هفته نامه نامه اراک شماره 65 - مگ لند

هفته نامه نامه اراک شماره 65

هفته نامه نامه اراک شماره 65

هفته نامه نامه اراک شماره 65

‫یادداشت ‪ /‬ایرج احمدی هزاوه‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 5‬ربیع الثانی ‪1441‬‬ ‫‪ 2‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪65‬‬ ‫‪ 4‬صفحه‬ ‫‪ 1500‬تومان‬ ‫"رنگ ها" ی نویسنده اراکی‪،‬‬ ‫اولین نماینده پرکار‬ ‫در فهرست جایزه‬ ‫شورای ملی‬ ‫قرار گرفت‬ ‫اراک در مجلس‬ ‫مهرگان ادب‬ ‫‪4‬‬ ‫‪NAMEH ARAK‬‬ ‫‪No. 65‬‬ ‫‪Vol. 3‬‬ ‫‪Des 2. 2019‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نگاهی به تعطیلی‪ ۴‬دانشگاه علمی _ کاربردی استان مرکزی‬ ‫پیشخوان‬ ‫ِ‬ ‫گنـاهکارمنـداندانشگـاه‬ ‫سفر مرگ در کنار گذر شمالی اراک‬ ‫‪ /‬صفحه ‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سینا عراقی‬ ‫چالش های انتخابات بدون ساختار‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫بیمه ‪ ۸۰۰‬هزار بافنده فرش کشور محقق‬ ‫می شود ‪ /‬صفحه ‪4‬‬ ‫وجــود ‪ 34‬هــزار معلــول در اســتان‬ ‫مرکــزی‪ /‬صفحــه ‪4‬‬ ‫رقابت انتخاباتی برای تصاحب‪ ۷‬صندلی مجلس در استان مرکزی‬ ‫برای مردم ملول‪ ،‬پر و پوچ بازی نکنیم‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫مجلــس شــورای اســامی مهمتریــن و اصلــی تریــن نمــاد‬ ‫مــردم ســاالری در نظــام سیاســی مــا اســت‪ .‬نهــادی کــه هــر‬ ‫چهــار ســال یــک بــار از جمــع نماینــدگان ملــت تشــکیل‬ ‫شــده و بــه تقنیــن و نظــارت مــی پــردازد‪ .‬در بــاب شــیوه‬ ‫انتخــاب نماینــدگان ملــت در کشــورهای مختلــف بحــث های‬ ‫مفصــل شــده و در عمــل شــاهد اجــرای شــیوه هــای متعــدد‬ ‫هســتیم‪ .‬انتخابــات بــه عنــوان راه ورود نماینــدگان بــه مجلس‬ ‫در روزهــای پایانــی ســال جــاری برگــزار خواهــد شــد و افــراد‬ ‫بســیاری مطابــق قانــون فعلــی انتخابــات تمایــل خــود بــرای‬ ‫حضــور در عرصــه رقابــت را در جایــگاه کاندیــدا و عرضــه خــود‬ ‫بــرای کســب اراء مــردم اعــام مــی نماینــد‪.‬‬ ‫تعــداد نامزدهــای انتخاباتــی در چنیــن عرصــه هایــی بســیار‬ ‫بیشــتر از حــد تصــور اســت و کســانی پــا بــه میــدان مــی‬ ‫گذارنــد کــه بــی تجربــه تریــن ناظــر سیاســی نیــز رای انهــا‬ ‫را حتــی در حــد اقــوام ایشــان نیــز نمــی دانــد‪ .‬فــارغ از اینکــه‬ ‫چــرا و چگونــه ایــن همــه انســان نخبــه سیاســی و توانمنــد در‬ ‫حکومتــداری! در بطــن جامعــه ما پــرورش یافته اند و احســاس‬ ‫تکلیــف بــرای عرضــه تــوان خــود مــی نماینــد! پرسشــی بــه‬ ‫میــان مــی ایــد کــه چــرا سیســتم انتخاباتــی مــا اصــوال مبتال‬ ‫بــه ایــن بلیــه شــده اســت؟ ایــا نمــی تــوان راهــکاری بــرای‬ ‫مدیریــت و تنظیــم فعالیــت انتخاباتــی نامزدهــا داشــت تــا این‬ ‫تعــدد سرســام اور بــی حاصــل کــه بــه خــرد شــدن اراء و‬ ‫ّ‬ ‫گیجــی رای دهنــدگان و بعضــا راهیابی نماینــدگان ناتوان یــا ‪....‬‬ ‫بــه مجلــس مــی انجامــد انتخاباتــی در ســطح کیفی مناســب‬ ‫برگــزار شــود و مجلســی قدرتمنــد و متعهــد بــه صالح کشــور‬ ‫و نظــام را بــه عنــوان خروجــی ان شــاهد باشــیم؟ ســوالی کــه‬ ‫پاســخ ان چنــدان نیــز دور از ذهــن نیســت‪.‬‬ ‫بارهــا گفتــه شــده کــه چــرخ را نبایــد دوبــاره اختــراع کــرد‪.‬‬ ‫راه حــل پیــش از ایــن اختــراع شــده اســت‪ .‬طبعــا انتخابــات‬ ‫بــدون حضــور جــدی احــزاب و بــدون فعالیت ســاختارمند اهل‬ ‫سیاســت در قالــب ســاختار حزبــی نتیجــه ای جز هــرج و مرج‬ ‫انتخاباتــی نخواهــد داشــت‪ .‬در ایــن حالت اســت کــه صالحیت‬ ‫حداکثــری نامزدهــا بــرای حضــور‪ ،‬در هالــه ای از ابهــام باقــی‬ ‫مــی مانــد و منابــع مالــی تزریــق شــده بــه انتخابــات نیــز بعضا‬ ‫بــا شــک و شــبهه همــراه اســت و نهایتــا ممکــن اســت شــان‬ ‫مــردم ایــران و نظــام جمهــوری اســامی در ســاحت مجلس به‬ ‫چالش کشــیده شــود‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه های عمومی شهرداری اراک‬ ‫شهرداری اراک در نظر دارد بر اساس بودجه مصوب سال ‪ 98‬نسبت به واگذاری پروژه های ذیل از طریق برگزاری‬ ‫مناقصه عمومی به شرکت های ذیصالح با مناسب ترین قیمت پیشنهادی اقدام نماید‪.‬‬ ‫‪-1‬خرید نرم افزار یک پارچه سیستم شهرسازی ‪،‬درامد‪،‬نوسازی و اصناف(کسبی)و ماده صد با براوردی بالغ بر‪12/000/000/000 :‬ریال و مبلغ تضمین ‪600/000/000 :‬ریال (شماره مناقصه‪ 98-08-50 :‬م ن )‬ ‫عنوان مناقصه ها و مبلغ تضمین ها‬ ‫‪-2‬ساخت و نصب پنج دستگاه پل عابر پیاده در سطح شهر اراک با براوردی بالغ بر‪16/260/136/636 :‬ریال و مبلغ تضمین ‪820/000/000 :‬ریال (شماره مناقصه‪ 98-08-51 :‬م ن )‬ ‫‪-3‬ساخت و نصب تابلوهای راهنمای مسیر تقاطع های غیر همسطح شهید کاوه نبیری و شهید صیدی با براوردی بالغ بر‪ 10/436/559/729 :‬ریال و مبلغ تضمین ‪ 522/000/000 :‬ریال‬ ‫(شماره مناقصه‪ 98-08-52 :‬م ن )‬ ‫محل انجام کار‬ ‫شهر اراک‬ ‫محل توزیع اسناد مناقصه‬ ‫امور قراردادهای شهرداری مرکز‬ ‫زمان توزیع و تحویل اسناد‬ ‫پس از تاریخ نشر اگهی به مدت ‪ 13‬روز‬ ‫نحوه تسلیم سپرده شرکت در مناقصه‬ ‫ضمانت نامه بانکی (فرایند ارجاع کار) یا فیش واریزی به حساب سپرده پیمانکاران شهرداری به شماره حساب ‪ 100973333338‬بانک شهر شعبه شهید بهشتی‬ ‫تاریخ اعالم و ابالغ به برنده‬ ‫حداکثر یک هفته پس از بازگشایی‬ ‫محل تحویل اسناد‬ ‫دبیرخانه شهرداری مرکز و صرفا تا پایان ساعت اداری اخرین مهلت تحویل اسناد‬ ‫زمان و محل بازگشایی پاکت ها‬ ‫روز چهار شنبه ‪ -1398/09/27‬دفتر معاون مالی و اقتصادی شهرداری راس ساعت ‪ –14‬حضور شرکت کنندگان بالمانع است (ارائه معرفی نامه کتبی الزامی می باشد‪).‬‬ ‫حداقل صالحیت و رتبه شرکت کننده‬ ‫شرکت های فعال در زمینه تهیه و تولید نرم افزار برای مناقصه شماره ‪ 1‬و شرکت های فعال در زمینه ساخت و نصب پل های عابر پیاده برای مناقصه شماره ‪ 2‬و شرکت های فعال در زمینه ساخت و‬ ‫نصب تابلوهای راهنمای مسیر برای مناقصه شماره‪3‬‬ ‫شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد بمنزله قبول شروط و تکالیف شهرداری اراک موضوع ماده ‪ 10‬ائین نامه مالی می باشد‪ -‬شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادات مطابق ائین نامه مالی مختار خواهد بود‪-‬‬ ‫به پیشنهادات مبهم‪ ،‬مشروط‪ ،‬فاقد شرایط قانونی‪ ،‬فاقد ضمانت نامه یا فیش واریزی و خارج از مهلت ترتیب اثر داده نمی شود‪ .‬الزم به ذکر است هنگام دریافت اسناد مناقصه داشتن رتبه مربوطه و‬ ‫ارائه تاییدیه صالحیت در سایت ‪ old pmn.mporg.ir‬و یا ‪ ،sajar.mporg.ir‬معرفی نامه ممهور به مهر و امضاء مدیر عامل‪ ،‬روزنامه اخرین اگهی تغییرات اعضای شرکت‪ ،‬کد اقتصادی و گواهینامه‬ ‫صالحیت ایمنی معتبر الزامی می باشد‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان می توانند پس از دریافت اسناد مناقصه قیمت پیشنهادی خود را حداکثر‪ 13‬روز پس از تاریخ چاپ اگهی تحویل نمایند‬ ‫و نیز جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند به امور قراردادهای شهرداری مرکز واقع در خیابان جهاد – فاز‪ 2‬شهرک شهید بهشتی‬ ‫شهرداری اراک مراجعه و یا با شماره تلفن‪ 086-33136091-3‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫محمد کریم شفیعی‪ ،‬شهردار اراک‬ ‫‪2‬‬ ‫جامعه‬ ‫سال سوم‬ ‫نگاهی به تعطیلی‪ ۴‬دانشگاه علمی _ کاربردی استان مرکزی‬ ‫اخبار‬ ‫پروفسور حسابی‬ ‫تنها شاگرد ایرانی انیشتین‬ ‫گرداوری‪:‬سمیراعباسی‬ ‫پروفســور محمــود خــان میــرزا حســابی ملقــب‬ ‫بــه پروفســور محمــود حســابی‪ ،‬در ســوم اســفند‬ ‫ســال ‪ ۱۲۸۱‬هجــری شمســی در تهــران متولــد‬ ‫شــد‪ .‬پــدرش ســید عباس معزالســلطنه و مــادرش‬ ‫گوهرشــاد حســابی‪ ،‬هــر دو اهــل تفــرش و از‬ ‫ســادات تفــرش بودنــد‪ .‬مــادرش در منــزل بــه او‬ ‫امــوزش قران کریم‪ ،‬گلســتان و بوســتان ســعدی‬ ‫و غزلیــات حافــظ میــداد‪.‬‬ ‫پروفســور حســابی تحصیــات ابتدایــی خــود را‬ ‫در بیــروت اغــاز کــرد و بــرای ادامــه تحصیــل‬ ‫بــه فرانســه رفــت و تحقیقــات خــود را در رشــته‬ ‫فیزیــک دنبــال نمــود و در ســن ‪ ۱۷‬ســالگی‬ ‫لیســانس ادبیــات خــود را در ســال ‪ ۱۹۲۰‬از‬ ‫دانشــگاه امریکایــی بیــروت دریافــت نمــود و‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۲۲‬در ســن ‪ ۱۹‬ســالگی مــدرک‬ ‫مهندســی راه و ســاختمان را در همــان دانشــگاه‬ ‫گرفــت و در ســال ‪ ۱۹۲۵‬در ســن ‪ ۲۲‬ســالگی‬ ‫مهندســی بــرق خــود را از دانشــگاه بــرق اکــول‬ ‫ســوپر یــورد و الکتریســیته پاریــس دریافــت نمود‬ ‫و مــدرک مهندســی معــدن از دانشــگاه پاریــس را‬ ‫نیز به دســت اورد‪ .‬در ســن ‪ ۲۵‬ســالگی دانشــنامه‬ ‫دکتــرای فیزیــک خــود را بــا رســاله "حساســیت‬ ‫ســلول هــای فتــو الکتریــک" دریافــت نمــود و‬ ‫دکتــرای فیزیــک خــود را از دانشــگاه ســوربن‬ ‫دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫مــدارک علمی نجوم و ســتاره شناســی‪ ،‬دانشــنامه‬ ‫بیولــوژی‪ ،‬دروس پزشــکی و دانشــنامه ریاضــی را‬ ‫نیــز از دانشــگاه امریکایــی بیــروت دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫پروفســور حســابی تنهــا شــاگرد ایرانــی پروفســور‬ ‫البــرت انیشــتین بــود و بــا دانشــمندان بــزرگ‬ ‫جهــان نظیــر شــرودینگر و بــوران و فرمــی و‬ ‫همچنیــن علمــای بزرگــی ماننــد راســل و انــدره‬ ‫ژیــد همــکاری و تبــادل نظــر داشــت‪ .‬ایــن‬ ‫فیزیکــدان برجســته ایرانــی‪ ،‬از ســوی جامعــه‬ ‫علمــی جهانــی بــه عنــوان مــرد اول علمــی جهان‬ ‫شــناخته شــد و در کنگــره" ‪ ۶۰‬ســال فیزیــک‬ ‫ایران"لقــب پــدر فیزیــک را بــه خــود اختصــاص‬ ‫داد‪ .‬دیگــر القــاب پروفسورحســابی عبارتنــد از‪ :‬پدر‬ ‫مهندســی نویــن ایــران‪ ،‬پدر فرهنگســتان ایــران و‬ ‫پــدر علــم نویــن ایــران‪.‬‬ ‫ایشــان همچنیــن ‪ ۲۳‬مقالــه‪ ،‬رســاله و کتــاب در‬ ‫زمینــه تحقیــق علمــی بــه ویــژه فیزیــک مــدرن‪،‬‬ ‫زبــان فارســی‪ ،‬واژه هــای علمــی و مباحــث علمی‬ ‫گوناگــون بــه چــاپ رســاند و نشــان علمــی‬ ‫کومانــدوردوال لژیــون دونر و نشــان علمی افیســیه‬ ‫دوال لژیــون دونــر را از کشــور فرانســه بــه پــاس‬ ‫" تئــوری بــی نهایــت بــودن ذرات" بــه خــود‬ ‫اختصــاص داد‪.‬‬ ‫پروفســور حســابی بــه زبان هــای فرانســه‪،‬‬ ‫المانــی‪ ،‬انگلیســی و عربــی تســلط داشــت و بــه‬ ‫زبــان هــای دیگــری چــون سانســکریت‪ ،‬یونانــی‪،‬‬ ‫التیــن‪ ،‬پهلــوی‪ ،‬اوســتا‪ ،‬ایتالیایــی و ترکی اشــراف‬ ‫داشــت عــاوه بــر ان در نواختــن پیانــو و ویولــن‬ ‫نیــز مهــارت داشــت و نیز در چند رشــته ورزشــی‬ ‫فعالیــت داشــته و در شــنا دارای دیپلــم غریــق‬ ‫نجــات بــود‪.‬‬ ‫خدمــات مهــم علمــی و فرهنگــی دکتر حســابی‬ ‫عبارتند از ‪:‬‬ ‫‪ -1‬تاسیس دانشگاه تهران‬ ‫‪ -2‬تاسیس مدرسه مهندسی‬ ‫‪ -3‬اولیــن نقشــه بــرداری مــدرن راه ســاحلی‬ ‫سراســری بنــادر میــان خلیــج فــارس‬ ‫‪ -4‬تاسیس اولین بیمارستان‬ ‫خصوصی ایران با نام گوهرشاد‬ ‫‪ -5‬بنیانگذار مرکز مخابرات اسداباد‬ ‫‪ -6‬تاسیس دانشسرای عالی‬ ‫‪ -7‬تعیین ساعت ایران‬ ‫‪ -8‬نصــب و راه انــدازی اولیــن دســتگاه رادیولــوژی‬ ‫در ایــران‬ ‫‪ -9‬ایجاد اولین ایستگاه هواشناسی‬ ‫‪ -10‬تعیین مساحت ایران‬ ‫‪ -11‬پایــه گــذاری اولیــن مدرســه عشــایری در‬ ‫لرســتان‬ ‫‪ -12‬ایجاد اولین رصدخانه نوین در ایران‬ ‫‪ -13‬تاسیس دانشکده علوم‬ ‫‪ -14‬تاسیس موسسه استاندارد‬ ‫‪ -15‬بنیانگذار موسسه ژئوفیزیک‬ ‫‪ -16‬پایه گذار انجمن موسیقی ایران‬ ‫‪ -17‬تاسیس سازمان انرژی اتمی‬ ‫‪ -18‬موسس و عضو فرهنگستان زبان ایران‬ ‫‪ -19‬بنیانگذار فیزیک دانشگاهی‬ ‫‪ -20‬تدوین قانون دانشگاه‬ ‫‪ -21‬ساخت اولین راه تهران به شمشک‬ ‫‪ -22‬ساخت اولین رادیو در کشور‬ ‫مشاغلپروفسورحسابی‪:‬‬ ‫‪ -1‬انجام ماموریت خلع دست‬ ‫شرکت ملی نفت انگلیس‬ ‫‪ -2‬اولیــن رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل‬ ‫شــرکت ملــی نفــت ایــران‬ ‫‪ -3‬وزیرفرهنگ(امــوزش و پــرورش) در دولــت‬ ‫دکترمصــدق‬ ‫‪ -4‬ریاست فنی دانشگاه‬ ‫وزارت راه و نقشه برداری‪.‬‬ ‫پروفســور محمــود حســابی در ‪ ۱۲‬شــهریور ســال‬ ‫‪ ۱۳۷۱‬هجــری شمســی در ســن ‪ ۹۰‬ســالگی بــه‬ ‫علــت بیمــاری قلبی در بیمارســتان قلب دانشــگاه‬ ‫ژنو در کشــور ســوئیس درگذشــت و پس از انتقال‬ ‫پیکــرش بــه ایــران‪ ،‬وی را در ارامــگاه خانوادگــی‬ ‫شــان در شــهر تفــرش بــه خــاک ســپردند‪ .‬حدود‬ ‫یــک ســال پــس از مــرگ پروفســور حســابی‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۷۲‬خانــه او واقــع در خیابــان تجریــش‬ ‫تبدیــل بــه موزه شــد که در ان وســایل شــخصی‪،‬‬ ‫مــدارک علمــی و تحصیلی‪ ،‬نشــانه هــا‪ ،‬تقدیرنامه‬ ‫هــا‪ ،‬عکســهای قدیمــی‪ ،‬متــن ســخنرانی هــا و‬ ‫نوشــته هــای ایشــان نگهــداری می شــود‪.‬‬ ‫شماره ‪65‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اذر ماه ‪1398‬‬ ‫حمیدرضاجاللی‬ ‫گروه فرهنگ‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۰‬بــود کــه دولــت مصوب ـه ای بــرای‬ ‫انحــال و تعطیلــی مراکــز علمــی و کاربــردی‬ ‫وابســته بــه ســازمان های دولتــی یــا واگــذاری‬ ‫ان هــا بــه بخــش خصوصــی را صــادر کــرد‪،‬‬ ‫مصوبـه ای کــه در ان بــه وضــوح ذکــر شــده تمام‬ ‫امکانــات‪ ،‬منابــع‪ ،‬تجهیــزات و نیــروی انســانی در‬ ‫هنــگام انحــال بایــد بــه وزارت علــوم تحقیقــات‬ ‫و فــن اوری و وزارت بهداشــت درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی منتقــل شــود امــا ایــن مصوبــه بــای‬ ‫جــان کارمنــدان دانشــگاه علمــی و کاربــردی‬ ‫شــد و تعطیلــی ‪ ۴‬مرکــز علمــی کاربردی اســتان‬ ‫مرکــزی منجــر بــه بیــکاری کارمنــدان ایــن‬ ‫دانشــگاه شــد‪.‬‬ ‫به گــزارش پایــگاه خبــری نــگاه خبــر‪ ،‬بــا کــم‬ ‫شــدن تعــداد دانشــجویان ایــن مراکــز عمــا‬ ‫رونــد انحــال و تعطیلــی خــود را اغــاز کردنــد‪،‬‬ ‫تجهیــزات و امکانــات منتقــل شــد و مراکــز یکی‬ ‫پــس از دیگــری تعطیــل‪ ،‬امــا نیروهــای انســانی‬ ‫ایــن مراکــز در سراســر کشــور بــدون هیــچ‬ ‫تکلیفــی حکــم پایــان کار خــود را بــه اجبــار‬ ‫گرفتنــد‪.‬‬ ‫حکمــی کــه در شــرایط اقتصــادی کنونــی‬ ‫دردی شــد بــر هــزاران درد اقتصــادی دیگــر‪،‬‬ ‫کارمنــدان ایــن مراکــز بــرای دریافــت حــق خود‬ ‫نامه نگاری هایــی را انجــام دادنــد امــا در نهایــت‬ ‫بــا پــاس کاری مســئوالن و بهانه هایــی بــر ســر‬ ‫راه شــغل از دســت رفتــه خــود مواجــه شــدند‪،‬‬ ‫انهــا کــه خــود را بی پشــتوانه می دیدنــد بــرای‬ ‫رســاندن صــدای خــود بــه مســئوالن در مهرمــاه‬ ‫امســال مقابــل مجلــس شــورای اســامی تجمع‬ ‫کردنــد‪ .‬برخــی از نماینــدگان بــه انهــا قــول ‬ ‫همــکاری و مســاعدت داده انــد امــا تاکنــون‬ ‫خبــری از ایــن قول هــای داده شــده به گــوش‬ ‫نرســیده اســت‪.‬‬ ‫بندبندمصوبهتعطیلیواحدهایعلمیو‬ ‫کاربردی اجرا شد به جز بند نیروی انسانی!‬ ‫در ایــن راســتا یکــی از کارمنــدان مرکــز علمــی‬ ‫و کاربــردی بهزیســتی در گفت وگــو بــا خبرنــگار‬ ‫نــگاه خبــر گفــت‪ :‬ســال ‪ ۸۷‬وارد دانشــگاه شــدم‬ ‫و بــه عنــوان کارمنــد دانشــگاه کار خــود را اغــاز‬ ‫کــردم‪ ،‬همکارانــی دارم که ســابقه کاری ‪ ۲۲‬ســال‬ ‫در ایــن مراکــز دارنــد‪.‬‬ ‫” م ص” ادامــه داد‪ :‬براســاس مصوبــه ســال‬ ‫‪ ۹۶‬مراکــز علمــی و کاربــردی وابســته بــه‬ ‫دســتگا‪‎‬ه های دولتــی (فرهنــگ و هنــر‪ ،‬صنایــع‬ ‫دســتی‪ ،‬بهزیســتی‪ ،‬فنــی و حرفــه ای امــور‬ ‫مالیاتــی‪ ،‬بنیــاد شــهید‪ ،‬مراکــز زیرمجموعــه‬ ‫اســتانداری در کشــور) بایــد تعطیل شــوند‪ ،‬تعداد‬ ‫کارمنــدان ایــن مراکــز که بــا تعطیلی انهــا بیکار‬ ‫می شــوند در اســتان ‪ ۲۷‬نفــر و در کشــور نزدیک‬ ‫ِ‬ ‫گناهکارمنداندانشگاه‬ ‫بــه ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در‬ ‫اســتان‪ ،‬مراکــز علمــی‬ ‫و کاربــردی فرهنــگ‬ ‫و هنــر‪ ،‬بهزیســتی‪،‬‬ ‫صنایــع دســتی و فنــی‬ ‫و حرف ـه ای وابســته بــه‬ ‫مراکــز دولتــی بودنــد‬ ‫کــه بایــد تعطیــل‬ ‫شــوند‪.‬‬ ‫یکــی از کارمنــدان‬ ‫مرکــز علمــی و‬ ‫کاربــردی بهزیســتی‬ ‫بیــان کرد‪:‬مصوبــه تعطیلــی ایــن مراکــز چنــد‬ ‫بنــد در خصــوص نحــوه اســتفاده از امــوال ایــن‬ ‫مراکــز و به کارگیــری پرســنل ان وجــود دارد‪،‬‬ ‫متاســفانه بنــد بــه بنــد ایــن مصوبــه اجــرا شــد‬ ‫اما قســمت بــه کارگیــری پرســنل این مراکــز در‬ ‫دســتگاه های دولتــی اجرایــی نشــد‪.‬‬ ‫در اجرای مصوبه تعطیلی واحدهای علمی و‬ ‫کاربردیدولتیسلیقه ایعملشد‬ ‫یکــی از کارمنــدان مرکــز علمــی و کاربــردی‬ ‫فرهنــگ و هنــر اراک بــه خبرنــگار مــا گفــت‪:‬‬ ‫بهانه هــای مختلفــی بــرای اجــرای ایــن بنــد‬ ‫مــی اورنــد و ســلیقه ای عمــل می کننــد‪ ،‬یــک‬ ‫ســری می گوینــد ایــن بنــد شــامل کارمنــدان‬ ‫دانشــگاه های علمــی و کاربــردی نمی شــود‪،‬‬ ‫ایــن مصوبــه بــرای تعطیلــی مراکــز مــا بــوده چرا‬ ‫شــامل حــال مــا نمی شــود؟‬ ‫“شــفیعی” افــزود‪ :‬یــک ســری هــم نداشــتن‬ ‫شناســه قــراردادی را بهانــه می کننــد‪ ،‬فــردی که‬ ‫چنــد ســال ســابقه دارد و در یــک مرکــز دولتــی‬ ‫مشــغول فعالیــت اســت چــرا بایــد عاقبــت ایــن‬ ‫چنینــی داشــته باشــد؟‬ ‫ســال ‪ ۹۰‬یــا‪ ۹۱‬همــه ارگان هــا و مراکــز دولتــی‬ ‫تحــت نظــر ارگان هــای دولتــی بــودن بــه‬ ‫کارمنــدان خــود اعــام کردنــد کــه شناســه‬ ‫قــراردادی بگیرنــد امــا متاســفانه نمی دانــم‬ ‫مدیــران مــا در ان زمــان بــه فکــر چــه چیــزی‬ ‫بودنــد کــه در خصــوص دریافــت شناســه‬ ‫قــراردادی بــرای کارمنــدان خــود اقــدام نکردنــد‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬کامــا ســلیقه ای در این خصوص‬ ‫عمــل شــده‪ ،‬وقتی همــکاران ما در خصــوص این‬ ‫طــرح بــه وزارت خانــه مراجعه کردند مطرح شــده‬ ‫کــه ایــن موضــوع هم شــامل حــال مــا کارمندان‬ ‫بیــکار می شــود و هــم نمی شــود‪ ،‬انــگار کســی‬ ‫حوصلــه نــدارد کــه دنبــال ایــن موضوع بــرود‪.‬‬ ‫این که به اسم شناسه قراردی ما را از کار‬ ‫کردنمحروممی کننددرستنیست‬ ‫یکــی دیگــر از کارمنــدان مرکز بهزیســتی علمی‬ ‫و کاربــردی اراک نیــز گفــت‪ :‬فالحتــی عضــو‬ ‫کمیســون امــوزش مجلــس مطــرح کــرده کــه‬ ‫بنــد ایــن مصوبــه بــه‬ ‫نیروهــای رســمی‬ ‫مراکز دولتی دانشــگاه‬ ‫علمــی و کاربــردی باز‬ ‫می گــردد‪ ،‬فکــر‬ ‫می کنــم فالحتــی‬ ‫تنهــا ایــن بنــد را‬ ‫خوانــده و چیــزی‬ ‫از نیــروی رســمی‬ ‫نشــنیده‪ ،‬زیرا دانشگاه‬ ‫علمــی و کاربــردی‬ ‫اصــا نیــروی رســمی‬ ‫نداشــته‪ ،‬تــازه بــرای‬ ‫دانشــگاه جامــع‬ ‫ســاختار نوشــته شــده و ردیــف بودجــه دریافــت‬ ‫می شــود‪ ،‬همچنیــن مــن قــراردادی ‪ ،‬چــه‬ ‫گناهــی کــردم کــه مدیــرم در ســال ‪ ۹۰‬و ‪ ۹۱‬بــه‬ ‫فکــر مــن نبــوده و بــرای مــن شناســه قــراردادی‬ ‫دریافــت نکــرده؟‬ ‫“بیــات ” افــزود‪ :‬ایــن کــه بــه اســم شناســه‬ ‫قــراردی مــا را از کار کــردن محــروم می کننــد‬ ‫درســت نیســت! مــن می توانســتم تمــام ان‬ ‫زمانــی کــه مشــغول کار بــودم را بــا خانــواده خود‬ ‫بگذارانــم‪ ،‬حتمــا موقعیت هــای بهتــری بــرای هر‬ ‫یــک از کارمنــدان پیــش می امــد‪ ،‬کاش از همــان‬ ‫ابتــدا شــفاف کار می کردنــد یــا هم اکنــون‬ ‫مطــرح نمی کردنــد چــون مــا شناســه قــراردادی‬ ‫نداریــم دیگــر نمی تــوان کار کنیــم‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬مهرمــاه امســال کارمنــدان ایــن‬ ‫مراکــز در سراســر کشــور مقابــل مجلس شــورای‬ ‫اســامی تجمعــی انجــام کردنــد‪ ،‬بســیاری از‬ ‫نماینــدگان قــول مســاعدت و تدویــن طرحــی‬ ‫بــرای دریافــت شناســه قــراردادی را دادنــد‪،‬‬ ‫نماینــدگان اســتان از جملــه نماینــدگان اراک‪،‬‬ ‫خنــداب و کمیجــان در ایــن خصــوص نیــز در‬ ‫صحــن مجلــس صحبــت کــرده و بــه وزیــر علوم‬ ‫تذکراتــی داده انــد‪.‬‬ ‫یکــی دیگــر از کارمنــدان مرکــز مرکز بهزیســتی‬ ‫علمــی و کاربــردی اراک ادامــه داد‪ :‬دیــدار مردمی‬ ‫بــا اســتاندار مرکــزی داشــتیم‪ ،‬اســتاندار قــول‬ ‫مســاعدت و همــکاری دادنــد و دســتور پیگیــری‬ ‫تــا حصــول نتیجــه صــادر کردنــد‪ ،‬بــه مــا‬ ‫پیشــنهاد دادنــد تا بــا نمایندگان صحبــت کنیم‪،‬‬ ‫خواســتیم تجمــع اعتراضــی انجــام دهیــم امــا ما‬ ‫بــه عنــوان افــراد علمــی و فرهنگی در شــخصیت‬ ‫و جایــگاه خــود ایــن اقــدام را ندیــدم‪.‬‬ ‫ایا کارمندان این مراکز به اندازه اموال انها‬ ‫ارزش ندارد؟‬ ‫یکــی دیگــر از کارمنــدان مرکــز مرکز بهزیســتی‬ ‫علمــی و کاربــردی اراک نیــز گفــت‪ :‬مــا اصــا‬ ‫نمی گوییــم چــرا مراکــز دولتی علمــی و کاربردی‬ ‫تعطیــل شــدند‪ ،‬دولــت تشــخیص داد بــه هــر‬ ‫دلیلــی ایــن مراکــز تعطیــل شــوند‪ ،‬خــوب وقتی‬ ‫اخبار‬ ‫بــه بنــد الــف اســتناد می کننــد بایــد ان را هــم‬ ‫انجــام دهنــد‪ ،‬بــر اســاس نامــه قیــد شــده کــه‬ ‫امــوال بایــد بــه کجــا برونــد چگونــه اســتفاده‬ ‫شــوند امــا در خصــوص کارمنــدان هیــچ چیــزی‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬یعنــی مــا انــدازه امــوال ارزش‬ ‫نداشــتیم؟‬ ‫“م” افــزود‪ :‬مقابــل مجلــس بــرای دریافــت حــق‬ ‫خــود به صــورت رســمی تجمــع کردیــم‪ ،‬اگــر‬ ‫قــرار اســت ســلیقه ای عمــل کنند بگوینــد دولت‬ ‫می خواهنــد ایــن همــه کارمنــد را بــا چند ســال‬ ‫ســابقه کار بیــکار کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ســال ‪ ۹۶‬بــا عنــوان دولتــی بــودن‬ ‫مانــع جــذب دانشــجو شــدند امــا بــرای دادن‬ ‫کار در مراکــز دولتــی از مــا شناســه قــراردادی‬ ‫می خواهنــد‪ ،‬نماینــده گان مجلــس قــول دادنــد‬ ‫کــه طرحــی بــرای برطــرف شــدن مشــکل مــا‬ ‫ارائــه دهنــد‪ ،‬بهتریــن کار هــم ارائه طرحــی برای‬ ‫شناس ـه دار کــردن مــا در مجلــس اســت‪.‬‬ ‫کارمنــد مرکــز بهزیســتی علمــی و کاربــردی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬یــک پیشــنهاد هــم وجــود‬ ‫دارد کــه مــا در دیــوان عدالــت اداری شــکایت‬ ‫کنیــم‪ ،‬مســتندات محکمــی در دســت داریــم اما‬ ‫نمی دانیــم دیــوان عدالــت اداری بــه نفــع مــا رای‬ ‫خواهــد داد یــا خیــر!؟‬ ‫یکــی دیگــر از کارمنــدان ایــن مراکز بــه خبرنگار‬ ‫نــگاه خبــر گفت‪ :‬مــا از بهمــن ‪ ۹۶‬خیلــی مظلوم‬ ‫بودیــم‪ ،‬هیــچ نگفتیــم و هیچکــس هــم بــه فکــر‬ ‫مــا نبــوده‪ ،‬مدیــران ارگان هــای مرتبــط بــا مراکــز‬ ‫دولتــی علمــی و کاربــردی رئیــس مرکــز بودنــد‬ ‫و جانشــین داشــتند‪ ،‬انهــا از مراکــز مــا حقــوق‬ ‫دریافــت می کردنــد‪ ،‬یعنــی مــا اینقــدر بــه انهــا‬ ‫وابســته بودیــم امــا هم اکنــون راحــت مطــرح‬ ‫می کننــد کــه مــا شناســه نداریــم‪.‬‬ ‫“س” افــزود‪ :‬افــراد بیــکاری نبودیــم کــه‬ ‫درخواســت شــغل داشــته باشــیم‪ ،‬ما بــرای مراکز‬ ‫انهــا دانشــجو تربیــت می کردیــم‪ ،‬بســیاری از‬ ‫کارمنــدان ارگان هــای مرتبــط مــدرک خــود را از‬ ‫دانشــگاه ها و مراکــزی مــا در انهــا مشــغول بودیم‬ ‫دریافــت کردنــد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬مجموعــه اســتان نیــز می تواند‬ ‫اقدامــی انجــام دهــد‪ ،‬امــا مدیــران مراکــز دولتــی‬ ‫ناظــر بــر مراکــز علمی و کاربــردی ما را به ســمت‬ ‫ســازمان امــور اســتخدامی پــاس می دهــد‪ ،‬در‬ ‫همیــن ارگان هــا دولتــی کمبــود نیــروی انســانی‬ ‫وجــود دارد امــا از مــا اســتفاده نمی کننــد و بیکار‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫کارمنــد مراکــز علمــی و کاربــردی دولتــی اراک‬ ‫بیــان کــرد‪ :‬اگــر رئیــس ســازمان برنامــه و بودجه‬ ‫اســتان مجــوز اســتخدام چــه قــراردادی و چــه‬ ‫رســمی مــا را دهــد می توانیــم در ارگان هــای‬ ‫مربوطــه خــود مشــغول شــویم‪ ،‬دادن چنیــن‬ ‫مجــوزی و حتــی قــراداد یــک ســاله ابی بــر روی‬ ‫اتــش اســت‪.‬‬ ‫سفر مرگ در کنار گذر شمالی اراک‬ ‫کنــار گــذر شــمالی اراک بخشــی از ازادراه شــمال‬ ‫بــه جنــوب کشــور در مســیر ســلفچگان ‪ -‬اراک‬ ‫ خرم ابــاد اســت کــه از منطقــه مالک ابــاد تــا‬‫محــدوده پتروشــیمی شــازند را بــه طــول حــدود‬ ‫‪ ۵۰‬کیلومتــر شــامل می شــود و شــاهد ســفرهای‬ ‫زیــادی اســت کــه تعــداد زیــادی از انهــا بــه مــرگ‬ ‫ختــم می شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬تــردد روزانــه در مســیر کنارگــذر‬ ‫شــمالی اراک بــه بیــش از هفــت هــزار خــودور در‬ ‫باندهــای رفــت و برگشــت مــی رســد و بــه نوعــی‬ ‫بــه یــک جــاده اصلــی تبدیــل شــده امــا بــه نظــر‬ ‫می رســد اســتانداردهای مــورد نیــاز بــرای ایــن‬ ‫میــزان تــردد نیازمنــد بررســی و کارشناســی اســت‪.‬‬ ‫ایــن مســیر تاکنــون شــاهد جــان باختــن شــماری‬ ‫از هموطنــان بــر اثــر حــوادث رانندگــی بــوده و امــار‬ ‫کشته شــدگان ایــن حــوادث در ایــن جــاده روز بــه‬ ‫روز در حــال افزایــش اســت و ســایه مــرگ بــرای‬ ‫مســافرانی کــه از ایــن مســیر تــردد می کننــد‪،‬‬ ‫ســنگینی مــی کنــد‪.‬‬ ‫‪۲‬بانــده و باریــک بــودن باندهــای رفــت و برگشــت‪،‬‬ ‫کمبــود و نبــود عالیــم راهنمایــی و رانندگــی در‬ ‫برخــی نقــاط‪ ،‬نبــود دوربیــن کنتــرل ســرعت و‬ ‫نداشــتن روشــنایی الزم از مهمتریــن مشــکالت و‬ ‫عواملــی اســت که بایــد در این مســیر مــورد واکاوی‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫کشــته شــدگان حــوادث رانندگــی در کنارگــذر‬ ‫شــمالی اراک پنــج برابــر افزایــش یافته اســت‬ ‫رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اســتان‬ ‫مرکــزی گفــت‪ ۱۱ :‬فقــره حادثــه رانندگــی منجــر‬ ‫بــه فــوت در ســال ‪ ۹۷‬در کنارگــذر شــمالی اراک به‬ ‫وقــوع پیوســت کــه بــر اثــر ان ‪ ۱۴‬نفــر جــان خــود‬ ‫را از دســت دادنــد‪.‬‬ ‫ســرهنگ «ایــرج کهریــزی» افــزود‪ :‬وقــوع حــوادث‬ ‫منجــر بــه فــوت ایــن جــاده از ابتــدای ســال جــاری‬ ‫تاکنــون بــه نســبت مشــابه ان ســه برابــر و تعــداد‬ ‫کشــته شــدگان بیــش از پنــج برابــر افزایــش یافتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ ۱۰ :‬فقــره تصــادف منجــر بــه فــوت‬ ‫از ابتــدای ســال جاری تاکنــون در کنارگذر شــمالی‬ ‫اراک اتفــاق افتــاده کــه ‪ ۱۶‬نفــر قربانــی ایــن حوادث‬ ‫شــده اند‪.‬‬ ‫رئیــس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اســتان‬ ‫مرکــزی ادامــه داد‪ :‬عامــل و خطــای انســانی‬ ‫مهمتریــن علــل حــوادث رانندگــی اســت امــا‬ ‫وضعیــت جاده هــا نیــز در وقــوع ایــن حــوادث نقش‬ ‫موثــری دارد و کنارگــذر شــمالی اراک یکــی از نقاط‬ ‫پرتصــادف در اســتان مرکــزی اســت کــه بایــد برای‬ ‫رفــع مشــکالت ان تدابیــر ویــژه اندیشــده شــود‪.‬‬ ‫کنارگذر شمالی اراک پاسخگوی حجم تردد‬ ‫خودروها نیست‬ ‫کارشــناس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اســتان‬ ‫مرکــزی گفــت‪ :‬کنارگــذر شــمالی اراک از جاده های‬ ‫‪ ۲‬طرفــه حادثــه خیز اســت که مســافران جنــوب و‬ ‫غــرب کشــور از ایــن مســیر تــردد می کننــد‪.‬‬ ‫ســتوان یکــم «مجید غالمــی» افــزود‪ :‬تردد خــودرو‬ ‫در ایــن مســیر بــاال اســت و بــه یــک جــاده اصلــی‬ ‫تبدیــل شــده و ایــن مســیر پاســخگوی ایــن میزان‬ ‫تــردد نیســت‪ .‬وی بیــان کــرد‪ :‬بســیاری از نقــاط‬ ‫کنارگــذر شــمالی اراک شــانه خاکــی مناســب ندارد‬ ‫و نبــود روشــنایی در طــول مســیر از دیگــر نقایصی‬ ‫اســت کــه موجــب افزایــش حــوادث رانندگی منجر‬ ‫بــه فــوت در ان شده اســت‪.‬‬ ‫کارشــناس پلیــس راه فرماندهــی انتظامــی اســتان‬ ‫مرکــزی ادامــه داد‪ :‬تقاطــع روســتاهای گاوخانــه‪،‬‬ ‫ســاقی‪ ،‬نمک کــور و تقاطــع فــرودگاه نیــز در ایــن‬ ‫مســیر اســت کــه روزانــه شــماری زیــادی از اهالــی‬ ‫بومــی نیــز در ایــن جــاده تــردد می کننــد و اصــاح‬ ‫ایــن تقاطع هــا امــری ضــروری اســت‪.‬‬ ‫ســتوان یکــم مجیــدی اظهــار داشــت‪ :‬کنارگــذر‬ ‫شــمالی اراک بایــد هرچــه ســریعتر بــه یــک مســیر‬ ‫چهــار خطــه تبدیــل شــود تــا حــوادث رانندگــی‬ ‫منجــر بــه فــوت در ایــن جــاده کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬افزایــش دوربین هــای کنتــرل ســرعت‬ ‫در کنارگــذر شــمالی اراک از دیگــر مــوارد ضــروری‬ ‫اســت کــه تســریع در نصــب انهــا بایــد مــورد توجه‬ ‫جــدی قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫فقر عالمت و تابلوهای هشدار دهنده‬ ‫در کنارگذر شمالی اراک‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای اســتان‬ ‫مرکــزی نیــز گفــت‪ :‬کنارگــذر شــمالی اراک یــک‬ ‫بانــد ایجــاد شــده از ازادراه خرم ابــاد بــه تهــران‬ ‫اســت کــه عملیــات اجرایــی بانــد دوم ایــن ازادراه‬ ‫توســط جهــاد نصــر اغــاز شده اســت‪.‬‬ ‫«علــی زندی فــر» افــزود‪ :‬ایــن ازادراه مســیر اهــواز‪،‬‬ ‫اندیمشــک‪ ،‬خرم ابــاد‪ ،‬بروجــرد‪ ،‬شــازند و ســاوه بــه‬ ‫ســلفچگان را شــامل می شــود کــه طــول کنارگــذر‬ ‫شــمالی اراک ‪ ۲۶‬کیلومتــر اســت‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقــل جاده ای اســتان‬ ‫مرکــزی ادامــه داد‪ :‬عــاوه بــر مســافران اســتان‬ ‫مرکــزی‪ ،‬مســافران اســتان های خوزســتان‪ ،‬همــدان‬ ‫و ایــام روزانــه از ایــن مســیر تــردد دارنــد‪.‬‬ ‫زندی فــر اظهــار داشــت‪ :‬تــردد روزانــه کنارگــذر‬ ‫شــمالی اراک بــه طــور میانگین هفــت هــزار خودرو‬ ‫در رفــت و برگشــت اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬یکــی از مهمتریــن مشــکالت ایــن‬ ‫مســیر نداشــتن پــل و نــزدن تقاطع هــا در مســیر‬ ‫فــرودگاه اراک و روســتاهای گاوخانــه‪ ،‬ســاقی و‬ ‫نمک کــور اســت‪ .‬مدیــرکل راهــداری و حمــل‬ ‫و نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی افــزود‪ :‬نقــاط‬ ‫حادثه خیــز ایــن مســیر رفــع شــده و هم اکنــون‬ ‫فقــر عالمــت و تابلوهــای هشــدار دهنــده بــه عنوان‬ ‫یکــی از مهمتریــن مشــکالت ایــن مســیر اســت‪.‬‬ ‫زندی فــر یــاداور شــد‪ :‬تاکنــون بارهــا چراغ هــای‬ ‫چشــمک زن و تابلوهــا و عالیــم مورد نیــاز راهنمایی‬ ‫و رانندگــی در ایــن مســیر نصب شــده امــا بالفاصله‬ ‫و در کوتاه تریــن زمــان ممکــن عالیــم نصــب شــده‬ ‫ســرقت شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ورودی و خروجــی ایــن مســیر باال اســت‬ ‫و ســرعت زیــاد نیــز بــر دیگــر مشــکالت این مســیر‬ ‫اضافــه کــرده اســت‪ .‬مدیــرکل راهــداری و حمــل‬ ‫و نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی اضافــه کــرد‪ :‬در‬ ‫مســیر کنارگــذر شــمالی اراک باغ هــای زیــادی‬ ‫ایجــاد شــده کــه بســیاری از انهــا مســیرهای فرعی‬ ‫غیرمجــاز مختلفــی را ایجــاد کرده انــد کــه ایــن‬ ‫مســیرها می توانــد در بــروز حــوادث رانندگــی موثــر‬ ‫با شد ‪.‬‬ ‫زنــدی فــرد تصریــح کــرد‪ :‬روشــنایی جــزء الزامــات‬ ‫ایمنــی راه هــا نیســت امــا در جهــت افزایــش ایمنی‬ ‫موثــر اســت و اگــر بودجــه کافــی اختصــاص یابــد‬ ‫ایــن مهــم در مســیر کنارگــذر شــمالی اراک ایجــاد‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫اعتبارات ازادراه کنارگذر شمالی اراک‬ ‫ملی است‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان مرکــزی نیــز‬ ‫گفــت‪ :‬جهــاد نصــر ســرمایه گــذار ازادراه شــمال و‬ ‫جنــوب اســت و کنارگــذر شــمالی اراک نیز بخشــی‬ ‫از ایــن ازادراه اســت‪.‬‬ ‫«احمــد مرزبــان» افــزود‪ :‬ایــن پــروژه ملــی اســت‬ ‫و اعتبــارات و نظــارت بــر ان نیــز از ســوی تهــران‬ ‫انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬طــول کنارگــذر شــمالی اراک‬ ‫حــدود ‪ ۵۰‬کیلومتــر اســت و در ایــن مســیر عالیم و‬ ‫تابلوهــای مــرود نیــاز راهنمایــی و رانندگی بــه اندازه‬ ‫کافــی وجــود نــدارد‪ .‬مدیــرکل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان مرکــزی ادامــه داد‪ :‬ایجــاد روشــنایی در ایــن‬ ‫مســیر نقش موثــری در کاهــش حــوادث راهنمایی‬ ‫و رانندگــی و فــوت شــدگان ایــن حــوادث دارد‪۲۹۲ .‬‬ ‫نفــر از ابتــدای امســال تاکنــون بــر اثــر حــوادث‬ ‫رانندگــی در جاده هــای اســتان مرکــزی جــان‬ ‫خــود را از دســت داده انــد کــه ایــن تعــداد نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال قبــل هفــت درصــد کاهش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ 1900‬تن میوه برای شب عید‬ ‫استان مرکزی ذخیره سازی‬ ‫می شود‬ ‫مدیرکل تعاونی روسـتایی اسـتان مرکزی گفت‪:‬‬ ‫ذخیـره سـازی ‪ 1900‬تـن میوه برای نوروز سـال‬ ‫اینـده از سـوی ایـن شـرکت هدفگذاری شـده و‬ ‫اقلام مـورد نظـر از ‪ 25‬اسـفندماه سـال جـاری‬ ‫تـا پایـان پانزدهـم سـال اینـده در اسـتان توزیع‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫سـید حسـین هاشـمی در نشسـت بـا اصحـاب‬ ‫رسـانه در خصـوص خرید میوه شـب عید اضافه‬ ‫کرد‪ :‬سـال گذشـته بـه منظور تامین میوه شـب‬ ‫عیـد هزار و ‪ 800‬تن میوه نوروزی شـامل پرتقال‬ ‫و سـیب با قیمت دولتی در سـطح اسـتان توزیع‬ ‫شـده و امسـال نیـز ذخیـره سـازی هـزار و ‪900‬‬ ‫تـن میـوه برای نـوروز سـال اینـده از سـوی این‬ ‫شـرکت هدفگـذاری شـده و اقلام مـورد نظـر از‬ ‫‪ 25‬اسـفندماه سـال جـاری تـا پایـان پانزدهـم‬ ‫سـال اینده در اسـتان توزیع می شـود‪ .‬یک سـوم‬ ‫از مجمـوع حجـم ذخیره سـازی میوه ایـام نوروز‬ ‫سـیب و مابقی پرتقال است‪ .‬هاشمی خاطرنشان‬ ‫کـرد‪ :‬همچنیـن امسـال ‪ 700‬تن گنـدم بذری‪،‬‬ ‫‪ 11‬هـزار و ‪ 539‬تـن ذرت علوفـه ای و ‪ 9‬هـزار و‬ ‫‪ 162‬تـن جـو به صـورت توافقی خریداری شـده‬ ‫اسـت‪ .‬وی تصریـح کـرد‪ :‬با توجه بـه اینکه خرید‬ ‫و توزیـع کاالهـای اساسـی مورد نیاز مـردم نیز از‬ ‫جملـه اقدامات اداره کل تعاون روسـتایی اسـتان‬ ‫اسـت در ایـن راسـتا ‪ 500‬تـن برنـج‪ 114 ،‬تـن‬ ‫شـکر‪ 6.2 ،‬تن گوشـت برزیلی به ارزش ریالی ‪72‬‬ ‫میلیارد ریال در سـطح اسـتان از طریق این اداره‬ ‫توزیع شـده اسـت‪.‬‬ ‫"رنگ ها" ی نویسنده اراکی‪،‬‬ ‫در فهرست جایزه مهرگان‬ ‫ادب قرار گرفت‬ ‫کتاب "رنگ ها" تازه ترین اثر محبوبه میرقدیری‬ ‫نویسنده نام اشنای اراکی در فهرست مجموعه‬ ‫داستان های برگزیده دوره نوزدهم و بیستم مهرگان‬ ‫ادب قرار گرفت‪.‬‬ ‫این کتاب شامل ‪ 11‬داستان کوتاه است و نام هر‬ ‫داستان نام یکی از رنگ هاس‪ .‬مانند سرخ‪ ،‬زرد‪ ،‬سبز‬ ‫و‪ ...‬که در ‪ 86‬صفحه و شمارگان ‪ 770‬نسخه توسط‬ ‫نشر ثالث منتشر شده است‪.‬‬ ‫محبوبه میرقدیری درون مایه داستان های کتاب را‬ ‫مسایل و مشکالت زنان جامعه و مشکالتی مانند‬ ‫فقر و تبعیض های جنسیتی می داند و می گوید‪:‬‬ ‫اسم رنگ ها را برای کتاب انتخاب کردم چون ما‬ ‫سال های زیادی با رنگ مشکل داشتیم و این شد‬ ‫که خانم های کارمند هنوز هم با رنگ بیگانه اند‪ .‬انس‬ ‫گرفته اند با تیرگی‪ .‬داستان ها را که بخوانید می بینید‬ ‫که پر از رنگ هست ولی انقدر مشکل دور و برش را‬ ‫گرفته که از مفهوم اصلی خودش دور شده است و در‬ ‫نهایت باز هم تیرگی می بینیم‪.‬‬ ‫این فهرست شامل‪ ۲۱‬عنوان در هر یک از بخش های‬ ‫رمان و مجموعه داستان است که رنگ ها در میان‬ ‫این ‪ 21‬عنوان کتاب و از میان تعداد یک هزار و ‪۹۵۸‬‬ ‫اثر و پس از چند مرحله داوری انتخاب شده است‪.‬‬ ‫اه ای مامان؛ احمد حسن زاده‪ ،‬اهوانی؛ مهدی محبی‬ ‫کرمانی و‪...‬نیز دیگر مجموعه های انتخاب شده از‬ ‫سوی دبیرخانه مهرگان است‪.‬جایزه مهرگان ادب‪،‬‬ ‫قدیمی ترین جایزه مستقل و خصوصی ایران است‪.‬‬ ‫که سابقه برگزاری ان به سال ‪ ۱۳۷۸‬بازمی گردد‪،‬‬ ‫محبوبه میرقدیری که هم اکنون در سن ‪ 61‬سالگی‬ ‫بسر می برد‪ ،‬نویسنده صاحب سبک و شناخته شده‬ ‫است‪ .‬وی از سال ‪ ،۱۳۶۶‬شروع به چاپ داستان‬ ‫هایش در مجالت ادبی کرد‪ .‬نخستین مجموعه‬ ‫داستانی او به نام « شناس »‪ ،‬کاندیدای کتاب سال‬ ‫‪ ۱۳۷۹‬شد‪ .‬رمان « و_دیگران » از دیگر اثار اوست‬ ‫که در سال ‪ ۱۳۸۵‬برنده جایزه ادبی مهرگان ادب‬ ‫شد‪ .‬سایر اثار او نیز منتخب نامزدی جایزه مهرگان‬ ‫و نیز جایزه ادبی پروین در دوره های مختلف بوده‬ ‫است‪ .‬هم چنین داستان های ایشان تا کنون به زبان‬ ‫های لهستانی‪ ،‬بلغاری و عربی نیز منتشر شده است‪.‬‬ ‫چشمه افتاب در اراک‬ ‫خشکید!‬ ‫• رضوان میرمحمدی‬ ‫نشــر چشــمه افتــاب در انــدک زمانــی توانســت به‬ ‫جســم ســرد و ســربی شــهر جانــی دوباره بخشــد؛‬ ‫زمــان انــدک بــود امــا مغتنــم کــه اموختیــم‬ ‫کتابفروشــی تنهــا یــک فروشــگاه کتــاب نیســت؛‬ ‫عجیــب کــه تعــداد انگشــت شــمار کتابفروشــی‬ ‫هــای شــهر کــه بیشــتر مغــازه هایــی بــرای فروش‬ ‫کتابهــای کمــک درســی و لــوازم التحریر هســتند‪،‬‬ ‫زیــادی بــه نظــر مــی ایــد ؛ انهــم در کنــار تعــدد‬ ‫کافــی شــاپ هــا ‪ ،‬پیتــزا فروشــی هــا و ســفره‬ ‫خانــه هــای شــهر‪ .‬نشــر چشــمه افتــاب‪ ،‬شــاید‬ ‫کــم و کاســتی هــای معمــول شــروع بــه کار هــر‬ ‫کتابفروشــی جدیــد را داشــت‪ ،‬امــا در همین مدت‬ ‫کوتــاه مجــال موثــری بــود بــرای بازیابــی دوســتان‬ ‫اهــل کتــاب‪ ،‬تــا بــه بهانــه ی اییــن رونمایــی یــا‬ ‫اموختــن و هــم اندیشــی‪ ،‬از کنــج خلــوت خــود‬ ‫خواســته‪ ،‬بــرای ســاعتی بیرون بزننــد؛ بــرای من و‬ ‫تــو و مــا کــه اینگونــه بــود دســت کــم‪.‬‬ ‫️حکایــت کتــاب و فــراز و نشــیبش کــه همیشــه‬ ‫بــوده و هســت‪....‬‬ ‫خبــر تعطیلــی نشــر چشــمه افتــاب را هر کــدام از‬ ‫دوســتان کــه شــنید متاثــر شــد ؛ کــه ایــن خــود‬ ‫ت ارزشــمند ایشــان دارد‪ .‬بــا ارزوی‬ ‫نشــان از خدمــا ‬ ‫موفقیــت و بهــروزی بــرای مدیریــت محتــرم و‬ ‫کارکنــان گرانقــدر ان موسســه‪.‬‬ ‫سال سوم‬ ‫شماره ‪65‬‬ ‫سیاست ‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 11‬اذر ماه ‪1398‬‬ ‫رقابت انتخاباتی برای تصاحب‪ ۷‬صندلی مجلس در استان مرکزی‬ ‫برای مردم ملول‪ ،‬پر و پوچ بازی نکنیم‬ ‫سمیهبصیرت‬ ‫گروه جامعه‬ ‫نـام نویسـی از داوطلبین نمایندگی یازدهمیـن دوره‬ ‫انتخابات مجلس شـورای اسلامی در حالی در شـش‬ ‫حـوزه انتخابیـه اسـتان مرکزی اغاز شـده اسـت که‬ ‫حضـور و عـدم حضـور برخـی چهـره هـا حـرف و‬ ‫حدیثهـای زیـادی را ایجـاد کرده اسـت‪.‬‬ ‫هفت نماینده از شـش حوزه انتخابیه اسـتان مرکزی‪،‬‬ ‫بـرای تصدی کرسـی هـای نمایندگی این اسـتان در‬ ‫مجلس شـورای اسلامی یازدهم با رای مردم انتخاب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ثبت نام داوطلبان تا سـاعت ‪ 18‬روز شـانزدهم اذرماه‬ ‫ادامـه دارد امـا تـا کنـون مهـدی مقدسـی نماینـده‬ ‫کنونـی مـردم اراک‪ ،‬کمیجـان و خنداب رسـما اعالم ‬ ‫کـرده اسـت در ایـن انتخابـات شـرکت نمـی کنـد‪.‬‬ ‫او زدوبندهـای مجلـس و دولـت را دلیـل انصـراف‬ ‫خـود اعلام کـرده و گفتـه اسـت‪ :‬حاضر نیسـتم در‬ ‫تصمیماتـی که جایـگاه مجلس را متزلـزل می کنند‬ ‫شـریک باشم‪.‬‬ ‫او همچنین ضمن انتقاد از اینکه مجلس در سیاسـت‬ ‫خارجی نقشـی ندارد اما نماد دموکراسـی کشور است‬ ‫اعلام کرده‪ ،‬شـاید در حـوزه اجرایی بتوانـم موفق تر‬ ‫باشـم‪ .‬به گفته مقدسـی مجلس ضعیف شـده اسـت‬ ‫و حتـی نمـی تواند در بودجه تغییـرات خاصی اعمال‬ ‫کند‪.‬‬ ‫امـا کنـار کشـیدن مقدسـی از دور یازدهـم واکنـش‬ ‫برخی اصالح طلبان و مدیران را در پی داشـته اسـت‪.‬‬ ‫تا جاییکه سـید احمد سـجادی مدیـر کل اجتماعی‬ ‫و فرهنگـی اسـتانداری مرکـزی ضمن مطـرح کردن‬ ‫این پرسـش که به راسـتی چند نفر مثل مقدسی در‬ ‫اسـتان داریم؟ در مطلبی که در کانال شـخصی خود‬ ‫منتشـر کرده اورده است‪:‬‬ ‫شـنیدن خبر انصراف سید مهدی مقدسی از نامزدی‬ ‫مجلـس یازدهـم شـوک بزرگـی بـرای فعـاالن حوزه‬ ‫های اجتماعی‪ ،‬فرهنگی اسـتان بود‪ ،‬مقدسـی در هر‬ ‫جایگاهـی قـرار گرفتـه کارنامه پـر بار و قابـل دفاع به‬ ‫یادگار گذاشـته‪ ،‬در این شـرایط وظیفـه فعالین حوزه‬ ‫اجتماعی و فرهنگی خصوصا حوزه سیاسـی است که‬ ‫از وارد امـدن ایـن ضایعـه بزرگ به اسـتان جلوگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫امـا از ناگفتـه هـای مجلـس و کشـور کـه مقدسـی‪،‬‬ ‫هنوز نخواسـته انها را فاش کند بگذریم‪ .‬ورود محمد‬ ‫حسـن اصفـری از جنـاح اصـول گـرا بـرای حـوزه‬ ‫انتخابـی اراک‪ ،‬کمیجان و خنـداب از خبرهای جالب‬ ‫ایـن روزها اسـت‪.‬‬ ‫کسـی کـه رقابتش با مقدسـی بـه دور دوم کشـید و‬ ‫ایـن مقدسـی بـود کـه پیـروز ماجرا شـد اما بـا کنار‬ ‫کشـیدن مقدسـی فضا بـرای ورود اصفـری نماینده‬ ‫دور نهـم مجلـس بازتـر شـده اسـت‪ .‬گفته می شـود‬ ‫اصفری مدتهاسـت که فعالیت انتخاباتی خـود را اغاز‬ ‫کرده اسـت‪.‬‬ ‫امـا ایـن تمـام ماجرا نیسـت‪ .‬چـرا که دکتـر کریمی‬ ‫نماینـده اصـول گـرای فعلـی مجلـس دهـم رقیـب‬ ‫جـدی اصفـری بـه شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫علـی اکبـر کریمـی نماینـده فعلی نیـز مـورد وثوق‬ ‫اصول گرایـان و احتمـاال نامـزد اصلی معرفی شـده از‬ ‫ایـن گرایـش سیاسـی نماینده مـردم خواهـد بود‪.‬‬ ‫هرچنـد این دو فرد نماینده اصول گرایان هسـتند اما‬ ‫خیلی از فعاالن سیاسـی و اجتماعی رقابت کریمی و‬ ‫اصفـری را زمانی که اصفری فرمانـدار اراک و کریمی‬ ‫شـهردار بـود بـه خاطـر دارنـد و حـاال ایـن دو در دور‬ ‫یازدهـم نیـز در تقابـل برای تصـدی صندلی مجلس‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بـه نظر می رسـد در ایـن دوره از رقابتها اصول گرایان‬ ‫نماینـده فعال دیگری دارند‪ .‬مجتبی شـاهوار که چند‬ ‫وقتـی اسـت سـروکله اش در رسـانه های مجـازی و‬ ‫مکتوب پیدا شـده‪ ،‬سـومین چهره اصول گرایان است‬ ‫کـه رسـما اعلام کاندیداتـوری کرده اسـت‪ .‬شـاهوار‬ ‫فعـال سیاسـی و حقوق دانی اسـت کـه از او به عنوان‬ ‫نامـزد نزدیـک به جبهه پایـداری یاد می شـود‪.‬‬ ‫امـا در کنـار شـاهوار‪ ،‬دومین حقـوق دان و وکیلی که‬ ‫قصد دارد در این رقابتها شـرکت کند از جبهه اصالح‬ ‫طلبان و سـید سعید میرمحمدی است‪.‬‬ ‫دو وکیـل از دو جبهـه متفـاوت کـه عکـس هـای‬ ‫یـادگاری ان دو در فضـای مجـازی دسـت به دسـت‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫مجید کلوانی عضو پیشـین شورای شهر و از نیروهای‬ ‫نزدیـک بـه حسـن اصفری نیز کـه چندی اسـت در‬ ‫ایسـنتاگرام فعالیت خـود را اغاز کرده و قرار اسـت در‬ ‫اگهیتغییراتشرکت‬ ‫با مسئولیت محدود نور سازه اراک‬ ‫کنار دیگر همکار سـابق شـورای شـهری خود‪ ،‬اشرف‬ ‫بهادری نائب رییس اسـبق شـورای شـهر اراک‪ ،‬نامزد‬ ‫نمایندگی مردم در مجلس باشـند‪ .‬طبق شـنیده ها‪،‬‬ ‫علی یوسـفی مشـاور سـابق اسـتانداری مرکـزی و از‬ ‫نیروهای شـاخص اصلاح طلبان نیز قرار اسـت برای‬ ‫ثبـت نام به فرمانـداری بیایید‪.‬‬ ‫در کنـار ایـن چهـره هـای شـناخته شـده چهرهای‬ ‫دیگـری هم هسـتند کـه بـرای دور یازدهـم ثبت نام‬ ‫خـود را قطعـی کـرده اند‪.‬‬ ‫محمد امین جمشـیدیان ضمن نام نویسـی در ستاد‬ ‫انتخابـات فرمایـش مقام معظـم رهبـری را مبنی بر‬ ‫میـدان دادن بـه جوانـان دلیلی شـرکت در انتخابات‬ ‫عنـوان کـرده و ضمـن ارائه تلویحی بخشـی از برنامه‬ ‫های خـود گفته اسـت‪:‬‬ ‫اراک‪ ،‬خنـداب و کمیجـان ظرفیـت هـای فراوانی در‬ ‫حـوزه صنعـت‪ ،‬کشـاورزی و گردشـگری دارنـد‪ .‬در‬ ‫صـورت ماندگاری در عرصه انتخابـات‪ ،‬برنامه ای واقع‬ ‫گـرا و سـنجش پذیر با رویکرد مشـارکتی در سـطح‬ ‫ملـی و منطقـه ای ارائه خواهـم داد‪.‬‬ ‫اما در شـهر سـاوه نیـز رقابت تنگاتنـگ انتخاباتی در‬ ‫جریان اسـت‪ .‬عبدا‪ ...‬سهرابی اسـتاندار دولت احمدی‬ ‫نـژاد در اسـتان مرکزی کـه زادگاه او منطقه نوبران در‬ ‫سـاوه اسـت اعالم کاندیداتوری کرده اسـت‪.‬‬ ‫در کارنامـه خـود سـفیر جمهـوری اسلامی ایـران‬ ‫در قطـر و رایزنـی فرهنگـی را دارد‪ .‬فـردی با سـوابق‬ ‫اجرایـی و روابـط عمومی قوی‪ .‬قرار اسـت سـهرابی با‬ ‫شـهال میرگلو بیات نماینده دور دهم مجلس از سـاوه‬ ‫و محمـد رضـا منصـوری که هـم اکنون بـر صندلی‬ ‫مجلـس تکیـه زده رقابـت کند‪.‬‬ ‫در سـاوه همچنین علی اکبر کریمی بخشـدار سـابق‬ ‫بخـش هـای نوبـران و مرکـزی سـاوه و بخشـداری‬ ‫مرکـزی زرندیـه داوطلـب نمایندگـی در انتخابـات‬ ‫مجلس یازدهم شـده اسـت و با حضور این افراد تنور‬ ‫انتخاباتی سـاوه و زرندیه گرمتر از دوره های پیشـین‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫در محالت و دلیجان که تنها یک کرسـی نمایندگی‬ ‫دارند سه دوره است که علیرضا سلیمی از نمایندگان‬ ‫جنـاح اصولگرایـان و جبهـه پایداری همچنـان برنده‬ ‫انتخابات مجلس هشـتم‪ ،‬نهم و دهم اسـت‪ .‬او که هم‬ ‫اکنـون عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان اسـت‪.‬‬ ‫در دور دهـم بـا رایـی معـادل ‪ ۲۶٫۵۹‬درصـد ارا در‬ ‫انتخابـات دوره دهـم بـه مجلـس راه پیدا کـرد‪ .‬وحاال‬ ‫غالمعلـی یارمحمدی رئیـس پنجمین دوره شـورای‬ ‫شـهر با ثبـت نـام در انتخابات‪ ،‬رقیـب جدید نماینده‬ ‫کنونـی محلات و دلیجان شـده اسـت‪.‬‬ ‫رقیب جدی محمد حسـینی نماینـده کنونی تفرش‬ ‫وفراهـان واشـتیان نیز امیر رضا واعظ اشـتیانی مدیر‬ ‫عامل سـابق باشـگاه اسـتقالل تهران اسـت‪ .‬هر چند‬ ‫حسینی نیز سـابقه مدیر کل دیوان محاسبات استان‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬سرپرست اداره کل بررسیهای‬ ‫فنی شـرکتها‪ ،‬مدیر کل برنامه ریزی دیوان محاسبات‬ ‫کشـورو‪..‬را دارد اما واعظی اشـتیانی با سابقه عضویت‬ ‫در شـورای اسلامی شـهر تهران و ریاست فدراسیون‬ ‫دوچرخه سـواری ایران و عضو شـورای مرکزی حزب‬ ‫موتلفه اسلامی هم اکنون رقیب جـدی این نماینده‬ ‫پرکار به شـمار مـی اید‪.‬‬ ‫در خمیـن نیـز روح ا‪ ...‬اکبری فرزند شـهید رحمت ا‪...‬‬ ‫اکبـری از حوزه انتخابیه ان شهرسـتان ثبت نام کرده‬ ‫اسـت‪ .‬بخشـدار کهریزک‪ ،‬معاون برنامه ریزی و مالی‬ ‫اداری فرمانداری ری‪ ،‬معاون اداره کل بازرسـی‪ ،‬نظارت‬ ‫و ارزیابی عملکرد ریاسـت جمهوری ومشـاور نماینده‬ ‫مردم تهران از سـوابق اوسـت‪.‬‬ ‫همچنین سـید مطلب موسـوی کارشـناس حقوق از‬ ‫دانشـگاه ازاد و کارشناسـی ارشـد حقـوق عمومـی از‬ ‫دانشـگاه دماوند اسـت‪.‬‬ ‫موسـوی که سـابقه فعالیت در حوزه ریاسـت مجمع‬ ‫تشـخیص مصلحت نظام را داشته است رقیب جدی‬ ‫محمدابراهیـم رضایی نماینده اصول گـرای دور نهم و‬ ‫دهم حوزه انتخابیه خمین محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫اما در شـازند وضعیت ثبـت نام کاندیدا کمی متفاوت‬ ‫اسـت‪ ،‬محمود احمـدی بیغش نماینده مردم شـازند‬ ‫در مجلـس هشـتم و اسـتاندار خراسـان شـمالی در‬ ‫دولـت اصول گـرای احمـدی نـژاد اعالم کرده اسـت‬ ‫مسـتقل می ایم و به هیچ جناحی وابسـته نیسـتم‪.‬‬ ‫او کـه از حوزه شـازند نامزد انتخابـات مجلس یازدهم‬ ‫شـده اسـت معتقد است کسـی که به دنبال پذیرش‬ ‫مسـئولیت کرسـی نمایندگـی مجلـس و امانتـداری‬ ‫مـردم اسـت‪ ،‬نبایـد هیـچ هزینـه ای را در انتخابـات‬ ‫داشـته باشـد و اگـر شـخصی دارای نیـت پـاک بوده‬ ‫و بـه دنبـال خدمتگـزاری به مردم اسـت‪ ،‬نبایـد برای‬ ‫مجلـس هزینه کند‪ ،‬بلکه باید مـردم از او دعوت کرده‬ ‫و بـرای حضـور وی در انتخابـات مجلـس هزینه های‬ ‫انتخاباتی او را متقبل شـوند‪.‬‬ ‫همچنین قاسـم عزیزی نماینده سابق مردم شازند در‬ ‫مجلس‪ ،‬حجت ا‪ ...‬هاشمی مشاور عالی استاندار سابق‬ ‫مرکزی از جناح اصالح طلبان‪ ،‬غالمعلی افشـار‪ ،‬دکتر‬ ‫مجید شـمس رییس مرکز بهداشت شـازند‪ ،‬صاحب‬ ‫علـی غفـاری و دههـا فـرد دیگـر رقیب جـدی علی‬ ‫ابراهیمـی نماینـده فعلی مردم شـازند در بهارسـتان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در حاشـیه این رخدادها اظهارنظر مدیر کل اجتماعی‬ ‫و فرهنگی اسـتانداری مرکزی هم جالب توجه اسـت‪.‬‬ ‫سـید احمد سـجادی با اشـاره به ثبت نـام داوطلبان‬ ‫بـرای یازدهمیـن دوره انتخابـات مجلس بـا ذکر این‬ ‫نکتـه که" مرد م از ‪ ۴‬دهه گفتمان تکراری کنشـگران‬ ‫سیاسـی و اجتماعی خسـته اند!" اورده است‪:‬‬ ‫منـی کـه خـود را امـاده کـرده ام و لحظـه لحظـه‬ ‫شـمرده ام تـا بـه موعـد ثبت نـام برسـم یادم باشـد‬ ‫کـه مـردم از پـس ‪ ۴‬دهه تجربـه از گفتمـان تکراری‬ ‫که کنشـگران سیاسـی و اجتماعی اسـیرش هستند‬ ‫ملولنـد‪ ،‬و از اینکه در اسـتانه و کوران انتخابات چنان‬ ‫بنمایـم که هیچ اوانـگاردی در سراسـر گیتی به گرد‬ ‫پایم نرسـد و چنان فریبا و روشـنفکرانه سخن بگویم‬ ‫کـه فریباتـر از ان یافت نشـود اما در فـردای انتخابات‬ ‫روایـت گفتـار و رفتارم عوض شـود خسـته شـده اند‪.‬‬ ‫صـد البتـه دوران ایـن نوع فضاها در جامعه ما به سـر‬ ‫امـده و بایـد بدانم مردم به کسـی اطمینـان پیدا می‬ ‫کننـد کـه انچه می گویـد خود انسـت و بـاور دارد و‬ ‫در فـردای قـدرت دچـار تطـور و تحـول و حول حالنا‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫بایـد بدانـم بـرای مردم ملـول از وعده های پـوچ‪ ،‬پر و‬ ‫پـوچ بازی نکنم‪ ،‬پر نشـان ندهم و پـوچ تحویل دهم‪.‬‬ ‫بـا انچـه دارم به میـدان درایم و اگر ندارم و نیسـتم و‬ ‫نمی توانم شایسـته اسـت که نیایم‪.‬‬ ‫یازدهمیـن دوره از انتخابـات فضای متفاوتی اسـت از‬ ‫حضور و شـور مردم‪ .‬در این فضایی که هنوز دلخوری‬ ‫مـردم از افزایـش قیمـت یـک شـبه بنزیـن فروکش‬ ‫نکـرده اسـت و کنترل تـورم و گرانی از خواسـته های‬ ‫به حق مردم اسـت اما سـران سـه قوه و در راس امور‬ ‫مجلـس نتوانسـت کاری بـرای ان انجام دهـد میزان‬ ‫مشـارکت مـردم نباید تحت الشـعاع قـرار گیرد‪.‬‬ ‫بـا ایـن حال باید منتظر ماند و دیـد‪ ،‬فضای رقابتی به‬ ‫نفع کدام نامزد انتخاباتی تما م می شـود و سـه م حل‬ ‫مشـکالت مردم در این فضا چه می شـود‪.‬‬ ‫اگهیتغییراتموسسهزیستمحیطیسبزاندیشاناراک‬ ‫اگهیتغییراتشرکتمهندسیرفاهگستراسیا‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 7487‬و شناســه ملــی ‪ 10780108909‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی‬ ‫عــادی مــورخ ‪ 1398/08/16‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬حســینعلی عبدالونــد بــه شــماره ملــی ‪ 4849650392‬بــه ســمت مدیــر عامــل و رئیــس هیئــت‬ ‫مدیــره و عضــو هیئــت مدیــره و داودعلــی عبدالونــد بــه شــماره ملــی ‪ 4848691265‬بــه ســمت نایــب‬ ‫رئیــس هیــات مدیــره بمــدت نامحــدود انتخــاب گردیدنــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیه اســناد و اوراق بهادار و تعهداور شــرکت از قبیل چک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها و عقوداســامی‬ ‫بــا امضــاء مدیــر عامــل و نایــب رئیــس هیئت مدیــره همراه بــا مهر شــرکت معتبر می باشــد‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک (‪)683422‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 156‬و شناســه ملــی ‪ 10861061111‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‬ ‫‪ 1395/02/13‬و بــه موجــب نامــه تائیدیــه شــماره ‪ 130/1/516/1//1/2/14/36‬مــورخ ‪ 1398/8/2‬پلیــس‬ ‫امنیــت عمومــی فرماندهــی انتظامــی اســتان مرکــزی تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪:‬‬ ‫احســان شهســواری بــه کــد ملــی ‪ 0532546466‬بــه ســمت رئیس هیئــت مدیره و حمیــد اخــوان هزاوه‬ ‫بــه کــد ملــی ‪ 0532588878‬بــه ســمت مدیــر عامــل و عضــو هیئــت مدیــره و رضــوان نعمتــی بــه کــد‬ ‫ملــی ‪ 0520439295‬بــه ســمت منشــی هیئــت مدیــره و امیــن معصومــی به کــد ملــی ‪0534831761‬‬ ‫بــه ســمت نائــب رئیس هیئــت مدیــره و الهام شهســواری بــه کــد ملــی ‪ 0534873162‬به ســمت خزانه‬ ‫دار بــه مــدت دو ســال انتخــاب گردیدند‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک‬ ‫(‪)683425‬‬ ‫بــا مســئولیت محدود به شــماره ثبــت ‪ 11583‬و شناســه ملــی ‪ 10780110414‬به اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی عــادی مــورخ ‪ 1398/02/05‬تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬مجیــد بهرامــی بــه شــماره ملــی ‪ 0083468447‬به ســمت مدیرعامــل و عضو هیات مدیــره‪ -‬محمود‬ ‫پــور بیاتــی بــه شــماره ملــی ‪ 6479893360‬بــه ســمت رئیس هیــات مدیــره ‪-‬ثمر اذری یوســف ابــاد به‬ ‫شــماره ملــی ‪0012875023‬بــه ســمت نائــب رئیــس هیــات مدیــره‪ -‬مهــدی جهانــی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪1601120559‬بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره برای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدند‪.‬‬ ‫‪-2‬کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــد اور شــرکت از قبیــل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات‪ ،‬قراردادهــا‪ ،‬عقــود‬ ‫اســامی‪ ،‬و بــه طــور کلــی هــر گونــه قــراردادی کــه بــرای شــرکت ایجــاد تعهــد نمایــد بــا امضــای رئیس‬ ‫هیــات مدیــره بــه تنهائــی همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر مــی باشــد‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک (‪)686570‬‬ ‫اگهیتغییراتشرکتهوشمندرایانهگستر‬ ‫اگهیتغییراتشرکتتعاونیروستایینراق‬ ‫اگهیتغییراتشرکتتعاونیروستاییجاسب‬ ‫بــا مســئولیت محــدود به شــماره ثبــت ‪ 224‬و شناســه ملــی ‪ 10861135988‬به اســتناد صورتجلســه‬ ‫هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 1397/11/19‬تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد‪:‬‬ ‫مرکــز اصلــی شــرکت از نشــانی قبلــی بــه اســتان مرکــزی‪ ،‬شهرســتان تفــرش‪ ،‬بخــش مرکزی‪ ،‬شــهر‬ ‫تفــرش‪ ،‬میانــده‪ ،‬خیابــان شــهید حــاج نقی‪ ،‬خیابــان شــهیدحیدری‪ ،‬پــاک ‪ ، 0‬مجتمــع یعقوبی‪ ،‬طبقه‬ ‫ســوم ‪-‬کدپســتی ‪ 3951773845‬تغییــر یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه بشــرح فــوق اصــاح‬ ‫گردید‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تفرش‬ ‫(‪)683426‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 12‬و شناســه ملــی ‪ 10780001550‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عادی‬ ‫ســالیانه مــورخ ‪ 1397/08/22‬تاییدیــه شــماره ‪ 539/184/111‬مــورخ ‪ 97/11/1‬اداره تعــاون روســتایی‬ ‫شهرســتان دلیجــان تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی ‪ 1396‬به تصویب رسید ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اســداله کریمــی بــه شــماره ملــی ‪ 0579595366‬و علــی محمدی به شــماره ملــی ‪0579892824‬‬ ‫به ســمت بازرســین شــرکت برای یکســال مالــی انتخــاب گردیدند‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان‬ ‫(‪)686568‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 4‬و شناســه ملــی ‪ 10780000559‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی‬ ‫ســالیانه مــورخ ‪ 1397/08/23‬و بــه موجــب تائیدیــه شــماره ‪ 508/184‬مــورخ ‪ 1397/10/23‬اداره تعاون‬ ‫روســتایی شهرســتان دلیجــان تصمیمــات ذیــل اتخاذ شــد‪:‬‬ ‫ســید داود هاشــمی بشــماره ملــی ‪ 0579557790‬بــه ســمت بــازرس اصلی و ســیدابوالفضل محســنی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0579835677‬بــه ســمت بــازرس علــی البدل برای یکســال مالــی انتخــاب گردیدند‪.‬‬ ‫‪ -2‬تــراز نامــه و حســاب ســود و زیــان شــرکت درســال مالــی ‪ 1396‬تصویــب گردید‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان‬ ‫(‪)686567‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت با مسئولیت محدود نور سازه اراک‬ ‫اگهیتغییراتشرکتتعاونیاتحادیهشرکتهایتعاونیروستاییدلیجان‬ ‫اگهی تغییرات شرکت خدماتی پیک پاکی اراک‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 7487‬و شناســه ملــی ‪ 10780108909‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی‬ ‫فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/08/16‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬بموجــب ســند صلــح ســهم الشــرکه‬ ‫بــه شــماره ‪ 61758‬مــورخ ‪ 1398/8/6‬صــادره از دفتراســناد رســمی شــماره ‪ 24‬اراک‪ ,‬شــجاع عبدالونــد‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 4849641245‬مبلــغ ‪ 1.666.000.000‬ریــال ســهم الشــرکه خــود را بــه داودعلــی‬ ‫عبدالونــد بــه شــماره ملــی ‪ 4848691265‬و مبلــغ ‪ 1.667.000.000‬ریــال ســهم الشــرکه خــود را بــه‬ ‫حســینعلی عبدالونــد بــه شــماره ملــی ‪ 4849650392‬انتقــال داد و از شــرکت خــارج گردیــد‪ .‬شــرکای‬ ‫فعلــی شــرکت و میــزان ســهم الشــرکه ایشــان بــه شــرح ذیــل مــی باشــد‪ :‬حســینعلی عبدالونــد بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 4849650392‬دارای مبلــغ ‪ 5.000.000.000‬ریــال ســهم الشــرکه داودعلــی عبدالونــد‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 4848691265‬دارای مبلــغ ‪ 5.000.000.000‬ریــال ســهم الشــرکه ‪ -2‬تعــداد اعضــای‬ ‫هیــات مدیــره از ‪ 3‬نفــر بــه ‪ 2‬نفــر کاهــش یافــت و مــاده ‪ 14‬اساســنامه اصــاح گردیــد‪ /.‬اداره کل ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اســتان مرکــزی اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیرتجــاری اراک (‪)683423‬‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 99‬و شناســه ملــی ‪ 10780009367‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‬ ‫‪ 1397/12/05‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬احمــد محمــدی بــه شــماره ملــی‪ 0579720136‬بــه عنــوان مدیرعامــل جدیــد شــرکت‬ ‫لغایــت‪ 20/11/1398‬انتخــاب گردیــد‪.‬‬ ‫‪-2‬کلیــه چکهــا‪ ،‬قراردادهــا‪ ،‬اســنادو اوراقــی کــه ایجــاد تهعد بــرای اتحادیــه نمایــد و یا تمام و یا قمســتی‬ ‫از حــق اتحادیــه را منتفــی ســازد باســتثنای مــواردی کــه هیئــت مدیــره بمنظــور اداره امــور شــرکت‬ ‫ترتیــب خاصــی داده باشــد پــس از تصویــب هیئــت مدیــره بــا رئیــس هیئــت مدیــره و مدیرعامــل همراه‬ ‫بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود و اوراق عــادی شــرکت فقــط بــا امضــای مدیرعامل معتبر می باشــد‬ ‫و مراســات هیئــت مدیــره بــا امضــای رئیــس هیئــت مدیــره و در هــر حــال همــرا هبــا مهــر شــرکت‬ ‫معتبــر می باشــد‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دلیجان (‪)686569‬‬ ‫بــا مســئولیت محــدود بــه شــماره ثبــت ‪ 2342‬و شناســه ملــی ‪ 10780058219‬به اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ ‪ 1398/07/23‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ :‬محمــد حســین‬ ‫فارســیجانی بــه شــماره ملــی ‪ 0534428347‬بــا دریافــت کلیــه ســهم الشــرکه خود بــه مبلــغ ‪500000‬‬ ‫ریــال از صنــدوق شــرکت از شــرکت خــارج و دیگــر هیــچ گونــه حق و ســمتی نــداردو در نتیجه ســرمایه‬ ‫شــرکت از مبلــغ ‪ 1500500000‬ریــال بــه مبلــغ ‪ 1500000000‬ریــال کاهــش یافــت و مــاده مربوطــه‬ ‫در اساســنامه اصــاح گردیــد ‪ .‬اســامی شــرکاء و میــزان ســهم الشــرکه ایشــان بدیــن شــرح مــی باشــد‪:‬‬ ‫ حســن دهباشــی بــه شــماره ملــی ‪0534524257‬دارای ‪ 1250000000‬ریــال ســهم الشــرکه‪ - .‬فــروغ‬‫فارســیجانی بــه شــماره ملــی ‪0533464110‬دارای ‪ 50000000‬ریــال ســهم الشــرکه‪ - .‬عرفان دهباشــی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪0521067030‬دارای ‪ 200000000‬ریــال ســهم الشــرکه‪ -2 .‬تعــداد اعضــا هیــات مدیره‬ ‫شــرکت از ‪ 3‬نفــر بــه ‪ 2‬نفــر کاهــش یافــت و مــاده مربوطــه در اساســنامه اصــاح شــد‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک‬ ‫(‪)686571‬‬ ‫اگهیتغییراتموسسهزیستمحیطیسبزاندیشاناراک‬ ‫بــه شــماره ثبــت ‪ 156‬و شناســه ملــی ‪ 10861061111‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ ‪ 1395/02/10‬و بــه موجــب نامــه تائیدیــه شــماره ‪ 130/1/516/1//1/2/14/36‬مــورخ ‪ 1398/8/2‬پلیــس امنیت عمومــی فرماندهی انتظامی اســتان مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شــد‪ -1 :‬احســان شهســواری‬ ‫بــه کــد ملــی ‪ 0532546466‬و حمیــد اخــوان هــزاوه بــه کــد ملــی ‪ 0532588878‬و رضــوان نعمتــی بــه کــد ملــی ‪ 0520439295‬و امیــن معصومــی بــه کــد ملــی ‪ 0534831761‬و الهــام شهســواری بــه کــد ملــی ‪ 0534873162‬بــه عنــوان اعضــای اصلی هیات مدیــره و علــی فراهانی بــه کــد ملــی ‪ 0520024001‬و فاطمه‬ ‫طاهــری بــه کــد ملــی ‪ 0530655675‬بــه عنــوان اعضــای علــی البــدل هیئــت مدیــره بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد‪-2 .‬کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــداور بــا امضــای دو نفــر از اعضــای هیــات مدیــره‪ ,‬خزانــه دار و رئیــس هیــات مدیــره همــراه بــا مهــر موسســه معتبــر مــی باشــد‪ -3 .‬حســام بیــات بــه کــد ملــی‬ ‫‪ 0520420063‬بــه عنــوان بــازرس اصلــی و علیرضــا فراهانــی بــه کــد ملــی ‪ 0520350626‬بــه عنــوان بــازرس علــی البــدل بــرای یک ســال مالــی انتخــاب گردیدند‪/.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک (‪)683424‬‬ ‫زیرنظر شورای سیاست گذاری‬ ‫رایانامه ‪n a m e h a r a k @ g m a i l . c o m :‬‬ ‫طراحی و صفحه ارایی ‪ :‬مینا اسکندری‬ ‫چاپ ‪ :‬بهمن‬ ‫نشانی‪ :‬اراک ‪ ،‬ابتدای خیابان مشهد‪ ،‬جنب بانک ملی‬ ‫‪n a m e h a r a k‬‬ ‫در اولین همایش فرش دستبافت استان مرکزی مطرح شد‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شهر مُردگان‪!!!...‬‬ ‫•غوغاحقیقت‬ ‫علــی زاده طباطبایــی وکیــل دادگســتری مــی گویــد دهها‬ ‫نماینــده بــه دلیــل داشــتن پرونــده هــای قضایــی خــاص‬ ‫منتظرنــد تــا بــه زنــدان گســیل شــوند ‪ ،‬بــه همیــن دلیــل‬ ‫اســت کــه بســیار مصرنــد کــه ســازمان زندانهــا از زیــر‬ ‫مجموعــه قــوه قضاییــه خــارج و در یــد قــوه مجریــه قــرار‬ ‫گیر د ‪.‬‬ ‫واقعیــت ایــن اســت کــه اگــر خبــری دربــاره پشــت پــرده‬ ‫هــای بســیاری از مدیــران و مســئولین ‪ ،‬بــه بیــرون نشــت‬ ‫نمــی کنــد دلیــل بــر ایــن نیســت کــه همــه چیــز ارام‬ ‫اســت و هیــچ خبــری از دزدی و ا ِرتشــا و پولشــویی و رانــت‬ ‫خــواری و اختــاس نیســت ‪!!!...‬‬ ‫بلکــه بــه دلیــل نبــود چرخــش ازاد اطالعــات و خطــوط‬ ‫قرمــز فراوانــی کــه بــر گــردن قلــم افتــاده‪...‬‬ ‫فعــا ظاهــرا هیــچ خبــری نیســت و ارامــش برقــرار اســت‬ ‫‪ ،‬وقتــی نتوانیــم از تــرس و خــوف شــفافیت مســایل مالــی‬ ‫و اداری خــواب بــه چشــم اوریــم بدیهــی اســت کــه در‬ ‫پشــت پــرده هایــی کــه فعــا بســیاری از دریدگــی هــا و‬ ‫خیانــت هــا و دزدی هــا و پــول هــای کثیــف را در خــود‬ ‫پوشــانده خبرهــای فروانــی اســت ‪ ،‬شــاید اگــر بتواننــد‬ ‫مــردم را محــرم بداننــد روزی در همیــن حوالــی‪ ،‬ابرهــای‬ ‫ســیاه محافظــه کاری و مصلحــت جویــی کنــار رود و مردم‬ ‫بداننــد کــه بــه چــه کســانی اعتمــاد کردنــد و پاســخ‬ ‫اعتمادشــان چــه بــود‪!!...‬‬ ‫بالشــک طیــف قابــل اعتنایــی از مدیــران و مســئولین‬ ‫انســان های شــریف و پاکدســت و باریشــه ای هســتند که‬ ‫بــا نــان حــال ســر ســفره پــدر و مــادر بــزرگ شــده انــد‬ ‫و در کمــال پاکیزگــی فکــری و زبانــی و اداری زیســته و‬ ‫میزیند‪...‬‬ ‫امــا بــاز هم بالشــک طیــف دیگــری از مدیران و مســئولین‬ ‫در ایــن چنــد دهــه هــر کاری کــه نام خباثــت و خیانــت را‬ ‫ســفید کنــد کوتاهــی نکردنــد‪ ،‬کســانی کــه بــه نــام مردم‬ ‫و انقــاب و انقالبــی گــری چــون بختکــی بــر منابــع ایــن‬ ‫کشــور افتادنــد و هرچــه توانســتند دوشــیدند و خوردنــد و‬ ‫بردند‪!...‬‬ ‫شــاید بــه عنــوان یــک پیشــنهاد بــد نباشــد کــه در نقطــه‬ ‫ای بســیار دور از مــردم شــهری بنــا شــود کــه محلی باشــد‬ ‫بــرای ســر جمــع کردن کســانی کــه بــا انــواع فســاد اداری‬ ‫و مالــی و اخالقــی و سیاســی و فرهنگــی تــا کنون نامشــان‬ ‫فــاش شــده و کســانی کــه بــه هــر دلیلــی بی نــام و نشــان‬ ‫دارنــد زندگــی شــان را مــی کننــد و بــه ریــش مــردم هــم‬ ‫مــی خندنــد فراهــم اورد کــه دههــا هکتار وســعت داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬وســعتی بــه فراخنــای حــق خــورده شــده مردمــی‬ ‫کــه دستشــان بــه هیــچ جــا بنــد نبــود و فریادشــان را‬ ‫کســی نشــنید‪ ،‬خندقــی از نفــرت و خشــم دور تــا دور ان‬ ‫حفــر کــرد و دیوارهــای بســیار بلنــد بــه بلنــدای ارزوهــای‬ ‫خاکســتر شــده بســیاری از جوانــان کشــور بــه دور ان‬ ‫کشــید ‪ ،‬بــه انــان ان قــدر غــذا داد کــه بدانند گرســنگی و‬ ‫فقــر یعنــی چــه‪ ،‬ان قــدر اب در اختیارشــان گذاشــت کــه‬ ‫بداننــد تشــنه عدالــت بــودن چــه مــزه ای دارد‪ ،‬ان قــدر‬ ‫البســه بــه انــان داد کــه بداننــد عریــان شــدن از حداقــل‬ ‫هایــی یــک زندگــی انســانی چــه مفهومــی دارد‪ ،‬ان قــدر‬ ‫هــوا بــرای تنفــس دراختیارشــان نهــاد کــه بفهمنــد اتش‬ ‫هــوای نفــس چگونــه می ســوزاند وخاکســتر مــی کنــد‪!!!...‬‬ ‫در ایــن شــهری کــه تابلــوی شــهر مــردگان بــر دروازه اش‬ ‫نصــب خواهــد شــد از هرطیفــی و گــروه و حزبــی چــه‬ ‫کشــوری‪ ،‬چــه لشــکری‪ ،‬چــه دولتــی‪ ،‬چــه خصوصــی و‬ ‫بخــش باصطــاح خصوصــی و چــه از قوه قضاییــه و مقننه‬ ‫حضــوری پررنــگ خواهنــد داشــت‪ ،‬جایــی کــه مــی توانند‬ ‫بــرای خودشــان دولــت و ســایر قــوا و ارگان هــا و نهادهــا و‬ ‫موسســات را دوبــاره بنــا کننــد و شــروع کننــد بــه دریــدن‬ ‫هــم‪ ...‬ان گاه اســت کــه در کوتــاه مــدت نســل ایــن جانیان‬ ‫و خائنیــن بــه وطــن از بیــن خواهــد رفــت و کــم کــم‬ ‫نســلی متولــد خواهــد شــد کــه مــی دانــد چگونــه زندگی‬ ‫بــا عــزت و بــه دور از دروغ و ریــا و دزدی و تهمــت و عربــده‬ ‫کشــی بــرای خویــش فراهــم اورد‪...‬‬ ‫بــه شــرطی کــه خواســت و ُجــرات و ُجربــزه و ُعرضــه‬ ‫چنیــن کاری وجــود داشــته باشــد‪!!!...‬‬ ‫اولین نماینده پرکار اراک‬ ‫در مجلس شورای ملی‬ ‫• ایرج احمدی هزاوه •‬ ‫اســماعیل ممتازالدولــه در ســال ‪ 1255‬در تبریــز بــه دنیــا‬ ‫امــد‪ .‬در ســال ‪ 1276‬بــه عنوان کنســول و بعد سرکنســول‬ ‫ایــران در ترکیــه منصــوب شــد‪ .‬پــس از بازگشــت بــه ایران‬ ‫مــورد توجــه مشــیرالدوله رییــس الــوزرا قــرار گرفــت و از‬ ‫مظفــر الدیــن شــاه لقــب ممتازالدولــه گرفت‪.‬‬ ‫او بــا مشــروطه خواهــان همکاری نمــود و در ســال ‪ 1285‬و‬ ‫بــا تاســیس مجلــس شــورای ملــی در اولیــن دوره مجلس‬ ‫از شهرســتان اراک انتخــاب شــد‪ .‬در ســال ‪ 1287‬و در ‪34‬‬ ‫ســالگی رییــس مجلــس شــد اما اختالفــات شــاه و مجلس‬ ‫رو بــه فزونــی گرفــت و در حالــی کــه از دوره ریاســت‬ ‫ممتازالدولــه فقــط دو مــاه گذشــته بــود در ‪ 2‬تیــر ‪1287‬‬ ‫مجلــس بــه توپ بســته شــد و ممتــاز از میــان خرابــه های‬ ‫مجلــس بــه پــارک امیــن الدولــه گریخــت‪.‬‬ ‫ممتــاز بعدهــا از اذربایجــان بــه مجلــس رفــت‪ ،‬وزیر پســت‬ ‫و تلگــراف شــد‪ ،‬وزیــر عدلیــه‪ ،‬وزیــر تجــارت و ‪ ....‬از ســمت‬ ‫هــای او بــود‪ .‬بــه دســتور وثوق الدولــه در ‪ 1298‬بــه کاشــان‬ ‫تبعیــد شــد‪ .‬در ‪ 1300‬و در کابینــه قــوام الســلطنه وزیــر‬ ‫معــارف شــد‪ .‬در پایــان عمــر بــه کارهــای فرهنگــی روی‬ ‫اورد و در ‪ 15‬اذر ‪ 1312‬در گذشــت‪ .‬واقعــا کــه نماینــده‬ ‫جنجالــی و پــر کاری بــرای اراک بــوده اســت‪.‬‬ ‫گـردشگـری‬ ‫هفته نامه فرهنگی‪،‬اجتماعی و اقتصادی استان مرکزی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول ‪ :‬سمیه بصیرت‬ ‫تلفن ‪09367501438 - )086(۳۴۴۵۱۴۷۰ :‬‬ ‫بازار اراک‬ ‫قدمت بازار اراک به سال ‪ ۱۲۲۸‬هجری قمری در زمان سلطنت فتحعلی شاه برمی گردد و با توجه به‬ ‫نیازهای شهر جزو اولین بناهایی بود که در اراک احداث شد‪ .‬مجموعه بازار شامل ساختمان های مدرسه‪،‬‬ ‫مسجد‪ ،‬حمام‪ ،‬سقاخانه‪ ،‬کاروانسرا و اب انبار است که متاسفانه امروزه تنها مسجد و سقاخانه باقی مانده اند‪.‬‬ ‫در زمان ساختش از هر سو به دروازه های اصلی شهر وصل می شده که بر اهمیت ان می افزوده است‪.‬‬ ‫برای خرید هرگونه مایحتاج می توانید به بازار مراجعه کنید‪ .‬طول این بازار کمی کمتر از یک کیلومتر است‬ ‫و دارای دیوارهایی با ارتفاع بسیار است که در برخی نقاط طول ان ها به ‪ ۷‬متر می رسد‪.‬‬ ‫بیمه ‪ ۸۰۰‬هزار بافنده فرش کشور محقق می شود‬ ‫اولین همایش فرش دسـتباف اسـتان مرکزی روز‬ ‫چهارشـنبه ‪ 13‬اذر ‪ 98‬در سـالن جلسـات پیامبر‬ ‫اعظـم (ص) در اسـتانداری اسـتان مرکـزی برگزار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش نامـه اراک‪ ،‬در ایـن همایـش کـه بـا‬ ‫حضور پیشکسـوتان‪ ،‬متخصصان و فعاالن صنعت‬ ‫فـرش دسـتباف اسـتان مرکـزی و کشـور برگـزار‬ ‫ شـد‪ ،‬ظرفیت هـا‪ ،‬فرصت هـا و ویژگی هـای فـرش‬ ‫دسـتباف اسـتان مرکـزی معرفی شـد‪.‬‬ ‫رییـس مرکـز ملی فـرش ایـران گفـت‪ ۸۰۰ :‬هزار‬ ‫بافنـده فـرش در نقاط مختلف کشـور امسـال زیر‬ ‫پوشـش بیمه تامیـن اجتماعـی قـرار می گیرند و‬ ‫خدمـات و مزایای اجتماعی بیمه بـرای انان برقرار‬ ‫بـر پوشـش بیمه تامیـن اجتماعـی و عمـر‪ ،‬بیمه‬ ‫درمانـی قالی بافـان نیـز برنامه ریـزی شـده کـه‬ ‫بـه زودی ایـن تصمیـم جامـه عمـل می پوشـد‪.‬‬ ‫دسـت پاک بیـان کرد‪ ۳۰ :‬درصـد از صادرات فرش‬ ‫ایـران بـه امریـکا صـادر می شـد کـه ایـن فرصت‬ ‫به دنبـال اعمـال تحریم ها کمرنگ شـده اما‪ ،‬مرکز‬ ‫ملـی فـرش ایـران رایزنی هـای خـود را بـا مجامع‬ ‫بین المللـی بـرای خارج کـردن فـرش از تحریم ها‬ ‫اغـاز کرده اسـت‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬فـرش دسـت بافت صنعتـی از‬ ‫جنـس مردم اسـت و بیش از ‪ ۲‬میلیـون ایرانی در‬ ‫ایـن هنر صنعت فعالیت می کننـد‪ ،‬بنابراین انتظار‬ ‫مـی رود احـاد مـردم به خصـوص سـازمان های‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫فرشـته دسـت پاک در همایـش ملـی فـرش‬ ‫دسـت بافت اسـتان مرکـزی در اراک‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫تفاهم نامـه ای بین صندوق عشـایری و روسـتایی‬ ‫کشـور بـا وزارت صنعـت‪ ،‬معدن و تجـارت منعقد‬ ‫شـده کـه بر اسـاس ان‪ ،‬فعاالن حـوزه فرش بیمه‬ ‫معرفـی می شـوند‪.‬‬ ‫رییـس مرکـز ملی فـرش ایران بیـان کـرد‪ :‬عالوه‬ ‫مـردم نهـاد نسـبت به رسـاندن پیـام ملـت ایران‬ ‫بـرای خـارج کردن صنعت فـرش از تحریـم اقدام‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫رییـس مرکـز ملـی فـرش ایـران بیـان کـرد‪ :‬اگر‬ ‫چه کشـور هنـد بزرگتریـن رقیب ایـران در تولید‬ ‫و صـادرات فـرش اسـت امـا‪ ،‬فـرش دسـت بافت‬ ‫ایـران جایـگاه خـود را در جهـان حفـظ کـرده و‬ ‫هیـچ کشـوری نمی تواند جایگزین ایـران در تولید‬ ‫زیراندازهـای سـنتی و قالی شـود‪.‬‬ ‫دسـت پاک اضافـه کـرد‪ ۸۰ :‬درصـد فعـاالن فرش‬ ‫دسـت بافت زن هسـتند و دلیـل مانـدگاری ایـن‬ ‫هنرصنعـت جنـس زنانه ان اسـت و با تمـام توان‬ ‫بایـد از ایـن ظرفیت صیانـت کرد‪.‬‬ ‫وی در خصـوص مـواد اولیـه فـرش دسـت بافت‬ ‫گفـت‪ :‬سـال گذشـته کشـور بـا ضعف جـدی در‬ ‫بخـش پشـم و ابریشـم مواجـه بـود کـه بـا ایجاد‬ ‫کارگـروه تخصصـی در مرکـز فـرش تصمیـم بـر‬ ‫توقـف برنامه پنـج سـاله واردات ابریشـم از چین‪،‬‬ ‫مغولسـتان و پشـم از اسـترالیا گرفتـه شـد و قرار‬ ‫اسـت تنهـا از مـواد اولیـه داخلـی در بافـت فرش‬ ‫اسـتفاده شود‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی‪:‬‬ ‫رونق فرش کشور مستلزم علم به‬ ‫واقعیت های بازار جهانی و توجه به‬ ‫سالیق است‬ ‫مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایـع دسـتی و‬ ‫گردشـگری اسـتان مرکزی گفت‪ :‬با نگاه تخصصی‬ ‫نسـبت بـه واقعیت های بـازار بین المللـی فرش و‬ ‫لحاظ کردن سلایق مشـتریان جهانـی‪ ،‬می توان‬ ‫رونـق فـرش کشـور را رقـم زد‪ .‬علیرضا ایـزدی در‬ ‫ایـن همایـش بیـان داشـت‪ :‬بـا ایـن اقـدام توجـه‬ ‫بـه برند فـرش دسـتباف اسـتان از جملـه جیریا‪،‬‬ ‫سـاروق‪ ،‬لیلیـان و غیـره که غبار فراموشـی گرفته‬ ‫بـود‪ ،‬بـا کمـک فعالیـن ایـن حـوزه مجـدد مورد‬ ‫توجـه قـرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایـع دسـتی و‬ ‫گردشـگری اسـتان مرکزی ادامـه داد‪ :‬فرش صرفا‬ ‫یـک دسـت بافتـه سـاده نیسـت و تمـام نمـای‬ ‫انسـانیت در تـار و پـود ان نهفتـه اسـت‪ .‬فـرش‬ ‫سـاروق نـه تنهـا یک دسـت بافته سـاده نیسـت‬ ‫بلکـه ایینه تمام نمایـی از هویت ایـران زمین می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫علیرضـا ایـزدی بیـان کرد‪ :‬فـرش از جایـگاه قابل‬ ‫احتـرام بـه وسـعت تمـام تاریـخ ایـران زمیـن‬ ‫برخوردار اسـت که هیچ گاه به فراموشـی سـپرده‬ ‫نمی شـود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬صـدای بافتـن فـرش بـرای انسـان‬ ‫حکـم صـدای الالیـی مادرانـی بـه وسـعت تاریخ‬ ‫سـه هزار سـاله ایـران دارد که همگان بـا اوا و تارو‬ ‫پـود فرش اشـنا هسـتند و باید یـاد و نـام بزرگان‬ ‫ایـن حـوزه را گرامـی بداریم‪.‬‬ ‫مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایـع دسـتی و‬ ‫گردشـگری اسـتان مرکـزی اظهار کرد‪ :‬بـزرگان و‬ ‫اسـاتید حوزه فرش همانند عیسـی خـان بهادری‬ ‫بـا طراحی فـرش ایرانـی بر مبنای اسـلیمی طرح‬ ‫هایـی از فـرش را زنـده کردنـد و باعـث ماندگاری‬ ‫ان شـدند‪.‬‬ ‫ایـزدی گفـت‪ :‬هنرمنـدان و فعالیـن حـوزه فرش‬ ‫دسـتباف اسـتان بهتریـن تحفـه هنـری انسـانی‬ ‫ایـران زمیـن یعنـی فـرش را بـه ارمغـان اوردند و‬ ‫بخشـی از هویـت سـرزمینی اراک محسـوب مـی‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایـع دسـتی و‬ ‫گردشـگری اسـتان مرکـزی اظهـار داشـت‪ :‬بـا‬ ‫برخـورداری از نـگاه تخصصی نسـبت بـه واقعیت‬ ‫هـای بـازار بین المللی فـرش یعنی لحـاظ کردن‬ ‫سلایق بازار هـدف می توان بـرای رونق ان تالش‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫استاندار مرکزی اعالم کرد؛‬ ‫بیش از ‪ ۳‬میلیون دالر صادرات فرش‬ ‫دستباف استان مرکزی طی سال گذشته‬ ‫فـرش دسـتباف در اراک و مناطـق اطـراف مـی‬ ‫توان اسـتناد کرد فلسـفه وجودی این شـهر برپایه‬ ‫صنعـت فـرش شـکل گرفته اسـت‪.‬‬ ‫اقـازاده گفـت‪ :‬امـروزه فـرش دسـتباف اسـتان با‬ ‫مسـایلی مانند تحریـم‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬اسـتفاده عموم‬ ‫مـردم از فرش ماشـینی و بـه روز نبـودن این هنر‬ ‫مواجه اسـت‪.‬‬ ‫بارهـا اعلام شـده کـه هـدف امریـکا ضربـه زدن‬ ‫بـه مـردم و تولید کننـدگان ایرانی اسـت و تحریم‬ ‫صنعـت فـرش خـود دلیلـی بـر اثبـات ایـن ادعـا‬ ‫مـی باشـد‪ .‬اقـازاده گفـت‪ :‬سـال گذشـته حـدود‬ ‫‪ ۹‬میلیـارد تومـان تسـهیالت در حـوزه فـرش‬ ‫دسـتبافت اسـتان پرداخت شده اسـت که کارنامه‬ ‫اسـتاندار مرکـزی گفـت‪ :‬سـال گذشـته ارزش‬ ‫صـادرات فرش دسـتباف اسـتان مرکـزی بیش از‬ ‫سـه میلیـون دالر بـوده و نیـاز اسـت که بـا وجود‬ ‫مشـکالت و محدودیـت ها‪ ،‬این مهـم افزایش پیدا‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫سـید علـی اقـازاده در ادامـه بـا مهـم برشـمردن‬ ‫برپایـی ایـن همایـش اظهـار داشـت‪ :‬بـر اسـاس‬ ‫مسـتندات موجود و با توجه به قدمت ‪ ۳۰۰‬سـاله‬ ‫قابـل قبولـی در راسـتای حمایـت دولـت از فرش‬ ‫دسـتباف اسـتان اسـت‪ .‬وی گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫حـدود ‪ ۳۰‬هـزار بافنـده فـرش دارای مجـوز در‬ ‫اسـتان مرکـزی فعالیـت دارند‪.‬‬ ‫اقـازاده عنوان کرد‪ :‬سـال گذشـته حجـم صادرات‬ ‫فرش اسـتان مرکزی سـه میلیون دالر بوده اسـت‬ ‫و تلاش داریـم بـا وجـود تحریـم هـای ظالمانه و‬ ‫محدودیـت هـا این مهـم افزایش پیـدا کند‪.‬‬ ‫مدیرکلبهزیستیاستانمرکزی‪:‬‬ ‫وجود ‪ 34‬هزار معلول در استان مرکزی‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی اســتان مرکــزی از وجــود ‪ 34‬هــزار نفــر معلــول در اســتان‬ ‫مرکــزی خبــر داد‪.‬‬ ‫زهــرا امینــی‪ ،‬در همایــش گرامیداشــت روز جهانــی معلــوالن که در فرهنگســرای‬ ‫شــهر اراک ضمــن گرامیداشــت روز جهانــی معلــوالن بــه برگــزاری برنامــه هــای‬ ‫مختلــف فرهنگــی‪ ،‬اموزشــی و خدماتــی بــه ایــن عزیــزان در هفتــه بزرگداشــت‬ ‫مقــام معلولیــن اشــاره کــرد و گفــت‪ ۳۴ :‬هزارمعلــول ذهنی و جســمی ‪ -‬حرکتی‬ ‫در اســتان وجــود دارد کــه امــار قابــل توجهــی اســت و بــه انــان در بخش هــای‬ ‫مختلــف خدمــات ارایــه می شــود‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی اســتان مرکــزی با بیــان اینکــه در اســتان مرکــزی تنوعی از‬ ‫معلولیــت هــای وجــود دارد‪ ،‬افــزود‪ :‬ایــن معلولیت های شــامل جســمی‪،‬حرکتی‪،‬‬ ‫ضایــع نخاعی‪،‬ذهنــی‪ ،‬اوتیســم و ســنددروم داون و ســایر معلولیــت هــای کــه در‬ ‫دســته بنــدی و طبقــه بنــدی انــواع معلولیــت هــا وجــود دارد‪.‬‬ ‫وی بــا توجــه بــه اینکــه دامنــه حــدود ‪ 34‬هــزار نفــر را در اســتان مرکزیمعلولیــن‬ ‫تشــکیل مــی دهنــد‪ ،‬افــزود‪ 17 :‬هــزار و ‪ 400‬نفــر از ایــن عزیــزان در شــهر اراک‬ ‫زندگــی مــی کنند‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای مختلــف ایــن ســازمان در حــوزه‬ ‫معاونــت توانبخشــی ادامــه داد‪ :‬بحــث ارایــه خدمــات بــه ایــن عزیــزان از جملــه‬ ‫افزایــش خدمــات حمایتــی و معیشــتی به خصــوص اجــرای مــواد قانونــی‪ ،‬قانون‬ ‫حمایــت از افــراد داری معلولیــت هــم در کشــور و هــم در اســتان مرکــزی شــاهد‬ ‫بودیم‬ ‫امینــی ارایــه کمــک هزینــه تحصیلــی بــرای دانشــجویان دانشــگاه هــای ازاد و‬ ‫دولتــی‪ ،‬توانمنــد ســازی عزیــزان معلــول در جهــت ایجــاد اشــتغال و هم مســکن‬ ‫ایــن عزیــزان و افزایــش کمــک هــا و مســتمری و خدمــات ریالــی خدمــات‬ ‫بهزیســتی بــه افــراد دارای معلویــت در کشــور را از دیگــر خدمــات ایــن ســازمان‬ ‫دانســت‪.‬‬ ‫مدیــر کل بهزیســتی اســتان مرکــزی همچنین بــه ســاخت ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬واحد‬ ‫مســکونی در اســتان مرکــزی بــرای خانوارهــای بــا ‪ ۲‬عضــو معلــول اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪ :‬اســتان مرکــزی در شــاخص مذکــور توانســته رتبــه برتر کشــور را کســب‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول همچنیــن بــه وجــود ســه هــزار و ‪ ۶۴‬معلــول شــدید و خیلی‬ ‫شــدید در اســتان مرکــز اشــاره کــرد و افــزود‪ :‬این عزیــزان کمک هزینه معیشــت‬ ‫دریافــت می کننــد و رقــم حــق پرســتاری از معلــوالن نیــز بــه ‪ ۲‬برابــر و نیــم‬ ‫افزایــش یافته اســت‪.‬‬ ‫امینــی افــزود‪ :‬بــه زودی ‪ ۶‬مرکز توســط بهزیســتی اســتان شــامل مرکز جســمی‬ ‫و حرکتــی شــبانه روزی‪ ،‬خانــه کوچــک‪ ،‬مرکــز مدیریــت در منــزل در اســتان‬ ‫راه انــدازی می شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اراک خنــداب و کمیجــان در مجلــس شــورای اســامی نیــز بــا‬ ‫بیــان اینکــه معلــوالن امانــت الهــی در جامعــه و خانــواده هســتند و بایــد از ایــن‬ ‫امانــت هــای الهــی بــه خوبــی مراقبــت شــود گفــت‪ :‬معلــوالن امانــت الهــی در‬ ‫جامعــه و بیــن خانــواده هــا هســتند و بایــد از ایــن امانــت هــای الهــی بــه خوبــی‬ ‫مراقبــت شــود‪.‬‬ ‫دکتــر علــی اکبــر کریمــی برتــاش نماینــدگان در مجلس و اســتان بــرای بهبود‬ ‫شــرایط معلــوالن تاکیــد کــرد و گفــت‪ :‬مشــکالتی بســیاری بــر ســر راه داریــم‬ ‫ولــی ایــن مهــم بــا تــاش کوشــش‪ ،‬همدلــی و همراهــی همه جانبــه و حضــور و‬ ‫مشــارکت ‪ NGO،‬هــا و ســازمان هــای مــردم نهــاد رفــع مــی شــود‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اراک خنــداب و کمیجــان در مجلــس شــورای اســامی خاطــر‬ ‫نشــان کــرد‪ :‬بــه هیــچ وجــه مســایل معلــوالن نبایــد در یــک ســازمان خــاص‬ ‫ماننــد بهزیســتی مرتفــع شــود بلکــه بحــث بهبــود فضــای شــهری‪ ،‬بهســازی و‬ ‫کمــک بــه رفــع مشــکالت ایــن عزیــزان وظیفــه همگانــی اســت‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول دغدغــه جــدی معلــوان را اشــتغال دانســت و بیــان کــرد‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه ســهمیه قانونــی در جذب دســتگاه هــای دولتــی این الــزام وجــود دارد‬ ‫امــا چــون جــذب در دســتگاه هــای دولتــی محدود شــده اســت بایــد در خــارج از‬ ‫دولــت بســتری بــرای اشــتغال معلولیــن فراهــم شــود کــه ایــن بخــش مــی تواند‬ ‫توســط کارافرینــان عملیاتــی شــود‪ .‬وی خاطــر نشــان کــرد‪ :‬ســازمان بهزیســتی‬ ‫نیازمنــد بحــث مشــارکت مردمــی اســت چــرا که بحــث مشــارکت هــای مردمی‬ ‫بســیار تاثیــر گــذار اســت و مــا در ایــن راســتا ظرفیــت هــای خوبــی در جامعــه‬ ‫داریــم‪ .‬دکتــر کریمــی ادامــه داد‪ :‬بســیاری از بحــث هــا و مشــکالت معلــوالن بــا‬ ‫حمایــت و مشــارکت خیریــن و همچنیــن بحــث امــوزش بــه موقــع و صحیــح‬ ‫برطــرف مــی شــود‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه نامه اراک

هفته نامه نامه اراک 74

هفته نامه نامه اراک 74

شماره : 74
تاریخ : 1399/02/23
هفته نامه نامه اراک 73

هفته نامه نامه اراک 73

شماره : 73
تاریخ : 1399/02/18
هفته نامه نامه اراک 72

هفته نامه نامه اراک 72

شماره : 72
تاریخ : 1398/12/15
هفته نامه نامه اراک 71

هفته نامه نامه اراک 71

شماره : 71
تاریخ : 1398/12/01
هفته نامه نامه اراک 70

هفته نامه نامه اراک 70

شماره : 70
تاریخ : 1398/11/24
هفته نامه نامه اراک 69

هفته نامه نامه اراک 69

شماره : 69
تاریخ : 1398/11/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!