‬‬ ‫ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به شماره شبا حساب ‪ IR610100004001119206378746‬به شناسه واریز ‪922119252292680010000000000001‬‬ ‫بانک مرکزی یا یکی از تضامین معتبر درایین نامه شماره ت ‪ 050659.123402‬مورخ ‪94.09.22‬‬ ‫به مبلغ ‪ 549.155.400‬ریال‬ ‫‪-6‬مداک الزم جهت شرکت در مناقصه ‪:‬‬ ‫یک برگ گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز‬ ‫اگهی تاسیس و اخرین تغییرات شرکت‬ ‫متقاضیان می بایست یک کار مشابه گاز رسانی در حد معامالت عمده یا دو کار در حد معامالت متوسط به همراه حسن سابقه در پنج سال‬ ‫گذشته داشته باشند‬ ‫ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی و یا فرم ثبت نام از اداره کار ضروری است (دارندگان کارگاه فعال مکلف به ارائه گواهینامه می باشند)‬ ‫ارائه گواهی نمونه امضاء مجاز افراد تعهد اور الزامی است‪.‬‬ ‫تذکر مهم ‪ :‬قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد‬ ‫در این مناقصه دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی صنعت نفت اجرا می شود‬ ‫‪ -7‬اخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه ‪:‬‬ ‫‪ -8‬اخرین مهلت بارگذاری پاکات پیشنهادی توسط مناقصه گران در‬ ‫سامانه ستاد ‪:‬‬ ‫‪ -9‬زمان بازگشایی پاکات مناقصه ‪:‬‬ ‫‪-10‬مکان دریافت و تحویل اسناد پیمانکاران ‪:‬‬ ‫تا ساعت ‪ 19‬مورخ ‪99.9.26‬‬ ‫تا ساعت ‪ 19‬روز شنبه مورخ ‪99.10.6‬‬ ‫ساعت ‪ 12‬روز یک شنبه مورخ ‪99.10.7‬‬ ‫مناقصه در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) انجام می پذیرد‬ ‫‪ -11‬شماره( تلفکس) تماس ‪ 01333369086 :‬دفتر امور قراردادها‬ ‫این اگهی در سایت شرکت گاز استان گیالن ‪shana.ir‬و ‪http://www.nigc-gl.ir‬‬ ‫و همچنین پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات (معاونت راهبردی ریاست جمهوری) ‪ http://iets.mporg.ir‬قابل رویت می باشد‬ ‫نوبت دوم ‪99.09.18 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫یک شنبه ‪ 16 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪765‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شمال‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫دکتر احمد زیارالریمی‬ ‫مدیر مجمع عالی نخبگان‬ ‫مرکز مازندران‬ ‫حسین زادگان استاندار مازندران‪:‬‬ ‫موانع پیش روی باغ ‪ ۳۳‬هکتاری رامسر برطرف شد‬ ‫دانشجو؛ موذن جامعه‬ ‫«دانشـجو مـوذن جامعه اسـت؛ اگـر خـواب بماند‬ ‫نمـاز امـت قضا می شـود‪».‬‬ ‫کالم را بـا سـخنی از دکتـر شـهید بهشـتی اغـاز کردیـم؛‬ ‫امـا منظـور شـهید بهشـتی از ایـن سـخن چـه بـود؟ بـه‬ ‫نظـر می رسـد هـدف‪ ،‬اگاهـی و بـه روز بـودن دانشـجو و‬ ‫پیشـرو بـودن اوسـت‪ .‬دانشـجو بایـد نسـبت بـه مسـائلی‬ ‫کـه در جامعـه رخ می دهـد‪ ،‬اگاه باشـد‪ .‬بایـد از ارمان ها و‬ ‫ارزش هـای ملـی‪ ،‬مذهبـی و فرهنگی خود دفـاع کند و در‬ ‫«مسـیر» گسـترش ان هـا قـدم بـردارد‪.‬‬ ‫شـانزدهم اذرمـاه در تقویـم کشـورمان بـه نـام «روز‬ ‫دانشـجو» ثبـت شـده اسـت‪ .‬ایـن روز را بایـد روز تاریخی‬ ‫دانشـگاه نامیـد که حاصل تفکـرات انقالبی و ظلم سـتیزی‬ ‫مـردم قهرمـان ایـران اسـت؛ روز فرزندان برومنـدی که در‬ ‫دامـان همیـن جامعـه پـرورش یافتنـد‪ .‬سـه اذر اهورایـی‪،‬‬ ‫شـهیدان بزرگ نیـا‪ ،‬قندچـی و شـریعت رضـوی نمـادی از‬ ‫ایـن قشـر فرهیختـه و پیشـروی ملـت در همـه اعصـار و‬ ‫زمان هـا هسـتند‪.‬‬ ‫دانشـجو بایـد از اگاه ترین افراد جامعـه در همه ی زمینه ها‬ ‫باشـد؛ در غیـر ایـن صـورت کل جامعـه اسـیب می بینند‪.‬‬ ‫خـواب مانـدن تعبیری اسـت از بی خبری‪ ،‬اگاهی نداشـتن‬ ‫از مسـائل روز و بـرای به دسـت اوردن ان تلاش نکـردن؛‬ ‫یعنـی بی خیالـی؛ یعنـی عـدم درک صحیـح از موقعیـت‬ ‫کنونـی جامعـه‪ .‬منظـور از نمـاز امـت نیـز‪ ،‬سـطح اگاهـی‬ ‫مـردم اسـت‪ .‬نکته ی بسـیار مهمی که رهبـر معظم انقالب‬ ‫نیـز بـا تعبیر زیبـا و گویای «بصیـرت» از ان یـاد می کنند‬ ‫و می فرمایـد‪« :‬بنـده دلـم می خواهـد این جوانان ما‪ ،‬شـما‬ ‫دانشـجویان‪ ،‬چـه دختـر‪ ،‬چـه پسـر و حتـی دانش امـوزان‬ ‫مـدارس‪ ،‬روی ریزتریـن پدیده های سیاسـی دنیا فکر کنید‬ ‫و تحلیـل بدهیـد‪ ».‬دانشـجو بایـد درسـت تحلیـل کنـد و‬ ‫حرفـش را صریـح و بـدون مالحظـات سیاسـی و جناحـی‬ ‫بزنـد؛ و البتـه اگر اشـتباه کرد‪ ،‬جرئت و جسـارت پذیرفتن‬ ‫و اصلاح ان را نیز داشـته باشـد‪.‬‬ ‫مسـئله علـم‪ ،‬عدالت خواهـی‪ ،‬ازاداندیشـی و ازادی خواهی‪،‬‬ ‫مطالبـه مقـام معظـم رهبـری از دانشـجویان بـود کـه‬ ‫می توانـد چـراغ راه و «مسـیر» هدایـت دانشـجویان در‬ ‫مطالباتشـان باشـد‪.‬‬ ‫زمانـی کـه جامعـه ماننـد امروز دچـار مشـکالت عدیده ای‬ ‫در حوزه هـای اقتصـادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی و … می شـود‬ ‫نقش قشـر تحصیل کـرده جوان بیشـتر از هـر زمانی حس‬ ‫می شـود و این دانشجوسـت که بایسـتی نواقص را ببیند و‬ ‫راه حـل ارائـه دهـد؛ چـرا که با علـم و سـنجش جوانب امر‬ ‫بـه این کار دسـت خواهد زد‪.‬‬ ‫دانشـجو خـط مقـدم جبهـه انقلاب اسـت؛ به عبارت دیگر‬ ‫دانشـجو راهنمـای ملـت اسـت؛ پـس اگـر دانشـجو در‬ ‫انتخـاب ایـن «مسـیر» دچـار غفلـت و اشـتباه شـود‪ ،‬کل‬ ‫نظـام و انقلاب و ارمان های انقالب ممکن اسـت به اشـتباه‬ ‫بیفتند ‪.‬‬ ‫مجلس جاده یک طرفه‬ ‫برجام را بست‬ ‫مجلـس فقـط جـاده یـک طرفـه برجـام را بسـت و تصـور‬ ‫خـروج از برجام‪ ،‬فضاسـازی کاذبی اسـت‪ ،‬پـس باید روایت‬ ‫دیگـری از مصوبـه مجلس داشـت‪.‬‬ ‫گروه اسـتان ها‪-‬غالمرضا شریعتی‪ :‬سـکوت کاندیدای پیروز‬ ‫رقابت هـا کـه در برابـر هر موضـوع کوچک و بزرگـی دارای‬ ‫موضعگیـری اسـت‪ ،‬و در صـدر اخبـار رسـانه های جهـان‬ ‫اسـت‪ ،‬بـه چـه معناسـت؟ جـو بایـدن نسـبت بـه تـرور‬ ‫فخـر ایـران و اقـدام جنـون امیـز رژیـم صهیونیسـتی چه‬ ‫واکنشـی داشـته و محکـوم نکـردن ایـن اقـدام کثیـف به‬ ‫چه معناسـت؟‬ ‫ایـن سـوال را از چـه کسـی بپرسـیم؟ واقعـاً حامیـان‬ ‫«مذاکـره در هـر شـرایطی»‪ ،‬چـه پاسـخی دارنـد‪ ،‬وقتـی‬ ‫انها (سیاسـتمداران امریکا) تجسـم دو دسـت یک شیطان‬ ‫هسـتند؟ تفاوتشـان در چیسـت؟‬ ‫و امـا در رابطـه بـا مصوبـه مجلـس بایـد گفـت کـه‪ ،‬بـه‬ ‫دور از احساسـات و از مدت هـا قبـل در خصـوص مصوبـه‬ ‫دوفوریتـی خـود‪ ،‬بررسـی های دقیقی انجـام داده و فرصت‬ ‫خوبـی بـرای ابتـکار عمل دولـت جمهوری اسلامی فراهم‬ ‫کـرده تـا در جامعـه بیـن المللـی بـا دسـت باال‪ ،‬سیاسـت‬ ‫خارجـی اش را پیـش ببـرد ولیکـن اتهـام احساسـی بودن‬ ‫تصمیـم مجلـس و تقابل عجیب انـان در برابر مجلس‪ ،‬چه‬ ‫تصویـری از ایـران در برابـر جامعـه جهانی ترسـیم خواهد‬ ‫کرد؟‬ ‫سیاسـت در جهـان امـروز و در عصـر رسـانه ها‪ ،‬یعنـی‬ ‫روایـت و رویارویـی روایت ها "… مسـلماً به جـای رویکرد‬ ‫تخاصمـی بـا مجلـس و واکنش هـای احساسـی برخـی‬ ‫دولتمـردان بـه تصمیمـات مجلـس‪ ،‬دولتمـردان می توانند‬ ‫حامـل یـک پیـام مهـم و راهبـردی از این مصوبـه مجلس‬ ‫در برخوردهـای بیـن المللـی خـود باشـند‪.‬‬ ‫روی دیگـر ایـن مصوبـه چیسـت؟ روایـت متفـاوت ایـن‬ ‫مصوبـه مجلـس چـه معنایـی در خـود دارد؟ مجلس فقط‬ ‫جـاده یـک طرفه برجـام را بسـت و تصور خـروج از برجام‪،‬‬ ‫فضاسـازی کاذبـی سـت کـه انها بهتـر از هرکـس دیگری‬ ‫می داننـد‪.‬‬ ‫از طرفـی دیگـر‪ ،‬روایـت مطلـوب دولتمـردان می تواند این‬ ‫باشـد کـه هزینـه رفتـار جامعـه بیـن الملل (چه سـاکتین‬ ‫فعـال و چـه دول متخاصـم) زیاد خواهد بـود و هزینه عدم‬ ‫توافـق بـا ایـران مقتدر‪ ،‬قطعاً بیشـتر خواهـد بود‪.‬‬ ‫ه بواقـع دولـت تدبیـر بایـد با چنین مسـئله ای کنـار بیاید‬ ‫کـه اوالً ایـن مصوبـه مجلـس‪ ،‬مصوبـه کاالهای معیشـتی‬ ‫نبـوده کـه با نـگاه خاص خـود یـا رویکرد جریانی‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه ان واکنـش داشـته باشـد و اصـوالً ایـن مسـئله را باید‬ ‫پیـش از همـه چیـز بپذیـرد که مجلـس یازدهـم‪ ،‬اهل بی‬ ‫تفاوتی نیسـت‪.‬‬ ‫دولتـی کـه مجـری انتخابـات مجلـس یازدهم بـوده قطعاً‬ ‫بایـد بـا چنین مسـئله ای کنـار بیایـد که منتخبیـن ملت‪،‬‬ ‫خروجـی مکانیسـم انتخاباتـی هسـتند کـه دولـت تدبیـر‬ ‫مجـری ان بـوده لـذا پایبنـدی بـه قواعـد بـازی‪ ،‬انتظـار‬ ‫اصلـی مـا از دولت اسـت‪.‬‬ ‫دبیر فراکسیون دیپلماسی بین المللی مجلس‬ ‫به مناسبت روز جهانی معلوالن ‪:‬‬ ‫از کارمندان معلول راه و شهرسازی‬ ‫مازندران تقدیر به عمل امد‬ ‫به مناسـبت روز جهانی معلوالن از خانم مهرناز عالیشـاه و‬ ‫عباس عزیـزی کارمندان معلول اداره کل راه و شهرسـازی‬ ‫مازنـدران تقدیر بـه عمل امد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره ارتباطـات و اطلاع رسـانی اداره کل راه و‬ ‫شهرسـازی اسـتان مازنـدران‪ ،‬مهنـدس سـید محمد نظـری مدیر‬ ‫کل راه وشهرسـازی اسـتان مازندران در حاشـیه ایـن تقدیر عنوان‬ ‫نمـود‪ :‬معلـوالن بـه حق مصـداق بارز حکمـت و رحمـت کردگارند‬ ‫کـه چنانچـه بـه حکمـت ‪ ،‬برخـی از توانشـان کاسـته شـده ‪ ،‬بـه‬ ‫رحمـت درهـای بیشـمار دیگری بـه توانمندی شـان افزوده شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی تصریـح نمـود‪ :‬از ایـن روسـت کـه مـی بینیـم در عصرکنونـی‬ ‫معلـوالن همچـون دیگـر انسـانهای جامعـه بـه فعالیتهـای روزمره‬ ‫زندگـی مشـغول بـوده و در بعضـی مواقـع نیـز بـا روحیـه و همت‬ ‫واالی خویـش از دیگـران نیـز پیشـی مـی گیرنـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت خانم عالیشـاه در حین انجـام ماموریـت اداری دچار‬ ‫حادثه شـد‪.‬‬ ‫حسـین زادگان بـا اشـاره بـه اینکـه پـروژه بـاغ‬ ‫‪ ۳۳‬هکتـاری جـزء اولویـت هـای اصلی اسـتان در‬ ‫توسـعه گردشـگری اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬با پیگیـری های‬ ‫صـورت گرفتـه موانـع پیـش روی این پـروژه مهم‬ ‫برطرف شـده اسـت‪‎ .‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری مازندران‪ ،‬احمد‬ ‫حسـین زادگان‪ ،‬اسـتاندار مازندران در حاشیه بازدید از باغ‬ ‫‪ 33‬هکتـاری رامسـر که با حضور حسـینی‪ ،‬نماینـده مردم‬ ‫تنکابـن‪ ،‬رامسـر و عباس اباد در مجلس شـورای اسلامی‪،‬‬ ‫ازاد‪ ،‬فرماندار رامسـر و خوش قلب‪ ،‬شـهردار رامسـر برگزار‬ ‫شـد‪ ،‬بـا اشـاره بـه اینکـه پـروژه بـاغ ‪ ۳۳‬هکتـاری جـزء‬ ‫اولویـت هـای اصلـی اسـتان در توسـعه گردشـگری اسـت‬ ‫کـه بـا پیگیـری هـای صـورت گرفتـه موانـع پیـش روی‬ ‫ایـن پـروژه مهم برطرف شـده اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬با‬ ‫تعامـل و پیگیـری هـای اسـتانی و همنوایی بیـن مدیریت‬ ‫شهرسـتانی و تلاش نماینـده مـردم منطقـه در مجلـس؛‬ ‫رونـد اجرایـی ایـن پـروژه بـا سـرعت خوبی پیش مـی رود‬ ‫و بـزودی شـاهد عملیاتـی شـدن پـروژه بـاغ ‪ ۳۳‬هکتـاری‬ ‫خواهیـم بود‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در اسـتان‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬بـاغ‬ ‫‪ ۳۳‬هکتـاری سـرمایه خـدادادی و دغدغـه همـه ارکان‬ ‫تصمیـم گیری اسـتانی و شهرسـتانی اسـت؛ لـذا به همین‬ ‫منظورمقـرر شـد فرمانـداری یـک جـدول زمان بنـدی در‬ ‫ایـن راسـتا تدویـن نمایـد تـا براسـاس طرحـی که مشـاور‬ ‫تهیـه می نمایـد و امادگی کامل شـهردار عملیـات اجرایی‬ ‫ایـن طـرح بـا یـک صدایـی کـه طـی ‪ ۲‬سـال اخیـر در‬ ‫شهرسـتان رامسـر شـاهد بودیـم اغـاز گـردد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫او یـاداور شـد‪ :‬بـاغ ‪ ۳۳‬هکتـاری رامسـر یک سـرمایه ملی‬ ‫اسـت کـه در منطقه خاورمیانـه نمونه ندارد لـذا با توجه به‬ ‫اینکـه هیـچ گونـه مانعی بـرای عملیاتی شـدن ایـن پروژه‬ ‫وجـود نـدارد و بـا توجه به اینکـه اعتبارات و مجـوزات الزم‬ ‫بـرای ایـن پـروژه تامیـن مـی باشـد لـذا بـا پیگیـری های‬ ‫الزم اسـتانی و شهرسـتانی با سـرعت مناسـب این پروژه تا‬ ‫پایان سـال به بهـره برداری برسـد‪.‬‬ ‫اسـتاندار بـاغ ‪ 33‬هکتاری را یک مطالبه مهم مردم رامسـر‬ ‫از سـال های گذشـته و از اولویت های گردشـگری در این‬ ‫شهرسـتان دانسـت و گفت‪ :‬درسـایه همدلی و هـم افزایی؛‬ ‫توسـعه اسـتان در بخش هـای مختلف تحقق مـی پذیرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار گلستان ؛‬ ‫محدودیت ها در شهرهای قرمز به مدت یک‬ ‫هفته دیگر تمدید شد‬ ‫اسـتاندار گلسـتان ضمن تقدیر از همه مردم و کسبه‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬در راسـتای کنتـرل و انقطـاع شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا محدودیت تـردد از شـهرهای قرمز به‬ ‫مـدت یـک هفتـه دیگـر تمدید خواهد شـد‪.‬‬ ‫بـه گزارش پایگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گلسـتان‬ ‫دکتـر هـادی حـق شـناس بـا اشـاره بـه محدودیـت‬ ‫هایـی کـه از ابتـدای اذر در شـهرهای قرمـز اجـرا‬ ‫شـده‪ ,‬تصریـح کـرد‪ :‬بیـش از ‪ ۹۰‬درصـد مـردم ‪,‬‬ ‫کسـبه‪ ,‬دسـتگاه هـای اجرایـی و سیسـتم حمـل و‬ ‫نقـل عمومی دسـتورالعمل هـای بهداشـتی را رعایت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اگرچـه ‪ ۹۰‬درصـد مـردم پروتـکل هـای‬ ‫بهداشـتی را رعایـت کرده انـد امـا عـدم رعایـت ‪۱۰‬‬ ‫درصـد دیگـر موجبـات شـیوع ویـروس را فراهـم‬ ‫مـی اورد‪.‬‬ ‫اسـتاندار گلسـتان گفت‪:‬خوشـبختانه بـر اثـر رعایت‬ ‫هـای صـورت گرفتـه در سـه روز منتهی بـه دو هفته‬ ‫اخیـر بـه نسـبت سـه روز ابتدایـی ‪ ۴۰‬درصـد میزان‬ ‫فـوت شـدگان کرونایـی اسـتان کاهـش یافتـه کـه‬ ‫امیدواریـم بـا ادامـه این رونـد ‪ ,‬انقطاع شـیوع صورت‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫دکتـر حق شـناس یـاداور شـد‪ :‬تمـام پروتـکل های‬ ‫بهداشـتی‪ ,‬دسـتورالعمل هـای تردد و دسـتور العمل‬ ‫حضـور کارمندان در دسـتگاه های اجرایی بر اسـاس‬ ‫وضعیـت قرمـز‪ ,‬نارنجـی‪ ,‬زرد و یـا سـفید اجرایـی‬ ‫خواهـد شـد کـه در حـال حاضـر تمـام شـهرهای‬ ‫اسـتان در وضعیـت قرمـز و یـا نارنجـی قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت بـر اسـاس اعلام دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی اسـتان شـهرهای گـرگان‪ ،‬گنبد‪ ،‬علـی اباد‪،‬‬ ‫بندرگـز‪ ،‬بندرترکمـن‪ ،‬اق قلا‪ ،‬مـراوه تپـه‪ ،‬کاللـه و‬ ‫گمیشـان در وضعیـت قرمـز از لحـاظ شـیوع کرونـا‬ ‫قـرار دارنـد و باقـی شـهرهای اسـتان در وضعیـت‬ ‫هشـدار یـا نارنجـی قـرار دارند‪.‬‬ ‫اسانتر شدن دریافت غیرحضوری کدپستی‬ ‫در مازندران‬ ‫مدیـرکل پسـت مازنـدران گفـت‪ :‬بـا تجمیـع سـامانه های‬ ‫مختلف کدپسـتی ده رقمـی‪ ،‬دریافت غیرحضوری کدپسـتی‬ ‫برای شـهروندان اسـانتر شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪ ،‬کرمـی بـا تاکیـد بـر اهمیـت‬ ‫ارایـه خدمـات غیرحضـوری بـه مـردم در دوران شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا‪ ،‬افـزود‪ :‬بـا راه انـدازی سـامانه جدیـد درگاه‬ ‫خدمـات الکترونیکـی جی نـف بـه ادرس ‪gnaf.post.‬‬ ‫‪ ،ir‬شـهروندان‪ ،‬سـازمان ها و نهاد هـای دولتـی و بنگاه هـای‬ ‫اقتصـادی می تواننـد بـا مراجعـه به ایـن سـامانه و طی چند‬ ‫مرحله سـاده‪ ،‬خدمـات مربوط به کدپسـتی را بدون مراجعه‬ ‫حضـوری بـه واحد های پسـتی دریافت کننـد‪.‬او خدمات این‬ ‫سـامانه به شـهروندان را شـامل «یافتن کدپسـتی با داشتن‬ ‫نشـانی»‪« ،‬یافتن کدپسـتی با پیمایش روی نقشه»‪« ،‬صدور‬ ‫گواهی کدپسـتی»‪« ،‬درخواسـت کدپسـتی جدیـد (بنا هایی‬ ‫کـه قبلا بـرای ان هـا کد تعریـف نشـده اسـت) و «پیگیری‬ ‫درخواسـت کدپسـتی» عنـوان کرد‪.‬‬ ‫مدیـرکل پسـت مازنـدران گفـت‪« :‬دریافـت نشـانی بـا‬ ‫کدپسـتی»‪« ،‬دریافـت نشـانی بـه صـورت رشـته ای بـا‬ ‫کدپسـتی»‪« ،‬دریافـت مختصـات جغرافیایـی کدپسـتی»‪،‬‬ ‫«دریافـت کدپسـتی بـا اسـتفاده از تلفـن ثابـت» و «تولیـد‬ ‫گواهی کدپسـتی»‪ ،‬خدماتی اسـت که سـامانه بـه بنگاه های‬ ‫اقتصـادی غیردولتـی ارایـه می دهـد‪.‬‬ ‫کرمـی خدمـات بـه دسـتگاه هاو سـازمان های دولتـی را نیز‬ ‫شـامل «دریافـت نشـانی بـا کدپسـتی»‪« ،‬دریافـت نشـانی‬ ‫بـه صـورت رشـته ای بـا کدپسـتی» و «دریافـت مختصـات‬ ‫جغرافیایـی کدپسـتی» ذکـر کـرد‪.‬او بـا تاکیـد بـر اهمیـت‬ ‫دیدگاه هـا و نظـرات شـهروندان در ارایـه هرچـه بهتـر‬ ‫خدمـات‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬در سـامانه ‪ gnaf.post.ir‬بخـش‬ ‫نظرسـنجی ایجـاد شـده تـا مراجعـان بتواننـد دیدگاه هـا‬ ‫و پیشـنهادات خـود را در راسـتای ارتقـا کمـی و کیفـی‬ ‫خدمـات این سـامانه بـا متولیان بـه اشـتراک بگذارند‪.‬کرمی‬ ‫در ادامـه بـه سـامانه هایی کـه تاکنـون خدمات کدپسـتی را‬ ‫بـه صـورت پراکنـده ارایـه می دادند اشـاره کـرد و گفت‪ :‬این‬ ‫سـامانه ها شـامل «دریافـت اسـتعالم کدپسـتی» بـه ادرس‬ ‫‪« ،gavahi.post.ir‬صـدور گواهـی کدپسـتی» به نشـانی‬ ‫‪ epostcode.post.ir‬و «سـامانه یکپارچـه نشـانی های‬ ‫ایـران» ‪ sina.post.ir‬هسـتند کـه بـا راه انـدازی سـامانه‬ ‫درگاه خدمـات الکترونیکـی جی نـف‪ ،‬تمامـی ایـن خدمـات‬ ‫بـه صورت یکجا و کامل در دسـترس مشـتریان قـرار گرفته‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫استاندار در جلسه کارگروه اقتصادی‪ ،‬اشتغال و سرمایه گذاری گیالن عنوان کرد‪:‬‬ ‫فعال سازی واحدهای تولیدی نیمه فعال و راکد‪،‬‬ ‫گامی در مسیر خودکفایی اقتصادی‬ ‫اسـتاندار گیلان با تاکیـد بر ضـرورت پایش‬ ‫مسـتمر فعالیـت بنـگاه هـای اقتصـادی و‬ ‫رسـیدگی سـریع بانـک هـا بـه پرونده هـای‬ ‫پرداخـت تسـهیالت اشـتغال‪ ،‬فعال سـازی‬ ‫واحدهـای تولیـدی نیمـه فعـال و راکـد را‬ ‫گامـی در مسـیر خودکفایـی اقتصـادی و‬ ‫توسـعه فضـای کسـب و کار دانسـت‪.‬‬ ‫به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری گیالن؛‬ ‫دکتـر ارسلان زارع در جلسـه کارگـروه اقتصـادی‪،‬‬ ‫اشـتغال و سـرمایه گـذاری شـورای برنامـه ریـزی و‬ ‫توسـعه اسـتان که ‪ 23‬مدیر دسـتگاه اجرایی نیز به‬ ‫صـورت ارتباط تصویری در جلسـه حضور داشـتند؛‬ ‫بـه اثـرات مخرب کرونـا بر اقتصاد و اشـتغال اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬بخشـی از مشـاغل و خدمـات به ویژه‬ ‫در حـوزه گردشـگری بـا شـیوع کرونا دچار اسـیب‬ ‫شـدند کـه الزم اسـت در جهـت حـل مشـکالت‬ ‫واحدهـای فعـال در ایـن بخـش و بیـکاری موقـت‬ ‫شـاغالن ان‪ ،‬اقداماتـی موثـر صـورت گیرد‪.‬‬ ‫وی پرداخـت تسـهیالت حمایتـی دولـت را اقدامـی‬ ‫در جهـت کاهش اسـیب های ناشـی از کرونا خواند‬ ‫و افزود‪ :‬خوشـبختانه در پرداخت تسـهیالت کسـب‬ ‫و کارهـای اسـیب دیـده از کرونـا ‪ ،‬گیلان رتبـه‬ ‫اول کشـور را بـه خـود اختصـاص داده و در تحقـق‬ ‫ایـن مهم تلاش و هـم افزایـی فرمانـداران‪ ،‬مدیران‬ ‫دسـتگاه هـای اجرایـی و بانـک هـای عامـل نقـش‬ ‫موثری داشـته اسـت‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیلان بـا تاکید بر لـزوم هم افزایـی برای‬ ‫حل مشـکالت حوزه تولید و توسـعه اشـتغال ‪ ،‬نیل‬ ‫بـه اهـداف اسـتان در حـوزه هـای مذکور را یـاداور‬ ‫شـد و گفـت‪ :‬الزم اسـت بانـک های عامـل‪ ،‬موضوع‬ ‫تخصیص اعتبارات مرحله پنجم تسـهیالت اشـتغال‬ ‫پایدار روسـتایی و عشـایری را پیگیـری کنند‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در اسـتان بـا تاکیـد بـر لزوم‬ ‫برنامـه ریـزی مدیـران دسـتگاه هـای اجرایی جهت‬ ‫برقـراری پیونـد حلقـه هـای مفقـوده بین شـاغالن‬ ‫مشـاغل خانگـی و واحدهـای پشـتیبان‪ ،‬بـه اهمیت‬ ‫توسـعه مشـاغل خانگـی در کاهـش نرخ بیـکاری و‬ ‫گسـترش فضـای کسـب و کار اشـاره کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫بایـد پیگیـری هـای الزم در جهـت تسـریع در‬ ‫پرداخـت تسـهیالت ایـن بخـش و نیـز رفـع موانـع‬ ‫فعالیـت پشـتیبان هـا صـورت گیرد‪.‬‬ ‫دکتـر زارع ثبـت دقیق اشـتغال ایجاد شـده اسـتان‬ ‫در سـامانه رصـد وزارت کار و راسـتی ازمایـی ان را‬ ‫امـری مهـم خوانـد و گفـت‪ :‬پایـش مسـتمر بنـگاه‬ ‫هـای اقتصادی از سـوی دسـتگاه هـا و جلوگیری از‬ ‫تشـکیل بحـران کارگری با ارائـه سـاز و کار قانونی‪،‬‬ ‫یـک ضرورت اسـت ‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیالن خاطرنشـان کرد‪ :‬اسـتقرار دبیرخانه‬ ‫اوراسـیا در گیلان و تمرکـز بـر روی صـادرات و‬ ‫بازاریابـی محصـول بویـژه در این اتحادیـه اقتصادی‬ ‫‪ ،‬بنـادر صادراتـی و نیـز فعـاالن بخـش خصوصـی‬ ‫اسـتان از ظرفیـت هـای ارزشـمندی بـه شـمار می‬ ‫اینـد کـه بایـد نسـبت بـه بهـره گیـری مطلـوب از‬ ‫انهـا گام برداشـت ‪.‬دکتر زارع تقویـت کمی و کیفی‬ ‫جبهـه تولیـد در ایـن بخش را موجب توسـعه پایدار‬ ‫اقتصـاد کشـاورزی خوانـد و بیان داشـت‪ :‬باید پیوند‬ ‫صنعـت و کشـاورزی را تحکیم بخشـیم‪.‬‬ ‫اسـتاندار گیالن برنامـه ریزی برای توسـعه صادرات‬ ‫کوتـاه مـدت‪ ،‬میان مـدت و بلند مـدت را موضوعی‬ ‫مهـم خوانـد و بـر لـزوم شناسـایی فرصـت هـا و‬ ‫ظرفیـت هـای صادراتـی اسـتان بـه ویـژه کاال و‬ ‫خدمـات انحصـاری تاکیـد کـرد‪.‬‬ ‫وی فعـال سـازی واحدهـای تولیـدی نیمـه فعال و‬ ‫راکـد را در مسـیر خودکفایـی اقتصـادی اسـتان و‬ ‫توسـعه فضـای کسـب و کار از الزامـات دانسـت و‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬بایـد بـا رویکـرد نقشـه راه صـادرات‬ ‫بویـژه بـه مقصـد اوراسـیا‪ ،‬بکوشـیم امنیت سـرمایه‬ ‫گـذاری در همـه بخـش هـا ‪ ،‬تقویـت و از سـرمایه‬ ‫گـذاران و فعـاالن اقتصـادی بـرای افزایش سـرمایه‬ ‫گـذاریدرحـوزههـایمختلـفدعـوتبـهعمـلایـد‪.‬‬ ‫در این جلسـه گـزارش هایـی از وضعیـت اقتصادی‬ ‫اسـتان از سـوی مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایـی‬ ‫اسـتان‪ ،‬اخریـن وضعیت جذب تسـهیالت اشـتغال‬ ‫خانگـی و تسـهیالت حمایـت از توسـعه و ایجـاد‬ ‫اشـتغال پایـدار مناطـق روسـتایی و عشـایری و‬ ‫همچنیـن تسـهیالت بنـگاه هـای اسـیب دیـده از‬ ‫کرونـا از سـوی مدیرکل تعـاون ‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫گیلان بیان شـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اجتماعی و فرهنگی‬ ‫شمال‬ ‫یک شنبه ‪ 16 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪765‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت گلستان خبرداد‪:‬‬ ‫تمدید اعتبار دفترچه های بیمه سالمت تا فروردین ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در اولین گام همه افراد جامعه اعم از شهری و روستایی که‬ ‫در حال حاضر فاقد هرگونه پوشش بیمه ای بوده می توانند‬ ‫با مراجعه به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد دفترچه بیمه‬ ‫درمان در صندوق های بیمه سالمت همگانی با اعتبار ‪ ۶‬ماهه‬ ‫دریافت کنند‪.‬کمانگری ادامه داد‪ :‬همچنین افرادی که در‬ ‫سنوات گذشته توسط سازمان بیمه ایران پوشش درمانی‬ ‫داشتند اما به دالیلی اقدام به تمدید دفترچه اعتبار خود‬ ‫نکرده اند هم می توانند تا پایان سال تحت پوشش درمان ‪۶‬‬ ‫ماهه بیمه ای رایگان قرار گیرند‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سلامت گلسـتان از تمدید‬ ‫اعتبـار دفترچـه هـای بیمـه سلامت تـا‬ ‫فروردیـن سـال بعد خبـرداد‪.‬‬ ‫مهـرداد کمانگـری در گفتگـو بـا مهـر اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬سـازمان بیمه سلامت ایـران بـا عنایت به‬ ‫اسـتمرار افزایش شـیوع کرونا و همگام با فعالیت‬ ‫سـایر دسـتگاه های اجرایـی بـا هـدف رعایت هر‬ ‫بیشـتر شـیوه نامه هـای بهداشـتی و جلوگیـری‬ ‫از تجمـع و کاهـش مراجعـات بیمـه شـدگان به‬ ‫دفاتر پیشـخوان طـرف قـرارداد و کاهش ترددها‬ ‫بـه منظـور تسـهیل در پوشـش و اسـتمرار بیمه‬ ‫مـردم و ایجـاد بسـتر مناسـب جهـت پوشـش‬ ‫بیمـه ای رایـگان‪ ،‬اقداماتـی را انجـام داده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در اولیـن گام همـه افـراد جامعـه‬ ‫اعـم از شـهری و روسـتایی کـه در حـال حاضـر‬ ‫فاقـد هرگونـه پوشـش بیمـه ای بـوده می تواننـد‬ ‫بـا مراجعـه بـه دفاتـر پیشـخوان طـرف قـرارداد‬ ‫دفترچـه بیمـه درمـان در صندوق هـای بیمـه‬ ‫خبر‬ ‫سلامت همگانـی بـا اعتبـار ‪ ۶‬ماهـه دریافـت‬ ‫کنند‪.‬کمانگـری ادامـه داد‪ :‬همچنیـن افرادی که‬ ‫در سـنوات گذشـته توسـط سـازمان بیمـه ایران‬ ‫پوشـش درمانـی داشـتند امـا بـه دالیلـی اقـدام‬ ‫بـه تمدیـد دفترچـه اعتبـار خـود نکرده انـد هم‬ ‫می تواننـد تـا پایـان سـال تحـت پوشـش درمان‬ ‫‪ ۶‬ماهـه بیمـه ای رایـگان قـرار گیرنـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت گلسـتان بیـان کـرد‪:‬‬ ‫سـازمان بیمـه سلامت در راسـتای کاهـش‬ ‫تـرددات و تجمعـات‪ ،‬همـه دفاتـر بیمـه ای که از‬ ‫تاریـخ یـک فروردیـن ‪ ۱۳۹۹‬فاقـد اعتبـار شـده‬ ‫بودنـد را به صورت غیرحضـوری و بدون ضرورت‬ ‫مراجعـه‪ ،‬تـا ‪ ۳۱‬فروردیـن ‪ ۱۴۰۰‬تمدیـد کـرد‪.‬‬ ‫کمانگـری افـزود‪ :‬در راسـتای ارائـه خدمـات‬ ‫الکترونیـک سـامانه ثبـت غیرحضـوری طراحـی‬ ‫شـده و افـراد می توانند با مراجعه به این سـامانه‬ ‫بـه صـورت شـبانه روزی خدمـات دریافـت کننـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران ؛‬ ‫اعمال محدودیت ها سبب کنترل و کاهش امار‬ ‫کرونا شده است‬ ‫دکتـر عبـاس موسـوی‪ :‬میزان مـرگ و میر در‬ ‫کشـور کاهـش داشـته و اگر پیک جدیـد وارد‬ ‫اسـتان مازندران شـود کار سـخت خواهد شـد‪.‬‬ ‫در شـب یلـدا از دورهمـی هـا و تجمعـات‬ ‫پیشـگیری شـود تـا سـبب شکسـت کرونـا‬ ‫شـویم‪.‬‬ ‫اصنـاف و مـردم در اعمـال محدودیـت هـا‬ ‫همراهـی خوبـی داشـتند‪.‬‬ ‫توصیـه میشـود پروتـکل هـای بهداشـتی و‬ ‫فاصلـه گـذاری اجتماعـی رعایـت شـود تـا با‬ ‫مشـارکت مردمـی سـبب کاهـش زنجیـره‬ ‫انتقـال و سـرایت کرونـا شـویم‪.‬‬ ‫رئیس علوم پزشکی گلستان خبرداد‪:‬‬ ‫به ثبات رسیدن وضعیت کرونا در گلستان‬ ‫‪-‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گلسـتان گفت‪:‬‬ ‫در حـال حاضـر وضعیـت کرونـا در گلسـتان به‬ ‫ثبـات رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫عبدالرضـا فاضل در جلسـه سـتاد پیشـگیری و‬ ‫مقابلـه از کرونـا گلسـتان اظهارکـرد‪ ۲۹۲ :‬تیـم‬ ‫نظارتـی‪ ،‬مراقبتـی و حمایتـی در طـرح شـهید‬ ‫سـلیمانی در گلسـتان سـاماندهی شـده که سه‬ ‫هـزار نفـر را شـامل مـی شـوند‪.‬وی افـزود‪ :‬هـم‬ ‫اکنـون شـرایط اسـتان بـه ثبـات رسـیده و در‬ ‫حـال حاضـر ‪ ۵۷۴‬بیمـار در بیمارسـتان سـطح‬ ‫اسـتان بسـتری هسـتند کـه از این تعـداد ‪۱۱۳‬‬ ‫نفـر در ای سـی یـو و ‪ ۵۴‬نفـر هـم به دسـتگاه‬ ‫ونتیالتـور متصـل هسـتند‪.‬فاضل از فوت ‪ ۱۱‬نفر‬ ‫در ‪ ۲۴‬سـاعت گذشـته خبـرداد و گفـت‪ :‬در ‪۱۰‬‬ ‫روز اخیـر امـار فوتـی هـای روزانـه گلسـتان دو‬ ‫رقمـی بـوده اسـت‪.‬وی ادامـه داد‪ :‬طبـق مصوبه‬ ‫سـتاد ملـی کرونا محدودیـت ها بایـد در برخی‬ ‫از شـهرها بیشـتر شود‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی گلسـتان گفت‪:‬‬ ‫بـه نظـر مـی رسـد وضعیـت کرونـا در برخی از‬ ‫شـهرهای اسـتان مانند گـرگان‪ ،‬گنبـدکاووس‪،‬‬ ‫مـراوه تپـه و گمیشـان تـا اواسـط هفتـه بهتـر‬ ‫شـود امـا وضعیـت در مینودشـت‪ ،‬بندرگـز ‪،‬‬ ‫رامیـان و اق قلا افزایشـی بـوده و بندرترکمـن‬ ‫هـم جـزو هفت شـهر کشـور اسـت که شـرایط‬ ‫ان از لحـاظ کرونـا باالتـر قرمـز اسـت‪.‬‬ ‫پیام رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن به مناسبت‬ ‫روز جهانی ایدز‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطلاع رسـانی دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی گیلان(وب دا)؛ دکتـر ارسلان سـاالری‪-‬‬ ‫رییـس دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن به مناسـبت روز‬ ‫جهانـی ایـدز(‪ 11‬اذر) پیامـی صـادر کـرد‪.‬‬ ‫متن پیام به شرح زیر است‪:‬‬ ‫روز جهانـی ایـدز کـه امسـال بـا شـعار همبسـتگی‬ ‫جهانـی‪ ،‬مسـئولیت مشـترک نامگـذاری شـده اسـت‪،‬‬ ‫فرصـت مناسـبی بـرای ارایـه برنامـه هایـی جهـت‬ ‫حسـاس نمودن مسـووالن و مـردم برای پیشـگیری از‬ ‫ایـن بیمـاری اسـت‪.‬‬ ‫از انجایـی کـه مقولـه بیمـاری ایـدز علاوه بـر بُعـد‬ ‫بهداشـتی‪ ،‬دارای ابعـاد اجتماعـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫نیـز مـی باشـد‪ ،‬بنابرایـن الزم اسـت متولیـان امـر و‬ ‫سیاسـتگزاران‪ ،‬بـا مشـارکت دسـتگاههای اجرایـی بـه‬ ‫ویـژه رسـانه هـای جمعـی در جهـت اطلاع رسـانی و‬ ‫ارایـه راهکارهـای مناسـب بـرای پیشـگیری از ابتال به‬ ‫ایـن بیمـاری مخصوصـا در ایـام بحـران کوویـد ‪، 19‬‬ ‫بیـش از پیـش تلاش کننـد‪.‬‬ ‫اینجانـب ضمـن تقدیـر از تالشـگران عرصـه اطلاع‬ ‫رسـانی پیشـگیری از ایـدز‪ ،‬امیـدوارم بـا همـکاری و‬ ‫همدلـی تمامـی دسـت انـدرکاران‪ ،‬شـاهد کاهـش و‬ ‫ریشـه کنـی ایـن بیمـاری در سراسـر جهـان بـه ویژه‬ ‫کشـور عزیزمـان ایـران اسلامی باشـیم‪.‬‬ ‫دکتر ارسالن ساالری‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‬ ‫دیدار مدیرکل بهزیستی گیالن با توانخواه موفق به‬ ‫مناسبت روز جهانی معلولین‬ ‫بـه مناسـبت روز جهانـی معلولیـن مدیـر کل‬ ‫بهزیسـتی گیلان دکتـر حسـین نحـوی نـژاد‬ ‫باتفـاق دکتـر قاسـمیان معـاون توانبخشـی‬ ‫‪،‬محمـد برهود رییـس اداره پذیرش و هماهنگی‬ ‫و محمـد نـوروزی مدیـر بهزیسـتی رشـت بـا‬ ‫حضـور در منـزل میثـم پوریوسـفیان توانخـواه‬ ‫موفـق نیمـه شـنوا ‪ ،‬دانشـجوی پزشـکی در‬ ‫کشـور ایتالیـا و نفـر اول تیـم دانشـجویی‬ ‫ایـران دراختراعـات و نـواوری درکشـور کـره‬ ‫جنوبـی ضمـن گفتگـو در خصـوص موفقیـت‬ ‫و تلاش هـای وی بـا لـوح سـپاس از ایشـان‬ ‫تقدیـر گردیـد ‪.‬میثـم پـور یوسـفیان در تیـم‬ ‫دانشـجویی ایـران موفـق بـه کسـب مـدال طال‬ ‫و جایـزه ویـژه مسـابقات تسلا شـد‪ .‬طـرح این‬ ‫تیـم سـامانه جامع و هوشـمند ارزیابـی و پایش‬ ‫بیمـار بـا کارت سلامت بـوده اسـت‪ .‬ایـن طرح‬ ‫در راسـتای حـذف دفترچه هـای بیمـه در‬ ‫ایـران بـه عنـوان شـرکت های دیجیتـال وزارت‬ ‫بهداشـت اسـت‪.‬این سـامانه کمـک بسـیاری به‬ ‫مـردم و جامعـه پزشـکی می کنـد‪ ،‬قابلیت هـای‬ ‫ایـن سـامانه شـامل پرداخـت مالیات پزشـکان‪،‬‬ ‫صرفـه اقتصـادی بسـیار بـاال در کاغذبازی هـای‬ ‫بیمارسـتان ها و مراکـز درمانـی و دولتـی در‬ ‫پزشـکی‪ ،‬جلوگیری از کشته شـدن و جلوگیری‬ ‫از اسـتفاده بیمـاران از داروهـای تکـراری و‬ ‫در دسـترس بـودن همیشـه پرونـده پزشـکی‬ ‫بیمـاران و سـرعت عمـل بسـیار بـاال بـرای‬ ‫پزشـکان و بیمارسـتان ها می شـود‪ ،‬ضمـن انکه‬ ‫امنیـت اطالعـات و داده هـای سلامت بیمـاران‬ ‫ایمـن خواهـد بـود‪.‬‬ ‫اعمال محدودیت های‬ ‫کرونایی در ‪ ۴‬شهر قرمز‬ ‫استان گیالن تمدید شد‬ ‫جانشـین رئیـس سـتاد مدیریـت کرونـا گیلان از‬ ‫ادامـه تمدیـد محدودیـت هـا در چهـار شـهر ایـن‬ ‫اسـتان بـا وضعیـت قرمـز کرونایی بـرای یک هفته‬ ‫دیگر خبـر داد‪.‬‬ ‫محمـود قاسـم نـژاد بـا اشـاره بـه اینکـه ادامـه و‬ ‫تمدیـد محدودیت هـای در شـهرهای قرمز اسـتان‬ ‫گیلان‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه شـرایط قرمـز‬ ‫کرونایی در شهرسـتان های تالش‪ ،‬اسـتارا و رشـت‬ ‫و رودبـار در هفتـه جـاری نیـز محدودیت هـای‬ ‫تـرددی در انهـا اعمـال خواهـد شـد‪.‬‬ ‫وی بـه شـرایط اجـرای این محدودیت ها نیز اشـاره‬ ‫کـرد و افـزود‪ :‬ایـن محدودیت هـای شـامل تـردد و‬ ‫کارکنـان ادارات و دسـتگاه ها اعمـال خواهد شـد و‬ ‫در ایـن شـرایط تـردد از شـهرهای قرمز به سـمت‬ ‫شـهرهای نارنجـی و زرد و و همچنیـن برعکـس‬ ‫ممنـوع خواهـد بود‪.‬‬ ‫جانشـین رئیـس مدیریـت سـتاد کرونـا گیلان با‬ ‫بیـان اینکـه ورود بـه ایـن شـهرها و خـروج از انها‬ ‫مشـمول اعمال قانـون و جریمه خواهـد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در شـهرهای قرمـز بـرای دسـتگاه های خدماتـی‬ ‫ضـروری ‪ ۵۰‬درصـد کارکنـان و سـایر ادارت نیـز‬ ‫حداکثـر تـا یک سـوم کارکنان می تواننـد در محل‬ ‫کار حضـور یابند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬محدودیت هـای تـرددی از سـاعت‬ ‫‪ ۲۱‬شـب تـا ‪ ۴‬صبـح در شـهرهای قرمـز برقـرار‬ ‫خواهد بود از شـهروندان در این شـهرها درخواست‬ ‫می شـود در ایـن زمـان از تـردد غیـر ضـرور جـدا‬ ‫خـودداری کنند‪.‬‬ ‫قاسـم نـژاد بـه برگه هـای تـردد صـادر شـده در‬ ‫روزهـای گذشـته نیـز اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬ایـن‬ ‫برگه هـا بـرای ایـن هفتـه نیـز اعتبـار داشـته و‬ ‫شـهروندان بـرای دریافـت دوبـاره برگـه تـردد بـه‬ ‫فرمانداری هـا مراجعـه نکننـد‪.‬‬ ‫انتقاد شبکه بهداشت و‬ ‫درمان تالش از کم توجهی‬ ‫شهروندان به زدن ماسک‬ ‫سرپرسـت شـبکه بهداشـت و درمـان تالـش‬ ‫گفـت‪ :‬بسـیاری از اهالـی شهرسـتان بـا وجود‬ ‫مشـاهده فوتی هـای ناشـی از کرونـا و در‬ ‫سـوگ نشسـتن همشـهریان در نقاط مختلف‪،‬‬ ‫ماسـک نمی زننـد و پروتکل هـای بهداشـتی‬ ‫را جـدی نمی گیرند‪.‬بختیـار حیدرنیـا افـزود‪:‬‬ ‫هنـوز بـا گذشـت چنـد مـاه از شـیوع کرونا و‬ ‫مـرگ دردنـاک تعـداد زیـادی از همشـهریان‬ ‫و هموطنـان‪ ،‬کوچـه و خیابـان تالـش شـاهد‬ ‫عابرینـی اسـت کـه بـه زدن ماسـک بـرای‬ ‫حفـظ جـان خـود بـاور ندارنـد و بـه حضـور‬ ‫در اجتماعـات غیرضـرور اصـرار مـی کننـد‪.‬‬ ‫سرپرسـت شـبکه بهداشـت و درمـان تالـش‬ ‫افـزود‪ :‬اگـر دغدغـه خـود مـردم مبـارزه بـا‬ ‫بیمـاری منحـوس کرونـا نباشـد‪ ،‬تلاش هـا‬ ‫و زحمـات صـورت گرفتـه بجـای رسـیدن بـه‬ ‫اهـداف شـیرین ‪ ،‬فرجامـی خـوش نخواهـد‬ ‫داشـت‪.‬وی بـا اشـاره بـه امـار بـاالی ابتلا‬ ‫بـه بیمـاری کرونـا در شهرسـتان و خبرهـای‬ ‫ناخوشـایند فوتـی هـا و سـوگواری خانـواده‬ ‫هـا در غـم از دسـت دادن مـادران ‪ ،‬فرزنـدان‬ ‫و جوانـان خـود گفـت‪ :‬بـا وجود زحمـات کادر‬ ‫بهداشـت و درمـان کـه بـا کمتریـن امکانـات‬ ‫تجهیزاتـی و نیروی انسـانی صـورت می گیرد‪،‬‬ ‫گویـا هنـوز محـرک کافی بـرای ایجـاد عزم و‬ ‫اراده در مـردم بـرای همـکاری کامـل ایجـاد‬ ‫نشـده اسـت‪.‬او گفـت‪ :‬وضعیـت تالـش قرمـز‬ ‫اسـت اما برخـی ها مرگ را برای همسـایه می‬ ‫داننـد و تمـام مسـئولیت سلامتی خـود را به‬ ‫دسـتان خسـته مدافعان سالمت سـپرده اند و‬ ‫گویـا خـود مسـئولیتی ندارنـد و تـا زمانی که‬ ‫رونـد بـی توجهی مـردم ادامـه یابـد‪ ،‬مدافعان‬ ‫سلامت نـه بـرای فشـارهای روحـی و روانـی‬ ‫بلکـه بـرای دیـدن مـرگ انسـان ها‪ ،‬افسـوس‬ ‫خواهنـد خـورد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬برابـر بازدیدهای‬ ‫میدانی تیم های نظارتی ‪ ،‬اجرایی و پشـتیبانی‬ ‫متشـکل از نیروهای بهداشـتی ‪ ،‬سـپاه ‪ ،‬بسیج‬ ‫و هلال احمـر‪ ،‬همـه مراکز بهداشـت و درمان‬ ‫در طـرح غربالگـری کرونا همـکاری می کنند‬ ‫و روز جمعـه نیـز به خدمات رسـانی مشـغول‬ ‫بودنـد‪.‬وی افـزود‪ :‬عوامـل غربالگـری در تمـام‬ ‫روسـتاها و شـهرها بـا حضـور در درب منـازل‬ ‫و تکمیـل پرسشـنامه های شناسـایی بیماران‬ ‫مشـکوک بـه کووید ‪ ۱۹‬و انجام تسـت سـریع‬ ‫تشـخیص بیماری اقدام بـه غربالگری جمعیت‬ ‫تحت پوشـش اقـدام می کنند و از شـهروندان‬ ‫تقاضـا داریـم بـا جـدی گرفتـن خطـر کرونـا‪،‬‬ ‫بیشـتر همـکاری نشـان دهند‪.‬‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا جهـان را درگیـر خـود‬ ‫کـرده و در همـه کشـورها خسـارات جانـی و‬ ‫مالـی بـر جـا گذاشـته است‪.‬شهرسـتان تالش‬ ‫بـا ‪ ۲۰۰‬هزار نفر جمعیـت در ‪ ۱۱۰‬کیلومتری‬ ‫غـرب مرکـز اسـتان گیلان واقع شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهر و روستا‬ ‫یک شنبه ‪ 16 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪765‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫شمال‬ ‫گزارش ‪ -‬خبر گزارش‬ ‫خبر‬ ‫رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساری‪:‬‬ ‫ساماندهی تابلوهای معابر شهری‬ ‫در حال انجام است‬ ‫هاشمی شهردار امل‪:‬‬ ‫شهرداری امل دو پارک برای‬ ‫معلوالن می سازد‬ ‫شـهرداری امـل پـارک ویـژه‬ ‫معلولیـن در منطقـه هـدف‬ ‫نکته‬ ‫سخنی با شهروندان نکایی؛‬ ‫حفظ اموال عمومی و دولتی‬ ‫نیازمند عزم همگانی است‬ ‫طبـق قانـون شـهرداری و قانـون نوسـازی و عمـران‬ ‫شـهری ایجـاد خیابان هـا‪ ،‬کوچه هـا‪ ،‬میدان هـا و‬ ‫پارک هـا‪ ،‬باغ هـای عمومـی و پارکینگ هـا (توقفگاه)‬ ‫و حفـظ و نگهـداری از پارک هـا و باغ هـای عمومـی‬ ‫و اصلاح و توسـعه‪ ،‬نظافـت و تسـطیح معابـر از‬ ‫جملـه وظایـف شـهرداری اسـت و در مقابـل‪ ،‬عموم‬ ‫شـهروندان نیـز باید همـگام با شـهرداری در حفظ و‬ ‫نگهـداری و نظافـت معابـر و فضاهـای عمومی مورد‬ ‫اسـتفاده از قبیـل خیابان هـا‪ ،‬کوچه هـا و پارک هـا‬ ‫ونهایـت دقـت را بـه عمـل اورنـد و شـهرداری را در‬ ‫ایـن مهـم یـاری رسـانده و از تخریـب ایـن محل هـا‬ ‫خـودداری کننـد‪ .‬نتیجـه ایـن همـکاری و همیـاری‬ ‫چیـزی نیسـت جـز حفـظ امـوال عمومـی شـهر و‬ ‫جلوگیـری از صـرف هزینه های مضاعـف برای ترمیم‬ ‫یـا ایجـاد فضـای عمومـی کـه از بیـن رفته اسـت و‬ ‫امـکان مصـرف درامدهـای شـهرداری در عمـران و‬ ‫ابادی هرچه بیشـتر شـهر ‪.‬حفظ و نگهداری وسـایل‬ ‫و امکانـات عمومـی در پارکهـا و معابـر عمومـی یک‬ ‫وظیفـه همگانـی اسـت ‪ .‬حفـظ امـوال عمومـی و‬ ‫صیانـت از بیـت المال و انچه ازبیـت المال خریداری‬ ‫گردیـده از عوارضـات پرداختـی شـهروندان تهیـه و‬ ‫جهـت رفاه شـهروندان در نقاط مختلف شـهر تعبیه‬ ‫گردیـده یـک تکلیـف بـوده و فراتـر از وظیفـه مـی‬ ‫باشـد ‪ .‬متاسـفانه گاهاً مشــــاهده می گردد برخی‬ ‫وسـایل و امکانات مسـتقر در پارکهـا و معابر عمومی‬ ‫ماننـد سـتهای ورزشـی ‪ ،‬چراغهـای نـور افشـان‬ ‫مسـتقر در انهـا ‪ ،‬چراغهـا و فـواره هـای اب میادین‬ ‫صدمـات و خسـاراتی از جانـب برخی شـهروندان به‬ ‫خـود مـی بینـد ‪ .‬چراغهـا و المپهای نصب شـده در‬ ‫پارکهـا و میادیـن مـی شـکند و تخریب امـوال بیت‬ ‫المـال یـک ناهنجاری اجتماعی اسـت که متاسـفانه‬ ‫هـر چنـد وقـت یـک بـار در گوشـه و کنـار شـهرها‬ ‫روی مـی دهـد‪.‬در یـک جمع بندی می تـوان نتیجه‬ ‫گرفـت کـه امـر محافظـت از امـوال عمومـی هنـوز‬ ‫درفرهنـگ عمومـی جایـگاه مسـتحکمی نـدارد این‬ ‫وظیفه ی مدیریت شـهری و تمامی شـهروندان است‬ ‫کـه درتقویـت ان بکوشـند‪ .‬در فرهنگ سـازی برای‬ ‫مواظبـت از امـوال عمومـی بایـد به سـنین پایین تر‬ ‫و مناطـق مختلـف شـهری توجـه بیشـتری مبـذول‬ ‫گـردد ‪.‬شـهرداری نـکا ضمن اعلام ایـن موضوع‬ ‫که اموال ‪ ،‬چراغها و وسـایل نصب شـده سـطح شهر‬ ‫خصوصـا بلـوار نـوری متعلـق بـه عموم شـهروندان‬ ‫اسـت حفـظ و نگهـداری از ایـن امـوال را وظیفـه‬ ‫عمومـی شـهروندان دانسـته و در این راسـتا از کلیه‬ ‫شـهروندان عزیز انتظـار دارد ضمن صیانـت از اموال‬ ‫عمومـی ‪ ،‬شـهرداری را در ایـن امـر یـاری نمایند‪.‬‬ ‫بازافرینـی (امـت ابـاد) و مینی‬ ‫پـارک بـرای معلولیـن مرکـز‬ ‫توانبخشـی فجـر مـی سـازد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره روابـط عمومـی‬ ‫شـهرداری امل‪ ،‬سـید حمید هاشمی‬ ‫کـه بـه همـراه معـاون اسـتاندار و‬ ‫فرمانـدار ویـژه امل به منظـور تبریک‬ ‫روز جهانـی معلولیـن در محوطـه باز‬ ‫مرکـز توانبخشـی فجـر امـل حاضـر‬ ‫شـد‪ ،‬افزود؛ در اقدامی مشـترک میان‬ ‫شـهرداری و اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫پـارک ویـژه معلولیـن در زمینـی بـه‬ ‫مسـاحت ‪ ۷۶۰‬متـر در حـال احـداث‬ ‫است‪.‬هاشـمی بـا اشـاره بـه اینکـه‬ ‫سـاختمان ویـژه معلولیـن در ایـن‬ ‫پـارک در مرحلـه نـازک کاری قـرار‬ ‫دارد‪ ،‬ادامه داد؛ سـاختمانی با کاربری‬ ‫ویـژه معلولیـن در دو طبقـه و متـراژ‬ ‫‪ ۳۴۰‬متـر مربـع پیـش بینـی و در‬ ‫حـال سـاخت اسـت‪.‬وی همچنین در‬ ‫بازدیـد از امکانـات مرکـز توانبخشـی‬ ‫فجـر امـل‪ ،‬بـا حضـور رئیـس اداره‬ ‫بهزیسـتی شهرسـتان‪ ،‬قول ایجاد یک‬ ‫مینی پـارک بـرای اسـتفاده معلوالن‬ ‫را داد و مقدمـات و دسـتورات الزم را‬ ‫صـادر کرد‪.‬مطابـق ایـن تصمیـم قرار‬ ‫شـد یـک مینـی پـارک بـا امکانـات‬ ‫ویـژه معلولیـن در حیـاط پشـتی این‬ ‫مرکـز توسـط شـهرداری ایجـاد شـود‪.‬‬ ‫همچنیـن بـه مناسـبت روز جهانـی‬ ‫معلولیـن؛ سـید حمیـد هاشـمی‬ ‫شـهردار امـل واسـفندیاری رئیـس‬ ‫اداره بهزیسـتی بـا خبرنـگار توانمنـد‬ ‫املـی دیـدار کردنـد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عیـن اهلل احمـدی گفت‪ :‬عملیات نصب تابلوهای نامگذاری معابر سـطح شـهر سـاری در‬ ‫راسـتای بهبـود وضعیت شناسـایی معابر و دسترسـی اسـان شـهروندان بـه معابر اصلی‬ ‫و فرعـی در حال انجام اسـت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سـازمان سـیما‪ ،‬منظر و فضای سـبز شـهری شـهرداری ساری‪،‬‬ ‫عیـن اهلل احمـدی رئیـس سـازمان ازعملیـات نصـب تابلوهـای نام گـذاری معابر سـطح‬ ‫شـهر سـاری در راسـتای بهبود وضعیت شناسـایی معابر و دسترسـی اسـان شـهروندان‬ ‫بـه معابـر اصلـی و فرعی خبر داد و گفت‪ :‬دریک ماه گذشـته ‪ 70‬تابلوی شناسـایی معابر‬ ‫در کوچه هـای جهان پیمـا‪ ،‬کـوی اصحـاب‪ ،‬یاس‪ ،‬ازادی نصب شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی همچنیـن از بازسـازی ‪ 35‬تابلـوی شناسـایی معابر خبـر داد و افزود‪ :‬برخـی از معابر‬ ‫شـهری به واسـطه گسـترش و توسـعه سـطح شـهر و الحـاق مناطـق جدید بـه محیط‬ ‫شـهری فاقـد تابلوهایـی شناسـایی بـوده که اقـدام به نصب تابلو شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان سـیما‪ ،‬منظـر و فضـای سـبز شـهری شـهرداری سـاری بابیـان اینکـه‬ ‫برخـی از تابلوهـای شـهر بهسـازی شـده بـود و عملیـات نوسـازی و بهسـازی برخـی‬ ‫دیگـر از تابلوهـای سـطح شـهر در حـال انجام اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬ایـن اقدام در راسـتای‬ ‫خدمات رسـانی هـر چـه بهتـر بـه شـهروندان و سـهولت در شناسـایی معابـر شـهری اسـت‪.‬‬ ‫احمـدی بـا اشـاره به اینکه نام گـذاری و تابلو گـذاری گام مهمی در مناسب سـازی معابر‬ ‫شـهری بـه شـمار می رود ادامـه داد‪ :‬عملیات نصب و سـاماندهی تابلوهـای معابر اصلی و‬ ‫فرعی شـهری در دیگر نواحی و مناطق شـهری نیز دسـتور کار این سـازمان قرار دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رییس شورای اسالمی شهر سرخ رود‪:‬‬ ‫سرخ رود جوالنگاه زمین خواران و کالهبرداران نیست‬ ‫دست درازی به اموال مردم ریشه کن می شود‬ ‫مهنـدس حمـزه جعفرزاده رییس شـورای اسلامی‬ ‫شـهر سـرخ رود ضمـن اعلام خبـر تخریـب و‬ ‫جلوگیـری از تصـرف دو قطعـه زمیـن سـاحلی‬ ‫در منطقـه خـط دریـای ایـن شـهر‪ ،‬گفـت‪ :‬بـرای‬ ‫دفـاع از بیـت المـال و منافـع عمومـی‪ ،‬بـدون هیچ‬ ‫مالحظـه ای بـا قانون شـکنان برخـورد خواهـد شـد‪.‬‬ ‫جعفـرزاده بـا بیـان این مطلـب که این شـهر مکان‬ ‫امنـی بـرای زمین خواران نیسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬زمین‬ ‫خـواری دسـت درازی بـه اموال شـهروندان اسـت و‬ ‫مجموعه شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر سـرخ‬ ‫رود بـرای ریشـه کـن نمـودن این اقـدام کمر همت‬ ‫بسـته است‪.‬‬ ‫رییس شـورای اسلامی شـهر سـرخ رود با هشـدار‬ ‫بـه متصرفیـن بیـت المـال‪ ،‬افـزود‪ :‬الزم میدانـم‬ ‫بـه انـدک متخلفینـی کـه دسـت بـه ایـن اقدامات‬ ‫شـرورانه بـا هـدف تخریب چهـره و امنیت شـهری‬ ‫میزنند‪ ،‬هشـدار می دهیم شـهر سـرخ رود جوالنگاه‬ ‫سـودجویان نیسـت و مخفـی شـدن پشـت چهـره‬ ‫های دلسـوز و اقدامات پوپولیسـتی نخواهد توانست‬ ‫موجـب توجیـه ایـن اعمال باشـد‪.‬‬ ‫وی ضمـن قدردانـی از زحمـات‪ ،‬پیگیـری و اهتمام‬ ‫ویـژه یوسـفی رییـس حـوزه قضایـی بخـش سـرخ‬ ‫رود‪ ،‬همـت دسـتگاه قضـا را سـتودنی دانسـت و‬ ‫گفـت‪ :‬ورود و جدیـت رییـس حـوزه قضایـی بخش‬ ‫سـرخ رود در برخورد با غارتگران اموال شـهروندان‪،‬‬ ‫قابـل قدردانـی و چـراغ راهـی بـرای دسـتگاه های‬ ‫اجرایی اسـت‪.‬‬ ‫مهنـدس جعفرزاده از شـهروندان فهیم سـرخ رودی‬ ‫درخواسـت کـرد هرگونه فعالیـت پیرامـون تصرف‪،‬‬ ‫سـاخت و سـاز و دیوارکشـی غیـر مجـاز و اقدامـات‬ ‫مشـابه را به مجموعه شـهرداری و شـورای اسلامی‬ ‫شـهر اطلاع دهند‪.‬‬ ‫رزمایش سفیران سالمت رهروان‬ ‫شهید سلیمانی در زیراب‬ ‫رئیـس سـتادمقابله بـا کرونـای شهرسـتان‬ ‫سـوادکوه همـه ی مدیـران شـهری زیـراب را‬ ‫بـرای خدمـت بـه مـردم فراخوانـد ‪.‬‬ ‫در اجـرای سیاسـت هـای سـتادمقابله بـا کرونـای‬ ‫شهرسـتان سـوادکوه مبنـی بـر فرهنـگ سـازی و‬ ‫افزایـش امادگـی عمومـی بارعایـت پروتـکل هـای‬ ‫بهداشـتی بـه منظـور کاهـش اسـیب هـای ناشـی از‬ ‫شـیوع مجـدد ویـروس کرونا ‪،‬طـرح ضدعفونـی کردن‬ ‫تاکسـی های شـهری وخودروهای عمومـی‪ ،‬گندزدایی‬ ‫اماکـن عمومی ومعابرشـهری بـه همراه اهدای ماسـک‬ ‫و محصـوالت بهداشـتی در قالـب پـک کامل بهداشـت‬ ‫فـردی درسـطح شهروروسـتاهای بخـش زیـراب انجام‬ ‫گرفت‪.‬قـرارگاه جهـادی حضـرت ام البنیـن زیـراب‬ ‫کـه از اولیـن روزهـای شـیوع ویـروس منحـوس کرونا‬ ‫بانیروهـای مردمـی و با حضـور مسـتمر‪،‬درمبارزه بااین‬ ‫ویـروس و همـکاری بادیگـر دسـتگاه هـا و نهـاد هـا و‬ ‫همچنیـن کمـک بـه مـردم وخانـواده هایی کـه درگیر‬ ‫ایـن ویروس بـوده نقش اثرگذار و غیرقابل انکار داشـت‬ ‫درایـن مرحله نیـز پس از فراخوان فرماندار‪،‬وپشـتیبانی‬ ‫و تامیـن ماسـک ومحلـول ضدعفونـی از سـوی‬ ‫شـهرداری زیراب‪،‬توزیـع یکهـزار پـک کامل بهداشـتی‬ ‫دربیـن اصنـاف شـهرزیراب را بـا مشـارکت وهمـکاری‬ ‫ناحیـه مقاومـت بسـیج حـوزه شـهری امـام علـی‬ ‫(ع ) زیـراب‪ ،‬جمعیـت هلال احمرسـوادکوه‪،‬اداره‬ ‫بهزیسـتی‪،‬مرکزنیکوکاری الغدیر‪،‬موسسـه خیریه ابشار‬ ‫عاطفـه ها‪،‬شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر و ‪ ....‬در‬ ‫سـطح شـهر زیراب انجام داد‪.‬ضدعفونی کردن تاکسـی‬ ‫های شـهری و خودروهـای عمومـی وضدعفونی کردن‬ ‫دسـتان مسـافرین ایـن خودروهـا بـه همـراه اهـدای‬ ‫ماسـک بـه افـراد ومسـافرین فاقد ماسـک و نیـز توزیع‬ ‫ماسـک درمناطـق مختلـف شـهری ازدیگـر اقدامـات‬ ‫انجـام شـده دراجرای این طـرح بود‪.‬همزمان بـا اجرای‬ ‫ایـن طرح درشـهر زیـراب توزیـع پک کامل بهداشـتی‬ ‫شـامل ماسـک‪،‬محلول ضدعفونـی کننـده وصابـون بـا‬ ‫مشـارکت بخشـداری و شـورای اسلامی بخـش زیراب‬ ‫وهمراهـی وهمـکاری دهیـاران و شـوراهای اسلامی‬ ‫روسـتاها در تمامـی روسـتاهای ایـن بخـش انجـام‬ ‫گرفت‪.‬حجت االسلام قبادیان مسـئول قرارگاه جهادی‬ ‫حضـرت ام البنیـن زیـراب از همـکاری شـهردارزیراب‬ ‫درتامیـن محصـوالت بهداشـتی وپشـتیبانی از اجـرای‬ ‫طـرح درمشـارکت بـا ایـن قـرارگاه قدردانـی کـرد‪.‬‬ ‫با حضور سید مجتبی حکیم شهردار بابل بوستان‬ ‫محله مراد بیک افتتاح شد‬ ‫بازسـازی و احیـای فضای سـبز یکـی از محالت‬ ‫قدیمـی شـهر بابـل اغازی بـرای احیـای فضای‬ ‫سـبز محالت‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی شـهرداری بابـل‬ ‫سـاعاتی قبـل‪ ،‬بوسـتان محلـه مرادبیـک بابـل‬ ‫افتتاح و به سـرانه فضای سـبز شـهر بابـل افزوده‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫پیـرو تاکیـد و دسـتور سـید مجتبـی حکیـم‬ ‫شـهردار بابـل مبنـی بـر اسـتفاده از ظرفیتهـای‬ ‫موجـود در محلات مختلـف شـهر کـه در انهـا‬ ‫ظرفیـت احـداث پـارک محلـه ای ولـو کوچـک‬ ‫وجود داشـته باشـد و همچنین در راستای سبزتر‬ ‫نمـودن محیط شـهری‪ ،‬بازسـازی این بوسـتان با‬ ‫طراحـی ویـژه ای در دسـتور کار شـهرداری بابـل‬ ‫قـرار گرفـت و در محلـه قدیمی مرادبیـک پارک‬ ‫جدیـدی افتتـاح و بـه بهـره برداری رسـید‪.‬‬ ‫شـهردار بابـل بیان کـرد‪ :‬قصد داریـم ظرفیتهای‬ ‫محلات مختلـف شـهر را بررسـی کـرده و از‬ ‫فضاهایـی کـه مـردم مـی تواننـد بعنـوان فضای‬ ‫سـبز بهره منـد شـوند را بـه پـارک محلـه تبدیل‬ ‫نما ییم ‪.‬‬ ‫سـید مجتبی حکیم افزود‪ :‬این امر از رسـالتهای‬ ‫شـهرداری بـوده کـه سـعی داریـم بـا جدیـت‬ ‫همـه نقـاط شـهر بابـل را شناسـایی کـرده و بـه‬ ‫تدریـج همـه شـهروندان را بهره منـد سـازیم‪.‬این‬ ‫پـارک محلـه به همـت معاونت خدمات شـهری‪،‬‬ ‫معاونـت فنـی وعمرانی‪ ،‬مدیریت سـازمان سـیما‬ ‫منظـر و فضـای سـبز شـهرداری بابـل بـا اعتبـار‬ ‫بالـغ بـر ‪ ۲۵۰‬میلیـون تومـان بـه بهره بـرداری‬ ‫رسـید‪.‬گفتنی اسـت پارک زیبای محله مرادبیک‬ ‫امشـب باحضـور سـید مجتبـی حکیـم شـهردار‬ ‫بابـل ‪ ،‬معاونیـن و مدیـران شـهرداری بابـل‬ ‫بـدون هیچ گونـه تشـریفاتی افتتـاح و در اختیار‬ ‫شـهروندان قـرار گرفت‪.‬‬ صفحه 4 ‫اقتصادی‬ ‫شمال‬ ‫یک شنبه ‪ 16 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪765‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫در ‪ 8‬ماهه نخست سالجاری محقق شد‪:‬‬ ‫رشد ‪ 6.2‬درصدی تولید انرژی‬ ‫در نیروگاه نکا‬ ‫انرژی تولیدی نیروگاه شهیدسـلیمی نکا درهشـت ماهه نخسـت سـال­‬ ‫جـاری در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال گذشـته ‪ 6.2‬درصـد افزایـش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت مدیریـت تولیدبـرق نـکا با اعلام این خبر افـزود‪ :‬در‬ ‫ایـن مـدت بالـغ بـر ‪ 7‬میلیـارد و ‪ 229‬میلیـون و ‪ 828‬هـزار کیلـو وات‬ ‫سـاعت انـرژی در واحدهـای بخاری و سـیکل­ترکیبی این نیـروگاه تولید‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان سـاخت‪ :‬در هشت ماه گذشـته ‪ 6‬میلیارد و ‪ 956‬میلیون‬ ‫و ‪ 930‬هـزار کیلـووات سـاعت انـرژی خالـص بـه شـبکه سراسـری برق‬ ‫کشـور تحویل شـد که در مقایسـه با مدت مشـابه سـال قبل ‪ 6.2‬درصد‬ ‫رشد داشـته است‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در ایـن مـدت ‪ 76‬درصـد انـرژی تولیـد شـده در‬ ‫ل ترکیبـی‬ ‫واحدهـای بخـاری و ‪24‬درصـد در واحدهـای بلـوک سـیک ­‬ ‫بدسـت امـده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬در این هشـت مـاه ‪ 72‬درصد انـرژی تعهدی‬ ‫نیـروگاه طبـق برنامـه محقق شـد‪.‬‬ ‫نیـروگاه شـهید سـلیمی نکا بـا ‪ 4‬واحد بخـاری به ظرفیت هرکـدام ‪440‬‬ ‫ل ترکیبی‬ ‫مـگاوات‪ 2 ،‬واحـد گازی ‪ 137.6‬مگاواتی‪ ،‬یک واحد بخار سـیک ­‬ ‫بـا ظرفیـت ‪ 160‬مـگاوات و دو واحـد توربیـن انبسـاطی ‪ 9.4‬مگاواتی در‬ ‫مجمـوع بـا ظرفیـت منصوبـه ‪ 2214‬مـگاوات نقـش موثـری در پایداری‬ ‫شـبکه سراسری برق کشـور دارد‪.‬‬ ‫کلبادی نژاد فرماندار گلوگاه ‪:‬‬ ‫پیشرفت ساخت مسکن محرومین در شهرستان‬ ‫مستلزم تسهیلگری در تضامن بانکی است‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی‬ ‫سـید رضا هاشـمی مدیر بنیادمسکن انقالب اسالمی‬ ‫مازندران ‪ّ ،‬‬ ‫شهرسـتان گلـوگاه از برگـزاری جلسـه بـا حضور کلبـادی نژاد‬ ‫فرمانـدار‪ ،‬یلا معـاون برنامـه ریزی فرمانـدارو روسـای بانکهای‬ ‫عامـل بـا هـدف بررسـی طرح بخشـنامه هـای سـفته زنجیری‬ ‫و همچنیـن تاکیـد برتسـهیلگری در پرداخـت وام مسـکن‬ ‫محرومین شهرسـتان گلوگاه درسـالن جلسـات بانـک ملی این‬ ‫شهرسـتان خبرداد‪.‬‬ ‫مدیر بنیادمسـکن انقالب اسلامی شهرسـتان گلـوگاه به موارد‬ ‫مطـرح درایـن جلسـه اشـاره و بیان داشـت‪ :‬این جلسـه باتوجه‬ ‫بـه تفاهـم نامـه همـکاری مشـترک فی مابیـن سـازمان برنامه‬ ‫بودجـه ‪ ،‬بنیـاد مسـکن انقالب اسلامی و اسـتانداری مازندران‬ ‫در خصـوص احـداث ‪ ۲‬هـزار واحـد مسـکن در اسـتان بـرای‬ ‫خانوارهـای نیازمنـد و فاقـد سـرپناه مناسـب وبا هدف بررسـی‬ ‫طـرح بخشـنامه هـای سـفته زنجیـری و همچنیـن تاکیـد‬ ‫برتسـهیلگری در پرداخـت وام مسـکن محرومیـن شهرسـتان‬ ‫گلـوگاه برگـزار گردید‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکه عملیات احداث واحدهای مسـکن محرومین‬ ‫خبر‬ ‫درشهرسـتان اغـاز شداظهارداشـت ‪ :‬طـرح سـاخت مسـکن‬ ‫محرومیـن یـک فرصت خوب برای مشـمولین طرح محسـوب‬ ‫مـی شـود تا افـراد و خانوارهای بد مسـکن وبی مسـکن با بهره‬ ‫منـدی ازتسـهیالت ویـژه این طرح بتوانند سـرپناهی مناسـب‬ ‫و مقاوم داشـته باشـند‪.‬‬ ‫درادامـه کلبـادی نـژاد فرماندارشهرسـتان گلـوگاه بـه اهمیـت‬ ‫بـاالی ایـن طـرح اشـاره واظهارداشـت ‪ :‬تامیـن مسـکن بـرای‬ ‫خانوار هـای کـم درامـد و اسـیب پذیر سـاکن در شـهرهاو‬ ‫روسـتاها کـه دارای واحـد مسـکونی غیـر مقـاوم و در معـرض‬ ‫خطرهسـتند وهمچنیـن خانوارهـای محـروم فاقـد مسـکن‬ ‫مناسـب و تحت پوشـش نهادهـای حمایتـی از اولویت واهمیت‬ ‫زیـادی برخوردارمـی باشـد کـه همـه مسـئوالن و نهادهـای‬ ‫ذیربـط دراینخصـوص بایـد اهتمـام داشـته باشـند‪.‬‬ ‫وی بـه موضـوع جلسـه اشـاره و افـزود ‪ :‬انتظـار مـی رود بانکها‬ ‫جهـت جذب اعتبـارات با بنیاد مسـکن همکاری الزم راداشـته‬ ‫چراکـه تسـهیل گـری بانکهـا در جـذب متقاضیـان بیشـتر‬ ‫باعـث جذب بـه موقع ایـن اعتبارات و اسـتفاده کامل سـهمیه‬ ‫شهرسـتان خواهد شـد ‪.‬‬ ‫مراسم تحلیف سردفتران دفاتر اسناد رسمی در اداره‬ ‫کل ثبت اسناد و امالک مازندران برگزار شد‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل ثبـت اسـناد‬ ‫و املاک اسـتان مازنـدران‪ ،‬مراسـم تحلیـف تعداد‬ ‫‪ 5‬نفـر از سـردفتران دفاتـر اسـناد رسـمی اسـتان‬ ‫بـا حضـور عباسـعلی زارع تیلـه نوئـی مدیـر کل و‬ ‫محمدحسـن صادقـی معـاون امور اسـناد در محل‬ ‫اداره کل برگـزار شـد‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش عباسـعلی زارع تیلـه‬ ‫نوئـی مدیـر کل ثبـت اسـناد و املاک اسـتان در‬ ‫ایـن مراسـم ضمـن تبریـک بـه پذیرفتـه شـدگان‬ ‫شـغل سـردفتری عنـوان کـرد‪ :‬شـما عزیزانـی که‬ ‫درکسـوت سـردفتری پذیرفتـه شـده ایـد و اکنون‬ ‫بعنـوان همـکاران جدیـد در عصر تثبیـت و اعتبار‬ ‫بخشـیدن بـه معاملات مـردم کـه بخـش اعظمی‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل تعـاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفـاه اجتماعـی اسـتان گیلان ‪ :‬عبـاس علیزاده‬ ‫مدیـرکل تعـاون ‪ ,‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان‬ ‫گیلان گزارشـی از تسـهیالت مشـاغل خانگـی ‪,‬‬ ‫روسـتایی و عشـایری و واحدهـای اسـیب دیده از‬ ‫شـیوع ویروس کرونا را در جلسـه کارگروه اشتغال‬ ‫و سـرمایه گـذاری اسـتان گیلان ارائـه کرد‪.‬‬ ‫در ایـن جلسـه کـه ‪ 23‬مدیـر دسـتگاه اجرایی نیز‬ ‫بـه صـورت ارتبـاط تصویـری در جلسـه حضـور‬ ‫داشـتند؛ علیـزاده بـه اثـرات مخـرب کرونـا بـر‬ ‫اقتصـاد و اشـتغال اشـاره کـرد و گفت‪ :‬بخشـی از‬ ‫مشـاغل و خدمـات بـه ویـژه در حوزه گردشـگری‬ ‫با شـیوع کرونا دچار اسـیب شـدند که الزم اسـت‬ ‫در جهـت حـل مشـکالت واحدهای فعـال در این‬ ‫بخـش و بیـکاری موقـت شـاغالن ان‪ ،‬اقداماتـی‬ ‫موثـر صـورت گیرد‪.‬‬ ‫وی بـه موضوع تسـهیالت واحدهای اسـیب دیده‬ ‫از شـیوع ویـروس کرونـا پرداخـت و عنـوان کرد ‪:‬‬ ‫اسـتان گیالن بـا پرداخت مبلغ تسـهیالت ‪3353‬‬ ‫میلیـارد ریـال از ایـن تسـهیالت رتبـه اول را در‬ ‫کشور دارد‪.‬‬ ‫وی بـا بیان اینکـه ‪ 89‬درصد از تسـهیالت موجود‬ ‫در سیسـتم بانکی اسـتان جذب شـده‪ ،‬به تعدادی‬ ‫از پرونـده هـای باقیمانـده نـزد بانـک هـا اشـاره‬ ‫و تاکیـد کـرد کـه هرچـه سـریع تر نسـبت بـه‬ ‫پرداخـت تسـهیالت اقدام شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل تعـاون ‪ ,‬کار و رفاه اجتماعـی در گزارش‬ ‫خـود ضمـن تاکیـد ادامـه پرداخـت تسـهیالت‬ ‫اسـت و بایسـتی رعایت اخالقیات و حقوق مراجعه‬ ‫کننـدگان و نیز تکریم ارباب رجوع را سـرلوحه کار‬ ‫خـود قـرارداده و بـا جدیـت و دقـت امورمحولـه را‬ ‫بنحو احسـن انجـام دهید‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت در پایان این مراسـم ‪ ،‬ادای سـوگند‬ ‫توسـط سـردفتران انجام شد‪.‬‬ ‫علیزاده مدیرکل تعاون در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری گیالن خبر داد؛‬ ‫کسب رتبه اول گیالن در پرداخت تسهیالت به‬ ‫واحد های اسیب دیده‬ ‫براسـاس درخواسـت متقاضیان در سـامانه کارا که‬ ‫بـه سیسـتم بانکـی ارسـال شـده و واجـد شـرایط‬ ‫هسـتند عنـوان کـرد ‪ :‬بانـک هـای عامـل نسـبت‬ ‫بـه تعییـن تکلیـف و پرداخـت تسـهیالت معرفی‬ ‫شـده اهتمـام ویـژه داشـته تـا بـا پرداخـت ایـن‬ ‫تسـهیالت بتوانیـم از واحـد های اسـیب دیـده از‬ ‫شـیوع ویـروس کرونـا حمایـت کنیم‪.‬‬ ‫وی همچنیـن در گـزارش خـود بـه تسـهیالت‬ ‫روسـتایی و عشـایری اشـاره نمـود و عنـوان کرد‬ ‫‪ :‬تاکنـون تعـداد ‪ 3940‬طـرح بـا مبلـغ ‪3853‬‬ ‫میلیـارد ریـال با پیش بینـی اشـتغال ‪ 6793‬نفراز‬ ‫ایـن تسـهیالت اسـتفاده کـرده انـد‪.‬‬ ‫علیـزاده در پایـان بـر لـزوم پیگیری جـذب منابع‬ ‫اختصاصـی واحد های گردشـگری (هتل ها‪ ،‬واحد‬ ‫هـای بـوم گـردی‪ ،‬اقامتگاه هـای سـنتی‪ ،‬مجتمع‬ ‫هـای گردشـگری‪ ،‬دفاتـر خدمـات مسـافربری و‬ ‫گردشـگری و همچنیـن راهنمایان گردشـگری) از‬ ‫طریـق مراجعـه مدیـران ایـن واحـد ها به سـامانه‬ ‫کارا و انجـام فراینـد ثبـت نام تاکیـد کرد‪.‬‬ ‫زارع اسـتاندار گیلان بـا تاکید بر لزوم هـم افزایی‬ ‫برای حل مشـکالت حوزه تولید و توسـعه اشـتغال‬ ‫‪ ،‬نیـل بـه اهـداف اسـتان در حـوزه هـای مذکـور‬ ‫پنج میلیون نفر به جمعیت‬ ‫زیر پوشش بیمه سالمت‬ ‫کشور اضافه شد‬ ‫دکتـر محمدمهـدی ناصحـی در گفـت و‬ ‫گـو با خبرنـگاران در سـاری افـزود ‪ :‬ارزیابی‬ ‫وسـع بـرای پذیـرش واجدیـن شـرایط بیمه‬ ‫سلامت طبـق مصوبـه سـتاد ملـی مقابله با‬ ‫کرونـا تـا پایـان امسـال متوقف شـده اسـت‬ ‫تـا تمامـی افـراد فاقـد بیمـه پایـه بتواننـد‬ ‫تحت پوشـش بیمه سلامت قـرار گرفته و از‬ ‫خدمـات رایگان بهداشـتی و درمانـی دولتی‬ ‫برخوردار شـوند‪.‬‬ ‫وی از تمامـی افـراد فاقـد بیمـه درمانـی‬ ‫خواسـت تـا از فرصـت برداشـته شـدن‬ ‫ارزیابـی وسـع تـا پایـان سـال جـاری بـرای‬ ‫قـرار گرفتـن زیر پوشـش بیمه پایـه درمانی‬ ‫اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫دکتـر ناصحـی توضیـح داد‪ :‬در حـال حاضر‬ ‫ارزیابـی وسـع بـرای روسـتاییان‪ ،‬متقاضیان‬ ‫جدیـد و بیمـه شـدگان بیمـه سلامت‬ ‫همگانـی در صورتـی کـه خدمات مـورد نیاز‬ ‫انهـا محدود بـه بخش دولتی باشـد‪ ،‬متوقف‬ ‫شـده و بـه صـورت رایـگان می تواننـد تحت‬ ‫پوشـش بیمـه سلامت قـرار گیرند‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬بیمه سلامت قصـد دارد ارزیابی‬ ‫وسـع را به صـورت دایمی متوقـف کند و در‬ ‫این راسـتا طرح بیمه اجباری به کمیسـیون‬ ‫بهداشـت مجلس شورای اسلامی ارائه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامـل بیمـه سلامت گفـت ‪ :‬در حـال‬ ‫حاضـر حـدود نیمـی از جمعیت کشـور زیر‬ ‫پوشـش بیمه سلامت هسـتند و ایـن بیمه‬ ‫بـا حمایـت ویژه دولـت تا ‪ ۹۰‬درصـد هزینه‬ ‫درمـان را در بخـش بسـتری و ‪ ۷۰‬درصـد‬ ‫سـرپایی هـا را متقبـل می شـود‪.‬‬ ‫وی همچنیـن از حـذف سـقف پرداخـت‬ ‫هزینـه درمـان افـراد تحـت پوشـش بیمـه‬ ‫سلامت خبـر داد و افـزود ‪ :‬با نظـارت دقیق‬ ‫و الکترونیکـی شـدن فعالیـت هـای اداری‬ ‫و مالـی مراکـز درمانـی کشـور و ارتبـاط‬ ‫الکترونیکـی با بیمه سلامت جلـوی هرگونه‬ ‫بـی نظمـی و یـا هزینـه هـای سـربار گرفته‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫اختصـاص ‪ 1650‬میلیـارد تومـان برای‬ ‫اجـرای طرح شـهید سـلیمانی‬ ‫خبر‬ ‫از امنیـت و ارامـش مـردم را عهـده دار شـدید ‪،‬‬ ‫بعنـوان یـک فـرد موثـر در جامعـه کـه بخشـی از‬ ‫نیازمندیهـای مـردم را مرتفـع می نمائید بایسـتی‬ ‫شـکر خـدا را بجـای اوریـد و ایـن را بعنـوان یـک‬ ‫موهبـت و نعمـت الهی و لطف و عنایـت خداوندی‬ ‫در زندگـی خـود ببینیـد و الزمـه شـکرگزاری‬ ‫خدمـت بـه مردم براسـاس فرمـوده امام حسـین (‬ ‫ع ) کـه مـی فرماینـد ‪ :‬همانـا مراجعات مـردم نزد‬ ‫شـما از نعمـت هـای خداوند اسـت مبادا احسـاس‬ ‫مالمـت و خسـتگی نمائیـد مـی باشـد‪.‬‬ ‫زارع تیلـه نوئـی در ادامـه افـزود ‪ :‬رعایـت قانـون‬ ‫و بخشـنامه هـا و اجـرای قوانیـن امـری ضـروری‬ ‫اسـت و وظایـف دفاتر اسـناد رسـمی امـر خطیری‬ ‫‪5‬‬ ‫را یـاداور شـد و گفـت‪ :‬الزم اسـت بانـک هـای‬ ‫عامـل‪ ،‬موضـوع تخصیـص اعتبـارات مرحله پنجم‬ ‫تسـهیالت اشـتغال پایدار روسـتایی و عشـایری را‬ ‫پیگیـری کنند‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در اسـتان ضمـن اشـاره به‬ ‫رتبـه اول اسـتان گیلان در تسـهیالت واحدهـای‬ ‫اسـیب دیـده از شـیوع ویـروس کرونا بـا تاکید بر‬ ‫لـزوم برنامـه ریزی مدیران دسـتگاه هـای اجرایی‬ ‫جهـت برقـراری پیونـد حلقـه هـای مفقـوده بین‬ ‫شـاغالن مشـاغل خانگی و واحدهای پشتیبان‪ ،‬به‬ ‫اهمیـت توسـعه مشـاغل خانگـی در کاهـش نرخ‬ ‫بیـکاری و گسـترش فضـای کسـب و کار اشـاره‬ ‫کـرد و افـزود‪ :‬بایـد پیگیـری هـای الزم در جهـت‬ ‫تسـریع در پرداخـت تسـهیالت ایـن بخـش و نیز‬ ‫رفـع موانـع فعالیـت پشـتیبان ها صـورت گیرد‪.‬‬ ‫دکتـر زارع ثبـت دقیـق اشـتغال ایجـاد شـده‬ ‫اسـتان در سـامانه رصـد وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی و راسـتی ازمایی ان را امری مهم خواند‬ ‫و گفـت‪ :‬پایـش مسـتمر بنـگاه هـای اقتصـادی از‬ ‫سـوی دسـتگاه ها و جلوگیـری از تشـکیل بحران‬ ‫کارگـری بـا ارائـه سـاز و کار قانونی‪ ،‬یـک ضرورت‬ ‫است ‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل بیمه سلامت همچنیـن از این‬ ‫سـازمان به عنوان پشـتیبانی کننـده اجرای‬ ‫طـرح شـهید سـلیمانی بـا هـدف کنتـرل‬ ‫بیمـاری کرونـا در محلات خبـر داد و گفت‬ ‫کـه همسـو بـا اجـرای ایـن طـرح یکهـزار و‬ ‫‪ ۶۵۰‬میلیـارد تومان اعتبار برای ان از سـوی‬ ‫سـازمان مدیریـت وبرنامـه ریـزی کشـور به‬ ‫بیمـه سلامت اختصاص داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫ناصحـی بـا توضیـح ایـن نکته که ایـن طرح‬ ‫از پانزدهـم اذر در کشـور شـروع مـی شـود‬ ‫‪ ،‬افـزود ‪ :‬در اجـرای ایـن طـرح علاوه بـر‬ ‫همکاری مراکز بهداشـت روسـتایی و شهری‬ ‫مناطـق مختلف کشـور ‪ 2 ،‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫از افـراد تحصیـل کـرده مرتبـط با بهداشـت‬ ‫و درمـان نیـز بـا هماهنگـی سـپاه و بسـیج‬ ‫اسـتان هـا شناسـایی و بـه کار گرفتـه مـی‬ ‫شو ند ‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن که تـا کنون بـا هماهنگی‬ ‫وزارت بهداشـت ‪ ،‬درمـان و اموزش پزشـکی‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیـارد تومـان برای تجهیـزات مورود‬ ‫نیـاز اجـرای ایـن طرح هزینه شـده اسـت ‪،‬‬ ‫ادامـه داد ‪ :‬امیدواریـم بـا اجـرای ایـن طـرح‬ ‫جلـوی خطـر شـیوع و گسـترش ویـروس‬ ‫کرونـا را در مـوج بعـدی زمسـتانه را بگیریـم‪.‬‬ ‫بودجـه ‪ ۳۰‬هـزار میلیـارد تومانی بیمه‬ ‫سالمت در سـال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مدیـر عامـل بیمـه سلامت بودجـه سـال‬ ‫جـاری ایـن سـازمان را ‪ ۱۹‬هـزار میلیـار‬ ‫تومـان اعلام کـرد و گفـت‪ :‬بودجـه سـال‬ ‫اینـده بـا افزایـش ‪ ۵۰‬درصدی مبلـغ حدود‬ ‫‪ ۳۰‬هـزار میلیارد تومان پیشـنهاد داده شـده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫ناصحـی با ابـراز امیدواری نسـبت به تصویب‬ ‫افزایـش بودجـه بیمه سلامت کشـور تاکید‬ ‫کـرد ‪ :‬تقویـت بیمـه روسـتائیان ‪ ،‬کاهـش‬ ‫تعرفـه و توجـه بیشـتر بـه بیمـاران خاص و‬ ‫افزایـش قـراداد بـدون سـقف با همـه مراکز‬ ‫درمانـی دولتـی و خصوصـی از برنامـه هـای‬ ‫حمایتـی جـدی دولـت در ایـن سـازمان‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی از تسـویه بدهی بیمه سلامت کشـور تا‬ ‫پایـان سـال ‪ ۱۳۹۷‬خبر داد و گفـت ‪ :‬بدهی‬ ‫بیمـه در سـال ‪ ۹۸‬فقـط مربـوط بـه دو مـاه‬ ‫اخـر سـال اسـت کـه تـا ‪ ۱۵‬روز اینـده بـا‬ ‫همـه طرف هـای قـرارداد تسـویه می شـود‪.‬‬ ‫ناصحـی بـا بیـان ایـن کـه بدهی مربـوط به‬ ‫سـال جـاری نیـز تامیـن اعتبـار شـده و در‬ ‫دسـتور پرداخـت ‪ ۶‬ماهـه یعنـی تـا پایـان‬ ‫شـهریور قـرار گرفتـه اسـت ‪ ،‬توضیـح داد‪:‬‬ ‫دلیـل تاخیـر در پرداخـت بدهـی مشـکالت‬ ‫اقتصـادی کشـور بـه ویـژه ایـن کـه اولویت‬ ‫دولـت پرداخـت یارانـه ماهانـه مـردم اسـت‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫فرهنگی اجتماعی‬ ‫یک شنبه ‪ 16 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪765‬‬ ‫گزارش‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫به منظور تامین پایدار و مطلوب اب شرب مشترکین گیالنی انجام شد؛‬ ‫معرفی کتاب « مار و پله »‬ ‫در جلسه شورای اداری استان مازندران‬ ‫گزارش ‪ -‬خبرگزارش‬ ‫کرونا مصرف گاز در مازندران‬ ‫را کاهش داد‬ ‫بهسازی ‪ 39‬حلقه چاه و ‪ 13‬دهنه چشمه‬ ‫بـه گـزارش دفتـر روابط عمومی و اموزش همگانی شـرکت اب و فاضالب اسـتان گیالن‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫ایـن شـرکت گفـت‪ :‬در این مـدت ‪ 3‬حلقه چاه جدید در خمام‪ ،‬خشـکبیجار و رشـت و ‪ 5‬حلقه چاه‬ ‫کمکی در بندرانزلی‪ ،‬فومن‪ ،‬شـفت و سـیاهکل وارد مدار بهره برداری شـد‪.‬‬ ‫سـید محسـن حسـینی رئیـس هیـات مدیـره و مدیرعامـل ابفـای گیالن با اشـاره بـه احیـاء و راه‬ ‫انـدازی مجـدد ‪ 12‬حلقه چاه در شـهرهای رشـت‪ ،‬الهیجان‪ ،‬شـفت‪ ،‬رودسـر‪ ،‬صومعه سـرا و فومن‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در این فاصله زمانی ‪ 4‬باب مخزن ذخیره و تعدیل فشـار اب شـرب روسـتایی در شهرسـتان‬ ‫های سـیاهکل و رودسـر احداث شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در ایـن مـدت‪ ،‬عملیـات ویدئومتـری ‪ 21‬حلقـه چـاه نیز به منظـور افزایـش ابدهی چاه‬ ‫ها انجام شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای گیالن یاداور شـد‪ 648 :‬حلقه چاه و ‪ 559‬دهنه چشـمه‪ ،‬تامین کننده اب شـرب‬ ‫‪ 52‬شـهر و ‪ 1712‬روسـتای تحت پوشـش این شرکت می باشد‪.‬‬ ‫شمال‬ ‫سرپرسـت شـرکت گاز اسـتان‬ ‫مازنـدران گفـت کـه شـیوع کرونـا بـه‬ ‫همـراه وضعیـت مناسـب اب و هوایـی‬ ‫مصـرف گاز در اسـتان را امسـال بیش‬ ‫از ‪ ۲۴۰‬میلیـون متـر مکعـب کاهـش‬ ‫داده اسـت‪.‬‬ ‫حمـزه امیـر تیمـوری روز شـنبه در‬ ‫گفـت و گـو بـا خبرنـگار ایرنـا میـزان‬ ‫مصـرف گاز در مازنـدران طـی هشـت‬ ‫ماهـه منتهـی بـه پایـان ابـان مـاه‬ ‫امسـال را چهـار میلیـارد و ‪ ۶۶‬میلیون‬ ‫متـر مکعـب اعلام کـرد‪.‬‬ ‫وی افـزود کـه مشـترکان گاز اسـتان‬ ‫در هشـت ماهـه سـال گذشـته چهـار‬ ‫میلیـارد و ‪ ۳۱۳‬میلیـون متـر مکعـب‬ ‫اعلام کرد‪.‬‬ ‫امیرتیمـوری علـت کاهـش مصـرف‬ ‫گاز در اسـتان را وضعیـت بهتـر اب‬ ‫و هوایـی ‪،‬محدودیـت هـای کرونایـی‬ ‫تـردد خودرویـی و تعطیلـی بسـیاری‬ ‫از رسـتوران هـا و تاالرهـای پذیرایـی‬ ‫اعلام کـرد‪.‬‬ ‫وی بـا اظهـار ایـن کـه طـی روزهـای‬ ‫سـرد سـال مصرف گاز در استان بدون‬ ‫احتسـاب نیـروگاه سـیکل ترکیبـی از‬ ‫مـرز ‪ ۳۰‬میلیـون مترمکعـب در روز‬ ‫فراتـر مـی رود ‪ ،‬گفـت ‪ :‬مشـترکان‬ ‫اسـتان در بخـش هـای مختلـف اعـم‬ ‫از خانگـی‪ ،‬تجـاری‪ ،‬عمومـی‪ ،‬صنعتـی‬ ‫و نیروگاهـی در ابـان مـاه سـال جاری‬ ‫‪ ۴۲۸‬میلیـون متـر مکعـب گاز طبیعی‬ ‫مصـرف کردند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫معاون پرورشی و فرهنگی اموزش و پرورش مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫مساعدت ویژه بانک های ملی‪ ،‬تجارت‪،‬‬ ‫توسعه تعاون و سپه‬ ‫در پرداخت تسهیالت قرض الحسنه‬ ‫برای خرید گوشی هوشمند‬ ‫بـه گـزارش کرانـه شـمال‪ ،‬ارزو ولـی پور مدیـر کل کتابخانه هـای عمومـی مازندران‬ ‫کتـاب مـار و پلـه را در جلسـه شـورای اداری اسـتان به صـورت مجازی معرفـی کرد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش ایـن کتـاب نوشـته فائقـه میرصمـدی از انتشـارات شـهید‬ ‫کاظمـی مـی باشـد که داسـتان زندگی ادمین کانـال داعش در ایران می باشد‪.‬کسـی‬ ‫نمـی دانـد ایـن ادمین می تواند یک زن بیسـت و چند سـاله باشـد‪ ،‬زنی کـه مادر دو‬ ‫سـه تا بچـه قـد و نیم قد اسـت‪.‬‬ ‫زنـی کـه از صحنـه هـای دلخـراش کشـتار داعـش‪ ،‬لـذت مـی بـرد و فکـر مـی کند‬ ‫دیـدن اجـرای حکـم دیـن‪ ،‬خوب اسـت‪.‬‬ ‫زنـی کـه وقتـی دسـتگیر مـی شـود‪ ،‬اعترافـات جالبی دربـاره امیـران داعـش مطرح‬ ‫مـی کند‪.‬‬ ‫بـا خوانـدن ایـن کتـاب خواهید دید که داعشـی ها به چـه چیزهایی فکـر می کردند‬ ‫و چه چیزهایی برایشـان ارزش دارد!!‬ ‫حدود ‪ ۲۴۰‬میلیارد ریال غرامت به‬ ‫شالیکاران گیالن پرداخت شد‬ ‫مدیـر خدمـات بیمـه ای بانـک کشـاورزی گیلان گفت‪ :‬تاکنـون حـدود ‪ ۲۴۰‬میلیـارد ریال‬ ‫غرامـت بـه شـالیکاران این اسـتان پرداخت شـده اسـت‪.‬‬ ‫پیمـان معمـارزاده افـزود‪ :‬ایـن میزان غرامت بـه حدود ‪ ۲۸‬هـزار برنجـکار در مناطق مختلف‬ ‫اسـتان پرداخت شـده است‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬بـراورد قطعـی سـال جـاری بابـت خسـارت بـه شـالیکاران اسـتان گیالن‬ ‫انجـام نشـده امـا ‪ ۴۰۰‬تـا ‪ ۴۵۰‬میلیـارد ریـال خسـارت پیـش بینی شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر خدمـات بیمـه ای بانـک کشـاورزی گیلان خاطر نشـان کرد‪ :‬سـال گذشـته افـزون بر‬ ‫‪ ۴۵‬هـزار نفـر از کشـاورزان شـالیکار اسـتان نسـبت به بیمـه شـالیزارهای خود اقـدام کردند‪.‬‬ ‫وی بیـان داشـت‪ :‬شـالیکاران گیلان تـا اردیبهشـت سـال اینـده می توانند نسـبت بـه بیمه‬ ‫اراضـی شـالیکاری خـود اقـدام کنند‪.‬‬ ‫اسـتان گیلان دارای ‪ ۲۳۸‬هـزار هکتـار شـالیزار اسـت کـه هر سـال از تبدیل یـک میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هـزار تـن شـلتوک برداشـتی انهـا حـدود ‪ ۷۵۰‬تـا ‪ ۸۵۰‬هـزار تن برنج سـفید به دسـت‬ ‫مـی اید‪.‬‬ ‫گیلان بزرگتریـن تولیـد کننـده ارقام بومی و باکیفیت برنج در کشـور اسـت که بـا ‪ ۲۳۸‬هزار‬ ‫هکتـار اراضـی شـالیزاری رتبـه اول کشـور از لحاظ سـطح زیرکشـت رتبه دوم تولیـد برنج را‬ ‫به خـود اختصاص داده اسـت‪.‬‬ ‫معـاون پرورشـی و فرهنگـی امـوزش‬ ‫و پـرورش مازنـدران گفـت‪ :‬پـس از‬ ‫بررسـی های بـه عمـل امـده درخصـوص‬ ‫میـزان حضـور و فعالیت دانش امـوزان در‬ ‫شـبکه شاد‪ ،‬مشخص شـد حدود ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫تـن از دانش امـوزان در این شـبکه حاضر‬ ‫نشـدند و دلیـل عمـده ان نیـز فقـدان‬ ‫گوشـی هوشـمند بـود و ایـن موضـوع ما‬ ‫را نگـران کـرد و پیگیـر موضوع شـدیم تا‬ ‫از روش هـای مختلـف موانـع را برداریـم و‬ ‫تجهیـزات مـورد نیـاز را بـه انـان برسـانیم‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطالع رسـانی و‬ ‫روابـط عمومـی امـوزش و پـرورش‬ ‫مازنـدران‪« ،‬محمـد شـعبانی» افـزود‪ :‬این‬ ‫دانش امـوزان بـه چنـد دسـته تقسـیم‬ ‫شـدند کـه بخشـی از انـان‪ ،‬مددجـوی‬ ‫کمیتـه امـداد یـا از خانـواده بهزیسـتی‬ ‫بودنـد و کمیتـه امـداد اسـتان عـزم کـرد‬ ‫و بخشـی حـدود ‪۴‬هـزار تبلـت را بـه این‬ ‫دانش امـوزان تحویـل داد‪.‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫برای هموار کردن مسـیر و تامین گوشـی‬ ‫همـراه هوشـمند یـا تبلـت بـرای فرزندان‬ ‫خیـران و نیکـوکاران‬ ‫عزیـز‪ ،‬مـا از ّ‬ ‫همـت ّ‬ ‫کمـک گرفتیـم و از ظرفیـت اسـتانداری‪،‬‬ ‫فرمانـداری و اداره کل امـوزش و پـرورش‬ ‫اسـتفاده کردیـم و تـا امـروز حـدود‬ ‫‪۱۴‬هزار گوشـی یـا تبلت تامیـن و تحویل‬ ‫دانش امـوزان شـد کـه گام بسـیار مهمـی‬ ‫بود‪.‬شـعبانی همچنیـن خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫یکـی از ظرفیت هایـی کـه مورد اسـتفاده‬ ‫قـرار دادیـم تسـهیالت بانکـی بـود چـون‬ ‫بخشـی از همیـن خانواده هـا‪ ،‬تـوان خرید‬ ‫یـک گوشـی را نداشـتند اما اعلام کردند‬ ‫کـه بـا اخـذ تسـهیالت بانکـی می تواننـد‬ ‫گوشـی مـورد نظـر را بـرای فرزنـد خـود‬ ‫تهیـه کننـد و قسـط ماهانـه را بپردازنـد‬ ‫و مـا بـا بانـک هـای اسـتان وارد مذاکـره‬ ‫سرپرسـت شـرکت گاز مازنـدران‬ ‫کاهـش میـزان مصـرف گاز طبیعـی‬ ‫در مازنـدران در فصل سـرد سـال را با‬ ‫توجـه بـه برخـورداری ‪ ۹۷.۵‬درصـدی‬ ‫جمعیـت مازنـدران از گاز طبیعی قابل‬ ‫توجـه دانسـت‪.‬‬ ‫بـر اسـاس امارهـای رسـمی ضریـب‬ ‫برخـورداری جمعیت شـهری مازندران‬ ‫از گاز طبیعـی ‪ ۹۹.۵‬درصـد و جمعیت‬ ‫روسـتایی ‪۹۴.۵‬درصد اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن طبـق همیـن امارها از سـه‬ ‫هـزار و ‪ ۶۱۳‬روسـتای مازنـدران تـا‬ ‫کنون ‪۲‬هزار و ‪ ۳۰۸‬روسـتا گازرسـانی‬ ‫شـده و عملیـات گازرسـانی بـه ‪۲۵۲‬‬ ‫روسـتا نیـز در دسـت اجـرا اسـت‪.‬‬ ‫شـرکت گاز اسـتان مازنـدران دارای‬ ‫یـک میلیـون و ‪ ۴۸۰‬هزار مشـترک در‬ ‫بخش هـای خانگی‪ ،‬تجـاری و صنعتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اشتراک رایگان گاز طبیعی‬ ‫امیرتیمـوری همچنیـن بـه حمایـت‬ ‫دولـت و شـرکت ملـی گاز ایـران از‬ ‫خانـواده های تحت پوشـش بهزیسـتی‬ ‫‪ ،‬کمیتـه امـداد امـام خمینـی ( ره )‬ ‫و ایثارگـران در اسـتان اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت کـه امسـال ‪ ۳۴۴‬اشـتراک‬ ‫رایـگان گاز طبیعـی به ایـن خانواده ها‬ ‫واگـذار شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود ‪ :‬واگـذاری انشـعاب رایـگان‬ ‫در چارچـوب اجـرای مـاده ‪ ۸۰‬قانـون‬ ‫برنامه پنج سـاله ششـم توسـعه اسـت‬ ‫و شـرکت گاز مازندران هم امسـال ‪۵۳‬‬ ‫میلیـارد ریـال هزینـه صـرف واگذاری‬ ‫رایـگان انشـعاب گاز بـه خانواده هـای‬ ‫مددجویـان اسـتان کرده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول گفت ‪ :‬خدمـات حمایتی‬ ‫شـرکت گاز در راسـتای مسـئولیت‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬محرومیـت زدایـی‪ ،‬توسـعه‬ ‫متـوازن انـرژی و تکریـم اربـاب رجوع‬ ‫در شـهرها و روسـتاهاانجام می شـود‪.‬‬ ‫وی ضمـن تاکیـد بـر رعایـت مقـوالت‬ ‫ایمنـی در اسـتفاده از تجهیـزات و‬ ‫امکانـات گاز سـوز و نحـوه صحیـح‬ ‫نصـب بخاری هـا از تمامی مشـترکان‬ ‫خواسـت تـا بـا مدیریـت صحیـح‬ ‫و اسـتفاده ایمـن از گاز طبیعـی و‬ ‫پرداخـت بموقـع قبـوض مصرفـی‬ ‫در ارائـه هـر چـه بیشـتر و بهتـر در‬ ‫خدمـات رسـانی این شـرک همکاری‬ ‫کننـد‪.‬‬ ‫شـدیم تـا از طریـق یـک وام دو میلیونـی‬ ‫قرض الحسـنه‪ ،‬بـه ایـن خانواده هـا‬ ‫مسـاعدت کنیـم‪.‬‬ ‫وی در همیـن زمینـه توضیـح داد‪ :‬معاون‬ ‫سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی اسـتاندار‬ ‫نشسـتی بـا مدیـران عامـل بانک هـای‬ ‫دولتـی و خصوصـی اسـتان برگـزار کـرد‬ ‫و بـرای همـه بانک هـا سـهمی تخصیـص‬ ‫داده شـد و تـا امـروز بانک ملـی‪ ،‬تجارت‪،‬‬ ‫سـپه و توسـعه تعاون بیـش از ده میلیارد‬ ‫اعتبـار قرض الحسـنه بـا سـود ‪۴‬درصـد‬ ‫تخصیـص دادنـد و اولیـای حـدود ‪۵‬هـزار‬ ‫و هفتصـد تـن از دانش امـوزان معرفـی‬ ‫شـدند تـا مشـکل فرزنـدان خـود را برای‬ ‫کالس هـای مجـازی از ایـن طریـق حـل‬ ‫کنند‪.‬معـاون پرورشـی و تربیتـی امـوزش‬ ‫و پـرورش مازنـدران افـزود‪ :‬بـرای ادامـه‬ ‫خیـران و سـایر بانک هایی‬ ‫کار‪ ،‬بـاز هـم از ّ‬ ‫کـه وارد ایـن کار خداپسـندانه نشـدند‬ ‫می خواهـم بـرای حـل مشـکل فرزنـدان‬ ‫عزیـز دانش امـوز اسـتان کمـک کننـد‬ ‫ضمـن اینکـه از سـوی اسـتاندار مازندران‬ ‫نیـز قـرار شـد رقمـی حـدود دو میلیـارد‬ ‫تومـان اعتبـار در نظـر گرفتـه شـد تـا به‬ ‫نوسـازی اسـتان بـرای خریـد تبلـت برای‬ ‫ایـن دسـته از دانش امـوزان پرداخـت‬ ‫شـود تـا در اختیار شهرسـتان ها و مناطق‬ ‫بـرای توزیـع در میـان دانش امـوزان قـرار‬ ‫بگیرد‪.‬شـعبانی گفـت‪ :‬البتـه بخشـی از‬ ‫‪۴۰‬هـزار دانش امـوزی کـه در امـوزش‬ ‫مجـازی حضـور نداشـتند افـرادی بودنـد‬ ‫کـه در مدارسـی بـا زیـر ‪۵۰‬دانش امـوز‬ ‫تحصیـل می کردنـد کـه کالس هـا در این‬ ‫مـدارس حضـوری بـود البته ایـن دوهفته‬ ‫ایـن مـدارس نیـز کالس های حضـوری را‬ ‫تعطیـل کردند ضمـن اینکه برابـر اخرین‬ ‫بررسـی ها حـدود ‪۵‬هـزار دانش امـوز‬ ‫همچنـان فاقد گوشـی هوشـمند هسـتند‬ ‫خیران و سـایر‬ ‫کـه بـا ظرفیـت دهیـاران‪ّ ،‬‬ ‫بانک هـا در تلاش هسـتیم ایـن عـدد را‬ ‫بـه صفـر برسـانیم‪.‬وی درخصـوص اینـده‬ ‫امـوزش مجـازی نیـز گفـت‪ :‬تصمیـم در‬ ‫ایـن موضـوع با امـوزش و پرورش نیسـت‬ ‫و مـا بایـد منتظـر دسـتور سـتاد مقابله با‬ ‫کرونـا باشـیم و تصمیـم این سـتاد نیز به‬ ‫وضعیـت شـیوع کرونـا بسـتگی دارد‪.‬‬ ‫معاون سواد اموزی اموزش و پرورش مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫برگزاری مسابقه ی« پرسش مهر ریاست‬ ‫جمهوری» با موضوع انشاء نویسی‬ ‫معاون سـواد اموزی امـوزش و پرورش‬ ‫مازنـدران از برگـزاری مسـابقه ی«‬ ‫پرسـش مهـر ریاسـت جمهـوری» بـا‬ ‫موضـوع انشاء نویسـی خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره اطلاع رسـانی و‬ ‫روابـط عمومـی امـوزش و پـرورش‬ ‫مازنـدران؛« داود تقی نیـا» در ارتبـاط‬ ‫بـا برگـزاری ایـن مسـابقه افزودنـد‪ :‬بـا‬ ‫توجـه بـه سیاسـت هـا و راهبردهـای‬ ‫سـازمان نهضت سـواداموزی بـه عنوان‬ ‫متولی اموزش سـواد به بزرگسـاالن در‬ ‫راسـتای ارتقـای فرهنـگ جامعـه‪ ،‬در‬ ‫نظر اسـت همانند سـال های گذشـته‪،‬‬ ‫بـا بهـره گیـری از موضـوع ‪« :‬پرسـش‬ ‫مهـر ریاسـت محتـرم جمهـوری»‪،‬‬ ‫مسـابقه انشانویسی در بین سواداموزان‬ ‫دوره انتقـال‪ ،‬برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ایجـاد موقعیت هـای‬ ‫یادگیـری در افـراد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫افـراد زمانـی بهتـر یـاد مـی گیرنـد‬ ‫کـه بتواننـد در فعالیـت هایـی شـرکت‬ ‫کننـد کـه از نظر فرهنگـی و اجتماعی‪،‬‬ ‫مناسـب و بـرای زندگی شـان سـودمند‬ ‫تلقـی شـود؛ از جملـه مهـم تریـن‬ ‫توانایـی مـورد توجـه در امـور فرهنگی‬ ‫وادبـی توانایـی نوشـتن اسـت کـه‬ ‫بایسـتی با اسـتفاده از همین مسـابقات‬ ‫در میـان افـراد بـه ویـژه سـواداموزان‬ ‫تقویـت شـود‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئول بـا اشـاره بـه‬ ‫اهـداف ایـن مسـابقه‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬از‬ ‫جملـه اهـداف ایـن مسـابقه مـی توان‬ ‫به‪:‬تشـویق سـواداموزان بـه مطالعـه‪،‬‬ ‫تفکـر و حسـاس شـدن نسـبت بـه‬ ‫مسـائل اجتماعـی‪ ،‬ایجـاد روحیـه‬ ‫اعتمـاد بـه نفـس و خودبـاوری در بین‬ ‫مخاطبـان‪ ،‬گسـترش و ترویـج فرهنگ‬ ‫پرسشـگری‪ ،‬جسـتجوگری و تقویـت‬ ‫قـدرت تفکـر و خالقی‪ ،‬تقویـت مهارت‬ ‫هـای خوانـدن‪ ،‬نوشـتن و کاربسـت ان‬ ‫در مسـائل روزمـره زندگـی فـردی و‬ ‫اجتماعـی؛ اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫معـاون سـواداموزی امـوزش و پرورش‬ ‫مازنـدران ‪ ،‬سـال ‪ 1398‬را در اجـرای‬ ‫این مسـابقه در سـطح اسـتان‪ ،‬مطلوب‬ ‫ارزیابی کرد‪ ،‬و افزود‪ :‬در سـال گذشـته‪،‬‬ ‫یکـی از سـواداموزان شـرکت کننده در‬ ‫دوره انتقـال اسـتان‪ ،‬موفـق بـه کسـب‬ ‫رتبـه برتر کشـوری شـد‪.‬‬ ‫تقـی نیـا بـا اشـاره بـه زمـان برگـزاری‬ ‫ایـن مسـابقه و محورهـای مـورد توجه‬ ‫در ایـن مسـابقه‪ ،‬بیـان داشـت‪ :‬تاریـخ‬ ‫مسـابقه ‪ 3‬دی مـاه‪ ،‬راس سـاعت‬ ‫‪ 10‬صبـح و بـه صـورت همزمـان و بـا‬ ‫شـرکت ‪1800‬نفـر از سـواداموزان در‬ ‫سراسـر اسـتانخواهد بـودو موضوعـات‬ ‫مسـابقه بـه شـرح ذیـل اسـت‪:‬‬ ‫‪-1‬چگونـه مـا مـی توانیـم بـه اعضـای‬ ‫خانـواده‪ ،‬هم کالسـی ها و دوسـتانمان‬ ‫بـرای مقابلـه بـا ویـروس کرونـا کمک‬ ‫کنیم ؟‬ ‫‪-2‬وقتـی یکـی از اعضـای خانـواده بـه‬ ‫ویروس کرونا مبتال شـده اسـت؛چگونه‬ ‫مـی توانیـم بـه او کمـک کنیم؟‬ ‫‪-3‬بـرای پیشـگیری از ابتال بـه بیماری‬ ‫کرونـا چـه کارهایـی باید انجـام دهیم؟‬ صفحه 6 ‫اجتماعی‬ ‫شمال‬ ‫یک شنبه ‪ 16 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪765‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبر‬ ‫مدیر کل بنادر و دریانوردی امیراباد خبر داد‪:‬‬ ‫رشد ‪ ۶۳‬درصدی متقاضیان سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی در ‪ ۸‬ماهه نخست در بندرامیراباد‬ ‫وی اصالح فرایند‬ ‫سرمایه گذاری ‪،‬‬ ‫تسریع در پاسخگویی‬ ‫و سیاست گذاری‬ ‫های مدون در ارتقاء‬ ‫رضایتمندی مشتریان‬ ‫را بخشی از معیارهایی‬ ‫برشمرد که بخش‬ ‫خصوصی را به ایجاد‬ ‫سرمایه گذاری در‬ ‫بندرامیراباد ترغیب می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مدیـر کل بنـادر و دریانـوردی امیراباد‬ ‫بـا بیـان اینکـه بندرامیرابـاد فرصتـی‬ ‫مناسـب را بـرای سـرمایه گـذاری‬ ‫بخـش خصوصـی با وجـود امکانـات و‬ ‫زیرسـاخت هـای اسـتراتژیک فراهـم‬ ‫کـرده اسـت از رشـد ‪ ۶۳‬درصـدی‬ ‫متقاضیـان سـرمایه گـذاری بخـش‬ ‫خصوصـی در ایـن بنـدر از اغـاز سـال‬ ‫جـاری تاکنون در مقایسـه با سـال ‪۹۸‬‬ ‫خبـر داد‪.‬‬ ‫محمدعلی اصل سعیدی پور در گفتگو‬ ‫بـا واحد ارتباطات و اطالع رسـانی اداره‬ ‫کل بنـادر و دریانوردی امیراباد با اعالم‬ ‫این خبر اظهار داشـت در سال گذشته‬ ‫تعداد درخواسـت های سـرمایه گذاری‬ ‫توسـط بخـش خصوصـی ‪ ۲۱‬مـورد‬ ‫بـوده کـه ایـن میـزان در ‪ ۸‬ماه سـال‬ ‫جـاری بـا رشـد ‪ ۶۳‬درصدی ‪ ،‬بـه رقم‬ ‫‪ ۳۳‬مورد رسـیده اسـت کـه نویدبخش‬ ‫توسـعه فعالیت هـای بندری در منطقه‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫وی اصلاح فراینـد سـرمایه گـذاری‬ ‫‪ ،‬تسـریع در پاسـخگویی و سیاسـت‬ ‫گـذاری هـای مـدون در ارتقـاء‬ ‫خبر‬ ‫رضایتمنـدی مشـتریان را بخشـی‬ ‫از معیارهایـی برشـمرد کـه بخـش‬ ‫خصوصـی را بـه ایجاد سـرمایه گذاری‬ ‫در بندرامیرابـاد ترغیـب مـی کنـد‪.‬‬ ‫سـعیدی پـور در پایـان بـا اشـاره‬ ‫بـه ظرفیـت هـای بالفعـل و بالقـوه‬ ‫بندرامیرابـاد اظهـار داشـت جهـت‬ ‫توسـعه ایـن بنـگاه اقتصـادی و‬ ‫جـذب سـرمایه گـذاری ‪ ،‬قابلیـت‬ ‫هـای پشـتیبانی و حمایتی از سـرمایه‬ ‫گـذاران داخلـی و خارجـی بـا توسـعه‬ ‫زیرسـاختی و روبنایـی در دسـتور‬ ‫کار بنـدر قـرار دارد و اراضـی وسـیع‬ ‫پسـکرانه و شـبکه ریلـی داخلـی و‬ ‫اتصـال ان بـه شـبکه سراسـری راه‬ ‫اهـن ‪ ،‬نـگاه مجموعـه بندرامیراباد به‬ ‫فعالیت سـرمایه گـذاران ‪ ،‬بلند مدت و‬ ‫بـرد ‪ -‬بـرد مـی باشـد و در این راسـتا‬ ‫سـرمایه گذاران می توانند از شـرایط و‬ ‫بستر ایجاد شـده و راهکارهای مناسب‬ ‫بـرای توسـعه اقتصادی منطقـه به نحو‬ ‫مطلـوب و در چارچـوب قوانیـن و‬ ‫مقـررات سـازمان بنـادر و دریانـوردی‬ ‫بهـره بـرداری نماینـد‪.‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری مازندران‪ -‬ساری خبر داد‪:‬‬ ‫برگزاری روز جهانی خاک‬ ‫به صورت مجازی‬ ‫دانـش و نـواوری‪ ،‬مدیریـت جهـت پایـداری‬ ‫منابـع خـاک و کاهـش‪ ،‬اسـتفاده مجـدد و‬ ‫بازیافت و تشـویق سـازمان ها‪ ،‬جوامع و افراد‬ ‫در ایران با مسـئولیت اجرایی سـازمان جنگل‬ ‫ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری کشـور راس سـاعت ‪۹‬‬ ‫الـی ‪ ۱۰/۳۰‬صبـح روز ‪ ۱۷‬اذر مـاه به صورت‬ ‫مجـازی( وبینـار) در تمامـی ادارات کل منابع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان هـا و اسـتان‬ ‫مازنـدران منطقـه سـاری برگزار مـی گردد‪.‬‬ ‫روابـط عمومـی اداره کل منابـع طبیعـی و‬ ‫ابخیـزداری مازنـدران‪ -‬سـاری ضمـن تاکید‬ ‫و اشـاره بـه شـعار سـال روز جهانـی خـاک‬ ‫(زنده نگه داشـتن و حفاظت از تنوع زیسـتی‬ ‫خـاک)‪ ،‬پیـام هـای اموزشـی و ترویجی ذیل‬ ‫را جهـت اگاهی بخشـی و ترویج اهـداف روز‬ ‫جهانـی خـاک عنـوان کرد‪.‬‬ ‫تامیـن امنیت غذایی و اینده پایـدار مردم در‬ ‫گروی حفظ خاک اسـت‬ ‫ حفاظـت از زمیـن بـا مراقبت از خـاک اغاز‬‫می شـود‬ ‫ خداونـد کریـم بـه خلقـت انسـان از خـاک‬‫اشـاره و ‪ ۴۶‬بـار بـه واژه ارض و ‪ ۱۲‬بار به واژه‬ ‫تین اشـاره فرموده اسـت‬ ‫‪ -‬توقف فرسایش خاک‪ ،‬حفظ اینده ی ما‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی اگهی‬ ‫موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬اییـن نامه قانـون تعیین و تکلیـف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره ‪ 8027159‬سـال‬ ‫‪ 99.359‬موضـوع قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حـوزه ثبت ملـک تنکابن تصرفـات مالکانه‬ ‫بالمعـارض مالکیـت متقاضـی زهـرا علیخانـی بـه شـماره کـد ملـی ‪2219259196‬‬ ‫صـادره از تنکابـن فرزنـد محمـد اسـماعیل ششـدانگ یـک قطعـه زمین مشـتمل بر‬ ‫بنـای احداثـی به مسـاحت ‪ 534‬مترمربـع دارای پالک ‪ 409‬مفـروزی از پالک ‪1080‬‬ ‫و ‪ 103‬فرعـی از پلاک ‪ 18‬اصلـی بخش ‪ 3‬واقع در قریه کبودکالیه خریداری شـده از‬ ‫مالـک رسـمی لذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز اگهی‬ ‫میشـود تـا در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضـی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند میتواننـد از تاریـخ انتشـاراولین اگهـی بـه مـدت دو ماه اعتـراض خود‬ ‫را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یک مـاه از تاریـخ اعتراض‬ ‫دادخواسـت اعتـراض برثبـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نمایند بدیهی اسـت‬ ‫در صـورت انقضـاء مـدت مذکـور و عدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪ .‬تاریـخ انتشـارنوبت اول ‪ 1399.09.02 :‬هـادی مالحسـینی‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1399.09.16 :‬‬ ‫سرپرسـت ثبت اسـناد‬ ‫م الف‪19907275:‬‬ ‫و املاک تنکابـن‬ ‫نشست مدیرکل زندانهای مازندران‬ ‫با مدیر اشتغال و حرفه اموزی استان‬ ‫قدس رضوی‬ ‫دیـدار صمیمانـه مدیـرکل زندانهای اسـتان‬ ‫مازنـدران بـا مدیـران و کارشناسـان حرفـه‬ ‫امـوزی و اشـتغال اسـتان قـدس رضوی در‬ ‫اداره زنـدان شهرسـتان سـاری برگزار شـد‪.‬‬ ‫علـی اسـتادی بـا هـدف ارتقـاء وضعیـت‬ ‫اشـتغال و کسـب و کار در زندانها و حمایت‬ ‫از اقشـار اسـیب دیـده اجتماعـی بـا حضور‬ ‫اسـتان قـدس رضـوی در زندانهـا اسـتقبال‬ ‫کرد ‪.‬‬ ‫مدیرکل زندانهای اسـتان مازندران با اشـاره‬ ‫بـه مجموعـه اقدامـات و فعالیتهـای انجـام‬ ‫شـده در زندانهـای اسـتان گفـت‪ :‬بیـش از‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬نفـر زندانـی در زندان هـای مازندران‬ ‫به اشـتغال و کسـب مهـارت در انـواع حرف‬ ‫و تولید مشـغول هسـتند و انتظار داریم این‬ ‫تعـداد تـا پایـان سـال بـا کمـک مسـئولین‬ ‫دسـتگاه هـای اجرایـی‪ ،‬مدیـران شـرکتها‬ ‫وکارگاه هـا افزایـش یافتـه و خانـواده هـای‬ ‫بیشـتری مایحتـاج زندگی خـود را تامین و‬ ‫دسـت نیـاز بـه سـوی دیگـران دراز نکنند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ ،‬اسـتان مازنـدران بـا توجـه‬ ‫بـه موقعیـت اقلیمـی در وضعیـت بسـیار‬ ‫مناسـبی قـرار دارد‪ ،‬بـه طـوری کـه مـی‬ ‫تـوان از قـدم بـه قـدم خـاک این سـرزمین‬ ‫بهره برداری از سد ها با قابلیت استقرار‬ ‫قفس های کم عمق برای پرورش ماهی‬ ‫میسر می شود‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اب منطقـه ای مازنـدران در نشسـت مشـترک دکتـر‬ ‫محمدابراهیـم یخکشـی مدیرعامـل اب منطقـه ای مازنـدران و دکتـر حسـن اسـحاقی‬ ‫مدیـرکل شـیالت مازنـدران‪ ،‬دکتـر یخکشـی بـر ضـرورت تامیـن اب بـرای بخش هـای‬ ‫کشـاورزی و شـرب اسـتان و اسـتفاده مضاعـف از تاسیسـات ابـی اسـتان تاکیـد کرد و‬ ‫گفـت‪ :‬توجـه بـه ثبـات و توسـعه فعالیت هـای ابـزی پـروری یکـی از سیاسـت های اب‬ ‫منطقـه ای می باشـد‪.‬‬ ‫ایشـان بـا بیـان موضـوع نظـام مند کـردن این مهـم و نـگاه حکمرانـی به منابـع اب به‬ ‫تشـریح ظرفیـت هـای پـرورش ماهـی در سـدها و پاییـن دسـت ان‪ ،‬اببنـدان هـا‪ ،‬اب‬ ‫زیرزمینـی و همچنیـن اسـتفاده از اب دریـا پرداخـت و گفـت‪ :‬ما برای اولیـن بار مجوز‬ ‫تخصیـص اب از سـدها برای امور شـیالتی از کشـور اخذ کردیم کـه این درحقیقت یکی‬ ‫از نیازهـای ضـروری اسـتان بـود و پس از اخذ اطالعات از شـیالت اسـتان و طرح ان در‬ ‫کمیتـه تخصیـص وزارت نیرو خوشـبختانه با ان موافقت شـد‪.‬‬ ‫یخکشـی افـزود‪ :‬از انجایـی کـه طرح هـای مطرح شـده بر اسـاس مطالعات کارشناسـی‬ ‫اسـت‪ ،‬مجموعـه اب منطقـه ای اسـتان همکاری کامـل را بـا اداره کل شـیالت مازندران‬ ‫خواهد داشـت‪.‬‬ ‫حسـن اسـحاقی مدیـرکل شـیالت اسـتان نیـز ضمن تبییـن سیاسـت های سـازمانی و‬ ‫معرفـی پروژه هـای اولویـت دار شـیالت مازندران گفت‪ :‬هدف ما ایجاد بسـتری مناسـب‬ ‫بـرای بهـره بـرداران و بهـره بـرداری بهینـه از منابع ابـی در سـایه تعامل و همکاری اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬بـر اسـاس مطالعـات انجـام شـده می تـوان از سـد ها بـا قابلیـت اسـتقرار‬ ‫قفس هـای کـم عمـق و حتـی سـد هایی کـه بـرای اب شـرب در نظـر گرفتـه شـده از‬ ‫گونه هـای فیلتـر کننـده بـرای پـرورش ابزیـان اسـتفاده کـرد‪.‬‬ ‫اسـحاقی بـا اشـاره به وجـود بیـش از ‪۳۰۰۰‬مرکز ابزی پروری در اسـتان گفت‪ :‬تسـهیل‬ ‫در ارائـه خدمـات از جانـب دسـتگاه های ذیربـط موجـب ثبـات و توسـعه واحد هـای‬ ‫تولیـدی خواهد شـد‪.‬‬ ‫الیروبی بندر استارا برای پهلوگیری‬ ‫کشتی های بزرگ اغاز شد‬ ‫خبر‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی اداره کل منابـع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری مازندران‪ -‬سـاری‪ ،‬روز‬ ‫جهانـی خاک هر سـاله به عنـوان ابزاری برای‬ ‫توجـه و تمرکـز بـر اهمیـت سلامت خاک و‬ ‫حمایـت از مدیریـت پایـدار منابع خـاک اغاز‬ ‫و در طـی یـک هفتـه در جهـان برگـزار مـی‬ ‫شـود‪ ،‬امسـال نیـز روز جهانی خاک با شـعار(‬ ‫زنـده نگه داشـتن و حفاظت از تنوع زیسـتی‬ ‫خـاک) بـا هـدف افزایـش اگاهـی از اهمیـت‬ ‫حفـظ سلامت اکوسیسـتم هـا و رفاه انسـان‬ ‫بـا پرداختـن بـه چالـش هـای رو به رشـد در‬ ‫مدیریـت خاک‪ ،‬مبارزه با از دسـت دادن تنوع‬ ‫زیسـتی خـاک‪ ،‬افزایش اگاهی از خاک‪ ،‬رشـد‬ ‫شـهرهای سـبز و پایـداری زندگـی‪ ،‬سـرمایه‬ ‫گـذاری در تحقیقـات تنـوع زیسـتی خـاک‪،‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بهتریـن اسـتفاده را بـرد و بـر ایـن نظریـم‬ ‫کـه بـا ایجـاد نهضت اشـتغال زایـی و حرفه‬ ‫امـوزی در تمـام زندانهـای اسـتان زمینه را‬ ‫بـرای تالش و کوشـش زندانیان امـاده و ان‬ ‫شـاءاهلل تـا پایان سـال بیـش از ‪ ۵۰‬درصد از‬ ‫زندانیـان واجـد شـرایط اسـتان به کسـب و‬ ‫کار و اشـتغال روی اورنـد‪.‬‬ ‫علی اسـتادی با اسـتقبال از حضور شـرکت‬ ‫اسـتان قدس رضوی در زندانهـای مازندران‬ ‫گفـت‪ :‬بـرای راه انـدازی و اغـاز هـر شـغلی‬ ‫بـه ویژه مشـاغل زودبازده امادگی داشـته و‬ ‫انتظـار داریـم با هـدف کمک بـه زندانیان و‬ ‫خانـواده انـان برنامـه های پیش بینی شـده‬ ‫در کوتـاه تریـن زمـان ممکـن در زندانهـا‬ ‫اجرایی شـوند‪.‬‬ ‫هیـات موضـوع قانون تعییـن و تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان‬ ‫هـای فاقد سـند رسـمی اگهی‬ ‫موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬اییـن نامـه قانـون تعییـن و تکلیـف وضعیـت ثبتـی و اراضی‬ ‫و سـاختمان هـای فاقد سـند رسـمی برابر رای شـماره ‪ 8028492‬سـال ‪ 99.362‬موضـوع قانون‬ ‫تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی‬ ‫حـوزه ثبـت ملک تنکابن تصرفـات مالکانه بالمعارض مالکیـت متقاضی بیژن جعفرنژاد به شـماره‬ ‫کـد ملـی ‪ 2279588080‬صـادره از تنکابـن فرزنـد رجبعلـی ششـدانگ یک قطعه زمین مشـجر‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 6804‬مترمربـع دارای پلاک ‪ 121‬فرعـی از پلاک ‪ 36‬اصلی بخش ‪ 4‬واقـع در قریه‬ ‫کبودکالیـه خریـداری شـده از مالـک رسـمی لـذا بـه منظور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به‬ ‫فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی میشـود تـا در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند میتواننـد از تاریخ انتشـاراولین اگهی به مـدت دو ماه اعتـراض خود را به‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظرف مدت یک مـاه از تاریخ اعتراض دادخواسـت اعتراض‬ ‫برثبـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیم نماینـد بدیهی اسـت در صـورت انقضاء مـدت مذکور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول ‪1399.09.02 :‬‬ ‫هـادی مالحسـینی‬ ‫تاریخ انتشارنوبت دوم ‪1399.09.16 :‬‬ ‫م الف‪19907277:‬‬ ‫سرپرسـت ثبت اسـناد‬ ‫و املاک تنکابـن‬ ‫نماینـده مـردم اسـتارا در مجلـس شـورای گفـت‪ :‬الیروبـی بنـدر ایـن شهرسـتان برای‬ ‫تعمیـق بسـتر و کانـال ان اغـاز شـده اسـت و امـکان ورود و خـروج بـرای کشـتی های‬ ‫بـزرگ دریـای خـزر فراهـم خواهد شـد‪.‬‬ ‫غالمرضـا مرحبـا گفـت‪ :‬عملیـات الیروبی با اسـتقرار ‪ ۲‬دسـتگاه الیـروب سـازمان بنادر‬ ‫و دریانـوردی کشـور در بنـدر اسـتارا اغـاز شـده اسـت و ظرف یـک و نیم مـاه اینده به‬ ‫اتمـام خواهد رسـید‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬شـرکت خدمـات بنـدری کاوه بـه عنـوان مجـری طـرح بنـدر‪ ،‬وظیفه‬ ‫نگهـداری کانـال هـای الیروبـی شـده را بـر عهـده دارد و ‪ ۲‬دسـتگاه الیروب نیز توسـط‬ ‫ایـن شـرکت در بنـدر مسـتقر خواهد شـد‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬بسـیاری از کشـتی هـای دریای خـزر به دلیـل عمق نامناسـب این بندر‬ ‫از ورود و پهلوگیـری در ان خـودداری مـی کردنـد امـا طـی مذاکرات انجام شـده با وزیر‬ ‫راه و شهرسـازی‪ ،‬معـاون پارلمانی این وزارتخانه‪ ،‬مدیر عامل سـازمان بنـادر و دریانوردی‬ ‫و اسـتاندار گیالن الیروبی بندر اسـتارا محقق شـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬طـرح توسـعه بندر اسـتارا با مشـارکت بخش خصوی پیگیری می شـود‬ ‫و از ظرفیـت ‪ ۶۰‬هکتـار محـدوده منطقـه ویـژه اقتصـادی بایـد به درسـتی بـرای تولید‬ ‫ثـروت و رفـع بیـکاری اسـتفاده شـود و شـرکت خدمـات بنـدری کاوه به عنـوان مجری‬ ‫طـرح بنـدر اسـتارا باید ایـن بسـترها را فراهم کند‪.‬‬ ‫بنـدر چنـد منظوره اسـتارا با ‪ ۶۰‬هکتار وسـعت‪ ،‬نخسـتین بندر بخش خصوصی کشـور‬ ‫و نزدیـک تریـن و مقـرون بـه صرفـه ترین مسـیر تجارت و حمـل و نقل کاال بین اسـیا‪،‬‬ ‫افریقـا و اروپاسـت و بـرای تخلیـه و بارگیری کشـتی هـای ‪ ۲‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬تنی طراحی‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫شهرسـتان مـرزی اسـتارا بـا ‪ ۹۱‬هـزار نفـر جمعیـت در غـرب اسـتان گیلان‪ ،‬حاشـیه‬ ‫دریـای خـزر و همسـایگی جمهـوری اذربایجان واقع شـده و در سـال جـاری ‪ ۱۱۷‬هزار‬ ‫تـن کاال در بنـدر ان تخلیـه و بارگیری شـده اسـت‪.‬‬ ‫پیگیر مجوز استفاده از اب دریا برای‬ ‫شیرین سازی و ابزی پروری هستیم‬ ‫سیدمحسـن حسـینی در جلسـه بـا فرمانـدار گمیشـان اظهارکـرد‪ :‬یکـی از موضوعـات‬ ‫مهـم شهرسـتان گمیشـان تخصیص اب دریا هم برای شـیرین سـازی و هم بـرای ابزی‬ ‫پـروری (میگـو و خاویـار) اسـت که مجـوز اصلی تخصیـص را بایـد از وزارت نیرو بگیریم‬ ‫ودر حـال پیگیری هسـتیم‪.‬‬ ‫حسـینی افـزود‪ :‬معـاون وزیر نیرو در سـفر به گلسـتان قـول تخصیص اب دریـا را دادند‬ ‫کـه پـس از مرتفع شـدن مشـکالت زیسـت محیطی مجوز صادر می شـود و پـس از ان‬ ‫سـرمایه گذاران اسـتفاده کننـده باید به دنبـال اقدامات بعدی باشـند‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬دنبـال مسـیری هسـتیم کـه بخشـی از اب گرگانـرود را در شهرسـتان‬ ‫گمیشـان بـه زهکـش هـا هدایـت کنیـم تـا در زمانـی کـه سـیالب نیسـت ایـن اب به‬ ‫زهکش ملت هدایت شـده و شستشـویی در زهکش داخل شـهر داده و در زمان سـیالب‬ ‫هـم بخشـی از اب را از انجـا بـه سـایر زهکـش ها هدایـت کنیم‪.‬‬ ‫حسـینی گفـت‪ :‬در مـورد مجوزهـای اب شـرب شـرکت ابفا هم اعلام امادگـی کردیم‬ ‫کار بـا سـرعت انجام شـود‪.‬‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان گمیشـان هـم در ایـن دیـدار گفـت‪ :‬بـا توجه بـه اینکه شهرسـتان‬ ‫گمیشـان جـزو شـهرهای کـم اب هسـت و مشـکل اب شـرب دارد‪ ،‬صـدور مجوزهـای‬ ‫چـاه اب شـرب بـرای اب و فاضلاب در گمیشـان تسـریع و حفر چاه قبـل از فصل گرم‬ ‫انجام شـود‪.‬‬ ‫احمـد دسـتمرد همچنیـن‪ ،‬تسـریع در الیروبی رودخانه های این شهرسـتان و زهکشـی‬ ‫و طرح های کنترل سـیالب را خواسـتار شـد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬رقیه عالی‬ ‫جانشین مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬رامین صادقی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪ :‬تکتم (زارع)‬ ‫نشانی ‪ :‬ساری‪ ،‬خیابان معلم‪ ،‬نبش معلم ‪ ،15‬ساختمان نیما‪ ،‬طبقه‪ 3‬واحد‪4‬‬ ‫‪karanehshomal@gmail.com‬‬ ‫‪karanehshomal‬‬ ‫شمال‬ ‫تلفکس‪011 - 33208898 :‬‬ ‫مدیر مسئول‪09119259929 :‬‬ ‫« بـا مـا بی کران بمانید تا کرانه »‬ ‫یک شنبه ‪ 16 /‬اذر ‪ / 1399‬شماره ‪765‬‬ ‫دکتر تیموری رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی مازندران ساری در نشست مجازی دانشگاه با فعاالن دانشجوی و فرهنگی‪:‬‬ ‫پژوهش و اموزش ادامه دارد‬ ‫حق خواهی و حق طلبی؛ مولفه امروز دانشجویان‬ ‫پوستر‬ ‫سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شبکه حمل و نقل شهرداری‬ ‫ساری‬ ‫طنز‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫بزرگنمایی قیمت ها‬ ‫و روغن سه کاره!‬ ‫بـه گـزارش کرانه شمال بـه نقـل از روابط‬ ‫عمومـی دانشـگاه علـوم کشـاورزی‬ ‫و منابـع طبیعـی مازنـدران‪ -‬سـاری‬ ‫‪ ،‬نشسـت دکتـر تیمـوری رئیـس‬ ‫دانشـگاه با حضور معـاون فرهنگی به‬ ‫صـورت مجازی بـا دبیران کانـون ها و‬ ‫انجمـن هـای علمـی دانشـگاه برگزار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت فعـاالن دانشـجویی و‬ ‫فرهنگـی پیشـنهادات و نظـرات خـود را در‬ ‫حوزه های اموزشـی‪ ،‬پژوهشـی و دانشجویی‬ ‫ارایـه کردند‪.‬دکتـر تیمـوری در این نشسـت‬ ‫ضمـن تبریـک بـه مناسـبت فرارسـیدن‬ ‫روز دانشـجو و بـا بیـان اینکـه مولفـه امـروز‬ ‫دانشـجویان حق خواهـی و حق طلبی اسـت‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬این روز به گرامیداشـت سـه‬ ‫دانشـجو محدود نمی شـود بلکـه جرقه ای بر‬ ‫فعالیت هـای موثـر جنبش هـای دانشـجویی‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی بیـان داشـت‪:‬جنبش دانشـجویی روحیه‬ ‫ضـد اسـتبداد و اسـتعمار را در دانشـجویان‬ ‫بیـدار کـرد و ایـن امر بـر اسـاس حق مداری‬ ‫و دفـاع از حـق مـردم بوده اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر تیمـوری؛ دانشـجو و دانشـگاه را از‬ ‫محورهـای پیـروزی انقلاب اسلامی بیـان‬ ‫داشـت و افـزود‪ :‬دکتـر تیمـوری در ایـن‬ ‫نشسـت همچنین ضمن خـوش امدگویی و‬ ‫ارزوی صحـت و سلامتی برای دانشـجویان‬ ‫در سـخناش گفـت‪ :‬امیدواریـم هرچـه‬ ‫زودتـر بـا پایـان یافتـن کرونـا توفیـق دیدار‬ ‫دانشـجویان را در دانشـگاه داشـته باشـیم و‬ ‫شـاهد طراوت و نشـاط با حضور دانشجویان‬ ‫در محیـط دانشـگاه باشـیم‪.‬‬ ‫رئیس دانشـگاه با اشـاره به این که در دوران‬ ‫کرونـا امـوزش های مجـازی مـی تواند یک‬ ‫فرصـت جدیـد باشـد و باید نظـارت دقیقی‬ ‫صـورت گیـرد اظهـار داشـت‪ :‬در دانشـگاه‬ ‫پژوهـش و امـوزش ادامـه دارد و طرح های‬ ‫پژوهشـی داخـل و خـارج دانشـگاه در حال‬ ‫اجـرا و پیگیری می باشـند‪.‬‬ ‫دکتـر تیموری با بیان اینکه افزایش شـهریه‬ ‫ای بـرای دانشـجویان قدیمی انجـام نگرفته‬ ‫و تنهـا بـرای دانشـجویان نـو ورود وجـود‬ ‫دارد افـزود‪ :‬افزایـش شـهریه در دانشـگاه‬ ‫‪ 10‬درصـد کمتـر از دانشـگاه هـای دولتـی‬ ‫منطقـه مـی باشـد‪.‬رئیس دانشـگاه با اشـاره‬ ‫بـه اینکـه بخشـی از بودجـه هـای دسـتگاه‬ ‫هـا در سـال جدیـد تحقق پیدا نکرده اسـت‬ ‫بیـان داشـت‪ :‬خوابـگاه هـای دانشـجویی از‬ ‫اول اردیبهشـت برای دانشجویان تحصیالت‬ ‫تکمیلی همـراه با خدمات تغذیـه فعال بوده‬ ‫اسـت و دانشـجویان بـا حفظ پروتـکل های‬ ‫بهداشـتی در فضای مناسـب در ازمایشـگاه‬ ‫هـا و مـزارع اموزشـی در حـال فعاللیت می‬ ‫باشـند‪.‬وی بـا بیان اینکـه در دوره کرونا باید‬ ‫فعالیـت هـای فرهنگـی در فضـای مجـازی‬ ‫گسـترش بیشـتری یابـد افـزود‪ :‬معاونـت‬ ‫فرهنگـی دانشـگاه در ایام کرونـا برنامه های‬ ‫ویـژه ای اجـرا نمـوده اسـت و امیدواریم این‬ ‫رونـد ادامـه یابد‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫اغاز نسخه نویسی ازمایشی الکترونیک توسط پزشکان خانواده در مازندران‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت اسـتان‬ ‫مازنـدران بـا بیـان ایـن کـه بـرای‬ ‫نسـخه نویسـی الکترونیـک اقدامـات‬ ‫خوبی در اسـتان مازندران انجام شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬اعلام کـرد‪ :‬در ادامـه اجـرای‬ ‫طـرح نسـخه نویسـی الکترونیـک در‬ ‫مازنـدران‪ ،‬نسـخه نویسـی الکترونیک‬ ‫به صـورت ازمایشـی توسـط همکاران‬ ‫پزشـک خانـواده از روزهـای گذشـته‬ ‫اغاز شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت اسـتان مازنـدران‬ ‫بـا بیـان ایـن کـه بـرای نسـخه نویسـی‬ ‫الکترونیـک اقدامـات خوبـی در اسـتان‬ ‫مازنـدران انجـام شـده اسـت‪ ،‬اعالم کـرد‪ :‬در‬ ‫ادامه اجرای طرح نسـخه نویسـی الکترونیک‬ ‫در مازنـدران‪ ،‬نسـخه نویسـی الکترونیـک به‬ ‫صـورت ازمایشـی توسـط همکاران پزشـک‬ ‫خانـواده از روزهـای گذشـته اغـاز شـد‪.‬‬ ‫دکتر رسـول ظفرمنـد همچنین افزود‪ :‬پس‬ ‫از اجـرای ایـن طرح در اسـتان و بـروز برخی‬ ‫مشـکالت در نسـخه نویسـی الکترونیـک به‬ ‫دلیـل تعـدد سـامانه هـا ‪ ،‬خوشـبختانه ایـن‬ ‫مشـکالت بـا همـکاری و تعامل خـوب بیمه‬ ‫سلامت ‪ ،‬دانشـگاه هـای علـوم پزشـکی و‬ ‫معاونـت هـای بهداشـتی اسـتان همچنیـن‬ ‫انجمـنپزشـکانخانـوادهبرطرفشـدهاسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت اسـتان مازنـدران‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ :‬نسـخه نویسـی بـه صورت‬ ‫الکترونیـک در مازنـدران علاوه بـر نسـخه‬ ‫نویسـی الکترونیک توسط پزشـکان عمومی‪،‬‬ ‫متخصـص و فـوق تخصـص‪ ،‬بـه صـورت‬ ‫ازمایشـی نیـز توسـط همـکاران پزشـک‬ ‫خانواده از روزهای گذشـته اغاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی ابـراز امیـدواری کـرد؛ نسخه نویسـی‬ ‫الکترونیـک بـه صـورت صد در صـد در همه‬ ‫شهرسـتان های اسـتان مازندران بـه زودی و‬ ‫تـا هفتـه هـای اینـده تحقـق پیـدا کند‪.‬‬ ‫مدیـرکل بیمـه سلامت اسـتان مازنـدران‬ ‫کـه در حاشـیه بازدیـد مدیرعامـل سـازمان‬ ‫بیمـه سلامت کشـور از پـروژه در حـال‬ ‫احداث سـاختمان اداری اداره بیمه سلامت‬ ‫شهرسـتان فریدونکنـار سـخن مـی گفـت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬این پـروژه که از سـال ‪ ۹۷‬کلنگ زنی‬ ‫و مراحـل سـاخت ان اغـاز شـده اسـت‪ ،‬در‬ ‫شـروع کار بـا مشـکالتی مواجـه شـد کـه با‬ ‫پیگیری های انجام شـده برطرف شـده و هم‬ ‫اکنـون پیشـرفت فیزیکـی قابل قبولـی دارد‪.‬‬ ‫دکتر ظفرمنـد افزود‪ :‬با تغییرات انجام شـده‬ ‫در پیمانـکار پروژه‪ ،‬امیدواریم این سـاختمان‬ ‫بـا سـرعت و کیفیـت مطلـوب ادامـه پیـدا‬ ‫کـرده و در اینـده نزدیـک بـه بهـره بـرداری‬ ‫بر سد ‪.‬‬ ‫ایـن روزهـا خدا را شـکر با تدبیر مسـئوالن ثبت احوال‬ ‫غائلـه ‪ 9‬اذر و تولـد هـای الکچـری ختم به خیر شـد‪،‬‬ ‫نـرخ یارانـه سـال بعـد ‪ 72‬هـزار تومـان اعلام شـد و‬ ‫اقـای فروغـی هـم فرمودنـد با حـذف عادل فردوسـی‬ ‫پور مانع پاشـیده شـدن صدا و سـیما شـدند! دوسـتان‬ ‫صنایـع غذایـی هـم روغن سـه کار ابـداع کـرده اند که‬ ‫علاوه بـر پخـت و پـز برای سـرخ کـردن و سـاالد هم‬ ‫قابـل اسـتفاده اسـت‪ .‬البتـه در شـرایط ضـروری ایـن‬ ‫روغـن قابـل اسـتفاده در موتـور خـودرو‪ ،‬هواپیماهـای‬ ‫سـبک دو نفـره‪ ،‬چـرخ خیاطـی‪ ،‬جـت اسـکی و حتـی‬ ‫جلوگیـری از کـردن قیـژ قیـژ در ورودی سـاختمان‬ ‫و پنجـره هـای قدیمـی کاربـرد دارد کـه دوسـتان‬ ‫نخواسـتند زیـاد مصـدع اوقـات شـوند و میکروفـن را‬ ‫دسـت سـیامک انصـاری دادنـد تـا بایـا را تبلیـغ کند!‬ ‫امـا در کنـار همـه ایـن اتفاقـات ریز و درشـت‪ ،‬شـاهد‬ ‫نزدیـک شـدن بـه مراحـل پایانی بـازی گرانـی و تورم‬ ‫و حبـاب و ‪ ...‬هـم بودیـم‪ .‬خـدا را کـرور کـرور شـکر‬ ‫در هفتـه هـای جـاری باالخـره فـاز گرانـی و گـران‬ ‫فروشـی و حبـاب را رد کردیـم و وارد مرحلـه جدیـد‬ ‫بزرگنمایـی قیمـت ها شـدیم! (اگـر یک مقدار بیشـتر‬ ‫حـواس مان را جمـع کنیم و دل بـه کار بدهیم ممکن‬ ‫اسـت بـزودی مراحـل دیگر را هـم رد کنیـم و باالخره‬ ‫چشـم مـان به جمـال غول گرانی روشـن شـود و مثل‬ ‫غـول بـازی «مورتـال کمبـت» پـک و پـوزش را بـه‬ ‫اسـفالت بمالیم!)در جریان هسـتید کـه رئیس اتحادیه‬ ‫فروشـندگان میـوه و تـره بار اخیـرا ً فرمودنـد‪ :‬در مورد‬ ‫قیمـت برخـی میوه هـا بزرگنمایی می شـود‪ .‬اسـداهلل‬ ‫کارگـر در گفتگـو بـا خبرنـگار مهـر دربـاره افزایـش‬ ‫قیمـت میـوه‪ ،‬گفـت‪ :‬در مـورد قیمـت برخی میـوه ها‬ ‫مثـل انار بزرگنمایی شـده اسـت‪ .‬در ضمـن معموالً هر‬ ‫چه تقاضا بیشـتر باشـد قیمـت نیز باالتر مـی رود‪ .‬البته‬ ‫ایـن نظـر مـا نیسـت بلکـه در میـدان مرکـزی میوه و‬ ‫تـره بـار چنین قاعـده ای وجـود دارد‪.‬ای دل غافل ما تا‬ ‫امـروز فکـر مـی کردیـم این یـک قاعده جهانی اسـت‬ ‫نگـو ایـن قاعـده مخصوص میـدان مرکزی میـوه و تره‬ ‫بار اسـت و حضرات رابرت لوکاس و سـایر اقتصاددانان‬ ‫نئوکالسـیک دنیـا شـکر یارانـه ای اضافی خـورده اند!‬ ‫یعنـی اگـر انـار شـد کیلویـی ‪ 30‬تومن‪ ،‬سـیر کیلویی‬ ‫‪ 40‬تومـن ‪ ،‬هویـچ ‪ 10‬هـزار تومـن و ‪ ...‬دنبـال مقصـر‬ ‫نباشـید‪ ...‬قاعـده میـدان بـار اسـت کـه هر چـه تقاضا‬ ‫بیشـتر باشـه قیمـت باالتـر مـی رود و چـاره ای نیز به‬ ‫جـز دیدن و حسـرت خـوردن!‬ ‫از طـرف دیگـر داسـتان بزرگنمایـی هـم یـک ژانـر‬ ‫علیحـده اسـت! در واقـع چـون ایـن پدیـده نـه گرانی‬ ‫ً‬ ‫مثلا وزارت کشـاورزی ورود کنـد و نه گران‬ ‫اسـت که‬ ‫ً‬ ‫مثلا تعزیـزات ورود کنـد و غائلـه را سـه‬ ‫فروشـی کـه‬ ‫سـوته بخوابانـد و قیمـت هـا را کنتـرل کنـد! تـا االن‬ ‫هـم هیـچ نهـاد و سـازمانی مسـئولین مقابلـه بـا ان را‬ ‫گـردن نگرفته اسـت‪ .‬فقـط خدا کند ایـن قاعده میدان‬ ‫بـار بـه سـایر اجناس مملکـت سـرایت نکنـد !بله چی‬ ‫شـده؟! قیمـت انـار بزرگنمایـی نشـده اسـت! از اطـاق‬ ‫فرمـان اشـاره مـی کننـد اسـتاد جـواد باقـری عضـو‬ ‫هیـات مدیـره اتحادیه میـوه وتره بار نظر دیگـری دارند‬ ‫و افاضـه فرمودنـد‪ :‬قیمـت انـار باالسـت کـه ان هم به‬ ‫دلیـل افزایش هزینـه باالی کارگر‪ ،‬تهیه سـبد و هزینه‬ ‫بسـته بندی اسـت‪ .‬در ضمـن اگر مردم هم ایـن میوه را‬ ‫نخورنـد‪ ،‬مشـکلی ایجاد نمی شـود!‬ ‫بـاز خوبه ایشـان در خصـوص مضرات انار و سـرطان زا‬ ‫بودن ان سـخنرانی نکردند و تنها اسـتعالم شـان را در‬ ‫خصـوص قیمـت بـاالی انار رسـانه ای کردند‪ .‬داداشـی‬ ‫مـا خودمـان مـی دانیـم قیمـت انـار باالسـت و نیازی‬ ‫نیسـت شـما از ایـن واقعیت هـا دوبـاره رونمایی کنید‪.‬‬ ‫شـما را بـه عنوان مسـئول انتخاب کـرده اند که حقوق‬ ‫تپـل بگیریـد و مانـع از گرانـی کاال ها شـوید نـه اینکه‬ ‫دالیـل گرانـی را بشـمارید و مـردم را بـه خـوردن یـا‬ ‫نخـوردن توصیـه کنیـد‪ .‬قطعـاً بـا ایـن مـدل مدیریت‬ ‫نبودن شـما هم‪ ،‬مشـکلی ایجـاد نمی کنـد! خیال تان‬ ‫تخت‪...‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه کرانه شمال

روزنامه کرانه شمال 769

روزنامه کرانه شمال 769

شماره : 769
تاریخ : 1399/09/20
روزنامه کرانه شمال 766

روزنامه کرانه شمال 766

شماره : 766
تاریخ : 1399/09/17
روزنامه کرانه شمال 764

روزنامه کرانه شمال 764

شماره : 764
تاریخ : 1399/09/15
روزنامه کرانه شمال 763

روزنامه کرانه شمال 763

شماره : 763
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه کرانه شمال 762

روزنامه کرانه شمال 762

شماره : 762
تاریخ : 1399/09/11
روزنامه کرانه شمال 761

روزنامه کرانه شمال 761

شماره : 761
تاریخ : 1399/09/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!