هفته نامه نامه اراک شماره 66 - مگ لند

هفته نامه نامه اراک شماره 66

هفته نامه نامه اراک شماره 66

هفته نامه نامه اراک شماره 66

‫رتبه برتر شرکت معدنی امالح ایران‬ ‫مانور واکنش‬ ‫در تحقیق و توسعه صنایع استان مرکزی‬ ‫با رویکرد پژوهش محور‬ ‫در شرایط اضطراری برق‬ ‫برای حل مسائل شرکت‬ ‫در حرکت هستیم‬ ‫شنبه ‪ 23‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 17‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 14‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪66‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪ 1500‬تومان‬ ‫در اراک برگزار شد‬ ‫‪NAMEH ARAK‬‬ ‫‪No. 66‬‬ ‫‪Vol. 3‬‬ ‫‪Dec 14. 2019‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیشخوان‬ ‫یلــدا نقطــه ی عطــف تمــام همنشــینی‬ ‫هاســت ‪ /‬صفحــه ‪2‬‬ ‫گالیه های ارشادی هنرمندان در سفر اقای وزیر‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫ساماندهی دفاتر نشریات سراسری همچنان بالتکلیف است صدورمجوزاموزشگاههایهنریرادرفنیوحرفهایمتوقفکنید‬ ‫عکس‪ :‬اژانس نگاه خبر‪ /‬بهنام یوسفی‬ ‫‪ 3100‬بازرســی در قالــب طــرح طاهــا در‬ ‫اســتان مرکــزی انجــام شــد ‪ /‬صفحــه ‪2‬‬ ‫ضایعــات برداشــت غــات در کشــور بــه‬ ‫کمتــر از ‪ ۴‬درصــد رســیده اســت ‪ /‬صفحه ‪2‬‬ ‫عکس‪:‬ایرنا‬ ‫عکس‪ :‬اژانس نگاه خبر‪ /‬بهنام یوسفی‬ ‫ملزم کردن انبوه سازان مسکن برای خرید و نصب اثار هنری به داد کتاب و کتابفروشی های شهر برسید‬ ‫سینا عراقی‬ ‫دریای کم عمق دانش ما‬ ‫چنــد روزی از ‪ 16‬اذر گذشــته اســت امــا اهمیــت جایــگاه‬ ‫دانــش را گــذری نیســت‪ .‬روز دانشــجو را بهانــه ای بــرای‬ ‫یادکــرد دانشــجویان و توجــه بــه تــاش ایشــان بــرای کســب‬ ‫دانــش قــرار داده انــد‪ .‬هــر ســاله بــه ایــن مناســبت بــه دیــدار‬ ‫دانشــجویان مــی رونــد و هدایایــی رد و بــدل مــی شــود و‬ ‫جشــنی و بعضــی اوقــات نیــز همایشــی و ســر و صدایــی و‬ ‫نقــدی و نهایتــا تــا ســال بعــد و روز دانشــجویی دیگــر‪.‬‬ ‫امــا انچــه مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت جایگاهــی اســت‬ ‫کــه دانشــجو بــه ان دلیــل مقــام دانشــجویی یافتــه اســت و‬ ‫شایســته تقدیــر و بزرگداشــت دانســته شــده اســت؛ جایــگاه‬ ‫دانــش و علــم و بــه تبــع ان جایــگاه دانشــگاه و مجموعه های‬ ‫علمــی و پژوهشــی و امــوزش علــم و ‪ ...‬حقیقــت ایــن اســت‬ ‫کــه تــوان بالقــوه دســتگاه عریــض و طویل علــم امــوزی ایران‬ ‫بســیار بیشــتر از ان اســت کــه امروز خروجــی ان را مشــاهده‬ ‫مــی کنیم‪.‬‬ ‫اینکــه چــرا ایــن مجموعــه بــزرگ و پرطمطــراق را حاصلــی‬ ‫چنیــن اســت و چگونــه مــی تــوان از ظرفیــت ان بهره بــرد به‬ ‫مدیریــت کالن امــوزش عالــی ایــران بــاز مــی گــردد‪.‬‬ ‫نظامــی کــه از دهــه ‪ 1310‬اغــاز بــه کار کــرده و دوره هــای‬ ‫مختلــف ســلطه سیســتم فرانســوی و امریکایــی را بــه خــود‬ ‫دیــده و تــاش بســیار نمــوده تــا سیســتمی بومــی و ایرانــی‬ ‫بــرای خــود تعریــف کنــد و نهایتــا در جایگاهــی کــه امــروز‬ ‫مــی بینیــم قــرار گرفته اســت‪ .‬هــدف امــوزش در بســیاری از‬ ‫رشــته هــای دانشــگاهی معلــوم نیســت‪.‬‬ ‫خیــل کثیــر فــارغ التحصیــان برخــی رشــته هــای پر تیــراژ!‬ ‫صرفــا مــدرک مــی گیرنــد و مســلما اســتفاده ای از انچــه‬ ‫شــاید اموختــه باشــند نمــی کننــد‪.‬‬ ‫عمق ســواد نظــری فــارغ التحصیــان مطلوب نیســت‪ .‬گویی‬ ‫توافقــی میــان معلــم و متعلــم صــورت گرفتــه کــه پــول از تو‬ ‫و مــدرک از مــن! حتــی در مراکــز رایــگان نیز چنین نســبتی‬ ‫حاکــم اســت‪ .‬بــا ایــن وصــف چگونــه مــی تــوان امیــدوار بــود‬ ‫کــه نظــام اموزشــی ایــران بتوانــد پاســخگوی نیــاز اینــده‬ ‫کشــور برای توســعه باشــد‪.‬‬ ‫بایــد از گســترش ظاهــری در ســطح کــه همــراه بــا کاهــش‬ ‫عمــق بــوده اســت اجتنــاب کــرد‪ .‬بــاز هــم مــی بایــد طرحــی‬ ‫نــو درانداخــت‪.‬‬ ‫اگهیمزایده‬ ‫سازمان عمران و باز افرینی فضاهای شهری شهرداری اراک در نظر دارد اقالم مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند‪.‬‬ ‫مزایده حضوری اقالم فرسوده و مستعمل سازمان عمران و باز افرینی فضاهای شهری شهرداری اراک‬ ‫ضمنا ًنوع و مشخصات مورد مزایده و مبالغ کارشناسی و تضمین به شرح جدول ذیل میباشد‪(.‬شماره مزایده ع م ز ‪) 98-9-1‬‬ ‫عنوان مزایده و مبالغ تضمین‬ ‫مشخصات اقالم مورد مزایده وتضمین‬ ‫ردیف‬ ‫دستگاه یا اقالم‬ ‫قیمتپایهکارشناسیشده(ریال)‬ ‫مبلغتضمین(ریال)‬ ‫ســازمان موضــوع مــاده ‪ 10‬ائیــن نامــه مالــی شــهرداری هــا مــی باشــد‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬دستگاه پرس زباله‬ ‫به ازای هر دستگاه ‪168/000/000‬‬ ‫‪17/000/000‬‬ ‫ســازمان در رد یــک یــا تمــام پیشــنهادات مطابــق ائیــن نامــه معامــات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 1‬دستگاه نمک پاش‬ ‫‪100/000/000‬‬ ‫‪10/000/000‬‬ ‫مختــار خواهــد بــود‪ -‬بــه پیشــنهادات مبهم‪ ،‬مشــروط‪ ،‬فاقــد شــرایط قانونی‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 1‬دستگاه بنز‪ 911‬با قیرپاش‬ ‫‪120/000/000‬‬ ‫‪12/000/000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لوازم یدکی‬ ‫جمعاً‪80/000/000‬‬ ‫‪8/000/000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫قطعات فلزی خودرو ضایعاتی‬ ‫به ازای هر کیلو ‪17/000‬‬ ‫‪20/000/000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫رادیاتور‬ ‫به ازای هر کیلو ‪300/000‬‬ ‫‪5/000/000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تیوپ ضایعاتی‬ ‫به ازای هر کیلو ‪10/000‬‬ ‫‪5/000/000‬‬ ‫می باشــد‬ ‫‪8‬‬ ‫ضایعات اهن االت‬ ‫به ازای هر کیلو ‪20/000‬‬ ‫‪50/000/000‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نوارضایعاتی‬ ‫به ازای هر کیلو ‪1/000‬‬ ‫‪5/000/000‬‬ ‫‪ -3‬بندهــای ‪ 5‬الــی ‪ 9‬جــدول کــه نیــاز بــه توزیــن دارنــد‪ ،‬وزن دقیــق پس از‬ ‫محل توزیع اسناد مزایده‬ ‫واحد حقوقی و امور قرارداد های سازمان عمران و باز افرینی فضاهای شهری شهرداری اراک‬ ‫زمان توزیع اسناد‬ ‫و بازدید از اقالم مورد مزایده‬ ‫از روز یکشنبه ‪ 1398/9/24‬تا تاریخ ‪98/10/8‬همه روزه از ساعت ‪ 8‬الی ‪13/30‬‬ ‫نحوه تسلیم سپرده شرکت در مزایده‬ ‫تاریخ حراج‬ ‫ادرس محل بازدید‬ ‫حداقل صالحیت و رتبه شرکت کننده‬ ‫‪ -1‬شــرکت در مزایــده و ارائــه پیشــنهاد بمنزلــه قبــول شــروط و تکالیــف‬ ‫با هماهنگی واحد حقوقی و امور قراردادها و روز حراج تا ساعت ‪ 9‬صبح‬ ‫ضمانت نامه بانکی (فرایند ارجاع کار) با ‪ 3‬ماه اعتبار یا فیش واریزی به حساب سپرده سازمان‬ ‫به شماره حساب ‪ 560 - 5841565 -3‬بانک رسالت شعبه شهید بهشتی اراک‬ ‫روز یکشنبه مورخ ‪ 98/10 /08‬راس ساعت ‪10‬صبح در محل توقف گاه ماشین االت سازمان عمران و باز افرینی فضاهای شهری‬ ‫اراک – کمربندی شمالی جنب پمپ گاز توقف گاه ماشین االت سازمان عمران و باز افرینی فضاهای شهری‬ ‫ضمنا ًمحل بازدید از ضایعات اهن االت کارخانه اسفالت شهرداری اراک واقع در جاده اراک مالیر دو راهی خنداب میباشد‪.‬‬ ‫حقیقی و حقوقی‬ ‫فاقــد ضمانــت نامــه ‪ ،‬فیــش واریزی و خــارج از مهلــت تحویل اســناد ترتیب‬ ‫اثــر داده نمــی شــود‪.‬‬ ‫‪ -2‬همــراه داشــتن ضمانــت نامــه یــا فیــش واریــزی در زمــان حــراج الزامــی‬ ‫مزایــده محاســبه و مــاک قبض باســکول صادره میباشــد‪.‬‬ ‫‪-4‬متقاضیــان مــی بایســت حداکثــر تــا ســاعت ‪ 9‬صبــح مــورخ ‪98/10/8‬‬ ‫نســبت تهیــه ســپرده شــرکت در مزایــده اقــدام نماینــد‪ .‬همچنیــن جهــت‬ ‫کســب اطالعــات بیشــتر مــی تواننــد بــه واحــد حقوقــی و امــور قراردادهای‬ ‫ســازمان عمــران و بــاز افرینــی فضاهــای شــهری شــهرداری اراک واقــع در‬ ‫اراک خیابــان جهــاد فــاز ‪ 2‬جنــب شــهرداری مرکــز مراجعــه و یــا بــا شــماره‬ ‫‪086- 33120083‬تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان عمران و بازافرینی فضاهای شهری‬ ‫مهدی بنیادی‬ ‫‪2‬‬ ‫جامعه‬ ‫سال سوم‬ ‫معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫کاندیداهای انتخابات مجلس حق تبلیغات خارج از مدت معین را ندارند‬ ‫یلدا نقطه ی عطف تمام‬ ‫اخبار‬ ‫مانور واکنش در شرایط‬ ‫اضطراری برق در اراک‬ ‫برگزار شد‬ ‫مانـور واکنـش در شـرایط اضطـراری و مدیریت‬ ‫بحـران در شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان‬ ‫مرکـزی برگزار شـد‪.‬‬ ‫مانـور سـتادی و عملیاتی مدیریت بحـران توزیع‬ ‫برق اسـتان مرکزی بـا حضور معاونیـن‪ ،‬مدیران‬ ‫سـتادی و مدیـران توزیع بـرق شهرسـتان اراک‬ ‫برگـزار و سـرعت و سـطح امادگـی مدیـران در‬ ‫ن با ثبـت میانگیـن ‪ 12‬دقیقه‪،‬‬ ‫پاسـخ بـه فراخوا ‬ ‫نمـره قابـل قبولـی را در ایـن مانور کسـب کرد‪.‬‬ ‫رئیـس گـروه مدیریت بحـران و پدافند غیرعامل‬ ‫شـرکت توزیـع نیروی بـرق اسـتان مرکـزی در‬ ‫ایـن مانـور بـا اشـاره به اینکـه این مانور سـتادی‬ ‫مدیریـت بحـران بـدون اعلام قبلـی بـه منظور‬ ‫بررسـی و ارزیابی میزان امادگی مدیران سـتادی‬ ‫برگزار شـد‪ ،‬بیان کـرد‪ :‬پس از فراخـوان مدیریت‬ ‫بحـران مدیـران بـا امادگـی کامـل و مجهـز بـه‬ ‫تجهیـزات در زمـان کمتـر از ‪ ۱۵‬دقیقه در محل‬ ‫حضـور یافتند‪.‬‬ ‫امینـی افزود‪ :‬هم افزایی دانشـی و افزایش امادگی‬ ‫نیروهـا در شـرایط حسـاس و بحرانـی ضـروری‬ ‫اسـت و سـرعت برقـراری مجدد شـریان حیاتی‬ ‫بـرق بسـتگی بـه بزرگـی خسـارات و میـزان‬ ‫امادگـی نیروهـای عمل کننـده دارد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه میـزان امادگـی نیروهـا در‬ ‫شـرایط اضطراری را می تـوان با افزایش مانورهای‬ ‫عملیاتـی و تمریـن ارتقـا داد‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬پس از‬ ‫حضـور مدیـران و معاونیـن در محـل بحـران‪،‬‬ ‫وظایـف هـر معاونـت در شـرایط بحران تشـریح‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫امینـی بابیـان اینکـه تعییـن سـناریو مناسـب‬ ‫بـرای اجـرای مانورهـای عملیاتـی بـا بهـره وری‬ ‫بهینـه از اولویـت برخوردار اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬افزایش‬ ‫تـوان و امادگی برای شـرایط اضطراری‪ ،‬اشـنایی‬ ‫واحدهـای معیـن با شـبکه بـرق واحـد‪ ،‬امادگی‬ ‫پیمانکاران بـرای همکاری در شـرایط اضطراری‪،‬‬ ‫رفع معایب و تعمیر اساسـی شبکه برق محدوده‬ ‫مانـور‪ ،‬اعمـال حداقل قطعی برق به مشـترکین‬ ‫بـرای رفـع معایب و تعمیر اساسـی شـبکه برق‪،‬‬ ‫افزایـش سـرعت و سـطح امادگـی مدیـران و‬ ‫کارکنـان در پاسـخ بـه فراخوان هـا از اهـداف‬ ‫برگـزاری ایـن مانورها اسـت‪.‬‬ ‫معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم‬ ‫دادگسـتری اسـتان مرکـزی گفـت‪ :‬کاندیداهـای‬ ‫مجلس شـورای اسلامی و طرفداران انها تا پیش‬ ‫از زمـان رسـمی نبایـد تبلیغـات انجـام دهند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ٍ ،‬محسـن خیرمند در نشسـت‬ ‫هم اندیشـی بـا موضـوع پیشـگیری از جرائـم‬ ‫انتخاباتـی اظهار کرد‪ :‬با توجـه به تقویم انتخاباتی‬ ‫مجلس شـورای اسلامی‪ ،‬از ‪ 24‬اسـفندماه سـال‬ ‫جـاری تـا سـی ام همـان مـاه تبلیغـات بـرای‬ ‫نامزدهـای انتخاباتی مجـاز و در زمانی غیر از زمان‬ ‫مذکـور تبلیغـات ممنـوع و غیرمجاز اسـت که در‬ ‫صـورت انجام ایـن اقدام حتی توسـط طرفـداران‬ ‫نامزدهـا‪ ،‬امکان رد صالحیت کاندیـدای مورد نظر‬ ‫نیز وجـود دارد‪.‬‬ ‫خیرمنـد بیـان کـرد‪ :‬مطابـق مـاده ‪ ۶۵‬قانـون‪،‬‬ ‫اقدامـات مغایـر امنیـت ملی نظیر تفرقـه قومی و‬ ‫مذهبی در فعالیت های تبلیغاتی انتخابات توسـط‬ ‫نامزدهـا‪ ،‬احـزاب و گروه هـا و اشـخاص حقیقی و‬ ‫حقوقـی جرم اسـت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬همچنیـن دادن وعده های خارج از‬ ‫اختیارات قانونی توسـط نامزدها‪ ،‬هرگونه تخریب‪،‬‬ ‫هتـک حرمت و حیثیت نهادها‪ ،‬افـراد و یا نامزدها‬ ‫از سـوی نامزدهـای انتخاباتـی‪ ،‬نوشـتن‪ ،‬اظهـار‬ ‫و انتشـار مطالبـی کـه در قوانیـن مربوطـه جـرم‬ ‫شـناخته شـده و دیوارنویسـی نیز جرم محسوب‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫معـاون اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم‬ ‫دادگسـتری اسـتان مرکزی اضافه کرد‪ :‬تخریب یا‬ ‫پـاره کـردن عکـس و دیگر اثار تبلیغاتـی نامزدها‬ ‫در مهلـت قانونـی تبلیغـات کـه در محل هـای‬ ‫مجـاز الصـاق شـده و یا قـرار گرفته باشـد‪ ،‬نصب‬ ‫یـا توزیـع تمـام اقلام و اثـار تبلیغـات انتخاباتی‬ ‫تهیـه شـده بـدون رعایـت مفـاد ایـن قانـون و‬ ‫بـدون نـام و هویـت تهیه کننـده‪ ،‬اسـتفاده از اثار‬ ‫تبلیغاتـی متضمـن مـوارد مغایر عفـت عمومی و‬ ‫یـا موازین شـرع‪ ،‬اخلال و برهـم زدن اجتماعات‬ ‫و سـخنرانی های قانونـی و تعـرض بـه سـتادهای‬ ‫انتخاباتی نامزدها‪ ،‬استفاده از کاروان های تبلیغاتی‬ ‫و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی و‬ ‫استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی‬ ‫و غیرمالـی در تبلیغـات و فعالیت های انتخاباتی از‬ ‫دیگـر جرایم اسـت‪.‬‬ ‫خیرمنـد خاطرنشـان کـرد‪ :‬همچنیـن در تبصره‬ ‫یـک ایـن ماده امده اسـت‪ ،‬انجام هر یـک از موارد‬ ‫فوق که از طریق شـبکه های اجتماعی و فضاهای‬ ‫مجـازی امـکان وقوع دارد حسـب مورد مشـمول‬ ‫مجـازات مربوطه می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬معـاون اجتماعـی فرماندهی‬ ‫انتظامی اسـتان مرکزی نیز در این نشسـت گفت‪:‬‬ ‫اولویت هـای اسـیب های اجتماعـی از قبـل احصا‬ ‫شـده و در حال حاضر رسـانه ها بـا تولید محتوای‬ ‫مناسـب در بحث پیشـگیری از تخلفات انتخابات‪،‬‬ ‫فعالیت موثری داشـته باشند‪.‬‬ ‫محمـود خلجی افزود‪ :‬نقش رسـانه ها در راسـتای‬ ‫افزایش مشـارکت مردم در پـای صندوق های رای‬ ‫تاثیر باالیی دارد‪.‬‬ ‫رئیـس پلیـس فتای اسـتان مرکـزی نیـز در این‬ ‫نشسـت گفـت‪ :‬تبلیغات خـارج از موعـد‪ ،‬تخریب‬ ‫حـزب یـا گـروه خـاص توسـط رقبـا از طریـق‬ ‫کانال هـای بـدون شناسـنامه‪ ،‬نقـل سـخنان‬ ‫غیرواقعـی از کاندیداهـای طیـف رقیـب‪ ،‬ایجـاد‬ ‫کانال هـای تخریـب گـر و برهـم زدن جـو روانی‪،‬‬ ‫اسـتفاده از سامانه های پیامکی جعلی و ‪...‬از جمله‬ ‫چالش هـای حـوزه انتخابات در دوره های گذشـته‬ ‫بوده اسـت کـه باید تالش شـود اینگونه چالش ها‬ ‫در ایـن دوره بـه حداقـل برسـد‪.‬‬ ‫احسـان انقـی بیـان کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه تقویـم‬ ‫انتخاباتـی کاندیداهای مجلـس‪ ،‬هرگونه تبلیغات‬ ‫از یکـم اسـفندماه ممنوع اسـت و با متخلفان نیز‬ ‫مطابـق قانـون برخـورد خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ 3100‬بازرسی در قالب طرح طاها در استان مرکزی انجام شد‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد اســتان مرکــزی گفــت‪ :‬از‬ ‫تعــداد ‪ ۳‬هــزار و ‪ ۱۵۵‬بازرســی انجــام شــده تعداد‬ ‫‪ ۵۲۶‬نــوع فــراورده غیراســتاندارد در تعــداد ‪۲۹۲‬‬ ‫فروشــگاه شناســایی شــد کــه بــر اســاس قانــون‬ ‫بــا ان هــا برخــورد می شــود‪.‬‬ ‫به گــزارش تســنیم ‪ ،‬مهنــاز جعفریــان بــا اشــاره‬ ‫بــه بازرســی های انجــام شــده در در راســتای‬ ‫طــرح ســاالنه نظــارت بــر اجــرای هماهنــگ‬ ‫اســتانداردهای اجبــاری گفــت‪ :‬از ابتــدای مهرماه‬ ‫حــدود ‪ 3‬هــزار و ‪ 155‬بازرســی در قالــب طــرح‬ ‫طاهــا در اســتان مرکــزی انجــام شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد اســتان مرکــزی ادامــه داد‪:‬‬ ‫در ایــن راســتا کارشناســان و بازرســان اســتاندارد‬ ‫نســبت بــه ازمــون مــوارد نمونه بــرداری شــده از‬ ‫بــازار مصــرف مطابــق اســتانداردهای ملــی اقــدام‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫جعفریــان تصریــح کــرد‪ :‬نتایــج ازمون هــا بــرای‬ ‫کشــور مســتند اســت و در صورتــی کــه منطبــق‬ ‫نباشــند جــزو ســوابق پرونــده کیفــی واحــد‬ ‫تولیــدی بــرای تصمیم گیــری در زمینــه اعتبــار‬ ‫پروانــه اســتاندارد در نظــر گرفتــه می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬با توجــه به نتایــج ازمــون‪ ،‬ادارات‬ ‫کل اســتانی بایــد ســوابق را ثبــت و اقــدام قانونــی‬ ‫مناســب از جملــه اخطــار‪ ،‬تذکــر‪ ،‬ابطــال پروانــه‬ ‫کاربــرد عالمــت اســتاندارد‪ ،‬تعلیق‪ ،‬جمـع اوری و‬ ‫معدوم ســازی محصــول انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫جعفریــان افــزود‪ :‬یکــی از مهم تریــن اهــداف‬ ‫طــرح طاهــا ترویــج فرهنــگ اســتفاده از کاالهای‬ ‫اســتاندارد اســت بــه همیــن ســبب این طــرح در‬ ‫زمینــه اعتمادســازی و توجــه مــردم بــه عالمــت‬ ‫اســتاندارد ایــران‪ ،‬تامیــن ایمنــی و ســامت‬ ‫جامعــه و جلوگیــری از خریــد و عرضــه کاالی‬ ‫بــدون عالمــت اســتاندارد و کیفیــت پاییــن اجــرا‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــردم می تواننــد بــا ارســال کــد ‪10‬‬ ‫رقمــی شــماره پروانــه اســتاندارد درج شــده بــر‬ ‫روی فراورده هــا و کاالهــا به ســامانه ‪10001517‬‬ ‫از مشــخصات کاال مطلــع شــوند‪.‬‬ ‫رئیس مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی ‪:‬‬ ‫ضایعات برداشت غالت در کشور به کمتر از ‪ ۴‬درصد رسیده است‬ ‫مومن و جهادگر و مستقل‬ ‫چشم انداز حزب همت است‬ ‫رئیس مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر ضایعات برداشت غالت در کشور به‬ ‫کمتر از ‪ ۴‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫کامبیز عباسی در ایین رونمایی و افتتاحیه خط‬ ‫تولید کمباین برنج در شرکت کمباین سازی ایران‬ ‫در اراک‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کمباین سازی ایران یک‬ ‫مجموعه کم ادعا و اثرگذار در کشور است که با‬ ‫حداقل های موجود‪ ،‬تولید حداکثری انجام می دهد‬ ‫و در صورت نبود محصوالت این کارخانه وضعیت‬ ‫برداشت گندم و جو در کشور نامشخص بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۸.۲ :‬میلیون هکتار گندم و جو دیم در‬ ‫کشور وجود دارد که ‪ ۹۰‬درصد محصوالت ان‬ ‫بوسیله کمباین برداشت می شود و می توان به‬ ‫برداشت ‪ ۱۴‬میلیون تن گندم در کشور توسط‬ ‫کمباین اشاره کرد‪.‬‬ ‫رئیس مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در کشور حدود ‪ ۱۷‬هزار دستگاه کمباین‬ ‫وجود دارد که حدود‪ ۹۵‬درصد این دستگاه ها تولید‬ ‫داخل است و برخی از این دستگاه ها با عمر بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬سال‪ ،‬خدمات پس از فروش دریافت می کنند‪.‬‬ ‫عباسی با بیان اینکه در حال حاضر ضایعات‬ ‫برداشت غالت در کشور به کمتر از ‪ ۴‬درصد‬ ‫رسیده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سال ‪ ۹۲‬تولیدات این کارخانه‬ ‫کمتر از ‪ ۵۰‬درصد بود‪ ،‬اما از نیمه دوم سال ‪۹۲‬‬ ‫فروش کارخانه روند صعودی پیدا کرد و بویژه در‬ ‫سه سال اخیر تنوع تولید و فروش رونق پیدا کرده‬ ‫و میانگین تولید به حدود ‪ ۹۰۰‬دستگاه در سال‬ ‫رسید و کارخانه به یک خودباوری و خودمحوری‬ ‫در تولید دست پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی در خصوص تولیدات برنج اضافه کرد‪ :‬در کشور‬ ‫به صورت پایدار ‪ ۵۵۰‬هزار هکتار اراضی برنج وجود‬ ‫دارد و یک جامعه محروم و سخت کوش تولید این‬ ‫برنج را به عهد ه دارند‪ ،‬یکی از سیاست های دولت‬ ‫تدبیر و امید‪ ،‬گذر از کشاورزی سنتی و حرکت‬ ‫سوتک صدایی در گلوی تاریخ‬ ‫در طــول تاریــخ موســیقی ملــل یکــی از مهمتریــن‬ ‫ابــزار‪" ،‬ســاز" اســت کــه بطــور کلــی بــه ســه‬ ‫بخــش بــادی‪ ،‬کوبــه ای و زهــی تقســیم مــی شــود‪.‬‬ ‫در ایــن مقالــه بحــث بــر ســر تقــدم و تاخــر یکــی‬ ‫بــر دیگــری نیســت امــا پــس از صــدای انســان‬ ‫کــه خــود قدیمــی تریــن وســیله تولیــد موســیقی‬ ‫اســت‪ ،‬ســازهای بــادی ریشــه ای در عمــق تاریــخ‬ ‫دارنــد‪.‬از نــی‪ ،‬ســرنا‪ ،‬دوزلــه و نــی انبــان گرفتــه تــا‬ ‫ســازهای دیجریــدو(‪ )Didgeridoo‬بومیــان‬ ‫اســترالیا تــا پــن فلــوت (‪ )Flute Pan‬مردمــان‬ ‫مناطــق امریــکای جنوبــی‪ ،‬همــه حکایــت از بــه‬ ‫کاربــری مــواد اولیــه بومــی و ســهل الوصولــی دارد‬ ‫کــه هنرمنــد ان چــه را بــه زبــان نمــی توانــد جاری‬ ‫کنــد ســوار بــر اصواتــی کنــد کــه بــا گــوش جــان‬ ‫شــاید شــنیده شــود‪ .‬چنــان کــه بتهــون مــی گوید‪:‬‬ ‫"ان جــا کــه ســخن بــه پایــان می رســد‪ ،‬موســیقی‬ ‫اغــاز مــی شــود‪".‬‬ ‫شــاید در کنــار نــی در نیزارهــا و پوســت دباغــی‬ ‫شــده بــز‪ ،‬گل مــاده در دسترســی بوده کــه هنرمند‬ ‫همنشینی هاست‬ ‫• فاضل مقدسی •‬ ‫مدیرکلاستاندارداستانمرکزی‪:‬‬ ‫حمایت قاطع از نیروهای جوان‬ ‫رئیــس حــزب همــت اســتان مرکــزی در اراک‬ ‫خبر داد‪ :‬از کاندیداهای جوان‪ ،‬تحصیلکرده دارای‬ ‫برنامــه‪ ،‬بــا همــت و پشــتکار در هر شــرایطی در‬ ‫انتخابــات پیــش روی مجلــس شــورای اســامی‬ ‫حمایــت مــی کنیم‪.‬‬ ‫مهنــدس خلیلــی از جوانــان بومــی شــهر اراک‬ ‫اســت و تجربــه فعالیــت انتخاباتــی ‪ 3‬دوره را در‬ ‫کارنامــه خــود دارد در مصاحبــه بــا خبرنــگار‬ ‫نامــه اراک گفــت‪ :‬بــه دنبــال فرمایشــات مقــام‬ ‫معظــم رهبــری مبنــی بــر ورود جوانــان مومــن‬ ‫و انقالبــی بــر عرصــه هــای انتخابــات و مدیریت‬ ‫کشــور‪ ،‬حــزب همــت در ســطح کشــور بــا‬ ‫تــاش و پشــتکار بــا تشــکیل تیــم هــای رصــد‬ ‫و ارزیابــی در ســطح اســتان هــا بــه دنبــال‬ ‫شناســایی نخبــگان و کاندیداهــای مســتقل در‬ ‫کشــور اســت‪.‬‬ ‫خلیلــی ادامــه داد‪ :‬مــا بــه دنبــال بوجــود اوردن‬ ‫جریانــی جدیــد بــا نســل جــوان در گام دوم‬ ‫انقــاب هســتیم و وقت ان رســیده صندلی های‬ ‫متصــل بــه افــراد بــا تجربــه بــه جوانــان انتقــال‬ ‫یافتــه و بــا تجربــگان عرصــه هــای مدیریتــی‬ ‫بــه عنــوان مشــاور در کنــار جوانــان باعث رشــد‬ ‫ترقــی و حرکــت ایــران اســامی شــوند‪.‬‬ ‫خلیلــی گفــت‪ :‬حــزب همــت ضمــن احتــرام به‬ ‫تمــام ســایق سیاســی کشــور بــه دنبــال جذب‬ ‫جوانــان نخبــگان و افــراد اثــر گــذار بــه بدنــه‬ ‫دولــت مجلــس مــی باشــد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد در ســطح اســتان مرکزی‬ ‫رصــد اشــخاصی کــه ثبــت نــام کــرده انــد اغــاز‬ ‫شــده امــا جلســات اشــنایی با ایــن عزیــزان بعد‬ ‫از مشــخص شــدن صالحیــت هــا اغــاز مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫حــزب همــت بــا مشــی مســتقل و بــا پرهیــز از‬ ‫اشــتباهات دو جریــان اصــاح طلــب و اصولگــرا‬ ‫بــا نــگاه بــر جنبــش دهــه شــصتی هــا در حــال‬ ‫شناســایی کاندیداهــای خــود در سراســر کشــور‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شماره ‪66‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬اذر ماه ‪1398‬‬ ‫به سمت کشاورزی صنعتی در خصوص برداشت‬ ‫محصول برنج بود‪.‬‬ ‫رئیس مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی بیان‬ ‫کرد‪ :‬اوایل سال ‪ ۹۳‬فعالیت در حدود ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫از اراضی شالیزاری به صورت مکانیزه بود‪ ،‬اما حال‬ ‫حاضر ‪ ۸۰‬درصد برداشت و ‪ ۵۵‬درصد کاشت این‬ ‫اراضی به صورت مکانیزه انجام می شود‪.‬‬ ‫عباسی افزود‪ :‬در ابتدا در راستای توسعه‬ ‫مکانیزاسیون برنج‪ ،‬ایران به کشورهای شرقی اسیا‬ ‫وابستگی داشت اما خوشبختانه کارخانه کمباین‬ ‫سازی طی سال های اخیر پروژه مکانیزاسیون برنج‬ ‫را به نتیجه رساند و امروز افتخار دیگری در این‬ ‫حوزه در راستای تولید کمباین برنج و برداشت این‬ ‫محصول نصیب کشور شد و کمباین برنج و خط‬ ‫تولید ساخت این دستگاه به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این دستگاه مورد ازمون و ارزیابی قرار‬ ‫گرفته و از استانداردهای الزم برخوردار است و‬ ‫امیدواریم این کارخانه هماهنطور که در حوزه‬ ‫برداشت گندم و جو حامی بخش کشاورزی بوده در‬ ‫حوزه برنج هم این حمایت را استمرار دهد تا شاهد‬ ‫تولید ساالنه هزار دستگاه از این کمباین باشیم‪.‬‬ ‫رئیس مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬توان این دستگاه ‪ ۱۰۰‬اسب بخار و مشابه‬ ‫کمباین های وارداتی است و با توجه به اینکه این‬ ‫کارخانه بومی و فعال در داخل کشور است قطعا‬ ‫مشکالت خدمات پس از فروش در تولید داخل‬ ‫بسیار کمتر خواهد بود‪.‬‬ ‫عباسی با اشاره به اینکه به دنبال اقتصادی کردن‬ ‫تولید برنج در کشور هستیم‪ ،‬گفت‪ :‬نیاز ساالنه‬ ‫کشور به کمباین برنج حدود دو هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫دستگاه است که بخش عمده ای از این نیاز ازین‬ ‫پس توسط کارخانه کمباین سازی تامین خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬توسعه مکانیزاسیون برنج یک‬ ‫اتفاق جوان برای کشور است که با دید حمایت‬ ‫از کشاورزان و شالیکاران اتفاق افتاده و به صورت‬ ‫میانگین ساالنه در کشور حدود ‪ ۱۵۰۰‬دستگاه‬ ‫کمباین برنج تامین می شده که خوشبختانه با این‬ ‫اتفاق بیش از ‪ ۸۰‬درصد از این نیاز ازین پس در‬ ‫داخل کشور تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین ارز اختصاصی برای واردات کمباین برنج‬ ‫در سال های گذشته حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬میلیون دالر‬ ‫بوده که با این اتفاق براورد می شود در سال اینده‬ ‫این رقم حدود ‪ ۸۰‬درصد کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫ان را ورز مــی داده و بــا مهارتــی خــاص حداقــل دو‬ ‫ســوراخ در ان تعبیــه مــی کــرد و پــس از پخــت‪،‬‬ ‫ســوتکی مــی ســاخته کــه طنیــن ان وصــف‬ ‫ناشــدنی بــه شــمار مــی رفــت‪.‬‬ ‫گاه ذهــن خــاق صنعتگــر ســاز هــردو را بــا هــم‬ ‫ترکیــب مــی کــرد‪ ،‬یعنــی بدنــه ای از گل (ســفال)‬ ‫مــی ســاخت و روی ان هنرمندانــه پوســت مــی‬ ‫کشــید و چیــزی مــی ســاخت که بــه نقــاره معروف‬ ‫شــد و در زیــر مجموعــه ســاز های کوبــه ای جایش‬ ‫داد‪ .‬کــه ان هــم طنیــن خــود را گاه در مراســم بزمی‬ ‫مــی یافــت و گاه در میــدان رزم‪ .‬انجــا کــه ســوار‬ ‫بــر اشــتران بــرای ایجــاد هــراس در دل مرکبــان‬ ‫دشــمن بــود‪.‬‬ ‫صــدای ســوتک یــا در اصطــاح محلی"شــوتک"‬ ‫در عیــن نــوای ســحرانگیز و دلربــای ان بــه حتــم‬ ‫وســیله ای جهــت نشــاط و بــازی کودکانــه یــا نوعی‬ ‫موســیقی جهــت تربیــت شــنوایی و یــا وســیله ای‬ ‫جهــت ارتبــاط و در مواقــع ضــروری ابــزاری جهــت‬ ‫درخواســت کمــک اســت‪.‬‬ ‫اســتاد محمــد شمســی از هنرمنــدان پیشکســوت‬ ‫رشته ســفالگری در شهرستان ســاوه‪ ،‬یکی از معدود‬ ‫هنرمندانــی اســت که ضمن احیــاء و باززنده ســازی‬ ‫ایــن رشــته‪ ،‬اثــاری را بــه منصه ظهــور رســانیده که‬ ‫هــر یــک شــخصیت هنــری خــود را دارد و در عیــن‬ ‫کارکــرد اصلــی ســوتک‪ ،‬مــی تــوان ان را در شــمار‬ ‫یــک اثــر هنــری و پیکــره گلــی جــای داد‪.‬‬ ‫تعــداد ‪ 9‬اثــر ایــن هنرمنــد ثبــت ملــی صنایــع‬ ‫دســتی و ‪ 2‬اثر ثبت جهانی یونســکو گردیده اســت‪.‬‬ ‫در هنــگام دمیدن در ســوتک گلی‪ ،‬گاه افکار‪ ،‬ســیال‬ ‫گونــه یــاد شــعراخر االمــر گل کــوزه گــران خواهــی‬ ‫شــد‪ ...‬مــی کنــد و گاه‪ ،‬گلویــم ســوتکی باشــد بــه‬ ‫دســت کودکــی گســتاخ و بازیگــوش‪...‬‬ ‫قاســم کاظمــی دهقــی‪ -‬کارشــناس مدیریــت امــور‬ ‫فرهنگــی ‪ -‬معــاون صنایــع دســتی اداره کل میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان‬ ‫مرکــزی‬ ‫اگهیفقدانسندمالکیت‬ ‫‪/1116‬م الف‬ ‫نظــر بــه اینکــه اقــای ســیدکاظم موســوی یگانــه بــا ارائــه یکبــرگ فــرم استشــهادیه محلــی کــه امضــاء احــد از شــهود را دفترخانه اســناد رســمی گواهی نمــوده مدعی اســت که ســند مالکیت ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن پــاک ‪ 4620/1289‬واقــع در بخــش یــک اراک ذیــل دفتــر ‪ 129‬صفحــه ‪ 412‬ذیــل شــماره ثبــت ‪ 21247‬و شــماره مسلســل ‪ 455376‬بــه نــام وی صــادر و تســلیم گردیــده و بــه علــت‬ ‫نامعلــوم مفقــود گردیــده و بــا جســتجوی کامــل یافــت نگردیــده‪ .‬لــذا بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحی بــه مــاده ‪ 120‬اییــن نامه قانــون ثبت و بخشــنامه های صــادره بدینوســیله مراتــب اگهی مــی گردد‬ ‫کــه هــر کســی مدعــی انجــام معاملــه ای نســبت بــه ملــک مزبــور بــا وجــود ســند مالکیــت ان نــزد خــود مــی باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی تــا ‪ 10‬روز بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را کــه‬ ‫مــدارک صحیــح تســلیم نمایــد در صــورت انقضــاء مــدت مزبــور و عــدم وصــول واخواهــی یــا وصــول واخواهــی بــدون ارائــه ســندمالکیت بــا ســند معاملــه در صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبق مقــررات‬ ‫اقــدام خواهــد شــد‪ .‬ضمنــا طبــق اســناد رهنــی ‪ 85/8/1-2525‬و ‪ 85/8/1-2526‬دفتــر ‪ 23‬اراک نــزد بانــک مســکن در رهــن مــی باشــد‪.‬‬ ‫محمد اسماعیلی‪ ،‬رئیس ثبت اراک‬ ‫یلـدا بهانـه ایی اسـت بـرای یک دورهمـی زیبا‪،‬‬ ‫شـبی بـه درازای یـک دقیقه بیشـتراز شـبهای‬ ‫قبـل‪ ،‬امـا صفـای همـان شـصت ثانیـه بـرای‬ ‫سـیصد و شـصت و پنج روز به یـادگار می ماند‪،‬‬ ‫یلـدا نقطـه ی عطف تمام همنشـینی هاسـت‪.‬‬ ‫یلـدا؛ اگـر چـه کـه شـاید امـروزه تجملات و‬ ‫خرجهـای بیهـوده کمـی ان را تحت تاثیـر قرار‬ ‫داده باشـد اما صفای نشستن و گفتن و شنیدن‬ ‫در کنـار عزیزانمـان ادمی را شـاد می کند‪ ،‬نکته‬ ‫ی باریکتـراز مـو انجاسـت کـه فرامـوش نکنیم‬ ‫دورهمـی باصفایمـان در شـبهای یلـدا و‪ ،‬را که‬ ‫مرهـون مـردان مردی اسـت که امـروز از نظرها‬ ‫پنهاننـد و بهتریـن دیـده بـان بـر عملکـرد مـا‬ ‫هسـتند‪ .‬اگر پـدر دارید و از نعمت مـادر محروم‬ ‫نیستید‪،‬اگر در کنار عزیزترینهایتان می نشینید‬ ‫و گل مـی گوییـد و از گلسـتان می شـنوید‪،‬اگر‬ ‫داغ فرزنـد و بـرادر و خواهـر بـه دل نداریـد‪ ،‬اگر‬ ‫در چنین شـبی بر تخت بیمارستان نخفته اید‪،‬‬ ‫و اگـر پولـی هـر چند انـدک برای شـب یلدا به‬ ‫جهت شـادی اهل بیت محترمتان ذخیره کرده‬ ‫ایـد‪ ،‬فرامـوش نکنیم هسـتند ادمهای بسـیاری‬ ‫کـه در زنـدان نـداری‪ ،‬هجـران و فـراق‪ ،‬یتیمی‪،‬‬ ‫بیمـاری‪ ،‬گرفتـار شـده انـد‪ ،‬لطفـا برای داشـته‬ ‫هایتان خدا را شـاکر باشـید و شـیرینی دلتان را‬ ‫بـا یکدیگر تقسـیم کنید‪.‬‬ ‫لطفا بگویید چگونه اعتراض‬ ‫کنیم‪!...‬‬ ‫• غوغا حقیقت •‬ ‫مدیران کشور مان چندین و چند بار در سخنرانی‬ ‫ها و گفتارهای شان ضمن تایید حق اعتراض تاکید‬ ‫کرده اند که باید حرف مردم را شنید‪ .‬این گفتار از‬ ‫دو جنبه قابل بررسی است‪ :‬اول این که ‪ ،‬ایا اصوال‬ ‫اراده ای برای شنیدن حرف مردم و درد دل های‬ ‫انان و گره ها و بغض های فروخورده شان وجود‬ ‫دارد!‬ ‫دوم این که‪ ،‬ایا حق اعتراض در قانون اساسی لحاظ‬ ‫شده یا نه ‪ ،‬قانون اساسی که ام القوانین است!‬ ‫متاسفانه هرگاه که اعتراضات در شهرها جوانه می‬ ‫زند و سپس اوج می گیرد تازه به فکر شنیدن‬ ‫حرف های مردم و حق اعتراض انان می افتیم اما‬ ‫در شرایط عادی انگار گوش ها پر از پنبه شده و‬ ‫هیچ صدایی به گوش نمی رسد و در تخیل ارامش‬ ‫جامعه چه لذت های کاذبی که نمی بریم‪!...‬‬ ‫فرض را بر این بگذاریم که قرار است در مورد گرانی‬ ‫ها و دالیل ان و پشت پرده هایی که این بال را‬ ‫بر مردم نازل کرده را باز خوانی کرده و با نیشتر‬ ‫قلم غده چرکین به وجود امدن این وضع را در‬ ‫رسانه های مکتوب بشکافیم و به چاپ برسانیم‪.‬‬ ‫تا زمانی که قلم روزنامه نگاران و خبرنگاران کلی‬ ‫گویی کرده و در سطح شنا می کنند هیچ مشکلی‬ ‫پیش نمی اید‪ .‬اما به محض شنا کردن در عمق و‬ ‫ورود به پستو خانه های اسرار مگو کم کم فشارها‬ ‫شروع شده و با تفکر ات محافظه کارانه و مصلحت‬ ‫اندیشانه امکان ورود به تاریک خانه ها از نویسندگان‬ ‫گرفته شده و قلم ها را خلع سالح کرده و در عمل‬ ‫امکان بازشناسی مشکالت از صاحبان قلم ستانده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫پس با قلم عمال امکان اعتراض و حق خواهی وجود‬ ‫نخواهدداشت!‬ ‫در فرضی دیگر به سراغ کارگران و بازنشستگان می‬ ‫رویم که یکی از انان پس از ماه ها عدم دریافت‬ ‫حقوق و قفل شدن باصطالح زندگی شان و دیگری‬ ‫برای عدم تعادل عرضه و تقاضای زندگی اش پس‬ ‫از سی سال رنج و زحمت و خواست هم طرازی با‬ ‫حقوق بگیران مستقر در کارهاَ و برای شنیده شدن‬ ‫صدای خواسته های شان به شکل مسالمت جویانه‬ ‫ای دست به اعتراض می زنند و بطور مثال در برابر‬ ‫فرمانداری ها یا استانداری ها یا مجلس دست به‬ ‫تجمع می زنند که شاید دیده شوند اما نیک می‬ ‫دانیم و می دانید که چه اتفاقاتی می افتد‪ .‬پس این‬ ‫راه هم جواب نمی دهد ‪.‬‬ ‫نه کارگران و نه بازنشستگان و نه کشاورزان و نه‬ ‫کارمندان ما هیچ کدام تشکل و َسندیکای ُمستقلی‬ ‫که قدرت ستاندن حق را داشته باشند ندارند‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس هم که بیشتر منازعات درون‬ ‫حزبی و بازی اصول گرایی و اصالح طلبی سر گرم‬ ‫شان کرده و می کند و اصوال از دست انان هم‬ ‫کاری بر نمی اید که اگر بر می امد شرایط امروزمان‬ ‫این گونه نمی بود ‪!!...‬‬ ‫اقایان لطفا بگویید چگونه اعتراض کنیم که به شما‬ ‫برنخورد و ما هم دچار انواع انگها نشویم و کار به‬ ‫تخریب و شرایط ویژه کشیده نشود؟ نکند بدون‬ ‫باز کردن دهان و لغزاندن قلم بر کاغذ می شود‬ ‫نوع دیگری اعتراض کرد که دیده و شنیده شود ؟‬ ‫لطفا راه کار بدهید که چگونه اعتراض کنیم که نه‬ ‫سیخ بسوزد و نه کباب!‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪66‬‬ ‫فرهنگ ‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 23‬اذر ماه ‪1398‬‬ ‫گالیه های ارشادی هنرمندان در سفر اقای وزیر‬ ‫ساماندهی دفاتر نشریات سراسری همچنان بالتکلیف است ‪ /‬ملزم کردن انبوه سازان مسکن برای خرید و نصب اثار هنری ‪ /‬صدور مجوز اموزشگاه های هنری را در فنی و حرفه ای متوقف کنید ‪ /‬به داد کتاب و کتابفروشی های شهر برسید‬ ‫مجیدنیکعهد‬ ‫سعیدعبدالحمیدی‬ ‫مظاهراذرپی‬ ‫هفدهمیــن ســفر اقــای وزیــر فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی در اراک بــا دیــدار برخــی‬ ‫اصحــاب رســانه‪ ،‬شــعرا‪ ،‬هنرمنــدان تجســمی‪،‬‬ ‫اهالــی موســیقی‪ ،‬موسســات فرهنگــی و‬ ‫هنــری‪ ،‬طراحــان مــد و لبــاس‪ ،‬کتابفروشــان‪،‬‬ ‫نویســندگان و ‪ ...‬در حالــی اتفــاق افتــاد کــه این‬ ‫هنرمنــدان فرهنگــی گالیــه هــای ارشــادی را با‬ ‫ســید عبــاس صالحــی در میــان گذاشــتند‪.‬‬ ‫ســاماندهی دفاتــر نشــریات سراســری‬ ‫اســتان همچنــان بالتکلیــف اســت‬ ‫اولیــن نفــری کــه زبــان بــه انتقــاد از وضعیــت‬ ‫موجــود گشــود‪ ،‬مجیــد نیــک عهــد مدیــر خانه‬ ‫مطبوعــات اســتان مرکــزی بــود‪ .‬او خطــاب‬ ‫بــه صالحــی گفــت‪ :‬اقــای دکتــر‪ ،‬مطبوعــات‬ ‫تنهــا کاالی تولیــد داخــل اســت کــه نســخه‬ ‫خارجــی ان مخــرب و تنــش افریــن بــرای‬ ‫کشــور اســت‪ .‬زیــرا اگــر نشــریات و رســانه‬ ‫هــای داخلــی ضعیــف شــوند و قــادر بــه بیــان‬ ‫مشــکالت مــردم نباشــند و مجیزگــوی دولتــی‬ ‫هــا شــوند‪ ،‬قطــع بــه یقیــن مــردم بــرای کســب‬ ‫خبــر و تحلیــل بــه ســمت رســانه هــای بیگانــه‬ ‫مــی رونــد کــه نتیجــه ای جــز ســلب اعتمــاد از‬ ‫حاکمیــت در پــی نــدارد‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکــه دوســتان و همــکاران‬ ‫مطبوعاتــی در اســتان مرکــزی بــه عنــوان مهــد‬ ‫مطبوعــات در کشــور حــال و روز خوشــی ندارند‬ ‫افــزود‪ :‬در خواســت بنــده ایــن اســت مطبوعــات‬ ‫و رســانه هــای داخلــی را تقویــت کنیــد و‬ ‫فضایــی در کشــور ایجــاد کنیــد تــا رســانه های‬ ‫داخلــی بتواننــد بــدون لــرزش قلــم و صــدا‬ ‫حرفشــان را بزننــد تــا کشــور در مقابــل هجمــه‬ ‫رســانه هــای بیگانــه واکســینه شــود‪.‬‬ ‫رئیــس خانــه مطبوعــات بــه مشــکالت کاغــذ و‬ ‫لیتوگرافــی اشــاره کــرد و مهمتریــن مشــکل را‬ ‫ســاماندهی دفاتــر نشــریات سراســری دانســت‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬اولیــن مــورد عــدم اجرایــی‬ ‫شــدن بخشــنامه هــای صــادره از ســوی وزارت‬ ‫خانــه و معاونــت مطبوعاتــی اســت کــه مــی‬ ‫تــوان بــه بخشــنامه ســاماندهی دفاتــر نشــریات‬ ‫سراســری در اســتانها و شــیوه نامــه توزیــع‬ ‫اگهــی هــای دولتــی اشــاره کــرد کــه در ایــن‬ ‫خصــوص علیرغــم تاکیــد خانــه مطبوعــات‬ ‫اســتان مرکــزی و برگــزاری چندیــن جلســه بــا‬ ‫مســئولین ذیربــط همچنــان بالتکلیــف اســت‪.‬‬ ‫موضــوع بعــدی بحــث اعمــال مــاده ‪ 16‬قانــون‬ ‫مطبوعــات و برخــورد بــا نشــریاتی اســت کــه‬ ‫فاقــد چــاپ منظــم هســتند کــه فقــط درمواقع‬ ‫خــاص مثــل انتخابــات فعــال هســتند و در باقی‬ ‫ایــام ســال نیــز منتظــر جــذب اگهــی و رپرتــاژ‬ ‫هســتند تــا بتواننــد یک شــماره را منتشــر کنند‬ ‫و در حالــت کلــی تعطیــل هســتند و علیرغــم‬ ‫تاکیــد معاونــت مطبوعاتــی در خصــوص تعطیل‬ ‫کــردن نشــریاتی کــه غیــر فعــال هســتند هنوز‬ ‫هیــچ اقدامــی صــورت نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫موضــوع دیگــر شــیوه توزیــع اگهــی هــای ثبتی‬ ‫از طریــق ادارات پســت اســت کــه چراغــی کــه‬ ‫بــه خانــه رواســت بــه مســجد حــرام اســت‪ .‬زیرا‬ ‫مــی تــوان ایــن کار را از طریــق خانــه مطبوعات‬ ‫اســتانها کــه در ‪ 31‬اســتان کشــور فعــال‬ ‫هســتند بــه انجــام رســاند و درامــد حاصلــه از‬ ‫ایــن موضــوع بــه جــای اینکــه در جیــب پســت‬ ‫قــرار بگیــرد بــه خانــه هــای مطبوعــات و خــود‬ ‫اهالــی مطبوعــات برســد تــا بتواننــد خودشــان‬ ‫را اداره کننــد و بــرای برگــزاری یــک دوره‬ ‫اموزشــی یــا هــر اقــدام دیگــری دســت جلــوی‬ ‫ارشــاد یــا اسپانســر دراز نکننــد و نشــریات نیــز‬ ‫بــرای دریافــت وجــه اگهــی هــای خــود مســیر‬ ‫طوالنــی و مــدت زمــان زیــادی را صــرف نکنند‪.‬‬ ‫نیــک عهــد در حضــور وزیــر از عــدم رعایــت‬ ‫عدالــت در خصــوص تخصیــص یارانــه و‬ ‫واریــز یارانــه مســتقیم بــه حســاب نشــریات‬ ‫ســخن گفــت‪ .‬او خطــاب بــه صالحــی گفــت‪:‬‬ ‫از گذشــته مطبوعــات و رســانه هــا از معافیــت‬ ‫مالیاتــی برخــوردار بــوده انــد و تنهــا شــرط‬ ‫بهــره منــدی از ایــن معافیــت ارائــه بــه موقــع‬ ‫اظهارنامــه مالیاتــی بــود ولــی اخیــرا ادارات کل‬ ‫امــور مالیاتــی شــروطی را جهــت بهــره منــدی‬ ‫از معافیــت مالیاتــی مطــرح مــی کننــد کــه‬ ‫تــوان اجــرای ان شــروط از جملــه ارائــه لیســت‬ ‫ماهیانــه حقــوق و دســتمزد‪ ،‬ارائــه تمامــی‬ ‫فاکتورهــای خریــد و فــروش کاال و خدمــات و‬ ‫‪ ...‬بــه هیــچ وجــه از عهــده مطبوعــات بویــژه‬ ‫مطبوعــات اســتانی و محلــی برنمــی ایــد و‬ ‫عمــا ایــن معافیــت شــامل حــال مطبوعــات‬ ‫نمــی شــود‪ .‬لــذا تقاضــا داریــم بــا رایزنــی بــا‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی و مســئولین‬ ‫مرتبــط و نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی‬ ‫تدبیــری اتخــاذ فرماییــد تــا ایــن مشــکل مرتفع‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫تفاوتــی میــان خبرنــگاران بــا تجربــه و‬ ‫کــم تجربــه هــا دیــده نمــی شــود‬ ‫زهــرا مــرادی نماینــده خبرنــگاران نیــز بــا تاکید‬ ‫بــر اینکــه عــدم امنیــت حرفــه ای‪ ،‬فقدان بســتر‬ ‫کاری امــن و ابهــام در اینــده شــغلی خبرنگاران‬ ‫را نیازمنــد اتخــاذ یک راهــکار اجرایی دانســت و‬ ‫گفــت‪ :‬طــی چنــد ســال گذشــته افــراد جویــای‬ ‫کار کــه از هــر ســو بــه در بســته برخــورده اند رو‬ ‫بــه شــغل خبرنــگاری مــی اورنــد و بــدون اینکه‬ ‫امــوزش الزم را فراگیرنــد یــا از مجــاری خاصــی‬ ‫عبــور کننــد به عنــوان خبرنــگار مشــغول به کار‬ ‫مــی شــوند و در ایــن مــورد هیچگونــه مرجــع‬ ‫نظارتــی وجــود نــدارد کــه خــود بــه مشــکالت‬ ‫متعــددی مــی انجامــد‪.‬‬ ‫او بــا تاکیــد بــر اینکــه خبرنــگاران بــا مشــکالت‬ ‫متعــدد بیمــه ای دســت بــه گریباننــد تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬وضعیــت ســخت و زیــان اور بــودن و‬ ‫بازنشســتگی بیســت ســاله خبرنگارانی که تحت‬ ‫پوشــش بیمــه صنــدوق حمایــت از نویســندگان‬ ‫قــرار دارنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن افــرادی کــه از ایــن‬ ‫بیمــه اســتفاده مــی کننــد از خدمــات درمانــی‬ ‫ممتــازی هــم بهــره منــد نیســتند و بیمــه انــان‬ ‫ارزشــی در حــد بیمــه مشــاغل ازاد دارد در هاله‬ ‫ای از ابهــام اســت‪.‬‬ ‫برخــاف مشــاغل مختلــف کــه دارای رده بندی‬ ‫ســازمانی هســتند و اشــخاص باســابقه تــر مــی‬ ‫تواننــد از امتیــازات ارتقــای شــغلی و مزایــای‬ ‫دیگــر برخــوردار باشــند‪ ،‬در ایــن حرفــه کمتــر‬ ‫تفاوتــی میــان بــا تجربــه هــا و کــم تجربــه‬ ‫هــا دیــده مــی شــود‪ .‬ایــن مشــکل از اهمیــت‬ ‫شــغل روزنامــه نــگاری کاســته و ان را تبدیــل‬ ‫بــه تفنــن کــرده اســت‪ .‬امکاناتــی ماننــد زائــر‬ ‫ســرا‪ ،‬مهمانســرا‪ ،‬مراکــز خدماتــی‪ ،‬رفاهــی‪،‬‬ ‫تفریحــی بــا شــرایط ویــژه یــا تخفیفــات‪ ،‬حــق‬ ‫طبیعــی اکثریــت قریــب بــه اتفــاق شــاغلین‬ ‫شــغلهای مختلــف اســت‪ ،‬امــا خبرنــگاران از این‬ ‫حداقــل امکانــات محرومنــد‪ .‬عــاوه بــر ایــن‬ ‫بــرای دریافــت خدمــات درمانــی هــم اگــر بــرای‬ ‫شــاغلین مطبوعــات تخفیــف وجــود داشــته‬ ‫باشــد بســیار ناچیــز اســت‪.‬‬ ‫بــرای تشــخیص خبرنــگاران واقعــی از خبرنگار‬ ‫نماهــا بایــد چــاره اندیشــی شــود‪ ،‬فراواننــد‬ ‫خبرنــگاران چندیــن ســاله ای کــه در ثبــت نــام‬ ‫ســامانه هــا مــورد تاییــد قــرار نگرفتــه انــد‪.‬‬ ‫شــاید ســپردن تاییدیــه نهایی بــه عهــده ادارات‬ ‫اســتانی راه حــل مناســبی باشــد‪.‬‬ ‫ملــزم کــردن انبــوه ســازان مســکن‬ ‫بــرای خریــد و نصــب اثــار هنــری‬ ‫مظاهــر اذرپــی‪ ،‬رئیــس انجمــن هنرهــای‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سهامی خاص حمل و نقل دلیجان رانش‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 471‬و شناســه ملــی ‪ 10780026456‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 1398/06/25‬و بــه موجــب نامــه تائیدیــه شــماره‬ ‫‪ 1622/3/51‬مــورخ ‪ 1398/9/10‬اداره ارهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای شهرســتان دلیجــان تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬غالمرضــا دارابــی بــه شــماره ملــی ‪ 0579398242‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره و حســن ابراهیمــی بــه شــماره ملــی ‪ 0579382729‬بــه ســمت مدیر‬ ‫عامــل و نائــب رئیــس هیئــت مدیــره و طاهــره صفــری بــه شــماره ملــی ‪ 0579715418‬بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و محمــود ابراهیمــی بــه شــماره ملی‬ ‫‪ 0579382737‬بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و علــی صادقــی نراقــی بــه شــماره ملــی ‪ 0579743616‬بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــرای مدت دو ســال‬ ‫انتخــاب گردیدند‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــداور شــرکت از قبیــل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات ‪ ،‬قراردادهــا و عقــود اســامی با امضــای مدیرعامــل و رئیس هیات مدیــره همراه‬ ‫بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد و اوراق عــادی بــا امضــای مدیرعامــل همــراه با مهر شــرکت معتبر اســت‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان (‪)697511‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت خدماتی پیک پاکی اراک‬ ‫بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 2342‬و شناســه ملــی ‪ 10780058219‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ‬ ‫‪ 1398/07/23‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪:‬‬ ‫‪1‬ـ حســن دهباشــی بــه شــماره ملــی ‪ 0534524257‬بســمت رئیــس هیــات مدیــره و مدیــر عامــل ‪ -‬عرفــان دهباشــی به شــماره ملــی ‪ 0521067030‬بســمت‬ ‫نائــب رئیــس هیــات مدیــره بــرای مــدت نامحــدود انتخــاب گردیدند‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد اور شــرکت از قبیــل چــک و ســفته‪ ،‬بــروات‪ ،‬قراردادهــا وعقــود اســامی و نامــه هــا اوراق عــادی و اداری بــا امضــای مدیــر‬ ‫عامــل یــا رئیــس هیــات مدیــره همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد‪ / .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت ها و موسســات‬ ‫غیرتجــاری اراک (‪)697514‬‬ ‫اگهیتغییراتشرکتتعاونیروستاییچشمهپهن‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 146‬و شناســه ملــی ‪ 10780012268‬به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه مــورخ ‪ 1398/08/30‬و به موجب تائیدیه شــماره‬ ‫‪ 149/184/28/205‬مــورخ ‪ 1398/9/5‬اداره تعــاون روســتایی شهرســتان اراک تصمیمات ذیل اتخاذ شــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت درسال مالی ‪ 1397‬تصویب گردید‪.‬‬ ‫‪ -2‬ناصرعیــدی گل تپــه ئ بــا کــد ملــی ‪0531370631‬و محمــد حســین رضائــی بــا کــد ملــی ‪ 0534047149‬بــه ســمت بازرســان اصلــی شــرکت بــرای مدت‬ ‫یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد‪ -3 .‬ســرمایه شــرکت از مبلــغ‪ 665220000‬ریــال بــه مبلــغ‪ 664480000‬ریــال کاهــش یافــت و مــاده مربوطه در اساســنامه‬ ‫اصــاح گردیــد‪ /.‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اراک (‪)697513‬‬ ‫علی زیاری‬ ‫سیدعباسصالحی‬ ‫تجســمی اســتان مرکــزی نیــز از افــت‬ ‫فعالیتهــای انجمــن خبــر داد و افــزود‪ :‬انجمــن‬ ‫تجســمی قریــب بــه ‪ ۲۰‬ســال قدمــت دارد امــا‬ ‫فعالیتهــای ان چنــد ســالی افــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪۴۰۰‬عضــو داریــم کــه ‪ ۲۰۰‬نفــر ان فعــال‬ ‫هســتند‪ .‬هرســال برنامــه را تدویــن مــی کنیــم‬ ‫و بــه اداره کل ارشــاد اعــام مــی کنیــم امــا بــه‬ ‫علــت نبــود بودجــه ایــن برنامــه هــا اجــرا نمــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫اذرپــی ایــن انجمــن را پــر جمعیــت تریــن‬ ‫انجمــن هــای اســتان دانســت و تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫در حیطــه امــوزش ضعیــف هســتیم و بیشــتر‬ ‫دانشــکده هنرهــای تجســمی تعطیــل شــده‬ ‫انــد و از ان طــرف ســازمان فنــی و حرفــه ای‬ ‫بــه جــای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫اســتان‪ ،‬اقــدام بــه صــدور مجــوز اموزشــگاههای‬ ‫ازادهنــری مــی کنــد کــه ســطح کیفــی‬ ‫امــوزش هنــر را تنــزل داده اســت‪.‬‬ ‫او پیشــنهاد تشــکیل ســمپوزیوم بیــن المللــی‬ ‫و دایمــی هنــر بازیافــت را در دو شــهر اراک و‬ ‫ســاوه بــه اقــای وزیــر داد و افــزود‪ :‬شــهر اراک و‬ ‫ســاوه ضایعــات و پســاماندهای صنعتــی زیــادی‬ ‫دارد کــه زمینــه خوبــی بــرای ایجاد ســمپوزیوم‬ ‫دائمــی هنــر بازیافــت اســت‪.‬‬ ‫از ســویی معــادن ســنگ در شــهر نیــم ور‬ ‫محــات یــک پتانســیل خــوب اســت کــه مــی‬ ‫توانیــم از ســنگ هــای غیرقابــل اســتفاده در‬ ‫بخــش هنــر اســتفاده و هرســاله سمپوزیســیوم‬ ‫مجســمه ســازی در ایــن شهرســتان برگــزار‬ ‫شــود‪ .‬تشــکیل ایــن ســمپوزیوم مجســمه‬ ‫ســازی و هنــر بازیافــت ارزش افــزوده خوبــی‬ ‫بــرای کشــور و هنرمنــدان ایجــاد مــی کنــد‪.‬‬ ‫رئیــس انجمــن هنرهــای تجســمی پیشــنهاد‬ ‫ملــزم کــردن انبــوه ســازان مســکن بــرای خرید‬ ‫و نصــب اثــار هنــری را در منــازل مســکونی را‬ ‫داد و تاکیــد کــرد‪ :‬پیشــنهاد مــی شــود انبــوه‬ ‫ســازان مســکن در ازاء خریــد و نصــب اثــار‬ ‫هنــری تجســمی در ســاختمانها از مشــوقهایی‬ ‫چــون معافیــت هــای مالیاتــی برخــوردار شــوند‬ ‫و هنــر هنرمنــدان در ســاختمانها نمایــش داده‬ ‫شــود نــه ســلبریتی هــا‪.‬‬ ‫انتقــاد از ارائــه مجــوز اموزشــگاه هــای‬ ‫هنــر ســینمایی از ســوی ســازمان فنــی‬ ‫و حرفــه ای‬ ‫ســعید عبدالحمیــدی‪ ،‬رئیــس انجمــن‬ ‫ســینماگران جــوان اســتان مرکــزی نیــز ضمــن‬ ‫انتقــاد از ارائــه مجــوز اموزشــگاه هــای هنــر‬ ‫ســینمایی از ســوی ســازمان فنــی و حرفــه‬ ‫ای‪ ،‬ایــن ســازمان را فاقــد وجاهــت الزم بــرای‬ ‫صــدور مجــوز دانســت و افــزود‪ :‬کســی کــه‬ ‫شــرایط الزم بــرای تاســیس اموزشــگاه را از‬ ‫ســوی اداره ارشــاد نــدارد بــه فنــی و حرفــه‬ ‫ای مراجعــه مــی کنــد و ایــن ســازمان نیــز کــه‬ ‫کارشــناس ویــژه ســینمایی نــدارد بــه ایــن فــرد‬ ‫مجــوز مــی دهــد‪.‬‬ ‫او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از‬ ‫عــدم اجــرای دســتورالعمل اداره مجتمــع‬ ‫هــای فرهنگــی هنــری ســخن بــه میــان اورد‬ ‫و ادامــه داد‪ :‬وزارت ارشــاد اقــدام بــه ســاخت‬ ‫مجتمــع هــای فرهنگــی نظیــر فرهنگســرای‬ ‫ایینــه و تــاالر مرکــزی مــی کنــد امــا شــیوه‬ ‫اداره ان را تدویــن نمــی کنــد‪ .‬در حــال حاضــر‬ ‫کارمنــدان فرهنگســرای ایینــه چهارمــاه اســت‬ ‫کــه حقــوق دریافــت نکــرده انــد‪ .‬چــرا کــه از‬ ‫طرفــی درامدهــای مکانهــای دولتــی بایــد بــه‬ ‫خزانــه واریــز شــود از ســویی هزینــه نگهــداری‪،‬‬ ‫تاسیســات و نیــروی انســانی بــرای ایــن مجتمع‬ ‫هــا پیــش بینــی نشــده اســت‪ .‬ایــن بالتکلیفــی‬ ‫نیــروی انســانی و نبــود بودجــه در نگهــداری‬ ‫تاسیســات باعــث شــده انجمــن هــا نتواننــد از‬ ‫ایــن مکانهــای فرهنگــی بــه خوبــی اســتفاده‬ ‫کننــد‪.‬‬ ‫بــه داد کتــاب و کتابفروشــی هــای شــهر‬ ‫بر سید‬ ‫علــی زیــاری‪ ،‬از کتــاب فروشــان قدیمــی اراک‬ ‫و مالــک کتــاب فروشــی طلــوع بــه ســابقه‬ ‫فرهنگــی شــهر اراک اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫نزدیــک صــد ســال پیــش در بــازار اراک‪ ،‬ســرای‬ ‫« کتابفــروش هــا» دایــر بــوده اســت‪ .‬بــازار داغ‬ ‫کتــاب فروشــی هــا در راســته بــازار نیــز بــا ‪3‬‬ ‫مغــازه در نیــم قــرن گذشــته نشــان از ســابقه‬ ‫فرهنگــی ایــن شــهر دارد‪.‬‬ ‫او بــه طــرح «یارانــه کتــاب» بــر اســاس کــد‬ ‫ملــی افــراد اشــاره کــرد و ایــن مبلــغ هــای‬ ‫تخفیــف را ناچیــز دانســت‪.‬‬ ‫در طــرح یارانــه کتــاب بــه ازاء خریــد ‪۱۲۰‬‬ ‫هــزار تومــان کتــاب‪ ۲۴ ،‬هــزار تومــان خریــدار‬ ‫کتــاب تخفیــف مــی گیــرد کــه بــا توجــه بــه‬ ‫افزایــش قیمــت کتــاب ایــن مبلــغ تخفیــف‬ ‫بســیار کــم اســت‪ .‬زیــاری ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه تعــداد بــاالی دانشــجویان شــهر اراک‪ ،‬تعداد‬ ‫کتابفروشــی هایــی کــه فقــط کتــاب مــی‬ ‫زهرا مرادی‬ ‫فروشــند‪ ،‬بــه تعــداد کمتــر از انگشــتان دســت‬ ‫اســت کــه ان هــم بــه دلیــل تــورم و افزایــش‬ ‫کرایــه مغــازه بــه کوچــه هــای فرعــی و حتــی‬ ‫زیــر زمیــن پنــاه بــرده انــد بــه ســختی بــه‬ ‫حیــات خــود ادامــه مــی دهنــد‪.‬‬ ‫نماینــده عرضــه و فــروش کتــاب در اســتان‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬از وزارت ارشــاد مــی خواهیــم‬ ‫بــرای نجــات کتابفروشــی هــای باقــی مانــده‪،‬‬ ‫وامــی بــه مبلــغ نســبتا کافــی بــا ســود منصفانه‬ ‫و دوره بازپرداخــت دراز مــدت بــرای حمایــت‬ ‫از کتابفروشــان بــرای خریــد ملکــی در نظــر‬ ‫گرفتــه شــود و خــود ملــک در رهــن بانــک‬ ‫باشــد و بــا اخــذ تعهــد فعالیــت کتابفروشــی‬ ‫ادامــه پیــدا کنــد‪ .‬از شــما تقاضامندیــم بــه داد‬ ‫کتــاب و کتابفروشــی هــای ایــن شــهر برســید‬ ‫کــه اخریــن نفــش هایشــان را مــی کشــند‪.‬‬ ‫ســید عبــاس صالحــی وزیــر فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی اســتان مرکــزی بــرای شــنیدن ایــن‬ ‫دغدغــه هــا و ارزیابــی مســائل و اشــنایی بــا‬ ‫ظرفیت هــای فرهنگــی و هنــری بــه اســتان‬ ‫ســفر کــرده بــود‪.‬‬ ‫او ایــن گالیــه هــا راشــنید وتفاهــم نامــه ای هم‬ ‫بــا اســتاندار مرکــزی بــرای ترســیم نقشــه راه‬ ‫امضــاء کــرد تــا تصویــر دو ســال اینــده اســتان‬ ‫را در زیرســاختها و برنامــه هــای حــوزه فرهنــگ‬ ‫و هنــر روش ـن تر کنــد‪ .‬امــا گویــا تفاهــم نامــه‬ ‫بــرای راه انــدزی دو پــروژه تــاالر مرکــزی و‬ ‫کتابخانــه مرکــزی منعقــد شــده اســت‪.‬‬ ‫او بــا بیــان اینکــه دولــت بــرای تکمیــل و افتتاح‬ ‫دو طــرح ملــی فرهنگــی اســتان مرکــزی در‬ ‫اراک شــامل تــاالر و کتابخانــه مرکــزی اهتمــام‬ ‫جــدی دارد افــزود‪ :‬تــاالر مرکــزی و کتابخانــه‬ ‫مرکــزی اراک ‪ ۲‬طــرح ملــی مهــم در کشــور‬ ‫هســتند کــه بــا بهره بــرداری از انهــا ســه هــزار‬ ‫متــر مربــع بــه فضــای فرهنگــی شــهر اراک‬ ‫اضافــه می کنــد‪ .‬پیشــرفت فیزیکــی تــاالر‬ ‫مرکــزی اراک ‪ ۹۳‬درصــد و کتابخانــ ه مرکــزی‬ ‫اراک ‪ ۴۰‬درصــد اســت و بهره بــرداری از ایــن‬ ‫طرح هــا فرصــت مناســبی را بــرای اصحــاب‬ ‫فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه و مــردم ایــن اســتان‬ ‫فراهــم می ســازد‪ .‬امــا شــاید اقــای وزیــر از ایــن‬ ‫مســئله کــذر کــرده انــد کــه ان چیــزی کــه‬ ‫فرهنــگ را مــی ســازد فضــا و اماکــن فرهنگــی‬ ‫نیســت بلکــه توجــه بــه تولیــد کننــدگان‬ ‫محتــوای فرهنگــی اســت کــه توجــه بــه دغدغه‬ ‫هــای انهــا سالهاســت گــم شــده اســت‪.‬‬ ‫پارس سهامی خاص‬ ‫اگهی تغییرات شرکت ره روشن افتاب َ‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 1249‬و شناســه ملــی ‪ 10861926816‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ ‪ 1398/08/01‬تصمیمــات ذیــل اتخاذ‬ ‫شــد‪ -1 :‬علیرضــا محمــدی بــه کــد ملــی ‪ 0558943063‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره‪ ،‬محمــد محمــدی بــه کــد ملــی ‪ 0558918034‬بــه ســمت نایــب‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره‪ ،‬محمدحســین محمــدی بــه کــد ملــی ‪ 0550081313‬بــه ســمت مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیــره‪ ،‬عطیــه محمــدی بــه کــد ملــی‬ ‫‪ 0559011032‬بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و نرگــس محمــدی بــه کــد ملــی ‪ 0559869851‬بــه ســمت عضــو هیئــت مدیره بــرای مــدت دو ســال انتخاب‬ ‫شــدند‪-2 .‬کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــداور شــرکت از قبیــل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات‪ ،‬قراردادهــا و عقوداســامی وســایر نامــه هــای عــادی واداری بــا امضــاء‬ ‫ریئــس هیئــت مدیــره و مدیــر عامــل هــر کــدام بتنهایــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبر می باشــد‪ -3 .‬شــکوه بهشــتی بــه کــد ملــی ‪ 0558950639‬به ســمت‬ ‫بــازرس اصلــی و مرضیــه نــوروزی بــه کــد ملــی ‪ 0040258580‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل شــرکت برای یــک ســال مالــی انتخــاب گردیدنــد‪ -4 .‬ترازنامه و‬ ‫حســاب ســود و زیــان شــرکت در ســال منتهــی بــه ســال ‪ 1396‬مــورد تصویــب قــرار گرفــت‪ /.‬اداره کل ثبت اســناد و امــاک اســتان مرکزی مرجع ثبت شــرکت‬ ‫ها و موسســات غیرتجــاری خمیــن (‪)697512‬‬ ‫تاسیسشرکتبامسئولیتمحدودکهکشان الوندنیک زاد‬ ‫درتاریــخ ‪ 1397/12/08‬بــه شــماره ثبــت ‪ 4104‬بــه شناســه ملــی ‪ 14008182890‬ثبــت و امضــا ذیــل دفاترتکمیــل گردیــده کــه خالصــه ان بــه شــرح زیــر‬ ‫جهــت اطــاع عمــوم اگهــی میگــردد‪ .‬موضــوع فعالیــت‪ :‬طبــخ و توزیــع غــذا ‪-‬راه انــدازی و نگهداری ســلف ســرویس کارخانجــات‪ ،‬ادارات‪ ،‬شــرکتها و موسســات‬ ‫دولتــی و خصوصــی ‪-‬بارگیــری وتخلیــه بــار ‪-‬تامیــن نیــروی انســانی ‪ -‬انجــام خدمــات گل کاری و چمــن کاری و فضــای ســبز و جــدول کشــی و لکــه گیــری و‬ ‫اســفالت جــاده هــا و معابــر و خیابانهــا و رنــگ کاری انهــا ‪ -‬خدمــات مربــوط بــه پشــتیبانی راه هــا و ســاختمان و راهداری و ســرویس ماشــین االت ‪-‬جمــع اوری‬ ‫و تفکیــک زبالــه خشــک و تــر انجــام خدمــات فنــی و مهندســی کارخانجــات ‪-‬صــادرات و واردات و خریــد وفــروش کلیــه کاالهــای مجــاز بازرگانی ‪ -‬شــرکت در‬ ‫مناقصــات و مزایــده هــای داخلــی و خارجــی ‪-‬شــرکت در نمایشــگاه هــای داخلــی و خارجــی و عقد قــرار داد با اشــخاص حقیقی و حقوقــی درصورت لــزوم پس‬ ‫از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط مــدت فعالیــت‪ :‬از تاریــخ ثبــت بــه مــدت نامحــدود مرکــز اصلــی‪ :‬اســتان مرکــزی‪ ،‬شهرســتان ســاوه‪ ،‬بخــش مرکــزی‪،‬‬ ‫شــهر ســاوه‪ ،‬خیابــان ولیعصــر‪ ،‬کوچــه شــهیدثالث ‪ (25‬شــیر خانــی ) ‪ ،‬کوچــه ســلمان ســاوجی ‪(10‬شیرخانی)[ششــم] ‪ ،‬پــاک ‪ ، 6585‬طبقــه اول کدپســتی‬ ‫‪ 3917796585‬ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ ‪ 1000000‬ریــال نقــدی میــزان ســهم الشــرکه هــر یــک از شــرکا خانــم محدثــه جعفر نیا‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0590340700‬دارنــده ‪ 500000‬ریــال ســهم الشــرکه خانــم فاطمــه رهبــری بــه شــماره ملــی ‪ 0600118312‬دارنــده ‪ 500000‬ریــال ســهم‬ ‫الشــرکه اعضــا هیئــت مدیــره خانــم محدثــه جعفــر نیــا بــه شــماره ملــی ‪0590340700‬و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود خانــم فاطمــه رهبــری بــه شــماره ملــی ‪0600118312‬و به ســمت مدیرعامــل به مــدت نامحــدود و به ســمت نایب‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت نامحــدود و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیره بــه مــدت نامحــدود دارنــدگان حــق امضــا‪ :‬کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد اور‬ ‫شــرکت از قبیــل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات‪ ،‬قراردادهــا‪ ،‬عقــود اســامی و همچنیــن کلیه نامــه هــای عــادی و اداری باامضــاء مدیر عامل همــراه با مهر شــرکت معتبر‬ ‫مــی باشــد‪ .‬اختیــارات مدیــر عامــل‪ :‬طبــق اساســنامه ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور به منزلــه اخــذ و صــدور پروانه فعالیــت نمــی باشــد‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و‬ ‫امــاک اســتان مرکــزی مرجــع ثبت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری ســاوه (‪)697510‬‬ ‫زیرنظر شورای سیاست گذاری‬ ‫رایانامه ‪n a m e h a r a k @ g m a i l . c o m :‬‬ ‫طراحی و صفحه ارایی ‪ :‬مینا اسکندری‬ ‫چاپ ‪ :‬بهمن‬ ‫نشانی‪ :‬اراک ‪ ،‬ابتدای خیابان مشهد‪ ،‬جنب بانک ملی‬ ‫‪n a m e h a r a k‬‬ ‫رتبه برتر شرکت معدنی امالح ایران در تحقیق و توسعه صنایع استان مرکزی‬ ‫اخبار‬ ‫‪ ۹۲۷۸‬دستگاه ماشین االت‬ ‫کشاورزی استان مرکزی‬ ‫شماره گذاری شد‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مرکــزی‬ ‫گفت‪ :‬از ‪ ۱۴‬هزار ‪ ۴۱۳‬دســتگاه ماشــین االت کشــاورزی‬ ‫اســتان ‪ ۹۲۷۸‬دســتگاه پالک گــذاری شــد‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬مجید انجفی در جلســه کمیســیون‬ ‫برنامه ریــزی‪ ،‬هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچاق‬ ‫کاال و ارز اســتان مرکــزی بیــان کــرد‪ ۱۴ :‬هــزار و ‪۴۱۳‬‬ ‫دســتگاه انــواع تراکتــور و کمبایــن بــرای اجــرای طــرح‬ ‫شــماره گذاری در اســتان مرکــزی هدفگــذاری شــده‬ ‫اســت کــه تــا قبــل از ســال ‪ ۵۸۰۸ ،۱۳۹۸‬دســتگاه‬ ‫متشــکل از هــزار و ‪ ۷۸۰‬دســتگاه مســتعمل و ‪ ۴‬هــزار‬ ‫و ‪ ۲۲‬دســتگاه نــو معــادل ‪ ۴۱‬درصــد ناوگان کشــاورزی‬ ‫اســتان شــماره گذاری شــدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال جــاری نیــز تاکنــون ســه هــزار‬ ‫و ‪ ۴۷۰‬دســتگاه معــادل ‪ ۲۴‬درصــد نــاوگان تراکتــور و‬ ‫کمبایــن اســتان شــماره گذاری شــده اســت و از کل‬ ‫طــرح مذکــور ‪ ۵‬هــزار و ‪ ۱۳۵‬دســتگاه معــادل ‪۳۵‬‬ ‫درصــد نــاوگان باقــی مانــده اســت کــه شــماره گذاری‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۰‬دســتگاه در اذر‪ ،‬دی و بهمــن مــاه ســال‬ ‫جــاری برنامه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫جایگاه مطلوب استان مرکزی‬ ‫در کشاورزی پاک‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان‬ ‫مرکــزی از جایــگاه خــوب اســتان مرکــزی در تولیــد‬ ‫محصــوالت ســالم باغــی و کشــاورزی خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری صداوســیما‪ ،‬مجدابــادی افزود‪:‬‬ ‫میانگیــن مصــرف ســم در هــر هکتــار در کشــور حدود‬ ‫‪ 750‬گــرم اســت کــه ایــن میــزان در اســتان ‪ 500‬گــرم‬ ‫(نیــم کیلــو ) میباشــد کــه از ایــن حیث اســتان مرکزی‬ ‫جــزء اســتان هــای کــم مصــرف و دارای جایــگاه ویــژه‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬عمــده مصــرف ســم در مــزارع غــات‬ ‫گنــدم‪ ،‬جــو و ســایر محصــوالت پــر مصــرف اســت‪.‬‬ ‫مدیــر حفــظ نباتــات ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان‬ ‫مرکــزی در ادامــه بــا بیــان اینکــه در برخــی مــوارد از‬ ‫جملــه گلخانــه هــا‪ ،‬باغــات انگور‪،‬گــردو‪ ،‬مــزارع دیــم از‬ ‫قبیــل نخــود وعدس مصــرف چشــمگیری وجود نــدارد‬ ‫بــه کشــاورزان توصیــه کــرد‪ :‬در مواقــع الزم و ضــروری‬ ‫بــه گفتــه کارشناســان اقــدام بــه ســم پاشــی کننــد تــا‬ ‫دچــار خســارت هــای احتمالــی نشــوند‪.‬‬ ‫‪ 70‬تــا ‪ 80‬درصــد ســموم اســتفاده شــده در محصوالت‬ ‫کشــاورزی اســتان مرکــزی کــم خطــر و بــدون خطــر‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫مدیر کل انتقال خون استان مرکزی‬ ‫خبر داد‪:‬‬ ‫کمبود ذخیره خونی نداریم‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون اســتان مرکــزی گفــت‪ :‬اســتان‬ ‫مرکــزی در شــرایط خوبــی از لحــاظ ذخیره خونــی قرار‬ ‫دارد و هیــچ کمبودی در اســتان مشــاهده نشــده اســت‪.‬‬ ‫فاطمــه مهدویانــی در گفت وگــو بــا ایســنا‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫امــار اهــدا خــون در هشــت ماهــه ســال جــاری ‪۳۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۲۱۷‬مراجعــه کننــده بــوده کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۲۷‬هــزار و ‪ ۹۳۱‬نفــر موفــق بــه اهــدای خــون شــدند‪.‬‬ ‫مدیــرکل انتقــال خــون اســتان مرکــزی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫وضعیــت ذخایــر خونــی در اســتان مرکــزی در شــرایط‬ ‫مطلــوب قــرار دارد‪ ،‬همچنیــن اســتان مرکــزی از نظــر‬ ‫ذخایــر نرمــال کــه ‪ ۵‬الــی هفــت روز در نظــر گرفته می‬ ‫شــود‪ ،‬در شــرایط خوبــی قــرار دارد‪.‬‬ ‫مهدویانــی بیــان کــرد‪ :‬در روزهای ســرد ســال مراجعات‬ ‫بــرای اهــدای خــون کاهــش پیــدا می کنــد و تقاضــای‬ ‫مــا افزایــش و اســتمرار مشــارکت مــردم بــرای اهــدای‬ ‫خــون اســت‪.‬‬ ‫مهدویانــی اضافــه کــرد‪ :‬پایگاه هــای انتقــال خــون‬ ‫در شهرســتان های اراک‪ ،‬ســاوه‪ ،‬خمیــن‪ ،‬دلیجــان‪،‬‬ ‫محــات‪ ،‬اشــتیان و تفــرش فعــال بــوده و خدمــات الزم‬ ‫را ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫صرفه جویی ‪ ۴‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫مصرف سوخت در کشور‬ ‫مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فراورده های نفتی گفت‪:‬‬ ‫با کاهش مصرف فراورده های نفتی در کشور‪ ۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومانصرفه جوییشد‪.‬‬ ‫محمودرضا افشاریان در جلسه کمیسیون برنامه ریزی‪،‬‬ ‫هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان‬ ‫مرکزی اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۱۸‬ماهه اخیرا ‪ ۳‬میلیارد لیتر‬ ‫اختالف سوخت دستگاه های متولی و پخش فراورده های‬ ‫نفتی گزارش شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در ‪ ۸‬ماهه اخیر ‪ ۲‬درصد مصرف نفت گاز‪۱۷ ،‬‬ ‫درصد نفت کوره و ‪ ۱۷‬درصد نفت سفید کاهش یافته‬ ‫و در جریان این کاهش‪ ،‬در واقع ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان‬ ‫صرفه جویی رقم خورده است‪ .‬افشاریان تصریح کرد‪ :‬سال‬ ‫گذشته روزانه ‪ ۱۱.۵‬تا ‪ ۱۲‬میلیون لیتر قاچاق سوخت در‬ ‫کشور انجام می شد که امسال این میزان به ‪ ۸.۸‬میلیون‬ ‫لیتر رسیده است و امید است که تا پایان سال این رقم به‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیون لیتر کاهش یابد‪.‬‬ ‫گـردشگـری‬ ‫هفته نامه فرهنگی‪،‬اجتماعی و اقتصادی استان مرکزی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول ‪ :‬سمیه بصیرت‬ ‫تلفن ‪09367501438 - )086(۳۴۴۵۱۴۷۰ :‬‬ ‫حمامچهارفصل‬ ‫حمام چهار فصل در زمان احمد شاه قاجار به دست محمد ابراهیم خوانساری ساخته شد‪ .‬که امروزه‬ ‫در خیابان شهید دکتر بهشتی اراک قرار دارد‪ .‬علت این نام گذاری وجود نقاشی هایی از فصل های‬ ‫مختلف سال در گوشه و کنارهای حمام بوده است‪ .‬این اثر تاریخی با‪ ۱۶۰۰‬متر مربع مساحت لقب‬ ‫بزرگ ترین حمام ایران را به خود اختصاص داده است‪ .‬اب مورد نیاز ان از قنات تامین می شده و برای‬ ‫گرم نگهداشتن ان ارتفاعش را حدود‪ ۳٫۵‬متر پایین تر از خیابان های اطرافش ساخته اند‪.‬‬ ‫با رویکرد پژوهش محور برای حل مسائل شرکت در حرکت هستیم‬ ‫بــه مناســبت هفتــه پژوهــش در اییــن تجلیــل‬ ‫از پژوهشــگران برتــر اســتان مرکــزی از شــرکت‬ ‫معدنــی امــاح ایــران بــه عنــوان واحــد برتــر‬ ‫تحقیــق و توســعه تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش نامــه اراک‪ ،‬ائیــن تجلیــل از‬ ‫پژوهشــگران برتــر اســتان مرکــزی ‪ ۲۰‬اذرمــاه با‬ ‫حضــور اســتاندار مرکــزی و جمعــی از مدیــران‬ ‫و مســووالن اســتانی در دانشــکده علــوم پایــه‬ ‫دانشــگاه اراک برگــزار شــد‪ .‬در ایــن مراســم‬ ‫بــا توجــه بــه نظــر کمیتــه انتخابــی‪ ،‬شــرکت‬ ‫معدنــی امــاح ایــران به عنــوان واحــد تحقیق و‬ ‫توســعه برتــر در گــروه معــدن و صنایــع معدنــی‬ ‫اســتان در ســال ‪ ۱۳۹۸‬معرفــی و مــورد تجلیــل‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت معدنــی امــاح ایــران در‬ ‫گفــت و گــو بــا نامــه اراک گفــت‪ :‬مــا از اوایــل‬ ‫ســال قبــل بــا رویکــرد پژوهــش محــور بــرای‬ ‫حــل مســائل شــرکت در حرکــت هســتیم و در‬ ‫ایــن راســتا از محققیــن دانشــگاهی و صاحبــان‬ ‫علــم و فــن اوری دعــوت نمودیــم تــا مســائل‬ ‫پیــش روی شــرکت را بــا انهــا درمیــان بگذاریم‪.‬‬ ‫دکتــر علــی رســتمی افــزود‪ :‬در نهایــت چنــد‬ ‫مدیرعاملشرکتشهرک هایصنعتیاستانمرکزیخبرداد‪:‬‬ ‫ایجاد ‪ 800‬فرصت شغلی جدید در شهرک های‬ ‫صنعتیاستانمرکزی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان‬ ‫مرکـزی گفت‪ ۸۰۰ :‬فرصت شـغلی جدید امسـال‬ ‫در شـهرک ها و نواحـی صنعتـی نقـاط مختلـف‬ ‫ایـن اسـتان ایجاد شـده که نشـانگر ظرفیـت این‬ ‫شـهرک ها در ایجـاد اشـتغال و تولید اسـت‪.‬‬ ‫یـه گـزارش ایرنا‪ ،‬مصطفـی امـره افزود‪ :‬اشـتغال‬ ‫ایجـاد شـده مربـوط بـه بهره بـرداری از ‪ ۶۰‬واحـد‬ ‫پــروژه پژوهشــی مشــترک میــان مــا و دانشــگاه‬ ‫هــای اراک تعریــف و برخــی از ایــن پژوهــش‬ ‫هــا انجــام شــد کــه نتایــج خیلــی خوبــی در بــر‬ ‫داشــت و برخــی از پژوهــش هــا نیــز در حــال‬ ‫انجــام اســت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه یک مرکــز تحقیق و توســعه‬ ‫در شــرکت معدنــی امالح راه اندازی شــده اســت‬ ‫و برخی از جوانان‪ ،‬محققین و اســاتید دانشــگاهی‬ ‫را در ایــن راه بــا خــود همــراه ســاختیم‪ ،‬ابــراز‬ ‫امیــدواری کــرد‪ :‬بــا توســعه فعالیــت هــای‬ ‫پژوهشــی در اینــده شــاهد پیشــرفت هــای‬ ‫بیشــتری در ایــن زمینــه خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫اقــازاده اســتاندار مرکــزی در ایــن مراســم انجــام‬ ‫فعالیت هــای پژوهشــی و فناوری هــای جدیــد‬ ‫را کلیــد رفــع مشــکالت و پیشــرفت کشــور‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬زمینــه فعالیت هــای پژوهشــی‬ ‫در راســتای خنثی ســازی تحریم هــای ظالمانــه‬ ‫دشــمنان‪ ،‬افزایــش یافتــه و در اســتان مرکــزی‬ ‫نیــز در ایــن راســتا گام هــای بلنــدی برداشــته‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه اراک نیــز در ایــن نشســت‬ ‫پژوهــش را کلیــد توســعه و پیشــرفت کشــور‬ ‫دانســت و گفــت‪ :‬اکنــون کــه اقتصــاد کشــور‬ ‫بــه دلیــل برخــی تحریم هــای دشــمنان دچــار‬ ‫مشــکل شــده و اقتصاددانــان بــه ایــن نتیجــه‬ ‫رســیده اند کــه وابســتگی اقتصــاد بــه نفــت‬ ‫تولیـدی جدیـد در شـهرک های صنعتـی اسـتان‬ ‫مرکـزی در سـال جـاری اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬مجمـوع سـرمایه گذاری در ایـن ‪۶۰‬‬ ‫واحـد تولیـدی بیـش از یک هـزار و ‪ ۳۰۰‬میلیـارد‬ ‫ریال اسـت که از سـوی بخـش خصوصی تامین و‬ ‫در ایـن واحدها سـرمایه گذاری شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان‬ ‫مرکـزی اظهـار داشـت‪ ۱۹۰ :‬قـرارداد واگـذاری‬ ‫زمیـن به میزان ‪ ۱۳۶‬هکتار امسـال در شـهرک ها‬ ‫و نواحـی صنعتی این اسـتان هدفگذاری شـد که‬ ‫تا کنـون ‪ ۱۵۵‬قرارداد منعقد و ‪ ۹۰‬هکتار زمین به‬ ‫متقاضیان واگذار شـده اسـت‪.‬‬ ‫امـره بیان کـرد‪ :‬با وجود اینکه بیشـترین واگذاری‬ ‫زمین در شـهرک ها و نواحی صنعتـی درنیمه دوم‬ ‫شــکننده اســت‪ ،‬توجــه بــه تحقیقــات و پژوهش‬ ‫عامــل رفع مشــکالت و توســعه کشــور به شــمار‬ ‫مــی رود‪ .‬حمیــد ســعیدی افــزود‪ :‬تربیــت نیروی‬ ‫انســانی الزم و انجــام تحقیقــات بــا کیفیــت و‬ ‫اثــر بخــش نیازمنــد اعتبــارات بــوده و بــا توجــه‬ ‫بــه اختصــاص یــک درصــد بودجــه دســتگاه ها‬ ‫بــه فعالیت هــای پژوهشــی نیــاز اســت ایــن‬ ‫اعتبــارات جمــع اوری و بــرای تحقیقــات ملــی‬ ‫و اثرگــذار هزینــه شــود‪.‬‬ ‫کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد‬ ‫شرکت هایتابعههلدینگصدرتامین‬ ‫شــرکت معدنــی امــاح ایــران بــر اســاس‬ ‫نتایــج ارزیابــی عملکــرد ‪ 6‬ماهــه ســال ‪1398‬‬ ‫هـر سـال انجـام مـی شـود امـا تـا کنون شـرایط‬ ‫استان بسـیار مطلوب اسـت و پیش بینی می شود‬ ‫تـا پایـان سـال از تمامـی برنامه های خـود جلوتر‬ ‫باشـد‪ .‬وی گفـت‪ :‬تقویـت و حمایـت از صنایـع‬ ‫کوچـک بـه عنـوان عامل توسـعه صنعت کشـور‬ ‫از خواسـته های اصلـی مقـام معظم رهبری اسـت‬ ‫و دولـت تدبیـر و امیـد نیـز در دوره فعالیتـش به‬ ‫خصـوص ‪ ۲‬سـال اخیـر اقدامـات موثـری در این‬ ‫راسـتا انجام داده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان‬ ‫مرکـزی علمی تـر بـودن و چابک تـر بـودن را‬ ‫شـاخصه اصلـی صنایع کوچک نسـبت به صنایع‬ ‫بـزرگ عنـوان کرد و گفـت‪ :‬میزان سـرمایه گذاری‬ ‫در ایـن بخـش نیز بسـیار کمتـر از صنایـع بزرگ‬ ‫شــرکت های تابعــه هلدینــگ ســرمایه گذاری‬ ‫صدرتامیــن‪ ،‬در راســتای تحقــق بودجــه و رونــد‬ ‫رو بــه رشــد شــاخص های کلیــدی عملکــرد‪،‬‬ ‫توانســت بــا کســب امتیــاز ‪ 90‬از صــد‪ ،‬رتبــه‬ ‫برتــر خانــواده صدرتامیــن را بــه خــود اختصاص‬ ‫دهــد‪.‬‬ ‫در مراســمی بــا حضــور مدیــر عامــل شــرکت‬ ‫ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی (شســتا) و‬ ‫مدیــران عامــل شــرکت های تابعــه صدرتامیــن‪،‬‬ ‫بــا اهــدای لــوح تقدیــر از ســوی دکتــر رضوانــی‬ ‫فــر مدیــر عامــل شســتا و دکتــر ســلیمانی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گذاری صدرتامیــن‪،‬‬ ‫از شــرکت معدنــی امــاح ایــران تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫اسـت و بـا سـرمایه ای اندک مـی توان یـک واحد‬ ‫تولیـدی را راه انـدازی و بـرای حداقـل ‪ ۱۰‬نفـر‬ ‫اشـتغال ایجـاد کرد‪.‬‬ ‫امـره افـزود‪ :‬اسـتقرار ‪ ۳۵‬واحـد مشـاوره ای در‬ ‫سـاختمان کسـب و کار اسـتان مرکـزی در اراک‬ ‫و ارایـه خدمـات اموزشـی در بخش هـای مختلف‬ ‫فنـی‪ ،‬مدیریتـی و مالـی بـه صنایـع کوچـک‪،‬‬ ‫شناسـایی ‪ ۱۳‬نیـاز فناورانـه و تامیـن پنـج نیـاز‪،‬‬ ‫شناسـایی ‪ ۱۵‬واحد صنعتی مسـتعد دانش بنیان‬ ‫شـدن و اضافـه شـدن هشـت واحـد صنعتـی به‬ ‫جمـع شـرکت های دانش بنیـان از مهم تریـن‬ ‫فعالیت های شـرکت شـهرک های اسـتان مرکزی‬ ‫در راسـتای تسـهیل گری امـور فعـاالن این عرصه‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگهی فراخوان شناسایی جذب سرمایه گذار‬ ‫سـازمان سـرمایه گذاری و مشـارکت های مردمی شـهرداری اراک در نظر دارد نسـبت به انجام پروژه ذیل در قالب سرمایه گذاری و مشـارکت از طریق برگزاری فراخوان عمومی‬ ‫به اشـخاص حقیقی و حقوقی ذیصالح با مناسـب ترین پیشـنهاد اقدام نماید‪.‬‬ ‫‪-1‬احداث ‪،‬بهره برداری و تحویل باشگاه بیلیارد واقع در پارک شهید باهنر با براوردی بالغ بر‪ 6/000/000/000‬ریال با مبلغ تضمین ‪ 300/000/000:‬ریال(شماره فراخوان‬ ‫سرمایه گذاری ‪ 98-9-13‬ف‪.‬س‪.‬س)‬ ‫عنوان فراخوان ها و مبلغ تضامین‬ ‫‪-2‬احداث ‪،‬بهره برداری و تحویل پیاده راه عرضه اغذیه واقع در بلوار ورزش با براوردی بالغ بر ‪ 23/190/000/000‬ریال با مبلغ تضمین ‪ 1/160/000/000 :‬ریال (شماره‬ ‫فراخوان سرمایه گذاری ‪ 98-9-14‬ف‪.‬س‪.‬س )‬ ‫‪-1-3‬احداث ‪،‬بهره برداری و تحویل سرویس های بهداشتی در سطح شهر با براوردی بالغ بر ‪ 17/650/000/000‬ریال با مبلغ تضمین ‪ 882/500/000 :‬ریال(شماره‬ ‫فراخوان سرمایه گذاری ‪ 98-9-15/2‬ف‪.‬س‪.‬س)‬ ‫محل انجام کار‬ ‫شهر اراک‬ ‫محلتوزیعاسنادفراخوان‬ ‫امور قراردادهای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک‬ ‫زمان توزیع و تحویل اسناد‬ ‫پس از تاریخ نشر اگهی به مدت ‪ 10‬روز‬ ‫نحوه تسلیم سپرده شرکت در‬ ‫فراخوان‬ ‫ضمانت نامه بانکی (فرایند ارجاع کار)یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران سازمان به شماره حساب‪ 7018/11/6042962/1‬نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران‬ ‫شعبهخیابانامامخمینی‬ ‫تاریخ اعالم و ابالغ به برنده‬ ‫حداکثر یک هفته پس از بازگشایی‬ ‫محلتحویلاسناد‬ ‫دبیرخانه سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک و تا پایان وقت اداری(ساعت‪ )14:30‬اخرین مهلت تحویل اسناد‬ ‫زمان و محل بازگشایی پاکت ها‬ ‫روز چهارشنبه مورخ ‪1398/10/04‬راس ساعت ‪ 17‬سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری اراک‬ ‫حداقلصالحیتشرکتکنندگان‬ ‫کلیهاشخاصحقیقیوحقوقی‬ ‫شرکت در فراخوان و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده‪ 10‬ائین نامه مالی می باشد‪ -‬شورای سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق ائین نامه مالی مختار خواهد بود‪ -‬به‬ ‫پیشنهادات مبهم‪ ،‬مشروط‪ ،‬فاقد شرایط قانونی‪ ،‬فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود‪.‬‬ ‫لــذا متقاضیــان مــی تواننــد پــس از دریافــت اســناد فراخــوان پیشــنهاد خــود را پــس از تاریخ چــاپ اگهــی بــه مــدت ‪ 10‬روز تحویــل نمایند و نیــز جهت کســب اطالعات‬ ‫بیشــتر مــی تواننــد بــه امــور قراردادهــای ســازمان واقــع در خیابان شــهید بهشــتی میدان هفــت تیر مجتمــع پاســارگاد طبقه اول ســازمان ســرمایه گــذاری و مشــارکت‬ ‫هــای مردمــی شــهرداری اراک مراجعــه‪ ،‬یــا بــه ســایت ســازمان بــه ادرس ‪www.arakinvest.ir‬یــا ســایت شــهرداری اراک بــه ادرس ‪www.Arak.ir‬و یــا بــا‬ ‫شــماره تلفــن ‪ 086-34220175‬تمــاس حاصــل فرمایند‪.‬‬ ‫سیدفرامرزمهاجرانی‬ ‫سرپرستسازمان‬

آخرین شماره های هفته نامه نامه اراک

هفته نامه نامه اراک 74

هفته نامه نامه اراک 74

شماره : 74
تاریخ : 1399/02/23
هفته نامه نامه اراک 73

هفته نامه نامه اراک 73

شماره : 73
تاریخ : 1399/02/18
هفته نامه نامه اراک 72

هفته نامه نامه اراک 72

شماره : 72
تاریخ : 1398/12/15
هفته نامه نامه اراک 71

هفته نامه نامه اراک 71

شماره : 71
تاریخ : 1398/12/01
هفته نامه نامه اراک 70

هفته نامه نامه اراک 70

شماره : 70
تاریخ : 1398/11/24
هفته نامه نامه اراک 69

هفته نامه نامه اراک 69

شماره : 69
تاریخ : 1398/11/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!