هفته نامه نامه اراک شماره 70 - مگ لند

هفته نامه نامه اراک شماره 70

هفته نامه نامه اراک شماره 70

هفته نامه نامه اراک شماره 70

‫اغاز نصب‬ ‫اغاز ساخت‬ ‫عرشه فلزی تقاطع‬ ‫مجتمع گردشگری‬ ‫غیرهمســطح‬ ‫تفریحیمیرزاحسن‬ ‫اشتیانی‬ ‫پنج شنبه ‪ 24‬بهمن ‪1398‬‬ ‫‪ 18‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 13‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪70‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪ 1500‬تومان‬ ‫شهید صیدی اراک‬ ‫‪4‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫‪NAMEH ARAK‬‬ ‫‪No. 70‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Vol. 3‬‬ ‫‪Feb 13. 2020‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫مدیران رسانه ای از جناح راست و چپ؛ که قصد راهی شدن به بهارستان را دارند‬ ‫‪ ۱۷‬طرح عمرانی در شهرک های صنعتی استان‬ ‫مرکزی به بهره برداری رسید‪ /‬صفحه ‪2‬‬ ‫سینا عراقی‬ ‫یوسفی‪ :‬اینده روشن است‪ ،‬وقتی باهم هستیم‬ ‫فخراالسالم‪ :‬مجلس دوربرگردان انقالب است‬ ‫انتخابات در راه است‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫چــراغ خانــه هــای عشــایر عبــاس ابــاد‬ ‫ســاوه روشــن شــد‪ /‬صفحــه ‪2‬‬ ‫بــرگ زریــن دیگــری از حضــور پرشــور مــردم‬ ‫اســتان مرکــزی در راهپمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن ‪ /‬صفحه ‪2‬‬ ‫انتخابــات در راه اســت‪ .‬در عیــن حــال انچــه در مقابــل خــود‬ ‫مــی بینیــم مشــکالتی متنــوع اســت‪ .‬تــورم‪ ،‬تحریــم‪ ،‬اقتصــاد‬ ‫رانــت الــوده‪ ،‬فســاد اداری و مالــی‪ ،‬ســوء مدیریــت‪ ،‬دعواهــای‬ ‫جناحــی‪ ،‬مداخــات خارجــی‪ ،‬اختالفــات قومــی‪ ،‬بالیــای‬ ‫طبیعــی‪ ،‬شــرایط ســرزمینی و اقلیمــی‪ ،‬فاصلــه بــا فنــاوری‬ ‫جهانــی‪ ،‬عــدم توســعه سیاســی‪ ،‬معضــات فرهنگــی‪ ،‬اســیب‬ ‫هــای اجتماعــی‪ .....‬و صدهــا مشــکل بــزرگ و کوچــک دیگر در‬ ‫کشــور مــا موجــب شــده علــی رغــم تــوان بالقــوه بــاالی ایــران‬ ‫بــرای پیشــرفت و توســعه و رونــق و ایجــاد رفــاه‪ ،‬مــردم ایــران‬ ‫هنــوز نتوانســته انــد بــه انچه الیــق ان بــوده انــد دســت یابند‪.‬‬ ‫همیــن وضعیــت باعــث ایجاد دلخــوری و ناخشــنودی عمومی‬ ‫مــی شــود کــه در نهایــت در بحــران هــای کوچــک و بــزرگ‬ ‫اجتماعــی ردپــای ان را مــی تــوان بــه وضــوح مشــاهده کــرد‪.‬‬ ‫انتخابات در راه است‪.‬‬ ‫کشــور مــا با ســابقه علمــی و تمدنی چند هزار ســاله شایســته‬ ‫وضــع امروزیــن نیســت‪ .‬متخصصــان اگاه و دانشــمندی کــه در‬ ‫ایــن مــرز و بــوم پــرورش یافتــه انــد مــی تواننــد راه حــل بــرای‬ ‫معضــات بیابنــد و ارائــه دهنــد و نخبگان ابــزاری راه هــای ارائه‬ ‫شــده را اجــرا کننــد‪ .‬ایــن پروســه نیازمند ســاختارهایی اســت‬ ‫کــه حرکــت اصــاح در بطــن جامعــه را در قالب ان ســاختارها‬ ‫جامــه عمــل بپوشــانند‪ .‬و همــه ایــن فعالیــت هــا در مجموعــه‬ ‫سیاســت و مدیریــت کشــور نمــود مــی یابد‪.‬‬ ‫انتخابــات در راه اســت! انتخابــات بــرای برگزیــدن نماینــدگان‬ ‫مــردم در پارلمــان کــه یکی از مهمترین ســاختارهای سیاســی‬ ‫و مدیریتــی کشــور اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه خســتگی هــر ملتــی در پــی ایــن همــه مشــکل قابــل‬ ‫درک اســت امــا بــدون حضــور مــردم و انتخــاب درســت‬ ‫نماینــدگان مجلــس بعــدی‪ ،‬رونــد رفــع مشــکالت کشــور در‬ ‫مســیر درســت پیــش نخواهــد رفــت و نمــی تــوان انتظــار‬ ‫داشــت پارلمــان حاصــل از چنیــن انتخاباتی مســئله ای را حل‬ ‫نما ید ‪.‬‬ ‫بــا ایــن وصــف مشــارکت در انتخابــات و حضــور در پــای‬ ‫صنــدوق رای بهتریــن گزینــه ممکن در برابر شــهروندان اســت‪.‬‬ ‫مردمــی کــه نماینــدگان خــود را انتخــاب نکــرده انــد گویــی‬ ‫مطالبــه ای نیــز نداشــته انــد‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬رای دادن حــق و نیــز‬ ‫وظیفــه شــهروندی اســت‪.‬‬ ‫در چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی صورت گرفت‬ ‫افتتاح ‪ 25‬پروژه ابرسانی روستایی در استان مرکزی‬ ‫در چهــل و یکمیــن ســالگرد پیــروزی انقالب‬ ‫اســامی ‪ ۲۵‬پــروژه ابرســانی روســتایی در‬ ‫اســتان مرکــزی بــا اعتبــاری افــزون بــر ‪۱۹۰‬‬ ‫هــزار میلیــارد ریــال بــه بهره بــرداری رســید‬ ‫کــه زمینــه بهره منــدی ســاکنان ‪ ۳۵‬روســتا‬ ‫در ‪ ۹‬شهرســتان اســتان مرکــزی با جمعیتی‬ ‫بیــش از ‪ ۹‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬نفــر را فراهــم کــرده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫بهره برداری از دو مخزن اب‬ ‫شهر کارچان و نظم اباد‬ ‫در ســومین روز از دهــه فجر انقالب اســامی‬ ‫بــا حضــور بهروزاکرمــی معــاون سیاســی‪،‬‬ ‫امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری مرکــزی ‪،‬‬ ‫دکتــر بختیــاری فرمانــدار شهرســتان اراک ‪،‬‬ ‫مهنــدس عرفانــی نســب سرپرســت شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان مرکــزی و جمعــی از‬ ‫مســئوالن اســتان و شهرســتان‪ ،‬مخــزن ‪500‬‬ ‫متــر مکعبــی شــهر کارچــان و مخــزن ‪100‬‬ ‫متــر مکعبــی منطقــه نظــم اب بــه بهــره‬ ‫بــرداری رســید و کلنــگ ســاخت ایســتگاه‬ ‫پمپــاژ شــهر کارچــان بــه زمیــن زده شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس یوســف عرفانــی نســب سرپرســت‬ ‫شــرکت عنــوان کــرد‪ :‬در راســتای تکمیــل‬ ‫تاسیســات ابرســانی بــه شــهر کارچــان و بــه‬ ‫منظــور ذخیــره اب مــورد نیــاز شــهروندان‬ ‫کارچانــی یــک بــاب مخــزن ذخیــره اب‬ ‫بــه حجــم ‪ 500‬متــر مکعــب بــا اعتبــاری‬ ‫بالــغ برچهــار میلیــارد ریــال ســاخته شــد و‬ ‫همزمــان بــا دهه فجــر ســال ‪ 98‬امــاده بهره‬ ‫بــرداری شــد‪.‬‬ ‫دیگــر پــروژه بــه بهــره بــرداری رســیده در‬ ‫ســومین روز از دهــه فجــر انقــاب اســامی‬ ‫مخــزن ذخیــره اب منطقــه نظــم اباد اســت‬ ‫کــه بــا اعتبــاری معــادل ‪ 2‬میلیــارد ریــال‬ ‫ســاخته شــده اســت‪ .‬گفتنــی در ســومین‬ ‫روز از دهــه فجــر ســال ‪ 98‬کلنــگ ســاخت‬ ‫ایســتگاه پمپــاژ شــهر کارچان توســط معاون‬ ‫سیاســی ‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری‬ ‫مرکــزی بــه زمیــن زده شــد‪.‬‬ ‫پروژه ابرسانی به شهر میالجرد‬ ‫همزمــان بــا دهــه مبــارک فجــر ســالجاری‬ ‫ودر هشــتمین روز از ایــن دهــه بــا حضــور‬ ‫مهنــدس اقــازاده اســتاندار مرکــزی‪ ،‬معــاون‬ ‫هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری‪،‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان کمیجــان‪ ،‬سرپرســت‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکــزی‬ ‫وجمعــی از مســئوالن اســتان و شهرســتان‬ ‫پــروژه ابرســانی بــه شــهر میالجــرد بــه بهره‬ ‫بــرداری رســید‪.‬‬ ‫مهنــدس یوســف عرفانــی نســب سرپرســت‬ ‫شــرکت در اییــن بهــره بــرداری از ایــن‬ ‫پــروژه عنــوان کــرد‪ :‬بــه منظوربهبــود‬ ‫وضعیــت تامیــن فشــار شــبکه وابرســانی‬ ‫بــه شــهرمیالجرد‪ ،‬ایــن پــروژه شــامل حفــر‬ ‫وتجهیــز یــک حلقــه چــاه واجــرای ‪ 400‬متر‬ ‫خــط انتقــال‪ ،‬بــا هزینــه ای بالغ بــر‪ 7‬میلیارد‬ ‫ریــال از محــل اعتبــارات اســتانی و جــاری‬ ‫اجــرا شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن پــروژه بازســازی و نوســازی‬ ‫تاسیســات اب شــهر میالجــرد شــامل‪:‬‬ ‫الیروبــی‪ ،‬احیــاء و ســاخت اتاقــک ســرچاهی‬ ‫جدیــد چــاه شــماره ‪ 4‬میالجــرد‪ ،‬ســاخت‬ ‫ســیل بنــد و ترمیــم دیــواره هــای تخریــب‬ ‫شــده در اثــر ســیالب ابتــدای ســال و‬ ‫تجهیــز تمامــی چــاه هابــه سیســتم کنتــرل‬ ‫و پایــش راه دور بــا حضــور فرمانــدار‬ ‫شهرســتان میالجــرد‪ ،‬سرپرســت معاونــت‬ ‫مهندســی و توســعه شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫و مســئولین شهرســتان دراولیــن روز از دهــه‬ ‫فجــر ســالجاری به بهــره بــرداری رســید ‪.‬این‬ ‫پــروژه بــا هزینــه ای بالــغ بــر‪ 800‬میلیــون‬ ‫ریــال انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ابرسانیبهشهرمامونیه‬ ‫درنهمیــن روز از دهــه مبارک فجر ســالجاری‬ ‫بــا حضور مهنــدس اقــازاده اســتاندار مرکزی‪،‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری‪،‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان زرندیــه‪ ،‬سرپرســت‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکــزی‬ ‫وجمعــی از مســئوالن اســتان و شهرســتان‬ ‫پــروژه ابرســانی بــه شــهر مامونیــه از توابــع‬ ‫شهرســتان زرندیــه بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫مهنــدس یوســف عرفانــی نســب سرپرســت‬ ‫شــرکت در اییــن بهــره بــرداری از ایــن‬ ‫پــروژه اظهــار داشــت‪ :‬بــه منظــور جبــران‬ ‫کســری اب شــهر مامونیه و تامیــن اب مورد‬ ‫نیــاز شــهروندان ایــن شــهر‪ ،‬پــروژه ابرســانی‬ ‫بــه شــهر مامونیــه شــامل حفــر وتجهیز یک‬ ‫حلقــه چــاه بــا ابدهــی ‪ 25‬لیتــر بــر ثانیــه و‬ ‫اجــرای ‪ 1200‬متــر خــط انتقــال انجام شــد‪.‬‬ ‫وی هزینــه اجــرای پــروژه را ‪ 9‬میلیــارد ریــال‬ ‫از محــل درامدهــای جــاری شــرکت اعــام‬ ‫کــرد ‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طــرح ابرســانی بــه روســتای‬ ‫«اصفهانــک» زرندیــه نیــز بــا احــداث مخزن‬ ‫ذخیــره اب ‪ ۵۰‬مترمکعبــی و اجــرای ســه‬ ‫کیلومتــر خــط انتقــال همزمــان بــا ســفر‬ ‫اســتاندار مرکــزی بــه زرندیــه افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای تکمیــل این طرح ابرســانی‬ ‫یــک هــزار و ‪ ۴۱۲‬متــر شــبکه توزیــع اجــرا و‬ ‫‪ ۴۶‬فقــره انشــعاب نیــز ایجــاد شــد کــه بــا‬ ‫اعتبــاری افــزون بر ســه هــزار و ‪ ۳۷۵‬میلیون‬ ‫ریــال‪ ،‬اب مــورد نیــاز ‪ ۱۴۴‬نفــر از ســاکنان‬ ‫ایــن روســتا را تامیــن مــی کنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫مرکــزی همچنیــن از افتتــاح طرح ابرســانی‬ ‫بــه روســتای «فــرج ابــاد» شهرســتان زرندیه‬ ‫در هشــتمین روز از ایــام دهــه فجــر انقــاب‬ ‫اســامی اشــاره کــرد و گفت‪ :‬جمعیــت ‪۱۸۰‬‬ ‫نفــری ایــن روســتا از نعمــت اب اشــامیدنی‬ ‫ســالم بهــره منــد شــدند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه او طــرح ابرســانی بــه روســتای‬ ‫فــرج ابــاد یــک هــزار میلیــارد ریــال هزینــه‬ ‫در پــی داشــت و عملیــات اجرایی ان شــامل‬ ‫احــداث مخــزن ذخیــره اب ‪ ۵۰‬مترمکعبــی‪،‬‬ ‫خطــوط انتقــال ‪ ۶۰۰‬متــری و ســه هــزار و‬ ‫‪ ۷۲۵‬متــر شــبکه توزیــع اســت‪.‬‬ ‫ســید علــی اقــازاده اســتاندار مرکــزی در‬ ‫ســفر بــه شهرســتان زرندیــه پــس از حضــور‬ ‫در مــزار شــهدا و قرائــت فاتحــه بــه دیــدار‬ ‫خانــواده شــهید «قــوام الدیــن ســرمدیان»‬ ‫کــه در ســال ‪ ۱۳۶۵‬در منطقــه عملیاتــی‬ ‫مهــران بــه فیض عظیــم شــهادت نائــل امد‪،‬‬ ‫رفــت‪.‬‬ ‫افتتــاح مســکن مددجویــی‪ ،‬بهــره بــرداری‬ ‫از ســاختمان تــازه تاســیس اداره ورزش و‬ ‫جوانــان زرندیــه‪ ،‬افتتــاح یــک واحــد تولیــد‬ ‫اجــر‪ ،‬اغــاز بــه کار یــک بــاب دبســتان‬ ‫روســتای «اغذیگنــگ» و شــروع عملیــات‬ ‫اجرائــی شــهرک فرودگاهــی پرنــدک از‬ ‫برنامــه هــای اســتاندار مرکــزی در ســفر بــه‬ ‫شهرســتان زرندیــه بــود‪ .‬اقــازاده همچنیــن‬ ‫از ‪ 2‬شــرکت فعــال در زمینــه تولیــد دارو و‬ ‫شــکالت بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫شهرســتان زرندیــه بــا ‪ ۶۵‬هــزار نفر جمعیت‬ ‫در مــرز میــان اســتان هــای تهــران و مرکزی‬ ‫واقع شــده اســت کــه از کانون هــای صنعتی‬ ‫و تولیــد محصــوالت باغــی و زراعی به شــمار‬ ‫مــی اید‪.‬‬ ‫طرح اب رسانی به‪ ۲‬روستای خمین‬ ‫به بهره برداری رسید‬ ‫مجتمــع اب رســانی بــه روســتاهای ورچــه و‬ ‫خشــتیجان از توابــع خمیــن کــه بــا اعتبــار‬ ‫‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۷۵۰‬میلیــون ریــال اجــرا شــده‪،‬‬ ‫بــا حضور مســئوالن بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫بــرای احــداث ایــن مجتمــع‪ ،‬یــک حلقــه‬ ‫چــاه بــه عمــق ‪ ۱۱۰‬متــر حفــر شــده و از‬ ‫ایــن طریق اب اشــامیدنی ‪ 302‬نفــر از مردم‬ ‫منطقــه تامیــن شــد‪.‬‬ ‫احــداث مخــزن اب بــا حجــم ‪ ۳۰۰‬متــر‬ ‫مکعــب‪ ،‬اجــرای ‪ ۱۰‬هــزار و ‪ ۴۵۰‬متــر خــط‬ ‫انتقــال اب‪ ،‬اجــرای پنــج هــزار و ‪ ۵۶۰‬متــر‬ ‫شــبکه توزیع اب‪ ،‬نصــب ‪ ۱۸۰‬فقره انشــعاب‬ ‫جدیــد‪ ۲ ،‬ایســتگاه پمپــاژ و محوطه ســازی‬ ‫و برق رســانی از دیگــر کارهــای انجــام شــده‬ ‫بــرای ایــن طــرح ابرســانی اســت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬همزمــان بــا چهــل و یکمین‬ ‫ســالگرد فجــر انقــاب اســامی ایــران‪ ،‬یــک‬ ‫هــزار و ‪ ۱۹۶‬پــروژه عمرانــی‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬خدماتــی و… در اســتان مرکــزی‬ ‫افتتــاح و یــا کلنگ زنــی می شــود کــه بهــره‬ ‫بــرداری از ایــن طرح هــا ایجــاد ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫شــغل را بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جامعه‬ ‫سال سوم‬ ‫در مدت یک هفته‬ ‫اخبار‬ ‫چراغ خانه های عشایر‬ ‫عباس اباد ساوه روشن شد‬ ‫خانـه های عشـایر منطقه «عباس ابـاد نارباغی»‬ ‫سـاوه بـا افتتـاح طرح برق رسـانی روشـن شـد‪.‬‬ ‫اسـتاندار مرکـزی در ایین افتتاح این طـرح و در‬ ‫دیـدار بـا مـردم عشـایر منطقه‪،‬گفـت‪ :‬با تکمیل‬ ‫ایـن طـرح ‪ ۲۵‬خانـوار از نعمـت بـرق بهـره مند‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫سـیدعلی اقـازاده افـزود‪ :‬اجـرای این طـرح برق‬ ‫رسـانی بـا ‪ ۲‬هـزار و ‪ ۳۴۰‬میلیـون ریال توسـط‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق سـاوه انجـام شـد‪.‬‬ ‫در ایـن طـرح یـک هـزار و ‪ ۲۴۱‬متـر شـبکه‬ ‫نیرورسـانی اجـرا شـد‪.‬‬ ‫اسـتاندار مرکـزی گفت‪:‬امـروز مفتخریـم که در‬ ‫استان مرکزی دارای جمعیتی پویا و تولیدکننده‬ ‫عشـایری هسـتیم و امیدواریم بـا خدماتی که به‬ ‫این قشـر زحمتکش ارائه می شـود‪ ،‬گوشـه ای از‬ ‫زحمـات انها را جبـران کنیم‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬بـرای رفـع مشـکل راه دسترسـی‬ ‫روسـتای عبـاس ابـاد نازباغـی تلاش می کنیم‬ ‫ابتـدا یـک بـراورد هزینـه ای از ان انجـام دهیم‬ ‫و در صـورت تـوان بهسـازی ان را در دسـتور کار‬ ‫قـرار مـی دهیم‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬کیلومتر از شبکه برق خنداب‬ ‫اصالح و بهینه سازی شد‬ ‫مدیـر توزیـع برق شهرسـتان خنداب گفـت‪۲۶ :‬‬ ‫کیلومتـر از شـبکه برق این شهرسـتان در سـال‬ ‫جـاری اصلاح و بهینه سـازی شـده کـه تبدیـل‬ ‫‪ ۳۱‬کیلومتـر شـبکه سـیمی فرسـوده بـه کابل‬ ‫خودنگهـدار از مهمتریـن اقدامات انجام شـده در‬ ‫ایـن خصوص اسـت‪.‬‬ ‫مصطفـی دهقانـی افـزود‪ :‬نصـب چهار دسـتگاه‬ ‫سکسـیونرگازی با امـکان قابلیت فرمـان قطع و‬ ‫وصـل از مرکـز کنتـرل و نصـب ‪ ۱۱۷‬عـدد کات‬ ‫اوت فیوز به منظور کاهش خاموشـی های فشـار‬ ‫متوسـط از دیگـر اقدامات انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬تقویـت یک هـزار و ‪ ۸۵‬نقطـه از‬ ‫شـبکه سـیمی برای جلوگیری از سـرقت سـیم‬ ‫بـا اسـتفاده از اسپیسـر‪ ،‬جابجایی و مقاوم سـازی‬ ‫‪ ۶‬هزار متر شـبکه در مسیر سـیالب‪ ،‬تقویت ‪۷۵‬‬ ‫حلقـه چـاه ارت‪ ،‬بازسـازی ‪ ۵۳‬مـورد زیرچینـی‬ ‫تابلوهـا وجابجایـی ‪ ۸۵‬اصله پایه فرسـوده بخش‬ ‫دیگـری از اقدامـات توزیـع بـرق این شهرسـتان‬ ‫است‪.‬‬ ‫دهقان اظهار داشـت‪ ۶ :‬هزار و ‪ ۳۱‬دستگاه کنتور‬ ‫برق در سـال جاری بازرسـی و تسـت شـده‪ ،‬سه‬ ‫هـزار و ‪ ۶۸۴‬مـورد کابـل سـرویس مشـترکان‬ ‫اصلاح‪ ۵۴۳ ،‬کنتور معیوب تعویـض و ‪ ۱۱۵‬برق‬ ‫غیرمجاز جمع اوری شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ ۴۷۸:‬انشـعاب جدیـد امسـال بـه‬ ‫متقاضیـان برق شهرسـتان خنداب اضافه شـد و‬ ‫تعداد مشـترکان این بخش به ‪ ۲۳‬هزار رسـیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ‪ 10‬ماهه امسال‬ ‫رشد ‪ 76‬درصدی تولید زالوی‬ ‫طبی در استان مرکزی‬ ‫مدیــر شــیالت و امــور ابزیــان ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان مرکــزی از رشــد ‪ 76‬درصدی‬ ‫تولیــد زالــوی طبی امســال در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما مرکــز‬ ‫اراک؛ اکبــری گفــت‪ :‬در ‪ 10‬ماهــه نخســت‬ ‫امســال یــک میلیــون و‪ 200‬هــزار قطعــه زالوی‬ ‫طبــی تولیــد شــده کــه ایــن میــزان تولیــد‬ ‫نســبت بــه پارســال ‪ 76‬درصــد رشــد را نشــان‬ ‫مــی دهــد‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬در ‪ 12‬ماهــه ســال گذشــته ‪ 680‬هــزار‬ ‫قطعــه زالــوی طبــی تولید شــد‪.‬‬ ‫مدیــر شــیالت و امــور ابزیــان ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان مرکــزی همچنیــن از‬ ‫رهاســازی ‪16‬میلیــون قطعــه بچــه ماهــی قــزل‬ ‫اال در واحدهــای پرورشــی اســتان در ایــن مدت‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن تعــداد در مقایســه بــا‬ ‫ســال قبــل کــه ‪ 10‬میلیــون قطعــه بــود ‪60‬‬ ‫درصــد افزایــش دارد‪ .‬اکبــری در ادامــه میــزان‬ ‫تســهیالت مطلــوب ابــزی پــروری و کارخانــه‬ ‫در ‪ ۱۰‬مــاه ســالجاری را‪ 795‬هــزار و ‪ 700‬مــورد‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪ :‬طــی ایــن مــدت در ســال‬ ‫گذشــته حــدود ‪ 10‬میلیــارد ریــال تســهیالت‬ ‫مصــوب شــد‪ .‬او ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬عملکــرد‬ ‫ایــن بخــش تا پایــان ســال جــاری افزایــش یابد‬ ‫و رشــد قابــل توجهــی در ایــن حــوزه بــه وقــوع‬ ‫پیونــدد‪.‬‬ ‫شماره ‪70‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 24‬بهمن ماه ‪1398‬‬ ‫یادداشت‬ ‫استقبال از جشنواره فیلم فجر در اراک‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی استان مرکزی‬ ‫از استقبال بیش از ‪ ۲۰‬هزار نفر از سی و هشتمین‬ ‫جشـنواره فیلم فجر در استان مرکزی خبر داد‪.‬‬ ‫حجـت االسلام عبـاس دانشـی در گفـت وگو با‬ ‫ایسـنا اظهار کرد‪ :‬سـی و هشتمین جشنواره فیلم‬ ‫فجـر در اسـتان مرکزی با اسـتقبال بسـیار خوب‬ ‫مـردم مواجـه شـد و طبـق ارزیابی ها (شـمارش‬ ‫بلیـط و مدعویـن) در طـول ایـام اکـران فیلـم‬ ‫هـای ایـن جشـنواره بیـش از ‪ ۲۰‬هزار نفـر از این‬ ‫جشـنواره اسـتقبال کردند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این جشـنواره در کل کشور فقط‬ ‫در مراکز اسـتان ها برگزار شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬در‬ ‫طـول ایـن مـدت یـک سـانس صبحگاهـی برای‬ ‫دانـش امـوزان بـه صـورت رایگان و سـه سـانس‬ ‫دیگـر در سـاعات ‪ ۱۹ ،۱۶:۳۰‬و ‪ ۲۱‬بـرای عمـوم‬ ‫مـردم در نظـر گرفتـه شـده بود که خوشـبختانه‬ ‫اسـتقبال خـوب مردم اسـتان را به همراه داشـت‪.‬‬ ‫همچنین در این جشـنواره ‪ ۵‬فیلم بـرای کودکان‬ ‫و نوجوانـان در نظـر گرفته شـده بـود و اکثر فیلم‬ ‫هـای مطـرح این جشـنواره هم در سـبد انتخابی‬ ‫مردم قرار داشـتند‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی استان مرکزی‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬مردم به علـت عالقه زیاد بـه برخی از‬ ‫فیلـم ها خواهـان برگزاری ایـن فیلم هـا در دو یا‬ ‫سـه سـانس بودنـد که به علـت نداشـتن مجوز و‬ ‫برخـی از محدودیت هایی که بـا ان مواجه بودیم‪،‬‬ ‫امـکان چنین کاری برای ما وجود نداشـت‪ .‬بعضی‬ ‫از شـهروندان هـم فیلـم هـای دیگر جشـنواره را‬ ‫مطالبـه مـی کردنـد و از انجاکـه سـهم اسـتان‬ ‫مرکـزی بنابـر یک قرعه کشـی از قبل مشـخص‬ ‫شـده بود‪ ،‬امـکان چنین کاری هم وجود نداشـت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسـنا‪ ،‬این جشـنواره از پانزدهم بهمن‬ ‫مـاه در مجتمـع فرهنگی و هنری سـتارگان اراک‬ ‫اغاز شـد و در سـاعت ‪ ۲۳‬روز بیست و یکم بهمن‬ ‫مـاه به کار خود پایـان داد‪.‬‬ ‫‪ ۱۷‬طرح عمرانی در شهرک های صنعتی استان مرکزی به بهره برداری رسید‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫اســتان مرکــزی گفــت‪ ۱۷ :‬طــرح عمرانــی کــه با‬ ‫اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۲۲۲‬میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیــون‬ ‫ریــال اجــرا شــده اند‪ ،‬همزمــان بــا دهــه مبــارک‬ ‫فجــر در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی نقــاط‬ ‫مختلــف ایــن اســتان بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫«مصطفــی امــره» در گفــت و گــو بــا ایرنا افــزود‪:‬‬ ‫شــبکه بــرق ‪ ۲۰‬کیلوولت زمینی فشــار متوســط‬ ‫و خــط انتقال فاضالب شــهرک صنعتــی مامونیه‪،‬‬ ‫خــط انتقــال اب شــهرک صنعتــی زاویه‪ ،‬شــبکه‬ ‫جمـع اوری و توزیــع فاضــاب شــهرک صنعتــی‬ ‫پرنــدک‪ ،‬تکمیــل شــبکه توزیــع گاز ســاوه و‬ ‫زیرســازی جــدول گــذاری ناحیه صنعتــی نوبران‬ ‫از مهم تریــن طرح هــای عمرانــی شــهرک های‬ ‫صنعتــی اســتان مرکــزی در دهــه مبــارک فجــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬اجرای شــبکه بــرق ‪ ۲۰‬کیلوولت‪،‬‬ ‫زیرســازی و اســفالت ورودی شــهرک صنعتــی‬ ‫ســاوه از ســمت اتوبــان تهــران‪ -‬ســاوه و ســاخت‬ ‫ســردر ورودی شــهرک ســاوه از ســمت اتوبــان‬ ‫ســاوه ‪ -‬تهــران از دیگــر طرح هــای عمرانــی‬ ‫اســت کــه در دهــه مبــارک فجر بــه بهره بــرداری‬ ‫رسیدند‪.‬‬ ‫امــره اظهــار داشــت‪ :‬همچنیــن در دهــه مبــارک‬ ‫فجــر‪ ،‬عملیــات اجرای شــبکه بــرق ‪ ۲۰‬کیلوولت‬ ‫زمینــی و هوایــی شــهرک صنعتــی ایبک ابــاد‪،‬‬ ‫ســاخت مــدل دوم تصفیــه خانــه فاضــاب و‬ ‫تسریع در اجرای پروژه های‬ ‫حوزه راه و حمل و نقل در استان مرکزی‬ ‫در اسـتانه فرارسـیدن ‪ 22‬بهمـن سـالگرد پیروزی‬ ‫شـکوهمند انقلاب اسلامی‪ ،‬در سـفر وزیـر راه و‬ ‫شهرسـازی بـه اسـتان مرکـزی‪ ،‬ضمـن بررسـی‬ ‫وضعیـت اجرایـی پروژه هـای در دسـتور کار حوزه‬ ‫لو نقـل و راه و شهرسـازی اسـتان‪ ،‬بـر لـزوم‬ ‫حم ‬ ‫تسـریع در اجـرای پروژه های یادشـده تاکید شـد‪.‬‬ ‫محمد اسلامی وزیر راه و شهرسـازی در سفر خود‬ ‫بـه ایـن اسـتان از اداره کل راهـداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای اسـتان بازدید کرد و در نشسـتی با حضور‬ ‫مدیـران کل راهد اری و حمل و نقل جـاده ای و راه‬ ‫و شهرسـازی این اسـتان گفـت‪ :‬پروژه احـداث پل‬ ‫سـنجان‪ ،‬حذف نقـاط پرحادثه و بهسـازی روکش‬ ‫راههـای اسـتان مرکـز‪ ،‬همچنیـن اجـرای پـروژه‬ ‫طـرح ملـی مسـکن از حـوزه هـای مشـترک راه و‬ ‫شهرسـازی و راهداری و حمل و نقل اسـتان اسـت‬ ‫کـه تعامـل درون اسـتانی ادارات کل یاد شـده می‬ ‫توانـد در تسـریع ان موثر واقع شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اجـرای پـروژه هـای اولویـت دار‬ ‫راههای روسـتایی کـه به عنوان طرح ملـی ابراردر‬ ‫حـال حاضر به صورت سراسـری در سـطح کشـور‬ ‫در حـال اجـرا اسـت و پیشـرفت مطلوبـی داشـته‬ ‫اسـت‪ ،‬بـر ضـرورت پیگیـری اجرایی این پـروژه ها‬ ‫در اسـتان مرکزی‪ ،‬خاطر نشـان کرد‪ :‬در خصوص‬ ‫اجـرای پـروژه روکـش اسـفالت محور دلیجـان به‬ ‫سـلفچگان‪ ،‬بایـد به صورت مشـارکتی بـا اداره کل‬ ‫راهـداری و حمـل و نقـل جـاده ای اسـتان قـم و‬ ‫شـهرداری شهرسـتان دلیجـان اقـدام الزم صورت‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت جلسـه شـورای معاونیـن اداره کل‬ ‫راهـداری و حمـل و نقل جـاده ای اسـتان مرکزی‬ ‫نیـز با حضور معاون برنامه ریزی و مشـاور ریاسـت‬ ‫و مدیـر روابط عمومی سـازمان راهـداری و حمل و‬ ‫نقل جاده ای برگزار شـد و باحضور اعضاء‪ ،‬مسـایل‬ ‫و مشـکالت اجرایـی حوزه راهـداری و حمل و نقل‬ ‫و همچنیـن برنامـه هـای ارتباطی و اطالع رسـانی‬ ‫اسـتان مورد بررسـی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ ۶۷ :‬واحــد صنعتــی امســال در‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان مرکــزی‬ ‫بــه بهره بــرداری رســیده کــه بــا وجــود شــرایط‬ ‫اقتصــادی و فشــار تحریم هــا نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته پنــج درصــد رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫اســتان مرکــزی اضافــه کــرد‪ :‬یک هــزار و ‪۲۴۱‬‬ ‫طــرح اقتصــادی در شــهرک ها و نواحــی صنعتی‬ ‫ایــن در مراحــل مختلف ســاخت و ســاز هســتند‬ ‫کــه از ایــن تعــداد ‪ ۶۲۴‬واحــد در زمیــن مــورد‬ ‫نیــاز خــود را دریافــت کردنــد و ‪ ۱۵۲‬واحــد در‬ ‫مرحلــه دیوارکشــی‪ ۳۴۸ ،‬واحــد در حــال نصــب‬ ‫ســوله و ‪ ۱۱۷‬واحــد در حــال نصــب ماشــین االت‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫امــره بیــان کرد‪ :‬بیشــترین واحدهــای صنعتی در‬ ‫حــال ســاخت و ســاز در شــهرک های صنعتــی‬ ‫زاویــه‪ ،‬مامونیــه‪ ،‬ســاوه‪ ،‬ایبک ابــاد‪ ،‬خمیــن‪،‬‬ ‫محــات‪ ،‬خیرابــاد‪ ،‬دلیجــان و پرنــدک مســتقر‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫‪ ۵‬اثر از دو هنرمند استان مرکزی‬ ‫در جشنواره صنایع دستی فجر برگزیده شدند‬ ‫معـاون صنایع دسـتی اداره کل میـراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشـگری و صنایـع دسـتی اسـتان مرکـزی با‬ ‫اشـاره به پایان چهارمین جشـنواره صنایع دستی‬ ‫فجـر گفـت‪ ۵ :‬اثر از دو هنرمند اسـتان مرکزی در‬ ‫جشـنواره صنایع دسـتی فجر برگزیده شـدند‬ ‫قاسـم کاظمی گفـت‪ :‬دو هنرمند اسـتان مرکزی‬ ‫به نام بابک خویی در رشـته مشـبک فلز و محمد‬ ‫جهانبخشـی در رشـته نقاشـی روی چوب با ‪ ۵‬اثر‬ ‫خـود جز برترین اثـار هنری در جشـنواره صنایع‬ ‫دسـتی فجر برگزیده شدند‪.‬‬ ‫کاظمـی افزود‪ :‬اثـار برگزیده چهارمین جشـنواره‬ ‫صنایع دسـتی فجر‪ ،‬در نمایشـگاه موزه ملی ایران‬ ‫واقـع در خیابـان امام خمینی ابتـدای خیابان ‪۳۰‬‬ ‫تیـر به نمایش گذاشـته می شـود‪.‬‬ ‫معـاون صنایـع دسـتی اسـتان مرکـزی در ادامـه‬ ‫افـزود‪ :‬در این دوره ها محصوالت صنایع دسـتی از‬ ‫لحـاظ اصالت هنر‪ ،‬زیبایی اثر‪ ،‬اسـتفاده از طراحی‬ ‫سـنتی‪ ،‬اسـتفاده از مواد اولیه بومـی و… ارزیابی‬ ‫می شـوند‪ .‬این اثـار پـس از گذراندن مرحله پیش‬ ‫داوری در اسـتان به مرحله داوری نهایی در تهران‬ ‫ارسـال شدند‪.‬‬ ‫او گفـت‪ :‬این جشـنواره رخداد ارزشـمندی اسـت‬ ‫که به جمع جشـنواره هنری کشـور افزوده اسـت‬ ‫و جوان ترین جشـنواره در میان جشـنواره هاست‬ ‫و ایـن چهارمین دوره از جشـنواره بـوده امیدواریم‬ ‫در سـالهای اینـده اثار بیشـتری از اسـتان در این‬ ‫جشـنواره انتخاب شوند‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۶۵‬طرح توزیع برق در استان مرکزی اغاز شد‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان‬ ‫مرکــزی گفــت‪ :‬بهره بــرداری از ‪ ۱۶۵‬طــرح‬ ‫توزیــع بــرق بــا ‪ ۵۵۶‬میلیــارد ریــال اعتبــار‬ ‫ســرمایه گذاری همزمــان بــا ســومین روز از دهــه‬ ‫فجــر در نقــاط مختلــف ایــن اســتان اغــاز شــد‬ ‫و عملیــات اجرایــی ‪ ۵۴‬طــرح نیــرو نیــز در ایــن‬ ‫خطــه کلیــد خــورد‪.‬‬ ‫«محمــد الــه داد» افــزود‪ :‬بهره بــرداری مرحلــه‬ ‫نخســت کانال هــای انــرژی اراک بــه طــول ‪۳۶۷‬‬ ‫متــر‪ ،‬تامیــن بــرق ‪۱۵‬هــزار متقاضــی شــهری و‬ ‫روســتایی‪ ،‬اصــاح و بهینه ســازی ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر‬ ‫شــبکه فرســوده‪ ،‬توســعه و بهینه ســازی شــبکه‬ ‫روشــنایی معابــر و اتمــام طــرح نصــب ‪۱۳‬هــزار‬ ‫کنتــور هوشــمند فهــام از جمله طرح هــای قابل‬ ‫افتتــاح در دهــه فجــر اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫اســتان مرکــزی ادامــه داد‪ :‬عملیــات اجرایــی و‬ ‫بهره بــرداری ‪ ۳۰‬طــرح توزیــع بــرق در اراک‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬طــرح در کمیجــان‪ ۲۲ ،‬طــرح در تفــرش‪،‬‬ ‫‪ ۶‬طــرح در اشــتیان‪ ۲۳ ،‬طــرح در فراهــان‪۱۶ ،‬‬ ‫طــرح در ســاوه‪ ،‬چهــار طــرح در غــرق ابــاد‪۳۶ ،‬‬ ‫طــرح در زرندیــه‪ ۴۱ ،‬طــرح در خمیــن‪ ۶ ،‬طــرح‬ ‫در محــات‪ ،‬ســه طــرح در دلیجــان‪ ،‬ســه طــرح‬ ‫در شــازند و ‪ ۱۴‬طــرح پــروژه در خنــداب بــوده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫الــه داد اظهــار داشــت‪ :‬توســعه زیرســاخت های‬ ‫شــهری‪ ،‬افزایــش قابلیــت اطمینــان شــبکه‪،‬‬ ‫تامیــن روشــنایی معابرشــهری و روســتایی و‬ ‫تامیــن بــرق متقاضیــان‪ ،‬افزایــش رضایتمنــدی‬ ‫مــردم‪ ،‬اســتفاده بهینــه از امکانــات و منابــع‬ ‫موجــود و بهــره وری اقتصــادی از مهمتریــن‬ ‫اهــداف افتتــاح طرح هــای ایــن شــرکت اســت‪.‬‬ ‫عام نقی بازار اراک و‬ ‫عام نقی های مملکت ما‬ ‫• ایرج احمدی هزاوه‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستانمرکزی‪:‬‬ ‫اســتحصال پســاب تصفیه خانــه بــرای ابیــاری‬ ‫فضــای ســبز خمیــن‪ ،‬اجــرای شــبکه بــرق‬ ‫‪ ۲۰‬کیلوولــت هوایــی کمیجــان‪ ،‬اجــرای خــط‬ ‫انتقــال اب شــهابیه‪ ،‬زیرســازی و جــدول گــذاری‬ ‫شــهرک نــراق و شــبکه توزیــع اب ناحیه صنعتی‬ ‫خنجیــن اغــاز شــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۹۵۸‬فرصــت شــغلی جدیــد‬ ‫امســال در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی نقــاط‬ ‫مختلــف ایــن اســتان ایجــاد شــد کــه نشــان‬ ‫دهنــده افزایــش فعالیت هــای صنعتــی و تولیدی‬ ‫در اســتان اســت افــزود‪ :‬شــهرک های صنعتــی‬ ‫مامونیــه بــا ‪ ۱۸۰‬فرصت شــغلی‪ ،‬زاویــه و خیراباد‬ ‫هــر کــدام بــا ‪ ۱۳۲‬فرصــت شــغلی‪ ،‬خمیــن بــا‬ ‫‪ ۱۲۲‬فرصــت‪ ،‬ســاوه بــا ‪ ۶۹‬فرصــت‪ ،‬نوبــران بــا‬ ‫‪ ۵۷‬فرصــت‪ ،‬پرنــدک بــا ‪ ۳۷‬فرصــت و شــهرک‬ ‫صنعتــی ایبک ابــاد بــا ‪ ۳۵‬فرصــت بیشــترین‬ ‫اشــتغال را در ســطح شــهرک ها و نواحــی‬ ‫صنعتــی اســتان مرکــزی را در ســال جــاری بــه‬ ‫خــود اختصــاص داده انــد‪.‬‬ ‫جامعه شناسی به زبان ساده‬ ‫برپایی میز خدمت توزیع برق در مساجد‬ ‫استانمرکزی‬ ‫همزمــان بــا دهــه فجــر‪ ،‬میــز خدمــت شــرکت‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق اســتان مرکــزی در راســتای‬ ‫ارائــه خدمــات مطلــوب و تکریــم اربــاب رجــوع و‬ ‫دیــدار مردمــی مســئولین در مســاجد دایر شــد‪.‬‬ ‫در ایــن برنامــه کــه بــا حضــور مدیــران ارشــد‬ ‫ایــن شــرکت برگزار شــد بــه ســواالت و مطالبات‬ ‫مــردم در حــوزه بــرق در بیــش از ‪۴۰‬مســجد در‬ ‫شهرســتانهای اســتان پاســخ داده شد‪.‬‬ ‫برپایــی میــز خدمــت بــرای بررســی مشــکالت‬ ‫و پاســخگویی مســئوالن بــه نیازهــای مــردم‪،‬‬ ‫ســرعت بخشــی و ارتقــا کمــی و کیفــی ســطح‬ ‫خدمــات بســیار موثراســت‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬برنامــه میــز خدمــت بــه شــکل‬ ‫دوره ای بــا هــدف تســهیل در ارائــه خدمــات‬ ‫بــه مــردم و ارتبــاط مســتقیم بــرای کمــک بــه‬ ‫رفــع مشــکالت شــهروندان‪ ،‬همــواره در دســتور‬ ‫کار شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان مرکزی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات موسسه انجمن خیریه ام اس شهرستان ساوه و حومه‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 106‬و شناســه ملــی ‪ 10861926548‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/05/03‬و بــه موجــب تائیدیــه شــماره ‪130036/92‬مــورخ ‪ 1398/6/23‬فرمانداری‬ ‫ســاوه تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ - 1 :‬موضــوع موسســه بــه شــرح ذیــل تغییر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردید‪:‬‬ ‫‪ -1‬حمایــت از بیمــاران ام اس و کمــک بــه انهــا بــه ویــژه تامیــن نیازهــای درمانــی و معیشــتی ‪ .2‬ارائــه خدمــات بهداشــتی‪ ،‬درمانــی‪ ،‬تشــخیصی و توانبخشــی بــه بیمــاران نیازمنــد بــر اســاس مجوزهــای‬ ‫الزم ‪ .3‬برگــزاری همایــش هــا و ســمینارها و کارگاههــای اموزشــی و کنگــره هــای داخــل و خــارج از شهرســتان و ایجــاد ارتبــاط بــا مجمــع داخــل و خــارج از شهرســتان ‪ .4‬کمــک بــه ایجــاد واحدهــای‬ ‫فیزیوتراپی‪،‬کاردرمانــی و مشــاوره ‪ .5‬اگاه ســازی عمــوم مــردم در مــورد ایــن بیمــاری از طریــق بروشــور‪،‬تهیه فیلــم در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم (ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزله‬ ‫مجــوز و صــدور پروانــه فعالیــت نمی باشــد‪).‬‬ ‫‪ -2‬محــل موسســه در واحــد ثبتــی ســاوه بــه ادرس‪ :‬اســتان مرکــزی‪ ،‬شهرســتان ســاوه‪ ،‬بخــش مرکــزی‪ ،‬شــهر ســاوه‪ ،‬محلــه شــهرک علــوی‪ ،‬بلــوار حضــرت زهــرا (س)‪ ،‬خیابــان شــهدای گمنــام‪ ،‬پــاک‬ ‫‪ ، 8147‬طبقــه همکــف‪ 3914858147‬تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ /.‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات‬ ‫غیرتجــاری ســاوه (‪)770388‬‬ ‫اگه یه روز خواستید توی بازار اراک دنبال عام نقی‬ ‫بگردید نشونی هاش اینه‪ :‬یه پیرمرد با ریش کوتاه و‬ ‫سفید‪ ،‬بداخالق‪ ،‬عبوس‪ ،‬چارشونه و کم حرف‬ ‫عام نقی بدن قرص و محکمی هم داره‪ ،‬کافیه توی‬ ‫صورتش دقت کنی میفهمی که خیلی زحمت‬ ‫کشیده‪ ،‬لهجه هم داره‪ ،‬هیچ عالقه ای به معاشرت‬ ‫با دیگران نداره‪ ،‬حتی اگر از خودش سراغ عام نقی رو‬ ‫بگیری بهت ادرس نمیده‪ ،‬گوشی موبایل هم داره‪ ،‬اما‬ ‫جواب نمیده‪ ،‬یعنی جواب میده اما هیچ نتیجه ای در‬ ‫پی نداره‪ ،‬راستی عام نقی ادم خیلی خوبی هم هست‬ ‫‪ ،‬معروفه به عام نقی چرخی‪ ،‬چرخ باربری داره و کلید‬ ‫یکی از سراهای بازار اراک هم دستشه‪.‬‬ ‫امروزکارشداشتم‪،‬درحالیکهاصالنمیشناختمش‪،‬‬ ‫قرار بود در پشتی سرا رو باز کنه تا مقداری وسایل‬ ‫ببریم داخل سرا‪ .‬چرخش بود‪ ،‬اما خودش نبود‪،‬‬ ‫گفتند همین گوشه کناراست‪ ،‬باالخره یه پیرمردی‬ ‫رو با اون نشونه ها پیدا کردم‪ ،‬توی یکی از حجره ها‬ ‫نشسته بود داشت غذا میخورد ‪،‬سالم دادم‪ ،‬جواب‬ ‫نداد‪ ،‬فهمیدم گوشهاش سنگینه‪ ،‬بلندتر سالم دادم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬چکار داری؟‬ ‫گفتم‪ :‬با عام نقی کار دارم‬ ‫با صدای بلندی گفت‪ :‬کی؟ منم با صدای بلند گفتم‪:‬‬ ‫عام نقی‬ ‫یه چیزی زیر لب گفت که نفهمیدم‪ ،‬از حجره اومدم‬ ‫بیرون‪ ،‬دوباره سراغ عام نقی رو گرفتم‪ ،‬اخرش‬ ‫فهمیدم عام نقی همون پیرمرده است‪ ،‬دوباره رفتم‬ ‫سراغش‪ .‬نشستم روی صندلی‪ ،‬اصال نگفت تو کی‬ ‫هستی؟! نشستم تا غذاش تموم شد‪ ،‬با صدای‬ ‫بلند گفتم‪ :‬تو عام نقی هستی؟ گفت‪ :‬چکار داری؟‬ ‫با صدایی بلند شبیه فریاد و با دست و اشاره گفتم‪:‬‬ ‫میخوام در پشتی سرا رو برام باز کنی‬ ‫اومد به طرفم‪ ،‬باهاش دست دادم‪ ،‬بلند گفت‪ :‬به‬ ‫حساب کی؟ دستم رو گذاشتم روی سینه م و با‬ ‫لبخندی گفتم‪ :‬به حساب خودم‪ ،‬خودم چاکرتم‬ ‫با اینکه انتظار داشتم این جمله احساسات عام نقی‬ ‫رو تحریک کنه‪ ،‬اما هیچ تغییری در چهره و لحن عام‬ ‫نقی ایجاد نشد‪ ،‬بعد هم ادامه داد‪ :‬باید حق و حساب‬ ‫من رو بدی‬ ‫دست گذاشتم روی شونه ش و با خنده گفتم‪ :‬ای‬ ‫به چشششششم‬ ‫دوباره با همون لحن گفت‪ :‬اینجا هیچکی بدون اجازه‬ ‫من کاری انجام نمیده‬ ‫گفتم‪ :‬میدونم عام نقی‬ ‫یه کم مکث کرد و گفت‪ :‬اینجا هر کسی هر کاری‬ ‫بخواد انجام بده باید حق و حساب من رو بده ‪. . .‬‬ ‫عام نقی داشت از قدرتش توی سرا حرف میزد منم‬ ‫تا بیخ چشمان خاکستری رنگش رو زیر و رو میکردم‬ ‫تا چیزی پیدا کنم ‪ ،‬توی چشماش هیچ حسی نبود‪،‬‬ ‫حتی روی پیشونیش و بینی و لباش به جز زحمت‬ ‫چیز دیگری رو نمیشد بخونی‪ ،‬حتی برای من که‬ ‫توی خوندن چشم ادما حرفه ای هستم و خوندنم‬ ‫رد خور نداره! توی همون حال داشتم به این فکر‬ ‫میکردم که توی کشور ما چقدر از این عام نقی ها‬ ‫هستند که این گوشه کنارا باید گیرشدن بیاری و‬ ‫هر کاری بخوای انجام بدی باید َدمشون رو ببینی!‬ ‫گاهی ساختارهای غیررسمی کارایی بیشتری از‬ ‫ساختارهایرسمیدارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگ زرین دیگری از حضور‬ ‫پرشور مردم استان مرکزی‬ ‫در راهپمایی ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫ایـت ا‪ ...‬دری نجـف ابـادی نماینـده ولـی فقیـه در‬ ‫اسـتان و امام جمعه اراک و اقازاده اسـتاندار مرکزی‬ ‫بـا صـدور پیامـی مشـترک از حضـور پـر شـور و‬ ‫گسـترده مـردم والیتمـدار و انقالبی این اسـتان در‬ ‫حماسـه راهپیمایی یـوم ا‪ 22 ...‬بهمن تقدیر کردند‪.‬‬ ‫در این پیام امده اسـت‪:‬حضور اگاهانه و پرشـور ملت‬ ‫غیور ایران اسلامی در اوردگاه راهپیمایی یوم ا‪۲۲ ...‬‬ ‫بهمـن‪ ،‬بـرگ زریـن دیگـری را در تاریـخ پـر فروغ‬ ‫و پـر افتخـار نظام مقـدس جمهوری اسلامی ایران‬ ‫رقم زد و جلوه ای ماندگار از انسـجام و همبسـتگی‬ ‫و حماسـه ای خیره کننـده از عظمـت و بزرگـی این‬ ‫ملـت بود‪ .‬مردم قدر شـناس اسـتان مرکزی همگام‬ ‫بـا ملـت ایـران اسلامی بـا شـکوه تـر از سـالهای‬ ‫گذشـته بـه میـدان امدنـد و بـا مشـت های گـره‬ ‫کـرده و فریادهای رسـا حمایت همه جانبـه خود را‬ ‫از ارمانهـای ارزشـمند امـام(ره)‪ ،‬مقام معظم رهبری‬ ‫(مدظلـه العالـی) و شـهدای گلگون کفـن به منصه‬ ‫ظهور گذاشـتند‪.‬‬ ‫بی شـک ایـن حضـور پـر معنـا و اگاهانـه‪ ،‬وظیفـه‬ ‫مسـووالن و دولتمـردان را در تلاش پیگیـر بـرای‬ ‫خدمـت بـه مـردم و کشـور مضاعـف نمـود تـا بـا‬ ‫تلاش شـبانه روزی‪ ،‬بکارگیـری نیـرو هـا و عناصـر‬ ‫کارامـد و انقالبـی و پرهیـز از بازی های سیاسـی در‬ ‫جهت تحقـق اقتصاد مقاومتی‪ ،‬ایجاد اشـتغال مولد‬ ‫و تقویـت بنیـه اقتصـادی و معیشـتی عمـوم مردم‬ ‫گام برداشـته و بـا وحـدت رویه‪ ،‬همدلی و همفکری‬ ‫زمینـه توسـعه همه جانبـه کشـور را فراهـم کنند ‪.‬‬ ‫اینجانبـان در چهـل و یکمیـن سـالگرد پیـروزی‬ ‫شـکوهمند انقالب اسلامی ضمن گرامیداشـت یاد‬ ‫و خاطره بنیانگذار کبیر انقالب اسلامی و شـهدای‬ ‫واالمقـام‪ ،‬از حضـور پرشـور مـردم مومـن و انقالبی‬ ‫اسـتان مرکـزی در راهپیمایـی یـوم ا‪ 22 ...‬بهمن و‬ ‫مراسـم چهلمین روز شـهادت سـردار دلها‪ ،‬سپهبد‬ ‫قاسـم سـلیمانی صمیمانه تشـکر و قدردانی نموده‬ ‫و سـعادت‪ ،‬سـربلندی و بهروزی همـگان را از درگاه‬ ‫خداونـد منـان مسـالت می نماییم‪.‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪70‬‬ ‫سیاسی ‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 24‬بهمن ماه ‪1398‬‬ ‫مدیران رسانه ای از جناح راست و چپ؛ که قصد راهی شدن به بهارستان را دارند‬ ‫یوسفی‪ :‬اینده روشن است‪ ،‬وقتی باهم هستیم‬ ‫فخراالسالم‪ :‬مجلس دوربرگردان انقالب است‬ ‫سمیهبصیرت‬ ‫گروه سیاست‬ ‫بـه گفتـه ی خیلـی از کارشناسـان سیاسـی و غیـر‬ ‫سیاسـی شـرایط یازدهمیـن دوره از انتخابات مجلس‬ ‫کمـی خـاص اسـت‪ .‬حلقه تحریمهـا تنگ تر شـده و‬ ‫از سـویی عملکرد مجلس دهم ضعیف ارزیابی شـده‬ ‫اسـت‪ .‬گرانـی یـک شـبه بنزیـن‪ ،‬ترورسـردار شـهید‬ ‫قاسـم سلیمانی و فاجعه سـقوط هواپیما و بدتر شدن‬ ‫وضعیت معیشت اقشار متوسـط و پایین؛ همه و همه‬ ‫در این مشـارکت سیاسـی مردم بی تاثیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫از طرفـی اعتـراض اصالح طلبان بـه رد صالحیت این‬ ‫جناح از سـوی شـورای نگهبان و پس از ان بازگشـت‬ ‫افـراد به صحنه انتخابات شـرایط انتخابـات را غیرقابل‬ ‫پیـش بینی کرده اسـت‪.‬‬ ‫در اسـتان مرکزی صالحیت ‪ 185‬کاندیدای انتخابات‬ ‫مجلـس تایید شـده اسـت کـه از این بین بالـغ بر ‪60‬‬ ‫نفـر در حـوزه انتخابیـه اراک‪ ،‬کمیجـان و خنـداب بـا‬ ‫یکدیگـر بـه رقابـت مـی پردازند‪ .‬فـارغ از صـف بندی‬ ‫جناحـی‪ ،‬مـا بـا دو فـرد رسـانه ای و هـردو زاده خطه‬ ‫کمیجـان به گفتگو نشسـته ایم‪.‬‬ ‫علـی یوسـفی مدیر کلـی برنامـه ریـزی و هماهنگی‬ ‫امـور اقتصـادی اسـتانداری مرکزی‪ ،‬مدیریـت طرح و‬ ‫برنامه جهادکشـاورزی اسـتان‪ ،‬مدرسی دانشـگاه و‪ ...‬را‬ ‫در کارنامـه خود دارد‪ .‬دکتر یوسـفی از لیدرهای جناح‬ ‫اصالح طلب اسـت که مدیرمسـئولی هفته نامه ایینه‬ ‫اشـتغال را داراسـت‪ .‬او در این دوره در کنار داود نعیمی‬ ‫نامـزد مورد حمایت شـورای اصالحات اسـتان معرفی‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫ابوالفضـل فخرالسلام نیـز مدرس سیاسـی‪ ،‬مسـوول‬ ‫کمیته فرهنگی و شـورای اسلامی جهاد سـازندگی‪،‬‬ ‫عضـو شـورای برنامه ریزی جهاد سـازندگی با سـابقه‬ ‫‪ 30‬سـال سـوابق اجرایی و فعالیتهای فرهنگی اسـت‪.‬‬ ‫فخراالسلام صاحـب امتیاز و مدیرمسـوول هفته نامه‬ ‫شـمس‪ ،‬افتاب کمیجان و انتشارات فخراالسالم است‪.‬‬ ‫او در ایـن دوره از انتخابـات در کنار دکتر علی کریمی‬ ‫نماینده فعلی به عنـوان نامزد ائتالف نیروهای انقالبی‬ ‫معرفی شـده است‪.‬‬ ‫دکتر یوسـفی به عنوان اولین سـوال بفرمایید‬ ‫انگیـزه شـما بـرای ورود بـه یازدهمیـن دوره‬ ‫انتخابات چیسـت؟‬ ‫بـدون شـک جمهوریـت یکـی از ارکان و پایـه هـای‬ ‫اصلـی نظـام مقدس جمهـوری اسلامی ایران اسـت‬ ‫و در دورانـی بـه سـر مـی بریـم کـه هـم از بیـرون و‬ ‫متاسـفانه برخـی از داخـل بـه عمـد یا سـهوا‪ ،‬تیشـه‬ ‫بر ریشـه این دسـتاورد سـترگ مـی زنند تا بـا ایجاد‬ ‫سـرخوردگی‪ ،‬امیـد مـردم را نامیـد کنند‪ .‬بـا توجه به‬ ‫عـدم رقابت در بیش از ‪ ۱۵۰‬حوزه انتخابی در کشـور‪،‬‬ ‫جای بسـی افتخـار اسـت کـه در زادگاه امیرکبیرها و‬ ‫مصـدق ها پرچمدار افتـاب صادق اصالحـات در کنار‬ ‫دیگر همراهان باشـم تـا عالوه بر احیـای اعتماد ملت‬ ‫همیشـه اگاهمان‪ ،‬بتوانم زبان گویا‪ ،‬چشـم بینا‪،‬گوش‬ ‫شـنوا‪ ،‬دسـتان پربار و قدمهای اسـتوار انهـا که بر من‬ ‫منـت می نهنـد و اعتمـاد می کنند‪ ،‬باشـم‪.‬‬ ‫بـا توجه بـه روحیـه جهادگر و علمـی خـود در حوزه‬ ‫اقتصـاد و کارافرینـی در راسـتای احقـاق حقوق ملت‬ ‫شـریف این مرز و بوم‪ ،‬بر انم تا پاسـبان دسـتاوردهای‬ ‫یکصـد و هفتـاد سـاله اصالحـات امیرخوبی هـا برای‬ ‫ایـران فـردا و گامی پیـش روی برای تحقـق ارمانها و‬ ‫رفـع دغدغه هـای مردم بزرگـوار حـوزه انتخابیه خود‬ ‫باشـم‪ .‬به همین خاطر معتقدم که در مجلس یازدهم‬ ‫هرچنـد اندکیم‪ ،‬ولی اینده روشـن اسـت‪ ،‬وقتی باهم‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫ارزیابی شما از مجلس دهم چیست؟‬ ‫یوسـفی‪ :‬مجلـس دهـم همانگونـه کـه می دانیـم در‬ ‫پـی شـرایطی شـکل گرفـت‪ ،‬کـه خیلـی از فرزنـدان‬ ‫اصالحـات نتوانسـتند در ان حضـور داشـته باشـند و‬ ‫از طرفـی وارث تصمیمات غیرکارشناسـی دو مجلس‬ ‫قبـل بود که قبل از هر چیـز‪ ،‬کالف پیچیده اقتصاد را‬ ‫پیچیده تر و با تصمیماتشـان سـفره مردم صبور ایران‬ ‫را کوچـک و کوچکتـر نمودند‪.‬‬ ‫اما نکته اساسـی در کشـور افزایش سـطح تحریمهای‬ ‫خارجـی و تصمیمـات اشـتباه داخلی بود کـه برخی‪،‬‬ ‫کوچکتریـن مشـکالت را بـه بحرانـی بـزرگ تبدیـل‬ ‫نمودنـد تـا تـوان سـازندگی و نظارتـی مجلـس را‬ ‫مسـتهلک و انـرا از اهـداف عالیـه خـود دور نماینـد‪.‬‬ ‫امـا بایـد حـق داد کـه مجلس دهـم در کنـار همه ی‬ ‫نارضایتـی ها توانسـت گامهای تاثیرگـذاری در جهت‬ ‫رفـع موانـع تولیـد و تقویـت قوانیـن مالـی و مالیاتی‬ ‫کشـور در تحقـق اقتصـاد بدون نفـت بـردارد‪ .‬اما امید‬ ‫اسـت‪ ،‬مجلس یازدهم تـوان الزم را بـرای رفع دغدغه‬ ‫هـای مـردم بزرگـوار ایـران عزیزمان را داشـته باشـد‪.‬‬ ‫در صورت انتخاب شـدن از سـوی مـردم‪ ،‬نحوه‬ ‫تعامل شـما بـا دولت چگونـه خواهد بود؟‬ ‫یوسـفی‪ :‬همانگونه که همه کسـانی که سالیان با من‬ ‫از نزدیـک همـکاری داشـته انـد‪ ،‬خوب مـی دانند که‬ ‫اولیـن اصـل بـرای من اخلاق و مـردم داری اسـت و‬ ‫باتوجـه بـه رویکرد حرفه ای خود در سـالیان متمادی‬ ‫همـواره بـا انتقادهـای سـازنده و ارائـه راهـکار بدنبال‬ ‫سـازندگی و توسـعه پایدار بوده و هسـتم‪ .‬نقشه راهی‬ ‫کـه امـروز بیـش از پیـش بایـد بـه ان توجه کـرد‪ ،‬باز‬ ‫افرینـی دولت و اسـتفاده از نـواوری بخش خصوصی‬ ‫و هدایـت منابـع و ایـده هـای سـازمانی بـرای بهبـود‬ ‫بخشـی عمومـی بـا رویکـرد مدیریـت دولتـی بجای‬ ‫مالکیت دولتی اسـت‪.‬‬ ‫چالـش بـزرگ بـرای دولتی که غـرق در بوروکراسـی‬ ‫خـود سـاخته اسـت‪ ،‬پوسـت انـدازی قوانیـن دسـت‬ ‫و پاگیـری اسـت کـه زمینه رانتهـای اشـکار و پنهان‬ ‫را فراهـم اورده اسـت‪ .‬در عصـر انفجـار اطالعـات و‬ ‫اقتصاد مبتنی بر دانش‪ ،‬تسـهیل شـرایط کسب و کار‬ ‫همچنین بهره ور کردن رفتار سـازمانها‪ ،‬نهادها‪ ،‬ادارات‬ ‫و ادغـام و حـذف بنگاهها و سـازمانهای مـوازی و غیر‬ ‫موثـر مهمتریـن گام تحقـق دولـت باز افرین اسـت و‬ ‫ایـن رویکرد محقق نخواهد شـد مگـر با تغییر قوانین‬ ‫که وظیفه منتخبین مردم و قانون گذاران را سـنگین‬ ‫تر مـی کند‪.‬‬ ‫یکـی از مشـکالت شـهر اراک رکـود و‬ ‫ورشکسـتگی کارخانجات صنعتی است برنامه‬ ‫شـما در ایـن حـوزه چیسـت؟‬ ‫یوسـفی‪ :‬در حـال حاضـر یکـی از علـت هـای رکـود‬ ‫صنعت اسـتان ناشـی از تحریمهاسـت‪ .‬ما باید بتوانیم‬ ‫بـه هـر نحـو ممکـن ایـن تحریمهـا را دور بزنیـم تـا‬ ‫شـرکتها بتوانند با بیشـترین ظرفیـت فعالیت کنند‪.‬‬ ‫لـذا تالش بـرای راه انـدازی درگاهی مشـخص جهت‬ ‫تامیـن مـواد اولیه از طریق تهاتر در کشـورهایی مانند‬ ‫عراق‪ ،‬افغانسـتان‪ ،‬هند‪ ،‬روسـیه و دیگر کشـورها باید‬ ‫دنبـال شـود‪ .‬بایـد شـرایطی را ایجـاد کرد کـه بتوان‬ ‫انتقال سـرمایه و صدور مجوز سرمایه گذاری در خارج‬ ‫از کشـور برای سـرمایه گذاران صنعتی ایجاد شـود تا‬ ‫بتواننـد بخشـی از فعالیـت خـود را در کشـور ثالث را‬ ‫بـرای دورزدن تحریمها انجـام دهند‪.‬‬ ‫مـی تـوان بـرای خـروج از ایـن بحـران از اطالعـات و‬ ‫تصمیمات انجمنها‪ ،‬خوشـه هـا و خروجی هـای اتاق‬ ‫بازرگانـی بعنـوان مشـاوره واقعی و مشـورت مسـائل‬ ‫کالن کشـور در حـوزه صنعـت‪ ،‬اقتصـاد و تجـارت بـا‬ ‫صنعتگـران و بازرگانـان قبـل از اعلام ارا در صحـن‬ ‫مجلـس اسـتفاده کـرد‪ .‬تلاش بـرای ایجـاد الیحـه‬ ‫بخشـودگی مالیـات صنایـع به شـرط افزایـش میزان‬ ‫سـرمایه گـذاری‪ ،‬تدویـن دسـتورالعمل و راه انـدازی‬ ‫هلدینـگ جـذب پـروژه هـای کالن ملـی بصـورت‬ ‫مولتـی گـروپ بـا محوریـت ظرفیتهـای صنایـع و‬ ‫همـکاری دانشـگاه هـا در ایجاد هـم افزایی بیشـتر و‬ ‫تقویت سـاختار مالـی و اعتباری صنایع بـا ایجاد خط‬ ‫تکمیـل نیازهـای این صنعـت و تبدیل کردن اسـتان‬ ‫بعنـوان قطب تکنولـوژی تولید تجهیزات کشـاورزی‪،‬‬ ‫دامپـروری و صنایـع وابسـته بـا توجه بـه ظرفیتهای‬ ‫موجـود و کـم کردن صنایع به وابسـتگی پـروژه های‬ ‫دولتـی تالش کـرد‪ .‬یکی از این فرصتهـا‪ ،‬زمینه ایجاد‬ ‫و راه انـدازی کسـب و کارهـای گردشـگری بـا هـدف‬ ‫احیـای تـاالب میقـان بـا نـگاه توسـعه بـوم گـردی‬ ‫روسـتایی ماننـد اقامتـگاه‪ ،‬تفرجـگاه‪ ،‬دیزی سـراها و‬ ‫کافه خانه های روسـتایی با محوریت جذب توریسـت‬ ‫طبیعـت گـرد اسـت‪ .‬از دیگـر فرصتهـای موجـود در‬ ‫جـذب توریسـت در معرفـی مناطق دیرینه شناسـی‬ ‫و تاریخـی اسـت کـه می تـوان با شناسـایی درسـت‬ ‫قدمـت تاریخـی این کهـن دیار از سـنگ نـگاره های‬ ‫کمیجـان‪ ،‬کرهـرود و حسـین ابـاد بغـدادی گرفته تا‬ ‫شـهر سـوخته‪ ،‬شـهر زیرزمینی زلف اباد و جلوه های‬ ‫تاریخـی بـازار و شـهر اراک تا مکانهـای زیارتی چون‬ ‫امـام محمـد عابـد برادر حضـرت رضـا(ع) را نـام برد‪.‬‬ ‫یوسفی‪:‬‬ ‫• در حـال حاضـر یکـی از علـت‬ ‫هـای رکـود صنعت اسـتان ناشـی‬ ‫از تحریمهاسـت‪ .‬مـا بایـد بتوانیـم‬ ‫به هـر نحـو ممکـن ایـن تحریمها‬ ‫را دور بزنیـم تـا شـرکتها بتوانند با‬ ‫بیشـترین ظرفیـت فعالیـت کنند‪.‬‬ ‫فخراالسالم‪:‬‬ ‫• به اعتقاد بنـده بدترین مجلس در‬ ‫طـول تاریـخ انقالب مجلس ششـم‬ ‫بـود و ناکارامدترین مجلس در طول‬ ‫‪ 41‬سـاله تاریـخ انقلاب اسلامی‬ ‫مجلس دهم اسـت‪.‬‬ ‫اختصاصـی در بانکها و صندوق های حمایتی از برنامه‬ ‫هـای مـورد نظـر من اسـت‪.‬‬ ‫سـالها شما در بخش کشـاورزی و اشتغال زایی‬ ‫اسـتان مرکزی فعالیت کرده ایـد‪ .‬در این حوزه‬ ‫نظـر و برنامـه شـما بـه خصـوص در دو حوزه‬ ‫کمیجان و خنداب چیسـت؟‬ ‫یوسـفی‪ :‬توسـعه طبیعت گردی و گردشگری جامعه‬ ‫محـور براسـاس بهـره گیـری از ظرفیتهـای مغفـول‬ ‫مانـده و موجود اسـتان مرکزی و شهرسـتانهای اراک‪،‬‬ ‫کمیجـان وخنـداب که هر کـدام می توانـد در جذب‬ ‫برخـی از عالقمنـدان بـه گردشـگری فعـال شـوند و‬ ‫جذب مخاطب داشـته باشـند‪.‬‬ ‫باید برای تبدیل و ارتقای صنایع اسـتان جهت توسعه‬ ‫کشـاورزی فناورانـه بـا کمک و مشـاوره صنایع جهت‬ ‫نقطـه قوت توریسـم در اسـتان تنوع صنایـع‪ ،‬صنایع‬ ‫دسـتی و محصـوالت کشـاورزی اسـت که مـی توان‬ ‫بـا ایجـاد تورهـای گردشـگری دوره ای علاوه بـر‬ ‫معرفی درسـت ظرفیت اسـتانی صنایـع و محصوالت‬ ‫اسـتراتژیک انهـا بـا راه انـدازی هفتـه های برداشـت‬ ‫محصـوالت کشـاورزی را بصـورت جشـنواره هـای‬ ‫توریسـتی عرضـه نمـود و تولیـدات صنایـع دسـتی‬ ‫را بعنـوان ره توشـه و یـادگار ایـن دیـار بـرای ارائـه در‬ ‫بازارچـه هـای همجـوار بـا ایـن جشـنواره هـا ارائـه و‬ ‫عرضـه نمود‪.‬‬ ‫اقای فخراالسلام‪ ،‬فضای انتخاباتـی را در حال‬ ‫حاضـر چگونه ارزیابـی می کنید؟‬ ‫تفـاوت شـرایط ایـن دوره انتخابـات در این اسـت که‬ ‫کشـور دچـار تحول شـده اسـت‪ .‬مردم بـرای حمایت‬ ‫از نمایندگانـی کـه به دنبال تبلیغات گسـترده و پهن‬ ‫کردن سـفره های معاویه ای هسـتند انگیزه ای ندارند‬ ‫و بـه خاطـر عملکـرد دولـت اقـای روحانـی در طول‬ ‫شـش سـال و هماهنگی مجلس با این دولت شـرایط‬ ‫بـرای ورود نیروهـای انقالبی مهیا کرده اسـت به ویژه‬ ‫خـون شـهید سـلیمانی کشـور را به سـمت حمایت‬ ‫از نیروهـای انقالبی سـوق داده اسـت‪ .‬در حـوزه اراک‪،‬‬ ‫خنـداب و کمیجـان با توجه بـه اینکه تعـداد کاندیدا‬ ‫بالـغ بـر ‪ 60‬نفـر اسـت و ممکن هسـت تعـدادی هم‬ ‫از ایـن رقابتهـا انصـراف بدهنـد احتمـال اینکـه دو‬ ‫لیسـت بـا هم رقابـت کنند زیاد اسـت‪ .‬یعنی لیسـت‬ ‫ائتلاف نیروهـای انقالبـی و ‪ 23‬حـزب اصول گـرا در‬ ‫مقابل شـورای هماهنگی اصالح طلبـان رقابت کنند‪.‬‬ ‫اگرچه ان ‪ 50‬نفر باقی هم سـهم خود را از تبلیغات و‬ ‫انتخابـات و اراء دارند و مشـارکت حوزه انتخابیه خوب‬ ‫خواهـد بـود و بـه اندازه مجلـس دهم که حـدود ‪280‬‬ ‫هزار نفر مشـارکت داشـتند خواهد رسـید‪.‬‬ ‫انگیـزه و اولویـت شـما بـرای شـرکت در‬ ‫یازدهمیـن دوره انتخابـات مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی چیسـت؟‬ ‫فخراالسلام‪ :‬بـا توجـه به سـوابق مـا که همیشـه در‬ ‫جهت تقویت انقالب و نظام اسلامی بودیم و با توجه‬ ‫به شـرایط حاکم در کشور فضا برای ورود افراد انقالبی‬ ‫مهیا اسـت‪ .‬هدفمان برای شـرکت در انتخابات اصالح‬ ‫امـور اقتصـادی و معیشـت مردم اسـت‪ .‬تا با تشـکیل‬ ‫مجلس انقالبی بتوانیم کشـور را به سـمت ریل اصلی‬ ‫برگردانیـم چرا که همین مجلـس دوربرگردان انقالب‬ ‫اسـت‪ .‬انتخاب فرد اصلح برای مجلس باعث می شـود‬ ‫کـه در اینـده دولت انقالبی هم تشـکیل شـود به تبع‬ ‫ان مسئولین انقالبی کشـور حاکم شوند و مردم طعم‬ ‫خدمت گذاری و تغییر را بچشـند‪.‬‬ ‫ارزیابی شما از عملکرد مجلس دهم چیست؟‬ ‫فخراالسلام‪ :‬بـه اعتقاد بنده بدترین مجلـس در طول‬ ‫تاریـخ انقلاب مجلـس ششـم بـود و ناکارامدتریـن‬ ‫مجلـس در طـول ‪ 41‬سـاله تاریـخ انقلاب اسلامی‬ ‫مجلـس دهـم اسـت‪ .‬مهمتریـن مشـکل ایـن دوره‬ ‫مجلـس این بود کـه نمایندگان به جـای اینکه وکیل‬ ‫مردم باشـند وکیـل الدوله بودند و در حـوزه اقتصادی‬ ‫مشـکل داشـتند‪ .‬عمدتـا ایـن نماینـدگان وقتـی‬ ‫اسـتیضاحی را امضـاء مـی کردنـد بر خلاف برگه ای‬ ‫کـه امضاء مـی کردند رایشـان مخالف اسـتیضاح بود‬ ‫وقتی ‪ 3‬وزیر ناکارامد را استیضاح کردند با ورود داللها‬ ‫و رایزنیهـا و دادن بعضـی امکانـات باعث شـد که این‬ ‫وزرای ناکارامـد‪ ،‬بـه فعالیـت خود ادامـه دهند‪.‬‬ ‫در صـورت انتخـاب شـدن از سـوی مـردم به‬ ‫عنوان نماینـده مردم در مجلـس‪ ،‬تعامل دولت‬ ‫چگونه خواهـد بود؟‬ ‫فخراالسلام‪ :‬بـه دسـتور مقام معظـم رهبـری باید با‬ ‫دولـت تعامـل داشـته باشـیم منتهـا باید ایـن تعامل‬ ‫درسـت‪ ،‬قانونـی و همـراه بـا نظـارت دقیـق باشـد‪.‬‬ ‫حالـت سـاخت و پاخـت و کنار امـدن و کوتـاه امدن‬ ‫و امتیـاز گرفتن را باید نمایندگان انقالبـی از خود دور‬ ‫کننـد و در عیـن حـال بایـد از برخی حـوزه هایی که‬ ‫تنگناههای مالی و مشکالت ملی هست نمایندگان با‬ ‫دولت تعامل داشـته باشـند‪ .‬اینکه یک نماینده وکیل‬ ‫الدوله باشـد بدترین عنوانی اسـت که به یک نماینده‬ ‫مجلـس داده می شـود‪.‬‬ ‫یکـی از مشـکالت شـهر اراک رکـود و‬ ‫ورشکسـتگی کارخانجات صنعتی است‪ .‬برنامه‬ ‫شـما در ایـن حـوزه چیسـت؟‬ ‫فخراالسلام‪ :‬بایـد جلـوی خصوصی سـازی هـای بی‬ ‫رویـه و رانـت گونـه را بگیریم‪ .‬اینهـا بزرگترین معضل‬ ‫صنعـت ماسـت و اولین اولویت یـک نماینده منتخب‬ ‫بایـد باشـد‪ .‬نماینـده بایـد سـمت و سـوی خصوصی‬ ‫سـازی هـا را اصلاح و شـفاف سـازی کنـد‪ .‬دومیـن‬ ‫مسـئله کـه عمدتـا در بررسـی هـای میدانـی انجـام‬ ‫داده ایـم کمبـود نقدینگـی اسـت‪ .‬وامهای مناسـب با‬ ‫سـودهای مناسـب بایـد در اختیار صنایع قـرار بگیرد‬ ‫تـا تولیـد رونق پیدا کند‪ .‬سـومین موضـوع بحث مواد‬ ‫اولیـه ای اسـت که سـهمی بندی هایی کـه در بورس‬ ‫برای انها مشـخص شـده اسـت اندازه مصرف ان برای‬ ‫تولیـد نیسـت و عمدتا رویه ی غلطی که بایـد از دالل‬ ‫مـواد اولیـه تهیه کنند‪ .‬معضلی اسـت کـه حتما باید‬ ‫پیگیـری شـود و برای افزایش سـهمیه بنـدی صنایع‬ ‫نسـبت به تهیه مـواد اولیه اقدام شـود‪ .‬موضوع چهارم‬ ‫در صنایـع مـا حـق و حقوق کارگران اسـت کـه با بی‬ ‫مدیریتی و بی تدبیری که در بعضی صنایع و کارخانه‬ ‫هـای کوچـک و حتـی مـادر وجـود دارد حـق کارگر‬ ‫ضایـع می شـود‪ .‬باید با برنامه ریزی دقیـق و مذاکرات‬ ‫درسـت هدایت صنایع را به سـمت تولیدو رونق تولید‬ ‫و بهـره وری و تامیـن حقـوق کارگران ببریـم‪ .‬و دولت‬ ‫را مجبـور کنیـم در صـورت تولیـد ماشـین االتی که‬ ‫در صنایـع اراک انجـام مـی شـود امکان خریـد انها را‬ ‫از سـایر کشـورها با قاطعیت ممنوع کنـد مثل خرید‬ ‫واگـن از روسـیه چیـن و هنـد‪ .‬و حـق ورود به کشـور‬ ‫واردات را از دولـت بگیریـم کـه اینکار بـا وفاق جمعی‬ ‫نمایندگان انقالبی انجام شـدنی اسـت‪.‬‬ ‫شـما به عنوان فرد رسـانه ای هسـتید و سالها‬ ‫شـما را به عنوان فـرد فرهنگی می شناسـند‬ ‫برنامه شـما برای امور فرهنگی کشـور و شـهر‬ ‫چیست ؟‬ ‫فخراالسلام‪ :‬تجربـه هـای مـا در حوزه هـای مختلف‬ ‫سیاسـی‪ ،‬فقهـی‪ ،‬قـوه قضاییه‪ ،‬حقـوق اقتصـادی و از‬ ‫همـه مهمتر در حوزه فرهنگی اسـت‪ .‬علاوه بر اینکه‬ ‫در امـوزش و پـرورش بودیـم‪.‬‬ ‫صاحـب موسسـات فرهنگـی و انتشـاراتی هسـتیم و‬ ‫حتـی در حـوزه هنـری و تئاتـر فعالیت داشـته ایم به‬ ‫ویـژه در حـوزه مطبوعـات و رسـانه‪ .‬لـذا مـا بایـد این‬ ‫سـازمانها و موسسـات متشـتت فرهنگی را به سـمت‬ ‫هماهنگـی ببریم‪ .‬تصمیـم های هماهنگ نسـبت به‬ ‫بخش فرهنگی داشـته باشـیم به طور مثال باید ازادی‬ ‫مطبوعـات را بـه رسـمیت بشناسـیم و دولت حمایت‬ ‫همـه جانبـه از خبرنـگاران‪ ،‬کارکنان رسـانه و مدیران‬ ‫مسـئول داشته باشـد‪ .‬در حوزه فرهنگی حجاب‪ ،‬امربه‬ ‫معـروف و نهـی منکر‪ ،‬کنسـرت هـا‪ ،‬جنشـها‪ ،‬وفیات‪،‬‬ ‫عاشـورا و تاسـوعا نگاه همه جانبه دیده شـود چرا که‬ ‫دولتهـا در بعضـی جنبـه ها خـوب پیش رفتـه اند اما‬ ‫در بعضـی جنبـه هـا عقب مانـده ایم‪ .‬در حـال حاضر‬ ‫‪ 17‬مجموعـه کار فرهنگی در کشـور انجـام می دهد‪.‬‬ ‫مـا بایـد ایـن مجموعـه هـا را تحـت اتـاق فرماندهی‬ ‫اداره کنیـم و ایـن مجموعـه هـا بـا مصوبات ایـن اتاق‬ ‫فرماندهـی فعالیـت کنند‪ .‬باید مدیـران قـوی در اداره‬ ‫کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‪ ،‬سـتاد امر بـه معروف‪،‬‬ ‫سـازمان تبلیغـات و معاونـت فرهنگـی و اجتماعـی‬ ‫اسـتانداری انتخاب کرد تا این مدیریت قوی و دلسـوز‬ ‫و جهـادی تلاش کننـد و کار را پیـش ببرند‪.‬‬ ‫اگهیتغییراتشرکتبامسئولیتمحدودمرواریدپالستپرشین‬ ‫اگهیتغییراتشرکتجامعهمعلولینجسمیحرکتیاستانمرکزی‬ ‫اگهی تغییرات شرکت تهیه و پخش کارا الستیک بندر سهامی خاص‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 4258‬و شناســه ملــی ‪ 10980202215‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق‬ ‫العــاده مــورخ ‪ 1398/11/02‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ -1 :‬ســعید ریاحــی زاده شــاهرودی بــه کــد ملی‬ ‫‪ 0059675314‬و فرزانــه فاضلــی بــه کــد ملــی ‪ 0078981581‬هــر یــک بــا پرداخــت مبلــغ ‪1.000.000‬‬ ‫ریــال بــه صندوق شــرکت در ردیف شــرکا قرارگرفتند‪ .‬در نتیجه ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪241.000.000‬‬ ‫ریــال بــه مبلــغ ‪243.000.000‬ریــال افزایــش یافــت و مــاده ‪ 4‬اساســنامه اصــاح گردیــد‪ .‬شــرکای فعلــی‬ ‫شــرکت و میــزان ســهم الشــرکه ایشــان بــه شــرح ذیــل مــی باشــد‪ :‬ســعید ریاحــی زاده شــاهرودی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0059675314‬دارای مبلــغ ‪ 1.000.000‬ریــال ســهم الشــرکه‪ .‬حســین ریاحــی زاده بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0075619415‬دارای مبلــغ ‪ 240.000.000‬ریال ســهم الشــرکه‪ .‬محمدحســن ریاحــی زاده‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0044106718‬دارای مبلــغ ‪ 1.000.000‬ریــال ســهم الشــرکه‪ .‬فرزانــه فاضلی به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0078981581‬دارای مبلــغ ‪ 1.000.000‬ریــال ســهم الشــرکه‪ -2 .‬تعــداد اعضــای هیئت مدیــر از دو‬ ‫نفــر بــه چهــار نفــر افزایــش یافــت و مــاده ‪ 14‬اساســنامه اصــاح گردیــد‪ /.‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان مرکــزی مرجــع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســاوه (‪)770374‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 567‬و شناســه ملــی ‪ 10780159497‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی‬ ‫بطــور فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/05/19‬و تاییدیــه شــماره ‪ 13832/10/6/30/98‬مــورخ ‪ 98/9/6‬اداره‬ ‫بهزیســتی اراک تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ -1 :‬مونــس امیــدی‪ .‬بــه شــماره ملــی ‪ 0520066677‬بــه‬ ‫ســمت رئیــس هیــات مدیــره‪ -‬ملیحــه دریابیگــی بــه شــماره ملــی‪ 0533202711‬نائــب رئیس هیئت‬ ‫مدیــره و مدیــر عامــل‪ -‬مصطفــی چقائــی بــه شــماره ملــی ‪ 0530772736‬خزانــه دار و عضــو هیئــت‬ ‫مدیــره بــه ســمت اعضــای اصلــی هیــات مدیــره و مریــم بهرامــی بــه شــماره ملی‪0530446502‬بــه‬ ‫ســمت عضــو علــی البــدل هیــات مدیــره بــرای مــدت ‪ 3‬ســال انتخــاب گردیدنــد‪ -2 .‬معصومــه‬ ‫عســگری بــه شــماره ملــی ‪ 0074535481‬بــه ســمت بــازرس اصلــی و ســعید نعمتــی بــه شــماره ملی‬ ‫‪ 0621786942‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالی انتخــاب گردیدنــد‪ -3 .‬کلیه‬ ‫اوراق و اســناد بهــادار و تعهــداور موسســه از قبیــل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات‪ ،‬قراردادهــا و عقــود اســامی بــا‬ ‫دو امضــاء از ســه امضــاء هیئــت مدیــره همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر میباشــد‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک (‪)770390‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 328‬و شناســه ملــی ‪ 10780021261‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق‬ ‫العــاده مــورخ ‪ 1397/08/13‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬مرکــز اصلــی شــرکت در واحــد ثبتــی دلیجان بــه ادرس‪ :‬اســتان مرکزی‪ ،‬شهرســتان دلیجــان‪ ،‬بخش‬ ‫مرکــزی‪ ،‬میــدان مــدرس‪ ،‬خیابــان ولــی عصــر‪ ،‬خیابــان شــهید باهنــر‪ ،‬پــاک ‪ ، 4385‬طبقــه همکــف‬ ‫کدپســتی ‪ 3791644385‬تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬بــه موضــوع شــرکت مــوارد ذیــل الحــاق و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد‪ :‬تهیــه و توزیع‬ ‫انــواع الســتیک و تیــوب و نــوار وســایط نقلیه ســبک و ســنگین از قبیل ماشــین االت کشــاورزی‪ ،‬معدنی‬ ‫و راهســازی و غیــره و واردات و صــادرات انــواع الســتیک و تیــوب و نــوار و محصــوالت مرتبــط وســایط‬ ‫نقلیــه اعــم از ســبک و ســنگین و مخصــوص در صــورت لــزوم پــس از اخذ مجوزهــای الزم (ثبــت موضوع‬ ‫فعالیــت مذکــور بــه منزلــه مجــوز و صــدور پروانــه فعالیــت نمی باشــد‪).‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان (‪)770391‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت تعاونی مرغداری شماره یکصد و پنج اراک‬ ‫اگهی تغییرات شرکت تعاونی مرغداری شماره یکصد و پنج اراک‬ ‫اگهی تغییرات شرکت صدف گام دلیجان سهامی خاص‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 1571‬و شناســه ملــی ‪ 10861228000‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق‬ ‫العــاده مــورخ ‪ 1398/10/01‬و تاییدیــه شــماره ‪ 25194‬مــورخ ‪ 98/11/02‬اداره کل تعــاون کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی اســتان مرکــزی تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪:‬‬ ‫شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک (‪)770375‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 1571‬و شناســه ملــی ‪ 10861228000‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی‬ ‫بطــور فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/10/01‬و تاییدیــه شــماره ‪ 25194‬مــورخ ‪ 98/11/02‬اداره کل تعــاون‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی اســتان مرکــزی تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬صــادق ربیعــی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ ، 0534055400‬روانبخــش باقــری بــه شــماره ملــی ‪ 0530948370‬و حســین باقــری بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0533740266‬بــه ســمت اعضــای هیئــت تصفیــه بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک (‪)770376‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 485‬و شناســه ملــی ‪ 10780026836‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عادی‬ ‫بطــور فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/11/12‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬حســین کاویانپــور به شــماره ملی‬ ‫‪ ، 2709388618‬جواداصغــری بــه شــماره ملــی ‪ 0569791723‬و محمدرضــا ابراهیمــی بــه شــماره ملی‬ ‫‪ 0570072654‬بــه ســمت اعضــای هیئــت مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان (‪)770389‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت اریاک سازه کیان ازما‬ ‫اگهیتغییراتتعاونیشرکتبستهبندیصحرایساوه‬ ‫اگهیتغییراتشرکترادیاتوردلفینزرندیه‬ ‫بــا مســئولیت محــدود به شــماره ثبت ‪ 15277‬و شناســه ملــی ‪ 14008491042‬به اســتناد صورتجلســه‬ ‫هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 1398/06/16‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهداور‬ ‫شــرکت از قبیــل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات‪ ،‬قراردادهــا و عقــود اســامی بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهر‬ ‫شــرکت معتبــر می باشــد‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک‬ ‫(‪)755903‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 35‬و شناســه ملــی ‪ 10780004299‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‬ ‫‪ 1397/12/15‬و تاییدیــه شــماره ‪ 3152‬مــورخ ‪ 97/12/26‬اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی شعرســتان‬ ‫زرندیــه تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬مرکــز اصلــی شــرکت از نشــانی قبلــی بــه اســتان مرکــزی‪،‬‬ ‫شهرســتان زرندیــه‪ ،‬بخــش مرکــزی‪ ،‬شــهر پرنــدک‪ ،‬شــهرک صنعتــی مهــدی پرنــدک‪ ،‬بلــوار صنعــت‪،‬‬ ‫خیابــان (فرعــی)‪ ،‬پــاک ‪ ، 4358‬قطعــه ‪ ، 61‬طبقــه همکــف ‪-‬کدپســتی ‪ 3771634358‬تغییــر یافــت و‬ ‫مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح گردیــد‪ /.‬اداره کل ثبــت اســناد و امالک اســتان مرکزی‬ ‫مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری زرندیــه (‪)770372‬‬ ‫ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 601‬و شناســه ملــی ‪ 14004022502‬به اســتناد صورتجلســه مجمع‬ ‫عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/11/01‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬ســرمایه شــرکت از مبلــغ‬ ‫‪ 1000000‬ریــال بــه مبلــغ ‪2000000000‬ریــال منقســم بــه ‪2000000‬ســهم ‪ 1000‬ریالــی بــا نــام که‬ ‫تمامــا پرداخــت شــده از طریــق مطالبــات حــال شــده تامیــن گردیــده افزایــش یافتــه و مــاده مربوطــه‬ ‫در اساســنامه بــه شــرح فــوق اصــاح و ذیــل ثبــت از لحــاظ افزایــش ســرمایه در تاریــخ فــوق الذکــر‬ ‫تکمیــل امضــاء گردیــده اســت‪ .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت ها‬ ‫و موسســات غیرتجــاری زرندیــه (‪)770373‬‬ ‫یادداشت‬ ‫فقر‪ ،‬امتحان الهی یا بی کفایتی‬ ‫مدیریتی ‪!...‬‬ ‫• غوغا حقیقت‬ ‫بـه لحـاظ جامعه شـناختی‪ ،‬مـردم زمانی تمـام و کمال و‬ ‫بـا تمام وجود حاکمان شـان را در رسـیدن و دسـتیابی به‬ ‫اهـداف ترسـیم و مصوب شـده یـاری خواهند کـرد و پای‬ ‫کار خواهنـد بود کـه از انان صداقت در کالم و روشـنی در‬ ‫عمل ببینند‪.‬‬ ‫مدیرانـی که قانون را چون کتاب اسـمانی شـان محترم و‬ ‫واجـب االطاعـه بدانند‪ ،‬مدیرانـی که اعتماد عمومـی را به‬ ‫دنبـال خـود داشـته باشـند و زندگی شـان انی باشـد که‬ ‫ادعـا کـرده اند و بـر محور عدالـت و قانونمندی عمل کند‪.‬‬ ‫مدیرانـی کـه از خـود اختیار برنامـه ریـزی و برنامه خوانی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬مدیرانی که غرق در ریا و مناسـک پنداری‬ ‫نباشـند و قدرت نه گفتن به مافوق خویش را داشـته باشد‬ ‫و شـعر بلـه قربان گویـی فراموش کنند و قرار نباشـد برای‬ ‫اجـرای اهـداف سـازمانی از صـد جـا اجـازه کار بگیرد که‬ ‫نکنـد به تریش قبای کسـی بر بخـورد ‪!...‬‬ ‫وقتـی قانـون را مستمسـکی بـرای قـدرت یافتـن کنی و‬ ‫بازیچـه اهـداف گروهـی و حزبـی نمایـی و از گردونه افکار‬ ‫عمومـی خـارج شـدی دیگـر نه پاسـخگوی مردمـی و نه‬ ‫از جانـب انـان حق تصمیم گیـری و تصمیم سـازی برای‬ ‫زندگـی شـان داری‪ ،‬وقتـی در البی بازی های پشـت پرده‬ ‫منافـع ملـی را قربانی مطامع گروهی خـاص حداکثر چند‬ ‫صـد هـزار نفری میکنـی‪ ،‬دیگر نباید انتظارداشـته باشـی‬ ‫اعتمـاد بـه بـاد رفته دوبـاره و با همیـن روش ها بازسـازی‬ ‫شود ‪!!...‬‬ ‫وقتـی خط فقر به دلیل همین گونـه روش های مدیریتی‬ ‫پـس از چنـد دهـه کـرور کـرور خانواده هـا را مـی بلعد و‬ ‫هضـم مـی کند‪ ،‬دیگر شـعار هایی که تا کنـون جواب می‬ ‫داده‪ ،‬اَفاقـه نخواهد کرد‪.‬‬ ‫انـگاه اسـت که تقصیر می افتـد به گـردن عوامل خارجی‬ ‫و مزدوران داخلی که بهترین راه فرار از پاسـخگویی و پاک‬ ‫کردن صورت مسـئله است ‪!...‬‬ ‫چـرا فقـر و زیـر خـط فقـر دههـا میلیـون نفـر را بایـد به‬ ‫خداوند منتسـب کنیم و نامش را بگذاریـم امتحان الهی؟!‬ ‫امتحـان الهـی کـه فقط نباید نصیـب مردم پـا برهنه یک‬ ‫القبا بشـود‪ ،‬پس مدیران کشـوری و لشـکری ریز و درشت‬ ‫که امکانات بسـیار خوبـی هم به دلیل امر مدیریتی شـان‬ ‫طـی سـال هـای طوالنـی از انـان سـرمایه داران کالنـی‬ ‫سـاخته ایا شـامل امتحان الهـی نمی شـوند ‪...‬؟!!‬ ‫چـرا عـادت کـرده ایـم کـه وقـت حسـاب و کتـاب و‬ ‫پاسـخگویی و شـفاف شـدن امور به یک باره تمام قران و‬ ‫روایـات و احادیث را برای فـرار رو به جلو برای مردم واگویه‬ ‫بکنیـم تـا به خود لبـاس قداسـت و عصمت بپوشـانیم؟‬ ‫مگـر ما که هسـتیم؟ مگـر ما همین مردم عادی نیسـتیم‬ ‫کـه طعم قدرت به شـوکت مان رسـانده‪.‬‬ ‫مگر از تبار همین پابرهنه ها و کوخ نشـینان نیسـتیم که‬ ‫در بـاد ثـروت و روابط اشـکار و نهان چنیـن قافیه را باخته‬ ‫ایم؟‬ ‫لطفـا بـس کنیـد امتحـان الهـی را‪ ،‬حـال نوبـت امتحان‬ ‫شماسـت در محضـر مـردم‪ ..‬ورقه هـای تـان را باال بگیرید‬ ‫وقـت تمام شـد ‪!...‬‬ ‫زیرنظر شورای سیاست گذاری‬ ‫رایانامه ‪n a m e h a r a k @ g m a i l . c o m :‬‬ ‫طراحی و صفحه ارایی ‪ :‬مینا اسکندری‬ ‫چاپ ‪ :‬بهمن‬ ‫نشانی‪ :‬اراک ‪ ،‬ابتدای خیابان مشهد‪ ،‬جنب بانک ملی‬ ‫‪n a m e h a r a k‬‬ ‫بین شهر های اراک‪ ،‬خمین و محالت با فصله ‪ ۲۵‬کیلومتری از اراک این منطقه قرار دارد‪.‬‬ ‫از زمان های قدیم به علت پوشش گیاهی و جانوری خاص منطقه و ازدیاد حیوانات هفتاد‬ ‫قلعه مورد توجه شکارچیان و ثروتمندان بوده است‪.‬‬ ‫در این منطقه ‪ ۶۲‬کتیبه حکاکی شده وجود دارد که قدمت برخی از ان ها به ‪ ۴۰۰‬سال پیش‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫اغازساختمجتمعگردشگریتفریحیمیرزاحسناشتیانی‬ ‫بــه مناســبت دهــه فجــر و در مراســمی ســاخت‬ ‫پــروژه مجتمــع گردشــگری تفریحــی میرزاحســن‬ ‫اشــتیانی در شهرســتان اشــتیان بــا حضــور‬ ‫اســتاندار اســتان مرکــزی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع‬ ‫دســتی اســتان مرکــزی گفــت‪ :‬ایــن طــرح در‬ ‫زمینــی بــه مســاحت ‪۶۲‬هــزار و ‪ ۶۵۹‬متــر مربــع‬ ‫و بــا اعتبــار ‪ ۱۶۰‬میلیــارد ریــال توســط ســرمایه‬ ‫گــذاری شــهرداری شــهر اشــتیان اجــرا خواهــد‬ ‫شــد و ایــن پــروژه بــرای ‪ ۲۱‬نفــر بــه صــورت‬ ‫مســتقیم و ‪ ۳۰‬نفــر بــه صــورت غیــر مســتقیم‬ ‫اشــتغال زایی می کنــد‪.‬‬ ‫علیرضــا ایــزدی ادامــه داد‪« :‬ایــن مجتمــع شــامل‬ ‫فضــای اقامتــی‪ ،‬رســتوران و ســفره خانــه ســنتی‪،‬‬ ‫کافــی شــاپ‪ ،‬شــهربازی‪ ،‬دریاچــه مصنوعــی‪،‬‬ ‫فضــای ســبز‪ ،‬االچیــق و پارکینــگ خواهــد بــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از افتتــاح بازارچــه دائمــی صنایــع‬ ‫دســتی واقــع در بوســتان کوثــر خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫ایــن بازارچــه صنایــع دســتی در زمینی به وســعت‬ ‫‪ ۱۸۰‬متــر مربــع متشــکل از ‪ ۱۲‬غرفــه بــا اعتبــار‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیــون تومــان از محــل اعتبــارات ملــی و‬ ‫اســتانی بــرای عرضــه محصــوالت هنرمنــدان ایــن‬ ‫صنایــع دســتی ایجــاد شــده و راه انــدازی ایــن‬ ‫بازارچــه صنایــع دســتی اشــتغال زایــی بــرای ‪۱۲‬‬ ‫نفــر را بــه طــور مســتقیم بــه همــراه دارد‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن بازارچــه بیــش از ‪12‬‬ ‫هنرمنــد جــوان صنایــع دســتی شهرســتان در‬ ‫رشــته هائــی همچــون اثــار چوبــی‪ ،‬اثــار فلــزی‬ ‫و دســت بافتهــای ســنتی و‪ ....‬در ایــن نمایشــگاه‬ ‫فعالیــت مــی کننــد‪.‬‬ ‫راه اندازی دهمین بازارچه دائمی‬ ‫صنایعدستی‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه ایــن دهمیــن‬ ‫بازارچــه دائمــی صنایــع دســتی در ســطح اســتان‬ ‫می باشــد کــه بــه راه انــدازی شــده اســت و‬ ‫دو بازارچــه دیگــر تــا پایــان ســال در نیمــور‬ ‫محــات و شهرســتان کمیجــان افتتــاح مــی‬ ‫شــود اظهارداشــت‪ :‬اســتان مرکــزی در مقولــه‬ ‫احــداث بازارچــه هــای صنایــع دســتی در کشــور‬ ‫از اســتانهای مطــرح مــی باشــد کــه ایــن امــر‬ ‫حاکــی از عــزم حمایــت از هنرمنــدان ایــن حــوزه‬ ‫در توســعه و تولیــد صنایــع دســتی اســت‪.‬‬ ‫ایــزدی بیــان داشــت‪ :‬ایــن بازارچــه مــکان مناســب‬ ‫بــرای فــروش دســت ســاخته هــای در زمینــه‬ ‫صنایــع دســتی اســت و در ایــن بازارچــه هــا‬ ‫تولیــدات هنرمنــدان در زمینــه صنایــع دســتی‬ ‫بــدون واســطه از ســوی مــردم و گردشــگران‬ ‫خریــداری مــی شــود‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬همزمــان بــا چهــل و یکمیــن‬ ‫ســالگرد فجــر انقــاب اســامی ایــران‪ 8 ،‬پــروژه‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی بــه بهــره بــرداری‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫افتتاح مجتمع سالمت تندرستی‬ ‫و اب درمانی در محالت‬ ‫همچنیــن هم زمــان بــا نهمیــن روز دهــه فجــر‪،‬‬ ‫هتــل اپارتمان و مجتمع ســامت تندرســتی و اب‬ ‫درمانــی عقــاب در دهکــده اب درمانــی روســتای‬ ‫اب گــرم شهرســتان محــات بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫ایــن پــروژه بــا مدیریــت علــی بختیــاری بــا حجــم‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۲۰‬میلیــارد ریــال احــداث شــد‬ ‫و بــا اشــتغال مســتقیم چهــار نفــر شــروع بــه کار‬ ‫کــرد‪ .‬بــرای ســاخت ایــن مجتمــع از مبلــغ ‪۲‬‬ ‫میلیــارد ریــال تســهیالت کــم بهره اســتفاده شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫هتــل اپارتمــان عقــاب دارای شــش ســوئیت‬ ‫اقامتــی مجهــز بــه اســتخر وان و حوضچــه اب گرم‬ ‫خصوصــی در هــر واحــد اســت کــه در زمینــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۴۰۰‬متــر مربــع ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه بختیــاری ســرمایه گــذار ایــن طــرح در‬ ‫فــاز اول ایــن پــروژه ظرفیــت اقامــت ایــن هتــل‬ ‫اپارتمــان ‪ ۳۰‬نفــر اقامــت اســت کــه در فــاز دوم ان‬ ‫رســتوران پیــش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫چشــمه هــای اب گرم محــات بواســطه مرغوبیت‬ ‫کــم نظیــر اب و خــواص درمانــی قابــل توجــه‪ ،‬از‬ ‫دیربــاز مــورد توجــه ایرانیــان بــوده و امــروز در‬ ‫ردیــف یکــی از ســرمایه هــای ملــی و طبیعــی‬ ‫کشــور قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫چشــمه های ابگــرم محالت دارای ســابقه باســتانی‬ ‫زیــادی هســتند‪ ،‬اب ایــن چشــمه ها از ترکیبــات‬ ‫اب هــای ســولفاته کلســیک و از دســته اب هــای‬ ‫هیپرترمــال یــا باقی مانــده خشــک زیــاد اســت‬ ‫کــه در درمــان بیماری هــای نقــرس و همچنیــن‬ ‫بیمــاری کبــدی‪ ،‬صفــراوی – کلیــوی و دســتگاه‬ ‫گــوارش کاربــرد دارد و بــه طــور کلــی می تــوان‬ ‫گفــت اســتحمام در ایــن چشــمه ها اثــرات‬ ‫شفابخشــی زیــادی داشــته و موجــب ســامت‬ ‫فیزیکــی و روانــی می شــود‪.‬‬ ‫چشــمه هاى معدنــى اب گــرم ناحیــه محــات از‬ ‫نظــر ترکیبــات شــیمیایى بــه چشــمه هاى معدنى‬ ‫ســولفاته کلســیک "بان یردوبیگور" فرانســه شــبیه‬ ‫اســت و از معــدود اب هــای گــرم معدنــی فاقــد‬ ‫بــوی نامطبــوع در سراســر جهــان اســت‪.‬‬ ‫اژانسهای مسافربری استان به ‪ ۵۹‬دفتر‬ ‫افزایش یافت‬ ‫در هشــتمین روز دهــه فجــر نیــز دفتــر خدمــات‬ ‫مســافرتی "فــرزاد گشــت مرکــزی" بــا مدیریــت‬ ‫اقــای عبــاس فارســیجانی بــا حضــور مدیــر کل‬ ‫میــراث فرهنگــی و معــاون گردشــگری اســتان‬ ‫افتتــاح شــد‪ ،‬ایــن اژانــس بــا ســرمایه گذاری ‪۲‬‬ ‫میلیــارد ریــال و اشــتغال مســتقیم ‪ ۳‬نفــر و بــا‬ ‫شــعار پــا بــه رقابــت ســالم گردشــگری اســتان‬ ‫نهــاد‪.‬‬ ‫حســینی معــاون گردشــگری در حاشــیه ایــن‬ ‫مراســم گفــت‪ :‬بــا افتتــاح ایــن دفتــر تعــداد‬ ‫اژانســهای مســافرتی اســتان بــه ‪ ۵۹‬دفتــر رســید‪.‬‬ ‫مدیــر کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایــع دســتی اســتان مرکــزی نیــز گفــت‪:‬‬ ‫ایجــاد تاسیســات و دفاتــر خدمــات مســافرتی‬ ‫و گردشــگری یکــی از زیرســاخت های اساســی‬ ‫توســعه گردشــگری اســت چــرا کــه امنیــت و‬ ‫ایمنــی ســفر بــرای گردشــگران بــه اطمینــان و‬ ‫ارامــش خاطــر انــان و در نتیجــه پایــداری ســفر‬ ‫می انجامــد‪ .‬ایــن دفاتــر می تواننــد بحــث ایمنــی‬ ‫و اســایش ســفر گردشــگران را فراهــم و در توســعه‬ ‫ان گام بردارنــد‪.‬‬ ‫ایــزدی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای‬ ‫گردشــگری اســتان اژانــس هــای گردشــگری‬ ‫در زمینــه برقــراری تورهــای طبیعــی‪ ،‬ســامت‪،‬‬ ‫مذهبــی‪ ،‬تاریخــی‪ ،‬رزرواســیون بلیــط و هتــل و‬ ‫همچنیــن ســایر خدمــات گردشــگری فعالیــت‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪ :‬امیدواریــم بــا افزایش تعــداد دفاتر‬ ‫خدمــات مســافرتی در ایــن اســتان و بهره بــرداری‬ ‫بهینــه از جاذبه هــای گردشــگری‪ ،‬صنعــت‬ ‫گردشــگری اســتان مرکــزی بیــش از پیــش رونــق‬ ‫پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫همزمان با دهه مبارک فجرصورت گرفت‬ ‫اغاز نصب عرشه فلزی تقاطع غیرهمسطح شهید صیدی اراک‬ ‫عشق سرش خیلی شلوغ است‬ ‫• رضوان میرمحمدی‬ ‫عشـق سـرش خیلی شـلوغ اسـت؛ صبح زود از خانه زد‬ ‫بیـرون‪ ،‬نـان داغ گرفت برای صبحانه‪ ،‬پتـو را روی پاهای‬ ‫کوچـک دختـرش کشـید‪ ،‬فرصت نکـرد خـودش را در‬ ‫اینه ببیند‪.‬‬ ‫عشـق خیلـی سـرش شـلوغ اسـت‪ ،‬بایـد بـرود نسـخه‬ ‫مـادرش را از داروخانـه بگیـرد و بـرای چندمیـن بـار‬ ‫دسـتهای روغنی و سـیاهش را بـه وقت اوردن پسـرش‬ ‫از مدرسـه‪ ،‬تـه جیبهایـش پنهـان کنـد‪.‬‬ ‫عشـق فراموشکار شـده؛ از همان صبح که پدرش او را به‬ ‫یـاد نیـاورد‪ ،‬از همـان وقت که به جای ترک اسـب‪ ،‬پیک‬ ‫موتوری شـد و میزهای والنتاین مشتریها را تمیز کرد‪.‬‬ ‫عشـق سـرش خیلی شـلوغ اسـت؛ باید برای بـار چندم‬ ‫برگـه هـای ازمایـش را زیـر و رو کنـد و اندوهـی را کـه‬ ‫عـادت نمـی کند‪ ،‬ببلعد تا حواسـش باشـد بـرای گفتن‬ ‫متاسـفم‪ ،‬چشمان غمگینش را از بیمار امیدوارش پنهان‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عشـق سـرش خیلی شـلوغ اسـت؛ باید وامش را بگیرد‪،‬‬ ‫بایـد ایـن ترم اخر را باالخره تمـام کند‪ ،‬باید یادش بماند‬ ‫دختـرش رنـگ صورتی کمرنگ دوسـت دارد و پسـرش‬ ‫رئـال مادرید را‪.‬‬ ‫عشـق سـرش خیلی شـلوغ اسـت‪ ،‬باید پیازها را طوری‬ ‫ریـز ریـز کند تـا دخترش غذا را دوسـت داشـته باشـد‪،‬‬ ‫باید یادش باشـد وقتی که ناخنهای پـدرش را می گیرد‪،‬‬ ‫حرفهـای خنـده دار بزند‪ ،‬تا پـدرش فراموش کند چقدر‬ ‫پیر شـده است‪.‬‬ ‫عشـق سرش خیلی شلوغ اسـت؛ باید یاد بگیرد‪ ،‬پیتزا را‬ ‫به خوبی قورمه سـبزی درسـت کند‪.‬‬ ‫عشـق سـرش خیلی شـلوغ اسـت؛ انقدر که وقتی روح‬ ‫خسـته اش را کشـان کشـان بـه خانـه مـی بـرد ؛ میان‬ ‫سـکوت و تاریکـی به یاد می اورد شـاخه هـای گل را در‬ ‫خیابـان‪ ،‬عروسـکهایی را که از او عاشـق تـر بودند‪ ،‬جعبه‬ ‫هـای عطر و شـکالت را‪.‬‬ ‫به سـقف اتاقش خیره می شـود؛ یـادش می افتد خیلی‬ ‫سـرش شـلوغ اسـت؛ خوابش نمی بـرد؛ مقابـل خودش‬ ‫مـی نشـیند‪ ،‬دسـتهای خـودش را مـی گیـرد و فنجان‬ ‫تنهایی اش را سـر می کشـد‪....‬‬ ‫عشـق سـرش خیلـی شـلوغ اسـت؛انقدر کـه فرصتـی‬ ‫نداشـته اسـت بـه عشـق فکـر کنـد ‪...‬‬ ‫گـردشگـری‬ ‫هفته نامه فرهنگی‪،‬اجتماعی و اقتصادی استان مرکزی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول ‪ :‬سمیه بصیرت‬ ‫تلفن ‪09367501438 - )086(۳۴۴۵۱۴۷۰ :‬‬ ‫منطقه حفاظت شده هفتاد قله‬ ‫همزمــان بــا دهــه مبــارک فجــر عملیــات نصــب‬ ‫عرشــه فلــزی فوق ســنگین الیــن جنوبــی تقاطع‬ ‫غیرهمســطح شــهید صیــدی بــه وزن ‪ ۱۰۰۰‬تــن‬ ‫شــامل ‪ ۲۱‬بلــوک‪ ،‬با حضــور شــهردار اراک‪ ،‬رییس‬ ‫کمیســیون ســامت‪ ،‬محیــط زیســت و خدمــات‬ ‫شــهری شــورای شــهر‪ ،‬مدیــر عامــل شــرکت‬ ‫اذراب‪ ،‬معاونیــن و مدیــران شــهرداری اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس شــفیعی شــهردار اراک در ایــن مراســم‬ ‫در خصــوص پــل شــهید صیــدی‪ ،‬بیــان داشــت‪:‬‬ ‫طــی ‪ ۱۰‬مــاه گذشــته تــاش شــد مشــکالت‬ ‫فنــی‪ ،‬مالــی و قــراردادی ایــن پــروژه جهــت ادامــه‬ ‫عملیــات اجرایــی رفــع شــود‪ ،‬کــه خوشــبختانه با‬ ‫حمایــت مدیریــت ارشــد اســتان‪ ،‬مدیران اســتانی‬ ‫و اعضــای شــورای شــهر مشــکالت موجــود رفــع‬ ‫و طــی انعقــاد قــرارداد بــا قــرارگاه خاتــم االنبیــا‪،‬‬ ‫ادامــه عملیــات تکمیلــی پــروژه بــا اعتبــاری بالــغ‬ ‫بــر ‪ ۱۳‬میلیــارد تومــان‪ ،‬از ســر گرفتــه شــد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن در خصــوص ســاخت عرشــه فلــزی‬ ‫ایــن پل(الیــن شــمالی‪ ،‬جنوبــی و راســتگرد‬ ‫پژوهــش) بــه وزن ‪ ۲۲۰۰‬تــن توســط شــرکت‬ ‫اذراب گفــت‪ :‬یکــی از اهــداف مجموعه شــهرداری‬ ‫جهــت واگــذاری عملیــات اجرایی ســاخت عرشــه‬ ‫فلــزی پــل بــه ایــن شــرکت‪ ،‬حمایــت از صنایــع‬ ‫شــهر اراک بــوده کــه خوشــبخانه اذراب بــا وجــود‬ ‫تمامــی مشــکالت‪ ،‬در ایــن خصــوص عملکــرد‬ ‫خوبــی داشــته اســت‪ .‬مهنــدس شــفیعی خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬ظــرف ‪ ۲۰‬روز اینده ‪ ۲۱‬بلوک عرشــه‬ ‫الیــن جنوبــی تقاطع شــهید صیــدی بــه وزن یک‬ ‫هــزار تــن‪ ،‬نصب و ســپس ادامــه عملیــات عمرانی‬ ‫جهــت تکمیــل پــروژه انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫شــهردار اراک در رابطــه بــا عملیــات اجرایــی پروژه‬ ‫‪۵۵‬متــری ‪ ،‬نیــز بیان کــرد‪ :‬این پــروژه از کمربندی‬ ‫شــمالی تــا میــدان راه اهــن ادامــه پیــدا مــی کند‬ ‫‪،‬ایــن اتصــال شــمالی و جنوبــی تمــام رینــگ های‬ ‫‪۱،۲،۳،۴،۵‬شــهری مــان را انجــام مــی دهــد کــه‬ ‫امیدواریــم بــا شــروع پــروژه توســط شــهرداری و‬ ‫ســازمان عمــران بــه صــورت امانــی‪ ،‬ظــرف مــدت‬ ‫‪۲‬ســال ایــن پــروژه را هــم تحویــل مــردم دهیــم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه تصریــح کــرد‪ :‬مقــرر بــود کــه افتتــاح‬ ‫پــروژه علم الهــدی در دهــه فجــر انقــاب اســامی‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬امــا بــه دلیــل قــرار گرفتــن در فصــل‬ ‫ســرد ترجیــح داده شــد کــه پــل کامــا بــه صورت‬ ‫فنــی اجرایــی شــود‪ ،‬چــرا که ما در ســرما اســفالت‬ ‫و بتــن ریــزی نمــی کنیــم‪ ،‬زیــرا دوســت نداریــم‬ ‫کاری کــه غیــر اصولــی اســت را انجــام دهیــم و‬ ‫ســرمایه مــردم بــه هــدر رود‪.‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫بهــره بــرداری از ان بــه پایــان ســال موکــول شــد‪.‬‬ ‫شــهردار اراک در پایــان اضافــه کــرد‪ :‬شــهرداری‬ ‫اراک در ســیزدهم اســفندماه ‪ ۱۰۰‬ســاله می شــود‬ ‫و بــر همیــن اســاس منــزل قدیمــی محســنی بــه‬ ‫مــوزه اســناد تاریخــی شــهرداری تبدیل می شــود‪.‬‬ ‫گفتنــی ســت عملیــات تکمیلــی پــروژه افتــاب‬ ‫میــدان شــهدا نیــز اغــاز بــه کار کــرد‪.‬‬ ‫عملیاتاحداثیکبزرگراه‬ ‫در شهر اراک اغاز شد‬ ‫عملیــات اجرایــی یــک بزرگــراه واقــع در کنــار ریل‬ ‫راه اهــن اراک و بــا عــرض ‪ ۵۵‬متــر بــا حضــور‬ ‫نماینــده ولــی فقیــه در اســتان مرکــزی‪ ،‬شــهردار‬ ‫و برخــی مدیــران شــهری اغــاز شــد‪.‬‬ ‫شــهردار کالنشــهر اراک در حاشــیه اغــاز عملیــات‬ ‫اجرایــی ایــن طــرح در جمــع خبرنــگاران اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬ایــن طــرح بــه طــول چهــار و ‪ ۲‬دهــم‬ ‫کیلومتــر و عــرض ‪ ۵۵‬متــر از میــدان راه اهــن‬ ‫اغــاز شــده و تــا کمربنــدی شــمالی شــهر اراک‬ ‫ادامــه مــی یابــد‪ .‬محمــد کریــم شــفیعی شــهردار‬ ‫کالنشــهر اراک افــزود‪ :‬ایــن طــرح از جملــه‬ ‫شــریان های اصلــی شــمالی ‪ -‬جنوبــی کالنشــهر‬ ‫اراک اســت کــه رینگ هــای یــک‪ ،۲ ،‬ســه‪ ،‬چهــار‬ ‫و پنــج ایــن کالنشــهر را کــه بــه صــورت شــرقی ‪-‬‬ ‫غربــی هســتند بــه یکدیگــر متصــل کــرده و بــار‬ ‫ترافیکــی را در بیــن انهــا تقســیم مــی کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا بهــره بــرداری از ایــن طــرح بــار‬ ‫ترافیکــی خیابــان شــریعتی و شــهید شــیرودی‬ ‫اراک بــه کمربنــدی شــمالی و اطــراف شــهر کــه‬ ‫از ســرعت و ایمنــی بیشــتری برخــوردار اســت‪،‬‬ ‫هدایــت مــی شــود‪ .‬شــهردار کالنشــهر اراک‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬طــرح ‪ ۵۵‬متــری ایــن شــهر‬ ‫بــرای نخســتین بــار بــه صــورت امانــی‪ ،‬بــدون‬ ‫اختصــاص اعتبــار و بهــره گیــری از پیمانــکار و بــا‬ ‫بهره گیــری از ظرفیت هــای شــهرداری اجرایــی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫شــفیعی گفــت‪ :‬بــر اســاس پیــش بینــی هــای‬ ‫انجــام شــده بهــره بــرداری از ایــن طــرح تــا ‪۲‬‬ ‫ســال اینــده اغــاز می شــود و پیشــنهاد می شــود‬ ‫از ســوی اعضــای شــورای اســامی اراک‪ ،‬بنیــاد‬ ‫شــهید اســتان مرکــزی و اعضــای نامگــذاری‬ ‫معابــر اســتان‪ ،‬بــه نام ســپهبد شــهید حاج قاســم‬ ‫ســلیمانی نام گــذاری شــود‪.‬‬ ‫شــهردار اراک یاداورشــد‪ :‬طــرح تفصیلی این شــهر‬ ‫بــه عنــوان ســند بــاال دســتی حــدود ‪ ۱۶‬ســال‬ ‫پیــش بــه اســتانداری و شــهرداری ابــاغ و اعــام‬ ‫شــده و طــرح ‪ ۵۵‬متــری و طــرح هایــی کــه بــه‬ ‫عنــوان معابــر اصلــی در ایــن طــرح طراحی شــده‪،‬‬ ‫بایــد اجرایــی شــود‪.‬‬ ‫شــفیعی خاطرنشــان کــرد‪ :‬معابــر و طــرح هایــی‬ ‫کــه در طــرح تفصیلــی اراک بــه اســتانداری و‬ ‫شــهرداری ابــاغ شــده تاکنــون اجرایــی نشــده که‬ ‫بایــد دلیــل ایــن مهــم توســط مســووالن اعــام‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه طــرح تفصیلــی جدیــد شــهر‬ ‫اراک ســال اینــده از ســوی وزارت راه و شهرســازی‬ ‫ارایــه مــی شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬اجرایــی نشــدن طــرح‬ ‫تفصیلــی قبلــی بــه ایــن معنــا اســت کــه مدیریت‬ ‫شــهری‪ ،‬شــهرداری و اســتانداری بــه وظیفــه خود‬ ‫در ایــن مــدت بــه خوبــی عمــل نکــرده انــد‪.‬‬ ‫شــفیعی گفــت‪ :‬همــگان تــاش بــرای ابادانــی‬ ‫شــهر را بایــد در دســتور کار خــود قــرار دهنــد و‬ ‫اگــر یــک عضــو شــورای اســامی تالش مــی کند‬ ‫تــا کاری انجــام نشــود‪ ،‬بایــد از ان پرســید در مدت‬ ‫‪ ۲‬ســال و نیــم گذشــته چــه اقدامــی انجــام داده‬ ‫و چــرا تــا کنــون کار واقعــی انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫تاسیسشرکتبامسئولیتمحدودخدماتپیشتازالکترونیکمرواریدهندودر‬ ‫اگهی تغییرات شرکت تعاونی مرغداری شماره یکصد و پنج اراک‬ ‫درتاریــخ ‪ 1398/11/15‬بــه شــماره ثبــت ‪ 1092‬بــه شناســه ملــی ‪ 14008968085‬ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه ان بــه شــرح زیــر جهــت‬ ‫اطــاع عمــوم اگهی میگــردد‪.‬‬ ‫موضــوع فعالیــت‪ :‬دریافــت پروانــه دفتــر پیشــخوان خدمــات دولــت و انجــام فعالیــت مرتبط بــا موضــوع پروانه درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجع‬ ‫ذیربــط مــدت فعالیــت‪ :‬از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلی‪ :‬اســتان مرکزی‪ ،‬شهرســتان شــازند ‪ ،‬بخش ســربند‪ ،‬شــهر هنــدودر‪ ،‬محله بلــوار شــهدا‪ ،‬جاده‬ ‫(مالمیــر)‪ ،‬بلــوار شــهدا‪ ،‬پــاک ‪ ، 0‬طبقــه همکــف کدپســتی ‪ 3876183186‬ســرمایه شــخصیت حقوقی عبــارت اســت از مبلــغ ‪ 1000000‬ریال نقدی میزان ســهم‬ ‫الشــرکه هــر یــک از شــرکا اقــای ســعید کیانــی راد بــه شــماره ملــی ‪ 5939452981‬دارنــده ‪ 600000‬ریــال ســهم الشــرکه اقــای رضــا کارخانــه بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 5939985440‬دارنــده ‪ 400000‬ریــال ســهم الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره اقــای ســعید کیانــی راد به شــماره ملــی ‪5939452981‬و به ســمت عضو هیئــت مدیره‬ ‫بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت نامحــدود اقــای رضــا کارخانــه بــه شــماره ملــی ‪5939985440‬و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مدت‬ ‫نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا‪ :‬کلیــه اوراق و اســناد بهــادار وتعهــد اور شــرکت از قبیــل چــک و ســفته و بــروات و قراردادهــا و عقــود اســامی و همچنیــن کلیه نامه‬ ‫هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت مدیــره همــراه بــا مهر شــرکت معتبر مــی باشــد‪ .‬اختیــارات مدیر عامــل‪ :‬طبــق اساســنامه روزنامه کثیر‬ ‫االنتشــار نامــه اراک جهــت درج اگهــی هــای شــرکت تعییــن گردیــد‪ .‬ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزله اخــذ و صــدور پروانــه فعالیت نمی باشــد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شازند (‪)762680‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 1571‬و شناســه ملــی ‪ 10861228000‬به اســتناد صورتجلســه هیئت‬ ‫تصفیــه مــورخ ‪ 1398/10/01‬و تاییدیــه شــماره ‪ 25194‬مــورخ ‪ 98/11/02‬اداره کل تعاون‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی اســتان مرکــزی تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬صــادق ربیعــی بــه شــماره ملــی‪ 0534055400‬بــه ســمت رئیــس اجرایــی هیئــت‬ ‫تصفیــه و روانبخــش باقــری بــه شــماره ملــی‪ 0530948370‬و حســین باقری به شــماره‬ ‫ملــی ‪0533740266‬بــه ســمت اعضــای اصلــی هیئــت تصفیــه انتخاب شــدند‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیــه قراردادهــا‪ ،‬اســناد و اوراق بهــادار بــا امضــاء هــر ســه نفــر هیئت تصفیه همــراه با‬ ‫مهــر تصفیــه مربــوط معتبرمــی باشــد و نیــز اوراق عــادی تعاونی بــا امضاء رئیــس اجرائی‬ ‫و مهر تصفیه معتبراســت ‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک‬ ‫(‪)770387‬‬

آخرین شماره های هفته نامه نامه اراک

هفته نامه نامه اراک 74

هفته نامه نامه اراک 74

شماره : 74
تاریخ : 1399/02/23
هفته نامه نامه اراک 73

هفته نامه نامه اراک 73

شماره : 73
تاریخ : 1399/02/18
هفته نامه نامه اراک 72

هفته نامه نامه اراک 72

شماره : 72
تاریخ : 1398/12/15
هفته نامه نامه اراک 71

هفته نامه نامه اراک 71

شماره : 71
تاریخ : 1398/12/01
هفته نامه نامه اراک 69

هفته نامه نامه اراک 69

شماره : 69
تاریخ : 1398/11/08
هفته نامه نامه اراک 68

هفته نامه نامه اراک 68

شماره : 68
تاریخ : 1398/10/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!