روزنامه روزگار معدن شماره 655 - مگ لند

روزنامه روزگار معدن شماره 655

روزنامه روزگار معدن شماره 655

روزنامه روزگار معدن شماره 655

‫بازار سیمان‬ ‫در قبضه ‪ ۳۰‬نفر‬ ‫ب��ه دنبال صعود نرخ هر پاکت س��یمان ب��ه ‪ ۷۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار توم��ان‪ ،‬پروژه های اقدام ملی مس��کن دچار اختالل‬ ‫ش��ده و س��ازندگان امیدوارند با وصل ش��دن برق ش��بانه‬ ‫کارخانجات س��یمان و تحقق وع��ده ارزانی تا ‪ 2‬و ‪ 3‬هفته‬ ‫اینده کارها را از س��ر بگیرند؛ در عین حال تولیدکنندگان‬ ‫س��یمان از چنب��ره زدن ‪ ۳۰‬نفر در ب��ازار محصوالت خود‬ ‫سخن می گویند‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫توانمندی فوالد مبارکه‬ ‫در صادرات اسلب گاز ترش‬ ‫روزنامه‬ ‫اقتصادی معدن‬ ‫و صنایع معدنی ایران‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفه��ان در خصوص‬ ‫اجرایی ش��دن پروژه اس��تراتژیک گوره به جاسک با تاکید‬ ‫بر ضرورت اعتماد به توان داخلی گفت‪ :‬طرف های خارجی‬ ‫به دلیل تحریم ها‪ ،‬تحویل ورق های مورد نیاز شرکت نفت‬ ‫برای اجرای پروژه انتقال نفت از گوره به جاسک خودداری‬ ‫کردند اما ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان اسلب مخصوص‬ ‫‪ 4‬انتقال گاز ترش را از سال ‪ ۹۸‬تولید و هم اکنون‪...‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 16 1400‬ذی الحجه ‪ 27 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال چهارم شماره ‪8 655‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫تیتر های روز‬ ‫ادرس غلط ندهید‬ ‫فعالیت در بخش مع��دن و صنایع معدنی به‬ ‫الزامات��ی نیاز دارد که از جمل��ه مهم ترین انها‬ ‫باید به اب اش��اره کرد‪ .‬این الزام در کنار بحران‬ ‫کم ابی و در مواردی بی ابی موجب شده فعالیت‬ ‫بسیاری از صنایع همچون فوالد نیز موردانتقاد‬ ‫قرار گیرد‪ .‬فعاالن صنایع فوالدی کش��ور ضمن‬ ‫پذی��رش و انتقاد به اح��داث صنایع در مناطق‬ ‫خشک و کویری کشور تاکید دارند‪...‬‬ ‫کیش جایگزین‬ ‫ارمنستان شود‬ ‫توسعه صنعت مس همسو‬ ‫با تحوالت جهانی‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در مجمع عمومی عادی سالیانه عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫در ماه های اخیر‪ ،‬تزریق واکس��ن در کشور به‬ ‫یک موضوع چالش برانگیز تبدیل ش��ده و عده‬ ‫زیادی معتقدند پوشش و سرعت واکسیناسیون‬ ‫بس��یار پایین اس��ت‪ .‬همین موضوع باعث شد‬ ‫ت��ا موضوع توره��ای واکسیناس��یون به مقصد‬ ‫کشورهای همجوار رونق بگیرد و مسافرت های‬ ‫زیادی ب��ا هدف واکسیناس��یون رایگان به این‬ ‫کشورها و به ویژه ارمنستان انجام شود‪...‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫از قضا‬ ‫سرکنگبین صفرا فزود‬ ‫ناصربزرگمهر‪/‬مدیرمسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫بهناماوکههرچهبخواهدهمانمی شود‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫تولید بدون ارزش افزوده‬ ‫با کدام منطق‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫حواش��ی پیرامون فعالیت ها‪ ،‬مطالبات‪ ،‬میزان‬ ‫عرضه محص��والت نوردکاران فوالدی در بورس‬ ‫کاال و‪ ...‬همیش��ه وجود داشته است؛ به گونه ای‬ ‫که زنجیره فوالد و بورس از میزان عرضه کمتر‬ ‫از ش��مش دریافتی نوردکاران شاکی اند و خود‬ ‫نوردکاران هم از رانت بورس کاال و نرخ شمش‬ ‫تخصیصی ناراضی اند‪...‬‬ ‫دول��ت یازدهم و دوازدهم ب��ا عنوان تدبیر و‬ ‫امید با کلید و رنگ بنفش‪ ،‬ارزوهای بس��یاری‬ ‫را در این ‪ ۸‬س��ال بر ب��اد داد و رفت اما باز هم‬ ‫در ای��ن چند روز اخر کوت��اه نمی اید و تالش‬ ‫می کند مش��کالت س��اخته خودش را خصوصا‬ ‫در ارز و گران��ی و کمب��ود اب و برق به صورت‬ ‫نمایش��ی حل کن��د و کاری را که در این چند‬ ‫س��ال انجام نداده‪ ،‬در این چند روز انجام دهد‬ ‫که این هم از کرامات ش��یخ ما به شمار می رود‪.‬‬ ‫معاون اول به خوزس��تان عاصی س��فر کرده و‬ ‫فرموده اند که اب موجود در پشت سدها متعلق‬ ‫به مردم خوزستان است و نمی گویند از ابی که‬ ‫به این استان و ان استان فرستادند‪ ،‬چه خبر؟‬ ‫واقعا همه دولت ها با تصمیمات غیرکارشناسی‬ ‫ب��ه محیط زیس��ت اس��یب های جبران ناپذیر‬ ‫زده اند‪.‬‬ ‫یاد قصه کنیزک و شاه حضرت موالنا افتادم‬ ‫که می گوید‪:‬‬ ‫بش��نوید ای دوس��تان ای��ن داس��تان‪ /‬خود‬ ‫حقیقت نقد حال ماست ان‬ ‫بود ش��اهی در زمانی پیش ازین‪ /‬ملک دنیا‬ ‫بودش و هم ملک دین‬ ‫اتفاقا شاه روزی شد سوار ‪ /‬با خواص خویش‬ ‫از بهر شکار‪...‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ صفحه 1 ‫ابهام در عملکرد نوردکاران فوالدی‬ ‫اخبار‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 27‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪655‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫از قضا‬ ‫سرکنگبین صفرا فزود‬ ‫گروه معدن‬ ‫حواش��ی پیرامون فعالیت ه��ا‪ ،‬مطالبات‪ ،‬میزان عرضه‬ ‫محصوالت نوردکاران فوالدی در بورس کاال و‪ ...‬همیشه‬ ‫وجود داشته است؛ به گونه ای که زنجیره فوالد و بورس‬ ‫از می��زان عرضه کمتر از ش��مش دریافت��ی نوردکاران‬ ‫شاکی اند و خود نوردکاران هم از رانت بورس کاال و نرخ‬ ‫شمش تخصیصی ناراضی اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬موضوعاتی همچون عرضه محصول‬ ‫کمت��ر از مواد اولی��ه دریافتی ان هم ب��ا وجود افزایش‬ ‫ظرفیت کارخانه ه��ای نوردی و چشم پوش��ی از درامد‬ ‫ارزی به بهای صادرات میلگرد با نرخ پایین تر از شمش‪،‬‬ ‫مواردی اس��ت که عملکرد ن��وردکاران فوالدی را مبهم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹گالیه از عرضه قطره چکانی مواد اولیه‬ ‫انجمن ن��وردکاران ف��والدی از عرض��ه قطره چکانی‬ ‫مواداولی��ه مورد نی��از خود گالیه دارن��د و معتقدند که‬ ‫چالش اصلی انها‪ ،‬مهندس��ی عرضه و قیمت گذاری در‬ ‫بورس کاالست که مشکالت بسیاری را برای نوردکاران‬ ‫ف��والدی ایجاد کرده و باالدس��تی ها را در س��وددهی و‬ ‫ن قرار داده است‪ .‬در این رابطه‬ ‫پایین دس��تی ها را در زیا ‬ ‫احمد رضوی نی��ک‪ ،‬رئیس انجمن نوردکاران فوالدی بر‬ ‫افزایش بی رویه نرخ ش��مش و باال رفتن نرخ ان نسبت‬ ‫به قیمت های داخلی و همچنین تعیین نامناس��ب نرخ‬ ‫پایه ارزش گمرکی تاکید دارد و معتقد اس��ت که منافع‬ ‫زنجیره باید از مع��دن تا محصول نهایی در کل زنجیره‬ ‫توزیع شود‪.‬‬ ‫عرض��ه محصول کمتر از ش��مش دریافتی و صادرات‬ ‫ب��دون ایجاد ارزش افزوده در عین اص��رار برای دریافت‬ ‫شمش بیش��تر اینها در حالی اس��ت که موضوع عرضه‬ ‫محص��ول در ب��ورس کاال توس��ط ن��وردکاران فوالدی‬ ‫همیش��ه مطرح بوده اس��ت‪ .‬نوردکاران فوالدی اکثرا از‬ ‫صادراتی به سبب تعرفه هایی که دارد‪ ،‬امکان صادرات با‬ ‫نرخ باالتر از شمش ندارد‪ .‬براین اساس ‪ ۲‬سوال اساسی‬ ‫و اصلی وج��ود دارد‪ .‬چرا نوردکاران ف��والدی به همان‬ ‫میزان که شمش خریداری کرده اند‪ ،‬محصول در بورس‬ ‫کاال عرضه نکردند؟ ثانیا‪ ،‬با توجه به اینکه درصد پوشش‬ ‫ظرفیت کارخانه ها افزایشی بوده اما افزایش عرضه شکل‬ ‫نگرفته و نرخ میلگرد صادراتی هم باالتر از نرخ ش��مش‬ ‫نبوده است‪ ،‬پس چرا انها به دریافت شمش بیشتر اصرار‬ ‫دارند؟ امار موجود از عرضه و معامله ش��مش و مقاطع‬ ‫در‪ ۲‬س��ال گذشته نشان می دهد که نوردکاران فوالدی‬ ‫در سال ‪ 2 ،۱۳۹۸‬میلیون و ‪ ۸۶۱‬هزار و ‪۸۶۳‬تن شمش‬ ‫دریافت کرده اما میزان عرضه مقاطع طویل (به جز خود‬ ‫مصرف��ی) برابر یک میلی��ون و ‪ ۸۰‬هزار و ‪ ۶۴۰‬تن بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬نیز با وجود دریافت ‪۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۵۲‬هزار و ‪ ۵۱۲‬تن شمش‪ ،‬تنها ‪ 3‬میلیون و ‪ ٢٢٦‬هزار‬ ‫و ‪ 4‬تن مقاطع طویل عرضه شده است‪.‬‬ ‫البت��ه که نوردکاران فوالدی در رابطه با ش��ائبه های‬ ‫پیرام��ون تحویل ش��مش فوالد توس��ط ای��ن انجمن و‬ ‫ع��دم عرض��ه ان در بورس کاال‪ ،‬از «مافی��ای فوالد»! و‬ ‫انحصارگرایی سخن می گویند و اعالم می کنند که نرخ‬ ‫م��واد اولیه در بورس کاال حداق��ل ‪ ۱۰‬درصد گران تر از‬ ‫قیمت ها در کف بازار ازاد است‪ .‬مواد اولیه با نرخ بسیار‬ ‫ت فوالدی ها‬ ‫ارزان ت��ر و با ‪ ۴۵‬درصد نرخ جهانی ب��ا ران ‬ ‫براس��اس مصوبه قبلی‪ ،‬به میانه زنجیره تزریق می شود‪.‬‬ ‫ضمن اینکه در تمام دنیا برای صادرات مواد خام عوارض‬ ‫وضع می شود و بر محصوالت نهایی تعرفه ایجاد می کنند‬ ‫اما به دلیل وجود مافیای فوالد و به دنبال ارزان فروشی‬ ‫شمش‪ ،‬همه کشورهای حاشیه خلیج فارس تولیدکننده‬ ‫محصول نهایی ش��ده اند‪ .‬ش��مش ارزان سبب شده که‬ ‫دولت عراق ‪ ۱۰۰‬دالر تعرفه بیشتر بر محصوالت نهایی‬ ‫ف��والد وضع کند‪ .‬امروز میلگرد ایران در عراق به فروش‬ ‫نمی رسد مگر ‪ ۱۰۰‬دالر پایین تر از نرخ جهانی!‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫ادامه از صفحه اول‬ ‫یک کنیزک دید شه بر شاه راه‪ /‬شد غالم ان کنیزک پادشاه‬ ‫مرغ جانش در قفس چون می طپید‪ /‬داد مال و ان کنیزک را خرید‬ ‫در همین ابتدای قصه‪ ،‬موالنا تکلیف را روش��ن کرده اس��ت‪ .‬پادش��اهی با‬ ‫یارانش به شکار می رود و براساس هوی و هوس از کنیزکی خوشش می اید‬ ‫و او را می خ��رد و از مزایایش برخوردار می ش��ود و کنی��زک از این موضوع‬ ‫بیمار می گردد‪.‬‬ ‫ان یکی خر داشت و پاالنش نبود‪ /‬یافت پاالن گرگ خر را در ربود‬ ‫کوزه بودش اب می نامد به دست‪ /‬اب را چون یافت خود کوزه شکست‬ ‫شاه از قدرت و پول و ثروتش استفاده کرده و او را تصاحب کرده ولی حاال‬ ‫خود کوزه شکسته است‪.‬‬ ‫شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست‪ /‬گفت جان هر دو در دست شماست‬ ‫هر که درمان کرد مر جان مرا‪ /‬برد گنج و در و مرجان مرا‬ ‫جمله گفتندش که جانبازی کنیم‪ /‬فهم گرد اریم و انبازی کنیم‬ ‫هر یکی از ما مسیح عالمیست‪ /‬هر الم را در کف ما مرهمیست‬ ‫ش��اه که از بیماری کنیزک بسیار اش��فته شده است و دین و دنیا را به او‬ ‫باخته‪ ،‬پزشکان را جمع می کند و می گوید‪ ،‬جان من و جان کنیزک‪ ،‬هر دو‬ ‫در دس��تان شماست و هرکسی او را درمان کند‪ ،‬هرچه بخواهد به او خواهم‬ ‫داد‪ .،‬پزشکان هم از باب ثروت و گنج اعالم می کنند که هر کدام از ما بهترین‬ ‫طبیب بوده و مانند مسیح هستیم و مرهم همه دردها در دستان ماست‪.‬‬ ‫گر خدا خواهد نگفتند از بطر‪ /‬پس خدا بنمودشان عجز بشر‬ ‫پزشکان مغرور فراموش کردند که بگویند اگر خدا بخواهد‪ ،‬پس خداوند به‬ ‫انها عجز و ناتوانی بشر را نشان داد و هرچه عالج کردند‪ ،‬نتیجه ای نگرفتند‬ ‫و کنیزک هر روز الغرتر و بیماری اش افزون تر شد‪.‬‬ ‫هرچه کردند از عالج و از دوا‪ /‬گشت رنج افزون و حاجت ناروا‬ ‫ان کنیزک از مرض چون موی ش��د‪ /‬چشم شه از اشک خون چون جوی‬ ‫شد‬ ‫به دلیل بی توجهی به یاد خداوند عالم هستی‪ ،‬سرکنگبین که باعث از بین‬ ‫رفتن صفرا می شود‪ ،‬بر عکس عمل کرد و از روغن بادام‪ ،‬خشکی افزوده شد و‬ ‫هلیله که مسهل است باعث قبضی درون شد و اب که با ان اتش را خاموش‬ ‫می کنند مثل نفت عمل کرد‪.‬‬ ‫از قضا سرکنگبین صفرا فزود‪ /‬روغن بادام خشکی می نمود‬ ‫از هلیله قبض شد اطالق رفت‪ /‬اب اتش را مدد شد همچو نفت‬ ‫حاال س��ال ها و قرن ها از ش��عر موالنا و کنیزک گذش��ته است‪ ،‬مسئوالنی‬ ‫ک��ه در رفت وامد دولت ها به حرف هیچ کارشناس��ی توج��ه نکرده و حتی‬ ‫توصیه های رهبر معظم انقالب را گ��وش نکرده اند‪ ،‬اب بزرگ ترین رودخانه‬ ‫کش��ور را که هزاران سال جاری و ساری بوده را از مسیر خود منحرف کرده‬ ‫و بزرگ ترین استان حاصلخیز کشور و مدافعان ‪ ۸‬سال جنگ تحمیلی را در‬ ‫بدترین شرایط قرار داده اند‪.‬‬ ‫رفتار دولتمردان هربار از قضا صفرا فزوده است‪ ،‬حاال ما از همین مسئوالن‬ ‫که مسبب این وقایع هستند می خواهیم که مشکل را حل کنند!‬ ‫بیس��ت سال قبل شور ش��دن شبکه اب ش��هری مردم ابادان و اعتراض‬ ‫انه��ا که ب��ه خیابان ریختند‪ ،‬نخس��تین خون هایی بود که برای مش��کالت‬ ‫محیط زیست در ایران به زمین ریخته شد‪ .‬اب دریا وارد شبکه اب اشامیدنی‬ ‫ش��هری شد و چند روز اب شرب شهر قابل اش��امیدن نبود؛ شهری که در‬ ‫محاصره دو رودخانه اب شیرین قرار دارد‪.‬‬ ‫توزیع اب در خوزستان همیشه با مشکل روبه رو است‪ ،‬وقتی باران می بارد‬ ‫در ابادان و اهواز‪ ،‬اب شرب با فاضالب قاطی می شود‪.‬‬ ‫در این اس��تان رودخانه های کرخ��ه‪ ،‬کارون‪ ،‬دز‪ ،‬جراحی و مارون جریان‬ ‫دارند‪ .‬کارون یکی از بزرگ ترین رودخانه های ایران اس��ت که در این منطقه‬ ‫واقع شده و روزگاری قابل کشتیرانی بود‪ ،‬اما‪...‬‬ ‫ماجرای سدس��ازی های بی رویه از دوران سازندگی بارها به عنوان خطرساز‬ ‫بودن ش��رایط مناطق پایین دست اعالم ش��د اما وزارت نیرو احتمال رخداد‬ ‫بحران زیست محیطی ناشی از سدسازی را انکار می کرد و می کند و دکترای‬ ‫عم��ران همه را توطئه می دید و با افتخار س��د گتوند را افتتاح کرد و با یک‬ ‫اشتباه مهندسی در جانمایی‪ ،‬س��دی را که می توانست باعث ابادانی بیشتر‬ ‫خوزس��تان شود را با یک بحران زیس��ت محیطی گسترده روبه رو کرد و کوه‬ ‫نمکی داخل دریاچه باعث ش��د زمین های کشاورزی مسیر رودخانه تبدیل‬ ‫به ش��وره زار ش��وند و از رهاورد ان‪ ،‬بیش از یک میلیون درخت نخل در این‬ ‫منطقه خشک شد‪.‬‬ ‫دولت اینده باید به س��رعت درباره سدسازی و سدهای موجود تجدیدنظر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫البت��ه م��وارد دیگر از کش��اورزی غل��ط‪ ،‬کش��ت هندوانه و گن��دم برای‬ ‫خودکفای��ی‪ ،‬تخلیه ذخایر چندمیلیون س��اله اب از اعماق زمین‪ ،‬ازادکردن‬ ‫چاه زدن در س��فرهای استانی گرفته تا تصمیم گیری های منطقه ای و شیوه‬ ‫مدیریت ملوک الطوایفی در توزیع اب و فرمایش اب مال خداست و هرکس‪،‬‬ ‫هرقدر و هر جور که نیاز دارد‪ ،‬برداشت کند و بی تفاوتی دولت بی تدبیر درباره‬ ‫از بی��ن رفتن تتمه اب کارون و کرخه‪ ،‬کار را به انجایی رس��اند که مردمی‬ ‫را ک��ه قرن ها بر لب اب نشس��ته اند و در حاصلخیزترین جلگه ایران زندگی‬ ‫می کنند و دارای موقعیت جغرافیایی استثنایی و ثروت اصلی مملکت یعنی‬ ‫نفت و گاز هس��تند را به چنین شرایطی رسانده که رهبر معظم انقالب هم‬ ‫در سخنانشان به مشکالت مردم خوزستان اشاره کرده و گفتند‪ :‬در روزهای‬ ‫اخیر یکی از نگرانی های واقعا درداور‪ ،‬مس��ئله اب خوزس��تان و مش��کالت‬ ‫مردم بود‪.‬‬ ‫ایش��ان به رعایت نش��دن توصیه های متعدد قبلی درباره اب خوزس��تان‬ ‫و فاض�لاب اهواز اش��اره کردند و گفتن��د اگر ان توصیه ه��ا موردتوجه قرار‬ ‫می گرفت مس��لما این وضعیت ایجاد نمی ش��د که مردم وفادار خوزستان را‬ ‫با وجود این همه امکانات و اس��تعدادهای طبیعی و کارخانجات در اس��تان‪،‬‬ ‫ناراض��ی و ناراحت کند‪ .‬مردم ناراحتی خ��ود را بروز دادند اما هیچ گالیه ای‬ ‫از انه��ا نمی توان داش��ت‪ ،‬چراکه مس��ئله اب ان ه��م در ان اب وهوای گرم‬ ‫خوزستان‪ ،‬مسئله کوچکی نیس��ت‪ ،‬این مردم نباید دچار مشکالت باشند و‬ ‫اگر در وقت خود به کار مردم رسیدگی می شد‪ ،‬این وضعیت ایجاد نمی شد‪.‬‬ ‫دولت بعدی که بر سر کار خواهد امد‪ ،‬کارها را به طور جدی دنبال کند‪.‬‬ ‫تولید بدون ارزش افزوده با کدام منطق‬ ‫انچه که باید‪ ،‬کمتر عرضه می کنند‪ ،‬اما انچ ه که اهمیت‬ ‫بیش��تری دارد این است که به همان میزان شمشی که‬ ‫از ب��ورس خریداری می کنند‪ ،‬بای��د محصول در بورس‬ ‫عرضه می کرند اما همین اتفاق هم نمی افتد‪ .‬امار بورس‬ ‫کاال نش��ان می دهد که از شمش خریداری شده توسط‬ ‫ن��وردکاران فوالدی تنها حدود ‪ ۶۰‬درصد در بورس کاال‬ ‫عرضه ش��ده و باقی ان یا در بازار ازاد فروخته یا صادر‬ ‫شده اس��ت‪ .‬عالوه بر این طبق امار‪ ،‬ضریب بهره برداری‬ ‫کارخانه ه��ای ن��وردکاران فوالدی در چند س��ال اخیر‬ ‫افزایش پیدا کرده است‪ .‬به واسطه همین موضوع‪ ،‬تزریق‬ ‫ش��مش به بازار داخلی هم طبیعتا بای��د افزایش یافته‬ ‫باشد؛ لذا با افزایش عرضه باید نرخ به نفع مصرف کننده‬ ‫پایین امده باش��د؛ اما ایا واقعا این اتفاق افتاده اس��ت؟‬ ‫طبیعتا ش��مش دریافتی نوردکاران باید منجربه عرضه‬ ‫محصول در بازار داخلی یا صادرات ش��ود و این درحالی‬ ‫است که بازار نشان می دهد که نرخ برای مصرف کننده‪،‬‬ ‫پایین که نیامده اس��ت هیچ‪ ،‬بلکه در بحث صادرات هم‬ ‫ن��وردکاران میلگ��رد را با نرخ پایین تر از ش��مش صادر‬ ‫می کنن��د؛ بنابراین چ��ه ارزش افزوده ای ایجاد ش��ده و‬ ‫تولید چه نتیجه ای داشته است؟‬ ‫‹ ‹صرف نظر از درامد ارزی به بهای صادرات‬ ‫زمان��ی هم که علت این موض��وع (صادرات میلگرد با‬ ‫نرخ پایین تر از ش��مش) از نوردکاران س��وال می ش��ود‪،‬‬ ‫ب��رای پاس��خگویی در در وهله اول‪ ،‬ت��وپ را به زمین‬ ‫ذوب اهنی ه��ا می اندازند و ادع��ا می کنند که ذوب اهن‬ ‫نخس��تین عرضه کننده ارزان در صادرات است‪ .‬این در‬ ‫حالی است که عالوه بر اینکه ذوب اهن اصفهان خودش‬ ‫مصرف کننده است و ش��مش مورد نیاز خود را خودش‬ ‫تولی��د می کند‪ ،‬روال برای هم��ه تولیدکنندگان نیز در‬ ‫صادرات میلگرد بدین گونه ش��ده است؛ چراکه میلگرد‬ ‫ک فوالد مبارکه‬ ‫اجرای طرح ملی واکسیناسیون در لنجان به کم ‬ ‫مدیر ش��بکه بهداش��ت و درمان لنجان در حاش��یه‬ ‫بازدی��د نماین��ده م��ردم لنج��ان در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی از روند واکسیناسیون کرونا در مراکز تجمیع‬ ‫واکسیناسیون فوالدش��هر گفت‪ :‬به دنبال اجرای طرح‬ ‫ملی واکسیناس��یون در سطح کشور‪ ،‬شهرستان لنجان‬ ‫‪۲‬مرکز تجمیع واکسیناسیون را مورد بهره برداری قرار‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬علی‬ ‫وحدتی افزود‪ :‬شرکت فوالد مبارکه اصفهان در راستای‬ ‫عمل به مسئولیت های اجتماعی خود و بنابر درخواست‬ ‫مدیر ش��بکه بهداشت و درمان شهرس��تان لنجان و با‬ ‫موافقت مدیرعامل مجتمع فوالد س��با و حمایت مدیر‬ ‫رئیس مرکز س��اخت داخل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬برای شرکت هایی که عمق ساخت داخل‬ ‫را بیش��تر می کنند ب��ه ازای هر ‪ ۵‬پای��ه‪ ،‬معافیت های‬ ‫مالیاتی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫س��یدمحم د مهدی ه��ادوی در گفت وگو با باش��گاه‬ ‫خبرن��گاران ج��وان‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در قانون اس��تفاده‬ ‫حداکثری از توان تولید خدمات و تولید کشور‪ ،‬حمایت‬ ‫از کاالی ایران��ی ی��ک ح��د نصابی در م��اده ‪ ۵‬قانون‬ ‫داری��م که در این بخش اعالم ش��ده اس��ت‪ .‬اگر کمتر‬ ‫از ‪۵۱‬درصد کاال و خدماتی که توس��ط شرکت ها ارائه‬ ‫می شود داخلی سازی شده باشد باید به شورای اقتصاد‬ ‫مراجعه کنند و کار انها سخت خواهد شد‪.‬‬ ‫در همین ماده گفته ش��ده است که وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت می تواند س��االنه این ح��د نصاب را‬ ‫افزایش دهد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ما س��ال گذش��ته با کار های‬ ‫خوب��ی که انجام ش��د تصمیم گرفتی��م این حدنصاب‬ ‫روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان ‪ ،‬در اماده س��ازی و‬ ‫تجهیز مراکز واکسیناس��یون شهرس��تان لنجان نقش‬ ‫قابل توجهی داشته اس��ت‪ .‬وی گفت‪ :‬با کمک مجتمع‬ ‫داخلی سازی ‪ ۷۱‬درصدی در تجهیزات صنعت فوالد‬ ‫را باالت��ر ببری��م‪ .‬در پاالیش��گاه ها‪ ،‬پتروش��یمی ها و‬ ‫ش��رکت های فوالدی‪ ،‬حداقل داخلی سازی ‪ ۶۵‬درصد‪،‬‬ ‫‪ ۶۹‬درص��د و ‪ ۷۱‬درصد را در تجهیزات داش��تیم پس‬ ‫ب��ا تصوی��ب هیات نظ��ارت‪ ،‬حد نصاب داخلی س��ازی‬ ‫تجهی��زات در ای��ن صنایع از ‪ ۵۱‬درص��د به ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫افزایش پیدا کرد‪ .‬این به معنای ان است که ما به جایی‬ ‫رس��یدیم که حداقل ‪ ۶۰‬درصد تجهیزات پاالیشگاهی‪،‬‬ ‫نیروگاهی‪ ،‬پتروش��یمی و فوالدی را در داخل کش��ور‬ ‫می سازیم‪.‬‬ ‫هادوی گف��ت‪ :‬اگر بخواهیم عدد بس��یار معنا داری‬ ‫از می��زان پیش��رفت داخلی س��ازی در قیمت ها اعالم‬ ‫کنیم‪ ،‬می ت��وان به همین موضوع اش��اره کرد که حد‬ ‫نص��اب را برای پاالیش��گاه ها‪ ،‬پتروش��یمی ها و چنین‬ ‫خطوط پیشرفته و تجهیزات گران قیمتی از ‪ ۵۱‬درصد‬ ‫ب��ه ‪۶۰‬درصد رس��انده ایم‪ .‬یعنی ‪۹‬درص��د در کل یک‬ ‫مجموعه افزایش عمق ساخت داخل داده ایم‪.‬‬ ‫تحققراهبرد«جایگزینیمعدنبانفت»باازادسازیمعادن‬ ‫نماین��ده م��ردم ام��ل در مجلس ش��ورای‬ ‫اسالمی با قدردانی از تالش های وزیر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت در جهت ازادس��ازی معادن‬ ‫و محدوده های معدنی غیرفعال کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اجرای طرح ازادس��ازی ‪ ۶۰۰۰‬هزار محدوده‬ ‫و مع��دن غیرفعال‪ ،‬گام محکمی در راس��تای‬ ‫اج��رای اس��تراتژی «معدن به ج��ای نفت»‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬رضا حاجی پ��ور افزود‪ :‬با‬ ‫عنایت ب��ه مطالب��ه رهبر معظ��م انقالب در‬ ‫خصوص راهب��رد کالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت در جه��ت جایگزینی ب��ازار نفت‪،‬‬ ‫اج��رای طرح ازادس��ازی ‪ 6‬ه��زار محدوده و‬ ‫معدن غیرفعال کش��ور می تواند نخستین گام‬ ‫در راستای تحقق استراتژی «جایگزینی نفت‬ ‫با معدن» باشد‪.‬‬ ‫وی ب��ا قدردان��ی از اقدام��ات و تح��والت‬ ‫حوزه ه��ای صنعتی و معدنی کش��ور در یک‬ ‫سال گذشته‪ ،‬خاطر نش��ان کرد‪ :‬رشد صنعتی‬ ‫‪ ۷‬درصدی و رش��د استخراج معادن به میزان‬ ‫بیش از ‪ ۱۳‬درصد‪ ،‬اتفاقات مثبت و امیدبخش‬ ‫فوالد سبا و فوالد مبارکه اصفهان فضای بسیار مناسب‬ ‫فیزیکی ب��رای ارائه خدمات واکسیناس��یون به وجود‬ ‫امد‪ .‬تجهی��زات و امکانات غرفه بن��دی انجام و هزینه‬ ‫قابل توجهی توسط فوالد مبارکه اصفهان صرف اجرایی‬ ‫کردن طرح ملی واکسیناسیون در سطح شهر زرین شهر‬ ‫ش��د‪ .‬وحدتی تصریح کرد‪ :‬این کمک موجب شد طرح‬ ‫واکسیناسیون در فضایی بسیار مناسب و بدون ازدحام‬ ‫جمعیت و در رفاه کامل برای شهروندان اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی ضم��ن قدردانی از کمک های مجتمع فوالد س��با‬ ‫و فوالد مبارکه اصفهان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه ش��اه کلید حل بحران کرونا واکسیناسیون است‪،‬‬ ‫امیدواریم با امکاناتی که فراهم ش��ده با سرعت و دقت‬ ‫بخش صنعت و معدن اس��ت ک��ه پیامدهای‬ ‫بسیار خوبی در ارتقای شاخص های اقتصادی‬ ‫در امسال خواهد داشت‪.‬‬ ‫عضو ناظر مجلس در ش��ورای معادن استان‬ ‫مازندران تصریح کرد‪ :‬اشتغالزایی‪ ،‬استفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ای خدادادی کش��ور و تامین مواد‬ ‫اولیه واحدهای تولی��دی صنعتی و معدنی از‬ ‫اثار اجرای این طرح بزرگ اس��ت که می تواند‬ ‫جهش و رون��ق واقعی بخش معدن را موجب‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر ض��رورت همراهی بیش از‬ ‫پیش مسئوالن بخش های مختلف در مرکز و‬ ‫استان ها در جهت اجرای همه جانبه این طرح‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم مس��ئوالن محت��رم در همه‬ ‫بخش ها در مرکز و اس��تان ها‪ ،‬همراه و همگام‬ ‫ب��ا تالش های وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‪،‬‬ ‫نس��بت به تکمی��ل فراینده��ای اجرای طرح‬ ‫ازادسازی معادن اقدام کنند تا هرچه سریع تر‬ ‫حالوت و ش��یرینی اج��رای ان در کام مردم‪،‬‬ ‫به وی��ژه جوان��ان فارغ التحصی��ل و متخصص‬ ‫جویای کار احساس شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز س��اخت داخل وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت ادام��ه داد‪ :‬ما در قانون اس��تفاده حداکثر باید‬ ‫عمق س��اخت داخل تمام تجهی��زات و کاال های ایرانی‬ ‫را محاسبه کنیم‪.‬‬ ‫در مهر سال گذش��ته ایین نامه ای به تصویب دولت‬ ‫رس��ید تا دس��تورالعمل محاس��به عمق ساخت داخل‬ ‫تدوین شود‪ .‬این دس��توالعمل تدوین شد و به امضای‬ ‫بیش��تری برنامه ملی واکسیناسیون را در شهرستان به‬ ‫پیش ببریم‪ .‬ش��ایان ذکر است حسین رجایی‪ ،‬نماینده‬ ‫م��ردم لنجان در مجلس ش��ورای اس�لامی‪ ،‬به منظور‬ ‫بازدی��د میدانی از روند واکسیناس��یون کرونا از مراکز‬ ‫تجمیع واکسیناس��یون فوالدش��هر و زرین شهر بازدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫مراک��ز واکسیناس��یون کرونا در شهرس��تان لنجان‬ ‫ش��امل ورزشگاه تختی (استخر تختی)‪ ،‬ورزشگاه ایثار‪،‬‬ ‫مرکز خدمات جامع س�لامت‪ ،‬مرکز سده لنجان‪ ،‬مرکز‬ ‫باغش��اد‪ ،‬مرکز ورنامخواس��ت‪ ،‬مرک��ز چرمهین‪ ،‬مرکز‬ ‫باغبادران‪ ،‬مرکز چم یوس��ف علی‪ ،‬مرک��ز حاجت اقا و‬ ‫مرکز کچوئیه است‪.‬‬ ‫مق��ام وزارت رس��ید و امروز بیش از یک ماه اس��ت ان‬ ‫را ب��ه واحد های تولیدی ابالغ کرده ایم‪ .‬با اجرای کامل‬ ‫این طرح به راحتی می توانیم عمق س��اخت داخل هر‬ ‫کاالی��ی را محاس��به و ان را در س��امانه توانیران درج‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬هر کس��ی می تواند متوجه ش��ود که یک‬ ‫محصول‪ ،‬از لوازم خانگی گرفت��ه تا تجهیزات صنعتی‪،‬‬ ‫میزان س��اخت داخل محص��ول چقدر اس��ت تا برای‬ ‫افزایش عمق س��اخت داخل این تجهیزات برنامه ریزی‬ ‫کنیم‪ .‬ما باید عمق س��اخت داخل را مش��خص کنیم‬ ‫و در راس��تای تش��ویق فعاالن صنعتی ب��رای افزایش‬ ‫عمق س��اخت داخل ت�لاش کنند‪ .‬این مش��وق ها هم‬ ‫ایین نامه مشخصی دارند و برای شرکت هایی که عمق‬ ‫س��اخت داخل را بیش��تر می کنند به ازای هر ‪ ۵‬پایه‪،‬‬ ‫معافیت های مالیاتی در نظر گرفته ش��ده که مش��وق‬ ‫خوبی برای هر کاال و خدماتی است‪.‬‬ ‫ردپای دالالن در گرانی مصالح ساختمانی‬ ‫سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه رد پای‬ ‫دالالن و واسطه ها در گرانی اخیر نهاده های ساختمانی دیده‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬در اثر تداوم کمب��ود عرضه و گرانی مصالح‬ ‫س��اختمانی به ویژه سیمان و فوالد بس��یاری از کارگاه های‬ ‫ساخت وس��از تعطیل خواهند شد و دود این گرانی به چشم‬ ‫مردم می رود‪.‬‬ ‫عبدالج�لال ایری‪ ،‬در گفت وگو با خانه ملت‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫افزایش بی ضابطه و افسارگس��یخته نرخ مصالح ساختمانی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه تعطیلی کارخانجات س��یمان جهت تامین‬ ‫برق کش��ور موج��ب رونق ب��ازار کاذب و ع��دم کنترل نرخ‬ ‫س��یمان شده است‪ ،‬کمبود عرضه سیمان در بازار‪ ،‬و افزایش‬ ‫تقاضای در این فصل از س��ال که همیش��ه با مصرف باالی‬ ‫س��یمان مواجه هس��تیم‪ ،‬تعادل عرضه و تقاضا را در بازار بر‬ ‫هم زده است به نحوی که در بازار نرخ هر پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی‬ ‫س��یمان از ‪ ۴۴‬هزار تومان به بیش از ‪ ۷۰‬هزار تومان رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس ش��ورای اسالمی‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫اینکه کاهش فعالیت واحدهای تولیدکننده س��یمان و فوالد‬ ‫تقاض��ای کاذب در بازار به دلیل بار روانی ناش��ی از تعطیلی‬ ‫این واحدها را افزایش داده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تقاضای کاذب‬ ‫در بازار مصالح س��اختمانی و نگرانی انبوه س��ازان از کمبود‬ ‫س��یمان در سایه خالء نظارتی دستگاه های متولی و فعالیت‬ ‫گس��ترده دالالن و سودارگران موجب گرانی سیمان و فوالد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه رد پای دالالن و واس��طه ها در گرانی‬ ‫اخیر نهاده های س��اختمانی دیده می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بارها‬ ‫جلس��اتی بی��ن وزرای دول��ت و نمایندگان مجل��س برای‬ ‫جلوگیری از فعالیت س��وداگران و قطع دست دالالن برگزار‬ ‫ش��ده اما متاسفانه نتیجه بخش نبوده‪ ،‬گویا متولیان امر هیچ‬ ‫همت و اراده ای برای کاهش و کنترل نرخ ندارند‪.‬‬ ‫س��خنگوی کمیسیون عمران مجلس ش��ورای اسالمی با‬ ‫تاکید بر اینکه تبعات افزایش نرخ مصالح ساختمانی خصوصا‬ ‫سیمان و میلگرد در افزایش نرخ تمام شده ساخت وساز بروز‬ ‫خواهد کرد خاطرنش��ان کرد‪ :‬در اثر ت��داوم کمبود عرضه و‬ ‫گرانی مصالح س��اختمانی به ویژه سیمان و فوالد بسیاری از‬ ‫کارگاه های ساخت وساز تعطیل خواهند شد و دود این گرانی‬ ‫به چشم مردم می رود‪.‬‬ ‫لذا در کمیسیون عمران مجلس در نخستین فرصت وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را برای پاسخگویی در خصوص علل‬ ‫افزایش نرخ مصالح ساختمانی و عدم تحقق وعده های ایشان‬ ‫برای جلوگیری از فعالیت دالالن و واسطه ها احضار خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫کاهش معادن غیرفعال در بوشهر‬ ‫معدن‬ ‫سه شنبه‬ ‫گروه معدن‬ ‫خبر‬ ‫وقوع بیشترین حوادث‬ ‫معدنی در سال ‪98‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫از ‪ ۲۴۴‬معدن اس��تان بوش��هر در زمینه های‬ ‫شن‪ ،‬ماس��ه‪ ،‬سنگ های س��اختمانی‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫س��یمان و س��نگ گ��چ ‪ ۸۱‬مع��دن ان راکد و‬ ‫غیرفعال است و این درحالی است که در یکسال‬ ‫گذش��ته ‪۱۸‬معدن راکد با حمایت های ویژه وارد‬ ‫چرخه تولید شده است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬دس��تیابی به تولید بیشتر‬ ‫بر اس��اس منابع موجود یکی از مهم ترین اهداف‬ ‫اقتصادی هر جامعه محسوب می شود‪.‬‬ ‫ام��روزه یکی از مهم تری��ن عوامل تاثیرگذار بر‬ ‫اقتصاد‪ ،‬س��رمایه گذاری و امور مرب��وط به ان و‬ ‫عاملی برای تولید‪ ،‬اشتغال و به حرکت دراوردن‬ ‫چرخ های اقتصادی است‪.‬‬ ‫ایران به لحاظ ذخایر معدنی از ‪ ۱۰‬کشورهای‬ ‫نخست جهان اس��ت و براساس امارهای موجود‬ ‫‪۷‬درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد‪.‬‬ ‫استان بوشهر در بخش ذخایر معدنی از ظرفیت‬ ‫باالیی در بخش های مختلف مصالح ساختمانی‪،‬‬ ‫معادن اهک‪ ،‬سنگ الشه‪ ،‬گچ‪ ،‬مارن‪ ،‬نمک‪ ،‬شن‪،‬‬ ‫ماس��ه و مرمریت برخوردار است و این درحالی‬ ‫است که مواد معدنی دیگری مانند بوکسیت‪ ،‬قیر‬ ‫طبیعی و فسفات در استان شناسایی شده که در‬ ‫حال انجام مطالعات اکتشافی است‪.‬‬ ‫عبدالکریم گراوند‪ ،‬استاندار بوشهر در نخستین‬ ‫شورای معادن استان بوشهر با قدردانی از تالش‬ ‫معدن کاران و دس��ت اندرکاران ای��ن حوزه مهم‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬تولی��دی‪ ،‬اش��تغال زایی و صادراتی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬در معادن استان بوشهر مشکل خاصی‬ ‫وج��ود ندارد و هم��کاری دس��تگاه های اجرایی‬ ‫ذیربط مورد ستایش و قدردانی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پرونده های کارشناسی شده‬ ‫در حوزه معدن به نفع مردم بوده گفت‪ :‬برای حل‬ ‫مشکالت معدن کاران اس��تان بوشهر کمک های‬ ‫الزم ارائ��ه می ش��ود و حمایت های وی��ژه از این‬ ‫بخش مورد تاکید است‪.‬‬ ‫وی جلوگیری از تضییع حق و حقوق دولت در‬ ‫بخش معدن را مورد اش��اره قرار داد و بیان کرد‪:‬‬ ‫هرگونه کمک برای رفع مش��کالت فعاالن بخش‬ ‫معدن مورد توجه قرار دارد ولی از تضییع حق و‬ ‫حقوق دولت جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫استاندار بوش��هر‪ ،‬هماهنگی مطلوب بین نظام‬ ‫مهندس��ی‪ ،‬خانه مع��دن‪ ،‬دس��تگاه های اجرایی‬ ‫و فع��االن بخ��ش معدن را مورد اش��اره قرار داد‬ ‫و بیان کرد‪ :‬جلس��ات ش��ورای معادن بر اساس‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 27‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪655‬‬ ‫پرونده های معدنی تش��کیل می ش��ود‪ .‬گراوند با‬ ‫اش��اره به مزایده سراس��ری واگ��ذاری معادن به‬ ‫فع��االن این حوزه خاطر نش��ان ک��رد‪ :‬برگزاری‬ ‫مزایده سراس��ری معادن در اس��تان ها بر اساس‬ ‫ریل گ��ذاری توس��عه فعالیت های معدنی اس��ت‬ ‫و به معن��ای ح��راج معادن نیس��ت بلک��ه روال‬ ‫کامال طبیعی و مس��بوق به س��ابقه و در سامانه‬ ‫بارگذاری شده و در منظر فعاالن این حوزه قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی باتاکید بر کمک به دولت اینده در بخش‬ ‫مع��دن گف��ت‪ :‬درامدها و حق و حق��وق دولتی‬ ‫حاص��ل از معادن به خزان��ه برمی گردد هر چند‬ ‫در اس��تان بوشهر رقم و مبلغ بزرگی نیست ولی‬ ‫بای��د کمک های الزم ب��رای جلوگیری از تضییع‬ ‫ح��ق و حقوق دولت و حمای��ت از فعاالن معدن‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار بوش��هر با بیان اینکه م��واد معدنی‬ ‫متنوع��ی در اس��تان وج��ود دارد تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫فعال ک��ردن این معادن و تکمی��ل زنجیره های‬ ‫صنایع معدن��ی در اولویت ق��رار دارد و همکاری‬ ‫دستگاه های اجرایی و فعاالن معدن در این حوزه‬ ‫ستودنی است‪.‬‬ ‫س��ید حس��ین حس��ینی‪ ،‬رئی��س س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان بوش��هر هم‬ ‫با اش��اره ب��ه اینک��ه ‪ ۱۴۵‬معدن در اس��تان در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬فعال بود خاطر نش��ان کرد‪ :‬سال‬ ‫گذش��ته با فعال ش��دن ‪ ۱۸‬مع��دن راکد تعداد‬ ‫معادن اس��تان بوش��هر ب��ه ‪ ۱۶۳‬مع��دن فعال‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی از افزای��ش ‪ ۱۲.۴‬درصد واحدهای معدنی‬ ‫در استان بوشهر خبر داد و بیان کرد‪ :‬معادن غیر‬ ‫فعال در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬ح��دود ‪ ۹۹‬معدن بود که‬ ‫ب��ا حمایت های الزم ب��ه ‪ ۸۱‬معدن کاهش یافت‬ ‫و اکنون منفی ‪ ۱۸‬درصد معادن اس��تان بوشهر‬ ‫غیر فعال است‪.‬‬ ‫وی تعداد ش��اغالن در بخش معدن در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬را یک هزار و ‪ ۲۷۲‬نفر دانس��ت و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این تعداد در سال گذشته به یک هزار ‪۴۵۷‬‬ ‫نفر رسید‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫بوشهر اس��تخراج مواد معدنی در استان را مورد‬ ‫اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد‪ :‬در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫میزان استخراج مواد معدنی استان بوشهر ‪۱۶.۸‬‬ ‫میلی��ون تن بود که این رقم در س��ال گذش��ته‬ ‫حدود همین میزان ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫حس��ینی با بیان اینکه س��ال گذشته ‪ ۶‬پروانه‬ ‫اکتش��اف مواد معدنی صادر شد تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫این مدت ‪ ۳‬گواهی اکتش��اف مواد معدنی صادر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی بهره ب��رداری از ‪ ۱۳‬مع��دن را از دیگ��ر‬ ‫برنامه ها دانس��ت و بیان کرد‪ :‬در این راستا سال‬ ‫گذش��ته ‪ ۲۷‬میلی��ارد تومان در بخ��ش معدن‬ ‫سرمایه گذاری شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫بوش��هر با اش��اره به برگزاری مزایده سراس��ری‬ ‫معادن تصریح کرد‪ :‬در سال های گذشته برگزاری‬ ‫مزایده واگذاری معادن اس��تانی بود که امس��ال‬ ‫به صورت همزمان سراس��ری برگزار شده که در‬ ‫استان بوش��هر ‪ ۶۹‬معدن در مزایده قرار گذشته‬ ‫ش��د که ش��امل ‪ ۵۸‬پروانه بهره برداری‪ ۸ ،‬مورد‬ ‫گواهی کشف‪ ۳ ،‬مورد درخواست اکتشاف است‬ ‫که ‪ ۵‬نفر در این مزایده واجدان شرایط مشمول‬ ‫و برنده شدند‪.‬‬ ‫حس��ینی با بیان اینکه ‪ ۲۴۴‬معدن در استان‬ ‫بوش��هر وجود دارد افزود از مجموع ‪ ۲۴۴‬معدن‬ ‫در این اس��تان اکنون ‪ ۱۶۳‬واحد ان فعال و ‪۸۱‬‬ ‫معدن هم راکد است‪.‬‬ ‫وی معادن شناس��ایی شده را رسوبی و شامل‬ ‫س��نگ اهک‪ ،‬الش��ه‪ ،‬گچ‪ ،‬مارن‪ ،‬نمک و شن و‬ ‫ماس��ه مرمریت دانست و بیان کرد‪ :‬مواد معدنی‬ ‫دیگری مانند بوکس��یت‪ ،‬قیر طبیعی و فس��فات‬ ‫نیز در استان شناسایی ش��ده که در حال انجام‬ ‫مطالعات اکتشافی است‪.‬‬ ‫اس��تان بوش��هر از نظر میزان اس��تخراج مواد‬ ‫معدنی رتبه ششم در کشور دارد و درحال حاضر‬ ‫چن��د واح��د عم��ده ف��راوری م��واد معدنی و‬ ‫اس��کله های اختصاص��ی برای ص��ادرات مصالح‬ ‫تولیدی معدنی فعالیت دارند‪.‬‬ ‫طرح مطالعاتی اکتش��اف بیتومین‪ ،‬فسفات و‬ ‫بوکس��ید در استان بوش��هر در حال انجام است‬ ‫که فعال شدن این معادن نقش مهمی در تولید‪،‬‬ ‫اشتغال و صادرات دارد‪.‬‬ ‫با توجه به مزیت های نس��بی استان در زمینه‬ ‫صادرات مواد معدن��ی و از طرفی تقاضای باالی‬ ‫ای��ن نوع محص��والت در بازار کش��ورهای حوزه‬ ‫خلیج فارس‪ ،‬س��رمایه گذاری های بیشتر در این‬ ‫بخش امری مهم و ضروری است‪.‬‬ ‫اهمیت باالی ایجاد و راه اندازی پایانه صادراتی‬ ‫ت فعاالن‬ ‫مواد معدنی در استان بوشهر از مطالبا ‬ ‫بخش معدن اس��ت چراکه این پایانه در افزایش‬ ‫صادرات محصوالت معدنی نقش بس��یار مهمی‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫رنج معدن از فرسودگی ماشین االت معدنی‬ ‫قطعا فرس��وده بودن ناوگان ماش��ین االت معدنی باعث‬ ‫ش��ده که ع�لاوه ب��ر تامین قطع��ات و مش��کالت مربوط‬ ‫ب��ه ان مصرف س��وخت‪ ،‬روغ��ن و س��رویس و نگهداری و‬ ‫نهایتا نرخ تمام ش��ده نیز نس��بت به ماش��ین االت افزایش‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬درحال حاضر تامین انواع ماشین االت‬ ‫و تجهی��زات معدنکاران کش��ور به ص��ورت عمده از طریق‬ ‫واردات انجام می شود به نحوی که ماشین االت و تجهیزات‬ ‫معدنی س��نگین مانند انواع بیل مکانیک��ی‪ ،‬لودر‪ ،‬بولدوزر‪،‬‬ ‫دام��پ تراک‪ ،‬تجهیزات حف��اری و تجهیزات خاص معادن‬ ‫زیرزمین��ی زغال س��نگ در داخ��ل تولید نمی ش��ود و به‬ ‫طور متوس��ط در ش��رایط کنون��ی س��الیانه ‪ ۱۲۰‬تا ‪۲۵۰‬‬ ‫میلی��ون دالر ص��رف واردات ماش��ین االت و تجهی��زات‬ ‫معدنی می شود‪.‬‬ ‫همچنی��ن براس��اس مصوب��ه هی��ات وزی��ران ورود و‬ ‫ترخی��ص ماش��ین االت و راه س��ازی غیراس��قاطی دارای‬ ‫نش��ان تجاری معتب��ر جهانی‪ ،‬صرفا تا پایان س��ال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫ب��ا ارز ب��ازار ثانویه اعالم��ی بانک مرکزی ب��ه صورتی که‬ ‫حداکث��ر ‪ ۵‬س��ال از س��اخت ان نگذش��ته باش��د انج��ام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نکت��ه قابل توج��ه اینجاس��ت این واردات بدون ش��رط‬ ‫داش��تن نمایندگ��ی مجاز و ب��ا رعایت قوانی��ن و مقررات‬ ‫انجام ش��ده است‪ .‬بر اس��اس امارگمرک در سال ‪ ۹۸‬حدود‬ ‫‪ ۱۳۵‬میلیون دالر انواع ماش��ین االت معدنی به کشور وارد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫البت��ه قطعا فرس��وده بودن ناوگان ماش��ین االت معدنی‬ ‫باعث ش��ده اس��ت که عالوه بر تامین قطعات و مش��کالت‬ ‫مربوط به ان مصرف سوخت‪ ،‬روغن و سرویس و نگهداری‬ ‫و نهایتا نرخ تمام ش��ده نیز نسبت به ماشین االت افزایش‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬این مس��ئله خود بخش��ی را با مش��کالت‬ ‫عدیده ای روبه رو ساخته است‪.‬‬ ‫در کن��ار ای��ن چالش ه��ا در ش��رایط فعل��ی ک��ه تولید‬ ‫ماش��ین االت در داخل کش��ور انجام نمی ش��ود ممنوعیت‬ ‫واردات ماش��ین االت دس��ت دوم معدن��ی ب��ا عم��ر بیش‬ ‫از ‪ ۵‬س��ال نی��ز موجب ایج��اد انحصار و باالت��ر بودن نرخ‬ ‫ماش��ین االت معدنی مس��تعمل در داخل کش��ور حتی از‬ ‫قیمت های جهانی شده است‪.‬‬ ‫عموما ماش��ین االت در دنیا در بازه های ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬س��اله‬ ‫مورد اس��تفاده قرار می گیرند‪ .‬و ماش��ین االت با عمر کمتر‬ ‫از ‪ ۵‬سال قابلیت اس��تفاده برای شرکت های بزرگ معدنی‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫ع�لاوه برای��ن فرس��وده ب��ودن ماش��ین االت معدن��ی‬ ‫کش��ور در کن��ار ممنوعی��ت واردات ماش��ین االت با عمر‬ ‫ب��االی ‪ ۵‬س��ال امکان نوس��ازی بخش مع��دن را از منظر‬ ‫ماش��ین االت و تجهی��زات معدن��ی ب��ا مش��کالتی روبه رو‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت ک��ه براس��اس م��اده ‪ ۱۰۹‬و ‪۱۱۰‬‬ ‫ایین نامه اجرایی قانون معادن مصوب سال ‪ ۹۲‬ظرفیت های‬ ‫قانون��ی و مقرراتی م��ورد نیاز در این زمین��ه را نیز فراهم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫براس��اس ای��ن م��واد از ایین نام��ه قانون مع��ادن‪ ،‬ورود‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات اکتش��افی اس��تخراج و صنعتی‬ ‫م��ورد نیاز خ��ط تولید عملی��ات معدن��ی و صنایع معدنی‬ ‫ک��ه با مج��وز وزارت انجام می ش��ود از پرداخ��ت هرگونه‬ ‫حق��وق ورودی مع��اف هس��تند و همچنی��ن واردات‬ ‫ماش��ین االت و تجهیزات اکتش��افی‪ ،‬استخراجی و صنعتی‬ ‫مناس��ب دس��ت دوم مورد نیاز خط تولید عملیات معدنی‬ ‫نی��ز ب��ا تایی��د وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت مجاز‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫براس��اس ماده ‪ ۴۶‬قانون برنامه ‪ 5‬س��اله شش��م کش��ور‬ ‫مص��وب ‪ ۱۳۹۵‬و همچنی��ن قان��ون حداکثر اس��تفاده از‬ ‫ت��وان تولی��دی و خدمات��ی در تامی��ن نیازهای کش��ور و‬ ‫تقویت انها در ام��ر صادرات مصوب ‪ ۱۳۹۸‬از بعد از قانون‬ ‫زمینه فعالیت برای تولید ماش��ین االت معدنی در کش��ور‬ ‫فراهم است‪.‬‬ ‫ش��رکت تولی��د تجهی��زات س��نگین هپک��و اراک‬ ‫ب��ه عن��وان تنه��ا واح��د صنعت��ی تولیدکنن��ده ان��واع‬ ‫ماش��ین االت راه س��ازی معدن��ی و کش��اورزی در ای��ران‬ ‫اس��ت که ب��ه دلی��ل فراین��د معی��وب خصوصی س��ازی‬ ‫در س��ال های اخی��ر ب��ه حال��ت نیم��ه تعطی��ل درامده‬ ‫اس��ت‪ .‬ل��ودر‪ ،‬بولدوزر‪ ،‬بی��ل مکانیکی‪ ،‬دامپ ت��راک‪ ،‬بیل‬ ‫زنجیری و شاور را دارد‪.‬‬ ‫ش��رکت هپکو در سال ‪ ۵۱‬با مشارکت سازمان گسترش‬ ‫و نوس��ازی صنایع ای��ران ‪ ۵۵‬درصد و بخش خصوصی ‪۴۵‬‬ ‫درصد با هدف مونتاژ ‪ ۵۰۰‬دس��تگاه ماشین االت راه سازی‬ ‫تاس��یس ش��د در س��ال ‪ ۵۴‬راه اندازی ش��رکت در فضای‬ ‫‪۱۰۰‬هکتاری و سالن تولیدی به مساحت ‪ ۴۰‬هزار مترمربع‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫همان طور که ذکر ش��د ش��رکت هپکو از زیرساخت ها و‬ ‫امکانات الزم برای تامین نیاز داخلی کشور به ماشین االت‬ ‫معدنی برخوردار اس��ت و براوردهای فنی س��ازمان توسعه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی ایران نش��ان می دهد‬ ‫ک��ه ب��ا ام��کان فعال س��ازی مجدد ای��ن واح��د صنعتی‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫با درنظ��ر گرفتن ش��رایط عملیاتی‪ ،‬در س��رمایه گذاری‬ ‫حداق��ل ‪ ۱۰۰‬میلی��ون دالری ص��ورت نوس��ازی ای��ن‬ ‫واح��د صنعت��ی‪ ،‬بروز ک��ردن تجهیزات و ارتق��ای کیفیت‬ ‫محص��والت تولیدی‪ ،‬حداقل یک س��ال زم��ان برای تبدیل‬ ‫ش��دن ای��ن واحد ب��ه تولیدکنن��ده ماش��ین االت معدنی‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫بنابراین داخلی سازی ماشین االت و تجهیزات معدنی ذکر‬ ‫شده و تامین نیاز ش��رکت های معدنی به این ماشین االت‬ ‫نیازمند انجام فرایند فن��ی مدیریتی که در صورت اجرای‬ ‫مناس��ب در بهترین حالت نتایج ان تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬به بار‬ ‫خواهد نشست‪.‬‬ ‫بررس��ی های ام��اری نش��ان می دهد ب��ا وجود‬ ‫انک��ه مع��ادن دارای حادث��ه در س��ال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫کاهش ‪۲.۲‬درصدی داش��ته ام��ا حوادث معدنی با‬ ‫‪۱۴.۵‬درصد افزایش رو به رو بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬بخش مع��دن از مهم ترین و‬ ‫عمده تری��ن بخش ه��ای تامین کننده م��واد اولیه‬ ‫صنایع به ش��مار می رود که با داشتن ذخایر غنی‬ ‫مواد معدنی به عنوان ی��ک امکان بالقوه‪ ،‬می تواند‬ ‫نقش موثری در توس��عه صنعتی کش��ور داشته و‬ ‫راهگشای بسیاری از معضالت خودکفایی صنعتی‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫فعالی��ت اقتصادی اس��تخراج مع��ادن در حال‬ ‫بهره برداری‪ ،‬به عنوان یکی از زیربخش های عمده‬ ‫ اقتصادی در کشور است که با توجه به ماهیت ان‬ ‫در زمره فعالیت های اقتصادی پرخطر قرار دارد‪.‬‬ ‫بر این اساس بررسی وضعیت بهداشت و ایمنی‬ ‫در مع��ادن در حال بهره برداری کش��ور و حوادث‬ ‫ش��غلی رخ داده در ای��ن فعالیت می تواند منجر به‬ ‫اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و حمایتی شود‪.‬‬ ‫مرکز امار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون کار‬ ‫و رفاه اجتماعی در این راس��تا و با استناد به نتایج‬ ‫طرح امارگی��ری از معادن در حال بهره برداری در‬ ‫س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به بررسی وضعیت بهداشت و ایمنی‬ ‫در معادن پرداخت است‪.‬‬ ‫بر اس��اس این گ��زارش نتایج امارگیری س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬معادن کش��ور حاکی از ان است که تعداد‬ ‫کل معادن در حال بهره برداری با افزایش ‪۵۸‬معدن‬ ‫و معادل ‪ ۱.۲‬درصد از ‪ ۴۹۱۶‬معدن در سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫به ‪ ۴۹۷۴‬معدن رسیده است‪.‬‬ ‫متوسط تعداد ش��اغالن معادن نیز با ‪ ۷۳۴۰‬نفر‬ ‫معادل ‪ ۷.۴‬درص��د افزایش از ‪ ۹۹‬هزار و ‪ ۷۳۴‬نفر‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬به ‪ ۱۰۷‬هزار و ‪ ۷۴‬نفر در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬رس��یده اس��ت؛ به عبارتی س��رانه اشتغال‬ ‫مع��ادن در حال بهره برداری از ‪ ۲۰.۳‬نفر در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬ب��ه ‪ ۲۱.۵‬نف��ر در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬افزای��ش‬ ‫یافته است‪ .‬اس��تان های اردبیل‪ ،‬خراسان رضوی و‬ ‫البرز بیشترین رش��د در تعداد معادن و استانهای‬ ‫اذربایج��ان غربی‪ ،‬کرمان و گلس��تان بیش��ترین‬ ‫کاه��ش در تعداد معادن در حال بهره برداری را به‬ ‫خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫بررس��ی معادن در ح��ال بهره برداری در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬بیانگ��ر ان اس��ت ک��ه ‪ ۴۵.۹‬درصد معادن‬ ‫مع��ادل ‪ ۲۲۸۴‬مع��دن دارای مس��ئول ایمن��ی‪،‬‬ ‫‪۳.۱‬درصد معادن معادل ‪ ۱۵۴‬معدن دارای مسئول‬ ‫بهداشت حرفه ای و ‪ ۵۱۵‬معدن معادل ‪۱۰.۴‬درصد‬ ‫دارای واحد بهداشت و ایمنی هستند‪.‬‬ ‫این گزارش نشان می دهد که استان های کرمان‪،‬‬ ‫مرکزی و خراس��ان جنوبی بیشترین معادن دارای‬ ‫مس��ئول ایمنی در س��ال ‪ ۱۳۹۸‬بوده اند و معادن‬ ‫اس��تان های ف��ارس‪ ،‬گی�لان و خراس��ان جنوبی‬ ‫بیش��ترین بهداش��ت حرفه ای را به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪ .‬نتایج به دس��ت امده از بررس��ی اطالعات‬ ‫ثبت ش��ده از معادن در حال بهره برداری در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬نش��ان می دهد ک��ه در ‪ ۲۷۱‬معدن ‪۱۷۷۰‬‬ ‫مورد حادثه ش��غلی رخ داده که در مقایسه با سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬تع��داد مع��ادن دارای حادث��ه ‪ ۲.۲‬درصد‬ ‫کاهش داش��ته ولی تعداد ح��وادث معدنی ‪۱۴.۵‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪ .‬عمده ترین علل مستقیم‬ ‫بروز اسیب های شغلی به ترتیب مربوط به تصادم‬ ‫یا تصادف با اجسام درحال حرکت‪ ،‬تماس با اجسام‬ ‫برن��ده‪ ،‬تیز‪ ،‬زبر‪ ،‬ن��وک تیز‪ ،‬دارای برجس��تگی یا‬ ‫ناهموار‪ ،‬برخورد عمودی یا افقی با اجسام در حال‬ ‫سکون و گیر کردن یا له شدن بین یا درون اجسام‬ ‫ب��وده که در مجم��وع ‪ ۸۶‬درصد موارد را ش��امل‬ ‫می ش��ود‪ .‬بررسی بیش��ترین علل مستقیم اسیب‬ ‫شغلی بر حسب فعالیتهای اقتصادی نشان می دهد‬ ‫این علل در معادن با فعالیت «استخراج زغال سنگ‬ ‫خش��ک»‪« ،‬اس��تخراج س��نگ اهن» و «استخراج‬ ‫سنگ اهک» بیشتر مشاهده شده است‪.‬‬ ‫نتای��ج این ط��رح همچنین نش��ان می دهد که‬ ‫نرخ بروز حادثه شغلی منجر به فوت در معادن در‬ ‫حال بهره برداری کشور در سال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪۴.۳‬‬ ‫بوده و از تعداد ‪ ۱۷۷۵‬نفر اس��یب دیده شغلی این‬ ‫معادن‪ ۴۶‬نفر فوت کردند که امار فوتی ها نس��بت‬ ‫به س��ال ‪ ۱۳۹۷‬حدود ‪ ۲۷.۸‬درصد افزایش داشته‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 3 ‫صنایع فلزی و غیرفلزی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 27‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪655‬‬ ‫اخبار‬ ‫افزایش ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫نرخ سیمان‬ ‫رئیس اتحادیه مصالح س��اختمانی مشهدگفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر سیمان نه تولید و نه توزیع می شود‪.‬‬ ‫علت را که جویا می ش��ویم کارخانه قطعی برق را‬ ‫عامل این عدم تولید بیان می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا‪ ،‬غالمرضا س��لطانی گفت‪:‬‬ ‫درحال حاضر سیمان نه تولید و نه توزیع می شود‪.‬‬ ‫همچنین همان مقداری که تولید می شود نیز وارد‬ ‫بازار بورس می ش��ود و این امر خود باعث افزایش‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی نرخ سیمان شده است‪.‬‬ ‫وی در رابطه با وضعیت بازار سیمان اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر س��یمان وارد بورس شده است و نرخ‬ ‫ان به شدت افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در ‪ 3‬م��اه ابت��داء امس��ال ح��دودا‬ ‫‪۴۰‬درص��د افزایش در نرخ س��یمان به وجود امد‪.‬‬ ‫ام��ا در ان زم��ان س��یمان در بازار موج��ود بود‪.‬‬ ‫درحال حاضر س��یمان به طور کلی توزیع نمی شود‬ ‫و کارخانه سیمان را توزیع نمی کند‪ .‬اگر سیمان از‬ ‫سمت کارخانه عرضه شود ما مشکلی نداریم و ان‬ ‫را ب��ه فروش می رس��انیم‪ .‬اخرین نرخ برای فروش‬ ‫س��یمان در مشهد هر پاکت ‪ ۳۱‬هزار و ‪۵۰۰‬تومان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه مصالح س��اختمانی مش��هد بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر س��یمان نه تولی��د و نه توزیع‬ ‫می ش��ود‪ .‬عل��ت را که جوی��ا می ش��ویم کارخانه‬ ‫قطعی برق را عامل ای��ن عدم تولید بیان می کند‪.‬‬ ‫همچنین همان مقداری که تولید می شود نیز وارد‬ ‫بازار بورس می ش��ود و این امر خود باعث افزایش‬ ‫‪۱۰۰‬درصدی نرخ سیمان شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه «برای کنت��رل نرخ و کمبود‬ ‫س��یمان در بازار هیچ اقدامی انجام نش��ده است»‬ ‫اف��زود‪ :‬س��یمان در مرحله اول باید وجود داش��ته‬ ‫باش��د و بع��د وارد ب��ورس ش��ود‪ .‬درحال حاضر با‬ ‫قطعی های مک��رر برق هم تولید س��یمان کاهش‬ ‫یافته است و از طرفی هم سیمان وارد بورس شده‬ ‫که این امر مشکل را بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫جزئیات سوختگی ‪۴‬کارگر‬ ‫در «فوالد عجب شیر»‬ ‫رئی��س اداره تع��اون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی عجب‬ ‫شیر گفت‪ :‬بررس��ی های انجام شده نشان می دهد‬ ‫که وقوع فعل و انفعاالت شیمیایی در پاتیل حمل‬ ‫مواد مذاب‪ ،‬دلیل اصلی سوختگی ‪ 4‬کارگر کارخانه‬ ‫فوالد در این شهرستان است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬ناصر فالح بی��ان کرد‪ :‬با وجود‬ ‫استقرار تیم بهداشت کار مجرب در کارخانه فوالد‬ ‫عجب شیر‪ ،‬وقوع حوادث کار اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حال عمومی ‪ ۲‬نفر از مصدومان حادثه‬ ‫کارخانه فوالد عجب شیر خوب است و ‪ ۲‬نفر دیگر‬ ‫برای درمان به تبریز اعزام شده اند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬گ��زارش نهایی بررس��ی های‬ ‫دقیق تر این حادثه نیز از طریق رس��انه ها به اطالع‬ ‫م��ردم رس��انده می ش��ود‪.‬در همین ح��ال رئیس‬ ‫اورژانس عجب شیر نیز گفت‪ :‬به علت پاشیدن مواد‬ ‫مذاب ‪۴‬نفر از کارکنان ش��رکت فوالد عجب ش��یر‬ ‫دچار سوختگی ش��دند‪ .‬حسین ولی زاده ادامه داد‪:‬‬ ‫مصدومان این حادثه بالفاصله برای انجام اقدامات‬ ‫درمان��ی اولیه در بیمارس��تان ام��ام خمینی (ره)‬ ‫عجب شیر بس��تری و ‪ ۲‬نفر از انان به بیمارستان‬ ‫سینای تبریز اعزام شدند‪ .‬مجتمع فوالد شهرستان‬ ‫عجب شیر در راستای اعتالی صنعت فوالد کشور‬ ‫و اش��تغال بی��ش از ‪ ۲‬هزار نفر نی��روی کار جوان‬ ‫با سرمایه گذاری مش��ترک شرکت گسترش فوالد‬ ‫تبریز و بنیاد تعاون ارتش جمهوری اسالمی ایران‪،‬‬ ‫در زمینی به وسعت ‪ ۶۰‬هکتار و زیر بنائی مشتمل‬ ‫بر سالن های سر پوشیده تولید‪ ،‬اداری و رفاهی به‬ ‫وسعت حدود ‪ ۱۴‬هکتار در منطقه شهرک صنعتی‬ ‫«خضرلو»‪ ،‬واقع در ‪ ۶‬کیلومتری شهرستان عجب‬ ‫شیر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫توانمندی فوالد مبارکه درصادرات اسلب گاز ترش‬ ‫گروه معدن‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت فوالد مبارک��ه اصفهان‬ ‫در خصوص اجرایی ش��دن پروژه اس��تراتژیک‬ ‫گوره به جاس��ک با تاکید بر ضرورت اعتماد به‬ ‫ت��وان داخلی گفت‪ :‬طرف های خارجی به دلیل‬ ‫تحریم ه��ا‪ ،‬تحویل ورق های مورد نیاز ش��رکت‬ ‫نفت برای اج��رای پروژه انتق��ال نفت از گوره‬ ‫به جاس��ک خودداری کردند اما شرکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان اس��لب مخص��وص انتقال گاز‬ ‫ترش را از س��ال ‪ ۹۸‬تولی��د و هم اکنون نیز با‬ ‫افتخار می تواند صادرکننده این محصول باشد‬ ‫ت��ا بار دیگ��ر بی اثر بودن تحریم ه��ا که نتیجه‬ ‫خودکفایی و اس��تقالل کش��ور اس��ت را نشان‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ف��والد مبارکه‬ ‫اصفه��ان‪ ،‬حمیدرض��ا عظیمیان اف��زود‪ :‬وقتی‬ ‫برای نخس��تین بار همکاران مان از شرکت نفت‬ ‫برای تامین اس��لب مخصوص انتقال گاز ترش‬ ‫به ما مراجعه کردند‪ ،‬ایده و طرح مس��ئله اولیه‬ ‫و به بیان دیگر مسئله موجود را مطرح کردند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬پس از ان جلساتی در‬ ‫سطوح مختلف تشکیل شده و بعد از ایجاد یک‬ ‫اراده جمع��ی و قطعی برای تولید تختال مورد‬ ‫نیاز این پروژه در ف��والد مبارکه اصفهان برای‬ ‫نخستین بار و در یک همکاری گروهی و دست‬ ‫جمعی میان کارشناسان فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫و وزارت نفت‪ ،‬اس��لب گاز ترش در سال ‪ ۹۸‬در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اصفهان تولید شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دستیابی فوالد مبارکه به استاندارد‬ ‫تولید تختال‬ ‫بی��ژن نام��دار زنگن��ه‪ ،‬وزیر نف��ت در ایین‬ ‫بهره ب��رداری از خط لول��ه و پایانه نفتی انتقال‬ ‫نفت گوره‪-‬جاسک اظهار کرد‪ :‬عملیات صادرات‬ ‫نفت خام از س��واحل مک��ران در دریای عمان‬ ‫اغاز می ش��ود‪ .‬ایجاد ای��ن پایانه صادراتی نفت‬ ‫خام در منطقه مکران در س��ال های اولیه دهه‬ ‫‪ ۶۰‬و اوج جنگ تحمیلی مطرح ش��د‪ .‬بر همین‬ ‫اس��اس خط لوله ای به نام محرم راه اندازی شد‬ ‫که ب��ا پایان جنگ رها ش��د و بخش��ی از این‬ ‫خ��ط به قطر ‪ ۵۶‬اینچ و طول ‪ ۲۲۰‬کیلومتر در‬ ‫استان بوش��هر به انتقال اب به مناطق ساحلی‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در جری��ان س��فر س��ال ‪۹۹‬‬ ‫رئیس جمهوری به اس��تان هرمزگان با ایش��ان‬ ‫اج��رای این ط��رح جنبه ح��دی گرفت و پس‬ ‫از بررس��ی های کارشناس��ی ش��ده موض��وع و‬ ‫توجیهات اقتصادی‪ ،‬فنی و زیست محیطی‪ ،‬این‬ ‫ط��رح با اعتباری نزدیک ب��ه ‪۲‬میلیارد دالر در‬ ‫شورای اقتصاد تصویب و ابالغ شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فرایند س��اخت و تامین تجهیزات‬ ‫این پروژه مهم ملی از سال ‪ ۹۷‬اغاز و عملیات‬ ‫لوله گذاری این ان در تیرماه سال ‪ ۹۹‬با دستور‬ ‫رئیس جمهوری شروع شد‪ .‬این خط لوله با قطر‬ ‫‪ ۴۲‬اینچ (‪ )۱۰۶‬و ط��ول ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر اجرا‬ ‫شده که نفت خام سنگین و نیمه سنگین ایران‬ ‫را از منطق��ه گوره در اس��تان بوش��هر به بندر‬ ‫جاسک در استان هرمزگان منتقل می کند که‬ ‫امی��دوارم این طرح به عن��وان مهم ترین طرح‬ ‫پایه ای‪ ،‬زمینه س��از توس��عه اقتص��ادی منطقه‬ ‫مکران باش��د و پس از س��ال ها ای��ن کار کلید‬ ‫همچنی��ن تمل��ک اراضی با ع��رض نزدیک به‬ ‫‪ ۲۰۰‬متر و طول ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر نیز انجام شد‪.‬‬ ‫این خ��ط لوله‪ ،‬ایرانی ترین و س��ریع ترین خط‬ ‫لوله ای است که تاکنون در کشور ساخته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امیدواری��م بتوانیم از امکانات‬ ‫موج��ود اس��تفاده کنی��م و ظرفی��ت صادرات‬ ‫خود را پیوس��ته افزایش دهیم‪ .‬این طرح یکی‬ ‫از ط��رح های��ی بود ک��ه به قول مق��ام معظم‬ ‫رهبری اس��تراتژیک ترین طرح این دولت بود و‬ ‫خداروشکر به بهره برداری رسید‪ .‬ساخت پایانه‬ ‫صادراتی جدی نفتی نش��ان دهن��ده غیرت و‬ ‫توانمندی ایرانیان است‪.‬‬ ‫‹ ‹قدردان�ی رئیس جمهوری از فوالد‬ ‫مبارکه‬ ‫توسعه این مکان را به جریان اندازد‪ .‬وزیر نفت‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در مس��یر این خ��ط لوله ‪ ۵‬تلمبه‬ ‫خانه نفت خام‪ ۱۰ ،‬پس��ت برق و ‪ ۳۰۰‬کیلومتر‬ ‫خ��ط انتقال نی��رو اختصاص��ی و همچنین دو‬ ‫ایس��تگاه توپکرانی وجود دارد ک��ه برق مورد‬ ‫نی��از تلمبه خانه های مس��یر در ظرفیت کامل‬ ‫‪ ۱۰۰‬مگاوات اس��ت‪ .‬در انتهای زنجیره نیز یک‬ ‫واح��د اندازه گیری و یک ایس��تگاه توپکرانی و‬ ‫همچنین تاسیسات بارگیری نفت خام براساس‬ ‫‪3‬گوی ش��ناور‪ 3 ،‬دس��تگاه میترینگ و ‪ ۶‬خط‬ ‫لول��ه زیر دریای��ی جمعا به ط��ول ‪۳۶‬کیلومتر‬ ‫وج��ود دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در پایانه جاس��ک‬ ‫جمعا ‪ ۲۰‬مخزن با مجموع ظرفیت ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫بشکه ذخیره سازی در دس��ت اجرا است‪ .‬االن‬ ‫نف��ت خام پ��س از ط��ی مس��افت نزدیک به‬ ‫‪۱۰۰۰‬کیلومتر بدون هیچ مش��کل عملیاتی به‬ ‫بندر جاس��ک رس��یده و به دلیل اماده نبودن‬ ‫مخ��ازن ذخی��ره به ط��ور مس��تقیم در حال‬ ‫بارگیری در کشتی است‪.‬‬ ‫زنگنه درب��اره بخش هایی از این طرح گفت‪:‬‬ ‫این بخش ش��امل ‪ ۱۰۰۰‬کیلومت��ر خط لوله‪،‬‬ ‫ایستگاه تلمبه خانه شماره ‪ ،۲‬تاسیسات ارسال‬ ‫و دریاف��ت توپک و تجهیزات بارگیری نفت در‬ ‫جاس��ک به ظرفیت ‪ ۳۰۰‬هزار بش��که در روز‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬به ط��ور کلی می توان‬ ‫گفت این طرح تاکنون پیش��رفت ‪ ۸۲‬درصدی‬ ‫داشته است و حدود یک میلیارد و ‪۲۰۰‬میلیون‬ ‫دالر در ان هزینه شده است‪.‬‬ ‫وزیر نفت با بیان اینه ‪ 2‬شرکت تابعه شرکت‬ ‫مل��ی نف��ت ایران یعنی ش��رکت مهندس��ی و‬ ‫توس��عه نفت (متن) و شرکت نفت و گاز پارس‬ ‫به ترتی��ب مس��ئولیت بخش های خش��کی و‬ ‫دریایی ای��ن طرح را بر عهده داش��تند‪ ،‬اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬برای اجرایی ش��دن مجم��وع این طرح‬ ‫قرارداد با پیمانکاران و تامین کنندگان به ارزش‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۱۵۰‬میلیون دالر امضا شده که‬ ‫تاکن��ون ‪ ۹۷۰‬میلیون دالر ان پرداخته ش��ده‬ ‫است‪ .‬همچنین قراردادهایی که شرکت نفت و‬ ‫گاز پارس ب��ا پیمانکاران و تامین کنندگان این‬ ‫پروژه به امض��ا کرده برابر با ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر‬ ‫است که ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر ان تاکنون پرداخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اکنون بهره برداری از خط و تلمبه‬ ‫خانه ه��ا و هم��ه تجهیزات مس��یر به ش��رکت‬ ‫خطوط لوله و مخابرات نفت سپرده شده است‬ ‫که تجربه باالیی در بهره برداری از خطوط لوله‬ ‫نف��ت و ف��راورده دارد‪ .‬همچنین درحال حاضر‬ ‫عملی��ات بارگیری و صادرات نفت در جاس��ک‬ ‫نیز توس��ط ش��رکت نفت و گاز پ��ارس انجام‬ ‫می ش��ود که در ماه های اینده به طور کامل به‬ ‫شرکت پایانه های نفتی واگذار خواهد شد‪.‬‬ ‫زنگنه با بیان اینکه این طرح در ابتدای سال‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬ب��ه بهره ب��رداری کامل خواهد رس��ید‪،‬‬ ‫تصری��ح ک��رد‪ :‬تا مهرم��اه ظرفی��ت این طرح‬ ‫‪۳۰۰‬هزار بش��که خواه��د بود‪ .‬از مه��ر تا ابان‬ ‫به ‪ ۴۰۰‬هزار بش��که‪ ،‬از ابان ت��ا دی ماه با وارد‬ ‫مدار ش��دن تلمبه خانه ها و یک مخزن ذخیره‬ ‫در جاس��ک به ‪ ۵۰۰‬هزار بش��که‪ ،‬از دی ماه به‬ ‫ظرفیت ‪ ۷۵۰‬هزار بشکه و از ابتدای اسفندماه‬ ‫نیز به یک میلیون بشکه ظرفیت خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بهره برداری مرحله ای‬ ‫از طرح ه��ای بزرگ این چنینی یک امر طبیعی‬ ‫است؛ همانطور که در نیروگاه ها‪ ،‬تصفیه خانه ها‪،‬‬ ‫خطوط لوله و پاالیش��گاه های گاز نیز مرس��وم‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت اظهار ک��رد‪ :‬در همه بخش های‬ ‫این خ��ط لول��ه و همین طور همه تاسیس��ات‬ ‫مرتب��ط‪ ،‬تمامی الزامات و اس��تانداردهای ملی‬ ‫و بین الملل��ی از جمله اس��تاندارد ‪ IPS‬و ‪API‬‬ ‫رعایت شده است‪ .‬زنگنه گفت‪ :‬در ابتدای اغاز‬ ‫این پروژه‪ ،‬قراردادهایی برای تامین ‪ ۴۰۰‬هزار‬ ‫ت��ن ورق «نیز» مقاوم به نف��ت ترش و تامین‬ ‫پمپ ه��ای ‪ ۶‬مگاواتی با ش��رکت های خارجی‬ ‫منعقد شد که به دلیل تحریم ها تامین اقالم ها‬ ‫بسیار سخت بود‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬ب��ه همین دلی��ل یک کار‬ ‫مشترک یک ساله بین شرکت ملی نفت ایران‪،‬‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان و شرکت فوالد‬ ‫اکسین تعریف شد تا بتوانند به استاندارد تولید‬ ‫تختال توسط فوالد مبارکه اصفهان و استاندارد‬ ‫تولید ورق توسط فوالد اکسین برسند‪.‬‬ ‫وزی��ر نفت خاطرنش��ان کرد‪ :‬بخ��ش اصلی‬ ‫ورق م��ورد نیاز این طرح ک��ه یک ورق مقاوم‬ ‫به نفت و گاز ترش اس��ت برای نخستین بار در‬ ‫ایران ساخته و تامین شد‪ .‬همچنین پمپ های‬ ‫‪۶‬مگاواتی نیز به ‪ ۵۰‬پمپ ‪ ۲.۵‬مگاواتی تبدیل‬ ‫و ب��از در ایران س��اخته ش��د‪ .‬در نتیجه طرح‬ ‫عظی��م خط لوله انتقال نفت گوره به جاس��ک‬ ‫جلوه ای از درهم شکس��تن تحریم ها و تکیه بر‬ ‫توان داخلی است‪.‬‬ ‫زنگن��ه همچنی��ن از ص��دور مجوز س��اخت‬ ‫پاالیش��گاه ‪ ۹۰۰‬هزار بش��که ای در این منطقه‬ ‫خبر داد که می تواند زمینه س��از ایجاد صنایع‬ ‫پایی��ن دس��تی در ای��ن منطق��ه نیز بش��ود‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۲۰‬میلیون مخزن با س��رمایه گذاری‬ ‫‪ ۲۳۰‬میلیون دالری توسط بخش خصوصی به‬ ‫روش بی او‪.‬تی (‪ )BOT‬در حال احداث اس��ت‪.‬‬ ‫به عالوه در نظر داریم یک هنرس��تان صنعتی‬ ‫برای تربیت نیروهای ماهر در منطقه تاس��یس‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬همچنی��ن در ای��ن طرح‬ ‫‪۱۱۰۰‬هکتار زمین برای س��اخت یک اس��کله‬ ‫عظیم تجاری برای سازمان بنادر و دریانوردی‬ ‫تعیین و به ان تحویل داده شده است‪.‬‬ ‫وزیر نفت گف��ت‪ :‬درحال حاضر ی��ک پایانی‬ ‫صادرات��ی در اختیار داریم ک��ه نفت خام را از‬ ‫دریای عم��ان صادر می کند و عالوه بر افزایش‬ ‫ظرفیت صادراتی ایران‪ ،‬منجر به تنوع و انعطاف‬ ‫در پایانه ه��ای نفت��ی و کاه��ش ریس��ک های‬ ‫صادرات��ی و امنیتی به هم��راه دارد‪ .‬همچنین‬ ‫این طرح مس��یر رفت و برگشت مشتریان نفت‬ ‫کش��ور را به اندازه ‪ ۱۰۰۰‬مای��ل دریایی کوتاه‬ ‫می کند و هزینه هر بش��که نفت را از ‪ ۶۰‬سنت‬ ‫به ‪ ۴۰‬سنت کاهش می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایرانی ترین و سریع ترین خط لوله‬ ‫ساخته شده‬ ‫زنگن��ه تصریح ک��رد‪ :‬در این ط��رح بیش از‬ ‫‪ ۲۵۰‬شرکت بزرگ و کوچک داخلی مشارکت‬ ‫و اف��زون بر ‪ ۱۰‬ه��زار نف��ر در ان کار کردند‪.‬‬ ‫حس��ن روحانی نی��ز در این جلس��ه پس از‬ ‫اظه��ارات وزی��ر نفت گف��ت‪ :‬امروز ی��ک روز‬ ‫تاریخی و بزرگ برای ملت ایران اس��ت‪ .‬هرچه‬ ‫زم��ان بگ��ذرد اهمیت این پروژه بیش��تر برای‬ ‫مردم روشن می شود‪ .‬االن برای دنیا روشن شد‬ ‫که جمهوری اس�لامی ایران یک اقدام بس��یار‬ ‫مهم ملی را در زمینه صادرات نفت انجام داده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬شاید پروژه ای با این عظمت‬ ‫برای صادرات نف��ت ان هم با این هدف که ما‬ ‫ی��ک پایانه صادراتی جدی��د در منطقه ان هم‬ ‫در بی��رون از خلیج ف��ارس و در دری��ای عمان‬ ‫طرح بس��یار حائز اهمیتی است که با این همه‬ ‫عظم��ت در مدت زمان تقریبا ‪ ۲‬س��ال و چند‬ ‫ماه یکی از افتخارات صنعت ایران زمین اس��ت‬ ‫که به ملت ایران تبریک می گویم‪ .‬این مس��ئله‬ ‫نشان دهنده غیرت‪ ،‬توانمندی و دانش ایرانیان‬ ‫اس��ت‪ .‬این طرح یک طرح تاریخی است که به‬ ‫عنوان بزرگ ترین ط��رح وزارت نفت در تاریخ‬ ‫ثبت خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری تصریح کرد‪ :‬این افتتاح یک‬ ‫افتتاح اس��تثنایی میان تمام پروژه هایی است‬ ‫ک��ه در این دولت افتتاح ش��ده و به بیان دیگر‬ ‫می ت��وان گفت که مهم تری��ن افتتاح در دولت‬ ‫یازدهم و دوازدهم و همچنین پاس��خ محکمی‬ ‫در برابر توطئه گران و افرادی است اینده ایران‬ ‫را پایدار نمی دانند‪.‬‬ ‫روحانی ادامه داد‪ :‬زمانی که دشمن خواست‬ ‫در جن��گ اقتصادی با ایران وارد ش��ود‪ ،‬عمدتا‬ ‫در ‪۲‬می��دان و زمینه با ایران وارد جنگ ش��د‬ ‫که یکی صادرات نفت و دوم حوزه بانک و نقل‬ ‫و انتقاالت پولی بود‪ .‬البته تحریم های بسیاری‬ ‫وجود داشت اما این ‪ ۲‬زمینه بسیار تاثیرگذار و‬ ‫دشمن روی ان حساب کرده بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬احساس دشمن این بود که در این‬ ‫صورت برای ایران ممکن نیس��ت ارز مورد نیاز‬ ‫ب��رای تامین نیازهای خ��ود را تامین کند‪ .‬این‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه در همین مدت ‪ ۴‬ماه اول‬ ‫امسال تاکنون بیش از ‪ ۵‬میلیارد دالر ارز برای‬ ‫دارو و کاالهای اساس��ی توس��ط بانک مرکزی‬ ‫تامین ش��ده که این مق��دار در روزهای اتی به‬ ‫‪ ۶‬میلیارد دالر افزایش خواهد یافت‪ .‬اگر کشور‬ ‫ارز نداشته باشد چگونه می تواند کاالهای مورد‬ ‫نیاز خ��ود را تامین کن��د؟ رئیس جمهوری در‬ ‫پایان از همه دست اندرکاران پروژه انتقال نفت‬ ‫خام از گوره به جاس��ک به ویژه شرکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان قدردانی کرد‪.‬‬ ‫بومی سازی چرخ و محور قطار های مانوری در ذوب اهن‬ ‫با دستیابی به دانش ساخت چرخ و محور قطار های مانوری‬ ‫ش��رکت های فوالدی و ایس��تگاه های راه اهن‪ ،‬ایران به جمع‬ ‫تولید کنندگان این فناوری پیوست‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی ذوب اهن اصفه��ان‪ ،‬محمدرضا‬ ‫خیرتی‪ ،‬مس��ئول گروه بومی س��ازی ش��رکت پویش بازرگان‬ ‫ذوب اه��ن اصفه��ان فناوری تولی��د این چ��رخ و محور ها را‬ ‫در انحصار کش��ور های اروپایی دانس��ت و گفت‪ :‬متخصصان‬ ‫و کارشناس��ان این ش��رکت توانس��تند با ‪ ۸‬ماه کار ش��بانه‬ ‫روزی چ��رخ و محور و جعب��ه دنده این قطار ه��ا را به تولید‬ ‫انبوه برسانند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬هزین��ه خرید خارجی هر چرخ و محور را ‪ ۲۰۰۰‬یورو‬ ‫برش��مرد و گفت‪ :‬نرخ نمونه داخل��ی این محصول ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫نرخ محصول خارجی است که از خروج میلیون ها یورو ارز از‬ ‫کشور جلوگیری می کند‪ .‬خیرتی‪ ،‬از بومی سازی تاندیش گیت‬ ‫فوالدسازی ذوب اهن اصفهان در این شرکت خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫این محصول بر روی تاندیش های فوالدس��ازی نصب می شود‬ ‫و وظیف��ه ان کنترل مواد م��ذاب از خروجی تاندیش بر روی‬ ‫سطح قالب ریخته گری است که برای تولید فوالد های کیفی‬ ‫مانند ریل کاربرد فراوانی دارد‪.‬‬ ‫مس��ئول گروه بومی سازی شرکت پویش بازرگان ذوب اهن‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬با تولید این قطعه از خروج ‪ ۳۰۰‬هزار یورو‬ ‫ارز از کشور جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ ش��رکت پویش بازرگان با ‪ ۴۰‬درصد سهام‬ ‫متعل��ق ب��ه ذوب اه��ن اصفه��ان و ‪ ۶۰‬درصد س��هام متعلق‬ ‫ب��ه تاجران اهن کش��ور فعالی��ت خ��ود را از دی ماه ‪۱۳۹۴‬‬ ‫اغاز کرد‪.‬‬ ‫بازار سیمان در قبضه ‪ ۳۰‬نفر‬ ‫به دنبال صعود نرخ هر پاکت س��یمان به ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫توم��ان‪ ،‬پروژه های اقدام ملی مس��کن دچار اختالل ش��ده و‬ ‫س��ازندگان امیدوارند با وصل شدن برق ش��بانه کارخانجات‬ ‫س��یمان و تحقق وعده ارزانی ت��ا ‪ 2‬و ‪ 3‬هفته اینده کارها را‬ ‫از س��ر بگیرند؛ در عین حال تولیدکنندگان سیمان از چنبره‬ ‫زدن ‪ ۳۰‬نفر در بازار محصوالت خود سخن می گویند‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬قطعی برق کارخانج��ات‪ ،‬کاهش عرضه‬ ‫س��یمان و افزای��ش نرخ از ح��دود ‪ ۳۵‬هزار توم��ان به ‪ ۷۰‬تا‬ ‫‪۱۰۰‬ه��زار تومان به ش��کل تعطیلی بس��یاری از کارگاه های‬ ‫س��اختمانی بخش خصوصی و طرح اقدام ملی مس��کن بروز‬ ‫پی��دا کرد‪ .‬محمود محمودزاده‪ ،‬معاون وزیر راه و شهرس��ازی‬ ‫در گفت وگو با ایس��نا گفت که به هر ح��ال افزایش روزهای‬ ‫اخیر نرخ سیمان و فوالد در سرعت اجرای پروژه های مسکن‬ ‫ملی تاثیرگذار بوده است‪ .‬وزارتخانه های نیرو و صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت توافق کرده اند برق ش��بانه کارخانجات از س��اعت‬ ‫‪ ۲۴‬تا ‪ ۸‬صبح وصل ش��ود و کارخانه های س��یمان در ش��ب‬ ‫ب��ا ‪ ۱۰۰‬درص��د و در روز ب��ا ‪۳۰‬درصد ت��وان کار کنند‪ .‬این‬ ‫مس��ئله امیدواری را برای کاهش قیمت ها ایجاد کرد‪ .‬رئیس‬ ‫انجمن سیمان هم وعده داد‪ :‬از لحظه ای که برق کارخانجات‬ ‫به صورت مس��تمر وصل و تولید سیمان شروع شود حداکثر‬ ‫فاصل��ه بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬هفته زمان می برد تا نرخ تعادل پیدا کند‬ ‫و به قیمت های قبلی باز گردد‪ .‬رضا جمارانیان با تقسیم بندی‬ ‫نرخ س��یمان به قبل و بعد از قطع برق گفت‪« :‬در زمس��تان‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬ن��رخ هر پاکت س��یمان ‪ ۵۰‬کیلویی طبق مصوبه ‪۱۶‬‬ ‫ه��زار تومان بود که ب��ا همین ن��رخ از درب کارخانه به بازار‬ ‫بورس می رس��ید‪ .‬اما به دلیل انکه عوامل توزیع و واس��طه ها‬ ‫ان را می خریدن��د تا به مصرف کننده می رس��ید به ‪ ۵۰‬تا ‪۶۰‬‬ ‫هزار تومان افزایش پیدا می کرد»‪ .‬این عدد ما را به یک مبلغ‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬میلیارد تومانی می رس��اند که ب��ه جیب دالالن روانه‬ ‫شد‪ .‬با اینکه سیمان در بورس کاال عرضه می شود و همه افراد‬ ‫دارای کد بورس��ی می توانند دستکم ‪ ۱۰‬تن خریداری کنند‪،‬‬ ‫به دلیل ماهیت سیمان هنوز قیمت گذاری سنتی سیمان در‬ ‫بازار وجود دارد‪ .‬هم اکنون ‪ ۴۴‬شرکت سیمانی در بورس کاال‬ ‫پذیرش شده اند که این تعداد ‪ ۷۰‬درصد ظرفیت تولید سیمان‬ ‫کش��ور را در اختیار دارند‪ .‬اما بنا به گفته سیدجواد جهرمی‪،‬‬ ‫مع��اون بورس کاال منافع ‪ ۳۰‬درصد باق��ی مانده به اندازه ای‬ ‫اس��ت که نمی خواهند وارد بورس شوند‪ .‬بنابراین توافق شده‬ ‫سایر شرکت ها در هفته های اینده در بورس پذیرش شوند اما‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همراهی نکرده؛ چون بخش��ی‬ ‫از وزارتخانه مخالف و بخش��ی دیگر موافق عرضه سیمان در‬ ‫بورس هستند‪ .‬درحال حاضر حدود ‪ ۳۰۰۰‬نفر کد برای خرید‬ ‫س��یمان دریافت و ‪ ۱۴۰۰‬نفر خرید کرده اند‪ .‬سازمان بورس‬ ‫موافقت کرده هر فردی که کد بورسی در اختیار دارد می تواند‬ ‫حداقل ‪ ۱۰‬تن س��یمان خریداری کند که از هفته های اینده‬ ‫اعالم خواهد ش��د تا مش��تریان برای خرید س��یمان مشکل‬ ‫نداش��ته باش��ند‪ .‬البته خرید باید در س��امانه جامع تجارت و‬ ‫سامانه انبار رصد شود تا فردی که خرید انجام داده کاال را به‬ ‫کجا برده و در زنجیره چه اتفاقی برای کاال افتاده اس��ت‪ .‬این‬ ‫موضوع که تا چه حد باید به برگشت نرخ سیمان به نرخهای‬ ‫قبل از قطعی های برق امیدوار باش��یم یک موضوع اس��ت اما‬ ‫وج��ود دالالن و واس��طه ها هنوز این بخ��ش را ازار می دهد؛‬ ‫تا جایی که رض��ا جمارانیان‪ ،‬رئیس انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫صنعت س��یمان‪ ۲ ،‬ش��ب قب��ل در یک برنام��ه تلویزیونی از‬ ‫وجود‪ ۳۰‬نفر واسطه سیمان که مصرف کننده و تولیدکننده را‬ ‫نابود کرده اند صحبت کرد‪ .‬به گفته جماران‪ ،‬این عده بیش از‬ ‫‪ ۱۵‬سال است که بازار سیمان را در دست دارند‪.‬‬ صفحه 4 ‫همزمان با پخش زنده از رسانه ملی؛‬ ‫تمبر دستاوردهای شرکت مس در سال جهش تولید رونمایی شد‬ ‫ایین رونمایی از تمبر گرامیداش��ت دس��تاوردهای شرکت ملی صنایع مس ایران در‬ ‫تحقق جهش تولید در سال ‪ 1399‬همزمان با برگزاری مجمع عادی سالیانه‪ ،‬که با پخش‬ ‫زنده از رس��انه ملی همراه بود‪ ،‬برگزار ش��د‪ .‬به گزارش مس پرس‪ ،‬در جریان برگزاری‬ ‫مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت ملی صنایع مس ایران (س��ه شنبه ‪ 29‬تیرماه)‪،‬‬ ‫ایین رونمایی از تمبر «جهش تولید در سال ‪ »99‬با حضور دکتر اردشیر سعدمحمدی‬ ‫مدیرعامل ش��رکت مل��ی صنایع مس ایران‪ ،‬دکتر امیر خرمی ش��اد‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫ایمی��درو و معاون برنامه ریزی وتوانمندس��ازی‪ ،‬مهن��دس احمد انارکی محمدی رییس‬ ‫هیات مدیره ش��رکت مس و اعضای هیات مدیره و جمعی از معاونان و مدیران ش��رکت‬ ‫مس برگزار ش��د‪ .‬بر اس��اس این گزارش‪ ،‬تمبر جهش تولید در س��ال ‪ 99‬به مناسبت و‬ ‫یادبود زحمات تمامی سختکوش��ان صنعت مس از ش��مال غربی و جنوب شرقی ایران‬ ‫در خلق و ثبت رکوردهای بی ش��مار در حوزه تولید و توس��عه در سالی که از سوی رهبر‬ ‫معظم انقالب به نام جهش تولید نام گذاری ش��ده بود طراحی و رونمایی ش��د‪ .‬گفتنی‬ ‫است تولید‪ 280‬هزار تن کاتد‪ ،‬تولید یک میلیون و ‪ 200‬هزار تن کنسانتره مس ‪ ،‬ثبت‬ ‫فروش ‪ 42‬هزار میلیارد تومانی برای نخس��تین بار‪ ،‬به همت پرس��نل در تاریخ ش��رکت‬ ‫گزارش‬ ‫ملی صنایع مس ایران رقم خورده اس��ت‪ .‬افزون براین س��ال گذشته در کارنامه صنعت‬ ‫مس دس��ت اوردهایی نظیر بازدهی ‪ 280‬درصدی س��هام‪ ،‬دستیابی به ارزش بازار بیش‬ ‫از ‪ 270‬هزار میلیارد تومانی بازار س��رمایه‪ ،‬اجرای ‪ 100‬هزار متر حفاری اکتش��افی در‬ ‫ل اخیر‪ ،‬بهره برداری از مگا پروژه انتقال‬ ‫س��ال ‪ 99‬به عنوان باالترین میزان حفاری ‪ 7‬س��ا ‬ ‫اب خلیج فارس و رس��یدن اب خلیج فارس به سرچش��مه‪ ،‬س��بز ش��دن صنعت مس با‬ ‫بهره برداری از طرح اس��ید سولفوریک سرچشمه و خاتون اباد‪ ،‬اجرای کامل طرح جامع‬ ‫ذخیره سازی و انتقال اسید سولفوریک به بندرعباس به ثبت رسید‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 27‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪655‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در مجمع عمومی عادی سالیانه عنوان کرد‬ ‫دکتر اردش��یر س��عدمحمدی مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی صنای��ع مس ای��ران در مجم��ع عمومی عادی‬ ‫س��الیانه ش��رکت ملی صنایع مس ایران با اعالم خبر‬ ‫خوب سوداوری چشمگیر شرکت مس طی سه ماهه‬ ‫نخست سال جاری خطاب به سهامداران فملی گفت‪:‬‬ ‫طی سه ماهه س��ال جاری ‪ 9500‬میلیارد تومان سود‬ ‫خالص در ش��رکت ملی صنایع مس ایران اتفاق افتاد‬ ‫که بیانگر یک حرکت صعودی و شفاف و روشن برای‬ ‫مس و سهامداران این شرکت است‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی با بیان این که در هم��ه حوزه های‬ ‫تولیدی در س��ه ماهه نخس��ت س��ال جاری از برنامه‬ ‫جلوتر هستیم گفت‪ :‬استخراج مس در سالجاری ‪۱۰‬‬ ‫درصد از برنامه جلوتر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولید کاتد در س��ه ماهه نخس��ت س��ال‬ ‫جاری نسبت به مدت سال گذشته ‪ ۹.۵‬درصد و تولید‬ ‫کنسانتره مس رشد ‪ ۴‬درصدی نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته داشته است‪.‬‬ ‫توسعه صنعت مس همسو با تحوالت جهانی‬ ‫‹ ‹س�رمایه گذاری ‪ ۱۱۰‬ه�زار میلی�ارد‬ ‫تومانی ظرف ‪ ۴‬سال اینده‬ ‫سعدمحمدی با تاکید بر اینکه با اجرای پروژه های‬ ‫توس��عه ای جزو ‪ ۱۰‬ش��رکت برتر دنیا در تولید مس‬ ‫می شویم‪ ،‬گفت‪ :‬ظرف ‪ ۴‬سال اینده ‪ ۱۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان س��رمایه گذاری جدید خواهیم داشت و درامد‬ ‫شرکت به ‪ ۴‬میلیارد دالر ارتقا پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹در ح�وزه زیرس�اخت های توس�عه‬ ‫نگرانی وجود ندارد‬ ‫سعدمحمدی در خصوص زیربناها گفت‪ :‬زیربناها‬ ‫یکی از استراتژیک ترین اصولی است که برای توسعه‬ ‫معادن بای��د مورد توجه قرار گیرد‪ .‬در همین راس��تا‬ ‫شرکت مس برای تهیه اب موردنیاز در پروژه ابرسانی‬ ‫از خلیج فارس به همراه گل گهر و چادرملو ورود کرده‬ ‫که فاز نخست ان در پایان سال گذشته اجرایی شد و‬ ‫اب خلیج فارس به سرچشمه رسید‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی صنایع مس ایران در ادامه‬ ‫به پروژه های تولید برق اشاره کرد و افزود‪ :‬برای تامین‬ ‫برق موردنیاز دو نیروگاه تولید برق را راه اندازی کرده و‬ ‫در دستور کار داریم‪ .‬وی در توضیح بیشتر این پروژه ها‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬برای تامین برق موردنیاز ش��رکت‬ ‫ی��ک نی��روگاه ‪ ۵۰۰‬مگاوات متعلق ب��ه زیرمجموعه‬ ‫م��س در س��منگان کرم��ان وج��ود دارد‪ ،‬ام��ا برای‬ ‫پروژه های بعدی شرکت در اینده با همکاری ایمیدرو‬ ‫سرمایه گذاری برای نیروگاه برق ‪ ۸۰۰‬مگاواتی(یک‬ ‫نی��روگاه ‪ ۵۰۰‬مگاواتی در کرمان و یک نیروگاه ‪300‬‬ ‫مگاواتی در اذربایجان شرقی) در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹کش�ف مع�دن م�س س�ریدون خبری‬ ‫خوش برای سهامداران‬ ‫سعدمحمدی خاطرنشان کرد‪ :‬در سال گذشته یک‬ ‫میلیارد تن ذخیره جدید مس کش��ف شد‪ .‬همچنین‬ ‫معدن جدید سریدون نیز کشف شده که تا پایان سال‬ ‫ذخی��ره ‪ ۱.۵‬میلیارد تنی ان قطعی و به طور رس��می‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه تا پایان س��ال ذخایر قطعی‬ ‫کشور به ش��دت افزایش خواهد یافت‪ ،‬افزود‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۹‬به میزان ‪ ۱۰۰‬هزار متر حفاری کردیم که در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬ای��ن عدد به ‪ ۱۵۰‬هزار مت��ر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫در همین راس��تا طی ‪ ۴‬ماهه اول امس��ال حدود ‪۴۴‬‬ ‫هزار متر حفاری اکتش��افی انجام دادیم و ‪ ۱۵‬دستگاه‬ ‫حفاری خریداری کردیم‪ .‬اخرین عمق حفاری انجام‬ ‫ش��ده نیز به عمق ‪ ۱‬هزار ‪ ۲۷۳‬متر بوده اس��ت که در‬ ‫خردادماه انجام ش��د که رکورد تاریخی در این زمینه‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی مس ب��ا بی��ان این که‬ ‫خوشبختانه ذخیره ش��رکت مس در سال گذشته از‬ ‫همه نشانه ها و ارزیابی های اقتصادی حاکی از افزایش‬ ‫تقاضای مس است شرکت مس در حال حاضر همسو با‬ ‫شرکت های بزرگ معدنی دنیا پروژه های زیادی را اجرا کرده‬ ‫است به طوری که ظرفیت کنسانتره شرکت در اینده ای‬ ‫نزدیک به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن افزایش خواهد یافت‬ ‫و ظرف ‪ 4‬سال اینده درامد شرکت به بیش از ‪4‬میلیارد‬ ‫دالر افزایش پیدا می کند‬ ‫‪ ۸‬میلیارد تن عبور کرده اس��ت‪ ،‬گفت‪ ۸۷۰ :‬میلیون‬ ‫ت��ن ذخایر بین المللی مس خالص بوده و ذخایر ایران‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬میلیون تن مس خالص است و امیدواریم‬ ‫تا سال اینده به رتبه ‪ ۶‬جهانی برسیم‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪ ۸۸‬درصدی در فروش در س�ال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬نسبت به سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫وی با اشاره به ثبت فروش ‪ ۴۲‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫ش��رکت مس برای نخستین بار در سال ‪ ۹۹‬گفت‪ :‬در‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬رش��د فروش ‪ ۸۸‬درصدی را نسبت به سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬داش��تیم‪ .‬وی با اشاره به بازدهی سهام شرکت‬ ‫مل��ی صنایع مس ایران در طول ‪ ۱۵‬س��ال گذش��ته‪،‬‬ ‫اظهار داش��ت‪ :‬س��ال ‪ ۹۹‬ارزش س��هام شرکت ‪۲۸۲‬‬ ‫درصد رش��د داشت و جزو ش��رکت های برتر بورسی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گفته س��عدمحمدی ارزش بازار این ش��رکت در‬ ‫پایان سال گذشته به ‪ ۲۷۲‬هزار میلیارد تومان رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹نش�انه های اقتصادی حاکی از افزایش‬ ‫تقاضای مس است‬ ‫وی با اشاره به رشد اقتصادی دنیا که در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫منفی ‪ ۳.۵‬بوده اس��ت‪ ،‬این رقم را برای س��ال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫مثبت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬این مهم نش��ان دهنده این‬ ‫است که دنیا بر ویروس کرونا غلبه کرده و شرکت ملی‬ ‫مس هم به عنوان جزئی از اقتصاد کش��ور باید در این‬ ‫راستا هدفمند و با برنامه حرکت کند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۲۰۲۵‬برای چین تولید‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ون و ‪ ۵۵۶‬ه��زار تن کاتد با س��هم ‪42/11‬‬ ‫درصدی پیش بینی می ش��ود اما سهم شیلی با توجه‬ ‫ب��ه کاهش عیار معادن ان به ‪ ۸.۸‬درصد می رس��د‪.‬به‬ ‫گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫ژاپن و کره جنوبی ‪ ۳‬کش��ور برتر تولیدکننده مس در‬ ‫س��ال های ‪ ۲۰۲۰‬تا ‪ ۲۰۲۵‬با بیش از ‪ ۸۵‬درصد سهم‬ ‫اسیا خواهند بود‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی ادام��ه داد‪ :‬مصرف م��س در چین‪،‬‬ ‫امری��کا و المان باال اس��ت‪ .‬به همی��ن دلیل می توان‬ ‫چین را بازاری مناسب برای ایران دانست‪.‬مدیرعامل‬ ‫فملی اظهار داشت‪ :‬با افزایش جمعیت جهان به باالی‬ ‫‪ ۸‬میلیارد نفر طی ‪ ۱۵‬س��ال اینده و افزایش س��رانه‬ ‫مصرف؛ با افزایش تقاض��ا در بازارهای جهانی مواجه‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬در ادامه با اش��اره به سرانه مصرف فلز سرخ در‬ ‫دنی��ا اضاف��ه کرد‪ :‬س��رانه مصرف م��س در دنیا ‪3.2‬‬ ‫کیلوگرم به ازای هر نفر اس��ت که س��االنه رش��د ‪۰.۵‬‬ ‫درصدی برای ان پیش بینی می ش��ود‪ .‬در سال جاری‬ ‫میالدی نی��ز مصرف از ‪22/5‬میلی��ون تن در ‪۲۰۲۰‬‬ ‫به میزان ‪28/5‬میلیون تن در ‪ ۲۰۲۱‬می رس��د‪ .‬سعد‬ ‫محمدی همچنین با اش��اره به افزای��ش تقاضا برای‬ ‫مس‪ ،‬بی��ان کرد‪ :‬تا س��ال ‪ ۲۰۵۰‬س��رمایه گذاری ‪۴‬‬ ‫هزار میلیارد دالری روی زیرس��اخت ها به ویژه حوزه‬ ‫انرژی ه��ای تجدیدپذی��ر صورت خواه��د گرفت که‬ ‫نشان از تقاضای باال برای مس خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬کش��ورهای همس��ایه ای��ران در‬ ‫زمین��ه انرژی های تجدیدپذیر س��رمایه گذاری های‬ ‫بزرگی داش��ته اند‪ ،‬در ش��رکت مس نیز باید به دنبال‬ ‫سرمایه گذاری روی انرژی های تجدیدپذیر باشیم‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی تصریح کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬سهم‬ ‫نف��ت از انرژی ‪ ۳۷‬درصد و ب��رق ‪ ۲۱‬درصد بود اما در‬ ‫سال ‪ ۲۰۵۰‬سهم نفت به ‪ ۱۴‬درصد و برق به ‪ ۴۱‬درصد‬ ‫خواهد رسید‪ .‬بنابراین برای رسیدن به این هدف‪ ،‬تنها‬ ‫مس اس��ت که می تواند به رشد صنعت برق در دنیا به‬ ‫دلیل خواص الکتریسیته کمک کند‪.‬‬ ‫وی درباره س��رمایه گذاری های ص��ورت گرفته در‬ ‫حوزه مس‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬در حال حاضر‪ ،‬در دنیا ‪۱۹۹‬‬ ‫پروژه س��رمایه گذاری محتمل و ممکن روی مس در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ .‬در مجموع ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫تن تولید جدید تا س��ال ‪ ۲۰۳۱‬اتفاق خواهد افتاد که‬ ‫کشور ما بخشی از این افزایش تولید را بر عهده خواهد‬ ‫داشت‪ .‬اگر همسو با اقتصاد بین الملل تنظیم نکنیم‪،‬‬ ‫عقب خواهیم افتاد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬دنیا به دنبال پروژه های بزرگ است‬ ‫اما به دلیل وضعیت خوب مس پروژه های زیر‪50‬هزار‬ ‫تن هم مورد توجه اس��ت‪ .‬پروژه های در دس��ت اقدام‬ ‫کش��ور ش��یلی مجموع هزینه های س��رمایه گذاری‬ ‫نزدیک به ‪ 27‬میلی��ارد دالر و مجموع مس محتوای‬ ‫قاب��ل تولید ‪ ۱‬میلیون ‪ ۲۲۸‬هزار تن اس��ت‪ ،‬میانگین‬ ‫وزنی هزینه سرمایه بری نزدیک به ‪22‬هزار دالر برای‬ ‫هر تن است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه س��عدمحمدی در نتیجه ای��ن تغییر و‬ ‫تحوالت است که مس یک عنصر استراتژیک از سوی‬ ‫اتحادیه اروپا اعالم ش��ده اس��ت و جزو ده اولویت اول‬ ‫سرمایه گذاری در طی سال های پیش رو است‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه در صنعت مس همسو با تحوالت‬ ‫عرضه و تقاضا در دنیا‬ ‫وی ب��ا بیان این که هم��ه نش��انه ها و ارزیابی های‬ ‫اقتص��ادی حاک��ی از افزایش تقاضای مس اس��ت به‬ ‫س��رمایه گذاری های این شرکت اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ش��رکت مس در حال حاضر همس��و با ش��رکت های‬ ‫بزرگ معدنی دنیا پروژه های زیادی را اجرا کرده است‬ ‫به طوری که ظرفیت کنس��انتره شرکت در اینده ای‬ ‫نزدیک به ‪ ۲‬میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن افزایش خواهد‬ ‫یافت و ظرف ‪ 4‬س��ال اینده درامد شرکت به بیش از‬ ‫‪4‬میلیارد دالر افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی تصریح کرد‪ :‬با توجه به پیش بینی‬ ‫موسسات معتبر بین المللی اقتصادی مبنی بر افزایش‬ ‫تقاضای مس و رش��د قیمتی این فلز طی س��ال های‬ ‫پیش رو‪ ۲۹ ،‬پروژه توس��عه ای در دستور کار شرکت‬ ‫ق��رار گرفته اس��ت‪ .‬مدیرعامل فملی با بی��ان اینکه‪،‬‬ ‫ش��رکت ملی مس طی ‪ ۱۰‬س��ال اینده ‪ ۶۰۰‬هزار تن‬ ‫کاتد مس تولید خواهد کرد‪ ،‬اظهار داش��ت‪ :‬ظرفیت‬ ‫تولی��د کنس��انتره از ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬ه��زار تن به ‪۲‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن و ظرفیت ذوب به ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫تن و ظرفیت تولید معدنی از ‪184‬میلیون تن به ‪۳۱۰‬‬ ‫میلیون تن(استخراج) افزایش می یابد‪.‬‬ ‫سعدمحمدی خاطرنشان کرد‪ :‬ظرف یکسال اینده‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تن به ظرفیت کنس��انتره شرکت ملی مس‬ ‫اضافه می شود که از لحاظ قیمتی ‪ ۷۵۰‬میلیون دالر به‬ ‫نرخ امروز به درامد شرکت اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫در مجم��وع ب��ا افتتاح طرح های مدنظ��ر ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫میلی��ارد توم��ان ب��ه درامده��ای ش��رکت اضاف��ه‬ ‫خواهدشد‪.‬بهگفتهویباریل گذاریوبرنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفت��ه‪ ،‬ش��رکت م��س روند صع��ودی خود‬ ‫را ط��ی خواهد ک��رد و روند رو به رش��د و صعودی را‬ ‫ب��ه لح��اظ درامدی ب��رای س��هامداران ب��ه ارمغان‬ ‫خواهد اورد‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫با بیان این که پروژه درالو تا پایان سال به بهره برداری‬ ‫می رس��د‪ ،‬خب��ر داد‪ :‬دره زار در ‪ 3‬م��اه اول ‪ 1401‬به‬ ‫بهره برداری می رس��د و به ظرفیت کنس��انتره اضافه‬ ‫می شود‪ .‬در فلوتاس��یون سرباره سرچشمه سرباره ها‬ ‫تبدیل به کنس��انتره می ش��ود م��ا در خاتون اباد این‬ ‫مس��ئله را ه��م خواهیم داش��ت‪ .‬ب��ه زودی کارخانه‬ ‫فلوتاس��یون جدید در میدوک افتت��اح و خاک های‬ ‫کم عیار به کنسانتره می شود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬فلوتاسیون سرچشمه و سونگون تا‬ ‫بهار ‪ 1401‬به بهره برداری می رس��د که در کنار سایر‬ ‫طرح ها ظرف یکس��ال اینده ح��دود ‪400‬هزار تن به‬ ‫ظرفیت کنسانتره ش��رکت افزوده می شود که با دالر‬ ‫‪20‬هزار تومان��ی‪15 ،‬هزار میلیارد توم��ان به درامد‬ ‫شرکت اضافه می شود‪ .‬عالوه بر ان طرح انتقال اسید‬ ‫مجتمع مس سرچشمه و خاتون اباد به بنادر صادراتی‬ ‫از طریق ش��بکه ریلی صورت می گی��رد‪ .‬تا به اقتصاد‬ ‫کشور در کشاورزی هم کمک کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬پروژه ملی انتق��ال اب خلیج فارس‬ ‫به صنایع جنوب ش��رق کش��ور نیز توسط ملی مس‬ ‫صورت خواهد گرفت‪ .‬نزدیک به ‪6‬میلیون مترمکعب‬ ‫خاک ب��رداری برای فاز ‪ 3‬کنس��انتره صورت گرفت و‬ ‫امس��ال عملیات اجرایی ان صورت می گیرد‪ .‬با ذوب‪،‬‬ ‫پاالیش و اسیدسولفوریک در اذربایجان بازار ترکیه را‬ ‫تصاحب خواهیم کرد‪ ،‬امسال شاهد اغاز پروژه تولید‬ ‫کاتد در س��ونگون خواهیم ب��ود‪ ،‬همچنین کارخانه‬ ‫اهک اهر افتتاح ش��د و کلنگ فاز دو هم زده شده که‬ ‫کل نیاز اهک اذربایجان را تامین خواهد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فملی تاکید ک��رد‪ :‬در حال حاضر دنیا‬ ‫به س��مت معدنکاری زیرزمینی در حرکت است‪ .‬در‬ ‫همین راستا ش��رکت ملی مس نیز پروژه معدن مس‬ ‫میدوک را با عیار خوب برای اینده در دستور کار خود‬ ‫دارد که به صورت زیرزمینی خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹رش�د ‪ ۱۲‬درصدی تولید کاتد در سال‬ ‫جهش تولید‬ ‫سعدمحمدی درباره تولید در شرکت ملی مس نیز‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در بخش تولید در س��ال گذش��ته شرکت مس‬ ‫موف��ق به ثبت رکورد تولید ‪ ۲۸۰‬هزار و ‪ ۲۸۱‬تن کاتد‬ ‫مس شد‪.‬‬ ‫این رکورد برای اولین در تاریخ شرکت مس به ثبت‬ ‫رسید‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬درواقع این رکورد با ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫رشد نسبت به رکورد قبلی در سال ‪ ۹۸‬به ثبت رسید‪.‬‬ ‫در تولید اند نیز با ‪ 16 . 8‬درصد رش��د رکورد جدیدی‬ ‫نسبت به س��ال ‪ ۱۳۹۸‬به ثبت رساندیم‪ ۳۵۵ .‬هزار و‬ ‫‪ ۶۱۱‬تن اند تولید شد که اتفاق مهمی بود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫ش��رکت مس با بیان اینکه ایران ب��ا تولید ‪ ۳۱۴‬هزار‬ ‫ت��ن مس محتوی ‪ ۱.۵‬درصد تولید جهانی و ‪ ۰.۷‬مس‬ ‫پاالیش ش��ده را در اختیار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این ش��رکت با‬ ‫دس��تیابی به بیشترین استخراج س��نگ سولفور به‬ ‫می��زان ‪ ۵۳‬میلی��ون و ‪ ۴۸۳‬هزارتن در س��ال ‪ ۹۹‬به‬ ‫رکورد جدیدی دست یافته است‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی افزود‪ :‬در سال گذشته بیش از ‪۱۸۴‬‬ ‫میلیون تن عملیات معدنی در شرکت مس انجام شد‪.‬‬ ‫در تولید کنس��انتره نیز با یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن‬ ‫موفق به ثبت رکورد شده ایم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ش��رکت ملی صنایع مس ایران طی‬ ‫‪ ۵‬دهه گذشته عالوه بر فعالیت تولیدی در حوزه مس‬ ‫و تولید کاتد مس��ی؛ در سال های اخیر با راه اندازی دو‬ ‫طرح زیست محیطی کارخانه تولید اسیدسولفوریک‬ ‫در سرچشمه و خاتون اباد به ظرفیت تولید بیش از ‪۱‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن اسیدسولفوریک دست یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ملی صنایع مس ایران مصوب شد‬ ‫در مجمع عمومی عادی س��الیانه شرکت ملی صنایع‬ ‫م��س ایران‪ ،‬س��ود نهایی ‪ 28‬تومان به ازای هر س��هم‬ ‫تعیین شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش مس پ��رس‪ ،‬مجم��ع عموم��ی‬ ‫ع��ادی س��الیانه ش��رکت م��س ب��رای س��ال مال��ی‬ ‫منتهی به ‪30‬اس��فند ‪ ،1399‬ساعت ‪ 14‬روز سه شنبه‬ ‫‪ 29‬تیرم��اه ب��ا حض��ور ارکان مجم��ع از جمله هیات‬ ‫رئیسه‪ ،‬سهامداران عمده‪ ،‬نمایندگان سازمان بورس و اوراق‬ ‫به��ادار و حس��ابرس و ب��ازرس قانون��ی در مح��ل‬ ‫ش��رکت مل��ی صنای��ع م��س ای��ران ب��ه ص��ورت‬ ‫سود ‪ 280‬ریالی فملی به ازای هر سهم‬ ‫انالی��ن و ب��ا رعای��ت کام��ل پروتکل های بهداش��تی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬دس��تور جلس��ه‬ ‫مجمع عموم��ی عادی س��الیانه ش��رکت مل��ی صنایع‬ ‫مس ش��امل اس��تماع گ��زارش عملک��رد هیات مدیره‬ ‫ب��رای س��ال مال��ی منته��ی ب��ه ‪ 30‬اس��فند ‪،99‬‬ ‫اس��تماع گ��زارش حس��ابرس و ب��ازرس قانون��ی‬ ‫ش��رکت در م��ورد حس��اب ها و عملک��رد س��ال‬ ‫مال��ی مذک��ور‪ ،‬بررس��ی و تصوی��ب ترازنامه و س��ایر‬ ‫صورت های مال��ی مربوط به این س��ال‪ ،‬تصمیم گیری‬ ‫در خص��وص س��ود تقس��یمی‪ ،‬انتخ��اب اعض��ای‬ ‫هی��ات مدی��ره‪ ،‬انتخاب حس��ابرس و ب��ازرس قانونی‬ ‫اصل��ی و علی الب��دل ب��رای س��ال مال��ی ‪1400‬‬ ‫بود‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر ای��ن با تصوی��ب مجمع عموم��ی روزنامه‬ ‫کثیراالنتش��ار «دنی��ای اقتص��اد» و روزنام��ه‬ ‫«جه��ان صنع��ت» ب��ه عن��وان روزنام��ه رس��می‬ ‫ش��رکت م��س در س��ال مال��ی ‪ 1400‬انتخ��اب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫همچنین موسسه حسابرسی ایران مشهود همچنان‬ ‫به عنوان حس��ابرس قانونی این ش��رکت انتخاب شد و‬ ‫شرکت موسس��ه دش و همکاران به عنوان علی البدل‬ ‫مشخص شد‪.‬‬ ‫در پای��ان این جلس��ه انتخاب اعض��ای هیات مدیره‬ ‫در دس��تور کار ق��رار گرف��ت ک��ه ب��ر ای��ن اس��اس‪،‬‬ ‫س��ازمان توس��عه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی‬ ‫ای��ران‪ ،‬موسس��ه صندوق بازنشس��تگی ش��رکت ملی‬ ‫صنای��ع م��س ای��ران‪ ،‬ش��رکت س��رمایه گذاری‬ ‫ص��در تامی��ن‪ ،‬ش��رکت ف��والد مبارک��ه و ش��رکت‬ ‫س��رمایه گذاری خراس��ان جنوبی به عنوان هیات مدیره‬ ‫جدی��د ش��رکت مل��ی صنای��ع م��س ای��ران معرفی‬ ‫شدند‪ .‬شایان ذکر است‪ ،‬طبق اظهار نظر حسابرس بعد‬ ‫از نه س��ال صورت های مالی ش��رکت در سال ‪ 99‬بند‬ ‫حسابرس نداشت‪.‬‬ صفحه 5 ‫استان ها‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 27‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪655‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫‪ ۵۳‬معدن فعال‬ ‫در ایالم وجود دارد‬ ‫کشف انبار احتکار سیمان‬ ‫در خرم اباد‬ ‫رئیس پلیس امنیت عمومی فرماندهی انتظامی‬ ‫لرستان گفت‪ ۹ :‬تن سیمان احتکار شده به ارزش‬ ‫بیش از ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان در شهرستان خرم اباد‬ ‫کشف شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬س��رهنگ احمدرضا احمدیان‬ ‫گف��ت‪ :‬در پ��ی دریاف��ت اطالعات��ی مبنی ب��ر‬ ‫احت��کار مقادیری س��یمان در ی��ک واحد صنفی‬ ‫مصالح فروش��ی‪ ،‬مام��وران اداره نظ��ارت بر اماکن‬ ‫عمومی اس��تان با همکاری ات��اق اصناف به محل‬ ‫مورد نظر اعزام شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در بازرس��ی از واحد صنفی یک هزار‬ ‫و ‪ ۷۳۸‬کیس��ه سیمان احتکار شده به میزان ‪ ۹‬تن‬ ‫کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫احمدیان با اش��اره به دستگیری یک نفر در این‬ ‫رابط��ه و پلمب واح��د صنفی متخل��ف بیان کرد‪:‬‬ ‫کارشناسان ارزش سیمان های کشف شده را بیش‬ ‫از ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان برارورد کردند‪.‬‬ ‫ممنوعیت افزایش‬ ‫نرخ شن و ماسه‬ ‫در شهرستان سلسله‬ ‫سرپرس��ت اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سلسله‬ ‫گفت‪ :‬برخی واحدهای تولید ش��ن و ماسه در این‬ ‫شهرستان‪ ،‬نسبت به افزایش خودسرانه نرخ اقدام‬ ‫کرده اند که این امر خالف قانون و ممنوع است‪.‬‬ ‫ع��زت طاهرپ��ور در گفت وگ��و با ایرنا با اش��اره‬ ‫ب��ه گزارش ه��ای مردم��ی از افزایش خودس��رانه‬ ‫ن��رخ ش��ن و ماس��ه در شهرس��تان اظهارک��رد‪:‬‬ ‫متاس��فانه برخ��ی واحدها ن��رخ این مصال��ح را تا‬ ‫‪۲‬براب��ر افزای��ش داده اند که اقدام��ی خالف قانون‬ ‫است‪.‬‬ ‫طاهرپور با اش��اره به اینک��ه اخرین نرخ مصوب‬ ‫شن و ماسه رودخانه ای و کوهی در سطح لرستان‬ ‫نیمه دوم س��ال ‪ ۹۹‬اعالم ش��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫مطاب��ق ن��رخ مصوب س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت برای شهرس��تان سلسله‪ ،‬نرخ هر تن ماسه‬ ‫شس��ته و شکسته از درب کارخانه حدود ‪ ۴۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۵۰‬تومان و نرخ هر تن ش��ن بادامی‪ ،‬نخودی‪،‬‬ ‫بیس و س��اب بیس نی��ز ‪ ۳۸‬ه��زار و ‪ ۷۵۰‬تومان‬ ‫ب��دون احتس��اب هزینه ه��ای حمل ونق��ل تعیین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی در خص��وص مصالح کوهی تصریح کرد‪ :‬هر‬ ‫تن ماسه شکسته ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۷۵۰‬تومان و نرخ هر‬ ‫تن ش��ن بادامی‪ ،‬نخودی‪ ،‬بیس و س��اب بیس نیز‬ ‫‪۴۱‬هزار و ‪ ۲۵۰‬تومان است‪.‬‬ ‫سرپرست صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سلسله گفت‪:‬‬ ‫ش��هروندان می توانند در صورت مشاهده هرگونه‬ ‫افزایش خودسرانه نرخ از سوی واحدهای تولیدی‬ ‫با مراجعه به اداره صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اعالم‬ ‫شکایت کنند تا برخورد قانونی با واحدهای متخلف‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫به گفته طاهرپور هم اکنون ‪ ۶‬واحد تولید ش��ن‬ ‫و ماسه در سلس��له وجود دارد و این شهرستان از‬ ‫قطب های تولید مصالح س��اختمانی در لرستان به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫یکی از استان های مطرح کش��ور محسوب می شود‪ .‬معاون‬ ‫امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اس��تان اصفهان اظهار کرد‪ :‬ظرفیت اسمی استخراج معادن‬ ‫اس��تان س��االنه ‪ ۵۰‬میلیون تن انواع مواد معدنی است اما‬ ‫به صورت واقعی نزدیک به ‪ ۳۰‬میلیون تن استخراج می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه ک��رد‪ :‬انواع مواد معدنی از جمله طال‪ ،‬س��رب‪،‬‬ ‫روی‪ ،‬اهن‪ ،‬مس‪ ،‬باریت و بنتونیت در استان اصفهان وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫س��رجوقیان ب��ا بی��ان اینکه س��ال گذش��ته ‪ ۵۲‬پروانه‬ ‫بهره برداری جدید در اس��تان صادر ش��د خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫به صورت کلی س��االنه ح��دود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬فقره پروانه جدید‬ ‫ب��رای معادن در اس��تان صادر می ش��ود و ‪ ۵۰‬معدن فعال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬حدود ‪ ۹‬هزار نفر در معادن استان اصفهان‬ ‫مشغول به کار هستند و به طور غیر مستقیم به ازای هر یک‬ ‫شغل در معادن ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬شغل غیر مستقیم ایجاد می شود‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور مع��ادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت اصفهان با بیان اینکه معدنکاران س��االنه‬ ‫باید مبلغی را با عنوان حقوق دولتی به حساب خزانه واریز‬ ‫ح کرد‪ :‬این رقم برای ه��ر معدن متفاوت و بر‬ ‫کنن��د‪ ،‬تصری ‬ ‫اس��اس پروانه بهره برداری اس��ت که در سال گذشته بیش‬ ‫از ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال از این اس��تان به حس��اب خزانه واریز‬ ‫ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬فرسودگی ماش��ین االت و پرداخت نشدن‬ ‫تسهیالت به عنوان مهم ترین مشکالت بخش معدن اصفهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫س��رجوقیان افزود‪ :‬بر اساس قانون باید پروانه های معادن‬ ‫به عنوان وثیقه توس��ط بانک ها پذیرفته شود اما با توجه به‬ ‫اینک��ه بانک ها اطالعات چندان��ی از این نوع فعالیت ندارند‬ ‫ای��ن مدارک را قبول نمی کنن��د و به ره برداران معادن برای‬ ‫دریافت تسهیالت با چالش جدی مواجه هستند‪.‬‬ ‫نابسامانی بازار سیمان در اردبیل‬ ‫کمبود س��یمان در ب��ازار اردبیل ب��ه یکی از‬ ‫موضوع��ات مه��م در در روزهای اخی��ر در این‬ ‫استان تبدیل شده‪ ،‬به صورتی که برای خرید چند‬ ‫پاکت س��یمان باید کل شهر را زیر پا گذاشت و‬ ‫همین امر س��بب بروز مش��کالتی برای مردم و‬ ‫حتی مصالح فروش��ان و فعاالن حوزه بتن اماده‬ ‫نیز شده است‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬کمبود سیمان‬ ‫در ب��ازار اردبیل به یکی از موضوعات روز و مهم‬ ‫در این شهر تبدیل شده به طوری که برای خرید‬ ‫حتی یک پاکت س��یمان باید کفش اهنین به پا‬ ‫کرد‪ .‬البته این درحالی است که در بازار ازاد هر‬ ‫پاکت س��یمان به ‪۲‬برابر ن��رخ مصوب به فروش‬ ‫می رس��د و به ناچار برای خرید س��یمان باید به‬ ‫ب��ازار ازاد مراجعه کرده و هر پاکت س��یمان را‬ ‫به جای ن��رخ دولتی حدود ‪ ۳۰‬ه��زار تومانی با‬ ‫قیمتی بین ‪ ۶۵‬تا ‪۷۰‬هزار تومان خریداری کرد‪.‬‬ ‫با توجه ب��ه قرارگیری در فص��ل کاری‪ ،‬کمبود‬ ‫س��یمان در بازار سبب بروز مش��کالت بسیاری‬ ‫برای مردم و حتی فعاالن حوزه بتن اماده ش��ده‬ ‫و بس��یاری از کارگران در این حوزه به دلیل نبود‬ ‫س��یمان در بازار چشم انتظار س��اماندهی بازار‬ ‫برای از س��رگیری فعالیت خود و کس��ب درامد‬ ‫هس��تند‪ .‬نکته قابل توجه قضیه اینجاست که با‬ ‫وجود اینکه اس��تان اردبیل خود دارای کارخانه‬ ‫تولید س��یمان بوده و میزان تولید این کارخانه‬ ‫س��االنه به یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن می رسد‬ ‫اما پس از گذش��ت چند ماه از نابس��امانی بازار‬ ‫س��یمان که پیش از عی��د رخ داده ب��ود‪ ،‬برای‬ ‫دومین بار دوباره ش��اهد کمبود این محصول با‬ ‫وجود تولید در حجم باالی ان در استان اردبیل‬ ‫هستیم‪ .‬از این رو حجم باالی تولیدات در استان‬ ‫اردبی��ل و نایاب��ی س��یمان در بازار این اس��تان‬ ‫مقوله ای متناقض بوده که نیاز به بررسی دارد‪.‬‬ ‫یکی از ش��هروندان اردبیلی که نا امید از پیدا‬ ‫ک��ردن چند پاکت س��یمان از یک��ی از مصالح‬ ‫فروش��ی های اردبیل بیرون می امد‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫ی��ک کار کوچک نی��از به چند پاکت س��یمان‬ ‫داش��تم که به بیش��تر مصالح فروشی های سطح‬ ‫شهر مراجعه کردم اما در هر بار با جواب سیمان‬ ‫نیست مصالح فروشان مواجه شده ام‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫البته این در حالی است که می توان برای خرید‬ ‫س��یمان با نرخ باالتر از نرخ مصوب به بازار ازاد‬ ‫مراجع��ه کرده و هر پاکت س��یمان را به ‪ 2‬برابر‬ ‫بیشتر از نرخ مصوب دولتی خریداری کرد‪.‬برای‬ ‫‹ ‹ خروج سیمان ممنوع است‬ ‫رامین صادقی‪ ،‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان اردبیل با اشاره به میزان تولید‬ ‫س��یمان در اردبیل عن��وان کرد‪ :‬می��زان تولید‬ ‫کارخانه سیمان اردبیل روزانه ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن‬ ‫بوده که با توجه به مشکالت در تامین برق مورد‬ ‫نیاز این کارخانه میزان تولید تا حدود یک هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۲‬هزار تن کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی در خص��وص وضعی��ت ب��ازار س��یمان و‬ ‫تصمیمات اتخاذ ش��ده برای رفع مش��کالت ان‬ ‫اف��زود‪ :‬جه��ت تامین س��یمان مورد نی��از برای‬ ‫مصرف داخل اس��تان مقرر ش��ده ت��ا از خروج‬ ‫ای��ن محصول از اس��تان جلوگیری ش��ود و در‬ ‫کن��ار ان در ت�لاش برای افزایش می��زان تولید‬ ‫روزانه س��یمان در اردبیل هستیم‪ .‬صادقی ادامه‬ ‫داد‪ :‬طب��ق تصمیمات اتخاذ ش��ده مقرر ش��د تا‬ ‫ظرفیت اس��یاب ها افزایش داده ش��ود تا شاهد‬ ‫افزایش میزان تولید س��یمان باش��یم که در این‬ ‫صورت نیاز ب��ازار اردبیل به این محصول تامین‬ ‫خواهد ش��د‪.‬رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان اردبیل‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬عالوه بر ان با توج��ه به انکه مصرف‬ ‫سیمان در اردبیل در‪ ۳‬محور پروژه های عمرانی‪،‬‬ ‫مصرف مردمی و صنایع س��یمان بر بوده‪ ،‬میزان‬ ‫نیاز س��یمان برای این بخش ها احصا شده و در‬ ‫اختیار کارخانه س��یمان قرار گرفته تا بر مبنای‬ ‫ان توزیع س��یمان انجام گیرد‪ .‬وی در خصوص‬ ‫نرخ باالی س��یمان در بازار ازاد و نحوه برخورد‬ ‫با ان بیان کرد‪ :‬ش��هروندان می توانند در صورت‬ ‫مش��اهده هرگونه عرضه سیمان با قیمتی باالتر‬ ‫از نرخ مصوب توس��ط عاملین فروش سیمان در‬ ‫سطح ش��هر یا احتکار و عدم عرضه ان در بازار‪،‬‬ ‫مورد را به س��امانه ‪ ۱۲۴‬اطالع دهند تا برخورد‬ ‫قانونی انجام گیرد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫معاون امور اقتصادی استانداری ایالم گفت‪ :‬هم‬ ‫اکنون ‪ ۵۳‬معدن غنی و فعال در استان ایالم وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬جهانگیر رس��تم زاد در نشست‬ ‫شورای معادن استان با اشاره به ظرفیت کانی های‬ ‫غی��ر فلزی ایالم‪ ،‬افزود‪ :‬با واگذاری ‪ 4‬معدن جدید‬ ‫در استان‪ ،‬اس��تخراج مواد معدنی شامل کلسیت‪،‬‬ ‫س��نگ اهک وم��ارن‪ ،‬امکان ایجاد اش��تغال برای‬ ‫تعدادی از افراد بیکار استان فراهم شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در استان ایالم ‪ ۵۳‬معدن غنی و فعال‬ ‫وجود دارد که بیش از ‪ ۱۵‬نوع مواد معدنی متفاوت‬ ‫از انها استخراج می شود‪.‬‬ ‫رس��تم زاد گفت‪ :‬اکنون بیش از ‪ ۶۲۰‬نفر به طور‬ ‫مس��تقیم و غیر مس��تقیم در معادن ایالم مشغول‬ ‫فعالیت هس��تند‪ ،‬و تالش می ش��ود تا زمینه ایجاد‬ ‫اش��تغال و رونق در بخش معادن استان در امسال‬ ‫بیشتر می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه مطالعات سازمان ایمیدرو‬ ‫روی اکتشافات جدید دراس��تان ادامه دارد افزود‪:‬‬ ‫کانی های غیر فلزی شامل معادن گچ‪ ،‬اهک‪ ،‬شن‪،‬‬ ‫ماس��ه‪ ،‬مارن‪ ،‬الوویوم و بیتومین یا قیر طبیعی از‬ ‫جمله ذخایری هستند که از معادن ایالم استخراج‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫معاون امورمعادن و صنایع معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اصفهان گفت‪ ۸۵۳ :‬معدن در این اس��تان پروانه‬ ‫بهره برداری دارند که ‪ ۶۰‬درصد این معادن فعال است‪.‬‬ ‫محم��د س��رجوقیان در گفت وگو با ایرنا اف��زود‪ :‬بیش از‬ ‫‪ ۴۰۰‬معدن در استان اصفهان در زمینه سنگ های تزئینی‬ ‫و مصال��ح س��اختمانی فعالی��ت می کنند که ش��امل انواع‬ ‫سنگ های س��اختمانی‪ ،‬مرمریت‪ ،‬مرمر‪ ،‬گرانیت و تراورتن‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اصفهان انواع گروه های مواد معدنی را در خود‬ ‫ج��ای داده اس��ت و از نظر ظرفیت م��واد معدنی ب ه عنوان‬ ‫‪ ۶۰‬درصد معادن اصفهان فعال است‬ ‫اطالع دقیق از وضعیت موجود در بازار س��یمان‬ ‫به س��راغ مسئوالن استان رفتیم تا دلیل کمبود‬ ‫سیمان در بازار را از انها جویا باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹ کاهش تولید سیمان به یک سوم‬ ‫ارژنگ عزیزی‪ ،‬معاون هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫اس��تانداری اردبیل بیان کرد‪ :‬با توجه به مصوبه‬ ‫موج��ود در خص��وص مدیریت مص��رف برق در‬ ‫صنای��ع پرمصرف‪ ،‬کارخانه س��یمان نیز ش��امل‬ ‫ای��ن صنایع بوده و از این رو به دلیل قطعی برق‪،‬‬ ‫میزان تولید س��یمان در کارخانه سیمان اردبیل‬ ‫نیز تا یک سوم ظرفیت گذشته خود کاهش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اجرای این مصوبه تا ‪۱۵‬مرداد ادامه‬ ‫خواه��د یافت و لذا تولیدات کارخانه س��یمان تا‬ ‫این روز ب��ا کاهش روبه رو خواهد بود و همزمان‬ ‫با ان کارخانه از فرصت اس��تفاده کرده و به امر‬ ‫تعمیرات می پردازد تا پس از اتمام محدودیت و‬ ‫بازگشت به وضعیت عادی با حداکثر ظرفیت به‬ ‫امر تولید خواهد پرداخت‪.‬‬ ‫عزیزی ادامه داد‪ :‬برای مدیریت موضوع تا ‪۱۵‬‬ ‫مرداد مقرر ش��ده تا کارخانه س��یمان به صورت‬ ‫هفتگ��ی تولیدات خود را اع�لام کرده و صنعت‬ ‫و معدن هم طبق میزان تولید‪ ،‬سهمیه عمرانی‪،‬‬ ‫بخش خصوصی و واحدهای س��یمان را مشخصا‬ ‫تعیی��ن کند و نظارت��ی کاملی نیز ب��ر نرخ این‬ ‫محصول در بازار داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت تعادل بین عرضه و تقاضا‬ ‫فرخ محمودی‪ ،‬رئیس اتحادیه مصالح فروش��ان‬ ‫اردبیل نیز دلیل کمبود س��یمان در بازار را قطعی‬ ‫ب��رق در کارخانه های س��یمان اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫مدیریت تولید و ذخیره سازی سیمان تولیدی در‬ ‫سال گذش��ته برای فصل کاری جدید سبب شده‬ ‫بود که تا چند روز پیش با مشکل ان چنانی مواجه‬ ‫نش��ویم و اگر این اقدام در س��ال گذش��ته انجام‬ ‫نمی یافت پیش از این با مشکل کمبود سیمان در‬ ‫بازار مواجه می شدیم‪ .‬وی افزود‪ :‬مسلما زمانی که‬ ‫تقاضایی برای کاالیی باال رفته و تولید کم باش��د‬ ‫با نوس��ان نرخ مواجه خواهد شد و لذا قیمت های‬ ‫موجود در بازار ازاد به این دلیل بوده و در صورت‬ ‫تعادل بین عرضه و تقاضا نرخ حبابی س��یمان در‬ ‫بازار نیز فروکش می کن��د‪ .‬رئیس اتحادیه مصالح‬ ‫فروش��ان اردبیل تصریح کرد‪ :‬ب��ا توجه به انکه از‬ ‫فصل کاری اردبی��ل زمان اندکی باقی مانده و در‬ ‫امسال به نسبت به سال های گذشته ساخت وساز‬ ‫کمتری داشته ایم لذا افزایش سهم استان اردبیل‬ ‫از می��زان تولی��دات کارخانه می توان��د در بهبود‬ ‫اوضاع تاثیر مثبتی داشته باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹فعالیت ‪ ۵۲‬واحد بتن در اردبیل‬ ‫محرم امیرپور‪ ،‬رئیس انجمن بتن اماده اس��تان‬ ‫اردبیل گف��ت‪ :‬درحال حاضر تعداد ‪ ۵۲‬واحد فعال‬ ‫بتن اماده در اردبیل مشغول به فعالیت هستند و‬ ‫در س��ال گذش��ته نیز در مقطعی با مشکل تامین‬ ‫س��یمان مورد نیاز این واحدها روبه رو ش��دیم که‬ ‫در ان زم��ان ب��ا تخصیص یک هزار تن س��یمان‬ ‫برای این واحدها مش��کل برطرف ش��ده بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬اما از انجایی که با شروع فصل کاری نیاز به‬ ‫س��یمان نیز افزایش یافته و مصرف فله ای سیمان‬ ‫در واحده��ای بتن اماده حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تن‬ ‫رس��ید لذا میزان هزار تن سیمان تخصیص داده‬ ‫ش��ده به هیچ عنوان نیازهای اس��تان و واحدهای‬ ‫بت��ن ام��اده را تامی��ن نمی کرد و اما مش��کل از‬ ‫انجایی بیش��تر ش��د که در برخی از روزها حتی‬ ‫ای��ن مق��دار نیز ب ه دس��ت واحدهای بت��ن اماده‬ ‫نمی رسید‪.‬‬ ‫امیرپ��ور تصریح ک��رد‪ :‬با توجه ب��ا انکه در هر‬ ‫واحد بتن اماده ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬کارگر مش��غول به کار‬ ‫هس��تند لذا هرگونه تعلل در تامین سیمان مورد‬ ‫نیاز این واحدها سبب ایجاد مشکل برای کارگران‬ ‫فعال در این واحدها می ش��ود‪ .‬رئیس انجمن بتن‬ ‫اماده اس��تان اردبیل گفت‪ :‬برای رفع این مشکل‬ ‫رایزنی های خود با اس��تانداری و ش��رکت سیمان‬ ‫و اداره صنع��ت‪ ،‬معدن وتج��ارت را انجام دادیم و‬ ‫طبق قول داده ش��ده تصمیم بر این شد تا روزانه‬ ‫یک هزار تن س��یمان ب��ه واحدهای بت��ن اماده‬ ‫تخصیص داده شود و پس از یک هفته این میزان‬ ‫ب��ه مقدار ‪ ۳۰‬درصد افزای��ش یابد و در هفته های‬ ‫اتی نیز به مقدار مورد نیاز برسد و انشاءاهلل در این‬ ‫صورت مشکل برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫ب��ا توجه به موارد مذکور و وضعیت موجود در‬ ‫خصوص بازار سیمان عمده دلیل نابسامانی های‬ ‫اخی��ر به وجود امده در این بازار به دلیل قطعی‬ ‫برق و مدیریت مصرف برق بوده که در این راستا‬ ‫تصمیمات الزم اتخاذ ش��ده تا با افزایش میزان‬ ‫تولید سیمان شاهد رفع مشکالت کنونی باشیم‬ ‫و اما در کنار ان مس��ئوالن امر باید در خصوص‬ ‫جلوگیری از افزایش ن��رخ این محصول در بازار‬ ‫اقدام��ات جدی و عاجلی انج��ام دهند تا زمینه‬ ‫ظه��ور سوء اس��تفاده کنندگان و دالالن از ای��ن‬ ‫اوضاع ایجاد نشود‪.‬‬ ‫ضرورت سرمایه گذاری بیشتر در صنایع معدنی کازرون‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت ف��ارس گفت‪ :‬با توجه به ظرفیت ه��ا و قابلیت های‬ ‫شهرس��تان کازرون ضروری اس��ت در زمینه توس��عه منابع‬ ‫معدنی سرمایه گذاری بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬پژمان نامدارخانی در نخس��تین نشس��ت‬ ‫بررس��ی توس��عه ظرفیت ها و فرصت های س��رمایه گذاری و‬ ‫بررسی راهکارهای استفاده از ظرفیت ها و ظرفیت های معدنی‬ ‫و صنایع معدنی شهرستان کازرون در سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت فارس افزود‪ :‬در شهرستان کازرون ذخایر گچ‪ ،‬سنگ‬ ‫الش��ه‪ ،‬نمک و‪ ...‬به اندازه کافی فراهم است که ضرورت توجه‬ ‫بیشتری را می طلبد‪.‬‬ ‫وی بی��ان کرد‪ :‬درحال حاضر ‪ ۱۵۰‬نفر به صورت مس��تقیم‬ ‫و ‪ ۶۰‬نف��ر به صورت غیر مس��تقیم در معادن این شهرس��تان‬ ‫مشغول به کار هستند‪.‬‬ ‫نامدارخانی با بیان اینکه این شهرستان از گنبدهای نمکی‬ ‫خوبی برخوردار اس��ت افزود‪ :‬این موقعیت ها برای گس��ترش‬ ‫فعالیت ها و رونق اقتصادی استان تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت فارس با تاکید بر گسترش اکتشافات سازمان ایمیدرو‬ ‫(سازمان توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی ایران) در‬ ‫شهرستان کازرون گفت‪ :‬این سازمان با پایش مناطق محروم‬ ‫این اس��تان حدود ‪ ۱۷‬فرصت س��رمایه گذاری را شناسایی و‬ ‫فراهم کرده و انتطار می رود که در زمینه توسعه فعالیت های‬ ‫معدنی نیز میزان اکتش��افات خ��ود را در این منطقه افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ایمیدرو‪ ،‬توسعه معادن و صنایع معدنی‬ ‫را ب��ا ‪ 3‬راهب��رد اصل��ی افزایش عملیات اکتش��اف‪ ،‬توس��عه‬ ‫زیربناه��ا و راه ان��دازی معادن کوچک مقیاس در دس��تورکار‬ ‫ق��رار داده ادامه داد‪ :‬برای بهره برداری از ذخایر این منطقه به‬ ‫سرمایه گذاری بزرگ اقتصادی نیاز است‪.‬‬ ‫نامدار خانی اظهار کرد‪ :‬برای استخراج معادن درشهرستان‬ ‫کازرون با توجه به پوش��ش گیاهی و مناطق زیس��ت محیطی‬ ‫شرایط سازمان محیط زیست در نظر گرفته شده و در اولویت‬ ‫اساسی است‪.‬‬ ‫کازرون در غ��رب فارس اس��ت و فاصله مرکز ان باش��یراز‬ ‫حدود ‪ ۱۲۰‬کیلومتر است‪.‬‬ ‫گرانی مسکن با افزایش نرخ مصالح ساختمانی‬ ‫در چن��د س��ال اخیر ش��اهد افزای��ش بی رویه ن��رخ مصالح‬ ‫س��اختمانی در استان هستیم اتفاقی که موجب تشدید گرانی‬ ‫مسکن و اجاره بها در سطح شهری شده و داغ خانه دار شدن بر‬ ‫دل بسیاری از مردم گذاشته است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬در شرایط اقتصادی که نرخ انواع کاالهای‬ ‫اساس��ی ترمز بری��ده و افزای��ش قیمت ها در تمام��ی حوزه ها‬ ‫خودنمای��ی می کند‪ ،‬مصالح س��اختمانی نی��ز از قافل ه گرانی ها‬ ‫عقب نمانده و کس��انی را که مش��غول به ساخت وس��از هستند‬ ‫را به تکاپو انداخته و موجب اعتراض اکثریت مردم ش��ده است‬ ‫که نظارت مس��ئوالن ذیربط را می طلبد‪ .‬درحال حاضر مسکن‬ ‫یکی از مهم ترین نیازهای زندگی خانواده ها است که متاسفانه‬ ‫با توجه به افزایش بس��یار زیاد نرخ زمین‪ ،‬مصالح س��اختمانی‪،‬‬ ‫ش��رایط خانه دار شدن مردم را سخت تر کرده و در نهایت رکود‬ ‫تورمی در حوزه مس��کن را رقم زده اس��ت‪ .‬متاس��فانه برخی از‬ ‫مس��ئوالن علت گرانی را بازار بورس دیگ��ری صادرات را علت‬ ‫گران��ی می دانن��د و اگر گذری از بازار مصالح فروش��ان داش��ته‬ ‫باش��یم خواهیم دی��د که برخی از فروش��ندگان به دلیل گران‬ ‫ش��دن روز به روز مصالح س��اختمانی از ف��روش کاال خودداری‬ ‫می کنن��د بنابرای��ن با ای��ن ش��رایط اقتصادی و ت��ورم خرید‬ ‫مس��کن ب��ه رویای دس��ت نیافتنی برای نس��ل ج��وان تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫علی مرتضوی جوان ‪ ۳۰‬س��ال های که ‪ 2‬س��ال پیش ازدواج‬ ‫کرده و با مدرک لیسانس در یکی از واحدهای تولیدی مشغول‬ ‫ب��ه کار اس��ت در خصوص گرانی مصال��ح و خانه گفت‪ :‬مصالح‬ ‫ساختمانی موجود در استان اعم از شن‪ ،‬ماسه و سیمان از منابع‬ ‫طبیعی که در داخل کشور تولید می شود‪ ،‬بنابراین عدم نظارت‬ ‫بر روند قیمت گذاری را می توان عامل اصلی گرانی های بی رویه‬ ‫مصالح ساختمانی و کمبود ان عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش از ازدواج زمینی در یکی از روستاهای استان‬ ‫خریده و تصمیم به ساخت وساز ان شدم که متاسفانه با گرانی‬ ‫مصالح س��اختمانی هنوز نتواتس��ته ام حتی دور تا دور زمین را‬ ‫دیوارکش��ی کن��م‪ .‬مرتضوی بیان کرد‪ :‬عل��ت اصلی این گرانی‬ ‫و تورم ه��ای اخیر نیز عدم نظارت کاف��ی بر قیمت های مصالح‬ ‫س��اختمانی چراک��ه قیمت ها در هر واح��د عرضه ای به صورت‬ ‫س��لیقه ای اس��ت‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬گرانی هر س��اعته مصالح‬ ‫ساختمانی عالوه بر متوقف شدن ساخت وساز در استان‪ ،‬باعث‬ ‫افزایش اجاره بها نیز شده است‪.‬‬ ‫احمدزاده یکی از پیمانکاران س��اختمان در اذربایجان غربی‬ ‫در این خصوص گفت‪ :‬نبود مدیریت بر بازار مصالح ساختمانی‬ ‫موجب افزایش اجاره بها‪ ،‬افزایش نرخ مسکن و به نوعی بیکاری‬ ‫بس��یاری از ش��اغالن در این حیطه از کس��ب وکار ش��ده و نان‬ ‫بسیاری از کارگران ساختمانی نیز اجر شده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا گالیه از عدم نظارت بر بازار مصالح س��اختمانی بیان‬ ‫کرد‪ :‬اوایل س��ال برای خرید س��یمان به مح��ل فروش مصالح‬ ‫س��اختمانی رفت نرخ به حدی باال بود که قدرت خرید نداشتم‬ ‫و به خیال اینکه قیمت ها افت داش��ته باش��د به چند هفته بعد‬ ‫موکول کردم که متاس��فانه پس از ‪2‬هفته نه تنها ارزان نش��ده‬ ‫بود بلکه از ابتدای س��ال گران تر شده اس��ت‪ .‬احمدزاده عنوان‬ ‫ک��رد‪ :‬درحال حاضر داش��تن خانه ب��رای جوانان ب��ه یک ارزو‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت ت��ا جایی که حت��ی حاضر ب��ه ازدواج نیز‬ ‫نیس��تند‪ .‬غالمرض��ا بابای��ی‪ ،‬رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اذربایجان غرب��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه اغاز‬ ‫فص��ل کار ساخت وس��از در ‪3‬ماه��ه نخس��ت امس��ال ی��ک‬ ‫ه��زار و ‪ ۸۹۰‬بازرس��ی از تولید کنن��دگان و توزیع کنن��دگان‬ ‫س��یمان‪ ،‬اهن االت‪ ،‬ش��ن و ماس��ه و س��ایر مصالح ساختمان‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بازرس��ی های انجام ش��ده از مصالح فروشان استان‬ ‫منجر به تشکیل ‪ ۱۹۶‬فقره پرونده تخلف صنفی به ارزش بیش‬ ‫از ‪ ۵۷‬میلی��ارد و ‪۸۸۱‬میلی��ون و ‪۶۱‬هزار ریال ش��د که جهت‬ ‫ص��دور حکم نهایی ب��ه تعزیرات حکومتی اس��تان ارجاع داده‬ ‫شده است‪ .‬بابایی با بیان اینکه ‪ ۱۳۵‬پرونده تخلفاتی سیمان در‬ ‫اس��تان تش��کیل شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در این مدت تعداد یک هزار‬ ‫و ‪ ۲۳۵‬مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و توزیعی سیمان در‬ ‫استان بازرسی و نظارت به عمل امده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫در بررسی نقش صنعت فوالد در کم ابی تاکید شد‪:‬‬ ‫ادرس غلط ندهید‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫فلزات‬ ‫‹ ‹شناختمقصر‪،‬گامنخستاصالح‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫فعالی��ت در بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدنی به‬ ‫الزامات��ی نیاز دارد که از جمل��ه مهم ترین انها باید‬ ‫به اب اش��اره کرد‪ .‬این ال��زام در کنار بحران کم ابی‬ ‫و در مواردی بی ابی موجب ش��ده فعالیت بسیاری‬ ‫از صنایع همچون فوالد نی��ز موردانتقاد قرار گیرد‪.‬‬ ‫فعاالن صنایع فوالدی کشور ضمن پذیرش و انتقاد‬ ‫به احداث صنایع در مناطق خشک و کویری کشور‬ ‫تاکید دارند که بسیاری از صنایع براساس جانمایی‬ ‫درست احداث ش��ده اند‪ .‬در همین حال مصرند که‬ ‫بحران ه��ای ابی کش��ور از چالش ه��ای کالن تری‬ ‫نش��ات می گیرد‪ .‬در این میان‪ ،‬ادرس دهی اش��تباه‬ ‫نه تنه��ا کمکی به رفع بحران ابی کش��ور نمی کند‪،‬‬ ‫بلکه ما را از مسیر اصلی خود نیز دور خواهد کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالد صنعتی با اب بری محدود‬ ‫امین ابراهیمی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شرکت فوالد خوزستان در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا «روزگار‬ ‫اظهارک��رد‪:‬‬ ‫مع��دن»‬ ‫متاس��فانه هرگاه س��خن از‬ ‫کمبود برق‪ ،‬اب و حتی گاز‬ ‫به می��ان می اید‪ ،‬ادرس دهی اش��تباه می ش��ود و‬ ‫انگشت اتهام به س��مت صنایع فوالد نشانه می رود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که میزان مصرف برق در صنعت‬ ‫فوالد معادل ‪ ۱۰‬درصد مصرف این انرژی در س��ایر‬ ‫صنایع براورد می ش��ود‪ .‬اب ب��ری صنعت فوالد نیز‬ ‫تقریب��ا ‪ ۰.۲‬درص��د میانگین مصرف س��ایر صنایع‬ ‫گزارش ش��ده است‪ .‬میانگین مصرف گاز نیز در این‬ ‫صنعت م��ادر حدود ‪ ۷‬درصد مصرف س��ایر صنایع‬ ‫است؛ بنابراین جایگاه فوالدسازی در حوزه اب‪ ،‬برق‬ ‫و گاز رق��م پایین��ی اس��ت‪ .‬در همی��ن ح��ال باید‬ ‫خاطرنش��ان کرد براساس امار و ارقام مصرف اب در‬ ‫صنعت ف��والد به مراتب عدد پایینی اس��ت اما این‬ ‫ادرس دهی های اشتباه زمینه سیاست گذاری های‬ ‫اش��تباه را فراهم می کند‪ .‬ابراهیمی افزود‪ :‬عالوه بر‬ ‫ای��ن‪ ،‬صنایع ف��والد در طول س��ال های گذش��ته‬ ‫اقدامات وی��ژه ای را برای بهینه س��ازی مصرف اب‬ ‫ترتی��ب داده اند‪ ،‬از جمله انک��ه تصفیه خانه هایی را‬ ‫احداث کرده و بخشی از اب موردنیاز خود در مسیر‬ ‫تولید را با تصفیه پساب های شهری تامین می کنند‪.‬‬ ‫بهادراحرامی��ان‪،‬عضوهیات‬ ‫انجم��ن‬ ‫مدی��ره‬ ‫تولیدکنندگان ف��والد ایران‬ ‫در گفت وگ��و ب��ا «روزگار‬ ‫معدن» اظهارکرد‪ :‬بررس��ی‬ ‫امار و ارق��ام مص��رف اب در‬ ‫کش��ورمبینوضعیتموجوداستوعلتاصلیبحران‬ ‫کم ابی را در کشور مشخص می کند‪ .‬براساس امارهای‬ ‫منتشرشده از سوی مراجع رس��می‪ ،‬عمده مصرف اب‬ ‫کش��وربهکش��اورزیتعلقداردودراینمیان‪،‬س��هم‬ ‫صنعت و تولید فوالد از مصرف اب کشور بسیار محدود‬ ‫براورد می ش��ود؛ بنابرای��ن مقصر دانس��تن صنایع و‬ ‫فوالدسازانبرایتوجیهبحرانکم ابیدرکشوراشتباه‬ ‫اس��ت‪.‬درچنینشرایطی‪،‬راهکاردرس��تبرایبهبود‬ ‫کمبوده��ایاب��ی‪،‬اص�لاحنظ��امابی��اریدربخش‬ ‫کش��اورزی اس��ت‪ .‬احرامی��ان در ارزیاب��ی اح��داث‬ ‫واحدهای فوالدی در مناطق خش��ک کشور گفت‪ :‬در‬ ‫همیناستان هایکم اب‪،‬شاهدکشتبرنجیایونجهبه‬ ‫روشغرق ابیهستیم؛بنابراینبحرانکم ابیحتیدر‬ ‫مناطق خشک کش��ور نیز از روش های اشتباه کشت و‬ ‫کشاورزینش��اتمی گیرد‪.‬عالوهبراین‪،‬ارزش افزوده‬ ‫تولی��د در حوزه صنع��ت و ف��والد به مراتب بیش��تر از‬ ‫محصوالتکش��اورزییادشدهاس��ت‪.‬ویدرپاسخبه‬ ‫س��والیمبنیبراهمیتاصالحالگ��ویابدرصنایعو‬ ‫به ویژهازسویفوالدسازی هاگفت‪:‬بدونتردیداصالح‬ ‫و ارتقای سطح مصرف اب در صنایع نیز ضروری به نظر‬ ‫می رسد؛ هرچند بسیاری از فوالدس��ازان در طول این‬ ‫سال ها در مس��یر کاهش مصرف اب‪ ،‬بازچرخانی ان و‬ ‫همچنیناستفادهازپس��اب هاو‪...‬گامبرداشته اند‪.‬این‬ ‫فعالصنعتف��والددرپایاناظهارک��رد‪:‬چنانچهبرای‬ ‫رفعچالشکم ابیبرهمینمسیراشتباهومتهمکردن‬ ‫صنایعاصرارش��ود‪،‬نتیج��ه ایجزازبی��نرفتنمنابع‬ ‫کشوررابه دنبالنخواهدداشت‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬بیش��ترین مصرف اب کشور‬ ‫درحال حاضر به بخش کشاورزی تعلق دارد‪ ،‬چراکه‬ ‫همچنان کش��اورزی با روش های س��نتی در حال‬ ‫انجام است و لزوم بازنگری در این زمینه ضروری به‬ ‫نظر می رسد‪.‬‬ ‫‹ ‹توسعه در مسیر اشتباه‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزستان گفت‪ :‬براساس نقشه‬ ‫استراتژیکی که ایمیدرو برای توسعه صنعت فوالد‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۳‬منتش��ر کرد‪ ،‬بهترین مکان برای‬ ‫احداث صنعت ف��والد در ایران اطراف اب های ازاد‬ ‫و منطقه خوزس��تان تعیین شد‪ ،‬چراکه خوزستان‬ ‫از یک س��و به بنادر نزدیک اس��ت و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫دسترس��ی قابل قبولی به حامل ه��ای انرژی و اب‬ ‫دارد‪ .‬با این وجود شاهد هستیم که در فالت مرکزی‬ ‫ایران‪ ،‬صنعت فوالد توس��عه پیدا کرده اس��ت‪ .‬این‬ ‫توسعه از یک سو دسترسی به اب را برای این صنایع‬ ‫دش��وار و هزینه بر می کند و از سوی دیگر‪ ،‬صادرات‬ ‫محص��ول نهایی از ای��ن منطقه صرف��ه اقتصادی‬ ‫ندارد‪ .‬س��رانه مصرف فوالد در کشور در حال حاضر‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬کیلوگرم به ازای هر نفر براورد می شود‬ ‫و انتظ��ار م��ی رود این رقم در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬به ‪۴۰۰‬‬ ‫کیلوگرم به ازای هر نفر افزایش یابد‪ .‬در همین حال‬ ‫ب��ا توجه به ه��دف تولید ‪ ۵۵‬میلی��ون تن فوالد در‬ ‫این س��ال‪ ،‬انتظار م��ی رود ح��دود ‪ ۲۰‬میلیون تن‬ ‫از ای��ن محصول صادر ش��ود‪ .‬در چنین ش��رایطی‪،‬‬ ‫ش��رکت های ف��والدی ک��ه در مج��اورت اب های‬ ‫ازاد ق��رار دارند‪ ،‬همچون فوالد خوزس��تان و فوالد‬ ‫هرمزگان‪ ،‬از مزیت ویژه ای برای صادرات برخوردار‬ ‫هس��تند‪ ،‬چراکه هزینه حمل ونقل صادراتی انها به‬ ‫مراتب پایین تر است‪ .‬در ادامه باید خاطرنشان کرد‬ ‫شرکت های معدنی که در مناطق مرکزی و خشک‬ ‫کشور قرار گرفته اند‪ ،‬وظیفه تامین مواد اولیه برای‬ ‫س��ایر حلقه ه��ای زنجیره فوالد را ب��ر عهده دارند؛‬ ‫اما به جای توس��عه فعالیت ه��ای معدنی به احداث‬ ‫واحده��ای ف��والدی روی اورده اند‪ .‬در همین حال‬ ‫شاهد هس��تیم که این ش��رکت ها برای تامین اب‬ ‫موردنیاز خود اقدام به انتقال اب کرده اند‪.‬‬ ‫هزین��ه اب مصرفی ای��ن صنایع ‪ ۲.۵‬ت��ا ‪ ۳‬یورو‬ ‫به ازای هر مترمکعب براورد می ش��ود‪ ،‬درحالی که‬ ‫ای��ن رق��م در مجموعه فوالد خوزس��تان به مراتب‬ ‫کمتر اس��ت‪ .‬درنتیج��ه چنانچه تم��ام امتیازات و‬ ‫یارانه ه��ای اختصاص یافته به صنایع حذف ش��ود‪،‬‬ ‫این واحدها از عهده تامین هزینه های خود و رقابت‬ ‫در ب��ازار درنخواهند امد و این س��رمایه گذاری ها‬ ‫منتج به شکس��ت خواهد ش��د‪ .‬ابراهیمی در پاسخ‬ ‫ب��ه س��والی درب��اره ارزیاب��ی مص��رف اب صنایع‬ ‫براس��اس اس��تانداردهای بین المللی‪ ،‬گفت‪ :‬بدون‬ ‫تردید راهکارهای متع��ددی برای کاهش مصرف‬ ‫اب در صنع��ت فوالد وجود دارد‪ .‬میزان مصرف اب‬ ‫در صنعت فوالد کمتر از س��ایر صنایع است‪ ،‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬می توان با بازچرخانی اب‪ ،‬در مس��یر بهبود‬ ‫شرایط گام برداشت‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال فوالدس��ازان باید ب��ا احداث‬ ‫تصفیه خانه های ش��هری بخش��ی از نیاز خود را از‬ ‫این طریق تامین کنند تا از هدررفت اب جلوگیری‬ ‫ش��ود‪ .‬عالوه بر ای��ن‪ ،‬بهره گی��ری از فناوری های‬ ‫جدید نیز در این مس��یر کمک کنن��د خواهد بود‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود باید تاکید کرد ک��ه ادرس دهی غلط‬ ‫اس��یب های غیرقابل جبرانی به صنایع فوالد وارد‬ ‫می کن��د‪ .‬صنعت فوالد در رده صنایع مادر کش��ور‬ ‫قرار دارد و این ادرس دهی اش��تباه تاثیر خود را بر‬ ‫سایر صنایع نیز نشان می دهد‪.‬‬ ‫کم��ا اینکه ش��اهد چنین اش��تباهاتی در حوزه‬ ‫برق نی��ز بودی��م‪ .‬در واقع در س��ایه چنین فضایی‬ ‫سیاست های اشتباهی اتخاذ و ضربه هایی به حوزه‬ ‫اقتصاد وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹سخنپایانی‬ ‫ایران کش��وری خش��ک اس��ت و کم ابی هر سال‬ ‫قوی تر از گذشته ما را تهدید می کند؛ بنابراین انتظار‬ ‫می رود فعالیت صنای��ع همگام با تدوی��ن الگوهای‬ ‫مناس��بیبرایمصرفابومدیریتپس��ابباشدو‬ ‫فرایندهای بازیافت اب در واحدهای صنایع معدنی‬ ‫بیشازپیشموردتوجهقرارگیرد‪.‬‬ ‫انعقاد قرارداد پژوهشی بین فوالد مبارکه و دانشگاه دامغان‬ ‫رئیس دانشگاه دامغان گفت‪ :‬این واحد دانشگاهی در رقابت‬ ‫با دانشگاه های مطرح کشور موفق به انعقاد قرارداد با شرکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرن��ا‪ ،‬عبدالعلی بصیری افزود‪ :‬این تفاهمنامه با‬ ‫عن��وان شناس��ایی و تحقیق در مورد ذخایر منگنز کش��ور و‬ ‫بررسی فنی اقتصادی امکان فراوری و تولید فرو منگنز قابل‬ ‫مصرف در ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫بسیاری از دانش��گاه های بزرگ کشور مانند دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان و دانشگاه تهران نیز در خصوص انعقاد این تفاهمنامه‬ ‫شرکت داشتند که در پایان دانشگا ه دامغان این مسئولیت را‬ ‫برعه��ده گرفت‪.‬بصیری به ارزش مالی تفاهمنامه اش��اره کرد‬ ‫و اظه��ار ک��رد‪ :‬ارزش ریال��ی این طرح پژوهش��ی ‪ 5‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۱۹۰‬میلیون ریال اس��ت‪ .‬وی تصریح ک��رد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫دانشگاه دامغان ‪ ۲۵‬طرح پژوهشی برون دانشگاهی ارتباط با‬ ‫صنع��ت به ارزش ‪ ۲۶‬میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال در دس��ت‬ ‫اجرا دارد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه دامغان گفت‪ :‬مجری اجرای طرح تفاهمنامه‬ ‫با شرکت فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬نادر تقی پور از دانشکده علوم‬ ‫زمین شناس��ی دانشگاه دامغان اس��ت که در سال گذشته از‬ ‫س��وی وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری به عنوان عضو هیات‬ ‫علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت انتخاب شده است‪.‬‬ ‫دانش��گاه دامغان بی��ش از ‪ ۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬دانش��جو دارد که‬ ‫در ‪ ۷۳‬رش��ته و گرایش در ‪ ۸‬دانش��کده تحصیل می کنند و‬ ‫‪۱۶۲‬عضو هیات علمی در این مجموعه فعالیت دارند‪.‬‬ ‫مدیر توزیع و تعمیرات برق فوالد خوزستان‪:‬‬ ‫مدیر توزیع و تعمیرات برق شرکت فوالد خوزستان گفت‪:‬‬ ‫به منظ��ور پایداری خط تولید و با توج��ه به محدودیت های‬ ‫برق‪ ،‬ط��رح تعویض ترانس ک��وره ‪ ۵‬با هم��کاری واحدهای‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬ماشین االت‪ ،‬خدمات و با محوریت واحد توزیع و‬ ‫تعمیرات برق از ‪ ۳۰‬تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬اغاز ش��د‪ .‬پیش بینی مدت‬ ‫زمان اجرای طرح ‪ ۱۲۰‬ساعت است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد خوزس��تان‪ ،‬مهران نش��یبی‬ ‫از اجرای موفقیت امیز نصب ترانفس��رکار در روز س��وم طرح‬ ‫خبر داد و اف��زود‪ :‬جابه جایی ترانس های قدرت نیاز به ایجاد‬ ‫ش��رایط خاص و ایمن دارد‪ .‬با توج��ه به حجم باالی ترانس‬ ‫ب��ه لحاظ ابعادی و محدودیت ه��ای فضای اتاق ترانس کوره‪،‬‬ ‫ت فوالد هرمزگان‬ ‫مدیرعام��ل فوالد هرمزگان گفت‪ :‬ش��رک ‬ ‫به تعهدات خود در طرح س��اماندهی پس��اب فاضالب ش��هر‬ ‫بندرعباس عمل می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عطاءاهلل معروفخانی درحاش��یه ایین اغاز‬ ‫عملیات اجرایی مرحله نخست طرح بزرگ ساماندهی فاضالب‬ ‫شهر بندرعباس که با دستور ویدئوکنفرانسی رئیس جمهوری‬ ‫انجام ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬سرایزر شدن پساب فاضالب بندرعباس به‬ ‫دریا یکی از معضالت اجتماعی و زیس��ت محیطی این ش��هر‬ ‫اس��ت که ساماندهی ان به عنوان یکی از کارهای بسیار مهم‬ ‫در دستو رکار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی اج��رای این طرح مهم را یکی از مطالبات به حق مردم‬ ‫مدیرعامل مجتمع فوالد خراسان از ارسال محموله صادراتی‬ ‫محصوالت نهایی این ش��رکت به جمهوری قزاقستان در تیرماه‬ ‫امسال خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی فوالد خراسان‪ ،‬کسری‬ ‫غفوری با بیان اینکه برای نخس��تین بار محصول نهایی مجتمع‬ ‫فوالد خراسان‪ ،‬ش��امل ‪ ۵۰۰‬تن مقاطع فوالدی ساختمانی در‬ ‫تیرماه امسال از طریق بندر امیراباد و از مسیر دریای مازندران‬ ‫به قزاقستان صادر شد‪ ،‬افزود‪ :‬این بسته صادراتی شامل ‪۵۰۰‬تن‬ ‫میلگرد س��ایز ‪ ۱۴‬و ‪ ۲۰‬اس��ت که ظرف روزهای اینده از این‬ ‫تعویض ترانس کوره ‪ ۵‬فوالد خوزستان کلید خورد‬ ‫ب��رای خارج ک��ردن ان و جایگزینی تران��س جدید‪ ،‬به طور‬ ‫میانگین ‪۲۴‬س��اعت زمان نیاز است‪ .‬این مقدار زمان عالوه بر‬ ‫ایجاد وقفه در تولید‪ ،‬باعث سختی بیشتر فعالیت و در نهایت‬ ‫فشار مضاعف به کارکنان درگیر می شود‪ .‬با طرحی که برای‬ ‫نخس��تین بار و با ابت��کار کارکنان واحد توزی��ع و تعمیرات‬ ‫برق ش��رکت فوالد خوزستان اجرا ش��د‪ ،‬نصب ترانسفرکار به‬ ‫جای ریل فعلی‪ ،‬ش��کل اجرای��ی به خود گرفت‪ .‬از مهم ترین‬ ‫ویژگی ه��ای این طرح می ت��وان به کاهش چش��مگیر زمان‬ ‫جابه جایی ترانس از ‪ ۲۴‬ساعت به ‪ ۴‬ساعت‪ ،‬ایمنی بیشتر در‬ ‫جابه جایی ترانس و در نهایت کاهش توقف تولید اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیر توزیع و تعمیرات برق ش��رکت فوالد خوزس��تان در‬ ‫ادامه اش��اره ای هم به طرح تعویض ترانس شماره ‪ ۳‬ایستگاه‬ ‫اصلی برق داشت و افزود‪ :‬یکی از مهم ترین موارد تعمیراتی در‬ ‫ساماندهی پساب بندرعباس در دستورکار فوالد هرمزگان‬ ‫هرم��زگان برش��مرد و بیان کرد‪ :‬با توجه ب��ه محدودیت های‬ ‫مال��ی موجود و کارکرد نامطل��وب پیمانکار قبلی‪ ،‬کارگروهی‬ ‫به پیش��نهاد استاندار تشکیل ش��د و با تصمیم های فوری و‬ ‫پشتیبانی الزم‪ ،‬باعث سرعت بخش��ی درعملیات اجرایی ان‬ ‫شد‪ .‬مدیرعامل فوالد هرمزگان‪ ،‬اجرای طرح ساماندهی پساب‬ ‫فاضالب بندرعباس را عاملی برای تبدیل یک تهدید زیس��ت‬ ‫محیطی به فرصتی برای ثروت افرینی عنوان کرد و ابراز کرد‪:‬‬ ‫بازچرخانی اب روند تبدیل فاضالب به اب است که می توان‬ ‫در ابیاری فضای سبز‪ ،‬کشاورزی و‪ ...‬از ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫معروفخان��ی گف��ت‪ :‬همچنی��ن این اب حاصل از پس��اب‬ ‫فاضالب بندرعباس ممکن است مستقیم برای مصرف خاص‬ ‫مانند مصارف تجاری‪ ،‬صنایع و ش��هری ب��ه کار رود و حتی‬ ‫می توان با تصفیه این پساب به استاندارد های اب اشامیدنی‬ ‫نیز دس��ت یافت؛ هنگامی که اب مصرف ش��ده به منابع اب‬ ‫طبیع��ی باز می گ��ردد همچنان می تواند برای اکوسیس��تم و‬ ‫تغذیه گیاهان مفید باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در شهر بندرعباس نیز تصفیه خانه می تواند‬ ‫با تولید پس��اب با کیفی��ت‪ ،‬اب مورد نیاز برای ابیاری فضای‬ ‫سبز و صنایع را تامین کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان افزود‪ :‬صنایع به عنوان بخش��ی‬ ‫از مس��ئولیت اجتماعی خود در طرح های مختلفی مشارکت‬ ‫می کنند که برای خودش��ان هم بازدهی معقول داشته باشد‬ ‫صادرات نخستین محموله از فوالد خراسان به قزاقستان‬ ‫مس��یر دریایی به کش��ور قزاقستان وارد می ش��ود‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال ‪ ،۱۴۰۰‬مجتمع فوالد خراسان‬ ‫موفق ش��د با وجود همه دش��واری های ایجاد ش��ده از س��وی‬ ‫ای��االت متح��ده‪ ،‬قریب به ‪ ۵۵‬هزارتن ش��مش فوالدی و بیش‬ ‫از ‪ ۳۳‬هزار تن مقاطع س��اختمانی به کشورهای مختلف صادر‬ ‫کند‪ ،‬افزود‪ :‬ایج��اد روابط جدید تجاری و بازارهای جدید برای‬ ‫صادرات از راهبردهای مهم ش��رکت در مسیر تجارت خارجی‬ ‫اس��ت و از همین رو صدور نخس��تین محموله مقاطع س��بک‬ ‫س��اختمانی به کشور های جدید در حوزه اسیای میانه از جمله‬ ‫کش��ور قزاقس��تان برای ما حایز اهمیت است‪ .‬مدیرعامل فوالد‬ ‫خراسان با بیان اینکه همراهی نهادهای مسئول برای گشایش‬ ‫بازاره��ای صادراتی ب��ه روی تولیدکنندگان ف��والد می تواند از‬ ‫مصادیق بارز تحقق شعار «تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»‬ ‫باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬ایجاد ارزش افزوده‪ ،‬فروش محصول به جای مواد‬ ‫خام و تحصیل ارز صادراتی برای کشور‪ ،‬از پیامدهای ارزشمند‬ ‫صادرات فوالدس��ازان برای کش��ور اس��ت‪ .‬سرپرس��ت معاونت‬ ‫حال انجام‪ ،‬تعویض ترانس شماره ‪ ۳‬ایستگاه اصلی برق است‪،‬‬ ‫که بر روی س��کو قرار گرفته و گروه های تعمیراتی مش��غول‬ ‫نصب متعلقات ترانس هستند‪.‬‬ ‫ط��رح موف��ق دیگری که روزهای گذش��ته انج��ام گرفت‪،‬‬ ‫انتقال بار ترانس ش��ماره یک به ترانس ش��ماره ‪ ۱۵‬از طریق‬ ‫کلیدخان�� ه جدی��د ب��ود که این ط��رح با هم��کاری معاونت‬ ‫برنامه ریزی و توسعه و واحد توزیع و تعمیرات برق با موفقیت‬ ‫اجرا ش��د‪ .‬این مهم به منظور در مدار اوردن کلید خان ه جدید‬ ‫فوالد خوزس��تان اس��ت‪ ،‬چرا که س��وئیچ گیر فرس��وده فعلی‬ ‫سال هاس��ت با اشکاالت فراوان وظیفه برق رسانی به مجموعه‬ ‫فوالد را بر عهده داشته است‪.‬‬ ‫و این روش می تواند به عنوان الگویی مطلوب و جهانی مورد‬ ‫استفاده باشد که فوالد هرمزگان ب ه عنوان یکی از سهامداران‬ ‫ش��رکت زیرس��اخت خلیج فارس‪ ،‬تکلیف خود را در حل این‬ ‫معضل بزرگ به صورت کامل انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬عالوه ب��ر ایفای تعهدات مال��ی‪ ،‬معاونت‬ ‫فناوری و توس��عه ف��والد هرمزگان پش��تیبانی کامل فنی و‬ ‫مهندس��ی طرح را انجام خواهد داد و در ‪ ۶‬ماه اینده با انجام‬ ‫فرایند تعمی��رات تصفیه خانه موجود و در م��دار قرارگرفتن‬ ‫ان‪ ،‬خروجی تصفیه خانه در حد مطلوب زیس��ت محیطی قرار‬ ‫خواهد گرفت و س��ایر اقدام ها ب��ا پیگیری های الزم در موعد‬ ‫مقرر قراردادی انجام خواهند شد‪.‬‬ ‫فروش فوالد خراس��ان نیز اظهار ک��رد‪ :‬حجم و ارزش صادرات‬ ‫این مجتمع در ‪4‬ماه نخس��ت امس��ال نسبت مدت مشابه سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬حدود دو برابر ش��ده است و در حوزه فروش محصوالت‬ ‫نهایی هم ش��رکت توانسته رشد قابل توجهی را به ثبت برساند‪.‬‬ ‫حسین بختیاری بازاریابی مناسب‪ ،‬مشتری مداری‪ ،‬خوش نامی‬ ‫و اعتبار محصوالت مجتمع فوالد خراس��ان در بازارهای هدف‬ ‫صادراتی‪ ،‬به ویژه کش��ورهای همس��ایه را از دالیل توفیق این‬ ‫شرکت در عرصه بازرگانی خارجی برشمرد‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 27‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪655‬‬ ‫اخبار‬ ‫چالش های ذوب اهن‬ ‫اصفهان در مسیرتولید‬ ‫مدیرعام��ل ذوب اهن اصفهان گف��ت‪ :‬فرایند‬ ‫انتق��ال نماد ذوب از فراب��ورس به بورس در حال‬ ‫انجام است و به زودی مراحل ان نهایی می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی ذوب اه��ن اصفهان‪،‬‬ ‫منصور ی��زدی زاده اظهار کرد‪ :‬اگ��ر ذوب اهن را‬ ‫برای واردات زغال س��نگ خارجی ازاد بگذارند از‬ ‫نظر کیفیت و ارزش اقتصادی بازدهی بیش��تری‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫یزدی زاده‪ ،‬با تش��ریح دالیل تمرکز این شرکت‬ ‫بر صادرات ش��مش بی��ان ک��رد‪ :‬محدودیت در‬ ‫ص��ادرات محصوالت نهایی ب��ه دلیل تحریم ها و‬ ‫وضع تعرفه های س��نگین ب��ر واردات محصوالت‬ ‫نهای��ی فوالدی با عنوان حمایت از صنایع داخلی‬ ‫توسط سایر کشورها‪ ،‬تعدد کارخانه های نورد در‬ ‫کش��ور و رقابت منفی قیمتی انه��ا در بازار های‬ ‫ه��دف صادراتی به دلیل دسترس��ی به ش��مش‬ ‫ارزان نرخ داخلی بس��یار دش��وار است‪ .‬به همین‬ ‫منظور بیشتر کشور ها تمایل دارند تا تنها شمش‬ ‫فوالدی را وارد کش��ور خ��ود کنند تا محصوالت‬ ‫نهایی‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفه��ان چالش های این‬ ‫ش��رکت را عنوان ک��رد و گفت‪ :‬بح��ران اب در‬ ‫اصفهان‪ ،‬تحریم ه��ا‪ ،‬ویروس کرون��ا‪ ،‬محدودیت‬ ‫ظرفیت تولید زغال س��نگ کش��ور‪ ،‬عدم تناسب‬ ‫قیمت گذاری زغال س��نگ داخلی در مقایس��ه با‬ ‫زغال س��نگ خارجی از چالش هایی است که این‬ ‫شرکت با ان مواجه است‪.‬‬ ‫ی��زدی زاده درباره برنامه های اتی این ش��رکت‬ ‫گف��ت‪ :‬افزای��ش تولید ب��ا راه اندازی ک��وره بلند‬ ‫ش��ماره یک‪ ،‬کاهش مصرف کک‪ ،‬تملک معادن‬ ‫س��نگ اهن‪ ،‬تکمیل زنجیره تامی��ن اب‪ ،‬افزایش‬ ‫موجودی مواد اولیه‪ ،‬تاس��یس شرکت حمل ونقل‬ ‫ریلی ب��رای حمل ونقل پایدار م��واد اولیه‪ ،‬خرید‬ ‫برق از بورس انرژی‪ ،‬اغاز بازس��ازی باتری شماره‬ ‫‪ ۲‬کک س��ازی‪ ،‬تداوم انتقال پس��اب ش��هری به‬ ‫کارخان��ه‪ ،‬انتش��ار اوراق مرابح��ه و اس��تفاده از‬ ‫توان ش��رکت های تابعه خارج از کش��ور از جمله‬ ‫برنامه های این شرکت است‪.‬‬ ‫تمرکز «قطعه گستر‬ ‫کرمان» بر تولید تجهیزات‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫گروه صنعتی قطعه گستر کرمان از سال ‪۱۳۷۴‬‬ ‫با تمرکز بر تولید تجهیزات صنایع معدنی اس��تان‬ ‫کرم��ان در اولوی��ت اول و تامین س��ایر نیازهای‬ ‫کش��ور کار خود را اغاز کرده اس��ت و در صنایع‬ ‫مختل��ف مانن��د صنایع پلیمر و س��اخت قطعات‬ ‫ریخته گری با روش القایی‪ ،‬س��اخت تجهیزات و‬ ‫ماشین االت معدنی در عرصه تولید کشوری قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش معدن نی��وز‪ ،‬نعمت الهی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫و رئیس هیات مدیره گروه صنعتی قطعه گس��تر‬ ‫کرم��ان در این رابطه گفت‪ :‬این ش��رکت در ‪۲۶‬‬ ‫سال فعالیت خود بیش از ‪ ۲۵۰۰‬قطعه امریکایی‬ ‫و اروپایی را س��اخت داخل و بومی سازی کرد که‬ ‫درحال حاض��ر در صنایع معدنی کش��ور در حال‬ ‫استفاده است‪ .‬وی افزود‪ :‬از سال ‪ ۱۳۹۷‬با فرصتی‬ ‫که یکی ازصنایع بزرگ معدنی کش��ور در اختیار‬ ‫این گروه قرارداد ساخت نخستین غلتک اسیاب‬ ‫‪ HPGR‬در مجموعه قطعه گس��تر شروع شد‪ .‬با‬ ‫کمک برخی صنایع کشور این تجهیز خاص برای‬ ‫نخس��تین بار در کشور به اتمام رسید و مرحله ی‬ ‫ازمایش��ی خود را با موفقیت طی و درحال حاضر‬ ‫قرارداد س��اخت انبوه غلتک فوق با گروه صنعتی‬ ‫قطعه گس��تر منعقد و در ح��ال تامین مواد اولیه‬ ‫برای تولید قطعه فوق هستیم‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره گروه صنعتی قطعه گس��تر‬ ‫کرمان عنوان کرد‪ :‬این فرصتی که در اختیار این‬ ‫گروه قرار گرفت و این تجهیز در بیش��تر صنایع‬ ‫معدنی کش��ور مورد نیاز است‪ .‬با تداوم بخشیدن‬ ‫این فرصت ها می توانیم قطعات خاص تر و مهم تر‬ ‫را در کشور تولید کنیم و نیازمندی کشور از این‬ ‫تجهیزات خاص را به حداقل برسانیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫جای خالی حمایت وزارت بهداشت از واکسیناسیون توسط بخش خصوصی‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬مرداد ‪ 16 1400‬ذی الحجه ‪ 27 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال چهارم شماره ‪655‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ - 88713730:‬پیامک‪30082190:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3:‬نمابر اگهی ها‪88724211:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دغدغه های اساسی واکسن کرونا‬ ‫اکبر عبداللهی اصل‬ ‫متخصص اقتصاد و مدیریت دارو‬ ‫در م اه های اخیر همواره سه موضوع اساسی پیرامون واکسن کرونا مطرح بوده؛‬ ‫اولویت بندی های مربوط به تزریق واکس��ن‪ ،‬دوراهی تولید یا واردات واکس��ن و‬ ‫همچنین ورود بخش خصوصی برای واردات واکس��ن به کشور‪ .‬پرداختن به هر‬ ‫یک از این موضوعات‪ ،‬مباحث مفصلی را می طلبد و ما در این مجال فقط به‪‎‬طور‬ ‫اجمالی نگاهی به انها می اندازیم‪.‬‬ ‫‹ ‹اولویت بندی مطلق نیست‬ ‫در زمین��ه اولویت بندی های مربوط به تزریق واکس��ن کرونا باید گفت اگرچه‬ ‫اولویت بندی برای توزیع واکس��ن بس��یار اهمیت دارد اما نمی توان بر درست یا‬ ‫نادرست بودن شیوه اولویت بندی تاکید خاصی داشت‪ ،‬زیرا الگوهای متفاوتی در‬ ‫این‪‎‬باره در کش��ورهای مختلف وجود دارد و اختالف دیدگاه ها بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫ع��ده ای معتقدند اولویت بندی ها بر همین مبنایی که در حال حاضر در کش��ور‬ ‫انجام ش��ده درس��ت اس��ت؛ یعنی باید گروه هایی مانند کادر بهداشت و درمان‬ ‫و س��المندان و بیماران در اولویت باش��ند‪ .‬در مقابل‪ ،‬گروهی بر این باورند که‬ ‫گروه های بهره ور جامعه یعنی جوانان‪ ،‬کارمندان دولت و شرکت ها و شاغالن در‬ ‫معرض خطر مانند رانندگان باید در اولویت های باالتر قرار بگیرند‪.‬‬ ‫البت��ه نمی توان هیچ یک از این اولویت بندی ها را به ش��کل بنیادی درس��ت‬ ‫ی��ا غلط نامید‪ ،‬زی��را در هر حال با در نظر گرفتن مختص��ات هر جامعه‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت اولویت بندی های متفاوتی ارائه ش��ود؛ بنابراین نمی توان بر این شکل از‬ ‫اولویت بندی ارائه ش��ده از سوی دولت برای دریافت واکسن کرونا ایراد چندانی‬ ‫گرفت و اگر قرار باشد ایرادی بر دولت وارد شود‪ ،‬در حوزه تامین واکسن است‪.‬‬ ‫‹ ‹فرصت هایی که از دست دادیم‬ ‫دولت در مواجهه با واکس��ن کرونا اندکی دس��تپاچه عمل ک��رد و زمانی که‬ ‫ام��کان واردات دارو به ش��کل بهتری وجود داش��ت‪ ،‬با ش��عار حمایت از تولید‬ ‫داخ��ل در خرید و واردات واکس��ن تعلل کرد و جل��وی واردات را گرفت؛ یعنی‬ ‫ما می توانس��تیم در نیمه دوم س��ال ‪ ۱۳۹۹‬برای واردات واکسن اقدام کنیم که‬ ‫متاسفانه در ان مقطع‪ ،‬زمان را از دست دادیم‪ .‬در ان زمان تصور بر این بود که‬ ‫واکسن تولید داخل در زمان کمتری اماده تولید شود و با توجه به ارزبری باالی‬ ‫واردات واکسن‪ ،‬ترجیح بر این بود که این کاال در کشور تولید شود‪ ،‬زیرا هزینه‬ ‫واردات به میزان کافی از این واکس��ن تقریبا دو برابر بودجه کل داروی کش��ور‬ ‫بود و چنین ارزی در اختیار نداشتیم‪ .‬ضمن اینکه اگرچه در نهایت بانک مرکزی‬ ‫این پول را در اختیار گذاش��ت اما ُکندی وزارت بهداش��ت در تامین ان‪ ،‬امکان‬ ‫رضایتمندی خوبی که می توانست در مردم ایجاد شود را از بین برد‪.‬‬ ‫در ان زمان دولت می توانس��ت برای تامین واکس��ن اقشاری مانند کارمندان‬ ‫دول��ت از بودجه ه��ای همان بخش ها برای واکسیناس��یون انه��ا هزینه کند یا‬ ‫ش��رکت ها هزینه واکسیناس��یون کارکنان خود را تقبل کنند اما در این زمینه‬ ‫نیز به شکل مطلوب عمل نشد‪.‬‬ ‫‹ ‹بخش خصوصی می توانست راهگشا باشد‬ ‫درباره موضوع ورود بخش خصوصی به عرصه واردات واکسن نیز باید گفت که‬ ‫این موضوع هرگز به شکل درست تفسیر نشد‪ .‬به جز برخی از واکسن هایی که‬ ‫در کش��ور تولید می شود‪ ،‬درحال حاضر بخش عمده واکسن های موردنیاز کشور‬ ‫از طریق واردات بخش خصوصی تامین می شود و همچنان توزیع این واکسن ها‬ ‫در اختیار وزارت بهداشت است و درباره واکسن کرونا نیز می توانست به همین‬ ‫ش��کل عمل شود‪ .‬ش��رکت های دولتی برای واردات واکسن با موانع و مشکالت‬ ‫متعددی مواجه هس��تند‪ ،‬در حالی که بخش خصوصی می توانست در این زمینه‬ ‫بس��یار چابک تر و ازادتر عمل کند و با برگزاری مناقصه هایی واردات واکس��ن‬ ‫کرونا را انجام دهد و توزیع ان طبق روال از سوی دولت انجام شود‪.‬‬ ‫در ه��ر حال به نظر می رس��د اگر دول��ت و وزارت بهداش��ت در بحث تامین‬ ‫واکسن کرونا بهتر عمل می کردند و از ظرفیت های موجود بهره بهینه می بردند‪،‬‬ ‫درحال حاضر جمعیت قابل توجهی از کشور با واکسن های وارداتی واکسینه شده‬ ‫بودن��د و در عین حال‪ ،‬امکان طی ش��دن فرایند تحقیق و تولید واکس��ن های‬ ‫داخلی نیز فراهم بود‪.‬‬ ‫کیش جایگزین ارمنستان شود‬ ‫پیمان صفردوست‬ ‫در ماه های اخیر‪ ،‬تزریق واکسن در کشور به یک موضوع چالش برانگیز‬ ‫تبدیل ش��ده و عده زیادی معتقدند پوش��ش و س��رعت واکسیناسیون‬ ‫بس��یار پایی��ن اس��ت‪ .‬همین موض��وع باعث ش��د تا موض��وع تورهای‬ ‫واکسیناسیون به مقصد کشورهای همجوار رونق بگیرد و مسافرت های‬ ‫زیادی با هدف واکسیناسیون رایگان به این کشورها و به ویژه ارمنستان‬ ‫انجام ش��ود‪ .‬این درحالی اس��ت که مسئوالن و دس��ت اندرکاران بخش‬ ‫خصوص��ی تاکید می کنند در ش��هری مانند کیش که از قوانین مناطق‬ ‫ازاد پی��روی می کن��د‪ ،‬می توان واردات واکس��ن را انج��ام داد‪ .‬در این‬ ‫صورت‪ ،‬واکسیناسیون بدون خارج شدن ارز از کشور‪ ،‬به صورت رایگان‬ ‫و با حفظ ارزش های انسانی‪ ،‬برای ساکنان و گردشگران انجام می شود‪.‬‬ ‫پیش��نهادی که گفته می ش��ود ب��ا مخالفت وزارت بهداش��ت به نتیجه‬ ‫نرسید‪.‬‬ ‫حال اگر امکان تغییر مقصد مس��افران سالمت از ارمنستان به کیش‬ ‫وجود دارد‪ ،‬چرا وزارت بهداشت با این کار مخالفت می کند؟ با گزارش‬ ‫«روزگار معدن» در این باره همراه باشید‪.‬‬ ‫گالیه هایی از جنس واکسن و اقتصاد‬ ‫چن��دی اس��ت فیلمی از رض��ا رش��یدپور چهره‬ ‫نام اش��نا و مجری صداوسیماست در فضای مجازی‬ ‫دست به دست می شود که در ان چند سوال از وزیر‬ ‫بهداش��ت درباره واردات و تزریق واکسن در جزیره‬ ‫کیش مطرح شده است‪.‬‬ ‫س��واالتی که شاید برای برخی دیگر از شهروندان‬ ‫نیز پیش امده باش��د‪ .‬وی در این ویدئو گفته است‪:‬‬ ‫اقای وزیر بهداش��ت‪ ،‬من در جزی��ره کیش زندگی‬ ‫می کنم و می خواهم از جناب‪‎‬عالی س��والی بپرسم و‬ ‫خواهش می کنم برای روشن شدن مسئله برای یک‬ ‫فرد رس��انه ای‪ ،‬تا پیش از پای��ان دوره وزارت به این‬ ‫پرسش من پاسخ بدهید‪.‬‬ ‫چند ماه قبل‪ ،‬عده ای از س��رمایه گذاران خوشنام‬ ‫جزیره کیش تصمی��م گرفتند صندوقی ایجاد کرده‬ ‫و از منابع ان در جهت خرید واکسن کرونا استفاده‬ ‫کنند‪ .‬مقرر ش��ده ب��ود در مرحله نخس��ت به همه‬ ‫کارکن��ان فعال صنعت گردش��گری ک��ه در جزیره‬ ‫مش��غول به کار هس��تند‪ ،‬بدون دریافت هیچ پولی‪،‬‬ ‫واکسن تزریق شود‪.‬‬ ‫همچنین قرار بود به همه کیشوندان که حدود ‪۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰‬هزار نفر بیشتر نیستند‪ ،‬به‪‎‎‬طور رایگان واکسن‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬تزریق ش��ود‪ .‬عالو ه برای��ن برنامه ریزی‬ ‫شده بود بدون استفاده از کمک های دولتی مقدمات‬ ‫ج��ذب گردش��گر درمانی را فراه��م کنند تا‬ ‫هموطن��ان ما به ج��ای رفتن به ارمنس��تان‪،‬‬ ‫در جزی��ره کیش واکس��ن را دریافت کنند‪.‬‬ ‫ای��ن طرح که تمام��ا با اتکا به س��رمایه های‬ ‫بخش خصوصی اجرا می ش��د‪ ،‬ازسوی وزارت‬ ‫بهداش��ت با مخالفت مواجه ش��د‪ .‬گفته شد‬ ‫مسئوالن وزارت بهداشته گفته اند‪ ،‬واکسن را‬ ‫تهی��ه کنید و در اختیار دولت ق��رار دهید تا وزارت‬ ‫بهداشت در این باره تصمیم گیری کند‪.‬‬ ‫حال س��وال من این اس��ت؛ ش��ما ب��رای جزیره‬ ‫کی��ش که مثال منطقه ازاد اس��ت‪ ،‬چه چیزی باقی‬ ‫گذاش��ته اید؟ هزار هزار میلیارد تومان ضرر به بدنه‬ ‫صنعت گردش��گری در این جزیره وارد ش��ده‪ ،‬همه‬ ‫هتل ها خالی هس��تند و هر سرمایه گذار خردی که‬ ‫در این حوزه فعالیت داشته‪ ،‬به کلی ورشکسته شده‬ ‫اس��ت ‪ .‬تعداد زیادی از این افراد هم با وجود منطقه‬ ‫ازاد ب��ودن کی��ش‪ ،‬مالیات های س��نگینی پرداخت‬ ‫می کنند‪ .‬می دانیم در جنگ اقتصادی به سر می بریم‬ ‫اما وقتی عده ای با پول خودشان می خواهند واکسن‬ ‫تهی��ه کنند و رایگان در اختی��ار مردم بگذارند‪ ،‬چرا‬ ‫مخالفت می کنید؟ وقتی تصاویر ارمنستان و ترکیه‬ ‫را می بینید‪ ،‬واقعا چه حالی به ش��ما دست می دهد؟‬ ‫اگر این واکسن را در جزیره کیش تزریق می کردند‪،‬‬ ‫ع�لاوه بر اینکه هجوم گردش��گر اتفاق‬ ‫می افت��اد و صنعت گردش��گری جزیره‬ ‫می توانست نفسی بکش��د‪ ،‬هموطن ما‬ ‫در خان��ه و خ��اک خودش واکس��ن را‬ ‫تزریق می کرد و سرمایه ای هم از کشور‬ ‫خارج نمی ش��د‪ .‬ذات این مخالفت شما‬ ‫برای من روشن نیس��ت؛ بفرمایید چرا‬ ‫مخالف��ت کردید و ایراد این کار کجا بود؟ اقای وزیر‬ ‫اینکه س��رمایه گذاران کیش واکس��ن می خریدند و‬ ‫مردم جزیره را با پول خودشان واکسینه می کردند‪،‬‬ ‫چ��ه ایرادی داش��ت؟ اینک��ه بتوانیم جل��وی رفتن‬ ‫مردم ب��ه ارمنس��تان و ترکیه را بگیری��م و به جای‬ ‫ان ی��ک میلیون نفر‪ ۲ ،‬میلیون نف��ر یا هر تعدادی‬ ‫از ش��هروندان ایرانی را در کیش واکسینه کنیم‪ ،‬چه‬ ‫ایرادی داشت؟ اقای وزیر! لطفا پاسخ این پرسش را‬ ‫به من بدهید‪.‬‬ ‫هواپیمایی کش��ورمان طبق دس��تور س��تاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا درحال حاضر با ‪ ۶۰‬درصد ظرفیت کار‬ ‫می کند‪ .‬در این شرایط دو اتفاق رخ می دهد؛ نخست‬ ‫اینکه نرخ بلیت ها افزایش می یابد و نکته دوم اینکه‪،‬‬ ‫تعداد صندلی های ناوگان حمل ونقل هوایی کاهش‬ ‫پیدا می کند و این مس��ئله مشکالتی برای سیستم‬ ‫حمل ونقل در پی دارد‪ .‬د‬ ‫ر اینج��ا یک پرس��ش پیش می اید؛ چ��ه ایرادی‬ ‫داش��ت ک��ه ایرالین ها در صورت داش��تن تس��ت‬ ‫پی س��ی ار ی��ا رپید تس��ت‪ ،‬اق��دام به س��وار کردن‬ ‫مسافران با ‪ ۱۰۰‬درصد ظرفیت کنند؟‬ ‫حال سوال این است که هزینه ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫تومانی تس��ت را چه کسی باید پرداخت کند؟ پاسخ‬ ‫بس��یار س��اده اس��ت؛ ایرالین ها حاضرند این هزینه‬ ‫را پرداخ��ت کنند اما با ظرفی��ت ‪ ۱۰۰‬درصد پرواز‬ ‫کنن��د و تعداد پروازها را نی��ز افزایش دهند‪ .‬اگر در‬ ‫همی��ن جزیره کیش این برنامه اج��را و یارانه ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار تومانی به مس��افران داده می شد‪ ،‬قطعا صنعت‬ ‫گردشگری به این روز نمی افتاد‪ .‬می دانید چه اسیبی‬ ‫به کیش‪ ،‬اصفهان‪ ،‬قشم‪ ،‬شیراز و‪ ...‬وارد شده است؟‬ ‫هتل��داران و اژانس های مس��افرتی در حال بیچاره‬ ‫ش��دن هستند‪ ،‬کسبه معمولی و سوغاتی فروشان در‬ ‫حال ورشکستگی هستند‪.‬تنها تدبیری که اندیشیده‬ ‫می ش��ود هم بس��تن و محدود کردن کس��به است‪.‬‬ ‫اقایان کارهای دیگری هم می توان انجام داد‪ .‬گاهی‬ ‫اوقات فک��ر می کنم به قدری درگیر کار می ش��وید‬ ‫ک��ه دیگر حوصل��ه ندارید ب��ه س��ایر راهکارها فکر‬ ‫کنید‪ .‬اقای دکتر نمکی دلیل مخالفت ش��ما با این‬ ‫پیشنهادات چیست؟ وهلل اگر دلیل تان منطقی باشد‪،‬‬ ‫جلوی همین دوربین اعالم می کنم که قانع شده ام‪.‬‬ ‫کیش می توانست الگوی واکسیناسیون کرونا باشد‬ ‫حس�ین ش�یرازی منش‪ -‬رئیس هیات مدیره‬ ‫س�ندیکای صاحبان صنایع کیش‪ :‬پس از تولید‬ ‫جهان��ی واکس��ن کرون��ا و ام��کان خری��داری ان از‬ ‫س��وی کش��ورهای دیگر و با توجه به شرایط منطقه‬ ‫ازاد کیش برای خریداری و پوش��ش واکسیناسیون‬ ‫همگانی در این جزیره‪ ،‬محس��ن قریب‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫س��رمایه گذاران و کارافرینان کیش‪ ،‬ایده ای را در این‬ ‫زمینه مطرح کرد‪ .‬وی در این زمینه پیش��نهاد کرد با‬ ‫توجه به اینکه رئیس جمهوری تاکید دارند که بخش‬ ‫خصوص��ی می تواند ب��رای کمک به واکسیناس��یون‬ ‫س��ریع تر همه ملت ایران‪ ،‬واکس��ن موردنیاز را وارد‬ ‫کن��د‪ ،‬س��رمایه گذاران جزیره کیش این واکس��ن را‬ ‫وارد ک��رده و رای��گان در این جزی��ره توزیع کنند تا‬ ‫هم س��اکنان واکسیناسیون ش��وند و جزیره را از این‬ ‫وی��روس پاک کنن��د و هم به جریان افت��ادن دوباره‬ ‫گردش��گری و اقتص��اد در کیش را به‪‎‬دنبال داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬این موضوع با توجه ب��ه پیامدهای مثبتی که‬ ‫می توانس��ت داشته باش��د‪ ،‬با موافقت اعضا در هیات‬ ‫امنای انجمن و روسای دیگر تشکل های صنفی کیش‬ ‫مصوب شد‪.‬‬ ‫پیش بین��ی م��ا این بود ک��ه با روند موج��ود برای‬ ‫واردات تا تیرماه واکس��ن ها به دس��ت‪‎‬مان برسد و با‬ ‫توج��ه به میزان گردش��گر کیش در فصل تابس��تان‬ ‫بخش خصوصی ب��ا س��رمایه گذاری ‪۲۰۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۳۰۰‬میلی��ارد تومان��ی و واردات ی��ک‬ ‫میلیون دوز واکس��ن‪ ،‬ای��ن کار را به انجام‬ ‫برساند‪ .‬در ان مقطع‪ ،‬هنوز موضوع تورهای‬ ‫واکسیناس��یون ترکیه و ارمنس��تان مطرح‬ ‫نش��ده بود اما بسیاری از کسانی که تمکن‬ ‫مالی کافی داش��تند‪ ،‬برای دریافت واکسن‬ ‫کرونا از ایران به دوبی س��فر می کردند‪ .‬سفری که با‬ ‫توجه به دونوبته بودن دوزهای دریافتی واکسن کرونا‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان هزینه در برداشت‬ ‫و فقط ثروتمندان قادر ب��ه پرداخت چنین هزینه ای‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫پ��س از نامه ن��گاری ب��ا مرکز بهداش��ت کیش و‬ ‫همزمان با روند انجام گفت وگوها با وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫برای واردات واکسن با یکی از بزرگ ترین شرکت های‬ ‫داروسازی کش��ور که دارای دفاتری در کیش است‪،‬‬ ‫مذاکراتی انج��ام دادیم‪ .‬در این‪‎‬باره قرار بر این ش��د‬ ‫که این ش��رکت نی��ز بدون نی��ت تج��اری‪ ،‬واردات‬ ‫ای��ن واکس��ن و تحویل ان به مرکز بهداش��ت کیش‬ ‫را انجام دهد‪.‬‬ ‫براس��اس نامه نگاری ه��ای انجام‪‎‬ش��ده ب��ا وزارت‬ ‫بهداش��ت‪ ،‬برای دریافت مج��وز واردات واکس��ن از‬ ‫س��ازمان غذا و دارو اقدام و مج��وز الزم برای واردات‬ ‫را دریاف��ت کردی��م و در نهای��ت ش��رکت‬ ‫کیش مدیف��ارم توانس��ت در ترکیه با یک‬ ‫ش��رکت معتبر دارویی ب��رای واردات یک‬ ‫میلی��ون دوز واکس��ن ب��ه توافق برس��د و‬ ‫پروفرمای الزم را دریافت کند‪.‬‬ ‫انجم��ن س��رمایه گذاران و کارافرین��ان‬ ‫کی��ش در واقع با این اق��دام چند هدف را‬ ‫دنبال می کرد که نخس��تین انها ای��ن بود که جزیره‬ ‫کیش از وضعیت همه گیری خارج ش��ود و س��اکنان‬ ‫ان واکس��ن رایگان دریافت کنن��د‪ .‬در کنار ان ما در‬ ‫پی این بودیم که مس��افرانی را ک��ه با هدف دریافت‬ ‫واکس��ن به کشورهای دیگر س��فر می کنند را جذب‬ ‫کی��ش کنی��م و ب��ا تزری��ق رای��گان واکس��ن رونق‬ ‫اقتصادی را برای ای��ن جزیره ایجاد کرده و از خروج‬ ‫ارز از کش��ور جلوگی��ری کنیم‪ .‬در کن��ار این موارد‬ ‫می خواس��تیم با واردات یک میلیون دوز واکس��ن و‬ ‫تزری��ق ان به صورت رایگان‪ ،‬ب��ه دولت کمک کرده‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫ما حت��ی این پیش��نهاد را نیز مط��رح کردیم که‬ ‫می توانی��م از این یک میلیون دوز واکس��ن وارداتی‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬هزار دوز را در ش��هرهای محروم استان‬ ‫هرم��زگان تزریق کنیم‪ .‬م��ا در این زمین��ه با مرکز‬ ‫بهداش��ت کیش نیز هماهنگ کردیم تا با پشتیبانی‬ ‫‪ 3‬هدفی که محقق نشد‬ ‫محس�ن قری�ب‪ -‬دبی�رکل انجم�ن‬ ‫س�رمایه گذاران و کارافرین�ان کیش‪:‬‬ ‫واکسیناسیون در دنیا به عهده دولت هاست‬ ‫ام��ا در کش��ور م��ا درب��اره واکس��ن کرونا‬ ‫زمان بندی واکسیناس��یون ب��ه تعویق افتاد‬ ‫و به همی��ن دلیل رئیس جمهوری از بخش‬ ‫خصوصی خواس��ت تا واردات این واکس��ن‬ ‫را تح��ت نظارت وزارت بهداش��ت انج��ام دهند‪ .‬پس‬ ‫از فراخ��وان رئیس جمه��وری مبنی ب��ر دعوت بخش‬ ‫خصوصی برای واردات واکسن‪ ،‬ما هم در جزیره کیش‬ ‫این مسئله را از طریق انجمن سرمایه گذاران و فعاالن‬ ‫اقتصادی کیش پیگیری و مجوز این کار را هم دریافت‬ ‫کردیم‪ .‬قرار ش��د یک میلیون دوز واکس��ن استرازنکا‬ ‫وارد کنیم‪ .‬هدف ما واکسیناس��یون رایگان س��اکنان‬ ‫جزیره و معرفی کیش به ‪‎‬عنوان شهر سالم بود‪ .‬پس از‬ ‫ان هم تزریق رایگان واکس��ن به گردشگران با هدف‬ ‫رونق گردشگری منطقه در دستور کار قرار داشت‪ .‬ما‬ ‫پیش از اتفاقات تلخی که هم اکنون در ارمنس��تان در‬ ‫حال رخ دادن است‪ ،‬می خواستیم در جزیره‬ ‫کیش واکسیناس��یون را انجام دهیم تا به ‪3‬‬ ‫ه��دف کم کردن بار مال��ی دولت در واردات‬ ‫واکس��ن‪ ،‬جلوگیری از خروج ارز از کش��ور و‬ ‫رونق صنعت گردش��گری و اقتصاد برس��یم‪.‬‬ ‫مس��ئوالن وزارت بهداشت در ابتدا با کلیات‬ ‫این موضوع موافقت کردند اما بعد از تکمیل‬ ‫پروفرمای دو هفته ای که ب��رای واردات و تامین یک‬ ‫میلیون دوز واکس��ن انجام شد‪ ،‬به ما اعالم کردند که‬ ‫بخ��ش خصوصی فقط می تواند در واردات مش��ارکت‬ ‫داش��ته باشد اما کل محموله باید بعد از ورود تحویل‬ ‫وزارتخانه شود و امکان استفاده از این واکسن ها فقط‬ ‫برای جزیره کیش میس��ر نیس��ت‪ .‬دس��ت اندرکاران‬ ‫وزارت بهداش��ت اع�لام کردند واکس��ن های وارداتی‬ ‫براس��اس سند ملی واکسیناس��یون در سراسر کشور‬ ‫مصرف خواهد شد و این مس��ئله برای ما که واردات‬ ‫واکس��ن را بدون انتف��اع مالی و ب��رای رونق گرفتن‬ ‫اقتص��ادی کیش در نظ��ر داش��تیم‪ ،‬غیرمنطقی بود‪.‬‬ ‫ارائ��ه خدم��ات رفاه��ی مطل��وب از س��وی انجمن‬ ‫س��رمایه گذاران‪ ،‬امادگی افزایش تعداد مراکز تزریق‬ ‫واکسن کرونا را داشته باشد تا به محض ورود واکسن‪،‬‬ ‫واکسیناسیون با سرعت مطلوبی انجام شود‪.‬‬ ‫تصور م��ا این بود که با انجام موفق چنین طرحی‪،‬‬ ‫هم ما برای تداوم این کار دلگرم می ش��ویم و هم راه‬ ‫را برای ورود بخش خصوصی در شهرهای سیاحتی و‬ ‫گردشگری به این کار باز می کنیم اما وزارت بهداشت‬ ‫در نهای��ت با ای��ن کار مخالفت کرد و تاکید داش��ت‬ ‫که بخ��ش خصوصی باید پس از واردات‪ ،‬واکس��ن ها‬ ‫را در اختی��ار ای��ن وزارتخان��ه بگذارد؛ ای��ن رویکرد‬ ‫وزارت بهداش��ت زمانی می توانست توجیه پذیر باشد‬ ‫که بخش خصوصی قصد کس��ب س��ود اقتصادی از‬ ‫این واردات را داش��ته باش��د اما برای سرمایه گذاران‬ ‫کی��ش که چنین هدف��ی را دنب��ال نمی کردند‪ ،‬این‬ ‫موضع گیری قابل‪‎‬قبول نبود‪.‬‬ ‫در جلس��ه ای که درب��اره این موضوع داش��تیم با‬ ‫یک��ی از معاونان وزارت بهداش��ت تماس گرفتیم که‬ ‫با این پیش��نهاد موافقت نش��د‪ .‬مخالفت با موضوعی‬ ‫که می توانس��ت به نفع سالمت و اقتصاد کشور باشد‬ ‫باعث شد طرح واکسیناسیون رایگان جزیره کیش تا‬ ‫امروز متوقف بماند و به جای ان صنعت گردش��گری‬ ‫کشورهای دیگر‪ ،‬با حضور ایرانیان رونق بگیرد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫م��ا از ابتدا نیز عنوان کرده بودیم که این واکس��ن ها‬ ‫ب��ا منابع مالی بخش خصوص��ی و برای جزیره کیش‬ ‫وارد می ش��ود و در غیر این ص��ورت‪ ،‬هدف ما از این‬ ‫کار براورده نخواهد ش��د‪ .‬در نهایت رویکرد نامناسب‬ ‫وزارت بهداش��ت باعث توقف این طرح شد و درست‬ ‫چن��د هفته پس از این مخالفت وزارت بهداش��ت بود‬ ‫که مردم نیز ترجیح دادن��د با توجه به اعالم عمومی‬ ‫کش��وری مانند ارمنستان برای واکسیناسیون رایگان‬ ‫رنج و هزینه باالی مس��افرت را به جان بخرند و راهی‬ ‫نه چن��دان مطمئن را ب��رای واکسیناس��یون انتخاب‬ ‫کنن��د‪ .‬در هر ح��ال‪ ،‬اگر این طرح تایید می ش��د و‬ ‫با مخالفت نااگاهانه دس��ت اندرکاران وزارت بهداشت‬ ‫به بن بس��ت نمی رس��ید‪ ،‬برای افرادی که مایل بودند‬ ‫زودتر از زمانبندی وزارت بهداش��ت واکس��ن دریافت‬ ‫کنند‪ ،‬یک گزینه مطلوب و مطمئن تلقی می ش��د‪ ،‬از‬ ‫خروج ارز از کشور جلوگیری می کرد‪ ،‬رونق اقتصاد و‬ ‫گردش��گری کیش را در پی داش��ت و می توانست به‬ ‫روند واکسیناسیون سرعت بخشد‪.‬‬ ‫موضوع مخالفت با واردات واکس��ن از س��وی بخش‬ ‫خصوصی در حالی مطرح می شود که وزارت بهداشت‬ ‫اصرار دارد مجوز واردات واکس��ن برای ش��رکت های‬ ‫خصوصی صادر ش��ده اما انها در این زمینه موفق عمل‬ ‫نکرده ان��د و ب��ه همین دلیل‪ ،‬مجوز انها لغو می ش��ود‪.‬‬ ‫جلوگیری از مش��ارکت بخ��ش خصوصی در واردات و‬ ‫تزریق واکس��ن کرونا ش��اید پیش از این دارای دالیل‬ ‫قابل‪‎‬قبولی مانند جلوگیری از تشکیل بازار سیاه و انواع‬ ‫تقل��ب‪ ،‬تخلف و فریب مردم بود ام��ا امروز که موضوع‬ ‫سفرهای متقاضیان سالمت به ارمنستان مطرح است‪،‬‬ ‫دیگر توجیه عقالنی ندارد‪ .‬مش��ارکت بخش خصوصی‬ ‫ان ه��م در منطق��ه محصور و مح��دودی مانند کیش‬ ‫که مدیریت س�لامت و توزیع واکس��ن در ان چندان‬ ‫مشکل نیس��ت‪ ،‬امروز عالوه بر مزایا و محسنات خود‪،‬‬ ‫می توانس��ت منزلت و شان ایرانیانی که امروز با صرف‬ ‫هزینه های بسیار بیشتر به کشورهایی نظیر ارمنستان‬ ‫سفر می کنند را حفظ کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن 657

روزنامه روزگار معدن 657

شماره : 657
تاریخ : 1400/05/09
روزنامه روزگار معدن 656

روزنامه روزگار معدن 656

شماره : 656
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه روزگار معدن 654

روزنامه روزگار معدن 654

شماره : 654
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه روزگار معدن 653

روزنامه روزگار معدن 653

شماره : 653
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه روزگار معدن 652

روزنامه روزگار معدن 652

شماره : 652
تاریخ : 1400/05/02
روزنامه روزگار معدن 651

روزنامه روزگار معدن 651

شماره : 651
تاریخ : 1400/04/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!