روزنامه روزگار معدن شماره 654 - مگ لند

روزنامه روزگار معدن شماره 654

روزنامه روزگار معدن شماره 654

روزنامه روزگار معدن شماره 654

‫حماسهفوالدمبارکه‬ ‫درانتقالنفتازگورهبهجاسک‬ ‫مدیریت مخاطرات طبیعی‬ ‫با همکاری بخش خصوصی‬ ‫تفاهمنامه چهارجانبه میان س��ازمان های زمین شناسی‪،‬‬ ‫فضایی ایران‪ ،‬نقش��ه برداری و هواشناس��ی کشور به امضا‬ ‫رسید‪ .‬این تفاهمنامه در راستای توسعه همکاری ها و انجام‬ ‫طرح های مش��ترک در حوزه های تب��ادل داده و اطالعات‪،‬‬ ‫پیش بین��ی‪ ،‬پایش‪ ،‬امادگی و مقابله با مخاطرات طبیعی و‬ ‫انجام طرح های مشترک در سطح کشور به امضای علیرضا‬ ‫شهیدی‪ ،‬معاون رئیس سازمان زمین شناسی‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫اقتصادی معدن‬ ‫و صنایع معدنی ایران‬ ‫ب��ا تولی��د ‪ ۴۰۰‬ه��زار ت��ن تخت��ال ‪ API‬ب��رای انتقال‬ ‫‪۱۰۰۰‬کیلومت��ری نفت کش��ور‪ ،‬پ��روژه مهم و اس��تراتژیک‬ ‫انتقال نفت خام گوره به جاسک که به گفته رئیس جمهوری‬ ‫مهم تری��ن طرح از نظر امنیت ملی‪ ،‬اقتصاد و انرژی کش��ور‬ ‫اس��ت به صورت رس��می افتتاح ش��د‪ .‬اهمیت استراتژیک و‬ ‫حیاتی پروژه انتقال نفت خام از گوره به جاسک در دوره های‬ ‫‪ 7‬مختلفی بیان شده اما انچه به نظر درباره این پروژه مهم‪...‬‬ ‫چالش های معدنکاری‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مرداد ‪ 15 1400‬ذی الحجه ‪ 26 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال چهارم شماره ‪8 654‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫تیتر های روز‬ ‫بازار فوالد به حال خود‬ ‫رها شده است‬ ‫برخالف رونده��ای اقتص��ادی در دنیا که با‬ ‫کاهش تقاضا‪ ،‬قیمت ه��ای نیز کاهش می یابد‪،‬‬ ‫در ایران به طور فزاینده شاهد افزایش قیمت ها‬ ‫هس��تیم و این موضوع مصرف کنندگان نهایی‬ ‫را تحت الش��عاع قرار داده اس��ت‪ .‬به طوری که‬ ‫با افزایش چش��مگیر قیمت ها‪ ،‬مصرف کنندگان‬ ‫نهایی به تدریج از دور مصرف خارج شده اند‪...‬‬ ‫غبار صنعت سیمان‬ ‫بر پیکر سبز گیالن‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیامدهای‬ ‫قطع برق صنایع‬ ‫‪3‬‬ ‫شهریار گراوندی‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫کارفرمایان صنعت سیمان کشور‬ ‫‪4‬‬ ‫محیط زیس��ت و زندگی اهال��ی برخی نواحی‬ ‫منطقه دیلمان شهرس��تان س��یاهکل به دلیل‬ ‫فعالی��ت کارخانه س��یمان در این منطقه دچار‬ ‫اس��یب شده و بسیاری از پوشش های گیاهی و‬ ‫کش��اورزی از بین رفته است‪ .‬بلندای باستانی و‬ ‫سبز دیلمان از غبار صنایع در امان نمانده است‪.‬‬ ‫این روزها خنکای نسیم‪ ،‬پیراهن سبز زمین‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بیشاز‪۷۰‬درصدسیمان‬ ‫وارد بورسکاال می شود‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مدیرعامل سرمایه گذاری سیمان تامین گفت‪:‬‬ ‫چالش قطعی ب��رق در کنار افزایش هزینه های‬ ‫ثابت و جاری ش��رکت های س��یمانی منجر به‬ ‫کاهش تولید س��یمان شده اس��ت‪ ،‬معضلی که‬ ‫نتیجه ای جز ضرر به ش��رکت ها و افزایش نرخ‬ ‫ب��رای خریداران ب��ه دنبال نخواهد داش��ت‪ .‬به‬ ‫گفته رضا جمارانیان عرضه س��یمان در بورس‬ ‫کاال سبب متعادل شدن نرخ ها می شود‪8 ...‬‬ ‫نیمه تیرماه ش��رکت مدیریت تولید‪ ،‬انتقال و‬ ‫توزیع نیروی برق ای��ران (توانیر) طی نامه ای به‬ ‫واحدهای فوالدی و سیمانی تاکید کرد با توجه‬ ‫به محدودیت جدی در تامین برق به دلیل افزایش‬ ‫بی س��ابقه مص��رف و به منظ��ور حف��ظ پایداری‬ ‫شبکه سراس��ری برق و جلوگیری خاموشی های‬ ‫گسترده‪ ،‬ضروری اس��ت نسبت به هشدار توقف‬ ‫فرایند اصلی فعالیت مشترکان فوالدی و سیمان‬ ‫ب��ا حداکثر برق دریافتی از ش��بکه به میزان ‪۱۰‬‬ ‫درصد دیماند مصرفی این دس��ته از مش��ترکان‬ ‫اقدام ش��ود‪ .‬ای��ن ابالغیه عمال زمین��ه تولید در‬ ‫صنعت س��یمان کش��ور را فراهم کرد‪ .‬در همین‬ ‫حال‪ ،‬چالش تامین برق برای صنایع س��یمان از‬ ‫خرداد ماه اغاز ش��د‪ .‬این محدودی��ت عموما از‬ ‫ساعت ‪ ۱۰‬صبح اغاز می شد و در مواردی حتی‬ ‫تا ‪ ۹‬شب نیز ادامه می یافت‪ .‬در این میان‪ ،‬وزارت‬ ‫نیرو نیز تاکید داشت واحدهای سیمانی مصرف‬ ‫برق خود را به ‪ ۲۰‬درصد دیماند مصرفی کاهش‬ ‫دهند‪ .‬البته واحدهای س��یمانی تالش می کردند‬ ‫ضمن کاه��ش مصرف برق‪ ،‬همچنان روند تولید‬ ‫خ��ود را ادام��ه دهند اما از نیم��ه تیرماه و بنا بر‬ ‫ابالغیه جدید توانی��ر این تولیدکنندگان موظف‬ ‫شده اند مصرف برق خود را به ‪ ۱۰‬درصد دیماند‬ ‫مصرفی کاهش دهند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ صفحه 1 ‫در انعقاد تفاهمنامه چهارجانبه بین دستگاه های اجرایی تاکید شد‬ ‫اخبار‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 26‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪654‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫پیامدهای‬ ‫قطع برق صنایع‬ ‫ادامه از صفحه اول‬ ‫بدین ترتیب‪ ،‬روند فعالیت در واحدهای سیمانی‬ ‫کشور عمال متوقف شده است‪.‬‬ ‫چالش تامین ب��رق موردنیاز صنایع قصه درازی‬ ‫دارد و از زمس��تان سال گذشته اغاز شد‪ .‬از همان‬ ‫زمان نیز پیش بینی می شد با گرم تر شدن هوا این‬ ‫کمبود شدت بگیرد‪.‬‬ ‫ای��ن کمبود ط��ی هفته ه��ای گذش��ته زمینه‬ ‫خاموش��ی برق خانوارها و موجی از نارضایتی ها را‬ ‫ایجاد کرد‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬سیاست گذاران برای کاهش‬ ‫این حجم از نارضایتی اقدام به محدود کردن هرچه‬ ‫بیش��تر برق صنایع کردند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫این روند زمینه تعطیل��ی و توقف تولید واحدهای‬ ‫س��یمانی را فراه��م می کن��د و در این��ده نزدیک‬ ‫پیامدهای بیش��تری خواهد داشت؛ از جمله انکه‬ ‫در این��ده نزدیک و به دنبال توقف تولید واحدهای‬ ‫س��یمانی‪ ،‬این محصول در بازار کمیاب می ش��ود‬ ‫و دس��ت دالالن و واس��طه گران ب��ه خریدوفروش‬ ‫سیمان بازخواهد شد؛ بدین معنی که بازار سیاهی‬ ‫برای خرید این محصول ساختمانی شکل می گیرد‬ ‫که زمینه رشد قیمت ان را فراهم می کند‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی حتی شاهد توقف فعالیت در‬ ‫پروژه های ساخت وساز و عمرانی نیز خواهیم بود‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال به دنبال قطع تولید‪ ،‬بس��یاری‬ ‫از کارگ��ران بیکار خواهند ش��د‪ .‬از مجموع موارد‬ ‫یادش��ده این طور می توان نتیج��ه گرفت که موج‬ ‫نارضایت��ی قوی تری در راه اس��ت‪ .‬ب��ه اعتقاد من‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاران بین ب��د و بدتر‪ ،‬ش��رایط بدتر را‬ ‫انتخ��اب کردن��د‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬بای��د تاکید کرد‬ ‫واحده��ای س��یمانی نی��ز همچون س��ایر صنایع‬ ‫هزینه ه��ای ثابتی مثل هزینه حقوق و دس��تمزد‪،‬‬ ‫بازپرداخت تسهیالت بانکی و‪ ...‬دارند و با این توقف‬ ‫تولید‪ ،‬ضرر و زیان قابل توجهی را متحمل خواهند‬ ‫شد‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬نقل قول های گوناگونی درباره‬ ‫زمان بازگش��ت ش��رایط به حالت ع��ادی و تامین‬ ‫برق صنایع ذکر می ش��ود؛ با این وجود‪ ،‬از شرایط‬ ‫این طور برداشت می شود که قصه قطعی های برق‬ ‫طوالنی اس��ت و تا زمان گرمای هوا ادامه دارد‪ .‬در‬ ‫واقع اگ��ر این کمبود به دلیل گرمای هوا یا کمبود‬ ‫اب موردنیاز نیروگاه های برق ابی باش��د نمی توان‬ ‫در مدت زم��ان کوتاه��ی به رفع ان امید داش��ت‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬رش��د بهای فروش سیمان در‬ ‫بازار ازاد و ایجاد فضای داللی و واس��طه گری برای‬ ‫فروش این محصول ساختمانی قابل پیش بینی بود‪.‬‬ ‫عالوه بر این باید تاکید کرد تا زمانی که این چالش‬ ‫به طور کامل برطرف نش��ده و برق موردنیاز صنایع‬ ‫به طور پای��دار تامین نش��ود‪ ،‬نمی ت��وان به بهبود‬ ‫ش��رایط تولید در صنایع و بازگشت ارامش مجدد‬ ‫ب��ه بازار خریدوفروش این محصوالت س��اختمانی‬ ‫امید داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد نرخ‬ ‫بیلت صادراتی ایران‬ ‫بهای هر ت��ن از بیلت صادراتی ای��ران در نیمه‬ ‫دوم ماه جوالی به دلیل بهبود تقاضای چینی ها با‬ ‫رشد همراه ش��د و این در حالی است که به دلیل‬ ‫محدودیت های برقی در کش��ور تولید فوالدساران‬ ‫با کاهش همراه بوده اس��ت‪ .‬به گزارش معدن ‪،۲۴‬‬ ‫فوالدس��ازان ایران می گویند که با محدودیت های‬ ‫تولی��د ناش��ی از برق‪ ،‬می��زان تولی��دات روزانه از‬ ‫‪۱۰‬ه��زار ت��ن به ‪ ۱۰۰۰‬ت��ا ‪ ۲۰۰۰‬ت��ن افت پیدا‬ ‫کرده اس��ت! این امر موجب شده تا صادرکنندگان‬ ‫درخواست خرید جدیدی را نپذیرند ودرحال حاضر‬ ‫تنه��ا به تکمیل فروش های قبل��ی بپردازند‪ .‬با این‬ ‫ح��ال ب��ه دلیل وضع تقاض��ای چین ب��ه واردات‪،‬‬ ‫فوالدسازان اندکی اقدام به پذیرش درخواست های‬ ‫جدید کردند که در این میان محموله ای به ارزش‬ ‫‪ ۶۴۰‬ت��ا ‪ ۶۴۵‬دالر در هر تن فوب نهایی ش��د که‬ ‫به نسبت هفته قبل ‪ ۲۵‬دالر افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به همین دلیل در هفته گذشته بهای هر تن بیلت‬ ‫صادراتی کش��ورمان با رش��د به ‪ ۶۳۸‬تا ‪ ۶۴۵‬دالر‬ ‫افزایش داش��ت‪ .‬این در حالی ست که پیشنهادات‬ ‫خری��د بیلت از س��وی چینی ها به نرخ س��ی اف ار‬ ‫‪ ۷۲۳‬دالری داده ش��ده است که با در نظر گرفتن‬ ‫هزینه ه��ای باالی حمل معادل ‪ ۶۵‬دالر در هر تن‬ ‫درحال حاضر قابل کار نخواهد بود و از سویی تجار‬ ‫ریس��ک خرید حمل با پرچم ایرانی را نپذیرفته و‬ ‫از س��ویی به دلیل محدودیت ه��ای برقی مطمئن‬ ‫نیس��تند که محموله های شان سر وقت تحویلشان‬ ‫داده شود‪.‬‬ ‫مدیریت مخاطرات طبیعی با همکاری بخش خصوصی‬ ‫گروه معدن‬ ‫تفاهمنام��ه چهارجانب��ه میان س��ازمان های‬ ‫زمین شناس��ی‪ ،‬فضایی ای��ران‪ ،‬نقش��ه برداری و‬ ‫هواشناسی کشور به امضا رسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدنی کش��ور‪ ،‬ای��ن تفاهمنامه در‬ ‫راس��تای توس��عه همکاری ها و انجام طرح های‬ ‫مش��ترک در حوزه های تب��ادل داده و اطالعات‪،‬‬ ‫پیش بین��ی‪ ،‬پایش‪ ،‬امادگی و مقابله با مخاطرات‬ ‫طبیع��ی و انجام طرح های مش��ترک در س��طح‬ ‫کش��ور به امضای علیرضا شهیدی‪ ،‬معاون رئیس‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‪،‬‬ ‫س��حر تاج بخش‪ ،‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی و‬ ‫رئیس سازمان هواشناسی کشور‪ ،‬مرتضی براری‪،‬‬ ‫معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رئیس‬ ‫س��ازمان فضای��ی ای��ران و غالمعل��ی جعفرزاده‬ ‫ایمن ابادی‪ ،‬معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫و رئیس سازمان نقشه برداری کشور رسید‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ ‪ ۴‬سازمان متولی تولید اطالعات‬ ‫پای��ه و کاربردی در کش��ور توس��عه همکاری ها‬ ‫و انج��ام طرح ه��ای پژوهش��ی و عملیات��ی در‬ ‫زمینه های مشترک از جمله کاربرد فناوری های‬ ‫فضای��ی‪ ،‬تولید محصوالت مش��ترک کاربردی و‬ ‫سامانه های اطالعات مکانی‪ ،‬داده های زمین مبنا‬ ‫ب��ا هدف بهبود پایش‪ ،‬پیش بینی و کاهش اثرات‬ ‫مخاطرات طبیعی را دستور کار خواهند داشت‪.‬‬ ‫طرف های حاضر در ای��ن تفاهمنامه جهت به‬ ‫حمایت از اجرای طرح های مش��ترک ب ه منظور‬ ‫ارائه خدمات تخصصی به هنگام وقوع مخاطرات‬ ‫طبیعی‪ ،‬همکاری فیمابین به منظور مانع زدایی و‬ ‫تقویت جایگاه بخش خصوصی برای ارائه خدمات‬ ‫کارب��ردی در ح��وزه پایش مخاط��رات طبیعی‪،‬‬ ‫هم��کاری در ارائه و به اش��تراک گذاری داده ها و‬ ‫اطالع��ات اماری موجود در س��ازمان های طرف‬ ‫تفاهمنامه در راس��تای انجام موضوع تفاهمنامه‬ ‫بر اس��اس قوانی��ن و مقررات موج��ود‪ ،‬برگزاری‬ ‫همایش ها و کارگاه ها و س��مینارهای اموزشی و‬ ‫تخصصی مش��ترک‪ ،‬همکاری مشترک در زمینه‬ ‫مطالع��ات و پژوهش ه��ای مورد نی��از طرفین و‬ ‫اس��تفاده از امکانات و تجهیزات ازمایش��گاهی‪،‬‬ ‫کتابخانه ها‪ ،‬اس��ناد علمی و فیلم های اموزش��ی‬ ‫تخصصی طرفین طب��ق ضوابط و مقررات توافق‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش تنوع مخاطرات طبیعی‬ ‫پی��ش از امض��ای ای��ن‬ ‫علیرض��ا‬ ‫تفاهمنام��ه‬ ‫ش��هیدی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫و‬ ‫زمین شناس��ی‬ ‫اکتشافات معدنی کشور با‬ ‫بی��ان اینک��ه ‪ ۴‬س��ازمان‬ ‫حاضر در این نشس��ت محتوا‪ ،‬داده ها و دیتاهای‬ ‫بس��یار ارزش��مندی در زمینه علوم زمین تولید‬ ‫می کنن��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬در صورتی که ای��ن داده ها با‬ ‫یکدیگ��ر تجمیع ش��وند و هم��ه طرف ها به یک‬ ‫نقطه نظر مشترک برس��ند می توان زمینه سازی‬ ‫ایج��اد پیش اگاه��ی مورد نی��از برای م��ردم و‬ ‫مسئوالن را هدف اصلی کاهش اثرات مخاطرات‬ ‫طبیعی را فراهم کرد‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه از این محتواها به عنوان‬ ‫اطالعات پایه ای کش��ور یاد می شود که در همه‬ ‫بخش ه��ای عمران��ی و علمی کش��ور اس��تفاده‬ ‫می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدنی کش��ور به عنوان س��ازمان‬ ‫متولی شناخت مخاطرات طبیعی اطالعات بسیار‬ ‫ارزش��مندی در این زمینه تهیه ک��رده که امید‬ ‫است با هم افزایی بیشتر بتوانیم کیفیت داده های‬ ‫تولیدی این سازمان را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه از ‪ ۴۳‬مخاطره ش��ناخته‬ ‫ش��ده در دنی��ا متاس��فانه ‪ ۳۴‬مخاط��ره در‬ ‫ایران مش��اهده ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬ای��ران در کمربند‬ ‫پرمخاط��ره کوه زایی الپ‪-‬هیمالیا قرار گرفته که‬ ‫‹ ‹فرونشس�ت زمین‪ ،‬زنگ خطری برای‬ ‫مسئوالن‬ ‫باعث ش��ده تن��وع مخاطرات در ای��ران افزایش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫ش��هیدی از تغییرات اقلیمی ب��ه عنوان یکی‬ ‫از مخاط��رات و بحران ه��ای ج��دی که موجب‬ ‫خشکس��الی در ای��ران ش��ده یاد ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫تغیی��رات اب و هوای��ی در دنیا اتف��اق افتاده و‬ ‫ش��اهدیم درحال حاض��ر در اروپا و کش��ورهای‬ ‫الم��ان‪ ،‬اتریش و ن��روژ را تحت تاثی��ر قرار داده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته معاون وزیر صنعت در ایران نیز‬ ‫بارندگی ها تغییر یافته و مناطق خش��ک کش��ور‬ ‫ش��اهد بروز س��یل و در مناطق مرطوب ش��اهد‬ ‫خشکسالی هس��تیم که این خشکسالی ها باعث‬ ‫ش��ده برای تامین اب م��ورد نظر تعداد چاه های‬ ‫غیرمج��از نیز افزای��ش یابد‪ .‬وی با بی��ان اینکه‬ ‫افزایش سطح ابیاری موجب کاهش سطح منابع‬ ‫ابی و اسیب جدی به ابخوان ها می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬همین امر فرونشست را نیز افزایش می دهد‬ ‫و در دش��ت ها وضعیت حیات گیاهان و جانوران‬ ‫به خطر می افتد‪.‬‬ ‫‹ ‹خشکس�الی و خالی از س�کنه ش�دن‬ ‫بخش هایی از کشور‬ ‫رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کشور با تاکید مجدد بر اینکه خشکسالی موجب‬ ‫خالی از سکنه شدن بخش هایی از کشور خواهد‬ ‫ش��د‪ ،‬گف��ت‪ :‬این امر ب��رای امنیت ملی کش��ور‬ ‫مناس��ب نیس��ت و خطرافرین اس��ت و این در‬ ‫حالی اس��ت که از بیش از ‪ ۶۰۰‬دش��ت موجود‬ ‫در کش��ور حدود ‪ ۳۰۸‬دش��ت قرم��ز و ممنوعه‬ ‫هس��تند و اگ��ر به بقیه دش��ت ها توج��ه نکنیم‬ ‫انه��ا نیز با وضعی��ت نامناس��بی مواجه خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ش��هیدی با بیان اینکه به جز مناطق ش��مالی‬ ‫در بیشتر مناطق کشور فرونشست با نسبت های‬ ‫متفاوت روی داده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬درحال حاضر در‬ ‫اصفهان در حال مطالعه فرونشس��ت هستیم که‬ ‫یک��ی از حادترین اس��تان های کش��ور در بخش‬ ‫فرونشست است و متاسفانه زبانه های فرونشست‬ ‫به داخل شهر و بسیاری از زیرساخت ها از قبیل‬ ‫مت��رو و مناطق پرجمعیت نفوذ کرده اس��ت که‬ ‫امیدواری��م با راهکارهای موجود مانع از اس��یب‬ ‫بیشتر فرونشست شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹انتق�ال گ�رد و غبار ای�ران به هند و‬ ‫پاکستان‬ ‫معاون وزیر صمت از بروز بیابان زایی گس��ترده‬ ‫ب��ه عنوان تبع��ات فرونشس��ت و کاهش اب در‬ ‫کش��ور یاد کرد و گفت‪ :‬بیابان زایی موجب ایجاد‬ ‫گرد و غبار در کشور می شود و این در حالی است‬ ‫که در گذش��ته گردوغبار از کشورهای همسایه‬ ‫وارد ایران می ش��د ولی درحال حاضر کش��ورمان‬ ‫به منبع ایجاد گرد و غبار برای پاکس��تان و هند‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫به گفته شهیدی؛ متاسفانه مجموعه گسترده ای‬ ‫از مخاطرات دست به دست هم داده اند که البته این‬ ‫امر مایوس کننده نیس��ت و راهکارهای متعددی‬ ‫وج��ود دارد تا به مقابله با این مخاطرات طبیعی‬ ‫بپردازیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه زور طبیعت نس��بت به‬ ‫انسان بیشتر است و ما نمی توانیم به طبیعت غلبه‬ ‫کنی��م‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید ب��ا طبیعت کنار بیاییم‬ ‫زیرا در کش��وری هستیم که بیش��تر مخاطرات‬ ‫طبیعی از جمله زمین لرزه‪ ،‬س��یل‪ ،‬زمین لغزش و‬ ‫تغییرات اقلیمی وجود دارد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‪،‬‬ ‫سازمان هواشناسی کشور‪ ،‬رئیس سازمان فضایی‬ ‫ایران و رئیس س��ازمان نقش��ه برداری کشور در‬ ‫حال تولید اطالعات س��طح کالن کشور هستند‬ ‫ک��ه امیدواریم امیدواریم بتوانی��م خوراک مورد‬ ‫نیاز ب��رای پژوهش��گران را تامین کنی��م تا انها‬ ‫نیز بتوانند راهکارهای مناس��ب و کاربردی برای‬ ‫مواجهه با مخاطرات طبیعی را برای برنامه ریزی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشگیری‪ ،‬گام اول مدیریت بحران‬ ‫همچنین سحر تاج بخش‪،‬‬ ‫رئیس سازمان هواشناسی‬ ‫کش��ور با اش��اره به انعقاد‬ ‫تفاهمنامه چهارجانبه بین‬ ‫‪ 4‬دس��تگاه اجرایی گفت‪:‬‬ ‫مخاط��رات بی ش��ماری از‬ ‫جمل��ه س��یل‪ ،‬فرونشس��ت زمین و‪ ...‬کش��ور را‬ ‫تحت تاثیر قرار می دهند که اس��تفاده از داده ها و‬ ‫اطالعات دس��تگاه ها و تولید محصوالت مشترک‬ ‫می تواند در پیش��گیری‪ ،‬پیش بین��ی و مدیریت‬ ‫بحران کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینک��ه مخاط��رات جوی و‬ ‫اقلیمی یکی از پر دامنه و گس��ترده ترین بالیای‬ ‫طبیعی اس��ت که همه س��اله تلف��ات و صدمات‬ ‫زی��ادی در دنیا برج��ای می گ��ذارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در این زمینه مس��ئله پیش اگاهی ها و هشدارها‬ ‫گام بس��یار مهم��ی در ح��وزه مدیری��ت بحران‬ ‫است و کش��ورهای پیش��رو بر اهمیت و منزلت‬ ‫ای��ن پیش اگاهی ه��ا واق��ف هس��تند بنابرای��ن‬ ‫سرمایه گذاری های عظیمی را در این زمینه انجام‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در کش��ور م��ا نی��ز مس��ئله‬ ‫پیش بین��ی و پیش اگاهی ه��ا در ح��وزه بالیای‬ ‫طبیعی و مسائل جوی و اقلیمی برعهده سازمان‬ ‫هواشناس��ی است و این س��ازمان نیز با تمام قوا‪،‬‬ ‫ظرفیت‪ ،‬امکانات و توان کارشناس��ی خود تالش‬ ‫می کن��د این وظیف��ه را به بهترین ش��کل انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫به گفته رئیس س��ازمان هواشناس��ی‪ ،‬اتفاقی‬ ‫که در دنیا طی دهه های اخیر افتاده رش��د قابل‬ ‫مالحظه فناوری در حوزه داده و اطالعات اس��ت‬ ‫و اگر ما نتوانیم در تولید هش��دارها به کاربران از‬ ‫داده های تجمیع شده استفاده کنیم‪ ،‬به طور قطع‬ ‫از ایده ال ها فاصله می گیریم‪ .‬داده های بی شماری‬ ‫در ح��وزه س��نجش از دور و داده های مکانی و‪...‬‬ ‫وج��ود دارد که می تواند م��ا را در تولید‪ ،‬تحلیل‪،‬‬ ‫پردازش و حتی در مدیریت صدور پیش اگاهی ها‬ ‫و هش��دار کم��ک کند و از این جهت اس��ت که‬ ‫س��ازمان هواشناسی مفتخر اس��ت که بتواند در‬ ‫خدمت روس��ای دس��تگاه هایی باش��د که بخش‬ ‫اعظم��ی از ای��ن داده ها و اطالعات را در کش��ور‬ ‫تولید می کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من امیدوارم با این همکاری که‬ ‫در قالب یک تفاهمنامه چهارجانبه بین روس��ای‬ ‫ن هواشناس��ی‪ ،‬س��ازمان فضای��ی ایران‪،‬‬ ‫س��ازما ‬ ‫سازمان نقش��ه برداری و س��ازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتشافات معدنی کش��ور اغاز می شود بتوانیم‬ ‫از ظرفیت بزرگی که در کش��ور اس��ت‪ ،‬استفاده‬ ‫بهین��ه کنی��م و ان را به یک س��رانجام بهتری‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان هواشناسی با بیان اینکه هدف‬ ‫دس��تگاه ها در زمین��ه بالیای طبیع��ی و حوزه‬ ‫موضوع��ات ج��وی و اقلیمی حفاظ��ت از جان و‬ ‫مال مردم اس��ت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این هم افزایی‬ ‫و گردهمای��ی به ما کمک خواهد کرد که بتوانیم‬ ‫در این زمینه با نگاه مساعدی که در دستگاه های‬ ‫اجرایی وجود دارد وضعیت تولید هشدارها را به‬ ‫سمت بهبود ببریم‪.‬‬ ‫این تفاهمنامه از چن��د جهت می تواند کمک‬ ‫کن��د‪ .‬تولید محصوالت مش��ترک با اس��تفاده از‬ ‫داده و اطالعات��ی ک��ه در اختیار دس��تگاه های‬ ‫موج��ود اس��ت‪ ،‬باع��ث می ش��ود محصول��ی‬ ‫کاربرپسندتر برای دستگاه های اجرایی بهره بردار‬ ‫مانن��د س��ازمان مدیریت بحران و دس��تگاه های‬ ‫ام��داد و نج��ات در زمان هش��دار تولید ش��ود‬ ‫چراک��ه پیش��گیری گام اول مدیری��ت بح��ران‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬از طرفی دیگر نی��ز تولید این‬ ‫محصوالت مش��ترک ب��ا نگاه کارشناس��ی قوی‬ ‫می توان��د به تصمیم گیران کش��ور کمک کند تا‬ ‫تدابیر بهتری برای مقابله یا س��ازگاری با بالیای‬ ‫طبیعی بیندیشند‪.‬‬ ‫تاج بخ��ش ضم��ن بی��ان اینک��ه مخاط��رات‬ ‫بی شماری مانند س��یل‪ ،‬خشکسالی‪ ،‬فرونشست‬ ‫زمی��ن‪ ،‬کانون ه��ای گردوخاک کش��ور را تحت‬ ‫تاثیر قرار می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬با استفاده از داده ها و‬ ‫اطالعات موجود و با کمک پیش اگاهی هایی که‬ ‫ما براساس اطالعات و داده های هواشناسی ارائه‬ ‫می کنیم هم در زمینه پایش و هم در پیشگیری‬ ‫و پیش بین��ی و مدیری��ت بحران کمک ش��ایانی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫جعف��رزاده‬ ‫غالمعل��ی‬ ‫ایمن ابادی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫نقش��ه برداری کشور نیز در‬ ‫این مراس��م با بیان این که‬ ‫در ص��ورت ت��داوم رون��د‬ ‫برداشت اب در ‪ ۴۴‬منطقه‬ ‫و ‪ ۱۰۹‬نقط��ه کش��ور که اع�لام کرده ای��م دچار‬ ‫فرونشس��ت ش��ده اند‪ ،‬قابل جب��ران نخواهد بود‪،‬‬ ‫‪۸۳‬درص��د بودج��ه ‪ ۱۴۰۰‬به هزینه ه��ای جاری‬ ‫اختصاص پیدا می کند و کشور با زحمت که بتواند‬ ‫این هزینه ه��ا را تامین کند‪ ،‬تنها ‪ ۱۷‬درصد ان را‬ ‫می تواند به س��مت زیرس��اخت ها ببرد‪ .‬با مشکل‬ ‫عدم مراقبت و عدم هماهنگی بین دس��تگاه هایی‬ ‫ک��ه دارای داده ه��ا و اطالعات بس��یار با ارزش��ی‬ ‫هس��تند که می تواند در کاه��ش هزینه مترتب از‬ ‫بالی��ای طبیع��ی و غیرطبیع��ی اثرگ��ذار باش��د‪،‬‬ ‫مواجهیم و هر دس��تگاهی به ص��ورت یک جزیره‬ ‫عمل می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این اتفاق پیام بسیار‬ ‫خوبی برای مردم دارد‪ ،‬این اس��ت که ‪ 4‬دس��تگاه‬ ‫اثرگ��ذار در حوزه های مختلف بالی��ای طبیعی و‬ ‫صدمات ناش��ی از ان در قالب ای��ن تفاهمنامه در‬ ‫مباحث زلزله‪ ،‬س��یل‪ ،‬اتش سوزی و‪ ...‬دور یک میز‬ ‫جمع ش��ده اند که هم افزایی کنن��د و یک وحدت‬ ‫رویه ای ایجاد کنند تا بتوانند هزینه های وارد شده‬ ‫ب��ر م��ردم را ب��ه حداق��ل ممک��ن‬ ‫برسانند‪ .‬رئیس سازمان نقشه برداری کشور تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر نحوه بهره برداری از اب در ‪ ۴۴‬منطقه و‬ ‫‪۱۰۹‬نقطه ای که شناس��ایی و اع�لام کرده ایم که‬ ‫دچار فرونشس��ت ش��ده اند‪ ،‬تداوم پیدا کند‪ ،‬دیگر‬ ‫قاب��ل جبران نخواهد بود و این یک زنگ هش��دار‬ ‫برای تمام مسئوالن ملی و کشوری و به ویژه مردم‬ ‫است‪ .‬شاید اکنون این روزها را به راحتی بگذرانیم‪،‬‬ ‫اما این منابعی که در اختیار ما است‪ ،‬امانتی است‬ ‫که باید به نس��ل های اینده منتق��ل کنیم‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه ‪ ۱۴‬گسل تهران که مردم نگران ان‬ ‫هستند‪ ،‬اکنون رصد می شود‪ ،‬گفت‪ :‬حاال این چهار‬ ‫دس��تگاهی که ب��ا امکان��ات و اطالع��ات موجود‬ ‫می توانند بحران ها را رصد کنند و امروز به س��بب‬ ‫وجود خالهای قانونی خودش��ان به خاطر دلسوزی‬ ‫نسبت به مردم که شایستگی باالترین رسیدگی ها‬ ‫را دارند‪ ،‬دور هم جمع شدند و هم افزایی می کنند‬ ‫تا با به اش��تراک گذاش��تن این داده ها و اطالعات‬ ‫بتوانی��م هش��دارهای به موق��ع به م��ردم دهی م و‬ ‫هزینه های خسارت های وارد شده جانی و مالی به‬ ‫مردم کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳۰‬میلی�ارد دالر خس�ارت ناش�ی از‬ ‫مخاطرات طبیعی در ایران و منطقه‬ ‫همچنین رئیس س��ازمان فضای��ی ایران با بیان‬ ‫این که در گزارش��ی امده بود ک��ه هم ایران و هم‬ ‫منطقه در ‪ ۱۸‬ماه گذشته بیش از ‪ ۳۰‬میلیارد دالر‬ ‫خسارت ناشی از مخاطرات طبیعی داشته اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم ای��ن تفاهمنامه کمک کن��د تا بتوانیم‬ ‫سهم مناس��ب تری در مدیریت مخاطرت طبیعی‬ ‫و هدای��ت ان به س��مت پیش بینی و پیش��گیری‬ ‫داشته باشیم‪ .‬به گفته مرتضی براری‪ ،‬شکل گیری‬ ‫ای��ن همکاری ه��ا می توان��د کم��ک کن��د تا در‬ ‫کش��ور بخش��ی از خس��ارات ناش��ی از مخاطرات‬ ‫طبیع��ی را مدیری��ت کنی��م و ب��ا کارگروه هایی‬ ‫ک��ه ش��کل می گی��رد و هماهنگی ه��ای بین این‬ ‫دس��تگاه ها بتوانی��م ای��ن عرص�� ه را مدیری��ت‬ ‫کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬الزم اس��ت ت�لاش کنیم فضا را‬ ‫ب��رای ورود بخ��ش خصوصی در ای��ن عرصه نیز‬ ‫فراهم کنیم‪ .‬تمام تالش س��ازمان فضایی نیز این‬ ‫اس��ت که بتواند در تولید داده هایی که مورد نیاز‬ ‫کش��ور است‪ ،‬نقش افرینی کند‪ .‬ما امروزه بیش از‬ ‫‪۱۰‬ماهواره داریم که از طریق ان به صورت انالین‬ ‫داده دریافت می کنیم و روزانه بیش از ‪ ۳۳‬دریافت‬ ‫افالین داریم که این داده ها می تواند در حوزه های‬ ‫مختلف به ویژه در بخش کش��اورزی نقش افرینی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫گسترش همکاری های ایمیدرو و «ومعادن»‬ ‫نشست مش��ترک مدیران ایمیدرو و ش��رکت سرمایه گذاری‬ ‫توس��عه معادن و فلزات به منظور بحث و تبادل نظر‪ ،‬تش��ریک‬ ‫مساعی و هماهنگی های الزم در فعالیت های جاری برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصاد انالین‪ ،‬در ابتدای این نشس��ت امیرحسین‬ ‫ن��ادری‪ ،‬مدیرعامل هلدینگ «ومعادن» توضیحات مبس��وطی‬ ‫درباره وضعیت فعلی ش��رکت و طرح ه��ا و برنامه های پیش رو‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫نادری چشم انداز شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات‬ ‫را تبدیل ش��دن به یکی از ‪ ۳‬شرکت سرمایه گذاری تخصصی تا‬ ‫اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬در کش��ور از منظر ارزش بازار اع�لام کرد و افزود‪:‬‬ ‫ارزش کل پرتفوی بورس��ی و غیربورس��ی شرکت درحال حاضر‬ ‫بالغ بر ‪ ۱۲۳‬هزار میلیارد تومان بوده و س��هم شرکت های گروه‬ ‫در زنجیره فوالد کش��ور‪ ،‬بیش از ‪ ۶۵‬درصد از تولید کنسانتره‪،‬‬ ‫‪ ۴۰‬درص��د از تولید گندله‪ ۲۴ ،‬درصد از تولید اهن اس��فنجی‪،‬‬ ‫‪۱۲‬درصد از ف��والد خام و ‪ ۵‬درصد از تولید محصوالت فوالدی‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬سرمایه گذاری شرکت های گروه در طرح های‬ ‫توس��عه در بخش ارزی بالغ بر ‪ ۳‬میلیارد یورو و در بخش ریالی‬ ‫‪۱۹‬هزار میلیارد تومان بوده اس��ت که نش��ان از توسعه محوری‬ ‫و پویایی مجموع��ه دارد‪ .‬همچنین در راس��تای تحقق اقتصاد‬ ‫مقاومتی طرح های بزرگ دیگری را در دست برنامه ریزی داریم‬ ‫که از میان انان می توان ‪ ۲۵‬پروژه در ش��رکت گل گهر مجموعا‬ ‫ب��ه ارزش ‪ ۴/۲‬میلی��ارد یورو‪ ۱۴ ،‬پروژه در ش��رکت گهر زمین‬ ‫مجموع��ا ب��ه ارزش ‪ ۲/۹‬میلیارد یورو و ‪ ۲۲‬پروژه در ش��رکت‬ ‫چادرملو مجموعا به ارزش‪ ۸۰‬هزار میلیارد تومان را برشمرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت س��رمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در‬ ‫ادام��ه به مهم تری��ن برنامه های این هلدینگ ب��زرگ معدنی و‬ ‫فوالدی از جمله تملک دارایی ها و ش��رکت های ارزنده در حال‬ ‫واگذاری از سوی دولت و نهادهای عمومی‪ ،‬تنوع بخشی به سبد‬ ‫محصوالت متناس��ب با نیازها و الزام��ات بازارهای بین المللی و‬ ‫ورود ش��رکت س��هامی عام پروژه محور (تجلی توسعه معادن و‬ ‫فلزات) به بازار س��رمایه و جمع اوری منابع پروژه ها از این بازار‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫ن��ادری همچنین گفت‪ :‬در حوزه معدنی‪ ،‬توس��عه فعالیتهای‬ ‫اکتش��افی به منظور کشف معادن جدید و ارزشمند سنگ اهن‬ ‫و پلی متال ها‪ ،‬ایجاد ‪ ۴‬ش��رکت معدنی‪ ،‬فلزی و غیرفلزی جهت‬ ‫تولید مواد معدنی با اس��تفاده از روش های نوین‪ ،‬تاس��یس یک‬ ‫ش��رکت اکتش��افی با مش��ارکت ش��رکت های گروه‪ ،‬راه اندازی‬ ‫مابق��ی باتری های ش��رکت کک طبس و تامین م��واد اولیه ان‬ ‫و توس��عه دان��ش فنی و فناوریک گ��روه از طریق بهره گیری از‬ ‫توان دانشگاه ها و مراکز پژوهشی‪ ،‬توسعه زیرساخت ها در بخش‬ ‫انرژی و حمل ونقل از برنامه های مهم مجموعه «ومعادن» است‪.‬‬ ‫مدیرعامل «ومعادن» در پایان سخنان خود شماری از موارد‬ ‫درخواس��تی این مجموعه در حوزه های مختلف از جمله تامین‬ ‫مواد اولیه ش��رکت کک طبس‪ ،‬واگذاری اسکه بارکو‪ ،‬همکاری‬ ‫بیش��تر ایمیدرو در واگذاری پهنه های اکتش��افی و ‪ ...‬را مطرح‬ ‫ک��رد‪ .‬وجیه اله جعفری‪ ،‬رئیس هیات عام��ل ایمیدرو در ادامه‬ ‫این نشس��ت ضمن تقدیر از تالش های انجام ش��ده در شرکت‬ ‫سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات از ان به عنوان مجموعه ای‬ ‫توانمند و چابک یاد کرد و تدوین اس��تراتژی مبتنی بر برنامه و‬ ‫زمانبندی را الزمه ادامه روند رو به رش��د این ش��رکت دانست‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در حوزه اکتش��اف با همکاری س��ازمان ها و مراکز‬ ‫ذیربط حرکت وسیعی را شروع کرده ایم لیکن رسیدن به نتیجه‬ ‫مطلوب تنها با حضور دولت امکان پذیر نیس��ت و الزم است در‬ ‫این خصوص همراهی و همکاری بخش های مختلف را داش��ته‬ ‫باشیم و حضور بیشتر شرکت های بزرگ و موثری چون شرکت‬ ‫س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات را در حوزه اکتش��اف‬ ‫ضروری می دانیم‪ .‬این شرکت ها نهایتا در قبال سرمایه گذاری و‬ ‫مشارکت خود از نتیجه اکتشافات سهم خواهند برد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مناسب اس��ت هلدینگ «ومعادن» در زمینه سرمایه گذاری در‬ ‫معادن خارج از کش��ور و تامین مواد اولیه از ان س��وی مرزها‬ ‫وارد عمل ش��ود به عنوان مثال در موضوع سنگ اهن و طالی‬ ‫ونزوئ�لا ظرفیت خوبی ب��رای ورود این مجموع��ه وجود دارد‪.‬‬ ‫جعفری همچنین برای تامین مواد اولیه کک طبس تا رسیدن‬ ‫به ظرفیت کامل تولید این کارخانه قول مساعدت داد‪.‬‬ صفحه 2 ‫موانع فعالیت های معدنی از کمبود تجهیزات تا پیچیدگی بروکراسی اداری‬ ‫چالش های معدنکاری‬ ‫گروه معدن‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 26‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪654‬‬ ‫خبر‬ ‫ضرورت توجه دولت‬ ‫به نوسازی‬ ‫ماشین االت معدنی‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫در ش��رایط تحریم��ی ک��ه درام��د نفت��ی به‬ ‫حداق��ل رس��یده‪ ،‬فعالیت معدن��ی‪ ،‬می تواند در‬ ‫ایج��اد ارزش افزوده‪ ،‬ارزاوری و در نتیجه رش��د‬ ‫اقتصادی کش��ور موثر واقع ش��ود اما باید به این‬ ‫اصل توجه داشت که این مسیر با موانع متعددی‬ ‫مواجه بوده که موجب فرار س��رمایه ها از بخش‬ ‫معدن شده است‪.‬‬ ‫در این راس��تا‪ ،‬فلزات انالین با علیرضا تقوی‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت کانی فراوران عرصه اقتصاد‬ ‫مبین به گفت وگو پرداخته که در ان می خوانید‪.‬‬ ‫€ €در خص�وص فعالی�ت ش�رکت کان�ی‬ ‫فراوران عرصه اقتص�اد مبین توضیحاتی‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫ش��رکت کانی فراوران عرص��ه اقتصاد مبین‬ ‫زیرمجموع��ه هلدینگ کوش��اگران اس��ت و در‬ ‫زمین��ه فراوری مواد معدنی و همچنین س��رب‬ ‫و روی فعالی��ت دارد‪ .‬در ح��وزه فلزات در معدن‬ ‫خن��داب اس��تان اراک ک��ه دارای خاک معدنی‬ ‫س��رب اس��ت‪ ،‬به مرحله اس��تخراج رسیدیم و‬ ‫درحال حاضر ب��ه دنبال احداث کارخانه فراوری‬ ‫نیز هس��تیم‪ .‬ی��ک کارخانه کوچ��ک در منطقه‬ ‫کمیج��ان اح��داث کردیم ولی ب��ه علت هزینه‬ ‫حمل در انتقال محصوالت و مواد اولیه و سپس‬ ‫ع��دم وجود امکان دپوی باطله در ش��هرک های‬ ‫صنعتی‪ ،‬به دنبال دریافت مجوز احداث کارخانه‬ ‫با مقی��اس بزرگ ت��ر در زمینه فلوتاس��یون در‬ ‫داخل خود معدن هس��تیم تا بتوانیم در ابتدا به‬ ‫کنس��انتره سرب و سپس به تولید شمش سرب‬ ‫نیز برسیم‪.‬‬ ‫عی��ار خاک معدن��ی موجود در دس��ترس ما‬ ‫از ‪ ۲‬تا ‪ ۲۰‬درصد اس��ت و با اکتش��افات توس��ط‬ ‫تیم مجرب‪ ،‬مش��خص ش��ده که از کف تا عمق‬ ‫‪۱۰۰‬مت��ری م��واد س��ربی و معدن��ی می توانیم‬ ‫اس��تخراج کنی��م و هرچه عمیق تر اکتش��اف و‬ ‫حفاری انجام ش��ود‪ ،‬به ذخایر معدنی بیش��تری‬ ‫دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫منطقه ای که معدن در ان واقع ش��ده اس��ت‪،‬‬ ‫در فاصل��ه هوای��ی ‪ ۹۰‬کیلومت��ری از اراک قرار‬ ‫دارد‪ .‬از س��ال ‪ ۱۳۸۴‬کارهای ابتدایی پی جویی‬ ‫را انجام دادیم و در س��ال ‪ ۱۳۸۹‬موفق به کسب‬ ‫پروانه اکتشاف شدیم و در سال ‪ ۱۳۹۸‬نیز پروانه‬ ‫بهره برداری به این معدن تعلق گرفت‪ .‬فعالیت در‬ ‫تم��ام حوزه های معدنی به زمان‪ ،‬تجربه و دانش‬ ‫ روز نیازمند است‪.‬‬ ‫همیش��ه گفته شده اس��ت که اکتشاف معدن‬ ‫مانن��د اژدها پول خورده و مانند رودخانه س��ود‬ ‫پ��س می دهد البته اگ��ر طبق اصول و چارچوب‬ ‫علمی با ان رفتار شود‪.‬‬ ‫در ای��ن معدن‪ ،‬عالو ه بر وجود س��رب‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود فلزات دیگری مانند نقره و روی و فلزات‬ ‫اس��تراتژیک تری وجود داشته باش��د اما عنصر‬ ‫غالب این معدن‪ ،‬سرب است‪.‬‬ ‫مع��دن خنداب به ص��ورت کلی در زون فلزی‬ ‫کشور قرار گرفته و عددی که برای ذخیره ان در‬ ‫پروانه ثبت ش��ده‪ ۲۷ ،‬هزار تن به صورت قطعی‬ ‫تایید ش��ده اس��ت و ‪ ۲۰۰‬هزار ت��ن نیز ذخیره‬ ‫احتمال��ی در پروانه بهره برداری قید ش��ده اما با‬ ‫انجام عملیات اکتشاف‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰‬برابر ذخیره‬ ‫قطع��ی در این معدن و ‪ ۲۰‬برابر ذخایر احتمالی‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫در معدن��ی که در اختیار داری��م‪ ،‬این قابلیت‬ ‫وج��ود دارد که روزانه ت��ا ‪ ۵۰۰‬تن در فاز اول و‬ ‫تا س��قف یک هزار تن نیز در فاز دوم اس��تخراج‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫به عنوان طرح توسعه‪ ،‬فراوری پودر میکرونیزه‬ ‫اکس��ید روی را در دس��تور کار خ��ود قرار داده‬ ‫بودیم که متاسفانه به علت کمبود منابع ابی در‬ ‫استان یزد‪ ،‬ناتمام ماند و سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت نیز اجازه پیگیری و به سرانجام رساندن‬ ‫این طرح را نداد و تصمیم بر این شد که در حوزه‬ ‫فراوری خش��ک‪ ،‬تولید پودر میکرونیزه کربنات‬ ‫کلسیم و فلدسپات و‪ ...‬را انجام دهیم‪.‬‬ ‫در اس��تان مرک��زی‪ ،‬در ح��ال راه اندازی یک‬ ‫پلنت جدید هس��تیم که به روش فلوتاسیون که‬ ‫معدن‬ ‫مرب��وط به فلزات موج��ود در خاک های فقیر و‬ ‫کم عیار است و همچنین سیستم ثقلی که برای‬ ‫فراوری خاک های عیار متوسط هستند را شامل‬ ‫می ش��ود‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬ظرفیت تولید را باید با‬ ‫مجموع تولیدات چند محصول در نظر گرفت که‬ ‫شامل پودرهای س��رب و روی‪ ،‬پودر میکرونیزه‬ ‫کربنات کلسیم‪ ،‬باریت‪ ،‬تالک و سیلیس است‪.‬‬ ‫ب��رای تولید محصوالت خود نظیر کنس��انتره‬ ‫سرب و روی‪ ،‬تنها از معدنی که در اختیار داریم‬ ‫اس��تفاده می کنیم و وابس��تگی به منبع معدنی‬ ‫دیگ��ری نداریم‪ .‬مصرف کنن��ده محصوالت این‬ ‫شرکت نیز عموما باتری س��ازی ها‪ ،‬صنایع دفاع‬ ‫کش��ور و کارخانه های تولید درهای ضد تشعشع‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫€ €تجهی�زات معدن�ی ای�ن ش�رکت را از‬ ‫طریق واردات تامین کرده اید؟‬ ‫عم��ده سیس��تم تولی��د و تجهیزات��ی ک��ه‬ ‫خریداری ش��ده و در امس��ال و س��ال گذش��ته‬ ‫نص��ب ش��ده و هم اکنون نیز در ح��ال نصب در‬ ‫ش��رکت کان��ی ف��راوران عرصه اقتص��اد مبین‬ ‫اس��ت‪ ،‬داخل��ی ب��وده و تاکن��ون خری��د ارزی‬ ‫نداشته ایم‪.‬‬ ‫در حوزه حفاری‪ ،‬نرخ س��ر مته در چند س��ال‬ ‫اخی��ر نزدیک ح��دود ‪ ۲۷۰‬هزار توم��ان بود اما‬ ‫ح��اال ای��ن نرخ ان ب��ه ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۸۵۰‬هزار‬ ‫تومان رس��یده است؛ بخش��ی از سر مته ساخت‬ ‫داخل و بخش دیگر ان وارداتی اس��ت که اگر به‬ ‫س��ازندگان داخلی بها بدهن��د‪ ،‬می توانند از نظر‬ ‫س��طح کیف��ی خود را ارتقا دهند که متاس��فانه‬ ‫حمایتی از انها در کار نیست‪.‬با این اوصاف‪ ،‬این‬ ‫تجهیزات نیز وارد می شود و عمال به توانایی های‬ ‫داخلی پش��ت ک��رده و هی��چ فرصتی ب��ه انها‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬مهم ترین هدف کشور باید رونق‬ ‫تولید باشد؛ چراکه به دلیل تحریم ها کسی نفت‬ ‫خری��داری نمی کند؛ کش��ورهایی مانند عراق‪،‬‬ ‫ترکیه‪ ،‬افغانس��تان و کش��ورهای شمال دریای‬ ‫خزر‪ ،‬خواهان همکاری و برقراری روابط تجاری‬ ‫با حوزه معدن و بهره برداری و تولید معدنی کشور‬ ‫هس��تند اما نمی توان کاری ک��رد‪ .‬اگر همکاری‬ ‫جدی دولت را به همراه داشته باشیم‪ ،‬قطعا نیاز‬ ‫مواد اولیه معدنی همین کش��ورهای همسایه و‬ ‫نزدیک را تامین می کنیم و رونق اقتصادی اسجاد‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫جالب است بدانید ایران از نظر منابع معدنی به‬ ‫حدی سرشار و غنی است که بنا بر اظهارات یکی‬ ‫از مس��ئوالن کش��ور‪ ،‬چندی پیش یک شرکت‬ ‫چین��ی اعالم کرده بود اگر فق��ط منایع معدنی‬ ‫اس��تان مرکزی به ان واگذار ش��ود‪ ،‬به مدت ‪۳‬‬ ‫س��ال‪ ،‬میزان قابل توجهی از کل بودجه کشور را‬ ‫تامین خواهد کرد!‬ ‫با توجه به گفته های یکی از نمایندگان مجلس‬ ‫ش��ورای اس�لامی نیز‪ ،‬مس��ئوالن و تجار کشور‬ ‫روس��یه بعد از دفع داع��ش بارها اعالم همکاری‬ ‫و درخواس��ت راه ان��دازی پروژه ه��ای عظیم در‬ ‫ای��ن کش��ور را کرده ان��د که متاس��فانه کس��ی‬ ‫اعتنایی نکرد‪.‬‬ ‫بخش معدن برای توس��عه هرچه بیشتر نیازمند تغییرات‬ ‫در فناوری های موجود اس��ت‪ .‬اس��تفاده از فناوری های روز‬ ‫دنی��ا عالوه بر افزای��ش تولید به کاهش مص��رف انرژی نیز‬ ‫کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش صنع��ت کار‪ ،‬کمب��ود ان��رژی ب��رق و گاز‬ ‫می توان��د خطری جدی برای حیات صنایع کش��ور باش��د‪.‬‬ ‫در پ��ی بحران کمب��ود ب��رق واحدهای صنعت��ی همچون‬ ‫س��یمانی ها و فوالدی ه��ا ب��ا مش��کالت بس��یاری مواجه‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع حاک��ی از ان اس��ت ک��ه توس��عه انرژی‬ ‫هم پ��ای توس��عه صنع��ت و زنجی��ره ارزش ایجاد نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €وضعیت اکتش�افات را چط�ور ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫در کش��ورهایی امری��کا و اس��ترالیا و تم��ام‬ ‫کش��ورهایی که ذخایر معدنی غنی دارند‪ ،‬زمانی‬ ‫که هزینه اکتش��اف باال اس��ت‪ ،‬دول��ت متقبل‬ ‫می ش��ود و زمانی که متوجه ش��دند در ان زون‬ ‫ی��ا ان معدن ذخایر معدنی وج��ود دارد‪ ،‬بعد از‬ ‫اکتش��افات کامل توسط دولت‪ ،‬انها را به بخش‬ ‫خصوصی واگذار می کنند و به ش��رکت ها اعالم‬ ‫می کنند هرکس تصمیم به اس��تخراج و فراوری‬ ‫دارد‪ ،‬از این ذخایر می تواند اس��تفاده کند اما در‬ ‫کش��ور ما‪ ،‬به عنوان مث��ال‪ ،‬یک متر مغزه گیری‬ ‫در چند سال اخیر ‪ ۳۰‬هزار تومان قیمت گذاری‬ ‫شده بود که درحال حاضر‪ ،‬هزینه یک متر حفاری‬ ‫مغزه گی��ری‪ ،‬از ‪۸۰۰‬ه��زار تومان تا یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬ه��زار تومان اس��ت‪ .‬ب��رای مثال‪ ،‬در یک‬ ‫محدوده به وسعت یک کیلومتر مربع‪ ،‬باید حداقل‬ ‫‪ ۲‬ه��زار متر حفاری و مغزه گی��ری ناحیه انجام‬ ‫ش��ود که هزینه بسیار سنگینی در شرایط فعلی‬ ‫در بر دارد‪.‬‬ ‫عالوه برای��ن‪ ،‬هزینه های جانبی دیگری مانند‬ ‫تامین گازوییل ماشین االت معدن‪ ،‬اب‪ ،‬برق و‪....‬‬ ‫به خودی خود‪ ،‬روی دوش معدن دار س��نگینی‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫€ €وض�ع قوانین جدید معدنی می تواند به‬ ‫توسعه فعالیت های معدنی کمک کند؟‬ ‫درحال حاضر‪ ،‬مسئوالن در حال اصالح بعضی‬ ‫قوانین مرتبط با معادن کش��ور هستند که البته‬ ‫به زعم خود اصالحات را اعمال می کنند اما باید‬ ‫به این نکته حائز اهمیت اشاره کرد که اصالح این‬ ‫قوانین توسط افرادی که هیچ تخصص و دانشی‬ ‫نه در زمینه فنی و نه حقوقی دارند انجام شده و‬ ‫اظهار نظرات و بحث هایی که شکل گرفته است‪،‬‬ ‫نشان از این امر دارد که متاسفانه این افراد بدون‬ ‫شایسته س��االری وارد عرصه ش��ده اند و در حال‬ ‫اجرای امور هستند‪.‬‬ ‫قوانی��ن معدنی در صورتی منطقی و قابل اجرا‬ ‫به نظر می رسد که نحوه اجرا متناسب با منطقه ‬ ‫معدنی باشد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در منطقه ای که ما‬ ‫فعالیت معدنی داریم‪ ،‬از قدیم تا کنون‪ ،‬فرهنگ‬ ‫مع��دن داری و معدن��کاری جا نیفتاده اس��ت و‬ ‫ساکنان ان منطقه اجازه فعالیت در این زمینه را‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫در اس��تانی مانن��د یزد از هزاران س��ال قبل‪،‬‬ ‫عملیات معدنکاری‪ ،‬اکتشاف‪ ،‬استخراج و فراوری‬ ‫و‪ ...‬ب��ه راحتی انجام می گرفته و معارضان محلی‬ ‫به ان صورت وجود نداش��ته اس��ت تا بخواهند‬ ‫مانع��ی ایجاد کنند؛ چراکه با فرهنگ معدنکاری‬ ‫اش��نایی دارند اما در منطقه ای که ما مشغول به‬ ‫فعالیت هس��تیم‪ ،‬چون تصور معارضان محلی بر‬ ‫این اس��ت که به حریم امن منطقه سکونت انها‬ ‫تعرضی انجام شده و مخل اسایش انها هستیم‪،‬‬ ‫بارها جلوی فعالیت معدنی ما را گرفته اند و تنها‬ ‫راه حلی هم که از سوی مراجع قانونی ارائه شده‪،‬‬ ‫سازش با انها بوده است‪.‬‬ ‫متاس��فانه بای��د ب��ه این فرهنگ برس��یم که‬ ‫وقتی معدن با حریم روس��تا و شهر فاصله دارد‪،‬‬ ‫هیچ گونه خطری برای مناطق مسکونی به وجود‬ ‫نمی اید‪.‬‬ ‫البته باید در نظر داش��ت این مهم در صورتی‬ ‫اتفاق خواهد افتاد که معدنکاری به صور اصولی‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫€ €در معدنکاری با چه چالش هایی روبه رو‬ ‫بوده اید؟‬ ‫روال قانون��ی تبدی��ل ی��ک پروانه اکتش��اف‬ ‫ب��ه بهره برداری‪ ،‬در نهایت یک س��ال اس��ت اما‬ ‫متاس��فانه عمده ضرب��ه ای که به تولید و صنعت‬ ‫کش��ور خورده‪ ،‬از س��وی بروکراسی های اداری‬ ‫دول��ت اس��ت و با برنامه هایی که بر س��ر تحویل‬ ‫مع��دن ب��ه ما تحمی��ل کردند‪ ۱۰ ،‬س��ال طول‬ ‫کش��ید ت��ا بتوانیم پروانه بهره ب��رداری معدن را‬ ‫اخذ و عملیات استخراج ان را اغاز کنیم‪ .‬بعد از‬ ‫‪ ۱۰‬س��ال متاسفانه حدود ‪ ۶‬کیلومتر از محدوده ‬ ‫ثبت ش��ده را کم کردند که در ان مکان فعالیت‬ ‫اکتشافی کرده بودیم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه طبق قانون اگر در محدوده ای کار‬ ‫اکتشافی انجام شود و نشان دهنده این باشد که‬ ‫ان مح��دوده دارای ذخایر معدنی هدف اس��ت‪،‬‬ ‫بای��د پروانه بهره برداری و گواهی کش��ف صادر‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بع��د از ای��ن موض��وع‪ ،‬وارد دوران اختالفات‬ ‫هزینه ای ش��دیم؛ ن��رخ دالر افزایش پیدا کرد و‬ ‫بالطب��ع‪ ،‬هزینه از قبل تعیین ش��ده برای انجام‬ ‫عملی��ات اکتش��اف افزای��ش یافت‪ .‬ب��ه عنوان‬ ‫مث��ال‪ ۳۰ ،‬هزار تومان ب��ه ازای هر متر حفاری‬ ‫ب��ه ‪۱۵۰‬هزار تومان افزایش پیدا کرد‪ .‬ایجاد این‬ ‫حجم از رش��د نرخ از نظر مالی باعث می ش��ود‬ ‫نت��وان خیل��ی از برنامه ها و ام��ور را طبق برنامه‬ ‫پیش برد‪.‬‬ ‫با مشارکت هلدینگ کوشاگران‪ ،‬توانستیم یک‬ ‫هکتار زمین در منطقه کمیجان خریداری کنیم‬ ‫ت��ا برای تبدیل ماده خام به کنس��انتره معدنی‪،‬‬ ‫کارخانه مورد نظر را در این زمین احداث کنیم‪.‬‬ ‫خام فروشی مواد معدنی‪ ،‬صرفه اقتصادی ندارد‪،‬‬ ‫بنابراین پس از انجام عملیات اکتشاف و استخراج‬ ‫که به ش��دت هزینه بر هس��تند‪ ،‬در معادن فلزی‬ ‫همچون سرب و روی‪ ،‬باید حتما فراوری بر روی‬ ‫مواد معدنی انجام ش��ود‪ .‬برای انجام این کار نیز‬ ‫باید امکانات‪ ،‬تجهیزات و ماشین االت مورد نیاز‬ ‫اماده باشد‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬ب��رای فراوری یک ماده معدنی‪،‬‬ ‫باید در ابتدا مطالعات و بررس��ی های الزم بر ان‬ ‫انجام ش��ود؛ موضوع بعدی این است که باید در‬ ‫نظر داش��ت با چ��ه ظرفیتی می ت��وان عملیات‬ ‫فراوری را انجام داد‪.‬‬ ‫€ €چه میزان صادرات انجام داده اید؟‬ ‫در زمین��ه ص��ادرات چندین مرتب��ه اقدام به‬ ‫صادرات پودر کربنات کلس��یم را به کش��ور هند‬ ‫و چند کش��ور همس��ایه داش��تیم و چند مرتبه‬ ‫نیز صادرات اکس��ید اه��ن و بنتونیت نیز انجام‬ ‫دادیم اما متاسفانه موفق به ادامه ان نشدیم؛ بار‬ ‫وارد گمرک ش��ده و گمرک خروجی نمی دهد و‬ ‫کشتی نیز جریمه توقف می خورد که صاحب بار‬ ‫نیز موظف اس��ت این جریم��ه را پرداخت کند‪،‬‬ ‫معدن نیازمند بروزرسانی فناوری‬ ‫ام��ا عدم توج��ه ب��ه توس��عه پای��دار و تامی��ن انرژی‪،‬‬ ‫فعالی��ت در بخ��ش مع��دن و صنایع معدنی را با مش��کل‬ ‫همراه می کند‪.‬‬ ‫عزیزاله عصاری‪ ،‬مدیرعامل اسبق شرکت سرمایه گذاری‬ ‫توس��عه معادن و فلزات در نشست کالب هاووس می متالز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در زمانی که باید حرف اول در صنعت و انرژی‬ ‫را بزنیم‪ ،‬دچار کمبودهایی شده ایم‪.‬‬ ‫پیچیدگی کار صنایع معدنی را همه می دانند‪ .‬حرف اول‬ ‫در مع��ادن را تاسیس��ات می زند که نیازمند انرژی بس��یار‬ ‫اس��ت‪ .‬بدون انرژی این صنع��ت حرکت نخواهد کرد و اگر‬ ‫این صنعت نباش��د‪ ،‬صنایع پایین دستی معدن مانند فوالد‬ ‫شکل نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬گس��تردگی معادن در نقاط کوهستانی‬ ‫و بدون امکانات‪ ،‬بیشتر نیازمند خالقیت و شرایط استفاده‬ ‫از انرژی اس��ت‪ .‬بخش مع��دن برای زنده مان��دن نیازمند‬ ‫تغیی��رات س��ریع فناوری اس��ت‪ .‬اس��تفاده از فناوری های‬ ‫جدید منجر به توسعه فعالیت های معدنکاری می شود‪ ،‬این‬ ‫موضوع به اشتغالزایی در مناطق محروم خواهد شد‪ ،‬اتفاقی‬ ‫که از مهاجرت به شهرهای بزرگ نیز جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫البت��ه همانطور که اش��اره ش��د بخش مع��دن نیازمند‬ ‫اس��تفاده از فناوری ه��ای جدید دنیا اس��ت و باید در این‬ ‫زمینه با جهان تعامل داشته باشد‪.‬‬ ‫عصاری معتقد اس��ت‪ ،‬در تغییرات س��ریع فناوری نباید‬ ‫از صنایع معدنی غافل ماند‪ .‬باید از تجهیزات پیش��رفته در‬ ‫عالوه براین‪ ،‬خود صاحب بار نیز جریمه می شود‬ ‫و نمی تواند بار خود را صادر کند و کشتی را نیز‬ ‫از دست می دهد‪.‬‬ ‫کش��تی های بعدی نیز هم��کاری نمی کنند و‬ ‫مجبور هستیم بار را به دریا بریزیم‪ .‬این گونه کار‬ ‫کردن‪ ،‬خود ضرردهی بس��یار سنگینی است که‬ ‫ی��ک معدندار یا یک تولیدکننده نمی تواند چند‬ ‫بار متحمل ان شود‪.‬‬ ‫€ €فناوری مورد اس�تفاده در این شرکت‬ ‫برای تولید محصوالت‪ ،‬چیست؟‬ ‫ذخی��ره خاک معدنی ما‪ ،‬س��ولفیدی اس��ت و‬ ‫در این معدن س��نگ های با عیار ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬درصد‬ ‫و س��نگ های کم عی��ار وجود دارن��د که با روش‬ ‫فلوتاس��یون ان را ف��راوری می کنی��م ک��ه هم‬ ‫فناوری و هم ماشین االت و دستگاه های از منابع‬ ‫داخلی تامین شده است‪ .‬در حوزه جدایش مواد‪،‬‬ ‫نیازمند دانش روز هس��تیم اما متاس��فانه چون‬ ‫ان را در اختی��ار نداری��م‪ ،‬نمی توانیم ان طور که‬ ‫باید تمام عناصر داخل کنسانتره سرب و روی را‬ ‫استحصال کنیم و از فراوری انها نیز درامدزایی‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫در داخ��ل کنس��انتره س��رب و روی‪ ،‬معموال‬ ‫عناصری نظیر نقره‪ ،‬ژرمانیوم‪ ،‬سلنیوم و‪ ...‬وجود‬ ‫دارد که جزو فلزات گران بها هس��تند اما به علت‬ ‫نبود دانش به روز در کشور‪ ،‬برخی شرکت ها این‬ ‫عناص��ر را به صورت رایگان صادر می کنند و در‬ ‫واقع نرخ کنسانتره را تنها بر اساس سرب و روی‬ ‫محاسبه می کنند‪.‬‬ ‫کش��ورهای خری��دار‪ ،‬دان��ش و امکانات مورد‬ ‫نی��از ب��رای اس��تحصال س��ایر فل��زات نامبرده‬ ‫را دارا هس��تند و ب��ه خوب��ی می توانن��د ب��ا‬ ‫ف��راوری ای��ن فلزات ب��ه درام��د قابل توجهی‬ ‫دست یابند‪.‬‬ ‫چندی پیش متوجه ش��دیم که یکی از معادن‬ ‫اق��دام به رمق گی��ری از باطله هایی که تقریبا در‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۵۰‬سال گذشته بالاستفاده رها شده بود‪،‬‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬روش های جدیدی ابداع شده است‬ ‫ک��ه البته در مقیاس های بزرگ صنعتی تاکنون‬ ‫ازمایش نش��ده و چون کمی گران قیمت بوده و‬ ‫تجهیزات ان مس��تلزم مصرف برق بسیار باالیی‬ ‫اس��ت‪ ،‬هنوز اقدام به انج��ام کار تحقیقاتی برای‬ ‫جدایش فلزات و عناصر همراه با کنسانتره سرب‬ ‫مربوط به معدن خنداب را اغاز نکرده ایم‪.‬‬ ‫€ €نظر شما در خصوص ایجاد سامانه های‬ ‫جامعی برای صنعت سرب و روی چیست؟‬ ‫در م��ورد اینکه وج��ود این س��امانه ها تا چه‬ ‫اندازه می توانند در پیش��برد استراتژیک صنعت‬ ‫س��رب و روی مفید واقع شوند‪ ،‬باید این نکته را‬ ‫خاطرنشان کرد که اگر به انها داده های درستی‬ ‫وارد و منجر به سیاس��ت گذاری های کارشناسی‬ ‫ش��ده ش��ود‪ ،‬می توانن��د در رونق ای��ن صنعت‬ ‫پیش رو باشند‪.‬‬ ‫زمانی که اجازه رش��د بنگاه های کوچک داده‬ ‫نمی ش��ود که دلیل ان نیز‪ ،‬اصرار باالدس��تی ها‬ ‫مبن��ی بر زیر بلیت خود ق��رار دادن این واحدها‬ ‫اس��ت‪ ،‬جمع اوری امارها و داده ها مفید نخواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫زمینه اکتش��افات اس��تفاده کنیم‪ .‬صرفه جویی در مصرف‬ ‫انرژی نیز بس��یار با اهمیت اس��ت و باید به ان توجه ویژه‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬موض��وع دیگر اس��تفاده از انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر است‪.‬‬ ‫در بخ��ش معدن با توجه به اینک��ه حجم ذخایر محدود‬ ‫اس��ت‪ ،‬طبیعت اطراف معادن نی��ز ظرفیت محدودی برای‬ ‫جذب االیندگی ها دارد‪.‬‬ ‫در نتیج��ه توجه به محیط زیس��ت یک��ی از ویژگی هایی‬ ‫است که اس��تفاده از انرژی های سبز را الزامی می کند‪ .‬اگر‬ ‫مشوق های الزم از س��وی وزارت نیرو فراهم شود می توان‬ ‫شاهد حذف نیروگاه های فسیلی بود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫اس��تان سمنان با اش��اره به س��هم معادن استان‬ ‫در اش��تغالزایی و درامدزای��ی برای کش��ور گفت‪:‬‬ ‫ماش��ین االت بخش معدن استان نیازمند حمایت‬ ‫دولت برای بروزرسانی است‪.‬‬ ‫علی اصغر جمعه ای در گفت وگو با ایرنا ابرازکرد‪:‬‬ ‫‪ ۹۰‬درص��د ماش��ین االت بخ��ش معادن اس��تان‬ ‫سمنان مستهلک و نیازمند توجه و حمایت دولت‬ ‫برای نوسازی و بروز رسانی است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بخش��ی از ماش��ین االت م��ورد‬ ‫استفاده از معادن استان سمنان بازسازی شده اند‪،‬‬ ‫ام��ا در ادام��ه برای نوس��ازی دیگر ماش��ین االت‬ ‫مس��تهلک ضرورت دارد دولت ن��گاه ویژه به این‬ ‫بخش داشته باشد‪.‬‬ ‫وی بیان ک��رد‪ :‬بعضی از معادن اس��تان با بروز‬ ‫رس��انی ماش��ین االت و توس��عه خ��ط تولید‪ ،‬به‬ ‫درامدزایی و ارزاوری کشور کمک شایانی کرده اند‬ ‫و همین امر نش��ان می دهد توج��ه به این بخش‬ ‫دارای توجی��ه اقتص��ادی اس��ت و چرخش چرخ‬ ‫اقتصاد را به همراه دارد‪.‬‬ ‫جمعه ای تصریح کرد‪ :‬در نظر گرفتن تسهیالت‬ ‫بانکی و تس��هیل در ورود ماش��ین االت به داخل‬ ‫کشور از جمله انتظار سرمایه گذاران استان سمنان‬ ‫در بخش معدن است‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی‬ ‫استان سمنان تاکید کرد‪ :‬فرسودگی ماشین االت‬ ‫خط تولید به عنوان چالش��ی در توس��عه و رونق‬ ‫اقتصادی بخش معدن اس��تان و با ش��عار امسال‬ ‫هم ساز نیست‪.‬‬ ‫وی یاداور ش��د‪ :‬ایجاد زمینه و زیرس��اخت های‬ ‫الزم ج��زو اساس��ی ترین ملزوم��ات ب��رای تحقق‬ ‫ش��عار امس��ال مبنی بر «تولی��د‪ ،‬پش��تیبانی ها‪،‬‬ ‫مانع زدایی ها» است‪.‬‬ ‫رئی��س ات��اق بازرگان��ی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬مع��ادن و‬ ‫کش��اورزی اس��تان س��منان اظهارک��رد‪ :‬مع��دن‬ ‫س��رمایه ملی و موث��ر در اش��تغالزایی و ارزاوری‬ ‫در کش��ور اس��ت و تالش بیش از پیش برای حل‬ ‫مش��کالت در ای��ن بخ��ش پویایی اقتص��اد را به‬ ‫همراه دارد‪.‬‬ ‫صدور ‪ ۶۷‬فقره گواهی کشف‪ ۱۳۴ ،‬فقره پروانه‬ ‫اکتشاف و ‪ ۶۲۸‬فقره پروانه بهره برداری در بخش‬ ‫معدن اس��تان س��منان از ابتدا تا پایان س��ال ‪۹۹‬‬ ‫منجر به اش��تغالزایی برای ‪ 5‬ه��زار و ‪ ۱۰۰‬نفر در‬ ‫معادن شد‪.‬‬ ‫بخ��ش صنع��ت و معدن ‪ ۳۴‬درصد از اش��تغال‬ ‫اس��تان س��منان و ‪ ۲۲‬درص��د از تولی��د ناخالص‬ ‫ای��ن اس��تان را ب��ه خ��ود اختصاص داده اس��ت‪.‬‬ ‫س��رمایه گذاری در بخ��ش صنع��ت اس��تان‬ ‫س��ال‪ ۹۹‬بی��ش از ‪ ۱۹‬ه��زار میلیارد ری��ال بود‬ ‫ک��ه ب��رای ‪ 3‬ه��زار و ‪ ۶۱۸‬نف��ر اش��تغالزایی به‬ ‫همراه داشت‪.‬‬ ‫‪ ۹۰‬درصد از صنایع اس��تان س��منان مربوط به‬ ‫صنایع کوچک‪ ۶ ،‬درصد مربوط به صنایع متوسط‬ ‫و بقیه مربوط به صنایع بزرگ است‪.‬‬ ‫در اس��تان سمنان ‪ ۴۲‬نوع ماده معدنی شناخته‬ ‫ش��ده و بیش از ‪ ۶۲۶‬معدن وجود دارد و س��االنه‬ ‫بالغ ب��ر ‪ ۲۲‬میلی��ون تن م��واد معدنی اس��تخراج‬ ‫می شود که ذخیره قطعی معادن این استان حدود‬ ‫‪ ۶۰۰‬میلی��ون تن و ذخیره احتمال��ی انها حدود‬ ‫یک میلیارد تن اس��ت‪ ،‬البته بر اس��اس ش��واهد‬ ‫زمین شناسی پیش بینی می ش��ود ذخیره معدنی‬ ‫این استان بیش از ‪ ۲.۵‬میلیارد تنباشد‪.‬‬ ‫استان سمنان دارای رتبه اول از نظر تولید گچ‪،‬‬ ‫نم��ک‪ ،‬سلس��تین و زئولیت‪ ،‬رتب��ه دوم در تولید‬ ‫س��ولفات سدیم و رتبه س��وم تولید زغال سنگ و‬ ‫کرومیت در کش��ور اس��ت و تقویت زیرساخت ها‬ ‫کمک کننده در تحقق ش��عار سال مبنی بر جهش‬ ‫تولید است‪.‬‬ ‫اس��تان س��منان دارای رتب��ه اول از نظر تولید‬ ‫گچ‪ ،‬نمک‪ ،‬سلس��تین و زئولی��ت‪ ،‬رتبه دوم تولید‬ ‫س��ولفات سدیم و رتبه س��وم تولید زغال سنگ و‬ ‫کرومیت در کش��ور را دارد و تقویت زیرساخت ها‬ ‫کمک کننده در تحقق ش��عار سال مبنی بر جهش‬ ‫تولید است‪.‬‬ صفحه 3 ‫عضو هیات مدیره انجمن نوردکاران فوالدی‪:‬‬ ‫صنایع فلزی و غیرفلزی‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 26‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪654‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫اخالق گرایی‪ ،‬ضامن تحقق‬ ‫شعار مانع زدایی از تولید‬ ‫هادی نباتی نژاد‬ ‫مدیر روابط عمومی فوالد مبارکه‬ ‫گروه معدن‬ ‫برخ�لاف رونده��ای اقتصادی در دنی��ا که با‬ ‫کاهش تقاض��ا‪ ،‬قیمت های نی��ز کاهش می یابد‪،‬‬ ‫در ایران به طور فزاینده ش��اهد افزایش قیمت ها‬ ‫هس��تیم و این موضوع مصرف کنن��دگان نهایی‬ ‫را تحت الش��عاع قرار داده اس��ت‪ .‬به طوری که با‬ ‫افزای��ش چش��مگیر قیمت ه��ا‪ ،‬مصرف کنندگان‬ ‫نهایی ب��ه تدریج از دور مصرف خارج ش��ده اند‪.‬‬ ‫در این ش��رایط که بای��د وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای تنظیم بازار دخالت و سا زو کارهایی‬ ‫را برای تنظیم بازار ازجمله جلوگیری از افزایش‬ ‫نرخ و تامین م��واد اولیه واحدهای مصرف کننده‬ ‫تدارک ببیند‪ ،‬این اتفاق نیفتاده و به نوعی دولت‬ ‫بازار را رها کرده است‪ .‬در این رابطه فلزات انالین‬ ‫با علی محمد ابویی مهری��زی‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن ن��وردکاران فوالدی به گفت وگو پرداخته‬ ‫که در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫€ €بس�یاری از صنایع پایین دست با توجه‬ ‫ب�ه وضعیت ب�ازار تقریب�ا ناامید ش�د ه‪‎‬اند‪.‬‬ ‫ای�ن ناامیدی را ناش�ی از چ�ه موضوعاتی‬ ‫می دانید؟‬ ‫ناامی��دی این صنایع ناش��ی از ان اس��ت که‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��ه عن��وان‬ ‫متولی صنع��ت‪ ،‬می��ان داری و حکمیت عادالنه‬ ‫برای صنایع را کنار گذاش��ته است‪ .‬از زمانی که‬ ‫اقای اس��ماعیلی به عنوان مع��اون امور معادن و‬ ‫صنایع معدنی اس��تعفا داد‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت تا حدود زیادی محتاط ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫این وزارتخانه هم سازمان حمایت مصرف کننده‬ ‫و تولیدکننده و هم س��تاد تنظیم ب��ازار را برای‬ ‫تنظیم روابط تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و‬ ‫مکانیزم ه��ای بازار در اختیار دارد اما نقش اصلی‬ ‫خ��ود را فراموش کرده و حت��ی اخرین مصوبات‬ ‫قیمت گذاری س��تاد تنظیم بازار پس از استعفای‬ ‫اس��ماعیلی از معاون��ت معدن��ی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬رها شده است‪.‬‬ ‫محاس��به ق��رار می گیرد اما ف��روش محصول به‬ ‫ص��ورت ازاد با نرخ جهانی و ن��رخ روز ارز انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬این امر موجب شده اس��ت با افزایش‬ ‫نرخ ارز در سال های اخیر‪ ،‬به تدرج قدرت خرید‬ ‫مصرف کنندگان نهایی کاهش یابد‪ .‬به جای انکه‬ ‫از ش��فافیت حمایت ش��ود‪ ،‬اما عک��س ان انجام‬ ‫می شود و در بازار روابط اقتصادی ناشی از عرضه‬ ‫و تقاضا حاکم نیس��ت‪ .‬به نظر می رس��د این امر‬ ‫در بازار به صورت کامل مهندس��ی می ش��ود‪ .‬به‬ ‫این موارد باید رها ش��دن بازار توس��ط دولت را‬ ‫نیز اضافه کرد‪.‬‬ ‫€ €ایا می توان با تدابیری همچون افزایش‬ ‫ص�ادرات ی�ا واردات مواد اولی�ه به صورت‬ ‫موقت‪ ،‬ظرفیت های خالی را فعال کرد؟‬ ‫کش��ور ما تحت تحریم است و تولیدکنندگان‬ ‫دنیا مواد اولیه را به س��ادگی در اختیار صنایع ما‬ ‫قرار نمی دهند‪ .‬ضمن اینکه مواد اولیه از کش��ور‬ ‫م��ا ارزان تر از قیمت های جهانی صادر می ش��ود‬ ‫اما همی��ن مواد اولیه ب��ه تولیدکنندگان داخلی‬ ‫گران تر عرضه می شود‪ .‬برای واردات تا زمانی که‬ ‫تولیدکنن��ده داخلی محصول را از خارج دریافت‬ ‫نکند‪ ،‬هزینه ان را نمی پردازد‪ .‬در حالی که برای‬ ‫دریافت تولی��د داخلی باید از ‪4‬ماه قبل در نوبت‬ ‫انتظ��ار ب��ود‪ .‬همان طور که در جامعه مش��خص‬ ‫است‪ ،‬شرایط تولید مناسب نیست‪.‬‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش فوالد‬ ‫بس��یار محتاطانه برخورد می کند و متاسفانه به‬ ‫هیچ یک از تعهدات��ی که دولت الزام کرده عمل‬ ‫نمی شود‪ .‬به طوری که بورس کاال به سهمیه هایی‬ ‫که سایت بهین یاب تعیین کرده پایبند نیست و‬ ‫وزارتخانه نسبت به این موضوع در سکوت کامل‬ ‫قرار دارد و سهمیه ها به دست تولیدکننده واقعی‬ ‫نمی رسد‪ .‬این در حالی است که دولت حتی قائل‬ ‫به این س��همیه بندی ها نیس��ت و بر عدم تامین‬ ‫مواد اولی��ه واحدهای تولی��دی نظارت نمی کند‬ ‫و ان را مورد پیگیری ق��رار نمی دهد؛ به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬صنعت فوالد متولی ندارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫امس��ال از س��وی مقام معظم رهب��ری به نام‬ ‫«تولید‪ ،‬پش��تیبانی ها و مانع زدایی ها» نام گذاری‬ ‫ش��ده و همان ط��ور ک��ه می دانیم‪ ،‬فرمایش��ات‬ ‫مق��ام معظم رهبری همواره به عنوان نقش��ه راه‬ ‫و س��ند حرکت صحیح نظ��ام مقدس جمهوری‬ ‫اس�لامی به س��مت پیش��رفت و تعالی اس��ت و‬ ‫الزم اس��ت ن��گاه ژرف نگران��ه ایش��ان در ابعاد‬ ‫مختل��ف مورد دقت نظ��ر و تامل بیش��تری قرار‬ ‫گیرد‪.‬‬ ‫ب��ه نظر می رس��د در درج��ه اول‪ ،‬این وظیفه‬ ‫خطی��ر بر عه��ده سیاس��ت گذاران و برنامه ریزان‬ ‫عرصه های مختلف کش��ور قرار دارد و در درجه‬ ‫دوم خط��اب رهب��ر فرزان��ه انقالب اس�لامی به‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬مدیران و مجریان کش��ور است و در‬ ‫این می��ان‪ ،‬نقش افکار عمومی از اهمیت خاصی‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫رس��انه ها به عنوان مهم تری��ن ابزارهای ارتباط‬ ‫جمعی و نماین��دگان افکار عموم��ی‪ ،‬ابزارهایی‬ ‫ب��رای ایج��اد ارتباط می��ان مس��ئوالن و مردم‪،‬‬ ‫صنایع و افکار عمومی به شمار می ایند و وظیفه‬ ‫و رسالت خطیری را در این میان بر عهده دارند‪.‬‬ ‫مهم ترین این رسالت ها اطالع رسانی انتظارات‬ ‫و دیدگاه های مردم‪ ،‬بی��ان عملکردها و خدمات‬ ‫نظ��ام و تس��هیلگری به منظ��ور پش��تیبانی از‬ ‫فراین��د تولی��د و مانع زدای��ی از ان در ابع��اد‬ ‫مختلف است‪.‬‬ ‫انچه مسلم اس��ت این است که در این راستا‪،‬‬ ‫برقراری تعامل همه جانبه‪ ،‬مستمر و پایدار میان‬ ‫مس��ئوالن‪ ،‬ش��رکت های بزرگ و افکار عمومی‬ ‫امری مهم و ضروری به نظر می رس��د؛ به گونه ای‬ ‫که ایجاد این ارتباط عمیق و مداوم و گفت وگوی‬ ‫دائم��ی و مس��تمر ب��ا ش��رکت هایی همچ��ون‬ ‫ف��والد مبارک��ه هم��واره ازجمل��ه دغدغه ه��ای‬ ‫مدیریت این ش��رکت و روابط عموم��ی ان بوده‬ ‫و هست‪.‬‬ ‫در ای��ن خص��وص ب��ه نظ��ر می رس��د طرح‬ ‫برخ��ی دیدگاه ه��ا و نظرات در اف��کار عمومی و‬ ‫بزرگ نمایی غرض ورزانه برخی موضوعات بدون‬ ‫در نظر گرفت��ن مصالح و منافع عمومی‪ ،‬به دوراز‬ ‫انصاف و اخالق است و این طور استنباط می شود‬ ‫که عده ای به دنبال ان هس��تند تا با سیاه نمایی‬ ‫و پرداختن به حواش��ی‪ ،‬اصل خدمات گس��ترده‬ ‫فوالد مبارکه در رونق بخش��ی به تولید‪ ،‬کس��ب‬ ‫رکوردهای متع��دد‪ ،‬اش��تغال زایی و همکاری و‬ ‫تعام��ل مطلوب ش��رکت با هم��ه بخش ها را در‬ ‫س��الی که مزین به نام مانع زدایی و پشتیبانی از‬ ‫تولید شده‪ ،‬زیر سوال ببرند‪.‬‬ ‫ش��رکت فوالد مبارک��ه درحال حاضر به عنوان‬ ‫یک��ی از بزرگ تری��ن ش��رکت های صنعت��ی و‬ ‫اقتص��ادی نظام مق��دس جمهوری اس�لامی با‬ ‫تع��دد‪ ،‬تکثر و تنوع فعالیت ه��ای خود در اقصی‬ ‫نقاط کشور‪ ،‬اطالع رسانی خدمات گسترده خود‬ ‫به نظ��ام و م��ردم به عنوان ولی نعمت��ان انقالب‬ ‫و همچنی��ن س��هامداران اصلی این ش��رکت را‬ ‫وظیف��ه خ��ود می دان��د و در این راس��تا‪ ،‬ضمن‬ ‫الت��زام به هم��کاری با هم��ه نهادهای کش��ور‪،‬‬ ‫نماین��دگان محترم م��ردم در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی‪ ،‬نهادهای نظارتی و مسئوالن اجرایی‪،‬‬ ‫خ��ود را مقید به مذاکره‪ ،‬گفت وگو و مدنظر قرار‬ ‫دادن دیدگاه های مس��ئوالن‪ ،‬نمایندگان مردم و‬ ‫نخبگان کش��ور و اس��تان اصفهان می داند و در‬ ‫این راس��تا امادگ��ی خود را به منظور ش��نیدن‬ ‫دیدگاه های ایش��ان فارغ از هرگونه غرض ورزی‪،‬‬ ‫حاشیه س��ازی و رفتاره��ای تفرقه انگی��ز برخی‬ ‫بدخواهان و مانع تراشان اعالم می دارد‪.‬‬ ‫انچ��ه در این میان مهم اس��ت این اس��ت که‬ ‫حاشیه س��ازی‪ ،‬مغالطه گویی و بی��ان تنها بخش‬ ‫از حقای��ق و واقعی��ات ب��ه ص��ورت غرض ورزانه‬ ‫ب��ه مصالح عموم��ی کش��ور نبوده و نیس��ت و‬ ‫قطع��ا در فرایند خدمت رس��انی و رونق بخش��ی‬ ‫ب��ه تولید مان��ع ایجاد می کن��د و فرصت الزم را‬ ‫برای سوءاس��تفاده عده ای اف��راد مغرض فراهم‬ ‫می س��ازد‪ .‬امید اس��ت با همدل��ی‪ ،‬اخالق گرایی‬ ‫و الت��زام به انج��ام برخ��ی تغییرات ب��ه دور از‬ ‫غوغاساالری‪ ،‬شاهد رونق بخشی به تولید و انجام‬ ‫رس��الت حقیقی در بخش ه��ای مختلف تولید و‬ ‫افکار عمومی باشیم‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایراسین‬ ‫بازار فوالد به حال خود رها شده است‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��ه دلیل‬ ‫فش��ارهایی که به ای��ن وزارتخانه وارد ش��ده از‬ ‫موض��وع قیمت گذاری عقب کش��یده و بنابراین‬ ‫بازار تنها توس��ط عرضه کنندگان بزرگ بورس��ی‬ ‫اداره می ش��وند‪ .‬در این بازار‪ ،‬متاسفانه نه منافع‬ ‫مصرف کنن��دگان‪ ،‬نه س��فره م��ردم و نه صنایع‬ ‫پایین دستی دیده نمی ش��ود‪ .‬در حالی که عمده‬ ‫اشتغال در صنایع دنیا توسط صنایع پایین دستی‬ ‫به وج��ود می اید‪ .‬در همه کش��ورها برای حفظ‬ ‫اش��تغال و تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی‬ ‫روی ص��ادرات مواد خام عوارض صادراتی تعیین‬ ‫می کنن��د‪ .‬متاس��فانه وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت از ایف��ای وظایف اصلی خ��ود باز مانده‬ ‫اس��ت؛ در حالی که بازار‪ ،‬انتظار تامین مواد اولیه‬ ‫و کاهش نرخ را دارد اما عکس این موضوع اتفاق‬ ‫می افتد و از تمام صنایع باالدس��تی فش��ار وارد‬ ‫می اید که قیمت ها تنها توس��ط مراجع خارجی‬ ‫و ارز تعیین ش��ود و نه توانمندی داخلی و قدرت‬ ‫خرید مردم؛ از این رو به نظر می رس��د توازن در‬ ‫صنعت فوالد کشور از بین رفته است‪.‬‬ ‫€ €این مس�ائل چه اثری ب�ر صنعت فوالد‬ ‫ب�ه وی�ژه در ح�وزه صنای�ع پایین دس�ت‬ ‫گذاشته اند؟‬ ‫ش��رکت نورد و لوله یاران و سایر شرکت های‬ ‫زیرمجموعه گروه صنعتی یاران‪ ،‬در سال گذشته‬ ‫کمتر از ظرفیت اس��می خود یعنی حدود ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪۴۵‬درص��د ان فعالیت می کردند ام��ا باید توجه‬ ‫داش��ت که در سال گذش��ته قیمت ها به صورت‬ ‫فزاین��ده تورمی بود و متاس��فانه در بس��یاری از‬ ‫مواق��ع‪ ،‬نرخ م��واد اولیه لول��ه و پروفیل بیش از‬ ‫نرخ ه��ای جهانی قیمت گذاری می ش��د‪ .‬این امر‬ ‫در حال��ی اتفاق افتاد ک��ه عرضه در بورس تحت‬ ‫عنوان ش��فافیت و عدم قیمت گذاری دس��توری‬ ‫انجام شد‪ .‬در حالی که بسیاری از فعاالن صنعت‬ ‫فوالد نمی دانند که قیمت گذاری انجام شده تابع‬ ‫چه عواملی بوده و از کجا نش��ات گرفته است‪ .‬به‬ ‫محدودیت های برقی فوالد خوزستان همچنان ادامه دارد‬ ‫مع��اون بهره برداری ش��رکت فوالد خوزس��تان از ادامه دار‬ ‫بودن محدودیت های برقی این ش��رکت به منظور جلوگیری‬ ‫از خاموشی های شهری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد خوزس��تان‪ ،‬محمود لندی‬ ‫افزود‪ :‬ش��رکت فوالد خوزس��تان از ابتدای اردیبهش��ت ماه‬ ‫امس��ال و ب��ه منظور جلوگیری از خاموش��ی های ش��هری‪،‬‬ ‫همکاری نزدیکی با ش��رکت برق منطقه ای اس��تان داش��ته‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طوری که در س��اعات اوج مصرف دیماند مصرفی‬ ‫ش��رکت فوالد خوزس��تان کاهش بیش��تری داش��ته باشد‪،‬‬ ‫در بعض��ی روزها عالوه ب��ر توقف کوره ها‪ ،‬بخش��ی از تولید‬ ‫اهن س��ازی ش��امل گندله س��ازی و احیاء را متوقف کردیم‪.‬‬ ‫با ای��ن کار عالوه بر کمک به پایداری ش��بکه برق کش��ور از‬ ‫خاموشی های گسترده شهری هم جلوگیری شد‪.‬‬ ‫لندی در ادامه گفت‪ :‬همکاری ش��رکت فوالد خوزستان با‬ ‫برق منطقه ای استان در تابستان به سال های قبل برمی گردد‪.‬‬ ‫امس��ال گرمای شدید هوا از یک س��و و کاهش تولید برق از‬ ‫س��وی دیگر باعث ش��د‪ ،‬محدودیت های برق زودتر از شروع‬ ‫ن و با مقدار بیشتری اعمال شود‪ .‬محدودیت های‬ ‫فصل تابستا ‬ ‫برق امس��ال در اواسط تیرماه به اوج خود رسید و باعث شد‬ ‫چند روز کوره های تولید شمش فوالد را از مدار خارج کنیم‪.‬‬ ‫معاون بهره ب��رداری فوالد خوزس��تان اولویت مجموعه را‬ ‫پایداری ش��بکه و جلوگیری از خاموشی های شهری دانست‬ ‫و افزود‪ :‬رس��الت مجموع��ه فوالد خوزس��تان تولید پایدار و‬ ‫خدمت رس��انی ب��ه جامعه اس��ت‪ .‬هر کجا احس��اس کنیم‪،‬‬ ‫می توانیم قدمی در مسیر ایجاد رفاه و اسایش جامعه برداریم‬ ‫دریغ نخواهیم کرد‪ .‬با انکه محدودیت های برق باعث ش��ده‪،‬‬ ‫بخشی از تولید برنامه ریزی شده را از دست دهیم‪ ،‬اما همواره‬ ‫در کنار مردم خواهیم ایستاد‪.‬‬ ‫وی از انجام موفقیت امیز توقفات مشترک خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫محدودیت های برقی شرکت فوالد خوزستان همچنان ادامه ‬ ‫داش��ته و از اردیبهش��ت ماه تا به امروز به صورت پیوسته و‬ ‫مقدار متفاوت اعمال ش��ده است‪ .‬سعی کردیم با بهره گیری‬ ‫از محدودیت های اعمال شده‪ ،‬تعمیرات و طرح هایی که نیاز‬ ‫هم��ه فوالدس��ازی را دارد با هماهنگی‬ ‫ ‬ ‫به توقف بخش��ی یا‬ ‫واحدهای مختلف انجام دهیم‪.‬‬ ‫لندی اظهار کرد‪ :‬متولی اعمال محدودیت های برق کشور‬ ‫دیس��پاچینگ ملی است‪ ،‬انتظاری که از این نهاد داریم‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که محدودیت های برقی صنایع را به صورت عادالنه و‬ ‫با نگاه ملی اعمال کند‪.‬‬ ‫نظر می رسد این شیوه قیمت گذاری تنها به سود‬ ‫عده ای خاص است‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه این است که صنایع پایین دستی‬ ‫ب��ا مصرف کنندگان نهایی یعن��ی جامعه و مردم‬ ‫س��ر و کار دارند‪ ،‬ب��ا توجه به گرانی ه��ا‪ ،‬قادر به‬ ‫پاس��خگویی به انها بابت این موضوع نیس��تند‪.‬‬ ‫نکته جالب تر این اس��ت که با وجود نبود خریدار‬ ‫و رکود فزاینده‪ ،‬قیمت ها صعودی است‪ .‬این روند‬ ‫دقیقا عکس واقعیت ه��ای بازارهای جهانی بوده‬ ‫و در حالی ک��ه هنگام کاهش تقاضا و رکود باید‬ ‫قیمت ها کاهش��ی باش��ند‪ ،‬اما همچنان افزایش‬ ‫می یابن��د‪ .‬تاس��ف بارتر انکه هر کاالی��ی که در‬ ‫بورس کاال عرضه می شود‪ ،‬در بازار ارزان تر است‪.‬‬ ‫مصرف کننده نهای��ی با توجه به کمبود تقاضا به‬ ‫انتظار کاهش نرخ نشس��ته اس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫قیمت ه��ا افزای��ش می یابند‪ .‬ضم��ن اینکه همه‬ ‫نهاده های تولید صنایع باالدستی همچون انرژی‪،‬‬ ‫نیروی انسانی و مواد اولیه به صورت ریالی مورد‬ ‫تحقق رشد تولید گندله در فوالد سنگان‬ ‫مدیرعام��ل فوالد س��نگان گفت‪ :‬ش��رکت فوالد س��نگان‬ ‫خراس��ان در ‪ 3‬ماه نخس��ت امس��ال موفق به تولید بیش از‬ ‫یک میلیون و ‪ ۱۱۰‬هزار تن گندله شد که رشد ‪ ۶۵‬درصدی‬ ‫نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل را برای تولید گندله این‬ ‫ش��رکت محقق س��اخته است‪ .‬این درحالی اس��ت که تولید‬ ‫گندل��ه فوالد س��نگان در ‪ ۳‬ماه��ه اول س��ال ‪ ۹۹‬به میزان‬ ‫‪۶۷۴‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی فوالد س��نگان‪ ،‬عل��ی امرایی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ش��رکت صنایع معدنی فوالد س��نگان به عنوان‬ ‫زیرمجموعه گروه فوالد مبارکه موفق ش��د بعد از رکوردهای‬ ‫پی در پی در س��ال گذشته‪ ،‬امس��ال نیز با وجود تعطیالت به‬ ‫علت بیماری کرونا و قطعی برق به رکوردی در رش��د تولید‬ ‫گندله دس��ت یابد تا نش��ان دهد عزم خود را برای عمل به‬ ‫شعار سال جزم کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ش��رکت برای تولید امس��ال رشد متناسب‬ ‫تولید گندله را در برنامه داش��ت که ب��ا توجه به قطعی های‬ ‫پی در پی برق که دامن گیر تمام صنایع ش��ده است موفق به‬ ‫تحقق برنامه مدنظر ش��رکت نش��د‪ .‬در همین شرایط فوالد‬ ‫س��نگان رش��د ‪ ۶۵‬درصدی تولید گندله در ‪ 3‬ماهه ابتدایی‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬را از ان خود کرد‪ .‬این در حالی است که برایند‬ ‫عملکرد تولید شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی نشان‬ ‫از رشد ‪ ۱۱‬درصدی در همین مدت زمان مشابه است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت با توجه به قطعی مکرر برق در تیرماه‪،‬‬ ‫متاسفانه تولید گندله و کنسانتره در این شرکت طبق برنامه‬ ‫پی��ش نرفت��ه و عمال تولید در فوالد س��نگان متوقف ش��د‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد س��نگان با اش��اره به برنامه ریزی منظم این‬ ‫شرکت در تولید گندله گفت‪ :‬برنامه ریزی منسجم در شرکت‬ ‫فوالد سنگان خراسان باعث شد تا بخشی از گندله مورد نیاز‬ ‫فوالد مبارکه تامین ش��ود و در رسیدن به اهداف تولیدی که‬ ‫محور اصلی شعارهای س��ال در سال های گذشته است نائل‬ ‫ش��ود‪ .‬با بهینه س��ازی خطوط تولید و بومی سازی قطعات و‬ ‫تجهیزات عالوه بر رشد کمی‪ ،‬کیفیت محصوالت تولیدی این‬ ‫شرکت متناسب با استانداردهای شرکت فوالد مبارکه است‪.‬‬ ‫ای��ن ش��رکت با وجود تم��ام موانع موجود اع��م از کمبود‬ ‫کنسانتره و محدودیت های برق در خردادماه امسال به تولید‬ ‫‪ ۲۹۶‬هزار و ‪ ۵۹۷‬تن گندله دست یافت که رشد ‪۳۵‬درصدی‬ ‫نسبت به سال گذشته در همین مدت زمان مشابه را رقم زده‬ ‫اس��ت تا اثبات کننده نقش موثر فوالد سنگان در رشد تولید‬ ‫گندله در کشور باشد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان‪:‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه‬ ‫اثرات قطعی برق و کاهش تولید ناش��ی از ان بر بازار سیمان‬ ‫نمایان شده است گفت‪ :‬درحال حاضر برخی منتقدان به ورود‬ ‫س��یمان در بورس کاال‪ ،‬از این ش��فافیت و سالمت معامالت‬ ‫گریزان هس��تند تا عرضه س��یمان در بازاری شفاف و سالم‬ ‫با حضور همه ش��رکت های سیمانی عملیاتی نشود‪ .‬به گفته‬ ‫عبدالرضا ش��یخان‪ ،‬نرخ فروش س��یمان در بورس کاال کامال‬ ‫شفاف است و اگر قطعی برق رخ نمی داد احتماال نرخ سیمان‬ ‫ش��یب نزولی داش��ت‪ .‬کما اینکه قبل از قطع��ی برق‪ ،‬عرضه‬ ‫بعضی ش��رکت های س��یمان در بورس کاال به میزان عرضه‪،‬‬ ‫تقاضا نداشت‪.‬‬ ‫به گزارش بورس نیوز‪ ،‬عبدالرضا ش��یخان عنوان کرد‪ :‬قبل‬ ‫از قطعی برق سیمانی ها‪ ،‬نرخ سیمان پاکتی درب کارخانه در‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬هزار تومان بوده و با احتساب هزینه های حمل و‪...‬‬ ‫با نرخ تقریبا ‪ ۳۵‬هزار تومان به دست مصرف کننده می رسید‬ ‫(در مناطق مختلف با احتساب کرایه حمل شاید اندکی باالتر‬ ‫ی��ا پایین تر از ای��ن نرخ هم بود) ولی بع��د از قطعی برق‪ ،‬به ‬ ‫تدریج اثر کاهش تولید بر بازار س��یمان نمایان شد‪ .‬چراکه با‬ ‫ش��روع قطعی های برق‪ ،‬تولید سیمان در کارخانه ها به شدت‬ ‫افت کرده است‪ .‬کمبود عرضه سیمان‪ ،‬متقاضیان بازار سیمان‬ ‫را به خرید از بازار ازاد س��وق داد و در این میان افزایش نرخ‬ ‫سیمان در بازار ازاد هیچ ارتباطی به عرضه سیمان در بورس‬ ‫اگر قطعی برق نبود‪ ،‬نرخ سیمان نزولی می شد‬ ‫کاال نداش��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬همزمانی ورود سیمان به بورس کاال‬ ‫با قطعی برق‪ ،‬برای عده ای بهانه ایجاد کرد که عرضه سیمان‬ ‫در بورس کاال را به افزایش قیمت ها ربط دهند‪.‬‬ ‫در نظر داش��ته باش��ید که امکان انبار کردن س��یمان در‬ ‫کارخانه ها سیمانی وجود ندارد و فقط می توان کلینکر را انبار‬ ‫کرد‪ .‬نکته ای که برخی مسئوالن به ان توجه نکرده این است‬ ‫که در بهمن ماه ‪ ۹۹‬نیز برق سیمانی ها ‪۲۰‬روز قطع بود و رفع‬ ‫اثار این قطعی برق در بازار س��یمان تا اواخر اردیبهش��ت ماه‬ ‫امس��ال به طول انجامید و اوایل خرداد بازار س��یمان شرایط‬ ‫بهتری داشت که دوباره قطعی برق اوضاع را بهم ریخت‪.‬‬ ‫قطعی برق‪ ،‬می توانس��ت چنی��ن تبعاتی بر بازار س��یمان‬ ‫ب��ر ج��ای نگذارد؛ مش��روط ب��ر انکه قب��ل از قطع��ی برق‬ ‫هماهنگی ه��ای الزم انج��ام می ش��د‪ .‬قطع ناگهان��ی برق و‬ ‫اطالع رس��انی عمومی این خبر‪ ،‬موجب التهاب بازار س��یمان‬ ‫شد‪ .‬او افزود‪ :‬حال انکه اگر قبل از قطعی برق‪ ،‬با سیمانی ها‬ ‫توافق انجام می شد‪ ،‬کارخانه های سیمانی با مدیریت تولید‪،‬‬ ‫ب��ازار را هم کنترل می کردند‪ ،‬ولی انتش��ار عمومی خبر برق‬ ‫س��یمانی ها باعث تالطم در بازار سیمان شد‪ .‬برای قطعی گاز‬ ‫در فصل زمس��تان هم از حاال در تدارک تامین مازوت مورد‬ ‫نیاز هس��تیم و نامه نگاری های الزم انجام شده تا شرکت های‬ ‫س��یمانی مخازن سوخت خود را پر کنند تا در زمستان دچار‬ ‫کمبود س��وخت نش��وند که البته هنوز به سیمانی ها چنین‬ ‫اجازه ای داده نش��ده اس��ت‪ .‬ای��ن ع��دم هماهنگی ها باعث‬ ‫می ش��ود تا در فصل زمس��تان با قطعی گاز در حمل مازوت‬ ‫ترافیک ایجاد شود و باید با برنامه ریزی از بروز مشکالت اتی‬ ‫جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫شیخان در ادامه با اشاره به برخی انتقادات انبوه سازان برای‬ ‫خرید از بورس کاال‪ ،‬گفت‪ :‬انبوه س��ازان در سال های گذشته‬ ‫سود مناس��بی کس��ب کرده اند و انتقاداتی که این روزها به‬ ‫افزایش نرخ س��یمان دارند‪ ،‬بیشتر ش��لوغ کاری و بزرگنمایی‬ ‫مشکالت است‪ .‬انبوه سازان با دریافت کد بورسی امکان خرید‬ ‫س��یمان از بورس کاال را دارند و ه��م نرخ و هم حجم عرضه‬ ‫و تقاضای این بازار کامال ش��فاف اس��ت‪ .‬مش��کل اینجاست‬ ‫که بعضی از خریداران س��یمان عادت به بدحس��ابی داشتند‬ ‫و در این س��ال ها‪ ،‬شرکت های س��یمانی کم از بدحسابی ها و‬ ‫چک های برگش��تی بعضی مشتریان اسیب ندیده اند‪ .‬حاال که‬ ‫عرضه ها در بورس کاال انجام می ش��ود‪ ،‬س��یمانی ها اطمینان‬ ‫خاطر دارند که برای تسویه حساب با بورس کاال طرف هستند‬ ‫و ب��ورس کاال هم حق دارد ک��ه از خریداران تضامین الزم را‬ ‫اخذ کند‪ .‬پس اینکه عده ای به خاطر داش��تن چک برگشتی‬ ‫امکان دریافت کد بورس��ی را ندارند‪ ،‬ارتباطی به س��یمانی ها‬ ‫ندارد و خریداران باید این مشکل را با بورس کاال حل کنند‪.‬‬ ‫بورس کاال بازاری کامال شفاف و سالم است و به نظر می رسد‬ ‫بعضی منتقدان به ورود سیمان در بورس کاال از این شفافیت‬ ‫و سالمت معامالت گریزان هستند‪.‬‬ ‫ش��یخان تصریح کرد‪ :‬ادعای وجود مافیا در بازار س��یمان‪،‬‬ ‫ادعایی بی اساس اس��ت و اگر قرار باشد هر بازاری که در ان‬ ‫دالالن حض��ور دارند‪ ،‬مافیایی بخوانیم‪ ،‬بس��یاری از بازارهای‬ ‫کش��ور از جمله بازار امالک هم مافیایی است‪ .‬طبیعی است‬ ‫ک��ه با کاهش عرض��ه در هر بازاری‪ ،‬عده ای س��ودجو به فکر‬ ‫احتکار و گران فروش��ی بیفتند‪ .‬نرخ فروش سیمان در بورس‬ ‫کاال کامال ش��فاف است و اگر قطعی برق رخ نمی داد احتماال‬ ‫نرخ سیمان شیب نزولی داشت‪ .‬کما اینکه قبل از قطعی برق‪،‬‬ ‫عرضه بعضی ش��رکت های س��یمان در بورس کاال به میزان‬ ‫عرضه‪ ،‬تقاضا نداشت‪ .‬البته نرخ سیمان در ایران‪ ،‬گران نیست‬ ‫و نرخ س��یمان در بازار ما اختالف قابل توجهی با س��یمان در‬ ‫بازارهای صادراتی دارد‪.‬‬ صفحه 4 ‫طال ارزان تر می شود‬ ‫گروه معدن‬ ‫نظرس��نجی هفتگ��ی کیتکونی��وز نش��ان داد‬ ‫تحلیلگ��ران وال اس��تریت نس��بت ب��ه روند نرخ‬ ‫طال بدبین ش��ده اند در حالی که سرمایه گذاران‬ ‫خ��رد همچنان به دورنم��ای کوتاه مدت این فلز‬ ‫ارزشمند خوش بین مانده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬هفته گذشته بانک مرکزی‬ ‫اروپا دوباره بر تعهدش برای حفظ سیاست پولی‬ ‫انبس��اطی برای یک مدت قابل پیش بینی تاکید‬ ‫ک��رد تا تورم را به ‪ ۲‬درصد برگرداند‪ .‬تعهد بانک‬ ‫مرکزی اروپا برای واکنش به باال رفتن نرخ تورم‬ ‫برخ�لاف موضع بان��ک مرکزی امریکاس��ت که‬ ‫درحال حاضر درب��اره تعدیل برنامه خرید ماهانه‬ ‫اوراق قرضه صحبت می کند‪.‬‬ ‫دیوید میدن‪ ،‬تحلیلگر بازار در شرکت اکوئیتی‬ ‫کپیتال در این باره گفت‪ :‬درحال حاضر در فضای‬ ‫فعلی و ش��کاف رو به رشد بین بانک مرکزی اروپا‬ ‫و بانک مرک��زی امری��کا‪ ،‬ارزش دالر پایین تر از‬ ‫حد واقعی خود اس��ت‪ .‬بهب��ود اقتصاد امریکا که‬ ‫باعث بهبود عملکرد بازارهای س��هام شده است‬ ‫ه��م عامل منفی برای طال محس��وب می ش��ود‪.‬‬ ‫چرا بخواهید پول تان را در بازار طال بدون س��ود‬ ‫نگهدارید در حالی که می تواند در بازارهای سهام‬ ‫سوددهی داشته باشید‪.‬‬ ‫در نظرس��نجی هفت��ه ج��اری کیتکونی��وز از‬ ‫تحلیلگران وال اس��تریت‪ ۱۵ ،‬نفر شرکت کردند‬ ‫ک��ه از می��ان انها ‪ ۹‬نف��ر مع��ادل ‪ ۶۰‬درصد به‬ ‫کاه��ش ن��رخ ط�لا رای دادن��د‪ 2 .‬نف��ر معادل‬ ‫‪ ۱۳‬درص��د افزای��ش ن��رخ ط�لا را پیش بین��ی‬ ‫کردن��د و ‪4‬نف��ر مع��ادل ‪۲۷‬درص��د نظ��ری‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫در ای��ن بین‪ ۵۷۱ ،‬نفر در نظرس��نجی انالین‬ ‫کیتکونیوز از سرمایه گذاران خرد شرکت کردند‬ ‫ک��ه از میان انها ‪ ۳۱۵‬نفر مع��ادل ‪ ۵۵‬درصد به‬ ‫افزایش نرخ طال و ‪ ۱۴۶‬نفر معادل ‪ ۲۶‬درصد به‬ ‫کاهش نرخ طال رای دادند در حالی که ‪ ۱۱۰‬نفر‬ ‫معادل ‪ ۱۹‬درصد نظری نداشتند‪.‬‬ ‫اگرچه س��رمایه گذاران خرد نسبت به افزایش‬ ‫نرخ طال خوش بین مانده اند اما عالقه به این فلز‬ ‫ارزشمند ضعیف شده و شمار مشارکت کنندگان‬ ‫در نظرس��نجی انالین به پایین ترین حد از اواخر‬ ‫نوامبر سال ‪ ۲۰۱۹‬رسیده است‪.‬‬ ‫احساسات متناقضی که در خصوص طال وجود‬ ‫دارد‪ ،‬با عملکرد منفی هفتگی طال تقویت ش��ده‬ ‫است‪ .‬بهای هر اونس طال در معامالت روز جمعه‬ ‫بازار امریکا ‪ 3‬دالر و ‪ ۶۰‬سنت معادل ‪۰.۲‬درصد‬ ‫کاهش یافت و در ‪ ۱۸۰۱‬دالر و ‪ ۸۰‬س��نت بسته‬ ‫ش��د‪ .‬نرخ طال برای کل هفت��ه حدود ‪۰.۷‬درصد‬ ‫کاهش داشت‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫عملک��رد کم فروغ اخیر ط�لا دلیل کافی برای‬ ‫بدبین��ی بعضی از تحلیلگران نس��بت به این فلز‬ ‫ارزش��مند فراهم کرده است‪ .‬با وجود اینکه بازده‬ ‫اوراق خزان��ه ‪ ۱۰‬س��اله روز جمعه به پایین ترین‬ ‫ح��د از فوری��ه نزول ک��رد اما اون��س طال موفق‬ ‫نش��د مقاومت برای صعود از س��طح ‪ ۱۸۰۰‬دالر‬ ‫را بشکند‪.‬‬ ‫بعضی از تحلیلگران می گویند اکنون که بازده‬ ‫اوراق قرضه از رکورد پایین روز سه ش��نبه باالتر‬ ‫رفته اس��ت‪ ،‬اون��س طال ممکن اس��ت به پایین‬ ‫‪ ۱۸۰۰‬دالر سقوط کند‪.‬‬ ‫م��ارک چندل��ر‪ ،‬مدیرکل ش��رکت بانوک برن‬ ‫گلوب��ال فارکس در گفت وگو ب��ا کیتکونیوز نرخ‬ ‫پایین ت��ر طال در هفته ج��اری را پیش بینی کرد‬ ‫که تحت تاثیر رش��د ب��ازده اوراق قرض��ه امریکا‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫کالین سیژینسکی‪ ،‬استراتژی است ارشد بازار‬ ‫در ش��رکت مدیری��ت دارای��ی ‪ SIA‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫س��طح‪ ۱۷۶۰‬دالر را ک��ه رک��ورد پایین طال در‬ ‫ژوئن اس��ت‪ ،‬به عنوان یک سطح حمایتی بزرگ‬ ‫را نظاره می کند‪.‬‬ ‫نی��کالس فراپ��ل‪ ،‬مدی��رکل جهانی ش��رکت‬ ‫«ای بی س��ی بولیون» گفت‪ :‬انتظار دارد نرخ طال‬ ‫در ب��ازه مح��دودی بماند و ریس��ک ها در کوتاه‬ ‫مدت به سمت نزول متمایل می ماند که به دلیل‬ ‫نی��روی صعودی رو به رش��د دالر امریکا خواهد‬ ‫بود‪ .‬پایین ‪ ۱۷۹۰‬دالر طال نسبت به نزول بیشتر‬ ‫اس��یب پذیر خواه��د بود و در ص��ورت صعود‪ ،‬با‬ ‫مقاومت در سطح ‪ ۱۸۱۲‬دالر و سپس در سطح‬ ‫‪۱۸۱۹‬دالر روبه رو می شود‪.‬‬ ‫راب هاورث‪ ،‬استراتژیست سرمایه گذاری ارشد‬ ‫در بان��ک ولث منیجمنت امری��کا گفت‪ :‬طال به‬ ‫نسبت قوی به نظر می رسد زیرا همچنان حمایت‬ ‫در س��طح ‪ ۱۸۰۰‬دالر را حفظ کرده است با این‬ ‫حال روند احیای اقتصادی رو به رشد در امریکا به‬ ‫معنای ان اس��ت که نرخ های به��ره واقعی باالتر‬ ‫می روند و این امر مانعی برای روند صعودی طال‬ ‫خواهد بود‪ .‬در فضای فعلی طال در کوتاه مدت با‬ ‫فشارهای کاهشی روبه رو می شود‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۰.۷‬درصدی تولیدجهانی الومینیوم‬ ‫تولید جهانی الومینیوم در ‪ ۵‬س��ال گذش��ته ‪ ۱۰.۷‬درصد‬ ‫افزای��ش یافت‪ .‬ای��ران نیز در س��ال های اخیر ب��ا راه اندازی‬ ‫‪2‬کارخانه الومینیوم در جاجرم و منطقه ویژه المرد‪ ،‬ظرفیت‬ ‫تولید این فلز را افزایش داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ایمیدرو‪ ،‬می��زان تولید جهانی‬ ‫الومینی��وم از ‪ 58‬میلی��ون و ‪900‬هزار تن در س��ال ‪2016‬‬ ‫میالدی به ‪ 65‬میلیون و ‪200‬هزار تن در سال ‪ 2020‬میالدی‬ ‫افزایش یافت که ‪ 10.69‬درصد رشد نشان می دهد‪.‬‬ ‫در سال های ‪ 2017‬تا ‪ 2019‬میالدی نیز میزان تولید جهانی‬ ‫الومینیوم به ترتی��ب ‪ 59‬میلیون و ‪ 400‬هزار تن‪63،‬میلیون‬ ‫و ‪600‬هزارتن و ‪ 63‬میلیون و ‪200‬هزار تن اعالم شده است‪.‬‬ ‫چین با تولید ‪ 31‬میلیون و ‪900‬هزارتن الومینیوم در س��ال‬ ‫‪ 2016‬میالدی توانس��ت برترین تولیدکننده جهان شود‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت که در سال های پس از ان نیز با رشد تولید‬ ‫این محصول کماکان در صدر تولیدکنندگان جهان ایس��تاد‪.‬‬ ‫میزان تولید الومینیوم این کش��ور در سال ‪ 2020‬میالدی به‬ ‫‪ 37‬میلیون تن افزایش یاف��ت‪ .‬ایران نیز ظرفیت تولید را در‬ ‫س��ال های گذش��ته از ‪ ۴۳۰‬هزار تن س��ال به ‪ ۷۷۰‬هزار تن‬ ‫افزایش داده اس��ت‪ .‬در سال گذشته کشورمان ‪ ۴۴۶‬هزار تن‬ ‫الومینیوم تولید کرد که ‪۶۱‬درصد بیش از س��ال پیش از ان‬ ‫بود‪ .‬ای��ران در حال حاضر در جایگاه هجدهم تولیدکنندگان‬ ‫فلز خاکس��تری قرار دارد‪ .‬در ‪ 5‬سال اخیر‪ ،‬رقابت برای کسب‬ ‫رتبه دوم و س��وم جهان بین کشورهای هند‪ ،‬روسیه و کانادا‬ ‫انجام شد‪ .‬در س��ال ‪ 2016‬میالدی روسیه با تولید‪ 3‬میلیون‬ ‫و ‪ 560‬ه��زار ت��ن در رتبه دوم و کانادا ب��ا تولید ‪ 3‬میلیون و‬ ‫‪ 210‬هزار تن در رتبه س��وم جای گرفت‪ .‬این در حالی است‬ ‫که در س��ال ‪ 2017‬میالدی روسیه و هند به ترتیب با تولید‬ ‫‪ 3‬میلی��ون و ‪ 580‬ه��زار تن و ‪ 3‬میلی��ون و ‪270‬هزار تن در‬ ‫رتبه های دوم و س��وم تولید الومینیوم جهان ایس��تادند‪ .‬در‬ ‫سال های ‪ 2018‬و ‪ 2019‬میالدی هند توانست در تولید این‬ ‫محصول از روسیه پیش��ی گیرد و دومین کشور تولیدکننده‬ ‫الومینیوم جهان ش��ناخته ش��ود و روس��یه نیز در رتبه سوم‬ ‫جهان ایس��تاد‪ .‬این در حالی است که در سال ‪2020‬میالدی‬ ‫هند و روس��یه هر ی��ک با تولید ‪ 3‬میلی��ون و ‪ 600‬هزار تن‬ ‫الومینیوم به طور مش��ترک در جایگاه دوم ایستادند و کانادا‬ ‫با تولید ‪ 3‬میلیون و ‪100‬هزار تن الومینیوم توانست در رتبه‬ ‫س��وم جهان جای گیرد‪ .‬همچنین کشورهای امارات متحده‬ ‫عربی‪ ،‬اس��ترالیا‪ ،‬نروژ‪ ،‬بحرین‪ ،‬ایاالت متحده امریکا ایسلند و‬ ‫برزیل در ‪ 5‬س��ال گذشته در فهرست ‪ 10‬کشور تولیدکننده‬ ‫برتر الومینیوم قرار داشتند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 26‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪654‬‬ ‫اخبار‬ ‫رشد نرخ بیلت وارداتی‬ ‫در چین‬ ‫قیمت بیلت وارداتی در چین هفته گذش��ته‬ ‫ب��ه روند صعودی ادامه داد که به دلیل ش��دت‬ ‫گرفت��ن کنت��رل تولید ف��والد در این کش��ور‬ ‫بود‪.‬‬ ‫بیلت اس��ه ان در ‪ ۷۱۵‬ت��ا ‪ ۷۲۳‬دالر هر تن‬ ‫س��ی اف ار چین معامله ش��د که ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬دالر‬ ‫رشد نرخ داشت‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ف��والد ای��ران‪ ،‬بیل��ت ویتنام در‬ ‫‪۷۲۳‬دالر ه��ر ت��ن س��ی اف ار چی��ن معامل��ه‬ ‫شد‪ .‬بیلت روسیه نیز ‪ ۷۲۵‬دالر هر تن سی اف ار‬ ‫چین بود‪.‬‬ ‫برنام��ه کاهش تولی��د ‪ ۶۰‬میلیونی فوالد در‬ ‫نیمه دوم سال بازار را فعال کرده است‪.‬‬ ‫کاهش نرخ ورق صادراتی‬ ‫سی ای اس‬ ‫هفته گذشته بازار ورق سی ای اس ارام بود‪ .‬با‬ ‫وجود رکود تابستانی تقاضا بیشتر از اروپا بود و‬ ‫در بازار کش��ورهای مسلمان هم تعطیالت عید‬ ‫قربان تقاضا را راکد کرد‪.‬‬ ‫ورق گ��رم صادرات��ی س��ی ای اس ‪ ۹۱۰‬ت��ا‬ ‫‪۹۲۰‬دالر هر تن فوب دریای س��یاه ثبت ش��ده‬ ‫در حال��ی که یک هفته قب��ل ‪ ۹۳۰‬تا ‪۹۴۰‬دالر‬ ‫ب��ود‪ .‬اف��ت تقاض��ا علت اصل��ی کاه��ش نرخ‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ف��والد ای��ران‪ ،‬در منطق��ه منا‬ ‫پ��س از تعطی�لات عید فعالیت بیش��تر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫برخی عرضه کنندگان روس هم به دنبال باال‬ ‫بردن نرخ پس از فعال تر شدن بازارند‪.‬‬ صفحه 5 ‫استان ها‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 26‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪654‬‬ ‫اخبار‬ ‫افزایش حدود ‪۵۰‬درصدی‬ ‫نرخ سیمان در خوزستان‬ ‫تحقق شعار سال با توجه‬ ‫به ظرفیت های معدنی‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفهان‬ ‫ت صنعتی و معدنی متنوع و متعددی‬ ‫گفت‪ :‬ظرفی�� ‬ ‫در این اس��تان وجود دارد که توجه به انها به تحقق‬ ‫شعار سال کمک می کند‪.‬‬ ‫ای��رج موفق در گفت وگو ب��ا ایرنا با بیان اینکه هم‬ ‫اکنون امکان برداش��ت س��االنه ح��دود ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تن از معادن اس��تان ایجاد ش��ده اس��ت ادامه داد‪:‬‬ ‫ظرفیت اصفهان در بخش معدن بس��یار بیش��تر از‬ ‫این مقدار اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت اصفه��ان اظهارکرد‪ :‬می��زان ذخایر معدنی‬ ‫شناسایی شده در استان اصفهان بیش از ‪ ۲‬میلیارد‬ ‫و ‪۸۹۲‬میلی��ون تن اس��ت و از حیث تع��داد معادن‬ ‫فعال رتبه اول‪ ،‬تعداد کل معادن دارای مجوز پروانه‬ ‫بهره ب��رداری رتبه دوم و از نظر میزان ذخیره قطعی‬ ‫رتبه س��وم و میزان استخراج اس��می رتبه پنجم را‬ ‫در کشور دارد‪.‬‬ ‫موفق با اش��اره ب��ه اینکه برای واگ��ذاری معادن‬ ‫باید موافقت س��ازمان های مختلف را کس��ب کنیم‬ ‫خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬چال��ش بزرگی که بس��یاری از‬ ‫معدن��کاران ب��ا ان مواجه هس��تند موافقت نکردن‬ ‫س��ازمان ها از جمله محیط زیست و منابع طبیعی با‬ ‫واگذاری معادن است‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اصفهان‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬کارگروه هایی ب��رای افزایش تعامل بین‬ ‫دس��تگاهی در راستای دریافت این موافقت ها برای‬ ‫معدنکاران تشکیل شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این ارگان ها هم بنا به دالیل خاص خود‬ ‫از جمله وجود جنگل‪ ،‬گون زار و پروانه چرای دام با‬ ‫واگذاری معادن مخالف هس��تند که این کارگروه ها‬ ‫برای رفع این مشکالت تشکیل شده است‪.‬‬ ‫موفق گفت‪ :‬بخش معدن به عنوان بنگاه اقتصادی‬ ‫در اس��تان باید باور پذیر باش��د اما اغلب ش��وراهای‬ ‫شهر و روستا به معدن به عنوان یک موضوع تخریبی‬ ‫ن��گاه می کنند در صورت��ی که با نگاه به اطراف خود‬ ‫متوجه می ش��ویم که بیش��ترین وسایل اطراف ما از‬ ‫جمله اجر‪ ،‬ش��ن و س��نگ های تزیینی از معادن ب ه‬ ‫دست می اید‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬مع��ادن به عن��وان بنگاه های‬ ‫اقتصادی مفید محس��وب می شوند و در صورتی که‬ ‫ارگان ه��ای ذیربط همراهی و همکاری بیش��تری با‬ ‫فعاالن معدنی داش��ته باشند‪ ،‬اصفهان به عنوان یک‬ ‫استان معدنی فعال در کشور نشان داده خواهد شد‪.‬‬ ‫اصفه��ان با بیش از ‪ 5‬میلیون نفر جمعیت‪ ،‬دارای‬ ‫بی��ش از ‪ ۹‬ه��زار واحد تولیدی کوچ��ک و بزرگ با‬ ‫سرمایه ‪ ۲۲۱‬هزار میلیارد ریال و اشتغال ‪ ۲۶۳‬هزار‬ ‫نفر اس��ت‪ .‬این اس��تان یک��ی از قطب های معدنی و‬ ‫صنایع وابس��ته به ان در کش��ور به ش��مار می اید و‬ ‫‪۸۲۸‬معدن با اشتغال ‪ ۹‬هزار نفر دارد‪.‬‬ ‫محیط زیس��ت و زندگ��ی اهالی برخ��ی نواحی‬ ‫منطق��ه دیلمان شهرس��تان س��یاهکل ب��ه دلیل‬ ‫فعالی��ت کارخانه س��یمان در ای��ن منطقه دچار‬ ‫اسیب ش��ده و بسیاری از پوش��ش های گیاهی و‬ ‫کشاورزی از بین رفته است‪.‬‬ ‫ بلندای باس��تانی و س��بز دیلمان از غبار صنایع‬ ‫در امان نمانده اس��ت‪ .‬این روزها خنکای نس��یم‪،‬‬ ‫پیراهن س��بز زمین و زندگی س��اده اهالی سخت‬ ‫کوش این منطقه از رنجی نشان دارد که ماحصل‬ ‫فعالیت صنعت سیمان در ان است‪.‬‬ ‫بی تردی��د در گ��ذر س��الیان‪ ،‬گس��ترش‬ ‫ساخت وس��ازها در گ��رو تولید مصالح و توس��عه‬ ‫صنایع س��اختمانی اس��ت‪ ،‬اما نباید از یاد برد که‬ ‫طبیع��ت کم نظیر گیالن در کوران فعالیت صنایع‬ ‫نیازمند دق��ت‪ ،‬مراقبت و مالحظات ویژه اس��ت‪.‬‬ ‫مالحظات��ی که بی توجهی نس��بت به ان س��بب‬ ‫ش��ده تا کش��اورزی و دامپروری اهال��ی برخی از‬ ‫روستاهای دیلمان دچار اسیب شود‪.‬‬ ‫محمود هوش��یار فرد‪ ،‬پژوهش��گر و عضو هیات‬ ‫علم��ی مرک��ز تحقیقات کش��اورزی گی�لان در‬ ‫گفت وگ��و با مهر در این باره اظه��ار کرد‪ :‬صنعتی‬ ‫ش��دن یک منطقه بدون توجه به توان محیطی و‬ ‫ارزیابی زیس��ت محیطی االینده ها باعث الودگی‬ ‫و تخری��ب اراضی و پوش��ش گیاه��ی و همچنین‬ ‫ناهنجاری اجتماعی می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه امروزه یک��ی از موضوعات‬ ‫بحث برانگی��ز و جدی که باع��ث نگرانی در رابطه‬ ‫با توسعه صنایع شده‪ ،‬الودگی های زیست محیطی‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬این الودگی ها که توسط انسان ایجاد‬ ‫می شود در نهایت اسیب های ان نیز متوجه خود‬ ‫انها می شود‪.‬‬ ‫هوش��یار فرد با اش��اره به اینکه یکی از عوامل‬ ‫مهم ایجادکننده الودگی ها‪ ،‬فرایند تولید سیمان‬ ‫در کارخانه ها است‪ ،‬گفت‪ :‬کارخانجات سیمان به‬ ‫دلیل ماهیت فرایند تولید و نیز اس��تفاده از مواد‬ ‫معدنی و س��وخت های فسیلی یکی از ‪ ۱۷‬صنعت‬ ‫بسیار الوده کننده محیط زیست شناخته شده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید سیمان در گستره ای سبز‬ ‫هوش��یار ف��رد ادام��ه داد‪ :‬در چند ده��ه اخیر‪،‬‬ ‫رون��د رو به رش��د صنعت س��یمان در کش��ور با‬ ‫وج��ود اش��تغالزایی‪ ،‬مناف��ع اقتص��ادی و رون��ق‬ ‫پروژه ه��ای مختل��ف عمرانی و صنعت��ی به دلیل‬ ‫س��طوح االیندگی و تولید گرد و غب��ار‪ ،‬گازهای‬ ‫س��می‪ ،‬ازاد شدن عناصر س��نگین همانند جیوه‪،‬‬ ‫س��رب‪ ،‬کروم‪ ،‬نیکل‪ ،‬کبالت‪ ،‬کادمیوم و س��یلیس‬ ‫الودگ��ی ه��وا‪ ،‬خ��اک و اراضی زراع��ی‪ ،‬اب های‬ ‫زیر زمینی‪ ،‬تغیی��ر فون و فلور منطقه را نیز ایجاد‬ ‫ک��رده اس��ت‪ .‬وی با بیان اینکه اثرات س��و فلزات‬ ‫س��می جیوه و کادمیوم در پوشش گیاهی مناطق‬ ‫اطراف کارخانه های س��یمان امری اجتناب ناپذیر‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬گرد و غبار و گازهای س��می ناشی‬ ‫از فرایندهای تولید سیمان مانند حمل ونقل مواد‬ ‫اولیه توس��ط کامیون از معدن به سمت کارخانه‪،‬‬ ‫گرد و غبار ناشی از فرایند سنگ شکنی یا اسیاب‬ ‫ک��ردن مواد اولی��ه‪ ،‬کوره های پخت م��واد خام از‬ ‫رفته اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به اینکه جاده ها ناامن‪،‬‬ ‫و باغ��ات فندق و گردو دچار اس��یب ش��ده اند و‬ ‫دیگر محص��ول نمی دهند‪ ،‬گف��ت‪ :‬منابع اب باال‬ ‫دس��ت هم به دنبال اس��تفاده از چاه های عمیقی‬ ‫که برای تولید س��یمان استفاده می شود‪ ،‬در حال‬ ‫خش��ک ش��دن اس��ت‪ .‬و البته ذراتی که متعاقب‬ ‫فعالیت کارخانه س��یمان در هوا پراکنده می شود‬ ‫هم می توانند روی سالمت مردم تاثیر بگذارند‪.‬‬ ‫عابدی درباره بررس��ی های محیط زیستی پیش‬ ‫از اح��داث کارخان��ه نیز اظهار کرد‪ :‬بررس��ی های‬ ‫محیط زیس��تی انجام شده اما متاس��فانه بیش از‬ ‫انکه به اهمیت محیط زیس��ت اندیش��یده شود به‬ ‫مبحث اشتغالزایی توجه ش��د‪ .‬این در حالی است‬ ‫که شاید هم اکنون حدود ‪۱۰‬تا ‪۱۵‬درصد نیروهای‬ ‫ش��اغل در کارخانه بومی باشند؛ در واقع می توان‬ ‫گفت‪ ،‬ضررهایی که این کارخانه دارد از منافع ان‬ ‫بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوزستان‬ ‫با اش��اره به نرخ س��یمان در ماه های اخیر در استان‬ ‫خوزس��تان گفت‪ :‬در چند ماه اخیر نرخ س��یمان در‬ ‫خوزس��تان ‪ ۳۵‬درصد افزایش نرخ پیدا کرد و دوباره‬ ‫ب��ه بهانه های دیگر ‪ ۱۲‬درصد دیگر این نرخ افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬در حالی که این مسائل اصال منطقی نیست‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬امیرحس��ین نظری اظهار کرد‪:‬‬ ‫متاس��فانه بخ��ش زیادی از مش��کالتی که در حوزه‬ ‫بازار وجود دارد‪ ،‬به تمرکز اختیارات وزارت ها مربوط‬ ‫می شود زیرا در خود استان نمی توانیم برای بسیاری‬ ‫از موارد تصمیم گیری کنیم و اختیاراتی نداریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به عنوان مس��ئوالن س��تاد تنظیم بازار‬ ‫اس��تان ها‪ ،‬هیچ اختیار و نقشی در تعیین سهمیه ها‪،‬‬ ‫کنترل نرخ ها و افزایش قیمت ها نداریم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوزستان‬ ‫با اش��اره به نرخ س��یمان در ماه های اخیر در استان‬ ‫خوزس��تان گفت‪ :‬در چند ماه اخیر نرخ س��یمان در‬ ‫خوزس��تان ‪ ۳۵‬درصد افزایش نرخ پیدا کرد و دوباره‬ ‫ب��ه بهانه های دیگر ‪ ۱۲‬درصد دیگر این نرخ افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬در حالی که این مسائل اصال منطقی نیست‪.‬‬ ‫نظری عنوان کرد‪ :‬عرضه س��یمان در بورس‪ ،‬تورم‬ ‫انتظاری درس��ت می کن��د و در ش��رایط فعلی این‬ ‫وضعیت بازار باعث ش��ده که نرخ س��یمان کم کم‪،‬‬ ‫نرخ هر پاکت ‪ ۴۵‬هزار تومان را رد کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ازی کردن کارتل ه��ای اقتصادی و‬ ‫برخ��ی انجمن ها‪ ،‬باعث افزایش نرخ برخی از کاالها‬ ‫می ش��ود‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫خوزس��تان بیان کرد‪ :‬به دلیل ساختارهای ضعیفی‬ ‫که در سیستم های کشوری تعریف شده و نبود نقش‬ ‫اس��تانی دستگاه های اجرایی و مدیریتی‪ ،‬هیچ نقش‬ ‫و اختیاری در کنترل بازار و قیمت گذاری ها نداریم‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫غبار صنعت سیمان بر پیکر سبز گیالن‬ ‫‹ ‹تالش برای اصالح‬ ‫جمله مش��کالتی هس��تند که در منطقه دیلمان‬ ‫دیده می شود‪ .‬هوش��یار فرد ادامه داد‪ :‬باید توجه‬ ‫داش��ت که انتش��ار ذراتی با ان��دازه کوچک تر از‬ ‫‪۱۰‬میکرو‪ ،‬گاز ‪ SO۳‬ناشی از تبدیل ‪ SO۲‬تحت‬ ‫نور خورش��ید و عناصر سنگین عوامل مهم ایجاد‬ ‫بیماری های تنفس��ی‪ ،‬پوس��تی‪ ،‬گوارشی‪ ،‬کبد و‬ ‫س��رطان هس��تند‪ .‬وی افزود‪ :‬الودگی های ناشی‬ ‫از مواد الوده کننده کارخانه س��یمان عالوه بر تاثیر‬ ‫ق��رار دادن زندگی س��اکنان روس��تاهای اطراف‬ ‫کارخان��ه‪ ،‬نظم اکوسیس��تم اطراف ای��ن محل را‬ ‫نی��ز به مخاطره می اندازد‪ .‬این پژوهش��گر گیالنی‬ ‫با بیان اینکه بیش��ترین اسیب متوجه روستاهای‬ ‫گولک‪ ،‬گرماور‪ ،‬میکال‪ ،‬دیارجان و عاش��وراباد در‬ ‫منطقه دیلمان ش��ده اس��ت‪ ،‬اضافه ک��رد‪ :‬ممکن‬ ‫اس��ت الوده کننده های هوا به گیاه اس��یب بزنند‬ ‫ی��ا انها را در برابر الودگی ناش��ی از عوامل زنده‪،‬‬ ‫حساس تر سازند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬واقعیت این است‬ ‫که ذرات جامد معلق یا همان گرد و غبار ناش��ی‬ ‫از کارخان��ه س��یمان در منطقه دیلم��ان عالوه بر‬ ‫الودگ��ی هوا و اب های جاری و زیرزمینی منطقه‬ ‫بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زمین های‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬عملک��رد کمی و کیف��ی محصوالت‬ ‫زراع��ی و باغ��ی منطقه و علوف��ه مرتعی و چرای‬ ‫احشام نیز تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫هوش��یار ف��رد افزود‪ :‬پوش��ش گیاه��ی منطقه‬ ‫دیلمان در گذشته دارای تنوع گونه ای زیادی بود‬ ‫ب��ه طوری که بیش از ‪ ۳۵۰‬جن��س و ‪۹۰‬خانواده‬ ‫گیاه��ی‪ ۱۱ ،‬درص��د متعلق به خانواده کاس��نی‪،‬‬ ‫‪ ۷.۴‬درص��د متعلق به خانواده ش��ب بو‪ ۷ ،‬درصد‬ ‫حبوبات و ‪ ۶.۸۳‬درصد گلس��ر خی��ان در منطقه‬ ‫رویش داشتند‪.‬‬ ‫‹ ‹روند اسیب به گیاهان‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه غبارهای متصاعد ش��ده‬ ‫از کارخانه های س��یمان ش��امل فلزات س��نگین‬ ‫مانن��د مس‪ ،‬ک��روم‪ ،‬جی��وه‪ ،‬س��رب و ترکیباتی‬ ‫همانند فلورایدها و س��ولفات ها اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫ای��ن ترکیبات با تغییر دم��ا‪ ،‬بافت خاک‪ ،‬افزایش‬ ‫اس��یدیته‪ ،‬رس��انایی الکتریک��ی و ظرفیت تبادل‬ ‫کاتیونی‪ ،‬رطوبت و فرس��ایش خاک روی پوشش‬ ‫گیاهی و کیفیت گیاهان مورد تغذیه احش��ام در‬ ‫نواحی اطراف کارخانه سیمان تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫پژوهش��گر گیالنی در ادامه با اش��اره به تاثیر این‬ ‫ترکیبات روی میزان سبزینه و روزنه های برگی و‬ ‫اسیب به رش��د محصوالت زراعی و باغی و حتی‬ ‫گیاهان دارویی مرتعی‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬غبار س��یمان‬ ‫باعث افزایش س��رعت تعرق گی��اه و واکنش غبار‬ ‫س��یمان با بخ��ار اب حاصل از تع��رق گیاه باعث‬ ‫تش��کیل الیه نازک س��یلیکات کلسیم ابدار روی‬ ‫برگ ه��ا و کاهش رش��د گیاهان می ش��ود‪ .‬وی با‬ ‫بی��ان اینکه در فصول بارندگی قش��ر س��یلیکاته‬ ‫در س��طح ب��رگ ایجاد می ش��ود‪ ،‬اف��زود‪ :‬میزان‬ ‫ازت برگ کم و فس��فر‪ ،‬پتاس��یم‪ ،‬کلسیم و نیزیم‬ ‫گیاهان مجاور کارخانه بس��یار باالس��ت‪ .‬به طور‬ ‫کل��ی‪ ،‬عالئم خس��ارت گرد و غبار س��یمان روی‬ ‫گیاه��ان به صورت زردی‪ ،‬باف��ت مردگی‪ ،‬کاهش‬ ‫می��زان پروتئین حبوب��ات‪ ،‬کاهش اس��ید امینه‪،‬‬ ‫اختالل در تلقیح گیاهان‪ ،‬کاهش میزان نشاس��ته‬ ‫در حبوبات��ی نظیر لوبیا و کاهش وزن هزار دانه و‬ ‫اندازه بوته های گندم ظاهر می ش��ود‪ .‬گرد و غبار‬ ‫سیمان‪ ،‬گره زایی لوبیا را به دلیل افزایش اسیدیته‬ ‫خاک‪ ،‬کاهش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت انجام اقدامات پیشگیرانه‬ ‫هوشیار فرد با بیان اینکه معادن خود به تنهایی‬ ‫منبع االینده هس��تند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خاک نزدیک‬ ‫معدن س��یمان‪ ،‬کلس��یم و منیزیم باالتری دارد‪.‬‬ ‫الودگ��ی ب��االی اراضی مج��اور معدن ب��ه فلزات‬ ‫س��نگین و رها ش��دن حدود ‪۴۰‬هکتار زمین های‬ ‫مرغوب کش��اورزی به علت دپوی مصالح و رانش‬ ‫زمین روس��تای گرما ورکه زمانی زیرکشت گندم‬ ‫و جو بودند و تخریب قنات مس��یر معدن کارخانه‬ ‫س��یمان به دلیل فعالیت معدن کاری و استخراج‬ ‫م��واد اولیه و حمل ونقل انها از موارد نگران کننده‬ ‫فعالی��ت صنع��ت س��یمان در منطقه اس��ت‪ .‬وی‬ ‫ب��ا اش��اره به اینکه ب��ا ورود مواد رس��ی به خاک‬ ‫می��زان ظرفیت جذب��ی خاک افزای��ش یافته که‬ ‫یکی از عوامل مهم کاهش رش��د گیاهان منطقه‬ ‫اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬البته میزان فاصله از کارخانه‪ ،‬روی‬ ‫غلظت فلزات س��نگین در خ��اک اطراف کارخانه‬ ‫س��یمان و تنوع و تراکم پوش��ش گیاهی اهمیت‬ ‫دارد‪ .‬همچنین باید توجه داش��ت که حساس��یت‬ ‫گیاهان مختلف به االینده های کارخانه س��یمان‬ ‫متفاوت است‪.‬‬ ‫این پژوهش��گر گیالنی ادام��ه داد‪ :‬گرد و غبار‬ ‫سیمان باعث قلیایی شدن خاک و کاهش فعالیت‬ ‫میکروب��ی خاک و با تاثیر روی حاصلخیزی خاک‬ ‫باع��ث کاهش رش��د محصوالت می ش��ود‪ .‬میزان‬ ‫ازت کل خاک در نزدیک��ی کارخانه بر اثر تبدیل‬ ‫نیترات به نیتری��ت و کاهش جمعیت امونیفایرها‬ ‫و نیتروفایره��ا و نی��ز میزان فس��فر (‪ )P۲O۵‬در‬ ‫نزدیکی کارخانه‪ ،‬کمتر است‪.‬‬ ‫هوش��یار فرد با تاکید بر اینک��ه باید با اقدامات‬ ‫پیش��گیرانه محیط زیس��تی خط تولید س��یمان‬ ‫دیلمان برای کاهش انتشار االینده ها انجام شود‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬بهره مندی از فناوری ه��ای کاهنده عوامل‬ ‫الودگی از قبیل تجهیز و نوس��ازی سیس��تم های‬ ‫فرس��وده و قدیم��ی‪ ،‬ایج��اد پوش��ش گیاه��ی‬ ‫نظی��ر کمربند س��بز چنار در اط��راف کارخانه از‬ ‫راهکارهای پیش��گیری یا کاهش اثرات نامطلوب‬ ‫زیست محیطی ناش��ی از فعالیت کارخانه سیمان‬ ‫در منطقه است‪.‬‬ ‫‹ ‹مردم گالیه مند هستند‬ ‫عل��ی عاب��دی‪ ،‬دهی��ار روس��تاهای دیارجان و‬ ‫عاشوراباد در گفت وگو با مهر با بیان اینکه گرد و‬ ‫غبار فعالیت کارخانه س��یمان زیاد بوده و موجب‬ ‫ایجاد الودگی در منطقه ش��ده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫کارخانه س��بب از بین رفت��ن چراگاه های منطقه‬ ‫ش��ده و درختچه های��ی ک��ه دام��داران در مدت‬ ‫زمان حدود ‪ ۲۰۰‬س��ال پ��رورش داده اند‪ ،‬از بین‬ ‫رامی��ن ش��یرعلی پور‪ ،‬یک فعال محیط زیس��ت‬ ‫در گفت وگو با مهر درباره مش��کالتی که فعالیت‬ ‫کارخانه س��یمان در دیلمان به دنبال دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مدیران ملی و اس��تانی‪ ،‬فعاالن محیط زیست‬ ‫و نماینده مردم الهیجان و س��یاهکل در مجلس‬ ‫شورای اسالمی درباره اسیب های فعالیت کارخانه‬ ‫س��یمان در ای��ن منطقه صحبت کرده ان��د‪ .‬البته‬ ‫هرچن��د گویا با فش��ارهای اداره محیط زیس��ت‪،‬‬ ‫فیلترهایی نصب و بر اس��اس تایید ازمایش��گاه ها‬ ‫ش��اید وضعیت بهتر ش��ده باش��د اما به هر حال‬ ‫زیان ه��ای این کارخان��ه برای منطقه بیش��تر از‬ ‫فوایدش است‪.‬‬ ‫وی ی��اداور ش��د‪ :‬ارزیابی محیط زیس��تی برای‬ ‫احداث این کارخانه بر اس��اس اطالعاتی که دارم‪،‬‬ ‫انج��ام ش��ده اما چگونگ��ی انجام ای��ن ارزیابی ها‬ ‫موضوعی اس��ت که باید بیش��تر مورد توجه قرار‬ ‫گیرد‪ .‬متاسفانه در چنین مواردی انجام ارزیابی ها‬ ‫عواقب اجتماعی لحاظ نمی ش��ود که به نارضایتی‬ ‫عمومی می انجامد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ب��ا توجه به حجم فعالیت این‬ ‫کارخانه و نقش��ی که در تامین س��یمان اس��تان‬ ‫گیالن ب��ر عهده دارد‪ ،‬نمی توان توقع داش��ت که‬ ‫فعالیتش متوقف شود‬ ‫‹ ‹ض�رورت توج�ه بیش�تر متولی�ان‬ ‫محیط زیست و صنایع‬ ‫انچ��ه در این گزارش از ان س��خن گفته ش��د‬ ‫ب��ر ضرورت نظ��ارت بر رون��د اح��داث و فعالیت‬ ‫صنایع در گس��تره محیط زیست حساس گیالن و‬ ‫استعدادهای ارزشمند این خطه سبز‪ ،‬نشان دارد‪.‬‬ ‫لذا انتظار می رود متولیان ذی ربط به نس��بت این‬ ‫موضوع اهتمام و توجه بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫بی تردی��د انجام مطالعات و بررس��ی های دقیق‬ ‫در ص��دور مجوز اح��داث صنایع اسیب رس��ان و‬ ‫همچنی��ن نظارت ب��ر چگونگی عملک��رد صنایع‬ ‫مش��غول ب��ه فعالی��ت و ت�لاش ب��رای هدای��ت‬ ‫ای��ن فعالیت ه��ا در راس��تای کاه��ش اس��یب ها‬ ‫انتظ��ار بزرگی نیس��ت که امید م��ی رود مدیران‬ ‫مرتب��ط با این حوزه نس��بت به ان توجه بیش��تر‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫طرح جامع توسعه پایدار معادن در زنجان اجرا می شود‬ ‫رئیس اداره محیط زیس��ت سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان زنجان گفت‪ :‬برای نخس��تین بار در کشور طرح جامع‬ ‫توس��عه پایدار معادن و ش��رکت های معدنی در این اس��تان‬ ‫اجرایی می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمد حس��ین فغف��وری اف��زود‪ :‬این‬ ‫ط��رح ب��ه منظ��ور رتبه بن��دی مع��ادن و صنایع معدن��ی‬ ‫اس��تان ب��ا توجه به ش��اخص های توس��عه پای��دار عملیاتی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬در ای��ن راس��تا در گام اول اموزش های‬ ‫الزم به معدنکاران ارائه می شود‪ ،‬سپس پایش های الزم انجام‬ ‫شده و اصالحات در چارچوب شاخص های تعریف شده انجام‬ ‫می پذیرد‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول عنوان ک��رد‪ :‬در اخرین گام این طرح با‬ ‫بهبود شاخص های زیس��ت محیطی‪ ،‬ایمنی و سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫استانداردس��ازی و رتبه بندی معادن با استانداردهای جهانی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫نقش پررنگ معادن در توسعه زیربنایی اذربایجان شرقی‬ ‫رئی��س س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫اذربایجان ش��رقی گف��ت‪ :‬اس��تفاده از ظرفیت‬ ‫معادن در توس��عه زیربنایی اس��تان مورد توجه‬ ‫بوده و ادامه دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬حبی��ب امی��ن زاده‬ ‫اف��زود‪ :‬بهره من��دی از حق��وق دولت��ی مرتبط‬ ‫ب��ا مع��ادن در مس��یر بهس��ازی و ایج��اد‬ ‫راه ه��ای روس��تایی مج��اور مع��ادن ادام��ه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در روزهای گذشته عملیات اجرایی‬ ‫بهسازی مسیرهای روستایی در شهرستان های‬ ‫س��راب و بناب به ارزش یکصد و بیست میلیارد‬ ‫ریال به اتمام رس��ید‪ .‬وی اضاف��ه کرد‪ :‬در این‬ ‫ارتباط جاده دسترس��ی ‪ 2‬روستا در شهرستان‬ ‫سراب به طول ‪ ۵.۵‬کیلومتر و مسیر ‪ 3‬روستا در‬ ‫شهرس��تان بناب به طول ‪ ۷.۵‬کیلومتر بهسازی‬ ‫و تعمیر ش��د‪ .‬امین زاده با اش��اره به بخش��ی از‬ ‫اقدامات مش��ارکتی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت و اجرای طرح های عمرانی از محل یک‬ ‫درص��د اعتبارات حقوق دولتی اظهار کرد‪ :‬تردد‬ ‫خودروهای سنگین معدنکاران از مسیرهای در‬ ‫مس��یرهای روس��تایی با عمر بیش از ‪۲۰‬سال‪،‬‬ ‫باعث تخریب این مس��یرها می شود که سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت بر اس��اس وظیفه‬ ‫ذات��ی خود اضاف��ه کرد از مح��ل حقوق دولتی‬ ‫پرداختی از س��وی معادن اقدام به بهسازی انها‬ ‫می کند‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اذربایجان ش��رقی ابراز امیدواری کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده و در صورت تخصیص‬ ‫ب��ه موقع اعتب��ارات پیش بینی ش��ده‪ ،‬عملیات‬ ‫اجرایی‪ ،‬تعمیر و بهس��ازی مسیرهای روستایی‬ ‫اس��تان ب��ه ارزش ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد ری��ال انجام‬ ‫ش��ود‪ .‬امی��ن زاده گف��ت‪ :‬س��ال گذش��ته نیز‬ ‫مسیرهای روستایی مرتبط با معادن در برخی از‬ ‫شهرستان های استان تعمیر و عملیات بهسازی‬ ‫انها انجام شده بود‪.‬‬ ‫رئی��س اداره محیط زیس��ت س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت اس��تان با اش��اره ب��ه برگ��زاری س��میناری در این‬ ‫خص��وص در اس��تان افزود‪ :‬ای��ن همایش با هدف اش��نایی‬ ‫و اج��رای ط��رح جامع توس��عه پایدار معادن و ش��رکت های‬ ‫معدنی با حضور بهره ب��رداران معادن و مدیران صنایع معدنی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬این طرح در اس��تان با تش��کیل ش��ورایی‬ ‫متش��کل از نماین��دگان س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫نظام مهندس��ی معدن ای��ران‪ ،‬ایمیدرو‪ ،‬اداره محیط زیس��ت‬ ‫و ش��رکت ش��هرک های صنعت��ی پیگی��ری و عملیات��ی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فغفوری خاطرنش��ان کرد‪ :‬امیدواریم با اجرای این طرح در‬ ‫استان شاهد جذب سرمایه گذاران بزرگ در بخش معدن بوده‬ ‫و با ارتقای فناوری مورد اس��تفاده در معادن و صنایع معدنی‬ ‫بتوانیم بیش از پیش از ظرفیت های معدنی اس��تان استفاده‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫موافقت نکردن محیط زیست با توسعه معدنی در تاالب میقان‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی از‬ ‫فعال بودن ‪ ۷۰‬اناالیزر محیطی در سطح شهر اراک‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬رضا میرزایی در نخستین‬ ‫جلس��ه کارگروه طرح جامع کاهش الودگی هوای‬ ‫اراک در امسال با اشاره به روند نزولی روزهای الوده‬ ‫در ش��هر اراک بیان کرد‪ :‬اراک در س��ال ‪ ۹۵‬بالغ بر‬ ‫‪ ۱۰۵‬روز‪ ،‬در سال ‪۶۳ ،۹۶‬روز‪ ،‬در سال ‪۴۷ ،۹۷‬روز‪،‬‬ ‫در سال ‪ ۵۳ ،۹۸‬روز و در سال ‪ ۹۹‬نیز ‪۵۵‬روز ناسالم‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینک��ه از س��ال ‪ ۹۵‬تا س��ال‬ ‫گذش��ته روند روزهای ناس��الم در اراک نزولی بوده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در سال گذش��ته به دلیل استفاده از‬ ‫مازوت در نیروگاه حرارتی ش��ازند ش��اهد افزایش‬ ‫روزهای ناس��الم در ش��هر اراک بودی��م‪ ،‬پارامتر و‬ ‫االینده مس��ئول در این کالنش��هر‪ ،‬ذرات کمتر از‬ ‫‪۲.۵‬میکرون اس��ت ولی در س��ال گذشته به دلیل‬ ‫اس��تفاده از سوخت مازوت شاهد وجود دی اکسید‬ ‫گوگرد در هوای شهر بودیم‪.‬‬ ‫میرزای��ی با بیان اینکه وضعیت اراک نس��بت به‬ ‫کالنش��هرهای دیگر بهتر بوده است و الودگی هوا‬ ‫روال نزولی را دنبال کرده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬در امس��ال‬ ‫مس��ئله گرد و غبار باعث درگیری ‪۱۶‬اس��تان شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره ب��ه قانون هوای پ��اک‪ ،‬قانون‬ ‫تاالب ه��ا و‪ ...‬افزود‪ :‬در طول س��ال های اخیر هیچ‬ ‫اس��تقرار صنعتی در ش��عاع ‪ ۳۰‬کیلومتری شهرها‬ ‫انجام نش��ده اس��ت به ط��وری ک��ه از ‪ ۱۵۰‬مورد‬ ‫پرونده ارجاع ش��ده به محیط زیست‪ ۱۱ ،‬پرونده از‬ ‫دس��تور کار خارج شده و ‪ ۲۷‬پرونده مورد مخالفت‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیس��ت استان مرکزی‬ ‫افزود‪ :‬اداره کل تاکنون با موضوع توس��عه ش��رکت‬ ‫معدن��ی امالح ایران در تاالب میقان موافقت نکرده‬ ‫اس��ت و در مسئله توسعه شهرک صنعتی خیراباد‬ ‫مصوب شد که از اراضی پشت شهرک به سمت شهر‬ ‫امیرکبیر استفاده ش��ود‪ .‬وی در خصوص وضعیت‬ ‫فعلی الودگی در شهر اراک بیان کرد‪ :‬در امسال ‪۳۴‬‬ ‫روز ناس��الم برای گروه های حساس و ‪ ۴‬روز ناسالم‬ ‫برای تمامی گروه ها ثبت ش��ده است که اراک پس‬ ‫از اصفهان و تهران در رده سوم کالنشهرهای الوده‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬میرزایی با اشاره به اینکه اراک در‬ ‫مدت مشابه سال گذشته تنها ‪ ۹‬روز ناسالم و الوده‬ ‫را تجربه کرد که این رقم امسال به ‪ ۳۸‬روز رسیده‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل خشکس��الی وسیع در کشور‬ ‫شاهد وزش باد خیزش گرد و غبار و انتقال بر روی‬ ‫شهرها هستیم‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��ال گذش��ته در ‪ ۱۶‬و ‪۱۷‬تیرم��اه‬ ‫االین��ده ازن را ب��ه دلیل گرمای بی��ش از حد هوا‬ ‫در ه��وای اراک ثب��ت کردیم‪ .‬مدی��رکل حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت استان مرکزی تصریح کرد‪ :‬در طول‬ ‫‪ ۲‬سال اخیر افزایش ایستگاه های سنجش الودگی‬ ‫هوا به میزان ‪ ۷‬ایس��تگاه رقم خورده است و امسال‬ ‫نیز در ش��هر صنعت��ی کاوه و اداره محیط زیس��ت‬ ‫ساوه‪ ۲ ،‬دس��تگاه مستقر شده است‪ .‬درحال حاضر‬ ‫‪۷۰‬اناالیرز محیطی در س��طح استان فعال است و‬ ‫افزایش ‪ ۲.۵‬برابری سطح سنجش در استان انجام‬ ‫ش��ده اس��ت به طوری که شهر اراک کامل پوشش‬ ‫داده می ش��ود و اگر ‪ ۴‬دس��تگاه دیگر تامین شود‪،‬‬ ‫تمامی انتظارات براورده می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫حماسه فوالد مبارکه در انتقال نفت از گوره به جاسک‬ ‫گروه معدن‬ ‫در این طرح که تامین مالی ‪ ۲‬میلیارد یورویی‬ ‫را ب��ه همراه داش��ته‪ ،‬از تولیدات ش��رکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان استفاده و به همین دلیل عالوه بر‬ ‫صرفه جویی ارزی ‪ ۵۰۰‬میلیون یورویی‪ ،‬برای ‪۱۰‬‬ ‫ه��زار نفر به صورت مس��تقیم و ‪ ۳۰‬هزار نفر به‬ ‫صورت غیرمستقیم اشتغال زایی شده است‪.‬‬ ‫یکی از مزایای راهب��ردی انتقال نفت از گوره‬ ‫به جاسک کاهش ریس��ک فروش نفت ناشی از‬ ‫موقعی��ت جغرافیایی خلیج ف��ارس و تنگه هرمز‬ ‫اس��ت که با اجرای این پروژه اس��تمرار صادرات‬ ‫نفت خ��ام تضیمن و با متنوع س��ازی پایانه های‬ ‫صادراتی ریس��ک صادرات نفت کش��ور کاهش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫‹ ‹ف�والد مبارک�ه در بین ‪ ۶‬فوالدس�از‬ ‫برتر جهان‬ ‫پ��س از تحریم های ایاالت متحده امریکا علیه‬ ‫ایران‪ ،‬فروش کاالهای مهم و استراتژیک از جمله‬ ‫ای��ن نوع فوالد و مش��تقات ان نظی��ر ورق های‬ ‫فوالدی و‪ ...‬به ایران ممنوع ش��د و عمال قابلیت‬ ‫اجرایی ش��دن پروژه انتقال نفت گوره به جاسک‬ ‫از میان رفت‪ .‬به بیان دیگر مهم ترین طرح ایران‬ ‫از نظر امنی��ت ملی‪ ،‬اقتصاد و انرژی‪ ،‬تنها با یک‬ ‫ممنوعیت فروش زمین گیر شد‪ .‬در همین زمان‬ ‫بود که ش��رکت مهندسی و توسعه نفت درصدد‬ ‫بومی سازی این محصول استراتژیک برامد اما از‬ ‫انجا که س��اخت این نوع ف��والد تنها از عهده ‪۵‬‬ ‫فوالدس��از برتر و پیشرفته جهانی در حوزه فوالد‬ ‫مانند شرکت های پوسکو (کره جنوبی)‪ ،‬دیلینگر‬ ‫(المان)‪ ،‬ارسلور میتال (لوکزامبورگ)‪ ،‬بائو استیل‬ ‫(چی��ن) و اُتکال (هند) بر می امد که پس از این‬ ‫‪ ۵‬فوالدس��از‪ ،‬ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان به‬ ‫عنوان ششمین فوالدساز دنیا موفق به تولید این‬ ‫نوع تختال خاص ش��د‪ .‬پس از برگزاری جلسات‬ ‫متعدد فنی و ازمایش��ات مختلف‪ ،‬شرکت فوالد‬ ‫مبارک��ه اصفهان برای نخس��تین در ایران موفق‬ ‫ش��د فوالد مورد نیاز برای اغ��از و بهره برداری از‬ ‫ای��ن پروژه مل��ی را با کیفیت فوق الع��اده تولید‬ ‫و ن��ام خ��ود را ب��ار دیگ��ر در می��ان برترین و‬ ‫پیشرفته ترین شرکت های فوالدی جهان مطرح‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دوشنبه‬ ‫‪ 4‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 26‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪654‬‬ ‫ب��ا تولید ‪ ۴۰۰‬ه��زار تن تخت��ال ‪ API‬برای‬ ‫انتقال ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتری نفت کشور‪ ،‬پروژه مهم‬ ‫و اس��تراتژیک انتقال نفت خام گوره به جاس��ک‬ ‫ک��ه به گفته رئیس جمه��وری مهم ترین طرح از‬ ‫نظر امنیت ملی‪ ،‬اقتصاد و انرژی کش��ور است به‬ ‫صورت رسمی افتتاح شد‪.‬‬ ‫اهمیت استراتژیک و حیاتی پروژه انتقال نفت‬ ‫خام از گ��وره به جاس��ک در دوره های مختلفی‬ ‫بیان ش��ده اما انچه به نظر درباره این پروژه مهم‬ ‫ایرانی مغفول مانده‪ ،‬نقش ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان در اجرای ان اس��ت چراکه کلیدی ترین‬ ‫عنصر اج��رای این پروژه‪ ،‬لوله ه��ای انتقال نفت‬ ‫اس��ت که انتق��ال این م��اده معدن��ی را ممکن‬ ‫می س��ازد اما از انجا که نفت خام قابل انتقال با‬ ‫این پروژه جزو نفت های ترش(اس��یدی به دلیل‬ ‫وجود گوگرد باال) محسوب می شود‪ ،‬تنها امکان‬ ‫استفاده از فوالدهای ویژه با الیاژی خاص وجود‬ ‫دارد ک��ه به طور کلی از انها به عنوان فوالدهای‬ ‫‪ API‬یاد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹جلوگی�ری از خ�روج ‪ ۵۰۰‬میلی�ون‬ ‫یورو ارز‬ ‫فلزات‬ ‫گزارش خبری‬ ‫فصلی نوین در پیشبرد‬ ‫اهداف فوالد کردستان‬ ‫‹ ‹کیفی�ت محص�والت‬ ‫استانداردهای جهانی‬ ‫همت�راز‬ ‫در همین خصوص علی کالکی‪ ،‬رئیس بازرس��ی‬ ‫و حفاظ��ت فنی ش��رکت مهندس��ی و توس��عه‬ ‫نفت‪ ،‬درب��اره کیفیت محصوالت ف��والد مبارکه‬ ‫اصفهان اظهار کرد‪ :‬کیفیت محصوالت اس��تفاده‬ ‫ش��ده ش��رکت فوالد مبارکه اصفه��ان در پروژه‬ ‫اس��تراتژیک انتقال نفت خام از گوره به جاسک‬ ‫اگ��ر از کیفیت محصوالت اروپایی و چینی باالتر‬ ‫نباش��د‪ ،‬کمتر نب��وده و همتراز اس��تانداردهای‬ ‫جهانی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تولی��د این محصول راهبردی‬ ‫توس��ط فوالد مبارکه اصفهان به نوعی وابستگی‬ ‫ایجاد ش��ده در این حوزه به کشورهای خارجی‬ ‫را بر طرف کرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫قادر به تولید این محص��ول نبود عمال ما امکان‬ ‫اجرای این پروژه را نداشتیم‪.‬‬ ‫بنابراین تولید این محصول توسط فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان برای ما بسیار حائز اهمیت است‪ .‬اکنون‬ ‫اعتماد به نفس��ی ک��ه در مجموعه فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان ایجاد ش��ده اس��ت‪ ،‬می تواند کشور را از‬ ‫نظر محصوالت ف��والدی این چنینی در وضعیت‬ ‫مناسبی قرار دهد‪.‬‬ ‫رئیس بازرسی و حفاظت فنی شرکت مهندسی و‬ ‫توسعه نفت ضمن تشکر از پرسنل فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان گف��ت‪ :‬می توان ادعا کرد با تجربه ای که‬ ‫اینج��ا به وجود ام��د و با تجهی��زات و امکانات‬ ‫موجود بهترین نتیجه را از وضعیت تولید داخل‬ ‫گرفتیم و این بسیار امیدوار کننده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تاخی�ر در اجرای پروژه انتقال نفت‬ ‫به دلیل تحریم ها‬ ‫عباس اکب��ری محمدی‪،‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان نیز‬ ‫با اشاره به اهمیت اجرای‬ ‫پروژه انتقال نفت گوره به‬ ‫جاسک گفت‪ :‬تولید فوالد‬ ‫مورد نیاز این پروژه توسط فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫چنان حائز اهمیت اس��ت که عالوه زمینه سازی‬ ‫ب��رای اج��رای یک��ی از مهم تری��ن پروژه ه��ای‬ ‫امارهای موجود ‪ ۳‬سال گذش��ته کشور (‪ )۹۹-۹۸-۹۷‬در‬ ‫زمین��ه تولید در بخ��ش صنایع معدنی‪ ،‬حاک��ی از روند روبه‬ ‫رش��د و توس��عه ای ان داش��ته و می تواند نوید بخش سرعت‬ ‫گرفتن برای دستیابی به اهداف تعریف شده برای چشم انداز‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬باش��د؛ همچنین بررسی های انجام ش��ده از عملکرد‬ ‫تولیدکنندگان در ‪ ۳‬ماهه اول ‪ ۱۴۰۰‬نیز گواه همین موضوع‬ ‫است و کماکان حرکت روبه جلوی صنایع را نشان می دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ایراس��ین‪ ،‬در ‪ ۲‬سال اخیر که شاهد همه گیری‬ ‫ویروس کرونا در سراس��ر جهان هس��تیم و ب��ه تبع ان رکود‬ ‫اقتصادی و دیگر بحرانهای معیش��تی بر زندگی بس��یاری از‬ ‫مردم جهان به ویژه کش��ور عزیزمان ایران س��ایه گس��ترده‪،‬‬ ‫برخی صنایع توانس��ته اند نس��بب به دیگر بخش ها همچنان‬ ‫عملکرد مثبتی در حوزه تولید داشته باشند و به نوعی چراغ‬ ‫جهش تولید در کشور را روشن نگاه دارند‪.‬‬ ‫در ای��ن گ��زارش نیز قرار اس��ت نگاهی بر رون��د تولید در‬ ‫بخش صنای��ع معدنی به ویژه فوالد در س��ال های ‪ ۹۸‬و ‪۹۹‬‬ ‫داش��ته باش��یم و در کنار ان روند فعالیت های این بخش را‬ ‫در س��ال ‪ ۹۷‬یعنی در زمان قبل از ش��یوع وی��روس کرونا را‬ ‫بررسی کنیم‪.‬‬ ‫بر اس��اس گزارش های موجود‪ ،‬در اس��فند سال ‪ ۹۷‬میزان‬ ‫تولید فوالد به ثبت رسیده در کشور به میزان ‪۲۲۴۰۰.۴‬هزار‬ ‫تن بوده اس��ت که در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال‪ ۹۶‬رشد‬ ‫‪ ۷.۵‬درصدی را به ثبت رس��انده؛ همچنی��ن در زمینه تولید‬ ‫محص��والت ف��والدی نی��ز مش��اهده می ش��ود که ب��ا تولید‬ ‫‪ ۱۹۵۳۸.۷‬هزار تن با رش��د ‪ ۴‬درصدی نس��بت به س��ال ‪۹۶‬‬ ‫همراه گشته است‪.‬‬ ‫کات��د مس به عنوان یکی دیگر از محصوالت اس��تراتژیک‬ ‫اس��تراتژیک کش��ور در فاصله زمان��ی و کیفیت‬ ‫مناسب‪ ،‬از خروج حداقل ‪ ۵۰۰‬میلیون یورو ارز از‬ ‫کشور نیز جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه تامی��ن ورق مورد نیاز برای‬ ‫ت لوله های انتقال نفت‪ ،‬کلیدی ترین اقدام‬ ‫س��اخ ‬ ‫در اج��رای این پ��روژه ملی بود‪ ،‬گفت‪ :‬پیش��تر‬ ‫شرکت نفت برای تامین این ورق اقدام کرده بود‬ ‫ک��ه با وجود تامین اعتبار م��ورد نیاز‪ ،‬طرف های‬ ‫خارجی به دلی��ل تحریم از فروش و تحویل این‬ ‫ورق به ایران خ��ودداری کرده و عمال این پروژه‬ ‫معطل ماند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید ‪ ۴۰۰‬هزار تن تختال ‪API‬‬ ‫مع��اون بهره ب��رداری ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫اصفه��ان گفت‪ :‬ب��ا همتی که در ف��والد مبارکه‬ ‫اصفهان انجام ش��د‪ ،‬تختال م��ورد نیاز برای این‬ ‫ورق طراحی و پس از انجام تست های مورد نیاز‬ ‫در کارخان��ه تولی��د ورق و تبدی��ل ورق به لوله‪،‬‬ ‫فرایند تولید انبوه محصول اغاز شد‪.‬‬ ‫در نهای��ت بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار تن تختال ‪API‬‬ ‫مناس��ب برای محیط گاز ترش ب��ه عنوان ماده‬ ‫اولیه و به نوعی قلب تپنده این پروژه تولید شد‪.‬‬ ‫بنابراین فوالد مبارکه اصفهان با تولید این تختال‬ ‫اقدام بسیار مهمی را به انجام رساند‪.‬‬ ‫اکبری محمدی اضافه کرد‪ :‬باید توجه داش��ت‬ ‫که حتی در صورت پرداخت این مبلغ هنگفت به‬ ‫ش��رکت های خارجی‪ ،‬به دلیل وضعیت تحریمی‬ ‫ای��ران ورق یا تختال این ح��وزه به ایران تحویل‬ ‫داده نمی شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬درحال حاضر توانمندی تولید‬ ‫تختال ه��ای گاز ترش وتختال ه��ای ویژه ای که‬ ‫برای خطوط نفت و گاز اس��تفاده می شود‪ ،‬صرفا‬ ‫در ف��والد مبارکه اصفه��ان وج��ود دارد‪ .‬تولید‬ ‫چنین محصوالتی به دانش فنی باال و خط تولید‬ ‫پیش��رفته نیاز دارد که ه��ر دو در فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان وجود دارد‪.‬‬ ‫مع��اون بهره ب��رداری ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫اصفه��ان ادام��ه داد‪ :‬یک��ی از دغدغه ه��ا و‬ ‫پیگیری های مقام معظم رهبری برای پروژه های‬ ‫ملی انج��ام این پروژه در س��ریع ترین زمان بود‬ ‫که با لبیک ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان پروژه‬ ‫انتقال نفت خام از گوره به جاسک روز پنجشنبه‬ ‫‪ ۳۱‬تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬توسط رئیس جمهوری محترم‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالد مبارکه‪ ،‬اغازگر اجرای پروژه‬ ‫ملی‬ ‫غالمرض��ا س��لیمی‪ ،‬مدیر‬ ‫ناحی��ه فوالدس��ازی و‬ ‫ریخته گری مداوم شرکت‬ ‫ف��والد مبارک��ه با اش��اره‬ ‫اهمیت بس��یار زیاد پروژه‬ ‫انتق��ال نف��ت گ��وره ب��ه‬ ‫جاسک برای کشور اظهار کرد‪ :‬اگر فوالد مبارکه‬ ‫نب��ود‪ ،‬امکان اج��رای پروژه مهم و اس��تراتژیک‬ ‫انتقال نفت گوره به جاس��ک ب��ه دلیل تحریم ها‬ ‫وجود نداشت بنابراین این شرکت اغازگر اجرای‬ ‫این پروژه ملی و استراتژیک بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینک��ه پیش از تولید این نوع تختال‬ ‫در فوالد مبارک��ه‪ ،‬تامین ورق های مورد نیاز این‬ ‫پروژه تنها از طریق واردات امکان پذیر بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از انجا که س��اخت تختال مورد نیاز برای پروژه‬ ‫انتق��ال نف��ت گوره به جاس��ک تختال��ی ویژه و‬ ‫مناسب برای حمل نفت ترش است‪ ،‬به الیاژ های‬ ‫خاصی نیز برای تولید این محصول نیاز است‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که فوالد مبارک��ه به دلیل‬ ‫تحریم ها با مشکل تامین فروالیاژهای مورد نیاز‬ ‫برای تولید این نوع محصول مواجه بود‪.‬‬ ‫مدی��ر ناحیه فوالدس��ازی و ریخته گ��ری مداوم‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬پروژه‬ ‫انتق��ال نفت گوره به جاس��ک ی��ک کار گروهی‬ ‫در س��طح ملی بود ک��ه فوالد مبارک��ه با تولید‬ ‫تختال های مورد نیاز ان‪ ،‬اغازگر عملیات اجرایی‬ ‫ان محسوب می شود‪.‬‬ ‫س��لیمی اف��زود‪ :‬در ابت��دای امر ک��ه از فوالد‬ ‫مبارکه برای س��اخت این نوع محصول استعالم‬ ‫گرفته ش��د‪ ،‬ای��ن ذهنیت وجود داش��ت که به‬ ‫دلیل ویژگی ای��ن تختال ها و نبود قابلیت تولید‬ ‫ان در کش��ور‪ ،‬ف��والد مبارکه نی��ز احتماال قادر‬ ‫ب��ه تولید این محصول نخواه��د بود و این یعنی‬ ‫تم��ام تن��اژ مورد نیاز ای��ن پروژه بای��د از خارج‬ ‫وارد می شد‪.‬‬ ‫رشد تولید صنایع معدنی در شرایط بحرانی کرونا‬ ‫در کش��ور بیشترین رش��د تولید را در س��ال ‪ ۹۷‬رقم زده و‬ ‫با تولی��د ‪ ۲۴۹.۱‬هزار تن از افزای��ش ‪ ۵۶.۱‬درصدی به ثبت‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫شمش الومینیوم نیز رش��د منفی ‪ ۱۳.۲‬درصدی داشته و‬ ‫در پایان سال ‪ ۹۷‬به مقدار ‪ ۳۰۴.۸‬هزارتن تولید شده است‪.‬‬ ‫س��یمان یکی دیگر از محصوالت صنای��ع معدنی در ایران‬ ‫ب��ا ظرفیت تولید باالس��ت‪ .‬این محصول با رش��د منفی ‪۰.۴‬‬ ‫درصدی در سال ‪ ۹۷‬به میزان ‪ ۵۴۵۲۱.۶‬تن تولید شده است‪.‬‬ ‫همان گونه که اش��اره شد‪ ،‬این امار برای سال ‪ ۹۷‬و درست‬ ‫یک س��ال قبل از ش��یوع ویروس کرونا در جهان و همه گیری‬ ‫ان در ایران است‪ .‬به گفته کارشناسان و فعاالن صنایع معدنی‬ ‫به ویژه صنعت فوالد‪ ،‬شاید تنها بخشی که توانست در شرایط‬ ‫سخت پاندومی کرونا به تولید خود ادامه دهد و روند تولید را‬ ‫تا جای ممکن با کاهش روبه رو نسازد‪ ،‬صنایع معدنی باشند‪.‬‬ ‫چراکه بر اساس امار تولیدی که برای سال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬وجود‬ ‫دارد‪ ،‬میزان تولید برای این صنایع همواره با رشد همراه شده‬ ‫و حتی صنعت الومینیوم که رشد منفی داشته در این ‪۲‬سال‬ ‫روند خوب تولید را در کارنامه خود به ثبت رس��انده اس��ت‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش های منتشر شده از س��وی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و در گزارش خالصه عملکرد تولید در بخش‬ ‫مع��دن و صنایع معدنی‪ ،‬مش��اهده می کنیم تولید فوالد خام‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬ب��ه می��زان ‪ ۲۶۴۴۰.۸‬هزار تن بوده و با رش��د‬ ‫‪۷.۳‬درصدی به ‪ ۲۸۳۵۸‬هزارتن رسیده است‪ .‬این رشد تولید‬ ‫برای محص��والت فوالدی نیز صدق می کن��د و می بینیم که‬ ‫میزان تولید انجام ش��ده در سال ‪ ۹۸‬به مقدار ‪۲۳۳۹۲،۱‬هزار‬ ‫تن بوده که با رش��د ‪ ۷.۴‬درصدی ب��ه ‪ ۲۵۱۲۱.۹‬هزارتن در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬رسیده است‪.‬‬ ‫در ای��ن میان تولید کاتد مس به عنوان یکی از محصوالت‬ ‫ب��ا ارزش افزوده باال در س��ال ‪ ۹۹‬با رش��د ‪ ۱۴.۵‬درصدی از‬ ‫‪۲۵۴.۱‬هزار تن در س��ال ‪ ۹۸‬به ‪ ۲۹۰.۸‬هزارتن در س��ال ‪۹۹‬‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫ش��مش الومینیوم خالص نیز که در میان کاالهای صنعتی‬ ‫و معدنی که در سال ‪ ۹۷‬با رشد منفی تولید همراه شده بود‪،‬‬ ‫باالترین رش��د تولید را به خود اختصاص داد و در س��ال ‪۹۸‬‬ ‫به میزان ‪ ۲۸۷،۱‬هزارتن تولید ش��د و بعد از یکس��ال با رشد‬ ‫‪ ۴۳۱.۶‬هزارتن در س��ال ‪ ۹۹‬رسیده و رشد ‪ ۵۰.۳‬درصدی را‬ ‫تجربه کرد‪.‬‬ ‫س��یمان نیز در سال ‪ ۹۸‬به مقدار ‪ ۶۱۶۶۵،۴‬هزارتن تولید‬ ‫ش��ده که با رشد ‪ ۱۲.۵‬درصدی به رقم ‪ ۶۹۳۸۷.۱‬هزارتن در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬رسیده است‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان می توان گف��ت در س��ال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬که‬ ‫ب��ر پایه جهش تولی��د و رونق تولید نامگذاری ش��ده بود‪ ،‬با‬ ‫وجود ش��یوع ویروس کرونا‪ ،‬ش��اهد رش��د تولید در کش��ور‬ ‫برای تس��ریع بخش��یدن جهت تحقق اهداف تعریف شده در‬ ‫‹ ‹ف�والد مبارک�ه صادرکنن�ده تختال‬ ‫‪ API‬می شود‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬بنابراین یک��ی از نکات مثبت‬ ‫تولید این محص��ول در فوالد مبارکه‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از خ��روج ارز از کش��ور و نهادینه ش��دن دانش‬ ‫تولید این گری��د فوالدی برای نخس��تین بار در‬ ‫ایران است‪ .‬همچنین باتوجه به تجربه حاصل از‬ ‫تولید این تختال در فوالد مبارکه‪ ،‬قابلیت تولید‬ ‫س��ایر گریدهای باالتر تختال ه��ای ‪ API‬نیز در‬ ‫این شرکت وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدس��ازی و ریخته گری مداوم‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه با بی��ان اینکه دانش فنی‬ ‫ب��رای تولی��د گریده��ای ‪ API‬تنه��ا در اختیار‬ ‫کش��ورهای مح��دودی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا تولید‬ ‫‪۴۳۰‬هزار تن تختال ویژه برای پروژه ملی انتقال‬ ‫نفت خام از گوره به جاس��ک‪ ،‬اکنون این فناوری‬ ‫در ایران نیز وجود دارد‪ .‬به عالوه نهادینه ش��دن‬ ‫فناوری تولید این نوع محصول در کش��ور‪ ،‬باعث‬ ‫افزایش س��وددهی برخ��ی ش��رکت های ایرانی‬ ‫و ام��کان ص��ادرات این محصول به کش��ورهای‬ ‫مختلف جهان شد‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د گریدهای پیش�رفته فوالدی‬ ‫توسط معدود فوالدسازان جهان‬ ‫محم��د هیزم ب��ر‪ ،‬مدیر متال��وژی و روش های‬ ‫تولید ش��رکت فوالد اکس��ین خوزستان‪ ،‬نیز که‬ ‫مس��ئولیت نورد تختال های تولیدی در ش��رکت‬ ‫ف��والد مبارکه و تولید ورق جهت تولید لوله های‬ ‫مورد نی��از برای پروژه مهم انتق��ال نفت خام از‬ ‫گوره به جاس��ک را بر عهده داش��ت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫فوالد اس��تفاده ش��ده در این پروژه از نظر گرید‬ ‫ف��والدی جزو فوالدهای ویژه (‪ )API‬محس��وب‬ ‫می ش��ود که پیشتر از کش��ورهای اروپایی مانند‬ ‫المان و کشورهایی مانند چون کره و چین وارد‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تولید این گرید ف��والدی که جزو‬ ‫گریدهایی با فناوری پیشرفته (‪)High-Tech‬‬ ‫محس��وب می ش��ود در هر ش��رکت فوالدسازی‬ ‫ممکن نیس��ت اما ب��ا تالش های متع��دد‪ ،‬برای‬ ‫نخس��تین بار در ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫به تولید شد‪.‬‬ ‫چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬برای تولید محص��والت صنایع معدنی از‬ ‫جمل��ه فوالد‪ ،‬مس و الومینیوم بوده ایم‪ .‬در ادامه این مس��یر‬ ‫نی��ز در ‪ ۳‬ماهه اول س��ال ‪ ،۱۴۰۰‬بر طبق اماری که معاونت‬ ‫ط��رح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه کرده و از‬ ‫رشد ‪۳۱.۸‬درصدی مجوزهای تاسیس و رشد ‪ ۲۵.۳‬درصدی‬ ‫پروانه ه��ای بهره برداری بخش صنعت خبر داده و اعالم کرده‬ ‫است که در ‪ 3‬ماهه ابتدای امسال حدود ‪ ۱۰‬هزار و ‪۷۱۴‬فقره‬ ‫جواز تاس��یس با س��رمایه گذاری بیش از ‪ ۲۷۱‬هزار میلیارد‬ ‫توم��ان صادر و موجب ایجاد ‪ ۲۸۸‬هزار و ‪ ۹۶‬فرصت ش��غلی‬ ‫در کش��ور ش��ده اس��ت؛ درخصوص پروانه های بهره برداری‬ ‫نی��ز ح��دود هزار و ‪ ۵۷۲‬فق��ره پروانه در ب��ازه زمانی مذکور‬ ‫با س��رمایه گذاری بیش از ‪ ۴۶‬هزار میلی��ارد تومان در حوزه‬ ‫صنعت صادر ش��ده و ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۵۶۶‬فرصت شغلی را ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫البته این رش��د تولید مستمر برای محصوالت پتروشیمی‪،‬‬ ‫لوازم خانگی‪ ،‬فوالد خام‪ ،‬انواع س��واری‪ ،‬سیمان‪ ،‬کاتد مس و‬ ‫دیگر محصوالت منتخب صنعتی و معدنی در ‪3‬ماهه ابتدایی‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬نیز وجود داشته و میزان تولید محصوالت پتروشیمی‬ ‫در ‪ 3‬ماه نخس��ت امسال با رش��د بیش از ‪۴‬درصد نسبت به‬ ‫مدت مش��ابه س��ال ‪ ،۹۹‬به حدود ‪ ۱۶‬میلیون تن ارتقاء پیدا‬ ‫کرده اس��ت‪ ،‬ل��وازم خانگی نیز با رش��د ح��دود ‪۳۰‬درصدی‬ ‫به بیش از یک میلیون دس��تگاه رس��ید؛ ف��والد خام و کاتد‬ ‫م��س نیز ب��ه ترتیب رش��د ‪ ۷.۵‬درص��دی و ‪ ۹.۴‬درصدی را‬ ‫تجربه کردند‪ .‬به نظر می رس��د روند روبه رشد تولید در حوزه‬ ‫معدن و صنایع معدنی که تامین کننده نیاز بسیاری از صنایع‬ ‫پایین دس��تی هستند‪ ،‬می تواند نوید بخش رشد هرچه بیشتر‬ ‫صنعت و اقتصاد کشور باشد‪.‬‬ ‫جلسه سهامداران شرکت صنایع فوالد کردستان‬ ‫بعدازظهر روز ش��نبه ‪ ۲۶‬تیرماه ب��ه منظور نقل و‬ ‫انتقال سهام این شرکت و تغییر ترکیب سهامداران‬ ‫در محل سالن جلسات ایمیدرو تشکیل شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت سرمایه گذاری‬ ‫توس��عه معادن و فلزات‪ ،‬در این جلسه مصوب شد‬ ‫ش��رکت های «توس��عه و تجهیز مع��ادن امداد» و‬ ‫«کیمیا معدن س��پاهان» کلیه سهام خود از فوالد‬ ‫کردستان (به ترتیب ‪ ۲۰‬و ‪ ۱۶‬درصد) را به شرکت‬ ‫سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات منتقل کنند‪.‬‬ ‫بدین ترتی��ب در ترکی��ب جدید س��هامداری‪،‬‬ ‫ایمیدرو با ‪ ۴۴‬درصد‪ ،‬شرکت سرمایه گذاری توسعه‬ ‫معادن و فلزات با ‪ ۳۶‬درصد و شرکت فوالد صبانور‬ ‫با ‪ ۲۰‬درصد‪ ،‬س��هامداران شرکت فوالد کردستان‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫بر اس��اس تصمیمات این جلسه‪ ،‬جزئیات نرخ و‬ ‫شرایط انتقال‪ ،‬متعاقبا پس از تصویب هیات مدیره‬ ‫شرکت ها مورد توافق قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫به منظور اطمینان از تامین خوراک س��نگ اهن‬ ‫ش��رکت صنایع فوالد کردستان؛ مقرر شد ریاست‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کردستان‬ ‫در صدور مجوزهای بهره برداری معادن سنگ اهن‬ ‫و واحدهای فراوری استان از جمله کیمیا معادن و‬ ‫صبانور و‪ ...‬مساعدت الزم را معمول دارد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬براساس توافق قبلی مقرر شد سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان کردستان نسبت به‬ ‫صدور پروانه اکتشاف محدوده های اهنی پهنه های‬ ‫ق��روه و واگ��ذاری پروانه های اکتش��اف و گواهی‬ ‫کشف بیجار و‪ ...‬به شرکت صنایع فوالد کردستان‬ ‫پیگیری و اقدام کند‪.‬‬ ‫در ادام��ه ای��ن نشس��ت‪ ،‬محمدرض��ا احمدی‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت صنای��ع فوالد کردس��تان از‬ ‫همراهی و مس��اعدت مسئوالن س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان‪ ،‬ایمیدرو‪ ،‬صبانور و س��ایر‬ ‫س��هامداران برای پیش��برد اهداف شرکت تشکر و‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫احم��دی گف��ت‪ :‬ورود قدرتمن��د ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری توس��عه معادن و فلزات به ترکیب‬ ‫س��هامداران ف��والد کردس��تان اتفاق��ی مبارک و‬ ‫نویدبخ��ش فصلی نوی��ن در پیش��برد اهداف این‬ ‫مجموعه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حضور این ش��رکت پویا و توانمند در‬ ‫کنار مجموعه ایمیدرو دغدغه تامین مالی و تامین‬ ‫خوراک مواد اولیه فوالد کردستان را برطرف کرده‬ ‫و تاخیرهای موجود را تا حد زیادی جبران خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ادام��ه این نشس��ت‪ ،‬امیرحس��ین ن��ادری‪،‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت س��رمایه گذاری توسعه معادن‬ ‫و فلزات با اش��اره ب��ه ذخایر غنی معدنی اس��تان‬ ‫کردس��تان و ظرفیت ه��ای ای��ن منطق��ه محروم‬ ‫در ارزش افرین��ی و تولی��د ث��روت از طریق معدن‬ ‫و صنایع معدن��ی‪ ،‬گف��ت‪ :‬بن��ا داری��م ب��ا تجمیع‬ ‫ظرفیت ه��ای موجود و همکاری مس��ئوالن امر به‬ ‫ویژه س��ازمان ایمیدرو و مسئوالن استان و تجارب‬ ‫موفق س��رمایه گذاری که از گذشته در این منطقه‬ ‫داش��ته ایم‪ ،‬از یکس��و برای س��رمایه س��هامداران‬ ‫خ��ود ارزش اف��زوده قابل توجهی ایج��اد کنیم و از‬ ‫س��وی دیگر در توس��عه صنعت‪ ،‬اش��تغال افرینی‬ ‫و محرومیت زدای��ی در منطقه کردس��تان س��هم‬ ‫بیشتری داشته باشیم‪.‬‬ ‫یاداوری می ش��ود س��ابقه طرح احداث زنجیره‬ ‫فوالد در اس��تان‪ ،‬مربوط به سال ‪ ۱۳۹۴‬بوده است‬ ‫که در س��فر اس��تانی معاون رئیس جمهوری مقرر‬ ‫ش��د زنجیره فوالد با ظرفیت های ‪ ۲.۵‬میلیون تن‬ ‫کنسانتره‪ ۲.۵ ،‬میلیون تن گندله‪ ۱.۶ ،‬میلیون تن‬ ‫اهن اسفنجی و ‪ ۱.۵‬میلیون تن ذوب و ریخته گری‬ ‫ب ه منظ��ور تولید ‪ ۱.۵‬ت��ن ورق س��یاه‪ ،‬نورد گرم‬ ‫فوالدی در کردستان اجرایی و هزاران اشتغال زایی‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫پس از مصوبات و انجام فرایند اولیه برای اجرای‬ ‫پروژه‪ ،‬وزیر وقت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬دس��تور‬ ‫احداث ‪ ۲‬واحد اهن اسفنجی با ظرفیت ‪ ۸۰۰‬هزار‬ ‫ت��ن ب ه ط��ور جداگانه در شهرس��تان های بیجار و‬ ‫قروه را صادر ک��رد اما به دالیل متعدد‪ ،‬اجرای ان‬ ‫ب��ا محدودیت ها و موانع��ی مواجه بود که اکنون با‬ ‫تغییرات مهم انجام ش��ده در ترکیب سهامداری و‬ ‫ورود شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات‬ ‫به عنوان یک شرکت مقتدر و پویا به این طرح در‬ ‫کنار ش��رکت زیرمجموعه خود یعنی فوالد صبانور‬ ‫با همراهی ایمیدرو به عنوان نهاد مهم حاکمیتی و‬ ‫اجرایی دولت در صنایع معدنی‪ ،‬مشکالت اجرایی‬ ‫ان برطرف ش��ده و شاهد قریب الوقوع پیشبرد این‬ ‫طرح مهم فوالدی در غرب کشور باشیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫مدیرعامل سرمایه گذاری سیمان تامین‪:‬‬ ‫دوشنبه ‪ 4‬مرداد ‪ 15 1400‬ذی الحجه ‪ 26 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال چهارم شماره ‪654‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ - 88713730:‬پیامک‪30082190:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3:‬نمابر اگهی ها‪88724211:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫مزایای عرضه سیمان در بورس کاال‬ ‫علیرضا عسگری مارانی‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‬ ‫امسال برای صنعت سیمان متفاوت با سال های گذشته بود زیرا که در سال های‬ ‫قبل مدیران س��یمانی ضمن دادن تخفیف به خریداران‪ ،‬نس��یه فروشی که منجر‬ ‫به عدم وصول بخش��ی از مطالباتشان می شد و همچنین قیمت های غیر منصفانه‬ ‫مصوب س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان‪ ،‬نتوانس��تند رضایت‬ ‫مندی ذیفعان خود از جمله س��هامداران و دولت به عنوان مالیات گیرنده و ایجاد‬ ‫شفافیت در نقل و انتقال وجوه فروش را در بخش واقعی اقتصاد فراهم اورند‪.‬‬ ‫از سال قبل به دلیل ساختار سازی که در بخشی از هلدینگ های بزرگ سیمانی‬ ‫انجام شد نحوه فروش و نظارت بیشتر بر چرخه فروش و نقد فروشی به مرور اغاز‬ ‫ش��د و در ادامه با تداوم ورود تعدادی از محصول ش��رکت های تحت پوش��ش انها‬ ‫در بورس کاال موجب شفافیت این تولید ملی که بالغ بر ‪ ۵‬میلیارد دالر ارزش ان‬ ‫در تولید ناخالص ملی اس��ت‪ ،‬کم کم راهی را دنبال می کرد که بتواند با بازس��ازی‬ ‫واحد های موجود نیم نگاهی نیز به افزایش ظرفیت ها و طرح توسعه های نیمه تمام‬ ‫در راس��تای جهش تولید را دنبال کند که از یک طرف قطع برق ناجوانمردانه در‬ ‫این صنعت و صنعت فوالد بدون رعایت انصاف نسبت به مابقی صنایع‪ ،‬تولید این‬ ‫محص��ول را ب��ه توقف کامل و بالتبع بره��م زدن مکانیزم عرضه و تقاضا ان هم در‬ ‫فصل پر مصرف(بهار و تابستان) را ایجاد کرد و بهانه کمبود و افزایش نرخ را به دست‬ ‫رانت خوارهای دائمی این کاالی استراتژیک فراهم کرد‪ .‬تا با حضور در راهروهای‬ ‫وزارت صنعت و جار زدن و شعارهای فریبنده مردم پسند‪ ،‬کماکان بتوانند تداوم‬ ‫فساد و رانت خود را ادامه دهند‪.‬‬ ‫چرا معتقدیم ورود سیمان به بورس کاال به اقتصاد ملی کمک می کند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬رابطه سیمان با فوالد در کشورهای توسعه یافته حدودا یک به ‪ ۶‬چه در بخش‬ ‫نرخ کاال و چه در بخش س��رمایه گذاری و در کش��ورهای در حال توس��عه حداکثر‬ ‫یک به ده است و این در حالی است که همواره این رابطه در بخش قیمت گذاری‬ ‫در مملکت ما یک به سی بوده در صورتی که در بخش سرمایه گذاری یک به ‪۱۰‬‬ ‫انجام می شده و لذا در دهه گذشته به دلیل قیمت گذاری غیر منصفانه هیچ طرح‬ ‫توسعه جدیدی در صنعت سیمان انجام نشده است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مابه التفاوت نرخ واقعی سیمان با نرخ فروش رفته موجب شده که انبوه سازان‪،‬‬ ‫بتن س��ازان‪ ،‬مصالح فروش��ان‪ ،‬عاملین فروش و مافیای حمل ونقل این صنعت‪ ،‬به‬ ‫صورت دست جمعی از این مابه التفاوت استفاده کرده و ضمن اقدامات پول شویانه‬ ‫هیچگاه نتوانس��تند تاثیری در کاهش نرخ مسکن حتی با ایجاد طرح مسکن مهر‬ ‫را فراه��م اوردن��د و دول��ت به عنوان مالیات گیرنده ‪ ۲۵‬درص��د از این رانت را که‬ ‫می توانست به عنوان مالیات بر درامد از شرکت های تولیدی دریافت کند محروم‬ ‫ش��د ضمن انکه تمامی واحد های س��یمانی روز به روز فرسوده تر و سوددهی کمتر‬ ‫نس��بت به ارزش ذاتی دارائی های خود مواجه ش��دند به نحوی که توان نقدینگی‬ ‫الزم برای حتی اجر چینی نسوز یک کوره یک میلیون تنی خود‪ ،‬که به نرخ امروز‬ ‫بالغ بر ‪ ۳۰‬میلیارد تومان است را نداشته باشند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬نداشتن حاکمیت شرکتی در واحد های تولیدی سیمان به صورت کامل اعم‬ ‫از پذیرفته شده در بورس و یا خارج از بورس فضای کسب و کار در این صنعت را‬ ‫به نحوی رقم زده که ناخواسته تمام مجموعه ی شرکت را به سمت و سویی سوق‬ ‫می دهد که با ش��فافیت قیمت گذاری در بورس کاال را مخالفت یا حتی انگیزه ای‬ ‫ب��رای خ��ود ایجاد نکند زیرا که قیمت های مص��وب تثبیتی‪ ،‬فضا را برای چانه زنی‬ ‫تحویل به قیمت های متفاوت که در ان رانت نهفته است چه برای مدیران ارشد و‬ ‫سیستم های فروش و تحویل و توزیع کنندگان به نحوی فراهم می سازد که همواره‬ ‫برای خود سرقفلی تصمیم گیری نرخ نهایی را داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بازنده اصلی که دولت در بخش اخذ مالیات اعم از مالیات بر درامد شرکت ها‪،‬‬ ‫مالی��ات بر ارزش افزوده و برگش��ت ارز صادرات س��یمان ب��ه قیمت های صادراتی‬ ‫مبتن��ی بر قیمت ه��ای تثبیتی که معموال انجام می ش��ود در این مدت بوده و در‬ ‫بخش دوم س��هامداران این صنعت که عمدتا صندوق های باز نشستگی‪ ،‬نهادهای‬ ‫عمومی‪ ،‬بانک ها و بیمه ها بوده اند که اگر هزینه فرصت س��رمایه گذاری انها را در‬ ‫‪ ۲۰‬س��ال گذش��ته با هر یک از صنایع دیگر مقایس��ه کنیم مواجه با یک عدم نفع‬ ‫س��نگین خواهیم بود و لذا کش��ف نرخ در بورس کاال در رینگ های ریالی و ارزی‬ ‫موجب خواهد شد که‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬سازمان محترم امور مالیاتی می تواند با تعیین میانگین قیمت های فروش‬ ‫رفته ش��رکت های س��یمانی در واحد های سیمانی در یک استان‪ ،‬نسبت به کتمان‬ ‫فروش س��یمان توس��ط س��ایر واحدها اقدام به اخذ مالیات بر درامد و مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده را مطالبه کند‪.‬‬ ‫ثانیا گمرکات کش��ور با تعیین نرخ واقعی س��یمان صادراتی که در رینگ ارزی‬ ‫بورس کاال معامله می شود مطالبه گر برگشت این ارز به داخل کشور خواهند شد‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬سازمان بورس اوراق بهادار تهران ضمن تاکید به کلیه ناشران سیمانی خود‬ ‫و هلدینگ های مربوطه برای فروش محصول خود در بورس کاال اعم از رینگ ریالی‬ ‫و ارزی شفافیت الزم در نرخ فروش و چرخه گردش فروش را توصیه و ملزم می کند‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬کلیه دستگاه های نظارتی با ایجاد این شفافیت نرخ توان مقایسه و نظارت‬ ‫بر بنگاه های تحت امر خود خواهند داشت‪ .‬امیدواریم ضمن بر طرف شدن کاهش‬ ‫تولید ایجاد ش��ده در تولید س��یمان در ش��رایط فعلی به خاطر قطع برق با ظرفیت‬ ‫موجود در ظرفیت های سیمان‪ ،‬توسط وزرای محترم صنعت و نیرو‪ ،‬و توجه خاص‬ ‫به این صنعت مکانیزم عرضه و تقاضای س��یمان در بازار واقعی و کش��ف نرخ واقعی‬ ‫نرخ در بورس کاال در رینگ های ریالی و ارزی‪ ،‬ارامش کامل به س��رعت به اقتصاد‬ ‫کش��ور برگشته و حضور ریاس��ت محترم جمهوری جدید که کامال با فساد و رانت‬ ‫خواری مخالف اس��ت با حمایت بیش��تر بر انجام این فرایند‪ ،‬این کاالی استراتژیک‬ ‫جای��گاه خود را در اقتصاد کش��ور پیدا کن��د و هیاهوگری های این رانت خواران در‬ ‫اخرین مرحله بقای عمر رانت خواری خود خاتمه پیدا کرده و صرفا به حق خود در‬ ‫بس��تر کس��ب وکار با ارزش افزوده ای که در انبوه سازی یا بتن سازی ایجاد می کند و‬ ‫درصد معقول خدمات ارائه شده در خرده فروشی و حمل ونقل این کاال بسنده کنند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کاالخبر‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬درصد سیمان وارد بورس کاال می شود‬ ‫گروه معدن‬ ‫مدیرعامل سرمایه گذاری سیمان تامین گفت‪ :‬چالش‬ ‫قطع��ی برق در کنار افزای��ش هزینه های ثابت و جاری‬ ‫ش��رکت های س��یمانی منجر به کاهش تولید س��یمان‬ ‫ش��ده است‪ ،‬معضلی که نتیجه ای جز ضرر به شرکت ها‬ ‫و افزایش نرخ برای خریداران به دنبال نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫ب��ه گفته رضا جمارانیان عرضه س��یمان در بورس کاال‬ ‫س��بب متعادل شدن نرخ ها می ش��ود و اگر کل صنعت‬ ‫سیمان در بورس کاال عرضه شود‪ ،‬این صنعت از معضل‬ ‫قیمت گذاری خارج می شود و بدین ترتیب شاهد توسعه‬ ‫و نوسازی صنعت سیمان خواهیم بود‪.‬‬ ‫به گزارش سنا‪ ،‬رضا جمارانیان‬ ‫در ی��ک برنام��ه تلویزیونی با‬ ‫اش��اره به رون��د قیمت گذاری‬ ‫سیمان گفت‪ :‬سال های زیادی‬ ‫اس��ت ک��ه س��یمان درگی��ر‬ ‫قیمت گذاری دس��توری بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در ‪ ۱۰‬س��ال اخی��ر نرخ این محص��ول حداقل‪،‬‬ ‫پایین تر از س��طح تورم افزایش پیدا کرده‪ ،‬به طوری که‬ ‫در س��ال گذش��ته با ‪ ۱۵‬درصد افزایش نرخ مواجه بوده‬ ‫اس��ت؛ در حالیک��ه حداقل میزان نرخ تورمی در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬حدود ‪ ۴۰‬درصد براورد شده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬امس��ال با ورود س��یمان به ب��ورس کاال‪،‬‬ ‫توافق ش��د که سیمان عرضه شده در بورس کاال خارج‬ ‫از قیمت گذاری دس��توری باش��د اما اگر شرکتی خارج‬ ‫از بورس کاال اقدام به فروش کرد‪ ،‬موظف اس��ت با نرخ‬ ‫مصوب شده به معامله بپردازد‪.‬‬ ‫‹ ‹عرضه در بورس کاال شامل قیمت گذاری‬ ‫دستوری نیست‬ ‫رئی��س هیات مدیره انجمن صنفی صنعت س��یمان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اگر کل صنعت سیمان در بورس کاال عرضه‬ ‫شود‪ ،‬این صنعت از معضل قیمت گذاری خارج می شود‪.‬‬ ‫ب��ه این ترتیب‪ ،‬دیگر منابع موجود نیز می توانند با ورود‬ ‫به این بازار س��بب توس��عه و بهس��ازی ماش��ین االت و‬ ‫دستگاه های شرکت های س��یمانی شوند؛ زیرا بسیاری‬ ‫از ش��رکت های صنعت سیمان به جهت نبود نقدینگی‬ ‫الزم‪ ،‬نمی توانند بابت توس��عه و نوس��ازی خود اقدامات‬ ‫الزم را انج��ام دهن��د و اگر این اتفاق رقم نخورد به طور‬ ‫قطع برخی از ش��رکت های سیمانی از مدار تولید خارج‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی عرضه س��یمان در بورس کاال را س��بب متعادل‬ ‫ش��دن نرخ ها دانست و افزود‪ :‬این بازار کمک می کند تا‬ ‫نرخ توسط مکانیزم عرضه و تقاضا و به طور واقعی تعیین‬ ‫ش��ود‪ ،‬از طرفی دیگر مخاطبین صنعت سیمان بتوانند‬ ‫نقدینگی کسب شده از طریق این بازار را برای نوسازی‬ ‫ماش��ین االت خ��ود صرف کنن��د‪ .‬جمارانی��ان تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر تنه��ا هلدینگ «س��یمان تامین»‬ ‫از مجموعه شس��تا کل محصول خ��ود را صد درصد در‬ ‫ب��ورس کاال عرضه می کند؛ البت��ه دیگر هلدینگ ها نیز‬ ‫به مرور در حال پیوس��تن به این بازار هس��تند‪ ،‬اما هنوز‬ ‫ب��ه عرضه ‪ ۱۰۰‬درصدی محصول خ��ود در بورس کاال‬ ‫نرس��یدند‪ .‬بخش خصوصی نیز هنوز محصول س��یمان‬ ‫خود را وارد بورس کاال نکرده اس��ت‪ ،‬هرچند بس��یاری‬ ‫ش��رکت ها در مس��یر گرفتن پذیرش محصول خود در‬ ‫بورس کاال هس��تند‪ .‬براین اساس‪ ،‬امیدواریم تا یک ماه‬ ‫این��ده بی��ش از ‪ ۷۰‬درصد صنعت س��یمان وارد بورس‬ ‫کاال شود‪.‬‬ ‫وی در براورد عرضه های کنونی سیمان در بورس کاال‬ ‫بیان کرد‪ :‬درحال حاضر سیمان در بورس کاال به خوبی‬ ‫معامله می شود‪ .‬هرچند باید در نظر داشت که خریداران‬ ‫این محصول به طور سنتی هنوز عادت به انجام معامله‬ ‫از طری��ق ب��ورس کاال ندارند که البته این موضوع نیز به‬ ‫مرور زمان و با فرهنگ سازی بهتر از قبل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نقدینگی های سرگردان در بازار سیمان‬ ‫کارشناس��ان معتقدن��د‪ ،‬ب��ه ط��ور معم��ول ورود‬ ‫نقدینگی های س��رگردان به هر بازار کاالیی می تواند به‬ ‫افزایش نرخ در ان محصول منجر ش��ود و این اتفاق در‬ ‫خصوص سیمان نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل س��رمایه گذاری سیمان تامین در پاسخ به‬ ‫این پرسش که چه راهی برای جلوگیری از این افزایش‬ ‫نرخ س��یمان وج��ود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در خصوص س��یمان‬ ‫این احتمال نزدیک به صفر اس��ت‪ ،‬زیرا س��یمان کاالی‬ ‫حجیمی اس��ت و شرایط نگهداری ان مانند شمش طال‬ ‫به راحتی انجام پذیر نیست‪ .‬در هفته های گذشته حضور‬ ‫س��وداگران در بازار سیمان قابل مشاهده بود‪ .‬این افراد‬ ‫با خرید س��یمان‪ ،‬کاالی خ��ود را تحویل نمی گرفتند و‬ ‫در واقع با نگهداری س��یمان در محل شرکت در انتظار‬ ‫افزایش نرخ می نشس��تند تا ان را به مش��تری دیگری‬ ‫واگذار کنند‪.‬‬ ‫جمارانیان افزود‪ :‬از طرفی دیگر به دلیل محدود بودن‬ ‫س��یلوهای محل نگهداری شرکت های سیمانی‪ ،‬اشغال‬ ‫شدن انها توسط خریداران منجر به افت تولید می شد‪،‬‬ ‫زی��را عمدتا محل دیگ��ری برای نگه��داری این حجم‬ ‫سیمان وجود ندارد‪ .‬براین اساس و برای حل این معضل‬ ‫از حدود ‪ ۳‬هفته پیش‪ ،‬هزینه س��نگینی به طور روزانه‬ ‫برای انبارداری وضع ش��د تا از این طریق س��وداگران از‬ ‫بازار خارج ش��وند‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬سوداگران دیگر‬ ‫توانایی نگهداری س��یمان به امید افزایش نرخ نخواهند‬ ‫داش��ت و تنه��ا مصرف کنن��دگان واقعی ب��ه خرید این‬ ‫محص��ول اقدام خواهند کرد‪ .‬ای��ن روش درحال حاضر‬ ‫عملی ش��ده اس��ت و به وضعیت مناس��بتری نسبت به‬ ‫قبل دست یافته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹«گواهی سپرده» در شرایط متعادل بازار‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی صنعت س��یمان در‬ ‫خصوص اوراق گواهی سپرده سیمان که اخیرا ً راه اندازی‬ ‫ان توس��ط مدیرعامل بورس کاال‪ ،‬نوید داده شده است‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬ای��ن ابزار در ح��ال هماهنگی مس��ائل مالیات و‬ ‫دارایی توس��ط بورس کاال برای عملیاتی شدن است‪ .‬اما‬ ‫درحال حاضر به نظر می رس��د با توجه به مش��کالتی که‬ ‫قطعی برق برای تولید کارخانجات سیمان ایجاد کرده و‬ ‫با کاهش عرضه نس��بت به تقاضا رو به رو هستیم‪ ،‬فضای‬ ‫مناس��ب برای عملیاتی ش��دن این ابزار‪ ،‬شرایط متعادل‬ ‫بازار است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬زمانی می توان از این ابزار اس��تفاده‬ ‫مناس��ب کرد ک��ه در عرضه و تقاضا به تعادل مناس��بی‬ ‫رس��یده باش��یم یا اینکه حداقل میزان عرضه بیش��تر از‬ ‫میزان تقاضا باشد‪ .‬در چنین شرایط ابزار گواهی سپرده‬ ‫س��یمان ب��ه تامین مالی ش��رکت های س��یمانی کمک‬ ‫بسزایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹ب�ورس کاال؛ بازاری ب�رای مصرف کننده‬ ‫نهایی‬ ‫جمارانی��ان بورس کاال را یاری رس��ان مصرف کننده‬ ‫نهای��ی دانس��ت و افزود‪ :‬پی��ش از این سیس��تم توزیع‬ ‫س��یمان کامال س��نتی ب��ود‪ ،‬به طوریک��ه کل محصول‬ ‫کش��ور توس��ط حدود ‪ ۳۰‬واس��طه خریداری می شد و‬ ‫ب��ا افزای��ش نرخ ب��ه مصرف کننده نهایی می رس��اندند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��رمایه گذاری «س��یمان تامی��ن» اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در نظر داش��ته باش��ید که نرخ سیمان در زمستان‬ ‫گذش��ته به ازای ه��ر پاکت حدود ‪ ۱۶‬ه��زار تومان بود‬ ‫در حال��ی ک��ه این نرخ حدود ‪ ۶۰‬هزار تومان به دس��ت‬ ‫مصرف کنن��ده نهایی می رس��ید؛ یعنی چی��زی حدود‬ ‫‪۴۵‬ه��زار تومان به ازای هر پاکت س��ود به عوامل توزیع‬ ‫می رس��ید در حالیکه مصرف کننده نهایی با نرخ واقعی‬ ‫رو به رو نبود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براین اس��اس‪ ،‬بورس کاال نه تنها سبب‬ ‫افزایش نرخ سیمان نشده است‪ ،‬بلکه موجب شده تا نرخ‬ ‫‪ ۱۶‬هزار تومان به ازای هر پاکت س��یمان به نرخ حدود‬ ‫‪ ۲۵‬هزار تومان در بورس کاال و به طور مستقیم به دست‬ ‫مصرف کننده نهایی برسد‪ .‬با این تفاوت که مصرف کننده‬ ‫نهای��ی نیازی به خرید از دالالن ندارد‪ .‬جمارانیان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ضروری اس��ت تا فرهنگ معامالت کاالها از طریق‬ ‫بورس ه��ای کاالیی جا بیافتد ت��ا مصرف کنندگان برای‬ ‫پروژه های عمرانی و صنایعی که مصرف س��یمان باالیی‬ ‫دارند‪ ،‬س��یمان مورد نیاز خود را از بورس کاال با قیمتی‬ ‫مناسب و به دور از دست دالالن تهیه کنند‪.‬‬ ‫دلیل افزایش نرخ سیمان‬ ‫معاون عملیات و نظ��ارت بر بازار بورس کاال گفت‪:‬‬ ‫از ابتدای س��ال تا کنون مقرر ش��د ش��رکت هایی که‬ ‫سهامش��ان در بازاره��ای ب��ورس و فراب��ورس عرضه‬ ‫می ش��وند کاالیی که تولید می کنند نیز در بازارهای‬ ‫بورس انرژی و بورس کاال مورد معامله قرار بگیرد که‬ ‫یکی از این محصوالت سیمان بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬س��ید جواد جهرمی با بیان اینکه‬ ‫هلدینگ شس��تا در این راس��تا پیش قدم شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫معامالت س��یمان در بورس کاال از خرداد ماه امسال‬ ‫اغاز و ‪ ۲.۶‬میلیون تن عرضه ش��د ک��ه از این میزان‬ ‫‪۱.۸‬میلیون تن مورد معامله قرار گرفت‪.‬‬ ‫جهرم��ی گف��ت‪ :‬در پ��ی قطع��ی ب��رق صنایع در‬ ‫هفته های گذشته و مشکالت حاصل از ان‪،‬‬ ‫عرضه محصوالت کاهش پیدا کرد‪ .‬بطورکلی‬ ‫‪ ۳۷‬شرکت سیمانی مورد پذیرش در بورس‬ ‫کاال ق��رار گرفتند که ‪ ۳۴‬ش��رکت اقدام به‬ ‫عرضه کردند‪ .‬از سوی دیگر ‪ ۱۳۹۱‬مشتری‬ ‫اقدام به خرید س��یمان از طریق بورس کاال‬ ‫کردند که تعداد مشتریان نیز در حال افزایش است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن حداقل تن��اژ به ‪ ۱۰‬تن‬ ‫کاهش پیدا کرد تا مش��تریان کوچک و خرد نیز قادر‬ ‫باشند از این بازار خریداری کنند‪.‬‬ ‫مع��اون عملی��ات و نظارت ب��ر بازار ب��ورس کاال از‬ ‫تس��هیالتی برای ص��دور کد در ب��ورس کاال خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬تس��هیالتی برای اخ��ذ کد در نظر‬ ‫گرفته شده است‪ .‬از جمله اینکه افرادی که‬ ‫در بازار س��هام کد دارند می توانند در بورس‬ ‫کاال نی��ز معامله کنند‪ .‬البته این موضوع در‬ ‫حال بررسی است‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه با بیان اینکه نرخ در بورس‬ ‫کاال در فراین��د عرضه و تقاضا تعیین می ش��ود اظهار‬ ‫کرد‪ :‬س��عی کردیم نرخ پایه عرضه ها بر اس��اس نرخ‬ ‫مصوب تعیین ش��ود و در ادامه عرضه و تقاضا نرخ را‬ ‫مشخص کرد‪.‬‬ ‫مع��اون عملیات و نظارت بر ب��ازار بورس کاال ادامه‬ ‫داد‪ :‬عل��ت افزایش نرخ کنونی نیز به دلیل ش��وک در‬ ‫س��مت عرضه است که دلیل ان نیز به خارج از بورس‬ ‫کاال مربوط می ش��ود‪ .‬البته در این راس��تا بورس کاال‬ ‫س��عی کرد برنامه مش��خصی در مورد عرضه از سوی‬ ‫عرضه کننده ها بگیرد‪.‬‬ ‫وی تاکی��د کرد‪ :‬قیمت های س��یمان در بورس کاال‬ ‫باید به گونه ای باش��د که رقابت باال در ان حفظ شود‪.‬‬ ‫در این راس��تا در مورد نرخ پایه ممکن اس��ت تعدیل‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬از طرف دیگ��ر محدودیتی برای کاهش‬ ‫نرخ در تابلو وجود ندارد‪ .‬اگر قیمتی منصفانه نیس��ت‬ ‫عرضه کنن��ده می تواند ن��رخ را کاهش دهد‪ .‬همچنین‬ ‫برای کنترل نرخ باید اقدام ش��ود که همه عرضه های‬ ‫سیمان در بورس کاال انجام شود‪.‬‬ ‫رانت از بازار سیمان حذف می شود‬ ‫جعف��ر قادری درباره اثرات مثبت ورود س��یمان به‬ ‫بورس کاال گف��ت‪ :‬عرضه ‪ ۱۰۰‬درصدی س��یمان در‬ ‫بورس سبب می ش��ود عوامل واسطه و رانت هایی که‬ ‫به جیب دالالن می رود‪ ،‬حذف ش��ود تا به این ش��کل‬ ‫واحدهای تولیدی بتوانند محصول خود را مستقیم و‬ ‫بدون واسطه به خریداران بفروشند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش کاالخبر‪ ،‬جعفر ق��ادری در یک برنامه‬ ‫رادیویی با اش��اره به جلسه کمیسیون جهش تولید با‬ ‫حضور نمایندگان وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‪ ،‬بورس‬ ‫کاال و انجمن صنفی تولید کنندگان سیمان گفت‪ :‬در‬ ‫این جلسه موانع و مشکالتی که برای ورود‬ ‫محصول بس��یاری از تولیدکنندگان سیمان‬ ‫به بورس وجود داش��ته است‪ ،‬مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت و تصمیم گرفته شد با همکاری‬ ‫شرکت بورس کاال و تولیدکنندگان سیمان‬ ‫و حمایت وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫همه واحدهای س��یمانی بتوانن��د کاالی خود را وارد‬ ‫ب��ورس کنند‪ .‬عضو کمیس��یون ویژه جه��ش و رونق‬ ‫تولی��د در مجل��س گفت‪ :‬این اقدام س��بب می ش��ود‬ ‫عوامل واسطه و رانت هایی که به جیب دالالن می رود‪،‬‬ ‫حذف ش��ود‪ .‬وی با تصریح بر اینکه نه تنها‬ ‫مصرف کننده عم��ده‪ ،‬بلکه مصرف کنندگان‬ ‫جزء نی��ز امکان خرید س��یمان از بورس را‬ ‫داش��ته باش��ند‪ ،‬درباره اث��رات مثبت ورود‬ ‫س��یمان به بورس کاال اظهار کرد‪ :‬این اقدام‬ ‫سبب می شود عوامل واسطه و رانت هایی که‬ ‫به جیب دالالن می رود‪ ،‬حذف ش��ود تا به این ش��کل‬ ‫واحدهای تولیدی بتوانند محصول خود را مستقیم و‬ ‫بدون واس��طه به خریداران بفروشند‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫ویژه جهش و رونق تولید در مجلس ش��ورای اسالمی‬ ‫بیان کرد‪ :‬ورود س��یمان به بورس موجب می شود هم‬ ‫تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان منتفع شوند زیرا‬ ‫رانت های موجود در بازار حذف می شوند‪.‬‬ ‫وی درباره وضعیت تولید س��یمان در کشور توضیح‬ ‫داد و عنوان کرد‪ :‬در س��ال گذشته حدود ‪ ۶۸‬میلیون‬ ‫تولید در کش��ور داش��تیم که ‪ ۶۳‬میلی��ون تن ان در‬ ‫داخل مصرف ش��ده است و امکان تولید بیشتر وجود‬ ‫دارد زی��را واحده��ای تولیدی از تم��ام ظرفیت خود‬ ‫استفاده نکردند و بر اساس امار‪ ۹۳ ،‬درصد از ظرفیت‬ ‫انها مورد استفاده قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار‪:‬‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت‪ :‬پیشنهاد‬ ‫برای راه اندازی چندین بورس کاال در کش��ور به هیچ‬ ‫عن��وان قابلیت اجرا ن��دارد‪ ،‬زیرا باع��ث کاهش عمق‬ ‫معامالت‪ ،‬امکان انحراف بازار‪ ،‬دس��تکاری قیمت ها و‬ ‫چند نرخی شدن کاالها می شود و به نوعی به معنای‬ ‫فرصت دادن به رانت خواران برای نفوذ در بازار است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬محمدعلی دهق��ان دهنوی در‬ ‫واکن��ش به صحبت مط��رح ش��ده در خصوص چند‬ ‫بورس کاالیی ش��دن در کشور گفت‪ :‬پیشنهاد و طرح‬ ‫موضوع راه اندازی چند بورس کاالیی در کشور به هیچ‬ ‫عنوان امکان پذیر نیس��ت زیرا زمانی که معامالت در‬ ‫یک نقطه یا بازاری مانند بورس کاال متمرکز می شود‪،‬‬ ‫حجم عرضه و تقاضا عمق پیدا می کند و دیگر امکان‬ ‫راه اندازی چند بورس کاال امکان پذیر نیست‬ ‫منح��رف کردن رون��د معامالت و قیمت ه��ا به دلیل‬ ‫تمرکز همه فعاالن بازار در ان بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر عرض��ه و تقاضا در میان چند بخش‬ ‫مختلف تقسیم ش��ده و یک کاالی خاص در ‪ 4‬نقطه‬ ‫متف��اوت معامله ش��ود ب��ه طور حت��م در هیچ یک از‬ ‫بخش ها‪ ،‬عمق الزم در معامالت ایجاد نش��ده و در ان‬ ‫زمان یک کاال با ‪ 4‬نرخ مختلف معامله می شود‪.‬‬ ‫دهقان دهنوی ادامه داد‪ :‬در این ش��رایط اس��ت که‬ ‫اف��راد می توانند به دلیل عمق کم معامالت به راحتی‬ ‫اقدام به دس��تکاری قیمت ه��ا در کاالهای خود کنند‬ ‫و در واق��ع این اقدام نوع��ی فرصت دادن به متخلفان‬ ‫و رانت خواران اس��ت تا ب��ا منحرف کردن نرخ در یک‬ ‫نقطه ای‪ ،‬منافع خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار با اش��اره به‬ ‫وجود زیرساخت مناس��ب الکترونیکی در بورس کاال‬ ‫گفت‪ :‬معام�لات در بورس کاال به صورت الکترونیکی‬ ‫انجام می شود و کاالها برخالف معامالت در یک نقطه‬ ‫متمرکز نیس��ت بلکه کاال در انبارهای مختلف کشور‬ ‫پراکنده اس��ت و خرید و ف��روش و مالقات خریدار و‬ ‫فروش��نده به صورت الکترونیکی در بورس کاال اتفاق‬ ‫می افتد؛ ممکن اس��ت تولیدکننده ای در شرق کشور‬ ‫باش��د اما مواد مورد نی��از خود را از جن��وب یا غرب‬ ‫کشور و در بستر بورس کاال ثبت سفارش و خریداری‬ ‫کن��د و در اخر طب��ق مقررات‪ ،‬مراح��ل تحویل کاال‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬این فرایند س��ال ها انجام ش��ده و‬ ‫ساختارها برای سهولت روند معامالت ارتقا پیدا کرده‬ ‫است تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کاالها و مواد‬ ‫اولیه مهم کشور به صورت یکپارچه‪ ،‬شفاف‪ ،‬در شرایط‬ ‫برابر و به دور از ش��یوه های ناکارامد سنتی به مبادله‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫دهقان دهن��وی با تاکید بر تقویت ب��ورس کاال به‬ ‫عنوان بازار رس��می و شفاف کاالی کشور گفت‪ :‬همه‬ ‫تجربی��ات در بعد داخلی و جهانی نش��ان می دهد که‬ ‫باید به طور حتم کل خرید و فروش ها در یک نقطه به‬ ‫شکل متمرکز صورت گیرد تا با افزایش عمق معامالت‪،‬‬ ‫کش��ف قیمت ها به بهترین شکل و در شفافیت کامل‬ ‫صورت گیرد تا اثری از رانت در مبادالت کاالیی کشور‬ ‫به واسطه سازوکار بورس کاال باقی نماند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن 657

روزنامه روزگار معدن 657

شماره : 657
تاریخ : 1400/05/09
روزنامه روزگار معدن 656

روزنامه روزگار معدن 656

شماره : 656
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه روزگار معدن 655

روزنامه روزگار معدن 655

شماره : 655
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه روزگار معدن 653

روزنامه روزگار معدن 653

شماره : 653
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه روزگار معدن 652

روزنامه روزگار معدن 652

شماره : 652
تاریخ : 1400/05/02
روزنامه روزگار معدن 651

روزنامه روزگار معدن 651

شماره : 651
تاریخ : 1400/04/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!