ماهنامه زیر و بم شماره 35 - مگ لند

ماهنامه زیر و بم شماره 35

ماهنامه زیر و بم شماره 35

ماهنامه زیر و بم شماره 35

º]Á€Ë  ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ Ö]ZŒyY|Ìn»µÂXˆ»€Ë|»ÁZÌf»Y\uZ ÁZŒ¯Y|¿Äˀˀve€Ì]{ ՀÌ]{€‡ÁÕY~³d‡ŻÕY‹€œ¿€Ë €f¯{,Ö¼Ìu|¼v»€f¯{,Ö]ZŒyY|Ìn» ÁZŒ¯Y|¿,Ö]ZŒyY{Y€§,Ö¿Z¼ ¿|Ìn» ÖËY€mY€Ë|»ÁՀÀÅ,Ö´Àŀ§ÕZņËÁ€‡€Ì]{ ֗¸]Õ{Z‹ Äˀˀve½YZ°¼Å Ö]{Y ÖÀ̈uZ“€Ì¸Ÿ€f¯{,½ZÀË{Ö¼›Z¯€f¯{ ½Â˂˸eÁ€eZXe,Z¼À̇ ,Ã{YZ“{Y€Æ],\ˆ¿֋Y{Y{|ÀƇ,ÁZŒ¯Y|¿ ,֗¸]Õ{Z‹,Հv]cY{Z‡Zˆ¸³,½YÂyYÄf‹€§ ½ZˁÁ€ÌaZÀÌ»,{Y¥|½Z³„» €Ë|»ÂmZ¨¹ZÀƋ,ÕZ°‹¹Y€§Y€°ŒeZ] €ÀÅÖËZ¼À̇ÃÁ€³,d¬Ì¬uZ¼Àֻ̇¼Ÿ–]YÁ Ä]€neÁ Ö¼ˆneÕZŀÀŠ֗¸]Õ{Z‹ ֬̇» ,¹ZfŸYZ¼Ì¿,Ã{YZ“{Y€Æ],\¸«¾‹ÁZ̋€Ÿ ½YÂyYÄf‹€§ º]Á€Ë֬̇»̸ָve,Հ^yÃZ´ËZaÕZ°¼ÅZ] d»Ô‡†ËÁ€‡ ,Ձ{³Ä¿Zˆ§Y€f¯{,ÖËY‚¸³€‡Z“|¼v»€f¯{ ,·ÖmZuºË€»€f¯{,«Z—YÃ{Y‚̸ŸZ“|̼u€f¯{ Õ|¼v»¿Z“€Ì¸Ÿ€f¯{ Ö³|¿®^‡†ËÁ€‡ ¾Ìˆu|¼v»,€§ÂÅ®À‹Á,Ö¿Z]€«ZËÁ Z^ˀ§,Ö]€£€v‡,ÁZŒ¯Z“,ÁZŒ¯ Ã|ÀÅZÀaÄ]Y{‡,½ZÌyÁ{€» ļm€e†ËÁ€‡ ÖƸ·Y|^ŸcY{Z‡ZˆÆ»,½YÂyYÄf‹€§ ®Ì§Y€³ÁÖËYMÄv¨ Ö»ZŒfuY|¼v» ½YÂyYÄf‹€§Zf‡Y€ËÁ ¾ËÁ|eÁº¸Ì§,†°Ÿ†ËÁ€‡ Հ¨ mÄ̓€»†°Ÿ€Ì]{ |¿ÂÀˆuY€fÌ»,Õ{‚Ë\Àˁ,ÂaÖÀˀv]{ÔÌ» ֗¸]Õ{Z‹Ö¼ˆneÕZŀÀņËÁ€‡†°Ÿ Öf¿€fÀËY»Y ¾eÁ€§½Âˆ§Y,Ã|ÀÅZÀaÄ]Y{‡,Ö]€£€v‡ ֋€¨eÕ|¼uY¹|À³Ö·Z»»YÁֻ¼Ÿ–]YÁ Ö]ZŒyY€^¯YÕY{Y»Y Ö´¿Á{†¿ÂËcZ¯Y|e ºË€»,Ö¿Z]€«ZËÁ¾Ì¯€fŒ»»YÁcZ¤Ì¸^e {Y‚Ë€aÖeZ¤Ì¸^e½Â¿Z¯,½YÂyYÄf‹€§,½ŻZa ÃZ¼‹º]Á€Ë ֟Z¼fmY,ՀÀÅ,Ö´Àŀ§Ä»ZÀÅZ» ֟Z¼fmY ,ՀÀÅ,Ö´Àŀ§Ä»ZÀÅZ» ¶aÖ]€£[ÂÀmž¸“ĸn»€f§{Ö¿ZŒ¿ |uYÁ,­Ôa,{Z»Y{€Ì» ¾¨¸e ®»ZÌa ‚^‡¾Ì»€‡€ÀÅÖ§ZvÁ_Zq Ä¿Z‡Ä ‡Âed¯€‹žËÂeÄ°^‹ º]Á€Ë  ,Á€¯¹Zeº]Á€Ë 5 Z]ÕYÃZf‡©Â§ Ö¿YÂm€Ìˆ¯Y įÖ¿Z» ¹|̇€eÖ» ¹|Ì´ÀmÖ» Ã|À¿YÂyZ]Ö»{ dnu,ZÅÄ¿Z¬‹ZŸ Ã{Y¥€‹Y |Ì¿YÂyÖ»ÃZ¼‹¾ËY ¾ËY{ ŠËZÌ¿ ½Y€´ÀÅMÖ¸Ÿ|¼v»Z]¶¨» ¹ÁÖ¼¿¸fec€ˆÀ¯ º]Á€ËÄ] ¹Y{€—Zyª¸ e  ‚ÌËZa {Õ{€³‚ÌËZa Ë|« ¾Ë€eÖ¼Ë|« ÖÀÌ»€Ë€Æ‹ €]Y¶´ÀmZeZÌ¿{ 5|ÀˆbÅZ‹Z]Öb³ ªËZ¬‹,{Y€Æ‹ {ZŒ·{ ¹Z¼eÄ] ZÅÖ¿Y€ËY ºÅ{Ö»µÂ« Z°‡Y ¹ÁZÌ] Ô]½ÂzÌ^‹ €Ì»Y,¾Ë|¼¯®Ëº]Á€Ë 5 Ã{YÖËÔ]€¯ ½MYÖ°ËÖfu ½ÂÀ¯YYZÅ…{ |ËMÖ¼¿¹{ZË   Õ°‡ºËY€]ÄÀËM {Â][Ze€a Ղb‹M º·Zv‹ÂyÕ{Z«…Z^ŸZ]ÃZe¯Öb³ ¹Y{ºÅÖ¿YÂm½Z^—Zz» ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ Z]¹€³†¨¿ZeÄÀËMY ¾Ìr¸³Ä¿Zm€» Ö³|¿¹Ô‡ pÌÅ€´Ë{Á€ŸZ‹,Ö³|¿ Ö]Zˆf¯YºÌˆeZ¼³{¹|À‡ Ä·Z//¬»€‡ ‫ﻫﻮاﳌﺎﻟﮏ‬ ‫ﺑﻮد و ﻧﺒﻮد‬ ƶưƷƶŝšŵŚƗƲƿřƶĩŵƺººƃƾƯƕƹźƃƾƿŚūŻřƪĪººƄƯ ƢǀƟŹŢſƹŵƶŝžŶŝŚƿƽźƀţƹƎƀŝƱŚưƿŚƷƶŤƃřŵƹŚƷƾƿřŹřŵ ŹŵŚƯƹŹŶěƵŵźĪƳƽřŶųƹƂƿƺųƹƭƺƣŚƴƃō ƱŚưƟřźƏřŹŵƮĩƾƴǀƴģƲƿřƽŚƷŵŹƺųźŝƲƿřŻřƶƳŚƠſŚŤƯƶƬŝ ƽŹƹōŵŚƿƶŝŢƣƹĢǀƷƱŵƺŝƖƣƺƯƶĩƾƿŚƷ ƾƃƺƯřźƟƮǀƴǀŝƾưƳ Ê ƱŵƺŞƳƱŚƯŻLJř žŶƳƺƃƾưƳźŬƴƯ Ê ŶƳřƶŤƃřŵřŹƾƀĩŶŤƟřƾƯƱŚƃŵŚƿŚƷƱřŶƤƟŹŵƎƤƟŚƷƾƬǀų ƾĮƴŤƫŵƹƱřźƀųŽŚƀůřƵŻŚţšŹƺƇƲƿřŹŵŶƳŹřŶƳLJŚůƹ ŶƴƴĩƾƯŹŚŨƳƶĩŢƀǀſƺƀƟřƹƚƿŹŵƱřŹřżƷƱōŻřŶƘŝƹŶƴƴĩƾƯ ŢưůŹƢƿźƛƹŵŚƃżǀƳřŹīŹżŝŹƺěƲǀƯřźƈǀƣŭƹŹŶƳƹřŶųƶŤŞƫř ŵřŵƶŝnŵƺƃƾƯźƿŵŵƹŻŹŶƤģƱŚƸĭŚƳ~ƶƬưūŚŝƶĩŶƴĩŵƺų ŶſŹƾƯšŚƔŰƫƹŚƷŢƣƹŹƺūƲƿř ŢƇźƟƾƳŚŝźƸƯŢƇźƟƱŵƺŝƮƷŚŝŢººƇźƟƩŚůźƷƶŝ ƶŝžƮƿŻřŶƴǀƳƢƿƺƘţƶŝřŹźĮƿŶĪƿƞƐƫƹŵƺūƹŻřƱŶƃŶƴƯƵźƸŝ ƹŢſřƮƸƯƲŤƃřŵƶƄǀưƷŶƃŚŝƱŚƯŵŚƿƹƮǀƴĩźĪƟŚƷƱŵƺŝ ŚƷŹŶƤƳōƂƴŤƃřŶƳźĮƿŵŶƃŚŞƳŢſřŹřźƣƽżǀģŚƿƾƀƧƾŤƣƹ ŢƀǀƳƮƸƯ ƾŝŚƄųřŶǀŬƯƭřźŤůřƹšŵřŹřŚŝ ƮƷƱŚţŵƺųLjƇřŚƿƹŸŶƿřƵŶƿŵŸŶƿřƵŶǀƴººƃƮƷŚưƃĹƳŚǀůř ŸŶƿŹřŵŚƿƹƶŤƃřŵ ŸŸŢſřƮƸƯƱŚƄƴŤƃřŶƳŢƀǀƳƮƸƯƱŚƄƴŤƃřŵƶĩƾƿŚƷżǀģ ŸŸŢſřƮƸƯƱŚƄƳŵƺŞƳŢƀǀƳƮƸƯƱŚƄƳŵƺŝƶĩƾƿŚƷƽżǀģ ŶƃŚŝŵŚƿŻƱŚưƟřźƏřƹŹƹŵŢſřƲĪưƯŚƷƾƿřŹřŵƪŞǀƣƲƿřŻř ŚƷƱōƶŝƾƸūƺţƮƿŹřŶƳŹŚĮƳřƾƫƹƮƿŹřŵƶĩƾººƿŚƷżǀģ ŢƣƹźƷƹƱŚƄưƿŹřŵƮǀƳřŶŝŢººƀǀƟŚĩƎƤƟžƮǀƴĩƾưƳ ŻřŶƴƳŚƯƾƯƾƣŚŝƱŚưƿřźŝƹŶƴŤƀƷƱŚưſźŤſŵŹŵƮǀƷřƺŴŝ ƮƿźǀĭƾƯŽźŤſřƹƮƿƺƃƾƯśŚţƾŝƹƱřźĮƳƱŚƄƳŵƺŞƳ ƱŚƄƳŵƺŞƳźĪƟŻřƮƿƺĮŝźţŢſŹŵƶŤŞƫř ƶŝƵŚƯƵŵŻřƹŵƹƩŚſƹƮƿŹřŵƶƳŚųŹŵƶĩƾƿŚƷżǀģƾƬǀųƪŨƯ ƱŚƯŵŚƿLjƇřƮǀƴĩƾưƳřŶǀěŚƷƱōƶŝƽŻŚǀƳƮƿƹŹƾưƳƱŚƄƛřźſ ƮƿŹřŵřŹŚƷƱōƶĩŵƹŹƾƯ ƵŶƃƶūƺŤƯƵŻŚţƂƫżƴƯŢƣźſŻřŶƘŝŵźĩƾƯƞƿźƘţƾŤſƹŵ ƽƹŹŻřƮƷƱōžŵŹřŶƳřŹƾƿŚƷżǀģƶģƹŵŹřŵřŹƾƿŚƷżǀģƶģƶĩ ƱŚƄƳŵƺŞƳƹƾƫŚųƽŚū ƾƿŚƷżǀģřźģƶĩŢſřƶŤųƺſƂƫŵƵŻŚţŚƷƱōŢƣźſŻřŶƘŝ ƱřźƀųƲƿřŻřŹŚǀººƀŝƹŸƵŵźŝŵŻŵřŹŵŹřŵƶŤººƀƳřŵƾưƳƶĩ ŵƺŝŢůřŹŚƳƹƱŚƄƿźě ƾƿŚƷƾƿřŹřŵŻřƾƬǀųƶŝƮǀƴĩŢƣŵƱŚưƟřźƏřƶŝśƺųźĭř ŢƀǀƳŻŚǀƳƽƹŹŻřƱŚººƄƴŤƃřŵƹƽŹřŶƸĮƳƶĩƮƿŹƺųƾƯźŝ ŢſřŵŚŞƯŻƹŹƊŰƯ Ê žŶƴƃŚŝƶƴƸĩƹƾưƿŶƣŢƀǀƳƭŻLJƮƷĹưŤůŚƷżǀģƲƿř ƲǀưƷƩƺưƄƯżǀƳƵŵŹƺŴƳŢººſŵƹƺƳƽŚƷżǀģŻřƾƬǀų ŶƳƺƃƾƯƍŚǀŤůř ŚƷƶƿŶƷƾƴǀƿżţƪƿŚſƹŚƷŹřżƟřŢƃƺƳŚƷśŚŤĩŚƷŽŚŞƫ ŻřƶĩźĮƿŵƽŚƷżǀģƾƬǀųƹšřźƏŚųƽŚƷƶģźŤƟŵŚƷžĪƗ ƩƺĩƺƯƵŶƴƿōƶŝřŵŚŞƯŻƹŹƹƾƄƿŶƳřŹƹŵƶƐſřƹƶŝƎƤƟƶŤƃŸĭ ƹŢƇźƟźÊ ſƽŵƹŻƶŝĺŶƘŝƪŨƯƾŤƣƹƶŝžŶƳřƵŶƃ ƲƿřźĭřŶƷŵƾưƳűŹƾººŞǀƸƯơŚƠţřƶǀƌƣƽŚººŬƴƿřŚţ ƱŚūƾŝƽŚƷƾƿřŹřŵƹƭŻřƺººƫƹŌŚǀººƃřƶŝƎƤƟƾººƃƺƯřźƟ ŶƳƺƃźƈŰƴƯƹŵƹŶŰƯƱŚưƟřźƏř Ö¼‡dËZ‡ ZZZ PDMLGDNKVKDEL FRP ÂÌ¿º]Á€ËՀ^yÃZ´ËZa ZZZ ]LUREDPQHZV FRP ¹Y€´¸eµZ¿Z¯ WHOHJUDP PH PDMLGDNKVKDEL ¹Y€³ZfˆÀËYÄv¨ LQVWDJUDP FRP PDMLGDNKVKDEL º]Á€Ë  ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ŠËZÌ¿ ਙঀ ̶΋ ŢƠĭƱřƺţƾưƳƶĩŢƀƷƾƿŚƷŵŹŵ ŢƀǀƳƱōƭźŰƯƾŞƬƣĢǀƷƶĩŢƀƷƾƿŚƷƾƴŤƠĭƹ ƾƸƫř ŢŴƿŹƱřƺţƾưƳƾŤſƹŵĢǀƷŚŝƶĩŢƀƷƾƿŚƷĨƃř ŶƄŴŝƾưƳƭŚǀŤƫřřŹƱōƾưůźƯĢǀƷƶĩŢƀƷƾƿŚƷƮųŻ ŶƴĩƾưƳźěřŹƱōƾƘưūĢǀƷƶĩŢƀƷƾƿŚƷƾƿŚƸƴţƹ ƾƸƫř ŢƀǀƳƂƳŵřŵŲſŚěƶŝŹŵŚƣƾƀĩƺţżūƶĩŢƀƷƾƿŚƷƂſźě ŶƿŚƄĭƾưƳřŹƱōƾƀĩƺţżūƶĩŢƀƷƾƿŚƷśŹŵ ŵƺƃƾưƳźƀǀƯƺţƢǀƟƺţƶŝżūƶĩŢƀƷƾƿŚƷŶƈƣƹ ƾƸƫř ŶƄŴŝƾưƳźưŧƺţŵŶƯƶŝżūƶĩŢƀƷƾƿŚƷƁLjţ ŢƀǀƳƲĪưƯƺţźƿŶƤţƶŝżūƶĩŢƀƷƾţřźǀǀƜţ ŵƺƃƾưƳŢŝŚūřƺţƲǀƯōƶŝżūƶĩŢƀƷƾƿŚƷŚƗŵƹ ƾƸƫř ƾƿƺţƁźĮŤƿřŶƷŚƸƴţƶĩƭŹřŵƽřƵŶƄưĭƽŚƷƭŶƣ ƵŶƴƯźƃƾƳżŝĨŰƯŚƷƱōƶŝřźƯƹƽźǀĮƳƮŤſŵźĭřƶĩƭŹŚģŵƾƿŚƷƱƺƯŻōƶŝƹ ŶƃƮƷřƺų ƾƸƫř ŢƀǀƳƾĩŚŝƶưƷƲƿřŚŝ ƭŹřŵƾƿƺţƱƺĤưƷƲƯřźƿŻ ƽŹřŶƳƽŶƴƳŚưƷƶĩƾƿƺţ ŢƀǀƳƽŻźƯĢǀƷřŹŢŤưůŹ nƲǀƯō~ĨƫŚƯƹŚƗŵƢƫŚųƺţƽř nƶƿŵŚŬſƶƠǀŰƇ~ º]Á€Ë d^‡ZÀ» dÌÀÆe Ţ ƴƷŵƲƿżƯƲƨŝƾŞƳƭŚƳŚŝ ŢƴţƹƱŚūŶƴƧƶưǀŝƺţƢƫŚųŚţ ƾŤƀƷƱōźƣƱŚƤƃŚƗŻƶƨƳōƽř ŢƴƷŵ ƅ ŶưŰƯƭŚƳŻřƲƧƽƺŞƃƺų nŵŚŝħŹŚŞƯ ƅ ƮƔƗřƾŞƳŵLjǀƯ~ ƾƴĩƹŻŹōźĭřƮƫŚƗƹŵƂƿŚſō ƾƴĩƹŹƺţơŵŚƇƶƳŚŤſōƶŝŶƿŚŝ ŹřŶƯƹřŢſřŹƲƿŵƹƶƘǀƬƏƹřŢſřŹƢů ŹŚĪƃōƭLjſřƢƿŚƤůŵƺŝƽƹżĩ ƲĪƯƹŻŹōśźƛŻƮƬƗšŚǀůśō ƲĪƳƺŬŤƀūƮƄƃƭŚƯřŹŵŻřżū nŵŚŝƾƯřźĭ ƕ ơŵŚƇźƠƘūƭŚƯřšźƌůƽƺƬƗŢƿLJƹƵřźƷŚƃŹřŵƮģźěšŵŚŞƗƹƪưƗƹƮƬƗƖƯŚūŵLjǀƯ~ ½Z¯{¯Äˀ³ żǀƳƱŚĩŵƺĩƶƿźĭƖƟŚƴƯŻřƪƌƠƯƽř~ŶƳŵƺƯźƟƪƌƠƯƶŝƮƄƃƽřƺƄǀě ŚƷƽŹŚưǀŝŶƳŚưŝƱōŹŵźĭřƶĩŢſřƾŤŝƺƏŹƱŚĩŵƺĩżƜƯŹŵƶĩƱřŶŝƁŚŝƵŚĭō řŹŢŝƺƏŹƱōƶƿźĭŶƳŚſŹƹřƶŝƾƿŚƴǀŝŚƳŶƴƳŚƯŹřƺĭŚƳƹŢŴſƽŚƷƾƿŚººſŹŚƳƹ řŹŚƷƱōƮƄģƹƱŶŝƾŤſŹŶƴţƶƬǀſƹƲƿŶŝƹŶƴĩƾƯźƿŻřźſƱŚĩŵƺĩźººſŻř ŻřħŵƺĩƶĩŶƳƺƃƾƯƱōƖƳŚƯƹŶƴŤƀǀƳƵŚĭōŻřŹƲƿřŻřŹŵŚƯƹŹŶěŶƴĩƾƯƮƷřźƟ ŶƴƴĩŢĩŚſřŹƹřŶƴƃƺĩƾƯƹŶƴŤƟřƾƯƾŤŴſŹŵƵŹřƺưƷƱŚƴƿřŵźŝŵƺſƁřƶƿźĭ ƶƿźĭƶĩŶƴƳřŵƾưƳƾƫƹžŶƳŹřŵŻŚŝƶƿźĭŻřřŹƹřƂƿŚƷƶŤſřƺųƱŵŹƹōƮƷřźƟŚŝƹ ŶƃŚŝƾƘƟŚƴƯŚǀƃřŹŵŚƀŝƶģŶƴĩƾƯřŶǀěƾĪǀƳƭŚŬƳřźſƹŢſƹřŵƺſƶŝƱŵźĩ ŶƴŤƀƳřŵƾƯźĭřƹŶƳřƪƟŚƛƱōŻřƮÈƫŚƗŹÊ ŚĩŹŵƽźǀŝŶţƾŝƹƩŚưƷřƶŝƱřŶƤŤƘƯƶĩ Ê ŶƴŤƀǀƳƵŚĭōƪƬƗƹśŚŞſřŻřƱŚƳōřźƿŻžŢſřźưŧƾŝżǀģƱLjƟŶƴŤƠĭƾưƳƵŚĮĤǀƷ ƾƿŚƷżǀģŢſřŹŚǀƀŝƶģŶƴƴǀŝƾƯƱŚƟŹŚƗŶƴƳřŵƾưƳƱřźĪƴƯřŹƶģźƷƾŤſřŹƶŝ ƱōŻřƂƳŚƿŚěƾŝƮƬƗŚŝƂƴƿźƟōƢƫŚųƹƵŚţƺĩƱōŻřŚƷƵŶƿźƟōħŶƳřƂƳřŵƶººĩ nŢſřƵŚĭō ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ½Z]Ä«| ĨƿŵżƳřŶųƶŝřŶųŢƗŚƏřŚŝƭŵźƯƽřŶƳŵƺƯźƟ ƅ ƭźĩřźŞƯŚǀě ŹŵƱŚţŵƺųƽŚƷƩŚƯŻřƹŶƳŚſźŝźǀųƶŝřŹŚưƃŶƳƹřŶųƶĪƴƿřŚţŶƿƺººƃ ŶƳŵźĩƉźƗƹŶƳŶƃŶƴƬŝƭŵźƯƩŚůƲƿřŹŵŶǀƴĩơŚƠƳřƶƯŻLJơƺƤů ƩŸŝƶĩƮƿŹřŶƳƮƷƾƫŚƴƯƹƩŚƯƹŢſřƞǀƘƋŚƯƱŶŝřŶųƩƺſŹƽř ŸƮǀƴĩƶģžěƮǀƴĩƂƄŴŝƹ ƩřƺººſƭŵźƯŻŚŝŶǀƷŶŝƾƳŚŝŻƹƾŞƬƣšŚƣŶƇŶƳŵƺƯźƟšźººƌů ŢſřƲƿřƾŞƬƣšŚƣŶƇŶƳŵƺƯźƟšźƌůŸƮǀƷŶŝƶƣŶƇƶƳƺĮģŶƳŵƺưƳ ƶĩƾƳŚƀĩƶưƷƹřŶųƾƫƹƾƬƗƹřŶųƩƺſŹŶưŰƯƹřŶųŢŞŰƯƶĩ ŢŞŰƯƹ ƲǀƯƺƈƘƯƶưŗř ŶƳřƵŶƃśŚŴŤƳřŶƳƹřŶųƲƿŵƵřŹŹŵƭŚǀƣƽřźŝ ŵŚŬƿřƱŚŤƫŵŹŵřŹŶƴŤƀƷƱŚǀƘǀƃƱřŹřŶŤſƹŵŻřƶĩƾƳŚƀĩƹŚƷƱōƶƘǀƃ šřƺƬƇƹŶǀƃŚŝŶƳƹřŶųźĩŷƶŝƩƺƜƄƯƶĩŢſřƲƿřƱŚŝŻšŚƣŶƇŶǀƴĩ ƶŝƩŚưƗřƲƿřƶƐſřƹƶŝřŹŚưƃŶƳƹřŶųřźƿŻžŶǀŤſźƠŝƂƫōƹŶưŰƯźŝ ŶƳŚſŹƾƯšŚūŹŵƲƿźŤƸŝ d§€ »¶ÅY ƵõþƸúÿô­¬ªÃÉû† ½Y€´ÀÅMÖ¸Ÿ|¼v»Z]¶¨» ºfˆÅ¦·Zz»Ã|¿Z‡|¬¿cZ^ŸZ] ŶƴƿƺĭƾƯƲǀưƬƀưƫřƹƭLjſLJřŢŬů ŸŶƿŶƃƶŞƬƏƶĩŶƃŹƺƐģ ƂƿŚƷźţīŹżŝƲǀŝŻřƾĩŵƺĩźƷŵŵźĭƾƯźŝƭřƾĩŵƺĩƶŝƾưĩƲƿř ƶĩƾƿŚƷƭŵōƹŶƴĩƾƯƵŚĮƳƾĭŶƳŻƽŚƷƱŚƯźƸƣƱřƺƴƗƶŝƽřƵŶƗƶººŝ ƹŶƳŹřŸĭƾƯźǀŧŚţŚƷƶĤŝƽƹŹŶƳƺƃƾƯƖƣřƹƪǀƬŬţŵŹƺƯƶƳŚųŹŵƶƄǀưƷ ƾƳŚưƬººƀƯŢŬůƶƳ ƹƮŤººƀƷƭLjººſřŢŬůƶƳ Ê ƲƯƱƺººģ Ê ŻŚŞƫŵƹŢſŵŚƷšŹŚŞƗƲƿřŹŵƾƬǀųŚƯŶƴŤƀƷŚƟźƗƭLjººſLJřŢŬů šŚƤƬƘţŻřƾƄŴŝŵźǀĭƾƯŹřźƣźǀƀƯƱŚưƷŹŵżǀƳŚƷƶĤŝƾĭŶƳŻƽŚưƳŹƹŵ ƶŝĽřŢƿōĽřŢƿōšźƌůƮǀƿƺĭƾƯƮǀſŹƾƯƾƀĩźƷƶŝƹƮǀŤƀƷ źƏŚųƶŝƶĩŢſřơŚǀſƹĨŞſƲƿřƹƾĮŞƬƏŢǀƳŚůƹŹƲƯźƏŚų ŵƺŝƭřƾĭŵřƺƳŚųƎƿřźƃ ŶƃŚŝřŶųƶƳŚƄƳŶƳřƺţƾƯƽżǀģźƷƹŢſřřŶųƶƳŚƄƳƾƴƘƯ ƭLjſLJřŢŬůŚưƃƶŝƶĩŶǀŤººƀƷƲƿřƞƫŚŴƯřźģžě ŸŶƴƿƺĮŝ ŸŶƿŹřŶƳŢſƹŵƮƷřŹŚƣōũŚůŜƤƫƾŤů ŸŵƺŝƾƳŚůƹŹĨƿƵŵřƺƳŚųŹŵŚưƃƾĭŶƳŻƱŚƯźƸƣ ƾƫƹžƭŵƺŝƲƯƵŵřƺƳŚųƾƳŚůƹŹƲǀƫƹřƮǀŤƃřŶƳƾƳŚůƹŹƱŚƯƵŵřƺƳŚųŹŵŚƯ ƶĪƯƶŝƶĩƾƀĩƾƴƘƿŚƣōũŚůƭŹřŶƳŢſƹŵƮƷřŹŚƣōũŚůŜƤƫƾŤů ƮŤƟźƳŜūřƹŪůƹƶĪƯƶŝƲƯŢſřƶŤƟŹ ƵŚĮƳŶƃźƯĨƿƱřƺƴƗƶŝŚƷƱōƶŝƹŵƺŝŶƴƯƶƣLjƗƾƬǀųƾųźŝƶŝƭŹŶě ƶƄǀưƷƭŵƺŝƂƷřźưƷŢƃřŵƶĩƾƿŚƷŶƯōƹŢƟŹŹŵƮƷƲƯƹŵźĩƾƯ ŹřżƷƲƿřŻřƁŚĩ~ŶƿŵƺŝƶŤƃƺƳƱŚŤƿŚƷƽŹƺŤſřŻřƾĪƿŹŵ nŵƺŝƾƳLjƤƗƹƾƘƣřƹŚƷƱōŻřƾĪƿŶƿŵźĩƾƯƶĩƽŶƤƳ ŚƷƭŵōƲƿřƲƿźţƮƸƯƶĩƮŤƃřŵƭřƾĭŶƳŻŹŵŚƷƾƳŚůƹŹŻřƾŝƺųƵźƏŚų ŢǀƈŴƃƽŹřƺŤſřšŹŶƣƱŚƄƿřŹŵƱƺģžƮŤƃřŵƶƣLjƗƭŚƯřƶŝŵƺŝ ŵƺƭŚƯř ŚŝƲƯŵŹřŵŵƺūƹƮƷƶŘƐŴţƾŤůŵŹř ūƹƮƷƶŘƐŴţƾŤůŵŹřŵŵƺūƹŵŚººƤŤƳřƵźųLJŚŝƶƬŝ Ţǀŝř Ÿ ūƮƿř ź ŝ ƭŚƯř ƾĩŵƺĩƵŹƹŵŻř ƭŶƿŵƾƯř ƾĭŶƳŻŹŵŢǀŝƺŞŰ ƭŶƿŵ ƾ Ưř Ź ƾĭŶƳŻŹŵŢǀŝƺŞŰƯƹ źƷƶŝ ƽŚƌƟŹŵƩŚůźƷ ƶŝƹŢſřŶƤƳŶƤƳƮŤƀƷƞƫŚŴƯƵŶƳŻŚſŶƤƳšŹŚŞƗ Ţƃřŵƽř ƽřƵĦƿƹŹ ĦƿƹŹŚǀƀŝ ƃŶƿƺĭƾƯŶƷř ĭƾƯŶƷřƺŴŝƽżǀģźƷƾƀĩźƷƽŻŚŬƯ ƶǀůƹŹƲƯŶƿŚƃŶƿƺĭ ŸŶƿŶǀƃƺěřŹŽŚŞƫƲƿřƶĩŵƺŝƱŚŤƫŚſŶƴ ƱŚŤƫŚſŶƴģ ƇƾƳŚŝźƸƯŚŝƮƷŚŝƶưƷƭŹřŵŢſƹŵƹƭŹřŵƾƠǀƐƫ ƮǀƴĩŢŞŰƇƾƳŚŝźƸƯŚŝ ŽŚŞƫƲƿřźƿŵƲƯƭŶǀƃƺěřŹŽŚŞƫƲƿřƶĩŵƺŝƮƫŚſèç ſè ƶģƹƲƯƽřźŝƶģŚƷƙƹŹŵƹŚƷŢưƸţŚƷƲǀƷƺţŚƷƾƃŚŰƟ ƶģŚƷƙƹŹŵƹŚƷŢưƸţŚƷƲǀƷƺţŚƷƾƃŚŰƟ ƱŚƯŻƮƷƭř é ƱŚƯŻƮƷƭřƾĮŞƬƏŻŚƛōƹƭŶƃƶŞƬƏæèìéƩŚſƭŶǀƃ ƹƭŶƃƶŞƬƏæèìéƩŚſƭŶǀƃƺě řŹ ƾƷŚĭƶĩŵƺŝƲƿřźƏŚųƶŝ źƏŚųƶŝƽŹƺŤſřƱōŚƯřžŵŹřŵƽźǀĮƫŵƱřźĮƿŵ ŵƺŝƮƳŚŤſźǀŝŵƵŹƹŵŻ ƮƳŚŤſźǀŝŵƵŹƹŵŻŚƛōŚŝ ƶƶưƷƎſƹ ƷƎſƹ ŵƺƃƾƯřŶǀěśƺųƶƬưūĨƿŚƷŜƿźŴţ ŚƷŜƿźŴţƹŚƷŶƤƳƲƿřƶư ŚưƃƶŝƾƀĩŚƿŶƿƺƃƶŞƬƏŶǀŤƃřŵŢſƹŵŚŞƬƣ ŚưƃƶŝƾƀĩŚƿŶƿƺƃƶŞƬƏŶǀŤƃřŵŢſƹŵŚŞ ƾƈŴƃLjŨƯžŵźŝƾƯƹźƟźĪƟƶŝř Żř~ŶƿƺĭƾƯƾƈŴƃLjŨƯžŵźŝ ƾƯƹźƟźĪƟƶŝřŹƭŵōƶĩ ŸŵřŵŵŚƸƴƄ ŵŚƸƴƄǀě ĨƿƲƿř ƪŨưƫřś źƋĨƿ ƲƿřnƪƇŚůƶģřŹƺţŹŶěƪƌƟ ƭŹƺŞŬƯžĩ ƭŹƺŞŬƯžĩĢǀƷƶƳŚųŹŵƮŤƃř ĩĢǀƷƶƳŚųŹŵƮŤƃřŵŢſƹŵƶƬŝ Ţſƹŵƶ ſřƾƴƘƯƲƿŶŝƹŢſřŶƴưƃŻŹř šŵƺųƶĩŢſř ƲĪƳřŹŹŚĩƲººƿřŶƴŤƠĭƾƯŚƷ ĭƾƯŚƷƾƬǀų ŹŚĩƲººƿřŶƴŤƠĭ ƾƬǀųŵźĪƳ ŢƿƺƷƹŹƺŴŝřŝ řŹšŵƺųƽƹŻŚŝƱŚƳƹƁŚŝ ƱřżƿżƗŻřƾƬǀųƭŶǀƃƺěřŹŽŚŞƫƶĩƽŻƹŹ ƶĩƽ ƆŴƃƁŚŝƶŤƃřŵřŹšŵƺųƪƤŤººƀƯ ƶĩŶƳŵƺŝƵŵźĩŜŬƘţƭŹŚĩŻřƮƳŚĪƿŵżƳƹ ƮƳŚĪƿ ĭƾƯƽźĮƿŵ ƹnƁŚŞƳŹƺųƵƵźǀū~ŶººƿƺĭƾƯƽźĮƿŵ źǀū~Ŷººƿƺĭ ŻřƾƫƹŸƽŵŹƹōšŵƺųźſřŹLjŝƲƿř LjŝƲƿ řźģ ĩƮƴĩƾƯźĪƟƭŵƺųŚŝ ĩƾƯźĪƟƭŵƺųŚŝƲƯ ŚƘƣřƹƲƯŚƿōƶĩƮƴĩ ŻřƾĪƿŶƿŚƃƹŵƺŞƳLjŝLjƇřƲƯ ŻřƾĪƿŶƿŚƃƹŵƺŞƳLjŝLjƇřƲƯźƔƳ ƿƮţŹŶƣƩŚŞƳŵƭŹƺųƵźǀū ƶŝƱŚƳŶƳƺųōŚƿƮţŹŶƣƩŚŞƳŵƭŹƺų Ƶźǀū ƶĩŵƺŝƭřƭřƾĭŶƳŻƽŚƷŹŚĩƲƿźţśƺ ĭŶƳŻƽŚƷŹŚĩƲƿźţţśƺƬƐƯ ƾƬǀųŸƮŤƀƷƽŹƺųŻƹŹűźƳ ƭŵōŢſřŶŝƾƬǀųŸƮŤƀƷƽŹƺųŻƹŹ űźƳ ƶǀŞƃřŹƭŵƺųƲƯƭŵřŵƭŚŬƳřƢƄ ƢƄƗŚŝ ƲƯƹŶƃŚŝŹƺųŻƹŹűźƳ ƮƴĩƾƯŚƗŵƲƯƹŶƃŚŝ ŹƺųŻƹŹűźƳƶŝƱŚƳ ƶƣLjƗƶĩƭŶƿŵƾƯƽř ƽŚ ƭŵō ƶƣLjƗƶĩƭŶƿŵƾƯƽřƶŤſŹřƹƽŚƷ ŹŚŝŹŵŚƷƲƿřƶĩƾƿŚƷƝźů ŶƴƳŻƾƯƲƯƵŹŚŝŹŵŚƷ ƲƿřƶĩƾƿŚƷƝźů ƭŚƯřƪŨƯžƮƴĩ ƾĭŶƳŻŚƷƱōƪŨƯ Ʈ ŵ ƭŚƯřƪŨƯžƮƴĩƾĭŶƳŻŚƷ ƱōƪŨƯƮŤƃř ƾƷŚĭŶƃŚŞƳŢſŹŵĽřŌŚƃƱř ƾƈŴƃƮƷƾƷŚĭŶƃŚŞƳ ŚƃƱř ƾĭŶƳŻŚƷƱř ūźĭřƾƿŚŞƏŚŞƏƶƯLj ƾĭŶƳŻŚƷ Ʊ ř ƺ ūźĭřƾƿŚŞƏŚŞƏƶƯLjƗƹ ƹƶŤƃƺƳƽŹřźĪţźǀƛƂŰƟƶŰƠƇĨƿ ŶƴưƸƟƾƯŶƴƳř ƾƿŚŞƏŚŞƏƶƯ ŶƴưƸƟƾƯŶƴƳřƺŴŝřŹƾƿŚŞƏŚŞƏƶƯLjƗ ƲƯƶƳƶĩƾŤưƸţƵŵŻŢưƸţ ƹŵźŝƾƯLJŚŝřŹƲƯƶƳ ƶŝŹŶƤģŚǀƳŵŻřƱŵƺŝŹƹŵƹƾĮŤſŹřƹƶĩ źĪƟƶŝƲƯŵƺƃƾƯŦƗŚŝ LjŨƯžƭƹźŝƹźƟźĪƟƶŝ ƲƯŵƺƃƾƯŦƗŚŝƶƳ ŶƷŵƾƯŹƺƳ ŶƷŵƾƯŹƺƳƭŵōƾ ƭŵōƾĭŶƳŻ ƿźƯōŶƳƺųōƾƀǀƬĮƳřŶƳƺųō ƽŷƺƠƳƾƿŚĪƿźƯōŶƳƺųōƾƀǀƬĮƳř ŶǀƿƺĮŝƱŚţŵƺųƶŝƵŶƃƩŚůƶŝŚţ ŶǀƿƺĮŝƱŚţŵƺųƶŝƵŶƃƩŚůƶŝ ƾưƳƹźĭƶƴŤƟŭƺƳźººƀě ĭƶƴŤƟŭƺƳźººƀě ŹřźƣƾĩƮƳřŵƾ ưƳƹźĭ ŸnƭŶƃƾưƳ ƾƳŚůƹŹƁ ŸnƭŶƃƾưƳƾƳŚůƹŹ ƁŚĩ~ žŵƺƃƭŚưţŚƷƶƈƣƲƿř ƩŚůźƷƶŝƾƫƹžŵƺƃƭŚưţ ŚƷƶƈƣƲƿřŢſř ƶĩƾƿŚƷŢƣƹžŢſřƵŶƯōƂǀěƾƷŚĭ ƶĩƾƿŚƷŢƣƹžŢſř ƾƷŚ ſřƱōŵŹřŵŵƺūƹŚƯƶƘƯŚūŹŵ ƪǀƫŵƶ ŝƽŹƺŤſř ƲƿřŚŝŶƿŚŞƳŚţŶƗŚƣƶĩƭŵźĩƾƿŚƐųŚƿƵŚŞŤƃř Ƶ ĩŢſřƲƿřŻřƲƯƽźǀĮƫŵ řŹƱŚưŤƣƹŚƯƶĩŢſř Ž ƲƿřƂŝƺƬƐƯźŧřƶŤŞƫřŵƺƃƭŚŬƳřŽŚŞƫ ĩƮǀƴĩƾƯƾƿŚƷŹŚĩƝźƇ ĩƾƯƾƿŚƷŹŚĩƝźƇ ƽƹŹƽźŧřƶƳƶĩƮǀƴĩ ŢƿŚƸƳŹŵƶĩ ƵŶƃŦƗŚŝŽŚŞƫƲƿřŢƿŚƸƳŹŵƶĩƵŵƺŝ ŵŹřŵŜƏŚŴƯƶƳƹŚƯ ŬųƮƿŚƐų ƮƄĪŝŢƫŚŬųƮƿŚƐųŹŚĩŻř ƽŚƌƟŹŵƽŶŝ ŶŝƹƲǀƷƺţƶưƷƲƿřŚŝ ŶǀŤƀƷƱōƢƟřƺƯƾƬǀųŚưƃƽŻŚŬƯ źŤưĩƮƳřŵƾ ƯŶǀƘŝ ŶǀƘŝƹƮŤƀƷƢƟřƺƯƶƬŝ ƾƬƗŶưŰƯ_ƽźŰŝšřŵŚſŚƀƬĭ ƽřƵŶƗƶŤƠĭƶŝƶĩƾƳŚůƹŹĨƿƱřźĮƴƷō šƹŚƠţƲƿřŵŹřŵơźƟƱƺǀƳŚůƹŹźĮƿŵŚŝ ƽŚƣōƶĩƾţŚưƬĩƕƺƳƾŤůƹƲŰƫŻřřŹ ŵƺººƃƾƯŶƴĩƾƯśŚŴŤƳřƱřźººĮƴƷō ŻřŚţŶƴǀººƄƳƾƯŚƯƽƹŹƶŝƹŹƹřŶǀưƸƟ ŹŵřźģƶººĪƴƿřŻřŶƿƺĮŝƂººƿŚƷšƹŚƠţ ŚƷƲǀƀŰţƱřżǀƯƂƯřźĭŚŤƀƴƿřƶŰƠƇ ŢſŚƷźǀƤŰţƹƲǀƷƺţŻřźŤƄǀŝƾƬǀų ƾưººſŹƩŚƳŚĩŹŵƽźƿƺƈţƶưǀưƋ ƭřźĮƬţƹšřŹŚěōŹŵƮŝƹźƿŻ #=,52%$021/,1( ƽźƿƺƈţƽƺĮŤƠĭƮǀţ ƽźŰŝšřŵŚſŚƀƬĭƹƽźƠƘūƶǀƋźƯ šŹŶƣƩŚŞƳŵ żǀģĨƿƲŤƟŹ Ţſřƽżƿźƛ ŚƷƾƌƘŝ ƽŚƷƝźůƶǀŞƃ ŶƴƳŻƾƯƶĩƾŝƺų ŶƴŤƀǀƳ ŸŶǀŤƀƷƭLjſLJřŢŬůŚưƃƱLJř ŸŶǀŤƀƷƭLjſLJřŢŬůŚưƃƱ ƲººƯƶººŝLjººŨƯƝźººƗƢººŞƏ Lj º]Á€Ë d§€ »¶ÅY ƭLjſřƾƘƣřƹƶƳƺưƳĽřŢƿōƹƲǀưƬƀưƫřƹƭ LjſLJřŢŬůšźƌůƲƿřƶƬŝŶƴƴĩƾƯźĪƟƹŶƴƴǀŝƾƯřŹ źŤƬǀƟřŹŚƷƶĪŞƃƭŚưţƹŵƺŝƱŵźĩźŤƬǀƟŦŰŝƾƳŚƯŻĨƿŶƃŚŝƽŻŚŬƯƽŚƌƟƞƫŚŴƯƾƀĩ ƶĩŢſřƲƿřŜŞſƶŝŢſřśƺƬƐƯŚƳŚƯŻƹźƯřƽŹřŶƴƿŵƖƋƹźĭřŢƀǀƳŹƺƏƲƿřƶĩƾƫŚůŹŵŢſř ƶŝƭŵźƯƾſźŤſŵƱŚĪƯřƹŢƔƟŚŰƯƾƳŚůƹŹźŤĩŵƽŚƣōŢƫƹŵśƺųšŚƯřŶƣřŻřƾĪƿƶĩŶƳŵźĩƾƯ ƮǀƴĩƵŵŚƠŤſřźŤƸŝŚƷƽĥƺƫƺƴĪţŻřƮǀƳřƺŤŝŚƯŚţŵƺŝŚƷƶĪŞƃƲƿř ŹŚŤƟŹżǀƳŚƯƽŚƷƶƳŚſŹƹƲǀƜƬŞƯƹŶƳŹřŶƳƾŤſŹŵƖƋƹŚƯƾƴƿŵšŚƜǀƬŞţ ŸŶǀƴĩƾƯƖƴƯŚƌƟƲƿřŻřřŹƱŚţźŤųŵŚưƃ ŶƳŹřŶƳƾŤſŹŵ ŵƹŶŰƯřŹƱŚţƾƗŚưŤūřƎŝřƹŹŽŚŞƫƲƿřźƏŚųƶŝŚưººƃ ƮƴĩƾƯŵżƃƺĭƮƷřŹƂƿŚƷŢƟōƾƫƹžƮƴĩƾƯƂƤƿƺƄţŚƣŚƠţřźǀų ƖƐƣŶƳřƺųƾưƳŻŚưƳƶĩƾƯŵōŚŝřŹƱŚţƍŚŞţŹřLjŨƯŸŶǀƴĩƾƯ ƱŚŤſƹŵŚŝƶĩŵŹřŵƾƯřźĮƬţƵƹźĭĨƿƭźŤųŵƱƺƴĩřƮŤƀƷƂŞƣřźƯƹ ŸŶǀƴĩƾƯ ƵźƏŚųŶƿƺĭƾƯƁŵƺųŻřŢººſřƍŚŞţŹřŹŵƪǀƯŚƟŵřźƟřƹƁŵƺų ŻŚưƳƶĩŢººſřƾƯŵōƱōƲƯŜƏŚŴƯŚƣŚƠţřƮƴĩƾưƳƖƐƣźǀų ƲƯƖƴƯźƏŚųƶŝƮƷřƺųƾưƳŵŹřŸĭƾƯřŹƂƿŚƷžĪƗƹŶƀƿƺƳƾƯ ŵƺƘƣƹƭŚǀƣŹŵŚưŗřŵƹƮƴǀƄƴŝƶſŹŶƯŚƿƵźŬůŹŵƲƯźĭřŶƳřƺųƾưƳ ŵŚŬƿřƂƐƗŚƷƖƴƯƲƿřŻřƾƬǀųƱƺģžŶƿōŵƺūƹƶŝƂƿřźŝƾƄƐƗ ƾƀĩŚŝƶĩŢſřƲƿřŢſŹŵŹŚĩŸŵŹřŵƶƘƯŚūƽřźŝƽřƶŬǀŤƳƶģƮƃŚŝ ŶƴĩƾƯ řźģƶĩŶƯōƂǀěƩřƺſƮƿřźŝŶǀŤƠĭƾƳŚůƹŹƽŚƣōŢƫƹŵŻř ŶƿŚƤƗƶĩƾƀĩŚŝƹŵŹƺųƾƯśƹźƄƯƶĩƾƀĩŚŝŶƳřƺųƾưƳŻŚưƳƶĩ ŸŶƿŶƃŜƬƏŭLjƇř źŧřƮƳřƺŤŝŶƿŚƃƶĪƬŝƮƴĩŢſŚųźŝƹŢƀƄƳŵŹřŶƳƾưĪŰƯƾƴƿŵ ƭŵźĩśŚŴŤƳřƶĩƾſŚŞƫƲǀưƷźƏŚųƶŝ ƱřƺųŻŚưƳƲƯƶŝƶƣLjƗƶƐſřƹƶ ŝƹřƹƭŹřŸĮŝŵźƟƱōƽƹŹƾŝƺƬƐƯ ŸŢſřŢſŹŵŵƺŝƱŚţŹŶěźĪƠţƞƫŚŴƯŚưƃźĪƠţƲƿř ŶƴĩŢƿŚƗŹřŹšŚǀƗźƃƹŵƺƃ ƭŚĮƴƷƶĩŶƴƿƺĮŝŚưƃƶŝƱŚţźŤųŵŚƿźƀưƷƵŶƃƩŚůƶŝŚţ ƾƫƺƇřŹŵƲƯŢſřƶƤǀƬººſƝLjŤųřƭŹŶěŚŝƲƯƝLjŤųřƲƿř ŸŶǀƃƺĜƳřŹŽŚŞƫƲƿřƾƿŚūĨƿƶŝƲŤƟŹ śLjƤƳřƾƴƘƿžƭŹřŶƳƽźƔƳƝLjŤųřĢǀƷŵŹřŵŵŚƤŤƗřƱōƶŝƭŹŶěƶĩ žƮƿƹźŝŶƿźųƶŝƮǀƷřƺųƾƯŚŬƴƿřŻřŶººƘŝƶĩŶƴŤƠĭLjŨƯƾƷŚĭ žƭŹřŵƩƺŞƣřŹƶǀƤƟŢƿLJƹơřŶƈƯƹƶǀƤƟŢƿLJƹƾƴƿŵƭŚĪůřƭLjſř ƲĪưƯƶĩƾƿŚƷŚūŚƿŹřŻŚŝƶŝŢǀƳŚůƹŹŽŚŞƫŚŝƲƯƶĩŶƴƳřŵƾ ƯƱƺģ ƶŝřŹƱŚưŤƠĭƲƿřřźƿŻƭŶƴƀěƾƯřŹƾŞƬƏŭLjƇřƲƯŢſŚǀſŹŵŚƯř ƭLjſLJřŢŬů ƱŶƃŚưƳŢƄĮƳřƭƹŹƾưƳŶƃŚŝŹƹōŜŬƘţƾƳŚůƹŹĨƿŹƺƌůŢſř ŶūřƹřŹŚƷřźĭƩƺƇřƱŚưŤƠĭƹƮƴǀŝƾƯźţƽƺƣƹźţŜſŚƴƯƶƘƯŚūƩŚů źţŚŘţƶŝřźģŶƳƺųōŶƴƿƺĭƾƯƾƷŚĭŢƀǀƳśƺųƱŶƃŹƹōŜŬƘţƹ ƲƯŶƳƺƃƝźƏźŝ ŶƿŚŝƶĩƮƴǀŝƾƯƽŶǀƬĩƹƾſŚſřƾƿŚƷƞƘƋƶƐƤƳ ŶƴŤƀƷŚƟźƗ ŶƴƴĩƾƯŜŬƘţƶĩƮǀŤƟźƳźţŚŘţƶŝŹŶƣƲƿřŚƯŸŶƿŚǀƳřźģŸŶƿōƾƯ ƶƳŶƴĩƝŸůƶƘƯŚūŻřřŹřźĭƩƺƇřŶƳřƺţƾƯŜƬƏŭLjƇřƶƳƶĩƭŶƤŤƘƯ ŸŶƿƹŹƾƯƮƷšźƀƴĩ ƶƘƯŚūŹŵƮƷƽźĮƿŵƶĩƮƿźƿŸĜŝŶƿŚŝŚƯřŹŚƷŜƬƏŭLjƇřŚƷřźĭƩƺƇř šźƀƴĩƶŝŸƭƹźƳřźģƭƹŹƾƯƾŤƴººſƾƤǀſƺƯšźººƀƴĩƶƬŝ ƽźĮƿŵƶŝ ƮƿźƿŸĜŝŶƿŚŝŶƴĩƾưƳƪưƗƹźĪƟŚƯƪŨƯƶĩŵŹřŵŵƺūƹŚƯ ƽŚƷƭŵōŻř šźƀƴĩƶŝŽŚŞƫƲǀưƷŚŝƭƹŹƾƯƭŶƴƀĜŝƹŶƃŚŝźųŚƟƶĩƽřƾƤǀſƺƯ ƮƿŹřŸĮŝƭřźŤůř ƭźƠƴŤƯƺſźţ ŹŵƾưĩŶƄƳŦƗŚŝŹŶěƹŚưººƃƲǀŝźƔƳƝLjŤųřƲƿř ƾƫƹžƮŤƟŹƱŚƿźŬƃƱƺƿŚưƷƹƵŵřżǀƬƗŵŚŤſřšźƀƴĩźƸƬĩƱŚƸǀĩ ŸŶǀƴĩƵŵŚƠŤſřŹŶěŹŚŞŤƗřŻřŶǀƳřƺŤƳŚƿŶƿƺƃźţĬƳŹƮĩƶƘƯŚū ŶƴŴŞƫŚŝ ŽŚŞƫƾŝƶƳŽŚŞƫŚŝƶƳƭƹŹƾưƳƺƬŤţšźƀƴĩ ŚƷŚūƾƌƘŝŹŵƵŶƯōƂǀěŚƿōŢſřŻƹźƯřƪƀƳŻřƱŚţźŤųŵ ƶƔůLjƯřŹƂưººſřƭŹřŸĭƾưƳƾĮƳŹƮĩřŹƂưººſřƲƯźǀų ŸŶƴǀŞŝŢǀƳŚůƹŹŽŚŞƫŚŝřŹƁŹŶěƾƀĩŶƃŚŝƶŤƃřŶƳŢſƹŵ ƭŹŶěƶƐſřƹƶ ŝƭřƾƗŚưŤūřŢƿƺƷŻřƂŴŝĨƿŶƿŚƃƶƬŝƭŹřŸĭƾƯ ŹŵřŹŶƄĩƾƯƶĩƾƿŚƷƾƃŚƤƳŵŹřŵŢſƹŵƾƬǀųřŹƲƯƭźŤųŵźǀų ũźųƱřźĮƴƷōơŵŚƇŶƳźŝƶĩŶƃŚŝƶŤƃřŶƳŢſƹŵƱŚƄƿřŶƿŚƃƹƵŵƺŝ žƵŵźĩƾƃŚƤƳŽŚŞƫŚŝřŹƲƯƶƘƟŵźƷƶĩƮŤƃřŸĭƮƯřźĭŚŤƀƴƿřƶŰƠƇ ĨƿƶĩƭŵźĩƁLjţƾƬǀųšŶƯƲƿřŹŵƲƯŵƺººƃŚƷŜƬƏŭLjƇř ƱŶƿŵŚŝŽŚƴƃƱřƹŹĨƿŹŚŞĪƿŵŹřŵŢſƹŵŽŚŞƫƲƿřŚŝřŹƲƯƹƶŤƟźƿŸěŽŚŞƫƲƿřŚŝřŹƲƯƾƴƘƿ ƱōƭŹřŵŢſƹŵƮƃŚŝƶŤƃřŵƱŚƄƿřŹŚŴŤƟřƹƶƤŝŚſƹƱŚƄƿřƶŝŹŚǀƀŝƭřźŤůřƲưƋřŹƾƬƤŤƀƯŢƿƺƷ ƵŶǀƄĩƾŝōĬƳŹƶŝřŹŚưƃƱƺģžŵŹřŵŵŚưŤƗřƾƬǀųŚưƃƶŝźŤųŵƲƿřŢƠĭƲƯƶŝƂƿŚƷƾƃŚƤƳ ƪŞƣƶƄǀưƷƹƮƴĩƩŚưƗřƮƿŚƷƶŤƃƺƳƹŚƷƶŤƠĭŹŵřŹŢſřƭŵƺųƽŻŹƹƶƄƿŶƳřƩƺƈŰƯƶĩƽżǀģ ŚƤƬƐƯƲƯŢſřŵŚƃŚưƃŹŚƴĩŹŵźŤųŵƵŶǀƄĩŵŚƃřŹƁŵƺųŢſřŵŚưŤƗřĬƳŹƾŝōŢººſř žƮŤƀƷƾƳLjƟŶƳŻźƟŶƴƿƺĮƳƶĩƮƷřƺųƾƯŚƷƱōŻřŶƴƴĩƾƟźƘƯƾƿŚūŹŵřŹƲƯŶƴƷřƺŴŝƶĪƴƿřŻř řŹƲƯƭŵźƯŶƴǀŝƾƯƭźŤųŵƾŤƣƹŶƃŚŝŹƹōźūŻƭřƵŵřƺƳŚųƽřźŝƭřƾĮŞƬƏƾĭŶƳŻƽŚƌƟƭŵřŶƳƵŻŚūř ƽŚƣōŢƫƹŵƮƷřƺųƾƯƹƭřƵŶƯōƾſŚǀſƕƺƋƺƯƽřźŝƵŶƴŝƹŢſřƾſŚǀſƶƀƬūĨƿŚŬƴƿřƱƺģ ŶƿƺĭƾƯƹŵźŝƾƯšŸƫŶƳźǀĭƾƯžĪƗƲƯŚŝƹŶƴƴĩƾƯƩŚŞƤŤſřƲƯŻřŶƴŴŞƫŚŝƹŶƳŹřŵŢſƹŵ ƶŤƃřŶƳřŹƵŶǀƤƗƲƿřƭŹŶěŢſřƲĪưƯƹƮŤƀƷšŹŶƣƲƿřƭƹřŶţƩŚŞƳŵƹƮƴĩŪƿƹźţřŹƾƳŚůƹŹ ƹƭƹŹƾƯƭźŤųŵƶſŹŶƯƶŝŽŚŞƫƲǀưƷŚŝƮƴĩƾƯŹŚŴŤƟřƭŹŶěƶŝƹŢſřśƺŞŰƯƭŹŶěŹŶƤģ ƹŢſřƭƺƬƘƯƲƯƽźĪƟƹƾſŚǀſŢƿƺƷŶƿŹƹŚǀƳŢƀǀƳƶĩƽřƶƀƬūŹŵřŹƱŚƄƿřƮſřžěžŶƃŚŝ ƶŤŞƫřƭƹŹƾƯŶƴŴŞƫŚŝƱƺģžŶƳƺƃƾƯƩŚŰƃƺųƲƯƱŶƿŵŻřƶſŹŶƯƽŚƷƶĤŝƹƂƿŚƷƾſLjĩƮƷ ƲƿřŚƯƽŚƷŵŚƸƳƹƱƺƳŚƣƽźŞƷŹƾƯLjſřƽŹƺƸưūƭŚƔƳƮƴĩƾƯźĪƟƹƭŶƴƀěƾƯřŹƾŞƬƏŭLjƇř ŶƳźƿŸĜŝřŹŚƷƵŚĭŶƿŵƲƿřšƹŚƠţƶĩŶƳŹřŵřŹŢǀƟźƓ ƮƴĩƞƿźƘţƭŵƺųŻřƮƷřƺųƾưƳ ŸŢƀǀģƱŚŤƿŚƷżƯźƣƎųƱřźĮƴƷōƽŚƣō ŢſřŹƵřŹƶŝƮƷřŹƾƀĩŚưƃƱƺǀƳŚůƹŹźĮƿŵŚŝŚưƃƽŚƷšƹŚƠţƶŝƶūƺţŚŝ ƙƹŹŵƭźưƗŹŵƩŚůƶŝŚţƶĩƮƿƺĭƾưƳƭźūżƴƯƲŤƠĭƙƹŹŵŻřơŚººƠƳƹƾƿƺĭƙƹŹŵ ŸŶǀƴĩƾƯŢƿřŶƷ ƮŤƠĭřźģƮŤƠĮƳ ƱŵźĩƾĭŶƳŻƾƣLjųřƶŝƱřźĮƿŵšƺƗŵƾƴƘƿŢſřŹƵřŹƲƯźƔƳŻřŸŢſřƭřŶĩŢſřŹƵřŹŜų ŸŶǀŤƠĭƶĩƾƛƹŹŵƲƿźţīŹżŝ ƹŶƴƃŚŞƳŹŚĩƖưƏŶƴƃŚŞƳƪǀŴŝŶƴƳżƳŢưƸţŶƴƴĪƳŢŞǀƛŶƴƿƺĮƳƙƹŹŵƾƴƘƿƾƣLjųřŢƀƿŻ ƮƿƺĮŝƮƷřƺųƾưƳŢſřƵŶǀƄŴŝƹŶƳřŵƾ ƯƁŵƺųřŶųŶƴĩƝřźŤƗřƾƷŚƴĭƶŝƭŵōŢƀǀƳśƺų ƶŝƮƷƾƐŝŹŶƃŚŝƶŤƃřŶƳŵƺūƹƱōŹŵšŚǀƇƺƈųƲƿřƶĩŢſřƽřƶƘƯŚūƾƣLjųřƶƘƯŚūŶƴſźŤƳ ƭżƯźƣƎųƲƿźţƮƸƯƮŤƠĮƳƙƹŹŵƶĩŢſřƽŵŚƿŻšŶƯźĪƃřŹřŶųƶŤŞƫřŢſřƵŵƺŝƽżǀģƶģ ŶƴƴĩƽŹƹōŵŚƿƮƷƲƯƶŝřŹƾƣLjųřƾĭŶƳŻƶĩŢſřƱřźĮƿŵƶƠǀƓƹƾŤůŵŹřŶƳŶƳƺųōźǀƛƹŶƳƺųō řŹƾƟźůŽźţźƏŚųƶŝƶĩƵŶƯŚǀƳƂǀěŢƣƹĢǀƷƹƭźƠƴŤƯƺſźţƭŵōŻřŢſřŽźţƹơŚƠƳƙƹŹŵ řŹƭŵƺųƹŢſřƶƳƺĮģƾƣLjųřƶƘƯŚūƮưƸƠŝřŶŤŝřƶĩŵƺŝƲƿřƾĮŞƬƏƶŝŵƹŹƹŻřƲƯƾƬƇřƝŶƷ ƮƿƺĮƳřŹŢſřŢſŹŵƮƴĩƾƯźĪƟƶĩƽżǀģŚƿƮƳżƳ žŶƴĩƾƯƾĭŶƳŻƾƣLjųřƶĩƮƃŚŝƾƯŵōŻřƶƳƺưƳĨƿƮƳřƺŤŝƹƮƴĩƮǀƔƴţƾƣLjųřƶƘƯŚūƱōƢŞƐƴƯ ŸŢſřƺſźţƭřŶĩŚưƃŹƺƔƴƯŵŹřŵƾƠƬŤŴƯƞƿŹŚƘţƺſźţ ƾƷřƺųźǀųƶŝżǀƳřŹƱřźĮƿŵƾƷřƺųźǀųƲƿřƶƐſřƹƶ ŝƹŢƀƷƮƷƵřƺųźǀųƩŚůƲǀƗŹŵƾƫƹ ƭŹƺƔƴƯƽżƿźƛƹŢſřƭŻLJƍŚǀŤůřƱƺģžŢƀǀƳŶƃŚŝƍŚǀŤůřƽƹŹŻřƶĩƾſźţƭŹƺƔƴƯ ŶƴĩƾƯšƺƗŵ ŸŶǀƴĩƾƯźǀųƶŝšƺƗŵƶƳƺĮģ žŢſřŶŝƾƬǀųƲƿřŶƿŹřŸĮŝŢƤǀƤůƽƹŹŚěƹŶǀƴĩƱŚưŤĩřŹŢƤǀƤůŚưƃŵƺƃŦƗŚŝƶĩŢſřƾſźţ ŶƴƴĩƮƬƓƶĩŶǀƷŵƾƯƵŻŚūřƱřźĮƿŵƶŝŽźţƲƿřŚŝƱƺģ ƽřƶĪƬƯĨƿƾƴƘƿžŶƃŚŝƶŤƟźĭƪĪƃƲƯŵƺūƹŹŵřŶŤŝřŶƿŚŝźǀųƶŝšƺƗŵƽřźŝƭŶƣƲǀƫƹř ŸźųōƭLjĩ ƮŤƀƷŵƺƀůƶĩƾƳŚƯŻŚţƮƷŶŝƭŚŬƳřřŹźǀųŹŚĩƲƯŵƺƃŦƗŚŝƶĩƮƃŚŝƶŤƃřŵƭŵƺųŵƺūƹŹŵ ƶŝŶƿŹřŸĮƳƢůƽƹŹŚěŶǀſźŤƳŶǀƴĪƳŢƳŚǀųźĮƿŶưƷƶŝŶǀƿƺĮƳƙƹŹŵƭźŤŰƯƲǀŞƏŚŴƯ ŚƯƶƘƯŚūŹŵƾƴƿŵšŚƜǀƬŞţƹšLjƌƘƯƲƿźţƮƸƯŻřƾĪƿŶǀƃŚŞƳŵƺƀůƮƿƺĮŝƭŵźƯƶŝƮƳřƺţƾưƳ ŢſřƱŶƿŵŢŞŰƯƱŵźĩŢŞŰƯŲſŚěƶĩŶǀƳřŶŝƹŶǀƴĩŢŞŰƯźĮƿŶưƷ ŚƷƲƿřƭŵźƯŶƴŤƀǀƳŶƴŞƿŚěƚǀƬŞţƱōƶŝƱŚƃŵƺųŹŚŤƟŹŹŵŶƴƴĩƾƯƾƴƿŵƚǀƬŞţƶĩƾƳŚƀĩžŢſřƲǀưƷ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ º]Á€Ë cZÌ]{Y ÕZÅdËZÀm Ä¿Ó{ZŸ cZ§Z°»ÁdËZÀm [ZfÆ» į€ »ZÌ]ŠeM ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ Ä¿Zz]Zf¯ º]Á€Ë Ä¿Zz]Zf¯ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ Ä¿Y€ŸZ‹ º]Á€Ë Ä¿Y€ŸZ‹ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ Հ´¿Z^ˁ€ÀÅ ½ZÀË{Ö¼›Z¯€f¯{ öĖÄÿ÷Ɛą¦ŒÃ‹úƐ§ĖÄÃûǠÊ¢ «É¦¿Ǡ¢ÿ¼«¼Â­ÌÄ nŶƳřƶŤųƺƯŚǀƳƱŵźĩƵŚĮƳŚƯƶƳŚƯŻŹŵ~ ƲŤƀƿźĮƳƶĩŶƴŤƠĭƾƯƱŚƟŹŚƗŵŹřŶƳƁŻƺƯōƶŝŻŚǀƳƲŤƀƄƳŚƃŚưţƶŝƹƱŵźĩƵŚĮƳŚƿƺĭ ŵƺƃƱƺĭźĭŵŶƿŚŝƮƷŚƯ ŶƿŚƯźƟƾƯƽŹƺƷLJƩŚŞƣř nŻƺƯōźĭŵƱŶǀƴƃŻƺƯōźĭŵƱŶƿŵ~ ŢƠĭƾƯŵƺŝƶŤƀƄƳƾƿŚŞƿŻƵźŬƴěŢƄěƶĩƽźƸĜſƹ nŶƿŵŶƿŚŝƽźĮƿŵŹƺūŢƀƃŶƿŚŝřŹŚƷƮƄģ~ ƁŶƿŵƶƿƹřŻŽŚſřźŝƱŚƀƳřźƷƶĩŵƺŝŹƹŚŝƲƿřźŝƶĩřźģ ŶƴĩƾƯšƹŚƠŤƯƽźĮƿŵŚŝřŹŵƺųƾŤƀƷƱŚƸū ŶƿƺĭƾƯƽŹƺƷLJƩŚŞƣřƶĩŢſƹŹƲǀưƷŻř nŢſřźĭŵƱŚƸūŵƺƃźĮƿŵƺţƵŚĮƳźĭř~ ŚŞƿŻŸŶƃŶƯōźººſƽźĮƳŚŞƿŻźƴƷŹŵƱřƺţƾƯƶƳƺĮģŚƯř ŸŢſřŢųŹŵƭřŶĩƵƺǀƯƱŶƿŵ ŶƿƺĭƾƯŲſŚěŹŵŻřźǀƃƶūřƺų ƱŶƿŻŹƹƢƄƗƶŝƭźƸƃƵźƸƃƶĩƮƴƯ~ nƱŶƿŵŶŝƶŝƭřƵŵƺƫŚǀƳƵŶƿŵƶĩƮƴƯ ƶŝƱŶƿŻŹƹƢƄƗžŢſřƱŶƿŻŹƹƢƄƗƵƺǀƯƱŶƿŶƳŶŝƽŹō ƾƯŵōƶŝƢƄƗżǀģƶưƷƶŝŹŚĩƶŝƭřƺƣřƶŝƱŚŤſƹŵƶŝƾĭŶƳŻ ŶƄŴŝƾƯƽźĮƳŚŞƿŻźƴƷƹŚŞƿŻƵŶƿŵ ƱŶƿŵŚŞƿŻźƴƷƶººŝƾƤººƃŚƗźƴƷƶĩŢƠĭƲǀƴģƱřƺţƾƯ šƺƣřŹƢººƄƗƶųźģƵŹŚŝƹŵƮƷƱŶƿŵŚŞƿŻźƴƷƹŶƯŚŬƳřƾƯ ŶƴƳřŹŸĮŝźſŻřƾƤƃŚƗƶŝźŬţŶƴƳřƺţƾƯƱřźĮƳŚŞƿŻŚƸƴţŶƄŴŝƾƯ ŹƺƃƾŤƣƹŶƴŝŚƿƾƯŹŵřŹƱŶƿŵŚŞƿŻŢŞƷƺƯƶĩŶƳřƱŚƤƃŚƗŚƸƴţƹ ĹŤƿŚƸƳƹŚƷƞƘƋŚƷŜǀƗŚƷƽĦĩŵƺƃƭŚưţŢŞŰƯƽĥźƳřƾŤƣƹŶƴĩƂĩƹźƟƢººƄƗ ƮƿƺƃŶƬŝřŹƱŶƿŻŹƹƢƄƗƹƱŶƃƢƃŚƗƮǀƷřƺųƾƯźĭřžěžŶƃŶƷřƺųƱŚǀƗŚƷƾŤƃŻ řŹƱŶƿŵŚŞƿŻźƴƷƶĪƴƿřƽřźŝŹƺƏƲǀưƷƹƮƿźǀĮŝŵŚƿřŹƽźĮƳŢŞŨƯƹƱŶƿŵŚŞƿŻŶƿŚŝŢƀŴƳ ƮƿŻƹŶŝƶƳŚƤƃŚƗƵŚĮƳŚƷƱŚƀƳřƹƾŤƀƷƮƫŚƗƶŝƮǀƃƺĪŝŶƿŚŝƮǀƃŚŝƶŤƃřŵ ŶƴưƷƺĪƃƶŝźŬţƮǀƳřƺţƾƯƮƿŻƺƯŚǀŝƱŶƿŵŚŞƿŻźƴƷźĭřƶĩŵƺŝƲƿřŶƴŤƠĭƱŚƟŹŚƗƶĤƳō ƶŝƂŴŝƾŤººƀƷƢƫŚųƾƿřŶƷřźƴƷƱŚưƷƶĩƱŶƿŵŚŞƿŻźƴƷƮǀƴĩƵżƯƵżƯřŹƾƤººƃŚƗ ŹŵơźƛřŹƱŚưƿŚƷƶƔŰƫƮƷƹŶƄŴŝƾƯƾůƹŹƾƫŚƘţƹƽŵƺūƹƾĭŶƴƫŚŝƮƷžŢſŚƷƱŚƀƳř ŶƴĩƾƯśźƏƹƽŵŚƃ Ŷƴĩ ƾƯśźƏƹƽŵŚƃ ƮǀſźěƾƯƹř ƵřŹƹƮǀƴǀƄƳƾƯƽŻřźǀƃƒƟŚůšźƌůŽŹŵŽLjĩŹŵƱŚƿŚě Ʈǀſźě ƾƯƹřŻřřŹšŚŬƳƵřŹƹƮǀƴǀƄƳ ƾƯƽŻřźǀƃƒƟŚůšźƌůŽŹŵŽLjĩŹŵƱŚƿŚěŹŵ ƵřŹŢƀǀģƶĩ ƮŤƠĭƵŶĪǀƯźǀěƶŝ~ šŚŬƳƵřŹŢƀǀģƶĩƮŤƠĭƵŶĪǀƯźǀě nƱŶǀƃƺěŜǀƗŢƠĭƹƾƯƭŚūŢſřƺŴŝ ŶǀƃŚŝźĮƳŚŞƿŻƹƽĥźƳřźěŵŚƃ ƾĭŶƳŻŚŞƿŻźƴƷƱŶƿŵŚŞƿŻźƴƷƱŶǀƄƿŶƳřŚŞƿŻźƴƷžŢſřŹŚĪƃōƹƶŤƠƸƳżǀģƶưƷŹŵźƴƷ ƹƾŤƀƷƶŝƲǀƯŻƶŝŵƺųƶŝƱŶƿŻŹƹƢƄƗźƴƷƱŵźĩ ƾƿřŶųŢſřŶƴƯźƴƷŶƳƹřŶųƶĩřźģžŶƃŚŝƶŤƃřŵŵƺūƹƾĭŶƳŻƪůřźƯƾƯŚưţŹŵŶƿŚŝźƴƷ ƹƱŚĭŹŚŤſƹƵŚƯŶƿźƟōřŹŢƘǀŞƏŶǀƫŚŝŵƺųźŝŚƷƱŚƀƳřƂƴƿźƟōźƴƷźŝƹŶƿźƟōřŹƱŚƀƳřƶĩ ŶƴƃŚŝŹŚĩŹŵĨƬƟŶǀƃŹƺųƹƶƯƹŵŚŝƹźŝřŚţŶƿźƟōřŹŶǀƃŹƺų ƽŚƷƾĭĦƿƹŚƷƱŚººƀƳřŚƯƶŝŶƳƹřŶųžěžŶƿōŵƺūƹƶŝƾĭŶƳŻŚţ ƮƷŚŝƹƮƷŹŚƴĩŹŵƶƳřŶƴƯźƴƷƮǀƳřƺŤŝŚţƵŵƺƯźƟŚƐƗřŹƾƇŚų ƾƳŚƯŻŵŶƴŝƾƯƂƤƳŚƯźǀưƋƹƲƷŷƶƴƿōŹŵƶĤƳōƮǀƴĩƾĭŶƳŻ ƹŶƃŚŝŚŞƿŻƹŢŞŨƯŚƯŻřŶƳřƮƄģƹƶǀůƹŹƶĩŵŶƳƺǀěƾƯŢǀƘƣřƹƶŝ ƱƹźǀŝƽŚŞƿŻƮƫŚƗŢưſƶŝřŹŵƺųƱƹŹŵƵźŬƴěƮƿźǀĮŝƮǀưƈţ ƹƲŤƀƿźĮƳƩŶƯŚƃŚưţƵƺǀƃƵŚĮƳŻźƏƁźĮƳƵƺŰƳƮǀƿŚƄĮŝ ŢƃřŵŶƷřƺųƱŚƸūƽŹřŶƿŶěŹŵƽźǀĮưƄģźǀŧŚţŚƯŶƿŵƶƿƹřŻ ƽŚƷźǀƀƯĹţŶưƗƾŤƀƷƱŚƸūƮƿŻƺƯŚǀŝřŹƱŶƿŵŚŞƿŻźƴƷźĭř ŹŵƱřźƴƷƾŝƱƺĤưƷźĭřƹŶƳŚƿŚưƳƾƯŚƯƶŝřŹżǀĮƳřƩŵƹŚººŞƿŻ ƮǀƃŚŝŚƷŜǀƗƹŚƷƞƘƋƱŚƈƤƳŚƷŢƿŵƹŶŰƯŚƷƾŤſŚĩƾě ƱŚưŞǀƈƳƾƿŚŞƿŻŚƳƹƾŤƃŻƩLjƯƱŚƯźůƹƾĭźǀţżūƽżǀģ ŶƃŶƷřƺŴƳ ƱŚƀƳřżūƹŶƃŶƷřƺųŚƴƘƯŢƇźƟƹŢưƷƵŚĮƳŹŶƣƶŝƱŚƸū ƱƺĤưƷƽŵƺūƺƯĢǀƷŢſřƵŶƃƂŞǀƈƳƶĩƽřƾƸƫřƝŚƐƫřƹ ŢƯŚƣƵŻřŶƳřƶŝřŹƱŚƸūƽŚŞƣƶĩŵŹřŶƳřŹƱōƱřƺţƹšŚƳřƺǀůŢųŹŵ ŵŹřŵřŹƾĭŶƳŻƶŝƱŶǀƄŴŝŚƴƘƯƽřŹŚƿƶĩŢſřƱŚƀƳřƲƿřŵźŞŝŵƺų ŶƿŚƯźƟƾƯƒƟŚůšźƌů ƱŚĪǀěƮǀŤƟŚƿƱƹŻƺƯŚƳƹƁƺųŚƳřŹƾĭŶƳŻƽŚŞƣƵŚĭźººƷ~ ƶĩƮǀƴĩƶūƺŤƯŵƺųƲƷŷŢưſƶŝřŹƭŚƸţř ŢſŚƯƭřŶƳřƾŝŻŚſŚƳŢƯŚƣŻřŢƀƷƶģźƷ nŢƀǀƳƵŚţƺĩžĩƽLJŚŝźŝƺţƞƿźƄţƶƳŹƹ ŢưƷŹŶƣƶŝžĩźƷźĪƟ~žƮǀƃŚĜŝƾŤƀƷƲƯřŵźŝřŹŵƺųƶƳřŶƴƯźƴƷƵŚĮƳĬƳŹƮǀƿŚǀŝ nŢſƹř žŶƳŵƺŝƵŵźĩŻŚŝźĮƿŵƾưƄģƾŤººƀƷƹƾĭŶƳŻŚŝƶūřƺƯŹŵŚƯĬƴƷźƟīŹżŝƱŚƟŹŚƗ ƱƹŹŵƱŚƴģƶĩŢſřƲƿřźƴƷŶƳŵƺŝƶŤųƺƯōřŹƽźĮƳŢŞŨƯƹƱŶƿŵŚŞƿŻźƴƷƱōŚŝƶĩƾƷŚĮƳ ŹŵŹŚųƽƹŹźŝŚěƹƮƿŵźĮƳƾƿŚŞƿŻƩŚŞƳŵƶŝżūƾŤƀƷƮƫŚƗŹŵƶĩƮǀƿřŹŚǀŝƾƿŚŞƿŻƶŝřŹƲƷŷ ƮǀƷŶƳŢſŵŻřřŹŚƷŹřŻƵżŞſƹŚƷƪĭƹƮƿŹřŸĮƳ řŹŚƷŹřŻƵżŞſƹŚƷƪĭƹƮƿŹřŸĮƳƾŤƀƷƽŚƷŹřżƴưģ ƾƳŚƃŚĩƮǀƬĩƶŤƠĭƶŝ ŢſřƁƺųƱŶƿŵŚƳŜǀƗŶƃŚŝƪƸſƾƃƺěŜǀƗ~ ƪƸſƾƃƺěŜǀƗ~ nƭřƵŶƿŵƲƿř nƭřƵŶƿŵƲƿřŜůŚƇƮŗřŵƶĩƲƃƹŹƲƯƮƄģ ŢƠĭƾƯƽźƸĜſśřźƸſ ŢƠĭƾƯƽźƸĜſśřźƸſ º]Á€Ë ¶j¼·Y[€“ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ º]Á€Ë ½Â˂˸e €eZXe Z¼À̇ Á€¯¹Zeº]Á€Ë 5 ÕYÃZf‡©Â§ Ö¿YÂm€Ìˆ¯YZ] Õ°‡ºËY€]ÄÀËM {Â][Ze€a ÃZ»½Z]MÕZÅÀÆqº]Á€Ë ÃZ´¿®Ë{ ÃY€¼ÅÄ] ¾Ë|¼¯®Ëº]Á€Ë 5 Ã{YÖËÔ]€¯€Ì»Y ZÅ…{½MYÖ°ËÖfu fu |ËMÖ¼¿¹{Z˽ÂÀ¯YY ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ Ä]€neÁ€ÀÅZ¼À̇ º]Á€Ë Ä]€neÁ€ÀÅZ¼À̇ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ Ä]€neÁ€ÀÅZ¼À̇ Œ¢üÂƐ­Èêÿè ú¢ÿ´ÃąÉ†¢Ɛ¦ Á€¯¹Zeº]Á€Ë 5 ¹|Ì´ÀmÊ»¹|̇€eÊ»įÊ¿Z» ºfˆÅÊ]ÂyÃ|¿ÂÀ‹ ŻřƾĪƿƹħŹƺƿƺǀƳŹŵæîëçƩŚººſŶƫƺŤƯ 7+20$6&58,6(0$327+(5,9 ŻƹźĩƭŚººţ ƁŹŵŚƯŵŹřŵźƷřƺųƶſƹŢſřƵŵřƺƳŚųźƀěĨţƹřŢſřŚƷƱřŹƹŵƭŚưţŹŵŚƷƮƬǀƟƝƹźƘƯƵŹŚŤſæåå Ĩƿ 7+20$6&58,6(0$327+(5,,, ƁŹŶººěƹƾººƫŚƗƁŻƺƯōƮƬƘƯĨººƿ 0$5</(( ƾƳŚưƫōƽŹŚŞţƽřŹřŵƹřŶƳŵƺŝƾĩŚŤƴĩƪƿƺǀƿƺƫƪƷřƹŵźƷƁŹŵŚººƯƹŹŶěŵƺŝĨǀƳƹźŤĪƫřŽŶƴƸƯ ŹŵƾĮƫŚſæéƲſŚţƹŵƺŝƾƿŚūƶŝŚūƩŚůŹŵƶƄǀưƷƾĩŵƺĩƱřŹƹŵŹŵƭŚţŢſřƾƀǀƬĮƳřƹƽŶƴƫźƿř ƹŶƃźŤƄǀŝƽźĮƿŻŚŝƶŝƁřƶƣLjƗƱŚŤſźǀŝŵŹŵŢƟŚƿŹƺƌůřŵŚƳŚĩƹŚĪƿźƯōŹŵƞƬŤŴƯƶººſŹŶƯæê ƪƜƃƩŚŞƳŵƶŝƾĮƫŚſæíŹŵƹŶƃũřźųřƶſŹŶƯŻřƱŶƃƂǀººƄĩƽřźŝƂưǀưƈţŻřƹřƖƴƯƾěŹŵ ŵƺŝnƱŚƿŚěƾŝƢƄƗ~ƮƬǀƟŹŵƾĪģƺĩƂƤƳƽŚƠƿřŚŝæîíæƩŚſŹŵƹřƽźĮƿŻŚŝƕƹźƃŢƟŹƽźĮƿŻŚŝ ƩŚſŚţƹřŶƃ ƾƿřźĭƮƬƗ ƽĥƺƫƺŤƴƿŚſŜŤĪƯƹźǀěƹŵźĩŚƷŹřŹƁřƾĪǀƫƺţŚĩšřŵŚƤŤƗřæîîåƩŚſŹŵ ŵƺŝƲƯŶǀĩƪĪǀƳźƀưƷçååæ ƶĩŶƷŵƾưƳƵŻŚūřŵźǀĮŝřźƟřŹƹřŽźŤſřƾƘƣƺƯźĭř ƵŶƃŜūƺƯƲǀưƷŚƘƐƣƹŵƺƃƱŚƿŚưƳƁřƵźƸģźŝŽźŤſř ƾŝƺŞŰƯŵźƟŵƹƺǀƫŚƷŹŵƹřŶƳŚưŝƱřƺūƱŚƴĤưƷƶĩŢſř ƹŶƴĩƾƯƁŹŚĩƞƣƹLjƯŚĩřŹƁŵƺųƶƄǀưƷƹŢººſř šźǀůƹŜŬƘţŚţŶƷŵƾƯƲŤººƄĩƶŝřŹƁŵƺųŚŞƿźƤţ ƲŤƀĪƃźŞųƶĩŵƺŝƂǀěƵŚƯŶƴģŵżǀĮƳřźŝřŹƱŚǀģŚƃŚưţ ƲĪưƯźǀƛŢƿŹƺƯŚƯ~ƮƬǀƟŹŵƂƤƳƽŚƠƿřƲǀůŹŵƂƿƺƳřŻ ƹřŚƿōƶĩŶƃŭźƐƯƾţLJřƺſƱōƾěŹŵƹƮƿŶǀƴººƃřŹnë ƂƤƳƽŚƠƿřžěŻřŶƳřƺţƾƯƮƷŻƺƴƷƾĮƫŚſêêƲſŹŵ ƮƬǀƟƲƿźţŶƿŶūnŚĪƿźƯōŢųŚſ~ŸŶƿōźŝƲƄĩřƱŚƯźƸƣĨƿ ŢƗźſƶŝƹŶǀƄųŹŵśƺųŹŚǀƀŝƱōŹŵƶĩŢſřƹřƲƄĩř ŹŵŚƣƹřƶĩŵřŵƱŚƄƳƹŵźĩŵƺųƱōŻřřŹŚƷŚưƴǀººſƶƄǀĭ šřźƔƳƹŶƿŚƤƗŚŝźŤƄǀŝƶƯřŵřŹŵŶƷŵƶƯřŵřƱŚƴĤưƷŢſř ŶƿƺƃƾƯŚƴƃōƹř ŶǀƿƺĮŝŵƺųƾƳřƺūƺƳƵŹƹŵƹƾĩŵƺĩŻřƾưĩ ƾĩŵƺĩŻřžƭŶǀƄĩƭřƾĭŶƳŻŹŵƽŵŚƿŻƽŚƷƾŤŴſƲƯ ƭƺƬƗƶſŹŶƯŹŵƱŶƃƂǀƄĩƽřźŝƶĩƾƫŚſĨƿƱōŚţ ƽŵŚƿŻƱŚŤººſƹŵƭŵƺŝŶǀƯřŚƳƾƬǀųƭŶƳřƺųŽŹŵƾƴƿŵ źĪƟƶĩŶƳŵƺŝƭřƵŵřƺƳŚųƲƯƶŝŵřźƟřƲƿźţĨƿŵżƳƹƮŤƃřŶƳ ƽĥźƳřƲƯřźƿŻžŶƳŵƺŝƱřźĮƳƲƯƽřźŝƮƷƾưĩƮƴĩƾƯ źĭřƮƃŚŝŢŝŚŧŚūĨƿƮŤƀƳřƺţƾưƳƹƮŤƃřŵƽŵŚƿŻŹŚǀƀŝ ŹŚĩƭŵƺųŚƿƶŤƠƷƹŵŻřŶƘŝƭŵźĩƾƯŹŚĩƾƃƹźƟƾƴŤƀŝŹŵ º]Á€Ë Ä]€neÁ€ÀÅZ¼À̇ ŸŢƀǀƳŢŴſƲƠƬţŢƄěƱŚţźŤųŵŚŝƱŵźĩŢŞŰƇŚƿō ƵźųLJŚŝƶĩƮƫŚŰƃƺųŶƃƾƯƵŶƴƴĩƪƀĩƮƿřźŝŹŚĩƱōřźƿŻžƭŶƃƾƯũřźųřŚƿƹƭŵźĩƾƯŚƷŹřŹ ƾŝƺųŹŚǀƀŝƽŚƷƶƈƣƮŤƟŹƂǀěśƺųƶƴǀƯŻƲƿřŹŵƲƯŶǀƿŚǀŝŹŚƴĩƱōŚŝŶƿŚŝƶĩŢſřƽżǀģ ƩŚůŹŵƶƄǀưƷžŢſřƵŵƺŝŹƺƏƲǀưƷƶƄǀưƷƭřƾĭŶƳŻĨŞſƭŵźĩřŶǀěřŹƭŹřŵŢſƹŵƶĩƽŹŚĩ ƾŝƺųŽŚƀůřƹŢſřƾƀƠƳƶŝŵŚưŤƗřŚŝƹŵŚƃŹŚǀƀŝƽźŤųŵnƽŹƺſ~ƮƴĩƾƯƞƿźƘţƹřƽřźŝ ƾƠƬŤŴƯƽŚƷƂƿƺĭŚŝŶƃŜūƺƯƹŵźĩĨưĩƲƯƶŝƾƬǀųƲƿřƶĩƮƿŵƺŝƾƿŚūƶŝŚūƹƾƄĩśŚŞſř ƶƯŚƳźŝŹŵƾţƹŚƠŤƯšŚƤƟřƺţƹŶƴƴĩƾƯźǀǀƜţŚƷżǀģƾųźŝŚƷơLjƏƭŚưţƪŨƯŵŹřŵƁŵƺųƶŝŢŞƀƳ ƭƺƃŚƴƃō ŻřƲƯƶĩŢƀǀƳƾƴƘƯƲƿřƶŝŚƘƐƣƹŢſřŚƌƟźǀǀƜţĨƿƎƤƟƲƿřŚƯřžŶƿōƾƯŵƺūƹƶŝƱŚţƾĭŶƳŻ ŸŶƿŶƃĨƿŵżƳƱŶƃƂǀƄĩƶŝŹŶƤģ ƭƺƃƾƯƭƹźŰƯƭźŤųŵƲŤƃřŵ źųōŶƿōƾƯƭŵŚƿƭŵźĩŚƷŹřŹƱōŶƘŝƹƭŵƺŝƶſŹŶƯƱōŹŵƵŹƹŵĨƿƽřźŝƭŶƄƳĨƿŵżƳƾƬǀų ŸŵƺŝĨƿŵżƳƱŚţŵƺųŢǀƈŴƃƶŝźŤƄǀŝŶƿřƵŵźĩƽŻŚŝƶĩƾƿŚƷƂƤƳŻřĨƿƭřŶĩ ƮƿŵźĩƾƯƽŻŚŝƹŢŞŰƇƮƷŚŝƹƮƿŶƃƾƯũŹŚųƶſŹŶƯŻřƾƳŚƸƴěŚƷƶŤƠƷ ƹƭŵźĩźĪƟƽŻŚſƮƬǀƟƶŝƭřƾĭŶƳŻƱřŹƹŵƭŚưţƹƮŤƀƷĨǀŤƳŚƯŹƽŵźƟƲƯƮƳřŵƾ ưƳŚƘƣřƹ ƶƳƺĮģƮƬǀƟƱōŹŵƱŚŤſŚƀůřŵƺŝnƾƃƺƯŚųŹƺĜǀƃ~ƮƬǀƟŹŵƱŚţƾƬƇřƂƤƳƲǀƫƹř ƮƿŚƷƮƬǀƟƮƷŶŝƭŚŬƳřřŹŹŚĩƲƿřƭŵƺųƶĩƮŤƃřŵŢſƹŵƶƄǀưƷƹŢſřƵŵƺŝƕƺƋƺƯƲƿřźŝƭżĩźưţ Ÿŵƺŝ řŹƞƬŤŴƯƽŚƷĬƴƷźƟŚŝƱŵźĩŹŚĩƹƱŚƸūƞƬŤŴƯƢƏŚƴƯƶŝźƠſŚƘƣřƹƲƯŶƴŤƀƷƲƯťřźǀƯ ƵŶǀŝřƺųƮƬǀƟƱōƩƺƏŹŵƮƴĩƾưƳźĪƟŚƘƣřƹŢſřƲƯƽřźŝžƳŚƃĨƿƲƿřƭŵźĩƾƯŽŚƀůř ŢſřƮƿřźŝƶƿŶƷƹŻŚǀŤƯřĨƿƮƷŶŝƭŚŬƳřřŹƱōƮƳřƺţƾƯƶĪƴƿřƹƭŹřŵŢſƹŵ ƹƮǀŤƃřŵŽźŤſřƾƬǀųƮƿŵźĩƾƯŢŞŰƇƮƷŚŝƽŻŚŝƵƺŰƳƹƮƬǀƟŵŹƺƯŹŵŻƹŹƹŜƃŚƯžƮǀƃŚŝ ŵƺūƹnƾƿŚǀƯƺƯ~ƮƬǀƟŹŵƾƇŚųżǀģƶģŶƿřƵŵźĩƽŻŚŝƽŵŚƿŻƲƄĩřƽŚƷƮƬǀƟŚưƃ ŻřƽżǀģĢǀƷƲƯŵƺŝƭřƾĭŶƳŻŹŵƾƇŚųŢƇźƟƲƿřŶŤƠǀŝơŚƠţřŢſřŹřźƣƽżǀģƶģƮǀŤƀƳřŵƾ ưƳ ŸŢƃřŵ ƮſźŝƶŬǀŤƳƶŝŚţƭŵźĩŹŚĩŢŴſƹƮŤƀƳřŵƾ ưƳƶƯŚƴưƬǀƟƹžƴƿżǀŝ źƳřĥƹƾƿLJƺǀƷƽŚƷƮƬǀƟƕƺƳŻřƮƬǀƟƲƿřƶĪƴƿřƩƹřŢſřšƹŚƠŤƯLjƯŚĩƮƬǀƟĨƿnƾƿŚǀƯƺƯ~ ŸŢſřƵŵźĩŷƺƠƳƮƷƮƬǀƟŻřũŹŚųƶŝŚƷƮƬǀƟŹŵƱŚţƾƃŹƺƃƶǀůƹŹƱƺƴĩŚţŚƿō ƮƬǀƟŢųŚſŹŵƢƟƺƯƾŤĩźƃƶŝřŹŻźĤĪǀěƩŚſŹƺǀƳƺƿŢĩźƃƶĩƮƬǀƟƾƗƺƳžŢſřƾƬǀŴţƾưƬƗ ƶƳƭŵźĩƽŻŚŝƶĩƾƿŚƷźŤĩřŹŚĩŻřƽŹŚǀƀŝƭŹřŵƺūƶƐƬſƹƺěŚĪţźěƽřƶǀůƹŹŚƘƐƣƲƯŚƯřźǀų ƶŝĨưĩƽřźŝƾŝƺųŢƇźƟƶĩƭŵźĩŽŚƀůřŶƳŵřŵřŹŵŚƸƴƄǀěƲƿřƲƯƶŝƶĩƾƳŚƯŻŵźĩƪƿŶŞţ ƲƯƭŶǀĮƴūƾƯƭŶǀſźţƾƯƶĩƾƳŚƯŻƾƴƘƿžŢſřƵŵƺŝƭŵƺųƾĮĤŝŢƤǀƤůŹŵƾƫƹšŶƃƱōƶŝ ƾƬƇřƽŚƷƮƬǀƟŻřƾĪƿƭŵƺŝƶĤŝƶĩƾƯŚĮƴƷƲƯŢſřŶƿŶūƱŚĭŶƴƴǀŝƽřźŝźƳřĥƕƺƳƲƿřƞƿźƘţ ƲƯƽřźŝƍŚŞƌƳřŵƺƃƾƯƕƹźƃƶƳƺĭƲƿřƭŻƹŹƹƮƴĩƾƯƁŻŹƹƶƤǀƣŵëåéêšŶƯƶŝŻƹŹźƷ ƲŤųŚſƽƹŻŹōƹƭŶƿŵƾƯƮƬǀƟŵƺŝƮƫŚſéƾŤƣƹŻřƭŵƺŝƵŶƿŵŶǀƠſƹƵŚǀſƱƺƿżƿƺƬţŚŝřŹźƳřĥƲƿř ŢſřƮƸƯƾƬǀų ƮŤƃřŵřŹƮƬǀƟ ƵŵŚƠŤſřƮƷŶƿŹřŵŢſƹŵƶĩƽŹŚĩƭŚŬƳřƽřźŝƱŚŤţźƸƃŻřŚƿō ŜūƺƯƮƬǀƟƲƿřŚŝƶĪƴƿřŻřŢſřħŚƴſźţŹŚǀƀŝƮƬǀƟƲƿřŚƯř ŸŶƿŹřŵƾƀůƶģŶƿƺƃƾƯƭŵźƯŻřƽŹŚǀƀŝƱŶƿŵŽƺŝŚĩ ŸŶƿřƵŵźĩ ƮƴĩƾƯźĪƟƭźŝƾƯšŸƫśƺųŽźţŻřƹƮſźŤŝƭŹřŵŢººſƹŵƲƯ řŹƾƿŚƷƵźƸƫŵƹźƿƹŚƈţŚƯŢſřƲǀưƷŚƷƮƬǀƟƶƳƺĭƲƿřŜƫŚūƶŤĪƳƶĩ ƝźĮƃƾƿřźūŚƯƽřŹřŵƮƬǀƟƲƿřŶƴĩƭźĭźſřŹƭŵźƯƶĩƮǀƴĩƾƯƢƬų ŹŚƔŤƳřƾưƬǀƟƲǀƴģŻřŚưƃƶĩŢſřĨǀſLjĩƹīŹżŝŚƘƣřƹƾƿŚƷŽźţƹ ƮƷřƺųƾƯřŹƲǀưƷƮƷƲƯƹŶƿŹřŵ ŹŚǀƀŝżƯźƣƁźƟƽƹŹźŝƱŚŤƳřŹřŶƟźƏŚŝŚưƃŵŹƺųźŝƵƺŰƳ ŢſřŜƫŚū žƭřƵŶǀſŹƶŬǀŤƳƲƿřƶŝƞƬŤŴƯƽŚƷŹƺƄĩƽŚƷƶƄǀěźƴƷƵŶƷŚƄƯŚŝƲƯ ŹŵƲƯƮƴĩƪǀƬŬţŚƷƮƬǀƟŻřƱŚƯŻƱōƹƶƔŰƫƱōŹŵƮƷřƺųƾƯƲƯřźƿŻ ŹŚĩƲƿřƭŹřŵŢſƹŵřŹƮſřźƯƲƿřƲƯƮŤƀƷƮƬǀƟŹřŶƟźƏĨƿƩƹřƶūŹŵ ƱŶǀƃƺěƾưſŹŽŚŞƫŢƸūżǀƳƾŤƇźƟƹŵŻŚſƾƯźţŜƫŚūřŹƮſřźƯŶƳƹŹ ƵŶƴųŚŝ ŢſřƲƯƽřźŝƲŤſřźǀěƹ ƶŝśřŸūŻřŹŢſřŚưƃƱŶƿƹŵƶƴŰƇƱŚŤƿŚƷƮƬǀƟźŨĩřƾĭĦƿƹ ŸŢƀǀģƱŶƿƹŵƭŚĮƴƷŚưƃƱŶǀſŹźƔƳ ƮƷƭŵƺŝƶĤŝƾŤƣƹŻřƲƯƭƹŵƾƯƎƤƟƲƯ ƵŶƴųŚŝ ƮƳřŵƾ ưƳŚƘƣřƹ ƭŵźŝƾƯšŸƫƹƭŶƿƹŵƾƯƩżƴƯŻřũŹŚųƹƭŶǀƃƺěƾƯƾƃŻŹƹƂƠĩ ŸŢƀǀģƱŚţƶƣLjƗŵŹƺƯśŚŤĩŸŶǀŤƀƷƾƳřƺŴŝŚŤĩƪƷř ŶƿŶūŦůŚŞƯƱŶƳřƺųƩŚůŹŵƶƄǀưƷƭŹřŵŢſƹŵřŹƱŶƳřƺųśŚŤĩ ŦůŚŞƯŚƯřžƭŹřŶƳŶƃŚŝƭřƶƣLjƗŵŹƺƯƶĩƾƇŚųśŚŤĩƮŤƀƷƽźǀĭŵŚƿƹ ƶƳřŻƹŹLJƺưƘƯƹƭŹřŵŢſƹŵřŹƽźƴƷŦůŚŞƯƹƱŚǀƴǀƄǀěƾƟřźĭƺǀŝƾŴƿŹŚţ ŵƺƃƶƟŚƋřƮƿŚƷƶŤųƺƯōƶŝŚţƮƴǀŝƾƯƮƬǀƟĨƿ ŸŶƿźŞŝšŸƫźƓŚƴƯƽŚƃŚưţŻřŚţŶƿƹŹƾƯƮƷźƸƃŮƐſƶŝŚƿō ŹŵŚƷŜƃƶưǀƳƾƷŚĭƮƷŵƾƯƭŚŬƳř ŬƳřřŹŹŚĩƲƿřƶƄǀưƷƲƯƶƬŝ ƿ ƾƷŚĭƾŤůƹƮƳŻƾƯ ƭŶƣ ƱŚŝŚǀų ƭŹřŸĭƾƯźſźŝƩŚŞƀǀŝƵLjĩĨƿƾƷŚĭƾŤůƹƮƳŻ ƾƯƭŶƣƱŚŝŚǀų ƷŢƣƹƾƌƘŝƹƭƹŹƾƯŚưƴǀſƶŝƹ ƮƷƲƯƹŶƴſŚƴƃƾƯřŹƲƯƮƷŚƷ ŢƣƹƾƌƘŝƹƭƹŹƾƯŚưƴǀſƶŝƹ ƮƷŵƾƯŚƌƯř ƮƷŵ ƾƯŚƌƯř ƶŤųŚſŢſřŹřźƣnçƱŚĭęŚţ~ƮƬǀƟƶĩŵŹřŵŢƤǀƤůƲƿřŚƿō ~ƮƬǀƟƶĩŵŹřŵŢƤǀƤůƲƿřŚƿō Ÿŵƺƃ ƮƬǀƟƲƿřŹŵƽŻŚŝƶŝƕƹźƃƵŶƴƿōƩŚººſŹŵLJŚưŤůř ººſŹŵLJŚưŤůřŵŹřŵŢƤǀƤůƶƬŝ ŵźĩƮƷřƺų ŸŢƀǀģƾĭŶƳŻŹŵƱŚŤƿƹŻŹō ƭŹřŵŢſƹŵƹƮŤººƀƷĬƴūƱƹŶŝƾƳŚƸūƱŚƷřƺųƲƯ ưŰţƹźŞƇƭŵźƯ ŶƴƃŚŝƶŤƃřŵƽźŤƄǀŝƪưŰţ ƹźŞƇƭŵźƯ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ źŝƩŚŞƀǀŝƵLjĩ ƶŝƹƭŹřŸĭƾƯźſ ƭƹŹƾƯŚưƴǀſ ƾƳŚƸūƱŚƷřƺų ĬƴūƱƹŶŝ ƮŤƀƷ ťřźǀƯƮƿŚƷƮƬǀƟ ŶƴŤƀƷƲƯ ŢƣƹĢǀƷLJƺưƘƯƲƯŵƺŝƲưƟŚƷƲǀŤſřŵŚŝšŚƣLjƯƽřźŝƮƴĩƾƯźĪƟ ƶŝƮĪģƺĩźƷřƺųŚŝŢººƃřŵơźƟŵŹƺƯƲƿřŚƯřžƮƴĩƾưƳƽŹŚĩƲǀƴģ ƮƳŚƄƳřŹƲưƟŚƷƲǀŤſřŵƢǀưƗƽŶƴŴŞƫŚŝƭźƷřƺųƶĩƮƿŵƺŝƶŤƟŹƱřŹƺŤſŹ ƾƳŚƿŚěƶŤƠƷƲƿźųōƲƿřŵƺŝnƵŶƴƃƹźƟīźƯ~ƶƯŚƴƄƿŚưƳƽřźūřźſƶĩŵřŵ ƭŶǀƄĩƾƯŢƫŚŬųŚƘƣřƹŵƺŞƳźƿŸěƱŚĪƯřƎǀƬŝƲŤƟźĭƹŵƺŝƹřƂƿŚưƳ ƹƞƿźƘţƽŻŚŝƾţŹŚěźƏŚųƶŝƁŹŚĩŻřƹƭƹźŝƂǀěƭŵōƶưƷƱōƽƺƬū ƹŵřŵśřƺūƾƿƹźƃƺųŚŝƭŵźĩƭLjſƹřƶŝƾŤƣƹƹƮŤƟŹŚƯřžƮƴĩŶǀŬưţ ƮǀƴĩŚƃŚưţřŹƂƄƿŚưƳŚţŵźĩŚǀƸƯƾƫŶƴƇƭźƷřƺųƹƲƯƽřźŝ řŹŚưƃƾƴěřĥĬƴƷźƟŻřƽżǀģƶģnƾƿřŹƺƯŚſ~ƮƬǀƟŹŚƴĩŹŵ ŸŵřŵŹřźƣźǀŧŚţŢŰţ ŲƿŹŚţŵŹƺƯŹŵƮŤſřƺųƾƯƲƯŵźĩŵƺųśƹŸŬƯřŹƲƯŚƷƱōĬƴƷźƟ źǀƄưƃƲƿźţīŹżŝƮƳřŶŝźŤƄǀŝŶƳřƵŶǀſŹŚŬƴƿřƶŝƶƳƺĮģƶĪƴƿřƹŚƷƱō ŶƴưţŹŶƣƮƷƹƵƺĪƃŚŝƮƷƶĩŢſřƵŶƃƶŤųŚſŚƷƱōƎſƺţƱŚƸūŲƿŹŚţ śřŸūƾƬǀųƱōƱŵźĩƮųƹƱŵřŵšŹřźůƹźǀƄưƃŢųŚſƵƺŰƳŢſř ƲŤƟźĭŵŚƿƹŚƷƱŚĪƯƲƿřƶŝźƠſƽźĮƿŻŚŝŹŵŚƷżǀģƲƿźŤƸŝƾĪƿŢſř ŢſřƱřƹřźƟšŚĪƳ ŸŶƿŹřŵƮƷƾƇŚųƾĭĦƿƹŚƿō ŢſřƾưƸƯƾĭĦƿƹƲƿřƮƴĩƾƯźĪƟƹƮŤƀƷƾŝƺųƵŶƳƺƴƃƲƯ ƭŻLJŚƯřžƮƴĩƾƬưƗřŹŚƷŢŰǀƈƳƭŚưţƶĪƴƿřƶƳžƭřƵŵƺŝŹƺƏƲǀưƷƶƄǀưƷ řŹƱŚƯŵƺųƮǀưƈţŢƗŚŬƃŚŝƹƮƿŹŚĜƀŝƁƺĭŚƷƱōƭŚưţƶŝƶĩŢſř żǀģƶưƷŶƿŚŞƳŢſřƾĭŶƳŻƹŹŚĩŹŵƱŵƺŝŢůřŹżǀģƲƿźţƮƸƯƮƿźǀĮŝ ŢƟźĭŢŴſřŹ ŸŢƀǀģŹŵƱŚŤƳŶƳŚƯƱřƺūŻřŹ Ʋƿř ƲƿřŹŵƽř ŹŵƽřƵŶƿ ƵŶƿřĢǀƷž ƁŵƺųƅƺƈŴƯƵŶƴųŚŝ ƮƿƺĮŝƶƳŚƣŵŚƇ ƶƄǀưƷ żǀƳ ƹ ƾƯƲƿźưţƹŹŚĩŢŴſƶƄǀưƷƲƯƭŹřŶƳƶƴǀƯŻ ƶƄǀưƷżǀƳƹƮƴĩ ƮŤƀƷƭřƵŵřƺƳŚųŚŝ ƱŚĩŵƺĩŚŝƾŝƺųƾƬǀųƶƐŝřŹƱŚŤƿŚƷƮƬǀƟŻřƽŹŚǀƀŝŹŵŚưƃ ƱŚĩŵƺĩŚŝƾŝƺ ŸŶǀƴĩƾƯŹřźƣźŝƍŚŞţŹřŚƷƱōŚŝƶƳƺĮģŶƿŹřŵ ƹƭŵƺŝħŵƺĩƾƳŚƯŻƮƷƭŵƺųƮŤººƀƷƱŚĩŵƺĩƢƃŚƗƲƯ ƹƭŵƺŝħŵƺ ƱŵźĩŹřźƣźŝ ƱŵźĩŹřźƣźŝƍŚŞţŹř ƵŶƴųŚŝ ƮŤººƀƷīŹżŝƾĩŵƺĩƮƷƱƺƴĩř ƲŤƃřŸĭƭřźŤů ƲŤƃřŸĭƭřźŤůřƶĩƭřƶŤƟŚƿŹŵƲƯŢººſřƱŚººſōƾƬǀųƱŚĩŵƺĩŚŝ ŻřźŤƸŝƾƗƺƋƺ ŻřźŤƸŝƾƗƺƋƺƯŵŹƺƯŹŵƱŚƃŹŚĪƟřƹšřźƔƳƱŶǀººſźěƹŚƷƱōƶŝ ƹƽŻŚŝŢŞŰ ƹƽŻŚŝŢŞŰƇŚƷƱōŚŝƲƿřźŝŚƴŝžŢººſřŚƷƱōƶŝƱŵřŵŹƺŤººſŵ ƮƴĩƾƯƲƿźưţƹŹřźĪţ ZÅÀÆqº]Á€Ë ŹŵƮŝƹźƿŻƾưººſŹƩŚƳŚĩŻřřŹŚººƷƵźƸģƮººŝƹźƿŻ Ê KWWSDSDUDWFRPPDMLGDNKVKDEL šřŹŚººěō KWWSWPH]LUREDPRQOLQHƭřźººĮƬţƩŚººƳŚĩ KWWSLQVWDJUDPFRP]LUREDPƭřźĭŚŤƀƴƿřŪǀě ŶǀƴĩƩŚŞƳŵ ÃZ»½Z]MÕZÅÀÆqº]Á€Ë ÃZ´¿®Ë{ Ã{YÖËÔ]€¯€Ì»Y Õ|̋×Y¾Ì»Y {Z]Zfz»¾Ìˆv·Y|^Ÿ Ö^·Z—½Z¼Ìa Ö¼ÌÅY€]YºjÌ» {ZŒ·{ªËZ¬‹ ÖËZ¼¤ËÕ|Æ» ©Z§MÃÁZ¯ Ã{Y¥€‹Ydnu Y€¼Å֐zedˆŒ¿ cZŸÂ^˜»ÃZ´ŒËZ¼¿{ ÖËZ“|¬¨eÄÌÀ» ½ZËYÁZÀ°q†Ë· Õ|Ì ‡|Ìn» ½ÂËZ¼Å|»Zu Հ̐¿ZÀÌ^» ZƗY€y|Ìn» Հ^¯YY|Àa ÂaÖ¸›‰M ÖÀÌ]Á{ÕZ«M Õ{Z«…Z^Ÿ ¾Ìr¸³Ä¿Zm€» ̧֠ºÌˆ¿ Õ| ‡YZ“|¼uY ¸‹Y|£M¾Ë|ËM º]Á€Ë ¾ŒÌ¼Ì¿Y ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ |¸m½Zf‡Y{ ¾ÿ¦¤Ɛ¬ÃxŒÿ‡ÈöĖ¢Ã¦ýûĖ– ¾Ìr¸³Ä¿Zm€»Z]¹€³†¨¿ZeÄÀËMY ƹƾƤǀſƺƯƶŤƃŹƵŵźĩƪǀƈŰţŢƃŹŹŵæèéìŶƴƠſřƭƹŵŶƫƺŤƯ ƹżƴƏźƳřĥŹŵƮƷƶĩƽźĮƿŻŚŝŢſřƱƺƿżƿƺƬţƹŚưƴǀſźţŚŘţźĮƿŻŚŝ ƲƿźųōŚŝřŹƹřŚƷšŶƯŚţƶĩŵƺƃƾƯźƷŚƓźƿŸěŹƹŚŝŹŶƣƱōƽŶūƮƷ ƽŹƹōƾƯŵŚƿƶŝƵŵźĩƽŻŚŝřŹƂƄƤƳƶĩƾŤǀƈŴƃ ƽźƿƺƈţƶưǀưƋ APARAT.COM/MAJIDAKHSHABI ŵřźƸŝŹƺěƾƴƿźŰŝŵLjǀƯƽźƠƘūƶǀƋźƯƽźƿƺƈţƽƺĮŤƠĭƮǀţ ŻŹƹŚƄĩřŶƳƹƵŵřŻŚƋŹ nƮƸƳƹŢƀǀŝŜƃ~ƹnƺţƽřźŝƮƿŚƷƮƄģ~ ŢƄůƹźƳřĥŹŵƮƬǀƟƲƿźţƢƟƺƯƭźƔƳƶŝƶĩ ƢƟƺƯƹŹřŸĭźǀŧŚţƾƬǀųŵƺŝŚƯƽŚưƴǀſŹŵ ƽŚƷƩŚƿźſŢưſƶŝƲƯźǀƀƯźǀǀƜţŶƳŵƺŝ ŹƺƄĩŻřũŹŚųƽŚƷźţŚŘţƽřźūřƹƾƳƺƿżƿƺƬţ ŵźĩŹƹŵŚưƴǀſƽŚƌƟŻřřŹƲƯ ŸŶƿŵźĩƾƯƽŻŚŝƽźţŚŘţƶģ ƽŚƣōƾŤſźěźſƶŝƾƬƯźţŚŘţƺƌƗƲƯ ŻřƪƯŚĩƮººǀţĨƿƭŵƺŝƾººƠţŚƷơŵŚƇ ƁƹŚǀſƽŚƣōŶƴƳŚƯźţŚŘţƪǀƇřƽŚƷźĮƿŻŚŝ ƾƯLjſřƽŵŚƷƭƺůźƯŵřŹƽŚƣōťŹƺưƸƏ ƶưƷƹƮƿŵƺŝƭźƷřƺųƹŢŬƸŝŻƹźǀƟƭƺůźƯ ƶƳŚŤŴŞƃƺųƶĩŵƺŝƶƯŚƴƷŚƃŻřƱŚưƿŚƷŹŚĩ ŶƃƩŚŞƤŤſřƾƬǀų ƶƴƿōƩŚƿźſƹ ƲƯƽřźŝnƶººƴƿō~ƾƳƺƿżƿƺƬţƩŚƿźººſ Ê ƮŤſřƺųƾƯƵŻŚţƶĩƶƫŚſæíæìƱřƺūƺƳ ƭƺººƃƶƇźƗƲƿřŵŹřƹƽŶººūšŹƺƇƶŝ ƾƿŚƷŹŚĩŻřŚƘƣřƹŵƺŝśŚţźěƽƺĪººſĨƿ ƁźƿŸěƱƺģžƮŤƀǀƳƱŚưǀƄěƮŤººƃřŵƶĩ řŹƽźĮƿŵƵřŹĨƿŚƷƂƤƳŻřƽźººſĨƿ ŢººſƹŵƭŵźĩƾưƳƩƺŞƣƲƯƹŶǀŞƬƏƾƯ ƶƯřŵřřŹƭŵźĩśŚŴŤƳřƭŵƺųƶĩƾƷřŹƮŤƃřŵ ƮƃŚŝƶŤƃřŵřŹƭŚƗŜƏŚŴƯźŤƄǀŝƹƮƷŶŝ ŸŶƿŵźĩũřƹŵŻřƹŶƿŶƃƢƃŚƗ ŻřƹƭŵźĩũřƹŵŻřƹƭŶººƃƢººƃŚƗƶƬŝ ƲƿźųōƶĩæèìéƩŚººſŻřŶƘŝƮŤƟŹƱřźƿř ƱŚƯŻƮƷƹƭŵźĩƽŻŚŝřŹƭřƾƿŚưƴǀººſŹŚĩ řŹƾƳƺƿżƿƺƬţŶƴƬŝƶƗƺưŬƯĨƿƂŴěƮƷ ƭźƀưƷŚŝƲƯŶƃŵŚŬƿřƽřƶƬƇŚƟƮŤƃřŵ ŵŚƿŻƱŚƄƿřƹƭŶººƃŚƴƃōƶƟźůƲǀưƷŹŵ ƮƷŶŝƶƯŵřřŹŹŚĩƲƿřƶĩŶƴŤƃřŶƳƪƿŚưţ |ËZ]YՀ´ËZ]ÕZÅÄ^ÀmY€´Ë{Ö°Ë |ÌnÀ‡ÂË{Y{ ¥€»ÃÂv¿Z»Y-ºÌÅ{Ö¼¿½ZŒ¿½Â˂˸e{Z‡ Y€q,Y|z»{Y» ŹŵŚƳŵŚŤſřŢƃŸĭŹŵƺĮŤƠĭƽřŶŤŝřŹŵ ƱŚŤƯźŤŰƯƵŵřƺƳŚųƹŚưƃƶŝřŹƲǀĤƬĭ ŻřƾưĩƮººǀƴĩƾƯƉźƗŢǀƬººƀţ ƱŚưƿřźŝƭƺººůźƯƱōŚŝƱŚººŤţřźƏŚų ŶǀƿƺĮŝ ƹŻřƹōƶººƴǀƯŻŹŵƾĭŹżŝŵźººƯƱŚººƄƿř ƶĩŶƳŵƺŝƽŶƴƯźƴƷŶƳŵƺŝĨ޺ºſŜůŚƇ ƮƛŶƿŚŝƱŚƄƳŵřŵŢſŵŻřƹŶƳŹřŶƳŶƴƳŚưƷ ƽřźŝƪƣřŶůŚººƿƹŚƯƶưƷƽřźººŝƾĭŹżŝ ƾƘƣřƹźƴƷƶººŝƾƘƣřƹƱřŶƴƯƶƣLjƗƶưƷ nŹŚƸŝƺƳŶƯō~ƶƘƐƣŚŝƱŚƄƿřƽřŶƇŶƃŚŝ ƾƿƺƿŵřŹƞººƬŤŴƯƽŚƷƶĪ޺ºƃƹƺƿŵřŹŻř ƂǀěƩŚººſƵŵŵƺŝƺƳƩŚººſƂŴŝŶƿƺƳ ƹŶƳŹřŵƶƿŹŹŵƽŵŚůƪĪƄƯŶƳŶƃƶūƺŤƯ ƾƳŚƯŹŵƵŹƹŵĨƿƭƹřŶƯƽŚƷƽźǀĮǀěŻřŶƘŝ ŵƺŞƸŝƮƷLjƯŚĩƹŶƴŤººƃřŸĭźſŢƄěřŹ ŹƺƄĩŻřũŹŚųƮƷƾƫŚſŶƴģŶƃƪƇŚů ƶĪƴƿřŚţŶƳŵƺŝřŵŚƳŚĩŹŵƱŚƄĭŹżŝźŤųŵŵżƳ ƶŤººƃŸĭšřźƏŚųƹƱřŹŚƿƹƱřźƿřĬƴŤƫŵ ŶƴŤƄĭźŝƹŶƳŶƃ ŢººƃŹ ƱŚƄƷŚĭŵřŻƹ ƪĪƄƯźƏŚųƶŝƩŚƀƯřŻƹŹƺƳŻřƶƳŚƠººſŚŤƯ ŵŚŬƿřƱŚƄƿřźŝƱŵŹƺųƲǀƯŻźŧřŹŵƶĩƾƠŤĩ ƽřƶƳŚƸŝƲǀưƷƹŶƳƹŹƾƯƪưƗơŚţřƶŝŶƃ ƹŵŵźĭźŝƽƺƿŹšLjĪƄƯƵŹŚŝƹŵƶĩŵƺƃƾƯ ŢſŵŻřřŹƱŚƯżƿżƗƵŚƯŹƺƿźƸƃŹŵƶƳŚƠſŚŤƯ Ʈƿŵřŵ ƹŢƈƃƶƷŵŹŵŚưººƃƾƿŚƟƺĪƃ ŹŚĩƾƿŚưƴǀſƮƬǀƟƾƬǀųŚƯřžŵƺŝŵŚŤƠƷ ŸřźģŶƿŵźĩƾưƳ ƱōŹŵƭŵřŵƭŚŬƳřƾƿŚưƴǀſŹŚĩƾƬǀųŚƣŚƠţř ƽŚƷŢƿŵƹŶŰƯƹŵƺŞƳƱLJřƪŨƯŚƌƟƱŚƯŻ ƹŢººƃřŵŵƺūƹŚƷƶƴǀƯŻŻřƾƬǀųŹŵƽŵŚƿŻ ƶƟźůƲƿřśŸūŚƷƮƳŚųŻřƽźººŤưĩŵřŶƘţ ŸŶƳŶƳŚƯƾƣŚŝƶƟźůƲƿřŹŵƱŚƃŵƺų ŚƷŢƿŵƹŶŰƯƱōŵƺūƹŚŝŚƯřžŶƳŶººƃƾƯ ƶŤººƃŹŶƘŝƹŶƳŵřŵƭŚŬƳřŹŚĩƹŵƾĪƿ ŶƳŵřŵƶƯřŵřřŹŵƺŝƾººſŶƴƸƯƶĩƱŚƃŵƺų èêèåŚŞƿźƤţƹƭŵƺŝŚƷƲƿźţƩŚƘƟŌżūƲƯ ƮŤǀƫŚƘƟźţŚŘţƹƺƿŵřŹŹŵƶƬƇŚƟƱōŹŵƲƯƶŤŞƫř ŚƷƱōƱŚǀƯŹŵƶĩƭŵźĩŹŚĩƾƿŚưƴǀſƮƬǀƟ º]Á€Ë |¸m½Zf‡Y{ ŻřźĮƿŵƾĪƿƭŵřŵƶººƯřŵřřŹ ŹŵŶƿŚŝřŹƽźĮƿŻŚŝƽŚƷƶŞƴū ƶĩƮƫŚŰƃƺųƹŶǀŬƴſƺƿŵřŹ ƶƟźůƲƿřƱŚĭŹżŝšŚǀŝźŬţŻř ƭŵźĩƵŵŚƠŤſř žƮǀƷŵƾưƳƱŚƄƳƱƺƿżƿƺƬţŹŵ ŹŶŴƯŵřƺƯƝźƈƯƵƺŰƳŚƯř ƪĩŹŵƮǀƷŵƾƯƱŚƄƳřŹ ƶŝƱřŹŚƐƗƽŚƣōƽŚººƷƮƬǀƟ ƹŢººſřĨƿŵżƳƭŵźƯƩŵ ƲƿřƱŚººƄƿřƽŚƷŹŚĩŹŵƲƯ ŚŝƲǀŝŹƹŵƱŵƺŝƶƐººſřƹƾŝ ƭŹřŵŢſƹŵřŹƭŵźƯ ŹŵƽřƶƯŚƳźŝƶººģŹŵ ŸŶǀŤƃřŵŹƺƌůƺƿŵřŹ nšźŞƗ ƽřŶƇ~ ƶƯŚƳźŝ ƂŴěƲǀţƹŹšŹƺƇƶŝƶƯŚƳźŝƲƿřƩŚſçêŵƹŶůŵƺŝšźŞƗƽřŶƇŚƘƣřƹƶĩƱřźƿřƺƿŵřŹŹŵ ƱŚĭŶƳŻŚſƶưƷƶĩŢſřƲƿřƂƬǀƫŵƭŹřŶƳŵŚƤŤƗřƕƺƋƺƯƲƿřƶŝLjƇřƲƯƭŶƳŚưƳƾƣŚŝ ƱŚưƷŹŵŶƃƪǀƐƘţƶūŵƺŝźƀĩźƏŚųƶŝƶƳŚƠſŚŤƯƶĩŢƃřŵƮƷƾŝƺųĨŝŶǀƟƹŶƃƾƯ řŹŚƷŚūƾųźŝźĮƿŻŚŝŶƴƿƺĭƾƯƮƷƱŚĭŶƴƀƿƺƳŢſřƵŵřŵžěƱŚŰŤƯřƶĩŶƳƹŹƾƯƾŤưſƶŝ ŵƹŹŶŝ~ƭŚƳƶŝƽźţŚŘţƭźƷřƺųƾƳřŵźĭŹŚĩƶŝnƱŚƯŵƵŶǀĜſŻřƾƳŻƵźƿźū~ƂƿŚưƳŚƷƩŚººſ ƽŶūŹŚĩŹŵƾƫƹžŶƷŶŝśřƺūżƴƏŹŚĩŹŵŶƿŚƃŢſřŢſŹŵŚƳƲƯźƔƳƶŝƶĩŶƴĩřźūřƶƷřŶŝ ŚƷƩŚſƱōŹŵƭŹŚĩƲƿźųōƹƮŤƃřŵřŹƲưĭŹƺŝƪƿźŝŚĭƱŚūƹƱŚƿƺěƾƬƗƽŚƣōŹŚĩnŹƺƏřźĜƯř ƶŝżǀƳƾƬǀƬŰţƂŴŝŹŵƮǀƴĩƾƯƵŚĮƳƪŗŚƀƯƲƿřƶŝƵŶƃƩƺƇƺƫřƪƸſƾưĩƶƳŚƠſŚŤƯźǀų ŵƺŝżǀųźŰſƽŚƣōƾƳřŵźĭŹŚĩƶŝnƶƘŝřŹ~źţŚŘţ ŸŶǀŤƟźĮƳƶƬƇŚƟźƴƷŻřžě ƶǀŞƃŶƴƷřƺųƾƯŚƯŻřƶĩƾƯźŤŰƯƽŚƷƱřŵźĭŹŚĩƹŶƴƀƿƺƳƾƯƾƠǀƘƋƽŚƷƲŤƯƶĩƾƳŚƀĩ řŹƲƿřƱřƺţƹƮǀƳřƺţƾƯŚƯƭźǀĭƾƯƵŵźųƮǀƴĩŹŚĩƶŤƃřŵƾŝƺųŵŹƺųŻŚŝƶĩƾƿŚƷźŤĩřŹŚĩ ƾƬǀųƾůƹŹƩŚůƶƬƇŚƟƲƿřƪǀƫŵƶŝƭŵƺŝƱƺƿżƿƺƬţźĮƿŻŚŝƽŵŚƿŻƽŚƷƩŚſƱƺģŚƯřžźǀų ƮǀƴĩƽŻŚŝřŹƾƠƬŤŴƯƽŚƷƂƤƳƶĩƮƿŹřŵ ƲƯŻřƾƣŚƠţřŹŚǀƀŝnźŤƳLjĩ~ƶƗƺưŬƯƱřŵźĭŹŚĩƽŶưŰƯƵŚƃƽŚƣōƶĪƴƿřŚţƮŤƃřŵƽŶŝ ŚƿŶǀŤƃřŶƳƽŵŚƸƴƄǀěŵŹŸĭƾƯƱřŹŚƐƗŚƋŹŚŝƱŚţƽŹŚĪưƷƭŶƗŻřƽŵŚƿŻšŶƯ ŜƳŚūŻřnƲǀƯŻźƿŻ~ŵŚƸƴƄǀěƶƬƇŚƟLjŝƭŶƃƩŚŰƃƺųŹŚǀƀŝƲƯƹŶƳŵźĩƽŹŚĪưƷƶŝšƺƗŵ ŸŶǀƴĩƽŻŚŝŶǀŤſřƺŴƳ ƮŤƃřŶƳŢſƹŵřŹƱōŚƯřžƭŵźĩƩƺŞƣƶĩƮŤƃřŵƮƷřŹƾưŴƟřƽŚƣō ƱƺƿżƿƺƬţšŹƺƇźƷŹŵƭźǀĭƾƯƵŵźųƮƷƱřŹŚƐƗƽŚƣōƶŝ Ÿřźģ ƵŵźĩŢŞŰƇƲƯŚŝƂƤƳƵŹŚŝŹŵƽźĮƿŵŹƺūƾưŴƟřƽŚƣōřźƿŻ ƽŚƌƟĨƿƶŝƲŤƟŹƽřźŝźĮƿŻŚŝĨƿŢǀƘƣƺƯśŚţźěƽƺĪººſ ŹŚĩƶưǀƳŻřŚƯřžƮƃŚŝƶŤƃřŵřŹƭŵƺųƶƈƣƮƷƲƯŵƺŝŹřźƣŶƳŵƺŝ ŭźƐƯƾƳŚƀĩƶģŚŝŶƃŚŝƱŚƯŵŚƿŶƿŚŝŢſřŚưƴǀſƪŨƯźţīŹżŝ ŹƺūƾưŴƟřƽŚƣō ƶŝżǀƳřŹƭřƶƬĭƹƭŶƃĬƳŹƮĩƲƯƹŢƟŹƽźĮƿŵŢưſƶŝƱŚŤſřŵ ƮǀƃŚŝƶŤƃřŵƽŹŚĪưƷŚƷƱōŚŝƮƷƽŶƘŝƽŚƷŹŚĩŹŵƹƮƿŶƃ ŚŝƂƤƳƵŹŚŝŹŵƽźĮƿŵ ŸŵŹřŵŢŰƇƱřŹŚƐƗƽŚƣōŚŝƱŚŤƳŵźĩźƸƣƶƘƿŚƃ ƩƺŞƣřŹƱřŹŚƐƗƽŚƣōŻřnƵŚĮƳżŝ~ŵŚƸƴƄǀěŶƘŝƮŤƠĭƾưŴƟřƽŚƣō ŶƳŵƺŝƵŵźĩŢŞŰƇƲƯ ƱřƺţƹŶǀŤƀƳřŵŭLjƇƱŚƯŻƱōźĭřƭŹƺŴƫŵƮŤƀǀƳźƸƣźǀų ƮŤƃřŵŢſƹŵřŹƱōƾƬǀųƭŵƺųƶĩƭŵźĩ ƶƈƣƮƷƲƯŵƺŝŹřźƣ ŸŶƿŵƺŝƵŵřŵƭŚŬƳřżƴƏŹŚĩŶƴģnƵŚĮƳżŝ~ŻřƪŞƣ ƶŤƀƳřƺţƾƳƺƿżƿƺƬţƶƗƺưŬƯĨƿŹŵƶĩŶƿŶƿŵřŹƲǀĤƬĭƶƳŚūźƯ ŚƯřžƮƃŚŝƶŤƃřŵřŹƭŵƺų ũřƹŵŻř~ƹnƶƳŚųƙřźģ~ŶưůřŹƺěƽŚƣōŚŝŢƈººƃƶƷŵŹŵƲƯ ƱŚţƾƿŚưƴǀſƽŚƷŹŚĩŹŵřźģŶƳŚƄĪŝƱƺƿżƿƺƬţŢưſƶŝřŹŜƏŚŴƯ ƶŝƱŚŤſřŵŹŚĩƶưǀƳŻř ƮƷnƶƴƿō~ƩŚƿźººſŻřƾƿŚƷƂŴŝƹƭŵƺŝƵŵźĩŹŚĩřŹnřźūŚƯźě ŶƃƾƯƾŤůřŹƶŝƶĩƵŵƺŝƮƷƾƿŚƷƂƤƳŚƣŚƠţřŸŶǀƴĩƾưƳƵŵŚƠŤſř ƲƯƹŢƟŹƽźĮƿŵŢưſ ƭŚŬƳřƽźƿƺƈţŹŚĩźŤưĩƶĩƾƫŚººſƵŵŹŵŚƯřžŵƺŝżƴƏšŹƺƇƶŝ ƱƺƿżƿƺƬţƹŚưƴǀſƲǀŝƾƄĩƎųĨƿŚƯřžŵƺƃŵŚƸƴººƄǀěƲƯƶŝ řŹƭřƶƬĭƹƭŶƃĬƳŹƮĩ ŻřnŢŴƿźĭƮƸŤƯ~ƹnƁƹŵƶŝƶƳŚų~ƽŚƷƩŚƿźſƱŶƿŵƭŵřŵƾƯ źţŚŘţƹƱƺƿżƿƺƬţƹŚưƴǀſƲǀŝƾƄĩƎųƲƿřƲƯƶĩŶƳřƵŵřŵƭŚŬƳř ƮŤƠĭƾưŴƟřƽŚƣōƶŝżǀƳ nƵŚĮƳżŝ~ƩŚƿźſƽřźŝƶĪƴƿřŚţƮŤƃřŵŢſƹŵŚƘƣřƹřŹƱřŹŚƐƗƽŚƣō ƪưƗƢƟƺƯŶƳřƺţƾƯŚƷƶƴǀƯŻƶưƷŹŵƢƟƺƯźĮƿŻŚŝƮưƸƟƾưƳřŹ nƵŚĮƳżŝ~ŵŚƸƴƄǀěŶƘŝ źǀǀƜţLjƯŚĩƭřƽŹŚĩƹƽřƶƟźůźǀƀƯƱōŻřŶƘŝƹŶƃšƺƗŵƲƯŻř šŹƺƇƶŝŚưƴǀſƽŚƷźĮƿŻŚŝŻřƾųźŝƶĩƵŶƃŦƗŚŝƮƷƲǀưƷŶƴĩ ƩƺŞƣřŹƱřŹŚƐƗƽŚƣōŻř ƱŚƴƏƹƮƷƞƐƫŵŹƺƯżƴƏźĮƿŻŚŝƱřƺƴƗƶŝƾěŹŵƾěƩŚſƵŵƹŵźĩ ƪŝŚƤƯŹŵŵŹŚĭĨƿƾƗƺƳƶŝƹŶƴººƃŚŝŚƷƮƬǀƟƶưƷŹŵƾƄųźģ ƱōƾƬǀųƭŵƺųƶĩƭŵźĩ ƮŤƟźĭŹřźƣƭżƿżƗ ŢſřƽŶƴŝƮǀƀƤţƹƽŻŚŝŶƳŚŝƱŚưƷƲƿřƶĩŶƴƴĩŵŚŬƿřŚƷƮƬǀƟ ƮŤƃřŵŢſƹŵřŹ źººſƾƿLjŝƶģƶĩŶǀƿƺĮŝŹŚŝƲǀƫƹřƽřźººŝƶƳŚƣŵŚƇ ƽŚƣōŚŝƱŵźĩŹŚĩƹnƵŚĮƳżŝ~ƩŚƿźººſŹŵƂƤƳƽŚƠƿř ŶƿŶƳŚƯƾƣŚŝźŤĩřŹŚĩƲƿřŚŝƾƫŚſŶƴģ ŸŶƯōnƁƺĮƷŚƃ~ ŹŚŴŤƟřŦƗŚŝƽźĮƿŻŚŝźƷƽřźŝƽźƣŚŝźǀƯƽŚººƣōŚŝƽŹŚĪưƷ ƶƄǀưƷƹŶƳřƪŗŚƣƁŻŹřƭŵōƽŚƷƽŶƴưƳřƺţƽřźŝƱŚººƄƿřŢſř ŌżūƭŵƺųƲººƯŶƴƴĩƾƯƢƿƺººƄţřŹŹŚĩƲƿřƶŝƱřŶººƴƯƶƣLjƗ LJŚŝźŝřźŝŹřżƷƭřƽĥźƳřŚţŶƴƴĩƮƤƿƺƄţŶƿŚŝƶĩƮŤƀƷƾƿŚƷźĮƿŻŚŝ ŶƃŚŝƽřƶƳŚŴŤƫřŶƗŢƀƳřƺţƾƯƶĩƽźŤƳLjĩĨƿžŢƃřŵƾŝŚƳŹŚǀƀŝƵĥƺſnƁƺĮƷŚƃ~ŵƹźŝ řŹŢưƀƣƵŚŬƴěŢƗŚƌŝƩŚƿźſƲƿřŢƀǀƳŚƐųŻřƽŹŚƗžĩĢǀƷƶĩŵƺŝƲƿřƂƳƺưƌƯƹ ƶĩŶƄƳźĮƿŵŹŚĩƽŚƷƶưǀƳŻřŚƯřžŢƟŹƾƯƂǀ쎌ſřƱōźŝŚƷƶŤƃƺƳƹƲŤƯƾůřźƏƹŢƃřŵ ŶƄƳŚƯřžŶƃŚŝźţŚƟƺĪƃƾƬǀųƾƬǀųŢƀƳřƺţƾƯƶĩƾƳŚƿŚěƽřźŝƮƠſŚŤƯŵƹźŝƂǀěŹƺƏƱŚưƷ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ŸŢƃřŵƾſŚƀůřƶģƱřŹŚƐƗ ƽŚƷśŚŴŤƳřřźƿŻžƮƴǀŝƾƯƾƃƺƷŚŝƾƬǀųƭŵōřŹƱřŹŚƐƗƽŚƣō ŻřƾƄŴŝŶƴƴǀģƾƯŵƺųŮǀŰƇƽŚūŹŵřŹŚƷƵźƸƯƹŶƳŹřŵƾŤſŹŵ śŚŴŤƳřŢſŹŵŚƷƵźƸƯźĭřƾƴƘƿžŢſřŹŚĩƱŚƯŶǀģŹŵŹŚĩŢǀƤƟƺƯ řŹƾƿŚƸƳƪĭŶƳřƺţƾưƳŶƃŚŝŶƴưƳřƺţźĮƿŻŚŝƮƷŹŶƤģźƷŶƳƺƄƳ ƽŚƣōƽŚŞƿŻƾůřźƏŚŝƹŢƟźĭƾƯƪĪƃŚƯŵƺųƎſƺţƾƬĩƪƃÊřĨƿƱřƺƴƗƶŝŹŚĩƲŤƯŶƳżŝ ƶƳŶƃƾƯƪƿŶŞţƲƿźǀƃŹÊ ƹōƵŶƴųŢǀƘƣƺƯĨƿƶŝƶƴŰƇŹŵƵŵŚſƾƬǀųżǀģĨƿƱřŹŚƐƗ ƝźƈƯƶƳŚƠſŚŤƯŵƺŝƶƳřźĪŤŞƯƾƬǀųƹŶƳŵƺŝƶŤƃřŸĭšŚǀƳŚųŵƽřźŝƶĩƾŤƯLjƗƪŨƯƾĭŵƺƫ řŹŻŚſŚƯŶƴƴĩƾƯƵŵŚƠŤſřƱōŻřźĮƿŻŚŝżěÉƱřƺƴƗƶŝƹŵŹřŵŵƺūƹŚƯƽŚƷƮƬǀƟƶưƷŹŵŹŶŴƯŵřƺƯ |¸m½Zf‡Y{ ƾƬǀųƮǀţĨƿƹśƺųŹŚǀƀŝƮƬƣśřŸū ƲƿřƶĩƮƫŚŰƃƺųƹŵŹřŵƾƴŤƃřŵŢſƹŵ ƶŝŶƿŚŝŶººƃƵŵřŵƲƯƶŝƵŹŚŝƹŵŢǀƘƣƺƯ ƹƾƴǀƀůƵŚƃƭřźƸººƃƽŚƣōšŹŚººƀū ŹƺěƾƳŚưůŹƽŚƣōŹŚĩƭźŤŰƯƵŶƴƴĩƶǀƸţ ƮƿƺĮŝƲƿźƟō æèîëƩŚſŸƶĪŞƃƭřŶĩƽřźŝ ŸŵƺƃƾƯƂŴě ƩŚſƶŝƮƳřŵƾƯŶǀƘŝĨƿƶĪ޺ºƃ ŚƿƹƵŚƯƲưƸŝźųřƹřŚţƱƺģžŶººſźŝîë ƶŤŞƫřƮƿŹřŵƽŹřŵźŞưƬǀƟƵŚƯŶƴƠſřƎſřƹř ƢŞƏƹŢººſřƾƫŚƗƾƬǀųƽŹŚĩŶƳƹŹ ƂǀěŶƴŤººƃřŵƶĩƾƤǀƣŵƽżƿŹƶƯŚƳźŝ ŶƴŤƟŹ ŸŶƿŶƃŹŚĩƵŶƿżĭƾƬǀųƱƺƴĩřřźģ ƱōźĪƃřŹřŶųƶŤŞƫřƮººſźţƾƯƱƺģ ŻƺƴƷƹŵƺŝśƺººųżǀģƶưƷƩŚººſƵŵ ƱōƂŴ쯌ŝŚººŝƮƬǀƟƽōƶĪ޺ºƃƮƷ ƭŵźƯƽřźŝƾŰƿźƠţĬƳŻĨƿŚƷƮƬǀƟ ŻřżǀƷźěƪǀƫŵƶŝƾƫƹžŵŹƹōƾººƯŵƺūƹƶŝ ƮŤƃřŵŢſƹŵżƴƏźƳřĥŹŵƱŶƳŚƯƾƣŚŝ ŶƳŵźĮŝƮƫŚŞƳŵƭŵźƯƹƭƺƃƵŶƿŵźŤưĩ ƾưĩƾƷŚĭŻřźƷŶƿŚŝŚƷźĮƿŻŚŝƭźƔƳƶŝ ŚţƾƳLJƺƏƶƳŚƯřžŶƴƴĩƾƴǀººƄƳŜƤƗ ŵŵźĮŝŚƷƱōƩŚŞƳŵƶŝƭŵźƯƶƔƟŚů ƍŚŞţŹřƽŻŚŬƯƽŚººƌƟŚŝŹŶƤģ ŸŶƿŵźĩŹřźƣźŝ ŸŵƺŝŹƺƐģŹŚĩƽŚƌƟ ŽLjĩƁřƶƔŰƫƶººŝƶƔŰƫƾƫŚƗ ƾƬǀųƽźƣŚŝźǀƯƽŚººƣōŻřƹŵƺººŝŽŹŵ ƽŚƷƩŚſƱŚƃƶƿŚſĽřŌŚƃƱřƮŤųƺƯō ƲƿřźƴƷƹĬƴƷźƟźººſƽLJŚŝƩŚººſ ƮƠſŚŤƯƾƬǀųŶƃŚŝƶƇźƗƲƿřƹŹƺƄĩ žŶƃƪƀƴĩƮƷnƾţƾţƵŚƯ~Ƶĥƹźěƶĩ ƾƬǀųƮƫŵƮŤƃřŵƾŝƺųƹšƹŚƠŤƯƂƤƳ ŵŻƺſƾƯ ŸŶƃƪƀƴĩnƾţƾţƵŚƯ~řźģ ƭŹřŸĭƾƯƾƀƳŚƃŶŝřŹƂưſřƎƤƟ řŹƱŚƃƾĭŵŚƯōżǀƳŚƷŹřŸĭƶƿŚƯźſƾŤů ŻřŶƿŚŝźĮƿŵřŹƲººƿřŶƳŵƺŝƵŵźĩƭLjƗř ƶưƷƱōŚŝřźģƶĩŶǀſźěƽźƣŚŝźǀƯƽŚƣō ŢųŚſƽřźŝƶĩƾƤƄƗƹŢŞƛŹƹƪǀƯ ƮƷƽŹřŵźŝƮƬǀƟƵŚƯíìŵƹŶůƹŶƴŤƃřŵ ƹƾƿŚưƴǀſƽŚƷƵŹŚŤſƭŚưţƹŵƺŝƵŶººƃ žŶƳŵƺŝƵŵźĩƂƤƳƽŚƠƿřƱōŹŵƾƳƺƿżƿƺƬţ ŶƄƳƭŚưţŹŚĩŚƯř ŸƱŚţƶƣLjƗŵŹƺƯƽřŸƛ źƷƹƮŤººƀƷƾƿŚƸŤººƃřƁƺųƭŵō ƶŤƃřŵźǀſźĭřƭŹřŵŢººſƹŵřŹƾưƘƏ ƭŹřŵŢſƹŵźŤƄǀŝƾƬǀųƶĩŶƃŚŝ ŢººſŹŵƶĩƾƿřŸƛƲººƿźŤƸŝ ŸŶǀƴĩƾƯ ƽżŞſƶƯŹƺƣƢţŚƣƾƫŚƣŚŝ řŹƽżǀģƶģŶƿŵźĭźŝŜƤƗƶŝźĭř ŸŶǀƷŵƾƯźǀǀƜţ ƾƬǀųŚƯřžƮŤººƀǀƳŶƬŝƾººƬǀųƲƯ ŚƷŹŚĩŻřƽŵřŶƘţƽŹŚĩƶƴǀƯŻŹŵŶƿŚƃ ƶŰƠƇŹŵƽřƵżǀĩŚěƽŚƌƟƶĩƮƫŚŰƃƺų ƭŵřŵƾưƳƭŚŬƳřřŹ ŶƴģŚǀƳŵƽŚūƶưƷŹŵƭŹřŵƮƯřźĭŚŤƀƴƿř ŸŹƺƐģƾƈŴƃƶƴǀƯŻŹŵ žŶƳƺƃƾƯƲƿźŤƿƹƶŤſřƺųŚƳŚƿƶŤſřƺųźƄƣ ƽřƾƳŚưǀƄěƭřƾƈŴººƃƾĭŶƳŻŹŵ ƶĪƴƿřƱřŶƴƯźƴƷƹƱřŹŚĪƃŻŹƹƱƺǀſŚǀſ ƾººƄŴŝĨƿŚƷƲƿřŻřƭřŶĩźƷƭŹřŶƳ ƶŤſřƺųŚƳƵŚƴĭƶŝƅŚųƽŚƷƵźƸģƲƿř ƾƿŚƷƾŤŴººſźĭřƶĩŵƺŝƲƯƾĭŶƳŻŻř ƲƿźţŶŝƶŝƭŵźƯšƹŚƌƣŵŹƺƯƵŵźººĩŚƳƹ ŚţƵŶƃƶŤƃřŸĭŚƯŹŚǀŤųřŹŵšŚƳŚĪƯřƲƿřŵŹřŵŵŹŵƽŚūƾƬǀųƲƯƽřźŝŶƳźǀĭƾƯŹřźƣƪĪƃ ƮƿƺĮŝŚƷƾŤŴſƶŝƶĩŶƃŦƗŚŝžŵƺŝƾţŸƫźĭřƹƮƴĩħŹŵźŤƄǀŝřŹšŸƫŶƃŦƗŚŝŢƃřŵ ƞǀůžƮǀƃŚŝźţƱŚŝźƸƯźĮƿŶưƷƶŝŢŞƀƳŶƿŚŝŸŶŝŹŚŞųřƎƤƟřźģƮƿźŞŝƶƴǀƸŝƵŵŚƠŤſřƱōŻř ƭŹŶěŢſřƺųƾưƳƮƫŵŢƣƹĢǀƷLjŨƯžŢſřŢŴſƶƄǀưƷƱřżƿżƗīźƯƶŤŞƫřŵŹŸĮŝżǀƳƲƿř ŵƺƃƽźĜſƽŹƺƏƲƿřƵŶƃƵŵřŵŢƇźƟŚƯƶŝƶĩƽŻƹŹƹŵƲƿřŢſř ƽŶƳƹŹƲƿřƾƫƹžŶƴƃŚŞƳƱƺƴĩřźĮƿŵƽŚƷƾƬǀųƹƲǀĤƬĭŵŚŤſřƹƭżƿżƗƽŚƿŵŚƳƭżƿżƗŹŵřźŝ ŶŤƟřƾƯơŚƠţřƮƷŻŚŝƶĩŢſř ŸŶƴŤƀƷƮƸƯƱŚŤƿřźŝƱŚŤƿŚƷŹƹƺƫŚƟ ƶŗřŹřƾţƹŚƠŤƯƹƱŚƄųŹŵƽŻŚŝŚŝřŹnƭźĭžƠƳ~ƩŚƿźſżƴƏŹŚĩƩŚſƵŵŻřŶƘŝ ŢƄĮƳřƶĩƽźƠƳĨƿƱŚưƷŻřƾŤůƲƯźǀųƮƃŚŝƶŤƃřŵŹƹƺƫŚƟƱƺǀƬǀƯƱƺǀƬǀƯLjŨƯƶĪƴƿř ŸŶƿŵźĩƾƯŵŹřŹżƴƏƽŚƷŹŚĩŶƿŵřŵ ƮƸƯĨƿLJƾŝŚƿĨƿLJŚŝžƮŤƀƷƱŚƃƶưƷƢƃŚƗƲƯƮƳƺƴưƯƵŵŻĨƿLJƹƵŵŹƺųƁżƿżƗ ŢſřƺųŹŵśƺųƹƽŶūƂƤƳ ĨƿŹŵƽŻŚŝ ŚƯř ŵƺŝ żƴƏƵŻƺůŹŵźŤƄǀŝ ƮƿŚƷŵŚƸƴƄǀěƶƬŝ ŻƹźƯřƹŶƳŵƺŝŽŏŹŹŵƶĩƾĭŹżŝƽŚƷƭŵōŚƀŝƶģƮǀƳżŝĨƿLJźĮƿŶưƷŜƬƣŹŵƶĩŢſřƲƿř ŢſřƁƺųřŹƭŵƲƿřźŝŚƴŝž ŵŚƃƱŚƄůƹŹ ŶƴŤƀǀƳ žƮŤƃřŵřŹšŹŚƀūƲƿřƮƷƭŵƺųƹƭƺƃƶŤųŚƴƃżƴƏƵŻƺůŹŵƎƤƟƮŤſřƺųƾưƳŵƺŝƲƯƾŞƬƣ ƲƿřƶĩƮƳƺƴưƯŹƺěźĮƀƗƽŚƣōŻřŚƘƣřƹŶƳżŝřŹƱōšŹŚŤſřƶĩƮŤſřƺųƾƯřŹźƠƳĨƿƎƤƟŚƯř ơŚƠţřƪŨƯŸŢƀǀģƽŻŚŬƯƽŚƌƟŹŵźǀųřƽŚƷơŚƠţřƶŝŢŞƀƳŚưƃƂƴĩřƹ ŶƳŵŹƹōŵƺūƹƶŝřŹŢǀƘƣƺƯ ŸŚƷŹŚĮƳźŞųƶŝƽźƠƘūŻŚƴƸŝƮƳŚųƲǀƷƺţŚƿƽŹřŶƯŚƳƮƳŚų ŸŢƃřŵƮƷƽźĮƿŵŶƿŶƳŚĩŚưƃżūƂƤƳƲƿř ŹŶƤģźƷƮƃŚŝƾţƹŚƠţƾŝƭŵōƶĩŚƴƘƯƲƿřƶŝƶƳŚƯřžƮŤƀƷŚƷơŚƠţřƲƿřŻřŹƹŵƶŝLjĩƲƯ ŶǀſŹƲƯƶŝƾƫƹžŢƃřŵƽŵŚƿŻƽŚƷŶƿŶƳŚĩƶƬŝ ƾƿŚƷŚūĨƿŶƿŚŝƭźƔƳƶŝŶƴĩƾƯźţŶŝřŹŶŝơŚƠţřƱōƎƤƟƮǀƳżŝƝźůŶŝơŚƠţřĨƿƵŹŚŝŹŵ ŸŵŚŤƟřƾƣŚƠţřƶģnƭźĭžƠƳ~ŻřŶƘŝ žƮǀŤƀƷƺĮƫřƶĩƮƿřƶŤƟźĭŹřźƣƾƐƿřźƃŹŵƶŤſřƺųŚƳŚƿƶŤſřƺųŚƯƾƴĩšƺĪººſƹƾƴǀŞŝ šźǀůŜūƺƯƱŚƯƽŹŚŤƟŹŵŚƌţƶĩƮǀƃŚŞƳƪưƗƾŝƮƫŚƗƹƮǀƃŚŝƾŝƺųƽƺĮƫřŶƿŚŝƲƿřźŝŚƴŝ ƾƿŚƌƟŚŝƾƴǀƀůƵŚƃƭřźƸƃƽŚƣōƾƳřŵźĭŹŚĩƶŝƾŤưƀƣƾſƶƗƺưŬƯĨƿƶƳŚŤŴŞƃƺų ŢſřŶǀƫƺţŢſŵŹŵnƭźĭžƠƳ~ŻřźţšƹŚƠŤƯƹƽŶūƂƤƳĨƿƹšƹŚƠŤƯLjƯŚĩ ƮǀƴĩƽŻŚſĬƴƷźƟƹƮǀƃŚŝŢŞŰƯƹƢƄƗƹŮƬƇƭŚǀěƱŚĭŶƳŵŹƹōŶƿŶěŶƿŚŝŵƺƃƭŵźƯ ŸŶǀƷŵƾƯŮǀƋƺţźŤƄǀŝŵŹƺƯƲƿřŹŵ ŻřƱŚŤſŚƀůřŶǀŤƟźĭƾƯŵźƯƵżƿŚūƹŶƿŶƃnƵŹŚŤſƶſ~ŶƿŶƳŚĩƵŹƹŵƶſŚưƃ ŸŵƺŝƶƳƺĮģƭŵźƯŻřƵżƿŚūƲŤƟźĭ ŹŚǀººƀŝƹƵŶǀĤǀěƾƳŚŤººſřŵŶƳŵŻŶǀƬĩřŹŹŚĩƵŚƯźƸƯƭƹŵŻřƮƷŶƳŮǀƋƺţŶǀƷŶŝƵŻŚūř º]Á€Ë |¸m½Zf‡Y{ ƾƀĩƮƴĩƾƯŜŬƘţ řŹŢǀƫŚƘƟƲƿźŤƄǀŝƶĩ ƹƶŤƃřŵŢƈƃƶƷŵŹŵ ƶĩƵŵƺŝƾƿŚƷźĮƿŻŚŝŌżū řźģƵŵźĩƾƯŹŚĩŜţźƯ ƮƷƁřƶŝźŬţƶĩƱƺƴĩř ŵŚƸƴƄǀěƵŶƃźŤƄǀŝ ŚƘƣřƹƱƺģŵŹřŶƳśƺų ƮŤƃřŶƳƾŝƺųŵŚƸƴƄǀě ƮƴĪƳŹŚĩƭŵřŵŮǀūźţ ƹŚƷŹŚŝƾƤǀººſƺƯƱŚŤººſźƴƷŹŵƪǀƈŰţƱŚƯŻŹŵ ƽŵŚƿŻƽŚƷřźūřƞƬŤŴƯƮſřźƯƹšŶůƹŹLJŚţŹŵŚƷŹŚŝ šŶůƹŹLJŚţīŹżŝ Ê źÊ ĩÉƵƹźĭŚŝƶƄǀưƷŶƿōƾƯƭŵŚƿƮǀŤƃřŵ šŶůƹƹƾĩŵƹŹŹLJŚţŹŵƲǀƴĤưƷƮƿŵźĩƾƯƾƳřƺŴưƷ ŚŝƭŚƛŵřšŹƺƇƶŝƾƤǀſƺƯƱŚŤſźƴƷŻřƵŶƳŻřƺƳƱřƺƴƗƶŝ ƩŚſíŵƹŶůƮǀŤƃřŵšźƀƴĩřżŬƯšŹƺƇƶŝŚƿƹŚƷźƀě ĨƿƽřźūřźţŚŘţŹŵƱŚƯƵƹźĭŢſźěźſŚǀƳLJƺƯƽŚƣōƂǀě ƹŢſŵƵźǀģƹśƺųŹŚǀƀŝƾƷƹźĭŚŝƾƤǀſƺƯšźƀƴĩ ƲƯƶŝřŹŽŹŶƯƲǀƀůźǀƯřƽŚƣōŚŝƱřƺŴưƷšŹƺƇƶŝ ƵŶƴƴĩŢƿŚưůŶƃŹřźƣƹŶƃƭŚŬƳřŚƷŹŚĩƶưƷŶƳŵřŵŵŚƸƴƄǀě ƶŤųƹźƟƎǀƬŝŶƃƶŤƟźĭƲƫŚſŶƃŚŝƽźƴƷƵŻƺůŹŚĩƲƿř řźūřŜƃŹŵŢſŹŵƹƮƿŶǀƃƺěƮƷřŹƱŚưƿŚƷŽŚŞƫŶƃ ŵƺŝŵŚƃŹřƹƽźƴƷƵŻƺůƲǀŝƶĩƽźƔƳƝLjŤųřźƏŚųƶŝ ŶƄƳƵŵřŵŚƯƶŝřźūřƵŻŚūř ŚŝřźūřƕƹźººƃƶƐƤƳƹ ŸŵƺŝƶģƹŚŬĩƱŚţźƷřƺų źţƲƿźǀƃƽřƶƔŰƫŵƺƃƾƯźĮƯŢƀǀƳƞǀƇƺţƪŝŚƣ žƽźǀĮŝƭŵźƯħŹŚŞƯŢſŵŻřřŹšřƵżƿŚūƶĩŶƃŚŝƲƿřŻř šƺƣƲƯƶŝƹƮƃŚŝƲƯŶƳƺƃƾƯŦƗŚŝƶĩƾƿŚƷƱŚưƷ ƾƬƇř Ê ƽŚƷƶƿŚƯźſƮƷŶŝƶƯřŵřřŹƭŹŚĩŚţŶƴƷŵƾƯŜƬƣ ƲƿřŻřźĭřƶĩŶƴŤƀƷƭŵźƯƽźƴƷƹƾĮƴƷźƟšřŶǀƫƺţ ŶƴƷřƺŴƳƾƃŻŹřźĮƿŵšřŶǀƫƺţƱōŶƳƺƃƝŸůřźūŚƯ ŻřƹƮſƺŝƾƯřŹƱŚƄĪţĨţŢſŵŚūƲǀưƷŻřŢƃřŵ ƮƳƺƴưƯƱŚƄŤƿŚưů ƭŚŬƳřƾƿŚưƴǀſŹŚĩƶĩŢººſřƾƫŚººſŶƴģ ŶƿřƵŵřŶƳ ƶĩƾƀĩƮƴĩƾƯŜŬƘţƮŤƃřŶƳƾŝƺųŵŚƸƴƄǀěƶƬŝ ƾƿŚƷźĮƿŻŚŝŌżūƹƶŤƃřŵŢƈƃƶƷŵŹŵřŹŢǀƫŚƘƟƲƿźŤƄǀŝ ƮƷƁřƶŝźŬţƶĩƱƺƴĩřřźģƵŵźĩƾƯŹŚĩŜţźƯƶĩƵŵƺŝ ƾŝƺųŵŚƸƴƄǀěŚƘƣřƹƱƺģŵŹřŶƳśƺųŵŚƸƴƄǀěƵŶƃźŤƄǀŝ ƮƴĪƳŹŚĩƭŵřŵŮǀūźţƮŤƃřŶƳ řŹƾººƄƤƳƶģƽŚƠƿř ƶŝřŵŶŬƯƽřƶƠƣƹŻřŶƘŝ ŸŶƿŹřŵŢſƹŵźŤƄǀŝ ƽŚƷŢǀƈŴººƃ ƂƤƳ řŹŹŚĩƲƿřƶĩƭŵŚŤƟřźĪƟƲƿř ŢººſƹŵƾƬǀųřŹƂƿźěƱřƹŹ ƭźƷřƺųŚŝħźŤƄƯšŹƺƇƶŝ źŤƸŝźţŢŴſƶģźƷžƭŹřŵ ƾƷƹźĭƹżūƹƮǀƷŶŝƭŚŬƳř ƲǀƴģƱƺººƿżƿƺƬţŹŵ ŹƺěŢưƷƽŚƣōƾŤſźěźſƶŝ ŸŶǀŤƃřŶƳƽŵŚƸƴƄǀě ƮƷŻŚŝƶƳŚƠſŚŤƯƾƫƹ žƮƿŶƃ ŶƿŶūŹŚĩƲǀưƷŹŵŶƿŚƃ ƶŝŶƘŝŢººƃřŶƳƾƯŚŬƳřźſ ƱōƶŝƾƫƹžŶƃŚŝƱōŻřƾƿŚƷƶĭŹ ŹŚĩƽřźūřŵŚƸƴººƄǀěźƷřƺų ŢſřƭźƔƳŶƯƲƯƶĩƾƬĪƃ ƶŝŢƿŚƸƳŹŵƹƭŵřŵřŹƪƤŤƀƯ ŚƿƹƱƺƿżƿƺƬţŹŵƭŹřƹŶǀƯřźǀų ƾƷƹźĭ ƭźƷřƺų ƾŤſźěźſ ƮŤƀǀƳźƸƣƱřŹŚƐƗŚƋŹŚŝ ƮƴĩƁřƶŝźŬţŚưƴǀſ ƪǀĪƄţnƲǀĤƬĭƽřƺƳ~ƭŚƳƶŝ ƭŹƺŴƫŵƹřŻř źƳřĥƾƿŚưƴǀººſƮƬǀƟ ƩŚſƹŶººƃŵŚººƃŹřŢŞŧƹ Ŷƿŵźĩ ƽŻŚŝ ƶĩ ƾŤƄůƹ ƵŚƯŹŷōæëƹæêŹŵƶŤººƃŸĭ ŹŵƽřƵżǀĩŚěƽŚƌƟ ŶǀŤſřƺųƾƯƶĩƽŹŚĩƶŝ ƮǀŤƃřŵ řźūřšŶůƹŹLJŚţŹŵ ƭŹřŵƮƯřźĭŚŤƀƴƿřƶŰƠƇ ŸŵƺŝĨƿŵżƳ ŚŝƶƗƺưŬƯƲƿřƾººĮƴƷŚưƷ ơŚƠţřƱōŵƺŝƾƘƣřƹƮƬǀƟƱō ƭřŻźƟƽŚƣōŵƺŝƲǀƣŵŚƇźǀƯř ƽŚƷŢǀƈŴƃƂƤƳ ƭźŤŰƯƭŚƳƶŝƽźººŤųŵƽřźŝ řŹƾƿřźūřƽŚƷŹŚĩƽŹŚĪººƃ ƾƬǀųřŹƂƿźěƱřƹŹ ƱōƾƘƣřƹƾĭŶƳŻŻřƹŵƺŝƵŵŚŤƟř ƱŚƯƵŶƴƴĩƶǀƸţƹŶƳŵřŵƾ ƯƭŚŬƳř ƭŹřŵŢſƹŵ ƵŶƃƶŤƃƺƳƶƯŚƴưƬǀƟƲƿřźŤųŵ ƱŚƿŹŚưƘƯƮƳŚųŹŚĩźººſƮƷ ƶŤſřƺųŚƳƭƺƈƘƯźŤųŵƲƿřŵƺŝ ƾŝƺųŵŹƺųŻŚŝźĪƃřŹřŶųŶƳŵƺŝ ƹŵźǀĭƾƯŹřźƣƽźǀººƀƯŹŵ ƱƺƴĩřƹƮŤǀƟźĭřźººūřƱōŻř ƾſźţƽŚƷŢǀƘƣƺƯźƏŚųƶŝ ŵŵźĭźŝƭźƷřƺųƭźƔŤƴƯƮƷ ŹŚģŵŢƄĭƾƯŵŹřƹƹřźŝƶĩ řŹƱŚƯƽŶƘŝƽřźūřƽŵƹŻƶŝƹ ŵźǀƯƾƯƮƷƱŚƿŚěŹŵƹŶƃƾƯƂƛƹƕźƇ ŹŵƶĩƾƳřżƿżƗƾƘưūŢƿŚưůŚŝƭŹřƹŶǀƯřŢƃřŵƮǀƷřƺų ŸŶǀŤƀƷŶƿźųƪƷř ŚƷƮƳŚųƽřźŝƶƇźƗƲƿřŶƴƴĩƾƯŢǀƫŚƘƟƾƤǀſƺƯƶƇźƗ ƶƬŝŵƺƄŝźĭř ƪŗŚƣƱŚưƿřźŝƶĩƽŵƹŶůƶŝƭřźŤůřŚŝƮƷŚƯƹŶƃŚŝŻŚŝƮƷ Ÿřźģ ƮǀƃŚŝƶŤƃřŵƲŤƠĭƽřźŝƾƟźůƾƤǀſƺƯŹŵŶƳřƵŶƃ ŸƾƳŚƿŚěƭLjĩ żĩřźƯŹŵƮǀƴĩŶƿźųŢůřŹƾƬǀųƮǀƳřƺţƾưƳŚƯƱƺģ ƶŝƶƯŚƳźŝƲƿřƎººſƺţśƺųŢƇźƟƲƿřƶĩƮƳƺƴưƯ ƮƴĩƾƯƶĩƾƿŚƷŢŞŰƇƹƭźǀĭƾƯƶĩƾƿŚƷžĪƗŶƿźų ƾƯŵźƯžƮƴĩŢŞŰƇƭŵźƯŚŝƶƐſřƹƾ ŝŚţŶƃƵŵřŵƲƯ ƵŚŞŤƃřƮƷřŹƩƺěŚƷŢƣƹƾƷŚĭŢſřƱŵźĩŶƿźųŻřźŤƄǀŝ Å ƺưƘƯƭŵřŵƵŶƴƃƹźƟƶŝ ŚưƃŢƯŶųŹŵŻƹźƯřƲƯŚţŶƴŤƀƷƾƴǀưƌţŚƯƽřźŝƶĩ řŶŤŝřƶĩŵƺƃƾƯƶƳƺĭƲƿřƮƷLJ ƭŵƺųƶƣLjƗƹƢƄƗƶƿźƄƳƲƿřƢƿźƏŻřƮƳřƺŤŝƹƮƃŚŝ ƪƿŶŞţŶƘŝƾƫƹžŶƳŹřŵřŹžĪƗĨƿƲŤƟźĭŢººſřƺųŹŵ ƽƹŹƶĩŢſřƲƿřƮƿƹŻŹōƲƿźţīŹżŝƮƴĩŻřźŝřŚƷƱōƶŝřŹ ŶƴŴŞƫŚŝ ƞƬŤŴƯƽŚƷŢſĥŚŝƾƿŚƷžĪƗƶŝŵƺƃƾƯ ƶƄǀưƷƭŹřŵƱŚŤŤſƹŵƮƴǀŞŝŶƴŴŞƫŚưƃƽŚŞƿŻƽŚƷŜƫ ŚŝƶĩƾƿŚƷšźƀƴĩƹƾĭŶƴƳřƺųƶŝźŬţŻřƾưĩ ŶǀƴĩŢŞŰƇŶƿŵźĩŹřżĭźŝƱŚţźƷřƺų ŶǀƃŚŝƶŤƃřŵƮŤſƹŵ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ½Y€ËYÕZ¼À̇ º]Á€Ë ½Y€ËYÕZ¼À̇ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ½ZÆmÕZ¼À̇ º]Á€Ë  ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ |¸m½Zf‡Y{ ¢ÂƐǠƾø–Ä¢‡Ė­¸ Ƶ¿Ė–Ƹúõ¾ƐĖøÿû†¢ Ã{YÖËÔ]€¯€Ì»Y¾Ë|¼¯®Ëº]Á€Ë 5 ¹|ÀyÖ¼¿ÖfuYÄ] d‡YÁ€»YÕZÅÄr]Ã|‹‰Â»Y€§€ÀŸ,ՁZ] ƽźƿƺƈţƶưǀưƋ $3$5$7&200$-,'$.+6+$%, ŜƀƳƾƃřŵřŵŶƴƸſŹƺěƾƴƿźŰŝŵLjǀƯƽźƠƘūƶǀƋźƯƽźƿƺƈţƽƺĮŤƠĭƮǀţ ŹŵřŹƁřƽźƴƷŵřŶƘŤſřƱŚŤƀŝŵƭŹŚƸģŻřƵŶƴƀƿƺƳƹƲƿŶưĩźĮƿŻŚŝƱřźƸţŹŵæèêíźƸƯçìŶƫƺŤƯ_ŻŹƹŚººƄĩřŶƳ źţŚŘţŚŝƂǀěƩŚſæëƹŵřŵƶƯřŵřŢƿŶūŚŝřŹƶƣLjƗƲƿřƾƿƺŬƄƳřŵƽŚƷƩŚſŚţƹƵŵźĩŚƟƺĪƃƱŚŤƀŝŵƾſLjĩƽŚƷƂƿŚưƳ ƱřƺƴƗƶŝźţŚŘţŹŵƂƤƳéåŵƹŶůƽŻŚŝŚŝƹřŶƃƾƟźƘƯźţŚŘţƶŝnƾƳŚŤſźƫƵźƸƃ~ƾƳřŵźĭŹŚĩƶŝnĬƴūƽřźŝĨǀƳĨǀě~ ŶƃƾƟźƘƯźţŚŘţƶƳŚųƵŶƿżĭźŝźĮƿŻŚŝƱřƺƴƗƶŝîæƩŚſƭŚŬƳřźſƶŤƃŹƲƿřƽŚƷŶƬŝŹŚĩŻřƾĪƿ ŻƹŹ~ƹnŻƹźƯř~ƽŚƷƮƬǀƟƹnƾƳƹŶƘưƃ~ƩŚƿźſŹŵƹƵŶƃƱƺƿżƿƺƬţśŚƣŵŹřƹnƲĩƵŚĮƳźſŢƄěƶŝƾƷŚĭ~ƶƗƺưŬƯŚŝ ƱřŹƺěźƀưƷƹŢſřƪƷŚŤƯŶƴĩƾƯŹřżĭźŝƽŶưĩęōŶƴŤſřƽźţŚŘţƽŚƷƂƿŚưƳŹŵźƋŚůƩŚůŹŵƹŢſřƶŤƃřŵƽŻŚŝnƲƃƹŹ ŢſřƵŶƴƀƿƺƳƽŵřźƯ ƮŤƀƷƾƋřŹƭřƵŶƳřŹŸĭƶĩƾƿŚƷƩŚſ ŹŵƭřƽźĮƿŻŚŝƵżƿŚūƲǀƫƹřæèëîƩŚººſŹŵƭŵźĩƕƹźººƃ ƽŶưĩŹŚĩŚŝřŹŵƺųƶƟźůŚưƃšŚŰǀƋƺţƲƿřŚŝ ƽŚƷƶĤŝŚŝƱōŻřŶƘŝƮŤƟźĭřŹŹƺƄĩƽŻƺƯōƂƳřŵšŚƤŝŚƀƯ ŸŶƿŵźĪƳŻŚƛōŶǀŤƀƷźţƵŶƃƶŤųŚƴƃƱōŹŵƶĩ ŵŚƿźŤƄǀŝƹƭŵźĩƾƯŹŚĩŹƺţŚƯōšŹƺƇƶŝźƣŚŝƭŚƯřƵŚĮƄƳřŵ ƽŚƷƂƤƳƭřƵŵźĩƽŻŚŝƾƠƬŤŴƯƽŚƷƂƤƳƲƯƶººƬŝ ƩŚſƱōŹŵƭŶƃƵŚĮƄƳřŵŵŹřƹƶĩæèìëƩŚſŚţƮŤƟźĭƾƯ ƵŚĮƳźſŢƄěƶŝƾƷŚĭ~ƩŚƿźſƪŨƯƭřƶŤººƃřŵżǀƳƽŶū ŹřżĭźŝƵŚĮƄƳřŵƲǀƫƺŘƀƯƎſƺţźţŚŘţƽřƶƟźůƽŚƷŽLjĩ ŢſřƵŶƳŚƯƭŵźƯŵŚƿƶŝźŤƄǀŝƽŶưĩƽŚƷŹŚĩŜųŚƯřnƲĩ ƭŶƃƾƿƺŬƄƳřŵźĮƿŻŚŝƩƹřƶŞţŹƮƷƩŚſƱŚưƷƶĩŵƺŝƵŶƃ ŸŢƀǀģƂƬǀƫŵŶǀƴĩƾƯźĪƟ źţŚŘţŹŵnƾƳŚŤſźƫƵźƸƃ~ƮƳŚųƵƹźĭŵŹřƹƖƣƺƯƱŚưƷŻřƹ ŶƴƯŻŚǀƳźŤƄǀŝƭŵźƯƾƗŚưŤūřŢŴſƎƿřźƃƶŝƶūƺţŚŝ ŲƬţ~ƂƿŚưƳŚŝƽřƶƟźůšŹƺƇƶŝřŹźţŚŘţŹŚĩƹƭŶƃźƸƃ ŶƴŤƀƷƽŶưĩƽŚƷŹŚĩ ƾƳŚŤſźƫƵźƸººƃƮƳŚųƾƳřŵźĭŹŚĩƶŝnśźƤƗŹŵźưƣƽŻŚŝ ŚƷƂƤƳƭřŶĩŹŵƱŵźĩƽŻŚººŝƶŝƱŚţŵƺųƪƿŚưţ żƿřƺūƹƽŶƘŝƽŚƷŹŚĩƮƷŶƘŝƹƭŵźĩŻŚƛōźƸƃźţŚŘţŹŵ ŸŢſřźŤƄǀŝ ŻƹźƯřƶŝŚţƽźţŚŘţƞƬŤŴƯƽŚƷƵŹřƺƴƄūŹŵƞƬŤŴƯ ŢſƹŵƲƯŶƴĩƽŻŚŝřŹŚƷƂƤƳƶưƷŶƳřƺŤŝŶƿŚŝźĮƿŻŚŝ ŶƿŵźĩŢƟŚƿŹŵƶººĩƾƠƬŤŴƯżƿřƺūƶŝƶūƺţŚººŝ ŶǀŤƀƷƾƤƟƺƯŶƴƯźƴƷƶĩŢƠĭŵƺƃƾƯ ƾŤůŶƴƃŚŝƮƷŻřšƹŚƠŤƯƮƴĩƾƯƽŻŚŝƶĩƾƿŚƷƂƤƳƭŹřŵ ƹŚƷƽŶưĩƱōƮƃŚŝƶŤƃřŵƽŶưĩƽŚƌƟŶººƃŚŝŹřźƣźĭř ŵŚƤŤƗřƹƭŵƺŝŶƤŤƘƯƲŤƃřŵźŝƭŚĭƶƬěƶƬěƶŝƾƬǀųƲƯ řŹƲƯƭŵźƯƭŹřŵŢººſƹŵŶƴƃŚŝšƹŚƠŤƯƂƿŚƷŢǀƈŴƃ ƶĩŶƃŚŝƶŤƃřŵƶƳřƺŤƄěƁŵƺųƽřźŝŶƿŚŝƭŵōƶĩƮŤººƃřŵ ƪŨƯŶƴƴǀŞŝšƹŚƠŤƯƽŚƷŢǀƈŴƃŚŝŚƷƩŚƿźſƹŚƷźţŚŘţŹŵ ƽźƴƷƽŚƷŹŚĩƭŚưţƽřźŝƾƴƯŚƋƹŹŚŞŤƗřŶƳřƺŤŝƶƳřƺŤƄěƱō nƲĩƵŚĮƳźſŢƄěƶŝƾƷŚĭ~nƵŚƃƽŚưƘƯ~ƽŚƷƩŚƿźſ ŶƳźƋŚůƾųźŝƶĩƾƿŚƷŹŚĩŚƿƩƺěƶƳŶººƃŚŝƹřƽźţŚŘţƹ ƭŵźĩƽŻŚŝŶǀƗŹŵƶĩƾƿŚƷƩŚƿźſƶưƷƹnŚƯƽŚƷƶĤŝƶưƷ~ źĭřƶĩƭźĩŚƃřŹřŶųƲƯŶƴƷŵƭŚŬƳřƱŶººƃŭźƐƯƽřźŝ ƽŚƣōƾƳřŵźĭŹŚĩƶŝnƂƳřŶƳŻźƟƹŹƹLJŵƶƴƳ~ŶƴƳŚƯƾƿŚƷźţŚŘţŚƿ ƪǀƫŵƲƿřƶŝƭŹřŵƭŵźƯƲǀŝƾŤǀŝƺŞŰƯŚƿŹŚŞŤƗřźƋŚůƩŚůŹŵ ƾƬǀųƶĩƭŵźĩƽŻŚŝřŹźĮƀƗƾƋŚƣƂƤƳƶĩƭŚĩřĥŵźǀƯř ƭŵźĩŹŚĩƮƿŚƷƂƿŚưƳƶƴŰƇƶŝƶƴŰƇƽřźŝƶĩŢººſř ƾƳřŵźĭŹŚĩƶŝnƽźě~ƂƿŚưƳƱōŻřŶƘŝƹŵƺŝƾţƹŚƠŤƯƂƤƳ ƾƬǀųƭŵźĩƁLjţƹƾĭŵŚŤƀƿřŚƷƩŚſƹƭŶǀƄĩŢưůŻ ƮŤƃřŵřŹƾŝźƐƯƂƤƳƶĩƭřƵŵźĩŹŚĩřŹƂƴƯŹŚƠƛźǀƯřƽŚƣō ƾƬǀųƱōƽřźŝƶĩƾƿŚƷŹŚĩŶƄƳƵŶƿŵƾŤůƲƯƽŚƷŹŚĩŻř ŹƹLJŵƶƴƳ~ƂƿŚưƳŹŵŚƯřŶƃŚŝƱŻŵƺŝŹƺŞŬƯƾƬƿLJŵƶŝŚƴŝƶĩ ŢſƺěƹƭŵƺŝƵŵźĩŶǀƠſřŹƮƿŚƷƺƯžƭŵƺŝƵŶǀƄĩŢưůŻ ŵƺŝŚưƳŽŶƤƯŜƷřŹĨƿnƂƳřŶƳŻźƟƹ ƲƿřŚƯřŶƄƳƵŶƿŵƶĩŵƺŝƵŶººƃśřźųŹŚĩƱōƽřźŝƮţŹƺƇ ƅŚųšŹŚƸƯĨƿƱřźĮƿŵƱŶƳřŶƴųŶƿŹřŵƩƺŞƣ ƽźƿŵƹƽŹƹŵŻřŹƺŴƯƮƛƾƷŹŵźƯźĭƶĩƮŤƀƳřŵƾƯřŹ ŸŢſř ŶƳƹŹŻřƪǀƫŵƲǀưƷƶŝŢſřƱŚƯŻƭŚĭźƴƷƱŶǀſŹƶĩƾƳřŵ ƎƤƟŚƿŶƿŵƺŝƱřƺųŽŹŵƽŚƷƽźƴƷŢſŵƱōŻřŚƿō ƾƃŹƹźěƹƲƟƹƶƟźůƽŚƷŽLjĩŹŵŶǀŤƃřŵŢſƹŵ ŸŶǀƷŵƭŚŬƳřƽźƴƷƽŚƷŹŚĩƹŶǀƴĩŢĩźƃ ŚƯřŵƺŝśƺųƮººſŹŵƶŤŞƫřƭŵƺŞƳƾƳřƺųŽŹŵƶĤŝŵŚƿŻ ƶſŹŶƯŹŵƽźƴƷƾĮƴƷźƟƽŚƷŹŚĩƹźţŚŘţšŹƺƇƶŝƎƤƟ ŶƴĩƱŚƃŢưůŹřŶų ƭŹŶěƱƺģƭŵƺŝƩƺƜƄƯƵŚĮƄƳřŵƹ ƶŤƃŹƵŚĮƄƳřŵŹŵƹƾƴƟƶŤƃŹƱŚŤſźƴƷŹŵŶƳŵƺŞƳƢƟřƺƯŵŚƿŻ ƶŤƃŹƮŬƴěźƠƳƵŚĮƄƳřŵŹŵƭŶƳřƺųƾŝƺģƽŚƷƵŻŚſƾůřźƏ ƭŵźŝƾƯźƸƃźţŚŘţƶŝřŹƮƿŚƷŵŚŤſřƩŚůƲƿřŚŝƾƫƹƭŵƺŝƭŵƺų ƱōŻřƾĪƿƾŤůŶƴƴĩƩƺŞƣřŹƲƯƹŶƴƴǀŞŝřŹƲƯƽŚƷŹŚĩŚţ ŵƺŝźţŚŘţŹŚĩƭźĩŷƹźĪƟŶƿōƾưƳƭŵŚƿƱƺƴĩřƮƷřŹŚƷŽŹŵ ƶƛŶƛŵƶưƷƲƿřŚŝƶĩŶǀŤƀƷƁƺƷŚŝƾƬǀųžě ŶƿŵƺŝƢƟƺƯƱŚţŵƺųƶŤƃŹŹŵ ƮƷŵƶƯřŵřřŹźţŚŘţƮƳřƺŤŝƶĪƴƿřƽřźŝŵƺŝśƺųƮƫŶƘƯƶƬŝ ƮƳřƺŴŝśƺųřŹƮſŹŵƭŵźĩƾƯƾƘſ ŻŚƛōƽŶūšŹƺººƇƶŝřŹźţŚŘţŹŚĩƾƳŚƯŻƶººģŻř ŸŶƿŵźĩ ƽźƸƐƯŶǀƸƃƱƺƳŚĩŹŵæèëíƩŚſŹŵřŹźţŚŘţŹŚĩƲƯ º]Á€Ë |¸m½Zf‡Y{ ƶŝƹŶƳŵźĩřŹƱŚƃŵƺųƁLjţŚƷƶĤŝƶưƷŶŤƟřƾưƳŢſřźƔƳŶƯƶĩƾƣŚƠţřƱōƹŵźǀĭƾưƳ ƶƳƺĮģƹƾƀĩƶģƎſƺţƵżƯŚŝšŚƣŚƠţřƹƵźƏŚųƶƠǀƐƫƲŤƠĭƶĩŢſřƮƸƯƾƬǀųƶƬŝ ŶƳŵƺŝƢƟƺƯƶưƷƭźƔƳ ŢſřƲƿřƮƸƯƶƬŘƀƯŶƳŹƹōƾƯŵƺūƹƶŝřŹƱōƾųźŝƹŶƳŹřŵřŹƱōŵřŶƘŤſřŚţřŷƾųźŝŵƺƃřźūř ŸŢſřƵŵƺŝƶģŶƿřƵŶƳřƺųŻƹźƯřƶŝŚţƶĩƽźŤǀţƲƿźţśřŸū žŶƴƿƺĭƾƯƶĩŶƴŤƀƷŚƷƾƬǀųŶƴƷŵƁŹƹźěřŹƱōŶƴƳřƺŤŝŶƳŹřŵřŹƁŵřŶƘŤſřƶĩƽŵřźƟřƶĩ ŻřŶƃŚŝƮƴƷŷŹŵƽżǀģƱLJřƶĩƭřƵŵźĪƳŢƣŵŚƷźŤǀţƶŝƾƬǀų ƽƹŹƾŤƣƹŚƯřƮǀƴĩřźūřƽŶưĩęōŶƴŤſřśƺųƾƬǀųƮǀƳřƺţƾƯŚƯ ŻřřŹŹŚŞųřƮƴĩƾưƳŢƇźƟƮŤƀƷŹŚĩƩƺƜƄƯźŤƄǀŝƶĩƾƿŚŬƳō ƂƬǀƫŵŶƴƳřƺţƾưƳƶĩŶƴƴǀŝƾƯŶƴƿōƾƯƲǀŝŹƹŵƽƺƬūŚƿƶƴŰƇ ƽŻŚŬƯšŚŰƠƇƢƿźƏŻřźŤƄǀŝžƮƴĩƽźǀĮǀ욌ƗƺŞƐƯƢƿźƏ ŹŵƎƤƟƱŚƄƿŚƷřźūřƹƶŤƟŚǀƳƁŹƹźěƱŚƃŵřŶƘŤſřƶĩŢſřƲƿř ƮƴĩƾƯƩŚŞƳŵřŹŹŚŞųř ŢſřƵŵƺŝƱŚŤſƹŵƹƵŵřƺƳŚųƖưū ŸŶǀŤƀƷšŚƗƺŞƐƯƱŵźĩơŹƺţƪƷř ŸŶƿŚǀƳŶƴŝƱŚţƵŶƴųƵŶƯōƂǀěƩŚůƶŝŚţŚƿō šŚƿźƄƳƹƶƬŬƯƪƷřźŤƄǀŝŚƯřžƮƳřƺųƾƯƶƯŚƳŻƹŹšŚƣƹřƾƷŚĭ ƽźƴƷƽŚƷƶƯŚƳŻƹŹƹƮŤººƀƷƽźƿƺƈţƽŚƷƶƬŬƯƅƺƈųƶŝ ƮƴĩƾƯƽźĮǀěżǀƳřŹŢſřŚƯŹŚĩƶŝƍƺŝźƯƶĩźţƾƈƈŴţ ƶģŶƿōƾưƳƭŵŚƿŢſřƶŤººƃŸĭƱōŻřƽŵŚƿŻƱŚƯŻƾƫƹƶƬŝ ƭźǀĮŝřŹƭřƵŶƴųƽƺƬūƮŤƀƳřƺţƾưƳƶĩƵŵƺŝƾƳŚƯŻ ƶŝƾŤŰǀƈƳƶģŶƿƺƃƶūřƺƯƱŚţŵƺųƽŚƷƶƳŚĩŵƺĩŚŝźĭř ŸŶǀƴĩƾƯƱō źÊ ſŚƿƲƿźưţŹŵLjŨƯŶƿōƾƯƂǀěƾƷŚĭŚƷƂƿŚưƳŹŵƶƬŝ îêŹŵƲƯƶŤŞƫřŵƺƃƾƯƵŶƴųŦƗŚŝƶĩŶŤƟřƾƯƾƣŚƠţřƶƴŰƇ źĭŚƃŚưţƶĩƭŵřŶƳƵŻŚūřƹƭřƵŵźĩƩźŤƴĩřŹƭřƵŶƴųŵŹřƺƯŶƇŹŵ ŵƺƃƂƿŚưƳƶƴŰƇŻřƱƹźǀŝƾƿŚƷŚƌƟŵŹřƹ ƽŚƷƶĤŝƵŶƃƁƺƯřźƟźƈƴƗƽŻŚŝŶƴĩƽŻŚŝŶƳřƺţƾƯŚţƶĪƴƿř ŢſřŻƹźƯř ŸŶƿŶƴŴŝƱŚţŵƺųƽŚƷŹŚĩƶŝƶĩƵŵƺŝƾƳŚƯŻ ŻřƾĪƿƱŵźĩřŶǀěƽřźŝ ƽŹŚĩƶŝŢſŵƮƿŚƷƂƤƳ ƭŵŻħŚƳźƐų ŶƿřƵŵřŵƭŚŬƳřƱŶƃźĮƿŻŚŝƽřźŝƶĩƽŹŚĩƲƿźţŢŴſ ŸŢſřƵŵƺŝƶģ ƽŹŚĩƶŝŢſŵƮƿŚƷƂƤƳŻřƾĪƿƱŵźĩřŶǀěƽřźŝƶĩŢſřƭŵŚƿ ƱōƶŬǀŤƳƮſźŝƂƤƳƱōƶŝŚţƭŶƃŢƿŷřƾƬǀųƹƭŵŻħŚƳźƐų ƽƺƋŹźţŚŘţƵŹřƺƴººƄūƩƹřƽźĮƿŻŚŝƭŚƤƯƶĩŵƺŝƲƿřƮƷƁLjţ ŢƃřŵƵřźưƷƶŝƮƿřźŝřŹnśŚƣŹŵƵŚƯ~ƂƿŚưƳƽřźŝ ŸŶƴƴǀŞŝřŹŚưƃƾĭŶƳŻŻřƶūƹƭřŶĩźŤƄǀŝƭŵźƯŶƿŹřŵŢſƹŵ ŶƴŴŞƫ ŚŝƍŚŞţŹřŚƿƽŵŚƗƾĭŶƳŻŹŵƂƿŚưƳƶƴŰƇŻřźǀƛƶŝ ŸŶƷŵƾưƳűŹƱŚŤƿřźŝơŚƠţřƲƿřźĮƿŵƭŵźƯƹƵŵřƺƳŚų ŻƹŹźƷƮƴĩƾƯƾƘſ ƭŵźƯƶŝƶƿŶƷĨƿƪƣřŶů ŶƴŴŞƫƱōƹƮƷŶŝŚǀƳŵ ŢſřƱŵŻ ƮƴĩƾƯƵŵŚƠŤſřƽŶưĩęōŶƴŤſřŹŵƲƯƶĩƽŵŹřƺƯŻřƾƬǀų řŹŚƸƳōƹƮƴǀŝƾƯƕŚưŤūřŹŵƶĩƾƿŚƷŹŚŤƟŹźŝŢſřƽŶƤƳƖƣřƹŹŵ ĨƿƶŝŶƘŝƹŶƴƀƿƺƳƾƯŚƸƳōƮƷŵƾƯƵŶƴƀƿƺƳƹŻřŵźěƵŶƿřƮǀţƶŝ ŵƺƃƪƿŶŞţƽŶưĩęōŶƴŤſř źŤƄǀŝřŹƾƳŚººƀĩƶģƱŚƸūƹƱřźƿřƽŚƷƲƿŶưĩŻř ŸřźģƹŶƿŹřŵŢſƹŵ ƲǀŝřŹƾĩƾſƾŗƺƫLjŨƯƭŹřŵŢſƹŵřŹŚƷƲƿŶưĩŻřƾƬǀų ƢƟƺƯƶĩƭŹřŵŢſƹŵřŹƱřŶƴƯźƴƷŻřƾƬǀųƮƷƱřźƿřŹŵƹżƯŚǀƬƿƹ ŶƴŴŞƫƱōƹƮƷŶŝŚǀƳŵƭŵźƯƶŝƶƿŶƷĨƿƪƣřŶůŻƹŹźƷƮƴĩƾƯƾƘſƲƯƱŵŻŶƴŴŞƫ ƮƴĩƾƯŽŚƀůřƶĩŢſřƲƿřƭŹřŵŢſƹŵřŹŵřźƟřƲƿřƶĪƴƿřƪǀƫŵƭźŝƾưƳƮſřƾƫƹŶƴŤƀƷ ƮǀƳżŝŶƴŴŞƫŢſřƾƟŚĩƎƤƟŚƯřžŢſřŚƯŹŚĩŹŵƶĩƾţLjĪƄƯƹŚƷŵŹŵƶưƷŚŝŢſřƱŵŻ ƾŤůřŹƶŝƭŵƺųƲƯƱƺģŶƳŶƬŝśƺųƾƬǀųřŹƱŚƃŹŚĩŶƴƳřŶƴŴŝřŹƲƯŶƴƳřƺţƾƯƶĩƽŵřźƟř ŸŶƿřƵŶǀſźƳƱōƶŝŻƺƴƷƶĩŢƀƷƱŚŤƿŚƷŻƹŹōŢƀǀƫŹŵƽżǀģƶģ ƭŶƴųƾưƳ ơŚƠţřƲƿřƭŹřƹŶǀƯřƹƮƃŚŝŢŞŧƱŚƯŻšŹƺƇŹŵƭŹřŵŢſƹŵƶƄǀưƷŚƯřžƭŹřŵŵŚƿŻƹŻŹō ŸŶƳŹřŵƾƿŚƷƾĭĦƿƹƶģŶƴƳřŶƴŴŝřŹŚưƃŶƴƳřƺţƾƯƶĩƽŵřźƟř ŶŤƠǀŝƭźưƗƱŚƿŚěŚţ ŻřŶƴƴĩƾƯƵŵŚƠŤſřŜſŚƴƯŹƺƏƶŝƽźĮƿŻŚŝƽŚƷŹřżŝřŻřƶĩŢººſřƲƿřƱŚƄƿŚƷƾĭĦƿƹ ŶǀƄųŹŶŝƹŶǀƳŚưŝŶƿŵřŵŹŚŴŤƟřŚƯƶŝƶĩƱƺƴưƯ ơŚƠţřƾƳŚƯŻŚƤǀƣŵƱŚƄţŹƺƇŜſŚƴƯŢĩřŶƴƴĩƾƯƵŵŚƠŤſřŜſŚƴƯƺĜưţƹŢĩřƮŤƿŹšƺĪſ ƮƴĩƾƯŻƹŹōŶƴŴŞƫƹƽŵŚƃƱŚŤƿřźŝŶǀƃŚŝŢƯLjſƮƳƺƴưƯ ŶƴƳřƺţƾƯžěŶƳźţƺƬūŚưƃŻřƭŶƣĨƿŚƸƳōƾƴƘƿƲƿřƹŶƿŹřŶƳřŹƱōŹŚƔŤƳřŚưƃƶĩŶŤƟřƾƯ ŶƴƳřŶƴŴŝřŹŚưƃ ƵŵƺŝƶģŶƿřƵŵřŵƭŚŬƳřƱƺƴĩŚţƶĩƽŹŚĩƲƿźţƶƳŚƤƃŚƗ ŸŢſř ŮǀūźţřŹƭřŶĩŶǀƴĩƽŻŚŝŶƿŹřŵƱŚƃŢſƹŵƶĩƾƿŚƸƳōŻřƾĪƿŚŝŵƺŝŹřźƣźĭř ŸŶƿŵřŵƾƯ ƱōŻřŶƘŝƽŚƷƵŹƹŵƮƴĩƽŻŚŝīŹżŝnƲǀƬěŚģ~ŚŝƮŤƃřŵŢººſƹŵƮƿŵƺŝƮƿŶƣŹŵźĭř Ê ƮƴĩƽŻŚŝnżƯŚǀƬƿƹƲǀŝřŹ~ŚƿnƾƟŹƺƯƽŵř~nŻźƬſźŤǀě~nƲƯŹƺƳ~ŚŝƮŤƃřŵŢſƹŵ ƮƷŢƯŚƇƽŚưƴǀſŻřƾƴƘƿŶƿŵźĩƵŹŚƃřƲǀƬěŚģƽŶưĩƶŝƶĪƴƿřƶŝƶūƺţŚŝ ŸŶƿźŝƾƯšŸƫ LjƯŚĩƶƬŝ ŸŶƿŹřŵŚƷŻƹŹƲƿřƽřźŝƽźŞųƶģ ƮƬǀƟŵŚƸƴƄǀěŶƴģƹŹƺƄĩŻřũŹŚųƂƿŚưƳĨƿnŹƺƀƳŚſƽŚƣō~ƾƿŚưƴǀſƮƬǀƟźǀĭŹŵ ƮŤƀƷƩŚƿźſƹ ŸŶƳŚưƳƱŚŤƫŵƽƹŹnƺƃƵŶƴƳřŶƴų~ƽřźūřƶƯřŵř ƮŤƃřŵřŹƾƄƿŚưƳŶƘŝƾţŶƯƹƭŵřŵƾƯƭŚŬƳřřŹƭřƶƠǀƓƹƱřƺūƽŚƣōšƺƗŵƶŝƲƯźǀų ƲƿřƮƸƯŶƳŵźĩƩƺŞƣřŹƱōƽřźūřƶƯřŵřżƿżƗƱŚƀůřƹŵźĩřŶǀěřźūřƾƣLjţƶƯŚƳźŝƲƿřŚŝƶĩ ŶƃƭŚŬƳřźĪƃřŹřŶųƶĩŶƳƺƃƾƟźƘƯŚƷƶĤŝƶĩŵƺŝ ŸŶƿŵźĩƾƯƩŚŞƳŵřŹƶƯŚƳźŝ ƭŵŻƾƯźſŚƷƱōƶŝƹƭŵƺŝƍŚŞţŹřŹŵŹŚĩƪƯřƺƗƹŚƷƶĤŝŚŝƶƬŝ ŸŵƺŝźţŢſŹŵƶưƷŻřƱŚƄƯřŶĩŹŚĩƱŚţźƔƳƶŝ ƾŝŚŴŤƳřźƠƳæëæêƞƿŵŹŹŵźƠƳŹřżƷèƲǀŝŻřƾƀĩƾŤƣƹƲƯźƔƳƶŝŶƳŵƺŝśƺųƶưƷ řźūřƾƷŚĭƩŚůźƷƶŝŢſřƵŵŚŤƟřƂƿřźŝơŚƠţřƲƿřƶĩƶŤƃřŵƽżǀģĨƿƾƴƘƿžŵźǀĭƾƯŹřźƣ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ÃZ¼‹ ||Ë|//mÃÁ{ |¸m½Zf‡Y{ ƐǠú¢ÃĖ¢õƐƸ¬ý¦ õÂþƐą¦ÂƐ‡È¢öǠ¾÷òÿì {ZŒ·{ªËZ¬‹,{Y€Æ‹5|ÀˆbÅZ‹Z]Öb³ ¹|‹Ö·Ô¬f‡Y€f¯{Ä̏ÂeÄ] d‡Yd¯Â»ÓZaŠËZÅÁ€]Y|Àf¨³Ö» šƹŚƠŤƯƮƿźĭŚŝƹŵƺŝšźƈƳƶģƺƳƾƬſnŚǀưǀĩ~ŹŵƶĩƾƫŶƯƹźĮƿŻŚŝŢſřæèëìŵřŵźųçåŶƫƺŤƯ É ŹŚǀƀŝƹƭźĮƳƺųƾưǀưƇŵŚƄƫŵƢƿŚƤƃŶƃźţƶŤųŚƴƃnŵřŻźƸƃ~ƩŚƿźſƭƹŵƽźſŹŵnŶƴƀĜƷŚƃ~ ŹŵƽźƿƺƈţƶưǀưƋŢƀǀƳŶƳřƺųƹƾƳŶƿŵƹřŚŝƮŝƹźƿŻƽƺĮŤƠĭƶŬǀŤƳŢſřħŹ KWWSDSDUDWFRPPDMLGDNKVKDEL ŻŹƹŚƄĩřŶƳƹŜƀƳƾƃřŵřŵŶƴƸſŹƺěƾƴƿźŰŝŵLjǀƯƽźƠƘūƶǀƋźƯƽźƿƺƈţƹśƺŤĪƯƽƺĮŤƠĭƮǀţ ƶĩƭŵźĩŹŚĩřŹnŹřŻƾ Ƴƽƺſƶŝ~ƹnƱŚƜƟřźŤųŵ~nŚǀưǀĩ~ƩŚƿźſ ŢſřĬƴƄƣƾƬǀųƮƷƮƬǀƟƲƿř ƮƷŵƾƯƩƺƣŚƷƾƳřźƿř ŸŶƿŵźĩřŶǀěŵƹŹƹƽźĮƿŻŚŝƽŚǀƳŵƶŝŹƺƐģ ŸŵƺƃƂŴěŢſřŹřźƣƾÊĩ źƏŚųƶŝƶƳŚƠſŚŤƯƶĩƭŵƺŝźƴƷƹƽźĮƿŻŚŝƢººƃŚƗƾĮĤŝŻř ŻřźǀƛƶŝƱƺģžŶƄƳřźģƮƳřŵƾ ưƳŚƘƣřƹƾƫƹžŵƺƃƂŴěŵƺŝŹřźƣ ƮŤƠĭƭŹŵŚƯƶŝŵřŵƾ ººưƳƵŻŚūřƭŹŵŚƯƭřƵŵřƺººƳŚųƱŵƺŝƾŞƷŸƯ źţŚŘţƹƾƳƺƿżƿƺƬţƾƿŚưƴǀſƽŚƷŹŚĩŚưƃŵŚƄƫŵƮƳŚų ŵŚƸƴƄǀ쏌ĩŚƯƶŝŚţƮƿƺƃƵŶƿŵƮƿŹřŵŢſƹŵŚƯŹŚĩƲƿřƾƫŚƯŦŰŝ ƵŻŚūřƭŹŵŚƯƹƮƴĩƕƹźƃƽźĮƿŻŚŝƮƬƗŚŝřŹƮƷŚĮƄƳřŵƮƷřƺųƾƯ ƹnçŵřŻźƸƃ~ƩŚƿźſƱōƲƿźţŢƃŹŵƪĭÉƾƫƹžŶƿŹřŵƽŵŚƿŻ ŸŵƺŝƲǀĮƴſƾƬǀųƱŚŤưƿźĭŢſřŶƴƀĜƷŚƃƂƤƳ ƲƄųƶƄǀưƷƲƯŶǀƷŶŝƮƷƭƺƬƔƯƂƤƳƲƯƶŝŚƠƐƫŶƴƷŶŝ nŶƴƷŶŝƱŚƄƳƱƺƿżƿƺƬţŹŵřŹƺţƵŶƳŚƯƲǀưƷƎƤƟ~ŢƠĭƹŵřŶƳ ŶƴŴŞƫŚŝ ƮŤƀǀƳ ƱŶƃīŹżŝƾŞƷŸƯƵŵřƺƳŚųŹŵŸƶƳŚƠſŚŤƯŶǀŤƠĭřźģ ŶƴŴŞƫŚŝ ŵƺŝơLjųřƁƺųƾƬǀųƶĩƪĮƃƺųŹŚŤſźěƱōƶƬŝ ŸŶƿŹřŵŢſƹŵřŹšźƸƃ ŸŢƀǀƳśƺų ƱōƢƃŚƗŚƘƣřƹƲƯƹŶƳŶǀƄĩřŹƮƿźĭŢưůŻżƿżƗƽŹŶƴĪſřƽŚƣō ƾƷŚĭƭŵōƶĩŢſřśƺųƹŵƺŝšƹŚƠŤƯLjƯŚĩƱƺģžƮŤƀƷƮƿźĭ ƾƃŚŝśƺŞŰƯƶĩƾƳŚƯŻƱƺģžƭŹřŵŢſƹŵřŹŢǀŝƺŞŰƯƩƹřƶƬŝ ƽřźŝƭřƶƳŚƠſŚŤƯŢƀǀƳƱŵƺŝƾŞƷŸƯƽřźŝƶƳŚƠſŚŤƯŦŰŝźǀų ŶƴƃŚŝƶŤƃřŵŢſƹŵřŹƺţƮƷƭŵźƯƹƾƃŚŝƶŤƃřŵŢſƹŵřŹƭŵźƯƹ ƽźĮƿŻŚŝƮƬƗŚŝƾĮĤŝƱŚưƷŻřŵřŵƾ ƯƵŻŚūřƭŹŵŚƯźĭřƶĩŵƺŝƲƿř žŵƺŝƵŶƃƵŶƴƴĩƶŤƀųƮƷƾưĩƾƟźƏŻřŵźǀĮŝƶƬƇŚƟƁŵƺųŚŝ ƝƹźƘƯźĭřƾƫƹžƽƺƃƾƯƮƷƝƹźƘƯŢǀŝƺŞŰƯŹŚƴĩŹŵƵŚĭōŵƺųŚƳ ƭƺƃŵŹřƹƾŝźŬţƮƷřƺŴŝƶĪƴƿřŚţŵƺŝźŤƸŝƾƬǀųƭƺƃƽźĮƿŻŚŝŵŹřƹ ƾŝƺųƶŝźŬţƩŚůźƷƶŝŶƳŶǀſźţƾƯƵźƸģƱōŚŝƲƯŻřƪƯřƺƗƱƺģ ƮŤƃřŵƂŤſƹŵƹŵƺŝ ƾƃŚŝƶŤƃřŶƳƍŚŞţŹřƭŵźƯŚŝƹƾƃŚŝƶŤƃřŶƳŢſƹŵřŹƭŵźƯƹƾƃŚŝ ŵƺƃƾƯƮƬƗŚŝƶĩƶƳƺĭƱōŶǀƴĩƶƘƫŚƐƯƹŶƿƹźŝƾƯŵŚĩōƶŝƮƷƶģźƷ ŸŢſřŹƺƐģƭLjƛƵŚƃƩŚů ƭŶƤŤƘƯƾƬǀųƕƺƋƺƯƲƿřƶŝƲƯƽƺƃƾƯƺŰƯƶƬƇŚƟLjŝ ƮŤƃřŵŢſƹŵƲƯŶǀººſŹƾưƳŶƿŚŝƶĩƽżǀģƱōƶŝŢƟŹƂǀě ŸŶƳŹřŵƪĪƄƯŚưƃƽźĮƿŻŚŝƶǀƌƣŚŝƵŵřƺƳŚųƮƷƱƺƴĩřŚƿō ƮſźŝŚŬƴƿřƶŝƹƮƳřƺŴŝřŹƂſŹŵ ƲǀƀůźǀƯřƽŚƣōƶĪƴƿřŻřŶƘŝƾŤůƹŢƟŹƹŵřŵřŹŶƴŞŤſŵƭźŞųƾŝ ƮƷŶƴƷŶŝƽŹřźƟřŹƲƿźǀƃŚţŶƳŵŻƲƯźſŢƄěƶŝśƺģŚŝƾŰŤƟ ƶĩŶƴĩƾƯƩŚŞƤŤſřƾƬǀųƮƷƭŹŵŚƯƹŶƳŹřŵŢſƹŵƾƬǀųźǀų ŶƿŵřŵƭŚŬƳřƽźĮƿŻŚŝƽřźŝƱƺƴĩŚţƶĩƽŹŚĩƲƿźţŢŴſ ŶƯŚǀƳƮţŵŚǀƗ ŸƵŵƺŝƶģ ƲƿřŢſřƪĪƄƯƮƿřźŝƭŹŵŚƯŢƿŚưůƱřżǀƯƲƿřƱŵźĩŹƹŚŝŻƺƴƷ ŶƿŵźĩƾƴƿźƟōƂƤƳƮƷnŚǀưǀĩ~ƩŚƿźſŹŵ ŵƺƃƾƯƢƿŹżţƲƯƶŝƶĩŢſřƽŵŚƿŻƾƬǀųƽĥźƳř ŭřźƏƶĩƾƿŚŬƳōŻřƹƭŵƺŝũźĩŢººƃŵźƸĭƽƺŬƄƳřŵƲƯ ƱŚţŹŵŚƯŚƿŹŶººěŻřƶĩƾŤŞŰƇŚƿŢŰǀƈƳƲººƿźŤƸŝ ŻřƶĩƮƳřŹŚĪưƷŻřƾĪƿƮŤƃřŵƱƹżƯžƿŵźƟŹŵƮŤƀƷƮƷŽŚŞƫ ŹŵšźƈƳƶģƺƳƾƬſƂƤƳ É ŹŚƄƟřŵřƺūƽŚƣōŹŚĩŚǀưǀĩƩŚƿźſŹŵ ŸŶƿřƵŶǀƴƃ ƽřźŝƾƳřƺųřźƟŻřřŹƲƯƽŻƹŹŢƃřŵźŞųƽźĮƿŻŚŝƶŝƲƯƶƣLjƗ ƭŵźĩƾƯŢƿŷřƾƬǀųƱřŶƳŻŹŵřŹƱŚǀūŚůƮƳŚųƶĩƮŤƃřŵřŹƱřŶƳŻ ŸŶǀŤƀƷƲƄųLjĩ ƶģƹƽƹŹƾƯŚŬĩƭŹřŶƳƽŹŚĩƲƯ~ŢƠĭƲƯƶŝƭŹŶěƽŻƹŹ ŢƀţŚưŤůŢſřƺųƹŵźĩƵŚĭōƶƄƿŶƳřŹŵƾƿƺƿŵƺŤſřŹŵƽźĮƿŻŚŝ ƶĩƽŻƹŹƭŹřŵŢſƹŵƾƫƹžŢſřźƴƷšřƶƟźůƮƳřŵƾ ƯƾƴĩƾƯ ƱŚƄƿřƹƭŵźĩƩƺŞƣŚƯřžƮŤƃřŶƳƽŵŚƿŻŶǀƯřƶĪƴƿřŚŝƮƷƲƯƮƷŶŝ řŹŚƷĨŞſƲƿřƶĩŶƴƷřƺųƾƯƲƯŻřƾƫƹžƮŤƀǀƳƲƄųźǀų ƮƴĩƽŻŚŝ ƺţŻřƎƤƟƮƴĩŶƴƬŝŹŚŴŤƟřŚŝřŹƭźſƲƯŵŚƄƫŵƢƿŚƤƃŶƴƿƺĭƾƯ ƵŶƳŻƹŢƯLjſŶƴŤƀƷŚŬĩźƷĽřŌŚƃƱřƶĩŶƳŵźĩƭřƾƷřźưƷƮƷ ŸŶǀƴĩƾƯŹŚĩƽŚţƽƺƯřźģžě ƮƃƺĭƵżƿƹōřŹƝźůƲƿřƲƯnŶƃŚŞƳƽźĮƿŵżǀģƹŶƴƴĩƞƿźƘţ ƱŚƯŻƱōƭƺƃƽźĮƿŻŚŝƵŻƺůŵŹřƹƲƯƶĩŶƳŶƃŦƗŚŝƱŚƄƿřŶƴƃŚŝ ƭŹřŵŢſƹŵřŹĬƴǀƀĩƺŝĨǀĩƮƷƹƽŚţƽƺƯƮƷ ƮƿřźŝƮƿƺĭƾƯƭŹŵŚƯƶŝƮƿōƾƯƱƹźǀŝƩżƴƯŻřƶĩƶŞţźƯźƷƹƭŵźĩ źƠƳƶſŶƃŹřźƣƹŶƳŵƺŝƽźĮƿŻŚŝŢƀţƽřźŝƾŰƫŚƇƾƬƗƽŚƣō ŸŶǀƴĩƾƯŹŚĩƽřƶƟźů ƭřƾĭŶƳŻŹŵƾƬǀųƲƿřƶĩŶŤƠǀŝƮƿřźŝƾŝƺųƽŚƷơŚƠţřŚţŶƴĩŚƗŵ ŢƠĭƾƯŹŚĩƱřŵźĭŹŚĩƶĩŹŶƤģźƷƾƣŚŞƫř ƹŶƴƷŶƳƾƜƬŞƯĢǀƷƩƹř ŵŹřŵźǀŧŚţ ŶƘŝŻƹŹƶſƭŶƃƭƹŵźƠƳƲƯŶƴƴĩƖưūřŹƾưƬǀƟŚţŶƳŹřŸĮŝřŹƾƜƬŞƯ ƶŝźƋƮƿŚƷŚěƹŢſŵƶƳŚƠſŚŤƯƶĩƭŵźĩƾƯŹŚĩƾƬƯƮǀţƽřźŝ ŸŶƿŵźĩŢƟŚƿŹŵŵżưŤſŵƱōŢŝŚŝƶĩƽŹŚĩƲǀƫƹř ƶĩƭŶƃnŹŚĮŤſřƺų~ƮƬǀƟƩƹřƂƤƳƲƯƹŶƃƶŤƀŝƽŵřŵŹřźƣƲƯŚŝ ƽŚěŚŝŻƹŹƶſŚţŵŚƿŻƾŤůřŹŚƳŻřƭŹřŸĮŝŹŚƴĩƭŶƃŹƺŞŬƯƹŵŹƺų ŽŚŞƫƾůřźƏŹŚĩƱōŻřźǀƛƶŝƹnƱŚƜƟřźŤųŵ~ƽźĮƿŻŚŝŹŵ LjƯŚĩƾƫƹžŶƃƂŴěƺƿƽƹƾţƽōƭřƲǀƃźěƶĪŞƃŻřƮƴĩƾƯźĪƟ ŶƿŚŝřźģƮŤƠĭƾƯƭŵƺųŚŝƹƮŤƟŹƾưƳƮƷźŤĩŵƹƮŤƟŹƾƯƵřŹƶŤƟŹŹŵ ŹŵƹƭŵŻƵŶĩźƴƷƹƱƹżƯƾƫƹŵƺŝƲǀƿŚěƾƬǀųƮƴſƶĪƴƿřŚŝƹŵƺŝ ƮƬǀƟƶſƹŵƹƵŵźĩŹŚĩƶŝƕƹźƃƲƯƶĩŶƃƲƿřƮƿŵƺŝśŚŬůŚŝ ƭŚƤƯƱřźƿřƽřźŝƮŤſřƺųƾƯƲƯŶŤƠǀŝƲƯƽřźŝƱLJřơŚƠţřƲƿř ŚƷƽźŤƄƯƶĩŵƺŝƽŹƺƏžƮŤƃřŵŢųƹŵƹƾůřźƏŹŚĩžƿŹŶţŹŚƴĩ ƂŴěŢƣƹĢǀƷƽŵŚƃŹřƪĪƄƯƪǀƫŵƶŝƶĩƭŵźĩƽŻŚŝƾƿŚưƴǀſ ƵŶƄƳźƿŵƶĩƮƿƺĭƾƯƮƷƱLJřƹŢſřƮƸƯƾƬǀųƮƿřźŝƲƿřƭŹƹŚǀŝ ƹŢſřŚƷŽŚŞƫƲƿřŭřźƏƾƀĩƶģŶƳŶǀſźěƾƯƮƿŚƷŹŚĩƱŶƿŵŚŝ ŶƘŝƮŤƃřŵƽŵřźƯŶǀŬƯƽŚƣōŚŝřŹnŜƃŹŵƕƺƬƏ~ƱōŻřŶƘŝŶƄƳ ƭŚưţƶŝƭŹƹŚǀŝŹŚĪſřźƴƷƾŤůƮƃŚŝƽřƶŤƃŹźƷŹŵƮƴĩƾƯƾƘſƹ º]Á€Ë |¸m½Zf‡Y{ ƮƴĩƾƯƲǀǀƘţƭŵƺųřŹżƯźƣƎųƲƿřƹƮŤƀƷƽŹƺƀūƭŵō ŵƺŝƾƀǀƫƺĜſźěƮƷƮĜǀţƹƭŵƺŝƾƀǀƫƺĜſźěƾƬǀųƲƯƱŚƯŻƱōŹŵƮŤƀƷƭŵƺųƮŤƠĭƾƯ ŸŶǀŤƀƷƽŻŚŬƯƽŚƌƟƪƷř ƮƿźǀĭƾƯƽŻŚŬƯƽŚƌƟŻřřŹŚƷźŞųŚƯƹŢſřŹƺƏƲƿřƱŚƯŹŚĩƱƺģžƮǀƃŚŝƮƿŹƺŞŬƯ ŸƭƹŵƪƈƟŚƿŵƺŝźţĬƴƄƣnŵřŻźƸƃ~ƩƹřƪƈƟƱŚţźƔƳƶŝ ŵƺƃƾƯƾƸŤƴƯŚŬĩƶŝƁřƶƯřŵř ƮǀƴǀŞŝŶƿŚŝƎƤƟŢſřĬƴƄƣƹśřŸūƪĩŹŵnŵřŻźƸƃ~ ŸŶǀŤƀƷƾƀǀƫƺĜſźěžě ƲƯƱƺģƹŢųŚŝƾƯƭřŶƯƾţŶƯĨƿŚƯřžƭŹřŵŢſƹŵřŹŚƷƾƀǀƫƺĜſźěƲƯƮŤƀƷƾƫLjƤŤſřƱLJř ƶŝřŹƲƯƹŶƃŶŝƮƫŚůžǀƫƺĜſźěŢųŚŝŚŝŹŚŝĨƿŢƀǀƳśƺųLjƇřƮƿřźŝƱŚŬǀƷƹƭŹřŵŜƬƣƂĜţ ƭƺƃƾƫLjƤŤſřŢƠĭƲƯƶŝƕƺƋƺƯƱŶǀƴƃŚŝŚŬƳōźŤĩŵƶĩŶƳŵźŝƵŚĮƳŚƯŹŵ ŸŵŚŤƠǀƳƶĩŵŚŤƟřƾƯƱŚţƾĭŶƳŻŹŵƾƣŚƠţřƶģŶǀŤƃřŵŢſƹŵ ƮƷřƺŴŝƽŻƹŹźĭřƮƴĩƾĭŶƳŻƹřŚŝƹŶƃŚŝƭŹřŵƂŤſƹŵƾƬǀųƾƬǀųƶĩƾƈŴƃƮŤƃřŵŢſƹŵ ƭŵźƯŢſřśƺųƾƬǀųřŶųŢſřĬƴƄƣƾƬǀųŚǀƳŵƮƴĩƾĭŶƳŻŚƘƣřƹƮƳřƺŤŝƭŹřŵŢſƹŵƮƴĩũřƹŵŻř ƭřƾĭŶƳŻŵŹřƹƾƈŴƃƭŹřƹŶǀƯřŶƳřƵŶƃƶŤųŚſźĮƿŶưƷƽřźŝźƠƳƹŵƎƤƟŚǀƳŵƲƿřŹŵƾƫƹžŶƳřśƺųƶưƷ ƮƳŚŤſƹŵƶưƷƽřźŝřŹƹŻŹōƲƿřƹƮƃŚŝƪƯŚĩƱŻĨƿƂƿřźŝƮƳřƺŤŝƹƮƃŚŝƶŤƃřŵƂŤſƹŵƾƬǀųƶĩŵƺƃ ƭŹřŵżǀƳ ŸŶƃŚŝƵŶƃƁŚƟƶĩŶƿŹřŵƽŻřŹ ƾƬǀųƮƿřźŝƱōŻřŶƘŝƭŵźĩƭLjƗřƶŞůŚƈƯĨƿŹŵƹƮŤººƃřŵŢſƹŵřŹƾƈŴººƃĨƿƲƯƶƬŝ ƲƿřƶƳŚƠſŚŤƯŢſřƵŵŚŤƟřƮƿřźŝĺŶƿŶūơŚƠţřƲƿřŶƳŵźĩƾƯźĪƟƱŚŤſƹŵŻřƾƬǀųƹŶƳŵźĩƽŻŚſƶǀƃŚů ƱLJřƲƯŶƴƴǀŝƾƯřŹƱōƾƯřźĭŚŤƀƴƿřƶƤǀƣŵĨƿŶůŹŵƹŶƴƷŵƾưƳƁƺĭƪƯŚĩřŹŚƷƶŞůŚƈƯƱŚŤſƹŵ ĨƿřŵŶŬƯƮƳřƺŤŝƶĩŶŤƠǀŝƾƣŚƠţřĨƿƹŶƷřƺŴŝƶģřŶųŚţƭŹřŶƳŢſƹŵƮƷřŹƾƀĩĢǀƷƹƮŝƺųƾƬǀų ƮƃŚŝƶŤƃřŵŢſƹŵřŹźƠƳ ŸŶǀŤƀƷŶǀƠſŜſřźŝŹřƺſƵŵřżƷŚƃźƔŤƴƯƮƷŚưƃžě ŸƾƀĩƶģƽřźŝƹƵŵƺŝƶģŶƿřƵŵźĩƩŚůƶŝŚţƶĩƽŹŚĩƲƿźţĨǀŤƳŚƯŹ ŜſřźƔŤƴƯƮŤƠĭŵƺŝƵŶǀſźěƮūřƹŵŻřŻřƶĩƱŚŤſƹŵŻřƾĪƿĨƯŚǀěśřƺūŹŵƶĩŵƺŝƩŚƀƯřŶǀƗƶƬŝ ƮƃŚŝƵŵřŶƳƭŚŬƳřƽŹŚĩƮƴĩƾƯźĪƟƮŤƀƷƽŹƹźƜƯƾƬǀųƭŵōƲŤƃřŵŢſƹŵŦŰŞƯŹŵƱƺģƲƯ ŚŝŵŹřŵŚưƃƽŚƷŚƿƹŹŵźƯƲƿřƮƴĩƾƯźĪƟŵŚƄƫŵƮƳŚųŶƴŤƠĭƮŝřƺūŹŵƱŚƄƿřƹƮŤƀƷŚƷŚƿƹŹŵźƯŚŝŶǀƠſ ŶƴŴŞƫŚŝ ŸŶǀŤƟźĭƶĩƽřƶƿŶƷƲƿźŤƸŝ ŹŵƽźƀěŚƿźŤųŵƾŤƣƹžŵŹřŶƳƾƫŚĪƃřƲƯźƔƳƶŝ ŶƴŴŞƫŚŝ ŢſřƵŶǀſźƳŻƺƴƷƹƵŵźĩźǀĭŶƿōƾƯźų ŢſřƲƯŹŚƘƃƲƿřŶƴƷŵƾưƳƾĭŶǀƃźţƽƺŝźưƗźųōŚţŶƴƃŚŝŹŵŚƯƹŹŶěƶƳŚų ƶƔŰƫƱōŚƤǀƣŵŵƺŝƮŤƃřŵƂŤſƹŵƾƬǀųƶĩƾƀĩŻřƪĭƶųŚƃĨƿƮŤƟźĭƶĩƽřƶƿŶƷƲƿźŤƸŝ ŸƱŚţƾĭŶƳŻƵźƏŚųƲƿźţƲƿźƃŚƿƲƿźţŲƬţ ƹŵƱōƶĩƮƳřŵƾ ƯƭƹźŝŚǀƳŵƲƿřŻřƮƷřƺŴŝƽŻƹŹĨƿźĭřƭŵźĩƾưƳźĪƟŚǀƳŵŹŵƽźĮƿŵżǀģĢǀƷƶŝ ƶĩŵƺŝƽŻƹŹžŶƴƳřŵƾ ƯƶưƷřŹƲƿźţŲƬţŢſřŜƫŚūƾƬǀųƱŚŤţLJřƺſ ƭŵźĩƾĭŶƳŻřŹƶƤǀƣŵ ŸŶƿřƵŵźĩƩŚůƶŝŚţƶĩƾūźŴƫƹƲƿźţƱřźĭ ŹŵŶƳřƺţƾưƳƲƿřŻřźţŲƬţƮƴĩƾƯźĪƟŢƟŹƮŤƃřŵƂŤſƹŵƾƬǀųƶĩƾƀĩ ŶƴƬŝƲƷřźǀěĨƿƾƷŚĮƃƹźƟŹŵƮƿŵƺŝƶŤƟŹžǀƬƠţƶŝƩŶƯŹŚĩƽřźŝ ŶƷŶŝűŹƱŚƀƳřĨƿƾĭŶƳŻ ŸŶƿŹřŵŢǀſŚƀůƽřƵƺǀƯƶģƶŝ ƲƿřŵŚƄƫŵƮƳŚųŢƠĭƭŹŶǀƫŵźĩŜƬūřŹƭźƔƳƵŶǀƃƺěƹƪĮƃƺųŹŚǀƀŝ ŻřƾĪƿƾƬǀƯŚƟƭŵƺŝƾƿŚưƴƷřŹƶĩƾƳŚƯŻƮƿƺĮŝřŹƂưſřƮƳřƺţƾưƳLjƇř ŶƳźŝƽŚƷŽŚŞƫŻřŚţƵŵŶǀƳřƺţƾƯƱōƩƺěŚŝŚưƃŢſřƱřźĭƾƬǀųŽŚŞƫ ŚƯƩżƴƯŹŵƭŵźĩħźţźƏŚųƲƿřƶŝřŹƶſŹŶƯƲƯƹŵƺŝƵƺǀƯƲƿřƮƿŚƷƮƬƘƯ žƮŤƟźĭřŹƱŚưƷƮŤƟŹŻƹŹƱōƽřŵźƟŚƯřžƮǀŤƄĭźŝƪŤƷƶŝŶƿźǀĮŝřŹŚŬƴƿř ƩżƴƯŢưſƽŚƷƾƃƹźƟƵƺǀƯŵŹƺŴŝƹŵźǀĮŝřŹƵƺǀƯƲƿřŵŹřŶƳŢŗźūƾƀĩ ƭŵźĩƲƷřźǀěƱōũźųƮŤƃřŵƩƺěŹŶƤģźƷƾƴƘƿ ŶƳŹřŸĭƾƯƭřźĭŚŤƀƴƿřŹŵƱŚŤƿřźŝƶĩƾƿŚƷŢƴƯŚĩŹŵƭŵźƯ ŶƿōƾƯƭŶŝƽřƵƺǀƯƶģŻřƲƯŶƴƳřŵƾ ƯŚƯ ŸŢſřƾƬƈƟƶģƵƺǀƯ řŹƂƀĪƗŢſřŵźĭƵƺǀƯĨƿŢƀǀƳƮƷƵżŝźųƹƶƳřƹŶƴƷƱŚŤƀŝŚţ ƮƴǀŞŝƮƳřƺţƾưƳƱřƺƴƗĢǀƷƶŝƮƷ ŸŶǀƳřƺųƾƯźŤƄǀŝřŹƾƀĩƶģƽŚƷźƘƃ Ź ƾƀĩƶģƽŚƷźƘƃ ƮƿźƯƮƳŚųƭźƷřƺųƮƀƿƺƳƾƯƾƿŚƷƶŤººƃƺƴƫŵƭŵƺųƾƷŚĭ ŚƷřźſƶƳřźţŻř ƱŚƀůřƽŚƣōŚŝƶĩŶƴŤƀƷƱřźƿřŶƳźŝƽŚƷřźſ ƶƳřźţŻřƾĪƿŵŚƄƫŵ ƺƏƲǀưƷƹƽźǀƯřƶūřƺų ƮƬƣƲƯŶƳŵźĩŹŚĩźĮƿŵƽŚƷƵŶƴƳřƺųŹƺƏ ƲǀưƷƹƽźǀƯřƶūřƺų ŢſƹŵŹŚǀƀŝřŹƭźƷřƺų ƮƿƺĭƾƯŹŵŚƯŻřƶƬưūĨƿƶƷřŶŝƭŹřŵŢſƹŵŹŚǀƀŝřŹƭźƷřƺų ŞƳŻŚŝŵƺŝƽźŞƯŚǀ읬ŵŚƯ~ ŚŝŵźſƽřƺƷŹŵŻƹŹĨƿƵżŬƘƯŻřƾƬǀŞƳŻŚŝŵƺŝƽźŞƯŚǀ읬ŵŚƯ~ ƲƿřnŵźĩƪƿŶŞţƽŹŚŴŝƶŝřŹƂƿƺĮƴƫřřƶĩƭŶƿŵƭŵƺųƱŚưƄģ ƮƴĩƾƯƮƿŶƤţřŹƭřƶƬưū ŢƿŚƸƳƾŝƮƷřŹŚƷŹŶěƱřŹŵŚƯƭŚưţƶŝƮƴĩ ƾƯƮƿŶƤţřŹƭřƶƬưū ƶƳŚƤƃŚƗƱƺģƭŹřŵŢſƹŵ ƮƷřŹƭŹŵŚƯƭŹřŵŢſƹŵřŹƭŵƺųŹŶěƶƳŚƤƃŚƗƱƺģƭŹřŵŢſƹŵ ĪƴƿřŚŝžƭŹřŵŢſƹŵŹŚǀƀŝ ŢſřƵŵŻƾĮĤŝŹŵřŹƲƯƾƬǀųƶĪƴƿř ƶĩƽřƶƿŶƷƲƿźŤƸŝ ŻřƪĭƶųŚƃĨƿƮŤƟźĭ ƂŤſƹŵƾƬǀųƶĩƾƀĩ ƱōŚƤǀƣŵŵƺŝƮŤƃřŵ ƽźĮƿŵżǀģĢǀƷƶŝƶƔŰƫ źĭřƭŵźĩƾưƳźĪƟŚǀƳŵŹŵ źĭřƭŵźĩƾưƳźĪƟŚǀƳŵŹŵ ƲƿřŻřƮƷřƺŴŝƽŻƹŹĨƿ ƱōƶĩƮƳřŵƾƯƭƹźŝŚǀƳŵ ƱōƶĩƮƳřŵƾƯƭƹźŝŚǀƳŵ ƭŵźĩƾĭŶƳŻřŹƶƤǀƣŵƹŵ ŸŶǀŤƀƷźǀĮƫŵŹŵŚƯŻř ƶŝƮƴĩƾƯźĪƟƹŵƺŝƱŚųźŤųŵƭŹŵŚƯžŵƺŝƽŹLJŚſ LJŚſƱŻLjĩƮƷŚƯƶƳŚųƭźǀĮƫ ƱŻLjĩƮƷŚƯƶƳŚųƭźǀĮƫŵƾưĩƶƬŝ ŹŸƗƭŹŵŚƯŻřŢſřƵŵźĩŢƿřźſƮƷŚƯƶưƷ ƮŤƠĭřŹƲƿřƶĩƮƴĩƾƯƾƷřƺųŹŸƗƭŹŵŚƯŻř ŸƱŚţƾĭŶƳŻžƳŚƃƲƿźţīŹżŝ ŸƱŚţƾĭŶƳŻžƳŚƃƲƿźţīŹżŝ ŶƴĩƾƯźǀŞƘţŹƺūĨƿřŹžƳŚƃƾƀĩźƷŢſř ƃƾƀĩźƷŢſřƵŵŚŤƠǀƳơŚƠţřƮƿřźŝŻƺƴƷ ŸŶǀƴĩƾƯƶģƱōŚŝƶƬŝŚƤƯŹŵƹŢƀǀģƱŚţ ģ ƱŚţƾĭŶƳŻŽźţƲƿźţīŹżŝ ƾĭŶƳŻŽźţƲƿźţīŹżŝ řŹƭřƵŵřƺƳŚųŻƹŹĨƿ ŵŹƹŚǀƳřŹŻƹŹƱōřŶų ƶĩƮſźţ ƮſźţƾƯƲƿř ţƾƯƲƿřŻřƶƄǀưƷƲƯ ŶŤƠǀŝƲƯƽřźŝƾƣŚƠţřƲǀƴģƮƴĩƩƺŞƣƮƳřƺţƾưƳŢƣƹĢǀƷƮƷŶŝ ŢƣƹĢǀƷƮƷŶŝŢſŵŻř ƷŹŵŚƯƹŹŶěƶưƷĽřŌŚƃ ŚƃƱř ŚƷŚŝŚŝƂƿŹŻřŶƴƃŚŝŢƯLjſƹƵŶƳŻƶƄǀưƷŚƷŹŵŚƯƹŹŶě Ʊř ƶĩƮſźţƾƯƮƷ ţƾƯƮƷ ŶƃŚŝƵŵŚŤƟřƾƣŚƠţřĨƿŶƴĪƳƶĩƮſźţ ŢƣƹƶĩƮǀƳřŵŹŶƣƹƮǀƴĩƾƯƂƄųŹŵƽƹŻŹōƱŚŤƿřźŝ ŹŵƽƹŻŹōƱŚŤƿřźŝ ŶǀŤƃřŸĭ ƭŹřżĮſŚĜſƱŚŤƳŚŤſƹŵƹŚưƃƞƐƫ ŤƳŚŤſƹŵƹŚưƃƞƐƫŻř ŸŶƴƿƺĭƾƯƶģźŤƄǀŝ ƽŵŹŶưƷŻřźŝřƲƯŚŝƪĭƽŚƷźŤųŵŻřƾƬǀųƾƬŞƣƶŞůŚƈƯźƏŚųƶŝ ŵƺŝƵŶǀſźěřŹƆŴƃƲƿřƱŶƄƳƵŶǀƄŴŝƪǀƫŵƮƷƾƿŚƣōĨƿŶƳŵźĩ šŹƺƇĨƿŹŵƮŤƠĭƮƷƲƯƹƮ šŹƺƇĨƿŹŵƮŤƠĭƮƷƲƯƹƮƄŴŞŝřŹƹřƲƯƶĩŵƺŝƲƿřŹŚŤſřƺųƹ ƮƷnŵřŻźƸƃ~ŶƴƀĜƷŚƃƽřźŝŶ ŝŶƃŚŝƵŵźĩšƺƟƱŚƄƿřƶĩƮƄŴŝƾƯ ŶƳŹřŸĭƾƯŢƴƯŚĩƾƬǀų ŸŢƴƯŚĩƲƿźţŹřŵƵŶƴų ƮŤſŵŵƺŝƶŤƠĭƾĪƿŢſřƾƳřƹŹŹƁŵƺųŹŚŤſźěƲƿřŢƠĭƾƯƾĪƿ ŢĩƺƯŻLJŚěƂƿŚƷƹźŝř ŢĩƺƯŻLJŚěƂƿŚƷƹźŝřŵƺŝƶŤƠĭƮ ƶŤƠĭƮƷƽźĮƿŵƮƴĩƾƯƁřƶƠųŶſźŝƹřƶŝ ƶƳŚŝŵřƾŝžƮƿƺĮ ŵƺŝƶƳŚŝŵř žƮƿƺĮŝƮƳřƺţƾưƳřŹŚƷŢƴƯŚĩŻřƾƌƘŝŢſř ŸŶƿŵźĩ ŸŶƿŵźĩƾ ĩƾƯƶģŶǀŤƃřŵƾŗřŹƹŚƯšŹŶƣźĭř šŹŶƣĨƿźĭřƭŹƹōƾººƯŢº ƭŹƹōƾººƯŢººſŵƶŝřŹšŹŶƣƲƿřƽŻƹŹĨƿ ƭŚưţƶĩŢſřƲƿřƮƴĩƾƯƶĩ ƭŚưţƶĩŢſřƲƿřƮƴĩƾƯƶĩƽŹŚĩƲǀƫƹřƮƃŚŝƶŤƃřŵƾŗřŹƹŚƯ ŶƴŤƟŹźĮƿŵƽŚƷŹƺƄĩƶŝƪǀƫŵ ŶƴŤƟŹźĮƿŵƽŚƷŹƺƄĩƶŝƪǀƫŵĨƿƹŹřżƷƶŝƶĩřŹƮƿŚƷƲƏƹƮƷ ƭŚưţƽřźŝƾƳŚĪƯĨƿƶĪƴƿřƹƭŵŹƹōƾƯ ƭŚưţƽřźŝƾƳŚĪƯĨƿƶĪƴƿřƹƭŵŹƹō ƾƯƱřźƿřƶŝřŹŶƴŤººƀƷƱŚưǀººƄěƹ ŵŚŤƘƯƱŚƳřƺūƹŢººſźěźſƾŝƱŚĩŵƺĩ ŵŚŤƘƯƱŚƳřƺūƹŢººſźěźſ ƾŝƱŚĩŵƺĩŹŚĩƱŚĩŵƺĩƹƱŚŝŚǀųƽŚººƷƶĤŝ ƭŵźĩƾƯƮƷřźƟ ŸŶǀƴĩ ŸŶǀƴĩƾƯŹŚ ĩƾƯŹŚŴŤƟřƽżǀģƶģƶŝƱŚţƾĭŶƳŻŹŵ ƭřƵŵřƺƳŚųƶŝƶưƷŻřƩƹř ŸŶǀŤƀƷŶƳŻźƟŶƴģ ŹŵřźŝƹŵƹƮǀŤƀƷźƷřƺųƂƃ ƽŚƌƗřŻřƾĪƿŚŝƵźƠƳƹŵžººĪƗĨƿƱLJřƲǀưƷŶººƃŚŝŹřźƣźĭř ƽŚƌƗřŻřƾĪƿŚŝƵźƠƳƹŵžººĪƗĨ ŸŶǀƴĩ ŸŶǀƴĩƾƯ ĩƾƯśŚŴ śŚŴŤƳřřŹĨƿƭřŶĩŶƿźǀĮŝƱŚţƵŵřƺƳŚų žĪƗƮƿźƯƭźƷř žĪƗ Ī ƮƿźƯƭźƷřƺųŚŝƮƿŚƷŹŵřźŝŝƹźƷřƺųƶǀƤŝŵŚƿŻƶƬƜƄƯƪǀƫŵƶ ŝ ƭźǀĭƾƯ ŸŢſřƾƿŚƷ ƾƿŚƷżǀģƶģƾĭŶƳŻŹŵƱŚţżƯźƣƎų ƪĩŹŵƾƫƹžƮƃŚŝƶŤƃřŵżƯźƣƎųƮ ƎųƮƿŚƷŹŚŤƟŹŹŵƾŤůƮƴĩƾƯƾƘſƲƯ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ €eZXe º]Á€Ë Ö¬Ì/‡Â» ºŒË€]YÃ{ZmY ÁZf̯Z]Z”§Ze d«ÁpÌÅ ć|»Ä] ºf§€¿֬̇» dˆÌ]º]Á€Ë ÃZ´ŒËZ¼¿¾Ì»Â‡Á cZŸÂ^˜» ZÅÄ¿Z¬‹ZŸÃ|À¿YÂyZ]Ö»{ Ã{Y¥€‹Ydnu º]Á€ËÄ] ¹Y{€—Zyª¸ e ÃY€¼ÅÄ] Õ{Z«…Z^ŸZ]ÃZe¯Öb³ ¹Y{ºÅÖ¿YÂm½Z^—Zz»º·Zv‹Ây »º·Zv‹Ây y ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ |¸m½Zf‡Y{ ´f¨³ «ìþąǠ ýÈ¿÷ý¦ ö­èÃúíąÈÿ÷ ÁZf̯Z]Z”§ZeºŒË€]YÃ{ZmY 0$6$125,7$.$+$6+, ƾƃŚƷŚĩŚţƽŹƺƳŚſŚƯ ƱŚŤſźǀŝŵƵŹƹŵŹŵƹřŢſřƲěřĥŹŵæîêèƶƿŹƺƟéŶƫƺŤƯ ŹŚƘŤƀƯƭŚƳŢƃřŵƶƣLjƗŻƺƬŝƹƮŤƿŹƹƩƺſƾƤǀſƺƯƶŝ *(*(*(~ƭŚƳƶŝƾƴěřĥƾƳƺţŹŚĩŽŚſřźŝnƹŹŚŤǀĩ~ ŶǀƫƺţŚŝƹřŶƃƵŵřŵƹřƶŝƂƳŚŤſƹŵƎſƺţn12.,7$52 ŜƬūŵƺųŢưſƶŝřŹƾƬƬưƫřƲǀŝšŚƸūƺţnƮƄƿźŝřƵŵŚū~ƶƘƐƣ ƵŶƳźŝnƲǀƯŻƹŢƄƸŝ~ƮƬǀƟƾƤǀſƺƯƽřźŝæîîéƩŚººſŹŵŵźĩ ƾƯźĭƵżƿŚūŵżƯŚƳƽŵŚƿŻšŚƘƟŵƲǀƴĤưƷŶƃśƺƬĭƱŶƬĭƵżƿŚū ŶƃƵŶƳźŝnƺţźĪƟŹŵ~ƭŚƳƶŝƂƯƺŞƫōƽřźŝçååæƩŚſŹŵƶĩŶƃ ƶĩŢſřƲǀƀƿŻƺƯĨƿżǀƳ .(,.20$768%$5$ ƂƯƹŵźƀưƷ ŢſřƵŵźĩƾĭŶƳŻřƺƳƂƿŚƷƭƺŞƫōŻřƽŵřŶƘţŹŵ ƾţźƀƴĩƱřźƿřŹŵƱřźƸţĨǀƳƺƠưſźŤƀĩŹřŚŝæèîèƩŚſŹŵƹř ƾƴǀưųƭŚƯřƵŚĭŵƹźƟƶŝƶĩƾƳŚƯŻŹŵƂſŚƀůřƶŝƖūřŹƹřŵźĩŹřżĭźŝ ŹŵŹŚƌůƱŶƿŵƽřźŝƹŵŻƾƯšŶƃƶŝƮŞƬƣ~ŶƿƺĭƾƯŵƺŝƵŶǀſŹ nƭŵƺŝƵŵŻƱŚŬǀƷŹŚǀƀŝšźƀƴĩ ŻřƾĪƿƾƤǀººſƺƯƵŻƺůŹŵŢǀƫŚƘƟƩŚººſéåŻřƂǀŝŚŝƹŹŚŤǀĩ ƽŚƷƽŶƴŝŻźƯƶĩŢſřƵŵŚƘƫřơƺƟƽŚƷřźūřŚŝƭŚĮƄǀěƽŚƷƲǀƀƿŻƺƯ ƾƤǀſƺƯƹŶƿŶūźƈƗħřŹŻŚūƪǀŞƣŻřƾƤǀſƺƯŻřƽŵŚƿŻƽŚƷźƳřĥ řŹƾƴěřĥƾŤƴſƽŚƷƾƳƺƯŹŚƷƹřŢººſřƶŤººƀĪƃƮƷŹŵřŹƾƳŚƸū ŚţŢſřƵŵźĩƢǀƠƬţƱŹŶƯĨǀƳƹźŤĪƫřƾƤǀſƺƯŚŝƶƳřźƷŚƯšŹƺƇƶŝ ŶƃŚŝƶŤƃřŵƾěŹŵřŹƾƳŚƸūŵŚŰţř ƽŹŚŧōŶǀƫƺţŹŵƹřƾƿŚƳřƺţƹƁźƴƷƶŝƹŹŚŤǀĩƶƠƣƹƾŝƅŚƈŤųř ƭŚưţŢƀǀƫƾƬƇřƞƿŵŹŹŵƹřƭŚƳŚţƵŶƃŜūƺƯŢǀƠǀĩŚŝƹŹŚưƃƾŝ ŵźǀĮŝŹřźƣśƺųƾƿŚƤǀſƺƯŹŚŧōƱřŹřŵƶƗƺưŬƯ .2-,.,$1' nƱŚƸūƹƾººĪǀūƺĩ~ƽŚƷŹƺţƽŹřżĭźŝŚŝƹř ŵźƟƶŝźƈŰƴƯƽřƶŝźŬţƞƬŤŴƯƽŚƷŹƺƄĩŹŵ 7+(81,9(56( ŹŵŹƺţƲƿřŶƴĩƾƯƶƿŶƷŹŚƌůƶŝřŹƽźƈŝƽŹřŶǀƴƃšŹƺƇƶŝ ŹřżĭźŝŚǀƳźƠǀƫŚĩŢƫŚƿřŹŵçåæìźŞƯŚſŵæŚţçåæìźŞƯřƺƳæëŲƿŹŚţ ŹŵƹŹŚŤǀĩƵŶººƃŵżƯŚƳƽŚƷĬƴƷōŚƷšźººƀƴĩƲƿřŹŵŵŵźĭƾƯ 6$&5('-2851(<2).8.$,~ƭƺŞƫōŻřƾƯźĭšŚƤŝŚººƀƯ ƱŚƸūƹŚƌƟźƈƗħźŰŤƯƾƟřźĭƺŤƟƵřźưƷƶŝƹřnê92/80( ƽźƈŝƽźƠſŹŵřŹƵŶƳƺƴƃnƱŚƸūƹƾĪǀūƺĩ~ŶƃŶƷřƺųřźūř ƶĩŶƴĩƾƯơźƛƱŚƄĪƸĩŹŵƾƤǀƤůƲŤƃřŸĭŚěƹƱŚĭŹŚŤººſƶŝ ŚţŚŞǀººƃƽŹŚƳƹŻŚĩŹƺººƀƟƹźěƽŹŚĪưƷƹƆƈŴţŚŝƾĭĦƿƹƲƿř ƹŶǀƫƺţƺţƺǀĩƵŚĮƄƳřŵƹŚººſŚƳƮŬƴƯ .$=81$5,6+,%$7$ ƶŤųŚſƮƬǀƟƲƿƹŶţƱŹŶƯƽŚƷĨǀƴĪţŻřƵŵŚƠŤººſřŚŝƵĥƹźěƪĩ ŢſřƵŶƃ ææƶŧŵŚůŻřƶŤººſŚųźŝ.8.$,ƽŚƷĬƴƷōƽźººſƮǀƷŚƠƯ žƬŬƳōžƫƶŝźƠſƩŚůŹŵŚưǀěƵŹŚƣŢūŚŝƹŹŚŤǀĩžŢººſřźŞƯŚŤĜſ ƶŝƹƾƿřƹŚƷŢưººſƶŝƹřŻřƹźěƽŵĥřźţƲƿřƕƺƣƹƪǀƫŵƶŝƶĩŵƺººŝ ƶĩŵƺŝƾƠǀƬĪţLjŝƹƽŹƹŚŝŚƳƱŚƯŻƲǀưƷŹŵŢƟŚƿźǀǀƜţŻƹŹêšŶƯ ƹŵŚŰţřƽřźŝƾƯŚǀěŚţŶƃƭŚƸƫřƹŹŚŤǀĩƶŝ.8.$,ƽŚƷƶƗƺưŬƯ ŵźƟƶŝźƈŰƴƯƾĮƳŻƽƹŚůƭƺŞƫōƲƿřŹŵƾĮƴƷōźƷŶƃŚŝƾƳŚƸūŮƬƇ ƹźǀŝŚƘţƹƾƘƣřƹƽŚƷƶƳƺưƳŻřƱōŹŵƶĩŢſřƾƈŴƃŶŞƘƯĨƿŻř ŢſřƵŶƃƵŵŚƠŤſřƹŹŚŤǀĩƾƿŚƤǀſƺƯšŚƯŚƸƫř d‡Yd Ì^—€ZÀŸYְ˾»֬̇»į¹|¬f » |‡Ö»Ö¿ZÆmt¸Ä]ՁÁ®Ë€Œ]į¹|¬f » ½Z¼Å{½Z»Ö¿Á{cZ»ZÆ·Y…Z‡Y€]Y²ÀÅM€Å ºÌfyZ‡Ĝv· |ËMÖ»d‡{Ä]dÌ«ÔyÃYY,¾»ÕY€]Š»YM |ÀfˆÅ¾»ºŒ‹†uÁ¾f¿MºËZÅ» ŸŶƿŶƃƾƤǀſƺƯƶƇźƗŵŹřƹƶƳƺĮģ ƾƬǀųƱřŹƹŵƱōŹŵƭŵźĩŻŚƛōƱŚŤººſźǀŝŵƱřŹƹŵŻřřŹƭŹŚĩƲƯ ƶĪƴƿřŚţƮŤƀƳřŵƾưƳƾƤǀſƺƯŻřƽżǀģƹƭŵƺŝŶƴƯƶƣLjƗžǀƴţƶŝ º]Á€Ë |¸m½Zf‡Y{ ´f¨³ ƕƹźƃŹŚŤǀĭƾĭŶƳŻřƺƳŚŝřŶŤŝřŹŵŶƳŵźĩƢƿƺƄţƾƤǀſƺƯƲŤųřƺƳƶŝřŹƲƯƮƳŚŤſƹŵ ƶſŹŶƯƶŝŢƣƹĢǀƷƲƯƮŤųřƺƳꏌƷƹšƺƬƟŵŹƺŞǀĩžǀŝƭřŹŵžĜººſžƭŵźĩ ƮŤſřƺųƾƯƶĩƽżǀģƭŚưţƭŵźĪƳƶƘƫŚƐƯřŹƾƤǀſƺƯƽŚƷƽŹƺŘţƹƮŤƟźƳƾƤǀſƺƯ ƮƴĩřźūřƹƭŻŚƀŝřŹƮůƹŹŻřƶŤſřƺųźŝƾĮƴƷōƮƳřƺŤŝƶĩŵƺŝƲƿř ŚŝřŹƮƷŻřšƹŚƠŤƯƾƿřŶƇŢǀƠǀĩŚŝƾƿŚƷŻŚſŶǀŤƟźĭƮǀưƈţƶĩŶƃƶģ ŸŶǀƴĩƢǀƠƬţƮƷ ŻřƾŝŹŵÈƮŤƃřŵŢſƹŵƹƭŵřŵƾƯƁƺĭƞƬŤŴƯƽŚƷŹƺƄĩƾƤǀſƺƯƶŝƶƄǀưƷƲƯ ƽŚƷŻŚſŜǀĩźţŵƺŝŹżƿŚſƾŤƴǀſŻřƵŵŚƠŤſřƱōƹƮƴĩŻŚŝƾƤǀſƺƯŹŵƽŶƿŶūƽŚǀƳŵ ƲƯƾƤǀſƺƯƶĩƭŶƤŤƘƯŢſřƾŝřŸūšŚƔŰƫƶĪƬŝžŢƀǀƳƾŤŴſŹŚĩƮƿřźŝƞƬŤŴƯ ŢſřŢƘǀŞƏźƇŚƴƗŻřƾĪƿ ŸŶƴƴĩƾƯƱŚǀŝźŤƸŝřŹƾŞƬƣšŚſŚƀůřŚƷŻŚſŻřĨƿƭřŶĩƱŚţźƔƳƶŝ źƷƭŵźĩƽŹƹōƖưūřŹƽŵŚƿŻƾŤƴſƽŚƷŻŚſƹźƠſƾƠƬŤŴƯƽŚƷŹƺƄĩƶŝƲƯ řŹƞƬŤŴƯƽŚƷĬƴƷźƟƮƴĩƾƯƾƘſƲƯŵŹřŵřŹƁŵƺųƅŚųĬƴƷźƟƽŻŚººſ ƮŝŚǀŝŚƷŻŚſƹŚƷřŶƇŻřźţřźƟƽżǀģŚţƮƴĩƶŝźŬţ ŸŵŹřŵƽřƾƴƘƯƶģŚưƃƽřźŝƾƤǀſƺƯ ħŹŵƽřźŝŢƿŹƺƯŚƯĨƿžŢſřƾĭŶƳŻƶƯřŵřƽřźŝƾƷřŹƹźƴƷƲƯƽřźŝƾƤǀſƺƯ ƮƟřźƏřƎǀŰƯƹƾĭŶƳŻ 6$&5('-2851(<2).8~ƽŚƷƭƺŞƫōƶƗƺưŬƯŶǀƫƺţƹƮǀƔƴţƽřźŝƱŚŤƬǀƫŵ ŸŢƀǀģn.$, ƶŝŶƘŝƹŢƀǀģnƾƳŚƸūŮƬƇ~ƶĩŢſřƵŵƺŝƲƿřƽƹŹźŝƲƯżĩźưţƶƄǀưƷ ƭŶƤŤƘƯƲƯŵřŵŶƷřƺųƶƯřŵřřŹƁŵƺųƵřŹŻƺƴƷƶƗƺưŬƯƲƿřƭŶƯōƵĥƹźěƲƿřƽƺſ ŶſŹƾƯƾƳŚƸūŮƬƇƶŝƽŻƹŹĨƿźƄŝƶĩ ŸŶƿŻŚƀŝřŹnƱŚƸūƹƾĪǀūƺĩ~ŶǀŤƟźĭƮǀưƈţŶƃƶģ ƮƷŚƷƱōƽřźŝƭŹřƹŶǀƯřƶĩŵŹƹōƾƯƱŚƜƯŹřƶŝƮƿřźŝƂƯřŹōƾƗƺƳŢſřƮƳřŹřŶƟźƏ ŶƃŚŝŹƺƏƲǀưƷ ŸŢſřƶƳƺĮģŹżƿŚſƾŤƴǀſŚŝƾĭŶƳŻřƺƳƶŝŢŞƀƳƱŚŤſŚƀůř ƹƾƳŚŤƀŝŚţƹƾƳŚŤƀƯŻƪůŚſĨƿŽƺƳŚǀƣřĨƿŹżƿŚſƾŤƴǀſŚŝƮƳřƺţƾƯƲƯ ŚƯřžŶƴĩŶǀƫƺţƾŞǀŬƗƽŚƷřŶƇŶƳřƺţƾƯŹżƿŚſƾŤƴǀſƮƴĩƢƬųřŹƪƯŚĩƶƴŰƇĨƿ ƽƹŹźŝƶƄǀưƷƭŹŚĩƕƹźƃƽřŶŤŝřŻřƲƯŵŹřŵřŹƁŵƺųƅŚųƾƿŚŞƿŻƮƷźŤƀĩŹř ŻřƾĪƿřŶƇŻƺƴƷƶĩƮƴĩƾƯźĪƟƲƯƭřƶŤƃřŵżĩźưţƾƘƣřƹĨǀŤſƺĩōƽŚƷřŶƇ ŢſřƾƤǀſƺƯšLJōƲƿźŤƸŝ ŸŶǀƿƺĮŝƱŚưƿřźŝƱŚŤƿŚƷƺƯƽŶƴƬŝŢƬƗŵŹƺƯŹŵŢſřƲĪưƯ ŢƟŚƿŹŵƞƬŤŴƯƽŚƷƵŹŚǀſŻřřŹŚƷƽĥźƳřƶĩŶƴŤººƀƷƲŤƳōĨƿŶƴƳŚƯƮƿŚƷƺƯ řŹƮƿŚƷƺƯƶĩƾţŶƯƲƿźţƾƳLJƺƏŶƴŤƀƷƲƯƮƄƃžůƮƿŚƷƺƯƖƣřƹŹŵŶƴƴĩƾƯ ŶǀſŹƾƯƭźưĩƶŝƱōƽŶƴƬŝƶĩŵƺŝƭřƾĮƫŚſçåŚţƮŤƃřŵƶĮƳŶƴƬŝ ŸŶƿŹřŵƱŚŤƿŚƷƺƯƽřźŝƮƷƾƇŚųƂƿřŹōŚƿō ŹŵƮƿŚƷƺƯƶĩƭŹřŵŢſƹŵšŚƣƹřźŨĩřƮƿƺººƃƾƯřŹƮƿŚƷƺƯŹŚŞĪƿŻƹŹƹŵźƷ ƭŶƴŝƾƯLJŚŝƽřƶŤſŵšŹƺƇƶŝřŹƱōŢſřƭźĭřƺƷƾŤƣƹŚƯřžŵżƿźŝƮƟřźƏř ŸŶƿŹřŵƱřƺūƽŚƷƲǀƀƿŻƺƯƽřźŝƾŤŰǀƈƳƶģ ƶĩŶƳŵƺŝƲƿřŹŚŤſřƺųƮƴƿŶƫřƹƭŶƃƪǀƈŰŤƫřƙŹŚƟƱŚŤººſźǀŝŵŻřƲƯƶĩƾƳŚƯŻ ƭŚŬƳřƶŞůŚƈƯŻƺƴƷŚƯřžƮŤƟŹƮƷƾƬƜƃƶŞůŚƈƯƽřźŝƾŤůƮƴĩřŶǀěŢŝŚŧƾƬƜƃ ƽŹŚĩƮƷřƺųƾƯƶĩƮŤƠĭƹřƶŝƲƯƾƫƹžŶƃƾƳŚŞƈƗƾƬǀųƭŹŵŚƯƭŵźĩŹřźƟƵŶƄƳ ŻřƮƷŢƣƹĢǀƷƭŵźĩƾƋřŹřŹƹřŚººŤƿŚƸƳƹƮƷŶŝƭŚŬƳřřŹƭŹřŵŢººſƹŵŚƘƣřƹƶĩ ƶŤƃřŵŵŚưŤƗřƱŚţŵƺųƶŝŶƿŚŝƶĩƮƿƺĭƾƯƱŚƳřƺūƶŝƲƿřźŝŚƴŝžƭŶƄƳƱŚưǀƄěƮưǀưƈţ ŶǀƷŶŝƭŚŬƳřřŹŶƿŹřŵŢſƹŵŜƬƣƮǀưƇŻřƶĩƽŹŚĩƹŶǀƃŚŝ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ƭŵźĩƾƯƵŚĮƳƱŚĭŹŚŤººſƶŝƭŵƺŝŶƴƯƶƣLjƗšŚƴŗŚĩƹƱŚƸūŚƌƟƶŝƾĩŵƺĩŻř ŚŝƶĩŢſřŚǀƸƯƮƿřźŝƾŤƇźƟƱƺƴĩřŢſřźŞųƶģŚŬƳōŹŵƮƳřŶŝƮŤººſřƺųƾƯƹ ƶƘƐƣƲƯƮƃŚŝƶŤƃřŵƶƠƃŚĪƯƹƾſŹźŝƕƺƋƺƯƲƿřƽƹŹźŝřŶƇšŚƃŚƘţŹřƢƬų ƲěřĥŹŵƝƹźƘƯƽřƶƳŚƀƟřƱŚŤſřŵƾĪǀūƺĩƮŤųŚſæîîåƩŚſŹŵřŹnƾĪǀūƺĩ~ ŶƴĩƾƯƞǀƇƺţřŹƽŶǀƃŹƺųƾƳŚŤſŚŝƝƺººƀĩƶƳŚƀƟřƲƿřŻřƾŤưƀƣƶĩŢſř ŹŵçåæçƩŚººſŹŵŢººſřƱŚƸūƾƬƯŚĪţźǀººſƹƲěřĥŢƤƬųŵŹƺƯŹŵƾĪǀūƺĩ ƲƯƭŵźĩšŚƣLjƯřŹŚţŚŞǀƃƽŹŚƳƹŻŚĩŹƺƀƟƹźěƝƺƀĩƲǀůŹŵƹƺţƺǀĩƵŚĮººƄƳřŵ ƲěřĥŹŵƵŶƃƵŵŚƠŤſřęƺĪƀƬţƲƿźţƾưƿŶƣƹřƶĩƮŤƃřŵƹřŚŝƾƃŵźĭƶƳŚųŶƇŹŹŵ ŵŚƿšŚƴŗŚĩƹƱŚƸūŵŹƺƯŹŵƽŵŚƿŻƽŚƷżǀģƲƯŵřŵƱŚƄƳƲƯƶŝřŹn6$5725,86~ ŶƳŹřŵƾŝƺųŜſŚƴţƮƷŚŝƾĪǀūƺĩƹƱŚƸūƶĩƭŵźĩźĪƟƹƮŤƟźĭ ŸŢƀǀģŹŵŚƷĬƴƷōƲƿřŢǀƤƟƺƯżƯŹƱŚţźƔƳƶŝ šŚĩźůƹƾƤǀſƺƯƲǀŝƶĩŢººſřƲƿřŚƷĬƴƷōƲƿřŢǀƤƟƺƯƪǀƫŵƲƯźƔƳƶŝ ŚŝƾƿŚƷŢƷŚŞƃƾƤǀſƺƯƹšŚƴŗŚĩźƿƹŚƈţƶĩƭŶƤŤƘƯƲƯŵŹřŵŵƺūƹƾƳŻřƺţƽźƈŝ ŵŵźĭƾƯƱŚưƬǀŴţƵƺƣƲŤŴǀĮƳřźŝŜūƺƯƮƷŚŝƹŵźƷƢǀƠƬţƶĩŶƳŹřŵƮƷ ŸŢƟŹƂǀěƶƳƺĮģƱŚţźǀųřƶƗƺưŬƯƶſƹźě ƾƀƿƺƳŢƳŚŝřŹƭřŶĩĢǀƷŚƯŶǀƄĩƾƯƩƺƏƽŵŚƿŻƽŚƷŻƹŹƾĮƴƷōźƷŢųŚſ ƶƔŰƫƱŚưƷŹŵƱŚƯƾƳƹŹŵšŚƯŚƸƫřŽŚººſřźŝřŹĬƴƷōźƷƶĪƬŝžƮǀŤųŚƀƳƾƬŞƣ ƱŚưƷƽĥźƳřƹšŚſŚƀůřƮƿŶƃƾƯƎŞƋƽƺƿŵƺŤſřŵŹřƹƾƫŚųƾƴƷŷŚŝŚƯƮǀŤųŚſ ƮƿŵźĩƾƯƎŞƋƶƬƇŚƟLjŝřŹƱŚưſŚƀůřƲǀƫƹřƹƮƿŵźĩƾƯśŚŴŤƳřřŹƶƔŰƫ ƲƿřŚƿōŢſřƵŶƃƶŤųŚƴººƃƱōƂƯřŹōƹŮƬƇƭŚǀěŚŝŚưƃƾƤǀººſƺƯ ŸŢſřƵŵźĩƮƷƽźǀǀƜţŚƷƩŚſƩƺƏŹŵƕƺƋƺƯ ŮƬƇƹƾƳŹƹŵƂƯřŹōƽƹŹźŝƶƄǀưƷƹƮƴĩƾưƳƉƺƗřŹƭřƵŶǀƤƗŢƣƹĢǀƷƲƯ ƭŹřŵżĩźưţƾƳŚƸū ŸŶƿŹƹōƾƯŢſŵƶŝƶƳƺĮģřŹƂƯřŹōƲƿř ƹƱŚƸūŹƹŵƶŝƁŵźĭŻřƲƯŶƿōƾƯŢººſŵƶŝŢǀƣLjųƵřŹŻřƲƯƽřźŝƂƯřŹō ƽřźŝśŚƈƗřŵŶưţƹšŸƫŻřƾƘŞƴƯƲƯƾƤǀſƺƯƶĪƴƿřƭźŝƾƯšŸƫŚƷƶſƹźěƎŞƋ ÃZ´ŒËZ¼¿‰Y‚³ ö¦þÃĖÄ ùą÷ÿÈþ«Éą¦ üƐ‹ÍĖƐƸú ªƐàÿ§Ù÷ ƽřźŝƽřƶƇźƗšŚƗƺŞƐƯƵŚĮƄƿŚưƳ_ŻŹƹŚƄĩřŶƳ ƹƭŵźƯźĮƿŶĪƿŚŝŚƸƳōƍŚŞţŹřŢƿƺƤţƹŚƷƶƳŚſŹƾŝŚƿŻŹř ŚƷƶƳŚſŹŶƿŵŻŚŝƹŶƿŵƽřźŝŜſŚƴƯƾŤƇźƟƹƱLJƺŘƀƯ ŢſŚƸƳōƱřŶƴƯƶƣLjƗƹƮƷŚŝƱřŶƴƯźƴƷƹ ƵƹLjƗšŚƗƺŞƐƯƵŚĮººƄƿŚưƳƽŹřżĭźŝƱŚƯŻŹŵ ŚƷƶƳŚſŹŚŝƭŵźƯƹƱLJƺŘƀƯƶƐſřƹƾŝƽƺĮŤƠĭźŝ ƾƿŚěźŝšLjĪƄƯƶŝƾƿƺĮŴººſŚěƹšŚŞƫŚƐƯŭźƏ ŻřƽřŶūƾƯƺưƗƹƾƈƈŴţƽřƶƟźůƽŚƷŢƀƄƳ ƾƬƯŢƟŚǀƋƹŢǀƟźƓƲƿřŻřŚƷƶƳŚſŹƽŹřŵźŝƵźƸŝ ƽŚƷŹŚĪƷřŹƲŤƟŚƿƹƾººſŚƴƃŜǀſōŭźƏƶŝźŬƴƯ ƶƘƯŚūƶŝLjŤŞƯƹƞººƬŤŴƯšŚƗƺƋƺƯŹŵŜººſŚƴƯ ŵƺƃƾƯ ƵŚĮƄƿŚưƳƲǀƯƺººſƹŢƀǀŝƶƫŚººſźƷƩřƹŹƶŝ ŜƫŚƣŹŵƶƳŚſŹæåååƶŝĨƿŵżƳŹƺƌůŚŝšŚƗƺŞƐƯ æçŚţêŻřźŤƯŹřżƷæèźŝƚƫŚŝƾƿŚƌƟŹŵƶƟźƛëåå Źřżĭźŝ ƵŹ ƾƴǀưųƭŚƯřīŹżŝƾƬƈƯŹŵîëƵŚƯƱŚŝō ƾƫƺŘƀƯźƿŶƯƶŝƮŝƹźƿŻƾƗŚưŤūřƾĮƴƷźƟƶƯŚƴƷŚƯŶƃ ŹŵƶŤƃŸĭƱŚǀƫŚſƱƺģƮƷƩŚººƀƯřƾŝŚƄųřŶǀŬƯ ŻřƽŹŚǀƀŝƱŚŝżǀƯĬƳŹźěƽŹƺƌůŚŝƵŚĮƄƿŚưƳƲƿř ŵƺŝƂƳŚŞƏŚŴƯƹŚƷƵźƸģ ŶưŰƯŵŚŝŚŤŴƯƲǀººƀŰƫřŶŞƗƱƺģƾƳřŶƴƯźƴƷ žƿŹƺƫƽƺƋŹŻƹźƸŝƽŶǀººƃŹĽřƲǀƯřźƿźººſ ƲƿŶƿōŢƬůŶººưůřƽŹŵŚƣŽŚŞƗƱŚººƿŹřƹŚƴĪģ ƽŶƸƯƱƺƿŚưƷŶƯŚůƵŵřŻƝźƃřŢŬůƺƬƃřŶƛō ŚƸƏřźųŶǀŬƯƾưǀƷřźŝřƮŨǀƯơŚƟōƵƹŚĩƾƿŚưƜƿ ƾƬƌƟźǀƯřĬƳĥŹřƽŶƘººſřŚƋŹŶưůřƖǀƟŹŚƋŹ ƽŶǀƘſŶǀŬƯƵŵřŻƾƿLjŝźĩźǀƯřƵřƺųƶƄƠƴŝŚƋŹ ƢƿŚƤƃƾƘǀƟŹƮǀººƀƳŹƺěƾƬƓƁŹōƽźŞĩřŹřŶƴě ƪŝŚƤƯŹŵƹƮŝƹźƿŻƶƟźƛŹŵƹƽźǀƈƳŚƴǀŞƯŵŚƄƫŵ ŶƴŤƀƄƳƺĮŤƠĭƶŝƮŝƹźƿŻƽźƿƺƈţƶƬŬƯƲǀŝŹƹŵ ƶŝšřŹŚěōƾưſŹƩŚƳŚĩŹŵŚƷƺĮŤƠĭƲƿřƪƈůŚƯƶĩ ƪŝŚƣ $3$5$7&200$-,'$.+6+$%, ŽŹŵō ŵƺŝŶƴƷřƺųŢƿƹŹ º]Á€Ë ÃZ´ŒËZ¼¿‰Y‚³ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ÃZ´ŒËZ¼¿‰Y‚³ ÕZÅdˆŒ¿ º]Á€Ë֐ze ¾Ì»Â‡ÁdˆÌ]{ cZŸÂ^˜»ÃZ´ŒËZ¼¿ ƾŰǀŰƇƽŻřƹōƽŚƷƵŹƹŵƶĩƽŵŚŤſřƭƹŵ ƹšŚưƜƳƶŝƪƯŚĩƾƿŚƴƃōƹƵŵźĩƽźĜſřŹ ŶƃŚŝƶŤƃřŵřŹƱřźƿřƾƷŚĮŤſŵƽŚƷƶƃƺĭ ŢſřƽŻřƹōƞƿŵŹƾƳřźƿřƾƤǀſƺƯŽŚſř ƱřźƿřƽŻřƹōƞƿŵŹřŶŤŝřŶƿŚŝŵŚŤººſřĨƿƹ ŹŚǀººƀŝƶĩƽŶƘŝƶƬůźƯƹŶƴĩƲƿźưţřŹ ƽŻŚſřŶƇƶŝƾƿŚƴƃōžŢººſřŢǀưƷřżŗŚů ƲƿřźĭřƹŢſřƾƤǀſƺƯŚƇƺƈŴƯƹƮŤƿŹ ƾƿŚưƃƶŝŵŻřƺƴŝřŹŻŚſĨƿŶƳřƺŤŝŵŚŤººſř ŶǀƴĩŢĩźƃŽLjĩƲƿřŹŵŶǀƷřƺųƾƯƶĩ nŢſřĨƿŵżƳŹŚǀƀŝ ŚŝƾŝŚƄųřŶǀŬƯŢƀƄƳƲƿřƶƯřŵřŹŵ ƱřƺƴƗƶŝƾŝŚƄųřƝźººƃřƮƳŚųƶĪƴƿřƱŚǀŝ ƁŻƺƯōƶƴǀƯŻŹŵŚƷƩŚººſŹƺŤƴſŽŹŶƯ řŹƽŵŚƿŻƱŚƿƺūźƴƷƹƵŵƺưƳŜƀĩƶŝźŬţ ŹŵżǀƳƵŶƴƀƿƺƳƱřƺƴƗƶŝƹŶƳřƵŵźĩŢǀŝźţ ƱŚƄƿřŻřŶƴŤƀƷƹƵŵƺŝƩŚƘƟƮŝƹźƿŻƶƬŬƯ ŚŝƾŝŚƄųřƝźººƃřŵźĩƺĮŤƠĭƶŝšƺƗŵ řŹŹƺŤƴſŻŚſƭŹŵřźŝźƌŰƯŹŵƶĪƴƿřƱŚǀŝ ƹƁLjţŻřƭŶƃƶĩƽżǀģźƷƹƮŤƟźĭŵŚƿ ŵřŵƶƯřŵřŢſřƵŵƺŝƱŚƄƿřŢŞŰƯ ŢſřƾƿƹŵŚūŻŚººſĨƿŹƺŤƴſŻŚſ~ ƱŚƯŻƶŝƹƶŤƃřŵŢƯŶƣƩŚººſƱŚǀƫŚſƶĩ ƱŚƯŻƱōŹŵŵŵźººĭƾƯźŝƾººŝřŹŚƟźƈƳƺŝř ƵŵƹŹŻřƶŤƃřŶƳŵƺūƹƾƫƺŤƠƯƮǀººſƱƺģ ŹƺŤƴſƽŚƷŹŚţƹŚƷƮǀººſƽřźŝŶƴƠººſƺĭ ƾŤƄĩƶŝřŹŹƺŤƴſŻŚſŶƳŵźĩƾƯƵŵŚƠŤſř ƽřŶƇƹƽźǀĮǀƷŚƯŹƺţƶŝřŹŻŚſƽŚƷƮǀſ ŚŝƹŶƳŵźĩƾƯƶǀŞƄţŚƿŹŵũřƺƯřƶŝřŹŻŚººſ ƶĩƽřƶƣLjƗƹƢƄƗŚŝƹšŚƸǀ޺ºƄţƲƿř ƶĩƽŻŚſŶƴŤųřƺƳƾƯřŹŻŚººſƲƿřŶƴŤƃřŵ ŢſřƪƯŚĩƽŻŚſŢſŚƯŹŚǀŤųřŹŵƱƺƴĩř řŹŻŚººſƲƿřƵŚƯîŚţëšŶƯŹŵƮǀƳřƺţƾƯƹ ĢǀƷƹŶƴƴĩƾƯƕƹźƃźƠƇŻřƶĩƾƳŚƀĩƶŝ ƮǀƷŶŝƁŻƺƯōŶƴƳřŵƾưƳƾƤǀſƺƯŻřƽżǀģ ƾĭŵŚƯōƱŚƿƺūźƴƷƭźººţèŻřŶƘŝƾŤůƹ ŹƹźƯƶŝƹƵŵźĩřŶǀěřŹƺƿŵƺŤſřŹŵƾĭŶƳŻřƺƳ ƾƏŚŞţŹřƾƷřŹnŻřźưƷ~ƾƤǀſƺƯƵŚĮƃŻƺƯōƹ ƶŝŻřźưƷƱŚƿƺūźƴƷƾƯŚưţƾŝŚǀƷřŹƽřźŝ ŵŚŬƿřƾĭŶƴƀƿƺƳƶŝźŬţƹšŚƗƺŞƐƯƶƇźƗ ĨưĩŚŝƶĩŢƀƿŹŚŴŤƟřŚƯƽřźŝƹƮƿřƵŵźĩ ƲƿřŹŵŵřŶƘŤººſřŚŝƹŶƴƯƶƣLjƗƱŚƿƺūźƴƷ ƲƿřŹŵřŹƾƤǀſƺƯšŚƗLjƏřƹŹŚŞųřƶƴǀƯŻ ƮǀƷŵśŚţŻŚŝƶƿźƄƳ nŻřźưƷ~ƶĩŜººƬƐƯƲƿřźĩŷŚººŝƽƹ ƱŵŹƹōƮƷřźƟŚŝƶĩŢƀǀƃŻƺƯōżĩźƯŚƸƴţ ƽřƶƟźůƾƿƺƿŵƺŤſřƎŞƋƱƺģƾţŚƳŚĪƯř ƽŚƷŚƌƟŹŵƱŚƿƺūźƴƷƽźƴƷŹŚŧōŹŚººƄŤƳř ƽřƶƳŚººſŹƪƯŚƘţƹƶººƗƺưŬƯƽŻŚººŬƯ ƢƿźƏŻřƵŶƴƿōƱřŶƴƯźƴƷƹŻƹźƯřƱŚƿƺūźƴƷ ŚƷƱōźţŵƹŻƶģźƷŵƹŹƹƽřźŝřŹƵřŹƮŝƹźƿŻ ŵŻŚſƾƯźţŹřƺưƷźƴƷƽřƶƟźůƶƇźƗƶŝ ŵƹżƟř ŷŚŴţřŹŵƾƘººſƮŝƹźƿŻƶƿźººƄƳŹŵ~ ƽřźŝƾƿŚƷƵƺǀººƃƹŢƟŚǀƷŹŚƿƹŚƷśŚţŻŚŝ ƲƿřŻřƮǀƳřƺŤŝŚţƮƿŹřŵƾƤǀººſƺƯƁŻƺƯō ƩŚƤŤƳřŜƏŚŴƯƶŝřŹƁŻƺººƯōƲƿřƢƿźƏ ƂŴŝŶǀƳřŵƾƯƶĩŹƺƏƱŚưƷƶŤŞƫřƶĩƮǀƷŶŝ ŹƺƯřŚƴǀƤƿƹŢſřƾƬưƗŹŚĩƾƤǀſƺƯƮƔƗř śŚţŻŚŝƶƿźƄƳŹŵƱřƺţƾƯƾŤůřŹƶŝřŹƽŹƺŘţ ƶĩŢººſřƲƿřƾƬưƗŹŚĩƶƯŻLJƾƫƹžŵřŵ ŹŵřŹƾƤǀººſƺƯŹŚĩĨƿŵżƳŻřƱŚƿƺūźƴƷ ƁŻƺƯōŦŰŝŹŵŚƯŶƴƴĩƩŚŞƳŵƵŚĮƃŻƺƯō ŻŚſƾƳŚƸūŻřƹōƾƳřźƿřŻřƹōÊƵƹźĭŹŚƸģŹŵ ƱŚĪƯřƹƶŤƃřŵŢǀƫŚƘƟƾƳŚƸūŻŚſƹƾƳřźƿř ŶƘŝƱřŶƴƯƶƣLjƗƶưƷƶŝƾưſŹƮƬĜƿŵƶŗřŹř ƶŗřŹřƶĩƾƠƬŤŴƯƽŚƷƪƈƟźſŹŵƁŻƺƯōŻř nƮǀŤƀƷřŹřŵřŹŵƺƃƾƯ ƽźƠƔƯƁƹźſŢƀƄƳŻřƾƄŴŝŹŵ źŝƵŹŚƃřŚŝŻřźưƷƵŚĮƃŻƺƯōŻÊ řƹōƲǀſŹŶƯŻř ƾƤǀſƺƯƾƬƇřƱŚưŤųŚººſƶĩŜƬƐƯƲƿř ŶƴģƾƳřźƿřŻřƹōŹŵ~ŢƠĭŢſřŻřƹōƱřźƿř žƮǀƃŚŝƶŤƃřŵźƔƳŹŵŚưŤůŶƿŚŝřŹƶƈŴƄƯ ƹƮǀƴĩŹŚĩƮǀƷřƺųƾƯƶĩƾƷŚĮƃŻƺƯōƩƹř ƹŵƵŚĮººƄƿŚưƳƲƿřƶǀººƃŚůŹŵƮŝƹźƿŻ ŚŝnšŚƗƺŞƐƯŹŵƾƤǀſƺƯ~ƱƺƯřźǀěŢ ƀƄƳ ƾƤǀſƺƯƽŹŚĮƳźŞųƹƾƤǀſƺƯŶƤƳŢƿŹƺŰƯ ŢƀƄƳƽźĮƿŵƹƾŝŚƄųřŶǀŬƯƾƳřźƴŴſŚŝ ƲǀººſŹŶƯƹƾŝŚººƄųřŶǀŬƯ~ƾƈƈŴţ ƹƾƤǀººſƺƯƁŻƺƯōƕƺƋƺƯŚŝnŻřźººưƷ ƾŝŚƄųřŶǀŬƯƾƳřźƴŴººſŚŝƹšŚƗƺŞƐƯ ƁƹźſƹƽƹřźƈŝƁƹźſƾŝŚƄųřƝźƃř ŚŝŢººƀƄƳƹŵźƷƶĩŵźĩŹřżĭźŝƽźƠƔƯ ŶƃƶūřƺƯƾŝƺųŹŚǀƀŝƩŚŞƤŤſř ƾŝŚƄųřŶǀŬƯƩƹřŢƀƄƳŻřƾƄŴŝŹŵ ƾſŚƀůřŶƤƳƶĩƕƺƋƺƯƲƿřƶŝƵŹŚººƃřŚŝ ŵźĩƱřƺƴƗŵŹřŶƳƱŶǀƴººƃƹƱŶƳřƺųƁŻŹř ƾƃŹŚĮƳŚƷŹŚĮƳźŞųŻřƽřƵŶƗƶƳŚƠſŚŤƯƶĩ ƂƳřŵƹƮƬƗƱƹŶŝƹŶƳŹřŵƶƤǀƬſźŝƾƴŤŞƯ ƮƬƣƶŝƭřŶƣř ŹŚĩƶŬǀŤƳŹŵƹŶƴƴĩƾƯƱŵŻƮƬƣƶŝƭřŶƣř ŶƴĩƾƯřŶǀěƾţŚƜǀƬŞţƶŞƴū ƶ Şƴū ƯřŵřŹŵƽƹ ŹŚĮƳźŞųŹŚĩƱŶƃƾţŚƜǀƬŞţƶƯřŵř ƶŝƶĩƶƳŚŝŚƯƶŤƠǀƃƽŹŚĮƳźŞųƶƶƿƹřŻƹŵŻřřŹ ƿƹřŻƹŵŻřřŹ ƂƿŚŤſƹŭŶƯ šŚĪƳƾƿŚưƴĭŹżŝƹƵŶƴƳřƺųƂƿŚŤſƹŭŶƯ ŶƴƳřƺųŢŞŨƯ ŹřźƣƾſŹźŝŢŰţŵŻřŵźěƾƯƵŶƴƳřƺųŢŞŨƯ źƔƴƯŻřƹƵŵřŵ ƹƮƬƗƱƹŶŝƽŹŚĮƳźŞųƶŝƽźƔƴƯŻř ŚſřźŝƹƂƳřŵ ƹƵŵźĩƵŹŚƃřƶƴǀĩƹƊƜŝŽŚſřźŝ ĭƪƯŚƗřŹƱō ŢƀƳřŵŜƏŚŴƯƾƷřźưĭƪƯŚƗřŹƱō ƽŚƸŤƳřŹŵ ÊŶƳƹŹƵŹŚººŝŹŵƩƹřŢººƀƄƳƽŚƸŤƳřŹŵ ǀſƺƯŢƟźƀě ŵƹżƟřżǀƳƾƤǀſƺƯ Ê šŚƀƬūŹŵ řźƘƃźƘƃŜƃƹƾƳřƺųźƘƃšŚƀƬūŹŵ Ê źººſÊŶƤƳƶŝ ƹŶƳŻřŵźěƾƯźĮƿŶĪƿƽŚƷƵŵƹźººſÊ ƹŹŦƗŚŝƲƿř ƶŝźŬƴƯƶŬǀŤƳŹŵƹƽźĮƴƃƹŹ Ê ƶƇźƗŹŵƶƳŚƠſŚŤƯŚƯřŵƺººƃƾƯŢƟźƄǀě ƾƯŢƟźƄǀě ƹƾĭŶƴƳřƺų źĮƿŶĪƿŹŚŧōŶƤƳƽŻŚſĬƴƷōƹƾĭŶƴƳřƺų ŶƴƳřƺųƎſƺţ ƹƵŶƃƽŹƺŴƫŵŦƗŚŝƱŚĭŶƴƳřƺųƎſƺţ ǀſƺƯźƯřƲƿř ơƺſŢƟźƀěŢưſƶŝřŹƾƤǀſƺƯźƯř ŶƷŵƾƯ ŶƷŵƾƯ ƀƄƳƾƏ ŚŝƾŝŚººƄųřŶǀŬƯƭƹŵŢººƀƄƳƾƏ ŚƀůƶŝƵŹŚƃř ƁŻƺƯōƶƫƺƤƯŢƿŶūƹŢǀſŚƀůƶŝƵŹŚƃř ƱŚǀŝƾƤǀſƺƯ nƮŝƹźƿŻ~ƶƿźƄƳŹŵŚƯƶĩŵźĩƱŚǀŝ ŻŚſĨƿŹƺŤƴſŻŚſ ƱŚǀƫŚſƶĩŢſřƾƿƹŵŚū ƹƶŤƃřŵŢƯŶƣƩŚſ ƾŝřŹŚƟźƈƳƺŝřƱŚƯŻƶŝ ƱŚƯŻƱōŹŵŵŵźĭƾƯźŝ ŵƺūƹƾƫƺŤƠƯƮǀſƱƺģ ŶƴƠſƺĭƵŵƹŹŻřƶŤƃřŶƳ ƽŚƷŹŚţƹŚƷƮǀſƽřźŝ ŶƳŵźĩƾƯƵŵŚƠŤſřŹƺŤƴſ º]Á€Ë ÃZ´ŒËZ¼¿‰Y‚³ ƁŻƺƯōƽŚƷƵŹƹŵƩƺƏŹŵƱŚƄŤƟźƄǀě ƆŴººƄƯLjƯŚĩŚŬƴƿřřźƿŻžŢººſř nŵƺƃƾƯźŤƄǀŝ ƵŵźĩƁLjţŹŶƤģŶƴƯźƴƷƶĩŵƺƃƾƯ śƺųƱřŶƴƯźƴƷŻřƽƹřźƈŝƁƹźſ ŻřƹōŻŚſƽřŶƇŵŹřŵƾĭŵŚƯōŹŶƤģƹ ƩŚſĨƿŚƯƾţŹŚƸƯƵŹƹŵ ƾƄŴŝŹŵżǀƳŻřźưƷƲǀſŹŶƯƹŹƺƄĩ ƮŤƿŹƽƹŹƱŶººƳřƺųśƺųƱŶƳřƺų ŽŚſřźŝƹƾƬǀƈŰţ ƱƺƯřźǀěƾººţŚŰǀƋƺţŢººƀƄƳƲƿřŻř ŽźŤſřƹƲƟƹźĪǀƯŚŝƶƬƇŚƟƱŶƳřƺų ŢſřƆŴƄƯƾƿŚƷŶůřƹ źǀŧŚţƹƮƬĜƿŵŸººųřƾţŹŚƸƯƽŚººƷƵŹƹŵ ŶƴŤƀƷƽŵŹřƺƯƲƿźţƾƬƇřŻřƲŤƃřŶƳ ƽŚƷŶůřƹƮƷřźŨĩřƶĩ ŹŚĩƵƺŰƳƹƾƃŻƺƯōŶƴƿōźƟŹŵƺƿŵƺŤſř ƶƳŚƠſŚŤƯŶƴƴĩƾƯŻƹźŝƺƿŵƺŤſřŹŵƶĩ ŵƹŶůžŶƴŤƀƷƾƤǀſƺƯ ŵƺưƳƱŚǀŝƵŵřŵƶŗřŹřƺƿŵƺŤſřŹŵ ŻřŶƘŝŶƴƳřƺŤƳżƿżƗƱŚŤººſƹŵŶƿŚººƃ ŹŵƶŗřŹřƽřźŝŶůřƹèé ƾƬǀƈŰţƩŚſĨƿŚƯƾţŹŚƸƯƵŹƹŵ~ ƺƿŵƺŤſřŚŝƽŵŹƺųźŝƁŻƺƯōŚƷšŶƯ ƾƳřźƿřŻřƹōƽŚƷƂƿřźĭ ŢſřƆŴƄƯƾƿŚƷŶůřƹŽŚººſřźŝƹ ƽřźŝřŹƺƿŵƺŤſřƲƿřŚƯŶƴƃŚŝƶŤƃřŵ ƾƳřźƿřŻŚſƾƳŚƸūŻřƹō žŶƴŤƀƷƾƤǀſƺƯƽŚƷŶůřƹƮƷřźŨĩřƶĩ ƮƿźǀĭƾƯźƔƳŹŵƱřżƿżƗƪĪƄƯƖƟŹ ƶĩƮƿŹřŵƾƳŚƸūŻŚſƹ ƽŚƷƂƿřźĭŹŵƶŗřŹřƽřźŝŶůřƹèéŵƹŶů ƱŚººƃŹŚĩŶƴƳřƺţƾƯƵŚƯŶƴģŻřŶƘŝƹ ƲƿřŻřƾĪƿƱřŶƴƯƶƣLjƗ ƹƾƳřźƿřŻŚººſƾƳŚƸūŻřƹōƾƳřźƿřŻřƹō ŚŝŚţŶƴƴĩƎººŞƋƺƿŵƺŤººſřƱƹŹŵřŹ ƱřƺƴƗƶŝřŹŚƷƂƿřźĭ ƱřŶƴƯƶƣLjƗƶººĩƮƿŹřŵƾƳŚƸūŻŚººſ ŶƳƺƃƾƯƹźŝƹŹŚƴŘưƐƯƶĩƾţLjĪƄƯ ƾƈƈŴţŽŹŵ ŽŹŵƱřƺƴƗƶŝřŹŚƷƂƿřźĭƲƿřŻřƾĪƿ ƽƹŹźŝƲƿźưţŚŝŶƴƳřƺŤŝƹƵŶƃŚƴººƃō ŶƴƴĩƾƯśŚŴŤƳř ƽŚƷŽŹŵŶƴƴĩƾƯśŚŴŤƳřƾƈƈŴţ ŶƴƴĩƖƠţźƯřŹƱŚººƄţLJŚĪƃřŚƷƱō ƶƬưūŻřžŵŹřŵŵƺūƹƮƷƽŵŚƿŻƾƯƺưƗ ƺƿŵƺŤººſřŹŵƎŞƋŶƴƿřźƟŚŝƲǀƴĤưƷ ƾƯƺưƗƺƳŚǀěƾƳƺƯŹŚƷƾƤǀſƺƯƽŹƺŘţ ŶƴŤſřƺųŚƷŶƘŝźĭřƶĩŶƳƺƃƾƯŚƴƃō ŽLjĩŜǀţźţƲƿřƶŝƾƳřźƿřŻřƹōƹĦƠƬſ ƾƷƹźĭŚƿƹƱŚººƃŵƺųƽřźººŝƽŹŚĩ ŢſřƱŚƃźƔƳŶƯƶĩƽŻŚººſƾƃŻƺƯō ŶƴƃŚŝƶŤƃřŵřŹƱōƾĭŵŚƯōŶƴƴĩƎŞƋ ƎŞƋƹřźūřŶƳŻřƺƴŝřŹźƔƳŶƯƶƘƐƣƂººƯřŹōŚŝŶƴƳřƺŤŝƹ řŹƱŚººƄŤƣƹźƸƓŻřŶƘŝŚţŮŞƇŻřƶŤƠƷŹŵŻƹŹƶººſŚŞƿźƤţ ƱŚţŹƺƌůźƔŤƴƯƶĪƴƿřƱŚǀŝŚŝƾŝŚƄųřŶǀŬƯŚƸŤƳřŹŵnŶƴƴĩ šŹřŻƹŹŵŶƴƳřƺţƾƯƱřżƿżƗƾƬǀƈŰţƩŚſĨƿŻřŶƘŝŵźǀĭƾƯ ƱŚţƽŹŚĪưƷƹšřŵŚƸƴººƄǀ읹řźƔƳƮŝƹźƿŻƶƿźººƄƳŹŵ šŹƺƇƶŝƾţŚƳŚŰŤƯřƱŶƳřŹŸĭŚŝƽŹƹĥŢŘǀƷźƔƳźƿŻƹŵŚƃŹř ƵŚĮƃŻƺƯōƁŻƺƯōŦŰŝŹŵƲǀƴĤưƷŵƹżƟřŵƺŝƮǀƷřƺų ŵŹřŵźƔƳŵŹƺƯŽŹŵƶŝƾĮŤƀŝƶĩƾƬưƗƽŚƷƩřƺſƹƾŞŤĩ ƾƳřżƿżƗƶưƷŢƯŶųŹŵƩŚưĩƹƭŚưţżǀƳŻřźưƷƾƤǀſƺƯ ƾƤǀſƺƯƮƬĜƿŵƱřƺƴƗƶŝƾĩŹŶƯŶƳźǀĭƾƯƶĩƾţřźưƳŽŚſřźŝ nŶƴƴĩŢƟŚƿŹŵ ƱŵźĩƶƟŚƋřƹƾƤǀſƺƯƽźǀĭřźƟƶŝŶƴƯƶƣLjƗƶĩƮǀŤƀƷ ƩŚŰƃƺųƹŶƴŤƀƷƱŚƃƾĭŶƳŻƶŝŶƴưƃŻŹřƹŚŞƿŻŶƘÉŝƲƿř ƪĪƃƶŝřŹƾƤǀººſƺƯƶĩƾƳŚººƀĩƭŚưţ~ŵƹżƟřƽƹ ŹŵŚưƃĨƿŚĪƿŹřŶƿŵŶǀƯřƶŝƮǀƴĩƶƠǀƓƹƭŚŬƳřƮƿƺƃƾƯ ŚƴººƃōƎŞƋƶƫƺƤƯŚŝƾţŶƯŻřŶƘŝŶƴƴĩƾƯŹŚĩƽřƶººƟźů nƮŝƹźƿŻ~ƹnŻřźưƷ~ ƶƇźƗƲƿřƽŚƷŢưƀƣƲƿźţƮƸƯŻřƾĪƿƶĩŶƳƺººƃƾƯ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ |¸m½Zf‡Y{ ‫ﺣﺠﺖاﴍفزاده‬،‫دﻣﯽﺑﺎﺧﻮاﻧﻨﺪهﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪﻫﺎ‬ ‫ﺑﻪ زﯾﺮوﺑﻢ‬ ‫ﺗﻌﻠﻖﺧﺎﻃﺮ دارم‬ |À¿Y{Ö»ZÅÄ¿Z¬‹ZŸÃ|À¿YÂyY¾»¹{€»įd‡YÖ]Ây©Z¨eY d‡Y¾Ë€Ì‹cZŸÂ^˜»ÕZÅÄr]Z]ÕZ°¼Å ƶĩŢſřŹƺŝŚƄǀƳƪƷřƾƷŚƯŹŷōĨƿnƾƷŚƯƹƵŚƯ~ƵŶƴƳřƺų_ŻŹƹŚƄĩřŶƳ Ê ƽŹŚĩƪĭƽŚƷƙŚŝŵŹřŵšŚǀŝŵřƹźƘƃƶŝŶƴƯƶƣLjƗƹƾĮƴƷźƟƽŹŵŚƯƹŹŶě ĨƃƾŝƾƃŚĩƽŚƷƉƺůƹƾƃřźţƵŻƹźǀƟƽŚƷƵźŬůƭŚǀųƹŹŚƐƗƵŶƃ ŚƷƾƿŚŞƿŻƲƿřƖǀưūƹř ƹŶƳřƵŵƺŞƳźŧřƾŝƹřŶƴƯźƴƷƱŚūƹŭƹŹƱŵřŵƪƤǀƇŹŵ Ê Ê ŢſřżǀĮƳřƩŵƲǀƴģƲƿřƶĩŶƿřżƟřƾƯƂƿřŶƇƪưŴƯƶŝřŹ ƽźƿƺƈţƶưǀưƋ $3$5$7&200$-,'$.+6+$%, ŶƳƺƴƀůřźŤǀƯŹƺěƾƴƿźŰŝŵLjǀƯƽźƠƘūƶǀƋźƯƽźƿƺƈţƽƺĮŤƠĭƮǀţ ƵŵřŻŚƋŹŵřźƸŝ º]Á€Ë |¸m½Zf‡Y{ ŶǀŤƟźƿŸěřŹŚƯšƺƗŵƶĩƮǀƫŚŰƃƺųƹƱƺƴưƯƭLjſ śŚŴŤƳřƭŵźƯŶƿŚŝřŹơŚƠţřƲƿřŵƺƃźǀĭřźƟƂƿŚƷŹŚĩƶưƷŵŹřŵŢſƹŵƽŶƴƯźƴƷźƷ ŶƴƷŶŝŹŚŴŤƟřƭŵźƯźĭřŶƴƴĩƾƯśŚŴŤƳřŚưŤůƭŵźƯƶĩƮƷŶŝƩƺƣƮƳřƺţƾưƳƲƯƹŶƴƴĩ ƶƬŬƯƲƿřƽřźŝƾƬǀųƶĩƭżƿżƗƹƾưƿŶƣƱŚŤſƹŵŢƯŶųƮƴĩƾƯƉźƗƭLjſ ŵƺƃƾƯśŚŴŤƳřŵƺųƶŝŵƺųŚƘƐƣŶƴƴĩƾĭŶƳŻƱōŚŝƹŶƴƴĩƁƺĭřŹƭƺŞƫō ƽřźŝƾŝŚƄųřŶǀŬƯƽŚƣōŚŝƾƷŚţƺĩšŶƯƶĩƮŤƃřŵřŹƲƿřŹŚŴŤƟřƲƯŶƴƄĩƾƯŢưůŻ ƭŹřŵƮƷƽźƏŚųƢƬƘţĨƿƱōƶŝƹƮƃŚŝƶŤƃřŵƽŹŚĪưƷƶƬŬƯƲƿř ŸŢſřƾƷŚĮŤſŵƶģŹŵŚưƃƾĭŶƳŻŻřƹō ŸŢſřƵŵƺŝƶģƹŚŬĩŶƿřƵŶƳřƺųƱŚţŵƺųŵŹƺƯŹŵƶĩƽźŤǀţƲƿźţśřŸū ƾĭŹżŝƹƾƯŚƳƱřŵŚŤſřƱŚſřźųŢſřƾŤƃŵŻřƹōƮƳŚſřźųƪƷřƱƺģƲƯƾĭŶƳŻŻřƹō ƾƤǀſƺƯŹŵƾƇŚųƽŚƷƭŚƤƯƹŢſřƵŵřŵƽŚūŵƺųŹŵƹŹŚƐƗźǀŴƫřƺŝřŶǀƘſƺŝřƱƺģ ƵŶƴƳřƺųƵŵřŻƝźƃřŢŬů~ŵƺŝƲƿřŢſřƵŶƃƵŵŻƲƯƽřźŝƶĩƽźŤǀţƲƿźţŚŞƿŻ ŚƷƶƳŚƤƃŚƗƲƿřƶĩnŚƷƶƳŚƤººƃŚƗ ƾƤǀſƺƯƽŚƷƭŚƤƯƶƬưūŻřŵŹřŵ ŶƴƳŚƯžŶƃŚŝƲƏƹŵŹƺƯŹŵŶƳřƺţƾƯ ŚŝƶƄǀưƷŚƷƭŚƤƯƲƿřƾƳŚººſřźų ŶƳřƺţƾƯnƱřźººƿřƵŹŚŝƹŵ~ƶƘƐƣ ƢƄƗƶĩƵŵƺŝƲǀŬƗƾƿŚƷƱŚŤſřŵ žŶƃŚŝƾƿŚƸƴţšŚƔŰƫƽŚƷƶƳŚƤƃŚƗ ƪŨƯŢſřƵŵƺŝŚƸƳōĨƠƴƿLJƂŴŝ źƠſ~ƹnƾƷŚƯƹƵŚƯ~ƶƘƐƣŶƴƳŚƯ ŜƫŚūƁřƶƈƣƶĩŹřżƯĽřƭŚƤƯ ƾƿŚƷƶƳŚƤººƃŚƗŶƳřƺţƾƯŚƿƹnƹźƳ ƾĮƴūŹƹŵƽŚƷƱŚƯŻŹŵŢººſř žŶƃŚŝƭŵźƯƾƳŚƯŵŚƃšŚƔŰƫƽřźŝ ƱŚſřźųƩŚưƃšLjƿřƹƩƺƜƯƲǀŝ ƕƺưŬƯŹŵnƩŚƃ~ƶƘƐƣŶƴƳŚƯ ĬƴūƱŚƿŚěŻřŶººƘŝŵźººǀĭƾƯŹŵ ƹšŚƜǀƬŞţƶưƷƲƿřŚŝƭŵźƯƶĪƴƿř źĪǀěƱŵźĩřŶººǀěƽřźŝƽźººŤųŵ ƽŻŚŬƯƽŚƌƟŹŵŵƺūƺƯšŚƣŚƠţř ŜūƹƶŝŜūƹƂƤƄƗƹźƀưƷ ŚƷƶƳŚƤƃŚƗƵŶƴƳřƺųƱřƺƴƗƶŝřŹŚưƃ ƶŝƾƫŶƴƃƹŹŵźƯŵŵźĭƾƯřŹźƸƃ ƾŝƺųƹƶƳŚưǀưƇơŚƠţřžŶƳźŞŝƭŚƳ ƢƄƗźĭřŶƿƺĭƾƯƹŶººſŹƾƯƹř Ţſř řŹƹřĨƃƱƹŶŝŶººƃŚŝƾƘƣřƹƺţ ƮŝƹźƿŻŚŝƱŚººţƽŹŚĪưƷƶŝ ƺŝřŹħŚųƶĩřźººģŢƟŚƿƾƷřƺų ƶŝŢŞƀƳƱŚţźƔƳŶƿŵźĩƵŹŚƃř ƲƿřƹƾŝŚƿƾƯřŹƹřƹƾººƄĩƾƯ ŸŢƀǀģƾţŚƗƺŞƐƯŹŚĩ šŹƺƇƶŝŢſřƩŚſŶƈŤƠƷƶƈƣ ƾƬǀųŚººƘƣřƹƾººţŚƗƺŞƐƯŹŚĩ ŢſřƵŶƳŚƯŹŚĭŵŚƿƶŝƶưƜƳĨƿ ŚŝƽŹŚĪưƷŚƯřžŢººſřŢŴººſ ƲƿřŹƺººƌůƹƭƺººŬƷŚŝ ŻřźěƹƲƿźǀƃšŚƗƺŞƐƯƽŚƷƶĤŝ źŝŻƹŹƶŝŻƹŹƶĩƵŶººƴƳřƺųƶưƷ ƶĩƽřƶŰƠƇŶƴģƲǀưƷŢƄěŹŵŢſřśƺųšŚƣŚƠţřƹƶŝźŬţ ŸƞƫŚŴƯŚƿŶǀƤƟřƺƯŵƺƃƾƯƵŵƹżƟřƱŚƃŵřŶƘţ ŹŚǀƀŝƽŚƷƁLjţƹšŚưůŻžŶƴƳŻƾƯơŹƹƹŶƴƴĩƾƯƶǀƸţƱŚŤſƹŵ ƽřŵƺſŢƟźĭřŹƱōƽƺƬūŵƺƃƾưƳƹŢſřƽźƿżĭŚƳơŚƠţř ƽřźŝƁLjţƹźŞųƶǀƸţƩŚŞƳŵƶŝŚƷŻƹŹƹŚƷƱŶǀŝřƺŴƳŜƃŵŚƿŻ ŻƹŹƶŝŻƹŹƹŵŹřŵŵƺūƹƭŵźƯƽřźŝŚǀƳŵƍŚƤƳƭŚưţŹŵƾĭŶƴƳřƺų ƪƷřƱƺģƲƯƾĭŶƳŻŻřƹō ŚƯƶĩŢſřƮǀţĨƿƁLjţŚƷƲƿřƶưƷŵŹřŵŵƺūƹƱŵƺŝƅŚų ƮƷƱřŹŚĪƃŻŹƹƹƱřŶƴƯźƴƷƾŤůŢººſřƂƿřżƟřƩŚůŹŵƮƷ ƾŤƃŵŻřƹōƮƳŚſřźų ƮƿźŝƾƯšŸƫƹƮǀƴĩƾƯŢƟŚƿŹŵħŶƳřƾƜƬŞƯŚŝřŹƱōƾūƹźų ĨƿƲƯŵŚƤŤƗřƶŝŚƯřžŶƴŤƀǀƳƱŚƯřŹŵƾĭŶƴƳřƺųƶººſƺſƹŻř ƱřŵŚŤſřƱŚſřźųŢſř ŸśƺŤĪƯŚƿŶƳźţƪƯŐţƪŝŚƣƽŻŚŬƯƽŚƷƶƳŚſŹƱŚţźƔƳƶŝ ŶƿŚŝŢſřƩƹřƍźƃƶĩƾƿŚƳřƺţƹŵřŶƘŤſřŻřřŶūŚƘƐƣƵŶƴƳřƺų ƱƺģƾĭŹżŝƹƾƯŚƳ ŚǀƳŵŹŵśƺŤĪƯƽŚƷƽŹřżĭźŞųƹšLjŬƯƵŻƹźººƯřLJƺưƘƯ ƾưƬƗƹƾŝźŬţƶƳřƺŤƄěƱƹŶŝŶƃŚŝƵŶƿŵƮƷřŹƭŻLJƁŻƺƯō ŹŚƐƗźǀŴƫřƺŝřŶǀƘſƺŝř ƶĪƴƿřƹŶƴŤƀƷƱŶƃĬƳŹƮĩƶŝƹŹƽŻŚŬƯƽŚƌƟŵƺūƹƪǀƫŵƶŝ ŵźŝƾưƳƾƿŚūƶŝƵřŹŚƘƐƣƱŵźĩřŶǀěŹƺƌůƶººƇźƗƲƿřŹŵ ƵŵřŵƽŚūŵƺųŹŵƹ ęŚģƹƶǀƸţŜƬƐƯƱŚƴĤưƷŚƷƾŤŴſƭŚưţŵƺūƹŚŝƾưǀţĨƿ ƲƿřƂƳřŵƹŵřƺſƾŤƣƹŢººſřƶƟźůƲƿřżƯŹƹŻřŹƽŹŚĭŶƳŚƯ ƾƇŚųƽŚƷƭŚƤƯƹŢſř ŶŞƬƏƾƯƽŵŚƿŻƾƬǀųƢƄƗžŶƷŵƾƯƶƯřŵřřŹƁŹŚĩƹŶƴĩƾƯ řźģƾƷŵƶƯřŵřŢƷřŹƶŝźǀƀƯƲƿřŹŵƾƳřƺţƾưƳƽŹřŶƳřŹŹŚĩ ŻřŵŹřŵƾƤǀſƺƯŹŵ ƶĩƮƫŚŰƃƺųƲƯƹŢſřƵŶƳřŹŸĭřŹƾŤŴººſƽŚƷŻƹŹƮŝƹźƿŻ ŚŬƳōƶĩƪǀƫŵƲƿřƶŝŶƳŚƯƾƯƶĩŢſřŶƇŚƸƴţŶƴƿƺĭƾƯƶĩ ƾƤǀſƺƯƽŚƷƭŚƤƯƶƬưū ŶƃŚŝƱŚƴĤưƷƶĩƭŹřƹŶǀƯřƹŢƀƷƱŚƴĤưƷ ŵƺƃƾƯŻŚƛōƾƤǀſƺƯŶƳŚƯƾƯŻŚŝƲŴſƹƭLjĩƶĩ ŚƷ ƭ ŚƤƯƲƿř ƾƳŚſřźų ŸźŞųƶģšźƀƴĩƹƭƺŞƫōƾƤǀſƺƯƽŚƷŹŚĩŻř ŸŢƀǀģŚưƃźƔƳŻřƾĭŶƴƳřƺųƮƸƯƩƺƇř ƾƿŚƷƱŚŤſřŵŚŝƶƄǀưƷ ƭƺŞƫōƵŚƯŹŷōæéŚţæçƲǀŝƭŶƫƺţŵźĮƫŚſŚŝƱŚƯŻƮƷĽŌŚƃƱř ƶŝřŹŚƷřŶƇƾƴƘƿŶƃŚŝƶŤƃřŵƾƤǀſƺƯƁƺĭƩƹřƶƬƷƹŹŵŶƿŚŝ ƢƄƗƶĩƵŵƺŝƲǀŬƗ æåŚţƶŤƠƷĨƿƶƬƇŚƟƶŝƮƴĩƾƯźƄŤƴƯřŹnƾƤººƃŚƗŢƣƹ~ ƹƩŵŚƘţƭƹŵŶƷŶŝƆǀŴƄţƹŵƺƴƄŝƲĪưƯƪĪƃƲƿźţŢſŹŵ ŚƸƳōĨƠƴƿLJƂŴŝ ƶŝżǀƳŶƘŝƹƮƿŹřŵřŹ ŵLjǀƯũźŝŹŵ ƱřźƸţšźƀƴĩƮƷŶƘŝŻƹŹ řźūřřŹŚƷŢƳƹŶƿŚưƳƩźŤƴĩŢſŹŵŶƳřƺŤŝƶĩŢſřšřƺƇřƩźŤƴĩ ŢſřƵŵƺŝ ŚƯŚŝƮƷƮŝƹźƿŻżƿżƗƱŚŞƏŚŴƯƭŹřƹŶǀƯřƮƿƹŹƾƯŚƷƱŚŤſźƸƃ ƶĩŢſřšŚưƬĩŢſŹŵƒƠƬţƹƱřƺţĨǀƴĪţƲŤƃřŵƭƺſŶƴĩ ƮǀƴĩƾƤƃŚƗƹƮǀƳřƺŴŝƱŚƄƿřźŝƮƄģƶŝƮƄģƹŶƴƃŚŝƵřźưƷ ƩƺƇřƲƿřƶŝƱŶǀſŹƹŶŞƬƏƾƯšŹřźƯƹƁLjţŚƸƫŚſƶŤŞƫřŶƇ ŶǀƷŶŝŮǀƋƺţźŤƄǀŝƾưĩƱŚŤƯƺŞƫōŵŹƺƯŹŵŚƠƐƫ ŶŤƟřƾƯơŚƠţřƁŻƺƯōźǀƀƯŹŵŚƘƐƣ ŶƴƳřƺţƾƯƩŚſƹƲ ſƮĩƱŚŞƏŚŴƯŻřƶĩŢſřƶƳŚƤƃŚƗƾƯƺŞƫō ŸƾƳŚƿŚěƭLjĩ ƾƬƗŶưŰƯƩżƛƶĩƾƳŚŞƏŚŴƯŚţŶƴººƃŚŝƶŤƃřŵŢſƹŵřŹƱō ƱŶƳřƺųŻřƹŶƃŚŝśƺųƱŚţŹŚĭŻƹŹƩŚůƹƱŚŤƫŚůƶĩƭŹřƹŶǀƯř ƵřźưƷƮŝƹźƿŻŚŝƶĩƮƫŚŰƃƺųŵƺººƃźŤƸŝƹźţśƺųŻƹŹźƷƱŚŤƫŚůśƺųƽŚƷźŞų žŵŹřŵŵƺūƹƭƺŞƫōŹŵƶƳŚƤƃŚƗƩŚůƹƩżƛƶƳřźţŹƺūƶưƷŶƳŹřŵŢſƹŵřŹŹřƺĭŹżŝƾƴưƸŝ ŶƳŚưŝŻƹźƯřƶŝŚţƶĩŶƳřƵŵźĩƁLjţƽŵŚƿŻƽŚƷƭŵōžŶƿŹřŸĮƳŚƸƴţřŹƮŝƹźƿŻŶǀŤººƀƷ ƖƣřƹŹŵnƾƷŚƯƹƵŚƯ~ŶƴƳŚƯƾƿřƺƷƹƩŚůƹƮƛŻřźěƶƳŚƤƃŚƗƾƤǀſƺƯŚţŵŚƃƮŤƿŹŻř ƮǀƴĩŹŚĩźţƕƺƴŤƯƮƿŵźĩƾƘſ ƽŹŚǀƀŝŻřƹŵƺƃƾƯƵŹřŵřƾƇƺƈųƽŚƷƶƴƿżƷŚŝƹƾƇƺƈųLjƯŚĩƶĩŢſřƽřƶƬŬƯ ŶƳŚưŝƶĩƭŹřƹŶǀƯřƹŢƀƷŻƹźƯřŚţƶĩŢſřŶƴƬŝźſƾƫƹžŢƀǀƳŹřŵŹƺųźŝŚƷƾƳŚŞǀŤƄěŻř nƾƷŚƯƹƵŚƯ~ŶƴƳŚƯŶǀƃŚŝƶŤƃřŵŹŚƔŤƳřƱŚţŵƺųƶĩŢººƀƷƽřƶƘƐƣŚƿō ŸŶƴƃŚŝƶŤƃřŵŢſƹŵƶưƷƹŵƺƃźǀĭřźƟ ƁƺųƱŚţŹŚĭŻƹŹƭźĭƱŚŤƯŵ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ֬̇» ƮƀǀƳŚĪƯƹƾƬųřŵšŚƘƐƣŚŝƾƬĩƾƿŚƴƃōƲŤƃřŵ ƽŹřŶƸĮƳƹƲŤųřƺƳśŚŴŤƳřŹŵŚưƃƶŝŶƳřƺţƾƯƺƳŚǀě ŚŝƪƯŚĩƾƿŚƴƃōƶģźĭŶƴĩƾƳřƹřźƟĨưĩŻŚººſƲƿř žŢƀǀƳŦŰŝƲƿřƕƺƋƺƯŻŚſƲƿřƵŶǀĤǀěŵźĪƬưƗ ƺƳŚǀěƾƬƇřƽŚƷƂŴŝƱŚĪƯřŶůŚţƮƿřƵŵźĩƾƘſƾƫƹ ŻŚſƲƿřŵźĪƬưƗŻřƾƬĩƾƿŚưƳŚţƮǀƴĩƾƟźƘƯŚưƃƶŝřŹ ƩŚŤǀŬƿŵƽŚƷƺƳŚǀěŵƺƃƵŶǀƄĩźƿƺƈţƶŝƱŚŤƿřźŝŚŞƿŻ ƲƿřŹŵƾĪǀƳƹźŤĪƫřšƺƇŶǀƫƺţƮŤƀǀſƲŤƃřŵƪǀƫŵƶŝ ƹŚƷƺƳŚǀěŶƳźĭƾƬĩŹŚŤųŚſźƔƳŻřŶŬƴĭƾưƳŦŰŞƯ žŶƳŹřŵƮƷŚŝƾƈŴƄƯƽŚƷšƹŚƠţƽŹřƺƿŵƽŚƷƺƳŚǀě ŵźĪƬưƗźƔƳŻřŚƷƺƳŚǀěƲƿřƕƺƳƹŵźƷƾƬĩŹƺƏƶŝƾƫƹ ƶŝƶƯřŵřŹŵƶĩŶƳŹřŵƾƸŝŚƄƯƽŚƷƂŴŝƱŚƄƿřżūřƹ ƮƿŻřŵźěƾƯŚƷƱō ZfyZ‡Z]ÖËZÀ‹M ºˆÌ¿Z°»ÁÖ¸yY{ ®Ìf‡Â¯MÕZÅ¿ZÌa ƺƳŚǀěśƺģŹŚģŚƿƮƿźƟ ƽŚƷƂŴŝźƿŚſƶĩŢſřƾŤƬĪſřśƺģŹŚģŚƿƮƿźƟ ŻřLJƺưƘƯŚƷƮƿźƟŵŹřŵƾƯƶĮƳŵƺųŹŵřŹƺƳŚǀěƾƬųřŵ ŻřƭŚĪŰŤſřƂƿřżƟřƽřźŝƾƷŚĭƾƫƹžŶƴŤƀƷśƺģ ŹŵŵƺƃƾƯƵŵŚƠŤººſřŚƷƱōƱƹŹŵŹŵƾƴƷōƽŚƷƶƬǀƯ ƽŹřƺƿŵƽŚƷƺƳŚǀěŹŵƹƺƳŚǀěźƿŻŻřƮƿźƟŶƳźĭƽŚƷƺƳŚǀě ŢſřƵŶƷŚƄƯƪŝŚƣŢƄěŻř ŢƄěŻřŚưƳBƽŹřƺƿŵƺƳŚǀěĨƿƾŝƺģƮƿźƟ ƶŬǀŤƳŹŵƹƵŶƃŵŹƺŝŶƳŚſƉŚŞƤƳřŚƿƹƍŚƀŞƳřŜūƺƯŶƳřƺţƾƯŢŝƺƏŹƹŚƯŵƾƳŚƸĭŚƳšřźǀǀƜţ žŵƺƃƱōƲŤƃřŵźŝħźţźţŵŚůŵŹřƺƯŹŵƹħƺĩźǀǀƜţƵŶƴƳŚƯƾţLjĪƄƯŻƹźŝŦƗŚŝšřźǀǀƜţƲƿř śƺƛźƯƽŚƷŵŹƺŝŶƳŚſŶƴŤƀƷŵŹƺŝŶƳŚſƱŚƴưƃŵƲƿźţīŹżŝřƺƷŶƿŶƃƾĪƄųƹŢŝƺƏŹƹŹƲƿřŻř šŹƺƇƶŝƶĩśƺģƽŚƷŹŚǀƃŚƿŚƷƶĭŹƶģźƷƹŶƳƺƃƾƯƶŤųŚſźŝƺƴƇŢųŹŵśƺģŻřLJƺưƘƯ řŶƇŢǀƠǀĩŢŞƀƳƱŚưƷƶŝƹƵŵƺŝźŤƸŝŵŹƺŝŶƳŚſŢǀƠǀĩŶƃŚŝźŤƄǀŝŶƴŤƀƷƽŻřƺƯƽŚƷƎų śƺƛźƯŹŚǀƀŝƽŚƷŵŹƺŝŶƳŚſŹŵŢſřźŤƄǀŝƾƿřƺƷƹśōšřźǀǀƜţƪŝŚƤƯŹŵƱōƽźƿŸěƪưŰţƹ ŶǀƴĩƵŶƷŚƄƯŶǀƳřƺţƾƯřŹ źŤưǀŤƳŚſźƷŹŵŹŚǀƃíŚţì ĢƴƿřźƷŹŵŵŶƗçåŚţæíŵƹŶůŚŝƾƿŚƷŹŚǀƃ ŪƿźŝƹŵŹƺŝŶƳŚſ ƺƳŚǀěŶººƳźĭĨƿ ŢųŚſƩŚůŹŵ \¸«¾‹ÁZ̋€Ÿ €ÀÅ|‹Y…ZÀ‹Z¯,֬̇»…ZÀ‹Z¯ źƿŻŻřŚưƳBƺƳŚǀěŶƳźĭĨƿƾŝƺģƮƿźƟ 6RXQG%RDUG{Â]|¿Z‡Á ŵŹƺŝŶƳŚſƶƠǀƓƹŵƺƃƾƯśƺƀŰƯƺƳŚǀěĨƿƽŚƷƂŴŝƲƿźţƮƸƯŻřƾĪƿŵŹƺŝŶƳŚſ ƽřƶƴŰƇŻřƶĩƂŴŝƲƿřŢſřŚƷƮǀſƎſƺţƵŶƃŶǀƫƺţƽřŶƇƂŴěƹžƳŚƳƹŻŹŢƿƺƤţ ŜūƺƯƹƵŶƯōŹŵƵŻźƫƶŝŚƷƮǀſƁŚƘţŹřŚŝŢſřƵŶƃƶŤųŚſźŤưǀƬǀƯæåŚŞƿźƤţźƐƣƶŝśƺģŻř ŵƺƃƾƯŜƈƳŹřƺƳƪĪƃƶŝśƺģŻřƽŶƴƬŝšŚƘƐƣŵŹƺŝŶƳŚſƽƹŹźŝŵƺƃƾƯřŶƇŢƿƺƤţ ƺƳŚǀěƽŚƷƮǀſźſĨƿƲŤƃřŵƶĮƳŪƿźŝƶƠǀƓƹŶƳřƭƺſƺƯ %5,'*( ŪƿźŝŚƿƪěƶŝƶĩ ŢſřƵŶƃƶŤƀŝŚƷźǀĭƮǀſƶŝŚƷƮǀſźĮƿŵźſŢſř ŵŹƺŝŶƳŚſŻřƾƿŚưƳ ƺƳŚǀěŶƳźĭĨƿ º]Á€Ë ֬̇» ƾƳŶģƶŰƠƇ ŶƳźĭĨƿ LJŚŝŻřŚưƳBƺƳŚǀě &DVWB,URQ3ODWHÖ¿|qÄv¨ Á ŶƳŵƺŞƳƭƹŚƤƯƾƟŚĩƵŻřŶƳřƶŝŚƷƮǀſŵŚƿŻŹŚƄƟƪưŰţƽřźŝƺƳŚǀěƽŚƷƮƿźƟƮŤƀǀŝƱźƣƪƿřƹřƹƮƷŵŻƺƳƱźƣŹŵ ƹƾůřźƏŚŝŶƳŵƺŝƞǀƘƋŹŚǀƀŝƾƐǀŰƯšřźǀǀƜţƹŚƷƮǀſŹŚººƄƟƪŝŚƤƯŹŵŶƳŵƺŝśƺģŻřLjƯŚĩƶĩŚƷƮƿźƟƲƿř ƽŚƷƺƳŚǀěƶưƷƖƣřƹŹŵŶƃŵŚŬƿřƺƳŚǀěŶǀƫƺţŢƘƴƇŹŵƾưǀƔƗƩƺŰţƮŤƀǀŝƱźƣƪƿřƹřŹŵƾƴƷōƽŚƷƮƿźƟŵƹŹƹ ƪǀƫŵƶŝƾƳŶģƭƹŚƤƯƽŚƷƶŰƠƇŻřƵŵŚƠŤſřŶƴŤƀƷŵƺųŹŚŤųŚſŹŵƾƳŶģƶģŹŚĜĪƿƶŰƠƇĨƿƽřŹřŵƽŻƹźƯřƱŹŶƯ ééåžƳŚĩźƟŚŝLJŢƳ ééå$ŵŹřŶƳŚŤſřƶŝƺƳŚǀěħƺĩƱŚĪƯřŚƷƮǀſŹŚƄƟƪŝŚƤƯŹŵźŤƄǀŝŹŚǀƀŝƽźƿŸěƪưŰţ ŹŚǀƀŝƽŚƷŹŚƄƟŶƴƳřƺŤŝŚţŶƳřƵŶƃƾůřźƏƾƳŶģƽŚƷƶŰƠƇŵźĩƮƷřźƟřŹŢſřƭƺſƺƯƾţźƀƴĩħƺĩƶŝƶĩ żţźƷ ƶĩƾƄƴţƹŹŚƄƟƎſƺŤƯŵŚƘŝřŚŝƽŚƷƺƳŚǀěŶƳźĭŚƿƹƽŹřƺƿŵƽŚƷƺƳŚǀěŹŵŶǀƳřŶŝŢƀǀƳŶŝŶƴƴĩƪưŰţřŹŚƷƮǀſƽLJŚŝ ŹřŶƤƯƲƿřŢſř ƭźĭƺƬǀĩæíååå ƲţæířŵƹŶůƮǀſçèåƕƺưŬƯŹŵƹƭźĭƺƬǀĩìåźŝřźŝŶƴĩƾƯƪưŰţƮǀſĨƿ Ţſř ƭźĭƺƬǀĩçíååå ƲţçíƶŝĨƿŵżƳŚƷŶƳźĭšźƀƴĩŹŵƂƴţ 3LQB%ORFNZŀ̳ºÌ‡ÄfzeÁ ŢſřźŤưǀŤƳŚſèçřŵƹŶůźƐƣƶŝƽřƶƿLJŶƴģƹŢŴſƾŝƺģħƺƬŝŚƷźǀĭƮǀſƶŤŴţ ƶĩŢſřƾƬĪƃƽřƶƬǀƯĨģƺĩƶƘƐƣźǀĭƮǀſŵŹřŵƾƯƵŚĮƳŵƺųŹŵřŹƺƳŚǀěƽŚƷźǀĭƮǀſƶĩ ƶŝƺƳŚǀěƮǀſƹƵŶƃƮĪŰƯƶŤŴţƱƹŹŵƶƬǀƯƲƿřƽŚƸŤƳřŵŹřŵŹřźƣƱōźſĨƿŹŵƾųřŹƺſ ƽŚƷŢƸūŚŝśƺģŻřƾƠƬŤŴƯƽŚƷƶƿLJƶŤŴţƲƿřŹŵŵƺƃƾƯƵŶǀŝŚţƹƶŤƀŝƱōźſűřŹƺſ ŚƷźǀĭƮǀſƂųźģźŝřźŝŹŵřŹŢƯƹŚƤƯƲƿźŤƄǀŝŚţŶƳƺƃƾƯƵŶƳŚŞƀģƮƷƶŝƮĪŰƯšƹŚƠŤƯ ŶƳƺƃƾƯŢƠģƮĪŰƯƹƵŶǀŞƀģƮƿźƟƹƾƳŶģƶƴŰƇƲǀŝŚƷźǀĭƮǀſƶŤŴţŶƴƃŚŝƶŤƃřŵ ƾƳŶģƶŰƠƇ ŶƳźĭĨƿ LJŚŝŻřŚưƳBƺƳŚǀě ŹŵƶĩŶƴŤººƀƷƾƿŚěƽŚƷƭźƷřŚƷƩřŶě ŚƷƩřŶěƲƿřĨưĩƶŝŶƳřƵŶƃƶǀŞƘţƺƳŚǀěźƿŻ řŹŻŚſƽřŶƇŢƫŚůƹŢǀƠǀĩŶƳřƺţƾƯƵŶƳŻřƺƳ ƽřŹřŵLJƺưƘƯƽŻƹźƯřƽŚƷƺƳŚǀěŶƴĩƩźŤƴĩ ŮǀƋƺţƶŝźƿŻŹŵƶĩŶƴŤƀƷƩřŶěƕƺƳƶººſ ƮƿŻřŵźěƾƯŚƷƱō ¾ÌÀ—µY|a Á 6867$,13('$/ ƶưƷƲŤƟźĭƶººƬƇŚƟŜūƺƯƩřŶěƲƿř ŚƿźĜƯŵŵƺƃƾƯŚƷƮǀººſŻřƺƳŚǀěƽŚƷźĜƯŵ ƶĩŢººſřŶưƳžƴūŻřƽřƶƘƐƣƲĩƶƠų ƹŵŹřŵŹřźƣƺƳŚǀěƮǀſƽƹŹƽŵŚƗšŹƺƇƶŝ ƺƳŚǀěŶǀƬĩźƷŚŞƿźƤţŵƺƃƾƯƱōƁŚƘţŹřƖƳŚƯ ƱōħŻŚƳŚƿźƿŻƽŚƷŢưƀƣƽŚƷŶǀƬĩżūƶŝ ƾŤƣƹŵŹřŵŵƺººųƶŝƅƺƈŴƯźĜƯŵĨƿ ŹřźƣŢſřŹŢưſŹŵƶĩřŹƲǀƴƏƩřŶěƵŶƳŻřƺƳ ƱŚƯŻƮƷŚƷźĜƯŵƶưƷŵŹřŵƾƯƶĮƳŢſřƶŤƟźĭ Ŝ ŜūƺƯŹŚĩƲƿřŶƳźǀĭƾƯƶƬƇŚƟƮǀººſŻř š šřƺƇřźǀŧŚţƶƐſřƹƶŝƺƳŚǀěƽřŶƇŚţŵƺƃƾƯ ƽ ƺƳŚǀěƽŚƷƮǀſĨǀƳƺƯŹŚƷƹĬƴƷŚưƷ ƽƹŹźŝ ŶſźŝƁƺĭƶŝźţŚŞƿŻƹźţƲǀƴƏźěźĮƿŶĪƿ µ µY|aZËÂeÂÀf//‡Â‡µY|a Á 6RVWHQXWR3HGDO¾Ë€¼e ƞƬŤŴƯƽŚƷƺƳŚǀěŹŵƺƳŚǀěƎººſƹƩřŶě ƞ ƺƳŚǀěĨƿŽŚººŝƂŴŝŹŵŚººƷźĜƯŵ ŶƳźĭźŤƄǀŝŹŵŶƷŵƾƯƭŚŬƳřƾƠƬŤŴƯƽŚƷŹŚĩ ƽŹřƺƿŵ ƺţƺƴŤſƺſƩřŶěƶŝƩřŶěƲƿřƱŹŶƯƽŚƷƺƳŚǀě ƵŶƷŚƄƯźƿƺƈţƶƳŚǀƯŹŵƶĩŹƺƏƱŚưƷ ŚƷŻŚſƲƿřŹŵƩřŶěƲƿřƂƤƳŢſřƭƺſƺƯ ŶƳřƵŶƳŚƃƺěřŹŚƷƮǀſƽƹŹŚƷźĜƯŵŶǀƴĩƾƯ ŻřƾƷƹźĭŚƿƹĨƿźĜƯŵƲŤººƃřŵƶĮƳŜƤƗ ƽŹřƺƿŵƽŚƷƺƳŚǀěźŨĩřŹŵŢſřƺƳŚǀěƽŚƷŶǀƬĩ ŶưƳŻřƽřƵŵźěŚţŵƺººƃƾƯŜūƺƯƩřŶěƲƿř ŵźǀĭŹřźƣƺƳŚǀěƽŚƷƂĪģƹŚƷƮǀſƲǀŝŚƯ ƵŵźĩƮĩƽŵŚƿŻŶůŚţřŹŻŚſƽřŶƇŹŚĩƲƿř ŵŚŬƿřƱƹŶŝƺƳŚǀ욌ƴƿźưţƭŚŬƳřƶŬǀŤƳŹŵƹ ŶƃŶƷřƺųźţŢůřŹƱřźĮƿŵƽřźŝŢưůřżƯ ŚƷƺƳŚǀěŻřƽŹŚǀƀŝŹŵƎſƹƩřŶěŢſřƲĪưƯ ƩŚŤǀŬƿŵƽŚƷƺƳŚǀěŹŵŶƃŚŝƶŤƃřŶƳŵƺūƹLjƇř ŢſřƲĪưƯƺţƺƴŤſƺſŵŚŬƿřżūƶŝƎſƹƩřŶě ŶƃŚŝƶŤƃřŵƾƠƬŤŴƯƽŚƷƂƤƳ 6RIWSHGDO¹€¿µY|a Á ŵƺººƃƾƯƶŤƟźĭƩřŶěƲƿřƶĩƾƯŚĮƴƷ źţĨƿŵżƳŚƷƮǀººſƶŝƺººƳŚǀěƽŚƷƂĪģ ƶŤſŚĩšŚŝźƋšŶƃŻřŹŚĩƲƿřŶƳƺººƃƾƯ ƹŢǀƠǀĩƶŤŞƫřƹƺƳŚǀěƽřŶƇŶůƶŬǀŤƳŹŵƹ ƲƿřƶŝƹŹƲƿřŻřžŶƴƷŵƾƯźǀǀƜţřŹƱōžƴū ŵƺƃƾƯƶŤƠĭƭźƳƩřŶěƩřŶě ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ $FWLRQ¾Œ¯Y Á ŶƴƳŚƯƺƳŚǀ욌ƘƐƣźŤƄǀŝƂŴŝƲƿřŶƿōƾƯśŚººƀůƶŝƺƳŚǀěŜƬƣƖƣřƹŹŵƲººƄĩř ƲƿřƾƯŚưţŢººſřƵŵřŵƽŚūŵƺųŹŵřŹƹŚƷźĜƯŵŹřźĪţƽŚƷƭźƷřŚƷƂĪģŚƷŶǀƬĩ ƭźƟƹƶŤƟźĭŹřźƣƾƴƷōƮƿźƟĨƿƽƹŹźŝƮƷŹŚƴĩŹŵƹƵŶƃŹřƺººſƮƷƽƹŹšŚƘƐƣ ŶƴƷŵƾƯƪǀĪƄţřŹƽřƶģŹŚĜĪƿ ƺƳŚǀěĨƿƾƬųřŵƂººŴŝŻřƽźƿƺƈţ ƾƳŶģƶººŰƠƇŵŹƺººŝŶƳŚººſBƽŹřƺƿŵ LjƯŚĩžĪƗŹŵŚƷƮǀººſƹŚƷźǀĭƮǀººſ ŢſřƆŴƄƯ ĨƿŹŵƱōƎŞţźƯƽŚƷƂŴŝƹƲƄĩř ƺƳŚǀěŶƳźĭ ƶŤŴţƹźǀĭƮǀººſĨǀţŚưººƃƽŚưƳ źǀĭƮǀſ ŚƿƲƿźưţƩřŶººěBƲººǀƴƏƩřŶººě ƭźƳƩřŶěBƺţƺƴŤſƺſ ƺƳŚǀěŶƳźĭĨƿƲƄĩř ´//f¨³ Õ{Z«…Z^ŸZ]ÃZe¯Öb³ ½Z^—Zz»º·Zv‹Ây ¹Y{ºÅÖ¿YÂm ƶŝƾưƿŶƣƱŚĭŶƴƳřƺųŻřƾĪƿƱřźƸţŹŵæèçëŹƺƿźƸƃçëŶƫƺŤƯƽŹŵŚƣŽŚŞƗ ƽřźūřŚŝæèêåƶƷŵƲƿŻŚƛōƽŚƷƩŚſŹŵƹřŢſřƱřźƿřŹŵƾƯŵźƯƾƤǀſƺƯĨŞſ ŽŚŞƗƽźƴƷŢǀƫŚƘƟŢƟŚƿŢſŵšźƸƃƶŝ ŹřƹŻ nšŹŚƿŻ~ƹnƭŚƳŶŝ~ƽŚƷƶƳřźţ ƹŚƷƾƿŚưƴƷřŹŶƿŚŝƶĩŶƃŻŚƛōƾĮƫŚſƵŶŬƷƲſŻřƽřƶƟźůƹƽŶūŹƺƏƶŝƽŹŵŚƣ ƽŶūŢǀƫŚƘƟŻŚƛōƪƯřƺƗƲƿźŤưƸƯŻřƾĪƿřŹƾƳŚůƹŹƱřƹźǀƃƺƳřŵŚŤſřƽŚƷƢƿƺƄţ ƱřźƿřƾƯŵźƯƱŚĭŶƴƳřƺųƪƀƳŻřƵŶƴƳřƺųŚƸƴţƽŹŵŚƣŽŚŞƗŢƀƳřŵƹřƽřƶƟźůƹ ŻƹźƯřƶŝŚţřŹƁŹŚĩƱŚƴĤưƷƹŶǀƄĪƳŵƺųŹŚĩŻřŢſŵêìśLjƤƳřŻřŶƘŝƶĩŢſř ŵƹŶůŶƴƯźƴƷƲƿřƶƯŚƳŹŚĩŹŵƽźƴƷŢǀƫŚƘƟƩŚſéêŵƹŶůŻřŶƘŝƹŢſřƵŵřŵƶƯřŵř ƽřŹřŵƽŹŵŚƣŽŚŞƗŵŹƺųƾƯƮƄģƶŝƞƬŤŴƯƽŚƷĨŞſƹŚƷƭƺŞƫōŹŵƶƳřźţíèå ŻřƁŶƿŶūƽŚƷĬƴƷōƶĩŢſřƭřźƸƃƹŚƋźǀƬƗƽŚƷƭŚƳƶŝźººƀěƹŵƹźŤųŵƹŵ ƎſƺţƽŹŵŚƣŽŚŞƗƾưƿŶƣƽŚƷĬƴƷōŻřƽŵřŶƘţżǀƳƹŢſřƭřźƸƃƽŚƷƶŤųŚſ ŢſřƵŶƃƽŻŚſŻŚŝƹƮǀƔƴţƵŹŚŝƹŵƽŹŵŚƣƭřźƸƃ $3$5$7&200$-,'$.+6+$%,ƽźƿƺƈţƶưǀưƋ ƽźƿƺƈţƽƺĮŤƠĭƮǀţ ƭŚƈŤƗřŚưǀƳŶƳƺƴƀůřźŤǀƯŹƺěƾƴƿźŰŝŵLjǀƯƽźƠƘūƶǀƋźƯ ƶģŻřƹƾƳŚƯŻƶģŶƿŶººƃƾƤǀººſƺƯśŸūƶĩŹŚŝƲǀƫƹř ŸŵƺŝƽřƶƐƤƳ ŶǀŤƀƷƱŚǀƳřźƿřŻřƪƀƳŶƴģƲǀĮƴƷōšřźƏŚųŌżūƶĪƴƿřŻř ŸŶƿŹřŵƾƀůƶģ ŶƴģƱƺģ ƭŶƳřƺųƾƯŽŹŵƶĩƽřƶſŹŶƯźƷŹŵƾĮƫŚſæåŻřƲƯ ƮŤƃřŵŢǀƫŚƘƟƁřƾƤǀſƺƯƽŚƷƶƯŚƳźŝŹŵ ƭŵźĩƉƺƗƶººſŹŶƯ ƹŶƳŵźŝƾƯƹŵŹřƶŝřŹŚƷƶĤŝƶĩŵƺŝnƾĮƴƷŚƄǀě~ƭŚƳƶŝƽřƶƯŚƳźŝ ŚŝƾƳŚůƹŹƱřƹźǀƃƺƳřƽŚƣōƮǀŤƃřŵƾƤǀſƺƯƽŚƷƲƿźưţƹƶƯŚƳźŝŚŬƳō ŢƃřŶƳƽźƀĩƹƮĩĢǀƷƶĩŹŚǀƗƭŚưţƹĨƿƶūŹŵƾƬǀųĚǀĩřĨƿ ƶŤƠƷźƷƹŶƳŵƺŝƵŵŻŹŵŚģźººƀƬŝŚŝŵŚŝōŵƺưŰƯƝźƏƵŚƯĨƿŵƹŶů ƾĪƿƹŶƯōƾƯŶƳŵźĩƾƯŹŚĩƱŚººƄƿřŚŝƶĩƾƿŚƷƵŶƴƳřƺųŻřƾĪƿ ƞƬŤŴƯƽŚƷƶƯŚƳźŝƹŶƳŵƺŝƮƷŹƹŵƶưƷŵźĩƾƯřźūřƶƯŚƳźŝŻƹŹƹŵ ŹŵƮǀŤƀƳřƺţƾƯƮǀŤƃřŵƭŻLJƾƿŚưƴƷřŹŚƿƾƫřƺſźĭřŶƳŵźĩƾƯřźūř ŚƷƶĤŝŻřĦƠƬſƱŚŰŤƯřƾƳŚůƹŹƽŚƣōƮǀſźĜŝƶƳŚŤſƹŵƎǀŰƯĨƿ ƶƳŚƿŶƴƷŶŝƶƯřŵřƾƤǀſƺƯƶŝƶĩŵźĩƾƯƾƿŚưƴƷřŹřŹŚƸƳōƹŢƟźĭƾƯ ŵƺŝŹŚĩƲƿřƽřźŝƲƯƵżǀĮƳřƹŻŚƛōƲǀưƷƹ ƮƴǀŝƾƯƽźƴƷŹŚĩƩŚſƵŚŬƴěŻřŶƘŝƶĩƮƴĩƾƯźĪººƃřŹřŶų ƲƿźţīŹżŝƮƿřźŝƲƿřžŶƴŤƀƷƮƿŚƷŹŚĩƱŶǀƴƃơŚŤƄƯŻƺƴƷƭŵźƯ ŢſřŹŚŴŤƟř ŸŶƴſŚƴƃƾƯřŹŚưƃŹŶƤģŚƷƱřƺū ƽŚƷźƀěƹŚƷźŤųŵƶĩŢſřƾĭŹżŝŹŚŴŤƟřƮƿřźŝƹƮƫŚŰƃƺųƾƬǀų ŻƺƴƷƲƯƽźƴƷŢǀƫŚƘƟƱŚƯŻŹŵƶĩƾƿŚƷƱōƹƶƫŚſéåŚţçêƲǀŝ ŶƳŹřŵŢŞŰƯƹƞƐƫƲƯƶŝŹŶƣƲƿřƹŶƴŤƀƷƮŞƏŚŴƯŶƳŵƺŞƳ ŸźŞųƶģƭŚŬƳřŢſŵŹŵƽŚƷŹŚĩŻř ƮŤƀƷƾĮƴƄƣƽŚƷŹŚĩŻƺŬƯźǀĮǀěŵŚƃŹřšŹřŻƹŹŵŢſřƾţŶƯ ƭŵźƯƶưƷŢƯŶųŹŵƮƷŚƯƹŶƴƴĩŢƤƟřƺƯŢſřŹřźƣĽřŌŚƃƱřƹ ƮǀƃŚŝƱŚưŝƺų ŸƮƿƺƴƄŝŚưƃŻřŹřŵŻƺŬƯƽŚƷŹŚĩŢſřŹřźƣžě ŸŶƿŵŻƾƯƮƷŻŚſ ŻřƮƷŵƾƯƭŚººŬƳřƱLJřƶĩƾƿŚƷŹŚĩƭŚººưţžřŶųŶǀƯřƶººŝƶƬŝ ƮƴƷŷŹŵƶĩřŹƾƿŚƷƽŵƺƬƯƮƳřƺŤŝƮŤƃřŵŢſƹŵƾƫƹƭŵŻƾưƳŻŚſ ŻŚſĬƴƷōƱŚƄƿřžŢſřƽŹŵŚƣƭřźƸƃƽŚƣōƮƬĭźƀěƽŚƷƶŤųŚſ ƮŤƃřŵŢſƹŵƮƷŵƱŚƄƳřŹƮŤǀƴƷŷƱřŻŚſĬƴƷōƶŝƹƮƴĩřźūřŵƺŝ ŶƴĩƾƯƶǀƸţƲƯƽřźŝƾĮƴƄƣƽŚƷĬƴƷōƹŢſř ƎŞƋƹƮƳżŝŻŚſŚŝŶſŹƾƯƮƴƷŷƶŝƽŵƺƬƯĨƿƶĩƽřƶƔŰƫƱŚưƷ ŸŶƿŹřŵƾƀůƶģŶƴŤƀƷŚưƃźǀƀƯƮƷƱŚţŶƳŻźƟƶĪƴƿřŻř ŵƺƄƳƮĭƹƮƴĪƳƂƃƺƯřźƟƶĩƮƴĩ ƾĮƴƄƣƽŚƷŹŚĩƶĩƭŹřŵƽŶƴƯźƴƷźƀěƲǀƴģƶĩƮƫŚŰƃƺųŚƘƣřƹ ŸŶǀŤƟźƳƱřźƿřŻřśLjƤƳřŻřŶƘŝřźģ ŶƴƴĩƾƯƩŚŞƤŤſřƹŶǀƿŚţƮƷƱŚƯżƿżƗƭŵźƯƹŵŻŚſƾƯƲƯƽřźŝ řŹƱřźƿřħŚųŻřŜūƹĨƿƲƯƭƹźŝƱřźƿřŻřƭŹřŶƳŢſƹŵƱƺģ ŸŢƀǀģƱŚţźƀěƽřźŝƱŚŤƿƹŻŹō šŹŚĩƲƿźĭƱLJřƮƿƺĭƾƯŢƤǀƤůƶŝřŹƲƿřƮƷŵƾưƳŚǀƳŵƪĩƶŝ ŹŵƶººƄǀưƷƪŨƯƭŹřŵƹŻŹōŢººſřŚƷƲƿźŤƸŝƽŹŶěźƷƽƹŻŹō ƱřźƿřŻřƾŤƣƹŶǀƴĩŹƹŚŝƭŹřŶƳŢſƹŵƾƫƹƭƹźŝƮƳřƺţƾƯƹƭŹřŵƮƷ ƵŶƴƿōīŹżŝƽřŶųŢſřƺųƶŝƹĽřŌŚººƃƱřƹŶƃŚŝƢƟƺƯƁŹŚĩ ŶƃŚŝƶŤƃřŵƂǀěŹŵƾƳŚƄųŹŵ ŵƺųŚŝƹƮƫŚŰƃƺųƾƬǀųŢƄĭŻŚŝƵřŹŹŵŚƯřƮŤůřŹŚƳƭƺƃƾƯũŹŚų ƭŵźĭƾƯźŝƭŵƺųƶƳŚųƹƲƏƹƶŝƭŹřŵƮƿƺĭƾƯ ƶƟźůƵŹŚŝƹŵŚƿōŶººƿŵźĭźŝƱŚţŵƺųƽŚƷƶƳŚĩŵƺĩƶŝźĭř ŵƺƃřźūřƱŚŤţźƀƴĩƵŶƴƿōƩŚſŹŚƸŝƮƿŹřƹŶǀƯř ŸŶǀƴĩƾƯśŚŴŤƳřřŹƾƤǀſƺƯ ƶưƷƹŚưƃŻřĽřŌŚƃƱřƱŚƴƏƹƮƷƹƱřżƿżƗƶưƷƹŚưƃŵƺūƹŚŝ ŹŵƶĩƱƺƴĩřƹŢſřƵŵƺŝƲƯƭƹŵŹŚĩƾƤǀſƺƯřźƿŻžƮƴĩƾưƳźĪƟ ƱŚŞǀŤƄěřźƿŻžƭřƵŵƺŝƭŵźƯƽƺĭŚƗŵƶƄǀưƷƲƯƮƴĩƾƯźĪƄţƭŵźƯ śŚŴŤƳřřŹƾƯƹŵŹŚĩƮŤſřƺųƾƯƮƷŻŚŝźĭřƮƴǀŝƾƯƮŤƟźĭŹřźƣƱō ŶƴŤƀƷƭŵźƯƲƯ ŵƺŝƾƤǀſƺƯƲǀưƷƶƴƿżĭƲƿźŤƸŝƮƴĩ ŢſƹŵƾƫƹƭŵŻƾưƳŻŚſ ƾƿŚƷƽŵƺƬƯƮƳřƺŤŝƮŤƃřŵ řźūřŵƺŝƮƴƷŷŹŵƶĩřŹ ƱřŻŚſĬƴƷōƶŝƹƮƴĩ ƮƷŵƱŚƄƳřŹƮŤǀƴƷŷ ƱŚưƷƮŤƃřŵŢſƹŵ ƶŝƽŵƺƬƯĨƿƶĩƽřƶƔŰƫ ƮƳżŝŻŚſŚŝŶſŹƾƯƮƴƷŷ ƂƃƺƯřźƟƶĩƮƴĩƎŞƋƹ ŵƺƄƳƮĭƹƮƴĪƳ º]Á€Ë Ö¼ˆne ÕÁÕÁÕM pÌÅ€´Ë{Á€ŸZ‹,Ö³|¿ ¾Ì¼fˆÌ]Á|ÕY€] |·Âe{€´·Z‡ Ö¬Ë|½Zy¾ˆv·YÂ]Y ZÅČË ZŲÀ‡Á ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ €Z »€ÀÅ º]Á€Ë €Z »€ÀÅ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ®^‡Ö§€ » º]Á€Ë ®^‡Ö§€ » d‹Y{{ZË ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ®^‡Ö§€ » º]Á€Ë ®^‡Ö§€ » ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ Ö¼ˆneZ^yY º]Á€Ë Ö¼ˆneZ^yY ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ d‹Y{{ZË º]Á€Ë d‹Y{{ZË ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ º]Á€Ë Ö³|¿®^‡ Œ¾ÃŠÅąĖƐx ùĖìƸĖ¿ì¾ ûą÷ÄÃĖÄÃɋÌ Ƶæ¢ƺ‹û´Ɛ¬Ɛąú¾ Ô]½ÂzÌ^‹ ZZËÂa‚¯€¼e†¯Á{YZa ÃY€¼ÅÄ] Y‚§YkZ] ŠËY‚§Y Š Ö¸yY{øm Ö \‡ZÀ»ÕYÃ{€aZ]µ‚À» \ Ö³|¿Ä]¹Ô‡Á ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ Հ´‹{€³ º]Á€Ë Հ´‹{€³ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ Հ´‹{€³ Œ¾ÃŠÅąĖƐx ùĖìƸĖ¿ì¾ ûą÷ÄÃĖÄÃɋÌ Ƶæ¢ƺ‹û´Ɛ¬Ɛąú¾ źƿƺĩŹŵƽŵźĭżǀƿŚě ŚǀƳŵƾƴǀƯŻźƿŻźƸƃƲƿźţƾưƿŶƣ ŹŵŢſřnŵŚŝōƽƺŝ~ƾƴƘƯƶŝŶƴƯŚƳƾƯżǀƳnŵŚŝōŻƺŝ~řŹƱōƾƬŰƯƭŵźƯƶĩŵŚŝōŶƿŻƺŝřźƿƺĩ źƸƃƲƿźţƾưƿŶƣƹƵŵƺŝƁŻŹřŚŝŹŚǀƀŝƽŹŚưƘƯźƔƳŻřƾ ŴƿŹŚţƽŚƷƶƳŚųƹŚƷƶƘƬƣŵŚŝōŶƿŻƺŝř ƾƴǀƯŻźƿŻźƸƃƹŹŚŞƳřśōƽƺƠƇƽřźſƱřƹŹŚĩŻřƱřƺţƾƯŵƺƃƾƯśƺƀŰƯŚǀƳŵƾƴǀƯŻźƿŻ LJŚưŤůřƹƭLjſřŻřƪŞƣƶŝźƸƃƲƿřŲƿŹŚţŵźĩƱŶƿŵżǀƳŢſřƵŶƃƖƣřƹŵŚŝōƁƺƳŹŵƶĩƾƿƹř źĮƿŵƽŚƷśŚŴŤƳřŻřŵŚŝōƲǀŤƯźƿƺĩƹśŚŬƳźƯƹźƈƯźƿƺĩŶſŹƾƯƾƳŚſŚſƱřŹƹŵƪƿřƹř ŢſřƱŚŤſƹŵźƿƺĩƽřźŝ ƱŚŤƀưǀƫřƪĮƴūŹŵƽŵźĭżǀƿŚě ƱřźƿřƽŚƷŹŚƄŝōŽƹźƗŹŵƽŵźĭżǀƿŚě źƿƺĩƶƫƺſŚƯ ŵŹřŵŵƺūƹƾººƬĮƴūƪƯōƽLJŚººŝšŚººƗŚƠţŹřŹŵ ƪĮƴū~žŶƃŚŝƶŤųŚƴººƃŚƳŚƷƾƬǀųƽřźŝŶƿŚººƃƶĩ ƭŚƳƶŝƾƷŚǀĭŵƺººūƹƪǀƫŵƶŝƶĩƾƿŚūnƱŚŤººƀưǀƫř ƾƄůƹƽŚƷŜſřŶººƃŹƺƸººƄƯƭŚƳƲƿřƶŝnŚưǀƫř~ ƩLJŻśōŚŝƾƿŚƷƶƳŚųŵƹŹŹŚººƴĩŹŵƪĮººƴūƲƿřŹŵ řŹƱŚŤººƀưǀƫřƵŵŚƘƫřơƺƟŢƘǀŞƏŻřƾººƄŴŝĨƴųƹ ŶƴƷŵƾƯƪǀĪƄţ ƱřƺţƾƯƹŢſřƱřźƿřƽŚƷŹŚººƄŝōŽƹźƗƱŚŤººſźƫ řƺƷƹśōƁƺųƹŚŞƿŻƮǀƬƣřƲƿřŹŵřŹƽŹŚƄŝōƽźĮƃŵźĭ ƽŚŞƿŻƽŚƷŹŚƄŝōŻřŢƃřŵŽźŤººſŵŹŵżǀƿŚěƪƈƟŹŵ ŹŵƶĩŵźĩƵŹŚƃřnƶƄǀŝŹŚƄŝō~ƶŝƱřƺţƾƯƱŚŤººſřƲƿř ŻřśōƍƺƤſŹŚººƄŝōƲƿřŹŵŵŹřŵŹřźƣŵƹŹŵƱŚŤººſźƸƃ ƱŚưĩƲǀĮƳŹƹƵŵƺŝŚŞƿŻŹŚǀƀŝźŤƯéêŻřƂǀŝƾƗŚƠţŹř ŶƷŵƾƯƪĪƃřŹżǀƿŚě ŶƴŞƿŚƳƽŚŤººſƹŹżǀƿŚěŹŵƱřźƿřƾƳŶƿŵƢƏŚƴƯźĮƿŵŻř ƵŶººƃƖƣřƹžŞƏśƺƴūƽźŤƯƺƬǀĩççêŹŵƶĩŢººſř ƵŚƃŹŵŚƳƵŹƹŵƶŝƹƂǀěƩŚſƱřŹřżƷƶŝŶƴŞƿŚƳŢƯŶƣŢſř ƱōƶŝƁřƾƳŚĪƬěƽŚººƷƶƳŚųƪǀƫŵƶŝŵŵźĭƾƯźŝŹŚººƄƟř ƹƭŶƴĭƽŚƷŹřżŤƄĩŵƺººƃƾƯƶŤƠĭżǀƳnźƿƺĩƶƫƺſŚƯ~ ŹřźƣƾƳŚĪƬ욏ƺƇƶŝƶĩƵƺǀƯƽŚƷƙŚŝƹŚƷƱŚŤƀƬŴƳƺū ŶƳřƵŵźĩźţƾƳŶƿŵƂƳŵƺŝƽźƿƺĩŵƺūƹŚŝřŹŶƴŞƿŚƳŶƳřƶŤƟźĭ ƪƿƹŶƴƫŚţƱřŹƺųŹŚƷŚƳŻřƽŵźĭżǀƿŚě żǀƿŚěƱřƺţƾƯƶĩŵŹřŵƾŤƯŚƣƹźſƹŶƴƯƺƴţƱŚŤųŹŵƹŵŹřŵŢƘſƹŹŚŤĪƷŶƈǀſŻřƂǀŝƱřŹƺųŹŚƷŚƳƪĮƴū ƶƳŚųũŚŬůźǀƀƯƶŝƍƺŝźƯƭŚƳƲƿřƶŝƪĮƴūƽŹřŸĭƭŚƳƪǀƫŵŵźĩŽŚƀůřƱōŹŵƾŝƺųƶŝřŹĬƳŹŹřżƷ ƹŶƳŵźĩƾƯƵŵŚƠŤſřƱŚŤƀŝźƗŢưſƶŝŢưƿżƗƽřźŝŹƺƄĩźĮƿŵƍŚƤƳŢưſƶŝƶƤƐƴƯƲƿřŻřƶĩŢſřřŶų ŢſřƵŵŚƘƫřơƺƟƱŚŤƀƬĭƱřŹƺųŹŚƷŚƳƾƷŚǀĭƂƃƺěŢſřƵŵƺŝŹŚƷŚƳƝźƇƹŢůřźŤſřƽřźŝƾƷŚĮƫżƴƯŚƿƺĭ ƹƪǀĭŻřƅŚųƶƫƺĩĨƄưţƽŚƷƶĤŤųŹŵƹƽŶƴƯźųŵřŻōƾƄůƹŽLjǀĭŹřŶưƳŢƬěřźƟřŻźưƯƱŚŤųŹŵ ŶƴƿōƾƯŹŚưƃƶŝƽżǀƿŚěƪĮƴūƲƿřƾƘǀŞƏƽŚƷŢǀƟźƓŻřƾƄŴŝƍƺƬŝŶƴƯƺƴţƱŚŤųŹŵ º]Á€Ë Հ´‹{€³ źŝřƪĮƴūŹŵƽŵźĭżǀƿŚě Ʊ ƱřźƿřƾŴƿŹŚţƽŚƷźƸƃŻřƾĪƿƱŚƴưſ ƹŢƠĭŹŚǀƀŝƁřƵŹŚŝŹŵŶƿŚŝƶĩŢſř ƹ Ʊ ƱřźƸţĨƿŵżƳƾƿŚūžŶǀƴƃżǀƳŹŚǀººƀŝ ƽ ƽŚƷŶƈƤƯŻřƾĪƿƪĮƴūƲƿřŢſř ƹ ƹƵŵƺŝŻŚŝĨǀŤƳŚƯŹƽŚƷŵźĭżǀƿŚěƾƬƇř ƲŤƄ ƲŤƄĭƽźĮººƃŵźĭƽŚƷžƳřĥōŻřƾųźŝ ŹŵřŹƪ ŹŵřŹƪĮƴūƲƿřŹŵƵŻƹŹĨººƿŢƯŚƣřƾŤůƹ ŶƴƷŵƾƯŹřź ŶƴƷŵƾƯŹřźƣƽŵźĭżǀƿŚěƵĦƿƹƽŚƷŪǀĪěŢſźƸƟ ĨƳŚŝŚǀŝŹŵƽŵźĭżǀƿŚě ƾŴƿŹ ƾŴƿŹŚţƽŚƷŚŤſƹŹƶƬưūŻřnĨƳŚŝŚǀŝ~ƽŚŤſƹŹ Źŵƹ ŹŵƹƵŶƃƖƣřƹŻźŞƫřƱŚŤſřŹŵƶĩŢſřŹƺƄĩ ƽřźƿŸěżǀƿŚěƪƈƟƅƺƈųƶŝƩŚſƩƺƏ ƹƽ ƹƽŵźĭŢƘǀŞƏƱŚƤƃŚƗŻřƽřƵŵźŤƀĭƪǀų Ǝſ ƎſƹŻřƽřƶƳŚųŵƹŹŢſřƱřźƿřŹŵƽŵźĭŚŤſƹŹ ŚƷŵźĭ ŚƷŵźĭżǀƿŚěƽřźŝřŹƱōƾƿŚŞƿŻƹŵŹŸĭƾƯĨƳŚŝŚǀŝ ŻřƾưĩƶƬƇŚƟŚŤººſƹŹƲƿř ƾưĩ ŶƴĩƾƯżǀĮƳřƵźƏŚų ƽŚƷšŹŚưƗ ƽŚƷšŹŚưƗŻřƾĪƿƶĩŵŹřŵnƽźƇŚƳűŚĩ~ƽŚŤſƹŹ Ż ŚĪ řƶƶŝƲŤƟŹƽř ŤƟ źŝŢſřƵŶƃƖƣřƹƱōŹŵźŬƣŶƸƗƮƸƯ ŻřŻřŚŚŞƿŻƱŚĪƯƲƿř ƽƺƬŝŚţřŹŚſōƽŚŤſƹŹŻřŹŸĭƹźŤƯƺƬǀĩéçŢƃŸĭŻřžěŽƺƫŚģƵŵŚūƢƿźƏ ŶƿŵŶǀƷřƺųřŹĬƳŚŤſźƸƃ ŹŚƷōŹŵƽŵźĭżǀƿŚě ƽřźŝƶ ƽřźŝƶĩƱřźƸţƝřźƏřƽŚƷŚŤſƹŹŻřƾĪƿ nŹŚƷ nŹŚƷō~ƽŚŤſƹŹŢſřźǀƔƳƾŝƽŵźĭżǀƿŚě ħź ħźĪƄƫƵŵŚūźǀƀƯŹŵƶĩƾƿŚŤſƹŹžŢſř ƭŚƳƶƶŝŚŤſƹŹƲƿřŢſřƵŶººƃƖƣřƹƮƄƟƶŝ ƭŚƳ śō śōƽŚƴƘƯƶŝƶĩŢſřƝƹźƘƯżǀƳnźƷƹř~ ƹŵŚ ƹŵŚŤſƹŹƲƿřƝźƏƹŵŹŵŢººſřśŚǀſōƹ ŚŤººſ ŚŤººſƹŹƲǀƿŚěŹŵƶĩŵŹřŵŹřźƣśōźěƶƳŚųŵƹŹ ŹŚƷōƽŚƷ ŹŚƷōƽŚƷŢǀŝřŸūŻřƾĪƿŶƳƺƃƾƯƪƇƹƮƷƶŝ nśōźĪƃ~ŹŚƄŝƭŚƳƶŝƽŹŚƄŝōƂĮƳŹŹřżƷŢƘǀŞƏżūƶŝ nśōźĪƃ~ŹŚƄŝō ƹŢſřƵŶƃƖƣřƹŚŤſƹŹšŚƗŚƠţŹřŹŵƶĩƮƷƱřźƈƣƾƳŚŤſŚŝƵŚĮƄţōŢſř ŵƹŹƾƯŹŚưƃƶŝŹŚƷōƽŚƷƾƳŶƿŵŻřŵŵźĭƾƯźŝƱŚǀƳŚſŚſƱŚƯŻƶŝƂŤƯŶƣ ƾŤƄƸŝƵŵŚūƽŵźĭżǀƿŚě šLJŚưǀƫřŹŵƽŵźĭżǀƿŚě ŹƺƳƶŝƱŚŤƀưģƵŵŚūźǀƀƯŹŵ ŹřźƣnšLJŚưǀƫř~ƭŚƳƶŝƽřƶģŚƿŹŵ ŹƹōŵŚƿŚƷŵźĭŚěƹŹřƽřźŝƶĩŵŹřŵ ƶģŚƿŹŵŢſřŶŗƺſƹžǀŗƺſżǀƿŚě ŢƀƳřŵŹƺƳƲǀĮƳŶƿŚŝřŹšLJŚưǀƫř ƱƺĤưƷřŹƹřƁŶƴƯƺƴţƱŚŤųŹŵƶĩ ŽŚĪƘƳřŶƳřƶŤƟźĭƁƺƛōŹŵƾƴǀĮƳ śōŹŵƽżǀƿŚěƽŚƷĬƳŹƵŵŚƘƫřơƺƟ ƶŝŚưƃƽřźŝřŹšƹŚƠŤƯƽřƵźƔƴƯ ŶƄĩƾƯźƿƺƈţ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ŻřƾĪƿƩŚŴƬųƶŝƮƫŚſřƵŵŚū ŢſřƲǀƯŻƱřźƿřƍŚƤƳƲƿźţƾƿŚƿƹŹ ƶŝřŹĬƳŹŹřżƷżǀƿŚěƱřƺţƾƯƶĩ ŻřƾƿŚƷƶƃƺĭƹŢƀƄƳŚƃŚưţ ŵƺưƳƵŶƷŚƄƯřŹźĪŝƱřźƿřƽŚƷƵƺƬū ƾƄŴŝƶĩƽźŤƯƺƬǀĩŵŚŤƠƷƽřƵŵŚū ŵƹŹƾƯŹŚưƃƶŝƲǀƯŻƱřźƿřŢƄƸŝŻř ŹŚƸģźƷƶĩŶſŹƾƯźƔƳƶŝƹ ƲƿřŶƃŚŝƾƳŶƿŵƵŵŚƘƫřơƺƟƂƬƈƟ žŶƴƯŚƳƾƯżǀƳnƾŤƄƸŝƵŵŚū~řŹƵŵŚū ƱřźƿřĬƳŹŹřżƷŢƄƸŝƶĩřźģ ŚƌƟƲƿřŹŵřŹŵƺųƵźƸģŻřƾƄŴŝ ƲƿřƽŚūƽŚūŹŵŶƄĩƾƯűŹƶŝ ƽŚƷĬƳŹƱřƺţƾƯƶŤƟźĭƶƯƵŵŚū ƞƬŤŴƯƽŚƷ5*%ŚŝřŹŢƘǀŞƏ ŵźŝšŸƫƹŵźĩƵŶƷŚƄƯ ֫¬u Y‚§YkZ] Ö¿Z]€«ZËÁ ֫¬uÁZŒ» ƱŚŤƀƬĮƳřƾƳŚƯŹŵżĩřźƯƹŚƷƱŚŤſŹŚưǀŝƶŝŚƷŹřżƟřũŚŝƵŵźŤƀĭƶƬưůŹŵ ŹƺƄĩƲƿřƾƳŚĮưƷŢƯLjſžƿƹźſźƔƳŢŰţƱŚŤſŹŚưǀŝçêƽŚƷƮŤƀǀſ ŹƺŞŬƯżĩřźƯƲƿřŶƳŶƃƮǀƔƗƶƬưůƲƿřƾƳŚŝźƣźĮƿŵƾƳŚƯŹŵżĩźƯŶƴģƹ ƽźĮƿŵżĩźƯƶŝřŹŚƷžƳLJƺŞƯōƹŶƴƴĩƺƜƫřŹƱřŹŚưǀŝƽŚƷŢŝƺƳƭŚưţŶƳŶƃ ŵřŵŹřźƣƝŶƷŵŹƺƯżǀƳřŹźĮƿŵƽŚƷŹƺƄĩŹŵƱŚŤſŹŚưǀŝƲƿŶƴģƽŚƷƮŤƀǀſŹřżƟřũŚŝƲƿřơŚƠţřƲƿřŻřžěŢƗŚſŶƴģŶƴƷŵƩŚƤŤƳř ƽŚƷƮŤƀǀſŶƳřƺţƾƯŹřżƟřŶŝƲƿřƶĩŢſřƶŤƠĭƹƵŶƳřƺųƾƬƬưƫřƲǀŝŶƿŶƸţĨƿřŹŚƷŹřżƟřũŚŝƱŚŤƀƬĮƳřźƿŻƹŢƀŴƳƾÊƯřŻźţƮƳŚų ŶƳřƵŶƃŚƷŹřżƟřũŚŝƾƳŚŝźƣŹƺƄĩìéƱƺƴĩŚţ&11ƁŹřżĭƢŞƏŶƴĩƵŵƺƫōƾŤůřŹƶŝżǀƳřŹźĮƿŵƽŚƷŹƺƄĩƽŚƷƱŚƯŻŚſ ŵƺƃƾƯźŤƄǀŝƮŤƀǀſƶŝŹřżƟřũŚŝŷƺƠƳŵƺƃƪƬƘţƵŶƃŢſřƺųŹŵƶūƹŢųřŵźěŹŵŹŶƤģźƷƹ ƪƿŚŝƺƯƽŚƷƾƃƺĭŹŵŚƷŹřżƟřũŚŝ ŶƴƳřƺţƾƯƾƳŚƯŻŚſƹƾŤĩźƃƽŚƷƶĪ޺ºƃƹƾĮƳŚųƽŚƷźţƺǀĜƯŚĩźŝƵƹLjƗŚƷŹřżƟřũŚŝ ƽŶƿŶūŽƹźƿƹ)%,/2&.ƩŚŨƯƱřƺƴƗƶŝžŶƴƴĩƵŵƺƫōżǀƳřŹŚƷŢƬŞţƹƪƿŚŝƺƯƽŚƷƾƃƺĭ źǀĭũŚŝƽŚƷŽƹźƿƹŻřŶƿŶūƩŶƯƹŶƴĩƾƯƵŵƺƫōřŹŚƷŢƬŞţƹƪƿŚŝƺƯƽŚƷƾƃƺĭƶĩŢſř ƶƴƿżĭŚƸƴţŢƫŚůƲƿřŹŵƶĩŢſřƵŵźĩƾƟźƘƯřŹŵƺų 02%,/(5$1620:$5( ƾƬƿŚŝƺƯ ƹŶƿƹźŝ6$)(02'(ŢƫŚůƶŝƹ 5(6(7 ƵŵźĩƽŻřŶƳřƵřŹĺŵŶŬƯřŹƾƃƺĭƶĩŢººſřƲƿř ƹźǀĭũŚŝƽŚƷŽƹźƿƹŚŝƶƬŝŚƤƯƵřŹŚƸƴţLjƘƟŶǀƴĩƝŸůřŹŵƺųƵřźưƷƾƃƺĭŹřżƟřŶŝŚŬƳōŻř ƱŚŞǀŤƄěƶŴƀƳƲŤƟźĭƹƾĮŤƠƷŚƿƶƳřŻƹŹƮƔƴƯ %$&.83 ęŚĪŝƲŤƃřŵśźŴƯƽŚƷŹřżƟřƭźƳ ŢſřŹƹźſƹƶĪŞƃŻřũŹŚųŹŵšŚƗLjƏřƲƿřƽŹřŶƸĮƳƹƽźţƺǀĜƯŚĩƽŚƷƵŵřŵŻřŜſŚƴƯ ƵŵƺƫōźǀĭũŚŝŽƹźƿƹƶŝŚưƃŢĩźƃ 6+$5(),/(6 źƃƽŚƷ Ê ƪƿŚƟƹƶĪŞƃƮŤƀǀſźĭř ŶƴĩƱŚŤĪưĩźƿŻšŚƗLjƏřŶƿŚƃŢſřƵŶƃ ŚƷŹřżƟřũŚŝŚŝƶƬŝŚƤƯƽřźŝƱƺƀƿřźŞƿŚſŢĩźƃn5$1620)5((~ƱŚĮƿřŹŹřżŝř řŹŚƷŹřżƟřũŚŝŶƇŹŵ×îřżƟřƭźƳƲƿřƶĩŶƳřƾƗŶƯƽźƟƭŚƀƳŹŹřżƟřũŚŝŶƋƶƯŚƳźŝƱŚĭŶƳŻŚſ ŵźĩŶƷřƺųƾƿŚſŚƴƃ ŚƷŢĩźƃƽŚƷƶĪŞƃƹŚƷźţƺǀĜƯŚĩŹŵƽŹřżƟřũŚŝnƱƺţƹŹ~ ƽŵźƟŹƺƄĩƶŝƶūƺţŚŝŹřżƟřũŚŝƲƿřŵźĩřŶǀ쏌ƄŤƳřŚěƹŹřŹŵçåæçƩŚſƪƿřƹřŹŵnƱƺţƹŹ~ ŹŵLjŨƯžŵřŵƾ ƯƂƿŚưƳźŝŹŚĩƶŝřŹŹƺƄĩƱŚưƷžǀƬěƽƺĭƺƫŵƺŝƵŶƃĨƷƂưŤƀǀſƶĩ ŶƃŜūƺƯƶƬŘƀƯƲǀưƷŶƃƾƯƵŵŚƠŤſřŹƺƄĩƱōƽźƸƃžǀƬěžƿƹźſƽƺĭƺƫŻřƱŚŤƀƬĮƳř ƾſŹźŝƽřźŝŢƣƹĢǀƷƶĩŶƴĩƭLjƗřƾƯƺưƗšŹƺƇƶŝƱŚŤƀƬĮƳřƽźƸƃžǀƬěžƿƹźſŚţ ŹŵnƱƺţƹŹ~çåæçŢſƺĭōŹŵŵƺƃƾưƳƪƠƣƪĪƃƲƿřƶŝźŝŹŚĩƮŤƀǀſƾƳƺƳŚƣźǀƛƽŚƷŹŚĩ źŝřźūřŻřžěnƱƺţƹŹ~ŵźĩƾƯ)%,ŻřŹLJŵçååŢųřŵźěŢſřƺųŹŵƹŵźĩřŶǀ쏌ƄŤƳřŚĪƿźƯō ŹŵŢſřźŞŤƘƯƾƳƺƳŚƣƖŞƴƯĨƿŻřŶƯōƾƯźƔƳƶŝƶĩŵřŵƾ ƯƱŚƄƳźŝŹŚĩƶŝƾƯŚǀěƮŤƀǀſƽƹŹ ƾƟřźĭƺƳŹƺěŢƟŚƿŹŵźǀƔƳƾƳƺƳŚƣźǀƛƽŚƷŹŚĩƽřźŝƹřƮŤƀǀſƶĩŶƃƾƯƶŤƠĭźŝŹŚĩƶŝƭŚǀěƲƿř ƱŶƃƾŝŚƿŵŹžůƶĪƴƿřƽřźŝŢſřƶŤƟźĭŹřźƣƵŵŚƠŤſřŵŹƺƯƵŶƃħźĩƽŚƷŹřżƟřƭźƳƹƱŚĩŵƺĩ ƾƿŚƷźƿƺƈţƮĩśƹŵƺūƹšŹƺƇŹŵƲǀƴĤưƷƹźŝŹŚĩ,3ŽŹŵōŵƺƃźŤƄǀŝźŝŹŚĩŹŵƮŤƀǀſ ŵźĩƾƯŢųřŵźěƶưƿźūŶƿŚŝƮŤƀǀſŻřƵŹŚŝƹŵƵŵŚƠŤſřƽřźŝźŝŹŚĩŶƃƾƯƵŵřŵƂƿŚưƳźŝŹŚĩƶŝ ŶƳŶƃƾƯƪƤŤƴƯnƱƺţƹŹ~ŭřźƏƶŝƂĩƺƿƪŨƯƾƫƺěƩŚƤŤƳřƽŚƷƮŤƀǀſŻřŚƷƶưƿźūƲƿř ŸŢƀǀģŹřżƟřũŚŝ ƱŚƯŻŚſĨƿƆŴƃĨƿƽŚƷƮŤƀǀſƽŚƷƪƿŚƟřŶŤŝřƶĩŢſřŶƿŶūŹřżƟřŶŝƾƗƺƳŹřżƟřũŚŝ ƽřźŝŶƷřƺųƾƯŚƷƮŤƀǀſƱřźŝŹŚĩŻřžĜſƹŶƴĩƾƯƽŹřŸĭŶĩřŹƽŹŚŬţżĩźƯĨƿŚƿƹ ŶƳŻřŵźĜŝřŹƾƜƬŞƯŵƺųšŚƗLjƏřŵŶŬƯƾƿŚƄĭżƯŹ ŶƴƴĩƾƯĨƀƿŵŵŹŚƷƽŹřŸĭżƯŹŶƴƳŚƯƾƫŚưƗřƶŝƕƹźƃřźūřƹŜƈƳŻřžěŚƷŹřżƟřũŚŝ ƾƇƺƈųŶǀƬĩƹŶƴƴĩƾƯƽŹŚĮƳżƯŹřŹŚƷƪƿŚƟƾƯƺưƗŶǀƬĩŻřƵŵŚƠŤſřŚŝźţƶŤƟźƄǀěƽŚƷŹřżƟřũŚŝ źŝŹŚĩƹŢſřŹřżƟřũŚŝŭřźƏƱŚŤſŵŹŵŚƸƴţƵŶƃżƯŹŢƫŚůŻřŚƷƪƿŚƟƱŵŹƹōƱƹźǀŝƽřźŝƭŻLJ ƾųźŝŵƺƃƾƯŹřżƟřũŚŝŭřźƏśŚƀůƶŝƶūƹŢųřŵźěƶŝŹƺŞŬƯƂƿŚƷƪƿŚƟƱŵźĩŻŚŝƽřźŝ ƶŤſƺěƅŚƈŤųřƪŨƯƽźĮƿŵƽŚƷƁƹŹŻřƶĪƬŝžŶƴƷŵƾưƳƭŚŬƳřƽŹřŸĭżƯŹŚƷŹřżƟřũŚŝŻřźĮƿŵ ŶƴƴĩƾƯƪŤŴƯřŹƮŤƀǀſŻřƵŵŚƠŤſřšƺŝƶŝƍƺŝźƯƽŚƷŵŹƺĩŹźǀǀƜţŚƿŵƺųƶŝƪƯŚƗƮŤƀǀſ ƵŶƴƴĩŵŚŬƿřƹŶƴƴĩƾƯŵƹŶŰƯřŹƮŤƀǀſƶŝƾſźŤſŵƶĩŶƴŤƀƷŚƷŹřżƟřŶŝŻřźĮƿŵƽřƶƳƺĭ ƽŚƷƪƿŚƟƽƹŹŚƷƱōƕřƺƳřŻřƾųźŝŶƴĩƾƯũŚŝŢſřƺųŹŵŢƿŵƹŶŰƯƲŤººƃřŵźŝƽřźŝƱō ƪƠƣřŹƮŤƀǀſƾĭŵŚſƶŝŢſřƲĪưƯźĮƿŵƾųźŝƹŶƴƷŵƾƯƭŚŬƳřƽŹřŸĭżƯŹĨƀƿŵŵŹŚƷ ŚƷŹřżƟřũŚŝŶƴĩżƿŹřƹřŹƾƜƫŚŞƯŶƷřƺųƾƯźŝŹŚĩŻřƶĩŶƴƷŵƱŚƄƳźĮƄƿŚưƳƽƹŹƾƿŚƷƭŚǀěƹŶƴƴĩ ƶƬưūŻřźĮƿŵƽŚƷŹƺƄĩƶŝŚƷŹřżƟřũŚŝšLjưůŵřŶƘţĺźǀųřŚƯřžŶƳŶƃƵŶƷŚƄƯƶǀſƹŹŹŵřŶŤŝř ŢſřƶŤƟŚƿƂƿřżƟřŚĪƿźƯōƵŶŰŤƯšLJŚƿřƹƱŚưƫōŚǀƫřźŤſř ƹŵƺƃƾƯƖƿŻƺţƪǀưƿřƢƿźƏŻřƹŵźǀĭƾƯŹřźƣƵŶººƃƽŹřŸĭżƯŹƽŚƷƪƿŚƟŹŵŹřżƟřũŚŝ ŵźĩŶƷřƺųŢƟŚƿŹŵřŹƾƯŚǀěźŝŹŚĩŶƃƵŵƺƫōŹřżƟřũŚŝƶŝźţƺǀĜƯŚĩƶĩƾƯŚĮƴƷŶŝŚƿƾƯƁźŤƀĭ ŢųřŵźěšŹƺƇŹŵŚƸƴţƹŶƴĩƾƯƲƿƺĩŢǀŝŹLJŵƲƿŶƴģŢųřŵźěŢſřƺųŹŵƱōŹŵźĪƷƶĩ ŶƴĩřŶǀěƾſźŤſŵźţƺǀĜƯŚĩŹŵŵƺūƺƯšŚƗLjƏřƶŝƶĩŶƷŵƾƯƵŻŚūřźŝŹŚĩƶŝƩƺě ƩŚŨƯƱřƺƴƗƶŝžŶƴƷŵƾƯƂƿŚưƳƹřƶŝƾƠƬŤŴƯƽŚƷƭŚǀěźŝŹŚĩŻřƩƺěŢƟŚƿŹŵƽřźŝŚƷŹřżƟřũŚŝ ƽŻŚſƩŚƘƟƶŝŻƹŶƴƿƹŶƿƺĭƾƯƶĩŶƴƷŵƾƯƂƿŚưƳřŹŻƹŶƴƿƹƪƯŚƗƮŤƀǀſƽŻŚſƩŚƘƟƭŚǀě ħźĩƽŚƷŹřżƟřƭźƳźǀƔƳƾƳƺƳŚƣźǀƛƽŚƷƵŵřŵƱŶƃřŶǀěźŝƾƴŤŞƯƾƯŚǀěƶĪƴƿřŚƿƹŵŹřŵŻŚǀƳŵŶŬƯ ŶƴƳŚſźţƾƯƾƳƺƳŚƣŵźĮǀěŻřřŹźŝŹŚĩƹŶƴƷŵƾƯƂƿŚưƳźŝŹŚĩƶŝřŹƱŚĩŵƺĩƾƟřźĭƺƳŹƺěŚƿƵŶƃ ŶƴĩŢųřŵźěřŹƾƜƬŞƯŢƀƿŚŝƾƯŹřżƟřũŚŝƽŚƷƭŚǀěƝŸůƹŚƷƪƿŚƟƾŝŚƿŻŚŝŢƸūźŝŹŚĩ ŜƀĩŹLJŵŹřżƷŶƴģŚţŹLJŵŶƇŶƴģƲǀŝƽŶƯōŹŵŚƷŹřżƟřũŚŝƢƿźƏŻřŶƴƳřƺţƾƯŚƷźĪƷ ƲƿƺĩŢǀŝƾƫŚŤǀŬƿŵƩƺěŻřƵŵŚƠŤſřŚŝźƔƳŵŹƺƯƶūƹƶĩŢſřƲƿřŚƷźĪƷŢſřƺųŹŵLJƺưƘƯŶƴƴĩ ŢſřƲĪưƯźǀƛŵƺƃƾƯƶŤųřŵźěƹřƶŝƢƿźƏƲƿřŻřƩƺěƶĩƽŵźƟƾŝŚƿŵŹřźƿŻžŵƺƃŢųřŵźě º]Á€Ë  ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ Ä «YÁ®Ës€‹ ŹŵƾƯŚƔƳƹƾººŤƫƹŵšŚƯŚƤƯŹƺººƌů ƵŵŻƶƫżƫŻƢƏŚƴƯ ƹƾŤƫƹŵšŚººƯŚƤƯƶƫżƫŻƕƺƣƹŻřŶººƘŝ ƵƺŰƳźŝƹŶƳŵźĩźƠſƱŚŤſřƲƿřƶŝƾƯŚƔƳ ƾƳŚůƹŹƲƀůŶƴŤƃřŵšŹŚƔƳƾƳŚſŹŵřŶƯř ƵŵŻƶƫżƫŻƢƏŚƴƯŻřŶƿŵŻŚŝƽřźŝŹƺƸưūžǀŗŹ ƭŚƤƯƵŶƴƿŚưƳƲǀƴĤưƷŵźĩźƠſƵŚƄƳŚƯźĩƶŝ ƶŝŢǀƘƋƹƾſŹźŝƽřźŝƮƷƽźŞƷŹƮƔƘƯ ŶƳŵźĩźƠſƶƤƐƴƯ ƾƬƬưƫřƲǀŝšƹŚƠŤƯƽŵŹŶưƷŻřźŝř ƶƫżƫŻƶŧŵŚůŹŵżƿżƗƱŚƴƏƹƮƷŻřƽŵřŶƘţ ƽřżƗƭLjƗřƲǀƴĤưƷƹƶŤººƃŸĭƶŞƴƄĪƿ ƱřŶƴƯźƴƷƽŵŹŶưƷŻřźººŝřƲưƋƾƯƺưƗ ŻƹŹƁřźŴƫŵƶŧŵŚůƲƿřŚŝŹƺººƄĩźſřźſ ƽŚƷƶƯŚƳźŝƾƯŚưţæèîëƱŚŝōçèƶŞƴƃƶſ ŢſřƪǀƐƘţƽźƴƷ śŚƷŷƪěźſƶƤƐƴƯŹŵƾƿřźŰƇƱŚŤſŹŚưǀŝ ƽŵŹŶưƷŻřźŝřƵŻźƫƲǀƯŻƲƿřƱŚĭŶƿŵŜǀſō ƮƄģƵŚƄƳŚƯźĩƵŵŻƶƫżƫŻƶƤƐƴƯŵřŻƺƳƲǀƫƹř źƿŻƹŢƀŴƳƹŵƹŹƺţƲǀŤſŚūźţƂǀěŵźĩ ŵƺƄĭƱŚƸūƶŝ ŢǀƬƀţƵŵŻƶƫżƫŻƶƤƐƴƯƭŵźƯƶŝżǀƳřŵŚƳŚĩ ƶƫżƫŻƶŝƱřŶƴƯźƴƷƂƴĩřƹ ŵƺŝƶŤƠĭ ƲǀƴģƽźƴƷŢƳƹŚƘƯƶǀƯLjƗřƲŤƯŹŵ ƶƫżƫŻŻřžěŶƫƺţƲǀƫƹř ƲŤųŚŝƱŚūħŚƴƷƹŶƳřƶŧŵŚůƾěŹŵŵƺŝƵŶƯō ŹŵƂţŹřƾƴǀƯŻƽƹźǀƳƱŚĪƃżěĨưĩŚŝ ƽŹŚǀƀŝƆųŚƃƽŚƷƵźƸģƹšŚƯŚƤƯ ŻřźŝřƁřźººŴƫŵƶŧŵŚůƲƿřŚŝŚƷŹƺººƄĩŻř ƽŹřŵźƸƃƱŚǀƯƲƿřŹŵŶƳŵƺưƳƽŵŹŶưƷ ŚŝƽŵŹŶưƷƶƳŚƄƳƶŝřŵŚƳŚĩŹŵƺŤƳŹƺţźƸƃ ƲƿřƱŚƄƳƙřźģơřźƗƹƱřźƿřƱŚĭŵŻƶƫżƫŻ ƭLjƗřŚŝƺŤƳŹƺţŹřŵźƸƃŵźĩƁƺƯŚųřŹźƸƃ ŚŝźƸƃƲƿřƱŚƴĩŚſƝźƏŻřƮǀưƈţƲƿř º]Á€Ë Ä «YÁ®Ës€‹ Ô]½ÂzÌ^‹ ƽřƶƫżƫŻƶƤǀƣŵçæéíŢƗŚſŹŵƵŚƯƱŚŝōçæƶŞƴººƄĪƿŻƹŹ ŻźƯƹśźƛŹŵƵŚƄƳŚƯźĩƱŚŤſřŹŵźŤƄƿŹìèšŹŶƣŚŝŶƿŶƃ ƱŶƃƶŤƄĩƶŝźŬƴƯƶĩŢſƺǀěƕƺƣƹƶŝơřźƗŚŝƱŚŤººſřƲƿř ƱŚƴƏƹƮƷŻřƲţëìååŻřƂǀŝƱŶƃŭƹźŬƯƹźƠƳééêŻřƂǀŝ ŶƃƵŵŻƶƫżƫŻƢƏŚƴƯŹŵƱŚƯżƿżƗ šŚƠƬţźŝƵƹLjƗŹƺººƄĩƾŝźƛƽŚƷƱŚŤſř źŬƴƯŢƃřŸĭŚūƶŝƶĩƾƳŚūšřŹŚººƀųƹ ŹƺººƄĩƾŴƿŹŚţŹŚŧōŻřƽŵřŶƘţŜƿźŴţƶŝ ŶººƃżǀƳƶƫżƫŻƱƺƳŚĩƶŝĨƿŵżƳƾůřƺƳŹŵ ƵŶƃŢŞŧŹŚŧōƶƬưūŻřƶĩnƱƺŤƀǀŝ~ŶƴģźƷ ƪƬƯƱŚƯŻŚſƾƳŚƸūťřźǀƯŢſźƸƟŹŵƱřźƿř ŹŵƶĩƱōƽŹŚŤųŚſŢǀƷŚƯƪǀƫŵƶŝŢſř ƪŰƯƶŝƾĪƿŵżƳƮƛŹƶŝƹƵŶƃƖƣřƹƵƺĩƩŵ ƶŝŚƯřžŢſřƵŶƿŶƳƾŞǀſōĢǀƷƶƫżƫŻƕƺƣƹ ƾĮƴƷźƟťřźǀƯƪĩƵŹřŵřƱLJƺŘƀƯƶŤƠĭ ƪƣřŶůƵŚººƄƳŚƯźĩƹƭLjƿřƽŚƷƱŚŤººſř ŜǀſōƱŚŤººſřƹŵƲƿřŹŵƾŴƿŹŚţƽŚƴŝæç żǀƳnƵźưǀſ~ƾŴƿŹŚţźƸƃƹŢººſřƵŶƿŵ ƲǀŝƲƿřŹŵƶŤŞƫřŢſřƵŶƿŵƽŶūŜǀſō ƵŶƿŶƳƾŞǀſōnƱŚŤººƀŝơŚƏ~ƶƳŚŤŴŞƃƺų Ţſř ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ƱŚĮŤººƀŝŻřƽŵŚƿŻŵřŶƘţŜǀƸƯƶƫżƫŻƲƿř ƽŚƷŢƀ쏌ƄŤƳřŚŝƱřźƿřƽŚƷźƸƃŻřƾųźŝ ŹŵźǀųřƶƫżƫŻƶººŝźƴƷƾƫŚƷřƂƴĩřƹ ƽŻŚŬƯƽŚƌƟ ƾƳŚưůŹŹŚǀŤŴŝžŢſřƵŵřŵŢſŵŻřřŹŵƺų ŻřźŝřƶƘƣřƹƲººƿřƱŚĭŶƿŵƶŧŵŚůŚŝƞƬŤŴƯ ŵƺųƱŚĮŤƀŝŹřŵřżƗƩLjƤŤſřƢŝŚſƲĪƿŻŚŝ ŶƳŵƺưƳƽŵŹŶưƷ ƶƬưūŻřŹƺººƄĩƱřŶƴƯźƴƷŻřƾººųźŝ Ţſř ŹŵŭźƐƯŢƀǀƫŚŞţƺƟƱŶººƃŹřŵřżƗ ƾƳřźƸţƶƿŶƷŵřĦƳűźƟŶǀưůƱřƺūŶŞƯřŹ ƶƫżƫŻ ƾŝŚƄųřŶǀŬƯŹŚǀŝōžĭźƳŹŚƄƟřŻŚƴƸƯ ƶƫżƫŻŹŵnƱƺŤƀǀŝ~ ŹŵƶƫżƫŻƕƺƣƹƾěŹŵƹŹřżººƬĭŚƋŹŶưŰƯ ŹŵƽźŤƄƿŹìèŶƿŶƃƵŻźƫƲǀƯŻƕƺƣƹ ƱŚƿźūŹŵƱřźƿřƩŚŞţƺƟŭźººƐƯƲĪƿŻŚŝ |¿€]Ö§€ » º]Á€Ë |¿€]Ö§€ » ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ½Â̇Y¯{ ËĖ¢Åè¢ ô¼¢¾üÿô´ Œ¢ü¾ÃxƐ¦òÅû÷ ¥ÈƐû÷ ªƐ‡ú ý´ÿ¬ƺ¦Ɛì õƐ‹ûǠ ü¾Ãx¿Ėü ƽřƶƳŚųŹŚĩŻřřŹƵŵźººěƶººƄǀưƷæ ƹƂƳřŵƶŝźŬţƶĩŶººǀƴĩƶǀƸţƲŘưƐƯ ƱōƝźƈƯŵŹƺƯƹŢǀƠǀĩŻřƾƟŚĩħŹŵ ŶƃŚŝƶŤƃřŵřŹ ƽŹřŶƤƯƽřŹřŵƶƄǀưƷƾƘǀŞƏƝŚǀƫřç ŚŝƽřƵŵźěŚƯřžŶƴŤƀƷƾƿŚūƶŝŚūŚƿŢĩźů ƹŶŤƀƿřƾƯŢŝŚŧšŹƺƇƶŝƾƗƺƴƈƯƝŚǀƫř ŶŝŚƿƾƯƂƷŚĩƶģŹŚěƲĪƃƹƲǀģƱřżǀƯ ƽŚƷƶģŹŚěŻřƵŵŚƠŤººſřšŹƺƇŹŵè ƩƺƏƶĩŶǀƴĩśŚŴŤƳřƽŹƺƏřŹƱōŢŝŚŧ ƱřżǀƯŚţŶſźŝƲǀƯŻŮƐººſƶŝƎƤƟƱō ƶģŹŚěŻřźĭřŶƿŚǀƳƮƄģƶŝƱōƾƿŚūƶŝŚū ƽŹƺƏřŹƱōŶǀƴĩƾƯƵŵŚƠŤſřŢŝŚŧźǀƛ źŤưǀŤƳŚſéèƱřżǀƯƶŝƶĩŶǀƴĩśŚŴŤƳř ƽŻŚſƾƇƺƈųŶƴƳŚƃƺěƾƯřŹƩżƴƯƽŚƷŹřƺƿŵƽŚƌƟŻřƾưƔƗřŢưƀƣŚƷƵźŬƴě ƶģŻřŚƯřžŢſřƵŵźěŜƈƳƽřźŝƮƸƯƪƿLJŵŻřŹƺƳƱŵźĩƂŴěƹŚƯźĭƹĬƳŹƱŵƹżƟř ŚţŢſřƵŵŹƹōƮƷřźƟŚƯƽřźŝƽŵŚƿŻšLJƺƈŰƯŢƘǀŞƏŸŵźĩƵŵŚƠŤſřŶƿŚŝƾƿŚƷƶģŹŚě ƾưƄěƽŚƷƶģŹŚěŚƿźƿźůƽŚƷƶģŹŚěƶƬưūŻřƾƿŚŞƿŻšŚūƺƀƴƯŚƷƱōŻřƵŵŚƠŤſřŚŝƮǀƳřƺŤŝ ŹŵŶƴƳřƺţƾƯƶĩŶƴŤƀƷƾƟŚǀƫřŻřšƺūƹƞƴĩƮƄěƶŞƴěƱŚŤĩƮǀƴĩƶǀƸţřŹźţƲǀĮƴſ šŚūƺƀƴƯƶĩƾţřźŧřƹŢƀƿŻƎǀŰƯŢǀưƷřƶŝƶūƺţŚŝŶƳƹźŝŹŚĩƶŝšŚūƺººƀƴƯŢƟŚŝ ƾƿŚưƳƢƬųƽřźŝƾƘǀŞƏƹĨǀƳŚĭŹřƝŚǀƫřŻřŚƷƱōźŨĩřžŶƴƃŚŝƶŤƃřŵƱōƽƹŹźŝŶƴƳřƺţƾƯ ƵŵřŵŢƄĩƝŚǀƫřŶǀƫƺţƽřźŝƞƴĩƹƱŚŤĩƶĩŢſřƩŚſƱřŹřżƷŶƳƺººƃƾƯƶǀƸţŚŞƿŻ śōƹŵŹřŶƳŻŚǀƳŶƃŹƽřźŝƾƿŚǀưǀƃƵŵŚƯĢǀƷƶŝƶĩŢſřŜǀŬƗƾƷŚǀĭƞƴĩŶƳƺƃƾƯ šLJƺƈŰƯƶǀƤŝƶŝŢŞƀƳƽźŤưĩśōƹŵŹřŵƾƳŚſōŶƃŹżǀƳƱŚŤĩŶƴĩƾƯƝźƈƯƾưĩ ƲƿřźŝŚƴŝžŶƳŹřŵƱŚƃŶǀƫƺţŶƴƿřźƟŹŵƾưĩƽĥźƳřƝźƈƯƵŚǀĭƹŵƲƿřŶƴĩƾƯƝźƈƯƾƘǀŞƏ ŶƴŤƀƷŢƀƿŻƎǀŰƯŚŝŹŚĭŻŚſ šŚ šŚūƺƀƴƯƭŚưţƆƫŚųƽŚƷźŤſřƾƬěŚţŶǀƴĩ řƺŤŰ řƺŤŰƯƢŞƏźŝƶǀŧŚŧřƹƱŚưƬŞƯƽŚƷƶģŹŚěŚƿ ƽŹ ƽŹřŸĭŜƀģźŝƱŚƃƾŤƀƿŻƽŚƷŵŹřŶƳŚŤſřƹ śŚ śŚŴŤƳřƪǀƸººƀţŜººūƺƯƶĩŶƳřƵŶººƃ ƹƱ ƹƱŚƃƾŤƯLjſƽŚŤſřŹŹŵŵřźƟřƶƳřŶƴưƃƺƷ ŵƺƃƾƯŢƀƿŻƎǀŰƯƒƠů źǀų źǀųřƩŚººſŶƴģƾƏżǀƳƺŞƯŚŝƝŚǀƫř ƕƺ ƕƺƳƲƿřƶººǀƸţƭŚĮƴƷŶƳř ƵŶººƃŪººƿřŹ ƺ ŻřƺŞƯŚŝƶĩŶƿƺƃƲƿř ƽŚƿƺūšLJƺƈŰƯ ƵŶƃ ƵŶƃŢƃřŵźŝƹŢƃŚĩƲŘưƐƯƖŞƴƯĨƿ Ƃ ŢƟōƶƳƺĭĢǀƷŶƃŹƾƏŹŵƹŢſř Ƃĩ Ŷƃ ŶƃŚŝƵŶƄƳƵŵƹżƟřƱōƶŝƾƿŚưǀƃŵƺĩŚƿ Ŷƃ ŶƃŹƶŞƴěŶƴƳŚƯƵŵŚſƶººſƹźěĨƿƾƏƹ ŶƴƳ ŶƴƳŚƯƱōƾŤƘƴƇŶǀƫƺţƁƹŹƹŶƃŚŝƵŵźĩ ŶƃŚŝźŤſřƾƬě ŢƘ ŢƘǀŞƏƶŝƭŚŬƳřźººſƾººƘǀŞƏƝŚǀƫř Ÿƛ ŸƛŚĩŶƴƳŚƯƾţLJƺƈŰƯƶŝ ŚƿƹŶƳŵźĭƾƯŻŚŝ ŶƳƺƃƾƯŢƟŚƿŻŚŝƢƿŚƗŚƿ ŚƯřžŢſřƾƘǀŞƏƩƺƈŰƯĨƿżǀƳƶŞƴě ŵŹřŵŻŚǀƳŶƃŹƽřźŝƂĩŢƟōƹźŤƄǀŝśōƶŝ ƾƿŚǀưǀƃŵřƺƯźǀŧŚţŢŰţƝŚǀƫřŻřƽŹŚǀƀŝ ŶǀƷŶƫŚƯźƟƶƬưūŻřžŶƳźǀĭƾƯŹřźƣƾưƿLjƯŚƳ ƽŚƷƵŶƳŹřŵŻŚŝŶƿŚƃƹƲǀĮƴſšřżƬƟšLJŚŤƟ ƂţōŚƿħŚųŹŵƵŚǀĭŶƃŹ šLJƺƈŰƯƶŤſŵŻřƮƄƿźŝřƹŲƳƮƄě ŢƃŚĩŶƳƹŹŶƴģźƷžŶƳƹŹƾƯŹŚưƃƶŝƾƘǀŞƏ ŵřƺƯƱřŹƺƳŚūźǀŧŚţŢŰţŚƷƱōŢººƃřŵźŝƹ žŵźǀĭƾƯŹřźƣŚƷƵŶƴƿLJōźƿŚººſƹƾƿŚǀưǀƃ źŝŵƺūƺƯšřźŧřŻřƶĩŢſřƮƸƯƶŬǀŤƳŹŵ ŶƿźųƾƯƶĤƳōƹƵźǀŬƳŻƲƿřźƇŚƴƗƭŚưţ ŶǀƃŚŝƶŤƃřŵƾƷŚĭō ƞƬŤŴƯƝŚǀƫřŻřƾŞǀĩźţšŚūƺƀƴƯźŨĩř ŵřƺƯŻřƶººĩƾŤƘƴƇƝŚǀƫřƾŤůžŶƴŤººƀƷ ƝŚǀƫřŻřŶƿŚŝźĭřŶƳřƵŶººƃƶǀƸţƾưǀƃƹźŤě ƾƿŚƷƱōŻřŢſřźŤƸŝŶǀƴĩƵŵŚƠŤſřƾŤƘƴƇ ƵŵŚƠŤſřŶƴŤƀƷƾŤƟŚƿŻŚŝźŤſřƾƬěƪƯŚƃƶĩ º]Á€Ë ½Â̇Y¯{ €»€»²À‡{»{ÖËZÅÖÀfˆ¿Y{ [Zzf¿YÕY€]ÖeZ°¿ €»€»²À‡ ƮƷŚŝřŹĬƴſĨƿŻřƾƠƬŤŴƯƽŚƷĬƳŹ ŻřĨƿźƷšŚƘƐƣŶǀƴĩŜǀĩźţƹŹƺū ƹŶƴŤƀƷƮƷŻřšƹŚƠŤƯźƯźƯƽŚƷĬƴſ ƵƺƬūŹŵŚƷĬƴſƲƿřŹŵŵƺūƺƯƽŚƷƶĭŹ ƲƿřźŝŚƴŝžŵŹřŵƾƿřżƀŝźǀŧŚţŚƷƱōƾƬĩ ƱŚţźƔƳŶƯƶĩƾƤǀƣŵƹŜſŚƴƯŭźƏśŚŴŤƳř ŢſřŹřŵŹƺųźŝƽŵŚƿŻŢǀưƷřŻřŢſř  ŚţŶǀƿŚưƳśŚŴŤƳřřŹƅŚųĬƴſƶŤŴţĨƿ ƁźŝƹƽźǀĭƵŻřŶƳřřŹƱōƵŶƴƃƹźƟ ƹŶƳżŝ ŶƿŚưƳŜƈƳźƔƳŵŹƺƯƪŰƯŹŵřŹƱōžĜſ žŵŹřŵřŹŵƺųƅŚųŢǀƠǀĩƾĮƴſƕƺƳźƷ ŹŵƵŚǀſźƯźƯĬƴſŜƈƳ ƩŚŨƯƱřƺƴƗƶŝ ƍƺƐųřźƿŻžŢƀǀƳƾŝƺųƱřŶƴģƵŶƿřƭŚưů ŢưƀƣŚŝŮƋřƹƽŵŚƌţƱōŹŵŵƺūƺƯŶǀƠſ ŵŹřŵƱōĬƳŹƵŚǀſ €»€»²À‡Yd^«Y€»ÃÂv¿Á ƶƳŚųżĜƃōƶŝźƯźƯĬƴſŢſřƱōŻřƽŹřŶƸĮƳƹŢŞƣřźƯĬƴſƕƺƳƲƿřƾƠƴƯƶŞƴūŚƸƴţ ŢſřƞƿźƓƾĮƴſźƯźƯĬƴſŵŹřŵŻŚǀƳƮƷƾƇŚųŢŞƣřźƯƶŝŚƯřžŶƷŵƾƯƾƿŚŞƿŻƽŚưƳ ƱōƽƹŹƶĪƫƱŶƳŚƯƽŚūźŝŜūƺƯŹŚĩŮƐſƽƹŹƁźţƺưǀƫśōƽŹřŶƤƯƱŶǀƃŚěƾŤůƹ ŶǀƴĩżǀưţřŹƱōƽŶǀſřźǀƛƵŶƴƿƺƃšLJƺƈŰƯŚŝŶƿŚŝƹŵŵźĭƾƯ Ä¿Zy{€»€»²À‡YÃ{Z¨f‡YÕY€]Õ|À§€eÁ ƎǀŰƯŹŵĨǀƃƾƿŚưƳƹŵźĩŜƈƳơŚţřƹŵƲǀŝƽŚƷƵŚĭŹŵƽƹŹźŝřŹźƯźƯĬƴſƱřƺţƾƯ ƽřƶƴƿżƷŢųřŵźěƾƴƘƿžŢſřŻŚǀƳĬƴſƾưĩŹřŶƤƯƶŝŹŚĩƲƿřƽřźŝŵŹƹōƮƷřźƟƩżƴƯƾƬųřŵ źƯźƯĬƴſŜƈƳƶĩŢƃřŵźƔƳŶƯŶƿŚŝżǀƳřŹƶŤĪƳƲƿřƵŶƴƴĩƵźǀųƽřƵƺƬūƢƬųƹźŤưĩ ƾƿŚƷƶƄƤƳƹƶƴǀƯŻƲƿřŹŵƾƈƈŴŤƯƶŝƹŢſřƵŶǀĤǀ쏌ǀƀŝƽŹŚĩŚƷƵŚĭŹŵŢưººƀƣŹŵ řźƿŻžŵƺƃƾƯƾůřźƏƱŚưŤųŚſŽŶƴƸƯŚƿŢĪŤǀƃŹōŽŶƴƸƯƎſƺţƶĩŵŹřŵŻŚǀƳƽŵźŝŹŚĩ ŢſřŢǀưƷřżŗŚůŻŚǀƀŝƱōƾƴưƿřƹƪƯŚĩŜƈƳŻřƱŚƴǀưƏřƹŢſřƲǀĮƴſŹŚǀƀŝźƯźƯĬƴſ ŚƿŻŹŵŹŚĩƭŚưţřŹŵŚţŶƃŚŝƵŵŹƺųƶūŹŵéêƶƿƹřŻŚŝƢǀƣŵƾƃźŝŶƿŚŝźƯźƯĬƴſƵƹLjƗƶŝ ŵƺƄƳƵŶƿŵŚƷĬƴſƲǀŝƽřƶƬƇŚƟ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ŵźǀĭŹřźƣƲǀƯŻƽƹŹƶģŹŚěƩƺƏŻř śŚŤƟōƉźƘƯŹŵƽźǀĭŹřźƣŚŝŢſřƲĪưƯĬƳŹƱƹŶŝƾƘǀŞƏƽŚƷƶģŹŚěé śŚƘƫƹĬƳŹƱƹŶŝƹƲƃƹŹƽŚƷƲǀƯŻƹŚƷŹřƺƿŵŚƷƵźŬƴěŶƳƺƃźţƲƃƹŹŵŚƿŻ ƽŚƷĬƳŹŚŝƶĩƾƘǀŞƏƽŚƷƶģŹŚěŻřƵŵŚƠŤſřŚƯřžŶƴĩƾƯźţŶŝřŹƎƿřźººƃżǀƳ ŶƴĩƾƯƪůřŹƪĪƄƯƲƿřŶƳřƵŶƃƽżǀƯōĬƳŹŢǀƠǀĩŚŝƹƾƘǀŞƏ ƶŝŶǀƃŹƺųƶƘƃřźŝřźŝŹŵƾƘǀŞƏƽŚƷƶģŹŚěƲƿźţƽƺƣŻřƞƴĩƹƱŚŤĩê žŵŹřŶƳřŹ89ƶƘƃřźŝřźŝŹŵŢƯƹŚƤƯƱřżǀƯƲƿřŲƳŚƿƶŞƴěŚƯřžŶƳƹŹƾƯŹŚưƃ ŶƿŶƃśŚŤƟōŚŝƾƤƏŚƴƯŹŵŚƇƺƈŴƯžŵƺƃƾƯśřźųźţŵƹŻƶŬǀŤƳŹŵ ƱřżǀƯƲǀƴĤưƷƹŢſřƵŶƃƶŤƃƺƳƶģŹŚěƶƳƺưƳƽƹŹźŝƶĩƾţŚǀŗżūƶŝë ŶǀƴĩŢƣŵƶƏƺŝźƯŵŹřƺƯƹ89ƶƘƃřƽŚƷƶūŹŵźŝřźŝŹŵƪưŰţ ŚƷħƹźģƹƲǀģƲƿřŚƯřžŶƴŤƀƷħƹźģƹƲǀģƽřŹřŵƾƘǀŞƏƽŚƷƶģŹŚěƭŚưţì ŵƺƃƾƯƝźƏźŝŹŚŴŝƽƺţřƎſƺţƾŤůřŹƶŝ ƹŚƷƵźŬƴěƽřźŝŶǀƴĩŢƣŵŵƺººųƵźŬƴěżƿŚººſƶŝƵŵźěŶƿźųƭŚĮƴƷí ŚŝƾƿŚƷƵŵźěƾŤººƃřŶƸŝžƿƹźſƹŚƷśřƺųơŚţřŶƴƳŚƯźººţĨģƺĩƽŚƷŚƌƟ źŤƄǀŝƾƿŚƷŭźƏźţīŹżŝƽŚƷŚƌƟƽřźŝƹŢſřźţŜſŚƴƯƽřƶǀƃŚůƽŚƷŭźƏ ŢſřŜſŚƴƯźţƞǀƐƫƾƿŚƷĬƳŹŚŝ ŢǀƠǀĩŢƸūƶŝƵŵźěƱLJřƹĨƿƵřźưƷƶŝŹřŵźŤſōƽŚƷƵŵźěŻřŶǀƳřƺţƾƯî ƪƈƟŹŵŚƷƱōƾĪƴųƹƱŚŤƀƯŻƪƈƟŹŵƩżƴƯƱŶƳŚƯƭźĭƹŚƷƱōƾƄƿŚƯźĭ ŶǀƿŚưƳƵŵŚƠŤſřƱŚŤƀŝŚţ śƺƀŰƯƾŤƯLjſƽřźŝƾĭŹżŝźƐųŢƀƿŻƎǀŰƯŹŵŵƺūƺƯƭƺưſæå ŚŝƾƿŚƷƵŵźěŻřŚƷƶĤŝśřƺųơŚţřŚƇƺƈŴƯƹƩżƴƯƽřźŝŚưŤůřŸƫžŶƳƺººƃƾƯ ŶǀƴĩƵŵŚƠŤſřĨǀƳŚĭŹřƝŚǀƫř cӐv»€ËZ‡ ZZZ0D]HOLU  d¼Ì«  d¼Ì« @Alpi_furniture @Alpi_furniture ½Z¼¸^» [YÂy†ËÁ€‡ ÕÂyZÆ¿ Ö¸ˆŸÁ¶^»¸m µÂˆÀ¯ ½Y€Æe Ö¼WY{ÃZ´ŒËZ¼¿ ‰Á¯¶^»YZ] Ö«€‹{Z]Md§ZË ­Ôa ¦°¼Å€ËĬ^— º]Á€Ë ¾¨¸e Ö³|¿¹Ô‡ ƱōżĭźƷƶĩƵŵźĩƱřżƿƹōƮƃƺĭŹŵƽřƵŹřƺƃƺĭƶŤƃŸĭƾĭŹřƹō řŹƩƺƇřƮŤººƀƷ1$ŹŵƶĩƾŤƣƹŻřƹƮƴĩƾưƳƁƺƯřźƟřŹ ƮƴĩƾƯŢƿŚƗŹ ƢƟƺƯŚƳħźţƶŝƭřŶƣř Ê ŹŚŝêç êèƶŞţźƯƹƮŤƟŹĚưĩƶŝŵŚǀŤƗřħźţƽřźŝƶŞţźƯê猪ƿźƤţ ƭŶƃƢƟƺƯřŶųŶǀƯřƶŝ ½Z»YÁÁµZ‡ {|n»¾f¨³ Ö³|¿Ä]¹Ô‡ ŵřƺƯŻřƾĩŚěƱŚƯŻƲƿźţƾƳLJƺƏ ƭŶƳŚƯƾƯħŚěŻƹŹçåƾƫřæêŵƹŶůŹŵƶƄǀưƷ ŵřƺƯħźţŻřŶƘŝƹƪŞƣŵƺųƶŝƱŚŤſŚƀůř ƱƺģžƮŤƃřŶƳƽŶƴƿŚƃƺųŽŚƀůřŹŶŴƯŵřƺƯħźţŻřƪŞƣ ƲƿřƮſŚƀůřŻƹźƯřƾƫƹžƮŤƀƷƾƳŚŝźƣĨƿƶĩƭŵźĩƾƯŽŚƀůř ƮŤƀƷƲǀƯŻƽƹŹŵźƯƲƿźţŶƴưţƹźŧƹƲƿźţŢŴŞƃƺųƶĩŢſř €§ÂÅ®À‹Á ½ZË{Y…ZÀ‹Z¯ ƽŚƷŢǀƫŚƘƟřŶųŚŝƍŚŞţŹřƶƘƫŚƐƯƪƷřƮººſźěƾƯ ƽƺƴƘƯƍŚŞţŹřŸŶƿřƵŵƺŝƝźƈƯŻřŶƘŝƹƪŞƣƵźǀƛƹƽźƴƷ ƵŵźĩƵŶƯōŢſŵƶŝƾĩŚěƽŹŚĭŶƳŚƯƶŝĨưĩƽŶůƶģŚţ ƶĩŵƺƃƾƯŻƹŹèƹƩŚſêŵŚŝōŹŚƴƿƹŹŚƿźƸƃŻřƶƫŚſèëźÊ ƠƘū ŸŢſř ƶƷŚƯîƹƶƫŚſæèźƀěŶƳŻźƟƹŵƽřŹřŵƹŢſřƪƷŚŤƯŢſřħŚě ƾƫƹžƭŵƺŞƳƾƏŚŞţŹřĢǀƷƪƷřźǀųƝźƈƯƱřŹƹŵŹŵŶƿƺĭƾƯ ŵřƺƯŚŝƾƿŚƴƃōƵƺŰƳ ƾŝƺųƾƬǀųƍŚŞţŹřƲǀƴĤưƷƹƮƳřƺųƾƯƽŵŚƿŻƽŚƷśŚŤĩŻƹźƯř ƾƳŚưƸƯƶŝƁřƵŵřƺƳŚųƶĩƱŚŤſƹŵŻřƾĪƿƶƳŚųŹŵŹŚŝƲǀƫƹř ŶƃŚƴƃō ħŚƿźţ ƵŚǀſŹŶŴƯŵřƺƯŚŝŹŚŝƲǀƫƹřƽřźŝŶƳŵƺŝƶŤƟŹ ƭřƵŵźĩřŶǀěŢǀŝƪƷřƹřŶųŚŝ ŸƾĭŶƴƴĩĨưĩƱřżǀƯƹ1$šŚƀſƺƯšŚƯřŶƣř ŵřƺƯƶŝƂƿřźĭƽřźŝƪƿLJŵƲƿźţƮƸƯ ƽřźŝŢſřƾƷřŹŵƺƃƾƯƭŚŬƳř1$ŹŵƶĩƾƿŚƷŹŚĩƭŚưţ ƖưūŹŵƮƳřƺŤŝƮŤƃřŵŢſƹŵƾƬǀųƶĪƴƿřƹŹƹźƛŶƿƺĭƾƯ ƶƯŚƳźŝƲƿřŻřŵźƟźƷŢƃřŵźŝŵŹřŵƾĮŤƀŝƹƱŵźĩƾĭŶƳŻśƺų źĪƟƹƭŶǀſŹƮƿƹŻŹōƲƿřƶŝŵřƺƯƱŶǀººƄĩŚŝƹƮƴĩŢŞŰƇ ŶƳŻƾƯũƺƯ1$ŹŵŶƳƹřŶųƢƄƗƎƤƟŶƃŚŝƶģ ƭřƵŶƃŶƴưţŹŶƣƹīŹżŝƭŵźĩƾƯ ƝźƈƯƱŚƯŻŹŵƵŵřƺƳŚųƹƶƘƯŚūŹŚŤƟŹ ƝźƈƯšŶƯƹƾƟźƈƯŵřƺƯ ƽŹƺƏƲƯƁƹŹƹƵřŹřźƿŻžŵƺŝnŶŝƾƬǀų~ƭLjĩĨƿŹŵ ƱōŻřŶƘŝƹŵźĩƾƯƝźƈƯ ħŚƿźţ ƵŚǀſŵřƺƯřŶŤŝřźƠƘū ŢƣŚƏźĮƿŵƭźƀưƷŶƴƃŚŝƲƯƽřźƿŸěƵŵřƺƳŚųƹƶƘƯŚūƶĩŵƺŞƳ ƩƺƏƩŚſæêƪĩŹŵƶĩŢƟŹƶƄǀƃƹħřźĩƽƺſƶŝƮĩƮĩ ŶƃřŶūƲƯŻřƹŵŹƹŚǀƳ ŵřŵŹŶƷŹŶŴƯŵřƺƯƽŚěřŹƁřƾƳřƺūƹźưƗƞƈƳƹŶǀƄĩ ŵŚǀŤƗřŹŚŤƟźĭƱřŹŚưǀŝŹŚǀŤųřŹŵƶƳƺĮģřŹŵƺųƶŝźŬţ ŵřƺƯƶŝƂƿřźĭŹŵƱŚǀƟřźƏřƂƤƳ ŸŶǀƷŵƾƯŹřźƣ ƽřźŝƪǀƫŵƲǀƫƹřƱřźĮƿŵƽŚƷƂƳŻźſƶĩŢſřŶƤŤƘƯźƠƘū ŚţŵƺŝƲƿřƮƄƃƺĩƹƾƘſƭŚưţŜƬƣƮǀưƇŻřƹƢƄƗŚŝ ƹŹŶ쏟ĪƯƽŚƷřƺƗŵƲǀƴĤưƷƹƵŵƺŝŵŚǀŤƗřŢưſƶŝƲŤƟŹ ƲƿřƢƃŚƗƲƯƪŝŚƤƯƝźƏƶĩƮƃŚŝƭřƶŝźŬţƵŶƴƴĩŻŚƛōƽŹƺƏ ƱƺģžŵŹřŵƶĮƳƭřŹōŹŶŴƯŵřƺƯŚŝřŹƁŵƺųŶƃŦƗŚŝƶĩƁŹŵŚƯ ŵƺƃƭŚƴưĭƱřŵŚŤƘƯ1$ƲưŬƳřŵŹřƹŹŚŝĨƿƽřźŝƾŤůƶĩŵƺƃ ŵƺŝŢŴſƂƿřźŝƶƳŚųŹŵŢǀƘƋƹƲƿřƪưŰţ ŶƘŝśƺųƵźƏŚųĨƿƹƝźƈƯƱŚƯŻŻřŶŝƵźƏŚųĨƿ ƾƗŚưŤūřƹƾƈŴƃƾĭŶƳŻŹŵŵŚǀŤƗřƽŹŚưǀŝźǀŧŚţ ŸƾĩŚěŻř ƹƮŤººƃřŵƾŝƺųƩŚůƭŵźĩƝźƈƯƶĩŹŚŝƲǀƫƹřŶƿƺĭƾƯ ƱŶƃƵŶǀƃŚěƝźƈƯƱřŹƹŵŹŵƲƯŶŝƵźƏŚųƲƿźţīŹżŝ ƾƬǀųśŷŚĩƽƹźǀƳƱƺģžŵƺŝśƺųƱřźĮƿŵƹƵŵřƺƳŚųŚŝƮƏŚŞţŹř ŢƄƷƾƿřŶūƲƿř ŵƺŝƭŶƳŻźƟƹźƀưƷƱŵřŵŢſŵŻřƹƭřƾĭŶƳŻ ƹźǀĭƶƃƺĭŵźƏƵŵřƺƳŚųŻřƱŚƯŻŹƹźƯƶŝƾƫƹžŢººƃřŵƾŝƺų ƶŝƭŶƳŻźƟƹźƀưƷŢƄĭźŝƲƯśƺųƵźƏŚų ŶǀƄĩƩƺƏƩŚſ źƈƤƯřŹŚƷƱōƹƭŵźĩƾƯƂƳŻźſřŹƱřźĮƿŵƮŗřŵƹƭŶƃƽƹżƴƯ ƮƷƽźĮƿŵźƀěƭřƾĩŚěƱřŹƹŵŹŵŶƳƹřŶųƶĪƴƿřƹŵƺŝƭřƾĭŶƳŻ ƭŶƿŵƾƯŵƺųƽŚƷŹŚĩ ŸƝźƈƯƱŚƯŻŹŵŹŚĪƳřŚƿƾƷŚĭō ŵƺưƳŚƐƗƲƯƶŝ źƠƘūŻƹźƯřƽŚǀƳŵ ƱŚǀƟřźƏřƶģźƷƹƭŵźĩƾƯŹŚĪƳřřŹƭŵƺųŵŚǀŤƗřƶººƄǀưƷ ŹŵŢººſřŹŶŴƯŵřƺƯƶƳƺĭźƷŻřƽŹŚƗƲƯŻƹźƯřƽŚººǀƳŵ ƭŵźĩƾưƳƩƺŞƣƾŤƀƷŵŚŤƘƯƺţƶĩŶƴŤƠĭƾƯ ŵřƺƯƶǀƸţƶƴƿżƷƲǀƯŚţƵƺŰƳ źƷƭŻƹźƯřƽŚǀƳŵƹƮƄĩÉ ƾ ƯƶƳƹƭźǀƯƾƯƲƯƶƳƭŻƹźƯřƽŚǀƳŵ ŵŹƺųƾƯƮƣŹ1$ƹřŶųƢƄƗŚŝƁřƶƔŰƫ ŚţƭŵźĩƾƯƝźƈƯƹƮƴĩƝźƈƯŚţƭŵźĩƾƯŹŚĩƶƄǀưƷ źųōƭLjĩ ƮƴĩŹŚĩƮƳřƺŤŝ ŢººſřŢŴººſƾƬǀųŵŚŤƘƯĨƿƽřźŝźųōƭLjĩƲŤƠĭ ŶƃħźţƶŝŜūƺƯƶĩƾƣŚƠţř ŚƷƱōƶŝżĭźƷƮǀƴĩƾƯźĪƟƶĩƾƿŚƷŚƿƹŹƹŚƷƹŻŹōƭŚưţƱŚŤſƹŵ ħźţƶŝƮǀưƈţƶĩŶƃŦƗŚŝƹƾĭŹřƹōƾƀĩƾŝƾĮŤƀų ƭźǀĮŝ źĮƿŵŹŚŝĨƿƮƿŹƹōƾƯŢſŵƶŝƾĩŚěƱřŹƹŵŹŵřŹƮǀſŹƾưƳ ŵřƺƯƶŝŢƄĭźŝƶſƺſƹ ĢǀƷƮǀƳżŝƮƣŹƭŚƴưĭƱřŵŚŤƘƯ1$ƲưŬƳřŹŵřŹƱŚƯŵƺųƾĭŶƳŻ ŢƀǀƳƲĪưƯźǀƛLjƇřƾƴĪưƯźǀƛ ƱƺģžŢſřƵŶƯŚǀƳƮƛřźſƶŝŹŶŴƯŵřƺƯƶſƺſƹżĭźƷƲƯ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ d̬§Â» ÁZŒ¯Z“ žËZÀ|‹Y‰ZÀ‹Z¯ ZËÂa‚¯€¼e†¯Á{YZa ƵŹřŵřŹŵƶģƹƾƈŴƃƾĭŶƳŻŹŵƶģĨƿĦţřźŤººſřźĪƠţƩƺƇřŻřƾĪƿ ƲƯƶĪƴƿřƾƴƘƿŚƿƺěżĩźưţŢſřŚƿƺěżĩźưţƪƇřƽŹřŵŹƺƄĩƹƱŚƯŻŚººſ ƶƴƿżĭźŝƹƮƳŻƾƯśŚŴŤƳřƶŝŢſŵƝŶƷƲƿřŹŵƹƮƴĩƾƯƲǀǀƘţřŹƾƟŶƷ ŚƯřžƮƳŚƯƾƯżĩźưŤƯƱōźŝƮƟŶƷƶŝƾŝŚǀŤſŵŚţƹƭƺƃƾƯżĩźưŤƯŜŴŤƴƯ ŸŢſŚƴƘƯƶģƶŝƾƿŚƿƺěŢƀǀƳƾƿŚŤƀƿřƽŚƴƘƯƶŝżĩźưţŢƀǀƳƾƟŚĩżĩźưţ ĨƿĦţřźŤſřƝřŶƷřƹŵŹřŵŚƿƺěƾŤǀƷŚƯƽźǀĭƝŶƷƩƹřŶƘÉŝŵŹřŵŶƘÉŝƹŵƾƿŚƿƺě ŚţŵŵźĭƾƯźŝšŚƯřŶƣřƶŝƾƿŚƿƺěƭƹŵŶƘÉŝŶƴƴĩřŶǀěźǀǀƜţƱŚƯŻƾƏŹŵŶƿŚŝ ŹŵřŹƭƹŵƭřŶƣřŶǀſźƳƶŬǀŤƳƶŝƩƹřƭřŶƣřźĭřƮƳŚưŝżĩźưŤƯƮƟŶƷƽƹŹƮƳřƺŤŝ řŹƽźĮƿŵźǀƀƯƾţřźǀǀƜţŚŝŶǀſźƳƶŬǀŤƳƶŝƮƷƱōźĭřƹƮƷŵŹřźƣŹŚĩŹƺŤſŵ ƽŹŚưǀŝŻƺƯōƂƳřŵĨƿƽřźŝƲŤƟźĭŶŝƵźưƳƮƴĩśŚŴŤƳřƮƟŶƷƢƤŰţƽřźŝ šLjĪƄƯŶƯōŹŵƹƪƜƃƱŵřŵŢſŵŻřŹƺĪƴĩŹŵƱŶººƄƳƩƺŞƣƾƫƺěƾŝ ƵŚŞŤƃřƽŹřŸĭƶƿŚƯźſƱŚƯŻŚſĨƿƵŵŹƺųŢƀĪƃƽŚƷƽĦţřźŤſřƾĭŵřƺƳŚų ƱŚĮƿŚƀưƷŚŝƎŝřƹŹƱŶƃƵźǀţƪŝŚƤƯƝźƏƎſƺţƭŚūźŝƊƤƳƵŻƺůĨƿŹŵ nƱƺƀƿŚţĨƿŚƯ~ƶĩŶƴŤƀƷƾƿŚƷŢƄƯƱŚưƷŻřƶưƷźĮƿŵŵŹƺƯŚƷƵŵƹ ƽŻŚſĨģƺĩźĪƟƶŝŢƗźſƶŝŵŹƺųƱŚưĪƟƶŝŢƄƯƲǀƫƹřƾŤƣƹŶƿƺĭƾƯ ƮǀŤƟřƾƯƱŚưƿŚƷƹŻŹōƹƝřŶƷřƽŻŚſŚƷŹŚƿ ƮǀƴĩŢƿŚƗŹŶƿŚŝřŹƪƇřŹŚƸģŚƿƺěżĩźưţƽřźŝ ƮǀƴĩƲǀǀƘţƱŚƯŹƺƄĩƹƱŚƯŻŚſƾĭŶƳŻƽřźŝřŹƾƟřŶƷřæ ƾƬưƗšŚƯřŶƣř ƵŚţƺĩƽŚƷƭŚĭƹĨģƺĩƽŚƷƶƬěƱŚưƟřŶƷřƢƤŰţƽřźŝç ƮǀƴĩřźūřřŹŚƷƱōƹƮǀƴĩƾůřźƏ ƆŴƄƯ ƾŤƄƯźƷƮǀƴĩŹƹŚŝƹƮǀƃŚŝƵŵŚƯōŢƄƯƲǀƫƹřƱŵŹƺųŻřŶƘŝšŚƔŰƫƽřźŝè ƹƾƫŚưŤůřƽŚƷŢƄƯƂƳŚƿŚěƶƳŢſřƵřŹƕƹźƃŢŞŨƯƶƳŚƄƳƮƿŹƺųƾƯƶĩ ƮǀƴĩŹƹźƯŵƺųƲƷŷŹŵřŹƾƿŚƌŤƣřƽŚƷƂƴĩřƹ ƝřŶƷř ƱŵŹƺųŢƄƯŻřŶƘŝƶƳƹ ƂƯřŹōƱŚƯŻŹŵƹƾƳŚƯŻƽŚƷƵŻŚŝŹŵé ƮǀƴĩƾƴǀŝŻŚŝřŹŵƺų ƶūƺţƪŝŚƣƶĩŵŹřŵƽřƶƬưūƱŚƸūžĩƺŝƢŞſřƱŚƯźƸƣnƱƺƀƿŚţĨƿŚƯ~ ƂĪƟƽƺţŢƄƯƲǀƫƹřƶĩƾƳŚƯŻŚţŵŹřŵƽřƶƯŚƳźŝƁŵƺųƽřźŝƾƀĩźƷ~Ţſř ƎƤƟƲƿřŚƿōnŵƺƃƾƯƆŴƄƯŶƘŝƶŝƶƔŰƫƱōŻřƾƘƣřƹƲĪƿŻŚŝŵŹƺųƽƭ źǀųŢſřŹƺƀūŹƺƀĩƺŝĨƿƝźů ŢƿźƿŶƯƩŚſæëŻřŶƘŝƂǀěƽŶƴģƶĩĨƿźŤĪƫřƩřźƴūŢĩźƃƪƯŚƗźƿŶƯ ŢſřƵŵźĩƶƇLjųŽŹŵŢƠƷŹŵřŹƂƿŚƷƶŤƀƳřŵŵřŵƽŶƘŝźƠƳƶŝřŹƂƿŚū ŻřĨƿźŤĪƫřƩřźƴūŻƹźƯřƶĩŶƴĩƩƺŰŤƯƽřƶƳƺĭƶŝřŹŢĩźƃƲƿřŢƀƳřƺţƽƹ ƩŚſƲƸĩƮƷžŵƺƃƪƿŶŞţŵŚƌŤƯƾĭĦƿƹƹŵŚŝƾŤĩźƃƶŝƾŤƴſƹƾŤƘƴƇƾŤĩźƃ ŢĩźƃƲƿřƶŝƶĩŢſřƪǀƫŵƲǀưƷƶŝśřŵŚººƃƹŹƹōƺƳƮƷƹ ƶƫŚººſæçê ĨƿźŤĪƫřƩřźƴūŢſřƽřƵŵŚſŹŚĩŶǀƴĪƳźĪƟŶƴƿƺĭƾƯnƶƫŚſÎÏÒęōšŹŚŤſř~ ƪƴſźěźƠƳŹřżƷÐÐÍŻřƂǀŝƶĩƾŤĩźƃŢſřŚǀƳŵƾŤƘƴƇƽŚƷƩƺƛŻřƾĪƿ ƲƿřŶƯōŹŵŶƴĩƾƯŢǀƫŚƘƟƞƬŤŴƯƽŚƷƵŻƺůŹŵŚǀƳŵŹƺƄĩÎÐÍŻřƂǀŝŹŵƹŵŹřŵ ŢĩźƃÎÍŌżūƶĩŢſřƵŵƺŝŹLJŵŵŹŚǀƬǀƯÎÏÐŻřƂǀŝÏÍÎÓƩŚſŹŵŢĩźƃ ƾĪƿnŢƬưƿřƽźƠū~ŵƺƃƾƯśƺƀŰƯŚǀƳŵźţźŝŢĩźƃÐÒƹŚĪƿźƯōźţźŝ ŶƳřŵƾ ƯnƽźƿŸěƝŚƐƘƳř~řŹ ŽŹŵŢƠƷŻřƾĪƿ ƂƿŚƷƶŤųƺƯōƲƿźţƮƸƯŻř žĩĢǀƷ~ŶƿƺĭƾƯƹŶƴĩƾƯƵŹŚƃřƱƺƀƿŚţĨƿŚƯƶŤƠĭƶŝƶĩŢſřŜƫŚūƹ ƞƐƘƴƯƹƵŵŚƯōŶƿŚŝžěžŶƴĩƾƴǀŝƂǀěƾŝƺųƶŝřŹƱōšŚƣŚƠţřƹƵŶƴƿōŶƳřƺţƾưƳ nŢſřŢƄƯƲǀƫƹřƱŵŹƺųŻřŶƘŝƲŤƃřŵƶƯŚƳźŝƁřƶŬǀŤƳƶĩŵƺŝ žŵƺŝƵŵřŵŹřźƣƝŶƷřŹƲǀģƹŶƴƷƪŨƯŹƺƸƓƺƳƽŚƷŹřŻŚŝƶŝŷƺƠƳŢĩźƃƲƿř ƶĪƴƿřŚţŶƳŶǀſŹƾưƳƶŬǀŤƳƶŝŶƳŵźĩƾƯŹřźĪţřŹƱŚƄƫƺưƘƯƽĦţřźŤſřƶģźƷŚƯř žŢſřŶƯōŹŚĩŚƳƹŢưǀƣƱřźĭŹƺƸƓƺƳƽŚƷŹřŻŚŝƽřźŝƱŚƄţLJƺƈŰƯŶƳŶƃƶūƺŤƯ ĨģƺĩƽŚƷŹřŻŚŝŚƷŚŤſƹŹƽřźŝřŹšLJƺƈŰƯƹŶƳŵźĩŷŚŴţřƽŶƿŶūƁƹŹžě ƾŤůƶĩŶƴŤųŚſƹŶƳŵźĩƾůřźƏźŤưĩšŚƳŚĪƯřƹƲǀƿŚěŢưǀƣŚŝŹƺƸƓƺƳƹƾƬŰƯ ŶƃŵŹřƹżǀƳƶŤƟŚƿƶƘſƺţƽŚƷŹřŻŚŝƶŝšLJƺƈŰƯƱŚưƷŚƷŶƘŝ ƽŵźŞƷřŹżƿƺŬţ Ä¿Y|À¼‹ÂÅÖe€///a…YÂu®Ì//À°e ŢſřƱřźĮƿŵŻřƂǀŝŶƇŹŵîŵƹŶůŶƳŻřŵźěƾƯ ŢƣƹŶƴƿƺĭƾƯŚƷƱōŶƳřƵŶǀſŹŜǀŬƗƶŤƟŚƿĨƿƶŝƱŚƷƹĦěŜƈƗƹƱŚſŚƴƃƱřƹŹ ƽŵźŞƷřŹżƿƺŬţ ŵƺƃźţơLjųƹŶƴĩƪůźŤƸŝřŹƪŗŚƀƯƱŚººƀƳřŚţŶƴĩĨưĩŶƳřƺţƾƯƱŵźĩƞƬţ ŚƯƶŝƕƺƋƺƯŻřƲŤƟźĭƶƬƇŚƟƹƲººƷŷƱŵźĩŵřŻōƶĩƮǀŤųƺƯōŚŬƴƿřŚººţ ƪůŹŵŚưƃƶŝśƺǀţƺƿŹŵƶŝźĭŶƴģƮƬǀƟƽŚƃŚưţƪŨƯƾƿŚƴƘƯƾŝƽŚƷŢǀƫŚƘƟŶƿŚƃ ƮǀƷŶŝřŹƶƬŘººƀƯƁŻřŵźěŢƇźƟƱŚƯƵŚĭōŵƺųŚƳƂŴŝƶŝƶĩŶƴĩƾƯĨưĩ ŶƴĩĨưĩƾƋŚƿŹƽŚƷƶƬŘƀƯ ƾƴĩšźěŽřƺůŹŚĩźƷŚƿōŚƯřžŶŝŚƿƾƯƂƿřżƟřƱŚƯƽźĪƟƱřƺººţƶŬǀŤƳŹŵƹ ƶĩƽŵřźƟřŢƟŚƿŹŵżǀƳŶƴƬƷŶƳƺŝŵŹƵŚĮººƄƳřŵŹŵƾſŚƴƃƱřƹŹçååëƩŚººſŹŵ ŢſřƮƸƯŹŚǀƀŝƶǀƇƺţŹŚƸģƶƴǀƯŻƲƿřŹŵŸŢſřśƺų ƱŚƄƿřźŝƾƿŚƌƟƽźǀĭƮǀưƈţŻřƂǀěƾŤƣƹŶƳźǀĮŝƵŶǀĤǀěƾưǀưƈţŶƳŹřŵƶƠǀƓƹ Å ƯŚĩƶĩŶǀƴĩśŚŴŤƳřŵƺųƾţźěŽřƺůƽřźŝřŹƽżǀģæ ŶƃŚŝƾƗƺƋƺƯŻřŹƹŵLj ƶŝŵƺŝƲƿřƂƿŚƯŻōŶƳŹřŵƽźŤƸŝŵźĪƬưƗŶƴĩšźěřŹƱŚƄſřƺůƶĩŵƺººƃƮƷřźƟ śŚŴŤƳřŵŹƺƯŹŵŶǀƷřƺųƾƯźĭřLjŨƯžŶǀƴĩƁŻřŵźěƵŚĭōŵƺųŚƳřŹƱōŶǀƷřƺųƾƯƶĩ ŶƳŵřŵƾƯřŹŚƷƱōƾƠƴƯƹŢŞŨƯƽŚƷƾĭĦƿƹƹŚƷƪǀŞƯƺţřŻřƾŤſźƸƟƱŚĭŶƴƴĩŢĩźƃ êŹŵƽżĜƃōƶŝžŶƿŻřŵźĜƳƾƫřŹšŚƤŝŚƀƯŚƿƹƲǀƃŚƯšLjŬƯƶŝŶǀƴĩźĪƟƲǀƃŚƯ ŹŚƸģƾŝŚƿŻŹřŻřƂǀěŶƿŚŝƵƹźĭźƷŶƴƴĩƾŝŚƿŻŹřřŹŚƷƪǀŞƯƺţřŶƴŤſřƺųƾƯƱŚƳōŻřƹ ŶƿŻřŵźĜŝƶƤǀƣŵ ƱōƾƏƶĩŶƃŚƋŚƤţźĮƿŵƵƹźĭŻřŶǀƄƿŶƳřƾƯŵƺŝƶŤƟźĭřźƟƶĩƾţŚƗLjƏřƶŝƶƤǀƣŵ ƵŚţƺĩƂŴŝĨƿŶƿŚŝƾţźěŽřƺůŶǀƴĪƳšŵŚƗƲĩšźěŽřƺůŚƿŵřŻōŹƺƯřƶŝç ŹŚĩƲƿřƶĩƾƷƹźĭŶƴƷŵƭŚŬƳřnƍƺŝźƯŚƳŵřŻōŹŚĩ~ĨƿƽřƶƤǀƣŵŹŚƸģƵŹƹŵƱŚǀƯ Å ƯŚĩƶĪƴƿřƶƳžŶƃŚŝŚưƃŻƹŹŻř ƽźĮƿŵƱŚƷƹĦěƱřƹŹŶƘŝƩŚſŶƴģŶƴŤƃřŵřŹŵźĪƬưƗƲƿźŤƸŝŶƳŵƺŝƵŵřŵƭŚŬƳřřŹ ƶƤǀƣŵƹŵŶǀƷřƺŴŝƹŶǀƃŚŝŵřŻōŹřŸĭƹŢƄĭƩŚůŹŵLj ŶǀƴĩŹŚĩƮƷ ŹōƭřƝř żƜƯƽŻŚſźƿƺƈţŻřŚƷƱōžŶƳŵźĩŹřźĪţźŤƄǀŝƭŶƣĨƿŚŝřŹƶƘƫŚƐƯƲƿř ƾƗƺƳŚƿƹŢſřƵŶƴƿōƶŝƱŶǀƄƿŶƳřƵŹŚŝŹŵƱŚŤƣƺƄƯƶĩŶƿŻřŵźĜŝƽŵŹřƺƯƶŝè źĪƠţƶĩŶƳŶǀſŹƶŬǀŤƳƲƿřƶŝƹŶƴƴĩƵŶƷŚƄƯřŹżƜƯŢǀƫŚƘƟŚţŶƳŵźĩƵŵŚƠŤſř ƽō ŶƴƴĩƾƯŹřŶǀŝŚưƃŹŵřŹƽźĭƺŬŤƀūžů ƶĩŶƴĩƾƯƁŻřŵźěřŹƵŶƃŢŞŧƂǀěŻřšŚƗLjƏřƭřŶƯƵŚĭōŵƺųźĪƠţƹƵŚĭōŵƺųŚƳ ƶĩŶǀƴǀŞŝƹŶƿźǀĮŝźƔƳŹŵřŹŵƺųŢǀƤƟƺƯƹŢǀƣLjųƱřżǀƯƱŚƯŻƩƺƏŹŵé ƵŚĭōŵƺųźĪƠţƶŝřŹƱōƱřƺţƾƯŻŚǀƳƱŚƯŻŹŵƹŶƯŚŬƳřƾƯƵŚĭōŵƺųŚƳƽźǀĭƮǀưƈţƶŝ ƱŶƿŵƮƬǀƟŵřŻōƶƘƫŚƐƯŵřŻōƽżĜƃōŸŶƳŹřŵŚưƃŹŵřŹŢŞŨƯźǀŧŚţƲƿźŤƄǀŝƽŹƺƯřƶģ ƹƮǀƴĩƶūƺţ ƶŝźĭƮƬǀƟ ƽżǀģƶŝźƷŚƓŹŵƮƿŹŵŚƣŚƯƾƴƘƿźţƵŵŚſƱŚŝŻƶŝžŶƳřƺųřźƟ šŹƺƇƲƿŶŝƮƿƺƃơźƛƾŤƀƷŢưƔƗŹŵƹƮǀƴĩƵŚĮƳřŶųƱŚưſōƶŝƶĪƴƿřŚƿƹŵřŻō ƮǀƴĩƽƹŚĩřƹřŹ ƾƋŚƿŹƵŶǀĤǀěƪŗŚƀƯ ƽźĮƿŵżǀģƱŚƯŻƮƷ ŶƳŹřŵřŹźǀŧŚţƲƿźŤƄǀŝƶĩŶƿŻřŵźĜŝƽŹƺƯřƶŝŶǀƳřƺţƾƯ ƶŝƞƬŤŴƯƽŚƷƵŻƺůƱřźĮƄƷƹĦěŢſřƵŵƺŞƳŵŹƺƯĨƿŹŵƎƤƟŵŹƹŚŤſŵƲƿř ŶƃŚŝƖưūƱŚưººſřƺůƮǀƴĩƁLjţƶĪƴƿřƽŚūƶŝŶƘŝƶŝƲƿřŻřƮǀƳřƺţƾƯžě ƶŤƟŚƿŹŵŚǀƫřźŤſřƱŹƺŞƬƯƵŚĮƄƳřŵŻřƽźĮƄƷƹĦěƶƳƺưƳƱřƺƴƗƶŝžŶƳřƵŶǀſŹƶŬǀŤƳƲǀưƷ ŹřŵƝŶƷLjƯŚĩƹƶƳřŶƴưƃƺƷƽřƵƺǀƃƶŝƶŤŞƫřžŶƃŚŝšźěƱŚưſřƺůƮǀƴĩƁLjţ nŹŚĩƪŰƯŢƛřźƟšŚƣƹřŹŵƾŤƳźŤƴƿřŹřŸĭƹŢƄĭ~ƶŝƶĩƽŵřźƟřƾƷŵŻŚŝƶĩŢſř Ê º]Á€Ë d̬§Â» ºÌˆeZ¼³{¹|À‡ Ö]Zˆf¯Y ŢĩźƃƪƯŚƗźƿŶƯƶĩƾƳŚƯŻŹŵƱŚƸūŶƴưţƹźŧƵŵŻřƾĪƿƹŢƟŚſƹźĪƿŚƯƢƫŚųnžŤǀĭƪǀŝ~ ŚƸƴţƹŢƟŹƾƯƁŹŚĩźŤƟŵŻřŹƹŵƾƿŚūƶŝƭŚưţƶŤƠƷĨƿƽřźŝŹŚŝƹŵƾƫŚſŵƺŝŢƟŚſƹźĪƿŚƯ ƱōƭŚƳƹřŵźĩƾƯźĪƟƁřƵŶƴƿōƹŶƿŶūƽŚƷƵŶƿřƶŝƹŢųřŵźěƾƯƱƺĭŚƳƺĭŜƫŚƐƯƶƘƫŚƐƯƶŝ ŹŵƶĩŶƴĩƾƯźĪƟƱŚƀƳřƾŤƣƹŶƴƿƺĭƾƯƱŚƤƤŰƯŸřźģŢſřƶŤƃřŸĭnźĪƠţƶŤƠƷ~řŹƶŤƠƷƹŵ nƾŝŚƀŤĩřƮƀǀţŚưĭŵ~ƭŚƳƶŝƽźŧřƶŝźŬƴƯƹŵƺƃƾƯƶŤƀŝƁźĪƟŵŹřŵƽŵŚƿŻƆƈŴţƽřƵŻƺů ŵŵźĭƾƯnƵŶƃŜƀĩƾƄƿŶƳřĨƄų~ƽźǀŞƘţƶŝŚƿ ƮƬƗƲŤƃřŵŽŚƀůřźŤƄǀŝŹŶƤģźƷƹƮǀƴĩŵƹŶŰƯƾƇŚųƵŻƺůƶŝřŹŵƺųźŤƄǀŝŹŶƤģźƷ ƮƷnžŤǀĭƪǀŝ~ŶƿŚƃŵƺƃƾƯźŤƄǀŝźŧřƲƿřƶŝLjŤŝřźƐųƮǀƃŚŝƶŤƃřŵšŹŚƸƯƹƂƳřŵ źŤƄǀŝŵŹƺƯƲƿřŹŵƾŤƣƹŢſřƶŤƟŚƿźŧřƲƿřŻřƾƿŚƷŹƽřźŝƽŹŚĪƷřŹƱřƺƴƗƶŝřŹnźĪƠţƶŤƠƷ~ ƾƘſƭƺƸƠƯƹŵƲƿřƮǀŝŚƿƾƯřŹnŻŚŝƽŹƹōƺƳ~ƹnŻŚŝźĪƠţ~ƭŚƳƶŝƽźĮƿŵƭƺƸƠƯƮǀƴĩƾſŹźŝ ƩŵŻřƶƳřŹƹōƺƳƵŶƿřŢſřƲĪưƯžŶƳżǀųźŝƾƿŚūźƷŻřŚƷƵŶƿřŢſřƲĪưƯƶĩŶƴƿƺĮŝŚƯƶŝŶƳŹřŵ ƭřŵŹŵŶǀƷřƺųƾƯźĭřƶĩŶƿƺĭƾƯŻŚŝźĪƠţƲƿřźŝŚƴŝžŶƳżŝƶƳřƺūŚưƃƽŹŚŬţƽŚĩźƃŚƿƱŚƿźŤƄƯ ƱƹŹŵŻřƶģƹƱƹźǀŝŻřƶģŚƷƵŶƿřƭŚưţŚţŶǀƴĩƮƷřźƟƽŹŚĩƹŻŚſŶǀŤƠǀƳƾŝŚƀŤĩřƾƄƿŶƳřĨƄų ƮƀǀţŚưĭŵ~ƽŹŚưǀŝŻřƱŚưƯřŶĩĢǀƷƶĩŢſřƱōŢǀƘƣřƹŶƃƺŬŝƱŚţƶƘƯŚūŚƿƹƱŚƯŻŚſŵƺų ƱřżǀƯšLjǀƈŰţŮƐſƱřżǀƯŚƿƮǀƃŚŝźţƁƺƷŚŝŹŶƤģźƷĹƣŚƠţřƮǀŤƀǀƳƱŚƯřŹŵnƵŶƃŜƀĩ źŤƄǀŝƽŹŚưǀŝƲƿřƶŝLjŤŝřźƐųŶƃŚŝźŤƄǀŝƱŚƯƲſƹƽŹŚĩƶŝźŬţƾƈƈŴţƽŚƷƁŻƺƯō źĮƿŶĪƿŶƳŶƤŤƘƯƱřźƀưƷŚƿƹƱřŶƳŻźƟƹƲƿŶƫřƹƾĭŵřƺƳŚųƎŝřƹŹƹƽŵźƟƵŻƺůŹŵŵƺƃƾƯ ƽŚƷƂŴŝƱřźƿŶƯżǀƳŹŚĩƹŜƀĩƵŻƺůŹŵŶƴưƸƟƾưƳřŹźĮƿŶưƷƝźůƹŶƴƴĩƾưƳħŹŵřŹ ƱƺĤưƷƞƬŤŴƯƽŚƷƵŶƿřƂĩŚƄĩŹŵƵŹřƺưƷƱŚƯŻŚſƹŶƳŹřŵřŹƱŚƃŵƺųƵŶƿřƭřŶĩźƷƞƬŤŴƯ ŶƳřƺţƾƯƽŹřŵŹƺƄĩƶƇźƗŹŵƹƶƘƯŚūŮƐſŹŵŪƿŚŤƳźţŶŝƱōŻřƹŢſřƱřŵźĭźſƾŤººƄĩ ƾƳŚƯŹōƵŶƴƿōŻřƽźƿƺƈţƭřŶĩźƷšƹźŧƹŢƫżƴƯƹšŹŶƣƱŚĭŶƿżĭźŝƹƱŚĮŞŴƳŶƃŚŝźţŹŚŝƞſř ƲŗŚųŶƴƳŚƯƾţŚƠƇŶƴƴĩƾưƳźĪƟƱŚƳōŶƴƳŚƯƶĩƾƳřźĮƿŵƶŝƹŶƴƳřŹƹźěƾƯŵƺųƲƷŷŹŵƶƘƯŚū ŚƷŢƇźƟŶƴƷŵƾƯŢŞƀƳƾưƿŶƣŚƿƹƾŤƴſƵŵŻơźƃƵŵŻśźƛƵŵŹƺųŜƿźƟƁƹźƟƲƏƹ ƽƹŹƢƟřƺţƹĨƿĦţřźŤſřšŚƗƺƋƺƯƽƹŹƮƷŚƠţŻřƚƿŹŵŚƯřžŵŹŸĭƾƯŚƷŢƗŚſƹŚƷŻƹŹŚƷƩŚſ ŵƺƃƾƯśřŵźƯƹŶſƺěƾƯnƶŤƀŝźĪƠţ~ŹŵŹƺƄĩŚƿƱŚƯŻŚſƾĭŶƳŻĨƿĦţřźŤſřšŚƯřŶƣř Õ{€^ÅY‚ËÂne Ö]Zˆf¯YºÌˆeZ¼³{YÖËZŶuÃY d‡YZ]ÕÁM¿Á€°¨e ƽřźŝžƮǀƃŚŝƶŤººƃřŵŢƠĭƹĚĭƹƾưººſŹźǀƛšŚººƀƬūè šŚººƀƬūƱřŹŚĪưƷŚŝŹŚĩƹŜººƀĩƹƽŹŚĩƕƺƋƺƯŹŵƩŚŨƯ ŚƿƹƮǀººƃŚŝƶŤººƃřŵƽŹŚĩźǀƛŚƯřƵŚţƺĩƾĮŤƠƷƹŵŚƿƾĮŤƠƷ ŶƤƳšŚººƀƬūƱŚŞƬƏŭ LjƇřŚŝƱŚººƿřźĭƩ ƺƇřŢººſřźŤƸŝLjŨƯ ƶŝƍŚŞţŹřƾŝƹƾưſŹźǀƛƶƀƬūĨƿƾƴƘƿžŶƴººƃŚŝƶŤƃřŵƮƬǀƟ ƱŚƄƟLjŤųř ƵŻƺů ƶĩŚŬƳōƵĦƿƹƶŝžŢſřƵŵřŵŹřŶƄƷřŹƾƄƿŶƳřĨƄųźƐųŚƷŹŚŝŶƳƹřŶų ŚƯƾƈŴƃƾĭŶƳŻŵƺƃƾƯƱŚĮŤººƃŸĭŻřƶƳřŹƺĩŹƺĩƽƹźǀěŻřŢŞŰƇ ƪƯŚƘţƹƮƷŚƠţƶŬǀŤƳŹŵƹŻŚŝƹƵŻŚţźĪƠţŶƴƯŻŚǀƳŚƯŹƺƄĩƹŚƯƱŚƯŻŚººſ ŹŵnƽźĮƿŵ~ƮǀƀƳƮƿŹřŸĮŝƹƮǀƿŚƄĮŝřŹŵƺųƶŤƀŝƹźƟƲƷŷƵźŬƴěŢſř ŵƺƃƽŹŚūŚƯƲƷŷ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ŻŚƛōƵŶƿřƖŞƴƯŻřƙŹŚƟšƹŚƠŤƯƹŶƿŶūƵŶƿřƶƳƺĭźƷƱŶǀƴƃŻřnŻŚŝźĪƠţ~ ƝřŶƷřƽřźŝƵŶƿřƱōƱŵƺŝƽŵźŝŹŚĩŵŹřŵŢǀưƷřƶĤƳōŻŚŝźĪƠţŹŵŵƺƃƾƯ ĺźǀųřžŝŹƺƟźŞŤƘƯƶƿźƄƳŢſřƶŤƠĭřŹƱōƾƀĩƶģƶĪƴƿřƶƳžŢſřŚƯ ŵƺŞƸŝƽřźŝŵŚƸƴƄǀěŶƴģƱōŹŵƹŢſřƵŵźĩźƄŤƴƯƍŚŞţŹřƲƿřŹŵƾŞƬƐƯ ŶƴĩƾƯŭźƐƯšŹŚƸƯƲƿř žƮǀƴĩƞƿźƘţħźŤƄƯƽŚƷŢǀƫŚƘƟƮƿŹřŵźƔƳƝLjŤųřƶĩƽŵřźƟřŚŝæ ƱŵźĩĬƳŹŚƿƱƺǀſřŹƺĩŵźǀǀƜţƽřźŝřŹƶŤƠƷźųōƵŵřƺƳŚųŹŵƩŚŨƯƽřźŝ ƮƿŹřŸĮŝƶƳŚųƽŚƷơŚţřŻřƾĪƿ ƵŻƺůŚŝƍŚŞţŹřƾŝƾŞƫŚƐƯƶƘƫŚƐƯƶŝřŹƵŚţƺĩŶƴģźƷƾƿŚƷƱŚƯŻŚưŤůç źţƆƈŴŤƯŹŶƤģźƷƮǀƴĪƳƁƺƯřźƟƮǀƷŵƅŚƈŤųřƱŚưƫƺưƘƯŢǀƫŚƘƟ źţƂƿŶƳřĨ Ƅų ö¦þÃĖÄ Œ‚ÿóÿû‡¬ Ճ·ÂÀ°e kÁ€»µZ¿Z¯¾fˆ]Y¥ÁÁ{µÁZaZ§{ ½Y€ËY{ֻ¼ŸÁÖ^Å~»¾¯Z»YÄ]ĸ¼u ŹŚƄŤƳřŚŝƝƹŹƹŵƩƹŚě ŻřŵƺųƩŚƳŚĩŹŵƾŤƀě ũƹźƯƽŚƷƩŚƳŚĩƲŤƀŝ ŻřƶĩƱřźƿřŹŵŢƳƺƄų ƂţōƶŝźǀƔƳƾţŚƯřŶƣř ƾŞƷŸƯƲĩŚƯřƱŶǀƄĩ ŢƿŚưůƾƯƺưƗƹ ŵźĩƕŚƟŵŶƳŵźĩƾƯ ÕÁ€‡‰M…|ÀÆ» ֟Z¼fmYÕZÅÄ°^‹{Šz]¾ËY²fŒÅ Ճ·ÂÀ°e_º]Á€Ë# [ÁÕZÅ–‡Âe¾ËÔ¿M…Za\uZe {Ö¿Y€ËY½Z³|ÀÀ¯|Ë{Z]”ud̟ÂÀ¼» GSMAºË€veÖa{MWC Żř ƾººĪƿ ƱřƺººƴƗƶŝ ƲººƿLjƳōŽŹŚě ƱřźƿřƾŤƳźŤƴƿřƽŚƷ ŢĩźººƃƲƿźţƾưƿŶƣ ƵźĮƴĩŹŵƮƷƾƳřźƿřƱŚĭŶƴƴĩŶƿŵŻŚŝŹƺƌů*60$çåæíƎººſƺţƱřźƿřƮƿźŰţŻřžě ƱŚưƿřŶǀººſŢƟŹśƹ ƽŚƷƮģźěźººƿŻƶŝ ŢſřƵŶƃƕƺƴưƯƾƬƬưƫŚƴǀŝƾƏŚŞţŹřŵŚƸƳƲƿřƽƺſŻřŚƳƺƬſŹŚŝƪƿŚŝƺƯƾƳŚƸū ŚŝśƹƽŚººƷŢĩźººƃƪƯŚƗźƿŶƯƽźǀƯ ƲƿřŻřźŞųƭřźĭŚŤƀƴƿřŹŵƽźƿƹŚƈţŹŚƄŤƳř ƲƿźţƾưƿŶƣŻřƾĪƿƲƿLjƳōŽŹŚěƶĩŵřŵ ƱŚƯŹƺƄĩŹŵƩŚƘƟƾŤƳźŤƴƿřƽŚƷŢĩźƃ ŢſřƵŶƃƽŹřŶƿźųśƹƽŚƷƎſƺţ {Հ¨¿Y‚ÅÕZÅÃÁ€³€a‡{ZnËY ÖÀf‹Y{d‡Á{¹Y€´¸e ŻřŵźĩƭLjƗřƭřźĮƬţ ƾƷƹźĭƽŚƷŢģžěƲƿř ŹřżƷèåƞƤſŚţŶƴƳřƺţƾƯ ŶƳźǀĭźŝŹŵƮƷřŹźŝŹŚĩ ƽřźŝŚƷƵƹźĭƱřźƿŶƯ ŶƴƳřƺţƾƯƮƔƳƽŹřźƣźŝ ƾſźŤſŵšŚưǀƔƴţŻř źƓŚƳƽŚƷšŚŝŹƹƶŤƟźƄǀě ŶƴƴĩƵŵŚƠŤſř YÁ€a¾ÌuZÅ_Ze`·¾Ì¼¯{Zn¨¿Y ÕY€mYZ]¶ËZ]»ÕZÅ֋³½|‹½Y€³ ՀfˆÌms€— ƵŶǀſŹƽŚƷƁŹřżĭŽŚſřźŝ ƽźŤƀǀūŹŭźƏĬƴƿŹƺŤǀƳŚƯŻŚƟ ŻŚƛōƶƘưūŻƹŹŻřƪƿŚŝƺƯƽŚƷƾƃƺĭ ŶƴģŚţƱLJƺŘƀƯƶŤƠĭƶŝƹŢſřƵŶƃ ƾƿřźūřƪƯŚĩƪĪƃƶŝźĮƿŵŢƣƹ ƽřźūřŚŝƱŚǀƯƲƿřŹŵŚƯřžŵƺƃƾƯ ƪƿŚŝƺƯƽŚƷƾƃƺĭƽźŤƀǀūŹŭźƏ źǀĮưƄģƂƿřżƟřŚŝƱƺƠƿōŚƇƺƈų ŢſřƵŶƃƶūřƺƯŢưǀƣ ֋³Ö «YÁd¼Ì«cZŸÔ—YÄ]և€f‡{ ՀfˆÌms€—{ ŻřƹźěƭŚĮƴƷƶŝƱřŶưģŹŵęŚţĚƫƱŵřŵŹřźƣƩřŹŶƟƽŵŹƺƳřƺƷƵŹřŵřƁŹřżĭƢŞƏ ƱŚƄƳ)$$ƱŚƯŻŚſŶƿŶūšŚƤǀƤŰţƶŬǀŤƳŵƺƃƾĩŚƳźƐųťŵřƺůŻƹźŝŦƗŚŝŶƳřƺţƾƯ ŹŵŹŚŬƠƳřƹƽŻƺſƂţōźƐųŶƳřƺţƾƯƱřŶưģƪųřŵęŚţĚƫƱŵřŵŹřźƣƶĩŶƷŵƾƯ ŶƃŚŝƶŤƃřŵƩŚŞƳŵƶŝřŹŚưǀěřƺƷ ħźưĭźǀųřƭřŶƣřƶŝƶūƺţŚŝ ƵřźưƷƲƠƬţƽŚƷƾƃƺĭƱřŹřŶƿźų ƶſŚƴƃŶĩƭLjƘŤſřƱŚƯŻŹŵ ŻřŶƴƳřƺţƾƯ ,0(, ƾƬƬưƫŚƴǀŝ ƶĩŚƷƾƃƺĭƲƿřƾƘƣřƹŢưǀƣ ƱōƽŚƴŞƯźŝƹƲǀǀƘţħźưĭŹŵ ŢſřƵŶƃŢƟŚƿŹŵƽŵƹŹƹơƺƤů ŶƴƴĩƪƇŚůƕLjƏř º]Á€Ë Ճ·ÂÀ°e ºË€Ì³Ö»ĸZ§ÕÁZÀ§Z^yYÕZÌ¿{Y ºËY~³Ö»¹|«ZÅ|À§€eÕZÌ¿{Ä]Á ½Á|]€ËeµZ‡Y|À§€e ¹Y€´¸e{d̨̯d§Y ƾŤůřŹƶŝŶǀƳřƺţƾƯŶǀŤƀƷƶūřƺƯžĪƗŢǀƠǀĩŢƟřƪĪƄƯŚŝƭřźĮƬţŹŵƮƷŚưƃźĭř ƪƿŚƟŢưƀƣŻřƽźƫŚĭŢưƀƣŻřśŚŴŤƳřƽŚūƶŝřŹŵƺųžĪƗƾƬƿŚŝƺƯƽŚƷƶŴƀƳŹŵ źĭřŚƯřžŵƺƃƾƯƩŚſŹřƮŬůƹŢǀƠǀĩŢƟřƱƹŶŝŚưƃžĪƗƶĩŶǀŤſźƠŝƹŶǀƴĩśŚŴŤƳř &2035(66('ƶƴƿżĭĨǀţžĪƗśŚŴŤƳřŻřžěŶǀƴĩƾƯƵŵŚƠŤſřꌍĪſŵƭřźĮƬţŻř ŶǀƴĩƩŚſŹřžĜſƹŶƿŹřŵźŝřŹ,0$*( |Ì¿YÂeÖ»ÖfuYÄ]įÖ¸ËZ]»ՁZ]Ö§€ » |ÌÀ¯{¸¿Y{Y½M,Š»Z¿ÕÂnfˆmZ] ,Q¿QLW\6/,&(ՁZ] {¸¯|¿Z‡ÃZ]Á{€f¸Ì§ sound cloud ƾƳŚưƫōžƿƹźſ ŶƴģŵƺƬĩŶƳŚſśƺŞŰƯ ƵŶƃźŤƬǀƟƖƟŹƽŻƹŹ ƶĩŹƺƏƱŚưƷŚƯřžŵƺŝ ƖƟŹƲƿřŢƟŹƾƯŹŚƔŤƳř ƾưſŹšŹƺƇƶŝźŤƬǀƟ ŽźŤſŵŻřřŵŶŬƯƹŵƺŞƳ ŶƃũŹŚųƾƳřźƿřƱřźŝŹŚĩ ¶³Â³ÖÅ Õ{ÁÄ] řŹƽŶƿƹŹŶƳřƽŚƷƪƿŚŝƺƯƪĭƺĭŹŚǀŤſŵŶǀƳřƺţƾƯn+(<*22*/(~ƲŤƠĭŚŝƽŵƹŻƶŝ ŹŵŵƺūƺƯŶƴưƃƺƷƽŚƷŢŬĭŜƬƛřŶƴƳřƺţƾƯƱřźŝŹŚĩŢǀƬŝŚƣƲƿřƞƐƫƶŝŶǀƴĩƩŚƘƟ ƹƾƃŻŹƹšŚƤŝŚƀƯŪƿŚŤƳƾƿřƺƷƍƺƐųŢǀƘƋƹŶƴƳŚƯƾţŚƗƺƋƺƯŻřƹŶƴƴĩƩźŤƴĩřŹƶƳŚų ŶƳƺƃźŞųŚŝŻƹŹŹŚŞųř €e½YY֋³Á{Z]Ã|ÀËMµZ‡¶aY ½Â¨ËMY ƽŚƷƱƺƠƿōƶƘſƺţƩŚůŹŵƪěřĺźƷŚƓ ƂŴŝŵƺƃƾƯƶŤƠĭƹŢſřçåæí ƶŤƟźĭŹŚĩƶŝƽŚƷƽŹƹŚƴƟŻřƾƸūƺţƪŝŚƣ ƵřźưƷƶŝŵƺųŚŝřŹæåƱƺƠƿōŹŵƵŶƃ Ʈ ſřŚŝŶƿŶūƽŚƷƩŶƯžŢƃřŵŶƴƷřƺų nƹĦĮƳŚƷ~ƹ /,6%21 nƱƺŞƀǀƫ~żƯŹ ŶƴŝŚƿƾƯƶƘſƺţ +$1*=+8 d§Z‡Á€°ËZ» Á€a†Ì§€‡Ö§€ » § €ÌyZeZ] ŢưƀƣźƷŻřřŹƱōƵŹŚŝƹŵƹŶǀƴĩƶƘƐƣƶƘƐƣƹŶƿźŞŝƭřŶƯřŹƾƠƬŤŴƯƾĮƳŹƽŚƷŸƛŚĩŶƿŚŝ ŶǀƴĩƮǀƀƤţŢưƀƣƹŵƶŝƾƷřƺŴƫŵ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ŢƟŚſƹźĪƿŚƯ ƶƋźƗƱŚƯŻƵŹŚŝŹŵ ŶƿŶūƽƹźěžǀƟźſ žǀƟźſŢſřƶŤƃƺƳ 685)$&(352 ƽƹźě ŻřƾƳŚŞǀŤƄěŚŝŶƿŶū ƩŚſŹŚƸŝŹŵ/7( ŻřŶƿźųƽřźŝçåæí ŽźŤſŵŹŵŚƷƵŚĮƃƹźƟ ŵƺŝŶƷřƺų Ղb‹M º]Á€Ë Ղb‹M ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ Ö//‹Á º]Á€Ë ևZÀ‹½YÁ d»Ô‡Á ƶŤƀŝƹŶƴƴĩƾƯƾƤƬţŵƺųƵƺǀƃƶŝřŹƞƿźƘţ ƞƿźƘţƲƿřŻřŵƺųƲƷŷŹŵƶĩƾŤƃřŵźŝƶŝ ƱŚƄƴƷŷƶŝƶĩƽźĪƟƖƣřƹŹŵƹŶƳřƶŤººƃřŵ řŹƾţƹŚƠŤƯšŚſŚƀůřŢººſřƵŵźĩŹƺƐų ƾƃŚƳŚƯŽŚƀůř~ƖƣřƹŹŵŶƳřƵŵźĩƶŝźŬţ ŢſřƪǀƫŵƲǀưƷƶŝnŢſřŚƯźĪƟŻźƏŻř ƪĪººƃřŹŚƯšŚǀůƹŹŹŚĪƟřƮǀƿƺĭƾƯƶĩ ŶŝƶǀůƹŹŻřƮǀƷřƺŴŝźĭřƲƿřźŝŚƴŝžŶƴƷŵƾƯ ƶĩƮǀƳřŶŝżǀģźƷŻřƪŞƣŶƿŚŝƮǀŝŚƿšŚººŬƳ ƾƠƴƯƶƄƿŶƳřŻřƾƃŚƳƾƠƴƯŽŚƀůřźƷ ŻřƾƃŚƳƾĭŵźƀƟřLjŨƯžŢſřƾƇƺƈŴŝ ƾƳřźĮƳƹŢſřƲŤųŚŝƹƱŵřŵŢſŵŻřźĪƠţ ŢſřŶƿŶƸţƹźƐųźĪƟŻřƾƃŚƳŽřźƷƹ ƮǀſźţƾƯƖưūźŝřźŝŹŵƾƳřźƴŴſŻřƪŞƣ śźƐƌƯƲƿřźŝŚƴŝžƮǀƴĩƁƺƯřźƟřŹƱŚưƟźů ŻřźĮƿŵƩŚŨƯŚƷŶƇƹƮƿƺƃƾƯƾŞƈƗƹ ƶĩŢſŚŬƴƿřƶūƺţƪŝŚƣƶŤĪƳŚƯřŢſŵƲƿř ƶƿŚěźŝƹŚŬŝƾƠƴƯŹŚĪƟřƖƣřƺƯŻřƽŹŚǀƀŝ ŽŚƀůřƽŹŚưǀŝƭŚĮƴƷLjŨƯžŶƴŤƀƷŢƤǀƤů ƱŚƯźººƀưƷŚŝźĭřŚƿƮƿŹřŵƽŶƴƿŚººƃƺųŚƳ ŽŚƀůřƮǀŤƀƷƵźūŚººƄƯƹŦŰŝƩŚůŹŵ ƶƳƺĭƲƿřŹŵŢſřƾƘǀŞƏƂŬƳŹƹƮƄų ŽŚƀůřƹśƺƬƐƯŚƳƎƿřźƃƁźƿŸěƖƣřƺƯ ŶƃŚŝƽźŧƺƯĨưĩŶƳřƺţƾƯƾƠƴƯ ƩŚůŻř~śŚŤĩŻřƾƿŚƷƂŴŝŻřƵŶƿżĭźŝ żƳźŝŶƿƺƿŵźŤĩŵƶŤƃƺƳnśƺųƩŚůƶŝŶŝ [ÂyµZuÄ]|]µZuY ·ÖmZuºË€»€f¯{ ֐zeÕY|Ë|¿Z¯Á®‹‚a ÃZ´Œ¿Y{…|»,d»Ô‡ևZÀ‹½YÁ ƝLjųźŝƶĩƮƿŵźĩƵŹŚƃřƪŞƣƽŚƷŢưƀƣŹŵ ƪƯřƺƗƶŝřŹŵƺųŶŝƶǀůƹŹƶĩƭŵźƯŻřƽŹŚǀƀŝŹƺƈţ ŹŚĪƟřLJƺưƘƯŶƴƷŵƾƯŢŞƀƳŵƺųƩźŤƴĩŻřũŹŚų řŹŚƯšŚſŚƀůřƶĩŶƴŤƀƷŚƯŵƺųƽŚƷƾƤƬţŻźƏƹ ŶƳŹƹōƾƯŵƺūƹƶŝ ƩŚŨƯŶƴģŵŹƺƯƲƿřŹŵźŤººƄǀŝŮǀƋƺţƽřźŝ ƮǀƳŻƾƯ ŶƴƴĩƾƯƞƿźƘţŚưººƃŻřƱřźĮƿŵŶǀƴĩŹƺƈţ žŶƳƺƃƾƯƩŚŰƃƺųƞƿźƘţƱŶǀƴƃŚŝŵřźƟřŻřƾųźŝ ƹŶƳƺƃƾƯŢůřŹŚƳƶĩŶƴŤººƀƷƮƷƾƳŚººƀĩŚƯř ƹŶƴƄĩƾƯŢƫŚŬųƾƌƘŝŶƴƴĩƾƯƵŚƴĭŽŚƀůř ŶƳƺƃƾƯƾƳŚŞƈƗƾųźŝ ŸŢƀǀģŚƷƂƴĩřƹŹŵšƹŚƠţƲƿřƪǀƫŵ ƭřŶĩźƷƅŚŴººƃřƶĩŶǀƳŻƾƯŽŶůLJŚưŤůř ÕZÅ‚Ì· d‡ÂaՁZ‡½YÂm ƾƟźƘƯƶŝƾƬŞƣƵŹŚưƃŜƬƐƯƶƯřŵřŹŵ ƽŻŚººſƱřƺūƽŚƷŹżǀƫŻřźĮƿŵƽŵřŶƘţ ƮƿŻřŵźěƾƯšŹƺƇ ƩƺƏ (5%,80<$* Źżººǀƫ ƾƬƇřƝŶƷƹźŤƯƺƳŚƳçîéåƱōũƺººƯ «Z—YÃ{Y‚̸ŸZ“|̼u€f¯{ śŸūƽĥźƳřŢſřśōƱōƽŹřŸĭźǀŧŚţ dXÌÅ”ŸÁÖuY€mÃÁ€³Ž¿Y{ ÃZ´Œ¿Y{Ö¼¸Ÿ ŹżǀƫŻřźţźŧƺƯźŝřźŝƲƿŶƴģƱōŻřƵŶººƃ ƱŚůřźūźŤƄǀŝƪƿŚưţŢººſř&2ç êŵƹŶůŹŵŹżººǀƫƲƿřžƫŚěźƷŚŝŢººſřźŤưĩƾěřźţžƫŚěŻřƵŵŚƠŤººſř ŵŚŬƿřƾţřŹřźůŜǀſōźŤƯƹźĪǀƯêåŵƹŶůŚţƹŵƺƃƾƯƶŤƃřŵźŝźŤƯƹźĪǀƯ ƱŶƃŵŚŬƿřƾƴǀƫŚŝƶƴƿŚƘƯƑŚŰƫŻřƾƳŚƯŹŵƽźǀĭƶŬǀŤƳƶƐƤƳŵƺººƃƾƯ ƵŶƴƴĪƃŢƫŚůŢſƺěƲƿźƿŻƶƿLJƹŢſřŵŶƘŤƯƍŚƤƳšŹƺƇƶŝƽżƿŹƱƺų ƹŵŹřŵƽźŤưĩŷƺƠƳžĪƗ&2珿ǀƫƶŝŢŞººƀƳŹżǀƫƲƿřŶƴĩƾƯřŶǀě ƽŵƺŞƸŝƱŚƯŻŵŹřŵŵźŝŹŚĩƶƴĩōƞǀƠųŹŚĪſřƪŨƯƾŰƐſšŚƘƿŚƋƽřźŝ ƶŤƠƷéŢſƺěƵŶƃŵŚŬƿřƽżƯźƣŢſřźţƖƿźſ&2珿ǀƫƶŝŢŞƀƳƱō çêŚţŢſƺěŹŵƾƘƋƺƯƍŚƤƳƱŶƃĬƳŹźěŵŚŬƿřƩŚưŤůřŶƄĩƾƯƩƺƏ ŢſƺěƽŻŚſƱřƺūƽŚƷŹżǀƫƕřƺƳřźĮƿŵƾƟźƘƯƶŝƶƯřŵřŹŵŢººſřŶƇŹŵ ƮƿŻřŵźěƾƯ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ÿ÷ÊÅĖ ְ‹‚aÕZÅÄ̏Âe ƺƯŢƯLjſŹŵźŧƺƯźƇŚƴƗ ƲǀŘţƹźě ƮƿżǀƴƯƹƮǀƀƬĩ Ʋǀţƺǀŝƹ%ëƽŚƷƲǀƯŚŤƿƹƵƹźººĭƲƿřƲǀŝŹŵ%ƵƹźĭƽŚººƷƲǀƯŚŤƿƹ ƶƳřŵƹƾƷŚƯƙźƯƮŴţƵŵŹŻŢƃƺĭƙźƯźĮūŻƺƯŹŵ%ëƲǀƯŚŤƿƹŶƴŤƀƷźţƮƸƯ ƭřŵŚŝƹƙźƯƮŴţƭŶƴĭŽƺŞſƭŶƴĭƶƳřƺūźĮūŹŵƲǀţƺǀŝŵŹřŵŵƺūƹƱřŵźĮŝŚŤƟō ŵŹřŵŵƺūƹƾƴǀƯŻ ŶƴŤƀƷƭƺǀƴƬſƹƽƹŹƲţƹŹŚĩŚŤŝ(&ƲǀƯŚŤƿƹƪƯŚƃŚƷƱřŶǀƀĩřƾŤƳō ŜſŚƴƯŚƳƾƿřŸƛŵřƺƯƹřƺƷƾĭŵƺƫōŽźŤſřźŧřŹŵƶĩƽŵřŻōƽŚƷƩŚĪƿŵřŹŵřƺƯƲƿř ŶƴƴĩƾƯƾŨƴųřŹŶƳƺƃƾƯŶǀƫƺţƱŶŝŹŵ ŶƄŴŝƾƯŵƺŞƸŝřŹźſŹŵƱƺųƱŚƿźūƁŵźĭżǀƳ 4æå æåƮƿżƳōƺĩ ĨưƳƝźƈƯƂƷŚĩ ŵŚƿŻƾŝźģŶƳŶƤŤƘƯƽřƶƿźƔƳŽŚſřźŝƶĩƱřŵźƯƾƿřŸƛƮƿĥŹŹŵƾŝźģƂƷŚĩ ŜŞſƶĩƾƳƺƯŹƺƷŶǀƫƺţƹƵŶƃƺƯƽŚƷƩƺĪǀƫƺƟƾŝźģŵŶƛĨƿźŰţŦƗŚŝřŸƛŹŵ ŶƷŵƾƯƂƿřżƟřřŹŵƺƃƾƯƱřŵźƯŹŵƺƯƁżƿŹ ƂƷŚĩŹŵżǀƳëŚĮƯřƽƹŚůƱřŵźººĮŝŚŤƟōƮŴţƹèŚĮƯřƽƹŚůƾƷŚƯƲººƛƹŹ ŶƳźŧƺƯƺƯƁżƿŹ ƺƯƁżƿŹƱŚƯŹŵŹŵŶƿŶūƽŚƷƁƹŹ źŧƺƯƞƬŤŴƯŶƃŹƽŚƷŹƺŤĩŚƟƹ%ƵƹźĭƽŚƷƲǀƯŚŤƿƹƁƹŹƲƿřŹŵƾěřźţƹżƯ ƵŶƃƢƿŹżţźſŢſƺěŹŵŢſƺěƆƈŴŤƯƎſƺţƽřƵŹƹŵšŹƺƇƶŝƺƯŢƿƺƤţŹŵ ŵŹřŵƵřźưƷƶŝřŹħŻŚƳƽŚƷƺƯƱŶƃƮǀŴƋƹƺƯƁżƿŹƞƣƺţƶĩ ƩƺĪǀƫƺƟŢƿƺƤţƽřźŝřŹƆŴƃŵƺųŢĩLjěŻřƾƴƛƽŚưſLjě353ƁƹŹ ƝźƈƯƲƿźĜſōƶĩƽŵřźƟřŹŵƹŢƀǀƳŶǀƠƯŵřźƟřƶưƷƽřźŝƶĩŶƴƴĩƾƯƢƿŹżţƺƯ ŢſřƕƺƴưƯŚƷƾưǀųŶŝŹŵŚƿƹŶƳŹřŵƾƴưƿřŵƺųƽŚƷƽŹŚưǀŝƹŶƴƴĩƾƯ Ţſř%ƽŚƷƲǀƯŚŤƿƹŻřƾƴƛƖŞƴƯƶĩƺŬŝōźưŴƯŻřƵŵŚƠŤſřƾŤƴſŜƏ ŵƺƃƾƯƶǀƇƺţ nŚƿŻƹźǀſžƀǀƯƹŹŚĩŚſ~ƭŚƳƶŝġŹŚƣƾƗƺƳŻřƺŬŝōźưŴƯƺŬŝōźưŴƯƅźƣ ƺŬŝōźưŴƯƽƹŚůƺŬŝōźưŴƯƅźƣŵƺƃƾƯƺŬŝōźǀưŴţŜŞſƶĩŶƿōƾƯŢſŵƶŝ ƖŞƴƯƲǀƴĤưƷƹƭƺǀƴƬſƹƭƹźĩŶƴƳŚƯƾƳŶƘƯŵřƺƯƹ%ƽŚƷƲǀƯŚŤƿƹƵŶƃĨƄų ŢſřƮƿżǀƴƯƹƮǀſŚŤěƽŹƹźƋƽŚƷƶƴǀƯōŶǀſřŻřƾŝƺų ŚţƮǀƴĩŹŵƺěŢſřźŤƸŝƶĩŢſřŶǀƠƯƺƯƁżƿŹŻřƽźǀĭƺƬūŹŵŪƳźŝŽƺŞſ ƱƺŤƿŻƭřŵŚŝƽŚƷƲƛƹŹŚŝźſŢſƺěĥŚſŚƯƩŚůƲǀƗŹŵžŶƳƺƃśŸūźŤƸŝŚƷƲǀƯŚŤƿƹ ƾƳŚſŹƱĦǀƀĩřƹƾƳŚººſŹřŸƛƂƿřżƟřƹƱƺųƁŵźĭĨƿźŰţƪǀƫŵƶŝƪǀĭŹŚƳŚƿƹ ŶƴŤƀƷƺƯŶƃŹħźŰƯ ź Ŭ ŢƬƗƶŝƾŝƺģƶƳŚƃŚŝŻƹŹŹŵŢŝƺƳƲƿŶƴģƱŵŻƶƳŚƃƱŵźĩƶƳŚƃ ƾ ƺģ ŻƹŹ Ź ƺ Ʋ ģ Ʊ Ż Ʊź ŚƯźĭŵŚŬƿř ƺƯŶƃŹħźŰƯƾƳŚſŹƱƺųƂƿřżƟř ŢſřƺƯŶƃŹħźŰƯƾƳŚſŹ ƱƺųƂƿřżƟřƹźſŹŵ ƽŻŹŵƺĭƶƳŚƀƟř ŻŚſƹŹřŵźŤĩŵ €ËZ‡ÁZžÌXeÁ€a,Ö¿| »{Y»,Zž̻ZfËÁ|À»ZÌ¿ZÅ»d»Ô‡š¨uÕY€]½|] -{‹Ö»»‰‚ËŠËY‚§YhŸZ]½|]{{Y»¾ËY½YÂe¹|Ÿ d‡YÕ~¤»{Y» \^‡Ö¿| »{Y»Öy€]ŠËY‚§YºÅÁZž̻ZfËÁÁÖ¿| »{Y»{Â^¼¯ºÅÖÀ Ë š¨uÕY€]Ád‡Y|À^¼Åd§Z]ÄÌ^‹,ZfyZ‡™Zv·Y» |¿Â‹Ö»»‰‚Ë A,C,( ÕZž̻ZfËÁ,ÕÁ,‚À´À»,ºÌˆ¸¯,ºË‚ÌÀ»|À¿Z»Õ{Y»Ä]»d»Ô‡ d‡YZÌ¿ZžÌXeÁ€aÁ ƾƳŶƘƯŵřƺƯŵŚƿŵŻř ƞƘƋƹƾĮŤººƀųƺƯƁżƿŹŦƗŚŝƱŶŝŹŵžƯŵŚƿŵŻřžƯ ƞƫř ŶƴŞưƷŢƟŚŝƹƱřƺŴŤſřƶŝƮǀƀƬĩŶƳƺǀěŹŵƶĩŢſřƽźƈƴƗžƯŵƺƃƾƯ šLjĪƄƯƹƱřƺŴŤſřƾĩƺěŜ޺ºſźƈƴƗƲƿřƩŵŚƘţƭŶƗŵƹŹƾƯŹŚĩƶŝ ŵŵźĭƾƯƲųŚƳƹƺƯƁżƿŹ ŵƺųƶŝƺƳƶŝƹŵřŻōƩŚĪƿŵřŹŶǀƫƺţƂƿřżƟřŦƗŚŝƲƷōŵŚƿŵŻřƲƷō ś ŵƺƃƾƯƺƯƁżƿŹŜūƺƯƹ&(%ëŶƴƳŚƯƾƿŚƷƲǀƯŚŤƿƹƂƷŚĩŜŞſ ŢſřƵŶƃƶŤųŚſnƲǀţřźĩ~ƭŚƳƶŝƾƴǀŘţƹźěŻřƺƯŚƷƲǀŘţƹźěŵƺŞưĩ ŵƺƃƾƯƺƯƁżƿŹŜŞſŚƷƲǀŘţƹźěŻřƵŵŚƠŤſřƭŶƗŢƬƗƶŝƽŹřƺŴƷŚǀĭ ŹŵŵřƺƯƮƀǀƫƺŝŚŤƯƂƷŚĩŜūƺƯŶǀŗƹźǀţƽŹŚĩƮĩŶǀŗƹźǀţšLjĪƄƯ ŶƴĩƪǀƫŵƶŝƩŚůƲǀƗŹŵžŵƺƃƾƯƺƯƁżƿŹƹƱŶƃĨººƄųƹħŻŚƳƹƱŶŝ ƽŹŚĩźěƶŤŞƫřŢſřŶƴĩżǀƳƺƯƱŶƃƲƿżĮƿŚūŢƗźſƱŶŝƮƀǀƫƺŝŚŤƯƱŵƺŝ ŵŵźĭƾƯƺƯƁżƿŹƂƿřżƟřŜŞſƱŶŝƮƀǀƫƺŝŚŤƯƂƿřżƟřŢƬƗƶŝżǀƳŶǀŗƹźǀţ ƾƠƬŤŴƯƽŚƷƱƺƯŹƺƷ ƽƺǀƬĩơƺƟ ƩŚƳŹŵōŵŶƛƩŚƳŹŵōƵŶƛƽŹŚĩƮĩ ƵŶƛƾŤƣƹŶƴĩƾƯŶǀƫƺţƱƹźŤſƺŤƀţƹƱĥƹźŤſřƩƹżǀţŹƺĩƲǀƫŚƳŹŵōŶƴƳŚƯ ƺƯƁżƿŹŜŞſƹƵŶƃƮĩżǀƳŚƷƱƺƯŹƺƷƲƿřŮƃźţŵƺººƃŹŚĩƮĩƩŚƳŹŵō ŵƺƃƾƯ ƱƹźŤſƺŤƀţƱƺƯŹƺƷƪƿŶŞţƲººſƂƿřżƟřŚŝƶƳřŵźƯƽƺƯƁżƿŹ ƶƳřŵźƯƾſŚƏƂƿřżƟřŜūƺƯƹŵƺººƃƾƯźŤƄǀŝƱƹźŤſƺŤƀţƹŹŶǀƷƽŵƶŝ ŵŵźĭƾƯ ƽŸƜƯŵřƺƯƹƱĦǀƀĩřƽƹŚůƱƺųŵƺƃƾƯŜŞſƾƳƺųƮĩƾƳƺųƮĩ ƽŚƷƲǀƯŚŤƿƹŵƺŞưĩƪƇřŹŵŶººſźƳƺƯƶƄƿŹƶŝƾƟŚĩƵŻřŶƳřƶŝ ŜŞ ž ƿ Ż ŵŹřƺƯƽŹŚǀººƀŝŹŵƹŶǀººſř Źƺ ƽŹ ǀ ŝ Ź ƹ ǀ ĨǀƫƺƟ&(%ë%æç ŜŞſžƯŵŚƿŵŻř ŶƳƺƃƾƯƾƳƺųƮĩŜūƺƯƶŬǀŤƳŹŵƹ ŶƳƺƃ ƾƯƾƳƺųƮĩŜūƺƯƶŬǀŤƳŹŵƹƲƷōƮƀǀƫƺŝŚŤƯƩLjŤųř ƶŝƱŶŝƾƴưƿřƮŤƀǀſƱōŹŵƶĩŢſř ƽŹŚưǀŝƾƗƺƳ ƶŝƱŶŝƾƴưƿř ƮŤƀǀſƱōŹŵƶĩŢſřƽŹŚưǀŝƾƗƺƳŽƺěƺƫƽŹŚưǀŝ ŶƳŚſŹƾ ƶĩŢſřƺƯƁżƿŹƽŹŚưǀŝƲƿřƉŹřƺƗŻřŶƳŚſŹ ƾƯŜǀſōƮƫŚſƽŚƷŢƟŚŝ ƵřźưƷ ŶƃŚŝƺƯŶƿŶƃƁżƿŹŚŝƵřźưƷŚƿƹƞǀƠųŢſř ƲĪưƯ ƽŵŚƿŻƱřżǀƯƶŝƱŚƳŻŹŵĨǀŤººƀǀĩƾƬě ƽŵŚƿŻƱřżǀƯƶŝƱŚƳŻŹŵĨǀŤººƀǀĩ ƾƬěƱřŶưŴţƭŹŶƴſ ƾƳƺƯŹƺƷƽŚƷƾưƔƳƾŝ źŝƵƹLjƗ ŦƗŚŝƾƳƺƯŹƺƷƽŚƷ ƾưƔƳƾŝźŝ ƵƹLjƗƪƯŚƗƲƿřƶĩŵŹřŵŵƺūƹ ŵƺƃƾƯżǀƳƺƯƁżƿŹ žƿŻŚƿŹƺƀ일ſƵŹƺƃźſŢſ ƃ žƿŻŚƿŹƺƀ일ſƵŹƺƃźſŢſƺěƱŵƺŝƮƫŚſŚƳ ŶƳƺƃƾƯƺƯƁżƿŹŜūƺƯż ŶƳƺƃ ƾƯƺƯƁżƿŹŜūƺƯżǀƳƾģŹŚƣƽŚƷŢƳƺƠƗƹ ƱŵŻƺĜƯŚƃŚƷƺƯƶŝŶůŻ ƂǀŝƾĭŶǀſŹ ƱŵŻƺĜƯŚƃŚƷƺƯƶŝŶůŻř ƱŶƃƶŤƀĪƃŜūƺƯŵŚƿŻ ƱŶƃƶŤƀĪƃŜūƺƯŵŚƿŻƱŵźĩĬƳŹƹŶůŻř Ƃǀŝ ŵƺƃƾƯƺƯ º]Á€Ë ÖfÀ‡\— ƪǀŞŬƳŻƶƄƿŹ ÷ÿƸàŒƐǠü¿ûû†«Ėÿí¬ śLjĭŚƯźųƶƿƺŞŬƳŹŵŚŝƁƺººĮƳŻźƯƾƬĭƮƿźƯīźŝƱřŹŵŚƯƺŝƪǀŞŬƳŻƶººƄƿŹ ƵŚǀſƵźƿŻƹƲƄƿƹōƲǀŤƴƀƟř ƱřŹŵŚƯƺŝ Õ|¼v»¿Z“€Ì¸Ÿ źŝƵƹLjƗƶƧŢſřƽřƶƄƿŹƪǀŞŬƳŻ ƾƳŚƯŹŵƅřƺųƽřŹřŵƽżĜƃōƝŹŚƈƯ ƶƟźººſšŚŝŚƸŤƫřƱŚƯŹŵŹŵƹƵŵƺŝżǀƳ ƽŚƷŢƳƺƠƗ ƕřƺƳř ƹ ƾĭŵŹƺųŚƯźººſ ŢſřźŧŒƯƾģŹŚƣƹƾſƹźƿƹƾƿŚƿźŤƧŚŝ šLjƨƄƯƲƿřƶŝLjŤŝřƶƧƾƿŚŬƳōŻřƹ ŢſřźţŪƿřŹŶƴưƫŚººſŵřźƟřƱŚǀƯŹŵ ƾƿřŸƛƵŵŚƯƦººƿƱřƺƴƗƶŝƵŵŚƯƲƿř ŵƺƃƾƯƶŤƟźĭźƔƳŹŵƽźǀěŶƋ ƁŹřƺĭŵźƨƬưƗŶƴƿōźƟƶŝƪǀŞŬƳŻ ŲƠƳƂƷŚƧŦººƗŚŝƹƵŵźººƧƦưƧ ƵŶǀƄŴŝŵƺŞƸŝřŹƕƺƸţŢƫŚůŵƺƃƾƯ ƾƿřŸƛƵŵŚƯƲƿřŶƴƧƾƯƩźŤƴƧřŹŜţƹ żǀƳƩƹźŤƀƬƧŮƐººſƱŵŹƹōƲǀƿŚěŹŵ ŻřƽŹřŵŹƺųźŝƪǀƫŵƶŝƹƵŵƺŝŹřŸĭźǀŧŚţ ƹƾŤƿźţŹōƽŚƷŵŹŵƾŝŚƸŤƫřŶƋƅřƺų ŶƷŵƾƯƂƷŚƧřŹīŹżŝƵŵƹŹƭŹƹ že€»¹Â¸ŸÖ Ì^—ž]ZÀ»Հf¯{ÕÂnŒ¿Y{ ŢſřŶǀƠƯƱƺųŶƴƣ ŹřźƟƾƴƛƹŹžƳŚººſřƽřŹřŵƾƬĭƮƿźƯƽŚººƷīźŝ ŢſřnƲƿƺƫŚººſƹźĪǀě~ƭŚƳƶŝŲƬţƵŵŚƯĨƿƹƲǀƳƺěŚººſ ƽřŹřŵƹƽźººŤĩŚŝŶººƃŹƱŵźĩƞƣƺŤƯŢǀƇŚųƽřŹřŵƹ ŢſřƾƫōƽŚƷŶǀſř ƽřźŝŵƺƃƍƺƬŴƯśōŚŝźĭřƵŚǀĭƲƿřƒǀƬƛƵŶƳŚƃƺū ŹŚǀƀŝƱŚĩŵƺĩƮƀǀŤǀƃřŹƾŤůƹƮƀǀţŚƯƹŹƾƬƈƠƯƽŚƷŵŹŵ ŢſřźŧƺƯƹŶǀƠƯ śƹźĪǀƯŶƋźưƿřżƫōŶƋƱŚƏźººſŶƋƾƬĭƮƿźƯ ŹřŵŹŚŝƱŚƳŻŹŵźǀƃƵŶƴƷŵƂƷŚĩƱřŶǀƀĩřƾŤƳōƢƿźƘţŶƋ ƽŹŚƄƟźěƵŶƴƷŚĩƹŹƹōƵŶƗŚƣƾƀƴūƪǀƯƵŶƴƷŵƂƷŚĩ ŢſřƱƺų ƹƾŝŚƸŤƫřŶƋƅřƺººųƵŚººǀĭƲƿřƽŚººƷīźŝ ƵŻřŶƳřƶŝŵŹŵƺƬĭƲǀĪƀţƽřźŝƹŹƲƿřŻřžŵŹřŵƾƳƺƠƗŶƋ ƽŹŚưǀŝĨƿŵŹŵƺººƬĭŢººſřźŧƺƯŵƺūƺƯƽŚƷƹŹřŵ ŽƹźƿƹźŧřŹŵŶƳřƺţƾƯƶĩŢſřŚƯźſƪƈƟŹŵƖƿŚƃ ƽŚƷƵŶƴƿLJōŚƿƺĩŚŞƴţƪĪƫřƱƺĤưƷƽŵřƺƯŚƿƽźŤĩŚŝ ƾƴưƿřƮŤººƀǀſŢƿƺƤţŚŝŶƿōŵƺūƹƶŝřƺƷŹŵŵƺººūƺƯ ƲǀĪƀţřŹŵŹŵƺƬĭŶƴƳŚƯƾĭŵŹƺųŚƯźſƮŗLjƗƱřƺţƾƯ ƱŶŝƾƴưƿřƮŤººƀǀſŢƿƺƤţƂƿřżƟřŹŵƾƬĭƮƿźƯŵřŵ ŵŹřŵƂƤƳżǀƳ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ƱřŹŵŚƯƺŝƲƛƹŹƶǀƸţŻźƏ ŹŵƱƺŤƿŻƲººƛƹŹƭźĭçêåŚŝřŹƱřŹŵŚººƯƺŝƭźººĭêå ƶƄǀƃžĜſžŶƿŶƴŞŝƮĪŰƯřŹƱōśŹŵƹƶŤŴƿŹƽřƶƄǀƃ šŹřźůŚŝŢƗŚſéšŶƯƶŝŶǀƷŵƵŻŚūřƹƶŤƃřŸĭśōŹŵřŹ ŶǀƴĩƵŵŚƠŤſřƹƵŵƺưƳƝŚƇžĜſžŶƃƺŬŝƮƿLjƯ ƾƬĭƮƿźƯ ƱōƽŚƷīźŝŻřźŤƄǀŝƶĩŢſřƕŚƴƘƳƵŵřƺƳŚųŻřƾƬĭƮƿźƯ ƶŰƿřŹƹžƳŚſřƽřŹřŵƶĩƽřƵżƯŲƬţƵŚǀĭžŵƺƃƾƯƵŵŚƠŤſř ŜŤĩŹŵƹŢſřƾƿƹŹřŵƾƷŚǀĭƾƬĭƮƿźƯŢſřƾƈŴƄƯ ƹnƶǀưƿźƯ~ƾŝźƗƱŚŝŻŹŵƹnƾưƿźƯ~ƭŚƳƶŝƾŤƴſŜƏ ƵŚǀĭƲƿřŵƺƃƾƯƵŵźŝƭŚƳnƵźǀƜƇƶǀưƿźƯ~ƹnƶǀŞƫŚººƃ~ ŚŞƿŻƽŚƷƪĭƽřŹřŵƹŶƴĩƾƯŶººƃŹƶƫŶŤƘƯƢƏŚƴƯƭŚưţŹŵ ƾŴƬţŹŚǀƀŝƮƘƏƶĩŢſřƺŞƃƺųƹźƐƘƯƱŚƷŚǀĭŌżūƹ ŢƟźĭƾƯŹřźƣƵŵŚƠŤſřŵŹƺƯƶŤƃŸĭƱřŹŚĭŻƹŹŻřƾƬĭƮƿźƯŵŹřŵ šřźƄůƂǀƳƉŹřƺƗƶŬƫŚƘƯƽřźŝźŧƺƯƽƹŹřŵƱřƺƴƗƶŝƹ ƹƂŴŝƭřŹōƽƹŹřŵƱřƺƴƗƶŝƱōŻřƮƿŶƣŻřƱřźƿřŹŵŢſřŶǀƠƯ ŶƃƾƯƵŵŚƠŤſřŲƠƳƹŵŹŵƶưƋŚƷŌƺſƵŶƴƴĩƝźƏźŝ ƾƬĭƮƿźƯƅřƺų ƂƷŚĩƽřźŝƹƂŴŝƂƯřŹōŵŹŵŶƋƾƬĭƮƿźƯƵŚǀĭ ƱřŹŚƯƺŝƱřŹŵŚƯƾŝƶƣŹƹƞƫřƱōźĮƿŵƽŚƷƭŚƳ ŚǀººſŚŧŚƐſŹřżǀƴººƄŝĦǀŝřĥīźŝŹřżƷƞƬƗŻřƺƯŹř ŚƐſřƪǀƣźųŌLjƿƺººſƱřŹŵŚƯƽƺŝƱŚěƺģĨƄƯ ƶƣŹƹƞƫřƭřƹŹŵŚƯƺŝŚǀººƀƯŚƏŹřŚƿżǀưţŹřŌLjƿƺººƃ ŚǀƬǀųřŚǀſŚưƏŹřƱřźŨǀƘŝŜººſŚŬƳźŝƾƗřźƫřƢŞů ƞſŚŬƳźŝƹƪƿŶƴƤƫřƵźƷŻƪŝƱżůħƺƬưƫřũŚţĨſřźţ Ţſř ŢſřĨƄųƹƭźĭƱōƖŞƏ ŹŵřŹƱōŻřƭźĭêåƲǀĩźģƽŚƷƮųŻŵƺŞƸŝŢƸū ŶǀƷŵƺƄŤƀƃřŹƮųŻƹƵŶƳŚƃƺūśōźŤǀƫĨƿ ŚƿŽźţźŧřźººŝƶĩƶƳŚƷŚƯšŵŚƗƱŚººƯŹŵŢƸū ƱŶƃħŚěŻřŶƘŝŢººſřƵŶƃƮƔƴƯŚƳƾĭŵŻŚƯźººſ ƶŝƹƵŵźĩƭŵƁƺūśōƾººſƾſæêåŹŵřŹƭźĭè ƵŵźĩƭŵƲƿřŶǀººƃƺƴŝƱŚŬƴƟèƽŻƹŹŻƹŹæéšŶƯ ŢſřżǀƳƾĭŶƗŚƣƽŚƷŵŹŵƵŶƴƷŵƲǀĪƀţ ŢſřŚƷīŹƭŹƹƵŶƴƴĩƝźƏźŝƱřŹŵŚƯƺŝƱŶǀƃƺƳ ƱŵźŝƲǀŝŻřƹƵŶƘƯŢƿƺƤţƾƿŚƸŤƃřƾŝƖƟŹŢƸū ơźƗƱŚĪŤſřƞƈƳřŸƛƲǀŝŹŵŚƿřŸƛŻřŶƘŝƱōŲƠƳ ŶǀƃƺƴŝřŹƵŚǀĭƲƿř ƹƽŶƬūšŚĪƿźŰţƖƟŹŢſƺěƱŶƃƲƃƹŹƽřźŝ žƵŶƳŚƃƺūśōŹŵřŹƵŚǀĭƲƿřƶƴĩōƽŚƷƁƺūƱŚƯŹŵ ŶǀƴĩŽźĜưĩšŹƺƇƽƹŹƽżǀưţƶģŹŚěŚŝžĜſ æååŹŵřŹƱřŹŵŚƯƺŝƭźĭêƹźŝřƹƵĦƯƾƿŚŞƿŻƽřźŝ ƶŤƄƛōřŹżǀưţƽřƶģŹŚěžĜſžƵŶƳŚƃƺūśōƾſƾſ ŶǀƿƺƄŝřŹƵĦƯƹƹźŝřƹƵŵƺưƳ ŹŵřŹƵŚǀĭƲƿřŻřƭźĭêƶƳŚŨƯƹƶǀƬĩĬƴſŢƸū èšŶƯƶŝžĜſžƵŵźĩƭŵƁƺūśōƾººſƾſçåå ŶǀƃƺƴŝŻƹŹ ƽřżūřƹŚƷīŹšŚŝƺſŹƱřŹŵŚƯƺŝƵŵźĩƭŵƱŶǀƃƺƳ ŵźŝƾƯƲǀŝŻřřŹƱŶŝ ƶŝƵŚǀĭƲƿřƲƛƹŹŻřƪƇŚƠƯŵŹŵƲǀĪººƀţƽřźŝ ŶǀƫŚưŝŵŹŵƪŰƯ ƵŵźĩƭŵŻřƱŚŬƴƟĨƿřŸƛŻřŶƘŝŶŞĩŢƿƺƤţŢƸū ŶǀƃƺƴŝřŹƱō ƾƳźĮǀƯƽŚƷŵŹŵźſƕřƺƳřƽřźŝƵŚǀĭƲƿřƵŵźĩƭŵ ŢſřŶǀƠƯ ƵŵźĩƭŵŻřƭŹƹƹƾưƀǀţŚƯŹƽŚƷŵŹŵƲǀĪƀţŢƸū ŶǀƫŚưŝŵŹŵƪŰƯƶŝƱřŹŵŚƯƺŝƲƛƹŹŚƿƹ ƱřŹŵŚƯƺŝƵŵźĩƭŵŻřŚƷŜƃśŚƈƗřƲǀĪƀţŢƸū Ŷǀƃƺƴŝ ŢſřŹƹōřźƠƇƱōīźŝƵŵźĩƭŵ ŢſřƱƺųŶƴƣƵŶƴƷŵƂƷŚĩ ƱřŹŵŚƯƺŝƵŵźĩƭŵŻřŚƷŜººƃƾŝřƺųƾŝƖƟŹƽřźŝ Ŷǀƃƺƴŝ ŢſřŹƹōŹřŹŵřƹŹŶƯƵŚǀĭƲƿřƵŵźĩƭŵ ֋Á ÖËZÅÖ¯YÂy ¥ZÖ¼°‹¾f‹Y{ÕY€] ƱŚƿƺūƭŚƤŤƳřŚŝƱƺƴĩřŶƴƴĩƾƯŢƳŚǀųŚưƃƶŝƱŚţƵŵƹŹƱŶƃīŹżŝŹŵƹřżŤǀěƶƟŚƋřƁźŝƱōƾƴŤƀŝ nŚƷĨǀţƺǀŝƹźě~ƭŚƳƶŝƽŶǀƠƯƽŚƷƽźŤĩŚŝžŶƿƺƃŚƴƃōŚƷƱō ŸŶƴƴĩƾƯƶģŚƷƱō ƶưƋŚƷƮŤƀǀſƶĩŶƴŤƀƷƽřƵŶƳŻŶƴƯŵƺººſƽŚƷƽźŤĩŚŝŚƷĨǀţƺǀŝƹźě ŶǀƫƺţƽŚƷƶƳŚųŹŚĩřźƿŻžŶǀƳřŵƾƯřŹƲƿřŚưƃƶĩƶŤŞƫřŢſřŚƷƱōŻřƺƬưƯŚưƃ ƽřźŝřŹŚƷƱōŜƬƛřŚƷźŤĩŵƹŶƴƳŚƯƾưƳŻŚŝŚƷƱōŵŹƺƯŹŵŮǀƋƺţŻřŢººſŚƯ ƶĩŢſřƲƿřŶǀƳřŵƾưƳŶƿŚƃƶĩƽżǀģŚƯřžŶƴƴĩƾƯżƿƺŬţƾưĪƃšLjĪƄƯ źǀųřƢǀƤŰţƢŞƏŶƴƴĩƾƯĨưĩżǀƳƱŻƹƂƷŚĩŹŵŚưƃƶŝŚƷƽźŤĩŚŝƲƿř ƝźƈƯĨǀţƺǀŝƹźěƶŤƠƷíƪƣřŶůšŶƯƶŝƶĩƽŵřźƟřƲǀģŹŵƵŶƯōƪưƗƶŝ ŶƳřƵŵźĩƮĩƱŻƹƶǀƤŝŻřźŤƄǀŝƭźĭîååƎſƺŤƯŹƺƏƶŝŶƳŵźĩ ŸŶƴƴĩƾƯƪưƗƶƳƺĮģŚƷƱō ŶƳƺƃƾƯƮǀººƀƤţƵƹźĭƹŵƶŝLJƺưƘƯƾººƃŹřƺĭƮŤººƀǀſƽŚƷƽźŤĩŚŝ ƱŻƹƶƟŚƋřƽřŹřŵŵřźƟřŹŵƶĩŶƷŵƾƯƱŚƄƳšŚƤǀƤŰţŚƷŶǀŗƹźŤĩŚŝƹŚƷšƺĪǀƯźǀƟ ŢƯƺĪůƭƹŵƶŤſŵźţźƛLJŵřźƟřŹŵƹŶƴŤƀƷŵƺūƺƯƩƹřƶŤſŵƽŚƷƽźŤĩŚŝźŤƄǀŝ ƶĩƾƫŚůŹŵƾƴƘƿžŶƴƴĩƾƯƮǀƔƴţřŵŶŬƯřŹŚưƃƵŵƹŹƽĥƺƫƺĩřŚƷĨǀţƺǀŝƹźěŶƳŹřŵ ƱŶŝŹŵƂƷŚĩżǀƳƽźŤưĩƾŝźģƖưŬţƹƭŹƺţŶǀƴĩƾƯƽźǀſŽŚƀůřŚưƃ ŢſřźţƖƿźſƮƀǀƫƺŝŚŤƯƹƱŵŹƺŴƳřŸƛƵŻřŶƳřŻřƂǀŝƱōƶŬǀŤƳƶĩŵƺƃƾƯŵŚŬƿř ŸƮƿŹƺŴŝƶģ ęƺſźǀƠĩŶǀƴĩƵŵŚƠŤſřƵŵŹƹźěƹƽźǀưŴţƽŚƷřŸƛŻřŻƹŹźƷŶǀƴĩƾƘſ ƶĜưţƹŹƺƃŹŚǀųƾĤưǀĩ ƽźǀưŴţƽŚģƾƗƺƳ ŚģƺŞƯŚĩƁźţƮƬĩƺƀǀƯ ƶƬưūŻř ŵƺƃƾƯŢſŹŵĨǀĩƶǀŞƃƽźƷŚƓŹŵƶĩŚƿƺſƽŚƷƵŵŹƹřźƟŻřƾĪƿ ŢſŚƯŹŵŵƺūƺƯśƺųƽŚƷƽźŤĩŚŝŶƴŤƀƷƝźƈƯƽřźŝŜſŚƴƯƾƿřŸƛŵřƺƯ ƂƤƳżǀƳƱōƽŚƷƲǀŘţƹźěƲǀƴĤưƷƹ ŶƴƣƽƹŚůƹƽřƵƺǀƯƽŚƷŢſŚƯƶƳ ƱŵźĩƲƿźǀƃƶŝƪƿŚưţƾưĩźĭřŶƴƴĩƾƯŚƠƿřƱŻƹƂƷŚĩƽŚŤſřŹŹŵƾưƸƯ ƽŚƷƵƺǀƯŚƿƹŲƬţƾţLjĪƃžĜǀģŚƷšƺţƕřƺƳřŻřŶǀƳřƺţƾƯŶƿŹřŵŢººſŚƯ ŶǀƴĩƵŵŚƠŤſřĨƄų   ZÅ®ÌeÂÌ]Á€a€´Ë{d˂» ƱƺųŶƴƣƂƷŚĩ ƲƿřLJŚưŤůřŢſřƶŤƃřŵƽźŤƄǀŝƂƷŚĩŶƳŵźĩŢƟŚƿŹŵ ƽřƵŵƹŹƽżƜƯƽŚƷƩŚƴĮǀſŚŝŶƴƳřƺţƾƯŶǀƠƯƽŚƷƽźŤĩŚŝ ĨǀţƺǀŝƹźěƮƔƴƯŹƺƏƶŝƹŶººƳŹřŵŢŝŚƿŵƶĩƽŵřźƟř ŶƳƺƃƾƯƩƹżǀţŹƺĩŮƃźţƽŚƷƵŶƛƱŶƃƩŚƘƟƶŝźŬƴƯƶĩ řŹƱƺųŶƴƣŢƗźººſƂƷŚĩƶūŹŵæëŶƴƴĩƾƯƝźƈƯ ŶƴƴĩƶƬŝŚƤƯ šŹƺƇƲƿŶŝƕƺƋƺƯƲƿřƽŹƺŘţŶƴƴĩƾƯƵŶƷŚƄƯŵƺųŹŵ ŚƷīŹƱŵźĩŻŚŝ żĩƺƬĭśŸūŻřŶƴƳřƺţƾƯLJŚưŤůřŚƷĨǀţƺǀŝƹźěƶĩŢſř żĩƺƬĭƶŬǀŤƳŹŵƹŶººƴƴĩƽźǀĭƺƬūƁŹřƺĭƵŚĮŤººſŵŹŵ ĨǀƫƺŝŚŤƯƭŹŶƴººſŚŝƽŵřźƟřƪƿŻźŝŹŵƾƤǀƤŰţŹŵ ƭƺƿźŤĩŚŝƹŶǀƠǀŝƭŚƳƶŝƾĪǀţƺǀŝƹźěƽźººŤĩŚŝƶƳřŻƹŹƶĩ ƱŶƳŚƯŢŝŚŧƽřźŝƶĩŵƺƃƾƯŵŹřƹƱƺųƁŵźĭƶŝƽźŤưĩ ŹŵŶŝƩƹźŤººƀƬĩŶƳŵźĩŢƟŚƿŹŵ+1åæîžǀŤĩLJ ŹŚǀƀŝƱōƂƿřżƟřźƐųŻřƽźǀĮƄǀěƹƱƺųżĩƺƬĭŮƐſ ŢſřŢǀưƷřżŗŚů ƂƷŚĩŚŝƶūŹŵæìêƱřżǀƯƶŝƎººſƺŤƯŹƺƏƶŝŚƷƱō ƱŵźĩƭřŹō ƶŝŶƳřƺţƾƯƱƺººųƩƹźŤººƀƬĩLJŚưŤůřŶººƃƶūřƺƯ ƵŹřƺƿŵƶŝźŤưĩƹŵƺººƃƪƈŤƯŚƷƽźŤĩŚŝƽŚƷƩƺƬſ ŽźŤſřƱƺƯŹƺƷŮƐſƶĩŵřŵƱŚƄƳƲěřĥŹŵƽřƶƘƫŚƐƯ ƽŚƷƩƺƀĜĩŹŵƱřƺţƾƯřŹƵŵŚƯƲƿřŶ޺ºƀĤŝŚƷīŹ ŽƺƬǀſŚŝƺŤĩLJƽƹŚůƾƳŶǀƃƺƳƶĩƽŵřźƟřŹŵƩƹżǀţŹƺĩ ŢƟŚƿĨǀţƺǀŝƹźěƪưĪƯ ŚưƳƹŹřŵƶĩƾººƿŚƷƱōƶŝŢŞººƀƳŶƳŵźĩƝźƈƯƾŗŻŚĩ ŒÁå÷ÅĖÂƗ Œ¢Ã¦ŒÂþÃÔ Ė¢ÁäöĖ‚ źŝšŹŚƔƳƹƾưƿĥŹƽŚƷƾſŹźŝƢŞƏ èƲƿřŹŵŚưƃŢſřƲĪưƯƶƿŸƜţ ŶǀƃŚŝƶŤƃřŵŵƺŞưĩźƈƴƗ ƮƿżǀƴƯ ƭźĭƾƬǀƯçìåƶŝƶƳřŻƹŹŚưƃ ƲƿřƶĩƽŹŚĩŶƿŹřŵŻŚǀƳƮƿżǀƴƯ řŸƛƪƿŶŞţƶŝĨưĩžŶƴĩƾƯźƈƴƗ šLjƌƗŵźĪƬưƗƶŝĨưĩƽĥźƳřƶŝ ƽżǀģŢſřŚƷƱřƺŴŤſřƲŤųŚſƹ ƹźƀƴĩĨƿŶǀƴĩƝźƈƯŶƿŚŝƶĩ ƾƯŶƴĭŢƀţƱŚƳƽƹŹźŝŚǀŝƺƫ ƽźŤǀƫƾƬǀƯçêåƱřƺǀƫĨƿŚŝƵřźưƷ æååƹƭřŵŚŝƭźĭèåƶƳřŻƹŹźǀƃ ŢſřƵŶƃżěŹŚŴŝũŚƴƠſřƭźĭ ƽƹŹ ƽƹŹƭźĭƾƬǀƯìƶŝƶƳřŻƹŹŚưƃ źƈƴƗƲƿřƶĩƽŹŚĩŶƿŹřŵŻŚǀƳ ƽŚƷƩƺƬſŢųŚſƶŝĨưĩžŶƴĩƾƯ ŻřŢƿŚưůƹŚƷƮųŻŵƺŞƸŝŶƿŶū ƶĩƽżǀģŢſřƱŶŝƾƴưƿřƮŤƀǀſ ƶſŚĩĨƿƶƳřŻƹŹŶǀƴĩƝźƈƯŶƿŚŝ ƵřźưƷƭŶƴĭŽƺŞſƭźĭéåƽƹŚů ƵŶƳŵĨǀŤſřƹŵƹƺŬĩƭźĭèåŚŝ ŢſřƵźŝ ƭƺǀƴƬſ ƭźĭƹźĪǀƯëåƶŝƶƳřŻƹŹŚưƃ ƶĩƽŹŚĩŶƿŹřŵŻŚǀƳƭƺǀƴƬſ ƶŝĨưĩžŶƴĩƾƯźƈƴƗƲƿř ŢſřŶƫřƺţƹƱŶŝƾƴưƿřƮŤƀǀſ ƶƳřŻƹŹŶǀƴĩƝźƈƯŶƿŚŝƶĩƽżǀģ ĨƿŚƿƾƬƿŻźŝƭřŵŚŝƭźĭèå ŢſřƾƷŚƯƲţƹźƀƴĩ º]Á€Ë ֋Á ƐǠöúƐ¼ý†¬Ɛą¸ÃÑûà ¿ûǠ¾÷«È¾Ä¢ÊÄÂþ¾ ƶŝźŬţřŹŚƷƱōŚƯƶưƷƶĩŶƴŤººƀƷƾưŗLjƗŻřƹƵżǀĮƳřƭŶƗŹŚţƹƵźǀţƾƳŚưººƄģ ƶŝƲŤƟŹƶƔŰƫƱŶǀſŹřźƟŻřƹŶǀƴĩƾƯƾĮŤƀųŽŚƀůřƶƄǀưƷŚưƃźĭřŚƯřžƮƿřƵŵźĩ žŶǀƃŚŝƵŵřŵŢſŵŻřƱŚŤưƿĥŹŹŵřŹƽřƾţŚǀůƽŸƜƯƵŵŚƯŢſřƲĪưƯŶƿŹřŵƮǀŝƵŚĮƃŚŝ žǀƬĮƳřƾƬƯƶƿŸƜţƱŚƯŻŚſŻřƵŶƯōŢſŵƶŝźǀųřŪƿŚŤƳŽŚſřźŝžŶǀŤƀǀƳŚƸƴţŚưƃnƲƷō~ LjŤŞƯƲƷōŵƺŞưĩƶŝƶƫŚººſëéæîƽŚƷƮƳŚų×çìƹƶƫŚººſæíææƽŚƷƮƳŚųŻř×éí ŶƴŤƀƷ ƶŝŚƯřžŢſřƱŚƿŚƣōŻřźŤƄǀŝŚƷƮƳŚųŹŵƲƷōŵƺŞưĩĨººƀƿŹƩƺưƘƯŹƺƏƶŝŶƴģźƷ ŹřźƣĨƀƿŹƲƿřƉźƘƯŹŵƂƷŚĩżǀƳƁŻŹƹƱřŹřŶŤººſƹŵŻřƾƷƹźĭƶĩŶſŹƾƯźƔƳ ŜūƺƯƲƷōƲƯżƯŵƺŞưĩƶĩŶƷŵƾƯƱŚƄƳŻŚŤưƯƱřŹŚĪƃŻŹƹƽƹŹźŝšŚƤǀƤŰţŶƳŹřŵ ŹŚĪƃŻŹƹƱŚƳŻ×ëåŵƺƃƾƯƾƃŻŹƹšŚƴƿźưţƶŝƶƳřŻƹŹơŚǀŤƃřżǀƳƹƱŶŝŵźĪƬưƗƪǀƬŰţ ƝźƈƯŚŝƾƿŚƷƮƳŚųƶĩŶƷŵƾƯƱŚƄƳŚǀƫřźŤſřŹŵƽřƶƘƫŚƐƯŶƴŤººƀƷƲƷōƱřŶƤƟŹŚģŵ ŶƴƴĩƾƯƶŝźŬţŵƺųƾƃŻŹƹƽŚƷŵźĪƬưƗŹŵƽŵŚƿŻŹŚǀƀŝƽƹźǀƳƹŵƺŞƸŝƲƷōƽŚƷƪưĪƯ ŶƴƴĩƲƿźưţƽźţLJŚŝŭƺƐſŹŵŶƴƳřƺţƾƯƾŤůƹ ƱŶƿƹŵŹŵŶƴŤƀƷĨƀƿŹƉźƘƯŹŵƲƿźƿŚſŻřƂǀŝƱřŹŚĪƃŻŹƹŻřƾƷƹźĭƶƳŚƠſŚŤƯ žŢººſřŻŚǀƳƱŶŝŹŵƱĦǀººƀĩřƱŶƳŚƯƽŹŚūƽřźŝƲƷōŻřƾŝƺųźƿŚųŷƝźƈƯƶŝŚƸƴţƶƳ ƱƺųżƯźƣƽŚƷƩƺƬººſŜƿźŴţ żǀƫƺưƷƢƿźƏŻřƲƷōƭŚĭźƷŹŵŢººſřƲĪưƯƶĪƬŝ ŹŵŚưƃƶĩŢººſřƾƴƘƯƲƿŶŝƲƷōƱřŶƤƟƹŵƹźŝŢººſŵŻř ƲǀƯŻźŝŚěŢŝŚƇřŹŚŝźƷŚŝ ƱŵźĩLjƤţƶŝƾƟŚĩƱĦǀƀĩřƲŤƟŚƿƽřźŝƽŹřŵźŝƶƳŻƹšŚƴƿźưţŚƿŶƿŶƃƽŚƷƁŻŹƹƲǀů ŵƺƃƾƯŵźĪƬưƗƹƁŻŹƹƱŚƯŻšŶƯƂƷŚĩŜūƺƯƶŬǀŤƳŹŵƶĩŶǀŤƟřƾƯ ƾųźŝŶƴģźƷŵŹřŵƩŚŞƳŵƶŝřŹīźƯLJŚŝŹŚǀººƀŝƽŚƷŻƹŵ žŶǀƴĩśŚŴŤƳřřŹƮƫŚſƹśźģƮĩƽŚƷŢƃƺĭŶǀƴĩŢƿźƿŶƯ ƖŝŚƴƯŻřƶĩŶƴŤƀƷƮÊƷźǀƛƲƷōƽƹŚůƲƷōƽŚƷƪưĪƯŻř żǀƳźĮūƹŚĭśźģƮĩŢƃƺĭŚƿƵźŝƱřŹĨǀŤººſřƶƬưūŻř ƱŵƺŝƮĩšŹƺƇŹŵƶĩŵƺƃƾƯƶŤƠĭƹƵŶƃƶŤƟźĭƾƷŚǀĭ řŹƱōŹŚŞĪƿƽřƶŤƠƷŶǀƳřƺţƾƯƹŢººſřƱřƹřźƟƲƷōƽřŹřŵ ŶǀƴĩƝźƈƯ ŶƳƺƃƾƯśŸūƱŶŝƎſƺţƎƤƟƲƷōźƿŚųŷ ƾƃŻŹƹƶƯŚƳźŝźǀǀƜţ ‚^‡±€]cZn˂^‡Á ĨƀƿŹƉźƘƯŹŵźŤººƄǀŝřŹŚưººƃŚƷŢǀƫŚƘƟŻřƾųźŝ żŞſīźŝšŚŬƿżŞſƱŹřƺŴƷŚǀĭƽřźŝƁƺųźŞų ŶƴƳŚƯƾŤƯƹŚƤƯƽŚººƷƁŻŹƹŶƷŵƾƯŹřźººƣƲƷōŵƺŞưĩ ƶĭźŝƹĨƄųšŚŝƺŞůŚƷŚǀŝƺƫŶƴƳŚưƷƮƬĩƹũŚƴƠſřŶƴƳŚƯ ƽŹŚĭŶƳŚƯƱřżǀƯƶŝƶŤƀŝŢƟŚƀƯƹŵŚƿƽŹřƺººſƶųźģƹŵ ƾƷŚǀĭƖŝŚƴƯŚƯřžŶƴŤƀƷƲƷōŽźŤſŵƪŝŚƣƖŝŚƴƯŻřƺƫōŵŹŻ ŶƳźǀĭƾƯŹřźƣƲƷōźƿŚųŷƂƷŚĩźǀŧŚţŢŰţƱĦǀƀĩřźƿŚųŷ ƽřźŝŶƳƺººƃƾưƳśŸūƱōƾƳřƺǀůƖŝŚƴƯƾŝƺųƶŝƲƷō Ê ƽŵŚƿŻƱĦǀƀĩřżǀƳŶƿŶƃƽŹřŵźŝƶƳŻƹƹLJŚŝšŶƃŚŝšŚƴƿźưţ ƱřƺǀƫĨƿŶƴƳŚƯ&ƲǀƯŚŤƿƹƽŹřŶƤƯƲƷōśŸūƂƿřżƟř ŽŚƀůřźĭřžŶƿŹŚĜººƀŝƁƺĭƱŚŤƳŶŝƶŝŶƴĩƾƯƝźƈƯ ŶǀƴĩƝźƈƯšŚŬƿżŞſƵřźưƷƶŝƩŚƤţźěśō ŮƐſŚţŶǀƴĩƞƣƺŤƯřŹŶƿŶƃƽŚƷƁŻŹƹŶƿŵźĩƾĮŤƀų ÃÂÆ«¥€»ŠÅZ¯Á ŵŵźĭŻŚŝƁřƶǀƫƹřƽŚūƶŝƱŚŤƳŶŝƲƷō ŻřƾƴƛƶĩƾƿŚƷƱōƶƬưūŻřƾƿřŸƛŵřƺƯŻřƾųźŝƶƳŚƠſŚŤƯ ŶǀƴĩƾƯƾƫŚůƾŝŽŚƀůřŻƺƴƷźĭř ŶƳƺƃƲƷōśŸūŻřƖƳŚƯŶƴƳřƺţƾƯŶƴŤƀƷƮǀƀƬĩŚƿƲǀŘƟŚĩ |ÌÅ|]½ÂydˆeÁ šřźŧřżǀƳšLjƛƹƵŻŚţƹĨƄųšŚŝƺŞůŹŵŵƺūƺƯšŚŤǀƟ ŵŚŬƿřŚưƃŹŵƾţƹŚƠţƾƃŻŹƹƹƾƿřŸƛƶƯŚƳźŝźǀǀƜţźĭř ŽŶƗƹŚǀŝƺƫƲŤŴěƹƱŶƳŚƀǀųžŵŹřŵƲƷōśŸūźŝƾƠƴƯ ŵƺųƲƷōŵƺŞưĩƶūƺŤƯŚţŶǀƷŶŝƱƺųŢººƀţĨƿŵźĪƳ ŵƺƃƾƯšŚŤǀƟŢǀƫŚƘƟƂƷŚĩŜūƺƯ ŜūƺƯƶĩƽźĮƿŵƪƿLJŵŻřŶǀƳřƺţƾƯƁƹŹƲƿřŚŝŶƿƺººƃ ƽŶƘŝƽŚƷƪůƵřŹ ƾŤƫŚůŹŚģŵźĭřŶƿƺƃƖƬƐƯŢſřƵŶƃŚưƃŹŵƲƷōƂƷŚĩ ¾Ì»ZfËÁÖf·Â»YÃ{Z¨f‡YÁ ƽřźŝĨƃżěžŶǀƃŚŝƵŶººƃŵŹřŵƭŚƳƾưƳōƶĩƲƷōŵƺŞưĩŻř ƶŝŢººſřƲĪưƯƾƳŶƘƯŵřƺƯƹƲǀƯŚŤƿƹƾŤƫƺƯƝźƈƯ ƶŤƃřŶƳƶŞƃĨƿźǀǀƜţŹŚƔŤƳřŶƴĩƾƯżƿƺŬţƲƷōƪưĪƯŚưƃ ƪưĪƯƝźƈƯƱŚƈƈŴŤƯŶººƴĩĨưĩƱŚŤưƿĥŹŵƺŞƸŝ ƶƳřŻƹŹƶĩƾƿŚƷƮƳŚųŶƷŵƾƯƱŚƄƳŶŗƺſŹŵƾƤǀƤŰţŶǀƃŚŝ ŶǀƳřŶŝƖƐƣŹƺƏƶŝƶĩƾƳŚƯŻźĮƯžŶƴƴĩƾưƳƶǀƇƺţřŹƲƷō ŽŚƀůřƶŤƠƷæçŻřŶƘŝŶƴƴĩƾƯƝźƈƯƲƷōƭźĭƾƬǀƯíå ƲƷōƶƿƹŹƾŝƝźƈƯřźƿŻžŢſřƲǀƿŚěŚưƃƱŶŝƲƷōŮƐſ ŶŝŚƿƾƯƂƷŚĩ×êåŚƷƱōŹŵƾƫŚůƾŝƹƾĮŤƀų ƝźƈƯŵŹřƺƯŹŵƹŵƺƃƾƯŵŹŵƩŵƹƙřźƠŤſřŢſƺŞƿŜūƺƯ ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ .|Å{Ö»wÖ«Z¨eYÄqÁ ŶƿŶººƃƾƫŚůƾŝŽŚººƀůřƹžƠƳƾĮƴţƾĮŤººƀų æéíƶŝƶƳřŻƹŹŚưƃŶººƃŚŝƲƷōŵƺŞưĩƮŗLjƗŻřŶƳřƺţƾƯ ƾƿŚƷřŸƛƝźƈƯŻřřŹƱōŶǀƳřƺţƾƯƶĩŶƿŹřŵŻŚǀƳƲƷōƭźĭ ƵŵŹŻŚƷƶƳřŵšŚūżƜƯƾƷŚƯśźģƮĩżƯźƣŢƃƺĭŶƴƳŚƯ ŹŵƁŵźĭƶŝƽřźŝƲƷōŶƿŹƹōŢſŵƶŝšLjƛƹƙźƯƮŴţ ƱƺųżƯźƣƽŚƷƩƺƬſŹŵƱĦǀƀĩřƪƯŚůƲǀŝƺƬĭƺưƷƱŵŹƹō ƽŶǀƬĩźƈƴƗƲǀƴĤưƷƲƷōŢſřŻŚǀƳŵŹƺƯƱŶŝźººſřźſ řŹƱĦǀƀĩřƹřŸƛƶĩƾưƸƯƩƺƬſžŢººſřƽŹŶƴĩƺŤǀƯŹŵ ŜūƺƯźƈƴƗƲƿřŵƺŞưĩƶƳŚƠſŚŤƯŶƴĩƾƯƪƿŶŞţƽĥźƳřƶŝ ƂƷŚĩƶŬǀŤƳŹŵƹšLjƌƗƶŝƱĦǀƀĩřƱŶǀººſŹƂƷŚĩ ŵƺƃƾƯƽĥźƳřŶǀƫƺţƽřźŝšLjƌƗšŹŶƣ ŶƴƿŚƃƺųŵŚƿŻƁŻŹƹƶŝƱřŶƴƯƶƣLjƗƽřźŝżǀƳŵŹřƺƯƲƿř ƭŹƺţƹŵƺººƃƾƯƖƟŵƱŵźĩơźƗƢƿźƏŻřƲƷōžŢººƀǀƳ źŧřżǀƳƁŻŹƹƲǀůŹŵŚƷƶĤǀƷŚƯŹŵĨģƺĩƾĭŹŚěŻřƪƇŚů ŜūƺƯŢſřƲĪưƯƶĩŵŹřŵƲƷōƮƀǀƫƺŝŚŤƯƹśŸūźŝƾƠƴƯ źƿŚųŷŵŶŬƯƱŵźĩźěŚƯřžŵƺƃŵźƟƪưŰţƹšŹŶƣƂƷŚĩ ŹŵřŹƪưŰţƹŢƗźſƾƟźƈƯƱĦǀƀĩřƮŬůŶƳřƺţƾƯƲƷō źƿŚųŷƲŤƃřŶƸĮƳźěƽŚƷƪůƵřŹŚŝƶƯřŵřŹŵŶƄŴŝŵƺŞƸŝŚưƃ ŶƿƺƃƾƯŚƴƃōƲƷō ƾƿřŸƛƽŚƷƪůƵřŹ ‚»€«d‹Â³¥€»ŠËY‚§YÁ źĭřŢſřƲƷōƽřźŝƾƫŚƗƾƘŞƴƯśźģƮĩżƯźƣŢƃƺĭ ƱōŻřřŹŵƺųƝźƈƯŹřŶƤƯŶǀŤƀƷŢǀƫŚƘƟźěŹŚǀººƀŝƽŵźƟ Ö¬//̇» d‹Y{{ZË ü¾Ɛáó¢êÂƐ¼þ¥ąµàĖƐǠÄƐÈ ŚŝŚƯƶưƷŢſřƵŵŹƺŴƳƮƷƱŚŤƃƺĭƶŝƾŤůŚƷƱōŻřƾƌƘŝƮſřƶĩŢſřƵŵŚƘƫřơŹŚųƹŵźƟƶŝźƈŰƴƯƾƫŚƗƽŚƷŻŚſŻřƺƬưƯƾƤǀſƺƯƽŚǀƳŵ ŚƷƱōŢǀŝřŸūŚƯřžŶƴŤƀǀƳŪƿřŹŵŚƿŻƶĩŶƳŹřŵŵƺūƹżǀƳŻŚſƽŹŚưƃƾŝŵřŶƘţƶĩƾƫŚůŹŵžƮǀŤƀƷŚƴƃōƲƫƺƿƹƹšƺƬƟƺƳŚǀ읬ŚŤǀĭŶƴƳŚƯĨǀſLjĩƽŚƷŻŚſ ƲƿźţŹŵŚƳŻřƽŵřŶƘţŚŝřŹŚưƃƵŹŚưƃƲƿřŹŵŶƿřƵŵƺŞƳƵŚĭōƱōƕƺƳŻřŚƯřžŶǀƃŚŝƵŶǀƴƃLjŞƣřŹŚƷƱōŻřƾųźŝƽřŶƇŢſřƲĪưƯŢƀǀƳƮƷƶǀƤŝźŤưĩ ƮǀƿŚưƳƾƯŚƴƃōŚƷŻŚſƲƿźţƩƺưƘƯźǀƛƹ +2518&23,$1'521(3,3(ë :+((/+$53 Ĭƴģűźģæ ƎſƺţƶĩŢſřƽŶƘŝƶſLjƯŚĩŻŚººſĨƿƲƿř (5,&*2/'(0%(5* 021$'ƺƿŵƺŤººſř 6&277)+$//ƲǀƀƿŻƺƯƹ9(521,&$=$/&%(5* ŢſřƾƿŚƷŻŚſƶƗƺưŬƯŻřƾĪƿŢſřƵŶƃƾůřźƏ řŹƽźƴƷƱŚƯŶǀģĨƿźĮƿŵƽŚƷŻŚſŚŝƭŚƛŵřŚŝƶĩ ƲƫƺƿƹŻřŶƳřšŹŚŞƗźĮƿŵƽŚƷŻŚſŶƷŵƾƯƪǀĪƄţ ƮǀſĨţƾĪƿźŤĪƫřžǀŝŹŚŤǀĭĨƿźŤĪƫřƹżǀěƮǀſƹŵ ƹŶƿźŬƿŵĨƿƹĨƿźŤĪƫřƹżǀěƮǀſĨţƪƀƴƫƺƿƹƺƳƺƯ Ĩģƺĩ ƽŵŚŝŻŚſƾƗƺƳ Ţ ŢſřƲĪưƯƶĩŚŞƿŻƽř ƵƺƬūŚŝŢººſřƽŻŚſ Ż ŻŚſƲƿř ŵƺƃƶŤƟźĭƵŚŞŤƃřƾưƿŶƣƽŻŚſŚŝƾƷŚĭ ƾ ƾƿřŶƇŢſřƶŤſƺǀěƮƷƶŝŻŚſŶƴģŻřƪĪƄŤƯƶĩ ŵ ŵŻŚſƾƯŹŵŚƣřŹƵŶƳŻřƺƳƹŶƴĩƾƯŶǀƫƺţƽƺƣƹƪƬŬƯ Ʋ ƲƿřŶƴĩŵŚŬƿřźŤƀĩŹřƽřŶƇƶŝƶǀŞƃƾƿřŶƇŚţ Ż ŻřƽŹŚǀƀŝƾĭŶƳŻřƺƳƵřŹƶƳřŶƴưƃƺƷƹŶƿŶūŻŚººſ Ź ŹŵƱōŢǀƟƹźƘƯƹŢſřƵŵřŵźǀǀƜţřŹŚƷƲǀººƀƿŻƺƯ ƕ ƕƺƳƹŵŢſřƂƿřżƟřƶŝƹŹƾŞǀĩźţƽŚƷŻŚſƱŚǀƯ ŵ ŵ ŵƺūƹƾưĩƾƿřŶƇšƹŚƠţŚŝŻŚººſƲƿř ŻřƞƬŤŴƯ ŵŹřŵ +<3(5%$66)/87( šƺƬƟžǀŝźĜƿŚƷì ƲƿźţīŹżŝŢººſřŶǀěƱōƭŚƳŻřƶĩŹƺƏƱŚưƷ ƶŝƽřƶƫƺƫƪƯŚƃƶĩŢººſřŚƷšƺƬƟƵŵřƺƳŚųƺƌƗ ƹŢſřŶƿŶūŚŞƿźƤţƽŻŚſŵƺƃƾƯźŤƯæêƩƺƏ ƩŚůŹŵŻƺƴƷƱōƽřŶƇƲţźǀųřšŚƃŹřżĭŽŚſřźŝ ŻŚſĨƿšŹƺƇźƷŹŵŚƯřžŢſřƽŻŚƀƸŝƹŭLjƇř ŢſřƮǀƔƗƹŜǀŬƗ 7+(*5($7 ĚƿŚěħLJŚŤººſřīŹżŝīŹří 67$/$&3,3(25*$1 /(/$1':ƎſƺţæîêëƩŚſŹŵŻŚººſƲƿř ŢƫŚƿřŹŵƾƴǀƯŻźƿŻŹŚƛĨƿŹŵƹƕřźŤųř635,1./( ƶŝƱŵŻƶŝźƋŚŝŻŚſƲƿřŶººƃƵŵřŵŹřźƣŚǀƴǀūźƿƹ ŹŚƛƪųřŵƾưƿŶƣ ĬƴſƵŶƴĪģ ƽŚƷŢǀŤĩLJŚŤſř ƶưƷƶĩŶƴĩƾƯŹŚĩƾĪǀŤſLJƽŚƷĨŤěƎººſƺţ ƪƈŤƯƾưƿŶƣƾĭŹřƶŝƶǀ޺ºƃƾƫƺƀƴĩƶŝŚƷƱō ƲƿřŵŹƺƯŹŵŹƺƸƄƯƽŚƷƱŚŤſřŵŻřƾĪƿŶƴŤººƀƷ īŹřƲƿřŢųŚſƵŶƿř635,1./(ƶĩŶƿƺĭƾƯīŹř ƱōŻřƾĪƿƶŝƁźƀěźººſƶĩŢƟźĭƾƯŚĮƴƷřŹ ŹřƹƶƯżƯŻƹƭřŹōƾƿřŶƇƹŵźĩŵŹƺųźŝŚƷŢǀŤĩLJŚŤſř ŶƃŵŚŬƿřŹŚƛŹŵ +<'5$8/23+21( ƱƺƠǀƫƹŹŶǀƷî ƎſƺţƶĩŢſřĨǀŤººſƺĩōƽřŶƇŚŝƽŻŚſ řŶƇŶǀƫƺţśōŚŝŢſŵƾĪƿżǀƟƹƮǀƤŤƀƯŽŚưţ 67(9(ƎſƺţŻŚººſƲƿřŶƴĩƾƯƾĪǀƫƹŹŶǀƷźŧřŚƿ ƵŚĮŤſŵĨƿƱřƺƴƗƶŝƹŢſřƵŶƃƕřźŤųř0$11 ŹřźƣƵŵŚƠŤſřŵŹƺƯŚƴǀŝƮĩŵřźƟřƽřźŝƾƀůƾƟŚƄŤĩř ŢſřƶŤƟźĭ +$5',1*)(/( źĮƳřŵŹŚƷƶĤƳŚưĩç ƶ ƶĩšƹŚƠţ ƲƿřŚŝŢſřƲƫƺƿƹƶǀŞƃŹŚǀƀŝŻŚſƲƿř Ż ŻřŻŚſƲƿřŐƄƴƯŢſřƲƫƺƿƹźŝřźŝƹŵƱōƽŚƷƮǀſ ƪ ƪƯŚƃŻŚſƲƿřŢſřƭƺſźƯŚŬƳōŹŵƹĥƹźƳŹƺƄĩ Ʊ ƱōźƿŻżǀƳźĮƿŵƮǀſéƹŢººſřƾƫƺưƘƯƮǀſé Ż ŻŚſƶĩƾƯŚĮƴƷƶĩŶƳŹřŵŵƺūƹƾƫƺưƘƯƽŚƷƮǀſ Ŷ ŶƴƿōƾƯŹŵƁŚƘţŹřƶŝƮƷŚƷƮǀſƲƿřŵƺƃƾƯƶŤųřƺƳ ŶƳƺƃƾƯŵźƟƶŝźƈŰƴƯƾƿřŶƇƢƬųŜūƺƯƹ %(//2:3+21(è Ţ ŢſřŻŚſ ŢſŵƹŜƿźƛƹŜǀŬƗŹŚǀƀŝƽŻŚſ ƾ ƾƄŴŝƹ/(21$5'62/2021ƶŝƢƬƘŤƯƶĩ Ŷ ŶǀƳřƺţƾƯŢſřƹřƽŵŚƗźǀƛƽŚƷŻŚſƱƺǀƀĪƬĩŻř řřŹŢſřŻŚººſƲƿřƲŤųƺƳƩŚůŹŵƶĩƹřƽŚƷƺŗŶƿƹ Ż ŻŚſƲƿřƽŚưƳƹřŶƇŶǀƴĩƵŶƷŚººƄƯŢƳźŤƴƿřŹŵ Ĩ ĨƿƶǀŞƃŚŞƿźƤţžŢſřƆǀŴººƄţƪŝŚƣƾŝƺųƶŝ ŢſřīŹżŝŹŚǀƀŝƱƺƠǀƀĩŚſ 6+$536,&+25' ŵŹƺĪǀƀ쏌Ʒé + +(15<'$**ƎººſƺţŜƫŚūŻŚººſƲƿř š šŚƸūŻřŻŚſƲƿřŶººƃƶŤųŚſƩŚſêƾƏŹŵ ƽ ƽĥźƳřƽřŹřŵřźƿŻžŢſřƱŹŶƯŻŚſĨƿƾƠƬŤŴƯ ű űřŹƺſŹřżƷææŻřƂǀŝƪƯŚƃƹŢſřƽŶǀƃŹƺų Ĩ ĨƿƱŵźĩŵŹřƹŚŝŶƳřƺţƾƯƵŶƳŻřƺƳƶĩŵƺººƃƾƯ ƽ ƽřƽŵƺƬƯƹřŶƇŚƷűřŹƺººſŻřƭřŶĩźƷƶŝŲǀƯ Ţ ŢſřŜƫŚūƹƶƳřźĪŤŞƯƽŻŚſŶƴĩƢƬųšƹŚƠŤƯ ƱōŻřƽźţƵŵźŤƀĭŮƐſŹŵƵŶƴƿōŹŵŶƿŚººƃƶĩ Ʊ ŵƺƃƵŵŚƠŤſř =(86$3+21( ƱƺƠſƺŗŻæå +2/23+2125ê źĪǀĜººſřĨƿ7+25$0,1ŚººƿƱƺƠººſƺŗŻ 7(6/$ LjƀţĢǀěƮǀſƕřƺƳřŻřƾĪƿƹƾƿŚưſLjě ƽŚƷƶƣźūƶŝƱŵřŵźººƿźŰţŚŝƶĩŢººſř &2,/ ƾƿŚƤǀººſƺƯƽŚƷĬƴƷōŶǀƫƺţƽřźŝƁřƾūƹźų ŚŝƵŶƃŶǀƫƺţƽřŶƇŵźǀĭƾƯŹřźƣƵŵŚƠŤººſřŵŹƺƯ ĨƿƽřŶƇƶǀ޺ºƃƹƮĩŭƺƋƹŚŝƾƘŝźƯƾūƺƯ ŢſřīƺƫŚƳōŹżƿŚſƾŤƴǀſ Ź ŹŵƾŤƴƐƬſƽŚƈƗƶǀŞƃĬƳŹŚĮƳŹŻŚººſƲƿř ŢǀƘƣřƹŹŵŚƯřžŢººſřƶƳŚĩŵƺĩƽżŤƳŚƟƽŚƷƮƬǀƟ Ź ŹŵƾƫŚǀųŻŚººſŽŚſřźŝƶĩŢººſřŻŚſƾƗƺƳ + +$55,621ŢſřƵŶƃƶŤųŚſŚƯřźģƺǀƟƱƺţŹŚĩ ƹ ƹƾưƿŶƣŢƴƿŹLjĩƪƿŶŞţŚŝřŹŻŚººſƲƿř.5,; ƕƺƴŤƯƽŚƷƂŴŝƹƽŵƽřƩřêéŚººŝƱōŜǀĩźţ ƕ ŢſřƶŤųŚſƽźĮƿŵ º]Á€Ë ՃÂ//·ÂÀ°e ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ úƐ­É¦Ɛ¬Œ¢ýäƐ¦ ÅąĖƐxü¢þ¢¾ Ö¿Z^£Z] ÁZŒ¯ ÁZŒ¯¾Ìˆu|¼v» ¾Ìˆu|¼v» ƽŚŞƿŻ ƽŚŞƿŻƶĤƛŚŝƮƷżǀƿŚěƪƈƟźųřƹřŹŵŶǀƳřƺţ ƾƯŚưƃŢſřřźūřƪŝŚƣƵŚƯƲƿřŹŵŶǀƠƯƾƳŚŞƛŚŝƩŚưƗřŻřƾƌƘŝƮƷŻƺƴƷ ƽřźŝƾ ƾƟŚĩƽŚƌƟƵŚǀĭƶĩŶǀƴĩƪƇŚůƱŚƴǀưƏřŶƿŚŝƎƤƟŢſřƽřƵŵŚſŹŚĩƶƫŚſŶƴģƱŚƷŚǀĭŢƃŚĩŶǀƃŚŝƶŤƃřŵƾƳŚŤƀŝŚţ ŢƃŚĩ ŢƃŚĩŶƈƣźĭř ŶƃŚŞƳƮĩřźŤƯħŚųƹŶƴƃŚŝƵŶƃřŶūħŚųŻřŻźƷƽŚƷƞƬƗƾƴƘƿžŶƃŚŝƶŤƃřŵřŹƶƄƿŹƁźŤƀĭƹƮǀƔƴţ ŢŝƺƏ ŢŝƺƏŹƱřżǀƯƲƿźţLJŚŝ ŹŵħŚųƶĩŹŚƸŝŹŵŚƿƹƵŚƯƲƿřŹŵřŹŚƷƱōŢſřźŤƸŝžŶƿŹřŵřŹƾƳřŶƘưƃŚƿƺŝŜƃŶƴƳŚƯƾƿŚƷƪĭƩŚƸƳ ŶƴŤƀƷƾƷŵƪĭƹŢƃŚĩƪŝŚƣƩŚſƩƺƏŹŵřźƿŻžŢſřƽźţŢůřŹŹŚĩƱřŶƬĭŹŵƱŚƷŚǀĭŢƃŚĩŶƿŹŚĪŝŢſřŵƺų ƩŚſƪƈƟŻřƖƣƺƯƲƿřŹŵŢƄĩƪŝŚƣƽŚƷƪĭ æçêƶŝƱōƕŚƤţŹř æ ƹŢſřżƯźƣƾƀƯĬƳŹƶŝƾƿŚƷƪĭƽřŹřŵƭƺǀƴƬƷƪĭ ŶſŹƾƯźŤƯ ƹ Ţ īŹżŝƾƿŚƷƪĭŚŝŚŞƿŻĨǀººſLjĩƶƫŚººſŶƴģƵŚǀĭĨƿƾưŤųƪĭ ƹŢſř çç çƶŝƱōƕŚƠţŹř ŵƹŹƾƯŹŚưƃƶŝƱŚŤƀŝŚţŹŵŚƷƱŚººƄƟřƵŵźĭƽřźŝƾƫŚƗƽřƶƴƿżĭ ŶſŹƾƯźŤƯ ƽ ƽřźŝšƹřźƏźěƾƿŚưƳƱōƪĪººƃơŚŬƴſƹƾĩLJżƯźƣƽŚƷƪĭŚŤƿƺƳƪĭ ŶſŹƾƯźŤưǀŤƳŚſíåƶŝƱōƕŚƠţŹřƹŶƴĩƾƯŵŚŬƿřƱŚţƶĤƛŚŝ ƾƿ ƪĭƹŹřŵŻźěƹīŹżŝƽŚƷīźŝŚŝŹƺƸƄƯƹƭƹŚƤƯƾƷŚǀĭƵźŝƁƺĭƪĭ ƾƿŚƷ ŶſŹƾƯźŤưǀŤƳŚſîåƶŝƱōƕŚƠţŹřƶĩŢſřƪĪƃƽŻƺƯƹĬƳŹŵŹŻƽřƵźƿřŵ ĬƳŹŚĮƳŹƾƳŚŤƀƯŻƽřźŝŻŚſźŤƀŝƽŚƷƪĭ żǀƿŚěźųōŹŵƾƳŚŞƛŚŝƽŚƷŹŚĩźƿŚſ ŹŵƾƳŚŞƛŚŝƽŚƷŹŚĩ ŵ ƳŚ ƛŚ ŚƷ Śĩź Śĩĩ ƿŚ ƿŚſ Śſ ŢſřŚƷƶĤŤųŹŵƾƿŚūƶŝŚūŶǀƷŵƭŚŬƳřƵŚƯƲƿřŹŵŶƿŚŝƶĩƾƿŚƷŹŚĩźĮƿŵŻř ƱŚƷŚǀĭƽƹŹŚƿƹŶƴƴĩƾƯřŶǀěƮƷŹŵƹƾƛƺƬƃŢƫŚůŵŚƿŻŶƃŹŚŝŜƬƛřŚƷƶĤŤųŹŵ ŶƳŹřŵŻŚǀƳƾƿŚūƶŝŚūƹŚƷƶųŚƃƱŵźĩƵŚţƺĩƶŝƲƿřźŝŚƴŝžŶƴƴĪƟřƾƯƶƿŚººſźĮƿŵ żǀƿŚěŹŵƶĪƴƿřŻřŶƘŝƶƬƇŚƟLjŝŢſřźŤƸŝŶƳŹřŵƵżưƃƺųƽŚƷƵƺǀƯƶĩƾƿŚƷƶĤŤųŹŵ ƪƤŤƴƯŜſŚƴƯƎǀŰƯƶŝŶƴŤƟŹƱƺưĩŢƫŚůƶŝƹŶƳŵřŵŢſŵŻřřŹƱŚƄƿŚƷīźŝ ŚţŶƿŹřŸĮŝƾƣŚŝƪŰƯƱŚưƷŹŵŢſřźŤƸŝřŹżŞſƶƄǀưƷƽŚƷƶĤŤųŹŵƶŤŞƫřŶƳƺƃ ŵƺƃƭźĭřŵŶŬƯħŚųƹŶſźŝřźƟŹŚƸŝƶĩƾƳŚƯŻ ŹŚĩƲƿřŶǀƴĩƵŚţƺĩřŹƾūŹŚųƽŚƷƶųŚƃŻřƽŵřŶƘţƾƿŚūƶŝŚūƕƹźƃŻřƪŞƣ ŢƀǀƳƮƸƯƶĩŢſřƲƿřƮƷźĮƿŵƪǀƫŵƹŶƴĩƾƯźţŢůřŹřŹƶƄƿŹƱŵźĩũŹŚų ƶŝƱŵŻŜǀſōƩŚůźƷƶŝžŶǀƴĩũŹŚųřŹƶººƄƿŹŚţŶǀƴĩÈ ƾ ƯřŹħŚųŢƣŵŚŝŹŶƤģ ŢſŵŻřƲƿřŚƷƶųŚƃŻřƾƌƘŝƱŵźĩƵŚţƺĩƹŢſřźƿŸěŚƳśŚƴŤūřƽźƯřƶººƄƿŹ ƖƣƺƯƶĤŤųŹŵƶĩƾŝōƱřżǀƯƁƹŹƲƿřŚŝżǀƳƹŵŹřŵƾƯƶĮƳƩŵŚƘŤƯřŹƶƄƿŹƱŵřŵ ŶŝŚƿƾƯƂƷŚĩŶƷŵƾƯŢſŵŻřŹŚƸŝŹŵŵŶŬƯŶƃŹ ƶŤƃřŵŶƃŹƽřźŝƾƟŚĩƽŚƌƟƶĩŶƿźǀĮŝźƔƳŹŵƶĤŤųŹŵƽřźŝƾŞſŚƴƯƱŚĪƯ řŹƶĤŤųŹŵƝřźƏřħŚųžĜſƹŶǀƴĩƶƟŚƋřƱōħŚųƶŝŢſƺĜưĩƽŹřŶƤƯŶƃŚŝ È ƽŚƷħŚųŶǀƷŵƵŻŚūřŵŹřŵƱŚĪƯřƶĩƾƿŚūŚţžŶǀƄĪŝLJŚŝŢưſƶŝřŹƱōƹŶǀƴĪŝ ŢưƀƣźţŢůřŹƾƿŚūƶŝŚūƽřźŝŶƴƳŚưŝƵŶǀŞƀģƱōƶŝŹƺƏƱŚưƷƶƄƿŹƝřźƏř ŶǀƴĩŶƴƬŝřŹƱōƹŶǀĤǀĜŝƾŤƳŻźŝƶģŹŚěĨƿŹŵřŹƶĤŤųŹŵƶƄƿŹ ƶĤŤųŹŵƽŚƷƶųŚƃƱŶƿźŝ ŚƷīźŝźŨĩřƱŶƃřŶūŜūƺƯƶĩŶǀƴǀĤŝřŹƶųŚƃƾƿřŶŤŝřæèƎƤƟŶƿŚŝŚưƃ ŢŴººſƽŚƷŵŚŝƱŶƿŻƹƭŚĮƴƷŹŵƵŚǀĭŻřŢƔƟŚŰƯŜūƺƯŹŚĩƲƿřŵƺººƃƾƯ ƶŝřŹƵŚǀĭŹŚĩƲƿřŢſřƲĪưƯřźƿŻžŶǀƴĩŽźƷŵŚƿŻřŹƵŚǀĭŶǀƴĪƳƾƘſŵƺƃƾƯ ŹŵƵŚǀĭŜƿźŴţƹŜǀſōźƯřƲƿřƶĩŶƴĩĨƿźŰţƱŚŤƀƯŻƎſřƹřŹŵƾƳŻƶƳřƺū ŢƃřŵŶƷřƺųƩŚŞƳŵƶŝřŹŹŚƸŝƽřŶŤŝřƽŚƯźſƭŚĮƴƷ ŚŝŹřŸĭźǀŧŚţŚƯřĨģƺĩƾƿŚƷƪĭƽźƐƗƶƄƠƴŝ ƽřƵŵƺţšŹƺƇƶŝřŹƪĭƲƿřƶŤĪƳŶƴŤƀƷƲƿźǀƃƽźƐƗ ŶƿŹŚĪŝƮƷŹƹŚŬƯŹŵŹřŵƺĮƫřƹ ƽźƐƗƶƄƠƴŝŻřŚƷƪĭƲƿřĬƳŹƶººſƶƄƠƴŝ ƵřźưƷƶŝƱŚŤƀƯŻŹŵřŹĬƳŹŚĮƳŹƾŤƘǀŞƏƹŶƳźţīŹżŝ Ʊ ƱōźţƲƃƹŹƽŚƷĬƳŹŻřźţźǀĮưƄģƽřƵƺƬūƽřźŝŶƳŹřŵ ŶǀƴĩƵŵŚƠŤſřĬƳŹƮĩƾţŹƺƇƹƾƳŚưſōƾŝōŵŹŻŶƴƳŚƯ ŚŚƷƪĭźŤƄǀŝŶƃŹŜūƺƯƾŝŚŤƟōƍŚƤƳŹŵŢƃŚĩƶŤĪƳ ŵƺƃƾƯ Ź ŹŵƶƫŚſŶƴģƵŚǀĭƲƿř ƮƿźƯƶŬƴě ƲƯLjĪǀſ ƶ ƶĩŶƷŵƾƯƾĮƳŹŚĮƳŹƽŚƷƪĭŹŚƸŝƪƿřƹřƹƱŚŤƀƯŻźųřƹř Ź ŹŵŢƃŚĩƽřźŝ ŚƷƪĭƲƿřŶƴŤƀƷƂƠƴŝƹƾţŹƺƇŜƬƛř ƶ ƶƴƿżĭƶĤƛŚŝŹřŵƶƿŚſƍŚƤƳŚƿƹƺǀſŚěƵźŬƴěŢƄěƱřŶƬĭ ž žǀųħŚųŹŵŚƷƪĭƲƿřŢƃŚĩŻřƶŤĪƳŶƴŤƀƷƾŝƺų ƾ ƾƳLJƺƏƱřŶƴŞŴƿƹŚƯźººſŻřřŹŚƷƱōƹŶǀƴĩƽŹřŵŵƺų ŶǀƿŚưƳŢƔƟŚŰƯ ƾŝōƽŚƷĬƳŹƶŝŚƷƪĭƲƿřƲĪƯƮººƃƺƯřźƟ ƵŚƯƲƿřŹŵŚƷƪĭƲƿřŢƃŚĩŶƳŹřŵŵƺūƹŶǀƠſƹƾţŹƺƇ ŶƴĩƾƯƮƷřźƟƱŚŤƀƯŻŹŵƱŚţƶĤƛŚŝƽřźŝŚŞƿŻƽřƵƺƬū žžŶƴŝŚƿƾƯƁźŤƀĭźŤǀưŤƳŚſèåƉźƗƶŝŚƷƪĭƲƿřƶŤĪƳ ŶǀƃŚŝƶŤƃřŵŢƣŵŚƷƱōŢƃŚĩƽŚƌƟŹŵŶƿŚŝƲƿřźŝŚƴŝ Ź ŹŵŚƣƱŚŤƀƯŻƽřŶŤŝřŻřƹŢſřƭƹŚƤƯƾƬĭƩŚĤƯŚě Ŷ ŶƃŹƾŝƺųƶŝƱřŶƬĭŚƿƶĤƛŚŝŚƷƵŹŚƴĩŹŵƹŢſřŶƃŹƶŝ žžŶƴĩśřźųřŹŚƷƪĭƱřŹŚŝŢººſřƲĪưƯƶŤĪƳŶƴĩƾƯ ŶǀƴĩřŶūĹƘƿźſřŹŶƃźƷŚƓƵŚǀĭŹŵƶĩƽŵŹŻīźŝźƷ º]Á€Ë Ö¿Z^£Z] ƽżǀģŚŞƿŻƽřƵƺƬūŚŝƽřƶƳŚųƲŤººƃřŵƽřźŝƮƿŹřŵŢſƹŵŚƯƶưƷ ŜƿźƛƹŜŬǀƗƱŚƷŚǀĭƮƿŹŚĪŝƱŚƯƶĤƛŚŝŚƿƙŚŝŹŵřŹŜǀŬƗƹƩƺưƘƯźǀƛ ƹŢſřŢŴººſŚƷƱōŻřƾƌƘŝźǀŨĪţƹŶººƃŹƶĩŶƳŹřŵŵƺūƹƽŵŚƿŻ ƹŜǀŬƗƱŚƷŚǀĭƶưƷŚƯřžŶƴĩƾƯŜƬƏřŹƽźţŢŴſƽŻŹƹŚƄĩƽŚƷŻŚǀƳ ŶƴģŚŝřŹŚưƃƵŹŚưƃƲƿřŹŵƶĩŶƳŹřŶƳƾŤŴſźǀŨĪţƹŶƃŹƩƺưƘƯźǀƛ ƮǀƴĩƾƯŚƴƃōƱŚƷŚǀĭƲƿřŻřƶƳƺưƳ Ö¿ZÅZ̳Z]ZyÖËZ¼¿ µÂ¼ »€Ì£Á\ÌnŸ ŻřŻƪŞƣżǀƿŚěŹŵƱōƽŚƷīźŝƹŢſřźƐƘƯŶǀƠſƽŚƷƪĭ ŶƴƴĩƾƯźǀǀƜţŚŞƿŻƽŵŹŻĬƳŹƶŝƁżƿŹ ƽ ƽŚŞƿŻƲƿř ƾŤƴƿŻĨººƄŬƴĭƱŚŝŻŢųŹŵì Ĩ ĨģƺĩƾŤųŹŵŚƿ ƹƵżưƃƺųƽřƶĤŤųŹŵƱřƺƴƗƶŝĨģƺĩ Ʊ ƱōźƐƘƯƹĨģƺĩƹŶǀƠſƽŚƷ ƪĭƶĩŵƺƃƾƯƶŤƃŚĩ Ś ŚƟƺĪƃŵƺƫō ƞěƾƿŚƷƶųŚƃšŹƺƇƶŝƵŚƯźǀţƹƵŚƯŵřŵźųŹŵ Ʋ ŶƳŹřŵƩŚŞƳŵƶŝŵƺųŚŝřŹŶƴƳŚƯƺƫōƾƿŚƷƵƺǀƯƹŶƳƺƃƾƯ Ʋƿř ŢſřŚǀſōơźƃƾƯƺŝŢųŹŵ ƕ ƕƺƳƲƿř ƾƫƺĩśŚųźſ řŹŶƳŚĩŵŚĩLjŤǀƟí  ƝƹźƘƯżǀƳnżƯźƣźƷƺūƵŚǀĭ~ƶŝƶĩŜǀŬƗƵŚǀĭ Ţſř ƽ ƽƹŚůƹżƯźƣƵŶƃƮųƽŚƷ ƶƣŚſŚŝƾƠƬƗƹŶƴƬŝƾƷŚǀĭ ż żǀƿŚěŹŵƶĩŢſř ƾţŹƺƇŚƿŶǀƠſƽŚƷƪĭŚŝƾƿŚƷƶƃƺų ƽ ƵƺǀƯŵƺƃƾƯƪƿŶŞţƵŚǀſƂƠƴŝƽřƵƺǀƯƶŝĹƘƿźſ ƽŚƷ ƹ ƹĬƳŹƹźƷƺūƶǀƸţŢƘƴƇřŸƛĬƳŹƶǀƸţŹŵƵŚǀĭƲƿř Ƶ ƵŵŚƠŤſřŵŹƺƯƽŻŚſƹŹřŵŹŵƱōƽŚƷ ŢưƀƣŻřƾƌƘŝƾŤů ŵźǀĭƾƯŹřźƣ ƽ ƶƳƺĭƵŚǀĭƲƿř ƽźŝƱƺưƫŚſ ŵŹŻĨƄưţî ƽř Ź ŹŵƽŵƹŻƶŝƹƵŶƃŢƟŚƿƂǀěƩŚſŶƴģƶĩŢſřŶƿŶū Ś ƶƳƵŚǀĭƲƿřŢƃřŵŶƷřƺųƁƹźƟƽŹŚŬţƽŚƷŢĩŹŚƯ ŚƸƴţ ŵ ŵŹŻƽŚƷ īźŝƶĪƬŝžŢſřĬƳŹƾŝŚųźſŻŹƽŚƷƪĭƽƹŚů ƕ ƶŝƶĤŤųŹŵƲƿřŶƴƴĩƾƯƶūƺţŜƬūƮƷƱōƾƿLjƏ ƕŚƠţŹř Ɓ ƁźŤƀĭźŤƯæçŚţƱōƉźƗƹŶƴĩ ƾƯŶººƃŹźŤƯæé ŶŝŚƿƾƯ n nšŚǀƳŚųŵƲǀƏŚǀƃ~ƭŚƳ ƶŝƵŚǀĭƲƿřŚěƺţŚǀƬÊŞÉƫæå ƾ ƱŚƿŸƷŢǀƇŚųLJŚưŤůřƶĩ ŢººſřƝƹźƘƯżǀƳ ƾƿƺĭ Ś ƶƄǀưƷŚŞƿźƤţƾƷŚǀĭ ŶƃŚŝƶŤººƃřŵżǀƳƮƷƺţŚƿ ŚŝżŞſ ŻřŻ ƾƿŚƷƶƃƺųƹƂƠƴŝƾƿŚƷƶƣŚſƽƹŚůƹźŤƯçƕŚƠţŹř Ʊ ƱŚŤƀŝŚţźųřƹř ŹŵƶĩŢſřƲƃƹŹżƯźƣƹƽřƶƫƺƫƽŚƷƪĭ ƾ ƾƷŚǀĭƲǀƴĤưƷŶƳƺƃ ƾƯŚƟƺĪƃżǀƿŚěƪƈƟƭŚĮƴƷƹ Ź ŹŵƹƪƯŚĩśŚŤƟōŹŵƵŶƃ ŢƔƟŚŰƯƽŚƷƙŚŝƽřźŝśřŸū ŢſřśƺƏźƯħŚų ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ ƲƿřƱŚĭŹŚěźĪººƃƵźǀţŻř(0%27+5,80æ ƾƷŚĭžŢſřŚŞƿŻŹŚǀƀŝƱōżƯźƣƽŚƷīźŝƹűŚƃƶĩƵŚǀĭ ŶƃŹƾŝƺƴūƵźĪưǀƳŹŵƵŚǀĭƲƿřŵƺƃƾƯƾƄƫŚģƽřƶĤŤųŹŵ ŢſřƶŤƟźĭƺųŶƃŹƽřźŝƽŶǀſřƹźǀƤƟħŚųƶŝƹŶƴĩƾƯ ŢƀǀƳŹřŵšŚƠƀƟƹƾĤĭƽŚƷħŚųƪưŰţƶŝŹŵŚƣƵŚǀĭƲƿř ƽřźŝƽŸƜƯŵřƺƯƾưĩƵřźưƷƶŝƾƷŚǀĭŵƺĩŚƿƾƴƃħŚų ŚŞƿŻżƯźƣƽŚƷƪĭŻřźěƱŚŤƀŝŚţŹŵƹŢſřƩōƵŶƿřƱōŶƃŹ ƎƿřźƃƶĩŢſřƾƿŚƷƶƳƺưƳŻřƾĪƿƵŚǀĭƕƺƳƲƿř ŵŵźĭƾƯ ŶŞƬƏƾƯźǀŨĪţƹŶƃŹƽřźŝƾƇŚų ĨģƺĩƾƿŚƷƪĭƽŹřŵƵŚǀĭƲƿřĨººƄǀưƷç ƢƏŚƴƯƽřźŝƶĩŢſřƶŤƀƷōƽŶƃŹƹżŞſƶƄǀưƷŚŝźƫŵ ƽŚƷƵƺǀƯŢſřŜſŚƴƯĨƄųƽŚƷħŚųƾŤůƹŹřŵƶƿŚſ ƕŚƠţŹřŶƳƺƃƾƯźƷŚƓƙřŵƾƳŚŤƀŝŚţŻřŶƘŝƱōżƯźƣƾŬƳŹŚƳ ŢſřźŤƯæçŵƹŶůƲǀƯŻƽƹŹƱōƁźŤƀĭƩƺƏƹ ƽŚƷīźŝŚŝƵŚººǀĭƲƿřƽźƠƘūīźŝħŚººţè ŵŹřŵřŹƾƴěřĥƽřźƟřŢųŹŵŚŝŢŝŚƣŹšŹŶƣŵƺųƽřƶĪŞƃ żǀƳƱōŹřŶŝōƹƵŚǀſƽŚƷŹƺĮƳřŻřŶǀƳřƺţƾƯƶĪƴƿřƵƹLjƗƶŝ ĨƿƽƹŹƹŢſřƵŶƳƹŹLJŚŝƹƽƺƣƾƷŚǀĭŶǀƴĩƵŵŚƠŤſř ŚƇƺƈŴƯžŵŹřŵƽźŤƸŝŶƃŹŢųŹŵĨƿŚƿƮĪŰƯƢǀģLJō ŶƴƴĩƾƯŵŚŬƿřƂƠƴŝƽŚƷīźŝŚŝƶĩƾŤſřźŤƴĩ ƽŚƷƪĭŚŝƵŚǀĭƲƿřƽźųŹƺĭƾƿLjƏƢŞƳŻé ƩƺƏŹŵŵŹŻƾƫŚŴƫŚųƽŚƷīźŝƹŵƺųƪĪƃƾƠǀƣƹŵŹŻ ŹŵƶĩŢſřƱŚƷŚǀĭƲƿźţƵŶƴƴĩƵźǀųŻřƾĪƿƱŚŤººƀŝŚţ ŶƴĩƾƯŶƃŹƪƯŚĩśŚŤƟōŹŵƹƱřŶƬĭŚƿƶĤƛŚŝ ƱŚƷŚǀĭŻřŶƿŶūƽřƶƳƺĭƲƸěīźŝƽŚººǀƫřŹōê śŚŴŤƳřƂƿŚŞƿŻƹĨǀººƃƽŚƷīźŝźƏŚųƶŝƶĩŢſř ŶƳŹřŵƾĭŵŻŲƿƶǀ޺ºƃƽřƵƺƬūƶĩƾƿŚƷīźŝžŵƺƃƾƯ ƢƏŚƴƯƶŝƵŚǀĭƲƿřŶƃŚŝŹřŵƶƿŚſƾƳŚĪƯŹŵŶƿŚŝƱōŢƃŚĩ ŶƿřżƟřƾƯŹƺƳƹĬƳŹŹřŵƶƿŚſ ƵŻřŶƳřŚŝƹĨǀººƃƾŤųŹŵŵŹŻśƺģŢųŹŵë ŻřŶƴƳŚƯŚƿźŤƀƿƹƹŶƴƬŝƾƿŚƷƶƃƺųƽřŹřŵƶĩŢſřƎſƺŤƯ Ö//‹Á øƐú¢ÿ´ÿú¾ÊÄÂþ ø–Ä¢¿á¦ŒƐǠ«§ì¢Ã÷þ ŻřƽŵŚƿŻƽŚƷŢǀƫŚƘƟŚƷƱōřźƿŻžŢſřŹřƺƃŵƱŚƳřƺūƺƳŹŵƱŵźĩƁŻŹƹƽřźŝƾƳŚƯŻƲŤƟŚƿ ƮƛŹƾƬƗƹŶƳŹřŵŢƣƹƵŹŚěƽŚƷŹŚĩƾƷŚĭƹƾƗŚưŤūřƽŚƷŢǀƫŚƘƟƞǀƫŚĪţƭŚŬƳřƶſŹŶƯƪǀŞƣ ƱŚƄƿŚƷŢǀƫŚƘƟŢƀǀƫƽřŶŤŝřŹŵƱōƱŵřŵŹřźƣƶŝƾƬǀƯŚƯřžŶƳźŝƾƯšŸƫƱŵźĩƁŻŹƹŻřƶĪƴƿř ƪǀƫŵƲǀưƷƶŝƹŶƳŹřŵƽźŤƸŝŵźĪƬưƗƹźŤƄǀŝƽĥźƳřŽŚƀůřŚƷƶĤŝŶƴƳŚƯƱŚƳřƺūƺƳŶƳŹřŶƳ ŚƷƱōƽřźŝƾŤƯƹŚƤƯšŚƴƿźưţƶƬưūŻřŢŴſŚţƎſƺŤƯŢǀƫŚƘƟƶƤǀƣŵëåƶƳřŻƹŹƶĩŢººſř ŵƺƃƾƯŵŚƸƴƄǀě ŶƳƺƃƪǀƯƁŻŹƹŻřƪŞƣŢƗŚſéŚţçŶƿŚŝŚƷƾĩřŹƺų ƱŶƳŚƯƶţřŹŶǀƷ ŢſƺěƢƿźƏŻřśōƱŵřŵŢººſŵŻřƶƳŚƄƳƱŵźĩơźƗ žŢſřśƺųƱŶŝƱŵźĩĨƴųƽřźŝŢƫŚůƲƿřŶƴģźƷžŢſř ƱŚƴǀưƏřŵƺƃźŬƴƯżǀƳƱŶŝƱƺǀſřŹŶǀƷŵƶŝŶƳřƺţƾƯŚƯř šŚƘƿŚƯƁŻŹƹƲǀůŹŵƹŶƘŝƪŞƣƱŚţŶƳŻźƟƶĩŶǀƴĩƪƇŚů ŶƃŚŝƵŶǀƃƺƳƾƟŚĩ ƁŻŹƹŻřŶƘŝƽŚƷƾĩřŹƺųƱŵźĩƵŵŚƯō ƱŚţŶƳŻźƟƾſźŤſŵźĭřƶſŹŶƯŚƿƶƳŚųŹŵƁŻŹƹŻřŶƘŝ šLjƤƴţƝźƈƯŢưſƶŝžŶƃŚŞƳƮƷřźƟƮƫŚſƽŚƷƾĩřŹƺųƶŝ ƹžĜǀģƹŹřŵŻŚĭƽŚƷƾƳŶǀƃƺƳŶƴƳŚƯƽřƶƿŸƜţƁŻŹřŶƣŚƟ ƺūĨǀĩŻƺƯƽŹřŶƤƯŢſřźŤƸŝžěžŵƺººƃƾƯƵŶǀƄĩ ŶǀƴǀŞŝħŹřŶţŚƷƱōƽřźŝƽźǀƃšLjĪƃƾŤůŚƿŽƺƯƺƷ ƪƯŚĩƽŚƷšřŹŶǀƷƺŝźĩ ƹŚƷƵƺǀƯšLjººƛƪººǀŞƣŻřƪººƯŚĩšŹřŶººǀƷƺŝźĩ ƮƷřźƟƱŵźĩƁŻŹƹƽřźŝƾŞſŚƴƯŢųƺſšŚŬƿżŞººſ ƶƬưūŻřžŶƴŤƀƷżǀƳƽŸƜƯŵřƺƯƹźŞǀƟŻřƾƴƛƶĩŶƴƴĩƾƯ šŚŬƿżŞſƹŚƷƵƺǀƯƭŶƴĭƱŚƳƹŚŤſŚěƱŹƺĩęŚěƾƳźƟ ƾƳřƹřźƟƽŚƷƱřŶǀººƀĩřƾŤƳōƹŚººƷƲǀƯŚŤƿƹƪƯŚººƃżǀƳ ŹƺƔƴƯƲƿŶŝžŶƴŤƀƷƱŶŝƾƴưƿřƮŤººƀǀſŢƿƺƤţƽřźŝ ƽŚƷĬƳŹƶŝƶĩƾţŚŬƿżŞſƹŚƷƵƺǀƯƭŚưţŶǀƴĩƾƘººſ ŪƿƺƷƾŬƳŹŚƳžŶǀƴĩƝźƈƯřŹŶƴŤººƀƷƱŚưĩƲǀĮƳŹ ƾĮƳźƟƶūƺĭżƯźƣƺƫōŵŹŻƹƶŞƳřƲƿźǀƃƾƴǀƯŻŜǀººſ ƹƺưǀƫŽŚƳŚƳōŻƺƯŵŹŻŜǀººſƹĨººƄưţŽLjǀĭ ƵŚǀſšƺţƂƠƴŝƺƫōƹƱŚŬƯŵŚŝƽźŝƺƬŝƾŝōƾŞƫŚƏ ƹžƟźĩƁźţƺưǀƫũŚƴƠſřżŞººſżƯźƣƮƬĩƹŹƺĮƳř ƹŵŚĩƹƹō ƮǀƀƬĩƝźƈƯ ŚƷƶĤŝƭŚưţƽřźŝƽŹƹźƋƽŸƜƯŵřƺƯŻřƲƷōƹƮǀƀƬĩ ƹŢſŚƯźǀƃŶƳƹŹƾƯŹŚưƃƶŝƩŚƘƟƽŚƷƶĤŝŚƇƺƈŴƯ ƽŚƷƾƷŚƯƹšLjƛŢƃƺĭƹŶƴŤƀƷƮǀƀƬĩƖŝŚƴƯŻřźǀƴě ŚƷƶĤŝŶƴŤƀƷƲƷōƽřŹřŵƱƺưƫŚſƹƲţƾƷŚƯŶƴƳŚƯźţƵźǀţ ƶŤƀųƱŵźĩƁŻŹƹƭŚĮƴƷƖƿźſƾƬǀųƾƟŚĩƲƷōƱƹŶŝ ŶƳƺƃƾƯ ƁŻŹƹƶŝƱŚƳřƺūƺƳƢƿƺƄţƽřźŝƁƹŹê ƱLJŚƀĭŹżŝšŚƴƿźưţŮƐſƶŝŶƴƳřƺţƾƯƾƴſƵƹźĭƲƿř ŚƷƱōƶƬůźƯƲƿřŹŵšŹŚƔƳƹŢŞƣřźƯŢŰţŚƯřžŶƳƺƃŵŹřƹ ƲŤųŚººſŹŵŚƣŚŝƶųźģƹŵŶǀƴĩƶǀƸţƶųźģƹŵĨƿæ žŶƴƃŚŝŵƺųšŚƴƿźưţšřźŧřƾŝŚƿŻŹřƹƽżƿŹƶƯŚƳźŝƶŝŹŵŚƣŶƿŚŝ ŽŚƀůřźţƾƳLJƺƏƽŚƷŢƟŚƀƯźţƖƿźſƾƏƶŝƱŚƳřƺūƺƳ ŶƴĩƾƯƮƷřźƟŚƷƱōƽřźŝřŹƩLjƤŤſř ƵŵŚƠŤſřƹšŚƴƿźưţźŝƎƬƀţƵƺŰƳŚƷƱōƶĩŶǀƃŚŝŜƣřźƯŚƯř ŶƴƃŚŝƶŤƟźĭŵŚƿƾŝƺųƶŝřŹƪƿŚſƹƹŚƷƵŚĮŤſŵŻřŮǀŰƇ ŻřžŶǀƴĩřŶǀěƱŚººƳōƽřźŝƩŚƘƟƹŢººƣƹƵŹŚěƽŹŚĩç ƱŚƳřƺūƺƳŜſŚƴƯšŚƴƿźưţ řŹŚƷƱōƩŚƘƟŹŚĩĬſŚŝƲŤƟŹƵřŹŚƿƾƳŚŞƸĮƳŚţšŚŬƳƢƿźƛ ŵŹřŵƾƯƶĮƳŹřŶƿŚěƾƫŚƯƑŚŰƫŻřƹŢſŹŶƴţ &,5&8,7 ƾƃŵźĭšŚƴƿźưţ ƽŚƷśƺƬĩŶǀƴĩƢŰƬƯƾƃŻŹƹƽŚƷśƺƬĩƶŝřŹŚƷƱōè ƹĨǀŝƹźƿřƹƾŤƯƹŚƤƯšŚƴƿźưţŻřƾŞǀĩźţšŚƴƿźưţƲƿř ƾƣƹźƗƾŞƬƣƾŤƯLjººſƹšŹŶƣƂƿřżƟřƽřźŝśƺųƾƷřŹ ƩŚƘƟƽřźŝƾƫŚƗƾƃƹŹƶſŹŶƯŻřũŹŚųŚƿƪųřŵŹŵƾƃŻŹƹ ŢſřŚƷƱōƲŤƃřŵƶĮƳ ƹŻřŹŵƶǀƳŚŧèåƽřƵŹŚŤſƁźěƶǀƳŚŧëåƩŚŨƯŢſřŚƷƱō ŶǀƴĩřŶǀěƾƃŻŹƹƽŚƷŽLjĩŚƷƱōƽřźŝé ƁźěƶǀƳŚŧèåƶƿŚſŚŝƽŻŚŝžĩƺŝƶǀƳŚŧëåŹřƺƿŵŚŝŢƀƄƳ ƂĩŚŝšŚƴƿźưţƶǀƳŚŧèåƶƬěŢĩźůƶǀƳŚŧë坚řƺĪººſř ƶƬưūŻřžŶǀƴĩŵŚƸƴƄǀěƾĮƳŚųƽŚƷŢǀƫŚƘƟŚƷƱōƶŝê ŶǀƷŵƭŚŬƳřŹŚŝƶſřŹšŚƴƿźưţƲƿřƽŻŚſƱŶŝ ƶŝƶƳŚųŹŵŚĭƺƿŚƿƾƃŻŹƹƽŚƷƽŵƽƹƽŵšŚƴƿźưţƭŚŬƳř ŶǀƷŶŝƾƃŻŹƹšŚƴƿźưţƭŚŬƳřŢƸūƾƿŚƌƟŵƺųƱřƺūƺƳ ƩżƴƯŻřũŹŚųƱŶƿƹŵ ƞƬŤŴƯƲǀƴſƽřźŝƾƃŻŹƹšŚƴƿźưţƽŚưƴƷřŹ šŚƴƿźưţƕƹźƃƽřŶŤŝřŹŵƶĩŶƳŹřŵŢººſƹŵƱŚƳřƺūƺƳ ƶŝƲŤƄĭźŝƹƩżƴƯŻřũŹŚųƱŶƿƹŵƲƿřźŝŚƴŝžŶƳƹŶŝƖƿźººſ ŶƷŵƾƯƱŚƄƳšŚƤǀƤŰţƲǀƄǀěƽŚƷƾƳřźĮƳƝLjųźŝ ƭŚĭźƴƷŚŝŚƷƱōƾƿŚƴƃōŢƸūƾŞſŚƴƯƲƿźưţŶƳřƺţƾƯƶƳŚų ƹŶƳźŝƾƯŵƺººſƾţŹŶƣƹĨƿźŤƯƾƬ욌ƴƿźưţŻřƱŚƳřƺūƺƳ ŚƿźưƿŚţĨƿšƺƃĨƿŻŚǀƳŵŹƺƯƪƿŚſƹŶƃŚŝƲŤƃřŵźŝ ƱŚƳřƺūƺƳƽřźŝšLjƌƗƹƱřƺŴŤſřƽŻŚſƭƹŚƤƯšŚƴƿźưţ ƱŶƿƹŵƽřźŝƵŚţƺĩźǀƀƯĨƿƹƾƃŻŹƹŢƗŚſ ŽŚſřźŝšŚƴƿźưţšŶƃƶĩŢſřƮƸƯŚƯřžŢſřƽŹƹźƋ ŵŵźĭƮǀƔƴţŚƷƱōƾƴſƵŵƹŶŰƯ ƩřƹźŤƴƿřšŚƴƿźưţ ƩŚſæèźƿŻŚƿƶƫŚſæè ŢſřŜſŚƴƯźţīŹżŝƾƴſƽŚƷƵƹźĭƽřźŝšŚƴƿźưţƲƿř ƩŚŨƯŢſřŶƴƯŵƺſŚƷƱōƽřźŝĨǀŝƹźƿřšŚƴƿźưţƵŻřŶƳřƶŝƹ žŶǀƷŵƶƘſƺţřŹ ƽŻřƺƷ ĨǀŝƹźƿřšŚƴƿźưţƽŚƷƂŴŝ šŶƯƶŝŶƿŚŝřŹšŚƴƿźưţƲƿřƱŶƿźěŚƿƽŹřƺſƶųźģƹŵŚƴƃ ŚƷƱōŹřźĪţƹŶǀƴĩƒƠůƮĩƱřżǀƯƶŝřŹšŚƴƿźưţšŶƃƾƴƘƿ ŵźĩŢůřźŤſřƶƤǀƣŵĨƿŵřŵƭŚŬƳřƶƤǀƣŵèLjŨƯƾƷŚţƺĩ ƽŚƷŢŞƣřźƯźƔƳŢŰţřŹƾƳŻƹšŚƴƿźưţŶǀƷŵƂƿřżƟřřŹ ƭŚŬƳřƱŚƯŻšŶƯƕƺưŬƯŹŵŵźĩŹřźĪţřŹƱōźĮƿŵŹŚŝêƹ ƲưƿřƹŢŝŚŧƾƷŚĮƃŚŝƽŚƷƵŚĮŤſŵŚŝƹŶǀƷŵƂƿřżƟřƵĦƿƹ Ŷǀƴĩƕƹźƃ ŶƃŚŝƶƤǀƣŵçêŶƿŚŝƱō ƶƫŚſæêæé ƽřƶƿŸƜţšŚĪƳ ƶŝřŹƅŚųƽŚƷƁŻŹƹƽřźŝƾţŚƴƿźưţƭƹżƫšŹƺƇŹŵ ƁŻŹƹŻřƪŞƣƱŵŹƺų ƹƵŵźĩƶƟŚƋřšŚƴƿźưţšŶƃƹƱŻƹƶŝŶǀƴĩƾƟźƘƯŚƷƱō ƪŞƣŶƿŚŝƮƷƱŚƳřƺūƺƳƹŚƷƶĤŝƱLJŚƀĭŹżŝŶƴƳŚƯŢſŹŵ ƲǀůŹŵƱŚţŶƳŻźƟźĭřŶƴƃŚŝƵŶººƃƶƿŸƜţśƺųƁŻŹƹŻř ŚŝřŹŚƷƱōƹƾſŹźŝřŹšŚƴƿźưţŶǀƴĩƮĩŚƷƱōŹřźĪţŵřŶƘţŻř ƹŶƴǀŝƾưƳƱōƶƯřŵřƶŝƾŤŞƛŹƹƪǀƯŵƺƃƩŚůƾŝƁŻŹƹ Źŵ ŶǀƴĩŚƴƃōƭřŶƳřŜſŚƴţƽŚƷƵŚĮŤſŵŻřƽźţƖǀſƹƵŵƹŶŰƯ ƱŵŹƺųƶŝřŹŚƷƱōŵŹřŸĮŝŹŚƴĩřŹƁŻŹƹLjƯŚĩŢſřƲĪưƯ ƹƁŻŹƹƶƯřŵřšŹƹźƋƶŝ ŶƃŚŝƱřƺūƺƳŜſŚƴƯƶĩƾţŹƺƇ ƕřƺƳřŚŝŢººſŚƯƾƴǀƯŻƭřŵŚŝƵźĩŚŝŻƺƯŶƴƳŚƯƾƿŚƷƾĩřŹƺų ŶǀƴĩŶǀĩŚţƾŤſŹŶƴţƹƾŤƯLjſƲŤƃřŵƽřźŝŚƷƱōšŚƴƿźưţ ƱōŻřźţLJŚŝƹƶƫŚſæë ƲƿřŶǀƴĩƢƿƺƄţƁŻŹƹŻřƪŞƣźǀººƃƹšLjƛŚƿŚƷšƺţ º]Á€Ë µÁ|///m śźƗŵƹŹƾƳŚƳƺƿƽŚŞƠƫřŻřŹƺŞƇźŞƯŚǀěî ŹřŵƥźģƭŹƹƶƯŚūƲǀƿŚěŶƿŚƤƗæå ƵŵźěƾŝƽŹřżǀŝƾŝŚŞƧŢƃƺĭææ ƾƳŚĮƿŚŝżǀƳƾƳŚƳƺƿƝƹźůŻřƶƯŚƳƱŚƿŚěæç ƺưƳŽŚƴƃźſƹŹƺƸƄƯŹřŵŹŚŝŽƺƷæè ƵŶƴƴĩŢƿŚƨůšŚƘƿŚƯƪưůƾŤƄƧźƟƺƬǀƳæé ƾƷƹźĭƽŚƷƁŻŹƹŻřƾƬǀƈŰţƖƏŚƤƯŻřæê ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{ Ö¬§YÁ ƮƨŰƯƹŚūźŝŚěśřżǀţæ ĬƴƄƣƲƏƺƯƭŶƸƴƯƹśřźųç ƽżƿźŞţŢŬƸŝƲǀƀůŶưŰƯƆƬŴţƾĭŵŹƺųŚƯźſè ŹŚŬƳƶƬŝ ŹŚƸŝƶƄǀưƷƪĭƾūŹŚųźǀưƋƲǀĭōźƷŻƲǀţLJƶƬŝé ŻŚĭŜūƹƽŵŹŻê śřŵźƯŻŚĭƾƴƀůŌŚưſřŻřŹŚŞƛƹŵźĭë ƱŚưſōĬƳŹŲƿŹŚţśLjƋŚƟƵŚģì ŢưůŹƽřƾƬƗƽŹřŻƩŚůŹŵƞƳří ƲƿŵƱƺŤſƹŻřźţơźŝƱŚƿźūŢŞŨƯŜƐƣî ŶƤƳƩƺěƱŻƶŞƴ읬ŵƵŵźěæå ƱřŹŚƧƺƨǀƳžƨƗƽƹŹƽŹŚƨŤſŵžƠƳææ ƾƗźƃšřŻŚŬƯƵŵźěŢƃřŵŵŚƿŚƷƵŹƹŵæç ƾƣźŝƪǀěƕźŤŴƯƵŶƴƿƺūŢŞƣŚƗƲǀƯŻƕƺƴƫřśŹè ƭřźůƾƳŶǀƃƺƳŢƫƹŵŢŘǀƷŶƳŶƴŝƾƯźưƧŹƹŵæè ŹřƺƿŵƾƀǀƬĮƳřŦƳƺƯźǀưƋƱřŹŶƳŻŚƯƽŚƷźƸƃŻřé ƽŶƴƷƶƨƃŹŵĢǀěƵřźưƷƦŝƪƿƱæé żǀģŚƳŶƴƬŝ ŭŚƀưţŽƺƿŐƯæê ƵŵźƯťřźǀƯřŻƽĥźƳřƵżƿźĮƴſê Õ{¼Ÿ Á ƱƺĮƃƵŶƿŶƴƀěƹśƺųŹřŵźŞƷLjƧë ƖƴƯƹŵźĭƹƭřŵŚŝ żƜƯŚŝ ƾƿřƺƬůæ ƶŤƠƷƽŚƷŻƹŹŻřŢųŚſƵŻŚţƶŤſŹƹƞƇì ƶŬƫŚƘƯơLjƏƾƗƺƳ ƾĭŵŹƺųŚƯźſŵŚưě ç ƶưǀųƱƺŤſƵŶǀƃƺěźſƽƹźƷřŹƺŞƃƺųƼƬĭí Ö///»€³€‡ º]Á€Ë  ÃZ¼‹||Ë|//mÃÁ{

آخرین شماره های ماهنامه زیر و بم

ماهنامه زیر و بم 41

ماهنامه زیر و بم 41

شماره : 41
تاریخ : 1398/09/02
ماهنامه زیر و بم 40

ماهنامه زیر و بم 40

شماره : 40
تاریخ : 1397/12/04
ماهنامه زیر و بم 39

ماهنامه زیر و بم 39

شماره : 39
تاریخ : 1397/07/01
ماهنامه زیر و بم 38

ماهنامه زیر و بم 38

شماره : 38
تاریخ : 1396/12/05
ماهنامه زیر و بم 37

ماهنامه زیر و بم 37

شماره : 37
تاریخ : 1396/11/01
ماهنامه زیر و بم 36

ماهنامه زیر و بم 36

شماره : 36
تاریخ : 1396/10/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!