هفته نامه روزگار معدن شماره 300 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه روزگار معدن شماره 300

صفحه بعد

هفته نامه روزگار معدن شماره 300

هفته نامه روزگار معدن شماره 300

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬درصدی‬ ‫حوادث‬ ‫منجر به فوت‬ ‫در معادن کشور‬ ‫چهارشنبه‬ ‫اطلس های سازمان‬ ‫زمین شناسی‬ ‫حامی بخش خصوصی‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪ 20‬اذر ‪ 14 1398‬ربیع الثانی ‪ 11 1441‬دسامبر ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 300‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت ها‬ ‫اهمیت بررسی نقشه راه‬ ‫معدن و صنایع معدنی‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫فروالیاژها پاشنه اشیل بومی سازی فوالد‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫صنعت فروالیاژ‬ ‫در مسیر رشد‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫گزارش ها‬ ‫تالش برای ثبت جهانی‬ ‫هنر لعاب زرین فام ایران‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫سودجویان در البالغ‬ ‫مرگ را می جویند‬ ‫بهره برداری از ظرفیت عظیم‬ ‫اقتصادی معادن هرمزگان‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪300‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫منع بکارگیری مشموالن‬ ‫غایب در بخش های معدنی‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن وتجارت استان‬ ‫چهارمحال و بختیاری گفت‪ :‬مدیران کارخانجات‪،‬‬ ‫واحده��ای صنعتی‪ ،‬صنف��ی و معدنی از جذب و‬ ‫اشتغال هر گونه مشمول غایب خودداری کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬سجاد رستمی افزود‪ :‬افرادی‬ ‫که به هر نحوی مش��موالن غائب را در موسسات‬ ‫دولت��ی و غی��ر دولت��ی از جمل��ه کارخانه ه��ا‪،‬‬ ‫ش��رکت ها‪ ،‬اموزش��گاه ها‪ ،‬کارگاه ه��ا‪ ،‬بنگاه ه��ا‪،‬‬ ‫مغازه ها و تعمیرگاه ها بکار بگیرند‪ ،‬شناس��ایی و‬ ‫به محاکم قضایی معرفی می شوند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در ص��ورت بکارگیری مش��موالن‬ ‫غایب برای باراول هزینه ساالنه یک سرباز‪ ،‬برای‬ ‫بار دوم و بیش��تر هزینه ساالنه ‪ ۳‬سرباز مجازات‬ ‫تعیین شده است‪.‬‬ ‫عوارض خام فروشی‬ ‫‪ ۲۵‬برابر شد‬ ‫بر اس��اس الیحه بودجه ‪ ۱۳۹۹‬درامد حاصل‬ ‫از وضع ع��وارض صادرات مواد خ��ام و کاالهای‬ ‫ب��ا ارزش اف��زوده پایی��ن ‪ ۲۵۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫پیش بینی ش��ده که نس��بت به عوارض در نظر‬ ‫گرفته ش��ده این بخش در قانون بودجه امس��ال‬ ‫‪ ۲۵‬برابر شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬طبق الیحه بودجه س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬ک��ه ام��روز (هفده��م اذرماه) از س��وی‬ ‫رئیس جمهوری به مجلس شورای اسالمی تقدیم‬ ‫ش��د‪ ،‬درامد حاص��ل از وضع ع��وارض صادراتی‬ ‫بر مواد خ��ام و کاالهای ب��ا ارزش افزوده پایین‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان پیش بینی ش��ده است‪ .‬این‬ ‫در حالی است که درامد حاصل از وضع عوارض‬ ‫صادرات��ی بر مواد خام و کاالهای با ارزش افزوده‬ ‫پایین در قانون بودجه امسال معادل ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫تومان در نظر گرفته ش��ده بود‪ .‬بنابراین بررسی‬ ‫جزییات بودجه سال اینده نشان دهنده ‪ ۲۵‬برابر‬ ‫ش��دن درامد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر‬ ‫مواد خام و کاالهای با ارزش افزوده پایین است‪.‬‬ ‫ساخت شهرک صنعتی‬ ‫تخصصی معدن در میامی‬ ‫فرمان��دار میامی گفت‪ :‬با توجه به ظرفیت های‬ ‫فراوان معدنی در این شهرستان‪ ،‬شهرک صنعتی‬ ‫تخصصی معادن در ان ساخته می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬احمد مالیری در نشس��ت‬ ‫بررسی مش��کالت و رفع موانع تولید شهرستان‬ ‫میامی با بیان اینکه فراوری مواد معدنی ضرورت‬ ‫دارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬یکی از مهم ترین هدف های احداث‬ ‫ش��هرک صنعتی تخصص��ی معدن��ی‪ ،‬راه اندازی‬ ‫صنایع تبدیلی برای فراهم ساختن زمینه اشتغال‬ ‫جوانان شهرستان است‪.‬‬ ‫فرماندارمیام��ی افزود‪ :‬اکنون بس��یاری از مواد‬ ‫حاصل از معادن شهرس��تان بعد از اس��تخراج به‬ ‫صورت خام به فروش می رسد‪ .‬وی گفت‪ :‬با بهبود‬ ‫فضای کس��ب وکار‪ ،‬ضمن ایجاد شغل و کاهش‬ ‫بیکاری‪ ،‬رونق اقتصادی نیز در س��طح شهرستان‬ ‫گسترش پیدا می کند‪ .‬مالیری با بیان اینکه حل‬ ‫مش��کالت معادن و صنایع شهرس��تان ضروری‬ ‫اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حف��ظ واحده��ای موجود‬ ‫تولی��دی و جذب س��رمایه گذاری های جدید در‬ ‫اولویت کاری قرارگیرد‪.‬‬ ‫فرمان��دار میامی ادام��ه داد‪ :‬تالش می کنیم تا‬ ‫رون��ق اقتصادی در شهرس��تان گس��ترش یابد‪.‬‬ ‫مالی��ری با اش��اره به اینکه یک��ی از دغدغه های‬ ‫جدی مسئوالن فراوری مواد معدنی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫احداث ش��هرک صنعتی معدنی نقش مهمی در‬ ‫اش��تغالزایی شهرستان خواهد داشت‪ ۳۷ .‬معدن‬ ‫در سطح شهرستان میامی وجود دارد که از این‬ ‫تعداد ‪ ۲۶‬معدن فع��ال و دیگر معادن در مرحله‬ ‫تجهی��ز و راه اندازی ق��رار دارد‪ .‬میامی با وجود‬ ‫ظرفیت های ویژه درحوزه گردشگری‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫صنعت و معدن تا رسیدن به توسعه پایدار و رفع‬ ‫محرومی��ت راه طوالنی درپی��ش دارد‪ .‬میامی با‬ ‫وسعتی حدود ‪ ۸‬هزار و ‪ ۳۵۰‬کیلومتر سال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫به شهرستان ارتقا یافت اما هنوز زیرساخت های‬ ‫الزم برای ارتقای شاخص های زندگی ساکنان ان‬ ‫به طور کامل فراهم نش��ده اس��ت‪ .‬معادن غنی‬ ‫اکس��ید کروم‪ ،‬کنستانتره مس‪ ،‬وجود ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫معادن کرومیت کشور و ‪ ۵۰‬درصد مس استان و‬ ‫درصورت جلوگیری ازخام فروشی و ایجاد صنایع‬ ‫تبدیلی تحوالت بس��یاری را ایج��اد خواهد کرد‪.‬‬ ‫شهرس��تان میامی با دوبخش مرکزی وکالپوش‬ ‫در شرق استان سمنان قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر گفت‪ :‬ش��رکت‬ ‫معدن��ی و صنعت��ی گل گهر در زمینه تولید گندله‪ ،‬کنس��انتره‬ ‫و س��نگ اهن‪ ،‬رکورده��ای مطلوبی را ثبت ک��رده و تولید این‬ ‫ش��رکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از یک درصد‬ ‫تو گو با فلزات‬ ‫رش��د داشته است‪ .‬جمش��ید مالرحمان در گف ‬ ‫انالین اظهار داش��ت‪ :‬امس��ال ما در ش��رکت معدنی و صنعتی‬ ‫گل گهر‪ ،‬طرح های مهمی را در دس��ت اجرا داش��تیم که از ان‬ ‫جمله می توان به طرح ‪ ۲.۵‬میلیون تنی تولید اهن اس��فنجی‪،‬‬ ‫ط��رح ‪ ۱.۲‬تنی فوالد و راه اندازی ط��رح نیروگاه ‪ ۱۶۰‬مگاولت‬ ‫نسبت به سال گذشته یک درصد افزایش تولید داشتیم‬ ‫اشاره کرد‪ .‬مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر‪ ،‬افتتاح‬ ‫‪ ۴‬طرح بزرگ توس��عه ای ش��امل کارخانه ذوب و فوالدس��ازی‬ ‫شماره یک و واحد تولید اکسیژن شرکت جهان فوالد‪ ،‬خط دو‬ ‫کارخانه احیا مستقیم مگامدول (کوثر) در شرکت توسعه اهن‬ ‫و فوالد گل گهر و واحد بخار نیروگاه گل گهر شرکت گهر انرژی‬ ‫سیرجان که چندی پیش توسط رئیس جمهور افتتاح شدند را‬ ‫از مهم ترین برنامه های به ثمر نشس��ته این شرکت دانست‪ .‬وی‬ ‫در ای��ن باره افزود‪ :‬بهره برداری از این طرح ها عالوه بر توس��عه‬ ‫صنعتی‪ ،‬کمک شایان توجهی نیز به مسئله اشتغالزایی در این‬ ‫منطق��ه می کند به طوری که به عنوان مثال با راه اندازی واحد‬ ‫بخار ش��ماره یک‪ ۳۰ ،‬نفر به صورت مس��تقیم جذب کار شده‬ ‫و در عین حال ‪ ۶۰۰‬فرصت ش��غلی نیز به صورت غیرمس��تقیم‬ ‫ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬مالرحمان همچنین با اش��اره به ثبت رقم‬ ‫‪ ۷۴‬درصدی فروش ش��رکت گل گهر در ابان امس��ال‪ ،‬در مورد‬ ‫میزان تولیدات این ش��رکت در سال جاری عنوان کرد‪ :‬شرکت‬ ‫معدنی و صنعتی گل گهر در حال حاضر بزرگ ترین تولیدکننده‬ ‫کنس��انتره و گندله س��نگ اهن در ایران اس��ت و ما در زمینه‬ ‫تولید گندله‪ ،‬کنس��انتره و س��نگ اهن‪ ،‬رکوردهای مطلوبی را‬ ‫نیز به ثبت رسانده ایم؛ به طوری که بر اساس امارهای موجود‪،‬‬ ‫تولید ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر در سال جاری نسبت‬ ‫به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته بیش از یک درصد رشد داشته‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در خصوص‬ ‫اهمیت بحث پژوهش در میزان رش��د و توس��عه صنعتی‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬خوشبختانه در حال حاضر شاهد انجام فعالیت های خوبی‬ ‫در حوزه پژوهش در گل گهر هستیم و الزم است تا در این حوزه‬ ‫تمام تالش خود را برای رس��یدن به اس��تانداردهای بین المللی‬ ‫انجام دهیم‪.‬‬ ‫کمیته ایمنی معادن استان کرمان راه اندازی شد‬ ‫کاهش ‪ ۴۰‬درصدی حوادث منجر به فوت در معادن کشور‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫همای��ش دو روزه ملی ایمنی و صنایع معدنی ‪ ۱۳‬و‬ ‫‪ ۱۴‬اذرماه در شهر سرچشمه برگزار شد‪.‬‬ ‫همای��ش ملی ایمنی مع��ادن و صنای��ع معدنی با‬ ‫حضور حاتم ش��اکرمی معاون وزیر تع��اون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماع��ی‪ ،‬علی مظف��ری مدیرکل بازرس��ی وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬اردش��یر س��عدمحمدی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت م��س‪ ،‬رضا اس��ماعیلی مدیرکل‬ ‫تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان کرم��ان‪ ،‬احمد‬ ‫انارک��ی محم��دی نماینده مردم رفس��نجان و انار در‬ ‫مجلس و جمعی از مدیران اس��تانی و بازرس��ین کار و‬ ‫فعاالن معدنی و صنایع معدنی کشور اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫در این همای��ش‪ ،‬مقاالتی در زمینه ایمنی معادن و‬ ‫صنایع معادنی ارائه و همچنین کارگاه هایی در زمینه‬ ‫رعایت موارد ایمنی در معادن برگزار شد‪.‬‬ ‫از مهم تری��ن رویداده��ای ای��ن مراس��م عضویت‬ ‫افتخاری ش��رکت ملی صنایع مس ای��ران در اتحادیه‬ ‫بین المللی تامین اجتماع��ی در بخش ایمنی معادن‬ ‫ب��ود‪ .‬همچنین در جریان مراس��م افتتاحی��ه از تمبر‬ ‫همایش رونمایی شد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬در ایی��ن اختتامیه ای��ن همایش‬ ‫مقاله ه��ای برتر معرفی و از پژوهش��گران برتر تجلیل‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تش�کیل ی�ک کمیت�ه ایمن�ی ب�رای هر‬ ‫معدن‬ ‫مدی��رکل اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اس��تان‬ ‫کرم��ان با اش��اره به وجود ‪ ۵۰۰‬معدن در این اس��تان‬ ‫گفت‪ :‬ب��رای هر واحدی از این مع��ادن کمیته ایمنی‬ ‫جهت حفظ و ارتقای س�لامت کارگران و شاغالن طی‬ ‫‪ ۴‬سال گذشته تشکیل و راه اندازی شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬رضا اس��ماعیلی در همایش ملی‬ ‫ایمن��ی معادن و صنایع در محل س��الن ازادی ش��هر‬ ‫سرچش��مه بی��ان کرد‪ :‬اس��تان کرمان ب��ا ‪ ۱۸۳‬هزار‬ ‫کیلومتر وس��عت پهناورترین استان در کشور است و‬ ‫دارای ‪ ۵۰۰‬معدن ( یک پنجم ذخایر معدنی کش��ور)‬ ‫در حال بهره برداری با ‪ ۲۴‬هزار نفر اشتغالزایی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از ای��ن ‪ ۲۴‬ه��زار ش��اغل در معادن‬ ‫استان‪ ۴۵۰۰ ،‬کارگر ساده‪ ۷۲۰۰ ،‬کارگرماهر و ‪۳۶۰۰‬‬ ‫نفر تکنیسین هستند؛ در بحث ایمنی بیشترین نقش‬ ‫را کارگران س��اده دارند که مس��تقیم با تولید سرو کار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی عنوان کرد‪ :‬در راستای کاهش حوادث‬ ‫در این معادن طی ‪ ۴‬س��ال اخیر توانس��تیم با استفاده‬ ‫از ظرفیت ه��ای موجود در هر واح��دی از این معادن‬ ‫کمیته ایمنی معادن را تشکیل دهیم که خوشبختانه‬ ‫با این کار حوادث در بحث معادن استان کرمان به ویژه‬ ‫در بخش زغال سنگ کاهش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹بیمه ها روی ایمنی کار کنند‬ ‫نماینده مردم رفس��نجان وانار در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬باره��ا در جلس��ات بیم��ه گفتی��م‬ ‫س��رمایه گذاری هایی ک��ه س��ازمان بیم��ه در بحث‬ ‫پرداخت خس��ارت به مردم انج��ام می دهد را در بحث‬ ‫ایمنی به کار بگیرد تا شاهد حوادث ناگوار نباشیم‪.‬‬ ‫احمد انارکی محمدی بیان کرد‪ :‬ایمنی در بسیاری‬ ‫بخش ها از جمله خودرویی مهم است‪.‬‬ ‫وی م��رگ روزانه ‪ ۴۳‬نف��ر در ح��وادث ترافیکی را‬ ‫متذکر ش��د و افزود‪ :‬این حوادث به دلیل ایمن نبودن‬ ‫روابط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اشاره به‬ ‫نام گذاری س��ال ‪ ۹۸‬به عنوان رونق تولید‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بنگاه های اقتصادی و کس��انی که خواهان تحقق‬ ‫این عمل هس��تند باید به س�لامت نی��روی کار توجه‬ ‫کنن��د لذا در راس��تای اهمی��ت به موض��وع ایمنی و‬ ‫بهداشت کار‪ ،‬ما پیش نویس الیحه ای را تدوین کردیم‬ ‫و ب��ا همت دکتر ش��ریعتمداری وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهوری‬ ‫الیحه الحاق جمهوری اس�لامی ای��ران به مقاوله نامه‬ ‫‪ ۱۷۶‬ک��ه در رابطه با ارتقاء ایمنی در معادن اس��ت به‬ ‫دولت تحویل داده ش��د که امیدواریم در اینده نزدیک‬ ‫ب��ا تصویب دول��ت این الیحه تقدیم مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی ش��ود تا به این مقاوله نامه ای که ‪ ۳۳‬کش��ور‬ ‫در دنی��ا به ان ملحق ش��ده اند ما هم به این مقاوله نامه‬ ‫ملحق شویم و زمینه ارتقای ایمنی با استفاده از دانش‬ ‫بین المللی و س��ازکار فنی س��ازمان های بین المللی‬ ‫مربوطه بتوانیم ایمنی را در معادن ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم ورود فناوری به معادن‬ ‫در راستای کاهش حوادث در معادن طی ‪ ۴‬سال اخیر‬ ‫توانستیم با استفاده از ظرفیت های موجود در هر واحدی‬ ‫از این معادن کمیته ایمنی معادن را تشکیل دهیم که‬ ‫خوشبختانه با این کار حوادث در معادن استان کرمان به‬ ‫ویژه در بخش زغال سنگ کاهش یافته است‬ ‫خودروها‪ ،‬جاده ها و عدم اموزش رخ می دهد‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده مجلس با اش��اره ب��ه اینکه‪ ۹۰‬درصد‬ ‫حوادث ترافیکی در کش��ورهای توس��عه یافته اتفاق‬ ‫می افت��د تصریح کرد‪ :‬با اموزش های بس��یار س��اده‬ ‫و داش��تن ایمنی می توان از بروز ح��وادث جلوگیری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫انارکی محمدی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اساس توسعه در‬ ‫هر کشوری ایمنی اس��ت لذا مجتمع مس سرچشمه‬ ‫که بزرگترین معدن روباز مس در خاورمیانه اس��ت از‬ ‫ناحیه این معادن الودگی اب و هوا به مردم این منطقه‬ ‫می رسید که راه اندازی کارخانه تولید اسید از این دود‪،‬‬ ‫با هدف کاه��ش االیندگی گام بزرگی در این مجتمع‬ ‫برداشته شد و این نوعی ایمنی است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬علیرغم تحریم هایی که دش��من بر ایران‬ ‫روا م��ی دارد‪ ،‬این کش��ور در همه بخش ها و رش��ته ها‬ ‫ح��رف برای گفت��ن دارد به طوری ک��ه در حوزه های‬ ‫داروس��ازی‪ ،‬فناوری‪ ،‬هس��ته ای و تولید علم جزو ‪۱۰‬‬ ‫کشور اول دنیا هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹جابه جایی‪ ۹۰‬میلیون تن خاک‬ ‫مدیر مجتمع مس سرچش��مه هم با اشاره به اینکه‬ ‫در مجتمع مس سرچش��مه باور داریم که ایمنی یک‬ ‫ارزش اس��ت گفت‪ :‬اولوی��ت کاری ما ایمنی اس��ت و‬ ‫موظفیم محیط ایمن برای کارکنان و کارگران در این‬ ‫مجموعه ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫حس��ین احمدی افزود‪ :‬دستیابی به ضریب کمتر از‬ ‫‪ ۱‬در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬از اهداف ما به ش��مار می اید یعنی‬ ‫اینک��ه تالش خواهیم کرد با ارتقای س��طح ایمنی در‬ ‫حوزه معادن مس سرچش��مه تا در سال ‪ ۱۴۰۴‬به این‬ ‫برسیم که در ‪ ۱‬میلیون ساعت کار یک حادثه رخ دهد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در سال های اخیر به دانشی رسیدیم‬ ‫که با ب��ه کارگیری این دانش و انجام اقدامات‪ ،‬کاهش‬ ‫ضریب تکرار را داش��تیم و در مجتمع مس سرچشمه‬ ‫کاهش ‪ ۶۰‬درصدی ضریب تکرار حوادث را در س��ال‬ ‫‪ ۹۷‬تا کنون داشتیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن راس��تا شناس��ایی نق��اط‬ ‫حادثه خی��ز مجتمع را در دس��تور کار خود قرار دادیم‬ ‫ب��ه یقین ح��وادث جدید رخ می دهد ک��ه باید تدابیر‬ ‫اندیش��یده ش��ود و در این مقوله تقویت تیم اچ اس ای‬ ‫و افزایش بازرسان را داریم‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ب��رای ادامه مس��یر ایمنی‪،‬‬ ‫فرهنگ س��ازی در قال��ب برگ��زاری اس��تارت اپ ها‪،‬‬ ‫تبلیغات‪ ،‬همایش و اقدامات انگیزش��ی و تش��ویقی را‬ ‫داری��م؛ باتوجه ب��ه حجم ترافیک س��نگین در معدن‬ ‫ک��ه ‪ ۹۰‬میلیون تن جابه جایی خ��اک در معدن مس‬ ‫سرچشمه در س��ال عددی سنگین اس��ت که امکان‬ ‫ب��روز حوادث پرخطر را در ب��ر دارد‪ .‬از این رو می طلبد‬ ‫استانداردس��ازی و تجهیزات را به روز کنیم و از وسایل‬ ‫ایمنی استفاده کنیم؛ در سیستم ضدتصادف‪ ،‬فناوری‬ ‫جدیدی را راه اندازی کردیم و درحال حاضر استفاده از‬ ‫فناوری های نو و جدید از طریق برگزاری استارت اپ ها‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫احمدی گفت‪ :‬هر حادثه ممکن است ‪ ۱‬تا ‪ ۸‬میلیون‬ ‫دالر خس��ارت وارد کند به همی��ن دلیل تمام تفکر ما‬ ‫کاه��ش ح��وادث و به روز بودن مجتمع و رس��یدن به‬ ‫هدف است‪.‬‬ ‫‹ ‹حادثه کمرنگ شد‬ ‫معاون روابط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫نیز در این همایش گفت‪ :‬سال گذشته باوجود تحریم ها‬ ‫علی��ه ایران‪ ،‬ما ش��اهد کاهش ‪ ۴۰‬درص��دی حوادث‬ ‫منجر به فوت در معادن کشور بودیم‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫حاتم شاکرمی در همایش ملی ایمنی معادن و صنایع‬ ‫معدنی اظهار کرد‪ :‬بی تردید شکوفایی اقتصادی بدون‬ ‫نیروی کار س��الم و دارای مه��ارت امکان پذیر نخواهد‬ ‫بود از این رو نمی ش��ود ایمنی و سالمت محیط کار را‬ ‫که اس��اس و عامل اصلی ایجاد بهره وری در بنگاه های‬ ‫اقتصادی اس��ت نادیده گرفت و یا ان را از سایر عوامل‬ ‫تولید تفکیک کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬بر اساس ماده ‪ ۳۵‬قانون‬ ‫برنامه پنجم در دولت تدبیر و امید‪ ،‬س��ند کار شایسته‬ ‫را مطاب��ق با قوانین بین المللی و رعایت حقوق کارگر و‬ ‫کارفرما تدوین کردی��م و در چند ماه اخیر به تصویب‬ ‫دولت رسید در این سند راهبردهای اساسی اعم از کار‬ ‫مولد و حمایت های اجتماع��ی‪ ،‬حقوق بنیادین کار و‬ ‫گفت وگوهای اجتماعی دیده ش��ده است‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این س��ند بحث ایمنی و بهداش��ت کار به طور‬ ‫خاصی دیده شده و خوش��بختانه با تصویب این سند‬ ‫می توانیم از ظرفیت های دولت‪ ،‬بخش های عمومی و‬ ‫خصوصی در بحث ارتقاء ایمنی و بهداشت محیط کار‬ ‫و محیط تولیدی بهره مند ش��ویم و این ظرفیت بسیار‬ ‫خ��وب با مصوبه دولت که س��ند ملی شایس��ته کار را‬ ‫تصویب کرد می تواند زمینه توجه به مس��ائل ایمنی و‬ ‫بهداشت محیط کار در کش��ور فراهم سازد‪ .‬شاکرمی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬از طرفی در شرایطی هستیم که متاسفانه‬ ‫با تش��دید تحریم ها علیه اقتصاد ای��ران مواجهیم‪ ،‬در‬ ‫حقیقت تولید‪ ،‬اش��تغال و کارگران م��ورد هدف قرار‬ ‫گرفتند و کارگران ما به خاطر تامین تجهیزات ایمنی‬ ‫در محیط کار سالمتی ش��ان به دلیل تشدید تحریم ها‬ ‫به خطر افتاده که نوعی تروریس��م اقتصادی اس��ت و‬ ‫در این تروریس��م‪ ،‬کارگران و نیروی اش��تغال و تولید‬ ‫نخستین قشری اس��ت که خسارت و اسیب می بیند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ب��ا این تحریم ظالمان��ه در رابطه با‬ ‫کارگ��ران ایرانی نبای��د بی تفاوت ب��ود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تحری��م تجهیزات ایمنی بنگاه های اقتصادی‪ ،‬موجب‬ ‫بروز اس��یب و خس��ارت به کارگران می ش��ود‪ ،‬بدون‬ ‫توجه به نیروی س��الم کار و نی��روی دارای مهارت در‬ ‫حقیقت دست یافتن به رونق تولید که موجب افزایش‬ ‫بهره وری از ظرفیت ها اس��ت محقق نمی شود‪ .‬معاون‬ ‫ش��اکرمی در ادامه بیان کرد‪ :‬باید به این توجه کنیم‬ ‫که در حقیقت امروز در کشور ما استخراج در معادن با‬ ‫روش های سنتی انجام می شود این موضوع ‪ ۲‬خسارت‬ ‫عمده را ب��ه دنبال دارد یکی اینکه افزایش هزینه های‬ ‫اس��تخراج و دوم اینکه به��ره وری در انها (معادن) در‬ ‫سطح پایین قرار دارد و در نتیجه بحث ایمنی کارگران‬ ‫در معادن هم به نحو مطلوبی قابل کنترل نیس��ت لذا‬ ‫در ای��ن ش��رایط ورود فناوری به معادن‪ ،‬بازس��ازی و‬ ‫بهسازی ماشین االت و تجهیزات در معادن باید مورد‬ ‫توجه همه بخش های فعال در این حوزه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��ورای عالی معادن کشور‬ ‫باید ب��ه این موضوع توجه کند ک��ه اگر می خواهد در‬ ‫معادن هزینه های اس��تخراج کاه��ش یابد و کیفیت‬ ‫در مع��ادن افزایش یابد‪ ،‬بای��د به بحث ایمنی معادن و‬ ‫سالمت نیروی کار در معادن و تغییر فناوری استخراج‬ ‫در معادن توج��ه کند؛ یک��ی از انتقادهایی که به این‬ ‫ش��ورای عالی معادن وارد است این است که متاسفانه‬ ‫تاکنون در خصوص تغییر فناوری استخراج در کشور‬ ‫به نحو مطلوب شاید نتوانسته عمل کند‪.‬‬ ‫ش��اکرمی اف��زود‪ :‬ام��روز در یکی از معادن کش��ور‬ ‫م��ا نتیجه اس��تفاده از فناوری و دان��ش فنی جدید را‬ ‫مش��اهده می کنی��م که موفق ش��ده اس��ت به روش‬ ‫مکانی��زه اس��تخراج را انج��ام ده��د ب��ا ‪ ۲۲۰۰‬نف��ر‬ ‫نی��روی کار‪ ،‬ای��ن مع��ادن به��ره وری و درام��دش‬ ‫معادل ‪ ۸۰‬معادن در کش��ور با ‪ ۸‬هزار نیروی انس��انی‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون روابط کار وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ادامه داد‪ :‬این موضوع مهمی اس��ت که باید توجه شود‬ ‫امید که تمام کس��انی که در مراجع تصمیم گیری در‬ ‫حوزه معادن هستند ما در بخش های دیگری از وجود‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان و اس��تارت اپ ها اس��تفاده‬ ‫کردی��م و می توانیم برای تغییر روش های س��نتی به‬ ‫نوی��ن در مع��ادن از توانمندی های اس��تارت اپ ها و‬ ‫شرکت های دانش بنیان استفاده کنیم‪.‬‬ ‫ش��اکرمی گفت‪ :‬امیدواریم ارتقای فرهنگ ایمنی و‬ ‫دانش ایمنی اتفاق بیفتد و دس��تاورد این همایش هم‬ ‫این باشد؛ سال گذش��ته با وجود تحریم ها علیه ایران‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د کاهش حوادث منجر به ف��وت در معادن‬ ‫کشور را داشتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت راه اهن اعالم کرد‪:‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت راه اهن گفت‪ :‬ایجاد مراکز صنعتی و ساخت‬ ‫کارخانجات‪ ،‬بایس��تی مبتنی بر حمل ونقل ریلی باشد؛ یعنی زمان‬ ‫دادن مجوزه��ا و تعیین محل س��اخت کارخانج��ات باید اتصال به‬ ‫ش��بکه ریلی در نظر گرفته ش��ود‪ .‬به گزارش اقتصاد انالین‪ ،‬سعید‬ ‫رس��ولی نس��بت به گالیه فعاالن معدنی در خصوص عدم توس��عه‬ ‫حمل و نقل ریلی گفت‪ :‬از این اظهارنظرها خرسندم و از این عزیزان‬ ‫به خاطر انتقاد ان ها از کم بودن سهم حمل بار ریلی که نشان دهنده‬ ‫توج��ه فعاالن معدنی به منافع بس��یار زیاد اقتص��ادی و اجتماعی‬ ‫حمل ونقل ریلی اس��ت تش��کر می کنم و به عنوان مسئول راه اهن‪،‬‬ ‫ای��ن اظهار نظره��ا را به فال نیک می گیرم‪ .‬وی افزود‪ :‬ش��بکه ریلی‬ ‫به ویژه طی سال های اخیر رشد خوبی‬ ‫کشور بعد از انقالب اسالمی ‍‬ ‫داش��ته و امروز با حساب خطوط فرعی‪ 14 ،‬هزار کیلومتر خط ریل‬ ‫داریم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت راه اهن اضافه کرد‪ :‬بهره وری شبکه ریلی‬ ‫در صورت اتصال مراکز عمده بار‪ ،‬خیلی بیش��تر از امروز خواهد بود‪.‬‬ ‫در بند ‪ 24‬و ‪ 25‬سیاست های کلی برنامه ششم‪ ،‬مقام معظم رهبری‬ ‫ایجاد مراکز صنعتی باید مبتنی بر شبکه ریلی باشد‬ ‫بر لزوم اتصال عمده بار به خطوط ریلی تاکید داشتند‪ .‬رسولی اشاره‬ ‫کرد‪ :‬بر اساس طرح جامع توسعه مراکز صنعتی کشور‪ ،‬ایجاد مراکز‬ ‫صنعتی و س��اخت کارخانجات‪ ،‬بایستی مبتنی بر حمل ونقل ریلی‬ ‫باش��د؛ یعنی زمان دادن مجوزها و تعیین محل ساخت کارخانجات‬ ‫باید اتصال به ش��بکه ریلی در نظر گرفته شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬طرح‬ ‫جامع فوالد‪ ،‬طرح جامع توس��عه مراکز صنعتی کشور‪ ،‬ایجاد مراکز‬ ‫صنعتی و س��اخت کارخانجات‪ ،‬بایستی مبتنی بر حمل ونقل ریلی‬ ‫باشد؛ یعنی زمان دادن مجوزها و تعیین محل ساخت کارخانجات‪،‬‬ ‫بایستی اتصال به ش��بکه ریلی در نظر گرفته شود‪ .‬متاسفانه خیلی‬ ‫از کارخانجات ما به ش��بکه ریلی متصل نیس��تند و به همین دلیل‪،‬‬ ‫می��زان باری که می توانن��د جذب کنند‪ ،‬پایین اس��ت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫لو نقل ریل��ی در برنامه‬ ‫ش��رکت راه اهن بیان ک��رد‪ :‬توس��عه حم ‬ ‫رئیس جمهوری دارای اولویت اس��ت که خط میانه‪-‬بستان اباد که‬ ‫در سفر اخیر افتتاح ش��د‪ ،‬پنجمین پروژه ای است که در این دولت‬ ‫برای اتصال شبکه ریلی به استان های مختلف به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫رس��ولی اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬سهم قابل توجه بارهایی که در‬ ‫ش��بکه ریلی حمل می شود‪ ،‬معدنی است اما برنامه هایی که ما برای‬ ‫توسعه شبکه ریلی و افزایش ظرفیت حمل ریلی از معادن به بنادر و‬ ‫مراکز فوالدی کش��ور داریم‪ ،‬تعداد انها زیاد است‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از‬ ‫پروژه هایی که توسط وزیر راه و شهرسازی در سفر رئیس جمهوری‬ ‫به یزد افتتاح ش��د‪ 105 ،‬کیلومتر خط در مس��یر بافق به زرین شهر‬ ‫ب��ود که دو خطه کردن این محور‪ ،‬موجب افزایش ظرفیت حمل بار‬ ‫معدنی‪ ،‬از معادن به مراکز فوالدی اصفهان ش��ده است و پروژه های‬ ‫متع��دد دیگری برای اتصال کارخانجات فوالدی و معدنی داریم که‬ ‫بخش��ی امسال و بقیه در س��ال اینده انجام خواهد شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت راه اهن در پاس��خ به ایرادات وارده به ریل هایی که سرعت‬ ‫‪ 350‬کیلومتر را پش��تیانی نمی کنند‪ ،‬اش��اره کرد‪ :‬افزایش سرعت‬ ‫قط��ار‪ ،‬عوام��ل متع��ددی دارد و فق��ط ریل در ان دخیل نیس��ت‪.‬‬ ‫تکنولوژی خطوط پرسرعت نسبت به خطوط نرمال اساسا متفاوت‬ ‫و مجزا اس��ت‪ .‬این صحیح نیس��ت که از ریل با قابلیت س��یر قطار با‬ ‫س��رعت ‪ 350‬کیلومتر در ش��بکه نرمال و با ن��اوگان نرمال انتظار‬ ‫سرعت باال داش��ته باشید‪ .‬رس��ولی در مورد بالتکلیف ماندن خط‬ ‫اهن تربت‪-‬س��نگان عنوان کرد‪ :‬این پروژه در دستور کار فی مابین‬ ‫راه اهن جمهوری اسالمی ایران و ایمیدرو است‪ .‬راه اهن با اعتقاد به‬ ‫افزای��ش ظرفیت حمل بارهای معدنی و فوالدی که اصطالحا به ان‬ ‫بارهای ریل پس��ند می گویند (بارهای حجیم که مسافت طوالنی را‬ ‫طی می کنند)‪ ،‬نهایت همکاری را در اقتصادی کردن مدل مالی این‬ ‫پروژه انجام داده و از پیش قدم ش��دن سرمایه گذاران خرسند است‬ ‫که امیدواریم به وعده ه��ای خود عمل کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬راه اهن‬ ‫نهایت همکاری را برای اقتصادی کردن این س��رمایه گذاری انجام‬ ‫داده و تفاهم نامه موجود اس��ت که مراحل اجرایی باید طی ش��ود تا‬ ‫وارد فاز عملیاتی ش��ود‪ .‬قرار است در هفته های اتی با رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو جلسه ای داشته باشیم که اگر مشکل از سوی راه اهن‬ ‫است کمک کنیم تا برطرف شود و از مدیریت بخواهیم تا دستورات‬ ‫الزم برای عملیات اجرایی این پروژه را صادر کنند‪.‬‬ ‫امیدرض��ا محبعل��ی؛ مدیر مجتم��ع پتاس خ��ور و بیابانک در‬ ‫گفت وگ��و با معدن نی��وز در خصوص اهمیت س��رمایه گذاری در‬ ‫معادن در بحث ژئوتوریس��م و گردش��گری گفت‪ :‬سرمایه گذاری‬ ‫در این حوزه بدون ش��ک می تواند موجب اش��تغال زایی فراگیر به‬ ‫ویژه برای جوانان در کشور شود و معادنی که در زمینه ژئوتوریسم‬ ‫قابلیت فعال ش��دن دارند‪ ،‬می توانند معادن درحال بهره برداری و‬ ‫استخراج و یا معادن متروکه باشند‪ .‬به گزارش معدن نیوز‪ ،‬امیدرضا‬ ‫محبعلی مدیر مجتمع پتاس خ��ور و بیابانک در خصوص اهمیت‬ ‫س��رمایه گذاری در مع��ادن در بحث ژئوتوریس��م و گردش��گری‬ ‫گفت‪ :‬س��رمایه گذاری در این حوزه بدون ش��ک می تواند موجب‬ ‫اشتغال و کارافرینی با توسعه گردشگری معدنی‬ ‫اش��تغال زایی فراگیر به ویژه برای جوانان در کشور شود و معادنی‬ ‫که در زمینه ژئوتوریسم قابلیت فعال شدن دارند‪ ،‬می توانند معادن‬ ‫درحال بهره برداری و استخراج و یا معادن متروکه باشند‪ .‬محبعلی‬ ‫افزود‪ :‬بدون ش��ک بدون ورود به بحث گردشگری معدن می تواند‬ ‫ظرفیت های وس��یعی در جهت ایجاد اش��تغال و کارافرینی ایجاد‬ ‫کن��د و در اینده افق روش��نی در این حوزه در کش��ور وجود دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته مدیر مجتمع پتاس خور و بیابانک ژئوتوریس��م‪ ،‬ش��اخه‬ ‫جدیدی از گردش��گری اس��ت که با هدف حفاظت از میراث زمین‬ ‫و همچنین ارتقای س��طح زندگی جوامع بومی‪ ،‬حفظ ارزش های‬ ‫فرهنگی و توس��عه ی اقتص��ادی‪ ،‬بر اس��تفاده از جاذبه های زمین‬ ‫ش��ناختی و ژئومورفولوژیکی تاکید می کند‪ .‬وی درباره اغاز طرح‬ ‫گردش��گری معدنی در کش��ور بیان کرد‪ :‬این طرح ابتدا در بخش‬ ‫معاونت معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت طرح گردش��گری‬ ‫معدنی مطرح و اقدام به بررس��ی معادن دارای ظرفیت گردشگری‬ ‫شد و در همین راس��تا شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در معادن‬ ‫تحت پوش��ش خود این ش��رکت که مس��تعد اجرای طرح مذکور‬ ‫بودند را شناسایی نمود که معدن پتاس خور نخستین گزینه جهت‬ ‫اجرای ژئوتوریس��م معدنی بود‪ .‬محبعلی ادام��ه داد‪ :‬به جز معدن‬ ‫پت��اس خور‪ ،‬معادن س��رب و روی نخلک‪ ،‬س��رب و روی انگوران‪،‬‬ ‫زغال س��نگ البرز مرکزی‪ ،‬طالی موته که همگی تحت پوش��ش‬ ‫معدن‬ ‫س��ازمان ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران هستند‪،‬‬ ‫طی دو س��ه س��ال اخیر اقداماتی را جهت ایجاد زیرس��اخت های‬ ‫مناس��ب و جذب گردشگر انجام داده اند‪ .‬مدیر مجتمع پتاس خور‬ ‫و بیابانک اهم اقدامات ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در‬ ‫زمینه گردش��گری را شامل اصالح اساسنامه‪ ،‬تشکیل کمیته ویژه‬ ‫گردشگری در ستاد شرکت‪ ،‬انعقاد تفاهمنامه همکاری با سازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‪ ،‬س��رمایه گذاری‬ ‫و ایج��اد زیرس��اخت های اولی��ه در مناطق مس��تعد جهت جذب‬ ‫گردش��گر و پیگیری جهت شناسایی س��ایر معادن دارای ظرفیت‬ ‫گردشگری در کشور به منظور فعال سازی دانست‪.‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪300‬‬ ‫یادداشت‬ ‫اهمیت بررسی نقشه راه‬ ‫معدن و صنایع معدنی‬ ‫کوروش شعبانی‬ ‫رئیس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران‬ ‫در بررسی اهمیت ارتباط سازمان زمین شناسی با بخش خصوصی مطرح شد‬ ‫اطلس های سازمان زمین شناسی حامی بخش خصوصی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی‬ ‫کش��ور از مجموعه های نادری در کش��ور است‬ ‫که به دنب��ال مطالعات علم��ی و تخصصی در‬ ‫ح��وزه زمین و معدن بوده و در همین راس��تا‬ ‫هم داده های زیادی را در پایگاه اطالع رس��انی‬ ‫داده های زمین ارائه می دهد‪.‬‬ ‫ازانجایی که این س��ازمان برای ادامه فعالیت‬ ‫خ��ود به منابع مالی نیاز دارد و بودجه چندانی‬ ‫ه��م ب��رای ان در نظ��ر گرفته نمی ش��ود‪ ،‬در‬ ‫نظ��ر دارد تع��دادی از محدوده ه��ای دارای‬ ‫پروانه ه��ای اکتش��اف و گواهی اکتش��اف خود‬ ‫را از طری��ق مزای��ده عموم��ی واگ��ذار کن��د‪.‬‬ ‫در ش��رایط حاض��ر محدوده ه��ای دو اس��تان‬ ‫کردس��تان و ی��زد موردتوج��ه قرارگرفت��ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت ای��ن مزایده از طریق س��امانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت با ش��رایط مندرج‬ ‫در اس��ناد مزای��ده به بخش خصوصی ش��امل‬ ‫اش��خاص حقیق��ی و حقوقی واج��د صالحیت‬ ‫برگزار می ش��ود‪ .‬روزگار مع��دن درباره اهمیت‬ ‫این واگذاری و اینکه سازمان زمین شناسی چه‬ ‫تعاملی می تواند با بخش خصوصی داشته باشد‬ ‫با کارشناسان این حوزه گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکار قانونی‬ ‫علیرضا ش��هیدی‪ ،‬رئیس سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدنی ب��ا اع�لام امادگی برای‬ ‫مش��ارکت با بخش خصوصی گف��ت‪ :‬ما اماده‬ ‫هس��تیم ت��ا ب��ا بخ��ش خصوصی هم��کاری‬ ‫ک��رده و در ح��وزه اکتش��اف ورود پی��دا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫برای تحقق ان به دنبال راهکار قانونی هستیم‬ ‫که چطور می توانیم با سرمایه بخش خصوصی‬ ‫کار اکتشاف را انجام دهیم‪.‬‬ ‫سالگرد تاسیس سازمان زمین شناسی را پشت‬ ‫سر گذاش��تیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امسال ‪ ۶۰‬ازادسازی‬ ‫و واگ��ذاری داریم که ‪ ۴۸‬مورد ان ازادس��ازی‬ ‫محدوده هایی اس��ت که در اختیار ما قرار دارد‪.‬‬ ‫به زودی واگذاری ها را با اس��تان لرستان اغاز و‬ ‫علیرضا شهیدی‪ :‬با اطلس هایی که به بخش خصوصی‬ ‫ارائه می دهیم‪ ،‬زمان و هزینه های اکتشاف کاهش پیدا‬ ‫می کند و از طرفی اشتیاق به سرمایه گذاری را در بخش‬ ‫خصوصی افزایش می دهیم‬ ‫س��ازمان‬ ‫رئی��س‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫معدن��ی ب��ا اش��اره ب��ه‬ ‫مزایده ه��ای ات��ی ای��ن‬ ‫س��ازمان گفت‪ :‬به زودی‬ ‫مزای��ده ای داری��م که در‬ ‫دی م��اه برگ��زار می ش��ود و ‪ ۵‬مح��دوده را در‬ ‫برمی گیرد‪.‬‬ ‫بس��یاری از محدوده ها‪ ،‬پهنه ها و پروانه های‬ ‫اکتش��افی و گواهی کش��ف هایمان را در برنامه‬ ‫ق��رار اس��ت به بخ��ش خصوصی ارائ��ه دهیم‪.‬‬ ‫همچنین به زودی قرار اس��ت کاری را با شستا‬ ‫اغاز کنیم و خوش��بختانه انه��ا هم ابراز تمایل‬ ‫کرده اند تا منابعی را در اختیار ما قرار بدهند و‬ ‫کار اکتشافی را انجام دهیم‪.‬‬ ‫ش��هیدی بابی��ان اینکه امس��ال ش��صتمین‬ ‫تا اواخر ماه تع��دادی از انها را اعالم می کنیم‪.‬‬ ‫همچنین قرار است ‪ ۱۲‬گواهی کشف را هم از‬ ‫طریق مزایده واگذار کنیم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات‬ ‫معدنی با اش��اره ب��ه توانمندی های س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اطلس هایی که اخیرا از سوی‬ ‫این س��ازمان منتش��ر ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬بر اس��اس‬ ‫اطلس هایی که به بخش خصوصی ارائه می دهیم‬ ‫زمان اکتش��اف کاهش پیدا می کند و از طرفی‬ ‫اشتیاق به س��رمایه گذاری در بخش خصوصی‬ ‫افزای��ش می یاب��د‪ .‬به این ترتی��ب هزینه ه��ای‬ ‫بخش خصوصی مختلف به ش��دت کاهش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬البته اطلس هایی که س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی تهیه ک��رده ح��رف اول و اخ��ر‬ ‫را نمی زن��د و مطمئن��ا نقایص��ی ه��م دارد اما‬ ‫امیدواری��م بخ��ش خصوص��ی ورود ک��رده و‬ ‫از ان به��ره بب��رد‪ .‬او ب��ا اش��اره به اس��تقبال‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی از داده ه��ای جدید از‬ ‫س��وی مجموعه های دیگر‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬تمایل‬ ‫داری��م اطالعات رس��یده به س��ازمان از طرف‬ ‫مجموعه ه��ای دیگر را با رعای��ت حق معنوی‬ ‫تولید کننده در پایگاه ملی داده های علوم زمین‬ ‫قرار دهیم و بین تمام عالقه مندان به اش��تراک‬ ‫بگذاری��م‪ .‬این مه��م باعث می ش��ود که بانک‬ ‫اطالعاتی مناس��بی شکل بگیرد که باعث شود‬ ‫از دوباره کاری و موازی کاری جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش حاکمیتی‬ ‫رضا جدی��دی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفتر برنامه ریزی و بودجه‬ ‫سازمان زمین شناسی نیز‬ ‫درب��اره اهمی��ت نق��ش‬ ‫بخش خصوص��ی و لزوم‬ ‫همکاری ان با س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی اظهار ک��رد‪ :‬امادگ��ی داریم با‬ ‫مش��ارکت بخش خصوصی در حوزه اکتش��اف‬ ‫ورود پیدا کنیم‪ .‬در این روند به دنبال راهکاری‬ ‫هس��تیم ت��ا ببینیم چط��ور با س��رمایه بخش‬ ‫خصوصی کار اکتشاف را انجام دهیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه س��ازمان‬ ‫زمین شناسی با اشاره به اهمیت نقش سازمان‬ ‫زمین شناس��ی در کش��ور و مقایس��ه ان ب��ا‬ ‫کش��ورهای دیگر گفت‪ :‬نگاه بیشتر کشورهای‬ ‫توس��عه یافته ب��ه حاکمی��ت واقعی س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی اس��ت‪ .‬ما در کش��ور ‪ ۶۰‬س��ال‬ ‫قدم��ت و ‪ ۱۰۰۰‬نیروی متخصص داریم با این‬ ‫حال اش��کال اینجا است که ما ادم ها را در یک‬ ‫ظرف و پول را در ظرف دیگر گذاشته ایم‪.‬‬ ‫جدی��دی تاکید ک��رد‪ :‬باید اصالح س��اختار‬ ‫اتف��اق بیفت��د چراک��ه در کش��ور به نوع��ی‬ ‫از نیروی ه��ای متخص��ص س��ازمان به��ره‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫این مهم نش��ان می دهد بهتر است نهادهای‬ ‫تصمیم گی��ر و قانون گ��ذار دس��ت ب��ه اصالح‬ ‫س��اختار زده و از ظرفیت حاکمیتی س��ازمان‬ ‫زمین شناسی استفاده کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی ب��ا اش��اره ب��ه نقش س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی در تولی��د اطالعات پای��ه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ازانجاکه ‪ ۵۰‬درصد فعالیت های س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی در تولی��د اطالعات پایه اس��ت‬ ‫و ای��ن س��ازمان در ح��وزه اکتش��اف و معدن‬ ‫خاس��تگاه نقش��ه راه را دارد بنابرای��ن اخرین‬ ‫حرف ما این است که حاکمیت از ظرفیت این‬ ‫سازمان استفاده و س��عی کند که ان را تامین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫جدی��دی با اش��اره به راه ه��ای تامین منابع‬ ‫مال��ی گف��ت‪ :‬تامین مال��ی س��ازمان از طریق‬ ‫بخش خصوصی یا با بودجه های دولتی اس��ت‪.‬‬ ‫ازانجاک��ه حضور پررنگ دولت در سیاس��ت ها‬ ‫مورد توجه نیست می توانیم با بخش خصوصی‬ ‫کارکنیم‪ .‬در این باره سازمان برون سپاری هایی‬ ‫ه��م انج��ام داده اس��ت ت��ا ب��ه ه��دف خود‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫ارتقای ظرفیت ذوب مس به ‪ ۴۰۰‬هزار تن تا پایان سال‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ای��ران گفت‪ :‬تا پایان‬ ‫امسال ظرفیت ذوب مس به ‪ ۴۰۰‬هزار تن ارتقا پیدا می کند‪.‬‬ ‫به گزارش پیام اوران معدن و فوالد‪ ،‬اردش��یر سعدمحمدی‬ ‫در گردهمای��ی پرس��نل امور حراس��ت و حفاظ��ت فیزیکی‬ ‫مجتمع مس سرچشمه اظهار کرد‪ :‬مس شرایط خیلی خوبی‬ ‫دنبال می کند‪ ،‬تا پایان امس��ال ظرفی��ت ذوب مس به ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تن ارتقا پیدا می کند که این ش��اخص عملکردی است؛‬ ‫‪ ۲۸۰‬هزارتن ظرفیت ذوب در سرچش��مه و ‪ ۱۲۰‬هزار تن در‬ ‫خاتون اباد است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران عنوان کرد‪ :‬جای‬ ‫خوش��حالی دارد که اماده هس��تیم دهه مبارک فجر ‪ ۴‬هزار‬ ‫و‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان س��رمایه گذاری در خات��ون اباد افتتاح‬ ‫کنیم ک��ه ‪ ۱۵۰‬میلیون یورو ب��رای ذوب افزایش ظرفیت به‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزارتن‪ ۱۱۰ ،‬میلیون یورو در بخش اسید‪ ۴۰ ،‬میلیون‬ ‫ی��ورو در بخش اکس��یژن و ‪ ۱۰‬میلیون ی��ورو در بخش انبار‬ ‫کنس��انتره؛ ای��ن افتخارات در ش��رایطی رق��م می خورد که‬ ‫علی رغم اینکه شرایط تحریم ظالمانه را داریم بیش از دو برابر‬ ‫صادرات نسبت به سال گذشته و تا پایان سال به بیش از سه‬ ‫برابر صادرات ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫وی به ارزش س��هام مجتمع م��س پرداخت و افزود‪ :‬میزان‬ ‫ارزش س��هام ما در بازار بورس ش��ب عید ‪ ۳۸۵‬تومان و روز‬ ‫گذش��ته رقم ‪ ۶۰۷‬تومان را لمس کرد که نش��ان دهنده نگاه‬ ‫بازار بورس به ش��رکت مس براساس عملکرد است‪ .‬همچنین‬ ‫ارزش بازار در ش��ب عید ‪ ۳۰‬ه��زار میلیارد تومان و دیروز به‬ ‫‪ ۴۷‬هزار میلیار تومان ارتقا پیدا کرد‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی ب��ا بی��ان اینک��ه امیداوری��م در برنامه های‬ ‫توس��عه ای گردش مالی مجتمع مس را ارتقای جدی دهیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در دره الو سال ‪ ۹۹‬کارخانه کنسانتره به پایان و‬ ‫به بهره برداری می رس��د و نیمه اول ‪ ۱۴۰۰‬کارخانه کنسانتره‬ ‫دره زار افتتاح خواهد ش��د که هرکدام گردش مالی مناسب و‬ ‫اشتغال ایجاد می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بخش اکتش��اف در سرچش��مه اکتشافات‬ ‫جدی��دی صورت می گی��رد‪ ،‬ذخایر خوبی داری��م که به طور‬ ‫جدی ارتقا پیدا کرده است‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این ماه می��زان فروش از‬ ‫تولی��د به میزان ح��دود ‪۷‬هزار تن باالتر رفته و س��ال اینده‬ ‫ش��رایط تولید ما به س��متی م��ی رود که برای نخس��تین بار‬ ‫در تاری��خ عمر مس از ‪ ۳۰۰‬هزار تن عبور کنیم و س��رفصل‬ ‫جدیدی در شرکت مس باز کنیم‪.‬‬ ‫وی ابراز ک��رد‪ :‬امروز به فرمان رهب��ر معظم انقالب بحث‪،‬‬ ‫اقتصاد مقاومتی اس��ت و همه ما موظفیم در راس��تای ایجاد‬ ‫فضای مناس��ب تولید به طور جدی قدم برداریم‪ .‬این گردش‬ ‫ب��ه اقتصاد ملی کش��ور کمک می کن��د و همچنین کمک به‬ ‫اقتصاد اس��تان و مس است و نخستین بحث رعایت ارامش و‬ ‫نظم است تا موفقیت باالیی داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در بخش دیگری‬ ‫از س��خنان خود گفت‪ :‬با برنامه ریزی ص��ورت گرفته ازمونی‬ ‫با هماهنگی مس��ئوالن حراس��ت اس��تان قبل از سال برگزار‬ ‫و تع��دادی ج��ذب خواهیم ک��رد‪ .‬پذیرفته ش��دگان اول در‬ ‫شرکت های اقماری جایگزین می شوند و رعایت عدالت برقرار‬ ‫خواهد ش��د که دغدغه ای برای پرس��نل قدیمی ایجاد نشود‪.‬‬ ‫یک ازمون هم بعد از س��ال جدید برگزار می کنیم تا بار نیاز‬ ‫منطقه برای اش��تغال را کم کنیم که با سرمایه گذاری جدید‬ ‫شرایط بیشتری برای اشتغال ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬حراست مامن امن همه مجموعه هایی است‬ ‫که در سیستم کار می کنند‪ .‬جبهه گیری و تقسیم بندی نکنیم‬ ‫و باید ارامش برای حضور و ارائه صحبت های همه در حراست‬ ‫وجود داشته باش��د‪ .‬در حراست تمام اطالعات موردنیاز برای‬ ‫تصمیم س��ازی جمع اوری می شود و با نقطه نظرات مجموعه‬ ‫اش��نا و حرف های منطقی و درس��ت برای عملیات استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی تاکید کرد‪ :‬سیس��تم حراس��ت باید دارای‬ ‫اطالعات فنی باش��د یعنی به گونه ای که بتوانیم تحلیل های‬ ‫فنی درس��ت برای انتخاب افراد شایسته به نحو احسن انجام‬ ‫دهیم‪ .‬گاهی مدیر دغدغه های زیادی دارد که در شناس��ایی‬ ‫افراد مشکل دارد این وظیفه حراست و منابع انسانی است که‬ ‫با هم همکاری کنند افراد متعهد و متخصص شناس��ایی و در‬ ‫رده های مختلف به کار گرفته شوند‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬زمان بس��یار حائز اهمیت اس��ت‪ ،‬داش��تن‬ ‫اطالعات فنی و با شاخصه های مشخص جزو وظایق حراست‬ ‫اس��ت که باید بتواند تحلیل های صحیح را از لحاظ تخصصی‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی اظه��ار کرد‪ :‬بح��ث اموزش و اس��تمرار در‬ ‫یادگی��ری اهمی��ت دارد باید مس��لط به دانش روز باش��ید و‬ ‫سیس��تم ها را بشناس��ید و نقاط ضعف شناس��ایی و برای ان‬ ‫برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫س��ال ها روی نقش��ه راه معدن و صنایع معدنی‬ ‫و اس��تراتژی بخش معدن ایران کار ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫در ادامه این روند‪ ،‬مدیران ارش��د در س��ازمان های‬ ‫مرتبط تالش کردند تا برنامه ای ‪ ۴‬ساله از ‪ ۱۳۹۷‬تا‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬را برای بخش معدن و صنایع معدنی کشور‬ ‫تدوین کنند‪ .‬ما به عنوان فعاالن حوزه معدن تاکید‬ ‫داریم این برنامه باید پایش ش��ود و برای دوس��تان‬ ‫فعال معدنی توضیحاتی داده ش��ود‪ .‬به این ترتیب‬ ‫جلس��اتی برگزار شد که نخس��تین ان با بررسی ‪۸‬‬ ‫بند مرتبط با سازمان زمین شناسی در قالب اهداف‪،‬‬ ‫عملک��رد‪ ،‬اقدامات قابل اجرا و ش��رح خدمات بود‪.‬‬ ‫اهمیت پایش س��ازمان های مختلف این است که از‬ ‫مدیران مختلف می ش��نویم چ��ه برنامه هایی را در‬ ‫این ‪ ۴‬س��ال در دستور کار دارند و برای رسیدن به‬ ‫اهداف کمی چ��ه اقداماتی را انجام داده اند‪ .‬در این‬ ‫رون��د چالش ها‪ ،‬نیازها و الزامات برای رس��یدن به‬ ‫اهداف بررسی می شود‪ .‬این نقشه راه ازانجایی قابل‬ ‫توجه و مالحظه اس��ت ک��ه در ان تفکیک وظایف‬ ‫س��ازمان های مس��ئول ب��ه خوبی انجام می ش��ود‪.‬‬ ‫همچنین با مطرح ش��دن ش��رح وظایف مسئوالن‬ ‫بخش معدن از موازی کاری به هر شکل جلوگیری‬ ‫می ش��ود‪ .‬درواقع ما باید این مهم را در دستور کار‬ ‫مدیران داش��ته باش��یم تا هر کس بر سر کار خود‬ ‫باش��د‪ .‬همچنی��ن گزارش دهی توس��ط حاکمیت‬ ‫در بخش معدن در خصوص نقش��ه راه و پیشرفت‬ ‫ان اس��ت‪ .‬اگر این امکان وجود داش��ته باشد که به‬ ‫صورت س��الیانه در خصوص میزان پیشرفت نقشه‬ ‫راه هر کدام از بخش های مس��ئول گزارش��ی برای‬ ‫فع��االن بخش معدن بدهند این مهم به ش��فافیت‬ ‫بین سازمانی هم کمک می کند‪ .‬خوشبختانه کمیته‬ ‫اکتش��اف خانه معدن این مهم را اغاز نموده است‪.‬‬ ‫امیدواریم در جلس��ات کمیته اکتش��اف مسئوالن‬ ‫اجرا در کنار بخش خصوصی حضور داش��ته باشند‬ ‫و م��ا هم به عنوان فعاالن بخش معدن در کنار انها‬ ‫باشیم‪ .‬الزم به ذکر است روشن شدن برنامه ریزی ها‬ ‫به پیش��رفت های موثر برای ادامه راه کمک زیادی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪ ۸۹‬درصدی‬ ‫حقوق دولتی معادن‬ ‫رق��م پیش بینی ش��ده حقوق دولت��ی معادن در‬ ‫الیح��ه بودجه س��ال ‪ ،۱۳۹۹‬با رش��د ‪ ۸۹‬درصدی‬ ‫نسبت به سال ‪ ،۱۳۹۸‬از رقم ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫به رقم ‪ ۲۸۲۴‬میلیارد تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬کل‬ ‫کشور حاکی از پیش بینی رقم ‪ ۲۸۲۴‬میلیارد تومانی‬ ‫برای حقوق دولتی معادن در ان اس��ت که از رش��د‬ ‫‪ ۸۹‬درصدی ان در مقایسه با قانون بودجه سال ‪۹۸‬‬ ‫حکای��ت دارد‪ .‬حقوق دولتی معادن در قانون بودجه‬ ‫سال ‪ ،۹۸‬رقم ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان تعیین شده بود‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬ارقام تبصره ‪ ۲‬و‪ ۳‬ماده ‪ ۶‬قانون‬ ‫اصالح معادن نیز با رش��د ‪ ۲۳۳‬درصدی‪ ،‬از رقم ‪۱۵‬‬ ‫میلیارد تومان در سال ‪ ۹۸‬به ‪ ۵۰‬میلیارد تومان در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬افزایش یافته است‪.‬‬ ‫تولید الکترود گرافیتی‬ ‫با حمایت فوالد مبارکه‬ ‫ف��والد مبارکه با هدف کاه��ش هزینه های خود‪،‬‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬با انجام پروژه های بهبود توانس��ت ‪۱۱‬‬ ‫درصد مص��رف الکترود را کاه��ش دهد‪ .‬به گزارش‬ ‫معدن نی��وز ‪ ،‬الکترود مورد نیاز صنعت فوالد کش��ور‬ ‫از چین‪ ،‬المان و هند تامین می ش��ود‪ .‬فوالد مبارکه‬ ‫ب��ا ه��دف خودکفایی در صنع��ت فوالد‪ ،‬اق��دام به‬ ‫حمایت و مش��ارکت در طرح الکت��رود گرافیتی در‬ ‫زمین��ی به مس��احت ‪ ۷۲‬هکت��ار در ‪ ۱۵‬کیلومتری‬ ‫اردکان کرد تا ش��رکت نوین الکترود اردکان مجری‬ ‫این طرح به ظرفیت س��االنه ‪ ۳۰‬هزار تن باشد‪ .‬این‬ ‫ط��رح برای ‪ ۵۷۷‬نفر به صورت مس��تقیم و ‪ ۴‬هزار‬ ‫نفر به صورت غیرمس��تقیم اش��تغال ایجاد خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫صنایع معدنی غیرفلزی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪300‬‬ ‫خبر‬ ‫بازگشت بزرگ ترین‬ ‫کارخانه کاشی و سرامیک‬ ‫شمال کشور به چرخه تولید‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫گیالن در مراس��م احیا و راه اندازی دوباره واحد‬ ‫تولیدی صنعتی کاشی خزر عنوان کرد‪ :‬به جرات‬ ‫می ت��وان گفت این واحد بزرگ ترین تولیدکننده‬ ‫کاش��ی و سرامیک شمال کشور است که ‪ ۴‬سال‬ ‫تعطی��ل بود و به لطف خداوند دوباره ش��روع به‬ ‫کار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬فره��اد دلق پوش اف��زود‪ :‬با‬ ‫روی کار ام��دن مدیریت جدید و با تجربه و نیز‬ ‫بهره گی��ری از کادر فنی کارامد و باس��ابقه فنی‬ ‫از اس��تان های اصفهان‪ ،‬ی��زد و گیالن این واحد‬ ‫تولیدی دوباره به چرخه تولید بازگشت‪.‬‬ ‫دلق پوش با اشاره به تعطیلی چهار ساله واحد‬ ‫تولیدی کاش��ی خزر خاطرنشان کرد‪ :‬بسیاری از‬ ‫دس��تگاه ها و ماشین االت کارخانه دچار اسیب و‬ ‫مشکالتی شده بود که با به کارگیری دانش فنی‬ ‫و پش��تکار مهندسان دلس��وز این مرز و بوم این‬ ‫سرمایه گذاری عظیم دوباره احیا شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه صنایع کاشی خزر با ‪ ۲۴‬سال‬ ‫تجربه در حوزه تولید کاش��ی‪ ،‬یکی از پیشگامان‬ ‫این صنعت در کشور محسوب می شود‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫اهتمام مدیرعامل جدید کارخانه و حمایت کامل‬ ‫این سازمان‪ ،‬نسبت به رفع چالش ها و مشکالت‬ ‫عدیده ان اقدام شده تا این سرمایه گذاری انجام‬ ‫ش��ده در بخش صنعت از وضعی��ت رکود خارج‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این مس��ئول با اش��اره به برف س��نگین سال‬ ‫‪ ۱۳۸۳‬در رش��ت که موجب تخریب قس��متی از‬ ‫کارخانه شد‪ ،‬به عنوان بخشی از مشکل این واحد‬ ‫صنعت��ی اظهار کرد‪ :‬بعد از ای��ن واقعه‪ ،‬مدیریت‬ ‫شرکت با استفاده از این فرصت اقدام به ساخت‬ ‫ی��ک کارخانه مدرن با تجهیزات پیش��رفته تر در‬ ‫سالن ‪ ۲۳‬هزارمتری کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن‪،‬‬ ‫صیانت از سرمایه های ملی را یک وظیفه همگانی‬ ‫عنوان و ذکر کرد‪ :‬با تیم جدید‪ ،‬این واحد تولیدی‬ ‫به عنوان یک برند ش��اخص و با تجربه در تولید‬ ‫کاشی و سرامیک با مدرن ترین تجهیزات تولیدی‬ ‫با همکاری و اعتماد بانک های عامل در استمهال‬ ‫بدهی ها و س��ایر مسئوالن اس��تانی و سعه صدر‬ ‫برخی طلبکاران دوباره رونق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫در ادامه مدیرعامل شرکت تولیدی کاشی خزر‬ ‫نیز در این زمینه گفت‪ :‬ش��رکت در س��ال‪ ۹۴‬به‬ ‫عللی تعطیل ش��د که در ان زمان ‪ ۳۸۰‬نفر نیرو‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫حسن صابری با اشاره به اینکه امروز دو سایت‬ ‫تولید خزر یک و دو در این واحد صنعتی طراحی‬ ‫و اجرا شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خزر دو که اکنون‬ ‫راه اندازی شده‪ ،‬کاش��ی دیوار تولید می کند و از‬ ‫هفته اینده با س��ه ش��یفت کاری و حدود ‪۲۰۰‬‬ ‫نیرو فعالیت خود را به ظرفیت کامل می رساند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه ب��رای راه اندازی این دو‬ ‫س��ایت به ‪ ۴۰۰‬نی��رو نیاز داری��م‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ظ��رف یک ‪ ۱.۵‬م��اه اینده خزر ی��ک هم فعال‬ ‫می شود و در این سایت نیز ‪ ۲۰۰‬نفر مشغول به‬ ‫کار می ش��وند که در مجموع با توجه به نیروهای‬ ‫ستادی و پشتیبانی حدود ‪ ۴۵۰‬نفر نیرو خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬صابری ظرفیت روزانه کاش��ی کف این‬ ‫واح��د تولی��دی را ‪ ۱۵‬هزار مترمرب��ع و دیوار را‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬هزار متر مربع عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬سایت خزر ‪ ۲‬با کمک پرسنل‬ ‫سابق این ش��رکت و چندین کارش��ناس خارج‬ ‫از اس��تان از ی��زد و اصفهان در زمینه کاش��ی و‬ ‫سرامیک‪ ،‬راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫این کارافرین بدون اش��اره به س��رمایه گذاری‬ ‫انجام ش��ده برای راه ان��دازی دوب��اره این واحد‬ ‫صنعت��ی گف��ت‪ :‬دس��تگاه ها و تجهیزات��ی نی��ز‬ ‫خریداری ش��ده که پس از رس��یدن به زودی در‬ ‫این واحد تولیدی استفاده خواهیم کرد‪.‬‬ ‫صابری در پاس��خ به این پرس��ش که ایا‪۴۰۰‬‬ ‫نیرویی که در این کارخانه جذب می شوند‪ ،‬همان‬ ‫نیروهای س��ابق مجموعه هستند‪ ،‬گفت‪ :‬بخشی‬ ‫از انه��ا همان نیروهای س��ابق این واحد صنعتی‬ ‫هس��تند و برخی دیگر از بین متخصصان همین‬ ‫استان به اشتغال جذب خواهند شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬عالقمن��دان ب��ه هم��کاری‬ ‫می توانن��د ب��ا مراجع��ه به ای��ن واح��د تولیدی‬ ‫تقاض��ای خود را در قالب فرم های اش��تغال ارائه‬ ‫داده و پ��س از طی مراحلی در صورت صالحدید‬ ‫مش��غول به کار ش��وند‪ .‬تاکنون ‪ ۱۰۰‬نفر از این‬ ‫طری��ق در ای��ن واح��د تولیدی مش��غول به کار‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫کمک خیران برای تامین مصالح ساختمانی مناطق زلزله زده‬ ‫نماین��ده م��ردم اذربایجان ش��رقی در مجل��س خبرگان‬ ‫رهبری گفت‪ :‬خیران عالوه بر کمک در تامین نیازهای اولیه‬ ‫زلزله زدگان در تهیه مصالح ساختمانی مناطق زلزله زده نیز‬ ‫به کمک انها بشتابند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا ایت اهلل علی ملکوتی در بازدید از مناطق‬ ‫زلزله زده شهرس��تان س��راب افزود‪ :‬با توجه به س��ردی هوا‬ ‫و قرار گرفتن در اس��تانه فصل زمس��تان مردم نوع دوست‬ ‫و مس��ئوالن می توانند عالوه بر ارس��ال پتو‪ ،‬مواد غذایی و‬ ‫امکانات رفاهی به زلزله زدگان مصالح س��اختمانی مورد نیاز‬ ‫برای نوس��ازی و س��اخت خانه های روستاییان را نیز تامین‬ ‫کنند تا انها زودتر به خانه های خود نقل مکان‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه عوامل اجرایی بای��د بعد از اتمام‬ ‫اوارب��رداری در صورت مس��اعد بودن ش��رایط اب و هوایی‬ ‫عملی��ات نوس��ازی و س��اخت خانه ه��ای دایم��ی ب��رای‬ ‫زلزله زدگان را شروع کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زلزله زدگان باید هر‬ ‫چه سریع تر و تا حداکثر ‪ ۶‬ماه اینده در واحدهای مسکونی‬ ‫نوساز سکونت کنند‪.‬‬ ‫ای��ت اهلل ملکوتی ادامه داد‪ :‬در زمان حاضر کمک رس��انی‬ ‫دس��تگاه ها و نهادهایی مانن��د هالل احمر‪ ،‬بس��یج‪ ،‬جهاد‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬روحانیون‪ ،‬سپاه و به ویژه بنیاد مسکن به مردم‬ ‫مناطق زلزله زده عال��ی بوده و جای هیچ نگرانی در منطقه‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫حاف��ظ باباپور‪ ،‬مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اس�لامی‬ ‫اذربایجان ش��رقی نیز در این مراس��م با ارائه گزارش کاملی‬ ‫از نحوه اس��کان موقت‪ ،‬واحدهای احداثی‪ ،‬وام های بازسازی‬ ‫و بالعوض گفت‪ :‬تالش می ش��ود با مس��اعد ش��دن شرایط‬ ‫جوی در کنار اس��کان موقت زلزله زدگان عملیات اس��کان‬ ‫دایم��ی انها نیز انجام ش��ود‪ .‬در این مراس��م نماینده مردم‬ ‫اذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری‪ ،‬مدیرکل بنیاد‬ ‫مس��کن اذربایجان شرقی‪ ،‬جمعی از مس��ئوالن شهرستان‬ ‫س��راب و اعضای شورای اسالمی این ش��هر از روستاهای‬ ‫زلزله زده دونیق‪ ،‬تیرشاب‪ ،‬اردها و هروان بازدید و از نزدیک‬ ‫در جریان مسائل و مش��کالت روستاییان مناطق زلزله زده‬ ‫ق��رار گرفته و تصمیم های الزم برای رفع این مش��کالت را‬ ‫اتخاذ کردند‪.‬‬ ‫تالش برای ثبت جهانی هنر لعاب زرین فام ایران‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫رئیس گروه پژوهشی هنرهای سنتی پژوهشگاه‬ ‫می��راث فرهنگی با تاکید بر احیا‪ ،‬اموزش و تالش‬ ‫ب��رای ثبت جهانی هنر لع��اب زرین فام به عنوان‬ ‫ی��ک لعاب ایرانی در یونس��کو تصریح ک��رد‪ :‬اثار‬ ‫س��اخته شده در کشور بسیار قوی تر از نمونه های‬ ‫مش��ابه این لعاب اس��ت که توس��ط پژوهشگران‬ ‫ژاپنی ساخته شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه سفال زرین فام‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی پژوهش��گاه میراث‬ ‫فرهنگی و گردشگری‪ ،‬سیدعبدالمجید شریف زاده‬ ‫درباره تاریخچه سفال زرین فام گفت‪ :‬در اثاری که‬ ‫از دوران پیش از اس�لام به ویژه در دوره ساسانی‬ ‫به دست امده‪ ،‬اس��تفاده از طال و نقره در ساخت‬ ‫ظروف مشاهده شده و این مواد یکی از مهمترین‬ ‫موادی است که هنرمندان از ان بهره می بردند به‬ ‫همین علت در دوره های یادش��ده ش��اهد ساخت‬ ‫ظ��روف طالیی و نق��ره ای و گس��ترش هنرهای‬ ‫مرتبط با ان مانند قلم زنی و دواتگری هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با ورود اسالم به ایران و تغییر مباحث‬ ‫تفک��ری و اعتق��ادی مبنی بر اینک��ه در فرهنگ‬ ‫اس�لامی نباید از طال و نقره برای ظروف استفاده‬ ‫شود و مکروه دانستن این امر میان مردم‪ ،‬استفاده‬ ‫از ظروف سفالی به جای استفاده از ظروف ساخته‬ ‫ش��ده با چنین فلزات و مواد گرانبهایی گسترش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫رئیس گروه پژوهش��ی هنرهای س��نتی با بیان‬ ‫اینکه در اوایل دوره اس�لامی مراکز سفالگری در‬ ‫ایران گسترش بس��یاری پیدا کرده بود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این دوره شاهد ان هستیم که در شهرهایی مانند‬ ‫نیشابور‪ ،‬ری‪ ،‬اراک‪ ،‬کاشان و‪ ...‬سفالگری و ساخت‬ ‫ظروف اهمیت بس��یاری پیدا می کند؛ با این حال‬ ‫همچنان هنرمن��دان و صنعتگران ای��ن دوره در‬ ‫تالش بودند تا بتوانند لعاب هایی را تولید کنند که‬ ‫ویژگی های زیباشناسانه بهتری داشته و شفاف تر‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اوایل دوره اس�لامی تحوالت‬ ‫عمده ت��ری در بح��ث لع��اب به وج��ود می اید و‬ ‫ش��یوه های مختلف لعاب گ��ذاری از تنوع لعاب ها‬ ‫گرفته تا شیوه ساخت لعاب های زیررنگی‪ ،‬رورنگی‬ ‫و‪ ...‬گسترش پیدا می کند‪.‬‬ ‫ش��ریف زاده با بیان اینکه منع به کارگیری طال‬ ‫و نقره در دوره اس�لامی باعث گشایش در بخش‬ ‫دیگ��ری از هنر و به کارگیری مواد در ایران ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬صنعتگران دوره اس�لامی با تولید‬ ‫لعاب های گوناگون با شیوه های مختلف توانستند‬ ‫ظرف های س��فالی بسازند که با اینکه تاللو طال را‬ ‫دارند در انها از طال استفاده نشده است‪.‬‬ ‫این پژوهشگر حوزه هنرهای سنتی افزود‪ :‬موارد‬ ‫مطرح ش��ده دارای وجه مهمی اس��ت چه به دلیل‬ ‫هن��ری ک��ه در کیمیاگری اتفاق افت��اده و چه به‬ ‫لحاظ س��اخت و اخت��راع انواع لعاب ه��ای زیبا و‬ ‫به کارگیری انها در ساخت ظروف‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اوج بهره گیری از این دستاورد‬ ‫و اس��تفاده از لعاب زرین فام از اواخر دوره سامانی‬ ‫و اوایل دوره س��لجوقی شروع شده و تا سال های‬ ‫متم��ادی یکی از مهمتری��ن خصوصیات ظروف‪،‬‬ ‫سیدعبدالمجید شریف زاده‪ :‬باید تالش شود تا با شناخت‬ ‫و تولید لعاب زرین فام این لعاب به عنوان یک لعاب ایرانی‬ ‫در یونسکو به ثبت جهانی برسد و این هنر مغفول مانده‬ ‫احیا و اموزش دوباره ان در کشور اغاز شود‬ ‫ساخت ظرف های زرین فام بوده است‪.‬‬ ‫ش��ریف زاده با اش��اره به اینکه از دوره سلجوقی‬ ‫ظروفی در دس��ترس اس��ت که در موزه های دنیا‬ ‫و ایران نگهداری می ش��ود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این ظروف‬ ‫تاللو طالیی دارند که باعث افزایش زیبایی خاص‬ ‫برای ظروف سفالی شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹چگونگی ساخت لعاب زرین فام‬ ‫رئیس گروه پژوهشی هنرهای سنتی در رابطه با‬ ‫چگونگی ساخت لعاب زرین فام نیز گفت‪ :‬ساخت‬ ‫لعاب زرین فام در دوره های ابتدایی بسیار سخت‪،‬‬ ‫خاص و با مواد منحصر به فردی صورت می گرفت‬ ‫و در دوره های مختلف با فراز و فرودهایی همیشه‬ ‫تکرار ش��ده ت��ا اینکه در دوره قاج��ار این هنر رو‬ ‫ب��ه افول رفت��ه و با وجود انکه کم��ا بیش ظروف‬ ‫زرین ف��ام تولید می ش��دند ولی اس��تفاده از انها‬ ‫به دلی��ل کاهش منع اس��تفاده از ظ��روف طالیی‬ ‫کمتر شده است‪.‬‬ ‫ش��ریف زاده به هنر دوره معاصر غرب و اروپا در‬ ‫س��اخت لعاب های جدید به وسیله فناوری های نو‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬غربی ها توانستند با استفاده از‬ ‫فناوری های نو لعاب های الس��تری را تولید کنند‬ ‫که وجه تالل��و رنگ طالی��ی را در لعاب ها ایجاد‬ ‫کرده و باعث درخش��ان شدن رنگ های متنوع در‬ ‫ظروف می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه بی��ان تفاوت لع��اب الس��تری و لعاب‬ ‫زرین فام پرداخت و تصریح کرد‪ :‬در س��اخت لعاب‬ ‫الس��تری از خود طال برای تاللو و به دست اوردن‬ ‫رنگ طالیی اس��تفاده می شد در حالی که اساس‬ ‫ساخت لعاب زرین فام بدون استفاده از طالست و‬ ‫به همین دلیل قیمت لعاب الس��تری بسیار گران‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئی��س گروه پژوهش��ی هنرهای س��نتی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در عصر حاضر یک دوره فراموش��ی نسبت به‬ ‫س��اخت لعاب زرین فام صورت گرفت و به همین‬ ‫خاطر تع��داد اندکی از اس��تادان قدیم این حوزه‬ ‫گاه��ی از نمونه های لعاب ه��ای زرین فام و لعاب‬ ‫خاصی که به اصطالح ب��ه ان لعاب غازمغازی یا‬ ‫لعاب پر طاووس��ی می گویند ب��رای تولید ظروف‬ ‫استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫ش��ریف زاده تصریح ک��رد‪ :‬در واقع تفاوت لعاب‬ ‫زرین ف��ام ب��ا غازمغازی این اس��ت ک��ه در لعاب‬ ‫زرین فام ظرف رنگ طالیی به خودش می گیرد اما‬ ‫لعاب غازمغازی یک حالت رنگین کمانی مانند پر‬ ‫طاووس به ظروف می دهد‪ ،‬با این حال برخی افراد‬ ‫نااگاه به اش��تباه این دو لع��اب را با یکدیگر برابر‬ ‫می دانن��د در حالی که لعاب های یاد ش��ده با هم‬ ‫متفاوتند ولی سرچشمه یکسانی دارند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬برخ��ی در دوره معاصر با‬ ‫مراجع��ه به مناب��ع قدیمی تالش کردن��د تا هنر‬ ‫لعاب س��ازی زری��ن ف��ام را احیا کنن��د به همین‬ ‫عل��ت به یک��ی از مناب��ع قدیم مربوط ب��ه اواخر‬ ‫دوره س��لجوقی و اوایل دوره ایلخانی بنام عرایس‬ ‫الجواه��ر که ش��یوه س��اخت لع��اب زرین ف��ام را‬ ‫به صورت مختص��ر توضی��ح داده‪ ،‬مراجعه کردند‬ ‫ب��ا این حال چون متن با اس��تفاده از اصطالحات‬ ‫و کلم��ات متداول ان روزگار ب��ه نگارش درامده‬ ‫نتوانس��تند به صورت دقیق به ش��یوه ساخت این‬ ‫لعاب پی ببرند‪.‬‬ ‫‹ ‹پژوهش در زمینه سفال زرین فام‬ ‫رئیس گروه پژوهش��ی هنرهای س��نتی با تاکید‬ ‫بر اینکه پژوهش های بس��یاری در س��ال های اخیر‬ ‫به منظور س��اخت و به دس��ت امدن فرمول لعاب‬ ‫زرین ف��ام توس��ط پژوهش��گاه می��راث فرهنگی و‬ ‫گردش��گری صورت گرفته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬لعاب‬ ‫غازمغازی به صورت محدود توسط هنرمند اصفهانی‬ ‫مرحوم کوشش مورد استفاده قرار می گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬محمد مهدی انوش��فر پژوهش��گر و‬ ‫از س��فالگران باس��ابقه و منحصربه فرد در ایران در‬ ‫سال های اخیر به موضوع لعاب زرین فام ورود کرده‬ ‫و با بهره گیری از دانش تجربی اس��تادان گذشته و‬ ‫مطالعات بسیار گسترده شیوه های کاری لعاب کاران‬ ‫را م��ورد مطالعه قرارداده و ب��ا ازمایش های فراوان‬ ‫توانس��ته نمونه هایی از لعاب زرین فام را س��اخته و‬ ‫به کار گی��رد‪ .‬همچنین عباس اکبری عضو هیات‬ ‫علمی دانشگاه کاشان نیز توانسته به وسیله مطالعه‬ ‫و اس��تفاده از تجربه های گرداوری شده نمونه های‬ ‫دیگ��ری از لع��اب زرین ف��ام را ب��ه دس��ت اورند‪.‬‬ ‫شریف زاده با اش��اره به پژوهش های بین المللی در‬ ‫ح��وزه لعاب زرین فام اش��اره کرد و گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫لعاب زرین ف��ام پژوهش��گران فرانس��وی کارهای‬ ‫مطالعاتی خوبی انجام داده اند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫همچنین کاتو پژوهش��گر ژاپنی و پس��رش تالش‬ ‫کردند تا با جمع اوری ظروف زرین فام قبل و پس‬ ‫از انقالب به چگونگی ساخت این لعاب دست یابند‬ ‫و با وجود اینکه توانستند نمونه های مشابهی از این‬ ‫لعاب را به صورت محدود تولید کنند اما نمونه های‬ ‫ایرانی ساخته شده در کشور بسیار قوی تر و شبیه تر‬ ‫به لعاب اصلی هستند‪.‬‬ ‫وی در ادامه به اهمیت پژوهش ها در حوزه لعاب‬ ‫زرین فام پرداخت و تصریح کرد‪ :‬باید تالش ش��ود‬ ‫تا با ش��ناخت و تولید لعاب زرین فام این لعاب به‬ ‫عنوان یک لعاب ایرانی در یونس��کو به ثبت جهانی‬ ‫برسد و این هنر مغفول مانده احیا و اموزش دوباره‬ ‫ان در کش��ور اغاز شود‪ .‬ش��ریف زاده همچنین در‬ ‫رابط��ه با مدعیان تولی��د انبوه لع��اب زرین فام در‬ ‫ایران گفت‪ :‬در کش��ور تنها ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬نفر هستند که‬ ‫توانس��ته اند نمونه های مشابهی از لعاب زرین فام را‬ ‫تولید کنند و دیگر افراد مدعی در حقیقت از همان‬ ‫رنگ ه��ای لعاب های الس��تری اس��تفاده می کنند‬ ‫و هم��ان گونه که توضیح داده ش��د ای��ن لعاب با‬ ‫لعاب زرین فام که بدون اس��تفاده از خود طالست‪،‬‬ ‫بسیار متفاوت است‪ .‬رئیس گروه پژوهشی هنرهای‬ ‫سنتی در ادامه از مسئوالن وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دستی خواس��ت تا با تعریف‬ ‫پروژه و تامین اعتبار‪ ،‬این هنر رو به فراموش��ی را‬ ‫دوباره احیا و شرایط را برای ثبت‪ ،‬انتقال و اموزش‬ ‫ان را فراهم کنند‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اس��ت که زرین فام همانگونه که‬ ‫از نام ان پیداست سفالی با لعابی شیشه گونه است‬ ‫که جالی��ی فلزی دارد‪ ،‬این گونه س��فال در نتیجه‬ ‫ممنوعیت اس��تفاده از فل��زات گرانبهایی همچون‬ ‫طال و نقره به عنوان ظروف در ایران اس�لامی به کار‬ ‫گرفته شدند‪.‬‬ ‫ب��ا نگاهی ب��ه لعاب س��فال و کاش��ی زرین فام‪،‬‬ ‫مش��خص می ش��ود که این تکنیک ساخت سفال‬ ‫زرین فام تکنیکی نبود ک��ه تنها با دیدن ان بتوان‬ ‫ب��ه ان دس��ت یافت‪ .‬ای��ن تکنیک تنه��ا از طریق‬ ‫اموزش در نزد استادکاران حرفه ای قابل یادگیری‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬برای تولید لعاب زرین فام‪ ،‬ابتدا ظرف‬ ‫به وس��یله یک روش معمولی ح��رارت و لعاب داده‬ ‫می ش��د پس از ان‪ ،‬طرح روی لعاب س��رد ش��ده‪،‬‬ ‫توس��ط ترکیبی از سولفور‪ ،‬اکس��ید نقره و اکسید‬ ‫مس ب��ه اضافه گل اخ��رای زرد یا قرمز‪ ،‬نقاش��ی‬ ‫می ش��د و سپس ظرف درون سرکه قرار می گرفت‪.‬‬ ‫س��فال برای بار دوم در ک��وره ای با دمایی کمتر و‬ ‫کاهش یافته‪ ،‬کوره ای با اتمس��فر مونواکسیدکربن‬ ‫و س��وختی مرطوب و مخزن هوای محدود حرارت‬ ‫می دی��د‪ .‬پ��س از ان رنگ اخرا ارام ارام از س��طح‬ ‫ظرف س��رد ش��ده کنار رفته و طرح روی لعاب با‬ ‫درخششی فلز گونه ثابت می ماند‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد متیل‪ ،‬در حاشیه برگزاری نمایشگاه‬ ‫متافو گفت‪ :‬به عنوان ش��بکه توزیع محصوالت فوالدی کش��ور و‬ ‫در راس��تای رضایت مندی هرچه بیشتر مش��تریان‪ ،‬فوالدمتیل‬ ‫استفاده از توان اس��تارت اپ ها و سیستم به روز فناوری اطالعات‬ ‫را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬محس��ن‬ ‫رضیعی اظهار کرد‪ :‬اگرچه عموم بازرگانان‪ ،‬تجار و فعاالن صنعت‬ ‫فوالد کش��ور‪ ،‬با مراکز خدماتی فوالد مبارکه اش��نایی دارند‪ ،‬اما‬ ‫مراکز خدماتی شرکت فوالدمتیل به عنوان نخستین و بزرگ ترین‬ ‫ش��بکه توزی��ع محصوالت ف��والد مبارکه‪ ،‬در ربع قرن گذش��ته‪،‬‬ ‫خدم��ات ارزنده و بزرگ��ی را به مش��تریان بزرگ ترین هلدینگ‬ ‫ایجاد تابلوی قیمت خرده فروشی محصوالت فوالدی‬ ‫فوالدی کش��ور ارائه کرد ه اس��ت‪ .‬رضیعی با تاکید بر نقش مراکز‬ ‫خدمات��ی گفت‪ :‬در این راس��تا همواره تالش بر این بوده اس��ت تا‬ ‫انتظارات و دیدگاه های مشتریان به سمع و نظر مدیریت و خطوط‬ ‫تولید فوالد مبارکه رس��انده ش��ود‪ .‬در این فرایند شرایط برد‪-‬برد‬ ‫برای فوالد مبارکه با ارائه دیدگاه های مش��تریان و ش��کل گیری‬ ‫صنای��ع کوچک با تامی��ن ورق موردنیاز انها حت��ی در کمترین‬ ‫مقادیر فراهم ش��د‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به پیشرفت فناوری و ظهور‬ ‫اس��تارت اپ ها‪ ،‬ش��رکت فوالدمتیل درصدد اصالح شبکه توزیع‬ ‫اس��ت و در این باره در پی تغییر ش��یوه توزیع با استفاده گسترده‬ ‫از ‪ IT‬اس��ت‪ .‬ضمن این ک��ه مدیرعامل فوالد مبارک��ه همواره بر‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت های استارت اپ ها و شرکت های دانش بنیان‬ ‫تاکی��د داش��ته و دارند‪ .‬به همی��ن منظور و برای ش��روع این کار‬ ‫درصدد ایجاد یک تابلوی قیمت خرده فروشی محصوالت فوالدی‬ ‫در بخ��ش تولیدات فوالد مبارکه هس��تیم‪ .‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫ف��والد متیل در توضی��ح عملکرد این تابلوی پیش��نهادی گفت‪:‬‬ ‫قیمت گ��ذاری در ای��ن تابلو مانند نظام موجود در بازار س��رمایه‪،‬‬ ‫براس��اس نظام عرضه و تقاضاس��ت و هیچ گون��ه قیمت گذاری به‬ ‫روش دستوری در این تابلو جای نخواهد گرفت‪ .‬عالو ه بر ان‪ ،‬سقف‬ ‫و ک��ف محدودکننده ای در این روش در نظر گرفته خواهد ش��د و‬ ‫در صورت نیاز به تایی��د نهادهای نظارتی قیمت گذاری‪ ،‬به دنبال‬ ‫ان هس��تیم تا تاییدیه های موردنظر نیز اخذ شود‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫این تابلو به یک تابلوی رس��می در س��طح کش��ور تبدیل شود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل ب��رای طراحی این مدل‪ ،‬از اقتصاددانان‪ ،‬متخصصان‬ ‫بازار‪ ،‬نخبگان مراکز خدماتی و معاونت فروش فوالد مبارکه کمک‬ ‫خواهی��م گرف��ت تا این م��دل طرحی کامل و جام��ع برای جلب‬ ‫رضایت مشتریان ش��ود‪ .‬رضیعی در پاسخ پرسشی درباره تفاوت‬ ‫ای��ن تابلو با تابلوی بورس کاال پاس��خ داد‪ :‬تفاوت این سیس��تم با‬ ‫عرضه ورق در بورس کاال در این است که هدف از عرضه در بورس‬ ‫کاال کش��ف قیمت اس��ت و ورقی که در بورس کاال عرضه می شود‬ ‫ویژه تولیدکنندگان بزرگ و متوسط است‪.‬‬ ‫صنایع معدنی فلزی‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪300‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صنعت فروالیاژ‬ ‫در مسیر رشد‬ ‫صنعتی که ناشناخته مانده است‬ ‫ زکریا نایبی‬ ‫کارشناس فوالد‬ ‫فروالیاژها پاشنه اشیل بومی سازی صنعت فوالد‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته و ب��ا وج��ود تحریم ها‬ ‫یکی از مش��کالت تولیدکنن��دگان فوالد‪ ،‬تامین‬ ‫فروالیاژها بوده است که بیشتر از طریق واردات‬ ‫اقدام به تامی��ن ان می کردند‪ .‬فروالیاژها موادی‬ ‫مانن��د منگنز‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬س��یلیس‪ ،‬ک��روم و‪...‬‬ ‫هس��تند‪ .‬که در ترکی��ب با اهن ش��رایط ذوب‬ ‫اسان تری را ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫بخش��ی از فروالیاژها در ایران تولید می ش��ود‬ ‫که در این بین تولید فروسیلیس نسبت به سایر‬ ‫فروالیاژها بیشتر است‪ .‬فرومنگنز و فروکروم نیز‬ ‫تا ح��دودی در داخل تامین و بقی��ه نیاز داخل‬ ‫از طری��ق کش��ورهایی همچ��ون هن��د‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫کره جنوبی و افریقای جنوبی وارد می شود‪.‬‬ ‫به اعتقاد کارشناس��ان ب��ا توجه به مزیت های‬ ‫کش��ور در صنع��ت ف��والد‪ ،‬صنع��ت فروالی��اژ‬ ‫به عنوان صنعتی وابس��ته ب��ه ان‪ ،‬نیازمند توجه‬ ‫و سرمایه گذاری بیشتر است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیازمند سرمایه گذار‬ ‫همچنی��ن سیدحس��ن‬ ‫س��جادیان مدی��ر مرک��ز‬ ‫ف��راوری م��واد فل��زی‬ ‫اذرخش (وابسته به جهاد‬ ‫دانش��گاهی ته��ران) در‬ ‫حاش��یه نمایش��گاه متافو‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬در گفت وگ��و با روزگار معدن اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این مرک��ز ما الیاژ و فروالیاژ تولید می کنیم‪.‬‬ ‫الی��اژ ترکیبی از فلزات مختلف اس��ت‪ .‬فروالیاژ‬ ‫موادی هستند که به شمش اضافه می شود‪.‬‬ ‫سجادیان در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬این مرکز‬ ‫با اتکا به دانش دانش��گاهی کار می کند و دانش‬ ‫خود را به صورت عملیاتی به کار می گیرد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که با توجه به نیاز‬ ‫سیدحسن سجادیان‪ :‬تولید برخی از فروالیاژها نیاز‬ ‫به تجهیزات خاصی دارد که در این بخش ها نیاز به‬ ‫سرمایه گذاری داریم و باید به دنبال سرمایه گذار‬ ‫باشیم‬ ‫فوالدس��ازان به فروالیاژها‪ ،‬ت��ا چه اندازه در این‬ ‫زمینه در کشور سرمایه گذاری شده است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در زمین��ه فروالیاژ برخ��ی تولیدکننده ها‬ ‫در کش��ور کار می کنند‪ .‬در واح��د ما نیز برخی‬ ‫فروالیاژها تولید می ش��وند‪ ،‬اما موضوع این است‬ ‫که مصرف باالیی برای فروالیاژها در کشور وجود‬ ‫ندارد که بخواهد در این صنعت س��رمایه گذاری‬ ‫کالن انجام گیرد‪.‬‬ ‫مدیر مرک��ز فراوری مواد فل��زی اذرخش در‬ ‫ادامه تصریح کرد‪ :‬تولید برخی از فروالیاژها نیاز‬ ‫به تجهی��زات خاصی دارد ک��ه در این بخش ها‬ ‫نیاز ب��ه س��رمایه گذاری داریم و بای��د به دنبال‬ ‫سرمایه گذار باشیم‪.‬‬ ‫س��جادیان اضاف��ه ک��رد‪ :‬البته ایج��اد برخی‬ ‫کارخانه ه��ای فروالی��اژ نیاز به فن��اوری خاصی‬ ‫دارد ک��ه هنوز این صنعت به امادگی الزم برای‬ ‫ایجاد این فناوری نرسیده است؛ البته به صورت‬ ‫موردی و نمونه س��ازی امکان تولید ان در کشور‬ ‫وج��ود دارد که از تجهی��زات صنایع دیگر برای‬ ‫تولید فروالیاژ اس��تفاده ک��رد‪ .‬دانش فنی برخی‬ ‫از فروالیاژها در کشور موجود است یا این دانش‬ ‫فنی را می توان کسب کرد‪ ،‬اما فناوری تولید ان‬ ‫موجود نیس��ت‪ ،‬بنابراین در ای��ن زمینه نیازمند‬ ‫س��رمایه گذار هس��تیم تا بتوانیم این فناوری را‬ ‫ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬موضوع دیگر‬ ‫واردات فروالیاژهاس��ت‪ ،‬زمان��ی ک��ه فروالی��اژ‬ ‫خارج��ی وارد بازار می ش��ود‪ ،‬از انج��ا که نمونه‬ ‫داخلی به صورت نمونه اس��ت و ب��ه تولید انبوه‬ ‫نرس��یده‪ ،‬تولیدکنن��ده بیش��تر تمای��ل به نوع‬ ‫خارجی ان دارد‪ .‬البته سیاس��تی که کش��ور در‬ ‫پیش گرفته اس��ت که زمانی تولیدکننده داخلی‬ ‫توان تولید داش��ته باش��د‪ ،‬نباید واردات داشته‬ ‫باش��یم تا حدی به این رفع این مش��کل کمک‬ ‫می کند‪ ،‬اما در کل باید فرصت بیش��تری باید به‬ ‫تولیدکننده داخلی داده شود‪.‬‬ ‫‹ ‹اجازه واردات ندهیم‬ ‫امید برزگران کارش��ناس‬ ‫فروش یک ش��رکت تولید‬ ‫فروالی��اژ در حاش��یه‬ ‫نمایشگاه متافو ‪ ۲۰۱۹‬در‬ ‫گفت وگو با روزگار معدن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��رکت ما با‬ ‫سرمایه گذاری های خارجی و توسط هندی ها در‬ ‫منطق��ه ماک��و ایجاد ش��ده اس��ت‪ .‬ش��رکت ما‬ ‫بزرگ تری��ن تولیدکنن��ده الی��اژی از منگن��ز و‬ ‫س��یلیس به نام «فروس��یلیکو منگنز» است که‬ ‫جزو فروالیاژها به ش��مار م��ی رود که در صنعت‬ ‫ف��والد کاربرد بس��یاری دارد‪ .‬ظرفیت تولید این‬ ‫کارخانه در فاز نخس��ت ان تولید حدود ‪۳۵۰۰‬‬ ‫تن در ماه است اما ظرفیت اسمی ان به سالی‪۶۰‬‬ ‫هزار تن نیز خواهد رس��ید‪ .‬با وجود این کارخانه‬ ‫برای ‪ ۲۲۰‬نفر به صورت مس��تقیم اش��تغالزایی‬ ‫شده است‪ .‬برزگران خاطرنشان کرد‪ :‬فوالدسازان‬ ‫در گذشته بیشتر فروالیاژهای مورد نیاز خود را‬ ‫وارد می کردند اما چند س��الی اس��ت که برخی‬ ‫ش��رکت های ایرانی اق��دام به تولی��د کرده اند و‬ ‫واردات در این زمینه نیز کمتر شده است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه توضیح داد‪ :‬برای تولید ش��مش‬ ‫فوالد و در نهایت تبدیل شمش فوالد به میلگرد‬ ‫و تیراه��ن و‪ ...‬نیاز به اضافه ک��ردن برخی مواد‬ ‫معدنی داریم که به انها فروالیاژ گفته می شود‪.‬‬ ‫برزگران با اش��اره به این موض��وع که احداث‬ ‫واحده��ای فروالی��اژ در ایران بیش��تر توس��ط‬ ‫س��رمایه گذاران خارجی بوده است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫چینی ه��ا و هندی ه��ا در ای��ران واحدهایی در‬ ‫زمینه فروالیاژ احداث کرده اند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرسش که چرا ایرانی ها‬ ‫در این زمینه سرمایه گذاری نکرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫نوع کارخانه ه��ا نیاز به تجهیزات خاصی دارند و‬ ‫از سوی دیگر سرمایه هایی باالیی نیز می طلبند‪.‬‬ ‫این صنع��ت در کل یک صنع��ت نوپا در جهان‬ ‫به شمار می رود و هندی ها به خوبی قادر شده اند‬ ‫ک��ه در این صنعت ب��ه تخصص برس��ند‪ .‬البته‬ ‫ایران نیز در این صنعت در حال خودکفا ش��دن‬ ‫است‪.‬‬ ‫برزگ��ران در پاس��خ به این پرس��ش که برای‬ ‫تهی��ه م��واد اولیه با مش��کلی روبه رو نیس��تید‪،‬‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬مواد اولیه خ��ود را به صورت داخلی‬ ‫و واردات��ی تامی��ن می کنیم‪ .‬عیار م��واد داخلی‬ ‫در س��طح پایین ت��ری قرار دارد و م��واد اولیه با‬ ‫عیار باالتر از کش��ورهای افریقایی وارد می شود‪،‬‬ ‫ام��ا در کل مواد اولیه را بیش��تر در داخل تهیه‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان این موضوع که واس��طه ها واردات‬ ‫باالی��ی در زمین��ه فروالیاژها انج��ام می دهند‪،‬‬ ‫عنوان ک��رد‪ :‬ای��ن واردات به نف��ع تولیدکننده‬ ‫داخل��ی نخواهد بود‪ .‬با توجه به نرخ تمام ش��ده‬ ‫باال فروالیاژ در داخل‪ ،‬اگر با واردات بازار اش��باع‬ ‫ش��ود‪ ،‬تولیدات داخلی قدرت رقابت پذیری خود‬ ‫را از دس��ت خواهن��د داد‪ ،‬این در حالی اس��ت‬ ‫ک��ه اولویت باید ب��ا تولید داخلی باش��د چراکه‬ ‫پش��ت یک تولیدکنن��ده داخلی صده��ا کارگر‬ ‫و خانواده ه��ای انه��ا وجود دارد ک��ه از این راه‬ ‫درامدزایی می کنند‪ .‬همان گونه که رهبر معظم‬ ‫انق�لاب بر تولید داخلی تاکید کردند‪ ،‬باید تولید‬ ‫داخلی در اولویت بازار قرار گیرد‪.‬‬ ‫برزگ��ران در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که ایا‬ ‫تحریم ه��ا تاثیری در واردات مواد اولیه داش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬گف��ت‪ :‬واردات م��واد اولیه ما بیش��تر از‬ ‫چین و هند و برخی کش��ورهای افریقایی انجام‬ ‫می گی��رد ک��ه این کش��ورها در زمین��ه تحریم ‬ ‫مشکلی با ما ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹کالم پایانی‬ ‫در اف��ق چش��م انداز س��ال ‪ ۱۴۰۴‬تولید ‪۵۵‬‬ ‫میلی��ون تن فوالد هدف گذاری ش��ده اس��ت‪ ،‬از‬ ‫این رو با توجه به چنین چش��م اندازی می طلبد‬ ‫ک��ه در زمین��ه تولی��د فروالیاژها نی��ز به همان‬ ‫سرمایه گذاری انجام گیرد‪ .‬تولید فروالیاژ از یک‬ ‫س��و می تواند همراه با ارزش افزوده باالیی باشد‬ ‫و از س��وی دیگر س��بب بی نیازی فوالدسازان به‬ ‫اندک وارداتی می ش��ود که در این صنعت انجام‬ ‫می گیرد‪ .‬البته در سال های اخیر تولیدکنندگان‬ ‫و سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری در این‬ ‫بخش پی��دا کرده اند‪ ،‬اما همچن��ان جا دارد‪ ،‬به‬ ‫این حوزه توجهی بیش از پیش ش��ود تا صنعت‬ ‫فوالدس��ازی در کشور را به س��مت خودکفایی‬ ‫صددرصدی سوق دهد‪.‬‬ ‫نرخ محصوالت کارخانه های اهن و فوالد‬ ‫نرخ قراضه اهن‬ ‫نرخ شمش فوالد‬ ‫قیمت (ریال)‪ /‬کیلو‬ ‫شهر‬ ‫قیمت قبلی(ریال)‪ /‬کیلو‬ ‫قیمت جدید(ریال)‪/‬کیلو‬ ‫انالیز‬ ‫ابعاد (‪)mm‬‬ ‫طول (متر)‬ ‫شهر‬ ‫اصفهان‬ ‫‪30200‬‬ ‫‪۳۰۷۰۰‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪40700‬‬ ‫‪۳۲۰۰۰‬‬ ‫‪۳۳۰00‬‬ ‫‪3sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫مشهد‬ ‫‪40900‬‬ ‫ایوانکی‬ ‫‪۳۱۷۰۰‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫تهران‬ ‫‪41500‬‬ ‫بناب خضرلو‬ ‫‪۳۱۲۰۰‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫اصفهان‬ ‫‪41000‬‬ ‫نیشابور‬ ‫‪2۹۵00‬‬ ‫‪۳۲۳۰۰‬‬ ‫‪5Sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫ساوه‬ ‫‪41300‬‬ ‫خمین‬ ‫‪۲۸۵00‬‬ ‫‪۲۹۵00‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۲۵*۱۲۵‬‬ ‫‪۶‬‬ ‫یزد‬ ‫‪40700‬‬ ‫دامغان‬ ‫‪۳۰۵۰۰‬‬ ‫‪۳۰۸۰۰‬‬ ‫‪5sp‬‬ ‫‪۱۵۰*۱۵۰‬‬ ‫‪۱۲‬‬ ‫قزوین‬ ‫‪41200‬‬ ‫هفت تپه‬ ‫‪۲۸۹۰۰‬‬ ‫‪2۷۹00‬‬ ‫تولید فروالیاژها به تولید فوالد وابس��ته است‬ ‫و هر اندازه تولید فوالد در کش��ور بیش��تر شود‪،‬‬ ‫نیاز به فروالیاژها نیز بیش��تر خواهد شد‪ ،‬چراکه‬ ‫فروالیاژه��ا یک��ی از م��واد اولی��ه و اساس��ی در‬ ‫صنع��ت ف��والد و در تولید اه��ن‪ ،‬ریخته گری و‬ ‫الکترودسازی به شمار می رود‪ .‬بنابراین از انجا که‬ ‫فروالیاژها در تولید قطعات ریخته گری فوالدی و‬ ‫چدن��ی نقش منحصر به فردی دارند و با توجه به‬ ‫توس��عه ظرفیت فوالد و چدن در کشور‪ ،‬مصرف‬ ‫فروالیاژه��ا نی��ز افزایش خواهد یاف��ت‪ ،‬بنابراین‬ ‫می طلبد که این صنعت به سمت سرمایه گذاری‬ ‫بیش��تری برود‪ .‬یکی از پرمصرف ترین فروالیاژها‬ ‫در ایران فروس��یلیس ها و فرومنگنزها هس��تند‬ ‫ک��ه در صنعت فوالد و ریخته گری کاربرد فراوان‬ ‫دارند‪ .‬م��وادی مانند س��یلیس‪ ،‬منگن��ز‪ ،‬کروم‪،‬‬ ‫مولیبدن و‪ ...‬مواد گران قیمتی به ش��مار می روند‬ ‫که به نقط��ه ذوب باالیی نیاز دارند‪ ،‬از همین رو‬ ‫اگر قرار باش��د که به تنهایی مورد اس��تفاده قرار‬ ‫گیرند چندان صرفه اقتصادی نخواهند داش��ت؛‬ ‫ب��ه همین دلی��ل ترکیبی از این م��واد را با اهن‬ ‫الیاژس��ازی کرده تا نقطه ذوب باالیی پیدا کرده‬ ‫ت��ا قابل اس��تفاده باش��ند‪ .‬تولی��د فروالیاژها در‬ ‫ب��ازار ایران که بیش��تر در صنعت فوالدس��ازی‬ ‫و قطعه س��ازی مورد اس��تفاده اس��ت در کشور‬ ‫می تواند همراه با ارزش افزوده باالیی همراه باشد‪.‬‬ ‫صنایع فروالیاژ در کش��ور حدود دو دهه اس��ت‬ ‫که اغاز ش��ده و به نسبت با رش��د خوبی همراه‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬اما می توان ادعا کرد که این صنعت‬ ‫همچنان ناشناخته باقی مانده و به سرمایه گذاری‬ ‫بیشتری نیازمند است‪.‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫مدیرعامل فوالد خراسان‪:‬‬ ‫دولت در حوزه فوالد‬ ‫تصدی گری نکند‬ ‫مدیرعامل فوالد خراس��ان عن��وان کرد‪ :‬برای‬ ‫اینکه از مش��کالت کنونی صنعت فوالد کش��ور‬ ‫کاسته شود‪ ،‬باید تصدی گری را از این ساختار و‬ ‫صنعت بزرگ کنار زد‪ .‬به گزارش چیالن‪ ،‬کسری‬ ‫غفوری در ادامه خاطرنش��ان کرد‪ :‬دولت باید از‬ ‫صنع��ت فوالد حمایت کند ت��ا بتوانیم به قیمت‬ ‫واحدی برسیم‪ .‬مشکالتی مانند بروکراسی اداری‬ ‫و کمیس��یون های معامالت باید از میان برداشته‬ ‫ش��وند تا باعث فرصت سوزی و تلف شدن زمان‬ ‫نش��وند‪ .‬برای اینکه این اتفاق رخ دهد نیاز است‬ ‫ک��ه حمایت دولت در کنار مجتمع های فوالدی‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد ‪ :‬بومی سازی در فوالد خراسان‬ ‫س��ابقه طوالنی دارد‪ ،‬اما انسجامی در این حوزه‬ ‫وجود نداش��ته اس��ت‪ .‬به همین دلیل نیاز است‬ ‫ک��ه حداق��ل مجموعه ه��ای بزرگ کش��ور این‬ ‫انسجام را با همدیگر تلفیق کنند‪ .‬ظرفیت چنین‬ ‫اقدامات��ی وجود دارد‪ .‬باید از انها حمایت ش��ود‬ ‫و دستاوردهای ش��ان را هر چند وقت یکبار رصد‬ ‫ج ان را ببینیم که کار منس��جم تر‬ ‫بکنی��م و نتای ‬ ‫پیش برود‪.‬‬ ‫کسب رکورد تولید‬ ‫اهن اسفنجی در فوالد سبا‬ ‫با تالش کارکنان مجتمع فوالد سبا تولید روزانه‬ ‫اهن اس��فنجی در این مجتمع در شش��م اذر ماه‬ ‫امسال به ‪ ۴۴۸۰‬تن افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬بهمن خلیلی مدیر عملیات این‬ ‫مجتمع گفت‪ :‬رکورد قبلی تولید اهن اسفنجی در‬ ‫ای��ن مجتمع ‪ ۴۴۴۰‬ت��ن و در مرداد ماه ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫ثبت رسیده بود‪.‬‬ ‫وی ضمن قدردانی از تالش تمامی کارکنان این‬ ‫مجتم��ع اظهار امیدواری کرد‪ ،‬در ادامه تالش های‬ ‫مس��تمر و کس��ب این موفقیت ها تا پایان امسال‬ ‫اهداف کمی و کیفی ترس��یم ش��ده در این ناحیه‬ ‫محقق شود‪.‬‬ ‫معدن‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪300‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫برداشت ‪ 3‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تن مواد معدنی‬ ‫در ایالم‬ ‫رئیس نظام مهندس��ی معدن ای�لام از فعال بودن‬ ‫‪ ۵۷‬معدن در استان خبر داد و گفت‪ :‬از ابتدای امسال‬ ‫تاکن��ون ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬ه��زار تن انواع مواد معدنی‬ ‫در این اس��تان برداشت شده اس��ت‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫هدایت اس��دی در جلسه ش��ورای گفت وگو دولت و‬ ‫بخ��ش خصوصی اظهارک��رد‪ :‬اکن��ون ‪ ۸۷‬معدن در‬ ‫اس��تان وجود دارد که ‪ ۵۷‬مورد انها فعال است و برای‬ ‫هر معدن یک نفر کارش��ناس ثابت تعیین ش��ده که‬ ‫این تعداد اش��تغال رقم قابل مالحظه ای اس��ت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اکنون ‪ ۲۸۰‬نفر از اعضای نظام مهندسی معدن‬ ‫در زمینه اکتش��اف و اس��تخراج فعالیت دارند و سال‬ ‫گذش��ته ‪ 4‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬تن م��واد معدنی از معادن‬ ‫استان استحصال شده اش��ت‪ .‬رئیس نظام مهندسی‬ ‫مع��دن ایالم اضافه کرد‪ :‬امس��ال تاکنون ‪ ۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬ت��ن انواع م��واد معدنی از معادن اس��تان تولید‬ ‫ش��ده که تا پایان امس��ال این رقم افزای��ش می یابد‪.‬‬ ‫اس��دی گفت‪ :‬هزار و ‪ ۸۰۰‬معدن در سراس��ر کش��ور‬ ‫بازرس��ی ش��ده که ‪ ۲۸‬مورد سهم اس��تان ایالم بوده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه به شاخص های ارزیابی شده‬ ‫اس��تان ایالم از نظر معادن جزو ‪ ۵‬اس��تان برتر کشور‬ ‫از نظر رعایت مس��ائل معدنی و قواع��د و قوانین بوده‬ ‫است‪ .‬رئیس نظام مهندس��ی معدن ایالم اظهارکرد‪:‬‬ ‫همچنین این استان از نظر حوادث معدن نیز به دلیل‬ ‫رعایت مس��ائل فنی و ضوابط و نظارت مسئوالن هیچ‬ ‫حوادثی نداشته است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬امسال تاکنون‬ ‫‪ ۱۸‬مع��دن از نظر فنی م��ورد ارزیابی قرار گرفته اند و‬ ‫تا پایان س��ال ‪ ۱۶‬معدن دیگر نیز ارزیابی می ش��وند‪.‬‬ ‫اس��دی با اش��اره به برگزاری ‪ ۱۳‬دوره اموزشی برای‬ ‫کارشناس��ان‪ ،‬کارگ��ران و صاحب��ان مع��ادن گفت‪:‬‬ ‫مشکالت استانداردس��ازی مصالح ساختمانی باید با‬ ‫جدیت دنبال و برطرف ش��ود‪ .‬می��زان ذخایر معدنی‬ ‫شناس��ایی شده در اس��تان ایالم بیش از یک میلیارد‬ ‫تن اس��ت و هم اکن��ون ظرفیت الزم برای برداش��ت‬ ‫س��االنه حدود ‪ ۸.۵‬میلیون تن از معادن استان ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬ذخایر معدنی استان ایالم بیشتر تنوعی از‬ ‫مصالح س��اختمانی چون بیتومین‪ ،‬سنگ گچ‪ ،‬سنگ‬ ‫اهک‪ ،‬کلسیت‪ ،‬س��یلیس‪ ،‬شن‪ ،‬ماسه‪ ،‬الشه و مالون‪،‬‬ ‫الوویوم اهکی‪ ،‬ش��یل و مارن‪ ،‬مرمریت و سلس��تین‬ ‫است‪.‬‬ ‫انتقال منابع مالی‬ ‫مس سونگون‬ ‫به بانک های استان‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت معدن و تجارت اذربایجان‬ ‫ش��رقی با اشاره به گردش مالی بس��یار باالی صنایع‬ ‫معدنی مس س��ونگون گفت‪ :‬بخش عمده ای از منابع‬ ‫مالی این ش��رکت به بانک های اس��تان انتقال یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬حبیب امین زاده در س��ومین‬ ‫نشس��ت مدی��ران و کارکنان س��ازمان با اش��اره به‬ ‫عملکرد س��ه ماهه گذش��ته‪ ،‬بیان ک��رد‪ :‬ایجاد قطب‬ ‫س��وم خودرویی و توسعه صنایع معدنی از جمله مس‬ ‫س��ونگون و نفلین سینیت سراب و هرانچه که از ابتدا‬ ‫به عنوان راهبرد اصلی س��ازمان عنوان ش��ده بود‪ ،‬در‬ ‫حال تحقق اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬طی ماه های گذشته در‬ ‫زمین��ه ایجاد صنایع پایین دس��تی و فراوری صنعت‬ ‫م��س‪ ،‬انتقال ‪ ۹۰‬درص��د از دس��تگاه ها و همچنین‬ ‫احداث مجتمع ذوب که قرارداد بهره برداری فاز س��ه‬ ‫ان نهایی ش��د‪ ،‬اقدامات خوبی انجام ش��ده است‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به گردش مالی بس��یار باالی صنایع معدنی‬ ‫مس سونگون ادامه داد‪ :‬بخش عمده ای از منابع مالی‬ ‫این ش��رکت به بانک های اس��تان انتقال یافته است‪.‬‬ ‫امی��ن زاده از امضای قرارداد اجرایی نفلین س��ینیت‬ ‫س��راب بین قرارگاه خاتم االنبیا و س��ازمان ایمیدرو‬ ‫به عنوان س��ازمان م��ادر در این حوزه بع��د از حدود‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال‪ ،‬به عنوان یکی دیگر از اقدامات مناسب در‬ ‫ح��وزه صنایع معدنی نام برد و اظه��ار کرد‪ :‬این اقدام‬ ‫منجر به افزایش س��رمایه عمومی اس��تان و افزایش‬ ‫س��هم استان از تولید ناخالص ملی خواهد شد‪ .‬رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‪ ،‬برگزاری‬ ‫رضایت بخش نمایش��گاه تعمیق س��اخت داخل در‬ ‫صنای��ع خودرویی و مس را پیش نی��از اجرای قطب‬ ‫س��وم صنعت خودرو کشور در استان دانست و گفت‪:‬‬ ‫امضاء قراردادهای خودرویی‪ ،‬شناسایی شرکت های‬ ‫درون استانی نخس��تین گام برای خودروساز شدن و‬ ‫حرکت از قطعه سازی به سمت مجموعه سازی است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬در تولید قطعات الکترونیکی خودرو‬ ‫در کشور از رتبه خوبی برخورداریم و با توجه به سابقه‬ ‫دیرینه اس��تان در تولید قطع��ات مکانیکی خودرو با‬ ‫وجود صنایع گسترده در این حوزه‪ ،‬قطب سوم خودرو‬ ‫در اینده محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫سودجویان در البالغ مرگ را می جویند‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫وسوسه ایجاد شده برای سودجویان‪ ،‬تیشه هایی‬ ‫اس��ت که ب��ر دل کوه های س��اریگل شهرس��تان‬ ‫اسفراین خورده و تونل های مرگ حفر می کند‪ ،‬در‬ ‫میان اقدامات سلبی‪ ،‬این بار گویا کارد به استخوان‬ ‫رسیده و مدعی العموم علیه مسئوالن مربوط اعالم‬ ‫جرم کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬برداش��ت غیرمجاز معدن سرب‬ ‫روی از معدن البالغ منطقه حفاظت شده ساریگل‬ ‫اسفراین خراسان ش��مالی‪ ،‬در حالی‪ ،‬امسال بارها‬ ‫در صدر اخبار قرار گرفت که مس��ئوالن می گویند‬ ‫تکالی��ف را انجام داده ان��د و کوتاهی در این زمینه‬ ‫نش��ده اس��ت‪ .‬هفته پیش‪ ،‬اعالم شد که دادستان‬ ‫اسفراین به پرونده معدن البالغ ورود کرده و علیه‬ ‫روس��ای ادارات حفاظت محیط زیس��ت و صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراس��ان شمالی و اسفراین اعالم‬ ‫جرم کرده است‪.‬‬ ‫محس��ن کریم��ی دلیل ای��ن اق��دام را اجرایی‬ ‫نش��دن مصوبات ش��ورای تامین در باره این معدن‬ ‫اع�لام ک��رد و اظهارکرد‪ :‬با وجود مصوبه ش��ورای‬ ‫تامین اس��فراین مبنی بر ضرورت تخریب غارها و‬ ‫تونل های غیراصولی حفر ش��ده در منطقه معدنی‬ ‫البالغ که توسط برداشت کنندگان غیرمجاز ایجاد‬ ‫شده است‪ ،‬دستگاه های یاد شده به وظیفه خود در‬ ‫این خصوص عمل نکرده اند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به ادامه برداش��ت های غیرمجاز از‬ ‫معدن البالغ‪ ،‬افزود‪ :‬دس��تگاه های متولی همچون‬ ‫نیروی انتظامی‪ ،‬محیط زیس��ت و صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت‪ ،‬کم کاری کرده و در انجام وظایف قانونی‬ ‫خ��ود در خصوص حفاظت مناس��ب از این منطقه‬ ‫معدن��ی و جلوگیری از برداش��ت غیرمجاز ذخایر‬ ‫سرب و روی ان کوتاهی کرده اند‪.‬‬ ‫دادس��تان اس��فراین با تاکید بر ضرورت تشدید‬ ‫مجازات متخلفان این حوزه‪ ،‬افزود‪ :‬میزان مجازاتی‬ ‫ک��ه قانون گ��ذار برای مجرمان ای��ن بخش تعیین‬ ‫کرده است‪ ،‬چندان بازدارنده نبوده است‪.‬مسئوالن‬ ‫می گویندک��ه عی��ار باال و صرف��ه اقتصادی معدن‬ ‫س��رب و روی البالغ سبب ش��ده تا سودجویان با‬ ‫وج��ود برخوردهای نیروی انتظامی‪ ،‬به برداش��ت‬ ‫غیرمجاز ادامه دهند و در این میان‪ ،‬حضور دالالن‬ ‫و خریداران هیزم بر اتش طمع انان ریخته است‪.‬‬ ‫س��ودجویان‪ ،‬ماده معدنی سرب و روی برداشت‬ ‫ش��ده را از نقاط س��خت گذر برداش��ت کرده و با‬ ‫اسب یا االغ به پایین دست می کشانند و خریداران‬ ‫هم‪ ،‬ان را به اس��تان زنجان منتقل می کنند‪ .‬اعالم‬ ‫ج��رم علی��ه حفاظت محیط زیس��ت و س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت در حالی اس��ت که این‬ ‫دس��تگاه ها اعالم می کنند که انچه‪ ،‬قانون بر انان‬ ‫تکلیف ک��رده‪ ،‬انجام داده و در این زمینه کوتاهی‬ ‫نکرده اند‪ .‬و البته اقدامات س��لبی هم راه به جایی‬ ‫نبرده و تالش برای پاک س��ازی‪ ،‬نتوانس��ته است‬ ‫جلودار این تخلف باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹محیط زیست کوتاهی نکرده است‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی‬ ‫در این باره گفت‪ :‬این اداره کل و اداره شهرس��تان‪،‬‬ ‫در زمین��ه انجام وظایف کوتاهی نکرده و هر انچه‬ ‫مذکور به منظور پی بردن به میزان ظرفیت معدن‬ ‫را انجام دهند‪.‬‬ ‫رضازاده با بیان اینکه ایمیدرو برای امر پی جویی‬ ‫در معدن البالغ ورود پیدا کرده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫اما ب��ه علت برودت هوا و بارش برف درحال حاضر‬ ‫ام��کان حضور ایمی��درو به منظور اغاز اکتش��اف‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کش�ف بی�شاز ‪ ۲۰۰‬ت�نم�اده معدنی‬ ‫قاچاق‬ ‫خریداران و دالالن که مردم را به برداشت غیرمجاز‬ ‫تحریک می کنند‪ ،‬شناسایی و نام انان به مراجع ذی صالح‬ ‫ارائه شده است‬ ‫در ت��وان بوده و به لح��اظ قانون‪ ،‬بر عهده ما بوده‪،‬‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫س��یداصغر مطه��ری اظهارک��رد‪ :‬مس��تندات‬ ‫اقدامات انجام ش��ده‪ ،‬ب��رای جلوگیری از تخریب‬ ‫عرصه ها‪ ،‬موجود و قابل ارائه است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬وظیفه حفاظت محیط زیست‪،‬‬ ‫جلوگیری از تخریب عرصه ها اس��ت و در این باره‬ ‫اقدامات الزم انجام ش��ده است‪ ،‬محیطبانان ما در‬ ‫منطقه مستقر ش��دند و بارها شاهد گزارش هایی‬ ‫از درگی��ری محیط بانان با اف��رادی که به صورت‬ ‫غیرمجاز اقدام به برداشت معدن می کردند‪ ،‬بودیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن مدت‪ ،‬مقدار زیادی س��نگ‬ ‫معدن کش��ف‪ ،‬االغ و اس��ب های متخلفان توقیف‬ ‫و چن��د صد نفر متخلف ب��ه مراجع قضایی معرفی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مطه��ری گفت‪ :‬خری��داران و دالالن که مردم را‬ ‫به برداش��ت غیرمجاز تحریک می کنند‪ ،‬شناسایی‬ ‫و لیس��ت شده و نام انان به مراجع ذی صالح ارائه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی‬ ‫ب��ا اش��اره به اینک��ه غیرقانونی بودن برداش��ت از‬ ‫معدن البالغ‪ ،‬برای همه روش��ن است افزود‪ :‬برای‬ ‫جلوگیری از این تخلف‪ ،‬باید هم افزایی میان اقشار‬ ‫مختلف از جمله دهیار‪ ،‬ش��ورا و بخش��داری وجود‬ ‫داشته باشد که متاسفانه‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫وی درباره حضور س��ازمان توس��عه و نوس��ازی‬ ‫مع��ادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) در منطقه‬ ‫و انج��ام اقدامات پیجویی و اکتش��اف اظهارکرد‪:‬‬ ‫ایمی��درو به علت ش��رایط اب و هوای��ی هنوز کار‬ ‫گزارش تصویری‬ ‫تصویرهایی از تالش‬ ‫معدنکاران البرز شرقی‬ ‫معدن��کاران البرز ش��رقی با تالش ش��بانه روزی‬ ‫خود هر س��ال ‪ ۱۷۰‬هزار تن زغال س��نگ استخراج‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫منبع ‪ :‬ایرنا‬ ‫خود را اغاز نکرده است‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه نباید دنبال مقصر بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دالالن و عوامل خرید‪ ،‬شناس��ایی ش��ده اند در گام‬ ‫نخس��ت‪ ،‬باید بازار خرید ناامن ش��ود‪ ،‬باید جلوی‬ ‫دالالن را گرف��ت‪ ،‬م��ردم تا زمانی که از وجود بازار‬ ‫خرید برای ماده معدنی اطمینان نداش��ته باشند‪،‬‬ ‫برداشت نمی کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر می بینیم که برداشت با این حجم‬ ‫و در ای��ن ح��د‪ ،‬وج��ود دارد‪ ،‬نش��ان از وجود بازار‬ ‫ف��روش و وجود خریدار دارد‪ ،‬باید بازار خرید برای‬ ‫برداشت کنندگان‪ ،‬ناامن شود‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی‬ ‫گف��ت‪ :‬مردم م��اده معدنی را از ارتفاعات س��خت‬ ‫گ��ذر‪ ،‬به صورت کولبری یا ب��ا االغ‪ ،‬به پایین کوه‬ ‫حم��ل می کنن��د‪ ،‬هر فرد ‪ ۱۰‬کیلوگرم یا بیش��تر‪،‬‬ ‫ماده معدنی را به پایین کوه می کش��د‪ ،‬دالالن هم‬ ‫هر کیلوگرم س��رب و روی را ‪ ۵۰‬هزار ریال تا ‪۶۰‬‬ ‫هزار ریال خریداری و به کارخانه های استان زنجان‬ ‫منتقل می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تکالی�ف تم�ام و کم�ال انجام ش�ده‬ ‫است‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫ش��مالی هم ب��ا تاکید بر اینکه اقدام دادس��تان به‬ ‫عن��وان مدعی العم��وم قابل احترام اس��ت گفت‪:‬‬ ‫مراج��ع قضایی نس��بت به جان مردم مس��ئولیت‬ ‫دارد و البته این نشان از حساسیت این امر دارد و‬ ‫دادستانی با حساسیت بیشتری موضوع را پیگیری‬ ‫می کن��د اما ما وظایف قانونی خ��ود را در این باره‬ ‫انجام داده ایم‪.‬‬ ‫رضا فیروزه اظهارکرد‪ :‬س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان و اداره شهرس��تانی در اسفراین‪،‬‬ ‫وظای��ف قانونی خ��ود را انجام داده و در این زمینه‬ ‫کوتاهی نکرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مس��تندات این اقدامات انجام ش��ده‪،‬‬ ‫موجود اس��ت و این موارد در نشست اخیر شورای‬ ‫تامین که‪ ،‬به منظور بررسی مشکل البالغ تشکیل‬ ‫شده بود‪ ،‬ارائه شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه تکالیف س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت تمام و کمال انجام ش��ده اس��ت‬ ‫گف��ت‪ :‬مج��وز الزم ب��رای پیجویی و اکتش��اف به‬ ‫ایمیدرو داده ش��ده است و محافظت از معدن هم‬ ‫بر عهده این س��ازمان است اما به علت برودت هوا‬ ‫هنوز کارها انجام نشده است‪.‬‬ ‫وی بار دیگر اظهارکرد‪ :‬مس��تندات در نشس��ت‬ ‫ش��ورای تامین‪ ،‬ارائه ش��د و امادگی داریم تا این‬ ‫مس��تندات را به صورت مکتوب به مراجع قضایی‬ ‫ارائه دهیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫شمالی افزود‪ :‬قانون در باره برداشت های غیرمجاز‬ ‫از معادن‪ ،‬تکالیف را مشخص کرده و ما هم مطبق‬ ‫ان‪ ،‬وظایف را انجام داده ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹پی جویی بعد از مساعد شدن‬ ‫مع��اون امور صنای��ع و معادن س��ازمان صمت‬ ‫خراس��ان شمالی گفت‪ :‬پی جویی در معدن البالغ‬ ‫به بعد از مساعد شدن شرایط جوی موکول شد‪.‬‬ ‫علی اصغ��ر رض��ازاده در گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬با‬ ‫اش��اره به اینکه تعداد زیادی از س��ودجویان اقدام‬ ‫به برداشت غیرقانونی ماده معدنی سرب و روی از‬ ‫این معدن می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬برداشت های غیرقانونی‬ ‫از این معدن سبب شده تا در برخی از قسمت ها با‬ ‫ریزش کوه مواجه شویم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با س��فر رئیس جمهوری به خراس��ان‬ ‫ش��مالی طی تابس��تان امس��ال قرار بر این شد تا‬ ‫ایمیدرو ورود پیدا کنند و موضوع اکتش��اف معدن‬ ‫فرماندار شهرس��تان اس��فراین ه��م در این باره‬ ‫گفت‪ :‬از س��ال گذش��ته تا کنون‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰۰‬تن‬ ‫ماده معدن قاچاق برداش��ت شده از معدن البالغ‪،‬‬ ‫کشف شده است‪.‬‬ ‫طاهر رس��تمی اظهارکرد‪ :‬اکنون به علت سردی‬ ‫ه��وا‪ ،‬حضور متخلفان و برداش��ت از معدن کاهش‬ ‫یافته اس��ت اما م��ردم بومی منطق��ه همچنان به‬ ‫برداشت ادامه می دهند‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه نظارت ه��ای الزم و برخورد‬ ‫با س��ودجویان انجام می ش��ود البته کار محافظت‬ ‫از منطقه بر عهده ایمیدرو گذاش��ته اس��ت افزود‪:‬‬ ‫ایمی��درو در کن��ار اقدام��ات مطالعه و اکتش��اف‬ ‫مقدماتی‪ ،‬کار محافظت را هم عهده دارد که البته‬ ‫هنوز در محل مس��تقر نشده است‪ .‬بر اساس اعالم‬ ‫مسئوالن‪ ،‬در یک سال گذشته ‪ ۴۰۰‬پرونده تخلف‬ ‫در زمینه برداشت غیرمجاز از معدن البالع تشکیل‬ ‫شده است‪ .‬از ابتدای امسال ‪ ۴‬نفر از افراد محلی که‬ ‫اقدام به برداش��ت غیرمجاز از ذخایر سرب و روی‬ ‫معدن تازه کشف شده البالغ اسفراین کرده بودند‬ ‫به دلیل ریزش کوه جان خود را از دس��ت داده اند‬ ‫ک��ه اخرین مرگ هفته گذش��ته روی داد‪ .‬معدن‬ ‫س��رب و روی البالغ اسفراین در ارتفاعات سخت‬ ‫گذر البالغ و در محدوده پارک ملی ساریگل واقع‬ ‫در شمال شرق این شهرستان قرار دارد‪.‬‬ ‫برداش��ت غیرمجاز از ذخای��ر این معدن‪ ،‬که در‬ ‫منطقه ای با همین نام واقع است‪ ،‬از ابتدای امسال‬ ‫با هجوم س��ودجویان به این منطقه همراه شد که‬ ‫با ورود ش��ورای تامین خراس��ان شمالی در اواخر‬ ‫اردیبهش��ت ماه‪ ،‬این ناحیه از حضور س��ودجویان‬ ‫پاکسازی ش��د ولی اینک پس از گذشت چند ماه‬ ‫ب��ا حضور مجدد برخی اف��راد محلی و غیرمحلی‪،‬‬ ‫برداش��ت غیرمج��از از این معدن دوب��اره افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫استفاده از شیوه های غیراصولی و رعایت نکردن‬ ‫موارد ایمنی در برداش��ت غیرمجاز سنگ سرب و‬ ‫روی از این معدن‪ ،‬تاکنون منجر به وقوع ‪ ۵‬حادثه‬ ‫و مرگ ‪ ۴‬نفر و مصدومیت چند تن در این منطقه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫واق��ع ش��دن این مع��دن در مح��دوده منطقه‬ ‫حفاظت ش��ده زیست محیطی س��اریگل‪ ،‬موجب‬ ‫ش��ده تا سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫ش��مالی تاکنون در ثبت ان ناکام بماند ولی حدود‬ ‫ی��ک ماه پیش وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫صدور مجوزی‪ ،‬ایمی��درو را مامور انجام مطالعات‬ ‫و اکتش��افات اولیه روی ای��ن منطقه معدنی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬شهرستان ‪ ۱۲۰‬هزار نفری اسفراین در ‪۶۰‬‬ ‫کیلومتری جنوب شرقی اسفراین قرار دارد‪.‬‬ ‫فراهم نبودن زمینه فراوری مواد معدنی‪ ،‬چالش فعالیت های معدنی در سمنان‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫س��منان از فق��دان فناوری ه��ای ب��روز و پیش��رفته و‬ ‫نب��ود زمینه فراوری م��واد معدنی به عن��وان مهم ترین‬ ‫چال��ش و معضل فعالیت های معدنی در این اس��تان نام‬ ‫برد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بهروز اسودی در جلسه کارشناسی‬ ‫شورای معادن استان که در محل سالن جلسات سازمان‬ ‫برگزار ش��د اظهار کرد‪ :‬ذخائر معدن��ی یکی از مهم ترین‬ ‫مزیت های استان سمنان است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان‬ ‫از وص��ول بیش از ‪ ۷۹‬میلیارد ریال حقوق دولتی معادن‬ ‫طی هش��ت ماه گذشته در این استان خبر داد و با اشاره‬ ‫ب��ه فعالیت بیش از ‪ ۶۰۰‬واحد معدنی در اس��تان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از ابتدای امس��ال تاکنون حدود ‪ ۷۹‬میلیارد و ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون ریال حقوق دولتی از معادن اس��تان وصول شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این تعداد معدن با ظرفیت استخراج ساالنه‬ ‫‪ ۲۳‬میلیون تن مواد معدنی در اس��تان فعالیت می کنند‬ ‫ک��ه ذخیره قطعی این معادن در حدود ‪ ۵۹۴‬میلیون تن‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان‬ ‫س��منان ب��ا اش��اره ب��ه س��رمایه گذاری ص��ورت گرفته‬ ‫در ای��ن مع��ادن تصری��ح ک��رد‪ :‬مع��ادن اس��تان ب��ا‬ ‫س��رمایه گذاری بال��غ ب��ر ‪ ۹‬ه��زار میلی��ارد ری��ال و‬ ‫اش��تغالزایی بیش از ‪3‬هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر در استان فعالیت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫اس��ودی که معتقد اس��ت که مزیت نس��بی معادن در‬ ‫این اس��تان معدن��ی تاکنون ب��ه مزیت رقابت��ی تبدیل‬ ‫نش��ده اس��ت بر لزوم حمایت خاص و تس��هیل در امور‬ ‫فراوری مس��تقر در معادن اس��تان تاکید ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫عدم رس��وخ فناوری های پیش��رفته در بحث اس��تخراج‬ ‫و س��رمایه گذاری در بخ��ش فراوری م��واد معدنی یکی‬ ‫از مهم تری��ن مش��کالت این بخش اس��ت که ب��ا وجود‬ ‫اینک��ه معادن اس��تان از مزیت نس��بی برخوردار اس��ت‬ ‫تاکن��ون ای��ن مهم ب��ه مزی��ت رقابت��ی تبدیل نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهره برداری از ظرفیت عظیم اقتصادی معادن هرمزگان‬ ‫‹ ‹شناسایی فرصت های سرمایه گذاری‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان در نشس��ت مش��ترک‬ ‫شورای عالی معادن با شورای معادن استان که طی‬ ‫روزهای گذش��ته انجام شد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬هرمزگان از‬ ‫ظرفیت بسیار باالیی در حوزه معادن برخوردار است‬ ‫و فرصت های س��رمایه گذاری این حوزه باید هرچه‬ ‫بیشتر مورد شناسایی قرار گرفته و معرفی شوند‪.‬‬ ‫فری��دون همتی بیان ک��رد‪ :‬با هدف رونق تولید و‬ ‫ایجاد اشتغال باید بهره برداری گسترده از معادن در‬ ‫استان هرمزگان در دستور کار باشد‪.‬‬ ‫وی خواس��تار تفویض اختیارات بیشتر در حوزه‬ ‫معادن به اس��تان ها شد و افزود‪ :‬تحقق این موضوع‬ ‫موجب افزایش سرعت روند کارها و رسیدن به هدف‬ ‫رونق تولید و اشتغال خواهد شد‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان تصریح کرد‪ :‬ش��ورای عالی‬ ‫معادن باید ناظر و سیاست گذار در این حوزه باشد و‬ ‫امور اجرایی توسط استان ها انجام شود‪.‬‬ ‫وی در بخ��ش دیگری از صحبتهای خود یکی از‬ ‫نیازهای مهم در حوزه معادن را فراوری محصوالت‬ ‫و مواد معدنی عنوان کرد و گفت‪ :‬باید با برنامه ریزی‬ ‫ه��ر چ��ه بهتر در این مس��یر گام برداریم و ش��اهد‬ ‫ارزش افرینی بیشتری در این بخش باشیم‪.‬‬ ‫توسعه ای خود نیستند‪.‬‬ ‫‹ ‹لزوم حمایت مسئوالن‬ ‫مقیمی تصریح ک��رد‪ :‬افزایش بی رویه هزینه های‬ ‫بن��دری‪ ،‬افزای��ش چن��د براب��ری هزینه های حمل‬ ‫دریای��ی‪ ،‬فراهم نبودن زیر س��اخت های الزم جهت‬ ‫صادرات م��واد معدنی و در نتیجه افزایش نرخ تمام‬ ‫شده و کاهش توان رقابت در بازار بین المللی‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگی و توان مالی تولید کنندگان به دلیل افزایش‬ ‫هزینه های جاری و حمایت نشدن از سوی بانک ها و‬ ‫موسسات مالی‪ ،‬نوسان نرخ ارز و التهاب های موجود‬ ‫در بازاراز جمله مشکالت معادن استان برای صادرات‬ ‫به شمارمی رود‪ .‬رئیس سازمان نظام مهندسی معدن‬ ‫استان هرمزگان خواستار حمایت مسئوالن از معادن‬ ‫اس��تان برای رفع مش��کالت صادرات شد‪ .‬مقیمی با‬ ‫اش��اره به اهمیت توس��عه فعالیت های حوزه معدن‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬از نظ��ر ارزش اف��زوده بخش مع��دن دارای‬ ‫مزیت های باالتری نس��بت ب��ه بخش های تجاری‪،‬‬ ‫مسکن و بسیاری از صنایع است‪.‬‬ ‫‹ ‹شناسایی ‪ ۱۴‬محدوده جدید اکتشاف‬ ‫‪ ۶‬میلیون و ‪ ۴۲۶‬تن مواد معدنی در نیمه نخست امسال‬ ‫از معادن هرمزگان استخراج شد که این میزان در‬ ‫همسنجی با پارسال ‪ ۲۱‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‬ ‫همت��ی تاکید ک��رد‪ :‬مخالف خام فروش��ی مواد‬ ‫معدنی هس��تیم و باید با ارائه تس��هیالت مناس��ب‬ ‫به معدنکاران و ش��رکت ها برای فراوری محصوالت‬ ‫گام های محکمی برداشته شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش سهم بخش معدن در توسعه‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن وتجارت هرمزگان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬این س��ازمان طبق قانون‪ ،‬وظیفه فراهم‬ ‫کردن ش��رایط توس��عه فعالیت های معدنی‪ ،‬ایجاد‬ ‫اش��تغال در ای��ن بخش و نیز افزایش س��هم بخش‬ ‫مع��دن در توس��عه اقتصادی و اجتماعی اس��تان را‬ ‫برعهده دارد‪ .‬خلیل قاس��می بی��ان کرد‪ :‬در همین‬ ‫راس��تا نی��ز طرح ه��ا و س��رمایه گذاری ها در حوزه‬ ‫مع��ادن هرمزگان م��ورد حمایت ویژه ق��رار دارند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به وجود برخ��ی مخالفت ها به منظور‬ ‫توسعه فعالیت های معدنی‪ ،‬افزود‪ :‬مجوز فعالیت های‬ ‫معدنی پس از اخذ مجوزهای قانونی از دستگاه های‬ ‫مرتبط صادر می شود‪ .‬قاسمی تصریح کرد‪ :‬قانونگذار‬ ‫در ماده ‪ ۲۴‬قانون معادن‪ ،‬مراجع مورد اس��تعالم را‬ ‫تعیین کرده که دستگاه های اجرایی متولی نیز مقید‬ ‫هس��تند به هنگام پاس��خ‪ ،‬تمامی بررسی های خود‬ ‫را براس��اس مختصات کل مح��دوده اعالمی انجام‬ ‫داده و در ص��ورت موافق��ت نک��ردن دالیل ان را به‬ ‫صورت کتبی ارائه کنند‪ ،‬لذا در صورت وصول پاسخ‬ ‫مخالفت‪ ،‬مجوزی صادر نخواهد شد و محدوده بلوکه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲۱‬پرونده واحد معدنی مشکل دار‬ ‫در روزه��ای گذش��ته و در نشس��ت مش��ترک‬ ‫ش��ورای عالی مع��ادن کش��ور ب��ا ش��ورای معادن‬ ‫هرمزگان در مورد ‪ ۲۱‬پرونده واحد معدنی مش��کل‬ ‫دار و مجوز استخراج مواد معدنی از مناطق مختلف‬ ‫استان تصمیم گیری شد‪.‬‬ ‫معاون امور معادن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫گف��ت‪ :‬به منظور تقویت ت��وان معدن کاران منطقه‬ ‫بش��اگرد و کوشاه احمدی قرار شد استخراج واقعی‬ ‫از معادن این مناطق را مالک دریافت حقوق دولتی‬ ‫قرار دهیم‪ .‬جعفر س��رقینی افزود‪ :‬در این نشس��ت‬ ‫تصمیم گیری شد مشکالت بهره برداران معادنی که‬ ‫مشکل پرداخت هزینه انبارداری به سازمان بنادر و‬ ‫دریانوردی دارند‪ ،‬برطرف شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۲۱‬درصدی استخراج‬ ‫‪ ۶‬میلیون و ‪ ۴۲۶‬تن مواد معدنی در نیمه نخست‬ ‫امس��ال از معادن هرمزگان اس��تخراج ش��د که این‬ ‫میزان در همس��نجی با پارس��ال ‪ ۲۱‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫مع��اون امورمع��ادن و صنای��ع معدنی س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت هرمزگان گف��ت‪ :‬مواد‬ ‫معدنی اس��تخراج ش��ده از نوع س��نگ اهن‪ ،‬سنگ‬ ‫الشه‪ ،‬سنگ گچ‪ ،‬کرومیت‪ ،‬سنگ اهک وسنگ های‬ ‫تزئینی اس��ت‪ .‬ابراهیم سعدینی افزود‪ :‬مواد معدنی‬ ‫یاد شده از ‪ ۲۴۳‬معدن در هرمزگان استخراج شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بخ��ش خصوصی در حوزه‬ ‫مع��ادن هرم��زگان در پنج ماهه اول امس��ال ‪۱۲۳‬‬ ‫میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نگاهی به مشکالت واحدهای معدنی‬ ‫با وجود مزیت های فراوان در استخراج و فراوری‬ ‫مواد معدنی و کانی در هرمزگان این حوزه مشکالت‬ ‫زیرساختی زیادی در صادرات و فراوری دارد‪ .‬ساالنه‬ ‫نزدیک به ‪ ۲‬میلیون تن مواد معدنی به ارزش بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬میلی��ون دالر از هرمزگان صادر می ش��ود که‬ ‫تنها ‪ ۲۰‬درصد میزان استخراج فعلی است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی معدن اس��تان‬ ‫هرمزگان نوس��انات ب��ازار ارز و گرانی قطعات مورد‬ ‫نیاز ماش��ین االت معدنی را از مهم ترین مش��کالت‬ ‫معادن استان عنوان می کند‪.‬‬ ‫محم��د مقیمی در جمع خبرن��گاران اظهارکرد‪:‬‬ ‫اگرچه بیشتر معادن هرمزگان در مقیاس متوسط و‬ ‫کوچک هستند اما در تامین ماشین االت سنگین با‬ ‫مشکالت فراوانی مواجه شده اند‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬تامی��ن‪ ،‬حف��ظ و نگه��داری‬ ‫ماش��ین االت س��نگین‪ ،‬بزرگتری��ن چال��ش‬ ‫ح��ال حاض��ر مع��ادن اس��تان هرم��زگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬درحال حاض��ر معدن��کاران عالوه بر‬ ‫چالش گرانی قطعات مورد نیاز ماشین االت معدنی‪،‬‬ ‫با مشکل نحوه پرداخت هزینه ها نیز مواجه شده اند‬ ‫که لزوما باید به صورت نقدی این هزینه ها پرداخت‬ ‫شود‪ .‬مقیمی دلیل این موضوع را نیز نوسان نرخ ارز‬ ‫و التهاب ه��ای موجود در ب��ازار عنوان کرد که تاثیر‬ ‫فراوانی بر روی معادن و صنایع معدنی کل کش��ور‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی معدن اس��تان‬ ‫هرم��زگان گفت‪ :‬کاه��ش ساخت وس��از در بخش‬ ‫مس��کن به صورت مس��تقیم روی معادن و صنایع‬ ‫معدن��ی تاثی��ر گذاش��ته و ب��ازار برخ��ی از معادن‬ ‫همچون معادن ش��ن و ماس��ه را راکد کرده اس��ت‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬واحده��ای معدنی درحال حاضر به‬ ‫دلیل مش��کالت موجود قادر به پیگیری طرح های‬ ‫استاندار هرمزگان گفت‪۱۴ :‬محدوده جدید برای‬ ‫اکتش��اف معادن در استان در شهرستان های حاجی‬ ‫اباد و بشاگرد شناسایی شده است‪.‬‬ ‫فری��دون همت��ی در نشس��ت ش��ورای مع��ادن‬ ‫هرم��زگان اعالم کرد‪ :‬مطالعات روی پهنه معدنی در‬ ‫منطقه کوش��ا احمدی حاجی اباد و بشاگرد توسط‬ ‫سازمان توس��عه ونوس��ازی معادن وصنایع معدنی‬ ‫ایران (ایمیدرو) صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی یاد اور ش��د‪ :‬براین اس��اس در منطقه کوش��ا‬ ‫احمدی شهرس��تان حاجی اب��اد ‪ ۱۱‬محدوده و در‬ ‫شهرس��تان بش��اگرد نیز ‪ 3‬محدوده جهت اکتشاف‬ ‫معادن مورد شناسایی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در مرحل��ه بعدی نیز اقدامات الزم‬ ‫جه��ت اکتش��اف موادمعدنی در ای��ن ‪ ۱۴‬محدوده‬ ‫انجام می ش��ود تا حجم و مقدار دقیق موادمعدنی و‬ ‫معادن موجود در این مناطق مشخص شود‪.‬استاندار‬ ‫هرم��زگان افزود‪ :‬همچنی��ن در ‪ ۱۱‬هزار کیلومتر از‬ ‫شهرستان بندرعباس تا شهرستان بشاگرد مطالعات‬ ‫معدنی انجام می شود تا پهنه ها ومحدوده های جدید‬ ‫معدنی در استان شناسایی شوند‪.‬‬ ‫به گفته همتی‪ ،‬این اقدام در راس��تای اکتش��اف‬ ‫پهنه های معدنی درهرمزگان باید به س��رعت انجام‬ ‫ش��ود تا هرچه س��ریع تر معادن جدید در راس��تای‬ ‫ایجاد اشتغال و افزایش تولید فعال شوند‪.‬‬ ‫لزوم اجرای طرح های پهنه معدنی در هرمزگان‬ ‫هرم��زگان به عل��ت ذخایر متن��وع معدنی و قرار‬ ‫گرفت��ن در پهنه معدنی خلیج ف��ارس ظرفیت های‬ ‫زیادی در معادن ناش��ناخته دارد که با اجرای طرح‬ ‫پی جویی و پهنه بندی این ظرفیت افزایش می یابد‪.‬‬ ‫در همین راس��تا نیز مطالعه پهنه های معدنی در‬ ‫هرمزگان ب��رای واگذاری به بخش خصوصی باید با‬ ‫س��رعت بیشتری انجام شود زیرا سرعت و جامعیت‬ ‫پژوهش های معدنی برای انکه بتوان براس��اس نوع‬ ‫و ظرفی��ت پهنه های معدنی نس��بت ب��ه راهنمایی‬ ‫س��رمایه گذاران و عالقه مندان به سرمایه گذاری در‬ ‫این بخش اقدام کرد‪ ،‬دارای اهمیت ویژه ای است‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی عنوان کرد‬ ‫مدیرکل حفاظت محیطزیست استان مرکزی گفت‪ :‬تشکیل‬ ‫کوهی از پس��ماند در ش��هر صنعتی کاوه نتیجه عمل نکردن‬ ‫دستگاه های اجرایی به تکالیف قانونی شان است‪ .‬رضا میرزایی‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا‪ ،‬با اش��اره به اینکه در استان مرکزی یک‬ ‫واحد زباله س��وز پس��ماندهای صنعتی وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اخیرا نیز یک شرکت درصدد است تا یک نقطه از استان مرکزی‬ ‫را برای دفن پسماندهای صنعتی و ویژه احداث کند که نسبت‬ ‫به جانمایی این ش��رکت در شهرستان ساوه اعتراضاتی صورت‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬وی درخصوص دپوی پس��ماندهای صنعتی در‬ ‫مقابل شهر صنعتی کاوه گفت‪ :‬طبق مجوزی که از سوی اداره‬ ‫کل محیط زیست استان مرکزی خطاب به مدیریت شهرصنعتی‬ ‫کاوه صادر ش��ده قرار بر این است که مکان دپوی پسماندهای‬ ‫صنعتی به نقطه دیگری منتقل ش��ود و محیط زیس��ت براین‬ ‫اساس به تکلیف قانونی خود عمل کرده است‪ .‬میرزایی با تاکید‬ ‫بر اینکه در حوزه مدیریت پس��ماند‪ ،‬دس��تگاه های اجرایی به‬ ‫درستی کار خود را انجام نمی دهند‪ ،‬افزود‪ :‬در راستای مدیریت‬ ‫پس��ماندهای تولی��دی و صنعتی‪ ،‬س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫کوه پسماند «کاوه» فرزند بدترکیب بی توجهی به تکالیف قانونی‬ ‫تجارت باید در هنگام اس��تعالم از محیط زیس��ت برای صدور‬ ‫مج��وز و پروان��ه بهره برداری از کارخانجات مش��خصا قید کند‬ ‫ک��ه واحد تولیدی که قرار اس��ت راه ان��دازی کند روزانه چقدر‬ ‫پس��ماند تولی��د می کند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬همانطور که دانش��گاه‬ ‫علوم پزش��کی در خصوص نحوه تولید و مدیریت پسماندهای‬ ‫عفونی و بیمارس��تانی به وظایف قانونی خود عمل می کند باید‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز در خصوص تعیین تکلیف‬ ‫پس��ماندهای صنعتی کارخانجات به وظایف قانونی خود عمل‬ ‫کند‪ .‬این مقام مسئول در محیط زیست استان مرکزی با تاکید‬ ‫ب��ر اینکه طبق قانون‪ ،‬تکالیف دس��تگاه ها در خصوص تولید و‬ ‫مدیریت پس��ماند مشخص شده اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫دس��تگاه های مختلف تکالیف قانونی خود را در خصوص تولید‬ ‫و مدیریت پس��ماند به درس��تی انجام نمی دهن��د و نتیجه ان‬ ‫ایجاد کوهی از پس��ماند صنعتی در مقابل ش��هر صنعتی کاوه‬ ‫شهرس��تان ساوه اس��ت و این شرایط نش��ان از نبود نظارت و‬ ‫اقدامات اجرایی صحیح دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬سازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت باید به طور مش��خص اع�لام کند که نتیجه‬ ‫فعالی��ت واحده��ای صنعتی و تولیدی برابر مجوز صادر ش��ده‬ ‫به صورت جداگانه و تفکیک ش��ده تولید چه میزان پس��ماند‬ ‫صنعتی و‪ ...‬اس��ت و با بررس��ی دقیق نسبت به مدیریت و دفن‬ ‫ان تصمیم گیری شود‪ .‬میرزایی با تاکید بر اینکه همه مشکالت‬ ‫زیس��ت محیطی کشور بر دوش س��ازمان محیط زیست است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اگر هر یک از دس��تگاههای اجرایی ب��ه تکالیف قانونی‬ ‫خود عمل کنند شاهد بروز مشکالت زیست محیطی نخواهیم‬ ‫ب��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬گرچ��ه در بدو صدور مجوز قانونی برای‬ ‫فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی‪ ،‬مدیران مکلف به تکمیل‬ ‫ف��رم خود اظه��اری در خصوص نحوه مدیریت پس��ماندهای‬ ‫صنعتی هس��تند و این احتمال وجود خواهد داشت که ادعای‬ ‫صاحبان صنایع در فرم خوداظهاری واقعیت نداش��ته باشد‪ ،‬از‬ ‫این رو وظیفه سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است که صحت‬ ‫ادعا و اظهارات صنعتگران در خصوص مس��ائل زیست محیطی‬ ‫ناشی از فعالیت کارخانجات را بررسی و به محیط زیست اعالم‬ ‫کند‪ .‬مدیر کل حفاظت محیط زیس��ت اس��تان مرکزی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬به دلیل انجام نشدن تکالیف قانونی از سوی دستگاه های‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 20‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 1441‬‬ ‫‪ 11‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪300‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫توزیع سیمان رایگان در‬ ‫مناطق سیل زده لرستان‬ ‫درسال رونق تولید کلید می خورد‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫در س��ال رون��ق تولی��د‪ ،‬معادن ظرفیت بس��یار‬ ‫گسترد ه و ارزشمندی در جهت ایجاد اشتغال است‬ ‫و از همین رو نیز فعاالن و سرمایه گذاران این حوزه‬ ‫در اس��تان هرمزگان با شیوه های مناسب از جمله با‬ ‫پرداخت تسهیالت حمایت می شوند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬یکی از ظرفیت ها و فرصت های‬ ‫بس��یار ارزشمند برای رش��د اقتصادی کشور بدون‬ ‫اتکای به درامدهای نفتی‪ ،‬معادن اس��ت که در این‬ ‫میان وجود تنوع مواد معدنی‪ ،‬هرمزگان را به عنوان‬ ‫یکی از مناطق ش��اخص معدنی در س��طح کش��ور‬ ‫مطرح کرده اس��ت‪ .‬س��هم معدن در تولید ناخالص‬ ‫ملی می تواند تا ‪ ۵۰‬درصد افزایش یابد و براس��اس‬ ‫اماره��ای موجود‪ ،‬اکنون ‪ ۹۷‬درصد معادن کش��ور‬ ‫در اختی��ار بخ��ش خصوصی و ‪ ۳‬درص��د در اختیار‬ ‫بخش دولتی اس��ت‪ .‬ظرفیت های س��رمایه گذاری‬ ‫قاب��ل توجهی در حوزه معادن هرمزگان وجود دارد‬ ‫و همواره بس��تر جذابی برای سرمایه گذاران داخلی‬ ‫و خارجی است‪ .‬براساس اطالعات منتشره سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت هرم��زگان‪ ،‬تعداد ‪۱۱۲‬‬ ‫محدوده معدنی دارای پروانه اکتش��اف‪ ۲۵ ،‬معدن‬ ‫دارای گواهینامه کش��ف و ‪ ۲۲۶‬معدن دارای پروانه‬ ‫بهره برداری در این استان با مجموع ذخایر افزون بر‬ ‫یک و نیم میلیارد تن وجود دارد و حدود ‪ ۳‬هزار نفر‬ ‫به طور مستقیم در این معادن فعالیت می کنند‪ .‬در‬ ‫هرمزگان می توان برای ‪ ۲۰‬نوع ماده معدنی اکتشاف‬ ‫انجام داد و معادن پایه این استان شامل سنگ گچ‪،‬‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬سنگ نمک‪ ،‬س��نگ کرومیت و خاک‬ ‫سرخ است‪ .‬براساس امارهای موجود همچنین بیش‬ ‫از یکصد معدن غیرفعال در هرمزگان نیز شناسایی‬ ‫شده اس��ت‪ .‬اس��تان هرمزگان دارای معدن مس و‬ ‫متقاضی بهره برداری از ان نیز هس��ت ولی به اذعان‬ ‫مسئوالن هنوز به کسی واگذار نشده است‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫اجرایی شرایط به گونه ای شده است که سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت از محیط زیست تقاضای بررسی و صدور مجوز میزان‬ ‫پس��ماند تولیدی صنای��ع را دارد در حالیکه صادر کننده مجوز‬ ‫فعالیت واحدهای تولیدی یا مطب و‪ ...‬براس��اس قانون دستگاه‬ ‫اجرایی متولی صدور پروانه اس��ت‪ .‬وی با تاکید بر اینکه حفظ‬ ‫محیط زیس��ت وظیفه همگانی اس��ت و باید همه دستگاه های‬ ‫اجرای��ی در این موضوع س��هیم بوده و ب��ه وظایف قانونی خود‬ ‫عم��ل کنن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مفه��وم وظیفه همگان��ی عمل به‬ ‫تکالی��ف قانونی برابر ان چیزی اس��ت که قانونگذار مش��خص‬ ‫و تبیین کرده اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬معاون هماهنگی امور‬ ‫عمرانی اس��تاندار مرکزی در سومین جلسه کارگروه مدیریت‬ ‫پس��ماند اس��تان در سال ‪ ۹۸‬گفته بود‪ :‬وجود کوهی از پسماند‬ ‫در مقابل شهرک صنعتی کاوه در شهرستان ساوه نشان از نبود‬ ‫نظارت و اقدامات اجرایی درست دارد‪ ،‬مدیریت این پسماندها‬ ‫مس��تلزم برنامه ریزی از سوی شهرک صنعتی کاوه است و اگر‬ ‫از ابتدا برای این شرایط و پسماندها فکری می شد‪ ،‬مسلما امروز‬ ‫محیط زیست با استقرار صنایع مخالفتی نداشت‪.‬‬ ‫رئیس ستاد هماهنگی بازسازی مناطق سیل زده‬ ‫لرس��تان از توزی��ع ‪ ۵۸‬هزار تن س��یمان رایگان در‬ ‫اس��تان خبر داد‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬رضا خواجه ای‬ ‫در رابط��ه با تعداد واحدهای اس��یب دیده از س��یل‬ ‫فروردین ماه امس��ال‪ ،‬گف��ت‪ :‬تاکنون ‪ ۴۸‬هزار واحد‬ ‫به بانک ها معرفی ش��ده اند که از این تعداد ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫واحد عقد قرارداد شده و تسهیالت دریافت کردند‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬در مجم��وع تاکنون ‪ ۲۳۱‬میلیارد‬ ‫تومان وام بالعوض پرداخت شده اس��ت‪ .‬خواجه ای‬ ‫در رابط��ه ب��ا واحدهای تعمیری‪ ،‬عن��وان کرد‪۱۸ :‬‬ ‫ه��زار و ‪ ۶۰۰‬واح��د عملی��ات تعمی��ری در مناطق‬ ‫س��یل زده داش��تیم که تقریباً کار تعمیرات ان ها به‬ ‫پایان رسید ه است‪ .‬رئیس ستاد هماهنگی بازسازی‬ ‫مناطق س��یل زده لرس��تان‪ ،‬با اش��اره به این که در‬ ‫ای��ن مناطق ‪ ۱۲‬هزار واحد ش��روع عملیات احداث‬ ‫داش��تیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از این تعداد ‪ ۱۰‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫واحد ارماتوربندی بتون فوندانسیون و حدود ‪8‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬واحد تا اس��کلت بندی اجرا ش��د ه است‪ .‬وی‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن حدود ‪ ۷‬ه��زار واحد در حال‬ ‫اجرای س��قف و حدود ‪ ۳‬هزار واحد در حال اجرای‬ ‫گچ و خاک و نصب درب و پنجره هستند‪ .‬خواجه ای‬ ‫در رابطه با توزیع س��یمان در مناطق سیل زده‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬تا امروز حدود ‪ ۵۸‬هزار تن س��یمان رایگان در‬ ‫مناطق مختلف توزیع شده و همین روند ادامه دارد‪.‬‬ ‫‪۴۰‬درصد ذخیره طالی‬ ‫کشور در تکاب است‬ ‫فرمان��دار تکاب گفت‪۴۰ :‬درصد ذخیره انباش��ت‬ ‫ط�لای کش��ور در تکاب اس��ت‪ .‬محم��ود زمانی در‬ ‫جش��نواره منطقه ای تخت س��لیمان تکاب با اشاره‬ ‫ب��ه قابلیتها و پتانس��یلهای توس��عه شهرس��تان‪ ،‬از‬ ‫فعالیت ‪ ۲۱‬معدن س��نگ از بین ‪ ۵۹‬معدن موجود‬ ‫در این شهرس��تان خب��ر داد و تصریح کرد‪ :‬معادن‬ ‫ط�لای تکاب با تولید ‪ ۱۴۰‬ت��ن‪ ۴۰ ،‬درصد ذخیره‬ ‫انباش��ت ط�لای کش��ور را به خود اختص��اص داده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش ایس��نا‪ ،‬وی با بیان اینکه تکاب با‬ ‫‪ ۲۱۷۵‬کیلومت��ر مربع مس��احت‪ ۸۰ ،‬ه��زار و ‪۵۵۶‬‬ ‫نفر جمعیت را در خود جای داده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬نرخ‬ ‫باس��وادی این شهرس��تان‪ ۷۵‬درص��د‪ ،‬نرخ بیکاری‬ ‫ان‪ ۱۳‬درصد اس��ت که سهم اشتغال شهرستان در‬ ‫بخش کشاورزی ‪ ۴۰.۵‬درصد‪ ،‬خدمات‪ ۲۷.۴‬درصد‬ ‫و بخش صنعت ان ‪ ۲۴.۴‬درصد است‪ .‬زمانی با بیان‬ ‫اینکه تخت س��لیمان به عنوان چهارمین اثر ایرانی‬ ‫ثبت ش��ده در فهرست جهانی یونسکو دارای ‪۳۵۰۰‬‬ ‫قدم��ت تاریخی مکتوب اس��ت‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬تخت‬ ‫س��لیمان به عنوان نماد حماس��ه طبیعت‪ ،‬مذهب و‬ ‫ماده در کنار هم نمود یافته که به لحاظ بیولوژیکی‬ ‫‪ ۷‬ق��رن نمادداقتدارو عامل وحدت سیاس��ی ایران‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬فرماندارت��کاب ادام��ه داد‪ :‬بقایای اثار‬ ‫معماری این مجموعه جهانی یکی از بزرگترین نماد‬ ‫فرهنگی‪ ،‬مذهبی و سیاسی زمان خود بوده که نقش‬ ‫تخت جمشید عصر خود را ایفا می کرده است‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۲۳۰‬کارگاه‬ ‫پارچه بافی و سنگ های‬ ‫قیمتی در خوسف‬ ‫رئیس میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری‬ ‫خوس��ف گفت‪ :‬بیش از ‪ ۸۰‬کارگاه خانگی در حوزه‬ ‫پارچه باف��ی و ‪ ۱۵۰‬کارگاه س��نگ های قیمت��ی در‬ ‫شهرستان خوسف فعال است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬عل��ی صالحی‪ ،‬در حاش��یه‬ ‫افتتاحی��ه چهارمین نمایش��گاه سراس��ری صنایع‬ ‫دس��تی در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬شهرستان‬ ‫خوس��ف در چهارمین نمایشگاه ملی صنایع دستی‬ ‫خراس��ان جنوبی هفت غرفه دارد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫تع��داد دو غرف��ه در حوزه طرح ملی پارچه بافی مله‬ ‫اس��ت‪ ،‬که امسال ثبت ملی ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬سنگ های‬ ‫قیمت��ی‪ ،‬گلی��م باف��ی‪ ،‬پارچه باف��ی و پارچه مله از‬ ‫دیگر رش��ته های صنایع دستی شهرستان خوسف‬ ‫در نمایش��گاه اس��ت‪ .‬ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬رئیس‬ ‫می��راث فرهنگ��ی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری‬ ‫خوس��ف با اشاره به اینکه شهرستان خوسف در هر‬ ‫نمایشگاهی که در سطح استان برگزار شده شرکت‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬رشته سنگ های قیمتی و نیمه‬ ‫قیمتی حدودا در ‪ ۵۰‬درصد نمایش��گاه ها ش��رکت‬ ‫داش��ته است‪ .‬وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه ها‬ ‫در بح��ث معرف��ی و ارزش افزوده تاثی��ر دارد‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬ش��رکت در نمایش��گاه ها ع�لاوه ب��ر تبلیغ‬ ‫محصوالت‪ ،‬فروش خوب��ی نیز عاید تولیدکنندگان‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫چشم انداز گروه سنگ اهنی در سال اینده تیره است‬ ‫چهارشنبه ‪ 20‬اذر ‪ 14 1398‬ربیع الثانی ‪ 11 1441‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی راد‪ -‬منیر حضوری‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫خبر‬ ‫توسعه صادرات در تجارت با اوراسیا‬ ‫سال دوم شماره ‪300‬‬ ‫ گزارش فایننشیال تایمز‬ ‫از بودجه غیرنفتی ایران‬ ‫روزنامه انگلیسی فایننشال‬ ‫تایمز طی گزارش��ی از الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۹۹‬دولت ایران نوشت‪:‬‬ ‫رق��م پیش بین��ی ش��ده برای‬ ‫صادرات نفت ایران در بودجه‬ ‫س��ال اینده ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه‬ ‫در روز است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم به نقل از‬ ‫فایننش��ال تایمز‪ ،‬با انتظار کاهش ‪ ۷۰‬درصدی درامدهای نفتی ایران‪ ،‬روحانی‬ ‫رئیس جمه��وری ایران با ارائه بودجه س��ال مالی اینده ب��ه مجلس گفت‪« :‬این‬ ‫بودجه برای مقاومت در برابر تحریم ها طراحی ش��ده و به دنیا اعالم می کند که‬ ‫ما کش��ور را علی رغم تحریم ها مدیریت می کنیم‪ .‬به خاطر ش��رایط سختی که‬ ‫پیش بینی می کنیم‪ ،‬این بودجه وابستگی چندانی به درامدهای نفتی ندارد»‪.‬‬ ‫انتظار می رود بودجه س��ال اینده ایران که حاال منتظر تاییدیه مجلس است‪،‬‬ ‫‪ ۴۸۴۵‬تریلیون ریال باشد‪ .‬این مقدار برابر با ‪ ۱۱۵.۳‬میلیارد دالر با نرخ رسمی‬ ‫دالر در ایران است که از ان برای واردات کاال استفاده می شود و یا معادل با ‪۴۰‬‬ ‫میلیارد دالر با نرخ غیررسمی دالر در بازار ازاد است‪.‬‬ ‫جمهوری اسالمی پیش بینی کرده که صادرات نفت ان ‪ ۴۸۲‬تریلیون ریال در‬ ‫سال اینده درامد داشته باشد یعنی تقریبا ‪ ۷۰‬درصد کمتر از امسال‪ .‬این مقدار‬ ‫برابر با فروش حدود ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه در روز نفت است که نسبت به ‪ ۲.۸‬میلیون‬ ‫بشکه فروخته شده قبل از اعمال تحریم ها بسیار پایین تر است‪.‬‬ ‫دول��ت ای��ران همچنین برای جب��ران کمبود درامدهای نفت��ی‪ ،‬اوراق قرضه‬ ‫اس�لامی بیش��تری در بازار داخل��ی خواهد فروخ��ت و انتظ��ار دارد از فروش‬ ‫ش��رکت های دولتی ‪ ۱۱۴.۸‬تریلیون ریال درامد داش��ته باشد‪ .‬دولت همچنین‬ ‫قصد دارد درامدهای مالیاتی خود را ‪ ۱۳‬درصد افزایش دهد و به ‪ ۱۹۵۰‬تریلیون‬ ‫ریال برس��اند‪ .‬افزایش مالیات ضربه دیگری به کسب و کارهایی است که درگیر‬ ‫یک اقتصاد کند هس��تند‪ .‬صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده اقتصاد ایران‬ ‫در امسال ‪ ۹.۵‬درصد کوچکتر شود‪.‬‬ ‫تصمیم ماه گذش��ته دول��ت برای افزایش نرخ بنزین باع��ث ناارامی هایی در‬ ‫کش��ور ش��د ولی تهران همچنان بر طرح خود برای کاهش یارانه انرژی پایبند‬ ‫است‪ .‬دولت برای از بین بردن بار اقتصادی بر خانواده های کم درامد تر‪ ،‬به انها‬ ‫پ��ول نقد می دهد‪ .‬انتظار می رود حقوق های دولت��ی ‪ ۱۵‬درصد افزایش یابد در‬ ‫حالی که بودجه بخش سالمت ‪ ۸۳‬درصد باال می رود‪.‬‬ ‫در ای��ن گزارش امده روحانی گفته اس��ت‪« :‬ما می دانیم ک��ه مردم به خاطر‬ ‫تحریم ه��ا تحت فش��ار قرار دارند و ق��درت خرید انها کاهش یافته اس��ت ولی‬ ‫س��عی می کنیم این فش��ار را بر داریم‪ .‬در شرایط فعلی ما با مشکالت زیادی در‬ ‫واردات و صادرات و نقل و انتقال های مالی مواجه هستیم و برای صادرات نفت‬ ‫مشکل داریم»‪.‬‬ ‫ تاثیر افزایش بهره مالکانه معادن‬ ‫بر غول های سنگ اهنی‬ ‫وضع عوارض ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫صادرات س��نگ اهن و حاال‬ ‫ه��م افزای��ش به��ره مالکانه‬ ‫معادن‪ ،‬چشم انداز گروه سنگ‬ ‫اهنی را در س��ال اینده‪ ،‬تیره‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش بورس نیوز‪ ،‬در‬ ‫الیحه بودجه س��ال ‪ ،۹۹‬بهره‬ ‫مالکان��ه مع��ادن از ‪۱۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان در س��ال ‪ ۹۸‬به ‪ ۲۸۰۰‬میلیارد تومان افزایش داش��ته اس��ت‪.‬‬ ‫این موضوع می تواند ش��رکت های معدنی از جمله گل گهر و چادرملو را تحت‬ ‫تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫س��عید عسگرزاده دبیر انجمن س��نگ اهن ایران در این خصوص بیان کرد‪:‬‬ ‫افزایش حقوق مالکانه معادن‪ ،‬هم س��وداوری شرکت های دولتی و هم بخش‬ ‫خصوص��ی را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬در الیحه بودجه‪ ۹۹‬بهره مالکانه معادن‬ ‫نس��بت به سال ‪۹۸‬افزایش داش��ته و این موضوع یعنی معادن هزینه بیشتری‬ ‫متحمل خواهند شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افزایش بهره مالکانه معادن‪ ،‬حاش��یه س��ود شرکت های معدنی را‬ ‫کاهش خواهد داد و به نظر می رس��د افزایش نرخ احتمالی محصوالت معدنی‬ ‫در سال‪ ۹۹‬در حدی نیست که افزایش بهره مالکانه معادن را جبران کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن س��نگ اهن ایران در رابطه با تبعات دیگر افزایش بهره مالکانه‬ ‫معادن در س��ال اینده گفت‪ :‬س��رمایه گذاران همواره شرایط اقتصادی و مالی‬ ‫اینده را در س��رمایه گذاری های خود لحاظ می کنند‪ .‬کاهش حاش��یه س��ود‬ ‫شرکت های معدنی از جذابیت سرمایه گذاری در حوزه معادن خواهد کاست‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬عدم ثبات اقتصادی هم س��یگنال منفی برای سرمایه گذاران‬ ‫در این حوزه خواهد بود‪.‬‬ ‫بودج��ه دول��ت به ط��ور کلی ب��ه س��رمایه گذاری ها جهت خواه��د داد و‬ ‫وقت��ی دولت مناب��ع کافی برای س��رمایه گذاری در اختیار ندارد‪ ،‬می بایس��ت‬ ‫س��رمایه گذاران بخ��ش خصوص��ی را ب��ه س��مت س��رمایه گذاری س��وق‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫عسگرزاده در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬در الیحه بودجه ‪ ،۹۹‬انچه دولت بعنوان‬ ‫درامد فروش نفت پیش بینی کرده تقریبا با ارز تامین کاالهای اساسی برابری‬ ‫می کند و این باعث می ش��ود برای توس��عه با محدودیت مواجه شود‪ .‬از سوی‬ ‫دیگ��ر با وضع عوارض ‪ ۲۵‬درصدی صادرات س��نگ اه��ن و حاال هم افزایش‬ ‫بهره مالکانه معادن‪ ،‬چش��م انداز گروه سنگ اهنی را در سال اینده‪ ،‬تیره کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫فعاالن اقتصادی معتقدن��د موافقتنامه‬ ‫موق��ت ترتیب��ات ترجیحی بی��ن ایران و‬ ‫اوراس��یا فرصت مناسبی برای ایران است‬ ‫و شاید این زمان برای تجارت ایران تکرار‬ ‫نشود‪ ،‬پس بهتر است بدون حاشیه سازی‬ ‫و به دور از بروکراس��ی با همکاری بخش‬ ‫خصوص��ی زیرس��اخت های توس��عه این‬ ‫روابط همکاری شود‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصاد‪ 24‬باز شدن افق های‬ ‫جدید تجارت به روی ایران در ش��رایطی‬ ‫که کشور از تحریم های امریکا رنج می برد‪،‬‬ ‫می تواند نقطه عطفی برای رشد بازرگانی‪،‬‬ ‫صادرات و تولید بخش خصوصی باش��د تا‬ ‫با استفاده از شرایط تعرفه صفر واردات در‬ ‫اتحادیه اوراسیا‪ ،‬سهم خود را از بازارهای‬ ‫جهانی بازیابن��د‪ .‬کاالهایی همچون مواد‬ ‫غذایی و کش��اورزی که ای��ران در ان ید‬ ‫طوالی��ی دارد می توان��د به عن��وان بخش‬ ‫اصلی صادرات در ای��ن منطقه ازاد مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ای��ران در س��ال ‪ ۱۳۹۵‬به کمیس��یون‬ ‫اقتصادی اتحادیه اوراس��یا پیشنهاد ایجاد‬ ‫یک منطقه ازاد تجاری میان ایران و این‬ ‫اتحادی��ه را ارائه کرد؛ پس از موافقت این‬ ‫اتحادیه و تصویب الیحه در هیات دولت‪،‬‬ ‫ام��روز ش��رایط ب��رای تج��ار و بازرگانان‬ ‫ایرانی به گونه ای طراحی ش��ده که برای‬ ‫ورود به ب��ازار ‪ ۱۸۰‬میلیونی این اتحادیه‬ ‫برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫طب��ق اخرین امارها در ‪ ۷‬ماه نخس��ت‬ ‫امس��ال صادرات ایران به کشورهای عضو‬ ‫اوراسیا با ‪ ۵۲‬درصد رشد به ‪ ۴۹۰‬میلیون‬ ‫دالر رس��ید و واردات ایران از اعضای این‬ ‫اتحادیه با ‪ 3‬درصد کاهش از ‪ ۷۹۲‬به ‪۷۶۸‬‬ ‫میلیون دالر رس��ید‪ .‬همچنین سهم ایران‬ ‫از کل حجم تجارت اوراسیا ‪ 0/3‬درصد و‬ ‫سهم اوراسیا از کل تجارت ایران با جهان‬ ‫‪۲‬درصد است که با امضای قرارداد موقت‬ ‫تجارت ازاد ایران با اوراس��یا دو طرف در‬ ‫تالش برای ارتقای این سهم هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹رقابت با رقبای قدرتمند‬ ‫محدودیت ه��ا در توس��عه ص��ادرات‬ ‫بارها از س��وی فع��االن اقتص��ادی مورد‬ ‫نقد ق��رار گرفت��ه اس��ت‪ .‬ممنوعیت ها و‬ ‫محدودیت های توس��عه صادرات برخی از‬ ‫کاالها موجب شده تا صادرکنندگان اعالم‬ ‫کنند زنگ خطر از دس��ت رفتن بازارهای‬ ‫صادراتی ب��ه صدا درامده اس��ت‪ ،‬چراکه‬ ‫سیاست گذاران برای تنظیم بازار داخلی‪،‬‬ ‫به صورت موقت صادرات برخی از کاالها‬ ‫را ممن��وع اعالم می کنند و بعد از عبور از‬ ‫بحران نیاز داخل‪ ،‬دوب��اره اجازه صادرات‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در بازارهای‬ ‫صادراتی ایران‪ ،‬رقبای قدرتمندی حضور‬ ‫دارن��د ک��ه از غیبت ی��ک روزه کاالهای‬ ‫ایرانی اس��تفاده کرده و در رقابت با ایران‬ ‫پیروز میدان می شوند‪ .‬اگرچه این بازارها‬ ‫به راحتی از دس��ت می روند؛ اما به دس��ت‬ ‫اوردن مجدد انها کار اسانی نیست‪.‬‬ ‫‹ ‹برچیدن موانع توسعه صادرات‬ ‫نایب رئی��س ات��اق بازرگانی ای��ران با‬ ‫تاکید ب��ر وجود این محدودیت ها و موانع‬ ‫پی��ش روی مب��ادالت تج��اری ای��ران با‬ ‫سایر کش��ورها گفت‪ :‬سال هاست تجارت‬ ‫کش��ور در حوزه انتقال پول‪ ،‬حمل ونقل‪،‬‬ ‫انب��ارداری‪ ،‬س��ردخانه و مباح��ث اداری‬ ‫گم��رک دچ��ار کمبودها و نق��ص هایی‬ ‫اس��ت که دولت می تواند با بهره گیری از‬ ‫تجربی��ات بخش خصوص��ی‪ ،‬این موانع را‬ ‫جهت توسعه صادرات برچیند‪.‬‬ ‫حس��ین س�لاح ورزی درباره توافقنامه‬ ‫تجارت ازاد ایران با اوراسیا گفت‪ :‬اوراسیا‬ ‫نخستین پیمان منطقه ای اقتصادی است‬ ‫که ایران با توافقات ترجیحی در ان ورود‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬از این رو ای��ن پیمان دارای‬ ‫مزایای زیادی اس��ت که می تواند از چند‬ ‫منظر دارای اهمیت ویژه ای باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بکارگی�ری مزیت های خاک‬ ‫خورده‬ ‫نایب رئیس ات��اق بازرگانی ایران گفت‪:‬‬ ‫کش��ور های حوزه اوراس��یا یک مجموعه‬ ‫جمعیت و اقتصاد قابل توجه است که این‬ ‫بهترین فرصت و به کارگیری ظرفیت های‬ ‫تج��اری ایران به ش��مار م��ی رود‪ .‬هرچند‬ ‫سال هاست که این ظرفیت ها درحال تلف‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫سالح ورزی با تاکید بر اینکه در شرایط‬ ‫تحریم‪ ،‬توسعه بازارهای صادراتی اهمیت‬ ‫زیادی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در کش��ور مزیت هایی‬ ‫در بخش های کش��اورزی‪ ،‬پلیمری و سایر‬ ‫صنایع وجود دارد که بهترین فرصت برای‬ ‫حضور کااله��ای ایرانی در ب��ازار جهانی‬ ‫اس��ت‪ .‬نباید بگذاریم ای��ن مزیت ها خاک‬ ‫بخورند بلکه باید تبدیل به ارزاوری شوند‪.‬‬ ‫س�لاح ورزی ب��ا بیان ای��ن مطلب که‬ ‫«ش��رایط ارتباط ایران با کشور های حوزه‬ ‫اوراسیا و وجود شرکت های توانمند بخش‬ ‫خصوصی در کنار مزیت طبیعی و تولیدی‬ ‫در داخل کش��ور بهترین گزینه و راهکار‬ ‫برای توسعه تبادالت تجاری ایران با سایر‬ ‫کشورهاس��ت»‪ ،‬ادامه داد‪ :‬لیست اقالم در‬ ‫ای��ن توافقنامه با دقت تهیه ش��ده و یک‬ ‫ش��رایط به ط��ور کامل و مناس��ب جهت‬ ‫حضور و بقای ای��ران در بازارهای جهانی‬ ‫است‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت مش�ارکت نخبگان و‬ ‫فعاالن اقتصادی‬ ‫ض��رورت توجه به توس��عه ص��ادرات‪،‬‬ ‫رفع موان��ع داخلی‪ ،‬ض��رورت هماهنگی‬ ‫سیاس��ت های ارزی و تج��اری‪ ،‬هدای��ت‬ ‫نقدینگی به س��مت بخش ه��ای تولیدی‬ ‫مول��د از مهم ترین موضوعاتی اس��ت که‬ ‫بارها از س��وی فعاالن بخش خصوصی به‬ ‫انها پرداخته ش��ده اس��ت‪ .‬تصمیم گیران‬ ‫اقتصادی‪ ،‬واقعا اگ��ر امروز خواهان بهبود‬ ‫وضعی��ت اقتص��ادی و معیش��ت م��ردم‬ ‫هستند‪ ،‬باید در پی اجرای کامل برنامه ای‬ ‫جام��ع و کامل ب��ا مش��ارکت نخبگان و‬ ‫فعاالن اقتصادی باشند‪.‬‬ ‫به��رام ش��کوری‪ ،‬رئی��س کمیس��یون‬ ‫مع��ادن و صنای��ع معدنی اتاق ای��ران با‬ ‫تاکید بر اینکه در طول سال های گذشته‬ ‫داللی گ��ری و واس��طه گری به بالی جان‬ ‫اقتصاد تبدی��ل ش��ده اند و درحال حاضر‬ ‫هم با ی��ک قرن تاخیر اقدامات الزم برای‬ ‫اصالحات اقتصادی در حال انجام اس��ت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سال ها اس��ت به رغم تاکیداتی که‬ ‫هم در قانون و هم از س��وی مس��ئوالن و‬ ‫دولت ها برای مش��ورت ب��ا فعاالن بخش‬ ‫خصوصی می ش��ود‪ ،‬هنوز این بخش پویا‬ ‫و قابل اعتماد نتوانسته است جایگاه خود‬ ‫را در توس��عه تولید و تجارت کسب کند‬ ‫چراکه متاس��فانه این مصوبات قانونی در‬ ‫عمل نادیده گرفته می شود‪.‬‬ ‫رئی��س کمیس��یون مع��ادن و صنایع‬ ‫معدنی اتاق ایران‪ ،‬کلید هدایت س��رمایه‬ ‫به بخش تولید کش��ور را در گروی ایجاد‬ ‫جذابیت دانست و در همین زمینه افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه درحال حاض��ر سیاس��ت های‬ ‫تنبیهی ج��ای معافیت ها و مش��وق های‬ ‫صادراتی را گرفته و همین امر مانع ورود‬ ‫س��رمایه گذاران به حوزه معدنی و صنایع‬ ‫معدنی شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نااطمینانی ها را برطرف کنید‬ ‫به گفته ش��کوری‪ ،‬نا اطمینانی فعاالن‬ ‫اقتص��ادی از ن��رخ ارز را می توان به عنوان‬ ‫مهم ترین دغدغه فع��االن اقتصادی اعالم‬ ‫کرد‪ .‬دخالت دولت و شبه دولتی ها در نرخ‬ ‫گذاری‪ ،‬تصمیمات عجوالنه و بدون تدبیر‪،‬‬ ‫کمبود نقدینگی و شاید ضعف دیپلماسی‬ ‫از مواردی است که امروز بخش خصوصی‬ ‫را در مقاب��ل صادرات و تولید نگران کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در خص��وص نقش بخش خصوصی‬ ‫در توس��عه تج��ارت با کش��ورهای عضو‬ ‫اوراسیا تصریح کرد‪ :‬این نخستین بار است‬ ‫که چنین اتفاقی در حال رخ دادن اس��ت‬ ‫و ایران به چنین منطقه بزرگی می پیوندد‬ ‫و هی��چ کس تجربه عمل��ی در این زمینه‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ش��کوری ادامه داد‪ :‬در مرحله نخس��ت‬ ‫باید به این نکته توجه داش��ت که منطقه‬ ‫ازاد اوراسیا محصور و محدود در حوزه ما‬ ‫نیست‪ .‬این موضوع از سویی برای ایران به‬ ‫دلیل تبادالت بیشتر تجاری بسیار خوب‬ ‫است و ازس��وی دیگر برای رقابت با سایر‬ ‫کش��ورهای عضو مهم تلقی می شود‪ ،‬لذا‬ ‫نباید از هیچ اقدامی جهت توس��عه روابط‬ ‫دریغ شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی‬ ‫اتاق ایران در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬برای‬ ‫حفظ این بازار و ایجاد فضای رقابتی نباید‬ ‫از هیچ تالشی فروگذار شود‪ .‬فعالیت ها در‬ ‫این فضا بای��د در اختیار بخش خصوصی‬ ‫باش��د؛ اما اگر دول��ت چنین فضایی را در‬ ‫اختیار بخ��ش خصوصی نگ��ذارد به نظر‬ ‫می رسد اینده خوبی برای ادامه و حضور‬ ‫در این بازار نمی توان رقم زد‪.‬‬ ‫گزارش ‪ ۷‬ماهه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتشر شد‬ ‫رشد ‪۱۴‬درصدی اشتغال پروانه های بهره برداری معادن‬ ‫می��زان اش��تغال پروانه های بهره برداری معادن در ‪ 7‬ماه امس��ال با رش��د‬ ‫بیش از ‪۱۴‬درصدی همراه ش��د‪ .‬در همین حال صدور گواهی کشف و پروانه‬ ‫بهره برداری معادن کشور نیز افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی س��ازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬براساس گزارش ‪ ۷‬ماه ‪ ۹۸‬معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬میزان صدور گواهی کشف معادن کشور از ابتدای فروردین تا پایان‬ ‫مهر‪ ۲۸۹ ،‬فقره بود‪ .‬این رقم در مدت مش��ابه س��ال قبل‪ ۲۸۲ ،‬فقره بود که‬ ‫حاکی از رشد ‪ ۲.۵‬درصدی صدور گواهی کشف معادن است‪.‬‬ ‫همچنین طی مدت مذکور‪ ۳۳۳ ،‬فقره پروانه بهره برداری معدن صادر ش��د‬ ‫که نس��بت به رقم مدت مشابه س��ال گذشته (‪ ۳۳۲‬فقره پروانه بهره برداری)‪،‬‬ ‫‪ ۳‬ده��م درصد افزایش یافت‪ .‬اف��زون بر این‪ ،‬طی این مدت‪ ۵۰۴ ،‬فقره پروانه‬ ‫طی ‪ ۷‬ماهه امس��ال‪ ۴۹۶ ،‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون ریال بود که در مقایس��ه با‬ ‫رقم مدت مشابه سال گذشته (‪ ۳۲۳‬میلیارد ریال)‪ ۵۳.۸ ،‬درصد رشد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۱۴.۲‬درصدی اشتغال‬ ‫طی ‪ ۷‬ماهه امس��ال‪ ،‬در بخش صدور پروانه بهره برداری‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۹۳۳‬نفر‬ ‫اش��تغال ایجاد ش��د‪ .‬این رقم در مدت مشابه سال گذشته‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۵۶۸‬نفر‬ ‫بود که نشان دهنده افزایش ‪ ۱۴.۲‬درصدی میزان اشتغال در این بخش است‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۹۷‬درصدی وصول حقوق دولتی‬ ‫اکتش��اف صادر شد‪ .‬این امار در مدت مشابه سال گذشته‪ ۵۹۳ ،‬فقره بود که‬ ‫حاکی از کاهش ‪۱۵‬درصدی صدور پروانه اکتشاف است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬میزان هزینه عملیات اکتشاف در بخش گواهی کشف‬ ‫ پوسکو تولید محصول جدید فوالد زنگ نزن الیاژی‬ ‫را افزایش می دهد‬ ‫کارتون روز‬ ‫مطبوعات‪ :‬تهران ‪2‬سال است که در بین ‪50‬شهر خالق دنیا است‪.‬‬ ‫افزون بر این‪ ،‬طی ‪ ۷‬ماهه س��ال ‪ ،۹۸‬حدود ‪ ۸‬هزار و ‪ ۶۵۶‬میلیارد و ‪۹۹۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار ریال حقوق دولتی از معادن وصول شد که نسبت به رقم‬ ‫مدت مش��ابه س��ال ‪ ۴( ۹۷‬هزار و ‪ ۳۹۱‬میلیارد و ‪ ۲۲۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫ریال)‪ ،‬حاکی از افزایش ‪ ۹۷‬درصدی است‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‬ ‫پوسکو کره جنوبی به دلیل اجرای استانداردهای جدید سوخت که از اول ژانویه ‪ ۲۰۲۰‬اعمال‬ ‫می شود‪ ،‬تولید کالس جدیدی از فوالد زنگ نزن الیاژی را اغاز می کند‪.‬‬ ‫به گزارش معدن نیوز‪ ،‬پوسکو کره جنوبی به دلیل اجرای استانداردهای جدید سوخت که از‬ ‫اول ژانویه ‪ ۲۰۲۰‬اعمال می شود‪ ،‬تولید کالس جدیدی از فوالد زنگ نزن الیاژی را اغاز می کند‪.‬‬ ‫شرکت های حمل ونقلی در سراسر جهان بودجه زیادی را برای ترمیم و بازسازی ناوگان حمل‬ ‫دریایی و کشتی های خود در نظر گرفته اند و در این زمینه سرمایه گذاری های عظیمی می کنند‪.‬‬ ‫این محصول جدید پوسکو در صنعت دریایی استفاده می شود و گران ترین نوع محصول الیاژی‬ ‫زنگ نزن است‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت پوس��کو به عنوان تنها تولیدکننده فوالد الیاژی زنگ ن��زن کره جنوبی ‪۶‬هزار‬ ‫تن به ظرفیت تولید س��االنه خود افزوده و این محصول را به ‪ ۵‬شرکت از جمله صنایع سنگین‬ ‫هیوندای تحویل داده است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار معدن

هفته نامه روزگار معدن 418

هفته نامه روزگار معدن 418

شماره : 418
تاریخ : 1399/05/25
هفته نامه روزگار معدن 417

هفته نامه روزگار معدن 417

شماره : 417
تاریخ : 1399/05/22
هفته نامه روزگار معدن 416

هفته نامه روزگار معدن 416

شماره : 416
تاریخ : 1399/05/21
هفته نامه روزگار معدن 327

هفته نامه روزگار معدن 327

شماره : 327
تاریخ : 1398/12/26
هفته نامه روزگار معدن 326

هفته نامه روزگار معدن 326

شماره : 326
تاریخ : 1398/12/25
هفته نامه روزگار معدن 325

هفته نامه روزگار معدن 325

شماره : 325
تاریخ : 1398/12/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!