هفته نامه نامه اراک شماره 63 - مگ لند

هفته نامه نامه اراک شماره 63

هفته نامه نامه اراک شماره 63

هفته نامه نامه اراک شماره 63

‫نشان استاندارد باید از یک‬ ‫الزام قانونی‬ ‫به یک مطالبه عمومی‬ ‫تبدیل شود‬ ‫‪4‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫اوج حضــور درناهــای خاکســتری بــر فــراز‬ ‫تــاالب میقــان اراک ‪ /‬صفحــه ‪4‬‬ ‫برگزاریرزمایشسراسری‬ ‫ارزیابیامادگی‬ ‫مولدهایاضطراریبرق‬ ‫در استان مرکزی‬ ‫پنج شنبه ‪ 16‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 9‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 6‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪63‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪ 1500‬تومان‬ ‫‪NAMEH ARAK‬‬ ‫‪No. 63‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪Vol. 3‬‬ ‫‪Nov 6. 2019‬‬ ‫مدیرعاملشهرجدیدامیرکبیرتاکیدکرد‪:‬‬ ‫مـشکالت مسکن مـهر‬ ‫در مسکن ملی تکرار نمی شود‬ ‫سرمقاله‬ ‫سینا عراقی‬ ‫شهر ما به چه نیاز دارد؟‬ ‫بودن یا نبودن‪ ،‬مسئله اینست!‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫تــورم اســتان مرکــزی ‪ ۳۰‬درصــد رشــد‬ ‫داشــت ‪ /‬صفحــه ‪2‬‬ ‫تجلیــل از شــرکت نفــت پاســارگاد اراک بــه‬ ‫عنــوان واحــد نمونــه اســتاندارد ‪ /‬صفحــه ‪4‬‬ ‫مصاحبه با سرپرست گروه موسیقی سماعیان به بهانه کسب مقام در جشنواره ملی عشایر‬ ‫سرودی با لهجه اراکی می سازیم‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫پروژه ‪ ۵۵‬متری یا ‪ ۵۸‬متری یا ‪ ۲۴‬متری‪ ...‬ایا اینکه عرض ان پروژه چقدر باشد‬ ‫اهمیت چندانی دارد؟ کسانی که این پروژه را در در اواخر دهه ‪ ۷۰‬و اوایل دهه‬ ‫‪ ۸۰‬طراحی و عرضه و تصویب کردند ظاهرا با بافت شهری و نیازهای جمعیتی‬ ‫شهر اشنایی چندانی نداشته اند‪.‬‬ ‫در خصوص خروج ترافیک مناطق مرکزی شهر از طریق معبری که فالن میدان‬ ‫را به بهمان خیابان متصل کند بسیار بحث شده اما چند نکته در این خصوص‬ ‫همچنان قابل تامل و بحث گفتگو مانده است‪ .‬اراک شهری ‪ ۲۰۰‬و اندی ساله‬ ‫بوده که از ابتدا به عنوان قلعه نظامی و شهر تاسیس شده است‪ .‬گذشته از مناطق‬ ‫مرکزی اولیه شهر که همان منطقه بازار و حومه ان می باشد توسعه بقیه مناطق‬ ‫ابتدائا در باغات اطراف شهر رخ داده و سپس به مناطق شمالی ان که زمین‬ ‫های بایر حدفاصل روستاها بوده گسترش یافته است‪ .‬مناطق جنوبی که عمدتاً‬ ‫قدیمی ترین بافت جمعیتی شهر پس از بازار به حساب می ایند قدمتی بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬سال دارند و مردم قدیمی شهر در ان زندگی می کنند‪.‬‬ ‫پروژه ای که از ان یاد کردیم منطقه مورد نظر را از وسط به دو نیم می کند و‬ ‫عم ً‬ ‫ال مثل دیوار برلین کوچه ها و پس کوچ ه ها و خیابانهای منطقه ای قدیمی‬ ‫با مردمی اصیل را از هم جدا می سازد‪.‬سوالی که برای این مردم به وجود می‬ ‫اید این است که اگر شهر گسترش یافته و جمعیت ان رو به فزونی و مدیریت‬ ‫شهری توان رتق و فتق امور را نداشته و نتوانسته چنان طراحی کند که جمعیت‬ ‫کثیر اضافه شده پس از توسعه صنعتی برای رفع نیازهای خود الزم نباشد به‬ ‫بازار و عباس اباد و امثال ان هجوم بیاورند تقصیر ما چیست که باید تاوان‬ ‫ان را بدهیم؟ ایا کمترین مراعات حقوق شهروندی این مردم این نیست که‬ ‫محیط زندگی و زیست انان را حرمت نهاده اجازه دهیم در محل زندگی خود‬ ‫به ارامش زندگی کنند و کوچه ها و خاطرات انها را بیش از این دستخوش‬ ‫تغییر قرار ندهیم؟‬ ‫واقعیت ان است که شهرداری اراک طی ‪ ۵۰‬سال گذشته نتوانسته ساختار‬ ‫شهری تحت مدیریت خود را درست و اصولی طراحی و اجرا کند‪ .‬حتی در‬ ‫سال های اخیر با وجود هشدارهای بسیار‪ ،‬مجوزهای ساخت مسکونی و اداری‬ ‫و تجاری بی قاعده بسیاری را در بستر مناطق مرکزی اراک صادر کرده چنانکه‬ ‫در کوچه ای باریک مجتمع پزشکی چندین طبقه بدون حیاط ساخته شده‬ ‫است‪ .‬گویی عزیزان بساز و بفروش ما با این کار به مردم اطراف خود دهن کجی‬ ‫می کنند و به ریششان می خندند و شهرداری نیز در این لبخند زیبا و ملیح‬ ‫شریک است و در نهایت برای جمع کردن به هم ریختگی و بی نظمی حاصل‬ ‫و ترافیک به وجود امده طرح های چند صد میلیارد تومانی به همان مردم ارائه‬ ‫می کند و مردم برای تامین چند صد میلیارد تومان مذکور باید ساختمان های‬ ‫بلند بسیار دیگری را در کنار خانه خود مشاهده کنند و نهایتا ناچار شوند خانه و‬ ‫زندگی خود را فروخته و از انجا بروند و یا در یکی از اپارتمان ها سکونت گزینند‬ ‫و این دوره باطل همچنان ادامه داشته باشد‪ .‬اراک به پروژه های عجیب غریب‬ ‫نیازی ندارد‪ .‬اراک فقط مدیریت می خواهد‪.‬‬ ‫دو مرحله ای ‪/۹‬م‪۹۸/‬‬ ‫مدیریــت مخابــرات منطقــه مرکــزی در نظــر دارد انجــام عملیــات کابــل کشــی و مفصــل بنــدی ســطح اســتان بــه متــراژ تقریبــی ‪ ۵۰۰۰‬متر‬ ‫طــول را بــه اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط واگــذار نمایــد‪.‬‬ ‫لــذا از کلیــه فعــاالن در ایــن زمینــه دعــوت مــی شــود جهــت دریافــت اســناد مناقصــه بــه ســایت مخابــرات منطقــه مرکــزی بــرای دانلــود مراجعــه و‬ ‫بــا در دســت داشــتن فیــش واریــزی بــه مبلــغ ‪ ۵۰۰،۰۰۰‬ریــال بــه شــماره حســاب جــام ‪ ۱۶۶۰۸۶۰۸۹۲‬نــزد بانــک ملــت شــعبه اراک بنــام مخابــرات‬ ‫منطقــه مرکــزی بــا کــد شناســه ‪ ۳۱۰۰۰۸۰۶۶۰۱۲۷‬بــه نشــانی ذیــل مراجعــه و پــس از تکمیــل اســناد مذکــور‪ ،‬پاکتهــای پیشــنهادی خــود را حداکثر‬ ‫تــا ســاعت ‪ ۱۴‬مــورخ ‪ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳‬بــه واحــد قراردادهــا تحویــل نماینــد‪.‬‬ ‫(شرکت کنندگانی که اسناد را از طریق سایت دانلود می نمایند نیازی به پرداخت فیش ندارند‪).‬‬ ‫نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه ‪ :‬ضمانتنامــه بانکــی قابــل تمدیــد دارای حداقل ســه مــاه اعتبــار در وجه شــرکت مخابــرات ایــران مدیریت‬ ‫منطقــه مرکــزی ‪ ،‬چــک تضمینــی بانکی یــا اوراق مشــارکت‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ ۲۸۰،۰۰۰،۰۰۰ :‬ریال‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات قیمت ‪ :‬پس از ارزیابی فنی و مالی‬ ‫مــکان دریافــت اســناد مناقصــه و ارایــه پیشــنهادات (پاکتهــای مناقصــه) ‪ :‬اراک خیابــان دانشــگاه ســه راه خانه ســازی قنــات انتهای‬ ‫خیابــان شــقایق ســاختمان شــماره ‪ ۱‬مخابــرات طبقه همکــف واحــد قراردادها‪.‬‬ ‫توجــه‪ :‬بــه پیشــنهادهای فاقــد امضــاء‪ ،‬مخــدوش‪ ،‬مشــروط و پیشــنهادهایی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر در فراخــوان واصــل شــود مطلقــا ترتیب‬ ‫اثــر داده نخواهد شــد‪.‬‬ ‫شرکت مخابرات در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات مربوط‪ ،‬در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪ ۳۲۲۶۱۰۰۳ :‬واحد قراردادها‬ ‫جهت دانلود اسناد مناقصه به نشانی ‪ www.tcimarkazi.ir‬مراجعه گردد‪.‬‬ ‫مدیریت مخابرات منطقه مرکزی‬ ‫اصالحیه اگهی مزایده عمومی واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری اراک‬ ‫درعنوان مزایده ها و مبلغ تضمین‪ ،‬واگذاری یکساله حق بهره برداری از سازه های تبلیغاتی مجموعه( پک) شماره سه به قیمت پایه کارشناسی ‪ 3352800000‬ریال و تضمین شرکت در مزایده به مبلغ ‪ 167640000‬ریال ( شماره ‪-98-08-03‬س‪.‬م‪.‬ز) صحیح می باشد‪.‬‬ ‫سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهرداری اراک‬ ‫‪2‬‬ ‫جامعه‬ ‫اخبار‬ ‫درامد ‪ ۵۰‬میلیارد ریالی‬ ‫جشنواره انگور هزاوه اراک‬ ‫بخشـدار مرکـزی اراک گفـت‪ :‬نهمین جشـنواره‬ ‫انگـور هـزاوه با عنـوان ائیـن شـکرگزاری در ‪۱۱‬‬ ‫روز برگـزاری ‪ ۵۰‬میلیـارد ریـال درامـد بـرای‬ ‫برگزارکننـدگان داشـت‪.‬‬ ‫«ابوالفضـل یوسـفی» در گفت وگـو بـا ایرنـا‬ ‫افـزود‪ :‬جشـنواره انگـور هـزاوه روزانـه سـه هـزار‬ ‫بازدیدکننـده داشـت کـه بـا احتسـاب روزهـای‬ ‫تعطیـل ‪ ۳۵‬هـزار نفـر از ان دیـدن کردنـد‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬سـال گذشـته درامد حاصل‬ ‫از برگـزاری هفت روز جشـنواره انگور هـزاوه ‪۳۰‬‬ ‫میلیـارد ریال بود که علت افزایش درامد امسـال‬ ‫جشـنواره‪ ،‬افزایـش شـمار غرفه ها به میـزان ‪۹۰‬‬ ‫واحد بوده اسـت‪.‬‬ ‫بخشـدار مرکـزی اراک گفت‪:‬مـدت برگـزاری‬ ‫جشـنواره امسـال به علت اسـتقبال مـردم ‪ ۲‬روز‬ ‫تمدید شـد‪.‬‬ ‫یوسـفی افـزود‪ :‬در راسـتای ائیـن شـکرگزاری‬ ‫انگـور هزاوه نحـوه عملی تهیه برخـی فراورده ها‬ ‫و مشـتقات انگور از جمله شـیره سـفید‪ ،‬شـیره‬ ‫عسـل‪ ،‬انـواع باسـ ُلق در کنـار شـیوه های پخـت‬ ‫کلوچـه و نـان محلـی‪ ،‬انـواع اش‪ ،‬غذا و دسـر به‬ ‫نمایـش درامده و طیفی از محصوالت نظیر انواع‬ ‫ترشـی‪ ،‬لبنیـات محلی‪ ،‬محصـوالت کشـاورزی‬ ‫ماننـد بـادام‪ ،‬کشـمش و گـردو در فضایـی بـه‬ ‫وسـعت پنـج هـزار مترمربع بـرای مـردم عرضه‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بخشـدار مرکزی اراک گفت‪ :‬راه اندازی واحدهای‬ ‫تولیـدی بـه خصـوص توسـعه صنایـع تبدیلـی‬ ‫در روسـتاها بسترسـاز اشـتغال پایدار و تضمین‬ ‫معیشـت خانوارهای روسـتایی است‪.‬‬ ‫‪ 321‬نوعروس‬ ‫زیرپوشش کمیته امداد‬ ‫راهی خانه بخت شدند‬ ‫معـاون حمایـت و سلامت کمیتـه امـداد امـام‬ ‫خمینی (ره) استان مرکزی گفت‪ ۳۲۱ :‬نوعروس‬ ‫زیرپوشـش ایـن نهـاد حمایتـی در سـال جاری‬ ‫راهـی خانه بخت شـدند‪.‬‬ ‫«محمدرضـا شایسـته جو» افـزود ‪ ۱۳۹‬میلیارد‬ ‫ریـال کمـک هدیـه جهیزیه بـه این نوعروسـان‬ ‫پرداخت شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ :‬کمـک بـه ازدواج جوانـان و‬ ‫همچنیـن ترویج فرهنـگ ازدواج اسـان می تواند‬ ‫در پایـداری زندگـی زوج هـای جـوان و کاهـش‬ ‫اسـیب های اجتماعـی موثر باشـد‪.‬‬ ‫معـاون حمایـت و سلامت کمیتـه امـداد امـام‬ ‫خمینی (ره) اسـتان مرکزی گفت‪ :‬سـال گذشته‬ ‫نیـز هـزار و ‪ ۱۸۶‬جهیزیه و ‪ ۲۰۶‬هدیـه ازدواج به‬ ‫مددجویـان تحـت حمایت پرداخت شـد‪.‬‬ ‫وی برگزاری کارگاه های اموزشـی و مشـاوره قبل‬ ‫از ازدواج را از دیگـر برنامه هـای کمیتـه امـداد‬ ‫برشـمرد و بیـان کرد‪ :‬برگـزاری کارگاه اموزشـی‬ ‫برای دختران در استانه ازدواج و نوعروسان تحت‬ ‫حمایـت از دیگـر برنامه های کمیته امداد اسـت‪.‬‬ ‫شایسـته جو گفت‪ :‬نیکوکاران می توانند به منظور‬ ‫کمـک بـه ازدواج جوانان تحت حمایـت به دفاتر‬ ‫کمیتـه امـداد مراجعـه و کمک هـای نقـدی و‬ ‫غیرنقـدی خـود را به ایـن نهاد اهـدا کنند‪.‬‬ ‫اسیب دیدگی انار ساوه‬ ‫در بارش های پاییزی‬ ‫رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی با‬ ‫اشاره به فرارسیدن فصل سرما و بروز خسارات‬ ‫محصوالت باغی و زراعی اظهار داشت‪ :‬بارش های‬ ‫اخیر استان مرکزی سبب اسیب دیدگی و ترکیدن‬ ‫محصول انار باغات شهرستان ساوه شد که این‬ ‫حادثه منجر به کاهش قیمت خرید انار شده‬ ‫است‪ ،‬محصول انار اسیب دیده شهرستان ساوه با‬ ‫قیمتی کمتر از نرخ طبیعی برای استفاده در صنایع‬ ‫کنسانتره و تبدیلی خریداری می شود و درصورت‬ ‫بیمه بودن باغات صندوق بیمه نسبت به پرداخت‬ ‫خسارت وارده اقدام می کند‪.‬‬ ‫مجید انجفی در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در‬ ‫اراک افزود‪ :‬صاحبان باغات و مزارع کشاورزی‬ ‫خسارت دیده درصورت برخورداری از بیمه‬ ‫می توانند پس از بازدید کارشناس و تعیین میزان‬ ‫خسارت‪ ،‬مبلغ خسارت وارده به محصوالت را از‬ ‫صندوق بیمه دریافتکنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬از کشاورزان استان مرکزی‬ ‫درخواست داریم که در زمان باقی مانده و پیش‬ ‫از شدت گرفتن میزان بارش های فصلی نسبت به‬ ‫بیمه محصوالت خود اقدام کنند و درصورتی که‬ ‫محصول خود را پس از پایان زمان مقرر برداشت‬ ‫نکرده اند به عملیات برداشت محصوالت سرعت‬ ‫ببخشند تا خسارتی بر انها وارد نشود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬متاسفانه در سال های گذشته‬ ‫شاهد بروز خسارات جدی در حوزه کشاورزی‬ ‫استان مرکزی بوده ایم به گونه ای که کشاورزان‬ ‫شهرستان ساوه باغات انار خود را کف بر کردند‪ ،‬با‬ ‫این حال به ضرورت اخذ بیمه برای باغ و مزرعه‬ ‫کشاورزی پی می بریم‪.‬‬ ‫انجفی ادامه داد‪ :‬باتوجه به خسارات پیش امده‬ ‫دولت پرداخت ‪ 80‬درصد از حق بیمه محصوالت‬ ‫کشاورزی را تقبل کرده است و کشاورزان می توانند‬ ‫تنها با پرداخت نرخ اندکی از حق بیمه امنیت‬ ‫محصوالت خود را تضمین و در صورت بروز‬ ‫خسارت از خدمات بیمه استفاده کنند‪.‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪63‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬ابان ماه ‪1398‬‬ ‫در مهرماه امسال‬ ‫تورم استان مرکزی ‪ ۳۰‬درصد رشد داشت‬ ‫ساالنه برای‪ 5‬هزار روستای کشور طرح اشتغالزایی تهیه می شود که سهم استان مرکزی هم مشخص شده است‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی‬ ‫اسـتان مرکزی گفت‪ :‬نـرخ تورم مهرماه امسـال در‬ ‫اسـتان نسبت به سال گذشـته ‪ ۳۰‬درصد افزایش‬ ‫را نشـان می دهـد‪.‬‬ ‫به گـزارش خبرگـزاری تسـنیم ‪ ،‬رقیـه یـادگاری‬ ‫در نشسـت خبـری بـا اصحاب رسـانه با اشـاره به‬ ‫طـرح توسـعه اقتصـادی و اشـتغالزایی روسـتایی‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬طبـق مـاده ‪ 27‬برنامه ششـم قرار‬ ‫اسـت سـاالنه برای ‪ 5‬هزار روسـتا در کشـور طرح‬ ‫اشـتغالزایی تهیه شـود که سـهم اسـتان مرکزی‬ ‫هم مشـخص شـده‪ ،‬در سـال ‪ 96‬تعداد ‪ 64‬روستا‬ ‫را بـه منظـور تهیـه این طـرح مشـخص کردیم و‬ ‫طـی سـال ‪ 97‬و ‪ 98‬تاکنـون هـم ‪ 325‬روسـتا به‬ ‫ایـن تعداد روسـتا اضافه شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این طرح روسـتاها را مورد شناسـایی‬ ‫قـرار می دهیم و پس از شـناخت ظرفیت های هر‬ ‫روسـتا بـرای ان برنامـه اشـتغال تهیـه می کنیم‪،‬‬ ‫شـاه کلید ایـن طـرح زنجیره هـای تولید هسـتند‬ ‫کـه از زمـان تولیـد تا توزیـع یک محصـول از هر‬ ‫روسـتا را مـورد بررسـی قـرار می دهیم تا ببیبنیم‬ ‫ایـا ایـن زنجیره کامل هسـتند یا خیـر در صورت‬ ‫کامـل نبـودن حلقه های مفقوده انها را شناسـایی‬ ‫و بـرای کامل شـدن انهـا برنامه ریـزی می کنیم‪.‬‬ ‫یـادگاری بـا اشـاره بـه نـرخ تـورم در اسـتان بیان‬ ‫کـرد‪ :‬نـرخ تـورم به سـه شـکل ارزیابی می شـود‪،‬‬ ‫نرخ تورم مهرماه امسـال در اسـتان نسبت به سال‬ ‫گذشـته ‪ 30‬درصد افزایش را نشـان می دهد‪ ،‬نرخ‬ ‫تـورم ‪ 12‬ماهـه منتهـی به مهرماه کـه همان نرخ‬ ‫تـورم اصلـی بوده هم در اسـتان ‪ 45‬درصـد بوده و‬ ‫نسـبت به میانگین کشـوری که ‪ 42‬درصد است‪،‬‬ ‫تورم باالتـری را داریم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬نـوع دیگـر محاسـبه تـورم از‬ ‫ابتـدای امسـال تـا مهرمـاه اسـت کـه ایـن تـورم‬ ‫هـم نسـبت بـه مـدت مشـابه در سـال گذشـته‬ ‫‪ 47‬درصـد رشـد داشـته و نسـبت بـه میانگیـن‬ ‫کشـوری کـه ‪ 43‬درصـد اسـت در تـورم باالتـری‬ ‫قـرار داریم‪.‬رئیس سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی‬ ‫اسـتان مرکـزی عنـوان کـرد‪ :‬طبق بررسـی هایی‬ ‫کـه داشـتیم اسـتان در مـواردی چـون دخانیات‪،‬‬ ‫حمل و نقل برون شـهری‪ ،‬قیمت گوشـت‪ ،‬قیمت‬ ‫هتـل و رسـتوران و غیره تـورم باالتری را نسـبت‬ ‫بـه متوسـط کشـوری دارد‪ ،‬در کالن مسـکن بـاال‬ ‫نیسـتیم امـا در اجـاره باالتر از میانگین کشـوری‬ ‫هسـتیم و اسـتان مرکـزی در باال بودن نـرخ تورم‬ ‫دهمین اسـتان کشـور اسـت‪ ،‬طبق ارزیابی انجام‬ ‫شـده ایلام باالتریـن تورم و اسـتان قـم کمترین‬ ‫تـورم را در کشـور دارد‪.‬‬ ‫یـادگاری بـا اشـاره به نرخ بیـکاری در اسـتان هم‬ ‫افـزود‪ :‬نـرخ بیـکاری اسـتان ‪ 8.3‬درصد بـوده که‬ ‫نسـبت به ماه گذشـته کـه ‪ 8.4‬درصد بـوده روند‬ ‫کاهشی داشـته است‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به وضعیت اقتصادی اسـتان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬وضعیت اقتصادی را با چند شـاخص بررسی‬ ‫می کننـد‪ ،‬یکی از این شـاخص ها تولیـد ناخالص‬ ‫داخلـی یـا همان «جـی دی پی» اسـت که طبق‬ ‫امـار سـال ‪ 95‬تولید ناخالـص داخلی اسـتان ‪27‬‬ ‫هـزار میلیارد تومـان معـادل ‪ 2.14‬تولید ناخالص‬ ‫داخلـی کل کشـور اسـت کـه در ایـن شـاخص‬ ‫وضعیت مطلوبی را دارا هسـتیم‪.‬‬ ‫‪ 100‬درصـد درامدهـای ‪ 7‬ماهـه اسـتانی‬ ‫محقق شـد ه اسـت‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان‬ ‫مرکـزی بیان کـرد‪ :‬شـاخص دیگر درامد اسـتان‬ ‫اسـت کـه ‪ 96‬درصـد درامدهـا مالیاتی هسـتند‪،‬‬ ‫درامدهای امسـال اسـتان ‪ 2‬هـزار و ‪ 700‬میلیارد‬ ‫تومـان بـوده کـه ‪ 36‬درصـد رشـد داشـته و ‪100‬‬ ‫درصـد درامدهـای ‪ 7‬ماهه اسـتانی محقق شـده ‬ ‫اسـت‪ ،‬درحالـی که سـال گذشـته در همیـن بازه‬ ‫زمانـی ‪ 78‬درصـد از درامدهـا محقـق شـده بـود‬ ‫کـه می توان گفت در این شـاخص هم اسـتان در‬ ‫وضعیت مطلوبی قرار گرفته اسـت‪ .‬یادگاری ادامه‬ ‫داد‪ :‬شـاخص صادرات هم از دیگر شـاخص ها بوده‬ ‫کـه با توجـه به صـادرات ‪ 511‬میلیـون دالری در‬ ‫‪ 6‬ماهـه نخسـت امسـال‪ ،‬در این شـاخص هم در‬ ‫وضعیـت مطلوبی قـرار داریم‪.‬‬ ‫وی عنـوان کـرد‪ :‬بنابرایـن می تـوان در توصیـف‬ ‫وضعیـت اقتصـادی اسـتان گفـت کـه در‬ ‫شـاخص های بیـکاری و درامـد وضعیـت اسـتان‬ ‫مطلـوب اسـت‪ ،‬امـا در تـورم گرچـه نـرخ رشـد‬ ‫کاهنـده بـوده اما نـرخ تورم اسـتان باالسـت‪ ،‬نرخ‬ ‫تـورم بـاال یا ناشـی از گـردش مالی زیاد بـوده و یا‬ ‫حاصـل رکـود تورمـی اسـت‪ ،‬که به نظر می رسـد‬ ‫در اسـتان مرکزی تحت تاثیر رکود تورمی اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی اسـتان‬ ‫مرکـزی افـزود‪ :‬درامـد ملی اسـتان برای امسـال‬ ‫حـدود ‪ 2‬هـزار و ‪ 500‬میلیـارد تومـان پیش بینی‬ ‫شـده اسـت که درامد ‪ 7‬ماهه محقق شـده است‪.‬‬ ‫یـادگاری بـا اشـاره بـه هزینه ‪-‬درامـد خانوارهـای‬ ‫اسـتان مرکـزی تصریـح کرد‪ :‬اسـتان مرکـزی به‬ ‫لحاظ هزینه خانوار بیست و سومین استان کشور‬ ‫و بـه لحاظ درامد خانوار بیسـت و یکمین اسـتان‬ ‫کشـور بـوده و متوسـط درامد سـاالنه خانوارهای‬ ‫شـهری ان ‪ 25‬میلیون تومان اسـت و پایین بودن‬ ‫درامد خانوارها در اسـتان به سـبب این اسـت که‬ ‫‪ 42‬درصـد نیـروی کار اسـتان در بخـش صنعت‬ ‫مشـغول بـه کار بوده که بیشـتر جامعـه کارگری‬ ‫هسـتند کـه حقوق انها متوسـط اسـت‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به تخصیص اعتبارات استان هم بیان‬ ‫کـرد‪ :‬دو نـوع اعتبـارات داریم که شـامل اعتبارات‬ ‫عمرانـی و هزینـه ای اسـت‪ ،‬اعتبـارات عمرانی هم‬ ‫شـامل دو اعتبـارات اسـتانی و ملـی می شـود‪،‬‬ ‫ردیف هـای ملـی هـم شـامل ردیف هـای کاملا‬ ‫اسـتانی و ردیف هـای مشـترک ملی می شـود که‬ ‫در ردیف هـای ملـی مختص اسـتان ‪ 360‬میلیارد‬ ‫تومـان اعتبـار امسـال بـرای اسـتان پیش بینـی‬ ‫شـده کـه بـه منظـور پروژه هـای بـزرگ چـون‬ ‫محـور اراک‪-‬فرمهین‪ ،‬بیمارسـتان ولیعصر و غیره‬ ‫می شـود‪.‬رئیس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی‬ ‫اسـتان مرکزی ادامه داد‪ :‬در بحث اسـتانی هم که‬ ‫اغلـب شـامل پروژه هـای کوچک می شـود حدود‬ ‫‪ 420‬میلیارد تومان اعتبار در سـال ‪ 98‬پیش بینی‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬بـر ایـن اسـاس ‪ 8‬درصـد رشـد در‬ ‫اعتبـارات اسـتانی و ‪ 23‬درصـد رشـد در اعتبارات‬ ‫ملـی مختـص اسـتان داشـته ایم و تاکنـون ‪33‬‬ ‫درصد تخصیص اعتبار اسـتانی انجام شـده است‪.‬‬ ‫‪ 55‬درصـد اعتبـارات هزینـه ای اسـتانی‬ ‫اسـتان مرکـزی تخصیـص شـد‬ ‫یـادگاری عنوان کرد‪ :‬در بحث اعتبـارات هزینه ای‬ ‫هـم که شـامل ملی و اسـتانی می شـود‪ ،‬اعتبارات‬ ‫هزینه ای اسـتانی ‪ 22‬دسـتگاه را شـامل می شـود‬ ‫کـه بـرای امسـال ‪ 271‬میلیـارد تومـان اعتبارات‬ ‫معاونهماهنگیامورعمرانیاستاندارمرکزیگفت‪:‬‬ ‫طرح‪ ۲۴‬متری جایگزین مناسبی برای طرح‪ ۵۸‬متری اراک نیست‬ ‫معاونهماهنگیامورعمرانیاستاندارمرکزیگفت‪:‬‬ ‫طرح ‪ ۲۴‬متری نمی تواند جایگزین مناسبی برای‬ ‫طرح ‪ ۵۸‬اراک متری باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مهدی زندیه وکیلی در شورای‬ ‫برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه طرح ‪۵۸‬‬ ‫متری یکی از مهم ترین طرح های جامع تفصیلی‬ ‫کالنشهر اراک بود که بعد از ‪ ۱۸‬سال حذف شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در طرح جامع‪ ،‬محدوده‪ ،‬حریم و شبکه‬ ‫معابر با مقاطع باال به تصویب می رسد‪ ،‬مهم ترین کار‬ ‫طرح جامع بررسی شبکه جامع است که براساس‬ ‫برنامه ریزیوظرفیت هایموجودبلوک بندیشهری‬ ‫انجاممی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح های جامع‪ ،‬برنامه توسعه ‪ ۱۰‬سال‬ ‫اینده کشور هستند و زمانی که طرح‪ ۵۸‬متری تهیه‬ ‫شده بود بسیاری از افراد به تصور غلط این طرح را‬ ‫یک طرح جداگانه می دانستند در حالی که خیابان‬ ‫‪ ۵۸‬متری یکی از معابر طرح جامع شهر اراک بود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬طرح های جامع محدودیت ها را‬ ‫تعیین می کنند و براساس انها طرح ترافیکی تعیین‬ ‫می شود که بر این اساس طرح ‪ ۲۴‬متری نمی تواند‬ ‫جایگزین مناسبی برای طرح ‪ ۵۸‬متری باشد‪.‬‬ ‫زندیه وکیلی با اشاره به اینکه با لغو طرح ‪ ۵۵‬متری‬ ‫مدل های ترافیکی هم تغییر می کند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫هرگز نمی توان از طرح جامع ترافیکی به تعریض‬ ‫رسید‪ ،‬به عبارتی طرح های ترافیکی راهکارهای‬ ‫ترافیکی ارائه می دهند و تعریض معابر در انها‬ ‫تعریفیندارد‪.‬‬ ‫حمیدرضا نوازنی مدیرکل دفترفنی استانداری‬ ‫مرکزی نیز در این نشست اظهار کرد‪ :‬طرح ‪۲۴‬‬ ‫متری که بیست متر ان موجود است و تنها چهار‬ ‫متر تعریض برای اجرای ان نیاز داریم احتیاجی به‬ ‫مطالعاتگستردهندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح های توسعه و عمران‪ ،‬طرح هایی‬ ‫بلند مدت و از جنس برنامه ریزی برای اینده‬ ‫هستند‪ ،‬شهر اراک از ‪ ۱۰‬سال گذشته با تحوالت‬ ‫زیادی همراه بوده‪ ،‬اما با این وجود‪ ،‬افزایش محدوده‬ ‫و توسعه این شهر در شورای عالی پذیرفته نشده و از‬ ‫طرفی ‪ ۱۸‬سال است که طرح تجدیدنظر هم برای‬ ‫این شهر ارائه نشده و بسیاری از کاربری های عمومی‬ ‫هم محقق نشده و روی کاغذ مانده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفترفنی استانداری مرکزی تصریح کرد‪:‬‬ ‫معبر‪ ۵۸‬متری که ستون فقرات شبکه معابر شهری‬ ‫بود حذف شد در حالی که این طرح توجیه فنی‬ ‫الزم را داشت و با توجه به اینکه این طرح عملیات‬ ‫شریانی شرق به غرب در کالن شهر اراک بود‪،‬‬ ‫نمی توان انتظاراتی که از طرح ‪ ۵۸‬متری داشتیم را‬ ‫از تعریض معبر ‪ ۲۴‬متری داشته باشیم‪.‬‬ ‫نوازنی ادامه داد‪ :‬مطرح کردن طرح تعریض ‪۲۴‬‬ ‫متری در حد و اندازه شورای برنامه ریزی نیست و‬ ‫بحث در خصوص ان باید در کمیته فنی انجام شود‪.‬‬ ‫معضل ترافیک به عوامل دافعه اراک اضافه شده‬ ‫است به گزارش ایسنا‪ ،‬رئیس دانشگاه اراک نیز در‬ ‫این جلسه گفت‪ :‬یکی از معضالت شهر اراک مشکل‬ ‫حفظ و نگهداری متخصصان و اساتید در این شهر‬ ‫است چراکه بسیاری از اساتید پروازی بوده و از‬ ‫تهران به استان سفر کرده و پس از اتمام کار به‬ ‫مبدا بازمی گردند که از دالیل ان می توان به الودگی‬ ‫شهر‪ ،‬کمبود فضاهای تفریحی و رفاهی و از همه‬ ‫مهم تر مشکل ترافیک شهر که در ‪ ۲۰‬سال اخیر‬ ‫اضافه شده اشاره کرد‪.‬‬ ‫سعید حمیدی اضافه کرد‪ :‬نبود یک طرح ترافیکی‬ ‫هزینـه ای اسـتانی پیش بینـی شـده بـود کـه ‪55‬‬ ‫درصـد تخصیـص تاکنون گرفته ایـم‪.‬وی با اشـاره‬ ‫بـه طرح هـای ایـن سـازمان در سـال ‪ 98‬افـزود‪:‬‬ ‫طرح هـای سـازمان شـامل دو دسـته طرح هـای‬ ‫مسـتمر و غیرمسـتمر می شـود که علاوه بر ‪12‬‬ ‫عنوان طرح مسـتمر(دائمی) ‪ 22‬طرح موردی هم‬ ‫براسـاس سـفارش دشـتگاه ها امسـال داریم که از‬ ‫اهـم ایـن طرح هـا می توان بـه طرح گردشـگری‪،‬‬ ‫محیـط زیسـت‪ ،‬بازرگانی و خدمـات‪ ،‬اسـتفاده از‬ ‫فنـاوری و اطالعـات‪ ،‬اوقـات فراغت خانـوار و غیره‬ ‫اشـاره کرد‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی‬ ‫اسـتان مرکـزی راه حرکـت مطلـوب براسـاس‬ ‫برنامه ریزی هـا و رسـیدن بـه توسـعه مطلـوب را‬ ‫سناریوسـازی در برنامه ریزی هـا دانسـت و تصریح‬ ‫کـرد‪ :‬اغلـب برنامه ریزی ها براسـاس وضعیتی که‬ ‫در ان قـرار داریم انجام می شـود که درسـت نبوده‬ ‫و بایـد سناریوسـازی در برنامه ریزی هـا داشـته‬ ‫باشـیم و با توجه بـه عدم قطعیت هـا گام برداریم‬ ‫و اگـر قـرار اسـت برنامه ریزی کنیم سـناریویی را‬ ‫در حالـت قطعیـت و سـناریویی را در حالت عدم‬ ‫قطعیـت تعریـف کنیـم بـرای مثـال یـک برنامه‬ ‫بـرای زمانـی کـه تحریـم نداریـم و برنامـه ای هم‬ ‫بـرای زمانـی کـه احتمـال اعمـال تحریـم باشـد‬ ‫طراحـی کنیم‪.‬‬ ‫برنامه ریـزی بـدون امـار و اطالعات ممکن‬ ‫نیست‬ ‫یـادگاری با اشـاره به اهمیت امـار و اطالعات بیان‬ ‫کـرد‪ :‬برنامه ریـزی بـدون امـار و اطالعـات ممکن‬ ‫نیسـت و بـا کمـک امـار و اطالعـات اسـت کـه‬ ‫می تـوان کمبودهـا را شناسـایی و بـرای رفع انها‬ ‫برنامه ریـزی کـرد‪ ،‬امـار و اطالعـات بـه جـز تاثیر‬ ‫بـر برنامه ریـزی دقیـق‪ ،‬کاهـش عـدم تعادل های‬ ‫منطقـه ای‪ ،‬افزایـش عدالـت اجتماعـی و هدایـت‬ ‫منابـع و سـرمایه گذاری را به همـراه دارد که همه‬ ‫در راسـتای تعیین مسـیر توسـعه هستند‪.‬‬ ‫خوب و اجرا نشدن طرح ‪ ۵۵‬متری به مدت ‪۱۸‬‬ ‫سال جای تاسف دارد و تمام مسئوالن در طول این‬ ‫سال ها باید در این خصوص پاسخگو باشند‪ ،‬نباید به‬ ‫صرف اینکه عده ای از ساکنین با پالکارد اقدام به‬ ‫اعتراض در خصوص اجرا شدن طرح می کنند‪ ،‬از‬ ‫اجرای ان عقب نشینی کرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬طرح ‪ ۲۴‬متری که یک چهارم طرح‬ ‫‪ ۵۵‬متری هم نیست و حداقل انتظار اهالی اراک‬ ‫است‪ ،‬نباید بخاطر تخریب حدود‪ ۱۵۰‬خانه از منافع‬ ‫‪۶۰۰‬هزار نفر و ده ها هزار خانوار کوتاه امد‪.‬‬ ‫اجرا نشدن طرح ‪ ۵۸‬متری لطمه جدی به‬ ‫شهر اراک وارد کرد‬ ‫فرماندار اراک نیز در این جلسه گفت‪ :‬بنده رسما‬ ‫اعتراض خود را نسبت به عملکرد دبیرخانه شورای‬ ‫عالی شهرسازی اعالم می کنم‪ ،‬انچه االن در قالب‬ ‫طرح جامع شهر اراک مطرح شده در واقع عینیت‬ ‫یافتن همان بحث «شیر بی یال و دم» است‪ .‬انها‬ ‫نسبت به اراک به عنوان مرکز یکی از استان های‬ ‫پرافتخار کشور شناخت الزم را ندارند و در این‬ ‫شرایط شهر اراک از اجرای یک طرح جامع‬ ‫کارشناسی شده به اجرای یک معبر رسیده است‪.‬‬ ‫حسین بختیاری بیان کرد‪ :‬اجرا نشدن طرح‬ ‫‪ ۵۸‬متری لطمه جدی به شهر اراک وارد کرد و‬ ‫مشکالت ترافیکی شهر سبب وارد شدن لطمات‬ ‫روانی به مردم اراک شده است‪.‬وی با بیان اینکه‬ ‫بعضی مدیران در مدت ‪ ۱۸‬سال گذشته بعضا با‬ ‫مانورهای تبلیغاتی از اجرایی شدن این طرح خبر‬ ‫دادند‪ ،‬گفت‪ :‬طرح ‪ ۵۵‬متری باید به گونه ای اجرا‬ ‫می شد کها هم خواسته ساکنان در مسیر این طرح‬ ‫تامین می شد و هم نیازهای شهر اراک دیده می شد‪.‬‬ ‫فرماندار اراک اضافه کرد‪ :‬ممکن است تعریض معبر‬ ‫‪ ۲۴‬متری تا حدی مشکل ترافیکی را در این مسیر‬ ‫برطرف کند اما نمی تواند مسائل حمل و نقل شهری‬ ‫را حل کرده و جایگزین ‪۵۸‬طرح متری شود‪.‬‬ ‫اگهیتغییراتشرکتتعاونیمعدنیسپیدسنگمرواریدمحالت‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سایوان فوم دلیجان سهامی خاص‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 356‬و شناســه ملــی ‪ 10780022486‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی‬ ‫مــورخ ‪ 1397/04/31‬و بــه موجــب نامــه شــماره ‪ 14‬مــورخ ‪ 1398/1/10‬اداره تعــاون‪ ,‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫شهرســتان محــات تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪ 2.652.800.000‬ریــال بــه مبلــغ ‪ 2.657.400.000‬ریــال منقســم بــه‬ ‫‪ 13.287‬ســهم ‪ 200.000‬ریالــی افزایــش یافــت کــه مبلــغ افزایــش ســرمایه برابــر گواهــی شــماره‬ ‫‪ 2/3502‬مــورخ ‪ 98/1/26‬بانــک توســعه تعــاون شــعبه محــات بــه حســاب شــرکت واریــز گردیــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬مینــا محمــودی بــه شــماره ملــی ‪ 0560090633‬بــه ســمت بــازرس اصلــی و مریــم محمــودی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0560051131‬بــه ســمت بــازرس علــی البــدل شــرکت بــرای مــدت یــک ســال مالــی‬ ‫انتخاب شــدند‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری محالت (‪)652942‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 1052‬و شناســه ملــی ‪ 10861183810‬به اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیره‬ ‫مــورخ ‪ 1398/07/15‬تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬حجــت خراســانی بــه شــماره ملــی‪ 0569832284‬بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره‬ ‫و شــقایق ســادات هاشــمی بــه شــماره ملــی‪ 0579756300‬بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و‬ ‫غالمعلــی نظــری بــه شــماره ملــی ‪0579729966‬بــه ســمت مدیرعامــل و رئیس هیــات مدیره‬ ‫بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫‪-2‬کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــداور شــرکت از قبیــل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات‪ ،‬قراردادهــا و‬ ‫عقوداســامی بــا امضــای مدیــر عامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری دلیجان (‪)652946‬‬ ‫اخبار‬ ‫ناهنجاری ساختار اسکلتی‬ ‫تهدید جدی در سالمت زنان‬ ‫دکترای طب ورزش در استان مرکزی گفت‪ :‬وجود‬ ‫انواع ناهنجاری اسکلتی و قامتی تهدید جدی در‬ ‫سالمت زنان و کیفیت زیست انان در مقاطع‬ ‫مختلفزندگیاست‪.‬‬ ‫ت و گو با ایرنا‬ ‫دکتر «شهناز شهرجردی» در گف ‬ ‫افزود‪ :‬محوریت برنامه های هفته سالمت زنان‬ ‫در سال جاری بر لزوم اهمیت تحرک جسمانی‬ ‫گذاشته شده چرا که بسیاری از بیماری ها و‬ ‫مشکالت ساختار قامتی در سنین میانسالی و‬ ‫سالمندی ناشی از کم تحرکی است‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬مرکز ثقل و نقطه تعادل بدن در‬ ‫زنان کمی جلوتر از جسم مهره ای و در نقطه ‪۵۵‬‬ ‫درصد ارتفاع ایستادن است و شناخت ماهیت ان‬ ‫به دلیل اهمیتی که در حفظ ساختار اسکلتی دارد‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫دکترای طب ورزش استان مرکزی توضیح داد‪:‬‬ ‫امار درستی از مشکالت ساختار قامتی زنان در‬ ‫استان مرکزی وجود ندارد اما شواهد بیانگر ان‬ ‫است که طیف بزرگی از زنان در سنین میانسالی‬ ‫و یا سالمندی به دلیل ضعف ساختار اسکلتی و‬ ‫اندام نامتعادل از انواع مشکالت رنج می برند و‬ ‫این مسئله اهمیت خودمراقبتی جسمانی زنان را‬ ‫دوچندانمی کند‪.‬‬ ‫شهرجردی یاداور شد‪ :‬وقتی یک نیروی خارجی‬ ‫به بخشی از بدن اضافه می شود یا زمانی که فرد‬ ‫چیزی را حمل می کند مرکز ثقل بدن به همان‬ ‫سمت منحرف می شود و هرچه جسم خارجی‬ ‫بزرگ تر و یادورتر از بدن باشد مرکز ثقل از مکان‬ ‫واقعی خود فاصله بیشتری می گیرد‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬وضعیت بدنی هر فرد بیانگر‬ ‫کیفیت سالمتی اوست و خوب راه رفتن‪ ،‬درست‬ ‫نشستن و وضعیت ایستادن صحیح عالوه بر‬ ‫اینکه حرکت فرد را زیبا می کند بر کارایی بیشتر‬ ‫و خستگی کمتر اثر دارد چرا که حداقل مصرف‬ ‫انرژی عضالنی در شرایط ایده ال رخ می دهد‪.‬‬ ‫تاثیر عوامل ژنتیکی‪ ،‬محیطی‪ ،‬روانی و‬ ‫فیزیولوژیکبرساختارقامتیزنان‬ ‫دکترای طب ورزش عنوان کرد‪ :‬عوامل ژنتیکی‪،‬‬ ‫محیطی‪ ،‬روانی و فیزیولوژیک بر وضعیت ساختار‬ ‫قامتی زنان اثر مستقیم دارد و برای مثال نواقص‬ ‫مادرزادی‪ ،‬مشکالت بینایی‪ ،‬نرمی مفاصل‪ ،‬تغذیه‬ ‫نامطلوب‪ ،‬بیماری ها‪ ،‬ضربات‪ ،‬شرایط اب و هوایی‪،‬‬ ‫اعتماد به نفس پایین‪ ،‬تغییر شکل بافت ها و ورزش‬ ‫نکردن از جمله رفتارهایی است که در زنان به‬ ‫شدت اثر منفی بر ساختار قامت می گذارد‪.‬‬ ‫شهرجردی توضیح داد‪ :‬بارداری به صورت طبیعی‬ ‫با افزایش وزن و بیشتر در ناحیه شکم و سینه ها‬ ‫همراه است و شل شدن رباط ها و بافت های‬ ‫اتصالی را سبب می شود و در نواحی گردن و کمر‬ ‫نیز ممکن است تغییر ساختار را ایجاد کند و برای‬ ‫پیشگیری و به حداقل رساندن این معضالت‪ ،‬نیاز‬ ‫است که ورزش مستمر در برنامه روزانه زنان قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬راستای وضعیت بدنی در زنان‬ ‫مسن اغلب نسبت به دختران جوان خمیده تر‬ ‫است و از سبک زندگی بی حرکت و فرایند سنی‬ ‫و گاهی ترکیبی از این دو علت نشات می گیرد‪.‬‬ ‫دکترای طب ورزش در استان مرکزی افزود‪ :‬پوکی‬ ‫استخوان نیز ممکن است وضعیت بدنی زنان را در‬ ‫سنین میانسالی و سالمندی متاثر کند و ضعف در‬ ‫مهره ها و توده های استخوانی انان را در معرض‬ ‫شکنندگی و یا تغییر شکل قرار دهد‪.‬‬ ‫بسیاری از مشکالت کمر ناشی از‬ ‫استرس هایمکانیکی‬ ‫شهرجردی عنوان کرد‪ :‬تحقیقات بیانگر ان است‬ ‫که بسیاری از مشکالت کمر ناشی از استرس های‬ ‫مکانیکی است که در اثر وضعیت بدنی و استاتیک‬ ‫طوالنی در وضعیت نشسته و خم شدن و در حین‬ ‫بلند کردن بارهای سنگین به وجود می اید‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬زنان در کل به علت عوامل‬ ‫زمینه ساز مختلف گرایش به ایجاد وضعیت بدنی‬ ‫نامناسب دارند و برای مثال در کارهای اداری که‬ ‫مستلزم نشستن طوالنی روی صندلی و چشم‬ ‫دوختن به مانیتور است و یا انجام امور خانه که نیاز‬ ‫به بلند کردن اجسام سنگین از زمین دارد توجه‬ ‫زیادی به ساختار بدنی ندارند و فشارهای نامتعارف‬ ‫روند تغییر وضعیت بدنی و بروز مشکالت اسکلتی‬ ‫را تسریع می کند‪.‬‬ ‫دکترای طب ورزش استان مرکزی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬پوشیدن کفش های پاشنه بلند و بغل گرفتن‬ ‫نامناسب فرزندان در بسیاری از موارد به ایجاد‬ ‫ناهنجاری ساختاری دامن می زند‪.‬‬ ‫شهرجردی عنوان کرد‪ :‬شانه های گرد و جلو امده‪،‬‬ ‫زانوهای نافرم‪ ،‬قوس کمر زیاد و قفسه سینه جمع‬ ‫شده از شایع ترین مشکالت ساختار اسکلتی زنان‬ ‫است که با افزایش سن دامنه مشکالت ان ها‬ ‫وسیع ترمی شود‪.‬‬ ‫وی تمرکز بر ایستادن صحیح برمبنای مرکز ثقل‬ ‫بدن‪ ،‬خوابیدن بر پهلو و استفاده از بالشت مناسب‬ ‫و ایجاد زاویه مناسب در زانو و ران ها برای برداشتن‬ ‫هرجسمی از زمین را از نکات کلیدی در پیشگیری‬ ‫از اسیب های ساختار قامتی دانست‪.‬‬ ‫دکترای طب ورزش استان مرکزی بیان کرد‪:‬‬ ‫ورزش و تحرک جسمانی باید به عادت رفتاری‬ ‫مستمر در زندگی زنان تبدیل شود تا در کنار فواید‬ ‫جسمانی و اسکلتی دامنه نشاط روانی این قشر نیز‬ ‫فراگیرترشود‪.‬‬ ‫سال سوم‬ ‫سمیهبصیرت‬ ‫گروه فرهنگ‬ ‫خیلـی هـا در اراک و خـارج از محدوده همین شـهر‪،‬‬ ‫گروه موسیقی سماعیان را می شناسند و با موسیقی‬ ‫هـای اصیـل ان بـه حـال و هـوای طـرب انگیـزی‬ ‫رفته انـد‪ .‬گروهـی که از سـال ‪ 82‬با اجرای موسـیقی‬ ‫هـای سـنتی کار خـود را اغـاز کـرد و در سـال ‪ 91‬با‬ ‫تغییر مسـیر خود به سمت موسیقی نواحی و سنتی‬ ‫ایـران زمین فصلی جدید در حیات خـود بوجود اورد‪.‬‬ ‫ایـن گـروه موسـیقی سـنتی هـر چنـد بـا گـروه نام‬ ‫اشـنای رسـتاک هنوز فاصله زیادی دارد اما سماعیان‬ ‫بـا شعار«مــا بـرای پیونـد اقـوام ایرانـی مـی نوازیم»‬ ‫سـعی مـی کند از موسـیقی بـه عنـوان ابـزاری برای‬ ‫اتصـال و دوسـتی بین مردم نواحی مختلف اسـتفاده‬ ‫کند‪ .‬تا انجا که این شکسـتن مرزهـا و ایجاد همدلی‬ ‫باعـث شـد این گـروه مقـام دوم پنجمین جشـنواره‬ ‫ان خود کند‪.‬‬ ‫ملـی فرهنگ عشـایر ایـران زمیـن را از ِ‬ ‫عبـاس رهبرنیـا سرپرسـت و خواننده گـروه در رابطه‬ ‫جشـنواره کـوچ یاسـوج می گویـد‪ :‬در این جشـنواره‬ ‫کـه بـه دعـوت سـازمان میـراث فرهنگی انجام شـد‬ ‫تنهـا گروه سـماعیان موسـیقی نواحی کار مـی کرد‪،‬‬ ‫در جشـنواره یاسـوج مـا مقـام اول مـی شـدیم امـا‬ ‫گروههایـی که دعوت شـده بودند موسـیقی خاص را‬ ‫اجـرا مـی کردند‪.‬‬ ‫گـروه لرسـتان تنهـا لـری مـی زد و کـردی هم تنها‬ ‫به همین سـبک موسـیقی بسـنده کرده بود وبنا بود‬ ‫گـروه اول صـرف محلـی باشـد؛برای همین لرسـتان‬ ‫اول شـد و گـروه اسـتان مرکـزی به دلیل مهـارت در‬ ‫فواصـل نوازی و سـبک و‪...‬مقام دوم را کسـب کرد‪ .‬در‬ ‫حال حاضـردر گروه سـماعیان از نوازنده های مهمان‬ ‫و اراکـی اسـتفاده مـی شـود علـی رسـتمی گرجی و‬ ‫مسـلم مرادیان از اسـتان مازنداران و شـهر بهشهر در‬ ‫ایـن کنسـرت حضـور دارند‪ .‬میرزا مسـعود موسـوی‬ ‫از یاسـوج وسـارا نـادی نوازنـده سـازهای کوبـه ای و‬ ‫همخوان گروه هسـتند‪.‬‬ ‫ابراهیـم فراهانی سـنتور‪ ،‬پوریا صیـادی نوازنده قانون‪،‬‬ ‫پیام شـریفی نوازنده عود‪ ،‬هسـتی طائفی نوازنده دف‪،‬‬ ‫مهدی ازادی نوازنده سـازهای کوبه ای و سجاد کرمی‬ ‫که همگی اراکی هسـتند در سـماعیان‪ ،‬تار می نوازد‪.‬‬ ‫رهبرنیـا بـا تاکیـد بـر اینکـه کسـب ایـن مقـام‬ ‫کشـوری باعـث دعـوت ایـن گـروه بـه جشـنواره ها‬ ‫شماره ‪63‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 16‬ابان ماه ‪1398‬‬ ‫مصاحبه با سرپرست گروه موسیقی سماعیان به بهانه کسب مقام در جشنواره ملی عشایر‬ ‫سرودیبالهجهاراکیمی سازیم‬ ‫مردم ‪ ،‬با سرود ملی اراک ارتباط موسیقیایی و شعری برقرار نکردند!‬ ‫و کنسـرت های دیگـر شـده اسـت ادامـه مـی دهـد‪:‬‬ ‫مـا بـرای پیوند اقـوام ایرانـی مـی نوازیم و این شـعار‬ ‫همیشـگی ماست‪.‬جشـنواره یاسـوج کمک کـرد این‬ ‫گروه در کشـور بیشـتر شـناخته شـود و از سماعیان‬ ‫بـرای اجـرای کنسـرت در جشـنواره هـا و شـهرهای‬ ‫مختلف دعوت کنند‪ .‬مـا بعد از ماههای محرم و صفر‬ ‫به جشـنواره کرمان دعوات شـدیم کـه به علت اینکه‬ ‫اجـرای چند برنامه سـازمانی داشـتیم؛ نتوانسـتیم به‬ ‫این جشـنواره برویم‪ .‬همچنین قرار اسـت در کنسرت‬ ‫های همدان‪ ،‬مازندان و شـیراز کنسـرت داشته باشیم‬ ‫و با توافقاتی که با اداره کل ارشـاد اسـتان شـده‪ ،‬یک‬ ‫کنسـرت در ‪ 28‬اذر ماه در سـالن سـتارگان در اراک‬ ‫در طرح مسکن سازی دولت‪ ،‬تحت عنوان «اقدام‬ ‫ملی» تا سال ‪ 1400‬برای کمبود مسکن باید ‪400‬‬ ‫هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود‪ .‬از این تعداد‬ ‫‪ 200‬هزار واحد برای شهرهای جدید‪ ۱۰۰ ،‬هزار واحد‬ ‫در بافت های فرسوده و ‪ ۱۰۰‬هزار واحد توسط بنیاد‬ ‫مسکن انقالب اسالمی تعیین شده است‪.‬‬ ‫سهم استان مرکزی‪ ،‬ساخت ‪ 12‬هزار واحد در دو شهر‬ ‫جدید مهاجران و امیر کبیر‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۸۷‬واحد در بافت‬ ‫فرسوده و ‪ 2‬هزار و ‪ 200‬واحد مسکن در ‪ 32‬شهر‬ ‫استان است که دولت تعهد کرده است ظرف سالهای‬ ‫‪ 98‬و ‪ 99‬ان را به سرانجام برساند‪ .‬اما نگرانی ها از ان‬ ‫رو وجود دارد که طرح مسکن ملی نیز به سرنوشت‬ ‫مسکن مهر دچار شود‪ .‬مسکن هایی مهری که بدون‬ ‫نیاز سنجی ساخته شدند و االن فاقد متقاضی هستند‪.‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی نام این طرح را برنامه اقدام ملی‬ ‫تولید و عرضه مسکن نهاده تا این پیام از ان صادر شود‬ ‫که قرار است مردم از منافع ان منتفع شوند اما جزئیات‬ ‫ان طرح هنوز مشخص نیست و تنها ‪ 10‬شهر کشور‬ ‫از دهم ابان ماه بر اساس اولویت می توانند در مرحله‬ ‫اول برای مسکن ثبت نام کنند و هنوز زمان ثبت نام در‬ ‫استان مرکزی مشخص نشده است‪ .‬و بیم ان می رود‬ ‫که هنوز در خصوص ملی بودن این طرح اندیشه ای‬ ‫وجود نداشته باشد‪ .‬با محمود مرادی نراقی مدیرعامل‬ ‫شهر جدید امیر کبیر در این خصوص به گفتگو نشسته‬ ‫ایم که می خوانید‪:‬‬ ‫• ایا شیوه ساخت مسکن ملی به مانند مسکن‬ ‫مهر است؟‬ ‫در طرح تولید ملی از تجربه تولید مسکن مهر استفاده‬ ‫خواهیم کرد اما با توجه به اینکه نیاز مسکن تا حدودی‬ ‫مرتفع شده و در شرایط اضطراری قرار نداریم می‬ ‫طلبد که در سیاست های خود بازنگری کنیم‪ .‬در‬ ‫پروژه مسکن مهر ایراداتی وجود داشت و هنوز هم‬ ‫درگیر بخشی از مشکالت مسکن مهر هستیم‪ ،‬از‬ ‫جمله عدم کیفیت مناسب ساخت و ساز‪ ،‬فراهم‬ ‫نبودن زیرساختهای الزم در برخی مکانها که در‬ ‫سنوات گذشته شاهد ان بودیم‪ .‬اما در واقع سیاست‬ ‫وزارت مسکن و شهرسازی این است که ‪۴۰۰‬واحد‬ ‫در مکانهایی که از قبل زیرساختهای الزم فراهم شده‪،‬‬ ‫ساخته شوند که مشکالت طرح مسکن مهر را نداشته‬ ‫باشیم‪ .‬بر همین اساس بر شرکت عمران در کل کشور‬ ‫تکلیف شده که فضاهایی را مناسب سازی و اماده کند‬ ‫و این واحدها توسط سازندگان مسکن یا شرکت های‬ ‫دارای مجوز‪ ،‬ساخته شوند‪.‬‬ ‫• در ساخت مسکن ملی به مانند مسکن مهر نیز‬ ‫از ظرفیت شرکت های تعاونی استفاده می شود؟‬ ‫جناب وزیر طی مصاحبه ای طرح مسکن مهر را تشریح‬ ‫و اشاره کردند برای ساخت مسکن مهر از هر ظرفیتی‬ ‫به خصوص از شرکتهای تعاونی‪ ،‬استفاده می کنیم ‪.‬‬ ‫تفاهمنامه و قراردادهایی هم برای ساخت این واحدها‬ ‫با شرکتهای تعاونی بزرگ امضاء کردند‪ .‬این ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫واحد برای نیاز بازار مسکن ساخته می شود‪ .‬ان چیزی‬ ‫که برای دادن تسهیالت و ایجاد شرایط خاص برای‬ ‫خانه اولی ها‪ ،‬در تعهد دولت است‪ ،‬شاید خواست انها‬ ‫نباشد ولی ما موظفیم نیاز بازار مسکن را تامین کنیم‪.‬‬ ‫یکی از مشکالت بازار مسکن افزایش عرضه نسبت به‬ ‫تقاضاست که موجب افزایش قیمت مسکن می شود‬ ‫و یکی از کارهایی که دولت باید انجام دهد‪ ،‬تعادل‬ ‫برگـزار می کنیـم‪ .‬در موسـیقی نواحـی قطعات شـاد‬ ‫و غمگیـن وجـود دارد ومـی تـوان بـا تنظیـم در ان‬ ‫ریتـم را ایجـاد کـرد‪ .‬رهبرنیـا ادامـه می دهد‪ :‬سـعی‬ ‫می کنیم‪ ،‬تنظیمات از قطعـات اصیل خودش گرفته‬ ‫شـود و اصالت قطعات را بیشـتر حفظ و از تنظیم ان‬ ‫بـه صـورت خیلـی فانتـزی پرهیز کنیم کـه حس و‬ ‫حـال همان موسـیقی های محلی مانند بختیـاری و‬ ‫بویـر احمـدی و‪ ...‬از بیـن نرود‪.‬‬ ‫ما شعرهای شهرهای مختلف و به خصوص موسیقی‬ ‫شهرهای حاشـیه ای کشور و روسـتاهای دورافتاده را‬ ‫کـه توان اجرای موسـیقی ندارند را پیـدا میکنیم و با‬ ‫احیـاء ان را بـه گوش مردم می رسـانیم‪.‬‬ ‫ایـن مهمتریـن هـدف گـروه سـماعیان اسـت کـه‬ ‫موسـیقی اقـوام از بیـن نـرود‪ .‬ایران عزیزمـان اینهمه‬ ‫موسـیقی نواحی مختلـف دارد با معانی های مختلف‬ ‫و ایـن ارتبـاط اصیـل باعث می شـود که مـردم این‬ ‫نـوع موسـیقی را دوسـت داشـته باشـند‪ .‬مـا معموال‬ ‫کارهایـی را انتخـاب مـی کنیم کـه از قدیم االیـام در‬ ‫ذهـن مـردم ثبـت شـده و انها بـا این نوع موسـیقی‪،‬‬ ‫اشـنایی دارنـد و اینکـه بتوانند با مـا بخوانند‪.‬‬ ‫اسـتان مرکزی خاستگاه موسیقی اصیل ایرانی است؛‬ ‫شهرسـتان اراک مهـد پیدا شـدن ردیف دسـتگاهی‬ ‫ایران اسـت و اسـاتید بزرگ موسـیقی در این اسـتان‬ ‫موسـیقی ایرانـی را تئوریک و نت نویسـی کردند؛ اما‬ ‫هنوز در موسـیقی محلی خاستگاهی نداریم‪ .‬رهبرنیا‬ ‫باتاکید براینکه با وجود این پشـتوانه موسـیقیایی‪ ،‬ما‬ ‫اراکـی هـا زبـان و گویش خـود را دسـت کم گرفتیم‬ ‫و این گویش به دسـت فراموشـی سـپرده شده است‪،‬‬ ‫از سـرود ملـی اراک انتقـاد مـی کنـد و مـی گویـد‪:‬‬ ‫متاسـفم کـه انچنان سـرودی بـه عنوان سـرود ملی‬ ‫ارک انتخاب شـد‪ .‬سرودی که هیچ اراکی نتوانست با‬ ‫ان ارتباط موسیقیایی و شعری برقرار کند‪ .‬بخشهایی‬ ‫کـه یـک موسـیقی را بـه نام یـک منطقه امضـاء می‬ ‫کند بخش موسـیقیایی‪ ،‬شـعری و گویشـی است که‬ ‫متاسـفانه از ان غافل شدیم‪.‬‬ ‫ما مسـئولین دلسـوز و اشـنا به هنر اراک کمتر داریم‬ ‫مدیرعاملشهرجدیدامیرکبیرتاکیدکرد‪:‬‬ ‫سایه درخشان و ازاده حیدری‬ ‫گروه شهری‬ ‫فرهنگ ‪3‬‬ ‫مشکالت مسکن مهر در مسکن ملی تکرار نمی شود‬ ‫بخشی به بازار مسکن و کنترل ان است‪ .‬طرح اقدام‬ ‫ملی جدای از اینکه قرار است مسکن استانداردی در‬ ‫محیط مناسب و استفاده از طراحی شهری ساخته‬ ‫شود‪ ،‬قرار است موجب تعادل بخشی و ثبات بازار‬ ‫مسکن شود و دست دالل ها و واسطه ها کوتاه‬ ‫شود‪ .‬در این راستا نیز یکی از نقدهای جدی طرح‬ ‫مسکن مهر به خصوص در شهرهای کوچک که توسط‬ ‫تعاونی ها و افراد غیرمتخصص ساخته شد‪ ،‬در یک‬ ‫بازه خیلی کوتاه و با شتابی که قرار بود نیاز مسکن‬ ‫مرتفع شود خوب بود و همه فکر می کردند که خانه‬ ‫دار می شوند‪ ،‬ولی بعدها با مشکالت ان مواجه شدند‬ ‫که دارای زیرساختهای مناسب نیست و به مرور خود‬ ‫را نشان داد‪.‬‬ ‫سایت ثبت نام می کنند و میزان نیاز مشخص می‬ ‫شود‪ .‬پس از ثبت نام و اعالم قیمت نهایی واحدها‪،‬‬ ‫یک قرارداد سه جانبه میان ما‪ ،‬متقاضی و سازندگان‬ ‫مسکن منعقد می شود که طی ان متقاضی باید در‬ ‫ابتدا مبلغی به عنوان اورده اولیه بپردازد‪.‬‬ ‫در مهاجران این واحدها به صورت حداکثر ‪ ۴‬طبقه‬ ‫با مساحت گسترده و در شهر امیرکبیر با توجه به‬ ‫ضوابط طرح جامع و ساختار ان عمدتا خانه ها ویالیی‪،‬‬ ‫با مساحت ‪ ۳۰۰‬متر به باال ساخته خواهد شد‪ .‬از‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫• مزیت و هدف طرح مسکن ملی چیست؟‬ ‫هدف از اجرای این طرح تولید مسکن‪ ،‬جهت ایجاد‬ ‫تناسب میان میزان تولید و تقاضا و رسیدن به ثبات‬ ‫قیمت در بازار مسکن است و دیگر اینکه شرایط و‬ ‫تسهیالت خاص برای اقشار کم درامد و خانه اولی ها‬ ‫فراهم شود‪ .‬پرداخت اقساطی پول زمین‪ ،‬تسهیالت‬ ‫با سود کم در بازه زمانی بلند مدت امتیازاتی است‬ ‫• مهمترین تفاوت مسکن مهر و اقدام ملی‬ ‫چیست؟‬ ‫مهمترین فرق مسکن مهر و اقدام ملی این است‬ ‫که در طرح اقدام ملی موظف هستیم اول شرایط و‬ ‫زیرساختها را فراهم و اماده سازی کنیم و بعد شروع به‬ ‫ساخت مسکن کنیم‪ .‬اینها جزء الزامات کار ما شده و‬ ‫حتی کار ما را خیلی سخت کرده است‪.‬‬ ‫• ایا زیرساختها در دو شهر جدید برای ساخت‬ ‫مسکن اماده است؟‬ ‫در شهر جدید امیرکبیر‪ ،‬اراضی که ساخته نشده باشد‬ ‫و مکان هایی که کار مطالعاتی اب برق گاز تلفن انجام‬ ‫نشده باشد‪ ،‬حق نداریم در قالب طرح اقدام ملی معرفی‬ ‫کنیم‪ .‬مشکلی که در شهرک مهاجران و شهر جدید‬ ‫امیرکبیر داریم این است که اراضی اماده نیست و برای‬ ‫اماده سازی ان نیاز به فرصت داریم‪ .‬در حالی که در‬ ‫شهر امیرکبیر هزار و ‪ ۱۳۱‬واحد مسکونی احداث شده‬ ‫و پس از ساخت انها‪ ،‬خیابان ها مجددا برای اجرای‬ ‫شبکه اب و فاضالب کنده و یکی دو سال پروژه متوقف‬ ‫می شود و هنوز ‪ ،‬مخابرات که نیاز اصلی و اولیه زندگی‬ ‫است در شهر امیرکبیر نداریم‪ .‬و علت ان این است که‬ ‫یک پهنه بیابانی را به منظور احداث شهر جانمایی و‬ ‫نقشه مقدماتی تهیه و شروع به ساخت مسکن کردیم‬ ‫و بعد از ساخت مسکن تازه به یاد فاضالب و اب های‬ ‫سطحی ان افتاده ایم‪.‬‬ ‫• با چه اعتباری قرار است زیرساختهای این دو‬ ‫شهر برای ساخت مسکن انجام شود؟‬ ‫در شهر جدید امیر کبیر‪ ،‬برای اماده سازی نزدیک‬ ‫به ‪۱۰۰‬هکتار‪ ،‬باید بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫ساخت سایت هزینه کنیم تا انبوه ساز ما برای ساخت‬ ‫مسکن اقدام کند‪ .‬در شهر مهاجران نیز نزدیک به‬ ‫‪ ۱۰۰‬هکتار و در شهرجدید امیرکبیر ‪ ۲۵۰‬هکتار باید‬ ‫ظرف ‪ ۲‬سال اماده سازی شود‪.‬‬ ‫• ثبت نام و ساخت این مسکن ها به چه شکل‬ ‫است؟‬ ‫طرح مسکن ملی برای خانه اولی ها که قب ً‬ ‫ال از تسهیالت‬ ‫مسکن استفاده نکرده و واجد شرایط مسکن هستند‪،‬‬ ‫در نظر گرفته شده است‪ .‬ابتدا متقاضیان مسکن در‬ ‫جذابیت هایی که متقاضیان را به سمت شهر امیرکبیر‬ ‫می کشاند‪ ،‬الودگی هوای کمتر‪ ،‬عدم ترافیک‪ ،‬سرانه‬ ‫فضای سبز به ازای هرنفر ‪ ۷۰‬متر‪ ،‬امنیت بیشتر و‬ ‫متراژ باالی خانه ها با قیمت کمتر است‪ .‬شهر امیرکبیر‬ ‫بستر را برای کسانی که به دنبال خانه های ویالیی‬ ‫دارای حیاط و درخت و سبک زندگی ایرانی هستند‪،‬‬ ‫که دولت برای گروه های خاص در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫سیاست کلی طرح این است که نیازهای اقشار اسیب‬ ‫پذیر و جامعه هدف تامین شود‪ .‬این خانه ها به صورت‬ ‫استاندارد در اندازه های مناسب در نظر گرفته شده‬ ‫اند و متراژ انها در مهاجران متوسط بین ‪ ۷۵‬تا ‪۸۰‬‬ ‫مترهستند‪.‬‬ ‫• چه راهکارهایی دارید که مسکن ملی به‬ ‫سرنوشت مسکن مهر دچار نشود؟‬ ‫ساخت این ‪۱۲‬هزار واحد تنها بر عهده راه و شهرسازی‬ ‫و بنیاد مسکن و یا شرکت عمران به عنوان دستگاههای‬ ‫متولی ساخت مسکن نیست‪ .‬در طرح اقدام ملی تمام‬ ‫دستگاه ها و وزارتخانه ها مکلف هستند در ساخت‬ ‫این طرح مشارکت کنند‪ .‬اراده ما بر این است که این‬ ‫واحدها در این دوشهر با حمایت های مقام عالی استان‬ ‫و مسئوالن مربوطه به نحو مطلوب ساخته شود و‬ ‫ما شاهد ثبات در بازار مسکن و به خصوص ساخت‬ ‫مسکن با کیفیت باشیم‪.‬‬ ‫ما در ساخت مسکن از کمیت در حال رسیدن به‬ ‫کیفیت هستیم‪ .‬چیزی که در مسکن مهر به دلیل‬ ‫تقاضای زیاد‪ ،‬به ان نپرداختیم و االن کسانی که در ان‬ ‫خانه ها نشستند کمبودها و مشکالت ان را از لحاظ‬ ‫طراحی‪ ،‬معماری‪ ،‬سیما و منظر احساس می شود‪ .‬من‬ ‫امیدوارم بتوانیم در طرح جدید بخشی از ضعف ها را‬ ‫جبران کنیم که این امر نیازمند علم و اگاهی و مطالعه‬ ‫دارد‪ .‬ضمن اینکه دستگاههای متولی هم دائم در‬ ‫حال کنترل و رصد مشکالت ساخت مسکن هستند‬ ‫تا مشکالت پیش بینی شده را به حداقل برسانند‪.‬‬ ‫و با توجه به سرریز جمعیتی شهر اراک به دو شهر‬ ‫مهاجران و امیرکبیر‪ ،‬در مرحله نخست باید بستر را‬ ‫برای جذب سرمایه گذار فراهم کنیم‪.‬‬ ‫یکی از ایراداتی که در حوزه شهرسازی داریم یکسان‬ ‫سازی ساختمان هاست که اسیب جدی به هویت‬ ‫شهرها وارد کرده است‪ .‬نیاز دارد نخبگان به مردم‬ ‫اگاهی دهند تا مردم در این خصوص مطالبه گر باشند‬ ‫و هرچیزی را که تحویلش دادند نپذیرد‪ .‬ما باید طعم‬ ‫خوب مسکن را به مردم بچشانیم و ذائقه مردم را تغییر‬ ‫دهیم‪ .‬یکی از دالیل حفظ خانه های قدیمی این است‬ ‫که مردم انها را ببینند و با خانه های جدید مقایسه‬ ‫کنند‪ .‬خانه هایی که با پشتوانه فرهنگی و معماری و با‬ ‫عشق ساخته شده اند‪.‬‬ ‫یکی از مشکالت در ساخت مسکن های امروزی‬ ‫که با فرهنگ اراکی ها اشـنایی داشـته باشـند و برای‬ ‫همین سـازمان فرهنگـی شـهرداری اراک بـا بودجه‬ ‫هـای سـنگین سـفارش سـرود ملـی اراک را میدهد‬ ‫کـه وقتی این سـرود را می شـنویم اصلا نمی توانیم‬ ‫حـس کنیـم که ایـن سـرود و موسـیقی بـرای اراک‬ ‫ساخته شـده است‪.‬‬ ‫اراک تنهـا صنعتـی نیسـت شـعاری کـه ایـن روزها‬ ‫در بیلبوردهـای تبلیغاتی شـهر به وضـوح می بینیم‪،‬‬ ‫سرپرسـت گـروه سـماعیان بـر ایـن امـر صحـه می‬ ‫گـذارد و مـی گویـد‪ :‬اگـر مـی گوییـم اراک فقـط‬ ‫کارخانجـات ان نیسـت موسـیقی وتئاتـر و‪ ...‬ان هـم‬ ‫هسـتند‪ .‬مـردم ما در قبال موسـیقی دسـتگاهی که‬ ‫بـرای خود ماسـت حـق دارند لذا باید حق موسـیقی‬ ‫اراک را بگیریـم‪ .‬بـرای همین سـاخت سـرودی برای‬ ‫اراک را شـروع کردیـم‪.‬‬ ‫او ادامـه مـی دهـد‪ :‬در ایـن سـرود کـه فقط مختص‬ ‫بـه شـهر اراک اسـت یک مضمـون عاشـقانه با لهجه‬ ‫اراکـی اسـتفاده شـده اسـت‪ .‬بـرای شـهر اراک بایـد‬ ‫مضمون عاشـقانه یـا جغرافیایی و ایینی (رسـومات)‬ ‫اسـتفاده می شـد‪ .‬در مضمـون ایینی ما ریشـه های‬ ‫خیلـی خـوب از ان پیدا نکردیـم‪ .‬از طرفی ممکن بود‬ ‫انتخـاب برخـی کلمات‪ ،‬باعث شـود شـعر فکاهی در‬ ‫نظـر گرفتـه شـود بـرای همین شـعری بـا مضمون‬ ‫عاشـقانه و در کلمـات نیـز از فضاها ی شـهر که برای‬ ‫مـردم اشناسـت اسـتفاده شـده اسـت‪ .‬ایـن خواننده‬ ‫که قول سـاخت این اهنگ را در جشـنواره کنسـرت‬ ‫موسـیقی سـال گذشـته به مردم اراک داده اسـت از‬ ‫تحقـق وعـده اش به مـردم ابراز خوشـحالی می کند‬ ‫و اضافـه می کند‪ :‬در شـهرهایی دیگری هـم که اجرا‬ ‫داشـتیم اولین سـوال این است موسـیقی اراکی چی‬ ‫دارید! این اهنگ که شـعر ان از سـوی ناصر کریمی‬ ‫نیک از هنرمندان شـهر سـروده شـده است تمرینات‬ ‫ان توسـط گـروه سـماعیان از یـک هفته پیـش اغاز‬ ‫شـده اسـت و قـرار اسـت تـا دومـاه دیگر بـرای مردم‬ ‫اجـرا شـود‪ .‬رهبرنیـا بـا بیان اینکـه فعلا در مرحله‬ ‫سـیبالب بندی شعر و موسیقی سـرود اراک هستیم‬ ‫که براسـاس ان دسـتگاه و موسـیقی کار انتخاب می‬ ‫شـود ادامـه می دهد‪ :‬برای شـعرو موسـیقی با خیلی‬ ‫از بـزرگان مشـورت کردیم حتی بـا اراکی های مقیم‬ ‫کاندا هم مشـورت شـده است که ماحصل ان ساخت‬ ‫یـک ت ِرک بـرای اراکی هاسـت‪.‬‬ ‫استفاده از مصالحی است که با روح ما سازگاری ندارد و‬ ‫استفاده از نماهای مغایر با فرهنگ دینی و ظاهرسازی‬ ‫از دیگر مشکالت شهرسازی است که به تازگی مرسوم‬ ‫ن امیدوارم که بتوانیم بخشی از پیشینه‬ ‫شده است‪ .‬م ‬ ‫غنی فرهنگی که داریم را در حوزه شهرسازی به کار‬ ‫بگیریم و معماری متناسب با اقلیم هر منطقه را در‬ ‫شهرسازی رعایت کنیم و از یکسان سازی و کپی‬ ‫برداری دست بکشیم‪.‬‬ ‫• شهر امیر کبیر هم اکنون با مشکالت مخابرت‬ ‫و زیر گذر دست و پنجه نرم می کند ایا برای حل‬ ‫این موارد راهکاری اندیشیده اید؟ در مهاجران‬ ‫وضعیت چگونه است؟‬ ‫برای ساخت مسکن ایده ال هایی وجود دارد که‬ ‫فرهنگ معماری چندین هزارساله ایرانیان وجود داشته‬ ‫است‪ .‬بار معنایی مسکن نیز یعنی محلی برای ارامش‪،‬‬ ‫ولی ما مسکنی می سازیم که حداقل امکانات روانی و‬ ‫فرهنگی در ان فراهم نیست‪ ،‬و یکی از ایرادات شهر‬ ‫امیرکبیر نیز این است که سیما و منظر ان کمتر به‬ ‫شهر شبیه شده است‪.‬‬ ‫ما برای ساخت واحدهای جدید در شهر امیرکبیر‬ ‫خیلی مشکل زیرساخت نداریم و تنها مشکلی که با‬ ‫ان مواجه شدیم کمبود منابع اب بود و از طرفی هم‬ ‫زیرگذر شهر امیرکبیر به منظور دسترسی ایمن به‬ ‫جاده شهر است که در طرح توسعه ان خیلی حیاتی‬ ‫است که ‪ ۸‬میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که چهار‬ ‫میلیارد تومان ان را شرکت عمران تقبل کرده و مابقی‬ ‫از اعتبارات استانداری تامین شده و امسال در دستور‬ ‫قرار گرفته و ظرف دو سال اینده شاهد احداث زیرگذر‬ ‫در شهر امیرکبیر خواهیم بود‪.‬‬ ‫تا پایان سال نیز مشکل اینترنت و تلفن ثابت شهر‬ ‫امیر کبیر رفع می شود و کل شهر امیرکبیر زیر پوشش‬ ‫فیبر نوری می رود‪ .‬یکی از برنامه های ما این است‬ ‫که با توجه به مقیاس شهر امیر کبیر یکی از اولین‬ ‫شهرهای هوشمند کشور باشد و مسائل را بتوانیم از‬ ‫طریق دیتا و استفاده از فضای وب مدیریت کنیم و در‬ ‫اینده شاهد شهر الکترونیک در امیرکبیر باشیم‪.‬‬ ‫در شهر مهاجران بیش از ‪ ۱۳۰۰‬واحد مسکن مهر‬ ‫شکل گرفته‪ ،‬برخی نواقص برطرف و به شهرداری‬ ‫تحویل داده شده است و مطالبات مردم در حوزه‬ ‫شهری بر عهده شهرداری است ولی در شهر امیرکبیر‬ ‫با جمعیت زیر هزار نفر‪ ،‬مطالبات شهری تا زمانی که‬ ‫شهرداری در انجا استقرار یابد بر عهده شرکت عمران‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سایوان فوم دلیجان سهامی خاص‬ ‫اگهیتغییراتانجمنحمایتاززندانیانشهرستانمحالت‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 1052‬و شناســه ملــی ‪ 10861183810‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمع عمومــی عادی‬ ‫بطــور فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/07/15‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬غالمعلــی نظــری بــه شــماره ملــی‬ ‫‪0579729966‬و حجت خراســانی به شــماره ملی ‪ 0569832284‬و شــقایق ســادات هاشــمی به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0579756300‬بــه عنــوان اعضــای هیــات مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخاب شــدند‪/.‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 105‬و شناســه ملــی ‪ 14007769206‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی‬ ‫عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/05/28‬و بــه موجــب تاییدیــه شــماره ‪49000/160/9012‬مــورخ‬ ‫‪ 1398/6/30‬دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان محــات و بــه موجــب تاییدیــه شــماره ‪122/562‬‬ ‫مــورخ ‪ 1398/6/27‬اداره زندانهــای شهرســتان محــات تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬محمــد کاظــم خســروی بــه شــماره ملــی ‪0384755879‬بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره وحســن‬ ‫قمــری بــه شــماره ملــی ‪ 3979349731‬بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره وعلــی عبــاس فالحتی‬ ‫مطلــق بــه شــماره ملــی ‪ 4269002751‬بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره وعبــاس ابراهیمــی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0569729769‬بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره وحســین رجبــی بــه شــماره ملــی‪0569380502‬‬ ‫بــه ســمت عضــو هیئــت مدیره وحســین قاســمی فــر بــه شــماره ملــی ‪0569910196‬بــه ســمت خزانه‬ ‫دار و جمشــید اســکندری بــه شــماره ملــی ‪0558399584‬بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره و رحمــان‬ ‫حبیبــی بــه شــماره ملــی‪ 0569800668‬بــه ســمت مدیرعامــل لغایــت ‪ 1399/5/17‬انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫‪-2‬کلیــه اوراق بهــادار و تعهــد اور انجمــن از قبیــل چک‪ ،‬ســفته‪ ،‬پــروات‪ ،‬قراردادهــا‪ ،‬عقود اســامی و اوراق‬ ‫عــادی بــا امضــای رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل همــراه بــا مهــر انجمــن معتبــر مــی باشــد‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان (‪)652945‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت سنگ سخت کاران محالت سهامی خاص‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 268‬و شناســه ملــی ‪ 10780018375‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عادی‬ ‫بطــور فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/07/28‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬مهــدی عبدالکریمــی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0569789516‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی ومهــدی براتعلــی بــه شــماره ملــی ‪ 0569919118‬بــه‬ ‫عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای مــدت یکســال مالــی انتخــاب گردیدنــد‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محالت (‪)652943‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری محالت (‪)652944‬‬ ‫زیرنظر شورای سیاست گذاری‬ ‫رایانامه ‪nameharak@gmail.com :‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول ‪ :‬سمیه بصیرت‬ ‫طراحی و صفحه ارایی ‪ :‬مینا اسکندری‬ ‫تلفن ‪09367501438 - )086(۳۴۴۵۱۴۷۰ :‬‬ ‫چاپ ‪ :‬بهمن‬ ‫‪@nameharak‬‬ ‫‪t.me/nameharak‬‬ ‫گـردشگـری‬ ‫هفته نامه فرهنگی‪،‬اجتماعی و اقتصادی استان مرکزی‬ ‫نشانی‪ :‬اراک ‪ ،‬ابتدای خیابان مشهد‪ ،‬جنب بانک ملی‬ ‫بقعه پیرمراداباد‬ ‫در‪ ۱۴‬کیلومتری جنوب شرقی اراک د‏ر روستای مراد اباد عمارتی وجود دارد که مربوط به‬ ‫قرن هفتم و هشتم هجری می باشد‪.‬در داستان ها راویت می شود که شاهپور ساسانی وقتی‬ ‫برای نبرد با دشمن از این منطقه گذر می کند‪ ،‬پیرمرد وارسته ای مژده پیروزی نبرد را به او‬ ‫می دهد‪ .‬شاهپور پس از پیروزی برای تشکر از پیرمرد نزد او می رود ولی پیرمرد دار فانی را‬ ‫وداع گفته است‪ .‬شاهپور نیز برای تشکر از او دستور ساخت بنای یادبودی برای او را می دهد‬ ‫البته بعدها این بنا از بین می رود لیکن در دوره سلجوقی بقعه ای مجدد بنا می گردد‪.‬‬ ‫اوج حضور درناهای خاکستری بر فراز تاالب میقان اراک‬ ‫رفتار مهربانانه مردم باعث افزایش حس امنیت برای پرندگان در تاالب میقان اراک شده است‬ ‫تـاالب میقـان اراک یکـی از زیسـتگاه های مهـم‬ ‫پرنـدگان بین المللـی اسـت کـه هـر سـاله در فصل‬ ‫برگ ریـزان درختـان پذیـرای شـمار زیـادی از‬ ‫گونه هـای مختلـف پرنـدگان بـه ویـژه درناهـای‬ ‫خاکسـتری است که این مهم بسترسـاز اکوتوریسم‬ ‫پرنـده نگـری اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬هـر سـاله ‪ ۲۵‬تـا ‪ ۳۰‬هـزار پرنده‬ ‫مهاجـر از گونـه هـای مختلـف از جملـه درناهـای‬ ‫خاکسـتری بـرای زمسـتان گذرانـی بـه تـاالب‬ ‫میقـان اراک سـفر می کننـد و صحنه هـای زیبایـی‬ ‫از پروازهـای دسـته جمعـی را بـه رخ زمینیـان‬ ‫می کشـند‪ .‬اوج حضور و نمایش درناهای خاکستری‬ ‫بـر فراز تـاالب میقـان اراک‪ ،‬نیمه ابان ماه اسـت که‬ ‫به همین مناسـبت چندسالی اسـت که ‪ ۱۵‬ابان ماه‬ ‫در اسـتان مرکـزی بـه نام درناهـا نامگذاری شـده و‬ ‫ایین هـای خاصـی ایـن روز برگـزار می شـود‪.‬‬ ‫حضور دسـته جمعـی گونه هـای مختلـف پرندگان‬ ‫مهاجـر در تـاالب میقـان اراک تصاویری زیبـا برای‬ ‫گردشـگران و دوسـتداران طبیعـت و پرنـدگان‬ ‫خلـق می کنـد‪ .‬رئیـس هیات مدیـره موسسـه اوای‬ ‫درناهای خاکستری اسـتان مرکزی گفت‪ :‬بیشترین‬ ‫جمعیـت زمسـتان گذران درناهـا در تـاالب میقـان‬ ‫اراک اسـت و اوج حضـور ایـن گونـه در ‪ ۱۵‬ابان مـاه‬ ‫اسـت کـه بـه این دلیل چندین سـال اسـت بـه نام‬ ‫درناهـا نامگـذاری شده اسـت‪.‬‬ ‫«ماندانـا حضرتـی» افزود‪ :‬بر اسـاس اعلام اداره کل‬ ‫محیط زیسـت اسـتان مرکزی پارسـال بیـش از ‪۱۵‬‬ ‫هـزار درنـا در تـاالب میقـان اراک زمسـتان گذرانی‬ ‫کردنـد کـه این حضـور در کمتـر جایی دیده شـده ‬ ‫اسـت‪.‬وی بیـان کرد‪ :‬حضـور زیاد هر سـاله درناهای‬ ‫خاکسـتری در تـاالب میقـان اراک بیانگـر حفـظ‬ ‫امنیـت این منطقه توسـط اهالی روسـتاهای اطراف‬ ‫و مـردم اراک بـرای ایـن گونـه از پرندگان اسـت که‬ ‫ایـن وجـود این فرهنگ جـای تقدیـر دارد‪.‬‬ ‫رئیـس هیـات مدیـره موسسـه اوای درناهـای‬ ‫خاکسـتری اسـتان مرکـزی ادامـه داد‪ :‬بسـیاری از‬ ‫تاالب هـای کشـور بـه دلیـل شـکارهای بـاال بـرای‬ ‫پرندگان ناامن شـد ه اما رفتار مهربانانه مردم اسـتان‬ ‫مرکـزی باعث افزایش حـس امنیت بـرای پرندگان‬ ‫در تـاالب میقـان اراک شده اسـت‪.‬‬ ‫حضرتـی اظهـار داشـت‪ :‬توجه به گردشـگری تاالب‬ ‫میقـان اراک در ایـام حضور پرندگان امـری ضروری‬ ‫اسـت امـا ایـن امـر باید بـا نظـارت و شـیوه صحیح‬ ‫صـورت گیـرد تـا پرنـدگان زمسـتان گـذران دچار‬ ‫اسـیب نشوند‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬بـا اقـدام امسـال اداره کل مـح‬ ‫یط زیسـت اسـتان مرکـزی‪ ،‬حضور در تـاالب میقان‬ ‫اراک نیـاز بـه مجـوز دارد کـه ایـن اقـدام مثبت نیز‬ ‫جـای تقدیـر دارد‪.‬‬ ‫نقـش بوم گـردی در افزایـش درامـد‬ ‫ر و سـتا ییا ن‬ ‫رئیـس هیـات مدیـره موسسـه اوای درناهـای‬ ‫خاکسـتری اسـتان مرکـزی اضافـه کـرد‪ :‬توجـه به‬ ‫بوم گـردی در روسـتاهای اطراف تـاالب میقان نقش‬ ‫موثـری در افزایـش درامد بـرای اهالی روسـتاها در‬ ‫فصـل زمسـتان دارد‪.‬‬ ‫حضرتـی تصریـح کـرد‪ :‬نیـاز اسـت اداره کل محیط ‬ ‫زیسـت اسـتان مرکـزی فراخوانـی بـرای تورهـای‬ ‫گردشـگری در خصـوص ارایـه اموزش هـای الزم‬ ‫پرنده نگـری اعلام کنـد تـا مـردم بتواننـد از دیدن‬ ‫مهاجـرت خانوادگـی درناهـا بـه ایـن تـاالب لـذت‬ ‫ببرند‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬درامـد پرنده نگری در ایـاالت متحده در‬ ‫سـال ‪ ۲۰۰۹‬بـه ‪ ۳۵‬میلیـارد دالر و در سـال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫بـه بیش از ‪ ۵‬میلیارد دالر رسـیده کـه از این میزان‬ ‫حـدود ‪ ۲۴‬میلیـارد دالر صـرف اقدامـات حفاظتـی‬ ‫تاالب هـا و مناطق حفاظتی شـده اسـت‪.‬‬ ‫پرندگان برای بقای خود قاره های مختلف را‬ ‫پشت سر می گذراند‬ ‫«محمـود کلنگـری» افـزود‪ :‬پرندگان مسـافت های‬ ‫حیرت انگیـزی را طـی می کننـد و کشـورهای‬ ‫مختلـف را به هـم پیوند می زنند و بـرای ادامه بقای‬ ‫خـود قـاره هـای مختلـف را پشـت سـر می گذراند‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬اهمیـت بقـای پرنـدگان موجـب‬ ‫شـده تا کشـورهای مختلـف تدابیر ویـژه ای را برای‬ ‫حفاظـت از ایـن گونه هـای ارزشـمند در نظر گیرند‬ ‫و دایره حراسـت از ان ها و شـیوه زندگیشـان فراتر از‬ ‫سـطح منطقه ای اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل موسسـه زیسـت محیطـی اوای درنـای‬ ‫خاکسـتری اسـتان مرکـزی ادامـه داد‪ :‬حـدود ‪۳۰۰‬‬ ‫گونـه پرنـده در ایـن اسـتان شناسـایی شـده کـه‬ ‫بیشـتر ان هـا مهاجر و نیمه مهاجر اسـت و بخشـی‬ ‫از زندگـی ان ها در اسـتان مرکـزی و بخش دیگر در‬ ‫اسـتان ها و کشـورهای دیگـر سـپری می شـود‪.‬‬ ‫کلنگـری اظهـار داشـت‪ :‬درناهـا از پرنـدگان زیبـا‬ ‫هسـتند کـه شـمار زیـادی از ان هـا در ابان مـاه بـه‬ ‫تـاالب میقـان اراک مهاجـرت می کنند و بیشـترین‬ ‫تجمـع این پرنـدگان در ‪ ۱۵‬ابان ماه اسـت که به نام‬ ‫روز درناهـا در اراک نامگـذاری شده اسـت‪.‬‬ ‫وی عنـوان کـرد‪ :‬در تمـام دنیـا حیـوان‪ ،‬جانـور و یا‬ ‫گیاهـی را بـه عنـوان نمـاد انتخـاب و روزی را برای‬ ‫ان نامگـذاری می کننـد کـه به بهانه ان در راسـتای‬ ‫شناسـایی تهدیـدات و حفـظ ان تدابیـر ویـژه ای‬ ‫بیاندیشند‪.‬‬ ‫مدیرعامـل موسسـه زیسـت محیطـی اوای درنـای‬ ‫نشان استاندارد باید از یک الزام قانونی‬ ‫به یک مطالبه عمومی تبدیل شود‬ ‫مدیر کل استاندارد مرکزی گفت‪ :‬در چند سال اخیر‬ ‫رویکرد سازمان ملی استاندارد تغییر یافته است و بر‬ ‫اساس این رویکرد استانداردها باید از یک الزام قانونی‬ ‫به یک مطالبه عمومی تبدیل شوند‪.‬‬ ‫به گزارش نامه اراک؛ مهناز جعفریان در ائین‬ ‫بزرگداشت روز جهانی استاندارد که در اراک برگزار‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬در چند سال اخیر رویکرد سازمان ملی‬ ‫استاندارد تغییر یافته که بر اساس این رویکرد‬ ‫استانداردها باید از یک الزام قانونی به یک مطالبه‬ ‫عمومی تبدیل شود و خوشبختانه با افزایش سطح‬ ‫فرهنگ مصرف و تولیدکنندگان در صورت تولید‬ ‫فاقد استاندارد واحد های تولیدی مشتری خود را‬ ‫از دست خواهند داد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به شعار امسال به نام‬ ‫رونق تولید می دانیم که این مهم با اقبال عمومی‬ ‫میسر می شود و اقبال عمومی نیز جز با تولید کیفی‬ ‫عملیاتینخواهدشد‪.‬‬ ‫در ادامه این مراسم مدیر کل دفتر نظارت بر‬ ‫استاندارد صنایع غذایی‪ ،‬ارایشی‪ ،‬بهداشتی و حالل‬ ‫سازمان ملی استاندارد ایران‪ ،‬اظهار داشت ‪ :‬استاندارد‬ ‫مسیری است که بر محور نظم هدفمند بر مبنای‬ ‫علم ‪ ،‬فن و تجربه طراحی شده و از نظم شگفت‬ ‫انگیز جهان الگو گرفته که تخصص‪ ،‬تعهد و اخالق‬ ‫مداری پایه ان است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تالش ها و مشارکت های بسیار خوب‬ ‫سازمانملیاستاندارددرحوزهاستانداردبینالمللی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران در بین‬ ‫‪ 163‬کشور عضو سازمان بین المللی به جایگاه ‪21‬‬ ‫ارتقاء یافته است‪.‬امینی همچنین گفت‪ :‬استقبال از‬ ‫فراورده های حالل در دنیا بسیار زیاد است و گردش‬ ‫مالی حالل در دنیا ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر است‬ ‫که پیش بینی می شود این رقم در سال های اینده به‬ ‫‪ ۴‬هزار میلیارد دالر برسد‪ .‬در صورتی که ایران بتواند‬ ‫‪ ۵‬درصد از گردش مالی کنونی حالل در دنیا را به‬ ‫عنوان حق واقعی خود کسب کند دیگر نیازی به‬ ‫نفتنخواهیمداشت‪.‬‬ ‫در پایان این مراسم از واحدهای تولیدی نمونه و‬ ‫مدیران کنترل کیفیت برتر و برگزیده استان تجلیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫برگزاریرزمایشسراسریارزیابیامادگی‬ ‫مولدهای اضطراری برق در استان مرکزی‬ ‫همزمـان بـا هفتـه پدافنـد غیرعامـل‪ ،‬رزمایـش‬ ‫سراسـری قطع برق و ارزیابـی امادگی مولدهای‬ ‫اضطـراری توسـط شـرکت توزیـع بـرق اسـتان‬ ‫مرکـزی برگزار شـد‪.‬‬ ‫رزمایـش قطع بـرق و اماده بکار بـودن مولد های‬ ‫بـرق اضطراری سـازمان های حیاتی و حسـاس و‬ ‫مهـم در دوازدهـم ابـان مـاه همزمان با سراسـر‬ ‫کشـور در شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان‬ ‫مرکـزی بـه صورت ویدئـو کنفرانس برگزار شـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل پدافنـد غیرعامـل اسـتانداری مرکزی‬ ‫در ایـن رزمایـش گفـت‪ :‬دسـتیابی بـه سـطح‬ ‫باالیـی از امادگـی در شـرایط واقعـی و نهادینـه‬ ‫سـازی فرهنـگ پدافند غیـر عامل از اهـداف این‬ ‫رزمایـش اسـت‪.‬‬ ‫فراهانـی افـزود‪ :‬پدافنـد غیرعامـل مجموعـه‬ ‫اقداماتـی اسـت که موجـب افزایـش بازدارندگی‪،‬‬ ‫کاهـش اسـیب پذیـری‪ ،‬تـداوم فعالیـت هـای‬ ‫ضروری‪ ،‬ارتقای پایداری ملی و تسـهیل مدیریت‬ ‫بحـران در مقابـل تهدیدهـا و اقدامـات نظامـی‬ ‫دشـمن می شـود‪.‬‬ ‫معـاون بهـره بـرداری و دیسـپاچینگ شـرکت‬ ‫توزیـع نیروی برق اسـتان مرکـزی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫بـه اهمیت امادگی مراکز حسـاس در مقابل بروز‬ ‫حـوادث غیرمترقبـه و قطـع بـرق در زمـان بروز‬ ‫ایـن حوادث‪ ،‬شـرکت توزیع نیروی بـرق مرکزی‬ ‫رزمایـش قطـع برق مراکز حسـاس را اجـرا کرد‪.‬‬ ‫مهنـدس محمد مرادی افـزود‪ :‬در این رزمایش با‬ ‫قطع برق مراکز حسـاس و دسـتگاه های اجرایی‬ ‫منتخـب از سراسـر اسـتان بـدون اطلاع قبلـی‬ ‫مراکز حسـاس‪ ،‬امادگی مولدهـای برق اضطراری‬ ‫توسـط کارشناسـان مسـتقر توزیع برق اسـتان‪،‬‬ ‫مطابـق بـا چک لیسـت ها رصـد و ارزیابی شـد‪.‬‬ ‫وی بیـان کـرد‪ :‬پدافندغیر عامل در شـبکه های‬ ‫توزیـع بـرق با هـدف پایـداری و افزایـش قابلیت‬ ‫اطمینـان شـبکه هـای توزیـع بـرق در مواقـع‬ ‫بحرانـی انجـام می شـود‪.‬‬ ‫مهنـدس مـرادی بابیـان اینکـه در ایـن رزمایش‬ ‫میـزان امادگـی و اسـتمرار فعالیـت زیرسـاخت‬ ‫هـای اسـتان ارزیابـی مـی شـود‪ ،‬افـزود‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۷۳۰‬هـزار مشـترک بـرق در اسـتان مرکـزی‬ ‫وجـود دارد کـه بـرق انـان از طریـق ‪۱۶‬هـزار‬ ‫و‪۷۷۰‬دسـتگاه ترانسـفورماتور‪ ،‬بیـش از‪ ۲۰‬هـزار‬ ‫کیلومتـر شـبکه و ‪ ۴۸‬پسـت فوق توزیـع تامین‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫خاکسـتری اسـتان مرکـزی افـزود‪ :‬در کشـورهای‬ ‫پیشـرفته در ایـن روزهـا بیشـتر از جوامـع محلی و‬ ‫حضـور مـردم در برنامه هـا بهره گیـری می شـود و‬ ‫برنامه هـای ویـژه ای در مهدهـای کـودک و مدارس‬ ‫اجـرا می شـود‪.‬‬ ‫روز درناها بیشتر در حد یک نامگذاری است‬ ‫کلنگـری اظهـار داشـت‪ :‬چند سـالی اسـت کـه در‬ ‫اراک ‪ ۱۵‬ابان مـاه بـه عنـوان روز درناهـا نامگـذاری‬ ‫شـده امـا بـه واقـع در ایـن روز هیچ اقـدام و حرکت‬ ‫ویـژه ای صـورت نمی گیـرد و بیشـتر در حـد یـک‬ ‫نامگذاری اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل موسسـه زیسـت محیطـی اوای درنـای‬ ‫خاکسـتری اسـتان مرکزی ادامه داد‪ :‬باید بخشـی از‬ ‫سـوداوری هایی کـه از تـاالب به دسـت می اید برای‬ ‫توسـعه این منطقه هزینه شـود‪.‬‬ ‫کلنگـری تصریـح کـرد‪ :‬هم اکنـون حداقل هـای‬ ‫گردشـگری از جملـه سـرویس های بهداشـتی‪،‬‬ ‫تابلوهـای اموزشـی و یـا هشـدار دهنـده در ایـن‬ ‫منطقـه وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫بیـش از ‪ ۲۰۰‬گونه پرنـده در تاالب میقان اراک‬ ‫شناسایی شد‬ ‫وی عنـوان کـرد‪ :‬بیش از ‪ ۲۰۰‬گونه پرنـده در تاالب‬ ‫میقـان اراک شناسـایی شـده و توجـه بـه ظرفیـت‬ ‫هـای پرنده نگری تـاالب میقـان اراک نقش موثری‬ ‫در توسـعه ایـن شـهر دارد امـا‪ ،‬به صـورت اصولی به‬ ‫ان توجه نشـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل موسسـه زیسـت محیطـی اوای درنـای‬ ‫خاکسـتری اسـتان مرکـزی افـزود‪ :‬عقـاب دریایـی‬ ‫دم سـفید‪ ،‬اردک سـر سـفید‪ ،‬غـاز پیشـانی سـفید‬ ‫کوچـک‪ ،‬هوبـره‪ ،‬باالبان‪ ،‬شـاهین از دیگـر پرندگان‬ ‫نادر و شـاخص مشاهده شـده در زیستگاه های کوه‪،‬‬ ‫دشـت و تـاالب این اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫کلنگری تاکیـد کرد‪ :‬ظرفیت پرنده نگری در اسـتان‬ ‫مرکـزی بـاال اسـت و می طلبـد که زیرسـاخت های‬ ‫ان به سـرعت ایجاد شـود و برای رسـیدن به فضای‬ ‫سـبز بـر اسـاس اسـتانداردهای جهانی تلاش ویژه‬ ‫صـورت گیـرد‪ .‬وی تصریـح کرد‪ :‬زیسـتگاه های مهم‬ ‫پرنـدگان ابـزی و کنارابـزی ایـن اسـتان کوکبیـه‬ ‫شـازند‪ ،‬اق گل در مـرز با اسـتان همـدان و رودخانه‬ ‫قره چای اسـت‪ .‬مدیرعامل موسسـه زیست محیطی‬ ‫اوای درنـای خاکسـتری اسـتان مرکزی بیـان کرد‪:‬‬ ‫مهمترین زیسـتگاه پرندگان کوهسـتانی این استان‬ ‫راسـتوند در شـازند‪ ،‬جاسـب در دلیجـان‪ ،‬بازرجـان‬ ‫در تفـرش‪ ۷۰ ،‬قلـه در اراک و الونـد در خمیـن و‬ ‫مهمتریـن زیسـتگاه های کویری در سـاوه‪ ،‬خمین و‬ ‫دلیجان در مناطق نیمه خشـک این اسـتان اسـت‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیسـت اسـتان مرکزی نیز‬ ‫گفت‪ :‬کوچ پرندگان هر سـال بسـته به نوع شـرایط‬ ‫اقیلمی از شـهریورماه یا مهرماه اغـاز و تا دی ماه نیز‬ ‫ادامـه دارد امـا اوج حضـور درناهـای خاکسـتری در‬ ‫ایـن تـاالب ‪ ۱۵‬ابان ماه اسـت کـه به نـام درناها در‬ ‫اراک نامگذاری شـده است‪.‬‬ ‫«رضـا میرزایـی» افـزود‪ :‬اگر سـرمای زودهنـگام رخ‬ ‫دهـد‪ ،‬پرندگان پوسـت نازک این منطقـه را زودتر از‬ ‫سـایر پرندگان تـرک می کنند‪.‬‬ ‫مدیـر کل حفاظـت محیط زیسـت اسـتان مرکزی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬سـال ‪ ۹۵‬شـیوع انفلوانـزای فـوق حـاد‬ ‫پرنـدگان در ایـن تـاالب موجـب تلـف شـدن یـک‬ ‫هـزار و ‪ ۷۰۰‬گونـه پرنـده مهاجر شـد و از این سـال‬ ‫تاکنـون هر سـاله تدابیر ویـژه ای برای مقابلـه با این‬ ‫بیماری اندیشـیده می شـود‪.‬‬ ‫میرزایـی تصریـح کرد‪ :‬نـوع ویروس هـا در پرندگان‬ ‫هـر سـال متفـاوت اسـت و تاکنـون مـوردی از‬ ‫انفلوانـزای فـوق حاد در گونه هـای پرندگان مهاجر‬ ‫در این تاالب و سـایر زیسـتگاه های اسـتان مشاهده‬ ‫نشده اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬شـرایط جـوی بـه گونـه ای اسـت کـه‬ ‫پرنـدگان مهاجـر در تـاالب میقـان اراک بـه راحتی‬ ‫غـذای خود را تامیـن می کنند و نیـازی به غذادهی‬ ‫مـردم بـرای انها نیسـت‪.‬‬ ‫تجلیل از شرکت‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫اراک‬ ‫به عنوان واحد‬ ‫نمونه استاندارد‬ ‫در ائین گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از‬ ‫واحدهای نمونه‪ ،‬شرکت نفت پاسارگاد اراک به عنوان‬ ‫واحد نمونه کنترل و کیفی استاندارد حائز رتبه برتر‬ ‫شد و با حضور استاندار مرکزی و جمعی از مسووالن‬ ‫و مدیران استان از علیرضا فراهانی مدیرکارخانه نفت‬ ‫پاسارگاد اراک تجلیل شد‪.‬‬ ‫مدیر کارخانه نفت پاسارگاد اراک در گفت و گو با‬ ‫نامه اراک‪ ،‬گفت‪ :‬تولید کاال در حوزه های صنعتی‪،‬‬ ‫قطعا باید دارای استانداردهای الزم باشد و شرکتهای‬ ‫تولیدی باید ممیزی شوند ‪ .‬علیرضا فراهانی افزود‪ :‬برای‬ ‫ارائه محصوالت خود در سطح کشور‪ ،‬منطقه و یا حتی‬ ‫خارج از کشور نیاز به تاییدیه کیفی و استاندارد داریم‬ ‫و به همین منظور در شرکت نفت پاسارگاد محصوالت‬ ‫خود را محک زدیم و موفق به کسب نشان کیفیت‬ ‫برترشدیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه شرکت نفت پاسارگاد‪ ،‬شرکت‬ ‫نفت ایرانی است‪ ،‬افزود‪ :‬این شرکت در سال ‪۱۳۸۲‬‬ ‫تاسیس شد و در زمینه تولید انواع قیر در سطح کشور‬ ‫و منطقه فعالیت می کند‪.‬‬ ‫مدیر کارخانه نفت پاسارگاد اراک افزود‪ :‬این شرکت با‬ ‫داشتن دو پایانه صادراتی و قابلیت ذخیره سازی بیش‬ ‫از ‪ ١٦٠‬هزار تن‪ ،‬سهم به سزایی از بازار صادراتی قیر‬ ‫ایران را در اختیار دارد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت‬ ‫نفت پاسارگاد دارای ‪ 6‬کارخانه تولید قیر در شهرهای‬ ‫ابادان‪ ،‬اراک‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬تبریز‪ ،‬تهران و شیراز و‬ ‫همچنین دو پایانه صادراتی در شهرهای بندرامام‬ ‫خمینی(ره) و بندرعباس می باشد‪.‬‬ ‫فراهانی با اشاره به اینکه این شرکت دارای انواع‬ ‫محصوالت قیر می باشد‪ ،‬گفت‪ :‬قیر های نفوذی‪،‬‬ ‫قیرهای ‪ ،VG‬قیرهای امولسیون‪ ،‬قیرهای عملکردی‬ ‫و قیرهای محلول از محصوالت این شرکت است که‬ ‫کاربرد قیر نفوذی عمدتاً در راهسازی می باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این شرکت قادر به تولید کلیه‬ ‫گریدهای قیرهای راهسازی مطابق با استانداردهای‬ ‫ملی و بین المللی می باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای مناطق‬ ‫با اب و هوای گرم تر‪ ،‬از قیر سفت تر (درجه نفوذ‬ ‫کمتر) و برای مناطق با اب و هوای سرد تر‪ ،‬از قیر های‬ ‫شل تر (درجه نفوذ بیشتر) استفاده می شود‪.‬‬ ‫تدوین کتاب تخصصی قیر و اسفالت به همت‬ ‫کارشناسان ارشدشرکتنفت پاسارگاد‬ ‫مدیر کارخانه نفت پاسارگاد اراک در خصوص اهم‬ ‫اقدامات انجام شده واحد تحقیق و توسعه شرکت‬ ‫نفت پاسارگاد به تدوین اولین هندبوک تخصصی قیر‬ ‫و اسفالت به زبان فارسی در دو جلد کتاب اشاره کرد‬ ‫و بیان داشت‪ :‬اولین کتاب تخصصی جامع در حوزه‬ ‫صنعت قیر و اسفالت به همت کارشناسان ارشد‬ ‫شرکت نفت پاسارگاد در قالب دو جلد در سال ‪1390‬‬ ‫تدوین شده است و شامل مباحث علمی و کاربردی‬ ‫صنعت قیر و اسفالت در ‪ 22‬فصل می باشد که به‬ ‫تاریخچه‪ ،‬ساختمان رئولوژیکی و شیمیایی انواع قیر‪،‬‬ ‫مواد افزودنی و اصالح کننده ها پرداخته است‪.‬‬ ‫فراهانی در ادامه افزود‪ :‬این کتاب به مصارف و کاربرد‬ ‫انواع قیرها‪ ،‬ازمایش های مختلف بر روی خواص قیر‪،‬‬ ‫قابلیت و خواص شیمیایی اصالح کننده ها‪ ،‬ساختار و‬ ‫اجزای اسفالت‪ ،‬انواع راه های اسفالتی‪ ،‬اسیب های‬ ‫وارده بر اسفالت و دالیل ان‪ ،‬راههای پیشگیری از‬ ‫تخریب اسفالت‪ ،‬قیر مناسب برای مخلوط اسفالتی‬ ‫متناسب با شرایط اب و هوایی‪ ،‬انواع راه ها و بخش‬ ‫های مختلف راه‪ ،‬پل ها‪ ،‬تونل ها‪ ،‬قیرهای مناسب برای‬ ‫ترمیم سطحی اسفالت ‪ ،‬قیرهای پلیمری‪ ،‬امولسیون‬ ‫قیری و غیره اشاره می کند‪ .‬در تالیف این کتاب از‬ ‫تجربیات و تحقیقات علمی و عملی کارشناسان ارشد‬ ‫این شرکت به همراه مقاالت و منابع علمی معتبر‬ ‫جهان استفاده شده است‪ .‬مدیر کارخانه نفت پاسارگاد‬ ‫اراک کسب عنوان واحد تحقیق و توسعه برتر در‬ ‫جشنواره صنعت و معدن‪ ،‬شرکت مستمر در کنفرانس‬ ‫ها و همایش های داخلی و بین المللی‪ ،‬چاپ مقاالت‬ ‫علمی بین المللی در مجالت ‪ ،ISI‬طراحی قیرهای با‬ ‫عملکرد باال (‪ )High Performance‬و تولید قیرهای‬ ‫مقاوم در برابر حالل های نفتی به منظور استفاده در‬ ‫فرودگاه ها‪ ،‬جایگاه های سوختگیری و مناطق مستعد‬ ‫نشت حالل ها را از دیگر اقدامات واحد تحقیق و‬ ‫توسعه این شرکت بیان کرد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه نامه اراک

هفته نامه نامه اراک 74

هفته نامه نامه اراک 74

شماره : 74
تاریخ : 1399/02/23
هفته نامه نامه اراک 73

هفته نامه نامه اراک 73

شماره : 73
تاریخ : 1399/02/18
هفته نامه نامه اراک 72

هفته نامه نامه اراک 72

شماره : 72
تاریخ : 1398/12/15
هفته نامه نامه اراک 71

هفته نامه نامه اراک 71

شماره : 71
تاریخ : 1398/12/01
هفته نامه نامه اراک 70

هفته نامه نامه اراک 70

شماره : 70
تاریخ : 1398/11/24
هفته نامه نامه اراک 69

هفته نامه نامه اراک 69

شماره : 69
تاریخ : 1398/11/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!