هفته نامه نامه اراک شماره 69 - مگ لند

هفته نامه نامه اراک شماره 69

هفته نامه نامه اراک شماره 69

هفته نامه نامه اراک شماره 69

‫شیرین اباد‪ ،‬روستایی که‬ ‫برگزاری دومین مانور‬ ‫تولید کفش شد‬ ‫نیروی برق استان مرکزی‬ ‫با ایده کارافرینان قطب‬ ‫‪3‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫‪ ۳‬هــزار و ‪ ۸۴۴‬کالس درس در اســتان‬ ‫مرکــزی نیــاز بــه بازســازی دارنــد ‪ /‬صفحه ‪2‬‬ ‫خط گرم شرکت توزیع‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 8‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 2‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 28‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪69‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪ 1500‬تومان‬ ‫‪NAMEH ARAK‬‬ ‫‪No. 69‬‬ ‫‪Vol. 3‬‬ ‫‪Jan 28. 2020‬‬ ‫انتقاد مردم محالت و دلیجان‬ ‫به روند جذب نیرو در اموزش و پرورش‬ ‫سرمقاله‬ ‫سینا عراقی‬ ‫مشارکت برای تحول‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪ ۱۵‬عنوان جرائم انتخاباتی به دادگستری‬ ‫استان مرکزی ارجاع شد ‪ /‬صفحه ‪2‬‬ ‫استانداردســازی تجهیــزات مهدهــای کــودک در‬ ‫اســتان مرکــزی شــدت گرفــت ‪ /‬صفحــه ‪4‬‬ ‫روایتی از نوانمایش درهای کج‬ ‫کردید و نکردید و ندانید چه کردید‬ ‫اگهی مزایده عمومی واگذاری هتل اطلس‬ ‫شهرداری اراک به صورت اجاره شش ساله‬ ‫شــهرداری اراک در نظــر دارد نســبت بــه واگــذاری هتــل اطلــس شــهرداری اراک بــه صــورت‬ ‫اجــاره شــش ســاله واقــع در شــهر صنعتــی از طریــق مزایــده عمومــی بــه باالتریــن قیمــت‬ ‫پیشــنهادی اقــدام نمایــد‪98/11/3.‬د‪/‬‬ ‫متقاضیــان مــی تواننــد پــس از دریافــت اســناد مزایــده قیمــت پیشــنهادی خــود را حداکثــر‬ ‫‪ 12‬روز پــس از تاریــخ انتشــار اگهــی در روزنامــه هــای کثیراالنتشــارتحویل نماینــد و نیــز‬ ‫جهــت کســب اطالعــات بیشــترمی توانند بــه امــور قراردادهــای شــهرداری مرکــز واقــع در‬ ‫خیابــان جهاد‪-‬فــاز ‪ 2‬شــهرک شــهید بهشــتی شــهرداری اراک مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن‬ ‫‪ )086(33136091‬تمــاس حاصــل فرماینــد‪.‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫جوامــع بشــری بــرای هــر حرکــت جــدی و تاثیرگــذار نیازمند‬ ‫انگیــزه ای بــزرگ بــرای ترغیــب و در واقــع منتظــر بهانــه ای‬ ‫جــدی بــرای خــروج از وضعیــت محافظــه گــری و ایجــاد‬ ‫تحــول هســتند‪.‬‬ ‫جامعــه ایرانــی هــم در ســده اخیــر در وضعیــت بــروز چنیــن‬ ‫انگیــزه ای واقــع شــد و بــا همــان انتظار حرکــت کــرد و نهایتا‬ ‫انقــاب اســامی در بهمــن ‪ 1357‬رخ داد‪ .‬وجــوه مختلــف‬ ‫انگیــزه بخــش بــرای ایرانیــان کــه منجر بــه خــروش و انقالب‬ ‫شــد بارهــا مــورد بحــث واقــع شــده انــد‪.‬‬ ‫یکــی از مهمتریــن وجــوه‪ ،‬نیــاز بــه تغییــر و اصــاح شــیوه‬ ‫زیســت ایرانیــان و دور ریختــن زنگارهایــی بــود کــه کشــور‬ ‫مــا را در عمــق عقــب ماندگــی اجتماعــی نــگاه مــی داشــت‪.‬‬ ‫مــردم از نظــام بعــدی توقــع پیشــرفت و تحــول داشــتند و‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی نیــز از راهکارهایــی متنــوع بــرای‬ ‫پاســخگویی بــه ایــن انتظــار بهــره بــرد‪.‬‬ ‫ســاختن جامعــه جدیــد بدون ســاختار ســازی ممکن نیســت‬ ‫و پارلمــان بــه عنــوان محــل تجلــی اراده ملی و عصــاره فضایل‬ ‫ملــت و جایــگاه تقنیــن و نظــارت بــر اجــرای قانــون جایگاهی‬ ‫بلنــد یافت‪.‬‬ ‫بــا ایــن وصــف و علــی رغــم همــه نقدهــا و اشــکاالتی کــه‬ ‫بــر تشــکیل مجلــس از اغــاز و شــیوه ثبــت نــام نامزدهــا تــا‬ ‫نهایتــا روز انتخابــات مــی تــوان مطــرح کــرد‪ ،‬بــدون وجــود‬ ‫مجلــس مقتــدر عمــا دموکراســی حتــی به صــورت نیــم بند‬ ‫نیــز ظاهــر نخواهــد شــد و در هــر یــک از ایــن مراحــل قصــور‬ ‫و تقصیــری صــورت پذیــرد کیفیــت فعالیــت مجلــس رو بــه‬ ‫کاهــش خواهــد نهــاد‪.‬‬ ‫امــروز در اســتانه اغــاز دهــه فجــر انقــاب اســامی کــه‬ ‫ســالگرد ان رخــداد بــزرگ بــوده اســت تشــکیل مجلــس‬ ‫بعــدی بــا ســطحی باالتــر و بهتــر از پیــش مــی توانــد مطالبه‬ ‫مــردم تحــول خــواه ایــران باشــد و قطعــا ایــن مطالبــه بــدون‬ ‫حضــور جــدی و اگاهانــه همیــن مــردم غیرممکــن خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬مشــکالتی کــه ممکــن اســت انگیــزه مــردم را بــرای‬ ‫هــر حرکــت مثبــت کاهــش دهــد نیازمنــد تدبیــر هســتند‬ ‫امــا توقــف رهــا کــردن امــور بــه حــال خــود مجلــس بعــدی‬ ‫را بــه عنصــری کــم خاصیــت بــدل خواهــد کــرد کــه نتیجــه‬ ‫ان افزایــش مشــکالت جامعــه خواهــد بــود‪ .‬بــدون مشــارکت‪،‬‬ ‫توفیقــی رخ نخواهــد داد‪.‬‬ ‫عنوان مزایده‬ ‫واگذاری هتل اطلس شهرداری اراک به صورت اجاره شش ساله (‪98/11/8/3‬م ز)‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫به میزان ‪ 5‬درصد قیمت پایه کارشناسی اجاره شش ساله‬ ‫محل توزیع اسناد مزایده‬ ‫امور قراردادهای شهرداری مرکز‬ ‫زمان توزیع و تحویل اسناد‬ ‫پس از تاریخ نشر اگهی به مدت ‪ 12‬روز‬ ‫نحوه تسلیم سپرده شرکت در مزایده‬ ‫ضمانت نامه بانکی(فرایند ارجاع کار ) با ‪ 3‬ماه اعتبار با فیش واریزی به حساب سپرده‬ ‫پیمانکاران شهرداری به شماره حساب ‪ 100973333338‬بانک شهر شعبه شهید بهشتی‬ ‫تاریخ اعالم و ابالغ به برنده‬ ‫حداکثر یک هفته پس از بازگشایی‬ ‫محل تحویل اسناد‬ ‫دبیرخانه شهرداری مرکز‬ ‫زمان و محل جلسه کمیسیون‬ ‫روز چهارشبه ‪ 1398/11/23‬راس ساعت ‪ 14‬در دفتر معاون مالی و اقتصادی‪-‬حضور شرکت کننده‬ ‫ها در جلسه کمیسیون بالمانع می باشد‪(.‬ارائه معرفی نامه کتبی الزامی است)‬ ‫حداقل صالحیت و رتبه شرکت کننده‬ ‫کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی‬ ‫شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده ‪ 10‬ائین نامه مالی می باشد‪.‬شهرداری در رد‬ ‫یک یا تمام پیشنهادات مطابق ائین نامه معامالت مختار خواهد بود‪-‬به پیشنهادات مبهم‪ ،‬مشروط‪ ،‬فاقد شرایط قانونی‪ ،‬فاقد ضمانت‬ ‫نامه‪ ،‬فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جامعه‬ ‫سال سوم‬ ‫اخبار‬ ‫انتقاد مردم محالت و دلیجان‬ ‫به روند جذب نیرو‬ ‫در اموزش و پرورش‬ ‫نماینده مردم محالت و دلیجان در مجلس شـورای‬ ‫اسلامی دبیر کمیسـیون امـوزش مجلـس گفت‪:‬‬ ‫شـرایط به گونه ای شـده که همه چیز علیه کیفیت‬ ‫درحـال رشـد اسـت و از سـویی امـوزش و پرورش ‬ ‫بـه اجبـار بـه نیروهـای حق التدریسـی و نیروهـای‬ ‫بازنشسـته روی مـی اورند که هـر ‪ ۲‬مورد‪ ،‬کیفیت‬ ‫معلم رسـمی را ندارند‪.‬‬ ‫حجت االسلام علیرضـا سـلیمی در گفت وگـو بـا‬ ‫خبرنـگار تسـنیم بـا اشـاره بـه سـاماندهی اموزش‬ ‫و پـرورش کشـور اظهـار داشـت‪ :‬دولـت در زمینـه‬ ‫ضابطه منـد کـردن جـذب و اسـتخدام‪ ،‬نکتـه ای‬ ‫مهـم را فرامـوش کـرد‪ ،‬ایـن کـه همـه دسـتگاه ها‬ ‫مانند یکدیگر نیسـتند و بعضی دستگاه ها همچون‬ ‫امـوزش و پـرورش اقتضائـات خـاص خودشـان را‬ ‫دارنـد‪.‬وی افـزود‪ :‬امـوزش و پـرورش بـا اصلی ترین‬ ‫احتیـاج جامعـه یعنـی تربیت اینده سـازان کشـور‬ ‫سـر و کار دارد و حتـی اگـر یـک کالس بـدون‬ ‫معلـم بماند کمتـر از بحران اجتماعی نیسـت‪.‬دبیر‬ ‫کمیسیون اموزش مجلس شـورای اسالمی تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬شـرایط به گونـه ای شـده که همـه چیز علیه‬ ‫کیفیـت درحال رشـد اسـت و از سـویی امـوزش و‬ ‫پرورش هـا بـه اجبار بـه نیروهای حق التدریسـی و‬ ‫نیروهـای بازنشسـته روی می اورند که هـر ‪ 2‬مورد‪،‬‬ ‫کیفیت معلم رسـمی را ندارند‪ .‬سـلیمی بیـان کرد‪:‬‬ ‫از سـوی دیگـر دولت بـرای خالی کردن شـانه خود‬ ‫از مسـئولیت بخـش اعظـم امـوزش را بـه بخـش‬ ‫غیردولتـی واگذار کـرد و نظارت خود را بر این مراکز‬ ‫کاهش داده و این مسـله سـبب شـده برخی مراکز‬ ‫غیرانتفاعی اسـتانداردهای اموزشی را رعایت نکنند‬ ‫و پرسـنل خـود را از خانـواده و یـا موسسـات دیگر‬ ‫اسـتخدام کننـد‪ .‬وی ادامـه داد‪ :‬دولـت بایـد هرچه‬ ‫سـریع تر اشـفتگی و گیـر و دار امـوزش و پـرورش‬ ‫را پایـان دهـد‪ ،‬نظـام اموزشـی کـه بی سـواد تولید‬ ‫کنـد در واقع فراینـد اجتماعی شـدن دانش اموز را‬ ‫مختـل می کند‪ ،‬اگـر در امـوزش و پـرورش کمبود‬ ‫نیرو دارد ردیف اسـتخدامی مشـخص کند‪ ،‬گرفتن‬ ‫نیـروی ازاد‪ ،‬حق التدریسـی و بازنشسـته دیگـر چه‬ ‫صیغه ای اسـت؟‬ ‫ارجاع شد‬ ‫رئیس کل دادگسـتری اسـتان مرکزی گفت‪۱۵ :‬‬ ‫عنـوان جرائـم انتخاباتـی به دادگسـتری اسـتان‬ ‫مرکـزی ارجاع شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگزاری تسـنیم‪ ،‬حجت االسلام‬ ‫قاسـم عبدالهـی در جلسـه سـتاد پیشـگیری از‬ ‫جرائـم و تخلفـات انتخابـات اسـتان مرکـزی بـا‬ ‫اشـاره بـه موضـوع ردصالحیت هـا در اسـتان‬ ‫مرکـزی اظهـار داشـت‪ :‬رد صالحیت تعـدادی از‬ ‫افـراد پس از انجام ثبت نـا م نامزدهای انتخاباتی‪،‬‬ ‫در همان مرحله نخسـت اعالم شـد که برخی از‬ ‫ایـن افـراد به دنبـال شـبهه افکنی داشـتند تا به‬ ‫شـکلی بتوانند تاییـد صالحیت خـود را بگیرند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در مرحلـه دوم کـه هیئـت مرکـزی‬ ‫نظـارت شـورای نگهبـان نتیجـه تاییـد یـا رد‬ ‫صالحیت هـا را اعلام کـرد‪ ،‬تعـدادی از طریـق‬ ‫ایـن مرکـز رد صالحیـت شـدند و به دنبـال این‬ ‫موضـوع‪ ،‬برخـی افـراد رد صالحیت شـده از این‬ ‫مرجـع اقـدام بـه تبلیغـات منفـی کردنـد تـا با‬ ‫فشـارهای سیاسـی بـه تایید صالحیت برسـند‪.‬‬ ‫عبداللهـی تصریـح کـرد‪ :‬به هرحـال‪ ،‬تعـداد این‬ ‫افراد که با جوسـازی یا تخلفات سیاسـی مربوط‬ ‫به انتخابات مرتکب جرم شـده باشـند‪ ،‬در استان‬ ‫مرکـزی انـدک اسـت‪ ،‬البتـه پـس از اعلام نظر‬ ‫هیئـت مرکـزی نظـارت‪ ،‬پیگیری هـا از طریـق‬ ‫شـورای نگهبـان بـه عنـوان یک مرجع مهـم در‬ ‫حـال انجام بـوده و این مرجـع از این حیث حائز‬ ‫اهمیـت اسـت کـه تمـام داوطلبانی که توسـط‬ ‫هیئـات مرکـزی و اجرایی تایید شـدند بـا اظهار‬ ‫نظر شـورای نگهبـان ممکن اسـت رد صالحیت‬ ‫شـوند‪.‬رئیس کل دادگسـتری اسـتان مرکـزی با‬ ‫اشـاره بـه برخـی تخلفـات پـس از اعلام تاییـد‬ ‫صالحیت هـا گفـت‪ :‬تعـدادی از جرائـم از زمـان‬ ‫اعلام تاییـد صالحیت قطعـی کاندیداها شـروع‬ ‫می شـود که بیشـتر مربوط به تبلیغات انتخاباتی‬ ‫اسـت و در فضـای انتخابـات رخ می دهـد‪.‬وی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬در ایـن راسـتا‪ ،‬تـا به امروز بالـغ بر ‪15‬‬ ‫عنـوان تخلـف انتخاباتـی در فضـای مجـازی به‬ ‫دادگسـتری ارسال شده و بیشتر شکایات مربوط‬ ‫بـه تخریب های سیاسـی اسـت که به دادسـراها‬ ‫ارجاع شـده اسـت‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرکل نوسازی‪ ،‬تجهیز و بازسازی مدارس استان مرکزی‪:‬‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۸۴۴‬کالس درس در استان مرکزی نیاز به بازسازی دارند‬ ‫مدیـرکل نوسـازی‪ ،‬تجهیـز و بازسـازی مـدارس‬ ‫اسـتان مرکزی با بیان اینکه ‪ ۸۱‬مدرسـه کانکسی‬ ‫در اسـتان داریـم گفـت‪ :‬حـدود ‪ ۳‬هـزار و ‪۸۴۴‬‬ ‫کالس در سـطح اسـتان مرکـزی نیـاز به تخریب‬ ‫و بازسـازی دارند‪.‬‬ ‫حسـین محمدی در گفت وگو با تسـنیم‪ ،‬با اشـار‬ ‫بـه حذف بخاری های نفتی در مدارس و همچنین‬ ‫حذف مدارس کانکسـی در سـطح استان مرکزی‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬بخـاری نفتـی بـه طـور کامـل در‬ ‫مـدارس اسـتان مرکـزی حـذف شـده و جشـن‬ ‫ان را هـم مهرماه امسـال گرفتیم‪ ،‬اما ‪ 81‬مدرسـه‬ ‫کانسـکی در سـطح اسـتان داریم که برای حذف‬ ‫ایـن مـدارس تلاش می کنیم‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تشـکیل مدارس کانکسـی بیشـتر در‬ ‫مناطـق روسـتایی کـه امـار دانش امـوزان بین ‪5‬‬ ‫تـا ‪ 7‬دانش امـوز بوده و سـاخت مدرسـه به صرفه‬ ‫نبـوده اتفـاق افتـاده که بـا کمک خیران سـاخت‬ ‫مـدارس در ایـن مناطـق را در دسـتور کار داریـم‬ ‫و ایـن اطمینـان را بـه خانواده هـا می دهیـم کـه‬ ‫اسـتانداردهای مـورد نیـاز اموزشـی در کانکس ها‬ ‫از حیث اموزشـی‪ ،‬بهداشـتی و سیستم گرمایشی‬ ‫انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫هیچ مدرسه خشت و گلی در استان نداریم‬ ‫مدیـرکل نوسـازی‪ ،‬تجهیـز و بازسـازی مـدارس‬ ‫اسـتان مرکـزی بـا اشـاره به نوسـازی و بهسـازی‬ ‫مدارس اسـتان مرکزی تصریح کرد‪ :‬هیچ مدرسـه‬ ‫خشـت و گلـی در اسـتان نداریـم و بیشـتر بحث‬ ‫مدارس اسـتان مقاوم سـازی است و برخی مدارس‬ ‫نیـز نیاز به نوسـازی دارند که به همین سـبب در‬ ‫برنامه ریـزی کـه با خیـران داریـم‪ ،‬مقاوم سـازی و‬ ‫نوسـازی مدارس فعلـی را در اولویت قـرار داده ایم‪.‬‬ ‫محمـدی بیان کـرد‪ :‬حدود ‪ 3‬هـزار و ‪ 844‬کالس‬ ‫در سـطح اسـتان مرکـزی نیـاز بـه تخریـب و‬ ‫بازسـازی دارند‪ ،‬همچنیـن ‪ 759‬کالس نیمه تمام‬ ‫داریـم که نیاز به تکمیل دارند‪ 25 ،‬مدرسـه را هم‬ ‫در دهـه فجـر و مهرمـاه سـال اینده به امـوزش و‬ ‫پـرورش تحویـل می دهیم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بخشـی از ایـن اعتبـارات صـرف‬ ‫توسـعه‪ ،‬احـداث و استانداردسـازی سیسـتم های‬ ‫گرمایشـی و سرمایشـی و بخـش دیگـر ان صرف‬ ‫تعمیـر و نگهداری مدارس شـده اسـت‪ ،‬این موارد‬ ‫در راسـتای سیاسـت های جامـع وزارت اموزش و‬ ‫پرورش و سیاسـت مجتمع سـازی مدارس اسـت‬ ‫کـه بهسـازی و مقاوم سـازی مـدارس نسـبت به‬ ‫سـاخت مـدارس جدیـد در اولویـت قـرار گیرد‪.‬‬ ‫ستاد انتخاباتی جبهه اصالح طلبان استان مرکزی تشکیل شد‬ ‫شـورای سیاسـتگذاری اصالح طلبـان اسـتان‬ ‫مرکـزی با صـدور بیانیـه ای اعالم کرد‪ :‬نخسـتین‬ ‫سـتاد اسـتانی جبهـه اصالحـات کشـور در ایـن‬ ‫اسـتان تشـکیل شد‪.‬‬ ‫در ایـن بیانیـه امـده اسـت‪:‬در اخریـن نشسـت‬ ‫شـورای سیاسـتگذاری اصالحـات کشـور‪ ،‬مجـوز‬ ‫تشکیل سـتاد انتخاباتی این اسـتان مرکزی برای‬ ‫انتخابات مجلس یازدهم صادر شـده و رییس این‬ ‫سـتاد نیز انتخاب شـده اسـت‪.‬‬ ‫در بخـش دیگـری از ایـن بیانیـه امـده اسـت‪:‬‬ ‫نخسـتین سـتاد انتخاباتـی اصالح طلبان کشـور‬ ‫در اسـتان مرکـزی بهـا راهبری فـردی از نخبگان‬ ‫جریـان اصالحـات و مردم تشـکیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫در بخـش دیگـری از ایـن بیانیـه اضافـه شـده‬ ‫اسـت‪ :‬بایـد با تاییـد صالحیت نخبگان سیاسـی‪،‬‬ ‫‪ ۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬حامی برای ایتام‬ ‫و محسنین استان مرکزی جذب شد‬ ‫‪ ۱۵‬عنوان جرائم انتخاباتی‬ ‫به دادگستری استان مرکزی‬ ‫شماره ‪69‬‬ ‫سه شنبه ‪ 8‬بهمن ماه ‪1398‬‬ ‫مدیـرکل کمیتـه امـداد اسـتان مرکـزی گفـت‪ :‬بـا‬ ‫حمایت مدیـران دسـتگاه های اجرایی اسـتان تعداد‬ ‫حامیـان طـرح پویش جـذب ‪ ۲۰‬هـزار حامـی برای‬ ‫ایتام و محسـنین اسـتان بـه ‪ ۷‬هـزار و ‪ ۳۰۰‬نفر ارتقا‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫موسـی نژاد‪ ،‬با اشـاره به حمایت مدیران دستگاه های‬ ‫اجرایی اسـتان مرکزی از ایتام و محسـنین گفت‪ :‬در‬ ‫راسـتای پویـش جذب ‪ 20‬هزار حامی بـرای فرزندان‬ ‫ایتـام و محسـنین در اسـتان مرکـزی‪ ،‬مدیـران‬ ‫دسـتگاه های اجرایی حمایت از ‪ 2‬هزار و ‪ 200‬فرزند‬ ‫ایتام و محسـنین را عهده دار شـدند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا اجـرای ایـن طـرح‪ ،‬پویش هـر کارمند‬ ‫یـک حامـی در اسـتان اغـاز شـده اسـت و خیـران‬ ‫و نیکـوکاران در سراسـر اسـتان نیـز می تواننـد بـا‬ ‫پرداخـت حداقـل ماهیانـه ‪ 10‬هـزار تومـان حامـی‬ ‫فرزندان نیازمند شـوند‪ .‬مدیرکل کمیته امداد استان‬ ‫مرکـزی تصریـح کـرد‪ :‬در این طـرح ‪ 5‬هـزار و ‪100‬‬ ‫حامـی بـرای فرزندان ایتام و محسـنین جذب شـده‬ ‫بـود کـه با حمایـت مدیـران دسـتگاه ها ایـن میزان‬ ‫افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬موسـی نژاد بـا بیـان اینکـه‬ ‫بسـترهای مناسـب و اسـان الکترونیکـی از طریـق‬ ‫نرم افـزار و سیسـتم بانکـی بـرای پرداخـت حامیـان‬ ‫فراهم شـده اسـت و خیـران می تواننـد کمک هـای‬ ‫خود را مسـتقیم به حسـاب فرزند معنوی خود واریز‬ ‫کننـد گفت‪ :‬حامیـان و خیران نیکـوکار می توانند با‬ ‫مراجعـه بـه کمیته امـداد یـا ثبت نام در سـایت های‬ ‫اکـرام ایتـام و محسـنین به یـاری کـودکان نیازمند‬ ‫بشـتابند و در این طرح خداپسندانه مشارکت کنند‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬امیدواریـم کـه با مشـارکت خیـران و‬ ‫همه اقشـار جامعه تعـداد ‪ 20‬هزار حامـی جدید در‬ ‫سـطح اسـتان جذب و فرزندان ایتام و محسـنین از‬ ‫مهربانـی مـادی و معنـوی خیـران بهره مند شـوند‪.‬‬ ‫مدیـرکل کمیته امـداد اسـتان مرکزی عنـوان کرد‪:‬‬ ‫خوشـبختانه با حمایت مدیران دسـتگاه های اجرایی‬ ‫اسـتان تعداد این حامیان به ‪ 7‬هزار و ‪ 300‬نفر ارتقاء‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫‪ ۱۳۳‬زندانی جرایم غیرعمد استان‬ ‫مرکزی ازاد شدند‬ ‫مدیـرکل امـور زنـدان هـا و اقدامـات تامینـی و‬ ‫تربیتی اسـتان مرکزی گفـت‪ ۱۳۳ :‬زندانی جریم‬ ‫غیرعمد در این اسـتان امسـال با حمایت خیران و‬ ‫پیگیـری این سـتاد از زندان ازاد شـدند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪« ،‬علی عبـاس فالحتی مطلـق»‬ ‫افـزود‪ :‬مجمـوع بدهـی زندانیـان غیرعمد اسـتان‬ ‫مرکـزی ‪ ۲۱۰‬میلیـارد ریـال اسـت کـه بـا تالش‬ ‫مددکاران و کمیته های صلح و سـازش سـتاد دیه‬ ‫و سـازمان زندان هـای اسـتان حـدود ‪ ۵۰‬درصد از‬ ‫ایـن رقـم تخفیـف گرفتـه شـده و بقیـه از طریق‬ ‫خیـران‪ ،‬صندوق هـای تامین خسـارت های بدنی‪،‬‬ ‫شـرکت های بیمه و تسـهیالت اعطایـی بانک ها و‬ ‫سـتاد دیه اسـتان پرداخت شـد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خیران اسـتان مرکزی در سـه سـال‬ ‫گذشـته بیش از ‪ ۴۶‬میلیـارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‬ ‫به حسـاب سـتاد دیه این اسـتان واریز کردند که‬ ‫‪ ۷۹۰‬زندانـی جرایم غیر عمـد از ندامتگاه های این‬ ‫استان ازاد شدند‪.‬‬ ‫فالحتـی مطلـق بیـان کـرد‪ :‬جـذب کمک هـای‬ ‫مردمـی و شـمار ازادی زندانیـان غیرعمد اسـتان‬ ‫مرکـزی در ‪ ۲‬سـال گذشـته بـه ترتیـب افزایـش‬ ‫‪ ۴۰۰‬و ‪ ۹۹‬درصـدی داشـته کـه ایـن مهـم باعث‬ ‫رشـد قابل توجه بازگشـت مجدد افـراد به زندگی‬ ‫و ایجاد انگیزه در اعمال خیرخواهانه خیران شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور زنـدان هـا و اقدامـات تامینـی و‬ ‫تربیتـی اسـتان مرکـزی بیان کـرد‪ :‬چهار هـزار و‬ ‫‪ ۷۴۷‬نفـر در قالب یک هـزار و ‪ ۲۱۹‬خانواده در این‬ ‫اسـتان تحت پوشـش انجمن حمایـت از خانواده‬ ‫زندانیـان قرار دارند و امسـال بیـش از ‪ ۲۲‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۷۶۰‬میلیـون ریـال کمک نقـدی و غیرنقدی از‬ ‫محـل منابع حقیقی و حقوقی بـه این مددجویان‬ ‫پرداخت شـده اسـت‪.‬‬ ‫فالحتی مطلـق اظهـار داشـت‪ :‬علاوه بـر حمایت‬ ‫گسـترده انجمـن حمایـت از خانـواده زندانیـان‬ ‫اسـتان‪ ،‬سـال گذشـته ‪ ۸۶۳‬خانواده و امسـال نیز‬ ‫‪ ۵۷۶‬خانـواده از سـوی اداره کل امـور زندان هـا و‬ ‫اقدامـات تامینـی و تربیتـی اسـتان مرکـزی بـه‬ ‫اداره کل کمیتـه امـداد امـام خمینـی(ره) معرفی‬ ‫شـده اند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ ۱۴۱ :‬زندانـی ازاد شـده از ندامتگاه های‬ ‫اسـتان مرکـزی امسـال بـا دریافت ‪ ۲۳‬میلیـارد و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیـون ریـال تسـهیالت ویـژه از بانک مهر‬ ‫ایـران و صنـدوق کارافرینـی امید صاحب شـغل‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور زنـدان هـا و اقدامـات تامینـی و‬ ‫تربیتی اسـتان مرکزی با بیان اینکه در سـه سـال‬ ‫گذشـته ‪ ۵۶‬محکـوم بـه قصاص با جلـب رضایت‬ ‫اولیـای دم به زندگی بازگشـتند گفـت‪ :‬یک هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬زندانـی نیز با دریافت رضایت شـکات پرونده‬ ‫و حل مشـکل قضایـی از زندان ازاد شـدند‪.‬‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی سلایق متفاوت‬ ‫در مـدت زمان باقیمانده شـرایط را برای انتخاباتی‬ ‫پرشـور فراهـم کرد‪.‬‬ ‫بیانیـه می افزاید‪ :‬این شـورا پیشـقدم در تشـکیل‬ ‫نخسـتین سـتاد انتخابات اسـتانی اصالحـات در‬ ‫کشـور شـده و پیشـتازی در جریـان اصالح طلبی‬ ‫دارد تـا زمینـه را برای اسـتفاده از همه ظرفیت ها‬ ‫و جلوگیری از فرصت سـوزی احتمالی ایجاد کند‪.‬‬ ‫در ایـن بیانیـه گفتـه شـده اسـت‪ :‬ایـن شـورا بـا‬ ‫اقدام هـای پـی درپـی بـرای بازگشـت بـه عرصه‬ ‫انتخابات و با وجود شـرایط دشـوار استان مرکزی‪،‬‬ ‫پیـام خـود را مشـخص و روشـن تر از پیـش بـه‬ ‫جامعـه و مسـووالن داده اسـت‪.‬‬ ‫بخـش دیگـری از ایـن بیانیـه اضافه کرده اسـت‪:‬‬ ‫امیـد مـی رود مانند گذشـته با کمتریـن امکانات‬ ‫بهتریـن عملکرد ممکن در سـتاد اسـتان مرکزی‬ ‫مشـاهده شود‪.‬‬ ‫در این بیانیه افزوده شـده اسـت‪ :‬در شـرایطی که‬ ‫نسـبت به رد صالحیت گسـترده اصالح طلبان به‬ ‫شدت معترض هسـتیم عزم خود را برای استفاده‬ ‫از کم تریـن ظرفیت هـا و فرصت های احتمالی که‬ ‫ممکن اسـت پیش بیاید جزم کـرده ایم‪.‬‬ ‫اسـتان مرکزی بـا دارا بودن ‪ ۱۲‬شهرسـتان دارای‬ ‫بیـش از یـک میلیـون و ‪ ۴۰۰‬هـزار نفـر جمعیت‬ ‫اسـت و این اسـتان دارای هفت کرسی نمایندگی‬ ‫در مجلس شـورای اسلامی است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اراک‪:‬‬ ‫وقوع ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۱۴‬حادثه در اراک‬ ‫مدیرعامـل سـازمان اتش نشـانی و خدمـات ایمنـی‬ ‫شـهرداری اراک گفـت‪ ۲ :‬هـزار و ‪ ۷۱۴‬حادثـه و‬ ‫اتش سـوزی در ‪ ۹‬مـاه سـال جـاری در این شـهر به‬ ‫وقوع پیوسـته که نیروهای این سـازمان برای کنترل‬ ‫ایـن حوادث و نیز کمک به اسـیب دیدگان حضوری‬ ‫فعال داشـته اند‪« .‬مسـعود اقازیارتـی» در گفت و گو‬ ‫بـا ایرنا افـزود‪ :‬یکهـزار و ‪ ۵۸۲‬مـورد اتش سـوزی در‬ ‫سـال جـاری در اراک به وقوع پیوسـته که بـر اثر ان‬ ‫‪ ۲۸‬نفـر مجـروح و ‪ ۲‬نفـر نیز جـان خود را از دسـت‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬در یکهـزار و ‪ ۱۳۲‬مـورد حـوادث‬ ‫مختلـف دیگـر این شـهر کـه از سـوی اتش نشـانی‬ ‫امدادرسـانی شـده اسـت‪ ۲۰۲ ،‬نفر مجروح و ‪ ۴۸‬نفر‬ ‫نیـز جـان خـود را از دسـت دادند‪.‬‬ ‫وی بیـان کرد‪ :‬ارایـه ‪ ۱۴۸‬دسـتورالعمل ایمنی برای‬ ‫صدور پروانه سـاختمان‪ ۱۶۶ ،‬بازدید کارشناسی برای‬ ‫تاییدیه صدور اتمام عملیات سـاختمانی‪ ،‬کارشناسی‬ ‫و علت یابی ‪ ۸۳‬اتش سـوزی‪ ،‬تایید اولیه ‪ ۱۸۴‬نقشـه‬ ‫سـاختمانی‪ ۱۹ ،‬تسـت لوله خشـک و بررسـی الزم‬ ‫بـرای نصـب ‪ ۳۰‬اسانسـور از جمله اقدام هـای انجام‬ ‫شـده توسـط مامـوران اتش نشـانی این سـازمان در‬ ‫سـال جاری اسـت‪ .‬مدیرعامل سـازمان اتش نشـانی‬ ‫و خدماتـی ایمنی شـهرداری اراک ادامه داد‪ :‬بررسـی‬ ‫و بازدیـد از ‪ ۱۳‬سـاختمان مخروبـه‪ ،‬ارایـه ‪ ۱۳‬اخطار‬ ‫بـه اصنـاف‪ ،‬بازدیـد از هفـت پارکینـگ‪ ۲۰ ،‬مرکـز‬ ‫سـی ان جی‪ ۶۱ ،‬کارگاه سـاختمانی و گودبـرداری‬ ‫ناایمـن و هشـت مرکـز اداری و عمومـی از دیگـر‬ ‫اقدام هـای صـورت گرفتـه ایـن سـازمان در ‪ ۹‬مـاه‬ ‫امسـال اسـت‪ .‬اقازیارتـی تصریـح کرد‪ :‬اتش نشـانان‬ ‫ایـن سـازمان در ایـن مـدت از ‪ ۱۲‬پـارک و فضـای‬ ‫سـبز شـهری‪ ،‬پنج مرکز کارگاهی امانی شـهرداری‪،‬‬ ‫‪ ۱۹‬مرکـز تجـاری و بـازار سرپوشـیده‪ ۴۳ ،‬خوابـگاه‬ ‫دانشـجویی خصوصی و دولتی‪ ۹ ،‬مرکز صنعتی‪۷۲ ،‬‬ ‫مرکـز نگهداری و ترک اعتیـاد و مهدهای کودک و ‪۹‬‬ ‫موکب و حسـین ه بازدیـد کردند‪.‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۴۷‬گسل در استان مرکزی‬ ‫شناسایی شده است‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری‬ ‫مرکــزی گفــت‪ :‬در اســتان مرکــزی تاکنــون‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۴۷‬گســل شناســایی شــده‪ ،‬در اراک‬ ‫گس ـل هایی مثــل گس ـل های داوود ابــاد‪ ,‬تبرتــه و‬ ‫امان ابــاد فعــال هســتند کــه ایــن شهرســتان را‬ ‫تهدیــد می کننــد‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرگــزاری تســنیم‪ ,‬حمیــد غیاثــی در‬ ‫جلســه شــورای اداری شهرســتان اراک عنوان کرد‪:‬‬ ‫وضعیــت کشــور بــا توجــه بــه شــرایط جغرافیایــی‬ ‫و اقلیمــی ویــژه و بــا توجــه بــه پیشــرفت صنایــع‬ ‫کشــور مســتعد بالیــای طبیعــی اســت و از ‪42‬‬ ‫بــای طبیعــی ایــران مســتعد ‪ 32‬عدد از انهاســت‬ ‫و در شــهر اراک هــم تمــام بالیــای طبیعــی را‬ ‫داریــم‪ 6 ,‬هــزار و ‪ 400‬کیلومتــر جــاده اصلــی‬ ‫و فرعــی در اســتان مرکــزی وجــود دارد کــه‬ ‫روزانــه ‪ 2000‬تانکــر ســوختی و خطرنــاک از انهــا‬ ‫عبــور می کنــد کــه از طرفــی اگــر پیش بینــی‬ ‫و پیشــگیری ها انجــام شــود و امادگــی داشــته‬ ‫باشــیم ظرفیــت و فرصــت اســت و از طرفــی هــم‬ ‫می توانــد خطرســاز باشــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری‬ ‫مرکــزی ادامــه داد‪ :‬در کشــور بــه طــور دائــم زلزلــه‬ ‫درحــال انجــام اســت از ســال ‪ 1900‬تــا ‪2006‬‬ ‫دقیقــا ‪ 13‬هــزار زلزلــه اتفــاق افتــاده و مــا تنهــا‬ ‫زلزله هــای بــاالی ‪ 3‬ریشــتر را درک می کنیــم‪,‬‬ ‫در چندیــن دهــه اخیــر در ســال ‪ 41‬زلزلــه بوییــن‬ ‫زهــرا را داشــتیم کــه تقریبــا ‪ 6/7‬ریشــتر بــود و ‪12‬‬ ‫هــزار و ‪ 600‬نفــر جــان خــود را از دســت دادنــد‪,‬‬ ‫ســال ‪ 58‬زلزلــه طبــس‪ ,‬ســال ‪ 69‬زلزلــه رودبــار و‬ ‫منجیــل‪ ,‬ســال ‪ 82‬زلزلــه بــم کــه ‪ 80‬درصــد ان از‬ ‫بیــن رفــت‪ ,‬ســال ‪ 96‬و ‪ 97‬هــم زلزلــه کرمانشــاه و‬ ‫ســرپل ذهــاب را داشــتیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬اراک و اســتان مرکــزی‬ ‫شهرســتان های جنوبــی و شــمالی روی لــرزه‬ ‫هســتند و هــر لحظــه امــکان زلزلــه وجــود دارد و‬ ‫یــک اتفــاق طبیعــی یــا انسان ســاخت می توانــد‬ ‫تلفاتــی ایجــاد کنــد‪ ،‬ایرانی هــا مدیــران و مردهــای‬ ‫بحــران هســتند و مدیــران پیشــگیری قبــل از‬ ‫بحــران نیســتند تــا جلوگیــری کننــد و ارزان کار‬ ‫کننــد‪ .‬مدیــرکل دفتر مدیریــت بحران اســتانداری‬ ‫مرکــزی ادامــه داد‪ :‬در هنــگام بحــران گفتــه‬ ‫می شــود کــه شــهر را تخلیــه کننــد‪ ,‬مــردم کجــا‬ ‫بایــد برونــد و از چــه خیابانــی و بــه چــه ســمتی‬ ‫برونــد؟ از شــهرداران تقاضــا کــه محل هایــی بــرای‬ ‫اســکان اضطــراری بســازند‪.‬‬ ‫غیاثــی بیــان کــرد‪ :‬در بحــث حــوادث‪ ،‬بدبیــن‬ ‫یعنــی ســخت گیر هســتیم و نخســتین اخطــار و‬ ‫هشــدار کــه اعــام می شــود را بــه ‪ 100‬دســتگاه‬ ‫مربوطــه اطــاع می دهیــم تــا مدیــری نتوانــد‬ ‫بگویــد اطــاع نداشــتم‪ ,‬بــر حســب وظیفــه در‬ ‫برابــر پیش بینی هــا ســخت گیر هســتیم و‬ ‫امادگی هــای الزم را ایجــاد می کنیــم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ســند مدیریــت بحــران در اســتان‬ ‫در ســال ‪ 95‬نوشــته و تصویــب شــد کــه هــر‬ ‫دســتگاهی براســاس تعــداد نیرویــی کــه دارد از‬ ‫ســال ‪ 1395‬تــا ‪ 1400‬بایــد وظایــف اموزشــی را‬ ‫بــر حســب نــوع و کارکــرد خود انجــام دهــد‪ 2 ،‬کار‬ ‫در بحــران( امــوزش و پیشــگیری) ســبب کاهــش‬ ‫خســارت می شــود کــه هــر دو بســتگی بــه خــود‬ ‫مــا دارد‪.‬‬ ‫بازداشت عامل کودک ازاری‬ ‫در اراک‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان مرکــزی گفت‪:‬‬ ‫عامــل کــودک ازاری اخیــر در شهرســتان اراک‬ ‫بازداشــت شــده و تحقیقــات در ایــن خصــوص‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫حجت االســام قاســم عبداللهــی در گفت وگــو‬ ‫بــا ایســنا‪ ،‬در خصــوص کــودک هشت ســاله‬ ‫ازاردیــده اراکــی اظهــار کــرد‪ :‬محتویــات پرونده‬ ‫تشــکیل شــده در دســتگاه قضائــی نشــانگر‬ ‫اثــار ضرب وجــرح بــر روی کودکــی اســت‬ ‫کــه چنــدی پیــش بــرای درمــان بــه یکــی از‬ ‫بیمارســتان های شــهر اراک مراجعــه کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬پــس از بررســی های اولیــه و‬ ‫اطمینــان از اینکــه کــودک ازاری صورت گرفته‬ ‫اســت مراتب توســط ســازمان بهزیســتی استان‬ ‫مرکــزی بــه دادســتانی گزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان مرکــزی در‬ ‫ادامــه گفــت‪ :‬در تحقیقــات اولیــه دســتگاه‬ ‫قضائــی مشــخص شــد کــه عامــل کــودک‬ ‫ازاری صــورت گرفتــه نامــادری بــوده اســت که‬ ‫بالفاصلــه تحــت تعقیــب قضائــی قــرار گرفتــه‬ ‫و بازداشــت شــده اســت و تحقیقــات تکمیلــی‬ ‫ادامــه دارد‪.‬‬ ‫وی بــه عالئــم ظاهــری ازار و اذیــت جســمی بر‬ ‫روی ایــن کــودک اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬ایجــاد‬ ‫کبــودی‪ ،‬ســیاه شــدگی و ســوختگی بــر روی‬ ‫بــدن کــودک نشــانگر ان اســت کــه کــودک‬ ‫ازاری صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫حجت االســام عبداللهــی بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع‪ ،‬پرونــده بــه‬ ‫صــورت ویــژه و در کمتریــن زمــان ممکــن‬ ‫رســیدگی خواهــد شــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بــا مشــاهده‬ ‫اثــار جراحــت بــر روی بــدن طفــل‪ ،‬دادســتانی‬ ‫بالفاصلــه نســبت به جلــب نامــادری بــه عنوان‬ ‫عامــل اصلــی کــودک ازاری اقــدام کرده اســت‬ ‫و دســتگاه قضائــی بــا قاطعیــت و بــه صــورت‬ ‫ویــژه بــه ایــن پرونــده رســیدگی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫‪ 260‬کیلو ماهی فاسد از یک‬ ‫دستگاه وانت در خنداب‬ ‫کشف شد‬ ‫در عملیــات مامــوران انتظامــی شهرســتان‬ ‫خنــداب‪ 260 ،‬کیلوگــرم ماهــی فاســد از یــک‬ ‫دســتگاه خــودرو وانــت کشــف شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ "عبدالرضــا جودکــی" فرمانــده‬ ‫انتظامــی شهرســتان خنــداب گفــت‪ :‬در پــی‬ ‫اعــام گــزارش هــای مردمــی بــه مرکــز فوریــت‬ ‫هــای پلیــس ‪ 110‬مبنی بــر فروش ماهی فاســد‬ ‫توســط راننــده یــک دســتگاه وانــت بــار در یکی‬ ‫از مناطــق شــهر بخــش "قــره چــای"‪ ،‬تیمــی‬ ‫از مامــوران پاســگاه انتظامــی بــرای بررســی‬ ‫موضــوع بــه محــل اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪ :‬مامــوران بــا مشــاهده راننــده خودرو‬ ‫مــورد نظــر حیــن خــروج از شــهر دســتور‬ ‫ایســت صــادر کردنــد امــا وی بــدون اعتنــا بــه‬ ‫هشــدار مامــوران از محــل گریخــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامی ادامــه داد‪ :‬راننده و سرنشــین‬ ‫خــودرو کــه ســعی داشــتند بــا دور ریختــن‬ ‫ماهــی هــای فاســد از محــل متــواری شــوند بــا‬ ‫عکــس العمــل ســریع ماموران دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ســرهنگ جودکــی ادامــه داد‪ :‬در بازرســی از این‬ ‫خــودرو‪ 260‬کیلوگــرم ماهــی فاســد در داخــل‬ ‫بســته بنــدی هــای فاقــد برچســب و بــا تاریــخ‬ ‫مصــرف تقلبی کشــف و تحویــل اداره بهداشــت‬ ‫شهرســتان شد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان خنــداب خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ 2:‬فــرد دســتگیر شــده در ایــن‬ ‫عملیــات بــرای برخــورد قانونــی بــه مرجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫تیراندازی شوهر به همسر‬ ‫در اراک‬ ‫فرمانـده انتظامـی اسـتان مرکـزی گفـت‪ :‬فـردی‬ ‫کـه در یکـی از محله هـای شـهر اراک بـه سـمت‬ ‫همسـرش تیرانـدازی کـرده و متـواری شـده بـود‬ ‫شناسـایی و دسـتگیری شـد‪.‬‬ ‫سـردار حسـن مفخمـی شهرسـتانی بـا اشـاره به‬ ‫جزئیـات دسـتگیری ضاربـی کـه سـمت همسـر‬ ‫خـود تیراندازی کـرده بود اظهـار داشـت‪ :‬این مرد‬ ‫‪ 33‬سـاله به علـت اختالفات مالی با همسـرش‪ ،‬با‬ ‫یـک قبضـه اسـلحله او را مجـروح و مـورد اصابت‬ ‫گلوله قرار داده و سـپس از صحنـه وقوع تیراندازی‬ ‫متـواری شـده بود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا تحقیقات و بررسـی های انجام شـده‬ ‫پلیس‪ ،‬محل اختفای این فرد در کمتر از ‪ 2‬ساعت‬ ‫در یکی از روسـتاهای شهرستان خنداب شناسایی‬ ‫شـد‪ .‬فرمانـده انتظامی اسـتان مرکزی بیـان کرد‪:‬‬ ‫سـرانجام پـس از اطمینـان از صحـت موضـوع و‬ ‫هماهنگـی با مقـام قضایـی و کنترل نامحسـوس‬ ‫محـل اختفـای تیرانـداز فـراری‪ ،‬در عملیـات‬ ‫غافلگیرانه ماموران‪ ،‬متهم در مخفیگاهش دستگیر‬ ‫شـد‪ .‬وی عنـوان کـرد‪ :‬متهـم دستگیر شـده در‬ ‫بازجویی هـا لـب به اعتراف گشـوده و گفـت که در‬ ‫روز حادثـه به سـبب برخی اختالفات با همسـرش‬ ‫درگیـر شـده و با یک قبضه اسـلحله ای کـه از قبل‬ ‫دراختیار داشـته‪ ،‬او را مجـروح و مورد اصابت گلوله‬ ‫قرار داده اسـت‪.‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪69‬‬ ‫فرهنگ ‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 8‬بهمن ماه ‪1398‬‬ ‫روایتی از نوانمایش درهای کج‬ ‫کردید و نکردید و ندانید چه کردید‬ ‫سمیهبصیرت‬ ‫گروه فرهنگ‬ ‫کجی و ناراسـتی همیشـه در کنـار هم امده انـد‪ .‬و این‬ ‫بار کجی در طعنه به راسـتی حکایـت زندگی پرافتخار‬ ‫دو بـزرگ بانـوی اسلام را روایت می کنـد‪ .‬درهای کج؛‬ ‫قصـه پرغصه« ام فـروه انصاری» اسـت که به تبعیت از‬ ‫بانـوی بانوان عالم تـا پای جـان از حمایت امیرالمونین‬ ‫(علیه السالم) دسـت برنمی دارد‪.‬‬ ‫ایـن روضـه مصور با خـواب بـرادران و پدر ام فـروه اغاز‬ ‫می شـود‪ .‬پدری که بیشـتر از انکه به فکرابروی اخرت‬ ‫خود باشـد ترس از ابروی دنیای خویش دارد و برادرانی‬ ‫کـه خیلـی زود فریفتـه زر و زور خلیفـه می شـوند اما‬ ‫خواهـر انهـا یعنی ام فروه برسـر بیعت با دختـر و داماد‬ ‫پیامبر اسـتوار است‪.‬‬ ‫پـس از رحلت پیامبر اکرم صلـی ا‪ ...‬علیه و اله و جریان‬ ‫شـوم سـقیفه‪ ،‬جماعت مهاجـر و انصـار از امیرمومنان‬ ‫علـی علیـه السلام روی برگرداندنـد و تابـع و تسـلیم‬ ‫غاصبـان خالفـت شـدند‪ .‬گویـی هرگز جریـان عظیم‬ ‫غدیر خم اتفاق نیفتاده اسـت‪ .‬همه تلاش کردند خود‬ ‫را در قبـال ایـن حادثـه بـه فراموشـی بزننـد و اص ً‬ ‫ال به‬ ‫روی مبارکشـان هـم نیاوردنـد که هفتـاد روز پیش در‬ ‫صحـرای غدیـر خم به دسـتور پیامبر بـا امیرالمومنین‬ ‫بیعـت کرده انـد‪ .‬به جـز عده ای معـدود همـه ی مردان‬ ‫مدینـه‪ ،‬یـا امیـر برگزیـده ی غدیـر را رهـا کردنـد و به‬ ‫خلیفـه غاصـب پیوسـتند و یا بـا سـکوت و بی تفاوتی‬ ‫خویـش جنایات غاصبـان را تاییـد کردند‪.‬‬ ‫غاصبـان نیـز که یـاوران حق را انـدک دیدند به طغیان‬ ‫خویـش افزودند و هر چه خواسـتند و توانسـتند انجام‬ ‫دادنـد‪ .‬امـا در ان روزهای پر اختناق و قحط الرجال‪“ ،‬ام‬ ‫فـروه” بـا همتی مردانه به حمایـت از حق و حقیقت به‬ ‫پـا خاسـت و مـرد و مردانه شـخص خلیفـه و ادعاهای‬ ‫باطـل او را در میـان جماعت به چالش کشـید‪.‬‬ ‫ایـن بانـوی ازاده مـردم مدینـه را تشـویق می کـرد تـا‬ ‫بیعـت خـود را بـا خلیفـه ی غاصب بشـکنند و دسـت‬ ‫بیعـت بـه سـوی علـی علیـه السلام دراز کننـد‪ .‬این‬ ‫بانوی سرشـناس پـس از غصب خالفت به روشـنگری‬ ‫مـردم برخاسـت و فریاد زد‪« :‬امام راسـتین و جانشـین‬ ‫واقعی پیامبر علی (ع) اسـت و نه دیگران‪ ».‬اما تبلیغات‬ ‫ام فروه هرگز خوشـایند دسـتگاه خالفت نبود تا جایی‬ ‫که کمـر به قتلش بسـتند‪.‬‬ ‫نیما حسـینی خو تهیه کننـده نوا نمایـش درهای کج‬ ‫با بیان اینکه سـعی کردیم در ایـن روایت مصور روایات‬ ‫مسـتدل‪ ،‬وقایـع تاریخـی پـس از ارتحال پیامبـر اکرم‬ ‫(ص) بـه صـورت واقعـی بـا زبان هنـر و تلفیق شـور و‬ ‫شـعور بـه تصویر کشـیده شـود گفـت‪ :‬درهـای کج بر‬ ‫اسـاس ماجرایی واقعی به رشـته تحریر درامـده و راوی‬ ‫ایـن ماجرا سـلمان فارسـی اسـت‪ .‬حکایت شـخصیت‬ ‫اصلـی داسـتان بـه همـراه دیگـر وقایع تاریخی سـعی‬ ‫در ترسـیمی واقـع گرایانـه از روز هـای تاریـک پـس از‬ ‫شیرین اباد‪ ،‬روستایی که با ایده‬ ‫کارافرینان قطب تولید کفش شد‬ ‫دســتیابی بــه توســعه در روســتاها ان هــم از‬ ‫نــوع پایــدار مســتلزم توجــه بــه ســاختار تولیــدی‬ ‫و زیربنایــی اســت کــه کارافرینــان روســتای‬ ‫شــیرین اباد فراهــان در اســتان مرکــزی بــا ایــن‬ ‫نســخه شــفابخش در حــوزه تولیــد کفــش‪ ،‬هــم‬ ‫مشــکل اشــتغال جوانان روســتاها را فراهــم کردند و‬ ‫هــم زمینه ســاز مهاجــرت معکــوس بــه ایــن روســتا‬ ‫شــدند‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬رونــق تولیــد و تقویــت‬ ‫بنیــه اقتصــادی کشــور از راهبردهــای مهــم و کالنی‬ ‫اســت کــه امســال بــه عنــوان شــعار ملی بــرای همه‬ ‫بخش هــا تکلیــف شــده و می طلبــد کــه در ســایه‬ ‫نــواوری‪ ،‬تعهــد و پشــتکار بســترهای ایجاد اشــتغال‬ ‫پایــدار و در نهایــت بهبــود شــرایط معیشــتی مــردم‬ ‫رقــم بخــورد کــه در ایــن راســتا معرفــی نمونه هــای‬ ‫موفــق می توانــد تســهیلگر باشــد و انگیــزش‬ ‫بیشــتری را در موفقیــت برنامه هــا رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری بــا اگاهــی کامــل از شــرایط‬ ‫اقتصــادی کشــور و تشــریح ان بــرای مــردم و‬ ‫مســئوالن‪ ،‬تنهــا راه بــرون رفــت از تنگناهــا را رونــق‬ ‫تولیــد عنــوان کــرده و شناســایی نیروهــای درون زا‬ ‫و ظرفیت هــای موجــود و قابــل دســترس مــادی‬ ‫و معنــوی در عرصه هــای مختلــف را بــا مشــارکت‬ ‫همــه دســتگاه ها و اولویت گــذاری و اســتفاده بهینــه‬ ‫از تــوان انهــا در کنــار برجســته ســازی نظــرات‬ ‫کارشناســی و افــراد صاحب نظــر‪ ،‬گروه هــای‬ ‫مشــورتی و تحقیقــی فراخوانــده اســت‪.‬‬ ‫ارتحال پیامبر اکرم (ص) دارد‪ .‬گرچه سـعی شـده است‬ ‫ایـن واقعیـات تلخ تاریخـی با زبان هنر بـرای مخاطبان‬ ‫ملمـوس تر جلـوه نماید‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه اینکـه این نـوا نمایش متشـکل از یک‬ ‫گـروه ‪ ۱۵۰‬نفـره عوامل اجرایی‪ ،‬بازیگر‪ ،‬نوا‪ ،‬پشـتیبانی‪،‬‬ ‫نویسـنده‪ ،‬کارگردانی اسـت که طی چهارماه تمرین به‬ ‫مرحله اجرا رسـیده اسـت افزود‪ :‬نویسنده متن‪ ،‬یاسین‬ ‫حجازی و کارگردان‪ ،‬سـید وحید میریونسـی هسـتند‬ ‫کـه از تاریـخ هفتـم لغایـت دهم بهمـن مـاه ‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫هشـت سـانس اجرا شـد‪ .‬همچنیـن بیـش از ‪ 130‬نفر‬ ‫از عوامـل فنـی‪ ،‬هنـری و اجرایـی در این پـروژه دخیل‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫سـلمان فارسـی در یک روایت طوالنی مـی گوید‪ :‬زنی‬ ‫از انصـار بـه نام ام فـروه که از دوسـتداران حضرت علی‬ ‫علیه السلام بود‪ ،‬کشـته شد‪.‬‬ ‫در هنـگام کشـته شـدن ان زن‪ ،‬حضـرت علـی علیـه‬ ‫السلام انجا نبود؛ حضرت بعد از شـنیدن خبر کشـته‬ ‫شـدن ام فروه به باالی قبر او رفته و سـرش را به سـوی‬ ‫اسـمان بلنـد و عرض کـرد‪« :‬پـروردگارا! ای کسـی که‬ ‫جـان هـا را بعـد از مردن زنـده می کنـی و ای رویاننده‬ ‫اسـتخوان های پوسـیده‪ ،‬ام فروه را برای مـا زنده کن تا‬ ‫عبرتی برای کسـانی باشـد که نافرمانی تو را کرده اند‪».‬‬ ‫بـه یکبـاره صدایـی از اسـمان امـد کـه می گفـت‪ :‬ای‬ ‫امیرالمومنیـن! بـه انجایی کـه دعا کردی بـرو‪ .‬حضرت‬ ‫علـی علیه السلام به باالی قبـر ام فروه رفـت و فرمود‪:‬‬ ‫ای بنـده خـدا! بـه اذن الهی بـه پا خیز‪.‬‬ ‫ام فـروه از قبـر بـا گریـه بیـرون امـد و گفـت‪ :‬ای‬ ‫امیرالمونیـن! خواسـتند کـه نور تـو را خامـوش کنند‪،‬‬ ‫ولـی خداونـد اراده کـرد که نـورت را درخشـان تر کند‬ ‫و یـاد و نامـت را بـاال بـرد؛ اگر چه کافـران از ان کراهت‬ ‫داشـتند‪ .‬پس امیرالمومنین علی علیه السلام ان زن را‬ ‫بـه شـوهرش برگردانـد و بعد از زنده شـدن دو پسـر به‬ ‫دنیا اورد و شـش ماه بعد از امیرالمومنین علیه السلام‬ ‫زنـده بود‪.‬‬ ‫در نوانمایـش درهـای کج یـاری نکردن شـوهر ام فروه‬ ‫هم به خوبی به تصویر کشـیده شده اسـت و در ابتدای‬ ‫نمایـش ایـن شـوهر ام فروه اسـت کـه از بیعـت زنش‬ ‫بـا خانـدان حضـرت رسـول(ص) گالیـه می کنـد و با‬ ‫این دوسـتی مخالفـت مـی ورزد و ام فروه میان اینهمه‬ ‫مـردان اشـنای غریبه تنها مـی ماند‪.‬‬ ‫در خلال ماجـرای ام فـروه‪ ،‬داسـتان کتـک خـوردن‬ ‫حضـرت فاطمـه (س) و تشـییع شـبانه ایشـان نیز به‬ ‫تصویـر کشـیده می شـود‪ .‬و با زبـان هنر ایـن دو ماجرا‬ ‫بـا ذکر «کردیـد و نکردید و ندانید چه کردیـد» از زبان‬ ‫سـلمان فارسـی تلنگری بـه مخاطب عصـر حاضر می‬ ‫زند‪.‬‬ ‫یکـی از مخاطبـان در گفتگـو با خبرنـگار نامـه اراک با‬ ‫بیـان اینکـه با وجود این همه سـال اسـتفاده از منابع و‬ ‫کتـب امـا ماجرا برایـم جدید بود می گویـد‪ :‬نمایش به‬ ‫خوبـی مخاطب را تحت تاثیـر قرار مـی داد و اطالعات‬ ‫تاریخـی مفیدی بـه مخاطب مـی داد اما حین نمایش‬ ‫انتظـار می رفـت یکـی از اجراها برعهده زنان باشـد اما‬ ‫حتـی یک خانوم هـم در این نمایش نقشـی را برعهده‬ ‫نداشـتند و تمام نمایـش را مردان اجـرا می کردند‪.‬‬ ‫یکـی از عوامـل اجرایـی نوانمایش نیز در رابطـه با زنده‬ ‫شـدن ام فروه و سـندیت این ماجرا گفـت‪ :‬این نمایش‬ ‫از اسـناد معتبر اسـتفاده شده است زنده شـدن ام فروه‬ ‫مـورد قبول قاطبه علمای شـیعه می باشـد‪.‬‬ ‫ایـن نوع از نوا نمایش در هشـتمین سـال پیاپی مقارن‬ ‫بـا ایـام فاطمیـه دوم در قالـب گـروه هنـری «اسـماء»‬ ‫وابسـته به بنیاد نشـر معارف علوی‪ ،‬به روی صحنه می‬ ‫رود نمایشـی کـه در ‪ 100‬دقیقـه مخاطـب را به خوبی‬ ‫هدایـت مـی کنـد و ان را بـا روایـت هـای خـود تحت‬ ‫تاثیـر قـرار می دهـد‪ .‬این گروه هنری در هشـت سـال‬ ‫پیاپـی بـا نمایش هایی چـون "کوچه هـای غربت بنی‬ ‫هاشـم" ‪" ،‬تا ابـد ماندگار" ‪" ،‬بغضی کـه ماند" ‪" ،‬بیرق‬ ‫مانـدگار "‪" ،‬حرامیان در احرام" و "سـرزمین مادری" از‬ ‫زبـان تئاتـر پیام خـود را به مخاطب می رسـانند‪.‬‬ ‫جایــگاه روســتاها در برنامــه کالن توســعه محــور و‬ ‫امایــش کشــور بــه عنــوان یکــی از قطب هــای مهم‬ ‫از اهمیــت خــاص برخــوردار اســت و دولــت نیــز بــا‬ ‫اعتقــاد بــه این ظرفیــت ویژه تــاش مضاعفــی را در‬ ‫تحقــق راهبردهــای اشــتغالزا بــه کار گرفته کــه این‬ ‫راهــکار علمــی و منطقــی در برخــی از روســتاهای‬ ‫اســتان مرکــزی اثــار و بــرکات بســیاری داشــتنه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه اعتقــاد بســیاری از صاحــب نظــران توجــه ویــژه‬ ‫بــه روســتاها و برنامــه ریــزی برای توســعه روســتایی‬ ‫عــاوه بــر افزایــش تولیــد ناخالص ملــی‪ ،‬مانــدگاری‬ ‫جمعیت در مهار بســیاری از اســیب هــای اجتماعی‬ ‫ناشــی از مهاجرت و حاشــیه نشینی‪ ،‬مشــاغل کاذب‪،‬‬ ‫فقــر اثرگذاری مســتقیم دارد‪.‬‬ ‫روســتای شــیرین ابــاد در ‪ ۳۰‬کیلومتــری شــمال‬ ‫غربــی شهرســتان فراهــان در اســتان مرکــزی واقــع‬ ‫شــده اکنــون ‪ ۲۴‬کارگاه تولیــد کفش در این روســتا‬ ‫فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫روســتای شــیرین اباد فراهــان یکــی از روســتاهای‬ ‫موفقــی اســت کــه بــا برخــورداری از کارافرینــان‬ ‫مســتعد و پرتــاش از حــدود پنج ســال گذشــته در‬ ‫حــوزه تولیــد کفــش به صــورت انبوه شــهره اســتان‬ ‫مرکــزی و کشــور شــده کــه عالوه بــر ایجاد اشــتغال‬ ‫بــرای جوانــان روســتا زمینــه مهاجرت معکــوس نیز‬ ‫در ایــن خطــه فراهــم شــده اســت‪.‬‬ ‫تفکــر و ایــده پردازی هــای کارشناســی و از طرفــی‬ ‫اســتقبال جوانــان پرشــور و غیرتمنــد و جویــای کار‬ ‫در روســتای شــیرین اباد فراهــان بــا خــود نشــاط‬ ‫صنعتــی‪ ،‬درامدزایــی و اشــتغال را بــه همــراه اورده‬ ‫و کارگاه هــای تولیــد کفــش ایــن خطــه هرچــه‬ ‫می گــذرد ســهم خــود را در تولیــد و بــازار کفــش‬ ‫گســترده تر می کننــد‪.‬‬ ‫روستای شیرین اباد؛ الگوی کارافرینی و تولید‬ ‫درشهرستانفراهان‬ ‫فرمانــدار شهرســتان فراهــان گفــت‪ :‬روســتای‬ ‫شــیرین اباد ایــن شهرســتان‪ ،‬الگــوی کارافرینــی و‬ ‫رونــق تولیــد اســت کــه کارگاه های هرچنــد کوچک‬ ‫و خانگــی اقتصــاد ایــن روســتا و ســطح معیشــتی‬ ‫اهالــی را بــه صــورت فزاینــده ای افزایــش داده اســت‪.‬‬ ‫«حســن خزایی پــور» افــزود‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۲۴‬کارگاه‬ ‫تولیــد کفــش در روســتای شــیرین اباد فعالیــت‬ ‫می کننــد کــه زمینــه اشــتغال بیــش از ‪ ۲۵۰‬نفــر‬ ‫را فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬روســتای شــیرین اباد فراهــان‬ ‫در ســال های گذشــته در سراشــیبی خالــی شــدن‬ ‫از جمعیــت قــرار داشــت امــا ایده پــردازی و حمایــت‬ ‫فرابخشــی از کارافرینــان باعــث شــد امــروز صــدای‬ ‫چرخ هــای کفــش دوزی و رفــت و امــد خودروهایــی‬ ‫کــه یــا حامــل مــواد اولیه و یــا کاالی نهایی هســتند‬ ‫نــوای زندگــی‪ ،‬امیــد و نشــاط در روســتا طنین انــداز‬ ‫شو د ‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان فراهــان بیــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر‬ ‫فعالیــت ‪ ۲۴‬کارگاه خانگــی در شــیرین اباد‪ ،‬یــک‬ ‫کارگاه بــزرگ کفــش دوزی نیــز در دهــه مبــارک‬ ‫فجــر امســال در ایــن روســتا راه انــدازی می شــود‬ ‫کــه ایــن کارگاه بــه تنهایــی زمینــه اشــتغال بیــش‬ ‫از ‪ ۴۰‬نفــر را فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫خزایی پــور افــزود‪ :‬عملیــات اجرایــی شــهرک کفــش‬ ‫فراهــان نیــز بــا حضــور بیــش از ‪ ۶۰‬تولیدکننــده از‬ ‫نقــاط مختلــف کشــور دهــه مبــارک فجــر امســال‬ ‫در روســتای امیرابــاد فراهــان اغــاز می شــود کــه بــا‬ ‫بهره بــرداری از ایــن شــهرک می تــوان فراهــان را بــه‬ ‫عنــوان قطــب تولیــد کفــش کشــور معرفــی کرد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در ســال جــاری بیــش از ‪ ۱۱۰‬میلیــارد‬ ‫ریــال تســهیالت اشــتغال روســتایی در شهرســتان‬ ‫فراهــان بــه متقاضیــان پرداخــت شــده کــه بخــش‬ ‫عمــده ای از ایــن تســهیالت و همچنیــن تســهیالت‬ ‫رونــق تولیــد به حــوزه تولید کفــش اختصــاص داده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫تولید ساالنه‪ ۸۰۰‬هزار جفت کفش کودک‪/‬‬ ‫ایده ای که به مهاجرت معکوس منجر شد‬ ‫یکــی از فعــاالن شــاغل در حــوزه تولیــد کفــش‬ ‫روســتای شــیرین اباد فراهــان گفــت‪ :‬ســاالنه بیــش‬ ‫از ‪ ۸۰۰‬هــزار جفــت انــواع کفــش کــودک در ‪۲۴‬‬ ‫کارگاه تولیــدی ایــن روســتا تولیــد می شــود کــه‬ ‫بیشــتر بــه شهرســتان های قــم‪ ،‬تهــران و اراک بــه‬ ‫فــروش می رســد‪.‬‬ ‫«حســین شــیرین ابادی فراهانــی» افــزود‪ :‬شــروع‬ ‫بــه فعالیــت کارگاه هــای کوچــک و بــه حرکــت در‬ ‫امــدن چــرخ کارگاه هــای روســتایی و رونــق تولیــد‬ ‫‪ ۲۴‬کارگاه تولیــد کفــش کــودک و بچگانــه در‬ ‫روســتای شــیرین ابــاد شهرســتان فراهــان موجــب‬ ‫اشــتغال ‪ ۲۵۰‬نفــری جوانــان در کارگاه هــای تولیدی‬ ‫ایــن منطقــه و جلوگیــری از مهاجــرت مــردم بومی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬برخــی کارگاه داران تولید کفــش فراهان‪،‬‬ ‫فعالیــت خــود را در تهــران اغــاز کرده انــد و امــروز‬ ‫بــه دلیــل تعلــق خاطر بــه زادگاهشــان زمینــه کاری‬ ‫خــود را بــه ایــن منطقــه انتقــال داده اند تا نقشــی در‬ ‫توســعه پایــدار و بهبــود شــرایط شــغلی ایــن منطقه‬ ‫محروم داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ایــن جــوان شــیرین ابــادی فراهانــی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫بخــش قابــل توجهــی از تولیدکننــدگان کفــش‬ ‫تهــران اهــل فراهــان هســتند کــه اگــر دولــت‬ ‫حمایــت الزم را داشــته باشــد اغلــب انهــا تمایــل به‬ ‫مهاجــرت در ســرزمین مــادری دارنــد‪.‬‬ ‫شــیرین ابادی فراهانــی افزود‪ :‬دولت بــرای حمایت از‬ ‫تولیدکننــدگان فراهــان تســهیالت پرداخت می کند‬ ‫امــا اولین مشــکل تولیدکننــدگان بــرای دریافت این‬ ‫تســهیالت‪ ،‬وثایــق اســت کــه دشــواری های زیــادی‬ ‫را ایجــاد مــی کنــد و می طلبــد دولــت شــرایط‬ ‫پرداخــت بازنگری و تســهیل شــود‪.‬‬ ‫تجهیزاتفرسودهمهمترینمشکل‬ ‫تولیدکنندگانکفششیرین اباد‬ ‫یکــی از کارگاه داران تولیــد کفــش شــیرین اباد‬ ‫فراهــان گفــت‪ :‬مهمتریــن مشــکل واحدهــای فعــال‬ ‫تولیــد کفــش شــیرین ابــاد کمبــود تجهیــزات و‬ ‫لــوازم تولیــد اســت و مســووالن کارگاه هــا بــرای‬ ‫دریافــت تســهیالت بــه دســتگاه های دولتــی‬ ‫مراجعــه کرده انــد امــا بانک هــا تســهیالت را بــه ازای‬ ‫وثیقه هــای شــهری و یــا ضامــن کارمنــد پرداخــت‬ ‫می کننــد کــه کارگاه داران کفــش شــیرین ابــاد از‬ ‫ایــن امــکان برخــوردار نیســتند‪.‬‬ ‫«عباســعلی امیریــان» افــزود‪ :‬نوســان بــازار مصــرف‬ ‫بــه دلیــل شــرایط اقتصــادی هــم از دیگر مشــکالت‬ ‫فعــاالن ایــن حــوزه اســت و در صــورت حــل ایــن‬ ‫مشــکل مــی تــوان ظرفیــت تولیــد را بــه میــزان‬ ‫چشــمگیری افزایــش داد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬تولیــدات این کارگاه شــرکتی اســت‬ ‫و در صــورت حمایــت و واردات ماشــین االت مــورد‬ ‫نیــاز‪ ،‬می تــوان روزانــه ‪ ۱۰‬هــزار جفــت کفــش‬ ‫کــودک تولیــد کــرد‪.‬‬ ‫امیریــان اضافــه کــرد‪ :‬روزانــه بیــش از ‪ ۵۰۰‬جفــت‬ ‫کفــش بچــه گانــه در ایــن کارگاه تولیــد می شــود‬ ‫کــه در بــازار ‪ ۱۵‬خــرداد تهــران‪ ،‬بــازار اراک و بخشــی‬ ‫نیــز در بــازار شــهر قــم بــه فــروش می رســد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬فعالیــت کارگاه هــای تولیــد کفــش‬ ‫در شــیرین ابــاد حــال و هــوای ایــن روســتا را تغییر‬ ‫داده و حتــی یــک جــوان بیــکار در ایــن روســتای‬ ‫‪ ۵۰۰‬خانــواری وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ایــن تولیدکننــده اضافــه کــرد‪ :‬بســیاری از جوانــان‬ ‫روســتای شــیرین ابــاد بــا تشــکیل شــرکت های‬ ‫تعاونــی در راســتای راه انــدازی کارگاه هــای تولیــد‬ ‫کفــش هســتند کــه انتظــار مــی رود مســئوالن‬ ‫هــم در ارائــه مجوزهــای الزم و هــم در پرداخــت‬ ‫تســهیالت بــا انــان همــکاری کننــد‪.‬‬ ‫اگهی اصالحی شرکت تعاونی تولید شن و ماسه دانه بندی مرواید تفرش‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سهامی خاص صنایع الله محالت‬ ‫اگهی تغییرات شرکت چکاب اراک سهامی خاص‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 164‬و شناســه ملــی ‪ 10861085114‬برابــر صورتجلســه هیئت مدیــره مــورخ ‪98/10/5‬‬ ‫و پیــرو اگهــی تغییــرات صــادره بشــماره ‪139830405162000011‬مــورخ ‪ 1398/2/18‬در ســطر ســوم‬ ‫اگهــی مذکــور تاریــخ صورتجلســات مجمــع عمومــی فــوق العــاده و مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه و‬ ‫هیئــت مدیــره‪ ،‬مــورخ ‪ 1394/3/22‬صحیــح مــی باشــد‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری تفرش (‪)752454‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 252‬و شناســه ملــی ‪ 10101444700‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق‬ ‫العــاده مــورخ ‪ 1398/10/23‬تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد‪ :‬ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪ 1.050.000.000‬ریال‬ ‫بــه مبلــغ ‪ 5.008.500.000‬ریــال منقســم بــه ‪ 477‬ســهم ‪ 10.500.000‬ریالــی بــا نــام که تمامــا پرداخت‬ ‫شــده از طریــق مطالبــات حــال شــده تامیــن گردیــده افزایــش یافتــه و مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه‬ ‫شــرح فــوق اصــاح و ذیــل ثبــت از لحــاظ افزایــش ســرمایه در تاریــخ فــوق الذکر تکمیــل امضــاء گردیده‬ ‫است‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محالت (‪)752453‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 3978‬و شناســه ملــی ‪ 10780074476‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق‬ ‫العــاده مــورخ ‪ 1398/10/20‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪ 9600000000‬ریــال‬ ‫بــه مبلــغ ‪24000000000‬ریــال منقســم بــه ‪ 320‬ســهم بــا نــام‪ 75000000‬ریالــی کــه قســمتی ازســرمایه‬ ‫پرداخــت شــده از طریــق مطالبــات حــال شــده بــه مبلــغ مبلــغ‪ 5750000000‬ریــال و مبلــغ‪8650000000‬‬ ‫ریــال از طریــق نقــدی تامیــن گردیــده‪ ،‬افزایــش یافتــه و مبلــغ‪ 8650000000‬ریــال بموجــب گواهی شــماره‬ ‫‪ 91876/11/1398‬مــورخ ‪ 1398/10/25‬بانــک حکمــت ایرانیــان شــعبه اراک پرداخــت گردیــده اســت‪ .‬مــاده‬ ‫مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح و ذیــل ثبــت از لحــاظ افزایــش ســرمایه در تاریــخ فــوق الذکــر‬ ‫تکمیــل امضــاء گردیــده اســت‪ /.‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری اراک (‪)743367‬‬ ‫اگهیتغییراتشرکتتعاونیتولیدروستاییایلگولیسینکساوه‬ ‫اگهیتغییراتشرکتتعاونیروستاییایمان‬ ‫اگهیتغییراتشرکتتعاونیروستاییعدل‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 1738‬و شناســه ملــی ‪ 10861340995‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی‬ ‫ســالیانه مــورخ ‪ 1397/06/25‬و بــه موجــب تاییدیــه شــماره‪ 674/184‬مــورخ ‪ 1397/9/10‬اداره تعــاون‬ ‫روســتایی شهرســتان ســاوه تصمیمات ذیــل اتخاذ شــد‪ -1 :‬اصغر شــجاع به شــماره ملــی ‪0600372804‬‬ ‫و محمــد خدایــاری بــه شــماره ملی‪0603227848‬بــه عنــوان بازرســان شــرکت بــرای مــدت یــک ســال‬ ‫مالــی انتخــاب شــدند‪ -2 .‬ترازنامــه وحســاب ســود و زیــان شــرکت در ســال مالــی‪ 1395‬و‪ 1396‬مــورد‬ ‫تصویــب قــرار گرفت‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری ساوه (‪)752457‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 23‬و شناســه ملــی ‪ 10861580578‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی‬ ‫ســالیانه مــورخ ‪ 1397/09/25‬و بــه موجــب تاییدیــه شــماره‪ 1316/184‬مــورخ ‪ 1397/10/16‬اداره‬ ‫تعــاون روســتایی شهرســتان شــازندتصمیمات ذیــل اتخــاذ شــد‪ -1 :‬علیرضــا میرزایــی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 5939606059‬و مرادعلــی فرجــی بــه شــماره ملــی ‪ 5939676707‬بــه عنــوان بازرســان شــرکت بــرای‬ ‫مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند‪ -2 .‬ترازنامــه و حســاب ســودو زیان شــرکت در ســال مالــی‪1396‬‬ ‫مــورد تصویــب قــرار گرفــت‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شازند (‪)752456‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 13‬و شناســه ملــی ‪ 10861580409‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی‬ ‫ســالیانه مــورخ ‪ 1397/10/11‬و بــه موجــب تاییدیــه شــماره ‪1318/184‬مــورخ ‪ 1397/10/16‬اداره‬ ‫تعــاون روســتایی شهرســتان شــازند تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ -1 :‬شــکر خــدا ربیعــی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0621728063‬و ابراهیــم یوســفی بــه شــماره ملــی ‪ 0621974048‬بــه عنــوان بازرســان شــرکت‬ ‫بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد‪ -2 .‬ســرمایه شــرکت از مبلــغ‪ 170810000‬ریــال بــه‬ ‫مبلغ‪234600000‬ریــال افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصالح گردیــد‪ -3 .‬ترازنامه وحســاب‬ ‫ســودو زیــان شــرکت در ســال مالــی‪ 1396‬مــورد تصویــب قــرار گرفــت‪ /.‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری شــازند (‪)752455‬‬ ‫اانهللواانالیهراجعون‬ ‫جناباقایدکترمجتبیخراجی‬ ‫معاون محترم مالی و اقتصادی شهرداری اراک‬ ‫ضایعــه دردنــاک درگذشــت پــدر بزرگوارتــان را بــه‬ ‫جنابعالــی و خانــواده محترمتــان تســلیت عــرض نمــوده‬ ‫و بــرای ان عزیــز ســفر کــرده از درگاه خداونــد تبــارک و‬ ‫تعالــی علــو درجــات و بــرای جنابعالــی و ســایر بازماندگان‬ ‫صبــر جمیــل‪ ،‬اجــر جزیــل و طــول عمــر بــا عزت مســئلت‬ ‫مــی نماییــم‪.‬‬ ‫هفته نامه اراک‬ ‫اگهی تغییرات شرکت چکاب اراک‬ ‫سـهامی خاص به شـماره ثبت ‪ 3978‬و شناسـه ملی ‪ 10780074476‬به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی‬ ‫بطـور فوق العاده مورخ ‪ 1398/07/01‬تصمیمات ذیل اتخاذ شـد‪ -1 :‬ابراهیم مقدم زاده با شـماره ملـی ‪0532301137‬‬ ‫و عادل صادقی با شـماره ملی ‪0532518624‬و علیرضا سـهراب نژاد مجردی با شـماره ملی ‪ 0532236602‬و محمود‬ ‫رمزی عراقی به شـماره ملی ‪ 0533102359‬و لیال مقدم زاده به شـماره ملی ‪ 0620664320‬به سـمت اعضای هیئت‬ ‫مدیره برای مدت دو سـال انتخاب گردیدند‪ -2 .‬موسسـه حسابرسـی و خدمات مدیریت بهداد حسـاب اریا با شناسـه‬ ‫ملی ‪ 10320849506‬به سـمت بازرس اصلی و احمد سـمیعی نژاد با شـماره ملی ‪ ،0533006910‬به سـمت بازرس‬ ‫علی البدل شـرکت برای مدت یک سـال مالی انتخاب گردیدند‪ -3 .‬روزنامه کثیراالنتشـار نامه اراک جهت نشـر اگهی‬ ‫های سـالیانه شـرکت تعیین شـد‪ -4 .‬ترازنامه و حسـاب سـود و زیان شـرکت در سـال مالی ‪ 1396‬مورد تصویب قرار‬ ‫گرفت‪ /.‬اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان مرکزی اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات غیرتجاری اراک (‪)739068‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت چکاب اراک‬ ‫سـهامی خـاص به شـماره ثبت ‪ 3978‬و شناسـه ملی ‪ 10780074476‬به اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیره مـورخ ‪ 1398/07/01‬تصمیمـات ذیل اتخاذ‬ ‫شـد‪ -1 :‬ابراهیـم مقـدم زاده بـا شـماره ملـی ‪ 0532301137‬به سـمت مدیرعامل و رئیس هیـات مدیره ‪ -‬عادل صادقی با شـماره ملـی ‪ 0532518624‬به‬ ‫سـمت نایـب رئیـس هیـات مدیـره‪ -‬لیلا مقـدم زاده با شـماره ملـی ‪ 0620664320‬به سـمت عضو هیات مدیـره ‪ -‬محمود رمـزی عراقی به شـماره ملی‬ ‫‪ 0533102359‬بـه سـمت عضـو هیـات مدیره ‪-‬علیرضا سـهراب نژاد مجردی به شـماره ملـی ‪ 0532236602‬به سـمت عضو هیات مدیره بـرای مدت دو‬ ‫سـال انتخـاب گردیدنـد‪-2 .‬کلیـه اسـناد و اوراق بهادار و تعهداور شـرکت از قبیل چک‪ ،‬سـفته‪ ،‬بـرات و قراردادها و عقود اسلامی و نیز اوراق عـادی و اداری‬ ‫بـه تنهایـی بـا امضـای مدیرعامـل و همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد‪ -3 .‬حدود اختیـار مدیرعامل‪ :‬هیـات مدیره کلیه اختیـارات مندرج در مـاده ‪40‬‬ ‫اساسـنامه را به مدیرعامل شـرکت تفویض نمود‪ -4 .‬شـعبه ای از شـرکت به ادرس‪ :‬اسـتان تهران‪ ،‬منطقه ‪ ،18‬شهرسـتان رباط کریم‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شـهر‬ ‫جدیـد پرنـد‪ ،‬محله پرند فاز ‪ ،2‬بلوار امام خمینی‪ ،‬بلوار جمهوری اسلامی‪ ،‬بلـوک ‪ ،E‬ورودی ‪ ،1‬طبقه اول‪ ،‬واحد ‪ ،123‬کدپسـتی ‪ 3761341919‬به مدیریت‬ ‫مهـدی عزیـزی اورزمانـی به شـماره ملی ‪ 0064695311‬تاسـیس گردید‪ /.‬اداره کل ثبت اسـناد و امالک اسـتان مرکزی اداره ثبت شـرکت ها و موسسـات‬ ‫غیرتجاری اراک (‪)739067‬‬ ‫زیرنظر شورای سیاست گذاری‬ ‫رایانامه ‪n a m e h a r a k @ g m a i l . c o m :‬‬ ‫طراحی و صفحه ارایی ‪ :‬مینا اسکندری‬ ‫چاپ ‪ :‬بهمن‬ ‫نشانی‪ :‬اراک ‪ ،‬ابتدای خیابان مشهد‪ ،‬جنب بانک ملی‬ ‫‪n a m e h a r a k‬‬ ‫مش صادق و انتخابات مجلس و اینا‬ ‫اخبار‬ ‫استانداردسازی تجهیزات‬ ‫مهدهای کودک در استان مرکزی‬ ‫شدت گرفت‬ ‫مدیرکل اسـتاندارد اسـتان مرکزی با اشـاره به اسـتاندارد‬ ‫مهدهـای کودک گفـت‪ :‬اکثریت تجهیزاتی کـه از ابتدای‬ ‫سـال مورد بررسـی قـرار داده بودیـم غیراسـتاندارد بودند‬ ‫بنابرایـن تلاش می کنیـم کـه تمـام تجهیـزات را بـه‬ ‫اسـتاندارد برسانیم‪.‬‬ ‫مهناز جعفریان‪ ،‬این باره به خبرنگار تسـنیم گفت‪ :‬امیدوار‬ ‫هسـتیم با کمک مجموعه شـهرداری ها و مسـئوالن مهد‬ ‫کودک ها بتوانیم تمام تجهیزات را به اسـتاندارد برسـانیم‬ ‫اکثریـت تجهیزاتـی کـه از ابتـدای سـال مـورد بررسـی‬ ‫قـرار داده بودیـم غیراسـتاندارد بودنـد‪ ،‬امـا بـا توجـه بـه‬ ‫تفاهم نامـه ای کـه بـا سـازمان بهزیسـتی انجـام دادیـم‬ ‫همراهـی خوبی با اسـتاندارد داشـتند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بنابرایـن مهدهـای کـودک و خانه هـای بـازی‬ ‫بـا کمـک سـازمان بهزیسـتی درحـال بهسـازی و اصالح‬ ‫هسـتند و بـرای هـر خانـه کودکـی کـه اطلاع رسـانی‬ ‫می شـود وارد صحنـه شـده و ان را تحت کنتـرل قرار می‬ ‫دهیـم و ان دسـته از این خانه ها را که مشـمول هسـتند‬ ‫پلمـپ می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل اسـتاندارد اسـتان مرکزی با اشـاره بـه نظارت بر‬ ‫تجهیـزات شـهربازی هـم گفـت ‪ 100 :‬درصـد تجهیزات‬ ‫شـهربازی در سـطح اسـتان مرکـزی تحـت کنتـرل قرار‬ ‫گرفتنـد و تقریبـا تمـام تجهیزاتـی کـه فعـال بودنـد یـا‬ ‫فعالیتـی را درحـال حاضـر دارنـد کنتـرل شـدند و از این‬ ‫مجموعـه ‪ 8‬مـورد پلمپ داشـتیم کـه نواقص ‪ 4‬مـورد از‬ ‫انهـا برطـرف شـده و ‪ 4‬مـورد از تجهیـزات بازی در اشـل‬ ‫شـهربازی پلمب شـده باقـی مانده اسـت‪.‬‬ ‫جعفریـان تصریـح کـرد‪ :‬همچنیـن تمامـی پارک هـا در‬ ‫سـطح اسـتان را مـورد ارزیابـی قـرار دادیـم و گزارشـات‬ ‫دراختیـار شـهرداری ها قـرار داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬زمین هـای بـازی بایـد شـرایط و الزامـات‬ ‫خاصـی را داشـته باشـند که این مـوارد را به شـهرداری ها‬ ‫اعلام کرده ایم‪.‬‬ ‫مدیـرکل اسـتاندارد اسـتان مرکـزی ادامه داد‪ :‬شـهرداری‬ ‫اراک و سـاوه در مـورد پارک هـا اقدامـات خوبـی انجـام‬ ‫داده اند و با کارشناسـان استاندارد همکاری خوبی داشتند‬ ‫بـه طـوری که تجهیزات مشـکل دار جمـع اوری شـده یا‬ ‫در حـال اصالح هسـتند‪.‬‬ ‫جعفریان عنوان کرد‪ :‬همچنین در این راسـتا زمین ها هم‬ ‫در حـال اصالح هسـتند و مـواردی پلمپ و اطالع رسـانی‬ ‫شـده و حتی متاسـفانه اقدام قانونی هم داشتیم‪.‬‬ ‫برگزاری دومین مانور خط گرم‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫مرکزی‬ ‫دومیــن مانــور خــط گرم شــرکت توزیــع نیــروی برق‬ ‫اســتان مرکــزی بدون اعمال خاموشــی در شهرســتان‬ ‫فراهــان برگزار شــد‪.‬‬ ‫دومیــن مانــور خــط گرم شــرکت توزیــع نیــروی برق‬ ‫اســتان مرکــزی بدون اعمال خاموشــی در شهرســتان‬ ‫فراهــان بــا حضــور ‪ ۸‬اکیــپ ‪ ۴‬نفره از سراســر اســتان‬ ‫برگزار شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان‬ ‫مرکــزی هــدف از انجــام ایــن مانــور را تعمیــرات‬ ‫هوشــمندانه و اصــاح بهینــه ‪5‬کیلومتــر شــبکه‬ ‫حســاس شــهری بــه روش خــط گــرم بــا رویکــرد‬ ‫کاهــش خاموشــی های شــبکه های برقرســانی و‬ ‫کاهــش تلفــات انــرژی در محــدوده شــهر فراهــان‬ ‫دانســت‪.‬‬ ‫محمــد ا‪ ...‬داد کاهــش خاموشـی ها‪ ،‬حــذف خاموشــی‬ ‫بــا برنامــه‪ ،‬افزایــش پایــداری شــبکه و اســتمرار‬ ‫برق رســانی‪ ،‬افزایــش بهــره وری شــبکه‪ ،‬بــه حداقــل‬ ‫رســاندن بــروز حــوادث را از اثــار مهــم اجــری خــط‬ ‫گــرم دانســت‪.‬‬ ‫وی بابیــان اینکــه یــک گــروه خــط گــرم بــرای‬ ‫تعمیــرات شــبکه های مختلــف بــرق بــدون اعمــال‬ ‫خاموشــی در ایــن اســتان فعالیــت می کننــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫اســتان مرکــزی توســعه عملیــات خــط گــرم را در‬ ‫دســتور کار خــود قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫ریــگالژ ‪ 25‬فاصلــه شــبکه‪ ،‬بهینــه ســازی ‪ ۴‬دســتگاه‬ ‫پســت هوایی و یــک سکســیونر گازی هوایــی‪ ،‬اصالح‬ ‫‪ 90‬جمپــر‪ ،‬تعویــض ‪ 120‬مــورد انــواع مقــره و ایجــاد‬ ‫ســه نقطــه مانــوری بــرای افزایــش قابلیــت اطمینــان‬ ‫فیــدر شــهری فراهــان از جملــه اقدامــات اجــرا شــده‬ ‫در ایــن مانــور بــود‪.‬‬ ‫گـردشگـری‬ ‫هفته نامه فرهنگی‪،‬اجتماعی و اقتصادی استان مرکزی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول ‪ :‬سمیه بصیرت‬ ‫تلفن ‪09367501438 - )086(۳۴۴۵۱۴۷۰ :‬‬ ‫روستای هزاوه‬ ‫برای رسیدن به روستای هزاوه باید ‪ ۱۸‬کیلومتر از شهر اراک به سمت غرب برویم‪ .‬قدمت روستا را‬ ‫قرن پنجم هجری تخمین می زنند‪ .‬مقبره شاه احمد که در بلندترین قسمت قرار دارد را مربوط به‬ ‫دوره ایلخانان می دانند که در زمان صفویان بازسازی شده و به شکل امروزی خود در امده است‪ .‬بافت‬ ‫هزاوه به خاطر کوهپایه بودن شکل پلکانی دارد و از گل‪ ،‬سنگ و چوب ساخته شده است‪ .‬روستای‬ ‫هزاوه را زادگاه مردان تاریخ ایران نامیده اند‪ .‬چرا که افراد مشهوری مانند امیرکبیر‪ ،‬میرزا بزرگ قائم‬ ‫مقام و‪ ...‬در ان متولد شده اند‪.‬‬ ‫• ایرج احمدی هزاوه‬ ‫اولیـن مشـتی رو کـه مـش صـادق کوبیـد روی‬ ‫کرسـی فهمیـدم کـه قضیه خیلـی جدیـه‪ ،‬بعد‬ ‫هـم مـش صـادق کـه انـگاری داشـت از پشـت‬ ‫تریبـون مجلـس حـرف میـزد گفـت‪ :‬فقـط بـه‬ ‫مـو رای بدیـد‪ ،‬هوچکـی مث مـو برای شـما کار‬ ‫نمیکنه !‬ ‫بیارم بـرج میلاده از تهرون منتقل‬ ‫رای‬ ‫مـو اگـه‬ ‫ُ‬ ‫میکنـم بـه مرکـز کالن ابـاد‪ ،‬یـه متـرو درسـت‬ ‫میک ُنـم از دروازه حـاج علی نقی تا دروازه مشـهد‬ ‫تا همه مشـکالت ترافیکـی کالن اباده حل کنم‪،‬‬ ‫عـام کرمعلی رو با بیسـت تا نـووه کش میبروم و‬ ‫پشـت بون بازار کالن اباد رو کال کاهگل میکنم‪.‬‬ ‫دهـن ترامـپ رو هـم کاهـگل میک ُنـم‪ ،‬دهـن‬ ‫مکـرون رو هـم سـرویس میکنـم‪ ،‬دهـن پوتین‬ ‫میگیـرم‪ ،‬دهن نتانیاهو هم اسـفالت‬ ‫رو هـم گل‬ ‫ُ‬ ‫میک ُنم ‪.‬‬ ‫حـاج َم َّمـد از کل پاییـن کرسـی گفـت‪ :‬مـش‬ ‫صـادق الاقـل چندتا دهن سـالم بَـل بامونه ‪ ،‬یه‬ ‫کـم از او اسـفالت هـم بریـز توی کوچه مـا‪ ،‬خدا‬ ‫پدرتـه بیامرزه‬ ‫مـش صـادق بـا فریـاد ادامـه داد‪ :‬بـه احتـرام‬ ‫طرفـدارام چشـم‪ ،‬طـرح ‪ ۶۵‬متـری اجـرا میک ُنم‬ ‫تـوی کالن ابـاد‪ ۲۴۱ ،‬پمـپ بنزیـن تـوی کالن‬ ‫ابـاد ایجـاد مـی کنـوم تـا هوچکـی بـی بنزیـن‬ ‫میگیـرم‪. . . ،‬‬ ‫ـره‬ ‫ُ‬ ‫نمونـه‪ ،‬د ِر امریـکا هـم خَ ّ‬ ‫َکلَه قاسم گفت‪ :‬کدوم درشه خَ ّره میگیری؟‬ ‫مش صادق گفت‪ :‬مگه امریکا چند تا در داره؟‬ ‫عـام قربـون از ُکل بـاال گفـت‪ :‬چار تـا در داره ببه‬ ‫ـره زده‪،‬‬ ‫م‪ ،‬در طـرف مکزیکـه خـو خود ترامپ خَ َّ‬ ‫در ّ‬ ‫ایلا و در ّ‬ ‫اول هـم خـو اقیانوسـه نمشـه خـره‬ ‫بزنـی‪ ،‬فقـط در طـرف کانـادا مـی مونه کـه اونم‬ ‫خیلـی بزرگـه‪ ،‬حاال از کجـا این همـه خره تهیه‬ ‫میکنی؟‬ ‫مـش صـادق گفـت‪ :‬از اسـتل پایین ابـادی خره‬ ‫میبرم‪.‬‬ ‫اوسـا شـعبون بلند شد و شـلوارش رو کشید باال‬ ‫و گفـت‪ :‬مو کیلویـی ‪ ۲‬دالر میگیرم میبـرم‪ .‬عام‬ ‫کرمعلـی کالهـش رو یـه کـم روی سـرش جابه‬ ‫جـا کرد و گفـت‪ :‬بنیش سـر جات‪.‬‬ ‫عامـزا بـی بـی جـان رو کـرد به اوسـا شـعبون و‬ ‫گفـت‪ :‬ووی چـی شـی جـون تـو خو بـه هرکی‬ ‫بشـت پول بیشـتری بده رای میدی‪ ،‬او دفه چلو‬ ‫کبـاب عـام نم کیه خـوردی و به او یکـی عام نم‬ ‫کـی رای دادی!‬ ‫مـش صـادق دوبـاره زد روی کرسـی و گفـت‪:‬‬ ‫بابـا بلّیـد حـرف بزنـوم خـو‪ ،‬مـو از خانـم ها هم‬ ‫حمایـت میکنـم‪ ،‬نصـم جامعـه ما خانما هسـن‪،‬‬ ‫چنـد تـا قانـون خـوب بـه نفـع خانمـا تصویـب‬ ‫میکنم ‪.‬‬ ‫عامـزا بـی بـی جـان گفـت‪ :‬میگـوم چـی شـی‬ ‫جـون‪ ،‬یـه قانونـی هم بـرای عمـل تـوک دوماغ‬ ‫تهیـه کنیـد‪ ،‬هـم اندازه ش مشـخص باشـه‪ ،‬هم‬ ‫معلـوم بشـه تـا چنـد دفه مجـازه؟‬ ‫البتـه سـعی کـن تعـدادش زیاد باشـه تـا بنیتا‬ ‫خانـم نوه عـام کرمعلی که توک دوماغشـه عمل‬ ‫کرده و گوشـه چشماشـه مث چینیا کشیده هم‬ ‫بـرات تبلیغـات کنـه‪ .‬مـش صـادق گفت‪ :‬باشـه‬ ‫حتمـا‪ ،‬تـازه صندلـی هـای مجلـس رو هـم ور‬ ‫میداریـم جـاش کرسـی میلّیم‪،‬‬ ‫َکلَه قاسـم گفت‪ ۲۷۰ :‬تا کرسـی از کجا میاری؟‬ ‫گیـرم که ‪ ۲۷۰‬تا کرسـی هم پیدا کـردی‪ ،‬ذغال‬ ‫و هیمـه از کجـا میـاری؟ تازه همـه توی مجلس‬ ‫زیر کرسـی خوابشون میبره‪.‬‬ ‫عامـزا بـی بـی جـان گفت‪ :‬خـب تونم چی شـی‬ ‫جـون‪ ،‬نـه کـه حـاال نمخفتـن‪ ،‬خـر و پـف مـی‬ ‫کننـد روی صندلـی هـای مجلـس ‪. . .‬‬ ‫‪ . . .‬مـش صـادق یقـه کتـش رو درسـت کـرد و‬ ‫گفـت‪ :‬اگـه بـه مـو رای بدیـد جلـوی بـوی بـد‬ ‫گیـرم ‪.‬‬ ‫تهرونـه مـی ُ‬ ‫َکلَـه شـیر مـراد مثـل اینکـه داره نعره میکشـه‬ ‫گفـت‪ :‬بـوی بـد تهرون بـه تو چـه؟ تـو ماخوای‬ ‫وکیـل مـا بشـی یـا نماینده تهـرون؟‬ ‫مـش صـادق گفـت‪ :‬کظـم غیـظ کـن کربالیی‪،‬‬ ‫منظـورم یـه چـی دیگه بـود‪ ،‬از قـرار معلـوم ای‬ ‫ُ‬ ‫بـوی تهرونیـا بـه طرف مـا هم میـا‪ ،‬بـری اینکه‬ ‫بـوی تهـرون بـه ابـادی مـا نرسـه‪ ،‬اگه مـو رای‬ ‫بیـارم یـه دیوال میکشُ ـم طرف شـمال ابـادی تا‬ ‫ُ‬ ‫جلـوی بـو گرفته بشـه‬ ‫اوسا شعبون گفت‪ :‬مث دیوال ترامپ ؟‬ ‫مش صادق گفت‪ :‬نه‪ ،‬بلند تر‬ ‫عـام کرمعلی گفت‪ :‬بـرو خدا پدرتـه بیامرزه مگه‬ ‫دیـوال جلوی بوی بـده میگیره؟‬ ‫مش صادق گفت‪ :‬سیم خاردار میزنیم باالش‬ ‫میـدم‪ ،‬معلومه‬ ‫َکلَـه قاسـم گفت‪ :‬مـو به تـو رای ُ‬ ‫کـه کلّـه ت کار میکنه‬ ‫عـام کرمعلی کـه خیلی عصبانی شـده بود‪ ،‬بلند‬ ‫شـد که بره سـراغ مش صادق‪ ،‬همهمه جمعیت‬ ‫زیـاد شـده بـود و صـدا به صـدا نمی رسـید‪ ،‬عام‬ ‫کرمعلـی باالخـره خـودش رو رسـوند بـه مـش‬ ‫صـادق و گفـت‪ :‬ای چـرت و پرتـا چـی شـیه‬ ‫میگـی؟ دیوال و سـیم خـار دار؟‬ ‫پولشـه از کجـا میـاری؟ اصلا کجای دنیـا برای‬ ‫جلوگیـری از بـو دیـوال درسـت مـی کنند؟‬ ‫عامـزا بـی بـی جـان کـه دیـد عصبانیـت عـام‬ ‫کرمعلـی ممکنـه کار دسـتش بده عـام کرمعلی‬ ‫رو صـدا کـرد و گفت‪ :‬ببین چی شـی جـون‪ ،‬ای‬ ‫مـش صادق االن کلّـه ش داغه‪ ،‬یه قولهای میده‪،‬‬ ‫تـا رای گیری بشـه باهـار از راه رسـیده‪ ،‬باد میا و‬ ‫بـوی بـد تهـرون هـم خالص میشـه‪ ،‬مـردم هم‬ ‫یادشـون میـره کـه مش صـادق چی شـی گفته‬ ‫‪...‬مـش صـادق هنـوز داشـت از طـول و عـرض و‬ ‫ارتفـاع دیوار مـی گفت‪.‬‬ ‫‪ . .‬مگـه مـش صـادق خوابـش میبـرد؟ یه بـار به‬ ‫طـرف چپ خوابیـد‪ ،‬خوابش نبرد‪ ،‬دوباره سـمت‬ ‫راسـت خوابیـد‪ ،‬خوابـش نبـرد‪ ،‬دمـر خوابیـد‪،‬‬ ‫خوابش نبرد‪ ،‬برگشـت و به تیرهای سـقف خونه‬ ‫که توی تاریک و روشـنای شـب بـه زحمت پیدا‬ ‫بودنـد خیـره شـد و رفت تـوی فکر‪.‬‬ ‫اخه چرا رد صالحیت شده؟‬ ‫هرچـی خلاف تـوی عمـرش کـرده بـود بـه‬ ‫خاطـرش اومـد‪ ،‬اون بچگـی هـاش کـه زده بـود‬ ‫شیشـه های مدرسـه رو شکسـته بود‪ ،‬یه بار هم‬ ‫ماشـین مدیـر مدرسـه رو پنچر کـرده بود‪ ،‬حتی‬ ‫یـه بار خونه همسـایه شـون رفته بـود تخم مرغ‬ ‫هاشـون رو برداشـته بود و با دو تا از بچه ها تخم‬ ‫مرغ اب پز درسـت کـرده بودند و خـورده بودند‪،‬‬ ‫امـا نـه اینهـا کـه دلیلـی بـرای رد صالحیتـش‬ ‫نمیشـه که‪.‬‬ ‫یـه چیـزی مثل خوره ذهـن مش صـادق رو ازار‬ ‫میداد‪ ،‬نکنه علت رد صالحیتش مسـائل اخالقی‬ ‫باشـه؟ اخه مـش صادق اون موقع کـه تازه نامزد‬ ‫کـرده بـود و هنـوز عقـد نکـرده بودند رفتـه بود‬ ‫بـاغ و دو تـا گل محمدی قرمز رو با سـاقه چیده‬ ‫بـود و بـه دور از چشـم پـدر و مادر نامـزدش اونا‬ ‫رو رسـونده بود به دسـت نامزدش‪ ،‬تـازه نامزدش‬ ‫هـم اون دو تـا گل رو گذاشـته بود توی یه بطری‬ ‫شیشـه ای و چند وقت جلوی پنجره شـون بود‪.‬‬ ‫امـا این مسـئله رو جـز مش صادق و همسـرش‬ ‫کس دیگه ای نمیدونسـت کـه‪ .‬مش صادق توی‬ ‫همیـن خیـاالت بـود که متوجه شـد همسـرش‬ ‫بارهـا موضـوع اون دو تـا گل رو بـرای بچـه ها و‬ ‫نـوه هـاش تعریـف کـرده و تقریبـا همـه ابـادی‬ ‫ایـن موضوع رو می دونسـتند دیگـه ‪ ،‬حتی مش‬ ‫صـادق یـه بار کـه از بـاغ اومده بـود و خیلی هم‬ ‫خسـته شـده بود بـه زنـش یـاداوری کـرده بود‬ ‫کـه تـو ابـروی مـن رو تـوی ابـادی بـردی ‪، . . .‬‬ ‫مـش صـادق حـدس میـزد جـدی تریـن دلیل‬ ‫رد صالحیتـش همیـن باشـه‪ ،‬اما ایـن هم خیلی‬ ‫دلیل محکمـی نبود‪.‬‬ ‫تـا اذان صبـح مـش صادق بـه هیچ نتیجـه قانع‬ ‫کننـده ای بـرای رد صالحیتـش نرسـید‪ ،‬از جـا‬ ‫بلنـد شـد و رفـت سـر چشـمه و وضـو گرفت و‬ ‫رفت مسـجد‪.‬‬ ‫عـام قربـون و کربالیـی شـیر مـراد و چنـد نفـر‬ ‫دیگـه از اهالـی تـوی مسـجد بودنـد و نمـاز می‬ ‫خوندنـد‪ ،‬مـش صادق سلام داد‪ ،‬مش قاسـم در‬ ‫همـون حـال که نمـاز می خونـد گفت‪ :‬السلام‬ ‫علیکـم‪ ،‬مـش صـادق میدونسـت بعد کـه مش‬ ‫قاسـم نمـازش تموم بشـه باهاش دعـوا میکنه و‬ ‫میگـه مرد حسـابی مگه صـد بار نگفتم که سـر‬ ‫نمـاز به کسـی سلام نده؟ جـواب سلام واجبه‪،‬‬ ‫مـردم رو بـه زحمت مینـدازی‪.‬‬ ‫امـا مـش صـادق اصال حواسـش بـه ایـن حرفها‬ ‫نبـود‪ ،‬مشـغول نمـاز که شـد دوبـاره رفـت توی‬ ‫خیـال‪ ،‬چـرا رد صالحیت شـده؟‬ ‫هنـوز به والالضالین رکعت اول نماز نرسـیده بود‬ ‫کـه ده دوازده تـا دلیل بـرای رد صالحیتش پیدا‬ ‫کـرد‪ ،‬اما هیچکـدوم قانعش نکردند‪.‬‬ ‫تـوی رکعـت دوم بـود که یـادش اومد یـه بار که‬ ‫رفتـه بـوده شـهر و سـر بـازار میخواسـته گوجه‬ ‫بخـره‪ ،‬فروشـنده کـه جلـوی گوجه هـا رو خوب‬ ‫چیـده بـود و پشـت گوجـه هـا هم همـه خراب‬ ‫و ناجـور بودنـد‪ ،‬یـه پالسـتیک گوجـه داده بـود‬ ‫دسـتش و مـش صـادق هـم کـه اصال اهـل دوز‬ ‫و کلـک نیسـت بـه فروشـنده اعتـراض کـرده‬ ‫بـوده و فروشـنده هـم گفتـه تـو عددی نیسـتی‬ ‫و مـش صـادق هم بـه گوجه فـروش حالی کرده‬ ‫کـه عددی هسـت یـا نیسـت‪ ،‬اگر مـردم نیومده‬ ‫بودنـد و جلـوی مـش صـادق رو نگرفتـه بودند‪،‬‬ ‫دیگـه گوجـه ای بـرای گوجه فـروش نمی موند‬ ‫کـه بفروشـه‪ ،‬بعـد هـم گوجه فـروش گفتـه بود‬ ‫میـره شـکایت‪ ،‬مـش صـادق هـم گفته بـود برو‬ ‫هر غلطـی میخـوای بکن!‬ ‫نکنـه حـاال اون گوجه فـروش برای مـش صادق‬ ‫پرونده درسـت کرده باشـه؟‬ ‫اواخـر رکعـت دوم بود که شـکایت گوجه فروش‬ ‫رو موجـه دونسـت! هنـوز تـوی خیـال گوجـه و‬ ‫گوجـه فـروش و پرونـده و رد صالحیتش بود که‬ ‫یکـی گفـت‪ :‬مش صادق از چه وقـت تا حاال نماز‬ ‫صبح شـده سـه رکعـت؟ کجایی مـش صادق؟‬ ‫مـش صـادق نمـازش رو شکسـت و گفت لعنت‬ ‫به دل سـیاه شـیطون و دوباره مشـغول نماز شد‪.‬‬ ‫عـام قربـون و کربالیی شـیر مراد ایسـتاده بودن‬ ‫تـا نمـاز مش صـادق تمـوم بشـه‪ ،‬بعـد همونجا‬ ‫کنـار بخـاری مسـجد نشسـتند و جویـای حال‬ ‫شـدند‪ .‬مـش صـادق هـم کل ماجـرا رو تعریـف‬ ‫کـرد‪ ،‬عام قربون سـیگار اشـنو رو گذاشـت روی‬ ‫لبـش و کبریتـی زد و سـیگارش رو روشـن کرد‪.‬‬ ‫مش صادق گفت‪ :‬ناشتا؟‬ ‫عـام قربـون گفـت‪ :‬عـادت دارم‪ ،‬بعـد هـم رفـت‬ ‫تـوی فکـر‪ .‬کربالیـی شـیر مـراد گفـت‪ :‬مـش‬ ‫صـادق نکنـه اسـمت با کسـی شـباهت داشـته‬ ‫باشـه و اشـتباه کـرده باشـند؟‬ ‫مـش صادق گفـت‪ :‬کربالیی‪ ،‬تـوی ایـران به جز‬ ‫مـو مگه کسـی دیگه ای هم هسـت که اسـمش‬ ‫مش صـادق پایین دهی باشـه؟‬ ‫عـام قربون دود سـیگارش رو بیـرون داد و گفت‪:‬‬ ‫مـش صادق اون دفه که اوسـا شـعبون اب باغت‬ ‫رو گرفتـه بـود به باغ خـودش یادته؟‬ ‫مش صـادق گفـت‪ :‬اره‪ ،‬چطور مگه؟ عـام قربون‬ ‫گفـت‪ :‬چـی گفتـی بهـش؟ مـش صـادق گفت‪:‬‬ ‫گفتـم اگـه یـه بار دیگـه اب بـاغ مـن رو بگیری‬ ‫می کشـمت‪.‬‬ ‫کربالیـی شـیر مـراد گفـت‪ :‬خـب علـت رد‬ ‫صالحیتـت همینـه دیگه‪ ،‬تهدیـد به قتـل‪ ،‬اونم‬ ‫تـوی روز روشـن‪ .‬مـش صـادق گفـت‪ :‬منظـورم‬ ‫ایـن نبـود که می کشـمت‪ ،‬وقتی کـه گفتم می‬ ‫کشـمت یعنـی میزنمت!‬ ‫کربالیـی شـیر مـراد گفـت‪ :‬خـب میگفتـی‬ ‫میزنمـت‪ ،‬چـرا گفتـی مـی کشـمت؟‬ ‫مـش قاسـم کـه دیگه نمـازش تمـوم شـده بود‬ ‫و معلـوم بـود سـر نمـاز به تمـام مذاکـرات مش‬ ‫صـادق و عـام قربون گـوش داده اومد جلو و کنار‬ ‫بخـاری نشسـت و گفـت‪ :‬اوال صبـح همگـی بـه‬ ‫خیـر‪ ،‬دومـا مـش صـادق مگه صـد دفـه نگفتم‬ ‫وقتـی میای توی مسـجد و مـردم دارن نماز می‬ ‫خونند سلام نده؟ ادم رو وادار میکنی که جواب‬ ‫سلامت رو بده‪ ،‬سـوما اون وقت که میشینی زیر‬ ‫کرسـی و اُرد میدی و میگی مو این کاره میکنم‪،‬‬ ‫مو اون کاره میکنوم حواسـت نیست که تبلیغات‬ ‫پیـش از موعـد کردی و رد صالحیت میشـی؟‬ ‫مش صادق دسـت راسـتش رو زد پشـت دسـت‬ ‫چپـش و گفـت‪ :‬راسـت گفتیا چرا بـه فکر خودم‬ ‫نرسید؟‬ ‫مـش قاسـم گفت‪ :‬راسـتش داشـتم قنـوت نماز‬ ‫میگفتـم کـه یـه دفـه یـادم افتـاد‪ .‬بعـد از کلـی‬ ‫مذاکـره‪ ،‬جمـع بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه برند‬ ‫شـهر و علـت رد صالحیـت مـش صـادق رو‬ ‫پیگیـری کنند‪.‬‬ ‫‪ . . .‬خورشـید تـازه باال اومده بـود که مش صادق‬ ‫و عـام قربـون و کربالیی شـیر مراد و مش قاسـم‬ ‫تـوی اتوبـوس ابـادی نشسـته بودنـد و امـاده‬ ‫حرکـت به طرف شـهر‪.‬‬ ‫اتوبـوس کـه حرکـت کـرد مـش صـادق کـه‬ ‫دیشـب اصال نخوابیده بـود روی صندلی اتوبوس‬ ‫خوابـش بـرد‪ ،‬توی خـواب میدید که رفته شـهر‬ ‫و نتیجـه رد صالحیتـش رو دیـده‪ ،‬همون چیزی‬ ‫کـه خیلـی ازش مـی ترسـید‪ ،‬دو تا شـاخه گلی‬ ‫کـه دوران نامـزدی و پیش از عقـد برای نامزدش‬ ‫بـرده بـود علـت رد صالحیتش بود ‪ ،‬بعـد هم یه‬ ‫نفـری اونجا نشسـته بود و یـه نامـه ای رو خوند‬ ‫کـه نوشـته بـود مش صـادق بـه علت اینکـه دو‬ ‫تـا شـاخه گل داده بـه دسـت یـه خانـم نامحرم‬ ‫بـه ‪ 20‬ضربـه شلاق محکـوم شـده و اگـر‪20‬‬ ‫ضربـه شلاق رو بخـوره دیگـه مشـکلی نـداره و‬ ‫صالحیتـش تایید میشـه‪ ،‬مش صـادق هم قبول‬ ‫کـرد‪ ،‬پیـش خـودش گفـت جـای شلاق زود‬ ‫خـوب میشـه‪ ،‬اولیـن ضربه شلاق که به پشـت‬ ‫مـش صادق خـورد فریـادش بلند شـده و چنان‬ ‫بـا لگـد بـه سـاق پـای کربالیـی شـیر مـراد که‬ ‫روی صندلـی اتوبـوس و کنارش نشسـته بود زد‬ ‫کـه نزدیک بـود کربالیـی از روی صندلی بیفته‪،‬‬ ‫صـدای فریاد مـش صادق تـوی اتوبوس پیچیده‬ ‫بـود و همـه مسـافران متوجـه مش صادق شـده‬ ‫بودنـد‪ ،‬عـام قربون کـه متوجه همه قضایا شـده‬ ‫بـود گفـت‪ :‬چیزی نیسـت مـردم‪ ،‬احتمـاال مش‬ ‫صـادق تـوی مجلـس داشـته از حـق شـما دفاع‬ ‫میکـرده که میکروفونشـه خاموش کردنـد و اونم‬ ‫مجبـور شـده داد بزنـه ‪. . .‬‬ ‫باالخـره اتوبـوس بـه شـهر رسـید‪ ،‬بـا کمـک‬ ‫مسـافران کـه راننـده رو از وضعیـت کمربنـدی‬ ‫مطلـع مـی کردنـد و فاصلـه خودروهایـی رو که‬ ‫از پاییـن و بـاالی جاده می اومدن مشـخص می‬ ‫کردنـد و گفتـن اینکه‪ :‬از بـاال ازادی و یکی دیگه‬ ‫هـم گفـت‪ :‬از پاییـن هـم ازادی‪ ،‬بـرو ‪ ،‬باالخـره‬ ‫اتوبـوس از کمربنـدی گذشـت‪...‬‬ ‫یک سـاعت بعد عام قربون و کربالیی شـیر مراد‬ ‫و مـش قاسـم و مش صادق توی یـه اتاقی بودند‬ ‫و اعتـراض مـش صـادق رو بـه رد صالحیتش به‬ ‫اطلاع رسـونده بودند‪ ،‬مردی عینکی پشـت میز‬ ‫بـود و غـرق در پرونده مـش صادق!‬ ‫مدتـی طول کشـید تا مـرد عینکی سـرش رو از‬ ‫تـوی پرونـده بیرون بیاره ‪ ،‬بعـد از باالی عینکش‬ ‫بـه مش صـادق نگاه کـرد و گفت‪ :‬اقـا جان چیز‬ ‫خاصـی نیسـت‪ ،‬شـما رد صالحیت نشـدید که‪،‬‬ ‫بلکه صالحیت شـما احراز نشـده!‬ ‫مـش قاسـم گفـت‪ :‬حـاال ایـن که گفتـی یعنی‬ ‫چـی؟ عام قربـون گفت‪ :‬هوچـی‪ ،‬دوتـاش یکیه‪.‬‬ ‫مـرد عینکـی گفت‪ :‬نـه بابا‪ ،‬رد صالحیـت با عدم‬ ‫احـراز صالحیت خیلی فـرق داره‬ ‫کربالیـی شـیر مـراد گفت‪ :‬خـب ببه م‪ ،‬حـاال به‬ ‫مـا حالـی کن که فرقشـون چی شـیه؟‬ ‫مرد عینکی شـروع کرد به توضیـح دادن و گفت‪:‬‬ ‫رد صالحیـت یعنـی اینکه شـما صالحیت کاری‬ ‫رو نداریـد‪ ،‬عـدم احـراز صالحیـت یعنـی اینکـه‬ ‫شـما ادم خوبی هسـتید‪ ،‬اما نمی تونیـد اون کار‬ ‫رو انجـام بدید‪.‬‬ ‫مـش صـادق گفـت‪ :‬عموجـان‪ ،‬این خـو دوتاش‬ ‫یکی میشـه‪.‬‬ ‫مـرد عینکـی گفـت‪ :‬نزدیـک ظهـر شـده بـود‬ ‫و جلسـه هنـوز پیشـرفت خاصـی نداشـت‪ ،‬نـه‬ ‫مـرد عینکی دلیـل محکمی بـرای تفـاوت دو تا‬ ‫عبارتـش پیـدا کـرده بـود و نه گـروه اعزامـی از‬ ‫ابـادی قانـع شـده بودنـد‪.‬‬ ‫باالخـره عام قربون گفت‪ :‬اقای عینکی ببخشـیدا‬ ‫اگـر ای جلسـه توی ابـادی ما برگزار شـده بود تا‬ ‫حـاال عامـزا بی بی جـان پنجاه تا چایی بشـمون‬ ‫داده بود‪ ،‬واال دون ما خشـک شـد از بس چک و‬ ‫چونـه زدیم و به نتیجه نرسـیدیم!‬ ‫مرد عینکی دسـتور چایی داد و بعد از چایی دور‬ ‫دوم مذاکرات شـروع شـد‪ ،‬عام قربون هـم از اتاق‬ ‫رفت بیرون و یه سـیگار اشـنو کشید و برگشت‪.‬‬ ‫سـکوت سـنگینی بـر جلسـه حاکـم شـده بود‪،‬‬ ‫باالخره کربالیی شـیر مراد سـکوت رو شکسـت‬ ‫و گفـت‪ :‬واال ما اگه توی مذاکرات برجام شـرکت‬ ‫کـرده بودیـم تـا حاال بـه نتیجـه رسـیده بودیم‪،‬‬ ‫اصلا بگـو بینیـم ای مـش صـادق مـا بـه چـه‬ ‫اتهامـی عدمـش رد احراز نشـده؟‬ ‫مـرد عینکی گفت‪ :‬عدمش رد احراز نشـده یعنی‬ ‫چـی؟ صالحیتش احراز نشـده‪ ،‬بعد هـم رو کرد‬ ‫بـه مش صـادق و گفت اسـمتون چی بود؟‬ ‫مـش صـادق گفـت‪ :‬مـش صـادق پاییـن دهی‪.‬‬ ‫مـرد عینکـی دوبـاره نگاهـی بـه پرونـده کـرد‪،‬‬ ‫خودکارش رو گذاشـت روی پیشـونیش و گفت‪:‬‬ ‫نمیتونـم بگـم‪ ،‬محرمانـه اسـت ‪. . .‬‬ ‫طرح "ظفر‪ "5‬در اراک اجرا شد‬ ‫کشف‪ 3‬میلیارد و ‪ 641‬میلیون ریال کاالی قاچاق و دستگیری ‪ 400‬سارق و خرده فروش مواد مخدر‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از اجــرای پنجمیــن‬ ‫مرحلــه از طــرح ظفــر در شــهر اراک خبــر داد و‬ ‫گفــت ‪ :‬در اجــرای ایــن طــرح ‪ 3‬میلیــارد و ‪641‬‬ ‫میلیــون ریــال انــواع کاالی قاچــاق کشــف و ‪400‬‬ ‫نفــر بــه دلیــل جرایــم ســرقت و مــواد مخــدر‬ ‫دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫سردار"حســن مفخمی شهرســتانی" در حاشیه‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه دســتاوردهای طــرح ظفــر‬ ‫‪ 5‬در جمــع خبرنــگاران بــه اشــاره بــه مهــم‬ ‫تریــن اهــداف اجــرای ایــن طــرح گفــت ‪ :‬یکــی‬ ‫از مهــم تریــن برنامــه ریــزی هــای عملیاتــی‬ ‫پلیــس اســتان پیگیــری گــزارش هــا‪ ،‬مطالبــات‬ ‫و درخواســت هــای شــهروندان در ارتقــا ء امنیــت‬ ‫اجتماعــی و برخــورد بــا ناهنجــاری هــای‬ ‫اجتماعــی بــوده کــه ایــن مهــم در قالــب طــرح‬ ‫هــای عملیاتــی مختلــف در دســتور کار پلیــس‬ ‫اســتان قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی محوریــت اجــرای طــرح ظفــر را برخــورد بــا‬ ‫ناهنجاری هــای اجتماعــی‪ ،‬دارنــدگان ســاح های‬ ‫غیرمجــاز‪ ،‬برخــورد بــا اراذ ل و اوبــاش‪ ،‬ســارقان‪،‬‬ ‫خــرده فروشــان مــواد مخــدر‪ ،‬جمــع اوری‬ ‫معتــادان متجاهــر‪ ،‬قاچاقچیــان کاال‪ ،‬برخــورد‬ ‫بــا تخلفــات راهنمایــی و رانندگــی و ‪ ...‬برشــمرد‬ ‫و گفــت ‪ :‬بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده‪4،‬‬ ‫مرحلــه پیشــین طــرح هــای ظفــر تــا کنــون در‬ ‫شهرســتان هــای اراک‪ ،‬خمین‪ ،‬شــازند اجرا شــده‬ ‫و ایــن طــرح هــای عملیاتــی در دیگر شهرســتان‬ ‫هــای اســتان نیــز تــداوم خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام ارشــد انتظامــی در اســتان مرکــزی بــا‬ ‫اشــاره بــه بازخوردگیری هــای مثبــت مردمــی‬ ‫از اجــرای ایــن طــرح هــای عملیاتــی گفــت‪:‬‬ ‫پنجمیــن مرحلــه از اجــرای طــرح ظفــر بــا‬ ‫هماهنگــی انجــام شــده بــا مرجــع قضائــی و بــا‬ ‫بهــره گیــری از تــوان عملیاتــی پلیــس اســتان از‬ ‫تاریــخ بیســت و نهــم دی مــاه تــا صبــح امــروز در‬ ‫‪ 2‬منطقــه در شــهر اراک اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان مرکــزی بــا بیــان‬ ‫برخــورد قاطــع بــا معتــادان و خرده فروشــان مواد‬ ‫مخــدر بــه عنــوان بخــش مهمــی از ایــن طــرح‬ ‫عملیاتــی اظهــار داشــت‪ :‬در اجــرای طــرح ظفــر‬ ‫‪ 5‬در حــدود ‪ 17‬کیلــو و ‪ 590‬گــرم انــواع مــواد‬ ‫مخــدر کشــف و ‪ 351‬نفــر توزیــع کننــده و خرده‬ ‫فــروش مــواد مخــدر دســتگیر شــدند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪ :‬در برخــورد بــا‬ ‫ســارقان نیــز‪ 105 ،‬فقــره انــواع ســرقت کشــف و‬ ‫‪ 49‬نفــر ســارق دســتگیر شــدند که اموال کشــف‬ ‫شــده از ســارقان بعــد از گذشــت ســیر مراحــل‬ ‫قانونــی بــه مالباختگان تحویــل داده خواهد شــد‪.‬‬ ‫ســردار مفخمــی شهرســتانی از کشــف ‪ 3‬میلیارد‬ ‫و ‪ 641‬میلیــون ریــال انــواع کاالی قاچــاق در‬ ‫طــرح ظفــر ‪ 5‬در شهرســتان اراک خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن میــزان کشــفیات در ایــن مرحلــه از‬ ‫اجــرای طــرح بــا هــدف گــذاری در برخــورد بــا‬ ‫قاچاقچیــان کاال و خودروهــای شــوتی اجرا شــد و‬ ‫تعــداد ‪ 11‬خــودروی شــوتی در این طــرح توقیف‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ارتقــاء انضبــاط و امنیــت ترافیکی را‬ ‫بــه عنــوان وجهــی دیگــر از اجــرای طــرح ظفــر‬ ‫در اســتان برشــمرد و بیــان داشــت ‪ :‬در ایــن طرح‬ ‫‪ 161‬دســتگاه خــودرو توقیــف و ‪ 2155‬خــودرو‬ ‫نیــز اعمــال قانــون شــدند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان مرکــزی با بیــان اجرای‬ ‫‪ 111‬فقــره احــکام قضائــی در پنجمیــن مرحله از‬ ‫اجــرای ایــن طــرح بــا قدردانــی از همــکاری و‬ ‫همراهــی خــوب شــهروندان در اجــرای طرح های‬ ‫عملیاتــی پلیــس گفــت ‪ :‬ایــن طــرح بــا توجــه به‬ ‫نــوع مطالبــات شــهروندان و کارشناســی های‬ ‫انجــام شــده بــا قــوت در تمامــی شهرســتان های‬ ‫اســتان اجــرا و نتایــج ان بــه ســمع و نظــر‬ ‫شــهروندان اطالع رســانی خواهــد شــد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه نامه اراک

هفته نامه نامه اراک 74

هفته نامه نامه اراک 74

شماره : 74
تاریخ : 1399/02/23
هفته نامه نامه اراک 73

هفته نامه نامه اراک 73

شماره : 73
تاریخ : 1399/02/18
هفته نامه نامه اراک 72

هفته نامه نامه اراک 72

شماره : 72
تاریخ : 1398/12/15
هفته نامه نامه اراک 71

هفته نامه نامه اراک 71

شماره : 71
تاریخ : 1398/12/01
هفته نامه نامه اراک 70

هفته نامه نامه اراک 70

شماره : 70
تاریخ : 1398/11/24
هفته نامه نامه اراک 68

هفته نامه نامه اراک 68

شماره : 68
تاریخ : 1398/10/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!