هفته نامه نامه اراک شماره 67 - مگ لند

هفته نامه نامه اراک شماره 67

هفته نامه نامه اراک شماره 67

هفته نامه نامه اراک شماره 67

‫تقدیرمدیرکلبنیادمسکن‬ ‫اقتصاد پایدار در تاالب های‬ ‫انقالباسالمی‬ ‫کشور با نگاه اصولی به‬ ‫استانمرکزی‬ ‫بهره وریهدفمند‬ ‫از مدیرعامل پتروشیمی شازند‬ ‫در گردشگری حاصل می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫اغــاز اجــرای پــروژه اب رســانی ســد‬ ‫کوچــری بــه ســاوه‪ /‬صفحــه ‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 9‬دی ‪1398‬‬ ‫‪ 3‬جمادی االول ‪1441‬‬ ‫‪ 30‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪67‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪ 1500‬تومان‬ ‫‪NAMEH ARAK‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪No. 67‬‬ ‫‪Vol. 3‬‬ ‫‪Dec 30. 2019‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناقوس مرگ باغات کرهرود و سنجان نواخته شد‬ ‫سینا عراقی‬ ‫اراک شهری گرفتار در الودگی‬ ‫زیست محیطی‬ ‫• باغات در انتظار تبدیل به برج‬ ‫• سبزی کاری ها در انتظار تبدیل به پارکینگ‬ ‫• و کوچه باغها در انتظار صاف شدن با اسفالت هستند‬ ‫‍ استان مرکزی رتبه نخست واحدهای‬ ‫تحقیق و توسعه در سطح کشور‪ /‬صفحه ‪3‬‬ ‫طــرح ‪ ۲۴‬متــری جایگزیــن طــرح ‪۵۸‬‬ ‫متــری اراک شــد ‪ /‬صفحــه ‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬رضوان مطهری‪ /‬اژانس نگاه خبر‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫شــهر مــه الــود اراک روزهــای پــر تناقضــی را پشــت ســر‬ ‫مــی گــذارد‪ .‬شــهری کــه در تاریــخ کوتــاه خــود تــا بــه امــروز‬ ‫روزهــای مــه الــود زمســتانی ســرد و زیبایــی را تجربــه کــرده‬ ‫اکنــون از مــه فــراری اســت چراکــه همــراه بــا ایــن مــه ‪،‬‬ ‫الودگــی خطرناکــی را مشــاهده مــی کنــد‪.‬‬ ‫تقریبـاً همــه مــردم ایــران مــی داننــد کــه اراک شــهری گرفتار‬ ‫در الودگــی زیســت محیطــی اســت‪ .‬فــارغ از همــه راه حــل‬ ‫هــای صنعتــی و مدیریتــی بــرای کاهــش الودگــی صنایــع و‬ ‫خودروهــا و جــدا از میــزان توفیــق یــا عــدم موفقیــت مدیــران‬ ‫در ایــن راه‪ ،‬یکــی از بهتریــن راهــکار هــا بــرای کاهــش الودگی‬ ‫شــهر مــا فضای ســبز اســت‪ .‬امــا در این کالنشــهر الــوده فضای‬ ‫ســبز اولویــت کــم رنــگ و سیاســت زده مدیریــت اجتماعــی و‬ ‫مدنــی بــه حســاب مــی ایــد‪ .‬توجــه بــه ایــن معضــل بــا نــگاه‬ ‫مثمــر ثمــر بــه فصــای ســبز مــی بایــد در تقــارن اســت‪.‬‬ ‫درختــان از بهتریــن دوســتان بشــر هســتند‪.‬‬ ‫درختانــی کــه عنــوان ریه هــای زمیــن را بــا خــود یــدک مــی‬ ‫کشــند در گذشــته هــای نــه چنــدان دور در اطــراف و بطــن‬ ‫شــهر مــا پراکنــده بوده انــد‪ .‬امــروز امــا در ســایه عــدم مدیریــت‬ ‫صحیــح‪ ،‬ســودجویی‪ ،‬داللــی‪ ،‬رانــت خــواری و امثــال اینهــا‬ ‫باغــات اراک نابــود شــده و فضــای ســبز اطــراف شــهر نیــز در‬ ‫حــال نابــود شــدن اســت‪.‬‬ ‫یــک روز خبــر مــی رســد کــه منطقــه ای بــزرگ بــه عنــوان‬ ‫بــاغ هــای بایــر قــرار اســت تغییــر کاربــری دهــد و عزیزانــی از‬ ‫قبــل ایــن زعفرانیــه متعفــن میلیاردها تومــان به حســاب خود‬ ‫واریــز کننــد و ســیل دود و ترافیــک و شــلوغی و دردســر را بــه‬ ‫مناطــق مرکــزی شــهر ســرازیر نماینـد ‪ .‬روز دیگر از مــرگ باغ‬ ‫هــای کرهــرود و ســنجان و فیجــان مــی شــنویم‪ .‬بــاغ هایــی‬ ‫کــه وقتــی از جــاده بــاالی ســر انهــا مــی گذشــتیم بــرای چند‬ ‫ثانیــه مــا را بــه یــاد جنگل هــای شــمال می انداختنــد‪.‬‬ ‫فضــای ســبز منطقــه شــمالی شــهر کــه تبدیــل بــه خانه شــد‬ ‫و باقــی مانــده ان را نیــز جدولگــذاری کردنــد و دســت زدنــد و‬ ‫افتخــار کردنــد کــه پــارک ســاخته اند و صدهــا مــورد دیگــر‪.‬‬ ‫امــروز اراک در دام الودگــی وحشــتناک و بــی ســابقه خــود‬ ‫دســت و پــا مــی زنــد‪ .‬ایــن شــهر بــا تنفــس مصنوعــی زنــده‬ ‫اســت و اگــر بــه داد ان نرســیم حیــات ان دیــری نخواهد پایید‪.‬‬ ‫تولید کنندگان صنف بتن ناراضی از اخذ مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫ازاده حیدری‬ ‫گروه شهری‬ ‫در جلســه شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش‬ ‫خصوصــی در اســتان مرکــزی بــا بیــان اینکــه‬ ‫تولیــد کننــدگان بتــن اســتان مجبــور بــه‬ ‫پرداخــت مالیــات بــر ارزش افــزوده می شــوند‪،‬‬ ‫تاکیــد شــد‪ :‬تولیــد کننــدگان صنــف بتــن‬ ‫ناراضــی از اخــذ مالیــات بــرارزش افــزوده‬ ‫هســتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش نامــه اراک چهلمیــن نشســت‬ ‫تو گــوی دولــت و بخــش‬ ‫شــورای گف ‬ ‫خصوصی اســتان مرکزی روز پنجشــنبه ‪ ۵‬دی‬ ‫مــاه به ریاســت اســتاندار مرکــزی و جمعــی از‬ ‫مدیــران ارشــد اســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن نشســت موضــوع وضعیــت مالیــات‬ ‫بــرارزش افــزوده در فــروش بتــن توســط تولید‬ ‫کننــدگان رســمی بتــن مطرح شــد‪ ،‬همچنین‬ ‫بررســی اخــذ عــوارض تابلو و تبلیغــات صنفی‬ ‫توســط اتــاق اصنــاف بیــان شــد و در ادامــه‬ ‫موضــوع بنــد (الــف) مــاده ‪ 1‬الیحــه اصــاح‬ ‫قانــون پولــی و بانکــی کشــور توســط مرکــز‬ ‫پژوهشــهای اتــاق بازرگانــی اراک مطــرح و‬ ‫مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫از انجــا کــه مالیــات بــرارزش افــزوده مــی‬ ‫بایســت از مصــرف کننــده نهایی توســط فعال‬ ‫اقتصــادی دریافــت و پرداخت شــود‪ ،‬متاســفانه‬ ‫خریــداران بتــن بــه هنــگام خریــد تمایــل و‬ ‫اجبــاری بــه اخــذ فاکتــور از تولیدکننــدگان‬ ‫بتــن ندارنــد کــه ایــن امــر منجــر مــی شــود‬ ‫تولیدکننــدگان بتــن خــود مجبور بــه پرداخت‬ ‫مالیــات بــرارزش افــزوده شــوند‪.‬‬ ‫ایــن در حالــی اســت کــه اگــر تولیدکننــدگان‬ ‫بــر صــدور فاکتور فــروش اصرار داشــته باشــند‬ ‫خریــدار‪ ،‬بتــن مــورد نیــاز را از طریــق دالالن و‬ ‫واســطه ها و یــا تولیدکننــدگان غیراســتاندارد‬ ‫تهیــه مــی نمایــد‪ ،‬از طرفــی بــا توجــه بــه‬ ‫کوتــاه بــودن زمــان نگهــداری و انقضــای بتــن‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان در شــرایط بالتکلیف و دشواری‬ ‫قــرار مــی گیرنــد و باعــث متضــرر شــدن انهــا‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســتاندار مرکــزی در ایــن نشســت با اشــاره به‬ ‫متــن و تاکیــدات قانــون اظهــار داشــت‪ :‬اخــذ‬ ‫گواهــی اســتاندارد بتــن توســط شــهرداری‬ ‫هــا و مهندســین ناظــر ســاختمانی از مجریان‬ ‫عملیــات عمرانــی‪ ،‬حــوزه معاونــت اســتانداری‬ ‫در کارگــروه شــورای عالــی بــه ایــن موضــوع‬ ‫رســیدگی کنــد و گواهی نامــه ارزش افــزوده‬ ‫بتــن خریــداری شــده توســط شــهرداری ها‬ ‫کــه در زمــان صــدور پایــان کار ســاختمان‬ ‫اخــذ می شــود‪ ،‬پیشــنهاد شــد این موضــوع در‬ ‫جلســه بعــدی بــه رای گذاشــته شــود‪.‬‬ ‫ســیدعلی افــازاده تصریــح کــرد‪ :‬ایــن ســوال را‬ ‫نیــز داریــم هنگامــی کــه نوشــته شــده اســت‬ ‫ســال مراجعــه‪ ،‬منظــور چــه ســالی اســت کــه‬ ‫در ایــن صــورت اگــر ابهامــی هســت بایــد بــا‬ ‫کمــک کمیتــه کارشناســی حــل و رفع شــود‪.‬‬ ‫بررســی اخــذ عــوارض تابلــو و تبلیغــات از‬ ‫واحدهــای صنفی موضوع دوم جلســه شــورای‬ ‫گفتگــوی اســتان بــود کــه مطــرح مــی کنــد‬ ‫اخیرا ً ســازمان ســیما و منظــر شــهرداری اراک‬ ‫اقــدام بــه وضــع عــوارض ســنگین تبلیغــات‬ ‫بــه صنــوف مختلــف شــهر اراک نمــوده اســت‬ ‫و طــی ابــاغ و اخطارهــا و بــه شــیوه هــای‬ ‫مختلــف مبــادرت بــه وصــول عــوارض مــی‬ ‫نمایــد کــه موجــب اعتــراض کســبه گردیــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی در این خصــوص گفت‪:‬‬ ‫در ایــن جلســه مقــرر گردیــد دریافت عــوارض‬ ‫تابلــو و تبلیغــات منجــر به تشــکیل کمیته ای‬ ‫بــرای نوشــتن یــک اســتاندارد و دســتورالعمل‬ ‫اســتفاده از تابلوهــای معــرف و برنــد باشــد که‬ ‫اختــاف تفســیر بیــن شــهرداری و اصنــاف‬ ‫حــل شــود‪.‬‬ ‫منوچهــر توســطی موضــوع مالیــات بــر ارزش‬ ‫افــزوده در فــروش بتــون جهــت حمایــت‬ ‫از تولیدکننــدگان رســمی بتــن و رعایــت‬ ‫اســتانداردهای الزم در تولیــد بتــن جهــت‬ ‫اســتحکام و امنیــت ســاختمان را حائز اهمیت‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬در ایــن جلســه مصــوب‬ ‫گردیــد رعایــت اســتاندارد در تولیــد بتــن‬ ‫الزامــی اســت‪.‬‬ ‫وی اعــام کــرد‪ :‬در شــرایط فعلــی کــه حمایت‬ ‫از ســرمایه گــذاری و تولید در حوزه کشــاورزی‬ ‫مــورد توجــه اســت‪ ،‬بــرای حــذف عــوارض از‬ ‫بخــش کشــاورزی در حــوزه بخشــداری هــا و‬ ‫شــوراهای اســامی شــهر و روســتا تصمیمــات‬ ‫خوبــی اتخــاذ شــد کــه ایــن موضــوع هــم‬ ‫زمــان از معاونــت حقوقــی ریاســت جمهــور‬ ‫اســتعالم شــود‪ .‬یعنــی بــا بررســی کــه کمیته‬ ‫انجــام داد در ارتبــاط بــا دریافــت عــوارض از‬ ‫تاسیســات صنعتی و کشــاورزی حوزه شــهرها‬ ‫و روســتاها ایــن اختیــار بــه شــوراها داده شــده‬ ‫کــه تا یــک درصــد ایــن عــوارض گرفته شــود‪.‬‬ ‫شــوراها مــی تواننــد ایــن یــک درصــد را تــا‬ ‫پائیــن تریــن حــد خود کاهــش دهنــد و حتی‬ ‫در مــورد حــذف یــک درصــد در حــوزه معاونت‬ ‫حقوقــی ریاســت جمهوری اســتعالم شــود‪.‬‬ ‫توســطی خاطرنشــان کــرد‪ :‬مشــکالتی کــه‬ ‫فعــاالن اقتصــادی در ایــن جلســه مطــرح‬ ‫کردنــد در حــوزه مالیــات بــر ارزش افــزوده‬ ‫مــاده ‪ ۱۸۱‬و نحــوه تفســیر ســازمان امــور‬ ‫مالیاتــی و تســری ان بــه ســالهای گذشــته‬ ‫بــود کــه براســاس ان در تبصــره ‪ ۱‬مــاده ‪۱۸۱‬‬ ‫مصــوب ســال ‪ ۱۳۸۰‬مبنــی بــر اینکه ســازمان‬ ‫امــور مالیاتی مــی تواند مراجعه کند و ســنوات‬ ‫قبــل را نیــز مــورد رســیدگی قــرار دهــد‪.‬‬ ‫در قانــون جدیــد مــاده ‪ ۱۸۱‬مصــوب ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬مطــرح مــی کنــد فقــط ســال مــورد‬ ‫نظــر بایــد مــورد رســیدگی مالیاتی قــرار گیرد‬ ‫و بــر همین اســاس از نظــر ما ورود به ســالهای‬ ‫گذشــته خــاف قانــون اســت ولــی ســازمان‬ ‫امــور مالیاتــی اعتقــاد دیگــری دارد کــه قــرار‬ ‫شــد در جلســه اتــی توســط افــراد زیربــط‬ ‫موضــوع مــورد بررســی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫در ادامــه موضــوع بنــد (الــف) مــاده ‪ 1‬الیحــه‬ ‫اصــاح قانــون پولــی و بانکــی کشــور مــورد‬ ‫بررســی قــرار گرفــت و تحلیلــی از تاریخچــه‬ ‫حــذف صفــر از واحــد پولــی ســایر کشــورهای‬ ‫جهــان ارائــه گردیــد‪.‬‬ ‫حــذف صفــر از واحــد پولــی کشــور مــی تواند‬ ‫بــه تســهیل نقــل و انتقــال پــول و کاســتن‬ ‫از حجــم و مخاطــرات ان در مقیــاس کالن‪،‬‬ ‫صرفه جویــی در هزینه هــای چــاپ اســکناس‪،‬‬ ‫صرفه جویــی در وقــت نیروهــای انســانی را بــه‬ ‫همــراه داشــته باشــد از طرفی هزینه ســنگین‬ ‫جایگزینــی اســکناس های جدیــد و تحمیــل‬ ‫ان بــر اقتصــاد ناتوان امروز کشــور‪ ،‬ناســازگاری‬ ‫دفاتــر و صورت هــای مالــی و پایگاه هــای‬ ‫اطالعاتــی جدیــد و قدیــم و خنثــی بــودن‬ ‫اجــرای ایــن طــرح از نواقــص و عیــوب طــرح‬ ‫مذکــور اســت‪.‬‬ ‫ســید مهــدی مقدســی در ایــن جلســه گفــت‪:‬‬ ‫رقــم کلــی بودجــه ســال اتــی ‪ ۲‬هــزار میلیارد‬ ‫تومــان اســت کــه یک هــزار و ‪ ۴۸۳‬میلیــارد‬ ‫تومــان ان بودجــه دولتــی اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬بودجــه ســال اتــی ‪۲۰۰‬‬ ‫هــزار میلیــارد تومــان کســری دارد و جبــران‬ ‫ایــن رقــم بایــد بــا نگــرش و منطــق صحیــح‬ ‫بررســی شــود تــا بــه اقشــار اســیب پذیر فشــار‬ ‫وارد نشــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اراک‪ ،‬کمیجــان و خنــداب در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫فراینــد قانونگــذاری در کشــور نواقصــی دارد‬ ‫و ‪ ۱۲‬هــزار قانــون موجــود حجــم باالیــی‬ ‫اســت کــه در بســیاری مــوارد مشــکل افریــن‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫مقدســی اظهــار داشــت‪ :‬مجلــس شــورای‬ ‫اســامی نبایــد طرح محــور باشــد بلکــه بایــد‬ ‫بیشــتر لوایح را در دســتور کار نماینــدگان قرار‬ ‫دهــد تــا از تصویــب قوانیــن نتایــج اثربخش به‬ ‫دســت ایــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بایــد لوایــح درســت تنظیــم کــرد‬ ‫و ایــن لوایــح از ســوی دولــت بــا مشــارکت‬ ‫کارشناســان و اهــل فــن بــه خانــه ملــت ارایــه‬ ‫شــود تــا قوانیــن در اجــرا بــا نقــص مواجــه‬ ‫نباشــند‪ .‬نماینــده مــردم اراک‪ ،‬کمیجــان و‬ ‫خنــداب در مجلــس شــورای اســامی در ادامه‬ ‫افــزود‪ :‬منطــق اقتصــادی می گویــد بــا حــذف‬ ‫صفــر صــورت مســئله در مشــکالت مالــی و‬ ‫پولــی پــاک نمــی شــود بلکــه بایــد اقتصــاد‬ ‫صــادرات محــور بــا درامد پایــدار تقویت شــود‪.‬‬ ‫مقدســی اظهــار داشــت‪ :‬حــذف صفــر از پــول‬ ‫ملــی نیازمنــد رعایــت مــوارد زیــادی اســت‬ ‫و بایــد ســایر عوامــل در کنــار ایــن مهــم‬ ‫رعایــت شــوند تــا از اثــرات روانــی حــذف‬ ‫صفــر جلوگیــری به عمــل ایــد و فضای بســته‬ ‫اقتصــادی تغییــر کنــد تــا شــکوفایی اقتصادی‬ ‫شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جامعه‬ ‫سال سوم‬ ‫اخبار‬ ‫فرقه شناسی‬ ‫به مناسـبت درگذشـت دکتر نورعلی تابنده‪ ،‬قطب‬ ‫دروایـش گنابـادی و انتخـاب مهنـدس علیرضـا‬ ‫جذبی‪ ،‬ثابتعلیشـاه به عنوان قطـب جدید این فرقه‬ ‫*نامفرقه‪:‬نعمتاللهیهسلطانعلیشاهیگنابادی‬ ‫* تخلص فرقه‪ :‬گنابادی‬ ‫*موسسفرقه‪:‬محمدسلطانعلیشاه‬ ‫* سال تاسیس‪ ۱۲۹۴ :‬هجری قمری‬ ‫*قطبکنونی‪:‬نورعلیتابندهمجذوبعلیشاه‬ ‫* محـل مرکـزی فعالیـت‪ :‬تهـران خانقـاه امیـر‬ ‫سـلیمانی‬ ‫* مهمترین مراکزجمعیتی‪ :‬بخش بیدخت گناباد و‬ ‫بخش ششده فسا‬ ‫مهمترینمنابعاقتصادی‪:‬‬ ‫علاوه بـر ُعشـریه دریافـت یـک دهم مـال اعضای‬ ‫فرقـه کـه از اتبـاع فرقه گرفتـه می شـود این فرقه‬ ‫دارای شـرکتهای اقتصـادی وبنـگاه هـای درامدی‬ ‫اسـت مانند‪:‬‬ ‫* محصوالت لبنی دامداران و مانیزان‬ ‫* صنایع کیک وکلوچه شکوهی( پچ_پچ)‬ ‫* حـدود ‪ ۶‬چاپخانه و انتشـاراتی مانند چاپ جنت‬ ‫بروجرد‪،‬حافظ شـیراز‪ ،‬انتشـارات حقیقت تهران و‪..‬‬ ‫*چـای احمـد متعلـق بـه احمـد افشـار پسـر‬ ‫محمودافشـار‬ ‫*چـای محمـود متعلق بـه محمود افشـار که فوت‬ ‫شد ه‬ ‫مهمترینفعالیتهایاجتماعیفرقه‪:‬‬ ‫* رشد سریع‬ ‫* حرکت رسانه ای قوی‬ ‫* داشتن نیروهای اماده ی درگیری‬ ‫* دارا بـودن نیروهائـی در بدنـه دولـت بـه منظـور‬ ‫پیشـبرد اهـداف فرقه‬ ‫در راس فرقـه‪ ,‬قطـب قرار دارد‪ .‬بعد از قطب‪ ,‬شـیوخ‬ ‫فرقـه هسـتند که در بسـیاری ازمناطـق فعالند وبه‬ ‫عنوان شـیخ نامیده می شوند‪.‬مهمترین شیوخ فرقه‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫‪-۱‬یوسـف مردانـی شـیخ کـرج ‪-۲‬محجوبی شـیخ‬ ‫مالیـر ‪-۳‬خواجه گراشـی شـیخ فـارس و‪..‬‬ ‫سـلطان محمـد بیچـاره در سـال ‪ 1294‬این فرقه‬ ‫را تاسـیس کـرد‪ .‬انحرافـات عقیدتی وی باعث شـد‬ ‫که مرحـوم ایت ا‪...‬اخوندخراسـانی (صاحب کفایه)‬ ‫وی را مرتـد اعلام نماید که در سـال ‪۱۳۲۷‬هجری‬ ‫قمـری در بیدخـت گناباد در توالـت خانه اش‪ ،‬خفه‬ ‫شـد و بعـد از ان‪ ،‬قطبیـت در خانـدان وی موروثی‬ ‫شد‬ ‫فرقـه نعمـت اللهـی گنابـادی کـه گسـترده ترین‬ ‫شـبکه صوفی در ایران به شـمار می رود‪ ,‬همانگونه‬ ‫که از نام ان معلوم اسـت‪ ,‬نسـبت طریقتـی خود را‬ ‫به نعمت ا‪ ...‬ولی(شـاعر) میرسـانند که بی شـک از‬ ‫اهل سـنت بـود ‪.‬‬ ‫تفسیربیان السـعاده به سلطان محمد نسـبت داده‬ ‫میشـود لکـن مرحـوم اقـا بـزرگ تهرانـی رجـال‬ ‫شـناس و کتـاب شـناس بـزرگ معاصـر در کتـاب‬ ‫ارزشـمند الذریعه می نویسـد‪ :‬برخـی معتقدند این‬ ‫تفسـیر مربوط به مال سـلطان اسـت‪ .‬امـا نگاهی به‬ ‫اعراب اول ان نشـان دیگری دارد‪ .‬سـپس می گوید‪:‬‬ ‫عیـن عبارات این تفسـیر در رسـاله شـیخ علی ابن‬ ‫احمـد مهائمـی کوکنی متولـد سـال ‪ 776‬ومتوفی‬ ‫‪ 835‬مشـهوربه مخدوم علی مهائمی موجود اسـت‪.‬‬ ‫همچنین الفاظ ان را سید غالمعلی ازاد بلگرامی در‬ ‫کتابش ُسـبحۀ المرجان‪ ،‬تالیف سـال ‪ 1177‬اورده‪.‬‬ ‫الذریعـه ج ‪ 3‬ص‪181‬‬ ‫برخی از اعتقادات این فرقه‪:‬‬ ‫‪ -۱‬تجسـم صورت مرشـد در عبـادات ‪ُ -۲‬عشـریه‪:‬‬ ‫نـص صریح قـران به جـای خمس‬ ‫اینهـا برخلاف ّ‬ ‫عشـریه را درسـت کرده اند که بـه قطب یا نماینده‬ ‫وی میدهنـد‪ُ -۳ .‬غسـل اسلام‪ :‬شـخص قبـل از‬ ‫تشـرف به محضر قطب باید غسـل اسلام کند! ‪-۴‬‬ ‫امام دانستن قطب(مهدویت نوعیه) ‪ -۵‬سماع‪:‬گرچه‬ ‫امـروزه اقطـاب ایـن فرقه سـماع را جایـز نمیدانند‬ ‫لکـن اغلب اقطاب گذشـته این فرقـه از مروجین و‬ ‫افـراط گرایان درموضوع سـماع بوده انـد‪ - ۶ .‬اعتقاد‬ ‫بـه وحدت شـخصیه وجـود و بـی نیـازی ازعبادت‬ ‫هنگام فناء فـی ا‪!...‬‬ ‫قطب مرحوم این فرقه‪:‬‬ ‫نورعلی تابنده مشـهور به مجذوبعلیشاه در ‪ ۲۱‬مهر‬ ‫ماه ‪ ۱۳۰۶‬هجری شمسـی متولدشد‬ ‫وی تحصیلات قبـل از دیپلـم خـودرا دریکـی از‬ ‫دبیرستانهای تهران و پس از ان درسال‪ ۱۳۲۷‬رشته‬ ‫حقـوق قضایـی در دانشـگاه تهران گذراند وسـپس‬ ‫بـرای تکمیل تحصیلات خودبـه فرانسـه عزیمت‬ ‫کـرد‪ .‬درسـال‪ ۱۳۳۶‬پـس از اتمـام تحصیلات در‬ ‫رشـته ادبیات فرانسـه و اخذ دکترا دررشـته حقوق‬ ‫بـه ایران بازگشـت وپـس ازمدتی در دولـت بازرگان‬ ‫دروزارت دادگسـتری‪ ،‬وزارت ارشـاد و سـازمان حـج‬ ‫سـمت هایی کسـب کرد‪.‬‬ ‫او فرزنـد محمدحسـن تابنده صالحعلیشـاه‪ ،‬قطب‬ ‫دراویـش گنابـادی اسـت که پس ازبرادرش سـطان‬ ‫حسـین ملقـب بـه رضاعلیشـاه و پسـربرادرش‬ ‫یعنـی علـی تابنـده معـروف بـه محبـوب علیشـاه‬ ‫بـه عنـوان قطب سـی ونهم سلسـله نعمـت اللهی‬ ‫سلطانعلیشـاهی گنابادی رسـید‪ .‬نورعلی تابنده به‬ ‫دلیـل تحصـن دراویـش گنابـادی درسـوم اسـفند‬ ‫سـال ‪۱۳۸۷‬مقابـل مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫درمیـدان بهارسـتان تهران‪ ،‬روز سـوم اسـفند را که‬ ‫همزمان با کودتای شـاه و روز اول سـلطنت پهلوی‬ ‫اسـت بـه عنـوان روز درویـش نامگذاری نمـود‪ .‬این‬ ‫تعییـن روز خـاص‪ ،‬یک برنامه سیاسـی به حسـاب‬ ‫مـی اید که درطول دوران تصوف بی سـابقه اسـت‪،‬‬ ‫دکتـر تابنده در سـال ‪ ۱۳۸۸‬از نامزدی اقای کروبی‬ ‫در انتخابـات حمایـت کـرد و اقـای کروبـی هم در‬ ‫تبلیغـات انتخاباتـی خـود از ایـن فرقه نام بـرد‪ ،‬اگر‬ ‫چـه نهایتا تعداد ارا جنـاب اقای کروبی کمی بیش‬ ‫از ‪ ۳۰۰‬هـزار رای بـود‪.‬‬ ‫یک نکته ‪:‬‬ ‫همزمـان بـا اوج فعالیـت های کمپانی هند شـرقی‬ ‫و مسـائل اقتصـادی و اجتماعـی ان کـه توسـط‬ ‫انگلسـتان در هند راه اندازی شـد فرقه هایی مانند‬ ‫بابیـه و بهائیت و نعمت اللهیه‪ ،‬اویسـیه‪ ،‬قادیانیه و‪..‬‬ ‫بـه وجـود امدند‪.‬‬ ‫بااستفادهازمنابعاینترنتی‬ ‫ایرج احمدی هزاوه‬ ‫شماره ‪67‬‬ ‫دوشنبه ‪ 9‬دی ماه ‪1398‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای استان مرکزی‪:‬‬ ‫اغاز اجرای پروژه اب رسانی سد کوچری به ساوه‬ ‫ایا مجلس پس از اسفند‬ ‫ماه‪ ،‬قرار است‬ ‫معجزه کند‪...‬؟!!!‬ ‫• غوغا حقیقت •‬ ‫مدیرعامل شـرکت اب منطقه ای اسـتان مرکزی‬ ‫گفـت‪ :‬پروژه اب رسـانی از سـد کوچری به سـاوه‬ ‫به صورت فاینانس و با مشـارکت بخش خصوصی‬ ‫اجرا می شـود‪.‬‬ ‫عـزت ا‪ ...‬امـره ای در حاشـیه جلسـه شـورای‬ ‫حفاظـت از منابـع اب و کارگـروه سـازگاری با کم‬ ‫ابی اسـتان مرکـزی در اراک‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬ردیف‬ ‫اعتبـاری اجرای پروژه اب رسـانی از سـد کوچری‬ ‫بـه سـاوه در الیحـه بودجـه ‪ ۹۷‬بـه مبلـغ ‪۵۵۰‬‬ ‫میلیـارد تومـان پیش بینی شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا بیـان‬ ‫اینکـه میـزان بارندگـی اسـتان مرکـزی در سـال‬ ‫ابـی نسـبت بـه دراز مـدت رشـد ‪ ۱۱‬درصـدی را‬ ‫نشـان مـی دهد گفـت‪ :‬بارش هـای اخیـر کمبود‬ ‫و خسـارت های درازمـدت در سـال های گذشـته‬ ‫را جبـران نکـرده و فقـط کسـری سـالیانه اتفـاق‬ ‫نیفتاده اسـت بـه همیـن دلیـل صرفه جویـی در‬ ‫مصـرف اب در تمامی بخش هـا همچنان ضروری‬ ‫اسـت‪.‬امره ای افـزود‪ :‬امسـال برداشـت بی رویـه از‬ ‫سـفره های زیرزمینی اسـتان صورت نگرفته است‬ ‫وضعیت کسـری مخزن دشـت های استان بهبود‬ ‫پیـدا کرده اسـت به طوری که بعضی از دشـت ها‬ ‫بـا کاهش افت سـالیانه مواجه نبودنـد اما برخی از‬ ‫دشـت ها همانند سـاوه و زرندیه با کاهش مخزن‬ ‫مواجه هسـتند‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬در سـال جـاری وضعیـت چـاه هـای‬ ‫غیـر مجاز تعیین تکلیف می شـود در این راسـتا‬ ‫مقرر شده بود عملیات مسـدود سازی ‪ ۲۰۰‬حلقه‬ ‫امسـال دنبـال شـود که تاکنـون از این تعـداد ‪۷۰‬‬ ‫حلقه چاه مسـدود شـده و مابقی چاه هـا تا پایان‬ ‫سـال تعیین تکلیف می شـوند‪.‬‬ ‫وی اظهـار کرد‪ :‬از برنامه های سـازگار با منابع کم‬ ‫ابی اسـتان مرکزی ‪ ،‬موضـوع کنتورهای حجمی‬ ‫اسـت کـه تاکنـون ‪ ۱۷۰‬کنتـور بـرای چـاه های‬ ‫کشـاورزی نصب شـده است‪.‬‬ ‫امـره ای عنـوان کـرد‪ :‬اجـرای پـروژه اب رسـانی‬ ‫و خطـوط انتقـال اب از سـد کوچـری بـه سـاوه‬ ‫بـه صـورت فاینانـس محقـق مـی شـود و ردیف‬ ‫اعتبـاری ان نیـز از الیحه بودجه ‪ ۹۷‬به مبلغ ‪۵۵۰‬‬ ‫میلیـارد تومـان پیش بینی شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬پویـش الـف ب ایـران عنوان پویشـی‬ ‫اسـت کـه توسـط وزارت نیـرو در سـطح کشـور‬ ‫اجـرا مـی شـود به طـوری کـه هر هفتـه در یکی‬ ‫از اسـتان هـا پـروژه هـای بـرق و اب کلنـگ زنی‬ ‫و افتتـاح و در اسـتان مرکـزی نیـز ایـن برنامـه‬ ‫اجرایـی مـی شـود‪.‬عزت ا‪ ...‬امـره ای اظهار داشـت‪:‬‬ ‫‪ ۲۰‬کیلومتـر از رودخانه های اسـتان بـرای گذر از‬ ‫سـیالب های احتمالی سـال ابی جـاری الیروبی و‬ ‫بازگشـایی شد که از این میزان ‪ ۱۳‬و نیم کیلومتر‬ ‫بـر اسـاس قـرارداد و حـدود پنج کیلومتـر و ‪۶۰۰‬‬ ‫متـر در راسـتای رای شـورای عالی معـادن انجام‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـر اسـاس برنامه ریـزی‪ ،‬الیروبـی ‪۷‬‬ ‫کیلومتـر از رودخانه کرهـرود‪ ۱۰ ،‬کیلومتر و ‪۷۰۰‬‬ ‫متـر از سـایر رودخانه هـای اسـتان‪ ۳۰ ،‬کیلومتـر‬ ‫میله کوبـی رودخانه هـای بـزرگ و کرهـرود‪۹۷ ،‬‬ ‫کیلومتـر مطالعـات تعییـن حـد بسـتر و حریـم‬ ‫رودخانه های استان‪ ۱۰ ،‬کیلومتر مطالعات مرحله‬ ‫دوم سـاماندهی حریم رودخانه های اسـتان نیز در‬ ‫دسـتور کار قـرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای مرکـزی بـا‬ ‫بیـان اینکـه پایـش مسـتمر جبهه های بارشـی و‬ ‫امادگـی سیسـتم های مدیریتی بـرای مواجهه با‬ ‫سـیالب های احتمالی در دسـتور کار قـرار گرفته‬ ‫اسـت گفـت‪ :‬همچنیـن نقـاط حادثه خیـز بـه‬ ‫دسـتگاه های مربوطه اعالم شـده تا اقدامـات الزم‬ ‫را بـرای عبـور ایمـن از سـیالب احتمالـی انجـام‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫اقتصاد پایدار در تاالب های کشور با نگاه اصولی به بهره وری هدفمند‬ ‫در گردشگری حاصل می شود‬ ‫معــاون محیط زیســت دریایــی و تاالب هــای‬ ‫ســازمان حفاظــت محیط زیســت کشــور گفــت‪:‬‬ ‫اقتصــاد پایــدار در تاالب هــای کشــور بــا نــگاه‬ ‫اصولــی بــه بهــره وری هدفمنــد در گردشــگری‬ ‫ت تاالب هــا در‬ ‫حاصــل می شــود و بایــد ظرفیــ ‬ ‫ایــن زمینــه بــارور شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش نامــه اراک‪ ،‬احمدرضــا الهیجــان زاده‬ ‫در بازدیــد از شــرکت معدنــی امــاح ایــران و‬ ‫تــاالب میقــان اراک در جمــع اصحــاب رســانه‬ ‫افــزود‪ :‬توســعه گردشــگری در تاالب هــا بایــد‬ ‫بــه گون ـه ای باشــد کــه اســیبی متوجــه ایــن‬ ‫ســرمایه های طبیعــی نشــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۱۴۰ :‬تــاالب در کشــور با وســعت‬ ‫ســه میلیــون هکتار وجــود دارد کــه ‪ ۴۴‬مــورد از‬ ‫ان هــا در افزایــش گــرد و غبار تاثیرگذار هســتند‬ ‫و بــه مدیریــت اصولــی و ترمیــم مشــکالت نیــاز‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫معــاون محیط زیســت دریایــی و تاالب هــای‬ ‫ســازمان حفاظــت محیط زیســت کشــور ادامــه‬ ‫داد‪ :‬طرح هایــی از جملــه مقابلــه بــا گــرد و غبــار‬ ‫از ســوی ســازمان جنگل هــا و محیط زیســت در‬ ‫راســتای احیــای تاالب هــای کشــو در دســت‬ ‫اجــرا اســت‪.‬‬ ‫الهیجــان زاده اظهــار داشــت‪ :‬فعالیــت واحــد‬ ‫معدنــی امــاح ایــران در تــاالب میقــان اراک در‬ ‫راســتای فراینــد صــدور مجــوز و در چارچــوب‬ ‫قوانیــن وقــت انجــام می شــود و اگرچــه ایــن‬ ‫در شرکت معدنی امالح ایران‬ ‫مدیرعامــل شــرکت معدنــی امــاح ایــران از‬ ‫افزایــش تولیــد ســولفات ســدیم در ســال جاری‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬در ‪ ۹‬ماهــه ســال جــاری بــا‬ ‫تولیــد‪ ۱۴۱‬هــزار تــن ســولفات ســدیم ‪۱۵‬‬ ‫درصــد نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش تولید‬ ‫داشــتیم‪.‬‬ ‫بر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬دکتــر علــی رســتمی در‬ ‫جمــع خبرنــگاران افــزود‪ :‬بــا کمــک بــه زنجیــره‬ ‫پائین دســتی تولیــدات‪ ،‬شــامل صنایع شــوینده‬ ‫‪ ،‬شیشــه و دارویــی‪ ،‬اجــازه ندادیــم تحریــم هــای‬ ‫ظالمانــه تاثیــری در تولیــد پودرهای شــوینده به‬ ‫وجــود اورنــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنیــن بــا تولیــد ‪ ۷۰‬هــزار تــن‬ ‫نمــک در ‪ ۹‬ماهــه نخســت ســال و صــادرات‬ ‫بیــش از ‪ ۲۵‬هــزار تــن نمــک موفقیــت خوبــی‬ ‫نمــک تولیــدی شــرکت از دریاچــه قم و کاشــان‬ ‫و ســولفات ســدیم را از کویــر میقــان تامیــن می‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫رســتمی گفــت‪ :‬شــرکت در مجمــوع نســبت‬ ‫بــه ســال گذشــته بیــش از ‪ ۲۰‬درصــد افزایــش‬ ‫تولیــد و بیــش از ‪ ۳۰‬درصــد نســبت بــه بودجــه‬ ‫در فــروش رشــد داشــته اســت‪.‬‬ ‫وی از راه انــدازی پــروژه ســولفات پتاســیم از‬ ‫ابتــدای ســال جــاری خبــرداد و افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫پــروژه اواســط ســال اینــده بــه بهــره بــرداری‬ ‫خواهــد رســید‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت معدنــی امــاح ایــران بــا‬ ‫اشــاره بــه رهنمودهــای مقــام معظم رهبــری در‬ ‫دیــدار بــا کارافرینــان و مدیــران صنعتــی کشــور‬ ‫در زمینــه مصــون ســازی اقتصــادی کشــور‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪ :‬جهــت تامیــن تجهیــزات در حــوزه‬ ‫متولــی اســتان‪ ،‬ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬در اینــده‬ ‫نزدیــک شــاهد رشــد صنعــت گردشــگری و‬ ‫رشــد حضــور گردشــگران ملــی و بیــن المللــی‬ ‫در منطقــه میقــان باشــیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســازمان محیط زیســت‬ ‫اســتان از شــرکت دو خواســته داشــته اســت که‬ ‫هــر دو را اجابــت کردیــم‪ ،‬افــزود‪ :‬برگردانــدن‬ ‫پســماند خشــک در جــوار کارخانــه ایجــاد شــده‬ ‫از ســال ‪ ۹۵‬تکلیــف شــده بــود کــه قریــب بــه ‪۲‬‬ ‫میلیــون تــن تاکنــون برگردانــده شــده و تــا اخر‬ ‫امســال بیــش از ‪ ۷۰۰‬هــزار تــن بــه تــاالب بــاز‬ ‫مــی گــردد و تــا دو ســال اینــده تمــام پســاب‬ ‫برگردانــده مــی شــوند‪.‬‬ ‫رســتمی تصریــح کــرد‪ :‬جهــت جلوگیــری از‬ ‫پســماند جدیــد‪ ،‬دو دســتگاه الکتروپمــپ در‬ ‫کارخانــه اراک نصــب نمودیــم کــه پســماند تــر‬ ‫را بــه بســتر تــاالب بــاز مــی گردانــد‪.‬‬ ‫رســتمی از انتقــال دفتــر مرکــزی بــه اراک خبــر‬ ‫داد و تصریــح کــرد‪ :‬امســال به دســتور وزیــر رفاه‬ ‫و مدیرعامــل شســتا همــه دفاتر مرکزی شــرکت‬ ‫تامیــن اجتماعــی شســتا مقــرر شــد بــه محــل‬ ‫فعالیــت هــای اصلــی خــود بازگردنــد‪ .‬شــرکت‬ ‫معدنــی امــاح در گرمســار و اســتان مرکــزی‬ ‫فعالیــت دارد و تمرکــز فعالیــت بانکــی را بــه‬ ‫اراک انتقــال دادیــم و دفتــر مرکــزی در تهــران‬ ‫را تعطیــل کردیــم‪.‬‬ ‫وی ایــن اقــدام را فرصتــی بــرای شــهر اراک‬ ‫جهــت اســتفاده از ظرفیــت نیروهــای متخصص‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬حــوزه مالیاتی شــرکت در اراک‬ ‫اســت و درامــد مالیاتــی خوبــی بــه ایــن شــهر‬ ‫واحــد در گذشــته مشــکالتی را بــرای تــاالب‬ ‫ایجــاد کــرده امــا اکنــون در راســتای تعهــدات‬ ‫زیسـت محیطی خــود گام هــای بلندی برداشــته‬ ‫اســت و دغدغــه زیســت محیطــی و کاهــش‬ ‫اســیب بــه تــاالب در ایــن شــرکت بــا جدیــت‬ ‫دنبــال می شــود کــه ایــن نقطــه مثبتــی اســت‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬حفظ تــاالب میقــان مطالبه ای‬ ‫مردمــی اســت و ایــن مطالبــه بــرگ برنــده برای‬ ‫محیط زیســت اســت‪.‬‬ ‫الهیجــان زاده تصریــح کــرد‪ :‬همدلــی خوبــی در‬ ‫اســتان مرکــزی بــرای رفــع مشــکالت تــاالب‬ ‫میقــان اراک وجــود دارد و یکــی از اقدام هــای‬ ‫موثــر واحــد معدنــی امــاح انتقــال پســماندها و‬ ‫باطله هــا از طریــق ایجــاد خــط پمــپ اســت‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۱۵‬درصدی تولید سولفات سدیم‬ ‫را بــرای شــرکت رقــم بزنیــم‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت معدنــی امــاح ایــران بــا‬ ‫بیــان اینکــه‪ :‬تولیــد نمــک امســال نســبت بــه‬ ‫ســال قبــل ‪ ۲۲‬درصــد و در زمینــه صــادرات‬ ‫نمــک نیــز بیــش از ‪ ۳۰‬درصد رشــد داشــته ایم‪،‬‬ ‫ابــراز داشــت‪ :‬امســال بازارهــای جدیــد صادراتــی‬ ‫گرجســتان و روســیه بــه بازارهــای صادراتــی‬ ‫مــا اضافــه شــده اســت و تمــام نمــک خوراکــی‬ ‫کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس را تامیــن‬ ‫مــی کنیــم و بــه ارمنســتان وکردســتان عــراق و‬ ‫ترکمنســتان صــادرات نمــک داریــم‪.‬‬ ‫وی اعــام کــرد‪ :‬بزرگتریــن صادرکننــده نمــک‬ ‫کشــور متعلــق بــه شــرکت معدنــی امــاح ایران‬ ‫اســت و نزدیــک بــه ‪ ۴۵‬درصــد صــادرات نمــک‬ ‫کشــور بــر عهــده شــرکت اســت‪.‬‬ ‫ســولفات ســدیم‪ ،‬قراردادهایــی کــه با ســازندگی‬ ‫خارجــی منعقــد شــده بــود‪ ،‬بــا تشــکیل تیــم‬ ‫فنــی تمــام نیــاز خــود را بــا ســازندگای داخلــی‬ ‫تامیــن مــی کنیــم و در تابســتان ســال اینــده‬ ‫شــروع تولیــد ســولفات پتاســیم را خواهیــم‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪ :‬در زمینــه مســئولیت‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬جــاده دسترســی بــه کویــر و تــاالب‬ ‫میقــان را بــه طــول حــدود ‪ ۶‬کیلومتــر اســفاات‬ ‫کردیــم‪ .‬و یکــی از زیرســاخت های مهم توســعه‬ ‫گردشــگری میقــان را کــه از درخواســت هــای‬ ‫مــردم منطقه بــود‪ ،‬بازســازی و نوســازی نمودیم‪.‬‬ ‫رســتمی ضمــن اعــام امادگــی شــرکت معدنی‬ ‫امــاح ایــران جهــت اجــرای زیرســاخت هــای‬ ‫گردشــگری میقــان بــا همــکاری دســتگاههای‬ ‫اضافــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت معدنــی امــاح ایــران‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬از ســال قبل ســرمایه گــذاری‬ ‫در حــوزه تحقیــق و توســعه و نواوری در شــرکت‬ ‫را توســعه دادیــم و یــک تیم تحقیقاتی مناســب‬ ‫در شــرکت راه انــدازی و پــروژه هــای تحقیقاتــی‬ ‫بــا محوریــت تــاالب میقــان بــا دانشــگاه هــا‬ ‫شــروع کردیــم و ایــن امــر مــورد توجــه جامعــه‬ ‫علمــی اراک قــرار گرفــت و مــا در هفتــه تحقیق‬ ‫و پژوهــش بــه عنــوان واحــد برتــر در حــوزه‬ ‫تحقیــق و توســعه مــورد تقدیــر قــرار گرفتیــم‪.‬‬ ‫شــرکت معدنــی امــاح ایــران نزدیــک بــه ‪۵۰۰‬‬ ‫نفــر نیــروی انســانی دارد کــه بیشــتر تخصــص‬ ‫هــا تمرکــز روی مهندســی شــیمی و مکانیک و‬ ‫معدنــی اســت‪.‬‬ ‫ازاده حیدری‬ ‫گروه جامعه‬ ‫با توجه به پایان مهلت ثبت نام جهت تصاحب‬ ‫مبلمان سبز رنگ مجلس و نفراتی که حاضر به‬ ‫ادامه و ثبت نام جهت تصدی گری مجدد کرسی‬ ‫نمایندگی نشدند و کمی کنکاش در لیست‬ ‫موجود و بدون اظهار نظر در مورد عملکرد این‬ ‫دوره شورای نگهبان با توجه به شرایط نه چندان‬ ‫ارام و طبیعی کشور و حوادث تاسفبار ابان ماه‬ ‫سال جاری که پس از گذشت این همه روز‬ ‫هنوز امار زخمی ها و کشته شدگان مردمی یا‬ ‫اغتشاشگران ان اعالم نشده در هاله ای از ابهام‬ ‫قرار دارد‪....‬‬ ‫لیستی که پس از اتمام نام نویسی از داوطلبینی‬ ‫که شامل هزاران نفر نیز می شد نشان از نبود یک‬ ‫پایلوت علمی و حزب مدار بود‪ ،‬هر چند احزاب در‬ ‫کشور ما کارکردهای ابن الوقتی دارند و بیشتر بر‬ ‫کاغذ نام شان باقی مانده است اما در همان حد هم‬ ‫شاهدکمترینحضورموثروسیستماتیکوبرنامه‬ ‫ریزی شده انانیم‪!!..‬‬ ‫بسیاری از نمایندگان دوباره شناسنامه به دست‬ ‫انگشتشان را جوهری کردند تا بر همان چرخه‬ ‫معیوب مجلس اصرار ورزن‪ ،‬بسیاری از چهره‬ ‫های تندروی مجلس که در دور قبل توسط رای‬ ‫مردم از چار دیواری مجلس حذف شده بودند نیز‬ ‫دوباره خویش را اماده حضور و یورش گاز انبری‬ ‫به مجلس کردند‪ ،‬در جشنواره هزاران نفره ای که‬ ‫در چند روز ثبت نام داوطلبین ورود به مجلس‬ ‫شاهد بودیم اتفاقات قابل تاملی نیز افتاد که نشان‬ ‫از تشتتی عمیق در کارگزاران کنونی مجلس‬ ‫داشت‪ ،‬عدم ثبت نام سلحشوری نماینده زنان‬ ‫تهرانی و عثمانی نماینده بوکان‪ ،‬عدم حضور مجدد‬ ‫الریجانی در ثبت نام مجدد و عارف و نیامدن حداد‬ ‫عادل و باهنر از مهم ترین چالش های موجود در‬ ‫این دوره به حساب می اید‪!!...‬‬ ‫دهمین دوره مجلس را باید از ضعیف ترین دوران‬ ‫های مجلس ان هم در خطرناک ترین شرایط‬ ‫کشور در چهار دهه ان دانست‪ ،‬حذف مجلس‬ ‫از برخی تصمیم گیری های حیاتی کشور و در‬ ‫راس قرار نداشتن ان‪ ،‬عدم دخالت و اظهار نظر‬ ‫نمایندگان مجلس در اشوب ها و اعتراضاتی که‬ ‫شاید یکی از دالیل مهم ان انفعال مجلس در برابر‬ ‫بسیاری از اتفاقات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی‬ ‫کشور بود‪ ،‬باعث ریزش شدید اعتماد مردم به‬ ‫حضور موثر و پر تعداد خواهد شد ‪!!...‬‬ ‫لیست برامده از اخرین مهلت ثبت نام از داوطلبین‬ ‫نمایندگی مجلس را که بررسی می کنیم هر چه‬ ‫می اندیشیم که قرار است چه معجزه ای بکند که‬ ‫مجلس فعلی نکرده راه بجایی نبردیم‪.‬‬ ‫نبود اصل تکثرگرایی و چند صدایی در کشور‬ ‫و عدم حضور احزاب به معنای واقعی ان و‬ ‫فیلترهایی که گاه خود چندین فیلتر دارند‪،‬‬ ‫باعث انتخاب افرادی خواهد شد که توان کارکرد‬ ‫نمایندگی در مجلس رانخواهند داشت‪ ،‬ظاهرا باز‬ ‫هم رویه فیلتراسیون شورای نگهبان همچنان و‬ ‫بنام قانون اتفاق خواهد افتاد و مجلس یازدهم که‬ ‫می تواند نقشی تاریخی در روند بهبود حکمرانی و‬ ‫باالبردن سطح حداقل زندگی را ایفا کند شاید از‬ ‫مجلس دهم نیز ضعیف تر عمل کند که ضربه ای‬ ‫کارا و تمام کننده بر ارمان ها و خواسته های به‬ ‫حق مردم خواهد زد ‪!!!...‬‬ ‫خبر‬ ‫طرح ‪ ۲۴‬متری جایگزین‬ ‫طرح ‪ ۵۸‬متری اراک شد‬ ‫مدیـــر کل دفتـــر فنـــی اســـتانداری مرکـــزی‬ ‫گفـــت‪ :‬طـــرح جامـــع شـــهر اراک بعـــد از‬ ‫کــش و قوســهای فــراوان بــا تاییــد معبــر ‪۲۴‬‬ ‫مت ــری در کمیت ــه منتخ ــب ش ــورایعالی ب ــه‬ ‫تصویـــب رســـید و نهایـــی شـــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش دی ــار افت ــاب؛ حمیدرض ــا نوازن ــی‬ ‫مدیـــر کل دفتـــر فنـــی اســـتانداری مرکـــزی‬ ‫گف ــت‪ :‬ط ــرح جام ــع ش ــهر اراک ک ــه پ ــس‬ ‫از لغ ــو معب ــر ‪ ۵۸‬مت ــری ب ــه اس ــتان جه ــت‬ ‫بررســی مجــدد و ارائــه ی پیشــنهاد جایگزیــن‬ ‫عـــودت داده شـــده بـــود امـــروز در کمیتـــه‬ ‫منتخ ــب ش ــورایعالی شهرس ــازی و معم ــاری‬ ‫ایـــران بررســـی و بـــا نظـــر شـــورای برنامـــه‬ ‫ریـــزی و توســـعه اســـتان مبنـــی بـــر تاییـــد‬ ‫معب ــر ‪ ۲۴‬مت ــری ک ــه عمدت ــا منطب ــق ب ــر‬ ‫معابـــر موجـــود اســـت موافقـــت گردیـــد‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬همچنیـــن موضـــوع زیـــر گـــذر‬ ‫ش ــدن خیاب ــان ام ــام از می ــدان ولیعص ــر ت ــا‬ ‫بعــد از تقاطــع میــرزای شــیرازی نیــز بعنــوان‬ ‫بخشــی از طــرح جایگزیــن ‪ ۵۸‬متــری ســابق‬ ‫بررســی و در صــورت تاییــد میــراث فرهنگــی‬ ‫ب ــه اس ــتان اب ــاغ خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫سال سوم‬ ‫فاطمهعسگرینیا‬ ‫گروه جامعه‬ ‫«باغــات کرهــرود در حــال نابــودی هســتند!»‬ ‫تیتــری کــه ایــن روزهــا جایــی در رســانه هــای‬ ‫اراک نــدارد‪« .‬باغــات رهــا شــده» در انتظــار تبدیل‬ ‫بــه بــرج هــای بــی روح وخشــن‪« ،‬ســبزی کاری‬ ‫هــا» در انتظــار تبدیــل بــه پارکینــگ و «کوچــه‬ ‫باغهــا» در انتظارصــاف شــدن بــا اســفالت شــهری‬ ‫هســتند‪ .‬صــدای ناقــوس مــرگ باغــات کرهــرود‬ ‫و ســنجان ســالهای ســال اســت کــه بــه صــدا‬ ‫درامــده امــا گوش شــنوایی بــرای شــنیدنش نبود‪.‬‬ ‫قصــه نابــودی باغــات ســنجان و کرهــرود بــه دهه‬ ‫‪ 60‬برمــی گــردد هــر چنــد ایــن قصــه در ســال‬ ‫‪ 92‬بــا تبدیــل شــهر اراک بــه کالنشــهر ســرعت‬ ‫بیشــتری بــه خــود گرفــت‪ .‬همــان ســالهایی کــه‬ ‫تمــام هدف مســئوالن معطوف کالن شــهر شــدن‬ ‫اراک بــود و بــرای ایــن تحقــق ایــن خواســته نیــاز‬ ‫بــود تــا کرهــرود و ســنجان هــم جزئــی از شــهر‬ ‫اراک محســوب شــوند‪.‬‬ ‫اراک کالن شــهر شــد‪ ،‬غافــل از ایــن کــه اولیــن‬ ‫دســتاورد ایــن عنــوان عریــض و طویل بــرای اراک‬ ‫چیــزی نیســت جــز تســریع مــرگ هویــت شــهر‬ ‫اراک در ســایه تخریــب باغــات و قــد کشــیدن‬ ‫ســاختمانهای طویــل و دراز بجای انها‪ .‬شــهروندان‬ ‫کرهــرود و ســنجان مــی گوینــد‪« :‬ســالی کــه قرار‬ ‫بــود اراک بــه کالن شــهر تبدیــل شــود وعــده های‬ ‫زیــادی بــه مــا داده شــد‪ ،‬وعــده هایــی که همــه در‬ ‫ســایه کالنشــهری اراک به دســت فراموشی سپرده‬ ‫شــدند‪ .‬ناخواســته در امــار کالنشــهری امدیــم که‬ ‫هیــچ خدماتــی را به شــهروندان حاشــیه ارائه نمی‬ ‫کنــد امــا عوارضــی کــه از همــه شــهروندانش مــی‬ ‫گیــرد برابــر اســت!» انهــا گالیــه مندنــد از مــرگ‬ ‫هویــت شهرشــان‪ ،‬از نابــودی کشــاورزی و پیشــه‬ ‫اصلــی مــردم کرهــرود و ســنجان!‬ ‫حدفاصــل شــهرهای کرهــرود‪ ،‬ســنجان و فیجــان‬ ‫در گذشــته بــا وجــود منابــع طبیعــی‪ ،‬بالــغ بــر ‪6‬‬ ‫رشــته قنــات و دره هــای زیبــا عــاوه بــرای ایــن‬ ‫کــه یــک ظرفیــت گردشــگری طبیعــی و بی نظیر‬ ‫محســوب مــی شــد بــه عنــوان ریــه هــای شــهر‬ ‫اراک از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار بودنــد‪ ،‬ایــن‬ ‫در حالــی اســت کــه در طــول ســالیان گذشــته‬ ‫ایــن دره هــزار هکتــاری بــه بهانــه توســعه شــهری‬ ‫هویــت خــود را از دســت داده و رو بــه نابــودی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪67‬‬ ‫شهری ‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 9‬دی ماه ‪1398‬‬ ‫ناقوس مرگ باغات کرهرود و سنجان نواخته شد‬ ‫باغات در انتظار تبدیل به برج‪ ،‬سبزی کاری ها در انتظار تبدیل به پارکینگ و کوچه باغها در انتظارصاف شدن با اسفالت هستند‬ ‫علــی اکبر کریمــی نماینــده مــردم اراک‪ ،‬کمیجان‬ ‫و خنــداب ایــن حرفهــا را ســال ‪ 92‬زد و هشــدار‬ ‫داد اگــر در ایــن مــکان خانــه ســازی بیشــتری‬ ‫صــورت بگیــرد و ایــن اتفــاق مدیریــت نشــود‬ ‫هیــچ تضمینــی بــرای اب و هــوای کالن شــهر‬ ‫اراک وجــود نخواهــد داشــت‪ .‬انتظــار مــی رفــت‬ ‫شــهردار ســابق اراک کــه ایــن روزهــا بــر کرســی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی تکیــه زده در طــول این‬ ‫ســالها موضــوع نابــودی باغــات کرهرود و ســنجان‬ ‫را حداقــل بــه بهانــه کاهــش الودگــی هــوای شــهر‬ ‫اراک جــدی تــر دنبــال کنــد‪ ،‬امیــد و انتظــاری که‬ ‫متاســفانه در نطفــه کــور شــده اســت‪.‬‬ ‫نابــودی باغــات کرهــرود و ســنجان و تبدیــل انهــا‬ ‫بــه مجتمــع هــای مســکونی کارکنــان دســتگاه‬ ‫هــای اجرایــی اعــم از فرهنگیــان و ‪ ...‬ایــن روزهــا‬ ‫حکــم نمــک روی زخــم بومــی هــای منطقــه را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حاج ســید عباس موســوی یکــی از اهالــی کرهرود‬ ‫اســت او میگویــد‪ « :‬بخــش قابل توجهــی از اراضی‬ ‫کشــاورزی مــا در ســایه خشــک شــدن قنــوات‬ ‫از بیــن رفــت و افــرادی ماننــد مــن خانــه نشــین‬ ‫شــدند‪ .‬ان اراضــی کــه اب داشــتند هــم عمــدا‬ ‫مــورد بــی توجهــی قــرار گرفتنــد چــون وراث اوال‬ ‫در کرهرود ســاکن نیســتند که نســبت بــه نابودی‬ ‫ماهیــت سرســبز این منطقه حســاس باشــند ثانیا‬ ‫از ســوی دســت هــای پشــت پــرده ای حمایــت‬ ‫مــی شــوند‪».‬‬ ‫ایــن شــهروند کرهــرودی مــی گویــد‪ :‬هــر ادم‬ ‫بیســوادی مــی دانــد که باغــات کرهرود و ســنجان‬ ‫از قدیــم االیــام بــه عنــوان شــش هــای شــهر اراک‬ ‫مطــرح بــوده و هســتند‪ ،‬اراک یــک شــهر الــوده‬ ‫اســت و تمرکــز مســئوالن بایــد بــه ســمت حفــظ‬ ‫و نگهــداری ایــن باغــات باشــد وقتی ســالیان ســال‬ ‫مســئوالن خــود را بــه نشــنیدن و ندیــدن زده انــد‬ ‫حتمــا منفعتــی را دنبــال مــی کننــد‪».‬‬ ‫او ادامــه مــی دهــد‪« :‬بومیــان منطقــه کرهــرود از‬ ‫تقدیر مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان مرکزی‬ ‫از مدیرعامل پتروشیمی شازند‬ ‫مهنـدس رضا فـرح به همـراه جمعـی از مدیـران بنیاد‬ ‫مسـکن انقالب اسلامی اسـتان مرکـزی روز دوشـنبه‬ ‫‪ 25‬اذر مـاه بـا حضور در مجتمع پتروشـیمی شـازند با‬ ‫مهنـدس ولدخانـی دیـدار و گفـت و گـو کردند‪.‬‬ ‫در ایـن دیـدار کـه عرب فرماندار شهرسـتان شـازند نیز‬ ‫حضـور داشـت‪ ،‬مدیرکل بنیاد مسـکن انقالب اسلامی‬ ‫اسـتان ضمـن ارائـه گزارشـی از عملکرد بنیاد مسـکن‬ ‫انقلاب اسلامی و حسـاب ‪ 100‬حضرت امـام‪ ،‬با اهدای‬ ‫لـوح تقدیـر از خدمـات ارزنـده مهنـدس ولدخانـی و‬ ‫شـرکت پتروشیمی شـازند در تامین و بازسازی مسکن‬ ‫محرومـان در شهرسـتان شـازند تقدیر و تشـکر کردند‪.‬‬ ‫مدیـر عامـل ضمـن قدردانـی از جنـاب اقای رضـا فرح‬ ‫اظهار داشـتند شـرکت پتروشـیمی شـازند همـواره در‬ ‫راسـتای مسـئولیت اجتماعـی‪ ،‬امادگـی خـود را جهت‬ ‫همـکاری و مسـاعدت هـای الزم بـه منظـور کمـک به‬ ‫محرومیـن در حـد تـوان اعلام داشـته و بـا توجـه بـه‬ ‫وقوع سـیل در اوایل سـال جاری در اسـتان مرکزی‪ ،‬این‬ ‫شـرکت بـا همـکاری و هماهنگی بنیاد مسـکن انقالب‬ ‫اسلامی‪ ،‬مبلغـی معـادل ‪ 500‬میلیـون ریـال جهـت‬ ‫بازسـازی مسـکن محرومـان در شهرسـتان شـازند بـه‬ ‫حسـاب ‪ 100‬حضـرت امـام اختصـاص داده اسـت‪.‬‬ ‫در پایـان ایـن دیـدار‪ ،‬مدیـرکل بنیـاد مسـکن انقلاب‬ ‫اسلامی اسـتان مرکزی لـوح تقدیر مهنـدس ولدخانی‬ ‫را بـه ایشـان اهـدا نمودند‪.‬‬ ‫ســال ‪ 68‬مرثیــه نابــودی باغــات ایــن محــدوده را‬ ‫ســرداده انــد‪ .‬دورانــی کــه بنیــاد مســکن بــه بهانــه‬ ‫تهیــه طــرح هــادی تیشــه بــه ریشــه نابــودی‬ ‫باغــات زد و مــوج نخســت تخریــب باغــات در ایــن‬ ‫منطقــه بــا تغییــر کاربری زمیــن ها بــه راه افتــاد‪».‬‬ ‫مخالفــت دســتگاه هــای اجرایی بــا تغییــر کاربری‬ ‫اراضــی کشــاورزی کرهــرود و ســنجان‪ ،‬انهــا را‬ ‫بــه ســمت و ســوی مــرگ تدریجــی پیــش بــرد‪،‬‬ ‫بخشــی طعمــه اتــش ســوزی هــای عمــدی‬ ‫شــدند‪ ،‬بخشــی هــم رهــا و خشــکیده شــدند‪.‬‬ ‫رونــد نابــودی باغــات کرهــرود و ســنجان ایــن‬ ‫روزهــا بــه ســرعت بــرق و بــاد پیــش مــی رود تــا‬ ‫جایــی کــه مســئوالن کالنشــهر اراک را گــرد هــم‬ ‫جمــع کــرد تــا بــا تشــکیل کارگــروه حفــظ باغات‬ ‫ســنجان و کرهــرود چــاره ای بــرای ایــن مشــکل‬ ‫بیندیشند‪.‬‬ ‫احســان صالحــی کــه ایــن روزهــا بــه عنــوان‬ ‫شــهردار ناحیــه کرهــرود بــر کرســی مدیریــت‬ ‫شــهری ایــن ناحیــه تکیــه زده در ایــن بــاره بــه‬ ‫خبرنــگار مــا مــی گویــد‪« :‬این کارگــروه قرار اســت‬ ‫بــا حضــور مســتمر شــهرداری‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫فرمانــداری و دیگــر دســتگاه هــای عضــو نســبت‬ ‫بــه کنتــرل نابــودی باغــات شــهر کرهــرود اقــدام‬ ‫کنــد‪».‬‬ ‫هــر چند صالحــی امیدواراســت ایــن کارگــروه تازه‬ ‫نفــس بــه احیــاء باغــات کرهــرود کمــک کنــد امــا‬ ‫ایــن نکتــه را هــم تذکــر مــی شــود کــه بــرای بــه‬ ‫ثمــر نشســتن مصوبــات ایــن کارگــروه نیازمنــد‬ ‫عــزم جــدی جهــاد کشــاورزی‪ ،‬فرمانــداری و‬ ‫شــهرداری هســتیم‪.‬‬ ‫شــهردار ناحیــه کرهــرود بــا اشــاره بــه مشــکالت‬ ‫پیــش روی کشــاورزان منطقــه مــی گویــد‪ « :‬مردم‬ ‫کرهــرود دیگــر رغبتــی بــرای کشــاورزی ندارند به‬ ‫خاطــر همیــن عزمــی بــرای حفــظ و نگهــداری‬ ‫باغــات نیســت‪ ،‬یــا محصوالتشــان بــه ســرقت می‬ ‫رود یــا در ســایه ی کــم ابــی خشــک مــی شــود‬ ‫ایــن در حالیســت کــه مــا می کوشــیم بــا مصوبات‬ ‫کارگــروه احیــای باغات کرهرود و ســنجان بخشــی‬ ‫از ایــن مشــکالت را رفــع کنیــم‪».‬‬ ‫صالحــی از امتیــازات جدیــد بــه باغــداران خبر می‬ ‫دهــد و مــی گویــد‪« :‬در تالشــیم بــا ارائه امتیــازات‬ ‫ویــژه بــه باغــداران در قالــب طــرح جامــع احیــاء‬ ‫باغــات اجــازه احــداث خانــه بــاغ در ‪ 5‬درصــد‬ ‫مســاحت اراضــی بــه باغــداران دهیــم و باغــداران‬ ‫بتواننــد بــا کمــک جهــاد کشــاورزی نســبت‬ ‫بــه فنــس کشــی باغــات خــود بــرای حفاظــت‬ ‫محصوالتشــان اقــدام کننــد‪».‬‬ ‫او یــاداور شــد‪« :‬دســتورالعمل فنس کشــی باغات‪،‬‬ ‫حفــظ و الیروبــی قنوات منطقــه‪ ،‬کاشــت درختان‬ ‫مثمــر بــا اولویــت میــزان اب موجــود‪ ،‬اســیب‬ ‫شناســی وضعیــت باغــات و همینطــور ضابطــه‬ ‫منــد شــدن صــدور مجــوز ســاخت و ســاز در ایــن‬ ‫دو منطقــه از مجموعــه مصوبــات کارگــروه باغــات‬ ‫ســنجان و کرهرود اســت که در جلســات گذشــته‬ ‫بــر انهــا تاکیــد شــده و اکنــون نیــز پیگیــری مــی‬ ‫شــوند‪» .‬‬ ‫عضــو شــورای شــهر نیــز در ایــن خصــوص گفــت‪:‬‬ ‫در ســال ‪ 76‬طرحــی تحــت عنــوان «حفــظ‬ ‫باغــات بیســت گانــه شــهر اراک» تدویــن شــد تــا‬ ‫از تخریــب ایــن مجموعــه هــا جلوگیــری شــود‬ ‫امــا متاســفانه طــی تنهــا ‪ 8‬ســال بیــش تــر ایــن‬ ‫باغــات از بیــن رفــت و جــای انهــا را شــهرک هــا‪،‬‬ ‫واحدهــای مســکونی و تجــاری گرفــت‪ .‬باغــات‬ ‫باقیمانــده نیــز تــا ســال ‪ 92‬بــا تغییر کاربــری های‬ ‫متنــوع از بیــن مــی رونــد از بــاغ شــهر اراک چیزی‬ ‫باقــی نمــی مانــد‪.‬‬ ‫اکنــون تنهــا داشــته شــهر اراک از باغــات مثمــر‬ ‫در دو منطقــه ســنجان و کرهــرود واقــع شــده کــه‬ ‫در حقیقــت اخریــن جرعــه هــای هــوای پــاک را‬ ‫نصیــب شــهروندان مــی کنــد ازیــن رو بــر هــر‬ ‫شــهروند و مســئولی واجــب اســت تــا در ایــن‬ ‫خصــوص احســاس وظیفه کنــد‪ .‬طوفــان محمدی‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر اراک بــا بیــان ایــن‬ ‫مطلــب مــی گویــد‪ «:‬حفاظــت و حراســت از باغات‬ ‫کرهــرود و ســنجان بــا شــعار محقــق نمی شــود ‪».‬‬ ‫او معتقــد اســت ‪ «:‬بــرای احیــای هویــت باغــات‬ ‫کرهــرود و ســنجان بایــد اهدافمــان را در بخــش‬ ‫رونــق گردشــگری و اقتصــادی کــردن باغــات‬ ‫متمرکــز کنیــم و ایــن محقــق نمــی شــود‬ ‫مگــر در ســایه تعامــل شــهرداری‪ ،‬فرمانــداری و‬ ‫جهادکشــاورزی در کنــار هــم‪».‬‬ ‫‍ استان مرکزی رتبه نخست واحدهای تحقیق و توسعه‬ ‫در سطح کشور‬ ‫اخیـر رتبه نخسـت کشـور را به خود اختصـاص داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬بـر اسـاس برنامه ریزی هـای انجام‬ ‫شـده افزایـش تعـداد واحدهـای صنعتـی مجهـز به‬ ‫واحد تحقیق و توسـعه تا پایان سـال جـاری به ‪۴۰۰‬‬ ‫واحـد صنعتی در دسـتور کار این سـازمان قـرار دارد‪.‬‬ ‫رییـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت اسـتان‬ ‫مرکـزی خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـر ایـن اسـاس به همت‬ ‫انجمـن تحقیـق و توسـعه و همـکاری دانشـگاه ها و‬ ‫حمایت شـرکت شهرکهای اسـتان تا کنون ‪ ۲۲۰‬نفر‬ ‫از مدیران و کارشناسـان صنایع اسـتان مرکزی تحت‬ ‫اموزش هـای تحقیـق و توسـعه قرار گرفتـه اند‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت اسـتان‬ ‫مرکـزی در حاشـیه همایش اموزشـی ویـژه مدیران‬ ‫تحقیق و توسـعه صنایع استان‪ ،‬گفت‪ :‬استان مرکزی‬ ‫بـا تجهیـز ‪ ۱۸۰‬واحـد صنعتـی و تولیـدی بـه واحد‬ ‫تحقیق و توسـعه‪ ،‬رتبه نخست امسال کشـور در این‬ ‫زمینـه را به خـود اختصاص داده اسـت‪.‬‬ ‫محمـد رضا حاجی پور افـزود‪ :‬در ارزیابی هـای وزارت‬ ‫صمـت در سـال ‪ ۹۴‬ایـن اسـتان با تجهیـز ‪ ۲۸‬واحد‬ ‫صنعتـی به واحدهای تحقیق و توسـعه رتبه بیسـت‬ ‫و هشـتم را در سـطح کشـور داشـت کـه با تلاش و‬ ‫همـت صنعتگـران و مسـووالن و انجمـن تحقیـق و‬ ‫توسـعه اسـتان در سـال ‪ ۹۵‬رتبه سـوم و در سالهای‬ ‫اگهیتغییراتشرکتثمینحسابترازگستربامسئولیتمحدود‬ ‫اگهی اصالحی موسسه خیریه جامع انصار امام صادق( ع)‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 3457‬و شناســه ملــی ‪ 14004563119‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/08/25‬تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد‪:‬‬ ‫فاطمــه اکبــری بــه شــماره ملــی ‪ 0603355544‬بــا پرداخــت مبلــغ‪ 499000000‬ریــال به صندوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ‪ 499900000‬ریال‬ ‫افزایــش دادو در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪1000000‬ریــال بــه مبلــغ ‪500000000‬ریــال افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح گردیــد‪.‬‬ ‫اســامی شــرکا و میــزان ســهم الشــرکه ایشــان بدین شــرح مــی باشــد‪ :‬فاطمــه اکبــری بــه شــماره ملــی ‪ 0603355544‬دارای‪ 499900000‬ریال ســهم الشــرکه‪.‬‬ ‫اشــکان اســدی بــه شــماره ملــی ‪0064336468‬دارای ‪ 100000‬ریــال ســهم الشــرکه‪ /.‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت ها و‬ ‫موسســات غیرتجاری ســاوه (‪)714368‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 85‬و شناســه ملــی ‪ 10861056943‬برابــر صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 98/9/20‬و پیــرو اگهــی تغییــرات صــادره بشــماره‬ ‫‪139830405168003063‬مــورخ ‪ : 1398/08/22‬در ســطر نهــم اگهــی مذکــور محمــد معصومــی بشــماره ‪ 0531668460‬بعنــوان عضــو اصلــی هیــات مدیره‬ ‫و داود خلیلــی بشــماره ملــی ‪ 0035620651‬بــه عنــوان عضــو علــی البــدل هیــات مدیــره صحیــح مــی باشــد و در ســطر دهــم بنــد دوم داود دو لــت ابــادی بــه‬ ‫شــماره ملی‪0532903838‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی و روح الــه مجیــدی بشــماره ملــی ‪ 6179614024‬بــه عنــوان بــارزس علــی البــدل بــرای مــدت یک ســال‬ ‫صحیــح مــی باشــد‪ /.‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اراک (‪)714370‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت فاطر ره اورد الکترونیک با مسئولیت محدود‬ ‫اگهیتغییراتشرکتتعاونیروستاییشهوه‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 3299‬و شناســه ملــی ‪ 10320791353‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/09/19‬تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد‪:‬‬ ‫شــعبه شــرکت در تهــران منحــل گردیــد‪ /.‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســاوه (‪)714367‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 191‬و شناســه ملی ‪ 10780014557‬به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 1398/07/27‬و تاییدیــه شــماره ‪ 158/184/28/205‬مورخ‬ ‫‪ 98/9/9‬اداره تعــاون روســتایی شهرســتان اراک تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ -1 :‬محمــد کمــال ابــادی فراهانــی بــه شــماره ملــی‪ 0531675823‬بــه ســمت‬ ‫مدیــر عامــل‪ ،‬غالمرضــا زارعیــان بــه شــماره ملــی ‪ 0531163891‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره‪ ،‬احمــد رضــا اکبــری بــه شــماره ملــی‪ 0534084605‬بــه‬ ‫ســمت نائــب رئیــس هیئــت مدیــره‪ ،‬ســهراب بیرقــی بــه شــماره ملــی‪ 0531165574‬بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره و حســینعلی حاجــی ابــاد به شــماره‬ ‫ملــی‪ 0533803926‬و ناصــر فریدونــی بــه شــماره ملــی‪ 0531162222‬بــه ســمت اعضــای اصلــی هیئــت مدیره بــرای مدت ســه ســال انتخاب شــدند‪ -2.‬کلیه‬ ‫چکهــا قراردادهــا اســناد و اوراقــی کــه ایجــاد تعهــد بــرای شــرکت نمایــد و تمــام یــا قســمتی از حــق شــرکت را منتفــی ســازد به اســتثنای مــواردی کــه هیات‬ ‫مدیــره بــه منظــور اداره امــور جــاری شــرکت ترتیــب خاصــی داده باشــد پــس از تصویــب هیــات مدیــره بــا امضــاء رئیــس هیــات مدیــره و مدیرعامــل همــراه با‬ ‫مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود اوراق عــادی شــرکت فقــط بــا امضــاء مدیرعامــل صــادر خواهــد شــد مگر مراســات هیــات مدیــره که بــا امضاء رئیــس هیات‬ ‫مدیــره صــورت خواهــد گرفــت‪ .‬ضمنــا در غیــاب رئیــس هیــات مدیره وظایــف او بعهــده نائب رئیــس خواهــد بــود‪ /.‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان مرکزی‬ ‫اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اراک (‪)714371‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت فرا اوران روشن با مسئولیت محدود‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 3798‬و شناســه ملــی ‪ 10102546469‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/08/06‬تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد‪:‬‬ ‫مرکــز اصلــی شــرکت از اســتان مرکــزی شهرســاوه بــه ادرس‪ :‬اســتان تهــران ‪ -‬منطقــه ‪ ، 15‬شهرســتان تهــران‪ ،‬بخــش مرکــزی‪ ،‬شــهر تهــران‪ ،‬محلــه عبــاس اباد‪-‬‬ ‫اندیشــه‪ ،‬خیابــان شــهید اســتاد مطهــری‪ ،‬خیابــان منصور‪ ،‬پــاک ‪ ، 50‬طبقــه همکــف کدپســتی ‪ 1595715179‬انتقال یافــت و ماده مربوطــه در اساســنامه اصالح‬ ‫گردیــد‪ /.‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســاوه (‪)714369‬‬ ‫تاسیس موسسه غیر تجاری اراک شناسی کهن دیار‬ ‫درتاریــخ ‪ 1398/04/19‬بــه شــماره ثبــت ‪ 1158‬بــه شناســه ملــی ‪ 14008457681‬ثبــت و امضــا ذیــل‬ ‫دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه ان بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم اگهــی مــی گــردد‪ .‬به اســتناد‬ ‫مجــوز شــماره ‪ 73417/98/89‬مــورخ ‪ 98/4/16‬اســتانداری اســتان مرکــزی‬ ‫موضــوع موسســه‪ :‬شناســایی و کدینــگ بناهــای تاریخــی و ارزشــمند اســتان مرکــزی‪ -‬مشــارکت در‬ ‫مرمــت‪ ،‬بهســازی و بازســازی بناهــای ارزشــمند تاریخــی ‪ -‬توســعه گردشــگری و بســتر ســازی بــرای‬ ‫حضــور گردشــگران در اســتان مرکــزی ‪ -‬اســائی و معرفــی ظرفیــت هــای فرهنگــی‪ ،‬تاریخــی‪ ،‬علمــی و‬ ‫اجتماعــی اســتان مرکــزی‪ -‬بــاال بردن ســطح اگاهی شــهروندان از پیشــینه ی تاریخی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬خاندان‬ ‫کهــن‪ ،‬مفاخــر و اســطوره هــای دینــی و ملــی اســتان مرکــزی‪ -‬امــاده ســازی بناهــای تاریخــی جهــت‬ ‫اســتفاده هــای فرهنگــی‪ ،‬هنــری و حتــی بهــره بــرداری مســکونی توســط افــراد اصیــل و متمــول و نیــز‬ ‫مشــارکت و ترویــج ســاخت خانــه هــای مشــابه بناهــای ارزشــمند تاریخــی ‪ -‬ایجــاد بســتر مناســب برای‬ ‫انجــام مطالعــات محلــی و بهره گیــری فرهیختــگان‪ ،‬دانش پژوهــان‪ ،‬دانشــجویان عالقه منــد بــه فرهنــگ‬ ‫و تمــدن و ســازمان هــای مــردم نهــاد بمنظــور بهره گیــری از انهــا در موسســه و اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫نهفتــه عالقمنــدان بــه مطالعات اراک شناســی در ایران و ســایر کشــورهای جهــان‪ .‬مشــارکت در مدیریت‬ ‫شــهری‪ ،‬مطالبــه گــری و بــاال بردن ســطح اگاهی شــهروندان از پیشــینه ی تاریخــی‪ ،‬فرهنگی و اســطوره‬ ‫هــای دینــی‪ ،‬ملــی و تقویــت حــس میهن دوســتی و ارمان خواهــی دیــن مدارانــه و نیــز تحکیــم ارکان‬ ‫هویــت ملــی و ترمیــم گسســت فرهنگــی ناشــی از رویدادهــای تاریخــی بــا تبعیــت از ســیره نبــی مکــرم‬ ‫اســام حضــرت محمــد(ص) در حــب الوطــن مــن االیمــان‪ -‬شناســائی و معرفــی ظرفیت هــای فرهنگی‪،‬‬ ‫تاریخــی‪ ،‬علمــی و اجتماعی منطقه با هدف بســتر ســازی وتوســعه گردشــگری و ایجاد اشــتغال پایــدار در‬ ‫ایــن خطــه از ســرزمین جمهــوری اســامی ایــران بعنــوان مقصد نویــن گردشــگری‪ -‬انجــام پژوهش های‬ ‫علمــی‪ ،‬فرهنگــی و هنــری بــا هــدف شناســائی و ترویــج اداب و رســوم محلی اصیــل و فاخر اعــم از لباس‪،‬‬ ‫زبان‪،‬گویــش‪ ،‬لهجــه‪ ،‬بــازی‪ ،‬نمایــش هــای ملــی و مذهبــی‪ ،‬موســیقی ‪-‬کمــک فکــری بــه ســازمانهای‬ ‫فرهنگــی هنــری بعنــوان اتــاق فکــر و برگــزاری نشســت هــای فرهنگــی بــا اصحــاب فکــر و فرهنــگ‪.‬‬ ‫مــدت‪ :‬از تاریــخ ثبــت بــه مدت نامحــدود مرکــز اصلی‪ :‬اســتان مرکــزی‪ ،‬شهرســتان اراک‪ ،‬بخــش مرکزی‪،‬‬ ‫شــهر اراک‪ ،‬کرهــرود‪ ،‬خیابان شــهیدعبداله رحمتــی [‪ ، ]24‬خیابان (حســینی کرهــرودی)‪ ،‬پالک‪ ، 0‬طبقه‬ ‫همکــف کدپســتی ‪ 3831647171‬اولیــن مدیران‪ :‬ابوالفضل عباســی بانی به شــماره ملــی ‪0534062377‬‬ ‫بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره ایــرج احمــدی هــزاوه بــه شــماره ملــی ‪ 0534496873‬به ســمت نایب‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره ســید محمــود امیدیانی بــه شــماره ملــی ‪ 0533124727‬به ســمت خزانــه دار رضا‬ ‫قاســمی بــه شــماره ملــی ‪ 0045162646‬بــه ســمت دبیــر هیئــت مدیــره علــی عزیــزی بــه شــماره ملی‬ ‫‪ 0530879441‬بــه ســمت مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره فاطمــه اســماعیل پــور بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 4459338841‬بــه ســمت عضوعلــی البــدل هیئت مدیــره میترا رئوفــی به شــماره ملــی ‪0533259363‬‬ ‫بــه ســمت عضوعلــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫دارنــدگان حــق امضــا‪ :‬کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــداور بــا امضــای مدیــر عامــل یــا رئیــس هیــات‬ ‫مدیــره و خزانــه دار و ممهــور شــده بــه مهــر موسســه اعتبــار داشــته و در هــر صــورت اوراق مذکــور بــا دو‬ ‫امضــاء معتبــر خواهــد بود‪.‬‬ ‫بازرســین موسســه‪ :‬محمــد فرجــی بــا شــماره ملــی‪ 0533228328‬بــه ســمت بــازرس اصلــی علیرضــا‬ ‫عســکری هــزاوه بــا شــماره ملــی ‪ 0533209986‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل شــرکت بــرای یکســال‬ ‫مالــی انتخاب شــدند‪.‬‬ ‫اختیــارات مدیــر عامــل‪ :‬طبــق اساســنامه‪ /.‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت‬ ‫شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اراک (‪)708900‬‬ ‫زیرنظر شورای سیاست گذاری‬ ‫رایانامه ‪n a m e h a r a k @ g m a i l . c o m :‬‬ ‫طراحی و صفحه ارایی ‪ :‬مینا اسکندری‬ ‫چاپ ‪ :‬بهمن‬ ‫نشانی‪ :‬اراک ‪ ،‬ابتدای خیابان مشهد‪ ،‬جنب بانک ملی‬ ‫‪n a m e h a r a k‬‬ ‫خانه حسن پور که در زمان احمد شاه قاجار بنا شد در ابتدا شرکت فرش متعلق به حاج علی مشیری‬ ‫بود پس از ان تبدیل به مدرسه و در اخر منزل مسکونی جواد حسن پور شد‪.‬‬ ‫در سال‪ ۷۴‬سازمان میراث فرهنگی و گردگشری خانه را خرید و پس از بازسازی تبدیل به موزه صنایع‬ ‫دستی شد‪ .‬مساحت ساختمان خانه‪ ۶۰۰‬متر است که در دو طبقه ساخته شده است‪.‬‬ ‫امروزه از جاذبه های شهر اراک محسوب می شود‪.‬‬ ‫اصالحیه‬ ‫اگهی جذب شرکت پتــــروشیمـــی شــــازنــــد بهمن ماه‪98‬‬ ‫گـردشگـری‬ ‫هفته نامه فرهنگی‪،‬اجتماعی و اقتصادی استان مرکزی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول ‪ :‬سمیه بصیرت‬ ‫تلفن ‪09367501438 - )086(۳۴۴۵۱۴۷۰ :‬‬ ‫خانه حسن پور‬ ‫‪R.P.C‬‬ ‫ایــن شــرکت در نظــر دارد بــا اســتعانت از خداونــد متعــال و در راســتای مســئولیت اجتماعــی و بــا هــدف کمــک بــه ایجــاد اشــتغال پایــدار‪ ،‬بــر اســاس ضوابــط‪ ،‬مقــررات و ائیــن نامــه اســتخدامی خــود‪ ،‬از بیــن‬ ‫داوطلبان واجد شــرایط‪ ،‬تعدادی نیروی انســانی در مقاطع تحصیلی‪ ،‬دیپلم و مشــاغل تخصصی بومی شهرســتان شــازند (شــهرها و روســتاهای تابع شهرســتان)‪ ،‬فوق دیپلم و لیســانس به صورت اســتانی‬ ‫(اســتان مرکــزی) جــذب نمایــد‪ .‬متقاضیــان پــس از کســب موفقیــت در ازمــون هــای کتبــی و روانشــناختی همچنیــن مصاحبــه فنــی و تخصصــی و معاینات پزشــکی بــه کار گمارده خواهند شــد‪.‬‬ ‫جدول نیازمندیهای نیروی انسانی در مقاطع مختلف تحصیلی‬ ‫رشتهتحصیلی‬ ‫حداقلمعدل‬ ‫جنسیت‬ ‫ردیف‬ ‫‪15‬‬ ‫مرد‬ ‫‪2‬‬ ‫کاردانی فنی در رشته های برق و الکترونیک‪ ،‬مکانیک‪ ، HSE ،‬تاسیسات‪ ،‬تکنولوژی تولید و صنعتی‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬عمران‪ ،‬شیمی و صنایع شیمیایی‪ ،‬متالورژی و مواد‪ ،‬نقشه کشی‬ ‫‪14‬‬ ‫مرد‬ ‫‪3‬‬ ‫دیپلم( در کلیه رشته ها)‬ ‫‪14‬‬ ‫مرد‬ ‫‪---‬‬ ‫مرد‬ ‫‪---‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناسی مهندسی شیمی (در کلیه گرایش ها)‪،‬مهندسی مکانیک(کلیه گرایش ها)‪ ،‬مهندسی برق و ابزاردقیق (الکترونیک)‪ ،‬مهندسی مواد‪/‬متالورژی‬ ‫‪1‬‬ ‫راننده لیفتراک‪،‬تراشکار‪،‬جوشکار کد‪،‬فیتر یا لوله کش صنعتی‪ ،‬برقکار کرن‪ ،‬ورقکار‪ ،‬نقاش خودروهای سنگین‪ ،‬صافکار و مکانیک کرن‬ ‫‪4‬‬ ‫مشاغلتخصصی‬ ‫راننده امبوالنس دارای مدرک کارشناسی‪/‬کاردانی فوریت های پزشکی‬ ‫برنامه زمانبندی و تاریخ های مهم اجرایی‬ ‫ثبت نام در سامانه الکترونیکی و اخذ کد رهگیری‬ ‫‪ 98/10/12‬لغایت ‪98/10/25‬‬ ‫مراجعه به وب سایت و دریافت کارت ورود به جلسه و برگه راهنمای ازمون‬ ‫‪ 98/11/01‬لغایت ‪98/11/03‬‬ ‫زمان برگزاری ازمون علمی در کارت ورود به جلسه درج می گردد‪.‬‬ ‫سایر مراحل و تشریفات اداری مرتبط متعاقبا ًاعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫اعتراضات احتمالی حداکثر تا ‪ 15‬روز پس از اعالم نتایج با ارائه مستندات‪ ،‬قابل بررسی می باشد‪.‬‬ ‫*متقاضیان ثبت نام در ردیف های ‪ 1‬و ‪ 2‬الزاما ًمی بایستی بومی استان مرکزی باشند‬ ‫*متقاضیان ثبت نام در ردیف های ‪ 3‬و ‪ 4‬الزاما ًمی بایستی بومی شهرستان شازند(شهرها و روستاهای تابعه)باشند‬ ‫* مالک تشخیص بومی بودن‪ ،‬محل تولد‪ ،‬صدور شناسنامه و محل تحصیل ‪ 4‬سال متوالی تا مقطع دیپلم ‪ ،‬فرزندان کارکنان‬ ‫* قرارداد کار پذیرفته شدگان‪ ،‬با شرکت تامین نیروی طرف قرارداد پتروشیمی شازند‪ ،‬منعقد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪.1‬شرایط عمومی و اختصاصی ‪:‬‬ ‫‪ 1-1‬تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران ‪.‬‬ ‫‪ 2-1‬تدیـن بـه یکـی از ادیـان رسـمی کشـور و التـزام عملی به نظـام جمهوری اسلامی‬ ‫ایران ‪.‬‬ ‫‪ 3-1‬دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه یا داشتن برگ معافیت دائم قانونی ‪.‬‬ ‫تبصـره ‪ :۱‬تاریخ ترخیـص از خدمت وظیفه و یا صـدور کارت معافیت دائـم قانونی باید قبل‬ ‫از تاریخ ازمون کتبی باشـد‪.‬‬ ‫تبصـره ‪ :۲‬ادامـه مراحل اسـتخدامی دارندگان کارت معافیـت دائم‪ ،‬در صـورت موفقیت در‬ ‫مراحـل مربوطه‪ ،‬به شـرط تائید پزشـک معتمد شـرکت بالمانع خواهـد بود‪.‬‬ ‫‪ 4-1‬دارا بـودن حداکثـر ‪ 30‬سـال تمام بـرای دارندگان مـدرک تحصیلی کارشناسـی‪28 ،‬‬ ‫سـال تمام بـرای کاردانـی و بـرای دارندگان مـدرک تحصیلی دیپلم ‪ 26‬سـال تمـام و ‪32‬‬ ‫سـال تمـام برای مشـاغل تخصصی تـا تاریـخ ثبت نـام ازمون‪.‬‬ ‫تبصـره ‪ : 1‬حداکثـر سـن اعالم شـده ‪ ،‬بـرای تمامی مقاطع تحصیلی با احتسـاب خدمت‬ ‫سـربازی لحاظ گردیده است‪.‬‬ ‫‪ 5-1‬حداقـل معـدل کل مـورد قبول بـرای مقاطـع تحصیلی مطابـق با جـدول اگهی می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫تبصـره‪ :1‬برای خانواده های معظم شـهدا و ایثارگـران و فرزندان کارکنان شـرکت یک نمره‬ ‫تقلیـل در معدل در نظر گرفته می شـود‪( .‬درصـورت دارا بودن هر دو شـرط‪ ،‬فقط یک نمره‬ ‫تقلیل در نظر گرفته خواهد شد )‬ ‫تبصـره ‪ :2‬فـارغ التحصیالن دانشـگاه های تهـران ‪ /‬صنعتی امیر کبیر ‪ /‬شـریف‪ /‬شـیراز‪/‬‬ ‫اصفهان‪ /‬علم و صنعت‪ /‬خواجه نصیرالدین طوسـی ‪ /‬عالمه طباطبایی ‪ /‬فردوسـی مشـهد‪/‬‬ ‫شـهید چمران اهـواز‪ /‬صنعتـی اراک و دانشـگاه اراک ‪ ،‬صنعتی اصفهان ‪/‬صنعتی شـیراز ‪/‬‬ ‫صنعتـی سـهند تبریز بـا یک نمره کمتـر از حد نصـاب اعالم شـده‪ ،‬مجاز به ثبـت نام می‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫تبصـره ‪ :3‬فـارغ التحصیالن دارای شـرایط اگهی جذب شـرکت ‪ ،‬کـه دارای کارت عضویت‬ ‫بنیـاد ملی نخبگان می باشـند پـس از ثبت نام بدون شـرکت در ازمـون از طریق مصاحبه‬ ‫فنـی و تخصصی در صورت کسـب امتیـاز الزم پذیرفته می شـوند‪.‬‬ ‫تبصـره ‪ :4‬تاریـخ فراغـت از تحصیل داوطلبان می بایسـت قبـل از تاریخ ثبت نـام ازمون‬ ‫کتبی باشد‪.‬‬ ‫‪ 6-1‬هیـچ یـک از شـرکت کننـدگان حق شـرکت در مقطعی پاییـن تر از اخریـن مدرک‬ ‫تحصیلـی خـود را ندارنـد ‪( .‬بـه اسـتثنای کارشناسـی ارشـد کـه مـی تواننـد در مقطع‬ ‫کارشناسـی مرتبط شـرکت نمایند)‬ ‫‪ 7-1‬تندرسـتی و توانائـی کامـل جسـمی و روانـی بـرای انجام شـغل محوله‪ ،‬طبـق تائید‬ ‫پزشکمعتمدشرکت ‪.‬‬ ‫‪ 8-1‬عـدم اشـتهار به فسـاد اخالقـی‪ ،‬عـدم اعتیاد‪ ،‬نداشـتن سـابقه محکومیت و سـوء‬ ‫پیشینه کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده باشد ‪.‬‬ ‫تبصـره‪ :1‬فقـط مقاطـع تحصیلی اعالم شـده در اگهـی مورد نیاز شـرکت بـوده و چنانچه‬ ‫افـراد پذیرفتـه شـده‪ ،‬در حیـن خدمـت موفق بـه اخذ مـدرک تحصیلـی باالتـر گردند‪،‬‬ ‫شـرکت هیـچ گونه تعهـدی در رابطه با تعدیـل مدرک ماخـوذه و یا ارتقاء در سـمت جدید‬ ‫نخواهد داشـت‪.‬‬ ‫‪ 9-1‬عـدم اشـتغال و همچنیـن نداشـتن تعهد انجـام کار در سـایر سـازمانها‪ ،‬شـرکتها‪،‬‬ ‫موسسـات دولتـی و غیردولتـی‪.‬‬ ‫‪ 10-1‬افـرادی کـه سـابقه کار با پیمانـکاران داخلی شـرکت دارند‪ ،‬در صـورت پرداخت حق‬ ‫بیمـه‪ ،‬بـه میـزان نصف سـابقه کار داخل شـرکت و حداکثر ‪ 3‬سـال به سـقف سـنی انان‬ ‫اضافه خواهد شـد مشـروط بر انکه حداکثر سـن در مقطع تحصیلی دیپلم ‪ 29‬سـال‪ ،‬فوق‬ ‫دیپلم ‪ 31‬سـال‪ ،‬لیسـانس ‪ 33‬سال و مشـاغل تخصصی‪ ،‬بیشـتر از ‪ 35‬سال نشود‪.‬‬ ‫‪ 11-1‬متقاضیان مشـاغل ردیف ‪ 4‬نیاز به شـرکت در ازمون علمی نخواهند داشـت و از انها‬ ‫برای شـرکت در مصاحبه فنـی و تخصصی دعوت به عمـل خواهد امد‪.‬‬ ‫تبصـره‪ :‬ارائـه گواهـی نامه رسـمی و یا سـابقه کار معتبر برای مشـاغل تخصصـی ردیف ‪4‬‬ ‫الزامی می باشـد‪.‬‬ ‫‪ 12-1‬بـه نمـره مکتسـبه در ازمـون کتبی‪ ،‬جهت شـرکت کننـدگان خانواده هـای معظم‬ ‫شـهداء و ایثارگران و فرزندان کارکنان(‪ ،)%15‬فارغ التحصیالن ممتاز (دانشـگاههای دولتی‬ ‫با معـدل ‪ 18‬و باالتـر) ‪ %5‬اضافه خواهد شـد‪.‬‬ ‫تبصـره‪:‬در صـورت دارا بودن بیشـتر از یک مـورد از امتیـازات فوق‪ ،‬تنها یکـی از امتیازات‬ ‫(باالتریـن امتیاز) تعلـق می گیرد‪.‬‬ ‫‪ .2‬مراحل ثبت نام ‪:‬‬ ‫‪ 1-2‬مراجعه به وب سایت شرکت پتروشیمی شازند به نشانی‪:‬‬ ‫‪ www.arpc.ir‬‬ ‫‪ 2-۲‬تکمیلفرمتقاضانامهالکترونیکیدرسایتمذکور ‪.‬‬ ‫‪ 3-2‬ارسـال عکـس‪ :‬متقاضیان می بایسـت عکس ‪ ۳*۴‬پرسـنلی خـود را با عـرض ‪ ۱۵۰‬و‬ ‫ارتفـاع ‪ ۲۰۰‬پیکسـل و با فرمـت ‪ JPG‬و حجـم حداکثر ‪ ۲۰۰‬کیلو بایت اسـکن نمـوده و در‬ ‫قسـمت مربوطه بارگـذاری نمایند‪.‬‬ ‫‪ 4-2‬داوطلبـان در صـورت دارا بـودن شـرایط الزم مـی تواننـد از سـاعت ‪ 9‬صبـح مورخ‬ ‫‪ 98/10/12‬لغایـت سـاعت ‪ 24‬مـورخ ‪98/10/25‬جهت ثبـت نام به ادرس اینترنتی شـرکت‬ ‫پتروشـیمی شـازند مراجعـه و پـس از ارائـه اطالعـات درخواسـتی و واریـز انالیـن مبلغ‬ ‫‪400/000‬ریـال بـه عنـوان هزینـه ثبت نام به حسـاب شـرکت تعاونـی اسـاتید و کارکنان‬ ‫دانشـگاه امیرکبیر نسـبت بـه اخذ کـد رهگیری خـود اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫تبصـره‪ :‬بابت هزینه ثبت نام مشـاغل تخصصی مبلغ یکصد و پنجـاه هـزار(‪ )150/000‬ریال‬ ‫به حسـاب فوق الذکـر واریز نمایند‪.‬‬ ‫* زمـان و محـل برگزاری ازمـون هنگام دریافت کارت و از طریق سـامانه فـوق الذکر اعالم‬ ‫مـی گـردد‪( .‬الزم به ذکر اسـت که ثبت نام بعـد از تاریخ اعالم شـده ‪ ،‬مقـدور نخواهد بود‪).‬‬ ‫نکات مهم ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬قبـل از ثبت نـام به راهنمای نحوه تکمیل فرم موجود در وب سـایت مراجعه و مندرجات‬ ‫ان را دقیق ًا مطالعه نمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫‪ -۲‬ثبـت نـام زمانی تکمیل می باشـد که شـماره رهگیـری از طریق سیسـتم به متقاضی‬ ‫اعلام گردد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مسـئولیت صحـت ثبـت اطالعات در سـایت اینترنتـی به عهده شـخص متقاضی می‬ ‫باشـد‪ .‬بدیهـی اسـت چنانچه مغایرتـی در مندرجات مـدارک ارائه شـده با شـرایط اگهی‬ ‫شـرکت وجـود داشـته باشـد از ادامه مراحل جـذب متقاضـی در هر مرحلـه جلوگیری به‬ ‫عمـل خواهـد امد و متقاضـی حق هیچگونـه اعتراضی نخواهد داشـت‪.‬‬ ‫‪ -4‬همراه داشـتن کارت ورود به جلسـه و شناسـنامه یـا کارت ملی در روز برگـزاری ازمون‬ ‫ضـروری خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -5‬داوطلبان می بایسـت پس از اخذ کارت ورود به جلسـه ازمون از طریق سـایت‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه کنتـرل مشـخصات فردی خـود‪ ،‬مـدرک تحصیلی‪ ،‬معـدل‪ ،‬شـماره داوطلبی‪ ،‬شـماره‬ ‫صندلی و محل برگزاری ازمون اقدام نمایند ‪.‬‬ ‫‪ -6‬منابع ازمون در سایت موجود می باشد‪.‬‬ ‫تذکرات مهم ‪:‬‬ ‫‪-1‬ثبـت نام متقاضیان صرف ًا از طریق وب سـایت شـرکت به نشـانی ‪ www.arpc.ir‬و به‬ ‫صـورت اینترنتی بـوده و نیازی به ارسـال مدارک نمی باشـد‪.‬‬ ‫‪ -2‬هزینـه شـرکت در ازمـون بـه هیچ وجه مسـترد نخواهد شـد‪ ( .‬این هزینه به حسـاب‬ ‫دانشـگاه مجری ازمـون واریز خواهد شـد)‬ ‫‪ -3‬الزم به توضیح اسـت که جذب نیروی انسـانی در شـرکت بر اساس موفقیت متقاضیان‬ ‫در تمامی مراحل استخدامی‬ ‫( مشـتمل بـر ازمـون کتبـی‪ ،‬ازمـون هـای روانشـناختی‪ ،‬مصاحبه عمومـی و تخصصی‬ ‫و معاینـات پزشـکی) صـورت مـی پذیرد و چنانچـه متقاضیـان در هر یـک از مراحل فوق‬ ‫موفقیـت الزم را کسـب ننماینـد‪ ،‬موضوع ادامـه مراحل اسـتخدامی انان منتفـی خواهد‬ ‫گردید‪ .‬‬ ‫‪-4‬در صـورت داشـتن هرگونه سـوال بـا شـماره تلفـن ‪ 086-32633057‬تمـاس حاصل‬ ‫فرمایید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -5‬جـذب نیـرو صرفـا جهـت بـه کارگیـری در واحدهـای عملیاتـی مـورد نیاز شـرکت‬ ‫پتروشـیمی شـازند می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -6‬از پذیرفتـه شـدگان نهایـی‪ ،‬ضمانت هـای الزم و تعهد محضری خدمت به پتروشـیمی‬ ‫شـازند بـه میزان ‪ 10‬سـال اخذ خواهد شـد و در پایان مدت هـر قـرارداد در صورت رضایت‬ ‫کارفرمـا مجـددا ً قـرارداد جدیـد منعقد می شـود‪.‬و در غیر اینصـورت قـرارداد فرد تمدید‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -7‬هـر متقاضی فقـط مجاز می باشـد‪ ،‬در یکی از ردیـف های جـدول نیازمندیهای نیروی‬ ‫انسـانی ثبت نام نماید‪.‬‬ ‫‪ -8‬بـا توجه به تخصصی بودن و نیاز به کسـب تجربه الزم در شـرکت پتروشـیمی شـازند‬ ‫‪ ،‬پذیرفته شـدگان مقاطع مختلف بدوا"در مشـاغل با شـرایط احراز پایینتـر تطبیق و بکار‬ ‫گیـری می شـوند و در این راسـتا این شـرکت هیچگونه تعهـد و الزامی به تطبیـق و ارتقاء‬ ‫پذیرفته شـدگان در مشـاغل باالتر را نداشـته و نخواهد داشت‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه نامه اراک

هفته نامه نامه اراک 74

هفته نامه نامه اراک 74

شماره : 74
تاریخ : 1399/02/23
هفته نامه نامه اراک 73

هفته نامه نامه اراک 73

شماره : 73
تاریخ : 1399/02/18
هفته نامه نامه اراک 72

هفته نامه نامه اراک 72

شماره : 72
تاریخ : 1398/12/15
هفته نامه نامه اراک 71

هفته نامه نامه اراک 71

شماره : 71
تاریخ : 1398/12/01
هفته نامه نامه اراک 70

هفته نامه نامه اراک 70

شماره : 70
تاریخ : 1398/11/24
هفته نامه نامه اراک 69

هفته نامه نامه اراک 69

شماره : 69
تاریخ : 1398/11/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!