ماهنامه زیر و بم شماره 34 - مگ لند
0

ماهنامه زیر و بم شماره 34

ماهنامه زیر و بم شماره 34

ماهنامه زیر و بم شماره 34

‫در این شماره می خوانید‪:‬‬ ‫دوره جدید | ابان ‪ |1396‬شماره ‪34‬‬ ‫قیمت ‪ 6000:‬تـومان‬ ‫از اشک های‬ ‫بهاره رهنما تا اواز ایرج‬ ‫زیروبم فرشته ای برج میالد‬ ‫یونانی به نام بعد از زلزله سالم‬ ‫ونجلیس باقیمی ماند‬ ‫اذرخش فراهانی ‪:‬‬ ‫رفته بودم ساز بزنم‬ ‫شدم پایه میکروفن!‬ ‫جهانگیر الماسی‪:‬‬ ‫خودم را فرزند کره‬ ‫زمینمی دانم‬ ‫روشنک گرامی‪:‬‬ ‫سینمابرایمجدی تر‬ ‫از تلویزیون است‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪3‬‬ ‫صاحب امتیازومدیرمسئول‪:‬مجیداخشابی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬ندا کشاورز‬ ‫زیرنظرشورایسیاست گذاریوسردبیری‪:‬‬ ‫مجید اخشابی‪ ،‬دکتر محمد رحیمی‬ ‫دکتر مجید نعمانی‪ ،‬فرزاد اخشابی‪ ،‬ندا کشاورز‬ ‫زیروبم شماره ‪34‬‬ ‫ماهنامهفرهنگی‪،‬هنری‪،‬اجتماعی‬ ‫نشانی دفتر مجله‪ :‬ضلع جنوب غربی پل‬ ‫میرداماد‪ ،‬پالک ‪ ،414‬واحد ‪12‬‬ ‫تلفن‪88883315:‬‬ ‫پیامک‪1000088883315:‬‬ ‫دبیر سرویس‪‎‬های فرهنگی‪ ،‬هنری و مدیر اجرایی‪:‬‬ ‫شادی بلوطی‬ ‫همکارانتحریریه‪:‬‬ ‫ادبی‪:‬‬ ‫دکتر محمد نویدیان‪ ،‬کتایون عزیزی‪ ،‬یونس درونگی‬ ‫سینما‪ ،‬تئاتر و تلویزیون‪:‬‬ ‫مهسا حدادی‪ ،‬سهند داداشی نسب‪ ،‬بهراد رضازاده‪،‬‬ ‫شادی بلوطی‪ ،‬مژگان صدف زاد‪ ،‬ندا کشاورز‬ ‫با تشکر از فرزام شکاری‪ ،‬شهنام صفاجو (مدیر‬ ‫روابط عمومیسینماحقیقت)‬ ‫گروه سینمایی هنر و تجربه‬ ‫هنرهایتجسمی‪:‬‬ ‫شادی بلوطی‬ ‫موسیقی‪:‬‬ ‫فاروق ازادیان‪ ،‬عرشیا روشن قلب‪ ،‬مینا پیروزیان‪،‬‬ ‫مژده باقری‬ ‫با همکاری پایگاه خبری‪ ،‬تحلیلی موسیقی زیروبم‬ ‫سرویس سالمت‪:‬‬ ‫دکتر محمدرضا سرگلزایی‪ ،‬دکتر افسانه گودرزی‪،‬‬ ‫دکتر حمیدرضا علیزاده اطاقور‪ ،‬دکتر مریم حاجی لو‪،‬‬ ‫دکترعلیرضانورمحمدی‬ ‫سرویس سبک زندگی‪:‬‬ ‫احمد فتحی‪ ،‬رویا قربانی‪ ،‬روشنک هورفر‪،‬‬ ‫محمدحسین کشاورز‪ ،‬رضا کشاورز‪ ،‬سحر غربی‪،‬‬ ‫ملیحهاحمدبیگی‬ ‫سرویس ترجمه‪ :‬فرشته اخوان‪ ،‬مهساسادات‬ ‫عبداللهی‬ ‫دبیرصفحه اراییوگرافیک‪:‬‬ ‫محمداحتشامی‬ ‫ویراستار‪ :‬فرشته اخوان‬ ‫سرویس عکس‪ ،‬فیلم و تدوین‪:‬‬ ‫دبیر عکس‪ :‬مرضیه جعفری‬ ‫میالد بحرینی پور‪ ،‬زینب یزدی‬ ‫عکس سرویس هنرهای تجسمی‪ :‬شادی بلوطی‬ ‫اموراینترنتی‪:‬‬ ‫سحر غربی‪ ،‬سودابه پناهنده‪ ،‬افسون فروتن‬ ‫روابط عمومی و امور مالی‪ :‬گندم احمدی تفرشی‬ ‫امور اداری‪ :‬اکبر اخشابی‬ ‫تدارکات‪ :‬یونس درونگی‬ ‫تبلیغات و امور مشترکین‪ :‬رویا قربانی‪ ،‬مریم‬ ‫پارسیان‪ ،‬فرشته اخوان و کانون تبلیغاتی پریزاد‬ ‫‪4‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫چاپ و صحافی‪ :‬هنر سرزمین سبز‬ ‫شبکه توزیع‪ :‬شرکت توسعه رسانه‬ ‫‪28‬‬ ‫زیروبم‬ ‫ِ‬ ‫اذرخش فراهانی‪:‬‬ ‫رفته بودم‬ ‫ساز بزنم‬ ‫شدم پایه‬ ‫میکروفن!‬ ‫در این شماره می خوانید‬ ‫سالمزندگی‬ ‫جوانه های امید زیر اتش جنگ‬ ‫درمحفلهمرازی ها‬ ‫از اشک های‬ ‫بهارهرهنما‬ ‫تا اواز ایرج‬ ‫گپی کوتاه با‬ ‫‪11‬‬ ‫‪14‬‬ ‫جهانگیرالماسی‪:‬‬ ‫خودم را‬ ‫فرزند کره‬ ‫زمین می دانم‬ ‫‪20‬‬ ‫‪24‬‬ ‫گپی با‬ ‫ترنج سریال‬ ‫گمشدگان‪،‬‬ ‫روشک گرامی‪:‬‬ ‫زیروبم فرشته ای یونانی‬ ‫ِ‬ ‫به نامونجلیس‪:‬‬ ‫به بازیگری‬ ‫به عنوان‬ ‫یک شغل‬ ‫نگاهنمی کنم‬ ‫همان طور که‬ ‫نفس می کشم‬ ‫اهنگ می سازم‬ ‫‪88‬‬ ‫گپی با دکتر امیر‬ ‫ساعدی داریان‪:‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪44‬‬ ‫برجمیالد‬ ‫بعد از زلزله سالم‬ ‫باقیمی ماند‬ ‫‪46‬‬ ‫زیروبم‬ ‫ِ‬ ‫گران ترین‬ ‫بیسیستایران‪،‬‬ ‫بابکریاحی پور‪:‬‬ ‫شایداگردر‬ ‫ایران بودم‬ ‫هیچ وقت‬ ‫موزیسین‬ ‫نمی شدم!‬ ‫‪97‬‬ ‫اشپزی‬ ‫مسائل خودتان را داخل رختخواب و زیر‬ ‫دوش حل کنید!‬ ‫‪70‬‬ ‫کشفرازویولن هایاسترادیواری‬ ‫‪42‬‬ ‫قمرالملوکوزیری‬ ‫‪49‬‬ ‫سوگواران قاجاری بر دیوارهای عکس خانه شهر‬ ‫‪57‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫سرمقاله‬ ‫هوالجمیل‬ ‫زیباییفراغت‬ ‫ِ‬ ‫دیــدن زیبایی هــای طبیعــت فرصــت مغتنــم و‬ ‫ارزشمندیســت تــا بتوانیــم عــاوه بــر درک لــذت‪،‬‬ ‫معیارهای زیبایی شناســی و سلیقه خود را براساس‬ ‫استانداردهایحقیقیوواقعیهماهنگومنطبق‬ ‫کنیم‪ .‬منشا زیبایی ناب و اصیل و اثربخش‪ ،‬بدون‬ ‫تردیــد همانســت که خداوند خلق کــرده و به تعبیر‬ ‫افالطون‪،‬بشرتنهادربازنمودانمی تواندبکوشدکه‬ ‫بامحاکاتویاتقلیداززیبایی هایطبیعتاقدامبه‬ ‫بازافرینیزیباییدراثرهنریخودکند‪.‬‬ ‫بــدون طبیعت و بــدون توجه به زیبایی هــای ان‬ ‫اساساهیچ گونهپرورشوتربیتصحیحوقابل اعتنا‬ ‫واتکاییدرذائقه هاوسلیقه هاشکلنخواهدگرفت‪.‬‬ ‫متاسفانهمشکالتزندگیدرجوامعمدرنشهری‬ ‫کهغالباباصنعتگرهخوردهاست‪،‬عدمهماهنگی‬ ‫و تناســب ســائق افــراد را در پــی دارد و معمــوال به‬ ‫عالقه مندی هــا و نگرش هــای گوناگــون و متفــرق و‬ ‫گاهی اوقاتناهنجارمنجرمی شود‪.‬‬ ‫در مقطــع زمانــی حاضــر‪ ،‬بــه وضــوح‪ ،‬شــاهد‬ ‫پراکندگــی و افتــراق ســلیقه ها و اختالف نظرهــای‬ ‫اساســی و زیبایی پســندی های متفــاوت و متنافر از‬ ‫همهاحادجامعههستیمکهمتاسفانهدرحالفزونی‬ ‫و ازدیاد است و امر خوشایند و مبارکی نیست؛ چراکه‬ ‫ناخوداگاه سطح تفاهم عمومی و کلی را در جامعه‬ ‫تنزلمی دهدومیزانوفراوانیگفتمان هایمشترک‬ ‫راباکاهشمواجهمی کند‪.‬‬ ‫ایــن امــر‪ ،‬نکتــه بســیار مهمیســت که الزم اســت‬ ‫موردتوجهمسئولینفرهنگیکشورقراربگیرد‪...‬‬ ‫از کارکردهــای دیگــر زیســت و یــا بهره منــدی از‬ ‫زیســتگاه های طبیعــی زیبــا‪ ،‬افزایش قــوه تخیل و‬ ‫تفکراست‪.‬فکرکردنودستیابیبهنیرویسازنده ای‬ ‫کــه افرینشــگر و مولد باشــد‪ ،‬فراغت‪ ،‬تمرکــز و تفرج‬ ‫می خواهــد‪ .‬در طبیعــت اســت که ادمــی می تواند‬ ‫باالترین شرایط روحی و فکری را برای تصمیم گیری‪،‬‬ ‫هدف گــذاری‪ ،‬ابتــکار و خالقیــت به دســت اورده و‬ ‫از همه مهم تر مرغ خیال و تخیل خــود را با ارامش و‬ ‫ازادی هرچه تمام تر به پرواز دراورد‪.‬‬ ‫شــتاب بی چون و چرا و ناگزیری که بر زندگی های‬ ‫به اصطالح مدرن سایه افکنده است خیلی وقت ها‬ ‫به صــورت ناخــوداگاه فرصت فکــر کــردن را از ادم ها‬ ‫می گیــرد و بــدون اینکــه بداننــد فقــط و فقــط کار و‬ ‫ مدت تکراری‬ ‫انجام تعهدات و وظایف روزمره کوتاه ِ‬ ‫می شودفکروذکرشان!‬ ‫اعتراف می کنم حتی خودم ســال ها گذشــت که‬ ‫فکر غلط و اشــتباهی که در مورد کوشــش و تالش و‬ ‫اختصاص وقت حداکثری و معطوف ساختن تمام‬ ‫توانمبرایرسیدنبهمقاصدتعیینشده‪،‬داشته ام‪،‬‬ ‫ان همبدونوقفهواستراحتوفراغت‪،‬باتفکریکه‬ ‫معتقد است بدون اوقات فراغت و ازاد و استراحت‬ ‫اساســا به طــور طبیعــی نمی تــوان صاحــب بهترین‬ ‫تصمیم و ایده پردازی و فکر شد‪ ،‬عوض کنم‪.‬‬ ‫شایددربدوامربهنظربرسدهرچقدرزمانبیشتری‬ ‫صرف هدف شود‪ ،‬در بازه زمانی کوتاه تری موفقیت‬ ‫حاصلشودکهواقعااینتصوردرستنیست!‬ ‫البتهبرنامه ریزیبرایبهترینوبیشتریناستفادهاز‬ ‫اوقات فراغت نیز مدیریتی بس قوی و هوشمندانه‬ ‫طلب می کنــد که بســیار حائزاهمیــت و قابل توجه‬ ‫اســت‪ .‬متاســفانه زیاد دیده می شــود و محســوس‬ ‫اســت که روزهای تعطیل به عنوان بی برنامه ترین و‬ ‫ناکارامدترینروزهفتهسپریمی شود‪...‬‬ ‫پاییزتانسراسرزیباییوارامش‪.‬‬ ‫امیدوارمدراینفصلرنگارنگ‪،‬بهترینتصمیم ها‬ ‫رابگیریدوبهترینهدف هارانشانه گیریکنیدوبهترین‬ ‫انگیزه هارابرایحصولموفقیتبه دستاورید‪.‬‬ ‫پاییزتانطالیی‬ ‫با ارادت و احترام‪ :‬مجید اخشابی‬ ‫اهنگ «به نام نامی سر»‬ ‫قابل دسترسی و دانلود از طریق اسکن بارکد یا‪:‬‬ ‫سایت رسمی‪:‬‬ ‫‪www.majidakhshabi.com‬‬ ‫پایگاه خبری زیروبم نیوز‪:‬‬ ‫‪www.zirobamnews.com‬‬ ‫کانال تلگرام‪:‬‬ ‫‪telegram.me/majidakhshabi‬‬ ‫صفحهاینستاگرام‪:‬‬ ‫‪instagram.com/majidakhshabi‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نیایش‬ ‫الهی‬ ‫چون در تو نگرم ازجملــه تاج دارانم و چون در خود نگرم از جمله‬ ‫خاکسارانم‪ ،‬خاک بر باد کردم و بر تن خود بیداد کردم و شیطان را شاد‬ ‫الهی در سر خمار تو دارم و در دل اسرار تو دارم و بر زبان اشعار تو‬ ‫الهی اگر گویم ستایش و ثنای تو گویم و اگر جویم رضای تو جویم‬ ‫الهی اگر طاعت بسی ندارم‪ ،‬اندر دو جهان جز تو کسی ندارم‬ ‫الهی ظاهری داریم بس شوریده و باطنی داریم به خواب غفلت الوده و دیده ای‬ ‫پراب‪ ،‬گاهی در اتش می سوزیم و گاهی در اب دیده غرق‬ ‫الهی از پیش‪ ،‬خطر و از پس‪ ،‬راهم نیست‪ ،‬دستم گیر که جز فضل تو پناهم نیست‬ ‫الهی ترسانم از بدی‪ ،‬خود بیامرز مرا به خوبی خود‬ ‫الهی بنیاد توحید ما خراب مکن و باغ امید ما بی اب مکن‬ ‫الهی هر کس از انچه ندارد مفلس است و من از انچه دارم‬ ‫الهی ابوجهل از کعبه می اید و ابراهیم از بتخانه‪ ،‬کار به عنایت بود‪ ،‬باقی بهانه‬ ‫الهی اگر مجرمم‪ ،‬مسلمانم و اگر بد کرده ام پشیمانم‬ ‫الهی کدام درد از این بیش باشد که معشوق‪ ،‬توانگر بود و عاشق‪ ،‬درویش‬ ‫«خواجه عبداهلل انصاری»‬ ‫‪8‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫مناسبت‬ ‫توصیفحضرتعلی‬ ‫(ع)‬ ‫از رحلت پیامبر اکرم‬ ‫(ص)‬ ‫رحلــت پیامبر اکــرم (ص) برای امام علی (ع) حادثه ای ســخت‬ ‫ول ّ‬ ‫ْت َو اُّمی یا َر ُس َ‬ ‫الل‬ ‫و جان ســوز بود؛ چنان که می فرمایند‪« :‬بََابی اَن َ‬ ‫َ‬ ‫َط َع بِ َم ْوت َ‬ ‫صلی اهلل علیه و اله لَ َق ِد انْق َ‬ ‫ِن‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫َی‬ ‫غ‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫َط‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِک ما لَ ْم َی ْنق ْ َ ْ ْ ِ‬ ‫َ‬ ‫السماءِ‪َ .‬خ َّص ْص َت َح ّتی ِص ْر َت ُم َسلِّیا َع َّم ْن ِس َ‬ ‫واک‬ ‫الُّنُب َّو ِه َوا ِ‬ ‫النْبا ِء َو اَ ْخبا ِر َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫الص ْب ِر َو نَ َه ْی َت‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ّک‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫وا‬ ‫س‬ ‫فیک‬ ‫اس‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫صار‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫َو َع َّم ْم َت َ ّ‬ ‫َ ّ ُ‬ ‫َ ً َ ْ َ َ ْ َ ِ َّ‬ ‫ً‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ماطال َو الک َم ُد ُمحالِفَا‬ ‫َع ِن الْ َج َز ٍع‪ ،‬النْ َف ْدنا َعل ْیک ما َء ُّ‬ ‫کان ال ّداُء ُم ِ‬ ‫الشو ِ‬ ‫ُون‪َ .‬و ل َ‬ ‫َو َق ّ‬ ‫اللَ َ‬ ‫ک‪.»...‬‬ ‫«پدر و مادرم فدایت ای پیامبر خدا‪ ،‬با مرگ تو رشته ای پاره شد که‬ ‫در مرگ دیگران چنین قطع نشد و ان‪ ،‬نب ّوت و فرود امدن پیام و اخبار‬ ‫اسمانی بود‪ .‬مصیبت تو دیگرمصیبت دیدگان را تسلّی دهنده است؛ یعنی‬ ‫پس از مصیبت تــو‪ ،‬دیگر مرگ ها اهمیتی ندارد و از طرفی‪ ،‬این یک‬ ‫مصیبت همگانی اســت که عموم مردم به خاطر تو عزادارند‪ .‬اگر نبود‬ ‫که امر به صبر و شکیبایی فرموده ای و از بی تابی نهی نموده ای‪ ،‬ان قدر‬ ‫گریه می کردم که اشک هایم تمام شود و این درد جان کاه همیشه در‬ ‫من می ماند و حزن و اندوهم دائمی می شد که همه این ها در مصیبت‬ ‫تو کم و ناچیز است»‪.‬‬ ‫«فض َّج ِت‬ ‫همچنین ان حضرت در توصیف رحلت پیامبر فرمودند‪َ :‬‬ ‫ُ‬ ‫االفنیه؛ گویا درب و دیوار خانه فریاد می زد»‪.‬‬ ‫ال ّداُر‬ ‫(نهج البالغه(صبحی الصالح)‪،‬خطبه‪ 235‬وخطبه‪)۱۹۷‬‬ ‫دو روایت از نحوه‬ ‫(ع)‬ ‫شهادت امام رضا‬ ‫روایت اول‪ :‬اب انار مسموم‬ ‫عبداهلل بن بشیر نقل می کند‪ :‬مامون به من دستور داد تا ناخن هایم را بیش ازحد معمول بلند کنم و‬ ‫در این مورد به کسی هم چیزی نگویم‪ .‬من نیز چنان کردم‪ .‬روزی مرا خواست و چیزی شبیه به تمر‬ ‫هندی به من داد و گفت‪« :‬این را با دو دست خود خوب بمال و ورز بده»‪ .‬من نیز چنان کردم؛ سپس‬ ‫برخاست و مرا تنها گذاشت و نزد حضرت رضا علیه السالم رفت و گفت‪« :‬حال شما چگونه است»؟‬ ‫فرمودند‪« :‬امیدوارم امروز بهتر شوم»‪ .‬مامون گفت‪« :‬من نیز بحمداهلل امروز خوبم» و سپس پرسید‪« :‬ایا‬ ‫امروز پرستاران و خدمتگزاران خدمت شما رسیده اند»؟ حضرت فرمودند‪« :‬نه»‪.‬‬ ‫مامون قیافه ای خشمناک به خود گرفت و بر سر خادمان خود فریاد زد که چرا به حال ان حضرت‬ ‫رسیدگی نکرده اند‪ .‬بعد هم گفت‪« :‬همین االن اب انار را بگیر و بخور که برای رفع این بیماری چاره ای‬ ‫جز خوردن ان نیست»‪ .‬عبداهلل بن بشیر می گوید مامون به من گفت‪« :‬برای ما انار بیاور»‪ .‬من هم اوردم‪.‬‬ ‫بعد مامون رو کرد به من و گفت‪« :‬با دست خود ان را فشار بده و ابش را بگیر»‪ .‬من هم این کار را‬ ‫کردم‪ .‬مامون ان اب انار را با دست خود به حضرت رضا (ع) خورانید و همان باعث شهادت حضرتش‬ ‫شد‪ .‬ایشان پس از نوشیدن ان اب انار مسمومی که مامون به او نوشانید‪ ،‬دو روز بیشتر زنده نبودند‪.‬‬ ‫روایت دوم‪ :‬انگور اغشته به سم‬ ‫ ج ْه ‏م نقل شده است که‬ ‫از محمدبن َ‬ ‫امام رضا (ع) به انگور عالقه مند بودند‪.‬‬ ‫زمانی که مامون اهنگ قتل او را کرد؛‬ ‫مقداری انگور برای ان حضرت تهیه کرد‬ ‫و حبه های ان را چند روز با سوزن های‬ ‫زهرالودی که به کاری ترین زهرها الوده‬ ‫شده بودند‪ ،‬الوده به سم کرد‪ .‬انگاه ان ها‬ ‫را حضور امام رضا (ع) اوردند‪ .‬حضرت‬ ‫رضا علیه الســام پس از تناول انگور‬ ‫زهرالود‪ ،‬رنجور شــده و بدین وسیله به‬ ‫شهادترسیدند‪.‬‬ ‫اباصلت هــروی می گوید‪« :‬وقتی‬ ‫مامــون از محضر امام علیه الســام‬ ‫خارج شــد‪ ،‬من داخل شدم‪ .‬همین که‬ ‫حضرت مرا دیدند به من فرمودند‪َ« :‬یا‬ ‫وها»؛ «اباصلت! باالخره‬ ‫الصلْ ِت َق ْد َف َعُل َ‬ ‫اَبَا َّ‬ ‫کارخودشان را کردند»‪ .‬اباصلت می گوید‪:‬‬ ‫«بعد از این جمله‪ ،‬شــنیدم که حضرت‬ ‫شروع به حمد و ستایش الهی کردند»‪.‬‬ ‫(االرشاد فی معرفه حجج اهلل‬ ‫علی العباد‪ ،‬ج‏‪ ،2‬ص‪)271-270‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪9‬‬ ‫عرفــان‬ ‫حکایاتپنداموز‬ ‫تکبر‬ ‫شخصی از برناردشاو پرسید‪ :‬برای ایجاد‬ ‫کاردردنیابهترینراهچیست؟‬ ‫او گفت‪ :‬بهترین راه این اســت که زنان‬ ‫و مردان را از هم جدا کنند و هر دســته را در‬ ‫جزیره ای جای دهند‪ .‬ان وقت خواهی دید که‬ ‫با چه سرعتی هر دسته شروع به کار خواهند‬ ‫کرد و کشتی ها خواهند ساخت که به وسیله‬ ‫انهرچهزودتربهیکدیگربرسند!‬ ‫اورده اند که روزی عابدی نمازش را به‬ ‫درازا کشید و چون نگریست مردی را دید‬ ‫که به نشانه خشــنودی در وی می نگرد‪.‬‬ ‫عابد او را گفت‪ :‬انچه از من دیدی‪ ،‬تو را به‬ ‫شگفتی نیاورد که ابلیس نیز روزگاری دراز‬ ‫با دیگر فرشتگان به پرستش خدا مشغول‬ ‫بود و سپس چنان شد که شد‪.‬‬ ‫پنج سفارش پیامبر‬ ‫(ص)‬ ‫مردی به نام ابوایوب انصاری خدمت پیامبر (ص) رسید و‬ ‫عرض کرد‪ :‬یا رسول اهلل! به من وصیتی فرما که مختصر‬ ‫و کوتاه باشد تا ان را به خاطر بسپارم و به ان عمل کنم‪.‬‬ ‫پیامبر (ص) فرمودند‪ :‬پنج چیز را به تو سفارش می کنم‪:‬‬ ‫اول‪ :‬از انچه در دســت مردم است ناامید باش که این‬ ‫ثروت است‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬از طمع پرهیز کن؛ زیرا طمع‪ ،‬فقر حاضر است‪.‬‬ ‫سوم‪ :‬نمازت را چنان بخوان که گویا اخرین نماز تو است‬ ‫و زنده نخواهی ماند تا نماز بعدی را بخوانی‪.‬‬ ‫چهارم‪ :‬از انجام کاری کــه بعدا بخواهی به ناچار از ان‬ ‫پوزشطلبی‪،‬بپرهیز‪.‬‬ ‫پنجم‪ :‬برای برادرت همان چیزی را دوست بدار که برای‬ ‫خودت دوست می داری‪.‬‬ ‫اراستگیجوانی‬ ‫حضرت علی (ع) با غالمش (قنبر) برای خرید پیراهن وارد بازار کوفه‬ ‫شدند و به مرد پیراهن فروش فرمودند‪ :‬دو پیراهن الزم دارم‪ .‬مرد عرض‬ ‫کرد‪ :‬یا امیرالمومنین (ع)! هر نوعی پیراهنی بخواهید من دارم‪.‬‬ ‫همین که حضرت (ع) فهمید این شــخص او را می شناســد از او‬ ‫گذشــت و به جوان لباس فروش دیگری رسیدند که سرگرم خرید و‬ ‫فــروش بود و از او دو پیراهن یکی به ســه درهم و دیگری را به دو‬ ‫درهم خریدند‪.‬‬ ‫سپس به قنبر فرمودند‪ :‬پیراهن سه درهمی را تو بپوش!‬ ‫قنبر عرض کرد‪ :‬سرورم! پیراهن سه درهمی بر اندام شما سزاوارتر‬ ‫است؛ زیرا شما به منبر می روید و مردم را موعظه می کنید‪ .‬لباس وزین‬ ‫بر اندام خطیب‪ ،‬زیباتر است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫حضرت فرمودند‪ :‬قنبر! تو جوانی و جوانی‪ ،‬شکوه و اراستگی می طلبد‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬من از پروردگارم حیا می کنم که خود را بر تو در لباس‪ ،‬برتری‬ ‫دهم؛ زیرا از پیامبر اکرم (ص) شــنیدم که فرمودند‪ :‬از انچه می پوشید‬ ‫به ان ها (غالمان و خدمتگزاران) بپوشانید و از انچه می خورید به انان‬ ‫بخورانید‪.‬‬ ‫حضرت علی (ع) پیراهن دو درهمی را پوشیدند‪ ،‬استین ان از دست‬ ‫ایشان بلندتر بود؛ پس مقدار زیادی از ان را بریدند و دستور دادند برای‬ ‫نیازمندان کاله درست کنند‪.‬‬ ‫جوان عرض کرد‪ :‬اجازه فرمایید سر استین پاره را بدوزم‪.‬‬ ‫امام (ع) فرمودند‪ :‬بگذار همچنان بماند‪ ،‬گذشــت عمر سریع تر از‬ ‫اراستن لباس است‪.‬‬ ‫پهلوان‬ ‫واقعی‬ ‫ابن مسعودمی گوید‬ ‫پیامبر (ص) فرمودند‪ :‬شما‬ ‫چه کسی را میان خودتان‬ ‫پهلوانمی شمارید؟‬ ‫عرض کردیم‪ :‬کسی که‬ ‫مردان نتوانند او را‬ ‫به خاک بیفکنند‪.‬‬ ‫حضرت فرمودند‪ :‬او‬ ‫پهلوان نیست‪ .‬پهلوان کسی‬ ‫است که هنگام خشم بر‬ ‫خویشتنمسلطباشد‪.‬‬ ‫راه‬ ‫تسلطشیطان‬ ‫از وهب بن منبه روایت‬ ‫شده است که راهبی از‬ ‫شیطان پرسید‪ :‬کدام خوی‬ ‫فرزند ادم بیشتر در تسلط به‬ ‫ان ها به تو کمک می کند؟‬ ‫گفت‪ :‬تندی و شتاب‬ ‫در خشم‪ .‬هرگاه ادمی در‬ ‫خشم تند باشد‪ ،‬او را زیرورو‬ ‫می کنیم؛چنان کهکودکان‬ ‫توپ را زیرورو می کنند‪.‬‬ ‫سالم زندگی‬ ‫روشنک هورفر‬ ‫کارشناس ادیان‬ ‫خودتــان را معرفی کنید و بگویید چه مدتی از‬ ‫زمان گفتن مجدد «سالم به زندگی»تان می گذرد؟‬ ‫اشکان‪ 6 .‬سال و ‪ 6‬روز‪.‬‬ ‫اولین بار چطور به مواد دسترسی پیدا کردید؟‬ ‫از طریق یکی از اقوام که مستاجر ما بود با مشروبات الکلی‬ ‫اشنا شدم و از طریق دوستانم با مواد دیگر اشنا شدم‪.‬‬ ‫مهم ترین دالیل شما برای گرایش به مواد؟‬ ‫دنبال تمجید شدن بودم‪ .‬می خواستم خودم را بزرگ نشان‬ ‫بدهم و با بقیه فرق داشته باشم‪ .‬ارامش خاصی به من می داد‪.‬‬ ‫شما چه موادی استفاده کردید و چه مدتی گرفتار‬ ‫بودید؟‬ ‫همه چیز از کشیدنی و خوردنی و به مدت ‪ 10‬سال‪.‬‬ ‫نقش اطرافیان در گرایش شــما به مواد چقدر‬ ‫بوده است؟‬ ‫اطرافیان ازجمله خانواده‪ ،‬دوستان و فامیل نیز در گرایش‬ ‫من به ســوی مواد سهمی داشــتند‪ .‬در خانواده‪ ،‬افراد معتاد‬ ‫رفت وامد می کردند و پدرم نیز معتاد بود‪ .‬دوستانم هم به دنبال‬ ‫لذت های مواد و سیگار بودند‪ .‬با فامیل هم در شرایط مصرف‬ ‫قرارمی گرفتم‪.‬‬ ‫بیماری اعتیاد چه تاثیری در زندگی شخصی و‬ ‫اجتماعی شما داشت؟‬ ‫زندگــی می کردم که مصرف کنم و مصرف می کردم که‬ ‫زندگی کنم‪ .‬از اجتماع فراری بودم و همه به من به چشم یک‬ ‫انگل و مجرم نگاه می کردند‪.‬‬ ‫در زمان مصرف به اعتیاد اگاهی داشتید یا انکار‬ ‫می کردید؟‬ ‫من همیشــه در افکارم بودم و هیچ موقع به اعتیادم اقرار‬ ‫نمی کردم و مثل کبک سرم را زیر برف کرده بودم‪.‬‬ ‫هزینه تهیه مواد را چطور به دست می اوردید؟‬ ‫در اوایــل از کار کردن و در اواخر از دزدی و ضایعات جمع‬ ‫کردن‪.‬‬ ‫چه اتفاقی موجب شــد کــه تصمیم به ترک‬ ‫بگیرید؟‬ ‫ترورهای خانواده و بدبختی هایی که کشیده بودم؛ خسته‬ ‫شده بودم‪.‬‬ ‫بعــد از ترک چقدر و در چه مواقعی وسوســه‬ ‫برگشتداشتید؟‬ ‫خیلی کم‪ .‬وقتی که در شرایط مواد قرار می گرفتم با دوستان‬ ‫مصرف کنندهرفت وامدمی کردم‪.‬‬ ‫چند بار اقدام به ترک کردید و موفق نشدید؟‬ ‫هزاران بار‪.‬‬ ‫طوالنی ترین زمانی که پــاک بودید و دوباره‬ ‫برگشتید چقدر بود؟‬ ‫‪ 17‬ماه و ‪ 27‬روز‪.‬‬ ‫احساستان به خود‪ ،‬قبل و بعد از ترک مواد چطور‬ ‫بود؟‬ ‫قبل از ترک‪ ،‬احســاس بدبختی‪ ،‬زیادی بودن‪ ،‬ناامیدی و‬ ‫ترس‪ .‬بعد از ترک‪ ،‬احســاس خوشبختی‪ ،‬مهم بودن‪ ،‬امید و‬ ‫ایمان داشتن‪.‬‬ ‫اهــل مطالعــه‪ ،‬ارتباط بــا خدا‪،‬‬ ‫فعالیت های هنری و غیره قبل و‬ ‫بعد از مصرف بوده اید؟ ارتباط‬ ‫معنوی تا چه حدی کمک به‬ ‫ماندگاری پاکی به دست امده‬ ‫کرده است؟‬ ‫قبــا خیر‪ .‬امــروز اهل مطالعه‬ ‫کتاب هــای ‪ NA‬هســتم‪ ،‬نمــاز‬ ‫می خوانم‪ ،‬روزه می گیرم‪ ،‬با خداوند رابطه‬ ‫سالم زندگی‬ ‫خوبی دارم و درحال حاضر در بسیج فعالیت دارم‪ .‬معنویت خیلی‬ ‫زیاد به ماندگاری من کمک کرده است؛ چون دیگر به سمت‬ ‫انحرافات نمی روم و عواملی که باعث برگشت من می شد را‬ ‫شناخته ام‪.‬‬ ‫چه اقداماتی در موسسات ‪ NA‬انجام می شود و‬ ‫تا چه حدی عامل کمک کننده ای است؟‬ ‫‪ NA‬یک موسسه نیست؛ بلکه یک انجمن مردم نماد است‬ ‫و جلساتی برگزار می گردد که باعث ماندگاری ما می شود و اگر‬ ‫‪ NA‬نبود من نیز تابه حال مرده بودم‪.‬‬ ‫رفتار جامعه و خانواده با شــما در زمان مصرف‬ ‫چطور بود؟‬ ‫جامعه خیلی بد بود‪ ،‬خانواده نیز به پای من سوختند‪.‬‬ ‫تجربه خود را چگونه در اختیار بیماران گرفتار‬ ‫اعتیاد قرار می دهید؟‬ ‫با اصل جاذبه‪ ،‬تغییر رفتار‪ ،‬گفتار و کردارم‪ ،‬مشارکت صادقانه‬ ‫و شرکت در جلسات و پیام رسانی به مراکز سم زدایی و زندان ها‬ ‫به وســیله کمیته زندان ها و بیمارستان های انجمن معتادان‬ ‫گمنام‪.‬‬ ‫یک خاطره بد از زمــان مصرف و یک خاطره‬ ‫خوب بعد از پاکی؟‬ ‫خاطره بد‪ :‬بستری شدنم در بیمارستان و عمل قلب و ریه ام‬ ‫به واســطه مصرف مواد‪ .‬خاطره خوب‪ :‬به دنیا امدن دخترم و‬ ‫نکشیدنسیگار‪.‬‬ ‫دنیای امروز شما چگونه است؟‬ ‫شکر خدا خوب است‪ .‬خوابم از گذشته خیلی بهتر‬ ‫است‪ .‬امروز همه چیز را می بینم و لمس می کنم؛‬ ‫غم‪ ،‬شادی‪ ،‬زشت‪ ،‬زیبا‪ ،‬خوب‪ ،‬بد‪ ،‬شب‪ ،‬روز‪،‬‬ ‫کم و زیاد‪.‬‬ ‫کالم اخر؟‬ ‫از خداونــد به خاطــر امــروزم‬ ‫سپاســگزارم و همیشــه شکرگزارش‬ ‫هســتم‪ .‬زندگی می کنــم و می گذارم‬ ‫دیگران هم زندگی کنند‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫ادبیات‬ ‫جوانه هایامید‬ ‫زیر اتش جنگ‬ ‫نکته های دودی‬ ‫کاریکلماتور‬ ‫تو که حساسی‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪13‬‬ ‫کتابخانه‬ ‫جوانه هایامید‬ ‫زیر اتش جنگ‬ ‫«خالد حسینی» را نه تنها در ایران‪،‬‬ ‫بلکه در امریکا هم که مقیم انجاست‪،‬‬ ‫نمی شناختند‪ .‬او چهل وچند سال پیش‬ ‫در کابل به دنیا امد‪ .‬پسر یک دیپلمات‬ ‫است که خانواده اش در سال ‪ ۱۹۸۰‬به‬ ‫امریکا پناهنده شدند‪ .‬درحال حاضر در‬ ‫شمال کالیفرنیا طبابت می کند و «بادبادک باز» را در سال ‪ ۲۰۰۳‬نوشته است‪.‬‬ ‫گویا پیش از رمان «بادبادک باز»‪ ،‬جز چند داستان کوتاه‪ ،‬چیزی منتشر نکرده‬ ‫است و این درواقع اولین رمان بلند او است؛ اما چرا این رمان در امریکا گل‬ ‫کرد و به نقل از یک رسانه بیش از دو هزار صفحه مرور و نقد و نظر بر ان‬ ‫نوشته اند‪ ،‬شاید یکی از دالیلش این باشد که پس از حادثه یازدهم سپتامبر و‬ ‫حمله امریکا به افغانستان که این کشور (پس از سال ها جنگ و ویرانی) در‬ ‫مرکز اخبار جهان قرار گرفت‪ ،‬تا کنون کمتر کسی در قالب رمان از این کشور‬ ‫سخن گفته است‪ .‬همچنین بی خبری امریکایی ها از بسیاری نقاط جهان‪،‬‬ ‫درحالی که کشور امریکا در هر گوشه و کنار ان به شیوه های گوناگون مستقیم‬ ‫و غیرمستقیم دخالت می کند‪ ،‬برای انان این فکر را پدید اورده باشد که ببینند‬ ‫در این گوشه های دورافتاده جهان چه خبر است و چرا با ان ها درگیر می شوند‬ ‫و بعد ناگزیرند بهای ان را بپردازند‪ .‬ضمنا مهاجرت چند نسل از این کشورها که‬ ‫اغلب دستخوش نابسامانی ها و هرج ومرج و انقالب و کودتا هستند‪ ،‬خواه ناخواه‬ ‫سبب حضور انان در کشورهای امریکایی و اروپایی شده و بازتاب ان در دو‬ ‫رسانه بسیار فراگیر سینما و ادبیات بروز کرده است‪.‬‬ ‫انچه مطالعه کردید برگرفته از قسمت هایی از یادداشت مترجم بر رمان‬ ‫«بادبا دک باز» بود‪ .‬اثری که از دل جنگ و ویرانی ها‪ ،‬با تمام ناخوشایندی های‬ ‫روزگار تالش می کند پیامی سرشــار از صلح و عشــق را فارغ از هرگونه‬ ‫شعارزدگی به مخاطب منتقل کند‪.‬‬ ‫دو اثر شاخص خالد حسینی یعنی «بادبادک باز» و «هزار خورشید تابان»‬ ‫هر دو به فارســی ترجمه شــده اند‪ .‬انچه در هر دوی این اثار مشهود است‬ ‫بازگشت به اصل و ریشه و همچنین مسئولیت پذیری انسان نسبت به وطن‬ ‫و هم نوعان است‪ .‬در این شماره به معرفی این دو کتاب خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫کتابخانه‬ ‫هزار خورشید تابان‬ ‫نویسنده‪:‬خالدحسینی‬ ‫مترجم‪ :‬پریسا سلیمان‪‎‬زاده‪ ،‬زیبا گنجی‬ ‫انتشارات‪:‬مروارید‬ ‫پیشنهاد‬ ‫‪01‬‬ ‫«هزار خورشید تابان» عنوان دومین‬ ‫رمان خالد حسینی اســت که به زبان‬ ‫انگلیسی نوشته شــده است و پس از‬ ‫انتشار به ده ها زبان زنده دنیا ترجمه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این رمان در ژوئن سال ‪ ۲۰۰۷‬برای‬ ‫دست کم سه هفته‪ ،‬پرفروش ترین رمان‬ ‫امریکای شمالی شد‪.‬‬ ‫برخالف «بادبادک بــاز» که قصه ای‬ ‫مردانه داشت‪ ،‬این کتاب‪ ،‬داستان زندگی‬ ‫دو زن را روایــت می کند که در جایی از‬ ‫قصه و در دل جنگ‪ ،‬زندگی شــان با هم‬ ‫تالقی می کند‪« .‬هزار خورشــید تابان»‬ ‫نگاهی انتقادی به تفکرات سنتی جامعه‬ ‫افغانستان نسبت به زن ها دارد که با ورود‬ ‫طالبان این فشارها برای زنان صدچندان‬ ‫می شــود؛ اما در این بین باز راه امید به‬ ‫بهبود‪ ،‬هر چند به اندازه کورســویی‪ ،‬را‬ ‫باز می گذارد و تالش هایی برای احیای‬ ‫زندگی انسانی را به تحریر در می اورد‪.‬‬ ‫حسینی این کتاب را به دو فرزندش و‬ ‫تمامی زنان افغانستان اهدا کرده است‪.‬‬ ‫بادبادک باز‬ ‫نویسنده‪:‬خالدحسینی‬ ‫مترجم‪ :‬مهدی غبرائی‬ ‫انتشارات‪:‬نیلوفر‬ ‫«بادبادک باز» ما را بــه ایامی می برد‬ ‫که رژیم سلطنتی افغانســتان در میان‬ ‫بی خبــری مردم ســقوط می کند و این‬ ‫کشور دستخوش تحوالتی می شود که تا‬ ‫امروز شاهد ان هستیم؛ اما در این رمان‬ ‫حوادث سیاسی‪ ،‬گذرا و حاشیه ای است‬ ‫و داستان اصلی کتاب روایتگر زندگی دو‬ ‫پسر است که با هم در یک خانواده بزرگ‬ ‫می شوند و دوســتی عمیقی بین این دو‬ ‫وجود دارد؛ ولی درعین حال دنیایشان از‬ ‫هم جداســت‪« :‬امیر» (شخصیت اصلی‬ ‫داستان) ارباب زاده است و مالک خانه و‬ ‫ثروت پدر و «حســن» نوکرزاده و از قوم‬ ‫هزاره و پیوسته پامال تاریخ‪.‬‬ ‫بادبادک باز درباره دوســتی و خیانت‬ ‫و بهــای وفاداری اســت‪ .‬درباره عالیق‬ ‫پدر و پســر و تسلط پدر‪ ،‬عشق و ایثار و‬ ‫دروغ هایشان‪.‬‬ ‫رمان در روایتی شــیرین و جذاب‪ ،‬در‬ ‫گذر از مصائب زمانه‪ ،‬جای امیدواری باقی‬ ‫می گذارد‪ :‬بادبادک (مظهر خوبی و دوستی‬ ‫و رهایی)‪ ،‬سواد و دانش و باز شدن چشم‬ ‫به روی جهانی دیگر‪ ،‬نقش قصه گویی در‬ ‫ایجاد تفاهم‪ ،‬عشق و خالصه جلوه های‬ ‫گوناگون فرهنگ یک ملت ِ زنده را نشان‬ ‫می دهد که به قول خودشــان «زندگی‬ ‫می گــذره» یا به عبــارت دیگر‪ ،‬زندگی‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫پیشنهاد‬ ‫‪02‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪15‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫تو که حساسی‬ ‫‪Sensitive as You Are‬‬ ‫تنها دلیل حال خوب من‬ ‫‪You are cause of my nice feels, only‬‬ ‫روز روشن بی غروب من‬ ‫‪You are as a sun without any setting, in my point of view‬‬ ‫حاشیه نرو حرفت رو بزن‬ ‫‪Don't evade, tell me every words you like‬‬ ‫طاقتم طاق شده‬ ‫‪I can't tolerate such times‬‬ ‫نزدیکم بمون مرگه فاصله‬ ‫‪Don't away, as it so, this distance such as buy the farm for me‬‬ ‫هرچی تو بگی گله بی گله‬ ‫‪I will obey you and don't chide‬‬ ‫اسم تو هنوز روی این دله‬ ‫‪I love you hearty‬‬ ‫دلی که داغ شده‬ ‫‪You are cause of my heartthrob‬‬ ‫همین خوبه که مال منی‬ ‫‪It is sufficient when you are for me‬‬ ‫دلواپس حال منی‬ ‫‪And you have heartthrob about me‬‬ ‫بدجور می یای به حال وهوام‬ ‫‪You are match with my acts, exactly‬‬ ‫تو رو دیگه نمی شه نخوام‬ ‫‪You are my love any more‬‬ ‫همه داروندار منی‬ ‫‪And you are all of my properties‬‬ ‫تو همیشه بهار منی‬ ‫‪Your existence in my life is symptom of springtime‬‬ ‫بدجور می یای به حال وهوام‬ ‫‪You are match with me, exactly‬‬ ‫تو رو دیگه نمی شه نخوام‬ ‫‪I can't lose you‬‬ ‫از خودمم بهتر منو می شناسی‬ ‫‪You are aware about feels and my comportments more than myself‬‬ ‫چه باهم جوریم‬ ‫‪How we are match‬‬ ‫تو که حساسی‬ ‫‪Sensitive as you are‬‬ ‫منماحساسی‬ ‫‪I'm sensationalism‬‬ ‫پای تو وامیستم‬ ‫‪I waiting for you‬‬ ‫بی رودربایستی‬ ‫‪I will cry it, loud and louder‬‬ ‫چی بشه این عشق‬ ‫‪How a love sense‬‬ ‫تو که حساسی‬ ‫‪Sensitive as you are‬‬ ‫منماحساسی‬ ‫‪I'm sensationalism‬‬ ‫ترجمه‪:‬محمدنویدیان‬ ‫‪16‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫حواسم؛‬ ‫همین جابود‪...‬‬ ‫درستهمین جا!‬ ‫یک روز قبل از اینکه ببی َن َمت جلوی اینه موهایش را شانه می کر ُد عطری را می زد که‬ ‫خیال می کرد تو ممکن است دوست داشته باشی!!!‬ ‫ کنم گل های قالی را اب می دهم!‬ ‫به تو فکر می ُ‬ ‫رخت ها را از روی ابرها جمع می کنم!‬ ‫َقلمه می زنم خورشید را به نگا ِه افتابی ات تا دلواپسی های کهنه ما را با خود‪ ،‬به سرزمین های‬ ‫دور ببرد‪...‬‬ ‫موج موهای گندمی ام می خزید‪...‬‬ ‫دست هایت را می گیرم؛ همان هایی که نیمه شب ِ‬ ‫میان ِ‬ ‫لب هایت را می جویم که گونه های اناری ام را می بوسید‪!...‬‬ ‫نسبت دوری با من داشت و‬ ‫میان تالطم نگاهت عکس زنی به صخره می کوبید که ِ‬ ‫در ِ‬ ‫شبیه جوانی های مادرم بود‪...‬‬ ‫چه اشنایی!!!‬ ‫پشت پنجره با چشم های کهربایی ات‬ ‫بهار نا ِم دیگر توست که در باد می رقصد وقتی که از ِ‬ ‫صدایممی کنی‪...‬‬ ‫می ترسم‪...‬‬ ‫می ترسم‪...‬‬ ‫پشت شیشه ذهنم پرسه می زنند‪...‬‬ ‫از تمام افکاری که ِ‬ ‫ گیرم با خود می گویم‪:‬‬ ‫گوش هایم را می ُ‬ ‫نیمکت سفید لب دریا باز خواهیم گشت‪...‬‬ ‫من و تو باز هم روزی به همان دو‬ ‫ِ‬ ‫حال‪...‬‬ ‫چند روزی می شود که حواسم را ُگم کرده ام‪...‬‬ ‫حواسم‪...‬‬ ‫همین جابود‪...‬‬ ‫درستهمین جا!‬ ‫یک روز قبل از اینکه ببی َن َمت جلوی اینه موهایش را شانه می کر ُد عطری را می زد که‬ ‫خیال می کرد تو ممکن است دوست داشته باشی!!!‬ ‫«کتایون عزیزی_ فروردین ‪»1396‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫قطعه‬ ‫درخت محبت بکاری اگر‬ ‫به زودی شود بهر تو بهره ور‬ ‫ز لطف و صفا گر که ابش دهی‬ ‫بچینی از ان میوه ای پر ثمر‬ ‫نبینی به مانند ان میوه ای‬ ‫که باشد ِز هر میوه خوشمزه تر‬ ‫ز شیرینی ان میوه ای چون عسل‬ ‫شود شاخه هایش پر از بار و بر‬ ‫بود میوه ان شجر‪ ،‬دوستی‬ ‫ز مهر و عالقه ببینی اثر‬ ‫نباید که خشکیده گردد به قهر‬ ‫به هر جا که این گونه باشد شجر‬ ‫نکته های دودی‬ ‫دود را بردند جهنم گفت‪ :‬اخیش از الودگی هوای تهران اسوده شدم‪.‬‬ ‫هوایی که الوده است از دودش پیدا است‪.‬‬ ‫دود با قیمت اجناس هماهنگی تنگاتنگ دارد؛ چون هر دو همیشه درحال باال رفتن هستند‪.‬‬ ‫هر که با دودی نشیند عاقبت دودی شود‪.‬‬ ‫ان قدر از دود بدم می اید که از ماهی دودی هم متنفرم‪.‬‬ ‫تنها اتش سوزی ای که دود ندارد دماغ سوخته است‪.‬‬ ‫من اگر شهردار شهر می بودم تمام کبابی ها را می بستم تا عده ای فرصت طلب‪ ،‬مجانی از‬ ‫دود کباب ها استفاده نکنند‪.‬‬ ‫تنها دودی که واقعا مایه ازار و اذیت است دود گرانی است که به چشم خلق اهلل می رود‪.‬‬ ‫همه چیز روســتاها با شــهر‪ ،‬حتی دود ان‪ ،‬فرق می کند؛ چون دود در انجا به رنگ ابی‬ ‫اسمانی است ولی در شهرها به رنگ قیر است‪.‬‬ ‫سیگار تعارف کرد گفتم‪ :‬من اهل دود نیستم‪ ،‬گفت‪ :‬پس بگو نااهلی!‬ ‫دود‪ ،‬تنها خوردنی ای است که در مقابل ان وجهی نباید پرداخت‪.‬‬ ‫کاریکملاتور‬ ‫وقتی گریه خود را دیدم دلم سوخت و برای خاموش کردن ان به اتش نشانی تلفن زدم‪.‬‬ ‫برای اینکه دیگران نتوانند سر شما کاله بگذارند‪ ،‬خودتان به سر خودتان کاله بگذارید!‬ ‫این قدر رندان سر من کاله گذاشتند که می توانم یک کاله فروشی بزرگ باز کنم‪.‬‬ ‫برای پیدا کردن ستاره اقبالم هزاران ستاره را می شمرم؛ ولی ان را پیدا نمی کنم‪.‬‬ ‫خوش به حال کسی که چشمش دوربین است؛ می تواند یه حلقه فیلم در ان بگذارد و‬ ‫مرتب عکس یادگاری بگیرد‪.‬‬ ‫تنها موجوداتی که در زمستان لخت و عور می شوند و سرما نمی خورند درختان هستند‪.‬‬ ‫چیزی که انسان را نزد دیگران انگشت نما می کند انگشت به بینی فرو کردن است‪.‬‬ ‫خداراشکر که خداوند خواب را به انسان ارزانی داشت؛ چون اگر خواب نبود من به خیلی‬ ‫چیزهانمی رسیدم‪.‬‬ ‫اگر در شب های بی برقی از نور کم شمع در عذابید می توانید با کمک یک زنبور و یک‬ ‫چراغ گردسوز‪ ،‬چراغ زنبوری بسازید و از نور بیشتری استفاده کنید‪.‬‬ ‫هر ان که تخم نیکی را بکارد‬ ‫یقینا میوه شیرین بیارد‬ ‫خوشا ان کس که با عشق و محبت‬ ‫چنین بذری به هر جایی بکارد‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ضرب المثل‬ ‫اب‬ ‫زیر کاهبودن‬ ‫در گذشــته یکی از حیله های جنگی برای‬ ‫اقوامی که ناتوان بودند و تاب مقابله با دشمن‬ ‫قوی را نداشــتند‪ ،‬حفر چاله و خندق بود‪ .‬ان ها‬ ‫معموال در مســیر یورش و حمله دشــمن‪،‬‬ ‫باتالق هایی پــر از اب حفر می کردند و روی‬ ‫ان را طوری با کاه می پوشاندند که هیچ کسی‬ ‫تصور نمی کرد زیر ان کاه‪ ،‬اب باشد‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫تعدادی از افراد سپاه دشمن را این گونه منهدم‬ ‫و شدت حرکت سپاه دشمن را کند می کردند‪.‬‬ ‫بــه این دلیــل‪ ،‬اب زیر کاه بــودن کنایه‬ ‫از افرادی اســت کــه با نیرنــگ و خدعه و‬ ‫موذی گری (که البتهدر برخی مواقع زرنگیخوانده‬ ‫می شود) کاری می کنند تا فرد یا گروهی ضرر‬ ‫قابل توجهی متحمل شوند؛ به عبارتی‪ ،‬این طور‬ ‫افراد با ریاکاری اهداف خود را پیش می برند‪.‬‬ ‫شتردیدیندیدی‬ ‫مردی در صحرا شترش را گم کرد‪ .‬مرد دیگری را‬ ‫در انجا دید و پرسید‪« :‬تو شتر مرا ندیده ای»؟ مرد دیگر‬ ‫پاسخداد‪«:‬شترتیکچشمشکوربود»؟صاحبشتر‬ ‫گفت‪« :‬بله»! مرد دوباره پرسید‪« :‬یک طرف بار شترت‬ ‫شیرین و طرف دیگر ترشی بود»؟ باز هم پاسخ مثبت‬ ‫گرفت‪ .‬مرد که دیگر مطمئن شده بود او شترش را دیده‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬بگو شترم از کدام سمت رفت»؟ اما مرد گفت‪:‬‬ ‫«من شتری ندیدم»! صاحب شتر عصبانی شد و از انجا‬ ‫که نشانه ها همگی درست بود او را نزد قاضی برد‪.‬‬ ‫قاضی شرح ماجرا را که شنید رو به ان شخص کرد‬ ‫وگفت‪«:‬اگرتوشترراندیدی؛پسچطوراننشانه های‬ ‫درست را دادی»؟‬ ‫مرد پاسخ داد‪« :‬در راه ردپای شتری را دیدم که فقط‬ ‫سبزه های یک طرف را خورده بود‪ ،‬از طرف دیگر در‬ ‫یک سمت‪ ،‬مگسان و در سمت دیگر‪ ،‬تعداد پشه ها‬ ‫بیشتربود‪.‬ازانجاکهمگسدورشیرینیمی گرددوپشه‬ ‫به دور ترشی‪ ،‬فهمیدم که بار شتر از هر دو قسم بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫از این سخنان‪ ،‬مرد قاضی دریافت که او مرد باهوش‬ ‫و زیرکی است‪ .‬به او گفت تو بی گناهی اما زبانت باعث‬ ‫دردسرت می شود‪ ،‬از این به بعد «شتر دیدی‪ ،‬ندیدی»!‬ ‫در برخی منابع اورده اند که ان مرد زیرک‪ ،‬سعدی‬ ‫بوده است که با دادن نشانه های درست و گفتن اینکه‬ ‫شتر را ندیده است‪ ،‬از صاحب شتر کتک مفصلی‬ ‫می خورد‪ .‬در پایان وقتی مرد ساربان باور کرد که او شتر‬ ‫را ندزدیده به راه خود در پی شتر ادامه می دهد‪ .‬سعدی‬ ‫هم انگاه زیر لب زمزمه کرد و گفت‪:‬‬ ‫«سعدیا! چند خوری چوب شترداران را‬ ‫می توان قطع نظر کرد‪ ،‬شتر دیدی؟ نه»‬ ‫‪18‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫عالج‬ ‫واقعهپیش‬ ‫از وقوع باید کرد‬ ‫در زمان های دور‪ ،‬تمامی مسافران یک کشتی‬ ‫طوفان زده به دریا افتادند و کشتی و همه مسافران‬ ‫ان غرق شدند‪ .‬در میان مسافران مردی بود که به‬ ‫تخته پاره ای چنگ زد و خود را به ساحل رساند‪.‬‬ ‫صبح که شد مرد نجات یافته‪ ،‬در ساحل به راه‬ ‫افتاد تا به شــهری در همان نزدیکی رسید؛ اما به‬ ‫محض عبور از دروازه شــهر‪ ،‬با مردمی مواجه شد‬ ‫که بی دلیل تکریمش کردند و او را با احترام به یک‬ ‫قصر بردند‪ .‬او شگفت زده از پیرمردی از اهالی شهر‬ ‫علت را جویا شد‪.‬‬ ‫جریان از این قرار بود که در ان شــهر مرسوم‬ ‫بود تا هر ســال مردم پادشاه خود را شبانه و همراه‬ ‫همراهانش به دریا می سپردند؛ پس از غرق شدن‬ ‫کشتی پادشــاه‪ ،‬ان ها اولین کسی که روز بعد از‬ ‫دروازه شــهر وارد می شــد را به عنوان شاه جدید‬ ‫انتخاب می کردند‪.‬‬ ‫بعد از مطلع شــدن از این رسم عجیب‪ ،‬مسافر‬ ‫نجات یافته که حاال پادشاه شده بود‪ ،‬به فکر چاره‬ ‫افتاد تا به سرنوشــت شوم پادشاهان گذشته دچار‬ ‫نشــود‪ .‬از روز بعد در همان حوالی ساختن قصری‬ ‫را اغاز کرد تا اینکه قصر تکمیل شد و شب واقعه‬ ‫فرار رسید؛ پس از غرق شدن کشتی‪ ،‬مرد خود را به‬ ‫قایقی رساند که از قبل اماده کرده بود و با ان قایق‬ ‫به سمت قصرش حرکت کرده و نجات پیدا کرد‪.‬‬ ‫پیرمرد شهر‪ ،‬شاه نجات یافته را دید و از او پرسید‬ ‫که چطور توانســت از این سرانجام بگریزد؟ شاه‬ ‫گفت‪« :‬من می دانستم که وقوع این اتفاق حتمی‬ ‫اســت؛ از همین رو‪ ،‬به فکر افتادم تا قبل از حادثه‬ ‫فکری کنم و این طور جان خود را نجات دادم»‪.‬‬ ‫این ضرب المثل معموال در مورد افراد اینده نگر‬ ‫به کار می رود‪.‬‬ ‫سینما‪ /‬تئاتر‪/‬تلویزیون‬ ‫گپی کوتاه با‬ ‫جهانگیر الماسی‬ ‫حضور پررنگ سینماگران ایران‬ ‫در جشنواره توکیو‬ ‫در محفل همرازی ها‬ ‫رفته بودم ساز بزنم‬ ‫شدم پایه میکروفن!‬ ‫به همراه‪:‬‬ ‫ترنج‬ ‫گپی با ِ‬ ‫سریالگمشدگان ‬ ‫روشنک گرامی‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪19‬‬ ‫»گپیکوتاهبا»جهانگیرالماسی‬ ‫خودمرافرزند‬ ‫کرهزمین‬ ‫می دانم‬ ‫نوستالژیزندگیمن‬ ‫ایرانیبودنموهویتم‬ ‫بودهاست‬ ‫متولد ‪ 1334‬در تهران‪ ،‬لیسانس شیمی و‬ ‫فوق لیسانس حقوق و روابط بین الملل است‪.‬‬ ‫فعالیت هنری او از ســال ‪ 1348‬و اهواز اغاز‬ ‫شد و با بازی در «ریشه در خون» به کارگردانی‬ ‫سیروس الوند به ســینما راه یافت‪ .‬تشکیل‬ ‫«گروه تئاتر اژیده» با «پرویز بشردوســت»‬ ‫(‪ ،)۱۳۵۲‬فعالیت در واحد فرهنگی تلویزیون و‬ ‫انتشار «نشریه نوشین» (‪ )۱۳۵۸ – ۵۹‬از دیگر‬ ‫کارهای اولیه جهانگیر الماسی بوده اند‪.‬‬ ‫عوامل گفتگو ‪:‬‬ ‫مرضیه جعفری‪ ،‬ندا کشاورز و مهسا حدادی‬ ‫‪20‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫نوستالژی زندگی شما چیست؟‬ ‫ِ‬ ‫نوســتالژی زندگی مــن‪ ،‬ایرانی بودنم و‬ ‫هویتم بوده است و اینکه با افتخار‪ ،‬فرزند این‬ ‫اب وخاک و فرزند این مردم هستم؛ هرچند‬ ‫با تنوع مختلف فکری و اعتقادی و معرفتی‪.‬‬ ‫همیشــه هم سعی کردم هر کجا که هستم‬ ‫سوار بر توسن معرفت ایرانی همه جا حاضر‬ ‫شوم و با هویتم زندگی کنم‪ .‬خوشحال هستم‬ ‫که اساتید و معلمین بزرگوارم به من اموختند‬ ‫که در این عصر دیوانگی گرفتارش نشوم و‬ ‫ماسک نداشته باشــم‪ .‬همیشه سعی کردم‬ ‫خودم باشم‪.‬‬ ‫قبول دارید که دلیل ماندگاری تان‬ ‫در دل و جان مــردم همین حفظ و‬ ‫توجه به ارزش هاست؟‬ ‫شما لطف دارید‪ ،‬ان شــاءاهلل که این طور‬ ‫باشد‪ .‬من ســوار اتوبوس می شوم و در صف‬ ‫نان می ایســتم‪ .‬بوی نان‪ ،‬بــوی گِل‪ ،‬بوی‬ ‫کاهگل و بوی عرق تــن کارگرها و زنان و‬ ‫ِ‬ ‫مردان کارورز ایرانــی‪ ،‬مثل بوی نفتمان در‬ ‫ابادان و بوی ســرزمین خوزســتان با اسید‬ ‫سولفوریک هایش‪ ،‬برای من یک نوستالژی‬ ‫دارد‪ .‬واقعا احســاس می کنم بوی نفت ما از‬ ‫مارک های عجیب وغریبی که اسمشــان را‬ ‫نمی برم‪ ،‬خیلی خوشبوتر است‪ .‬با اینکه بوی‬ ‫تخم مرغ گندیده می دهد؛ ولی چیزی است‬ ‫که همه دنیا دنبالش هستند‪ .‬من به بو خیلی‬ ‫حساس هســتم‪ ،‬در اتوبوس گاهی بوی تَن‬ ‫کارگرهای کارکرده فرزندان این ســرزمین‪،‬‬ ‫بوی شرف دارد‪.‬‬ ‫شما خودتان از پیش کسوت ها و‬ ‫اساتید عرصه هنر هستید؛ اما حتما‬ ‫برای شما هم یک چهره و شخصیت‬ ‫نوستالژیک‪ ،‬وجود داشته است‪ .‬اسم‬ ‫می برید؟‬ ‫اســامی زیاد است‪ .‬در رادیو‪ :‬اکبر منانی یا‬ ‫داستان های شب‪ .‬من اکنون فیلمنامه ای به نام‬ ‫«راه شب» دارم که برگرفته از فعالیت بچه ها‬ ‫در رادیو است‪ .‬بهروز رضوی را خیلی دوست‬ ‫دارم‪ .‬از مجموعه دوبلورها‪ ،‬منوچهر اسماعیلی‬ ‫و خســرو خسروشــاهی و از تیم حرفه ای‬ ‫اقای مقامی که ســینمای ایران را برای من‬ ‫نوستالژیک کردند؛ مرتضی احمدی و سارنگ‬ ‫که این عزیزان دیگر بین ما نیســتند و نیز‬ ‫گفتگو‬ ‫پیوند مردم را با هم بیشتر می کند‪.‬‬ ‫این گل هایی که اکنون کار می کنند همه شان نوستالژیک هستند‪.‬‬ ‫چرا به این سمت و سو رفتیم؟‬ ‫نمی شود شما صدای سعید مظفری را بشنوید و از کنارش بگذرید‪،‬‬ ‫خانم نشیبا که واقعا نوستالژیک هستند‪.‬‬ ‫متاسفانه این از مدیریت فرهنگی ما دور مانده است و برای فروش‬ ‫محصوالتشان‪ ،‬بیشــتر تابع نظرات کمپانی های مثال خصوصی و‬ ‫و در تلویزیون؟‬ ‫بین المللی هستند و نمی فهمند چه ضربه ای به اتحاد و یکپارچگی‬ ‫در تلویزیون‪ :‬از بین گوینده ها‪ ،‬اقایی در دوران دفاع مقدس با یک‬ ‫صدایی اعالم می کردند وضعیت ســفید است‪ ،‬وضعیت قرمز است‬ ‫ملت می زنند‪ .‬هیچ جای دنیا این تبلیغ ســینمایی را نمی کنند و در‬ ‫من ارزو می کنم‬ ‫یا اخبار جبهه ها را می گفتند که اســم شریفشان را فراموش کردم؛‬ ‫تلویزیون نمی گویند برو تنهایی بنشین و ببین!‬ ‫روزی برسد که‬ ‫ضربه های جدی این اتفاق را چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫صدای ایشان همیشه ضمن تلخی هایش‪ ،‬نوعی عزت و غرور را به‬ ‫من یاداوری می کرد‪ .‬این یک واقعیت اســت که بچه های رسانه ما‬ ‫ایــن راه هم برای تنها کردن و حذف مردم توســط بیگانگان و‬ ‫رادیو مهراوا‬ ‫علی رغم محدودیت هایی که هم از لحاظ فرهنگی و هم از لحاظ تعدد‬ ‫دشمنان احتمالی اسان تر می شود و هم ادم ها راحت کوتاه می ایند و‬ ‫و رادیوهای‬ ‫فرهنگ های منطقه ای دارند؛ اما همه در این راه به تاریخ این سرزمین‬ ‫می شکنند؛ ولی وقتی که با هم باشیم مثل ضرب المثل ایرانی است‬ ‫خدمت کرده اند‪ .‬وظیفه رسانه و هنر‪ ،‬تولید اگاهی و دانایی و توزیع‬ ‫که می گوید‪« :‬اگر ده تا مداد را کنار هم بگذاریم نمی توانیم ان ها را‬ ‫اینترنتی‪،‬الگوی‬ ‫ان در رادیو و تلویزیون‪ ،‬رادیو و تلویزیون های اینترنتی و شبکه های‬ ‫بشکنیم؛ ولی یک مداد را می توانیم راحت بشکنیم»‪.‬‬ ‫همه رادیوها‬ ‫مجازی است که به نظر من در توزیع دقیق و صادقانه اطالعات و‬ ‫حرف‪ ،‬سخن یا پیامی برای مخاطبین مجله زیروبم‬ ‫دارید؟‬ ‫اگاهی و دانایی‪ ،‬به گردن تاریخ ایران حق دارند‪ .‬من از همین جا دست‬ ‫باشند‬ ‫مدتی پیش‪ ،‬چند نفر از همکارانمان را از دســت دادیم؛ ازجمله‬ ‫همه این عزیزان را می بوسم و می فشارم و برایشان عزت روزافزون و‬ ‫فریدون ازما‪ ،‬اقای کاسه ساز از تهیه کننده های خیلی خوب سینما و‬ ‫افتخار و برکت ارزومندم‪.‬‬ ‫همچنین سرکار خانم مریم میرزاخانی‪ .‬من به کسانی که فرهنگ‬ ‫به نظر شما ترانه نوستالژیک همه ما کدام است؟‬ ‫و هویت ایرانی‪ ،‬شناســنامه ایرانی و پاسپورت ایرانی دارند‪ ،‬نبود این‬ ‫برای همه ما معلوم است؛ ترانه «ای ایران»‪ .‬صدای اقای محمد‬ ‫عزیزان را تسلیت عرض می کنم و برای همه ان هایی که به زبان فارسی صحبت می کنند و‬ ‫نوری واقعا برای من یک هویت است؛ چه اهنگ «گل مریم» و چه شعر نادر ابراهیمی‪«.‬‬ ‫برای این اب وخاک هستند و این سرزمین را دوست دارند؛ طول عمر و عزت و شادی و شادکامی‬ ‫ما برای ســاختن این سرزمین چه ســفرها کرده ایم‪ ...‬چه خون دل ها‬ ‫ارزو می کنم‪.‬‬ ‫خورده ایم»‪ .‬واقعا چه شعر بی نظیری است‪ .‬شخصیت های دیگری هم‬ ‫و کالم اخر‬ ‫هستند؛ مانند اقای شجریان‪ ،‬اقای افتخاری و اقای شهرام ناظری‪.‬‬ ‫من ارزو می کنم روزی برســد که رادیو مهراوا و رادیوهای اینترنتی‪ ،‬الگوی همه‬ ‫شهرام ناظری ان مدتی که شعرهای سهراب را می خواند بی نظیر‬ ‫رادیوها باشند‪ .‬ان شاءاهلل که منبع گزارش ها و اخبارشان رادیوی شما باشد و به گزارش‬ ‫بود‪.‬‬ ‫و حضور گزارشگرهای شما در تمام دنیا استناد کنند؛ حتی خبر‪ .‬برای اقای اخشابی از‬ ‫ظاهرا عقاید ناسیونالیستی دارید‪...‬‬ ‫نه اتفاقا جالب است که من ادم ناسیونالیسمی نیستم؛ زیرا خودم‬ ‫چهره های خوب موسیقی و اواز ایرانی و پاپ ارزوی توفیق دارم‪.‬‬ ‫را فرزند کره زمین می دانم و ادم نژادپرستی هم نیستم‪ .‬بیشتر هویت‬ ‫انسانی برایم مهم است‪ .‬ســعی می کنم انسان باشم و بر اساس‬ ‫معرفت ایرانی‪ ،‬ادم باشم‪.‬‬ ‫یک توصیه برای حفظ و نشر ارزش هایی که‬ ‫به ان ها معتقدید‪...‬‬ ‫یک چیزی در کشور اذربایجان دیدم و خیلی پسندیدم؛‬ ‫برای همه ما معلوم است؛‬ ‫دیدم که خانواده ها شب ها در یک رستوران جمع می شوند و‬ ‫ترانه «ای ایران»‪ .‬صدای‬ ‫در ان بین‪ ،‬سرگرمی های دسته جمعی دارند و زیر نظارت‬ ‫اقای محمد نوری واقعا‬ ‫خانواده ها با هم مشارکت می کنند‪ .‬اینجا هم به نظر من‬ ‫برای من یک هویت است؛‬ ‫بد نیســت بچه ها با این محیط زندگی کنند‪ .‬اینجا هم‬ ‫چه اهنگ «گل مریم» و چه‬ ‫کافه هایی برای بچه ها وسایل بازی بگذارند که این ها‬ ‫شعر نادر ابراهیمی‪.‬‬ ‫برای فراخوان با هم بودن خیلی هم ارزشمند است‪.‬‬ ‫« ما برای ساختن این‬ ‫خانگی‬ ‫ان هم حاال که هم ه تفریحات‬ ‫سرزمین چه سفرها‬ ‫سینمای‬ ‫شده‪ ،‬حتی سینما‪ .‬نظرتان درباره‬ ‫کرده ایم‪ ...‬چه خون دل ها‬ ‫خانگیچیست؟‬ ‫خورده ایم»‪ .‬واقعا چه شعر‬ ‫متاسفانه چند سالی بود که در سینما‪ ،‬سینمای‬ ‫بی نظیریاست‬ ‫خانگی تبلیغ می شــد؛ یعنی سی دی را بگیر و برو‬ ‫خانه ببین! درحالی که سینما‪ ،‬هنر مدرن است و مردم‬ ‫باید با همدیگر بنشینند و فیلم ببینند‪ ،‬با همدیگر ابراز‬ ‫احساســات کنند‪ ،‬بخندند و بگریند و یا دچار شور و‬ ‫هیجان شوند‪ .‬این ابراز احساسات به یک کشور و نیز‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪21‬‬ ‫سینماهنروتجربه‬ ‫«ویلنو» و «سونی»‬ ‫بر سر زندگی «کلئوپاترا»‬ ‫مذاکرهمی کنند‬ ‫دنی ویلنو‪ ،‬فیلم ســاز کانادایی تحسین شــده‪ ،‬اولین‬ ‫مراحل مذاکره با کمپانی «سونی» برای کارگردانی درام‬ ‫زندگینامه ای «کلئوپاترا» را پشت سر می گذارد؛ پروژه ای‬ ‫که مدت هاســت در دستور کار قرار گرفته؛ ولی به جایی‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫ایمی پاسکال و اسکات رودین‪ ،‬تهیه کنندگان این پروژه‬ ‫هستند که بر اساس کتاب «اِستیسی شیف» درباره این‬ ‫حاکم مصری قدرتمند تولید می شود‪ .‬سونی بارها تالش‬ ‫کرده است که این پروژه سینمایی را با فیلم سازان مختلفی‬ ‫راه بیندازد؛ ازجمله «پل گرینگرس» و «جیمز کامرون»‬ ‫که دست اخر بی نتیجه مانده است‪.‬‬ ‫دنی ویلنو که پس از موفقیت های سال های اخیرش‬ ‫در هالیوود و موفقیت تا اینجا محر ِز فیلم تازه اش‪ ،‬یعنی‬ ‫«بلید رانر ‪ »۲۰۴۹‬هر روز بیش از گذشته در کانون توجه‬ ‫استودیوها قرار می گیرد‪ ،‬جدیدترین فیلم سازی است که‬ ‫برای کارگردانی «کلئوپاترا» وارد مذاکره شده است‪ .‬او تا‬ ‫اینجا قرارداد کارگردانی نسخ ه جدیدی از «دون» را امضا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫«‪ ۲۴‬فریم»‬ ‫از عباس کیارستمی‬ ‫به یانوس واگذار شد‬ ‫محصول مشترک ایران و‬ ‫ارمنستان به اسکار می رود‬ ‫فیلم «یه وا» اولین ساخته بلند سینمایی «اناهید اباد»‬ ‫به عنوان نماینده ارمنستان به اسکار معرفی شده‪‎‬است‪ .‬این‬ ‫کارگردان انتخاب این فیلم برای اسکار به عنوان محصول‬ ‫مشترک ارمنستان و ایران را اتفاقی خوشحال کننده دانسته‬ ‫و تاکید کرده است که باید تالش مضاعفی برای نمایش و‬ ‫معرفی ان صورت بگیرد‪.‬‬ ‫اناهید اباد در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره انتخاب‬ ‫فیلم «یه وا» به عنوان نماینده ارمنســتان در اسکار بیان‬ ‫کرد‪« :‬از این اتفاق بسیار خشنودم؛ چون «یه وا» محصول‬ ‫مشترک ارمنستان و ایران است و من با توجه به تابعیت‬ ‫و خاســتگاه های دوگانه ای که دارم‪ ،‬ریشه هایم را در دو‬ ‫فرهنگ ارمنی و ایرانی می یابم که خیلی دوستشان دارم»‪.‬‬ ‫او دربــاره بازتاب تاثیر این دو فرهنگ در فیلم گفت‪:‬‬ ‫«به هرحال من سینما را طی سال های طوالنی دستیاری‬ ‫و برنامه ریزی‪ ،‬نزد فیلم ســازان بزرگ ایران یاد گرفته ام؛‬ ‫اما این فیلم به واسطه داســتان و محل وقوع ان و تمام‬ ‫شــخصیت هایی که در مقابل دوربین هستند‪ ،‬به شکل‬ ‫مستقیم از فرهنگ و تاریخ ارمنستان سخن می گوید‪ .‬کل‬ ‫فیلم‪ ،‬با بازیگران ارمنی و به زبان ارمنی در کشور ارمنستان‬ ‫ساخته شده است و برخی از منتقدانی که فیلم را دیده اند‪،‬‬ ‫به تاثیر تصاویری برامده از نقاشی ها و فیلم های ارمنی هم‬ ‫اشاره کرده اند»‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫امتیاز اکران اخرین فیلم عباس کیارستمی در امریکای‬ ‫شمالی و انگلستان به شرکت یانوس فیلم (‪)Janus Films‬‬ ‫واگذار شد‪.‬‬ ‫اخرین اثر سینمایی عباس کیارستمی با عنوان «‪۲۴‬‬ ‫فریم»‪ ،‬اثری تجربی با تهیه کنندگی احمد کیارستمی و‬ ‫چارلز گیلبرت از کمپانی سی جی سینما بود‪.‬‬ ‫عباس کیارستمی این اثر تجربی را در طول سه سال‬ ‫و بــا ترکیب ‪ ۲۴‬فیلم چهارونیم دقیقه ای و الهام گرفته از‬ ‫عکس های مجموعه شخصی خود‪ ،‬ساخته بود‪.‬‬ ‫این فیلم که نخســتین بار در جشنواره فیلم کن به‬ ‫نمایش درامد‪ ،‬سال اینده به صورت گسترده در امریکای‬ ‫شمالی و انگلستان اکران خواهد شد‪ .‬یانوس فیلم عهده دار‬ ‫اکران فیلم های کمپانی «مجموعه کرایتریون» است که‬ ‫بنا دارد منتخبی از اثار کیارستمی را تا سال ‪ ۲۰۱۸‬با کیفیت‬ ‫باال بازیابی کند‪.‬‬ ‫پیتر بکر‪ ،‬مدیر کمپانی کرایتریون‪ ،‬درباره اکران فیلم‬ ‫«‪ ۲۴‬فریم» گفت‪« :‬فیلم خداحافظی عباس کیارستمی‪،‬‬ ‫رویداد ســینمایی اصیلی است‪ .‬فیلم‪ ،‬فرصتی برای همه‬ ‫فراهم می کند تا یاد هنرمندی که بر زندگی ما تاثیر گذاشت‬ ‫را گرامی داریم‪ .‬مهم تر از ان با اکران فیلم درمی یابیم که‬ ‫او چه چیزی برای ما به یادگار گذاشته است‪ ۲۴« .‬فریم»‬ ‫تعمقی بنیادین درباره سینما است»‪.‬‬ ‫«ویولونیست»جایزه‬ ‫سینماییجشنوارهفوکوئوکا‬ ‫را از ان خود کرد‬ ‫فیلم «ویولونیســت» به کارگردانــی محمد طالبی‪،‬‬ ‫جایزه تماشاگران بیست وهفتمین دوره جشنواره فوکوئوکا‬ ‫را دریافت کرد‪.‬فیلم «ویولونیســت» کــه این روزها در‬ ‫سینماهای گروه هنروتجربه درحال اکران است‪ ،‬به عنوان‬ ‫نماینده سینمای ایران در جشنواره فوکوئوکا به نمایش‬ ‫درامد‪ .‬این جشــنواره از ‪ ۲۴‬شــهریور تا ‪ 2‬مهر در شهر‬ ‫فوکوئوکای ژاپن برگزار شد‪ .‬فیلم «ویولونیست» روز ‪۲۰‬‬ ‫سپتامبر (‪ ۲۹‬شهریور) در این جشنواره به نمایش درامد و‬ ‫مورداستقبال تماشاگران قرار گرفت و در مراسم اختتامیه‬ ‫این جشنواره جایزه تماشاگران را دریافت کرد‪.‬محمدعلی‬ ‫طالبی ‪،‬کارگردان این فیلم که در این جشــنواره حضور‬ ‫داشت‪ ،‬درباره نمایش «ویولونیست» و استقبال تماشاگران‬ ‫به ســایت هنروتجربه گفت‪« :‬نمایش فیلم با استقبال‬ ‫بسیار خوب تماشــاگران روبرو شد و ارتباط خوبی هم با‬ ‫فیلم برقرار کردند؛ به طوری که بعد از نمایش‪ ،‬صف طویلی‬ ‫برای گرفتن امضا تشــکیل شد»‪ .‬او سپس درباره جایزه‬ ‫تماشاگران توضیح می دهد‪« :‬جشــنواره فوکوئوکا یک‬ ‫جشنواره غیررقابتی است که فیلم سازانی از سراسر دنیا در‬ ‫ان شرکت می کنند‪ .‬از سینمای ایران هم تا کنون فیلم های‬ ‫مختلفی در این جشنواره به نمایش درامده است»‪.‬‬ ‫موسم «فصل هرس»‬ ‫به انگلستان رسید‬ ‫دو فیلم مستند «فصل هرس» به کارگردانی لقمان‬ ‫خالدی و «‪ »A۱۵۷‬ساخته بهروز نورانی پور در جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم کمبریج انگلستان به نمایش درمی ایند‪.‬‬ ‫مســتند «‪ »A۱۵۷‬در روزهــای ‪ ۲۹‬و ‪ ۳۰‬مهرماه و‬ ‫مستند «فصل هرس» در روزهای ‪ ۲‬و ‪ ۴‬ابان ماه و برای‬ ‫کسب جایزه بهترین فیلم مستند از نگاه تماشاگران‪ ،‬در‬ ‫این جشنواره اکران می شوند‪.‬مستند «‪ »A۱۵۷‬تا کنون‬ ‫جوایز بســیاری را در داخل کشور‪ ،‬ازجمله جشنواره فیلم‬ ‫فجر‪ ،‬مقاومت و سینماحقیقت کسب کرده است و جایزه‬ ‫اصلی جشــنوار ه بین المللی فیلــم «‪Zeichen der‬‬ ‫‪ »Nach‬المان‪ ،‬جایزه فیلم منتخب از نگاه تماشاگران‬ ‫جشنواره «‪ »Chambery‬فرانسه‪،‬جایزه بهترین مستند‬ ‫جشنواره «واچ داکز» لهستان و جایزه ویژه هیئت داوران‬ ‫جشنواره فیلم «سینیه دو نویی» فرانسه را نیز از ان خود‬ ‫کرده است‪.‬مستند «فصل هرس» که در گروه هنروتجربه‬ ‫اکران شد نیز تا کنون عناوینی چون نشان فیروزه بهترین‬ ‫مســتند بلند و بهترین کارگردانی مستند بلند و بهترین‬ ‫تدویننهمینجشنوارهسینماحقیقت‪،‬تندیسبهترینفیلم‬ ‫هنروتجربه‪،‬نامزدیسیمرغبهترینکارگردانیفیلممستند‬ ‫سی وچهارمینجشنوارهفیلمفجروتندیسبهترینمستند‬ ‫جشن دنیای تصویر را از ان خود کرده است‪.‬‬ ‫سینماهنروتجربه‬ ‫حضور پررنگ سینماگران‬ ‫ایران در جشنواره توکیو‬ ‫فیل م «اِئو‪/‬خانه» در سی امین جشنواره بین المللی فیلم‬ ‫توکیو به روی پرده می رود‪ .‬این درحالی اســت که اخیرا‬ ‫اعضای هیئت داوران جشنواره فیلم توکیو معرفی شدند و‬ ‫رضا میرکریمی‪ ،‬کارگردان ایرانی‪ ،‬در هیئت داوری حضور‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در هیئت داوران این دوره از جشنواره فیلم توکیو رضا‬ ‫میرکریمی در کنار «ژائو وی» بازیگر اهل چین‪« ،‬مارتین‬ ‫پرووست» کارگردان و نویسنده فرانسوی و «ماساتوشی‬ ‫ناگاســه» بازیگر ژاپنی‪ ،‬انتخاب برنــدگان جوایز رقابت‬ ‫اصلی جشنواره را برعهده دارند‪« .‬تامی لی جونز» بازیگر‬ ‫سرشناس امریکا‪ ،‬رئیس هیئت داوران جشنواره فیلم توکیو‬ ‫است‪ .‬این هیئت داوران در رشته های جایزه بزرگ‪ ،‬جایزه‬ ‫هیئت داوری‪ ،‬بهترین کارگردان‪ ،‬فیلمنامه‪ ،‬بازیگر مرد و زن‬ ‫و جوایز مشارکت خالقه‪ ،‬برگزیدگان این رویداد سینمایی‬ ‫را انتخاب خواهند کرد‪.‬‬ ‫این دوره از جشنواره فیلم توکیو با نمایش فیلم فانتزی‬ ‫ژاپنی «کیمیاگر تمام فلزی» اغاز می شود و فیلم اختتامیه‬ ‫حقیقت قدرت» از «ال‬ ‫هم مستند «دنبال ه ناخوشــایند‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫گور» است‪ .‬همچنین فیلم «اِئو‪/‬خانه» به کارگردانی اصغر‬ ‫یوسفی نژاد در بخش رقابتی این رویداد معتبر سینمایی با‬ ‫ب این فیلم ها از کشورهای‬ ‫‪ ۱۴‬فیل م رقابت خواهد کرد‪ .‬اغل ‬ ‫اسیایی و اروپا هستند؛ ازجمله تریلر جنایی «گاتلند»‪ ،‬درام‬ ‫اقتباسی «فرومایه»‪ ،‬درام زنان ه «مری الین» و «گ ِرین»‬ ‫که یک فیلم علمی خیالی ترکی با مضامین محیط زیستی‬ ‫است‪.‬‬ ‫«اِئو‪/‬خانــه» برای نخســتین بار به عنــوان نماینده‬ ‫هنروتجربه در بخش مسابقه سی وپنجمین جشنواره فیلم‬ ‫فجر به نمایش درامد و پس از ان در جشنواره جهانی فجر‬ ‫هم حضور داشت و موردتوجه منتقدان و تماشاگران قرار‬ ‫گرفت‪ .‬این فیلم در یازدهمین جشن انجمن منتقدان و‬ ‫نویسندگان سینمایی تندیس خالقیت و استعداد درخشان‬ ‫را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪23‬‬ ‫محفل همرازی ها‬ ‫در محفل‬ ‫همرازی ها‬ ‫از اشک های «بهاره رهنما»‬ ‫تا اواز «ایرج»‬ ‫شادی بلوطی‬ ‫شــب سه شنبه‪ ،‬مورخ ‪ ۲۷‬شهریور ماه‪ ،‬هم زمان با روز بزرگداشت شعر و‬ ‫ادب پارسی‪ ،‬شــاعران‪ ،‬اندیشمندان و عال قه مندان به حوزه شعر و ادب‪ ،‬در‬ ‫سالن همایش های تاالر تشریفاتی کردســتان گردهم امدند تا «سومین‬ ‫شب شعر و ترانه و موسیقی همراز» را برگزار کنند‪.‬‬ ‫در ابتدای مراسم‪« ،‬مجید اخشابی»‪ ،‬مدیریت اموزشگاه موسیقی همراز‪،‬‬ ‫به عنوان بانی اصلی برگزاری این محفل ادبی هنری‪ ،‬روی ســن حاضر شد‬ ‫و ضمن عرض خیرمقدم به مردم و مدعوین‪ ،‬از توفیق برگزاری ســومین‬ ‫شب شعر همراز ابراز خرسندی نموده و افزود‪« :‬شاعران‪ ،‬تصویرگران افق های‬ ‫اینده جامعه هستند و ما باید به سهم خود در پاسداشت مقام شاعر و اشاعه‬ ‫افکار اندیشمندانه و تاثیرگذار شاعران ارزشی و فرهیخته بکوشیم»‪ .‬در ادامه‬ ‫از تمامی کسانی که در برگزاری مراسم همراهی کرده بودند؛ ازجمله مجموعه‬ ‫سرای ابریشم‪ ،‬هلدینگ گردشگری مارکوپولو‪ ،‬هلدینگ گردشگری راه و رسم‬ ‫ســفر‪ ،‬مجموعه گل ارامیس‪ ،‬مجموعه راما اسپا و موسسه سفیران صلح و‬ ‫دوستی سپاسگزاری کرد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫محفل همرازی ها‬ ‫پس از ســخنرانی برگزارکننده‪ ،‬به دعوت‬ ‫«صابر قدیمی»‪ ،‬شــاعر و طنزپرداز که اجرای‬ ‫این شب شعر را بر عهده داشت‪« ،‬بهاره رهنما»‪،‬‬ ‫چهره شناخته شده سینما و تئاتر کشور به روی‬ ‫صحنه امد‪ .‬الزم به ذکر است که رهنما عالوه‬ ‫بر فعالیت در عرصه بازیگری‪ ،‬دستی بر شعر‬ ‫دارد و تا کنون یک دفتر شعر تحت عنوان «زن‬ ‫باران» از وی منتشر شده است‪ .‬رهنما ضمن‬ ‫شــعرخوانی‪ ،‬از فعالیت های تازه اش و ایفای‬ ‫نقش «رباب» در تئاتری عاشــورایی با حضار‬ ‫گفت و سپس به خواندن شعر رباب‪ ،‬سروده‬ ‫«سیدحمیدرضا برقعی» پرداخت که در همین‬ ‫حین با اگاهی از حضور شــاع ِر اثر در سالن‪،‬‬ ‫بسیار تحت تاثیر قرار گرفت و درحالی که اشک‬ ‫می ریخت تالقی ایــن اتفاقات را به فال نیک‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫بعد از این بخش‪ ،‬نوبت به شعرخوانی دیگر‬ ‫شاعران رسید‪ .‬ازجمله ویژگی های شب شعر‬ ‫همراز این اســت که برای جوانان و شاعران‬ ‫نوپا فرصتی فراهم می کند تا در حضور بزرگان و‬ ‫پیش کسوتانعرصهشعروترانه‪،‬بهشعرخوانی‬ ‫بپردازند‪ .‬در این مراسم نیز چهره های نام اشنای‬ ‫بسیاری حضور داشتند که ازجمله ان ها می توان‬ ‫به دکتر اسماعیل امینی‪ ،‬سیدحمیدرضا برقعی‪،‬‬ ‫فریبا وکیلی‪ ،‬احسان افشاری‪ ،‬امید صباغ نو‪ ،‬لیال‬ ‫کردبچه‪،‬محسنانشایی‪،‬مهدیفرج الهی‪،‬یاحا‬ ‫کاشانی و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫در بخش هایی از مراسم‪ ،‬سه هنرمند نوجوان‬ ‫از گروه «صلح و دوســتی» به شاهنامه خوانی‬ ‫پرداختند کــه اجرای این هنرمندان بســیار‬ ‫مورداقبال و توجه حاضران در سالن واقع شد‪.‬‬ ‫اجرای موسیقی زنده از دیگر ایتم های این‬ ‫برنامه بود که در دو بخش اجرا شــد؛ در پارت‬ ‫اول‪ ،‬مهدی فرج الهی به همــراه گیتارش به‬ ‫روی ِسن امد و تعدادی از اشعار طنز خود را به‬ ‫همراه موسیقی به صورت زنده برای مخاطبین‬ ‫اجرا کرد‪ .‬بخش دوم موسیقی زنده را گروهی‬ ‫متشکل از اساتید و هنرجویان همراز بر عهده‬ ‫داشــتند تا برای دقایقی حضــار را به نوای‬ ‫موسیقیسنتیمیهمانکنند‪.‬‬ ‫تجلیل از شــاعران و بزرگان‪ ،‬حسن ختام‬ ‫شب شعر همراز بود‪ .‬مجید اخشابی به همراه‬ ‫دکتر روحانی‪ ،‬مدیرعامل ســرای ابریشــم‬ ‫و مهندس جواد متولیــان‪ ،‬نماینده هلدینگ‬ ‫گردشگری راه و رسم ســفر و مجموعه گل‬ ‫ارامیس‪ ،‬با اهدای هدایــای یادبود‪ ،‬از حضور‬ ‫شاعران قدردانی نمودند‪.‬‬ ‫پــس از برگزاری موفــق و رضایت بخش‬ ‫شب شعر و ادب‪ ،‬همرازی ها بار دیگر در تاالر‬ ‫کردســتان گردهم امدند تا این بار هنرنمایی‬ ‫هنرجویان اموزشگاه همراز را شاهد باشند‪.‬‬ ‫رســیتال پیانوی هنرجویان‪ ،‬به همت مرکز‬ ‫مهارت اموزی و اموزشــگاه موسیقی همراز‪،‬‬ ‫گالری پیانو نواکالویه‪ ،‬مجموعه رزلند الکچری‪،‬‬ ‫هلدینگ گردشــگری راه و رســم سفر و با‬ ‫همراهی صمیمانه اقایان مرادی‪ ،‬پوست دوز‪،‬‬ ‫طبیب و اسالمی برگزار گردید‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪25‬‬ ‫محفل همرازی ها‬ ‫مرکز مهارت اموزی و اموزشگاه موســیقی همراز‪ ،‬دارای مجوز رسمی و‬ ‫درجه یک از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی؛ تحت نظارت و مدیریت دکتر‬ ‫مجید اخشابی‪ ،‬با بیش از ‪ ۱۵‬سال سابقه‪ ،‬با همکاری اساتید مجرب و بنام‬ ‫کشور‪ ،‬به ارائه انواع خدمات موسیقایی به هنرجویان عالقه مند در سطوح و‬ ‫سنینمختلفمی پردازد‪.‬‬ ‫در این محفل هنری‪ ،‬هنرجویان پیانوی این اموزشگاه‪ ،‬در حضور اساتید و‬ ‫هنرمندان نام اشنای کشور به هنرنمایی پرداختند‪ .‬ازجمله چهره های موسیقی‬ ‫حاضر در این مراسم‪ ،‬اســتاد حسین خواجه امیری (ایرج)‪ ،‬دکتر محمدرضا‬ ‫چراغعلی‪ ،‬استاد بابک رادمنش و غالمرضا صنعتگر بودند که حضورشان مایه‬ ‫دلگرمی و مشوق ادامه راه هنرجویان بود‪.‬‬ ‫در میان مدعوین این رویداد‪ ،‬هنرمندان عرصه سینما و تلویزیون کشور‬ ‫نیز دیده می شــدند که در این بین می توان به هنرمندانی همچون محسن‬ ‫قاضی مرادی‪ ،‬مهوش وقــاری‪ ،‬عزت اهلل رمضانی فر‪ ،‬اذر فرامرزی‪ ،‬احمدرضا‬ ‫اسعدی‪ ،‬معصومه کریمی‪ ،‬بابک نوری و سپیده خداوردی اشاره کرد‪.‬‬ ‫در ابتدای این شب هنر و موسیقی‪ ،‬محسن افشانی که مسئولیت اجرای‬ ‫برنامه را بر عهده داشــت‪ ،‬به روی صحنه امــد و ضمن عرض خیرمقدم‬ ‫به اســاتید و هنرمندان و خانواده های هنرجویان حاضر در مراسم‪ ،‬از دکتر‬ ‫مجید اخشــابی دعوت نمود تا دقایقی را به صحبت بپردازند‪ .‬ایشان ضمن‬ ‫‪26‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫خوشامدگویی و سپاس از مهمانان‪ ،‬حضور ارزشمند هنرمندان را ارج نهاده‬ ‫و از اینکه هنرجویان به این ســطح از مهارت دست یافته اند ابراز رضایت و‬ ‫خشنودی نمودند‪ .‬در ادامه‪ ،‬رویدادهای این چنین را برای اغاز کار هنرجویان‪،‬‬ ‫فرصتی مغتنم شمرده و برای ادامه راه هنری شان ارزوی موفقیت نمودند‪.‬‬ ‫پس از این سخنان‪ ،‬هنرجویان همراز یک به یک به روی صحنه امدند و با‬ ‫نواختن پیانو‪ ،‬به هنرنمایی پرداختند‪ .‬در پایان بخش اول رسیتال‪ ،‬استاد حسین‬ ‫خواجه امیری (ایرج) در میان تشویق کم نظیر مخاطبان‪ ،‬به اجرای چند اهنگ‬ ‫خاطره انگیز پرداختند‪ .‬قطعه معروف «پرنده» استاد که با همراهی و همخوانی‬ ‫حضار سالن همراه بود؛ حسن ختام اجرای ایشان بود‪.‬‬ ‫پس از این لحظات خاطره انگیز‪ ،‬نوازندگی هنراموزان همراز ادامه پیدا کرد‬ ‫تا اینکه به دعوت افشانی‪ ،‬غالمرضا صنعتگر‪ ،‬از خوانندگان خوب کشور‪ ،‬با‬ ‫همراهی دکتر محمدرضا چراغعلی‪ ،‬اهنگ ساز و تنظیم کننده ی شهیر‪ ،‬به اجرای‬ ‫برنامه پرداختند‪ .‬صنعتگر چند قطعه از اثار شنیده شده اش را با نوازندگی دکتر‬ ‫چراغعلی به میهمانان هدیه کرد‪.‬‬ ‫در بخش پایانی برنامه‪ ،‬مجید اخشابی در کنار استاد حسین خواجه امیری‬ ‫(ایرج)‪ ،‬دکتر محمدرضا چراغعلی‪ ،‬غالمرضا صنعتگر و اسپانسرهای برنامه‪ ،‬با‬ ‫اهدای تندیس‪ ،‬لوح یادبود و گل و سه تار‪ ،‬از میهمانان و هنرجویان تجلیل به‬ ‫عمل اوردند‪.‬‬ ‫انیمیشن‬ ‫‪Trolls‬‬ ‫عنوان‪ :‬ترول ها (‪)Trolls‬‬ ‫ژانر‪ :‬انیمیشن‪ ،‬جنایی‪ ،‬کمدی‬ ‫مدت زمان‪ ۹۲ :‬دقیقه‬ ‫سال ساخت‪۲۰۱۶ :‬‬ ‫کارگردان‪:‬‬ ‫‪Walt Dohrn ،Mike Mitchell‬‬ ‫بازیگران‪:‬‬ ‫‪Anna Kendrick ،Justin‬‬ ‫‪Timberlake ،Zooey Deschanel‬‬ ‫‪،Christopher Mintz-Plasse‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬در انیمیشن ترول ها ‪ ،۲۰۱۶‬پس از‬ ‫حمله وحشیانه برگنزها‪ ،‬پاپی شادترین ترولی که تا کنون‬ ‫متولد شده است و همچنین محتاط ترین ان ها‪ ،‬به همراه‬ ‫یک ترول دیگر برای نجات دوســتانش راهی ســفری‬ ‫ماجراجویانــه و درعین حال خطرناک می شــود‪ .‬اتفاقات‬ ‫ناگواری انتظار ان ها را می کشــد؛ ولی ان ها به ناچار باید‬ ‫اختالفات را کنار گذاشته و با هم همکاری کنند‪...‬‬ ‫کمپانی «یونیورسال» و استودیو «دریم ورکز انیمیشن»‬ ‫اعالم کرده اند قصد دارند قســمت دوم این انیمیشــن را‬ ‫برای اکران در تاریــخ ‪۱۰‬اوریل‪۲۲( ۲۰۲۰‬فروردین‪)۱۳۹۹‬‬ ‫اماده کنند‪ .‬طبق اخبار اعالم شده «جاستین تیمبرلیک»‬ ‫و «انا کندریک» برای صداپیشگی دو شخصیت «پاپی»‬ ‫و «برانچ» در دنباله انیمیشن ترول ها (‪ )Trolls‬باز خواهند‬ ‫گشت‪ .‬با این حال‪ ،‬هنوز مشخص نیست که «تیمبرلیک»‬ ‫در ساخت موسیقی انیمیشــن «‪ »Trolls 2‬نیز نقش‬ ‫خواهد داشت یا خیر‪ ،‬اما انتظار می رود مانند قسمت اول‪،‬‬ ‫ساخت موسیقی متن دنبال ه این انیمیشن موزیکال را بر عهده‬ ‫داشته باشد‪ .‬اهنگ «‪ »Can’t Stop the Feeling‬که‬ ‫تیمبرلیک برای انیمیشن‪ Trolls‬خوانده بود‪ ،‬نامزد دریافت‬ ‫جایزه اسکار شد و او در حاشیه مراسم اسکار این اهنگ را‬ ‫به صورت زنده اجرا کرد‪.‬‬ ‫عنوان‪ :‬لک لک ها (‪)Storks‬‬ ‫کارگردان‪ :‬نیکوالس استولر‪ ،‬داگ سوئیت لند‬ ‫تهیه کننده‪ :‬برد لوئیس‪ ،‬نیکوالس استولر‬ ‫فیلمنامه‪:‬نیکالساسترولر‬ ‫توزیع کننده‪ :‬برادران وارنر‬ ‫محصول کشور‪ :‬امریکا (سال ‪)۲۰۱۶‬‬ ‫خالصه داستان‪ »Hunter« :‬رئیس لک لک ها تصمیم‬ ‫گرفته است که مسیر کسب وکار خودش را تغییر دهد‪ .‬به جای‬ ‫ارســال کردن بچه ها‪ ،‬اکنون گروه لک لک هــای او در یک‬ ‫شرکت حمل ونقل وســایل به صورت اینترنتی تحت عنوان‬ ‫«‪ »Cornerstore.com‬همکاری می کنند‪ .‬لک لک ها دقیقا‬ ‫مانند هواپیماهایی هستند که هیچ انسانی سرنشین ان ها نیست‬ ‫و به ســوخت و بنزین و تعمیرات و باقی چیزها احتیاج ندارند‪.‬‬ ‫ان ها همیشه کار می کنند و همیشه کارکرد دارند و این روزها‬ ‫فقط کاال می رسانند‪ ،‬نه بچه‪ .‬ان ها فقط وظیفه فرستادن کاالها‬ ‫را بر عهده دارند‪ .‬هانتر برای شرکت از نقطه نظر‬ ‫اقتصادی خیلی کارها انجام داده است و دنبال این‬ ‫است که مدیرعاملی این سیستم و تشکیالت‬ ‫خود را به شخصی دیگر منتقل کند‪ .‬نام‬ ‫این پرنده «‪ »Junior‬است؛ اما برای‬ ‫رســیدن به مدیرعاملی او یک‬ ‫شرط در ســر راه خود دارد؛‬ ‫«‪ »Tulip‬را از سر راه‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪27‬‬ ‫داستان جلد‬ ‫زیروبماذرخشفراهانی‬ ‫ِ‬ ‫رفتهبودم‬ ‫سازبزنم‪،‬شدم‬ ‫پایهمیکروفن!‬ ‫ان هاییکهباپارتی بازیپیشرفت‬ ‫می کنندباالخرهلومی روند‬ ‫نقاشیمی کنم‬ ‫تاذهنمراخاموشکنم‬ ‫پسر خانواده فراهانی ها یک هنرمند تمام عیار است‪ .‬دغدغه اش موسیقی‬ ‫است و برای خاموش کردن ذهنش و به عبارتی تفریحی‪ ،‬نقاشی می کند؛‬ ‫اما همین تفریح منجر به برگزاری چندین نمایشگاه شده است‪ .‬به بهانه‬ ‫اکران «ماالریا» گپ مفصلی با اذرخش فراهانی زده ایم که خواندنش خالی‬ ‫از لطف نیست‪.‬‬ ‫ضمیمه تصویری در‪aparat.com/majidakhshabi :‬‬ ‫تیمگفتگویتصویری‪:‬‬ ‫مرضیه جعفری‪ ،‬میالد بحرینی پور‪ ،‬بهراد رضازاده و ندا کشاورز‪.‬‬ ‫خیلی ها می گویند انســان ها از‬ ‫اسمشان وام می گیرند‪ ،‬این اتفاق‬ ‫برای شما هم افتاده است؟‬ ‫بله‪ ،‬اسم در شخصیت ادم خیلی تاثیر دارد؛‬ ‫بعضی از حروفی که در اسم وجود دارد طنین‬ ‫بیشتری دارد و بعضی حروف طنین کمتری‬ ‫دارد و چون ادم ها را از بچگی با همان اســم‬ ‫صدا می کنند روی ان ها تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫عالقه مندی تان به نقاشی چطور و‬ ‫از کجا اغاز شد؟‬ ‫از بچگی در خانه نقاشی می کشیدم‪ .‬مادرم‬ ‫خیلی کاغذ در اختیارم می گذاشت تا نقاشی‬ ‫کنم‪ .‬پدرم در رادیو کار می کرد و فیلمنامه های‬ ‫رادیو که خوانده و تمام می شــد را می اورد و‬ ‫‪28‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫من پشت ان ها نقاشــی می کشیدم‪ .‬زمان‬ ‫جنگ هم بــود و همه چیز خیلی گران بود‪،‬‬ ‫خیلی چیزها مدت ها نبود؛ مثال گوشت‪ ،‬پنیر‬ ‫و کره و مدادرنگی هم کیفیت پایینی داشت‪.‬‬ ‫خاله ام از ایران رفته بود و هرازگاهی برایم یک‬ ‫بستهماژیکمی فرستاد‪.‬‬ ‫و موسیقی؟‬ ‫مادرم خیلی به موسیقی کالسیک عالقه‬ ‫داشت و برایمان می گذاشت و ما هم گوش‬ ‫می دادیم‪ .‬برای همین از بچگی به موسیقی‬ ‫کالســیک عالقه مند شــدم‪ .‬در سن ‪8-7‬‬ ‫ســالگی‪ ،‬خواهر بزرگ ترم موســیقی های‬ ‫معروف تری در خانه می گذاشــت و من هم‬ ‫خیلی دوست داشتم؛ ازجمله مایکل جکسون‬ ‫داستان جلد‬ ‫و مدرن تاکینگ‪ .‬این ها بیشترین تاثیر‬ ‫را روی من داشــتند‪ ،‬حتی بیشــتر از‬ ‫موزیک های کالســیک‪ .‬بعدها سعی‬ ‫کردم ان ها را دنبال و شبیه سازی کنم‪.‬‬ ‫پس اشنایی با فضای دهه‬ ‫هشتاد موسیقی اروپا و امریکا‬ ‫جرقه ای شــد که به دنبالش‬ ‫بروید‪...‬‬ ‫بله‪ .‬ان زمان ســعی می کردم در‬ ‫زمینه نقاشــی جدی کار کنم‪ .‬از سن‬ ‫هجده‪ ،‬نوزده سالگی به موسیقی روی‬ ‫اوردم‪.‬‬ ‫زمــان جنگ را خیلی جذاب‬ ‫تصویرسازی کردید‪ .‬شما ان‬ ‫زمانچهارسالبیشترنداشتید‪،‬‬ ‫چطور یادتان می اید؟‬ ‫تا هفت ســالگی من جنگ بود‪.‬‬ ‫مگر کسی هســت که یادش نباشد؛‬ ‫چسب های روی شیشه ها و اژیرهای‬ ‫قرمز که ما وســط تماشــای کارتون‬ ‫مجبور می شدیم به زیرزمین برویم و‬ ‫وقتی که موشک ها سقوط می کردند‬ ‫در صورت والدین نگرانی را می دیدیم و‬ ‫معلوم بود این موشک به خانه ای خواهد‬ ‫خورد و امکانش بود که ان خانه‪ ،‬خانه‬ ‫خودمان باشد‪.‬‬ ‫کدام محل زندگی می کردید؟‬ ‫یوسف اباد‪ .‬خیلی خانه در اطرافمان منفجر شد؛ ولی در کوچه خودمان فقط شیشه می شکست؛‬ ‫زیرا موج این انفجار ان قدر ویرانگر بود که شیشه خانه های یک محله پایین می امد‪ .‬زمان جنگ همه‬ ‫چیزمشکلبود؛جنگمقولهبسیاردردناکوسختیاستوامیدوارمدیگرهرگزتجربه اشنکنیم‪.‬‬ ‫موسیقی از چه زمانی برایتان پررنگ شد؟‬ ‫از بچگی کالس ارف رفتم‪ .‬این کالس ها خیلی مفید است و به من خیلی کمک‬ ‫کرد‪ .‬من گیتار را به عنوان ساز انتخاب کردم‪ .‬پدرم خیلی اصرار داشت که ساز سنتی‬ ‫بزنم؛ اما من ترجیح می دادم که ان ساز خاص را بزنم چون از صدایش خیلی خوشم‬ ‫می امد‪ .‬از ســن ‪ 12-11‬سالگی گیتار را شروع کردم‪ .‬در دهه های فجر در سال های‬ ‫مختلف در فرهنگ سرای بهمن اجرا داشتیم‪ .‬در ان سن کم‪ ،‬اجرا در بین هزار نفر‬ ‫جمعیت خیلی جالب بود که عکس هایش هم هست؛ سپس گیتار را هم‬ ‫مثل نقاشی کنار گذاشتم‪ .‬بعدا محیط دانشگاه کمک کرد و با همراهی‬ ‫بچه ها کنسرت برگزار می کردیم و دیگر کارمان شروع شد‪.‬‬ ‫چه زمانی سبک و ژانر خودتان را در موسیقی انتخاب‬ ‫کردید؟‬ ‫اهنگ ســازی را همین طوری شروع کردم و تحت تاثیر چند‬ ‫پسری بودم که ان زمان هم سن وسال خودم بودند و در تهران با‬ ‫گیتار اهنگ می زدند‪ .‬ان زمان موسیقی زیرزمینی هم مثل االن‬ ‫پیشــرو نبود‪ .‬با تاثیر از ان ها‪ ،‬یک سری اهنگ من دراوردی‬ ‫ساختم و بعدا فهمیدم که سبکش وجود دارد و هنوز هم در ان‬ ‫زمینه کار می کنم؛ ولی سعی کردم از نظر تکنیکی و محتوایی‬ ‫ان را گسترش دهم‪.‬‬ ‫نام این سبک من دراوردی چیست؟‬ ‫یک جاهایی کارهایم شبیه سبک فرانسوی به نام «شانسون» به‬ ‫معنی «ترانه» است؛ سبکی از موسیقی ساده و مینیمال که برای بیان‬ ‫یک سری ترانه استفاده می شود‪ .‬بخش دیگری از کارم تحت تاثیر‬ ‫سبک «پراگرسیو راک» نوعی موسیقی‬ ‫راک دهه شــصت‪ ،‬هفتاد امریکایی‬ ‫و اروپایی اســت که در ان هارمونی و‬ ‫اتفاقات موسیقایی بیشتری نسبت به‬ ‫راک اندرول است‪ .‬در سبک پراگرسیو‬ ‫راک‪ ،‬مثل پینک فلوید‪ ،‬موسیقی از کالم‬ ‫مهم تر است و بار موسیقایی اش بیشتر از‬ ‫بار ترانه ای ان است‪.‬‬ ‫انتخــاب این نوع ســبک‬ ‫برایتان سخت نبود؟‬ ‫ان زمان‪ ،‬موقعی که گیتار کالسیک‬ ‫مــی زدم با اینکه خیلی ســخت تر از‬ ‫کیبوردی بود که پسر همسایه می زد؛‬ ‫اما از طرف فامیل و دوســتان تشویق‬ ‫نمی شــدم‪ .‬این موضوع تــا ‪28-27‬‬ ‫ســالگی ام ادامه داشــت‪ .‬یادم می اید‬ ‫که یک بــار خیریه ای برای کمک به‬ ‫مهاجرین کشور افغانستان بود و من با‬ ‫خوشحالی رفته بودم انجا ساز بزنم‪ .‬یک‬ ‫اقایی هم امده بود کیبورد بزند و چون‬ ‫پایه میکروفن نداشتند‪ ،‬من شدم پایه‬ ‫میکروفن! با گیتارم رفته بودم میکروفن‬ ‫را نگه داشتم و ایشان کیبورد را پلی بک‬ ‫کرد و ملودی اش را زد و یک چیزهایی‬ ‫را هم خواند‪ .‬به هرحال خوشحال بودم‬ ‫چون باعث شدم در ان جمع‪ ،‬شوری به پا کنیم‪.‬‬ ‫در برهه ای که خانواده فراهانی ها سوپراستار سینما بودند شما کجا بودید؟‬ ‫من هم کار می کردم‪.‬‬ ‫خانواده نخواستند که شما وارد سینما شوید؟‬ ‫چند مسئله هست که باید بگویم؛ اول اینکه فضای این رشته ها در سطحی باندبازی نیست‬ ‫که من به خاطر ان شخص حتما و لزوما باید بتوانم وارد شوم‪ .‬دوم اینکه بدیهی است ادم‬ ‫باید نان بازوی خودش را بخورد‪ .‬هر کسی یک سری استعدادهایی دارد و نباید جایگاه‬ ‫افراد خانواده ما‪ ،‬تبعیضی بین من و اشخاص دیگر ایجاد کند‪ .‬من ان قدر هم دغدغه‬ ‫بازیگری نداشتم و ندارم و برای همین‪ ،‬جای مشتاقان این حرفه را تنگ نکردم تا زمانی‬ ‫که افتخار کار کردن با اقای شــهبازی را داشتم و اگر هم چیزی بازی کردم و از این‬ ‫به بعد بخواهم بازی کنم باید چیز شاخصی داشته باشد که وقتی روی پرده سینما دیدم‬ ‫به ان افتخار کنم‪.‬‬ ‫پدر هیچ وقت اصرار نداشتند که بازی کنید؟‬ ‫خیر‪ ،‬اصال‪ .‬پدرم همیشه با دموکراسی کامل برخورد کرده و تا حدی هم این‬ ‫را به ما اموخته اســت‪ .‬ایشان خیلی بزرگوار هستند و همیشه من را در کارهای‬ ‫موردعالقه ام حمایت کرده اند‪.‬‬ ‫چطور شد در فیلم «ماالریا» بازی کردید؟‬ ‫برای این فیلم از بنده دعوت شد‪ ،‬وقتی به دفتر ایشان رفتم نمی دانستم برای‬ ‫چه کاری من را می خواستند‪ .‬چون فیلم های قبلی اقای شهبازی را دوست داشتم‬ ‫و واقعا فیلم هایی قابل دفاع هستند و خصوصیت خاص و منحصر به فردی دارند‪،‬‬ ‫قبول کردم‪.‬‬ ‫به خاطر موزیسین بودن‪ ،‬شما را انتخاب کردند؟‬ ‫حدود ده سال پیش ایشان را یک بار تصادفی دیده بودم‪ .‬من داشتم برای چند‬ ‫کنسرت در اروپا تمرین می کردم که تماس گرفته شد‪ .‬من حتی اسم کوچک ایشان‬ ‫را هم نمی دانستم و وقتی که به انجا رفتم فکر کردم شاید ایشان یک ارشیو موسیقی‬ ‫از من می خواهد و یا می خواهد موزیسینی را به ایشان معرفی کنم‪ .‬بعد از من خواستند‬ ‫در فیلم ایشان بازی کنم و من با افتخار قبول کردم‪ .‬بیشترین علتی که قبول کردم این‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪29‬‬ ‫داستان جلد‬ ‫دوست دارم در فیلم های‬ ‫محکم و خوش ساخت‬ ‫ِ ‬ ‫کارگردان های پیشرو بازی‬ ‫کنم؛ کارهای ارزشمندی که‬ ‫گاهی توسط کارگردان های‬ ‫جوانی مثل سعید روستایی‬ ‫اتفاق می افتند و گاهی‬ ‫توسطمسن ترهایی‬ ‫مثل اقایان مهرجویی و‬ ‫فرهادی‪ .‬معتقدم ساخت‬ ‫یک اثر ارزشی و پیشرو‬ ‫ربطی به سن ندارد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫بود که در ان فیلم‪ ،‬موسیقی هم می خواندم و ترانه هایم پخش می شد‪.‬‬ ‫فیلم خوبی هم شد و نتیجه خوبی هم داشت‪.‬‬ ‫نظر پدرتان در این مورد چه بود؟‬ ‫ایشــان ان زمان ایران نبودند؛ به هند رفته بودند و زیاد به ایشان‬ ‫دسترسی نداشتیم و تا امدند‪ ،‬همه چیز بریده و دوخته شده بود‪ .‬البته‬ ‫ابتدای کار بودند و می گفتند تو به کارگردان واگذار کن‪.‬‬ ‫توصیه اقای شهبازی چه بود؟‬ ‫اقای شهبازی هم گفتند اصال به بازی ات فکر نکن‪ ،‬زندگی ات را‬ ‫پیش برو‪ ،‬بازی ات با من! خیلی استرس داشتم‪ ،‬در تمام صحنه ها ایشان‬ ‫جلوی من می نشست و همین باعث می شد من راحت و به یک شیوه‬ ‫جادویی بازی کنم‪ .‬ایشان در بازی گرفتن خیلی وارد هستند‪.‬‬ ‫بعد از «ماالریا»‪ ،‬پیشنهادهای دیگری هم داشتید؟‬ ‫سعادت حضور پیدا نکردم‪.‬‬ ‫بله پیشنهادات زیادی شد؛ اما‬ ‫ِ‬ ‫چرا؟‬ ‫دوســت دارم در فیلم هــای محکم و خوش ســاختِ ‬ ‫کارگردان های پیشرو بازی کنم؛ کارهای ارزشمندی‬ ‫که گاهی توســط کارگردان هــای جوانی مثل‬ ‫سعید روســتایی اتفاق می افتند و گاهی توسط‬ ‫مسن ترهایی مثل اقایان مهرجویی و فرهادی‪.‬‬ ‫معتقدم ساخت یک اثر ارزشی و پیشرو ربطی‬ ‫به سن ندارد‪.‬‬ ‫ماالریــا و عواملــش در‬ ‫جشــنواره های مختلف خوش‬ ‫درخشیدند‪...‬‬ ‫خانم ســاغر قناعت‪ ،‬برنده بهترین‬ ‫بازیگر در جشنواره نورنبرگ شدند‪ .‬من‬ ‫کاندید سیمرغ شدم و اولین فیلم ایشان‬ ‫در کشور روسیه که یکی از کشورهای شاخص‬ ‫در سینما اســت‪ ،‬جایزه برد‪ .‬هنگام تماشای فیلم ها‬ ‫در جشــنواره با اقای ردایی می گفتــم که ما با وجود‬ ‫این فیلم ها اینجا چه کار می کنیــم؟! فیلم «ماالریا»‬ ‫جایزه بهترین فیلم را گرفت‪ .‬ان قدر در ان پروژه به‬ ‫من خوش گذشت که بیشتر این بچه ها اکنون از‬ ‫دوستان من هستند؛ ازجمله اقای سهیلی‪ .‬اقای شهبازی کوچک که‬ ‫کار صدابرداری را انجام می دادند در بازیگری خیلی به من اعتمادبه نفس‬ ‫دادند‪ .‬کال گروه خوبی بود و کار جالبی هم شد‪.‬‬ ‫عالوه بر بازی در موسیقی ماالریا هم نقش داشتید‪...‬‬ ‫بله عالوه بر بازی‪ ،‬موســیقی فیلم را با دوستم سیاوش اسدی و‬ ‫عزیزان دیگری مثل سیاوش امامی و فرشاد حسامی جمع کردیم‪.‬‬ ‫چقدر به نقشتان در ماالریا نزدیک بودید؟‬ ‫به نظرم‪ ،‬من را خیلی نشــان داد‪ .‬ادم نمی تواند خودش‪ ،‬خودش را‬ ‫درست توضیح دهد‪ .‬بیشتر می توانم به چیزهایی اشاره کنم که شاید‬ ‫مسائل شاخصی درباره شخصیت من نداشت؛ ان اذرخشی که در فیلم‬ ‫بود یک پدری مثل پدر من نداشت که این قدر حمایتش کند که من تا‬ ‫این سن از کسی پول قرض نگیرم‪ .‬درواقع همه زندگی ام را از ایشان‬ ‫اذرخش‬ ‫قرض گرفتم‪ .‬اگر ایشان و تمام خانواده ام را نداشتم قطعا مثل‬ ‫ِ‬ ‫فیلم‪ ،‬وسایلم در خیابان ریخته می شد‪.‬‬ ‫اهل ساز زدن در خیابان هستید؟‬ ‫قبال بله‪ .‬در سفرهای اروپا می دیدم که در خیابان به صورت حرفه ای‬ ‫موسیقی می زنند؛ به گونه ای که می شد ان موسیقی ها را ضبط و البوم‬ ‫کرد‪ .‬احساس کردم مردم خودمان هم حق دارند موسیقی متفاوت ببینند‬ ‫و بشــنوند‪ .‬در سال ‪ 1388‬اجرای موسیقی در خیابان را شروع کردیم‪.‬‬ ‫تاثیرش هم خیلی خوب و واقعا غافلگیرکننده بود و به حرکتی تبدیل‬ ‫شد که اکثر مردم خوششان می امد و فهمیدیم که مردم ما کال موسیقی‬ ‫را خیلی دوست دارند‪.‬‬ ‫وقتی این ایده را با دوســتانتان مطــرح کردید چه‬ ‫عکس العملیداشتند؟‬ ‫به هرحال تردید داشــتند‪ .‬با چند نفر از دوستان یک گروه شدیم‪.‬‬ ‫برایمان در جنوب تهران استیج درست می کردند‪ ،‬واقعا تجربه خوبی بود‪.‬‬ ‫در محالت پایین شهر اشخاص خیلی کمک و مجلس گرمی می کردند‪.‬‬ ‫بعضی به ما پول هم می دادند‪ .‬در جامعه ای که با هزار مشکل معیشتی‬ ‫دســت به گریبان است سطح پولی که به ما می دادند واقعا در حد یک‬ ‫پزشک بود‪ .‬من فهمیدم که این جامعه چقدر می تواند از هنر حمایت‬ ‫کند؛ اگر ان هنرمند جسارتش را داشته باشد که ان عشق را در جای‬ ‫درست اجرا کند‪.‬‬ ‫البوم منتشر کرده اید؟‬ ‫بله‪ ،‬یک البوم منتشــر کردم که البته مجوز ندادند و‬ ‫بی انگیزگی و تنبلی و هزار چیز دیگر هم به دنبالش‬ ‫بود‪ .‬البــوم به صورت دانلود رایــگان و قبال هم‬ ‫به صورت ســی دی بوده است‪ .‬در اینترنت به اسم‬ ‫همان «کوچ نشین» اســت و اگر سرچ کنید به‬ ‫اســم «البوم اخر» است که اولین البوم ما است‪.‬‬ ‫یک البوم یک ساعته و استاندارد با ‪ 17‬اهنگ‬ ‫است‪ ،‬نوازندگان بزرگ کشور هم افتخار دادند‬ ‫و حمایت کردند و با من ســاز زدند؛ ازجمله‬ ‫حمزه یگانه‪ ،‬دارا دارایــی‪ ،‬ارش پژندمقدم‪،‬‬ ‫سیاوش امامی و تعداد دیگری از عزیزان‪.‬‬ ‫میانه تان با سفر چگونه است؟‬ ‫من به این اعتقاد دارم که انسان در شکل‬ ‫غریزی خودش‪ ،‬کوچ نشین است؛ مثل پرندگان‬ ‫که کوچ می کنند‪ .‬احساس می کنم غریزه انسان‬ ‫نیاز به کوچ دارد‪ .‬حداقل خودم این گونه هستم؛‬ ‫ادم یک جانشینی نیستم و دوست دارم سفر کنم‪.‬‬ ‫هرچه دارم از سفرهایم دارم‪ .‬دانشگاه واقعی‬ ‫من‪ ،‬سفرهایم بوده است‪ .‬جاده ای که پیمودم‬ ‫و کوه هایــی که در ان چادر زدم بیشــتر از‬ ‫کالس هایی است که در ان نشسته ام‪ .‬دوستان‬ ‫خوبی که دارم را در سفر پیدا کردم و درس هایی‬ ‫که از زندگی ام گرفته ام در سفر بوده است‪.‬‬ ‫داستان جلد‬ ‫یک البوم منتشر کردم‬ ‫که البته مجوز ندادند و‬ ‫بی انگیزگی و تنبلی و هزار‬ ‫چیز دیگر هم به دنبالش‬ ‫بود‪ .‬البوم به صورت دانلود‬ ‫رایگان و قبال هم به صورت‬ ‫سی دی بوده است‪ .‬در‬ ‫اینترنت به اسم همان‬ ‫«کوچ نشین» است و اگر‬ ‫سرچ کنید به اسم «البوم‬ ‫اخر» است که اولین‬ ‫البوم ما است‬ ‫تنها سفر می کنید؟‬ ‫عموما و ترجیحا تنها سفر می کنم‪ .‬به نظر من‪ ،‬تنها سفر‬ ‫کردن خارق العاده‪ ،‬عالی و مثل یک کالس درس واقعی است‪.‬‬ ‫پیش امده که طی این سفرها حیوان درنده ای به‬ ‫شما حمله کند؟‬ ‫شده که خرس به طرفم بیاید؛ ولی خداراشکر به من حمله‬ ‫نکرده اســت‪ .‬دو بار با خرس مواجه شدم؛ ولی طرفم نیامده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ان لحظه چه کار کردید؟‬ ‫به هرحال ادم در هر فاصله ای هم که باشد می ترسد‪ .‬اگر‬ ‫سطحی کافی از صلح در درون شما باشد خشونت ان حیوان‬ ‫را جذب نمی کند‪ .‬فکر می کنم صلح‪ ،‬صلح را جذب می کند و‬ ‫خشونت‪ ،‬خشونت را‪.‬‬ ‫دوست دارید به کجا سفر کنید؟‬ ‫افریقا؛ چون قاره ای اســت که تا االن نرفتم‪ .‬راجع به ان‬ ‫خیلی کم می دانیم‪ ،‬اصال از خبرها حذف شده است‪ .‬می بینیم‬ ‫که در اروپا بمب خورده و عده ای کشته شده اند؛ ولی در افریقا‬ ‫قبایل زیادی هستند که با هم درحال جنگ هستند و کسی هم‬ ‫نمی داند و نیز جاهای زیبا و جذاب و ایین های عجیبی دارد و از‬ ‫نظر هنری و ورزشی هم بسیار سطح باال است‪.‬‬ ‫سبک نقاشی هایتان متاثر از سفرهایتان نیست؟‬ ‫چرا خیلی تاثیر داشــت‪ .‬این نوع نقاشــی هم اصطالحا‬ ‫من دراوردی و به عنوان ســرگرمی اســت و جنبه مدیتیشن‬ ‫دارد‪ .‬یکی جدول حل می کند و من نقاشــی می کنم تا ذهنم‬ ‫را خاموش کنم‪.‬‬ ‫و کالم اخر‬ ‫به دوستان توصیه می کنم که ســعی کنید دو روز دنیا را‬ ‫یک جوری بگذرانید که بعدا پشیمان نشوید‪ .‬اصال نمی گویم‬ ‫حرص و طمع داشته باشید؛ چون اگر ادم همه کاری هم انجام‬ ‫دهد‪ ،‬باز هم کا ِر نکرده ای هســت‪ .‬باید ان لحظات را خوب‬ ‫بگذرانید‪.‬‬ ‫این نوع نقاشی هم‬ ‫اصطالحا من دراوردی و‬ ‫به عنوان سرگرمی است و‬ ‫جنبه مدیتیشن دارد‪ .‬یکی‬ ‫جدول حل می کند و من‬ ‫نقاشی می کنم تا ذهنم را‬ ‫خاموش کنم‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪31‬‬ ‫سینمای ایران‬ ‫«برادرم خسرو»‬ ‫جای�ز ه بهت ن‬ ‫ری� فیمل‬ ‫جشنواره یارى سوئد را‬ ‫دریافت کرد‬ ‫فیلم «برادرم خسرو» ساخته احسان بیگلری‪،‬‬ ‫به تهیه کنندگی ســعید ملکان در هفدهمین‬ ‫جشنواره فیلم های ایرانی «یاری» که در کشور‬ ‫سوئد برگزار شد‪ ،‬توانست جایزه بهترین فیلم را‬ ‫از این فستیوال دریافت کند‪.‬‬ ‫جشنواره یاری که همه ساله در روزهای ‪ ٢٣‬و‬ ‫‪ ٢٤‬سپتامبر در دو شهر اپساال و استکهلم سوئد‬ ‫برگزار می شــود‪ ،‬درامد حاصل از فروش بلیت‬ ‫فیلم های حاضر در جشــنواره را برای حمایت‬ ‫از کودکان بی سرپرست ایرانی صرف می کند‬ ‫و در هفدهمین دوره خــود میزبان دوازده فیلم‬ ‫کوتاه و بلند سینمایی ایرانی است‪ .‬در این فیلم‬ ‫شهاب حسینی‪ ،‬ناصر هاشمی‪ ،‬هنگامه قاضیانی‬ ‫و بیتا فرهی به ایفــای نقش پرداختند‪ .‬پخش‬ ‫بین المللی فیلم «برادرم خسرو» بر عهده نگین‬ ‫موسوی مدیر امور بین الملل فیلم ایران است‪.‬‬ ‫در خالصه داســتان فیلم امده است‪« :‬خسرو‪،‬‬ ‫نقش اول این فیلم (با بازی شهاب حسینی)‪ ،‬به‬ ‫اختالل دوقطبی مبتالست و بنابر شرایطی مجبور‬ ‫شده است مدتی در منزل برادرش ناصر که یک‬ ‫دندانپزشک است زندگی کند»‪ .‬امار فروش فیلم‬ ‫«برادرم خسرو» پس از‪ ۶‬هفته به رقم‪ 1‬میلیارد و‬ ‫‪ ۵۳۰‬میلیون تومان رسید و در هفته چهارم خرداد‬ ‫‪ ،1396‬دومین فیلم پرفروش باکس افیس هفته‬ ‫را به نام خود ثبت کرد‪ .‬در جدول فروش فیلم های‬ ‫هفته اول تیرماه ‪« ،1396‬برادرم خســرو» با ‪۱‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۷۳۰‬میلیون تومان فروش‪ ،‬رتبه دوم را‬ ‫از ان خود کرد‪ .‬احسان بیگلری‪ ،‬کارگردان فیلم‬ ‫که پیش از این با فیلم ســازان شاخصی چون‬ ‫پوراحمد و فرهادی تجربه همکاری داشته است‬ ‫می گوید‪« :‬من از همه ان ها چیزهایی یادگرفته ام‬ ‫و تجربه کار کردن با ان ها خیلی خوب بود؛ اما‬ ‫همیشه می خواستم فیلم خودم را بسازم و از دل‬ ‫این تجربه ها به فیلم خودم رسیدم»‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫پرونده اکران‬ ‫تابستانسیمناى‬ ‫کمدی ایران با ‪٦٠‬‬ ‫میلیاردفروش‬ ‫بستهشد‬ ‫سینمای ایران با فروش بیش از ‪ ٦٠‬میلیارد‬ ‫تومان‪ ،‬پرونده اکران تابستانه هایش را بست‪.‬‬ ‫رئیس انجمن ســینماداران با اشاره به اینکه‬ ‫همه ساله این گونه اســت که فیلم های خوب‪‪‬‬ ‫‬در شــش ماه اول سال اکران می شوند گفت‪:‬‬ ‫«فروش تابستانه امسال خوب و راضی کننده‬ ‫بود‪ .‬مخصوصا که امســال چند فیلم خوب و‬ ‫پرفروش مثل «نهنگ عنبر ‪« ،»٢‬رگ خواب»‪،‬‬ ‫«اکسیدان»‪« ،‬گشت ارشاد ‪ »۲‬و‪ ...‬داشتیم که به‬ ‫بخشیدند‪.‬‬ ‫‬‬‬ ‫سینماهارونق‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬از بین بیش از ‪ ٢٦‬فیلمی‬ ‫که در تابستان امسال اکران شده اند‪ ،‬تعدادی‬ ‫در ادامه اکران هــای بهاره به نمایش درامدند‬ ‫و تعــدادی دیگر نیز همچنــان به نمایش در‬ ‫سینماهای کشور ادامه می دهند‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه در اکران های تابستان‪ ،‬میزان‬ ‫استقبال مخاطبین از سینمای بود؛ به طوری که‬ ‫سه فیلم پرفروش تابستان به ترتیب‪ :‬فیلم های‬ ‫«نهنگ عنبر ‪« ،»٢‬اکســیدان» و «ساعت پنج‬ ‫عصر»هستند‪.‬‬ ‫ژ‬ ‫داوودن�اد‬ ‫علیرضا‬ ‫«مصائب شی ن‬ ‫ری� ‪ »٢‬را می سازد‬ ‫شورای پروانه ســاخت با ساخت سه‬ ‫فیلمنامه موافقت کرده است که در میان ان ها‬ ‫بیش از همه‪ ،‬قسمت دوم «مصائب شیرین»‬ ‫علیرضا داوودنژاد به چشم می خورد‪.‬‬ ‫داوودنژاد نزدیک به دو دهه قبل‪ ،‬قسمت‬ ‫اول این فیلم نوجوانانه را با محوریت ارتباط‬ ‫دختران و پسران متولد دهه ‪ 60‬ساخته بود‬ ‫و حاال عزم کرده است قسمت دوم ان را که‬ ‫پیش از این «مصائب شیرین ‪ »۲۰۱۷‬نام‬ ‫داشت‪ ،‬احتماال با محوریت روابط دختران و‬ ‫پسران متولد دهه ‪ ۸۰‬بسازد‪.‬‬ ‫احترام السادات حبیبیان‪ ،‬شجاع الدین‬ ‫حبیبیــان‪ ،‬محمدرضا داوودنــژاد‪ ،‬رضا‬ ‫داوودنــژاد‪ ،‬مونــا داوودنژاد و حســین‬ ‫میراقایی در قسمت اول «مصائب شیرین»‬ ‫نقش افرینی کرده اند‪.‬‬ ‫«مصائب شیرین» محصول سال ‪۱۳۷۷‬‬ ‫و روایتگر داستان «رضا» و «مونا» است که‬ ‫عالوه بر نســبت فامیلی نزدیک‪ ،‬از دوران‬ ‫کودکی هم بازی بودند‪ .‬والدین ان ها ضمن‬ ‫همراهی و لذت بردن از بازی های کودکانه‪،‬‬ ‫ان ها را نامزد می خواندند‪.‬‬ ‫سینمای ایران‬ ‫«دریاچه ماىه»‬ ‫در ایتالیا اکران می شود‬ ‫فیلم سینمایی «دریاچه ماهی» به کارگردانی مریم‬ ‫دوستی و تهیه کنندگی سعید سعدی که این روزها با‬ ‫اکران ازاد و تعداد بسیار محدود سانس درحال نمایش‬ ‫اســت به زودی در سینماهای کشور ایتالیا به نمایش‬ ‫درخواهد امد‪.‬‬ ‫این اثر به عنوان ژانر مفهومی و ارزشی موردحمایت‬ ‫کمپانی فیلم سازان استعداد جوان در کشور ایتالیا واقع‬ ‫شده است‪ .‬اکران عمومی این اثر با ژانر دفاع مقدس‪،‬‬ ‫از ‪ ٢٢‬شهریورماه در سینماهای کشور اغاز شده است‪.‬‬ ‫در خالصه داســتان «دریاچه ماهی» امده است‪:‬‬ ‫«چند داستان موازی‪ ،‬سرگذشت بچه های جنگ را‬ ‫روایت می کند که پس از سال ها در نقطه مشترکی‬ ‫به یکدیگر می رسند و در این میان عشق گمشده ای‬ ‫پیدا می شود»‪.‬‬ ‫«دریاچه ماهی» نخستین فیلم بلند سینمایی مریم‬ ‫دوستی است که در بخش چشم انداز سی وپنجمین‬ ‫جشنواره فیلم فجر به نمایش درامده بود‪.‬‬ ‫در این فیلم نادر فالح‪ ،‬ســتاره اســکندری‪ ،‬الله‬ ‫اسکندری‪ ،‬حســن نجاریان‪ ،‬رهام تدریسی‪ ،‬حدیثه‬ ‫تهرانی‪ ،‬مجتبی پیرزاده‪ ،‬صحرا اسداللهی‪ ،‬حسین باشه‬ ‫اهنگر‪ ،‬ابراهیم برزیده‪ ،‬علــی نجاریان‪ ،‬کاوه احمدی‪،‬‬ ‫مهدی الیاســی‪ ،‬گلشید بحرایی‪ ،‬ســعید بیات‪ ،‬علی‬ ‫فرهادی‪ ،‬با هنرمندی علی دهکردی و با حضور افتخاری‬ ‫افشین هاشمی نقش افرینی می کنند‪.‬‬ ‫«حاتمی» و «بینوش»‬ ‫زنان برتر سیمنای جهان‬ ‫بازی لیال حاتمی در فیلم «جدایی نادر از سیمین»‬ ‫در میان یکی از ‪ ۲۵‬بازی برتر زنان بازیگر سینمای‬ ‫جهان در قرن ‪ ۲۱‬است‪.‬‬ ‫اریک کوهن‪ ،‬کِیت اِربلَند‪ ،‬مایکل نوردین‪ ،‬جود‬ ‫ریگتی و زک شــارف‪ ،‬شش منتقد‬ ‫درای‪ ،‬جیمی ِ‬ ‫وب ســایت ســینمایی «ایندی وایر»‪ ،‬فهرست‬ ‫بهترین بازی های زنان بازیگر سینمای جهان در‬ ‫قرن ‪ ۲۱‬را بدون ترتیب منتشــر کردند‪ .‬در این‬ ‫فهرســت‪ ،‬بازی لیال حاتمی در فیلم «جدایی نادر‬ ‫از سیمین» نیز به چشــم می خورد‪ .‬ایندی وایر‪،‬‬ ‫لیال حاتمی را بــرای بازی در فیلم «جدایی نادر از‬ ‫سیمین» سزاوار دریافت جایزه اسکار عنوان کرد‪:‬‬ ‫«داســتانی ایرانی از جدال زن و شوهر در میانه‬ ‫فرایند جدایی و تاثیر ان روی کودکشــان برای‬ ‫اصغر فرهادی اسکار به ارمغان اورد؛ اما لیال حاتمی‬ ‫نیز برای بازی در فیلم سزاوار دریافت اسکار بود‪.‬‬ ‫بازی او در نقش زنی مصمم که دنبال در دســت‬ ‫گرفتن کنترل زندگی خویش اســت‪ ،‬استیصال‬ ‫را به نمایش می گذارد بــدون اینکه در ان دچار‬ ‫زیاده روی شود‪ .‬انعطاف پذیری او در کنار فیلمنامه‬ ‫پرظرافت فرهادی به این نقش‪ ،‬بُعدی شهودی‬ ‫اضافه می کند»‪ .‬فیلم «جدایی نادر از سیمین» به‬ ‫کارگردانی اصغر فرهادی جایزه اسکار بهترین فیلم‬ ‫غیرانگلیسی زبان سال ‪ ۲۰۱۲‬را از ان خود کرد‪ .‬لیال‬ ‫حاتمی‪ ،‬ساره بیات‪ ،‬پیمان معادی و شهاب حسینی‬ ‫از بازیگران فیلــم بودند‪ .‬گروه بازیگران «جدایی‬ ‫نادر از سیمین» خرس های نقره ای بهترین بازیگر‬ ‫جشنواره فیلم برلین را دریافت کرد‪.‬‬ ‫چهر ه اشنای دیگر فهرســت برای ایرانیان‬ ‫«ژولیت بینوش» بازیگر فرانســوی فیلم «کپی‬ ‫برابر اصل» است‪ .‬او نیز برای بازی در فیلم «کپی‬ ‫برابر اصل» به کارگردانی عباس کیارستمی به این‬ ‫فهرست راه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪33‬‬ ‫سینمای جهان‬ ‫«انجلیناجولی»‬ ‫وارد رقابت‬ ‫اسکار شد‬ ‫برایانکرانستون‬ ‫در «انچارتد»‬ ‫برایان کرانستون برای بازی در یکی از نقش های کلیدی‬ ‫فیلم اقتباســی «انچارتد» که توسط استودیوی «سونی‬ ‫پیکچرز» در دست توسعه است‪ ،‬در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫مدتی پیــش بود که اعالم شــد تــام هالند (‪Tom‬‬ ‫‪ ،)Holland‬ســتاره فیلم «مرد عنکبوتی‪ :‬بازگشت به‬ ‫خانه» (‪ )Spider-Man: Homecoming‬برای بازی‬ ‫در نقش جوانی های شــخصیت اصلی این سری‪ ،‬یعنی‬ ‫«ناتان دریک» با تهیه کنندگان ان به توافق رسیده است‪.‬‬ ‫بر اســاس گــزارش «‪،»That Hashtag Show‬‬ ‫برایان کرانستون برای بازی در یکی از نقش های مکمل‬ ‫و کلیدی فیلم «انچارتد» در نظر گرفته شده است و هنوز‬ ‫مشخص نیست که ایا وی عهده دار ایفای نقش «سالی»‬ ‫خواهد بود یا خیر‪.‬‬ ‫بااین وجود‪ ،‬وب سایت «‪»That Hashtag Show‬‬ ‫مدعی شده است که با توجه به سن باالی ستاره سریال‬ ‫«‪ ،»Breaking Bad‬احتمال حضور او در نقش ســالی‬ ‫بسیار کم است و یحتمل وی ایفاگری شخصیت شرور این‬ ‫پروژه را بر عهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫کرانستون با بازی در نقش های مربی نوجوانان‪ ،‬غریبه‬ ‫نیست؛ چراکه وی اخیرا در نسخه بازسازی شده سری «پاور‬ ‫رنجرز» در نقش «زوردون» ظاهر شد‪ .‬باید منتظر ماند و‬ ‫دید که کرانســتون نقش کدام یک از شخصیت های این‬ ‫سری را در فیلم سینمایی ان بر عهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫سینمای کامبوج جدیدترین ساخته «انجلینا جولی» را‬ ‫به عنوان نماینده خود در جوایز اسکار ‪ ۲۰۱۸‬معرفی کرد‪.‬‬ ‫چهارمین ساخته «انجلینا جولی» در مقام کارگردان با‬ ‫عنوان «اول پدرم را کشتند»‪ ،‬نماینده سینمای کامبوج در‬ ‫شاخهبهترینفیلمغیرانگلیسینودمیندورهجوایزسینمایی‬ ‫اسکار شد‪.‬‬ ‫«جولی» که خــود تابعیت دوگانه کامبــوج را نیز در‬ ‫اختیار دارد و یکی از فرزندان خود را نیز از این کشــور به‬ ‫فرزندخواندگی پذیرفته است در بیانیه ای گفت‪« :‬این اتفاق‬ ‫برای همه ما که در ساخت این فیلم درگیر بودیم از اهمیت‬ ‫زیادی برخوردار اســت‪ .‬کار با هنرمندان بومی برای پیش‬ ‫بردن داســتان این فیلم‪ ،‬تجربه ای تکان دهنده و فروتنانه‬ ‫بود»‪.‬‬ ‫مراسم نودمین دوره جوایز سینمایی اسکار روز چهارم‬ ‫مارس (‪ ۱۳‬اسفند) برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫«تام هنکس»‬ ‫در همساییگ ایراین ها‬ ‫«تام هنکس» بازیگر مطرح هالیوودی قرار است در بازسازی‬ ‫فیلم «مردی به نام اوه» در نقش اصلی بازی کند‪ .‬فیلم «مردی‬ ‫به نام اوه» به نویســندگی و کارگردانی «هانس هولم» امسال‬ ‫در بخش بهترین فیلم خارجی جوایز سینمایی اسکار‪ ،‬نماینده‬ ‫سینمای سوئد بود و در نهایت توانست به جمع پنج نامزد نهایی‬ ‫این شاخه راه پیدا کند و حاال قرار است «تام هنکس» در بازسازی‬ ‫نسخه هالیوودی از این کمدی در نقش اصلی بازی کند‪.‬‬ ‫این فیلم که بر اســاس رمانی به همین نام در سال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫نوشته «فردریک بکمن» ساخته شده است‪ ،‬درباره مردی عبوس‬ ‫‪34‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫و بداخالق به نام «اوه» اســت که رابطــه چندان خوبی با‬ ‫همسایه هایش ندارد؛ اما نقل مکان یک خانواده ایرانی به خانه‬ ‫روبرویی‪ ،‬زندگی این مرد ‪ ۵۹‬ساله را به طورکلی دگرگون می کند‪.‬‬ ‫در نسخه اصلی این فیلم «رولف السگارد» در نقش «اوه» مقابل‬ ‫دوربین رفته است‪«.‬تام هنکس» بازیگر نامدار سینمای جهان‬ ‫که پنج نامزدی اسکار و دو جایزه اسکار بهترین بازیگری را به‬ ‫همراه چهار جایزه «گلدن گلوب» بهترین بازیگری در کارنامه‬ ‫ســینمایی دارد‪ ،‬اخیرا بازی در فیلم «ُپست» جدیدترین ساخته‬ ‫استیون اسپیلبرگ را در کنار مریل استریپ به پایان برده است‪.‬‬ ‫سینمای جهان‬ ‫«دی کاپریو» به فیمل‬ ‫«اسکورسی�ز ی»پیوست‬ ‫استودیوی «پارامونت پیکچرز» این روزها مشغول مذاکرات نهایی‬ ‫با مارتین اسکورسیزی و بازیگر محبوبش است تا فیلم زندگی «تئودور‬ ‫روزولت»‪،‬بیست وششمینرئیس جمهورامریکا‪،‬رامقابلدوربینببرد‪.‬‬ ‫لئوناردو دی کاپریو که بعد از دریافت جایزه اســکار بهترین بازیگر‬ ‫مرد ‪ 2016‬برای بازی در درام «از گور برگشــته»‪ ،‬از قبول نقش جدید‬ ‫در پروژه های ســینمایی خودداری کرده بود‪ ،‬این بار در مقابل دوربین‬ ‫اسکورسیزی ظاهر خواهد شد‪ .‬بعد از «دارودسته نیویورکی»‪« ،‬هوانورد»‪،‬‬ ‫«رفتگان»‪« ،‬شاترایلند» و «گرگ وال استریت»‪ ،‬این ششمین همکاری‬ ‫دی کاپریو و اسکورسیزی خواهد بود‪.‬ددالین گزارش داده است‬ ‫که دی کاپریو و جنیفر دویسن به همراه اسکورسیزی و اِما کاسکاف‪،‬‬ ‫تهیه کنندگی این پروژه را بر عهده دارند‪ .‬اسکات بلوم نگارش فیلمنامه‬ ‫این پروژه را بر عهده دارد‪.‬جالب انکه کوشش های روزولت به منظور‬ ‫حفاظت از محیط زیست و حفظ و نگهداری پارک های ملی امریکا‪،‬‬ ‫یکی از دســتاوردهای بزرگ دوران ریاست جمهوری او به شمار‬ ‫می رود و از این بابت‪ ،‬فصل مشترکی با دغدغه های شخصی‬ ‫دی کاپریو دارد‪ .‬بازیگر برنده اسکار در سال های اخیر‪ ،‬عالوه‬ ‫بر سینما تمرکزش را روی حفاظت از محیط زیست‬ ‫گذاشــته و در زمینه تغییرات اب وهوایی‬ ‫تالشهایچشمگیریکردهاست‪.‬‬ ‫دلقک قاتل‬ ‫ِ‬ ‫رکورد «جن گیر»‬ ‫را شکست‬ ‫فیلــم جدیــد «ان» با عبــور از «جن گیــر» رکورد‬ ‫پرفروش ترین فیلم ترسناک تاریخ سینمای امریکا را به خود‬ ‫اختصاص داد‪.‬‬ ‫فیلم «ان» اقتباس ســینمایی از رمان نوشته «استفن‬ ‫کینــگ» که پیش از این با فروش ‪ ۱۱۷.۲‬میلیون دالری‬ ‫رکورد فروش اغازین فیلم های ترسناک را در امریکا به نام‬ ‫خود ثبت کرده بود؛ با رساندن فروش خود به بیش از ‪۲۳۶‬‬ ‫میلیون دالر‪ ،‬عنوان موفق ترین فیلم ترسناک تاریخ سینمای‬ ‫امریکا در گیشه را از «جن گیر» ساخته کالسیک «ویلیام‬ ‫فردکین»گرفت‪.‬‬ ‫فیلم «جن گیر» در سال ‪ ۱۹۷۳‬به فروش ‪ ۲۳۲‬میلیون‬ ‫دالری در سینماهای امریکا دست یافته بود و البته این فیلم‬ ‫هنوز با ‪ ۴۴۱‬میلیون از فروش ‪ ۴۰۴‬میلیون دالر «ان» در‬ ‫گیشه بین المللی پیش است‪.‬‬ ‫فیلم «ان» به کارگردانی «اندرس موچیتی» درباره یک‬ ‫دلقک ترسناک است و داستان ان درباره هفت کودک است‬ ‫که در شهر کوچکی با یک قدرت ماورالطبیعه شیطانی روبرو‬ ‫می شوند که در قالب یک دلقک ترسناک به نام «پنی وایز»‬ ‫ظاهر شده است‪.‬‬ ‫«مت دیمون»‬ ‫«شارالتان» شد‬ ‫«مت دیمون» در جدیدترین پروژه سینمایی خود در نقش یک‬ ‫ن می رود‪.‬‬ ‫پزشک کالهبردار مقابل دوربی ‬ ‫«دیمــون» کــه اخیرا دو فیلــم جدیدش «حومه شــهر» و‬ ‫«کوچک سازی» در جشنواره های سینمایی رونمایی شده است‪ ،‬قرار‬ ‫است در فیلم بعدی خود با عنوان «شارالتان» در نقش دکتر «جان‬ ‫ار‪ .‬برینکلی» به کارگردانی «کیمبرلی استوارد» بازی کند‪.‬‬ ‫دکتر «جان ار‪.‬برینکلی» یک شخصیت واقعی در قرن بیستم‬ ‫میالدی بود که به بهانه اینکه درمانی برای ناتوانی جنسی کشف‬ ‫کرده است بیماران را فریب می داد و از ان ها کالهبرداری می کرد‪.‬‬ ‫«دیمون» در کنار «کیمبرلی استوارد» که در فیلم برنده اسکار‬ ‫«منچستر کنار دریا» نیز با هم همکاری داشتند‪ ،‬تهیه کنندگی فیلم‬ ‫«شارالتان» را بر عهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫داستان جلد‬ ‫ترنجسریالگمشدگان روشنکگرامی‬ ‫گپیبا ِ‬ ‫بهبازیگری‬ ‫بهعنوان یکشغلنگاه‬ ‫نمی کنم‬ ‫سینمابرایمجدیترازتلویزیوناست‬ ‫مطمئنماگرکسیگیلکنباشد نمی تواندگیلکیحرفبزند‬ ‫می توانمدریکدقیقهکل یکاسپریخامهرابخورم!‬ ‫متولد ‪ 31‬شــهریور ‪ 1362‬در تهران است و فارغ التحصیل رشته‬ ‫معماری و کارگردانی‪ .‬روشــنک گرامی با بقیه گرامی های این حوزه‬ ‫نســبت فامیلی ندارد و سینما و تئاتر را به تلویزیون ترجیح می دهد‪.‬‬ ‫گزیده کار است و از شهرت می ترسد‪ .‬گرامی برنده سیمرغ بلورین در‬ ‫جشنواره ‪ 31‬ام فجر نیز هست‪ .‬در کافه رستوران ایتالیایی اُپرا به بهانه‬ ‫«گمشدگان» گپی زده ایم که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫ضمیمه تصویری در‬ ‫‪aparat.com/majidakhshabi‬‬ ‫تیم گفتگوی مکتوب و تصویری‪ :‬مرضیه جعفری‪ ،‬میالد بحرینی پور‪،‬‬ ‫سهند داداشی نسب و ندا کشاورز‪.‬‬ ‫بعد از سریال «گمشدگان» بیشتر‬ ‫چهپیشنهاداتیداشتید؟‬ ‫پیشنهاد سریال و نمایش خانگی بیشتر‬ ‫شده است که من خیلی عالقه ندارم‪.‬‬ ‫چرا عالقه ندارید؟‬ ‫موردسلیقهمننیست‪.‬‬ ‫مالکتان برای انتخاب یک فیلمنامه‬ ‫چیست؟‬ ‫کلیت فیلمنامه باید خوب باشد و بعد از ان‪،‬‬ ‫جذابیت نقش اهمیت دارد و اینکه من قبال ان‬ ‫نقش را بازی نکرده باشم‪.‬‬ ‫کلیشه دوست ندارید؟ در سینمای‬ ‫ایران خیلی اتفاق می افتد‪...‬‬ ‫بله‪ ،‬فعال برای من در ان حد اتفاق نیفتاده‬ ‫است؛ یعنی خداراشکر پیشنهادهایی که قبول‬ ‫می کنمخیلیتکرارینیستند‪.‬‬ ‫بازیگر خوش شانسی هستید؟‬ ‫من خیلی دنبال این موضوع نیســتم‪ .‬از‬ ‫پیشــنهادات‪ ،‬نه خیلی هیجان زده می شوم‪،‬‬ ‫نه خیلــی ناراحت‪ .‬برای همیــن نمی دانم‬ ‫خوش شانس هستم یا نیستم‪ .‬اگر اتفاق خوبی‬ ‫بیفتد و پیشنهاد خوبی وجود داشته باشد؛ قبول‬ ‫‪36‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫می کنم و سعی می کنم کارم را خوب انجام‬ ‫بدهم‪ .‬برای بازیگری خیلی هیجان زده نیستم؛‬ ‫چون به عنوان یک شغل به ان نگاه نمی کنم‪.‬‬ ‫سرگرمی هایتانچیست؟‬ ‫ساز می زنم و یک چیزهایی برای خودم‬ ‫می نویسم‪.‬‬ ‫نوشته هایتانرامنتشرهممی کنید؟‬ ‫خیر‪ ،‬ان قدر اعتمادبه نفس انجام این کار‬ ‫را ندارم‪.‬‬ ‫ایا پیش امده کــه بعد از گذران‬ ‫مدتی‪ ،‬برگردید و نوشــته هایتان را‬ ‫بخوانید؟‬ ‫بله و همیشــه بعد از خواندن‪ ،‬از اینکه من‬ ‫ان ها را نوشــته باشم متعجب می شوم‪ .‬حتی‬ ‫گاهی شــب متنی را می نویسم و صبح که‬ ‫می خوانمتعجبمی کنمکهاینرامننوشته ام!‬ ‫از ســریال «فاصله هــا» تــا‬ ‫«گمشدگان» تقریبا ‪ 7‬سال فاصله‬ ‫افتاد‪ .‬پیشــنهاد نداشتید یا منتظر‬ ‫پیشنهادوسوسه انگیزیبودید؟‬ ‫پیشنهاد سریال داشتم؛ ولی نمی خواستم‬ ‫سریال کار کنم‪ .‬فقط چون می خواستم سریال‬ ‫داستان جلد‬ ‫من سورپرایز کردن و‬ ‫خودش شیرازی بود گفت این اتفاقی خیلی نادر است که ترنج شیرازی‬ ‫را تجربه کنم در «فاصله ها» بازی کردم؛ اما بعد دیدم که من مدل‬ ‫سورپرایز شدن را خیلی‬ ‫حرف بزند‪ ،‬من که شیرازی ام با خانواده ام هم شیرازی حرف نمی زنم‪.‬‬ ‫ادمی که بخواهد سریال بازی کند‪ ،‬نیستم‪.‬‬ ‫دوست دارم؛ ولی هیچ وقت‬ ‫با اقای کیانوش گرامی نسبتی دارید؟‬ ‫مدلش چگونه است؟‬ ‫سورپرایز نشدم‪ .‬هیچ کس‬ ‫خیر‪ ،‬خیلی ها این ســوال را از من پرسیدند؛ من با ایشان نسبتی‬ ‫من خیلی دوست دارم به کاراکتری که قرار است بازی کنم نزدیک‬ ‫در تولدم کاری نکرده‬ ‫ندارم‪.‬‬ ‫باشــم‪ .‬به نظرم در تلویزیون و سریال نمی توان ان ادم را به صورت‬ ‫که من غافلگیر شوم‪ .‬دو‬ ‫از مشهور شدن می ترسید؟‬ ‫واقعی نشان داد‪.‬‬ ‫سال پیش برای الدن‬ ‫بله ترسناک است‪ .‬خب بعضی کارها را دیگر نمی توانی انجام بدهی؛‬ ‫است؟‬ ‫تلویزیون‬ ‫از‬ ‫ تر‬ ‫ی‬ ‫جد‬ ‫برایتان‬ ‫پس سینما‬ ‫کامیاب که دوست صمیمی‬ ‫مثال دیروز دو نفر معمار برای اعمال تغییراتی به خانه من امده بودند و‬ ‫بله‪،‬خیلی‪.‬‬ ‫من است‪ ،‬تولد گرفتیم‬ ‫من با صورت نشسته درب را باز کردم‪ .‬بعد از مقداری صحبت راجع به‬ ‫کنید؟‬ ‫کار‬ ‫کارگردانی‬ ‫چه‬ ‫با‬ ‫دارید‬ ‫دوست‬ ‫و خیلی بیشتر از چیزی‬ ‫دارم‪.‬‬ ‫دوست‬ ‫خیلی‬ ‫را‬ ‫ ارا‬ ‫ن‬ ‫فرما‬ ‫اقای‬ ‫و‬ ‫کاهانی‬ ‫اقای‬ ‫کارهای‬ ‫من‬ ‫تغییر فضا‪ ،‬یکی از اقایان گفتند که چقدر در ان صحنه کتک خوردنت‬ ‫که فکر می کردم غافلگیر‬ ‫ ها‬ ‫ی‬ ‫کاراول‬ ‫کال‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫کار‬ ‫یزدانیان‬ ‫صفی‬ ‫با‬ ‫روزی‬ ‫دارم‬ ‫دوســت‬ ‫خیلی‬ ‫در «هلن» اذیت شدی و اقای دیگری گفتند من سریال «گمشدگان»‬ ‫و خوشحال شد‪ .‬ان‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫نوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ ها‬ ‫ن‬ ‫کارگردا‬ ‫ ســری‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫شدند‬ ‫خوب‬ ‫خیلی‬ ‫را از شما دیدم‪ ،‬چقدر خوب بود‪ ،‬خانومم هر شب می دید‪ .‬من همین طور‬ ‫خوشحالی و واکنش های او‬ ‫کنم‪.‬‬ ‫کار‬ ‫ ها‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫با‬ ‫دارم‬ ‫دوست‬ ‫ماندم که ای خدا‪ ،‬ای کاش یک لباس مرتب می پوشــیدم یا حداقل‬ ‫همیشه به یادم می ماند‪.‬‬ ‫بعد از «ملبورن» و «قاعده تصادف»‪ ،‬سال ‪ 1394‬سال‬ ‫صورتم را می شســتم‪ .‬مورد دیگر هم این است که خیلی زیر ذره بین‬ ‫پرکاری برای شما بود؛ ازجمله فیلم های «هلن»‪« ،‬اخرین‬ ‫هستی و خیلی بیشتر موردقضاوت قرار می گیری‪.‬‬ ‫بار کی ســحر را دیدی» و «خانه دیگری»‪ .‬مخاطب با‬ ‫خیلی ها دنبال مشــهور شدن هســتند و در فضای‬ ‫این ها ارتباط گرفت؟‬ ‫مجازی با کارهای عجیب وغریبی ظاهر می شــوند که‬ ‫بله «هلن» را خیلی دوست داشتند‪« .‬خانه دیگری» که هنوز اکران‬ ‫مشهورشوند‪...‬‬ ‫نشده است؛ اما من خودم دوستش داشتم و بعد از دو سال که ان را دیدم از ان اتفاقات تعجب‬ ‫شــاید ان هایی که دنبال مشهور شدن هستند به این طرف موضوع فکر نکردند‪ .‬من فکر‬ ‫کردم‪ ،‬گریمم را خیلی دوست داشتم و ان چیزهایی که در موردشان فکر کردم به نظرم بامزه می کنم واقعا ترسناک است‪ .‬تو نمی توانی بعضی از کارهایی که همیشه می کردی را انجام دهی‪.‬‬ ‫بود‪ .‬اگر االن بروم جلوی دوربین و بخواهم دوباره ان را بازی کنم ممکن است یک سری از ان من فکر می کنم بقیه هم به خاطر عالقه شان به سمت بازیگری امدند نه اینکه بخواهند مشهور‬ ‫چیزها از دستم در برود‪.‬‬ ‫شوند؛ اما طبیعتا بعد از ان‪ ،‬برایشان شهرت ایجاد می شود‪ .‬حداقل من این گونه نبودم که به خاطر‬ ‫برادرتان شما را به بازی در سریال «گمشدگان» ترغیب کردند؟‬ ‫مشهور شدن بخواهم بازی کنم‪ .‬شاید خیلی از ادم ها هستند که مشهورند؛ ولی بازیگر نیستند‪.‬‬ ‫برادرم هیچ کدام از تئاترها و فیلم های سینمایی من را ندیده است؛ اما سریال خیلی دوست دارد‬ ‫عجیب ترین شایعه ای که در مورد خودتان شنیدید چه بوده است؟‬ ‫و فقط وقتی پخش سریال تمام می شود دی وی دی های ان را می گیرد و می بیند‪ .‬از ابتدای شروع‬ ‫چند وقت پیش خاله ام که ایران زندگی نمی کند به من زنگ زد و گفت من اســمت را در‬ ‫بازیگری من‪ ،‬همیشه برادرم (حامد) می گفت که سریال بازی کنم و یکی از دالیلی که تصمیم اینترنت جستجو کردم و دیدم نوشته اند‪« :‬روشنک گرامی و همسرش»‪ .‬تو چرا به من نگفتی‬ ‫گرفتم یک سریال کار کنم درخواست برادرم بود‪.‬‬ ‫عروسی کردی؟ مورد دیگر اینکه تاریخ تولدهای مختلفی برای من متصور شدند‪.‬‬ ‫نظرتان درباره ‪ 31‬شهریور چیست؟‬ ‫تعاملتان با اقای رضا کریمی برای دراوردن نقش «ترنج» چگونه بود؟‬ ‫خیلی باحال است‪ .‬اگر من ‪ 6‬ساعت دیرتر به دنیا می امدم یک ادم پاییزی و نیمه دومی بودم‬ ‫مــا خیلی راجع به ترنج حرف نمی زدیم؛ زیرا ذهن هایمان خیلی به هم نزدیک بود و اصال‬ ‫و وقتی به مدرسه می رفتم برایم تولد می گرفتند که هیچ وقت این اتفاق نیفتاد‪ .‬ساعت ‪ 6‬بعدازظهر‬ ‫احتیاجی نداشتیم با هم حرف بزنیم؛ از ری اکشن و نگاه همدیگر‪ ،‬متوجه منظور هم می شدیم‪.‬‬ ‫هم بازی شــدن با بازیگرهای نام اشنای سریال «گمشدگان» چه حسی ‪ 31‬شهریور را خیلی دوست دارم‪.‬‬ ‫فانتزی ترین کاری که تابه حال انجام دادید چه بوده است؟‬ ‫داشت؟‬ ‫من ســورپرایز کردن و سورپرایز شدن را خیلی دوست دارم؛ ولی‬ ‫خیلی تجربه خوبی بود و البته برای من کمی ترسناک! زیرا باید‬ ‫هیچ وقت ســورپرایز نشدم‪ .‬هیچ کس در تولدم کاری نکرده که من‬ ‫خــودم را برای ورود به یک جمع جدید اماده می کردم و اســترس‬ ‫غافلگیر شوم‪ .‬دو سال پیش برای الدن کامیاب که دوست صمیمی‬ ‫این را داشــتم که چقدر من را می پذیرند و چقدر طول می کشد که‬ ‫من اســت‪ ،‬تولد گرفتیم و خیلی بیشتر از چیزی که فکر می کردم‬ ‫با هم دوست شویم و حس همدیگر را درک کنیم‪ .‬من چون کمی‬ ‫غافلگیر و خوشحال شد‪ .‬ان خوشحالی و واکنش های او همیشه به‬ ‫تو امد نداشتم؛ از ادم های جدید و‬ ‫خجالتی ام و زیاد معاشــرت و رف ‬ ‫یادم می ماند‪.‬‬ ‫جمع جدیــد و پی بردن به ویژگی های منحصربه فرد و خاص بقیه‬ ‫گران ترین ولخرجی که تابه حال انجام دادید چه بوده‬ ‫بازیگران بزرگ کمی می ترسم‪ .‬یکی از ارزوهایم این بود که با اقای‬ ‫است؟‬ ‫پرویز پورحسینی کار کنم که این اتفاق برای من افتاد و چون به نوعی‬ ‫من ادم ولخرجی هســتم‪ .‬نمی دانم کدام را بگویم و قشنگ هم‬ ‫همشهری پدربزرگ من هستند و من هم خیلی پدربزرگم را دوست‬ ‫نیست که بگویم‪.‬‬ ‫داشتم‪ ،‬با دیدن ایشان پدربزرگم برایم مجسم می شد‪ .‬ایشان انسانی‬ ‫سه مورد از معیارهایتان برای انتخاب همسر اینده تان‬ ‫واقعی و نیز هنرمندی درجه یک هستند‪.‬‬ ‫را لطفا بگویید‪.‬‬ ‫خانم گرامی چرا «ترنج» در ســریال «گمشدگان»‬ ‫لهجه شیرازی نداشت؟‬ ‫من خیلی به ازدواج فکر نمی کنم‪ .‬شــاید یک مورد این باشد که‬ ‫ما در پیش تولید در این مورد با هم صحبت کردیم و درنهایت به‬ ‫متوجه فضای کار ما باشد و بداند که کار ما ساعت ندارد‪ .‬ممکن است‬ ‫این نتیجه رسیدیم که اگر ترنج بخواهد‪ 30‬قسمت شیرازی حرف بزند‬ ‫من یک روزی‪ ،‬زود یا دیر‪ ،‬این کار را کنار بگذارم؛ ولی به هرحال االن‬ ‫ایموجی مورد‬ ‫کمی شبیه شبکه استانی می شود و شاید گوش برخی از مخاطبین‬ ‫دارم انجام می دهم و مهم است که ان ادم به این محیط اشنا باشد‪.‬‬ ‫عالقه ام‬ ‫خسته شود و نیز طی تحقیقاتی که کردیم متوجه شدیم جوان هایی‬ ‫مورد دیگر‪ ،‬خانواده ان ادم است که با ما در قرابت باشند‪.‬‬ ‫بادکنک است‬ ‫که هم نسل ما هستند و در هر شهری زندگی می کنند دیگر با لهجه‬ ‫اگر قدرت ماورائی داشتید چه می کردید؟‬ ‫انجا حرف نمی زنند‪ .‬شاید درصد کمی با خانواده شان صحبت کنند؛ اما‬ ‫کاری می کردم که هیچ کس نمیرد‪.‬‬ ‫مخصوصا کسی که شغلی دارد‪ ،‬خیر‪ .‬دوست من‪ ،‬الدن کامیاب که‬ ‫ان وقت با ازدیاد جمعیت چه می کردید؟‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪37‬‬ ‫داستان جلد‬ ‫ان را شخص دیگری که قدرت ماورائی دارد باید درست کند‪.‬‬ ‫من از مرگ ادما خیلی به هم می ریزم؛ هنوز اتفاقی به اسم مرگ‬ ‫را قبول نکردم و نمی توانم با ان کنار بیایم‪.‬‬ ‫خانم گرامی اگر یک پاک کن داشتید و قادر بودید‬ ‫یک برهــه ای از زندگی تان را پــاک کنید‪ ،‬کجای‬ ‫زندگی تان را پاک می کردید؟‬ ‫من از وقتی که یادم است تا ‪ 20‬سالگی را پاک می کردم؛ ولی‬ ‫اگر می توانســتم یک چیزی را از ان پاک نمی کردم و به بعد از‬ ‫‪ 20‬سالگی منتقل می کردم و ان‪ ،‬وجود نازنین پدربزرگم است که‬ ‫وقتی ‪ 19‬سالم بود فوت کردند‪.‬‬ ‫اصالتا اهل کجا هستید؟‬ ‫من به همه می گویم گیلکی هستم؛ ولی خیلی راست نیست‬ ‫و این برمی گردد به اینکه پدربزرگم (پدر مادرم) را خیلی دوست‬ ‫داشتم و ایشان گیلک بودند و من گیلکی ها را خیلی دوست دارم‪.‬‬ ‫گویش ان هم بلد هستید؟‬ ‫خیر‪ ،‬مطمئنم اگر کســی گیلک نباشد نمی تواند گیلکی را‬ ‫درست حرف بزند‪ ،‬حتی بچه های این نسل نمی توانند گیلکی‬ ‫حرف بزنند‪.‬‬ ‫اهل اشپزی کردن هستید؟‬ ‫خیر‪.‬‬ ‫اخرین غذایی که پختید چه بوده و چه زمانی؟‬ ‫امروز صبح‪ ،‬نیمرو‪.‬‬ ‫چه غذایی را خوب درست می کنید؟‬ ‫یک غذای شــمالی بلدم که ساده ترین غذای موجود در دنیا‬ ‫است به نام «خشکابیج»‪.‬‬ ‫خوراکی خاصی هســت که دوست داشته باشید‬ ‫همیشه در یخچالتان باشد؟‬ ‫خامه‪ .‬من اسپری های خامه که روی بستنی و غیره می ریزند‬ ‫را خالی خالی می خورم؛ می توانم در یک دقیقه کل ان اســپری‬ ‫خامه را بخورم‪.‬‬ ‫در داستان هایی که خواندید یا فیلم هایی که تماشا‬ ‫کردید؛ شخصیتی بوده که دوست داشته باشید یک‬ ‫روزتان را با او بگذرانید؟‬ ‫بیشتر ان هایی را یادم است که دوست داشتم خودم به جای‬ ‫ان ها باشم؛ مثال جودی ابوت و ان شرلی که اسطوره های دوران‬ ‫کودکی امهستند‪.‬‬ ‫اگر االن با کودکانه های خودتان مواجه شوید چه‬ ‫نصیحتی به او می کنید؟ این شما و این خانم روشنک‬ ‫گرامی ‪ 6‬ساله‪...‬‬ ‫به خودم نصیحت نمی کنم‪ ،‬من در بچگی ام اشتباهی نداشتم‪.‬‬ ‫در بچگی ام خیلــی هم ادم بزرگ بودم که االن خیلی نیســتم؛‬ ‫جاهایشان عوض شده است! در بچگی ام خیلی عاقل بودم‪ .‬قبل از‬ ‫اینکه «بنجامین باتن» ساخته شود‪ ،‬من همیشه می گفتم که سیر‬ ‫تکاملم برعکس بوده؛ وقتی به دنیا امدم خیلی ادم بزرگ و عاقلی‬ ‫بودم‪ ،‬حتی از لحاظ فیزیکی و چهره! و هرچه گذشت به نظرم امد‬ ‫که دارم کوچک تر می شوم (از لحاظ چهره کودکانه داشتن)‪ .‬من ابتدا‬ ‫در دانشگاه عمران خواندم و بعد به معماری تغییر رشته دادم و بعد از‬ ‫معماری‪ ،‬در سال ‪ 1385‬کارگردانی تئاتر خواندم‪ .‬هنگامی که برای‬ ‫‪38‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫وقتی عصبانی می شوم باید‬ ‫همه تا شعاع یک کیلومتری‬ ‫انجا را خالی کنند! خیلی‬ ‫کم عصبانی می شوم؛ ولی‬ ‫وقتیعصبانیشومخیلی‬ ‫ترسناکمی شوم؛خودم‬ ‫بعد از ان اتفاقات از کار‬ ‫خودم تعجب می کنم و‬ ‫خودم از خودم می ترسم!‬ ‫من از وقتی که یادم‬ ‫است تا ‪ 20‬سالگی را‬ ‫پاک می کردم؛ ولی اگر‬ ‫می توانستم یک چیزی را‬ ‫از ان پاک نمی کردم و به‬ ‫بعد از‪ 20‬سالگی منتقل‬ ‫می کردم و ان‪ ،‬وجود نازنین‬ ‫پدربزرگم است که وقتی‬ ‫‪ 19‬سالم بود فوت کردند‪.‬‬ ‫ثبت نامکارگردانیتئاتررفتمهمهبهمنمی گفتندکهمگرتودبیرستان‬ ‫را تمام کرده ای که به دانشگاه امده ای؟! و این در حالی بود که من از‬ ‫همه ان ها بزرگ تر بودم‪ .‬بعد از چند سال که «بنجامین باتن» ساخته‬ ‫شد یکی از دوستانم زنگ زد و گفت این موضوعی که تو می گویی‪،‬‬ ‫فیلمانساختهشد‪.‬‬ ‫همه رشته ها را تمام کردید یا نیمه تمام ماندند؟‬ ‫عمران را تغییر رشته دادم؛ ولی بقیه را تمام کردم‪ .‬البته هنوز‬ ‫مدرک معماری ام را نرفتم بگیرم؛ وقتی خوانده ام دیگر مدرکش را‬ ‫می خواهمچه کار؟‬ ‫دانشگاه ازاد خواندید؟‬ ‫معماری را در دانشــگاه سراســری و تئاتر را در دانشگاه ازاد‬ ‫خواندم‪.‬‬ ‫در لیست ارزوهایتان چه چیزی هست که هنوز به‬ ‫ان نرسیدید؟‬ ‫یکی از ارزوهای بزرگی که در زندگانی ام دارم این اســت که‬ ‫مادرم چهار‪-‬پنج روز به خانه من بیاید‪.‬‬ ‫محبوب ترین درس در دوران تحصیل؟‬ ‫ریاضی‪.‬‬ ‫از چه درسی خیلی خوشتان نمی امد؟‬ ‫تاریخ‪.‬‬ ‫دوست دارید به کنسرت کدام خواننده بروید؟‬ ‫استاد شهرام ناظری بزرگ‪.‬‬ ‫بارزترین ویژگی اخالقی شما؟‬ ‫اینکه وقتی کسی سوالی از من می پرسد کامال بدون فکر جواب‬ ‫می دهم‪ .‬هیچ وقت فکر نمی کنم و سیاست به خرج نمی دهم‪.‬‬ ‫عشق؟‬ ‫خیلی ادم عاشق پیشه ای نیستم‪.‬‬ ‫صداقت؟‬ ‫خیلی زیاد در من وجود دارد و باعث می شود کمی ضرر کنم‪.‬‬ ‫عصبانی شوید باید چه کار کرد؟‬ ‫باید همه تا شعاع یک کیلومتری انجا را خالی کنند! خیلی کم‬ ‫عصبانی می شوم؛ ولی وقتی عصبانی شوم خیلی ترسناک می شوم؛‬ ‫خودم بعد از ان اتفاقــات از کار خودم تعجب می کنم و خودم از‬ ‫خودم می ترسم!‬ ‫خواننده محبوبتان؟‬ ‫در موسیقی سنتی‪ ،‬همایون شجریان و شهرام ناظری را خیلی‬ ‫دوست دارم‪ .‬محسن نامجو را هم خیلی دوست دارم‪.‬‬ ‫هنرپیشه محبوبتان چه کسانی هستند؟‬ ‫مریل استریپ و تام هنکس‪.‬‬ ‫شو یا برنامه تلویزیونی موردعالقه تان؟‬ ‫خیلی دوست ندارم این چیزها را نگاه کنم‪ .‬من خیلی فیلم های‬ ‫کمدی نگاه نمی کنم؛ چون فکر می کنم کسی سعی می کند من را‬ ‫بخنداند و من چون ادم لجبازی ام‪ ،‬نمی خندم‪ .‬دوست دارم سورپرایز‬ ‫شوم‪ .‬من وقتی فیلم های دیوید لینچ را نگاه می کنم خیلی جاها با‬ ‫ان می خندم؛ چون ان جنس خنده فرق دارد؛ بدین صورت که به‬ ‫وجد می ایم که مغز او از کجا به اینجا رسید؟ چرا باید چنین چیزی‬ ‫به ذهنش برسد؟ من این جنس خنده را بیشتر دوست دارم تا اینکه‬ ‫به فیلم کمدی بخندم‪.‬‬ ‫داستان جلد‬ ‫کتابی هست که از خواندنش لذت‬ ‫برده باشید و دوست داشته باشید به ما‬ ‫هم معرفی کنید؟‬ ‫بله‪ .‬من یک ســری از کتاب هــا را چند بار‬ ‫می خوانم؛ ازجمله «میرا» از کریستوفر فرانک و‬ ‫نیز «عامه پسند» از بوکوفسکی‪ .‬این کتاب های‬ ‫من دیگر ورق ورق شده اند!‬ ‫به چه رنگی بیشتر عالقه دارید؟‬ ‫همه رنگ ها را دوست دارم‪.‬‬ ‫بهترین دوران زندگی؟‬ ‫تا زمانی که پدربزرگم بود؛ یعنی تا ‪ 19‬سالگی‬ ‫به خاطر وجود پدربزرگم بهترین دوران زندگی ام‬ ‫بود؛ ولی اگر ان قسمت را کنار بگذارم بقیه اش‬ ‫را دوست ندارم‪.‬‬ ‫موبایل باز هستید؟‬ ‫اصال! دوستش ندارم‪.‬‬ ‫چت نمی کنید؟‬ ‫خیر‪ ،‬من هیچ وقت در زندگی ام چت به ان‬ ‫معنا نداشتم‪ .‬یک زمانی چت ُمد شده بود و من‬ ‫دوستانی داشتم که مثال ‪ 20‬ساعت پشت سرهم‬ ‫چت می کردند! ولی من اصال نه بلد بودم و نه‬ ‫االن خیلی این فضاها را بلد هستم‪.‬‬ ‫از ایموجی استفاده می کنید؟ شکلک‬ ‫موردعالقه تانچیست؟‬ ‫بله‪ ،‬بادکنک‪ .‬من ادم لوســی نیستم؛ اما به‬ ‫بعضی ها برمی خورد! در ازای یک جمله یا جواب‬ ‫یک سوال‪ ،‬بادکنک می فرستم‪ .‬حتی یک جمله‬ ‫جدیهمکهمی نویسم‪،‬اخرانبادکنکمی گذارم‪.‬‬ ‫سیاست؟‬ ‫خیر‪،‬اصال‪.‬حتیاگرکسیبهخانه امبیایدوبخواهد‬ ‫اخبارببیندمی گویمانرژیخانه امبه هممی خورد‪.‬‬ ‫به انرژی محیط اعتقاد دارید؟‬ ‫بله‪ .‬مثال سعی می کنم در خانه ام عصبانی‬ ‫نشــوم؛ اما اخیرا دارم تمرین می کنم که کمی‬ ‫خودم‪ ،‬خودم را عصبانی کنم؛ چون عصبانیت در‬ ‫بعضی جاها الزم است‪.‬‬ ‫اگر قرار باشد به غیر از تهران‪ ،‬جای‬ ‫دیگری زندگی کنید‪ ،‬کجا را انتخاب‬ ‫می کنید؟‬ ‫رشت‪.‬‬ ‫مرد شماره یک جهان؟‬ ‫پدربزرگم‪.‬‬ ‫خیلی قدردانیم که در رستوران اپرا‬ ‫با برنامــه زیروبم چهره ها‪ ،‬مهمان ما‬ ‫بودید‪ .‬کالم اخر؟‬ ‫متشــکرم‪ ،‬خیلی راحت از شما خداحافظی‬ ‫می کنم؛ ولی خیلی سخت از شما دل می کنم‪.‬‬ ‫خدانگهدار‪.‬‬ ‫بهخودمنصیحتنمی کنم‪،‬‬ ‫من در بچگی ام اشتباهی‬ ‫نداشتم‪.‬دربچگی امخیلی‬ ‫هم ادم بزرگ بودم که االن‬ ‫خیلینیستم؛جاهایشان‬ ‫عوض شده است! در‬ ‫بچگی امخیلیعاقلبودم‪.‬‬ ‫قبلازاینکه«بنجامین‬ ‫باتن» ساخته شود‪ ،‬من‬ ‫همیشهمی گفتمکهسیر‬ ‫تکاملمبرعکسبوده؛وقتی‬ ‫به دنیا امدم خیلی ادم‬ ‫بزرگ و عاقلی بودم‪ ،‬حتی از‬ ‫لحاظ فیزیکی و چهره!‬ ‫سعی می کنم در خانه ام‬ ‫عصبانینشوم؛امااخیرا‬ ‫دارمتمرینمی کنم‬ ‫که کمی خودم‪ ،‬خودم‬ ‫را عصبانی کنم؛ چون‬ ‫عصبانیتدربعضیجاها‬ ‫الزم است‬ ‫بزرگ تریناروزیم‬ ‫ایناست کهمادرم‬ ‫‪ 5-4‬روز به‬ ‫خانه امبیاید!‬ ‫انرژیخانه ام‬ ‫بااخباردیدنبه‬ ‫هممی خورد!‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪39‬‬ ‫تئاتر‬ ‫کوریوالنوس‬ ‫مهنازافشار‬ ‫و نوید محمدزاده‬ ‫به تاالر وحدت می ایند‬ ‫مهناز افشــار‪ ،‬بازیگر سینما‪ ،‬برای نقش اصلی زن در نمایش موزیکال «الیور توئیست»‪ ،‬تازه ترین اثر‬ ‫حسین پارسایی‪ ،‬انتخاب شد‪.‬مهناز افشار بازیگر نقش «نانسی»‪ ،‬یکی از شخصیت های اصلی داستان «الیور‬ ‫توئیست» نوشته چارلز دیکنز‪ ،‬خواهد بود‪ .‬پیش از این‪ ،‬حضور نوید محمدزاده و سعید چنگیزیان در این‬ ‫نمایش قطعی شده بود‪.‬عوامل این نمایش هم اکنون در طبقه هفتم تاالر وحدت درحال تمرین هستند و سایر‬ ‫بازیگران ان طی روزهای اتی معرفی می شوند‪ .‬موزیکال «الیور توئیست» اواخر ابان ماه در تاالر وحدت روی‬ ‫صحنه می رود‪.‬این نمایش به تهیه کنندگی موسسه «حریر هنر شرق» بر اساس رمان مطرح چارلز دیکنز‬ ‫تولید شده است‪.‬‬ ‫خورشیدهایهمیشه‬ ‫نویسنده‪ :‬بهاره رهنما‪ ،‬علی رادی‪ ،‬زهرا اسماعیل زاده‬ ‫کارگردان‪ :‬بهاره رهنما‬ ‫بازیگران‪ :‬اکرم محمدی‪ ،‬بهاره رهنما‬ ‫تهیه کننده‪:‬امیرخسروعباسی‬ ‫سرپرستنویسندگان‪:‬بهارهرهنما‬ ‫موسیقی‪ :‬فربد یزدانفر‪ ،‬لیدا باقری‬ ‫مشاور کارگردان‪ :‬امیر اسانی‬ ‫ترانه سرا‪ :‬پوریا خرمایی‬ ‫ی طرح‪ :‬لیال جعفری‬ ‫مجر ‬ ‫ح صحنه‪ :‬الهام حیدری‬ ‫طرا ‬ ‫طراح لباس‪ :‬توکتم رضایی‬ ‫عکاس پوستر‪ :‬فرهاد ایرانی‬ ‫طراح پوستر و برشور‪ :‬امیرعلی رادی‬ ‫مکان‪ :‬پردیس تئاتر شهرزاد‪ ،‬سالن سه‬ ‫زمان‪ :‬پنجشنبه‪۱۳‬مهر‪ ۱۳۹6‬تا پنجشنبه‪۲۵‬ابان‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪40‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫نویسنده‪ :‬حامد اصغرزاده‪ ،‬جواد ابراهیمی نژاد‬ ‫کارگردان‪ :‬حامد اصغرزاده‬ ‫بازیگران‪ :‬امیر شمس‪ ،‬فریدون عباسپور‪ ،‬منا‬ ‫شریفی‪،‬فاطمهاحمدی‪،‬اسماعیلکمالی دهقان‬ ‫مشاور کارگردان‪ :‬مسعود صفری‬ ‫دستیارکارگردان‪:‬محمدرضامحمدی فیروز‬ ‫طراح صدا و موسیقی‪ :‬عرفان خاتونی مقدم‬ ‫عکاس و ساخت تیزر‪ :‬مهدی کیانی‬ ‫طراح پوستر و بروشور‪ :‬مهدی کیانی‬ ‫مکان‪ :‬تئاتر مستقل تهران‬ ‫زمان‪:‬چهارشنبه‪۲۹‬شهریور‪۱۳۹6‬‬ ‫تا سه شنبه ‪۳۰‬ابان‪۱۳۹۶‬‬ ‫‪ÁÁ‬بر اساس نمایشنامه «کوریوالنوس»‬ ‫شکسپیر‬ ‫ت شده به جشنوار بین المللی شکسپیر یورک‬ ‫دعو ‬ ‫درانگلستان‬ ‫ت شده به اجرا در شهر تفلیس گرجستان‬ ‫دعو ‬ ‫خالصــه‪ :‬ایا به صحنه اوردن سرگذشــت‬ ‫کوریوالنــوس‪ ،‬فرمانــده ای که بــا اکراه‬ ‫خواست مردم را برای رهبری رم می پذیرد‪،‬‬ ‫امکان پذیر است؟‬ ‫موسـیقی‬ ‫زیروبمگران ترین‬ ‫ِ‬ ‫بیسیست ایران‬ ‫بابکریاحی پور‬ ‫زیروبم‬ ‫ِ‬ ‫فرشته اییونانی‬ ‫به نام ونجلیس‬ ‫کشف‬ ‫اشکاالت صدا‬ ‫به همراه‪:‬‬ ‫سازندهگران ترین‬ ‫ویولن هایجهان‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪41‬‬ ‫اخبار موسیقی‬ ‫کشف راز ویولن های استرادیواری‬ ‫سازندهگران ترین‬ ‫ویولن هایجهان‬ ‫انتونیو استرادیواری (‪ )Antonio Stradivari‬یک سازنده ساز ایتالیایی و متخصص در‬ ‫ساخت ویولن‪ ،‬ویولن سل‪ ،‬گیتار و هارپ بود‪ .‬این هنرمند نابغه در حدود ‪ 1000‬ویولن ساخت که‬ ‫در ردیف شاهکارهای هنری و فنی به حساب می ایند‪ .‬اسم التینه شده او «استرادیواریوس» و‬ ‫نیز مخفف ان «استراد» معموال برای اشاره به‬ ‫سازهای ساخت او اســتفاده می شوند‪.‬امروزه از‬ ‫سازهای استرادیواری در حدود ‪ 650‬قطعه باقی‬ ‫ماندهاستکهباالترینقیمتپرداختشدهبرای‬ ‫ان ها‪ ،‬مربوط به یک ویولن می شود که پارسال‬ ‫به بهای ‪ 7/2‬میلیون دالر در حراج کریســتی‬ ‫به فروش رســید‪ .‬نوازندگان اسطوره ای ویولن‬ ‫تاریخمثل«نیکولوپاگانینی»‪«،‬فریتزکرایسلر»‪،‬‬ ‫«یهودی منوهین»‪« ،‬یاشــا هایفتز»‪« ،‬دیوید‬ ‫اویستراخ»‪«،‬ایتزاکپرلمن»‪«،‬اَنه‪-‬سوفیموتر»‬ ‫و «جوشــوا بل» همگی صاحب یک یا چند‬ ‫ویولناسترادیواریبوده اند‪.‬مشهورتریننوازندگان‬ ‫ویولن سل مثل «ژاکلین دوپره»‪« ،‬یویو ما»‪« ،‬جولیان لوید وبر» و «مستیسالو روستروپوویچ»‬ ‫همویولن سل هایساختاسترادیواریمی نواختند‪.‬بسیاریازویولن هایاسترادیواریبه جامانده‪،‬‬ ‫در مکان هایی مثل کتابخانه کنگره امریکا‪ ،‬موزه متروپولیتن‪ ،‬اکادمی سلطنتی موسیقی و بنیاد‬ ‫موسیقیژاپننگهداریمی شوند‪.‬دانشمندانباتستسی تی اسکناز‪ 5‬ویولنازویولن سازمشهور‬ ‫مقدمهمولف‪:‬‬ ‫ساقی بزم شبانه دف به دستم داده تا‬ ‫در سماع باشم به یاد ساقی اعظم خدا‬ ‫کتابی که پیش رو دارید شاید قطره ای باشد از اقیانوس ریتم های درهم تنیده و تلنگری‬ ‫کوچک به ناقوس پراهنگ حضور انکارنشــدنی دف؛ این ساز کوبه ای اسرارامیز‪ .‬این‬ ‫نگاشته ها حاصل سال ها تدریس و کسب تجارب شخصی و تجزیه و تحلیل اثار صوتی و‬ ‫تصویری و نوشتاری پیش کسوتان و اساتید ارجمند می باشد؛ لذا با توجه به نیاز و ضرورت‬ ‫در کنار تمرینات متداول‪ ،‬توجه ویژه ای به ایتم های کاربردی زیر شده است‪:‬‬ ‫‪ -1‬توجه صددرصد به ساده نویسی نت ها با حفظ اصالت تکنیکی و کاربردی بودن جمالت‬ ‫‪ -2‬توجه به زیبایی شناسی تصویری که در تمرینات مداوم عدم خستگی هنرجو را به‬ ‫همراه خواهد داشت‬ ‫‪ -3‬اموزش حرکت حلقه پیوسته به همراه قطعات با عالمت جدید‬ ‫‪ -4‬بخش قطعات که برگرفته از مقام ها و در دو سطح متوسط و عالی نوشته شده است‬ ‫‪ -5‬توجه به تریوله و سیکسوله و قطعات کاربردی مربوط به این دو تکنیک‬ ‫‪ -6‬توجه خاص به اموزش ریزهای کوتاه و پیوسته‬ ‫‪ -7‬ریزها با سرضرب تم و بک به همراه حلقه‬ ‫‪ -8‬اموزش تکنیک دراب با رویکردی جدید‬ ‫‪ -9‬اموزش حرکت دست افشان (تک دست) برای اولین بار به صورت اکادمیک‬ ‫‪ -10‬اموزش چپ ریز‬ ‫ضربه ها چون مژده ای بر جان او‬ ‫من فقط او‪ ،‬او فقط دستان من‬ ‫‪42‬‬ ‫تار و پودم بسته بر اهنگ او‬ ‫در برم بود و دلم دلتنگ او‬ ‫در پایان‪ ،‬خالق هنرافرین را شــاکرم و قدردان زحمات همه عزیزانی که در این مسیر‬ ‫همدل و همراه بنده بودند می باشم‪.‬‬ ‫جواد سلیمانی (مقدمه کتاب کوبه های دف‪ ،‬جلد‪)1‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫‪insta: javad.soleymani.3‬‬ ‫‪tel: 09111256301‬‬ ‫عرشیاروشن قلب‬ ‫کارشناسموسیقی‪،‬کارشناسارشدهنر‬ ‫قرن هجدهمی‪ ،‬انتونیو استرادیواری‪ ،‬توانستند علت تمایز این ویولن ها و غیرقابل تقلید بودنشان‬ ‫را دریابند‪ .‬تصاویر س هبُعدی اشعه ایکس از این ویولن نشان می دهند که چوب استفاده شده در‬ ‫ویولن های استرادیواری دارای تراکم یکنواخت استثنایی است که تغییرات ناشی از رشد درخت‬ ‫در طی فصول مختلف در ان به حداقل رسیده‬ ‫است‪.‬رشد تابستانی درخت ها خیلی سریع تر از‬ ‫رشد زمستانی ان ها است‪ .‬به همین دلیل هم‬ ‫رشد تابستانی‪ ،‬حلقه هایی پهن و نفوذپذیر ایجاد‬ ‫می کند؛ درحالی که حلقه های ناشــی از رشد‬ ‫زمستانیباریکوفشرده ترهستند‪.‬اینتفاوت ها‬ ‫روی کیفیت صدای چوب تاثیر بسزایی دارد‪.‬اما‬ ‫در مورد استرادیواری‪ ...‬علت تفاوت کیفی اشکار‬ ‫ویولن های ســاخت او را نباید در خرافاتی مثل‬ ‫اینکه چوب هایش را از یک صومعه قدیمی تهیه‬ ‫می کرده‪،‬جستجوکرد‪.‬اوازبختخوبشدرعصر‬ ‫یخبندان کوچک اروپا زندگی می کرده اســت؛‬ ‫سال هاییکهسرعترشددرختاندرتابستانتفاوتزیادیباسرعترشدان هادرزمستاننداشته‬ ‫وبههمیندلیلچوب هاازتراکمیکنواخت تریبرخورداربودند‪.‬ازاین رو‪،‬سهقرناستکههیچ کس‬ ‫نتوانستهاستویولن هاییبهخوش صداییویولن هایاسترادیواریبسازد‪.‬ویولن هاییکهتاپیش‬ ‫یدانستند‪.‬‬ ‫ازاین‪،‬همهکارشناسانعلتتمایزشانراتنهادرنحوهپرداختجادوییواستادانه شانم ‬ ‫اخبار موسیقی‬ ‫اصولاولیهیادگیرینت هایموسیقی‬ ‫مسلمابدونتواناییخواندننت هایموسیقیبازهمقادربهنواختنموسیقی‬ ‫خواهیم بود؛ همان طور که بدون دانستن‪ ،‬خواندن و نوشتن‪ ،‬قادر به صحبت‬ ‫کردنهستیم‪.‬درهردوحالت‪،‬فردیکهتواناییخواندنونوشتنندارد‪،‬فرصت‬ ‫درک و ارتباط بهتر را از دست می دهد‪ .‬توانایی خواندن نت های موسیقی‪ ،‬فهم‬ ‫شما را در تئوری موسیقی افزایش می دهد‪ ،‬شما را قادر می سازد قطعه ای را‬ ‫بنوازیدکهقبالهرگزنشنیده ایدوبهشماکمکمی کندکهایده هایموسیقیایی‬ ‫خودرابهتربهدیگرانمنتقلکنید‪.‬اینمهارتبراییادگیریکامل‪،‬نیازبهمدتی‬ ‫زمان دارد؛ اما اصول اولیه را می توانید در ادامه مطلب دنبال کنید‪.‬‬ ‫‪ -1ÁÁ‬نت های موسیقی‬ ‫هفت عدد نت که به اشکال زیر از سمت چپ به راست خوانده می شوند‪:‬‬ ‫سی ال ُسل فا می ِر دو‬ ‫‪do‬‬ ‫‪re mi fa‬‬ ‫‪sol la Si‬‬ ‫‪C D E F G A B‬‬ ‫‪ -2ÁÁ‬پنج خط حامل‬ ‫نت های موسیقی‪ ،‬عالئم و نشانه ها همگی وقتی معنا پیدا می کنند که روی‪ 5‬خط موازی‬ ‫با فواصل یکسان قرار می گیرند‪ .‬این خطوط در تمام صفحات موسیقی در چندین ردیف‬ ‫پشت سرهم و با فواصل یکسان کشیده شده اند‪ .‬خطوط حامل‪ ،‬نت های موسیقی را در روی‬ ‫خطوط و بین خطوط حمل می کند؛ ازاین رو‪ ،‬به ان ها «خطوط حامل» گفته می شود‪.‬‬ ‫‪ -3ÁÁ‬کلید موسیقی (‪)Clef‬‬ ‫‪ C D E F G A B C D E F G‬کلید سل‬ ‫‪ E F G A B C D E F G A B‬کلید فا‬ ‫اولین عالمتی که روی خطوط حامل نوشته می شود «کلید» است‪ .‬این کلید به شما‬ ‫می گویــد که خطوط و فواصلی که بر روی خطوط حامل قرار دارند برابر با چه نت هایی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کلید ُسل (کلید تریبل)‪:‬‬ ‫به ان «کلید سل» گفته می شود؛ زیرا به دور خط نت ُسل (‪ ،)G‬یک دایره می کشد‪.‬‬ ‫این کلید برای نوشــتن نت های موسیقی اکثر صداها و اواهای موسیقی مانند‪ :‬سوپرانو‬ ‫(‪ ،)Soprano‬متزوســوپرانو (‪ ،)Mezzo-Soprano‬التو (‪ )Alto‬و تنور (‪،)Tenor‬‬ ‫سازهای چوبی و بادی (مانند‪ :‬فلوت‪ ،‬کالرینت و‪ ،)...‬سازهای زهی (مانند‪ :‬ویالون و گیتار) و‬ ‫سازهای برنجی (مانند‪ :‬ساکسیفون و ترومپت) مورداستفاده قرار می گیرد‪ .‬همچنین با تمام‬ ‫نت های قابل نواختن با دست راست روی پیانو نیز مطابقت دارد‪.‬نت هایی که بر روی خطوط‬ ‫حامل در «کلید ُســل» نواخته می شــوند به ترتیب از پایین به باال عبارت اند از‪:‬‬ ‫‪ E،G،B،D‬و ‪.F‬نت های بین خطوط نیز به ترتیب از پایین به باال‪F، A، C :‬و‪ E‬هستند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کلید فا (کلید باس)‪:‬‬ ‫به ان «کلید فا» گفته می شود؛ زیرا خط حامل نت فا (‪ )F‬را با قرار دادن دو نقطه در دو‬ ‫طرف این خط معین می کند‪ .‬کلید فا برای نوشتن نت های موسیقی سازهای با تن صدای‬ ‫بم یا پایین (مانند‪ :‬باس و باسون)‪ ،‬سازهای برنجی (مانند‪ :‬ترومبون و توبا) و سازهایی دیگر‬ ‫مانند ویولن سل‪ ،‬یوفونیوم و باریتوم استفاده می شود‪ .‬همچنین قطعات پیانو برای دست‬ ‫چپ نیز این روزها عموما در کلید فا (‪ )F‬نوشته می شوند‪.‬نت هایی که بر روی خطوط حامل‬ ‫در «کلید فا» نواخته می شوند به ترتیب از پایین به باال عبارت اند از‪ G، B، D، F :‬و ‪.A‬‬ ‫نت های بین خطوط نیز به ترتیب از پایین به باال‪ A،C ، E :‬و ‪ G‬هستند‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪43‬‬ ‫یادداشت‬ ‫موسیقی‬ ‫زیروبم فرشته ای یونانی به نام «ونجلیس»‬ ‫ِ‬ ‫حتما هم ه ما موســیقی ابتدایی که قبل از‬ ‫بخش خبر تلویزیون پخش می شد را به خاطر‬ ‫داریم؛ موسیقی ارام بخشــی که زمان اخبار را‬ ‫به مخاطب خود گــوش زد می کرد‪ ،‬قطعه ای‬ ‫که «دختر کوچک دریــا» (‪La Petite Fille‬‬ ‫‪ )de la mer‬نــام دارد‪ ،‬قطعــه ای که حتی‬ ‫روستانشینیکهساعت هاباشهرهایپیرامونش‬ ‫یدارد‬ ‫فاصله دارد نیز بی شــک ان را دوست م ‬ ‫و این چیزی نیست جز اوج شهرت و همه گیر‬ ‫بودناثارونجلیس‪.‬‬ ‫نکته ایکهشایددرموردایناهنگ سازجالب‬ ‫به نظر برسد این است که او هیچگاه موسیقی‬ ‫را به شیو ه معمول اموزش ندید‪ .‬او موسیقی را‬ ‫چیزی ورای نت خوانی و نت نوازی های معمول‬ ‫دریافت‪.‬‬ ‫یدان و اهنگ ساز بنام‬ ‫ونجلیس‪ ،‬موســیق ‬ ‫معاصر که معنی نامش فرشــتگانی اســت‬ ‫که خبرهای خــوش به همــراه می اورند در‬ ‫‪۲۹‬مــارس‪ ۱۹۴۳‬با نام «اوانجلوس ادیســه‬ ‫پاپاتاناســیو» (‪Evanghelos Odyssey‬‬ ‫‪ )Papathanassiou‬در والوس یونان متولد‬ ‫شد‪ .‬او که از سن ‪ ۴‬سالگی‪ ،‬بدون داشتن معلم‪،‬‬ ‫نواختن پیانو را اموخته بود‪ ،‬بعدها به تحصیل‬ ‫موسیقیکالسیک‪،‬نقاشیوکارگردانیسینمادر‬ ‫اکادمی هنرهای زیبای اتن پرداخت‪ .‬در دوران‬ ‫نوجوانی‪ ،‬همراه با دوستانش گروه فورمینکس‬ ‫(‪ )Formynx‬را به وجود اورد که محبوب ترین‬ ‫گروه پاپ یونان در دهه ‪ ۶۰‬بود‪ .‬اعضای گروه‬ ‫در سال ‪ ۶۷‬از یکدیگر جدا شدند و ونجلیس به‬ ‫کار خود با خواننده های مشهور یونانی ادامه داد‪.‬‬ ‫او همراه با دوســتان یونانــی اش دمیس‬ ‫روســس (‪ )Demis Roussos‬خواننــده‪،‬‬ ‫انارگیروس کولوریس (’‪Anargyros Silver‬‬ ‫‪ )Koulouris‬گیتاریست و لوکاس سیده راس‬ ‫(‪ )Lucas Sideras‬نوازنده درام‪ ،‬گروه افرودیت‬ ‫چایلد (‪ )Aphrodite’s Child‬را به وجود اورد‬ ‫که با ترانه بسیار موفق «‪»Rain And Tears‬‬ ‫و با صدای دمیس روسس خوانده شد و توانست‬ ‫به صدر جدول های رده بندی اروپا راه پیدا کند‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫همانطور‬ ‫که نفس‬ ‫می کشم‬ ‫اهنگ می سازم‬ ‫ونجلیس که در اوایل دهه هفتاد موفق شده‬ ‫بود جای خود را در مقام هنرمند اهنگ ســاز‬ ‫محکمکند‪،‬بهکاردرزمینهموسیقیالکترونیک‬ ‫و کشف و تجربه شیوه های اجرای ان پرداخت‪.‬‬ ‫او امروزه با تکنیک غیرقابل تقلیدش در زمینه‬ ‫ساخت موسیقی الکترونیک که خودش ان را‬ ‫«مداخله مستقیم الکترونیک» می نامد‪ ،‬یکی از‬ ‫پیشگاماناینسبکاست‪.‬‬ ‫او طی ســال های ‪ 70‬تا ‪ 90‬در اســتودیو‪/‬‬ ‫ازمایشــگاه خــود یعنــی «‪State of the‬‬ ‫‪ »Art‬مشغول ازمودن و پروراندن تئوری های‬ ‫صوتی و موسیقایی خود بود‪ .‬او می گوید‪« :‬من‬ ‫همیشه احساس می کنم که انسان نباید هنر یا‬ ‫دانش خود را از دیگران وام بگیرد؛ زیرا تجربه‬ ‫وپیشرفتشخصیبیشتریناهمیترادارد»‪.‬‬ ‫انچه ونجلیس را به یک ستاره بین المللی‬ ‫تبدیل کرد‪ ،‬دستاوردهای او در زمینه موسیقی‬ ‫متن فیلم های ســینمایی «ارابه های اتش»‬ ‫ساخته هیو هادســن (‪ )Hugh Hudson‬و‬ ‫دو فیلم رایدلی اســکات (‪)Ridley Scott‬‬ ‫به نام های «بلید رانر» و «فتح بهشت» بودند‪.‬‬ ‫او جمله ای در مورد خودش دارد که می گوید‪:‬‬ ‫«من همچون تونلی هستم که اشوب صداها‬ ‫با عبور از درون من به اهنگ تبدیل می شود»‪.‬‬ ‫در ادامه بــه خواندن برخی از خصوصیات‪،‬‬ ‫نظرت و عقاید او در مورد موسیقی دعوتید‪.‬‬ ‫لطفــا کمــی از خصوصیــات‬ ‫شخصی تانبرایمابگویید‪.‬‬ ‫ازهمانسنینکودکیداستان هایاساطیری‬ ‫توجه مــن را به خود جلب می کردند‪ .‬من این‬ ‫داســتان ها را از خانواده و اطرافیانم می شنیدم‬ ‫و ان هــا را به خاطر می ســپردم و هرچه زمان‬ ‫می گذشت این داستان ها درون من عمیق تر‬ ‫می شدند‪ .‬این داستان ها در درون همه ما هستند‪،‬‬ ‫تمامی تاریخ بشــری از همان زمان افرینش‬ ‫ذره های هستی (اغاز خلقت) تا تکامل کائنات‪،‬‬ ‫همه در درونمان به صورت ذاتی وجود دارند‪ .‬هر‬ ‫زمان که من ان ها را به خاطر می اورم به حقایق‬ ‫تازه ای پی می برم‪.‬‬ ‫تا جایی که یادم می اید‪ ،‬رابط من برای فهم‬ ‫دنیایپیرامونم‪،‬صوتبود‪.‬انسان هاهموارهسعی‬ ‫می کنندابزارهاییراتولیدکنندکهبتوانندباان ها‬ ‫صداهای موجود در طبیعت را خلق کنند‪ .‬چه ما‬ ‫این مسئله را درک کنیم یا نه‪ ،‬نیروی محرک‬ ‫جهان‪،‬موسیقیاست‪.‬‬ ‫چگونه به موســیقی عالقه مند‬ ‫شدید؟ فقط اصوات بودند که توجه‬ ‫شما را جلب می کردند؟‬ ‫یادم نمی اید‪ .‬فقط یک روز دیدم که پشت‬ ‫پیانو نشسته ام و به همین راحتی شروع شد و‬ ‫یدانم چگونه باید ان را‬ ‫تا امــروز ادامه دارد‪ .‬نم ‬ ‫توضیحبدهم‪.‬‬ ‫پروســه خودتان را در یادگیری‬ ‫موسیقیچگونهتوصیفمی کنید؟‬ ‫ما معنی اموزش رسمی را فقط در رفتن به‬ ‫یدانیم؛ اما اموزش رسمی من طبیعت‬ ‫مدرسه م ‬ ‫بود؛ طبیعت و موسیقی خودشان معلم های من‬ ‫هستند‪ .‬رفتن به مدرسه به این معنی نیست که‬ ‫شما موزیسین هستید؛ بسیاری از مدارس تکرار‬ ‫اهنگ را اموزش می دهند و موسیقی هم مثل‬ ‫مسائلدیگر‪،‬این گونهتحریفشدهاست‪.‬صلح‪،‬‬ ‫موسیقی و عشــق‪ ...‬همه این موارد تحریف‬ ‫شده اند‪ .‬ما باید در مورد اینکه موسیقی چیست‬ ‫یادداشت‬ ‫موسیقی‬ ‫واقعا فکر کنیم‪ ،‬پاسخ های کلیشه ای فایده ای‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫درباره عدم توانایی تان در خواندن‬ ‫زبان نوشتاری موسیقی کمی توضیح‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫فراگرفتن درس های پیانو در قالب ســنتی‬ ‫موجب شده بود که با موسیقی مبتنی بر خواندن‬ ‫و نوشتن نت بیگانه باشم‪ .‬وقتی معلم هایم از‬ ‫من می خواستند تا چیزی را برای ان ها بنوازم‪،‬‬ ‫تظاهر می کردم که دارم از روی نت می خوانم؛‬ ‫درحالی که از حفظ ان را اجرا می کردم‪ .‬البته ان ها‬ ‫این حقه من را می فهمیدند؛ اما اصال برایم مهم‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫فکر می کنید نقاشــی چه تاثیری‬ ‫دارد؟ایااغلبنقاشیمی کنید؟‬ ‫من نقاشی را از کودکی شروع کردم‪ .‬نقاشی‬ ‫برای من مثل موسیقی است؛ من با هر دو در‬ ‫ارتباطم و هر دو من را به وجد می اورند و اشفته و‬ ‫از خودبی خود می کنند؛ به عبارت دیگر‪ ،‬نقاشی و‬ ‫موسیقی‪ ،‬راه هایی هستند که هر روز در زندگی ام‬ ‫طی می کنم‪ .‬هرگز نمی توانــم خودم را بدون‬ ‫یکی از این دو تصور کنم‪ .‬البته تفاوت هایی بین‬ ‫موسیقی و نقاشی وجود دارد‪.‬‬ ‫چه تفاوت هایی؟‬ ‫موســیقی یک عامــل بیرونی اســت؛‬ ‫درصورتی که نقاشی یک عامل درونی است یا به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬صدا‪ ،‬موسیقی بیرون از من است؛‬ ‫درحالی که نقاشی بسته به نیاز من‪ ،‬در درون من‬ ‫خلقمی شود‪.‬‬ ‫مالکتان برای انتخاب یک دوست‬ ‫چیست؟‬ ‫خوددار بودن و احترام‪ ،‬اما شما فکر نکنید که‬ ‫این تنها راه برقراری یک ارتباط است‪.‬‬ ‫ایا منتظر پیشنهاد کار برای ساخت‬ ‫اهنگ می شوید یا خودتان پشت پیانو‬ ‫می نشینید و این کار را دوست دارید؟‬ ‫از همان کودکی حس نزدیکی به موسیقی‬ ‫داشتم و تا زمانی که زندگی ام به اخر برسد به‬ ‫این کار ادامه خواهم داد‪ .‬من اهنگ می سازم؛‬ ‫همان طور که نفس می کشم و اگر برای نفس‬ ‫کشیدنمنتظربنشینم ‪،‬ان وقتزمانمی گذردو‬ ‫من خواهم مرد‪.‬‬ ‫چرا این قدر شیفته فیلم های قدیمی‬ ‫یونانیهستید؟‬ ‫من فیلم های قدیمی را صرف نظر از اینکه‬ ‫مربوط به چه ژانری باشند نگه داشته ام و هنوز‬ ‫یدارم‪ .‬وقتی که من دور از کشــورم‬ ‫هم نگه م ‬ ‫(یونان) هستم‪ ،‬این فیلم ها برایم حکم گنجینه‬ ‫را دارنــد‪ .‬بازیگران و عواملی که این فیلم ها را‬ ‫می سازند گوشه ای از تاریخ و زندگی ما‪ ،‬همین‬ ‫زندگی روزمره‪ ،‬دلخوشی ها‪ ،‬ناراحتی ها و حتی‬ ‫بدبختی هاونیزاصالتماهستند‪.‬‬ ‫چه چیزی یونانی هــا را متفاوت‬ ‫می کند؟‬ ‫برایشناختنیونانی هابایدقرن هایگذشته‬ ‫ان ها را جستجو کرد‪ .‬اگر همان روند تحقیق و‬ ‫یدادیم‪ ،‬حاال‬ ‫اکتشافات قرون گذشته را ادامه م ‬ ‫تمامیعناوینوافتخاراتعلمیراداشتیم‪.‬‬ ‫درباره موسیقی متن فیلم اسکندر‬ ‫چهصحبتیدارید؟‬ ‫فکر می کنم اسکندر متعلق به همه و یک‬ ‫مورد بسیار ویژه است‪ .‬تالش کردم به چگونگی‬ ‫زندگی در ان دوران فکر کنم و بتوانم هم زمان با‬ ‫زبانموسیقیصحبتکنمتابرایبینندگاناین‬ ‫روزگارقابل فهمباشد‪.‬‬ ‫شما با البوم «‪ »direct‬راهی را ارائه‬ ‫دادیدکهمی توانهم زمانتعدادزیادی‬ ‫مولد صدا را از یک کیبورد کنترل کرد‪.‬‬ ‫اینتکنیکیاستکهاکثراهنگ سازان‬ ‫دوست دارند بر ان غلبه کنند‪ .‬شما چه‬ ‫توصیه ایدارید؟‬ ‫از انجایی که من می خواهــم هم زمان از‬ ‫بیش از یک الت موسیقی استفاده کنم‪ ،‬احتیاج‬ ‫به تکنیک دسترسی سریع دارم؛ یعنی لحظه‬ ‫الهام تا زمان اجــرا را کاهش دهم و این حتی‬ ‫می تواند از طریق یک کانال ‪ midi‬کاهش یابد‪.‬‬ ‫متاسفانه بیشتر اوقات‪ ،‬اهنگ سازان در اروپا و‬ ‫امریکا از شــگردهای شخصی به همراه این‬ ‫االت الکترونیکی استفاده نمی کنند‪ .‬سیستم ها‬ ‫لحظه به لحظه از طرف تولیدکنندگان تحمیل‬ ‫می شوندونتیجهایناستکهاهنگ سازبه جای‬ ‫اینکه بر ان ها سیطره یابد‪ ،‬مجبور به پیروی از‬ ‫ماشین ها می شود‪ .‬بهتر این است که اهنگ ساز‬ ‫راه خود را در توصیف و خلق اثار کشف کند و‬ ‫تحت تاثیر طرح هایی که از کمپانی های تجاری‬ ‫ارائه می شــوند قرار نگیرد؛ وگرنه موسیقی او‬ ‫یکنواخت و فاقد اصالت است‪.‬‬ ‫احساستان از هنر در دنیای سود و‬ ‫سرمایهچیست؟‬ ‫شــما بــه یــک کاال تبدیل می شــوید‬ ‫و شــرکت های اهنگ ســازی روی شــما‬ ‫سرمایه گذاری می کنند؛ سپس اگر کوکاکوال‬ ‫باشیددنبالاینخواهیدبودکهمزهراتغییردهید؛‬ ‫زیرا باید ان را به صورت مستمر‪ ،‬به روز و جذاب‬ ‫نگه دارید‪ .‬به همین دلیل است که افراد این کار‬ ‫رامی کنندکهبسیارمضحکاست‪.‬خیلی وقت ها‬ ‫دلیلی ندارد که چیزی را تغییر دهید‪ .‬من در این‬ ‫صنعت شروع به کار نکردم که بعدا یک ستاره‬ ‫بشــوم‪ ،‬من می خواســتم کاری را انجام دهم‬ ‫که باید از درون می جنگیدم نه از بیرون و این‬ ‫بسیار سخت است‪ .‬عالقه من به موزیک و ارائه‬ ‫کنسرت‪،‬ان گونهکهشمافکرمی کنیدنیست‪.‬‬ ‫اما درنهایت‪ ،‬شــما تبدیل به یک‬ ‫ستاره شدید‪ .‬این موضوع چه تاثیری‬ ‫رویزندگی تانگذاشت؟‬ ‫حقیقــا گزینه هایی را محــدود می کند؛‬ ‫منظــور‪ ،‬گزینه های بیان اســت‪ ،‬نه خرید‬ ‫ماشــین خوب یا خانه شیک زیرا هدف این‬ ‫چیزها نیســت‪ .‬هدف‪ ،‬موفقیت و انجام کار‬ ‫بیشتر است‪ .‬شما از طرفی موسیقی را دارید‬ ‫و از طرفی دیگر‪ ،‬اهنگ سازی را‪ .‬به نظرتان‬ ‫کدام‪ ،‬کدام را هدایت می کند؟ اگر موزیک‪،‬‬ ‫اهنگ ساز را هدایت کند؛ نتیجه ان‪ ،‬صداقت‬ ‫و ســعادت خواهــد بود و اگر اهنگ ســاز‪،‬‬ ‫موزیک را هدایت کنــد؛ نتیجه ان‪ ،‬دروغ و‬ ‫صنعت موزیک سازی خواهد بود؛ به همین‬ ‫ســادگی‪ .‬مهم ترین مسئله موسیقی است و‬ ‫من در خدمت موسیقی هستم‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪45‬‬ ‫داستان جلد‬ ‫زیروبمگران ترینبیسیستایران‬ ‫ِ‬ ‫بابکریاحی پور‬ ‫شاید اگر‬ ‫در ایران بودم‬ ‫هیچ وقت‬ ‫موزیسین‬ ‫نمی شدم!‬ ‫موسیقیرپبایدمجوزبگیرد‬ ‫اصالشعرراگوشنمی کنم‬ ‫فقطسازرامی شنوم‬ ‫متولد‪ 1348‬درتهران‪،‬‬ ‫نوازندهگیتارباس‪،‬‬ ‫اهنگساز‪،‬تنظیم کننده‪،‬‬ ‫مترجموهمسرسابق‬ ‫مهتابکرامتیاست‪.‬‬ ‫تیمگفتگویتصویری‪:‬‬ ‫مرضیه جعفری‪ ،‬مژده باقری‪.‬‬ ‫ضمیمه تصویری در‪:‬‬ ‫‪aparat.com/majidakhshabi‬‬ ‫‪46‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫اقایریاحی پورچطورواردعرصهموسیقیشدید؟‬ ‫این موضوع به زمان قدیم برمی گردد؛ اما خیلی تصادفی بود‪ .‬من خیلی به موسیقی‪ ،‬مخصوصا‬ ‫موسیقی راک‪ ،‬عالقه داشتم و موسیقی را از کشور المان شروع کردم‪ .‬شاید اگر ایران بودم هیچ وقت‬ ‫موزیسین نمی شدم‪ .‬بعضی از اتفاق ها در زندگی خیلی روی ادم تاثیر می گذارد‪ .‬خیلی ها از من پرسیدند‬ ‫چراگیتاربیسزدی؟منیکرفیقیداشتمکهگیتاربیسخریدهبودوتصمیمگرفتهبودگیتاریستشود‬ ‫و بعد تصمیمش عوض شد و گیتاربیسش را به من داد و گفت با ان تمرین کنم‪ .‬ساز را گرفتم و بعد از‬ ‫مدتی دیدم که چقدر با ان ساز راحت هستم‪.‬‬ ‫متولدالمانهستید؟‬ ‫خیر‪ ،‬برای زندگی و تحصیل به انجا رفته بودم‪ .‬ساز زدن را از ‪ 20-19‬سالگی شروع کردم‪ .‬وارد‬ ‫گروهی شدیم که همه هم مبتدی بودیم و موسیقی «پانک راک» می زدیم؛ با تمام قوا روی سیم ها‬ ‫می زدیم تا صدایی از ان در بیاید‪.‬‬ ‫شمابه عنوانیکگیتاربیس زنحرفه ایواردایرانشدید؟‬ ‫خیر‪،‬انزمانکهمنامدماصالتصورنمی کردماینجابهکارموسیقیادامه‬ ‫بدهم‪ ،‬فکر می کردم در اینجا باید حرفه خانوادگی مان را ادامه دهم که نشر‬ ‫است؛ انتشارات زرین برای پدرم است‪ .‬من اکنون مدیر نشر اویژه هستم‪.‬‬ ‫ان زمان‪ ،‬کار ترجمه و بعد انتشار کتاب را شروع کردم‪ .‬سه کتاب ترجمه‬ ‫کردم و با همکارانم دایر هالمعارف را گرداوری کردیم‪.‬‬ ‫چه کتاب هایی از شما ترجمه شده است؟‬ ‫رمان «پرونده پلیکان» از جان گریشام‪ ،‬کتاب «فارست گامپ» به‬ ‫نویسندگی وینستون گروم که تیراژش خیلی هم باال رفت و یک کتاب‬ ‫هم از اُشو ترجمه کردم که درباره عرفان نو است‪ .‬اولین کتابی که از‬ ‫اُشوترجمهکردمراخودمانمنتشرکردیم؛امابعدوزارت‬ ‫ارشاد گفت این نوع کتاب ها ترویج فرقه گرایی‬ ‫است و شما دیگر نباید ان را منتشر کنید و‬ ‫ما هم دیگر منتشر نکردیم‪ .‬بعد از ان وارد‬ ‫کارموسیقیشدموبه صورتتصادفی‬ ‫با بابک امینی و فواد حجازی اشنا‬ ‫شدم‪ .‬ان زمان از طریق بابک امینی‬ ‫با خیلی از بچه ها اشنا شدم؛ ازجمله‬ ‫کاوه یغمایی‪ .‬اولین کنسرتی که‬ ‫داشتم با کوروش یغمایی بود که‬ ‫خارج از ایران برگزار کردیم‪.‬‬ ‫کمیازگروهاویژهبرایمان‬ ‫بگویید‪.‬‬ ‫گروه اویژه را در سال ‪ 1375‬در‬ ‫صداوسیماتشکیلدادیم‪.‬صداوسیما‬ ‫به ما گفت ارکستری می خواهد که‬ ‫در انجا کار کند‪ .‬ان زمان صداوسیما‬ ‫از موســیقی بی کالم خیلی حمایت‬ ‫می کرد؛ هفته ای یک بار اســتودیو در‬ ‫اختیارمانبودکهمی توانستیمباهرتعداد‬ ‫داستان جلد‬ ‫یداد‪ .‬کاری ندارم که‬ ‫نوازنده ای که بخواهیم اهنگ ضبط کنیم و همه هزینه هایش را هم صداوسیما م ‬ ‫اخرین باری که خرید رفتید یادتان هست؟‬ ‫یداد؛ولیهمینکهاین همهامکاناتدراختیارمامی گذاشتندخیلیعالیبود‪.‬دوستم‪،‬اقایرامین‬ ‫چقدرم ‬ ‫همینهفتهپیشبودکهرفتمدنبالتی شرتودراخردلسردشدم‪.‬درایرانهمهچیزبرعکسشده‬ ‫بهنام‪ ،‬این پیشنهاد را از دکتر ریاحی گرفته بود‪ .‬ما چهار نفر بودیم؛ من‪ ،‬رامین بهنام‪ ،‬پدرام درخشانی و است‪ .‬همه چیز از اروپا خیلی گران تر است‪ .‬وقتی از اروپا لباس می خری ارزان تر از اینجاست و همین طور‬ ‫رضااقاییکههستهاصلیگروهاویژهشدیم‪.‬کارهایمانخیلیزیادازصداوسیماپخشمی شد‪.‬متاسفانه ازکیفیتشهممطمئنهستی‪.‬اینجالباسبهظاهر‪،‬برنداست؛ولیمی بینیکهبرندیدرکارنیست‪.‬‬ ‫بعدهابهدالیلیمنصرفشدند‪.‬‬ ‫زندگی مشترکتان چند سال طول کشید و چطور شد به پایان رسید؟‬ ‫می کردید؟‬ ‫کنسرتهمبرگزار‬ ‫هفت سال زندگی مشترک داشتیم‪ .‬چیز عجیب وغریبی نیست؛ دو نفر که به تفاهم نرسند پایانش‬ ‫بله سال‪ ،1377‬ساعت‪ 9‬شب در فرهنگ سرای ارسباران کنسرتی را برگزار کردیم‪.‬‬ ‫همیناست‪.‬‬ ‫استقبالهمشد؟‬ ‫مشکلیباقضیهطالقندارید؟‬ ‫بله‪ ،‬ان زمان در نوع خودش خوب بود؛ ولی یک دفعه کل زیرســاخت و‬ ‫خیر‪،‬اصالچرابایدمشکلداشتهباشم؟هرچیزیکههست‪،‬هستوحتی‬ ‫مارکتی که برای موسیقی وجود داشت کال از بین رفت‪ .‬از انجایی که مردم‬ ‫اگر من ان را انکار هم کنم‪ ،‬باز هم وجود دارد‪.‬‬ ‫از موسیقی پاپ دور بودند صدای خوانندگان جدید را با خواننده های‬ ‫چطورشدتصمیمگرفتیدباهوادارانتاناین قدرراحتباشیدو‬ ‫قبلمقایسهمی کردندوبرایشانخیلیجالببود‪.‬ماهمطبیعتاجذب‬ ‫زندگیخصوصی تانراباان هابهاشتراکبگذراید؟‬ ‫موســیقی پاپ شدیم و اولین کسی که با ایشان کار کردم؛ دوستم‬ ‫من اصال فکر نمی کنم که باید چیزی را مخفی کنم و چیزی هم ندارم‬ ‫خشایار اعتمادی بود و بعد اقای عصار‪ ،‬محمد اصفهانی‪ ،‬مانی رهنما‪،‬‬ ‫که مخفی کنم‪ .‬تا زمانی که به حریم خصوصی کسی تجاوز نکنم و به کسی‬ ‫حامی‪ ،‬حسین زمان و تقریبا همه کسانی که ان زمان کار می کردند‪.‬‬ ‫لطمه نزنم‪ ،‬ان کاری که دلم بخواهد را انجام می دهم و ان لحظه فکر نمی کنم‬ ‫باشادمهرعقیلیچطور؟‬ ‫دیگران چه خواهند گفت‪ .‬مسلما طرفدارانم برایم خیلی مهم هستند‪ ،‬همیشه‬ ‫فقطیکاجرایزندهباشادمهرداشتیم؛ان همسال‪ 1374‬کهیککنسرت‬ ‫مدیونشانهستموهیچچابلوسی ایدرکارمنیست‪.‬دراینمورد‪،‬مطبوعاتهم‬ ‫خصوصی بود و شادمهر ویولن می زد‪ .‬با بابک امینی در سالن پذیرایی خانه اش‬ ‫خیلی مهم است‪ .‬اخیراچیزهایی از من منتشر شده که مورد تاییدم نبوده استو‬ ‫صندلیچیدیموبرایتبلیغاتبایدپارچهمی زدیمومی نوشتیمکنسرتاویژه‪.‬به‬ ‫قضیه را جور دیگری جلوه داده بودند؛ این درست نیست‪.‬‬ ‫قولمعروف‪،‬هنوزازایدئالیسمجادوییبهرئالیسمتلخنرسیدهبودیم‪.‬‬ ‫چهقضیه ای؟‬ ‫چراگران ترینگیتاربیس زنایران؟‬ ‫مصاحبه ای در مورد محسن چاوشی بود‪ .‬یک نفر از من سوالی کرده بود و‬ ‫یک بخش ان به خاطر توانایی و تجربه ام است؛ اینکه من می توانم در هر‬ ‫ان هایکتیتریرانوشتهبودندکهمنبهطرفتوهینکرده ام‪.‬خیلیدرصفحه‬ ‫موســیقی خودم را خوب جا بدهم و فرقی نمی کند چه سبکی باشد‪ .‬و یک‬ ‫مجازیفحشخوردم‪.‬تازگی هاهمخواننده ایبهاسمساسی مانکنامدهاست‬ ‫توانایی دیگری که من دارم و واقعا همیشه به خاطر ان خدا را شکر می کنم‬ ‫ومنصرفاازایشانطرفداریکردموگفتم‪«:‬این قدرحرصنخوردید‪،‬ایننماد‬ ‫این است که من می توانم در استودیو یک اهنگ را تقریبا بدون اینکه شنیده‬ ‫جامعه ماست‪ ،‬وقتی این قدر معروف می شود؛ یعنی جامعه من چنین کسی را‬ ‫باشمدرستبزنم‪.‬‬ ‫می خواهد‪ ،‬این قدر ادای روشنفکرها را در نیاورید که خیلی بد است؛ اما در خفا‬ ‫چراهیچ کدامازخواننده هایماانقالبخاصیبهپانمی کنند؟‬ ‫اهنگرابگذاریدوبشکنبزنید»‪.‬اینقضیهبهبعضی هاخیلیبرخوردهبود‪.‬‬ ‫چرا انقالب خاصی را به پا کنند؟! در موسیقی پاپ‪ ،‬حرف اول را پول می زند!‬ ‫نظرتاندربارهتتلو؟‬ ‫خواننده های ما دوست دارند کاری انجام بدهند که از ان پول در بیاید‪ .‬خود من‬ ‫اصالباایشانارتباطیندارم‪.‬‬ ‫هم کارهای مستقل زیادی انجام دادم؛ یعنی کارهایی که تجاری نبوده اند؛ ولی‬ ‫مخالفموسیقیرپهستیدیاخیر؟‬ ‫ادامه دادن این کار هم سخت است و باید یک جوری هزینه کنید بدون اینکه‬ ‫من از کسانی هستم که پرچ مدار رپ هستند و می گویم موسیقی رپ باید‬ ‫برگشتیداشتهباشد؛چونماصنعتموسیقیهمنداریم!اینجایک سریادم ها‬ ‫یک بخش ان به خاطر‬ ‫مجوزبگیرد‪.‬حتیاگرالبومهیچکسهممنتشرنشوددوستدارمخودمهمبا‬ ‫هستندکهکارموسیقیمی کنندوصنعتیبه نامموسیقیوجودندارد‪.‬‬ ‫توانایی و تجربه ام است؛‬ ‫او روی ِسن اجرا کنم؛ اما اصال موضوع رپ نیست‪ .‬من با ادم هایی که به خاطر‬ ‫چرااینصنعتموسیقیایجادنمی شود؟‬ ‫اینکه من می توانم در هر‬ ‫گرفتن مجوز و سودجویی و فرصت طلبی یک سری کارها را انجام می دهند‬ ‫ دهی‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫انجام‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫کاری‬ ‫شما‬ ‫برایاینکهوضعیتماخیلیمعلقاست‪.‬وقتی‬ ‫موسیقی خودم را خوب جا‬ ‫بدوناینکهتواناییدرموسیقیداشتهباشندمشکلدارم‪.‬‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ نگری‬ ‫ه‬ ‫ایند‬ ‫ایط‪،‬‬ ‫ر‬ ‫یدانی که شاید فردا حرام اعالم شود؛ با این ش‬ ‫و نم ‬ ‫بدهم و فرقی نمی کند چه‬ ‫به نظرتان برنامه شــب کوک و استعدادیابی در ایران کار‬ ‫می دهی‪ .‬چاه نفت نیست که مثال برنامه ریزی کنم سال اینده انجا را حفاری‬ ‫سبکی باشد‪ .‬و یک توانایی‬ ‫درستیاست؟‬ ‫می کنموبهنفتمی رسم!امنیتشغلینداریم‪.‬‬ ‫دیگری که من دارم و واقعا‬ ‫چرابایدبدباشد؟این هامی خواهندبرنامهتولیدکنند؛برنامه ایکهمشابه اش‬ ‫بیشترچهنوعموسیقیگوشمی دهید؟‬ ‫همیشه به خاطر ان خدا را‬ ‫در خارج از ایران خیلی انجام شــده و جواب هم داده اســت‪ .‬اینکه یک عده‬ ‫موسیقی راک‪ ،‬ان هم از نوع نئوکالسیک و جدی اش که خیلی هایشان‬ ‫شکر می کنم این است که‬ ‫بخواهندمسابقهواقعیبدهندخوباست؛ولیخیلیادم هاتهدلشاندنبالاین‬ ‫بی کالمهستند‪.‬برایهمیناگرشخصیازمنبپرسدشعرچطوربود؛می گویم‬ ‫من می توانم در استودیو‬ ‫هستند که طرف را ضایع کنند و بخندند که این تلخ است‪.‬‬ ‫من هیچ چیزی نفهمیدم! اصال شعر را گوش نمی کنم‪ ،‬فقط ساز را می شنوم‪.‬‬ ‫یک اهنگ را تقریبا بدون‬ ‫به نظرتان روی صدای اقای چاوشی ادیتی زده شده است‬ ‫خیلیطولمی کشدتابهشعرتوجهکنم‪.‬‬ ‫اینکهشنیدهباشم‬ ‫یاخیر؟‬ ‫چند سال اســت با اقای جهانبخش کار می کنید؟ شعر‬ ‫درستبزنم‬ ‫ادیت زدن یک چیز رایج در موسیقی ایران و در صنعت ریکوردینگ است؛‬ ‫اهنگ هایایشانراهمحفظنیستید؟‬ ‫ی محسن‬ ‫ولی در این مورد نمی توان قضاوت کرد‪ .‬هیچ ایرادی در خط مشــ ‬ ‫حفظ‬ ‫اصال‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫شعرهایش‬ ‫ کنم‪.‬‬ ‫چهار سال است که با ایشان همکاری می‬ ‫چاوشی وارد نیست؛ چون می گوید من خواننده ای هستم که در استودیو کار‬ ‫نیست ‪.‬م‬ ‫تولید می کنم و ملت هم دوست دارند‪ .‬اصال خودش را به چالش الیو (اجرای‬ ‫به غیر از این سبک هایی که گفتید‪ ،‬موسیقی کدام کشورها‬ ‫زنده)نکشاندهکهبخواهدکنسرتبگذاردوقضاوتیدرباره اشصورتگیرد‪.‬‬ ‫رامی پسندید؟‬ ‫طی صحبت با یک صدابرداری‪ ،‬ایشان گفتند حتی در الیو هم می توان روی صدا‬ ‫موسیقی کشورهایی را دوست دارم که امتحانشان را در تاریخ موسیقی خوب پس داده اند؛ از قبیل ادیت زد‪ ،‬درست است؟‬ ‫انگلستان‪ ،‬امریکا‪ ،‬المان و کانادا‪ .‬یکی دیگر از گروه های خوبی که دوست دارم هم گروه «راش» است‪.‬‬ ‫بله‪ ،‬دستگاهی به نام اتوتیون است که با ان می توانید صدا را خوب کوک کنید‪.‬‬ ‫در محدوده اسیا هیچ کدام را دوست ندارم‪.‬‬ ‫یعنی اگر محســن چاوشی بخواهد می تواند با این دستگاه روی صدایش‬ ‫سبکزندگی تانچگونهاست؟‬ ‫ادیت کند؟‬ ‫من در این زمینه خیلی ادم خوش شانسی هستم؛ چون والدینی داشتم که من را از هر نظر حمایت‬ ‫خیر‪ .‬ان لحن خواندن است‪ ،‬نمی توان از اول تا اخر این کار را انجام داد‪ .‬شما می توانید یک جاهایی‬ ‫سبک‬ ‫می کردندومنهیچ وقتیک سری ازدغدغه هاییکهیکعدهداشتندرانداشتم‪.‬اینباعثشد‬ ‫کاری کنید تا فالش خواننده گرفته شود‪ .‬محسن چاوشی در استودیو می خواند و همه کارهایش را‬ ‫ خاطر‬ ‫ه‬ ‫بهترین همه چیز در اختیارم بوده و مجبور نبودم ب‬ ‫زندگی من یک مقدار راحت باشد‪ .‬همیشه‬ ‫دوست دارند؛ هرچند ادیتی هم روی کارهایش بزند‪ .‬در دنیا گروه های زیادی داریم که صرفا گروه های‬ ‫ِ‬ ‫چیزیمثلمسکنفعالیتکنم‪.‬‬ ‫استودیوییهستند؛چونخودشانتصمیمگرفتنداین طوریباشند‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪47‬‬ ‫مطلب موسیقی‬ ‫فاروق ازادیان‬ ‫نوازنده تار و سه تار و اهنگ ساز‬ ‫کشف‬ ‫اشکاالت صدا‬ ‫از مهم ترین مشکالتی که هنرجویان و حتی خوانندگان حرفه ای برای شنیدن صدای‬ ‫واقعی خود دارند‪ ،‬عدم تربیت نبودن گوش داخلی و عدم اگاهی از یک انالیز صوتی فنی‬ ‫است‪.‬این امر کامال روشن است که انچه خواننده از صدای خود می شنود بسیار متفاوت تر‬ ‫از صدایی اســت که مخاطبان می شنوند‪.‬صدایی که خواننده می شنود از طریق نسوج و‬ ‫استخوان های جمجمه و صورت است که بیشترین حجم انتقال صدا به طریقه شیپور‬ ‫استاش (دو مجرایی که گوش را به حفره پشت حلق و دهان مرتبط می کند) انجام می شود‬ ‫و به علت همین اتفاق‪ ،‬خواننده بسیاری از ظرائف صدایی و اشکاالت صدای خود را با‬ ‫تفکیکی صوت خود برای بهبود ان بی بهره می شود‪.‬‬ ‫حالتی کاور شده می شنود و از بررسی‬ ‫ِ‬ ‫(البته یک سری از اصوات را نیز خواننده مسقیما می شنود که دیگران به ان پی نمی برند‬ ‫که مدنظر ما نیست)‪.‬‬ ‫کف دست و درست‬ ‫در قدیم و حتی اکنون‪ ،‬در بعضی از کشورها خوانندگان با استفاده از ِ‬ ‫کف دست در پشت گوش‪ ،‬برای بهتر شنیدن و مونیتورینگ صدای‬ ‫کردن کاسه گونه ای با ِ‬ ‫ِ‬ ‫خود بهره می بردند و می برند که این نیز یکی از تقویت کننده های گوش داخلی بوده است‪.‬‬ ‫(در کاوش های باستان شناسی در کشورمان مجسمه ای متعلق به ‪ ۸۰۰۰‬سال پیش کشف‬ ‫شده است که نشان می دهد این تکنیک‪ ،‬بسیار قدیمی و متعلق به ایرانیان بوده است)‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫تقویت گوش داخلی‬ ‫برای دستیابی به طنین و کنترل واقعی و شنیدن اصوات و حرکات فیزیولوژیکی اضافه در‬ ‫صدای خود باید به تربیت گوش داخلی بپردازید‪.‬با توجه به ارتعاشات و هارمونیک هایی که در بدن‬ ‫احساس می شود می توانید برای کشف صداهای اضافه و پی بردن به توانایی های بالقوه صدای‬ ‫خود بهتر بهره ببرید‪.‬‬ ‫با قرار دادن کف دست روی الله گوش و یا انگشت در حفره بیرونی گوش می توانید به راحتی‬ ‫درباره صدای خود قضاوت کنید و تمرینات خود را به این شیوه انجام دهید‪.‬‬ ‫این ویژگی به علت اینکه صدای شما را از درون به شما معرفی می کند؛ می تواند تمام وجوه‬ ‫اضافات صدا می شود‪.‬‬ ‫صدا را در اختیار شما قرار دهد و باعث تقویت گوش داخلی و رفع نواقص و‬ ‫ِ‬ ‫الزم به یاداوری است که با کم و زیاد نمودن دست بر روی الله گوش می توانید تنظیمات‬ ‫مختلفی را برای فرکانس های پایین و باال داشته باشید تا دچار اسیب و یا ازار نشوید‪.‬‬ ‫مطلب موسیقی‬ ‫سمفونی ‪ ۹‬بتهوون‬ ‫سمفونیشادی‬ ‫این اخرین سمفونی تکمیل شده بتهوون قبل از مرگش است؛ اما تِم ها و‬ ‫نغمه های موسیقایی ان سال ها قبل از خلق اثر در ذهن این نابغه شکل گرفته‬ ‫بود‪ .‬از این اثر به عنوان یکی از بهترین های موسیقی کالسیک یاد می شود و‬ ‫برخی‪ ،‬این سمفونی را عظیم ترین قطعه موسیقی جهان می دانند‪.‬‬ ‫این سمفونی از اولین سمفونی هایی اســت که در ان از صدای انسان‬ ‫اســتفاده شده است‪ .‬اشعار استفاده شده در موومان اخر این سمفونی به نام‬ ‫« ُکرال»‪ ،‬توســط چهار تک خوان (سولوییست) و گروه کر خوانده می شود‪.‬‬ ‫اشعار این سمفونی از شعر ســرود شادی (چکامه شادی) فریدریش شیلر‬ ‫(شاعر‪ ،‬نمایشنامه نویس و فیلسوف بزرگ المانی) اقتباس شده است‪.‬‬ ‫سفارش ساخت این سمفونی از سوی ارکستر فیالرمونیک لندن در سال‬ ‫‪ ۱۸۱۷‬صورت گرفت‪ .‬تصنیف این اثر بین سال های ‪ ۱۸۲۲‬و ‪ ۱۸۲۴‬پایان‬ ‫یافت‪ .‬بتهوون این سمفونی را در‪۷‬مه‪ ۱۷۲۴‬در سالن تئاتر کِرن ْتنِرتور وین برای‬ ‫اولین بار به اجرا دراورد‪ .‬این اولین حضور بتهوون در سالن اجرای موسیقی‬ ‫خود او در ‪ ۱۲‬سال گذشته بود که در ان شخصیت ها و موسیقی دانان برجسته‬ ‫وین نیز گرد هم امده بودند‪ .‬از لحاظ بزرگی ارکستر‪ ،‬این سمفونی در میان‬ ‫اثار بتهوون به بیشترین تعداد نوازندگان نیاز داشت‪ .‬با انکه فهرست جامعی از‬ ‫تعداد نوازندگان این سمفونی در دست نیست؛ اما اکثر نوازندگان بنام وین در‬ ‫اجرای این سمفونی مشارکت کرده اند‪.‬‬ ‫این سمفونی از اثاری است که در تاریخ سیاست از ان استفاده شده است‬ ‫و در میان هر دسته و هر ایدئولوژی ‪ ،‬طرفدار بسیاری دارد‪ .‬در زمان جنگ دوم‬ ‫جهانی‪ ،‬المانی ها هر جا را اشغال می کردند این سمفونی را می نواختند‪ .‬این‬ ‫سمفونی برای تولد هیتلر نیز نواخته شد‪ .‬نخست وزیر زیمبابوه ان را به عنوان‬ ‫سرود ملی کشورش انتخاب کرد‪ .‬واتیکان از این سمفونی دفاع کرد و باالخره‬ ‫«ســرود شادی (‪ ،»)Ode to Joyy‬موومان چهار این سمفونی‪ ،‬به عنوان‬ ‫سرود رسمی اتحادیه اروپا انتخاب شد‪.‬‬ ‫رفتاری خود قرار‬ ‫انگلس می گوید‪« :‬روزی که بشر سمفونی نهم را ایین‬ ‫ِ‬ ‫دهد‪ ،‬ان روز بتهوون جایگاه حقیقی خود را یافته است»‪ .‬بیسمارک گفت‪:‬‬ ‫«اگر من سمفونی نهم را بیشتر گوش کرده بودم امروز بسیار شجاع تر بودم»‪.‬‬ ‫به گفته هیندنبورگ‪« :‬بتهوون به ما می اموزد که اگر کسی خود را در اختیار‬ ‫هنرش بگذارد نگون بخت نخواهد شد‪ .‬او تسکین دهنده رنج های ماست»‪.‬‬ ‫سمفونی باکالم‪ ،‬از اشعار جاودانه و بشردوستانه یوهان‬ ‫بتهوون در این‬ ‫ِ‬ ‫فریدریش شیلر استفاده کرده است که این اشعار به نوعی بازگویی مضمون‬ ‫شعر بلند سعدی‪« ،‬بنی ادم اعضای یک پیکرند»‪ ،‬است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ترجمه بخشی از شعر‬ ‫یاران من!‬ ‫این سانغمیننسرایید!‬ ‫بگذارید تا نغمه ای دیگر ساز کنیم‬ ‫نغمه ای شادی افزاتر‬ ‫شادی… شادی‬ ‫شادی ای زیبا اخگران خدایان‬ ‫دخت حریم قدسیان‬ ‫ای ِ‬ ‫مدهوش از اذر تو ره می یابیم‬ ‫اهورایی تو ای بارقه افالکی‬ ‫به بارگاه‬ ‫ِ‬ ‫جادوی تو پیوند می دهد‬ ‫انچه را که روزگار از هم گسیخته است‬ ‫ادمیان به برادری خواهند رسید‬ ‫انجا که شهپر لطیفت سایه می گستراند‬ ‫قمرالملوک‬ ‫وزیری‬ ‫قمرالملوک وزیری‪ ،‬اولین خواننده زن ایران‪ ،‬سوار بر درشکه به جایی می رفت‪.‬‬ ‫درشکه چی از جلوی قهوه خانه ای رد می شود که گرامافونش اهنگی از قمر را پخش‬ ‫می کرد‪ .‬درشکه چی اهی می کشد و می گوید‪« :‬چه می شد خدا به من هم پولی می داد‬ ‫تا می تواستم قمر را برای عروسی پسرم دعوت کنم»‪.‬‬ ‫قمر می گوید‪« :‬خدا را چه دیده ای‪ ،‬شاید قمر در عروسی پسر تو هم اواز بخواند»‪.‬‬ ‫درشکه چی از سر حسرت اهی کشید و گفت‪« :‬ای خانم! قمر کجا و عروسی پسر‬ ‫من کجا؟! تا پول دارهایی مثل تیمورتاش ها و حاج ملک التجارها هستند‪ ،‬کجا دست‬ ‫ما به دامان قمر می رسد»؟‬ ‫قمر پس از دلداری دادن به درشکه چی‪ ،‬از کم وکیف عروسی و زمان و مکان ان‬ ‫با خبر می شود و می فهمد که عروسی دو روز دیگر در خانه ای در جنوب تهران است‪.‬‬ ‫صبح روز موعود‪ ،‬قمر همه مقدمات یک جشن مجلل‪ ،‬از فرش و قالی و میز و‬ ‫صندلی و شیرینی و میوه و برنج و روغن و دیگ و دیگور را اماده می کند و به چند نفر‬ ‫می دهد که به خانه محل عروسی ببرند‪ .‬کارگران پیش چشمان حیرت زده درشکه چی‬ ‫و اهل خانواده‪ ،‬خانه را به نحو زیبایی تزیین و چراغانی می کنند‪.‬‬ ‫طرف های غروب‪ ،‬قمر با ارکستر خود و همچنین یک دسته مطرب روحوضی‬ ‫وارد شده و با ورود او‪ ،‬شور و غوغایی در محله به پا می شود و مردم برای دیدن او‬ ‫به پشت بام ها هجوم می برند‪ .‬درشکه چی خود را روی پاهای قمر می اندازد و قمر او‬ ‫بلند کرده و می گوید‪:‬‬ ‫«این هم قمری که ارزویش را داشتی و بدان که من هرگز یک تار موی شماها‬ ‫را با صد تا از ان ها که گفتی عوض نمی کنم» و بعد از خواندن چند دهن اواز جانانه و‬ ‫هدیه دادن به عروس و داماد‪ ،‬به مطرب ها می سپارد تا انجا که ممکن است مجلس‬ ‫عروسی را گرم کنند و خود انجا را ترک می کند‪.‬‬ ‫استاد شهریار در مورد این داستان از زبان صاحب مجلس چنین زیبا می سراید‪:‬‬ ‫از کوری چشم فلک امشب قمر اینجاست‬ ‫اری قمر امشب به خدا تا سحر اینجاست‬ ‫اهسته به گوش فلک از بنده بگویید‬ ‫چشمت ندود این همه‪ ،‬یک شب قمر اینجاست‬ ‫ خوان طبیعت‬ ‫اری قمر‪ ،‬ان ُقمری خوش ِ‬ ‫بلبل باغ هنر اینجاست‬ ‫ان نغمه سرا‪ِ ،‬‬ ‫شمعی که به سویش‪ ،‬من جان سوخته از شوق‬ ‫پروانه صفت‪ ،‬باز کنم بال و پر‪ ،‬اینجاست‬ ‫تنها نه من از شوق‪ ،‬سر از پا نشناسم‬ ‫یک دسته چو من‪ ،‬عاشق بی پا و سر اینجاست‬ ‫هر ناله که داری بکن ای عاشق شیدا‬ ‫جایی که ُکند ناله عاشق اثر‪ ،‬اینجاست‬ ‫مهمان عزیزی که پی دیدن رویش‬ ‫ِ‬ ‫ِشد از بام و در‪ ،‬اینجاست‬ ‫همسایه‪ ،‬همه سرک َ‬ ‫سا ِز خوش و اوا ِز خوش و باده دلکش‬ ‫ای بی خبر اخر‪ ،‬چه نشستی؟ خبر اینجاست‬ ‫ایرج ناکام‬ ‫ای عاشق روی قمر‪ ،‬ای ِ‬ ‫برخیز که باز ان بت بیدادگر اینجاست‬ ‫ای کاش سحر ناید و خورشید نزاید‬ ‫کامشب قمر اینجا‪ ،‬قمر اینجا‪ ،‬قمر اینجاست‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪49‬‬ ‫نام صفحه‬ ‫‪50‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫نام صفحه‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪51‬‬ ‫نام صفحه‬ ‫‪52‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫تجسمی‬ ‫الن کاپرو‬ ‫سوگوارانقاجاری‬ ‫بردیوارهایعکس خانهشهر‬ ‫کوبیسم‬ ‫‪Cubism‬‬ ‫به همراه‪:‬‬ ‫بهبهانهنمایشگاه‬ ‫سونات زخم‬ ‫عکس‬ ‫ شدگی‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪53‬‬ ‫هنر معاصر‬ ‫الن کاپرو‬ ‫شادی بلوطی‬ ‫کارشناسنقاشی‬ ‫الن کاپرو (‪ )Allan Kaprow‬هنرمند معاصر امریکایی اســت که در سال‬ ‫‪ 1927‬متولد شــد‪ .‬وی به خاطر خلق نظریه رخداد (‪ )happening‬به شهرت‬ ‫رسید‪ .‬اختالط پسامدرن در سایه شیوه ای به نام «هپنینگ» قرار گرفت که خود‬ ‫با نگاهی به گذشته چشم به فوتوریست ها‪ ،‬سوررئالیست ها و داداییست ها‬ ‫داشــت‪.‬کاپرو در ابتدای فعالیت هنری اش‪ ،‬کارش را با نقاشــی در سبک‬ ‫اکسپرسیونیســم انتزاعی اغاز کرد؛ اما به تدریج با تلفیق نقاشی و کالژ و‬ ‫چیدمان‪ ،‬مسیر هنری اش تغییر کرد‪« .‬جکسون پوالک» نماینده نقاشی کنشی‬ ‫و شاخص ترین چهره سبک اکسپرسیونیسم انتزاعی و همچنین «جان کیج»‬ ‫اهنگ ساز اوانگارد‪ ،‬الهام بخش نخستین اثار رخدادی کاپرو بودند‪.‬‬ ‫کاپرو در مقاله ای تحت عنوان «میراث جکسون پوالک» که در سال ‪1956‬‬ ‫در «ارت نیوز» چاپ شد‪ ،‬نوشت‪:‬‬ ‫«تابلوهای پوالک ان قدر بزرگ اند که دیگر نمی توان ان ها را نقاشی نامید؛‬ ‫ی هستند که در‬ ‫چون به محیط تبدیل شده اند‪ .‬این ها اغازگر راه هنری جدید ‬ ‫ان عمل بر نقاشــی غالب است‪ .‬اشیا از هرگونه که باشند ابزار هنر جدیدی‬ ‫هستند‪ :‬رنگ‪ ،‬صندلی‪ ،‬غذا‪ ،‬المپ نئون‪ ،‬دود‪ ،‬اب‪ ،‬جوراب های کهنه‪ ،‬سگ‪ ،‬فیلم‬ ‫و هزاران چیز دیگر»!‬ ‫کاپرو تصمیم گرفت تا تمام تماشــاگران یک نمایشگاه را جزئی از یک‬ ‫تجربه کلی کند‪ .‬کاپرو از شاگردان «جان کیج» بود‪ .‬قطعا این ایده که اثر هنری‬ ‫باید در حضور مخاطب و با مشــارکت مخاطب شکل گیرد متاثر از تفکرات‬ ‫جان کیج بوده است‪.‬نخستین اجرای کاپرو که واژه «رخداد» از ان گرفته شد؛‬ ‫اجرایی با عنوان «‪ 18‬رخداد در ‪ 6‬بخش» بود‪ .‬وی در این اثر‪ ،‬فضا را به سه‬ ‫اتاق با دیوارهای پالستیکی شفاف تقسیم کرده بود‪ .‬بازدیدکنندگان برنامه ای‬ ‫به همراه سه عدد کارت دریافت می کردند که به ان ها می گفت چه زمانی وارد‬ ‫کدام اتاق شــوند‪ .‬یکی از اجراهای این سه اتاق‪ ،‬دختری درحال گرفتن اب‬ ‫پرتقال بود‪ .‬دیگری‪ ،‬هنرمندی درحال روشن کردن کبریت و کشیدن نقاشی و‬ ‫ان یکی‪ ،‬کنسرتی از وسایل اسباب بازی‪ .‬هرچند کاپرو طرح اولیه اش را از قبل‬ ‫تعیین و برنامه ریزی کرده بود؛ اما فضایی سیال و بی ساختار در کار موج می زد‪.‬‬ ‫در سال ‪ 1959‬کاپرو خالصه ای از این واقعه هنری را به چاپ رساند و نام‬ ‫ان را «هپنینگ» گذاشت‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫هنر معاصر‬ ‫هپنینگ‬ ‫«هپنینگ» واقعه ای چندرسانه ای و بیناژانری است که مرزهای میان هنرها را‬ ‫می شکند و میان لحظه‪ ،‬اتفاق‪ ،‬هنر و مخاطب دادوستد ایجاد می کند‪.‬‬ ‫منظور از واقعه های چندرسانه ای که کاپرو از ان یاد می کند هنرهایی مانند‬ ‫‪ installation art‬است‪.‬‬ ‫«مایکل کربی» در بخش هایی از مقاله هپنینگ خود به این عوامل اشــاره‬ ‫می کند‪« :‬در واحدهای هپنینگ ها اجرا کننده ای وجود ندارد و ما تنها شــاهد‬ ‫عناصر صوتی و فیزیکی هستیم»‪.‬‬ ‫کاپرو به عنوان بنیان گذار هپنینگ در این باره این گونه شرح می دهد‪:‬‬ ‫«تقابل ادعایی میان هنر و زندگی‪ ،‬دســت کم از زمان روم باستان‪ ،‬یکی از‬ ‫مضامین هنر غرب بوده است‪ .‬به بیان ساده تر‪ ،‬در «هنر به مثابه زندگی»‪ ،‬اصل‬ ‫بر این است که هنر از زندگی و هر چیز دیگر است؛ درحالی که «هنر به مثابه‬ ‫هنر»‪ ،‬اصل بر تمایز هنر از زندگی و همه چیزهای دیگر است‪ .‬پیام اصلی هنر به‬ ‫مثابه هنر‪ ،‬همانا متمایز و ویژه بودن است؛ درحالی که پیام هنر به مثابه زندگی‪،‬‬ ‫در تمامیت ان پیوستگی و اگاهی فراگیر است‪.‬عوض شدن مکان هایی که هنر‬ ‫می تواند در ان ها به وقوع بپیوندد حائزاهمیت است؛ دور از موزه ها‪ ،‬تماشاخانه ها‪،‬‬ ‫سالن های کنسرت تا هر جای دیگری در جهان و نیز مقصود درمان گرایانه ان‪،‬‬ ‫تا از طریق ان واقعیت تکه تکه ای که در نزد ما بدیهی تلقی می شــود مجددا‬ ‫یک پارچه شود؛ ان هم نه به گونه ای ذهنی‪ ،‬بلکه به گونه ای سرراست و مستقیم‪،‬‬ ‫همچون تجربه در این لحظه‪ ،‬در این اشپزخانه‪ ،‬مقابل ظرفشویی اشپزخانه»!‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪55‬‬ ‫هنر معاصر‬ ‫شاره ها‬ ‫بخشیدن‬ ‫در این هپنینگ‪ ،‬شــرکت کنندگان بشــقاب هایی را پشت سر هم در کنار‬ ‫خیابان ها قرار می دهند و از ان عکس برداری می کنند‪ .‬نوشته کنار بشقاب‪« :‬این‬ ‫یک بشقاب ازاد است! اگر تو انتخابش می کنی برش دار! لطفا خط گچی کشیده‬ ‫شده دور بشقاب را ترک کن و بنویس چه نقشه ای برای انجام دادن با بشقاب‬ ‫جدیدت داری! ممنون و لذت ببر»!‬ ‫شرکت کنندگان روزهای بعد هم می امدند و از ان ها عکس برداری می کردند‬ ‫تا استعاره ای از مبادله کردن با نماد بشقاب خالی را در دور شهر بیافرینند‪.‬‬ ‫این واقعه در سال ‪ 1968‬اجرا شد‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫در لس انجلس و پاســادنا اتفاق افتاد‪ .‬شــاره ها‪ ،‬بی بقا بودن طبیعت در‬ ‫محیط های شهری را به وسیله محوطه دیواری مستطیل شکل ساخته شده از‬ ‫بلوک های یخی منعکس می کرد؛ درحالی که پس از گذشت زمانی‪ ،‬این دیوارها‬ ‫در سرتاسر شهر ذوب می شدند‪.‬‬ ‫این اجرا که یکی از مطرح ترین هپنینگ های کاپرو است‪ ،‬در سال‪ 1967‬اجرا‬ ‫و در سال ‪ 2008‬بازاجرا شد‪.‬‬ ‫هنرمندانی چون کاپرو با هپنینگ هایشــان‪ ،‬گروه هایی چــون ‪ Fluxus‬را‬ ‫تحت تاثیرقراردادند‪.‬‬ ‫گروه ‪ ،Fluxus‬یک گروه بین المللی سازماندهی شده از هنرمندان اوانگارد‬ ‫المان بود که در سال ‪ 1962‬تشکیل و تا سال ‪ 1970‬پیشرفت کرد‪ .‬در این گروه‬ ‫خصوصیات متداول و ادیبانه ای وجود نداشت‪ .‬ان ها بر علیه هنر سنتی و همه‬ ‫ان هایی که حرفه ای گری در هنر را دوست داشتند به پا خواستند‪.‬‬ ‫از نظر کاپرو‪ ،‬میان هنر و زندگی خطی بسیار باریک است که می تواند محو هم‬ ‫بشود‪ .‬خودش می گوید‪« :‬همه چیزی‪ ،‬هنر است و هنر‪ ،‬همه چیز» و از همین جا‬ ‫است که اعتقاد دارد موزه نباید گوری برای هنر‪ ،‬بلکه باید نمایندگی فعالیت ان‬ ‫باشد‪ .‬الن کاپرو در سال ‪ 2006‬درگذشت؛ اما هپنینگ های او به عنوان هنری به‬ ‫مثابه زندگی هنوز اجرا می شود‪.‬‬ ‫مطلب تجسمی‬ ‫سوگواران قاجاری‬ ‫بر دیوارهای‬ ‫عکس خانه شهر‬ ‫نمایشگاه عکس «سوگواران» این روزها به صورت‬ ‫هم زمان در مــوزه عکس خانه شــهر و نگارخانه‬ ‫الله درحال برگزاری اســت‪ .‬این نمایشگاه شامل‬ ‫‪ ۳۲‬تصویر در نگارخانه اللــه و ‪ ۲۳‬تصویر در موزه‬ ‫عکس خانه شهر است‪.‬‬ ‫مجموعه ها و اسناد تصویری که در این نمایشگاه‬ ‫دیده می شود روایتگر دوران گذشته و ارادت مردمان‬ ‫ایران زمین به امام سوم شیعیان است‪ .‬با دیدن این‬ ‫تصاویر می توانیم در تاریخ سفر کنیم و با تجربیات‬ ‫زیست هپیشینیاناشناشویم‪.‬‬ ‫از اغاز ورود عکاسی به ایران در دوره قاجار به تدریج‬ ‫برخی از عکاسان توانستند رفتارها و ایین های جمعی‬ ‫مردم را ثبت کنند‪ .‬یکی از این ایین ها‪ ،‬سوگواری برای‬ ‫امام حسین (ع) اســت‪ .‬تصاویر زیادی از ایین های‬ ‫ســوگواری در عصر قاجار و پس از ان به جای مانده‬ ‫اســت‪ .‬در این مجموعه برگزیده ای از چندین دوره‬ ‫تاریخی و تصاویری از هیئت های عزاداری‪ ،‬تکیه ها‪،‬‬ ‫دسته های سینه زنی و ایین تعزیه انتخاب شده است‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند تا ‪ ۹‬ابان ماه (به غیر از ایام‬ ‫تعطیل) برای بازدید از نمایشگاه به موزه عکس خانه‬ ‫شهر و نگارخانه الله مراجعه کنند‪.‬‬ ‫موزه عکس خانه شهر در میدان هفت تیر‪ ،‬خیابان‬ ‫بهارشیراز‪ ،‬میدان بهارشیراز‪ ،‬ضلع جنوب غربی واقع‬ ‫شده و نگارخانه الله در خیابان فاطمی‪ ،‬ضلع شمال‬ ‫پارک الله‪ ،‬جنب هتل الله واقع شده است‪.‬‬ ‫یازدهمین جشنواره‬ ‫بین المللی کارتون ‪URZICENI‬‬ ‫رومانی ‪ 2017‬برگزار می شود‬ ‫این رویداد هنری در دو موضوع «ازاد» و «از جوانی تا پیری» برگزار و هنرمندان عالقه مند‬ ‫سراسر جهان را به رقابت فرا می خواند‪ .‬هر هنرمند امکان ارسال حداکثر ‪ 6‬اثر برای هر بخش‬ ‫از این مسابقه را دارد‪.‬‬ ‫اثار ارســالی باید با وضوح ‪ ، 300 DPI‬فرمت ‪ JPG‬و ‪ RGB‬و حجم حداکثر ‪2 MB‬‬ ‫ارائه شوند‪ .‬این اثار نباید دارای متن نوشتاری باشند‪.‬‬ ‫گفتنی است هیئت داوران پس از بررسی اثار به منتخبین‪ ،‬جوایزی به شرح زیر اهدا می نماید‪:‬‬ ‫یک جایزه طالیی ‪ 500‬یورو به همراه دیپلم طنز اجتماعی و یک گالری شخصی از اثار در‬ ‫سایت ‪BestCARTOONS.net‬‬ ‫جایزه نقره ای ‪ 300‬یورو و دیپلم طنز اجتماعی و یک گالری شخصی از اثار در سایت‬ ‫جایزه برنزی ‪ 150‬یورو و دیپلم طنز اجتماعی و یک گالری شخصی از اثار در سایت‬ ‫جایزه تقدیری دیپلم طنز اجتماعی و یک گالری شخصی از اثار در سایت‬ ‫شرکت کنندگان می بایســت همراه با اثار‪ ،‬بیوگرافی و عکس خود را به جشنواره ارسال‬ ‫نمایند‪ .‬نام اثار باید شامل نام خانوادگی هنرمند‪ ،‬نام کشور و نام اثر به زبان انگلیسی باشد؛ مانند‬ ‫‪ahmadi-iran-oldman‬‬ ‫عالقه مندان می توانند اثار خود را حداکثر تا تاریخ ‪1‬اذرماه‪ 1396‬به ایمیل‬ ‫‪ graficcontesturziceni@gmail.com‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪57‬‬ ‫اخبار تجسمی‬ ‫بوستون میزبان اندیشه های‬ ‫«مارک روتکو»‬ ‫تابلویی از هوشنگ‬ ‫پزشک نیا به سرقت رفت‬ ‫موزه هنرهای معاصر بوســتون‬ ‫اثاری از «مارک روتکو» را به نمایش‬ ‫گذاشته است‪ .‬این نمایشگاه که از‬ ‫‪ 24‬سپتامبر اغاز شده است‪ ،‬تا اول‬ ‫ژانویه سال ‪ 2018‬برپا خواهد بود‪ .‬در‬ ‫این نمایشگاه‪ 11‬اثر مهم از روتکو به‬ ‫نمایش درامده است‪.‬‬ ‫مارکــوس روتکویــچ‪ ،‬ملقب به‬ ‫«مارک روتکو»‪ ،‬از هنرمندان اوانگارد‬ ‫و برجسته امریکایی اســت‪ .‬او در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۰۳‬در روسیه به دنیا امد‪.‬‬ ‫چند ســال بعد به امریکا مهاجرت‬ ‫کرد‪ .‬در ســال های ‪۱۹۲۱_۱۹۲۵‬‬ ‫تحصیالتش را در دانشــگاه ییل و‬ ‫اتحادیههنرجویاننیویورککاملکرد‪.‬‬ ‫او به مطالعه رنگ‪ ،‬اسطوره شناسی و‬ ‫روان شناسی یونگ پرداخت‪ .‬مدتی‬ ‫بعد در دانشگاه کالیفرنیا به تدریس‬ ‫هنر مشغول شد‪ .‬اثار او در این زمان‬ ‫عمدتا فیگوراتیو و اکسپرسیونیستی‬ ‫بود‪ .‬در اواخر ســال های دهه ‪ ۲۰‬با‬ ‫«میلتون اوری» که نقاشــی هایش‬ ‫واضح و صریــح بودند مالقات کرد‪.‬‬ ‫«اوری»تاثیرعمیقیبرروتکوگذاشت‬ ‫و باعث شد که او در نقاشی و استفاده‬ ‫از رنگ به سرعت پیشرفت کند‪ .‬خانه‬ ‫«اوری» محل مالقات هنرمندانی شده‬ ‫بود که هر هفته انجا گردهم می امدند‬ ‫‪58‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫و جلسات طراحی برگزار می کردند‪.‬‬ ‫روتکو از حیث رنگ پردازی درخشان‪،‬‬ ‫اشــکارا تحت تاثیر فوویست ها و‬ ‫به ویژه هانری ماتیس قرار داشت‪.‬‬ ‫روتکــو در ســال ‪ ۱۹۲۸‬اولین‬ ‫نمایشگاه گروهی و در سال ‪۱۹۳۳‬‬ ‫نخستین نمایشگاه انفرادی اش را در‬ ‫نگارخانه هنرهای معاصر نیویورک‬ ‫برگزار کرد‪ .‬در همان سال با ادولف‬ ‫گاتلیب‪ ،‬گروه ده را بنیان نهاد‪ .‬وی‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۳۶‬کتابی نوشت که‬ ‫هیچگاه ان را تمــام نکرد‪ .‬در این‬ ‫کتاب او به بررسی شباهت های بین‬ ‫هنر مدرن و نقاشــی های کودکان‬ ‫پرداخــت‪ .‬روتکو در ســال ‪۱۹۴۰‬‬ ‫به همــراه عــده ای از هنرمندان‬ ‫نیویورکی‪ ،‬فدراســیون نقاشان و‬ ‫مجسمه ســازان مدرن را تاسیس‬ ‫کرد که هدف ان ها جدا نگه داشتن‬ ‫هنر از تبلیغــات و بهره برداری های‬ ‫سیاســی بود‪ .‬او دلبسته فرم‪ ،‬رنگ‬ ‫و فضا بــود و برخالف دوســتان‬ ‫هنرمندش به جــای تاثیرپذیری از‬ ‫زندگی و محیط شهری‪ ،‬به اساطیر‬ ‫و کهن نمونه ها توجــه می کرد‪ .‬او‬ ‫شاخص ترین نماینده جریان دوم‬ ‫سبکاکسپرسیونیسم انتزاعی‪،‬یعنی‬ ‫«میدان رنگ» است‪.‬‬ ‫موسسه فرهنگی هنری «ماه مهر»‬ ‫خبر داد‪ :‬تابلوی نقاشــی هوشنگ‬ ‫پزشــک نیا از ماه مهر دزدیده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این تابلوی نقاشی که در ابعاد ‪50‬‬ ‫در ‪ 70‬سانتیمتر است و در دهه ‪40‬‬ ‫خورشیدی خلق شده است‪ ،‬چندی‬ ‫پیش از ماه مهر دزدیده شد‪ .‬ماه مهر‪،‬‬ ‫گم شدن این تابلو را به پلیس اطالع‬ ‫داده و در مراجع ذی صالح پرونده ان‬ ‫باز اســت‪ .‬همچنین عکس این کار‬ ‫برای مجموعه داران شاخص ارسال‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫موسســه ماه مهر اعالم کرد که‬ ‫هرگونــه خرید و فــروش این اثر‬ ‫غیرقانونی است و از کسانی که از این‬ ‫کار اطالعی دارند تقاضا کرد مراتب‬ ‫را به شماره تلفن ‪ 22059131‬خبر‬ ‫دهند‪.‬هوشنگ پزشــک نیا‪ ،‬نقاش‬ ‫تصویرهای تنهایی‪ ،‬فراموشــی و‬ ‫پریشانی و طراحی جسور بود که با‬ ‫خط های شکسته‪ ،‬سریع و زاویه دار با‬ ‫رنگ های تیره در دهه چهل توانست‬ ‫چند نمایشــگاه موفق در پاریس و‬ ‫لندن برپا کند‪ .‬در اثار پزشــک نیا‪،‬‬ ‫هویت ایرانی بیشتر به چشم می اید‬ ‫و مضمون اثارش تحت تاثیر مردم‬ ‫تهی دست است که با شیوه قدیمی‬ ‫زندگیراصبورانهتحملمی کنند‪.‬‬ ‫زندگینامه هوشنگ پزشک نیا به‬ ‫همراه البومی از اثارش در کتاب «به‬ ‫باغ همسفران» از طرف نشر نظر به‬ ‫قلم رویین پاکباز و یعقوب امدادیان‬ ‫منتشرشدهاست‪.‬‬ ‫اخبار تجسمی‬ ‫فهرست‬ ‫نهاییترنر‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬به‬ ‫نمایش در امد‬ ‫جایزه ترنر‪ ،‬نمایشگاهی از اثار چهار هنرمند منتخب در گالری‬ ‫هنری فارنز در کینگستون اپون هال انگلستان برگزار کرده است‪.‬‬ ‫این نمایشگاه بیست وششم سپتامبر اغاز شده است و تا هفتم‬ ‫ژانویه سال ‪ 2018‬ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫به نقل از ارت دیلی‪ ،‬فهرســت نهایی جایزه ترنر‪ ،‬این چهار‬ ‫هنرمند هستند‪ :‬هاروین اندرســون (‪،)Hurvin Anderson‬‬ ‫انــدره ا باتنــر (‪ ،)Andrea Buttner‬لوبانیــا هیمیــد‬ ‫(‪ )Lubaina Himid‬و روزالینــد ناساشــیبی (‪Rosalind‬‬ ‫‪ .)Nashashibi‬برند ه جایز ه ترنر ســال ‪ 2017‬در مراسمی که‬ ‫پنجم دسامبر (‪ 15‬دی ماه) برگزار خواهد شد و شبکه بی بی سی‬ ‫نیز ان را پوشش خواهد داد‪ ،‬اعالم می شود‪.‬‬ ‫هاروین اندرسون‪ ،‬متولد سال ‪ 1965‬در بیرمنگهام است‪ .‬او‬ ‫فارغ التحصیل مدرسه هنر و دانشکده سلطنتی هنر لندن است‪ .‬از‬ ‫او بارها نمایشگاه انفرادی و گروهی در نیویورک‪ ،‬تورنتو‪ ،‬اونتاریو‬ ‫و‪ ...‬برگزار شده است‪ .‬اندره ا بانتر‪ ،‬متولد سال ‪ 1972‬در اشتوتگارت‬ ‫اســت‪ .‬او در لندن و برلین زندگی می کند‪ .‬او هم دانش اموخته‬ ‫دانشکده سلطنتی هنر در لندن است‪.‬‬ ‫لوبانیا هیمید‪ ،‬تانزانیایی اســت‪ .‬او متولد سال ‪ 1954‬است و‬ ‫همچون دو نامزد دیگر دریافت جایزه ترنر در دانشکده سلطنتی‬ ‫هنر در لندن درس خوانده است‪ .‬روزالیند ناساشیبی‪ ،‬در میان چهار‬ ‫نامزد نهایی‪ ،‬تنها کسی است که در داکومنتای چهاردهم شرکت‬ ‫کرده اســت‪ .‬او برای جایزه ترنر ‪ 2017‬دو فیلم نیز اماده کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جایزه ترنــر (‪ )Turner Prize‬که به نام نقاش بریتانیایی‪،‬‬ ‫ویلیام ترنر‪ ،‬نام گذاری شده اســت‪ ،‬جایزه ای است که ساالنه به‬ ‫یکی از هنرمندان تجسمی بریتانیا اهدا می شود‪ .‬اهدای این جایزه‬ ‫توسط نگارخانه تیت در تیت بریتانیا صورت می گیرد‪ .‬جایزه ترنر‬ ‫از زمان پیدایشش در سال ‪ ۱۹۸۴‬به معروف ترین جایزه هنری‬ ‫بریتانیا و یکی از مهم ترین جوایز هنری اروپا تبدیل شده است‪.‬‬ ‫اگرچه اثاری که به نمایش درمی ایند از رشته های مختلف هنری‬ ‫هستند و جایزه ترنر به نقاشان نیز اهدا شده است؛ اما در درجه اول‪،‬‬ ‫این جایزه به هنر مفهومی اختصاص پیدا می کند‪.‬‬ ‫مرور دوران‬ ‫طالیی هنر هلند‬ ‫در هامبورگ‬ ‫بوسریوس کِنست‬ ‫نمایشــگاه بین المللی ِ‬ ‫فــوروم در هامبورگ المان‪ ،‬اثــاری از دوران‬ ‫طالیی هنر هلند را به نمایش گذاشته است‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه که به تازگی شروع به کار کرده است‬ ‫تا هفتم ژانویه ســال ‪ 2018‬برپا خواهد بود‪.‬‬ ‫اثار به نمایش درامده در این نمایشگاه مربوط‬ ‫بــه دوران حکمرانی جمهوری هلند (‪-1795‬‬ ‫‪ )1581‬است و در ان اثار هنرمندان شناخته‬ ‫شد ه وقت و در راس ان‪ ،‬اثاری از رامبرانت به‬ ‫نمایش درامده است‪.‬دوران طالیی هلند بیش‬ ‫از همه به قرن هفدهم میالدی اشاره دارد که‬ ‫در ان سیاست‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬فرهنگ و هنر به اوج‬ ‫شکوفایی خود رســید و به شهرتی جهانی‬ ‫دست یافت؛ اما «دوران طالیی هلند» در واقع‬ ‫از سال های پایانی سده شانزده میالدی اغاز‬ ‫می شود و تا اوایل سده هجدهم ادامه می یابد‪.‬‬ ‫نیمه نخســت ســده هفدهم میالدی در‬ ‫هلند بیشــتر به جنگ با اسپانیا گذشت؛ پس‬ ‫از پیروزی در جنگ‪ ،‬ارامش در کشــور برقرار‬ ‫شد‪ .‬هلندیان به کشــف سرزمین های دیگر‬ ‫پرداختند و به ویژه از راه «کمپانی هند شرقی»‬ ‫به فعالیت های گسترده بازرگانی در کشورهای‬ ‫گوناگون پرداختند‪ .‬برقراری صلح در کشور و‬ ‫همچنین پیشرفت علم و افزایش ثروت‪ ،‬در هنر‬ ‫هلند هم بازتاب یافت‪ .‬اثار برجای مانده از هنر‬ ‫هلند در دوران طالیی (به ویژه در زمینه نقاشی)‬ ‫در بســیاری از موزه های هلند و بلژیک دیده‬ ‫می شوند و دوره های دانشگاهی برای بررسی‬ ‫این اثار ایجاد شده است‪ .‬چندین فیلم مستند‬ ‫نیز درباره دوران طالیی هلند ساخته شده است‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪59‬‬ ‫معرفی سبک‬ ‫کوبیسم‬ ‫‪Cubism‬‬ ‫شادی بلوطی‬ ‫کارشناسنقاشی‬ ‫در ‪ ۱۹۰۸‬پژوهش های‬ ‫پیکاسو و براک منجر به‬ ‫ظهورکوبیسمشد‪.‬پابلو‬ ‫پیکاسو و ژرژ براک که‬ ‫پیش تر از گروه فوو ها بود؛‬ ‫دراتلیه ایکوچکمطالعه‬ ‫بر روی نقاشی های سزان‬ ‫را اغاز کردند‬ ‫‪60‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫بدون تردید کثرت و تنوع و تعداد‬ ‫سبک های هنری قرن بیستم و دوره‬ ‫هنــری مدرن‪ ،‬در طــول تاریخ هنر‬ ‫بی نظیراست‪.‬دربسیاریمواقعبه طور‬ ‫هم زمان در چند شــهر و چند کشور‬ ‫شاهد تشکیل و فراگیری سبک های‬ ‫مختلف هنری و همچنین تولید اثاری‬ ‫باتفکراتمتفاوتهستیم‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۹۰۸‬پژوهش های پیکاسو‬ ‫و براک منجر به ظهور کوبیسم شد‪.‬‬ ‫پابلو پیکاسو و ژرژ براک که پیش تر‬ ‫از گــروه فوو ها بــود؛ در اتلیه ای‬ ‫کوچک مطالعه بر روی نقاشی های‬ ‫سزان را اغاز کردند‪« .‬پل سزان» از‬ ‫نقاشان مکتب «امپرسیونیسم» بود‪.‬‬ ‫در ‪ ۱۸۸۰‬که امپرسیونیســم دچار‬ ‫بحران شد بســیاری از نمایندگان‬ ‫شاخص این مکتب دست به تحقیق‬ ‫ش برای رسیدن به راه های‬ ‫و پژوه ‬ ‫تازه ای زدند‪ .‬تالش های پل سینیاک‬ ‫و ژرژ ســورا منجر بــه تولد «نئو‬ ‫ امپرسیونیسم» شد و پل سزان که‬ ‫در کنار «کوه ســنت ویکتوار» انزوا‬ ‫گزیده بود‪« ،‬پست امپرسیونیسم»‬ ‫را کشــف کرد‪ .‬سزان به این نتیجه‬ ‫رسید که جزئیات سوژه بی اهمیت‬ ‫است و باید موضوع منتخب هنگام‬ ‫نقاشــی به اشــکال پایه هندسی‬ ‫تجزیه شــود‪ .‬اهمیت فرم که در‬ ‫نظریات جدید ســزان مطرح شده‬ ‫بــود‪ ،‬تاثیر بســزایی در ادامه راه‬ ‫مدرنیست ها داشت‪ .‬بسیاری سزان‬ ‫را پدر سمبلیسم و کوبیسم می دانند‪.‬‬ ‫اثار ســزان بــر هم عصرانش‪،‬‬ ‫بــه خصوص بر هنرمنــدان جوان‬ ‫و از میــان ان ها پیکاســو‪ ،‬نوعی‬ ‫نقاشی ماهرانه و نیرومند را اشکار‬ ‫می سازد که در جستجوی واقعیت‬ ‫در فراسوی افسون رنگ بندی های‬ ‫امپرسیونیستی و نگاه های ساده و‬ ‫گذرا است تا به عمیق ترین ساختار‬ ‫ممکن دست پیدا کند‪.‬‬ ‫این نوع نقاشــی بــر تحلیل و‬ ‫ترکیب بندی های هندسی بنا شده‬ ‫اســت‪ :‬هدف ان «ترسیم طبیعت‬ ‫به وسیله دادن پرسپکتیو به فرم هایی‬ ‫نظیر استوانه‪ ،‬کره و مخروط است»‪.‬‬ ‫ازاین رو است که ضرورتا می پندارد‬ ‫«وارد کــردن لرزش های نور که با‬ ‫رنگ های قرمــز‪ ،‬زرد و مقدار کافی‬ ‫رنگ های مایل به ابی نشــان داده‬ ‫می شــود‪ ،‬باعث می شــود در اثر‬ ‫حضور هوا را حس کنیم»‪ .‬در بیشتر‬ ‫اثار سزان مانند کوه سنت ویکتوار‬ ‫یــا ابتنی کنندگان که بعــد از جدا‬ ‫شدنش از امپرسیونیست ها‪ ،‬ان ها‬ ‫را خلق کرده‪ ،‬بر وجــود تعادل در‬ ‫اثر و بر منطقی بودن فرم ها تاکید‬ ‫کرده اســت ‪ .‬بــرای او فضا و فرم‬ ‫یکسان ترســیم می شود تا تبدیل‬ ‫به شیء شــوند که واقعیت در ان‬ ‫جای دارد‪ .‬نقاشی وی تماما دارای‬ ‫فضا اســت‪.‬پس از اشنایی با این‬ ‫فضا بود که پیکاسو با خلق خطوطی‬ ‫قوی‪ ،‬زمخت و تــا حدودی بدوی‬ ‫تمام قراردادهای تصویری را درهم‬ ‫ریخت‪.‬‬ ‫دومین عامل در پیدایش و رشد‬ ‫کوبیسم اشاعه فرهنگ افریقایی و‬ ‫به خصوص فرهنگ سیاه پوستان در‬ ‫اروپا بود‪.‬‬ ‫زمانی که پیکاسو و براک مطالعه‬ ‫بــر روی مجســمه های افریقایی‬ ‫را اغاز کردند‪ ،‬پرســپکتیو دوران‬ ‫رنســانس را زیر ســوال بردند تا‬ ‫بتوانند در یک ســاختار تجسمی و‬ ‫فضایی‪ ،‬روی یک سطح تصویری‬ ‫واحد‪ ،‬شــیء را از زوایای مختلف‬ ‫نشان دهند‪ :‬به این ترتیب می توان‬ ‫هم زمــان چهــره ای را از روبرو‪،‬‬ ‫نیم رخ‪ ،‬باال و پایین مشاهده نمود‪.‬‬ ‫در مورد مجســمه های افریقایی‬ ‫الزم به ذکر اســت کــه اروپا به‬ ‫علت سیاست های اســتعماری و‬ ‫توسعه طلبانه اش‪ ،‬به سرزمین های‬ ‫افریقاییمانندمکان هایتحت سلطه‬ ‫سیاســی و اقتصادی می نگرد؛ اما‬ ‫نسبت به ان ها رویکردی فرهنگی‬ ‫نیز دارد‪ .‬اروپا معتقد اســت که این‬ ‫ســرزمین ها می توانند محصوالتی‬ ‫با فرم هایی بسیار قدرتمند به ان ها‬ ‫عرضــه کنند‪ .‬مجســمه های ناب‬ ‫افریقایی در واقعیــت فرمی ناب‬ ‫خود‪ ،‬در فضایی همچون خالء مطلق‬ ‫محصورشده اند‪.‬‬ ‫تاریــخ دقیــق اولیــن ردپای‬ ‫کوبیســم در هنر همیشه موضوع‬ ‫بحث و مناقشــه میــان مورخان‬ ‫معرفی سبک‬ ‫هنر بوده اســت؛ اما بدون تردید‬ ‫تابلوی «دوشــیزگان اوینیون» که‬ ‫در ‪ ۱۹۰۶‬اغــاز و در ‪ ۱۹۰۷‬خاتمه‬ ‫یافت‪ ،‬اثــر بنیادین و معرف مکتب‬ ‫کوبیسم است‪ .‬پیکاسو در این اثر‬ ‫ویژگی های دقیق کار تلفیقی خویش‬ ‫را مشــخص کرد‪ .‬ایــن هنرمند‬ ‫اســپانیایی با تاکید بر بنیان فرمی‬ ‫مجسمه های ســیاهان افریقایی و‬ ‫به کمک ضربه های محکم قلم مو در‬ ‫پی دستیابی به استحکام حجم ها‬ ‫و سطوح تصویری فیگور و فضای‬ ‫متعلــق به ان بود‪ .‬برای پیکاســو‬ ‫نیز مانند ســزان‪ ،‬فضــا تبدیل به‬ ‫ساختمانی می شود که اجازه می دهد‬ ‫درون و بیرون ان با هم مرتبط شوند‬ ‫و از خالل ان‪ ،‬درجه صفر اثر و لوح‬ ‫سفید را مشخص می کند که امکانی‬ ‫برای شروع دوباره است‪.‬‬ ‫نمایــش چند زمانــی فضا در‬ ‫نگاره هــای ایرانــی و به خصوص‬ ‫مکتب هرات دوم و اثار «کمال الدین‬ ‫بهزاد» شکل جدی به خود گرفتند‪.‬‬ ‫هر چند این فضاسازی با پالن بندی‬ ‫در سطح نگاره همراه است؛ اما دور‬ ‫از ذهن نیست اگر بگوییم پیکاسو‬ ‫پیش از انطباق و نمایش چند وجه‬ ‫به صورت هم زمان‪ ،‬پژوهشــی در‬ ‫تاریخ نقاشی و مینیاتور ایران داشته‬ ‫است‪ .‬البته پیش تر شاخص ترین‬ ‫نماینده فوویســم‪ ،‬یعنی «هنری‬ ‫ماتیــس» از هنر شــرق و ایران‬ ‫تاثیر بســیار پذیرفته بود‪ .‬استفاده‬ ‫از المان های شرق در نقاشی های‬ ‫ماتیس‪ ،‬ازجملــه تابلوی معروف‬ ‫«هارمونی قرمز» کامال مشــهود‬ ‫اســت؛ پس این احتمال نیز وجود‬ ‫دارد که این میراث از طریق فووها‬ ‫به پیکاسو رسیده باشد‪.‬‬ ‫البتــه در تکامــل کوبیســم‬ ‫نمی توان تاثیر نقاشــی های روسو‬ ‫را نادیده گرفت‪« .‬هانری روســو»‬ ‫در نقاشــی هایی مانند «جنگ» و‬ ‫«مارافســای» همچون ژرف نگری‬ ‫ساده دل به فرمالیسم پرحشو و زاید‬ ‫پایان قرن نوزدهم واکنش نشان‬ ‫داد‪ .‬رنگ های محــدود‪ ،‬پرهیز از‬ ‫جزئیات و استفاده از خطوط ساده‬ ‫از بارزترین ویژگی های اثار روسو‬ ‫اســت‪ .‬در واقع نقاشی های او که‬ ‫با تکنیک وصف ناپذیری به منصه‬ ‫ظهور رسید ه اســت‪ ،‬اثاری است‬ ‫دقیق و اراســته بی انکه هیچ گونه‬ ‫پایه اکادمیکی داشــته باشد؛ اما‬ ‫تابلوهای ســاده و عــدم مهارت‬ ‫وی در شناخت تکنیک های سنتی‬ ‫بازنمایی اثر‪ ،‬تابلوهای او را به «لوح‬ ‫ســفید» و عاری از قوانین سنتی‬ ‫نقاشــی پیش از خود تبدیل کرد و‬ ‫هنر را بــه «درجه صفر» ان‪ ،‬یعنی‬ ‫نقطه اغازی تازه بازگرداند و تاریخ‬ ‫هنــر پیش از خود را به پرســش‬ ‫گرفت‪ .‬سراغاز کار پیکاسو نیز دقیقا‬ ‫از همین نقطه صفر بود‪.‬در ‪۱۹۰۸‬‬ ‫پیکاسو در اســتاک با ساده سازی‬ ‫و تاکید بر فرم‪ ،‬مجموعه مناظری‬ ‫را خلق کرد که در همان ســال در‬ ‫پاریس به نمایش گذاشته شدند‪.‬‬ ‫همکاری پیکاسو و براک از همین‬ ‫دوران شــدت گرفت‪ .‬در اثار اولیه‬ ‫براک که تازه از گروه فوویســت ها‬ ‫جدا شده بود‪ ،‬تاثیر از پیکاسو بسیار‬ ‫مشهود اســت‪ .‬جالب است بدانید‬ ‫که واژه کوب برای اولین بار برای‬ ‫تحقیر نقاشی های براک به کار برده‬ ‫شدند‪ .‬منتقدانی چون لویی ووکسل‬ ‫و ماتیــس با دیــدن منظره های‬ ‫براک‪ ،‬با لحنی تمســخرامیز ان ها‬ ‫را «مکعب های کوچک» یا «‪petits‬‬ ‫‪ »cubes‬نامیدنــد؛ اما دیری نپایید‬ ‫که «گیوم اپولینر» شاعر و نویسنده‬ ‫(که در ادامه مطلب بیشتر درباره اش‬ ‫خواهیم گفــت) کتابی تحت عنوان‬ ‫«نقاشان کوبیسم» (‪ )۱۹۱۳‬منتشر‬ ‫کرد و در مقدمــه ان به تعریف و‬ ‫ســتایش از هنرمندان این جنبش‬ ‫پرداخت‪ .‬از همین جا بود که به شکل‬ ‫رسمی این ســبک را «کوبیسم»‬ ‫نامیدند‪.‬‬ ‫نمایشچندزمانیفضا‬ ‫در نگاره های ایرانی و‬ ‫به خصوصمکتبهرات‬ ‫دوم و اثار «کمال الدین‬ ‫بهزاد» شکل جدی‬ ‫به خود گرفتند‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪61‬‬ ‫معرفی سبک‬ ‫کوبیسم تحلیلی‬ ‫حدود بازه زمانی بین سال های ‪ ۱۹۱۰‬تا ‪ ۱۹۱۲‬کوبیسم تحلیلی شکل گرفت‪ .‬در این‬ ‫دوره‪ ،‬پیکاسو و براک با حذف کامل پرسپکتیو به نوع مسطح تری از انتزاع روی اوردند‪ .‬عمده‬ ‫اثار کوبیسم تحلیلی با وجودی که بازنمایی از شیء بیرونی بودند؛ تقریبا غیرقابل تشخیص‬ ‫بودند‪ .‬نقاشی های این دوره غالبا تک رنگ با درون مایه های ابی‪ ،‬قهوه ای و خاکستری بودند‪.‬‬ ‫اولین نقاشی کوبیسم تحلیلی «گیتار و اکاردئون» اثر براک است‪.‬‬ ‫به تدریج با خالقیت پیکاسو کالژ به میان امد که بیشتر بر مادیت اشیا و رد ماهیت‬ ‫رمانتیک سبک های گذشته تاکید داشتند‪ .‬با ورود کالژ‪ ،‬اصول زیبایی شناسی سبک کوبیسم‬ ‫کامل تر شد‪.‬‬ ‫«کالژ» که واژه ای فرانسوی به معنای «تکه چسبانی» است‪ ،‬به الحاق تکه ای کاغذ‪،‬‬ ‫پارچه و یا هر شیء بیرونی بر روی بوم نقاشی اطالق می شود‪.‬‬ ‫کوبیسم ترکیبی‬ ‫دستاوردهای این دوره بیشتر مدیون تالش های گریس بود‪« .‬خوان گریس» در ‪۱۹۱۱‬‬ ‫به پیکاسو و براک پیوست‪.‬‬ ‫گریس ابتدا به تقلید از بنیان گذاران کوبیســم نقاشی می کرد؛ اما از حدود ‪ ،۱۹۱۲‬خود‬ ‫صاحب سبکی شخصی و مستقل شد‪ .‬نقاشی های سزان از باب حجم ها و بازتاب ان ها در‬ ‫ساختار هندسی‪ ،‬برای گریس نقشی تعیین کننده داشت؛ سپس به رنگ های تند روی اورد‬ ‫و عمدتا از تک رنگ استفاده می کرد‪ .‬از این زمان بود که سخن از «کوبیسم ترکیبی» به‬ ‫میان امد‪ .‬وی در این باره اظهار می کند‪« :‬تحلیل دیروزی‪ ،‬همان ترکیب امروزی است»‪.‬‬ ‫از نظر گریس‪ ،‬تابلوی نقاشــی یک معماری مسطح و رنگین است که در ان عناصر‬ ‫ســاختاری بسیار دقیق هندسی نقش دارند‪ .‬هدف واقعی در این نوع‪ ،‬جلوه دادن مفاهیم‬ ‫انتزاعی است و به همین دلیل است که گریس به عقیده ای مخالف از سزان می رسد و تاکید‬ ‫می کند‪« :‬از یک استوانه بطری می سازم»‪.‬‬ ‫کوبیسم در ادبیات‬ ‫تعمیم و سرایت کوبیسم به هنرهای دیگر به ویژه ادبیات‪ ،‬با اثار «گیوم اپولینر» شروع‬ ‫شد‪ .‬او نخستین شاعر فرانسوی بود که کوبیسم را وارد ادبیات کرد‪ .‬اصوال اپولینر را باید‬ ‫پیشوای تمام سبک های جدید و تندرو افراطی شمرد‪ .‬وی در سال ‪ ۱۹۱۰‬به این فکر افتاد‬ ‫که شاعر نیز مانند نقاش کوبیست‪ ،‬به جای نشان دادن یک جنبه از هر چیز‪ ،‬بهتر است تمام‬ ‫وجوه ان را نشان دهد‪.‬‬ ‫در شعر کوبیستی ابتکار عمل به دست الفاظ می افتد و در ان‪ ،‬نقطه گذاری از میان می رود‬ ‫و نحوه چاپ اشعار عوض می شود؛ چنانچه بعضی از اشعار ان به شکل دل‪ ،‬قطره های باران‪،‬‬ ‫سیگار‪ ،‬ساعت و غیره است‪ .‬همچنین شاعر در ساختمان جمله و قانون های دستور زبان و‬ ‫برگزیدن وزن های نادر و نامرسوم‪ ،‬ازادی تام دارد‪.‬‬ ‫اپولینر در ابتدا از پیروان سبک سمبولیسم بود؛ سپس عالقه به هنر نقاشی و دوستی اش‬ ‫با پیکاسو منجر به خالقیتی در ادبیات شد که «کوبیسم ادبی» نام گرفت‪.‬‬ ‫وی معتقد بود که یک متن ادبی عالوه بر زیبایی در مضمون و محتوا‪ ،‬باید از لحاظ‬ ‫بصری نیز جاذبه داشــته باشد و بر این باور بود که این شیوه در درک مخاطب از مطلب‬ ‫اثر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫اپولینر در متن های خود نشانه گذاری را از بین بُرد تا بتواند متن را نسبت به وزن و ریتم‬ ‫انعطاف پذیرتر کند‪ .‬مضامین و رموز اشعار اپولینر با توجه به تصویرسازی های او به راحتی‬ ‫قابل کشف هستند‪ .‬از هنرمندان برجسته و دیگر پیروان کوبیسم ادبی می توان ژان کوکتو‪،‬‬ ‫ماکس ژاکوب‪ ،‬اندره سالمون‪ ،‬پیر روردی‪ ،‬فرنان لژه‪ ،‬خوان گری‪ ،‬روبرت دلونه‪ ،‬ژاک لیپ‬ ‫شیتس‪ ،‬کنستانتین برانکوزی‪ ،‬زادکین‪ ،‬ارکی پنکو و دوشان ویون را نام برد‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫معرفی سبک‬ ‫گرنیکا‬ ‫شــاخص ترین نقاشــی سبک‬ ‫کوبیســم و به نوعی شاخص ترین‬ ‫نماینده نقاشــی مدرنیسم‪ ،‬تابلوی‬ ‫عظیم «گرنیکا» (‪ )Guernica‬اثر پابلو‬ ‫پیکاسواست‪.‬‬ ‫این اثر به طــور تقریبی در ابعاد‬ ‫‪ ۵/۳‬در ‪ ۵/۷‬ترسیم شده است که‬ ‫در همان سال در فرانسه (درحالی که‬ ‫پیکاسو در تبعید به سر می برد) به‬ ‫نمایش عموم درامد‪.‬‬ ‫مرگ‪ ،‬خشونت‪ ،‬زجر و درماندگی‬ ‫حاصل از جنگ‪ ،‬در تنالیته ســفید و‬ ‫مشکی و خاکستری به تصویر درامده‬ ‫است‪ .‬پیکاسو این تابلو را با الهام از‬ ‫بمباران شهر گرنیکا کشیده است‪.‬‬ ‫در روز ‪ 26‬اوریل ســال ‪1937‬‬ ‫میالدی شهر کوچک گرنیکا در ایالت‬ ‫باسک اسپانیا و زمانی که روز بازار‬ ‫هفتگی این شهر کوچک بود توسط‬ ‫هواپیماهای لژیون کنــدور المان‬ ‫بمباران شد‪ .‬در این بمباران بی دلیل و‬ ‫غافلگیرکننده ‪ 248‬مرد و زن و کودک‬ ‫بی گناه کشته و صدها نفر مجروح‬ ‫شدند‪ .‬این نخســتین بار در تاریخ‬ ‫مدرن بود که یک جمعیت غیرنظامی‬ ‫بی گناه خونسردانه در یک بمباران‬ ‫هوایی قتل عام می شدند‪ .‬دستور این‬ ‫کشــتار را ادولف هیتلر‪ ،‬رهبر المان‬ ‫نازی‪ ،‬صادر کرده بود‪.‬‬ ‫ادولف هیتلــر‪ ،‬صدراعظم المان‬ ‫نازی که متحد ژنرال فرانکو در جنگ‬ ‫داخلی اسپانیا بود‪ ،‬می خواست با این‬ ‫کشتار بی رحمانه مردم غیرنظامی را‬ ‫به وحشــت انداخته و مرعوب کند‪.‬‬ ‫انتخاب شهر کوچک گرنیکا به عنوان‬ ‫هدف به دلیل نقش افســانه ای و‬ ‫تقریبا مقدس این شــهر در تاریخ‬ ‫سرزمین باسک بود‪ .‬در همان سال‪،‬‬ ‫پابلو پیکاسو با خلق تابلوی گرنیکا‪،‬‬ ‫این فاجعه را جاودان کرد‪.‬‬ ‫در مقــام تفســیر کاراکترهای‬ ‫موجود در این اثر‪ ،‬خو ِد نقاش گفته‬ ‫است‪ ...« :‬اگر شما معانی مشخص‬ ‫به مولفه های نقاشی های من بدهید‪،‬‬ ‫ممکن است کامال به حقیقت نزدیک‬ ‫شده باشید؛ اما به هیچ عنوان به نیت‬ ‫من در جان بخشی به این مولفه ها‬ ‫پی نبرده اید‪ .‬هر حــدس‪ ،‬گمان و‬ ‫استنتاجی که شــما دارید بخشی‬ ‫از حالتی اســت که من هم تجربه‬ ‫کرده ام؛ اما به صــورت ناخوداگاه و‬ ‫غیرارادی‪ .‬من نقاشی می کنم برای‬ ‫خو ِد نقاشی‪ .‬من اشیا را برای چیزی‬ ‫که هستند‪ ،‬می کشم…»‪.‬‬ ‫پیکاســو در اتودهای اولیه این‬ ‫اثر‪ ،‬از نقاشــی های «فرانسیسکو‬ ‫گویا» بســیار تاثیر پذیرفته است؛‬ ‫امــا درنهایت با دانش کوبیســتی‬ ‫خود اثری منحصربه خویش را خلق‬ ‫کرد‪ .‬در این تابلو از بسیاری نمادها‬ ‫و نشانه ها استفاده شده است‪« .‬گاو‬ ‫نر» حجم زیادی از تصویر را گرفته‬ ‫و ازایــن رو جزء عناصری اســت‬ ‫که بیشــتر دیده می شود‪ .‬عالوه بر‬ ‫گاوبازی که از ســنت های دیرین‬ ‫مردم اسپانیا است‪ ،‬عده ای این گاو‬ ‫نر را نمادی از ژنرال فرانکو می دانند‬ ‫که با چهره ای خونسرد در مرکز کادر‬ ‫قرار گرفته و ایــن اوار را نظاره گر‬ ‫است‪« .‬اســب» به طرزی اقرارامیز‬ ‫و ناهنجار فریاد می زند و «ماتادور»‬ ‫با شمشیری شکســته در زیر پای‬ ‫همگان افتاده است‪ .‬زنان و مادران‬ ‫و کودکان همگی در این اشفتگی ها‬ ‫درگیرند و گویا کل تابلو یک جمله را‬ ‫فریاد می زند‪« :‬مرگ قطعی است»!‬ ‫تنهــا منبع نــور تصویر‪ ،‬المپی‬ ‫اســت که در کنار یک چراغ نفتی‬ ‫قرار گرفته است و نه تنها جایی را‬ ‫روشن نمی کند؛ بلکه با اشعه های‬ ‫تیز و مثلثی‪ ،‬حالتــی تهدیدکننده‬ ‫به خود گرفته اســت‪ .‬در واقع این‬ ‫المپ‪ ،‬نمادی از مدرنیســم است؛‬ ‫مدرنیســمی که به جای اسایش و‬ ‫رفاه برای انســان‪ ،‬به ابزاری برای‬ ‫خشــونت و ویرانی مبدل گشــته‬ ‫است‪.‬‬ ‫این تابلوی ارزشمند هم اکنون در‬ ‫مادرید نگهداری می شود‪.‬‬ ‫شاخص تریننقاشی‬ ‫سبک کوبیسم و به‬ ‫نوعیشاخص ترین‬ ‫نمایندهنقاشیمدرنیسم‪،‬‬ ‫تابلویعظیم«گرنیکا»‬ ‫(‪ )Guernica‬اثر پابلو‬ ‫پیکاسواست‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪63‬‬ ‫یادداشت‬ ‫عکس شدگی‬ ‫به بهانه نمایشگاه سونات زخم‬ ‫نمایشگاه «سونات زخم» با عکس هایی از کیارش مسیبی در نگارخانه تابستان خانه‬ ‫هنرمندانایرانبرپاگردید‪.‬ایننمایشگاهمتشکلازعکس هایتئاتراستکهباکیوریتوری‬ ‫رامین سعیدیان به نمایش در امده بودند‪ .‬عکاسی تئاتر زیرمجموعه ای از عکاسی است که‬ ‫در ایران کمی مهجور مانده و به شکل حرفه ای به ان پرداخته نمی شود‪ .‬به این بهانه تصمیم‬ ‫گرفتیم به این گونه بپردازیم‪.‬‬ ‫شادی بلوطی‬ ‫کارشناسنقاشی‬ ‫«عکاسی» در اکثر زبان ها «فتوگرافی»‬ ‫خوانده می شود که ترکیبی از دو کلمه یونانی‬ ‫«فتو» به معنی نور و «گرافی» به معنی ثبت‬ ‫یا نگارش است؛ بنابراین‪ ،‬می توان فتوگرافی را‬ ‫نقش کردن با نور معنا کرد‪.‬‬ ‫عکاسی توسط یک فرد کشف و تکمیل‬ ‫نشده اســت؛ بلکه نتیجه تالش بسیاری از‬ ‫افراد در زمینه های مختلف و اکتشــافات و‬ ‫نواوری های انان در طول تاریخ است‪.‬‬ ‫سال ها قبل از اختراع عکاسی‪ ،‬اساس کار‬ ‫دوربین عکاســی وجود داشته است؛ موزی‪،‬‬ ‫ارسطو و اقلیدس در سده ‪ ۵‬و ‪ ۴‬پیش از میالد‪،‬‬ ‫نحوه کارکرد دوربین سوراخ ســوزنی را شرح‬ ‫داده بودند‪ .‬در یونان باستان عقیده بر این بود‬ ‫که نور از چشم به سمت اشیا می تابد و بازتاب‬ ‫ان باعث دیدن می شود‪ .‬ارسطو و اقلیدس با‬ ‫استفاده از تئوری سوراخ سوزنی تالش کردند‬ ‫خالف ان نظریه را ثابت کنند؛ ان ها در پشت‬ ‫دوربین هایسوراخ سوزنیصفحه اینیمه مات‬ ‫قرار می دادند تا تصویر بازتاب شده روی ان‬ ‫با چشم دیده شــود‪ .‬در قرن ششم میالدی‪،‬‬ ‫انتمیوس در ازمایش های خــود از دوربین‬ ‫تاریک خانه ای استفاده کرد‪.‬‬ ‫دوربین تاریک خانه ای اســتفاده بسیاری‬ ‫‪64‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫داشت که شاید از مهم ترین و پرکاربردترین‬ ‫موارد ان می توان به شیوه ای در ترسیم دقیق‬ ‫پرسپکتیو و واقع گرایی هرچه بیشتر نقاشی‬ ‫اشــاره کرد‪ .‬این شیوه در اسناد به جا مانده از‬ ‫مراحل کار بسیاری از استادان بنام تاریخ هنر‬ ‫نقاشی‪ ،‬از «داوینچی» گرفته تا «ورمیر»‪ ،‬ذکر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اولین تصویر لیتوگرافی نوری در ســال‬ ‫‪ ۱۸۲۲‬میالدی توســط مخترع فرانسوی‪،‬‬ ‫«ژوزف نیســه فور نیپس»‪ ،‬تولید شد؛ اما در‬ ‫هنگام رونوشت برداری از بین رفت‪« .‬نیپس»‬ ‫در سال ‪ ۱۸۲۶‬مجددا توانست عکسی دائمی‬ ‫از طبیعت به نــام «اصطبل و کبوترخانه» را‬ ‫خلق کند؛ اما زمان نوردهی این عکس هشت‬ ‫ســاعت بود که زمان بسیار درازی محسوب‬ ‫می شد و مشکل دیگر هم این بود که تصویر‬ ‫نگاتیو بود؛ یعنی هرچه ســفید بود را سیاه و‬ ‫هرچه سیاه بود را سفید نشان می داد‪ .‬به همین‬ ‫دلیــل او به دنبال یافتن فرایند بهتری بود و‬ ‫با همکاری «لوئی داگــر»‪ ،‬ازمایش هایی را‬ ‫بر ترکیبات نقره براساس یافته های «یوهان‬ ‫هاینریش شــولتز» انجام دادند‪ .‬در ان سال‪،‬‬ ‫شولتز مشــاهده کرد که مخلوطی از نیترات‬ ‫نقره و گچ در مقابل نور‪ ،‬تیره می شوند‪.‬‬ ‫نیپس در سال ‪ ۱۸۳۳‬میالدی درگذشت؛‬ ‫ولی داگر چهار ســال بعد توانســت روش‬ ‫«داگرئوتایپ» را اختراع کند‪.‬‬ ‫کم کم عکس و عکاسی به شکل جدی‬ ‫وارد زندگی بشر شدند؛ اما چون در ان زمان‬ ‫یکی از مهم ترین فاکتورهای هنر این بود که‬ ‫الزاما باید توسط مهارت دست خلق شده باشند‬ ‫یادداشت‬ ‫و دوربین مکانیزمی صنعتی داشت‪ ،‬به عنوان‬ ‫هنر پذیرفته نمی شد‪ .‬از این جهت‪ ،‬عکاسان‬ ‫نسل اول به شــدت تحت تاثیر هنر نقاشی‬ ‫بودند و تالش می کردند با تقلید از کادربندی ‪،‬‬ ‫نورپردازی و ترکیب بندی های نقاشانه‪ ،‬راهی‬ ‫به دنیای هنر باز کنند؛ شــیوه ای که بعدها‬ ‫موردانتقاد شــدید بسیاری از عکاسان بزرگ‬ ‫قرار گرفت؛ چراکه ان ها معتقد بودند عکاسی‬ ‫باید رسالت خود را فارغ از دیگر هنرها‪ ،‬به ویژه‬ ‫نقاشی‪ ،‬به انجام برساند‪.‬‬ ‫عکاسیتئاتر‪،‬بعدهابه عنوانزیرشاخه ایاز‬ ‫عکاسی شکل جدی به خود گرفت؛ گونه ای‬ ‫که ترکیبی از عکاسی هنری و عکاسی خبری‬ ‫محسوبمی شود‪.‬‬ ‫«روالن بارت»‪ ،‬نشانه شناس و منتقد ادبی‬ ‫معتقد است پیوند عکاسی با هنر نه از طریق‬ ‫نقاشی که با تئاتر است‪ .‬وی در قسمت هایی‬ ‫از کتاب «اتاق روشن» ذکر می کند‪ ...« :‬یک‬ ‫کالم‪ ،‬اتاق تاریک‪ ،‬نقاشی ژرف نما‪ ،‬عکاسی‬ ‫و دیورامــا را پدید اورد که هر سه شــان هم‬ ‫هنرهای همبســته نمایش اند؛ اما اگر تئاتر‬ ‫به نظرم بیشتر به عکاســی می ماند‪ ،‬از راه‬ ‫میانجی ای یگانه است (و شاید هم فقط این‬ ‫منم که چنین می بینم)‪ :‬از راه مرگ‪.‬‬ ‫نســبت ِ بنیادین تئاتر و کیــش مرگ را‬ ‫می شناسیم‪ :‬نخستین بازیگران‪ ،‬با ایفای نقش ِ‬ ‫ارایش‬ ‫مرده‪ ،‬خــود را از جماعت جدا کردند‪ِ :‬‬ ‫ادمی‪ ،‬مشــخص کردنش بود؛ چونان کسی‬ ‫زنده و مرده به یک ان‪ :‬سیماچه سپی ِد تئاتر‬ ‫توتمی‪ ،‬ادمی با چهره رنگ اندود شده در تئاتر‬ ‫چینی‪،‬‬ ‫صورتگری برنج مایه کاتاکالی‪ ،‬نقاب ِ‬ ‫ِ‬ ‫نوی ژاپنی ها‪ ...‬چیزی نظیر همین ارتباط را‬ ‫من در عکس می یابم؛ هرچه هم در «زنده»‬ ‫نمودنش بکوشــیم (و این جنــون «زنده»‬ ‫نمودن‪ ،‬صرفا انکاری است اسطوره ای از دلهره‬ ‫و بیم مان از مرگ)‪ ،‬باز عکاســی گونه ای از‬ ‫تئاتر بدوی است‪ ،‬نوعی پرده جاندار‪ ،‬کنایتی از‬ ‫چهره منجم ِد ارایش شده ای که زیرش مرگ‬ ‫رامی بینیم»‪.‬‬ ‫تئاتر مانند زندگی جاری است؛ زندگی زیر‬ ‫سایه مرگ و ثبت لحظه ای درست با کادر و‬ ‫ترکیب بندی دقیق و متناسب‪ ،‬مهارت باالی‬ ‫عکاس را می طلبد تا در لحظه درســت تیر‬ ‫عکاسانه را رها کند‪«( .‬تیر عکاسانه» اصطالح‬ ‫معروف «هانری کارتیه برسون» عکاس شهیر‬ ‫است که به او لقب «چشم قرن» را داده اند)‪.‬‬ ‫انتخاب ان لحظــه دقیق که بتواند برای‬ ‫بیننده خارج از تئاتر روزنه ای به خیال و وهم‬ ‫بــاز کرده و او را درگیــر کند‪ ،‬با ثبت صرف‬ ‫لحظه های زیبای تئاتر تفاوت بسیار دارد‪ .‬بارت‬ ‫معتقد است که عکس باید به گونه ای باشد‬ ‫که با چشمان بسته بتوان چیزهایی را در ان‬ ‫کشف کرد که در هنگام دیدن با چشمان باز‬ ‫امکان پذیرنیست‪.‬‬ ‫تالش برای رســیدن به ایــن هدف در‬ ‫نمایشــگاه ســونات زخم قابل لمس بود‪ .‬در‬ ‫ورودی نگارخانه‪ ،‬نوشته کیوریتور نمایشگاه‬ ‫توجه را به خود جلب می کرد‪:‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪65‬‬ ‫یادداشت‬ ‫«در نظر روالن بارت نشانه شناس و منتقد ادبی فرانسوی‪ ،‬عکس‬ ‫را باید به مثابه یک زخم کاوش کرد‪ .‬این زخم‪ ،‬این فرورفتگی‪ ،‬این‬ ‫عالمتی که توسط ابزاری تیز و برنده پدید امده‪« ،‬پنکتوم» نام دارد؛‬ ‫به معنی نیش‪ ،‬خال‪ ،‬بریدگی و ســوراخ کوچک‪ .‬ان عنصر درون‬ ‫عکس از صحنه بیرون می اید و همچون تیری پرتاب می شــود‪،‬‬ ‫در مخاطب فرو می رود و زخمی اش می کند‪ .‬بارت عکس هایی که‬ ‫دوست دارد را در کل به سبک سونات کالسیک می داند‪ .‬سونات‬ ‫قطعه ای موسیقی است که برای دو ساز تصنیف می شود و یکی از‬ ‫سازها عمدتا پیانو است‪.‬‬ ‫در مجموعه حاضر از اثار کیارش مسیبی تالش شده تا سوناتی‬ ‫با نوازندگی دو ســاز متفاوت عالم هنر‪ ،‬یعنی تئاتر و عکاسی‪ ،‬بر‬ ‫اساس نت های ادبیات ساخته شود‪ .‬این مجموعه خوانشی متفاوت‬ ‫از عکاسی تئاتر با استفاده از رویکرد روالن بارت دارد تا از عکس‪،‬‬ ‫این همواره نادیدنی‪ ،‬این فرصت‪ ،‬این مواجهه و این امر واقعی در‬ ‫نمود دائمی و پایدارش یک لذت بسازد»‪.‬‬ ‫قطعا اگاهی شرط اول رسیدن به مقصد است که پیش از اجرایی‬ ‫شدن طرح کسب می شود‪ .‬معدود عکاسان ایرانی هستند که با این‬ ‫علم‪ ،‬در تماشاخانه ها به ثبت عکس مشغول اند‪ .‬عکاسی تئاتر صرفا‬ ‫عکاسی خبری محسوب نمی شــود و باید با اشراف به فلسفه و‬ ‫نشانه شناسی و ذات تئاتر و عکاسی و پیوند این دو‪ ،‬ثبت شوند‪.‬‬ ‫‪66‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫سبکزندگی‬ ‫گپیبادکتر‬ ‫امیرساعدی داریان‬ ‫برج میالد‬ ‫بعد از زلزله‬ ‫سالم باقی‬ ‫می ماند‬ ‫گیاه درمانی‬ ‫درطـبسـنتی‬ ‫دویدن و دانستنی های ان‬ ‫به همراه‪:‬‬ ‫باغ دولت اباد یزد‬ ‫مسائل خودتان را‬ ‫داخل رختخواب‬ ‫و زیر دوش حل کنید!‬ ‫و نگاهی به برندهای پوشاک بچه گانه‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪67‬‬ ‫گردشگری‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫غ‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ی�ز‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫با‬ ‫از ‪ ۹‬غ دول ‬ ‫تابا‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫‪،‬‬ ‫ب غا‬ ‫یکی‬ ‫‪ ۲۶۰‬سا یرانی ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫که با‬ ‫ل قدم‬ ‫ت و با و‬ ‫‪4‬‬ ‫انگو ‪ 6.‬هکتار و ب سعت‬ ‫ا‬ ‫ر‪،‬‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ل رو و کاج و ختان‬ ‫م‬ ‫گ ه‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ط‬ ‫ی‬ ‫مح‬ ‫ر به‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫‪23‬ا‬ ‫در‬ ‫‪ ۴‬سفند‪ ،۱۳۴۶‬تاریخ‬ ‫با‬ ‫‪۷۷‬‬ ‫در فهرست شماره‬ ‫ا‬ ‫ث‬ ‫ایران‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫ملی‬ ‫رار گ‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫وا‬ ‫‪ ۲۰‬در فهرس ز سال‬ ‫ت‬ ‫جه‬ ‫م انی یونسکو میراث‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫چ‬ ‫ی خ رد‬ ‫شم‬ ‫دارد‪ .‬این ب و شهر‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫انی‬ ‫جه اغ بلن‬ ‫ا‬ ‫دترین‬ ‫است ن را در خود بادگیر‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا ظر‬ ‫داده‬ ‫معمار‬ ‫ی‬ ‫‪،‬‬ ‫ب‬ ‫ارزشم سیار‬ ‫ند‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاسیس باغ دولت اباد‬ ‫تاریخچه و کاربرد باغ دولت اباد‬ ‫در سال ‪ ۱۱۶۰‬هجری قمری‪ ،‬هم زمان با اواخر دوره افشاریه‪ ،‬حاکم و والی‬ ‫یزد «محمدتقی خان بافقی»‪ ،‬ملقب به خان بزرگ‪ ،‬باغی را بنا نهاد که به عنوان‬ ‫محل اقامت حاکم وقت و معاصر با شاهرخ میرزا و کریم خان زند مورداستفاده‬ ‫قرار گرفت که به ‪ ۸‬باغ دولت اباد نیز شهرت یافت‪.‬‬ ‫باغ دولت اباد از نظر عملکرد‪ ،‬باغی سکونتگاهی‪-‬حکومتی به شمار می رود‬ ‫و از دو بخش تشکیل شده است‪:‬‬ ‫‪ .1‬باغ بیرونی به عنوان محلی برای انجام تشــریفات حکومتی‪ ،‬مراسم‬ ‫ورزشی و اداره امور شهر‬ ‫‪ .2‬باغ اندرونی به عنوان بخش خصوصی و اقامتگاهی‬ ‫در این نوع باغ ها‪ ،‬بخش اندرونی کامال متمایز از سایر بخش ها ساخته‬ ‫می شده و حتی دربان یا نگهبانی از ان محافظت می کرده است‪.‬‬ ‫از نظر ساختار‪ ،‬می توان باغ دولت اباد را از نوع باغ‪-‬حیاط در نظر گرفت و‬ ‫ان را در زمره «نارنجستان قوام» و «باغ هفت تنان» در شیراز به شمار اورد؛‬ ‫چراکه فضای باغ در وســط قرار دارد و ساختمان ها و عمارات در اطراف ان‬ ‫شکلگرفته اند‪.‬‬ ‫مرحوم محمدتقی خان در اواخر حیات خود مجموعه باغ دولت اباد‪ ،‬قنات‬ ‫دولت اباد و بخشی از زمین هایی که به وسیله این قنات ابیاری می شد را وقف‬ ‫چهارده معصوم نمود‪ .‬وی همچنین بخشــی از این اراضی را به فرزند خود‬ ‫بخشید تا ان ها را اداره کند‪ .‬الزم به ذکر است؛ باغ دولت اباد در ابتدا در خارج‬ ‫از شهر و به مرور زمان در مرکزیت شهر واقع شد‪.‬‬ ‫‪68‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫در ابتــدای کار و پیــش از احداث بنا‪ ،‬قناتی به‬ ‫طــول ‪ ۶۵‬کیلومتر را احداث نمود تا اب را از مهریز‬ ‫به یزد و محل کنونی باغ دولت اباد انتقال دهد‪ .‬قنات‬ ‫تاریخی دولت اباد یکی از مهم ترین و طوالنی ترین‬ ‫قنات های شــهر یزد به شمار می رود که دارای پنج‬ ‫رشته بوده و از ارتفاعات مهریز سرچشمه می گرفته‬ ‫است‪ .‬پس از حفر قنات و رساندن اب به محل باغ‪،‬‬ ‫مجموعه حکومتی یــا دارالحکومه حاکم در ان بنا‬ ‫شد‪ .‬ساختمان ها‪ ،‬حوض ها‪ ،‬اب نماها و درختان انار‬ ‫و انگور و‪ ...‬یکی یکی به این فضا اضافه شدند تا در‬ ‫کنار یکدیگر یکی از چشم نوازترین اثار را در وسعت‬ ‫‪ ۷۰۰۰۰‬مترمربع به وجود بیاورند‪ .‬البته در دهه ‪۱۳۷۰‬‬ ‫با ساخت خیابان بزرگی در شمال باغ‪ ،‬قسمت بزرگی‬ ‫از ان به منظور ساخت بلوار تخریب گردید‪.‬‬ ‫اب این قنات پس از ســیراب کردن بخشی از‬ ‫زمین های مهریز و به کار انداختن چندین اســیاب‬ ‫ابی‪ ،‬راه خود را به سوی باغ دولت اباد ادامه می داد و‬ ‫درختان این باغ را سیراب می کرد؛ سپس راه خودش‬ ‫را به قصد ســیراب کردن زمین های کشاورزی به‬ ‫طرف اراضی اطراف باغ ادامه می داد‪ .‬امروزه اثری از‬ ‫اب این قنات ها نیست و اب موردنیاز باغ تنها توسط‬ ‫چند چاه نیمه عمیق تامین می گردد‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪۴۰۰۰۰‬‬ ‫ساختمان ها و حتی‬ ‫محوطه ان ها از بین رفته‬ ‫و تنها ‪ ۴۰۰۰۰‬مترمربع از‬ ‫ان باقی مانده است‬ ‫قسمت های مختلف باغ دولت اباد‬ ‫طرح باغ دولت اباد یکــی از اصیل ترین و بدیع ترین طرح های‬ ‫باغ های ایرانی را به نمایش می گذارد‪ .‬در واقع‪ ،‬این باغ‪ ،‬چهار بنای‬ ‫اصلی را دربر گرفته است که ســه مورد از ان ها به نام «هشتی»‪،‬‬ ‫«تاالر طنبی» و «سردر» هنوز هم وجود دارند و قسمتی از اتاق های‬ ‫زمستانی نیز به چشم می خورند؛ اما باقی ساختمان ها و حتی محوطه‬ ‫ان ها از بین رفته و تنها ‪ ۴۰۰۰۰‬مترمربع از ان باقی مانده است‪.‬‬ ‫سطح باغ‪ ،‬دو بخش مستطیل شکل را دربر می گیرد که ابعاد یکی از‬ ‫ان ها ‪ ۱۱۶‬در ‪ ۲۷۴‬متر و دیگری ‪ ۱۰۴‬در ‪ ۲۷۸‬متر است و به صورت‬ ‫عمود بر روی یکدیگر قرار دارند‪ .‬این دو مستطیل‪ ،‬دو بخش مختلف‬ ‫باغ و به عبارت دیگر‪ ،‬اندرونی و بیرونی ان را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫گردش اب در باغ دولت اباد‬ ‫به طورکلی می توان بخش های زیر را برای جریان اب در باغ دولت اباد در نظر گرفت‪:‬‬ ‫مسیر نمایان حرکت اب‬ ‫مسیر پنهان حرکت اب‬ ‫‪ÁÁ‬حوض و اب نما‬ ‫زیر بادگی ِر عمارت هشــتی‪ ،‬نخستین جایی است که اب دیده می شود و در یک حوض مرمری‬ ‫می جوشد و باال می اید؛ سپس با طی مسیری به حوضی در میان عمارت می رسد و از انجا راهش را‬ ‫به سوی سه حوض مستطیل شکل در سه شاه نشین باغ ادامه می دهد‪.‬‬ ‫اب برای طی کردن ادامه مســیرش به مقابل ارسی اتاق ها می رسد و در سه سینه کبکی جریان‬ ‫می یابد‪ .‬سینه کبکی‪ ،‬یکی از فنون هوشمندانه معماری ایرانی در باغ ها است و به استفاده از سنگ های‬ ‫تراش دار در کف جوی برای نمایان شدن موج اب اطالق می شود‪ .‬سینه کبکی های باغ دولت اباد از‬ ‫سنگ مرمر است و به شکلی تراشیده شده اند که موج ایجاد کنند و حجم اب را بیش از واقعیت ان‬ ‫نشان دهند‪.‬‬ ‫اب از هر سینه کبکی‪ ،‬به یک حوض کوچک موسوم به حوض کلگی وارد می شود و از انجا خودش‬ ‫را به اب نمای بزرگ باغ می رساند تا نمایشی شکوهمند را به راه بیندازد‪ .‬نکته مهم درباره این اب نما‬ ‫این است که دقیقا بر محور اصلی باغ قرارگرفته و ابعاد ان متناسب با ارتفاع بادگیر عمارت هشتی در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ .‬این جای گذاری درست و بجا باعث می شود تا تصویر این عمارت به طور کامل‬ ‫در اب انعکاس یابد و بر زیبایی باغ بیفزاید‪.‬‬ ‫در گذشــته‪ ،‬پس از اب نما‪ ،‬اب به درون یک ابگردان (محلی گود) ریخته می شــد که متاسفانه‬ ‫امروزه اثری از ان دیده نمی شود؛ بنابراین پس از اب نما‪ ،‬اب از زیر عمارت سردر گذر کرده و وارد باغ‬ ‫بهشت ایین می گردد تا خودش را به یک استخر ‪ ۱۲‬ضلعی بزرگ‪ ،‬در شمال عمارت برساند؛ پس از این‬ ‫استخر بزرگ‪ ،‬اب به سمت سه استخر مستطیل شکل در سه سمت دیگر جاری می شود و سپس به‬ ‫سوی خیابان ها و ابادی ها می رود تا نیازهای کشاورزی را برطرف کند‪.‬‬ ‫بخش اندرونی‬ ‫فضای مستطیل بزرگ تر‪ ،‬همان بخشی است که از سوی عموم‬ ‫مردم به عنوان باغ دولت اباد شناخته شده است و به عنوان اقامتگاه‬ ‫خصوصی و خانواده کاربرد داشته است‪.‬‬ ‫قســمت های مختلف بخش اندرونی شامل‪ :‬ساختمان هشتی‬ ‫(بادگیر تابستانه)‪ ،‬بادگیر‪ ،‬تاالر طنبی‪ ،‬بهشت ایین (اقامتگاه زمستانه)‪،‬‬ ‫مطبخ و‪ ...‬است‪.‬‬ ‫بخش بیرونی‬ ‫فضای مستطیل کوچک تر‪ ،‬محلی برای اســتقرار کاروان ها‪،‬‬ ‫برگزاری تشریفات حکومتی و مراسم ورزشی به شمار می رفته است‪.‬‬ ‫‪۷۰۰۰۰‬‬ ‫پس از حفر قنات و رساندن اب به محل باغ‪،‬‬ ‫مجموعه حکومتی یا دارالحکومه حاکم در ان بنا‬ ‫شد‪ .‬ساختمان ها‪ ،‬حوض ها‪ ،‬اب نماها و درختان انار‬ ‫و انگور و‪ ...‬یکی یکی به این فضا اضافه شدند تا‬ ‫در کنار یکدیگر یکی از چشم نوازترین اثار را در‬ ‫وسعت ‪ ۷۰۰۰۰‬مترمربع به وجود بیاورند‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪69‬‬ ‫موفقیت‬ ‫مسائل خودتان را‬ ‫داخلرختخواب‬ ‫و زیر دوش‬ ‫حلکنید!‬ ‫رضا کشاورز‬ ‫کارشناسارشدصنایع‬ ‫معروف اســت که مخترع چرخ خیاطی به فکر ایجاد‬ ‫یک دســتگاه خیاطی بود که بتواند ســرعت و کیفیت‬ ‫دوخت را باال ببرد؛ اما نمی توانســت مسئله اش را حل‬ ‫کند تا اینکه یک شب خواب دید چندین بومی وحشی با‬ ‫نیزه هایی محاصره اش کرده اند! وقتی از خواب بیدار شد‬ ‫متوجه شــد که نوک نیزه هایی که در دست بومیان بود‬ ‫سرشان سوراخ داشــت و همین جا بود که وی توانست‬ ‫مسئله اش را حل کند؛ چراکه تا ان موقع‪ ،‬ذهنیتش این‬ ‫بود که انتهای ســوزن باید سوراخ داشته باشد و هر کار‬ ‫تجویزراهبردی‬ ‫حل مسائل سخت و پیچیده منوط به وصل کردن امور‬ ‫مختلف به همدیگر است؛ مثال شما باید اعتباری که نزد‬ ‫‪70‬‬ ‫‪01‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪04‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫می کرد نمی توانست ماشین چرخ خیاطی را درست کند؛‬ ‫اما با انچه در خواب دیده بود و با قرار دادن ســوراخ در‬ ‫نوک سوزن‪ ،‬چرخ خیاطی کامل و به بازار عرضه شد‪.‬‬ ‫نکته این اســت که گاهی شما زمان بسیار زیادی را‬ ‫صرف حمله مستقیم به یک مسئله می کنید؛ درحالی که‬ ‫بعضــی ایده های خالقانه تنها زمانی پدیدار می شــوند‬ ‫که خودتان را (بدون اینکه از مســئله غافل باشــید) در‬ ‫وضعیتی ارام و رها قرار دهید‪.‬‬ ‫بر اساس مصاحبه با نواوران و مدیران ارشد (مانند‬ ‫مدیرعامل خالق پپســی) دریافته ایم که در بسیاری از‬ ‫مواقع نیز ایده های نو درحالی کشف می شود که نواور‬ ‫در وضعیت تمدد اعصاب اســت و «تالش» نمی کند‬ ‫مســئله ای را حل کنــد‪ .‬نواوران همچنیــن ایده های‬ ‫جدیــدی را در زمان هایی مانند پیــاده روی‪ ،‬رانندگی‪،‬‬ ‫ماهیگیری‪ ،‬دوش گرفتن‪ ،‬تعطیالت یا حتی نیمه شب‬ ‫به دست می اورند؛ به عنوان مثال‪ ،‬ایده اولیه تاسیس یک‬ ‫شرکت زمانی الهام شد که خالق ان داشت با دلفین ها‬ ‫شنا می کرد‪.‬‬ ‫فردی دارید را با جلسه ای که فردا با یکی از نزدیکان وی‬ ‫دارید گره بزنید و این دو را به گزارشــی که سه ماه قبل‬ ‫تهیه شــده ارتباط دهید و درنهایت این را کنار محصولی‬ ‫قرار دهید که شــش ماه بعد به بازار می اید‪ .‬همه این ها‬ ‫را باید کنار هم بگذارید تا یک مســئله حل شود‪ .‬استاد‬ ‫دانشگاه هاروارد در کتاب ژنتیک نواوری معتقد است که ما‬ ‫برای حل مسائل و نواوری‪ ،‬نیازمند تفکر پیوندی هستیم؛‬ ‫یعنی پیوند دادن مسائل و موضوعات و ابعاد مختلف‪ .‬وی‬ ‫مهارت تفکر پیوندی را یکــی از کلیدی ترین مهارت ها‬ ‫برای حل مسئله می داند‪ .‬برای چنین کاری نیاز به تفکر‬ ‫پیوندی دارید‪ .‬برای تقویت مهارت پیوندی پنج سازوکار‬ ‫زیر پیشنهاد می شود‪:‬‬ ‫یاد بگیرید با مسائل زندگی کنید؛ به این معنا که قرار نیست هر‬ ‫زمان هر مسئله ای مطرح شد شما در عرض ‪ 15‬دقیقه برایش نسخه‬ ‫بپیچید‪ .‬گاهی اوقــات باید به خودتان و جهان فرصت دهید تا جواب‬ ‫مسائل از جایی که تصورش را نمی کنید سر بزند‪.‬‬ ‫«جایــگاه خلوت بهینه» خود را بیابید‪ .‬هر کســی جایی دارد که‬ ‫می تواند الهام بگیرد‪ .‬هر کسی باید جایی را پیدا کند که مغزش اهسته‬ ‫به جوش وخروش بیاید‪ .‬افراد موفق عموما مکان ها و زمان های مناسب‬ ‫خود را برای خلق ایده های نو می شناسند‪.‬‬ ‫«زمان بهینه خالقیت»‪ .‬بعضی افراد بهترین ایده هایشــان را‬ ‫صبح زود پیدا می کنند و برخی نیمه شــب‪ .‬زمان مناسب خودتان‬ ‫را پیدا کنید‪.‬‬ ‫سعی کنید یک دفترچه یادداشت کوچک همراه خود داشته باشید‬ ‫و یا ایده ها را بالفاصله در تلفــن همراه یا لپ تاپ خود ذخیره کنید‪.‬‬ ‫ایده های جدید درست در زمان و مکانی که شما انتظارش را ندارید به‬ ‫سراغ شما می ایند‪.‬‬ ‫پژوهشگران هاروراد دریافته اند که خواب‪ ،‬پادزهر بستگی ذهن و‬ ‫محدودیت های فکری است؛ بنابراین اگر به یک چال ه فکری برخوردید‪،‬‬ ‫با اندکی خواب این چاله را پر کنید‪ .‬خواب به طور میانگین ‪ 33‬درصد‬ ‫شــانس شــما را برای مرتبط کردن چیزهای نامرتبط و رسیدن به‬ ‫ایده های بکر افزایش می دهد‪ .‬اگر همه راه ها برای حل مشکلتان به‬ ‫شکست منتهی شدند‪ ،‬بروید بخوابید‪.‬‬ ‫فرقی نمی کند که ما خانه دار باشیم یا یک مدیر ارشد نظام‪ ،‬همه‬ ‫ما هر روز باید مســائلی را حل کنیم؛ از انتخاب مدرسه فرزندمان تا‬ ‫انتخاب اســتاندار‪ ،‬از ریزگردها تا مفسدان کالن اقتصادی‪ .‬برای حل‬ ‫مســائل نیازمند تفکر پیوندی هستیم و سازوکارهای باال می تواند به‬ ‫کیفیت تصمیمات ما کمک کند‪.‬‬ ‫‪05‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪71‬‬ ‫اخبار مد‬ ‫نگاهی به برندهای‬ ‫پوشاک بچه گانه‬ ‫‪04‬‬ ‫‪Kate Bowen‬‬ ‫یک خط تولید پوشاک بچه گانه در امریکا به راه انداخته‬ ‫است‪ .‬همه لباس ها به اندازه کافی راحت و با دقت‬ ‫طراحی شده اند تا کودک بتواند به اسانی بدود‪ ،‬بازی کند‬ ‫و درحالی که جذاب و دوست داشتنی به نظر می رسد‪ ،‬ازاد‬ ‫نیز باشد‪ .‬او از نقش های بادکنک‪ ،‬پری دریایی‪ ،‬گل ها و‪...‬‬ ‫برای لباس ها استفاده کرده است‪.‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪01‬‬ ‫کلکسیون‪LA PETITE‬‬ ‫‪MELIDE‬‬ ‫برندی پاریسی است که پوشاکی زیبا‬ ‫برای دخترها و پسرها تولید می کند‪ .‬این‬ ‫لباس ها از پارچه اصیل لندن و کتان خالص‬ ‫تهیهمی شوند‪.‬‬ ‫کلکسیونی منحصربه فرد از تی شرت با‬ ‫نقاشی هایی دوخت شده تولید کرده است‪.‬‬ ‫شما می توانید حتی تی شرت خودتان را با‬ ‫تی شرت کودکتان جفت کنید‪.‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪D-ALLI‬‬ ‫‪RUBY OWL‬‬ ‫پوشاک بچه گانه از نوزادی تا ‪10‬‬ ‫ساله با پارچه ابریشم و ارگاندی‬ ‫تولید می کند تا بیانگر شخصیت و‬ ‫استایل پرنس کوچولوی‬ ‫شما باشد‪.‬‬ ‫برندی در پوشاک بچه گانه از استرالیا‬ ‫است‪ .‬کلکسیون ان ها بر روی کالسیک‬ ‫مدرن تمرکز دارد و شامل رولباسی‪،‬‬ ‫پیش بند‪ ،‬پوشش پوشک و تِل سر است‪.‬‬ ‫این برند از پارچه های طبیعی و مرغوب‬ ‫استفاده می کند تا شما لباسی مخصوص و‬ ‫راحت برای فرزند کوچکتان داشته باشید‪.‬‬ ‫‪07‬‬ ‫‪WILD‬‬ ‫‪WAWA‬‬ ‫‪03‬‬ ‫خط تولید جدیدی در‬ ‫پوشاک و اکسسوارهای‬ ‫بچه گانه است‪ .‬هدف‬ ‫این برند‪ ،‬تولید طرح های‬ ‫رنگارنگ‪ ،‬جادویی و‬ ‫مناسب با وسواس‬ ‫بچه ها است و همه ان ها‬ ‫دست دوزهستند‪.‬‬ ‫‪AMADIN‬‬ ‫برندی از کفش های‬ ‫شیک بچه گانه و ساخت‬ ‫ایتالیا است؛ اما منشا ان‬ ‫از نیویورک است‪ .‬بهترین‬ ‫پارچه و چرم در طراحی این‬ ‫کفش ها به کار رفته و مناسب‬ ‫برای هر مراسمی است‪.‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪LULLABEBE‬‬ ‫طیفی از پارچه های ‪ %100‬کتان و زیبا راه اندازی کرده‬ ‫است‪ .‬این لباس های سبک وزن یکی از ضروریات‬ ‫کیف تعویض کودکان و هدیه ای ایده ال برای مادران‬ ‫به شمار می روند‪ .‬این برند برای شخصی سازی‬ ‫بیشتر‪ ،‬ابتدای اسم کودکان را به صورت فرانسوی‬ ‫کالسیک روی لباس می دوزد‪.‬‬ ‫‪72‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫‪09‬‬ ‫‪LIZETTE‬‬ ‫کاله های مدرن و جذابی برای کودکان‬ ‫تولید می کند‪ .‬هر قسمت به دقت با دست‬ ‫و توسط الیاف الپا تهیه می شود‪ .‬این‬ ‫کاله ها برای ظاهری شیک و گرم نگه‬ ‫داشتن کودکانتان در این پاییز‬ ‫مناسب است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪SNUGBAGS‬‬ ‫برنده جایزه کیسه خواب دست دوز در‬ ‫نیوزلند شد که از بهترین پشم مرینوس و‬ ‫کتان خالص تهیه شده است و کودک را در‬ ‫پاییز و زمستان گرم و امن نگه می دارد‪.‬‬ ‫اخبار مد‬ ‫نگایه به‬ ‫جواهرات مدرن‬ ‫‪01‬‬ ‫‪03‬‬ ‫انگشتری زیبا با طراحی منحصربه فرد که شما می توانید‬ ‫عبــارات موردنظر خود را برای خودتان بر روی ان حک نمایید و‬ ‫یا ان را به عنوان هدیه ای مخصوص به کسی که دوستش دارید‬ ‫تقدیمکنید‪.‬‬ ‫گوشــواره های بهشتی که متشــکل از سنگ توپاز ابی‪،‬‬ ‫سیترین‪ ،‬امیتست و یا زبرجد است می تواند انتخاب خوبی باشد‪ .‬این‬ ‫نوع گوشواره در خانواده های سلطنتی و نیز توسط سلبریتی های‬ ‫سراسر جهان مورداستفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫جواهرسازان گروه طراحی ‪Ronimor‬با الهام از معماران‬ ‫معاصر‪ ،‬چشم انداز شهری و هنرهای مدرن‪ ،‬مجموعه ای از ترکیب‬ ‫رنگ ها‪ ،‬شکل ها و مواد را در قالب یک گردن بند ارائه داده اند‪ .‬این‬ ‫محصول با عناصر مرغوب و با کیفیت باال تولید شده است؛ ازجمله‬ ‫سنگ های نیمه قیمتی‪ ،‬چرم‪ ،‬منسوجات و عناصر فلزی‪.‬‬ ‫انگشتر ‪ ،Izabela Calik‬انگشتری خیره کننده با طالی‬ ‫‪ 24‬عیار پوشیده با الماس است‪.‬‬ ‫‪05‬‬ ‫‪07‬‬ ‫هدف گروه طراحی ‪ Janine Binneman‬تشــویق اقایان‬ ‫و خانم ها برای به اشتراک گذاشتن سلیقه هایشان در جواهرات است‪.‬‬ ‫انگشترهای‪ JBJD‬ب هدلیل سازگاری و زیبایی شان به شدت معروف‬ ‫شــده اند‪ .‬این جواهر قابل جفت شدن با سایر انگشترها است و نیز‬ ‫می توان ان را به عنوان گردن بند یا حتی گوشواره مورداستفاده قرار داد‪.‬‬ ‫مجموعه گوشواره های ‪ Victoria Six‬با وجود مرواریدی‬ ‫در مرکز‪ ،‬خوشه های مشکی در اطراف ان و طالی ‪ 14‬عیارش‪،‬‬ ‫ازجمله جواهراتی زیبا و فریبنده برای استفاده در شب و روز است‪.‬‬ ‫گــروه طراحی ‪ ،Opuline‬جلــوه ای زیبا و خوش رنگ‬ ‫از مشــرق را ارائه داده است؛ گوشــواره ای فیروزه ای متشکل از‬ ‫الماس های خام تراش نخورده و فیروزه اصل‪ .‬ترکیب منحصربه فرد‬ ‫در این جواهر‪ ،‬ویژگی ای بین ســادگی و تجمل‪ ،‬حسی شبیه به‬ ‫ملکه ها‪ ،‬را با خود به همراه دارد‪.‬‬ ‫‪ ،FeI Liu‬برنــده جایزه طراح جواهر از امریکا‪ ،‬جواهراتی‬ ‫فشرده با لبه هایی تراش خورده طراحی می کند‪ .‬اویز جدید ان ها‬ ‫ترکیبی از خطوط و منحنی الهام گرفته شده از حرکات و نیروی‬ ‫اب سیال است‪.‬‬ ‫‪09‬‬ ‫‪ Leodius‬برند جدیدی در تولید دســتبندی شــیک و‬ ‫منحصربه فرد است‪ .‬استایل این جواهرات به گونه ای است که ان‬ ‫را مناسب هرگونه مراسم و استفاده روزانه می کند‪.‬‬ ‫‪ Patricia wong‬با ادغام تکنیک های سنتی و معاصر‪،‬‬ ‫جواهراتی زیبا تولید می کند‪ .‬تمایل او به ساختن جواهراتی جاودان‬ ‫و بدون زمان و مکان اســت که فرم هــای رایج در طرح های‬ ‫جواهرات را به چالش بکشد‪.‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪06‬‬ ‫‪08‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪73‬‬ ‫معرفی برند‬ ‫بهتری�ن‬ ‫�ز‬ ‫ژاکت پایی ه‬ ‫معرفی برند‬ ‫‪MCM‬‬ ‫هرچند پوشاک شیک و جوان پسند برند «‪ »MCM‬تقریبا جدید‬ ‫هســتند؛ اما بیش از دهه ها است که کیف های این برند در سرتاسر‬ ‫جهان مشاهده می شــوند‪ MCM .‬امروزه به معنای «تولید مدرن‬ ‫مونیخ»‪ ،‬شهر مبدا ان‪ ،‬است‪ .‬عالمت این برند به صورت حروف ابتدایی‬ ‫ان بر روی یک برگ بوی هاللی شکل است که بر چرم خالص انواع‬ ‫چمدان های لبه دار و بزرگ‪ ،‬کیف پول و کوله پشتی ها حک شده است‪.‬‬ ‫در این فصل از ســال‪ ،‬تنها چیزی که می خواهیم یک‬ ‫ژاکت یا پلیور گرم ونرم است‪ .‬ما همیشه ظاهر ژاکت های‬ ‫پشمی را دوست داریم؛ اما احساسی که این نوع ژاکت به‬ ‫ما می دهد خوشایند نیست؛ خارشی و خراش دار‪ .‬تمام این‬ ‫ویژگی ها در لباس های برند ‪ Belgian‬اصالح شــده اند‬ ‫و ژاکت های پشــمی‪ ،‬نماد اختصاصی ان هستند‪ .‬ان ها با‬ ‫گل های خشک سابیده شده اند تا به بافت عالی خود دست‬ ‫یابند و نیز در رنگ ها و طرح های مختلفی وجود دارند که با‬ ‫هیچ کس در سراسر دنیا جفت نمی شوند و به محض اینکه‬ ‫فردی ان ها را ببیند و لمس کند دوست دارد یکی از ان ها‬ ‫را داشته باشد‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫معرفی برند‬ ‫دهه هشتاد‪ ،‬عصر طالیی‬ ‫این برند بود‪MCM .‬‬ ‫سالگذشتهچهلمین‬ ‫سالگرد تاسیس خود را‬ ‫جشن گرفت و دریچه ای‬ ‫تازه برای سایر جوامع‬ ‫مدگرا و خالق در جهت‬ ‫رشد و شکوفایی رقم زد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1976‬زمانــی کــه ‪ Donna Summer‬و ‪Moroder Giorgio‬‬ ‫درحال تاســیس یک دیســکو یا به نوعی استودیوی موســیقی بودند‪ ،‬مایکل‬ ‫کرومر (‪ ،)Michael Cromer‬بنیان گذار این برند‪ ،‬مجموعه کوچکی از کیف ها و‬ ‫چمدان هایش را برای سفر به بازدیدکنندگان مونیخی معرفی می کرد و این‪ ،‬سراغازی‬ ‫بــرای پدیده ‪ MCM‬بود (در اوایل‪ ،‬حروف ‪ MCM‬بیانگر ‪Michael Cromer‬‬ ‫بود)‪.‬‬ ‫پیام این برند که «مسافرت همراه با ُمد» بود‪ ،‬به تدریج فراگیر شد و سرانجام بیش‬ ‫از ‪ 200‬بوتیک در سراسر جهان باز کرد؛ اما با گذشت زمان‪ ،‬به نظر می رسید که این‬ ‫برند راه خود را گم کرده است تا اینکه در سال ‪ 2005‬توسط گروه سانگ جو در سئول‬ ‫خریداری و احیا گردید‪ .‬سانگ جو کیم (‪ ،)Sung-Joo Kim‬سرپرست این گروه‪ ،‬در‬ ‫ابتدا نگاهی به مشرق زمین کرد و این برند را با موفقیت در اسیا و به خصوص در کره‬ ‫جنوبی توسعه داد؛ به طوری که ‪ MCM‬بعد از برند لویی ویتون (‪)Louis Vuitton‬‬ ‫دومین سیر فروش ساالنه را دارد‪.‬‬ ‫این شــرکت در نظر دارد که تا اخر این دهه‪ ،‬فروش جهانی‬ ‫ساالنه ‪ 2‬بیلیون دالری داشته باشد و برای دستیابی به این هدف‪،‬‬ ‫توجه و تمرکز خود را در لندن که مردم ان به مد و فشن اهمیت‬ ‫زیادی می دهند‪ ،‬گذاشته است‪.‬‬ ‫این شرکت با کریستوفر رابرن (‪،)Christopher Raeburn‬‬ ‫طراح لندنی که در بازسازی مواد استفاده شده مانند چتر نجات و‬ ‫یونیفرم های ارتشی معروف است‪ ،‬شروع به همکاری کرده است‪.‬‬ ‫ان ها با کمک یکدیگر کلکســیون ‪ SS17‬پوشاک اقایان را ارائه‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫این شــرکت یک شو از لباس های ورزشــی مناسب انواع‬ ‫اب وهوا برای ماموریت ها و اســتتار را با الهام از برند کالسیک‬ ‫‪ Visetos‬برگــزار کرد که در اینجــا از رنگ های زرد افتابی‪،‬‬ ‫خاکستری و تکه هایی از رنگ یاقوت کبود استفاده شده است‪.‬‬ ‫مواد به کار رفته در این لباس عبارت اند از‪ :‬کشــباف چهارطرفه‬ ‫‪ ،Schoeller‬محافظ اشعه ‪ ،UV‬نایلون ‪ Ecoalf‬ساخته شده‬ ‫از بطری های پالستیکی بازیافتی و طراحی هایی از نقش های‬ ‫انتزاعی‪.‬‬ ‫بعد از پوشــاک‪ ،‬نوبت اکسســوارها و لوازم جانبی این برند‬ ‫است؛ ازجمله وســایل گرافیک‪ ،‬ســاک های بزرگ مسافرتی‬ ‫و کوله پشــتی هایی با الیه بیرونی جدانشــدنی و مناسب برای‬ ‫حمل ونقل اسان در سفرها‪.‬‬ ‫شرکت ‪ MCM‬پیش بینی می کند که خط تولید ان تا سال‬ ‫‪ 2020‬پایدار باشد‪ .‬همچنین این شرکت وارد تعهد ‪ 10‬ساله و ‪10‬‬ ‫میلیون دالری خود برای حمایت از کار (‪ )RED‬و صندوق جهانی‬ ‫شده است؛ دو ســازمانی که تصمیم به ریشه کن کردن ایدز در‬ ‫سراسر جهان طی چند سال اینده دارند‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪75‬‬ ‫دکوراسیون‬ ‫ملیحهاحمدبیگی‬ ‫طراح و کارشناس دکوراسیون‬ ‫‪ ÁÁ‬تعاریف‬ ‫یلِپسی»‪ ،‬لغتی در زبان یونان باستان‬ ‫«اِپ ‬ ‫است که به معنای تصرف کردن‪ ،‬تملک‬ ‫داشتن یا پریشان کردن است‪ .‬شاید همین‬ ‫یلِپسی بود که سبب شده‬ ‫توصیفات واژه اِپ ‬ ‫تا برای نام گذاری بیمــاری صرع در نظر‬ ‫گرفته شــود‪ .‬بیماری صرع در حدود ‪ %1‬از‬ ‫جمعیت کل جهان (‪ ۶۵‬میلیون نفر) را به‬ ‫خود اختصاص داده است و تقریبا‪ %۸۰‬این‬ ‫موارد در کشورهای درحال توسعه همچون‬ ‫کنیا‪،‬مصر‪،‬افریقایجنوبیو‪...‬تشخیصداده‬ ‫شده است‪ .‬صرع تنها یک بیماری نیست؛‬ ‫بلکهنشانه ایازبیماریاستکهمی تواندبر‬ ‫اثراختالالتمتعددیبه وجوداید‪.‬زمانیکه‬ ‫مجموعه ای از نورون های دستگاه عصبی‬ ‫غیرطبیعی‬ ‫مرکزی‪ ،‬بیش ازحد به تخلیه‬ ‫ِ‬ ‫فعالیت هــای الکتریکی دســت می زنند‬ ‫موجب بروز حمله های تشنجی عودکننده‬ ‫یا دوره های کوتاه مدتی از تغییر هوشیاری‬ ‫می شوندکهانرابیماریصرعمی نامند‪.‬‬ ‫درواقع به زبان ساده تر‪ ،‬همین اختالالت‬ ‫فعالیتالکتریکیمغزمعموالتمامیعضالت‬ ‫یا تعدادی از اعضای بدن را درگیر انقباض ها‬ ‫و انبساط های متغیر می کند‪« .‬ژاندارک»‪،‬‬ ‫قهرمانملیوانقالبیفرانسه‪«،‬الفردنوبل»‪،‬‬ ‫شیمیدانسوئدی‪«،‬دانیگالور»‪،‬هنرپیشه‬ ‫معاصر و تعداد دیگری از افراد سرشــناس‬ ‫جهان از بیماری صرع رنج می بردند؛ ولی‬ ‫مشاهده می کنید که با اقتدار نابغه های قرن‬ ‫خود محسوب می شوند و بیماری را به زانو‬ ‫دراوردند‪ .‬وقتی با نگاه دیگری به برخی از‬ ‫عوامل برانگیزاننده صرع که مصرف الکل‪،‬‬ ‫تب‪ ،‬استرس‪ ،‬نور‪ ،‬دستگاه های رقص نور‬ ‫و‪ ...‬هستند می اندیشیم‪ ،‬به این موضوع پِی‬ ‫می بریم که با دکوراسیون منزل و محیط‬ ‫اطرافمان رابطه ای عمیــق و پایدار دارد و‬ ‫تنها با رعایت و اجرای چند قانون کوچک‬ ‫می توانیم خانه ای امن برای پیشگیری و‬ ‫بهبود حمالت تشنجی فردی که از بیماری‬ ‫صرعرنجمی برندبناکنیم‪.‬‬ ‫قبل از به وجود اوردن اسایش و ارامش‬ ‫دکوراسیونی‪ ،‬ابتدا باید با مطالعه و مشورت‬ ‫با پزشــک خــود به شــناخت بهتر این‬ ‫بیماری برسید تا مجهوالت و نگرانی های‬ ‫نااگاهانه تان تا حدودی رفع گردد و باعث‬ ‫شود برای رســیدن به سالمتی خودتان‬ ‫مشتاقانههمکارینمایید‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫خانه ای‬ ‫امن‬ ‫در کنار‬ ‫ِایپ ِ لپیس‬ ‫‪ÁÁ‬توصیه ها‬ ‫‪ .۱‬ورزش های ســبک در پیشگیری از حمله ها و تشنج‬ ‫صرع توصیه شــده است‪ ،‬فقط به یاد داشته باشید که حتما‬ ‫برنامه پیاده روی روزانه و حرکات ورزشی سبک را با پزشک‬ ‫و فیزیوتراپ در میان بگذارید تا بدون انکه ســبب تشدید‬ ‫بیماری تان گردد به یک برنامه مناسب دست یابید‪ .‬قسمتی‬ ‫از خانه را با توجه به برنامه پزشکی و ورزشی تان به این امر‬ ‫اختصاص دهید‪ .‬بدین صورت یک باشگاه ورزشی خصوصی‬ ‫و کوچک بنا خواهید کرد که همیشه در دسترستان است‪.‬‬ ‫لوازم ورزشــی برقی که حجم بزرگی دارند و از طرفی‬ ‫کمــی غیرقابل کنترل هســتند را فراموش کنید؛ همچون‬ ‫تِردمیــل و دوچرخه ثابت که اگر در حین ورزش حتی یک‬ ‫به هزار‪ ،‬تشنج به سراغتان بیاید‪ ،‬صدمات جدی در اصابت‬ ‫با این لوازم رخ می دهد‪.‬‬ ‫نصب یک سبد بسکتبال کوچک به دیوار‪ ،‬همراه با توپ‬ ‫بادی اش و یا ورزش های تمرکزی و تنظیم دم و بازدم که‬ ‫موجب افزایش ارامش درونی و اعصاب می شود؛ مانند یوگا‪.‬‬ ‫اگرچه هنر ســفالگری به معنای دقیق کلمه به عنوان‬ ‫ورزش محسوب نمی شود؛ اما روشی است که می تواند به‬ ‫جسم و روح ارامش ببخشد‪ ،‬مخصوصا که هنر سفالگری‪،‬‬ ‫الکتریســیته ســاکن موجود در بدن که بــا راه رفتن بر‬ ‫منسوجات مصنوعی ایجاد می شود را تخلیه می کند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬پرهیزدرمانی‪ ،‬شــامل کمینه کــردن یا از بین بردن‬ ‫محرک ها‪:‬‬ ‫افراد مبتال به صرع‪ ،‬انعکاسی حمالتی دارند که تنها با‬ ‫محرک های خاصی تحریک می شوند‪ .‬محرک های معمول‪،‬‬ ‫شامل درخشش چراغ و صداهای ناگهانی است؛ بنابراین‪:‬‬ ‫الف) لــوازم و اثاثیه ای که براق هســتند و انعکاس و‬ ‫شکســت نور باالیی دارند و کانون هــای نقطه ای و بازی‬ ‫با نــور ممتد ایجاد می کنند را از لیســت لــوازم منزلتان‬ ‫حذف کنید؛ مانند لوســترهای لوکس کریستالی‪ ،‬گلدان ها‬ ‫و بلورهای طرح دار و هر شــیئی که انعکاس نوری اش را‬ ‫در متن باال توضیح دادیم‪ .‬همچنین اســتفاده از ریسه های‬ ‫چشــمک زن در جشــن ها را هم برای همیشــه فراموش‬ ‫نمایید‪ .‬کنترل و حذف صداهای بلند و خش دار ممتد مانند‬ ‫صدای بلند تلویزیون‪ ،‬کشیده شدن پایه های میز بر کف و‬ ‫چکش کوبیدن بر میخ و یا استفاده از دریل‪ ،‬از الویت های‬ ‫همیشگی تان باشد‪.‬‬ ‫دکوراسیون‬ ‫من توصیه دیگری برای شما دارم‪:‬‬ ‫ب) افرادی که با تماشــای تلویزیون یا مانیتور کامپیوتر‬ ‫دچار حمله صرعی می شــوند نباید از روبرو به این وسایل‬ ‫نــگاه کنند؛ بلکه بایــد در اتاقی با نور مناســب و از کنار‬ ‫صفحه با رعایت ‪ ۵/۲‬متر فاصله از تلویزیون به تماشــای‬ ‫ان بپردازند! حتی می توانند برای ایمنی بیشتر با مشورت از‬ ‫پزشک خود‪ ،‬از عینک های تمام رفلکس طبی نیز بهره مند‬ ‫شوند‪ .‬عینک های افتابی عالوه بر مفید بودن در این موارد‪،‬‬ ‫برای استفاده در روزهای افتابی هم کمک شایانی محسوب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫توصیه هایی مثل اســتفاده از تلویزیون های کوچک‬ ‫و حذف کــردن کامپیوتر از زندگی برای پیشــگیری از‬ ‫حمالت تشــنجی صرع فراوان اســت که گرچه همین‬ ‫حــذف و دور کــردن از تکنولوژی ها‪ ،‬بهبــودی فرد را‬ ‫تســریع می کند؛ امــا این عزیزان را کمــی منزوی نیز‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬مخصوصا اینکه ممکن است شرایط بیماری‬ ‫تا حدی باشــد که فرد نتوانــد تحصیالتش را به صورت‬ ‫حضوری در کالس های مدارس و دانشگاه ها ادامه دهد؛‬ ‫بنابراین باید راهی باشــد که بتواند گزینه اموزش از راه‬ ‫دور را انتخاب کند‪.‬‬ ‫ویدئــو پروژکتور که با الفاظ متفاوتی همچون‬ ‫دیتا پروژکتور‪ ،‬ویدئو پروجکشن یا ویدئو دیتا پروژکتور‬ ‫خوانده می شــود‪ ،‬دســتگاهی اســت که تصاویر و‬ ‫اطالعات در لپ تاپ‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬تبلت و یا گوشی همراه‬ ‫و همچنین فایل ویدئویــی از ویدئو پخش ‪VCD‬‬ ‫یا ‪ ،DVD‬دوربین فیلم بــرداری‪ ،‬دوربین دیجیتال‪،‬‬ ‫تلویزیون‪ ،‬ویژواالیزر و سایر لوازم الکتریکی را دریافت‬ ‫کــرده و با بزرگ نمایی بر روی پرده ای به نمایش در‬ ‫می اورد‪ .‬امروزه ویدئو پروژکتور بهترین جایگزین برای‬ ‫تلویزیون به عنوان سینمای خانگی و بهترین ابزار برای‬ ‫ارائه مطالب در کالس های مدارس‪ ،‬مخصوصا اموزش‬ ‫از راه دور برای این عزیزان است‪.‬‬ ‫با ویدئو پروژکتور می توانید هیجان فیلم های‬ ‫سه بعدی فول اچ دی در ابعاد ‪ 300‬اینچی را برایشان‬ ‫محیاکنید‪.‬‬ ‫ویدئو پروژکتور به طور هم زمان با لپ تاپ‪ ،‬تبلت‪،‬‬ ‫گوشی همراه‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬دوربین فیلم برداری‪ ،‬تلویزیون‪،‬‬ ‫ویدئو پخش‪ ،‬بلندگو‪ ،‬میکروفون و سایر سیستم های‬ ‫صوتی و تصویری ارتباط یافته و تصاویر ان ها را بزرگ‬ ‫بر روی پرده نمایش منعکس می کند‪.‬‬ ‫بنابرایــن می توان به راحتی تلویزیون که ابزار‬ ‫سرگرمی و رایانه که ابزاری اموزشی برای این عزیزان‬ ‫محسوب می شــود را با ویدئو پروجکشن جایگزین‬ ‫کرد؛ زیرا پرده نمایش این سیســتم ها بسیار سبک و‬ ‫قابل نصب بر روی دیوار هستند و دیگر صفحه نمایشی‬ ‫با ان شــدت نور و رنگ ها را ندارد‪ .‬فقط به یاد داشته‬ ‫باشید که دستگاه پروجکشــن برای انتقال تصاویر‬ ‫بــه پرده نمایش دارای یک منبع نوری قوی اســت‬ ‫که نباید توســط فرد بیمار دیده شــود؛ زیرا احتمال‬ ‫تحریک اعصاب از طریق دیدن شدت نوری دستگاه‬ ‫پروجکشن و ایجاد تشنج کم نیست؛ بنابراین دستگاه‬ ‫پروجکشن می بایست دور از دید قرار بگیرد و پس از‬ ‫اتمام کار سریع خاموش گردد تا فرد بیمار به طور اتفاقی‬ ‫هم منبع نور پروجکشن را نبیند‪ .‬فراموش نکنید که‬ ‫دیدن تلویزیون و مانیتور کامپیوتر و همچنین مطالعه‬ ‫با چراغ مطالعه و استفاده از تکنولوژی پروجکشن در‬ ‫تاریکی مطلق ممنوع است؛ زیرا ابتدا موجب تحریک‬ ‫قوه بینایی و ســپس تحریکات عصبی می گردد که‬ ‫خود پیش زمینه ای قوی برای ایجاد تشنج است؛ پس‬ ‫نورپردازی مالیم محیط بسیار حائزاهمیت است‪.‬‬ ‫تردیدی نیست که بهترین گزینه ممکن را پیش‬ ‫رویتان گذاشته ام؛ پس ان را از دست ندهید‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪77‬‬ ‫سالمت عمومی‬ ‫اثرات غذا بر داروها‬ ‫غذاها و مواد مغذی در ان ها بر عملکرد داروهای خوراکی‬ ‫در بدن تاثیر می گذارند و این اثر به دلیل ترکیبات متنوعی‬ ‫مانند مواد معدنی‪ ،‬مواد الی و فرموالسیون داروها است‪ .‬این‬ ‫تداخالت به نوع‪ ،‬مقدار دارو‪ ،‬غذای مصرفی‪ ،‬زمان مصرف‬ ‫غذا و وجود بیماری و سوءتغذیه ارتباط دارد‪ .‬به طورکلی‪،‬‬ ‫جهت به حداقل رساندن اثرات غذا بر جذب داروها توصیه‬ ‫می شود که داروها با معده خالی مصرف شوند؛ مگر انکه‬ ‫جذب دارو توسط غذا بهتر باشد و یا غذا مانع از اسیب‬ ‫گوارشی احتمالی دارو گردد‪.‬‬ ‫افسانه گودرزی‬ ‫دکتر داروساز‬ ‫‪ ÁÁ‬تاثیربرقدرتجذبداروها‬ ‫‪ -1‬مواد غذایی ممکن است باعث کاهش اثر داروها شوند‬ ‫و چنانچــه باید دارو را با غذا مصرف کنیم یا باید در ســاعت‬ ‫مشخصی مصرف شود؛ مانند قرص های تیروئید (لوتیروکسین‬ ‫که باید صبح ناشتا مصرف شود) یا باید در ساعت مصرف ان‬ ‫دقت شود‪ .‬قرص های دیابت مانند گلیبنگالمید باید قبل از غذا‬ ‫مصرف شوند‪ .‬قرص فشار خون (اتنولول ) به علت اینکه دارای‬ ‫اثر طوالنی است و ضربان قلب را کاهش می دهد باید ساعت ‪۴‬‬ ‫بعدازظهر مصرف شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬وجــود غذا در معده باعث تاخیر در جذب پنی ســیلین و‬ ‫اموکسی سیلینوداروهایفشارخوننظیرکاپتوپریلمی شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬مــواد معدنی موجــود در برخی مــواد غذایی‪ ،‬مثل اهن‬ ‫موجود در گوشت‪ ،‬با اتصال به انتی بیوتیک هایی مثل تتراسیکلین‬ ‫کم خوین‬ ‫فقر اهن وکم خونی‪ ،‬شایع ترین اختالل تغذیه ای و از مشکالت‬ ‫عمده ای است که از کودکی باعث رشد و تکامل ناکافی و تغییرات‬ ‫رفتاری می شــود‪.‬با توجه به اینکه اهن از عناصر تشکیل دهنده‬ ‫هموگلوبین اســت که برای اکسیژن رسانی به بافت ها‪ ،‬ساخت‬ ‫انزیم هــای الزم برای مصرف اکســیژن و تولید انرژی و ذخیره‬ ‫اکسیژن در بافت ها ضروری است‪ ،‬کمبود ان باعث کاهش تمرکز‬ ‫فکری و توان یادگیری و پایین امدن کارایی جسمی می شود‪.‬‬ ‫در اصل به علت نقش اهن در سرعت هدایت پیام های عصبی‬ ‫و نقش ان در حمل اکسیژن به بافت ها‪ ،‬کمبود این عنصر در بدن به‬ ‫ترتیبباعثمشکالتذهنیوخستگیمی شود‪.‬کودکاندرشش‬ ‫ماه اول زندگی به علت ذخیره اهنی که جنین دارد و اهنی که از شیر‬ ‫مادر دریافت می کنند نیاز به مکمل اهن ندارند؛ ولی نوزادان کم وزن‬ ‫و نارس‪ ،‬ذخیره اهن کمتری دارند و ممکن است از سه ماهگی به‬ ‫مکملاهننیازداشتهباشند‪.‬نوجوانانبهعلترشد‪،‬بهاهنبیشتری‬ ‫نیاز دارند؛ به خصوص که از تنقالتی شبیه پفک و چیپس استفاده‬ ‫‪78‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫‪ ÁÁ‬تغییر اسید معده‬ ‫داروهای بالک کننده گیرنده های ‪ H2‬مانند رانیتیدین یا امپرازول‬ ‫باعث کاهش اسید معده و اختالل در جذب اهن می شوند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬توقف غذا در دستگاه گوارش‬ ‫داروهایی نظیر ملین ها ومســهل ها زمان توقف غذا در دستگاه‬ ‫گــوارش را کاهش می دهند و غذا فرصت کافی برای جذب ندارد و‬ ‫منجر به کاهش جذب الکترولیت هایی مانند کلسیم و پتاسیم می شود‪.‬‬ ‫و سیپروفلوکسازین باعث کاهش جذب دارو و کاهش غلظت این‬ ‫داروها در خون می گردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬لبنیــات باعــث کاهش اثر کپســول تتراســیکلین و‬ ‫سیپروفلوکسازینمی شود؛پسمصرفکلسیمباید‪ 2‬ساعتبااین‬ ‫انتی بیوتیک هافاصلهداشتهباشد‪.‬‬ ‫‪-5‬مصرففیبرهایغالت‪،‬سبوس‪،‬حبوبات‪،‬تخم مرغولبنیات‬ ‫با اهن‪ ،‬کمپلکس محلول داده و مانع از جذب اهن می شود‪.‬‬ ‫‪-6‬داروهایضدقارچمانندفلوکونازولوگریزویوفولوینمحلول‬ ‫در چربی هستند و با غذاهای چرب بهتر جذب می شوند‪.‬‬ ‫می کند‪ ،‬باعث افزایش میزان دارو در خون و افزایش عوارض جانبی‬ ‫دارو می شود‪ .‬اثر گریپ فروت تا‪ 24‬ساعت در بدن باقی می ماند؛ پس‬ ‫غلظتداروهاییماننداترووستاتینولوستاتینباابگریپ فروتدو‬ ‫برابرمی شود‪.‬همچنینبیمارانیکهداروهاییماننددیازپام‪،‬سرترالین‪،‬‬ ‫کاربامازپین‪ ،‬لوزارتان و داروهای ضدبارداری مصرف می کنند نباید‬ ‫گریب فروتاستفادهکنند‪.‬‬ ‫مصرف هم زمان گوشت قرمز کباب شده با تیوفیلین به علت‬ ‫تجزیه زیاد دارو منجر به کاهش غلظت دارو می گردد‪.‬‬ ‫ترکیبات شیرین بیان‪ ،‬موز‪ ،‬شکالت‪ ،‬پنیر‪ ،‬انجیر‪ ،‬جگر‪ ،‬ماهی‪،‬‬ ‫ترشی و اناناس به علت دارا بودن امین‪ ،‬باعث افزایش فشار خون و‬ ‫درنتیجهکاهشاثرداروهایفشارخونمی شوند‪.‬‬ ‫امیدوارم تا حدودی با اثرات غذاها بر داروها اشنا شده باشید و با‬ ‫رعایتمصرفموادغذاییبهتریننتیجهراازمصرفداروهابگیرید‪.‬‬ ‫می کنند‪ .‬دختران در دوران بلوغ به علت سیکل قاعدگی نسبت به‬ ‫کم خونیاسیب پذیرترند‪.‬درسالمندانچونبهعلتعدمهضمغذاو‬ ‫کاهشفعالیتگوارشی‪،‬میزانحجمغذایمصرفیکاهشمی یابد‬ ‫و چون به علت مشکالت دندانی‪ ،‬غذاهای نرم می خورند‪ ،‬در ان ها‬ ‫کم خونیظاهرمی شود‪.‬‬ ‫‪ Á‬عواملتغذیه ای‬ ‫‪Á‬‬ ‫کمبود مصرف اهن علت اصلی کم خونی است که ناشی از‬ ‫عادات تغذیه ای نامناســب و کاهش مصرف گوشت‪ ،‬حبوبات و‬ ‫تخم مرغ اســت‪ .‬در مورد حبوبات و غالت‪ ،‬خیســاندن به مدت‬ ‫‪۱۲‬ســاعت برای خروج اسیدفتیک که مانع جذب اهن می شود‬ ‫راهکارمناسبیاست‪.‬‬ ‫میوه های زرد و سبزیجات با برگ سبز و جوانه غالت از منابع‬ ‫اهن هستند‪ .‬البته اهن منابع گیاهی نسبت به منابع حیوانی‪ ،‬جذب‬ ‫کمتریدارد‪.‬‬ ‫‪ Á‬عالئمکم خونی‬ ‫‪Á‬‬ ‫رنگ پریدگی زبان‪ ،‬داخل پلک‪ ،‬چشم و لب ها‪ ،‬کم رنگ شدن‬ ‫خطوطکفدست‪،‬بی تفاوتی‪،‬سرگیجه‪،‬سردرد‪،‬بی اشتهایی‪،‬خواب‬ ‫رفتندستوپاودرمواردشدید‪:‬تنگینفس‪،‬تپشقلب‪،‬وزوزگوش‪،‬‬ ‫ناخنقاشقیوزخمدهانی‪.‬‬ ‫‪ Á‬عوارض کم خونی‬ ‫‪Á‬‬ ‫کاهشفعالیتبدنی‪،‬خستگیزودرس‪،‬ضعف‪،‬ناتوانی‪،‬افزایش‬ ‫خطر تولد نوزاد نارس و کــم وزن و اختالل در تکامل گفتاری و‬ ‫کاهشیادگیری‪.‬‬ ‫‪ Á‬داروها‬ ‫‪Á‬‬ ‫داروها به صورت قرص‪ ،‬کپســول و شربت وجود دارند و برای‬ ‫جذب مناسب‪ ،‬بهتر اســت با معده خالی و به همراه یک لیوان‬ ‫اب پرتقالیاموادیکهحاویویتامینثهستندمصرفشوند‪.‬این‬ ‫داروها باید با فاصله یک تا دو ساعت با چای‪ ،‬شکالت‪ ،‬قهوه‪ ،‬لبنیات‬ ‫و کلسیم و غذا مصرف شوند تا جذب اهن کاهش نیابد‪.‬امالح اهن‬ ‫شامل فروس سولفات‪ ،‬فروس فومارات‪ ،‬فروس گلوکونات و فروس‬ ‫بیس گلیسیناست‪.‬فروسسولفاتعمدتاازدوازدههوابتدایژوژنوم‬ ‫جذب می شود‪ .‬این دارو عارضه تحریکات گوارشی‪ ،‬تهوع‪ ،‬سوزش‬ ‫سردلویبوسترابههمراهدارد‪.‬فروسگلوکونات‪:‬نسبتبهفروس‬ ‫سولفاتجذببهتروعوارضگوارشیکمتریدارد‪.‬فروسفومارات‪:‬‬ ‫عوارض گوارشــی‪ ،‬تهوع و یبوست ندارد و جذب بهتری نیز دارد‪.‬‬ ‫فروس بیس گلیسین‪ :‬عوارض گوارشی ندارد و نوع اهسته رهش‬ ‫است؛ یعنی در یک دوره زمانی طوالنی تری باز می شود و جذب‬ ‫باالتریدارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مواد غذایی که باعث تغییر سرعت متابولیسم‬ ‫داروهامی شوند‬ ‫گریپ فروتبهعلتاینکهانزیم هایتجزیه کنندهداروهارامهار‬ ‫سالمت عمومی‬ ‫روش های‬ ‫جوان سازی صورت‬ ‫دکتر حمیدرضا علیزاده اطاقور‬ ‫دانشیارگروهجراحیوعضوهیئتعلمیدانشگاه‬ ‫در ادامه مطلب شماره پیشین مجله‪ ،‬به یکی‬ ‫از مهم ترین و رایج تریــن روش های جراحی‬ ‫صورت که لیزر است می پردازیم‪.‬‬ ‫طول موج لیزر‪ ،‬مدت زمان الزم برای درمان‬ ‫مناســب و نیز مقدار گرمــای الزم در بافت را‬ ‫مشخص می کند‪ .‬می توان برای رنگدانه پوستی‬ ‫مشخص در هر فرد‪ ،‬طول موج خاصی از لیزر‬ ‫را تنظیم کرد‪ .‬دو نمونه از شایع ترین لیزرهای‬ ‫ازبین برنده‪ ،‬لیزر ‪ Co2‬و لیزر ‪ YAG‬هستند‪.‬‬ ‫لیزر ‪ Co2‬از قدیمی ترین لیزرهای کشف‬ ‫شده و هدف این نوع لیزر اب است‪ .‬عمل ذوب‬ ‫کردن این نوع لیزر به تعداد پالس ها و مدت زمان‬ ‫خداحافظی با‬ ‫خشکی پوست صورت‬ ‫پاییز امسال‬ ‫‪ÁÁ‬با اجیل‬ ‫سرشــار از ویتامین ‪ E‬به عنوان انتی اکســیدانی است که ناجی‬ ‫محصوالت مراقبت از پوست محسوب می شود‪ .‬ویتامین ‪ E‬محافظ‬ ‫پوست در برابر اسیب های ناشی از استرس اکسیداتیو است و مانند‬ ‫اسیدهای چرب امگا ‪ ۳‬منجر به محافظت از پوست در برابر اسیب های‬ ‫اشعه ‪ UV‬خورشید نیز می گردد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬با اووکادو‬ ‫مانند اجیل‪ ،‬اووکادو مقادیر باالی ویتامین‪ E‬و سایر انتی اکسیدان ها‬ ‫را دارد‪ .‬این میوه از چربی های اشــباع نشده غنی است و مصرف ان‬ ‫منجر به حفظ رطوبت پوست می شود ضمن این که پیری زودرس‬ ‫پوست را به تاخیر می اندازد و فرایند التهاب را در بدن کاهش می دهد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬با سیب زمینی شیرین‬ ‫سیب زمینی شیرین غنی از بتاکاروتن و ویتامین ا است و به همین‬ ‫دلیلی یکی از مغذی ترین مواد برای پیشگیری از خشک شدن پوست‬ ‫است‪ .‬ویتامین ا به تعمیر اسیب ها در سطح بافت و جلوگیری از پیری‬ ‫زودرس پوست کمک می کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬با میگو‬ ‫میگو یکی از غذاهای دارای باالترین ســطح روی است و منجر‬ ‫خنک شدن بین هر پالس بستگی دارد‪ .‬زمان‬ ‫پایان لیزردرمانی از نظر بررســی بالینی‪ ،‬ایجاد‬ ‫شدن رنگ زرد در ســطح پوست است‪ .‬زمان‬ ‫متوسط برای ایجاد شدن دوباره اپیتلیوم پوستی‬ ‫‪ ۹‬روز اســت‪ .‬قرمزی پوست معموال ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬ماه‬ ‫باقیمی ماند‪.‬‬ ‫شــایع ترین عارضه ای که ممکن است بعد‬ ‫از این نوع لیزردرمانی ایجاد شود‪ ،‬کاهش رنگ‬ ‫پوست است و به جهت همین عارضه‪ ،‬این نوع‬ ‫لیزر‪ ،‬زمانی استفاده می شود که به جوان سازی‬ ‫کل صورت نیاز باشد‪ .‬این عارضه بیشتر در افراد‬ ‫دارای موی بلوند و پوست روشن ایجاد می شود‪.‬‬ ‫عوارض دیگری نیز در اثر این نوع لیزردرمانی‬ ‫ممکن است ایجاد شــود که مهم ترین ان ها‬ ‫عبارت اند از‪ :‬قرمزی پوســت‪ ،‬ایجاد حساسیت‬ ‫پوستی‪ ،‬جوش های پوســتی‪ ،‬تحریک شدن‬ ‫پوست‪ ،‬ایجاد تبخال پوستی و ایجاد شدن جای‬ ‫اسکاربدشکل‪.‬‬ ‫در شــماره بعــدی مجله‪ ،‬انــواع دیگر‬ ‫لیزرهــای مرتبط با جوان ســازی صورت را‬ ‫بررسی می کنیم‪.‬‬ ‫به تعمیر پوست با تولید کالژن می شود‪ .‬دیگر غذاهای غنی از روی‬ ‫عبارتند از گوشت گاو‪ ،‬لوبیا و جوانه گندم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬با روغن زیتون‬ ‫روغن زیتون حاوی ویتامین ‪ E‬و چربی های اشباع نشده به عالوه‬ ‫اســیدهای چرب امگا ‪ ۳‬اســت و یک نیروگاه تغذیه ای برای حفظ‬ ‫سالمت پوست محسوب می شود‪ .‬مصرف روغن زیتون پوست را در‬ ‫برابر اگزما و اشعه ماوراء بنفش خورشید نیز محافظت می کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬با خیار‬ ‫سیلیس‪ ،‬در سبزیجات غنی از اب مانند خیار منجر به افزایش رطوبت‬ ‫وقابلیتارتجاعیپوستمی شود‪.‬خیارهمچنینسرشارازویتامین هایا‬ ‫و ث برای تسکین پوست و مبارزه با اسیب های پوستی است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬با ماهی‬ ‫ماهی های چرب مانند ماهی ازاد‪ ،‬قزل اال و ساردین حاوی مقادیر‬ ‫باالی اسیدهای چرب امگا ‪ ۳‬هستند و مصرف ان ها منجر به حفظ‬ ‫رطوبت و تقویت پوست می شــود‪ .‬کمبود امگا ‪ ۳‬در مقابل خشکی‬ ‫پوست را به همراه دارد‪ .‬اگر مصرف ماهی برایتان امکان پذیر نیست‪،‬‬ ‫از دانه های بذر کتان و یا گردو برای رساندن امگا ‪ ۳‬به بدن می توانید‬ ‫بهرهبگیرید‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪79‬‬ ‫گیاهان دارویی‬ ‫گیاه درمانی‬ ‫در طـب سـنتی‬ ‫علیرضانورمحمدی‬ ‫دانشجویدکتریمنابعطبیعی(علوممرتع)‬ ‫جوشانده‬ ‫یا شربت بادرنجبویه‬ ‫بادرنجبویه‬ ‫ملیسا (‪ )Melissa‬نام علمی بادرنجبویه است که از واژه ای یونانی‪ ،‬به معنای زنبور گرفته شده است‪ .‬این گیاه محبوب‬ ‫زنبور عسل است‪ .‬وقتی زنبور مسافت زیادی از کندو دور می شود‪ ،‬با عطر این گیاه‪ ،‬راه بازگشت خود را پیدا می کند‪.‬‬ ‫خواص گیاه بادرنجبویه‬ ‫بادرنجبویه دارای طبع گرم و خشک است‪ .‬برگ این گیاه‪ ،‬بهترین دارو برای کسانی است که هنگام نگرانی و اضطراب‪،‬‬ ‫ناراحتی معده پیدا می کنند‪ .‬دم کرده ان نیز برای تهوع‪ ،‬مراحل اول سرماخوردگی‪ ،‬خستگی عصبی و افسردگی مفید است‬ ‫و برای رفع سردرد با منشا عصبی و ضعف حافظه کاربرد دارد‪.‬همچنین بادرنجبویه برای ارام کردن اعصاب‪ ،‬تقویت معده‬ ‫و قلب بسیار مفید است و به هضم غذا کمک زیادی می کند‪.‬بو کردن بادرنجبویه‪ ،‬نشاط اور است و جویدن ان‪ ،‬دهان را‬ ‫خوشبو می کند‪ .‬دم کرده بادرنجبویه را برای تقویت معده و کبد می توان استفاده کرد‪.‬در اسپانیا‪ ،‬برگ بادرنجبویه را به سس‬ ‫ساالد اضافه می کنند و برگ تازه ان را با چای معمولی مخلوط و یک نوشیدنی مطبوع تهیه می کنند‪.‬‬ ‫جوشانده یا شربت ان برای تقویت معده‪ ،‬کبد و ازدیاد هوش و حافظه تجویز می شود‪.‬‬ ‫همچنین برای تنگی نفس و استحکام لثه و دندان ها مفید است و سکسکه را ارام می کند‪.‬‬ ‫روغن بادرنجبویه‬ ‫از زمان ابن سینا‪ ،‬کمپرس‪ ،‬پماد و روغن حاصل از این گیاه جهت دفع حشرات و درمان زخم‬ ‫نیش ان ها و رفع تنش عصبی تجویز شده است‪ .‬گیاه پزشکان و عطاران‪ ،‬روغن بادرنجبویه را برای‬ ‫از بین بردن افسردگی‪ ،‬نگرانی‪ ،‬بی قراری و سردردهای عصبی تجویز می کنند‪.‬از انجا که روغن‬ ‫این گیاه عامل اصلی خاصیت درمانی گیاه است‪ ،‬توصیه شده است که از مصرف خشک شد ه گیاه‬ ‫خودداری گردد و تازه ان استفاده شود‪.‬هرچند که این گیاه هم همانند بسیاری از گیاهان دارویی‬ ‫دارای خواص مفیدی است؛ ولی از مصرف بیش ازاندازه ان باید خودداری کرد و در صورت داشتن‬ ‫یک بیماری خاص و مصرف یک داروی خاص از مصرف خودسرانه ان پرهیز نمایید و قبل از‬ ‫مصرف ان با پزشک مشورت کنید‪.‬‬ ‫دم کرده بادرنجبویه‬ ‫دم کرده ان تعریق بدن را افزایش می دهد که راه درمان سنتی سرماخوردگی های همراه با تب‬ ‫است‪ .‬همچنین نوشیدن دم کرده بادرنجبویه بعد از غذا به هضم ان کمک می کند‪.‬‬ ‫‪80‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫چند نسخه گیاهی از‬ ‫بادرنجبویه برای تقویت قلب‬ ‫‪ ÁÁ‬نسخه شماره ‪1‬‬ ‫سنبل الطیب‪:‬یکقسمت‬ ‫گل گاوزبان‪ :‬یک قسمت‬ ‫بادرنجبویه‪:‬یکقسمت‬ ‫طرز تهیه و مقدار مصرف‪:‬‬ ‫یک قاشق غذاخوری از مخلوط فوق را که قبال کوبیده شده باشد‪ ،‬در یک لیوان‬ ‫اب جوش بریزید و به مدت ‪ 15‬دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد؛ سپس ان را صاف‬ ‫کرده و روزی دو بار‪ ،‬هر بار یک فنجان‪ ،‬صبح و شب‪ ،‬نیم ساعت بعد از غذا میل کنید‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نسخه شماره ‪2‬‬ ‫گل زالزالک‪ 30 :‬گرم‬ ‫بادرنجبویه‪10:‬گرم‬ ‫سنبل الطیب‪ 5:‬گرم‬ ‫طرز تهیه و مقدار مصرف‪:‬‬ ‫یک قاشق غذاخوری از مخلوط فوق را که قبال کوبیده شده باشد‪ ،‬در یک لیوان اب‬ ‫جوش بریزید و ‪ 20‬دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد؛ سپس ان را صاف کرده و روزی‬ ‫دو بار‪ ،‬هر بار یک فنجان‪ ،‬صبح و شب‪ ،‬نیم ساعت بعد از غذا میل کنید ‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نسخه شماره ‪3‬‬ ‫گل زالزالک‪ 30 :‬گرم‬ ‫بادرنجبویه‪ 10 :‬گرم‬ ‫بابونه‪ 10 :‬گرم‬ ‫زیره‪ 10 :‬گرم‬ ‫طرز تهیه و مقدار مصرف‪:‬‬ ‫یک قاشق غذاخوری از مخلوط فوق را که قبال کوبیده شده باشد‪ ،‬در یک لیوان اب‬ ‫جوش بریزید و ‪ 20‬دقیقه باقی بگذارید تا دم بکشد؛ سپس ان را صاف کرده و روزی‬ ‫دو بار‪ ،‬هر بار یک فنجان‪ ،‬صبح و شب‪ ،‬نیم ساعت بعد از غذا میل کنید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬عوارض جانبی‬ ‫تهوع و گیجی‬ ‫تحریکاتپوستی‬ ‫در مواردی ناراحتی گوارشی‬ ‫خستگی عمومی‪ ،‬احساس ســنگینی در سر‪ ،‬بی حسی و سپس خواب عمیق و‬ ‫کاهش فشار خون (در مصرف بیش ازحد)‪.‬‬ ‫بهتر است اشخاص گرم مزاج این گیاه را نخورند و اگر هم مصرف کردند‪ ،‬برای رفع‬ ‫عوارض ان می توانند از گل بنفشه و سکنجبین استفاده کنند‪.‬‬ ‫روان شنایس‬ ‫و شبه روان ‬ ‫شنایس‬ ‫روان شناسی‬ ‫دکترمحمدرضاسرگلزایی‬ ‫روانپزشک‬ ‫ﻫﺮ روز ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ روان شناســی بیشــتر ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬ﻣﺮدم‬ ‫ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ذهنیت هــا‪ ،‬ﺑﺎورﻫﺎ‬ ‫و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺎ‪ ،‬چقــدر در اﺣﺴﺎس ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﻳﺎ‬ ‫ﺑﺮﻋﻜﺲ‪ ،‬در اﻧﺪوه و ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﻣﺎ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ؛ درﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻼقه مند ﺷﺪه اﻧﺪ‬ ‫ﻛﻪ بیشتر در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ «اﻓﻜﺎر نابجا» و «ﺑﺎورﻫﺎی‬ ‫ﻣﺰاﺣﻢ» را در ﺧﻮدﺷﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ان ها را رﻓﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺮوزه ﺗﻴﺮاژ ﻛﺘﺎبﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺳﻲ‪ ،‬ﺗﻌﺪاد ﻣﺠﻼت‬ ‫روانﺷﻨﺎﺳﻲ‪ ،‬زﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع روانﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫و ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادی ﻛﻪ در ﻛﻼسﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‬ ‫ﻳﺎ ﺑﺎ روانﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺸﺎوره ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬اﺻﻼ قابــلﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ده ﺳﺎل‬ ‫ﭘﻴﺶ ﻧﻴﺴﺖ و اﻳﻦ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ‪ ،‬روزبه روز‬ ‫بیشــتر ﻣﻲﺷﻮد‪ .‬اﻛﻨﻮن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺻﻨﺎﻳﻊ و ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺰ‬ ‫ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪه انــد ﻛﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر‬ ‫اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮه وری را از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪﺟﺎی ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬ ‫ﺑﻪ «روانﺷﻨﺎﺳﻲ»‪ ،‬ﺑﻪ شبه روان شناســی ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪ‪ ،‬ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ‬ ‫ﺑﻬﺮه ای از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺧﻮد ﻧﻤﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد را اﺳﻴﺮ ﺧﻴﺎلﺑﺎﻓﻲﻫﺎ و‬ ‫ذﻫﻨﻴﺖﻫﺎی دﻳﮕﺮان ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ‪.‬‬ ‫«ﺷﺒﻪروانﺷﻨﺎﺳﻲ» ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺮفﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ‬ ‫ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻔﺘﺎر و رﻓﺘﺎرﻫﺎی روان شــناﺳﺎن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف‬ ‫روان شناســی‪ ،‬ﻫﻴﭻ رﻳﺸﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺪارد! روانﺷﻨﺎﺳﻲ‪ ،‬ﻳﻚ ﻋﻠﻢ‬ ‫ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ همچون ﺷﻴﻤﻲ‪ ،‬زیست شناسی‪،‬‬ ‫تفاوتافسردیگ‬ ‫و اندوه سامل‬ ‫دکتر مریم حاجی لو‬ ‫پزشک‪ ،‬کاندیدای تخصصی روان شناسی‬ ‫سالمت و مدرس دانشگاه‬ ‫تفاوت میان افسردگی و اندوه سالم در چیست؟‬ ‫زمانی که یکی از دوســتان شما فوت می کند و یا به یک‬ ‫هدف مهم در زندگی نمی رسید‪ ،‬اندوه امری طبیعی است‪ .‬این‬ ‫زمین شناسی و‪ ...‬ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ازﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دارد‪.‬‬ ‫اﮔﺮ از ﻳﻚ روانﺷﻨﺎس ﺳواﻟﻲ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ‪ ،‬درﺻﻮرﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﻛﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ در ﻳﻚ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ‬ ‫ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و بــا ازﻣﺎﻳﺶ و ﺗﺠﺮﺑﻪ‪ ،‬ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ‬ ‫ﺷﻤﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده ﺑﺎﺷﺪ؛ به عنوان مثــال اﮔﺮ از روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﭙﺮﺳﻴﺪ‪:‬‬ ‫«اﻳﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﻓﺮزﻧﺪم را در ‪ 3‬ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻬﺪﻛﻮدک ﺑﺴﭙﺎرم‬ ‫ﻳﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎن پیش دبستانی‪ ،‬ﻓﺮزﻧﺪم ﭘﻴﺶ ﺧﻮدم ﺑﺎﺷﺪ؟»‬ ‫روانﺷﻨﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داد‪« :‬ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ‬ ‫احساسات‪ ،‬بخشی از زندگی هستند‪ .‬این اندوه‪ ،‬نشانه انسان‬ ‫بودن است؛ اما افســردگی با اندوه طبیعی از لحاظ مختلفی‬ ‫متفاوت است‪:‬‬ ‫افسردگی با کاهش عزت نفس همراه است‪.‬‬ ‫افسردگی ادامه دار است‪.‬‬ ‫افسرده ها نمی توانند وظایف خود را به درستی انجام دهند‪.‬‬ ‫افسردگی با افکار تحریف شده همراه است‪.‬‬ ‫افسردگی با احساس درماندگی همراه است‪.‬‬ ‫بیمار افســرده چه زمانی باید بــه روان درمانگر‬ ‫مراجعهکند؟‬ ‫زمانی باید بــه روان درمانگر مراجعه کنید که تالش های‬ ‫شخصی شما برای رهایی از افسردگی به جایی نرسیده باشد‪.‬‬ ‫همــه ما در برخورد با مســائل دلســردکننده ناراحت‬ ‫می شــویم؛ اما معموال در مدت چنــد روز به حال عادی‬ ‫برمی گردیم‪ .‬برای بعضی افراد‪ ،‬این به حالت اول برگشتن‪،‬‬ ‫ﻛﻪ ﻛﻮدﻛﺎن ‪ 3‬ﺳﺎﻟﻪای ﻛﻪ‪ »...‬ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﺎﺟﺮا ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ‬ ‫ﭘﺎﺳﺦ روانﺷﻨﺎس‪ ،‬ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﻗﻴﻘﺎ راﺟﻊ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺳوال ﺷﻤﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ‪ .‬اﮔﺮ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ‬ ‫ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪ ،‬ﭘﺎﺳﺦ روانﺷﻨﺎس اﻳﻦ اﺳﺖ‪« :‬نمــی دانــم!»‪ .‬اﮔﺮ‬ ‫ﭼﻨﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎ «ﻋﻠﻢ روان شناســی»‬ ‫ﺳﺮوﻛﺎر دارﻳﺪ؛ اﻣﺎ اﮔﺮ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳوال ﺷﻤﺎ‪ ،‬ﺟﻮاب اﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ‪« :‬ﺑﻪ‬ ‫ﻧﻈﺮ ﻣﻦ‪ »...‬یــا «در ﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮدم‪ »...‬ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ‬ ‫ﻳﻚ «شــبه روانﺷﻨﺎس» ﺳﺮوﻛﺎر دارﻳﺪ‪ .‬ﺷﻤﺎ ﺑﻪ روانﺷﻨﺎس‬ ‫ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻲﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ از «ﻧﻈﺮات ﺷﺨﺼﻲ» او اﮔﺎه ﺷﻮﻳﺪ ﻳﺎ «ﺗﺠﺮﺑﻪ‬ ‫ﺷﺨﺼﻲ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ» او را ﺑﺪاﻧﻴﺪ‪ ،‬ﺷﻤﺎ ﺑﻪ روانﺷﻨﺎس ﻣﺮاﺟﻌﻪ‬ ‫ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﻴﺪ «ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ» در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﭼﻪ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ‪.‬‬ ‫ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺎزار «شــبه روانﺷﻨﺎﺳﻲ» ﺑﺴﻴﺎر داغ اﺳﺖ‪ .‬اﻓﺮاد‬ ‫زﻳﺎدی ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺷﺨﺼﻲ ﺧﻮد را در ﻟﻔﺎﻓﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎت روانﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫ﻣﻲﭘﻴﭽﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﻲﻓﺮوﺷﻨﺪ‪ .‬ﻫﻴﭻ اﺷﻜﺎﻟﻲ ﻧﺪارد ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺮاد‬ ‫ﻫﻢ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﻛﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ اﺷﻜﺎل ﻛﺎر اینجاﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺎن ﻛﺎﻻی ﺧﻮد‬ ‫را به نام «روانﺷﻨﺎﺳﻲ» ﻣﻲﻓﺮوﺷﻨﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮا‪ ،‬روانﺷﻨﺎﺳﻲ‬ ‫ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻲﺷﻮد!‬ ‫ﻣﺎﺟﺮا اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺎس‪ ،‬اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ‪ ،‬ﭼﻪ زﺷﺖ‪ ،‬ﭼﻪ‬ ‫زﻳﺒﺎ‪ ،‬ﭼﻪ ﻣﻔﻴﺪ و ﭼﻪ ﻣﻀﺮ‪ ،‬رﺑﻄﻲ ﺑﻪ «داﻧﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ روانﺷﻨﺎﺳﻲ»‬ ‫ﻧﺪارﻧﺪ و ﺟﺪا ﻛﺮدن انچــه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ‪ ،‬از انچه‬ ‫ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ روانﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻴﺴﺖ‪ ،‬ﻳﻜﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ﺧﻄﻴﺮ روانﺷﻨﺎﺳﺎن‬ ‫ﺗﺤﺼﻴﻞﻛﺮده و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ اﺧﻼق ﻋﻠﻤﻲ است‪.‬‬ ‫به تاخیر می افتد و احســاس افســردگی و اضطراب گاه‬ ‫هفته ها‪ ،‬ماه ها‪ ،‬ســال ها و یا حتی چند دهه دوام می اورد‪.‬‬ ‫روان شــناس یا روانپزشک خوب می تواند سرعت بهبودی‬ ‫را افزایش بخشد‪.‬‬ ‫ممکن است بپرسید برای کمک به افراد افسرده‬ ‫اطرافتان از شما چه کاری ساخته است؟‬ ‫احتماال بهترین کمک برای افراد افسرده و مضطرب‪،‬‬ ‫نشــان دادن توجه و عالقه به ان ها است‪ .‬ان ها را درک‬ ‫کنید و به حرف هایشــان گوش دهید تا از مشــکالت و‬ ‫احساســات ایشان اگاهی یابید‪ .‬اشخاصی که به شدت از‬ ‫ناراحتی روانی رنج می برند الزم اســت به روان درمانگر‬ ‫مراجعه کنند؛ اما عالقه و توجه شــما می تواند به بهبود‬ ‫ایشان کمک کند‪.‬‬ ‫(بخشی از کتاب «از حال بد به حال خوب»‪،‬‬ ‫نوشته دکتر دیوید برنز)‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪81‬‬ ‫باغبــانی‬ ‫رنگین کمانی‬ ‫از رنگ و اتش‬ ‫دراشپزخانه‬ ‫محمدحسینکشاورز‬ ‫چیلی هایتازه‬ ‫در این فصل در‬ ‫دسترس هستند و‬ ‫همان طور که جلوه ای‬ ‫زیبا و خوشمزه به‬ ‫خوراکی هایپاییزی‬ ‫می دهند‪،‬به عنوان‬ ‫گیاهی زیبا برای‬ ‫طاقچه پشت پنجره‬ ‫اشپزخانه نیز به کار‬ ‫می روند‪.‬‬ ‫قسمتی از اشپزخانه که حداقل نیمی از روز در معرض‬ ‫نور خورشید است را برای کاشت این گیاه انتخاب کنید‪.‬‬ ‫کوچک ســفید ان که شبیه ستاره ها‬ ‫زمانی که گل های‬ ‫ِ‬ ‫هستند شکوفا شدند‪ ،‬گیاه را به مدت یک هفته به محیط‬ ‫بیرون منتقل کنید تا گرده افشانی گل ها انجام شود؛ این‬ ‫همان نکته کلیدی برای میوه دادن گیاه است و می توانید تا‬ ‫چند هفته از میوه های ان بچینید‪.‬‬ ‫فلفل های چیلی به رنگ های سبز‪ ،‬قرمز‪ ،‬نارنجی‪ ،‬زرد‪،‬‬ ‫بنفش و حتی ســیاه و نیز به شکل های دراز و باریک که‬ ‫دارای طعم تندتری هســتند و یا به شکل کوچک و گرد‬ ‫و پهن تر وجود دارند‪.‬هرچه اجازه دهید رنگ این چیلی ها‬ ‫بیشتر تغییر کند‪ ،‬طعم ان ها قوی تر و تندتر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ 3‬نمونه از گونه های چیلی مناسب‬ ‫برای اشپزخانه‬ ‫گونه «‪ :»SPARKLER‬حاوی چیلی های بسیار تند با رنگ هایی متغییر از زرد به قرمز‪.‬‬ ‫گونه «‪ :»NUMEX TWILIGHT‬حاوی چیلی هایی به رنگ های بنفش‪ ،‬قرمز‪،‬‬ ‫زرد و نارنجی به صورت هم زمان‪.‬‬ ‫گونه «‪ :»BASKET OF FIRE‬حاوی چیلی هایی با تندی متوســط به رنگ های‬ ‫زرد و نارنجی‪.‬‬ ‫نکته‬ ‫طعم تند این فلفل هــا اکثرا به خاطر‬ ‫قسمت سفید وسط ان ها است که شامل‬ ‫دانه های ان می شــود؛ پــس هرچه این‬ ‫قسمت ها را بیشتر جدا کنید‪ ،‬از طعم تند‬ ‫فلفلبیشترکاستهمی شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬روشخشککردنچیلی ها‬ ‫چیلی هاراباقسمتیازساقه شانبچینید‪.‬‬ ‫ان هایی را انتخاب کنید که پخته تر شده اند‬ ‫و نیز عاری از افت و لکه باشند‪.‬یک طناب‬ ‫کتانی به طول ‪ 45‬سانتیمتر برداشته و به‬ ‫دورساقهاولینچیلیگرهبزنید؛سپسچند‬ ‫‪82‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫سانتیمتر بین ان فاصله بگذارید و چیلی‬ ‫بعدیراببندید‪.‬فاصلهگذاشتنبینچیلی ها‬ ‫موجب گردش هوا بین ان ها می شود و به‬ ‫خشکشدنچیلی هاکمکمی کند‪.‬‬ ‫طناب حاوی چیلی ها را در جایی گرم‬ ‫اویزانکنیدتاخشکشوند‪.‬‬ ‫بعــد از ‪ 3‬تا ‪ 4‬هفته‪ ،‬چیلی ها به حالت‬ ‫چروک شده درمی ایند و ترد می شوند‪.‬‬ ‫چیلی های خشک را در شیشه مربا یا‬ ‫در قوطــی ای در کابینت تاریک و خنک‬ ‫نگهداریکنید‪.‬‬ ‫همه چیز در مورد‬ ‫گل های کوکب‬ ‫گل های خیره کننده کوکب موجب جوان سازی باغ های فرسوده در‬ ‫انتهای تابستان می شوند‪ .‬برای هر کسی که دوستدار این گل ها است؛‬ ‫از رنگ های روشن تا تیره‪ ،‬کم رنگ ابریشمی تا سایه روشن های مدرن و‬ ‫از شکل های فانتزی تا ساده مانند نیلوفرابی یا گل مروارید‪ ،‬تنوع در این‬ ‫گل ها وجود دارد‪.‬رشــد این گل ها اسان است‪ ،‬در طول چندین ماه و در‬ ‫یک امتداد گل دهی دارند و حتی اگر برخی از گل های ان را برای گلدان‬ ‫بچینید‪ ،‬طول گل دهی بیشتر می شود‪.‬‬ ‫کوکب های الویی رنگ‪ ،‬قرمز تیره و نزدیک به ســیاه‪،‬‬ ‫ازجمله گل هایی هســتند که به خاطر رنگ تیره شــان‬ ‫مشــهورند‪ .‬شــکل کوکب های الویی تیره از گونه «‪Rip‬‬ ‫‪ ،»City‬مانند خارپشت دریایی است و مثل اکثر کوکب ها‬ ‫شــامل رشد طولی باالتر از ‪ 1‬متر و گل های زیادی است‪.‬‬ ‫گونه «‪ ،»Ripples‬گونه جدیدتری از کوکب ها و تقریبا شبیه‬ ‫گونه قبلی است با این تفاوت که رنگ ان ها بیشتر قرمز تیره‬ ‫است‪ .‬این دو گونه با هم‪ ،‬ترکیبی عالی برای باغ یا گلدان‬ ‫را فراهم می کنند‪.‬کوکب «‪ ،»Tamboro‬گل هایی شبیه‬ ‫کوچک سیاه دارد‪ ،‬حاوی ساقه ای کوتاه تر و بیشتر‬ ‫کاکتوس‬ ‫ِ‬ ‫برای کاشــت در گلدان مناسب است و از اواخر تابستان تا‬ ‫اولین یخبندان گل می دهد‪ .‬کوکب «‪ »Roxy‬رنگ روشن‬ ‫نئونی و صورتی و گل هایی درشت دارد که زنبورها عاشقش‬ ‫هستند‪.‬رنگ های مالیمی مانند کرمی‪ ،‬کاراملی و دارچینی‬ ‫نیز رنگ های دیگر گونه های این گل های سرزنده را شامل‬ ‫می شــود‪.‬گونه «‪ ،»Cafe au Lait‬شیری رنگ به همراه‬ ‫قسمت هایی هلویی رنگ اســت و با سایر گل های باغ یا‬ ‫باغچه ازجمله ُرز و ادریسی همخوانی دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کاشت کوکب در گلدان‬ ‫کاشت کوکب ها در گلدان‪ ،‬ساده است‪ .‬در صورتی که پیاز‬ ‫گل را بکارید‪ ،‬گیاه زودتر گل می دهد‪.‬گلدانی بزرگ با عمق‬ ‫‪ 30‬سانتیمتری را انتخاب کنید و پیازها را با خاک مناسب‬ ‫و کمپوســت در ان بکارید‪ .‬کوکب به سرعت رشد می کند‬ ‫و گیاهی اب دوســت است؛ بنابراین هرچه گلدان بزرگ تر‬ ‫باشد مراقبت از ان اسان تر است‪.‬نیازی نیست که اغلب به‬ ‫ان اب بدهیــد؛ در عوض‪ ،‬با فاصله کوتاهی هر چند هفته‬ ‫یکبار‪ ،‬ان را غرق در اب کنید‪.‬بعد از اینکه گل دهی شــروع‬ ‫شد‪ ،‬ابتدا به ان بدهید و به ارامی ان را از گلدان خارج کنید‪،‬‬ ‫برخی از ریشه های ان را جدا کنید و گیاه را مجددا به صورت‬ ‫مستقیم و رو به باال در کمپوست قرار دهید؛ به گونه ای که‬ ‫قسمت باالیی ریشه ان به اندازه‪ 3-2‬سانتیمتر پایین تر از لبه‬ ‫گلدان قرار گیرد‪ .‬این عمل فضای کافی برای اب دهی فراهم‬ ‫می کند‪ .‬فضاهای خالی اطراف گیاه را کامال با کمپوســت‬ ‫پر کنید‪ .‬درنهایت‪ ،‬گیاه را کامل ابیاری نمایید‪ .‬نشانه ابیاری‬ ‫کامل این است که وقتی کمپوست کامال خیسانده شد‪ ،‬اب از‬ ‫طریق منافذ انتهایی گلدان خارج می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نگهداری از کوکب در گلدان اب‬ ‫هرچه گل بیشتری از گیاه بچینید‪ ،‬گل های بیشتری در‬ ‫گیاه رشد می کند‪ .‬همیشه گل ها را از انتهایی ترین قسمت‬ ‫ساقه در خاک بچینید و با این ترفندها ماندگاری بیشتری‬ ‫برای ان ها فراهم کنید‪:‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گل ها را در هنگام صبح زود بچینید‪.‬‬ ‫‪ 3-2‬سانتیمتر اب کتری را در یک لیوان بریزید تا ساقه‬ ‫را خشــک کند؛ به این صورت که یک برش زاویه دار در‬ ‫انتهای هر ساقه بزنید و به مدت ‪ 20‬ثانیه در اب نگه دارید‪.‬‬ ‫گل هــا را در اب تمیز قرار دهید‪ .‬برگ های انتهایی‬ ‫ساقه که پایین تر از خط اب قرار می گیرند را جدا کنید‪.‬‬ ‫معموال نیازی بــه تعویــض اب کوکب های خانگی‬ ‫نیست؛ اما افزودن قطره ای مایع سفیدکننده به اب‪ ،‬به‬ ‫تمیز و تازه نگه داشــتن ان کمک می کند و می توانید‬ ‫انتظار داشته باشید که گل هایتان تا حداقل یک هفته‬ ‫شاداب بمانند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کاشت کوکب در باغچه‬ ‫گیاه را در قســمتی از باغچه با افتاب کامل و در عمق‬ ‫‪ 25-20‬سانتیمتری بکارید‪ .‬قبل از کاشت‪ ،‬در انتهای گودالی‬ ‫که حفر کردید‪ ،‬مقداری کود مناسب بریزید و سپس گیاه‬ ‫را در ان قرار دهید‪ .‬این گیاه تا شــروع اولین یخبندان گل‬ ‫می دهد تا زمانی که پژمرده شود‪ .‬با شروع فصل سرما‪ ،‬ساقه‬ ‫ان را از قســمت پایینی ان که از خاک بیرون امده است‬ ‫ببرید و روی ان را با توده ای از خاک یا کمپوست به ارتفاع‬ ‫‪ 25-20‬سانتیمتر بپوشانید تا گیاه را از هوای سرد محفوظ‬ ‫نگه دارید‪.‬با خودکاری ضــداب‪ ،‬روی یک مارکر‪ ،‬رنگ و‬ ‫نوع گل را بنویســید و بر روی خاک قرار دهید تا از کندن‬ ‫اشتباهی ان جلوگیری کنید و همچنین برای رنگ بندی با‬ ‫گل های اطراف ان دچار اشتباه نشوید‪.‬‬ ‫نکات‬ ‫می توانید گل ها را بعد از چیدن‪ ،‬برای‬ ‫ماندگاری بیشــتر‪ ،‬در سطلی از اب نگه‬ ‫دارید تا رشــد مستقیم داشته باشند و نیز‬ ‫ساقه کوکب ها را با زاویه ‪ 45‬درجه برش‬ ‫دهید تا بتوانند اب بیشتری به خود جذب‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫برایاینکهکوکب هاماندگاریبیشتری‬ ‫در گلدان اب داشــته باشند باید ان ها را‬ ‫در هنگام غنچه بودن یا درســت قبل از‬ ‫شکوفایی گل هایشان از باغچه بچینید‪.‬‬ ‫بســتر باغچــه‪ ،‬بهترین جــا برای‬ ‫کوکب های قرمزی اســت که گل های‬ ‫ان ها بزرگ تر از ‪ 26‬سانتیمتر است‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪83‬‬ ‫باغبــانی‬ ‫هم اکنونگل های‬ ‫بهاری تانرابکارید‬ ‫کاشتن در باغچه یا قرار دادن گل ها در گلدان در این فصل و قبل از رسیدن‬ ‫سرما‪ ،‬الیوم ها‪ ،‬نرگس ها والله های زیبا و بسیاری را در بهار بعدی میهمان خانه‬ ‫شــما می کند‪ .‬کاشتن در فصل پاییز به پیاز گیاهان زمان کافی برای به عمل‬ ‫امدن می دهد و نیز ریشه ها را عمیق تر و بلندتر می سازد تا قدرتمندتر برویند‪.‬‬ ‫پیاز همه گل ها را در اواخر ابان ماه بکارید؛ ان ها به رویارویی با سرما نیاز دارند‬ ‫تا پروسه رشدشان شروع شود‪ .‬همچنین هوای سردتر‪ ،‬هاگ های افت زده‬ ‫از پیازهای گل الله را می زداید و از مشــکالت اتی جلوگیری می کند‪ .‬بعد از‬ ‫سپری شدن فصل سرما‪ ،‬روزهای نورانی و گرم بهاری موجب شکوفایی گل ها‬ ‫می گردد‪ .‬پاییز فرصت مناسبی را برای توسعه ریشه گل ها فراهم می کند‪.‬‬ ‫هنــگام خرید پیازهای گل به محکم بودن‪ ،‬لکه دار نبودن و نیز عدم وجود‬ ‫نقاط قارچ مانند و نرم در ان ها دقت کنید‪ .‬پیازهایی را انتخاب کنید که شروع‬ ‫به جوانه زدن نکرده باشند‪ .‬پس از خرید‪ ،‬ان ها را تا هنگام کاشت‪ ،‬در محیط‬ ‫خشــک و خنک نگهداری کنید‪ .‬همه گل ها در گلدان یا خاک به خوبی رشد‬ ‫می کنند و کاشتن چند عدد بیشتر از پیازهای گل های موردنظر مساوی است با‬ ‫دسته ای بزرگ از ان گل ها برای خانه شما در فصل بهار‪.‬‬ ‫کاشتدرباغچه‬ ‫کاشت گل های بهاری به صورت‬ ‫گروهی در باغچه‪ ،‬نمایی بهتر دارد‪.‬‬ ‫گل های برفــی و زغفران زینتی به‬ ‫خودی خود‪ ،‬اثری مطبوع به همراه‬ ‫ِ‬ ‫دارند و گروهی از نرگس ها در گوشه‬ ‫حیاط نیز جلوه ای درخشان خواهند‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫اگر خاکتان ســنگین است‪ ،‬به‬ ‫میزان ‪ 3-2‬ســانتیمتر ماســه در‬ ‫انتهای گودالی که برای کاشــت‪،‬‬ ‫حفر کرده اید بریزید تا به زهکشی‬ ‫خاک کمک کند؛ زیرا پیازها اگر در‬ ‫اب بمانند می پوسند و خاک سنگین‬ ‫مانند خاک رس‪ ،‬حالتی چسبناک و‬ ‫خیس دارد‪ .‬پیازها را بر روی ماسه‬ ‫قرار دهید؛ به صورتی که نوک ان ها‬ ‫به سمت باال باشد و بین هر کدام‬ ‫از ان ها بــه عرض یک پیاز فاصله‬ ‫بگذارید و درنهایت اطراف ان ها را با‬ ‫کاشتپیازهابه صورتالزانیا‬ ‫خاک باغچه پر و محکم کنید‪.‬‬ ‫نکات‪:‬‬ ‫قبل از کاشت‪ ،‬علف های هرز را‬ ‫جدا کرده و به خاک کمپوست اضافه‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫برای داشــتن جلوه ای زیباتر‪،‬‬ ‫پیازها را به صورت گروهی و هم رنگ‬ ‫بکارید‪ ،‬نه در یک خط مستقیم‪.‬‬ ‫در صورتی کــه می خواهید چند‬ ‫رنگ را با هم ادغام کنید‪ ،‬تنوع رنگ‬ ‫را کمتر و از رنگ های شــاداب تر‬ ‫استفادهکنید‪.‬‬ ‫همیشــه چند عدد پیاز بیشتر از‬ ‫چیزی که فکر می کنید نیاز اســت‬ ‫بکارید تا بتوانید ان ها را برای زیبایی‬ ‫گلدان داخل منزل بچینید‪ .‬گل هایی‬ ‫که خودتان کاشته اید بسیار تازه تر‬ ‫هستند و تا حداقل ‪ 2‬هفته در فضای‬ ‫داخل خانه ماندگاری دارند‪.‬‬ ‫در این روش‪ ،‬پیاز گل های مختلف‬ ‫در عمق های مختلفی از یک گلدان‬ ‫کاشته می شوند تا گل دهی موفقی‬ ‫داشته باشند‪ .‬پیازهای بزرگ تر در‬ ‫قسمت انتهایی تر گلدان و پیازهای‬ ‫کوچک تر در قسمت باالتری از خاک‬ ‫گلدان کاشته می شوند‪.‬‬ ‫گلدانــی بــا دهانــه ‪30-20‬‬ ‫سانتیمتری و سوراخی در انتهای ان‬ ‫جهت زهکشی را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫الیه ای به ارتفاع ‪ 3-2‬سانتیمتر‬ ‫ماســه در کف گلدان بریزید و بر‬ ‫روی ان الیــه ای کمپوســت قرار‬ ‫دهید که حاوی غــذای گیاهان و‬ ‫ذرات مخصوص پیاز گل ها باشــد‪.‬‬ ‫کمپوست های چندمنظوره معموال‬ ‫برای این کار مناسب هستند‪.‬‬ ‫با پیازهای بزرگ شــروع کنید‪.‬‬ ‫هدف از این روش‪ ،‬پر کردن گلدان‬ ‫عمقموردنیاز‬ ‫برای کاشت هر گل‬ ‫سنبل‪ 10:‬سانتیمتر‬ ‫نرگس‪ 10:‬سانتیمتر‬ ‫الله‪ 13:‬سانتیمتر‬ ‫الیوم‪ 10:‬سانتیمتر‬ ‫‪84‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫با ‪ 3‬بار کاشــت هر پیــاز در عمق‬ ‫مخصوص خودش است‪ .‬پیازهای‬ ‫بزرگ را به صورت دایره ای روی الیه‬ ‫کمپوســت قرار دهید؛ به طوری که‬ ‫نوک تیزشــان به سمت باال باشد‪.‬‬ ‫روی ان ها را با الیه ای از کمپوست‬ ‫بپوشانید و با دست به ارامی روی ان‬ ‫را فشار دهید و بقیه پیازها را روی‬ ‫ان قرار دهیــد‪ .‬این مراحل را برای‬ ‫پیازهــای باقیمانده نیز تکرار کنید‬ ‫(به ترتیب از پایین به باال و پیازهای‬ ‫بزرگ به پیازهای کوچک)‪ .‬بین الیه‬ ‫باالیی تا لبه گلدان‪ ،‬فاصله ای برای‬ ‫اب دهی به گیاه خالی بگذارید و ان‬ ‫را کامال ابیاری کنید‪.‬‬ ‫گلدان های چوبی نه تنها زیبایی و‬ ‫جلوه ای طبیعی تر را با خود به همراه‬ ‫دارند؛ بلکه به عایق سازی گل ها نیز‬ ‫کمکمی کنند‪.‬‬ ‫ورزشی‬ ‫دویدن‬ ‫و دانستنی های ان‬ ‫برای داشتن قلبی قوی تر‪ ،‬افزایش تحملتان برای انجام سایر تمرینات ورزشی یا‬ ‫حتی فقط برای رسیدن به تناسب اولیه تان و یا برای هر هدف دیگری‪ ،‬ممکن است‬ ‫بخواهید «دویدن» را در برنامه تمرینات خود قرار دهید‪ .‬برای این کار باید نکاتی را‬ ‫رعایت کنید که در این شماره شما را با ان ها اشنا می نماییم‪.‬‬ ‫‪ 5‬راه بـــرای‬ ‫صحیحدویدن‬ ‫‪01‬‬ ‫‪02‬‬ ‫‪03‬‬ ‫‪04‬‬ ‫‪05‬‬ ‫صاف بدوید‬ ‫بــدن را به حالت کشــیده و کمی‬ ‫متمایل به جلو نگه دارید و گام هایتان‬ ‫را کوتاه و محکم بردارید‪.‬‬ ‫پیوسته نپرید‬ ‫حرکات عمــودی موجب هدر رفتن‬ ‫انرژی می شود‪ .‬هرچه میزان نوسانات‬ ‫باال و پایین پریدن شــما کوچک تر‬ ‫باشد‪ ،‬بهتر است‪.‬‬ ‫از خط وسط بدن رد نشوید‬ ‫خطی را در وســط بدن خود تصور‬ ‫کنید؛ دست هایتان باید به سمت جلو‬ ‫در حرکت باشــند؛ اما از خط وسط‬ ‫جلوترنروند‪.‬‬ ‫پا را صحیح جلو بگذارید‬ ‫هرچه گام ها ســریع تر باشند‪ ،‬باید‬ ‫قسمت دورتری از کف پا روی زمین‬ ‫فرود اید‪ .‬دوندگان مســافت معموال‬ ‫ابتدا پاشنه پا را روی زمین می گذارند؛‬ ‫درحالی که پاشــنه پــای دوندگان‬ ‫سرعت هیچگاه به زمین نمی رسد‪.‬‬ ‫عضالت را زیاد نکشید‬ ‫ســعی کنید فقط عضــات الزم را‬ ‫در تمرین به کار گیرید؛ مشــت کردن‬ ‫انگشتان یا کشش عضالت صورت‪،‬‬ ‫سرعتشماراافزایشنمی دهد؛بلکهازاد‬ ‫گذاشتنان ها‪،‬موجباینامرمی شود‪.‬‬ ‫برنامهتمرینشمادرماهاولجهتامادگی‬ ‫برایدویدن‬ ‫روز ‪ 20 :1‬دقیقه پیاده روی بدون توقف (فقط پیاده روی‪ ،‬نه دویدن)‪.‬‬ ‫روز ‪ :2‬استراحت‪.‬‬ ‫روز ‪ :3‬تکرار روز اول با این تفاوت که بعد از ‪ 10‬دقیقه پیاده روی‪ ،‬یک دقیقه اهســته بدوید (فقط کمی سریع تر از‬ ‫پیاده روی) و ‪ 9‬دقیقه باقیمانده را مجددا راه بروید‪.‬‬ ‫روز ‪ :4‬تکرار روز اول‪.‬‬ ‫روز ‪ :5‬تکرار روز سوم با این تفاوت که در دقیقه ‪ 9‬و دقیقه ‪ ،11‬اهسته بدوید‪.‬‬ ‫روز ‪ 6‬تا ‪ :31‬بعد از روز پنجم‪ ،‬می توانید به طور روزانه بیرون بروید؛ به صورتی که هر دو روز یکبار‪ 1 ،‬دقیقه به زمان‬ ‫دویدن اضافه کنید‪( .‬روزهای دیگر را می توانید فقط راه بروید‪ ،‬استراحت کنید یا تکرار روز قبل را انجام دهید)‪.‬‬ ‫پیاده روی و اهسته دویدن را به صورت متناوب ادامه دهید‪ .‬وقتی به روزی رسیدید که از ‪ 20‬دقیقه‪ ،‬نصف ان را دویده اید؛‬ ‫برنامه را به ‪ 2‬دقیقه دویدن و ‪ 1‬دقیقه راه رفتن عوض کنید؛ روز بعد‪ 3 ،‬دقیقه دویدن و ‪ 1‬دقیقه راه رفتن؛ روز بعد‪ 4 ،‬دقیقه‬ ‫دویدن و ‪ 1‬دقیقه راه رفتن و به همین ترتیب روزهای باقیمانده را طی کنید‪.‬‬ ‫دویدن روی شن‬ ‫شنخیس‬ ‫شنخشک‬ ‫دویدن روی شن های فشرده و خیس به شما اجازه‬ ‫می دهد ســریع تر و محکم تر بدوید؛ بدون اینکه اثرات‬ ‫نامطلوب دویدن روی اســفالت بر روی مفاصل را به‬ ‫همراه داشته باشید‪.‬‬ ‫اگر در مناطق ساحلی زندگی می کنید به جای اینکه‬ ‫فقط حرکات رفت و برگشت از نقطه ای به نقطه دیگر‬ ‫را تکرار کنید؛ سعی کنید بر روی سرعت و تکنیک خود‬ ‫کار کنید‪ .‬سطح صاف و نرم شن های ساحلی این امکان‬ ‫را به شما می دهد که کفش هایتان را از پا بیرون بیاورید‬ ‫و دویدن با پای برهنه را تمرین کنید‪ .‬دوندگان سرعت‪،‬‬ ‫معموال این تمرین را برای دویدنی طبیعی و سریع انجام‬ ‫می دهند‪ .‬این نوع سطح شنی برای دویدن با گام های‬ ‫بلند‪ ،‬عالی اســت‪ .‬بعد از ‪ 10‬دقیقــه گرم کردن‪ 6 ،‬تا ‪8‬‬ ‫بار‪ ،‬هر بار به مــدت ‪ 20‬ثانیه و بدون توقف با حداکثر‬ ‫سرعت بدوید‪.‬‬ ‫دویدن روی این سطح‪ ،‬تمرینات هوازی تناسب اندام‬ ‫را بهبود می بخشــد و در مقایســه با دویدن جاده ای‪،‬‬ ‫عضالت بیشتری را درگیر می کند‪ .‬قطعا دویدن بر روی‬ ‫سطح نرم‪ ،‬جراحات مفصلی‪ ،‬بافت های همبند و عضالت‬ ‫را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫شن های خشک‪ ،‬شرایط را برای یک فرایند دویدن‬ ‫سخت فراهم می کنند‪ .‬این سطح‪ ،‬غیرمسطح است و با‬ ‫هر گام‪ ،‬پای شما در شن فرو می رود و هرچقدر سریع تر‬ ‫بدوید‪ ،‬نگه داشتن گام های بعدی سخت تر خواهد شد؛‬ ‫بنابراین یک تمرین هوازی واقعی به شمار می رود که‬ ‫برای تقویت پاها و مفاصل بسیار موثر است‪ .‬سعی کنید‬ ‫تمرین به سبک فارتلک (‪ )Fartlek‬را انجام دهید؛ بعد‬ ‫از گرم کردن‪ ،‬به مدت ‪ 1‬تا ‪ 3‬دقیقه گام ها را با سرعت‬ ‫بردارید؛ سپس سرعت را کم کرده و فقط اهسته بدوید تا‬ ‫نفستان برگردد و مجددا سریع بدوید‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪85‬‬ ‫ورزشــی‬ ‫چهاردست وپارفتن‬ ‫نوعی ورزش است!‬ ‫لورا میراندا (‪ ،)Laura Miranda‬پزشک فیزوتراپ‪،‬‬ ‫در این باره می گوید‪ :‬خزیدن روی دســت ها و پاها (مانند‬ ‫بچه ها) منبعی عظیم از پایداری برای تنه‪ ،‬شانه و تقویت‬ ‫ماهیچه های عملکردی اســت‪ .‬ایــن کار کمک می کند‬ ‫تا شانه شــما به مدت طوالنی تری ســالم باقی بماند و‬ ‫به خاطر هماهنگــی و احتیاجات قوی عصبی‪-‬عضالنی‪،‬‬ ‫استخوان های شما را از نظر نورولوژیکی بهتر نگه می دارد‪.‬‬ ‫به عالوه‪ ،‬این کار نوعی تمرین هوازی ســریع و سوزاننده‬ ‫کالری به حســاب می اید و موجب تقویت عملکردهای‬ ‫متقاطع مغزی‪ ،‬یعنی کارکرد صحیح نیمکره راست با نیمکره‬ ‫چپ مغز می شود‪.‬‬ ‫صخره نوردی‬ ‫مطالعات در دانشــگاه اریزونا نشان داده است که وقتی‬ ‫نگرانی شــما‪ ،‬نیفتادن و نشکستن استخوان هایتان است؛‬ ‫صخره نوردی می تواند با تسکین افسردگی و افکار منفی‪،‬‬ ‫ذهنتــان را از این اتفاق دور نگه دارد‪ .‬تحقیقاتی که بر روی‬ ‫عده ای از صخره نوردان در ارتفاع پایین و نزدیک به زمین و‬ ‫بدون همراه داشتن طناب انجام شد‪ ،‬نشان داد که افرادی که‬ ‫‪ 3‬ساعت در هفته و به مدت ‪ 8‬هفته‪ ،‬صخره نوردی می کنند؛‬ ‫سطح افسردگی در انان از متوسط به کم کاهش می یابد‪.‬‬ ‫ورزش‪،‬چربی هایمغز‬ ‫استخوانراشعله ورمی کند!‬ ‫مشتاقید بدانید که ورزش چگونه بر مغز استخوان اثر می گذارد؟ جواب این‬ ‫است‪ :‬برخی از محققان با تحقیق بر روی این موضوع‪ ،‬دریافته اند که هرچند‬ ‫مغز استخوان در حین ورزش کردن‪ ،‬انرژی ای به ما نمی دهد (برخالف تفکر‬ ‫رایج)؛ اما چربی موجود در مغز استخوان نقش مهمی در سالمت استخوان‬ ‫دارد‪ .‬فعالیت فیزیکی‪ ،‬این چربی ها را مشــتعل و به عنوان سوخت از ان ها‬ ‫استفاده می کند که فقط طی چند هفته کوتاه‪ ،‬منجر به داشتن استخوان هایی‬ ‫قوی تر و ضخیم تر می گردد‪.‬‬ ‫‪86‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫ورزشــی‬ ‫نتایجرژیمفاقدگلوتن‬ ‫چه افرادی به گلوتن‬ ‫نیازدارند؟‬ ‫حقیقتا‪ ،‬هیچ کس‪ ،Gretchen Brown .‬نویسنده کتاب اشپزی غذاهای ساده و سریع و‬ ‫فاقد گلوتن‪ ،‬درباره دلیل ان می گوید‪« :‬زیرا گلوتن‪ ،‬پروتئینی است که در مشتی از دانه ها وجود‬ ‫دارد و میزان خاصی از ان برای سالمتی بهینه نیاز نیست»‪.‬‬ ‫البته که رژیم فاقد گلوتن برای افراد مبتال به بیماری ســلیاک و نیز ان هایی که به گلوتن‬ ‫حساســیت دارند‪ ،‬ضروری است‪ .‬مصرف گلوتن در این افراد‪ ،‬سیستم ایمنی بدن را از پاسخ باز‬ ‫می دارد و متعاقب ان منجر به بروز عالئم و نشانه هایی می گردد‪.‬‬ ‫‪ ،Rachel Begun‬متخصص تغذیه‪ ،‬می گوید‪« :‬در افرادی که مشکل پزشکی برای مصرف‬ ‫گلوتن ندارند؛ صرفا حذف کردن گلوتن از رژیم غذایی‪ ،‬کمکی به ســامتی و یا کاهش وزن‬ ‫نمی کند»‪.‬‬ ‫رژیم فاقد گلوتن‪ ،‬هیچ نتیجه شگفتی به همراه ندارد و نیز با این رژیم‪ ،‬ممکن است دریافت‬ ‫مواد مغذی موردنیاز در شما کاهش یابد‪ .‬چرا؟ اول به این دلیل که تمام حبوبات و دانه ها عالوه‬ ‫بر اینکه ذاتا حاوی گلوتن هستند‪ ،‬شامل مواد مغذی دیگری ازجمله فیبر‪ ،‬ویتامین های گروه ‪،B‬‬ ‫اهن و منیزیم نیز هستند‪.‬دوما‪ ،‬به اکثر محصوالت نانی و غالت‪ ،‬ویتامین های گروه ‪ ،B‬اهن و‬ ‫فیبر افزوده می شود‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬محصوالت فاقد گلوتن‪ ،‬اغلب با ارد برنج سفید و نشاسته تهیه‬ ‫می شوند و مانند محصوالت گلوتن دار‪ ،‬غنی از مواد مغذی نیستند؛ پس ارزش غذایی ان ها پایین‬ ‫و چربی و قند و کالری در ان ها بیشتر است‪.‬اگر تصمیم دارید کامال به سمت رژیم فاقد گلوتن‬ ‫بروید؛ حتما برچسب های تغذیه ای خوراکی ها را با دقت بخوانید و اطمینان حاصل کنید که رژیم‬ ‫شما دربردارنده تمام مواد مغذی موردنیاز بدنتان باشد‪.‬‬ ‫مواردی که باید در رژیم فاقد گلوتن‬ ‫خودبه کارببرید‪:‬‬ ‫برای غالت‪ :‬کینوا‪ ،‬جو دوسر‪ ،‬ذرت خوشه ای‬ ‫برای پیش غذا و ساالد‪ :‬برنج‪ ،‬ارزن‪ ،‬کینوا‪ ،‬ذرت خوشه ای‬ ‫برای پخت‪ :‬ارد بادام‪ ،‬ارد تهیه شده از نارگیل‪ ،‬مغزجات و حبوبات (نکته‪ :‬نمی توانید گاهی‬ ‫ارد معمولی را با ارد فاقد گلوتن تعویض کنید؛ زیرا فرایند پخت فاقد گلوتن به میزان مشخصی‬ ‫ازمایش و خطا دارد)‪.‬‬ ‫گلوتن‬ ‫چیست؟‬ ‫گلوتن ترکیبی از دو پروتئین گلیادین و گلوتنین است که در گندم‪،‬‬ ‫چاودار و جو وجود دارد‪ .‬همچنین می تواند در چیزهای دیگر مانند پاستا‪،‬‬ ‫شــیرینی و سویا سس نیز وجود داشته باشد‪ .‬جو دوسر به طور طبیعی‬ ‫دارای گلوتن نیست؛ بلکه گاهی در کارخانه ها فراوری شده و ممکن‬ ‫است حاوی مقداری از ذرات گلوتن باشد‪.‬‬ ‫کسبانرژیبیشترباقارچ!‬ ‫ممکن است قارچ ها به عنوان نوعی خوراکی‪ ،‬مانند اووکادو یا سایر غذاهای رنگارنگ‪ ،‬ارزش‬ ‫به اشتراک گذاشتن در اینستاگرام را نداشته باشند؛ اما قارچ ها بهترین غذای کم کالری و سالمی‬ ‫هستند که شما باید مصرف کنید؛ به شرط اینکه ان ها را درست بپزید!قارچ ها حاوی ویتامین های‬ ‫گروه ‪( B‬برای افزایش ســطح انرژی)‪ ،‬فیبر (برای سیر نگه داشتن شما) و مفید برای افزایش‬ ‫ریزمغذی هایی مانند روی و سلنیوم در بدن شما هستند‪ .‬تحقیقات جدیدی از مجله بین المللی غذا‬ ‫و علوم تغذیه‪ ،‬به این مهم پی برده است که شما باید قارچ را به صورت گریل شده یا پخت شده‬ ‫داخل مایکروویو مصرف کنید تا از تمام فواید تغذیه ای ان بهره مند شوید‪ .‬سرخ کردن و جوشاندن‬ ‫قارچ‪ ،‬ارزش غذایی ان را به شدت کاهش می دهد‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪87‬‬ ‫موفقــیت‬ ‫گپیبادکترامیرساعدی داریان‬ ‫برج میالد‬ ‫بعد از زلزله سالم‬ ‫باقی می ماند‬ ‫هیچجایدنیامدرکفوق دکترا‬ ‫مدرکرسمینیست‬ ‫ضمیمهتصویریدر‬ ‫‪aparat.com/majidakhshabi‬‬ ‫تیمگفتگویتصویری‪:‬مرضیهجعفری‪،‬نیمانوربخشوبهرادرضازاده‪.‬‬ ‫روند تحصیلی‬ ‫روند تحصیلــی من‪ ،‬روند جالبی بود؛ بعد‬ ‫از اتمام دوران مدرسه در سال ‪ 1380‬کنکور‬ ‫دادم و رتبه ام به گونه ای بود که می توانستم‬ ‫هر کدام از دانشگاه های تهران که عالقه دارم‬ ‫را انتخاب کنم‪ .‬به خاطر عالقه ای که به عمران‬ ‫داشتم رشته عمران را انتخاب کردم‪ .‬هم زمان‬ ‫با انتخاب رشــته‪ ،‬در خبرها امد که دانشکده‬ ‫خواجه نصیرالدین طوسی برای اولین بار در‬ ‫نمایشگاه جهانی بتن شــرکت کرده است‪.‬‬ ‫این قضیه ان قدر روی من تاثیر داشــت که‬ ‫باعث شد علی رغم مخالفت اعضای خانواده‪،‬‬ ‫دانشگاه خواجه نصیر را انتخاب کنم‪.‬‬ ‫پیوستن به گروه بِتُن‬ ‫انجا متوجه شدم گروهی که در مسابقات‬ ‫جهانی شــرکت کردند و مقــام اوردند‪ ،‬در‬ ‫دانشگاه سبک و ســیاق مشخصی دارند و‬ ‫افراد از انتهای ســال دوم‪ ،‬یعنی ترم چهارم‬ ‫می توانند وارد گروه شــوند‪ .‬در تــرم دوم با‬ ‫درخواســت مکرر من از مدیر گروه بتن که‬ ‫دکتر بزرگواری بودند‪ ،‬وارد گروه شدم‪ .‬اوایل در‬ ‫گوشه ای کار می کردم و بعد کم کم از انتهای‬ ‫ترم دوم توانســتم جایی برای خودم در گروه‬ ‫باز کنم و بعد وارد گروه اصلی شدم‪ .‬در تمام‬ ‫‪88‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫ادوار مسابقات جهانی‪ ،‬بیشترین سابقه حضور‬ ‫در مسابقات را دارم‪.‬‬ ‫رکورد مقاوم ترین بتن دنیا‬ ‫مسابقات بتن سالی دو بار در کورس پاییزه‬ ‫و بهاره انجام می شــود و در هر کورس هم‬ ‫سه‪ ،‬چهار فیلد مختلف برای مسابقات وجود‬ ‫دارد که ما در سال های ‪ 82 ،81‬و ‪ 83‬شرکت‬ ‫کردیم و مقام های خوبی هم گرفتیم؛ دو مقام‬ ‫اول‪ ،‬یک مقام دوم و دو مقام سوم‪ .‬طوری بود‬ ‫که مدام از دانشجوهای دانشگاه های مختلف‬ ‫پیغام می امد که احتماال شما چیز خاصی را‬ ‫کشــف کردید که این قدر رکوردهایتان باال‬ ‫است‪ .‬ما در ان دوران یکی از رکوردهایی که‬ ‫به دست اورده بودیم؛ رکورد مقاوم ترین بتن‬ ‫دنیا بود که مثال یک کیوب بتنی دو اینچ در‬ ‫دو اینچ‪ ،‬هشتاد تن مقاومت داشت‪.‬‬ ‫تحریم و عدم حضور در مسابقات‬ ‫یک اتومبیل را تصور کنید که تقریبا یک‬ ‫تن وزن دارد‪ ،‬حاال شما هشتاد اتومبیل را روی‬ ‫هم می گذارید‪ ،‬این بتن می تواند چنین وزنی را‬ ‫تحمل کند! این اتفاق به همه ما اعتمادبه نفس‬ ‫داد‪ .‬متاسفانه از سال ‪ 1384‬امریکا ما را تحریم‬ ‫کرد و چون پایه گذار مســابقات ‪ ACI‬است‪،‬‬ ‫بچه ها دیگر نتوانستند وارد مسابقات شوند و‬ ‫موفقــیت‬ ‫برابر بالیای طبیعی ضعیف است‪ .‬مثال ساده ای می زنم؛ یک بمب اتمی با ان همه عظمتش‬ ‫این خیلی به ما لطمه زد‪.‬‬ ‫که همه از ان می ترسند می تواند زلزله ای با شدت ‪ 2‬تا ‪ 3‬ریشتر تولید کند‪ ،‬درحالی که ما شاهد‬ ‫ورود به فضای مسابقات اختراعات‬ ‫بعد از دانشــگاه خواجه نصیر‪ ،‬بچه های دانشگاه تهران و بعد از ان بچه های دانشگاه شهید وقوع زلزله های ‪ 5‬تا ‪ 8‬ریشتری در دنیا هستیم که انرژی اش به هیچ عنوان قابل مقایسه با بمب اتم‬ ‫عباس پور که اکنون زیرمجموعه دانشــگاه شهید بهشتی شده است‪ ،‬وارد این مجموعه شدند‪ .‬نیست! سیل هم همین طور است‪ .‬درنتیجه با بالیای طبیعی نمی شود جنگید‪ ،‬فقط باید یاد گرفت‬ ‫بچه های ان دوران همه بچه های موفقی بودند‪ .‬این برای مسابقات دوره لیسانس بود‪ .‬بعد از ان چگونه در کنار بالیای طبیعی هم زیستی مناسبی داشت‪ .‬مثال خیلی مهم‪ ،‬کشور ژاپن است که‬ ‫وارد فضای مسابقات اختراعات شدیم‪ .‬مسابقات اخترات تقریبا نود یا صد سال پیش در دنیا بوده؛ در بدترین نقطه زمین از لحاظ زلزله قرار دارد و مدام در ان زلزله رخ می دهد؛ ولی توانســته اند‬ ‫ولی ایران تازه شروع کرده است‪ .‬ان زمان (سال ‪ )2008-2007‬ایران هیچ مجموعه ای داخل کشور زلزله را بپذیرند و مهار کنند‪.‬‬ ‫دوره بازگشت زلزله در تهران‬ ‫نداشــت؛ ولی اکنون یک بنیادی در ایران پایه گذاری شده است که به صورت ‪( NGO‬سازمان‬ ‫بســیاری از بخش های کشــور ما خطر زلزله را دارند‪ .‬هر زلزله با یک عبارتی به نام «دوره‬ ‫مردم نهاد) است و مستقیما با انجمن مخترعین جهانی کار می کند‪ .‬ما سال های مختلفی در این‬ ‫بازگشت زلزله» تعریف می شود؛ یعنی قطعا در شهری مثل تهران هرچند سال یکبار‪ ،‬یک زلزله‬ ‫مجموعهنیزشرکتکردیم‪.‬‬ ‫شدید اتفاق خواهد افتاد که این را دوره بازگشت می گویند‪ .‬اخرین زلزله بزرگی که با شدتی حدود‬ ‫مقام های کسب شده‬ ‫مقام ها خیلی خوب بود‪ .‬مثال در مسابقات سال ‪ 2015‬در رشته عمران‪ ،‬مقام های اول‪ ،‬دوم و ‪ 7‬ریشتر در تهران رخ داده‪ ،‬تقریبا در سال ‪ 1830‬بوده است‪ .‬دوره بازگشت زلزله در تهران چیزی‬ ‫سوم را گرفتیم‪ .‬در این سال ها مسلما پیشنهاداتی هم می شد‪ .‬ما نباید خودمان را دست کم بگیریم‪ ،‬حدود ‪ 160‬تا ‪ 180‬سال است؛ یعنی هر ‪ 160‬تا ‪ 180‬سال یکبار باید در تهران زلزله رخ دهد‪.‬‬ ‫من قاطعانه به شما می گویم که بچه های ما در مقایسه با حوزه های جهانی‪ ،‬فوق العاده ادم های‬ ‫دلیل دوره بازگشت زلزله‬ ‫انرژی ای که در داخل پوسته زمین بر اثر حرکت های تکتونیکی‬ ‫توانمندی هستند و ان ها هرچقدر هم بگویند؛ ولی ذاتا و قلبا می دانند‬ ‫پوسته زمین ایجاد می شود بعد از مدتی که به حداکثر خود رسید‪ ،‬باید‬ ‫که بچه های ایرانی بسیار توانمند هستند‪ .‬تنها گروه پرتالشی که بعد‬ ‫ازاد شود‪ .‬یک سری مسائل می توانند دوره بازگشت را کمی به تاخیر‬ ‫از ایرانی ها دیدم‪ ،‬چینی ها هستند‪.‬‬ ‫بیندازند؛ مثل زلزله های کوچکی که در اطراف ان شهر رخ می دهند‪.‬‬ ‫معیار دریافت عنوان نخبه و نهادهای مرتبط‬ ‫بعد از دانشگاه خواجه‬ ‫در خصوص تهران هم دوره بازگشت را طی کردیم و قطع به یقین در‬ ‫ما اکنــون دو حوزه مهم داخل کشــورمان داریــم؛ یکی بنیاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫نصیر‪،‬بچه های‬ ‫چند سال اینده در تهران زلزله خواهیم داشت‪ .‬حاال ممکن است فردا‬ ‫نخبگان که وابسته به نهاد ریاست جمهوری است و دیگری باشگاه‬ ‫تهران و بعد از ان بچه های‬ ‫این اتفاق بیفتد یا ده سال دیگر‪.‬‬ ‫پژوهشگران جوان که وابسته به دانشگاه ازاد اسالمی است‪ .‬این ها‬ ‫دانشگاهشهیدعباس پور‬ ‫دلیل دادن ‪ 2‬میلیون کشته و میلیون زخمی در زلزله‬ ‫نخبگان را جذب می کنند‪ .‬البته همیشه یک بحثی بوده که ایا ضوابط‬ ‫کهاکنونزیرمجموعه‬ ‫تهران‬ ‫و شرایط این دو مجموعه برای انتخاب یک نفر به عنوان نخبه‪ ،‬درست‬ ‫دانشگاهشهیدبهشتی‬ ‫تهــران تقریبــا ‪ 12‬میلیون جمعیــت دارد‪ .‬تحلیــل خطری و‬ ‫هســت یا نه‪ ،‬یعنی از دید این دو مجموعه‪ ،‬اگر شما ثبت اختراعی‬ ‫این‬ ‫وارد‬ ‫است‪،‬‬ ‫شده‬ ‫امکان سنجی ای که در بخش های مختلف تهران انجام شده است‬ ‫داشته باشید که از طریق معاونت علمی تایید شده باشد‪ ،‬اگر شاگرد‬ ‫مجموعهشدند‪.‬بچه های‬ ‫نشان می دهد که بر اثر بروز زلزله چیزی حدود ‪ 1.5‬تا ‪ 2‬میلیون نفر‬ ‫اول هستید و مقداری مقاله دارید و یا اگر المپیادی هستید؛ پس شما‬ ‫ان دوران همه بچه های‬ ‫کشــته و تقریبا دو برابر ان زخمی خواهیم داشت‪ .‬دالیل عمده این‬ ‫نخبه هستید‪ .‬در این قضیه کمی بحثی وجود دارد که ایا همه این ها‬ ‫موفقی بودند‪ .‬این برای‬ ‫اتفاق از این قرار اســت‪ :‬ما در هیچ کجای دنیا‪ ،‬شــهری نداریم که‬ ‫در سطح جهانی نخبه به حساب می ایند یا خیر‪.‬‬ ‫مسابقاتدوره‬ ‫این قدر لوله کشــی گاز داشته باشد و قطعا بعد از زلزله‪ ،‬اتش سوزی‬ ‫نخبه= هوش‪ ،‬پشتکار‪ ،‬هدف‬ ‫لیسانسبود‬ ‫خواهیم داشت که این خیلی کشته خواهد داد‪ .‬دلیل دیگر‪ ،‬بافت های‬ ‫نکتــه ای که می توان راجع به افــرادی که وارد این مجموعه ها‬ ‫فرسوده اســت؛ ما هنوز در تهران بافت های فرسوده بسیاری داریم‬ ‫می شوند گفت‪ ،‬این است که چنین فردی هوش متوسط به باالیی‬ ‫که هیچ سیستم بارور جانبی درمورد زلزله ندارند و تراکم جمعیتی در‬ ‫دارد‪ ،‬پشتکار باالیی دارد و ادم هدفمندی است‪ .‬از نظر من اگر یک‬ ‫بافت های فرســوده بسیار باال است‪ .‬دلیل بعدی شریان های حیاتی‬ ‫نفر این سه فاکتور را داشته باشد وارد شدن در این حیطه ها سخت و‬ ‫است؛ همان پل ها و راه های اساسی‪ .‬وقتی شریان های حیاتی دچار‬ ‫نشدنی نیست‪ .‬ما در زندگی مان دو هدف داریم؛ یکی هدف های کوتاه‬ ‫مشکل شوند امدادرسانی از بین می رود و تعداد کشته ها زیاد می شوند‪.‬‬ ‫و موضعی و یکی هدف های کالن‪ .‬هرچه سن کمتر باشد‪ ،‬هدف ها‬ ‫کوتاه مدت تر است و شاید هدف های کالن نداشته باشیم‪ .‬من در سال‬ ‫‪ 1380‬فقط از مسئله المپیاد خوشم می امد که شاید به خاطر شهرت و‬ ‫حاشیه اش و مهم تر از ان برای سربازی نرفتن بود (با لبخند)‪.‬‬ ‫فوق دکترا‪ ،‬یک مدرک غیررسمی‬ ‫توضیحی در این مــورد خدمتتان عرض کنــم؛ در هیچ جای‬ ‫دنیا مدرک فوق دکترا‪ ،‬مدرک رســمی نیست‪ .‬فوق دکترا یک بحث‬ ‫غیررسمی بین شما و یک استاد در ان مجموعه است که مرتبه علمی‬ ‫ان استاد باید حتما دانشیاری باشد‪ .‬این چیزی بود بین بنده و استاد‬ ‫بزرگواری که مقطع دکتری را با ایشان خوانده بودم‪ .‬یک سری مسائلی‬ ‫بود که حس می کردیم روی ان کار نکردیم و به همین دلیل روی ان‬ ‫مسائل‪ ،‬پروژه ای را تعریف و روی ان کار کردیم‪ .‬در مجموع‪ ،‬دانشگاه‬ ‫مدرک فوق دکترا را می دهد؛ ولی یک مدرک غیررسمی است‪.‬‬ ‫سبک زندگی یک نخبه‬ ‫واقعیت این اســت که در قبال چیزهایی که به دست می اورید‪،‬‬ ‫چیزهایی را از دست می دهید؛ مثال یک ورزشکار حرفه ای قطعا باید‬ ‫چیزهایی را از دست بدهد تا یک ورزشکار حرفه ای باشد‪ .‬شاید یک‬ ‫سال در اردو باشد و خانواده اش را نبیند و یا هزار مشکل دیگر‪ .‬درنتیجه‬ ‫شما باید عاشق کاری که انجام می دهید باشید‪ .‬می توان یک تعادلی‬ ‫هم بین شرایط کاری و علمی با شرایط اوقات فراغت برقرار کرد‪.‬‬ ‫ضعف انسان در برابر بالیای طبیعی‬ ‫باید بپذیریم که زلزله یکی از بالیای طبیعی اســت و انسان در‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪89‬‬ ‫موفقــیت‬ ‫نمی دانم گفتن این حرف‬ ‫خوب است یا بد‪ ،‬ولی بنده‬ ‫وظیفه دارم بگویم‪ .‬به پایه‬ ‫پل «بنت پل» می گویند‪ ،‬پل‬ ‫صدر‪ ،‬پلی است با بنت های‬ ‫تک پایه که فقط یک ستون‬ ‫وسطش دارد‪ .‬سال هاست‬ ‫که ساختن این نوع پل ها‬ ‫به عنوان شاه راه ها و‬ ‫اصلیحیاتی‬ ‫شریان های ِ‬ ‫ممنوعاست‬ ‫فوق دکترای عمران و‬ ‫زلزله و دارنده نشان طالی‬ ‫مسابقاتجهانیاختراعات‬ ‫المان‪2015‬‬ ‫تهران قطعا چند سال دیگر‬ ‫زلزله خواهد داشت‬ ‫پالسکوتحتهرشرایطی‬ ‫اوار می شد‬ ‫‪90‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫بررسی ها نشــان می دهد معموال ‪ %20‬کشته شده های زلزله بر اثر خود‬ ‫زلزله اند و ‪ %80‬در دو‪ ،‬سه روز بعد از زلزله به خاطر بحث خفگی‪ ،‬فشار یا‬ ‫عدم امدادرسانی اتفاق می افتند‪.‬‬ ‫پالسکو در بهترین شرایط هم الجرم می ریخت!‬ ‫در بحث بالیای طبیعی‪ ،‬رفتارهای پیش از واقعه مهم تر از امدادرسانی‬ ‫است‪ .‬امدادرسانی ها باید قوی باشد؛ اما نباید خیلی روی ان مانور داد‪ .‬من‬ ‫درمورد پالسکو بارها این جمله را استفاده کردم که ساختمانی با این شرایط‬ ‫اگر وسط نیویورک با بهترین امکانات امدادرسانی هم بود‪ ،‬اتفاقی بهتر از‬ ‫این برایش نمی افتاد‪ .‬اتش نشان ها و گروه های امدادی ما همه کار کردند‪.‬‬ ‫اینکه ما کمبود وسایل و امکانات امدادی داشتیم درست است؛ ولی ان‬ ‫اتفاق هیچ ارتباطی به کمبود امکانات نداشت‪ .‬ان ساختمان الجرم باید‬ ‫می ریخت؛ چون شرایط ایستادگی را نداشت‪.‬‬ ‫پالسکو‪ ،‬اتش سوزی یا انفجار؟‬ ‫دولت یک کمیته اصلی برای بررسی حادثه پالسکو معرفی کرد که‬ ‫من مشاور ان کمیته بودم‪ .‬در شبکه های اجتماعی بحثی شد که می گفتند‬ ‫ســاختمان پالســکو را منفجر کرده اند‪ .‬من اینجا به عنوان یک نفر که‬ ‫تخصصش زلزله‪ ،‬اتش سوزی و انفجار است این را می گویم‪ :‬اتفاقی که‬ ‫برای پالسکو افتاد‪ ،‬تخریب پیش رونده از نوع پنکیکی بود‪ .‬گاهی سازه‪‎‬ای‬ ‫دفعتا تخریب می شود؛ یعنی در یک لحظه سازه پایدار است و لحظه ای بعد‬ ‫کل سازه می ریزد‪ .‬ما یک اصطالح دیگری داریم به نام خرابی پیش رونده‬ ‫بدین معنی که یک خرابی در بخشی از سازه‪ ،‬ارام ارام تحت یک سلسله‬ ‫از فعالیت های زنجیره ای که بزرگ و بزرگ تر می شود منجر به خرابی‬ ‫کل سازه می گردد‪ .‬خرابی پیش رونده از نوع پنکیکی هم ممکن است‬ ‫به صورت انفجار انجام شود و هم به صورت اتش سوزی‪.‬‬ ‫مثلث ایمنی ساختمان‬ ‫در خصوص اتش سوزی کالن‪ ،‬تعریفی به نام «مثلث ایمنی‬ ‫ساختمان» داریم‪ .‬این مثلث ســه ضلع دارد که ضلع‬ ‫اول ان‪ ،‬تدابیر فعال اســت؛ یعنی انواع و اقســام‬ ‫اشکارسازهای دود‪ ،‬اب فشان ها و سیستم های‬ ‫دیگر که همه ســاختمان های بــزرگ باید‬ ‫ان ها را داشته باشند‪ .‬ضلع دوم مثلث‪ ،‬تدابیر‬ ‫غیرفعال اســت؛ یعنی باید ذات ساختمان‪،‬‬ ‫تیر‪ ،‬سایز تیر‪ ،‬ســتون و اتصاالتش برای‬ ‫تحمل اتش طراحی شده باشد‪ .‬ضلع سوم‬ ‫هم گروه های امدادی است‪ .‬در بین این‬ ‫ضلع ها‪ ،‬نقش گروه هــای امدادی ‪-10‬‬ ‫‪ ،%20‬گروه های تدابیر فعال ‪%40-30‬‬ ‫و مابقی ان در تدابیر غیرفعال اســت؛‬ ‫یعنی نقش گروه های امدادی در حریق‬ ‫خیلی کم اســت‪ .‬ما برای اتش سوزی‬ ‫دو نوع هلیکوپتر داریم؛ هلیکوپترهایی‬ ‫که منبــع اب از زیــر دارنــد و اب را‬ ‫به صورت غیرکنترل شــده می پاشند و در‬ ‫اتش سوزی های بزرگ استفاده می شوند‬ ‫و در حوزه شــهری اســتفاده ندارند‪ .‬مورد‬ ‫دوم‪ ،‬هلیکوپترهای مجهز به واترگان هستند؛‬ ‫یعنی ابزاری مثل مسلسل که اب را می پاشد و‬ ‫درحال حاضر فقط در کشور ژاپن وجود دارد‪.‬‬ ‫بحث دیگــر در حادثه پالســکو‪ ،‬بلند نبودن‬ ‫نردبان ها بود‪ .‬دلیلش این بود که ماشــین باید وارد‬ ‫پارکینگ پاساژ می شد و پارکینگ سردرب کوتاهی‬ ‫داشت و ماشــین بزرگ نمی توانست داخل ان برود‪.‬‬ ‫ادم باید خیلی چیزها را بداند و منصفانه قضاوت کند‪.‬‬ ‫واقعا برایم مهم است که همه بدانند چه اتفاقی افتاده و‬ ‫به خاطر مسائل حاشیه ای در حق این دوستان جفایی نشود‪.‬‬ ‫برج میالد‪ ،‬مقاوم در برابر زلزله!‬ ‫برج میالد در حد بین المللی سازه بسیار خوبی دارد‪ .‬هزینه اش بیشتر از‬ ‫ان چیزی که بود شد و زمان ساختش هم خیلی طول کشید؛ ولی واقعا‬ ‫نظارت همه جانبه ای بر ان بود‪ .‬مدیر فنی ان از اساتید بنام کشور بود‪ .‬دو‬ ‫یا سه بار این ادم ها عوض شدند؛ ولی هر کدام کاربلد و متعهد بودند‪ .‬از‬ ‫لحاظ برج میالد نگران نباشند‪ ،‬سازه ویژه ای در برابر زلزله دارد‪ .‬این طور‬ ‫ساختمان ها را بر اساس همان محل و بدترین زلزله طراحی می کنند‪ .‬این‬ ‫ساختمان با گروهی که من هم همراهشان بودم همین طور طراحی شده‬ ‫است‪ .‬استحکام خوبی در برابر زلزله دارد و می توانم بگویم یکی از اخرین‬ ‫چیزهایی که ممکن است در تهران باقی بماند‪ ،‬همین برج میالد است‪.‬‬ ‫پل صدر‪ ،‬پلی تک پایه!‬ ‫نمی دانم گفتن این حرف خوب است یا بد‪ ،‬ولی بنده وظیفه دارم بگویم‪.‬‬ ‫به پایه پل «بنت پل» می گویند‪ ،‬پل صدر‪ ،‬پلی است با بنت های تک پایه‬ ‫که فقط یک ستون وسطش دارد‪ .‬سال هاست که ساختن این نوع پل ها به‬ ‫اصلی حیاتی ممنوع است‪ .‬متاسفانه دوستانی‬ ‫عنوان شاه راه ها و شریان های ِ‬ ‫هم که در مجموعه وقت شــهرداری بودند‪ ،‬این را می دانستند که نباید‬ ‫در شهری مانند تهران پل تک پایه به عنوان شریان اصلی‬ ‫ساخته شود اما تونل نیایش و تونل توحید خیلی‬ ‫خوب است‪.‬‬ ‫حرف پایانی‬ ‫من فقط این را می گویم‪ :‬زندگی صحنه‬ ‫یکتای هنرمندی ماست‪ ،‬هر کسی نغمه خود‬ ‫خواند و از صحنه رود‪ ،‬صحنه پیوسته به جاست‪،‬‬ ‫خرم ان نغمه که مردم بسپارند به یاد‪.‬‬ ‫زیروبمتکنولوژی‬ ‫تکنولــوژی‬ ‫مهندسارشسروری‬ ‫هشتگاینبخشدرشبکه هایاجتماعی‪#:‬زیروبم_تکنولوژی‬ ‫اپل واچ ‪ ،3‬با برخی از پدهای شارژ‬ ‫بی سیممیانهخوبیندارد!‬ ‫مایکروسافتنیروگاهیباظرفیتتامین‬ ‫برق ‪ 18‬هزار خانه می سازد‬ ‫در زمان معرفی نســل جدید ســاعت‬ ‫اپل‪ ،‬این شــرکت اعالم کــرد که نه تنها‬ ‫گوشی های هوشــمند جدید این شرکت‪،‬‬ ‫بلکه نسل سوم ساعت هوشمند و جعبه های‬ ‫جدید ایرپاد اپل نیز از قابلیت شارژ بی سیم‬ ‫بهره مند هســتند‪ .‬نسل سوم ساعت اپل از‬ ‫قابلیت شارژ بی سیم برخوردار است؛ اما به‬ ‫نظر می رسد این ساعت هوشمند با برخی از‬ ‫پدهای شارژ بی سیم سازگار نیست‪.‬‬ ‫لیست احتمالی اچ تی سی برای اپدیت به‬ ‫اندروید اوریو مشخص شد‬ ‫مایکروســافت به منظور تامین برق موردنیاز خود‪ ،‬نیروگاه اختصاصی می ســازد‪ .‬پروژه‬ ‫مایکروسافت اژور اکنون در ‪ ۶3‬منطقه در سراسر جهان در دسترس است و طرح هایی برای‬ ‫توسعه ‪ ۶‬ایستگاه دیگر تصویب شــده است‪ .‬همان طور که روزبه روز شاهد افزایش تقاضا در‬ ‫حوزه سیستم های ابری هستیم‪ ،‬مایکروسافت همواره درحال توسعه دیتاسنترهای خود به منظور‬ ‫پاسخگویی به این نیازها است و این پروژه نیز دقیقا در راستای درخواست ابری است‪.‬‬ ‫فیسبوک با هوش مصنوعی اش به شما‬ ‫درجستجویفیلمکمکمی کند‬ ‫اچ تی سی هنوز لیست گوشی های اپدیت شونده خود به اندروید اوریو را مشخص نکرده است؛‬ ‫اما برخی حدس ها نشان از اپدیت سری های یو–‪ ،11‬یو اولترا و اچ تی سی‪ 10-‬به اخرین نسل‬ ‫اندروید را دارد‪.‬‬ ‫‪Galaxy A‬‬ ‫‪ 2018‬به دکمه‬ ‫بیکسبی(‪)bixby‬‬ ‫مجهزمی شود‬ ‫بر اساس شایعات جدید‪ ،‬گوشی های گلکســی اِی ‪ 2018‬سامسونگ‪ ،‬به دکمه فیزیکی‬ ‫بیکسبی مجهز خواهند شد‪ .‬پرچم داران جدید سامسونگ از یک دستیار دیجیتال جدید به نام‬ ‫بیکسبی بهره می برند که توسط این غول کره ای توسعه یافته است‪ .‬حال‪ ،‬بر اساس شایعاتی که‬ ‫به تازگی منتشر شده است‪ ،‬نسخه ‪ 2018‬گوشی های سری گلکسی اِی نیز به دکمه فیزیکی‬ ‫برای دستیار بیکسبی مجهز خواهند شد‪.‬‬ ‫اپلیکیشن مسنجر فیسبوک به دستیاری با هوش مصنوعی موسوم به ‪ M‬مجهز شده است‬ ‫که می تواند در انتخاب فیلم به شما کمک کند‪ .‬سال ‪ ،2015‬فیسبوک دستیاری مبتنی بر هوش‬ ‫مصنوعی به نام ‪ M‬معرفی کرد که برنامه های مختلفی برای ان در نظر گرفته است‪ .‬با اینکه‬ ‫هنوز این دســتیار به صورت کامل برای کاربران منتشر نشده است؛ اما این کمپانی همچنان‬ ‫قابلیت های جدیدی از ان را رونمایی می کند تا بتواند تجربه ای جذاب در اختیار کاربران قرار دهد‬ ‫و انجام کارها را به واسطه ان ساده تر کند‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪91‬‬ ‫تکنولــوژی‬ ‫مارک زاکربرگ سهم‪ 12/7‬میلیارد‬ ‫دالری را به نفع خیریه خودش‬ ‫به فروش گذاشت‬ ‫مارک زاکربرگ اعالم کرده است که ‪۵7‬‬ ‫میلیون ســهم خود در فیسبوک را به ارزش‬ ‫‪ 12.7‬میلیارد دالر برای سرمایه گذاری در بنیاد‬ ‫خیریه اش به فروش می رساند‪.‬‬ ‫مــارک زاکربرگ‪ ،‬مدیرعامل و بنیان گذار‬ ‫فیســبوک‪ ،‬با انتشار پســتی در این شبکه‬ ‫اجتماعی اعالم کرد که ‪ ۵7‬میلیون ســهم‬ ‫خود در این کمپانی را برای ســرمایه گذاری‬ ‫در بنیاد خیریه و به نفع اقدامات خیرخواهانه‪،‬‬ ‫طی ‪ 18‬ماه اینده به فروش خواهد رساند‪ .‬بر‬ ‫اساس اطالعات ارائه شده‪ ،‬با احتساب ارزش‬ ‫‪ 170‬دالری هر سهم فیسبوک درحال حاضر‪،‬‬ ‫ارزش کل ‪ ۵7‬میلیون سهمی که این کمپانی‬ ‫برای فروش در نظر گرفته است‪ ،‬بیش از ‪12.7‬‬ ‫میلیارد دالر می شود‪.‬‬ ‫حملههکرهایروسبهسیستم‬ ‫انتخاباتیامریکاتاییدشد!‬ ‫قیمت ایفون‪8‬‬ ‫پایینامد‬ ‫ایفون ‪ 8‬از چند هفته پیش به شکل رسمی در بازار جهانی عرضه شده است؛ اما با استقبال‬ ‫زیادی روبرو نشده است‪ .‬درحالی که از چند روز پیش جنگ قیمتی بر سر ایفونی به راه افتاده بود‬ ‫که هنوز وارد بازار نشده است و قیمت های نجومی برای ان تعیین شد؛ اما اکنون‪ ،‬گزارش ها‬ ‫حاکی از ان هستند که به دلیل استقبال نشدن از این گوشی‪ ،‬قیمت ان در بازار ایران به شدت‬ ‫درحال کاهش است‪.‬این استقبال نشدن‪ ،‬نه تنها در ایران‪ ،‬بلکه در کشورهای دیگر نیز به همین‬ ‫شکل بوده و از صف های طوالنی مشتاقان ایفون جدید خبری نیست‪.‬‬ ‫سیستمتشخیص‬ ‫چهره‪،‬جایگزین‬ ‫کارت بانکی در یکی‬ ‫ازعابربانک های‬ ‫چین شد‬ ‫یک بانک چینی در شماری از دستگاه های خودپرداز خود‪ ،‬سیستم هویت سنجی را تغییر داده‬ ‫و سیستم تشخیص چهره را جایگزین کارت بانکی کرده است‪.‬‬ ‫با استفاده از دستگاه خودپرداز موردنظر‪ ،‬دیگر نیازی به همراه داشتن کارت بانکی نیست و‬ ‫کاربر می تواند با استفاده از سیستم تشخیص چهره وارد حساب بانکی خود شود و از تمام امکانات‬ ‫و خدمات موجود استفاده کند‪.‬‬ ‫برای اولین بار پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال گذشته میالدی که در نتیجه‬ ‫ان دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور امریکا انتخاب شد‪ ،‬وزارت امنیت داخلی امریکا تایید کرد‬ ‫که سیستم انتخاباتی این کشور در ‪ 21‬ایالت موردحمله هکری قرار گرفته بود که این حمله طی‬ ‫یک پروسه سازماندهی شده صورت گرفته است‪.‬‬ ‫پروژه اندرومدا (‪)Andromeda‬‬ ‫ویندوز را به اینده می برد!‬ ‫رکوردشکنی‬ ‫بلک بری در فروش‬ ‫نرم افزار و سرویس‬ ‫پشت سر گذاشتن پیش بینی تحلیل گران با انتشار گزارش مالی بلک بری باعث شده است که‬ ‫ارزش هر سهم این کمپانی کانادایی بیش از ‪ ۴1‬درصد افزایش یابد‪.‬بلک بری اعالم کرده است‬ ‫که درامد بخش نرم افزار و سرویس های این کمپانی طی سه ماهه دوم سال مالی بیش از ‪6۲‬‬ ‫درصد افزایش یافته و در سه ماهه منتهی به ‪ 31‬اگوست‪ ،‬به ‪ 6۹1‬میلیون دالر دست یافته است‪.‬‬ ‫اپل به ادعای کاربران مبنی بر متورم شدن‬ ‫باتریایفون‪8‬پالسرسیدگیمی کند!‬ ‫مایکروسافت درحال طی قدم بعدی خود برای یکپارچه سازی پلتفرم ویندوز است‪ .‬این قدم‪،‬‬ ‫سیســتم عامل اندرومدا (‪ )Andromeda OS‬نام دارد و هدف ان‪ ،‬تبدیل ویندوز به پلتفرمی‬ ‫ماژوالر است‪ .‬این پروژه‪ ،‬اینده ویندوز را رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫‪92‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫اخیرا گوشی ایفون ‪8‬پالس برخی از کاربران با مشکل متورم شدن باتری مواجه شده است‪.‬‬ ‫به تازگی در برخی از شبکه های اجتماعی‪ ،‬تعدادی از دارندگان گوشی هوشمند ایفون ‪8‬پالس‬ ‫اپل مدعی شده اند که باتری گوشی ان ها متورم شده است و به همین دلیل اپل تصمیم دارد‬ ‫این موضوع را روی گوشی ها‪ ،‬باتری ها و هر بخش دیگری که نیاز باشد بررسی کند‪ .‬هدف از‬ ‫انجام این بررسی ها این است که اپل اطمینان پیدا کند که در مورد حوادث مورداشاره به یک‬ ‫نظریه صحیح دست یافته است‪.‬‬ ‫تکنولــوژی‬ ‫اپراتورها برای مشترکانی که پیام‬ ‫تبلیغاتیارسالمی کنند‪،‬محدودیت‬ ‫فنی اعمال می کنند‬ ‫بــه گفته معاون مرکز ملی فضای مجازی‪ ،‬با توجه به معضل ارســال پیامک تبلیغاتی با‬ ‫شــماره های شخصی‪ ،‬مقرر شد که از نظر فنی‪ ،‬امکان ارسال پیام انبوه از این شماره ها وجود‬ ‫نداشته باشد‪.‬امیر خوراکیان‪ ،‬معاون مرکز ملی فضای مجازی‪ ،‬با بیان اینکه یکی از بحث های‬ ‫مطرح شده در کارگروه ساماندهی پیامک های تبلیغاتی‪ ،‬دریافت این پیامک ها از شماره های‬ ‫شخصی است‪ ،‬گفت‪« :‬اگرچه این موضوع ان چنان حاد نیست و طیف وسیعی از جامعه این‬ ‫پیامک ها را دریافت نمی کنند؛ اما با توجه به نارضایتی ای که پیامک های ناخواسته برای مشترکان‬ ‫به وجود می اورد‪ ،‬این موضوع قابل پیگیری است‪.‬‬ ‫فقط یک میلیارد‬ ‫کاربر ویندوزی در‬ ‫جهان وجود دارد!‬ ‫ساتیا نادال‪ ،‬مدیرعامل مایکروسافت‪ ،‬در مصاحبه ای با بلومبرگ‪ ،‬اطالعات جالبی در رابطه‬ ‫با اکوسیستم ویندوز ارائه داد‪ .‬ساتیا نادال به تازگی بیان کرده است که ویندوز اکنون حدود یک‬ ‫میلیارد نفر کاربر دارد‪.‬این کلمات از زبان مدیرعامل مایکروسافت که نبض امارهای مهمی را در‬ ‫دست دارد‪ ،‬شنیدنی است‪ .‬مایکروسافت در سال ‪ ،2011‬امار کاربران ویندوز را ‪ 1.25‬میلیارد نفر‬ ‫و در سال ‪ 2014‬حدود ‪ 1.5‬میلیارد نفر اعالم کرده بود‪.‬‬ ‫ساتیانادال‪:‬تصاحب‬ ‫لینکدین بهتر از‬ ‫شراکت با ان بود!‬ ‫از جمله حقایقی که در کتاب نادال امده‪ ،‬افشای رای منفی وی در جریان خریداری نوکیا و‬ ‫همچنین مخالفت استیو بالمر و بیل گیتس با تصاحب ماین کرافت (‪ )minecraft‬است‪ .‬افزون‬ ‫بر این‪ ،‬نادال پرده از حقایقی درباره لینکدین برداشته و دلیل اصلی تصاحب ‪ ۲.6۲‬میلیارد دالری‬ ‫این پلتفرم شبکه اجتماعی را در سال ‪ 2016‬شرح داده است‪ .‬بر اساس این کتاب‪ ،‬اصلی ترین‬ ‫دلیلی که موجب گرفتن این تصمیم بزرگ از سوی مایکروسافت شد این بود که شرکت اعتقاد‬ ‫داشت تصاحب لینکدین در مقایسه با همکاری با ان‪ ،‬تصمیم عقالنی تری محسوب می شود‪.‬‬ ‫شیائومیبافروش‬ ‫‪ 10‬میلیونموبایل‬ ‫در یک ماه‪ ،‬رکورد‬ ‫جدیدی از خود‬ ‫به جایگذاشت!‬ ‫کمپانی چینی شیائومی با فروش ‪ 10‬میلیون موبایل هوشمند در ماه سپتامبر (شهریور) به‬ ‫رکورد جدیدی در این زمینه دست پیدا کرده است‪« .‬لی جون»‪ ،‬مدیرعامل این شرکت‪ ،‬با ارسال‬ ‫یک پست در شبکه اجتماعی چینی «ویبو» این مسئله را اعالم کرده است‪.‬‬ ‫بر اساس گفته های اقای جون‪ ،‬این اولین باری است که این کمپانی توانسته در یک ماه به‬ ‫چنین فروش باالیی دست پیدا کند‪ .‬این شرکت با فروش ‪ ۲.3۲‬میلیون دستگاه در سه ماهه دوم‬ ‫سال ‪ 2017‬از نظر فروش بین المللی بین پنج تولیدکننده برتر دنیا قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مرورگر اج پس از گذشت‬ ‫‪ 13‬ماه تنها ‪ 70‬افزونه دارد‬ ‫مایکروسافت روز گذشته از طریق یک پست وبالگ‪ ،‬دلیل اصلی کمبود افزونه برای مرورگر‬ ‫اج را شرح داد‪ .‬قابلیت پشتیبانی از افزونه اولین بار پس از عرضه به روزرسانی سالیانه ویندوز ‪10‬‬ ‫در اگوست سال گذشته به مرورگر اج افزوده شد‪ .‬زمانی که اج قابلیت پشتیبانی از افزونه را پیدا‬ ‫کرد‪ ،‬تنها ‪ 13‬افزونه برای ان در دسترس بود که برخی از ان ها ادبالک (‪ ،)adblock‬ادبالک‬ ‫پالس (‪ ،)adblock plus‬امازون اسیســتنت (‪ ،)amazon assistans‬افیس انالین‪ ،‬وان‬ ‫نوت‪ ،‬وب کلیپر (‪ )web cliper‬و‪ ...‬بودند‪ .‬اکنون پس از گذشــت ‪ 13‬ماه‪ ،‬در مجموع تنها ‪70‬‬ ‫افزونه در ویندوزاستور موجود است‪.‬‬ ‫ترافیکنامحدودشبانه‬ ‫هدیه پاییزی همراه اول‬ ‫همراه اول از امروز تا پایان پاییز‪ ،‬ترافیک اینترنت شبانه خود را به صورت رایگان و نامحدود‬ ‫ارائه می کند‪ .‬در این طرح‪ ،‬مشترکینی که از بسته های اینترنت نوترینو استفاده می کنند می توانند‬ ‫از ساعت ‪ 3‬بامداد تا ‪ ۹‬صبح از ترافیک نامحدود رایگان بهره مند شوند‪ .‬البته کلیه مشترکین‬ ‫اعتباری و دائمی همراه اول که بسته اینترنت فعال دارند می توانند از این طرح استفاده کنند؛ اما‬ ‫این هدیه به کاربرانی که از اینترنت با تعرفه ازاد استفاده می کنند‪ ،‬تعلق نمی گیرد‪.‬‬ ‫بازطراحی دوباره‬ ‫نسخه ‪ IOS‬اسکایپ‬ ‫توسط شرکت‬ ‫مایکروسافت‬ ‫این شرکت‪ ،‬ظاهر جدید اسکایپ را در اغاز برای دستگاه های موبایل عرضه کرد و با این‬ ‫اقدام‪ ،‬خود را هدف انتقادات فراوانی قرار داد‪ .‬مایکروسافت‪ ،‬با وجود این واکنش های شدید‪ ،‬به‬ ‫عرضه اســکایپ جدید و ارائه بهبودهای اساسی در ظاهر ان ادامه داد‪ .‬این شرکت همچنین‬ ‫به تازگی درحال ازمایش این طرح جدید برای کامپیوترهای دســکتاپ و لپ تاپ ها اســت‪.‬‬ ‫ردموندی ها درحال حاضر درحال بهبود بیش از پیش طراحی اپلیکیشن های موبایل خود هستند‪.‬‬ ‫بازی‪FIFA 18‬‬ ‫نیامده‪ ،‬کرک شد!‬ ‫بازی محبوب ‪ FIFA 18‬در تاریخ ‪ 29‬سپتامبر برای کلیه کنسول ها به بازار عرضه شده‬ ‫است‪ .‬البته قابل ذکر است که در بعضی از کشورها مانند ایران‪ ،‬این بازی چند روز زودتر از موعود‬ ‫روانه بازار شده است‪.‬اما چند روزی از منتشر شدن بازی ‪ FIFA 18‬برای کامپیوتر نگذشته‬ ‫است که این بازی توسط گروه ‪ STEAMPUNKS‬کرک شد‪ .‬باید منتظر این باشیم که در‬ ‫نسخه های سال بعد‪ ،‬قفل نرم افزاری این بازی تغییر پیدا کند‪ .‬ضعف گروه ‪ Denuvo‬با کرک‬ ‫شدن این بازی به نمایش گذاشته شد!جالب اینجاست که کرک بازی فیفا‪ 17‬که سال پیش در‬ ‫همین ایام منتشر شده بود‪ ،‬حدود ‪ 10‬ماه به طول انجامید؛ اما حاال می بینیم که بازی فیفا‪ 18‬در‬ ‫کمتر از چند روز کرک می شود!‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪93‬‬ ‫حقوقــی‬ ‫توصیه هایی‬ ‫برای جلوگیری‬ ‫از نفوذ کی الگرها‬ ‫کی الگر «‪ »Keylogger‬به معنی حفظ کننده است و منظور‪ ،‬ان است که تمام‬ ‫کلیدهای فشرده شده توسط کاربر را حفظ و به دارنده این برنامه منتقل می کند‪.‬‬ ‫کی الگر‪ ،‬نرم افزار یا سخت افزاری است که کلیدهای فشرده شده را به ایمیلی که‬ ‫به برنامه داده شده است ارسال و یا در فایلی ذخیره می کند تا دارنده این برنامه‬ ‫بتواند به ان دسترسی یابد‪.‬‬ ‫نرم افزار کی الگر نه تنها می تواند کلیه کارهایی که با کیبورد انجام می شوند (مانند‬ ‫تایپ یک نامه) را ثبت کند؛ بلکه می تواند مجموعه ای از تصاویر صفحه نمایش را‬ ‫ذخیره کند تا بعدا مورداستفاده یا سوءاستفاده دیگران قرار گیرند‪.‬‬ ‫برنامه های معمولی کی الگر‪ ،‬اطالعات را در هارددیسک همان کامپیوتری که‬ ‫روی ان نصب شده اند ذخیره می کنند؛ ولی بعضی از ان ها به گونه ای برنامه ریزی‬ ‫شده اند که اطالعات را به صورت خودکار از طریق اینترنت یا شبکه به کامپیوتر‬ ‫دیگری که ممکن است کیلومترها ان طرف تر باشد بفرستند‪.‬‬ ‫موارداستفادهازکی الگر‬ ‫رویا قربانی‬ ‫مشاورحقوقی‬ ‫‪94‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫کی الگر در شرکت های کامپیوتری برای عیب یابی‬ ‫مشــکالت فنی و حرفه ای مورداستفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫همچنین می تواند در خانه یا ســازمان ها مورداستفاده‬ ‫واقع شود تا فعالیت های کامپیوتری افرادی که در خانه‬ ‫یا در ســازمان هستند را بدون اینکه خودشان بفهمند‬ ‫زیر نظر بگیرد؛ به عبارت دیگر‪ ،‬با این روش می توانید‬ ‫فعالیت های کامپیوتری فرزندان خود را زیر نظر بگیرید‬ ‫تــا در دنیای مجازی در دام افراد ناباب نیفتند و یا یک‬ ‫سازمان به این روش می تواند مانع از دزدی اطالعات‬ ‫و اسرارش شود‪.‬‬ ‫در موارد دیگری نیز اســتفاده می شود که عبارت اند‬ ‫از‪ :‬دزدی اطالعــات محرمانه افراد مانند رمزهای عبور‪،‬‬ ‫اطالعات حساب بانکی و غیره‪.‬‬ ‫در گذشــته‪ ،‬پیشــرفت کی الگرها به این حد نبود و‬ ‫هکرها جهت دستیابی به اطالعات شخصی‪ ،‬رمز عبور‬ ‫و‪ ...‬از صفحات قالبی بیشتر بهره می بردند؛ اما پیشرفت‬ ‫چشمگیر کی الگر باعث شد که به راحتی و تنها با اجرایی‬ ‫کردن فایل مربوطه بر روی سیســتم کاربر موردنظر‪،‬‬ ‫اطالعات در اختیار هکر قرار گیرد‪.‬‬ ‫شناسایی کی الگرها کار ساده ای نیست و برای این‬ ‫منظور به یک نرم افزار که برای حذف ان ها طراحی شده‬ ‫باشد نیاز دارید‪ .‬به این نرم افزارها «‪»Anti-Keylogger‬‬ ‫می گویند و اگر از این نرم افزارها به درستی استفاده شود؛‬ ‫معموال می توان کی الگرها را به خوبی حذف کرد‪.‬‬ ‫حقوقــی‬ ‫راه هاینفوذکی الگرها‬ ‫از طریق ابزارهای جانبی مثل فلش مموری‪ ،‬لوح فشرده و‪...‬‬ ‫ورود به عنوان ضمیمه برنامه های کاربردی که از منابع نامطمئن دانلود می شوند‬ ‫از طریق ضمیمه شدن به ایمیل (هرزنامه)‬ ‫نصب مســتقیم توســط برنامه نویس ان بر روی سیســتم های هدف مانند‬ ‫سیستم های موجود در کافی نت ها‬ ‫توصیه هاوروش هایپیشگیری‬ ‫برای وارد کردن اطالعات مهم و حساس خود از کامپیوترهای مستقر‬ ‫در مکان های عمومی استفاده نکنید‪ .‬امکان سرقت اطالعات شما به وسیله‬ ‫کی الگرها وجود دارد‪.‬‬ ‫در هنگام پرداخت اینترنتی حتما از کیبوردهای مجازی تعبیه شده در‬ ‫صفحات پرداخت (درگاه بانک ها) یا کیبورد مجازی ویندوز استفاده کنید‪.‬‬ ‫شاید سایت بانک یا فروشگاه موردنظر فاقد صفحه کلید مجازی باشد؛‬ ‫دراین صورت با استفاده از برنامه ‪ On-Screen Keyboard‬مشکل حل خواهد‬ ‫شــد؛ به طورمثال‪ ،‬جهت خرید کارت شارژ اقدام کرده اید؛ اما سایت‪ ،‬فاقد‬ ‫صفحه کلید مجازی است‪ :‬وارد منوی ‪ Start‬شده و برنامه ‪ Run‬را باز کنید‪.‬‬ ‫دستور ‪ osk‬را وارد کرده و کلید ‪ Enter‬را بزنید‪ .‬با استفاده از این دستور‪ ،‬به‬ ‫صفحه کلید مجازی ویندوز دسترسی پیدا خواهید کرد‪ .‬حاال با خیال راحت‬ ‫اطالعات خود را وارد کنید‪.‬‬ ‫فایل هــای موردنیاز خود را از منابع مطمئن دریافت نمایید‪ .‬این کار از‬ ‫ورود بدافزار کی الگر به سیستم شما جلوگیری می نماید‪.‬‬ ‫سعی کنید همیشه انتی ویروس مناسب و به روز داشته باشید‪ .‬این عمل‬ ‫می تواند ویروس های مخرب و کی الگرها را شناسایی کند و اجازه نصب بر‬ ‫روی سیستم را ندهد‪.‬‬ ‫برخی از کی الگرها مخصوص سرقت رمزهای عبور بانکی هستند‪ .‬این‬ ‫قطعات برای دستگاه های خودپرداز طراحی شده اند که بر روی صفحه کلید‬ ‫دستگاه نصب می شوند‪ .‬مراقب هرگونه تغییر مشکوک و قطعه اضافی در‬ ‫این دستگاه باشید‪.‬‬ ‫ترافیک ارسال و دریافت اطالعات سیستم خود را مرتب کنترل کنید‪.‬‬ ‫در حالت معمول‪ ،‬میزان دریافت اطالعات باید باالتر از ارســال اطالعات‬ ‫باشد؛ درغیراین صورت‪ ،‬باید دلیل موجهی برای ارسال اطالعات بیابید‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪95‬‬ ‫جــدول‬ ‫‪ ÁÁ‬افقی‬ ‫‪ .1‬کاشف میکروب وبا‪ ،‬توشه‬ ‫‪ .2‬با اهمیت‪ ،‬نژاد کشور ایران‪ ،‬تکیه گاه‬ ‫‪ .3‬دریای عرب‪ ،‬کار یکدنده‪ ،‬گروه مردم چادرنشــین‪ ،‬تخت‬ ‫پادشاهی‬ ‫‪ .4‬خط موازی‪ ،‬غالف شمشیر‬ ‫‪ .5‬فلز‪ ،‬نفی عربی‪ ،‬پشته علف‪ ،‬پایتخت ریشه ای‬ ‫‪ .6‬موسیقی مهیج‪ ،‬قادر‪ ،‬محل اتصال دو چیز‬ ‫‪ .7‬خدای درویش‪ ،‬خاک گور‪ ،‬سردار نامی مقدونی‬ ‫‪ .8‬حریف در جنگ‪ ،‬زرنگ و باهوش‬ ‫‪ .9‬پول کاغذی‪ ،‬ازاد و وارسته‪ ،‬حرف تاسف‬ ‫‪ .10‬نبا‪ ،‬دور کردن از پیش خود‪ ،‬از شهرهای بوشهر‬ ‫‪ .11‬ابکی‪ ،‬از شهرهای مرکزی‪ ،‬یازده‪ ،‬بوی خوش‬ ‫‪ .12‬کفش پاشنه دار‪ ،‬اوضاع جوی یک منطقه‬ ‫‪ .13‬تابعیت‪ ،‬فلز چهره‪ ،‬عالمت پیروزی‪ ،‬ترنجبین‬ ‫‪ .14‬ناچار و ناگزیر‪ ،‬از مرکبات‪ ،‬دقیقه فوتبال‬ ‫‪ .15‬ماده ای طبی که از زغال سنگ می گیرند‪ ،‬پایتخت الجزایر‬ ‫‪ ÁÁ‬عمودی‬ ‫‪ .1‬از مناسک حج‪ ،‬پراکنده‬ ‫‪ .2‬گمان‪ ،‬ظرف سرخ کردنی‪ ،‬گرفتنی از هوا‪ ،‬اسب چاپار‬ ‫‪ .3‬از شهرهای کرمان‪ ،‬تمیز‪ ،‬خزنده گزنده‪ ،‬گالبی‬ ‫‪ .4‬ناتوان از تکلم‪ ،‬سر‪ ،‬شعر خواندن‬ ‫‪ .5‬بازرگان‪ ،‬حکومت مردم بر مردم‬ ‫‪ .6‬اب پاک‪ ،‬خاندان‪ ،‬سرجوخه نیروی دریایی‪ ،‬اخرین توان‬ ‫‪ .7‬اوهام‪ ،‬تخم میوه‪ ،‬قوچ‬ ‫‪ .8‬طایفه‪ ،‬گشاده‪ ،‬اب بند‪ ،‬زادگاه حضرت ابراهیم‬ ‫‪ .9‬پیمانه‪ ،‬ظرفی در اشپزخانه‪ ،‬روشندل‬ ‫‪ .10‬او‪ ،‬کنایه از حق نشناس‪ ،‬اب روستایی‪ ،‬در بازی می زنند‬ ‫‪ .11‬از شهرهای سیستان وبلوچستان‪ ،‬غذای خرگوش‬ ‫‪ .12‬موافق و هم قدم‪ ،‬حرارت‪ ،‬همان شوهر‬ ‫‪ .13‬خنده رو‪ ،‬پایتخت سوئیس‪ ،‬درجه حرارت‪ ،‬ساز شاکی‬ ‫‪ .14‬سرب‪ ،‬پایتخت ریشه ای‪ ،‬خالو‪ ،‬حشره زحمتکش‬ ‫‪ .15‬طبقه بندی جانوران‪ ،‬حاکم و امیر‬ ‫ݠباشگاهکوهنوردیسها‬ ‫بامدیریتحسنامینی اذرعضومی پذیرد‪.‬‬ ‫تلفنجهتهماهنگی‪۰۹۱۲۳۱۸۵۸۹۰:‬‬ ‫پیجاینستاگرام‪:‬‬ ‫‪@hasan_aminiazar‬‬ ‫‪96‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫اشــپزی‬ ‫کسرول برنج و مرغ‬ ‫شیرینیهلو‬ ‫‪ÁÁ‬مواد الزم‬ ‫ارد سفید‪ 1 :‬و ‪ 1/2‬پیمانه‬ ‫بکینگ پودر‪ 1 :‬و ‪ 3/4‬قاشق چایخوری‬ ‫نمک‪ 1/4 :‬قاشق چایخوری‬ ‫کره (نرم شده)‪ 10 :‬و ‪ 1/2‬قاشق غذاخوری‬ ‫شکر سفید‪ 1/3 :‬پیمانه‬ ‫شکر قهوه ای‪ 1/4 :‬پیمانه‬ ‫تخم مرغ‪ 1 :‬عدد بزرگ‬ ‫خامه ترش‪ 2 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫عصاره وانیل‪ 3/4 :‬قاشق چایخوری‬ ‫مواد الزم میانی و روکش‬ ‫شیر‪ 6 :‬قاشق غذاخوری‬ ‫شکر‪ 1/2 :‬پیمانه‬ ‫مربای هلو‪ :‬به میزان دلخواه‬ ‫رنگ خوراکی قرمز و زرد‪ ،‬برگ نعناع تازه‪ :‬برای تزیین‬ ‫‪ÁÁ‬طرز تهیه‬ ‫فر را با حرارت ‪ 190‬درجه سانتیگراد روشن کنید‪ .‬ارد و بکینگ پودر و‬ ‫نمک را در کاسه ای با هم مخلوط کنید و کنار بگذارید‪ .‬کره‪ ،‬شکر و‬ ‫شکر قهوه ای را در کاسه ای دیگر بریزید و با همزن برقی به مدت ‪1‬‬ ‫دقیقه به هم بزنید تا مخلوطی کرم مانند به دست اید؛ سپس تخم مرغ‪،‬‬ ‫وانیل و خامه ترش را اضافه کرده و مواد را کامال میکس کنید و بعد‬ ‫مخلوط ارد را اضافه کرده و با سرعت کم همزن مواد را فقط تا جایی‬ ‫به هم بزنید که با هم مخلوط شوند‪ .‬به اندازه یک قاشق غذاخوری‬ ‫سرصاف از خمیر برداشته و ان را با دست (چرب شده با کمی کره)‬ ‫به شکل توپ های کوچکی دراورید‪ .‬توپک ها را در سینی فر حاوی‬ ‫کاغذروغنــی بچینید و به مدت ‪ 15-14‬دقیقــه در فر بپزید تا زیر‬ ‫کوکی ها طالیی رنگ شود‪ .‬بعد از پخت‪ ،‬اجازه دهید کوکی ها کامال‬ ‫خنک شوند؛ سپس ‪ 1‬قاشق چایخوری مربای هلو روی قسمت صاف‬ ‫کوکی ها بریزید و یک کوکی دیگر را به ارامی روی ان قرار دهید‪.‬‬ ‫برای تزیین شیرینی ها‪ ،‬در دو کاسه کوچک ‪ 3‬قاشق غذاخوری شیر‬ ‫بریزید؛ به یکی از کاســه ها‪ ،‬یک قطره رنگ زرد و به دیگری یک‬ ‫قطره رنگ قرمز بیفزایید‪ .‬با قلموی نقاشی تمیز‪ ،‬رنگ زرد و قرمز را‬ ‫به صورت پراکنده روی دوطرف شیرینی ها بکشید (دقت کنید که‬ ‫زیاد از رنگ و شیر استفاده نکنید تا شیرینی بافت خمیری پیدا نکند)‬ ‫و بالفاصله شیرینی ها را در شکر بغلتانید و بعد یک برگ نعناع برای‬ ‫تزیین در یک طرف شیرینی ها قرار دهید و سرو کنید‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مواد الزم‬ ‫برنج‪ 2 :‬پیمانه‬ ‫پنیر چدار‪ ،‬مونتری جک‪ :‬هر کدام ‪ 1‬پیمانه‬ ‫سینه مرغ پخته و ریش ریش شده‪ 3 :‬عدد‬ ‫سس قرمز‪ 550 :‬گرم‬ ‫لوبیاقرمز اب پز‪ ،‬کوبیده و سرخ شده (خوراک لوبیا)‪ 450 :‬گرم‬ ‫ذرت‪ 300 :‬گرم‬ ‫نمک و فلفل‪ 1/4 :‬قاشق چایخوری‬ ‫گشنیز خرد شده‪ :‬برای تزیین‬ ‫‪ÁÁ‬طرز تهیه‬ ‫برنج را با ‪ 4‬پیمانه اب و ‪ 1/4‬پیمانه کره بپزید‪ .‬فر را با حرارت ‪ 176‬درجه سانتیگراد روشن کنید‪ .‬پنیرها‬ ‫را با هم مخلوط کنید (به جای پنیر مونتری جک می توانید از پنیر دلخواه دیگری نیز استفاده نمایید)‪ .‬در‬ ‫کاسه ای گوشت مرغ پخته را با سس قرمز‪ ،‬خوراک لوبیا و نیمی از پنیرها مخلوط کنید؛ سپس برنج‪ ،‬نمک‬ ‫و فلفل را به ان اضافه کرده و مواد را خوب با هم مخلوط نمایید‪ .‬مخلوط برنج را در پیرکس یا ظرفی‬ ‫مناسب ریخته و ذرت و پنیر باقیمانده را روی ان بریزید‪ .‬ظرف را در فر قرار داده و به مدت ‪ 30-20‬دقیقه‬ ‫کسرول را بپزید تا پنیر روی ان ذوب شود؛ سپس مقداری گشنیز خرد شده روی ان بپاشید و به صورت‬ ‫گرم سرو کنید‪.‬‬ ‫ناچوکدوسبز‬ ‫‪ÁÁ‬مواد الزم‬ ‫کدوسبز‪ 2 :‬عدد بزرگ‬ ‫پنیر چدار‪ 1/2 :‬پیمانه‬ ‫گوشت همبرگر اماده و پخته‪ 2-1 :‬عدد‬ ‫نمک و فلفل‪ :‬به مقدار الزم‬ ‫‪ÁÁ‬طرز تهیه‬ ‫فر را با حرارت ‪ 218‬درجه ســانتیگراد روشن کنید‪ .‬کدوها را به حلقه های نازکی برش دهید؛ سپس‬ ‫ان ها را بین دو عدد دستمال کاغذی قرار دهید و کمی روی ان ها را فشار دهید تا رطوبت اضافی کدوها‬ ‫گرفته شود؛ این کار به پخت سریع تر کدوها کمک می کند‪ .‬کدوهای حلقه شده را روی سینی فر حاوی‬ ‫کاغذروغنی بچینید و به مدت ‪ 12-10‬دقیقه در فر قرار دهید تا کدوها مانند چیپس‪ ،‬ترد و برشته شوند‪ .‬در‬ ‫حین پخت باید مراقب باشید که کدوها به جای ترد و برشته شدن‪ ،‬سوخته نشوند‪ .‬بعد از پخت‪ ،‬کدوها را‬ ‫از فر خارج کرده و کمی نمک و فلفل روی ان ها بپاشید‪.‬‬ ‫گوشت همبرگری را به شکل قطعات دلخواه خرد کنید و به همراه پنیر روی کدوها بریزید و بعد ان ها‬ ‫را به مدت ‪ 30-20‬ثانیه در مایکروویو قرار دهید تا پنیر ذوب شود؛ سپس سرو کنید‪.‬‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪97‬‬ ‫سرگرمـــی‬ ‫‪98‬‬ ‫زیر و بم‬ ‫دوره جــدید | شماره ‪34‬‬ ‫‪99‬‬ ‫‪100‬‬ ‫زیر و بم‬

آخرین شماره های ماهنامه زیر و بم

ماهنامه زیر و بم 41

ماهنامه زیر و بم 41

شماره : 41
تاریخ : 1398/09/02
ماهنامه زیر و بم 40

ماهنامه زیر و بم 40

شماره : 40
تاریخ : 1397/12/04
ماهنامه زیر و بم 39

ماهنامه زیر و بم 39

شماره : 39
تاریخ : 1397/07/01
ماهنامه زیر و بم 38

ماهنامه زیر و بم 38

شماره : 38
تاریخ : 1396/12/05
ماهنامه زیر و بم 37

ماهنامه زیر و بم 37

شماره : 37
تاریخ : 1396/11/01
ماهنامه زیر و بم 36

ماهنامه زیر و بم 36

شماره : 36
تاریخ : 1396/10/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!