هفته نامه نامه اراک شماره 74 - مگ لند

هفته نامه نامه اراک شماره 74

هفته نامه نامه اراک شماره 74

هفته نامه نامه اراک شماره 74

‫با حضور وزیر نیرو؛‬ ‫نشست بررسی توسعه‬ ‫ارتباطات روستایی به صورت‬ ‫ابرسانی به شهر جدید‬ ‫ویدئو کنفرانسی و همزمان‬ ‫امیرکبیر اغاز شد‬ ‫‪NAMEH ARAK‬‬ ‫در ‪ ۴۰‬نقطه برگزار شد‬ ‫‪No. 74‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫افتتــاح ‪۳‬پــروژه بــزرگ توزیــع بــرق‬ ‫اســتان مرکــزی ‪ /‬صفحــه ‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬رمضان ‪1441‬‬ ‫‪ 12‬می ‪2020‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪74‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪ 1500‬تومان‬ ‫‪Vol. 3‬‬ ‫‪May 12. 2020‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫نماینده تفرش‪ ،‬فراهان و اشتیان در سال‪ ۱۴۰۰‬مشخص می شود‬ ‫اپیدمیجعلمدرکتحصیلیدرمیاناهالیسیاست!‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫رودخانه مرکزی شهر اراک وضعیت مطلوبی ندارد‬ ‫‪ /‬صفحه ‪3‬‬ ‫واگــذاری و انتقــال امتیاز مســکن ملی غیر‬ ‫ممکــن اســت ‪ /‬صفحه ‪2‬‬ ‫طبیعت بکر روستای زیبا و تاریخی هزاوه‬ ‫خانه های بوم گردی؛ ‪ ۱۸‬کیلومتر فاصله تا اراک‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫سینا عراقی‬ ‫کرونا و تحول نظام سالمت‬ ‫تبدیــل تهدیــدات بــه فرصــت هــا را شــاید بتــوان از ضــروری‬ ‫تریــن مهــارت هــای مدیریــت کالن کشــور دانســت‪ .‬انســان‬ ‫همیشــه در معــرض تهدیــد اســت و اگــر نتوانــد بــا ایــن‬ ‫تهدیــدات مقابلــه کنــد و اثــار ناگزیــر تهدیــد بــر زندگــی خود‬ ‫را بــه شــرایطی قابــل تحمــل و حتــی مثبــت تبدیــل نمایــد‬ ‫پیشــرفت در زندگــی خــود را هیــچ گاه نخواهــد دیــد‪.‬‬ ‫کرونــا یــک تهدیــد بــزرگ بیــن المللــی بــرای بشــریت بــه‬ ‫حســاب مــی ایــد‪ .‬بیمــاری همــه گیری کــه تــا امروز توانســته‬ ‫اقتصــاد جهانــی را زمیــن گیــر کنــد و مــردم را در بهــت و‬ ‫حیــرت و تــرس در خانــه هایشــان نگــه دارد‪ .‬همــه کشــورها‬ ‫از جملــه ایــران بــرای مقابلــه بــا ایــن وضعیــت و بهبود شــرایط‬ ‫تمهیداتــی همچــون ســامانه بهداشــت و پایــش ســامت‬ ‫شــهروندان اندیشــیده انــد‪.‬‬ ‫در کشــور مــا نیــز ســامانه هــای اینچنینــی بــه ویــژه در حــوزه‬ ‫ســامت راه انــدازی شــده و در طــی ســه مــاه گذشــته ازمــون‬ ‫و خطــای الزم را پشــت ســر گذاشــته و بــه حداکثــر کارایــی‬ ‫خــود رســیده اســت‪ .‬چنانکه بنا بــر اظهــارات مســئوالن وزارت‬ ‫بهداشــت سیســتم پایــش مذکــور توانســته طــی هفتــه هــای‬ ‫گذشــته بــا بیشــترین دقت و پوششــی بســیار وســیع بیمــاران‬ ‫را شناســایی و بــه ســمت مراکــز درمانــی هدایــت کنــد‪.‬‬ ‫روزگار کرونــا بــه ســر خواهــد امــد و زندگــی ادمــی بــه حالــت‬ ‫عــادی بــاز خواهــد گشــت‪ .‬انچــه در دوران همــه گیــری کرونــا‬ ‫تــدارک دیــده شــده اســت بــه عنــوان میــراث ایــن روزهــا برای‬ ‫جامعــه باقــی خواهــد مانــد و می توانــد بــه عنــوان زیرســاختی‬ ‫بــرای زندگــی بهتــر بشــر در اینــده مــورد اســتفاده قــرار گیرد‪.‬‬ ‫تجربــه رهــا کــردن سیســتم مدیریــت عرضــه ســوخت یــا‬ ‫همــان کارت بنزیــن کــه بــه مصرف بــی رویــه بنزیــن و قاچاق‬ ‫منابــع یارانــه ای کشــور و ضررهــای عمــده بــرای احــاد جامعه‬ ‫منجــر شــد عبرتــی غیــر قابــل فراموشــی در نظــر ملــت ایــران‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫امــروز ســامانه پایــش ســامت از بهتریــن هدایــای مدیریــت‬ ‫عالــی کرونــا بــرای ماســت و الزم اســت کــه ایــن دســتاورد‬ ‫ارزشــمند بــه عنــوان زیرســاختی دائمــی بــرای ارتقــاء کیفیت‬ ‫زندگــی شــهروندان کــه اثراتــی ارزشــمندتر از هــر طــرح جامع‬ ‫حــوزه ســامت بــرای جامعــه بــه همراه داشــته بــرای اســتفاده‬ ‫مــداوم مــورد حفاظــت قــرار گرفتــه و توســعه یابــد‪.‬‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت الومینیوم ایران (ایرالکو)‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬خرید و تحویل‪ 80‬تن چدن خاکستری‬ ‫شرایط متقاضیان‪ :‬تولید کنندگان واجد شرایط‬ ‫مبلــغ و نــوع ســپرده شــرکت در مناقصــه‪ 225،000،000 :‬ریال(دویســت و بیســت و پنــج میلیــون ریــال) چک شــرکتی (صیاد)‪ ،‬ســفته (متناســب بــا اعتبــار متقاضی)‪،‬‬ ‫ضمانــت نامــه بانکــی‪ ،‬چــک بیــن بانکــی‪ LC ،‬داخلــی‪ ،‬مطالبــات (بــا اخــذ تاییدیه امــور مالــی کارفرمــا) وترهیــن ملکی‬ ‫نحوه دریافت اسناد‪ :‬اراک بلوار منابع طبیعی _ شرکت الومینیوم ایران(ایرالکو)_امور قراردادهای تدارکات یا از طریق سایت ‪w w w . w 2 . i r a l c o . i r‬‬ ‫محلتحویلاسناد‪:‬دبیرخانهکمیسیونمعامالتشرکتالومینیوم(ایرالکو)‬ ‫قیمــت اســناد‪ 300،000 :‬ریــال واریــز نقــدی بــه حســاب جــاری شــماره ‪ 1200/96‬ایــن شــرکت نــزد بانــک ســپه شــعبه الومینیــوم کــد ‪(( 880‬در صــورت دریافــت‬ ‫حضــوری اســناد))‬ ‫مهلت فروش و تحویل اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 99/02/23‬لغایت ‪( 99/03/01‬به مدت ‪ 9‬روز کاری)‬ ‫هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن‪ 086-32162309 :‬امور قراردادها در اراک تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫((شرکت الومینیوم در رد یا قبول پیشنهادات مختار است))‬ ‫روابط عمومی و صنعتی شرکت الومینیوم ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫جامعه‬ ‫سال سوم‬ ‫رییـس مرکـز مدیریـت حـوادث و فوریت هـای‬ ‫پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی اراک گفـت‪:‬‬ ‫ریـزش اوار بـه دلیـل گود بـرداری غیـر اصولی و‬ ‫فرونشسـت زمیـن در تـوره‪ ،‬جـان ‪ ۲‬جـوان را در‬ ‫ایـن شـهر گرفت‪.‬‬ ‫دکتـر «پریـا بهرامی» افزود‪ :‬سـاعت هفـت و ‪۱۰‬‬ ‫دقیقـه امروز تماسـی مبنی بر ریزش اوار بر سـر‬ ‫یـک خانـواده در اثر فرونشسـت منزلی در شـهر‬ ‫تـوره و زیـر اوار ماندگی ‪ ۲‬جوان بـا اورژانس ‪۱۱۵‬‬ ‫این اسـتان برقرار شـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ ۲ :‬دسـتگاه امبوالنـس در اولیـن‬ ‫فرصـت بـه محـل حادثـه اعـزام شـدند که پس‬ ‫از رسـیدن همـکاران اورژانس ‪ ۱۱۵‬همچنان تیم‬ ‫اتـش نشـانی در پـی جسـت و جـوی ‪ ۲‬جـوان‬ ‫محبـوس شـده بودنـد‪ .‬رییـس مرکـز مدیریـت‬ ‫حـوادث و فوریت هـای پزشـکی دانشـگاه علـوم‬ ‫پزشـکی اراک گفـت‪ :‬پـس از بیرون کشـیدن ‪۲‬‬ ‫جـوان‪ ،‬چک عالئـم حیاتـی و مانیتورینگ برای‬ ‫مصدومـان انجـام شـد کـه بـه دلیـل محبـوس‬ ‫مانـدن زیاد در زیـر اوار و صدمات وارده ناشـی از‬ ‫ریزش اوار‪ ،‬مصدومان دچار ایسـت قلبی تنفسی‬ ‫شـده بودنـد‪ .‬دکتر بهرامی افـزود‪ :‬پـس از خروج‬ ‫مصدومـان از زیر اوار احیای قلبی‪ -‬ریوی توسـط‬ ‫تکنسـین های عملیاتی اورژانس ‪ ۱۱۵‬برای انان‬ ‫اغـاز و بـا ادامه عملیـات احیا در طی مسـیر این‬ ‫افـراد بـرای ادامـه بررسـی های تخصصـی تـر به‬ ‫نزدیک ترین بیمارسـتان تخصصی تحویـل داده ‬ ‫شـدند‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬پـس از تالش ها و بررسـی‬ ‫هـای تیـم احیـای بیمارسـتانی مصدومـان بـه‬ ‫دلیـل شـدت حادثه و زیـر اوار ماندگـی طوالنی‬ ‫هیچگونـه تغییـری در برگشـت پذیـری عالئـم‬ ‫حیاتـی نداشـتند و جان خـود را از دسـت دادند‪.‬‬ ‫رییـس مرکـز مدیریـت حـوادث و فوریت هـای‬ ‫پزشـکی دانشـگاه علـوم پزشـکی اراک گفـت‪:‬‬ ‫بـر اسـاس گفتـه اطرافیـان و شـواهد صحنـه‬ ‫فرونشسـت منزل بـه دلیل خاک بـرداری جنب‬ ‫منـزل حادثـه دیـده بـود ه اسـت‪.‬‬ ‫نشست بررسی توسعه‬ ‫ارتباطات روستایی به صورت‬ ‫ویدئو کنفرانسی و همزمان‬ ‫در ‪ ۴۰‬نقطه برگزار شد‬ ‫نشسـت بررسـی توسـعه ارتباطـات روسـتایی در‬ ‫راسـتای هم افزایـی بین مدیران مناطـق مخابراتی‬ ‫ومدیـران حوزه ارتباطات روسـتایی با هدف توسـعه‬ ‫مخابـرات در مناطق روسـتایی در هشـت اسـتان و‬ ‫‪ ۴۰‬نقطـه در سراسـر کشـور امـروز دوشـنبه ‪۲۲‬‬ ‫اردیبهشـت مـاه بـه صـورت همزمـان و ویدئـو‬ ‫کنفرانـس برگزار شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش اداره کل ارتباطـات و امـور بیـن الملـل‬ ‫شـرکت مخابرات ایران‪ ،‬نشسـت مربوط به بررسـی‬ ‫توسـعه اینترنـت و ارتباطات روسـتایی (‪ )USO‬با‬ ‫حضـور مهنـدس سـیدمجید صـدری مدیرعامـل‬ ‫شـرکت‪« ،‬مهـرداد ترابیان» مجری طـرح ارتباطات‬ ‫روسـتایی وزارت ارتباطـات و مدیـران مناطـق‬ ‫مخابراتی و توسـعه ارتباطات روستایی هشت استان‬ ‫بـه صورت ویدئو کنفرانـس و همزمان برگزار گردید‬ ‫بـر اسـاس ایـن گـزارش‪،‬در ایـن نشسـت کـه در‬ ‫راسـتای هم افزایـی بین مدیران مناطـق مخابراتی‬ ‫ومدیـران حـوزه ارتباطـات روسـتایی انجـام شـد‪،‬‬ ‫موضوعـات مختلـف ارتباطی اسـتان ها و روسـتاها‬ ‫و مشـکالت ارتباطـی در مسـیر توسـعه مخابـرات‬ ‫روسـتایی بررسـی شد‪.‬‬ ‫مهنـدس صـدری ضمن تشـریح وضعیت توسـعه‬ ‫ارتباطات روسـتایی در کشـور‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬اکنون‬ ‫‪ ۸۷‬درصـد روسـتاهای بـاالی ‪ ۲۰‬خانـوار کشـور به‬ ‫اینترنت و شـبکه ملی اطالعات دسترسـی داشـته‬ ‫و از خدمـات ایـن شـبکه بهره منـد هسـتند و بـا‬ ‫ن سـال اتصال ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫اقدامات انجام شـده تا پایا ‬ ‫روسـتاهای کشـور به شـبکه ملی اطالعات تکمیل‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا توضیح نقـش مخابرات در توسـعه ارتباطات‬ ‫روسـتایی در سراسـر کشـور بیان کرد‪ :‬بـا همکاری‬ ‫همه جانبه و مسـتمر بـا وزارت ارتباطـات و فناوری‬ ‫اطالعات ‪ ،‬در تالش هسـتیم تا دسترسـی کشوری‬ ‫بـه ارتباطات طبق برنامه ششـم توسـعه بـه میزان‬ ‫برنامه ریزی شـده برسـد‪.‬‬ ‫مجری طـرح ارتباطـات روسـتایی وزارت ارتباطات‬ ‫نیـز اعلام کـرد‪ :‬در حال حاضـر ‪ ۴۰‬هزار روسـتای‬ ‫بـاالی ‪ ۲۰‬خانوار در کشـور وجـود دارد‪ .‬پیش از این‬ ‫تنها ‪ ۳۲‬درصد روسـتاها از اینترنـت برخوردار بودند‬ ‫ولـی از ابتـدای دولـت دوازدهم به دسـتور ویژه وزیر‬ ‫ارتباطات پیاده سـازی اتصال روسـتاها به اینترنت و‬ ‫شـبکه ملی اطالعـات با تغییـر روش ها در دسـتور‬ ‫کار قرارگرفـت‪ .‬در ایـن نشسـت ویدیو کنفرانسـی‪،‬‬ ‫مدیران مخابرات مناطق و مدیران توسـعه روستایی‬ ‫ضمـن شـرکت در جلسـه و اگاهـی از روندهـای‬ ‫محقق شـده توسـعه ارتباطـات روسـتایی‪ ،‬مباحث‬ ‫مربوط به مخابرات روسـتایی در اسـتان های خود را‬ ‫مطـرح و هماهنگی های الزم را برای رفع اشـکاالت‬ ‫وتوسـعه دسترسی همگانی در روستاها انجام دادند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫با حضور وزیر نیرو؛‬ ‫اخبار‬ ‫ریزش اوار جان ‪ ۲‬جوان‬ ‫توره ای را گرفت‬ ‫شماره ‪74‬‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬اردیبهشت ماه ‪1399‬‬ ‫ابرسانی به شهر جدید امیرکبیر اغاز شد‬ ‫پروژه ابرسـانی به شـهر جدید امیرکبیر با حضور‬ ‫وزیـر نیرو در اراک به بهره برداری رسـید‪.‬‬ ‫رضـا اردکانیـان وزیر نیرو در مراسـم افتتـاح پروژه‬ ‫هـای صنعـت اب و بـرق اسـتان مرکـزی کـه در‬ ‫قالب پویش "هر هفته_الف_ب_ایـران" در اراک‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬کمک به حفـظ حیات‬ ‫هـر نفر از ابناء بشـر کاری مهم و ارزشـمند اسـت‬ ‫کـه در ایـن راسـتا ابرسـانی به یک شـهر کـه در‬ ‫افـق ‪ ۱۴۱۰‬حدود ‪ ۲۵‬هزار نفر را ابرسـانی خواهد‬ ‫کـرد‪ ،‬پروژه کوچکی نیسـت و البته تمامـی پروژه‬ ‫های ابرسـانی پروژه های بزرگ و مهمی هسـتند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تمامـی افـرادی که از اب پاک و سـالم‬ ‫اسـتفاده کرده و در چرخه تولید کشـور قرار دارند‪،‬‬ ‫جزو اشـتغال مسـتقیم این پروژه ها محسوب می‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬معـاون وزیر نیـرو نیـز در این‬ ‫مراسـم گفت‪ :‬از مجمـوع ‪ ۸۲۳‬مگاوات انرژی های‬ ‫تجدیدپذیـر متصـل بـه شـبکه‪ ۱۶ ،‬و یـک دهم‬ ‫مـگاوات مربـوط بـه اسـتان مرکزی اسـت که ‪۱۴‬‬ ‫و ‪ ۴۳‬دهم مگاوات ان برقابی و یک و شـش دهم‪،‬‬ ‫خورشـیدی است‪.‬‬ ‫سـاتکین با اشـاره بـه پروژه هـای افتتاحـی امروز‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬پـروژه سـه و نیـم مگاواتـی و پنج و‬ ‫نیم مگاواتی در روسـتاهای جرجیجـان و لریجان‬ ‫که هر دو در ‪ ۱۳‬اسـفند سـال گذشـته به شـبکه‬ ‫متصل شـده انـد‪ ،‬پـروژه ‪ ۲۴۳‬مگاواتـی در اراک و‬ ‫پنج و دو دهم مگاواتی در شـهر سـاوه و پروژه یک‬ ‫مگاواتـی خورشـیدی از جملـه پروژه هایی اسـت‬ ‫کـه امـروز افتتاح می شـوند‪.‬‬ ‫سـاتکین بیان کرد‪ :‬در ایسـتگاه های فشـار شکن‬ ‫سـه و چهار در مسـیری که از سرشـاخه های دز‬ ‫اغـاز و به قمرود ختم می شـود‪ ،‬دو پـروژه احداث‬ ‫شـده و بـه بهـره برداری رسـیده اسـت‪ ،‬بـا توجه‬ ‫بـه اینکـه این مسـیر بـه قمـرود ختم می شـود‪،‬‬ ‫افتتـاح ان توسـط مدیرعامـل اب منطقـه ای قم‬ ‫بـه صـورت ویدئوکنفرانـس انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫مجموعـه سـرمایه گـذاری ایـن دو پـروژه حـدود‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیـارد تومان اسـت که توانسـته ‪ ۴۰۰‬نفر‬ ‫سـال را فعـال کند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬میزان جلوگیری از انتشـار گازهای‬ ‫گلخانه ای این پروژه ‪ ۳۲‬هزار تن در سـال اسـت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسـنا‪ ،‬مدیرعامل اب منطقه ای استان‬ ‫مرکـزی نیـز در ایـن اییـن گفـت‪ :‬شـهر جدیـد‬ ‫امیرکبیـر یکـی از شـهرهای جدیـد واقـع در ‪۴۰‬‬ ‫کیلومتری اراک اسـت که مصوبه ایجاد ان مربوط‬ ‫بـه دهه ‪ ۷۰‬بـوده و اغاز عملیات این شـهر عمدتا‬ ‫به سـبب مشـکالت مربوط به تامین اب به تاخیر‬ ‫افتاد و در نهایت در دولت دهم مقرر شـد عملیات‬ ‫اجرایـی ایـن شـهر بـه عنوان پایلـوت اغاز شـود‪.‬‬ ‫از زمـان اغـاز عملیـات اجرایی متاسـفانه تا سـال‬ ‫گذشـته تامین اب این شـهر انجام نشـد‪.‬‬ ‫عـزت اهلل امـره ای بـا بیـان اینکه جمعیـت ‪۱۰۰‬‬ ‫هزارنفری برای این شـهر پیش بینی شـده است‪،‬‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬در حـال حاضـر ‪ ۱۱۰۰‬واحـد در ایـن‬ ‫شـهر سـاخته شـده و ‪ ۵۰۰‬خانوار ساکن هستند‪.‬‬ ‫پیـش بینی سـاخت سـه هـزار واحد مسـکن در‬ ‫طـرح اقـدام ملـی مسـکن‪ ،‬اهمیـت این شـهر را‬ ‫دوچنـدان مـی کنـد و در نتیجه تامیـن اب یکی‬ ‫از اولویـت هـای مهـم زیرسـاختی این شـهر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬سـال گذشـته بـا مطالعـات دقیـق‬ ‫کارشناسـی یک منبع اب مناسـب برای این شهر‬ ‫یافت شـد و در شـش ماه به اجرا رسـید و از سـال‬ ‫گذشـته به صورت غیررسـمی اب وارد شبکه این‬ ‫شـهر شد‪.‬‬ ‫امـره ای بـا بیـان اینکه اعتبـار هزینه شـده برای‬ ‫ایـن پـروژه ‪ ۶۵‬میلیـارد تومان بـوده اسـت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬اجـرای ابرسـانی شـهرهای زیـر ‪ ۱۰۰‬هـزار‬ ‫نفـر در حیطـه وظایـف ما نیسـت ولـی به جهت‬ ‫حساسـیت و اهمیـت این شـهر این پـروژه را اغاز‬ ‫کردیـم‪ ،‬گرچه ماهیت این پروژه نسـبت به سـایر‬ ‫پـروژه های ملـی و بزرگ‪ ،‬کوچک اسـت اما اثرات‬ ‫اجتماعـی ان در اسـتان باالسـت و ایـن پـروژه با‬ ‫هـدف تامیـن و انتقـال اب شـرب و بهداشـتی به‬ ‫ایـن شـهر افتتاح می شـود‬ ‫اجرای ‪ 45‬پروژه مرمتی در حوزه گردشگری استان مرکزی‬ ‫مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایع‬ ‫دسـتی اسـتان مرکزی گفت‪ 45 :‬پروژه مرمتی در‬ ‫سـال گذشته در اسـتان مرکزی اجرا شـده است‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری فارس‪ ،‬علـی ایزدی ظهر‬ ‫در نشسـت هماهنگـی طرح هـای مرمتی اسـتان‬ ‫مرکـزی اظهار کرد‪ :‬در سـال ‪ 1398‬تعـداد ‪ 22‬اثر‬ ‫فرهنگی تاریخی در فهرسـت میراث ملی به ثبت‬ ‫رسـیده اسـت‪ ،‬از این تعداد ‪ 8‬اثـر در حوزه میراث‬ ‫غیرمنقـول ‪ 2‬اثـر در حوزه میراث صنعتـی‪ 4 ،‬اثر‬ ‫در حـوزه میـراث منقـول‪ 3 ،‬اثـر در حـوزه میراث‬ ‫طبیعـی و ‪ 5‬اثـر در حـوزه میراث ناملمـوس بوده‬ ‫اسـت‪ .‬وی افـزود‪ :‬میـدان ارگ اراک‪ ،‬کاروانسـرای‬ ‫حاجـی ابـاد زرندیـه و خانه های بـا ارزش تاریخی‬ ‫نظیـر خانـه پراخـودی مقـدم و اعتصـام الملـک‬ ‫اشـتیان از اثـار و بناهای ثبت شـده در فهرسـت‬ ‫میـراث ملی به شـمار می رونـد‪ .‬مدیـرکل میراث‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان‬ ‫مرکزی افزود‪ :‬شرکت ماشین سـازی اراک احداث‬ ‫شـده در دهـه چهل شمسـی از مهم ترین صنایع‬ ‫کشـور است که در فهرست میراث صنعتی کشور‬ ‫در همایش میراث صنعتی کشـور در ماهشـهر در‬ ‫فهرسـت اثـار ملی به ثبت رسـید‪.‬‬ ‫ایـزدی بـا بیـان اینکـه در سـال ‪ 98‬بیـش از ‪45‬‬ ‫پـروژه مرمتی با اعتباری بالغ بـر ‪ 14‬میلیارد ریال‬ ‫اجرا شـد‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬از مهم ترین انها مرمت گنبد‬ ‫مسـجد جامـع سـاوه‪ ،‬خانـه محسـنی اراک و نیز‬ ‫گنبـد امامزاده سـهل بن علـی اسـتانه را می توان‬ ‫نـام بـرد‪ .‬وی بیـان کـرد‪ :‬همچنیـن در سـال ‪99‬‬ ‫کف سـازی راسـته بازار اراک با همکاری شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق اراک انجـام و با همکاری شـهرداری‬ ‫واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی‬ ‫غیر ممکن است‬ ‫بر اساس اطالعیه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‬ ‫و شهرسازی واگذاری و انتقال امتیاز مسکن ملی به غیر‪،‬‬ ‫تحت هر یک از عناوین حقوقی‪ ،‬غیرمعتبر و ممنوع‬ ‫است و بر اساس مقررات پیگرد قانونی دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه وشهرسازی استان با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫ثبت نام اولیه طرح اقدام ملی مسکن ارزش معامالتی‬ ‫ندارد و خرید و فروش ان غیر قانونی است و ثبت نام‬ ‫در سامانه به معنای عضویت یا تخصیص واحد نیست‬ ‫و چه بسا پس از بررسی شرایط قانونی فرد ثبت نام‬ ‫کننده غیر واجد شرایط تشخیص داده شود و به این‬ ‫ترتیب مدارک ان از جمله کد رهگیری و‪ ..‬فاقد هر گونه‬ ‫ارزش است‪ .‬لذا خرید و فروش ان فقط باعث از بین‬ ‫رفتن سرمایه خریدار می باشد‪.‬‬ ‫احمد مرزبان از ممنوعیت واگذاری امتیاز واحدهای‬ ‫طرح ملی مسکن خبر داد و اعالم کرد‪ :‬امتیاز این قبیل‬ ‫افراد باطل می شود همچنین واگذاری و انتقال امتیاز‬ ‫مسکن ملی به غیر‪ ،‬تحت هر یک از عناوین حقوقی‪،‬‬ ‫غیرمعتبر و ممنوع است و بر اساس مقررات پیگرد‬ ‫قانونی دارد‪ .‬وی گفت‪ :‬در صورت مبادرت به واگذاری‬ ‫امتیاز به غیر‪ ،‬عالوه بر اقدام قانونی علیه افراد متخلف‪،‬‬ ‫امتیاز ان ها باطل و افراد خریدار نیز از هیچ حقوقی‬ ‫بهره مند نخواهند شد‪ ».‬برگه پرینت ثبت نام اولیه طرح‬ ‫اقدام ملی مسکن ارزش معامالتی ندارد و خرید و‬ ‫فروش ان غیر قانونی است‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود از تامین زمین‬ ‫برای ساخت ‪ 2539‬واحد مسکونی محرومین در اقدام‬ ‫ملی به میزان ‪ 171‬هزار مترمربع تاکنون خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن در استان در‬ ‫دو مرحله انجام شده است‪ .‬در مرحله اول تعداد ‪1991‬‬ ‫واحد در شهرهای باال و زیر ‪ 100‬هزار نفرجمعیت و‬ ‫‪ 4500‬واحد در شهرهای جدید (مهاجران –امیر کبیر)‬ ‫و در مرحله دوم ‪ 14‬هزار ‪ 389‬نفرثبت نام کردند‪.‬‬ ‫وی یاداورشد‪ :‬اسامی متقاضیان مرحله دوم پس از‬ ‫پاالیش و مطابقت با شرایط ثبت نامی که قب ً‬ ‫ال مطرح‬ ‫شده بود ‪ ،‬اعالم می شود و ثبت نام کنندگان مرحله اول‬ ‫در حال تکمیل پرونده و معرفی به بانک جهت افتتاح‬ ‫حسابمیباشند‪.‬‬ ‫مرزبان افزود ‪ :‬به همین منظور در حدود ‪ 32000‬متر‬ ‫مربع زمین در راستای طرح اقدام ملی جهت مسکن‬ ‫محرومین برای احداث ‪ 539‬واحد تحویل کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره )گردیده است‪.‬همچنین به میزان‬ ‫‪ 52000‬مترمربع زمین جهت احداث ‪ 800‬واحد‬ ‫مسکونی در شهر ساوه به ستاد اجرایی فرمان حضرت‬ ‫امام تحویل گردیده است ‪.‬و در شهرهای زیر ‪ 100‬هزار‬ ‫نفر نیز به میزان ‪ 87000‬متر مربع زمین در حال‬ ‫واگذاری به بنیاد مسکن انقالب اسالمی جهت احداث‬ ‫حدود ‪ 1200‬واحد می باشیم‪ .‬همچنین در راستای‬ ‫احداث پروژه های مشارکتی با بخش خصوصی در حال‬ ‫پیگیری عقد قرارداد برای احداث ‪ 768‬واحد در شهر‬ ‫ساوه و ‪ 240‬واحد در شهر اراک هستیم‪.‬‬ ‫مدیرکلتعاوناستانمرکزی‪:‬‬ ‫به کارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز اشتغال ممنوع است‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی‬ ‫گفت‪ :‬به کارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز اشتغال به‬ ‫صورت موقت‪ ،‬دائمی و روزمرد ممنوع است و مشمول‬ ‫جریمه می شود‪ .‬محمدتقی ابایی در گفت و گو با ایسنا‪،‬‬ ‫با بیان اینکه هرگونه بکارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز‬ ‫اشتغال به صورت موقت‪ ،‬دائمی و روزمرد ممنوع است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ان دسته از کارفرمایانی که به هر نحوی از‬ ‫خدمات اتباع خارجی استفاده می کنند‪ ،‬باید نسبت به‬ ‫قطع رابطه با تبعه یا اخذ مجوزهای قانونی اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در صورتی که به این موضوع توسط‬ ‫کارفرمایان توجهی نشود‪ ،‬طبق مقررات کارفرمای‬ ‫متخلف به ازای هر روز بکارگیری اتباع فاقد مجوز‬ ‫اشتغال در سال جاری‪ ،‬به مبلغ سه میلیون و ‪ 59‬هزار‬ ‫و چهار ریال جریمه می شود و در صورت تکرار تخلف‪،‬‬ ‫این جریمه به ازای هر روز دو برابر خواهد شد‪ .‬ابایی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در استان مرکزی تنها در شهرستان های‬ ‫اراک‪ ،‬ساوه و دلیجان اتباع خارجی مجاز به فعالیت‬ ‫هستند و تمامی این افراد نیز باید مجوز الزم را از ادارات‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان داشته باشند‪.‬مدیرکل‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه‬ ‫در مجموع ‪ 5387‬کارت اشتغال اتباع خارجی در‬ ‫استان صادر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در اراک ‪ 1305‬کارت‪،‬‬ ‫در دلیجان ‪ 864‬کارت و در ساوه ‪ 3218‬کارت تا کنون‬ ‫برای فعالیت اتباع خارجی صادر شده است‪.‬‬ ‫اراک و بـا تخصیـص اعتبـاری بالغ بـر ‪ 20‬میلیارد‬ ‫ریـال مرمـت بازار تاریخـی اراک اغاز شـد‪.‬‬ ‫ایـزدی با اشـاره به اینکه تهیـه طرح جامع مرمت‬ ‫و احیـاء بازار تاریخی در دسـت تکمیل نهایی قرار‬ ‫دارد افـزود‪ :‬ایـن طرح در سـه ماهه اول سـال ‪99‬‬ ‫تکمیل می شود‪.‬‬ ‫مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان مرکـزی‬ ‫گفـت‪ :‬عملیات پژوهشـی کاوش معماری دسـت‬ ‫کنـد زیرزمینـی محلـه ترخوران شـهر تفـرش با‬ ‫همـکاری شـهرداری تفـرش در سـال ‪ 98‬انجـام‬ ‫شـد‪ ،‬این محوطه تاریخی بـا ارزش مجموعه ای از‬ ‫معماری دسـت کند زیرزمینی اسـت که گسـتره‬ ‫قابـل توجهـی از شـهر تفـرش را در برمی گیـرد و‬ ‫مربوط به قرون میانی اسلامی اسـت و کاوش این‬ ‫محوطـه در سـال ‪ 99‬ادامـه خواهـد یافت‪.‬‬ ‫ایـزدی با اشـاره بـه عملیات اجرایی احـداث موزه‬ ‫اسـتانی شـهر اراک با زیربنـای ‪ 8000‬متر مربع و‬ ‫بـا اعتبـاری بالـغ بر ‪25‬میلیـارد ریال کـه در حال‬ ‫انجـام اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬ایـن پـروژه در سـال ‪99‬‬ ‫نیـز ادامـه خواهد یافـت‪ .‬وی گفت‪ :‬مـوزه بزرگ‬ ‫اراک مـوزه جامع اسـتانی اسـت کـه از بخش های‬ ‫مختلـف و خدمـات جنبـی گوناگونـی برخـوردار‬ ‫اسـت و برنامه ریزی شـده تا سـال ‪ 1400‬به بهره‬ ‫برداری برسـد‪.‬‬ ‫ایـزدی تصریـح کـرد‪ :‬در سـال ‪ 98‬دو مورد مجوز‬ ‫مجموعـه داری در زمـره مجموعـه هـای مـردم‬ ‫شناسـی در شهرسـتان تفـرش صادر و تعـداد ‪40‬‬ ‫سـکه اشـکانی و الیمایـی اسـتان در حـوزه اثـار‬ ‫منقـول فرهنگـی و تاریخـی مرمت شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل میراث فرهنگی اسـتان مرکـزی اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬بـا سـاماندهی ‪ 130‬اثـر منقـول تاریخـی‬ ‫فرهنگـی دیگر تعـداد کل اثار منقول سـاماندهی‬ ‫شـده بـه ‪ 5450‬اثـر رسـید و بـا ایـن تعـداد کل‬ ‫اثـار منقول اسـتان سـاماندهی شـده اسـت‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪ :‬عرصـه و حریم ‪ 7‬اثـر تاریخی‬ ‫و طبیعـی اسـتان نیز از جملـه تکیه خلیل جهان‬ ‫بیگ و اب انبار میرزا حسین عاملی در شهرستان‬ ‫سـاوه مصـوب و ابالغ شـد‪.‬‬ ‫نماینده تفرش‪ ،‬فراهان و اشتیان در سال‪ ۱۴۰۰‬مشخص می شود‬ ‫اپیدمی جعل مدرک تحصیلی در میان‬ ‫اهالی سیاست!‬ ‫ایـن روزها خبـر ابطال نتایج انتخابـات یازدهمین‬ ‫دوره مجلس شـورای اسلامی در شهرستان های‬ ‫تفـرش‪ ،‬فراهـان و اشـتیان‪ ،‬به صدر اخبار رسـانه‬ ‫هـای داخلـی تبدیل شـده کـه دلیـل ان نامعتبر‬ ‫بودن مدرک تحصیلی کارشناسـی ارشـد «سـینا‬ ‫کمالخانـی» اسـت‪ .‬هرچنـد بـه گفتـه ی سـید‬ ‫اسـماعیل موسـوی دبیر سـتاد اتتخابات کشور به‬ ‫جـز منتخـب تفـرش‪ ،‬فراهـان و اشـتیان گزارش‬ ‫دیگـری دربـاره جعلـی بـودن مـدرک تحصیلـی‬ ‫منتخبیـن مجلـس یازدهم گزارش نشـده اسـت‬ ‫امـا هـر از گاهی ایـن اپیدمی مـدارک جعلی نقل‬ ‫محافـل عمومـی و خصوصی می شـود‪.‬‬ ‫اگرچـه در ابتـدا ادعـا شـده بـود کـه مـدرک‬ ‫کارشناسـی ارشـد کمالخانی از«موسسـه اموزش‬ ‫عالـی تفتـان» نـه تنهـا در مقطـع کارشناسـی‬ ‫ارشـد رشـته جامعه شناسـی ‪ -‬که منتخب مردم‬ ‫تفرش از ان فارغ التحصیل شـده اسـت ‪ -‬فعالیت‬ ‫اموزشـی نـدارد بلکه این موسسـه بـه کلی منکر‬ ‫وجود دانشـجویی با مشـخصات اعالمـی نماینده‬ ‫مذکـور شـده بـود‪ .‬در ادامـه امـا در اخبـار عنـوان‬ ‫گردیـد کـه ایـن موسسـه فاقد مجـوز فعالیـت از‬ ‫شـورای گسـترش امـوزش عالـی و وزارت علـوم‪،‬‬ ‫تحقیقـات و فناوری بوده و اصوالً مـدرک صادره از‬ ‫ان موسسـه فاقـد اعتبـار قانونـی خواهـد بود!‬ ‫افـزون بر مورد فوق‪ ،‬اخیـرا ً صحت و اعتبار مدرک‬ ‫تحصیلـی یکـی از فعـاالن اصلاح طلـب نیـز از‬ ‫سـوی کاربـران فضـای مجـازی زیـر سـوال رفته‬ ‫اسـت‪ .‬در همین زمینه «محمدعلی اهنگران» در‬ ‫حالـی پیـش از ایـن‪ ،‬از خـود بـا عنـوان «دکترای‬ ‫حقوق بین الملل از دانشـگاه لوزان سـوئیس» یاد‬ ‫می کـرد که اساسـاً حتی یک ترم هم در دانشـگاه‬ ‫یـاد شـده تحصیل نکرده اسـت!‬ ‫افشـاگر ایـن مطلـب‪« ،‬پرهـام فرهنگ» بـوده که‬ ‫مـدرک حقوق بین الملل خود را از دانشـگاه لوزان‬ ‫دریافـت نمـوده و در اسـتعالم از دانشـگاه لـوزان‬ ‫دربـاره مـدرک تحصیلـی اهنگـران‪ ،‬با این پاسـخ‬ ‫مسـئولین ان دانشگاه مواجه شـده است‪« :‬جدای‬ ‫از جنبه هـای قضایی و حقوقـی این عنوان جعلی‪،‬‬ ‫پیشـنهاد می شـود افراد و سـایت هایی که از این‬ ‫مدرک جعلی در مطالب شـان اسـتفاده کرده اند‪،‬‬ ‫ان را اصلاح نمایند‪!».‬‬ ‫سـابقه تشـکیک در صحت‪‎‬سـنجی مـدارک‬ ‫تحصیلی سیاسـیون امـا به همین دو مـورد اخیر‬ ‫محـدود نمی شـود‪ .‬اوایل اردیبهشـت امسـال بود‬ ‫که تعـدادی از نماینـدگان مجلس از عـدم قرائت‬ ‫گـزارش کمیسـیون امـوزش و تحقیقـات درباره‬ ‫مدرک تحصیلی برادر رئیس دولت انتقاد داشتند‪.‬‬ ‫به اسـتناد گزارش مجلس شـورای اسالمی جالب‬ ‫اسـت بدانیم‪« ،‬حسـین فریـدون» بـرای پذیرش‬ ‫در مقطـع دکتـری اوالً؛ معـدل لیسـانس خـود را‬ ‫باالتـر از میـزان حقیقـی ان اظهـار کرده اسـت و‬ ‫ثانیـاً؛ بـا توجه به اینکه انتقـال از دانشـگاه مبدا با‬ ‫ترازی پایین تر از دانشـگاه مقصد اساساً امکانپذیر‬ ‫نیسـت‪ ،‬اما نامبرده بدون طی تشـریفات قانونی از‬ ‫دانشـگاه گیالن به دانشگاه شهید بهشتی‪ ،‬انتقالی‬ ‫گرفته اسـت!‬ ‫گفتنی اسـت‪ ،‬پیش از این در رسـانه هـا و جراید‪،‬‬ ‫دربـاره صحـت مـدارج تحصیلـی افـرادی دیگـر‬ ‫همچـون مرحـوم «علـی کـردان» (وزیـر کشـور‬ ‫دولـت احمـدی نـژاد)؛ «زهـرا رهنـورد» (همسـر‬ ‫میرحسین موسوی) و «مهدی هاشمی بهرمانی»‬ ‫(فرزنـد مرحـوم هاشـمی رفسـنجانی) و‪ ...‬نیـز‬ ‫ابهاماتـی مطـرح شـده بود کـه اکثریـت قریب به‬ ‫اتفـاق انهـا از طـی رویه هـای غیرقانونـی در اخذ‬ ‫اینگونـه مـدارک تحصیلـی حکایـت دارند!‬ ‫حـال در پایـان ایـن سـوال مطـرح می گـردد که‬ ‫بـه واقـع‪ ،‬ایـن همه عطش طیـف هـای گوناگون‬ ‫سیاسـی برای اخذ غیرقانونی مدارک دانشـگاهی‪،‬‬ ‫از کـدام سـمت و سـو نشـات مـی گیـرد و چـرا‬ ‫هیچگونه برخورد شایسـته قانونـی و بازدارنده ای‬ ‫بـا ایـن قبیـل افـراد انجـام نمـی شـود؟ و جعلی‬ ‫بـودن مـدرک منتخب مـردم تفرش‪ ،‬اشـتیان تا‬ ‫چه میزان در پیگیری مطالبات مردم این شـهرها‬ ‫اثرات سـوء دارد؟‬ ‫انتخاباتی که تکلیـف ان در دور دوم دوم انتخابات‬ ‫مجلـس یازدهـم و در انتخابـات میـان دوره ای‬ ‫مجلـس در سـال‪ ۱۴۰۰‬مشـخص مـی شـود‪.‬‬ ‫صرفه جویی اقتصادی توزیع‬ ‫برق استان مرکزی در انجام‬ ‫پروژه ها‬ ‫معاون مهندسـی شـرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫مرکـزی از صرفه جویی ‪۱۸۵‬میلیـارد ریالی توزیع‬ ‫برق اسـتان مرکـزی در انجـام پروژه ها طی سـال‬ ‫گذشته خبرداد‪.‬‬ ‫مهنـدس داود منصـوری صرفـه جویـی بیـش از‬ ‫‪۷۵‬میلیـارد ریالی در انجـام طراحـی در‪۱۰۱‬طرح‪،‬‬ ‫کاهـش هزینـه بیـش از ‪۱۴‬میلیـارد ریالـی در‬ ‫بکارگیـری مجـدد‪ ۱۳۲۶‬اصلـه پایـه وبازیافـت‬ ‫واسـتفاده مجدد از سـایرکاالهای اسـقاط با صرفه‬ ‫جویـی بیش از ‪ ۹۶‬میلیارد ریـال را در اجرای پروژه‬ ‫هـای شـرکت یـاد اور شـد‪.‬‬ ‫وی ثبـت ‪ ۱۱۰۰‬مـورد طـرح متقاضیـان بـرق‬ ‫در سـامانه مدیریـت پـروژه هـای نیرورسـانی و‬ ‫عقـد قـرارداد ‪ ۸۰۰‬متقاضـی بـا پیمانـکاران تایید‬ ‫صالحیت شـده ‪ ،‬بررسـی و تایید صـورت وضعیت‬ ‫بیـش از ‪۲۰۸۱‬پـروژه عمرانی بسـته شـده‪ ،‬نظارت‬ ‫مسـتمر بـر اجـرای بیـش از ‪ ۳۲۰‬کیلومتر تبدیل‬ ‫شـبکه سـیم مسـی به کابل خودنگهدار در سطح‬ ‫اسـتان مرکـزی را از جملـه فعالیت هـای معاونت‬ ‫مهندسـی دانست‪ .‬معاون مهندسـی شرکت توزیع‬ ‫نیـروی بـرق اسـتان مرکـزی طراحی بیـش از ‪۵۰‬‬ ‫دسـتگاه پست زمینی پاساژ‪ ،‬بررسـی و تایید طرح‬ ‫تامیـن بـرق شـهرکهای صنعتی جدید در سـطح‬ ‫اسـتان‪ ،‬اصالح ‪۴‬فیدر خروجی پسـت فـوق توزیع‬ ‫گـرکان‪ ،‬طراحی ‪ ۱۲‬فیدر جدید پسـت فوق توزیع‬ ‫دودهک وتجهیز‪۱۰‬پسـت زمینی جدید را از دیگر‬ ‫فعالیـت هـای انجام شـده عنـوان کرد‪.‬‬ ‫مهندس منصوری‪ ۲۶‬مـورد ارزیابی فنی تجهیزات‬ ‫جهت خریـد کاال از طریق برگـزاری مناقصات‪۲۱،‬‬ ‫مـورد ارزیابـی پیمانـکاران شـرکت کننـده در‬ ‫مناقصات و‪۸‬مورد ارزیابی کیفی پیمانکاران مشـاور‬ ‫و تولیدکننـدگان و تامیـن کننـدگان کاال جهـت‬ ‫خریـد کاال را از سـایر اقدامات برشـمرد‪.‬‬ ‫دستگیری هکر ‪ 16‬ساله‬ ‫در اراک‬ ‫رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان‬ ‫مرکزی از دستگیری هکری ‪ 16‬ساله در تحقیقات‬ ‫کارشناسان این پلیس در اراک خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این هکر با روش فیشینگ از ‪ 400‬حساب بانکی‬ ‫سرقت کرده بود‪.‬‬ ‫سرهنگ « احسان انقی» در تشریح این خبر بیان‬ ‫کرد‪ :‬چندی پیش شهروندی اراکی با ارائه مرجوعه‬ ‫قضایی‪ ،‬درخواست رسیدگی به برداشتی غیرمجاز از‬ ‫اطالعات حساب بانکی اش را به این پلیس ارائه داد و‬ ‫بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در تحقیقات انجام شده از شاکی مشخص‬ ‫شد که این فرد در یک کانال تلگرامی برنامه ای‬ ‫را دانلود کرده و برای فعال سازی ان‪ ،‬از طریق این‬ ‫برنامه به یک درگاه اینترنتی هدایت شده و با وارد‬ ‫کردن اطالعات حساب بانکی اش در این درگاه‪،‬‬ ‫بعد از مدت زمانی متوجه برداشت غیرمجاز مبلغ‬ ‫‪ 8‬میلیون و ‪ 200‬هزار ریال از حسابش می شود‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی ادامه داد‪ :‬با اغاز تحقیقات‬ ‫تخصصی کارشناسان پلیس فتا در رسیدگی به‬ ‫این موضوع‪ ،‬اطالعاتی دیگر از سرقت های حساب‬ ‫بانکی اشخاصی دیگر از طریق این برنامه جعلی که‬ ‫با عنوان همدم یاب و موارد مشابه در شبکه های‬ ‫اجتماعی تبلیغ می شد‪ ،‬به دست امد‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در روند تحقیقات تکمیلی پلیس‪،‬‬ ‫عامل این برداشت های غیرمجاز در شهر اراک‬ ‫شناسایی و با هماهنگی انجام شده با مرجع قضائی‬ ‫این فرد که نوجوانی ‪ 16‬ساله بود‪ ،‬دستگیر شد‪.‬‬ ‫سرهنگ انقی با اشاره به اعتراف فرد دستگیر شده‬ ‫به جرایم سایبری خود بیان کرد‪ :‬با توجه به اسناد و‬ ‫مدارکی که در روند رسیدگی به این پرونده به دست‬ ‫امده بود‪ ،‬متهم به تبلیغ نرم افزار فیشینگ با عنوان‬ ‫همدم یاب و دیگر عناوین مشابه در شبکه های‬ ‫اجتماعی اعتراف و اذعان کرد که با این روش ‪400‬‬ ‫مورد اطالعات حساب بانکی را سرقت و از وجوه ان‬ ‫برای شارژ حساب خودش در یکی از شرکت های‬ ‫اینترنتیمسافرتیاستفادهکردهاست‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی‬ ‫با بیان اینکه امروزه بسیاری از برنامه های غیرمجاز‬ ‫که در فضای مجازی وجود دارند‪ ،‬در واقع طعمه ای‬ ‫از سوی کالهبرداران هستند‪ ،‬گفت‪ :‬کاربران مراقب‬ ‫باشند تا به هر برنامه ای که در فضای مجازی تبلیغ‬ ‫می شود اعتماد نکنند‪ ،‬زیرا افراد سودجو از طریق‬ ‫این نرم افزارها کاربران را به درگاه های جعلی کشانده‬ ‫و اقدام به کالهبرداری از انها می کنند‪.‬‬ ‫انقی در پایان گفت‪ :‬افراد از عضویت در کانال های‬ ‫تلگرامی تحت عناوین فروش شارژ ارزان قیمت‪،‬‬ ‫فروش اکانت بازی های رایانه ای‪ ،‬صیغه یابی‪ ،‬ماهواره‬ ‫جیبی و ‪ ...‬جدا خودداری کنند تا در دام افراد شیاد‬ ‫و کالهبردار قرار نگیرند و کاربران فضای مجازی‬ ‫در صورتی که با چنین مواردی برخورد کردند‬ ‫موضوع را سریعا از طریق سایت پلیس فتا به نشانی‬ ‫‪ www.cyberpolice.ir‬بخش تماس با ما با‬ ‫کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند‪.‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪74‬‬ ‫فرهنگ ‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 23‬اردیبهشت ماه ‪1399‬‬ ‫طبیعت بکر روستای زیبا و تاریخی هزاوه‬ ‫اخبار‬ ‫خانه های بوم گردی؛ ‪ ۱۸‬کیلومتر فاصله تا اراک‬ ‫• ایرج احمدی هزاوه‬ ‫روســتای زیبــا و تاریخــی هــزاوه در ‪ ۱۸‬کیلومتــری‬ ‫غــرب شــهر اراک قــرار دارد‪ ،‬البتــه بــه گفتــه‬ ‫ناصرالدیــن شــاه کــه در ســال ‪ ۱۳۰۹‬ســفری بــه‬ ‫روســتای هــزاوه داشــته اســت فاصلــه هــزاوه تــا‬ ‫ســلطان ابــاد (اراک) دو فرســخ و نیــم اســت کــه‬ ‫ایــن ابتــدای بــاغ هــای روســتای هــزاوه اســت کــه‬ ‫وجــه تســمیه ان اب هــای فــراوان ان اســت‪ ،‬هــزار‬ ‫ابــه‪.‬‬ ‫هــزاوه در درون دره ای بــا صفــا و پــر اب قــرار گرفته‬ ‫اســت کــه بــه محــض ورود بــه دره هــزاوه‪ ،‬طبیعــت‬ ‫و اب و هــوا بــه طــور کلــی تفــاوت پیــدا مــی کند و‬ ‫تلطیــف می شــود‪.‬‬ ‫ایــن روســتا از دیرزمــان از توابــع فراهــان بــوده امــا‬ ‫پــس از تقســیمات جدید کشــوری جزء شهرســتان‬ ‫اراک شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه ایــن دره مصفــا کــه وارد مــی شــوی از همــان‬ ‫ابتــدا منطقــه قلعــه و چشــمه اهــو بــه اســتقبال‬ ‫شــما مــی اینــد‪ ،‬باالتــر قنــات َچــم هســت کــه‬ ‫در کنــار ان باقیمانــده تپــه باســتانی هزوشــن کــه‬ ‫متعلــق بــه دوران ساســانیان اســت خودنمایــی می‬ ‫کنــد‪ ،‬همــان تپــه ای کــه روزگاری قلعــه ای بــوده و‬ ‫ابااقاخــان پســر هالکــو خــان در ســال ‪ ۶۶۳‬هجری‬ ‫قمــری در انجــا تاجگــذاری نمــوده اســت‪.‬‬ ‫در ادامــه بــاغ هــای دشــت یــوز در ســمت راســت‬ ‫جــاده قــرار دارنــد‪ ،‬میــدان امیــر کبیــر کــه بــه‬ ‫تندیــس ایــن مــرد بــزرگ مزیــن اســت راه را بــه‬ ‫دو قســمت تقســیم مــی کنــد‪ ،‬ســمت راســت مــی‬ ‫رویــم‪ ،‬کمــی جلوتــر قنــات ‪ ۵۰۰‬ســاله هزوشــن بــا‬ ‫اب دهــی بســیار عالــی اماده‬ ‫پذیرایی از گردشــگران است‪،‬‬ ‫محلــه سراســیاب و محلــه‬ ‫تــره زار در قســمت برافتــاب‬ ‫روســتا و در کوهپایــه کــوه‬ ‫هورزنــه قــرار دارنــد‪ ،‬درخــت‬ ‫ســرو ‪ ۳۰۰‬ســاله در کوچــه‬ ‫ســادات هــای محلــه تــره زار‬ ‫جــزء ‪ ۱۰‬درخــت ثبــت ملی‬ ‫شــده اســتان مرکزی اســت‪.‬‬ ‫باالتــر دره زیبــای چناربــان‬ ‫بــا درختــان گیــاس و‬ ‫گــردو قــرار دارد‪ ،‬چشــمه‬ ‫اب صنوبــر‪ ،‬قنــات اب اردک‬ ‫در همیــن دره قــرار دارد‪،‬‬ ‫خنــکای ایــن دره در روزهای‬ ‫گــرم تابســتان هــم زبانــزد اســت‪.‬‬ ‫امامــزاده ســلطان ســید احمــد نــوه حســن افطــس‬ ‫کــه نســبش بــه امــام زیــن العابدیــن علیــه الســام‬ ‫مــی رســد در محلــه بــاال و در ارتفــاع ‪ ۲۰۰۰‬متــری‬ ‫قــرار دارد‪.‬‬ ‫ســلطان ســید احمــد جــد پــدری میــرزا حســین‬ ‫وفــا وزیــر صــادق خــان و لطفعلــی خــان زنــد‬ ‫اســت‪ ،‬از ایــن خانــدان میرزاعیســی قائــم مقــام که‬ ‫در ســال ‪ ۱۲۶۷‬هجــری قمــری در هــزاوه بــه دنیــا‬ ‫امــد وزیــر فتحعلــی شــاه قاجــار شــد و نیــز میــرزا‬ ‫ابوالقاســم قائــم مقــام کــه او نیــز در ســال ‪ ۱۱۹۳‬در‬ ‫هــزاوه دیــده بــه جهــان گشــود‪ ،‬بــه وزارت محمــد‬ ‫شــاه قاجــار رســید‪.‬‬ ‫امامــزاده ســلطان ســید احمــد جــد ســی و ســوم‬ ‫مقــام معظــم رهبــری هــم هســتند کــه معظــم له‬ ‫در ســال هــای ‪ ۱۳۷۹‬و ‪ ۱۳۸۲‬دو بــار بــه هــزاوه‬ ‫ســفر نمــوده و در ایــن مــکان حضــور یافتنــد‪.‬‬ ‫امامــزاده دارای محوطــه ای نســبتا خــوب بــرای‬ ‫اتــراق زائــران اســت‪ .‬بــاالی امامــزاده قلــه ‪۲۷۳۵‬‬ ‫متــری کالغ ســیاه قــرار دارد‪.‬‬ ‫ســفر خــود را از امامــزاده بــه طــرف محلــه کوهبــر‬ ‫ادامــه مــی دهیــم بــا فاصلــه حــدود ‪ ۷۰۰‬متــر از‬ ‫امامــزاده و بــا یــک مســیر اتومبیــل رو شــیب دار به‬ ‫محلــه کوهبــر مــی رســیم‪.‬‬ ‫مدیرکلتامیناجتماعیاستانمرکزی‪:‬‬ ‫صدور گواهی کسر اقساط مستمری بگیران به صورت‬ ‫غیرحضوری‬ ‫مدی ــرکل تامی ــن اجتماع ــی اس ــتان مرک ــزی گف ــت‪:‬‬ ‫در راس ــتای اج ــرای دول ــت الکترونی ــک و ب ــه منظ ــور‬ ‫ح ــذف س ــفرهای درون ش ــهری‪ ،‬صرف ــه جوی ــی در‬ ‫مصــرف کاغــذ و حــذف اســتعالم بانــک و همچنیــن‬ ‫درخواســـتهای بازنشســـتگان و مســـتمری بگیـــران‪،‬‬ ‫ص ــدور گواه ــی کس ــر اقس ــاط مع ــوق از نیم ــه دوم‬ ‫اســـفند مـــاه بصـــورت غیرحضـــوری انجـــام مـــی‬ ‫شــود‪ .‬محمدرضــا بیدهنــدی از صــدور گواهــی کســر‬ ‫اقســاط مســتمری بگیــران بــه صــورت غیرحضــوری‬ ‫خب ــر داد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬در راس ــتای اج ــرای دول ــت الکترونی ــک و‬ ‫ب ــه منظ ــور ح ــذف س ــفرهای درون ش ــهری‪ ،‬صرف ــه‬ ‫جوی ــی در مص ــرف کاغ ــذ و ح ــذف اس ــتعالم بان ــک‬ ‫و همچنیـــن درخواســـتهای مکـــرر بازنشســـتگان و‬ ‫مس ــتمری بگی ــران س ــازمان‪ ،‬از تاری ــخ ‪ 15‬اس ــفندماه‬ ‫‪ 98‬ب ــه ص ــورت سیس ــتمی انج ــام م ــی پذی ــرد‪.‬‬ ‫بیدهن ــدی گف ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه طراح ــی سیس ــتم‬ ‫مکانیـــزه‪ ،‬صـــدور گواهـــی کســـر اقســـاط معـــوق‬ ‫جهـــت مســـتمری بگیـــران بـــه صـــورت غیـــر‬ ‫حضـــوری و از طریـــق ســـامانه ســـازمان تامیـــن‬ ‫اجتماعــی بــه ادرس ‪ Eservices.tamin.ir‬منــوی‬ ‫مس ــتمری بگی ــران‪ ،‬قس ــمت ص ــدور گواه ــی ام ــکان‬ ‫پذی ــر ب ــوده و از تاری ــخ ف ــوق ام ــکان ص ــدور گواه ــی‬ ‫کس ــر اقس ــاط مع ــوق در ش ــعبه میس ــر نم ــی باش ــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬صرفـــاً امـــکان صـــدور گواهـــی کســـر‬ ‫اقســاط معــوق جهــت اخــذ تســهیالت از بانــک هــا‪،‬‬ ‫موسســات مالــی و اعتبــاری و صنــدوق هــای قــرض‬ ‫الحســـنه دارای مجـــوز فعالیـــت از بانـــک مرکـــزی‬ ‫جمهـــوری اســـامی ایـــران‪ ،‬میســـر مـــی باشـــد‪.‬‬ ‫بیدهنـــدی اشـــاره کـــرد‪ :‬گواهـــی کســـر اقســـاط‬ ‫معــوق بنــا بــه درخواســت مســتمری بگیــر‪ ،‬بــه نــام‬ ‫خ ــود ب ــه عن ــوان وام گیرن ــده و ی ــا ضمان ــت اف ــراد‬ ‫غیـــر (اعـــم از درجـــه یـــک و غیـــر) خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫مدیــر کل تامیــن اجتماعــی اســتان مرکــزی خاطــر‬ ‫نش ــان ک ــرد‪ :‬ص ــدور گواه ــی تعه ــد کس ــر اقس ــاط‬ ‫معـــوق جهـــت بازنشســـتگان تحـــت پوشـــش تـــا‬ ‫ســقف ‪ % 60‬مبلــغ مســتمری پیــش بینــی گردیــده‬ ‫و ام ــکان ص ــدور گواه ــی بی ــش از مبل ــغ ی ــاد ش ــده‬ ‫میســـر نمـــی باشـــد‪ .‬بدیهـــی اســـت در صـــورت‬ ‫صدورگواهـــی هـــای متعـــدد‪ ،‬مبلـــغ گواهـــی هـــای‬ ‫صـــادره همـــواره کمتـــر یـــا مســـاوی ‪ %60‬مبلـــغ‬ ‫مس ــتمری دریافت ــی (ب ــدون لح ــاظ پرداخ ــت ه ــای‬ ‫معوق ــه) خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫افتتاح ‪۳‬پروژه بزرگ توزیع برق‬ ‫بــاغ هــای مصفــای‬ ‫اطــراف ایــن محله بســیار‬ ‫چشــم نــواز اســت‪ .‬پاییــن‬ ‫تــر از ایــن محلــه‪ ،‬محلــه‬ ‫میانــده قــرار دارد‪ ،‬همــان‬ ‫محلــی کــه فرزنــدان‬ ‫قائــم مقــام در منطقــه‬ ‫معــروف بــه " پــا بــرج "‬ ‫ان چندیــن ســال ســاکن‬ ‫بــوده انــد‪ ،‬ویــراب قدیمی‬ ‫رســول بیــگ در همیــن‬ ‫محلــه قــرار دارد‪.‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۰۰‬متــر پاییــن‬ ‫تــر از ایــن ویــراب‪ ،‬خانــه‬ ‫میرزاتقــی خــان امیــر‬ ‫کبیــر قــرار دارد‪ ،‬خانــه ای‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۲۲۲‬هجــری قمــری محمدتقــی در‬ ‫انجــا بــه دنیــا امــد و تــا ‪ ۷‬ســالگی در انجــا زندگی‬ ‫کــرد ‪.‬‬ ‫اینجــا محلــه پاییــن روســتای هــزاوه اســت کــه‬ ‫ناصرالدیــن شــاه در ســفرنامه عــراق عجــم از ان بــه‬ ‫عنــوان محلــه میرزاتقی خانــی نام می برد‪ ،‬مســجد‬ ‫قدیمــی محلــه پاییــن کــه متعلــق بــه دوره قاجــار‬ ‫اســت و نیــز حمــام خزینــه ای محلــه پایین کــه در‬ ‫ســال ‪ ۱۲۲۰‬هجــری قمری ســاخته شــده اســت از‬ ‫مــکان هــای دیدنــی هــزاوه اســت‪.‬‬ ‫ایــن محلــه در ســال هــای دهــه چهــل هجــری‬ ‫شمســی چنــد شــبی میزبــان اقــای هاشــمی‬ ‫رئیس امور بهره برداری از سد الغدیر ساوه‪:‬‬ ‫سد الغدیر ساوه سر ریز شد‬ ‫رئیــس امــور بهــره بــرداری از ســد الغدیــر ســاوه در‬ ‫اســتان مرکــزی از ســرریز شــدن ایــن ســد خبــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکــز اراک؛‬ ‫شــاهرخ گفــت‪ :‬پیامــد بارندگــی و نــزوالت جــوی‬ ‫مناســب در انتهــای ســال ‪ ۱۳۹۸‬و تــداوم ان در ‪2‬‬ ‫مــاه اخیــر در ســطح حوضــه ابریــز ســد ســاوه بــا‬ ‫مســاحت بیــش از ‪ ۱۷‬هــزار کیلومتــر مربــع کــه‬ ‫عمومــا شــدت و پراکنــش و توزیــع زمانی مناســبی‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬منجــر بــه افزایــش ورودی اب بــه‬ ‫مخــزن ســد الغدیــر ســاوه بــه دلیــل قــرار گرفتــن‬ ‫در اخریــن نقطــه حوضــه ابریز شــد و تکمیــل تراز‬ ‫نهایــی اب ذخیــره شــده در دریاچــه ایــن ســد را به‬ ‫همــراه داشــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه پیــش بینــی هــای‬ ‫هواشناســی و در نظــر گرفتــن حجــم باقــی مانــده‬ ‫در مخــزن ســد بــه نحــوی عمــل شــد کــه ضمــن‬ ‫امادگــی بــرای کنتــرل ســیالب هــای احتمالــی‬ ‫بتــوان تــراز نهایــی ســد را نیــز مدیریــت کــرد‪ .‬لــذا‬ ‫بــا بازگشــایی دریچــه هــای تحتانــی و در نتیجــه‬ ‫کاهــش تــراز اب در مخــزن ســد در زمــان هــای‬ ‫مناســب حجــم مخــزن هــم مدیریــت شــد‪.‬‬ ‫رئیــس امــور بهــره بــرداری از ســد الغدیــر ســاوه‬ ‫گفــت‪ :‬بــا تکمیــل تــراز ابــی ســد الغدیــر در روز‬ ‫دوشــنبه ‪ ۲۱‬اردیبهشــت مــاه ضمــن توجــه بــه‬ ‫احتمــال بارندگــی هــای پیــش رو و در نظر گرفتن‬ ‫سـه پروژه بزرگ توزیع برق اسـتان مرکزی همزمان‬ ‫باسـومین هفته از پویش هرهفته_الف_ب_ایران در‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬بـا حضور"دکتـر اردکانیان " وزیـر نیرو با‬ ‫اعتبـاری بالغ بر یک هـزار و ‪ 10‬میلیارد ریال کلنگ‬ ‫زنـی و به بهره برداری رسـید‪.‬‬ ‫پروژه هـای قابـل افتتـاح توزیع برق اسـتان مرکزی‬ ‫شـامل نیـروگاه بـرق ابی ‪ ۴.۸‬مگاواتی فشـار شـکن‬ ‫شـماره ‪۳‬در محالت بـا اعتباری بالـغ بر‪۵۷۰‬میلیارد‬ ‫ریـال و نیـروگاه بـرق ابـی ‪ ۳‬مگاواتی فشـار شـکن‬ ‫شـماره ‪۴‬در محالت باهزینه ‪۳۶۰‬میلیارد ریال اسـت‬ ‫کـه ‪ ۱۶‬اردیبهشـت ماه جاری با حضـور وزیر نیرو در‬ ‫اسـتان مرکزی به بهـره برداری رسـید‪.‬‬ ‫نیـروگاه هـای بـرق ابـی ‪۳‬و‪ ۴.۸‬مگاواتی محلات با‬ ‫تولید مجموع بیش از ‪۶۰‬هزار مگاوات سـاعت انرژی‬ ‫میــزان ورودی محاســبه شــده بــه مخــزن ســد؛‬ ‫نهایتــا بــا کنتــرل دبــی خروجی اجــازه تخلیــه اب‬ ‫از محــل ســرریز داده شــد و ســرریز اب از باالتریــن‬ ‫تــراز ســد اغــاز شــد‪.‬‬ ‫شــاهرخ بــا اشــاره بــه اینکــه در حال حاضــر مخزن‬ ‫ســد دارای ‪ ۲۷۷‬میلیــون متــر مکعــب اب اســت‪،‬‬ ‫افــزود ‪ :‬ورودی ثبــت شــده در روز ‪ ۱۴‬متــر مکعــب‬ ‫بــر ثانیــه اعالم شــده اســت که رونــد رو بــه کاهش‬ ‫را نشــان مــی دهــد‪ .‬خروجــی اب از دریچــه ابگیــر‬ ‫ســد نیــز بــه میــزان چهــار متــر مکعــب بــر ثانیه و‬ ‫جهت مصارف کشــاورزی دشــت ســاوه و اب شــرب‬ ‫شــهر ســاوه اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر بخــش عمــده اب‬ ‫خروجی از ســد جهــت تغذیه منابــع اب زیرزمینی‬ ‫دشــت ســاوه کــه بــا افــت شــدید در ســطح اب‬ ‫زیرزمینــی مواجــه اســت و رعایــت الزامات زیســت‬ ‫محیطــی رودخانــه بــه مصــرف مــی رســد کــه‬ ‫خوشــبختانه کشــاورزان روســتاهای پاییــن دســت‬ ‫ســدالغدیر نیــز از طریــق انهار ســنتی خــود‪ ،‬از این‬ ‫اب بــرای تکمیــل تامیــن اب کشــت پاییــزه خــود‬ ‫بهــره مــی برنــد‪.‬‬ ‫رئیــس امــور بهــره بــرداری از ســد الغدیــر ســاوه‬ ‫گفــت‪ :‬در ســال ابــی پیــش رو جهــت تامیــن اب‬ ‫کشــاورزی ‪ ۹۸‬میلیــون متــر مکعــب و بــرای اب‬ ‫شــرب شــهر ســاوه تــا ســقف ‪ ۳۰‬میلیــون متــر‬ ‫مکعــب پیش بینی شــده اســت که بــا ایــن اوصاف‬ ‫مجموعــه مدیریت ســد ســاوه بســیار امیدوار اســت‬ ‫کــه بتوانــد هماننــد پارســال و بــا توجــه بــه شــعار‬ ‫ســال در حــوزه تقویــت جهــش تولیــد و کمــک به‬ ‫کشــاورزان دشــت ســاوه نقــش افرینــی کنــد‪.‬‬ ‫شــاهرخ بــا تاکیــد بــر اینکــه ســد الغدیــر در‬ ‫پایدارتریــن شــرایط خــود قــرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬بازرســی‬ ‫هــای مســتمر بیانگــر ان اســت کــه هیچگونــه‬ ‫انحرافــی از شــرایط نرمــال وجــود نــدارد و ایــن‬ ‫اطمینــان بــه مــردم داده مــی شــود کــه ســد تمام‬ ‫بتنــی الغدیــر ســاوه در مناســب تریــن شــرایط‬ ‫پایــداری قــرار دارد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت ســد الغدیــر ســاوه بــا ‪ ۲۶۵‬متــر‬ ‫طــول تــاج و حجــم ‪ ۲۷۷‬میلیــون مترمکعــب اب‬ ‫از نــوع دو قوســی بتونــی اســت کــه در ســال ‪۷۲‬‬ ‫بــا هــدف تامیــن بــرق و اب کشــاورزی ‪ ۲۳‬هــزار‬ ‫هکتــار از اراضــی ایــن شهرســتان احــداث شــد‪.‬‬ ‫ماجرای چادر زدن خانواده شهید در مقابل بنیاد شهید‬ ‫استان مرکزی چه بود؟‬ ‫استان مرکزی‬ ‫تحویلـی بـا بـه همـت بخـش خصوصی به شـبکه‬ ‫توزیـع بـرق اسـتان مرکزی متصل شـد‪.‬‬ ‫تولیـد انـرژی های پـاک به ویـژه در پیک تابسـتان‬ ‫سـال جـاری بـدون نیـاز بـه اسـتفاده از سـوخت و‬ ‫جلوگیـری از انتشـار گازهـای گلخانـه ای بـه میزان‬ ‫‪۳۲۰۰۰‬تن در سـال‪ ،‬تامین انرژی ‪۳۰‬هزار مشـترک‬ ‫خانگی در سـال‪ ،‬صرفه جویی در مصرف ‪۲۵‬میلیون‬ ‫لیتر سـوخت و اصالح ولتاژ از مزیت و اهداف احداث‬ ‫این پـروژه بوده اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن بـا حضـور وزیـر نیـرو عملیـات اجرایی‬ ‫احداث شـبکه فشارمتوسـط هوایی دو مداره منطقه‬ ‫گـزل دره بـه طـول ‪۳۸‬کیلومتر در شهرسـتان غرق‬ ‫ابـاد با اعتبـار ‪ ۸۰‬میلیارد ریال با اهـدف اصالح ولتاژ‬ ‫و بهبـود کیفیت انـرژی تحویلی اغاز شـد‪.‬‬ ‫رفســنجانی بــوده کــه بــه تبعیــد در اراک بــه‬ ‫ســر مــی بــرده اســت‪ .‬در ســال ‪ ۱۲۳۵‬مرحــوم‬ ‫ابراهیــم دهــگان و در ســال ‪ ۱۳۵۱‬مرحــوم حجــت‬ ‫االســام علــی دوانــی از ایــن محلــه بازدید کــرده و‬ ‫گزارشــاتی تهیــه نمــوده انــد‪.‬‬ ‫خانــه هــای بــوم گــردی در روســتای هــزاوه در‬ ‫حــال شــکل گیــری اســت و هــم اکنــون دو بــاب‬ ‫از ایــن خانــه هــا مجــوز گرفتــه و امــاده پذیرایــی از‬ ‫گردشــگران هســتند‪.‬‬ ‫یکــی از مراســم دیدنــی روســتای هــزاوه " ائیــن‬ ‫علــم گردانــی " در دهــه اول محــرم اســت کــه‬ ‫قدمتــی ‪ ۳۰۰‬ســاله دارد و ثبــت ملــی هــم شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫جشــنواره انگــور کــه هــر ســاله درمــاه مهــر برگــزار‬ ‫مــی شــود نیــز مشــتاقان خــود را دارد‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬حــدود ‪ ۴۰‬هــزار نفــر از ایــن جشــنواره‬ ‫بازدیــد کــرده انــد‪ ،‬بــه ویــژه انکه ایــن زمان موســم‬ ‫شــیره پــزی هــم هســت کــه کامــا بــه صــورت‬ ‫ســنتی و در اکثــر منــازل برپاســت‪.‬‬ ‫در هــزاوه حــدود ‪ ۴۵۰۰‬تــن انگــور تولیــد مــی‬ ‫شــود‪ ۱۷ ،‬نــوع انگــور در هــزاوه تولیــد مــی گــردد‬ ‫کــه برخــی از انهــا ارقــام تــازه خــوری هســتند و‬ ‫برخــی دیگــر بــه فــراورده هــای انگــور تبدیــل مــی‬ ‫گردنــد‪ .‬صــادرات هــزاوه را انگــور‪ ،‬گیــاس‪ ،‬گــردو‪،‬‬ ‫بــادام‪ ،‬زردالو و ســیب تشــکیل مــی دهند‪ .‬فــراورده‬ ‫هایــی همچون شــیره‪ ،‬کشــمش‪ ،‬ترخینه‪ ،‬باســلوق‪،‬‬ ‫رب انگــور‪ ،‬ســرکه‪ ،‬ابغــوره نیــز از صــادرات خــاص‬ ‫روســتای هــزاوه هســتند‪.‬‬ ‫تصویـــری در فضـــای مجـــازی منتشـــر شـــد‬ ‫ک ــه نش ــان م ــی داد ی ــک خان ــواده در مقاب ــل‬ ‫اداره کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان‬ ‫مرکـــزی در اراک چـــادر زده اســـت‪ .‬ماجـــرا را‬ ‫از مدیـــرکل بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگـــران‬ ‫اس ــتان مرک ــزی جوی ــا ش ــدیم‪.‬‬ ‫مرتض ــی انص ــاری ف ــر ب ــه ایس ــنا گف ــت‪ :‬ای ــن‬ ‫خانـــواده شـــهید کـــه متشـــکل از همســـر و‬ ‫فرزن ــد ش ــهید اس ــت از روس ــتا ب ــه ش ــهر نق ــل‬ ‫مــکان کردنــد و در حــال حاضــر فرزنــد شــهید‬ ‫ب ــه کم ــک بنی ــاد ش ــهید در یک ــی از ش ــرکت‬ ‫ه ــای صنعت ــی اراک مش ــغول ب ــه کار اس ــت و‬ ‫ب ــه لح ــاظ اقتص ــادی وضعی ــت مناس ــبی دارد‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن مـــادر و فرزنـــد در‬ ‫حـــال حاضـــر در یـــک مســـکن اســـتیجاری‬ ‫زندگـــی مـــی کننـــد و صاحبخانـــه خواســـتار‬ ‫تخلیـــه شـــده اســـت‪ ،‬افـــزود‪ :‬بنیـــاد شـــهید‬ ‫پـــروژه ‪ ۲۶۴‬واحـــدی ویـــژه خانـــواده شـــهدا را‬ ‫در قالـــب چهـــار بلـــوک در شـــهرک قائـــم در‬ ‫دس ــت اح ــداث دارد ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط‬ ‫موجـــود هنـــوز بـــه صـــورت کامـــل امـــاده‬ ‫نش ــده اس ــت‪ .‬ت ــاش م ــی کنی ــم ای ــن پ ــروژه‬ ‫در ‪ ۶‬ماهـــه نخســـت ســـال جـــاری بـــه بهـــره‬ ‫بـــرداری برســـد‪.‬‬ ‫وی بـــا تاکیـــد براینکـــه اصـــا وظیفـــه بنیـــاد‬ ‫ش ــهید مس ــکن س ــاختن نیس ــت‪ ،‬ام ــا ب ــا ای ــن‬ ‫وجـــود مشـــغول ســـاخت ایـــن پـــروژه بـــزرگ‬ ‫شـــده اســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬بـــه هـــر حـــال ایـــن‬ ‫خانـــواده کمـــک الزم را دریافـــت مـــی کننـــد‬ ‫ت ــا بتوانن ــد ت ــا موع ــد به ــره ب ــرداری از پ ــروژه‬ ‫‪ ۲۶۴‬واح ــدی در منزل ــی مناس ــب اس ــکان داده‬ ‫ش ــوند‪.‬‬ ‫انص ــاری ف ــر در خص ــوص پ ــروژه ‪ ۲۶۴‬واح ــدی‬ ‫ی ــاد ش ــده بی ــان ک ــرد‪ :‬در دول ــت ده ــم ای ــن‬ ‫پــروژه بــر مبنــای پــروژه مســکن مهــر تعریــف‬ ‫شــد تــا اداره کل مســکن و شهرســازی نســبت‬ ‫ب ــه س ــاخت ان اق ــدام کن ــد‪ ،‬در دول ــت یازده ــم‬ ‫ش ــیوه نام ــه ه ــا تغیی ــر ک ــرد و عم ــا پ ــروژه‬ ‫بـــه دوش بنیـــاد شـــهید افتـــاد و بـــا دســـت‬ ‫خالـــی کار را اغـــاز کردیـــم و تـــاش مـــی‬ ‫کنی ــم ان ــرا در ‪ ۶‬ماه ــه نخس ــت س ــال تحوی ــل‬ ‫خان ــواده ش ــهدا بدهی ــم‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬در حـــال حاضـــر بنیـــاد شـــهید‬ ‫بـــرای خانـــواده شـــهدا بـــه تعـــداد اعضـــای‬ ‫خانواده(همســر و فرزنــدان شــهدا) ‪ ۱۰۰‬میلیــون‬ ‫تومــان وام قــرض الحســنه پرداخــت مــی کننــد‬ ‫کـــه مـــی تواننـــد از ایـــن امـــکان بهـــره منـــد‬ ‫شـــوند‪.‬‬ ‫مدیـــرکل بنیـــاد شـــهید و امـــور ایثارگـــران‬ ‫اس ــتان مرک ــزی ب ــا اش ــاره ب ــه م ــاده ‪ ۴۴‬برنام ــه‬ ‫پنج ــم توس ــعه‪ ،‬گف ــت‪ :‬براس ــاس ای ــن م ــاده راه‬ ‫و شهرس ــازی بای ــد ب ــه خان ــواده ش ــهدا زمی ــن‬ ‫واگـــذار کنـــد و در صـــورت نبـــود زمیـــن ‪۱۰‬‬ ‫میلیـــون تومـــان وام بالعـــوض پرداخـــت مـــی‬ ‫ش ــود‪ .‬در ای ــن راس ــتا بی ــش از ی ــک میلی ــارد‬ ‫توم ــان تس ــهیالت در اختی ــار اس ــت ک ــه ب ــه‬ ‫ص ــورت مرحل ــه ای تخصی ــص م ــی یاب ــد و در‬ ‫ح ــال حاض ــر نی ــز ب ــرای ‪ ۲۵‬نف ــر اعط ــای ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیـــون تومـــان وام در دســـت اقـــدام اســـت‪.‬‬ ‫انصــاری فــر بــا تاکیــد بــر اینکــه تمــام تــاش‬ ‫خ ــود را ب ــرای رف ــع مش ــکالت خان ــواده ش ــهدا‬ ‫بـــه کار گرفتـــه ایـــم‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪ :‬تصاویـــر‬ ‫چـــادر زدن ایـــن خانـــواده در مقابـــل بنیـــاد‬ ‫ش ــهید‪ ،‬توس ــط ف ــردی ک ــه خ ــود را کارمن ــد‬ ‫دیــوان محاســبات تهــران معرفــی کــرده گرفتــه‬ ‫و منتشــر شــده کــه زیــر ســوال رفتــن اقدامــات‬ ‫بنیــاد شــهید را در پــی داشــته و بــا توجــه بــه‬ ‫اینکـــه ســـمت عنـــوان شـــده از ســـوی ایـــن‬ ‫ف ــرد م ــورد تایی ــد دی ــوان محاس ــبات نیس ــت‬ ‫در صـــدد شناســـایی ایـــن فـــرد و شـــکایت از‬ ‫وی بابـــت تهمـــت بـــه بنیـــاد شـــهید اســـتان‬ ‫مرک ــزی هس ــتیم‪.‬‬ ‫فراهان سرزمین ارزش ها‬ ‫• علی محمودی مجد« فراهانی»‬ ‫فـراهـانجـاینیـکانگـزیناست‬ ‫مهین دامـان بخـرد افـرین است‬ ‫در ان فــرمـانـروا بُـد خسـروانـی‬ ‫که دراشراق وحکمت بی قرین است‬ ‫همــه دیـن بــاور و دانشــور و راد‬ ‫چنان که کیقباد وکی پشین است‬ ‫بسی خـودپهـلوان پرورد و بس ُگر د‬ ‫که دشمن کوب میدانهای کین است‬ ‫هـران منصب کـه دارد ارج و عـ ّزت‬ ‫فراهـانی دران منصب َمکین است‬ ‫بـه هـر جا تکیه زد بر میز و منصب‬ ‫جدالش با فسـاد و مفسدین است‬ ‫مرادش چون بود «میرزا تقی خان»‬ ‫مرید و پیروی فرخنده دیـن است‬ ‫زمنشــاتچــونقـائـممقـامـش‬ ‫ّ‬ ‫که نثری نغز ونـاز و دلنشین است‬ ‫گلستــان ادب را رنـگ و بـو چـون‬ ‫تــری های بهار و فـرودیـن است‬ ‫زفـــرزنـدشردیـف هفـتمـایـه‬ ‫بـه موسیقی ِمـا ُ رکن َرکین است‬ ‫زنانش در هنـر رخشنـده چون خور‬ ‫بـه گلــزار هنـر مـاء َمعیـن است‬ ‫غـد و ُ ّ‬ ‫رک و رو راست‬ ‫هرانکس بود ُ ّ‬ ‫فـراهـان زاده ای اینـده بیـن است‬ ‫بـرون از سیصـدوشصتش بــود ده‬ ‫گواهش*ثبت وبخش فرمهین است‬ ‫خمیــنوقــمهمــاننــدهمـدان‬ ‫بدورش حلقه ی نقش نگین است‬ ‫فــراهــان پـرورشــگاه ادیـبـان‬ ‫بَـری ازهـرچـه ُظ ّلم لعیـن است‬ ‫فــراهــانــیریــاورزینــدانــد‬ ‫نه بر دروند و اذنـابش ُمعین است‬ ‫نــدارد روبهـی در مـردمـش راه‬ ‫فـره شیـر عـریـن است‬ ‫در انهـا ّ‬ ‫نمــادرویــشانـدیشــهینیـک‬ ‫همــاننـد شهیـد بـاغ فین است‬ ‫معلّـم هـر کـه را میـر کبیـر اسـت‬ ‫وطـن را رهبــر راه نـویـن است‬ ‫بــهورجـاونـدی فـرهنـگایــران‬ ‫چـو او گنجور هشیار و امین است‬ ‫وفـن وصنعت هـرکه کوشد‬ ‫به علـم ّ‬ ‫امیـردیگــرایــرانزمیـناست‬ ‫هـر ان کـس راه گـم راهـی سپارد‬ ‫نجابت دروجودش کی عجین است‬ ‫کسی که کذب خود بر دیگری بست‬ ‫ن َسب او را فـروتر از هجیـن است‬ ‫به هـر دینـی که پای خُ ـدعه بنهـاد‬ ‫چو زهـر‪،‬الوده سازَ انگبین است‬ ‫ژنـش را گــر کنــی تــو ازمـایش‬ ‫بنجل تر ازاجناس چین است‬ ‫یقین ُ‬ ‫هرانکس«تشنه»شدبرجامحکمت‬ ‫فـراهــانــینهــادنـازنیـناسـت‬ ‫*ثبت‪ :‬منظورثبت احوال و اسناد سجلی تا سال‬ ‫‪ 1304‬خورشیدی است که اسامی بسیاری از‬ ‫روستاهای فراهان را تا مرز خمین تابع بخش فرمهین‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫هشدار دادستان اراک‬ ‫رودخانه مرکزی شهر اراک‬ ‫وضعیت مطلوبی ندارد‬ ‫دادســتان اراک نســبت بــه وضعیــت رودخانــه‬ ‫مرکــزی شهرهشــدار داد و گفــت‪ :‬اکنــون دیــواره‬ ‫رودخانــه بــا مشــکالت ان در وضعیــت مطلوبــی‬ ‫قــرار نــدارد‪ .‬به گــزارش تســنیم‪ ،‬عبــاس قاســمی‬ ‫در نخســتین جلســه شــورای پیشــگیری از‬ ‫وقــوع جــرم و اســیب اســتان مرکــزی بــا اشــاره‬ ‫بــه همــکاری دســتگاه های اســتان در زمینــه‬ ‫مدیریــت بارش هــای سیل اســا در ســال‬ ‫گذشــته اظهــار داشــت‪ :‬بــا توجــه بــه بارش هــای‬ ‫سیل اســا ســال گذشــته بــا مدیریــت مســئوالن‬ ‫در حــوزه فرمانداری هــا‪ ،‬اســتانداری‪ ،‬دســتگاه‬ ‫قضایــی و ســایر دســتگاه های مربوطــه تــاش‬ ‫کردیــم تــا کمترین اســیب و خســارات به اســتان‬ ‫وارد شــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬بایــد اقدامــات پیشــگیرانه‬ ‫بــه صــورت جــدی انجــام شــوند بــه طــوری‬ ‫کــه هنــوز رودخانــه مرکــزی شــهر در وضعیــت‬ ‫مناســبی قــرار نــدارد علی رغــم اینکه مکاتبــات و‬ ‫دســتوراتی صادر شــد امــا اکنــون دیــواره رودخانه‬ ‫بــا مشــکالت ان در وضعیــت مطلوبــی قرار نــدارد‪.‬‬ ‫دادســتان اراک ادامــه داد‪ :‬شــهرداری اعــام‬ ‫می کنــد کــه ایــن کار وظیفــه اداره کل‬ ‫اب منطقــه ای اســت و ایــن اداره کل هــم‬ ‫محدودیت هــا و مشــکالتی دارد بــه همین ســبب‬ ‫بــا جلســات متعدد مشــکالت بررســی می شــود و‬ ‫هرلحظــه بــا وقوع ســیالب ممکن اســت شــرایط‬ ‫بدتــری نســبت بــه ســال گذشــته ایجــاد شــود به‬ ‫همیــن ســبب بایــد بــه امــر توجــه کــرد‪.‬‬ ‫قاســمی تصریــح کــرد‪ :‬اقدامــات بایــد در ابتــدا‬ ‫اولویت بنــدی شــوند و مناطقــی کــه در مســیر و‬ ‫اســیب زا هســتند (پل هــا‪ ،‬رودخانه هــا و غیــره)‬ ‫بایــد شناســایی شــوند ســپس اقدامــات بــه‬ ‫صــورت جدی انجــام شــوند زیــرا در غیراینصورت‬ ‫مشــکالت بســیاری ایجــاد می شــود‪ .‬وی بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬اب منطقــه ای بــه عنــوان متولــی اصلــی‬ ‫حریــم و بســتر بایــد مدعــی و در واقــع مطالبه گــر‬ ‫باشــند‪ ،‬دســتگاه قضایی هــم در حوزه پیشــگیری‬ ‫و حــوزه دادســرا و دادســتانی امادگــی دارد کــه در‬ ‫زمینــه بــر طــرف شــدن مشــکالت حریم و بســتر‬ ‫رودخانه هــا و جاده هــا همــکاری کنــد تــا اســیب‬ ‫کمتــری بــه شــهر و مــردم وارد شــود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫خسارت میلیاردی کرونا‬ ‫به مرغداران‬ ‫صنعــت طیــور اســتان مرکــزی ‪ ۲۹ ،‬میلیــارد تومــان با‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا خســارت دید‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما مرکــز اراک؛ رئیس‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مرکــزی گفــت‪ :‬در‬ ‫حــوزه طیــور ‪ ۲۹۳‬واحــد با ظرفیــت یک میلیــون و ‪۹۰‬‬ ‫هــزار قطعــه بررســی شــد کــه براســاس ان ‪ ۲۹‬میلیارد‬ ‫تومــان بــه صــورت مســتقیم خســارت بــه ایــن بخــش‬ ‫وارد شــده اســت‪.‬‬ ‫انجفــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســه ماهــه پایانی ســال‬ ‫‪ ۹۸‬در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال ‪ ۹۷‬بیــن ‪۱.۵‬‬ ‫تــا دو میلیــون قطعــه مــرغ بیشــتر تولیــد شــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫فراینــد خریــد تضمینی مرغ کمــک مناســبی را در این‬ ‫زمینــه کــرده اســت و بــا ایــن اقــدام در حــال حاضــر‬ ‫حجــم خوبــی از مــرغ در ســردخانه ها دپــو شــده اســت‪،‬‬ ‫امــا همچنــان مرغــداران همــراه بــا ضــرر فعالیــت مــی‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه برخــی پیشــنهادات مبنــی بــر حــذف‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانــی در بخــش کشــاورزی بیان کــرد‪ :‬اعالم‬ ‫شــد کــه اگــر ارز تخصیــص نیابــد ‪ ،‬جهــش قیمتــی‬ ‫باالیــی در صنعــت مــرغ و طیــور خواهیــم داشــت‪ ،‬ولی‬ ‫اگــر مــرغ بــه قیمــت ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۵‬هــزار تومــان عرضــه‬ ‫شــود تمــام عواقــب شــرایط کنونــی در ان لحــاظ مــی‬ ‫شــود و مرغــدار هــم راضــی خواهــد بــود ‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مرکــزی‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬در ‪ ۲۰‬روز اخیــر در موضــوع نهــاده بــا‬ ‫مشــکالت زیــادی مواجــه بودیــم و چالش هــای حمــل‬ ‫و نقــل وجــود داشــت‪ ،‬بــا ایــن وجــود اخیــرا ‪ ۱۵۰۰‬تــن‬ ‫ســویا و ‪ ۲۳۰۰‬تــن ذرت تهیــه شــد کــه بایــد از بنــادر‬ ‫حمــل شــود و قطعــا تامیــن نهــاده هــای دام ارامــش‬ ‫مرغــدار را بــه همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫به پیروی از مرام بخشندگی‬ ‫کریم اهل بیت (ع) محقق شد؛‬ ‫کمک های مردمی کارکنان منطقه‬ ‫استان مرکزی به مستمندان‪ ،‬در‬ ‫روزهای سخت کرونایی‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش منطقــه اســتان مرکــزی از‬ ‫توزیــع ‪ ۳۰۰‬ســبد غذایــی در بیــن نیازمنــدان اســتان‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫ســعید جمشــیدی مدیــر مطقــه گفــت‪ :‬در ایــام شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا و اغــاز مــاه مبــارک رمضــان طــی چنــد‬ ‫مرحلــه کارکنــان و خیریــن منطقه بــا همــکاری پایگاه‬ ‫بســیج شــهید اهنگرانــی‪ ۳۰۰ ،‬بســته مــواد غذایــی و‬ ‫خوراکــی تهیــه و در بیــن نیازمنــدان مناطــق نیازمنــد‬ ‫اراک و روســتاهای شهرســتان هنــدودر و بخش ســربند‬ ‫و بهزیســتی شهرســتان شــازند توزیــع شــد‪.‬‬ ‫جمشــیدی بــا اشــاره بــه کمــک بــه کــودکان‬ ‫بی سرپرســت و بــد سرپرســت وابســته بــه کمیتــه‬ ‫امــداد شهرســتان هنــدودر و روســتاهای ســربند گفــت‪:‬‬ ‫بــا تــاش کارکنــان و خیــران منطقــه و برخــی از‬ ‫پیمانــکاران در شــب میــاد امــام حســن مجتبــی (ع)‪،‬‬ ‫‪ ۴۵‬عــدد کارت هدیــه دیگــر نیــز بــه ارزش ‪ ۷۰‬میلیــون‬ ‫ریــال تهیــه و بــا حضــور مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام‬ ‫خمینــی (ره) اراک‪ ،‬امــام جمعــه شــهر مهاجــران‪ ،‬امــام‬ ‫جمعــه شــهر هنــدودرو و جمعــی از کارکنــان و خیــران‬ ‫منطقــه در بیــن خانواده هــای بی سرپرســت توزیــع‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫مدیــر منطقــه اســتان مرکــزی در ادامــه بــه گزارشــی‬ ‫از مســئولیت اجتماعــی منطقــه اســتان مرکــزی اشــاره‬ ‫و اظهــار کــرد‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ ۶۰‬کــودک مســتمند‬ ‫تحــت حمایت و سرپرســتی کارکنــان این منطقــه قرار‬ ‫گرفتــه انــد کــه بــه طــور ماهیانــه مبالغــی بــه صــورت‬ ‫کســر از حقــوق بــه حســاب انهــا واریــز می شــود کــه‬ ‫از اغــاز ایــن طــرح در ســال ‪ ۱۳۹۰‬تاکنــون حــدود دو‬ ‫میلیــارد ریــال بــه انهــا کمــک شــده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینی‬ ‫اراک و همچنیــن ائمــه جمعــه شــهرهای مهاجــران‬ ‫و شــازند از عملکــرد ‪۱۰‬ســاله شــرکت ملــی پخــش‬ ‫منطقــه اســتان مرکــزی در حمایــت از کــودکان‬ ‫مســتمند شــهر هنــدودر و بخــش ســربند کــه مــوج‬ ‫شــادی و خرســندی را در میــان انهــا به یادگار گذاشــته‬ ‫اســت در شــرایط ســخت کرونایی تشــکر کردنــد و ابراز‬ ‫داشــتند کــه هیــچ شــرایطی هرگــز نتوانســت مــوج‬ ‫همدلــی و تعامــل و طرح کمک هــای مومنانــه کارکنان‬ ‫منطقــه اســتان مرکــزی را تعطیــل کنــد‪.‬‬ ‫زیرنظر شورای سیاست گذاری‬ ‫رایانامه ‪n a m e h a r a k @ g m a i l . c o m :‬‬ ‫طراحی و صفحه ارایی ‪ :‬مینا اسکندری‬ ‫چاپ ‪ :‬بهمن‬ ‫نشانی‪ :‬اراک ‪ ،‬ابتدای خیابان مشهد‪ ،‬جنب بانک ملی‬ ‫‪n a m e h a r a k‬‬ ‫کرونا رفتار دیجیتالی کاربران را تغییر داد‬ ‫شـیوع کرونـا در جهـان و اجبـار مـردم بـه‬ ‫مانـدن در قرنطینـه و خانه نشـینی‪ ،‬تغییـرات‬ ‫رفتـاری دیجیتالـی انهـا را بـه دنبـال داشـته‬ ‫اسـت‪ .‬محققـان موسسـات پژوهشـی مختلـف‬ ‫ازجملـه ‪ Hootsuite‬بـا ارائـه گزارش هایـی‬ ‫دربـاره میـزان حضـور کاربـران در اینترنـت‪،‬‬ ‫نحـوه اسـتفاده انـان از شـبکه های اجتماعـی‬ ‫و‪ ...‬در روزهـای کرونایـی‪ ،‬معتقدنـد این ویروس‬ ‫زندگـی کاربران را دسـتخوش تغییـر و تحوالت‬ ‫قابـل توجهـی کـرده و حـاال دیگر گوشـی های‬ ‫هوشـمند و وسـایل دیجیتال سـیار ازجمله لپ‬ ‫تـاپ و تبلـت بـرای انهـا معنـای دیگـری دارد‪.‬‬ ‫نگاهی به امار جهانی‬ ‫بـه گـزارش ایـران انالیـن‪ Hootsuite ،‬یکی‬ ‫از موسسـات پژوهشـی واقـع در کالیفرنیا‪ ،‬عم ً‬ ‫ال‬ ‫پلتفرمـی برای مدیریـت و رصد میـزان فعالیت‬ ‫در شـبکه های اجتماعـی جهـان را در اختیـار‬ ‫دارد‪ .‬ایـن موسسـه بـرای کل سـال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫پیش بینی هایـی دارد و علاوه بـر ان‪ ،‬بـه طـور‬ ‫مجـزا دوران کرونایـی را زیـر ذره بیـن قـرار داده‬ ‫و بـه ارائـه گزارش هایـی در ایـن بـازه زمانی نیز‬ ‫پرداخته اسـت‪.‬‬ ‫طبـق تازه تریـن گـزارش ایـن موسسـه‪ ،‬درحال‬ ‫حاضـر ‪ ۴.۵۴‬میلیـارد کاربـر در سراسـر جهـان‬ ‫بـه اینترنـت دسترسـی دارنـد کـه نسـبت بـه‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۹‬افزایـش ‪ ۷‬درصدی نشـان می دهد‬ ‫یعنـی حـدود ‪ ۲۹۸‬میلیـون کاربـر تازه بـه این‬ ‫جمـع افزوده شـده اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن اکنـون حـدود ‪ ۶۰‬درصد مـردم دنیا‬ ‫انالین هسـتند و بیـش از نیمی از مـردم جهان‬ ‫در شـبکه های اجتماعـی حضـور دارنـد‪ .‬انتظـار‬ ‫مـی رود تـا پایـان سـال ‪ ،۲۰۲۰‬کاربـران جهان‬ ‫معـادل ‪ ۱.۲۵‬میلیـارد سـال در اینترنـت حضور‬ ‫داشـته باشـند که البته گوشـی های هوشمند و‬ ‫سـایر وسـایل دیجیتال سـیار بیـش از نیمی از‬ ‫ایـن همراهی را با کاربران خواهند داشـت‪ .‬البته‬ ‫باید گفـت که همچنان حـدود ‪ ۴۰‬درصد مردم‬ ‫جهان از دسترسـی به اینترنت بی بهره هسـتند‬ ‫کـه بخـش عمـده ایـن افـراد را زنـان تشـکیل‬ ‫می دهنـد‪.‬‬ ‫بیشـتر ایـن شـکاف جنسـیتی را می تـوان‬ ‫در جنـوب اسـیا دیـد کـه شـامل کشـورهای‬ ‫افغانسـتان‪ ،‬پاکسـتان‪ ،‬بنـگالدش‪ ،‬نپـال‪ ،‬بوتان‪،‬‬ ‫هنـد و مالدیـو می شـود‪.‬‬ ‫همچنیـن طبـق ایـن گـزارش‪ ،‬درحـال حاضـر‬ ‫تعداد کاربران شـبکه های اجتماعی ‪ ۳.۸‬میلیارد‬ ‫نفـر اسـت کـه نشـان از افزایـش ‪ ۹‬درصـدی‬ ‫نسـبت بـه سـال ‪ ۲۰۱۹‬دارد و نشـان می دهـد‬ ‫‪ ۳۲۱‬میلیـون کاربـر تـازه هم به جمـع کاربران‬ ‫شـبکه های اجتماعـی افزوده شـده اسـت‪.‬‬ ‫در ایـن گـزارش همچنیـن امده اسـت‪ :‬کاربران‬ ‫بـه طـور متوسـط روزانـه ‪ ۲‬سـاعت و‪ ۲۴‬دقیقه‬ ‫یعنـی حـدود یـک سـوم از کل زمـان حضـور‬ ‫در اینترنـت را در شـبکه های اجتماعـی بـه‬ ‫سـر می برنـد کـه ایـن رقـم در دوران کرونـا و‬ ‫خانه نشـینی باالتـر رفتـه اسـت‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۷۶‬درصدی‬ ‫زمان استفاده از گوشی‬ ‫موسسـه ‪ Hootsuite‬در تازه تریـن تحقیـق‬ ‫خـود وضعیـت رفتـار دیجیتـال کاربـران در‬ ‫روزهـای قرنطینـه را مـورد بررسـی قـرار داده‬ ‫اسـت‪ .‬البته این موسسـه بـرای ایـن پژوهش از‬ ‫اژانـس بریتانیایـی خلاق ‪We Are Social‬‬ ‫و همچنیـن اژانـس سـنگاپوری ‪ Kepios‬نیز‬ ‫کمـک گرفتـه و گـزارش نهایـی را ارائـه کـرده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫در این گزارش ‪ ۱۷‬کشـور جهان ازجمله امریکا‪،‬‬ ‫مکزیک‪ ،‬کانادا‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬فرانسـه‪ ،‬المان‪ ،‬اسـپانیا‪،‬‬ ‫ایتالیـا‪ ،‬نیوزیلنـد و اسـترالیا مـورد بررسـی قرار‬ ‫گرفتـه و تغییرات رفتـار دیجیتال کاربـران انها‬ ‫را در دوران قرنطینـه و تـا اوریـل ‪ ۲۰۲۰‬رصـد‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫در ایـن گـزارش امده اسـت میـزان اسـتفاده از‬ ‫دنیـای دیجیتـال در جهـان از اوریـل ‪ ۲۰۱۹‬تا‬ ‫اوریـل ‪ ۲۰۲۰‬رشـدی عجیب داشـته اسـت‪.‬‬ ‫بـا این که کل جمعیت جهان تنها (‪ ۸۲‬میلیون‬ ‫نفـر) (‪۱۲۸‬میلیـون نفر) را نشـان می دهـد و در‬ ‫نهایـت تعداد ایـن کاربران بـه ‪ ۵.۱۹‬میلیارد نفر‬ ‫رسـیده اسـت‪ .‬این وضعیت در سـایر شاخص ها‬ ‫هـم با رشـد مواجه بـوده و با توجه بـه باال بودن‬ ‫میزان اسـتقبال کاربـران از دنیـای دیجیتال در‬ ‫دوران کرونـا انتظـار مـی رود سـال ‪ ۲۰۲۰‬را بـا‬ ‫رشـدی فراتـر از انتظار به پایـان ببریم‪.‬‬ ‫امـا تغییـر رفتار کاربـران چگونه بوده اسـت؟ در‬ ‫ایـن گزارش امده اسـت که ‪ ۳‬نفـر از هر ‪ ۴‬کاربر‬ ‫حاضر در کشـورهای مـورد مطالعه یعنی حدود‬ ‫‪ ۷۶‬درصـد از کاربـران اینترنـت‪ ،‬زمان بیشـتری‬ ‫را نسـبت بـه روزهـای قبـل از کرونا در گوشـی‬ ‫هوشـمند خود سـپری می کننـد‪ .‬همچنین ‪۴۵‬‬ ‫درصـد انهـا در لـپ تـاپ و ‪ ۲۲‬درصـد هـم در‬ ‫تبلت خود زمان بیشـتری را نسـبت به گذشـته‬ ‫می گذرانند‪.‬‬ ‫تفریح و خرید دیجیتال در دوران کرونا‬ ‫امـا ایـن زمان هـا در اینترنـت و شـبکه های‬ ‫ً‬ ‫عملا‬ ‫اجتماعـی چگونـه صـرف می شـود و‬ ‫کاربـران در سـاعات رو بـه رشـد انالیـن بـودن‬ ‫خـود‪ ،‬در فضـای مجـازی چـه می کننـد؟‬ ‫طبـق این گـزارش ‪ ۳۵‬درصد از کاربران نسـبت‬ ‫بـه دوران قبـل از شـیوع کرونـا‪ ،‬زمان بیشـتری‬ ‫را بـه گیـم و بازی هـای ویدئویـی و کامپیوتـری‬ ‫اختصـاص دادنـد و بیـش از نیمـی از کاربـران‬ ‫ایـن ‪ ۱۷‬کشـور که مـورد مطالعه قـرار گرفته اند‬ ‫هـم بیـش از قبـل در شـبکه های اجتماعـی و‬ ‫سـرویس های پیام رسـان حضـور داشـته اند کـه‬ ‫ایـن ارقـام بـه ترتیـب ‪ ۴۷‬درصـد و ‪ ۴۶‬درصـد‬ ‫بوده اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن ‪ ۴۷‬درصـد از افـراد حاضـر در ایـن‬ ‫مطالعـه تحقیقاتـی گـزارش داده انـد کـه در‬ ‫هفته هـای اخیـر‪ ،‬زمـان بیشـتری را بـه خریـد‬ ‫انالیـن اختصـاص داده انـد که ایـن خریدها هم‬ ‫بـه بخش هـای مختلفـی تقسـیم می شـود‪.‬‬ ‫طبـق ایـن گـزارش‪ ،‬یـک سـوم ایـن کاربـران‬ ‫یعنـی‪ ۳۳‬درصـد انهـا‪ ،‬از فرصـت خریـد انالین‬ ‫بـرای مـواد غذایـی و تره بـار اسـتفاده کرده اند و‬ ‫‪ ۲۹‬درصـد انها هم عنـوان کردند کـه در دوران‬ ‫کرونـا لـوازم مورد نیـاز و ضـروری خانه شـان را‬ ‫بـه صـورت انالیـن خریـداری کرده انـد و از ان‬ ‫رضایـت کامـل دارنـد به گونـه ای کـه در دوران‬ ‫پسـاکرونا هـم احتمـاالً همیـن رونـد را ادامـه‬ ‫خواهنـد داد‪ .‬البتـه افزایـش خریـد انالیـن در‬ ‫‪ ۶‬هفتـه نخسـت سـال ‪ ،۲۰۲۰‬سـبب افزایـش‬ ‫ترافیـک ‪ ۲۵۱‬درصـدی در سـوپرمارکت ها‬ ‫شـد‪ .‬امـا در مقابـل‪ ،‬بـه دلیـل شـیوع کرونـا‬ ‫و محدودیت هـای سـفر‪ ،‬شـاهد کاهـش ‪۷۱‬‬ ‫درصـدی خریـد از وب سـایت های مربـوط بـه‬ ‫گردشـگری بودیم که شـامل بلیـت‪ ،‬رزرو هتل‪،‬‬ ‫رسـتوران‪ ،‬وسـایل نقلیـه و‪ ...‬می شـود‪.‬‬ ‫کاربران به دنبال محتوای فیلم و موسیقی‬ ‫طبق گزارش مشـترک موسسـه ‪Hootsuite‬‬ ‫و سـایر موسسـات‪ ،‬کاربـران در ایـن ‪ ۱۷‬کشـور‬ ‫در دوران کرونـا و قرنطینـه بـا توجـه به سـلیقه‬ ‫و عقیـده خـود به دنبـال محتواهایی خـاص در‬ ‫شـبکه های اجتماعـی و اینترنـت و‪ ...‬نیـز بودند‬ ‫کـه همیـن موضوع بـه افزایش تولیـد محتوا در‬ ‫زمینه هـای مختلـف نیـز کمـک کـرد و طبـق‬ ‫گـزارش این موسسـات‪ ،‬میزان تولیـد محتوا در‬ ‫دوران کرونا از پیشـرفت قابـل توجهی برخوردار‬ ‫شـده اسـت چراکه شـرکت های مختلف فرصت‬ ‫را غنیمـت شـمردند و بـه تولید محتـوای مورد‬ ‫عالقـه کاربـران پرداختند‪.‬‬ ‫حـدود ‪ ۳‬نفـر از هـر ‪ ۵‬کاربـر یعنـی حـدود ‪۵۷‬‬ ‫درصـد انهـا از طریـق سـرویس های دیجیتـال‬ ‫پخـش فیلم بـه تماشـای فیلم هـا و اهنگ های‬ ‫مـورد عالقـه خـود پرداخته انـد و یکـی از هـر‬ ‫سـه کاربـر حاضـر در این گـزارش هـم بیش از‬ ‫قبل از سـرویس های دیجیتال پخش موسـیقی‬ ‫اسـتفاده می کنـد که این رقم معـادل ‪ ۳۶‬درصد‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫حـدود نیمـی از کاربـران مـورد مطالعـه هـم‬ ‫متقاضـی تامین محتـوا در زمینه فیلم بودند که‬ ‫ایـن افـراد را می تـوان بـا توجه به جنسـیت هم‬ ‫طبقه بنـدی کرد چرا کـه ‪۴۷‬درصد انهـا را زنان‬ ‫و ‪۵۰‬درصـد را نیـز مـردان تشـکیل می دهند‪.‬‬ ‫طبـق ایـن گـزارش‪ ،‬همچنیـن تقریبـاً یـک‬ ‫سـوم یعنی‪۳۵‬درصـد زنـان و ‪۳۰‬درصـد مردان‬ ‫بـه دنبـال محتواهایـی همچـون برنامه هـای‬ ‫تلویزیونـی کالسـیک بوده انـد و تنهـا ‪۱۱‬درصد‬ ‫کاربـران از بالگرهـا (‪ )bloggers‬و والگرهـا‬ ‫(‪ )vloggers‬تقاضـای اپدیت هـای بیشـتر را‬ ‫داشـتند‪( .‬والگـر در اصطلاح بـه کسـی گفتـه‬ ‫می شـود کـه بـا سـاخت و اشـتراک گـذاری‬ ‫ویدئوهایـی در حوزه هـای مختلـف قصـد دارد‬ ‫تـا موضوع هـای مختلـف ازجمله مـد و زیبایی‪،‬‬ ‫ارایشـی و بهداشـتی‪ ،‬تغذیـه‪ ،‬گردشـگری‪،‬‬ ‫تکنولـوژی‪ ،‬سـرگرمی و‪ ...‬را بـه نمایـش بگذارد‬ ‫و در شـبکه های اجتماعی که بیشـتر در بسـتر‬ ‫پخـش ویدئـو هسـتند مثـل یوتیـوب فعالیـت‬ ‫می کننـد‪ .‬تفاوت عمـده بین بالگرهـا و والگر ها‬ ‫در محتـوای منتشـر شـده از جانـب انهاسـت‪.‬‬ ‫بالگرهـا بـه تولید محتـوا و عکس بـرای اهداف‬ ‫تبلیغاتـی و اطالع رسـانی می پردازنـد در حالـی‬ ‫کـه والگرهـا همـان کار را در قالـب ویدئو انجام‬ ‫می دهنـد)‬ ‫دنیای دیجیتال در جهان پساکرونا‬ ‫ایـا بـا پایـان گرفتـن دوران قرنطینـه بـاز هـم‬ ‫رفتـار کاربـران تغییـر می کند و بـه دوران پیش‬ ‫از کرونـا نزدیک می شـود؟ طبق این گـزارش‪ ،‬از‬ ‫میـان هـر ‪ ۵‬کاربـر تنها یـک نفر از افـراد حاضر‬ ‫در ایـن تحقیق یعنی حـدود ‪ ۲۰‬درصد کاربران‬ ‫تصمیـم دارند پـس از پایان گرفتن قرنطینه نیز‬ ‫همچنان سـاعات بیشـتری را به تماشـای فیلم‬ ‫از طریـق سـرویس های دیجیتـال پخـش فیلم‬ ‫اختصـاص دهند‪.‬‬ ‫‪۱۵‬درصـد از کاربـران هـم تصمیـم دارنـد در‬ ‫دوران پسـاکرونا همچنـان زمان بیشـتری را در‬ ‫شـبکه های اجتماعی سـپری کننـد و ‪۱۶‬درصد‬ ‫کاربـران نیـز تصمیـم دارنـد در سـرویس های‬ ‫پیام رسـان حضـور بیشـتری داشـته باشـند‪.‬‬ ‫همچنیـن تنهـا یکـی از هـر ‪ ۱۰‬کاربـر یعنـی‬ ‫حـدود ‪ ۱۰‬درصـد انها تصمیـم دارند بـه دنبال‬ ‫پایـان گرفتـن کرونا همچنان زمان زیـادی را به‬ ‫اسـتفاده از اپلیکیشـن های موبایـل اختصـاص‬ ‫دهنـد و بـازی کامپیوتـری یـا ویدئویـی انجـام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫زوج های جوان بخوانند‬ ‫انچه از پروتکل ازدواج در فصل کرونا باید بدانید‬ ‫کارشـناس سلامت بـاروری معاونـت بهداشـتی‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی اراک بـه تشـریح اصول‬ ‫و الزامـات بهداشـتی مراکـز ارائه دهنـده خدمات‬ ‫بهداشـتی ازدواج و محضرهـا پرداخـت‪.‬‬ ‫اکـرم حمـزه لـو در گفت وگـو بـا ایسـنا‪ ،‬با اشـاره‬ ‫بـه اینکـه خانـواده واحـد بنیـادی و سـنگ بنای‬ ‫جامعـه اسلامی و کانـون رشـد و تعالی انسـان و‬ ‫پشـتوانه سلامت و بالندگـی و اقتـدار و اعتلای‬ ‫معنـوی کشـور و نظـام اسـت و ازدواج نیـز امری‬ ‫توصیـه شـده در دیـن و باالترین نعمت بـرای زن‬ ‫و مـرد اسـت‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬ایـن پیوند مقـدس در‬ ‫صورتـی که زوجین از علـم و هنر روابط متعهدانه‬ ‫و سـالم زناشـویی برخوردار باشند منجر به حفظ‬ ‫و ارتقـای سلامتی فـرد‪ ،‬خانـواده و در عین حال‬ ‫تـداوم چرخـه بـاروری خانـواده و حفـظ و ارتقای‬ ‫نسـل های اتـی می شـود‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬نـگاه ویژه بـه ارتقای سلامت زوجین‬ ‫و فرزنـدان و افزایـش توانمنـدی هـای زوجین در‬ ‫مدیریت زندگی زنانشـویی در همه ابعاد سالمتی‪،‬‬ ‫حقوقـی و اخالقی نشـان دهنده اهمیـت خدمات‬ ‫هنـگام ازدواج اسـت‪ .‬ایـن برنامه با هـدف ارتقای‬ ‫اگاهـی و سلامت زوجین و فرزندان اتـی انها در‬ ‫اسـتانه ازدواج اجرایـی می شـود و زوجین از نظر‬ ‫ابتلا یـا ناقل بودن ژن بیماری تاالسـمی مـاژور و‬ ‫احتمـال در معـرض خطر بـودن ابتلای فرزندان‬ ‫اتـی خانـواده بـه بیمـاری هـای مهـم ژنتیکـی‪،‬‬ ‫برخـی بیمـاری هـای امیزشـی و اعتیـاد‪ ،‬مـورد‬ ‫ازمایـش و غربالگـری قرار مـی گیرند‪.‬‬ ‫حمـزه لـو بـا بیـان اینکـه تزریـق واکسـن‬ ‫دوگانـه بزرگسـاالن و هپاتیـت براسـاس سـابقه‬ ‫واکسیناسیون زوجین طبق دستورالعمل مربوطه‬ ‫انجـام می شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬امروزه با توجه به شـرایط‬ ‫خاص حاکم بر کشـور‪ ،‬عدم مراقبت و پیشـگیری‬ ‫از شـیوع بیمـاری کوویـد ‪ ۱۹‬می توانـد منجر به‬ ‫توسـعه انتقال بیمـاری به دلیل تجمـع زوجین و‬ ‫همراهان انها در مراکز ارائه خدمـات ازدواج‪ ،‬دفاتر‬ ‫ثبـت ازدواج یا مراسـم جشـن ازدواج شـود‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬در ایـن شـرایط بـا توجـه بـه‬ ‫ضـروری بودن تداوم فرایند ثبـت ازدواج و به تبع‬ ‫ان ارائه خدمات سلامت زمـان ازدواج‪ ،‬تمهیدات‬ ‫پیشـگیرانه الزم(فاصله گـذاری هوشـمند) جهت‬ ‫حفظ سلامت زوجین و خانـواده انها و همچنین‬ ‫پرسـنل ارائـه دهنـده خدمـت در مراکـز خدمات‬ ‫زمـان ازدواج و دفاتـر ثبـت ازدواج صـورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫کارشـناس سلامت بـاروری معاونـت بهداشـتی‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی اراک گفـت‪ :‬در مراکـز‬ ‫ازدواج اقدامـات گندزدایـی محیـط مرکـز‪ ،‬تهویه‬ ‫مناسـب محل ارائه خدمت و تامین مواد شـوینده‬ ‫و ضدعفونـی جهـت مـواردی که نیاز بـه ثبت اثر‬ ‫انگشـت وجود دارد فراهم شـده اسـت و بررسـی‬ ‫روزانـه سلامت پرسـنل ارائـه دهنده خدمـت از‬ ‫لحـاظ عالئـم مشـکوک ابتلا بـه کرونا براسـاس‬ ‫دسـتور العمـل هـای ابالغـی وزارت بهداشـت‬ ‫انجـام می گیـرد‪ .‬برای فراینـد ازمایش نیز جهت‬ ‫پیشـگیری از شـیوع کرونـا حداقـل نیم سـاعت‬ ‫بـرای هـر زوج زمـان در نظـر گرفتـه می شـود و‬ ‫بـا توجـه بـه اینکـه حداکثـر دو زوج مـی تواننـد‬ ‫بـه طـور همزمـان در فضـای داخلی مرکـز برای‬ ‫طـی مراحـل ارائه خدمات حضور داشـته باشـند‬ ‫از حضـور همـراه زوجیـن در مراکـز ارائه خدمات‬ ‫ازمایشـگاهی و ‪ ...‬ممانعـت بـه عمـل مـی اید‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه الزم اسـت بـرای مراجعه‬ ‫به دفاتر ازدواج و مراکز بهداشـتی مجری خدمات‬ ‫ازدواج اقداماتـی مدنظـر زوجین قرار گیـرد‪ ،‬بیان‬ ‫کـرد‪ :‬افـراد در صـورت وجـود عالئـم ابتلا بـه‬ ‫بیماری تنفسـی شـامل تـب بـاالی ‪ ۳۷.۵‬درجه‪،‬‬ ‫سـرفه یـا تنگی نفـس‪ ،‬مطلقا بـه مراکـز مراجعه‬ ‫نکنند و حتما به مراکز خدمات بهداشـتی نزدیک‬ ‫محل سـکونت مراجعـه کنند‪.‬‬ ‫حمـزه لـو اضافه کـرد‪ :‬رعایت فاصله بیـش از یک‬ ‫متـر و ترجیحا دو متر با سـایر مراجعان در فضای‬ ‫دفترخانه‪ ،‬مراکز بهداشـتی مجری خدمات ازدواج‬ ‫و سـایر مالحظـات بهداشـتی کـه در محضـر یـا‬ ‫مرکز اموزشـی و راهنمایی ارائه می شـود اجباری‬ ‫اسـت‪ ،‬همچنین همراه داشـتن خودکار شخصی‪،‬‬ ‫ماسـک و مـواد ضدعفونی کننده ضروری اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه مراجعـه بـه مراکز بهداشـتی‬ ‫مجری خدمـات ازدواج باید صرفا در تاریخ مندرج‬ ‫در معرفـی نامـه دریافتی و براسـاس نوبـت اعالم‬ ‫شـده توسـط دفتر ثبت ازدواج صورت گیـرد و در‬ ‫غیر این صـورت ارائه خدمات صـورت نمی گیرد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬از ورود سـایر افراد غیـز از زوجین به مراکز‬ ‫بهداشـتی مجری خدمـات ازدواج جدا جلوگیری‬ ‫مـی شـود و الزم اسـت افراد حتما قبـل از حضور‬ ‫در ایـن مراکـز اطالعات وضعیت سلامت خود را‬ ‫در سـامانه ‪ Salamat.gov.ir‬ثبت کنند‪.‬‬ ‫حمزه لو با تاکید بر اینکه شکسـت کرونا نیازمند‬ ‫همراهـی همـه اعضـای جامعـه اسـت و باید تک‬ ‫تـک مراحل درخواسـت شـده بـرای ازدواج مورد‬ ‫توجـه قـرار گیـرد‪ ،‬در خصـوص مراجعه افـراد به‬ ‫محضـر جهت جـاری شـدن صیغه عقـد تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬حداکثـر ‪ ۶‬نفـر مجـاز به حضـور در محضر‬ ‫هسـتند کـه شـامل عـروس‪ ،‬دامـاد و دو نفـر از‬ ‫اعضـای خانـواده عـروس و داماد اسـت‪ ،‬هریک از‬ ‫ایـن افراد باید با رعایت بهداشـت فردی و جمعی‬ ‫در محضر حاضر شـوند و جابجایـی همراهان نیز‬ ‫انجام نشـود‪.‬‬ ‫کارشـناس سلامت بـاروری معاونـت بهداشـتی‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی اراک با بیان اینکـه الزم‬ ‫اسـت هر گونه دورهمی و جشـن ازدواج به بعد از‬ ‫شسـکت کرونا موکول شـود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تشکیل‬ ‫کالس های اموزش های ‪ ۶‬سـاعته جهت زوجین‬ ‫بـه بعـد از محدودیت تجمعات موکول می شـود‪.‬‬ ‫گـردشگـری‬ ‫هفته نامه فرهنگی‪،‬اجتماعی و اقتصادی استان مرکزی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول ‪ :‬سمیه بصیرت‬ ‫تلفن ‪09367501438 - )086(۳۴۴۵۱۴۷۰ :‬‬ ‫چشمهپنجهعلی‬ ‫چشمه پنجه علی در شمال غرب شازند و در مسیر جاده اصلی اراک‪ -‬بروجرد واقع شده است‪ .‬این‬ ‫چشمه در دامنه کوه پنجه علی و نزدیکی کوه قازک قرار دارد‪.‬‬ ‫این چشمه از مکان های زیبا و دیدنی شهرستان شازند و استان مرکزی به شمار می رود و دسترسی‬ ‫به این چشمه از راه اصلی اراک‪ -‬بروجرد امکان پذیر است‪ .‬در کنار این چشمه بنایی زیبا و در مظهر ان‬ ‫استخری زیبا ساخته شده است این چشمه بر خالف سایر چشمه های پر اب شهرستان شازند عمومی‬ ‫نیست و برای بازدید از این سرچشمه نیاز به اخذ مجوز از اموزش و پرورش شهرستان شازند است‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫به دلیل شیوع ویروس کرونا‬ ‫نذری متفاوت اسایشگاه خیریه‬ ‫سالمندان ابراهیم اباد‬ ‫اسایشــگاه خیریــه ســالمندان ابراهیــم ابــاد‪ ،‬در مــاه‬ ‫مبــارک رمضــان از نیکــوکاران دعــوت مــی نمایــد بــا‬ ‫اهــدای نــذورات خــود‪ ،‬ایــن اسایشــگاه را جهــت تهیه‬ ‫نیازهــای مختلــف‪ ،‬از جملــه مــواد غذایی‪ ،‬یــاری کنند‪.‬‬ ‫زندگــی مددجویــان در اسایشــگاه خیریه ابراهیــم اباد‪،‬‬ ‫وابســته بــه ســخاوتمندی نیک اندیشــانی اســت کــه‬ ‫می تواننــد ســهمی از زندگــی بخشــی بــه ایــن عزیزان‬ ‫را تامیــن کنند‪.‬‬ ‫مــاه مبــارک رمضــان فرصتــی مغتنم تــر بــرای یــاری‬ ‫بــه نیازمنــدان جامعــه اســت و چــه نیــک اســت کــه‬ ‫ایــن یــاری‪ ،‬تهیــه ملزومــات ســالمندان ســاکن در‬ ‫اسایشــگاه خیریــه ابراهیــم ابــاد باشــد‪.‬‬ ‫اسایشــگاه خیریــه ابراهیــم ابــاد‪ ،‬رمضــان امســال در‬ ‫حالی کــه بــه دلیل شــیوع ویــروس کرونــا امــکان ادای‬ ‫برخــی نــذورات و برگــزاری مراســم افطــاری فراهــم‬ ‫نیســت‪ ،‬از خیریــن دعــوت می کنــد تــا مــواد خــام‬ ‫نــذری خــود را بــه اسایشــگاه اهــدا نماینــد‪.‬‬ ‫نیکــوکاران می تواننــد بــا مراجعــه بــه دفتــر مرکــزی‬ ‫اسایشــگاه‪ ،‬واقــع در خیابــان جهــاد (هپکــو) روبــروی‬ ‫مســجد الزهــرا‪ ،‬مرکــز جهاندیــده‪ ،‬نســبت به بــراورده‬ ‫کــردن نــذورات خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫شماره کارت مجازی بانک صادرات‪ ،‬به نام موسسه‬ ‫خیریه سالمندان استان مرکزی‬ ‫‪6037691990064149‬‬ ‫شماره های تماس‪ 09188630004 :‬و‬ ‫‪09186291678‬‬ ‫بیش از ‪ ۷۲۰۰۰‬واحد‬ ‫روستایی در استان مرکزی‬ ‫سنددار شدند‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن اســتان مرکــزی گفــت‪ :‬بــا‬ ‫همــکاری ثبــت اســناد بــرای واحدهــای روســتایی‬ ‫ســند صــادر می کنیــم کــه در اســتان تاکنــون بــرای‬ ‫حــدود ‪ ۷۲‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬واحــد ســند روســتایی صــادر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫به گــزارش تســنیم‪ ،‬محمدرضــا رضافــرح‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫بنیــاد مســکن اســتان مرکــزی در ایــن بــاره گفــت‪:‬‬ ‫بــا همــکاری ثبــت اســناد بــرای واحدهــای روســتایی‬ ‫ســند صــادر می کنیــم‪ ،‬در اســتان تاکنــون بــرای‬ ‫حــدود ‪ 72‬هــزار و ‪ 700‬واحــد ســند روســتایی صــادر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــه تازگــی شــهرهای زیــر ‪ 25‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت را هــم بــه بنیــاد مســکن محــول کرده انــد‬ ‫کــه بخشــی از ایــن ســندها هــم در این شــهرها صادر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیاد مســکن اســتان مرکــزی تصریــح کرد‪:‬‬ ‫ســندها هــم بــه صــورت تک برگــی صــادر می شــود‬ ‫و پروســه ســاالنه دارد کــه بــرای هــر ســال تعــدادی‬ ‫واحــد مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫رضافــرح بــا اشــاره بــه عــدم نیــاز بــه زحمــت افتــادن‬ ‫روســتاییان در ایــن زمینــه بیــان کــرد‪ :‬بــه نیابــت از‬ ‫متقاضــی تمــام کارهــا را انجــام می دهیــم و نیــاز بــه‬ ‫رفــت و امــد روســتاییان نیســت‪.‬‬ ‫اتاق زایمان در اب بیمارستان‬ ‫قدس اراک افتتاح شد‬ ‫اتـــاق زایمـــان در اب بیمارســـتان قـــدس اراک بـــه‬ ‫بهـــره بـــرداری رســـید‪.‬‬ ‫رییـــس بیمارســـتان قـــدس اراک در اییـــن افتتـــاح‬ ‫بخـــش زایمـــان در اب و اتـــاق هـــای(‪ )LDR‬ایـــن‬ ‫مرکـــز درمانـــی بیـــان کـــرد‪ :‬ایـــن بخـــش دارای‬ ‫مســـاحتی بـــه وســـعت ‪ ۲۵۰‬مترمربـــع اســـت کـــه‬ ‫بـــرای راه انـــدازی و بازســـازی فضـــای موجـــود ان‬ ‫‪ ۴۹۰‬میلی ــون توم ــان و ب ــرای تجهی ــز ان نی ــز ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیـــون تومـــان هزینـــه شـــده اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬دکتـــر مظفـــری بـــا اشـــاره‬ ‫ب ــه توس ــعه فعالی ــت ه ــای ای ــن مرک ــز درمان ــی در‬ ‫ح ــوزه زایم ــان طبیع ــی و زایم ــان ب ــدون درد گف ــت‪:‬‬ ‫بیمارســـتان قـــدس در ایـــن راســـتا موفـــق بـــه‬ ‫دریافـــت رتبـــه اول اســـتان و رتبـــه دوم کشـــور در‬ ‫ارتقـــای زایمـــان طبیعـــی شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی دالیـــل ایـــن موفقیـــت را همـــکاری و تعامـــل‬ ‫متخصصیـــن زنـــان و بیهوشـــی در انجـــام زایمـــان‬ ‫طبیعـــی بـــدون درد(اپیـــدورال) دانســـت و گفـــت‪:‬‬ ‫هـــدف از راه انـــدازی اتاق هـــای (‪ )LDR‬بـــا امـــکان‬ ‫همراه ــی همس ــر ی ــا ات ــاق زایم ــان در اب‪ ،‬ارتق ــای‬ ‫رضایتمن ــدی مراجعی ــن و افزای ــش ایمن ــی در انج ــام‬ ‫زایمــان طبیعــی بــوده اســت کــه قطعــا در افزایــش‬ ‫کیفیـــت خدمـــات و ســـامت مـــادران و نـــوزادان‬ ‫موث ــر خواه ــد ب ــود‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه نامه اراک

هفته نامه نامه اراک 73

هفته نامه نامه اراک 73

شماره : 73
تاریخ : 1399/02/18
هفته نامه نامه اراک 72

هفته نامه نامه اراک 72

شماره : 72
تاریخ : 1398/12/15
هفته نامه نامه اراک 71

هفته نامه نامه اراک 71

شماره : 71
تاریخ : 1398/12/01
هفته نامه نامه اراک 70

هفته نامه نامه اراک 70

شماره : 70
تاریخ : 1398/11/24
هفته نامه نامه اراک 69

هفته نامه نامه اراک 69

شماره : 69
تاریخ : 1398/11/08
هفته نامه نامه اراک 68

هفته نامه نامه اراک 68

شماره : 68
تاریخ : 1398/10/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!