هفته نامه نامه اراک شماره 72 - مگ لند

هفته نامه نامه اراک شماره 72

هفته نامه نامه اراک شماره 72

هفته نامه نامه اراک شماره 72

‫یادداشت ‪ /‬ایرج احمدی هزاوه‬ ‫یادداشت ‪ /‬فرشید شاهمحمدی‬ ‫مصدق؛ از پیشگامان‬ ‫از اینـــــده‬ ‫نهضت ضد استعماری‬ ‫پنج شنبه ‪ 15‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 10‬رجب ‪1441‬‬ ‫‪ 5‬مارس ‪2020‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪72‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪ 1500‬تومان‬ ‫چــه خبــــــر؟‬ ‫معاصر‬ ‫‪NAMEH ARAK‬‬ ‫‪No. 72‬‬ ‫‪4‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫رونــق فروشــگاه های اینترنتــی در‬ ‫روزهــای کرونایــی ‪ /‬صفحــه ‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Vol. 3‬‬ ‫‪March 5. 2020‬‬ ‫روایت دو سرپرستار اراک از روزهای جدال با کرونا‬ ‫• مینو بوجاری‪ :‬خوشحالیم تالش ما دیده می شود‬ ‫• مریم نوروزی‪ :‬با شرایط سخت کنار امدیم‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫کرونا مصرف اب در استان مرکزی را هشت‬ ‫درصد افزایش داد‪ /‬صفحه ‪2‬‬ ‫اغــاز کــوچ بهــاره پرنــدگان بــه تــاالب‬ ‫میقــان اراک ‪ /‬صفحــه ‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سینا عراقی‬ ‫کرونا و بازار شب عید‬ ‫بیمـــاری هـــای اپیدمیـــک ســـابقه ای بـــه طـــول تاریـــخ در‬ ‫زندگــی بشــر را بــه یــاد مــی اورنــد‪ .‬انســان از بــدو تشــکیل‬ ‫جامع ــه ب ــا ای ــن پدی ــده دس ــت ب ــه گریب ــان ب ــوده اس ــت و‬ ‫مــا نیــز عمومــا خاطراتــی نقــل شــده از بــزرگان و خویشــان‬ ‫خ ــود را ب ــه ی ــاد م ــی اوری ــم ک ــه از وب ــا و حصب ــه و برخ ــی‬ ‫بیم ــاری ه ــای واگی ــردار دیگ ــر س ــخن م ــی گفتن ــد‪ .‬ای ــن‬ ‫رویـــداد در عصـــر نـــو و جهـــان مـــدرن نیـــز بـــروز کـــرده و‬ ‫ام ــروز شـــیوع ابتـــا بـــه ویـــروس کوویـــد ‪ 19‬بـــه خطـــری‬ ‫جهان ــی ب ــدل ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫کشـــور مـــا اکنـــون بیـــش از دو هفتـــه اســـت کـــه درگیـــر‬ ‫ای ــن بیم ــاری اس ــت و هم ــه تمهیدات ــی ک ــه ب ــه نظ ــر الزم‬ ‫م ــی ام ــده توس ــط دس ــتگاه ه ــای ذیرب ــط و م ــردم ب ــرای‬ ‫جلوگی ــری از گس ــتردگی بیش ــتر ان ب ــه کار گرفت ــه ش ــده‬ ‫اســـت‪ .‬امـــا نکتـــه ای کـــه در پـــس ایـــن اتفاقـــات حائـــز‬ ‫اهمیــت مــی باشــد ایــن اســت کــه تقریبــا تمــام کشــور در‬ ‫ه ــراس از انتش ــار بیم ــاری در اخری ــن روزه ــای س ــال ‪ 98‬ب ــه‬ ‫حالــت نیمــه تعطیــل درامــده انــد و از ایــن رهگــذر اقتصــاد‬ ‫ای ــران ب ــا تهدی ــدی ج ــدی مواج ــه ش ــده و تعطیل ــی نس ــبی‬ ‫ب ــازار و کاه ــش ش ــدید خری ــد و ف ــروش اس ــیب ج ــدی ب ــه‬ ‫تولی ــد وارد نم ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫دس ــتگاه ه ــا و بخ ــش ه ــای اقتص ــادی دول ــت م ــی بای ــد‬ ‫ب ــرای ای ــن مه ــم تدبی ــری بیاندیش ــند‪ .‬سیاس ــت حمای ــت‬ ‫از تولی ــد از طری ــق حمای ــت ه ــای مال ــی و بانک ــی در س ــبد‬ ‫اعالمــی دولــت دیــده شــود‪ .‬همچنیــن در اخــذ مالیــات مــی‬ ‫تــوان تمدیــد زمانــی یــا مشــوق هایــی ایــن چنینــی در نظــر‬ ‫گرفــت‪ .‬امــا مســئله مهمتــر ایجــاد تســهیالتی بــرای خریــد‬ ‫ب ــا لح ــاظ محدودی ــت ه ــای ت ــردد در س ــطح ب ــازار اس ــت‪.‬‬ ‫کاری ک ــه م ــی توان ــد ب ــه زیرس ــاختی دائم ــی ب ــرای ای ــن‬ ‫کار تبدی ــل ش ــود و در این ــده نی ــز برکات ــی چ ــون کاه ــش‬ ‫ت ــردد غی ــر ض ــرور و کاه ــش مص ــرف س ــوخت را ب ــه هم ــراه‬ ‫داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫توســـعه زیرســـاخت هـــای تجـــارت الکترونیـــک و ایجـــاد‬ ‫ام ــکان الزم ب ــرای فروش ــندگان خ ــرده پ ــا مث ــل مغ ــازه داران‬ ‫و کس ــب و کاره ــای کوچ ــک از ان جمل ــه اس ــت‪ .‬در ص ــورت‬ ‫عــدم توجــه بــه ایــن موضــوع بســیاری از فعــاالن اقتصــادی‬ ‫کشـــور روزهـــای ناخوشـــایندی را در پیـــش رو خواهنـــد‬ ‫داشـــت‪.‬‬ ‫اگهیتجدیدمزایدهیعمومی‬ ‫سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک‬ ‫سـازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسـافر شهرداری اراک در نظر دارد نسـبت به واگذاری حق بهره برداری یکساله تعداد ‪8‬غرفه‪،‬‬ ‫سولهیتعمیرگاهیوسولهباکاربریانباروکارواشبهافرادواجدشرایطازطریقمزایدهعمومیوبهباالترینقیمتپیشنهادیاقدامنماید‪.‬‬ ‫عنوانمزایده‬ ‫واگذاری حق بهره برداری یکساله تعداد ‪ 8‬غرفه‪ ،‬سوله تعمیرگاهی و سوله با کاربری انبارو کارواش سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک (‪98 -12-2/2‬م‪.‬م‪.‬ز)‬ ‫مبلغتضمین‬ ‫معادل پنج درصد مبلغ یکسال اجاره بهاء قیمت کارشناسی‬ ‫محل توزیع اسناد مزایده‬ ‫امور قرارداد های سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به نشانی ‪ :‬اراک ‪ ،‬بلوار ایت اله اراکی ‪ ،‬مقابل کارخانه ماشین سازی ‪ ،‬پایانه مسافربری مرکزی‬ ‫زمان توزیع و تحویل اسناد‬ ‫پس ازتاریخ نشر اگهی به مدت ‪ 10‬روز‬ ‫نحوه تسلیم سپرده شرکت در مزایده‬ ‫ضمانت نامه بانکی شرکت در فرایند ارجاع کار دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک یا اصل فیش واریزی به حساب سپرده‬ ‫پیمان کاران سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به شماره ‪ 100817768814‬بانک شهر شعبه شهید بهشتی اراک‬ ‫تاریخ اعالم و ابالغ به برنده‬ ‫حداکثر یک هفته پس از بازگشایی‬ ‫محلتحویلاسناد‬ ‫دبیرخانه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک به نشانی ‪ :‬اراک ‪ ،‬بلوار ایت اله اراکی ‪ ،‬مقابل کارخانه ماشین سازی ‪ ،‬پایانه مسافربری مرکزی‬ ‫زمان و محل جلسه کمیسیون‬ ‫روز دوشنبه مورخ ‪ 1398/12/26‬ساعت ‪ 12‬در محل دفتر ریاست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک ‪ ،‬ضمنا حضور شرکت کنندگان و یا نماینده قانونی ایشان‬ ‫در جلسه کمیسیون با ارائه معرفی نامه کتبی بال مانع است‪.‬‬ ‫حداقل صالحیت و رتبه شرکت کننده‬ ‫کلیه افراد حقیقی و حقوقی‬ ‫شرکت درمزایده و ارائه پیشنهاد قیمت بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری و سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک موضوع ماده ‪ 10‬ائین نامه مالی می باشد‪ .‬سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق‬ ‫ائین نامه معامالت مختار خواهد بود‪ -‬به پیشنهادات مبهم‪ ،‬مشروط ‪ ،‬مخدوش‪ ،‬فاقد شرایط قانونی‪ ،‬فاقد ضمانت نامه‪ ،‬فیش واریزی و خارج از مهلت تحویل اسناد ترتیب اثر داده نمی شود‪.‬‬ ‫متقاضیــان مــی تواننــد پــس از دریافــت اســناد مزایــده؛ قیمــت پیشــنهادی خــود را حداکثــر ‪ 10‬روز پــس از تاریــخ انتشــار اگهــی در روزنامــه هــای کثیــر االنتشــار تحویــل و جهــت‬ ‫کســب اطالعــات بیشــتر در خصــوص مزایــده مــی تواننــد صرفــا در ســاعات اداری بــه امــور قــرارداد هــای ســازمان مدیریــت حمل و نقل بار و مســافر شــهرداری اراک بــه ادرس‪:‬‬ ‫اراک – بلــوار ایــت الــه اراکــی _ مقابــل کارخانــه ماشــین ســازی _ پایانــه مســافربری مرکــزی مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن‪ 086- 33120011‬تمــاس حاصــل فرمایند‪.‬‬ ‫حجت اله مرادی‪ ،‬رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اراک‬ ‫‪2‬‬ ‫جامعه‬ ‫سال سوم‬ ‫اخبار‬ ‫توزیع ماسک رایگان در اراک‬ ‫ارایه خدمات توزیع برق‬ ‫استان مرکزی به صورت‬ ‫بـه منظـور پیشـگیری از شـیوع ویـروس کرونـا‬ ‫خدمـات شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان‬ ‫مرکـزی فقط بـه صـورت غیرحضـوری ارائه می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شـرکت توزیـع بـرق اسـتان مرکـزی از تاریـخ‬ ‫‪۴‬اسـفند ماه سـال جـاری به منظـور رفـاه حال‬ ‫شـهروندان و جلوگیـری از شـیوع ویـروس کرونا‬ ‫تمامـی خدمـات مورد نیاز مشـترکین بـرق را به‬ ‫صـورت غیـر حضـوری از طریـق سـامانه تلفنی‬ ‫‪ ۱۲۱‬و سـایت اینترنتـی شـرکت بـه ادرس‬ ‫‪ www.mpedc.ir‬ارائـه مـی کنـد‪.‬‬ ‫کلیـه خدمـات شـرکت اعـم از فروش انشـعاب‪،‬‬ ‫تغییر نام انشعاب‪ ،‬تغییر تعرفه‪ ،‬افزایش یا کاهش‬ ‫قدرت قـراردادی‪ ،‬تغییر مکان‪ ،‬قطع موقت‪ ،‬وصل‬ ‫مجـدد و ‪ ...‬بـه متقاضیـان و مشـترکین تحـت‬ ‫پوشـش به صـورت غیرحضـوری ارائه می شـود‪.‬‬ ‫کرونا مصرف اب در استان‬ ‫مرکزی را هشت درصد‬ ‫افزایش داد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکزی‬ ‫گفــت‪ :‬مصــرف اب بــا شــیوع ویــروس کرونــا و‬ ‫ضــروت رعایــت نــکات بهداشــتی در ایــن اســتان‪،‬‬ ‫هشــت درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫«یوســف عرفانــی نســب» در گفــت و گــو بــا ایرنــا‬ ‫افــزود‪ :‬اســتاندارد مصــرف اب بــرای هــر نفــر‪۱۵۰ ،‬‬ ‫لیتــر در شــبانه روز اســت ولــی میــزان مصــرف اب‬ ‫در اســتان مرکــزی پــس از ســال هــا فرهنــگ‬ ‫ســازی از ‪ ۲۵۰‬لیتــر در شــبانه روز بــرای هــر نفــر‬ ‫بــه ‪ ۲۱۰‬لیتــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بــا شــیوع کرونــا و رعایــت‬ ‫دســتورالعمل ها و توصیه هــای بهداشــتی همچــون‬ ‫شستشــوی ‪ ۲۰‬ثانیــه ای دسـت ها و رعایــت دیگــر‬ ‫مــوارد بهداشــتی و همچنیــن نظافــت منــزل برای‬ ‫خانــه تکانــی ایــن میــزان بــه بیــش از ‪ ۲۵۰‬لیتــر‬ ‫در شــبانه روز بــرای هــر نفــر افزایــش یافته اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکزی‬ ‫گفــت‪ :‬همچنیــن طبــق روال ســال هــای گذشــته‬ ‫بــا اقــدام بــه خانــه تکانــی و نظافــت منــزل در‬ ‫اســفند افزایــش‪۱۵ ،‬درصــدی مصــرف اب بــه ‪۲۳‬‬ ‫درصــد می رســد و بــرای مواجــه نشــدن بــا قطــع‬ ‫اب در ایــن مقطــع حســاس بایــد بــه مصــرف‬ ‫بهینــه اب توجــه جــدی کــرد‪.‬‬ ‫عرفانــی نســب افــزود‪ :‬درصــورت رعایــت نکــردن‬ ‫مدیریــت مصــرف اب در ایــن روزهــا بــا افــت‬ ‫فشــار و یــا قطــع اب مواجــه خواهیــم شــد و در‬ ‫شــرایطی کــه جریــان مــداوم اب بــرای رعایــت‬ ‫بهداشــت فــردی مــردم امــری الزم و ضــروری‬ ‫اســت از بازگذاشــتن بــی مــورد شــیراب در هنگام‬ ‫شستشــوی دســت ها و ســایر امــور خــودداری و از‬ ‫شستشــوهای غیــر ضــروری همچــون شستشــوی‬ ‫خــودرو‪ ،‬فــرش‪ ،‬پتــو‪ ،‬در و پنجــره هــا بــا اب‬ ‫اشــامیدنی خــودداری تــا بــرای مصــارف ضــروری‬ ‫و بهداشــتی کمبــود نباشــد و ایــن مقطع حســاس‬ ‫بــدون کــم ابــی و قطــع اب ســپری شــود‪.‬‬ ‫تعرفه پروانه ساخت در اراک‬ ‫تا اردیبهشت ‪ ۹۹‬بدون تغییر‬ ‫می ماند‬ ‫شــورای شــهر اراک‪ ،‬بــه منظــور جلوگیــری ازدحام‬ ‫مراجعــه کننــدگان در ســازمان نظــام مهندســی‬ ‫ســاختمان در راســتای پیشــگیری از شــیوع کرونــا‬ ‫ویــروس و کمــک بــه مهــار ایــن بیمــاری تعرفــه‬ ‫پروانــه ســاخت بــه شــرط اینکــه مالــک تــا پایــان‬ ‫اســفند عــوارض کامــل پروانــه ســاخت خــود را‬ ‫پرداخــت کنــد تــا اردیبهشــت ‪ ۹۹‬بــدون تغییــر‬ ‫مــی مانــد‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر اراک در ایــن رابطــه‬ ‫گفــت‪ :‬طبــق مصوبــه شــورای شــهر اراک مالــکان‬ ‫ســاختمان تــا ‪ ۱۵‬اردیبهشــت مــاه ‪ ۱۳۹۹‬فرصــت‬ ‫خواهنــد داشــت تا مراحــل فراینــد صــدور پروانه را‬ ‫انجــام دهنــد‪ .‬ســعید نــادری افــزود‪ :‬طبــق مصوبــه‬ ‫شــورای اســامی شــهر اراک‪ ،‬مالــکان تــا پایــان‬ ‫اســفند مــاه صرفــا براســاس نقش ـه های معمــاری‬ ‫تاییــد شــده‪ ،‬عــوارض کامــل پروانــه ســاخت خــود‬ ‫را بــا تعرفــه ســال ‪ ۱۳۹۸‬پرداخــت کننــد و بقیــه‬ ‫مراحــل فراینــد صــدور پروانــه را تا ‪ ۱۵‬اردیبهشــت‬ ‫مــاه ‪ ۱۳۹۹‬انجــام دهنــد‪ .‬او اضافــه کــرد‪ :‬چنانچــه‬ ‫مالــکان پروانــه خــود را تــا ‪ ۱۵‬اردیبهشــت دریافت‬ ‫نکننــد عــوارض پروانــه ســاخت بــر اســاس تعرفــه‬ ‫روز محاســبه مــی شــود‪ .‬ابــاغ طــرح جامــع جدید‬ ‫و ســایر ضوابــط ســاخت و ســاز از وظایــف اداره کل‬ ‫راه و شهرســازی اســتان مرکــزی اســت و شــورا ی‬ ‫اســامی شــهر و شــهرداری اراک امســال هــم بــه‬ ‫روال ســال گذشــته هیــچ تخفیفــی بــرای عــوارض‬ ‫در نظــر نگرفتــه و دخالتــی در ان هــا ندارنــد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫ویروسی که مهربانی را اپیدمی کرد‬ ‫در راستای پیشگیری از شیوع کرونا‬ ‫غیرحضوری انجام می شود‬ ‫شماره ‪72‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 15‬اسفند ماه ‪1398‬‬ ‫حکیمهپاکباز‬ ‫گروه جامعه‬ ‫در کنــار فعالیت هــای خیــر و خــدا پســندانه‬ ‫مهارت امــوزان نیــز پــای کار امدنــد و در حرکتی‬ ‫خودجــوش بــه تولیــد ماســک ان هم بــه صورت‬ ‫رایــگان کــرده و ماسـک های تولیــدی خــود را در‬ ‫اختیــار مراکــز درمانــی‪ ،‬مســاجد‪ ،‬بیمارســتان ها‪،‬‬ ‫شــهرداری غیــره قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫ایــن روزهــا بــه واســطه شــیوع ویــروس کرونــا در‬ ‫کشــور و اســتان شــاهد ایجــاد برخــی مشــکالت‬ ‫در جامعــه و کمبــود اقــام بهداشــتی هســتیم و‬ ‫تهیــه ایــن اقــام نیازمند یــاری و مشــارکت همه‬ ‫جانبــه مــردم و مســئوالن اســت و ایــن مهــم می‬ ‫توانــد کمــک شــایانی بــه جلوگیــری از شــیوع‬ ‫بیشــتر ایــن ویــروس در جامعــه و حتــی ریشــه‬ ‫کــن شــدن ان بکنــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوع کرونــا ویــروس و کمبــود‬ ‫اقــام بهداشــتی همچــون ماســک در مراکــز‬ ‫درمانــی‪ ،‬داروخانــه هــا و تجهیــزات پزشــکی‪،‬‬ ‫برخــی ســود جویــان بــه فکــر احتــکار و بهــره‬ ‫بــرداری شــخصی بودنــد و در صــدد بودنــد از این‬ ‫اب گل الــود منفعتــی بــرای خــود کســب کنند‬ ‫و بــا فــروش ماســک بــه قیمــت هــای بســیار باال‬ ‫بــرای هموطنــان مشــکالتی را ایجــاد کردنــد‪.‬‬ ‫امــا در ایــن شــرایط بحرانــی کشــور در مقابــل‬ ‫ایــن ســودجویان هســتند کســانی کــه دســت‬ ‫خیــر داشــته و بــه هــر طریقی کــه توانســتند به‬ ‫کمــک هموطنــان خــود شــتافتند و دســت ایــن‬ ‫ســودجویان را کوتــاه کــرده و امیــدی در دلهــا‬ ‫ایجــاد کردنــد‪.‬‬ ‫ورود و حضــور خیریــن و نیکــوکاران در عرصــه‬ ‫نویــد بخــش ســامتی و ســعادت بــرای اقشــار‬ ‫مختلــف بــود و ایــن امر در اســتانه بهــار‪ ،‬دل های‬ ‫بهــاری را بــه شــوق اورد و ایــن نیــک اندیشــان‬ ‫بــا تهیــه و توزیــع ماســک و اقــام بهداشــتی بــه‬ ‫یــاری هــم اســتانی هــا و مراکز در مانی شــتافتند‬ ‫و بــار دیگــر ثابــت کــردن که مهربانی همیشــگی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در کنــار ایــن فعالیــت های خیــر و خدا پســندانه‬ ‫مهــارت امــوزان نیز پــای کار امدنــد و در حرکتی‬ ‫خــود جــوش و انســان دوســتانه اقــدام بــه تولیــد‬ ‫ماســک ان هــم بــه صــورت رایــگان کــرده و‬ ‫ماســک هــای تولیــدی خــود را در اختیــار مراکــز‬ ‫درمانی‪ ،‬مســاجد‪ ،‬بیمارســتان هــا‪ ،‬شــهرداری و ‪...‬‬ ‫قــرار مــی دهنــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن خاطــر گفتگویــی بــا مدیر اموزشــگاه‬ ‫طراحــی دوخــت ارمغــان شــهر اراک داریــم کــه‬ ‫در حرکتــی خودجــوش بــا تعطیلــی مرکــز خود‬ ‫کارگاهــی را بــه منظــور تهیــه و تولیــد ماســک‬ ‫پارچــه ای راه انــدازی کردنــد‪.‬‬ ‫تهیه بیش از ‪ ۲۰‬هزار ماسک پارچه ای‬ ‫توسط اموزشگاه ارمغان اراک‬ ‫«فاطمــه محــرم خانــی»‪ ،‬بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫امــروز همــه بایــد پــای کار بیاینــد و بــرای‬ ‫پیشــگیری از ابتــا ایــن بــه بیمــاری و رفــع‬ ‫کمبودهــا تالش کننــد‪ ،‬بــه خبرنگار خبرگــزاری‬ ‫شبســتان در اراک گفــت‪ :‬مــن بــه همــراه خانواده‬ ‫و هنرجویــان اموزشــگاه بــه صــورت خــود جوش‬ ‫و عــام المنفعــه اقــدام بــه تولیــد ماســک هــای‬ ‫پارچــه ای کردیــم‪.‬‬ ‫مدیــر اموزشــگاه طراحــی دوخــت ارمغــان شــهر‬ ‫اراک افــزود‪ :‬وقتــی متوجــه کمبــود مســاک‬ ‫در ســطح کشــور و نیــاز شــدید بــه ان شــدیم‬ ‫اموزشــگاه را تعطیــل کــرده و بــا هزینــه هــای‬ ‫شــخصی خــود اقــدام بــه تهیــه مــواد اولیــه و‬ ‫تولیــد ماســک کردیــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن فعالیــت از روز‬ ‫اول اســفند و همزمــان بــا ســیوع ایــن بیمــاری‬ ‫در اســتان و کمبــود ماســک اغــاز شــده اســت‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬عــاوه بــر همــه اعضــای خانــواده ‪30‬‬ ‫نفــر دوزنــده از هنرجویــان اموزشــگاه نیــز مــا را‬ ‫همراهــی کــرده و روزانــه بیــش از ‪ ۲۰۰‬ماســک‬ ‫تولیــد مــی کنیــم‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی کارافریــن بــا اشــاره به اینکه ماســک‬ ‫هــای تولیــدی را در محیطــی کامــا بهداشــتی و‬ ‫ضــد عفونــی تهیــه مــی کننــد‪ ،‬خاطــر نشــان‬ ‫کــرد‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ 6‬میلیــون تومــان در این‬ ‫راســتا هزینــه کردیــم کــه همــه هزینــه هــا از‬ ‫طــرف خــود و خانــواده و مقــداری نیــز از ســوی‬ ‫خیریــن بــوده کــه در قبــال ان ماســک تحویــل‬ ‫دادیــم‪.‬‬ ‫محــرم خانــی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ماســک هــای‬ ‫تولیــدی بــا هماهنگــی مرکــز بهداشــت و فنی و‬ ‫حرفــه ای بــه صــورت رایــگان توزیــع می شــود و‬ ‫تــا کنون به مســاجد‪ ،‬علــوم پزشــکی‪ ،‬غــذا دارو و‬ ‫ارگان هــا و ادارات مختلــف و حتی شهرســتان ها‬ ‫و اســتان هــای دیگــر کــه درخواســت کردنــد نیز‬ ‫ارســال شــده است‪.‬‬ ‫وی تهیــه و تولیــد ماســک بــرای پاکبانــان را از‬ ‫انتقاد از رها سازی ماسک ها و دستکش های استفاده شده در سطح شهر‬ ‫با زباله گردی در اراک برخورد کنید‬ ‫سرپرسـت مدیریت پسـماند شـهرداری اراک از رها‬ ‫سـازی ماسـک ها و دسـتکش های استفاده شـده در‬ ‫سـطح شـهرانتقاد کرد و گفت‪ :‬رها سـازی ماسک ها‬ ‫و دسـتکش های اسـتفاده شـده یکـی از مشـکالت‬ ‫جـدی و عوامـل دیگر در افزایش انتشـار این ویروس‬ ‫اسـت‪ .‬حمیدرضا قناتـی در گفت و گو با ایرنـا افزود‪:‬‬ ‫انتظـار اسـت مـردم در ایـن راسـتا همـکاری خوبی‬ ‫داشـته باشـند و به هیچ عنـوان این اقالم بهداشـتی‬ ‫اسـتفاده شـده را در سـطح شـهر رها نکنند و ان ها‬ ‫را داخـل یک کیسـه و سـپس در داخل سـطل های‬ ‫زبالـه قـرار دهنـد‪ .‬وی با بیـان اینکه اقالم بهداشـتی‬ ‫ماننـد ماسـک هـا و دسـتکش های اسـتفاده شـده‬ ‫باید به صورت بسـته بندی و وکیوم شـده در کیسـه‬ ‫پالسـتیکی داخـل سـطل هـا و مخـزن هـای زباله‬ ‫شـهری تخلیـه شـوند اظهار کـرد‪ :‬به صـورت مرتب‬ ‫مخازن شـهری و ماشـین های حمل زباله هر شـب‬ ‫بوسـیله کلر گندزدایـی و ضدعفونی می شـوند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬درخواسـت داریـم کـه شـهروندان مـوارد‬ ‫بهداشـتی را رعایـت کننـد و پسـماندهایی ماننـد‬ ‫ماسـک‪ ،‬دسـتکش و دسـتمال را کـه ممکن اسـت‬ ‫الوده باشـند‪ ،‬حتما وکیوم شـده و راس ساعت ‪ 21‬در‬ ‫مخـازن زباله شـهری قرار دهند تا پرسـنل سـازمان‬ ‫بتواننـد کار تخلیـه و ضدعفونـی را به درسـتی انجام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫وی بـا تاکید بر مقابله با زباله گـردی در اراک تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬زباله گـردی از عوامـل مهـم افزایـش انتشـار‬ ‫ویـروس کرونـا اسـت و بـا توجـه بـه شـرایط خاص‬ ‫اراک بایـد بـا ایـن افـراد برخـورد جدی شـود‪.‬‬ ‫قناتـی ادامـه داد‪ :‬بـر اسـاس مـاده ‪۱۶‬پسـماندهای‬ ‫شـهری جـزو امـوال شـهرداری اسـت و خریـد و‬ ‫فـروش ان هـا جرم اسـت و این افـراد علاوه بر جرم‬ ‫در شـرایط فعلی عاملی پرخطر برای افزایش شـیوع‬ ‫خدماتتامین‬ ‫بیمــه شــدگان ‪ ،‬مســتمری بگیــران گرامــی و‬ ‫کارفرمایــان؛ بهتریــن راه دریافــت خدمــات تامین‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اســتفاده از ســامانه غیــر حضــوری‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــا ثبــت نــام یــا ورود به ســامانه از طریق نشــانی‬ ‫‪ Eservices.tamin.ir‬از خدمــات متنــوع‬ ‫صــدور دفترچــه درمانــی‪ ،‬ثبــت اســتراحتهای‬ ‫پزشــکی‪ ،‬مشــاهده ســوابق‪ ،‬کمک هزینــه ازدواج‪،‬‬ ‫کمــک هزینــه بــارداری‪ ،‬مشــاهده و دریافــت‬ ‫فیــش حقــوق مســتمری بگیــران و درخواســت‬ ‫گواهــی حقــوق مســتمری بگیــران ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی بهــره منــد شــوید‪.‬‬ ‫اجتماعی از طریق‬ ‫سامانه انجام می شود‬ ‫دیگــر فعالیــت هــای این مجوعــه دانســت و بیان‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن عزیــزان نیــز در کنــار کادر پزشــکی و‬ ‫دیگــر دســت انــدرکاران بــه صــورت شــبانه روزی‬ ‫در حــال فعالیــت و نظافــت شــهر هســتند کــه‬ ‫بایــد وســایل بهداشــتی بــه ویــژه ماســک در‬ ‫اختیــار انــان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫مدیــر اموزشــگاه ارمغــان همچنیــن بــه اموزش‬ ‫دوخــت ماســک بــه دیگــر اموزشــگاه هــا و مکان‬ ‫هایــی کــه درخواســت دارنــد نیــز اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬ایــن امــر بــه بســیج مردمــی ســاوه نیــز‬ ‫امــوزش داده شــده و الگــو‪ ،‬پارچــه‪ ،‬کــش و‬ ‫تمامــی لــوازم مــورد نیــاز بــرای انــان ارســال‬ ‫شــده تــا بتواننــد خــود در ســاوه نیــز بــه تولیــد‬ ‫بپردازنــد‪.‬‬ ‫ارسال ماسک های تولیدی به استان های قم‪،‬‬ ‫بندرعباس‪،‬بندرانزلی‬ ‫وی هــدف از ایــن کار را کمــک به مــردم و بهبود‬ ‫شــرایط تــا ریشــه کنــی ایــن بیمــاری عنــوان‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬ماســک هــای تولیــدی عــاوه‬ ‫بــر اســتان مرکــزی بــه اســتان هــای قــم‪ ،‬بنــدر‬ ‫عبــاس‪ ،‬بنــدر انزلــی ارســال شــده و مــا امادگــی‬ ‫تهیــه و توزیــع بــه هــر جایــی کــه درخواســت‬ ‫داشــته باشــند را داریــم‪.‬‬ ‫ایــن بانــوی اراکــی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا کنون‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰‬هــزار ماســک توســط ایــن مجموعه‬ ‫تهیــه شــده‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬روزانــه بیــش از ‪۲۰۰‬‬ ‫ماســک در ایــن مجوعــه تولیــد مــی شــود و‬ ‫مــا بــه صــورت شــبانه روزی در حــال فعالیــت‬ ‫هســتیم و امیــد اســت ایــن فعالیــت مــا منشــاء‬ ‫خیــری در جامعــه و پیامــی بــرای همدلــی و‬ ‫مهربانــی باشــد‪.‬‬ ‫و بهــار نزدیــک اســت و بهــار مــی رســد و ایــن‬ ‫روزهــا پــر تنــش و اضطــراب نیز خواهد گذشــت‬ ‫امــا نیکــی و مهربانی ماندگار و همیشــگی اســت‬ ‫و کار خیــر نیکــوکاران و نیــک اندیشــان در دفتــر‬ ‫تاریــخ ثبــت مــی شــود امیــد اســت همــه افــراد‬ ‫جامعــه در ایــن شــرایط بــه فکر نیکــی و همدلی‬ ‫بــا افــراد جامعــه و در صــدد کاهــش اســترس و‬ ‫مشــکالت و مرحمــی بــر درد هــا باشــند بــه بــه‬ ‫دنبــال ســود و منفعــت شــخصی‪.‬‬ ‫این ویروس هسـتند که انتظار اسـت دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی و مقام های قضایی تدابیر الزم برای برخورد‬ ‫بـا این قشـر را اتخـاذ کنند‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬بر اسـاس مـاده ‪ ،۱۶‬خریـد و فروش‬ ‫پسـماندهای شـهری بـر اسـاس قوانیـن و تابـع‬ ‫شـرایط خاصی انجام می شـود که مدیریت پسـماند‬ ‫شـهرداری اراک تنها به یک شـرکت تفکیک از مبدا‬ ‫مجـوز داده و زبالـه گردهـای دیگـر در حال سـرقت‬ ‫اموال شـهرداری هسـتند‪.‬‬ ‫سرپرست مدیریت پسماند شـهرداری اراک ادامه داد‪:‬‬ ‫با شـیوع ویروس کرونـا در اراک موارد حفاظتی برای‬ ‫پاکبانـان و نیروهـای خدمات شـهری فراهم شـده و‬ ‫خوشـبختانه تـا این لحظه هیـچ مورد مثبـت کرونا‬ ‫ویـروس در این قشـر و خانواده های انان دیده نشـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قناتـی اظهـار داشـت‪ :‬حـدود سـه هـزار مخـزن‬ ‫جمـع اوری پسـماند در سـطح کالنشـهر اراک‬ ‫وجـود دارد کـه ایـن مخـازن هر شـب با اسـتفاده از‬ ‫محلول هـای کلـر ضدعفونـی می شـود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬رها سـازی ماسـک ها و دسـتکش های‬ ‫اسـتفاده شده در سطح شهر یکی از مشکالت جدی‬ ‫و عوامـل دیگـر در افزایش انتشـار این ویروس اسـت‬ ‫که انتظار اسـت مـردم در این راسـتا همکاری خوبی‬ ‫داشـته باشـند و به هیچ عنـوان این اقالم بهداشـتی‬ ‫اسـتفاده شـده را در سـطح شـهر رها نکنند و ان ها‬ ‫را داخـل یک کیسـه و سـپس در داخل سـطل های‬ ‫زباله قـرار دهند‪.‬‬ ‫کسب رتبه برتر توزیع برق مرکزی در ترویج فرهنگ‬ ‫عفاف و حجاب‬ ‫در ارزیابی هــای به عمــل امــده توســط‬ ‫اســتانداری مرکــزی‪ ،‬توزیــع بــرق رتبــه برتــر را‬ ‫در بیــن دســتگاه های اجرایــی عضــو شــورای‬ ‫اداری اســتان در زمینــه ترویــج فرهنــگ حجــاب‬ ‫و عفــاف در ســال ‪۱۳۹۷‬بــه خــود اختصــاص داده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت توزیــع‬ ‫نیــروی بــرق اســتان مرکــزی‪ ،‬در ایــن دوره از‬ ‫ارزیابــی هــا اقدامــات صــورت گرفتــه‪ ،‬دســتگاه‬ ‫هــای اجرایــی اســتان مرکــزی در حــوزه ترویــج‬ ‫فرهنــگ عفــاف و حجــاب بــا نظــارت اســتانداری‬ ‫مرکــزی مــورد بررســی و ارزیابــی قــرار گرفــت و‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق موفــق به کســب مقــام برتر‬ ‫در ایــن حــوزه شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪" ،‬ســید علــی اقــا زاده"‬ ‫اســتاندار مرکــزی از "مهنــدس محمــد الــه داد"‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان‬ ‫مرکــزی جهــت کســب ایــن موفقیــت طــی‬ ‫تقدیــر نامــه ای تقدیــر بــه عمــل اورد‪.‬‬ ‫اغاز کوچ بهاره پرندگان‬ ‫به تاالب میقان اراک‬ ‫معـاون نظـارت و پایـش اداره کل حفاظت محیط‬ ‫زیسـت اسـتان مرکزی گفت‪ :‬کوچ بهـاره پرندگان‬ ‫مهاجـر از مناطق جنوبی به تاالب میقان اراک اغاز‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫رضـا میرزایـی در گفـت و گـو بـا ایرنا افـزود‪ :‬کوچ‬ ‫پرنـدگان مهاجـر در هرسـال در فصـل پاییـز از‬ ‫مناطق سردسـیر در سـیبری به سـمت زیسـتگاه‬ ‫هـای اسـتان اغـاز مـی شـود و با سـرد شـدن هوا‬ ‫ایـن پرنـدگان در مـاه هـای پایانی سـال بـه نقاط‬ ‫گـرم جنوبـی کشـور و افریقـا پر می کشـند‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬با اغاز بهار در تـداوم مراحل کوچ‪،‬‬ ‫ایـن پرنـدگان از مناطق جنوبی به زیسـتگاه های‬ ‫اسـتان مرکزی برمی گردند و از اواخر فروردین ماه‬ ‫اغاز و بسـته به نوع شـرایط اب و هوایی تا اواسـط‬ ‫اردیبهشـت یا اوایل خردادمـاه در این نواحی اطراق‬ ‫موقت داشـته و مجدد به سـمت سیبری می روند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در مسـیر کوچ بهاره پرندگان مهاجر‬ ‫صحنـه های حضـور تدریجی دسـته های کوچک‬ ‫و بـزرگ گونه های مختلف پرندگان بسـیار دیدنی‬ ‫اسـت‪ .‬معـاون نظـارت و پایـش اداره کل حفاظت‬ ‫محیط زیسـت اسـتان مرکزی ادامه داد‪ :‬سـاالنه از‬ ‫اواخـر مهرمـاه بین ‪ 25‬تا ‪ 30‬هـزار پرنده مهاجر به‬ ‫ایـن تاالب کـوچ پاییزه دارنـد که از این تعـداد ‪12‬‬ ‫تـا ‪ 15‬هزار پرنده از گونه درنای خاکسـتری اسـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬حفـظ تـاالب بین المللـی میقان‬ ‫اراک بـه عنـوان اسـتراحتگاه میان راهـی پرندگان‬ ‫در پدیـده کـوچ از اهمیـت باالیی برخوردار اسـت‪.‬‬ ‫راه اندازی ایستگاه های‬ ‫توزیع نهال در ‪ ۵‬نقطه از‬ ‫شهر اراک‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری اراک از راه‬ ‫انــدازی ایســتگاه هــای توزیــع نهــال در ‪ ۵‬نقطــه از‬ ‫شــهر اراک خبــر داد‪.‬‬ ‫محمــد عســگری در گفــت وگــو بــا خبرنــگار‬ ‫فــارس در اراک راه انــدازی ایســتگاه هــای توزیــع‬ ‫نهــال در ‪ ۵‬نقطــه از شــهر اراک خبــر داد و اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬همزمــان بــا هفتــه درختــکاری و بــه منظــور‬ ‫تشــویق و ترغیــب مــردم بــه درختــکاری ایســتگاه‬ ‫هــای توزیــع رایــگان نهال در ســطح شــهر اراک راه‬ ‫انــدازی شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن ایســتگاه هــا در میــدان‬ ‫ولیعصر(عــج)‪ ،‬میــدان حافظیــه‪ ،‬میــدان انقــاب‪،‬‬ ‫میــدان امــام حســین(ع) و پــارک امیرکبیــر برپــا‬ ‫شــده و مــردم مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ایــن‬ ‫ایســتگاه هــا نســبت بــه تهیــه نهــال رایــگان خود‬ ‫اقــدام کننــد‪ .‬معــاون خدمــات شــهری شــهرداری‬ ‫اراک افــزود‪:‬در میــدان امــام خمینی(ره) نیز کاشــت‬ ‫گونــه هــای گیاهــی مختلــف از جملــه کاشــت‬ ‫درختــان تــوت کاتــوزا‪ ،‬اقاقیــا چتــری و درختچــه‬ ‫هــای زرشــک اجرایــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عســگری افــزود‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ ۷۰‬نهــال و ‪۳۰‬‬ ‫درختچــه در ایــن محــل کاشــته شــده و از همــه‬ ‫شــهروندان در خواســت داریــم در امــر نیکــوی‬ ‫کاشــت درخــت مشــارکت کــرده و مســووالن را در‬ ‫ایجــاد فضــای ســبز یــاری دهنــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در بخــش دیگــری از ســخنان‬ ‫خــود از ضدعفونــی اماکــن عمومــی شــهر جهــت‬ ‫جلوگیــری از شــیوع کرونــا ویــروس خبــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬شــهرداری اراک بــه صــورت روزانــه و بــا‬ ‫محلــول اب ژاول نســبت بــه ضدعفونــی وســایل‬ ‫بــازی و ورزشــی پــارک هــای ســطح شــهر بــرای‬ ‫فــع الودگــی هــای احتمالــی اقــدام مــی کنــد‪.‬‬ ‫صحت انتخابات مجلس‬ ‫در پنج حوزه انتخابیه استان‬ ‫مرکزی تائید شد‬ ‫رئیــس ســتاد انتخابــات اســتان مرکــزی از تاییــد‬ ‫صحــت انتخابــات در پنــج حــوزه انتخابیــه اســتان‬ ‫خبــر داد‪ .‬بهــروز اکرمــی رئیــس ســتاد انتخابــات‬ ‫اســتان مرکــزی از تاییــد صحــت انتخابــات در‬ ‫پنــج حــوزه انتخابیــه اســتان خبــر داد گفــت‪ :‬بــا‬ ‫اعــام وزارت کشــور صحــت انتخابــات در حــوزه‬ ‫هــای انتخابیــه ســاوه و زرندیــه‪ ،‬خمیــن‪ ،‬شــازند‪،‬‬ ‫محــات و دلیجــان و تفــرش‪ ،‬اشــتیان و فراهان در‬ ‫یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی تاکنون‬ ‫بــه تائیــد شــورای نگهبــان رســیده اســت‪.‬‬ ‫اســتان مرکــزی هفــت کرســی نمایندگــی در‬ ‫مجلس شــورای اســامی دارد که ‪ ۲‬کرســی متعلق‬ ‫بــه حوزه انتخابیــه اراک‪ ،‬کمیجان و خنــداب و پنج‬ ‫حــوزه دیگــر هرکــدام یــک نماینــده در بهارســتان‬ ‫دارنــد‪« .‬علــی اکبــر کریمــی» بــا مجمــوع ‪ ۷۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۶۶‬رای و «محمدحســن اصفــری» بــا ‪ ۵۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۹۲۱‬رای بــه عنــوان ‪ ۲‬منتخــب یازدهمیــن دوره‬ ‫انتخابــات مجلــس شــورای اســامی در حــوزه‬ ‫انتخابیــه اراک‪ ،‬کمیجــان و خنداب برگزیده شــدند‬ ‫و در حــوزه انتخابیــه «تفــرش‪ ،‬اشــتیان و فراهان»‪،‬‬ ‫«ســینا کمالخانــی با مجمــوع ‪ ۱۳‬هــزار و ‪ ۷۵۲‬رای‬ ‫بــه عنــوان منتخــب مجلــس یازدهــم گــوی رقابت‬ ‫را از ســایر رقبــا ربــود‪.‬‬ ‫در حــوزه انتخابیــه خمیــن «علیرضــا نظــری» بــا‬ ‫مجمــوع ‪ ۱۵‬هــزار و ‪ ۱۵۷‬رای و در حــوزه انتخابیــه‬ ‫ســاوه و زرندیــه «محمــد ســبزی» بــا ‪ ۲۷‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۴۴‬رای منتخــب ایــن دوره از انتخابــات شــدند‬ ‫و «محمــود احمــدی بیغــش » بــا مجمــوع ارای‬ ‫‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۴۵۲‬رای درحــوزه انتخابیــه شــازند و‬ ‫«علیرضــا ســلیمی» در حــوزه انتخابیــه محــات و‬ ‫دلیجــان بــا کســب ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۴۷۱‬رای بــه عنوان‬ ‫منتخبــان ملــت راهــی بهارســتان شــدند‪.‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪72‬‬ ‫شهری ‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 15‬اسفند ماه ‪1398‬‬ ‫روایت دو سرپرستار اراک از روزهای جدال با کرونا‬ ‫• مینو بوجاری‪ :‬خوشحالیم تالش ما دیده می شود‬ ‫مینــو بوجــاری ســه هفتــه ای مــی شــود کــه‬ ‫سرپرســتار بخــش کوویــد ‪ )c1( 19‬یا همــان کرونای‬ ‫مثبــت بیمارســتان خوانســاری شــده اســت‪ .‬او قبل از‬ ‫ایــن‪ ،‬سرپرســتار بخــش جراحــی قلب باز بیمارســتان‬ ‫امیرالمومنیــن را برعهــده داشــت‪ .‬امــا بــه گفتــه ی او‪،‬‬ ‫در عــرض دوســاعت خیلــی چیزهــا تغییــر کــرد و‬ ‫مســئولین بیمارســتان و دانشــگاه اعــام کردنــد بایــد‬ ‫بــا تمــام پرســنل‪ ،‬منشــی و خدمــه بــه بیمارســتان‬ ‫خوانســاری نقــل مــکان کنیــد‪.‬‬ ‫بوجــاری بــه اولیــن روزهــای ســخت مهاجــرت و‬ ‫پوشــیدن لباســهای ایزولــه اشــاره مــی کنــد و مــی‬ ‫گویــد‪ :‬در عــرض دوســاعت تمــام بیماران بیمارســتان‬ ‫خوانســاری را بــا یــک اتوبــوس بــه بیمارســتان‬ ‫امیرالمومنیــن منتقــل کردنــد و قــرار شــد ما بــه انجا‬ ‫برویــم‪ .‬پرســتارانی کــه تــا پیــش از ایــن در بخــش‬ ‫وی‪.‬ای‪ .‬پــی جراحــی قلــب بــاز کار مــی کردنــد حــاال‬ ‫بایــد در یــک مــکان دیگــر بــا لباســهای ســخت و‬ ‫شــرایط ســخت تــر کار کننــد‪.‬‬ ‫سرپرســتار بخــش کرونــای مثبــت بیمارســتان‬ ‫خوانســاری بــا بیــان اینکــه مــا اولیــن پایلوت اســتان‬ ‫بودیــم و بیمــاران کرونــای مثبــت را بــه مــا ارجــاع‬ ‫دادنــد ادامــه داد‪ :‬یکــی از ســختیهای کار پوشــیدن و‬ ‫کار کــردن بــا همیــن لباسهاســت‪.‬‬ ‫بــا ایــن لباســها طــی شــیفت هشــت ســاعته بــه‬ ‫ســختی مــی تــوان یــک لیــوان اب خــورد یــا‬ ‫حتــی بــه ســرویس بهداشــتی رفــت‪ .‬ماســکهای‬ ‫روی صورتمــان هــم از لباســها بدتــر اســت‪ .‬مــا گاهــا‬ ‫ماســک روی صورتمــان را کــه در اخــر شــیفت درمی‬ ‫اوریــم جــای ماســک روی بینــی مــا کبــود و خــون‬ ‫مردگــی ایجــاد شــده‪ ،‬چــون یــک زمــان طوالنــی از‬ ‫ماســک اســتفاده کــرده ایــم‪ .‬اینهــا اســیب فیزیکــی‬ ‫اســت مــا از نظــر روحــی هــم اســیب جــدی مــی‬ ‫بینیــم‪ .‬مثــا کســی کــه از بیــرون هســت مــی توانــد‬ ‫از بیمــار کرونایــی فاصلــه بگیــرد ولــی ما نمــی توانیم‪.‬‬ ‫چــون ایــن افــراد مریــض مــا هســتند و مــا بایــد بــا‬ ‫انهــا ارتبــاط تنگاتنــگ داشــته باشــیم‪ .‬مریضهایــی‬ ‫بودنــد کــه در روزهــای اول گریــه مــی کردنــد و دچار‬ ‫افســردگی شــده بودنــد‪ .‬مثــا یــک خانــوم دونــده‬ ‫قهرمــان داشــتیم کــه نمــی توانســت دختــر ســه‬ ‫ســاله خــود را ببینــد‪ .‬وقتــی روحیــه بیمــار تضعیــف‬ ‫شــود سیســتم ایمنــی هــم بیشــتر تضعیــف مــی‬ ‫شــود و عــوارض بیمــاری خیلــی بدتــر مــی شــود و‬ ‫بیمــار بایــد شــرایط حادتــری را تحمــل کنــد‪ .‬بــه این‬ ‫دالیــل مــا بایــد فاصلــه و ارتبــاط نزدیکــی بــا بیمــار‬ ‫داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫از طرفــی هــر کــدام از مــا پرســتاران نقــش مــادر و‬ ‫همســر هــم هســتیم کــه خانــواده درجــه یــک خــود‬ ‫را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهیــم‪ .‬وقتــی وارد خانه می‬ ‫شــویم مجبوریــم لباســهای خــود را در فضــای بیرون‪،‬‬ ‫تــراس یــا حیــاط بگذاریــم و حمــام کنیــم تــا ایــن‬ ‫الودگــی را بــه خانــه خــود نبریــم‪ .‬مــن بیشــتر از ‪10‬‬ ‫روز هســت کــه نتوانســتم دختــر کوچیک خــود رو در‬ ‫اغــوش بگیــرم و ببوســم چــون احتمــال دارد مــا هــم‬ ‫مبتــا شــده باشــیم‪ .‬و یــا حتی بایــد فاصلــه دومتری‬ ‫را بــا انهــا حفــظ کنیــم‪.‬‬ ‫در ایــن مــدت ســه هفته فرســایش روحی و جســمی‬ ‫مــا بزیادتر شــده اســت‪ .‬یــک بخــش ‪ 16‬تختــه داریم‬ ‫کــه حتــی یــک ســاعت هــم خالــی نمــی شــوند‪22 ..‬‬ ‫روز کار بــی وقفــه انجــام دادیــم بدون هیــچ تعطیلی‪.‬‬ ‫بوجــاری امــا انتشــار کلیــپ هــای شــادی پرســتاران‬ ‫را مابیــن اینهمــه ســختی کار مثبــت ارزیابــی مــی‬ ‫کنــد و مــی گویــد‪ :‬ایــن کلیــپ هــای فضــای مجازی‬ ‫باعــث انگیــزه و روحیــه دادن بــه همــکاران مــی‬ ‫شــود‪ .‬همیشــه نقــش مــا پرســتاری از بیمــاران بــوده‬ ‫اســت امــا ایــن روزهــا از اینکــه تــاش مــا دیــده مــی‬ ‫شــود خوشــحالیم و باعــث انگیــزه و روحیــه دادن بــه‬ ‫همــکاران مــی شــود‪ .‬ما نمــی دانیــم داســتان بیماری‬ ‫کرونــا بــه کجــا ختــم مــی شــود بــرای همیــن بایــد‬ ‫کادر درمــان انــرژی و روحیــه باالیــی داشــته باشــند‬ ‫و ایجــاد انگیــزه کنیــم تــا ایــن افــراد هــم سیســتم‬ ‫ایمنــی بدنشــان تضعیــف نشــود و خســتگی بــر روی‬ ‫انهــا کمتــر تاثیرگــذار شــود‪ .‬بــا انتشــار ایــن کلیپ ها‬ ‫همــکاران درمــان انگیــزه مــی گیرنــد و مــی گوینــد‬ ‫چقــدر خــوب کــه مــا دیــده مــی شــویم‪ .‬اینکــه کادر‬ ‫درمــان خســته شــوند و ســطخ انــرژی انهــا پاییــن‬ ‫بیایــد و مــا همــکاران را از دســت بدهیم بــرای جامعه‬ ‫خــوب نیســت‪.‬‬ ‫با شرایط سخت کنار امدیم‬ ‫مریــم نــوروزی نیــز دیگــر سرپرســتار بخــش عفونــی‬ ‫بیمارســتان ولــی عصــر اراک اســت کــه هــم اکنــون‬ ‫در بیمارســتان خوانســاری سرپرســتار بخــش(‪ )s1‬یا‬ ‫بیمــاران مشــکوک بــه کرونــا را برعهــده گرفته اســت‪.‬‬ ‫بیمــاران مشــکوک ابتــدا درایــن بخــش پذیــرش می‬ ‫شــوند‪ .‬در صورتیکــه ازمایــش انهــا مثبــت بــود بــه‬ ‫بخــش مثبــت و در صــورت منفــی بــودن بــه ســایر‬ ‫بخــش هــا منتقــل مــی شــوند‪.‬‬ ‫عضــو هیئــت مدیره بــرای مــدت نامحــدود انتخاب‬ ‫شــدند‪ -2 .‬کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــداور‬ ‫شــرکت از قبیــل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات‪ ،‬قراردادهــا‬ ‫و عقوداســامی بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه با مهر‬ ‫شــرکت معتبــر مــی باشــد‪ /.‬اداره کل ثبــت اســناد‬ ‫و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری اراک (‪)794436‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 13319‬و شناســه ملــی ‪ 14005433488‬بــه اســتناد‬ ‫صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/10/30‬تصمیمات‬ ‫ذیــل اتخاذ شــد‪ -1 :‬بموجب ســند صلــح شــماره ‪ 63055‬مــورخ ‪98/10/29‬‬ ‫دفتــر اســناد رســمی ‪ 24‬اراک رضــا سوســن ابــادی فراهانــی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0532565866‬مبلــغ ‪ 900000‬ریــال ســهم الشــرکه خود را بــه پدارم‬ ‫مــرادی فرزنــد جــواد بــه شــماره ملــی ‪ 0532551214‬و مبلــغ ‪1100000‬‬ ‫ریــال ســهم الشــرکه خــود را بــه ســینا مشــهدی خــان فرزنــد علــی اکبر به‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0520283996‬منتقــل نمــود و از شــرکت خــارج گردیــد‪ .‬در‬ ‫اگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود تکوین فناوری انرژی و اب‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 14383‬و شناســه ملــی ‪ 14007179922‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده‬ ‫مــورخ ‪ 1398/10/25‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ -1 :‬مجیــد‬ ‫ذوالفقــاری ســنجانی بــه شــماره ملــی ‪ 0534658458‬بــه ســمت‬ ‫عضــو هیــات مدیــره و مدیرعامــل و مصطفــی ذوالفقاری ســنجانی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0530471787‬بــه ســمت رئیــس هیــات مدیره‬ ‫بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد‪ -2 .‬کلیــه اوراق بهــادار‬ ‫و اســناد تعهــد اور شــرکت بــه امضــای مشــترک رئیــس هیــات‬ ‫مدیــره و مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت و اوراق عــادی و اداری‬ ‫بــه امضــای مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر می باشــد‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت‬ ‫هــا و موسســات غیرتجــاری اراک (‪)794440‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت ساروج ریز مغاک شرکت با مسئولیت محدود‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 13319‬و شناســه ملــی ‪14005433488‬‬ ‫بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ‬ ‫‪ 1398/10/30‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ -1 :‬پــدرام مــرادی‬ ‫بــا شــماره ملــی ‪ ،0532551214‬بــه ســمت مدیرعامــل و‬ ‫عضــو هیئــت مدیــره‪ ،‬ســینا مشــهدی خان بــا شــماره ملــی‬ ‫‪ ،0520283996‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــرای مدت‬ ‫نامحــدود انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫نــوروزی نیــز بــا اشــاره بــه اولیــن روزهــای بحــران‬ ‫مــی گوید‪ :‬مســئولین بیمارســتان و دانشــگاه ســاعت‬ ‫‪ 10‬جلســه گذاشــتند و بایــد بــرای ســاعت ‪ 2‬عصر در‬ ‫بیمارســتان خوانســاری مســتقر می شــدیم‪ .‬خیلی از‬ ‫پرســتاران بخــش بــرای ایــن نقــل و انتقــال وحشــت‬ ‫و تردیــد داشــتند‪ .‬هــم ماهیــت بیمــاری نااشــنا‬ ‫وشــیوع ان بــاال بــود و از طرفــی دیگــر انتقــال بــه‬ ‫یــک بیمارســتان دیگــر شــرایط را ســخت تــر مــی‬ ‫کــرد‪ .‬هرچنــد مــن مشــکلی نداشــتم و بــه عنــوان‬ ‫یــک رســالت خطیــر پرســتاری را وظیفــه خــود مــی‬ ‫دانســتم امــا مدیریــت ایــن شــرایط کمی ســخت بود‪.‬‬ ‫بهرحــال وارد محیــط نا اشــنای بیمارســتان و بیماری‬ ‫بــا شــیوع بــاال شــدیم‪.‬‬ ‫در زهــای اول تجهیــزات و امکانــات نبــود‪ .‬خیلــی از‬ ‫روزهــا از ‪ 6‬و نیــم صبــح تــا ‪ 10‬شــب بــه طــور مــداوم‬ ‫کار مــی کردیــم‪ .‬دو ســه روز اول بــاز شــرایط ســخت‬ ‫تــر بــود چــرا کــه امکانــات جوابگــوی بیمــاران نبــود‪.‬‬ ‫نــوروزی بــا تاکیــد بــر اینکــه االن توانســتیم کارهــا‬ ‫را مدیریــت کــرده و ارامــش بــه کار مــا بازگشــته‬ ‫اســت گفــت‪ :‬مــا کارکنــان بخــش درمــان‪ ،‬ســه هفته‬ ‫ای مــی شــود کــه درگیــر مبــارزه بــا ایــن بیمــاری‬ ‫هســتیم‪ .‬شــبها وقتــی بــه خانــه مــی اییــم هــم تازه‬ ‫درگیــری هــای تلفنــی داریم بایــد جــواب ازمایش ها‬ ‫را دریافــت کنیــم‪ .‬گاهــا بعــد از اینکــه بــه منــزل رفته‬ ‫ایــم مجبــور مــی شــویم خــودم را بــه بیمارســتان‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫طــی ایــن مــدت دکتــر جمالیــان ریاســت دانشــگاه و‬ ‫روســای بیمارســتان خوانســاری نیــز خیلــی بــا کادر‬ ‫درمــان همراهــی و همکاری کردنــد‪ .‬اما حجم مریض‬ ‫باالســت و درگیــری مــا در ایــن چنــد هفته زیــاد بود‬ ‫و بــر اســاس پیــش بینــی هــای اســاتید عفونــی روند‬ ‫بیمــاری روبــه افزایــش اســت و تــا اواســط فروردیــن‬ ‫بــا افزایــش بیمــاری مواجــه هســتیم‪ .‬لــذا از مــردم‬ ‫مــی خواهیــم کمتــر در اماکــن عمومی ماننــد پارکها‪،‬‬ ‫فروشــگاهها و مراکــز خریــد ظاهــر مــی شــوند‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر امــن تریــن جــا منــزل اســت و اگــر‬ ‫بنــا بر ضــرورت قصــد خــارج شــدن از منــزل را دارید‪.‬‬ ‫بهداشــت فــردی ماننــد اســتفاده از ماســک و از همــه‬ ‫مهمتــر شســتن دســتها را رعایــت کنید‪.‬‬ ‫سرپرســتار بیمــاران مشــکوک بــه کرونــا بــا اشــاره به‬ ‫اینکــه مــا بــرای انفوالنــزا شــرایط بحرانــی را تجربــه‬ ‫کــرده بودیــم امــا بــا ایــن شــدت شــیوع و ابتــا را‬ ‫تاکنــون تجربــه نکــرده بودیــم ادامــه داد‪ :‬هرکجــا‬ ‫تجمعــی هســت احتمــال الودگــی هــم وجــود دارد‪.‬‬ ‫ویــروس کرونــا وقتــی میزبانــی پیــدا نکنــد بعــد از‬ ‫‪ 14‬روز خودبــه خــود از بیــن مــی رود امــا خیلــی از‬ ‫مــردم رعایــت نمــی کننــد‪ .‬حتــی مــا بــا ‪ 25‬درصــد‬ ‫همراهــان بیمــاران کرونــا مشــکل داریــم‪ .‬بعضــی‬ ‫ازهمراهــان مریــض مــی خواهنــد در کنــار تخــت‬ ‫بیمــاران بماننــد و بــرای تــرک بیمــاران مقاومــت می‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫از ان طــرف خیلــی از بیمــاران کرونــا هــم بیمــاری‬ ‫خــود را اصــا جــدی نمــی گیرنــد و مــی خواهنــد از‬ ‫بیمارســتان مرخــص شــوند کــه مــا انهــا را توجیــه‬ ‫مــی کنیــم و بــه انهــا مــی گوییــم بــا مرخص شــدن‬ ‫از بیمارســتان ســامت خانــواده و خــود را بــه خــط‬ ‫نیندازید‪.‬‬ ‫نــوروزی بــا اشــاره بــه اینکــه خوشــبختانه بــا وجــود‬ ‫مشــکالت بســیار‪ ،‬ایــن بحــران کنتــرل شــده اســت و‬ ‫مشــکل جــدی و خطرناکــی نداریــم‪ .‬از انتشــار کلیپ‬ ‫هــای پرســتاری در فضــای مجــازی گالیــه مــی کنــد‬ ‫و مــی گویــد‪ :‬متاســفانه االن قشــر پزشــکی‪ ،‬رزیدنتی‬ ‫وپرســتاری در تمــاس مســتقیم بیمــاران هســتند اما‬ ‫جنبــه هایــی از حرفــه مــا در فضــای مجــازی پخــش‬ ‫مــی شــود کــه زیــاد خوشــایند نیســت‪.‬‬ ‫مــن بــا خوشــحالی همکارانــم اصــا مخالــف نیســتم‬ ‫ولــی واقعیــت چیــز دیگــری اســت‪ .‬مــا از صبــح‬ ‫زود تــا پاســی از شــب اینقــدر درگیــر هســتیم کــه‬ ‫فرصــت یــک خــوردن چایــی نیســت و چطــور امکان‬ ‫دارد پرســتاران فرصــت تهیــه ایــن کلیپهــا را داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬حتــی مثــا قشــر ازمایشــگاهی مــا از صبح تا‬ ‫‪ 2‬نیمــه شــب بــرای جــواب تســتها درگیر هســتند و‬ ‫انهــا هــم فرصــت ایــن حــرکات را ندارنــد‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت ساروج ریز مغاک با مسئولیت محدود‬ ‫اگهی تغییرات شرکت اریاک سازه کیان ازما با مسئولیت محدود‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 15277‬و شناســه ملــی‬ ‫‪ 14008491042‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع‬ ‫عمومــی عــادی مــورخ ‪ 1398/11/08‬تصمیمــات‬ ‫ذیــل اتخــاذ شــد‪ -1 :‬محمــود محمــدی به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0533201551‬بــه ســمت مدیــر عامــل و‬ ‫رئیــس و عضــو هیئــت مدیــره و مجتبــی صالحــی‬ ‫بصیــر بــه شــماره ملــی ‪ 0532560302‬به ســمت‬ ‫• مریم نوروزی‪ :‬با شرایط سخت کنار امدیم‬ ‫‪ -2‬کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــداور شــرکت از قبیــل‬ ‫چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات‪ ،‬قراردادهــا و عقــود اســامی بــا امضــای‬ ‫متفــق مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر‬ ‫شــرکت ولــی اوراق عــادی و اداری بــه تنهایــی با امضــای هریک‬ ‫از اعضــا‪ ،‬همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر اســت‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اراک (‪)794439‬‬ ‫نتیجــه در ســرمایه شــرکت تغییــری حاصــل نشــد‪ .‬شــرکای نهایــی و مبلغ‬ ‫ســهم الشــرکه ایشــان بدیــن شــرح مــی باشــد‪ :‬پــدرام مــرادی بــه شــماره‬ ‫ملــی‪ 0532551214‬دارای مبلــغ ‪ 2900000‬ریــال ســهم الشــرکه ســینا‬ ‫مشــهدی خــان بــه شــماره ملــی‪ 0520283996‬دارای مبلــغ ‪3100000‬‬ ‫ریــال ســهم الشــرکه‪ -2 .‬تعــداد اعضــای هیئــت مدیــره از ســه نفــر بــه دو‬ ‫نفــر کاهــش یافــت و مــاده ‪ 11‬اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد ‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت هــا و‬ ‫موسســات غیرتجــاری اراک (‪)794438‬‬ ‫اگهیتغییراتشرکتبامسئولیتمحدودکامبین‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 738‬و شناســه ملــی ‪ 10780036729‬بــه‬ ‫اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ‬ ‫‪ 1398/11/07‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪:‬‬ ‫یاســمن پوســتچی بشــماره ملــی ‪ 0058311051‬و ســهیال‬ ‫پوســتچی بشــماره ملــی ‪ 0030768268‬و میتــرا پوســتچی‬ ‫بشــماره ملــی ‪ 0035464631‬هــر یــک بــا پرداخــت مبلــغ‬ ‫‪ 3.600.000.000‬ریــال بــه صنــدوق شــرکت‪ ،‬ســهم الشــرکه‬ ‫خــود را بــه مبلــغ ‪ 5.600.000.000‬ریــال افزایــش دادنــد و‬ ‫فاطمــه امیــن الذاکریــن بشــماره ملــی ‪ 1376933764‬بــا‬ ‫پرداخــت مبلــغ ‪ 600.000.000‬ریــال بــه صنــدوق شــرکت‪،‬‬ ‫ســهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ ‪ 2.200.000.000‬ریــال‬ ‫افزایــش داد و داریــا علیــزاده داغســتانی بشــماره ملــی‬ ‫‪ 0451121252‬بــا پرداخــت مبلــغ ‪ 600.000.000‬ریــال‬ ‫بــه صنــدوق شــرکت‪ ،‬ســهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ‬ ‫‪ 1.000.000.000‬ریــال افزایــش داد‪ ,‬در نتیجــه ســرمایه‬ ‫شــرکت از مبلــغ ‪ 8.000.000.000‬ریــال بــه مبلــغ‬ ‫‪ 20.000.000.000‬ریــال افزایــش یافــت و مــاده مریوطــه در‬ ‫اساســنامه اصــاح گردیــد‪.‬‬ ‫شــرکای فعلــی شــرکت و میــزان ســهم الشــرکه ایشــان بــه‬ ‫شــرح ذیــل مــی باشــد‪:‬‬ ‫یاســمن پوســتچی بــه شــماره ملــی ‪ 0058311051‬دارای‬ ‫مبلــغ ‪ 5.600.000.000‬ریــال ســهم الشــرکه ســهیال‬ ‫پوســتچی بــه شــماره ملــی ‪ 0030768268‬دارای مبلــغ‬ ‫‪ 5.600.000.000‬ریــال ســهم الشــرکه میتــرا پوســتچی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0035464631‬دارای مبلــغ ‪5.600.000.000‬‬ ‫ریــال ســهم الشــرکه فاطمــه امیــن الذاکریــن بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 1376933764‬دارای مبلــغ ‪ 2.200.000.000‬ریــال‬ ‫ســهم الشــرکه داریــا علیــزاده داغســتانی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0451121252‬دارای مبلــغ ‪ 1.000.000.000‬ریــال ســهم‬ ‫الشــرکه‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســاوه (‪)794441‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود خاک نگار ماهان‬ ‫درتاریــخ ‪ 1398/12/15‬بــه شــماره ثبــت ‪ 15618‬بــه شناســه‬ ‫ملــی ‪ 14009037100‬ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیل گردیده‬ ‫کــه خالصــه ان بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم اگهــی‬ ‫میگــردد‪ .‬موضــوع فعالیــت‪ :‬طراحــی‪ ،‬محاســبات‪ ،‬مشــاوره‪،‬‬ ‫نظــارت و اجــرای کلیــه ی امــور مرتبــط بــا ابنیــه‪ ،‬اب‪ ،‬راه ‪،‬‬ ‫تاسیســات مکانیکــی و برقــی‪ .‬انجــام مطالعــات ژئوتکنیــک و‬ ‫زمیــن شناســی مطالعات لــرزه خیــزی و اجرای نقشــه بــرداری‬ ‫و تســطیح اراضــی‪ .‬طراحــی‪ ،‬نظــارت و اجــرای امــور مرتبــط بــا‬ ‫راه ســازی‪ ،‬راه اهــن‪ ،‬متــرو‪ ،‬تونــل‪ ،‬پــل‪ ،‬ســد‪ ،‬اســکله‪ ،‬ســازه‬ ‫هــای دریایــی‪ ،‬ســیلو‪ ،‬ترانشــه‪ ،‬بندهــای انحرافــی‪ ،‬زهکــش هــا‪،‬‬ ‫زیــر گــذر و روگــذر‪ ،‬محوطــه ســازی‪ ،‬حفــاری‪ ،‬گودبــرداری‬ ‫ســازه هــای نگهبــان‪ ،‬نیلینــگ ‪ ،‬انکــراژ‪ ،‬تزریــق خــاک‪ ،‬شــمع‬ ‫کوبــی‪ ،‬میکروپایــل‪ ،‬بهســازی خــاک وفضــای ســبز‪ .‬طراحــی‪،‬‬ ‫محاســبات‪ ،‬مشــاوره‪ ،‬نظــارت و اجــرای کلیــه پــروژه هــای‬ ‫عمرانــی اعــم از بتنــی‪ ،‬فلــزی‪ ،‬ســازه هــای نویــن‪ .‬ســاخت‬ ‫مجتمــع هــای مســکونی‪ ،‬تجــاری‪ ،‬اداری‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬بهســازی و‬ ‫بازســازی بافتهای شــهری و غیرشــهری و دکوراسیونهای داخلی‬ ‫و نماهــای بیرونــی ســاختمان بــا اســتفاده از فناوریهاینویــن‬ ‫صنعــت ســاختمان‪ .‬تهیــه و تامیــن انــواع ماشــین االت و انــواع‬ ‫مصالــح ســاختمانی و اخــذ نمایندگــی انهــا‪ .‬طراحــی‪ ،‬نظــارت‬ ‫و اجــرای‪ ،‬پــروژه هــای تاسیســات و تجهیــزات دربرگیرنــده‬ ‫ی خطــوط اب‪ ،‬نفــت‪ ،‬گاز‪ ،‬مخــازن اب‪ ،‬شــبکه هــای توزیــع‬ ‫و اصــاح اب‪ ،‬شــبکه هــای جمــع اوری و انتقــال فاضــاب‪،‬‬ ‫تصفیــه خانــه هــای ّاب و فاضــاب‪ ،‬ســازه هــای هیدرولیکــی و‬ ‫تونــل هــای اب‪ ،‬مرمــت قنــوات و کاوشــهای زمینــی‪ .‬طراحــی‪،‬‬ ‫نظــارت و اجــرای کلیــه سیســتم هــای تاسیســاتی اعــم از‬ ‫برقــی و مکانیکــی مرتبــط بــا کلیــه ی پــروژه هــای عمرانــی و‬ ‫ســرویس وتعمیــر و نگهــداری انهــا‪ .‬اخــذ و اعطــای نمایندگــی‬ ‫از شــرکت هــا موسســات مالــی و اعتبــاری داخلــی و خــارج‬ ‫کشــور‪ ،‬شــرکت در مناقصــات ومزایــدات دولتــی و خصوصــی‪،‬‬ ‫عقــد قــرارداد بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی داخــل و خــارج‬ ‫از کشــور‪ ،‬گشــایش اعتبــار اســنادی‪ ،‬اخذ وام وتســهیالت بانکی‬ ‫در رابطــه بــا اهــداف شــرکت‪ ،‬انجــام کلیه امــور بازرگانی شــامل‬ ‫خریــد و فــروش و صــادرات و واردات کاالهــای مجاز‪ ،‬شــرکت در‬ ‫نمایشــگاه های بیــن المللی‪ ،‬همایشــها و ســمینارهای داخلی و‬ ‫خــارج از کشــور بــا اخــذ مجوزهــای الزم‪ .‬درصــورت لــزوم پــس‬ ‫از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت‪ :‬از‬ ‫تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی‪ :‬اســتان مرکزی‪،‬‬ ‫شهرســتان اراک‪ ،‬بخــش مرکــزی‪ ،‬شــهر اراک‪ ،‬محلــه داوران‪،‬‬ ‫خیابــان خیبــر‪ ، 2‬بــن بســت رســالت یکــم [‪ ، ]1‬پــاک ‪15‬‬ ‫‪ ،‬طبقــه همکــف کدپســتی ‪ 3816816666‬ســرمایه شــخصیت‬ ‫حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ ‪ 1000000‬ریــال نقــدی میزان‬ ‫ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا اقــای مرتضــی فراهانــی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 5449959621‬دارنــده ‪ 990000‬ریــال ســهم‬ ‫الشــرکه خانــم ســارا فراهانــی بــه شــماره ملــی ‪5449968167‬‬ ‫دارنــده ‪ 10000‬ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره‬ ‫اقــای مرتضــی فراهانــی بــه شــماره ملــی ‪5449959621‬و بــه‬ ‫ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت رئیــس‬ ‫هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود خانــم ســارا فراهانــی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪5449968167‬و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئت‬ ‫مدیــره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا‪ :‬کلیــه اوراق و‬ ‫اســناد بهــادار و تعهــد اور شــرکت از قبیل چک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات‪،‬‬ ‫قراردادهــا‪ ،‬عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامه های عــادی و‬ ‫اداری بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر می‬ ‫باشــد اختیــارات مدیــر عامــل‪ :‬طبــق اساســنامه روزنامــه کثیــر‬ ‫االنتشــار نامــه اراک جهــت درج اگهــی هــای شــرکت تعییــن‬ ‫گردیــد‪ .‬ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور به منزلــه اخــذ و صدور‬ ‫پروانــه فعالیــت نمــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجاری‬ ‫اراک (‪)796318‬‬ ‫اخبار‬ ‫معاوناقتصادیاستاندارمطرحکرد؛‬ ‫صادرات ‪ ٩١٩‬میلیون‬ ‫دالری استان مرکزی‬ ‫به ‪ ٨٠‬کشور جهان‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫گفــت‪ :‬صــادرات غیر نفتی اســتان مرکــزی در ‪١١‬‬ ‫ماهــه ســال جــاری بــه ‪ ٩١٩‬میلیــون دالر رســید‪.‬‬ ‫ســعید فرخــی بــا اشــاره بــه عملکــرد ‪ ١١‬ماهــه‬ ‫گمــرکات اســتان مرکــزی ‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬در حــوزه‬ ‫صــادرات از ابتــدای ســال ‪ ۹۸‬تــا پایــان بهمــن ماه‬ ‫‪ ٢٢ ،‬هــزار و‪ ٦٤٩‬فقــره اظهارنامــه بــرای صــادرات‬ ‫محصوالتــی بــه وزن یــک میلیــون و ‪ ٦٩٠‬هــزار‬ ‫تــن صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی ارزش صــادرات انجــام شــده طــی‪ ١١‬ماهــه‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬در اســتان مرکــزی را ‪ ٩١٩‬میلیــون‬ ‫دالر بیــان کــرد و افــزود‪ :‬در ســال جــاری تعــداد‬ ‫اظهارنامــه هــای صادراتــی ‪ ١٨‬درصــد‪ ،‬وزن‬ ‫صــادرات ‪ ٢٢‬درصــد و ارزش ان نیــز بیــش از یــک‬ ‫درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫فرخــی بــا اشــاره بــه صــادرات اقالمــی چــون‬ ‫انــواع هیدروکربورهــا‪ ،‬شــمش‪ ،‬میلگــرد اجــدار‪،‬‬ ‫شیشــه ‪ ،‬بلورجــات‪ ،‬ابمیوه‪،‬پلــی اتیلــن ســبک و‬ ‫ســنگین‪،‬تیتر فــوری و ‪ ،...‬مقصــد ایــن صــادرات‬ ‫را ‪ ۸۰‬کشــور دنیــا از جملــه افغانســتان‪ ،‬عــراق‪،‬‬ ‫ترکیــه‪ ،‬امــارات متحــده‪ ،‬پاکســتان و ‪ ...‬دانســت‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار‬ ‫مرکــزی ارزش واردات اســتان را حــدود ‪٤٣١‬‬ ‫میلیــون دالر اعــام کــرد و گفــت‪ :‬واردات در‬ ‫اســتان مرکــزی طــی بــازه زمانــی مذکــور از نظــر‬ ‫تعــداد اظهارنامــه ‪ ٣٨‬درصــد‪ ،‬از نظــر وزن واردات‬ ‫‪ ١٧‬درصــد و از نظــر ارزش نیــز ‪ ۲٣‬درصــد رشــد‬ ‫داشــته اســت‪ .‬فرخــی ‪ ٥٦‬کشــور همچــون چین‪،‬‬ ‫ترکیــه‪ ،‬المــان‪ ،‬هنــد و ‪ ...‬را بــه عنــوان مبــداء‬ ‫واردات اســتان برشــمرد و گفــت‪ :‬عمــده کاالهــای‬ ‫وارد شــده بــه اســتان شــامل ماشــین االت و مــواد‬ ‫اولیــه خطــوط تولیــد مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫خاطــر نشــان کــرد ‪ :‬در حــال حاضــر تــراز تجاری‬ ‫اســتان مرکــزی مثبــت مــی باشــد و امیدواریــم‬ ‫همچــون ســال گذشــته میــزان صــادرات اســتان‬ ‫از مــرز یــک میلیــارد دالر عبــور کنــد‪.‬‬ ‫قائممقامکمیتهامدادامامخمینی‬ ‫(ره) استان مرکزی‪:‬‬ ‫اهدا هدیه ازدواج به ‪۶۶۶‬‬ ‫زوج نیازمند در سال جاری‬ ‫قائــم مقــام کمیته امــداد امــام خمینی(ره) اســتان‬ ‫مرکــزی از اهــدا هدیــه ازدواج بــه ‪ ۶۶۶‬زوج نیازمند‬ ‫تحــت پوشــش ایــن نهــاد در ســال جــاری خبــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫عدالــت بهرامــی بــا اشــاره بــه اهمیــت موضــوع‬ ‫ازدواج بــه ویــژه بــرای زوج هــای جــوان تحــت‬ ‫پوشــش کمیتــه امــداد بــه خبرنــگار خبرگــزاری‬ ‫شبســتان در اراک گفــت‪ :‬ایــن نهــاد در این راســتا‬ ‫فعالیــت هــای گســترده ای را دارد و بــا تهیه هدیه‬ ‫ازدواج بــرای ایــن عزیزان زمینــه ازدواج اســان و به‬ ‫موقــع را بــرای انهــا فراهــم مــی کنــد‪.‬‬ ‫قائــم مقــام کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)‬ ‫اســتان مرکــزی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی ‪ ۹‬ماهه‬ ‫ســال جــاری ‪ ۶۶۶‬زوج نیازمنــد ایــن اســتان‪ ،‬یــک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۹۰۰‬میلیــون تومــان کمــک هدیــه‬ ‫جهیزیــه دریافــت کــرده انــد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن عزیــزان‬ ‫بــا ایــن کمک هزینــه توانســتند زندگی مشــترک‬ ‫خــود را اغــاز و راهــی خانــه بخــت شــوند‪.‬‬ ‫وی همچنیــن ادامــه داد‪ :‬بــه مناســبت میــاد بــا‬ ‫ســعادت حضــرت فاطمــه زهــرا (س) نیــز تعــداد‬ ‫‪ ۲۴۰‬فقــره کمــک هزینــه جهیزیــه با اعتبــار یک‬ ‫میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان بــه زوج هــای‬ ‫تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان مرکــزی‬ ‫پرداخــت شــد ه اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول اضافــه کرد‪ :‬کمــک بــه ازدواج‬ ‫جوانــان و همچنیــن ترویج فرهنــگ ازدواج اســان‬ ‫می توانــد در پایــداری زندگــی زوج هــای جــوان و‬ ‫کاهــش اســیب های اجتماعــی موثــر باشــد‪.‬‬ ‫بهرامــی در بخــش دیگــری از ســخنانش با اشــاره‬ ‫بــه اینکه کمیتــه امــداد امام خمینــی(ره) از ســال‬ ‫‪ ۱۳۷۰‬برنامــه وســیعی بــرای تامیــن بخشــی از‬ ‫هزینه هــای ازدواج خانــواده هــای نیازمنــد را در‬ ‫دســتور کار خــود قــرار داده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن‬ ‫مهــم بــا رویکرد تحکیــم و تقویــت بنیان خانــواده‬ ‫و کمــک بــه ازدواج فرزنــدان ایــن خانــواده هــا‬ ‫انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫قائــم مقــام کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)‬ ‫اســتان مرکــزی اهــدای جهیزیــه بــه نوعروســان‬ ‫تحــت حمایــت‪ ،‬کمــک هدیــه ازدواج بــه فرزنــدان‬ ‫مددجــو‪ ،‬برگــزاری همایش هــای ازدواج اســان‬ ‫و دوره هــای اموزشــی مختلــف و برگــزاری کارگاه‬ ‫هــا و کالس هــای مشــاوره ای را از دیگــر اقدامــات‬ ‫انجــام شــده توســط ایــن نهــاد در کمــک بــه‬ ‫جوانــان تحــت حمایــت در راســتای امــر ازدواج‬ ‫دانســت‪ .‬وی ضمــن تقدیــر از حضــور و مشــارکت‬ ‫همیشــگی خیریــن و نیکــوکاران بــا ایــن نهــاد‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬خیــران و نیکــوکاران می تواننــد بــرای‬ ‫مشــارکت در تامیــن جهیزیــه نوعروســان با ســتاد‬ ‫جهیزیــه کمیتــه امــداد مســتقر در شهرســتان ها‬ ‫همــکاری کــرده و در ایــن امــر خداپســندانه‬ ‫مشــارکت و دختــران و پســران جــوان را راهــی‬ ‫خانــه بخــت کننــد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ان وقت ها اسفند ماه که می شد‬ ‫• سعید شیری‬ ‫ان وقت هــا اســفند ماه کــه می شــد‪ ،‬در کوچــه‬ ‫ســطح‬ ‫ل ّکه هــای بــرف رنــگ عــوض مــی کردنــد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ســفید و صافشــان کم کــم بــه رنـ ِ‬ ‫ـگ تیــره درمی امــد و‬ ‫ُم َتخَ لخِ ــل می شــد‪ .‬انــگار الیـه ای غبــار و دوده رویشــان‬ ‫ـیدن زمیــن‪ ،‬گهــگاه اب‬ ‫نشســته بود‪ .‬بعــد از نفس کشـ ِ‬ ‫زیــ ِر برف هــا می افتــاد و در کوچــه کوپّه هــای بــرف‬ ‫کم کــم کوچــک می شــد‪ .‬امــا هنــوز الی ـهٔ ضخیــم و‬ ‫تیره رنـ ِ‬ ‫ـگ یــخ پابرجــا بــود‪.‬‬ ‫یــک روز صبــح از صــدای بــاد بیــدار می شــدی؛‬ ‫بــادی کــه از تغییــر فصــل خبــر مــی داد‪ .‬از پنجــره‬ ‫تــکان شــاخه های ل ُ‬ ‫ِ‬ ‫خــت صنوبرهــا را در بــا ِد‬ ‫ِ‬ ‫صبحگاهــی می دیــدی‪ .‬بیــرون کــه می رفتــی‪ ،‬در‬ ‫کوچــه بــاد می امــد‪ .‬یخ هــای تیره رنــگ از زمیــن‬ ‫جــدا شــده بودند‪ .‬از زیرشــان‪ ،‬باریکــه ای از اب راه‬ ‫شــیب کوچــه جلــو می رفــت‪ .‬از‬ ‫باز کــرده بــود و در‬ ‫ِ‬ ‫ابِ بــرف چاله چوله هــای کوچــه کم کــم پــر می شــد‪.‬‬ ‫وقتــی کــه افتــاب بــاال می امــد از ســطح کوچه هــا‬ ‫و پشــتِ بام ها بخــار بلنــد می شــد‪ .‬حــاال زمیــن‬ ‫به راســتی انــگار داشــت نفــس مــی زد‪.‬‬ ‫یـک روز هــم در اســمان دوبــاره لک لــک پیــدا می شــد‪.‬‬ ‫بــاالی کشــتزارهایی کــه از زیــر برف هــا به تازگــی‬ ‫بــرق بال هایــش را‬ ‫درامده بودنــد‪ ،‬در نــو ِر افتــاب‬ ‫ِ‬ ‫می دیــدی‪ .‬اطــرافِ جویبارهــا هــم کم کــم گل هــای‬ ‫زرد و ســاقه های ســب ِز علــف می روییــد‪ .‬سرشــاخه های‬ ‫شســته و تمیـ ِز بیــد و ســپیدار امــادهٔ جوانـه زدن بود و‬ ‫در کوچــه بــوی عیــد می امــد ‪ .‬حــاال بهــار واقعا رســیده ‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫نیت کنیم؛ سطل های زباله‬ ‫پر از میکروب است‬ ‫• سید فاضل مقدسی‬ ‫اهسـته و ارام بـه اسـتقبال سـال جدیـد مـی رویم‪،‬چـرخ‬ ‫خیاطـی هم به جلو میـرود و هم به عقب برمیگردد‪ ،‬سـال‬ ‫نـود و هشـت چـه کردیـم؟ دل کدامیـن گرفتاری را شـاد‬ ‫کردیـم؟ دسـت کدام بچـه یتیمـی را به گرمی فشـردیم؟‬ ‫چقـدر دعـا کردیـم ؟ برای چه کسـانی دسـت به اسـمان‬ ‫بلنـد کردیم؟‬ ‫میدانـی عزیـزم؛ مـا ملتـی هسـتیم عاطفـی‪ ،‬مـا مردمـی‬ ‫هسـتیم دلسـوز‪ ،‬اگر چه کـه با امـدن کرونا برخـی از خدا‬ ‫بـی خبـر لوازم بهداشـتی مـردم را پنهـان کردنـد و با جان‬ ‫بچـه و بـزرگ و زن و مرد بازی کردند‪ ،‬اما در کل ملت ایران‬ ‫دلشـان برای همدیگر می سـوزد‪ ،‬با یک حسـاب سـاده هر‬ ‫کـس می تواند دریابد در سـالی کـه روزهای پایانـی اش را‬ ‫مـی گذرانیـم با خـودش‪ ،‬مردمش‪ ،‬چـه کرده‪.‬‬ ‫بـرادرم وخواهـرم؛ امیـدوارم تنی سـالم و دلی شـاد داشـته‬ ‫باشـید‪ ،‬ولـی تصور کنیـد‪ ،‬دور از جانتان‪ ،‬مـا روزهای پایانی‬ ‫عمرمان را سـپری می کنیم‪ ،‬برای ان سـرای همیشه باقی‬ ‫چـه داریم؟‬ ‫از من و تو می پرسـند‪ ،‬اگر توشـه ایی برای ان دنیا نداشـته‬ ‫باشـیم وای بـه روزمان‪ ،‬هنوز هـم فرصت داریـم‪ ،‬هنوز هم‬ ‫دیـر نشـده‪ ،‬قـدر بـاران را بدانیـم‪ ،‬هـوای پـاک حـق من و‬ ‫توسـت‪ ،‬نسیم مهربانی سـکوی پرتاب اخروی من و توست‪،‬‬ ‫مـی تـوان در ایـن امـر خـدا پسـندانه شـریک شـد‪ ،‬نـذر‬ ‫سلامتی خودمان‪ ،‬نذر شـادی دلهایی که در زندان خانگی‬ ‫به حبسـی سـی سـاله محکوم شـده اند و با صبـری مثال‬ ‫زدنـی و گذشـتی اذیـن بسـته شـده بـه رضایـت حضرت‬ ‫دوسـت‪ ،‬مثـل کـوه ایسـتاده انـد تـا ثابـت کننـد زندگـی‬ ‫در پنـاه گذشـت معنـا میگیـرد‪ ،‬گاهـی یک جفـت کفش‬ ‫معمولـی‪ ،‬یـک پیراهن زیبا‪ ،‬یک لبـاس نو‪ ،‬انچنـان دلها را‬ ‫شـاد می کنـد که برایت بـرج و باروی خواهند سـاخت که‬ ‫ارامش کمتریـن ارمغان ان اسـت‪.‬‬ ‫نیـت کنیـم؛ سـطلهای زبالـه پـر از میکـروب اسـت‪ ،‬برای‬ ‫زنـان و مردانـی کـه تـا کمـر خـم می شـوند تا لقمـه نانی‬ ‫حلال بـه دسـت اورنـد و کمرشـان پیش نامـرد جماعت‬ ‫خم نشـود‪ ،‬عصایی باشیم زیر شانه هایشـان‪ ،‬بزرگی خدا را‬ ‫شـکر‪ ،‬گاهی ماسـک و الکل و مایع ضد عفونی باعث نجات‬ ‫ادمـی مـی شـود‪ ،‬ابـر و بـاد و مـه و خورشـید و فلک‪ ،‬همه‬ ‫و همـه امـاده اسـت‪ ،‬تا مـن وتو اخـرت خود را ابـاد کنیم‪،‬‬ ‫یکی از پلهای ارتباطی دنیا و اخرت‪ ،‬نسـیم مهربانی اسـت‪،‬‬ ‫هـر کس که پیمـان بال دارد بیایید‪ .‬نیازمندان دسـت من و‬ ‫تـو را به اسـمان وصل می کنند‪.‬‬ ‫کرونا خوش امدی قدمت مبارک‬ ‫• مریم معصومی‬ ‫مدتیسـت گرفتار باران بال شـده ایم ایا از خود پرسـیده ایم‬ ‫چـرا؟ مگـر خدا با مـا خصومـت دارد؟ امـروز نانـوای محل‬ ‫نانهای خشخاشـی حاج اقا رو بادقت دور تنور چید ونانهای‬ ‫سـاده را وسـط تنور گـردان‪ .‬جالـب بود نانهای وسـط تنور‬ ‫کـه سـاده بودند را زودتـر از نانهـای دور تنور بیـرون اورد و‬ ‫جالبتـر بـه نفرات اخر صـف داد نان که نه خمیر داغ شـده‪.‬‬ ‫نانوا مرد بسـیار محترم ومذهبی اسـت نماز اول وقتش قضا‬ ‫نمـی شـود و‪...‬والبته پیـاده روی اربعیـن هرسـاله اش و‪...‬اما‬ ‫حـاج اقا پولدارسـت وهمـه هوایـش را دارنـد! خدایا چقدر‬ ‫جایـت میـان مـردم من خالیسـت مـردم مـن بت پـول را‬ ‫می پرسـتند وتـو را عبادت می کنند چون از خشـمت می‬ ‫ترسـند‪ .‬ایا اینهمه مصائب خشـم خدا نیسـت؟ ایـا پول را‬ ‫بـرای ارامـش وامنیت نمی خواهیـم؟ پس چـرا نداریم؟ ایا‬ ‫اینهمـه بلا برای بیـداری ما نیسـت؟ ایـا اگـر درس کرونا‬ ‫را بگیریـم ودر امتحـان ان قبـول شـویم نـزول بلا متوقف‬ ‫نمی شـود؟‬ ‫زیرنظر شورای سیاست گذاری‬ ‫رایانامه ‪n a m e h a r a k @ g m a i l . c o m :‬‬ ‫طراحی و صفحه ارایی ‪ :‬مینا اسکندری‬ ‫چاپ ‪ :‬بهمن‬ ‫نشانی‪ :‬اراک ‪ ،‬ابتدای خیابان مشهد‪ ،‬جنب بانک ملی‬ ‫‪n a m e h a r a k‬‬ ‫گـردشگـری‬ ‫هفته نامه فرهنگی‪،‬اجتماعی و اقتصادی استان مرکزی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول ‪ :‬سمیه بصیرت‬ ‫تلفن ‪09367501438 - )086(۳۴۴۵۱۴۷۰ :‬‬ ‫موزه مفاخر اراک‬ ‫موزه مفاخر با زیر بنای یک هزار متر مربع در ساختمان خاکباز در شهر اراک قرار دارد‪.‬ساخت این‬ ‫بنا از نوع کوشکی با تزئینات اجری خاص دوره قاجاریه ساخته شده و دارای دو ایوان شرقی و غربی‬ ‫است‪.‬این ساختمان دارای‪ ۱۱‬اتاق‪ ،‬حمام خزینه ای قدیمی که در گوشه حیاط ساخته شده دو قنات‬ ‫که یکی در محوطه به نام قنات ده و دیگری در زیر اب انبار به نام قنات خان حاکم‪ ،‬می باشد ‪ .‬بنای‬ ‫موزه مفاخراستان مرکزیدر سال‪ ۱۳۷۹‬توسط سازمانمیراث فرهنگی‪،‬صنایعدستیوگردشگری‬ ‫استان مرکزی به شماره‪ ۳۳۳۸‬ثبت اثار ملی شد‪.‬‬ ‫رونق فروشگاه های اینترنتی در روزهای کرونایی‬ ‫مردم استان از کسب و کارهای مجوز دارخرید کنند‬ ‫درحالــی ایــن روزهــا شــاهد اخبــار نــا مناســبی‬ ‫از رکــود برخــی کســب و کار هــا هســتیم رونــق‬ ‫بخشــی از کســب و کارهــای اینترنتــی غیرقابــل‬ ‫انــکار اســت و درصــورت ارایــه خدمــات مناســب‬ ‫قطعــا در مــدار صعــود قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرگــزاری تســنیم از اراک‪ ،‬ایــن‬ ‫روزهــا بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در‬ ‫ســطح جامعــه کســب و کارهــای مجازی بســتری‬ ‫را بــرای خریــد انالیــن مــردم فراهــم کرده انــد‬ ‫بــه طــوری کــه بــدون اتــاف زمــان‪ ،‬هزینه هــای‬ ‫اضافــی رفــت و امــد و احتمــال الــوده شــدن بــه‬ ‫ویــروس و ســایر بیماری هــا در جامعــه‪ ،‬متقاضیان‬ ‫می تواننــد از ایــن خدمــات اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اینکــه اســتفاده از فضــای مجــازی‬ ‫در میــان مــردم افزایــش یافتــه عــاوه بــر تحــول‬ ‫در روابــط اجتماعــی شــیوه تبلیغــات و بازاریابــی‬ ‫کســب و کارهــای اینترنتــی جدیــدی را بــه وجود‬ ‫اورده کــه در واقــع بازارهــای کوچکــی بــرای‬ ‫عرضــه کاال و خدمــات هســتند‪.‬‬ ‫مهم تریــن ویژگــی کســب و کارهــای فضــای‬ ‫مجــازی ســهولت در برقــراری ارتباط با مشــتریان‬ ‫بــدون واســطه اســت بــه همیــن ســبب بســیاری‬ ‫از فروشــندگان کاال بــا ایجــاد صفحــه و کانــال در‬ ‫فضــای مجــازی اقــدام بــه فــروش کاالی خــود‬ ‫می کننــد و فــرار از ترافیــک و شــلوغی شــهر نیــز‬ ‫یکــی دیگــر از دالیلــی اســت کــه مــردم بیشــتر‬ ‫بــه ســمت کســب و کارهای فضــای مجــازی روی‬ ‫اورده انــد‪.‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن مشــکالت کســب و کار‬ ‫در فضــای مجــازی فیلتــر و یــا قطــع موقــت‬ ‫اینترنــت اســت؛ بــه طــوری کــه فروشــندگان‬ ‫پــس از ارتبــاط و تهیــه ســفارش مشــتریان خود‪،‬‬ ‫ارتبــاط خــود بــا مشــتری را از دســت می دهنــد‬ ‫بــه همیــن ســبب دولــت بایــد عالوه بــر تامیــن‬ ‫زیرســاخت های الزم بــرای کســب و کارهــای‬ ‫اینترنتــی در زمینــه ســرعت اینترنــت هــم اقــدام‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫بــا پیشــرفت تکنولــوژی نیــز ایــن فضــا کســب و‬ ‫کارهــای جدیــدی ایجــاد کــرده بــه طــوری کــه‬ ‫در چنــد دهــه گذشــته کســی نمیدانســت کــه‬ ‫بــا اعــام مســیر و مــکان‬ ‫در فضــای مجــازی مــی‬ ‫تــوان تاکســی گرفــت و در‬ ‫کوتاهتریــن زمــان بــه مقصد‬ ‫رســید ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه امــروزه ایــن فضــا بســتر‬ ‫الزم بــرای ایــن کار را فراهــم‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫خدمات پایدار کسب‬ ‫وکارهای انالین‬ ‫عضــو هیئــت مدیــره کســب‬ ‫و کارهــای فضــای مجــازی‬ ‫بــا اشــاره بــه وضعیــت‬ ‫کســب و کارهــای اینترنتــی‬ ‫بــا توجــه بــه شــیوع ویــروس کرونــا در جامعــه‬ ‫گفــت‪ :‬رشــد بعضی از کســب و کارهــای اینترنتی‬ ‫کاهــش جــدی داشــته و تعــداد کمــی از کســب و‬ ‫کارهــای فضــای مجــازی از جملــه فروشــگاه هایی‬ ‫کــه اقــدام بــه فــروش کاالهــای ســوپرمارکتی‬ ‫می کننــد فــروش انهــا افزایــش پیــدا کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رضــا الفــت نســب افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه اخــال در‬ ‫سیســتم اموزشــی موجــود در کشــور بــه ســبب‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا در جامعــه ســرویس های‬ ‫امــوزش انالیــن بــا حجــم باالیــی از کاربــران رو‬ ‫بــه رو شــده اند بــه همیــن ســبب در وضعیــت‬ ‫فعلــی اگــر ایــن رونــد ادامــه داشــته باشــد مــی‬ ‫بو کارهای انالیــن‬ ‫توانــد در صورتــی کــه کســ ‬ ‫خدمــات خوبــی ارائــه دهنــد ایــن شــرایط بــه‬ ‫صــورت پایــدار باقــی بمانــد بــه عبارتــی اگــر‬ ‫مــردم در شــرایط ویــژه و حــاد ســرویس خــوب‬ ‫بگیرنــد پــس از بحــران هــم از ایــن خدمــات‬ ‫اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫بو کارهای‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اســتفاده از خدمات کسـ ‬ ‫اینترنتــی گزینــه بســیار خــوب و اســتراتژیکی‬ ‫بــرای ایــن مواقــع اســت و مــردم نیــز بــه جــای‬ ‫ترددهــای غیرضــروری از ایــن ســرویس ها‬ ‫اســتفاده می کننــد کــه عالوه بــر کاهــش‬ ‫هزینه هــا می تواننــد در زمــان مخاطراتــی مثــل‬ ‫جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا و ســایر‬ ‫و امنیتــی نفــوذ کــرده‬ ‫اســت امــا بــه ســبب‬ ‫اینکــه روش هــای ســنتی‬ ‫معاملــه و خریــد و فروش‬ ‫در جامعــه وجــود دارد‬ ‫بــه ایــن موضــوع توجــه‬ ‫کمتری می شــود‪.‬منوچهر‬ ‫توســطی افــزود‪ :‬قبــل از‬ ‫شــیوع ایــن ویــروس در‬ ‫جامعــه بعضــی از اقشــار‬ ‫جامعه به مســائل کســب‬ ‫و کارهــای اینترنتــی‬ ‫می پرداختنــد و بعضــی‬ ‫نیــز به عنــوان اســتارتاپ‬ ‫مطــرح بودنــد و خریدهــا بــه صــورت اینترنتــی‬ ‫انجــام مــی دادنــد امــا بــا توجه بــه شــیوع ویروس‬ ‫کرونــا و مشــکالتی کــه در ارتباطــات اجتماعــی‬ ‫مــردم بــه ویــژه الودگی هــا و انتقــال ویــروس‬ ‫بــه وجــود اورده کســب و کارهــای اینترنتــی‬ ‫می توانــد کمــک بــه ســزایی در تامیــن نیاهــای‬ ‫مــردم داشــته باشــد کــه اکنــون رونــق بهتــری‬ ‫هــم گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬موضــوع کســب و کارهــای مجــازی‬ ‫از نظــر فرهنگــی و قانونــی بایــد بیشــتر مــورد‬ ‫توجــه قــرار گیــرد بــه طوری کــه از نظــر فرهنگی‬ ‫هنــوز امــوزش الزم دیــده نشــده کــه وقتــی‬ ‫جامعــه و مــردم بــا مشــکل رو بــه رو اســت بــر‬ ‫اســاس همــان رویه هــای عــادی عمــل می کنیــم‬ ‫بــه عبارتــی عــده ای بــا احتــکار و گران فروشــی‬ ‫مشــکالت را بــرای مــردم بیشــتر می کننــد‪.‬‬ ‫توســطی تصریــح کــرد‪ :‬از نظــر رعایــت قانــون هم‬ ‫بایــد کســب و کارهــای اینترنتــی به ســبب اینکه‬ ‫یــک ضابطــه و روشــی بــرای نظــارت برعملکــرد‬ ‫انهــا وجــود نــدارد قانــون را رعایــت کننــد تــا‬ ‫عــاوه بــر مســائل اقتصادی به مســائل بهداشــتی‬ ‫و امنیــت ســامت مــردم توجــه کننــد در ایــن‬ ‫صــورت اعتمــاد مــردم را جلــب می کننــد کــه بــه‬ ‫دنبــال ان هــم تــردد در جامعــه و اعمــال نظــارت‬ ‫دولــت بــر خــرده فروشــی ها کمتــر می شــود و‬ ‫مــردم نیــز از ایــن فضــای کســب و کار اینترنتــی‬ ‫بیشــتر اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫عدم شناخت مردم در خرید‬ ‫وی بــا اشــاره بــه مشــکالت کســب و کارهــای‬ ‫اینترنتــی در جامعــه گفــت‪ :‬یکــی از مشــکالت‬ ‫موجــود عــدم شــناخت مــردم در زمینــه خریــد‬ ‫اســت‪ ،‬دولــت نیــز محدودیت هایــی بــرای کســب‬ ‫و کارهــای اینترنتــی اعمــال کــرده و حمــل و نقل‬ ‫انهــا را کننتــرل می کنــد کــه ایــن کار اقــدام‬ ‫مناســبی اســت زیــرا هــدف دولــت حمایــت از‬ ‫مصــرف کننــده ا و منافــع و مصالــح احــاد مــردم‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫کشــاورزی اراک عنــوان کــرد‪ :‬یکــی دیگــر از‬ ‫مشــکالت بیشــتر در زمینــه تامیــن کاال و ارســال‬ ‫بــه موقــع ان اســت و بــه ســبب اینکــه حجــم‬ ‫خریدهــای مــردم تاکنــون بســیار نبــوده کســب و‬ ‫کارهــای مجــازی خــود را تطبیــق نداده انــد امــا‬ ‫اکنــون در شــرایط فعلــی بایــد حجــم زیــادی از‬ ‫نیازهــای مــردم را تامیــن کننــد‪.‬‬ ‫توســطی بیــان کــرد‪ :‬همــه جــای دنیــا بــه خریــد‬ ‫و فروش هــای اینترنتــی و حمــل و نقــل کاال‬ ‫بــه ایــن صــورت بیشــتر توجــه می کننــد کــه‬ ‫هزینه هــای رفــت و امــد‪ ،‬ســوخت و اتــاف زمــان‬ ‫و غیــره را ندارنــد و بیشــتر در فضــای اینترنتــی و‬ ‫خریــد و فروش هــای اینترنتــی فعــال هســتند‬ ‫کــه امیدواریــم ایــن کســب و کارهای مجــازی در‬ ‫کشــور مــا نیــز رونــق بگیــرد و اشــتغال و درامــد‬ ‫ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫ضرورت استفاده از مراکز فروش مجوز دار‬ ‫رسمی‬ ‫رئیــس اتــاق اصنــاف اســتان مرکــزی هــم در‬ ‫ایــن زمینــه گفــت‪ :‬مــردم حتمــا بایــد از کســب و‬ ‫کارهــای فضــای مجــازی کــه مجــوز دارنــد خرید‬ ‫کننــد و اکنــون بــا توجــه بــه شــیوع ایــن ویروس‬ ‫نبایــد مــردم بــه ســامانه اینترنتــی (بــدون مجوز)‬ ‫مراجعــه کــرده کــه در دام بیفتنــد‪ .‬جمشــید زنــد‬ ‫افــزود‪ :‬مــردم بایــد در هنــگام خریــد از مجــوز‬ ‫کســب و کارهــای اینترنتــی اطمینــان حاصــل‬ ‫کننــد‪ ،‬ایــن کســب و کارهــای مجــازی بــه‬ ‫صــورت کشــوری هســتند‪.‬‬ ‫در ایــران‪ ،‬ملــی شــدن صنعــت نفــت را مطــرح‬ ‫کردنــد‪ .‬مصــدق در ســال ‪ ۱۳۳۰‬بــه نخس ـت وزیری‬ ‫رســید و در اولیــن قــدم‪ ،‬نفــت ایــران را ملــی کــرد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل طــرح ســقوط دولــت او توســط‬ ‫انگلســتان (کــه تا قبــل از ملی شــدن نفــت‪ ،‬صاحب‬ ‫عمــدهٔ نفــت ایــران بــود) ریختــه شــد و ســرانجام در‬ ‫کودتــای ‪ ۲۸‬مــرداد کــه توســط ســازمان ســیا انجام‬ ‫شــد‪ ،‬دولــت مصــدق بــه صــورت غیرقانونــی و در‬ ‫حالــی کــه محمدرضــا پهلــوی شــدیدا ً بــا مصــدق‬ ‫مخالفــت می کــرد و خواســتار ســقوط دولــت‬ ‫مصــدق بــود‪ ،‬ســاقط شــد‪.‬‬ ‫از دالیــل دیگــر ســقوط دولــت دکتــر مصــدق‬ ‫سیاســت انفعالی حــزب توده‪ ،‬انشــقاق در طرفــداران‬ ‫دکتــر مصــدق و اختــاف میــان دکتــر مصــدق و‬ ‫ایــت ا‪...‬کاشــانی بــود‪.‬‬ ‫بعــد از کودتــا مصــدق در دادگاه نظامــی محاکمــه‬ ‫شــد و علی رغــم دفاعیــهٔ مســتندی کــه از خــود‬ ‫ارائــه داد‪ ،‬بــه ســه ســال حبــس انفــرادی محکــوم‬ ‫شــد‪ .‬پــس از تحمــل ســه ســال زنــدان‪ ،‬مصــدق بــه‬ ‫دســتور محمدرضاشــاه پهلــوی بــه قلعـهٔ احمدابــاد‬ ‫تبعیــد شــد و تــا پایــان عمــر خــود‪ ،‬در ان جــا تحت‬ ‫نظــارت قــرار داشــت و بــه گفتـهٔ خــودش‪« ،‬هــر روز‬ ‫ارزوی مــرگ می کــرد»‬ ‫مصــدق ســرانجام در ‪ ۱۴‬اســفند ‪ ۱۳۴۵‬بــر اثــر‬ ‫بیمــاری ســرطان در ‪ ۸۷‬ســالگی در بیمارســتان‬ ‫نجمیــهٔ تهــران تحــت نظــر مامــوران ســاواک‬ ‫درگذشــت و بــه دلیــل مخالفــت شــاه بــا دفــن او‬ ‫مطابــق بــا وصیت نام ـه اش در کنــار کشته شــدگان‬ ‫قیــام ســی تیــر‪ ،‬در احمدابــاد به خاک ســپرده شــد‪.‬‬ ‫مصــدق یکــی از پیشــگامان نهضت ضد اســتعماری‬ ‫معاصــر بــود کــه نــه تنهــا در ایــران بلکــه در بیــن‬ ‫کشــورهای جهــان ســوم هــم از او بــه عنــوان کســی‬ ‫کــه شــجاعانه و بــا سرســختی تحســین برانگیزی‬ ‫مقابــل اســتعمار انگلیــس ایســتاد‪ ،‬نــام می برنــد‪.‬‬ ‫مصــدق از طرفــداران انقــاب مشــروطهٔ ایــران بــود‬ ‫و معتقــد بــود کــه شــاه فقــط بایــد نمــادی بــرای‬ ‫وحــدت باشــد‪.‬‬ ‫مصــدق در دوران نخسـت وزیری کوشــید تــا قــدرت‬ ‫شــاه را محــدود بــه چارچــوب مشــخص شــدهٔ ان در‬ ‫قانــون اساســی مشــروطه کنــد‪ .‬در ایــن دوره محمد‬ ‫مصــدق بــه وضــوح‪ ،‬قــدرت برتــر کشــور (نســبت به‬ ‫شــاه) بود‪.‬‬ ‫مصــدق کــه در زمــان نخســت وزیری توانســته‬ ‫بــود مشــروطه را کامـ ً‬ ‫ا اجــرا کنــد و قــدرت شــاه و‬ ‫خانــوادهٔ ســلطنتی را محــدود کنــد‪ ،‬بعــد از کودتــای‬ ‫بیســت و هشــتم مــرداد‪ ،‬هم چنــان منتقــد حکومت‬ ‫محمــد رضــا شــاه بــود‪ .‬در زمــان نخس ـت وزیری او‪،‬‬ ‫خانــوادهٔ ســلطنتی (بــه خصــوص اشــرف پهلــوی) از‬ ‫مخالفیــن سرســخت مصــدق بودنــد‪.‬‬ ‫محققــان معتقدنــد در جســتجوی ریشــهٔ اصلــی‬ ‫انقــاب ‪ ۱۳۵۷‬ایــران‪ ،‬می تــوان بــه کودتــای ‪۲۸‬‬ ‫مــرداد ســال ‪ ۱۳۳۲‬بازگشــت‪ .‬اگرچه محمدرضاشــاه‬ ‫پهلــوی کودتــای بیســت و هشــتم مــرداد راقیــام‬ ‫مــردم و رســتاخیز ملــی ایــران می نامیــد‪.‬‬ ‫ولی شــصت ســال پــس از کودتای بیســت و هشــتم‬ ‫مــرداد ســازمان ســیا بــا انتشــار اســنادی‪ ،‬بــه دخالت‬ ‫ـتقیم خــود در ایــران معتــرف شــد‪ .‬دکتر محمد‬ ‫مسـ ِ‬ ‫مصدق چهــرهٔ ازادی خواه پرشــور و استعمارســتیزی‬ ‫بــود کــه بــر کشــورهای خاورمیانــه همچــون مصــر‬ ‫تاثیر گذاشــت‪.‬‬ ‫او نخســتین دولتمــرد خاورمیانــه بــود که بــا اجرایی‬ ‫کــردن اندیشــه ملــی شــدن صنعــت نفــت پرچــم‬ ‫مبــارزه اقتصــادی بــا قدرت هــای اســتعماری را‬ ‫برافراشــت‪ .‬از ایــن رو در کشــورهای خاورمیانــه از او‬ ‫بــه عنــوان «زعیــم الشــرق» یــاد می شــد و حتــی‬ ‫جمــال عبدالناصــر خیابانــی را درقاهــره بــه نــام‬ ‫محمــد مصــدق نــام نهــاد کــه اکنــون نیــز بــه ایــن‬ ‫نــام خوانــده می شــود‪.‬‬ ‫او بــه طــرق مختلــف سرمشــقی بــرای ملــی گرایان‬ ‫خاورمیانــه همچــون جمــال عبدالناصــر بود‪.‬‬ ‫دسترسـی بـه فـن اوری جدیـد و عـدم رغبـت به‬ ‫سـرمایه گـذاری جدیـد و نـرخ گـزاف بهـره و افت‬ ‫قـدرت خریـد مـردم‪ ،‬احتمال تحـول جـدی در"‬ ‫بـازار "وجود نـدارد‪.‬‬ ‫دومیـن میـدان تاثیـر گذار"سـازمانها" هسـتند‪،‬‬ ‫سازمانهایی که برای خدمات مختلف به شهروندان‬ ‫ایجاد شـده اند و طبق قواعد و ائین نامه های خود‬ ‫موظفنـد برای بهبود زندگی مردم تالش کنند ‪ ،‬اما‬ ‫پـای این سـازمانها بـه دو عارضه مزمن قفل شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬عارضه اول سـاختار انسانی کم اندیش و کج‬ ‫اندیش و بی اندیشـه اسـت‪ ،‬ساختار انسـانی که در‬ ‫یک غربالگـری جدی و ازمایش واقعی ‪ ،‬مشـخص‬ ‫علمی‬ ‫خواهد شـد که جسـارتِ سـازمانی و قدرت‬ ‫ِ‬ ‫بازسـازی و نوسازی سـازمان خود را ندارند‪.‬‬ ‫دومین عارضه این سـازمانها قواعد و ائین خدمات‬ ‫دهی اسـت که بسـیار ضعیـف و محافظـه کارانه و‬ ‫کنـد اسـت‪ .‬قواعـد پیـچ در پیـچ بدی که سـالها‬ ‫یـک تلنگر هم به انها نخورده و زنگ زده هسـتند‪.‬‬ ‫تجربـه تاریخـی پیشـین‪ ،‬در کارنام ُه هـردو جناح‬ ‫حاکـی از عالقـه انهـا به حفـظ سـازمانها در وضع‬ ‫موجـود اسـت‪ .‬علـت عالقـه بـه ایسـتایی بحـث‬ ‫دیگریسـت کـه بماند‪.‬‬ ‫اگـر تحـول در بـازار‪ ،‬در سـازمانها‪ ،‬و در انتخابها رخ‬ ‫دهـد‪ ،‬مـی تـوان ادعا کرد‪ ،‬نگرش و شـیوه زیسـت‬ ‫در حـال تغییر اسـت‪ ،‬امـا منظور ازمقولـه انتخابها‬ ‫چیست ؟‬ ‫در نظـم دمکراتیـک یـا مردم سـاالر به هـر میزان‬ ‫کـه امـکان انتخابهای گسـترده تری وجود داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬مردم برای همکاری ‪ ،‬همیاری و مشـارکت‬ ‫رغبت بیشـتری نشـان می دهند و پتانسیل نهفت ُه‬ ‫مـردم ‪ ،‬در انـواع خالقیـت هـا نمایـان می شـود‪ ،‬و‬ ‫مـوج تغییـرات در عرصه های گوناگون شـروع می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نقـش پررنـگ حاکمیـت در انتخاب هـای متعدد‪،‬‬ ‫بـه نیابت از مردم‪ ،‬بار خالقیت مخرب شـومپیتری‬ ‫را از دوش مـردم برداشـته اسـت و مـا بـه ازای این‬ ‫عمل نیابتی‪ ،‬نبود رشـد پیوسته اسـت در فرهنگ‬ ‫و سیاست و اقتصاد و هنر و سایر موارد و نهایتا جا‬ ‫ماندن حاکمیت اسـت در پاسـخگویی به مطالبات‬ ‫فعلی جامعه و تغییراتـی که ناگهان بروز می کنند‬ ‫مثـل پدیده داعش‪ ،‬سـیل و کرونا‪.‬‬ ‫حکمرانـی خـوب باالترین سـطح انتخـاب را برای‬ ‫شـهروندان فراهم می کنـد و راه دسترسـی انان را‬ ‫بـرای انتخابهای متکثر می گشـاید و بدین ترتیب‬ ‫میلیونها اسـتعداد فرصت فعلیـت می یابند‪.‬‬ ‫یک مثال سـاده در دوگانگی انتخاب بین حاکمیت‬ ‫ومردم ‪ ،‬فیلترکردن تلگرام اسـت‪ ،‬که علیرغم میل‬ ‫مـردم‪ ،‬حاکمیـت انـرا اعمال و مـردم به مدد فیلتر‬ ‫شـکن بـه ان وقعی نمـی گذارنـد و حاکمیت هم‬ ‫میـل به تجدید نظر نـدارد‪.‬‬ ‫بـا بسـط حـق انتخابهـای متعـدد بـه نفـع مردم‬ ‫فاصلـ ُه بین حاکمیت و مردم برطـرف و پیوندهای‬ ‫ملی تقویت می شـود‪ .‬به استناد رفتارهای گذشته‬ ‫در ایـن مبحث هم شـهامت نواوری معدوم اسـت‪،‬‬ ‫بـه ویـژه انکـه بسـیاری از سیاسـتمداران‪ ،‬اصـوال‬ ‫سـطح موجود انتخابها را ایده ال می دانند و جایی‬ ‫را بـرای گفتگـو در بـاب گسـترش انتخابها متصور‬ ‫نیسـتند‪ .‬لـذا با فراهم نکـردن فرصـت انتخابهای‬ ‫بیشـتر‪ ،‬در شـرایط موجـود خواهیم ماند‪.‬‬ ‫مگـر انکـه بغتتـاً معجزاتـی بـه دور از دسـترس‬ ‫اندیشـه مـن به وقوع بپیونـدد و این سـه گان ُه راکد‬ ‫را بـه پویایـی وا دارد‪ .‬ایـا اندیشـ ُه و ارادهء تغییـرات‬ ‫بنیـادی در ارکان بـازار ‪ ،‬سـازمان و انتخابهـا وجود‬ ‫دارد؟ مـن کـه احتمـال انرا اندک مـی دانم و البته‬ ‫بسـیار امیدوارم که پیش بینی من درسـت نباشـد‬ ‫و تحـوالت از راه برسـند‪.‬‬ ‫بیماری هــا از ایــن خدمــات اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫الفــت نســب تصریــح کــرد‪ :‬در زمــان بحــران‬ ‫تعــدادی از کســب و کارهــای اینترنتــی رونــق‬ ‫پیــدا می کننــد بــه طــوری کــه در چیــن ایــن کار‬ ‫کمــک شــایانی بــه تجــارت کــرد‪ ،‬اکنــون کســب‬ ‫و کارهــای انالیــن در ایــران در خــرده فروشــی‬ ‫اوضــاع خوبــی ندارنــد و در نهایــت تــا ‪ 1.5‬درصــد‬ ‫فروش هــای خــرده فروشــی در ایــران بــه صــورت‬ ‫انالیــن و تقریبــا ‪ 99‬درصــد بــه صــورت افالیــن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬ایــن اتفاقــات در جامعــه ســبب‬ ‫می شــود تــا حجــم بــازار کســب و کارهــای‬ ‫مجــازی افزایــش یابــد بنابرایــن مــردم بایــد ایــن‬ ‫روزهــا حتمــا از ایــن خدمــات اســتفاده کننــد و‬ ‫دولــت هــم بایــد زیرســاخت های الزم از جملــه‬ ‫ســرعت بــاالی اینترنــت بــرای خریــد راحــت‬ ‫مــردم را فراهــم کنــد و بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫احتمــال رونــد ایــن بیمــاری در ایــام عیــد وجــود‬ ‫دارد شــرایطی را بــرای فعالیــت ایــن کســب و‬ ‫کارهــا در ایــن ایــام فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫کسب و کارهای مجازی کمک به سزایی‬ ‫در تامین نیازهای مردم دارد‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشــاورزی‬ ‫اراک هــم درایــن زمینــه گفــت‪ :‬روش های کســب‬ ‫و کار اینترنتــی و در واقــع اینترنــت در همــه ارکان‬ ‫زندگــی از جملــه سیاســی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‬ ‫مصدق؛ از پیشگامان نهضت ضد استعماری معاصر‬ ‫• ایرج احمدی هزاوه‬ ‫محمــد مصــدق‪ ،‬تولــد ‪ ۲۹‬اردیبهشــت‬ ‫‪۱۲۵۸‬در ســنگلج تهــران‪ ،‬درگذشــت ‪ ۱۴‬اســفند‬ ‫‪۱۳۴۵‬بیمارســتان نجمیــه تهــران‪ .‬در زمــان قاجــار‬ ‫معــروف بــه میــرزا محمــد خــان مصدق الســلطنه‬ ‫تــا پیــش از تصویــب قانــون منــع اســتفاده از القــاب‪،‬‬ ‫ســپس مشــهور بــه دکتــر مصــدق‪ ،‬سیاســتمدار‪،‬‬ ‫حقوقــدان‪ ،‬نماینــدهٔ هشــت دوره مجلــس شــورای‬ ‫ملــی‪ ،‬اســتاندار‪ ،‬وزیــر و دو دوره نخس ـت وزیر ایــران‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫محمــد مصــدق نخســتین ایرانــی دارنــدهٔ مــدرک‬ ‫دکتــرای رشــته حقــوق اســت‪ ،‬مصــدق کــه‬ ‫خــود از طــرف مــادری از قاجاریــه بــود در زمــان‬ ‫انتقــال ســلطنت از قاجــار بــه پهلــوی‪ ،‬اگــر چــه از‬ ‫حکومــت قاجــار مایــوس بــود امــا بــا توجــه بــه ایــن‬ ‫کــه می دانســت رضــا شــاه حکومتــی برمبنــای‬ ‫دیکتاتــوری ایجــاد می کنــد‪ ،‬بــا ایــن کار مخالفــت‬ ‫کــرد و بعــد از ان یکــی از منتقدیــن سرســخت‬ ‫رضاشــاه بــود‪ .‬در زمــان حکومــت رضاشــاه‪ ،‬مصــدق‬ ‫زنــدان رفتــه و مدتــی را در تبعیــد گذرانیــد‪ .‬او‬ ‫ســلطنت پهلــوی را مخلــوق سیاســت انگلســتان‬ ‫می دانســت‪.‬‬ ‫او بعــد از ســقوط رضاشــاه‪ ،‬از تبعیــد بــه عرصــهٔ‬ ‫سیاســت بازگشــت‪ .‬در ســال ‪ ۱۳۲۸‬بــا چندیــن‬ ‫حــزب وارد اتحــاد شــد و بــا همــکاری افــرادی مانند‬ ‫حســین فاطمــی بــه تاســیس جبه ـهٔ ملــی ایــران‬ ‫اقــدام کــرد‪ .‬جبه ـهٔ ملــی و در راس ان هــا مصــدق‪،‬‬ ‫بــه پیشــنهاد فاطمی بــرای شــروع استعمارســتیزی‬ ‫از اینده چه خبر؟‬ ‫• فرشید شاه محمدی‬ ‫سیاسـت ورزان سـنتی اینـک سـه ارزوی بـزرگ‬ ‫خـود را بـراورده می بیننـد‪ ،‬ارزوی اول جوانمرگی‬ ‫برجـام بود کـه ترامپ این نقـش را به عهده گرفت‬ ‫و برجـام انگونه کـه ارزوی سیاسـت ورزان درونگرا‬ ‫بـود‪ ،‬به سـردخان ُه سیاسـت رفت‪.‬‬ ‫در ‪ 30‬بهمن‪ ۱۳۹۸‬هم مجمع تشـخیص مصلحت‬ ‫نظـام (مجمـن) قیـل وقـال ‪ FATF‬را خامـوش‬ ‫کـرد و بـا ایـن تصمیـم (مجمـن) ارزوی دیگـر‬ ‫ارمـان گرایـان عملـی و پرونـده ‪ FATF‬بسـته‬ ‫شـد‪ .‬بـا انتخابـات مجلـس در ‪ ۲‬اسـفند‪ ۱۳۹۸‬و‬ ‫فتح صندلیهـای قوه مقننه‪ ،‬سـومین ارزوی اصول‬ ‫گرایـان هـم حاصـل شـد و ارای مردم چـون دور‬ ‫قبل نصیب اصالح طلبان نشـد‪ ،‬اگرچه حضورشان‬ ‫هـم با کمی تسـاهل‪ ،‬عیـن غیبت بود‪ .‬امـا از اینده‬ ‫چـه خبر؟‬ ‫بـه نظـر مـی رسـد کـه اکنـون همـه چیـز بـرای‬ ‫گشـودن پـی در پـی دروازه های بسـته مهیاسـت‬ ‫و مـردم از اصـول گرایـان انتظارات وسـیع وعاجلی‬ ‫دارنـد‪ .‬نـه فقـط برجـام و ‪ ، FATF‬کـه مدافعـان‬ ‫و مدعیـان برجـام و ‪ FATF‬هـم از زمیـن بـازی‬ ‫بیـرون رفتنـد‪ .‬پـس در این زمیـن تهـی از رقابت‬ ‫چـه اتفاقاتـی خواهـد افتاد؟‬ ‫برای پاسـخ احتمالـی به این سـئوال دوربین خود‬ ‫را روی سـه مقولـه (بـازار) ‪( ،‬سـازمان)و (انتخـاب)‬ ‫زوم مـی کنم‪:‬‬ ‫اولیـن میـدان یک" بـازار" پـر تحرک و پـر رونق‬ ‫اسـت‪ ،‬که در انجا ‪ ،‬اقتصاد از نفس افتاده برخیزد و‬ ‫بازار تولید و تجارت و شـغل جان بگیرد و در امدها‬ ‫افـزون گـردد و شـاخ تورم کند شـود یا بشـکند و‬ ‫کارگاههـا و کارخانـه ها به پول و مواد اولیه دسـت‬ ‫پیـدا کننـد و درهایشـان به روی متقاضیان شـغل‬ ‫گشـوده شـود و خرید و فروش داغ شـود‪ ،‬و شـاهد‬ ‫یـک بازار نرمال باشـیم‪.‬‬ ‫بـا وجـود تحریـم هـای نفتـی و بانکـی و فقـدان‬

آخرین شماره های هفته نامه نامه اراک

هفته نامه نامه اراک 74

هفته نامه نامه اراک 74

شماره : 74
تاریخ : 1399/02/23
هفته نامه نامه اراک 73

هفته نامه نامه اراک 73

شماره : 73
تاریخ : 1399/02/18
هفته نامه نامه اراک 71

هفته نامه نامه اراک 71

شماره : 71
تاریخ : 1398/12/01
هفته نامه نامه اراک 70

هفته نامه نامه اراک 70

شماره : 70
تاریخ : 1398/11/24
هفته نامه نامه اراک 69

هفته نامه نامه اراک 69

شماره : 69
تاریخ : 1398/11/08
هفته نامه نامه اراک 68

هفته نامه نامه اراک 68

شماره : 68
تاریخ : 1398/10/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!