هفته نامه نامه اراک شماره 68 - مگ لند
0

هفته نامه نامه اراک شماره 68

هفته نامه نامه اراک شماره 68

هفته نامه نامه اراک شماره 68

‫نگاهیبهرشداقتصادیترکیه‬ ‫در مقایسه با ایران‬ ‫‪ ۴۱.۴‬درصد از داوطلبان‬ ‫نمایندگی مجلس‬ ‫یازدهم تایید صالحیت‬ ‫شدند‬ ‫نزاع سنت و مدرنیسم از‬ ‫دوران امیرکبیر تا کنون‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫اعضــای هیات امنــاء خانــه امیرکبیر اســتان‬ ‫مرکــزی انتخــاب شــدند ‪ /‬صفحه ‪2‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 26‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 20‬جمادی االولی ‪1441‬‬ ‫‪ 16‬ژانویه ‪2019‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪68‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪ 1500‬تومان‬ ‫‪NAMEH ARAK‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪No. 68‬‬ ‫‪Vol. 3‬‬ ‫‪Jan 16. 2019‬‬ ‫عدم تخصص و دلسوزی سیستم بهداشت و درمان‬ ‫سرمقاله‬ ‫روایت مرگ جوان ‪ 27‬ساله در بیمارستان مامونیه!‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫بازارچــه دائمــی صنایــع دســتی در اســتان‬ ‫مرکــزی افتتــاح می شــود‪ /‬صفحــه ‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬مهر‪ /‬فاطمه عابدی‬ ‫‪ ۴۶۱‬پســت بــرق اســتان مرکــزی‬ ‫بهینه ســازی شــد ‪ /‬صفحــه ‪4‬‬ ‫در گفتگو با رئیس شبکه زیست محیطی اراک مطرح شد‬ ‫باغات کرهرود و سنجان بر باد هوا می رود‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫سینا عراقی‬ ‫شهید سلیمانی‪ ،‬نماد مقاومت‬ ‫حــاج قاســم ســلیمانی کــه نمــاد مقاومــت و پاســداری از‬ ‫مرزهــای اســتراتژیک و ســرزمینی مــا بــود در تــرور شــبانه‬ ‫امریکایــی هــا بــه شــهادت رســید‪.‬‬ ‫او نظامــی بــود و اصــوال در خــارج از مرزهــای ایــران فعالیت می‬ ‫کــرد و چنــدان شــناخته شــده نبــود‪ .‬در این شــرایط هیــچ گاه‬ ‫تصــور نمــی رفــت کــه ســپهبد شــهید چنیــن جایگاهــی نزد‬ ‫مــردم ما داشــته باشــد‪.‬‬ ‫هیــچ گاه تصــور نمــی رفــت کــه حــاج قاســم ســلیمانی کــه‬ ‫یــک پاســدار کمتــر شــناخته شــده و در ســایه بــود پــس از‬ ‫شــهادت بــا بدرقــه ای بــی نظیــر از ســوی مــردم بــه جایــگاه‬ ‫ابــدی خــود ســفر کند‪ .‬هیــچ گاه تصــور نمی شــد کــه او عامل‬ ‫وحــدت میــان همــه نیروهــای سیاســی کشــور باشــد و چنین‬ ‫اجماعــی در هــواداری و محبــت بــه او در میــان ایشــان و البتــه‬ ‫احــاد مــردم وجــود داشــته باشــد‪.‬‬ ‫توصیــف شــرایط کشــور مــا در دهــه هــای اخیــر چنــان واضح‬ ‫اســت کــه نیــاز بــه تحلیلــی عمیــق نــدارد‪ .‬از اغــاز انقــاب‬ ‫اســامی تاکنــون در معــرض حمله نظامــی‪ ،‬دشــمنی‪ ،‬تحریم‪،‬‬ ‫اتهــام و ‪ ....‬بــوده ایــم‪.‬‬ ‫در ایــن وضعیــت بــود کــه مرحوم شــهید بــزرگ ایران ســپهبد‬ ‫ســلیمانی توانســت حلقــه ای محافظتــی دورتادور ســرزمین ما‬ ‫ایجــاد کنــد و از مولفــه هایــی باشــد کــه توانســت ایــران را کــه‬ ‫پــس از پایــان امپراطــوری باســتانی خــود نفــوذ منطقــه ای‬ ‫واقعــی نداشــت تبدیــل بــه قــدرت منطقــه ای غیرقابــل انــکار‬ ‫در غــرب اســیا نمایــد‪.‬‬ ‫مــردم ایــران در شــرایط اقتصــادی نابســامان و تــورم و تحریــم‬ ‫گســترده و بــی ســابقه و نفــوذ و تجســس و خرابــکاری بیرونی‬ ‫همچنــان ایســتاده انــد و امیدوارنــد کــه همــه مشــکالت را از‬ ‫پیــش رو بردارنــد‪.‬‬ ‫خــون شــهید عزیــز ما انســجامی کم نظیــر ایجــاد کــرد‪ .‬اتحاد‬ ‫و انســجامی کــه نیازمنــد قدردانــی و مراقبت توســط حاکمیت‬ ‫و مــردم اســت‪ .‬بــه تنهــا چیــزی کــه قطعــا نیــاز نداریــم از هــم‬ ‫گســیختگی درونی اســت‪.‬‬ ‫علــی رغــم همــه تحریم ها کشــور مــا منابــع الزم بــرای مقابله‬ ‫بــا دشــمن و توســعه و رشــد و بالندگــی را دارد و مــی تواند افق‬ ‫هــای روشــنی را تجربــه کند‪.‬‬ ‫شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی نشــان داد کــه چند دســتگی‬ ‫داخلــی شایســته ایران نیســت‪.‬‬ ‫با حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر اراک؛‬ ‫سامانه جمع اوری و خرید پسماند خشک رونمایی شد‬ ‫اطالعیه ثبت نام کاندیداهای ریاست هیات شطرنج‬ ‫اداره کل ورزش و جوانــان اســتان در نظــر دارد مجمــع انتخابــی هیــات شــطرنج اســتان‬ ‫مرکــزی را برگــزار نمایــد‪ .‬داوطلبیــن مســئولیت مذکــور مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه‬ ‫ـنبه‬ ‫دبیرخانــه مجمــع و تکمیــل فــرم مخصــوص و ارائــه مــدارک موردنیــاز از روز پنجشـ‬ ‫ـال ‪ 1398‬اقــدام و مــدارک مربــوط را حداکثــر تــا تاریــخ یــک‬ ‫ـاه سـ‬ ‫مــورخ ‪ 26‬دیمـ‬ ‫هفتــه کاری بــه دبیرخانــه مجمــع واقــع در محــل اداره کل تحویــل نماینــد‪.‬‬ ‫هیات ورزشی‪ :‬شطــرنج‬ ‫ادرس دبیرخانه مجمع‪ :‬اراک‪ ،‬بلوار فاطمیه‪ ،‬جنب استانداری‪ ،‬اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی‬ ‫ساعات مراجعه‪ 7:‬صبح لغایت عصر‪13‬‬ ‫دبیرخانه مجمع هیات شطرنج استان مرکزی‬ ‫اجــرای طــرح تفکیــک از مبــدا پســماندهای‬ ‫شــهری در اراک بــا محوریــت کــوی علــوی اغــاز‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫بــا حضــور شــهردار‪ ،‬اعضــای شــورای اســامی‬ ‫شــهر و مدیــران شــهرداری‪ ،‬از ســامانه جمــع اوری‬ ‫و خریــد پســماند خشــک رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫بــا اقدامــات صــورت گرفتــه از ســوی ســازمان‬ ‫ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمــی‬ ‫شــهرداری اراک‪ ،‬میــزان‪ ،‬نــوع و منابــع تولیــد‬ ‫پســماندهای شــهری در مناطــق مختلــف شــهر‬ ‫بررســی و در مرحلــه بعد بــه براوردهــای اقتصادی‬ ‫و تدویــن مدل مشــارکتی پرداخته شــد‪ ،‬همچنین‬ ‫نقــاط ضعــف طــرح و طــرح پیشــین کــه مراجعــه‬ ‫هفتگــی در ســاعات اداری بــود مدنظر قــرار گرفت‬ ‫و ایــن نواقــص بــا اجــرای طــرح جدیــد و اســتفاده‬ ‫از ســامانه هوشــمند طرح جمع اوری پســماندهای‬ ‫خشــک رفــع شــد‪.‬‬ ‫در ابتــدای ایــن مراســم محمــد کریــم شــفیعی‬ ‫شــهردار کالن شــهر اراک گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه‬ ‫ظرفیــت فعلی شــهر‪ ،‬نمــی توانیم ســرمایه گذاری‬ ‫هــای کالن در حــوزه پســماند انجــام دهیــم چــرا‬ ‫کــه میــزان ســرانه زبالــه در شــهر اراک نســبت بــه‬ ‫ســایر شــهرها ماننــد تهــران کــه بــه ازای هــر نفــر‬ ‫تقریبـاً ‪ ۱۲۰۰‬گــرم اســت در حــدی نیســت کــه‬ ‫مــا بتوانیــم بــرای عقــد قــرارداد بــا شــرکت هــای‬ ‫بــزرگ بــه منظــور اســتخراج انــرژی یا تولیــد کود‬ ‫کمپوســت و موضوعاتــی ازایــن قبیــل اقداماتــی‬ ‫انجــام دهیــم‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه خوشــبختانه بــا‬ ‫شــرکت ماشــین ســازی در زمینــه تولیــد انــرژی‬ ‫از زبالــه درحــال انجــام مذاکــرات اولیــه بــرای اجــرا‬ ‫ایــن طــرح هســتیم گفــت‪ :‬حداقــل میــزان زبالــه‬ ‫بــرای تولیــد انــرژی تقریبــا روزانــه ‪ 500‬تن اســت‬ ‫کــه در حــال حاضــر درمجمــوع مــا ‪ ۴۰۰‬تــن بــا‬ ‫شــهرهای اطــراف زبالــه داریــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۱۰‬درصــد از ایــن حجــم زباله‬ ‫تولیــدی زبالــه ای هســت کــه مــی توانیــم توســط‬ ‫شــبکه پاکزی جمـع اوری کنیــم که تقریبــا روزی‬ ‫‪ ۳۰‬تــن مــی شــود افــزود‪ :‬درصورتــی کــه بتوانیــم‬ ‫در ســطح شــهر اراک ایــن کار را انجــام دهیــم‬ ‫روزانــه بــه میــزان ‪ 30‬تــن بازیافــت کــرده و مــواد‬ ‫جدیــد تولید کنیــم و ایــن امرموجب تولید شــغل‬ ‫و کســب درامــد مــی شــود‪.‬‬ ‫شــهردار اراک ادامــه داد‪:‬ا ولیــن محلــی کــه‬ ‫پیش بینــی کردیــم بــرای اجــرای ایــن طــرح در‬ ‫ســطح کالنشــهر اراک بــه عنــوان محلــه پایلــوت‬ ‫منطقــه مســکن اســت کــه حــدود ‪ ۶۰‬هــزار نفــر‬ ‫جمعیــت دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬فــاز اول کــوی مســکن اســت و در‬ ‫برنامــه هــای بعــدی کل مناطــق اراک در مــدت‬ ‫زمــان بنــدی مشــخص ایــن برنامــه اجــرا مــی‬ ‫شــود‪ .‬محمــد عســگری معــاون خدمــات شــهری‬ ‫شــهرداری اراک هــم گفت‪:‬طــرح تفکیــک زبالــه از‬ ‫مبدا توســط شــورای شــهر تدویــن و در شــهرداری‬ ‫در مــدت چهــار مــاه‪ ،‬انجــام کارهــای مطالعاتــی و‬ ‫اقدامــات الزم بــرای اجــرا ان مــورد بررســی قــرار‬ ‫گرفــت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اغــاز بــکار ایــن طــرح از دهــه فجــر‬ ‫خواهــد بــود و بــه تفکیــک زبالــه از مبــدا بــه‬ ‫صــورت رســمی از ایــن تاریــخ اغــاز مــی شــود و‬ ‫پــس از اجــرا و رفــع مشــکالت اولیــه در منطقــه‬ ‫پایلــوت در یــک بــازه زمانــی مشــخص ایــن طــرح‬ ‫بــرای تمامــی مناطــق شــهر اجــرا خواهــد شــد ‪.‬‬ ‫بختیــاری مدیرعامــل شــرکت اکســون ویــژن‬ ‫بــه عنــوان پیمانــکار مجــری ایــن طــرح هــم‬ ‫توضیحاتــی در بــاره نحــوه ارتبــاط همشــهریان بــا‬ ‫عوامــل اجرایــی ارائــه داد و گفــت‪ :‬همشــهریان مــا‬ ‫پــس از نصــب نــرم افــزار و یــا از طریــق شــماره‬ ‫چهــار رقمــی ‪ ۳۸۰۳‬درخواســت خــود را بــرای مــا‬ ‫ارســال کننــدو ســپس یــک بســته رایــگان درب‬ ‫منــزل بــه انهــا تحویــل داده مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از ان درخواســت هــای خــود را‬ ‫داخــل برنامــه بــرای ما ارســال میکننــد و همکاران‬ ‫مــا بــه درب منــزل مراجعــه کــرده و بــا دریافــت‬ ‫پســماند هــای ان هــا در ازای دریافــت وجــه مــورد‬ ‫نظــر بــه حســاب بانکــی واریــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بختیــاری افــزود ‪:‬در ایــن طــرح ابتــدا اموزش هــای‬ ‫الزم در خصــوص شــیوه اجــرای طــرح و لــزوم‬ ‫جداســازی پســماندها شــامل کاغــذ‪ ،‬کارتــن‪ ،‬مقوا‪،‬‬ ‫پالســتیک‪ ،‬پت‪ ،‬شیشــه الکتریکــی و الکترونیکی‪،‬‬ ‫منســوجات‪ ،‬چــوب و انــواع فلــز انجــام و ســپس‬ ‫نحــوه نصــب اپلیکیشــن‪ ،‬شــماره تمــاس و اطــاع‬ ‫بــه ســامانه جمـع اوری جهــت تحویــل‪ ،‬ارائــه و در‬ ‫صــورت دریافــت پســماند‪ ،‬هدایــا یــا وجــه نقــد‬ ‫بــه شــهروندان پرداخــت خواهــد شــد‪ ،‬ســپس‬ ‫پســماندهای تولیــدی بــه ایســتگاه موقــت جهــت‬ ‫توزیــن‪ ،‬پــردازش اولیــه و اماده ســازی بــرای‬ ‫بازیابــی مجــدد منتقــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح ‪ 7‬دســتگاه خــودرو بــه همــراه ‪2‬‬ ‫عــدد موتــور ســیکلت بــرای جمــع اوری پســماند‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫در پایــان فرزانــه رحمتــی عضــو شــورای اســامی‬ ‫شــهر اراک‪ ،‬ضمــن ابــراز خرســندی از انجــام ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬خواســتار همــکاری و حمایــت مــردم خوب‬ ‫اراک شــد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جامعه‬ ‫اخبار‬ ‫‪ ۴۱.۴‬درصد از داوطلبان‬ ‫نمایندگی مجلس یازدهم‬ ‫تایید صالحیت شدند‬ ‫رییـس سـتاد انتخابـات اسـتان مرکـزی گفـت‪ :‬با‬ ‫بررسـی هیات نظارت اسـتان مرکـزی ‪ ۴۱.۴‬درصد‬ ‫از داوطلبـان نمایندگـی مجلـس یازدهـم تاییـد‬ ‫صالحیت شـدند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬بهـروز اکرمـی در خصـوص‬ ‫امـار بررسـی صالحیـت هـای نامزدهـای انتخابات‬ ‫یازدهمین دوره مجلس شـورای اسلامی افزود‪ :‬کل‬ ‫داوطلبـان ثبت نـام شـده در اسـتان مرکـزی ‪۳۸۸‬‬ ‫نفـر بودنـد کـه در مرحلـه بررسـی توسـط هیـات‬ ‫نظارت اسـتان ‪ ۱۶۱‬نفـر معـادل ‪ ۴۱.۴‬درصد تایید‬ ‫صالحیت شـدند‪ .‬وی با اشـاره به رد صالحیت ‪۱۳۹‬‬ ‫نفر معـادل ‪ ۳۵.۸‬درصد نامزدهـای انتخاباتی افزود‪:‬‬ ‫در ایـن بررسـی صالحیـت ‪ ۷۳‬نفـر معـادل ‪۱۸.۸‬‬ ‫احـراز نشـد و ‪ ۱۵‬نفـر برابـر بـا ‪ ۳.۸‬درصـد هـم در‬ ‫مراحـل مختلـف بررسـی ها انصـراف دادند‪.‬‬ ‫اکرمـی اضافه کـرد‪ :‬در بررسـی هیات هـای اجرایی‬ ‫‪ ۳۵۷‬نفـر تایید شـده بودند‪.‬‬ ‫رصد و شناسایی فرارهای‬ ‫مالیاتی با ‪ 27‬کارگروه‬ ‫در استان مرکزی‬ ‫‪ 15‬گــروه شــغلی تــا پایــان دی مــاه‪ ،‬مکلــف بــه‬ ‫ثبــت نــام در ســامانه ســازمان مالیاتــی هســتند‬ ‫اســتان مرکــزی با دارا بــودن صنایــع و واحدهای‬ ‫صنعتــی گســترده که تعــداد انهــا تــا نزدیک به‬ ‫‪ 3‬هــزار واحــد هــم می رســد و همچنیــن عنوان‬ ‫قطــب صنعتــی کــه بر ایــن اســتان نهاده شــده‪،‬‬ ‫در بحــث مالیــات بســیار حائــز اهمیــت بــوده و‬ ‫حــدود ‪ 96‬درصــد از درامدهــای اســتان هــم از‬ ‫محل همیــن دریافــت مالیات هاســت‪.‬‬ ‫هرگونــه تــاش قانونــی یــا غیرقانونــی یــک‬ ‫دســتگاه و یــا یــک شــرکت بــه منظــور طفــره‬ ‫رفتــن از پرداخــت مالیــات یــا کمتــر پرداخــت‬ ‫کــردن ان بــه هرشــیوه کــه انجــام شــود فــرار‬ ‫مالیاتــی گفتــه می شــود‪.‬‬ ‫اصطــاح فــرار مالیاتــی در رابطــه بــا ترتیبــات‬ ‫غیرقانونــی اتخــاذ شــده بــرای اختفــا کــردن در‬ ‫درامــد یــا نادیــده گرفتــن بدهــی مالیاتــی بــه‬ ‫کار مـی رود و بــه ایــن معنــی اســت که شــخص‬ ‫نامبــرده کمتــر از میزانــی کــه بــه نــوع قانونــی‬ ‫موظــف اســت پرداخــت کنــد‪.‬‬ ‫مزیکــی تصریــح کــرد‪ :‬طبــق ایین نامــه‪27 ،‬‬ ‫کارگــروه تشــکیل داده ایــم تــا کســانی کــه از‬ ‫اســامی غیــر اســتفاده می کننــد را شناســایی‬ ‫کنیــم‪ ،‬بــا ایــن کارگروه هــا درحــال بررســی و‬ ‫رصــد ایــن نــوع افــراد هســتیم و مــواردی را بــه‬ ‫مراجــع قضایــی اعــام کرده ایــم‪.‬‬ ‫جدیدترین دستگاه‬ ‫الپاراسکوپی در بیمارستان‬ ‫ولیعصر (عج) راه اندازی شد‬ ‫رئیــس بیمارســتان ولــی عصر(عــج) اراک از راه‬ ‫انــدازی جدیدتریــن دســتگاه الپاراســکوپی در اتاق‬ ‫عمــل ایــن بیمارســتان راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫بهنــام محمودیــه در گفت وگــو فــارس اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬یــک دســتگاه الپاراســکوپی جدیــد در اتــاق‬ ‫عمــل بیمارســتان حضــرت ولیعصــر (عــج) نصــب‬ ‫و راه انــدازی شــد‪ .‬وی تصریــح کــرد‪ :‬ایــن دســتگاه‬ ‫اخریــن ورژن موجــود و مجهــز بــه دوربیــن‬ ‫فیلمبــرداری و عکاســی بــوده کــه قابلیــت ضبــط‬ ‫فیلــم تــا ‪ 500‬ســاعت را دارا اســت‪.‬‬ ‫رئیــس بیمارســتان ولــی عصر(عــج) اراک افــزود‪:‬‬ ‫ایــن قابلیــت دســتگاه بــه اســاتید گــروه جراحــی‬ ‫ایــن امــکان را می دهــد کــه بتواننــد تجربیــات‬ ‫خــود در اعمــال خــاص و ویــژه بــه راحتــی در‬ ‫اختیــار دانشــجویان قــرار دهنــد و کمــک شــایانی‬ ‫بــه امــوزش کادر درمــان کنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬دســتگاه الپاراســکوپی ایــن‬ ‫قابلیــت را بــه جــراح می دهــد کــه بــدون بــرش‬ ‫جراحــی اقــدام بــه عمــل کنــد‪ ،‬اســتفاده از ایــن‬ ‫دســتگاه کمــک شــایانی بــه کنتــرل عفونــت‪،‬‬ ‫کاهــش زمــان عمل‪،‬کاهــش زمــان بهبــودی‬ ‫بیمار‪،‬کاهــش زمــان بســتری بیمار در بیمارســتان‪،‬‬ ‫کاهــش میــزان جراحــت‪ ،‬کاهــش اســیب بــه‬ ‫عــروق و سیســتم اعصــاب و نداشــتن جای اســکار‬ ‫و زخــم در بیمــار می کنــد‪.‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬کارگر در واحدهای صنعتی‬ ‫استان مرکزی‬ ‫از بند اعتیاد رها شدند‬ ‫مدیرعامــل خانــه ســازمان های مــردم نهــاد اســتان‬ ‫مرکــزی گفــت‪ ۷۰۰ :‬کارگــر در واحدهــای صنعتی‬ ‫ایــن اســتان بــا همــکاری کمیتــه ســامت از بنــد‬ ‫اعتیــاد رهایــی یافتند‪.‬‬ ‫«علــی جعفــری» در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود‪:‬‬ ‫ایــن کارگــران در مــدت زمــان ‪ ۲‬تــا پنــج ســال‬ ‫اخیــر بــا حمایــت واحدهــای صنعتــی و مشــارکت‬ ‫کمیتــه ســامت بهبــود یافتنــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬کمیتــه ســامت در ‪ ۱۰‬واحــد‬ ‫صنعتــی اســتان مرکــزی مســتقر شــده اســت و به‬ ‫کارگــران خدمــات درمانــی ارایــه می کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل خانــه ســازمان های مــردم نهاد اســتان‬ ‫مرکــزی گفــت‪ :‬کمیتــه ســامت با تالش مســتمر‬ ‫موفــق شــده از اخــراج کارگــران جلوگیــری و بــا‬ ‫جدیــت درمــان کارگــران معتــاد را پیگیــری کند‪.‬‬ ‫جعفــری افــزود‪ :‬اخــراج کارگــران معتــاد نتایــج‬ ‫نامطلوبــی بــرای خانــواده بــه دنبــال دارد و باعــث‬ ‫مــی شــود اســیب های اجتماعــی در بخش هــای‬ ‫مختلــف افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪68‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 26‬دی ماه ‪1398‬‬ ‫هشت طرح گردشگری استان مرکزی در دهه فجر بهره برداری می شود‬ ‫مدیرکلمیراثفرهنگی‪،‬صنایعدستیوگردشگری‬ ‫استان مرکزی گفت‪ :‬هشت طرح گردشگری این‬ ‫استان که با ‪ ۸۸‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال اعتبار‬ ‫اجرا شده اند‪ ،‬هم زمان با ایام دهه مبارک فجر به‬ ‫بهره برداریمی رسند‪.‬‬ ‫«علیرضا ایزدی» افزود‪ ۶ :‬اقامتگاه بوم گردی‪،‬‬ ‫یک سفره خانه سنتی و یک مجتمع گردشگری‬ ‫طرح هایی است که دهه فجر امسال به بهره برداری‬ ‫می رسد‪ .‬وی گفت‪ :‬اقامتگاه های بوم گردی در‬ ‫روستای فرج اباد در خمین‪ ،‬روستای وفس در‬ ‫کمیجان‪ ،‬روستای ابگرم در محالت‪ ،‬روستای هزاوه‬ ‫در اراک و روستای رباط ترک در دلیجان احداث‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ایزدی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال سه طرح‬ ‫بوم گردی در استان مرکزی بهره برداری شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در ایام ا‪ ...‬دهه فجر امسال ‪ ۶‬طرح بوم گردی‬ ‫دیگر با اعتباری بالغ بر‪ ۶۸‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫ریال در استان بهره برداری می شود و زمینه اشتغال‬ ‫‪ ۲۲‬نفر فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫ایزدی گفت‪ :‬بیشترین استقبال و رشد گردشگران‬ ‫داخلی و خارجی در استان در حوزه بوم گردی‬ ‫صورت گرفته است و با توسعه زیرساخت های‬ ‫گردشگری جذب و ماندگاری بیشتر مسافران‬ ‫محققمی شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪:‬مهاجرت معکوس با فراهم شدن‬ ‫امکانات و تجهیزات در روستاها در سال های اخیر‬ ‫درحال شکل گیری است‪ .‬بیش از ‪ ۲‬هزار جاذبه‬ ‫گردشگری در استان مرکزی شناسایی شده است‪.‬‬ ‫مدیرصنایعتبدیلیسازمانجهادکشاورزیاستانمرکزی‪:‬‬ ‫‪ ۲۴۹‬هزار تن به ظرفیت فراوری محصوالت کشاورزی استان مرکزی افزوده شد‬ ‫مدیــر صنایــع تبدیلی ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫اســتان مرکــزی از افــزوده شــدن ‪ ۲۴۹‬هــزار تــن‬ ‫ت فــراوری و عم ـل اوری محصــوالت‬ ‫بــه ظرفی ـ ‬ ‫خــام کشــاورزی ایــن اســتان در ســال جــاری‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن مهــم بــا بهره بــردای از‬ ‫‪ ۲۲‬واحــد صنایــع تبدیلــی کــه بــا اعتبــاری بالغ‬ ‫بــر یــک هــزار و ‪ ۸۶‬میلیــارد ریــال دایر شــده اند‪،‬‬ ‫ایجــاد شــده اســت‬ ‫«علــی صفــری» در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود‪:‬‬ ‫‪ ۱۸۳‬میلیــارد ریــال از اعتبــار هزینه شــده در این‬ ‫طرح هــا از محــل حمایت هــای بخــش دولتــی و‬ ‫بقیــه توســط بهره بــرداران تامیــن شــده و بــا‬ ‫بهره بــرداری از ایــن طرح هــا بــرای ‪ ۳۳۷‬نفــر در‬ ‫ایــن اســتان اشــتغال زایی شده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ ۴۹ :‬فقــره جــواز ایجــاد صنایع‬ ‫تبدیلــی و تکمیلــی بــا ظرفیــت ‪ ۳۲۲‬هــزار تــن‬ ‫از ابتــدای ســال جاری‬ ‫تاکنــون در اســتان‬ ‫مرکــزی صــادر شــده و‬ ‫پیــش بینــی می شــود‬ ‫بــا بهره بــرداری از‬ ‫ایــن طرح هــا بــرای‬ ‫‪ ۶۸۰‬نفــر اشــتغال زایی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی میــزان تولیــدات‬ ‫محصــوالت کشــاورزی‬ ‫اســتان مرکــزی را‬ ‫‪ ۲‬هــزار و ‪ ۸۰۰‬تــن‬ ‫عنــوان کــرد و افــزود‪ ۲۵۵ :‬واحــد صنایع تبدیلی‬ ‫و تکمیلــی بــا ظرفیــت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۴۰‬تــن در‬ ‫ایــن اســتان در زمینــه فــراوری و عمــل اوری‬ ‫محصــوالت خــام کشــاورزی فعالیــت دارنــد‪.‬‬ ‫اعضای هیات امناء خانه امیرکبیر‬ ‫استان مرکزی انتخاب شدند‬ ‫مدیـرکل دفتر امـور اجتماعی اسـتانداری مرکزی از‬ ‫انتخاب اعضای هیات امناء خانه امیرکبیر در اسـتان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫سـید احمد سـجادی عصـر امروز در نشسـت هیات‬ ‫اجرایـی خانـه امیرکبیـر در روسـتای هـزاوه اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬اعضـای هیـات امنـاء خانـه امیرکبیـر در‬ ‫راسـتای توسـعه‪ ،‬بهـره بـرداری و جـذب گردشـگر‬ ‫انتخاب شـدند‪.‬‬ ‫وی تصریـح کرد‪ :‬در این نشسـت ‪ ۷‬عضو هیات امناء‬ ‫کـه متشـکل از رئیس شـورا و دهیـار و ‪ ۵‬عضو دیگر‬ ‫که شـامل دو عضو حقوقی و سـه شخصیت حقیقی‬ ‫منتخـب شـدند و تدابیـر ویژه در راسـتای توسـعه و‬ ‫بهره برداری از خانه امیرکبیر اندیشـیده شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر امـور اجتماعـی اسـتانداری مرکزی‬ ‫بـا اشـاره بـه اینکـه ‪ ۱۶۸‬سـال از شـهادت امیرکبیر‬ ‫می گـذرد افزود‪ :‬امیرکبیر از جمله مفاخر و مشـاهیر‬ ‫کشـور بود که در زمان خود سرمنشـا خیـر و برکات‬ ‫زیـادی بود که می طلبد از خدمـات و اقدامات عظیم‬ ‫این شـخصیت بزرگ تاریخی‪ ،‬الگوبرداری و به نسـل‬ ‫اتی نیـز منتقل و معرفی شـود‪.‬‬ ‫سـجادی تاکید کرد‪ :‬بایـد همانند ارامـگاه حافظ در‬ ‫شـهر شـیراز‪ ،‬از بعـد اقتصـادی نیز بتوانیـم گام های‬ ‫موثـری در جـذب گردشـگر در خانـه امیرکبیـر در‬ ‫روسـتای هـزاوه برداریم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه انتخـاب اعضـای هیات امنـاء خانه‬ ‫امیرکبیـر خاطرنشـان کـرد‪ :‬هـدف از تشـکیل ایـن‬ ‫نشسـت و انتخاب اعضای هیات امناء ‪ ،‬توسـعه خانه‬ ‫امیرکبیـر به لحاظ کتابخانه‪ ،‬موزه‪ ،‬سـالن اجتماعات‬ ‫و امفـی تئاتر اسـت‪.‬‬ ‫کیفیت اب شرب و بهداشتی استان‬ ‫مرکزیارتقاءمی یابد‬ ‫مرکـز ارتباطـات و اطلاع رسـانی معاونـت علمـی و‬ ‫فنـاوری ریاسـت جمهوری از امضـای یک تفاهم نامه‬ ‫همـکاری برای ارتقاء کیفیت اب شـرب و بهداشـتی‬ ‫اسـتان مرکـزی خبـر داد‪ .‬ایـن تفاهم نامـه همکاری‬ ‫مشـترک میـان سـتاد توسـعه فناوری هـای اب‪،‬‬ ‫خشکسالی‪ ،‬فرسایش و محیط زیست معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاسـت جمهوری‪ ،‬معاونت هماهنگی امور‬ ‫عمرانی اسـتان مرکزی (اسـتانداری) و شـرکت اب و‬ ‫فاضلاب اسـتان مرکزی امضاء شـد‪.‬‬ ‫بـا امضـای ایـن تفاهم نامـه توسـعه و به کارگیـری‬ ‫فناوری هـای جدیـد بـرای رفـع مشـکل کیفـی اب‬ ‫شـرب و بهداشـتی مـردم با مشـارکت شـرکت‪‎‬های‬ ‫دانش بنیـان سـرعت می گیـرد‪.‬‬ ‫همچنیـن گسـترش اسـتفاده از فناوری هـای نوین‬ ‫برای تامین و تصفیه اب شـرب و بهداشـتی با نصب‬ ‫و راه انـدازی سیسـتم های تصفیـه اب بـرای حـذف‬ ‫کـدورت‪ ،‬نیتـرات و سـایر االینده هـا بـا همـکاری و‬ ‫حمایت سـتاد‪ ،‬اسـتانداری و ابفا یکـی از موضوعاتی‬ ‫اسـت که در این تفاهم نامه همکاری مشـترک دنبال‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫در این راسـتا رسـوخ‪ ،‬نفوذ و بومی سازی فناوری های‬ ‫حـذف االینده هـا با اسـتفاده از فناوری هـای نو برای‬ ‫تصفیـه اب هـا بـا اسـتفاده از ظرفیـت شـرکت های‬ ‫دانش بنیـان امـری مهـم اسـت کـه بـا امضـای این‬ ‫تفاهم نامـه همـکاری مسـیر ان هموار می شـود‪.‬‬ ‫ایـن تفاهم نامه بـه امضای نـادر قلـی ابراهیمی دبیر‬ ‫ستاد توسـعه فناوری های اب‪ ،‬خشکسالی‪ ،‬فرسایش‬ ‫و محیط­زیسـت معاونـت علمـی و فناوری ریاسـت­‬ ‫ی نسـب مدیر عامل شرکت‬ ‫جمهوری‪ ،‬یوسـف عرفان ­‬ ‫مهندسـی اب و فاضلاب اسـتان مرکـزی (ابفـا) و‬ ‫مهـدی زندوکیلـی معـاون هماهنگـی امـور عمرانی‬ ‫اسـتانداری مرکزی (اسـتانداری) رسـید‪.‬‬ ‫عضوکمیسیوناقتصادیمجلس‪:‬‬ ‫خدمات ورزشی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شدند‬ ‫عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی گفــت‪ :‬ارایــه خدمــات ورزشــی در‬ ‫باشــگاه های ورزشــی بــر اســاس مصوبــه امــروز‬ ‫مجلــس شــورای اســامی از پرداخــت ‪ ۹‬درصــد‬ ‫مالیــات بــر ارزش افــزوده معــاف شــدند‪.‬‬ ‫«علــی اکبــر کریمــی» در گفــت و گو با خبرنــگاران‬ ‫افــزود‪ :‬تصویــب ایــن مصوبــه کاهــش قیمــت و‬ ‫هزینــه ارایــه خدمــات ورزشــی‪ ،‬مشــوقی بــرای‬ ‫حضــور مــردم در باشــگاه ها‪ ،‬افزایــش فعالیت هــای‬ ‫ورزشــی‪ ،‬رونــق بیشــتر اماکــن ورزشــی و تضمیــن‬ ‫کننــده ســامت مــردم در جامعــه اســت‪.‬‬ ‫وی اخــذ مالیــات بــر ارزش افــزوده خدمــات‬ ‫ورزشــی را از جملــه دغدغه هــای ورزشــکاران و‬ ‫صاحبــان باشــگاه های ورزشــی دانســت و ادامــه داد‪:‬‬ ‫مصوبــه معافیــت مالیــات بــر ارزش افــزوده خدمات‬ ‫ورزشــی در باشــگاه ها در راســتای رفــع مشــکالت و‬ ‫دغدغــه هــای ایــن افــراد و ارایــه خدمــات ورزشــی‬ ‫ارزان قیمــت در جامعــه بــا پیگیــری نماینــدگان در‬ ‫کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــه تصویب رســیده‬ ‫بــود و امــروز هــم در جلســه علنــی بــا ارای موافــق‬ ‫دو ســوم نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی بــه‬ ‫تصویــب رســید‪.‬‬ ‫مدیــر صنایــع‬ ‫تبدیلــی ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی‬ ‫اســتان مرکــزی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫بهره بــرداری از‬ ‫ایــن طرح هــا‬ ‫بــرای چهــار هــزار‬ ‫و ‪ ۳۹۸‬نفر اشــتغال‬ ‫مســتقیم در ایــن‬ ‫اســتان بــه همــراه‬ ‫دارد ضمــن اینکــه‬ ‫بــا ایــن طرح هــا زمینــه جــذب ســه هــزار و‬ ‫‪ ۱۵۶‬تــن محصــوالت خام کشــاورزی در اســتان‬ ‫مرکــزی فراهــم شده اســت‪.‬‬ ‫وی از تصویــب هفــت طــرح فــراوری محصوالت‬ ‫خــام کشــاورزی در کارگــروه تســهیالت پایــدار‬ ‫روســتایی و عشــایری در ســال جاری خبــرداد‬ ‫و افــزود‪ :‬بــا بهره بــرداری از ایــن طــرح هــا‬ ‫حــدود ‪ ۶۰‬هــزار تــن بــه ظرفیــت جــذب صنایع‬ ‫تبدیلــی اســتان افــزوده می شــود‪.‬‬ ‫مدیــر صنایــع تبدیلی ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫اســتان مرکــزی خاطرنشــان کــرد‪ ۳۶ :‬طــرح نیز‬ ‫بــا اعتبــار یــک هــزار و ‪ ۶۰۰‬میلیــارد ریــال از‬ ‫ابتــدای ســال جاری تاکنــون در کارگــروه بنــد‬ ‫الــف تبصــره ‪ ۱۸‬بــه بانــک معرفــی شــده و بــا‬ ‫عقــد قــرارداد ایــن طرح هــا بــرای ‪ ۵۰۰‬نفــر‬ ‫اشــتغال زایی می شــود‪.‬‬ ‫صفــری گفــت‪ :‬بــا بهــره بــرداری از ایــن طرح هــا‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار تــن بــه جــذب مواد خــام کشــاورزی‬ ‫در صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی اســتان مرکــزی‬ ‫افــزوده می شــود‪.‬‬ ‫بازارچه دائمی صنایع دستی‬ ‫در استان مرکزی افتتاح می شود‬ ‫معـاون صنایع دسـتی اداره کل میـراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان مرکـزی از‬ ‫افتتاح سـه بازارچـه دائمی صنایع دسـتی در این‬ ‫اسـتان خبر داد‪.‬‬ ‫قاسـم کاظمـی در گفت وگو با خبرنگار فـارس در‬ ‫اراک از افتتـاح سـه بازارچه دائمی صنایع دسـتی‬ ‫در ایـن اسـتان خبـر داد و گفـت‪ :‬ایـن بازارچه هـا‬ ‫همزمـان بـا دهـه مبـارک فجـر بـه بهره بـرداری‬ ‫خواهنـد رسـید‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬با افتتـاح این‬ ‫سـه بازارچـه شهرسـتان های کمیجـان‪ ،‬فراهـان‬ ‫و نیـم ور صاحـب بازارچـه دائمـی صنایع دسـتی‬ ‫می شـوند‪ .‬معاون صنایع دسـتی اداره کل میراث‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان‬ ‫مرکـزی افـزود‪ :‬بـا بهره بـرداری از ایـن بازارچه ها‪،‬‬ ‫شهرسـتان کمیجـان از ‪ 10‬غرفـه‪ ،‬شهرسـتان‬ ‫فراهـان ‪ 12‬غرفـه و شـهر نیم ور محلات ‪ 8‬غرفه‬ ‫صنایع دسـتی برخـوردار می شـوند‪.‬‬ ‫کاظمـی یـاداور شـد‪ :‬ایـن بازارچه ها بـا اعتباری‬ ‫بالـغ بـر ‪ 6‬میلیـارد ریـال تاسـیس می شـوند و با‬ ‫راه انـدازی انهـا بـرای ‪ 30‬نفر اشـتغال مسـتقیم و‬ ‫برای ‪ 90‬نفر اشـتغال غیر مسـتقیم ایجاد خواهد‬ ‫شـد‪ .‬معـاون صنایـع دسـتی اداره کل میـراث‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان‬ ‫مرکـزی اضافـه کرد‪ :‬ایجـاد ایـن بازارچه هـا تاثیر‬ ‫بسـزایی در تولیـد اشـتغال و عرضـه محصـوالت‬ ‫صنایع دسـتی بدون واسـطه و بهره مندی بیشـتر‬ ‫دارد‪ .‬وی در ادامـه گفـت‪ :‬احـداث ایـن بازارچه هـا‬ ‫یکی از حمایت هایی اسـت که در راستای حمایت‬ ‫از هنرمنـدان و صنعتگـران صـورت می گیـرد‪.‬‬ ‫برای رونق تولید پرداخت شد‬ ‫‪ 14‬هزار میلیارد تسهیالت به واحدهای تولیدی استان‬ ‫معـاون هماهنگی امـور اقتصـادی اسـتاندار مرکزی‬ ‫گفـت‪ :‬از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون ‪ ١٣‬هـزار و‬ ‫‪ ٩٦٢‬میلیـارد ریال تسـهیالت به صورت مسـتقیم و‬ ‫در قالـب طـرح رونق تولید توسـط بانک های اسـتان‬ ‫بـه واحدهای تولیدی اسـتان مرکزی پرداخت شـده‬ ‫اسـت‪ .‬بـه گزارش ایسـنا‪ ،‬سـعید فرخی‪ ،‬در حاشـیه‬ ‫کارگروه تسـهیل و رفـع موانع تولید اسـتان مرکزی‬ ‫مشـترک بـا شهرسـتان تفـرش‪ ،‬بـا بیـان اینکـه در‬ ‫نشسـت امـروز‪ ،‬مشـکالت ‪ ۸‬واحـد تولیـدی شـهر‬ ‫تفـرش مورد بحث و بررسـی قرار گرفـت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در حـال حاضر در شـهر تفـرش یک واحـد تولیدی‬ ‫دارای حقـوق معوقـه اسـت‪ ،‬ایـن در حالی اسـت که‬ ‫در سـال گذشـته ‪ ۳‬واحد تولیدی در این شهرسـتان‬ ‫حقوق معوقه داشـته اند که با توجـه به پیگیری های‬ ‫انجـام شـده امسـال تعـداد ایـن واحدهـا کاهـش‬ ‫داشـته اسـت‪ .‬وی تعـداد واحدهـای تعطیـل و نیمه‬ ‫فعـال تفـرش را هفـت واحـد عنوان کـرد و افـزود‪ :‬با‬ ‫بررسـی های صورت گرفته در خصـوص این واحدها‪،‬‬ ‫‪ ۳‬واحـد امـکان فعالیت مجـدد ندارند و چهـار واحد‬ ‫دیگـر بـا چالش هـا و مشـکالتی مواجه هسـتند که‬ ‫رفع این مشـکالت توسـط سـازمان صنعت و معدن‬ ‫و تجارت شهرسـتان بررسـی شـده و پس از رفع این‬ ‫مـوارد می تـوان از ایـن ظرفیت هـا در شهرسـتان و‬ ‫استان اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دانشگاههای نظامی جهان‪،‬‬ ‫قطعا به نقش سردار‬ ‫سلیمانی اعتراف می کنند‬ ‫• فرشید شاه محمدی‬ ‫ســرداری بــزرگ بــود‪ ،‬ســرداری بــه وســعت‬ ‫تمامــی ســتم هــای رفتــه بــر پیکــر خونیــن‬ ‫خاورمیانــه از فلســطین تــا عــدن‪ .‬ســرداری‬ ‫بــزرگ بــود بــه حکــم چهــل ســالی کــه چلــه‬ ‫نشــین میدانهای جنــگ‪ ،‬در جانبــداری از صلح‬ ‫و امنیــت بــود‪.‬‬ ‫او نگیــن ســرخ فــام و درشــتناک تمامــی‬ ‫ســرداران ایرانــی پیشــین و پســین خواهــد‬ ‫بــود‪ ،‬بــه داللــت طوالنــی تریــن زمانــی کــه‬ ‫بــرای اســتقالل ایــران‪ ،‬راســت قامــت ایســتاد‪.‬او‬ ‫ســالیانی را پــس از ســالیان‪ ،‬در کف دشــتهای‬ ‫میــن اجیــن و زیــر ســقف اســمان هایــی‬ ‫گذرانــد کــه بمبهــا و گلولــه هایــش بیــش از‬ ‫ســتارگانش بــود‪.‬‬ ‫او را بــزرگ میشناســم وقتــی بــه چهــره‬ ‫ّ‬ ‫ســاخ و جــاد او مــی نگــرم و‬ ‫دشــمنان‬ ‫انــگاه کــه گســتردگی تعــداد انهــا بــر مــی‬ ‫شــمارم‪ :‬صــدام حســین اســتالین خاورمیانــه‪،‬‬ ‫ابوبکــر البغــدادی خلیفــه متحجــران‪ ،‬محمــد‬ ‫بــن ســلمان قصــاب خاشــقچی‪ ،‬نتــان یاهــوی‬ ‫ـکن‬ ‫کــودک کــش‪ ،‬دونالــد ترامــپ پیمــان شـ ِ‬ ‫تروریســت‪.‬‬ ‫کســانیکه یــک روز را در میــدان جنــگ نبــوده‬ ‫انــد و غــرش جنگنــده هــا را بــاالی سرشــان‬ ‫نداشــته انــد و انفجار بمبهــا بدنشــان را نلرزانده‬ ‫اســت شــاید بــا مــن موافــق نباشــند‪ ،‬ولــی‬ ‫مطمئن هســتم در دانشــگاههای نظامی جهان‬ ‫قطعــا بــه نقــش ســردار ســلیمانی اعتــراف‬ ‫مــی کننــد و در نهــان واشــکار‪ ،‬بــه شــناخت‬ ‫اســطورهء ســردار بــزرگ ایرانی ســپهبد شــهید‬ ‫قاســم ســلیمانی خواهنــد پرداخــت‪.‬‬ ‫تحمل مردم از این همه داغ‬ ‫وداغدیدگی چه میزان است‬ ‫• غوغا حقیقت‬ ‫می خواسـتم بنویسـم بنام خـدا و بالفاصله ادامه‬ ‫دهـم السلام علیکم و رحمـت اله و برکاتـه ‪..‬چرا‬ ‫؟ چـون از اتفاقاتـی که به شـکلی بـاور نکردنی و‬ ‫تسلسـلی بـر فـرق مـردم و روزانه َهوار می شـود‬ ‫خوف کـردم ؟‬ ‫چـه شـده که باید ایـن گونـه و همـواره در امواج‬ ‫خبری داخلـی و خارجی غوطه بخوریم و دائم به‬ ‫زیراب برویم و باز سـریع خودمان را باال بکشـیم‬ ‫تـا نفسـی تـازه کنیـم ‪!...‬گاه به خودم مـی گویم‪،‬‬ ‫سـرت را بینـداز پاییـن و و نه به حـرف و حدیث‬ ‫ایـن گـوش کن و نـه به رجز خوانـی ان‪.‬‬ ‫زندگیت را بکن‪ .‬بگذار اربابان سیاسـت و کیاست‬ ‫برایـت تصمیـم بگیرنـد‪ .‬اصلا الزم نیسـت کـه‬ ‫مسـایل مملکـت ات را تحلیل کنی‪.‬‬ ‫چـون به تحلیـل تو نه کسـی گوش مـی دهد و‬ ‫نه کسـی تـره خرد مـی کند‪.‬‬ ‫سـرت در اخـور خـودت باشـد و همین قـدر که‬ ‫زنـده ای کالهـت را هـم بـاال بینـداز ‪ ،‬بگـذار که‬ ‫فقـط شـنونده و بیننـده ای باشـی بـی خطـر و‬ ‫خنثی ‪!...‬‬ ‫گاه سرسـام مـی گیـرم از این همـه اوار خبری و‬ ‫تایید و تکذیب های مفرحانـه و گاه کودکانه‪ .‬گاه‬ ‫فکـر می کنـم میزان تحمل مردم کشـورم از این‬ ‫همـه داغ وداغدیدگی چه میزان اسـت؟‬ ‫‪ ۶۰‬نفـر در تشـییع جنـازه ای در زیر دسـت و پا‬ ‫خفـه می شـوند و انگار نه انگار کـه اتفاقی افتاده‬ ‫‪!...‬‬ ‫اتوبوسـی بـه دره ای سـقوط مـی کنـد و حـدود‬ ‫‪۲۰‬نفر دردم کشـته می شـوند‪ ،‬انگار نـه انگار که‬ ‫اتفاقـی افتـاده و اب از اب تـکان نمـی خـورد ‪!..‬‬ ‫هواپیمایی سـقوط می کند و ‪ ۱۸۰‬نفر در اتشـی‬ ‫جهنمی پودر می شـوند و حـرف و حدیث هایی‬ ‫پیـش کشـیده مـی شـود که بـاز همـان تایید و‬ ‫تکذیـب های همیشـگی در مـی گیرد‪.‬‬ ‫بـدون اطلاع رسـانی به روز و شـفاف سـازی که‬ ‫جلوگیـری کنـد از بازی جدیـد و خواب تـازه ای‬ ‫کـه بـرای من و ‪ ۸۰‬میلیون چون من دیده شـده‬ ‫‪ !...‬مـا تبدیـل به مـردم مصیبت زده ای شـده ایم‬ ‫کـه دیگـر روح مـان با شـادی و شـعف و رضایت‬ ‫هم خونی نـدارد‪.‬‬ ‫هجـوم درد و انـدوه و گریـه و ضَ جـه شـده َرویـه‬ ‫روزانـه زندگـی مـا‪ .‬مـا داریـم زیـر بـار ایـن همه‬ ‫فشـار جـان مـی دهیـم و نه دیـده می شـویم و‬ ‫نه شـنیده‪.‬‬ ‫انـگار کـه ما نیسـتیم و فقط عـده ای خـاص در‬ ‫ایـن دیار می زیند و حالش را می برنـد ‪ !...‬هر روز‬ ‫که چشـم می گشـایم در انتظار خبرم‪ ،‬نه از نوع‬ ‫شـاد و مفرح اش که سـال هاست فراموشم شده‪،‬‬ ‫خبـر از مـرگ و زلزله و سـیل و انفجار و سـقوط‬ ‫و‪...‬و سـر بـر بالـش که مـی گذارم و چشـم بر هم‬ ‫مـی نهـم در این اندیشـه ام کـه فردا چـه بالیی‬ ‫قرار اسـت سـرم بیایـد‪ .‬این شـده زندگـی روزانه‬ ‫ام کـه در ان دیگـر نـه امیـدی بـر جـای مانده و‬ ‫نه انگیـزه ای‪.‬‬ ‫مـن دائـم هـم از درون ضربـه می خـورم و هم از‬ ‫بیرون‪ ،‬خدا کند این کابوسـی باشـد و کسـی مرا‬ ‫از خـواب بیدار کند که ببینـم ُرخ خوش و زیبای‬ ‫زندگی ام را ‪!!!...‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪68‬‬ ‫فرهنگ ‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 26‬دی ماه ‪1398‬‬ ‫در گفتگو با رئیس شبکه زیست محیطی اراک مطرح شد‬ ‫باغات کرهرود و سنجان بر باد هوا می رود‬ ‫عکس‪ :‬نگاه خبر‪ /‬رضوان مطهری‬ ‫قصــه الودگــی هــوای شــهر اراک و کاهــش ایــن‬ ‫الودگــی در ســایه توســعه فضــای ســبز شــهری‬ ‫قصــه کهنــه و نــخ نمایی اســت کــه در طــول یک‬ ‫دهــه گذشــته شــاهد فــراز و فرودهــای بســیار در‬ ‫ایــن شــهر بــوده اســت‪.‬‬ ‫بــاغ شــهری کــه روزی روزگاری هــوای مطبــوع‬ ‫و سرســبزی کوچــه پــس کوچــه هایــش مثالــی‬ ‫زدنــی بــود و امــروز شــهروندانش بــر مرثیــه خوان‬ ‫باغاتــی شــده انــد کــه یــا بــی ابــی خشکشــان‬ ‫کــرده یــا حــرص و طمــع بســاز بفــروش هایــی‬ ‫کــه رشــد قــارچ گونــه اپارتمــان هــای ســر بــه‬ ‫فلــک کشــیده از گوشــه و کنــار شــهر میــراث بــه‬ ‫جــا مانــده اشــان شــده اســت‪.‬‬ ‫«ســیاوش اقاخانــی» رئیــس شــبکه زیســت‬ ‫محیطــی اراک کســی اســت کــه پرونــده الودگــی‬ ‫ایــن کالن شــهر را خــط بــه خــط از حفــظ اســت‪.‬‬ ‫ســال ‪ 1391‬بــود کــه هشــدارهای جــدی او درباره‬ ‫بــه بحــث مشــکالت و افــت و خیزهــای توســعه در‬ ‫ایــران کــه وارد مــی شــویم‪ ،‬ناگزیــر نگاهمــان بــه‬ ‫ســمت ترکیــه مــی چرخــد ‪ ،‬ترکیــه بــا در امــد‬ ‫ناخالــص ملــی حــدودا دو برابــر ایــران قطعــا یــک‬ ‫کشــور قابــل مطالعــه اســت و ارزش پژوهــش را دارد‪.‬‬ ‫امــا چــرا ترکیــه در مســابقه رشــد اقتصــادی از ایران‬ ‫جلوافتــاده اســت؟‬ ‫بــه نظــرم چهــار شــرط اســتانه ای را ترکیــه قبــا‬ ‫حــل کــرده اســت ولــی مــا هنــوز بــا ایــن شــروط‬ ‫اســتانه ای بــه شــدت در گیــر هســتیم و نتیجــه ان‬ ‫شــد‪ ،‬کــه ترکیــه اقتصــاد قــوی تــری را برپــا کنــد‪.‬‬ ‫امــا کــدام مســائل را ترکهــا قبــا حــل کــرده بودنــد‬ ‫ولــی مــا هنــوز مشــغول کلنجــار بــا انهــا هســتیم و‬ ‫یــا بــه عنــوان بخشــی از ارزشــها و ارمانهــای غیــر‬ ‫قابــل اغمــاض و معاملــه بــر حفــظ انهــا پافشــاری‬ ‫مــی کنیــم‪.‬‬ ‫قبــا الزم میدانــم دو نکته را روشــن کنــم‪ ،‬یک نکته‬ ‫انکــه مــن فقــط روایتگــری مــی کنــم و بــا نــگاه بــه‬ ‫ـاردره‬ ‫پیشــینه دو کشــور گمــان مــی کنــم ایــن چهـ ّ‬ ‫را ترکیــه یــا پــر کــرده اســت و یــا چهــار پــل بــر‬ ‫درهء عمیــق ســاخته اســت و انچــه‬ ‫روی ایــن چهــار ّ‬ ‫را کــه روایــت مــی کنــم معطــوف به گذشــته اســت‬ ‫و از اینــده خبــر نمــی دهــم‪ ،‬چــرا کــه ممکن اســت‬ ‫طوفانــی کــه نمــی شناســم ان پلهــا را خــراب کند و‬ ‫رشــد اقتصــادی ترکیــه را دگرگــون کند و یــا در این‬ ‫ســوی‪ ،‬مــا ایرانیهــا به ابتــکارات شــگفت انگیــزی در‬ ‫خلــق نهادهــای سیاســی و اقتصــادی دســت بزنیــم‬ ‫و الگوهایــی بکــر و بدیــع خلــق کنیــم و رشــد مــا‬ ‫شــتاب فــوق العــاده بگیــرد‪.‬‬ ‫امــا نکتــه دوم در ایــن چهار گــزارهء بــاز دارنــده اصال‬ ‫وارد قضــاوت ایدئولوژیــک و اخالقــی نمــی شــوم که‬ ‫هــر کدام مبحث بزرگی اســت و مســتلزم کنــدو کاو‬ ‫فــراوان‪ ،‬کمــا اینکــه همواره مــورد توجــه پژوهندگان‬ ‫و نویســندگان و سیاســتمداران بــوده و خواهد بود‪.‬‬ ‫دره هایــی کــه ترکهــا قبــا از انهــا عبــور کــرده‬ ‫امــا ّ‬ ‫انــد‪:‬‬ ‫نزاع بین عقل سنتی و عقل مدرن‬ ‫از دوران امیــر کبیــر و ســپس در پــگاه مشــروطیت‬ ‫بــا شــدت بیشــتری تضــاد بیــن بهــره منــدی یــا‬ ‫رویگردانــی از دســتاوردهای غــرب بیــن طرفــداران و‬ ‫مخالفان رواج داشــته و دارد‪ .‬مصادیــق این تضاد را در‬ ‫شــواهدی تاریخــی هــم چــون مخالفــت با مدرســه‬ ‫ســازی حســن رشــدیه‪ ،‬اعدام شــیخ فضــل ا‪ ...‬نوری‪،‬‬ ‫بحــث الینحــل و ادامــه دار تخصــص و تعهــد بعــد‬ ‫از انقــاب اســامی‪ ،‬تدویــن علــوم انســانی اســامی‪،‬‬ ‫ادعــای مــدل مدیریــت جهانــی مــی تــوان مالحظــه‬ ‫کــرد و خواننــده خــود مــی توانــد با جســتجو مــوارد‬ ‫دیگــری رابــر ایــن نمونــه هــا بیفزایــد‪.‬‬ ‫امــا ترکیــه بــا اقتــدار یافتــن اتاتــورک مذهــب و‬ ‫ســنت را بــه حاشــیه رانــد و احــزاب اســام گــرا‬ ‫هــم بــه رهبــری اربــکان و اردوغــان تنــور منازعــه را‬ ‫داغ نکردنــد و احتیــاط فــراوان بــه خــرج دادنــد تــا‬ ‫جامعــه ترکیــه به خاطــر مذهــب و مدرنیته شــکاف‬ ‫برنــدارد‪ .‬امــا در پــی جویــی ایــن اختــاف رشــد‬ ‫بایــد گفــت کــه مــا و ترکیــه از یــک خــط مســابقه‬ ‫را شــروع نکردیــم‪ ،‬مــا بــه تعــداد چهــار مانــع عقــب‬ ‫گروه جامعه‬ ‫نگاهی به رشد اقتصادی ترکیه در مقایسه با ایران‬ ‫نزاع سنت و مدرنیسم از دوران امیرکبیر تا کنون‪...‬‬ ‫• فرشید شاه محمدی‬ ‫تــر از ترکهــا ایســتاده ایــم و بــا فــرض عبــور از ایــن‬ ‫موانــع بــه خطــی مــی رســیم کــه خــط اغازیــن‬ ‫ترکیــه بــوده اســت‪.‬‬ ‫مانــع اول را جــدال بیــن عقــل ســنت گــرا و عقــل‬ ‫نوگــرا یــا عقــل مــدرن و عقــل ســنتی دانســتم کــه‬ ‫تقابــل ایــن دو تفکر بخــش عظیمــی از قابلیتهای ما‬ ‫را مســکوت گذاشــته اســت‪ .‬ایــن افتــراق در طلیعـ ُه‬ ‫مشــروطیت بــه شــدت بیشــتری نمایــان شــد و هم‬ ‫اکنــون بــدون وقفــه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫اتکاءبهمنابعنفتی‬ ‫حفــره دوم اتــکاء بــه منابــع نفتــی بــود‪ .‬حفــره ای‬ ‫کــه در مســیر توســع ُه ترکیــه اصــا پدیــدار نشــد‪.‬‬ ‫اتــکاء شــدید سیاســتمداران ایــران بــر دالرهــای‬ ‫نفتــی توســعه سیاســی و اقتصــادی ایــران را فلــج‬ ‫کــرده اســت‪ .‬در پاســخگویی بــه ضرورتهای توســعه‬ ‫ایــن نفــت بــوده اســت کــه بــه یــاری سیاســتمداران‬ ‫مــی شــتافته و چــون غــول چــراغ جــادو بــه خدمت‬ ‫اربــاب در مــی امــده و ارزوهــای او را بــراورده مــی‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن غــول ســیاه کــه از اعمــاق چاههــا ســر بــر‬ ‫مــی اورد هــم ســراب دروازه تمــدن بــزرگ را در‬ ‫چشــم محمدرضــا پهلــوی دریــا جلــوه داد و هــم‬ ‫سیاســتگزاران بــی تجربــه مــارا در چهــل ســال اخیر‬ ‫چنــان شــیفته شــعبد ُه خــود کــرد کــه از تدویــن‬ ‫یــک اســتراتژی عاقالنــه غافــل ماندنــد‪ .‬مــا مجذوب‬ ‫شــعبدهء غــول نفت شــدیم و او مــا را مدیریــت کرد‪،‬‬ ‫حتــی رشــدهای جــذاب و چشــمگیر هــم بــه مــدد‬ ‫دالرهــای نفــت نصیــب مــا شــد‪ .‬خالقیــت مخــرب‬ ‫شــومپیتری در پهن ُه گســترده ای مغلوب نحوســت‬ ‫غــول نفــت شــد و پیامدهــای ســاختاری و صلبــی را‬ ‫در سیســتم بانکــداری‪ ،‬امــوزش‪ ،‬پژوهــش تولیــد‪،‬‬ ‫مصــرف‪ ،‬محیــط زیســت‪ ،‬اب‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬صــادرات ‪،‬‬ ‫بافت جمعیتی‪ ،‬شهرســازی و شــهر نشــینی و ســایر‬ ‫مــوارد بــه جــای گذاشــت‪.‬‬ ‫سیاســتگزاری مــا در همــ ُه رســته هــا و رشــته‬ ‫هــا پیونــد قدرتمنــدی بــا پــول نفــت پیــدا کردنــد‪.‬‬ ‫سیاســت و اقتصــاد مــا بــه منابــع نفتــی معتاد شــد‬ ‫یــا بــه تعبیــر داگالس نــورث" وابســتگی بــه مســیر‬ ‫" ایجــاد کــرد‪ .‬ترکهــا بــه ایــن اعتیــاد یــا "وابســتگی‬ ‫بــه مســیر" مبتــا نشــدند و چــاالک تــر بــه ســمت‬ ‫عکس‪ :‬مهر‪ /‬فاطمه عابدی‬ ‫فاطمهعسگرینیا‬ ‫نابــودی باغــات ســنجان و کرهــرود از کانــال‬ ‫تشــکل مــردم نهــاد کیمیــای ســبز بــه گــوش‬ ‫مســئوالن رســید‪.‬‬ ‫او در ایــن هشــدار نامــه بــا اشــاره بــه ابتــر مانــدن‬ ‫طــرح جامــع کاهــش الودگــی خطــاب بــه‬ ‫مســئوالن گفتــه بــود‪ «:‬در ایــن راســتا موسســه‬ ‫کیمیــای ســبز ضمن هشــدار نســبت بــه تخریب‬ ‫ایــن باغــات کــه بیشــترین اثرگــذاری را در جهت‬ ‫بهبــود و تلطیــف هــوای شــهر اراک دارنــد‪ ،‬از‬ ‫مســئولین انتظــار دارد پــس از خلــف وعــده انجام‬ ‫شــده در زمینــه اجــرای طــرح جامــع کاهــش‬ ‫الودگــی هــوای شــهر اراک (کــه نمونــه هــای ان‬ ‫را مــی تــوان در عــدم حــل مشــکالت زیســت‬ ‫محیطــی نیــروگاه حــرارت شــازند و نیــز عــدم‬ ‫کاشــت حتــی یک درخــت از هــزار هکتــار فضای‬ ‫ســبز پیــش بینــی شــده ذکــر نمــود!!) حداقــل‬ ‫نســبت بــه حفــظ ایــن باغــات اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫در ایــن راســتا موسســه کیمیــای ســبز امادگــی‬ ‫دارد راهکارهــای کارشناســی و اجرایــی الزم را‬ ‫بــه صــورت داوطلبانــه در اختیــار مســئولین قــرار‬ ‫دهــد‪».‬‬ ‫بــا گذشــت حــدود ‪ 8‬ســال از ایــن موضــوع‬ ‫باردیگــر پرونــده نابــودی باغــات سرســبز کرهرود‬ ‫و ســنجان روی میــز مســئوالن شــهری و زیســت‬ ‫محیطــی اراک قــرار گرفتــه و ایــن بهانــه ای شــد‬ ‫بــرای گفتگــوی مــا بــا دکتــر ســیاوش اقاخانــی‬ ‫رئیــس شــبکه زیســت محیطــی شــهر اراک ‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه ماهیــت باغــات ســنجان و کرهرود‬ ‫مــی گویــد‪ « :‬باغات شــهر ســنجان و کرهــرود که‬ ‫روزی نگین سرســبز حاشــیه شــهر اراک محسوب‬ ‫مــی شــد‪ .‬ایــن باغــات در محــدوده تونــل بــاد‬ ‫شــهر اراک قــرار گرفتــه و سرســبزی ایــن باغــات‬ ‫تاثیــر فراوانــی بــر تولیــد اکســیژن شــهری اراک و‬ ‫کاهــش الودگــی هــای ناشــی از نیــروگاه حرارتــی‬ ‫شــازند برای شــهروندان‬ ‫اراکــی دارد‪».‬‬ ‫دکتــر اقاخانــی بــا بیــان‬ ‫ایــن کــه وســعت کل‬ ‫اراضــی کــه بــه صــورت‬ ‫بــاغ و اراضــی زراعــی‬ ‫(عمدتــا ســبزی و‬ ‫صیفـی کاری) در مناطق‬ ‫فــوق الذکــر وجــود‬ ‫داشــته برابر ‪ 570‬هکتار‬ ‫بــوده مــی افزایــد‪ «:‬ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه‬ ‫بخــش قابــل توجهــی از‬ ‫ایــن باغــات و اراضــی کشــاورزی یــا در ســایه بــی‬ ‫ابــی خشــک شــده انــد یــا عمــدا بــه نیــت تغییر‬ ‫کاربــری و ســاخت اپارتمــان در انهــا بــه ایــن روز‬ ‫دچــار شــده انــد‪».‬‬ ‫رئیس شــبکه زیست محیطی شــهر اراک در ادامه‬ ‫بــا اشــاره به معضــل الودگــی هــوای شــهر اراک و‬ ‫ضــرورت حفظ و توســعه فضای ســبز در راســتای‬ ‫مقابلــه بــا ایــن معضــل مــی گویــد‪ «:‬بــا توجــه‬ ‫بــه نقــش باغــات کرهــرود و ســنجان در کاهــش‬ ‫الودگــی ورودی بــه شــهر از ســمت نیــروگاه و‬ ‫پاالیشــگاه حفــظ و نگهــداری این باغات ‪10‬ســال‬ ‫پیــش از ســوی کارشناســان زیســت محیطــی‬ ‫مــورد تاکیــد قــرار گرفــت‪ .‬باغاتــی کــه مهمترین‬ ‫منبــع تولیــد اکســیژن شــهری و توزیــع انهــا در‬ ‫اراک هســتند‪».‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه عمــر باغــات کرهــرود و ســنجان‬ ‫مــی گویــد‪ «:‬ایــن باغــات ســالهای ســال در ایــن‬ ‫محــدوده وجــود داشــته و مــردم منطقــه بــه‬ ‫نگهــداری از انهــا متناســب بــا اکولوژیــک منطقه‬ ‫ســازه هایــی متناســب بــا اکوسیســتم منطقــه‬ ‫داشــته و نگهــداری انهــا بــا مــردم منطقــه بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه در طــول یــک‬ ‫دهــه گذشــته کاهــش‬ ‫منابــع ابــی از یک ســو‬ ‫و ســوداگری زمیــن‬ ‫و بــاال رفتــن ارزش‬ ‫افــزوده انهــا از ســوی‬ ‫دیگــر باعــث شــد تــا‬ ‫قیمــت اراضــی بــاال‬ ‫رفتــه و کشــاورزان‬ ‫نســبت بــه تغییــر‬ ‫کاربــری اقــدام کننــد‪».‬‬ ‫اقاخانــی در حالــی از‬ ‫نابــودی باغــات و اراضــی کشــاورزی محــدوده‬ ‫کرهــرود و ســنجان اظهــار تاســف و نگرانــی مــی‬ ‫کنــد کــه معتقــد اســت‪ « :‬هر چــه از وســعت این‬ ‫باغــات کاســته می شــود وضعیــت الودگــی هوای‬ ‫شــهر اراک وخیــم تــر مــی شــود‪» .‬‬ ‫ایــن کارشــناس زیســت محیطــی بــر ابتــر ماندن‬ ‫طــرح هــای کاهــش الودگــی هــوای شــهر اراک‬ ‫مرثیــه خوانــده و مــی گویــد‪ «:‬یــک روز قــرار بــود‬ ‫در قالــب طــرح جامــع کاهــش الودگــی هــوای‬ ‫شــهر اراک کــه مصوبــه ســال ‪ 70‬اســت چیــزی‬ ‫حــدود ‪100‬هکتــار بــر وســعت فضای ســبز شــهر‬ ‫افــزوده شــود‪ ،‬مصوبــه ای کــه ســالهای ســال‬ ‫اســت در حــد حــرف و شــعار باقــی مانــده نــه‬ ‫تنهــا اجرایی نشــده بلکــه داشــته هایمــان در این‬ ‫بخــش را هــم از دســت داده ایــم‪».‬‬ ‫او در حاشــیه صحبــت هایــش پیرامــون باغــات‬ ‫کرهــرود و ســنجان زنــگ خطــر نابــودی باغــات‬ ‫پراکنــده در شــهر اراک را هــم بــه صــدا در مــی‬ ‫اورد و مــی گویــد‪ « :‬باغــات کرهــرود و ســنجان به‬ ‫جهــت پیوســتگی وســعت مــورد توجــه اســت اما‬ ‫یادمــان نــرود مــا در اراک باغــات زیــادی در نقــاط‬ ‫شــهری داریــم کــه غفلــت از انهــا سرنوشــتی جز‬ ‫باغــات کرهــرود و ســنجان برایشــان بــه همــراه‬ ‫نخواهــد داشــت‪».‬‬ ‫اقاخانــی یــاداور مــی شــود‪ « :‬باغــات محــدوده‬ ‫گــردو‪ ،‬باغــات محدوده شــمال شــهر اراک و بافت‬ ‫مرکــزی اعــم از باغــات نظــم ابــاد‪ ،‬قنــات ناصــری‬ ‫و‪ ...‬مجموعــه باغاتــی هســتند کــه در شــهر اراک‬ ‫پراکنــده انــد بــه خاطــر مــورد بــی توجهــی قــرار‬ ‫مــی گیرنــد‪».‬‬ ‫رئیــس شــبکه زیســت محیطــی شــهر اراک‬ ‫معتقــد اســت نگهداشــت و حفــظ باغــات کرهرود‬ ‫و ســنجان در ســایه هجمــه دالالن و بســاز و‬ ‫بفروشــهایی کــه در ایــن منقــه خیمــه زده انــد‬ ‫نمــی شــود مگــر بــا اجــرای طــرح هــای منطقــی‬ ‫و اصولــی اقاخانــی پیشــنهاد مــی دهــد‪« :‬تقویــت‬ ‫حــوزه گردشــگری و ارائــه بســته هــای تشــویقی‬ ‫بــه مالــکان اراضــی‪ ،‬تامیــن منابــع ابــی باغــات‪،‬‬ ‫توجــه بــه تشــکل هــای محلــی بــا توجــه بــه‬ ‫رویکــرد حفــظ باغــات و اگاهــی بخشــی عمومــی‬ ‫بــه مــردم راهبردهــای مســئوالن در بخــش حفظ‬ ‫باغــات کرهــرود و ســنجان بایــد قــرار بگیــرد‪».‬‬ ‫او در پایــان هشــدار کــه وضعیــت باغــات خــوب‬ ‫نیســت و ریــه هــای تنفســی اراک در معــض‬ ‫نابــودی قــرار دارنــد اگر فکــر چاره ای نیندیشــیم‪.‬‬ ‫اهــداف توســعه گرایانـ ُه خــود طی طریق مــی کنند‪.‬‬ ‫ایــن وابســتگی مزمــن بــه منابــع نفتــی دومیــن‬ ‫حفــره ایســت کــه ســالیان درازیســت کــه درپشــت‬ ‫ان گیــر کــرده ایــم و جرئــت جهیــدن را از ما ســلب‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫استقرارنهادهایسیاسیفراگیر‬ ‫دلیــل ســوم توســعه اقتصــادی ســریعتر ترکیــه را‬ ‫بایــد در بســط بیشــتر دمکراســی و ایجــاد نهادهــای‬ ‫سیاســی فراگیــر جســتجو کــرد‪ .‬منظــور از نهادهــا‪،‬‬ ‫قواعــدی هســتند کــه امــکان حضور مــردم‪ ،‬احــزاب‪،‬‬ ‫رســانه هــا‪ ،‬انجمنها و نخبگان سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و‬ ‫فرهنگــی را اســان یــا ســخت مــی کننــد‪.‬‬ ‫ترکهــا بــه ایــن درک روشــن رســیدند کــه بــا‬ ‫نهادهایــی کــه حضــور روشــنفکران و نخبــگان و‬ ‫منتقــدان را در جامعــه کمرنــگ یــا ممنــوع مــی‬ ‫کننــد امــکان شــتاب بخشــیدن بــه تحــوالت‬ ‫اقتصــادی وجــود نــدارد‪ ،‬از ایــن رو نهادهای سیاســی‬ ‫نویــن ‪ ،‬درهــای فراختــری را برای مشــارکت همگانی‬ ‫گشــودند و قیدوبندهــای فراوانــی را از پای مشــارکت‬ ‫سیاســی بازکردنــد‪.‬‬ ‫بــا گســترش دموکراســی سیاســی در ترکیــه اقتصاد‬ ‫شــفاف تــر شــد‪ ،‬بــازار رانــت خــواری و انحصــار‬ ‫طلبــی خــواص در پرتــو رقابــت احــزاب و چشــم‬ ‫هــای کنجــکاو رســانه هــا از رونــق افتــاد‪ .‬راه ورود‬ ‫نخبــگان بــه عرصــه سیاســت گشــوده تــر شــد و‬ ‫نظامیــان بعــد از ژنــرال کنعــان ا َِورن بــا سیاســت‬ ‫وداع کردنــد‪.‬‬ ‫در میــدان سیاســت ایــران فقــط دو جناح اصــول گرا‬ ‫و اصــاح طلــب حضــور دارنــد که خالقیت سیاســی‬ ‫چشــمگیر و نــواوری بزرگــی از انهــا مشــاهده نمــی‬ ‫شــود و رشــد اقتصــادی در یــک چرخــهء نامطلوب و‬ ‫ُکنــد باقــی مانــده و بــه کاهش قــدرت خریــد مردم‬ ‫انجامیده اســت‪.‬‬ ‫کهنســالی سیاســتمداران‪ ،‬فقــدان خلــق نظریه های‬ ‫بدیــع در دانشــگاه هــا‪ ،‬فســاد دانــه درشــتهای درون‬ ‫حاکمیــت یــا مجــاور بــه حاکمیــت‪ ،‬رتبــهء پاییــن‬ ‫محیــط کســب وکار‪ ،‬چهــار نمونــه روشــن از عــدم‬ ‫خالقیــت و ُکنــدی تغییــرات ما در ســپهر سیاســت‬ ‫اســت‪ .‬در صــورت ابــداع نهادهــای فراگیــر سیاســی‬ ‫کــه قــدرت سیاســی و اقتصــادی فرادســتان را‬ ‫محــدود و راه را بــرای مشــارکت عمــوم مــردم بــاز‬ ‫کنــد‪ ،‬اقتصــادی پویاتــر ‪ ،‬بزرگتــر و باثبــات را رقــم‬ ‫خواهیــم زد‪.‬‬ ‫ترکیــه زودتــر از نهادهــای اقتصــادی‪ ،‬نهادهــای‬ ‫ـی خالق‬ ‫سیاســی را نــو کــرد و ایــن نهادهــای سیاسـ ِ‬ ‫پشــتیبان نهادهــای اقتصــادی ای شــدند که با رشــد‬ ‫اقتصــادی ســنخیت داشــتند و بدیــن ترتیــب ترکیه‬ ‫بــه جمــع بیســت کشــو ِر بــا تولیــد ناخالــص بــاال‬ ‫پیو ست ‪.‬‬ ‫خالصــه اینکــه اقــدام ترکیــه در پذیــرش ازادی‬ ‫هــای مدنــی منجــر بــه پیدایــش نهادهــای کار‬ ‫امــد سیاســی شــد و همزمــان یــا بــا اندکــی فاصلــه‬ ‫نهادهــای اقتصــادی جدید پدیــد امدند و سرنوشــت‬ ‫اقتصــاد ترکیــه را دگرگــون کردنــد‪ .‬نهــاد بــه معنی‬ ‫ســازمان نیســت بلکــه بخشــی از قوانیــن و مقرراتــی‬ ‫هســتند کــه ســازمانها اجــرا مــی کننــد‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت توانا ذوب صنعتی کویر شرکت‬ ‫اگهیتغییراتشرکتتعاونیروستاییراونج‬ ‫اگهی تغییرات شرکت پیله وران نت افزار پالیز‬ ‫بــا مســئولیت محــدود به شــماره ثبــت ‪ 3610‬و شناســه ملــی ‪ 14005577072‬به اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ‪ 1397/12/09‬تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬مهــدی زاده ایمانیــان نجــف ابــادی بــه شــماره ملــی ‪ 0491928076‬بســمت رئیــس هیئــت مدیره‪،‬‬ ‫علــی اصغــر رحمانــی به شــماره ملــی ‪ 0600226719‬بســمت مدیــر عامــل و نایب رئیس هیئــت مدیره‬ ‫هیئــت مدیره بــرای مــدت نامحــدود انتخاب شــدند‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیــه اوراق و اســناد رســمی و تعهــد اور شــرکت و قــرار داد هــا و غیــره واوراق بهــادار بانکــی و عقــود‬ ‫اســامی بــا امضــاء مدیــر عامــل ویــا رئیــس هیئــت مدیــره هــر یــک بتنهائــی همــراه بــا مهــر شــرکت‬ ‫معتبر میباشــد‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری ساوه (‪)734469‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 2‬و شناســه ملــی ‪ 10780000238‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی‬ ‫ســالیانه مــورخ ‪ 1397/09/24‬و به موجــب تاییدیــه شــماره‪555/184/111‬مورخ ‪ 1397/11/7‬اداره تعاون‬ ‫روســتایی دلیجــان تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬قریــب رضــا اســدی بــه شــماره ملــی ‪ 0579465802‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی و حســین دارابــی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0579626938‬بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی انتخاب‬ ‫گردیدند‪.‬‬ ‫‪ -2‬ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی‪ 1396‬مورد تصویب قرار گرفت‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری دلیجان (‪)734470‬‬ ‫بــا مســئولیت محــدود به شــماره ثبــت ‪ 9872‬و شناســه ملــی ‪ 10780134115‬به اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/09/15‬تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد‪:‬‬ ‫مرکــز اصلــی شــرکت از واحــد ثبتــی اراک بــه اســتان تهــران ‪ -‬منطقــه ‪ ، 11‬شهرســتان تهــران‪،‬‬ ‫بخــش مرکــزی‪ ،‬شــهر تهــران‪ ،‬محلــه میــدان محمدیــه‪ ،‬کوچــه شــهید احمــد اقداشــی‪ ،‬کوچــه شــهید‬ ‫حمیدچوبــدار‪ ،‬پــاک ‪ ، 1‬طبقــه اول‪-‬کدپســتی ‪ 1169664948‬انتقال یافت و ماده مربوطه در اساســنامه‬ ‫اصــاح گردیــد‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک‬ ‫(‪)734472‬‬ ‫اگهیتغییراتشرکتتواناذوبصنعتیکویر‬ ‫اگهیتغییراتشرکتسهامیخاصمرواریدبی نظیردلیجان‬ ‫بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 3610‬و شناســه ملــی ‪ 14005577072‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪1397/12/09‬‬ ‫تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬علــی اصغــر رحمانــی فرزنــد براتعلــی صــادره از ســاوه بــه شــماره ملــی ‪ 0600226719‬بــا پرداخــت مبلــغ ‪ 1225000‬ریــال بــه صنــدوق شــرکت و فاطمــه‬ ‫هاشــمی وادقانــی فرزنــد ســید مصطفــی بــه شــماره ملــی ‪ 005792397‬صــادره از تهــران بــا پرداخــت مبلــغ ‪ 525000‬ریــال بــه صنــدوق شــرکت در ردیــف‬ ‫شــرکا قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫‪ -2‬مریــم اطمینــان بــه شــماره ملــی ‪ 0383944546‬بــا پرداخــت مبلــغ‪ 25000‬ریــال بــه صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ ‪ 525000‬ریــال‬ ‫افزایــش داد و مهــدی زاده ایمانیــان نجــف ابــادی بــه شــماره ملــی ‪ 0491928076‬بــا پرداخــت مبلــغ‪ 725000‬ریال به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را‬ ‫بــه مبلــغ ‪ 1225000‬ریــال افزایــش داد‪ .‬در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪1000000‬ریــال بــه مبلــغ‪ 3500000‬ریــال افزایــش یافــت و ماده چهار اساســنامه‬ ‫شــرکت بشــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ .‬در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪ 1000000‬ریــال بــه مبلــغ ‪ 3500000‬افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه‬ ‫اصــاح گردیــد‪ .‬شــرکای نهایــی و میــزان ســهم الشــرکه ایشــان بدیــن شــرح مــی باشــد‪ - :‬مهــدی زاده ایمانیــان نجف ابــادی بــه شــماره ملــی‪0491928076‬‬ ‫دارای مبلــغ ‪ 1225000‬ریــال ســهم الشــرکه ‪ -‬علــی اصغــر رحمانــی بــه شــماره ملــی‪ 0600226719‬دارای مبلــغ ‪ 1225000‬ریــال ســهم الشــرکه ‪ -‬مریــم‬ ‫اطمینــان بــه شــماره ملــی‪ 0383944546‬دارای مبلــغ ‪ 525000‬ریــال ســهم الشــرکه ‪ -‬فاطمــه هاشــمی وادقانــی بــه شــماره ملــی‪ 0057923957‬دارای مبلــغ‬ ‫‪ 525000‬ریــال ســهم الشــرکه ‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه (‪)734468‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 1368‬و شناســه ملــی ‪ 14002890861‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/07/29‬تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد‪:‬‬ ‫موضــوع شــرکت بــه شــرح ذیــل تغییــر یافــت و مــاده ‪ 2‬اساســنامه اصــاح گردیــد‪ :‬تولیــد فــراورده هــای هیدروکربــوری از هیدروکربن های ســنگین و فــراورش‬ ‫لجــن و زائــدات هیدروکربــوری‪ ،‬تولیــد و فــراوری و صــادرات انــواع روغــن و تولیــد روغــن تصفیــه مجــدد از محــل روغن ســوخته و زائدات نفتــی‪ ،‬تولید و فــراوری‬ ‫انــواع فــراورده هــای نفتی‪،‬تولیــد و فــراوری و صــادرات انــواع ســوخت هــای تقطیــری‪ ،‬تولیــد و فــراوری انــواع حاللهــا و قیــر از اســلج ضایعاتــی نفتی‪ ،‬شــرکت در‬ ‫مزایــده و مناقصــات مرتبــط بــا موضــوع شــرکت‪ ،‬الیــه روبــی و چربــی زدایی و مخــازن و اســتخرها‪ ،‬جابجایی اســلج ضایعاتی نفتــی‪ ،‬تولیــد و توزیع انــواع قیرهای‬ ‫معدنــی و طبیعــی واکســیده و تولیــد و توزیــع انــواع عایــق رطوبتــی (ایــزوگام) و مشــتقات ان‪ ،‬واردات و صــادرات ماشــین االت مــواد اولیــه و تجهیــزات و قطعــات‬ ‫مرتبــط بــا موضــوع شــرکت‪ ،‬صــادرات محصــوالت تولیــدی‪ ،‬واردات محصــوالت مشــابه و عرضــه و توزیــع ان‪ ،‬انعقــاد قــرارداد بــا شــرکتهای تولیــدی بــرای تولیــد‬ ‫محصــول و عرضــه محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکتها ‪ ،‬خریــد و فــروش و جابجایــی اســلج و پســماند و ضایعــات نفتــی و انجــام کلیــه امــور مربوط به تاسیســات‬ ‫نفتــی‪ ،‬جمــع اوری و انتقــال مــواد زائــد نفتــی از شــناورها در بنــادر کشــور‪ ،‬ســرمایه گــذاری در پایانــه هــای نفتــی در کلیه بنــادر و کشــتیرانی های کشــور‪ ،‬جمع‬ ‫اوری الودگــی هــای نفتــی در دریــا و انتقــال و اســتحصال مــواد نفتــی در ســایت بازیافــت و تولیــد محصــوالت مرتبط‪ ،‬مشــارکت با بانکها و ســایر موسســات مالی‬ ‫و اعتبــاری در قالــب عقــود اســامی‪ ,‬در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم (ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ مجــوز و یــا صــدور پروانــه‬ ‫فعالیــت نمی باشــد)‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری دلیجان (‪)734471‬‬ ‫زیرنظر شورای سیاست گذاری‬ ‫رایانامه ‪n a m e h a r a k @ g m a i l . c o m :‬‬ ‫طراحی و صفحه ارایی ‪ :‬مینا اسکندری‬ ‫چاپ ‪ :‬بهمن‬ ‫نشانی‪ :‬اراک ‪ ،‬ابتدای خیابان مشهد‪ ،‬جنب بانک ملی‬ ‫‪n a m e h a r a k‬‬ ‫نخستین مدرسه ساخته شده در شهر اراک مدرسه سپهدار است که از اثار دوره قاجار محسوب می شود‪.‬‬ ‫مدرسه ی سپهداری به عنوان نخستین بنای شهر با اقتباس از سبک مدارس صفویان و با کاشیکار ‬ ‫ی‬ ‫های ظریف و زیبای دوره قاجار یکی از بناهای موجود در مجموعه بازار اراک است‪.‬‬ ‫ایت ا‪ ...‬حائری یزدی در سال ‪ ۱۳۳۳‬هجری قمری این مدرسه را به حوزه علمیه تبدیل کرد‪.‬‬ ‫از دانش اموختگان ان می توان به ایت ا‪ ...‬خمینی (ره)‪ ،‬نور الدین عراقی‪ ،‬ایت ا‪ ...‬گلپایگانی و ‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫گـردشگـری‬ ‫هفته نامه فرهنگی‪،‬اجتماعی و اقتصادی استان مرکزی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول ‪ :‬سمیه بصیرت‬ ‫تلفن ‪09367501438 - )086(۳۴۴۵۱۴۷۰ :‬‬ ‫مدرسهسپهدار‬ ‫عدم تخصص و دلسوزی سیستم بهداشت و درمان‬ ‫یادداشت‬ ‫روایت مرگ جوان ‪ 27‬ساله در بیمارستان مامونیه!‬ ‫حضور زنان سرپرست خانوار‬ ‫در جامعه‬ ‫• زهرا صفری‬ ‫مسئولفنیکلینیکمددکاریاجتماعیباور‬ ‫بدون شک حضور زنان در جامعه از ابتدا با چالش های‬ ‫بسیاری مواجه بود و سواالت بسیاری را در ذهن متفکرین‬ ‫ایجاد کرده است‪ ،‬در فرهنگ سنتی ما نادیده گرفتن نصف‬ ‫جمعیت پویای کشور امکان پذیر نبوده و همیشه سعی‬ ‫بر ان شده تا مقدمات حضور ایشان در جامعه با احترام‬ ‫فراهم شود‪ .‬این امر در ‪ 30‬سال اخیر شتاب گرفته و یکی‬ ‫از شعارهای جذاب کاندیدهای مختلف زمینه سازی برای‬ ‫حضور بانوان بوده اما در عمل کمتر اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫در جوامع مدرن امروزی پیکره اصلی اقتصاد یک کشور را‬ ‫زنان تشکیل داده و خود را به سطوح باالتر رسانده و در‬ ‫طبقات میانی و باالیی جای گرفته اند اما در کشور ما در‬ ‫عمل چنین چیزی اتفاق نیفتاده و زنان خود را در سطوح‬ ‫پایین محصور شده دانسته و به اکراه تن به شغل های با‬ ‫بیالن کاری پایین و سوداوری اندک داده و دلیل منطقی‬ ‫برای این امر پیدا کرده اند و ان نداشتن بنیه مالی و تشتت‬ ‫وظایف در خانه می باشد‪ ،‬بانوان بر این عقیده پافشاری می‬ ‫کنند که در صورت مسکون ماندن در خانه گسستگی‬ ‫فکری خواهند داشت‪.‬‬ ‫با توجه رسالت خطیر فرزنداوری و همسرداری در رسالت‬ ‫اسالم این دو را وظایف اصلی زنان به حساب اورده و نان‬ ‫اوری و جهاد را بر عهده مردان قرار داده است‪.‬‬ ‫اما جامعه فعلی ناگزیر به سمتی رفته که حضور فیزیکی‬ ‫زنان غیر قابل کتمان بوده و نقش برجسته ای در مراکز‬ ‫پیدا نموده اند‪ ،‬در این بین زنانی که به تجرد اکتفا کرده‪،‬‬ ‫طالق گرفته با فوت همسر کنار امده اند ابتدا به عنوان‬ ‫رئیس یک خانواده و یا خانوار بایستی به تربیت کودکان و‬ ‫امرار معاش پرداخته و خطرات احتمالی حضور در جامعه را‬ ‫بپذیرد‪ ،‬بنابراین زنان به شغل های رده پایین اکتفا نموده و‬ ‫به حقوق کم قانع میشوند در حالی که اقایان کمتر راضی به‬ ‫حقوق پایین می شوند‪.‬‬ ‫چالش دیگر حضور بانوان غفلت از تربیت کودکان و عدم‬ ‫رسیدگی به سالمت خویش و فرزندان می باشد و جای‬ ‫تعجبی نداشته که افسردگی در بین بانوان بیشتر شود‪.‬‬ ‫چالش بعدی بهم خوردن سیکل بدنی و گاها پرخاشگری‬ ‫است و این ناگزیر از فعالیت های روزانه بوده و اجتناب ناپذیر‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫نگاه جنسیتی و تبعیض مشکل دیگری است که کنار‬ ‫امدن با این مقوله دشوار تر از موارد اشاره شده در باالست‬ ‫و متاسفانه در بخش های خصوصی نمود بیشتری داشته و‬ ‫علت اصلی ان را می توان در عدم نظارت و یا به عبارت بهتر‬ ‫دشواری نظارت دانست‪.‬‬ ‫طیف کوچکی از زنان علی رغم داشتن توانمندی و قابلیت‬ ‫متناسب ترجیح می دهند در خانه مانده و منتظر اتفاقات‬ ‫بهتری باشند اما پس از مدتی دلسرد شده و روی به کارهای‬ ‫خانگی با حقوق پایین می اورند اینان افرادی هستند که به‬ ‫شدت قابل احترام بوده و ارزش واالیی دارند‪.‬‬ ‫دسته ی دیگر عضو نهاد حمایتی چون کمیته امداد امام‬ ‫(ره) و سازمان بهزیستی شده و عالوه بر دریافت مستمری‬ ‫در مواردی دست به اشتغال زده و با کمک این نهاد های‬ ‫ارزشمند و دریافت وام های کم بهره فعالیتی را شروع کرده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫از بررسی رضایت مندی زنان می توان به این نتیجه رسید‬ ‫که استخدام در شغل های دولتی مطلوب تر بوده و به عزت‬ ‫نفس ایشان کمک خواهد کرد و مطلوب انان است در‬ ‫محیطی باشند که کامال زنانه بوده و خود تصمیم گیرنده‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫از جمیع جهات لزوم توجه و خالقیت نهاد های زیربط‬ ‫بیشتر احساس شده و بهزیستی به عنوان مهم ترین نهاد‬ ‫نقش کلیدی در کاهش اسیب ها خواهد داشت‪ ،‬باشد که‬ ‫به عزت نفس بانوان قدم های شایسته ای برداشته شود و‬ ‫اقدامات اخیر به این امر کمک نموده است‪.‬‬ ‫وقتـی معنـی ثانیه ها را می فهمی کـه جان یک نفر‬ ‫در خطـر باشـد و «پـدرام زارع» جـوان تـازه دامـادی‬ ‫اسـت که همیـن تعلل ثانیـه ها باعث مرگش شـد‪.‬‬ ‫جوانـی ‪ 27‬سـاله و تنها ثمره زندگی یـک خانواده بر‬ ‫اثر سـهل انگاری و بی مسـئولیتی مسـئولین سالمت‬ ‫در شـهر مامونیه (زرندیه)‪ ،‬جان خود را از دسـت داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از اراک‪« ،‬مامونیـه»‬ ‫شـهری اسـت در بخش مرکـزی شهرسـتان زرندیه‬ ‫کـه در فاصلـه ‪ ۸۰‬کیلومتری تهـران‪ ۴۰ ،‬کیلومتری‬ ‫شـهر پرنـد و ‪ ۳۰‬کیلومتری سـاوه قـرار دارد‪.‬‬ ‫ایـن شـهر با ‪ ۶۳‬هـزار و ‪ ۹۰۷‬نفر جمعیـت دارای ‪۲۰‬‬ ‫هـزار و ‪ ۴۸۳‬خانـوار اسـت کـه ایـن میـزان جمعیت‬ ‫لزوم ارائه خدمات بهداشـتی و درمانی مناسب در این‬ ‫شـهر را دو چنـدان می کند‪.‬‬ ‫در حاشـیه این شـهر و خارج از مامونیه‪ ،‬بیمارسـتان‬ ‫امام رضا (ع) قرار دارد‪ .‬بیمارسـتانی که سـالها از عمر‬ ‫سـاختش می گـذرد و به دالیلی از جمله دسترسـی‬ ‫سـخت و پرهزینه برای مردم‪ ،‬مسـئولین از راه اندازی‬ ‫ان خـودداری می کردنـد تـا اینکـه بـا روی کارامدن‬ ‫رئیـس جدید شـبکه بهداشـت و درمـان و بـا وجود‬ ‫مخالفت هـای فـراوان‪ ،‬به دالیلی نامعلـوم و به صورت‬ ‫ناگهانی در بهار امسـال با تخلیه بیمارستان اسیابک‪،‬‬ ‫(بیمارسـتان قدیمی شهرسـتان زرندیـه)‪ ،‬راه اندازی‬ ‫و بهره بـرداری شـد تـا عمال بیمارسـتان اسـیابک به‬ ‫دلیل نداشـتن تجهیزات‪ ،‬از ارائه خدمات بیمارستانی‬ ‫بـه مـردم ناتوان بمانـد‪ ،‬هرچنـد این بیمارسـتان در‬ ‫مرکـز شـهر و در حال خدمت رسـانی فعـال به مردم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بیمارسـتان امـام رضـا (ع) همچـون همـه‬ ‫بیمارسـتان های تـازه تاسـیس هنـوز از امکانـات‬ ‫تخصصـی و تجهیزاتـی کامـل برخـوردار نیسـت‪،‬‬ ‫گاهی سیسـتم بهداشـت و درمان منطقـه با علم به‬ ‫ناتوانی هـای تخصصی این بیمارسـتان باز هـم اصرار‬ ‫بـه پذیـرش بیمارانـی را دارد کـه از ارائـه خدمات به‬ ‫انهـا ناتـوان اسـت‪ .‬و یکـی از بیمارهایی کـه از بخت‬ ‫بدش سـروکارش به این بیمارسـتان افتاد پدرام زارع‬ ‫بود‪.‬‬ ‫پـدر پـدرام در این رابطـه می گوید‪ :‬پسـرم کارپرداز‬ ‫یکی از شـرکت های سـاوه بود و تازه سـه ماه بود که‬ ‫دختـری را به عقـدش دراورده بود‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬اذرمـاه هنگامـی کـه پسـرم بـه همـراه مـادر‬ ‫همسـرش از جـاده مامونیـه ـ سـاوه می رفـت تـا‬ ‫نامـزدش را از دانشـگاه بـه خانه ما بیـاورد‪ ،‬در بین راه‬ ‫دچـار سـانحه رانندگـی شـد‪.‬‬ ‫او علـت مـرگ پسـرش را از دسـت دادن زمـان مـی‬ ‫دانـد و ادامه می دهد‪ :‬بعد از سـانحه تصـادف به گواه‬ ‫شـاهدان و مـادر همسـرش‪ ،‬هنگامی که بـا اورژانس‬ ‫تمـاس گرفتـه می شـود وقتـی اورژانـس در محـل‬ ‫موج دوم انفلوانزا در راه است؟‬ ‫انفلوانـزا یـک بیمـاری تنفسـی اسـت کـه ریه هـا‪،‬‬ ‫بینـی‪ ،‬و گلـو را درگیـر می کنـد و عالئمـی چـون‬ ‫سـرماخوردگی‪ ،‬تـب و لرز‪ ،‬بدن درد‪ ،‬سـرفه‪ ،‬گلودرد‬ ‫و ‪ ...‬را بـه همـراه دارد‪.‬‬ ‫بـا اغـاز فصـل سـرد سـال‪ ،‬انفلوانـزا بـا زیرگونـه یا‬ ‫ویروس هـای مختلف همچـون ‪ H3N2 ،H1N1‬و‬ ‫‪ B‬شـایع می شود‪ .‬امسـال بیشترین شـیوع و موارد‬ ‫ابتلا بـه ویـروس ‪ H3N2‬مربـوط به اسـترالیا بوده‬ ‫اسـت و ویـروس ‪ H1N1‬در ایران شـایع شـد‪.‬‬ ‫براسـاس اعلام دکتـر گویا رییـس مرکـز مدیریت‬ ‫بیماری هـای واگیردار وزارت بهداشـت در بیسـت و‬ ‫هشـتمین کنگره بیماری های عفونی و گرمسـیری‬ ‫ایران‪ ،‬مقایسـه روند ابتال به انفلوانزا در سـال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫و ‪ ۲۰۱۹‬نشـان از افزایـش ابتلا بـه این بیمـاری در‬ ‫جهان دارد‪.‬‬ ‫دکتـر حسـین عرفانـی رییـس اداره مراقبـت مرکز‬ ‫کمک برای برخورداری از یک زندگی غنی و پربار‬ ‫•معصومهسرمیلی‪،‬مددکاریکلینیکمددکاریاجتماعیباور‬ ‫لحظه ای را تصور کنید که کم و بیش دریابید تمام‬ ‫باورهایتان درباره یافتن خوشبختی‪ ،‬اشتباه و نادرست‬ ‫است‪ .‬روزی که بفهمید باورهایی که درباره خوشبختی‬ ‫داشته اید و در تالش برای رسیدن به ان بوده اید‪ ،‬چقدر‬ ‫به بدبخت شدن شما منجر شده است‪ .‬تصور کنید روزی‬ ‫دریابید تالش های شما به منظور یافتن خوشبختی‪ ،‬در‬ ‫حقیقت به سدی برای رسیدن به ان تبدیل شده است‪.‬‬ ‫و چه می شود اگر تمام کسانی که می شناسید‪ ،‬از جمله‬ ‫تمامی روانشناسان‪ ،‬روانپزشکان و انجمن های خودیاری‬ ‫که ادعا می کنند پاسخ تمامی سواالت شما را می دانند‬ ‫نیزدرجایگاهیمشابهشماقرارگرفتهباشند؟‬ ‫این پرسش ها را برای جلب توجهتان مطرح نکردم‪ .‬این‬ ‫مطالب بر اساس محتوای در حال رشد تحقیقاتی علمی‬ ‫است که بیان می کند همگی ما در دام روانی قدرتمندی‬ ‫حاضـر می شـود در اینکـه مصدوم را بـه کجا منتقل‬ ‫کنند دچار تعلل می شـوند تا لحظه لحظه ها دسـت‬ ‫به دسـت بهم داده و عصای دسـتم را برای همیشـه‬ ‫از مـا بگیرد‪.‬‬ ‫پـدر مرحـوم «پـدرام زارع» بـا بیان اینکه پسـرش تا‬ ‫یـک سـاعت از حادثه هنوز هم هوشـیار بـوده و تنها‬ ‫مشـکلش خونریزی داخلی بوده اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬محلی‬ ‫کـه در ان نقطه تصـادف رخ داده بود‪ ،‬فاصله چندانی‬ ‫بـا بیمارسـتان مـدرس شـهر سـاوه نداشـت‪ ،‬همـه‬ ‫می دانسـتند انجا امکانـات درمانی بهتـری دارد‪ ،‬انها‬ ‫می دانسـتند حتما پسـرم به جراح عمومی و احتماال‬ ‫بـه جراح مغـز و اعصاب احتیـاج دارد و می دانسـتند‬ ‫بیمارسـتان امام رضا(ع) جراح عمومـی ندارند‪ ،‬اما باز‬ ‫او را بـه بیمارسـتان امام رضا (ع) بردنـد‪ ،‬این درحالی‬ ‫اسـت که بـرادرم که خـود را به محل حادثه رسـانده‬ ‫بـود‪ ،‬هرچـه اصـرار می کند پسـرم را به بیمارسـتان‬ ‫سـاوه منتقل کنند‪ ،‬توجهی نمی شـود‪.‬‬ ‫متاسـفانه بـا علـم به اینکـه پسـرم دچـار خونریزی‬ ‫داخلی شـده و بیمارستان فاقد امکانات و تجهیزات و‬ ‫حتی جراح متخصص اسـت‪ ،‬او را به بیمارسـتان امام‬ ‫رضـا (ع) منتقـل می کننـد‪ ،‬گویا رئیس بیمارسـتان‬ ‫که همزمان رئیس شـبکه بهداشـت و درمان منطقه‬ ‫هم هسـت‪ ،‬بـا علم به نداشـتن جـراح‪ ،‬دسـتور داده‬ ‫بـود که هر بیمـار تصادفی را به بیمارسـتان امام رضا‬ ‫(ع) منتقـل کننـد و بایـد این کار انجام می شـد‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکه ما هرچـه اصرار کردیـم اجازه دهید‬ ‫مصـدوم را بـه بیمارسـتان سـاوه ببریـم‪ ،‬فایـده ای‬ ‫نداشـت افـزود‪ :‬دو سـاعت بعـد از انتقـال فرزنـدم به‬ ‫بیمارسـتان مامونیه‪ ،‬پزشک جراح از بیمارستان ساوه‬ ‫به بیمارسـتان مامونیه اعزام می شـود‪ ،‬امـا زمانی که‬ ‫می رسـد که دیگر دیر شـده و کار از کار گذشـته بود!‬ ‫وی از تشـکیل پرونـده و شـکایت بـه دسـتگاه قضـا‬ ‫خبـر داد و گفـت‪ :‬اجازه نمی دهم پـدران دیگری هم‬ ‫همچـون من به دلیـل خودخواهی و بی مسـئولیتی‬ ‫ایـن افـراد‪ ،‬جـان عزیزانشـان را از دسـت داده و یـک‬ ‫عمر در حسـرت بسـوزند‪.‬‬ ‫حـال مـردم می خواهنـد بدانند ایا مدیران سیسـتم‬ ‫بهداشـت و درمان منطقه شـان تخصص و دلسـوزی‬ ‫کافی برای محافظت از جان و سلامتی عزیزان شـان‬ ‫را دارد؟‬ ‫ایـا نظـر رئیـس بیمارسـتان بـرای اعـزام همـه‬ ‫تصادفی ها به بیمارسـتان تازه تاسـیس امام رضا (ع)‬ ‫برخواسـته از تخصـص و علـم بـوده یا قصـد دیگری‬ ‫دنبـال می شـده اسـت؟‬ ‫مدیریـت بیماری هـای واگیـر وزارت بهداشـت نیـز‬ ‫‪ 15‬دیمـاه در خصـوص اخریـن وضعیـت انفلوانـزا‬ ‫در کشـور بـه ایسـنا گفـت‪ :‬بـر اثـر اپیدمـی فصلی‬ ‫انفلوانـزا در سـال جـاری مـوارد فوت شـده به ‪۱۱۳‬‬ ‫مـورد رسـیده اسـت‪ .‬طـی جمـع اوری اطالعـات از‬ ‫سـامانه ها‪ ،‬اپیدمـی و همه گیری انفلوانزا در کشـور‬ ‫فروکـش کـرده اسـت و از این بابت دیگـر دغدغه ای‬ ‫وجـود نـدارد و مـوارد بسـتری عفونت هـای شـدید‬ ‫تنفسـی به شـدت کاهـش یافته اسـت‪.‬‬ ‫حیدرعلـی عابـدی دربـار ه اخریـن اقدامـات وزارت‬ ‫بهداشـت برای کنتـرل بیماری انفلوانـزا اظهار کرد‪:‬‬ ‫امسـال حجم بسـتری ها دو تا سـه برابر گذشته بود‬ ‫و بـرای احتیـاط‪ ،‬بیماران مبتال به سـرماخوردگی را‬ ‫بسـتری می کردنـد که بعـد از ازمایش های تکمیلی‬ ‫مشـخص می شـد‪ ،‬انها مبتال نیستند‪.‬‬ ‫دکتـر گویـا ‪ 22‬دی مـاه از اغـاز مـوج دوم ابتلا بـه‬ ‫انفلوانـزا و ویـروس نـوع ‪ B‬در کشـور خبـر داد‪.‬‬ ‫رییـس گروه مبـارزه بـا بیماری های واگیـر معاونت‬ ‫بهداشـتی دانشـگاه علوم پزشـکی اراک نیـز در‬ ‫گفت وگـو بـا ایسـنا بـا اشـاره بـه اینکـه انفلوانـزا‬ ‫یـک بیمـاری فصلـی اسـت کـه در فصـل سـرد‬ ‫سـال کشـورهای نیم کـره شـمالی را درگیـر مـی‬ ‫کنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن بیمـاری در برخی سـال ها حالت‬ ‫اپیدمـی پیـدا می کند و گاهی به مـرگ و میر ختم‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫علـی منصـوری بـا بیـان اینکـه عالئـم انفلوانـزا به‬ ‫نـوع و زیرگونـه ان بسـتگی دارد کـه در برخـی از‬ ‫مـوارد و در برخـی از افـراد عالئـم شـدت می گیرد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬مـوج اول این بیمـاری عمومـا در اذرماه اغاز‬ ‫می شـود و مـوج دوم نیـز اواسـط یـا اواخـر دی مـاه‬ ‫شـیوع می یابـد‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬هنـوز مشـخص‬ ‫نیسـت که گونه یا همـان ویروس نوع ‪ B‬در اسـتان‬ ‫مرکزی شـایع شـده اسـت یـا خیـر‪ ،‬نمونه هایـی از‬ ‫ایـن بیمـاری در دسـت بررسـی اسـت کـه پـس از‬ ‫اعلام نهایـی می تـوان نـوع ویـروس را اعلام کرد‪.‬‬ ‫منصـوری بـا اشـاره بـه اینکـه در مـوج اول بیماری‬ ‫انفوالنـزا نـوع ‪ H1N1‬در کشـور و اسـتان مرکـزی‬ ‫شـایع شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬در حال حاضر برخـی از نمونه ها‬ ‫در کشـور شـیوع نـوع ‪ B‬را نشـان می دهـد‪ ،‬اما باید‬ ‫منتظـر نتیجه بررسـی ها و ازمایشـات بود‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬عالئم انفلوانزا عموما شـامل عالئم‬ ‫سـرماخوردگی شـدید می شـود و همراه با تب و لرز‪،‬‬ ‫خسـتگی و کوفتگی عضالت‪ ،‬سـردرد و سرگیجه و‬ ‫در کـوکان بـا تهوع‪ ،‬اسـتفراغ و حتی اسـهال همراه‬ ‫اسـت و در مـواردی ایـن عالئـم شـدت می گیـرد‪،‬‬ ‫امـا ویـروس نـوع ‪ B‬نیـز همین عالئـم را بـه همراه‬ ‫خواهد داشـت‪.‬‬ ‫رییـس گـروه مبـارزه بـا بیماری هـای واگیـر مرکز‬ ‫بهداشـت اسـتان مرکـزی در خصـوص امـار ابتلا‬ ‫بـه ویـروس ‪ H1N1‬در مـوج اول بیـان کـرد‪ :‬موارد‬ ‫ثبت شـده در این خصوص‪ ،‬کسـانی هسـتند که به‬ ‫پایـگاه هـای دیـده ور مـا مراجعه می کننـد‪ .‬در هر‬ ‫شهرسـتان اسـتان یک پایگاه دیده ور وجـود دارد و‬ ‫کسـانی که عالئـم انفلوانـزا را دارند و بـه این پایگاه‬ ‫هـا مراجعـه مـی کننـد در سـامانه ثبت می شـوند‬ ‫و مـوارد ثبتـی مـا را تشـکیل مـی دهند کـه موارد‬ ‫ثبتـی مـا در ایـن خصـوص بیـش از دو هـزار نفـر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مـواردی که به پایگاه هـای دیگر یا دیگر‬ ‫مراکز بهداشـتی درمانـی مراجعه می کننـد در این‬ ‫سـامانه ثبت نمی شـوند‪ ،‬در نتیجه انچه ثبت کرده‬ ‫ایـم همـه مـوارد را شـامل نمـی شـود و در نتیجـه‬ ‫طبیعتـا مـواردی هم هسـتند که ثبت نشـده اند‪.‬‬ ‫منصـوری بـا تاکیـد بـر اینکـه مـواردی کـه نمونـه‬ ‫برداری از انها انجام می شـود صرفا شـامل کسـانی‬ ‫مـی شـود که عالئم شـدید بیمـاری را دارا هسـتند‬ ‫و در ‪ ICU‬بسـتری مـی شـوند کـه بـرای انجـام‬ ‫ازمایـش‪ ،‬از انهـا نمونـه بـرداری مـی کنیـم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ایـن بیماری تمامـی گروه های سـنی بویـژه افرادی‬ ‫کـه دارای بیماری هـای زمینـه ای‪ ،‬دیابـت‪ ،‬بیمـاری‬ ‫مزمـن کلیـوی‪ ،‬تنفسـی و نقـص سیسـتم ایمنـی‪،‬‬ ‫‪ HIV‬هسـتند یـا مصـرف کننـدگان داروهـای‬ ‫شـیمیایی‪ ،‬سـالمندان‪ ،‬کـودکان زیر ‪ 5‬سـال و زنان‬ ‫بـاردار را درگیـر می کند و ارتباطی بین گروه سـنی‬ ‫و اقشـار مختلـف بـا نـوع ویـروس وجود نـدارد‪.‬‬ ‫گیر افتاده ایم‪ .‬باورهای نادرست و بی فایده ای درباره‬ ‫خوشبختی زندگی ما را هدایت می کند؛ ایده هایی‬ ‫که به شدت از طرف جامعه پذیرفته شده است‪ ،‬و همه‬ ‫معتقدندصحتدارد‪.‬اینباورهامعقولومنطقیبنظرمی‬ ‫رسند‪ ،‬چرا که انها را بارها و بارها تقریبا در تمامی کتابهای‬ ‫خودیاری خوانده اید‪ ،‬در حالی که باورهای غلط چرخه‬ ‫ای معیوب می سازند؛ چرخه ای که در ان هرچه برای‬ ‫شادمانیبیشترتالشکنید‪،‬غمورنجبیشترینصیبتان‬ ‫می شود‪ .‬تمامی این دام های روانی به قدری خوب خود‬ ‫را از ما مخفی نگه داشته اند که حتی سرنخی ازینکه در‬ ‫دامشان افتاده ایم و تحت کنترلشان هستیم‪ ،‬در دست‬ ‫نداریم‪.‬دانستنایناطالعاتاحساسبدیبوجودمیاورد‪.‬‬ ‫خبر بدی است‪ ،‬اما خبر خوب این است که هنوز هم‬ ‫امید وجود دارد‪ .‬می توانید یاد بگیرید یک دام شادمانی را‬ ‫شناساییکنیدومهمترازانمیتوانیدچگونگیخالص‬ ‫شدن از ان و اینکه دیگر در دامش نیفتید را یاد بگیرید‪.‬‬ ‫این کار بر اساس یک تحول جدید انقالبی در روانشناسی‬ ‫بنا نهاده شده است ‪ :‬مدلی قدرتمند در جهت تغییر که با‬ ‫نام درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (‪Acceptance‬‬ ‫‪ )& Commitment Therapy‬که به صورت‬ ‫مخفف (‪ )ACT‬شناخته می شود‪ .‬هدف ‪ ACT‬کمک‬ ‫به ما برای برخورداری از یک زندگی غنی‪ ،‬پربار و معنادار‬ ‫است‪ ،‬ضمن اینکه بتوانیم رنج و دردی را که به طور‬ ‫اجتناب ناپذیر سر راهمان قرار می گیرد به طور موثری‬ ‫مدیریت کنیم‪ ACT.‬با استفاده از اصول قدرتمند خود‪،‬‬ ‫که بسیار متفاوت از راهبردهای رایج ارائه شده در بیشتر‬ ‫کتاب های خودیاری است‪ ،‬به این اهداف دست می یابد‪.‬‬ ‫این درمان با هدف اموزش روش های مفید برای مدیریت‬ ‫رنج های طبیعی زندگی بشر‪ ،‬به دنبال کاهش اجتناب ها‬ ‫و راهبردهای کنترلی افراد است و اعتقاد دارد که ریشه‬ ‫ی اصلی اختالالت روانی‪ ،‬ماندن در وضعیت استفاده‬ ‫دائم از راهبردهای کنترلی مثل نشخوار فکری‪ ،‬رفتارهای‬ ‫وسواسی و رفتارهای اعتیادی است‪ .‬تغییرات درمانی با‬ ‫تعدیل این راهبردها و اموزش شیوه های عملی پذیرش و‬ ‫تعهد درمانی در مسیر ارزش های شخصی میسر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی‪:‬‬ ‫‪ ۴۶۱‬پست برق استان مرکزی بهینه سازی شد‬ ‫معــاون بهره بــرداری و دیســپاچینگ شــرکت‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق اســتان مرکــزی از‬ ‫بهینه ســازی ‪ ۴۶۱‬پســت بــرق ایــن اســتان در‬ ‫ســال جــاری خبــر داد و گفــت‪ ۵۸۱ :‬کیلومتــر‬ ‫شــبکه فشــار متوســط هوایی و زمینــی‪ ۱۱۶ ،‬هزار‬ ‫پایــه چــراغ‪ ۳۹۷ ،‬دســتگاه ترانســفورماتور هوایــی‬ ‫و ‪ ۶۴‬دســتگاه ترانســفورماتور زمینــی نیــز در ایــن‬ ‫مــدت‪ ،‬تعمیــر شــده اســت‪.‬‬ ‫محمــد مــرادی افــزود‪ :‬طراحــی و ســاخت‬ ‫تجهیــزات مــورد نیــاز مدیریــت بحــران از جملــه‬ ‫پســت ســیار ‪ ۳۱۵‬کیلوولــت امپــر‪ ،‬بــرج نــوری‬ ‫ســیار‪ ،‬جمــع اوری ‪۱۰‬هــزار کیلوگــرم ســیم‬ ‫الومینیــوم از شــبکه ها قدیمــی بــرای اســتفاده‬ ‫مجــدد بــه منظــور صرفــه جویــی اقتصــادی از‬ ‫دیگــر اقدام هــای انجــام شــده در ‪ ۹‬مــاه امســال‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن مــدت ‪ ۲‬عملیــات تمرینــی‬ ‫مدیریــت بحــران در قالــب تعمیرات شــبکه فشــار‬ ‫متوســط در شهرســتان های فراهــان و تفــرش‬ ‫برگــزار و عملیات هــای تمرینــی مختلــف بــه‬ ‫منظــور امادگــی کارکنــان در شــرایط اضطــراری و‬ ‫نیــاز انجــام و ارزیابــی مولد تامیــن بــرق اضطراری‬ ‫دســتگاه های اجرایــی در ســطح اســتان صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مــرادی اظهــار داشــت‪ :‬شناســایی شــاخص های‬ ‫داشــبورد ایمنــی مدیریــت بــرای کنترل هــای‬ ‫ایمنــی‪ ،‬طراحــی تفنــگ پرتــاب ســیم بــا بــرد‬ ‫بلنــد‪ ،‬طراحی‪،‬ســاخت و جایگزینی دســتگاه نصب‬ ‫ارت موقــت از ســطح زمیــن و نصــب ردیــاب‬ ‫بــر روی خودروهــای اجرایــی بــه منظــور رصــد‬ ‫فعالیــت خودروهــا‪ ،‬بخــش دیگــری از اقدام هــای‬ ‫انجــام شــده دفتــر ایمنی و کنتــرل ضایعــات در ‪۹‬‬ ‫مــاه امســال اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬رویــت پذیــری و کنترل بار پسـت های‬ ‫فــوق توزیــع و فیدرهای فشــار متوســط بــه منظور‬ ‫پیشــگیری از اعمــال خاموشــی ناشــی از مدیریــت‬ ‫اســتراتژیک بار‪ ،‬توســعه اتوماســیون شــبکه برق با‬ ‫هــدف حــذف زمــان مراجعــه حضــوری گروه هــای‬ ‫عملیاتــی و تبدیــل اتصــاالت پیــچ و مهــره ای بــه‬ ‫اتصــاالت پرســی‪ ،‬از دیگــر فعالیت هــای صــورت‬ ‫گرفتــه در حــوزه دیســپاچینگ اســتان مرکــزی‬ ‫اســت‪ .‬بیــش از ‪ ۷۰۰‬هــزار مشــترک بــرق در‬ ‫اســتان مرکــزی وجــود دارد کــه بــرق انــان از ‪۱۶‬‬ ‫هــزار دســتگاه ترانســفورماتور‪ ۲۰ ،‬هــزار کیلومتــر‬ ‫شــبکه و ‪ ۴۵‬پســت فــوق توزیــع تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫اســتان مرکزی بــا دارا بــودن ‪ ۱۲‬شهرســتان دارای‬ ‫بیــش از یــک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت‬ ‫است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه نامه اراک

هفته نامه نامه اراک 74

هفته نامه نامه اراک 74

شماره : 74
تاریخ : 1399/02/23
هفته نامه نامه اراک 73

هفته نامه نامه اراک 73

شماره : 73
تاریخ : 1399/02/18
هفته نامه نامه اراک 72

هفته نامه نامه اراک 72

شماره : 72
تاریخ : 1398/12/15
هفته نامه نامه اراک 71

هفته نامه نامه اراک 71

شماره : 71
تاریخ : 1398/12/01
هفته نامه نامه اراک 70

هفته نامه نامه اراک 70

شماره : 70
تاریخ : 1398/11/24
هفته نامه نامه اراک 69

هفته نامه نامه اراک 69

شماره : 69
تاریخ : 1398/11/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!