هفته نامه نامه اراک شماره 71 - مگ لند

هفته نامه نامه اراک شماره 71

هفته نامه نامه اراک شماره 71

هفته نامه نامه اراک شماره 71

‫برای اولین بار در کشور؛‬ ‫دارندگان مدارک فنی و‬ ‫واحد جمع اوری بخارات‬ ‫هیدروکربنیدرپتروشیمی‬ ‫شازند راه اندازی شد‬ ‫حرفه ای استان مرکزی از‬ ‫تسهیالت پارک علم و فناوری‬ ‫بهره مند می شوند‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫انتظــار ‪ 20‬ســاله پیســت اســکی پــا َکل برای‬ ‫رونــق!‪ /‬صفحه ‪3‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 1‬اسفند ‪1398‬‬ ‫‪ 25‬جمادی الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 20‬فوریه ‪2020‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪71‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪ 1500‬تومان‬ ‫‪NAMEH ARAK‬‬ ‫‪No. 71‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Vol. 3‬‬ ‫‪Feb 20. 2020‬‬ ‫اخطار دادگستری استان مرکزی‬ ‫برای ساماندهی میادین میوه و تره بار‬ ‫سرمقاله‬ ‫ایرج احمدی هزاوه‬ ‫ویروس کرونا و نسل کشی‬ ‫سرخپوستان‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار تــن برنــج و شــکر در بــازار شــب‬ ‫عیــد اســتان مرکــزی توزیــع می شــود‬ ‫‪ /‬صفحه ‪2‬‬ ‫ماشــین ســازی اراک قــرارداد ‪ ۶۴‬میلیــون‬ ‫یورویــی امضــا کــرد ‪ /‬صفحــه ‪3‬‬ ‫شهـر در واهمـۀ کـرونـا‬ ‫مردم شهر اراک با رعایت بهداشت فردی می توانند از این بیماری ایمن باشند‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫دالیـــل مـــوج اول کشـــتار سرخپوســـتان و نســـل کشـــی‬ ‫بومی ــان س ــاکن ق ــاره امری ــکا توس ــط اروپایی ــان عب ــارت‬ ‫بودنـــد از ‪:‬‬ ‫‪ )1‬درگیـــری مســـتقیم و قتـــل عـــام بومیـــان توســـط‬ ‫مهاجـــران (دیگـــر هراســـی مهاجـــران از بومیـــان‪ ،‬قـــوم‬ ‫م ــداری‪ ،‬ن ــژاد پرس ــتی و‪ ... .‬البت ــه تص ــور درگی ــری ع ــده ای‬ ‫ب ــا ت ــوپ و تفن ــگ ب ــا ع ــده ای ک ــه نی ــزه و کم ــان دارن ــد‬ ‫کار ســـختی نیســـت و نتیجـــه اش معلـــوم)‬ ‫‪ )2‬به ــره کش ــی از بومی ــان و ب ــرده داری توس ــط اروپایی ــان‪،‬‬ ‫وادار ک ــردن بومی ــان ب ــه کاره ــای ش ــاق و طاق ــت فرس ــا در‬ ‫قبــال غــذای ناچیــز (شــگفت انکــه پــاپ الکســاندر ششــم‬ ‫بومیـــان را مســـتحق بردگـــی دانســـت و دســـت فاتحـــان‬ ‫اســـپانیایی بـــرای انـــواع جنایـــت هـــا بـــاز گذاشـــته شـــد‪،‬‬ ‫حت ــی در س ــال ‪ 1509‬هف ــت ت ــن سرخپوس ــت ب ــه ش ــهر‬ ‫روان فرانس ــه ب ــرده و ب ــه نمای ــش عم ــوم گذاش ــته ش ــدند)‬ ‫‪)3‬ع ــدم مصونی ــت طبیع ــی بومی ــان در مقاب ــل بیماریه ــا‪،‬‬ ‫میکـــرب هـــا و ویـــروس هایـــی کـــه مهاجمـــان بـــا خـــود‬ ‫بـــه قـــاره امریـــکا بـــرده بودنـــد (هرچنـــد خـــود فاتحـــان‬ ‫ه ــم ب ــه بیم ــاری های ــی مبت ــا میش ــد ن ــد ‪ -‬و س ــرانجام‬ ‫خـــود کریســـتف کلمـــب هـــم در نزدیکـــی اندونـــزی بـــه‬ ‫بیماری ــی ناش ــناخته مبت ــا ش ــد و ج ــان س ــپرد ‪ -‬ام ــا ب ــه‬ ‫جه ــت پیش ــرفت نس ــبی عل ــم پزش ــکی اروپایی ــان توانای ــی‬ ‫پیشـــگیری از اپیدمـــی را داشـــتند)‪.‬‬ ‫در واقـــع ویـــروس هـــای ناشـــناخته بـــرای بـــدن بومیـــان‬ ‫از دالیـــل عمـــده کشـــته شـــدن بومیـــان بـــود‪ ،‬ایـــا ایـــن‬ ‫وی ــروس ه ــا ب ــه عم ــد ب ــه ق ــاره امری ــکا منتق ــل ش ــد ی ــا‬ ‫ب ــه ص ــورت طبیع ــی و تصادف ــی؟ نمیدانی ــم‪.‬‬ ‫هــر چــه بــود بیــش از ‪ ۳۰‬میلیــون نفــر از جمعیــت بومــی‬ ‫قــاره امریــکا توســط اشــغالگران ان کشــته شــدند‪.‬‬ ‫حـــاال کرونـــا اگـــر چـــه ویـــروس جدیـــدی اســـت‪ ،‬امـــا‬ ‫موضـــوع جدیـــدی نیســـت‪ ،‬روشـــن خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫اطالعیه استخدام‬ ‫یک شرکت معتبر در استان مرکزی در نظر دارد‪،‬‬ ‫جهت تکمیل کادر خشکشوئی خود بر اساس ضوابط‬ ‫و ائین نامه های استخدامی از میان داوطلبان واجد‬ ‫شرایط‪ ،‬یک نفر استاد کار ماهر و دارای سابقه کار‬ ‫مرتبط حداقل‪ 5‬سال طبق شرایط ذیل‪ ،‬از طریق‬ ‫مصاحبهفنیوتخصصیجذبنماید‪.‬‬ ‫‪ : 1‬دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی سیکل‬ ‫‪ :2‬دارا بودن کارت پایان خدمت‬ ‫‪ : 3‬داشتن سالمت جسمانی کامل‬ ‫‪ :4‬حداکثر سن‪35‬سال‬ ‫متقاضیان می توانند از طریق شماره تماس ذیل‪،‬‬ ‫ضمن دریافت اطالعات تکمیلی نسبت به‬ ‫ثبت نام و شرکت در مصاحبه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫تلفنتماس‪:‬‬ ‫‪08632633057‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جامعه‬ ‫سال سوم‬ ‫برای اولین بار در کشور؛‬ ‫اخبار‬ ‫‪ ۲۱‬هزار میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت در استان مرکزی‬ ‫پرداخت شد‬ ‫اســـتانداری مرکـــزی در بیســـت و دومیـــن‬ ‫نشســـت ســـتاد اقتصـــاد مقاومتـــی و دومیـــن‬ ‫نشســـت کار گـــروه اشـــتغال و ســـرمایه گذاری‬ ‫در ســـال ‪ ۹۸‬گفـــت‪ ۲۱ :‬هـــزار میلیـــارد ریـــال‬ ‫تس ــهیالت تبص ــره ‪ ۱۸‬و رون ــق تولی ــد امس ــال‬ ‫ب ــه واحده ــای تولی ــدی ای ــن اس ــتان پرداخ ــت‬ ‫شـــد‪.‬‬ ‫ســـید «علـــی اقـــازاده» افـــزود‪ :‬ایـــن میـــزان‬ ‫تس ــهیالت ب ــه ‪ ۲‬ه ــزار و ‪ ۱۴۰‬واح ــد تولی ــدی‬ ‫ای ــن اس ــتان پرداخ ــت ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬اســـتان مرکـــزی بـــه لحـــاظ‬ ‫پرداخـــت تســـهیالت هـــم در بخـــش رونـــق‬ ‫تولیـــد و هـــم در بخـــش بنـــد الـــف تبصـــره‬ ‫‪ ۱۸‬قانــون بودجــه در ســال جــاری رتبــه ســوم‬ ‫کشـــور را بـــه خـــود اختصـــاص داده اســـت‪.‬‬ ‫اس ــتاندار مرک ــزی اظه ــار داش ــت‪ :‬بهره ب ــرداری‬ ‫از ‪ ۲۶‬طـــرح اقتصـــاد مقاومتـــی بـــا اعتبـــاری‬ ‫بالـــغ بـــر ‪ ۲۳‬هـــزار میلیـــارد ریـــال از ســـوی‬ ‫بخ ــش خصوص ــی در س ــال این ــده هدفگ ــذاری‬ ‫شــده کــه ســه هــزار و ‪ ۳۰۰‬اشــتغال مســتقیم‬ ‫و غیرمس ــتقیم ب ــه دنب ــال دارد‪.‬‬ ‫اق ــازاده بی ــان ک ــرد‪ :‬ع ــاوه ب ــر ای ــن میلیارده ــا‬ ‫ریـــال طرح هـــای زیرســـاختی از قبیـــل راه‪،‬‬ ‫بـــرق‪ ،‬اب و گازرســـانی بـــا هـــدف تســـهیل‬ ‫در امـــور تولیدکننـــدگان بـــرای ســـال اینـــده‬ ‫اس ــتان مرک ــزی ب ــا اعتب ــارات مل ــی و اس ــتانی‬ ‫اجرایـــی می شـــود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ســـرمایه گذاری ارزی اســـتان مرکـــزی‬ ‫در ســـال اینـــده را حـــدود ‪ ۵۰۰‬میلیـــون دالر‬ ‫عنـــوان کـــرد و گفـــت‪ :‬همـــکاری بانک هـــای‬ ‫مختل ــف اس ــتان ب ــه غی ــر از تع ــداد مع ــدودی‪،‬‬ ‫چشـــمگیر و قابـــل قبـــول ارزیابـــی می شـــود‪.‬‬ ‫رییـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی‬ ‫اس ــتان مرک ــزی نی ــز گف ــت‪ ۳۰ :‬ط ــرح اقتص ــاد‬ ‫مقاومت ــی ب ــرای س ــال ‪ ۱۳۹۹‬در ای ــن اس ــتان‬ ‫معرف ــی ش ــد ک ــه در نهای ــت از ای ــن تع ــداد ‪۲۴‬‬ ‫ط ــرح مص ــوب ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رقیـــه یـــادگاری افـــزود‪ :‬تکمیـــل و راه انـــدازی‬ ‫طرح هـــای نیمه تمـــام‪ ،‬حفـــظ اشـــتغال و‬ ‫ایجــاد اشــتغال جدیــد‪ ،‬بهبــود معیشــت اقشــار‬ ‫اســـیب پذیر‪ ،‬خنثـــی ســـازی تحریم هـــا‬ ‫و ارتقـــای میـــران جـــذب ســـرمایه گـــذاری‬ ‫مهمتریـــن شـــاخص های طرح هـــای‬ ‫اقتصـــادی اســـت کـــه بـــه صـــورت ملـــی‬ ‫تدویـــن و بـــه اســـتان ها ابـــاغ شـــد‪.‬‬ ‫وی بی ــان ک ــرد‪ :‬طرح ه ــای اقتص ــادی بای ــد ب ــه‬ ‫ص ــورت س ــریع و برجس ــته در اقتص ــاد اس ــتان‬ ‫تاثیرگـــذار بـــوده و از تامیـــن محـــل اعتبـــارات‬ ‫م ــورد نی ــاز نی ــز بای ــد اطمین ــان حاص ــل ش ــود‪.‬‬ ‫رییـــس ســـازمان مدیریـــت و برنامه ریـــزی‬ ‫اســتان مرکــزی اضافــه کــرد‪ ۲۴ :‬طــرح اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی در حــوزه هــای شــرکت توزیــع بــرق‪،‬‬ ‫شــرکت شــهرک ها‪ ،‬اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫صنای ــع دس ــتی و گردش ــگری‪ ،‬س ــازمان جه ــاد‬ ‫کشـــاورزی و پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان‬ ‫تدوی ــن ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫یـــادگاری بـــا بیـــان اینکـــه امســـال نیـــز ‪۲۴‬‬ ‫طــرح اقتصــادی بــزرگ در اســتان مرکــزی بــه‬ ‫بهره ب ــرداری رس ــید‪ ،‬بی ــان ک ــرد‪ :‬ای ــن اس ــتان‬ ‫بـــه لحـــاظ بهره بـــرداری از طرح هـــای اقتصـــاد‬ ‫مقاومت ــی در س ــال ج ــاری رتب ــه س ــوم کش ــور‬ ‫را ب ــه خ ــود اختص ــاص داد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ســـهمیه اســـتان مرکـــزی در تســـهیالت‬ ‫بنـــد الـــف تبصـــره ‪ ۱۸‬قانـــون بودجـــه را ‪۱۳‬‬ ‫هـــزار میلیـــارد ریـــال از مجمـــوع ‪ ۵۳۰‬هـــزار‬ ‫میلیـــارد ریـــال اعتبـــار ملـــی عنـــوان کـــرد و‬ ‫گف ــت‪ :‬مجم ــوع اش ــتغال اس ــتان نی ــز در ای ــن‬ ‫حـــوزه ‪ ۲۴‬هـــزار فرصـــت شـــغلی معـــادل ‪ ۲‬و‬ ‫نیـــم درصـــد ملـــی اســـت‪.‬‬ ‫‪ ۲‬کارگر براثر حوادث ناشی از‬ ‫کار در استان مرکزی‬ ‫جان باختند‬ ‫‪ ۲‬کارگــر در حــوادث جداگانــه ناشــی از کار در‬ ‫شهرس ــتان های زرندی ــه و اراک براث ــر س ــقوط‬ ‫دس ــتگاه و نی ــز ری ــزش س ــقف ج ــان باختن ــد‪.‬‬ ‫فرمان ــده انتظام ــی شهرس ــتان زرندی ــه گف ــت‪:‬‬ ‫در یک ــی از ای ــن ح ــوادث کارگ ــری‪ ،‬ی ــک نف ــر‬ ‫بـــر اثـــر ریـــزش ناگهانـــی ســـقف و مانـــدن‬ ‫ت تولیـــدی ایـــن‬ ‫در زیـــر اوار در یـــک زشـــرک ‬ ‫شهرس ــتان ج ــان باخ ــت‪.‬‬ ‫ســـرهنگ «روح الدیـــن یوســـفوند» افـــزود‪:‬‬ ‫نیروهـــای امـــدادی جســـد متوفـــی را بـــه‬ ‫پزشـــکی قانونـــی منتقـــل کردنـــد‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اراک نیــز گفــت‪:‬‬ ‫مــردی ‪ ۳۵‬ســاله هنــگام کار در کارگاه بوجــاری‬ ‫در روس ــتای «ایب ــک اب ــاد» ب ــه عل ــت س ــقوط‬ ‫دســتگاه تســمه نقالــه جــان خــود را از دســت‬ ‫داد‪.‬‬ ‫شماره ‪71‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 1‬اسفند ماه ‪1398‬‬ ‫اخبار‬ ‫واحد جمع اوری بخارات هیدروکربنی در پتروشیمی شازند راه اندازی شد‬ ‫بــرای اولیــن بــار در کشــور‪ ،‬واحــد جم ـع اوری‬ ‫بخــارات هیدروکربنی(کهــاب) در پتروشــیمی‬ ‫شــازند راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم ولدخانــی مدیرعامــل شــرکت‬ ‫پتروشــیمی شــازند ‪ ،‬در اییــن افتتــاح واحــد‬ ‫جمـع اوری بخــارات هیدروکربنی(کهــاب) در این‬ ‫شــرکت اظهــار کــرد‪ :‬طــرح بازیافــت بخــارات‬ ‫هیدروکربنــی هشــت ســال پیــش در ایــن واحد‬ ‫تولیــدی مطــرح شــد‪ ،‬امــا فراینــد ســاخت ان از‬ ‫دو ســال و نیــم پیــش بــا بهره گیــری از دانــش‬ ‫فنــی متخصصــان و مهندســان داخلــی شــرکت‬ ‫اغــاز شــد و امــروز بــا موفقیــت بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن اقــدام در راســتای عمــل بــه‬ ‫مســئولیت هــای اجتماعــی شــرکت انجام شــده‬ ‫و بــا اجــرای ایــن طــرح از ورود بخــش اعظمــی از‬ ‫الودگــی هــا به محیــط زیســت جلوگیری شــده‬ ‫و البتــه از لحــاظ اقتصــادی نیــز صرفـه ای بــرای‬ ‫مجموعــه داشــته اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پتروشــیمی شــازند تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن طــرح بــرای اولیــن بــار در کشــور‬ ‫توســط ایــن مجموعــه و متخصصــان داخلــی‬ ‫شــرکت انجــام شــده و بــراورد ســرمایه گذاری‬ ‫انجــام شــده بــرای ان بیــش از یــک میلیــون‬ ‫و ‪ 100‬هــزار یــورو ســرمایه گذاری ارزی و ســه‬ ‫میلیــارد تومــان ریالــی اســت‪.‬‬ ‫ولدخانــی بیــان کــرد‪ :‬یکــی از محصــوالت‬ ‫اســتراتژیک و ارزشــمند پتروشیمی شــازند که به‬ ‫طــور متوســط روزانــه بــه میــزان هزارتــن تولیــد‬ ‫مــی شــود ترکیبــات هیدروکربنــی اســت کــه در‬ ‫حــال حاضــر بخــش عمــده ایــن محصــول بــه‬ ‫کشــورهای منطقــه صــادر مــی شــود‪ ،‬محصــول‬ ‫فــوق بــه صــورت مایــع درون تانکرهــای حمــل و‬ ‫نقــل جــاده ای بارگیــری می شــود و بــه هنــگام‬ ‫بارگیــری از طریــق دریچه هــای بــاالی مخــزن‬ ‫مقــدار قابــل توجهــی بخــارات هیدروکربنــی در‬ ‫هــوا منتشــر مــی شــود کــه مــی توانــد خطراتی‬ ‫بــه همــراه داشــته باشــد ولــی اجــرای ایــن طرح‬ ‫عــاو ه بــر کمک بــه محیــط زیســت‪ ،‬از هدررفت‬ ‫ایــن هیدروکربورهــا نیــز جلوگیری خواهــد کرد‪.‬‬ ‫اســتاندار مرکــزی نیــز با اشــاره بــه افتتاح پــروژه‬ ‫کهــاب پتروشــیمی شــازند گفــت‪ :‬اجــرای ایــن‬ ‫پــروژه یکــی از گام هــای بــزرگ ایــن شــرکت‬ ‫در راســتای صنعــت ســبز بــودن مجتمــع‬ ‫پتروشــیمی شــازند اســت و مــردم اســتان بدانند‬ ‫که پتروشــیمی شــازند در زمینه کاهــش االینده‬ ‫هــا‪ ،‬ســبز بــودن و بخــش هــای محیــط زیســت‬ ‫عملکــرد بســیار موفقــی داشــته و مــی توانــد بــه‬ ‫عنــوان یــک الگــو بــرای همــه صنایــع باشــد‪.‬‬ ‫ســید علــی اقــازاده افــزود‪ :‬جمــع اوری گازهــای‬ ‫هیدروکربنــی مــی توانــد منجــر بــه افزایــش‬ ‫تولیــد ناخالــص ایــن شــرکت شــود و بــه کاهش‬ ‫پراکندگــی گازهــا در محیــط پیرامونــی کمــک‬ ‫شــایانی مــی نمایــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه انجــام موفقیــت امیــز تعمیرات‬ ‫اساســی پتروشــیمی شــازند گفتنــد تعمیــرات‬ ‫اساســی اخیــر ایــن شــرکت بــدون حضــور‬ ‫مهندســین خارجی و بــا توانمندی متخصصین و‬ ‫کارشناســان پتروشــیمی شــاند به بهترین شکل‬ ‫و بــا باالتریــن کیفیــت بــه پایــان رســید و ایــن‬ ‫موفقیــت افتخــار بزرگــی در زمینــه خودکفایی و‬ ‫اســتقالل اقتصــادی و صنعتــی مــی باشــد‪.‬‬ ‫اســتاندار مرکــزی بــه وضعیــت فــروش‬ ‫پتروشــیمی شــازند نیــز اشــاره نمــوده و عنــوان‬ ‫داشــتند ایــن شــرکت با فــروش بیــش از ‪65000‬‬ ‫میلیــارد ریالــی رکــورد بســیار خوبــی در زمینــه‬ ‫فــروش بــه ثبــت رســانده کــه نیــاز بــازار داخلــی‬ ‫را بــه محصــوالت تولیــدی ایــن شــرکت مرتفــع‬ ‫نمــوده اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در ســال گذشــته اســتان‬ ‫مرکــزی بیــش از ‪ 1‬میلیــارد دالر صــادرات‬ ‫غیرنفتــی داشــته کــه بخــش عمــده ای از ایــن‬ ‫صــادرات مربــوط بــه پتروشــیمی شــازند مــی‬ ‫باشــد و در ســال جــاری نیــز نقــش این شــرکت‬ ‫در صــادرات اســتان بســیار حائــز اهمیــت خواهد‬ ‫بــود و پیــش بینی می شــود پتروشــیمی شــازند‬ ‫در ســال ‪ 98‬بیــش از ‪ 200‬میلیــون دالر صادرات‬ ‫بــه اقصــی نقــاط جهــان داشــته باشــد‪.‬‬ ‫اخطار دادگستری استان مرکزی برای ساماندهی میادین میوه و تره بار‬ ‫سـاماندهی میادیـن میـوه و تـره بـار در سـطح‬ ‫شهرسـتان اراک یکـی از شـاخص هایی اسـت که‬ ‫حقوق شـهروندان در این زمینه نقض می شـود و‬ ‫موضـوع نحوه خرید میوه شـهروندان اهمیت دارد‬ ‫که متاسـفانه شـهروندان در این زمینه توجه نمی‬ ‫کننـد زیـرا خریـداران حـق جداسـازی میوه ها را‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش تسـنیم‪ ،‬رئیس کل دادگسـتری استان‬ ‫مرکـزی بـا بیـان اینکـه میـدان میـو ه و تره بـار‬ ‫اراک متولـی و سروسـامانی نـدارد اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫میدان هـای میـوه و تره بـار بی صاحـب اسـت بـه‬ ‫طـوری کـه چندیـن بـار در ایـن زمینه دسـتگاه‬ ‫قضایـی ورود پیـدا کـرده امـا می تـوان گفـت که‬ ‫هیـچ سـر و سـامان و متولی نـدارد‪.‬‬ ‫حجت االسلام قاسـم عبدالهی در جلسه صیانت‬ ‫از حریـم امنیـت عمومـی و حقـوق شـهروندان‬ ‫اسـتان مرکـزی افـزود‪ :‬اقدامـات جـدی بایـد در‬ ‫ایـن زمینـه انجـام شـود و نهادهای مربوطـه باید‬ ‫بـه زودی سـاماندهی میدان هـای تره بـار را انجام‬ ‫دهنـد‪ ،‬هرچند که دسـتگاه قضایی هـم ورود پیدا‬ ‫می کنـد و نظارت هـا نیـز انجـام می شـود‪.‬‬ ‫عبداللهـی اضافـه کـرد‪ :‬بنابرایـن در صورتـی کـه‬ ‫نهادهـای مربوطـه نسـبت به سـاماندهی میـو ه و‬ ‫تره بـار اراک اقدامی نکنند دسـتگاه قضـا با قدرت‬ ‫هـر چـه تمامتـر ورود پیـدا خواهـد کـرد چراکه‬ ‫دسـتگاه قضایی هیچگونه بی قانونی و عدم اجرای‬ ‫وظایـف را از کسـی قبول نـدارد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬اتلاف زمـان و وقـت کشـی و‬ ‫پـاس دادن بـه یکدیگر مشـکالت را حل نمی کند‬ ‫بلکـه بایـد به صـورت اصولی و علمی یکبـار برای‬ ‫همیشـه این مشـکل مرتفع شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اسـتاندار‬ ‫مرکـزی بـا اشـاره بـه حقـوق شـهروندان اسـتان‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬سـاماندهی میادین میـوه و تره بار‬ ‫در سـطح شهرسـتان اراک یکی از شـاخص هایی‬ ‫اسـت کـه حقوق شـهروندان در ایـن زمینه نقض‬ ‫می شـود و موضوع نحـوه خرید میوه شـهروندان‬ ‫اهمیت دارد که متاسفانه شهروندان در این زمینه‬ ‫توجـه نمی کننـد زیرا خریـداران حق جداسـازی‬ ‫میوه هـا را ندارنـد کـه ایـن موضـوع از دو سـال‬ ‫گذشـته در دسـتورکار سـتاد قـرار گرفـت‪ .‬سـید‬ ‫احمـد سـجادی خاطرنشـان کـرد‪ :‬فـروش میـوه‬ ‫در سـطح شهرستان اراک باید سـاماندهی شود و‬ ‫حقوق شـهروندان هم در این زمینه رعایت شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی اسـتاندار‬ ‫مرکـزی نیـز بـا اشـاره بـه مطـب های پزشـکان‬ ‫گفـت‪ :‬در زمینـه مطب هـای پزشـکی اسـتان از‬ ‫حـدود ‪ 430‬مطـب پزشـکی حـدود ‪ 60‬مطـب‬ ‫مشـکل داشـتند کـه مـورد ارزیابـی مجـدد قرار‬ ‫گرفتند که ‪ 2‬مطب به سـبب کاستی ها در زمینه‬ ‫رعایت حقوق شـهروندی پلمپ شـدند‪ .‬سـجادی‬ ‫‪ ۱۰‬هزار تن برنج و شکر در بازار شب عید‬ ‫استان مرکزی توزیع می شود‬ ‫سرپرسـت شـرکت غله و خدمـات بازرگانی اسـتان‬ ‫مرکـزی گفـت‪ ۴ :‬هـزار تـن برنج و شـکر بـه منظور‬ ‫تنظیـم بـازار شـب عیـد در انبارهای شـرکت غله و‬ ‫خدمات بازرگانی اسـتان ذخیره سـازی شـده است و‬ ‫بـرای ورود ‪ ۱۰‬هـزار تـن دیگر هم برنامه ریزی شـده‬ ‫اسـت‪ .‬به گـزارش تسـنیم‪ ،‬گرانـی و افزایـش قیمت‬ ‫کلماتی هسـتند که همسـو بـا باال رفتـن تب تقاضا‬ ‫در برهه هایـی خـاص از سـال همچـون شـب عیـد‬ ‫مـردم را غافلگیـر می کنند‪.‬‬ ‫بـا توجـه به اینکه تنها کمتـر از یک ماه به ایام شـب‬ ‫عیـد زمـان باقی اسـت‪ ،‬بـازار اقالم اساسـی بـا رفت‬ ‫و امـد بیشـتری روبـه رو می شـود و همیـن امـر بـر‬ ‫افزایـش قیمت بیـش از پیـش دامـن می زند‪.‬‬ ‫گزارش هـای میدانی از بـازار برنج‪ ،‬حبوبات‪ ،‬گوشـت‬ ‫قرمـز‪ ،‬مرغ‪ ،‬ماهی‪ ،‬میوه و دیگر محصوالت پرتقاضای‬ ‫ایـن ماه حاکی از ان اسـت که قیمت برخـی از اقالم‬ ‫به سـبب ازدیـاد تقاضا و سـودجویی دالالن و عوامل‬ ‫واسـطه با نوسـاناتی در بازار روبه روست‪.‬‬ ‫ایـن درحالـی اسـت کـه مسـئوالن تنظیـم بـازار به‬ ‫سـبب ذخیره سـازی و واردات مناسـب کاالهـا از‬ ‫ارامـش حاکـم بـر بـازار خبـر می دهنـد‪ .‬امـا با یک‬ ‫حسـاب سرانگشـتی در می یابیـم کـه افزایـش نرخ‬ ‫محصـوالت هیچ گونه سـنخیتی با درامد قشـرهای‬ ‫متوسـط و ضعیف جامعـه ندارد و ایـن امر بر کاهش‬ ‫قـدرت خریـد خانـوار و نگرانـی از اینـده بـازار دامن‬ ‫می زنـد‪.‬‬ ‫"ملکی"‪ ،‬سرپرسـت شـرکت غله و خدمات بازرگانی‬ ‫اسـتان مرکـزی در ایـن باره گفت‪ 4 :‬هـزار تن برنج و‬ ‫شـکر به منظـور تنظیم بازار شـب عیـد در انبارهای‬ ‫شـرکت غله و خدمات بازرگانی اسـتان ذخیره سازی‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬علاوه بر ذخیره سـازی ‪ 4‬هـزار تن برنج و‬ ‫شـکر در انبارهای این شـرکت‪ ،‬برنامه ریزی های الزم‬ ‫بـرای ورود ‪ 10‬هـزار تـن دیگـر به اسـتان هـم انجام‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫سرپرسـت شـرکت غله و خدمـات بازرگانی اسـتان‬ ‫مرکـزی تصریح کـرد‪ :‬برنج بـا قیمت ‪ 61‬هـزار ریال‬ ‫و شـکر بـا قیمـت ‪ 40‬هـزار و ‪ 500‬ریال توسـط این‬ ‫شـرکت در اختیـار اتحادیه هـا و تعاونی هـای مصرف‬ ‫قرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫ملکـی بیـان کرد‪ :‬شـکر بـا قیمـت ‪ 45‬هزار ریـال و‬ ‫برنـج بـا قیمت ‪ 66‬هـزار ریـال توسـط اتحادیه ها در‬ ‫بیـن مـردم توزیع می شـود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬اصنـاف و اتحادیه هـا می تواننـد بـا‬ ‫دریافـت مجـوز از سـازمان صنعت‪ ،‬معـدن و تجارت‬ ‫اسـتان مرکزی نسـبت بـه دریافت محصـول برنج و‬ ‫شـکر و توزیع در شـهرها و روسـتاهای اسـتان اقدام‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در زمینه ارزیابی دندانپزشـکان سطح‬ ‫اسـتان حدود ‪ 185‬مطب دندانپزشـکی در سطح‬ ‫اسـتان مورد ارزیابی قرار گرفتنـد و از این مجموع‬ ‫بر اسـاس گـزارش های موجود دو مطب مشـکل‬ ‫داشـتند و حـدود ‪ 8‬درصـد مطـب های پزشـکی‬ ‫و دندانپزشـکی در زمینـه رعایـت دفـن زباله های‬ ‫عفونـی مشـکل دارنـد کـه با توجـه به عـوارض و‬ ‫پیامدهـای بهداشـتی دفـن غیراصولـی زباله های‬ ‫عفونـی تیمـی تشـکیل می شـود تـا بـه موضوع‬ ‫رسـیدگی کند‪.‬‬ ‫رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی اسـتان مرکزی هم‬ ‫در ایـن جلسـه با اشـاره بـه بازرسـی از مطب های‬ ‫پزشـکی گفـت‪ :‬پیـرو دسـتور کمیتـه صیانـت از‬ ‫حریـم امنیت عمومـی و حقوق شـهروندان عالوه‬ ‫بـر ‪ 60‬مطـب از ‪ 23‬مطـب دیگـر هم بازدید شـد‬ ‫کـه برخی از مطب ها هم درخواسـتی برای بازدید‬ ‫مجدد داشتند‪.‬‬ ‫سـید محمد جمالیـان افزود‪ :‬بـر اسـاس بازدید از‬ ‫یـک مطـب پزشـک کـه حجامـت انجام مـی داد‬ ‫بـا ضـرب االجـل ‪ 10‬روزه همـه نواقـص موجـود‬ ‫برطرف شـد همچنین در مطب پزشکی دیگر که‬ ‫در اتـاق تزریقـات زبالـه عفونی نگهـداری می کرد‬ ‫تذکـرات الزم داده و مشـکل برطرف شـد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در بازدیـدی دیگـر پروانه پزشـکی‬ ‫فـردی کـه منقضی شـده بـود تمدید شـد و یک‬ ‫مطـب پزشـکی که فاقـد پروانـه مطب فعـال بود‬ ‫پلمپ شـد همچنین ‪ 11‬مطب پزشـکی اقدام به‬ ‫لیزرتراپـی می کردنـد که پلمپ شـدند‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان مرکـزی‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬اکنـون کارتخـوان فعـال در همـه‬ ‫مطـب هـای پزشـکی موجود اسـت‪ ،‬یکـی دیگر‬ ‫از مشـکالت در بازدیدهـا عدم وجود اسانسـور در‬ ‫سـاختمان به دلیل قدیمی بودن بنای سـاختمان‬ ‫بـود کـه در این زمینه هـم تذکرات الزم داده شـد‬ ‫تا تمهیـدات الزم در این راسـتا اندیشـیده شـود‪.‬‬ ‫جمالیان بیان کرد‪ :‬مطب پزشـکان بـرای بیماران‬ ‫مشـکالت حرکتی و بیمـاران ارتوپد باید در طبقه‬ ‫همکف قرار گیرد‪ 5 ،‬مطب مشـکالت بهداشتی و‬ ‫عدم دفن پسـماند داشـتند که به مراجع مربوطه‬ ‫معرفی شدند‪.‬‬ ‫وی عنـوان کـرد‪ :‬نبـود کیلینیـک دندانپزشـکی‬ ‫دولتـی در شهرسـتان اراک یکـی از مشـکالت‬ ‫موجـود اسـت کـه در ایـن راسـتا درمانـگاه‬ ‫دندانپزشـکی بـا تعرفـه بیـن دولتـی و خصوصی‬ ‫در خیابـان عبـاس اباد فعالیت می کنـد و دومین‬ ‫درمانـگاه دولتـی در خیابان شـهید شـیرودی در‬ ‫اردیبهشـت مـاه سـال اینده نیـز فعالیت خـود را‬ ‫شـروع مـی کنـد‪ .‬رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫اسـتان مرکـزی ادامـه داد‪ :‬عـدم تعرفـه خدمـات‬ ‫دندانپزشـکی هم یکی از مشـکالت موجود اسـت‬ ‫کـه امیدواریـم بـه زودی برطـرف شـود‬ ‫مدیرکلتامیناجتماعیاستانمرکزی‪:‬‬ ‫نهایت همکاری را با واحدهای تولیدی بدهکار داریم‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعی اسـتان مرکـزی گفت‪ :‬با‬ ‫وجـود اینکه برخـی از واحدهای تولیدی مشـکل دار‬ ‫اسـتان چند سـال اسـت که حق بیمه خود را نداده‬ ‫و یـا در حـد ناچیـز پرداخـت کرده انـد‪ ،‬اما سـازمان‬ ‫تمامـی خدمات خود به انهـا را ارائه می کند و نهایت‬ ‫همکاری را دارد‪.‬‬ ‫محمدرضـا بیدهنـدی‪ ،‬در ایـن بـاره گفـت‪ :‬در مورد‬ ‫شـرکت های بـزرگ نظیـر هپکـو و اذراب‪ ،‬سـازمان‬ ‫تامیـن اجتماعی نهایت همکاری را داشـته‪ ،‬از جمله‬ ‫اینکـه ایـن شـرکت ها به مدت چند سـال اسـت که‬ ‫حـق بیمـه خـود را نـداده و یـا در حد بسـیار ناچیز‬ ‫پرداخت کرده اند اما سـازمان تمامـی خدمات خود از‬ ‫جمله درمان‪ ،‬غرامت دسـتمزد‪ ،‬بازنشسـتگی و غیره‬ ‫را در ایـن سـال ها ارائـه داده و همچنـان ادامـه دارد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬سـازمان تامیـن اجتماعـی از نظـر مالـی‬ ‫کامال مسـتقل از بودجه هـای دولتی اسـت و به طور‬ ‫خودگـردان اداره می شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل تامیـن اجتماعـی اسـتان مرکـزی تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬بـه عبارتی سیسـتم مالی ان مبتنی بـر درامد‬ ‫ـ هزینه اسـت‪ ،‬یعنـی باید برای انجـام تعهدات مالی‬ ‫خـود‪ ،‬منابـع ان کـه عمدتـا حـق بیمه هـا هسـتند‬ ‫محقق شـوند‪ .‬بیدهنـدی بیان کـرد‪ :‬به تبع وضعیت‬ ‫اقتصادی کشـور‪ ،‬امکان تحقق بخش زیادی از منابع‬ ‫مقدور نسـیت و این امر سـازمان تامیـن اجتماعی را‬ ‫نیـز بـا چالش هایـی مواجه کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬از یـک طرف تعهدات سـازمان به ویژه‬ ‫در بخش پرداخت مسـتمری ها باید به روز باشـد و از‬ ‫طرفـی منابعـی که باید ایـن پرداخت هـا از محل ان‬ ‫باشـد محقق نمی شود‪.‬‬ ‫مدیرکل تامین اجتماعی اسـتان مرکزی خاطرنشان‬ ‫کـرد‪ :‬از ایـن رو مطالبـات سـازمان در اسـتان هم در‬ ‫حـال افزایش اسـت و وصول ایـن مطالبات هم بنا به‬ ‫دالیل که مطرح شـد دشـوار اسـت‪.‬‬ ‫بیدهنـدی افـزود‪ :‬بـا وجـود ایـن شـرایط‪ ،‬بنـا بـه‬ ‫نام گـذاری سـال ‪ 98‬بـه عنوان «سـال رونـق تولید»‬ ‫از سـوی مقـام معظـم رهبـری و در راسـتای نیل به‬ ‫سـوی رونق تولید در کشـور‪ ،‬تامین اجتماعی استان‬ ‫نیـز بـا لحـاظ شـرایط مختلـف و وقـوف به شـرایط‬ ‫شـرکای مختلف اجتماعی‪ ،‬اقدامـات گوناگونی برای‬ ‫تسـهیل و رونق تولید در کشـور و اسـتان انجام داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬از جملـه ایـن اقدامـات می تـوان‬ ‫بـه صـدور بخشـنامه بخشـودگی جرایم حـق بیمه‬ ‫کارفرمایان با امکان تقسـیط اصل بدهی‪ ،‬همیاری با‬ ‫صنایع بزرگ بحران دار اسـتان در راستای تصمیمات‬ ‫سـتاد تسـهیل و فراهـم سـاختن شـرایط قانونـی‬ ‫مناسـب بـرای کمـک بـه کارفرمایـان جهـت انجام‬ ‫تعهـدات قانونـی خـود اشـاره کرد‪.‬‬ ‫‪ ۶۷‬واحد راکد در شهرک های‬ ‫صنعتی استان مرکزی‬ ‫به چرخه تولید بازگشت‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫مرکزی گفت‪ :‬حدود ‪ ۶۷‬واحد راکد در شهرک های‬ ‫صنعتی از ابتدای امسال تا پایان دی ماه فعال شده و‬ ‫دوباره به چرخه تولید برگشته اند‪.‬‬ ‫مصطفی امره در گفت وگو با خبرنگار تسنیم‪،‬‬ ‫با اشاره به اخرین وضعیت واگذاری زمین و‬ ‫سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی استان‬ ‫مرکزی اظهار در اراک داشت‪ :‬براساس اخرین‬ ‫گزارشات تا پایان دی ماه از حیث واگذاری زمین‬ ‫تا ‪ 202‬قرارداد صنعتی‪ 9 ،‬قرارداد کارگاهی و ‪7‬‬ ‫قرارداد خدماتی واگذاری زمین داشتیم که در قالب‬ ‫این قراردادها ‪ 104‬هکتار زمین واگذار شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین تا پایان دی ماه تعداد ‪77‬‬ ‫طرح صنعتی در شهرک های صنعتی استان به‬ ‫بهره برداری رسیده که مجموع اشتغال این واحدها‬ ‫یک هزار و ‪ 134‬نفر و مجموع سرمایه گذاری انها‬ ‫هم یک هزار و ‪ 650‬میلیارد ریال بوده که از ابتدای‬ ‫امسال تا پایان دی ماه انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫مرکزی تصریح کرد‪ :‬حدود ‪ 67‬واحد راکد در‬ ‫شهرک های صنعتی از ابتدای امسال تا پایان دی ماه‬ ‫فعال شده و دوباره به چرخه تولید برگشته اند‪.‬‬ ‫امره بیان کرد‪ :‬بیش از یک هزار و ‪ 500‬اشتغال هم‬ ‫در واحدهایی که مجدد به چرخه تولید برگشته اند‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نواحی صنعتی در دست احداث هم‬ ‫گفت‪ :‬دو ناحیه صنعتی سمقاور (تخصص مبل و‬ ‫منبت) و ناحیه صنعتی خنجین را در دست احداث‬ ‫داریم که زمین انها تملک شده و اقدامات عمرانی‬ ‫درحال انجام است و ان شاءا‪ ...‬در نیمه نخست سال‬ ‫‪ 99‬اماده بهره برداری هستند‪.‬‬ ‫رقم لوبیا چیتی مناسب‬ ‫مدیریت زراعی پایدار در‬ ‫استان مرکزی شناسایی شد‬ ‫پژوهشــگر بخــش تحقیقــات زراعــی و باغــی‬ ‫مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و‬ ‫منابــع طبیعــی اســتان مرکــزی گفــت‪ :‬مطالعه‬ ‫مرحلـه ای از ازمایشــات لوبیــا چیتــی مناســب‬ ‫بــرای مدیریــت هــای زراعــی بــا اســتفاده از‬ ‫مصــرف کــم اب‪ ،‬ســم و کــود و پایــدار در ایــن‬ ‫اســتان شناســایی شــد‪.‬‬ ‫دکتــر عــادل غدیــری در گفــت و گــو بــا ایرنــا‬ ‫افــزود‪ :‬بــر اســاس بررســی های انجــام شــده‬ ‫ارقــام اصــاح شــده کنونــی لوبیــا‪ ،‬مشــکالت‬ ‫مناطق نامســاعد کشــت ایــن محصــول را مورد‬ ‫نظــر قــرار نــداده و در مــدت چنــد دهــه اخیــر‪،‬‬ ‫ضــرورت اســتفاده از ارقــام پــر محصــول‪ ،‬نیــاز‬ ‫بــه مصــرف کودهــای شــیمیایی بــرای تقویــت‬ ‫خــاک و ســموم شــیمیایی جهــت مبــارزه‬ ‫بــا افــات را افزایــش داده و تمامــی تولیــدات‬ ‫کشــاورزی بــه طــور فزاینــده بــه تزریــق‬ ‫نهاده هــای کمکــی وابســته شده اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه کاهــش ارزش‬ ‫زراعــی مــزارع و محدودیــت منابــع ابــی‪،‬‬ ‫شناســایی الین های(نمونــه ازمایشــی ) لوبیــا‬ ‫چیتــی ســازگار بــا شــرایط کــم نهــاده و افزایش‬ ‫پایــداری تولیــد در مدیریت هــای زراعــی لوبیــا‬ ‫چیتــی از طریــق شناســایی الین هــای ســازگار‬ ‫بــا ایــن شــرایط از جملــه مهمتریــن اهــداف‬ ‫انجــام ایــن تحقیــق در مرکــز تحقیقــات‪،‬‬ ‫امــوزش کشــاورزی و منابــع طبیعــی اســتان‬ ‫مرکــزی اســت‪.‬‬ ‫پژوهشــگر بخــش تحقیقــات زراعــی و باغــی‬ ‫مرکــز تحقیقــات و امــوزش کشــاورزی و منابــع‬ ‫طبیعــی اســتان مرکــزی گفــت‪ :‬بــر اســاس‬ ‫یافته هــای حاصــل از یــک پژوهــش کــه بــه‬ ‫مــدت ســه ســال بــر روی بیــش از ‪ ۵۰۰‬ژرم‬ ‫پالســم لوبیــا چیتــی انجــام شــد‪ ۹ ،‬ژنوتیــپ‬ ‫کــه از ظرفیــت تولیــد بــاال در شــرایط مطلــوب‬ ‫را دارا بــوده و قادرنــد در شــرایط محدودیــت‬ ‫منابــع تولیــد شــامل کمبــود اب‪ ،‬کود و ســموم‬ ‫شــیمیایی‪ ،‬بــا حداقــل کاهــش تولیــد نســبت‬ ‫بــه شــرایط مطلــوب‪ ،‬عملکــرد قابــل قبولــی را‬ ‫نصیــب کشــاورزان و تولیــد کننــدگان کننــد‪،‬‬ ‫شناســایی شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬شناســایی ایــن ژنوتیپ ها در شــرایط‬ ‫تحریمــی فعلــی و اجــرای سیاسـت های اقتصاد‬ ‫مقاومتــی‪ ،‬کــه دشــمنان ســعی در اعمــال‬ ‫محدودیــت بــرای دسترســی زارعیــن بــه منابع‬ ‫تولیــد از جملــه کودهــا و ســموم شــیمیایی را‬ ‫دارنــد از اهمــت ویــژه ای برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪71‬‬ ‫شهری ‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 1‬اسفند ماه ‪1398‬‬ ‫شهـر در واهمـۀ کـرونـا‬ ‫اخبار‬ ‫‪ 5‬طرح تعاونی استان مرکزی‬ ‫مردم شهر اراک با رعایت بهداشت فردی می توانند از این بیماری ایمن باشند‬ ‫امــا ماســک در داروخانــه هــا بــه قــدری نیســت که‬ ‫جوابگــوی نیــاز مــردم باشــد‪.‬‬ ‫یکــی از مراجعــه کننــدگان بــه خبرنــگار نامــه اراک‬ ‫مــی گویــد‪ :‬ماســک فیلتــر دار در داروخانــه نیســت‬ ‫امــا در کیوســکهای مطبوعاتــی دانــه ای ‪ 15‬هــزار‬ ‫تومــان بــه فــروش مــی رســد‪ .‬هــر چنــد دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی از توزیــع ماســک و محلــول هــای‬ ‫ضــد عفونــی بــه صــورت ســهمیه ای توســط‬ ‫داروخانــه هــای شــبانه روزی اراک خبــر داده اســت‬ ‫امــا خیلــی از افــراد از گرانــی ماســک و نبــود مــواد‬ ‫ضدعفونــی کننــده ماننــد الــکل و پــد گالیــه منــد‬ ‫هســتند‪ .‬مینــا احمــدی در ایــن رابطــه مــی گویــد‪:‬‬ ‫وســایل پیشــگیری شــامل ماســک وژل ضد عفونی‬ ‫موجــود نیســت وبــازار ســیاه ایجــاد شــده اســت‪.‬‬ ‫کاش ایــن محصــوالت بــه صــورت درســت و قیمت‬ ‫مناســب توزیــع مــی شــد‪.‬‬ ‫نیاز همگانی برای ماسک وجود ندارد‬ ‫امــا یاســر قربانــی سرپرســت روابــط عمومــی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫وزارت بهداشــت قــول تهیــه ‪ ۱۰۰‬هــزار ماســک‬ ‫را داده اســت افــزود‪ :‬متاســفانه بــا هجــوم مــردم‬ ‫بــه علــت تــرس از ابتــا بــه بیمــاری کرونــا روبــرو‬ ‫هســتیم‪ .‬نبایــد مــردم را وحشــت زده کــرد‪ .‬بایــد‬ ‫امــوزش هــای علمــی و درســت از طریــق رســانه‬ ‫هــا بــه مــردم داده شــود تــا توجــه بــه شــایعات‬ ‫در فضــای مجــازی فاصلــه بگیرنــد‪ .‬از جملــه اینکــه‬ ‫مــردم بایــد بداننــد کــه نیــاز همگانــی برای ماســک‬ ‫وجــود نــدارد و در صــورت نیــاز نیز ماســک معمولی‬ ‫کفایــت مــی کنــد‪ .‬ایــن توصیــه ســازمان بهداشــت‬ ‫جهانــی هــم هســت امــا متاســفانه بــی توجهــی به‬ ‫ایــن مســاله بــه هجوم مــردم بــرای خرید ماســک و‬ ‫در پــی ان بــازار ســیاه ان منجــر شــده اســت‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک نیــز بــا تاکید‬ ‫بــر اینکــه بــا رعایــت بهداشــت فــردی مــی تــوان‬ ‫ویــروس کرونــا را پشــت ســر گذاشــت‪ ،‬گفــت‪70 :‬‬ ‫درصــد افــرادی کــه بــه ویــروس کرونــا مبتــا مــی‬ ‫شــوند مــی تواننــد به صــورت ســرپایی‪ ،‬بــدون هیچ‬ ‫گونــه عوارضــی درمــان شــوند‪ ،‬تنهــا تعــداد کمــی‬ ‫نیــاز بــه بســتری دارنــد‪ ،‬ضمن اینکــه میــزان مرگ‬ ‫و میــر و عــوارض ان بســیار کمتــر از انفلوانزایــی‬ ‫اســت کــه دو ماه پیش ان را پشــت ســر گذاشــتیم‪.‬‬ ‫دکتــر محمــد جمالیــان از فراهــم شــدن تجهیــزات‬ ‫تشــخیص کرونــا ویــروس در کلینیــک فــوق‬ ‫تخصصــی امــام رضــا (ع) ایــن شــهر خبــر داد و‬ ‫افــزود‪ :‬کیــت ازمایشــگاهی بــرای ایــن بیمــاری‬ ‫از المــان تهیــه شــده و اگــر فــردی مشــکوک بــه‬ ‫الودگــی بــا ایــن ویــروس باشــد در بــازه زمانــی‬ ‫کمتــر از ‪ ۲۴‬ســاعت نتیجــه قطعــی تشــخیصی در‬ ‫اســتان ارایــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جمالیــان تاکیــد کــرد‪ :‬رعــب و وحشــت در بیــن‬ ‫مــردم ایجــاد شــده کــه فاقــد هــر گونــه جایــگاه‬ ‫علمــی اســت زیــرا تنهــا بــا رعایــت بهداشــت فردی‬ ‫مــی تواننــد از ایــن بیمــاری ایمن باشــند و مطمئن‬ ‫باشــند همانطــور کــه انفلوانــزا را با کمتریــن میزان‬ ‫مــرگ و میــر و عارضــه در کشــور پشــت ســر‬ ‫گذاشــتیم ایــن بیمــاری را هــم پشــت ســر خواهیم‬ ‫گذاشــت‪.‬‬ ‫وی تقویــت راه انــدازی پویــش دســت نــدادن را از‬ ‫جملــه مهمتریــن راهکارهــای پیشــگیری از ابتــا‬ ‫بــه ایــن بیمــاری دانســت و افــزود‪ :‬چنانچــه عالئــم‬ ‫ظاهــری ایــن بیمــاری نظیــر تــب‪ ،‬تنگــی نفــس‪،‬‬ ‫ســرفه و ‪ ...‬در بیــن افــراد مشــاهده شــد بالفاصلــه به‬ ‫پزشــکان متخصــص عفونــی مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫براوردهــای نخســتین نشــان مــی دهــد کــه درصد‬ ‫مــرگ و میــر ایــن ویــروس بیــن ‪ ۲‬تــا ‪ ۳‬درصــد‬ ‫مبتــا شــدگان اســت امــا انچــه در مــورد ایــن‬ ‫ویــروس نگــران کننــده اســت ســرعت انتشــار ان‬ ‫اســت‪ ،‬امــا بــا اقدامــات پیشــگیرانه فردی بــه راحتی‬ ‫مــی تــوان از انتشــار ان جلوگیــری کــرد‪ ،‬کــه ایــن‬ ‫اقدامــات شــامل شســت و شــوی مرتــب دســت ها‪،‬‬ ‫عــدم دیــده بوســی و دســت دادن و رعایــت فاصلــه‬ ‫مناســب بــا افــراد مشــکوک بــه بیمــاری می شــود‪.‬‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک بــه افــراد‬ ‫ســالمند و بیمارانــی کــه بــه دلیــل ابتــا بــه دیابت‬ ‫سیســتم ایمنــی بــدن انهــا ضعیــف شــده اســت‬ ‫توصیــه کــرد کــه بیشــترین مراقبــت را از خــود‬ ‫داشــته باشــند و ضمــن اســتفاده از ماســک از‬ ‫ترددهــای غیرضــروری در اجتمــاع اجتنــاب کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن بازرســان دانشــگاه از داروخانــه هــا بازدید‬ ‫و اجــازه نخواهنــد داد کــه ماســک احتــکار شــود‬ ‫امــا بایــد گفــت کــه مــردم بــرای خریــد ماســک‬ ‫بــه داروخانــه هــا هجــوم اورده انــد‪ .‬افزایــش تقاضــا‬ ‫نبــض بــازار را بــه هــم مــی ریــزد و از مــردم انتظــار‬ ‫مــی رود کــه از دپــوی ماســک در منــازل خــودداری‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫پوالدکــف ســپیدان شــیراز مــی رســیم کــه‬ ‫حوالــی ســال ‪ ۱۳۸۱‬احــداث شــده انــد‪ ،‬ایــن‬ ‫پیســت هــا طــی ‪ ۱۷‬ســال اخیــر تمــام امکانــات‬ ‫مــورد نیــاز یــک پیســت اســکی اســتاندارد و‬ ‫جــذاب بــرای گردشــگران زمســتانی همچــون‬ ‫اقامتــگاه بــرای ورزشــکاران‪ ،‬هتــل‪ ،‬مهمانســرا‪،‬‬ ‫رســتوران‪ ،‬کافــی شــاپ‪ ،‬تجهیــزات اســکی‪ ،‬تلــه‬ ‫اســکی‪ ،‬تلــه کابیــن‪ ،‬اســنوربرد‪ ،‬ماشــین هــای‬ ‫کوهســتان‪ ،‬موتورهــای برفــی‪ ،‬باالبــر‪ ،‬برفکــوب‪،‬‬ ‫پیســت اســکی اموزشــی را در خــود جــای‬ ‫داده انــد و ســاالنه حــدود ‪ ۳۰‬هــزار گردشــگر را‬ ‫میزبانــی مــی کننــد‪ ،‬امــا پیســت اســکی پــاکل‬ ‫پــس از گذشــت ‪ ۲۰‬ســال همچنــان گرفتــار‬ ‫برفکــوب اســت‪.‬‬ ‫رییــس هیــات اســکی اســتان مرکــزی در‬ ‫پیســت کــوب پیگیری های خوبــی از ســوی اداره‬ ‫کل ورزش و جوانــان صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دســتگاه پیسـت کوب توســط پیمانــکار از المــان‬ ‫خریــداری شــده و بــا پرداخــت هزینــه ان کــه‬ ‫حــدود ‪ ۴۰۰‬میلیــون تومــان اســت‪ ،‬وارد اســتان‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬در غیــر ایــن صــورت بــه یکــی از‬ ‫ســه اســتان دیگــری کــه متقاضــی پیسـت کوب‬ ‫هســتند‪ ،‬منتقــل خواهد شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬امروز پیســت پاکل بــا تمامی‬ ‫ظرفیــت هــای بالقوه و منظــره بکر خــود فقط به‬ ‫محلــی بــرای بــرف بــازی یــا تیــوپ ســواری بدل‬ ‫شــده اســت کــه اتفــاق بدی هــم نیســت‪ ،‬حضور‬ ‫عالقمنــدان و گردشــگران در ایــن منطقــه خــود‬ ‫انگیــزه و ترغیبــی بــرای مســئوالن خواهــد بــود‬ ‫کــه بیــش از گذشــته بــه ایــن ســرمایه طبیعــی‬ ‫سمیهبصیرت‬ ‫گروه شهری‬ ‫روزی کــه " مارشــال مــک لوهــان" اســتاد مرکــز‬ ‫مطالعــات رســانه ای تورنتــو از "دهکــده جهانــی"‬ ‫صحبــت بــه میــان اورد شــاید خیلــی هــا نظریــه‬ ‫ایــن اســتاد را جــدی نگرفتنــد و یــا تصــور نمــی‬ ‫کردنــد انقــدر جلــو برویــم کــه بیمــاری یــک نفــر‬ ‫در ووهــان چیــن از کشــورهای تایلند‪ ،‬کــره جنوبی‪،‬‬ ‫ژاپــن‪ ،‬ویتنــام‪ ،‬اندونــزی‪ ،‬المــان‪ ،‬روســیه‪ ،‬فرانســه‪،‬‬ ‫امریــکا و ایــران ســردر بیــاورد‪ .‬تــا پیــش از ایــن‬ ‫خیلــی از مــردم عــادی و حتــی متخصصیــن هــم‬ ‫نــام "کرونــا "را نشــنیده بودنــد امــا حــاال اســم ایــن‬ ‫ویــروس بــر ســر زبانهــای پیــرو جــوان‪ ،‬مــرد و زن‬ ‫و دانشــجو و دانــش امــوز افتــاده اســت‪ .‬گاهــی بــه‬ ‫طنــز و گاهــی جــدی و گاهــی از تــرس و واهمــه از‬ ‫ایــن بیمــاری تــاج دار کــه جــان بیــش از دو هــزار‬ ‫را گرفتــه و بیــش از ‪ 73‬هــزار نفــر را در ‪ 30‬کشــور‬ ‫جهــان مبتــا کــرده اســت ســخن بــه میــان مــی‬ ‫اورنــد‪.‬‬ ‫کروناویروس هــا‪ ،‬خانــواده بزرگــی از ویروس هــا‬ ‫هســتند کــه از ویــروس ســرماخوردگی معمولــی تا‬ ‫عامــل بیماری هــای شــدیدتری همچــون ســارس‪،‬‬ ‫مــرس و کوویــد ‪ ۱۹‬را شــامل می شــوند‪ .‬ایــن‬ ‫ویــروس به طــور طبیعــی در پســتانداران و پرندگان‬ ‫شــیوع پیــدا مــی کنــد‪ .‬بــا این حــال تاکنــون هفت‬ ‫کروناویــروس انســانی کشــف شده اســت‪ .‬اخریــن و‬ ‫جدیدتریــن نــوع انهــا‪ ،‬در دســامبر ‪ ۲۰۱۹‬بــه نــام‬ ‫‪ nCoV-2019‬در شــهر ووهــان چیــن بــا عالئمی‬ ‫چــون تــب و گاهی مشــکالت تنفســی مانند تنگی‬ ‫نفــس‪ ،‬تندنفســی و گلــودرد و ابریــزش شــیوع پیدا‬ ‫کــرد‪ .‬منشــا ویروس هــای کرونــا کــه در گذشــته‬ ‫همه گیــر شــده بــود‪ ،‬در حیوانــات بــود‪.‬‬ ‫ویــروس ســارس اول در خفــاش شــروع شــد و بعــد‬ ‫بــه گربه هــای ولگــرد منتقــل شــد و بعــد هــم بــه‬ ‫انســان رســید‪ .‬امــا اولیــن مبتالیــان ایــن بیمــاری‪،‬‬ ‫درشــهر ووهــان در بــازار خــوراک دریایــی کار‬ ‫می کردنــد و از ایــن بــازار بــود کــه ویــروس کرونــا‬ ‫بــه دهکــده جهانــی منتقــل شــد‪ .‬حــاال عــاوه بــر‬ ‫چیــن؛ ایــران هــم از ایــن بیمــاری در امــان نیســت‬ ‫و تاکنــون ‪ 18‬نفربــه ایــن بیمــاری مبتــا شــده انــد‬ ‫و ‪ 13‬نفــر دیگــر نیــز مشــکوک بــه ایــن ویــروس‬ ‫هستند ‪.‬‬ ‫در ایــران‪ ،‬بــه دنبــال فــوت ‪ ۲‬بیمــار بــا عــوارض‬ ‫تنفســی در بیمارســتان کامــکار قــم‪ ،‬شــایعاتی‬ ‫دربــارهٔ مــرگ ایــن بیمــاران بــه علــت کروناویــروس‬ ‫شــکل گرفــت‪ .‬امــا دانشــگاه علــوم پزشــکی قــم بــا‬ ‫تکذیــب شــایعات مربــوط بــه مبتــا بــودن ایــن دو‬ ‫بیمــار فــوت شــده بــه کروناویــروس‪ ،‬اعالم کــرد که‬ ‫تاکنــون هیچ گونــه شــواهدی تشــخیصی مبنــی بر‬ ‫ابتــا بــه بیمــاری کرونــا دیــده نشده اســت‪.‬‬ ‫درشــهر اراک نیــز علــی رغــم تکذیــب اولیــه‬ ‫مســئولین اســتانی‪ ،‬از ازمایش هشت بیمارمشکوک‬ ‫بــه کرونــا ویــروس‪ ،‬یــک مــورد مثبــت اعــام شــد‪.‬‬ ‫ایــن فــرد کــه از جامعــه پزشــکی اســت در اثــر رفت‬ ‫و امــد بــه شــهر قــم بــه کرونــا مبتــا شــده اســت‬ ‫و بــه گفتــه ی مســئولین در بیمارســتان ولیعصــر‬ ‫تحــت مراقبــت هــای ویــژه و ایزولــه قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬امــا بــا انتشــار ایــن خبــر در فضای مجــازی‪،‬‬ ‫موجــی از هــراس در شــهر اراک شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫مــردم کالن شــهر اراک بــا مراجعــه بــه داروخانــه‬ ‫هــا ماســک و مــواد ضدعفونــی تقاضــا مــی کننــد‬ ‫انتظار‪ 20‬ساله‬ ‫پیستاسکیپاکَل‬ ‫برای رونق!‬ ‫پیســت اســکی پــاکل یکــی از اصلــی تریــن‬ ‫ظرفیــت هــای گردشــگری زمســتانی اســتان‬ ‫مرکــزی اســت کــه مــی توانــد در روزهــای ســرد‬ ‫ســال مقصــدی بــرای تفریحــات زمســتانه باشــد‪.‬‬ ‫اســم گردشــگری و تفریــح کــه بــه میــان مــی‬ ‫ایــد عمومــا گشــت و گذارهــای فصــل بهــار‬ ‫و تابســتان بــه ذهــن متبــادر مــی شــود‪ ،‬امــا‬ ‫زمســتان و روزهــای ســرد و ســفید ســال نیــز‬ ‫مــی توانــد خاطــره انگیزتریــن لحظــات را بــرای‬ ‫گردشــگران رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬یکــی از مفــرح تریــن و اتفاقــا‬ ‫غالــب تریــن تفریحــات زمســتان بــا بــرف گــره‬ ‫خــورده اســت و شــاید بهتریــن نقطــه بــرای‬ ‫تخلیــه هیجانــات در روزهای ســرد ســال پیســت‬ ‫هــای اســکی باشــد کــه اتفاقــا شــمار بســیاری از‬ ‫ایــن پیســت هــا در کشــور فعــال اســت و اســتان‬ ‫مرکــزی نیــز ظرفیــت بالقــوه ای در این راســتا در‬ ‫اختیــار دارد‪.‬‬ ‫پیســت اســکی پــاکل حــدود ‪ ۲۰‬ســال پیــش در‬ ‫‪ ۲۵‬کیلومتری شهرســتان شازند و ‪ ۵۵‬کیلومتری‬ ‫اراک و در نزدیکــی روســتای پــاکل در دامنــه کوه‬ ‫هــای روســتای چالهمــا بــا ارتفــاع ‪ ۱۲۰۰‬متــر و‬ ‫طــول ‪ ۵‬کیلومتــر و ‪ ۶۰۰‬متــر طــول برای اســکی‬ ‫احــداث شــد‪ .‬ایــن پیســت امکاناتــی چــون ســه‬ ‫دســتگاه تلــه ســیژ و رســتوران دارد و بــه دلیــل‬ ‫بارش مناســب بــرف برای گردشــگری زمســتانی‬ ‫و اســکی ظرفیت بســیار مناســبی محســوب می‬ ‫شــود کــه مــی توانــد مقصــد بســیاری از اســکی‬ ‫بــازان و گردشــگران باشــد‪.‬‬ ‫ســید حســن حســینی معاون گردشــگری استان‬ ‫مرکــزی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان مرکــزی بــا‬ ‫لحــاظ موقعیت جغرافیایی و کوهســتانی ظرفیت‬ ‫هــای بســیاری بــرای گردشــگری زمســتانی دارد‬ ‫کــه یکــی از ایــن ظرفیــت هــا پیســت اســکی‬ ‫شــهدای ســربند(پاکل) اســت‪ ،‬گفت‪ :‬این پیســت‬ ‫ماهانــه ‪ ۱۰۰‬گردشــگر را میزبانــی مــی کنــد کــه‬ ‫ســاالنه بــه رقمــی حــدود ‪ ۲۵۰۰‬نفــر می رســد و‬ ‫بــا توســعه امکانــات در ایــن منطقه همچــون تله‬ ‫کابیــن‪ ،‬واحدهــای اقامتــی و پذیرایــی و شــرایط‬ ‫رفاهــی و خدماتــی قطعــا مــی توانــد گردشــگران‬ ‫بســیاری را بــه خــود جلــب کنــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان شــازند نیــز خاص تریــن‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری اســتان مرکــزی و‬ ‫شهرســتان شــازند را پیســت اســکی پــاکل بــه‬ ‫صادرات گیاهان دارویی کشور‬ ‫به بیش از ‪ ۱۷۰۰‬تُن رسید‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور مراتــع ســازمان جنگل هــا‪،‬‬ ‫مراتــع و ابخیــزداری گفــت‪ :‬امســال یک هــزار و‬ ‫‪ ۷۷۵‬تــن از گیاهــان دارویــی کشــور بــه کشــورهای‬ ‫خارجــی صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرگــزاری تســنیم ‪ ،‬ظهــر در همایــش‬ ‫تخصصــی کشــوری گیاهــان دارویــی‪ -‬صنعتــی‬ ‫در اراک بــا اشــاره بــه صــادرات گیاهــان دارویــی از‬ ‫کشــور اظهــار داشــت‪ :‬امســال یک هــزار و ‪ 775‬تــن‬ ‫از گیاهــان دارویــی کشــور بــه کشــورهای خارجــی‬ ‫صــادر شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ایــن میــزان صــادرات شــامل ‪ 26‬نــوع‬ ‫گیــاه دارویــی بــوده کــه در ایــن مــدت از ‪ 20‬اســتان‬ ‫کشــور بــه نقــاط مختلفــی در سراســر جهــان صادر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور مراتــع ســازمان جنگل هــا‪،‬‬ ‫مراتــع و ابخیــزداری تصریــح کــرد‪ :‬بیشــترین میزان‬ ‫ایــن صــادرات بــه کشــور عــراق و معــادل ‪ 653‬تــن‬ ‫و کمتریــن ان بــه کشــور ســوئیس و بــه میــزان ‪20‬‬ ‫عنــوان تنهــا پیســت اســکی مرکــز کشــور بیــان‬ ‫کــرد وگفــت‪ :‬این پیســت ظرفیــت بســیار خوبی‬ ‫برای جذب گردشــگر اســت‪ ،‬امــا بــرای ماندگاری‬ ‫بیشــتر بــرف نیــاز بــه برف کــوب دارد کــه تهیــه‬ ‫ان در حیطــه وظایــف وزارت ورزش اســت‪ ،‬البتــه‬ ‫بــا ایــن وجــود فرمانــداری امادگــی مشــارکت بــا‬ ‫وزارتخانــه بــرای تهیــه ایــن برف کــوب را دارد‪.‬‬ ‫مصطفــی عــرب اضافــه کــرد‪ :‬پیســت پــاکل‬ ‫امــکان واگــذاری بــه بخــش خصوصــی را دارد و‬ ‫حتــی در حــال حاضــر یــک ســرمایه گذار بومــی‬ ‫در ایــن خصــوص اعــام امادگــی کــرده اســت‪،‬‬ ‫امــا بایــد امنیــت خاطــر ســرمایه گذار تامیــن و‬ ‫حفــظ شــود‪.‬‬ ‫حــدود دو دهــه از عمــر ایــن پیســت در اســتان‬ ‫مرکــزی مــی گذرد‪ ،‬تــا اینجای کار مســلما هزینه‬ ‫هــای بســیاری بــرای فعال بــودن ان صرف شــده‬ ‫و بخشــی از مســیر توســعه گردشــگری در ایــن‬ ‫منطقــه طــی شــده اســت و قطعــا نمــی تــوان‬ ‫از کنــار ســرمایه گــذاری صــورت گرفتــه بــه‬ ‫ســادگی گذشــت‪.‬‬ ‫بــا قــدری تمرکــز بــر ایــن ظرفیــت مــی تــوان‬ ‫جاذبــه بســیاری در ایــن پیســت ایجــاد کــرد‬ ‫و تبــع ان روســتاهای اطــراف پیســت نیــز بــا‬ ‫توســعه بوم گــردی و گردشــگری روســتایی از‬ ‫ایــن پتانســیل منتفــع خواهنــد شــد و اقتصــاد‬ ‫منطقــه و حتــی شهرســتان شــازند دچــار‬ ‫دگرگونــی مــی شــود‪.‬‬ ‫الگوهــای بســیاری در کشــور وجــود دارد کــه می‬ ‫تــوان از تجربــه انها برای توســعه پیســت اســکی‬ ‫پــاکل اســتفاده کرد‪ ،‬پیســت هــای اســکی بزرگ‬ ‫کشــور ماننــد توچال‪ ،‬دیزیــن‪ ،‬شمشــک‪ ،‬ابعلی و‬ ‫دربنــد ســر از جملــه پیســت هایــی هســتند که‬ ‫عمــری بیــش از ‪ ۴۰‬ســال دارنــد و تقریبــا تمــام‬ ‫امکانــات رفاهــی و خدماتــی کــه یــک پیســت‬ ‫اســکی بایــد داشــته باشــد را در خــود جــای داده‬ ‫ا ند ‪.‬‬ ‫امــا اگــر بخواهیــم بــه پیســت هایــی هــم رده‬ ‫بــا پیســت اســکی پــاکل نگاهــی بیندازیــم‬ ‫بــه پیســت اســکی فریــدون شــهر اصفهــان و‬ ‫این بــاره گفتــه بــود‪ :‬متاســفانه بــدون دســتگاه‬ ‫پیس ـت کوب امــکان اســتفاده از پیســت اســکی‬ ‫شــهدای ســربند بــرای ورزشــکاران ایــن رشــته‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬اســتعداد زیــادی در اســتان مرکزی‬ ‫در رشــته اســکی وجــود دارد و بــا راه انــدازی‬ ‫پیســت اســکی شــهدای ســربند‪ ،‬ایــن رشــته‬ ‫ورزشــی توســعه بیشــتری خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫محمــد رئوفــی بــا بیــان اینکه بــه منظــور تامین‬ ‫توجــه کننــد تــا بتوانــد قطبــی بــرای ورزش های‬ ‫زمســتانی را در اســتان مرکــزی ایجــاد کنــد‪ ،‬ولی‬ ‫بــا اینهمه ســاعتی به ســر بــردن در ایــن منطقه‪،‬‬ ‫نفــس کشــیدن در طبیعــت بکــر ان و اســکی و‬ ‫تیــوپ ســواری در پیســت پــاکل بــرای کســانی‬ ‫کــه بــه دنبــال ســاعتی ارامــش در منطقــه ای‬ ‫برفــی و کوهســتانی هســتند نــه تنهــا خالــی از‬ ‫لطــف نیســت‪ ،‬کــه بســیار خوشــایند اســت‪.‬‬ ‫کیلوگــرم بــوده اســت‪.‬‬ ‫بهــزادی بیــان کــرد‪ :‬ســازمان جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و‬ ‫ابخیــزداری کشــور توســعه کشــت گیاهــان دارویــی‬ ‫در مراتــع را جــز برنامه هــای اولی ـت دار خــود قــرار‬ ‫داده و در ایــن راســتا بــه دنبــال اقتصــادی کــردن‬ ‫طرح هــای مرتعــداری و تــاش بــرای توســعه‬ ‫گیاهــان دارویــی در عرصه هــای طبیعــی اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از جملــه برنامه هــای ســازمان در‬ ‫راســتای اقتصــادی کــردن طرح هــای مرتــع داری‪،‬‬ ‫توســعه کمــی و کیفــی گیاهــان دارویــی بــا نــگاه‬ ‫ویــژه بــه حفــظ مراتــع‪ ،‬رویشــگاه و افزایش پوشــش‬ ‫گیاهــی‪ ،‬تقویــت نهادهــای موجــود در راســتای‬ ‫مشــارکت مــردم‪ ،‬جلــب اعتبــارات از منابــع موجــود‬ ‫بــرای اســتفاده از تمــام ظرفیت هــا و غنی ســازی‬ ‫مراتــع کشــور‪ ،‬صــادرات و ارزاوری گیاهــان دارویــی‬ ‫و امــوزش و ترویــج مرتــع داران اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور مراتــع ســازمان جنگل هــا‪،‬‬ ‫مراتــع و ابخیــزداری افــزود‪ :‬توســعه کشــت گیاهــان‬ ‫دارویــی در ‪ 250‬هــزار هکتــار از عرصه هــای طبیعــی‬ ‫کشــور طبــق برنامــه ششــم در دســتور کار ســازمان‬ ‫جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و ابخیــزداری قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بهــزادی تصریــح کــرد‪ 84.7 :‬میلیــون هکتــار از‬ ‫مســاحت کشــور را مرتــع و ‪ 17.2‬میلیــون هکتــار‬ ‫از ان را جنگل هــا و بیشــه ها تشــکیل می دهنــد‬ ‫کــه ایــن اراضــی ‪ 52‬درصــد از عرصه هــای کشــور‬ ‫و ‪ 61‬درصــد از منابــع ملــی را بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده انــد‪ .‬وی بیــان کــرد‪ :‬بــه منظــور حفــظ اب و‬ ‫خــاک ســازمان در ســه ســال گذشــته نســبت بــه‬ ‫اصــاح و احیــای ‪ 200‬هــزار هکتــار از مراتــع کشــور‬ ‫اقــدام کــرده اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور مراتــع ســازمان جنگل هــا‪،‬‬ ‫مراتــع و ابخیــزداری بــا اشــاره بــه تهیــه ‪ 845‬طــرح‬ ‫مرتـع داری ادامــه داد‪ :‬ایــن طرح هــا بــرای ‪ 3‬میلیــون‬ ‫و ‪ 950‬هــزار هکتــار از عرصه هــای طبیعــی کشــور‬ ‫تهیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫بهــزادی عنــوان کــرد‪ 742 :‬طــرح بهره بــرداری‬ ‫تاکنــون بــرای ‪ 3‬میلیــون و ‪ 750‬هزار هکتــار و ‪103‬‬ ‫فقــره طــر ح مرت ـع داری تلفیقــی بــرای ‪ 208‬هــزار‬ ‫هکتــار از عرصه هــای طبیعــی تهیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ 2 :‬میلیــون و ‪ 850‬هــزار هکتــار از مجموع‬ ‫ایــن طرح هــا‪ ،‬فعــال بــوده و یــک میلیــون و ‪100‬‬ ‫هــزار هکتــار از انهــا غیرفعــال اســت‪.‬‬ ‫به بهره برداری رسید‬ ‫پنــج طــرح تعاونــی اســتان مرکــزی بــه صــورت‬ ‫ویدئوکنفرانــس بــا حضور معــاون اول رئیــس جمهوری‬ ‫بــه بهره بــرداری رســید‬ ‫اســتاندار مرکــزی در اییــن راه انــدازی تعاونــی مســکن‬ ‫اســاتید و کارکنــان دانشــگاه ازاد اســامی اراک کــه بــه‬ ‫صــورت ویدئــو کنفرانــس بــا حضــور معــاون اول رئیس‬ ‫جمهــور برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫واحدمســکونی از ســوی تعاونی هــای مصــرف کارکنــان‬ ‫در ایــن اســتان ایجــاد شــده کــه ایــن رقــم قابــل توجــه‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫ســید «علــی اقــازاده» افــزود‪ ۲ :‬هــزار و ‪ ۲۷۰‬شــرکت‬ ‫تعاونــی در اســتان مرکــزی وجــود دارد کــه تاکنــون این‬ ‫شــرکت ها ‪ ۲۱‬هــزار فرصــت شــغلی ایجــاد کرده انــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬شــمار اشــتغال مشــموالن مــاده ‪۱۴۸‬‬ ‫قانــون کار در اســتان مرکــزی امســال نخســتین باربه‬ ‫بیــش از ‪ ۱۲‬هــزار نفــر رســیده اســت کــه مهــر تاییدی‬ ‫بــر رونــق اقتصــادی در ایــن خطــه اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار مرکــزی ادامــه داد‪ :‬تعــداد حقــوق واحدهــای‬ ‫تولیــدی مشــکل دار ایــن اســتان نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه قبــل حــدود ‪ ۵۰‬درصــد کاهــش یافتــه و از ‪۷۱‬‬ ‫واحــد در ســال گذشــته بــه ‪ ۳۷‬واحــد رســیده اســت‪.‬‬ ‫اقــازاده از معــاون رییــس جمهــوری بــرای ســفر بــه‬ ‫اســتان مرکــزی دعــوت کــرد و گفــت‪ :‬ایــن اســتان‬ ‫در ایــام نــوروز نیــز ظرفیت هــای خوبــی در بخــش‬ ‫گردشــگری بــرای پذیرایــی از مســافران نــوروزی دارد‪.‬‬ ‫ماشین سازی اراک قرارداد‬ ‫‪ ۶۴‬میلیون یورویی امضا کرد‬ ‫مدیرعامل ماشـین سـازی اراک از انعقاد قرارداد سـاخت‬ ‫تجهیـزات ویژه مجتمع متانول دنا و سـیراف با ظرفیت‬ ‫هرکـدام ‪ ۵‬هـزار متریک تن در روز به مبلغ هزار میلیارد‬ ‫تومان(‪ ۶۴‬میلیون یـورو) خبر داد‪.‬‬ ‫جعفـر صفـری در نشسـتی بـا اصحـاب رسـانه اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬این قـرارداد با پیگیری هـای اعضـای هیات مدیره‬ ‫ت صنایع پتروشیمی‬ ‫شـرکت ماشین سـازی با دو شـرک ‬ ‫دنا و شـرکت سـرمایه گذاری سـیراف انرژی منعقد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ارزش مالـی هرکـدام از ایـن قراردادها را ‪ ۳۲‬میلیون‬ ‫یـورو دانسـت و افـزود‪ :‬ایـن قـرارداد مبتنـی بـر انجـام‬ ‫خدمات مهندسـی‪ ،‬تامین‪ ،‬سـاخت‪ ،‬رنگ امیزی‪ ،‬تسـت‬ ‫بازرسـی‪ ،‬بسـته بندی‪ ،‬تهیه مدارک فنـی‪ ،‬حمل‪ ،‬تامین‬ ‫قطعـات یدکـی دوره راه انـدازی و بهره بـرداری اغازین و‬ ‫بهره بـرداری سـاالنه از جملـه قطعـات یدکـی اصلـی‪،‬‬ ‫خدمـات نظارت بـر نصب‪ ،‬پیـش راه انـدازی و راه اندازی‪،‬‬ ‫تهیه و ارائه اطالعات‪ ،‬دسـتورالعمل ها‪ ،‬نقشـه ها و اجرای‬ ‫تمامـی فعالیت های مرتبط با تعهدات فروشـنده منعقد‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ماشـین سـازی اراک تصریح کـرد‪ :‬این طرح‬ ‫در عسـلویه و بندر دیر اجرا می شـود که از یکم اسـفند‬ ‫مـاه اغـاز مـی شـود و در یـک دوره ‪ ۲۱‬ماهـه در ‪۳۱‬‬ ‫شـهریور ‪ ۱۴۰۰‬بـه پایان خواهد رسـید‪.‬‬ ‫صفـری بیان کـرد‪ :‬با توجه بـه اینکه اولویـت اصلی این‬ ‫شـرکت عالو ه بر فعالیت گسـترده در حوزه نفـت‪ ،‬گاز و‬ ‫پتروشـیمی و معدن توجه ویژه بـه تولیدات دانش بنیان‬ ‫اسـت در ایـن راسـتا ‪ ۱۰‬محصـول جدیـد ایـن واحـد‬ ‫تولیـدی به عنوان دانش بنیان شـناخته شـده اسـت ‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬ایـن واحـد تولیـدی تـا حدود سـه سـال‬ ‫پیـش با کمتـر از ‪ ۲۵‬درصـد ظرفیت خـود کار می کرد‬ ‫امـا بـا تدویـن برنامه هـای مـدون و انعقـاد قراردادهـای‬ ‫مختلـف در حـال حاضـر ماشین سـازی اراک با ظرفیت‬ ‫‪ ۴۰‬درصـدی فعالیـت می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ماشـین سـازی اراک اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫کسـب ‪ ۶۰‬درصـد از بـازار داخلـی و ‪ ۳۰‬درصـد بـازار‬ ‫خارجـی از اهـداف بلندمـدت ایـن واحـد دانش بنیـان‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫صفـری در خصـوص اقدامات انجـام شـده در این واحد‬ ‫تولیـدی گفت‪ :‬چکش های بادی‪ ،‬ماشـین االت معدنی و‬ ‫الکتروموتورهـای بـا ظرفیت باال‪ ،‬پل های فلـزی‪ ،‬مخازن‬ ‫کـروی‪ ،‬مخـازن مسـقف و ثابـت و متحـرک‪ ،‬دیگ های‬ ‫بخار‪ ،‬شیراالت نفت و گاز از تولیدات استراتژیک ماشین‬ ‫سـازی اسـت و انعقـاد تفاهم نامه شـرکت مهندسـی و‬ ‫سـاختمان نفـت بـا ماشـین سـازی اراک بـه ارزش ‪۴۰‬‬ ‫میلیون یورو‪ ،‬امضای قرارداد سـاخت مخازن کروی سـه‬ ‫هزار مترمکعبی بین ماشـین سـازی اراک و پتروشیمی‬ ‫شـازند‪ ،‬تولید بزرگتریـن دیگ بخار فایرتیوب‪ ،‬سـاخت‬ ‫بـرج تقطیـر بـه طـول ‪ ۷۰‬متر در مـدت زمـان کمتر از‬ ‫سـه مـاه و‪ ...‬از جملـه اقدامـات این واحد تولیدی اسـت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬مجمـوع بدهی هـای ماشین سـازی‬ ‫بـه بانک هـا و نهادهای خدماتـی کمتـر از ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومـان اسـت که با انعقـاد قراردادهای مختلـف بین این‬ ‫شـرکت و شـرکت های مختلـف‪ ،‬این میـزان بدهی رقم‬ ‫چشـمگیری نیسـت روند نزولی بـه خود گرفته اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ماشین سـازی اراک اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫ایـن شـرکت از مهر سـال جـاری تاکنون یـک میلیارد‬ ‫و ‪ ۶۲۵‬میلیـون تومان قرارداد منعقد کرده و طبق پیش‬ ‫بینی هـای صـورت گرفتـه ایـن رقـم تـا پایان شـهریور‬ ‫سـال اینده به حـدود دو هزار و ‪ ۲۰۵‬میلیـارد تومان و تا‬ ‫پایان شـهریور سـال ‪ ۱۴۰۰‬به حدود سـه هـزار میلیارد‬ ‫تومان خواهد رسـید‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫دارندگان مدارک فنی و حرفه ای‬ ‫استان مرکزی از تسهیالت پارک‬ ‫علم و فناوری بهره مند می شوند‬ ‫مدی ــرکل فن ــی و حرف ـه ای اس ــتان مرک ــزی ب ــا اش ــاره‬ ‫بـــه همـــکاری بـــا پـــارک علـــم و فنـــاوری در طـــرح‬ ‫کارافرین ــی مهارت بنی ــان گف ــت‪ :‬پ ــارک ب ــه کس ــانی‬ ‫ک ــه درکن ــار ط ــرح و ای ــده م ــدرک فن ــی و حرف ـه ای‬ ‫داشـــته و می تواننـــد کارافرینـــی کننـــد تســـهیالت‬ ‫بانکـــی و اموزشـــی کســـب و کارهـــای رایـــگان‬ ‫می دهـــد‪.‬‬ ‫به گــزارش تســنیم‪ ،‬ســعیدرضا شــامحمدی‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫فنــی و حرفـه ای اســتان مرکــزی بــا اشــاره بــه اجــرای‬ ‫طــرح کارافرینــی مهارت بنیــان در اســتان و تعامــل بــا‬ ‫پ ــارک عل ــم و فن ــاوری گف ــت‪ :‬ب ــا هم ــکاری پ ــارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری طـــرح کارافرینـــی مهارت بنیـــان را‬ ‫انج ــام دادی ــم ک ــه از ظرفیت ه ــای مش ــترک پ ــارک‬ ‫و فنـــی و حرفـــه ای اســـتفاده می شـــود و پـــارک بـــه‬ ‫کســـانی کـــه درکنـــار طـــرح و ایـــده مـــدرک فنـــی‬ ‫و حرفـــه ای داشـــته و می تواننـــد کارافرینـــی کننـــد‬ ‫تســـهیالت بانکـــی و اموزشـــی کســـب و کارهـــای‬ ‫رایـــگان داده و فضایـــی بـــرای توســـعه مهارتـــی و‬ ‫کســـب اشـــتغال دراختیـــار انهـــا قـــرار می دهـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اخریـــن اقدامـــات در خصـــوص‬ ‫ام ــوزش اف ــراد در محی ــط کار واقع ــی تصری ــح ک ــرد‪:‬‬ ‫طبـــق امـــار تـــا پایـــان ‪ 9‬ماهـــه امســـال بـــرای ‪922‬‬ ‫نفــر امــوزش مهارتــی در محیــط کار واقعــی داشــتیم‬ ‫ک ــه ای ــن ام ــار نس ــبت ب ــه س ــال گذش ــته افزای ــش‬ ‫پی ــدا ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫مدی ــرکل فن ــی و حرف ـه ای اس ــتان مرک ــزی ب ــا اش ــاره‬ ‫ب ــه ط ــرح ای ــران مه ــارت گف ــت‪ :‬ای ــن ط ــرح ب ــرای‬ ‫مقاطـــع هفتـــم‪ ،‬هشـــتم و نهـــم امـــوزش و پـــرورش‬ ‫انجـــام می شـــد کـــه در دو ســـال تحصیلـــی بـــه‬ ‫صـــورت پـــی در پـــی دوره هـــا برگـــزار شـــد و کـــه‬ ‫در س ــال تحصیل ــی نخس ــت ب ــه ‪ 12‬ه ــزار نف ــر و در‬ ‫س ــال تحصیل ــی گذش ــته ب ــه ح ــدود ‪ 8‬ه ــزار و ‪500‬‬ ‫نفـــر از مقاطـــع هفتـــم‪ ،‬هشـــتم و نهـــم اموزش هـــا‬ ‫ارائـــه شـــد‪ ،‬اکنـــون هـــم ایـــن طـــرح بـــرای ســـال‬ ‫تحصیلـــی ‪ 98‬درحـــال انجـــام اســـت‪.‬‬ ‫شـــامحمدی بـــا اشـــاره بـــه طرح هـــای امـــوزش‬ ‫کاربینـــی مشـــاغل افـــزود‪ :‬طـــرح امـــوزش کاربینـــی‬ ‫یکـــی از دغدغه هـــای تمامـــی مـــردم بـــود و در ایـــن‬ ‫راســـتا مطـــرح می شـــد کـــه فاصلـــه صنعـــت و‬ ‫ام ــوزش زی ــاد اس ــت‪ ,‬در ای ــن خص ــوص پنجش ــنبه ها‬ ‫تعـــدادی از مربیـــان را مامـــور کرده ایـــم کـــه بـــه‬ ‫همـــراه دانش امـــوزان بـــه صنایـــع می رونـــد و بـــا‬ ‫محی ــط کار و تکنول ــوژی اش ــنا می ش ــوند ک ــه ای ــن‬ ‫دوره هـــا در راســـتای تقاضـــا و نیـــاز دانش امـــوزان‬ ‫برگـــزار می شـــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬همــه کارهایــی کــه در فنــی و حرفــه‬ ‫ای انجـــام می شـــود بـــه ســـبب تعامـــل و وفاقـــی‬ ‫اســـت کـــه بیـــن گروه هـــای مختلـــف مدیـــران و‬ ‫مس ــئوالن اس ــتان مانن ــد کمیت ــه ام ــداد‪ ،‬بهزیس ــتی‪،‬‬ ‫اداره تعـــاون کار و رفـــاه اجتماعـــی وجـــود دارد‪.‬‬ ‫‪ ۶۱‬خانواده دارای فرزندان سه‬ ‫قلو و بیشتر در استان مرکزی‬ ‫مشمول کمک هزینه شدند‬ ‫مدیـــرکل بهزیســـتی اســـتان مرکـــزی گفـــت‪۶۱ :‬‬ ‫خان ــواده دارای فرزن ــدان س ــه قل ــو و بیش ــتر در ای ــن‬ ‫اســـتان بـــا حمایت هـــای دولـــت و در راســـتای‬ ‫سیاســـت های جمعیتـــی ابالغـــی از ســـوی رهبـــر‬ ‫معظـــم انقـــاب‪ ،‬مشـــمول دریافـــت کمـــک هزینـــه‬ ‫معیشـــت خانـــواده شـــدند‪.‬‬ ‫«زه ــرا امین ــی» در گف ــت و گ ــو ب ــا ایرن ــا اف ــزود‪۴۷۳:‬‬ ‫خان ــواده دارای فرزن ــد چندقل ــو زی ــر پوش ــش س ــازمان‬ ‫بهزیس ــتی در اس ــتان مرک ــزی هس ــتند ک ــه از ای ــن‬ ‫تعــداد ‪ ۴۱۲‬خانــواده دوقلــو ‪ ۵۷ ،‬خانــواده ســه قلــو ‪۳،‬‬ ‫خان ــواده چهارقل ــو ی ــک خان ــواده پن ــج قل ــو هس ــتند‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه کمـــک هزینـــه خانواده هـــای‬ ‫دارای فرزنــد چنــد قلــو تــا پایــان ‪ ۶‬ســالگی پرداخــت‬ ‫می شـــود‪ ،‬اظهـــار داشـــت‪ :‬کلیـــه خانواده هـــای دارای‬ ‫فرزنـــد ســـه قلـــو و باالتـــر فـــارغ از ازمـــون وســـع‪،‬‬ ‫از کمـــک هزینـــه معیشـــت بـــه صـــورت ماهانـــه‬ ‫بهره منـــد می شـــوند‪.‬‬ ‫امینـــی افـــزود‪ :‬خانواده هـــای دارای فرزنـــد دو قلـــو‬ ‫ک ــه در ازم ــون وس ــع در ده ــک ی ــک ت ــا س ــه ق ــرار‬ ‫می گیرنـــد هـــم واجـــد شـــرایط دریافـــت کمـــک‬ ‫هزین ــه معیش ــت مس ــتمر ماهان ــه هس ــتند‪.‬‬ ‫وی اظه ــار داش ــت‪ :‬خانواده ه ــای دارای فرزن ــد دو قل ــو‬ ‫کـــه در ازمـــون وســـع در دهـــک چهـــار تـــا هفـــت‬ ‫قـــرار می گیرنـــد بـــه صـــورت مـــوردی از حمایـــت‬ ‫برخـــوردار خواهنـــد شـــد کـــه در بهمـــن مـــاه هـــم‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزارتومـــان بـــه حســـاب سرپرســـتان خانـــوار‬ ‫انـــان واریـــز شـــده اســـت‪.‬‬ ‫زیرنظر شورای سیاست گذاری‬ ‫رایانامه ‪n a m e h a r a k @ g m a i l . c o m :‬‬ ‫طراحی و صفحه ارایی ‪ :‬مینا اسکندری‬ ‫چاپ ‪ :‬بهمن‬ ‫نشانی‪ :‬اراک ‪ ،‬ابتدای خیابان مشهد‪ ،‬جنب بانک ملی‬ ‫‪n a m e h a r a k‬‬ ‫بیزارم از بی تفاوت ها‬ ‫• نوشته‪ :‬انتونیو گرامشی ‪ ،‬ترجمه‪ :‬مهدی فتحی‬ ‫انتونیــو گرامشــی سیاســتمدار‪ ،‬مبــارز و متفکر‬ ‫چپ گــرا در ســال ‪ ۱۸۹۱‬در ســاردین ایتالیــا‬ ‫متولــد شــد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۱۱‬بــرای تحصیــل به‬ ‫دانشــگاه توریــن رفــت امــا طولــی نکشــید کــه‬ ‫بــه دلیــل مشــکالت مالــی و بیمــاری دانشــگاه‬ ‫را رهــا کــرد‪ .‬در ســال ‪ ۱۹۲۱‬بــا توجــه بــه‬ ‫شکســت اتحادیه هــای کارگــری و نیــاز بــه بــا‬ ‫حــزب لنینیســتی بــا چنــد تــن دیگــر حــزب‬ ‫کمونیســت ایتالیــا را بنیان گــذاری کــرد و پس‬ ‫از ســفرش بــه روســیه یــک جبهـه ی متحــد از‬ ‫احــزاب چپ گــرا در مقابــل فاشیســم در ایتالیــا‬ ‫تشــکیل داد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۲۶‬باوجــود مصونیــت قضایــی‬ ‫مجلسـی اش توســط رژیم فاشیســتی دستگیر‬ ‫شــد‪ .‬در بنــد کــه بــود نامه هــای زنــدان را‬ ‫نوشــت کــه بــه همــراه دفترهــای دیگــرش‬ ‫از متــون اولیــه ی نئومارکسیســتی محســوب‬ ‫می شــود‪ .‬بیمــاری گرامشــی در اثــر شــرایط‬ ‫دشــوار و شــکنجه مــای زنــدان بســیاری‬ ‫می گیــرد تــا اینکــه در ســال ‪ ۱۹۳۴‬بــا تــاش‬ ‫مــای یــک کمپیــن بین المللــی به بیمارســتان‬ ‫منتقل شــده و در ســال ‪ ۱۹۳۷‬پــس از ســالها‬ ‫مبــارزه در راه ازادی جــان باخــت‪.‬‬ ‫انچــه رخ می دهــد ازایــن روی نیســت کــه‬ ‫برخــی می خواهنــد روی بدهــد‪ ،‬بلکــه بدیــن‬ ‫خاطــر اســت کــه تــوده ی انســان ها بــا میــل‬ ‫خویــش کناره گیــری می کننــد و رخصــت‬ ‫فعالیــت و کــور شــدن بــه گره هایــی را‬ ‫می دهنــد کــه بعدهــا تنهــا شمشــیر خواهــد‬ ‫توانســت ان هــا را از هــم بــدرد‪.‬‬ ‫اجــازه ی اشــاعه ی قوانینــی را می دهنــد کــه‬ ‫تنهــا طغیــان خواهــد توانســت ان هــا را باطــل‬ ‫کنــد و می گذارنــد انســان هایی بــر قــدرت‬ ‫ســوار شــوند کــه بعدهــا تنهــا شــورش خواهــد‬ ‫توانســت ان هــا را ســرنگون کنــد‪ .‬هیچ کــس از‬ ‫خویــش نمی پرســد یــا اندک انــد کســانی کــه‬ ‫از خویــش می پرســند‪ :‬اگــر مــن هــم وظیفـه ام‬ ‫را انجــام داده بــودم‪ ،‬اگــر ســعی کــرده بــودم‬ ‫ارزشــی بــه اراده ی خویــش بگــذارم‪ ،‬ایــا انچــه‬ ‫رخ داده اســت روی مــی داد؟‬ ‫بیــزارم از بی تفاوت هــا! مــن نیــز چــون‬ ‫فریدریــش هبــل گمــان می کنــم زیســتن بــه‬ ‫معنــای پارتیــزان بــودن اســت‪ .۱‬انســان های‬ ‫دســت تنها و بیگانــه بــا شــهر‪ ،‬نمی تواننــد‬ ‫وجــود داشــته باشــند‪ .‬ان کــه زنــده اســت‬ ‫نمی توانــد به راســتی شــهروند باشــد و‬ ‫موضع گیــری نکنــد‪ .‬بی تفاوتــی کاهلــی‬ ‫اســت‪ ،‬انگل وارگــی اســت‪ ،‬بی جربزگــی اســت‪.‬‬ ‫زندگــی نیســت و ازاین روســت کــه مــن از‬ ‫بی تفاوت هــا بیــزارم‪.‬‬ ‫بی تفاوتــی وزنــه مــرده ی تاریخ اســت‪ ،‬گلوله ای‬ ‫ســربی اســت بــرای فــرد مبــدع و مبتکــر؛ و‬ ‫مــاده ی راکــدی کــه در ان غالــب هیجان هــای‬ ‫درخشــان غــرق می شــوند‪ .‬باتالقــی اســت‬ ‫کــه شــهری کهنــه را دربــر می گیــرد و بهتــر‬ ‫از دیوارهــای محکــم و نیکوتــر از ســینه ی‬ ‫جنگجویــان از ان شــهر محافظــت می کنــد؛‬ ‫زیــرا در مرداب هــای غلیــظ گل الــود خویــش‬ ‫حمله کننــدگان را می بلعــد و از میــان می بــرد‬ ‫و دلســرد می کنــد و گاه نیــز ایشــان را از اقــدام‬ ‫قهرمانانــه منصــرف می کنــد‪.‬‬ ‫بی تفاوتی وزنه مرده ی تاریخ است‬ ‫بی تفاوتــی‪ ،‬قدرتمندانــه در تاریــخ عمــل‬ ‫می کنــد‪ .‬منفعالنــه عمــل می کنــد امــا عمــل‬ ‫می کنــد‪ .‬قضــا و قــدر اســت و انچــه نمی تــوان‬ ‫روی ان حســاب کــرد‪ .‬انچــه برنامه هــا را ویــران‬ ‫می کنــد کــه طرح هــای خوش ســاخت‬ ‫را واژگــون می کنــد‪ .‬مــاده ی زشــتی اســت‬ ‫کــه علیــه شــعور طغیــان می کنــد و ان را‬ ‫خفــه می کنــد؛ و این چنیــن اســت انچــه‬ ‫روی می دهــد؛ در رهــی کــه روی همــه‬ ‫همــوار می شــود‪ ،‬امــکان خیــری کــه یــک‬ ‫کنــش قهرمانانــه (بــا ارزش جهان شــمول ان)‬ ‫می توانــد بــه وجــود اورد‪ ،‬دیگــر ان قــدر ناشــی‬ ‫از ابتــکار معــدود افــرادی کــه عمــل می کننــد‪،‬‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکــه بــه بی تفاوتــی و عــدم حضــور‬ ‫بســیاری از ان هــا وابســته اســت‪.‬‬ ‫تقدیــری کــه بــه نظــر می رســد بــر تاریــخ‬ ‫وهمی‬ ‫مســلط اســت‪ ،‬هیچ نیســت مگــر نمــو ِد‬ ‫ِ‬ ‫ایــن بی تفاوتــی و عــدم حضــور کــه در ســایه ی‬ ‫عواملــی پختــه می شــوند‪ ،‬دســته ای مســدودی‬ ‫کــه دام زندگــی همگانــی را می بافنــد‪،‬‬ ‫دســت هایی کــه هیــچ نظارتــی ان هــا را‬ ‫نگاهبانــی نمی کنــد و تــوده غافــل اســت چون‬ ‫اهمیتــی بــه ان نمی دهــد‪.‬‬ ‫تقدیرهــای یــک عصــر‪ ،‬همــه دست ســاز‬ ‫روستای انجدان در ‪ ۴۰‬کیلومتری غرب اراک قرار دارد و به خاطر طبیعت زیبا‪ ،‬غارهای‬ ‫عجیب‪ ،‬زمین های مناسب برای شکار و قدمت تاریخی اش به یکی از جاذبه های شهر‬ ‫اراک تبدیل شده است‪.‬‬ ‫پسازحملهمغولهابهایرانانجدانبرایمدتیمقرفرماندهیاسماعیلیانشد‪.‬چندین‬ ‫مقبره از ان دوران برجای مانده است‪.‬‬ ‫بینش هــای باریــک و اهــداف کوتاه مــدت و‬ ‫بلندپروازی هــا و عالئــق شــخصی گروه هــای‬ ‫کوچــک کنشــگرند‪ .‬ولــی تــوده ی انســان ها‬ ‫غافل انــد؛ زیــرا بــدان وقعــی نمی گذارنــد‪.‬‬ ‫انــگاه عواملــی کــه دیگــر پخته شــده اند ســر‬ ‫برمی اورنــد و دا ِم در ســایه بافته شــده نیــز‬ ‫بــرای ایفــای نقــش خویــش ســر می رســد‪.‬‬ ‫بــه همیــن روی بــه نظــر چنیــن می رســد کــه‬ ‫تقدیــری هســت در فــرو فکنــدن همه چیــز‬ ‫و همه کــس‪ .‬بــه نظــر می رســد تاریــخ‬ ‫هیــچ نیســت جــز یــک پدیــده ی طبیعــی‬ ‫عظیــم‪ ،‬یــک فــوران‪ .‬یــک زمین لــرزه کــه‬ ‫همــه قربانــی او می شــوند‪ .‬ان کــه خواســته و‬ ‫ان کــه نخواســته‪ ،‬ان کــه می دانســته و ان کــه‬ ‫نمی دانســته‪ ،‬ان کــه کنشــگر بــوده و ان کــه‬ ‫بی تفــاوت؛ و ایــن اخــری بــه خشــم می ایــد‬ ‫و می خواهــد خــود را از پیامدهــای رویــداد مبرا‬ ‫کنــد‪.‬‬ ‫می خواهــد اشــکارا بگوید کــه او نمی خواســته؛‬ ‫ انگیــزان‬ ‫کــه او مســئول نبــوده‪ .‬برخــی ترحم‬ ‫ِ‬ ‫نالــه می کننــد‪ ،‬بقیــه بــا وقاحــت دشــنام‬ ‫می گوینــد‪ .‬ولــی هیچ کــس از خویــش‬ ‫نمی پرســد بــا اندک انــد انــان کــه از خویــش‬ ‫می پرســند‪ :‬اگــر مــن هــم وظیف ـه ام را انجــام‬ ‫داده بــودم‪ ،‬اگــر ســعی کــرده بــودم ارزشــی‬ ‫بــه اراده ی خویــش بگــذارم‪ ،‬بــه نظــر خــود‪،‬‬ ‫ایــا انچــه رخ داده اســت روی مــی داد؟ ولــی‬ ‫هیچ کــس نیســت بــا اندک انــد انــان کــه‬ ‫از بی تفاوتــی خویــش ضربــه ای می خورنــد‬ ‫و از دیرباوری شــان و از اغــوش نگشــودن‬ ‫بــرای … و کنــش نورزیدنشــان بــا گروه هــای‬ ‫شــهروندانی کــه دقیقـاً بــرای پرهیــز از همــان‬ ‫شــر می جنگیدنــد و تکلیــف خویــش را بــرای‬ ‫بــار اوردن ان خیــر بــه انجــام می رســاندند‪.‬‬ ‫بیشترشــان امــا ترجیــح می دهنــد در‬ ‫رویدادهــای رخ داده ســخن از ورشکســتگی‬ ‫ارمان هــا بگوینــد و برنامه هــای بــه شکســت‬ ‫انجامیده شــان را بازگــو کننــد و ازاین دســت‬ ‫دل خوش کنک هــای دیگــر؛ و این گونــه‬ ‫غیبــت خویــش را در ایفــای هــر مســئولیت از‬ ‫ســر می گیرنــد‪.‬‬ ‫مــن زنــده ام‪ .‬مــن پارتیزانــم‪ .‬پــس بیــزارم‬ ‫از ان کــه مشــارکت نمی کنــد‪ .‬مــن از‬ ‫بی تفاوت هــا بیــزارم‪.‬‬ ‫گـردشگـری‬ ‫هفته نامه فرهنگی‪،‬اجتماعی و اقتصادی استان مرکزی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول ‪ :‬سمیه بصیرت‬ ‫تلفن ‪09367501438 - )086(۳۴۴۵۱۴۷۰ :‬‬ ‫روستایانجدان‬ ‫البتــه نــه از ایــن بابــت کــه از قبــل نمی تواننــد‬ ‫چیزهــا را واضــح ببیننــد و چنــد بــاری قــادر‬ ‫نبوده انــد راه حل هــای خوبــی بــرای مشــکالت‬ ‫حــاد یــا مشــکالتی کــه نیــاز بــه امادگــی‬ ‫وســیع و زمــان کافــی داشــته اند و بــه همــان‬ ‫نســبت اضطــراری بوده انــد را پیشــنهاد بدهند‪،‬‬ ‫بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه ایــن راه حل هــا‬ ‫باحالتــی بســیار زیبــا عقیــم می ماننــد و ایــن‬ ‫مشــارکت در زندگــی همگانــی بــا هیــچ نــور‬ ‫اخالقــی ای جــان نمی یابــد‪ .‬چــون محصــول‬ ‫یــک کنجکاوی روشــنفکرانه اســت و نه ناشــی‬ ‫از احســاس گزنــده ی یــک مســئولیت تاریخــی‬ ‫کــه همــه را در زندگــی کنشــگر می خواهــد و‬ ‫الادری گرایــی (ندانــم گویــی) و بی تفاوتــی را‬ ‫به هیــچ روی نمی پذیــرد‪.‬‬ ‫همچنیــن بدیــن خاطــر نیــز بیــزارم از‬ ‫بی تفاوت هــا‪ :‬زیــرا نالــه ی معصــوم جاویــد‬ ‫بودنشــان ملولــم می کنــد‪ .‬مــن از هــر یــک از‬ ‫ایشــان حســاب می پرســم کــه چگونــه تکلیفی‬ ‫را کــه زندگــی برایشــان مقــرر کــرده و روزبه روز‬ ‫مقــرر می کنــد بــه انجــام نرســانده اند و از‬ ‫هــر انچــه کرده انــد و به ویــژه از هــر انچــه‬ ‫نکرده انــد و احســاس می کنــم بتوانــم ســخت‬ ‫باشــم و ترحــم خویــش را تلــف و اشـک هایم را‬ ‫بــا ان هــا قســمت نکنــم‪.‬‬ ‫مــن پارتیزانــم‪ ،‬زنــده ام و در وجدان هــای ســتبر‬ ‫همســوی خویــش صــدای تپــش کنشــگری‬ ‫شــهری را می شــنوم کــه بخــش مــن دارد‬ ‫ان را می ســازد و در ان نیــروی اجتماعــی بــر‬ ‫روی افــراد معــدودی ســنگینی می کنــد؛ و در‬ ‫ان هــر چیــزی کــه روی می دهــد اتفاقــی‬ ‫و قضــا قــدری نیســت و عملکــرد شــهروندان‬ ‫هوشــمندانه اســت‪ .‬در ان شــهر هیچ کــس‬ ‫نیســت کــه بــر پنجــره بــه تماشــا بمانــد‬ ‫انگاه کــه انــدک کســانی دارنــد از جــان خویش‬ ‫درمی گذرنــد و رگ هایشــان در ایــن فــداکاری‬ ‫دریــده می شــوند؛ و بــه همراهشــان کســی هم‬ ‫نیســت کــه بــر پنجــره بمانــد و کمیــن کنــد‬ ‫تــا از انــدک خیــری کــه کنشــگری کســانی‬ ‫چــون ان هــا بــه همــراه اورده اســتفاده کنــد و‬ ‫اوهــام خویــش را بــا توهیــن بــه ان که دســتش‬ ‫از جــان شســته و رگــش دریــده شــده بیــرون‬ ‫بریــزد کــه چــرا در نیــل بــه اراده ی خویــش‬ ‫موفــق نبــوده اســت‪.‬‬ ‫در مراسم معارفه مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان مرکزی مطرح شد‬ ‫افزایشسرعتپاسخگویی‬ ‫در یکپارچه شدن شرکت اب و فاضالب شهری و روستایی‬ ‫طــی مراســمی بــا حضــور مســئوالن کشــوری‬ ‫و اســتانی مهنــدس یوســف عرفانــی نســب‬ ‫بــه عنــوان مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان مرکــزی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫در پــی مصوبــه شــورای عالــی اداری کشــور‬ ‫و تائیــد هیئــت دولــت در خصــوص یکپارچــه‬ ‫ســازی شــرکتهای اب و فاضــاب شــهری‬ ‫و روســتایی و مدیریــت واحــد ایــن شــرکت‬ ‫هــا بــه عنــوان شــرکت هــای اب و فاضــاب‬ ‫اســتانی‪ ،‬مهنــدس یوســف عرفانــی نســب از‬ ‫ســوی مهنــدس جانبــاز مدیرعامــل شــرکت‬ ‫مهندســی اب و فاضــاب کشــور بــه عنــوان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫مرکــزی منصــوب و طــی مراســمی بــا حضــور‬ ‫مهنــدس پاکــروح معــاون مهندســی و توســعه‬ ‫شــرکت مهندســی ابفاکشــور‪ ،‬مهنــدس فرخی‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫مرکــزی‪ ،‬مهنــدس پــاک ضمیــر مشــاور و‬ ‫مدیــرکل دفتــر مدیر عامل شــرکت مهندســی‬ ‫ابفاکشــور و جمعــی از مدیــران دســتگاه هــای‬ ‫دولتــی و اجرایــی اســتان معرفــی شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب اســتان مرکــزی در ایــن مراســم کــه‬ ‫در روز چهارشــنبه برگزار شــد‪ ،‬مهندس عرفانی‬ ‫نســب مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫مرکــزی طــی ارائــه گزارشــی از وضعیــت ارائــه‬ ‫خدمات اب و فاضالب در شــهرها و روســتاهای‬ ‫اســتان مرکــزی بیــان داشــت‪ :‬جمعیــت تحت‬ ‫پوشــش اب شــهری در اســتان مرکــزی‬ ‫‪ 98/99‬درصــد و نســبت بهره منــدی جمعیــت‬ ‫روســتایی اســتان مرکــزی از اب شــرب ‪۸۵‬‬ ‫درصــد اســت ایــن در حالیســت کــه میانگیــن‬ ‫کشــوری بهــره منــدی روســتاها از اب شــرب‬ ‫‪ ۷۵‬درصــد مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه مزایــای یکپارچه ســازی‬ ‫شــرکت های اب و فاضالب شــهری و روستایی‬ ‫اســتان هــا بیــان داشــت‪ :‬ارتقاء ســطح خدمات‬ ‫رســانی و پاســخگویی ســریع بــه مشــترکین‪،‬‬ ‫هــم افزایــی ظرفیــت هــای فنــی‪ ،‬اجتماعــی‬ ‫و اقتصــادی ابفــای شــهری و روســتایی‪ ،‬رفــع‬ ‫مســایل مشــترک و کاهــش هزینه هــای اداری‬ ‫و مدیریتــی این شــرکتها‪ ،‬ســهولیت مدیریت و‬ ‫نظــارت عالــی شــرکت مهندســی ابفای کشــور‬ ‫و زارت نیــرو و همچنیــن تعدیل ســاختار وزارت‬ ‫نیــرو از طریــق کاهــش ‪ 31‬شــرکت دولتــی‬ ‫در راســتای چابــک ســازی دولــت از مزایــای‬ ‫یکپارچــه ســازی شــرکت هــای اب و فاضــاب‬ ‫شــهری و روســتایی مــی باشــد‪.‬‬ ‫مهنــدس عرفانــی نســب تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫اســتان مرکــزی ظرفیــت تولیــد ‪ ۱۵۰‬میلیــون‬ ‫مترمکعــب اب را دارد در حالــی اســت کــه نیــاز‬ ‫ســاالنه اســتان ‪ ۱۱۰‬میلیــون مترمکعــب مــی‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫اتفاق خوب یکپارچه شدن شرکت ابفا‬ ‫شهری و روستایی‬ ‫در ادامــه مراســم ســعید فرخــی معــاون امــور‬ ‫اقتصــادی اســتانداری مرکــزی طــی ســخنانی‬ ‫گفــت‪ :‬در بیــن ادارات و ارگانهــای دولتــی‬ ‫اســتان‪ ،‬مجموعــه اب و فاضــاب هــم از تــوان‬ ‫خــوب کارشناســی و هــم از تــاش باالیــی‬ ‫برخــوردار هســتند و توانســته انــد خدمــات‬ ‫خوبــی را بــه مــردم اســتان ارایــه کنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکپارچــه شــدن دو شــرکت ابفــا‬ ‫شــهری و روســتایی اتفــاق خوبــی اســت کــه‬ ‫موجــب انســجام بخشــی و ارایــه خدمــات‬ ‫مطلــوب بــه مشــترکان می شــود‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتاندار‬ ‫مرکــزی از تــاش و فعالیــت هــای مبتنــی‬ ‫بــر مســایل کارشناســی مهنــدس خلیلــی‬ ‫مدیرعامــل پیشــین شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان قدردانــی نمــود و بیان داشــت‪ :‬مهندس‬ ‫عرفانــی نســب در همــه رده هــای مدیریتــی‬ ‫بخــش اب و فاضــاب چــه درشهرســتان و چه‬ ‫در اســتان فعالیــت داشــتند و عملکــرد خوب و‬ ‫قابــل قبولــی داشــته انــد‪.‬‬ ‫مهنــدس پاکــروح معــاون مهندســی و توســعه‬ ‫شــرکت مهندســی اب و فاضــاب کشــور در‬ ‫ادامــه ایــن مراســم ضمن اشــاره بــه اینکــه ابفا‬ ‫شــهری اســتان مرکــزی جــزء شــرکت های‬ ‫برتــر کشــور بــوده و ابفــای روســتایی نیــز‬ ‫همیشــه در بیــن ســایر شــرکت های روســتایی‬ ‫کشــور در رده اول تــا پنجــم قــرار داشــته‬ ‫افــزود‪ :‬امــروز اگــر شــاخصه هــای مختلــف در‬ ‫کشــور و حتــی اســتان را بررســی و مقایســه‬ ‫کنیــم از تاسیســات ابــی کــه وارد مــدار شــده‬ ‫تــا موضوعاتــی کــه ناظــر بــر خدمات کیفــی‬ ‫و بهداشــت اب هســت ‪ ،‬همــه مویــد اقدامــات‬ ‫موثــری اســت کــه همکاران مــا در عرصــه اب و‬ ‫فاضــاب انجــام داده انــد‪.‬‬ ‫مهنــدس پاکــروح تصریح کــرد‪ :‬دغدغــه هایی‬ ‫کــه در انتهــای دهــه شــصت وجــود داشــت که‬ ‫• علــی رغــم اینکــه ما هنــوز در‬ ‫میانــه راه هســتیم و متکــی بــه‬ ‫اعتبــارات دولتــی مــی باشــیم‬ ‫امــا خوشــبختانه وجــوه اجرایــی‬ ‫خدمــات را در شــرکت هــای اب‬ ‫و فاضــاب بــه خوبــی شناســایی‬ ‫نمــوده و بــا توجــه بــه ظرفیــت‬ ‫خــوب ایــن شــرکت هــا از منابع‬ ‫غیــر دولتــی هم امــروز اســتفاده‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫بتوانیــم ســاختاری را در بخــش اب و فاضــاب‬ ‫ایجــاد کنیم کــه در پوســته غیر دولتــی متولی‬ ‫ارایــه خدمــات و سیاســت گــذاری در بخش اب‬ ‫باشــد‪ ،‬باعث انجــام مجموعــه اقداماتــی موثری‬ ‫شــد کــه خوشــبختانه افزایــش رضایتمنــدی را‬ ‫هــم در پــی داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬علــی رغــم اینکــه مــا هنــوز در‬ ‫میانــه راه هســتیم و متکــی به اعتبــارات دولتی‬ ‫مــی باشــیم امــا خوشــبختانه وجــوه اجرایــی‬ ‫خدمــات را در شــرکت هــای اب و فاضــاب‬ ‫بــه خوبــی شناســایی نمــوده و بــا توجــه بــه‬ ‫ظرفیــت خــوب ایــن شــرکت هــا از منابــع غیر‬ ‫دولتــی هــم امــروز اســتفاده شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بیــش از ‪ ۸‬هــزار میلیــارد‬ ‫تومــان ســرمایه گــذاری بخــش غیــر دولتــی‬ ‫بــه کمــک صنعــت اب و فاضــاب در کشــور‬ ‫امــده اســت‪.‬‬ ‫معاون مهندســی و توســعه شــرکت مهندســی‬ ‫اب و فاضــاب کشــور بــا اشــاره بــه کمــک‬ ‫ســرمایه گــذاری ‪ ۸‬هــزار میلیــارد تومانــی‬ ‫بخــش غیــر دولتــی بــه صنعــت اب و فاضالب‬ ‫در کشــور اظهــار داشــت‪ :‬امــروز بــا توجــه بــه‬ ‫عنایــت دولــت و مجلــس بــرای تامیــن منابــع‬ ‫مالــی‪ ،‬بیــش از ‪ ۷‬میلیــون نفــر از جمعیــت‬ ‫روســتایی کشــور بــه اب پایــدار متصــل شــده‬ ‫انــد و تــا پایــان دولــت ایــن عــدد بــه مــرز ‪۱۰‬‬ ‫میلیــون نفــر خواهــد رســید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اگــر ایــن رقــم را تبدیــل به شــاخص‬ ‫نماییــم تقریبــا از ســال ‪۹۲‬تــا انتهای ســال ‪۹۷‬‬ ‫هــر هفتــه ‪ ۳۲‬روســتا با جمعیتــی بالغ بــر ‪۲۱‬‬ ‫هــزار نفــر از اب پایــدار برخــوردار شــده اند‪.‬‬ ‫مهنــدس پاکــروح در پایــان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫بــرای اینکــه بتوانیــم عرصــه خدمــات خــود‬ ‫را توســعه و بــه مــوازات ان پایــدار کنیــم‪،‬‬ ‫نیــاز داریــم ســاختار را متناســب بــا ظرفیــت‬ ‫و دغدغــه هــای وضــع موجــود و مطالبــات‬ ‫ذینفعــان تنظیــم کنیــم کــه موضــوع یکپارچه‬ ‫ســازی شــرکت هــای اب و فاضــاب شــهری و‬ ‫روســتایی در ایــن راســتا انجــام میشــود‪.‬‬ ‫در پایــان مراســم ضمــن تقدیــر از خدمــات‬ ‫ارزنــده مهنــدس عبدالرضــا خلیلــی مدیرعامل‬ ‫پیشــین شــرکت اب و فاضالب اســتان مرکزی‬ ‫و قرائــت لــوح تقدیــری اهدایــی از ســوی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مهندســی ابفــا کشــور‪ ،‬بــا‬ ‫ابــاغ حکــم انتصــاب‪ ،‬مهنــدس عرفانی نســب‬ ‫بــه عنــوان مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان مرکــزی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت مهنــدس عرفانــی نســب پیش‬ ‫از ایــن در پســت هــای مدیریتــی همچــون‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب روســتایی‬ ‫اســتان مرکــزی و مدیرعامــل شــرکت ابفــا‬ ‫شهرســتان ســاوه انجــام وظیفــه نمــوده اســت‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه نامه اراک

هفته نامه نامه اراک 74

هفته نامه نامه اراک 74

شماره : 74
تاریخ : 1399/02/23
هفته نامه نامه اراک 73

هفته نامه نامه اراک 73

شماره : 73
تاریخ : 1399/02/18
هفته نامه نامه اراک 72

هفته نامه نامه اراک 72

شماره : 72
تاریخ : 1398/12/15
هفته نامه نامه اراک 70

هفته نامه نامه اراک 70

شماره : 70
تاریخ : 1398/11/24
هفته نامه نامه اراک 69

هفته نامه نامه اراک 69

شماره : 69
تاریخ : 1398/11/08
هفته نامه نامه اراک 68

هفته نامه نامه اراک 68

شماره : 68
تاریخ : 1398/10/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!