هفته نامه نامه اراک شماره 73 - مگ لند

هفته نامه نامه اراک شماره 73

هفته نامه نامه اراک شماره 73

هفته نامه نامه اراک شماره 73

‫پنج شنبه ‪ 18‬اردیبهشت ‪1399‬‬ ‫‪ 13‬رمضان ‪1441‬‬ ‫‪ 7‬می ‪2020‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪73‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪ 1500‬تومان‬ ‫تمامیتسهیالتسازمان‬ ‫مدیرعامل سابق هپکو‬ ‫تامیناجتماعیبرای‬ ‫به ‪ 6‬ماه حبس تعزیری‬ ‫جلوگیری از شیوع بیماری‬ ‫محکوم شد‬ ‫کرونا تا پایان اردیبهشت ‪99‬‬ ‫تمدیدشد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪NAMEH ARAK‬‬ ‫‪No. 73‬‬ ‫‪Vol. 3‬‬ ‫‪May 7. 2020‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیشخوان‬ ‫سینا عراقی‬ ‫‪ ۱۸‬طــرح اقتصــاد مقاومتــی بــرای ســال‬ ‫جهــش تولیــد در اســتان مرکــزی تایید شــد‬ ‫اغاز اقتصاد نو‬ ‫‪ /‬صفحه ‪2‬‬ ‫کارگروه ویژه رسیدگی به امور زندانیان در‬ ‫دادگستری کل استان مرکزی تشکیل شد‪/‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اعتراض ائتالف زیست بوم مرکزی به تصمیمات شهرداری اراک‬ ‫پاالیشــگاه شــازند رتبــه نخســت‬ ‫بهینه ســازی مصــرف انــرژی در کشــور را‬ ‫کســب کــرد ‪ /‬صفحــه ‪2‬‬ ‫دوران بریدن روبان های پروژه های پر سر و صدا‬ ‫تمام است‬ ‫• احداث‪ 55‬متری توجیه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و زیست محیطی ندارد‬ ‫• این طرح نه اولویت اراک هست و نه نیاز ان‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫ســال هاســت کشــور مــا درگیــر مســائلی اســت کــه اعــم از‬ ‫سیاســی و بین المللــی و اجتماعــی و فرهنگــی‪ ،‬در مشــکالت‬ ‫اقتصــادی و معیشــتی بــرای مــردم نمــود مــی یابند و بــا وجود‬ ‫تــاش هــای بســیار بــرای رفــع‪ ،‬در نهایــت توفیــق چندانــی‬ ‫بــرای اصــاح در حــد امکانــات و پتانســیل هــای کشــور نصیب‬ ‫نشــده اســت‪ .‬ســال ‪ ۹۹‬عــاوه بــر همــه ان معضالت با شــوک‬ ‫ناشــی از شــیوع و گســترش بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬اغــاز شــد‬ ‫چنــان کــه فروردیــن مــاه عمــا همــه اقتصــاد ایــران بســته و‬ ‫تعطیل بــود‪.‬‬ ‫بــرای مقابلــه بــا ایــن مشــکالت بــه وجــود امــده در اثــر همــه‬ ‫گیــری بیمــاری‪ ،‬دولــت بســته های حمایتــی و سیاســتهایی با‬ ‫هــدف کمــک بــه بخش هــای اقتصــادی و اقشــار اســیب پذیر‬ ‫را تــدارک دیــده و اعــام نمــود و امروز بخشــی از این سیاســت‬ ‫هــا نیــز اجرایــی شــده اند‪.‬‬ ‫امــا انچــه حائــز اهمیــت بــه نظــر مــی رســد ایــن اســت کــه‬ ‫بنــا بــر اظهــار بســیاری از کارشناســان مــی تــوان تهدیدهــا و‬ ‫معضــات ایجــاد شــده را بــه فرصتــی بــرای اصالحــات عمیــق‬ ‫و ســاختاری در اقتصــاد ایــران تبدیــل نمــود‪ .‬تهدیــدی که پس‬ ‫از اعمــال مجــدد تحریم هــای ایــاالت متحــده علیــه ایــران‬ ‫بخصــوص بــا تحریــم بخش هــای نفتــی ایجاد شــد و صــادرات‬ ‫نفــت ایــران را بــه حداقــل ممکــن رســاند کــه منجر به دســت‬ ‫برداشــتن دولــت از درامــد ناشــی از اســتخراج و فــروش نفــت‬ ‫خــام شــده و دولــت در یــک وضعیــت شــبه ریاضتــی ناچــار‬ ‫شــده اســت بــه اقتصــاد مولــد روی بیــاورد و بــه جــای ارتــزاق‬ ‫از منابــع بــه ارث رســیده زیرزمینــی از طریــق مالیــات و تولیــد‬ ‫مشــکالت خــود را حــل نمایــد‪ .‬در دوران پــس از کرونــا نیــز‬ ‫فرصــت هایــی بــه مــا روی نمــوده اســت کــه از جملــه مــی‬ ‫تــوان بــه همبســتگی اجتماعــی و همدلی بیشــتر میان اقشــار‬ ‫مختلــف مــردم بــرای یــاری رســاندن بــه هــم وطنــان خــود و‬ ‫همچنیــن توجــه بــه صنعــت‪ ،‬تولیــد‪ ،‬دانــش و تشــویق احــاد‬ ‫مــردم بــه ورود و ســرمایه گــذاری منابــع مالــی خــود در بــازار‬ ‫ســرمایه اشــاره نمــود‪ .‬چــه بســا تحریــم و بحــران شــیوع کرونا‬ ‫بــا مدیریــت صحیــح و همــکاری همــه بخــش هــای دولتــی و‬ ‫غیــر دولتــی و مــردم بــا یکدیگــر‪ ،‬انجامــی خــوش و پــر برکت‬ ‫بــرای مــردم مــا داشــته باشــد‪.‬‬ ‫فاز نخست پروژه‬ ‫تقاطع شهید نبیری اراک افتتاح شد‬ ‫در مراسـمی بـا حضـور مهـدی جمالی نـژاد رئیـس سـازمان‬ ‫همیـاری شـهرداری ها و دهیاری های کشـور‪ ،‬نماینده ولی فقیه‬ ‫در اتسـان مرکز ایت ا‪ ...‬دری نجف ابادی و جمعی از مسـئولین‬ ‫فـاز اول تقاطع غیرهمسـطح علم الهدی اراک با عنوان شـهید‬ ‫کاوه نبیـری با ماکزیمم ارتفاع ‪ ۱۳‬متر و برخـورداری از دو محور‬ ‫رفت و برگشـت افتتاح شـد‪.‬‬ ‫ایـن تقاطـع بـا اعتبـاری بالـغ بـر ‪ 350‬میلیـارد ریال توسـط‬ ‫شـهرداری اراک و پیمانکاری شـرکت جهاد نصر استان مرکزی‬ ‫احـداث و تکمیل شـد‪.‬‬ ‫تقاطع غیر همسـطح شـهید کاوه نبیـری به طـول ‪ ۱۹۸‬متر در‬ ‫هر الیـن‪ ،‬در راسـتای اتصال رینگ هـای شـهری اراک‪،‬کاهش‬ ‫شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان مرکزی در نظر دارد مناقصــه عمومــی بــه شــماره (‪ )2099001072000001‬و (‪)2099001072000002‬‬ ‫و (‪ )2099001072000003‬را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت‬ ‫اســناد ‪ ،‬مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکتهــا از طریق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولت(ســتاد) بــه ادرس‬ ‫‪ w w w. s e t a d i r a n . i r‬انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصــه گــران در صــورت عــدم عضویــت قبلــی‪ ،‬مراحــل ثبــت نــام‬ ‫در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقق ســازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫نوع برگزاری‬ ‫مبلغبراورد‬ ‫( ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع کار(ریال)‬ ‫رتبه‬ ‫مدت‬ ‫( ماه)‬ ‫‪1‬‬ ‫اجرای شبکه روشنایی معابر شهرک صنعتی خمین‬ ‫یک مرحله ای با ارزیابی کیفی‬ ‫‪9550061652‬‬ ‫‪480000000‬‬ ‫نیرو‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫زیرسازی‪ ،‬اسفالت و جدول گذاری در شهرک‬ ‫صنعتی خمین و ناحیه صنعتی خرمدشت‬ ‫دومرحله ای‬ ‫‪30166190744‬‬ ‫‪1510000000‬‬ ‫راه و ترابری‬ ‫‪8‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اصالح و بازسازی ساختمان اداری شهرک صنعتی‬ ‫نوبران‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫‪4989386337‬‬ ‫‪250000000‬‬ ‫ابنیه‬ ‫‪6‬‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا اوراق مشارکت یا واریز نقدی به حساب جاری منابع داخلی به شماره حساب‬ ‫‪ 4001103506375974‬نزد بانک مرکزی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1399/02/21‬باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬تا ساعت ‪ 14:30‬صبح روز شنبه مورخ ‪1399/02/27‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 14:30‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪1399/03/06‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکتها‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪1399/03/07‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار ‪ :‬جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬اراک بلوار فاطمیه جنب استانداری مرکزی تلفن‪ 08633443209 :‬کارشناس ذیربط تلفن‪ 08633443311 :‬امور قراردادها‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪ 02141934‬دفتر ثبت نام‪ 02188969737 :‬و ‪02185193768‬‬ ‫روابط عمومی شرکت شهرکهای استان مرکزی‬ ‫الودگـی‪ ،‬خروج شـهر صنعتی از بن بسـت و اتصال بـه بزرگراه‬ ‫جهان پنـاه و افـزودن ورودی به شـهر اراک از کمربندی جنوبی‬ ‫به اجـرا در امده اسـت‪.‬‬ ‫شـهردار اراک گفت‪ :‬نقـش و کارکرد تقاطع های غیرهمسـطح‬ ‫در موضوعـات ترافیکی بسـیار حایز اهمیت می باشـد و باعث‬ ‫می شـود که شهروندان در مسـیر کوتاه تر و همچنین ترافیک‬ ‫کمتـری‪ ،‬به مقصـد مورد نظر خود برسـند‪.‬‬ ‫شـفیعی افزود‪ :‬مسـیر تقاطع غیرهمسطح شـهید کاوه نبیری‬ ‫(علـم الهدی) اراک یکی از محور های پرتردد شـهر اراک اسـت‬ ‫و علـت اجـرای این تقاطـع غیرهمسـطح احداث یک مسـیر‬ ‫برای روان سـازی ترافیک اسـت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جامعه‬ ‫سال سوم‬ ‫عضو شـورای اسلامی کار شـرکت هپکـو اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬حکـم دادگاه جمعـی از کارگـران شـرکت‬ ‫هپکـو صـادر و ضمـن تبرئـه تمامـی کارگـران‪،‬‬ ‫مدیرعامل سـابق هپکو به ‪ 6‬مـاه حبس تعزیری‬ ‫محکوم شـد‪.‬‬ ‫ابوالفضـل رنجبر تصریـح کرد‪ :‬مدیرعامل سـابق‬ ‫هپکـو همچنیـن بـا رای دادگاه بـه تحمـل ‪30‬‬ ‫ضربـه شلاق تعزیـری محکوم شـد‪.‬‬ ‫عضو شـورای اسلامی کار شـرکت هپکو ضمن‬ ‫قدردانی از قاضی پرونده که به خوبی به دفاعیات‬ ‫کارگـران حکـم داده و با عدالت رای صـادر کرده‬ ‫اسـت‪ ،‬بیان داشت‪ :‬از مسـوول بازرسی و دستگاه‬ ‫قضایـی تقاضا داریم که عامالن اصلـی حال و روز‬ ‫امـروز هپکـو را نیـز دادگاهی کـرده و انـان را به‬ ‫سزای اعمالشان برسانند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی ایـن رای قطعی نبـوده و ظرف ‪20‬‬ ‫روز قابل اعتراض اسـت‪.‬‬ ‫‪ ۸۵۲‬میلیارد ریال به توسعه‬ ‫مکانیزاسیون کشاورزی استان‬ ‫مرکزی اختصاص یافت‬ ‫رئیـس اداره امـور فناوری هـای مکانیزاسـیون‬ ‫سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۸۵۲‬میلیـارد ریـال اعتبار امسـال برای توسـعه‬ ‫ضریـب مکانیزاسـیون ایـن به اسـتان اختصاص‬ ‫یافت که صرف تامین یک هزار دسـتگاه ماشـین‬ ‫االت می شـود‪.‬‬ ‫«محمـد بابایـی» در گفـت و گـو بـا ایرنا افـزود‪:‬‬ ‫‪۵۰۰‬دسـتگاه تراکتور و کمباین و ‪ ۵۰۰‬دسـتگاه‬ ‫ادوات بـا جـذب ایـن اعتبارات بـه امکانات بخش‬ ‫کشـاورزی اسـتان مرکـزی افـزوده می شـود که‬ ‫نقـش موثـری در افزایـش ضریب مکانیزاسـیون‬ ‫این بخـش دارد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬متقاضیـان می تواننـد نسـبت بـه‬ ‫درخواسـت تهیه ماشـین االت بخش کشاورزی‬ ‫در حوزه هـای مختلـف باغـی‪ ،‬منابـع طبیعـی‬ ‫و گلخانـه ای کـه مـورد تاییـد مرکـز توسـعه‬ ‫مکانیزاسیون کشـاورزی ایران اسـت اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئیـس اداره امـور فناوری هـای مکانیزاسـیون‬ ‫کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان‬ ‫مرکـزی یـاد اور شـد‪ ۶۱۳ :‬میلیارد ریـال اعتبار‬ ‫مکانیزاسیون سـال گذشـته به بخش کشاورزی‬ ‫ایـن اسـتان اختصـاص یافـت کـه ‪ ۹۵‬درصد ان‬ ‫جـذب و ضـرف تامیـن ‪ ۸۰۰‬دسـتگاه ماشـین‬ ‫االت شـامل ‪ ۳۰۰‬دسـتگاه تراکتـور و کمباین و‬ ‫‪ ۵۰۰‬دسـتگاه ادوات کشـاورزی شـد‪.‬‬ ‫وی ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی استان‬ ‫مرکـزی در پایـان سـال ‪ ۹۷‬را یـک و ‪ ۶۵‬صـدم‬ ‫اسـب بخار به ازای هر هکتار عنوان کـرد و افزود‪:‬‬ ‫بـا جـذب ایـن اعتبـارات ضریـب مکانیزاسـیون‬ ‫بخش کشـاورزی اسـتان در پایان سـال گذشته‬ ‫بـه یـک و هفت دهم اسـب بخـار در هـر هکتار‬ ‫افزایـش یافت‪.‬‬ ‫رئیـس اداره امـور فنـاوری هـای مکانیزاسـیون‬ ‫کشـاورزی سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان‬ ‫مرکـزی گفـت‪ :‬پیـش بینی می شـود بـا جذب‬ ‫اعتبارات مکانیزاسـیون اختصاص یافته به استان‬ ‫مرکـزی در سـال جـاری ضریـب مکانیزاسـیون‬ ‫بخـش کشـاورزی اسـتان در پایـان سـال جاری‬ ‫بـه یـک و هشـت دهم اسـب بخار در هـر هکتار‬ ‫افزایش یابد‪.‬بابایی ‪ ۴۰‬درصد ناوگان مکانیزاسیون‬ ‫بخـش کشـاورزی اسـتان مرکـزی را فرسـوده‬ ‫عنـوان کرد و گفت‪ ۶۰ :‬درصد ماشـین االت این‬ ‫بخـش در سـال های اخیـر بـا اختصـاص اعتبار‬ ‫مکانیزاسـیون بازسـازی و نوسـازی شده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬نوسـازی ناوگان بخش کشـاورزی‬ ‫علاوه بـر صرفه جویـی در مصـرف سـوخت‪،‬‬ ‫کاهش هـدر رفت محصوالت بخش کشـاورزی‪،‬‬ ‫افزایش تولیـد‪ ،‬رونق اقتصادی برای کشـاورزان و‬ ‫جهـش تولیـد در ایـن بخـش را به همـراه دارد‪.‬‬ ‫کشف ‪۹‬هزار و ‪ ۹۰۰‬عدد‬ ‫ماسک از یک کارگاه تولیدی‬ ‫غیرمجاز در اراک‬ ‫جانشــین فرماندهــی انتظامــی اســتان مرکــزی از‬ ‫شناســایی یــک کارگاه تولیــد غیــر مجــاز تولیــد‬ ‫ماســک در حومــه شــهر اراک خبــر داد و گفــت‪ :‬در‬ ‫ایــن عملیــات ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬عــدد ماســک کشــف‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ یوســف ســپهوند گفــت‪ :‬بــا تــداوم طرح‬ ‫هــای عملیاتــی پلیــس در مبــارزه بــا ســودجویان‬ ‫و مخــان عرضــه اقــام و تجهیــزات پزشــکی‪،‬‬ ‫مامــوران پلیــس امنیــت عمومــی اســتان در‬ ‫تحقیقاتــی نامحســوس از فعالیــت یــک شــرکت‬ ‫تولیــدی در زمینــه تهیــه و توزیع ماســک فیلتردار‬ ‫غیــر مجــاز و بــدون مجــوز و هیــچ گونــه نظــارت‬ ‫بهداشــتی در حومــه شــهر اراک بــا خبــر شــدند‪.‬‬ ‫ســپهوند اظهــار کــرد‪ :‬بــا پیگیــری هــای انجــام‬ ‫شــده‪ ،‬ایــن کارگاه شناســایی و بــا هماهنگــی‬ ‫مرجــع قضائــی و دعــوت از کارشــناس صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت اســتان مــورد بازدیــد قــرار گرفت‬ ‫و تعــداد ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬عــدد ماســک کشــف شــد‪.‬‬ ‫جانشــین فرماندهــی انتظامــی اســتان مرکــزی بــا‬ ‫بیــان دســتگری یــک نفــر در ایــن عملیــات خبــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع معادن و کشاورزی استان مرکزی‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرعامل سابق هپکو به ‪6‬‬ ‫ماه حبس تعزیری محکوم شد‬ ‫شماره ‪ 73‬پنجشنبه ‪ 18‬اردیبهشت ماه ‪1399‬‬ ‫کاهش ‪ 24‬کیلویی مصرف شیر در استان مرکزی‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانی‪ ،‬صنایع معادن و کشـاورزی‬ ‫اسـتان مرکزی گفت‪ :‬سـرانه مصرف شـیر استان‬ ‫در سـال گذشـته ‪ ۹۰‬کیلوگرم بوده که امسـال به‬ ‫‪ ۶۶‬کیلوگـرم کاهش یافته اسـت کـه این موضوع‬ ‫علاوه بـر ایجـاد سـوء تغذیـه در خانوارهـا‪ ،‬برای‬ ‫تولیدکننـدگان ایـن بخـش نیز مشـکالتی ایجاد‬ ‫می کند ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش فارس‪ ،‬منوچهر توسـطی در نشسـت‬ ‫بررسـی فعـاالن عرصـه کشـاورزی اظهار کـرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اهمیت بخش کشـاورزی در حوزه تامین‬ ‫و امنیت غذایی و مشـکالتی کـه در حوزه عمومی‬ ‫و بـا شـیوع کرونا در حوزه کشـاورزی حادث شـد‬ ‫رسـیدگی به مشـکالت فعـاالن این عرصـه امری‬ ‫ضروری اسـت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬فعاالن عرصه کشـاورزی از شیوع‬ ‫کرونـا خسـارت های زیـادی دیدند که الزم اسـت‬ ‫تدابیـر ویـژه ای در خصـوص مباحث و مشـکالت‬ ‫این حوزه اندیشـیده شـود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی اسـتان افزود‪ :‬باید تسـهیل در‬ ‫قوانین‪ ،‬مقررات و سیاسـت های بخش کشـاورزی‬ ‫فراهم شـود تا بتوان قوانین و موانع دسـت و پاگیر‬ ‫فعاالن بخش کشـاورزی را برداشت‪.‬‬ ‫توسـطی تصریـح کـرد‪ :‬طـی دو مـاه گذشـته‬ ‫سـوخت مرغداری هـا و ماشـین االت کشـاورزی‬ ‫بـا چالش هایـی مواجه بود که بر حسـب دسـتور‬ ‫اسـتاندار و شـورای تامیـن مقـرر شـد سـه مـاه‬ ‫نخسـت امسـال‪ ،‬همانند سـه ماهه سـال گذشته‬ ‫اقدام شـود‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به مشـکالت توزیـع نهاده های دامی‬ ‫نیـز گفت‪ :‬نهاده هـای دامی در بـازار ازاد با نرخ باال‬ ‫موجـود بـود و این در حالی اسـت که با اختصاص‬ ‫سـهمیه به دسـت تولید کننده نمی رسـید که در‬ ‫ایـن خصوص نیز مقرر شـد ارائه نهاده هـای دامی‬ ‫به سهولت در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد به‬ ‫گونـه ای که تولید نهاده هـا کاهش نیابد‪.‬‬ ‫رئیس اتـاق بازرگانـی صنایع معادن و کشـاورزی‬ ‫اسـتان مرکزی گفت‪ :‬تامین نهاده های کشـاورزی‬ ‫بـا نـرخ ارز ‪۴۲۰۰‬تومانـی موجب رانت و فسـاد در‬ ‫توزیع شـده بـود و میـان توزیع سـهمیه ای و ازاد‬ ‫اختلاف قیمـت ایجـاد کـرده بـود کـه قرار شـد‬ ‫توسـط کارشناسـان در این راسـتا تدابیـر ویژه ای‬ ‫اندیشـیده شـود و به دولت پیشـنهاد ارائه شـود‪.‬‬ ‫توسـطی با اشـاره به کاهش سـرانه مصرف شـیر‬ ‫از ‪ ۹۰‬کیلوگـرم در سـال گذشـته بـه ‪۶۶‬کیلوگرم‬ ‫در سـال جـاری نیز بیان داشـت‪ :‬در این نشسـت‬ ‫مقـرر شـد کمیتـه ای با حضـور تولیـد کنندگان‬ ‫این بخش در راسـتای افزایش سـرانه مصرف شیر‬ ‫تشـکیل شـود تا عالوه بر پیشگیری از سوء تغذیه‬ ‫مـردم‪ ،‬بـه تولیدکنندگان نیز یاری برسـاند‪.‬‬ ‫رئیـس اتـاق بازرگانی صنایع معادن و کشـاورزی‬ ‫اسـتان مرکزی خاطرنشـان کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫بخش کشـاورزی یکی از پرظرفیت و مستعدترین‬ ‫بخـش اقتصـادی اسـتان اسـت از ایـن رو بایـد با‬ ‫پیگیـری اتاق‪ ،‬دبیرخانه و بخش دولت مشـکالت‬ ‫ایـن حـوزه را رفـع کنیم تـا عالوه بر تامیـن نیاز و‬ ‫امنیت غذایی اسـتان‪ ،‬به بحث صـادرات نیز توجه‬ ‫ویژه ای شـود‪.‬‬ ‫پاالیشگاه شازند رتبه نخست بهینه سازی مصرف انرژی در کشور را کسب کرد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت امــام‬ ‫خمینــی(ره) شــازند گفــت‪ :‬ایــن واحــد‬ ‫پاالیشــگاهی بیــن ‪ ۹‬پاالیشــگاه نفــت کشــور به‬ ‫لحــاظ وضعیــت بهینه مصــرف انــرژی در جایگاه‬ ‫نخســت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫«غالمحســین رمضان پــور» افــزود‪ :‬بــر اســاس‬ ‫گــزارش نظــارت بــر اجــرای اســتانداردهای‬ ‫تعییــن مصــرف انــرژی در فرایندهــای تولیــد‬ ‫پاالیشــگاه نفــت ( متناظــر با اســتانداردهای ملی‬ ‫‪ ) ۱۳۳۶۹‬شــرکت پاالیــش نفــت امــام خمینــی‬ ‫(ره) شــازند‪ ،‬بهینــه تریــن مصــرف انــرژی را در‬ ‫طــول ‪ ۶‬ســال ارزیابــی مســتمر داشــته اســت ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬میــزان مصرف مجمــوع واحدهای‬ ‫پاالیــش نفــت کشــور در ‪ ۶‬ســال مورد نظــر برابر‬ ‫بــا ‪ ۹۶۶،۲۹۰،۴۵۷‬واحــد بشــکه نفــت (‪)BOE‬‬ ‫بــوده اســت و بــر ایــن اســاس هرچنــد مصــرف‬ ‫انــرژی تمامــی پاالیشــگاه هــای نفــت کشــور‬ ‫‪ ۱۸‬طرح اقتصاد مقاومتی برای سال جهش تولید‬ ‫در استان مرکزی تایید شد‬ ‫رییـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان‬ ‫مرکـزی گفت‪ :‬پارسـال ‪ ۲۴‬طرح اقتصاد مقاومتی‬ ‫بـزرگ در ایـن اسـتان بـه بهره برداری رسـید که‬ ‫اسـتان مرکزی بـه لحاظ بهره بـرداری از طرح های‬ ‫اقتصـاد مقاومتـی رتبـه سـوم کشـور را بـه خود‬ ‫اختصـاص داد و بهره بـرداری از ان ها نقش موثری‬ ‫در رونـق اقتصادی داشـت‪.‬‬ ‫«رقیـه یادگاری» افزود‪ ۲۴ :‬طرح اقتصاد مقاومتی‬ ‫نیـز برای سـال جـاری به ارزش چهـل و پنج هزار‬ ‫ریـال و ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر سـرمایه گذاری ارزی در‬ ‫اسـتان مرکـزی معرفی شـده بود که تاکنـون ‪۱۸‬‬ ‫طـرح ان تایید و نهایی شـده اسـت و امید اسـت‬ ‫سـایر طرح های معرفی شـده نیز تایید شـود‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬بـه طور قطـع اجرای ایـن طرح ها‬ ‫در کنـار سـایر ظرفیتهـا و توانمندی هـای موجود‬ ‫در اسـتان مرکـزی‪ ،‬نقـش موثـری در رسـیدن به‬ ‫اقــای علــی عســگری عزیــز‪ ،‬اگــر شــما ســریال‬ ‫هــا را مفــت بــه دســت مــی اوریــد‪ ،‬وقــت مــردم‬ ‫کــه مفــت نیســت! نمیدانــم امســال چــه بالیــی‬ ‫ســر ســریال هــای تلویزیونــی امــده‪ ،‬ســریال‬ ‫پایتخــت کــه پــا در هــوا مانــد‪ ،‬ســریال نــون خ‬ ‫هــم اگرچه لحظاتی داشــت بــرای درگیــر کردن‬ ‫مخاطــب امــا نهایتا بالتکلیف رها شــد‪ ،‬ســریالی‬ ‫کــه بیشــتر بــر شــوخی هــای کالمــی تکیــه‬ ‫داشــت و البتــه قصــه ای در هــم ریختــه ‪ ،‬شــاید‬ ‫کارگــردان بــا ان ترانــه کــردی بــه یــاد ماندنــی‬ ‫انتهــای ســریال قصــد جبــران مافات داشــت که‬ ‫نتواتست‪.‬‬ ‫امــا ســریال هــای مــاه رمضــان‪ ،‬هــر ســال دریــغ‬ ‫از پارســال‪ ،‬ســریال هــای جــذاب اغمــاء‪ ،‬میــوه‬ ‫ممنوعــه‪ ،‬او یــک فرشــته بــود و ‪ . . .‬را فرامــوش‬ ‫نکــرده ایــم‪ ،‬هــم قصــه داشــتند‪ ،‬هــم جذابیــت‬ ‫شــخصیت هــا و تصویــر و هــم پیــام‪ ،‬اما امســال‬ ‫ســیما ســریال " ســرباز " را بــه جــای انهــا روانــه‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬ده قســمت پخــش شــده اســت‪،‬‬ ‫علــی القاعــده ســریال بایســتی بــه اوج نزدیــک‬ ‫شــده باشــد‪ ،‬امــا دریغ‪ ،‬ســریالی مالل اور‪ ،‬کســل‬ ‫کننــده‪ ،‬پــر گفتگــو‪ ،‬بــه ویــژه روایــت داســتان‬ ‫توســط راوی کــه ضربــه نهایــی اســت بــرای‬ ‫ماللــت اوری ســریال‪ .‬ســریال طنــز " زیر خاکی‬ ‫" هــم جانشــین ســریال هایــی چــون متهــم‬ ‫گریخــت‪ ،‬خانــه بــه دوش‪ ،‬زیرزمیــن‪ ،‬پایتخــت ‪۴‬‬ ‫و ‪ . . .‬شــده اســت‪.‬‬ ‫کافــی اســت کــه ایــن ســریال را بــه طــور مثــال‬ ‫جهش تولیـد دارد‪.‬‬ ‫رییـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان‬ ‫مرکـزی ادامـه داد‪ :‬پارسـال بیـش از ‪ ۲۱‬هـزار‬ ‫میلیارد ریال تسـهیالت تبصـره ‪ ۱۸‬و رونق تولید‬ ‫بـه ‪ ۲‬هـزار و ‪ ۱۴۰‬واحـد تولیـدی ایـن اسـتان‬ ‫پرداخت شـد که نقش موثری در حفظ اشـتغال‪،‬‬ ‫ایجاد اشـتغال جدید و رونق تولید داشـت و زمینه‬ ‫را بـرای جهـش تولیـد نیـز توسـط ایـن واحدهـا‬ ‫فراهم شـده اسـت‪.‬‬ ‫یـادگاری عنـوان کـرد‪ ۱۱۹ :‬نشسـت سـتاد‬ ‫راهبـردی و مدیریـت اقتصـاد مقاومتـی از سـال‬ ‫‪ ۹۵‬تـا پایـان سـال ‪ ۹۸‬در اسـتان مرکـزی برگزار‬ ‫شـده که ‪ ۲۳‬نشسـت ان در سال گذشـته برگزار‬ ‫شـد و این اسـتان در سـال ‪ ۹۵‬رتبه دوم‪ ،‬سال ‪۹۶‬‬ ‫رتبـه پنجم و سـال ‪ ۹۷‬رتبـه دوم را در برگزاری و‬ ‫پیگیری سیاسـت های اقتصاد مقاومتی در سـطح‬ ‫کشـور به دسـت اورد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬بررسـی وضعیـت واحدهای بزرگ‬ ‫و واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل اسـتان مرکزی‬ ‫از جملـه مهم ترین رویکردهای برگزاری نشسـت‬ ‫سـتاد راهبـردی و مدیریـت اقتصـاد مقاومتـی‬ ‫در اسـتان بـوده کـه تصمیمـات خوبـی بـرای‬ ‫گره گشـایی از این مشـکالت در سـال ‪ ۹۸‬صورت‬ ‫گرفـت کـه زمینـه را بـرای جهـش تولیـد فراهم‬ ‫سـاخته است‪.‬‬ ‫در حــد معیــار مصــرف انــرژی تعییــن شــده در‬ ‫اســتاندارد ملــی ‪ ۱۳۳۶۹‬قــرار دارد اما پاالیشــگاه‬ ‫نفــت امــام خمینــی (ره) شــازند بــا بهینــه ترین‬ ‫میــزان مصــرف انــرژی در صــدر جــدول ارزیابــی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل پاالیــش نفــت امــام خمینــی(ره)‬ ‫شــازند اظهــار داشــت‪ :‬پنــج میلیــارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیــون لیتــر بنزیــن یــورو چهــار پارســال در‬ ‫ایــن واحــد پاالیشــگاهی تولیــد شــد کــه حــدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد نیــاز ســوخت کشــور را تامیــن کرده‬ ‫و بخــش عمــده ان در اســتان های تهــران‪ ،‬البــرز‬ ‫و مرکــزی بــه مصــرف رســیده اســت‪.‬‬ ‫رمضان پــور بیــان کــرد‪ ۶۱۰ :‬میلیــون لیتــر‬ ‫بنزین ســوپر و ســه میلیــارد و ‪ ۷۵۰‬میلیون لیتر‬ ‫کارگروه ویژه رسیدگی به امور زندانیان در‬ ‫دادگستری کل استان مرکزی تشکیل شد‬ ‫رییــس کل دادگســتری اســتان مرکــزی گفــت‪:‬‬ ‫کارگــروه ویــژه رســیدگی بــه امــور زندانیــان بــا‬ ‫عضویــت دادســتان‪ ،‬معاونت هــای مختلــف و‬ ‫قضــات در ایــن نهــاد قضایــی تشــکیل شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنا‪،‬حجت الســام و المســلمین‬ ‫ســید «عبدالمهــدی موســوی» در بازدیــد از‬ ‫ندامتــگاه مرکــزی اراک افــزود‪ :‬نشســت کارگــروه‬ ‫ویــژه رســیدگی بــه امــور زندانیــان هــر روز در‬ ‫دادگســتری کل اســتان تشــکیل می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬جرایــم زندانیــان اســتان مرکــزی‬ ‫در ایــن کارگــروه مــورد بررســی قــرار گرفتــه و تا‬ ‫انجــا کــه امــکان داشــته باشــد زمینــه ازادی این‬ ‫افــراد فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫ریی ـس کل دادگســتری اســتان مرکــزی اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬از نــگاه قــوه قضاییــه‪ ،‬زنــدان یــک‬ ‫مجــازات شــخصی نیســت و بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫بخــش عمــده ای از زندانیــان سرپرســت خانــواده‬ ‫نیــز هســتند ‪ ،‬بنابرایــن ازادی زندانیان با دســتور‬ ‫ویــژه رییــس ایــن قــوه مهمتریــن رویکــرد‬ ‫دادگســتری کل اســتان مرکــزی اســت‪.‬‬ ‫حجت الســام والمســلمین موســوی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫رســیدگی بــه امــور زندانیــان بــا قیــد فوریــت‬ ‫همــراه بــا بخشــنامه ها و ابالغیه هــای الزم یکــی‬ ‫از سیاسـت های تحولــی قــوه قضاییــه اســت و تــا‬ ‫انجــا کــه امکان داشــته باشــد بخشــنامه عفــو در‬ ‫وقت تلف کردن پای سریال های‬ ‫ماه رمضان امسال تلویزیون‬ ‫• ایرج احمدی هزاوه‬ ‫بــا ســریال زیــر زمیــن کــه اتفاقــا نیــم شــباهتی‬ ‫هــم بــا هــم دارنــد مقایســه کنیــم‪ ،‬تــا متوجــه‬ ‫عقــب رفــت فاحــش ســریال ســازی در ســیما‬ ‫شــویم‪.‬‬ ‫در ســریال زیــر زمیــن‪ ،‬بــا تعــداد زیــادی از ادم‬ ‫هــا درگیــر بودیــم کــه هــر کــدام درگیــر قصــه‬ ‫زندگــی خــود بودنــد و البتــه بــا بــازی هــای‬ ‫گازوییــل پارســال در شــرکت پاالیش نفــت امام‬ ‫خمینــی(ره) شــازند تولیــد و در نقــاط مختلــف‬ ‫کشــور و اســتان مرکــزی توزیــع شــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬خــوراک شــرکت پاالیــش‬ ‫نفــت امــام خمینــی(ره) شــازند پارســال بیــش‬ ‫از ‪ ۱۴‬میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیــون لیتــر بــود کــه‬ ‫بــه مشــتقات مختلــف نفتــی تبدیــل و بــه نقاط‬ ‫مختلــف کشــور ارســال شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت امــام‬ ‫خمینــی(ره) شــازند گفــت‪ :‬بــا وجــود شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا تولیــد بـ ه هیــچ عنــوان در ایــن‬ ‫واحــد پاالیشــگاهی متوقــف نشــده و روزانــه‬ ‫بیــش از ‪ ۱۶‬میلیــون لیتــر بنزیــن در ایــن واحــد‬ ‫تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫قابــل قبــول بازیگــران‪ ،‬ایــن قصــه هــای فرعــی‬ ‫در خدمــت خــط اصلــی داســتان قــرار داشــت‬ ‫و مخاطــب را بــا ادم هــای قصــه در گیــر مــی‬ ‫نمــود‪.‬‬ ‫امــا ســریال واقعــا بــی مــزه زیــر خاکــی کــه‬ ‫تقلیــد ان از " زیــر زمیــن " مشــهود اســت‪،‬‬ ‫فاقــد اینگونــه ویژگــی هاســت‪ ،‬قســمت اول‬ ‫مــورد زندانیــان اجرایــی می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬بــا شــیوع ویــروس کرونــا بــا‬ ‫دســتور ویــژه رییــس قــوه قضاییــه بســیاری از‬ ‫زندانیــان بــه مرخصــی فرســتاده شــدند کــه‬ ‫اعطــای ایــن میــزان مرخصــی در طــول تاریــخ‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بی ســابقه اســت‪.‬‬ ‫رییــس کل دادگســتری اســتان مرکــزی در‬ ‫ایــن اییــن ضمــن بازدیــد از بندهــای مختلــف‬ ‫ندامتــگاه مرکــزی اراک مشــکالت و مطالبــات‬ ‫برخــی از مددجویــان را از نزدیــک شــنیده و‬ ‫دســتورات الزم را صــادر کــرد‪.‬‬ ‫‪۲۱۲‬شــعبه دادســرا‪ ،‬دادگاه و دادگاه هــای‬ ‫عمومــی‪ ۱۳۷ ،‬شــعبه حــل اختــاف و ‪۱۷۰‬‬ ‫موسســه داوری بــه جمعیــت یــک میلیــون ‪۴۱۴‬‬ ‫هــزار نفــری اســتان مرکــزی خدمــات قضایــی‬ ‫ارایــه می کننــد‪.‬‬ ‫ســریال بــا ان فضــای بــاز نویــد ســریال خوبــی‬ ‫را مــی داد‪ ،‬بــه ویــژه اینکــه قصــه در فضــای قبل‬ ‫از انقــاب ســاخته شــده اســت‪ ،‬امــا ســریال بــه‬ ‫ســرعت درون فضاهــای بســته فــرو رفــت تــا‬ ‫کارگــردان محدودیــت هــای ســاخت فیلــم را در‬ ‫فضــای قبــل از انقــاب نداشــته باشــد‪ ،‬فقــط بــا‬ ‫چنــد اهنــگ کوچــه بــازاری و کــراوات و حضــور‬ ‫مامــوران ســاواک کارگــردان ســعی دارد القــاء‬ ‫کنــد کــه هنــوز انقــاب نشــده اســت !‬ ‫بــازی بازیگــر اصلــی ســریال کــه اتفاقــا تقلیدی‬ ‫از بــازی مهــران رجبــی حتــی در تکیــه کالم هــا‬ ‫هســت‪( ،‬دقت کنیــد‪ :‬کجــای کاری؟ منــو ببین!‬ ‫و ‪ ، ) . . .‬اگرچــه میتوانســت بــا مــزه باشــد‪ ،‬امــا از‬ ‫شــدت تکــرار کامــا شــور از کار درامــده اســت‪،‬‬ ‫ادم هــای دیگــری هــم کــه در کار نیســت‪ ،‬نــه‬ ‫قصــه فرعــی‪ ،‬نــه جذابیــت تصویــری‪ ،‬نــه بــازی‬ ‫هــای روان و نــه تعلیــق و پیچیدگی در داســتان!‬ ‫امــا بــه لطــف انحصــار و نبــودن جایگزیــن‪،‬‬ ‫بیننــده مجبــور بــه انتخــاب همیــن ســریال‬ ‫هایــی اســت کــه بــه خــوردش داده مــی شــود‪.‬‬ ‫عجیــب اســت کــه ســیما حداقــل نظارتــی بــر‬ ‫هزینــه بودجــه خــودش نــدارد!‬ ‫شــاید هــم ســریال هــا مفــت از راه رســیده انــد!‬ ‫اگرچــه حتــی اگــر مفت هــم رســیده بــود نباید‬ ‫پخــش می شــد‪.‬‬ ‫اگــر ســریال هــای مــاه رمضــان امســال را ندیده‬ ‫ایــد‪ ،‬چیــزی را از نــداده ایــد‪ ،‬فقــط وقتتــان را‬ ‫تلــف نکــرده ایــد‪.‬‬ ‫زندگی در جهنّم ِکرونا‬ ‫• دکتر عباس عاشوری نژاد‬ ‫پژوهشگر و استاد دانشگاه‬ ‫گمان نمی کنم که نسلی همچون ما گرفتا ِر بالیی‪،‬‬ ‫این چنین فراگیر و سهمگین‪ ،‬چون کرونا‪ ،‬شده باشد‪.‬‬ ‫اما چه می توان کرد؟! ظاهرا تقدی ِر ما در این است که‬ ‫ْسان فِی َک َبدٍ‪/‬‬ ‫پیوسته در رنج باشیم‪":‬لقد خَ لَ ْق َنا ْالِن َ‬ ‫همانا انسان را در رنج افریدیم‪ ".‬در این شرایط ما‬ ‫تسلیم مرگ شویم و‬ ‫چاره ای نداریم جز این که یا‬ ‫ِ‬ ‫یامقاومتکنیم‪.‬‬ ‫اگر راه دوم را برگزیدیم‪ ،‬باید بدانیم که زمانی می‬ ‫رنج این روزگا ِر سخت را تحملکنیم که معنای‬ ‫توانیم ِ‬ ‫زندگی را بدانیم‪ .‬متاسفانه من این روزها می بینم که‬ ‫بسیاری از کسانی که می خواهند مقاومت کنند و‬ ‫زندگی را دوست دارند‪ ،‬هم رفته رفته خسته می‬ ‫دوران رنج او ِر کرونایی افزوده‬ ‫شوند و هر روز که روز بر ِ‬ ‫می شود‪ ،‬مقاومت خود را بیشتر از دست می دهند و‬ ‫تسلیم مرگ می شوند‪ .‬ادامه این روند و پذیرش مرگ‬ ‫و به دنبال ان‪ ،‬فقدان خویشان و دوستان و عزیزان‪ ،‬ما‬ ‫را به سمت یک فاجعه بزرگ به پیش می برد‪ ،‬فاجعه‬ ‫زندگی‬ ‫ای که می تواند چون طوفانی سهمگین‪ ،‬بنیا ِد‬ ‫ِ‬ ‫دوستداران زندگی را از بیخ و بُن برکند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫سهمگین ویرانگر‪،‬‬ ‫سیل‬ ‫پاسخ به این سوال که در این ِ‬ ‫ِ‬ ‫راه و چاره کدام است؟ بسیار دشوار است اما تا ان جا‬ ‫که من می دانم اگر ما فقط به رعایت نکات بهداشتی‬ ‫و قرنطینه خانگی و فاصله اجتماعی و توصیه هایی‬ ‫از این قبیل بسنده کنیم‪ ،‬راه به جایی نخواهیم برد‪،‬‬ ‫چون ظاهرا قرار بر این است که این ویروس تا مدت‬ ‫ها با ما بماند‪ ،‬مدت هایی که هیچ کس نمی داند‬ ‫حدودشکجاست!‬ ‫در این شرایط که ما روز به روز خسته تر می شویم‪ ،‬در‬ ‫ابتدا از مراقبت های بهداشتی می کاهیم‪ ،‬یواش یواش‬ ‫به دیدا ِر پدر و مادرمان و بعد خویشان و دوستانمان‬ ‫می رویم و بعد با رعایت فاصله به س ِر کار می رویم و‬ ‫به تدریج خسته و خسته تر می شویم و جسورتر و‬ ‫فاصله ها کم می کنیم و شاید هم کال بی خیال شویم‬ ‫و در جریان و ادامه این روند‪ ،‬هر روز تعداد بیشتری از‬ ‫ما چون برگ های زر ِد درخت به ارامی بر زمین می‬ ‫ریزیم و در خاموشی و بی هیچ ایینی به خاک سپرده‬ ‫می شویم و با عادی شدن مرگ‪ ،‬یک باره متوجه می‬ ‫شویم که دقیقا درون فاجعه ای هوولناک قرار گرفته‬ ‫ایم‪ .‬این جاست که احساس می کنیم مقاومت دیگر‬ ‫فایده ای ندارد و‪ ...‬خداحافظ زندگی‪.‬‬ ‫اعظم زندگی اش‬ ‫من به عنوان معلمی که بخش‬ ‫ِ‬ ‫را به زندگی اندیشیده و در جست و جوی زندگی‬ ‫یادداشت ها و کتاب ها خوانده و نوشته‪ ،‬پیشنهاد می‬ ‫کنم که اگر می خواهیم واقعا در برابر مرگ مقاومت‬ ‫کنیم و حقیقتا زندگی کنیم چاره ای نداریم جز این‬ ‫کهضمنرعایتدقیقتوصیههایپزشکی‪،‬بهتقویت‬ ‫روح و سالمت روان مان بپردازیم ‪ .‬امروز بیش از هر‬ ‫زمان دیگری‪ ،‬یافته های روانشناسی به ما می گوید‪:‬‬ ‫میزان توانمندی و مقاومت جسم ما‪ ،‬دقیقا بستگی‬ ‫به میزان مقاومت روح و سالمت روان ما دارد‪ .‬برای‬ ‫این که روحی مقاوم داشته باشیم و روان مان را در‬ ‫این تندبا ِد حادثه‪ ،‬قوی نگه داریم چاره ای نداریم جز‬ ‫این که معنای زندگی را بدانیم‪ .‬بدون دانستن معنای‬ ‫روح ما مقاومتش را از دست می‬ ‫زندگی‪ ،‬دیر یا زود‪ِ ،‬‬ ‫دهد‪ ،‬استانه تحمل پایین می اید و ناخواسته تسلیم‬ ‫مرگ می شویم‪.‬‬ ‫در این شرایطِ سخت‪ ،‬پیشنهاد می کنم که هر فرد‪،‬‬ ‫ساعاتی در روز را حتّا به میزان یک ساعت‪ ،‬به مطالعه‬ ‫بر اساس باورمندی اش بپردازد‪ .‬این مطالعه همراه با‬ ‫ارامش و تفکر معجزه می کند‪ ...‬این مطالعه همراه با‬ ‫گفت و گو با اعضای خانواده امید می افریند‪ ...‬اصال‬ ‫با این مطالعه بهتر می توانیم نکات بهداشتی‪ ،‬فاصله‬ ‫اجتماعی و‪ ...‬را رعایت کنیم‪ ،‬چون در این مطالعه‬ ‫است که این ها که جزیی از زندگی و راهکاری برای‬ ‫حفظ زندگی هستند‪ ،‬معنا و مفهوم می یابند و انسان‬ ‫تا زمانی که معنای کلی چیزی را نداند نمی تواند به‬ ‫طور اصولی به اجزایش پایبند باشد‪.‬‬ ‫گفتم مطالعه روح را تقویت می کند و روان را از گزن ِد‬ ‫این طوفان ها تا حدود زیادی در امان نگه می دارد و‬ ‫امید را در شرایطِ‬ ‫فوران اخبا ِر ناامید کننده‪ ،‬زنده نگه‬ ‫ِ‬ ‫می دارد‪ ،‬اما تاکید کردم و می کنم که این مطالعه‬ ‫فقط در شرایطی می تواند تاثیرگذار باشد و حتّا‬ ‫اساس باورمندی انسان باشد‪.‬‬ ‫معجزه کند که دقیقا بر ِ‬ ‫یعنی ان کس که بیشترین باورمندی اش به پیامبران‬ ‫اساس اعتقادش بسیار قران‬ ‫الهی و فلسفی است بر‬ ‫ِ‬ ‫بخواند و انجیل و تورات و اوستا و غیره را و در ایات ان‬ ‫تدبّر کند‪ .‬ان کس که بیشتر به دعا باورمند است‪ ،‬دعا‬ ‫بخواند‪ ،‬به راه خودش یعنی ان که باور دارد حقیقت را‬ ‫در توسل به امامان(ع) یافته است‪ ،‬دعای کمیل بخواند‬ ‫و جوشن کبیر و صحیفه سجادیه و‪ ...‬را‪ ،‬ان که باور‬ ‫دارد حقیقت را در کائنات یافته است‪ ،‬قدرت دعا و‬ ‫معجزه دعا اث ِر کاترین پاندر را بخواند و کتاب هایی‬ ‫از این دست را‪.‬‬ ‫به هر حال معنویت در این شرایط سخت‪ ،‬روح ما‬ ‫قوی نگه می دارد‪ .‬ویلیام جیمز در کتاب دین و روان‬ ‫می گوید‪ " :‬احساسات مذهبی نزد هر کسی که یافت‬ ‫شود‪ ،‬نیروی روزافزونی را در زندگی او وارد می کند‪.‬‬ ‫هنگامی که در نبرد زندگی‪ ،‬همه امیدها بر باد می‬ ‫رود‪ ،‬وقتی که دنیا به ادمی پشت می کند‪ ،‬احساسات‬ ‫مذهبی دست اندرکار شده‪ ،‬در اندرون ما چنان شور‬ ‫و هیجانی برپا می سازد که ما را جوان کرده‪ ،‬زندگی‬ ‫درون ما را که تیره و تار بوده است‪ ،‬دگرگون می‬ ‫سازد‪(".‬ص‪)26‬‬ ‫خالصه کالم این که در این روزهای به غایت ویرانگر‪،‬‬ ‫ما سخت نیازمند انیم تا از طریق کتاب خواندن‪،‬‬ ‫جسم ما تاب و توان‬ ‫روحمان را تقویت کنیم تا‬ ‫ِ‬ ‫بیشتری در برابر طوفان سهمگین کرونا پیدا کند‪،‬‬ ‫شاید از این جه ّنم‪ ،‬راهی به زندگی پیدا کنیم‪.‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪73‬‬ ‫فرهنگ ‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 18‬اردیبهشت ماه ‪1399‬‬ ‫اعتراض ائتالف زیست بوم مرکزی به تصمیمات شهرداری اراک‬ ‫دوران بریدن روبان های پروژه های پر سر و صدا تمام است‬ ‫ماجراهــای ‪ 55‬متــری در کالن شــهراراک انــگار‬ ‫تمامــی نــدارد و هربــار بــا شــکلی تــازه خودنمایــی‬ ‫مــی کنــد‪ .‬ســال گذشــته پــس از ‪ 17‬ســال‬ ‫بالتکلیفــی شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری به‬ ‫لغــو ایــن طــرح قدیمــی و پرســروصدا رای داد امــا‬ ‫شــهردار اراک در تــازه تریــن اظهــارات خــود خبــر‬ ‫از اجــرای طــرح ‪ 55‬متــری دیگــری در شــهر اراک‬ ‫خبــر داده اســت‪.‬‬ ‫اتوبانــی کــه قــرار اســت از کمربنــدی شــمالی اغــاز‬ ‫و بــه ســمت پــل شــهید بختیــاری هدایــت شــود‪،‬‬ ‫پــس از تخریــب پــل شــهر صنعتــی از ایــن مســیر‬ ‫عبــور کــرده و بــه پــل علــم الهــدی و میــدان راه‬ ‫اهــن ختــم شــود‪ .‬امــا ایــن خبــر صــدای اعتــراض‬ ‫هفــت تشــکل زیســت محیطــی و یــک تشــکل‬ ‫حقــوق شــهروندی بــه نــام ائتــاف زیســت بــوم‬ ‫مرکــزی را بلنــد کــرده اســت‪.‬‬ ‫ائتــاف زیســت بوم مرکــزی با انتشــار بیانیــه ای که‬ ‫تاکنــون بــه امضــاء ‪ 600‬نفــر رســیده اســت نســبت‬ ‫بــه ایــن طرحهــای غیرکارشناســی اعتراض کــرده و‬ ‫طــی بیانیــه ای اورده انــد‪ :‬اخیــرا ً مدیران شــهرداری‬ ‫در شــعارها و برنامه هــای خــود از انســان محور‬ ‫کــردن شــهر‪ ،‬ســاخت پیــاده راه‪ ،‬مشــارکت در‬ ‫پویــش هــر خانــه یــک درخــت و توجــه بــه انســان‬ ‫در فراینــد توســعه ســخن می گفتنــد‪ .‬از انجــا کــه‬ ‫مفهــوم زیسـت محوری را کامل تریــن و اصیل تریــن‬ ‫نــگاه در مدیریــت شــهری می دانیــم و شــعارهای‬ ‫فــوق را بــا وجــود برخــی کاســتی ها قدم مثبتــی در‬ ‫ایــن راه می پنداشــتیم‪ ،‬بــه ایــن بــاور رســیده بودیــم‬ ‫کــه دوران بریــدن روبان هــای پروژه هــای کالن و پــر‬ ‫ســر و صــدا بــرای نشــان دادن مدیریــت موفــق‪ ،‬بــه‬ ‫ســر رســیده اســت‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه جامعــه بــه ایــن درجــه‬ ‫از اگاهــی رســیده کــه مــاک توســعه یافتگی را‬ ‫حرکت هــای نمایشــی ندانــد‪ .‬امــا بــه یکبــاره در‬ ‫تناقــض کامــل بــا ایــن تفکــر و ان شــعارها شــاهد‬ ‫بریــدن روبــان اغــاز یــک پــروژه دیگــر از همــان‬ ‫ســنخ بــا نــام ‪ ۵۵‬متــری بودیــم و در خبرهــا و‬ ‫شــنیده ها نیــز از احــداث چنــد پــل و زیرگــذر دیگر‬ ‫در برنامه هــای اتــی شــهرداری صحبــت می شــود‪.‬‬ ‫ایــا ایــن نشــان نمی دهــد کــه در بــر همــان پاشــنه‬ ‫تفکــر ســنتی کــه افتتــاح پــل را نشــان توســعه‬ ‫می داننــد‪ ،‬می گــردد؟‬ ‫ایــن بیانیــه باعــث شــد بــه ســراغ ســه تــن از‬ ‫اعتــراض کننــدگان ایــن نامــه برویــم تــا از زبــان انها‬ ‫ایــن جریــان ایــن اعتــراض را جویــا شــویم‪ .‬مهــرداد‬ ‫ربیعــی عضــو کمیتــه محیط زیســت کیمیای ســبز‬ ‫مرکــزی ضمــن گالیــه از عملکــرد شــهرداری اراک‬ ‫تاکیــد مــی کند‪ :‬وقتــی در مــورد مدیریت و توســعه‬ ‫شــهری ســخن بــه میــان مــی ایــد‪ ،‬معمــوالً احداث‬ ‫پــل یــا پــروژه ای عمرانــی اولین موضوعاتی هســتند‬ ‫کــه مــورد توجــه قــرار مــی گیرنــد‪ .‬جالــب تــر انکه‬ ‫اکثریــت طــرح هــای پیشــین اجــرا شــده همــه‬ ‫زمانــی نیتشــان بــر ان بــوده کــه تحولــی تاریخــی‬ ‫را رقــم بزننــد‪ .‬امــا چــرا پــس از اجــرای طــرح هــا‬ ‫کمتــر انچــه کــه مــورد انتظــار بــوده بــه ثمــر مــی‬ ‫نشیند ‪.‬‬ ‫ایــن فعــال مدنــی دالیــل متعــدی را در ایجــاد‬ ‫غیرثمــر بخــش بــودن ایــن رخــداد دخیل مــی داند‬ ‫و ادامــه مــی دهــد‪ :‬عــدم توجــه جــدی بــه تفکــر‬ ‫سیســتمی و فرایندهــا و صرف ـاً تمرکــز بــر نتایــج‬ ‫ســبب ســاز ان شــده کــه نتوانیــم بــه ســرمنزل‬ ‫مقصــود برســیم‪ .‬هرچنــد بــا توســعه پایــدار فاصلــه‬ ‫قابــل توجهــی داریــم امــا شــاید بتــوان گفــت جــان‬ ‫کالم توســعه پایــدار توجــه جامــع تــر بــه دنیاســت‪.‬‬ ‫در طــرح ‪ 55‬متــری جدیــد هــم فــرض را بــر تحول‬ ‫افرینــی اش در نظــر مــی گیریــم‪ ،‬امــا چــه بایــد‬ ‫کــرد کــه ســهوا ٌ تجربیــات تلــخ پیشــین رخ ندهــد‬ ‫و گذشــته چــراغ راه اینــده باشــد‪.‬‬ ‫ربیعــی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای ثمربخشــی ویــژه‬ ‫ایــن پــروژه مســئولین امرباید شــفاف با شــهروندان‪،‬‬ ‫کارشناســان و فعــاالن محیط زیســت طــرح موضوع‬ ‫داشــته باشــند اضافــه مــی کنــد‪ :‬پــس ازطــرح‬ ‫موضــوع مــی تــوان بــه ارزیابــی دقیــق و ســنجش‬ ‫علمــی رســید کــه در صــورت اثبــات فرضیــه‪ ،‬رونــد‬ ‫مدیریــت یکپارچــه و مشــارکتی پیــش امــده که به‬ ‫افزایــش مشــروعیت مدیریــت شــهری و اعتمــاد بــه‬ ‫توانمنــدی هــای ان و پذیــرش ضــرورت مشــارکت‬ ‫کلیــه ذی نفعــان شــهری در مدیریــت شــهری‬ ‫رهنمــون شــویم‪.‬‬ ‫احداث‪ 55‬متری توجیه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫زیستمحیطیندارد‬ ‫علــی بیگــی مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره‬ ‫تشــکل شــهروند یــاران ارمــان خــواه نیز مــی گوید‪:‬‬ ‫احــداث اتوبــان ‪ 55‬متــری از پــل شــهید بختیــاری‬ ‫بــه پــل علــم الهــدی و میــدان راه اهــن نــه توجیــه‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬نــه اجتماعی و نه زیســت محیطــی دارد‪.‬‬ ‫ایــن طــرح نــه تنهــا بــار ترافیکــی ایــن شــهر را کــم‬ ‫نمــی کنــد بلکــه فضــای ســبز شــهر اراک را نابــود‬ ‫مــی کنــد کــه از نظــر حقــوق شــهروندی هیــچ‬ ‫توجیهــی نــدارد‪.‬‬ ‫وی اضافــه مــی کنــد‪ :‬شــهروندان توقــع دارنــد‬ ‫عــوارض شــهر را شــهرداری در جایــی کــه واقعــا نیاز‬ ‫هســت هزینــه کنند کــه تعداد بیشــتری را پوشــش‬ ‫دهــد‪ .‬نــه اینکــه مســیری را کــه زیرســازی ان انجام‬ ‫شــده و توجیهــی نــدارد بــه اتوبــان تبدیــل کنیم که‬ ‫فقــط بگوییــم اتوبــان ســاخته ایم‪.‬‬ ‫ایــن فعــال مدنــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن طــرح‬ ‫حتــی مجوز شــورای شــهر را هــم ندارد خاطرنشــان‬ ‫مــی کنــد‪ :‬تصــور برایــن اســت حــاال کــه طــرح ‪55‬‬ ‫متــری لغــو شــده اســت متولیــان شــهر قصــد دارند‬ ‫‪ 55‬متــری دیگــری بــه شــیوه غیراصولــی بســازند‬ ‫کــه تنهــا بگوینــد کــه ‪ 55‬متــری احــداث کردیــم!‬ ‫وگرنــه چــرا بایــد بــرای خیابانــی کــه هیــچ بــاری‬ ‫از ترافیــک عمــده مرکــز شــهر کــم نمی کنــد‪،‬‬ ‫درختــان کمربنــد ســبز اراک قطــع شــوند‪.‬‬ ‫بیگــی بــا تاکیــد براینکــه شــهرداری بایــد در ابتــدا‬ ‫مســائل مهمتــری چون مناســب ســازی راههــا برای‬ ‫معلولیــن‪ ،‬کاهــش مــدت زمــان ســفر بــا حمــل و‬ ‫نقل عمومــی‪ ،‬احــداث مســیرهای دوچرخه ســواری‬ ‫و ‪...‬را حــل کنــد ادامــه داد‪ :‬زمــان ســفر با اتوبــوس در‬ ‫شــهر اراک تقربیــا یک ســاعت اســت‪ .‬پیــاده روها در‬ ‫اراک فاقــد اســتاندارهای الزم اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از محلــه هــای اراک پــارک ندارنــد و عــاری‬ ‫از فضــای ســبز هســتند‪ .‬بــرای پیــاده راههــا هــم‬ ‫کاری نکردیــم تــا مــردم بــرای اوقــات فراغــت پیــاده‬ ‫روی کننــد‪ .‬شــهرداری بایــد اینهــا را در وهلــه اول‬ ‫حــل کنــد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه حــل این مســائل‪ ،‬بســیاری‬ ‫از مشــکالت شــهری حــل مــی شــود گفــت‪ :‬مــردم‬ ‫بایــد در وهلــه اول ســطح فرهنــگ شــان بــاال بــرود‬ ‫و کارهایــی ماننــد پیــاده روی و دوچرخــه ســواری را‬ ‫مهــم بداننــد‪ .‬احــداث یــک مســیر دوچرخه ســواری‬ ‫و تشــویق مــردم بــه اســتفاده از دوچرخــه بــه جــای‬ ‫خــودرو محــوری در وهلــه اول بایــد بــا برنامــه هــای‬ ‫نــرم و فرهنگــی اجــرا شــود‪ .‬قطعــا وقتــی مــردم‬ ‫توجیــه شــوند درکنــار شــهرداری خواهنــد بــود و‬ ‫شــهرداری بایــد معضــل ترافیک را بــا ایــن برنامه ها‬ ‫حــل کنــد نــه اینکــه درخــت قطــع کنــد تــا اتوبــان‬ ‫بز ند ‪.‬‬ ‫بیگــی بزرگتریــن ســرمایه یــک کشــور و شــهر را‬ ‫ســرمایه هــای انســانی ان مــی دانــد و خاطرنشــان‬ ‫مــی کنــد‪ :‬در اراک داوطلــب و ســازمانهای مــردم‬ ‫نهــاد بســیاری وجــود دارد کــه مــی تواننــد در کنــار‬ ‫مدیــران بــه برنامــه های شــهری کمــک کننــد‪ .‬ادعا‬ ‫مــی کننــد اســتان مرکــزی بهشــت مفاخر و ســمن‬ ‫هــای ایــران اســت امــا از ایــن پتانســل اســتفاده‬ ‫نمــی شــود‪.‬‬ ‫اجرای طرح ‪ 55‬متری نه اولویت شهر اراک‬ ‫هست و نه نیاز ان‬ ‫محمــد کــوروش بختیــاری مدیرعامــل موسســه‬ ‫زیســت محیطــی محافظــان طبیعــت مرکــزی و‬ ‫مبتکــر پویــش سه شــنبه های بــدون خــودرو نیــز‬ ‫بــا تاکیــد بــر اینکــه اجــرای طــرح ‪ 55‬متــری نــه‬ ‫اولویــت شــهر اراک هســت و نــه نیــاز ان مــی گوید‪:‬‬ ‫ایــن شــهر اولویتهــای مهم تــری بــرای توســعه و باز‬ ‫شــدن گــره هــای ترافیکــی دارد‪.‬‬ ‫بختیــاری بــا بیــان اینکــه در خیلــی از شــهرهای‬ ‫پیشــرفته دنیــا ســاخت اتوبــان و توجــه بــه خــودرو‬ ‫محــوری منســوخ شــده اســت اضافــه مــی کنــد‪:‬‬ ‫ســاخت اتوبــان چــراغ ســبز نشــان دادن بــه‬ ‫خودرومحــوری اســت‪.‬‬ ‫در شــهر اراکــی کــه زیرســاخت حمــل و نقــل‬ ‫عمومــی و پیــاده روی هــا معیــوب اســت ایــن روش‬ ‫باعــث افزایــش تعــداد خــودرو و الودگــی هــوای‬ ‫بیشــتر شــهر مــی شــود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه کاهــش تحــرک بــه افزایش‬ ‫بیمــاری هــای غیرواگیــر ماننــد دیابــت‪ ،‬بیمــاری‬ ‫هــای قلبــی و عروقــی و‪ ...‬منجرمی شــود مــی گوید‪:‬‬ ‫بخشــی از ایــن بیمــاری هــا ناشــی از همین توســعه‬ ‫نامتــوازن شــهر و زندگــی ناســالم اســت کــه مدیران‬ ‫شــهری بــا ایــن تصمیمات غلــط بــه ان دامــن زدند‪.‬‬ ‫بختیــاری بــا بیــان اینکــه احــداث ایــن خیابــان نــه‬ ‫تنهــا الودگــی هــوای اراک را کــم نمــی کنــد بلکــه‬ ‫بــه ان دامــن مــی زنــد تصریــح مــی کنــد‪ :‬مــا فقط‬ ‫منافــع خودروســواران را نبایــد در نظر بگیریم‪ .‬شــهر‬ ‫بایــد بــرای همــه مــردم دلپذیــر باشــد شــهری کــه‬ ‫نســبت خودروی ان از درختش بیشترباشــد شــهری‬ ‫دلپذیــر و قابل زیســت نیســت‪.‬‬ ‫هــر خــودرو بــه طــور متوســط ‪ 350‬گــرم الودگــی‬ ‫ایجــاد مــی کنــد یعنــی اکســیژن ‪ 360‬نفــر بــا دود‬ ‫یــک خــودرو گرفتــه مــی شــود پــس بایــد بــه‬ ‫ســمتی حرکــت کنیــم کــه تعــداد خودروهــا کمتــر‬ ‫شــود‪ .‬در شــهری ماننــد اراک بــا توجــه بــه مســطح‬ ‫بــودن ان و اب و هــوای مناســب قابلیــت تبدیــل‬ ‫شــدن بــرای دوچرخــه ســواری و پیــاده روی دارد‪ .‬در‬ ‫ایــن شــهرمیانگین ســفر زیــر هفــت کیلومتر اســت‬ ‫کــه یــک ویژگــی بــرای دوچرخــه ســواری به شــمار‬ ‫مــی ایــد‪.‬‬ ‫دوچرخــه ســواری مــی توانــد نمــاد این شــهر شــود‪.‬‬ ‫حتــی مــی تــوان از حمــل و نقــل ترکیبــی اســتفاده‬ ‫کــرد یعنی بخشــی بــا دوچرخــه و بخشــی از طریق‬ ‫حمــل و نقــل عمومــی رفــت و امــد کنند‪.‬‬ ‫راه اندازی خطوط دوچرخه سواری به شکل‬ ‫واقعیاستنهنمایشی‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســاده تریــن کاری کــه مــی‬ ‫شــود بــرای اراک انجــام داد راه انــدازی خطــوط‬ ‫دوچرخــه ســواری بــه شــکل واقعــی اســت نــه‬ ‫نمایشــی بــه نحــوی کــه امنیــت دوچرخــه ســوار‬ ‫در ان فراهــم شــود اظهارمــی کنــد‪ :‬جالــب اســت‬ ‫شــهروندی کــه الودگــی بــرای شــهر نــدارد نادیــده‬ ‫گرفتــه مــی شــود و تمــام ســرمایه گــذاری هــا‬ ‫بــرای خــودرو ســوارانجام مــی شــود‪ .‬حتــی مســیر‬ ‫دوچرخــه ســواری خیابــان جهــان پنــاه نــه تنهــا‬ ‫بــار ترافیکــی را کــم نمــی کنــد بلکــه بیشــترجنبه‬ ‫تفریحــی دارد و بخشــی ازمســیرنیز بــرای دوچرخــه‬ ‫ســوار ناامــن اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬شــهرها را مــی ســازیم کــه نــه تنهــا‬ ‫مــردم‪ ،‬بلکــه تمــام زیســت مندانــی کــه در کنــار ما‬ ‫ســکونت دارنــد راحــت تــر زندگــی کننــد‪ .‬اما شــهر‬ ‫حتــی بــرای پرنــدگان امــن نیســت‪ .‬طی چند ســال‬ ‫اخیربــه علــت الودگــی صوتــی و الودگــی هــوای‬ ‫اراک پرندگیــان شــهر کمتــر شــدند و باعــث شــده‬ ‫پرنــدگان بــه جاهــای امــن تــر کــوچ کننــد‪.‬‬ ‫همانطــور کــه امیــر کبیــر و مفاخــر را بــرای اراک‬ ‫مثــال مــی زنیــم بایــد دوچرخــه ســواری و ســبک‬ ‫زندگــی ســالم را هــم در اراک پایلــوت کنیــم‪ .‬ولــی‬ ‫مــا شــهرهایی ماننــد تهــران را الگــو قــرار داده‬ ‫ایــم‪ .‬وگرنــه چــه شــده اســت کــه بــه ایــن نتیجــه‬ ‫رســیده اند کــه درختــان موجــود‪ ،‬را قطــع کننــد تــا‬ ‫خیابــان ‪ ۵۵‬متــری ســاخته شــود؟‬ ‫وی بــا تاکیــد بــر اینکــه نقدمــان بــه مدیرانی اســت‬ ‫کــه در دفتــر کار خــود نشســته انــد و تصمیــم های‬ ‫خلــق الســاعه مــی گیرنــد خاطرنشــان مــی کنــد‪:‬‬ ‫مشــکل تفکــر اشــتباه مدیران ماســت‪.‬‬ ‫بایــد بحــث تشــویق و هــم محدودیــت باهــم‬ ‫صــورت بگیــرد تشــویق بــرای حمــل و نقــل پــاک‬ ‫و محدودیــت بــرای اســتفاده از خــودروی شــخصی‪.‬‬ ‫نــه اینکــه درختــان قطــع شــوند تــا اتوبانــی بــرای‬ ‫خــودرو ســوار احــداث شــود‪.‬‬ ‫تمامی تسهیالت سازمان تامین اجتماعی برای جلوگیری از شیوع بیماری کرونا تا پایان اردیبهشت‪ 99‬تمدید شد‬ ‫دکتــر مصطفــی ســاالری‪ ،‬مدیرعامــل ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی بــا ابــاغ دســتوراداری بــه‬ ‫واحدهــای اجرایــی ایــن ســازمان ‪ ،‬تســهیالت بیمه‬ ‫ای و درمانــی در نظــر گرفتــه شــده را بــرای کنترل‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا و حفظ ســامتی مخاطبان‬ ‫و کارکنــان ایــن ســازمان‪ ،‬تــا پایان اردیبهشــت ‪99‬‬ ‫تمدیــد کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی‪ ،‬بــا ابــاغ ایــن دســتور العمــل‬ ‫دفترچــه هــای درمانــی بیمــه شــدگان تــا پایــان‬ ‫اردیبهشــت ‪ 99‬دارای اعتبــار خواهنــد بــود و نیازی‬ ‫بــه مراجعــه حضــوری بیمــه شــدگان بــه شــعب و‬ ‫کارگزاریهــا بــرای تمدیــد دفترچــه هــای درمانــی‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫مهلــت پرداخــت حــق بیمــ ه بیمــه شــدگان‬ ‫اختیــاری‪ ،‬توافقــی‪ ،‬راننــدگان درون شــهری و برون‬ ‫شــهری و کارگــران ســاختمانی نیزافزایــش یافتــه‬ ‫اســت و بــه منظــور جلوگیــری از لغــو قراردادهــا و‬ ‫تــداوم بیمــه پــردازی ایــن قبیــل بیمــه شــدگان تا‬ ‫پایــان اردیبهشــت ماه ســال جــاری بــرای پرداخت‬ ‫حــق بیمــه مهلــت خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫ضمــن انکــه بــرای تمامــی بیمه شــدگان بــه ویژه‬ ‫بیمــاران مبتــا بــه کرونــا و همچنیــن مرخصــی‬ ‫زایمــان امــکان پرداخــت علی الحســاب غرامــت‬ ‫دســتمزد براســاس گواهــی پزشــک معالــج فراهــم‬ ‫شــده اســت و ایــن خدمــات بــدون نیــاز بــه انجــام‬ ‫تشــریفات مقــرر و مراجعــه حضــوری بــه شــعب‬ ‫انجــام می شــود‪ .‬ثبــت درخواســت خدمــات و‬ ‫تعهــدات کوتــاه مــدت (غرامــت دســتمزد ایــام‬ ‫بیمــاری و بــارداری‪ ،‬پروتــز و اروتــز وکمــک ازدواج‬ ‫و‪ )...‬نیــز بــدون مراجعــه حضــوری و از طریــق‬ ‫ســامانه خدمــات غیرحضــوری ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی ‪http://eservices.tamin.ir‬‬ ‫قابــل انجــام اســت‪.‬‬ ‫بــر این اســاس برای ثبت درخواســت بازنشســتگی‬ ‫نیــازی بــه مراجعــه حضــوری بــه شــعب تامیــن‬ ‫اجتماعــی نیســت و تاریــخ تــرک کار منــدرج در‬ ‫لیســت پرداخــت حــق بیمــه بــه عنــوان تاریــخ‬ ‫درخواســت بازنشســتگی محســوب می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن انجــام اســتعالم درخصــوص تمدیــد یــا‬ ‫صــدور کارت هوشــمند راننــدگان بــه حالت تعلیق‬ ‫درامــده و تــداوم بیمــه پــردازی انــان تــا پایــان‬ ‫اردیبهشــت ‪ 1399‬قابــل انجــام اســت‪.‬‬ ‫ضمــن انکــه امــکان بیمــه پــردازی ان دســته‬ ‫از کارگــران ســاختمانی کــه کارت مهــارت فنــی‬ ‫انــان منقضــی شــده اســت تــا پایــان اردیبهشــت‬ ‫ســالجاری قابــل انجــام اســت‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت جلســات کمیســیون هــای‬ ‫پزشــکی موضــوع مــاده ‪ 91‬و شــوراهای پزشــکی‬ ‫نیــز تــا پایــان اردیبهشــت امســال برگــزار نخواهند‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫انجــام کلیــه بازرســی هــای مرتبــط بــا امــور بیمــه‬ ‫شــدگان خــاص اعــم از بیمــه بیــکاری‪ ،‬احــراز‬ ‫اشــتغال قالیبافان‪،‬کارگــران ســاختمانی و‪ ...‬تا پایان‬ ‫اردیبهشــت ‪ 99‬موضوعیــت نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت چکاب اراک سهامی خاص‬ ‫اگهی تغییرات شرکت حمل ونقل برید بار زرند ساوه‬ ‫اگهیانتقالیشرکتتعاونیزرپوران‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 3978‬و شناســه ملــی ‪ 10780074476‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق‬ ‫العــاده مــورخ ‪ 1398/11/04‬تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد‪ :‬ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪ 24000000000‬ریال‬ ‫بــه مبلــغ ‪ 29700000000‬ریــال منقســم بــه ‪ 396‬ســهم بــا نــام ‪ 75000000‬ریالــی که تمامــا پرداخت‬ ‫شــده از طریــق نقــدی تامیــن گردیــده افزایــش یافتــه و مبلــغ ‪ 5700000000‬ریــال بموجــب گواهــی‬ ‫شــماره ‪ 95187/11/1398‬مــورخ ‪ 1398/11/6‬بانــک حکمت ایرانیان شــعبه اراک پرداخت گردیده اســت‪.‬‬ ‫مــاده مربوطــه در اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح و ذیل ثبــت از لحــاظ افزایــش ســرمایه در تاریخ فوق‬ ‫الذکــر تکمیــل امضــاء گردیــده اســت‪ /.‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبت شــرکت‬ ‫ها و موسســات غیرتجــاری اراک (‪)827502‬‬ ‫بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 53‬و شناســه ملــی ‪ 10780005893‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 1399/01/05‬و به موجب تاییدیــه شــماره‪ 82/7/51‬مــورخ ‪ 1399/2/2‬اداره راهداری‬ ‫و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان ســاوه تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ -1 :‬ارمــان اعتمــاد بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 6189886639‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره وکیــوان اعتماد بــه شــماره ملــی‪6189832970‬‬ ‫بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد‪-2 .‬کلیــه اســناد‬ ‫واوراق تعهــداور بانکــی از قبیــل کلیــه اســناد و مــدارک و اوراق بهــاء دار و عقــود اســامی ومراســات بــا‬ ‫امضــاء مدیرعامــل بــه تنهائــی همــراه بــا مهر شــرکت معتبــر مــی باشــد‪ /.‬اداره کل ثبــت اســناد و امالک‬ ‫اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری زرندیــه (‪)831078‬‬ ‫بــه شناســه ملــی ‪ 10780055862‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ‬ ‫‪ 1398/11/12‬شــرکت تعاونــی زرپــوران بــه شــماره ثبــت ‪ 2115‬و شناســه ملــی ‪10780055862‬‬ ‫مرکــز اصلــی شــرکت در واحــد ثبتــی اراک بــه ادرس‪ :‬اســتان مرکــزی‪ ،‬شهرســتان شــازند‪ ،‬بخــش‬ ‫زالیــان‪ ،‬دهســتان پــل دواب‪ ،‬ابــادی معــدن مهاجــران یــک‪ ،‬محله روبروی روســتای حســن ابــاد‪ ،‬جاده‬ ‫اراک ‪ -‬تــوره‪ ،‬جــاده خنــداب‪ ،‬طبقــه همکــف ‪-‬کدپســتی‪ 3867167128‬انتقــال یافــت و در ایــن اداره‬ ‫طــی شــماره ‪ 1099‬در تاریــخ ‪ 99/2/3‬در ایــن اداره بــه ثبــت رســیده اســت ‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری شازند (‪)831082‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود ایده پردازان نو اندیش سرزمین علم و ادب‬ ‫درتاریــخ ‪ 1399/02/10‬بــه شــماره ثبــت ‪ 563‬بــه شناســه ملــی ‪ 14009107271‬ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه ان بــه شــرح زیر جهت‬ ‫اطــاع عمــوم اگهــی میگــردد‪ .‬موضــوع فعالیــت‪ :‬دریافــت پروانــه دفتــر پیشــخوان خدمــات دولــت و انجــام فعالیت مرتبــط با موضــوع پروانــه موضوعــات مربوط‬ ‫بــه تجــارت الکترونیــک غیــر هرمــی و غیــر شــبکه ایــی درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت‪ :‬از تاریــخ ثبــت بــه مدت‬ ‫نامحــدود مرکــز اصلــی‪ :‬اســتان مرکــزی‪ ،‬شهرســتان تفــرش‪ ،‬بخــش مرکــزی‪ ،‬شــهر تفــرش‪ ،‬محلــه شــهرک امــام خمینــی‪ ،‬کوچــه (مدرســه)‪ ،‬بلــوار پاســداران‪،‬‬ ‫پــاک ‪ ، 57‬طبقــه همکــف کدپســتی ‪ 3951876697‬ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ ‪ 100000000‬ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه‬ ‫هــر یــک از شــرکا خانــم فاطمــه یعقوبــی بــه شــماره ملــی ‪ 0534804608‬دارنــده ‪ 70000000‬ریــال ســهم الشــرکه خانــم فاطمــه عســگری بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0580036405‬دارنــده ‪ 30000000‬ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره خانــم فاطمــه یعقوبی بــه شــماره ملــی ‪ 0534804608‬و به ســمت مدیرعامل به‬ ‫مــدت نامحــدود و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود خانــم فایــزه یعقوبــی بــه شــماره ملــی ‪ 0534860702‬و بــه ســمت عضو هیئــت مدیره‬ ‫بــه مــدت نامحــدود خانــم فاطمــه عســگری بــه شــماره ملــی ‪ 0580036405‬و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئت مدیــره به مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضا‪:‬‬ ‫کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد اور شــرکت از قبیــل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات‪ ،‬قراردادهــا‪ ،‬عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامــه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء‬ ‫مدیــر عامــل در غیــاب مدیــر عامــل بــا امضــای نایــب رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر مــی باشــد اختیــارات مدیــر عامــل‪ :‬طبق اساســنامه‬ ‫ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت ها و‬ ‫موسســات غیرتجاری تفــرش (‪)831081‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت حمل ونقل برید بار زرند ساوه‬ ‫بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبت ‪ 53‬و شناســه ملــی ‪ 10780005893‬به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی بطور فــوق العــاده مــورخ ‪1399/01/05‬‬ ‫و بــه موجــب تاییدیــه شــماره‪ 82/7/51‬مــورخ ‪ 1399/2/2‬اداره راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان زرندیــه تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬ارمــان اعتماد‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 6189886639‬و کیــوان اعتمــاد بــه شــماره ملــی ‪ 6189832970‬بــه عنــوان اعضــای هیــات مدیــره بــرای مدت نامحــدود انتخــاب شــدند‪ /.‬اداره‬ ‫کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری زرندیــه (‪)831080‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت فراز برج نیما‬ ‫بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 800‬و شناســه ملــی ‪ 14003196815‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/08/16‬تصمیمــات‬ ‫ذیــل اتخــاذ شــد‪ -1 :‬مریــم صادقــی بــه شــماره ملــی ‪ 0534849563‬فرزنــد علــی داد و نرگــس حســین مــردی بــه شــماره ملــی‪ 0063609991‬فرزنــد علــی اکبــر هــر‬ ‫یــک بــا واریــز مبلغ‪5000000‬ریــال بــه صنــدوق شــرکت در ردیف شــرکاء قــرار گرفتنــد و در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلغ‪25000000‬ریــال بــه مبلغ‪35000000‬ریال‬ ‫افزایــش یافــت و مــاده مربــوط در اساســنامه اصــاح شــد‪ -2 .‬اســامی شــرکاء و میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک بدیــن شــرح مــی باشــد‪ :‬مریــم صادقــی بــه شــماره‬ ‫ملــی‪ 0534849563‬دارای‪5000000‬ریــال ســهم الشــرکه‪ .‬نرگــس حســین مــردی بــه شــماره ملــی ‪006309991‬دارای‪5000000‬ریال ســهم الشــرکه‪ .‬محســن کرمی به‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0620086701‬دارای مبلــغ ‪ 10000000‬ریــال ســهم الشــرکه بابک حســین زاده به شــماره ملــی ‪ 0068404761‬دارای مبلغ ‪ 5000000‬ریال ســهم الشــرکه‬ ‫حســین کرمــی بــه شــماره ملــی ‪ 0620085223‬دارای مبلــغ ‪ 10000000‬ریــال ســهم الشــرکه ‪ -3‬تعــداد اعضــای هیــات مدیــره از‪ 2‬نفــر بــه‪ 3‬نفــر افزایــش یافــت و ماده‬ ‫مربــوط در اساســنامه اصــاح شــد‪ /.‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری شــازند (‪)831079‬‬ ‫زیرنظر شورای سیاست گذاری‬ ‫رایانامه ‪n a m e h a r a k @ g m a i l . c o m :‬‬ ‫طراحی و صفحه ارایی ‪ :‬مینا اسکندری‬ ‫چاپ ‪ :‬بهمن‬ ‫نشانی‪ :‬اراک ‪ ،‬ابتدای خیابان مشهد‪ ،‬جنب بانک ملی‬ ‫‪n a m e h a r a k‬‬ ‫چشمه عباس اباد در شرق شهر شازند در دامنه شمالی رشته کوه راسوند و در جنوب‬ ‫دشت شازند واقع شده است‪ .‬میزان ابدهی این چشمه به طور متوسط حدود‪۲۵۰‬تا‪۳۰۰‬‬ ‫لیتر در ثانیه است‪ .‬ارتفاع این چشمه از سطح دریا‪۱۹۰۰‬متر می باشد و از اب این چشمه‬ ‫روستاهای عباس اباد‪ ،‬اکبراباد و قسمتی از شازند برای کشاورزی و شرب استفاده می‬ ‫کنند‪ .‬از نظر کیفیت اب این چشمه جزء اب های با کیفیت خیلی خوب به شمار می رود‪.‬‬ ‫اقدامات شرکت پتروشیمی شازند در خصوص کرونا ویروس‬ ‫کمک بیش از پنج میلیارد ریالی شرکت پتروشیمی شازند به مراکز درمانی استان‬ ‫گــزارش اقدامــات شــرکت پتروشــیمی شــازند در‬ ‫راســتای عمــل بــه مســئولیت هــای اجتماعــی‬ ‫و مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا در خصــوص‬ ‫اقدامــات پیشــگیرانه جهــت مقابلــه بــا شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬بــه شــرح ذیــل تقدیــم مــی‬ ‫گــردد‪:‬‬ ‫‪ .1‬برگــزاری مســتمر ‪ 11‬جلســه کمیتــه پدافنــد‬ ‫زیســتی در ســطح مجتمــع از اواخــر بهمــن مــاه‬ ‫تــا اردیبهشــت مــاه‬ ‫‪ .2‬کمــک بیــش از پنــج میلیــارد ریالــی شــرکت‬ ‫پتروشــیمی شــازند بــه مراکــز درمانی اســتان‪ :‬در‬ ‫راســتای عمــل بــه مســئولیت هــای اجتماعــی‬ ‫و مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا مبلــغ‬ ‫‪ 5/148/638/500‬ریــال جهــت کمــک بــرای‬ ‫خریــد و تهیــه وســایل و ملزومــات مراکــز درمانی‬ ‫و بیمارســتانی وابســته بــه بهداشــت و درمــان‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان مرکــزی اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫‪ .3‬اختصــاص مبلــغ ‪( 1/500/000/000‬یــک‬ ‫میلیــارد و پانصــد میلیــون) ریــال جهــت کمــک‬ ‫بــه نیــروی انتظامــی اســتان مرکــزی در جهــت‬ ‫اجــرای طــرح فاصلــه گــذاری اجتماعــی‪.‬‬ ‫‪ .4‬تولیــد و اهــدای رایــگان ‪ 14‬تــن اســپان بانــد‬ ‫مــاده اولیــه جهــت تولیــد البســه بیمارســتانی به‬ ‫ارزش ریالــی ‪ 1‬میلیــارد و ‪ 860‬میلیــون ریــال‬ ‫(‪( :)1/860/000/000‬شــایان ذکــر اســت شــش‬ ‫پتروشــیمی کشــور از جملــه پتروشــیمی شــازند‬ ‫بصــورت داوطلبانــه تولیــد و تامیــن کامـ ً‬ ‫ا رایگان‬ ‫‪ 200‬تــن پلیمــر بــا ارزش اســپان بانــد را جهــت‬ ‫تولیــد ‪ 1/200/000‬دســت البســه بــا کیفیــت‬ ‫بیمارســتانی بــه عهــده گرفتنــد کــه مــاده اولیــه‬ ‫پلیمــری مذکــور در اختیــار انجمــن صنفــی‬ ‫کارفرمایــی صنعــت پتروشــیمی قــرار گرفــت تــا‬ ‫بــا هماهنگــی وزارت محتــرم بهداشــت و درمــان‬ ‫جهــت تولیــد البســه بیمارســتانی مورد اســتفاده‬ ‫قــرار گیــرد‪).‬‬ ‫‪ .5‬تولیــد و توزیــع بیــش از ســی هــزار بطــری‬ ‫حــاوی محلــول ضدعفونــی و گندزدایــی الکلــی‬ ‫مخصــوص دســت و ســطوح بــا هزینــه ای‬ ‫بیــش از ‪ 2‬میلیــارد ریــال‪ :‬ایــن محلــول بــه‬ ‫همــت متخصصیــن بخــش تحقیــق و پژوهــش‬ ‫شــرکت و براســاس اســتانداردهای ســازمان‬ ‫بهداشــت جهانــی بــا کیفیتــی عالــی تهیــه و در‬ ‫بطــری هــای ‪ ۲۵۰‬ســی ســی بــه صــورت کامـ ً‬ ‫ا‬ ‫رایــگان و بــا اولویــت تحویــل بــه مراکــز بهــداری‬ ‫و بهداشــت وابســته بــه دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫اســتان همچون بیمارســتان ایــت ا‪ ...‬خوانســاری‪،‬‬ ‫بیمارســتان حضــرت ولیعصر(عــج) اراک‪ ،‬مراکــز‬ ‫بهداشــتی و درمانــی خنــداب‪ ،‬ســربند‪ ،‬شــازند و‬ ‫اهالــی روســتاهای محــروم شهرســتان از جملــه‬ ‫کــزاز و بخــش ســربند توزیــع شــده‬ ‫همچنیــن بــرای خانوارهــای تحــت پوشــش‬ ‫کمیتــه امــداد و بهزیســتی‪ ،‬کارکنــان و خانــواده‬ ‫هــای محترمشــان و کارکنــان شــاغل شــرکت‬ ‫هــا و صنایــع پیرامونــی توزیــع گردیــد‪ ،‬ضمنــاً‬ ‫مشــارکت در تهیــه پــک بهداشــتی شــهرداری‬ ‫بــرای توزیــع بیــن شــهروندان شــهر جدیــد‬ ‫مهاجــران نیــز اقــدام شــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت بــرای شــاغلین صنایــع و‬ ‫همــکاران و خانــواده هــای محترمشــان طــی دو‬ ‫مرحلــه تعــداد ‪ 7604‬بطــری از ایــن محلــول‬ ‫(جمعــاً ‪ 1520‬لیتــر) توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫توزیع ‪ 28000‬ماسک ‪N95‬‬ ‫‪ .6‬توزیــع حــدود ‪ 28000‬ماســک از نــوع ‪ N95‬و‬ ‫یکبــار مصــرف پزشــکی بــا هزینــه ای بیــش از ‪4‬‬ ‫میلیارد ریــال(‪)000,040,005,4‬‬ ‫‪ .5-1‬توزیــع ‪ 800‬بطــری الــکل اتیلیــک ‪%96‬‬ ‫(‪ 600‬ســی ســی)‬ ‫‪ .5-2‬توزیــع‪ 1750‬بطــری الــکل اتیلیــک ‪%70‬‬ ‫(‪ 200‬ســی ســی)‬ ‫‪ .5-3‬توزیــع ‪ 850‬بطــری الــکل اتیلیــک ‪%70‬‬ ‫(‪ 100‬ســی ســی)‪ ،‬جهــت ضدعفونــی کــردن‬ ‫لــوازم اداری‪ ،‬میــز و دســتگاه هــای کامپیوتــر‬ ‫‪ .5-4‬توزیع ‪ 35000‬جفت دستکش التکس‬ ‫‪ .5-5‬توزیــع‪ 30000‬جفــت دســتکش یکبــار‬ ‫مصــرف فریــزری‬ ‫‪ .5-6‬توزیع ‪ 1100‬بطری شیشه پاکن‬ ‫‪ .5-7‬توزیــع‪ 1000‬متــر مربــع پارچــه تنظیــف و‬ ‫توزیــع ان در اتــاق هــا و دفاتــر کاری همــکاران‬ ‫بــه منظــور ضدعفونــی کــردن ملزومــات اداری و‬ ‫یــا اســتفاده فــردی جهــت جلوگیــری از انتقــال‬ ‫ویــروس توزیــع گردیــده اســت‬ ‫‪ .5-8‬توزیــع ‪ 85000‬لیــوان یکبــار مصــرف‬ ‫کاغــذی و ســایراقالم بهداشــتی در بیــن کارکنان‬ ‫خصوصـاً راننــدگان ســرویس هــای ایــاب و ذهاب‬ ‫بــه صــورت مســتمر‬ ‫‪ .5-9‬توزیــع‪ 320‬لیتــر الــکل اتیلیــک در ظــروف‬ ‫اســپری دار ویــژه اتــاق هــای کنتــرل جهــت‬ ‫واحدهــای بهــره بــرداری و ‪ 200‬بطــری ‪200‬‬ ‫ســی ســی محلــول ضدعفونــی کننــده در نیمــه‬ ‫دوم تعطیــات نــوروزی تحویــل واحــد تعمیــرات‬ ‫گردیــده اســت‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت بیــش از ‪ 3‬میلیــارد ریــال‬ ‫جهــت گندزدایــی و سمپاشــی‪ ،‬خرید دســتکش‪،‬‬ ‫مایــع ضدعفونــی کننــده‪ ،‬الــکل و مایــع ســفید‬ ‫کننــده و خریــد محلــول پــاک کننــده از شــرکت‬ ‫شــیمیایی حــال پویــان اراک در راســتای‬ ‫ســامت کارکنــان و ســالم ســازی فضــای کار‬ ‫ایشــان از ســوی پتروشــیمی شــازند هزینه شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اهدایی پودر هیپو برای ضدعفونی و‬ ‫گندزدایی معابر شهروندان مهاجران‬ ‫‪ .7‬تحویــل اهدایــی رایــگان ‪ 1800‬کیلوگــرم‬ ‫پــودر هیپــو جهــت تکمیــل بســته ضدعفونــی‬ ‫و گندزدایــی بــرای شــهروندان مهاجــران و‬ ‫هماهنگــی جهــت حضــور ماشــین هــای اتــش‬ ‫نشــانی در مانــور ضدعفونــی و گندزدایــی ســطوح‬ ‫و معابــر ایــن شــهر‪.‬‬ ‫‪ .8‬الــف) تهیــه و خریــد ‪ 4‬دســتگاه تــب ســنج‬ ‫جهــت کنتــرل ســامت کارکنــان بخــش هــای‬ ‫مختلــف مجتمــع و دفتــر مرکــزی تهــران‪.‬‬ ‫‪ .8‬ب) اقدامــات در حــوزه رســتوران های مجتمع‪،‬‬ ‫ســاختمان اداری و دفاتر کاری همکاران‬ ‫‪ .9‬ایجــاد بخــش اطــاع رســانی ویــژه در پرتــال‬ ‫شــرکت در قالــب کلیــپ هــای ویدئویــی‪ ،‬پمفلت‬ ‫هــا‪ ،‬اینفوگرافــی‪ ،‬نــکات و مقالــه هــای اموزشــی‬ ‫جهــت انعــکاس مطالــب مفیــد و ضــروری مرتبط‬ ‫بــا کرونــا ویــروس منطبــق با مســتندات ســازمان‬ ‫بهداشــت جهانــی‪ ،‬اطالعیــه هــای مــورد تاییــد‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪،‬‬ ‫همچنیــن نــکات و مطالــب مرتبــط بــا موضوعات‬ ‫امــور ‪ HSE‬و مرکــز ســامت کار جهــت ارتقــای‬ ‫اگاهــی همــکاران بــرای پیشــگیری از کرونــا‬ ‫ویــروس‬ ‫‪ .10‬چــاپ گــزارش در روزنامــه‪ ،‬تهیــه و تکثیــر‬ ‫تراکت هــای اموزشــی و توصیــه هــای مرتبــط بــا‬ ‫تغذیــه‪ ،‬پزشــکی‪ ،‬بهداشــتی‪ ،‬ورزشــی و‪ ...‬جهــت‬ ‫پیشــگیری از انتشــار ویــروس کرونــا‪.‬‬ ‫‪ .11‬طراحــی‪ ،‬چــاپ و نصــب بیــش از ‪ 200‬متــر‬ ‫مربــع بنــر و اســتند تبلیغاتــی حــاوی نــکات‬ ‫اموزشــی‪ ،‬بهداشــتی و ایمنــی پیرامــون شــیوه‬ ‫هــای پیشــگیری از ویــروس کرونــا منطبــق بــا‬ ‫دســتور العمــل هــای وزارت بهداشــت و امــوزش‬ ‫پزشــکی‪ ،‬پدافنــد زیســتی بــه منظــور اســتفاده‬ ‫از جلــوه هــای بصــری بــرای تمامــی همــکاران‬ ‫شــاغل در واحدهــای عملیاتــی و ســتادی‬ ‫مجتمــع‪ ،‬از جملــه دپارتمانهــای پــر تردد شــامل‪:‬‬ ‫ســالن کارت ســاعت‪ ،‬رســتوران مرکــزی و ســایر‬ ‫رســتوران هــا‪ ،‬پارکینــگ نقلیــه و اتــاق هــای‬ ‫کنتــرل بــا هزینــه ای بالــغ بــر ‪ 40‬میلیــون ریــال‬ ‫‪ .12‬هزینــه کلــی مربــوط بــه طــرح پیشــگیری از‬ ‫بیمــاری ‪19-COVID‬‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل‬ ‫گـردشگـری‬ ‫هفته نامه فرهنگی‪،‬اجتماعی و اقتصادی استان مرکزی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول ‪ :‬سمیه بصیرت‬ ‫تلفن ‪09367501438 - )086(۳۴۴۵۱۴۷۰ :‬‬ ‫چشمه عباس اباد‪ ،‬منطقه مشهور گردشگری شازند‬

آخرین شماره های هفته نامه نامه اراک

هفته نامه نامه اراک 74

هفته نامه نامه اراک 74

شماره : 74
تاریخ : 1399/02/23
هفته نامه نامه اراک 72

هفته نامه نامه اراک 72

شماره : 72
تاریخ : 1398/12/15
هفته نامه نامه اراک 71

هفته نامه نامه اراک 71

شماره : 71
تاریخ : 1398/12/01
هفته نامه نامه اراک 70

هفته نامه نامه اراک 70

شماره : 70
تاریخ : 1398/11/24
هفته نامه نامه اراک 69

هفته نامه نامه اراک 69

شماره : 69
تاریخ : 1398/11/08
هفته نامه نامه اراک 68

هفته نامه نامه اراک 68

شماره : 68
تاریخ : 1398/10/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!