هفته نامه نامه اراک شماره 64 - مگ لند

هفته نامه نامه اراک شماره 64

هفته نامه نامه اراک شماره 64

هفته نامه نامه اراک شماره 64

‫یادداشت ‪ /‬مهندس فرشید شاهمحمدی‬ ‫موزه ابداعات و تولیدات‬ ‫توسعه‬ ‫حوزه کارافرینی استان‬ ‫در تقابل با خشونت‬ ‫ایجاد می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫پیشخوان‬ ‫پرونــده جنــگل کاری چپقلــی اراک بســته‬ ‫می شــود ‪ /‬صفحــه ‪2‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 30‬ابان ‪1398‬‬ ‫‪ 23‬ربیع االول ‪1441‬‬ ‫‪ 21‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪64‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪ 1500‬تومان‬ ‫‪NAMEH ARAK‬‬ ‫‪No. 64‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪Vol. 3‬‬ ‫‪Nov 21. 2019‬‬ ‫امضاء تفاهم نامه سه جانبه‬ ‫شهر هوشمند در اراک‬ ‫سرمقاله‬ ‫سینا عراقی‬ ‫سرمایه اجتماعی و شفافیت بیشتر‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫فــروش امــوال تملیکــی اســتان چهار برابرشــد‬ ‫‪ /‬صفحه ‪2‬‬ ‫‪ ۱۵‬هــزار راس دام ســنگین روی دســت‬ ‫دامــداران اســتان مانــد ه اســت ‪ /‬صفحــه ‪3‬‬ ‫مردم از افزایش قیمت ها نگرانند‬ ‫مدیریتافزایشقیمتبنزین‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫افزایــش قیمــت بنزیــن موضوعــی بــی ســابقه یــا عجیــب‬ ‫نیســت‪ .‬بدیهــی اســت کــه همــراه بــا رشــد تــورم ســاالنه و‬ ‫بــاال رفتــن قیمــت همــه اقــام‪ ،‬بهــای ســوخت و حامــل های‬ ‫انــرژی نیــز بایــد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫بــه همیــن دلیــل نیــز قانــون گــذار در برهــه هــای مختلــف‬ ‫ایــن افزایــش را پیــش بینــی کــرده اســت‪ .‬ایــن موضــوع در‬ ‫ادوار متمــادی بــدون دردســر خاصــی بــه نتیجــه می رســیده‬ ‫و مــردم نیــز عمــا بدون مشــکل چندانــی ان را مــی پذیرفته‬ ‫انــد‪ .‬طبعــا اثــرات تورمــی یــا روانــی موضــوع نیــز همــواره در‬ ‫حاشــیه ان رخ مــی داده اســت‪ .‬ولــی در دولــت فعلــی افزایش‬ ‫قیمــت مذکــور بــا امــا و اگرهای بســیاری مواجه شــده اســت‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 92‬و ســپس عمــا از ســال ‪ 94‬موضــوع مــورد نظــر‬ ‫مــدام در معــرض کنــش و واکنــش قــرار گرفتــه و تصمیمــات‬ ‫رنگارنگــی را بــه خــود دیــده اســت‪ .‬تصمیماتــی کــه مــی‬ ‫توانســت بــا دقــت بیشــتری اتخــاذ گــردد و امــروز شــاهد‬ ‫رشــد بــی ســابقه قاچــاق ثــروت ملــی و رشــد کــم ســابقه‬ ‫مصــرف بنزیــن نباشــیم‪.‬‬ ‫پرســش بســیاری از ناظــران ایــن بــوده اســت کــه دولــت چرا‬ ‫در تصمیــم گیــری بــرای موضوعــی تــا بــه ایــن حــد مهــم‬ ‫ســهل انــگاری نمــوده اســت‪ .‬دلیــل حــذف کارت ســوخت از‬ ‫چرخــه عرضــه چــه بــوده اســت؟‬ ‫چــرا الــزام قانونــی بــرای افزایــش قیمــت بــه شــکل ســالیانه‬ ‫و بــه اصطــاح بــا شــیب مالیــم توســط نهادهــای ذیربــط‬ ‫رعایــت نشــده اســت؟‬ ‫مبنــای تصمیــم گیــری نامتــوازن فعلــی کــه طــی ان مدتهــا‬ ‫افزایــش قیمــت انــکار مــی شــود و بــه نــاگاه فنــر جمع شــده‬ ‫رهــا گشــته و در دو طــرف ایــن امــر مصلحت دولــت و ملت با‬ ‫چالــش مواجــه می گــردد چیســت؟ چــرا تصمیــم گیرندگان‬ ‫بــا مــردم بــه شــفافیت ســخن نگفتــه و وضعیــت را بــرای‬ ‫ایشــان تشــریح ننمــوده انــد؟ ایــا در صورتــی کــه انتقــادات‬ ‫مطــرح شــده مــورد توجــه جــدی قــرار مــی گرفــت بــاز هــم‬ ‫دشــمنان دیرینــه کشــور فرصــت سوءاســتفاده را پیــدا مــی‬ ‫کردنــد؟‬ ‫و در نهایــت اینکــه ایــا ســخن گفتــن بــا مردمــی کــه همــه‬ ‫ســختی هــا را بــا ارامــش و متانــت تحمــل مــی کننــد و‬ ‫همچنــان بــه عشــق میهــن و دیــن و انقــاب از نظــام حمایت‬ ‫مــی نماینــد موجــب افزایــش رضایــت عمومــی و همچنیــن‬ ‫رشــد ســرمایه اجتماعــی مــا نیســت؟‬ ‫‪2‬‬ ‫جامعه‬ ‫اخبار‬ ‫افزایش بیش از ‪ 5‬هزار نفری‬ ‫بیمه شدگان اجباری استان‬ ‫مرکزی‬ ‫مدیـرکل تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی اسـتان‬ ‫مرکـزی از افزایـش بیـش از پنـج هـزار نفـری‬ ‫بیمه شـدگان مشـمول مـاده ‪ ۱۴۸‬قانـون کار در‬ ‫این اسـتان خبـر داد و گفت‪ :‬تعداد بیمه شـدگان‬ ‫اجبـاری ایـن اسـتان از ‪ ۱۹۶‬هـزار و ‪ ۱۹۱‬نفر به‬ ‫‪ ۲۰۱‬هـزار و ‪ ۸۹۳‬نفـر رسـیده اسـت و مجمـوع‬ ‫خانوارهـای تحت پوشـش بیمه شـدگان اصلی و‬ ‫تبعی و مسـتمری بگیران اصلـی و تبعی به ‪۹۵۹‬‬ ‫هـزار و ‪ ۵۵۹‬افزایـش یافته اسـت‪.‬‬ ‫محمدتقـی ابایی هـزاوه در گفـت و گـو بـا ایرنـا‬ ‫بـا بیـان اینکه بر اسـاس مـاده ‪148‬و نیـز قانون‬ ‫سـازمان تامین اجتماعی‪ ،‬کارفرمایان کارگاه های‬ ‫مشـمول باید نسـبت بـه بیمـه کـردن کارگران‬ ‫خـود اقـدام کننـد افـزود‪ :‬مشـموالن ایـن مـاده‬ ‫قانونـی پنج هـزار و ‪ ۶۰۰‬نفـر افزایش داشـته که‬ ‫ایـن رقم قابـل توجه اسـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪ ۶۷ :‬درصد از جمعیت اسـتان‬ ‫مرکزی زیر پوشـش تامین اجتماعی است و امار‬ ‫این اسـتان به لحـاظ تعداد افراد زیر پوشـش ‪۱۲‬‬ ‫درصد بیشـتر از میانگین کشوری است‪.‬‬ ‫سال سوم‬ ‫امضاء تفاهم نامه سه جانبه شهر هوشمند در اراک‬ ‫تفاهم نامـه سـه جانبـه بین اسـتانداری‪ ،‬شـرکت‬ ‫مگفـا (مرکـز گسـترش فنـاوری اطالعـات) و‬ ‫شـهرداری اراک در راسـتای توسـعه شـهری بـر‬ ‫مبنـای مولفه هـای شـهر هوشـمند و تهیه سـند‬ ‫راهبـردی و بررسـی ظرفیت هـای شـهر اراک‬ ‫در حاشـیه سـمینار تخصصـی "اراک‪ ،‬مدیریـت‬ ‫هوشـمند شـهری" در راسـتای حرکـت بـرای‬ ‫هوشمندسـازی شـهر اراک امضـا شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬شـهردار اراک دراین سـمینار‬ ‫تخصصی با تاکید براینکه شـهر هوشمند نیازمند‬ ‫شـهروند هوشـمند اسـت گفـت‪ :‬سـال جـاری‬ ‫اقدامـات خـوب و ارزشـمندی از جملـه تصویـب‬ ‫سـند چشـم انداز ‪ 20‬سـاله و تصویب طرح جامع‬ ‫شهرسـازی و معماری صورت گرفته که این سـند‬ ‫سـرفصل تـازه ای بـرای فعالیت های شـهرداری به‬ ‫عنوان سـند فرادسـتی پیـش روی ما قـرار داد‪.‬‬ ‫محمدکریم شـفیعی بیان کرد‪ :‬امروز معرفی شهر‬ ‫اراک بـه عنوان شـهر یادگیرنده از طرف یونسـکو‬ ‫کـه در مـرداد ماه صورت گرفت‪ ،‬سـبب ایجاد یک‬ ‫حرکت جهادی در راسـتای هوشمندسـازی شهر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬اثر میراث فرهنگی‬ ‫استان مرکزی در صف انتظار‬ ‫ثبت ملی‬ ‫از مجمــوع حــدود ‪ 370‬رشــته هنرهــای فعــال‬ ‫صنایــع دســتی در کشــور حــدود ‪ 110‬رشــته‬ ‫در اســتان مرکــزی فعــال هســتند‪ ،‬یعنــی حــدود‬ ‫یــک ســوم اثــار صنایــع دســتی کشــور را در‬ ‫اســتان مرکــزی بــه صــورت فعــال داریــم‪ .‬علیرضــا‬ ‫ایــزدی در گفت وگــو بــا خبرنــگار تســنیم در اراک‪،‬‬ ‫بــا اشــاره بــه موقعیــت صنایــع دســتی اســتان‬ ‫مرکــزی اظهــار داشــت‪ :‬تاکیــد در برندســازی اثــار‬ ‫میــراث فرهنگــی اســتان مرکــزی هــم در دســتور‬ ‫کار قــرار دارد و تاکنــون ‪ 70‬اثــر ثبــت ملــی شــده‪،‬‬ ‫تــاش داریــم کــه تــا پایــان ســال ‪ 40‬اثــر دیگــر‬ ‫ثبــت ملــی شــود‪ .‬وی افــزود‪ :‬هم اکنــون ‪8200‬‬ ‫نفــر هنرمنــد در ‪ 100‬رشــته در حــوزه صنایــع‬ ‫دســتی در اســتان مرکــزی فعالیــت می کننــد‪،‬‬ ‫در راســتای اشــتغالزایی و توســعه مشــاغل خانگی‬ ‫تفاهم نامــه ای بــا ســازمان فنــی و حرفــه ای بــه‬ ‫منظــور اموزش هــای فنــی و مهارتــی منعقد شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اموزشصنایعدستیرایگان‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی‬ ‫و گردشــگری اســتان مرکــزی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫همچنیــن بــا همــکاری دهیاری هــا‪ ،‬فرمانــداری‬ ‫و مجموعــه زندان هــا برنامه ریزی هایــی بــرای‬ ‫امــوزش صنایــع دســتی بــه صــورت رایــگان بــه‬ ‫منظــور ایجــاد درامــد درنظــر گرفتــه شــده‪ ،‬تالش‬ ‫بــر ایــن اســت تــا ســطح امــوزش هــم از لحــاظ‬ ‫کمی(افزایــش هنرمنــدان صنایــع) و هــم کیفــی‬ ‫افزایــش یابــد‪ .‬ایــزدی بیــان کــرد‪ :‬درحــال حاضر ‪7‬‬ ‫بازارچــه صنایــع دســتی در اســتان مرکــزی فعــال‬ ‫اســت‪ ،‬بــا برنامه ریــزی انجام شــده در دهــه فجــر ‪3‬‬ ‫بازارچــه دیگــر در فرمهین‪ ،‬کمیجــان و اراک افتتاح‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی اضافـه کرد‪ :‬مدیریت شـهری به عنوان متولی‬ ‫اداره تمـام موضوعـات شـهر‪ ،‬وظیفه ایجاد بسـتر‬ ‫هوشمندسـازی در شـهر را دارد که البتـه این کار‬ ‫را بـه تنهایـی و بدون کمک نمی توانـد انجام دهد‪.‬‬ ‫محمدرضـا میـرزا امینـی مدیـر پروژه های شـهر‬ ‫هوشـمند شـرکت مگفا با تاکید بر دالیل اهمیت‬ ‫و ضـرورت توسـعه شـهرهای هوشـمند و لـزوم‬ ‫شناسـایی و مدیریـت درسـت ذی نفعـان شـهر‬ ‫هوشـمند در شـهرهای ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شـهرها‬ ‫بـه تدریـج بـه وجـود امدنـد و در ابتدا مهندسـی‬ ‫مـدون وجـود نداشـت و تنهـا بـرای مـوارد خاص‬ ‫ی انجـام می شـد‪.‬‬ ‫تصمیم گیـر ‬ ‫وی افـزود‪ :‬امـروزه نیـز در شـهرها چالش هـای‬ ‫مشـترکی از جملـه الودگـی هـوا‪ ،‬مدیریـت اب‪،‬‬ ‫ترافیک و حمل و نقل و رشـد جمعیـت و‪ ...‬وجود‬ ‫دارد که فقط شـدت ان در شـهرها متفاوت است‪.‬‬ ‫مدیـر پروژه هـای شـهر هوشـمند شـرکت مگفـا‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬بـا اجرای پروژه شـهر هوشـمند در‬ ‫شـهرهای کشـور ‪ 10‬تا ‪ 30‬درصد کیفیت زندگی‬ ‫در شـهرها افزایـش خواهد داشـت‪.‬‬ ‫میـرزا امینـی بیـان کـرد‪ :‬اسـاس پـروژه شـهر‬ ‫هوشـمند جمع اوری داده ها‪ ،‬تحلیل و نشان دادن‬ ‫واکنش مناسـب بـه مسـائل و رویدادهـای جاری‬ ‫شهرهاسـت‪ .‬پروژه شهر هوشـمند با بهره گیری از‬ ‫فنـاوری اطالعـات و ارتباطات‪ ،‬کمک بسـیاری به‬ ‫بهبـود زندگی‪ ،‬کارایی عملیات و خدمات شـهری‬ ‫می کند ‪.‬‬ ‫رئیس سـازمان فناوری و اطالعات شهرداری اراک‬ ‫نیـز در ایـن سـمینار گفـت‪ :‬بـه منظـور مدیریت‬ ‫شـهری بهتر باید به سـمت شـهرهای هوشـمند‬ ‫حرکت کرد و شـهر هوشـمند شـهری اسـت که‬ ‫تمام ارکان شـهر در ان حضور موثر داشـته باشند‪.‬‬ ‫ابوالفضـل عسـگری بیـان کـرد‪ :‬موفقیـت شـهر‬ ‫هوشـمند منـوط بـه برقـراری ارتبـاط قـوی بین‬ ‫دولت و بخش خصوصی و شـهرداری اسـت و اگر‬ ‫بخش خصوصی در این راسـتا نقش نداشته باشد‬ ‫نمی تـوان اهـداف را در شـهر هوشـمند پیش برد‪.‬‬ ‫استاندار مرکزی اعالم کرد‪:‬‬ ‫موزه ابداعات و تولیدات حوزه‬ ‫کارافرینی استان ایجاد‬ ‫می شود‬ ‫رئیــس هیئت مدیــره کانــون کارافرینی اســتان‬ ‫مرکــزی از ایجــاد مــوزه ابداعــات و تولیــدات در‬ ‫حــوزه کارافرینــی خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن مــوزه‬ ‫اختراعــات و ابداعاتــی را بــه نمایــش مــی گذارد‬ ‫کــه بــا حداقــل هزینــه از ســوی مخترعــان قابل‬ ‫تولیــد شــده اند‪.‬‬ ‫مریــم توســطی بــا بیــان اینکــه یــک کارافریــن‬ ‫لزومــا یــک صنعتگــر نیســت‪ ،‬امــا قطعــا یــک‬ ‫صنعتگــر یــک کارافریــن محســوب می شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬هــدف از ایجــاد ایــن مــوزه الگوســازی‬ ‫بــرای جوانــان اســت کــه ایده هــای خالقانــه‬ ‫خــود را بــه تولیــد برســانند‪.‬‬ ‫وی بــا بــه برنامــه هــای کانــون کارافرینــی‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬نقشــه راهــی کــه کانــون‬ ‫کارافرینــی تدویــن کــرده شــامل برنامه هــای‬ ‫بلندمــدت‪ ،‬کوتــاه مــدت و میــان مــدت اســت‬ ‫و ابتدایی تریــن برنامــه کانــون ایجــاد مــوزه از‬ ‫ابداعاتــی اســت کــه کاالهــای وارداتــی قابلیــت‬ ‫رقابــت بــا انهــا را ندارنــد‪ .‬توســطی ادامــه داد‪:‬‬ ‫حصــول نتیجــه مســتلزم حمایت دســتگاه های‬ ‫ذیربــط دولتــی اســت‪ ،‬تقاضــای مــا ایــن اســت‬ ‫چنانچــه جوانــان جویــای کار از کانــال کانــون‬ ‫کارافرینــی بــه نهادهــای مختلــف دولتــی‪،‬‬ ‫دانشــگاه ها‪ ،‬بانک هــا و نهادهــای خصوصــی‬ ‫معرفــی می شــوند بــا اغــوش بــاز پذیــرای ایــن‬ ‫جوانــان باشــیم و مقــداری رونــد اشــتغالزایی و‬ ‫کارافرینــی بــرای انهــا تســهیل شــود‪.‬‬ ‫رئیــس هیئت مدیــره کانــون کارافرینی اســتان‬ ‫مرکــزی گفــت‪ :‬ظرفیت هــای کاری کــه بــه‬ ‫صــورت بالفعــل در اســتان وجــود دارد بــه نحــو‬ ‫شایســته مــورد بهره بــرداری قــرار نمی گیــرد‬ ‫کــه شــامل پروژه هایــی اســت کــه وارد اســتان‬ ‫می شــود و اجــرا و پیاده ســازی انهــا بــه صنایــع‬ ‫مــادر اســتان واگــذار می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪64‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 30‬ابان ماه ‪1398‬‬ ‫فروش اموال تملیکی استان‪ 4‬برابرشد‬ ‫اســتاندار مرکــزی گفــت‪ :‬فــروش امــوال‬ ‫تملیکــی اســتان نســبت بــه ســال قبــل چهــار‬ ‫برابــر افزایــش داشــته کــه امیــد م ـی رود ایــن‬ ‫مهــم تــا پایــان ســال جــاری افزایــش بیشــتری‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬ســید علــی‬ ‫اقــازاده در نشســت کمیســیون برنامه ریــزی‪،‬‬ ‫هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال‬ ‫و ارز اســتان مرکــزی افــزود‪ :‬پراکندگــی انبارهای‬ ‫امــوال تملیکــی در اســتان یــک معضــل جــدی‬ ‫اســت کــه انتظــار مــی رود زیــرا ایــن مشــکل‬ ‫خســارت های زیــادی را بــه اســتان تحمیــل‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬ایــن اســتان یکــی از مناطــق‬ ‫پرتــردد و بیــن راهی کشــور محســوب می شــود‬ ‫و در زمینــه کشــف کاالی قاچــاق بــا توفیقــات‬ ‫خوبــی همــراه اســت‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی‬ ‫اســتان مرکــزی‬ ‫هــم در ایــن‬ ‫نشســت گفــت‪:‬‬ ‫ســاوه و دلیجــان‬ ‫معبــر ورودی ایــن‬ ‫اســتان اســت و‬ ‫بــر اســاس مصوبــه‬ ‫شــورای امنیــت‬ ‫ملــی دارای ایســت‬ ‫و بازرســی اســت‬ ‫امــا‪ ،‬در ایــن‬ ‫مناطــق انبارهــای‬ ‫الزم بــرای کشــف کاالهــای قاچــاق وجود نــدارد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حســن مفخمــی شهرســتانی افــزود‪:‬‬ ‫کشــف کاالهــای قاچــاق ایــن اســتان در ســال‬ ‫معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تاکید کرد‪:‬‬ ‫توزیع انسولین در داروخانه های منتخب‬ ‫معـاون غـذا و دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان‬ ‫مرکـزی در رابطـه با وضعیـت انسـولین در داروخانه‬ ‫هـای اسـتان مرکـزی گفـت‪ :‬از مـورخ ‪ ۲۶‬ابـان این‬ ‫انسـولین هـا در داروخانـه های منتخب که نـام انها‬ ‫اعلام و به میـزان مصرف سـرانه اسـتانی توزیع می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫دکتـر عبـاس علیمرادیان بـا تاکید بر اینکـه نگرانی‬ ‫بـرای تامین انسـولین قلمی وجـود ندارد افـزود‪ :‬این‬ ‫دارو توسـط شـرکت مسـئول‪ ،‬تامیـن و در انبارهـا و‬ ‫گمرک موجود اسـت که متناسـب با نیـاز توزیع می‬ ‫شـود‪ .‬بنابراین بیماران می توانند بـه راحتی داروهای‬ ‫خـود را دریافـت و مصرف کنند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشـت‪ :‬سـهمیه انسـولین اسـتان مرکزی‬ ‫‪ 1.5‬درصـد می باشـد که با توجـه به مکاتباتی که با‬ ‫سـازمان غذا و داروی کشـور صورت گرفته این مقدار‬ ‫بـه ‪ ۲‬درصد افزایش پیـدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫معـاون غـذا و دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان‬ ‫مرکـزی بیـان کـرد‪ :‬تا بـه امـروز کمبـودی در مورد‬ ‫انسـولین در اسـتان وجود نداشته اسـت و به عدالت‬ ‫در تمامـی داروخانـه ها انسـولین های قلمـی توزیع‬ ‫شـده اسـت و از مـورخ ‪ ۲۶‬ابـان این انسـولین ها در‬ ‫داروخانـه هـای منتخـب کـه نام انهـا اعلام خواهد‬ ‫شـد به میزان مصرف سـرانه اسـتانی توزیـع خواهد‬ ‫شـد‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬طبـق گـزارش هـای واصله‬ ‫و بـه منظـور بررسـی موجـودی انسـولین هـای‬ ‫قلمـی در داروخانـه هـای اسـتان‪ ،‬تیمی متشـکل از‬ ‫رئیـس کل دادگســتری اســتان مرکــزی گفــت‪ :‬ارائه‬ ‫برنامه هــای مبــارزه بــا قاچــاق دام و ممانعــت از‬ ‫فــروش گنــدم بــه دالل هــا بســیار موثــر واقــع شــد‬ ‫بــه طــوری کــه میــزان فــروش گنــدم بــه دالالن‬ ‫کاهــش ‪ ۴‬درصــدی یافــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم از اراک‪،‬‬ ‫حجت االســام قاســم عبداللهــی در جلســه‬ ‫تصرفــات غیرقانونــی اراضــی اســتان مرکــزی بــا‬ ‫اشــاره بــه ارائــه برنامه هــای مبتنــی بــر پیشــگیری‬ ‫از وقــوع جرائــم اظهــار داشــت‪ :‬ارائــه برنامه هــای‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق دام و ممانعــت از فــروش گنــدم‬ ‫بــه دالل هــا بســیار موثــر واقــع شــد بــه طــوری‬ ‫کــه میــزان فــروش گنــدم بــه دالالن کاهــش ‪4‬‬ ‫کارشناسـان و پرسـنل این معاونت‪ ،‬تمامی داروخانه‬ ‫های سـطح اراک و اسـتان را مورد بازرسی قرار دادند‬ ‫که خوشـبختانه هیچ مورد کمبودی انسـولین های‬ ‫قلمـی در هیـچ یـک از داروخانه ها مشـاهده نشـد‪.‬‬ ‫دکتـر علیمرادیـان گفـت‪ :‬طبـق مکاتباتـی کـه بـا‬ ‫پزشـکان فعال در سطح اسـتان صورت گرفته است‪،‬‬ ‫از انـان خواسـته شـده تـا حـد امـکان و بـه منظـور‬ ‫حمایـت از تولید داخلی به منظور ادامـه روند درمان‬ ‫بیماران دیابتیک از انسـولین های ویالی تولید داخل‬ ‫اسـتفاده گردد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬افرادی که مبتال به دیابت هسـتند و برای‬ ‫مراقبـت و کنتـرل دیابت نیاز بـه انسـولین دارند در‬ ‫صورتیکه دچار مشـکل دسترسـی به انسولین شدند‬ ‫می تواننـد در وقـت اداری بـا سـامانه ‪ ۱۹۰‬تمـاس‬ ‫گرفته و مشـکل خود را اعالم نماینـد و در صورتیکه‬ ‫قـادر به تماس با سـامانه ‪ ۱۹۰‬نشـوند مـی توانند به‬ ‫شـماره ‪ 09183689786‬پیامک ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫معـاون غـذا و دارو دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان‬ ‫مرکـزی در پایـان بـه فعالیـت ‪ ۲۳‬داروخانه منتخب‬ ‫در اسـتان در راسـتای عرضه بهتر و سریعتر خدمات‬ ‫دارویـی به بیماران اشـاره کـرد و افـزود‪ ۱۶:‬داروخانه‬ ‫در سـطح اراک و در هر شهرسـتان نیز یک داروخانه‬ ‫امـاده عرضه داروهای کمیاب در اسـتان مرکزی می‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫الزم بـه ذکـر اسـت داروخانـه هـا دکتـر احـدزاده‪،‬‬ ‫مهـر‪ ،‬کوثـر‪ ،‬دکتـر اسماعیلی(شـبانه روزی)‪ ،‬دکتـر‬ ‫محمـدی‪ ،‬تخـت جمشـید‪ ،‬بوعلـی سـینا‪ ،‬دکتـر‬ ‫اکبـری‪ ،‬دکتر معصومـی‪ ،‬درمان‪ ،‬دکتـر فردیار‪ ،‬دکتر‬ ‫قاسـمی (شـبانه روزی)‪ ،‬اذربانی (شـبانه روزی)‪ ،‬دکتر‬ ‫عظیمـی‪ ،‬دکتر قشـقایی و مرکز فوریـت های هالل‬ ‫احمـر در شـهر اراک و داروخانـه های دکتر سـعدین‬ ‫پور(اشـتیان)‪ ،‬صحت(کمیجـان)‪ ،‬اریانا(خنـداب)‪،‬‬ ‫سیدالشـهدا(تفرش)‪ ،‬دکتـر امامی(شـازند)‪ ،‬دکتـر‬ ‫شـاهرخی (محلات) و کیمیـا (دلیجان) امـاده ارایه‬ ‫خدمـات دارویـی بـه بیمـاران می باشـند‪.‬‬ ‫جــاری بــه لحــاظ‬ ‫ریالــی ‪ ۳۲‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته‬ ‫اســت‪ .‬وی بیــان‬ ‫کــرد‪ :‬کشــف‬ ‫کاالی قاچــاق نیــز‬ ‫بــا افزایــش ‪۱۶۵‬‬ ‫درصــدی و کشــف‬ ‫خودروهــای حمــل‬ ‫کننــده کاالهــای‬ ‫قاچــاق ‪ ۲۶‬درصــد‬ ‫افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان جمــع اوری و فــروش امــوال‬ ‫تملیکــی اســتان مرکــزی نیــز در ایــن نشســت‬ ‫گفــت‪ ۲ :‬انبــار بــه مســاحت پنــج هــزار متــر‬ ‫مدیرکلمنابعطبیعیوابخیزداریاستانمرکزی‪:‬‬ ‫پرونده جنگل کاری چپقلی اراک بسته می شود‬ ‫مدیـرکل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان‬ ‫مرکـزی گفـت‪ :‬پرونده جنگل کاری چپقلـی اراک‬ ‫امسـال بسـته می شـود‪.‬‬ ‫عبدالحسـین محمدی در گفت وگو با ایسـنا بیان‬ ‫کرد‪ :‬اراک در مسـیر وزش باد از سـمت غرب قرار‬ ‫دارد و اسـتقرار صنایع بزرگ همچون پتروشیمی‪،‬‬ ‫پاالیشـگاه و نیـروگاه در غـرب اراک نیـز باعـث‬ ‫حرکـت الودگـی بـه سـمت اراک می شـود‪ ،‬بـه‬ ‫همین دلیل در سـال های گذشـته کارگـروه طرح‬ ‫جامـع کاهـش الودگی هـوای اراک مصـوب کرد‬ ‫کـه اطـراف اراک جنگل کاری شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه تعییـن چنـد نقطـه جهـت‬ ‫جنـگل کاری در اراک که تحویل شـهرداری شـد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬محـدوده چپقلی بـه دلیل اینکه خـارج از‬ ‫محدوده شـهری قرار داشـت‪ ،‬جهـت جنگل کاری‬ ‫در اختیـار منابـع طبیعـی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫محمـدی بـا بیـان اینکـه مسـاحت کل منطقـه‬ ‫چپقلـی اراک ‪ 2000‬هکتـار اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬در‬ ‫سـال های گذشـته ‪ 140‬هکتـار جنـگل کاری در‬ ‫منطقـه صورت گرفـت‪ ،‬در سـال گذشـته ‪1300‬‬ ‫هکتـار جنـگل کاری انجام شـد و در واقـع تا پایان‬ ‫‪ 97‬ایـن جنـگل کاری در محـدوده چپقلـی بـه‬ ‫‪ 1445‬هکتـار رسـید‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬در سـال جـاری ‪ 200‬هکتـار‬ ‫جنـگل کاری در منطقه در برنامه کاری اسـت که‬ ‫پیمانـکار ان انتخـاب شـده و بـا ادامه ایـن روند و‬ ‫اتمـام کار‪ ،‬جنگل کاری در محـدوده چپقلی اراک‬ ‫به پایـان می رسـد‪.‬‬ ‫مدیـرکل منابـع طبیعـی و ابخیـزداری اسـتان‬ ‫مرکـزی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـرای ابیـاری ایـن‬ ‫منطقه به هیچ عنـوان از منابع اب های زیرزمینی‬ ‫اسـتفاده نخواهد شـد‪ ،‬گفت‪ :‬بـرای ابیاری منطقه‬ ‫مخزنـی با ظرفیت ‪ 52‬هزار مترمکعب تعبیه شـد‬ ‫کـه بـا تجمیـع روان اب هـای منطقـه در فصـول‬ ‫غیرزراعـی‪ ،‬ابیـاری درختـان انجام می شـود‪.‬‬ ‫ممانعتدستگاهقضاییاستانمرکزی‬ ‫از فروش گندم به دالل ها‬ ‫درصــدی یافــت کــه ایــن امــار در مقایســه بــا ‪20‬‬ ‫درصــد کاهــش کل کشــور مطلــوب اســت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬کیفیــت گنــدم‪ ،‬ارد و نــان یکــی از‬ ‫مطالبــات جــدی و بــه حــق مــردم اســت کــه نباید‬ ‫نســبت بــه ان بی توجــه باشــیم زیــرا کیفیــت ایــن‬ ‫محصــوالت از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫رئیــس کل دادگســتری اســتان مرکــزی تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬در زمینــه کنتــرل و ســنجش میــزان نفــوذ‬ ‫مربــع در ایــن اســتان وجــود دارد کــه دارای‬ ‫قفســه بندی نیســتند‪.‬‬ ‫امیرمحمدپورافــزود‪ ۵۰ :‬درصــد از فضــای‬ ‫انبارهــای ایــن اســتان را ظــن قاچــاق تشــکیل‬ ‫داده کــه ایــن رقــم باالســت‪ .‬وی بیان کــرد‪۵۱۰ :‬‬ ‫پرونــده ورودی بــه ارزش ‪ ۴۵۰‬میلیــارد ریــال در‬ ‫اســتان تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان جمــع اوری و فــروش امــوال‬ ‫تملیکــی اســتان مرکــزی ادامــه داد‪ ۲۵۰ :‬پرونده‬ ‫تاکنــون در ســال جــاری بــه فــروش رســیده و‬ ‫‪ ۲۵۰‬پرونــده نیــز اســترداد شــده اســت‪.‬‬ ‫محمدپــور افــزود‪ ۱۱۰ :‬میلیــارد ریــال در ســال‬ ‫جــاری فــروش صــورت گرفتــه کــه ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریــال اســترداد صــورت گرفتــه و پنــج‬ ‫میلیــارد ریــال نیــز کاالهایــی کــه ســریع فاســد‬ ‫می شــدند نیــز انهــدام شــده اســت‪.‬‬ ‫کــود و ســموم شــیمیایی کشــاورزی بــه محصوالت‬ ‫می تــوان کیفیــت محصــوالت را در محــل زراعــت‬ ‫نیــز بررســی کــرد و ایــن اقــدام منــع قانونــی نــدارد‪،‬‬ ‫در حــوزه ازمایشــات کشــاورزی بایــد کیفیــت کمی‬ ‫محصــوالت مــد نظــر واقــع شــود و مالک ســنجش‬ ‫را کیفیــت ظاهــری قــرار ندهنــد‪.‬‬ ‫عبداللهــی ادامــه داد‪ :‬مســئوالن و ناظــران مربــوط‬ ‫بــه حــوزه کشــاورزی بایــد از توزیــع صیفی جــات‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه گونه هـای کاشـته شـده‬ ‫در منطقـه همچـون سـنجد‪ ،‬گونه هـای کم اب بر‬ ‫هسـتند و از نظـر اقتصـادی نیـز صرفـه خواهـد‬ ‫داشـت‪ ،‬افـزود‪ :‬در سـال جـاری در کنـار اتمام کار‬ ‫جنـگل کاری در چپقلـی‪ ،‬پروژه جنگالنه شـازند و‬ ‫هـزار هکتـار جنگل کاری مصوب شـده اسـت که‬ ‫نقشـه های الزم در ایـن زمینه تهیه و به سـازمان‬ ‫ارسـال شـده اسـت که با تصویب ان فاز عملیاتی‬ ‫اغـاز می شـود تا بـا کمـک درختکاری و کاشـت‬ ‫گونه هـای بیولوژیـک در اطراف اراک و شـازند که‬ ‫درگیر الودگی هوا هسـتند الودگی کاسـته و هوا‬ ‫تلطیـف شـود‪ .‬محمدی با اشـاره به تولید سـاالنه‬ ‫دو میلیون اصله در نهالستان منابع طبیعی استان‬ ‫کـه نهال را رایـگان در اختیار مردم قـرار می دهد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬در سـال های گذشـته فعالیـت نهالسـتان‬ ‫مقـداری کمرنگ شـد‪ ،‬اما امسـال مجـددا بازیابی‬ ‫شـده و در سـال اینده مجددا به تولید دو میلیون‬ ‫اصلـه نهال خواهیم رسـید‪ ،‬البته در امـر اعتبارات‬ ‫نهالسـتان با مشـکالتی روبرو هستیم‪.‬‬ ‫مدیرکل منابع طبیعی اسـتان مرکـزی بیان کرد‪:‬‬ ‫اعتبـار اختصـاص یافتـه بـه نهالسـتان از سـوی‬ ‫سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور برای سـال‬ ‫جـاری حـدود ‪ 100‬میلیون تومان اسـت در حالی‬ ‫کـه بـرای تولیـد سـاالنه دو میلیـون اصلـه نهال‬ ‫چیـزی در حـدود ‪ 800‬میلیون تومـان اعتبار نیاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫فاقــد کیفیــت جلوگیــری بــه عمــل اورنــد و از‬ ‫بــروز هرگونــه معضــل در ایــن راســتا پیشــگیری‬ ‫کننــد و حتــی اگــر در ایــن زمینــه نیازمنــد حضــور‬ ‫دیگــر دســتگاه ها از جملــه بهداشــت هســتند بایــد‬ ‫ایــن دســتگاه ها نیــز پــای کار بیاینــد‪ .‬وی عنــوان‬ ‫کــرد‪ :‬میــزان نــرخ خریــد تضمینــی گنــدم ســبب‬ ‫می شــود تــا مــردم رغبــت کمتــری بــه تحویــل‬ ‫محصــوالت خــود بــه مراکــز دولتی داشــته باشــند‪،‬‬ ‫پیشــنهاد می دهیــم تــا گنــدم تولیــدی کشــاورزان‬ ‫براســاس درجه بنــدی جم ـع اوری شــود و ســپس‬ ‫گندم هــای دارای ســن زدگی قابــل قبــول در‬ ‫مصارفــی بــه غیر از مصــارف ضــروری از جمله تولید‬ ‫نــان مصرفــی مــردم مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫ساخت ‪ ۷۰‬واحد مسکونی‬ ‫برای سیل زدگان استان‬ ‫مسئول بسیج سازندگی سپاه روح ا‪ ...‬استان مرکزی‬ ‫گفت‪ ۷۰ :‬واحد مسکونی محرومان این استان که‬ ‫در سیالب بهار امسال به کلی تخریب شده بود از‬ ‫سوی جهادگران این نهاد ساخته و بهره برداری شد‪.‬‬ ‫امید محترمی در گفت و گو با ایرنا‪ ،‬افزود‪ :‬ساخت‬ ‫‪ ۲۹۰‬واحد از ‪ ۵۵۰‬واحد مسکونی استان مرکزی‬ ‫که در سیالب بهار امسال تخریب شده بودند به‬ ‫سپاه روح ا‪ ...‬استان واگذار شد که ‪ ۷۰‬واحد به‬ ‫بهره برداری رسیده و بقیه نیز تا پایان سال تکمیل و‬ ‫تحویل افراد می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هزینه ساخت هر واحد مسکونی‬ ‫حدود ‪ ۹۵۰‬میلیون ریال است که ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫ریال ان به صورت تسهیالت کم بهره و‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫ریال به عنوان تسهیالت بالعوض از محل اعتبارات‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی و بقیه از محل منابع‬ ‫سپاه روح ا‪ ...‬و خیران تامین می شود‪.‬‬ ‫مسئول بسیج سازندگی سپاه روح ا‪...‬استان مرکزی‬ ‫بیان کرد‪ :‬هشت هزار جهادگر بسیجی از ابتدای‬ ‫طرح ساخت خانه های محرومان تخریب شده از‬ ‫سیالب بهار امسال به صورت رایگان مشارکت‬ ‫داشت هاند‪.‬‬ ‫محترمی بیان کرد‪ :‬عملیات فنی از قبیل اسکلت‬ ‫ بندی‪ ،‬جوشکاری و بتن ریزی این واحدهای‬ ‫مسکونی از سوی بسیجیان واحدهای تولیدی‬ ‫هپکو‪ ،‬ماشین سازی و اذراب اراک و بقیه امور از‬ ‫سوی جهادگران عادی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بسیج سازندگی سپاه روح اهلل‬ ‫استان مرکزی وظیفه ساخت منازل مددجویان‬ ‫اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی‬ ‫را بر عهده دارد‪ ،‬افزود‪ :‬این واحدها در بازه زمانی ‪۶‬‬ ‫ماه از زمانی که زمین مورد نظر به این نهاد تحویل‬ ‫شود‪ ،‬ساخته خواهد شد‪.‬‬ ‫مسئول بسیج سازندگی سپاه روح ا‪ ...‬استان مرکزی‬ ‫اضافه کرد‪ ۱۷۰ :‬گروه جهادی‪ ۳۰ ،۲۰‬و ‪ ۴۰‬نفره از‬ ‫ابتدای این طرح حضور موثر داشتند و پیش بینی‬ ‫می شود تا پایان طرح ساخت واحدهای مسکونی‬ ‫سیل زدگان بیش از ‪ ۴۰۰‬گروه جهادی در این امر‬ ‫حضور موثر داشته باشند‪.‬‬ ‫بسیج سازندگی به فرمان مقام معظم رهبری اغاز‬ ‫به کار کرد و به دنبال ان هم اردوهای جهادی با اعزام‬ ‫دانش اموزان و دانشجویان در ایام تعطیالت به‬ ‫مناطق محروم با هدف محرومیت زدایی راه اندازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نمایندگان تشکل های مردم‬ ‫نهاد استان مرکزی‬ ‫انتخاب شدند‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی اســتانداری‬ ‫مرکــزی گفــت‪ :‬با حضــور ‪ 42‬تشــکل‪ ،‬نمایندگان‬ ‫تشــکل هــای مــردم نهــاد اســتان مرکــزی بــرای‬ ‫حضــور در شــورای توســعه تشــکل هــا انتخــاب‬ ‫شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ســید احمــد ســجادی در‬ ‫حاشــیه برگــزاری انتخابــات ســازمان هــای مردم‬ ‫نهــاد بــرای حضــور در شــورای توســعه اســتان‬ ‫مرکــزی بــا اشــاره به اینکــه ایــن اولیــن انتخابات‬ ‫بــرای حضــور نماینــده تشــکلهای مــردم نهــاد‬ ‫اســتان در شــورای توســعه تشــکل هــای اســتان‬ ‫اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬دســتورالعمل خاصــی بــرای‬ ‫ایــن انتخابــات از یــک مــاه پیــش ابــاغ شــده‬ ‫بــود و براســاس ان بایــد دو نفــر بــه نمایندگــی از‬ ‫تشــکل ها بــرای حضــور در شــورا انتخاب شــوند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ایــن انتخابــات ‪ 42‬رای دهنــده‬ ‫حاضــر شــدند‪ ،‬در حالــی کــه تــاش هــا بــر ایــن‬ ‫بــود کــه حضــور حداکثــری تشــکل هــا در ایــن‬ ‫انتخابــات صــور گیــرد‪ ،‬امــا عملکــرد چنــد ســاله‬ ‫اخیــر خانــه باعــث شــده اســت کــه تشــکل هــا‬ ‫دلخــور و پراکنــده شــوند و بــرای حضــور درایــن‬ ‫جلســات استقبالی نداشــته باشــند‪ .‬امیدواریم که‬ ‫در مجامــع بعــدی حضــوری حداکثری از تشــکل‬ ‫ها داشــته باشــیم و مســیر بــه گونه ای پیــش رود‬ ‫کــه همــه تشــکل ها بــا اهــداف انســان دوســتانه‬ ‫و داوطلبانــه بــرای خدمــت بــه مــردم و بعنــوان‬ ‫واســطه بیــن دولــت و مــردم بــرای بلنــد کــردن‬ ‫بارهــای بــر زمیــن مانــده کنــار هــم باشــند‪.‬‬ ‫ســجادی بــا اشــاره بــه اینکــه ‪ 140‬تشــکل‬ ‫فعــال در اســتان مرکــزی بــرای فعالیــت خــود‬ ‫از اســتانداری مجــوز گرفتــه انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬اســتان‬ ‫مرکــزی دارای ‪ 480‬تشــکل ثبــت شــده اســت‪،‬‬ ‫امــا ‪ 380‬تشــکل از ایــن تعــداد‪ ،‬عضــو خانــه‬ ‫ســازمان هــای مــردم نهــاد هســتند و تشــکل‬ ‫هــای حاضــر در ایــن انتخابــات تشــکل هــای‬ ‫دارای مجــوز از اســتانداری بودنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور اجتماعــی اســتانداری‬ ‫مرکــزی گفــت‪ :‬ایــن شــورا در واقــع حمایــت و‬ ‫توســعه تشــکل هــا را بــه صورت عــام دنبــال می‬ ‫کنــد و امیدواریــم ایــن اتفــاق بــه صــورت پررنگ‬ ‫رقــم بخــورد‪ .‬براســاس ایــن انتخابــات کــه محمد‬ ‫اکبرپــور‪ ،‬مجیــد بروجردیــان‪ ،‬فراهــان خســروی‪،‬‬ ‫مصطفــی داوودابــادی‪ ،‬حســن عزیزمحمــدی‪،‬‬ ‫رحمانعلــی قــره باغــی‪ ،‬محمدحســین محمدی و‬ ‫امیــن هوشــنگی فــر اعــام کاندیداتــوری کردنــد‬ ‫کــه براســاس ‪ 42‬رای ماخــوذه رحمــان قــره باغی‬ ‫بــا ‪ 24‬رای و امیــن هوشــنگی فــر بــا ‪ 19‬رای برای‬ ‫حضــور در ایــن شــورا انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪64‬‬ ‫فرهنگ ‪3‬‬ ‫پنجشنبه ‪ 30‬ابان ماه ‪1398‬‬ ‫مردم از افزایش قیمت ها نگرانند‬ ‫سمیهبصیرت‬ ‫گروه جامعه‬ ‫افزایـش قیمـت ناگهانـی بنزیـن شُ ـوک بزرگـی بود‬ ‫کـه به مردم کشـور وارد شـد‪ ،‬افزایشـی کـه موافقان‬ ‫و مخالفانی داشـت و کسـانی هم از این شـوک بزرگ‬ ‫کیسـه ای برای خود دوختند‪ .‬اما فـارغ از این هیاهو‪،‬‬ ‫مـردم از افزایـش سـایر قیمـت هـا در حـوزه حمل و‬ ‫نقـل و کاالهای اساسـی نگرانند‪.‬‬ ‫علـی کـه دانشـجوی سـال اخر معمـاری اسـت می‬ ‫گویـد‪ :‬علیرغم اینکه مسـئوالن بـرای افزایش قیمت‬ ‫کرایـه هـا تاکیـد مـی کننـد امـا خیلـی از رانندگان‬ ‫کرایـه را گـران کردنـد‪ .‬وقتـی هم اعتـراض می کنی‬ ‫در جـواب مـی گویند" برو یـک باک بنزین بزن ببین‬ ‫قیمتش چند شـده؟"‬ ‫او در جـواب شـکایت بـه نهادهای بازرسـی اضافه می‬ ‫کنـد‪ :‬مـن هـر روز در این مسـیر تردد مـی کنم و هر‬ ‫روز نمـی توانـم بـا بازرسـی تمـاس بگیریـم و اعلام‬ ‫شـکایت کنـم‪ .‬از طرفـی وقتـی مـی بینـم کـه ان‬ ‫جـوان به جز مسـافر کشـی شـغل دیگـری نـدارد و‬ ‫نهادهـای بازرسـی هم او را جریمه می کننـد و دردی‬ ‫بـه دردهایـش اضافه مـی کنند چرا باید بـه نهادهای‬ ‫بازرسـی ان را ارجـاع بدهم‪.‬‬ ‫یکـی از مغـازه داران نیـز بـا اشـاره بـه سـخت گیری‬ ‫هـای بـی مـورد تعزیـرات و واحدهای صنفـی اضافه‬ ‫مـی کننـد‪ :‬بـه طـور مثـال وقتـی کاغـذ گران شـد‬ ‫بـه واحـد صنفـی مراجعـه کردیم بـرای تعرفـه های‬ ‫جدیـد‪ .‬واحـد صنفی هم اعالم کرد هنـوز تعرفه های‬ ‫جدید را نتوانسـتیم محاسـبه کنیـم‪ .‬اما تعزیـرات به‬ ‫صـورت ناشـناس امـده و برای اینکه نـرخ تعرفه های‬ ‫کاعذهـای کپـی بـر روی دیـوار نصـب نیسـت برگه‬ ‫اخطـار می دهـدو هنوز معلوم نیسـت چقدر جریمه‬ ‫را اعلام کنند‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه ماهـم جـزو همیـن مـردم‬ ‫هسـتیم کـه هـم از گرانـی حمل و نقـل و هـم از ان‬ ‫سـو از گرانی سـایرکاالها رنج می بریم ادامه داد‪ :‬بهتر‬ ‫مدیریتافزایشقیمتبنزین‬ ‫اسـت بـه جای اینکه کاسـب خرده فـروش را جریمه‬ ‫کنند بیشـتر برکار عمده فروشـان نظارت کنند‪ .‬مثال‬ ‫وقتـی قیمت کاغذ گران شـده مـا ناچاریم که قیمت‬ ‫کپی را بیشـتر کنیم‪.‬‬ ‫سوء استفاده اصناف از افزایش قیمت بنزین‬ ‫اما معـاون نظارت و بازرسـی سـازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجـارت اسـتان مرکـزی با اشـاره به اینکـه احتمال‬ ‫سـوء اسـتفاده برخی اصناف در پـی افزایش قیمت و‬ ‫سـهمیه بندی بنزین وجـود دارد می گوید‪ :‬به همین‬ ‫دلیـل و بـرای جلوگیـری از تضعیـف حقـوق مـردم‪،‬‬ ‫بازرسـی از واحدهای صنفی استان شـبانه روزی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدجـواد قربانیـان بازرسـی های شـبانه روزی از‬ ‫واحدهـای صنفـی اسـتان مرکـزی را مصوبـه سـتاد‬ ‫تنظیـم بازار اسـتان و از وظایف اصلی معاونت نظارت‬ ‫و بازرسـی سـازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجـارت می داند‬ ‫و ادامـه مـی دهـد‪ ۳۰ :‬تیـم بازرسـی ‪ ۲‬نفـره ویژه به‬ ‫صـورت شـبانه روزی از واحدهـای صنفی این اسـتان‬ ‫بازرسـی می کننـد و در صـورت مشـاهده هرگونـه‬ ‫تخلـف به خصـوص افزایش قیمت کاالهای اساسـی‪،‬‬ ‫بالفاصلـه متخلفـان به تعزیـرات حکومتـی معرفی و‬ ‫اعمـال قانون می شـوند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه ی قربانیـان عالوه بـر تیم های گشـت ویژه‬ ‫بازرسـی‪ ،‬تعدادی از کارشناسـان این سـازمان نیز در‬ ‫قالـب گشـت های مشـترک بـا اداره کل تعزیـرات بر‬ ‫فعالیـت اصناف اسـتان نظـارت می کننـد‪ .‬همچنین‬ ‫افزایـش قیمت کاالهای اساسـی‪ ،‬نداشـتن برچسـب‬ ‫قیمـت و عـدم عرضـه کاال مهمتریـن عواملی اسـت‬ ‫کـه در صورت مشـاهده با ایـن موارد برخـورد قانونی‬ ‫مواجه می شـود‪.‬‬ ‫تمرکز بـر روی عرضه کنندگان عمده باشـد تا‬ ‫خرده فروشان‬ ‫سـعید فرخی معاون اقتصادی استانداری مرکزی نیز‬ ‫از عـزم جـدی ارگان هـای دولتی در مقابلـه با افزایش‬ ‫خودسـرانه قیمت هـا خبر می دهـد و تاکید می کند‪:‬‬ ‫تمرکـز سـازمان تعزیـرات حکومتـی و اتـاق اصنـاف‬ ‫اسـتان در حـال حاضر باید بـر روی تولیدکنندگان و‬ ‫عرضه کنندگان عمده باشـد نه خرده فروشـان‪ .‬خطر‬ ‫اصلی‪ ،‬احتکار و اختفا کاال و امتناع از عرضه ان اسـت‬ ‫کـه با افزایش نظـارت ها باید جلـوی چنین اتفاقاتی‬ ‫ثبت نام پزشکان برای دریافت کارتخوان به‪ 52‬درصد رسید‬ ‫پزشکان استان مرکزی ‪ 2‬درصد از کشور جلوترند‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان مرکــزی گفــت‪۵۲ :‬‬ ‫درصــد پزشــکان ایــن اســتان بــرای دریافــت کارتخوان‬ ‫در ســامانه ســازمان امــور مالیاتــی ثبت نــام کردندو بقیه‬ ‫افــراد شــاغل در ایــن حرفــه نیــز بــر اســاس قانــون باید‬ ‫نســبت بــه ثبت نــام و دریافــت کارتخــوان اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫عبــاس مزیکــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا افــزود‪ :‬یک هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬نفــر از شــاغالن زیرمجموعه پزشــکی در ســامانه‬ ‫اداره کل امــور مالیاتــی اســتان مرکــزی پرونــده دارنــد‬ ‫کــه بیــش از نیمــی از انــان بــرای دریافــت دســتگاه‬ ‫کارتخــوان در ســامانه ســازمان امــور مالیاتــی ثبــت نــام‬ ‫کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پزشــکان اســتان مرکــزی ‪ ۲‬درصــد‬ ‫بیشــتر از متوســط کشــوری بــرای دریافــت کارتخــوان‬ ‫در ســامانه ســازمان امــور مالیاتــی ثبــت نــام کــرده انــد‬ ‫و ایــن اســتان رتبــه ششــم را در ایــن زمینــه بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫مزیکــی گفــت‪ :‬بــر ایــن اســاس ‪ ۱۵‬گــروه از مشــاغل‬ ‫بایــد تــا پایــان دی مــاه بــا مراجعــه بــه درگاه عملیــات‬ ‫الکترونیکــی ســازمان امــور مالیاتــی بــه نشــانی‬ ‫‪ www.tax.gov.ir‬ثبــت نــام کــرده و شناســه‬ ‫فعالیــت دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬وکال‪ ،‬مشــاوران حقوقــی‪ ،‬دفاتــر اســناد‬ ‫رســمی‪ ،‬مشــاورین امــاک‪ ،‬تــاالر پذیرایــی‪ ،‬رســتوران‬ ‫هــا‪ ،‬چلوکبابی هــا‪ ،‬اغذیــه فروشـی ها و فســت فودی هــا‪،‬‬ ‫ســفره خانه هــای ســنتی‪ ،‬قهــوه خانه هــا‪ ،‬ســالن های‬ ‫غذاخــوری و بــاغ تاالرهــا‪ ،‬بــاغ ســراها‪ ،‬طباخی هــا‪ ،‬اش‬ ‫و حلیــم پزی هــا‪ ،‬جگرکی هــا‪ ،‬کتــه کبابــی‪ ،‬بریانــی‬ ‫فروشــی ها‪ ،‬نمایشــگاه ها و فروشــگاه های وســایل‬ ‫نقلیــه موتــوری‪ ،‬ارایشــگاه های مردانــه و زنانــه‪ ،‬اجیل و‬ ‫خشــکبار فروشـی ها‪ ،‬قنادی هــا و شــیرینی فروشـی ها‪،‬‬ ‫مجموعه هــای فرهنگــی‪ ،‬نوشــت افــزار فروشــی ها‪،‬‬ ‫بازی هــای یارانــه ای و دفاتــر خدمــات ارتباطــی از‬ ‫مشــاغلی هســتند کــه بایــد نســبت بــه ثبــت نــام در‬ ‫ســامانه ســازمان امــور مالیاتــی اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان مرکــزی اظهار داشــت‪:‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی اســتان مرکــزی گفــت‪ :‬مرکــز‬ ‫مــاده ‪ ۱۶‬اراک از ابتــدای تاســیس تاکنــون ‪۷۰۰‬‬ ‫معتــاد متجاهــر را پذیــرش کــرده اســت‪.‬‬ ‫زهــرا امینی در جلســه شــورای هماهنگی مبــارزه با‬ ‫مــواد مخــدر اســتان مرکــزی بــا اشــاره بــه امادگــی‬ ‫مرکــز مــاده ‪ ۱۶‬و مراکــز مــاده ‪ ۱۵‬بــرای پذیــرش‬ ‫معتــادان بیــان کــرد‪ :‬مرکــز مــاده ‪ ۱۶‬از ابتــدای‬ ‫تاســیس تاکنــون ‪ ۷۰۰‬معتــاد متجاهــر را پذیــرش‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ایــن مرکــز بــه صــورت متوســط‬ ‫ظرفیــت پذیــرش ‪ ۷۰‬تــا ‪ ۱۴۰‬معتــاد را دارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت شــلترها و ‪ DEC‬اراک و‬ ‫ســاوه که بــه صــورت شــبانه روزی پذیــرای معتادان‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬امســال مبالغــی از ســوی ســازمان‬ ‫بهزیســتی کشــور بــرای شــلترها اختصــاص یافــت‬ ‫کــه در ‪ ۵‬ماهــه نخســت ســال بــه ایــن مراکــز‬ ‫پرداخــت شــد و در حــال حاضــر ایــن مراکــز بــرای‬ ‫بانــوان ‪ ۲۵‬نفــر و بــرای مــردان ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۳۵‬نفــر‬ ‫ظرفیــت دارد‪.‬‬ ‫شــاغالن ایــن مشــاغل بــا دریافــت شناســه از ابتــدای‬ ‫ســال اینــده بــر اســاس ایــن ســامانه بایــد اقــدام بــه‬ ‫صــدور فاکتــور فــروش و انجــام وظایــف قانونــی خــود‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫مزیکــی یــاد اور شــد‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه بــر اســاس‬ ‫قانــون‪ ،‬بخــش رســیدگی و تشــخیص مالیــات علــی‬ ‫الــراس (مالیــات علــی الــراس مالیاتی اســت کــه مبنای‬ ‫محاســبه ان بــه جــای اســناد و مــدارک مــودی‪ ،‬قرایــن‬ ‫و ضرایــب مالیاتــی اســت) بایــد بــا گذشــت زمــان‬ ‫حــذف شــود و این مهــم بــا اســتفاده از صندوق هــای‬ ‫فروشــگاهی کــه شــفافیت در امــد را بــه همــراه دارد‬ ‫محقــق می شــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پزشــکان و شــاغالنی کــه از ثبــت نــام‬ ‫و دریافــت دســتگاه کارتخوان هــای فروشــگاهی‬ ‫خــودداری کننــد بــر اســاس قانــون عــاوه بــر ‪ ۲‬درصد‬ ‫جریمــه‪ ،‬درصــورت پیــدا شــدن درامــد کتمان شــده از‬ ‫انهــا توســط ســازمان ســازمان امــور مالیاتی‪ ،‬نســبت به‬ ‫ایــن درامدهــا مالیــات تشــخیص داده می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان مرکــزی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ :‬بــر اســاس قانــون نســبت بــه مالیــات کتمــان‬ ‫شــده نیــز ‪ ۳۰‬درصــد جریمــه اختصــاص مــی یابــد که‬ ‫ایــن جریمــه غیــر قابــل بخشــش اســت‪.‬‬ ‫را بگیریم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان مـی کنـد‪ :‬هرگونـه افزایـش قیمتی‬ ‫قابـل قبـول نیسـت‪ .‬البتـه برخـی افزایـش قیمت ها‬ ‫مثـل قیمـت فلزات‪ ،‬ناشـی از نوسـانات ارزی اسـت و‬ ‫ربطـی بـه قیمـت بنزین نـدارد و حسـاب این مـوارد‬ ‫جداسـت‪ .‬همچنین در مورد کاالهایی که مستقیما از‬ ‫قیمت بنزین متاثر هسـتند‪ ،‬نیز بایـد هرگونه افزایش‬ ‫قیمـت پـس از طی رونـد قانونی صورت بگیـرد نه به‬ ‫صورت خودسـرانه‪.‬‬ ‫فرخـی بـا یاداوری فعالیـت ‪ ۶۰‬هـزار واحد صنفی در‬ ‫اسـتان مرکـزی از مهـر و مـوم چنـد مغازه بـه دلیل‬ ‫تخلـف و اعلام ‪ ۶۰‬گـزارش تخلـف به دسـتگاه های‬ ‫بازرسـی خبرمـی دهد و مـی گویـد‪ :‬افزایش قیمتها‬ ‫مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی‪:‬‬ ‫‪ ۱۵‬هزار راس دام سنگین روی دست دامداران استان ماند ه است‬ ‫مدیــر امــور دام ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان‬ ‫مرکــزی گفــت‪ ۱۵ :‬هــزار راس دام ســنگین ‪ ۶۰۰‬تا ‪۸۰۰‬‬ ‫کیلــو گرمــی روی دســت دامــداران اســتان ماند ه اســت‬ ‫کــه رفــع ایــن مشــکل و کمک بــه دامــداران بایــد مورد‬ ‫توجــه جــدی مســئوالن قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫جــواد فراهانــی در گفــت و گــو با ایرنــا افــزود‪ :‬واحدهای‬ ‫دامــداری اســتان مرکــزی ســال گذشــته بــا قیمــت‬ ‫حــدود ‪ ۴۰۰‬هــزار ریــال اقــدام بــه گوســاله ریزی کردند‬ ‫و اکنــون پــس از ‪ ۹‬مــاه پــرورش بــا قیمــت ‪ ۲۵۰‬هــزار‬ ‫ریــال مشــتری ندارند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬بــا افزایــش قیمــت محصوالت کشــاورزی‬ ‫و دامــداری در ســال گذشــته و ایجــاد رونــق در ایــن‬ ‫بخــش‪ ،‬بســیاری از واحدهــای دامپــروری نیمــه فعــال‬ ‫و تعطیــل اســتان مرکــزی بــا گوســاله ریزی در ایــن‬ ‫واحدهــا فعالیــت خــود را اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫وی ارایــه ‪ ۲‬مجــوز ‪ ۱۵‬هــزار راســی صــادرات دام‬ ‫ســنگین را از جملــه راهکارهــای خــروج از ایــن بحــران‬ ‫دانســت و اظهارداشــت‪ :‬یا ورود شــرکت پشــتیبانی امور‬ ‫دام و خریــد و قطعه بنــدی گوشــت ایــن دام هــا از جمله‬ ‫راهکارهــای رفــع مشــکل دامــداران اســتان‪ ،‬حفــظ‬ ‫تولیــد‪ ،‬اشــتغال و جلوگیــری از بــروز مشــکل کمبــود‬ ‫گوشــت در فروردیــن مــاه ســال اینده اســت‪.‬‬ ‫مدیرکلبهزیستیاستانمرکزی‪:‬‬ ‫پذیرش‪ 700‬معتاد متجاهر‬ ‫در مراکز بهزیستی استان مرکزی‬ ‫امینــی بــا تاکیــد بــر حمایــت از ایــن مراکــز بویــژه‬ ‫مرکــزی کــه در ســاوه توســط شــهرداری ایجــاد‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬پرســنل ایــن مراکــز بــه لحــاظ‬ ‫تغذیــه‪ ،‬اســکان و برخــورد بــا معتــادان امــوزش‬ ‫اگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود عمران ابنیه اذر پناه‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 12150‬و شناســه ملــی ‪ 10780157860‬به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق‬ ‫العــاده مــورخ ‪ 1398/03/03‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬ارش حــدادی به شــماره ملــی ‪0534890113‬‬ ‫و اســداله عظیمــی بــه شــماره ملــی ‪ 0531443760‬هــر یــک بــا در یافــت مبلــغ ‪ 500.000‬ریــال ســهم‬ ‫الشــرکه خــود و حســین مرتاضــی فیــل ابــادی بــه شــماره ملــی ‪ 4679630272‬بــا دریافــت مبلــغ‬ ‫‪100.000‬ریــال ســهم الشــرکه خــود از صنــدوق شــرکت از شــرکت خــازج گردیدنــد در نتیجــه ســرمایه‬ ‫شــرکت از مبلــغ ‪ 11.100.000‬ریــال بــه مبلــغ ‪ 10.000.000‬ریــال کاهــش یافــت و مــاده ‪ 4‬اساســنامه‬ ‫اصــاح گردید‪.‬‬ ‫شــرکای فعلــی شــرکت و میــزان ســهم الشــرکه ایشــان بــه شــرح ذیــل مــی باشــد‪ :‬ا‪ ...‬یــار اســدپور بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 5559161705‬دارای مبلــغ ‪9.000.000‬ریال ســهم الشــرکه مینا اســدپوردزکی به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 1971396621‬دارای مبلــغ ‪1.000.000‬ریــال ســهم الشــرکه‪ /.‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اراک (‪)665667‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 11651‬و شناســه ملــی ‪ 10780152545‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی فوق‬ ‫العــاده مــورخ ‪ 1398/07/14‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬بــه موضــوع شــرکت مــاده ‪ 2‬اساســنامه مــوارد‬ ‫زیــر اضافــه گردید‪:‬‬ ‫مونتــاژ انــواع خودروهــای ســواری داخلــی و خارجــی ‪ ،‬مونتــاژ انــواع خودروهــای تریلــر کشــنده داخلــی و‬ ‫خارجــی‪ ،‬مونتــاژ و تولیــد تریلــر کشــنده اف اچ شــش چــرخ و ده چــرخ و مونتــاژ و تولیــد نــردوان و یــا‬ ‫شاســی و بدنــه اطــاق ســنگین کــش و بــوژی ترافیکــی ‪ 120‬تــن بــه بــاال و مونتاژ اتوبــوس هــای خارجی‬ ‫و تولیــد از قبیــل شاســی نــردوان و یــا و اطــاق کامــل‪ ،‬خریــد و فــروش کاالهــای مــورد نیــاز از شــرکتهای‬ ‫داخلــی و خارجــی در صــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم‪( .‬ثبــت موضــوع شــرکت بــه منزلــه اخذ‬ ‫مجــوز و صــدور پروانــه فعالیــت نمــی باشــد )‪ /.‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان مرکــزی اداره‬ ‫ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اراک (‪)665669‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 85‬و شناســه ملــی ‪ 10861056943‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ ‪ 1398/04/13‬و بــه موجــب تاییدیــه‬ ‫شــماره‪1/1/2/14/36‬مورخ ‪ 1398/5/23‬رئیــس پلیــس امنیــت عمومــی فرماندهــی انتظامــی اســتان مرکــزی تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد‪ :‬به اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی عــادی مــورخ ‪ 1396/03/03‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪-1 :‬کیومــرث محمودی بــه شــماره ملــی ‪ 0621221171‬و مجتبــی فراهانی به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 5449840985‬و محســن امیــدی بــه شــماره ملــی ‪ 0533096121‬و مجتبــی عزیزمحمــدی بــه شــماره ملــی ‪ 0532874633‬و عزیزالــه یدالهی به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 0384411207‬ومحســن مختــاری بــه شــماره ملــی ‪ 0533109991‬و عباســعلی ابراهیمــی فخــر بــه شــماره ملــی ‪ 0521292689‬و ابوالفضــل قنبــری‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0532317459‬و حســین دهدشــتی بــه شــماره ملــی ‪ 4132082350‬و حســین دارابــی نــژاد بــه شــماره ملــی‪ 0532107527‬و محمــد علــی‬ ‫مهــدی نســب بــه شــماره ملــی ‪0533865697‬بــه ســمت اعضــای اصلــی و محمــد جــواد معصومــی بــه کــد ملــی ‪0532912454‬و محمــد معصومــی بــه کــد‬ ‫ملــی‪ 0531668460‬بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب شــدند‪ -2 .‬ابراهیــم فراهانــی بــه شــماره ملــی ‪5449874162‬‬ ‫بــه عنــوان بــازرس اصلــی و داود دولــت ابــادی فراهانــی بــه شــماره ملــی ‪0532903838‬بــه عنــوان بــازرس علــی البدل بــرای یک ســال مالــی انتخــاب گردیدند‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اراک (‪)665670‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مدیــر امــور دام ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫اســتان مرکزی خاطرنشــان کرد‪:‬کاهش قیمت گوشــت‬ ‫دام زنــده خســارت هــای مالــی بــرای دامداری هــا بــه‬ ‫همــراه داشــته و تولیدکننــدگان ایــن بخــش پــس از‬ ‫عرضــه دام هــا در بــازار‪ ،‬از گوســاله ریــزی در واحدهــا‬ ‫خــودداری می کننــد‪.‬‬ ‫فراهانــی گفــت‪ :‬خــودداری دامــداری بــرای گوســاله‬ ‫ریــزی در واحدهــا مشــکالتی را ابتــدای ســال اینــده در‬ ‫تامیــن گوشــت مــورد نیــاز اســتان مرکــزی بــه همــراه ‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬اکنــون گوشــت یخــی‬ ‫وارداتــی بــا ارز نیمایــی بــا قیمــت ‪ ۶۵۰‬هــزار ریــال در‬ ‫بــازار اســتان مرکــزی عرضــه می شــود در صورتــی کــه‬ ‫گوشــت گــرم اســتان بــا قیمــت ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال روی‬ ‫دســت تولیدکننــدگان اســتان باقــی مانــده کــه نیــاز‬ ‫اســت ایــن مهــم مــورد توجــه مســئوالن قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫فراهانــی بــا یــاداوری کاهش قیمت گوشــت دام ســبک‬ ‫زنــده از کیلویــی ‪ ۵۰۰‬هــزار ریــال بــه ‪ ۳۵۰‬هــزار ریــال‬ ‫افــزود‪ :‬بــا وجــود افزایــش قیمــت نهاده هــا‪ ،‬قیمــت‬ ‫گوشــت دام ســبک زنده ‪ ۳۰‬و گوشــت دام ســنگین ‪۴۰‬‬ ‫درصــد کاهــش یافته اســت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور دام ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان‬ ‫مرکــزی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه کاهــش‬ ‫قیمــت گوشــت در کشــتارگاه ها و عمــده فروشــی هــا‪،‬‬ ‫ایــن محصــول بــا قیمــت گذشــته در بــازار عرضــه و در‬ ‫اختیــار مــردم قــرار مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬اکنــون ‪ ۶۷‬درصــد نهاده هــای مــورد‬ ‫نیــاز دامداری هــای اســتان تامیــن شــده و بــا اختصاص‬ ‫ســهمیه پنــج هــزار تنــی جو بــه این اســتان‪ ،‬مشــکلی‬ ‫در تامیــن ایــن محصــوالت وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫اســتان مرکــزی از جملــه قطب هــای تولیــد گوشــت‬ ‫قرمــز در کشــور بــوده و ســاالنه ‪ ۱۹۰‬راس گوســاله بــا‬ ‫وزن ‪ ۱۵۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬کیلوگــرم بــه اســتان وارد و پــس‬ ‫از ‪ ۹‬مــاه پــرورش بــا وزن ‪ ۴۰۰‬تــا ‪ ۵۰۰‬کیلوگــرم بــه‬ ‫بازارهــای بــزرگ کشــور از جملــه اســتان تهــران و‬ ‫اســتان هــای همجــوار ارســال می شــود‪.‬‬ ‫دیــده انــد و در مرکــز مــاده ‪ ۱۶‬نیــز بــا پیگیــری‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی تیــم درمانی خوبی مســتقر‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــه جهــت مدیریت و ســاماندهی‬ ‫معتــادان متجاهــر پــس از خــروج از مراکــز مــاده ‪۱۶‬‬ ‫در ابتــدای ســال جــاری ‪ ۸۰‬میلیــون تومــان اعتبــار‬ ‫تخصیــص یافــت کــه در ایــن راســتا هزینــه شــده‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن مرکــز غربالگــری معتــادان نیز تا‬ ‫حــدودی امــاده اســت‪ ،‬امــا بــرای تکمیــل ان ‪ ۷۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیــون تومــان اعتبــار نیاز اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی اســتان مرکــزی گفــت‪ :‬الزم‬ ‫اســت دانشــگاه علــوم پزشــکی بــرای ســاعات ‪ ۱۲‬تا‬ ‫‪ ۱۴‬پزشــکی را بــرای مرکــز غربالگــری در نظر گیرد‬ ‫کــه البتــه طبــق اییــن نامــه تامیــن پزشــک مرکــز‬ ‫جــزو وظایــف دانشــگاه اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن نیــروی تخصصی روانشــناس و مــددکار‬ ‫نیــز در نظــر گرفتــه شــده اســت امــا الزم اســت‬ ‫بــرای نصــب دوربیــن اعتبــارات الزم فراهــم شــود‪.‬‬ ‫اگهیتغییراتشرکتتعاونیبنیانپالستایرانیان‬ ‫اگهی تغییرات شرکت گواه مهر اراک با مسئولیت محدود‬ ‫اگهی تغییرات موسسه خیریه جامع انصار امام صادق (ع)‬ ‫نباید خودسـرانه باشـد بلکه باید بر اساس قانون انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫حمیدرضـا القاصی مهـر مدیرکل تعزیـرات حکومتی‬ ‫اسـتان مرکزی نیز با اشـاره به اینکه در بازرسـی های‬ ‫خرده فروشـیهای اسـتان مرکـزی‪ ،‬یـک واحد صنفی‬ ‫بـه علت گرانفروشـی مهـر و موم شـد افـزود‪ :‬افزایش‬ ‫قیمـت تخـم مـرغ‪ ،‬کمبـود و افزایـش ‪ ۱۰‬درصـدی‬ ‫قیمـت برنـج خارجـی‪ ،‬خـودداری در عرضـه لـوازم‬ ‫سـاختمانی‪ ،‬افزایـش ‪ ۱۶‬درصـدی ورق سـه میـل‪،‬‬ ‫افزایـش ‪ ۶‬درصدی میلگرد‪ ،‬خـودداری از عرضه اهن‬ ‫االت و افزایـش قیمـت کرایـه سـامانه حمـل و نقـل‬ ‫درون شـهری از جمله گزارش های بازرسـان این اداره‬ ‫کل از سـطح بـازار اسـتان بوده اسـت‪.‬‬ ‫شکایت مردم از افزایش کرایه ها‬ ‫تعرفـه کرایه داخل شـهری بـه ازاء هر کیلومتر هفت‬ ‫هـزار و ‪ ۵۰۰‬ریـال و سـاعتی ‪ ۱۸۰‬هـزار ریـال اعلام‬ ‫شـده اسـت و اخذ کرایه خارج از این نرخ نامه تخلف‬ ‫اسـت‪ .‬امـا افزایـش قیمـت اژانـس و تاکسـی هـای‬ ‫اینترنتـی از جملـه گـزارش هـای مردمی به سـامانه‬ ‫‪ ۱۳۵‬تعزیرات اسـت‪.‬‬ ‫با اینحال رئیس حمل و نقل بار و مسـافر شـهرداری‬ ‫اراک از ثابـت مانـدن کرایـه هـای تاکسـی خبـر می‬ ‫دهـد و مـی گویـد‪ :‬افزایـش کرایـه در تاکسـی های‬ ‫تحـت پوشـش ایجـاد نشـده اسـت‪ .‬افزایـش قیمت‬ ‫کرایـه ایجاد شـده مربوط به مسـافربرهای شـخصی‬ ‫اسـت که معمـوال به تاکسـی ها هم سـرایت می کند‪.‬‬ ‫مـرادی همچنین می گویـد‪ :‬نرخ کرایه های تاکسـی‬ ‫برای سـال اینده با احتساب شـرایط سوخت در حال‬ ‫بررسـی است‪.‬‬ ‫مدیـر اسـنپ ناحیـه اراک‪ ،‬قـم و همـدان نیـز با بیان‬ ‫اینکـه از روزی کـه سـهیمه بندی بنزین اعمال شـده‬ ‫هیچگونـه افزایـش قیمت در نـرخ کرایه های اسـنپ‬ ‫رخ نـداده اسـت خاطرنشـان مـی کند‪ :‬البتـه با توجه‬ ‫به شـرایط جـوی قیمـت کرایه ها تغییر می کنـد‪ ،‬اما‬ ‫در ایـن چنـد روز با اعطای پاداش به رانندگان سـعی‬ ‫شـده از افزایش قیمت و بروز تخلف جلوگیری شـود‪.‬‬ ‫امـا بـا افزایش قیمت بنزین‪ ،‬هزینه سـرویس مدارس‬ ‫نیز حدیث دیگـری دارد‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتـر فنـی اسـتانداری مرکـزی رونـد کار‬ ‫سـرویس مـدارس را همـراه بـا مشـکالتی مـی دانـد‬ ‫که سـبب متضرر شـدن راننـدگان و ایجـاد لطمه به‬ ‫خدمات رسـانی عمومی می شـود‪ .‬حمیدرضـا نوازنی‬ ‫معتقد اسـت‪ :‬باید پیگیـری الزم در ایـن زمینه انجام‬ ‫شـود و رانندگان در سـامانه سـپند ثبت نـام کنند تا‬ ‫از سـهمیه بنزین سـرویس مـدارس بهره مند شـوند‪.‬‬ ‫وی ادامـه مـی دهـد‪ :‬برخـی شـهرها از جملـه‬ ‫خنـداب فاقـد تاکسـی هسـتند و مسـافرکش های‬ ‫شـخصی حمـل و نقـل مسـافر را انجـام می دهنـد‬ ‫کـه باید سـهمیه مناسـبی بـرای ایـن خودروهـا نیز‬ ‫در نظـر گرفتـه شـود کـه البتـه این مشـکل شـامل‬ ‫مسـافرکش های روسـتایی نیـز می شـود‪.‬‬ ‫همچنیـن افزایـش قیمـت جزئـی در حمل نقـل بار‬ ‫میادیـن میـوه و تره بـار‪ ،‬در قیمـت میوه نیـز بی تاثیر‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫اخیـرا رویکـرد اسـتفاده از سـی‪.‬ان‪.‬جی و تبدیـل‬ ‫خودروهـای بنزینـی بـه دوگانه سـوز مطـرح شـده‬ ‫کـه بایـد راه هـای تسـهیل ایـن اقدام بررسـی شـود‬ ‫تـا در صـورت لـزوم صاحبـان خـودرو بتواننـد از یک‬ ‫تسـهیالت حداقلی بـرای این اقدام اسـتفاده کنند‪ .‬از‬ ‫ابتـدای اجـرای این طرح برخـی رانندگان خـودرو در‬ ‫اسـتان درخواسـت دوگانـه کـردن خودرو را داشـتند‬ ‫کـه نرخ دسـتگاه های گازسـوز بـه یکباره بـه دوبرابر‬ ‫افزایـش یافته اسـت‪.‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 12873‬و شناســه ملــی ‪ 14004677487‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئت مدیــره مورخ‬ ‫‪ 1397/09/08‬و تاییدیــه شــماره ‪ 36738‬مــورخ ‪ 97/12/23‬اداره کل تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی اســتان‬ ‫مرکــزی تصمیمــات ذیــل اتخــاذ گردیــد‪ -1 :‬رضــا عبدالهــی بــه شــماره ملــی‪ 0532202813‬به ســمت‬ ‫رئیــس هیئــت مدیــره ‪ ،‬شــرکت بــاران پــل ســهامی خــاص بــه شناســه ملــی ‪ 10780059486‬بــه‬ ‫نمایندگــی غالمعبــاس ســمیعی بــه شــماره ملــی‪ 0533898021‬بــه ســمت نائــب رئیس هیئــت مدیره‬ ‫و زیــن العابدیــن حســن کریــم بــه شــماره ملــی‪ 1283238438‬بــه ســمت مدیــر عامل و منشــی هیئت‬ ‫مدیــره بــرای مــدت ســه ســال انتخــاب شــدند‪-2 .‬کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــد اور بانکی از‬ ‫قبیــل چــک‪ ,‬ســفته‪ ,‬بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــای رئیــس هیئــت مدیــره به اتفــاق امضــای مدیرعامل‬ ‫و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اوراق عــادی و نامــه هــا بــا امضــای مدیــر عامــل و مهــر شــرکت‬ ‫معتبــر خواهــد بــود‪ / .‬اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت ها‬ ‫و موسســات غیرتجــاری اراک (‪)665671‬‬ ‫اگهیتغییراتشرکت اذربان پوششسریربامسئولیتمحدود‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 11348‬و شناســه ملــی ‪ 10780149207‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/08/06‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ‬ ‫شــد‪ -1 :‬عاطفــه حاجــی زاده بــه شــماره ملــی ‪ 4160020798‬بــا پرداخــت مبلــغ ‪ 899550000‬ریــال بــه صنــدوق شــرکت ســهم الشــرکه خــود را بــه مبلــغ‬ ‫‪ 900000000‬ریــال افزایــش داد و نصــرت الــه حاجــی زاده بــه شــماره ملــی ‪ 4172310478‬بــا پرداخــت مبلــغ ‪ 49550000‬ریــال بــه صنــدوق شــرکت ســهم‬ ‫الشــرکه خــود را بــه مبلــغ ‪ 50000000‬ریــال افزایــش داد‪ -2 .‬مریــم داود ابــادی فرزنــد عباســبه شــماره ملــی ‪ 0520443934‬بــا پرداخــت مبلــغ ‪50000000‬‬ ‫ریــال در ردیــف شــرکا قــرار گرفــت ‪ .‬در نتیجــه ســرمایه شــرکت از مبلــغ ‪ 10000000‬ریــال بــه مبلــغ ‪ 1009100000‬ریــال افزایــش یافــت و مــاده مربوطــه در‬ ‫اساســنامه اصــاح گردیــد‪ .‬شــرکای نهایــی و مبلغ ســهم الشــرکه ایشــان بدین شــرح می باشــد‪ - :‬مهــدی داود ابــادی بــه شــماره ملــی‪ 0534953891‬دارای مبلغ‬ ‫‪ 9000000‬ریــال ســهم الشــرکه ‪ -‬نصــرت الــه حاجــی زاده بــه شــماره ملــی‪ 4172310478‬دارای مبلــغ ‪ 50000000‬ریال ســهم الشــرکه ‪ -‬عاطفه حاجــی زاده به‬ ‫شــماره ملــی‪ 4160020798‬دارای مبلــغ ‪ 900000000‬ریــال ســهم الشــرکه ‪-‬مریــم داود ابــادی بــه شــماره ملــی‪ 0520443934‬دارای مبلــغ ‪ 900000000‬ریل‬ ‫ســهم الشــرکه ‪ -‬محســن دولــت ابــادی فراهانــی بــه شــماره ملــی‪ 0533033802‬دارای مبلــغ ‪ 100000‬ریــال ســهم الشــرکه ‪ /.‬اداره کل ثبت اســناد و امالک‬ ‫اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اراک (‪)665668‬‬ ‫اخبار‬ ‫سوخت گاز نیروگاه شازند‬ ‫تامین می شود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان مرکزی گفت‪ :‬براســاس‬ ‫مصوبــات قانونــی دربــاره جلوگیــری از ســوخت مــازوت‬ ‫نیــروگاه شــازند ســوخت گاز ایــن مجموعــه را تامیــن‬ ‫می کنیــم‪ .‬به گــزارش تســنیم‪ ،‬اســتان مرکــزی‬ ‫به ســبب ماهیــت صنعتــی خــود بــه یکــی از بزرگترین‬ ‫مراکــز صنایــع اســتراتژیک کشــور تبدیــل شــده و‬ ‫همیــن موضــوع ســبب الودگــی شــدید ایــن اســتان‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫نیــروگاه شــازند یکــی از نیروگاه هــای ایــران و از نــوع‬ ‫حرارتــی اســت که ظرفیــت تولیــد ‪ 1300‬مــگاوات برق‬ ‫را دارد و شــامل ‪ 4‬واحــد بخــار ‪325‬مگاواتــی می شــود و‬ ‫ایــن نیــروگاه ‪ 5‬درصــد بــرق کشــور را تولیــد می کنــد‪.‬‬ ‫نیــروگاه شــازند بــا اســتفاده از مازوتــی کــه می ســوزاند‬ ‫یکــی از عوامــل الودگــی اســتان مرکــزی به شــمار‬ ‫مــی رود‪ ،‬اســتفاده از ســوخت فســیلی مــازوت کــه‬ ‫الودگی بســیاری به همــراه دارد از ســوی نیروگاه شــازند‬ ‫یکــی از مــوارد الودگــی ایــن اســتان اســت کــه بارهــا‬ ‫بررســی شــد ولــی به محض قــدری بــارش بــاران و برف‬ ‫روز از نــو و روزی هــم از نــو می شــود‪.‬‬ ‫ســال ‪ 95‬رئیــس جمهــور در ســفر دوروزه بــه اســتان‬ ‫مرکــزی در دیــدار بــا مــردم اســتان مرکــزی بــه موضوع‬ ‫الودگــی محیــط زیســت اســتان مرکــزی توجــه ویــژه‬ ‫داشــته و باتوجــه به شــرایط اســتان دســتور اکیــد برای‬ ‫حــذف ســوخت مایــع و جایگزینــی گاز را داده انــد‪.‬‬ ‫باتوجــه بــه ایــن کــه فصــل ســرما امــده‪ ،‬بایــد ســوخت‬ ‫نیــروگاه تامیــن شــود تــا بتواند بــرق مــورد نیاز اســتان‬ ‫و بخشــی از کشــور را تامیــن کنــد‪ ،‬بــا توجــه بــه ایــن‬ ‫موضــوع به ســراغ مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان‬ ‫مرکــزی رفتیــم‪.‬‬ ‫محمدرضــا ســمیعی‪ ،‬بــا اشــاره بــه تامیــن گاز نیــروگاه‬ ‫شــازند اظهــار داشــت‪ :‬از ســال ‪ 92‬بــا مصوبــه کارگــروه‬ ‫کاهــش الودگــی هــوای اراک‪ ،‬تصمیــم بــر ان شــد کــه‬ ‫نســبت بــه تامیــن حداکثــری گاز نیــروگاه شــازند اقدام‬ ‫شــود در ایــن راســتا قــرار شــد شــرکت گاز اراک نیــز‬ ‫ایــن مهــم را بــه انجــام برســاند و از همــان ســال نیــز‬ ‫شــرکت گاز نســبت بــه تامیــن حداکثــری گاز نیــروگاه‬ ‫شــازند اقــدام کــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال گذشــته بــا شــروع فصــل ســرما‬ ‫محدودیت هــای مصــرف بــرای صنایــع عمده در ســطح‬ ‫کشــور لحــاظ می شــود امــا بــا توجــه بــه شــرایط خاص‬ ‫اســتان مرکزی شــرکت ملــی گاز ایــران محدودیت های‬ ‫کمتــری را بــه نیــروگاه شــازند اعمــال می کنــد و بــا این‬ ‫اســتان همــکاری و همراهی بیشــتری دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان مرکــزی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫ســال گذشــته نســبت به تامیــن حداکثــری گاز نیروگاه‬ ‫شــازند اقــدام شــد و امســال نیــز گاز مــورد نیــاز ایــن‬ ‫نیــروگاه در فصــل ســرد ســال تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫موزه شهاب سنگ نراق‬ ‫افتتاح شد‬ ‫‪ ۴۴‬ســال پــس از ســقوط شــهاب ســنگ در دبیرســتان‬ ‫معصومــی نــراق‪ ،‬مــوزه شــهاب ســنگ در ایــن شــهر‬ ‫افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫ســید علی اقــازاده اســتاندار مرکــزی‪ ،‬در مراســم افتتاح‬ ‫ایــن مــوزه گفــت‪ :‬امــروز نــراق تبدیــل بــه یــک شــهر‬ ‫جهانــی شــد‪ .‬امیــدوارم کــه ایــن مــوزه تبدیــل بــه یک‬ ‫جاذبــه گردشــگری شــود؛ زیــرا ایــن مــوزه در جهــان‬ ‫نمونــه اســت‪ .‬وی از دکتر عشــقی اســتاد دانشــگاه اخن‬ ‫المــان خواســت میــان ایــن مــوزه و موزه هــای اروپایــی‪،‬‬ ‫علــی الخصــوص‪ ،‬موزه هایــی کــه خــودش در المــان‬ ‫ســاخته ‪ ،‬پیمــان خواهــر خواندگــی امضــا شــود‪.‬‬ ‫ســلیمی‪ ،‬نماینــده مردم محــات و دلیجــان در مجلس‬ ‫شــورای اســامی نیــز گفــت‪ :‬نــراق ویژگــی هــای خاص‬ ‫زیــادی دارد و امــروز ایــن مــوزه هــم بــه ویژگی هــای‬ ‫نــراق افــزوده شــد‪.‬‬ ‫ســلیمی ادامــه داد‪ :‬ایــن تازه شــروع کار اســت و اینگونه‬ ‫اقدامــات بایــد ادامــه پیــدا کنــد تا کریــدور گردشــگری‬ ‫جنــوب شــرقی اســتان مرکــزی تکمیل شــود‪.‬‬ ‫دکتــر ایــرج عشــقی نویســنده کتــاب "روایــت یــک‬ ‫هدیــه اســمانی" نیــز گفــت‪ :‬زمان ســقوط این شــهاب‬ ‫ســنگ‪ ،‬از طــرف دانشــگاه تهــران ماموریــت یافتــه بودم‬ ‫تــا در نشســتی در زنجــان شــرکت کنــم‪ .‬در زنجــان‬ ‫کــه بــودم بــا مــن تمــاس گرفتنــد و گفتنــد کــه گویــا‬ ‫شــهاب ســنگی در نــراق ســقوط کــرده و تــو بایــد بروی‬ ‫بررســی کنــی‪ .‬وی افــزود‪ :‬ســنگ در ژاندارمــری بــود و‬ ‫ژانــدارم منطقــه حاضــر نمی شــد ســنگ را بــه مــن‬ ‫تحویــل دهــد‪ .‬حتــی پادرمیانــی مســئولین محلــی هم‬ ‫راهگشــا نبــود‪ ،‬نهایتــا بــه تهــران رفتــم و پــس از کلــی‬ ‫ماجــرا توانســتم از فرمانــده کل ژاندارمــری کشــور برای‬ ‫ترخیــص شــهاب ســنگ نــراق نامــه بگیــرم‪.‬‬ ‫اســتاد دانشــگاه اخــن بــا بیــان اینکــه ایــن مــوزه‪،‬‬ ‫ســومین مــوزه ای اســت کــه مــن ســاخته ام و دو مــوزه‬ ‫دیگــر در المــان هســتند گفت‪ :‬بررســی شــهاب ســنگ‬ ‫هــای تــازه ســقوط کــرده اهمیــت ویــژه ای دارد‪ ،‬چراکــه‬ ‫توســط عوامــل زمینــی دچــار فرســایش نشــده اند‪.‬‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬مــوزه شــهاب ســنگ در دنیــا زیــاد‬ ‫اســت‪ ،‬ولــی ایــن مــوزه اولیــن مــوزه شــهاب ســنگ‬ ‫دنیاســت کــه دقیقــا در محــل ســقوط شــهاب ســنگ‬ ‫ســاخته شــده اســت‪ .‬در ایــن مراســم کتــاب "روایــت‬ ‫یــک هدیــه اســمانی" بــا حضــور مســئوالن اســتانی‬ ‫رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫زیرنظر شورای سیاست گذاری‬ ‫رایانامه ‪n a m e h a r a k @ g m a i l . c o m :‬‬ ‫طراحی و صفحه ارایی ‪ :‬مینا اسکندری‬ ‫چاپ ‪ :‬بهمن‬ ‫نشانی‪ :‬اراک ‪ ،‬ابتدای خیابان مشهد‪ ،‬جنب بانک ملی‬ ‫‪n a m e h a r a k‬‬ ‫توســعه یــک فراینــد تحــول اجتماعــی اســت‪.‬‬ ‫فراینــد اســت یعنی مســتمر و بدون توقف اســت‬ ‫و چــون نفــس کشــیدن بــرای ادامــهء رشــد و‬ ‫بقــای جامعــه حیاتــی اســت‪.‬‬ ‫توســعه بــا تمــام مســائل جامعــه پیونــد دارد از‬ ‫انهــا تاثیــر مــی گیــرد و در عیــن حــال انهــا را‬ ‫تغییــر مــی دهــد لــذا بحــث گســترده ایســت‪،‬‬ ‫وجــوه فراوانــی دارد و گاهــی گیــج کننــده مــی‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫مــن بــرای اســان کــردن فهــم فراینــد توســعه‬ ‫بــه جــای برهــان و اســتدالل بــه روش َمثــل و‬ ‫مقایســه متوســل شــدم تــا کســانیکه حوصلــه‬ ‫واژگان اکادمیــک و برهانهــای تــو در تــو را ندارنــد‬ ‫بــا دانــش توســعه راحــت تــر اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫بــرای درک بهتــر توســعه یــک کشــور ان را بــا‬ ‫فراینــد صعــود یــک گــروه بر قلهءاورســت شــبیه‬ ‫ســازی مــی کنــم‪.‬‬ ‫دو هــدف " قلــه اورســت و توســعه فراگیــر" کــه‬ ‫حقیقتــا جانــکاه و پیچیده هســتند و هــردو مدام‬ ‫بــا عوامــل متغیــر بیرونــی و درونــی مواجــه مــی‬ ‫شوند!‬ ‫بــه همیــن جهــت فراینــد توســعه را همســنگ‬ ‫و شــبیه فراینــد صعــود بــر اورســت دانســتم و‬ ‫از طریــق مقایســه صعــود بــر اورســت و فراینــد‬ ‫توســعه فراگیر شــاید درک بهتــری را در مخاطب‬ ‫پدیــد اورم‪ .‬لــذا بــدون ذکــر نــام‪ ،‬اندیشــهء‬ ‫خردمنــدان و رهیافتهــای دانشــمندان بزرگــی در‬ ‫ایــن نوشــتار نهفتــه اســت بــه انهــا ارجــاع مــی‬ ‫دهــم‪.‬‬ ‫چرا به دنبال توسعه باشیم؟‬ ‫هــدف از توســعه برخــورداری جامعــه از امنیــت‪،‬‬ ‫رفــاه‪ ،‬ثــروت‪ ،‬اخــاق‪ ،‬معنویــت‪ ،‬قانــون‪ ،‬کار‪،‬‬ ‫مســکن‪ ،‬درمــان وبهداشــت‪ ،‬تغذیــه‪ ،‬امــوزش‪،‬‬ ‫ازادی‪ ،‬حقــوق شــهروندی‪ ،‬رشــد اقتصــادی‪،‬‬ ‫ارامــش روحــی‪ ،‬فقــدان تبعیــض‪ ،‬فرصــت‬ ‫خالقیــت‪ ،‬و اهدافــی از ایــن دســت اســت‪.‬‬ ‫اماســهل انــگاری در تحصیــل اهــداف توســعه‬ ‫منجــر بــه بــروز خشــونت مــی شــود‪ .‬بیشــترین‬ ‫شــورش هــا‪ ،‬جنگهــای داخلــی‪ ،‬اعتصابــات‪،‬‬ ‫کودتاهــا‪ ،‬اختالفــات حــاد حزبــی‪ ،‬در گیــری‬ ‫هــای خونیــن در مناطــق توســعه نیافتــه جهــان‬ ‫اتفــاق مــی افتــد‪ .‬در جوامــع پیشــرفته هــم‬ ‫گاهــی خشــونت ودر گیــری اتفــاق مــی افتــد‪،‬‬ ‫امــا رویــهء جــاری نیســت‪ ،‬یــک تهدیــد دائمــی‬ ‫نیســت‪ ،‬ایــن خشــونت زمانــی پدیــدار مــی شــود‬ ‫کــه بعضــی از شــاخصه هــای توســعه‪ ،‬لگــد مــال‬ ‫شــده باشــد‪ .‬اعتراضــات خیابانــی جلیقــه زرد هــا‬ ‫در فرانســه نمونــه ای از خشــونت در جامعــهء‬ ‫مــدرن اســت‪ ،‬در کشــورهای ثروتمنــد هــم بــی‬ ‫توجهــی بــه یــک یــا چنــد شــاخص توســعه کار‬ ‫را بــه خشــونت مــی کشــاند امــا امــار خشــونت‬ ‫در خاورمیانــه‪ ،‬وامریــکای التیــن و افریقــا کجــا و‬ ‫در اروپــا کجــا؟‬ ‫بــه هــر روی خشــونت و توســعه بــا هــم نســبت‬ ‫عکــس دارنــد‪ .‬شــبیه دو کفــهء تــرازو‪ ،‬یعنــی‬ ‫وقتــی کــه کفــهء توســعه ســنگین مــی شــود‬ ‫گرفته شــده اســت‪.‬‬ ‫«شــهر خــاق» و «طبقــه خــاق»‪ ،‬کــه بیانگــر‬ ‫اهمیــت فرهنــگ و هنــر در بافــت شــهری‬ ‫اســت‪ ،‬از میان ـهٔ ده ـهٔ ‪ ۱۹۹۰‬میــادی بــه بعــد‪،‬‬ ‫ابتــدا در بریتانیــا و ســپس در امریــکا‪ ،‬مفهــوم‬ ‫شــهر خــاق بــه یــک پارادایــم معمــول و یــک‬ ‫مــدل جدیــد از گرایــش بــه برنامه ریــزی‬ ‫سیاســت های شــهری تبدیل شــده اســت‪ .‬کــه‬ ‫طبــق اخریــن بررســی ها‪ ۶۰ ،‬شــهر جهــان‬ ‫خــود را "شــهر خــاق" نامیده انــد‪ .‬نکتـهٔ مهــم‬ ‫در مــورد خالقیــت ایــن اســت کــه از طریــق کار‬ ‫یــدی ســخت حاصــل نمی شــود‪ ،‬بلکــه لــوازم و‬ ‫شــرایط خاصــی را می طلبــد‪ .‬ازای ـن رو تــا وقتــی‬ ‫ایــن شــرایط در شــهری وجــود نداشــته باشــد‬ ‫نمی توانــد بــه شــهر خــاق تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫از جملــه ویژگــی هــای عمومــی هــر شــهر خالق‬ ‫ایــن اســت که مکانــی جــذاب بــرای کار و زندگی‬ ‫شــهروندان (بــه ویــژه نســل جــوان)‪ ،‬مکانــی‬ ‫جــذاب بــرای گردشــگران (صنعــت گردشــگری)‪،‬‬ ‫توانمنــد در شکوفاســازی بخــش هــای مختلــف‬ ‫اقتصــادی (از راه بــه کارگیــری فنــاوری و مدیریت‬ ‫صحیــح ان) و نیــز مرکــز جــذب بنــگاه هــای‬ ‫مختلــف اقتصــادی نوظهــور (خوشــه هــا و مراکز‬ ‫تحقیقاتــی بــه ویــژه در زمینــه فنــاوری هــای‬ ‫برتــر) محســوب مــی شــود‪.‬‬ ‫یکــی ازشــرایط شــهر خــاق "تمرکــز" اســت‪.‬‬ ‫خالقیــت شــهری در وهلــهٔ اول بــه حضــور‬ ‫تعــداد قابل توجــه جمعیــت در یــک مــکان‬ ‫معین بســتگی دارد‪" .‬تمرکز جمعیت " گســترهٔ‬ ‫وســیعی از روابــط انســانی را بــه وجــود مـی اورد‬ ‫کــه از ایــن طریــق حجــم زیــادی از افــکار و‬ ‫اطالعــات گوناگــون مبادلــه می شــود‪ .‬شــهری‬ ‫کــه جمعیــت زیــادی را در خــود جای داده اســت‪،‬‬ ‫شــانس زیــادی بــرای تولیــد عقایــد خــاق دارد‬ ‫ولــی ایــن بــه معنــای ان نیســت کــه منحصــرا ً‬ ‫شــرط خالقیــت اســت‪ .‬تمرکــز تنهــا افزایــش‬ ‫تعــداد مــردم نیســت بلکــه بیشــتر شــدن‬ ‫تعامــات ان هاســت‪ .‬تمرکــز جمعیــت بیشــتر‬ ‫مــردم در مــکان مشــخص منجــر بــه مالقــات‬ ‫مکــرر و ارتباطــات میــان افــراد و درنتیجــه تولید‬ ‫ایده هــای جدیــد می شــود‪.‬‬ ‫"تنــوع" از دیگــر شــرایط شــهر خــاق اســت‪.‬‬ ‫در بحــث خالقیــت شــهری‪ ،‬تنــوع نه تنهــا در‬ ‫شــهروندان‪ ،‬دانــش‪ ،‬مهــارت و فعالیت هایشــان‪،‬‬ ‫بلکــه در پروژه هــای شــهری‪ ،‬ماننــد طرح هــای‬ ‫ســاختمانی نیــز در نظــر گرفتــه می شــود‪ .‬در‬ ‫شــهری بــا ایــن ماهیــت‪ ،‬همــه گونــه فرصــت‬ ‫مناســب بــرای شــهروندان به منظــور تعامــل‬ ‫اجتماعــی باهــم‪ ،‬مبادلـهٔ اطالعــات‪ ،‬دســتیابی به‬ ‫عقایــد تــازه و نواوری هــا‪ ،‬وجــود دارد‪.‬‬ ‫تمرکــز و تنــوع در یــک مــکان مشــخص بــرای‬ ‫ایجــاد شــهر خــاق ضــروری اســت امــا کافــی‬ ‫نیســت‪ .‬برخــی شــهرها ایــن دو شــرط رادارنــد‪،‬‬ ‫ولــی هنــوز شــهر خــاق نیســتند‪ .‬اســاس ایــن‬ ‫عامــل بنیادیــن نوســانات کوچکــی اســت کــه‬ ‫می توانــد تغییــرات متعــددی ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫درواقــع ناپایــداری باعــث می شــود شــهر خــود‬ ‫را در موقعیــت حســاس ببینــد و خواه ناخــواه بــه‬ ‫ســمت خالقیــت تهییــج شــود‪.‬‬ ‫نــرم افزارهــای شــهر خــاق شــامل نیــروی کار‬ ‫ماهــر و انعطــاف پذیــر‪ ،‬متفکــران پویــا‪ ،‬خالقــان‬ ‫اثــار و مجریــان مــی باشــد‪ .‬خالقیــت نــه تنهــا‬ ‫داشــتن ایــده اســت بلکــه ظرفیــت کاربــرد ایــن‬ ‫ایــده هــا نیــز هســت‪ .‬شــهر خــاق‪ ،‬اســتعداد هــا‬ ‫را شناســایی‪ ،‬پــرورش و جــذب می کنــد و امکان‬ ‫تــداوم ان را نیــز فراهــم مــی ســازد‪.‬‬ ‫اقتصــاد شــهرهای خــاق بــا فرهنــگ و منابــع‬ ‫فرهنگــی پیونــد خــورده اســت اصطالحاتــی‬ ‫چــون صنعــت هنــر‪ ،‬صنایــع فرهنگــی و صنایــع‬ ‫خــاق ‪-‬کــه خمیرمایــه ان فرهنــگ و هنــر‬ ‫اســت‪ -‬واژگان رایــج در اقتصــاد ایــن شهرهاســت‪.‬‬ ‫ایــن شــهرها بــرای رســیدن بــه خالقیــت بایــد‬ ‫بتواننــد افــراد خالق یعنی نویســندگان‪ ،‬شــاعران‪،‬‬ ‫پژوهشــگران‪ ،‬هنرمندان ‪ ،‬مهندســین و‪ ...‬را جذب‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫ایــن عــده افــرادی هســتند کــه بــه دنبــال‬ ‫محیطهــای جــذاب مــی گردنــد و از ایــن رو‬ ‫در مکانهایــی مســتقر مــی شــوند کــه شــرایط‬ ‫محیطــی و فرهنگــی و اقتصــادی بــه بهتریــن‬ ‫شــکل فراهــم باشــد‪ .‬از ایــن رو بایــد محیطــی‬ ‫جــذاب از لحــاظ کالبــدی‪ ،‬نهــادی‪ ،‬اقتصــادی و‬ ‫فرهنگــی بــرای بــروز خالقیت افــراد ســاکن و نیز‬ ‫جــذب افــراد متخصــص و خــاق از بیــرون مهیــا‬ ‫ســازند‬ ‫شــهر خــاق را مــی تــوان رویکــردی جایگزیــن‬ ‫بــرای احیــای شــهری دانســت‪ .‬نقطــه کانونــی‬ ‫شــهر خــاق‪ ،‬فرهنــگ‪ ،‬امــوزش‪ ،‬جــو یــا فضــای‬ ‫خالقیــت اســت‪ .‬خالقیــت در احیــا و توســعه‬ ‫مجــدد شــهری بســیار مهــم اســت ‪ .‬در ایــن‬ ‫رویکــرد اقتصــاد فکــری یــا اقتصــاد خــاق از‬ ‫اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫بــه عبارتــی دیگــر شــهر خــاق تغییــر از اقتصــاد‬ ‫کارخانــه ای بــه اقتصــاد فکری یــا خــاق و دوری‬ ‫از رویکــرد دولــت محــوری بــه حکمروایــی یــا‬ ‫همــکاری مابیــن دولــت‪ ،‬شــرکت هــا و ‪NGO‬‬ ‫هاســت‪.‬‬ ‫پایــه هــای شــهر خــاق را مــی تــوان در ســه‬ ‫زمینــه اقتصــاد‪ ،‬فرهنــگ و مــکان در نظــر گرفت‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه اهمیــت بــاالی فرهنــگ در شــهر‬ ‫خــاق برنامــه ریــزان شــهری بایــد رویکــردی‬ ‫فرهنگــی در برنامــه ریــزی هایشــان داشــته‬ ‫باشــند و از منابــع فرهنگــی شــهر بــرای توســعه‬ ‫ان اســتفاده نماینــد‪« .‬منابــع فرهنگــی در افــراد‬ ‫شــامل خالقیــت‪ ،‬مهــارت و اســتعداد مــی باشــد‪.‬‬ ‫انها مانند ســاختمانها‪ ،‬شــی نیســتند بلکــه مانند‬ ‫نمادهــا‪ ،‬فعالیتهــا و مجموعــه ای از تولیــدات‬ ‫محلــی در هنــر‪ ،‬خدمــات و صنایــع مــی باشــند‪.‬‬ ‫خالقیــت شــیوه بهــره بــرداری از ایــن منابــع و‬ ‫کمــک بــه رشــد انهاســت‪ .‬وظیفــه برنامــه ریــز‬ ‫شــهری نیــز شناســایی‪ ،‬مدیریــت و بهره بــرداری‬ ‫از ایــن منابــع اســت‪.‬‬ ‫بــه طــور خالصــه شــهرهای خــاق را مــی تــوان‬ ‫بــا واژگانــی چــون تحمــل پذیــرش گروههــای‬ ‫مختلــف اجتماعی‪ ،‬قومــی وفرهنگی‪،‬قــدرت حل‬ ‫مســائل مختلــف مدنــی‪ ،‬ایجــاد محیطــی بــرای‬ ‫جــذب افراد خــاق و مبتکــر‪ ،‬ایجاد فضایــی برای‬ ‫پــرورش خالقیــت هــا و ایــده هــا بــه کارگیــری‬ ‫ایــده های ســاکنین در جهت حل مســائل‪ ،‬رشــد‬ ‫اقتصــادی و توســعه معرفــی نمــود‪ .‬چــرا کــه هــر‬ ‫مــکان ویژگــی هایــی دارد کــه در ســایر مــکان‬ ‫هــا ممکــن اســت وجــود نداشــته باشــد و همین‬ ‫ویژگــی منحصــر بــه فــرد مــی توانــد مزیتــی‬ ‫رقابتــی بــرای یــک شــهر باشــد‪.‬‬ ‫• مهندس فرشید شاهمحمدی •‬ ‫در شهر خالق؛ مردم برای مسائل‬ ‫شهریمهارنشدنیفکرمیکنند!‬ ‫• علیرضا شعبانی •‬ ‫در عصــر بیســت و یکــم همــه چیــز رنــگ و‬ ‫بــوی دیگــری دارد‪ .‬انســان امــروز خیلــی زود‬ ‫از خیلــی چیزهــا خســته مــی شــود و نیــازش‬ ‫را تنهــا یــک نــواوری مــی توانــد برطــرف کنــد‪.‬‬ ‫نیــازی کــه تکنولــوژی و رســانه هــا بــه دامن می‬ ‫زننــد‪ .‬زمینــه خالقیــت و نــواوری بــی انتهاســت‬ ‫امــا حــاال پــای خالقیــت و نــواوری بــه شــهرها‬ ‫کشــیده شــده اســت‪ .‬خالقیتــی کــه بــر بهتــر‬ ‫شــدن محیــط زندگــی و ارتقــاء کیفیــت زندگــی‬ ‫شــهروندان تاکیــد دارد‪.‬‬ ‫در شــهر خــاق شــرایط به گونــه ای رقــم مــی‬ ‫خــورد کــه مــردم فکــر کننــد برنامه ریــزی‬ ‫نماینــد و در اســتفاده از فرصت هــای بــه وجــود‬ ‫امــده‪ ،‬ابتــکار عمــل داشــته باشــند‪ .‬هم چنیــن‬ ‫مردم بتوانند مســائل شــهری مهارنشــدنی را اداره‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫افرینندگــی یــا افرینشــگری یــا خالقیــت‪،‬‬ ‫مهم تریــن و اساســی ترین قابلیــت و توانایــی‬ ‫انســان و بنیادی تریــن عامــل ایجــاد ارزش‬ ‫برخــورداری مــادی اســت و هــم ارامــش روحی ‪.‬‬ ‫ب ‪ :‬توســعه گریــزی پتانســیل خشــونت را در‬ ‫جامعــه باالمــی بــرد‪.‬‬ ‫ج ‪ :‬توسعه مانع سلطه خارجی می شود‪.‬‬ ‫د ‪ :‬توســعه مقولــه ای پیچیــده اســت و بــه‬ ‫عقالنیــت گســترده ای نیــاز دارد‪.‬‬ ‫تردید یا تصمیم به صعود‬ ‫صعــود بــر اورســت قطعــا در زندگــی یــک‬ ‫تصمیــم عــادی نیســت یــک تصمیــم بــزرگ‬ ‫اســت کــه اگــر بــه موفقیــت برســد موجــب‬ ‫افتخــار اســت‪ ،‬امــا اگــر احتمــال شکســت بــاال‬ ‫باشــد‪ ،‬کــه هســت مــی شــود موجــب انتحــار!‬ ‫پــس طبیعــی اســت کــه کوهنــورد اورســتی تــا‬ ‫نیــت خــود را بــه خانــواده و اطرافیــان اعــام مــی‬ ‫کنــد بحــث و جدلهــا بــاال می گیــرد و افــراد موثر‬ ‫بــه دو گــروه موافــق و مخالــف اورســت تقســیم‬ ‫مــی شــوند‪.‬‬ ‫عــده ای بــه هــر نحــو تــاش مــی کننــد‬ ‫کوهنــورد اورســتی را منصــرف کننــد‪ ،‬هشــدار‬ ‫مــی دهنــد و مــی ترســانند و هزینــه هــای جانی‬ ‫مالــی خانوادگــی را برجســته مــی کننــد و اگــر‬ ‫اهــرم هایــی هــم داشــته باشــند بــا ان اهرمهــا‬ ‫مانــع ایجــاد مــی کننــد مثــا جلــوی ویــزای‬ ‫نپــال را مــی گیرنــد یــا حامــی مالــی را از حمایت‬ ‫کوهنــورد منصــرف مــی کننــد یــا همســرش اورا‬ ‫بــه طــاق تهدیــد مــی کنــد‪.‬‬ ‫امــا عــده ای دیگــر هــم او را تائیــد و تشــویق مــی‬ ‫کننــد بــا او همــکاری می کننــد‪ ،‬مثــا ارزش کار‬ ‫او را یــک افتخــار جهانــی و ملــی بر می شــمارند‪،‬‬ ‫خــود او را قهرمــان بــزرگ مــی نامنــد یــا حمایت‬ ‫مالــی مــی کنند‪.‬‬ ‫اورســتی بیــن دو قطــب مخالــف و موافــق گیــر‬ ‫مــی کنــد و هــردو دســته هــم اســتدالل و منطق‬ ‫و اهرمهــای خــود را دارنــد‪ .‬اینجــا یــک نقطــه‬ ‫عطــف زندگــی اســت‪ ،‬ســر دو راهــی رنــج هــا‬ ‫و افتخــارات صعــود یــا خودبینــی و حقارتهــای‬ ‫ســکون و فــرد بایــد تصمیــم بــزرگ را بگیــرد‪.‬‬ ‫ایــن کشــاکش راجــع بــه مقولــه توســعه در‬ ‫جامعــه هــا هــم بــه همینگونــه اســت‪ ،‬موافقــان‬ ‫و مخالفــان سرســخت دارد و انگیــزه هــای‬ ‫گوناگونــی بــرای موافقــت یــا مخالفــت وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬بــر حســب انکــه در کشــمکش بیــن دو‬ ‫طیــف توســعه گرایــان و توســعه ســتیزان کــدام‬ ‫بــه اقتــدار برســند‪ ،‬سرنوشــت توســعه معیــن می‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫ممکــن اســت یکــی از ایــن دوطیــف مدتهــای‬ ‫طوالنــی کرســی هــای سیاســی را اشــغال کننــد‬ ‫و ایــن بســتگی بــه ســاختار معرفــت و قــدرت در‬ ‫جامعــه دارد کــه کــدام پیــروز شــوند و ســکان‬ ‫سیاســت و اقتصــاد را بــه دســت بگیرنــد‪ .‬یــا‬ ‫ممکــن اســت اقتــدار سیاســی بیــن دو قطــب‬ ‫سیاســی در دوره هــای زمانــی دســت بــه دســت‬ ‫شــود‪.‬‬ ‫درانقــاب فرهنگــی چیــن که خســارات عظیمی‬ ‫و موحشــی بــه بــار اورد و مــردم چیــن را بــه‬ ‫قحطــی و فالکــت انداخــت‪ ،‬مائــو توانســت بــر‬ ‫رقبــا غلبــه کنــد امــا بعــد از مائــو‪ ،‬دنــگ شــیائو‬ ‫پینــگ کــه مخالــف تز مائــو بــود قــدرت گرفت و‬ ‫چیــن وارد مســیر توســعه شــد‪.‬‬ ‫میــرزا تقــی خــان امیــر کبیــر از پیشــگامان‬ ‫توســعه ایــران بــود دریغــا کــه در مقابــل قــدرت‬ ‫خبیثــهء توســعه ســتیزان هــم حــذف سیاســی‬ ‫شــد و هــم حــذف جســمانی‪ .‬نتیجه انکــه جامعه‬ ‫ترقــی خــواه و عاشــق پیشــرفت بایــد زمــام امــور‬ ‫را بــه احــزاب‪ ،‬و افــراد و معتقــدان حقیقی توســعه‬ ‫بسپارد‪.‬کســانیکه تحــول صعــودی و تکامــل‬ ‫فراگیرجامعــه‪ ،‬بــاور و ارمــان راســتین انهاســت و‬ ‫قواعــد انــرا مــی شناســند‪.‬‬ ‫خالصه این بحث انکه‪:‬‬ ‫الف‪ :‬توسعه یک تصمیم بزرگ است‪.‬‬ ‫ب ‪:‬توسعه مخالف و موافق دارد‪.‬‬ ‫ج ‪ :‬رونــد توســعه بســتگی بــه اقتــدار طیــف‬ ‫توســعه گــر یــا توســعه ســتیز دارد‪.‬‬ ‫توسعهونظامانگیزشی‬ ‫اول نــگاه کنیــم بــه صاعــدان اورســت و ســپس‬ ‫یکــی از الزامــات توســعه را از صعــود بــر اورســت‬ ‫بیاموزیــم‪ .‬یکایــک اعضــای تیــم صعودگــر بــر‬ ‫اورســت سرشــار از شــور و شــوق هســتند‪ ،‬انگیزه‬ ‫ای انچنــان قــوی کــه حتــی حصــار مــرگ را هم‬ ‫نادیــده مــی انگارنــد‪ ،‬جوششــی درونــی کــه هــر‬ ‫وسوســه ای را عقــب میرانــد‪.‬‬ ‫منشــاء ایــن انگیــزه مندی چیســت؟ اثبــات اراده‬ ‫فــرد بــر خویش‪ ،‬شــهرت و نــام پــراوازه‪ ،‬ثبــت در‬ ‫فهرســت فاتحــان اورســت‪ ،‬ماجراجویی حســادت‬ ‫امیــز‪ ،‬ربــودن جایــزه مــادی‪ ،‬تجربــه یــک ســفر‬ ‫بــی نظیــر یــا بلنــد پــروازی تفســیر ناشــدنی؟‬ ‫نمیدانم‪.‬‬ ‫امــا هــر اورســتی قطعــا انگیــزه ای قدرتمنــد دارد‬ ‫کــه خــودش بایــد توضیــح بدهــد‪ ،‬انچه کــه مهم‬ ‫اســت یــک اورســتی با فشــار خارجــی پــا روی دم‬ ‫هیــوالی ســفید نمــی گــذارد‪ ،‬و بی تردید شــعله‬ ‫ای درونــی یــا انگیــزه ای باطنی در کار اســت‪.‬‬ ‫صعــود بر اورســت انگیــزه و مشــوق قــوی و پایدار‬ ‫مــی خواهــد وا ّال بــا زور و ضــرب بیرونــی هیــچ‬ ‫پایــی و هیــچ دلــی تحمــل ایــن ســفر ســنگین‬ ‫را نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫همــان انگیــزهء قدرتمنــدی کــه صاع ِد اورســت را‬ ‫بــه پیــکاری مافوق تصــور مــی کشــاند‪ ،‬در مواجه‬ ‫بــا ارمــان توســعه هــم همیــن انگیــزهء ســرکش‬ ‫ضروریســت‪ ،‬انگیــزه ای کــه سســتی و تعطیلــی‬ ‫نپذیرد‪.‬‬ ‫نظــام انگیزشــی در ســطح ملّــی و کالن بایــد‬ ‫چتــری فراگیــر را بــر ســر تمــام کنشــگران‬ ‫سیاســی و اقتصــادی بــاز کند تــا در پرتــو بیداری‬ ‫انگیــزهء احــاد مــردم‪ ،‬خالقیــت هــا‪ ،‬نشــاطها‪،‬‬ ‫کار افرینــی هــا‪ ،‬نــواوری هــا و ســرمایه هــا وارد‬ ‫عرصــه تحــول و تغییر جامعه شــوند و کنشــگران‬ ‫اقتصــادی یــا سیاســی خاطــر جمــع باشــند کــه‬ ‫قانــون گــزار نه تنهــا مســیرهای مختلــف را برای‬ ‫مبتکــران و مخترعــان و اندیشــمندان بــاز کــرده‬ ‫اســت بلکــه در صــورت موفقیــت بــه پاداشــهای‬ ‫منصفانــه و ذی قیمــت هــم دســت خواهنــد‬ ‫یافــت‪.‬‬ ‫سیاســتمداران بایــد قواعــد و مقــررات را بــه گونه‬ ‫ای بنویســند کــه انگیزه عمومــی را بــرای حرکت‬ ‫در مســیر توســعه احیــاء کنند‪.‬‬ ‫کمونیســت های شــوروی با نابــودی حق مالکیت‬ ‫فــردی‪ ،‬اســتبداد فکــری‪ ،‬انحصــارات حکومتــی‪،‬‬ ‫انهــدام بــازار مبــادالت‪ ،‬اقتصــاد مخــوف دولتــی‪،‬‬ ‫تبعیــض هــای حزبــی‪ ،‬حلقــهء بســته قــدرت‬ ‫سیاســی رونــدی را پیمودنــد کــه شــعلهءانگیزه‬ ‫هــای انســانی بــرای تولیــد ثــروت و نــواوری بــه‬ ‫خاموشــی گراییــد‪ .‬امــا رونــد سیاســتگزاری در‬ ‫اروپــای غربــی و امریــکا سرنوشــت را بــه گونه ای‬ ‫دیگــر رقــم زد‪.‬‬ ‫در ایــن مناطــق بــا پذیــرش قواعــد و مقــررات‬ ‫مناســب فرصتهــای فراوانــی را بــه مخترعــان و‬ ‫ســرمایه گــذاران و پژوهنــدگان دادنــد و انگیــزه‬ ‫هــای بســیاری شــکوفا شــد و پرچمــدار خالقیت‬ ‫و توســعه شــدند و کمــاکان مدال طالیی توســعه‬ ‫فــن اوری و خلــق ثــروت را بــر گــردن دارنــد‪.‬‬ ‫ســاختار سیاســی بایــد یــک نظــام انگیزشــی‬ ‫و پــاداش مدارانــهء فراگیــر ابــداع کنــد تــا هــر‬ ‫فــرد بــا میــل و اشــتیاق خــود‪ ،‬داوطلــب میــدان‬ ‫توســعه شــود‪ .‬فقــدان سیســتم پاداشــی و موانــع‬ ‫متعــدد چالشــی‪ ،‬اشــتیاق و التهــاب درونــی افراد‬ ‫را ســرد مــی کنــد‪.‬‬ ‫توسعه در تقابل با خشونت‬ ‫کفــهء خشــونت ســبک مــی شــود‪.‬‬ ‫بــی اعتنایــی به توســعه غیــر از تولیــد ناهنجاری‬ ‫و خشــونت در جامعــه‪ ،‬کشــور را بــه یــک بازیگــر‬ ‫ضعیــف و ســلطه پذیــر و توســری خــور در‬ ‫عرصــهء جهانــی تبدیــل مــی کنــد‪ .‬امــا رســیدن‬ ‫بــه اهــداف توســعه‪ ،‬اگــر اســان بــود االن همــه‬ ‫مــردم جهــان از دســتاوردهای توســعه بهــره مند‬ ‫بودنــد نــه فقــط حــدود ‪15‬درصــد از ســاکنان‬ ‫کــرهء زمیــن‪.‬‬ ‫چــرا ملتهایــی بــا توســعه بیگانــه انــد‪ ،‬چــرا‬ ‫ملتهایــی در رســیدن بــه توســعه شکســت‬ ‫مــی خورنــد و چــرا اندکــی از ملتهــا توانســته‬ ‫انــد ابعــاد بیشــتری از توســعه را محقــق کننــد‪،‬‬ ‫ســئواالتی اســت کــه دانشــمندان و روشــنفکران‬ ‫و سیاســتمداران زیــادی را بــه دنبــال خــود مــی‬ ‫کشــاند‪.‬‬ ‫تحقیقــات‪ ،‬گفتــار و کــردار ایــن جســتجوگران‬ ‫نتایــج فــراوان و متفاوتــی را روی میــز طالبــان و‬ ‫پژوهنــدگان قــرار داده اســت‪.‬‬ ‫امــا قرار نیســت بحــث را خشــک و غیــر ملموس‬ ‫کنیــم لــذا دامنــه ســخن را بــه دامــان مثــال‬ ‫برگزیــده خــود یعنــی صعــود بــر اورســت پیونــد‬ ‫میزنیم‪.‬‬ ‫بیاییــد بــا اغمــاض زیــاد جامعــه توســعه خــواه را‬ ‫بــه یــک گــروه کوهنــورد مشــتاق فتــح اورســت‬ ‫تشــبیه کنیــم و از انگیــزه هــا‪ ،‬کنشــها‪ ،‬ابزارهــا‪،‬‬ ‫شــیوه هــای انــان الگــو هایــی بســازیم بــرای‬ ‫جامعــه ای کــه مــی خواهــد بــر ســتیغ توســعه‬ ‫پرچــم خــود را برافــرازد‪ .‬از اینجــا بــه بعــد در هــر‬ ‫بخــش بــه یکــی از خصلتهــا‪ ،‬کنشــها ‪ ،‬تعامالت و‬ ‫تامــات انــان پرتــوی مــی افکنیــم‪.‬‬ ‫اما خالصه این نوشته انکه‪:‬‬ ‫الــف ‪ :‬دســتاورد توســعه بــرای جامعــه هــم‬ ‫اســت کــه در همــهٔ ابعــاد و جوانــب زندگــی‬ ‫ونقــش کامــ ً‬ ‫ا حیاتــی ایفــا می کنــد‪ .‬همــهٔ‬ ‫علــوم‪ ،‬تولیــدات‪ ،‬فناوری هــا‪ ،‬صنایــع‪ ،‬ابداعــات‪،‬‬ ‫اختراعــات‪ ،‬هنرهــا‪ ،‬ادبیــات‪ ،‬موســیقی‪ ،‬معمــاری‬ ‫و به طــور کلــی اســاس انــواع تمدن هــا از ابتــدا‬ ‫تاکنــون و کلیـهٔ دســتاوردهای بشــری‪ ،‬جلوه های‬ ‫گوناگــون خالقیــت و نــواوری اســت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫طبــق اخریــن تحقیقــات انجــام شــده در ایــران‪،‬‬ ‫کالن شــهر تهــران در رتبــۀ اول و کالن شــهرهای‬ ‫کــرج ‪ ،‬قــم ‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬مشــهد ‪ ،‬شــیراز ‪ ،‬تبریــز‬ ‫و اهــواز به ترتیــب در رتبه هــای بعــدی ازلحــاظ‬ ‫برخــورداری از شــاخص های شــهر خــاق قــرار‬ ‫دارنــد‪ .‬شــهر خــاق و نــواور ازجملــه مباحــث‬ ‫جدیــد در حــوزه مطالعــات شــهری توســط‪،‬‬ ‫جغرافیدانــان‪ ،‬اقتصاددانــان و جامعه شناســان‬ ‫دررســیدن بــه جامعــه دانایــی و توســعه دانایــی‬ ‫محوراســت‪ .‬شــهر به عنــوان محــل شــکل گیری‬ ‫خالقیــت‪ ،‬دانایــی‪ ،‬صنایــع خــاق و نــواور و‬ ‫اقتصــاد دانایــی در یــک رویکــرد ترکیبــی در نظر‬ ‫گـردشگـری‬ ‫هفته نامه فرهنگی‪،‬اجتماعی و اقتصادی استان مرکزی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول ‪ :‬سمیه بصیرت‬ ‫تلفن ‪09367501438 - )086(۳۴۴۵۱۴۷۰ :‬‬ ‫موزه مفاخر اراک‬ ‫موزه مفاخر با زیر بنای یک هزار متر مربع در ساختمان خاکباز در شهر اراک قرار دارد‪.‬ساخت این‬ ‫بنا از نوع کوشکی با تزئینات اجری خاص دوره قاجاریه ساخته شده و دارای دو ایوان شرقی و غربی‬ ‫است‪.‬این ساختمان دارای‪ ۱۱‬اتاق‪ ،‬حمام خزینه ای قدیمی که در گوشه حیاط ساخته شده دو قنات‬ ‫که یکی در محوطه به نام قنات ده و دیگری در زیر اب انبار به نام قنات خان حاکم‪ ،‬می باشد ‪ .‬بنای‬ ‫موزه مفاخراستان مرکزیدر سال‪ ۱۳۷۹‬توسط سازمانمیراث فرهنگی‪،‬صنایعدستیوگردشگری‬ ‫استان مرکزی به شماره‪ ۳۳۳۸‬ثبت اثار ملی شد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه نامه اراک

هفته نامه نامه اراک 74

هفته نامه نامه اراک 74

شماره : 74
تاریخ : 1399/02/23
هفته نامه نامه اراک 73

هفته نامه نامه اراک 73

شماره : 73
تاریخ : 1399/02/18
هفته نامه نامه اراک 72

هفته نامه نامه اراک 72

شماره : 72
تاریخ : 1398/12/15
هفته نامه نامه اراک 71

هفته نامه نامه اراک 71

شماره : 71
تاریخ : 1398/12/01
هفته نامه نامه اراک 70

هفته نامه نامه اراک 70

شماره : 70
تاریخ : 1398/11/24
هفته نامه نامه اراک 69

هفته نامه نامه اراک 69

شماره : 69
تاریخ : 1398/11/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!