روزنامه روزگار معدن شماره 652 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه روزگار معدن شماره 652

صفحه بعد

روزنامه روزگار معدن شماره 652

روزنامه روزگار معدن شماره 652

‫اعتبارات قطره چکانی‬ ‫برای سازمان زمین شناسی‬ ‫رئیس س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور‬ ‫گفت‪ :‬در ایران ‪۳۴‬مخاطره طبیعی وجود دارد که از س��وی‬ ‫این سازمان رصد شده و مورد مطالعه قرار می گیرند‪ ،‬ضمن‬ ‫انک��ه عملی��ات مربوط ب��ه پیجویی و اکتش��اف معدن نیز‬ ‫بر عهده سازمان زمین شناس��ی و و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫است و این در حالی است که اعتبارات این سازمان بر اساس‬ ‫برنامه های کاری ‪ ۶۰‬سال قبل این سازمان براورد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کاهش ‪ ۸۰۰‬هزار تنی‬ ‫تولید نوردکاران‬ ‫روزنامه‬ ‫اقتصادی معدن‬ ‫و صنایع معدنی ایران‬ ‫رئی��س هیات مدیره انجم��ن نوردکاران ف��والدی ایران با‬ ‫اشاره به اینکه فوالدسازان قطعی برق را بهانه ای برای عرضه‬ ‫نکردن ش��مش و ف��رار از جریمه کردن��د‪ ،‬گفت‪ :‬قطعی برق‬ ‫ض��رری یک هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیاردی به نوردکاران زده اس��ت‬ ‫و کاه��ش ‪۸۰۰‬هزار تن��ی تولید در واحدهای پایین دس��تی‬ ‫به دنبال داش��ته اس��ت‪ .‬س��یداحمد رضوی نیک در رابطه با‬ ‫‪ 7‬قطعی های برق اخیر و تاثیر ان روی صنایع نوردی ‪...‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫ شنبه ‪ 2‬مرداد ‪ 13 1400‬ذی الحجه ‪ 24 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال چهارم شماره ‪8 652‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫هشدار فعاالن صنعت فوالد نسبت به تبعات قطعی برق‬ ‫یادداشت ها‬ ‫دانش و فناوری‬ ‫از ارکان اصلی‬ ‫توسعه‬ ‫ثبات استراتژی‬ ‫و ماندگاری تولید‬ ‫تیتر های روز‬ ‫‪3‬‬ ‫ساخت وساز قفل می شود‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اوار شایعات‬ ‫برسر واگذاری معادن‬ ‫واگ��ذاری ‪ ۶‬ه��زار پهن��ه معدن��ی بالتکلیف‬ ‫از طری��ق مزای��ده عمومی به فع��االن معدنی‬ ‫و راه ان��دازی مج��دد انه��ا‪ ،‬موضوع��ی اس��ت‬ ‫که در روزهای اخیر با شایعه ‪ ،‬شائبه‪ ،‬دست انداز‬ ‫و اظهارنظرهای مختلفی مواجه ش��ده است؛ از‬ ‫شایعه معدن فروش��ی گرفته تا مناقشات بر سر‬ ‫الزام اهلیت دار بودن‪...‬‬ ‫بازار سیمان ملتهب شد‬ ‫‪3‬‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫قیم��ت هر پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی س��یمان هفته‬ ‫گذش��ته از ‪ ۴۴‬هزار تومان به بیش از ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫تومان و میلگ��رد از ‪ ۱۴‬هزار تومان به ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تومان رس��ید‪ .‬سیمان و میلگرد پراستفاده ترین‬ ‫مصال��ح در س��اختمان اس��ت و گران��ی ای��ن‬ ‫‪2‬محصول می تواند بر نرخ تمام ش��ده مس��کن‬ ‫تاثیر بگذارد‪ .‬بازار ازاد سیمان در کشور پس از‬ ‫‪2‬مرحله گرانی در اواخر س��ال گذشته و اوایل‬ ‫امسال تا حدی به ثبات رسید‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫حمایت های‬ ‫درست و نادرست از معدن‬ ‫حسن حسینقلی‬ ‫رئیس اتحادیه صادرکنندگان‬ ‫فراورده های صنایع‬ ‫و معادن سرب و روی ایران‬ ‫دول��ت اع�لام ک��رده ب��ود ب��ا افزای��ش نرخ‬ ‫حامل های انرژی‪۳۰ ،‬درصد از هزینه این بخش‬ ‫به عنوان یارانه انرژی برای حمایت از معدنکار به‬ ‫معادن اختصاص می یابد که این طرح متاسفانه‬ ‫تاکنون اجرایی نش��ده اس��ت‪ .‬بخش عمده ای از‬ ‫معادن کش��ور درحال حاضر‪ ،‬ب��ا تعرفه های ازاد‬ ‫انرژی فعالیت دارند‪ .‬پیامدهای منفی این اقدام‬ ‫امروزه به وضوح در بخش معدن کشور مشاهده‬ ‫می ش��ود؛ به طوری که با هزینه های س��نگین‬ ‫معدن��کاری‪ ،‬برخی معادن درامدزایی مناس��ب‬ ‫نداش��ته و به اصطالح امکان تامین مخارج خود‬ ‫را ندارن��د‪ ،‬به همین دلی��ل به ناچار فعالیت انها‬ ‫متوقف می شود و تعطیل خواهند شد‪.‬‬ ‫در مدت اخیر هم دوباره ش��اهد افزایش نرخ‬ ‫حامل های ان��رژی از جمله ب��رق و گاز بوده ایم‬ ‫که این شرایط‪ ،‬فعالیت را برای صاحبان معادن‬ ‫بیش از پیش دشوار کرد ه است‪.‬‬ ‫نباید از خاطر برد که نبود چنین حمایت هایی‬ ‫کار را برای فعاالن معدنی و معدنکاران به شدت‬ ‫دش��وار کرده اس��ت‪ .‬باره��ا فع��االن معدنی به‬ ‫روش ه��ای مختلف اعتراض خود را نس��بت به‬ ‫شرایط موجود اعالم کرده اند اما این اعتراض ها‬ ‫متاسفانه تا امروز ثمره ای نداشته و به سرانجامی‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ صفحه 1 ‫اخبار‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 24‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪652‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫حمایت های‬ ‫درست و نادرست از معدن‬ ‫خبر‬ ‫صادرات بیش از‬ ‫‪۹۰۰‬هزار تن فوالد‬ ‫فوالدس��ازان بزرگ کش��ور در‪ ۳‬ماهه نخس��ت‬ ‫امسال‪ ،‬موفق به صادرات ‪ ۲.۰۷۸‬میلیون تن انواع‬ ‫ش��مش و محصول فوالدی ش��دند که این میزان‬ ‫صادرات حاکی از رش��د ‪ ۱۲۸‬درصدی نس��بت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل دارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬فوالدس��ازان‬ ‫در خرداد امس��ال‪ ،‬بیش از ‪ ۹۱۶‬هزار تن شمش و‬ ‫محص��والت فوالدی نیز صادر کردند که بنابر امار‪،‬‬ ‫جهش ‪ ۱۰۴‬درصدی ساالنه صادرات در این مدت‬ ‫را نشان می دهد‪.‬‬ ‫از ای��ن می��زان ف��والد خوزس��تان ‪ ۵۲۳‬هزار و‬ ‫‪۳۲۱‬تن‪ ،‬ذوب اه��ن ‪ ۳۱۵‬هزار و ‪ ۸۴۴‬تن‪ ،‬مبارکه‬ ‫‪ ۲۶۷‬ه��زار و ‪ ،۸۶۱‬کاوه جن��وب ‪ ۲۲۰‬ه��زار تن‪،‬‬ ‫ف��والد کویر ‪ ۱۵۷‬هزار تن‪ ،‬صبا ف��والد ‪ ۱۵۳‬هزار‬ ‫و ‪۹۱۱‬ت��ن‪ ،‬فوالد هرمزگان ‪ ۱۴۵‬هزار و ‪ ۴۷۱‬تن‪،‬‬ ‫فوالد سیرجان ‪ ۸۹‬هزار و ‪ ۹۹۵‬تن‪ ،‬فوالد خراسان‬ ‫‪ ۸۸‬هزار و ‪ ۵۲۳‬تن و چادرملو ‪ ۸۰‬هزار و ‪۹۷۸‬تن‪،‬‬ ‫ف��والد (انواع ش��مش و محصول ف��والدی) صادر‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫رئی��س س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی کش��ور گف��ت‪ :‬در ای��ران‬ ‫‪۳۴‬مخاط��ره طبیع��ی وجود دارد که از س��وی‬ ‫این س��ازمان رصد ش��ده و م��ورد مطالعه قرار‬ ‫می گیرن��د‪ ،‬ضم��ن انک��ه عملیات مرب��وط به‬ ‫پیجویی و اکتش��اف معدن نیز بر عهده سازمان‬ ‫زمین شناسی و و اکتشافات معدنی کشور است‬ ‫و این در حالی اس��ت که اعتبارات این سازمان‬ ‫بر اس��اس برنامه های کاری ‪ ۶۰‬س��ال قبل این‬ ‫سازمان براورد می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدنی کش��ور‪ ،‬علیرضا شهیدی‬ ‫زمانی که سازمان زمین شناسی کشور تاسیس‬ ‫شد‪ ،‬بودجه ای متناسب با عملکرد این سازمان‬ ‫بسته ش��د‪ ،‬ولی در طول سال های بعد با توجه‬ ‫ب��ه وظایف ذاتی ک��ه دارد‪ ،‬برنامه های متنوع و‬ ‫بیشتری را در دستور کار قرار داد‪ ،‬ولی متاسفانه‬ ‫این بودجه تناسب درستی با نوع ماموریت هایی‬ ‫که در دستور کار داشت‪ ،‬ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ا وجود انکه در چند س��ال‬ ‫اخیر در س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات‬ ‫ معدنی کش��ور تالش کردیم که بودجه سازمان‬ ‫را متناس��ب با نوع کارهای انجام شده متناسب‬ ‫کنیم‪ ،‬هنوز موفق نش��دیم؛ چرا که پایه بودجه‬ ‫سازمان بسیار پایین است‪.‬‬ ‫مع��اون وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬به عنوان نمونه در گذش��ته‬ ‫مطالعات زمین شناس��ی تنها مح��دود به تهیه‬ ‫نقش��ه های زمین ب��ود و یا در حوزه اکتش��اف‬ ‫به صورت طرح های اکتش��افی تعریف می ش��د‬ ‫که برای ای��ن منظور باید از س��ازمان برنامه و‬ ‫بودج��ه اعتبارات دریافت می ش��د ت��ا در قالب‬ ‫طرح های یک تا ‪ ۵‬ساله اجرایی شود‪ ،‬ولی االن‬ ‫در حوزه زمین شناسی ما حدود ‪ ۳۴‬مخاطره ای‬ ‫ک��ه در کش��ور وج��ود دارد را شناس��ایی و‬ ‫رصد می کنیم‪.‬‬ ‫ش��هیدی اف��زود‪ :‬ای��ن در حال��ی اس��ت که‬ ‫بودج��ه ای که برای س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی کش��ور در نظر گرفته ش��ده‬ ‫است‪ ،‬همانند گذش��ته با افزایش ساالنه ‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰‬درصد است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه این س��ازمان در زمینه‬ ‫اکتشافی هیچ بودجه ای دریافت نمی کند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ما برای تامین اعتبارات بخش اکتشاف از‬ ‫ردیف ‪ ۴‬بند «پ» ماده ‪ ۴۳‬قانون برنامه ششم‬ ‫«اب کارس��تی»‪« ،‬ریزگرد»‪« ،‬فرونشس��ت» و‬ ‫«سیالب» منتشر کردیم‪.‬‬ ‫شهیدی با تاکید بر اینکه این اطلس‪-‬نقشه ها‬ ‫به صورت ملی منتشر شدند و در سامانه پایگاه‬ ‫داده های علوم زمین این س��ازمان در دسترس‬ ‫قرار دارند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬این اطلس ها هر س��اله‬ ‫به روز رسانی خواهند شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تلاش برای ادام�ه دار بودن پایش‬ ‫‪ ۳۴‬مخاطره‬ ‫رئیس س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات‬ ‫ معدن��ی کش��ور گف��ت‪ :‬م��ا در زمین��ه کمبود‬ ‫اعتبارات با س��ازمان برنام��ه و بودجه و مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی تعامالت خوبی داریم‪ ،‬ضمن‬ ‫انکه با مرک��ز پژوهش های مجل��س در زمینه‬ ‫خطرات ناش��ی از مخاط��رات طبیعی و کمبود‬ ‫اعتبارات برای مطالعه در این حوزه ها تعامالتی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬عل��ت اینکه بودجه س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کشور نسبت‬ ‫به سال گذش��ته ‪ ۵۰‬درصد افزایش یافته‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که همه واقف هس��تند ک��ه بودجه این‬ ‫س��ازمان که یک س��ازمان حاکمیت��ی مهم در‬ ‫زمینه زمین شناس��ی و اکتش��اف است‪ ،‬اندک‬ ‫است؛ از این رو با ما همکاری شده است‪.‬‬ ‫ش��هیدی اضافه ک��رد‪ :‬عالوه بر اینها امس��ال‬ ‫فرایند دیگری که انجام داده ش��د و مناس��ب‬ ‫بود‪ ،‬هم��کاری ای اس��ت که می��ان ‪ ۳‬معاونت‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی‪ ،‬س��ازمان ایمی��درو و‬ ‫معاونت معدنی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫در انعق��اد تفاهمنامه ای ایجاد ش��د و با امضای‬ ‫ان‪ ،‬بخشی از منابع ایمیدرو در اختیار سازمان‬ ‫زمین شناسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره ب��ه جزئی��ات ای��ن همکاری‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬بر این اس��اس برنامه ‪ ۵‬ساله‬ ‫با س��ازمان ایمیدرو در حوزه اکتش��اف‪ ،‬تولید‬ ‫اطالع��ات پایه و ژئوفیزیک هوایی تهیه ش��د و‬ ‫در ان سفارش��ات ایمیدرو اخذ ش��د و با توجه‬ ‫ب��ه ظرفیت خ��وب س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتشافات معدنی کش��ور به دلیل وجود نیروی‬ ‫انس��انی متخص��ص‪ ،‬ما ای��ن سفارش��ات را در‬ ‫حوزه های مربوط اجرایی می کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه رئیس س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی کشور این طرح در قالب یک‬ ‫برنامه ‪ ۵‬ساله است که اگر اجرا شود‪ ،‬در تاریخ‬ ‫زمین شناسی کشور‪ ،‬اعتبارات خوبی را دریافت‬ ‫خواهیم کرد و تحول خوبی در این حوزه ایجاد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ادامه از صفحه اول‬ ‫نه تنها در بحث تخصیص یارانه ها بلکه در مسائل‬ ‫گوناگون مشکالت متعددی امروزه در بخش معدن‬ ‫وجود دارد ک��ه اعتراض درباره انها تا امروز نتیجه‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫ای��ن ی��ک نقط��ه ضع��ف در مدیری��ت و‬ ‫سیاست گذاری های دولتی به شمار می ای د چراکه‬ ‫بی توجهی به گالیه های مطرح شده از سوی فعاالن‬ ‫اقتصاد‪ ،‬مس��یر توسعه کش��ور را با دست اندازهای‬ ‫جدی مواجه می کند‪ .‬غیر از بحث یاران ه حامل های‬ ‫انرژی‪ ،‬مسائل دیگری نیز همواره اعتراض صاحبان‬ ‫معادن را به همراه داشته است‪.‬‬ ‫براساس مصوبه شورای عالی معادن‪ ،‬قانون اخذ‬ ‫عوارض صادرات مواد معدنی باید تنها تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬اج��را می ش��د اما این رویه تا س��ال بعد از‬ ‫ان ادامه دار ش��د و فعاالن معدنی در س��ال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫نی��ز مجبور به پرداخت عوارض برای صادرات مواد‬ ‫معدنی شدند‪.‬‬ ‫این موضوع سبب شد فعاالن معدنی گالیه خود‬ ‫در زمین��ه پرداخت عوارض ص��ادرات را به دیوان‬ ‫عالی کشور بفرستند‪.‬‬ ‫در ادام��ه بنا بر نظر مراج��ع ذی صالح قانونی‪،‬‬ ‫پرداخت این عوارض از س��وی فع��االن معدنی تا‬ ‫پایان س��ال ‪ ۱۳۹۹‬ادامه دار و قانونی شد و قرار بود‬ ‫این قانون تنها تا پایان س��ال گذشته اعتبار داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اکن��ون هیچ قان��ون ی��ا ایین نام��ه ای مبنی بر‬ ‫اخذ مالی��ات بر مواد صادراتی خ��ام و نیمه خام و‬ ‫فراوری ش��ده برای امس��ال نداریم؛ با این حال‪ ،‬از‬ ‫س��وی گمرک و س��ایر نهادها‪ ،‬مبالغ��ی به دلیل‬ ‫عوارض صادراتی و مالی��ات از فعاالن اقتصاد اخذ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این دس��ت قوانین بی برنامه باعث س��ردرگمی‬ ‫در تصمیم گیری ه��ا و فعالیت های بخش معدن و‬ ‫صنایع معدنی ش��ده و هر روز شاهد وضع قوانین‬ ‫و مق��ررات جدی��د و عجیبی هس��تیم که به جای‬ ‫حمایت از معدنکار در عمل س��نگ هایی در مسیر‬ ‫فعالیت او قرار می دهند‪.‬‬ ‫همچنین نباید فرام��وش کرد تخصیص نابجای‬ ‫یارانه های پنهان و حمایت های دولتی باعث ایجاد‬ ‫ران��ت در بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی کش��ور‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬به همین دلیل کارشناسان و فعاالن‬ ‫اقتصاد معتقدند حمایت های مناسب‪ ،‬باید در جای‬ ‫درست به کار گرفته شوند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن برنامه ریزی تخصصی و مناس��ب برای‬ ‫اعطای تس��هیالت و حمایت های دولتی به فعاالن‬ ‫ت و نیازهای واجب امروز تلقی‬ ‫اقتصاد نیز از ضرور ‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در اخر نکته قابل توجه ان اس��ت که تقاضاها و‬ ‫مطالبات گفته ش��ده‪ ،‬تمام مشکالت امروزه فعاالن‬ ‫معدن��ی نیس��ت و فعالیت بخش مع��دن و صنایع‬ ‫معدنی ب��ا گره های متعددی مواجه اس��ت که باز‬ ‫شدن انها تنها به دست نهادهای دولتی امکان پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫کمااینک��ه حل ش��دن این معض�لات از جمله‬ ‫وعده های تحقق نیافته دولت در این سال هاست‪ .‬از‬ ‫همین رو مهم ترین خواسته امروز فعاالن اقتصادی‬ ‫به ویژه بخش معدن کشور‪ ،‬رسیدگی فوری به این‬ ‫مشکالت و دست اندازهای مسیر توسعه است‪.‬‬ ‫اعتبارات قطره چکانی برای سازمان زمین شناسی‬ ‫توس��عه که تاکید بر «تکمیل نقش��ه های پایه‬ ‫زمین شناس��ی شناس��ایی‪ ،‬پی جویی و اکتشاف‬ ‫عموم��ی کلی��ه ظرفیت ه��ای معدنی کش��ور»‬ ‫دارد‪ ،‬اس��تفاده می کنیم و بر این اساس سالیانه‬ ‫اعتباراتی را از محل طرح مستندس��ازی وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ک��ه از محل حقوق‬ ‫دولتی معادن اس��ت‪ ،‬در اختیار س��ازمان قرار‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫ش��هیدی در زمین��ه می��زان اعتب��ارات این‬ ‫س��ازمان‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اعتبارات سازمان در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در زمینه بودجه های هزینه ای نسبت به‬ ‫س��ال ‪ ۱۵۰ ،۹۶‬درصد رشد داشته و این رشد‬ ‫به یکباره نبوده اس��ت‪ ،‬بلک��ه در طول چندین‬ ‫س��ال افزایش یافته و اعتبارات این سازمان در‬ ‫بودجه های تملک ‪ ۸۵‬درصد نس��بت به س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۶‬افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور با تاکید بر اینکه بودجه‬ ‫این س��ازمان نس��بت به سال گذش��ته افزایش‬ ‫داش��ته‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به اینکه اعتبارات ما کم‬ ‫است‪ ،‬تالش می ش��ود تا اعتبارات افزایش یابد؛‬ ‫از این رو اعتبارات ما نس��بت به س��ال گذشته‬ ‫در بخش اعتب��ارات هزینه ای حدود ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫افزای��ش دارد‪ ،‬ولی از انجایی ک��ه بودجه پایه‬ ‫ضعیف بوده‪ ،‬هر مقدار که اعتبارات این سازمان‬ ‫مدیر گندله سازی ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان از انجام‬ ‫موفقیت امیز تعمیرات برنامه ریزی ش��ده ‪ ۶‬روزه این واحد در‬ ‫تیرماه امسال خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ف��والد مبارکه اصفه��ان‪ ،‬رضا‬ ‫اس��ماعیل پور گفت‪ :‬ب��ا حمایت واحدهای س��رویس دهنده‪،‬‬ ‫خرید و پش��تیبانی و فنی‪ ،‬تعمیرات برنامه ریزی شده ‪ 6‬روزه‬ ‫واحد گندله س��ازی با اماده س��ازی و هماهنگی منسجم و با‬ ‫انجام بیش از ‪ ۳۵‬هزار نفر س��اعت فعالیت تعمیراتی به طور‬ ‫منظم‪ ،‬با کیفیت و بدون بروز حادثه ایمنی انجام شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نکته قابل ذکر در این توقف تعمیراتی‪ ،‬تعویض‬ ‫سیس��تم اب بن��دی خش��ک کن ابت��دای کوره پخ��ت برای‬ ‫نخستین بار در شرایط گرم کوره پخت‪ ،‬جهت بهبود فرایند و‬ ‫رسیدن به رکورد فاصله زمانی ‪ ۲۴‬ماه بین تعمیرات اساسی‬ ‫واحد گندله سازی تا انتهای مهر ‪ ۱۴۰۰‬بود‪.‬‬ ‫اسماعیل پور خاطرنشان کرد‪ :‬اخرین رکورد فاصله زمانی‬ ‫بین تعمیرات اساسی واحد گندله سازی در شرایط سرد کوره‬ ‫پخت حدود ‪ ۲۰‬ماه بوده است‪.‬‬ ‫در این خصوص حمیدرضا جمالی‪ ،‬رئیس دفتر برنامه ریزی‬ ‫و کنت��رل نگهداری و تعمیرات اهن س��ازی نیز گفت‪ :‬انجام‬ ‫فعالی��ت تعمیرات��ی دوره ای در واح��د گندله س��ازی ب��رای‬ ‫حفظ اماده به کاری تجهیزات و به حداقل رس��اندن توقفات‬ ‫اضطراری انجام می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬انج��ام ای��ن فعالی��ت تعمیراتی با نفرس��اعت‬ ‫ذکرش��ده در مدت زم��ان مح��دود ب��ا اماده س��ازی دقیق و‬ ‫مناس��ب‪ ،‬به روزرس��انی دس��تورالعمل های تعمیرات‪ ،‬تامین‬ ‫افزایش داشته باش��د‪ ،‬ولی متاسفانه جوابگوی‬ ‫نیازها نیست‪.‬‬ ‫وی تاکید ک��رد‪ :‬بودجه و نیروهای انس��انی‬ ‫موجود در س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫ معدنی کش��ور با فعالیت هایی که در حال انجام‬ ‫است‪ ،‬هیچ تناسبی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالع�ات زمین شناس�ی در کش�ور‬ ‫پرمخاطره ایران‬ ‫ش��هیدی با بیان اینکه اعتب��ارات مربوط به‬ ‫مطالعات حوزه مخاطرات جزو طرح های تملک‬ ‫به شمار می رود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با وجود اینکه تنوع‬ ‫مخاطرات در کشور زیاد است‪ ،‬بودجه های این‬ ‫حوزه به اندازه ای کم اس��ت که تنها می توانیم‬ ‫حق��وق پرس��نل را تامی��ن کنی��م‪ ،‬ول��ی ما از‬ ‫س��ال گذش��ته برای تامین اعتبارات این حوزه‬ ‫مطالعاتی‪ ،‬طرح «مشارکت با بخش خصوصی»‬ ‫را اغاز کردیم و در قالب ان از مش��ارکت بخش‬ ‫خصوصی در بخش های��ی چون تولید اطالعات‬ ‫پای��ه و ژئوفیزیک هوایی اس��تفاده کردیم‪ ،‬ولی‬ ‫در بخش مخاطرات‪ ،‬اعتب��ارات طرح ها در حد‬ ‫تامین حقوق همکاران است‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به مش��ارکت این سازمان برای‬ ‫انجام مطالع��ات ژئوفیزیک هوایی‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫اخیرا تفاهمنامه ای با شرکت ملی فوالد به امضا‬ ‫رس��اندیم که بر اساس ان زمانی که این شرکت‬ ‫اق��دام به بررس��ی پهنه ه��ای م��ورد نظر خود‬ ‫می کند‪ ،‬سازمان زمین شناسی نیز برای انها کار‬ ‫برداش��ت ژئوفیزیک هوای��ی را انجام دهد و به‬ ‫دنب��ال ان چرخه ژئوفیزی��ک هوایی را تکمیل‬ ‫می کند و اطالعات اس��تخراج شده را در اختیار‬ ‫این شرکت قرار می دهد‪.‬‬ ‫به گفت��ه این محق��ق حوزه زمین شناس��ی‬ ‫ژئوفیزی��ک هوایی بس��یار هزینه بر اس��ت‪ ،‬ولی‬ ‫ب��ا توجه به اینکه از طری��ق این روش می توان‬ ‫مس��احت زی��اد را در مدت زم��ان کمی مورد‬ ‫بررسی قرار داد‪ ،‬اقتصادی است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات‬ ‫ معدنی کش��ور با بی��ان اینکه این س��ازمان از‬ ‫سال های گذشته در زمینه مخاطرات مطالعاتی‬ ‫را اجرای��ی ک��رده اس��ت‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬گزارش‬ ‫س��ال‪ ۵۶‬س��ازمان ب��ه عن��وان مرجع��ی برای‬ ‫گس��ل های فعال کش��ور به ویژه برای تهران به‬ ‫شمار می رود‪ ،‬بر این اساس در سازمان معاونت‬ ‫مخاطرات تشکیل شده که وظیفه این همکاران‬ ‫شناسایی مخاطرات است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه ای��ن س��ازمان ج��زو‬ ‫کارگروه های ملی چون ریز گرد و زلزله اس��ت‪،‬‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬ما ساالنه گزارش مخاطرات را‬ ‫نیز منتش��ر می کنیم‪ ،‬عالوه بر ان در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫نیز ‪ ۵‬اطلس‪-‬نقش��ه را در زمینه های «زلزله»‪،‬‬ ‫تعمیرات موفقیت امیز واحد گندله سازی فوالد مبارکه‬ ‫قطع��ات یدکی و مصرفی و مهارت کارکنان اجرایی و نظارت‬ ‫مناسب انجام شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در مراحل اماده س��ازی و اجرای فعالیت ها‪،‬‬ ‫هماهنگی بس��یار خوبی بین مس��ئوالن و ناظرین تعمیرات‬ ‫واح��د گندله س��ازی و تعمی��رات مرکزی ایجاد و جلس��ات‬ ‫مربوطه با توجه به ش��رایط ناشی از کرونا با حداقل نفرات و‬ ‫در بیشتر موارد به صورت غیرحضوری برگزار شد‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا بذار‪ ،‬رئی��س مرکز تعمی��رات مکانیک هم در‬ ‫این خصوص گفت‪ :‬توقفات برنامه ریزی ش��ده تعمیراتی واحد‬ ‫گندله سازی از لحاظ حجم نیروی انسانی‪ ،‬قطعات‪ ،‬مکانیسم‬ ‫و اب��زاراالت و مدت زم��ان محدود‪ ،‬منحصربه ف��رد و نیازمند‬ ‫انسجام و برنامه ریزی و سازماندهی خاص خود است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬قب��ل از انجام ای��ن تعمی��رات دوره ای برای‬ ‫اطمینان از جلوگیری از ش��یوع بیم��اری کرونا‪ ،‬از کارکنان‬ ‫نظ��ارت تعمیرات مرکزی و پیمانکاران درگیر تس��ت ‪PCR‬‬ ‫ب��ه عمل ام��د و با حمای��ت و کمک کارشناس��ان ایمنی بر‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی نیز نظارت شد‪ .‬خشایار پاسیار‪،‬‬ ‫رئیس تولید واحد گندله س��ازی فوالد مبارکه اصفهان نیز در‬ ‫خصوص این عملیات تعمیراتی اظهارکرد‪ :‬توقف ‪ ۶‬روزه گرم‬ ‫واحد گندله س��ازی با همدلی و هماهنگ��ی تیم تولید واحد‬ ‫گندله س��ازی و ب��ا اعتماد و اتکا به دان��ش و تخصص خود و‬ ‫اجرای دس��تورالعمل های کاری اصالح ش��ده مطابق برنامه و‬ ‫به صورت ایمن انجام پذیرفت‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ای��ن توقف تعمیراتی‪ ،‬با برگزاری جلس��ات‬ ‫تخصصی و هم��کاری تیم نظافت صنعت��ی و مطابق برنامه‪،‬‬ ‫کلی��ه فعالیت های تولید و نظاف��ت صنعتی با نظم و انضباط‬ ‫و به ص��ورت ایمن انجام گرفت و خ��ط تولید طبق برنامه در‬ ‫اختیار تیم تعمیرات قرار داده شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تیم تولید واحد گندله س��ازی با راهکاری‬ ‫جدی��د برای نخس��تین بار اق��دام به خارج ک��ردن پالتکار از‬ ‫‪۳۰‬متر ابتدایی کوره پخت در این توقف گرم کرد و با اصالح‬ ‫شرایط اب بندی خش��ک کن ابتدای کوره پخت در محیطی‬ ‫ایمن باعث ارتقای کیفیت گندله تولیدی ش��د‪ .‬این فعالیت‬ ‫ب��ا همکاری نزدیک تیم های تولی��د و تعمیرات و با موفقیت‬ ‫کامل انجام پذیرفت‪.‬‬ ‫محمد خدابنده‪ ،‬رئیس تعمیرات واحد گندله سازی مبارکه‬ ‫اصفه��ان هم در خصوص این توقف برنامه ریزی ش��ده گفت‪:‬‬ ‫ای��ن عملیات ب��زرگ تعمیراتی ب��ا برنامه ریزی منس��جم و‬ ‫اماده سازی مناس��ب فعالیت ها در تعمیرات محلی مکانیک‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬ابزار دقیق و اتوماس��یون واحد گندله س��ازی با همدلی‬ ‫و هم��کاری کارکنان تعمیرات و تولید و پیمانکار مقیم واحد‬ ‫با موفقیت انج��ام پذیرفت‪ .‬وی اظهار ک��رد‪ :‬هماهنگی های‬ ‫مناس��ب در بخش های تعمیرات محل��ی و تعمیرات مرکزی‬ ‫و دفاتر فنی تعمیرات و سایر بخش های پشتیبانی در اجرای‬ ‫این مهم از نقاط قوت این توقف برنامه ریزی شده بود‪ .‬کامبیز‬ ‫طیب��ی‪ ،‬سرپرس��ت تعمی��رات مکانیک واحد گندله س��ازی‬ ‫مبارک��ه اصفه��ان هم خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با اماده س��ازی و‬ ‫نظارت موثر بر اجرای فعالیت ها و با اولویت ایمنی تعمیرات‬ ‫اس��یاب ها‪ ،‬تعوی��ض بدن��ه غبارگیر ت�� ِر اس��یاب خط ‪ ۲‬و‬ ‫جایگزینی یکی از گیربکس های درایو کپس��ول اسیاب خط‬ ‫یک برای نخس��تین بار‪ ،‬تعمیرات اساسی میکسرها‪ ،‬تعمیرات‬ ‫بخش دیس��ک‪ ،‬تعمیرات و تنظیمات س��رند غلتکی ورودی‬ ‫کوره پخت‪ ،‬تعمیرات فن های پروس��س‪ ،‬تعمیرات مکانیسم‬ ‫اب بندی خشک کن ابتدای کوره پخت‪ ،‬تعمیرات الورینگ و‬ ‫درایو کوره پخت و فیدرها و شوت ها‪ ،‬تعمیرات غبارگیرهای‬ ‫کوره پخت‪ ،‬تعمیرات سیاالت و پمپ های مربوطه انجام شد‪.‬‬ ‫س��یدجواد موس��وی‪ ،‬کارش��ناس مش��اور ایمن��ی واحد‬ ‫گندله س��ازی نیز مبارکه اصفهان گف��ت‪ :‬برنامه ریزی حضور‬ ‫کارکن��ان و فعالیت ه��ای توقف برنامه ریزی ش��ده براس��اس‬ ‫رعای��ت حداکثری پروتکل های بهداش��تی‪ ،‬رعای��ت قوانین‬ ‫و مق��ررات ایمنی‪ ،‬اموزش و به کار گیری دس��تورالعمل های‬ ‫ایمن��ی فعالیت ها و نظارت موثر بر انج��ام ایمن کار از نقاط‬ ‫قوت این عملیات تعمیراتی بود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تعمیرات انجام ش��ده روی تجهی��زات‪ ،‬ضریب‬ ‫ایمنی را افزایش داده و با کاهش حجم تعمیرات اضطراری‪،‬‬ ‫احتمال وقوع حوادث کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫تقویت جایگاه نیروی انسانی در ایمیدرو‬ ‫عب��اس قنبری معاون مالی و اداری ایمیدرو ضمن تش��کر‬ ‫از حضور تیم ارزیابان دانش��گده مدیریت دانش��گاه تهران و‬ ‫حاضران در جلس��ه گفت‪ :‬اج��رای مدل ارزیابی اس��تاندارد‬ ‫‪ ۳۴۰۰۰‬منابع انس��انی‪ ،‬ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬نتایج ملموس��ی ب��رای تحقق تعالی س��ازمانی در‬ ‫برخواهد داشت‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬قنبری که در مراس��م‬ ‫افتتاحی��ه ای��ن مدل بوم��ی با حض��ور ارزیاب��ان‪ ،‬مدیران و‬ ‫کارشناس��ان س��خن می گفت‪ ،‬تصری��ح کرد‪ :‬ب��ا وجود این‬ ‫ک��ه در س��ال های اخی��ر تالش هایی در جهت شناس��ایی و‬ ‫ی انس��انی در جهت تعالی س��ازمانی‬ ‫تقوی��ت جایگاه نی��رو ‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬ام��ا همچنان نیازمن��د نگاهی نو ب��ه این مهم‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫مع��اون ایمیدرو ب��ا تاکید بر اینکه «م��دل ‪ ۳۴۰۰۰‬منابع‬ ‫انس��انی» بومی اس��ت‪ ،‬اظهارک��رد‪ :‬این باعث افتخار اس��ت‬ ‫که بت��وان با مدل بوم��ی‪ ،‬نقاط ضعف فراینده��ای فعلی را‬ ‫شناسایی و راهکارهای برای تقویت انها ارائه کرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ایمی��درو به منظ��ور حرکت در مس��یر تعالی‬ ‫س��ازمانی‪ ،‬نیاز به نتایج واقعی و ملم��وس این مدل ارزیابی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در این نشست‪ ،‬حمید رضا یعقوبی سر ارزیاب مدل ‪،۳۴۰۰۰‬‬ ‫ابت��دا با ارائه تصوی��ری کلی از مدل مورد اش��اره‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این مدل ‪ 7‬فرایند اصل��ی به عنوان «اصول بنیادین» وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫یعقوب��ی ادام��ه داد‪« :‬اخ�لاق مح��وری»‪« ،‬چابک��ی و‬ ‫انعطاف پذیری»‪« ،‬شفافیت و س�لامت»‪« ،‬عدالت محوری و‬ ‫همه گیری»‪« ،‬مشارکت»‪« ،‬پاس��خگویی» و «قانون مداری»‬ ‫جزو فرایندهای اصلی این مدل هستند‪.‬‬ ‫وی در عی��ن ح��ال ب��ه ‪ 3‬عام��ل جهت دهن��ده در مدل‬ ‫‪ ۳۴۰۰۰‬اش��اره و تصریح کرد‪« :‬ن��واوری و مدیریت دانش»‪،‬‬ ‫«اخ�لاق‪ ،‬ارزش ه��ا و فرهن��گ س��ازمانی» و «رهب��ری و‬ ‫اس��تراتژی منابع» به عنوان جهت دهنده و توانمندساز عمل‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه یعقوب��ی‪ ،‬توانمندس��ازها موجب ش��کل دهی‬ ‫توانمندی ه��ا ب��رای اس��تقرار فراینده��ای منابع انس��انی و‬ ‫همزمان س��بب شکل گیری نتایج منابع انس��انی و سازمانی‬ ‫نیز می شوند‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬نتایج اج��رای این مدل ش��امل کارایی‬ ‫دس��تگاه اجرایی‪ ،‬خوشنامی و تصویر س��ازمانی و مسئولیت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬س�لامت اداری‪ ،‬تکریم ارباب رجوع‪ ،‬مکانیزم های‬ ‫الکترونی��ک‪ ،‬نتیجه گرای��ی و بازافرین��ی خدم��ات دولت��ی‬ ‫و همچنی��ن کیفی��ت و ارزش افرین��ی خدم��ات دولت��ی‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫یعقوب��ی درباره ویژگی ها کمی مدل فوق‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫امتیازده��ی این م��دل‪ ،‬تعداد ‪ ۲۱‬بند برای توانمندش��دن و‬ ‫فرایندهای منابع انس��انی وجود دارد که مجموع امتیازها به‬ ‫‪ ۳۴۰۰۰‬می رسد‪.‬‬ ‫در م��دل ارزیاب��ی ‪ ،۳۴۰۰۰‬س��طح نش��ان ‪ A-E‬تعیین‬ ‫می شود که ‪ A۱‬تا ‪ A۴‬مربوط به سطح متعالی و بهینه است‬ ‫و ‪ B۱‬تا ‪ B۴‬س��طح پیشرفته را نشان می دهد‪ .‬در ادامه ‪C۱‬‬ ‫تا ‪C۴‬سطح میانی‪D۱ ،‬تا ‪ D۴‬سطح مقدماتی و سطح ‪ E‬نیز‬ ‫جایگاه مبتدی یک سازمان در این مدل را منعکس می سازد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اوار شایعات برسر واگذاری معادن‬ ‫معدن‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 24‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪652‬‬ ‫ملیکا انصاری‬ ‫واگ��ذاری ‪ ۶‬ه��زار پهن��ه معدنی‬ ‫بالتکلیف از طری��ق مزایده عمومی‬ ‫ب��ه فع��االن معدن��ی و راه ان��دازی‬ ‫مج��دد انه��ا‪ ،‬موضوع��ی اس��ت‬ ‫ک��ه در روزه��ای اخی��ر با ش��ایعه ‪،‬‬ ‫شائبه‪ ،‬دس��ت انداز و اظهارنظرهای‬ ‫مختلف��ی مواج��ه ش��ده اس��ت؛ از‬ ‫ش��ایعه معدن فروش��ی گرفت��ه ت��ا‬ ‫مناقشات بر سر الزام اهلیت دار بودن‬ ‫متقاضیان‪.‬‬ ‫درب��اره پیامده��ای واگ��ذاری ‬ ‫پهنه ه��ای راک��د معدن��ی و‬ ‫همچنی��ن ش��بهات متع��ددی که‬ ‫در ای��ن باره مطرح ش��ده‪« ،‬روزگار‬ ‫مع��دن» ب��ا کارشناس��ان و فعاالن‬ ‫معدن��ی گفت وگ��و ک��رد ک��ه در‬ ‫ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دانش و فناوری‬ ‫از ارکان اصلی توسعه‬ ‫علی معصومی‬ ‫دبیرکل انجمن تحقیق‪ ،‬توسعه‬ ‫و نواوری صنایع و معادن ایران‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منابع ارزشمند در معادن راکد‬ ‫تقی نبئی‪ ،‬رئیس سازمان نظام مهندسی معدن ایران‬ ‫در گفت وگ��و با «روزگار معدن» وج��ود معادن راکد را‬ ‫یکی از عوامل توقف توس��عه بخ��ش معدن معرفی کرد‪.‬‬ ‫او با اش��اره ب��ه دالیل رکود معادن و فواید فعال س��ازی‬ ‫دوب��اره انه��ا‪ ،‬برگزاری مزای��ده پهنه ه��ای معدنی را به‬ ‫س��ود بخ��ش مع��دن و صنایع معدن��ی عن��وان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬مدت هاس��ت بخش مه��م و زی��ادی از عرصه های معدنی‬ ‫کش��ور را مع��ادن راک��د و پهنه ه��ای معدنی غیرفعال تش��کیل‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫ای��ن پهنه ها و معادن مدت هاس��ت ک��ه بنا بر دالی��ل متعدد‬ ‫و گوناگ��ون‪ ،‬در س��امانه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫معط��ل مانده ان��د و هی��چ متقاضی نتوانس��ته از ای��ن عرصه ها‬ ‫به عن��وان بس��تر ب��رای س��رمایه گذاری در بخ��ش مع��دن‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫از جمل��ه دالیل این ام��ر می توان به وج��ود معارضان مختلف‬ ‫محلی یا ارگان های دولتی و نبود س��رمایه گذار مناسب برای این‬ ‫معادن و پهنه ها اشاره کرد‪.‬‬ ‫نبئی در ادامه افزود‪ :‬بنا بر تصمیم شورای عالی معادن و وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت پهنه های راکد مذکور قرار است طی یک‬ ‫مزایده به متقاضیان فعالیت معدنی ارائه شود‪.‬‬ ‫واگ��ذاری این پهنه ها به متقاضی��ان و فعاالن بخش خصوصی‬ ‫به یقین تاثیر بسزایی در توس��عه اقدامات اکتشافی‪ ،‬استخراجی‬ ‫و به طور کلی زنجی��ره فعالیت های بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین منابع مالی معادن‬ ‫رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی مع��دن ایران ورود س��رمایه‬ ‫مناس��ب ب��ه چرخ��ه فعالیت ه��ای معدن��ی را از دیگ��ر فوای��د‬ ‫مه��م ب��ه مزای��ده گذاش��تن پهنه های معدن��ی معرف��ی کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬تصمیم ش��ورای عالی معادن ب��رای واگ��ذاری پهنه ها از‬ ‫طری��ق مزای��ده‪ ،‬به منظور اس��تفاده بهینه از ای��ن منابع معدنی‬ ‫راک��د در کش��ور اس��ت؛ از همی��ن رو انتخ��اب درس��تی به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫اهلیت؛ راهگشا یا مشکل ساز‬ ‫ق��رار اس��ت بالغ بر ‪ ۶‬ه��زار پهنه و مح��دوده معدنی‬ ‫ط��ی ای��ن مزایده ها ازادس��ازی ش��ود و ای��ن موضوع‬ ‫اق��دام مهم��ی در جهت توس��عه بخش معدن کش��ور‬ ‫به حساب می اید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با برگزاری مزایده ش��رایط عادالنه ای برای‬ ‫تمام افرادی که واجد شرایط فنی و مالی هستند‪ ،‬فراهم‬ ‫می شود و می توانند تقاضاهای خود را ارائه داده و پیگیری کنند‪.‬‬ ‫با ای��ن روش محدوده های معدنی توس��ط فع��االن و معدنکاران‬ ‫متخصص وارد چرخه فعالیت خواهند شد‪ .‬همچنین مشکل مالی‬ ‫که اغلب معادن کوچک مقیاس با ان درست به گریبان هستند‪ ،‬رفع‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به صالحیت های الزم‬ ‫نبئ��ی در ادام��ه ب��ه برخی ش��بهات مبن��ی در نظ��ر نگرفتن‬ ‫صالحی��ت متقاضی��ان ب��رای واگ��ذاری پهنه ه��ا اش��اره کرد و‬ ‫گف��ت‪ :‬در مزای��ده پهنه ه��ای معدن��ی‪ ،‬ابتدا مدارک و ش��رایط‬ ‫متقاضیان بررس��ی می ش��ود‪ ،‬س��پس مح��دوده موردنظر برای‬ ‫انج��ام فعالی��ت در ان به اف��راد واجد صالحی��ت و اعتبار واگذار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در ادام��ه طب��ق مق��ررات وضع ش��ده‪ ،‬دارن��دگان پروانه های‬ ‫فعالیت ه��ای معدن��ی تا مدتی معل��وم فرصت دارن��د طرح های‬ ‫اکتشافی و استخراجی خود را عملیاتی کنند‪.‬‬ ‫به گفته نبئی این مهلت قانونی متناس��ب با شرایط جغرافیایی‬ ‫و اقلیمی پهنه و نوع ماده معدنی از یک تا ‪ 3‬سال متغیر است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬اگر صاحب پروانه و مجوز پیشرفتی در طول‬ ‫مدت تعیین شده نداش��ت‪ ،‬طبق قانون پروان ه او ابطال می شود و‬ ‫ان مجو ز و پهنه های اعطا ش��ده‪ ،‬دوباره به مزایده گذاشته خواهد‬ ‫ش��د تا فعاالن واجد ش��رایط دیگری این عرصه های معدنی را در‬ ‫دست گیرند‪.‬‬ ‫در حال حاضر پیگیری های مناس��بی برای انجام فعالیت های‬ ‫معدن��ی صورت می گیرد ت��ا اگر متقاضی در مهل��ت مقرر نتواند‬ ‫تعهدات خود را در قالب طرح های معدنی اجرا کند‪ ،‬مجوز ابطال‬ ‫شده و مزایده بعدی شکل گیرد‪.‬‬ ‫اهلی��ت دار ب��ودن متقاض��ی پهنه های‬ ‫معدن��ی یک��ی از موضوعاتی اس��ت که به‬ ‫ش��رایط افراد واجد صالحیت افزوده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به بی��ان س��اده تر متقاضیانی ک��ه دارای‬ ‫اهلی��ت مناط��ق معدن��ی موردنظ��ر خود‬ ‫هس��تند‪ ،‬در اولوی��ت باالت��ری نس��بت ب��ه اف��راد‬ ‫غیرمحل��ی برای واگ��ذاری پهنه ها ق��رار می گیرند‪.‬‬ ‫چن��دی پیش نی��ز اخباری مبنی بر خل��ع ید افراد‬ ‫فاق��د اهلی��ت از معادن اس��تان اذربایجان ش��رقی‬ ‫مطرح ش��ده ب��ود که موافق��ان و مخالف��ان زیادی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫امی��ر صب��اغ‪ ،‬مدی��ر اقتص��ادی و توس��عه‬ ‫س��رمایه گذاری ایمیدرو ضم��ن غیرعملی خواندن‬ ‫خلع ید اف��راد فاقد اهلی��ت از فعالیت های معدنی‪،‬‬ ‫ای��ن اتف��اق را برای بخش معدن کش��ور اس��یب زا‬ ‫توصی��ف ک��رد و در گفت وگو ب��ا «روزگار معدن»‬ ‫گف��ت‪ :‬نبای��د کش��ور ب��ه س��مت گس��ترش نگاه‬ ‫محلی حرک��ت کند و به نظر می رس��د ای��ن اتفاق‬ ‫نی��ز رخ نخواه��د داد‪ ،‬چراک��ه نمی ت��وان انتظ��ار‬ ‫داش��ت در تمامی مناط��ق معدنی‪ ،‬س��رمایه گذار‪،‬‬ ‫معدن��کار و متخص��ص معدن��ی در می��ان اهال��ی‬ ‫حضور داش��ته و بتواند از معادن بهره وری مناس��ب‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫هرچن��د باید به این نکته اش��اره ک��رد که اغلب‬ ‫فعاالن معدنی برای تامین نیروی انس��انی موردنیاز‬ ‫خ��ود از افراد محلی و س��اکن محدوده های اطراف‬ ‫معادن اس��تفاده می کنند‪ ،‬اما ای��ن الزام که به حتم‬ ‫معادن باید در تملک افراد اس��تانی یا محلی باشد‪،‬‬ ‫امری ناممکن و غیرتخصصی است‪.‬‬ ‫همچنین باید در نظر داش��ت زمان��ی که مفهوم‬ ‫یک کش��ور مد نظر است‪ ،‬باید تفکرات و تصمیمات‬ ‫تو س��ویی ملی داش��ته باش��د‬ ‫ما نیز سم ‬ ‫و از انحص��ار و محدودی��ت اس��تقبال‬ ‫نکنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹راه اندازی معادن کوچک‬ ‫صب��اغ در ادام��ه اغلب مع��ادن راکد را‬ ‫معادن کوچک مقیاس معرفی و فعال سازی‬ ‫انه��ا را ب��ه نف��ع بخ��ش مع��دن کش��ور توصیف‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او در ای��ن ب��اره گف��ت‪ :‬غی��ر از بح��ث مزای��ده‬ ‫پهنه ه��ا بای��د ب��ه مع��ادن کوچک��ی ک��ه بن��ا بر‬ ‫دالی��ل مختل��ف غیرفع��ال مانده ان��د نی��ز اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این معادن اغلب یا به دلیل مش��کالت مالی دچار‬ ‫رکود ش��ده اند یا واحد های فراوری مناس��بی برای‬ ‫فعالیت انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫در اس��تان های مختلف کش��ور برخ��ی صاحبان‬ ‫معادن در جه��ت تجمیع تعدادی از معادن کوچک‬ ‫به منظ��ور افزایش س��وددهی‪ ،‬واحده��ای فراوری‬ ‫م��اده معدن��ی در نزدیک��ی معادن خود تاس��یس‬ ‫کرده ان��د‪ .‬ای��ن اقدامات ضم��ن راه ان��دازی معادن‬ ‫کوچک غیرفعال‪ ،‬س��ود بیشتری برای صاحبان این‬ ‫معادن به همراه خواهد داش��ت و بخش معدن را به‬ ‫سمت توسعه و رونق سوق خواهد داد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫توج��ه به دالی��ل رک��ود بخش های اقتصاد کش��ور‬ ‫از جمل��ه ح��وزه مع��دن و در ادام��ه رفع موان��ع‪ ،‬از‬ ‫مهم تری��ن اقداماتی اس��ت که بای��د در جهت تحقق‬ ‫ش��عار س��ال «تولی��د؛ پش��تیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها»‬ ‫در دس��تور کار مس��ئوالن و نهاده��ای دولت��ی‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫منافع واگذاری معادن برای دولت بعد خواهد بود‬ ‫رئی��س دفت��ر رئیس جمه��وری گف��ت‪ :‬منافع اس��تخراج‬ ‫مع��ادن برای دولت بعد خواهد بود و هم��ه این کارها در این‬ ‫دولت ش��فاف و علن��ی انجام می ش��ود و هی��چ پنهان کاری‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫محمود واعظی در گفت وگو با ایرنا درباره قطعی برق صنایع‬ ‫سنگین چون فوالد و سیمان و تمهیدات الزم برای جلوگیری‬ ‫از افزای��ش ن��رخ محصوالت این صنایع‪ ،‬گف��ت‪ :‬این وضعیت‬ ‫موقت اس��ت و این کارها به دلیل افزای��ش دما در هفته های‬ ‫پیش رو انجام می شود‪.‬‬ ‫واعظی همچنین در پاسخ به سوالی درباره واگذاری معادن‬ ‫راکد گفت‪ :‬برخی از افراد معادن را بدون اس��تفاده در دست‬ ‫داش��تند و فقط اسم شان روی ان معادن بود؛ به همین دلیل‬ ‫سیاس��تی ابالغ ش��د تا این معادن فعال یا به شخص دیگری‬ ‫واگذار شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واگذاری معادن حبس شده از سال گذشته اغاز‬ ‫شد و وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هم با جسارت و شجاعت‬ ‫این کار را دنبال کرد‪ .‬واعظی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این معادن که‬ ‫واگذار و اس��تخراج می ش��ود‪ ،‬منافع استخراج ان برای دولت‬ ‫بعد خواهد بود‪.‬‬ ‫همه این کارها در این دولت ش��فاف و علنی انجام می شود‬ ‫و هیچ پنهان کاری وجود ندارد‪.‬‬ ‫گام بلند گل گهر برای توسعه‬ ‫مع��اون برنامه ریزی و توس��عه ش��رکت گل گهر گفت‪:‬‬ ‫شرکت گل گهر با همکاری ش��رکت های هم گروه در حال‬ ‫تکمیل اخری��ن زنجیره های صنعت اهن و فوالد اس��ت؛‬ ‫ای��ن مهم با توج��ه به میزان ذخایر س��نگ اهن موجود و‬ ‫ظرفیت های در حال اکتش��اف‪ ،‬با تکمیل چند کارخانه در‬ ‫حال س��اخت و مصوب در زنجیره‪ ،‬به ظرفیت نهایی خود‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی گل گهر‪ ،‬علی اکبر اش��رفی‬ ‫اف��زود‪ :‬در طول س��ال های برنامه تا اخر س��ال ‪ ۹۹‬تعداد‬ ‫‪ ۴۵‬ط��رح در ش��رکت گل گه��ر و ش��رکت های همگروه‬ ‫در زمینه ه��ای تولی��د محص��والت زنجیره فوالد ش��امل‬ ‫کنس��انتره‪ ،‬گندل��ه‪ ،‬اهن اس��فنجی و ف��والد‪ ،‬طرح های‬ ‫زیربنای��ی‪ ،‬تامی��ن ان��رژی‪ ،‬راه و راه اه��ن‪ ،‬پ��روژه بزرگ‬ ‫شیرین س��ازی و انتق��ال اب خلیج ف��ارس‪ ،‬پروژه ه��ای‬ ‫بهینه س��ازی و نوس��ازی تجهی��زات ب��ا مجم��وع‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۱۲۲۶۰‬میلیارد توم��ان و ‪۱۹۴۱‬میلیون‬ ‫ی��ورو مع��ادل ‪ ۶۸‬ه��زار میلی��ارد توم��ان انجام ش��ده و‬ ‫ب��ه بهره برداری رس��یده و تع��داد ‪ ۲۳‬پروژه ب��ا مجموع‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۶۵۵‬میلی��ون ی��ورو و ‪۴۴۰۰‬میلی��ارد‬ ‫توم��ان معادل ‪ ۲۳‬ه��زار میلی��ارد تومان نیز در دس��ت‬ ‫اجرا است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬گل گهر همواره با چش��م انداز و دیدگاه‬ ‫اس��تراتژیک و با برنامه ریزی دقیق حرکت کرده و حاصل‬ ‫ان توسعه و پیش��رفت شگفت انگیز در طول دهه گذشته‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫در ش��ورای عالی توس��عه منطق��ه ک��ه از مدی��ران‬ ‫استراتژیس��ت و خ��وش فکر مجموعه و کش��ور تش��کیل‬ ‫ش��ده‪ ،‬برنامه گل گه��ر ‪ ۱۴۱۴‬در مراح��ل پایانی تدوین‬ ‫است‪.‬‬ ‫در ای��ن برنامه ب��ا توجه به نتایج مطالعات اس��تراتژی‬ ‫ش��رکت که از ‪ 2‬س��ال پی��ش در جریان ب��وده‪ ،‬عالوه بر‬ ‫تکمی��ل زنجی��ره اه��ن و فوالد ب��ا توجه ب��ه ظرفیت و‬ ‫توانای��ی منطق��ه‪ ،‬بحث ه��ای جدی��دی مانند گس��ترش‬ ‫جغرافیای��ی ش��رکت و تن��وع محص��ول مط��رح ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اش��رفی افزود‪ :‬این برنامه ش��امل ‪ ۳۶‬ط��رح با مجموع‬ ‫س��رمایه گذاری بال��غ ب��ر ‪ ۵۱۲۲‬میلی��ون ی��ورو معادل‬ ‫‪۱۴۶‬ه��زار میلیارد تومان بوده و س��هم گل گهر به تنهایی‬ ‫بالغ بر ‪۲۷۴۷‬میلیون یورو معادل ‪ ۷۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫مع��اون برنامه ریزی و توس��عه ش��رکت گل گه��ر اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬مس��ئله تامی��ن س��نگ اهن و اکتش��افات در این‬ ‫زمین��ه ب��رای حف��ظ ت��داوم تولی��د از اهمی��ت بس��یار‬ ‫زی��ادی برخوردار اس��ت ک��ه در برخ��ی نق��اط از جمله‬ ‫انومالی ه��ای بی��ن مع��ادن گل گه��ر‪ ،‬ای��ران مرک��زی‬ ‫ب��ا حف��اری بی��ش از ‪ ۸۰‬ه��زار مت��ر ادام��ه یافت��ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫اش��رفی تصریح کرد‪ :‬بحث گسترش جغرافیایی و تنوع‬ ‫محصول و رفتن به سمت ایجاد معدن و کارخانه تولیدات‬ ‫ط�لا‪ ،‬مس‪ ،‬فل��زات کمیاب و اس��تحصال عناصر با ارزش‬ ‫از ش��ورابه ها؛ مس��تلزم گرفت��ن محدوده های اکتش��افی‬ ‫در گستره کشور است که در این خصوص از سال گذشته‬ ‫اقدامات بسیار وس��یعی برای اخذ محدوده در استان های‬ ‫کرم��ان‪ ،‬خراس��ان رض��وی‪ ،‬اذربایجان غرب��ی‪ ،‬اردبیل و‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان انجام شده که خوش��بختانه در‬ ‫مذاکرات انجام شده با وزارتخانه توسط مدیرعامل محترم‬ ‫اخی��را موفق به ثبت پهنه ای بزرگ با مس��احت ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫کیلومترمربع شده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در‪ ۲‬ماه گذش��ته نی��ز در ‪ 4‬محدوده فلز‬ ‫انتیم��وان‪ ،‬طال و س��نگ اهن برنده مزایده ش��ده ایم که‬ ‫ای��ن کار با قوت و قدرت تمام ادام��ه خواهد یافت و برای‬ ‫انجام اکتشافات در این محدوده ها برنامه ریزی الزم انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خری��د ‪ ۶‬دس��تگاه حف��اری مغزه گی��ری ب��زرگ‬ ‫نی��ز توس��ط هیات مدی��ره محت��رم مص��وب ش��ده‬ ‫ک��ه ب��ا ورود انه��ا کار اکتش��افی س��رعت بیش��تری‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫با وجود تعدد دانش��گاه های فنی و مهندسی در سراسر‬ ‫کشور‪ ،‬س��االنه تعداد زیادی به جمعیت فارغ التحصیالن‬ ‫به ویژهدربخ��شمعدنوصنایعمعدنیافزودهمی ش��ود‪.‬‬ ‫تامینبازارکاربرایمهندساناینبخش‪،‬یکیازمعضالت‬ ‫کنونی اقتصاد کش��ور اس��ت‪ .‬همچنین نیاز بخش معدن‬ ‫بهعل��موفناوری‪،‬ض��رورتتعام��لاینبخشب��اجامعه‬ ‫دانشگاهیوعلمیرانش��انمی دهد‪.‬باوجودایننیاز های‬ ‫متقابل‪ ،‬ضعف همکاری فعاالن معدنی با فارغ التحصیالن‬ ‫ای��نحوزهیکیازمش��کالتمه��مهردوبخشبهش��مار‬ ‫می رود‪.‬دانشوفناوریبه عنوانیکیازارکاناصلیتوسعه‬ ‫اقتصادی و صنعتی در دنیای کنونی ش��ناخته می شوند؛‬ ‫بنابرایندانش��گاهوبهره گیریازظرفیت هایانبه عنوان‬ ‫یکی از مراکز اصلی خلق دانش‪ ،‬اهمی��ت ویژه ای می یابد‪.‬‬ ‫بهره گیریازاینظرفیت هازمینهتوسعهدرون زایکشور‬ ‫رافراهممی کند‪.‬برهمیناس��اسنیزدرطولس��ال های‬ ‫گذش��ته اقدامات متع��ددی ب��رای تقویت رابط��ه میان‬ ‫دانش��گاهوصنعتاجراییش��دهاس��ت‪.‬هرچندبسیاری‬ ‫ازاینتالش هاان‪‎‬ط��ورکهبایدموثرنبوده ان��د‪.‬هم افزایی‬ ‫میان توانمندی های دانش��گاه و ظرفیت ه��ای صنعت یا‬ ‫بهره گیری از توانمندی های نواورانه در کنار ظرفیت های‬ ‫صنعتیبهرفعنیازه��اوچالش هایجامعهکمکمی کند؛‬ ‫یعنی می ت��وان از توانمندی های دانش��گاهیان به عنوان‬ ‫بازوی تحقیق و توسعه ش��رکت های تولیدی بهره گرفت‪.‬‬ ‫برهمیناس��اسنیزسال هاس��تبرنامه هایمتفاوتیدر‬ ‫کش��ور با هدف بهره گیری از ظرفیت های دانش��گاهیان‬ ‫اجراییمی شود‪.‬البتهدانش��گاهبه طورمستقیمنمی تواند‬ ‫با صنعت ارتب��اط برقرار کن��د؛ بنابراین نیاز ب��ه حلقه ای‬ ‫واس��ط دارد‪ .‬ش��کل گیری این حلقه ها و برقراری ارتباط‬ ‫میان صنعت و دانش��گاه در بسیاری از کش��ورها از دهه ها‬ ‫پیش اغاز شده اس��ت‪ .‬این ارتباط در ایران نیز به طور کلی‬ ‫ش��کلگرفتهودرحالتکاملاستاماهمچنانحلقه های‬ ‫ارتباطیمیانصنعتودانشگاهدرایران‪،‬ازنظرتعداد‪،‬تنوع‬ ‫وکیفیتوتوانمندیباش��رایطایده الخودفاصلهزیادی‬ ‫دارند‪.‬بدین ترتیبتبدیلدانشبهفناوریواستفادهاندر‬ ‫صنعتبه ُکندیوبامحدودیتانجاممی شود‪.‬دردنیابرای‬ ‫برقراریارتباطمیانصنعتودانشگاه‪،‬چندحلقهتشکیل‬ ‫شده اس��ت‪ .‬برخی از این حلقه ها‪ ،‬س��ازمانی و تشکیالتی‬ ‫هس��تند که ازجمله انه��ا می ت��وان به پارک ه��ای علم و‬ ‫فناوری و مراکز رشد اشاره کرد‪ .‬حلقه های عملیاتی مانند‬ ‫شتابدهنده ها و بروکرها از دیگر دسته هایی هستند که در‬ ‫ارتباطمیانصنعتودانشگاهموردتوجهقراردارند‪.‬منظور‬ ‫ازش��تابدهنده هاش��رکت هاییهس��تندکهمحصوالت‬ ‫اس��تارت اپ هاراب��رایتجاری س��ازیام��ادهمی کنند‪.‬‬ ‫بروکرهانیزافرادیهس��تندکهبرایدانشمش��تریپیدا‬ ‫می کنند‪ .‬توجه به ای��ن نکته ضروری به نظر می رس��د که‬ ‫برقراریارتباطمیانصنعتودانش��گاهتاثیربس��زاییبر‬ ‫عملکرد هر دو نهاد یادش��ده دارد‪ .‬صنعت یک کسب و کار‬ ‫اقتصادی است و درامدزایی و سوداوری را دنبال می کند‪.‬‬ ‫بر همین اساس برای افزایش درامدزایی خود‪ ،‬به تولیدات‬ ‫متنوع و باکیفیت و با نرخ تمام ش��ده حداقلی برای حضور‬ ‫دربازارجهانینیازدارد‪.‬درهمینحالبرایدسترس��یبه‬ ‫اهدافیادش��دهنیازبهدان��شدارد؛بنابراینصنعتبرای‬ ‫رش��د و توس��عه و وارد کردن محصوالت خود به بازارهای‬ ‫جهانیمی تواندازظرفیت هاوتوانمندی هایدانشگاهبهره‬ ‫بگیرد‪.‬دانش��گاههمبه دلیلتوانمندی هایعلمیوقدرت‬ ‫تحلیلیکهدراختیاردارد‪،‬می توانددرحوزه هایگوناگون‬ ‫فنیومدیریتیکمکشایانیبهصنعتکند‪.‬اماهمان‏طور‬ ‫کهپیش ترهماشارهش��دننحوهبرقراریاینارتباطحائز‬ ‫اهمیتاست‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه اهمی��ت برق��راری ارتباط میان دانش��گاه‬ ‫وصنع��ت‪،‬انجم��نتحقیقوتوس��عهون��واوریصنایعو‬ ‫معادنایراندرنظرداردش��تابدهنده«هم افزا»راباهدف‬ ‫بهبودارتب��اطهم افزاییمیانتوانمندی هایدانش��گاهو‬ ‫ظرفیت هایصنعتارائهکند‪.‬هدفاصلیاینشتابدهنده‬ ‫ایجادبس��تریبرایرش��دوهدای��تایده ه��ایخالقانه‬ ‫کاربردی و نواورانه برای تجاری س��ازی انها در بنگاه های‬ ‫تولیدیوتجاریموجوداس��ت‪.‬برهمیناساسنیزهم افزا‬ ‫متناسب با هر طرح و با توجه به نیازها و اولویت های کشور‪،‬‬ ‫توانمندی های تخصصی و مدیریتی هر تیم‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫خالیصنعتیکش��ور‪،‬وضعیتبازاره��دفوقابلیت های‬ ‫جذب س��رمایه‪ ،‬روش��ی متناس��ب را در اختیار صاحبان‬ ‫ایدهقرارمی دهد‪.‬درچنینش��رایطی‪،‬ابتداتوانصاحبان‬ ‫دانش در حوزه های گوناگون مدیریتی‪ ،‬مالی‪ ،‬نوع فناوری‬ ‫وعالیقصاحبانایدهب��رایورودبهبنگاهداریووضعیت‬ ‫بازار محصول پیشنهادی ارزیابی می شود و براساس نتایج‬ ‫ارزیابی یادشده مس��یرهای متفاوتی پیش روی صاحبان‬ ‫دانشوفناوریقرارمی گیرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫عبور قیمت هر پاکت سیمان از ‪70‬هزار تومان‬ ‫بازار سیمان ملتهب شد‬ ‫صنایع فلزی و غیرفلزی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 24‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪652‬‬ ‫اخبار‬ ‫پیشگامی «ورق خودرو‬ ‫چهارمحال و بختیاری»‬ ‫در سرمایه گذاری‬ ‫تقاضای فوالد صفر شد‬ ‫دبی��ر انجمن فوالد ایران اظه��ار کرد‪ :‬عرضه در‬ ‫کش��ور ‪۲‬برابر تقاضای واقعی اس��ت‪ ،‬تقاضا تقریبا‬ ‫وجود ندارد و می توان گفت صفر اس��ت‪ .‬علت امر‬ ‫ان است که ساخت وسازی هم انجام نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬رس��ول خلیفه سلطانی در مورد‬ ‫خبر افزایش نرخ فوالد در بازار اظهار کرد‪ :‬اگر همه‬ ‫بازار را به حال خود رها کنند‪ ،‬وضعیت بهتر ش��ده‬ ‫و قیمت ه��ا برمی گردد یعنی اگر به بازار موج داده‬ ‫نشود بازار به حالت قبل بازمی گردد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬افرادی کاال خریده و انبار کرده اند؛‬ ‫می خواهن��د از انباره��ای خ��ود اس��تفاده کرده و‬ ‫گران ت��ر بفروش��ند‪ .‬موج خبری گرانی را کس��انی‬ ‫درست می کنند که کاال در انباری دارند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگ��ر ب��ه ای��ن موض��وع م��وج داده‬ ‫نش��ود‪ ،‬انقدر ب��ازار ارام می ش��ود ک��ه همه این‬ ‫احتکارکنندگان متضرر می ش��وند‪ ،‬ب��ا ارزانی کاال‬ ‫مواجه ش��ده و انچنان اس��یب می بینند که دیگر‬ ‫نتوانند خود را بازیابی کنند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن فوالد ایران یاداور ش��د‪ :‬نرخ فوالد‬ ‫دچ��ار نوس��ان جهانی می ش��ود و ممکن اس��ت‬ ‫افزایش یابد اما بدین معنا نیس��ت که این نوس��ان‬ ‫باق��ی می ماند‪ ،‬این نوس��ان برمی گ��ردد‪ .‬نباید به‬ ‫این ش��وک ها بها داد‪ ،‬خبر این شوک ها را کسانی‬ ‫درس��ت می کنند که می خواهند قیمت ها افزایش‬ ‫پیدا کن��د‪ .‬البته افزایش نرخ رخ داده اما قطعا این‬ ‫نرخ به حالت قبل بازگشته و ارزان می شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به سوالی در مورد میزان تقاضای‬ ‫ف��والد در ب��ازار گف��ت‪ :‬عرض��ه در کش��ور ‪۲‬برابر‬ ‫تقاضای واقعی اس��ت‪ ،‬تقاض��ا تقریبا وجود ندارد و‬ ‫می توان گفت صفر اس��ت‪ .‬علت امر ان اس��ت که‬ ‫ساخت وسازی هم انجام نمی شود‪ .‬حتی قبل از این‬ ‫م��وج کونا هم تقاضا کم بود بنابراین باید قیمت ها‬ ‫باید کاهش پیدا کند‪ .‬پیش بینی من این است که‬ ‫در ‪ ۲۰‬روز این��ده نرخ ف��والد کاهش قابل توجهی‬ ‫برای مثال ‪ ۲۰‬درصد داشته باشد‪.‬‬ ‫قیم��ت هر پاک��ت ‪ ۵۰‬کیلویی س��یمان هفته‬ ‫گذش��ته از ‪ ۴۴‬هزار تومان ب��ه بیش از ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫توم��ان و میلگرد از ‪ ۱۴‬ه��زار تومان به ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫تومان رسید‪ .‬س��یمان و میلگرد پراستفاده ترین‬ ‫مصال��ح در س��اختمان اس��ت و گران��ی ای��ن‬ ‫‪2‬محص��ول می تواند بر نرخ تمام ش��ده مس��کن‬ ‫تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش تجارت نیوز‪ ،‬بازار ازاد س��یمان در‬ ‫کش��ور پس از ‪2‬مرحل��ه گرانی در اواخر س��ال‬ ‫گذش��ته و اوایل امس��ال تا حدی به ثبات رسید‬ ‫و ن��رخ هر پاکت از ‪ ۵۰‬هزار توم��ان به ‪ ۳۶‬هزار‬ ‫توم��ان کاه��ش یافته بود تا این ک��ه دو تصمیم‬ ‫دولت این صنعت را به شدت تحت تاثیر قرار داده‬ ‫و با مشکالت زیادی روبه رو کرد‪.‬‬ ‫ابت��دا اجب��ار واحده��ای تولید س��یمان برای‬ ‫کاه��ش ‪ ۹۰‬درصدی برق مصرفی خ��ود و دوم‬ ‫افزایش ‪۲۰‬درصدی نرخ سیمان فله‪ .‬این موضوع‬ ‫باعث ش��د تا مهدی هدایت‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت‬ ‫عمران پردیس هم انتقاد کند و بگوید‪ ،‬س��یمان‬ ‫گران بر نرخ تمام ش��ده واحدهای مس��کن مهر‬ ‫و ط��رح اقدام مل��ی در پردیس تاثی��ر می گذارد‬ ‫و اتم��ام این پروژه ها را با مش��کل مواجه خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬برق صنای��ع س��یمانی در یک م��اه اخیر‬ ‫به کرات قطع ش��ده و اخی��را طبق مصوبه وزارت‬ ‫نیرو واحدهای س��یمانی بای��د برق مصرفی خود‬ ‫را ب��ه ‪۱۰‬درصد میزان قبلی برس��انند‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگ��ر قطعی و کمبود ب��رق منجر به عدم تولید‬ ‫سیمان به میزان کافی ش��ده و همین امر باعث‬ ‫التهاب در بازار و افزایش نرخ سیمان در بازار ازاد‬ ‫شده چون کاهش عرضه همزمان با تقاضای باال‬ ‫قیمت ها را تحت تاثی��ر قرار می دهد و این همان‬ ‫چیزی اس��ت که صنعت سیمان درحال حاضر به‬ ‫ان دچار شده اس��ت‪ .‬همزمان با گرانی سیمان‪،‬‬ ‫ن��رخ میلگرد نیز ب��ا افزایش محسوس��ی روبه رو‬ ‫بوده اس��ت به طوری که نرخ ه��ر کیلوگرم از این‬ ‫مصالح س��اختمانی ب��ا افزای��ش ‪ ۴۵‬درصدی از‬ ‫‪ ۱۴‬ه��زار تومان به ‪۲۰‬هزار تومان رس��یده‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که نرخ هر کیلوگرم این محصول‬ ‫تا اواخر س��ال ‪ ۹۸‬تنها ‪ ۴۲۰۰‬تومان بود‪ .‬فرشید‬ ‫پورحاج��ت‪ ،‬دبیر کانون سراس��ری انبوه س��ازان‬ ‫می گوی��د‪ :‬نرخ اعالمی ه��ر کیلوگرم میلگرد ‪۱۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان برای توزیع در کارخانه اس��ت‬ ‫ولی انبوه سازان اگر بخواهند این محصول را تهیه‬ ‫کنند باید هر کیلوگرم میلگرد را ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۲‬هزار‬ ‫تومان از کارخانه دار بخرند‪ .‬گفتنی است برای هر‬ ‫متر مربع س��تون بتنی ‪۳۵‬تا ‪ ۴۵‬کیلوگرم و برای‬ ‫اس��کلت های بتنی نیز ‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۵‬کیلوگرم در هر‬ ‫متر مربع میلگرد نیاز اس��ت‪ .‬این در حالی است‬ ‫که در اسکلت های فوالدی در هر متر مربع تقریبا‬ ‫بین ‪ ۴۵‬تا ‪ ۶۵‬کیلوگرم میلگرد نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹وضعیت تولید و صادرات‬ ‫تولیدکنن��دگان می گوین��د ب��ا توج��ه ب��ه‬ ‫قطع��ی گاز در زمس��تان و قطع��ی ب��رق در‬ ‫‹ ‹نقش دالالن در بازار سیمان‬ ‫قیمت س��یمان در بازار در حال��ی به ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫تومان رس��یده که براساس دس��تورالعمل ها باید‬ ‫هر پاکت سیمان ‪۲۴‬هزار تومان به فروش برسد‪،‬‬ ‫هر چند اخیرا سازمان حمایت از تولیدکنندگان‬ ‫و مصرف کنن��دگان به صاحبان صنایع س��یمانی‬ ‫اج��ازه دادند متناس��ب با ف��روش محصول خود‬ ‫ب��ه صورت مش��روط‪ ،‬نرخ س��یمان فل��ه ای را تا‬ ‫‪۱۲‬درصد افزایش دهند و پس از عرضه س��یمان‬ ‫در بورس شاهد رشد افسارگسیخته قیمت ها در‬ ‫بازار بودیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ش��رکت ورق خودرو چهارمح��ال و بختیاری از‬ ‫جمل��ه مجموعه های پویایی اس��ت ک��ه در تولید‬ ‫خوش��نام‪ ،‬در توس��عه هم��گام ش��ده و اینک در‬ ‫س��رمایه گذاری پیش��گام صنعت این استان شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت ورق خودرو‬ ‫چهارمحال و بختیاری‪ ،‬وحید میرزایی در حاش��یه‬ ‫بازدی��د تیم این ش��رکت از چند ط��رح و پروژه با‬ ‫هدف س��رمایه گذاری ای��ن مجموعه در انها گفت‪:‬‬ ‫شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری در حوزه‬ ‫سرمایه گذاری در حال برنامه ریزی جامع است و با‬ ‫تشکیل تیم و حرکت میدانی‪ ،‬بر پایه قواعد جاری‬ ‫این عرصه اهداف مهم��ی را در تامین منابع مالی‬ ‫از باب س��رمایه گذاری در پروژه های سوداور برای‬ ‫افزایش ثروت س��هامداران‪ ،‬ارزش شرکت و درامد‬ ‫کارکنان در دستور کار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ورق خ��ودرو چهارمحال و‬ ‫بختیاری در ادامه افزود‪ :‬در دنیای تجارت کنونی‪،‬‬ ‫ش��رکت ها ب��رای حل مش��کالت اقتص��ادی خود‬ ‫نیازمند راهکارهای مناس��ب برای اس��تفاده بهتر‬ ‫از منابع خود هس��تند‪ .‬یک��ی از راهکارهای مهم‪،‬‬ ‫بس��ط و توسعه س��رمایه گذاری اس��ت که اهمیت‬ ‫س��رمایه گذاری و ثبات محیط سرمایه گذاری برای‬ ‫توس��عه و رش��د اقتصادی بر کسی پوشیده نیست‬ ‫و بی توجهی به ان به افول اقتصاد منجر می ش��ود‬ ‫و در بلندم��دت رف��اه عمومی و توس��عه تولید را‬ ‫تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در گام نخس��ت در ش��رکت‬ ‫ورق خودرو چهارمحال و بختیاری س��عی کردیم‬ ‫در تولید خوش��نام ش��دیم که به لط��ف پروردگار‬ ‫رکورده��ای خوب��ی به ثبت رس��ید‪ .‬در گام بعدی‬ ‫توسعه در اولویت قرار گرفته است و همگام شدیم‬ ‫تا دستاوردهای مطلوبی کسب و به زودی رونمایی‬ ‫ش��ود‪ .‬اینک بر انیم در س��رمایه گذاری پیش��گام‬ ‫شویم تا صنعت این اس��تان محروم‪ ،‬اما برخوردار‬ ‫از ظرفیت های بالقوه بی پایان‪ ،‬زمینه س��از اینده ای‬ ‫درخشان شود‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫تا اواخر س��ال گذشته ‪۸۰‬میلیون تن سیمان در‬ ‫کشور تولید می ش��ود و درحال حاضر این میزان‬ ‫ب��ه ‪ ۶۰‬میلیون تن رس��یده بنابراین کش��ورمان‬ ‫برای اجرایی ش��دن این وع��ده به افزایش ‪ ۲۰‬تا‬ ‫‪۴۰‬میلیون تنی ظرفیت تولید س��یمان در کشور‬ ‫نیازمند است‪.‬‬ ‫از س��ال گذشته تاکنون نرخ سیمان ‪۳۰۰‬برابر‬ ‫افزایش یافته به طوری که در س��ال گذش��ته و‬ ‫طب��ق مصوب��ه دول��ت و مجلس نرخ ه��ر پاکت‬ ‫سیمان ‪۱۷‬هزار و ‪۵۰۰‬تومان بود و درحال حاضر‬ ‫نرخ این محصول به ‪ ۵۰‬تا ‪۶۵‬هزار تومان رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تابس��تان تولید کارخانجات س��یمان بین ‪۳۰‬تا‬ ‫‪۶۰‬درص��د کاهش یافته اس��ت اما ب��ا این حال‬ ‫محمدرض��ا مرتض��وی‪ ،‬رئی��س خان��ه صنع��ت‬ ‫و مع��دن ته��ران در این ب��اره عن��وان می کن��د‪:‬‬ ‫ظرفیت تولید ‪۷۸‬میلیون تن س��یمان در کشور‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬این در حالی اس��ت که کمتر از ‪۶۰‬‬ ‫میلیون تن س��یمان در کش��ور مصرف می شود‬ ‫و تنها ‪۵‬میلیون تن س��یمان در س��بد صادراتی‬ ‫قرار می گی��رد؛ عبدالرضا ش��یخان‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫کارفرمای��ان صنعت س��یمان می گوی��د به طور‬ ‫متوس��ط ماهانه ‪ ۶‬میلیون تن س��یمان در کشور‬ ‫تولید می ش��ود‪ .‬با این حال اگر براس��اس مصوبه‬ ‫مجل��س شورای اس�لامی و وعده ه��ای دول��ت‬ ‫س��یزدهم ساخت س��الی یک میلیون مسکن در‬ ‫کش��ور اجرایی ش��ود‪ ،‬باید بدانیم برای س��اخت‬ ‫هر واحد مس��کونی حداقل ‪۱۰۰‬تن سیمان نیاز‬ ‫اس��ت؛ بنابراین به صورت کلی ب��ه ‪۱۰۰‬میلیون‬ ‫تن س��یمان نیاز داریم‪ .‬این در حالی اس��ت که‬ ‫سیمان را نمی توان انبار کرد‬ ‫مدیرکل نظارت بر کاال های فلزی و معدنی گفت‪ :‬متاس��فانه س��یمان انبار پذیر نیست به سرعت با جذب رطوبت هوا به سنگ تبدیل می شود؛‬ ‫این محصول باید در کمتر از یک ماه به مصرف برسد‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬حس��ن اهلل یاری درباره مشکالت بازار سیمان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تولید س��یمان برای نخستین بار در چند سال‬ ‫گذش��ته ماه خرداد کاهش��ی بوده اس��ت و تنها دلیل ان روند قطع برق است‪ .‬برق کارخانجات تولید سیمان در دفعات مکرر قطع شده و فرایند‬ ‫تولید سیمان را تحت تاثیر قرار داده است‪ .‬این قطعی برق در چند روز اخیر دائمی بود و این مشکالت را در تولید و کنترل بازار سیمان تشدید‬ ‫کرد‪ .‬به تازگی این اجازه داده شده تا شیفت ‪ ۱۲‬شب تا ‪ ۸‬صبح این کارخانجات فعال شوند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در بس��یاری از کارخانجات س��یمانی و واحد های تولید فوالد‪ ،‬این امکان وجود ندارد که با قطع و وصل ش��دن برق تجهیزات را‬ ‫خاموش و روش��ن کنند؛ بنابراین ‪ ۸‬س��اعت اجازه فعالیت‪ ،‬چندان تاثیری بر میزان تولید این محصوالت نخواهد داشت‪ .‬در شرکت های فوالدی‬ ‫خاموش شدن ناگهانی کوره میلیارد ها تومان ضرر برای شرکت به همراه دارد‪.‬‬ ‫اهلل یاری گفت‪ :‬در دنیا اولویت تخصیص برق با صنعت است‪ ،‬اما متاسفانه مسئوالن این حوزه تصمیم به قطع برق واحد های صنعتی گرفتند‪.‬‬ ‫چند س��اعت قطع برق برای مصارف خانگی مش��کالتی را به همراه خواهد داشت‪ ،‬اما قطعی برق برای واحدهای صنعتی به معنای توقف تولید‪،‬‬ ‫اشتغال و ایجاد اختالل در نظم عرضه و تقاضا خواهد بود‪ .‬کشور ما ماهانه حداقل ‪ ۵‬میلیون تن مصرف سیمان دارد؛ امروز با توجه قرار گرفتن‬ ‫در روزهای اوج مصرف این میزان تا ‪ ۸‬میلیون تن در ماه افزایش پیدا می کند اما متاس��فانه با توجه به مش��کالت ایجاد ش��ده میزان تولید ما به‬ ‫زیر ‪ ۳‬میلیون تن رسیده است‪.‬‬ ‫مدیرکل نظارت بر کاالهای فلزی و معدنی تصریح کرد‪ :‬بر خالف محصوالتی مثل فوالد‪ ،‬س��یمان کاالی خاصی اس��ت و نمی توانیم ان را دپو‬ ‫کنیم‪ .‬مطابق اطالعات به دست امده از سامانه جامع انبارها‪ ،‬در محصوالت فوالدی امروز موجودی انبار های واحد های تولید و توزیع کشور باالی‬ ‫‪ ۴‬میلیون تن اس��ت‪ .‬با توجه به میزان قطعی برق و گاز در زمس��تان کلینکرهایی که واحدها س��یمانی در برای کنترل بازار انباشته بودند هم به‬ ‫پایان رسید‬ ‫او ادامه داد‪ :‬متاسفانه سیمان انبارپذیر نیست به سرعت با جذب رطوبت هوا به سنگ تبدیل می شود؛ این محصول باید در کمتر از یک ماه به‬ ‫مصرف برس��د‪.‬کارخانه های س��یمان بر اساس روال کار می کنند و موجودی خود را به روز عرضه می کنند‪ .‬سیمان به روز تولید می شود و فرایند‬ ‫عرضه ان به این صورت اس��ت که کیس��ه ها مستقیما از تولید به کامیون منتقل می شوند‪ .‬اهلل یاری گفت‪ :‬برای کنترل سودجویی در کف بازار به‬ ‫استان ها اعالم کردیم و برخورد هم انجام شده و در ‪ ۳‬ماه اول امسال بیش از ‪ ۳۷‬میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون تومان پرونده تخلف به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫امروز کاال در بازار نیست؛ شاید افرادی از قبل خریداری و نگهداری کرده باشد اما موجودی بازار کاهش چشمگیری داشته است‪ .‬همه دستگاه ها‬ ‫فعال هستند و برای کنترل بازار تالش می کنند اما نمی توان بدون تولید روی نرخ محصولی کنترل کافی داشت‪ .‬امیدوار هستیم مشکل تامین‬ ‫برق واحدهای تولیدی برطرف شود‪ .‬مدیرکل نظارت بر کاالهای فلزی و معدنی این فصل را اوج زمان مصرف سیمان کشور دانست و بیان کرد‪:‬‬ ‫بنا بر انچه که تا به امروز اعالم شده است این وضعیت واحدهای تولیدی حداقل تا پایان مرداد ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹تاثیر بر نرخ مسکن‬ ‫متاسفانه ش��رایط به گونه ای شده که سیمان‬ ‫برای انبوه س��ازان مس��کن هم به سختی در بازار‬ ‫یافت می شود‪ ،‬به طوری که با وجود اینکه نرخ در‬ ‫کارخانه هر پاکت س��یمان ‪۱۷‬هزار و ‪۷۰۰‬تومان‬ ‫اس��ت اما انبوه س��ازان نمی توانند با این قیمت‪،‬‬ ‫س��یمان تهیه کنند و تنها می توانند سیمان را تا‬ ‫پاکتی ‪۲۲‬هزار تومان از واسطه ها بخرند‪.‬‬ ‫‹ ‹دخالت دولت‪ ،‬بازار را بر هم زد‬ ‫یکی از مهم ترین اولویت های تولیدکنندگان و‬ ‫کارخانجات سیمان در کشور این است که دولت‬ ‫از قیمت گذاری دس��توری در بازار سیمان فاصله‬ ‫بگی��رد و نرخ این محصول با توج��ه به عرضه و‬ ‫تقاض��ا در ب��ورس تعیین ش��ود‪ .‬از ط��رف دیگر‬ ‫درحال حاضر کارخانجات تولیدکننده‪ ،‬س��یمان‬ ‫کم��ی را به بازار عرضه می کنند که بیش��تر این‬ ‫توزیع هم سهم انبوه سازان و شرکت های دولتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری که در این خصوص اس��ماعیل‬ ‫کاظمی فقه��ی‪ ،‬رئیس اتحادیه مصالح فروش��ان‬ ‫می گوید‪ :‬وقتی سیمان در کارخانه با نرخ واقعی‬ ‫عرضه ش��ود دیگر در بازار‪ ،‬کمبود یا افزایش نرخ‬ ‫نداریم‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه با دخالت دولت‬ ‫در اقتص��اد و تم��ام بازارها نظم از بی��ن رفته و‬ ‫اشفتگی حاکم شده اس��ت‪ .‬خبرها حاکی از ان‬ ‫اس��ت که در برخی مناطق کوهستانی و ییالقی‬ ‫روس��تاهای کشورمان نرخ س��یمان تا ‪۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان نیز رس��یده است‪ ،‬به طوری که غالمرضا‪،‬‬ ‫یک روس��تایی اه��ل مازندران در این ب��اره بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��رای پیدا ک��ردن ‪ ۱۰‬پاکت س��یمان به‬ ‫بیشتر سیمان فروشی های شهر کوهستانی کجور‬ ‫مراجعه کردم یا س��یمان نداش��تند یا هر پاکت‬ ‫سیمان بین ‪ ۸۸‬تا ‪۱۰۰‬هزار تومان نوسان داشت‪.‬‬ ‫صادرات خدمات فنی‪ -‬مهندسی به کمک فوالد مبارکه‬ ‫رئی��س پ��ارک علم و فناوری ش��یخ بهایی ش��هرک علمی‬ ‫تحقیقاتی اصفهان گفت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه اصفهان نقش‬ ‫جدی در ش��کل گیری شهرک علمی تحقیقاتی و پارک شیخ‬ ‫بهایی داش��ته اس��ت‪ .‬در مقابل شرکت های مس��تقر در این‬ ‫ش��هرک نیز تقریبا نیمی (‪ ۴۰‬ت��ا ‪ ۵۰‬درصد) از نیازهای این‬ ‫صنع��ت را برطرف ک��رده و حتی ظرفیت ص��ادرات خدمات‬ ‫فنی‪-‬مهندس��ی به کش��ورهای دیگر به کمک فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫حمی��د مه��دوی در گفت وگو با ایراس��ین با بی��ان اینکه‬ ‫نقش پارک های علم و فناوری تجاری س��ازی دس��تاوردهای‬ ‫فناوری یا انتقال و بومی س��ازی انها اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از محورهای مزیتی پارک علم و فناوری ش��یخ بهایی شهرک‬ ‫علم��ی تحقیقاتی اصفهان‪ ،‬حضور صنای��ع فوالد منطقه و به‬ ‫ویژه فوالد مبارکه اصفهان است‪.‬‬ ‫‹ ‹مهم ترین خدمت ش�هرک علمی تحقیقاتی در‬ ‫صنعت فوالد‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ش��رکت های این بخ��ش در حوزه دس��تیابی‬ ‫ب��ه تکنولوژی ه��ای م��ورد نی��از در صنعت فوالد ی��ا کاربرد‬ ‫فناوری های نو در این حوزه از اتوماسیون‪ ،‬ابزار دقیق و تحول‬ ‫دیجیتال گرفته تا س��اخت تجهیزات یا بهینه س��ازی مواد و‬ ‫فرایندها فعالیت دارند و می توانند با شناسایی نیازهای اصلی‬ ‫مدیرکل کمیت��ه امداد امام خمینی(ره) گفت‪ :‬ش��رکت‬ ‫فوالد هرمزگان در راس��تای انجام مسئولیت های اجتماعی‬ ‫خود طب��ق تفاهمنامه ب��ا کمیته امداد ام��ام خمینی (ره)‬ ‫استان و استانداری‪ ،‬حمایت ‪ ۲‬هزار یتیم و فرزند محسنین‬ ‫شرق استان را متقبل شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ف��والد هرم��زگان‪ ،‬جلی��ل‬ ‫تراه��ی در خص��وص اجرای ای��ن تفاهمنامه ب��ا قدردانی‬ ‫از مدیرعامل ش��رکت ف��والد هرمزگان گف��ت‪ :‬با همکاری‬ ‫استانداری هرمزگان در راس��تای مسئولیت های اجتماعی‬ ‫صنعت و با توجه به نقشه راهی که صنعت برای توسعه خود‬ ‫در نظ��ر دارد‪ ،‬توانمندی های موجود را با یکدیگر ارتباط داده‬ ‫یا اگر وجود ندارد‪ ،‬ان را ایجاد کند‪ .‬این مس��ئله بیش��ترین و‬ ‫مهم ترین خدمتی است که شهرک علمی تحقیقاتی می تواند‬ ‫به صنایع بزرگ ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مس��ئله هم به دلی��ل تجربه ای که در فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان به دلیل قدمت و سابقه کادر مهندسی و فنی‬ ‫این شرکت وجود دارد و هم به دلیل ‪ 2‬دهه فعالیت و تمرکز‬ ‫در ح��وزه دانش بنیان به خوبی امکان پذیر بوده و ظرفیت ان‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری پارک شیخ بهایی شهرک علمی‬ ‫تحقیقات��ی اصفهان با اش��اره به نقش جدی ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان در ش��کل گیری ش��هرک علم��ی تحقیقاتی‬ ‫و پ��ارک ش��یخ بهایی گفت‪ :‬در ح��ال حاض��ر در این پارک‬ ‫بالغ بر ‪۵۸‬ش��رکت دانش بنیان (فن��اور) در حوزه های طراحی‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬س��اخت و تولید‪ ،‬و فرایند وجود دارد که با فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان همکاری داشته و به نوعی شریک این شرکت‬ ‫در مسائل مرتبط به شمار می روند‪.‬‬ ‫مهدوی خاطرنش��ان کرد‪ :‬قطعا با ظرفیت موجود در فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان و ش��هرک علمی تحقیقاتی اصفهان در کنار‬ ‫برنامه های��ی که ب��ا عنوان پارک تخصصی فوالد در ش��هرک‬ ‫برگزار می ش��ود‪ ،‬می توان عالوه بر برطرف کردن نیازهای این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬خدمات مهندسی و تکنولوژی فوالد را از طراحی و‬ ‫س��اخت گرفته تا بهینه سازی‪ ،‬به کش��ورهای دیگر نیز صادر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری پارک شیخ بهایی شهرک علمی‬ ‫تحقیقاتی اصفهان اظهار کرد‪ :‬شرکت های مستقر در شهرک‬ ‫علم��ی تحقیقاتی اصفه��ان موفق ش��ده اند ‪ ۴۰‬یا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫نیازهایی که در صنعت فوالد را برطرف کرده است‪.‬‬ ‫مهدوی تصریح کرد‪ :‬البته باید توجه داشت وقتی از صنعت‬ ‫فوالد صحبت می کنیم بیش��تر منظور‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفه��ان اس��ت؛ واقعیت این اس��ت که بی��ش از ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫ظرفیت ها در فوالد مبارکه اصفهان اس��تفاده می شود که این‬ ‫مسئله نیز عمدتا به موقعیت محلی شهرک علمی تحقیقاتی و‬ ‫نزدیکی به فوالد مبارکه اصفهان یا صنایع وابسته مانند فوالد‬ ‫سبا و همچنین نگاه و استراتژی این شرکت باز می گردد‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته شرکت های مستقر در شهرک‬ ‫با صنایع فوالدی دیگر نظیر فوالد خراسان‪ ،‬خوزستان‪ ،‬ارفع‪،‬‬ ‫نطنز‪ ،‬امیرکبیر و‪ ...‬نیز تعامل دارد‪ .‬رئیس پارک علم و فناوری‬ ‫پارک ش��یخ بهایی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت‪ :‬در‬ ‫‹ ‹ارتباط فوالد مبارکه با ‪ ۵۸‬شرکت دانش بنیان‬ ‫‹ ‹حل تقریبا نیمی از نیازهای صنعت فوالد‬ ‫فوالد هرمزگان حامی ‪۲‬هزار یتیم شد‬ ‫و ایف��ای نقش بنگاه ه��ا و صنایع بزرگ اقتصادی اس��تان‪،‬‬ ‫ش��رکت فوالد هرم��زگان به عن��وان یک��ی از صنایع مهم‬ ‫اس��تان حمای��ت ای��ن تع��داد یتیم را در ش��رق اس��تان‬ ‫برعهده گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدواریم با تداوم حمایت ها و مش��ارکت های‬ ‫بنگاه ه��ای اقتص��ادی و صنابع غ��رب هرم��زگان بتوانیم‬ ‫مش��کالت اساس��ی خانواده های ایتام و نیازمندان اس��تان‬ ‫هرمزگان را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫تراه��ی یاداورش��د‪ :‬از ابت��دای اج��رای ط��رح پوی��ش‬ ‫ای��ران مهرب��ان (‪ ۱۵‬ش��هریور ‪ )۱۳۹۹‬تاکن��ون‪ ،‬تع��داد‬ ‫‪۲۸‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬حامی جدی��د حمایت از فرزن��دان ایتام‬ ‫و محس��نین تحت پوش��ش کمیته ام��داد در هرمزگان را‬ ‫برعهده گرفتند‪.‬‬ ‫مدی��رکل کمیت��ه ام��داد هرم��زگان تصری��ح ک��رد‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۳۲۷‬یتیم و فرزندان محس��نین‬ ‫تح��ت حمایت این نهاد هس��تند که همه اف��راد می توانند‬ ‫ب��ا مراجعه حضوری به واحد اکرام ایتام یا با ش��ماره تلفن‬ ‫(‪ )۰۷۶۳۳۶۷۰۹۳۴‬و همچنین ارس��ال عدد یک به شماره‬ ‫حال حاضر بیش��ترین و مهم ترین خدماتی که شهرک علمی‬ ‫تحقیقات��ی می تواند ب��ه صنایع بزرگ از جمل��ه فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان ارائه دهد‪ ،‬شناس��ایی نیازهای اصلی صنایع بر اساس‬ ‫نقشه راهی توسعه ای ان صنعت است‪ .‬در همین خصوص این‬ ‫ش��هرک می تواند توانمندی های موجود را ارتباط دهد یا اگر‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬ان را ایجاد کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تاسیس پارک تخصصی فوالد‬ ‫مهدوی خاطرنشان کرد‪ :‬شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‬ ‫در حال برنامه ریزی برای حل نیازهای ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفه��ان و حتی ش��رکت ملی فوالد بر اس��اس نقش��ه راهی‬ ‫اس��ت که این صنایع برای خود ایج��اد کرده اند‪ .‬ایجاد پارک‬ ‫تخصصی فوالد نیز بر همین اس��اس و با همین هدف تشکیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در نشس��ت هم اندیش��ی میان مس��ئوالن ف��والد مبارکه‬ ‫اصفهان و ش��رکت علمی و تحقیقاتی اصفهان‪ ،‬عباس اکبری‬ ‫محمدی‪ ،‬معاون بهره برداری ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان‪،‬‬ ‫از امادگ��ی این ش��رکت برای افزایش چت��ر حمایتی خود از‬ ‫ش��رکت های دانش بنیان خبر داد و گف��ت‪ :‬عزم فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان رای اس��تفاده از ظرفیت موجود شرکت های داخلی‬ ‫برای افزایش بهره وری و سطح تولیدات فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫جدی است‪.‬‬ ‫(‪ )۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶‬جهت ثبت نام اکرام ایتام اقدام و در این‬ ‫طرح خداپسندانه مشارکت کنند‪.‬‬ ‫تراهی از اقدام های ارزشمند نازنین شیبانی معاون منابع‬ ‫انسانی اس��تانداری هرمزگان بواس��طه پیگیری در تحقق‬ ‫هدف گذاری انجام ش��ده در پویش ای��ران مهربان و جذب‬ ‫حامی برای ایتام قدردانی کرد‪.‬‬ ‫درحال حاضر بی��ش از ‪ ۸۵‬هزار خانوار با جمعیتی افزون‬ ‫ب��ر ‪ ۲۱۶‬هزار نفر تح��ت حمایت کمیته ام��داد هرمزگان‬ ‫هستند‪.‬‬ صفحه 4 ‫افت ارزش برندهای معدن‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪ Brand Finance‬رده بندی ساالنه خود را از‬ ‫برندهای معدن در جهان منتش��ر کرده است که‬ ‫ارزش نزول��ی اما درجاتی از خوش بینی را نش��ان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش صنعت کار‪ ،‬قرن بیس��ت و یکم برای‬ ‫شرکت های معدنی یک زمان پرتنش است‪ .‬در کنار‬ ‫تهدیدات موجود برای صنعت‪ ،‬همزمان با کاهش‬ ‫منابع در سراس��ر جهان‪ ،‬و سیاسی بودن فزاینده‬ ‫مع��دن و مدیریت منابع‪ ،‬گس��ترش رس��انه های‬ ‫اجتماعی و فناوری ارتباطات به معنای این است‬ ‫ک��ه هر حرک��ت معدنچیان مورد بررس��ی دقیق‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬متعادل س��ازی نیاز به س��وداوری‬ ‫اقتص��ادی و مس��ئولیت محیط زیس��ت برای هر‬ ‫معدنچ��ی ی��ک چالش اس��ت و درک عمومی از‬ ‫یک ش��رکت و فعالیت ه��ای ان می تواند یکی از‬ ‫تاثیرگذارتری��ن عوامل در تعیین اینده ش��رکت‬ ‫باش��د‪ .‬این برداش��ت ها می توان��د در یک هویت‬ ‫تجاری منس��جم قرار گیرد‪ ،‬که ب��ه همان اندازه‬ ‫ارزش واقعی یک ش��رکت است که ارزش ادراک‬ ‫ش��ده ان است‪ Brand Finance .‬هر ساله هم‬ ‫از نظ��ر ارزش مال��ی برند و هم از نظر قدرت کلی‬ ‫هویت ش��رکتی خود‪ ،‬رتبه بندی از با ارزش ترین‬ ‫ش��رکت های معدنی در جهان را منتشر می کند‪.‬‬ ‫رتبه بن��دی ان همچنی��ن ب��ه درک برخ��ی از‬ ‫بزرگ تری��ن مع��دن کاران جهان تابانده اس��ت‪.‬‬ ‫ام��روز‪ Brand Finance ،‬رده بندی خود را در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۲۱‬منتشر کرده است‪ ،‬که به طور کلی‬ ‫کاهش ارزش مارک های معدن در جهان را نشان‬ ‫می ده��د‪ ،‬اما ب��ا موفقیت کاف��ی در زمینه بهبود‬ ‫بین الملل‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 24‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪652‬‬ ‫خبر‬ ‫هیجان بازار سنگ اهن‬ ‫فروکش نمی کند‬ ‫بخش��یدن ب��ه درک عمومی خ��ود از این بخش‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹ افت ارزش ها‪ ،‬رتبه بندی پایدار‬ ‫نتیج��ه اصلی گزارش‪ ،‬کاهش کلی ارزش مالی‬ ‫برند های معدنچیان در س��ال گذش��ته را نش��ان‬ ‫می ده��د‪ .‬از ‪ ۱۰‬برند ارزش��مند اخرین گزارش‪،‬‬ ‫تنها ‪ ۳‬برن��د ‪ Glencore، Nippon Steel‬و‬ ‫‪ Baowu‬ارزش برند های خود را افزایش داده اند‪،‬‬ ‫در حال��ی که ‪ ،BHP‬با ارزش ترین برند معدن در‬ ‫هر ‪ 2‬س��ال‪ ،‬ارزش ‪۱۳.۹‬درصد کاهش داده است‬ ‫در حال��ی که کارشناس��ان در م��ورد احتمال ب��ه اتمام‬ ‫رسیدن سوپر سیکل کامودیتی ها که از اوریل ‪ ۲۰۲۰‬اغاز‬ ‫شده صحبت می کنند اما تنها فلزی که می توان گفت روند‬ ‫نرخ ان همیشه رو به باالست قلع است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فوالد ایران‪ ،‬نرخ انرژی‪ ،‬فلزات و کامودیتی ها‬ ‫می توانن��د وارد دوره رک��ود ش��ده ‪ ۳۰‬درص��د ی��ا حتی‬ ‫‪۵۰‬درصد از دس��ت بدهند‪ .‬ش��اخص دالر امریکا می تواند‬ ‫به ب��االی ‪ ۱۰۰‬برگردد‪ .‬ن��رخ بهره می توان��د افزایش یابد‬ ‫از س��ال ‪ ۲۰۲۰‬ت��ا ‪۲۰۲۱‬‏ ‪،Savio D’Souza‬‬ ‫مدیر ارزیاب��ی در ‪ Brand Finance‬همچنین‬ ‫اشاره کرد که به طور متوسط​​‪ ،‬ارزش ‪ ۲۵‬برند برتر‬ ‫معدن در جهان ‪۴‬درصد از س��ال گذشته کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬اگر مواردی از قبیل افزایش چشمگیر‬ ‫ارزش ‪ Barrick Gold‬و ‪،Newmont‬‬ ‫ب��ه ترتی��ب ‪۴۲.۳‬درصد و ‪۳۱.۵‬درص��د افزایش‬ ‫یاب��د‪ ،‬تخفی��ف پی��دا می کنن��د‪.‬‏ ‪D’Souza‬‬ ‫توضی��ح می دهد‪« :‬به طور کل��ی‪ ،‬صنعت معدن‬ ‫از نزدیک ش��رایط اقتص��ادی جهانی را منعکس‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬ک��ه ناش��ی از تقاض��ای بی ثبات و‬ ‫پاس��خگویی ک��م ب��ه عرضه اس��ت‪« ».‬همه گیر‬ ‫‪Covid-۱۹‬با توجه به ماهیت جهانی خود‪ ،‬یک‬ ‫الیه ع��دم اطمینان را اضافه کرد‪ .‬مناطقی که به‬ ‫ویژه از بیم��اری همه گیر رنج می بردند‪ ،‬عملیات‬ ‫و زنجی��ره تامی��ن و تا ح��دودی تقاضای جهانی‬ ‫ب��ود‪ ».‬با وجود این‪ ،‬به طور کلی ارزش برند های‬ ‫معدنی در حال کاهش است‪ ،‬هیچ یک از ‪ ۲۵‬شرکت‬ ‫برتر این ارزش را نزول نکرده اس��ت‪ .‬معدنچی که‬ ‫بیشترین ارزش خود را از دست داد‪ ،‬چین شنهوا‬ ‫روند صعودی نرخ قلع ادامه دارد‬ ‫ول��ی قلع فقط باالت��ر می رود چرا که کمبود عرضه بس��یار‬ ‫مش��هودی دارد‪ .‬تقاض��ای قلع صعودی اس��ت ولی عرضه‬ ‫ان ب��ه لطف چندین ده��ه عدم س��رمایه گذاری کافی در‬ ‫ای��ن بخش رو ب��ه باال نیس��ت‪ .‬در واق��ع از اوریل ‪۲۰۲۰‬‬ ‫تا کن��ون ن��رخ قلع ماه ب��ه ماه رون��دی رو به باال داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫تقاض��ای س��االنه قلع در ح��دود ‪ ۳۵۰‬هزار تن اس��ت‪.‬‬ ‫بزرگ ترین تولید کننده چین اس��ت با امار ‪ ۸۵‬هزار تن در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۹‬و پس از ان اندونزی با ‪ ۸۰‬هزار تن و میانمار‬ ‫ب��ا ‪ ۵۴‬هزار ت��ن قرار دارن��د‪ .‬چین‪ ،‬از طرف��ی بزرگ ترین‬ ‫مصرف کننده قلع نیز اس��ت و با وج��ود اینکه بزرگ ترین‬ ‫تولید کننده است‪ ،‬یک وارد کننده بزرگ نیز است‪.‬‬ ‫تقاض��ای قل��ع بیش��تر مربوط ب��ه صنع��ت الکترونیک‬ ‫اس��ت ک��ه هی��چ نش��انه ای از کاه��ش در ان مش��اهده‬ ‫نمی ش��ود‪ .‬لحیم ه��ا تقریب��ا ‪۵۰‬درص��د تقاضای س��االنه‬ ‫قلع را تش��کیل می دهن��د و باتری‪ ،‬ورق قل��ع اندود‪ ،‬مواد‬ ‫ب��ود که بی��ن س��ال های ‪ ۲۰۲۰‬و ‪ ۲۰۲۱‬با افت‬ ‫‪ ۲۱.۹‬درصدی در ارزش خود روبه رو شد‪ ،‬اما این‬ ‫شرکت تنها ‪ ۳‬رتبه در رتبه بندی سقوط کرد و با‬ ‫وجود کشمکش‪ ،‬دهمین برند ارزشمند معدن در‬ ‫جهان اس��ت‪ .‬در واقع‪ ،‬شاخص قدرت نام تجاری‬ ‫معدنچ��ی (‪ ،)BSI‬معی��اری ب��رای تاثیر برند ان‬ ‫فرات��ر از ت��وان مال��ی‪۱.۶ ،‬درص��د در طول دوره‬ ‫افزای��ش یافت‪ ،‬برجس��ته می کند ک��ه مبارزات‬ ‫تجربه ش��ده در صنعت و معدن به معنی کاهش‬ ‫قابل توجه هیچ کسی نیست‪.‬‬ ‫ش��یمیایی و‪ ...‬باقی مان��ده تقاضای جهانی قلع را تش��کیل‬ ‫می دهن��د‪ .‬انجمن بین المللی قلع می گوی��د‪ ،‬با تالش های‬ ‫فزاینده برای اس��تفاده از فناوری های س��بز‪ ،‬تقاضای قلع‬ ‫تا س��ال‪ ،۲۰۲۵‬به ویژه در بخش لحی��م کاری‪ ۲۰ ،‬درصد‬ ‫افزایش می یابد و به حدود ‪ ۴۵۰‬هزار تن می رس��د‪ .‬جالب‬ ‫اینکه هیچ جایگزینی ه��م وجود ندارد و قلع برای اقتصاد‬ ‫کم کربن ضروری اس��ت‪ .‬بدون ان الکترون ها جریان ندارند‬ ‫و باتری های خودروهای الکتریکی شارژ نمی شوند‪.‬‬ ‫بیشتر از ‪ ۲‬سال است که بازار جهانی سنگ اهن‬ ‫روندی رو به باال دارد و به نظر تحلیلگران موسسه‬ ‫گلدمن س��اکس این رونق به ای��ن زودی به پایان‬ ‫نمی رس��د و تنها شاید از س��ال ‪ ۲۰۲۳‬به موقعیت‬ ‫ارام ت��ری بازگردد‪ .‬این روند صع��ودی بازار با یک‬ ‫ش��وک عرضه پس از فاجعه شکس��ت سد یکی از‬ ‫معادن شرکت واله برزیل در سال ‪ ۲۰۱۹‬اغاز شد‬ ‫ولی درحال حاضر تقاضای باال از روند صعودی بازار‬ ‫حمایت می کند و عرضه کننده ها در کنترل تولید‬ ‫موفق بوده ان��د تا قیمت ها باال بمان��د و موجودی‬ ‫بازارها نیز خیلی کم است‪.‬‬ ‫به گزارش فوالد ایران‪ ،‬به نظر کارشناس��ان روند‬ ‫تقاضای صعودی سنگ اهن تا سال اینده نیز ادامه‬ ‫دارد‪ .‬حتی اگر تقاضای چین با کنترل تولید فوالد‬ ‫در نیمه دوم امس��ال کمتر شود سایر نقاط دنیا در‬ ‫حال خروج از رکود شیوع کرونا هستند و تقاضای‬ ‫خوبی خواهند داشت‪.‬‬ ‫تقاض��ای ب��االی فوالد و نرخ رش��د ب��االی ان‬ ‫احتماال س��ال ‪ ۲۰۲۲‬نیز ماندگار خواهد بود چون‬ ‫فوالد ماده اولیه مهمی برای زیرساخت های سبز و‬ ‫پاک است‪ .‬در بخش عرضه نیز تولید کننده ها سعی‬ ‫کرده اند با وجود نرخ ب��اال تولید را کنترل کنند و‬ ‫برای چند س��ال اینده حتی این نرخ رش��د عرضه‬ ‫کمتر هم می شود‪.‬‬ ‫قیمت ه��ا زمانی کاهش می یابند که روند رش��د‬ ‫تقاض��ا نزولی ش��ود و درحال حاضر ب��ازار هنوز با‬ ‫رونق باالی تقاضا روبه رو اس��ت‪ .‬البته کارشناسان‬ ‫معتقدند قرار نیس��ت س��نگ اهن همیش��ه باالی‬ ‫‪۲۰۰‬دالر بماند ولی چش��م انداز حداقل یک س��ال‬ ‫اینده خبری از س��قوط نرخ سنگ اهن نمی دهد و‬ ‫نرخ حتما باالی ‪ ۱۵۰‬دالر باقی می ماند‪.‬‬ صفحه 5 ‫استان ها‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 24‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪652‬‬ ‫اخبار‬ ‫مرکز تولید مصنوعات‬ ‫سنگی و جواهرات‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫کاهش چشمگیر در اشتغال معادن فاروج‬ ‫مدی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ف��اروج گفت‪ :‬غیر فعال‬ ‫ش��دن ش��ماری از معادن فاروج باعث کاهش چشمگیر‬ ‫اشتغال در این حوزه شده است‪.‬‬ ‫احس��ان افتخاری در گفت وگو با مهر با اشاره به اینکه‬ ‫تع��داد معادن شهرس��تان ‪ ۹‬مورد با اس��تخراج اس��می‬ ‫‪۲۶۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن و اشتغالزایی ‪ ۵۴‬نفر بود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫از این تعداد در س��ال های اخیر فقط ‪ ۳‬معدن فعال باقی‬ ‫مانده و اشتغالزایی در ان به ‪ ۳۴‬نفر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫مدیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فاروج گفت‪ :‬محدودیت‬ ‫تجهی��زات و دس��تگاه هایی مث��ل سنگ ش��کن‪ ،‬نب��ود‬ ‫کاهش میزان تولید‬ ‫سیمان در اردبیل‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار اردبیل‬ ‫گفت‪ :‬کاهش میزان تولید سیمان استان تا یک سوم‬ ‫ظرفی��ت کاهش یافت��ه و دلیل ان نیز اعمال قطعی‬ ‫ب��رق صنایع اس��ت که درصدد رفع مش��کل در این‬ ‫زمینه هستیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش تس��نیم‪ ،‬ارژنگ عزیزی در جلس��ه‬ ‫کارگ��روه تنظیم بازار اس��تان اردبی��ل اظهار کرد‪:‬‬ ‫حمای��ت از تولیدات داخل��ی و فعاالن اقتصادی را با‬ ‫جدی��ت در دس��تور کار ق��رار داده و برای برخورد با‬ ‫متخلفان و س��ودجویان برخوردهای قهری و قانونی‬ ‫را مبنای کار قرار داده ایم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در راس��تای تنظیم بازار گوش��ت و‬ ‫مرغ نیز هماهنگی های الزم به عمل امده و بخش��ی‬ ‫از کمبوده��ای قبلی را جب��ران کرده ایم و هم اکنون‬ ‫نی��ز همکاری خوب��ی با عرضه کنن��دگان دام زنده‪،‬‬ ‫کش��تارگاه ها و اتحادیه قصابان برای تامین گوشت‬ ‫م��ورد نیاز به عمل ام��ده اس��ت‪.‬عزیزی ادامه داد‪:‬‬ ‫کاه��ش میزان تولید س��یمان اس��تان تا یک س��وم‬ ‫ظرفی��ت کاهش یافت��ه و دلیل ان نیز اعمال قطعی‬ ‫ب��رق صنایع اس��ت که درصدد رفع مش��کل در این‬ ‫زمینه هستیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تولید روزانه سهم هر‬ ‫یک از بخش های مختلف مشخص و نظارت بر توزیع‬ ‫ان یکی از اولویت های اساسی است که در این زمینه‬ ‫مقرر ش��ده کارخانه سیمان تولید هفتگی خود را به‬ ‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان گزارش کند‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگی امور اقتصادی اس��تاندار اردبیل‬ ‫گفت‪ :‬برنامه ریزی ش��ده تا در راستای تعادل بخشی‬ ‫به وضعیت بازار تمهیدات الزم به عمل اید تا بتوانیم‬ ‫به تمامی اهداف مورد نظر در این زمینه جامه عمل‬ ‫بپوشانیم‪.‬‬ ‫افتخاری در انتها گفت‪ :‬با توجه به زمان کوتاه باز بودن‬ ‫س��امانه‪ ،‬شرکت های معدنی حقیقی و حقوقی نسبت به‬ ‫ثبت نام در تاریخ ذکر شده باید اقدام کنند‪.‬‬ ‫سیمان در همدان نایاب شد‬ ‫پروژه های عمرانی به کما رفت‬ ‫گروه معدن‬ ‫رئیس دانش��گاه ازاد اس�لامی اس��تان کردستان‬ ‫گف��ت‪ :‬مرک��ز اصلی ارائ��ه اموزش ه��ای مهارتی و‬ ‫تولید مصنوعات س��نگی و جواهرات کشور در قروه‬ ‫راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫جهانشیر امینی در گفت وگو با تسنیم از راه اندازی‬ ‫مدرس��ه عالی مهارت سنگ و جواهر توسط دانشگاه‬ ‫ازاد در ای��ن شهرس��تان خب��ر داد و اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫مجوز در دهمین ش��ورای تخصص��ی مدارس عالی‬ ‫مهارت صادر و گامی بزرگ برای ایجاد اش��تغالزایی‬ ‫و جلوگی��ری از خام فروش��ی محص��ول مع��ادن در‬ ‫کردستان است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه زیرس��اخت های الزم برای‬ ‫راه ان��دازی این مدرس��ه ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پ��س از بازدید میدانی مدیران معاونت اموزش های‬ ‫فنی و حرفه ای‪ ،‬مهارتی و کاربنیان س��ازمان سما از‬ ‫شهرس��تان قروه و برگزاری جلسات با مسئوالن این‬ ‫شهر‪ ،‬راه اندازی مدرسه عالی مهارت سنگ و جواهر‬ ‫به منظور اموزش تولید محصوالت تزئینی س��نگ و‬ ‫جواهر در قروه در در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیس دانش��گاه ازاد اس�لامی استان کردستان با‬ ‫اشاره به اینکه این مدرسه به عنوان مرکز اصلی برای‬ ‫ارائه اموزش های مهارتی و تولید مصنوعات سنگی و‬ ‫جواهرات در کشور انتخاب شده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫جلب حمایت س��ازمان هایی همانن��د بنیاد برکت‪،‬‬ ‫کمیت��ه ام��داد‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و‬ ‫وزارت کار و‪ ...‬نیز در دستور کار این مرکز قرار گرفته‬ ‫و انتظار می رود که در این راس��تا همکاری های الزم‬ ‫را داشته باشند‪ .‬امینی با یاداوری اینکه حوزه معدن‬ ‫مهم ترین ظرفیت قروه اس��تان کردستان محسوب‬ ‫ش��ده و برندسازی اقالم صادراتی ان ضروری است‪،‬‬ ‫اذع��ان کرد‪ :‬به جز معادن طال؛ پوکه و مرمر‪ ،‬معادن‬ ‫کریستال و چینی نیز در این شهرستان وجود داشته‬ ‫و س��االنه حدود ‪۲۵۰‬هزار تُن به صورت خام فروشی‬ ‫فقط در بخش مرمر و مرمریت از قروه خارج می شود‪.‬‬ ‫امینی اظهار کرد‪ :‬در صورت فراوری س��نگ مرمر‬ ‫و تولید محصوالت مورد نیاز بازار کار‪ ،‬مسیر توسعه‬ ‫و خلق ارزش و ثروت اس��تان کردستان ‪ -‬شهرستان‬ ‫ق��روه را هموار کرده و مبنای اش��تغال حداکثری را‬ ‫با سرمایه کم برای نیروهای جوان فراهم می کند‪.‬‬ ‫س��رمایه در گردش و‪ ...‬از جمله عوام��ل تعطیلی معادن‬ ‫اس��ت و فع��ال ش��دن دوب��اره ان نیازمند تس��هیالت‬ ‫بانکی است‪.‬‬ ‫افتخاری با اشاره به اینکه سال ‪ ۹۶‬برای مطالعه معادن‬ ‫شهرستان اعتبار پیش بینی و این اقدام انجام شد افزود‪:‬‬ ‫گام بعدی‪ ،‬ازاد شدن پهنه و سپس ثبت ان بود که فقط‬ ‫سامانه ان برای ثبت باز شده است‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬محدوده ای در روس��تای خرق از توابع‬ ‫شهرس��تان دارای مس اس��ت که مال��ک ان فقط امروز‬ ‫برای ثبت در س��امانه کاداستر معادن فرصت دارد که در‬ ‫صورت تحق��ق ان‪ ،‬مواد خام تنها واحد تولید کاتد مس‬ ‫استان تامین می شود‪.‬‬ ‫مدیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فاروج با اش��اره به اینکه‬ ‫تنها واحد تولیدی کاتد مس شهرس��تان‪ ،‬مس خود را از‬ ‫واحدی در شهرس��تان س��بزوار تامین می کند‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫فراهم ش��دن زمینه از سوی سازمان زمین شناسی برای‬ ‫ثبت معدن و اقدام در این بخش‪ ،‬شاهد کاهش هزینه ها‬ ‫برای تامین مواد اولیه واحد تولید کاتد مس شهرستان‪،‬‬ ‫ایجاد اشتغال و س��رمایه گذاری در حوزه معدن خواهیم‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اعالم خاموشی ها در همدان نارضایتی هایی را‬ ‫به دنبال داشت‪ ،‬برخی در اسانسور گیر می کردند‬ ‫و برخی برای ادامه زندگی به دستگاه هایی متصل‬ ‫بودند که با قطعی برق جانشان به خطر می افتاد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬پیرو مطالبات ش��هروندان‬ ‫خاموش��ی ش��هر منتفی ش��د و برخی شرکت ها‬ ‫ازجمله شرکت های تولید س��یمان‪ ،‬برای تامین‬ ‫برق تعطیل ش��دند‪ ،‬تعطیلی هایی که متقاضیان‬ ‫درخواس��ت س��یمان را س��رگردان کرده و باید‬ ‫تمام��ی مغازه های مصالح فروش��ی را تک به تک‬ ‫به دنبال یک کیسه سیمان بگردند‪.‬‬ ‫ناگفته نماند که فصل تابس��تان زمان مناسبی‬ ‫برای اج��رای پروژه های عمرانی و ساخت وس��از‬ ‫است اما نبود سیمان تا جایی پیشرفته که مردم‬ ‫حاضرن��د چندین برابر نرخ واقعی پرداخت کنند‬ ‫تا بتوانند نیاز پروژه های س��اخت و ساز را مرتفع‬ ‫کنند و پروژه های خود را به پایان برسانند‪.‬‬ ‫س��والی که به ذهن می رس��د این اس��ت که‬ ‫ایا معمارانی که س��یمان را ب��ا قیمتی گران تر از‬ ‫ن��رخ واقعی تهیه می کنن��د‪ ،‬حاضرند قیمت های‬ ‫ساخت وساز را ارزان تر در اختیار مصرف کنندگان‬ ‫قرار دهند؟‬ ‫‹ ‹سیمان به طالی روز تبدیل شد‬ ‫یکی از متقاضیان دریافت سیمان که در حال‬ ‫تو س��از اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬برای تهیه س��یمان‬ ‫ساخ ‬ ‫تمامی مصالح فروش��ی های در س��طح ش��هر را‬ ‫گشته ام دریغ از یک کیسه سیمان!‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه نبود س��یمان در بازار این‬ ‫محص��ول را به ط�لای روز تبدیل کرده اس��ت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬فصل تابس��تان بهترین فرصت برای انجام‬ ‫تو ساز است‪ ،‬اما نبود سیمان ما را سرگردان‬ ‫ساخ ‬ ‫کرده و هزینه های م��ا را افزایش داده چرا که در‬ ‫تو ساز باید هزینه‬ ‫کنار عدم روند پیشرفت ساخ ‬ ‫کارگران را پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬امیدواریم ای��ن موضوع هرچه‬ ‫س��ریع تر رفع شود چرا که ادامه این روند بر روی‬ ‫برخی مشاغل اثرات منفی به دنبال دارد‪.‬‬ ‫ان زیاد باش��د‪ ،‬گرانی محصول را به دنبال دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ادامه این روند می تواند مش��کالت تورم را‬ ‫بیش��تر کند‪ ،‬اما در صورت رفع مش��کل برق در‬ ‫شرکت های سیمان می توان خالء به وجود امده‬ ‫را جبران کند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیمانی ها برای فعالیت با برق باختر‬ ‫هماهنگ شوند‬ ‫‹ ‹حاض�رم با نرخ باالتر س�یمان بخرم‪،‬‬ ‫اما نیست‬ ‫این شهروند متقاضی سیمان گفت‪ :‬برای اتمام‬ ‫پروژه به تعدادی کیس��ه سیمان نیاز دارم اما به‬ ‫علت نبود س��یمان‪ ،‬کار نیمه تمام باقی مانده‪ ،‬در‬ ‫حالی که حاضر هس��تم هزینه کیسه سیمان را‬ ‫باالت��ر از نرخ واقعی پرداخت کن��م‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امیدواریم دولت هرچه سریع تر این موضوع‬ ‫را مرتف��ع کن��د چرا ک��ه ادامه ای��ن روند برخی‬ ‫مش��اغل را به تعطیلی کشانده و بازار به گونه ای‬ ‫اس��ت که رونق تمامی مش��اغل مانند زنجیر به‬ ‫یکدیگر وصل هستند‪.‬‬ ‫این شهروند همدانی با بیان اینکه کاله برداران‬ ‫از نب��ود س��یمان سوء اس��تفاده می کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخی افراد از ش��رایط فعلی سوء اس��تفاده کرده‬ ‫و در س��ایت دی��وار اق��دام ب��ه کاله ب��رداری از‬ ‫م��ردم می کنن��د به گونه ای که در س��ایت دیوار‬ ‫فروش س��یمان گذاشته ش��ده‪ ،‬درحالی که بعد‬ ‫از دریافت س��یمان هیچ گونه تعه��دی به تامین‬ ‫سیمان ندارند‪.‬‬ ‫‹ ‹س�یمان نهاوند به ط�ور کامل تعطیل‬ ‫است‬ ‫امی��ر ذبیح��ی‪ ،‬مع��اون پش��تیبانی ش��رکت‬ ‫س��یمان نهاوند نیز در این باره به ایس��نا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه ش��رکت تولید سیمان نهاوند به صورت‬ ‫‪۱۰۰‬درصدی تعطیل اس��ت و هیچ گونه تولیدی‬ ‫در حوزه س��یمان ندارد‪ .‬وی با بیان اینکه ما تابع‬ ‫دس��تورات دولت هستیم و مشکل خاموشی برق‬ ‫در ش��رکت های تولید س��یمان سراسری است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در بخش نامه جدید ش��رکت های سیمان‬ ‫از س��اعت ‪ ۱۲‬ش��ب به بعد تا صبح می توانند با‬ ‫‪ ۵۰‬درصد ظرفیت تولیدات داش��ته باش��ند که‬ ‫در صورت قطعی ش��دن این موضوع مش��کالت‬ ‫متقاضیان س��یمان برطرف خواهد ش��د‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه ادام��ه روند تعطیل��ی کارخانه های‬ ‫تولید س��یمان به ضرر متقاضی و کارخانه داران‬ ‫اس��ت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در صورتی که این روند ادامه‬ ‫داشته باشد‪ ،‬سازندگان پروژه ها با مشکل مواجه‬ ‫می شوند ب ه گونه ای که پروژه های انها نیمه تمام‬ ‫باق��ی خواه��د ماند‪ .‬ذبیحی با اش��اره ب��ه اینکه‬ ‫ادام��ه این روند کارگران را با مش��کالت حقوقی‬ ‫و معیش��تی مواجه می کند که امیدواریم هر چه‬ ‫س��ریع تر این موضوع رفع ش��ود‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت‬ ‫س��یمان نهاوند س��االنه دو بار اقدام به تعمیرات‬ ‫می کن��د که به علت تعطیلی سراس��ری برق در‬ ‫ش��رکت های تولید س��یمان‪ ،‬از فرصت استفاده‬ ‫کردیم و تعمیرات نیز در حال انجام است‪.‬‬ ‫‹ ‹در سیلوها کلینکر داریم‬ ‫این کارش��ناس حوزه سیمان با بیان اینکه در‬ ‫سیلوها مقدار محدودی کلینکر برای متقاضیان‬ ‫وجود دارد که به ص��ورت قطره چکانی وارد بازار‬ ‫می شود تا نیاز شهروندان برای سیمان رفع شود‬ ‫تا ب��ا وجود کمبود س��یمان بتوانن��د پروژه های‬ ‫خود را به اتمام برس��انند‪ .‬ذبیح��ی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫انبار به مقدار بس��یار اندک س��یمان وجود دارد‬ ‫ک��ه به صورت قطره چکان��ی وارد بازار می کنیم‬ ‫تا نیاز ش��هروندان برای س��یمان رفع ش��ود تا با‬ ‫وجود کمبود س��یمان بتوانند پروژه های خود را‬ ‫به اتمام برس��انند‪ .‬وی با بیان اینکه هنگامی که‬ ‫عرضه یک محصول در بازار کم باشد و متقاضیان‬ ‫ظاه��ر پورمجاه��د‪ ،‬مع��اون هماهنگ��ی امور‬ ‫اقتص��ادی اس��تانداری هم��دان نی��ز گف��ت‪:‬‬ ‫کارخانه ه��ای تولید س��یمان ب��ا هماهنگی برق‬ ‫باختر می توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند و‬ ‫از س��اعت ‪ ۱۲‬شب تا ‪ ۶‬صبح با ظرفیت مشخص‬ ‫فعالیت کنند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬بر اساس تصمیمات‬ ‫دولت ب��رای کمک به بخش های مردمی موضوع‬ ‫قطعی برق برطرف ش��د و برخ��ی صنایع بزرگ‬ ‫از جمله ش��رکت های تولید سیمان درحال حاضر‬ ‫تعطی��ل هس��تند‪.‬وی اف��زود‪ :‬کمب��ود تولیدات‬ ‫واحده��ای بزرگ‪ ،‬خود را در ب��ازار نمایان کرده‬ ‫و پی��رو ان با تهران مکاتبات��ی را انجام دادیم تا‬ ‫صنایع بزرگ از جمله ش��رکت های تولید سیمان‬ ‫در استان فعال شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹سیمان گران نمی شود‬ ‫پورمجاه��د ب��ا بی��ان اینک��ه تعطیل��ی فعلی‬ ‫شرکت های تولید سیمان بر نرخ سیمان اثرگذار‬ ‫نیس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نرخ س��یمان نرخ مشخص‬ ‫و مصوبی داش��ته‪ ،‬همچنین ناظران و بازرس��ان‬ ‫در این عرصه حضور داش��ته و ب��ازار را مدیریت‬ ‫می کنند‪ .‬معاون امور اقتصادی استانداری همدان‬ ‫یاداور شد‪ :‬هنگامی که یک محصول در بازار کم‬ ‫می شود‪ ،‬متقاضیان با مشکالتی مواجه می شوند‪،‬‬ ‫به گون��ه ای ک��ه درحال حاضر در ب��ازار با کمبود‬ ‫سیمان مواجه هستیم‪ .‬پور مجاهد تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫به فعالیت تمامی صنایع و کارخانه ها در س��طح‬ ‫اس��تان مایل هس��تیم و امیدواریم هر چه زودتر‬ ‫مشکالت انها برطرف شود‪.‬‬ ‫اس��تان همدان ‪ 3‬کارخانه بزرگ تولید سیمان‬ ‫دارد که به علت قطعی برق درحال حاضر تعطیل‬ ‫هستند و این موضوع شهروندان متقاضی سیمان‬ ‫را با نارضایتی مواجه کرده است‪.‬‬ ‫برداشت غیرمجاز از معدن طالی اندریان‬ ‫اس��تاندار اذربایجان ش��رقی از برداشت غیرمجاز در معدن‬ ‫ط�لای اندری��ان خب��رداد و گفت‪ :‬بای��د برخ��ورد کاملی با‬ ‫قاچاقچیان مواد معدنی در این منطقه انجام شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمدرضا پورمحمدی در جلس��ه مشترک‬ ‫شورای معدن کشور و شورای معدن اذربایجان شرقی که در‬ ‫محل اس��تانداری و با دستور بررسی اخرین وضعیت فعالیت‬ ‫معدن اندریان برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬توسعه بهره برداری از معادن‬ ‫استان‪ ،‬همواره یکی از مهم ترین اولویت های اصلی ماست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رعایت مس��ائل زیس��ت محیطی و جلوگیری‬ ‫از برداش��ت های غیرمجاز نیز از دیگر اولویت هایی اس��ت که‬ ‫نیازمند عزم جدی و هم افزایی بین دس��تگاهی اس��ت‪ .‬وی با‬ ‫انتقاد از بهره بردار فعلی معدن طالی اندریان در بی توجهی به‬ ‫برخی موضوعات حفاظتی عنوان کرد‪ :‬اقدامات خوبی در این‬ ‫معدن انجام ش��ده ولی مصوبات جلسات پیشین‪ ،‬انچنان که‬ ‫باید و ش��اید اجرا نشده و انتظارات ما را براورده نکرده است‪.‬‬ ‫اس��تاندار اذربایجان شرقی خواس��تار توجه بهره بردار‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظامی و سایر دستگاه های نظامی و امنیتی برای جلوگیری‬ ‫از حفر و برداش��ت های غیرمجاز از معدن طالی اندریان شد‬ ‫امکان برش سنگ های معدنی در نهبندان فراهم می شود‬ ‫فرمان��دار نهبندان گفت‪ :‬س��نگ های گرانیتی‬ ‫و معدنی این شهرس��تان ب��ا تعطیلی واحد برش‬ ‫سنگ‪ ،‬به اصفهان حمل می شد‪.‬‬ ‫مجید بیکی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬این واحد‬ ‫س��نگ بری که به دلیل تمل��ک در بانک تعطیل‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬توس��ط متقاضی جدید خریداری شد‬ ‫و س��رمایه گذار جدید حدود ‪ ۲‬ماه اس��ت که کار‬ ‫بازسازی و را ه‪‎‬اندازی تجهیزات را انجام می دهد‪.‬‬ ‫فرمان��دار نهبن��دان گف��ت‪ :‬س��رمایه گذار ب��ه‬ ‫دنب��ال راه اندازی خط تولید اس��لپ در این واحد‬ ‫سنگ بری اس��ت و تجهیزات این خط از گمرک‬ ‫وارد ش��ده که با راه اندازی مجدد این واحد برای‬ ‫‪ ۳۵‬نفر اشتغال ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬س��رمایه گذار این واح��د را با اعتبار‬ ‫‪7‬میلیارد تومان خریداری کرده است و در زمینه‬ ‫خرید خط اس��لپ هم هزینه خواهد کرد‪ .‬بیکی با‬ ‫اش��اره به اینکه ‪ ۲‬واحد سنگ بری در شهرستان‬ ‫نهبندان وجود دارد گفت‪ :‬یک واحد س��نگ بری‬ ‫متعلق به اس��تان قدس رضوی نی��ز در نهبندان‬ ‫وج��ود دارد که درحال حاضر تعطیل اس��ت‪ .‬وی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬پیگی��ر راه اندازی مج��دد این واحد‬ ‫هم هس��تیم و متقاضیان جدید معرفی شدند که‬ ‫در مرحله توافق با اس��تان قدس رضوی هستند‪.‬‬ ‫نهبندان با داش��تن ‪ ۲۳‬نوع ماده معدنی و ذخیره‬ ‫‪ ۱۸۵‬میلیون تنی مواد معدنی از شهرس��تان های‬ ‫معدنی خراسان جنوبی و کشور به شمار می رود و‬ ‫توجه و تمرکز به سرمایه گذاری در بخش معدن و‬ ‫صنایع وابس��ته به ان‪ ،‬نقشه راه توسعه پایدار این‬ ‫منطقه اس��ت‪ .‬برخی از این ذخایر معدنی ویژه و‬ ‫خاص نهبندان اس��ت که از جمله ان می توان به‬ ‫کانی های فلزی کمیاب مانند لیتیوم اش��اره کرد‬ ‫ک��ه در دهه اینده ب��ا ورود خودروهای الکتریکی‬ ‫این م��اده معدنی نقش مهم��ی در تامین انرژی‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬از دیگر مواد معدنی شهرس��تان‬ ‫نهبندان ذخایر طالست که در چند سال گذشته‬ ‫با کاوش های متعدد‪ ،‬معادن جدیدی از این ماده‬ ‫با ارزش در ش��رق کشور کش��ف شده است‪ .‬پس‬ ‫از کاوش ه��ای مختل��ف و انجام تس��ت صنعتی‪،‬‬ ‫عملیات اجرایی معدن ط�لای هیرد نهبندان به‬ ‫عنوان بزرگ ترین معدن طالی خراس��ان جنوبی‬ ‫در س��ال ‪ ۹۵‬اغاز شد و ذخیره قطعی این معدن‬ ‫‪4‬میلیون و ‪ ۹۱۰‬هزار تن و استخراج اسمی ساالنه‬ ‫ان ‪۱۰۰‬هزار تن است‪.‬نهبندان در ‪۲۰۰‬کیلومتری‬ ‫جنوب بیرجند قرار دارد‪.‬‬ ‫و ادامه داد‪ :‬تاراج انفال و منافع عمومی در روز روش��ن‪ ،‬مایه‬ ‫خس��ران کشور و وهن ما مسئوالن اس��ت‪ .‬پورمحمدی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ترویج وضعیت فعلی در اندریان‪ ،‬باعث برداش��ت و قاچاق‬ ‫بیش��تر ش��ده و افزایش ناهنجاری های اجتماعی را به دنبال‬ ‫خواهد داش��ت‪ .‬پورمحمدی همچنین در بخش��ی از سخنان‬ ‫خود با انتقاد از تعامل ضعیف بهره بردار خارجی معدن اندریان‬ ‫با مدیریت اس��تان گفت‪ :‬این ش��رکت باید برای س��هولت در‬ ‫کارها و تعامل اسان با دستگاه های مسئول‪ ،‬از نیروهای بومی‪،‬‬ ‫متخصص و متعهد استان به عنوان مدیر یا مدیرعامل معدن‬ ‫ط�لای اندریان انتخاب کند‪ .‬وی همچنین خواس��تار تقویت‬ ‫و تجهیز تیم ه��ای حفاظت از محدوده مع��دن اندریان برای‬ ‫مقابله با برداشت های غیرمجاز شد و افزود‪ :‬شرکت حفاظت و‬ ‫حراست از معدن باید تعهد دهد که با برداشت های غیرمجاز‬ ‫در اندریان برخورد می کند وگرنه ما تصمیم دیگری در استان‬ ‫می گیری��م‪ .‬وی همچنین در بخش��ی از س��خنان خود گفت‪:‬‬ ‫مشارکت اجتماعی و تالش برای توسعه بیشتر در روستاهای‬ ‫محدوده تمامی معادن استان نیز از جمله موضوعاتی است که‬ ‫باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫تولید‪۳۳۳‬هزار تن بریکت گرم در صبا فوالد خلیج فارس‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صبا ف��والد خلیج فارس‬ ‫گفت‪ :‬با تالش نیروهای این شرکت و پیشبرد‬ ‫امور براس��اس برنامه ریزی های انجام شده‪ ،‬از‬ ‫ابتدای امس��ال تاکنون ‪ ۳۳۳‬هزار تن بریکت‬ ‫گرم در این کارخانه تولید شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬س��عید بزرگ��ی اظهارکرد‪:‬‬ ‫این میزان بریکت تولید ش��ده در همس��نجی‬ ‫با مدت مش��ابه س��ال قبل ‪ ۴۷‬درصد افزایش‬ ‫داشته است که نشان دهنده روند رو به رشد و‬ ‫توسعه ای برنامه های این کارخانه است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬تولید بریکت گرم در‬ ‫کارخانه صبا فوالد خلیج فارس در اردیبهشت‬ ‫ماه امسال با ثبت ‪ ۱۰۴‬هزار تن رکورد زد که‬ ‫نسبت به ماه مشابه در سال گذشته ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫بزرگی نوسازی تجهیزات با استفاده از توان‬ ‫نیروهای داخلی‪ ،‬تولید بر اساس برنامه‪ ،‬ثبات‬ ‫در خ��ط تولید و افزایش مواد اولیه را از جمله‬ ‫مهم تری��ن دالی��ل افزایش و ثب��ت رکورد در‬ ‫تولید بریکت گرم عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اجرای طرح های توسعه ای‬ ‫در کارخان��ه صب��ا فوالد خلیج ف��ارس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫درحال حاض��ر ظرفیت تولید س��االنه در این‬ ‫کارخان��ه ی��ک و نیم میلیون تن اس��ت که با‬ ‫اجرای برنامه های توس��عه ای تا ‪ ۶‬سال اینده‬ ‫این ظرفیت ب��ه بیش از ‪ ۷‬میلیون تن خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫بزرگی خاطرنشان کرد‪ :‬محموله های بریکت‬ ‫گ��رم تولی��دی ای��ن کارخانه از بندر ش��هید‬ ‫رجایی به مقصد کش��ورهای اروپایی و حاشیه‬ ‫خلیج ف��ارس صادر می ش��ود‪ .‬ب��ه گفته وی‪،‬‬ ‫فناوری تولید بریکت گرم برای نخستین بار در‬ ‫کشور‪ ،‬سومین کش��ور در خاورمیانه و نهمین‬ ‫کش��ور در دنیا در اختی��ار کارخانه صبا فوالد‬ ‫خلیج فارس اس��ت‪ .‬بزرگ��ی از جمله مهم ترین‬ ‫ویژگی ه��ای صادراتی بریک��ت گرم را کاهش‬ ‫هزین��ه بیم��ه و حمل ونقل اس��ان ان عنوان‬ ‫کرد‪ .‬بریکت اهن اسفنجی محصولی است که‬ ‫در فرایند بریکت سازی از اهن اسفنجی تولید‬ ‫ش��ده و در بس��یاری از واحدهای فوالدسازی‬ ‫دنی��ا مورد اس��تفاده ق��رار می گی��رد‪ .‬فرایند‬ ‫بریکت سازی اهن اس��فنجی با توجه به دمای‬ ‫اهن اس��فنجی ورودی به ماشین بریکت زنی‪،‬‬ ‫به ‪ 2‬گروه بریکت س��ازی سرد و بریکت سازی‬ ‫گ��رم تقس��یم بندی می ش��ود‪ .‬بریک��ت گرم‬ ‫اهن اس��فنجی (‪ )HBI‬محصول��ی اس��ت که‬ ‫در فراین��د بریکت س��ازی از اهن اس��فنجی‬ ‫گ��رم (‪ )HDRI‬و در دم��ای بیش از ‪C۶۵۰‬‬ ‫تولی��د می ش��ود‪ .‬این ن��وع بریکت ش��ناخته‬ ‫ش��ده ترین محصول جهت حمل ونقل اسان و‬ ‫ایمن اهن اس��فنجی در سطح جهان به شمار‬ ‫می رود‪ .‬تولید بریکت گرم برای نخس��تین بار‬ ‫در کش��ور در کارخانه صبا فوالد خلیج فارس‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۶‬اغاز شد‪ .‬ظرفیت کارخانه صبا‬ ‫فوالد خلیج فارس ساالنه تولید یک میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار تن بریکت گرم اس��ت‪ .‬این کارخانه‬ ‫در منطق��ه وی��ژه اقتصادی صنای��ع معدنی و‬ ‫فل��زی خلیج ف��ارس در ‪ ۱۳‬کیلیومتری غرب‬ ‫بندرعباس واقع اس��ت‪ .‬س��اخت کارخانه صبا‬ ‫فوالد خلیج فارس از س��ال ‪ ۸۸‬در منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی صنایع معدن��ی و فلزی خلیج فارس‬ ‫در ‪ ۱۳‬کیلومتری غرب بندرعباس اغاز ش��ده‬ ‫است‪ .‬هرمزگان با سهم ‪ ۱۰‬درصدی‪ ،‬سومین‬ ‫تولیدکننده فوالد کش��ور اس��ت و صبا فوالد‬ ‫خلیج فارس نیز س��ومین کارخانه تولید فوالد‬ ‫در هرمزگان است‪.‬‬ صفحه 6 ‫هشدار فعاالن صنعت فوالد نسبت به تبعات قطعی برق‬ ‫ساخت وساز قفل می شود‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 2‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 24‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪652‬‬ ‫س��وی ش��رکت مدیریت تولید‪ ،‬انتقال و توزی��ع نیروی برق‬ ‫ایران مبنی بر کاهش مصرف برق فوالدس��ازان به ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫دیمان��د مصرف��ی انها‪ ،‬عمال فعالی��ت و روند تولی��د در این‬ ‫صنع��ت متوقف ش��د‪ .‬در این بازه زمان��ی ‪ ۲‬هفته ای‪ ،‬بهای‬ ‫فروش میلگ��رد از ‪ ۱۵۵۰۰‬تومان در بازار به ‪ ۱۷۲۰۰‬تومان‬ ‫نیز رس��ید‪ .‬بدین ترتی��ب رکوردی جدی��د و تاریخی از نرخ‬ ‫میلگرد در بازار ازاد کش��ور ثبت شد‪ .‬گفتنی است این روند‬ ‫رو به رشد در شرایطی ثبت شده که از بهای فروش شمش و‬ ‫محصوالت فوالدی در بازارهای بین المللی کاسته شده است‪.‬‬ ‫ام��ا این پایان کار نیس��ت و انتظار م��ی رود در صورت تداوم‬ ‫قطعی برق که انقدرها هم دور از انتظار نیس��ت‪ ،‬مسیر رو به‬ ‫رشد بهای مقاطع طویل فوالدی ادامه یابد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ثبات استراتژی‬ ‫و ماندگاری تولید‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫این روزها هش��دار به افزای��ش بهای فوالد رنگ واقعیت به‬ ‫خود گرفت و ش��اهد عبور نرخ فروش میلگرد در بازار ازاد از‬ ‫مرز ‪ ۱۷‬هزار تومان به ازای هر کیلوگرم بودیم‪.‬‬ ‫بدین ترتیب بهای فروش این محصول طویل فوالدی از ابتدای‬ ‫امس��ال تاکنون رشد بیش از ‪ ۳۰‬درصدی را ازان خود کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته این بار روند پرالتهاب بازار فوالد‪ ،‬نه از رش��د نرخ این‬ ‫محص��ول در بازار جهان��ی و نه از نرخ ارز تاثیر رفته اس��ت‪،‬‬ ‫بلک��ه قطعی های م��داوم برق محرک اصلی رش��د نرخ فوالد‬ ‫بوده ان��د‪ .‬از ‪ ۲‬هفت��ه گذش��ته و به دنبال انتش��ار نامه ای از‬ ‫فلزات‬ ‫کاهش عرضه محرک رشد قیمت‬ ‫علی محمد زمانی‪ ،‬مدیرعامل شرکت صبافوالد زاگرس‬ ‫در گفت وگ��و با «روزگار معدن» و در پاس��خ به س��والی‬ ‫مبن��ی بر دالیل رش��د قابل توجه مقاط��ع طویل فوالدی‬ ‫ازجمل��ه میلگ��رد در ب��ازار اظهار کرد‪ :‬روند رش��د بهای‬ ‫این محصوالت متناس��ب با نرخ ش��مش عرضه شده در‬ ‫بورس کاالس��ت‪ .‬ش��مش فوالد در اخرین معامله بورس‬ ‫کاال ب��ا به��ای ‪ ۱۳۳‬ه��زار ری��ال ب��ه ازای ه��ر کیلوگرم‬ ‫ثبت شد‪.‬‬ ‫میلگ��رد نیز ب��ا احتس��اب مابه التف��اوت ‪ ۱۱‬درصدی‬ ‫ب��ا ش��مش و ب��ا ن��رخ پای��ه ‪ ۱۴۵۰۰‬توم��ان در رینگ‬ ‫معام�لات بورس کاال عرضه ش��د‪ .‬نرخ ای��ن محصول با‬ ‫احتس��اب ‪ ۹‬درصد مالیات ارزش اف��زوده ‪ ۱۵۸۰۰‬تومان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در همین حال‪ ،‬نوردی ها ش��مش موردنیاز‬ ‫خود ب��رای تولید محصول را از ب��ازار و با بهای ‪۱۴۷۰۰‬‬ ‫تومان خریداری می کنند؛ درنتیجه رشد نرخ میلگرد نیز‬ ‫متناسب با شمش رقم خورده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مقاط��ع طویل در بازار نیز با بهای‬ ‫خرده فروش��ی و عمده فروشی فروخته می شود‪.‬‬ ‫نرخ خرده فروشی میلگرد هفته گذشته به بیش‬ ‫از ‪ ۱۷‬هزارتوم��ان به ازای ه��ر کیلوگرم افزایش‬ ‫یافت‪ .‬نرخ فروش این محصول در کارخانجات و‬ ‫در پایان هفته نیز به ندرت مرز ‪ ۱۷‬هزارتومان را‬ ‫رد کرد‪.‬‬ ‫زمان��ی در ادام��ه افزود‪ :‬افزای��ش رقابت ب��رای خرید‬ ‫محص��والت فوالدی یا رش��د ن��رخ خرید ای��ن محصول‬ ‫در ب��ازار به دلیل کمبود عرضه ای��ن محصوالت به دنبال‬ ‫توق��ف تولید اغلب واحده��ای فوالدی کش��ور و قطعی‬ ‫ب��رق واحدهای فوالدی و توقف تولید در این صنایع رقم‬ ‫خورده است‪ .‬در واقع نمی توان منکر تاثیر توقف تولید بر‬ ‫رشد بهای محصوالت فوالدی بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت با ش��دت گرفت��ن موج قیمت��ی فوالد‪،‬‬ ‫خبرهایی مبنی بر تامین برق موردنیاز واحدهای صنعتی‬ ‫در فضای مجازی منتش��ر ش��د‪ ،‬این فع��ال صنعت فوالد‬ ‫در این ب��اره گفت‪ :‬متاس��فانه چالش قطعی برق‬ ‫همچنان برای صنایع فوالد کش��ور ادامه دارد و‬ ‫هنوز تغییری در شرایط به وجود نیامده است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به سوال دیگری مبنی بر تاثیر‬ ‫رش��د قابل توجه بهای میلگرد بر رکود حاکم بر‬ ‫صنایع افزود‪ :‬این رشد نرخ در سایه کمبود عرضه‬ ‫حاصل ش��ده و تاثیری بر س��ایه افکندن رکود‬ ‫در بازار ندارد‪.‬‬ ‫در واقع نرخ محل تالق��ی عرضه و تقاضای محصوالت‬ ‫است و چنانچه چالش کمبود برق برطرف شود‪ ،‬مکانیسم‬ ‫بازار‪ ،‬زمینه کاهش نرخ را فراهم خواهد کرد‪ .‬اصوال همین‬ ‫رش��د نرخ حکایت از س�لامت سیستم اقتصادی عرضه و‬ ‫تقاضا کشور ما است‪.‬‬ ‫تقاضای کنونی در بازار نیز کامال واقعی اس��ت و شاهد‬ ‫هیچ گونه ران��ت و تقاضای کاذبی در این بازار نیس��تیم‪.‬‬ ‫زمان��ی اف��زود‪ :‬در موقعیت کنونی و با توج��ه به کمبود‬ ‫مقاطع طویل فوالدی‪ ،‬برخی فعاالن صنعت ساخت وساز‬ ‫حاضرند برای تداوم فعالیت شان‪ ،‬میلگرد و سایر اهن االت‬ ‫را با هر بهایی خریداری کنند‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که توقف ‪۱۰‬‬ ‫روزه تولید فوالدس��ازان به دلیل قطعی برق زمینه خالی‬ ‫ش��دن انبارهای تولیدکنن��دگان را از محصوالت فوالدی‬ ‫فراهم کرده است‪.‬‬ ‫اما به محض انکه مش��کالت و کمبودهای برق برطرف‬ ‫ش��ود و تولید به شرایط عادی بازگردد؛ قیمت ها متعادل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در اخرین س��خنان‬ ‫خ��ود وع��ده رفع مش��کل ب��رق را از روز دوش��نبه داده‬ ‫اس��ت؛ امید می رود با تحقق این وعده ش��اهد بازگش��ت‬ ‫رون��ق به تولی��د و ارامش ب��ه بازار محص��والت فوالدی‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری به نظر می رس��د که چنانچه‬ ‫این وعده تحق��ق نیابد و توقف تولید و فروش ادامه پیدا‬ ‫کند‪ ،‬پروژه های ساخت وساز نیز متوقف خواهند شد‪.‬‬ ‫روند صعودی قیمت ادامه دارد‬ ‫رضا شهرس��تانی‪ ،‬عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد ای��ران در گفت وگو با «روزگار مع��دن» علت اصلی‬ ‫رش��د قابل توج��ه بهای ف��روش مقاطع طویل ف��والدی در‬ ‫ن به ازای هر‬ ‫بازار و عب��ور نرخ میلگرد از م��رز ‪ ۱۷‬هزارتوما ‬ ‫کیلوگرم را ناکارامدی سیاس��ت گذاری های کالن در کشور‬ ‫و س��وءمدیریت در بخش ه��ای گوناگ��ون دانس��ت و افزود‪:‬‬ ‫متاس��فانه متولیان امر به جای حمای��ت از تولید با تصویب‬ ‫بخشنامه های هر روزه و اشتباه‪ ،‬اسیب های غیرقابل جبرانی‬ ‫به صنعت وارد می کنند‪.‬‬ ‫صنایع فوالدی کش��ور از نیمه خ��رداد در تامین برق خود‬ ‫با چالش هایی روبه رو ش��دند و کمبود برق اسیب هایی را به‬ ‫تولی��د این صنایع وارد کرد‪ .‬از نیمه تیر و با ش��دت گرفتن‬ ‫گرمای ه��وا و به دنبال ان کمبود برق‪ ،‬بخش��نامه جدیدی‬ ‫از س��وی توانیر ب��ه واحدهای فوالدی ابالغ و براس��اس ان‬ ‫عمال تولید در صنایع فوالدی متوقف شد‪ .‬این فعال صنعت‬ ‫فوالد گف��ت‪ :‬اکنون بیش از ‪ ۱۰‬روز از این ابالغیه می گذرد‬ ‫و تولید صنایع در این روزها متوقف ش��ده و ش��اهد نتیجه‬ ‫ان در بازار هستیم‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫ف��والد درب��اره وعده های مس��ئوالن برای رفع این مش��کل‬ ‫مع��اون بهره برداری ش��رکت فوالد مبارکه در س��ومین‬ ‫نشس��ت کمیته حفاظت فنی و بهداش��ت کار این شرکت‬ ‫در امس��ال گفت‪ :‬رفع مغایرت های ثبت ش��ده در سیستم‬ ‫یافته های ایمنی نقش بسزایی در کاهش حوادث دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی فوالد مبارک��ه‪ ،‬عباس اکبری‬ ‫محمدی در این جلسه که با محوریت حوادث و اتفاقات ماه‬ ‫گذشته و مس��ائل ایمنی و بهداشت کار برگزار شد‪ ،‬ضمن‬ ‫تش��کر از عملکرد مطلوب حوزه ایمن��ی در جهت کاهش‬ ‫حوادث‪ ،‬بر اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی با توجه به‬ ‫شیوع موج پنجم ویروس کرونا تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه خواس��تار خ��روج ضایع��ات غیرفل��زی و‬ ‫غیرضروری از انبار ضایعات ش��رکت و حذف ریسک حریق‬ ‫در محل ش��د و افزود‪ :‬رعایت الگ��وی مصرف برق با توجه‬ ‫به ش��رایط ماه های اخی��ر و اهمیت اماده ب��ه کاری دیزل‬ ‫ژنراتورهای شرکت در جهت کاهش ریسک های خط تولید‬ ‫در زمان قطع برق ضروری است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن نوردکاران فوالدی ایران با اشاره‬ ‫به اینکه فوالدسازان قطعی برق را بهانه ای برای عرضه نکردن‬ ‫ش��مش و فرار از جریم��ه کردند‪ ،‬گفت‪ :‬قطع��ی برق ضرری‬ ‫یک هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیاردی به نوردکاران زده اس��ت و کاهش‬ ‫‪۸۰۰‬هزار تنی تولید در واحدهای پایین دستی به دنبال داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��یداحمد رضوی نیک در گفت وگو ب��ا فوالدبان در رابطه‬ ‫ب��ا قطعی ه��ای برق اخی��ر و تاثی��ر ان روی صنای��ع نوردی‬ ‫کش��ور گف��ت‪ :‬در قطعی برق اخیر‪ ۸۵ ،‬درص��د از نوردکاران‬ ‫تعطیل ش��دند و فوالدس��ازان بزرگ با ظرفی��ت پایین تر به‬ ‫فعالیت خ��ود ادامه دادن��د چراکه وزارت نیرو ابتدا دس��تور‬ ‫طی روزه��ای اینده‪ ،‬گف��ت‪ :‬با توجه به ش��رایط‬ ‫موج��ود امی��دی به تحق��ق این وعده ها نیس��ت‪.‬‬ ‫قطعی ب��رق به دلی��ل کمبود در زیرس��اخت های‬ ‫این حوزه‪ ،‬رش��د قابل توجه مص��رف برق‪ ،‬کاهش‬ ‫بارندگی و ش��دت گرفتن خشکس��الی بوده و در‬ ‫روزهای گرم س��ال و با افزایش مصرف برق شدت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫از انجاک��ه تغیی��ر خاصی در ش��رایط موجود مش��اهده‬ ‫نمی ش��ود‪ ،‬نباید برای بازگشت به ش��رایط عادی تا شهریور‬ ‫ماه امید داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬بنابراین بازار خریدوفروش فوالد‬ ‫و محص��والت فوالدی طی هفته ه��ای اینده همچنان رو به‬ ‫رشد پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫شهرس��تانی گفت‪ :‬در چنین موقعیتی خریدوفروش فوالد‬ ‫و محصوالت فوالدی برای اجرای فعالیت های ساخت وس��از‬ ‫دیگ��ر صرفه اقتصادی ندارد و فقط عده ای از س��ازندگان با‬ ‫ه��دف تداوم فعالیت خود و به ناچ��ار خرید می کنند‪ .‬بدون‬ ‫تردید تداوم این ش��رایط‪ ،‬زمینه گسترش رکود را در صنایع‬ ‫پایین دستی فراهم خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن فع��ال صنعت ف��والد تاکیدکرد‪ :‬با گذش��ت ‪ ۱۰‬روز‬ ‫از قطع��ی ب��رق صنای��ع‪ ،‬هنوز تم��ام چالش های‬ ‫موردانتظار خود را نشان نداده اند‪ .‬در واقع شرایط‬ ‫سخت تری در انتظار صنایع است‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫بس��یاری ق��رارداد تحویل محص��ول دارند که در‬ ‫موقعی��ت کنونی از عهده تامی��ن ان بر نمی ایند‪.‬‬ ‫بس��یاری چک دارند و درصورت تداوم این شرایط‬ ‫با چالش های جدی روبه رو خواهند ش��د و برخی‬ ‫م��واد اولیه همچون اهن اس��فنجی خری��داری کرده اند که‬ ‫امکان نگهداری ان برای مدت طوالنی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه و در پاس��خ به س��والی درباره راهکار درست‬ ‫برای مقابله با این ش��رایط و به حداقل رساندن خسارت ها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نیمی از فوالد تولیدش��ده در کشور صادر می شود؛ با‬ ‫توج��ه به کمبود این محصول در بازار داخلی و اینکه تامین‬ ‫نی��از داخل اولوی��ت دارد‪ ،‬انتظار می رود تا زم��ان رفع این‬ ‫کمبود‪ ،‬صادرات فوالد متوقف ش��ود؛ یعنی باید با مدیریت‬ ‫از ت��داوم تنش در بازار داخل��ی جلوگیری کنیم؛ به ویژه که‬ ‫با توجه به شرایط موجود همچنان استعداد رشد نرخ فوالد‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫در همی��ن حال چنانچ��ه نیمی از ب��رق مصرفی صنایع‬ ‫ارتقای ایمنی در فوالد مبارکه‬ ‫حس��ین مدرس��ی فر‪ ،‬مدی��ر بهداش��ت حرف��ه ای‪،‬‬ ‫ایمن��ی و محیط زیس��ت ش��رکت ف��والد مبارک��ه نیز در‬ ‫ای��ن جلس��ه ضم��ن تش��کر از عملک��رد کارکن��ان فوالد‬ ‫مبارک��ه در زمین��ه رعای��ت پروتکل ه��ای بهداش��تی‬ ‫در جه��ت مه��ار وی��روس کرون��ا خواس��تار حساس��یت‬ ‫بیش��تر در زمین��ه رعای��ت ش��یوه نامه های بهداش��تی با‬ ‫سخن پایانی‬ ‫در ‪ ۲‬هفته اخیر ب��ازار فوالد به دلیل قطعی برق با التهابی‬ ‫گس��ترده همراه و زمینه رش��د قابل توجه ن��رخ محصوالت‬ ‫فوالدی در بازار ازاد فراهم شد‪.‬‬ ‫ام��ا این پایان کار نیس��ت‪ ،‬چراکه اکن��ون موجودی انبار‬ ‫اغل��ب تولیدکنندگان نیز ب��ه پایان رس��یده و چنانچه برق‬ ‫موردنی��از واحده��ای صنعتی تامین نش��ود‪ ،‬ب��ه زودی هیچ‬ ‫محصول��ی ب��رای خریدوف��روش در دس��ترس نخواهد بود‬ ‫و بای��د منتظ��ر توق��ف در اج��رای پروژه های ساخت وس��از‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫توج��ه به ش��روع موج پنج��م وی��روس کرونا در اس��تان‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه حریق ه��ای‬ ‫اتف��اق افت��اده در س��ال های گذش��ته در محل انباش��ت‬ ‫ضایع��ات‪ ،‬انج��ام اقدامات اساس��ی در جهت ایمن س��ازی‬ ‫ش��رایط و ح��ذف ریس��ک حری��ق ض��روری به ش��مار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫حسینی فر گفت‪ :‬دس��ت یابی به نتایج مطلوب در زمینه‬ ‫ایمنی نتایج همکاری گروهی در شرکت بوده و از همکاری‬ ‫کارکن��ان و مس��ئوالن در جهت رعایت دس��تورالعمل ها و‬ ‫دس��ت یابی به نتایج مطلوب ایمنی نسبت به سه ماهه سال‬ ‫گذشته قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫در ادامه این جلسه جواد کیانی‪ ،‬رئیس ایمنی‪ ،‬بهداشت‬ ‫حرفه ای و اتش نش��انی ضمن ارائه گزارشی به روند مثبت‬ ‫ش��اخص های حوادث در ‪ ۳‬ماه اول سال ‪ ۱۴۰۰‬اشاره و به‬ ‫علل بروز حوادث ماه های اخیر پرداخت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وضعیت ایمنی سازه های فلزی‪ ،‬اسانسورها‬ ‫و ریزش ‪ DRI‬بر روی سیاالت افزود‪ :‬ایجاد سیستم ایمنی‬ ‫مناس��ب در جهت رفع عدم انطباق های کشف شده در این‬ ‫زمینه ضروری است‪.‬‬ ‫کیانی در ادامه با تش��ریح هرم حوادث شرکت بر اهمیت‬ ‫پیگیری‪ ،‬پاسخ گویی س��ریع تر به کارت سبزهای ثبت شده‬ ‫در کارتابل فرایندی و اماده به کاری سیستم های حفاظتی‬ ‫سیاالت ش��رکت در جهت کاهش حوادثی از قبیل انفجار‬ ‫و اتش س��وزی با توجه به حوادث اخیر در صنایع مش��ابه‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫در این جلس��ه حیدری ابیانه‪ ،‬رئیس بازرسی جراثقال ها‬ ‫و س��ازه ها و مجید فرجی سرپرس��ت بهداش��ت حرفه ای و‬ ‫ارگونوم��ی‪ ،‬گزارش��ی در زمینه وضعیت ایمنی س��ازه های‬ ‫فل��زی و اقدام��ات واح��د بهداش��ت حرف��ه ای در جه��ت‬ ‫پیش��گیری از شیوع ویروس کرونا در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫ارائه کردند‪.‬‬ ‫اما با دس��تور جدید وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و اعالم‬ ‫دادستانی کل کش��ور‪ ،‬واحدهای نوردی می توانند در شیفت‬ ‫شب یعنی از ساعت ‪ ۱۲‬تا ‪ ۸‬صبح فعالیت کنند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن ن��وردکاران فوالدی ایران افزود‪:‬‬ ‫نوردکاران در طول دوره قطع ‪ ۴۵‬روزه برق خس��ارت شایانی‬ ‫دیدن��د و این واحدها ب��ه ‪ ۳۴۰‬هزار نیرو حق��وق دادند‪ ،‬اما‬ ‫هیچ گون��ه فعالیت��ی نداش��تند و تنها ‪ ۱۵‬درص��د واحدهای‬ ‫زیرظرفیت و خارج از نواحی صنعتی توانس��تند فعالیت کنند‬ ‫که این بخش ه��ای فعال هم در ط��ول روز‪ ،‬قطعی های برق‬ ‫ساعتی را تجربه می کردند‪.‬‬ ‫رضوی نیک با اشاره به اینکه واحدهای پایین دستی بالغ بر‬ ‫هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان متضرر شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬قطعی برق‬ ‫بهانه ای برای فوالدس��ازان بزرگ شد تا از جریمه فرار کنند‪.‬‬ ‫فوالدس��ازان بزرگ به صورت ماهان��ه ‪ ۲.۵‬میلیون تن تولید‬ ‫دارند و همیشه ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬برابر عرضه های خود در انبار موجودی‬ ‫دارند و فوالدسازان تنها از قطعی برق به عنوان بهانه ای برای‬ ‫عدم عرضه استفاده کردند‪.‬‬ ‫وی درب��اره کاه��ش تولید محصوالت پایین دس��ت به تبع‬ ‫قطع��ی برق و عرضه نش��دن ش��مش در ب��ورس کاال افزود‪:‬‬ ‫تعطیل��ی ‪ ۸۵‬درصد از واحدهای پایین دس��تی زنجیره باعث‬ ‫ش��ده است که در مجموع در یک ماه گذشته‪ ۸۰۰ ،‬هزار تن‬ ‫تولید شمش کاهش یابد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۸۰۰‬هزار تنی تولید نوردکاران‬ ‫قطعی برق واحدهای تولید فوالد و س��یمان در ش��هرک های‬ ‫صنعتی را صادر کرد‪ ،‬اما بیش��تر فوالدس��ازان بزرگ به دلیل‬ ‫داش��تن نیروگاه اختصاصی‪ ،‬خارج بودن از محدوده ش��هری‬ ‫و همچنی��ن حمای��ت دولت قطع��ی برق کمت��ری را تجربه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬در جریان قطعی برق‪ ،‬واحدهای‬ ‫مصرف کنن��ده باالی ‪ ۲‬مگاوات از هم��ان ابتدا قطعی برق را‬ ‫تجربه کردند و واحدهای صنعتی کوچک مستقر در شهرک ها‬ ‫تنه��ا یک ی��ا ‪ 2‬روز در هفته ب��رق داش��تند و در این روزها‬ ‫تنها ب��ا ‪ ۱۰‬درصد دیماند مصرفی خود فعالیت می کردند که‬ ‫این میزان تنها برای روشن نگهداشتن دستگاه ها کافی است‪،‬‬ ‫در س��اعات ش��ب ب��رای واحده��ای صنعتی تامین ش��ود‪،‬‬ ‫می ت��وان به رفع برخ��ی از چالش های حاکم ب��ر این حوزه‬ ‫امی��د داش��ت‪ .‬همچنین می ت��وان ب��ا راهکارهای��ی مانند‬ ‫ارائ��ه مش��وق هایی ب��رای صرفه جوی��ی در مص��رف برق و‬ ‫رش��د تصاعدی ن��رخ برای مش��ترکان پرمصرف در مس��یر‬ ‫بهب��ود و کاه��ش مص��رف ای��ن ان��رژی‪ ،‬گام برداش��ت تا‬ ‫در این��ده نزدی��ک ش��اهد رف��ع چالش های حاک��م بر این‬ ‫حوزه باشیم‪.‬‬ ‫محمد حیدرزاده‬ ‫فعال صنایع معدنی‬ ‫مع��دن و صنایع وابس��ته ب��ه ان‪ ،‬موتور محرک‬ ‫پیش��رفت و توسعه اقتصادی هس��تند و بر همین‬ ‫اس��اس نی��ز عملک��رد ای��ن بخ��ش از اهمیت و‬ ‫اثرگذاری ویژه ای برخوردار اس��ت‪ .‬ش��اخصه های‬ ‫متع��ددی زمین��ه موفقی��ت و بهب��ود عملک��رد‬ ‫بخش مع��دن و صنایع معدن��ی را فراهم می کند‬ ‫ک��ه از جمل��ه مهم ترین انه��ا می توان ب��ه ثبات‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫این ش��اخصه در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫ب��ه س��بب ماهی��ت ذاتی انه��ا و دیرب��ازده بودن‬ ‫فعالیت ش��ان اهمی��ت ویژه ت��ری دارد‪ .‬ثب��ات در‬ ‫حوزه ه��ای گوناگونی همچون قوانی��ن و مقررات‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاری‪ ،‬نرخ ارز و شاخصه های اقتصادی‬ ‫و سایر عوامل موثر بر تولید موردتوجه قرار دارد‪.‬‬ ‫نبود ثبات به تغییر مداوم استراتژی های تولیدی‬ ‫منجر می ش��ود و در همین حال زمینه سردرگمی‬ ‫نیروه��ا و تلف ش��دن زم��ان و ان��رژی را در یک‬ ‫مجموع��ه فراه��م می کند‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫فعالی��ت در بخش مع��دن و صنایع معدنی در بازه‬ ‫زمانی به نسبت طوالنی به نتیجه می رسد؛ درنتیجه‬ ‫پرهیز از تغییرات م��داوم الزمه بهبود در عملکرد‬ ‫است‪.‬‬ ‫ثب��ات در مدیریت نیز در ط��ول چند دهه اخیر‬ ‫ب��ه یک��ی از موضوعات م��ورد بحث بدل ش��ده و‬ ‫تحقیقاتی پیرامون ان شکل گرفته است‪ .‬در طول‬ ‫دهه ه��ای اخیر مباح��ث مدیریت��ی و تاثیر ان بر‬ ‫عملکرد مجموعه ها موردتوجه سیاست گذاران قرار‬ ‫گرفته اس��ت‪ .‬ثبات در مدیریت یکی از موضوعاتی‬ ‫است که بحث های پیرامونی حول ان شکل گرفته‬ ‫و به بوته نقد گذاشته شده است‪.‬‬ ‫ثب��ات زمینه ت��داوم اس��تراتژی های طرح ریزی‬ ‫ش��ده در حوزه تولی��د را فراهم می کن��د و از این‬ ‫نظر توصیه می ش��ود هرچند نقدهای��ی نیز به ان‬ ‫وارد ش��ده‪ ،‬چراکه در مواردی شاهد تداوم فعالیت‬ ‫مدیران ناکارامد در مجموعه های مختلف بوده ایم‪.‬‬ ‫مان��دگاری مدی��ران ناشایس��ت و ناکارامد نیز‬ ‫اس��یب های غیرقاب��ل جبران��ی را به تولی��د وارد‬ ‫می کن��د؛ یعنی ثب��ات مدیریت بای��د ضمن توجه‬ ‫به ش��اخصه های عملکردی مدیران باشد؛ بنابراین‬ ‫در درجه نخس��ت انتظار می رود مدیران حرفه ای‬ ‫و کارامدی ب��رای اداره امور یک مجموعه انتخاب‬ ‫شوند‪ .‬تخصص‪ ،‬مهارت و تجربه و‪ ...‬از الزامات اولیه‬ ‫برای انتخاب مدیران شایس��ته هس��تند‪ .‬چنانچه‬ ‫ضرورت های یادشده در انتخاب مدیران موردتوجه‬ ‫قرار گرفته باش��د و رضایت نس��بی از عملکرد انها‬ ‫حاصل شده باشد‪ ،‬انتظار می رود ثبات در مدیریت‬ ‫نیز اجرایی شود‪.‬‬ ‫اما چنانچه مدیران نادرس��ت انتخاب ش��وند یا‬ ‫مالحظات سیاسی در انتخاب و انتصاب انها دخیل‬ ‫باش��د یا انواع روابط مالک تعیین مدیران باش��د‪،‬‬ ‫تغییر ضروری به نظر می رس��د‪ .‬در واقع در چنین‬ ‫فضایی‪ ،‬تغییر مالکی برای بهبود عملکرد است‪.‬‬ ‫شخصی که به عنوان مدیر یک مجموعه انتخاب‬ ‫می ش��ود باید علم و تخص��ص الزم را در ان حوزه‬ ‫داش��ته و در همی��ن ح��ال از تجرب��ه کاف��ی نیز‬ ‫برخوردار باش��د‪ .‬در چنین شرایطی انتظار می رود‬ ‫فرد ب��رای میان مدت یا بلندم��دت اداره امور یک‬ ‫مجموع��ه را بر عه��ده بگیرد‪ .‬توجه ب��ه این نکته‬ ‫ضروری به نظر می رس��د که تدوین استراتژی برای‬ ‫یک مجموعه‪ ،‬اجرای این برنامه ها و کس��ب نتیجه‬ ‫نهایی زمان بر اس��ت‪ .‬این زم��ان در حوزه معدن و‬ ‫صنایع معدنی‪ ،‬بیشتر هم هس��ت؛ بنابراین انتظار‬ ‫م��ی رود فرصت کافی در اختیار مدیران شایس��ته‬ ‫داده ش��ود تا ش��اهد بهبود در عملکرد انها باشیم‪.‬‬ ‫با توجه به تمام نقاط ضعف یادشده انتظار می رود‬ ‫برای انتخاب مدیران شایسته تالش کرده و زمینه‬ ‫مان��دگاری فعالیت انها را فراه��م کنیم‪ .‬در پایان‬ ‫باید خاطرنشان کرد که در مواردی شاهد انتصاب‬ ‫یا عزل مدیران براساس نگاه های سیاسی هستیم‪.‬‬ ‫این استراتژی اش��تباه است و اسیب های غیرقابل‬ ‫جبران��ی را به تولید و تولیدکننده وارد می کند‪ .‬بر‬ ‫همین اس��اس نیز عموما در جوامع توس��عه یافته‪،‬‬ ‫کمتر شاهد چنین تغییراتی هستیم‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫در کشورهای پیشرفته نیروهای کار به هم وابسته‬ ‫نیس��تند که این امر در نهایت به نفع تولید است؛‬ ‫یعنی در چنین شرایطی ش��اهد بهبود در شرایط‬ ‫تولید و کسب وکارها خواهیم بود‪.‬‬ صفحه 7 ‫ شنبه ‪ 2‬مرداد ‪ 13 1400‬ذی الحجه ‪ 24 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال چهارم شماره ‪652‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ - 88713730:‬پیامک‪30082190:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3:‬نمابر اگهی ها‪88724211:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫سهام عدالتی ها غفلت نکنند!‬ ‫درحالی در فصل برگزاری مجامع عمومی عادی ساالنه شرکت های بورسی‬ ‫به س��ر می بریم که امکان حضور مشموالن س��هام عدالت که روش مستقیم‬ ‫را ب��رای مدیریت س��هام خود انتخاب ک��رده بودند‪ ،‬در مجامع ‪ ۳۶‬ش��رکت‬ ‫سرمایه پذیر سهام عدالت فراهم شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬مطابق با مصوبه ش��ورای عالی ب��ورس و اوراق بهادار‪،‬‬ ‫تمامی مش��موالن سهام عدالت در روش مس��تقیم از تمامی حقوق و مزایای‬ ‫س��هامداری (ش��امل امکان حضور در مجمع‪ ،‬رای دهی و‪ )...‬برخوردار شدند‪.‬‬ ‫بنابراین این افراد می توانند در مجامع عمومی ‪ ۳۶‬ش��رکت سرمایه پذیر سهام‬ ‫عدالت ش��خصا حضور یافته و از طریق اعمال رای خود در تصمیم گیری های‬ ‫این شرکت ها مشارکت کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفته محس��ن انصاری مهیاری‪ ،‬مدیر نظارت بر ناش��ران‪ ،‬ش��رکت های‬ ‫سرمایه پذیر س��هام عدالت باید اطالعات سهامداران عدالت به روش مستقیم‬ ‫و س��ایر س��هامداران خود را از شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و‬ ‫تس��ویه وجوه دریافت کرده و در س��امانه س��هام خود جهت برگزاری مجامع‬ ‫عمومی اعمال کنند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬حدود ‪ ۱۹‬میلیون از ‪ ۴۹‬میلیون مشمول سهام عدالت‬ ‫در فرایند ازادس��ازی این سهام‪ ،‬روش مس��تقیم را برای مدیریت سهام خود‬ ‫انتخاب کرده و به طور مس��تقیم س��هام دار ‪ ۳۶‬شرکت س��رمایه پذیر سهام‬ ‫عدالت شدند‪ .‬بنابراین می توانند در مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت های‬ ‫مذکور مشارکت کنند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت که ش��رکت های بورسی‪ ،‬س��االنه مجمعی را برای اتخاذ‬ ‫تصمیمات��ی در رابطه با میزان تقس��یم س��ود برگزار می کنن��د که به نتیجه‬ ‫حاصل از ان سود مجمع گفته می شود‪ .‬سودی که شامل حال سرمایه گذارانی‬ ‫می شود که تا روز مجمع مالک سهام ان شرکت باشند‪.‬‬ ‫چه کسانی مشتری اوراق دولتی هستند؟‬ ‫به گفته مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس‪ ،‬بیش از ‪۱۰.۲‬میلیون‬ ‫نفر در صندوق های بورسی سرمایه گذاری کرده اند‪.‬‬ ‫به گ��زارش فارس‪ ،‬میثم فدای��ی در مورد صندوق های س��رمایه گذاری در‬ ‫بورس گفت‪ :‬درحال حاضر ‪ ۳۰۰‬صندوق سرمایه گذاری در بورس حضور دارند‬ ‫که ارزش روز انها بیش از ‪ ۵۱۳‬هزار میلیارد تومان ش��ده است و ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر سرمایه گذار در این صندوق ها حضور دارند که در واقع روش‬ ‫سرمایه گذاری غیر مستقیم را برگزیده اند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ۳۵۰ ،‬هزار میلیارد تومان از صندوق ها شامل صندوق با درامد‬ ‫ثابت هستند‪ ،‬همچنین ‪ ۸۷‬هزار میلیارد تومان ارزش صندوق های بازارگردان‬ ‫در بورس اس��ت که برای نقدشوندگی سهام فعالیت دارند و ‪ ۵۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومان ارزش صندوق های سهامی است‪.‬‬ ‫مدیر نظ��ارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس گف��ت‪ :‬در صندوق های با‬ ‫درامد ثابت ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان س��هام وج��ود دارد‪ .‬همچنین ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان س��پرده های شبکه بانکی در صندوق های با درامد ثابت وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فدایی در پاسخ به این پرسش که مشتری اوراق دولتی که منتشر می شود‬ ‫چه کسانی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۴۰‬درصد از اوراق دولتی توسط صندوق های‬ ‫ب��ا درامد ثاب��ت خریداری می ش��ود و این صندوق های با درام��د ثابت برای‬ ‫اعضای خود س��ود ماهانه تقس��یم می کنند؛ اما در مورد صندوق های سهامی‬ ‫و صندوق های مختلط ب��ا افزایش نرخ واحدهای س��رمایه گذاری (یونیت ها)‬ ‫سودی نصیب دارندگان این واحدها می شود‪.‬‬ ‫وی در مورد اینکه بیش��تر کارشناسان می گویند مردم تازه وارد به صورت‬ ‫غیرمستقیم وارد بازار سرمایه شوند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با توجه به اینکه بیشتر مردم‬ ‫قدرت تحلیل س��هام و بازار را ندارند یا وقت کافی برای تحلیل بازار را ندارند‬ ‫از طرفی با توجه به اینکه هزینه معامالتی در روش س��هامداری مستقیم باال‬ ‫اس��ت و در صندوق ها این هزینه کمتر است بنابراین توصیه می شود کسانی‬ ‫که تازه می خواهند وارد بازار شوند به روش غیر مستقیم و از طریق صندوق ها‬ ‫در بازار سرمایه حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫مدیر نظارت بر نهادهای مالی س��ازمان بورس در مورد مدیریت صندوق ها‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه مدیران سرمایه گذاری در صندوق ها به تایید حرفه ای‬ ‫س��ازمان بورس می رس��ند و صالحیت انها بای��د تایید ش��ود بنابراین افراد‬ ‫حرفه ای در این صندوق ها قرار می گیرند‪.‬‬ ‫فدای��ی در مورد اینکه ایا امکان س��وخت پول م��ردم در صندوق ها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬در صندوق های س��هامی ام��کان زیان وج��ود دارد اما احتمال‬ ‫س��وخت کل س��رمایه وجود ندارد چون این صندوق ها پشتوانه دارند‪ .‬بخش‬ ‫عمده ای از پشتوانه این صندوق ها سهام موجود بازار است‪ .‬همچنین در مورد‬ ‫صندوق های س��پرده گذاری پول ها توس��ط متولی حسابرسی چک می شود و‬ ‫در صندوق های با درامد ثابت ضامن نقدش��وندگی که معموال بانک ها هستند‬ ‫وجود دارد‪ .‬البته در صندوق سهامی ضامن نقدشوندگی وجود ندارد و امکان‬ ‫سود و زیان در ان وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در مورد اینکه برای تازه واردان به بورس چه نوع صندوقی را پیش��نهاد‬ ‫می کنید‪ ،‬گفت‪ :‬کس��انی که قدری ریسک می پذیرند صندوق سهامی انتخاب‬ ‫کنن��د و انهایی ک��ه درامد ثابت می خواهند صندوق ب��ا درامد ثابت انتخاب‬ ‫کنند که حداقل بازدهی س��االنه صندوق با درامد ثابت ‪ ۲۰‬درصد در س��ال‬ ‫اس��ت‪ .‬بازدهی صندوق های سهامی مطابق بازدهی بازار است که این بازدهی‬ ‫در س��ال گذشته مانند ش��اخص کل بورس که ‪ ۱۵۳‬درصد بود‪ ،‬مناسب بوده‬ ‫اس��ت؛ در صندوق ه��ای مختلط نیز ترکیبی از بازده��ی صندوق های ثابت و‬ ‫صندوق با درامد ثابت نصیب سرمایه گذاران می شود‪.‬‬ ‫از س��ال گذش��ته که اقبال مردم به س��رمایه گذاری در بورس بیشتر شده‬ ‫برخی از افراد به صورت مس��تقیم وارد خرید س��هام ش��رکت ها شدند که در‬ ‫نوس��انات بازار دچار زیان شدند اما س��رمایه گذاری در صندوق های با درامد‬ ‫ثابت عالوه بر کاهش هزینه مبادالت می تواند درامد ثابتی بیش��تر از ش��بکه‬ ‫بانکی نصیب سرمایه گذاران کند‪.‬‬ ‫بازار س��رمایه دوب��اره برای مردم جذاب ش��ده و با‬ ‫حرکت ارام اما رو به رشدی که شاخص در هفته های‬ ‫گذشته تجربه کرده‪ ،‬امید برای بازگشت رونق به بازار‬ ‫سرمایه جان گرفته است؛ اما دیگر نه بازار با صعودهای‬ ‫فزاینده همراه است و نه سهامداران انقدر بی تجربه که‬ ‫ت��ن به هر خریدی در بورس بدهن��د؛ بنابراین به نظر‬ ‫می رس��د بازار می تواند در یک فضای ارام و منطقی تر‬ ‫نسبت به گذشته پیش برود و رشد کند‪.‬‬ ‫بس��یاری از س��هامداران و ش��رکت های بورس��ی‪،‬‬ ‫روزهای بد بازار س��رمایه در نیمه دوم س��ال گذشته‬ ‫را از ی��اد نبرده ان��د و اگرچه هنوز هم ام��ا و اگرهای‬ ‫زیادی نسبت به تامین مالی پروژه ها در بورس دارند‪،‬‬ ‫اما ب��ه هر حال به کارگیری ابزاره��ای جدید در بازار‬ ‫می توان��د انها را نس��بت به تامین مالی مناس��ب تر از‬ ‫بورس امیدوارتر کند‪.‬‬ ‫حضور حداکثری م��ردم در تمام الیه های اقتصادی‬ ‫اعم از سرمایه گذاری‪ ،‬مدیریت‪ ،‬سهم بری و نفع بری‬ ‫و مالکی��ت از ارکان اصل��ی اقتصاد مقاومتی اس��ت و‬ ‫دول��ت نیز بای��د حداقل دخالت را در کس��ب و کار و‬ ‫اقتصاد داش��ته باش��د در این صورت‪ ،‬مردم به عنوان‬ ‫عاملیت اصلی در اقتصاد ش��ناخته می ش��وند و «کار‬ ‫مول��د»‪ ،‬از ارزش ه��ای اصلی اقتصاد خواهد ش��د؛ به‬ ‫همین دلیل اقتصاد ایران نیاز به تعریف انواع مدل های‬ ‫جدید س��رمایه گذاری و بکارگیری ابزار متنوع در بازار‬ ‫س��رمایه دارد تا س��رمایه گذاری و مالکیت حداکثری‬ ‫م��ردم در اقتصاد کنونی حاصل ش��ود و در نتیجه ان‬ ‫مردمی سازی اقتصاد و تحقق اقتصاد مقاومتی به وقوع‬ ‫بپیوندد‪.‬‬ ‫در این میان به تازگی‪ ،‬شورای عالی بورس با تصویب‬ ‫دستورالعمل تاس��یس شرکت های سهامی عام پروژه‪،‬‬ ‫اقدامی مثبت در راس��تای تحقق مردمی سازی اقتصاد‬ ‫و رفع مش��کل تامین منابع مال��ی طرح های زیر بنایی‬ ‫کشور و سرمایه گذاری مردم به صورت تضمینی انجام‬ ‫دیگ��ر نقدینگی م��ردم به س��مت پروژه ه��ای کالن‬ ‫عمرانی و توس��عه ای سرازیر می ش��ود و همچنین در‬ ‫دس��تورالعمل فوق محدودیت خاصی برای نوع پروژه‬ ‫دیده نش��ده و مسئله ای که مهم بوده و در صندوق ها‬ ‫هم‪ ،‬پیش بینی ش��ده است اجرای پروژه های با ریسک‬ ‫کمتر بوده که عایدی س��رمایه ان بسیار کوتاه مدت تر‬ ‫است؛ به نحوی که این پروژه ها اولویت دارند و به جای‬ ‫اینکه مردم در یک پروژه ‪ 5‬ساله سرمایه گذاری کنند؛‬ ‫در یک پروژه ‪ 2‬یا ‪ 3‬ساله که قرار است به بهره برداری‬ ‫برسد؛ سرمایه گذاری خواهند کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬ه��دف تمرکز تامی��ن مالی به روش‬ ‫ش��رکت س��هام عام پروژه‪ ،‬روی پروژه های نیمه تمام‬ ‫اس��ت‪ ،‬پروژه ای که باالی ‪50‬درصد پیش��رفت داشته؛‬ ‫می تواند با س��رمایه های خرد مردمی از طریق شرکت‬ ‫سهام عام پروژه تامین مالی و پذیره نویسی شود‪.‬‬ ‫حس��ینی مقدم در پاس��خ به س��وال خبرن��گار مهر‬ ‫مبنی ب��ر اینکه ترکیب ابزار اوراق و س��هام با ش��رکت‬ ‫س��هام عام پروژه چه کمکی به تسهیل سرمایه گذاری‬ ‫خ��رد مردمی خواه��د کرد‪ ،‬گف��ت‪ :‬ای��ن موضوع به‬ ‫س��اختار تامین مال��ی بنگاه ها برمی گ��ردد و ماهیت‬ ‫ش��رکت س��هامی پروژه قابلیت تغیی��ر دارد؛ اما همه‬ ‫ابزارهای مالی در بازار س��رمایه برای تامین مالی باید‬ ‫کاربرد پذیر باش��ند و ابزار مالی باید تعریف ش��ود که‬ ‫قابل اس��تفاده برای همه شرکت ها و بنگاه ها باشد لذا‬ ‫در مدل ش��رکت سهام عام پروژه مدل طوری طراحی‬ ‫شده که از همه ابزارها چه سرمایه ای و چه ابزار بدهی‬ ‫ب��رای تامین مالی و به س��رانجام رس��اندن ان پروژه‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی معتقد است که جذابیت استفاده ترکیبی از ابزار‬ ‫س��هام و بدهی در مدل شرکت سهام عام پروژه برای‬ ‫س��رمایه گذاری های مردمی جذابیت ایجاد می کند و‬ ‫حتی در س��یکل های مختل��ف اقتصاد (رک��ود رونق‬ ‫اقتصادی)‪ ،‬موجب کاهش ریسک سرمایه گذار شده و‬ ‫کاه��ش هزینه های تامین مال��ی و در نتیجه افزایش‬ ‫سوداوری سرمایه گذاران را به همراه دارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اخبار‬ ‫گروه معدن‬ ‫راه سوداوری سهامداران خرد‬ ‫داده اس��ت تا مسیر توسعه کشور بدون نیاز به نفت و‬ ‫اس��تقراض بانکی یا خارجی با هدایت نقدینگی مردم‬ ‫به سمت تولید در بخشی از بازار سرمایه میسر شود‪.‬‬ ‫در همی��ن ارتب��اط‪ ،‬روح اهلل حس��ینی مقدم‪ ،‬عض��و‬ ‫ش��ورای عالی ب��ورس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا مه��ر گف��ت‪ :‬ه��دف از تصویب این‬ ‫دس��تورالعمل ایج��اد فرصت ب��رای اف��راد حقوقی و‬ ‫ش��رکت های پیمان��کار پروژه ه��ای عمرانی اس��ت تا‬ ‫بتوانن��د از ظرفیت بازار س��رمایه جه��ت تامین مالی‬ ‫پروژه های ملی و توس��عه ای عمرانی اس��تفاده کنند؛‬ ‫در واقع‪ ،‬هدف از ایجاد مدل ش��رکت سهام عام پروژه‬ ‫ب��رای پیمانکاران‪ ،‬تقویت ب��ازار اولیه بورس و هدایت‬ ‫نقدینگی به پروژه های دارای توجیه اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مدل شرکت سهامی عام پروژه مطابق‬ ‫قانون تجارت ابتدا پذیره نویس��ی ب��رای عموم جامعه‬ ‫ش��کل می گی��رد و قاعدتا بر اس��اس یکس��ری منابع‬ ‫اطالعاتی پروژه توس��ط مش��اور و بورس اوراق بهادار‬ ‫تایی��د می ش��ود و در اختی��ار همگان ق��رار می گیرد؛‬ ‫مطابق این مصوبه س��رمایه شرکت س��هام عام پروژه‬ ‫بای��د حداقل ‪ ۱،۰۰۰‬میلیارد تومان بوده و موسس��ان‬ ‫ان باید حداقل ‪ ۵۰‬درصد س��رمایه شرکت را به شکل‬ ‫نقدی و غیر نقدی تعهد کنند‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه حس��ینی مقدم‪ ،‬اورده غیرنق��د می تواند‬ ‫حداکثر ‪ ۳۰‬درصد سرمایه ش��رکت مشتمل بر پروژه‬ ‫و ملحقات ان و دارایی نقدشونده مانند اوراق با درامد‬ ‫ثابت و سهام شرکت های پذیرفته شده باشد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن با اش��اره به محوریت م��ردم در این‬ ‫ن��وع تامین مال��ی افزود‪ :‬در روش س��رمایه گذاری در‬ ‫ش��رکت س��هام عام پروژه‪ ،‬م��ردم به عن��وان عاملیت‬ ‫اصلی س��رمایه گذاری تلقی می ش��وند؛ چراکه فرصت‬ ‫س��رمایه گذاری ب��رای مردمی که به تنهای��ی توانایی‬ ‫س��رمایه گذاری ندارند؛ فراهم می شود؛ ضمن اینکه با‬ ‫اس��تفاده از ای��ن مدل مردم می توانند با س��رمایه کم‬ ‫ی��ا اندک به هر میزان در پروژه‪ ،‬کنار س��رمایه گذاران‬ ‫بزرگ طرح‪ ،‬در نفع بری و س��وداوری سهیم باشند و‬ ‫ان وقت عدالت اقتصاد محور ایجاد شده است‪.‬‬ ‫عض��و ش��ورای عالی ب��ورس ادام��ه داد‪ :‬در جه��ت‬ ‫مردمی س��ازی اقتصاد روش شرکت سهامی عام پروژه‬ ‫روش س��رمایه گذاری موثر اس��ت و م��ردم در منافع‬ ‫بلندمدت توس��عه کشور سهیم می ش��وند و از طرفی‬ ‫معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فوالد‪:‬‬ ‫معاون اجرایی انجم��ن تولیدکنندگان فوالد گفت‪:‬‬ ‫لزومی ندارد برای کاال هایی که مازاد تولید دارند‪ ،‬الزام‬ ‫عرضه در بورس کاال وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان‪ ،‬وحید یعقوبی‬ ‫در رابطه با افزایش نرخ پایه فوالد در بورس کاال گفت‪:‬‬ ‫مسئوالن بورس کاال در ابتدا باید پاسخگوی این سوال‬ ‫باش��ند که نرخ فوالد باید به گونه‪‎‬ای باشد که به نفع‬ ‫عموم مردم باشد و بنابراین باید مکانیزم هایی طراحی‬ ‫شود که تولیدکنندگان نیز از این بازار نفع ببرند‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬در ب��ازار ف��والد تنظی��م ب��ازار ب��ه دو‬ ‫قس��مت تنظیم می ش��ود در بحث ش��مش‪ ،‬میلگرد‬ ‫و تیراه��ن نس��بت ب��ه ب��ازار ورق بای��د سیاس��ت‬ ‫جداگان��ه ای اتخاذ ش��ود در زمینه ش��مش‪ ،‬میلگرد‬ ‫و تیر اه��ن بی��ش از نی��از داخل تولید وج��ود دارد و‬ ‫الزامات عرضه در بورس کاال مشکل زا است‬ ‫طبیعت��ا نیازی به سیاس��ت های س��ختگیرانه تنظیم‬ ‫بازار نیست‪.‬‬ ‫ای��ن مقام مس��ئول تصریح ک��رد‪ :‬ام��ا در رابطه با‬ ‫بازار ورق ای��ن موضوع متفاوت اس��ت‪ ،‬انجمن فوالد‬ ‫‪2‬سیاست اصولی را مد نظر دارد؛ اول اینکه در پوشش‬ ‫کامل ظرفیت تولیدکنندگان ورق گرم و سرد به طور‬ ‫مثال کاهش تعرفه ورق گرم رخ داده اس��ت که دولت‬ ‫می توان��د با همکاری واحد های ب��زرگ برنامه واردات‬ ‫مناسب در کنار پوشش ظرفیت تولیدکننده را داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫یعقوب��ی اظه��ار کرد‪ :‬در زمینه ورق س��رد کش��ور‬ ‫‪2‬میلیون تن ظرفیت دارد که متاس��فانه فعال نیست‬ ‫که باید با س��ازوکار عرض��ه اختصاصی در بورس کاال‬ ‫فعال شود‪.‬‬ ‫او در ادام��ه بیان کرد‪ :‬یکی از ر اه های پیش��نهادی‬ ‫می تواند این باشد که لزومی ندارد‪ ،‬کاال هایی که مازاد‬ ‫تولی��د دارند‪ ،‬این میزان ال��زام عرضه در بورس وجود‬ ‫داش��ته باشد‪ .‬اگر مقایس��ه ای داشته باشیم بین زمان‬ ‫قب��ل و بعد از بخش��نامه های ال��زام عرضه حداکثری‬ ‫در ب��ورس کاال مش��اهده خواهیم ک��رد که زمانی که‬ ‫همه بخواهن��د همه محصوالت خود را در بورس کاال‬ ‫عرض��ه کنند‪ ،‬قطعا اختالل هایی ایجاد خواهد ش��د و‬ ‫قیمتی که در بورس کاال کش��ف می ش��ود نه به سود‬ ‫تولیدکننده و نه مصرف کننده است‪.‬‬ ‫یعقوبی در ادامه اظهار کرد‪ :‬زمانی که سیاست های‬ ‫صادراتی به سیاس��ت های تنظیم بازار داخلی ترجیح‬ ‫داده ش��ود ان نی��ز در ی��ک کاالیی که م��ازاد تولید‬ ‫دارد‪ ،‬همچنی��ن اتفاق��ی رخ می ده��د‪ .‬انجمن فوالد‬ ‫همیش��ه به دنبال این بوده است که قیمت ها به سود‬ ‫تولیدکنندگان داخل��ی و مصرف کننده در یک نقطه‬ ‫تعادل که ان را عرضه و تقاضا مشخص می کند‪ ،‬باشد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬زمانی که کاالیی وارد بورس کاال می شود و‬ ‫تقاضایی برای ان وجود ندارد‪ ،‬باید سازوکاری رخ دهد‬ ‫که در عرضه بعدی نرخ ان پایین تر نه باالتر باشد‪.‬‬ ‫یعقوبی گف��ت‪ :‬در رابطه با صادرات اهن اس��فنجی‬ ‫بحث متفاوت اس��ت‪ .‬اما در رابطه با شمش و میلگرد‬ ‫نس��بتی از عرضه که معامله شده است کم بوده است‬ ‫بنابراین‪ ،‬این موضوع نش��ان دهنده این است که کف‬ ‫عرضه تعیین ش��ده برای عرضه ب��ا واقعیت مطابقت‬ ‫ندارد‪ .‬درحال حاضر کف عرضه ها بیش از بازار اس��ت‬ ‫و خری��دار وج��ود ندارد‪ ،‬بنابر این به س��مت صادرات‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫کاهش سود بین بانکی موجب تقویت بورس می شود‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه گفت‪ :‬کاهش نرخ سود‬ ‫بی��ن بانکی در بلندم��دت‪ ،‬می تواند باعث کاهش نرخ‬ ‫سود بانکی شود‪.‬‬ ‫هوم��ن عمیدی در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران‬ ‫ج��وان‪ ،‬در رابطه با علل کاهش نرخ س��ود بین بانکی‬ ‫به ‪ ۹۵/۱۷‬درصد گفت‪ :‬بانک ها با وام دادن به یکدیگر‬ ‫از یک حاش��یه امنیت بیشتری برای سرمایه گذاری ها‬ ‫بهره مند می شوند‪ ،‬به این علت که تسهیالت دادن به‬ ‫بان��ک دیگری با هزینه توافقی می تواند بازدهی بدون‬ ‫ریسک داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار سرمایه بیان کرد‪ :‬در شرایطی‬ ‫که س��رمایه گذاری در بانک ها جذابیت نداش��ته باشد‬ ‫بانک ها تصمیم می گیرند با هزینه های باال تامین مالی‬ ‫کنند تا پول ش��ان را در سرمایه گذاری های دیگر قرار‬ ‫بدهند‪ ،‬اما در طرف مقابل ممکن است شرایطی ایجاد‬ ‫ش��ود که رقابت سنگینی در پرداخت سود بانک ها به‬ ‫وجود بیاید‪ .‬در این ش��رایط س��پرده گذاران به دنبال‬ ‫بیرون اوردن پول ش��ان از بانک نیستند‪ ،‬در این زمان‬ ‫بانک ها منابع مالی زیادی در اختیارش��ان است‪ ،‬ولی‬ ‫تولید و خدماتی که نیاز به تامین مالی دارند‪ ،‬حاشیه‬ ‫سودشان بسیار پایین امده است و جذابیتی برای انها‬ ‫یک کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه واکنش‬ ‫بورس به انتخابات ریاس��ت جمهوری مثبت بوده و در‬ ‫این مدت شاخص کل نزدیک به ‪ ۱۷‬درصد رشد کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در ح��ال حاضر ب��ورس منتظر انتخاب‬ ‫کابینه دولت سیزدهم است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬همای��ون داراب��ی در خصوص‬ ‫وضعی��ت کلی بازار به ویژه پس از مش��خص ش��دن‬ ‫نتیج��ه انتخابات ریاس��ت جمهوری‪ ،‬اف��زود‪ :‬واکنش‬ ‫بورس به انتخابات ریاست جمهوری مثبت بوده و طی‬ ‫این مدت شاخص کل نزدیک به ‪ ۱۷‬درصد رشد کرده‬ ‫اس��ت اما در حال حاضر بورس منتظر انتخاب کابینه‬ ‫دولت سیزدهم است چون افرادی که به خصوص برای‬ ‫وجود ندارد که سرمایه گذاری کنند‪ ،‬در این حالت نرخ‬ ‫سود بین بانکی نزولی می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همان طور که گفته شد گاهی منابع مالی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬اما استفاده کننده ای از ان نیست یا تقاضا‬ ‫برای ان کم اس��ت‪ ،‬در این حال��ت هزینه پول پایین‬ ‫ می اید و سود بین بانکی کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫عمیدی در پاس��خ به این پرس��ش که کاهش نرخ‬ ‫س��ود بین بانکی چه اثری بر روی س��ود بانکی دارد؟‬ ‫بیان کرد‪ :‬کاهش نرخ س��ود بی��ن بانکی در بلندمدت‬ ‫می تواند باعث کاهش نرخ س��ود بانکی شود‪ .‬اگر نرخ‬ ‫سود بین بانکی تا ‪ ۱۵‬درصد هم برسد پول از بانک ها‬ ‫خارج نمی ش��ود‪ ،‬اما اگر س��ود بین بانکی به پایین تر‬ ‫از ‪ ۱۵‬درص��د برس��د‪ ،‬س��ود بانکی نی��ز کاهش پیدا‬ ‫می کنند و س��پرده گذاران پول های ش��ان را از بانک ها‬ ‫خارج می کنند‪ ،‬چون دیگر برای انها به صرفه نیس��ت‬ ‫که در بانک س��رمایه گذاری کنند‪ .‬در این زمان دیگر‬ ‫بازار ها برای انها جذاب می ش��ود از این رو می توان به‬ ‫بازار سرمایه و حتی به بازار ارز اشاره کرد‪ .‬برای مثال‬ ‫ف��ردی پول خودش را از بان��ک خارج می کند و با ان‬ ‫دالر می خرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که تا چه اندازه سود‬ ‫بی��ن بانکی می تواند پایین بیاید ک��ه به ضرر بانک ها‬ ‫نش��ود؟ گفت‪ :‬درحال حاضر س��ود بین بانکی ‪۱۸.۳۱‬‬ ‫اس��ت‪ .‬حال اگر س��ود بین بانکی به زی��ر ‪ ۱۵‬درصد‬ ‫برس��د‪ ،‬برای بانک ها مضر است‪ ،‬ولی این کاهش سود‬ ‫بین بانکی به زیر ‪ ۱۵‬درصد باعث تقویت بیش��تر بازار‬ ‫سرمایه می شود‪.‬‬ ‫عمیدی در رابطه با اثر کاهش نرخ سود بین بانکی‬ ‫بر بورس بیان کرد‪ :‬ش��رکت های حاض��ر در این بازار‬ ‫می توانن��د با مبال��غ پایین تر تامین مال��ی کنند و از‬ ‫بانک ها تس��هیالت بگیرند‪ ،‬این امر ارزشمند است‪ ،‬به‬ ‫این علت که هزینه های مالی ش��رکت های بورسی را‬ ‫پایین می اورد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از طرفی رابطه معکوس��ی بین نرخ بهره‬ ‫بی��ن بانکی با ‪ p/e‬ش��رکت های بورس��ی وجود دارد‪.‬‬ ‫یعنی هر چه نرخ به��ره بین بانکی افزایش پیدا کند‪،‬‬ ‫‪ p/e‬نیز کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫عمیدی در پاس��خ به این پرس��ش که ای��ا در این‬ ‫مدت که نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا کرده است‬ ‫ش��اخص کل بورس رشد داشته است؟ عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫همین زمان که نرخ سود بین بانکی کاهش پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬وضعیت بازار بهتر ش��ده است‪ ،‬منابع مالی که‬ ‫واکنش مثبت بورس به دولت سیزدهم‬ ‫تیم اقتصادی انتخاب می ش��وند ب��رای بورس اهمیت‬ ‫زیادی دارد‪.‬‬ ‫وی در خص��وص پایان مذاکرات مرب��وط به برجام‬ ‫در دول��ت کنونی و ادام��ه ان در دولت بع��د و تاثیر‬ ‫این موضوع بر ب��ورس هم گفت‪ :‬اگر احیای برجام به‬ ‫کاهش قیمت دالر منجر شود می تواند بر بازار سرمایه‬ ‫اثر بگذارد اما چون در شرایط کنونی دالر از یک ثبات‬ ‫بی��ن ‪ ۲۳‬تا ‪ ۲۵‬هزار تومان برخوردار اس��ت‪ ،‬می توان‬ ‫گفت موضوع برجام برای بورس حیاتی نیست‪ .‬دارابی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نه احی��ای برجام برای ما طالیی خواهد‬ ‫بود و نه نبودنش می تواند بال باش��د‪ .‬برجام در نهایت‬ ‫‪ ۱۰‬درصد از مش��کالت کشور را پوشش می دهد و ان‬ ‫چیزی که در این مس��اله نق��ش زیادی دارد مدیریت‬ ‫داخلی است‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه در خصوص‬ ‫اینکه ازاد شدن منابع ارزی ایران در کشورهای دیگر‬ ‫بر کاه��ش قیمت دالر اثر خواهد داش��ت یا خیر هم‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه بخش زیادی از این منابع صرف‬ ‫واردات کاالهای غیرتحریمی می ش��ود فکر نمی کنم‬ ‫تاثیر زیادی بر کاهش نرخ ارز در داخل داش��ته باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به افزایش نقدینگی در اقتصاد کشور هم‬ ‫اشاره و تصریح کرد‪ :‬قبل از انتخابات شاهد رفتارهای‬ ‫سیاس��ی اقتصادی مثل تالش برای کاهش نرخ ارز به‬ ‫منظور کاهش تورم بودیم که با واقعیت رشد نقدینگی‬ ‫همخوانی نداشت و در حال حاضر با خروج از ان فضا‬ ‫در اختی��ار بانک ها قرار دارد‪ ،‬معم��وال به چند طریق‬ ‫وارد بازار سرمایه می شود‪ ،‬یکی از طریق بازار گردانی‬ ‫سهام بانک ها اس��ت‪ ،‬به این صورت بانک ها در بورس‬ ‫حاضر هس��تند و پول های ش��ان را به ب��ازار گردان ها‬ ‫می دهند‪ ،‬این یک طریق ورود پول به بورس توس��ط‬ ‫بانک ها است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنین بانک ه��ا صندوق های درامد‬ ‫ثابت را تاس��یس می کنند‪ ،‬که در این روش از طریق‬ ‫صندوق های سرمایه گذاری پول های شان را در بورس‬ ‫س��رمایه گذاری کنند‪ .‬ان صندوق ها مجمع سالیانه و‬ ‫تقس��یم س��ود دارند‪ ،‬که بانک ها از این تقس��یم سود‬ ‫منتفع می ش��وند‪ ،‬به عبارت دیگ��ر بانک ها به صورت‬ ‫غیر مستقیم از این ماجرا منفعت می برند‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار سرمایه تصریح کرد‪ :‬در حالت‬ ‫س��وم خود بانک ها به روش مستقیم دست به خرید و‬ ‫فروش سهام شرکت ها و کارخانه ها می زنند‪ ،‬اما برای‬ ‫این امر بر اس��اس قانون مقداری موانع وجود داش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬ولی درحال حاضر قانون های جدید این موانع‬ ‫را برداش��ته ک��ه بانک ها عالوه بر امالک مس��تغالت‬ ‫بتوانند در بازار بورس س��هام و س��هامداری شرکت ها‬ ‫هم سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫شاهد رش��د زیادی در قیمت ها هستیم‪.‬دارابی افزود‪:‬‬ ‫عالوه بر رش��د نقدینگی‪ ،‬ما با مشکل کمبود کاال هم‬ ‫مواجه ش��ده ایم که این موضوع دردسر بزرگی ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬در ح��ال حاضر تورم ش��دیدی در مواد‬ ‫خوراکی و اشامیدنی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به اینکه ایا این م��وج تورم می تواند‬ ‫مجددا وارد بازار مسکن و خودرو هم بشود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫بخش مس��کن قدرت خرید اهیمت زیادی دارد و باید‬ ‫ب��ه ان توجه کرد‪ .‬در خصوص بازار خودرو با توجه به‬ ‫اینکه امس��ال شرایط برای مس��افرت فراهم نیست به‬ ‫نظر نمی رس��د تقاضاها واقعی باش��د و این شرایط از‬ ‫وضعیت دالر نشات می گیرد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن 657

روزنامه روزگار معدن 657

شماره : 657
تاریخ : 1400/05/09
روزنامه روزگار معدن 656

روزنامه روزگار معدن 656

شماره : 656
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه روزگار معدن 655

روزنامه روزگار معدن 655

شماره : 655
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه روزگار معدن 654

روزنامه روزگار معدن 654

شماره : 654
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه روزگار معدن 653

روزنامه روزگار معدن 653

شماره : 653
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه روزگار معدن 651

روزنامه روزگار معدن 651

شماره : 651
تاریخ : 1400/04/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!