روزنامه روزگار معدن شماره 653 - مگ لند

روزنامه روزگار معدن شماره 653

روزنامه روزگار معدن شماره 653

روزنامه روزگار معدن شماره 653

‫نقش پررنگ فوالد مبارکه‬ ‫در تکمیل ورزشگاه نقش جهان‬ ‫زمانی برای ازمون و خطا‬ ‫نداریم‬ ‫ب��ر اس��اس مطالع��ات انجام ش��ده ب��رای تحقق هدف‬ ‫چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬و دستیابی به س��الیانه ‪۵۵‬میلیون تن‬ ‫فوالد به ‪ ۱۶۰‬میلیون تن س��نگ اهن نیاز است؛ چیزی که‬ ‫به دلیل کافی نبودن اکتشافات اینده خوبی ندارد‪ .‬براساس‬ ‫مطالعات کارشناسان‪ ،‬ذخایر فعلی تنها نیاز ‪ ۱۲‬سال دیگر‬ ‫صنع��ت فوالد را تامی��ن می کند و چن��دی نمی گذرد که‬ ‫ذخایر سنگ اهن تمام می شود‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫اقتصادی معدن‬ ‫و صنایع معدنی ایران‬ ‫پایبندی و تعهد شرکت فوالد مبارکه اصفهان در راستای‬ ‫عم��ل به رس��الت های اجتماعی اش باعث ش��ده س��اخت‬ ‫مجموعه ورزش��ی نقش جهان در س��طح اس��تانداردهای‬ ‫بین المللی توسعه پیدا کند‪ .‬ورزشگاهی که بیش از ‪۲۵‬سال‬ ‫مس��کوت مانده بود و درحال حاضر با ‪ ۸۰‬درصد پیشرفت‬ ‫فیزیکی توانسته اس��ت به عنوان یک ورزشگاه بین المللی‪،‬‬ ‫‪ 4‬نقش موثری در توسعه ورزش در ابعاد همگانی‪...‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫یکشنبه ‪ 3‬مرداد ‪ 14 1400‬ذی الحجه ‪ 25 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال چهارم شماره ‪8 653‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫تیتر های روز‬ ‫دولتی سازی معادن‬ ‫تولید ناخالص داخلی بهترین ش��اخص برای‬ ‫سنجش اقتصاد یک کشور است‪ .‬در تحلیل های‬ ‫تخصصی زمانی که از رش��د اقتصادی صحبت‬ ‫می ش��ود‪ ،‬در عمل درباره افزای��ش (یا کاهش)‬ ‫تولی��د ناخال��ص داخل��ی حرف زده می ش��ود‪.‬‬ ‫کشورها و بس��یاری از صنایع نیز سهم خود در‬ ‫اقتصاد جهانی و اقتصاد ملی را براس��اس میزان‬ ‫مشارکت در تولید ناخالص داخلی می سنجند‪.‬‬ ‫کش��ور ما نیز از این قاعده مس��تثنا نیس��ت و‬ ‫هر بخ��ش تولیدی در این ش��اخص اقتصادی‬ ‫جای��گاه ویژه خود را دارد‪ .‬در این میان س��هم‬ ‫اندک مع��ادن و صنایع معدن��ی به عنوان یکی‬ ‫از بخش های مهم اقتص��ادی در تولید ناخالص‬ ‫داخلی‪ ،‬قابل توجه اس��ت‪ .‬ای��ران به دلیل وجود‬ ‫ذخایر متعدد‪ ،‬از جمله کشورهای مهم‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بازار مصالح ساختمانی‬ ‫درگیر چالش بی برقی‬ ‫سرمقاله‬ ‫کرونای خوبی‬ ‫از بهار تا پاییز انسان‬ ‫ناصربزرگمهر‪/‬مدیرمسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫بهناماوکههرچهبخواهدهمانمی شود‬ ‫‪7‬‬ ‫طرح های عمرانی‬ ‫ اذربایجان شرقی‬ ‫در انتظار سیمان‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اذربایجان ش��رقی به دلیل اقلیم کوهس��تانی‬ ‫ان‪ ،‬در حالی این روزها با چالش کمبود سیمان‬ ‫برای تسریع در اجرای طرح های عمرانی‪ ،‬دست‬ ‫و پنجه نرم می کند که فصل کاری در این استان‬ ‫ذاتا کوتاه و رو به پایان است‪ .‬طول فصل کاری‬ ‫برای طرح های عمرانی در اذربایجان شرقی به‬ ‫دلی��ل برخ��ورداری از اب و هوای کوهس��تانی‬ ‫در شرایط عادی بیش��تر از ‪ 5‬تا ‪ 6‬ماه نیست و‬ ‫اکنون مش��کل کمبود سیمان نیز بر ان افزوده‬ ‫ش��ده تا صدای استاندار و دیگر مقام های ارشد‬ ‫این خطه را در بیاورد‪...‬‬ ‫اگرتولدادمیراجوانهزدنبدانیم‪،‬س��بزینهوجودو‬ ‫س��ال هایبهاریعمر‪،‬دورانکودکیونوجوانیاست‬ ‫وجوانیاغازشکفتنغنچهزیباییا ست؛سال هاییکه‬ ‫برایهرفردبافرددیگرمتفاوتخواهدبود‪.‬‬ ‫کودکروس��تایی‪،‬بچگینکرده‪،‬بزرگمی ش��ودو‬ ‫کودکش��هری‪،‬درجوانی‪،‬هنوزترس هایکودکیرا‬ ‫با خود حمل می کند وگاهی از س��گ وگربه و سوسک‬ ‫وکبوترمی هراسد‪.‬‬ ‫تابس��تانوجودانس��ان‪،‬س��ال هایتجربه اندوزی‬ ‫اس��ت‪ ،‬گرم��ای کار اس��ت‪ ،‬دوران پس انداز اس��ت‪،‬‬ ‫اندوختهعقلاست‪.‬‬ ‫پاییز انس��ان با بیم��اری‪ ،‬بیکاری‪ ،‬بازنشس��تگی‪،‬‬ ‫دلزدگی‪ ،‬خس��تگی‪ ،‬خواب الودگی و پر ازحرف های‬ ‫نهفتهونگفت هازراهمی رس��د‪.‬کهنس��الیوپیریبرای‬ ‫یکنفردرچهل س��الگیرخمی دهدوبرایدیگریدر‬ ‫‪80‬سالگیهمزوداست‪.‬‬ ‫منجوان هایپیرش��دهزیربارنادانیراسال هاست‬ ‫کهدراینکالسوانمحلکارمی بینمورنجمی کشم‪.‬‬ ‫نصیحت پذی��ر نیس��تند‪ ،‬پرمدع��ای س��اکت‬ ‫هس��تند‪ ،‬زیر بار زندگ��ی زاییده ان��د‪ ،‬اوی��زان پدر و‬ ‫م��ادرهس��تند‪،‬حس��رتنس��لقب��لرامی خورند‪،‬‬ ‫روی قب��ر خالی گذش��ته نامعل��وم س��ینه می زنند‪،‬‬ ‫نگاه ش��ان ب��ه خارج��ی و عق��ل و همت ش��ان‬ ‫داخلیاست‪...‬‬ ‫ادامهدرصفحه‪2‬‬ صفحه 1 ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی‪ ،‬فناوری و بودجه سازمان زمین شناسی کشور‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 14‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 25‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪653‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫کرونای خوبی‬ ‫از بهار تا پاییز انسان‬ ‫بر اس��اس مطالعات انجام شده برای تحقق‬ ‫هدف چشم انداز ‪ ۱۴۰۴‬و دستیابی به سالیانه‬ ‫‪۵۵‬میلی��ون تن ف��والد ب��ه ‪ ۱۶۰‬میلیون تن‬ ‫سنگ اهن نیاز است؛ چیزی که به دلیل کافی‬ ‫نبودن اکتشافات اینده خوبی ندارد‪ .‬بر اساس‬ ‫مطالعات کارشناس��ان‪ ،‬ذخای��ر فعلی تنها نیاز‬ ‫‪ ۱۲‬س��ال دیگر صنعت فوالد را تامین می کند‬ ‫و چندی نمی گذرد که ذخایر سنگ اهن تمام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کارشناس��ان باور دارند با اینکه سازمان های‬ ‫تخصصی کشور از جمله سازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدنی کش��ور در س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫هش��دار جدی داده بودند ک��ه ذخایر معدنی‬ ‫مانند سنگ اهن با روند اکتشاف موجود رو به‬ ‫اتمام است اما تا کنون اقدام عملیاتی و اصالح‬ ‫ساختار اکتشاف در کش��ور انجام نشده است‪.‬‬ ‫در این راستا به تازگی دیوان محاسبات کشور‬ ‫نیز نس��بت به اتمام ذخایر س��نگ اهن کشور‬ ‫تا ‪۱۸‬س��ال اینده ابراز نگرانی کرد‪ .‬بر اس��اس‬ ‫گزارش این نهاد دولتی‪ ،‬عدم انجام اکتشافات‬ ‫جدید و جایگزینی ذخایر س��نگ اهن مصرف‬ ‫ ش��ده عامل از بین رفتن پشتوان ه تامین مواد‬ ‫اولی��ه مورد نیاز کارخانجات وابس��ته به فوالد‬ ‫شناخته شده اس��ت‪ .‬کارشناس��ان باور دارند‬ ‫زمانی به اهداف مدنظر در کش��ور می رس��یم‬ ‫ک��ه مطالعات و اکتش��افات کام��ل‪ ،‬عمقی و‬ ‫هدفمند باشند‪ .‬این در حالی است که تاکنون‬ ‫اکتش��افات معدن��ی ب��ه دلیل نبود اکتش��اف‬ ‫یکپارچه و سیاست گذاری واحد کامل نبوده و‬ ‫در ای��ن زمینه زیان هایی به چرخه تامین مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز صنایع معدنی وارد شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز به یک جهش بزرگ‬ ‫گفته می ش��ود امروز به ی��ک جهش بزرگ‬ ‫در اکتش��اف نیاز اس��ت‪ ،‬به نحوی که می توان‬ ‫گفت دیگر تغییرات و روند فعلی پاس��خگوی‬ ‫نیاز اکتشافی کشور در حوزه مواد اولیه مهمی‬ ‫چون سنگ اهن‪ ،‬مس‪ ،‬سرب و روی‪ ،‬بوکسیت‬ ‫و طال نیس��ت‪ .‬همچنین در کن��ار راهکارهای‬ ‫مطرح ش��ده ب��رای ارتقای تولید س��نگ اهن‬ ‫مورد نیاز کش��ور بر توس��عه بخ��ش فراوری‬ ‫ه��م تاکید می ش��ود‪ .‬در این زمین��ه نیازمند‬ ‫این هس��تیم که عیار حد اقتصادی سنگ اهن‬ ‫و همین ط��ور ن��وع انک��ه درحال حاضر فقط‬ ‫محدود به سنگ اهن های مگنتی محدود شده‬ ‫را توس��عه دهیم تا به پرعیارس��ازی و فراوری‬ ‫سنگ اهن های هماتیت کمک کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬ ‫سازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور‪،‬‬ ‫در همی��ن رابط��ه رضا‬ ‫جدیدی‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫برنامه ری��زی‪ ،‬فن��اوری‬ ‫اطالعات و بودجه س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور از هشدارهای این نهاد‬ ‫درباره رو به اتمام بودن ذخایر معدنی به ویژه‬ ‫س��نگ اهن و مناب��ع مهم فلزی‪ ،‬فرونشس��ت‬ ‫زمین و تغییر اقلیم در کشور خبر داد‪.‬‬ ‫رضا جدیدی با اشاره به محدود بودن ذخایر‬ ‫معدنی کشور در تامین مواد اولیه معدنی مورد‬ ‫نیاز صنایع تاکید کرد‪ :‬س��ازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدنی کش��ور در ای��ن زمین��ه‬ ‫در اواخر دهه ‪ ۹۰‬یعنی از س��ال ‪ ۹۷‬هش��دار‬ ‫جدی داد که ذخایر معدنی مانند س��نگ اهن‪،‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫ادامه از صفحه اول‬ ‫پیرمردان هشتادس��اله ای را در فرن��گ دیده ام که کودکی‬ ‫می کنند‪ ،‬پیرزنان نودس��اله ای را دیده ام که جوانی می کنند؛‬ ‫س��فر می رون��د‪ ،‬راه می روند‪ ،‬حرف می زنند‪ ،‬با س��گ و گربه‬ ‫زندگی می کنند‪ ،‬لبخند می زنند‪ ،‬عش��ق را هنوز می فهمند‪،‬‬ ‫عاشقی را دوست دارند‪.‬‬ ‫خزان زندگی را می شناس��ند‪ .‬می دانند که وسط هر محله‪،‬‬ ‫قبرستانی در انتظارشان است‪ .‬هر روز از کنار ان رد می شوند‪.‬‬ ‫بهشت زهرا را خارج از شهر‪ ،‬دور از چشم اغیار نساخته اند‪ .‬هر‬ ‫محله برای خودش ارامس��تانی دارد ک��ه از کودکی مردم به‬ ‫دیدن ان عادت کرده اند‪ .‬نیازی به پیشواز مرگ رفتن ندارند‪.‬‬ ‫می دانن��د که مرگ یک روز به سراغ ش��ان می اید‪ ،‬به ان فکر‬ ‫نمی کنند‪ ،‬صحبتی از رفتن نیست‪ .‬کودک و نوجوان و جوان و‬ ‫مسن و پیر‪ ،‬همه به زندگی دلبسته اند‪.‬‬ ‫فرهنگ ش��ادی‪ ،‬بر فرهنگ غم پیروز است‪ .‬برای مرده های‬ ‫تاریخ تعطیل نمی کنند؛ تولد مس��یح را جشن می گیرند‪ .‬در‬ ‫همه تقویم‪ ،‬همه تعطیالت برای جشن تولدها و شادی هاست‪.‬‬ ‫کرونا امده اس��ت؛ خوش امده اس��ت‪ .‬به دنبال راه مبارزه با‬ ‫ان هس��تند‪ ،‬ان را جنگ جهانی سوم می دانند‪ ،‬می خواهند از‬ ‫ان خاطره بسازند تا برای فرزندان شان تعریف کنند‪ ،‬یادشان‬ ‫هست که پدربزرگ ها و مادربزرگ های شان از جنگ جهانی‬ ‫دوم گفته اند‪.‬‬ ‫مردمی دیده ام که ش��ب ها ساعت شان را کوک می کنند و‬ ‫صبح ها بیدار می شوند تا به افتاب سالمی دوباره کنند‪.‬‬ ‫تا شقایق هست‪ ،‬زندگی باید کرد‪ .‬ساعت تان را دوباره کوک‬ ‫کنید؛ زندگی جریان دارد‪.‬‬ ‫دوران کرونای��ی را ی��ک توقف��گاه کنارج��اده ای یا به قول‬ ‫فرانس��وی ها ‪ AiRE‬محل��ی برای بنزین زدن‪ ،‬دستش��ویی‬ ‫رفتن‪ ،‬خوردن‪ ،‬خوابیدن‪ ،‬پا را دراز کردن‪ ،‬بازی کردن بچه ها‪،‬‬ ‫خستگی در کردن‪ ،‬پروخالی شدن بدانیم‪.‬‬ ‫از بهار تا پاییز زندگی انس��ان را نوش��تم و گفت م تا ش��قایق‬ ‫هس��ت‪ ،‬زندگی باید کرد‪ .‬س��اعت تان را دوب��اره کوک کنید‪،‬‬ ‫زندگی جریان دارد‪ ،‬عمر زود تمام می شود‪.‬‬ ‫متولد می ش��وی‪ ،‬ن��وزادی تمام می ش��ود‪ ،‬کم��ی بزرگ‬ ‫می ش��وی‪ ،‬کودکی به پایان می رس��د‪ ،‬نوجوانی و جوانی زود‬ ‫می گذرد‪ ،‬ازدواج و تولد بچه ها و میانس��الی و پیرسالی شروع‬ ‫می شود و کهنسالی هم در یک چشم بهم زدن تمام می شود‪.‬‬ ‫ناگهان بانگی برامد خواج ه مرد‬ ‫خوش نگر جانم که او با خود چه برد‬ ‫خاک بر قبرش بریزند از پی اش‬ ‫چونکه او‪ ،‬خاک هم برای خود نبرد‬ ‫خاک دنیا را نباشد فایده‬ ‫کار نیکی بایدش با خود ببرد‬ ‫نکبت ظلم و ستم بر او بماند‬ ‫گرچه از ما هرچه بوده او ببرد‬ ‫لیک زورگویان عالم غافلند‬ ‫ناگهان بانگی برامد خواجه مرد‬ ‫همه این اتفاقات برای یک انسان حداکثر حدود ‪ 80 ،70‬یا‬ ‫‪ 100‬س��ال و برای یک کالغ و الشخور و الکپشت ‪300 ،200‬‬ ‫سال طول می کشد‪.‬‬ ‫حاال حیواناتی هم هس��تند که همه این گذر عمر برای شان‬ ‫یک روز است‪ .‬خانواده حشره های یک روزه‪ ،‬کوتاه ترین طول‬ ‫دوره زندگ��ی را روی ک��ره زمین دارند‪ .‬زندگ��ی انها تنها ‪۲۴‬‬ ‫س��اعت طول می کش��د و به عل��ت طول عمر یک روزه ش��ان‬ ‫باعنوان «حشرات یک روزه» نامیده می شوند‪.‬‬ ‫مگس ها ‪ 2‬هفته و تک س��لولی ها چندثانیه و صدف ها هزار‬ ‫سال زندگی می کنند‪.‬‬ ‫این نشان می دهد زمان یک امر قراردادی برای هر مخلوقی‬ ‫است‪.‬‬ ‫البته ما انسان ها‪ ،‬زمان همه حیوانات را با زمان تعیین شده‬ ‫برای خودمان می سنجیم‪ .‬وقتی از طول عمر چندثانیه ای یک‬ ‫حیوان و هزارساله حیوان دیگر حرف می زنیم‪ ،‬این طول عمر‬ ‫تعیین شده را با عمر خودمان یعنی انسان سنجش می کنیم‪.‬‬ ‫وقت��ی داریم چند ثانی��ه را می ش��ماریم‪ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،۱ ،‬به‬ ‫عدد‪ ۱۰‬نرسیده عمر یک تک سلولی تمام می شود؛ یعنی چند‬ ‫ثانیه ما‪ ،‬برای یک امیب‪ ،‬یک عمر است‪ ،‬زایش و بزرگ شدن و‬ ‫تجشدید نسل کردن و پیر شدن و مردن است‪.‬‬ ‫حاال ما گاهی چند س��اعت‪ ،‬چند روز‪ ،‬چند ماه‪ ،‬چند سال را‬ ‫برای اشنایی‪ ،‬برای لذت بردن‪ ،‬برای شادی‪ ،‬برای یاد گرفتن و‬ ‫برای انسان بودن کم می دانیم‪.‬‬ ‫در دنیایی که در چند ثانیه‪ ،‬حیوانی دیگر متولد می ش��ود‪،‬‬ ‫بزرگ می ش��ود‪ ،‬ازدواج می کند‪ ،‬پیر می شود و می میرد‪ ،‬چرا‬ ‫به چند س��اعت‪ ،‬چند روز‪ ،‬چند هفته‪ ،‬چند ماه و چند س��ال‬ ‫اهمیت نمی دهیم‪.‬‬ ‫هر چند ثانیه‪ ،‬یک زندگی اس��ت؛ قدر لحظه لحظه ان را در‬ ‫این دوران س��خت اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاس��ی و کرونایی‬ ‫بدانیم‪.‬‬ ‫کرونا بیم��اری اغاز یا پایان قرن ما بوده و هس��ت‪ ،‬دردافزا‬ ‫اس��ت‪ ،‬نکبت داش��ته و دارد‪ ،‬عزیزان ما را از ما گرفته‪ ،‬اما حاال‬ ‫که دولتمردان درگیر بازی های سیاسی و اقتصادی خودشان‬ ‫هس��تند ما مردم‪ ،‬خودمان هیوالی کرونا را به کرونای خوبی‬ ‫تبدیل کنیم و راه مقاومت و مبارزه با ان را با نکات ساده فاصله‬ ‫اجتماعی و ماسک و الکل و سایر موارد ابتدایی بیاموزیم‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫زمانی برای ازمون و خطا نداریم‬ ‫مس‪ ،‬بوکس��یت‪ ،‬س��رب و روی و طال با روند‬ ‫اکتشاف موجود رو به اتمام بوده و نیاز به انجام‬ ‫اکتش��افات جدید و عمقی در کش��ور بیش از‬ ‫پیش احساس می شود‪.‬‬ ‫وی توضی��ح داد‪ :‬ما از لح��اظ معدنی انتظار‬ ‫رخدادهای مناسب کانه زایی را در کشور داریم‬ ‫اما زمانی به این هدف می رس��یم که مطالعات‬ ‫و اکتش��افات کامل‪ ،‬عمق��ی و هدفمند انجام‬ ‫ش��ود درحالی که تاکنون اکتش��افات معدنی‬ ‫به دلیل نبود اکتش��اف هدفمن��د و یکپارچه‬ ‫و نبود سیاس��تگذاری واح��د و نادیده گرفتن‬ ‫نقش علمی و اجرایی س��ازمان زمین شناسی‬ ‫و اکتش��افات معدنی کش��ور در بح��ث پایش‬ ‫ذخایرمعدن��ی و برنامه ریزی اکتش��اف کامل‬ ‫نبوده و در این زمینه در سال های اخیر تحول‬ ‫جدی رقم نخورده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ذخایر سنگ اهن تا ‪۱۲‬سال اینده‬ ‫پایان می یابد‬ ‫جدیدی اضافه کرد‪ :‬ب��ا توجه به پیش بینی‬ ‫س��ازمان زمین شناسی و اکتش��افات معدنی‪،‬‬ ‫ذخایر سنگ اهن کشور با همین روند اکتشاف‬ ‫و برنامه ریزی و منابع مالی که هزینه می شود‪،‬‬ ‫‪۱۰‬تا ‪ ۱۲‬سال اینده تمام می شود‪.‬‬ ‫وی ذخای��ر معدنی بوکس��یت (م��اده اولیه‬ ‫الومینیوم) را برای ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬و مس را برای ‪۱۲‬‬ ‫تا ‪ ۱۵‬س��ال اینده تخمی��ن زد و گفت‪ :‬درباره‬ ‫س��رب و روی اگر طرح معدن مهدی اباد (در‬ ‫یزد) به نتیجه برس��د ذخیره مناسبی در این‬ ‫زمین��ه پی��دا می کنیم و می توانیم س��ال های‬ ‫بیش��تر دوام بیاری��م اما اگر ای��ن اتفاق نیفتد‬ ‫ذخایر س��رب و روی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬سال اینده رو‬ ‫به اتمام است‪.‬‬ ‫‹ ‹ض�رورت اج�رای طرح اکتش�اف‬ ‫ذخایر معدنی‬ ‫این کارش��ناس‪ ،‬با تاکید بر ضرورت اجرای‬ ‫ط��رح اکتش��اف ذخای��ر معدنی با اس��تفاده‬ ‫از فناوری ه��ای جدی��د و مش��ارکت بخ��ش‬ ‫خصوص��ی اف��زود‪ :‬طرح هایی در ای��ن زمینه‬ ‫در دس��ت پیگیری و اجراس��ت و به تازگی در‬ ‫تفاهمنامه ای با مجموعه های فوالدی مقرر شد‬ ‫طرح ژئوفیزیک هواب��رد در پهنه یک صدهزار‬ ‫کیلومتر مربع��ی از مس��احت کش��ور با هدف‬ ‫اکتش��افات جدی��د ذخای��ر معدنی ب��ه ویژه‬ ‫سنگ اهن و مشارکت این بخش انجام شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬ژئوفیزی��ک هوای��ی یکی از‬ ‫روش های مورد اس��تفاده در نقش��ه برداری از‬ ‫دگرسانی ها و تغییرات فیزیکی زمین است که‬ ‫توسط هواپیما یا بالگرد انجام می شود و دارای‬ ‫صحت و دقت باالیی است و از نتایج مطالعات‬ ‫ژئوفیزی��ک هوای��ی ب��رای مس��ائلی از جمله‬ ‫اکتشافات ذخایر معدنی استفاده می شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفت��ر برنامه ری��زی س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کش��ور با‬ ‫تاکید ب��ر اینکه فرصتی ب��رای ازمون و خطا‬ ‫نداریم زیرا ممکن اس��ت این مسائل به مرحله‬ ‫بح��ران برس��د‪ ،‬گفت مح��دود ب��ودن ذخایر‬ ‫معدن��ی‪ ،‬مباحثی مانن��د اقتصاد‪ ،‬اش��تغال و‬ ‫بحران ه��ای ناش��ی از کمب��ود م��واد اولیه را‬ ‫دربر می گی��رد‪ .‬مدی��رکل دفت��ر برنامه ریزی‪،‬‬ ‫فن��اوری اطالع��ات و بودج��ه س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات‪‎‬معدنی کشور در‬ ‫پاس��خ به اینکه ایا در طرح ه��ای مهم انتقال‬ ‫اب از نظرات کارشناس��ی این سازمان به طور‬ ‫مستقیم اس��تفاده شد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬انتقال اب‬ ‫بحث پیچی��ده‪ ،‬چندوجهی و بین دس��تگاهی‬ ‫اس��ت و ب��ه ط��ور کل��ی در طرح ه��ای مهم‬ ‫اینچنین��ی از اطالع��ات پایه زمین شناس��ی‬ ‫به صورت غیر مس��تقیم اس��تفاده می ش��ود و‬ ‫طرح زیرس��اختی نداریم ک��ه از اطالعات پایه‬ ‫زمین شناس��ی در ان استفاده نشود‪ .‬جدیدی‪،‬‬ ‫با بی��ان اینکه در طرح های انتق��ال اب مانند‬ ‫حوض��ه ابری��ز زاینده رود به طور مس��تقیم از‬ ‫س��ازمان زمین شناسی اس��تعالم نشده است‪،‬‬ ‫اف��زود‪ :‬نگاه و تحلیل های ما در س��الیان اخیر‬ ‫نس��بت به ‪3‬یا ‪ 4‬دهه پیش با توجه به تجهیز‬ ‫س��ازمان ب��ه ابزار پیش��رفته و تکام��ل دانش‬ ‫تخصصی زمین شناسان متفاوت است و اصرار‬ ‫داریم در بحث زیرساختی و شریان های حیاتی‬ ‫کشور از تحلیل های به روز و کارشناسی جدید‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‬ ‫استفاده شود‪ .‬وی با اشاره به تولید حدود ‪۳۹۰‬‬ ‫الی��ه اطالعاتی در کش��ور در قالب ‪ ۹۵‬عنوان‬ ‫نقشه مختلف توس��ط سازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور اضافه کرد‪ :‬استفاده از‬ ‫نتایج تحلیل ها و تلفیق اطالعات زمین شناسی‬ ‫در اجرای طرح های بزرگ زیرس��اختی کشور‬ ‫ضروری اس��ت‪ .‬مدی��رکل دفت��ر برنامه ریزی‪،‬‬ ‫فن��اوری و بودجه س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه وقتی یک‬ ‫بح��ران اتفاق می افتد به ما مراجعه می ش��ود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬الزم اس��ت قب��ل از انکه بحرانی‬ ‫اتف��اق بیفتد با دانش بیش��تر و از دید باالتر با‬ ‫اس��تفاده از ظرفیت موجود ب��ه عارضه یابی و‬ ‫پیش��گیری از بحران بپردازیم که این سازمان‬ ‫ام��اده ارائه نظرات کارشناس��ی خ��ود در این‬ ‫زمینه است‪.‬‬ ‫‹ ‹پایین رفتن تدریجی سطح زمین‬ ‫رضا جدیدی در ادامه با بیان اینکه سازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی به عنوان‬ ‫دیده بان اینده با ش��ناخت از سرزمین و تغییر‬ ‫اقلیم مس��ائلی را پیش بینی می کند و نسبت‬ ‫ب��ه ب��روز بحران ها هش��دار می ده��د‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فرونشس��ت زمین یکی از مهم ترین بحران ها‬ ‫اس��ت و موجب پایین رفتن تدریجی س��طح‬ ‫زمی��ن به دلیل برداش��ت بی روی��ه از اب های‬ ‫زیرزمین��ی و م��رگ ابخوان ه��ا می ش��ود‪ .‬به‬ ‫گفته این کارش��ناس‪ ،‬فرونشس��ت زمین جزو‬ ‫بخش هایی بود که س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتشافات معدنی کش��ور از ابتدای دهه ‪ ۸۰‬به‬ ‫طور رسمی و با مستنداتی کامل درباره ان به‬ ‫نظام برنامه ریزی کش��ور و مسئوالن ان زمان‬ ‫هش��دار داد که متاس��فانه توجه جدی جهت‬ ‫انج��ام مطالعات و پایش ها در ان زمان به این‬ ‫مقوله نشد و سازمان نیز امکان ورود گسترده‬ ‫ب��ه این موضوع را به دلیل ضعف در س��اختار‬ ‫منابع مالی خود نداشت‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫امروز سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کش��ور مح��ور مطالع��ات فرونشس��ت ق��رار‬ ‫گرفت��ه و این موض��وع در هی��ات وزیران هم‬ ‫ب��ا توجه به مس��ئله خ��اص اصفه��ان مطرح‬ ‫ش��ده‪ ،‬گفت‪ :‬ما با توجه ب��ه پایش مخاطرات‬ ‫طبیع��ی و زمین شناس��ی در ‪ 2‬بخش به نظام‬ ‫برنامه ریزی کش��ور هش��دار ج��دی دادیم که‬ ‫شامل «فرونشس��ت زمین‪ ،‬تغییر اقلیم و گرد‬ ‫و غب��ار» و «رو به اتمام بودن ذخایر معدنی به‬ ‫ویژه س��نگ اهن با روند اکتشاف فعلی» است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ری��زی‪ ،‬فناوری و بودجه‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی‬ ‫کش��ور با تاکید ب��ر اینکه فرونشس��ت زمین‪،‬‬ ‫تغییر اقلیم و گرد وغبار مخاطراتی است که با‬ ‫زندگی مردم ارتباط دارد و مش��کالتی را برای‬ ‫انها ایجاد می کند‪ ،‬افزود‪ :‬الزم است که راه های‬ ‫مناس��ب برای انجام طرح های پایش��ی و مهار‬ ‫این پدیده ها در کشور هموار شود‪ .‬جدیدی با‬ ‫بیان اینکه س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات‬ ‫معدنی در بخش منشایابی و پایش مخاطرات‬ ‫طبیعی فعالیت می کن��د‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کار ما‬ ‫مه��ار و کنترل پدیده ها نیس��ت بلکه نس��بت‬ ‫ب��ه ب��روز انها هش��دار می دهیم‪ ،‬ب��ه پایش و‬ ‫منشا یابی می پردازیم و نسخه هایی برای مهار‬ ‫انها ارائه می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬زمان��ی ک��ه س��ازمان‬ ‫زمین شناسی اعالم می کند پدیده فرونشست‬ ‫ناشی از برداش��ت بی رویه اب های زیرزمینی‬ ‫اس��ت در واقع لزوم تعادل بخشی بین منابع و‬ ‫مصارف اب را مط��رح کردیم و در این بخش‬ ‫دستگاه های اجرایی دیگر کشور باید وارد کار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫جدی��دی با اش��اره ب��ه اینکه ط��رح پایش‬ ‫فرونشست از ‪ 3‬سال گذشته به طور جدی در‬ ‫استان اصفهان انجام و به تولید اطالعات پایه‪،‬‬ ‫نقشه محیط های مختلف تراکنش فرونشست‬ ‫در شهرها و دش��ت ها منجر شده است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ای��ن مطالعات باید به طور مس��تمر و با‬ ‫دقت بیش��تر انجام ش��ود از طرفی برنامه های‬ ‫مهار این پدیده نیز به استان اصفهان پیشنهاد‬ ‫ش��ده که برخی از انها در حال اجرا و تعدادی‬ ‫نیز مسکوت مانده است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۳۰‬استاندرمعرضخطر فرونشست‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی‪ ،‬فناوری اطالعات‬ ‫و بودجه س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات‬ ‫معدنی کشور با بیان اینکه از ‪ ۳۱‬استان کشور‪،‬‬ ‫‪۳۰‬استان در معرض مخاطره فرونشست زمین‬ ‫قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تنها اس��تانی که هنوز به طور‬ ‫جدی با این پدیده مواجه نش��ده‪ ،‬گیالن است‬ ‫هرچند این خطه نیز معضالت زیست محیطی‬ ‫خاص خود را دارد‪.‬‬ ‫جدی��دی اف��زود‪ :‬پس از پایش فرونشس��ت‬ ‫زمی��ن در اصفهان به این نتیجه رس��یدیم که‬ ‫ط��رح مذکور را به صورت ج��دی وارد مرحله‬ ‫ملی کنیم و تصمیم بر این ش��د که طرح ملی‬ ‫پایش فرونشس��ت ب��ا همکاری دس��تگاه های‬ ‫مربوطه اجرا ش��ود‪ .‬وی با بی��ان اینکه اجرای‬ ‫چنین طرح های��ی در زمان حاضر دیر ش��ده‬ ‫و برخ��ی مناط��ق به مراح��ل ف��وق بحرانی‬ ‫رس��یده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ای��ن موضوع ُکندی‬ ‫نظام برنامه ریزی کشور را در این زمینه نشان‬ ‫می دهد که ‪ ۲۰‬سال پس از اعالم موضع جدی‬ ‫سازمان زمین شناسی این کارها انجام می شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این پرس��ش که ایا سازمان‬ ‫زمین شناسی می تواند درباره مهار فرونشست‬ ‫زمین مطالبه گر باش��د‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ما به این‬ ‫ش��کل نمی توانیم مطالبه گر باشیم اما با توجه‬ ‫به بروز فرونشس��ت زمین و وظیفه ملی که به‬ ‫عهده داریم ش��اید به این سمت رفتیم که در‬ ‫برخی موارد مطالبه گری کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی‪ ،‬فناوری اطالعات‬ ‫و بودجه س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات‬ ‫معدنی با بیان اینک��ه قانون مدون و محکمی‬ ‫درباره الزم االجرا بودن مطالعات زمین شناسی‬ ‫وج��ود ندارد‪ ،‬اف��زود‪ :‬اگر بخواهی��م مطالعات‬ ‫این سازمان الزم االجرا ش��ود نیاز به قوانین و‬ ‫همراهی نظام برنامه ریزی کش��ور دارد اما اگر‬ ‫وضع به همین منوال باش��د نظام برنامه ریزی‬ ‫کشور در این قضیه نمی تواند به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس با اش��اره به نقش س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی و اکتش��افات معدنی کشور به‬ ‫عنوان نظام علمی و هشداردهنده با اطالعات‬ ‫ق��وی اف��زود‪ :‬اطالعات م��ا بای��د در جانمایی‬ ‫شهری و زیرساخت های حیاتی کشور استفاده‬ ‫ش��ود زیرا اطالع��ات پایه ای زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افی ما مس��یر را برای اجرای طرح های‬ ‫زیرساختی و معدنکاری تسهیل می کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه برای تداوم تولید نیازمند برق پایدار است‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت‪ :‬شرکت‬ ‫فوالد مبارک��ه اصفهان برای ت��داوم در تولید نیازمند برقی‬ ‫پایدار و مطمئن است نه برقی ارزان!‬ ‫حمیدرضا صالحی در گفت وگو با ایراسین محدودیت های‬ ‫اعمال شده برق درصنایع را اینگونه توضیح داد‪ :‬جیره بندی‬ ‫برق صنایع به ویژه صنایع س��یمانی و فوالدی و محدودیت‬ ‫تامین انرژی برق در س��اعات خارج از پیک مصرف‪ ،‬موقتی‬ ‫اس��ت و با عبور از فص��ل گرما این محدودیت ها برداش��ته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬یک��ی از عل��ل مهم کمب��ود تولی��د برق در‬ ‫کش��ور ع��دم س��رمایه گذاری بخ��ش خصوص��ی و رویکرد‬ ‫انحص��اری دولت ب��ا قیمت گذاری دس��توری در این بخش‬ ‫است‪.‬‬ ‫ای��ن درحالی اس��ت که اگر طبق برنامه شش��م توس��عه‬ ‫از س��رمایه گذاری بخ��ش خصوصی در تولی��د برق حمایت‬ ‫می ش��د ش��اهد این وضعیت نبودی��م‪ .‬رئیس کمیس��یون‬ ‫ان��رژی ات��اق بازرگان��ی ایران تصری��ح کرد‪ :‬دول��ت در این‬ ‫س��ال ها ن��ه تنه��ا در تولی��د ب��رق اقدام��ی نکرده اس��ت‬ ‫بلک��ه در راس��تای رف��ع موان��ع بخ��ش خصوص��ی فع��ال‬ ‫در ح��وزه تولی��د انرژی ه��م اقدام��ی نکرده و مش��کالت‬ ‫ برای انها کم نبوده اس��ت‪ .‬حتی بازگش��ت سرمایه ای برای‬ ‫بخش خصوصی فعال رخ نداده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬صنایعی‬ ‫نظیر شرکت فوالد مبارکه اصفهان به برقی پایدار و مطمئن‬ ‫نیازمند است تا بتواند به دستاوردهای تولیدی خود ادامه دهد‬ ‫و برق ارزان کفاف نیازهای بزرگ ترین واحد صنعتی کش��ور‬ ‫را نمی دهد؛ بنابراین وزارت نیرو باید در تامین برق پایدار و‬ ‫مطمئن این شرکت بکوشد تا تولید مطمئنی از این شرکت‬ ‫ب ه دست بیاید‪.‬‬ ‫فروش میلگردهای غیر استاندارد در بازار‬ ‫دبیر کانون سراس��ری انبوه س��ازان گفت‪ :‬در بازار اهن‬ ‫و فوالد کشور با وجود اس��تاندارد‪ ،‬لیبل ها عوض شده اند‬ ‫و حت��ی هنگام خری��د محصوالت ف��والدی و مراجعه به‬ ‫بنکداران‪ ،‬وزن میلگردها از وزن استاندارد ‪ ۵‬کیلو سبک تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرش��ید پورحاج��ت در گفت وگو با فوالدبان با اش��اره‬ ‫ب��ه تولی��د غیراس��تاندارد محصوالت ف��والدی و اهن در‬ ‫کش��ورافزود‪ :‬با وج��ود اینکه خ��ط تولی��د کارخانه های‬ ‫تولی��د ن��ورد و ف��والد ما خ��ط تولید اس��تاندارد اس��ت‬ ‫ام��ا محصوالتی ک��ه لیب��ل اس��تاندارد خورده اند اغلب‬ ‫ب��دون اس��تانداردهای لح��اظ ش��ده ب��ه ب��ازار عرض��ه‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در برخ��ی محصوالت موجود در بازار‬ ‫گاه ب��ا وجود اس��تاندارد و لیبل مش��خص‪ ،‬لیبل ها عوض‬ ‫شده اند و حتی هنگام خرید محصوالت فوالدی و مراجعه‬ ‫ب��ه بنک��داران متوجه می ش��وید وزن میلگرده��ا از وزن‬ ‫استاندارد ‪ ۵‬کیلو سبک تر است‪.‬‬ ‫دبیر کانون سراس��ری انبوه سازان مس��کن گفت‪ :‬تولید‬ ‫میلگرد ‪ ۱۶‬با وزن کمتر هر چند به نفع خریدار است چون‬ ‫کمتر پ��ول می دهد اما به کیفیت س��اخت ضربه می زند‪.‬‬ ‫ای��ن نوع میلگرد مش��خصات ویژه ای دارد و با دانس��یته‪،‬‬ ‫قطر و وزن مش��خص با میزان کربن مش��خص اس��ت اما‬ ‫میلگرد غیراستاندارد در بازار به وفور قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫پورحاجت ادامه داد‪ :‬مصرف کننده باید دراین بازار اشفته‬ ‫چ��ه کند وقتی بنکدار به مصرف کننده پیش��نهاد میلگرد‬ ‫‪ ۱۶‬را می ده��د‪ ،‬تص��ور مصرف کنن��ده از بکارگیری این‬ ‫میلگرد در س��ازه عمرانی خود‪ ،‬فوالدی ایمن و استاندارد‬ ‫اس��ت اما ش��اید مصرف کنن��ده نهایی متوج��ه فورمت و‬ ‫چارچوب فوالد استاندارد نشود اما مهندسان و سازندگان‬ ‫بناها از ایمن نبودن بناهای عمرانی ترس دارند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در کشور زلزله خیز ما اگر چنین فاجعه ای رخ دهد‪ ،‬صرفا‬ ‫جنب��ه اقتصادی مصالح س��اختمانی مطرح نیس��ت بلکه‬ ‫زندگی انس��ان ها به این موضوع وابس��ته اس��ت‪ ،‬استفاده‬ ‫از میلگردهای غیر اس��تاندارد‪ ،‬خسارت جبران ناپذیری به‬ ‫لحاظ ایمنی برجای خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫دبیر کانون سراس��ری انبوه سازان مسکن تاکید کرد‪ :‬از‬ ‫انجا که این محصوالت به راحتی قابل رصد است‪ ،‬نهادها‬ ‫و دس��تگاه های نظارتی و حاکمیتی باید کنترل بیشتری‬ ‫بر مبادی رانت و فساد داشته باشند درحالی که هیچ گونه‬ ‫کنترلی از سوی دستگاه های نظارتی وجود ندارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫«روزگار معدن» دلیل سهم ناچیز معادن در تولید ناخالص داخلی را بررسی کرد‬ ‫دولتی سازی معادن‬ ‫معدن‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 14‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 25‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪653‬‬ ‫ملیکا انصاری‬ ‫تولید ناخالص داخلی بهترین ش��اخص برای سنجش اقتصاد یک‬ ‫کش��ور است‪ .‬در تحلیل های تخصصی زمانی که از رشد اقتصادی‬ ‫صحب��ت می ش��ود‪ ،‬در عمل درب��اره افزایش (یا کاه��ش) تولید‬ ‫ناخالص داخلی حرف زده می شود‪.‬‬ ‫کش��ورها و بس��یاری از صنایع نیز سهم خود در اقتصاد جهانی و‬ ‫اقتصاد ملی را براساس میزان مشارکت در تولید ناخالص داخلی‬ ‫می س��نجند‪ .‬کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست و هر بخش‬ ‫تولیدی در این ش��اخص اقتصادی جای��گاه ویژه خود را دارد‪ .‬در‬ ‫این میان س��هم اندک معادن و صنایع معدن��ی به عنوان یکی از‬ ‫بخش های مه��م اقتصادی در تولید ناخال��ص داخلی‪ ،‬قابل توجه‬ ‫است‪ .‬ایران به دلیل وجود ذخایر متعدد‪ ،‬از جمله کشورهای مهم‬ ‫معدنی جهان محس��وب می ش��ود‪ ،‬به همین دلیل انتظار می رود‬ ‫معادن نقش پررنگ تری در تولید ناخالص داخلی کش��ور داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬درب��اره موانع راه صاحب��ان معادن ب��رای افزایش تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی و مش��کالت ام��روزه فعاالن معدن��ی‪« ،‬روزگار‬ ‫معدن» با کارشناس��ان و فع��االن این بخش گفت وگو کرد که در‬ ‫ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫بررسی ظرفیت های‬ ‫معدنی فارس‬ ‫با محوریت کازرون‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫حضور کمرنگ بخش خصوصی‬ ‫معدن در اثرگذاری عقب است‬ ‫س��جاد غرق��ی‪ ،‬نایب رئی��س اتحادی��ه‬ ‫ن و صادرکنن��دگان‬ ‫تولیدکنن��دگا ‬ ‫محصوالت معدنی در گفت وگو با «روزگار‬ ‫مع��دن» س��هم بخ��ش مع��دن در تولید‬ ‫ناخالص داخلی ایران را نس��بت به س��ایر‬ ‫کش��ورهای معدنی جهان ناچیز خواند‪ .‬او‬ ‫همچنی��ن نقش صنایع معدن��ی در تولید‬ ‫ناخال��ص داخلی را پررنگ تر توصی��ف کرد و گفت‪:‬‬ ‫طی ‪ ۵‬س��ال گذشته س��هم بخش معدن در تولید‬ ‫ناخال��ص داخل��ی کش��ور (‪ )GDP‬رقم��ی حدود‬ ‫‪ ۰.۷‬و ‪۰.۹‬درص��د ب��وده و با افزودن س��هم صنایع‬ ‫معدنی ای��ن میزان به ح��دود ‪ ۱۸‬درص��د افزایش‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫ن اس��ت ک��ه فعاالن‬ ‫ای��ن ارقام نش��ان دهند ه ا ‬ ‫صنایع معدن��ی تاثیرات مثبت بیش��تری بر اقتصاد‬ ‫کش��ور گذاش��ته و متاس��فانه ای��ن نتیجه گی��ری‬ ‫را نمی ت��وان ب��رای بخ��ش معدن��ی نی��ز عن��وان‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ن و‬ ‫نایب رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگا ‬ ‫صادرکنن��دگان محص��والت معدنی اف��زود‪ :‬اعداد‬ ‫مذک��ور در زمینه س��هم بخ��ش مع��دن در تولید‬ ‫ناخال��ص داخل��ی به نس��بت ظرفیت ه��ای معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬بسیار کم است و باید تمهیداتی برای افزایش‬ ‫سهم بخش معدن کش��ور در تولید ناخالص داخلی‬ ‫اندیشیده شود‪.‬‬ ‫غرق��ی در ادامه س��هم بخش معدن کش��ورهای‬ ‫معدنی جهان از جمله ش��یلی‪ ،‬اس��ترالیا و افریقای‬ ‫جنوب��ی در تولی��د ناخالص داخلی این کش��ورها را‬ ‫براس��اس مس��تندات ارائه ش��ده افزون بر ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫اع�لام ک��رد و گف��ت‪ :‬س��هم بخش معدن کش��ور‬ ‫تاجیکس��تان ک��ه نس��بت به کش��ور م��ا از ذخایر‬ ‫محدودتری برخوردار اس��ت‪ ،‬در ‪ GDP‬این کشور‬ ‫حدود ‪ ۳‬درصد اعالم ش��ده و این ارقام نکته ای مهم‬ ‫و تکان دهنده برای فعالیت های بخش معدن ماست‪،‬‬ ‫چراکه بخش معدن ایران به نس��بت باقی کشورهای‬ ‫معدنی جهان در اثرگذاری بر میزان تولید‬ ‫ناخالص داخلی بسیار عقب تر است‪.‬‬ ‫‹ ‹رویکردهای نامناسب دولتی‬ ‫نو‬ ‫نایب رئی��س اتحادی��ه تولیدکنندگا ‬ ‫صادرکنندگان محصوالت معدنی در ادامه‬ ‫توجه به دالیل پایین بودن سهم معادن در‬ ‫تولید ناخالص داخلی را از گام های نخست‬ ‫و ضروری توصیف کرد‪.‬‬ ‫غرق��ی یک��ی از عوامل پایین بودن س��هم بخش‬ ‫مع��دن در تولید ناخالص داخل��ی را تفکرات منفی‬ ‫برخی نهادهای دولتی نسبت به فعالیت های معدنی‬ ‫دانس��ت و در این باره تش��ریح ک��رد‪ :‬همان طور که‬ ‫پیش ت��ر اش��اره ش��د‪ ،‬س��هم فعالیت ه��ای معدنی‬ ‫در تولی��د ناخال��ص مل��ی کم اس��ت و بای��د برای‬ ‫افزای��ش ای��ن میزان چاره ای اندیش��یده ش��ود‪ .‬در‬ ‫ت به نظر می رسد باید مش��کالتی که بر‬ ‫گام نخس�� ‬ ‫س��ر راه فعالیت های معدنی قرار دارند‪ ،‬شناس��ایی‬ ‫ش��وند و در ادامه ب��رای رفع انه��ا اقدامات موثری‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫ن و‬ ‫نایب رئی��س اتحادی��ه تولیدکنن��دگا ‬ ‫صادرکنن��دگان محصوالت معدنی اف��زود‪ :‬به عقیده‬ ‫م��ن‪ ،‬یکی از مهم ترین مش��کالتی که امروزه بخش‬ ‫معدن کشور با ان دست و پنجه نرم می کند‪ ،‬شیوه‬ ‫تفکر و جهت گیری های نامناس��ب نهادهای دولتی‬ ‫اس��ت‪ ،‬زی��را جهت گیری های موج��ود باعث ایجاد‬ ‫محدودیت در فعالیت های معدنی شده و این حصار‬ ‫نقش مهمی در توسعه نیافتن بخش معدن تا امروز‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی در ادامه س��خنان خود تاکید کرد‪ :‬در تمامی‬ ‫کشورها نگاه دولت به بخش معدن‪ ،‬نگاهی توسعه ای‬ ‫است‪ ،‬به همین علت شاهد پیشرفت های چشمگیر‬ ‫انه��ا در این حوزه هس��تیم‪ ،‬اما متاس��فانه در ایران‬ ‫جای خالی چشم اندازهای توسعه ای دولت‪ ،‬احساس‬ ‫می ش��ود و ای��ن موض��وع پیامدهایی منف��ی برای‬ ‫فعالیت های معدنی به همراه داشته است‪.‬‬ ‫نشس��ت فن��ی و عملیات��ی مدی��ران‪ ،‬پیمان��کاران و‬ ‫مش��اوران ش��رکت معدن��ی و صنعتی چادرمل��و به منظور‬ ‫س��ازماندهی برنامه اکتشاف در مجتمع معدنی این شرکت‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل چادرملو با اش��اره به وجود ده ها ماده معدنی و‬ ‫ذخایر غنی در کش��ور گفت‪ :‬اکتشافات انجام شده در ایران‬ ‫هرگز متناس��ب با ظرفیت بی القوه موجود نیست و باید یک‬ ‫نهضت فراگیر برای شناس��ایی و اکتشاف معادن کشور اغاز‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی چادرمل��و‪ ،‬ناصر تق��ی زاده‬ ‫اف��زود‪ :‬تحقق ای��ن ارمان نیازمن��د عزم ج��دی و اراده ای‬ ‫مس��تحکم اس��ت ک��ه خوش��بختانه چادرمل��و ب��ا اعتقاد‬ ‫کام��ران وکی��ل‪ ،‬دبی��ر اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و‬ ‫صادرکنن��دگان محص��والت معدن��ی ای��ران یک��ی از‬ ‫عوام��ل مه��م توس��عه نیافت��ن بخش معدن و س��هم‬ ‫ناچی��ز ان در تولید ناخال��ص داخلی را حضور کمرنگ‬ ‫بخ��ش خصوص��ی در فعالیت ه��ای معدن��ی معرف��ی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وکیل ضمن گالیه از اجرایی نش��دن خصوصی سازی‬ ‫در معادن‪ ،‬این موضوع را اس��یب زا برای اقتصاد کش��ور توصیف‬ ‫ک��رد و در گفت وگو با «روزگار معدن» گفت‪ :‬از س��ال ‪ ۱۳۸۴‬به‬ ‫بعد دغدغه ها و سیاس��ت گذاری ها پیرو اصل ‪ ۴۴‬قانون اساس��ی‬ ‫شکل گرفت‪.‬‬ ‫سیاس��ت های کلی این اصل در ابالغیه ای ازسوی رهبر معظم‬ ‫انق�لاب مش��خص و نظام اقتص��ادی ایران به ‪ ۳‬بخ��ش دولتی‪،‬‬ ‫تعاونی و خصوصی تقس��یم ش��د‪ .‬در ان زمان همچنین تدوین‬ ‫س��ند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله و افق توس��عه ایران در ‪ ۱۴۰۴‬مطرح‬ ‫بود و کاهش تصدی گری دولت از مواردی بود که باید به مرحله‬ ‫اجرا می رسید‪.‬‬ ‫دبی��ر اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان محصوالت‬ ‫معدن��ی ای��ران ادام��ه داد‪ :‬طبق این اصل و س��ند چش��م انداز‪،‬‬ ‫ق��رار بود دول��ت در هی��چ ی��ک از بخش های صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت حضور نداش��ته باش��د‪ ،‬ام��ا در حال حاض��ر می توان‬ ‫گف��ت نه تنها دول��ت بلکه س��ایر نهاده��ا نیز به ج��ای نظارت‪،‬‬ ‫تصدی گ��ری در تمام��ی حوزه ه��ای اقتص��ادی را در پی��ش‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫بن��ا به این دالیل در بخ��ش معدن نیز حضور دولت در تمامی‬ ‫فعالیت ه��ا و محدودی��ت حضور بخش خصوص��ی در این حوزه‬ ‫باعث شده معادن کش��ور به توسعه دست نیافته و نتوانند سهم‬ ‫بس��زایی در تولید ناخالص داخلی داش��ته باشند؛ به بیانی دیگر‬ ‫می توان گفت بنا بر نظر کارشناس��ان و فع��االن معدنی‪ ،‬حضور‬ ‫گس��ترده دولت در فعالیت های معدنی و تنگ بودن عرصه برای‬ ‫فعاالن بخش خصوصی‪ ،‬از عوامل مهم سهم کم معادن در تولید‬ ‫ناخالص داخلی است‪.‬‬ ‫خصوص��ی را کمبود پهنه های مناس��ب ب��رای فعالیت‬ ‫معدن��ی در اختیار انه��ا معرفی کرد‪ .‬او ب��ه پهنه های‬ ‫معدنی که در اختیار نهادهای دولتی برای بهره برداری‬ ‫قرار گرفته اشاره کرد و این اقدام را نوعی دولتی سازی‬ ‫بخش معدن دانست‪.‬‬ ‫وکی��ل در این زمینه گفت‪ :‬پهنه ه��ای معدنی اغلب‬ ‫برای دولت یا س��ازمان های وابس��ته ب��ه ان بوده و از‬ ‫س��ال های پیش تاکنون مع��ادن و پهنه های معدنی قابل توجهی‬ ‫برای بخش خصوصی ایجاد نش��ده یا در اختیار انان قرار نگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبی��ر اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان محصوالت‬ ‫معدنی ایران تاکید کرد‪ :‬ای��ن اتفاق را می توان نقطه تاریکی در‬ ‫بخش معدن کش��ور دانس��ت‪ ،‬چراکه با نبود بخش خصوصی در‬ ‫مع��ادن‪ ،‬در عمل این بخش دچار محدودیت ش��ده و نمی توان‬ ‫ثمره ان را توسعه بخش معدن کشور پیش بینی کرد؛ در نتیجه‬ ‫نمی توان انتظار داشت که معادن سهم بسزایی در تولید ناخالص‬ ‫داخلی داشته باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹پهنه ها در اختیار دولت‬ ‫دبی��ر اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و صادرکنن��دگان محصوالت‬ ‫معدن��ی ای��ران در ادام��ه یک��ی از محدودیت ه��ای مهم بخش‬ ‫اغاز مطالعات اکتشافی چادرملو در ‪ ۱۷‬نقطه امید بخش معدنی‬ ‫کام��ل به این باور‪ ،‬فعالیت گس��ترده خ��ود را در ‪ ۱۷‬نقطه‬ ‫امید بخ��ش معدن��ی در مح��دوده چادرمل��و اغ��از ک��رده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل چادرمل��و همچنین افزود‪ :‬از دیگ��ر اقدامات‬ ‫عمل��ی انجام ش��ده ب��ه این منظ��ور‪ ،‬خرید ماش��ین االت‬ ‫حفاری عمیق بوده اس��ت که درحال حاضر ‪۲‬دستگاه از این‬ ‫ماش��ین االت در معدن چادرملو در حال اکتش��اف هستند‬ ‫و خوش��بختانه ب��ه نتای��ج امید بخش��ی هم رس��یده ایم و‬ ‫‪۶‬دس��تگاه دیگر در حال حمل و استقرار در نقاط مورد نظر‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی در عین حال تصریح کرد در تالش هس��تیم بخش��ی‬ ‫از نی��از خود ب��ه تجهیزات حفاری را ب��ا بهره گیری از توان‬ ‫و تخصص کارشناس��ان و س��ازندگان داخلی بومی س��ازی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫تقی زاده همچنین با اعالم خبر واگذاری ‪۳۰۰‬کیلومترمربع‬ ‫سخن پایانی‬ ‫برخی کارشناس��ان و فعاالن اقتص��اد معتقدند مهم ترین‬ ‫صنایع ارزاور غیرنفتی بدون تولید و فعالیت بخش معدن از‬ ‫فعالیت باز می ایستند؛ بنابراین اهمیت این بخش از اقتصاد‬ ‫که سررش��ته تولید و صنایع حیاتی کشور است را نمی توان‬ ‫با درصد سهم ان از تولید ناخالص داخلی محاسبه کرد‪.‬‬ ‫ام��ا عده ای دیگر ب ر این باورند که بخش معدن باید جای‬ ‫خ��ود را در تولید ناخالص داخلی محکم کند و این کار نیز‬ ‫بر عهده دولت است‪.‬‬ ‫تمام��ی ای��ن رویکرده��ای ذکرش��ده در پایان توس��عه‬ ‫همه جانب��ه اقتصاد کش��ور را دنبال می کنن��د؛ از همین رو‬ ‫به نظر می رس��د یکی از وظایف مهم دولت به عنوان متولی‬ ‫بخ��ش معدن ان اس��ت که ب��ا تحلیل ه��ای تخصصی‪ ،‬به‬ ‫مطلوب ترین راهکارها برای رفع موانع و دستیابی به حداکثر‬ ‫بهره وری اقتصادی دست یابد‪.‬‬ ‫محدوده شناس��ایی ش��ده برای اکتش��اف اف��زود‪ :‬چادرملو‬ ‫با خی��ز جدید خود درپ��ی خلق ث��روت و ارزش افرینی از‬ ‫مناب��ع خدادادی نهفته در دل کویر اس��ت‪ ،‬با این امید که‬ ‫بتوانیم انقالبی در امر اکتش��اف و بهره برداری معادن ایجاد‬ ‫کنیم که بی تردید موجب رش��د اقتصادی کش��ور‪ ،‬توسعه‬ ‫و ابادان��ی مناطق کم برخوردار و اش��تغالزایی قابل توجهی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫براس��اس همین گزارش در ادامه این جلس��ه هر یک از‬ ‫حاض��ران در نشس��ت‪ ،‬پیش��نهادات اجرایی برای س��رعت‬ ‫بخش��ی به پیاده سازی برنامه تدوین ش��ده در امر اکتشاف‬ ‫ارائه کردند و با تش��کیل کمیته اکتش��اف‪ ،‬تصمیمات الزم‬ ‫اتخاذ شد‪.‬‬ ‫مشاور مدیرعامل میدکو‪:‬‬ ‫مش��اور مدیرعام��ل میدک��و گف��ت‪ :‬ای��ران ظرفی��ت‬ ‫ص��ادرات م��واد معدن��ی و خدم��ات در ای��ن بخ��ش را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رضا اش��رف س��منانی در گفت وگو با بیرونیت با اشاره‬ ‫ب��ه اینک��ه هر م��اده معدنی با توج��ه به ب��ازار و نیاز ان‬ ‫صادر می ش��ود بیان ک��رد‪ :‬صنایع معدنی ای��ران می تواند‬ ‫نیاز کش��ورهای همس��ایه را در بخش مع��دن تامین کند‬ ‫چراک��ه تنوع م��واد معدن��ی ایران بس��یار زیاد اس��ت و‬ ‫بنابرای��ن ظرفیت صادراتی کش��ور در ح��وزه معدن قابل‬ ‫توجه است‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه صادرات صنایع معدنی ارزش افزوده‬ ‫ایران ظرفیت صادرات مواد معدنی را دارد‬ ‫قابل توجهی را برای کش��ور دارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬صادرات مواد‬ ‫معدن��ی با وج��ود تنگناها انجام می ش��ود و ب��ا مدیریت‬ ‫ان می توانی��م ارزش اف��زوده قابل توجهی را برای کش��ور‬ ‫رق��م بزنیم هر محص��ول معدنی با بازار هدف مش��خصی‬ ‫تطابق دارد‪.‬‬ ‫اشرف سمنانی با بیان اینکه ایران ظرفیت صادرات مواد‬ ‫معدنی و کاال ه��ای ترکیبی از انرژی را دارد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫یک��ی از ویژگی های بارز ایران در بخ��ش معدن صادرات‬ ‫چند منظ��وره صنایع معدن��ی و کااله��ای ترکیبی مانند‬ ‫گاز است‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه او ب��ا توج��ه ب��ه اهمی��ت ب��ازار صادراتی‬ ‫حف��ظ ان بس��یار با اهمیت ت��ر از مقوله صادرات اس��ت‪.‬‬ ‫مش��اور مدیرعام��ل میدک��و در بخش پایان��ی گفته های‬ ‫خوی��ش با تاکی��د بر اینکه ای��ران می توان��د صادر کننده‬ ‫خدم��ات در بخ��ش مع��دن ه��م باش��د اظهار ک��رد‪ :‬در‬ ‫بخ��ش مع��دن خدم��ات مهندس��ی‪ ،‬ازمایش��گاهی و‬ ‫کاره��ای تحقیقات��ی در بخش صنعت و مع��دن می تواند‬ ‫یکی دیگ��ر از دس��تاوردها و ظرفیت ه��ای ای��ران در‬ ‫ح��وزه ص��ادرات به کش��ورهای مختل��ف دنیا باش��د‪ ،‬از‬ ‫س��وی دیگر مرکز تحقیق��ات فراورده های م��واد معدنی‬ ‫ایران که طرح بس��یار بزرگی است در این راستا می تواند‬ ‫نقش بسزایی را ایفا کند‪.‬‬ ‫بنابراین ظرفیت صادرات ایران در بخش معدن محدود‬ ‫به ماده معدنی نمی شود‪.‬‬ ‫نشست بررسی ظرفیت های معدن و صنایع‬ ‫معدنی اس��تان فارس با محوریت شهرستان‬ ‫کازرون با حض��ور نمایندگان وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬ایمیدرو و س��ازمان های‬ ‫استانی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عموم��ی ایمیدرو‪ ،‬در این‬ ‫جلس��ه که در محل س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اس��تان فارس برگزار ش��د‪ ،‬رئیس‬ ‫س��ازمان زمین شناسی اس��تان و رئیس اداره‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرستان نیز حضور‬ ‫داشتند‪ ،‬ظرفیت ظرفیت ها و محدودیت های‬ ‫پی��ش رو توس��عه مع��دن و صنایع معدن��ی‬ ‫در ان منطق��ه م��ورد بح��ث و بررس��ی‬ ‫ قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این ب��اره مق��رر ش��د برخی مش��کالت‬ ‫موجود نیازمند هماهنگی در س��طح اس��تان‬ ‫اس��ت که با هم��کاری نهاده��ای مربوطه و‬ ‫نماینده مردم کازرون در شهرستان‪ ،‬برطرف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫عالوه ب��ر ای��ن‪ ،‬همچنی��ن ب��ا توج��ه ب��ه‬ ‫پوش��ش گیاه��ی شهرس��تان کازرون و‬ ‫محدودیت های زیس��ت محیطی منطقه‪ ،‬مقرر‬ ‫ش��د محدوده های��ی که عملیات اکتش��اف و‬ ‫معدنکاری در انها مقدور اس��ت‪ ،‬با همکاری‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی و صنع��ت‪ ،‬مع��دن‬ ‫و تج��ارت اس��تان‪ ،‬شهرس��تان کازرون و‬ ‫هماهنگی با س��ازمان محیط زیس��ت استان‪،‬‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫پس از ان اقدامات الزم برای انجام عملیات‬ ‫اکتش��اف انجام و در ص��ورت اقتصادی بودن‬ ‫پروژه ها‪ ،‬نس��بت به جذب سرمایه گذار اقدام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اجرای طرح‬ ‫واگذاری معادن‬ ‫در دولت اینده‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با‬ ‫اش��اره به اینکه اصل ط��رح واگذاری معادن‪،‬‬ ‫ب��ه اف��راد دارای صالحی��ت م��ورد حمایت‬ ‫مجلس قرار گرفته اس��ت گف��ت‪ :‬اصل طرح‬ ‫واگ��ذاری مع��ادن راک��د و محب��وس مورد‬ ‫قب��ول مجلس اس��ت‪ ،‬چراکه این دس��ته از‬ ‫مع��ادن بای��د تعیین تکلی��ف ش��ده و واگذار‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫حج��ت اهلل فی��روزی در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫بیرونی��ت گفت‪ :‬نگرانی از اج��رای این طرح‬ ‫ب��ه دلیل تق��ارن با روزه��ای پایان��ی دولت‬ ‫دوازده��م منجر ب��ه ان ش��د ک��ه اج��رای‬ ‫ای��ن ط��رح ب��ه تعوی��ق بیفت��د و در دولت‬ ‫این��ده برنامه ریزی ه��ای الزم ب��رای ان‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫او ب��ا بی��ان اینک��ه ه��دف رزم حس��ینی‪،‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت س��اماندهی‬ ‫مع��ادن راکد و محبوس اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن طرح مقرر ش��د ت��ا در قالب‬ ‫مزای��ده معادن��ی که ت��ا کنون س��اماندهی‬ ‫نش��ده اند ب��ه اف��راد ذی صالح واگذار ش��ود‬ ‫ام��ا از انجایی که در روزه��ای پایانی دولت‬ ‫س��از و کار الزم برای اج��رای این طرح فراهم‬ ‫نش��ود و باعث انحرافات شود‪ ،‬طرح واگذاری‬ ‫مع��ادن راک��د و محب��وس به دول��ت اینده‬ ‫موکول شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫صنایع فلزی و غیرفلزی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 14‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 25‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪653‬‬ ‫اخبار‬ ‫بازسازی لکوموتیوهای‬ ‫روسی توسط ذوب اهن‬ ‫مدی��ر راه اهن و ترابری ش��رکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬دایره جریه (دپو تعمیرات لکوموتیوها) مدیریت‬ ‫راه اهن و ترابری تعمیر و نگهداری وس��ایل نقلیه ریل‬ ‫رو را برعهده دارد و در این راس��تا تعداد ‪ ۲۸‬دس��تگاه‬ ‫لکوموتیو در سه تیپ مختلف المانی‪ ،‬روسی و چینی و‬ ‫در مجموع ‪ ۳۲۰‬وسیله نقلیه ریل رو را اعم از لکوموتیو‪،‬‬ ‫واگن های لبه کوت��اه‪ ،‬واگن های لبه بند‪ ،‬جرثقیل های‬ ‫ریلی‪ ،‬کالس��که های چدن و س��رباره و ش��مش کش و‬ ‫دامکار را در برنامه های تعمیر و نگهداری ساالنه‪ ،‬ماهانه‬ ‫و روزانه در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عموم��ی ذوب اهن اصفهان‪ ،‬احمد‬ ‫الدری��ان گف��ت‪ :‬ای��ن تعمی��رات عموما در ‪ 2‬دس��ته‬ ‫تعمیرات مکانیک��ی و برق و الکترونیک قرار می گیرند‬ ‫ک��ه با توجه به تحریم ه��ای ظالمانه و محدودیت های‬ ‫مختلف بین المللی ب ه دست پرتوان پرسنل سختکوش‬ ‫دایره جریه و همکاری مدیریت های سفارش��ات‪ ،‬خرید‬ ‫داخلی و خرید خارجی تاکنون محقق ش��ده و فرایند‬ ‫حمل ونقل ریلی مواد اولیه‪ ،‬چدن و سرباره و محصوالت‬ ‫نوردی همچنان ادامه دارد و خواهد داشت‪ .‬وی با بیان‬ ‫ای��ن که درحال حاض��ر لکوموتیوهای تیپ ‪ TGM۴‬و‬ ‫‪ TGM۶‬روسی با بیش از ‪ ۴۰‬سال قدمت‪ ،‬سیستم های‬ ‫الکتریکی اعم از سیم کش��ی و سیس��تم های کنترل و‬ ‫فرمان الکتریکی فرس��وده ش��ده است‪ ،‬گفت‪ :‬مدیریت‬ ‫راه اهن و ترابری به پش��توانه تخصص و سختکوش��ی‬ ‫پرس��نل تعمیرات این مدیریت تصمیم گرفت تا برای‬ ‫نخس��تین بار در ‪ ۵۰‬س��ال گذشته نس��بت به نوسازی‬ ‫کامل سیستم های الکتریکی این لکوموتیوهای روسی‬ ‫اقدام کند و در ش��روع کار ‪ 3‬دس��تگاه لکوموتیو روسی‬ ‫ب��ه ش��ماره های ‪ ۰۰۵‬و‪ ۰۰۹‬و‪ ۰۰۱۰‬را که مش��کالت‬ ‫الکتریکی بیشتری داشتند انتخاب شد و در این راستا‬ ‫ابتدا لکوموتیو ‪ ۰۰۵‬و س��پس لکوموتیو ‪ ۰۰۹‬در س��ال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬به طور کامل مورد تعمیرات اساس��ی سیس��تم‬ ‫الکتریکی قرار گرفتند‪ .‬الدریان عمده فعالیت های این‬ ‫تعمیرات را به شرح زیر عنوان کرد‪ :‬دمونتاژ کامل کلیه‬ ‫قطعات و س��یم های الکتریک��ی لکوموتیو (‪ ۲۰۰۰‬متر‬ ‫س��یم)‪ ،‬اصالح مسیرهای کابل ها وسیم ها در لکوموتیو‬ ‫و تابلوهای الکتریکی وکنس��ول اپراتوری‪ ،‬س��یم کشی‬ ‫کامل ‪ ۲۰۰۰‬متر س��یم نس��وز س��یلیکونی با روکش‬ ‫فایب��رگالس جهت مقاومت بیش��تر در مقابل حرارت‬ ‫وگازوئی��ل و ان��واع روغن ه��ا‪ ،‬کالیبره ک��ردن قطعات‬ ‫اب��زار دقی��ق‪ ،‬دماس��نج ها‪ ،‬فشار س��نج ها و‪ ،...‬طراحی‬ ‫وکالیبره کردن مدارات کنترل امنیت فرمان درقسمت‬ ‫تعویض دنده (مارش)‪ ،‬اجرای مدارات پمپ روغن کاری‬ ‫موتور دیزل‪ ،‬طراحی و نواوری مدار کنترل حرارت اب‬ ‫لکوموتیوه��ا که در صورت باال رفتن دما از مقدار مجاز‬ ‫باعث خاموشی موتور دیزل لکوموتیو می شود تا اسیب‬ ‫نبیند‪ ،‬تعمیر برد الکتریکی کنترل اتوماتیک سیس��تم‬ ‫گیربک��س هیدرولیک و باز طراحی مدارات روش��نایی‬ ‫چراغ ها و تغییر المپ های قدیمی و پروژکتورها به نوع‬ ‫‪ .LED‬گفتنی است لکوموتیو ‪ ۰۰۱۰‬که از سال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫از بهره برداری خارج شده بود در دست تعمیر و اورهال‬ ‫الکتریکی و مکانیکی است‪.‬‬ ‫حمایت شرکت ورق خودرو‬ ‫چهارمحال و بختیاری‬ ‫از بانوان ورزشکار‬ ‫تیم فوتبال بانوان اس��تان به واسطه حضور در لیگ‬ ‫برتر کش��ور زیر چت��ر حمایتی ش��رکت ورق خودرو‬ ‫چهارمحال و بختیاری قرار گرفت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ش��رکت ورق خودرو‬ ‫چهارمح��ال و بختیاری‪ ،‬وحید میرزایی به مناس��بت‬ ‫راه یافت��ن تیم فوتبال بانوان این اس��تان به لیگ برتر‬ ‫گفت‪ :‬بانوان این خطه از ایران زمین نه تنها مایه غرور‬ ‫و عزت منطقه بلکه افتخار ملی محسوب می شوند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ورق خ��ودرو چهارمح��ال‬ ‫و بختی��اری اف��زود‪ :‬محدودیت ه��ای امکانات��ی و‬ ‫محرومیت های حمایتی این اس��تان نه تنها نتوانسته‬ ‫مردم��ان غیور و به ویژه ش��یر زنان ان را منزوی کند‪،‬‬ ‫بلکه مس��بب ایجاد انگیزه اثر بخش برای فتح قله های‬ ‫افتخار شده است‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬این مجموعه بر خ��ود می بالد که‬ ‫از قش��ری از جامع��ه حمایت می کند که با پوشش��ی‬ ‫اس�لامی نه به عنوان یک محدودی��ت بلکه به عنوان‬ ‫ی��ک ب��اور و اعتقاد به��ره برده و توانس��ته انرا مبدل‬ ‫ب��ه یک انگی��زه درونی کرده تا برای رس��یدن به باور‬ ‫خواستن و توانستن‪ ،‬این گونه شایستگی های خویش‬ ‫را محق��ق کنند‪ .‬وحید میرزایی گفت‪ :‬بانوان اس��تان‬ ‫چهارمحال و بختیاری باید بدانند که تاریخ س��از بوده‪،‬‬ ‫هس��تند و خواهند بود و این مجموعه نیز بر اس��اس‬ ‫وظیفه اخالقی حمایت همه جانبه و مستمر خود را از‬ ‫این گنجینه های اجتماعی استان در تمامی عرصه ها‪،‬‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫نقش پررنگ فوالد مبارکه در تکمیل ورزشگاه نقش جهان‬ ‫گروه معدن‬ ‫پایبن��دی و تعه��د ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫اصفه��ان در راس��تای عم��ل به رس��الت های‬ ‫اجتماع��ی اش باعث ش��ده س��اخت مجموعه‬ ‫ورزش��ی نقش جهان در س��طح استانداردهای‬ ‫بین المللی توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایراس��ین‪ ،‬ورزشگاهی که بیش از‬ ‫‪۲۵‬سال مس��کوت مانده بود و درحال حاضر با‬ ‫‪ ۸۰‬درصد پیش��رفت فیزیکی توانسته است به‬ ‫عنوان یک ورزش��گاه بین المللی‪ ،‬نقش موثری‬ ‫در توس��عه ورزش در ابعاد همگانی و قهرمانی‬ ‫کشور داشته باشد‪.‬‬ ‫به همین منظ��ور برای اطالعات بیش��تر به‬ ‫سراغ سیدمحمد طباطبایی‪ ،‬مدیرکل ورزش و‬ ‫جوانان استان اصفهان و سید حسین محمودیه‬ ‫مدی��ر و رئی��س اداره فنی مهندس��ی اداره کل‬ ‫ورزش و جوانان استان اصفهان رفتیم تا با ابعاد‬ ‫مختلف این ابرپروژه ملی بیشتر اشنا شویم‪.‬‬ ‫‹ ‹بزرگ ترین پروژه ورزشی ایران‬ ‫س��ید محمد طباطبایی‪،‬‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان‬ ‫اس��تان اصفهان در ابتدا‬ ‫اظهارکرد‪ :‬پروژه ورزشگاه‬ ‫نقش جه��ان بزرگ ترین‬ ‫پروژه ورزشی ایران پس‬ ‫از انقالب اس�لامی بود که سالیان سال با توجه‬ ‫به اعتبارات قطره چکانی‪ ،‬وس��عت کار و حجم‬ ‫عملیاتی انبوه مس��کوت مانده بود زیرا مستلزم‬ ‫اعتبارات زیادی بود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬از طرفی تی��م فوتبال‬ ‫ف��والد مبارکه س��پاهان تنها نماینده کش��ور‬ ‫عزیزمان ایران اس��ت که در جام باش��گاه های‬ ‫جهان به میدان رفته و سال های سال به عنوان‬ ‫نماینده شایسته فوتبال ایران در لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا حضوری چشمگیر داشته است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن اصفهان میزبانی ه��ای متعددی در‬ ‫حوزه فوتبال به واسطه حضور تیم های سپاهان‬ ‫و ذوب اهن در لیگ قهرمانان اس��یا داش��ته و‬ ‫اینها مس��تلزم این بود که یک ورزشگاه با تمام‬ ‫تجهیزات در حد اس��تانداردهای ‪ AFC‬داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫طباطبایی تصرح کرد‪ :‬خوش��بختانه با ورود‬ ‫ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفهان در راس��تای‬ ‫بح��ث تکمیل پروژه نقش جهان اقدام بس��یار‬ ‫خوب و ثمربخش انجام ش��د تا بتوانیم پس از‬ ‫س��ال های سال شاهد تحقق یک انتظار به حق‬ ‫جامع��ه ورزش به ویژه عالقمن��دان به فوتبال‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه پای بندی و تعهد ش��رکت‬ ‫ف��والد مبارکه اصفهان در راس��تای رس��الت و‬ ‫ن��گاه اجتماعی گفت‪ :‬ش��رکت ف��والد مبارکه‬ ‫اصفه��ان ب��ا تکمیل ورزش��گاه نق��ش جهان‬ ‫مس��ئولیت اجتماعی خود را ب��ه منصه ظهور‬ ‫رس��انده اس��ت و با توجه به حوزه گردشگری‬ ‫ورزشی؛ مجموعه ورزشی نقش جهان توانسته‬ ‫یکی از مجموعه های ش��ایان توجه باشگاه های‬ ‫حرف��ه ای در س��طح فوتب��ال خاورمیان��ه و‬ ‫منطقه باشد‪.‬‬ ‫طباطبای��ی از ورزش��گاه نق��ش جه��ان به‬ ‫عن��وان نماد عظیم ملی و نماد عظیم ورزش��ی‬ ‫در س��طح اسیا و کش��ور نامبرد و بیان کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه این مجموعه در راس��تای بحث‬ ‫ظرفیت های ملی ساخته شده‪ ،‬اگر میزبانی های‬ ‫اسیایی در حوزه فوتبال به ویژه جام ملت های‬ ‫اسیا شامل حال کش��ورمان شود؛ به طورحتم‬ ‫ورزش��گاه ‪ ۷۵‬هزار نفری نقش جهان می تواند‬ ‫به عنوان یک پروژه ملی بار عظیمی از میزبانی‬ ‫این رقابت ها را به دوش بکشد‪.‬‬ ‫مدی��رکل ورزش و جوان��ان اس��تان اصفهان‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬ه��واداران طالیی پ��وش س��پاهان‬ ‫پیرام��ون داش��تن ی��ک ورزش��گاه اختصاصی‬ ‫خواسته به حقی را دنبال می کردند که شرکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان در زمینه بحث رس��الت‬ ‫اجتماعی ان را احس��اس ک��رد و به خوبی به‬ ‫خواسته هواداران پرشور سپاهانی پاسخ داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه زیبن��ده نب��ود تیمی‬ ‫ب��ه بزرگ��ی فوالد مبارکه س��پاهان ورزش��گاه‬ ‫اختصاصی نداشته باش��د‪ ،‬افزود‪ :‬باشگاه بزرگ‬ ‫فوالد مبارکه سپاهان که به عنوان یک مکتب‬ ‫ورزش��ی دیرین��ه در فوتبال و ورزش کش��ور‬ ‫محس��وب می ش��ود برای برگزاری مس��ابقات‬ ‫اس��یایی خود راهی فوالدش��هر می ش��د و در‬ ‫ورزش��گاه اختصاص ذوب اهن میزبان رقبا بود‬ ‫و می طلبید که مسئوالن شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفه��ان با یک برنامه ریزی و فکر اساس��ی در‬ ‫راستای میزبانی رقابت های اسیایی اقدام کنند‬ ‫که خوشبختانه در بحث ورزشگاه نقش جهان‬ ‫ورود کردند‪.‬‬ ‫سید محمد طباطبایی با بیان اینکه واگذاری‬ ‫ورزش��گاه نقش جهان به شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان محاس��ن خیلی زیادی داش��ت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫م��ن از همه دس��ت اندرکاران و مس��ئوالن به‬ ‫ویژه مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان ‪،‬‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و وزیر ورزش‬ ‫و جوان��ان تقدی��ر و تش��کر می کن��م چرا ک��ه‬ ‫مساعدت های بسیاری در این زمینه انجام شد‬ ‫و خوشبختانه در یک فرایند حقوقی و قانونی‪،‬‬ ‫ورزش��گاه نقش جه��ان به مدت ‪ ۴۶‬س��ال به‬ ‫باشگاه فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان‬ ‫واگذار شد که امیدوارم در اینده شاهد میزبانی‬ ‫مس��ابقات اس��یایی و حت��ی جهان��ی در این‬ ‫ورزشگاه باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹امیدواری�م دهکده المپیک تکمیل‬ ‫شود‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان ابراز‬ ‫امی��دواری کرد با حمایت مس��ئوالن فوالد به‬ ‫ویژه مس��ئوالن ورزش کشور طرح جامعی که‬ ‫در مجموعه نقش جهان با عنوان طرح المپیک‬ ‫نام نهاده شده به اتمام برسد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به پیش��رفت فیزیکی مکان های‬ ‫ورزشی مجموعه نقش جهان اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫سالن اختصاصی جانبازان یک استخر‪ ۵۰‬متری‬ ‫قهرمان��ی وی��ژه رقابت های مل��ی و بین المللی‬ ‫است که پیشرفت فیزیکی ‪ ۴۰‬درصدی داشته‬ ‫است‪ .‬همچنین پیست دوچرخه سواری نزدیک‬ ‫به ‪ ۳۰‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته است‪.‬‬ ‫طباطبای��ی ب��ا اش��اره به جانمایی مناس��ب‬ ‫ورزش��گاه نق��ش جهان گفت‪ :‬تکمی��ل فرایند‬ ‫عمران��ی ای��ن مجموعه می توان��د نقش جهان‬ ‫را در کن��ار مجموعه ورزش��ی ازادی تهران به‬ ‫عنوان دومین ابر پروژه ورزشی کشور قرار دهد‬ ‫و گامی موثر در راس��تای برگزاری رویدادهای‬ ‫ملی و بین المللی باشد‪.‬‬ ‫طباطبای��ی تصری��ح ک��رد‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه‬ ‫ظرفیت ه��ای مطلوبی ک��ه در مجموعه نقش‬ ‫جه��ان وج��ود دارد‪ ،‬امیدواری��م ب��ا همکاری‬ ‫مس��ئوالن اس��تانی و کش��وری در اسرع وقت‬ ‫ش��اهد انعق��اد ق��رارداد در راس��تای تکمیل‬ ‫فازه��ای دیگ��ر مجموعه ه��ای ورزش��ی نقش‬ ‫جهان باشیم‪.‬‬ ‫مدی��رکل ورزش و جوان��ان اس��تان اصفهان‬ ‫در پای��ان افزود‪ :‬از هم��ه عزیزانی که در جهت‬ ‫خواس��ته به حق م��ردم اصفهان در راس��تای‬ ‫تکمیل ورزش��گاه نقش جهان ت�لاش کردند‪،‬‬ ‫تشکر و قدردانی می کنم که امروز این مجموعه‬ ‫به عنوان یکی ورزشگاه های بسیار عالی از نظر‬ ‫اس��تانداردهای ‪ AFC‬در اختیار فوتبال استان‬ ‫اصفهان قرار گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹اعتبارت دولتی کافی نبود‬ ‫سیدحس��ین محمودیه‪،‬‬ ‫رئی��س اداره فن��ی‬ ‫مهندسی اداره کل ورزش‬ ‫و جوانان استان اصفهان‬ ‫نی��ز در گفت وگ��و ب��ا‬ ‫ایراسین گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫پ��روژه ورزش��گاه ‪ ۷۵‬هزار نف��ری نقش جهان‬ ‫قریب به ‪ ۳۰‬س��ال زمان ب��رد تا به این مرحله‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫ب��ا توجه به اینکه اصفه��ان در ورزش به ویژه‬ ‫فوتبال ظرفیت و ظرفیت های خوبی دارد و به‬ ‫نوعی قطب فوتبال کشور محسوب می شود‪ ،‬اما‬ ‫یک ورزش��گاه در حد استانداردهای بین المللی‬ ‫نداشت و همه بازی ها در فوالدشهر به میزبانی‬ ‫ورزشگاه ذوب اهن برگزار می شد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه تکمیل اس��تادیوم نقش‬ ‫جه��ان تبدیل ب��ه مطالبه به حق مردم ش��د‪،‬‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬هواداران تیم فوتب��ال فوالدمبارکه‬ ‫س��پاهان برای دیدن بازی های تیم خود اتوبان‬ ‫تمبر دستاوردهای شرکت مس رونمایی شد‬ ‫ایین رونمایی از تمبر گرامیداش��ت دستاوردهای‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران در تحقق جهش تولید‬ ‫در س��ال ‪ ۱۳۹۹‬همزمان با برگ��زاری مجمع عادی‬ ‫سالیانه برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش مس پ��رس‪ ،‬در جریان برگزاری مجمع‬ ‫عمومی عادی س��االنه شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫(سه شنبه ‪ ۲۹‬تیرماه)‪ ،‬ایین رونمایی از تمبر «جهش‬ ‫تولید در س��ال ‪ »۹۹‬با حضور اردشیر سعدمحمدی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت مل��ی صنایع مس ای��ران‪ ،‬امیر‬ ‫خرمی ش��اد‪ ،‬عض��و هیات مدی��ره ایمی��درو و معاون‬ ‫برنامه ریزی وتوانمندس��ازی‪ ،‬احمد انارکی محمدی‬ ‫رئیس هیات مدیره شرکت مس و اعضای هیات مدیره‬ ‫و جمع��ی از معاون��ان و مدی��ران ش��رکت م��س‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫بر اس��اس ای��ن گ��زارش‪ ،‬تمبر جه��ش تولید در‬ ‫س��ال‪ ۹۹‬ب��ه مناس��بت و یادب��ود زحم��ات تمامی‬ ‫سختکوش��ان صنعت مس از ش��مال غربی و جنوب‬ ‫ش��رقی ایران در خل��ق و ثبت رکوردهای بی ش��مار‬ ‫در حوزه تولید و توس��عه در س��الی که از سوی مقام‬ ‫معظم رهبری به نام جهش تولید نام گذاری شده بود‬ ‫طراحی و رونمایی شد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت تولید‪ ۲۸۰‬ه��زار تن کات��د‪ ،‬تولید‬ ‫یک میلی��ون و ‪ ۲۰۰‬هزار تن کنس��انتره مس‪ ،‬ثبت‬ ‫فروش ‪۴۲‬هزار میلیارد تومانی برای نخس��تین بار‪ ،‬به‬ ‫همت پرسنل در تاریخ شرکت ملی صنایع مس ایران‬ ‫رقم خورده است‪.‬‬ ‫افزون ب��ر این س��ال گذش��ته در کارنام��ه صنعت‬ ‫م��س دس��تاوردهایی نظیر بازده��ی ‪ ۲۸۰‬درصدی‬ ‫س��هام‪ ،‬دس��تیابی به ارزش بازار بیش از ‪ ۲۷۰‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان��ی بازار س��رمایه‪ ،‬اج��رای ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫مت��ر حف��اری اکتش��افی در س��ال ‪ ۹۹‬ب��ه عن��وان‬ ‫ل اخی��ر‪ ،‬بهره برداری‬ ‫باالتری��ن میزان حفاری ‪۷‬س��ا ‬ ‫از م��گا پروژه انتقال اب خلیج فارس و رس��یدن اب‬ ‫خلیج فارس به سرچش��مه‪ ،‬س��بز شدن صنعت مس‬ ‫با بهره برداری از طرح اس��ید س��ولفوریک سرچشمه‬ ‫و خاتون اباد‪ ،‬اجرای کامل طرح جامع ذخیره سازی‬ ‫و انتق��ال اس��ید س��ولفوریک ب��ه بندرعب��اس ب��ه‬ ‫بت رسید‪.‬‬ ‫اصفهان – فوالدشهر را طی می کردند که بارها‬ ‫تصادف��ات منجر ب��ه مرگ را ش��اهد بودیم‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل یک��ی از دغدغه های اصلی ورزش‬ ‫اس��تان اصفهان‪ ،‬تکمیل استادیوم نقش جهان‬ ‫ب��ود و ظرف یک ده��ه گذش��ته‪ ،‬تکمیل این‬ ‫پروژه تبدیل ب��ه مطالبه به حق مردم اصفهان‬ ‫ش��د و مختصص به قشر جوان و ورزشکار نبود‬ ‫بلکه تبدیل به یک مطالبه عمومی از مسئوالن‬ ‫استان شد‪.‬‬ ‫محمودی��ه افزود‪ :‬س��ئواالت م��ردم پیرامون‬ ‫تکمی��ل ورزش نقش جهان از مس��ئوالن این‬ ‫بود که چرا باید اس��تانی همچ��ون اصفهان با‬ ‫ظرفی��ت‪ ،‬و ظرفیت ه��ای عظیم هن��وز پس از‬ ‫چندین سال نتوانسته اس��تادیوم نقش جهان‬ ‫را به بهره برداری برساند؟!‬ ‫نهایتا دستگاه متولی یعنی اداره کل ورزش و‬ ‫جوانان به این صرافت افتاد و مسئوالن استانی‬ ‫و کش��وری از ما خواستند که پیگیری تکمیل‬ ‫این پروژه را در دستورکار قرار دهیم‪.‬‬ ‫رئیس اداره فنی مهندس��ی اداره کل ورزش‬ ‫و جوان��ان اس��تان اصفهان با اش��اره به اینکه‪،‬‬ ‫دنب��ال تکمیل پ��روژه ورزش��گاه نقش جهان‬ ‫توس��ط اعتبارات دولتی بودی��م‪ ،‬گفت‪ :‬تکمیل‬ ‫این پ��روژه ش��امل بخش های متع��ددی بود‪،‬‬ ‫ف��از یک ورزش��گاه ای��رادات فراوانی داش��ت‪،‬‬ ‫صندل��ی‪ ،‬س��رویس رختکن و پاوی��ون مطابق‬ ‫با اس��تانداردهای بین المللی ‪ AFC‬نداش��ت‪،‬‬ ‫س��ال ها ت�لاش کردیم که با همی��ن اعتبارات‬ ‫دولت��ی وزارت ورزش و جوان��ان به هر طریقی‬ ‫شده این پروژه را به اتمام برسانیم‪.‬‬ ‫ام��ا متاس��فانه با تزری��ق اعتب��ارات دولتی‬ ‫رون��د تکمی��ل ابرپروژه نقش جه��ان به جایی‬ ‫نمی رس��ید‪ ،‬چراکه در بحث اعتبارات دولتی با‬ ‫محدودیت های مواجه بودیم و در نگاه اعتبارات‬ ‫دولتی پرداخت این اعتبارات در شرایط فعلی و‬ ‫جنگ اقتصادی جزو اولویت های کشور نبود‪.‬‬ ‫‹ ‹ مس�اعدت ف�والد مبارک�ه ب�رای‬ ‫تکمیل ورزشگاه‬ ‫سیدحس��ین محمودی��ه بی��ان ک��رد‪ :‬برای‬ ‫تکمیل ورزش��گاه نقش جهان از مجموعه های‬ ‫مختل��ف همچون ش��هرداری‪ ،‬مجتم��ع فوالد‬ ‫مبارک��ه اصفه��ان و حت��ی بخ��ش خصوصی‬ ‫دعوت ش��د و در این زمینه مس��ئوالن استانی‬ ‫و کش��وری ب��ه م��ا بس��یار کمک کردن��د‪ ،‬در‬ ‫نهای��ت در جلس��ات متع��دد و تصمیم��ات‬ ‫مقامات باالدس��تی این تصمیم اتخاذ ش��د که‬ ‫با ش��رکت فوالد مبارکه اصفه��ان عقد قرارداد‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫رئی��س اداره فن��ی مهندس��ی اداره کل‬ ‫ورزش و جوان��ان ب��ه پارامتره��ای ش��رکت‬ ‫ف��والد مبارکه اصفهان برای تکمیل ورزش��گاه‬ ‫نقش جهان اش��اره کرد و افزود‪ :‬باش��گاه فوالد‬ ‫مبارکه س��پاهان تیم فوتبال��ی دارد که یکی از‬ ‫قدرت های فوتبال ایران محس��وب می شود‪ ،‬اما‬ ‫این تیم بزرگ ورزش��گاه اختصاصی نداش��ت‪.‬‬ ‫دومی��ن پارامتر اینکه ورزش��گاه فوالد مبارکه‬ ‫س��پاهان تبدیل به یک مطالبه اجتماعی شده‬ ‫بود و مسئوالن ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫یکی از وظای��ف خود را پاس��خگوی مطالبات‬ ‫اجتماعی می دانستند‪.‬‬ ‫محمودی��ه ادام��ه داد‪ :‬مس��ئوالن ش��رکت‬ ‫ف��والد مبارک��ه اصفهان در راس��تای رس��الت‬ ‫و مس��ئولیت اجتماع��ی‪ ،‬عالقمن��دی زیادی‬ ‫از خ��ود برای تکمی��ل ورزش��گاه نقش جهان‬ ‫نش��ان دادند و مس��اعدت ویژه ای کردند‪ .‬این‬ ‫ش��رکت فاز یک را تکمیل کردند‪ ،‬در قس��مت‬ ‫س��رویس ها و رختک��ن بازیکن ه��ا براس��اس‬ ‫اخری��ن اس��تانداردهای بین المللی بازس��ازی‬ ‫و ترمی��م ش��د‪ ،‬چم��ن ورزش��گاه را دوب��اره‬ ‫از نو واکاوی کردند که چمن بسیار خوبی شده‬ ‫اس��ت (زیر این چمن نزدیک ب��ه ‪۳۳‬کیلومتر‬ ‫لوله گ��ذاری‪ ،‬سیس��تم هیتین��گ و موتورخانه‬ ‫پیش بین��ی ش��ده اس��ت)‪ ،‬دس��تگاه های اب‬ ‫ش��یرین ک��ن ب��رای چم��ن در نظ��ر گرفتند‬ ‫ک��ه اب مطلوب��ی ب��ه ان برس��د و همیش��ه‬ ‫سبز باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹پیشرفت ‪80‬درصدی ورزشگاه‬ ‫رئیس اداره فنی مهندس��ی اداره کل ورزش‬ ‫و جوانان اس��تان اصفهان با بیان اینکه شرکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان پس از تکمیل فاز یک به‬ ‫فاز دوم ورزش��گاه نقش جهان ورود کرد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬خوشبختانه شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫رون��د تکمیل ف��از دوم را نیز به خوبی به اتمام‬ ‫رس��اند و در بحث تاسیس��ات‪ ،‬محوطه سازی‪،‬‬ ‫پارکین��گ‪ ،‬پلتف��رم اط��راف و س��رویس های‬ ‫بهداش��تی (هر ‪ 4‬گوشه ورزش��گاه ‪ ۸۰‬چشمه‬ ‫موج��ود اس��ت) و‪ ...‬کار بزرگ��ی انجام ش��د و‬ ‫هنوز هم ادامه دارد‪ .‬وی گفت‪ :‬ورزش��گاه نقش‬ ‫جهان نزدیک به ‪ ۸۰‬درصد تکمیل شده و فکر‬ ‫می کنم ب��ا رویه ای که ف��والد مبارکه اصفهان‬ ‫پی��ش گرفته ب��ه زودی ش��اهد تکمیل ‪۱۰۰‬‬ ‫درصدی این پروژه عظیم خواهیم بود‪.‬‬ ‫سیمان سهمیه بندی شده است؟‬ ‫حداق��ل ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬درص��د برق مصرفی‬ ‫ای��ن کارخانج��ات ب��رای کوره اس��ت که‬ ‫خاموش و روش��ن ک��ردن ان امکان پذیر‬ ‫نیس��ت‪ .‬خاموش و روش��ن ک��ردن مکرر‬ ‫باعث بروز اسیب در کوره شده و در نهایت‬ ‫کارخانجات را مجبور به تعویض سیس��تم‬ ‫نسوز کوره می کند‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه خبرن��گاران جوان‪،‬‬ ‫اله ی��اری‪ ،‬مدی��رکل نظارت ب��ر کاالهای‬ ‫فل��زی و معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت درباره اخبار منتش��ر ش��ده در‬ ‫خص��وص س��همیه بندی س��یمان گفت‪:‬‬ ‫تصمیمی برای توزیع س��همیه بندی شده‬ ‫س��یمان گرفته نش��ده اس��ت؛ یا ساده تر‬ ‫بگوییم تولیدی وجود ن��دارد که بخواهیم‬ ‫ان را ب��ه ص��ورت س��همیه بندی عرض��ه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬مش��کل تامین ب��رق صنعت‬ ‫کماکان در حال پیگیری است‪ .‬پیشنهادی‬ ‫ب��رای رئیس جمه��وری تنظی��م ش��ده تا‬ ‫خدمت ایشان ارائه شود‪.‬‬ ‫مدی��رکل نظ��ارت بر کااله��ای فلزی و‬ ‫معدن��ی وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برخالف انچه که اعالم ش��ده‬ ‫ب��ود هنوز ب��رق واحده��ای تولیدی وصل‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫بنا بود با دیماند مشخصی برق واحدهای‬ ‫تولی��د س��یمان وص��ل ش��ود‪ ،‬ام��ا انجام‬ ‫نش��د‪ .‬اعالم ش��ده بود واحدهای تولیدی‬ ‫می توانند ش��ب ها ب��ا ‪ ۱۰۰‬درصد ظرفیت‬ ‫و در ط��ول روز ب��ا ‪ ۳۰‬درص��د ظرفی��ت‬ ‫کار کنن��د در حالی که ای��ن میزان تامین‬ ‫ب��رق دردی از واحده��ای تولید س��یمان‬ ‫دوا نمی کند‪.‬‬ ‫اله یاری ادامه داد‪ :‬حداقل ‪ ۶۰‬تا ‪۷۰‬درصد‬ ‫ب��رق مصرفی این کارخانج��ات برای کوره‬ ‫اس��ت ک��ه خاموش و روش��ن ک��ردن ان‬ ‫امکان پذیر نیست‪ .‬خاموش و روشن کردن‬ ‫مکرر باعث بروز اسیب در کوره شده و در‬ ‫نهای��ت کارخانجات را مجب��ور به تعویض‬ ‫سیستم نسوز کوره می کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬امروز هر اجر نس��وز ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫تومان ن��رخ دارد پس ‪۳۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫هزینه اجرچینی هر کوره خواهد ش��د به‬ ‫عالوه تعطیلی چند روزه برای انجام این کار‬ ‫به همراه خواهد داشت‪ .‬پس اصال نمی توان‬ ‫با ‪ ۱۰‬درصد ظرفیت شروع به کار کرد‪.‬‬ ‫مدی��رکل نظ��ارت بر کااله��ای فلزی و‬ ‫معدنی بیان کرد‪ :‬موجودی کلینکر واحدها‬ ‫ح��دود ‪ ۳‬میلی��ون تن اس��ت یعنی کمتر‬ ‫از مص��رف ‪2‬هفته کش��ور ما ک��ه کلینکر‬ ‫مناس��بی هم نیست و بخشی از ان دورریز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫او تصریح ک��رد‪ :‬با هر واحدی که تماس‬ ‫گرفتیم اع�لام کردند که هن��وز برق انها‬ ‫وصل نش��ده اس��ت‪ .‬در میلگرد موجودی‬ ‫خوبی داریم‪ ،‬اما موجودی س��یمان کشور‬ ‫بس��یار کاهش پیدا کرده اس��ت‪ .‬ب��ا ارائه‬ ‫ب��رق مح��دود‪ ،‬تولی��دی نخواهد ش��د و‬ ‫حت��ی اگر تولید ش��ود‪ ،‬تولید ب��ا ظرفیت‬ ‫‪ ۱۰‬درصد تنها ش��بکه داللی را گس��ترش‬ ‫می دهد‪.‬‬ صفحه 4 ‫گروه معدن‬ ‫بازار فلزات گران بها و به ویژه طال‪ ،‬در یک سال‬ ‫گذشته با نوس��انات زیادی همراه بود‪ .‬نوساناتی‬ ‫ک��ه بازتاب نگران��ی جهانیان از ش��دت و تداوم‬ ‫همه گی��ری کرونا و تاثیر بر اقتص��اد و زندگی و‬ ‫معیشت مردم اس��ت‪ .‬درنتیجه این نگرانی‪ ،‬نرخ‬ ‫طال در بازار جهانی ب��ا عبور از مرز ‪ ۲‬هزار دالر‪،‬‬ ‫رک��ورد تاریخی خود را شکس��ت‪ ،‬اما بعد از اغاز‬ ‫واکسیناسیون‪ ،‬التهاب بازار‪ ،‬اندکی فروکش کرد‪.‬‬ ‫در ماه ژوئن س��ال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی‪ ،‬متوسط نرخ‬ ‫هر اونس طال در بازار برابر با هزار و‪ ۸۳۵‬دالر بود‬ ‫که نس��بت به ماه قبل از ان با کاهش ‪ ۱۵‬دالری‬ ‫همراه بود‪ .‬امار نش��ان می دهد متوس��ط نرخ هر‬ ‫اونس طال در ماه می برابر با هزار و ‪۸۵۰‬دالر بود‬ ‫ولی در ماه اوریل که نگرانی در مورد همه گیری‬ ‫جهش وی��روس دلتای کرونا کمت��ر بود و اغلب‬ ‫مردم و فعاالن بازار به پایان این روزهای س��خت‬ ‫امی��دوار بودن��د‪ ،‬هر اون��س طال به ن��رخ هزار و‬ ‫‪۷۶۰‬دالر هم کاهش یافته بود‪.‬‬ ‫‹ ‹نرخ طال در فصل دوم ‪۲۰۲۱‬‬ ‫به گزارش کاالخبر‪ ،‬بان��ک جهانی در گزارش‬ ‫اخی��ر خ��ود متوس��ط نرخ ه��ر اون��س طال در‬ ‫تداوم تب کرونا در بازار طال‬ ‫ت��ا ‪ ۲۰۲۰‬هم اش��اره کرد و نوش��ت‪« :‬هر اونس‬ ‫طال در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬ب��ا نرخ ه��زار و ‪ ۲۶۹‬دالر‬ ‫مبادله ش��د و در س��ال ‪ ۲۰۱۹‬ن��رخ طال به مرز‬ ‫هزار و ‪ ۳۹۲‬دالر رسید ولی با تشدید همه گیری‬ ‫در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬ورق در ب��ازار ط�لا برگش��ت‬ ‫و متوس��ط ن��رخ هر اونس طال در س��ال قبل به‬ ‫مرز هزار و ‪ ۷۷۰‬دالر رس��ید‪ .‬نرخ رش��د ساالنه‬ ‫نرخ طال در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬براب��ر با ‪ ۲۷‬درصد بود‬ ‫درحالی که در سال ‪ ۲۰۱۹‬نرخ طال تنها ‪ ۶‬درصد‬ ‫رشد کرد‪».‬‬ ‫‹ ‹چشم اندازی نه چندان امیدوارکننده‬ ‫فص��ل اول امس��ال را برابر با ه��زار و ‪ ۷۹۸‬دالر‬ ‫اع�لام ک��رد درحالی ک��ه در فصل دوم امس��ال‬ ‫هر اون��س طال با نرخ ه��زار و‪ ۸۱۵‬دالر فروخته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بررس��ی ها نش��ان می دهد در فصل دوم سال‬ ‫قب��ل ه��ر اونس طال با ن��رخ ه��زار و ‪ ۷۱۰‬دالر‬ ‫فروخته ش��ده ب��ود که ‪ ۶‬درصد کمت��ر از مدت‬ ‫مشابه امسال بود‪.‬‬ ‫خروج بزرگ ترین معدنکار جهان از کسب و کار نفت و گاز‬ ‫گروه بی اچ پی در حال بررسی خروج چند میلیارد دالری‬ ‫بو کار نفت و گاز در راستای سرعت بخشیدن به‬ ‫از کس�� ‬ ‫فاصله گرفتن از سوخت های فسیلی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬این ش��رکت ک��ه بزرگترین معدنکار‬ ‫جهان است‪ ،‬س��رگرم بازبینی کسب و کار نفت و بررسی‬ ‫گزینه هایی ش��امل فروش تجارتش اس��ت‪ .‬منابع اگاه به‬ ‫بلومب��رگ اظهار کرده اند که رایزنی ها همچنان در مراحل‬ ‫اولیه است و هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است‪.‬‬ ‫س��خنگوی بی اچ پی گفت‪ :‬این شرکت درباره شایعات یا‬ ‫گمانه زنی ها اظهارنظر نمی کند‪.‬‬ ‫شرکت های معدنی در سراسر جهان از سوی سهامداران‬ ‫برای کاهش رد پای کربن خ��ود و اقدامات اقلیمی جدی‬ ‫برای کاهش االیندگی ها تحت فش��ار قرار گرفته اند که با‬ ‫درخواست ها برای سرعت بخشیدن به روند گذار به سمت‬ ‫انرژی های پاک تر همزمان شده است‪.‬‬ ‫تحلیلگ��ران ش��رکت ار بی س��ی ارزش دارایی ه��ای‬ ‫نف��ت و گاز ش��رکت بی اچ پ��ی در خلی��ج مکزیک��وی‬ ‫امری��کا‪ ،‬ش��رق کان��ادا و اس��ترالیا را ‪۱۴.۳‬میلی��ارد دالر‬ ‫براورد کرده اند‪.‬‬ ‫این تحلیلگران در یادداش��تی اع�لام کردند با افزایش‬ ‫فش��ارهای محیط زیس��تی‪ ،‬اجتماع��ی و حاکمیت��ی ب��ر‬ ‫صنع��ت معدن��کاری و همچنی��ن ورود این کس��ب وکار‬ ‫ب��ه ف��از س��رمایه گذاری مج��دد‪ ،‬می ت��وان دریاف��ت‬ ‫ک��ه چ��را مدیری��ت بی اچ پ��ی به خ��روج از نف��ت و گاز‬ ‫فکر می کند‪ 2 .‬منبع بانکی گفتند‪ :‬بررس��ی گزینه ها برای‬ ‫دارایی های نفت و گاز بخشی از برنامه ریزی سناریوی بی اچ پی‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس گ��زارش رویت��رز‪ ،‬ش��رکت بی اچ پ��ی که‬ ‫عم��ده درام��دش از واحده��ای س��نگ اهن و م��س‬ ‫بو کار ش��یل خود را به مبلغ ‪۱۰.۴‬میلیارد‬ ‫اس��ت‪ ،‬کس�� ‬ ‫دالر در س��ال ‪ ۲۰۱۸‬ب��ه غ��ول نفت��ی بریتانیای��ی‬ ‫‪ BP‬فروخت‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان رش�د نرخ طال از س�ال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫تا ‪۲۰۲۰‬‬ ‫بانک جهان��ی در بخش دیگری از این گزارش‬ ‫ب��ه روند تغییرات نرخ طال در س��ال های ‪۲۰۱۸‬‬ ‫در بخ��ش دیگ��ری از گ��زارش امده اس��ت‪:‬‬ ‫«باوج��ود اینک��ه در امس��ال‪ ،‬دنی��ا در ت�لاش‬ ‫ب��رای ایمن س��ازی بخ��ش زی��ادی از جمعیت‬ ‫با اس��تفاده از واکسیناس��یون اس��ت‪ ،‬اما انتظار‬ ‫نم��ی رود تا انتهای س��ال‪ ،‬بازار ط�لا به وضعیت‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۹‬بازگردد‪.‬‬ ‫به خصوص که موج ت��ازه همه گیری با جهش‬ ‫دلتای ویروس کرونا‪ ،‬بیش��تر کش��ورها را درگیر‬ ‫کرده و هنوز نمی توان با اطمینان در مورد پایان‬ ‫این بحران سخن گفت‪ .‬بدون شک با پایان یافتن‬ ‫بحران کرونا‪ ،‬نرخ طال هم در بازار جهانی کاهش‬ ‫خواهد یافت‪».‬‬ ‫رقابت بر سر تامین مواد معدنی خودروهای برقی‬ ‫رون��د افزایش��ی تقاض��ای خودروه��ای برق��ی موجب‬ ‫ش��ده ش��رکت های معدنی کوچک تولید کنن��ده لیتیوم‪،‬‬ ‫کبال��ت و فل��زات خاکی کمیاب که خودروس��ازان به انها‬ ‫وابس��ته اند‪ ،‬به دنبال توس��عه معادن و ایجاد ظرفیت های‬ ‫پ��ردازش فلزات در اروپا باش��ند تا وابس��تگی به چین را‬ ‫کمتر کنند‪.‬‬ ‫ح��ال تالش های امریکا و اروپا ب��رای ایجاد یک زنجیره‬ ‫تامی��ن امن و مس��تقل ب��رای مواد معدن��ی کلیدی مورد‬ ‫اس��تفاده در وس��ایل نقلی��ه برق��ی‪ ،‬توربین ه��ای بادی و‬ ‫موتورهای هواپیما س��رعت گرفته اس��ت زیرا همه گیری‬ ‫کرونا منجر به تعطیلی های بس��یار و کمبود این مواد شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ف��والد ای��ران‪ ،‬همچنین با تحت فش��ار قرار‬ ‫گرفتن ش��رکت ها برای کاهش انتش��ار کرب��ن‪ ،‬راه اندازی‬ ‫خطوط پردازش فل��زات در داخل این قاره و بدون نیاز به‬ ‫در مسافت زیاد‪ ،‬خود یک هدف زیست محیطی است‪.‬‬ ‫تاکن��ون حداقل ‪ ۴‬ش��رکت کوچک تر در حال س��اخت‬ ‫تاسیس��ات برای پردازش س��نگ مع��دن در مناطق ویژه‬ ‫اقتصادی اروپا در ‪ ۵‬س��ال اینده هستند و برنامه ریزی های‬ ‫بیش��تری برای س��اخت معادن در این قاره و فراوری مواد‬ ‫در مح��ل در دس��ت انجام اس��ت‪ .‬از طرفی اروپ��ا زادگاه‬ ‫خودروس��ازانی از جمله فولکس واگن‪ ،‬بی ام و‪ ،‬استالنتیس‬ ‫رنو و همچنین تامین کنندگان قطعات خودرو اس��ت که از‬ ‫جانب اتحادیه اروپا تحت فشار هستند که مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز را از بازار داخلی تامین کنند‪.‬‬ ‫عناص��ر خاکی کمیابی چ��ون نئودیمی��م‪ ،‬پرازودیمیم‪،‬‬ ‫تربی��وم و دیس��پروزیم‪ ،‬برای س��اخت مگن��ت در موتور‬ ‫خودروهای برقی‪ ،‬توربین های بادی و س��ایر دس��تگاه های‬ ‫با فناوری پیشرفته استفاده می شود که چین درحال حاضر‬ ‫‪۹۸‬درصد از عرضه جهانی ان را در دست دارد‪ .‬در این بین‬ ‫ش��رکت هایی در این زمینه موفق خواهند شد که بتوانند‬ ‫هزینه تولید را پایین نگهدارند‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 14‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 25‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪653‬‬ ‫اخبار‬ ‫قیمت بیلت‬ ‫باال رفت‬ ‫با توجه به افزایش تمایل به خرید بیلت وارداتی‬ ‫در چین‪ ،‬پیش��نهادات نرخ بیلت وارداتی در اسیا‬ ‫روندی رو به باال گرفته است‪.‬‬ ‫به گزارش فوالد ایران‪ ،‬علت اصلی افزایش خرید‬ ‫بیل��ت در چین این بود که پیش بینی ش��ده فوالد‬ ‫سازان زیادی در چین باید تولید را نیمه دوم سال‬ ‫کاهش دهند‪.‬‬ ‫چندین محموله بیلت هند‪ ،‬ویتنام و اندونزی در‬ ‫‪ ۷۰۳‬تا ‪ ۷۱۳‬دالر هر تن سی اف ار چین خریداری‬ ‫ش��د‪ .‬پس از ان نرخ پیش��نهادی بیل��ت اندونزی‬ ‫ب��ه ‪ ۷۲۰‬ت��ا ‪ ۷۲۵‬دالر هر تن س��ی اف ار افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫بدین ترتیب متوسط نرخ بیلت وارداتی در چین‬ ‫‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۸‬دالر رش��د داشته ‪ ۷۰۳‬تا ‪ ۷۱۵‬دالر هر‬ ‫تن سی اف ار ثبت شده است‪.‬‬ ‫سنگ اهن‬ ‫ارزان تر شد‬ ‫اخری��ن متوس��ط ن��رخ س��نگ اهن خل��وص‬ ‫‪۶۲‬درصد وارداتی به چین ‪ ۱.۰۵‬دالر افت داش��ته‬ ‫‪۲۲۰.۰۵‬دالر هر تن خش��ک س��ی اف ار ثبت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫انتظار م��ی رود برنامه های کاه��ش تولید فوالد‬ ‫چین نزدیک باشد و همین امر بازار را منفی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش فوالد ایران‪ ،‬در کل بازار در ابهام به سر‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫کارخانه ها نیز فعال تمایلی به خرید س��نگ اهن‬ ‫نشان نمی دهند‪.‬‬ ‫همچنین تمای��ل به خرید س��نگ اهن خلوص‬ ‫پایین بیشتر شده چون کارخانه ها به دنبال کنترل‬ ‫هزینه ها هستند‪.‬‬ صفحه 5 ‫استان ها‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 14‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 25‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪653‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫کمبود سیمان روند‬ ‫اجرای پروژه ها را کند کرد‬ ‫شهردار کرج گفت‪ :‬در چند روز گذشته با بحران‬ ‫کمبود سیمان مواجه بوده ایم‪.‬‬ ‫عل��ی کمالی زاده با اش��اره ب��ه اخرین وضعیت‬ ‫پ��روژه کنارگ��ذر مه��ر ش��هر اظهار ک��رد‪ :‬میزان‬ ‫پیش��رفت فیزیکی پ��روژه کنارگذر مهر ش��هر به‬ ‫‪ ۸۴‬درصد رس��یده و خبر خوش برای ش��هروندان‬ ‫این اس��ت که این پروژه ب��ه زودی به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬وی با اشاره به بحران کمبود‬ ‫س��یمان در روزهای گذشته ادامه داد‪ :‬این اتفاق تا‬ ‫حدی باعث کند ش��دن عملیات اجرای این پروژه‬ ‫ش��ده ولی در تالش��یم‪ ،‬اس��فالت ریزی که مرحله‬ ‫پایانی تکمیل این کنارگذر است را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫ش��هردار کرج گفت‪ :‬تالش مجموع��ه مدیریت‬ ‫ش��هری این است که وعده های خود به شهروندان‬ ‫را در موع��د مق��رر عملی کنند ول��ی برخی پیش‬ ‫امدهای ناگزیر به اجبار باعث کاهش س��رعت کار‬ ‫اجرایی می شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرم��زگان ب��ا اش��اره ب��ه ارائ��ه‬ ‫گ��زارش س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪،‬‬ ‫دس��تگاه های نظارت��ی و بخ��ش خصوص��ی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در اس��تان هرم��زگان فراین��د مزایده ملی‬ ‫مع��ادن دقیقا طب��ق چارچوب ه��ا و قوانین انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬فریدون همتی در نشس��ت‬ ‫ش��ورای معادن اس��تان هرم��زگان با بی��ان اینکه‬ ‫اس��تان هرمزگان بخش��ی از فراخوان ملی مزایده‬ ‫مع��ادن در س��طح کش��ور ب��ود‪ ،‬عنوان ک��رد‪ :‬در‬ ‫هرم��زگان‪ ۲۱۶ ،‬مع��دن در ‪ ۴۶‬مح��دوده معدنی‬ ‫و ‪ ۱۷۰‬مح��دوده اکتش��افی در ای��ن مزای��ده‬ ‫قرار داشت‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه برای این مزایده در هرمزگان‬ ‫‪ ۱۷۸‬نفر متقاضی داش��تیم که برای ‪ ۷۰‬محدوده‬ ‫معدنی و اکتش��افی پیشنهاد ارائه کردند و دو سوم‬ ‫دیگر محدوده ها فاقد متقاضی و پیش��نهاد بودند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در س��طح ملی بنا به دالیل��ی برگزاری این‬ ‫مزایده فعال متوقف شده است‪.‬‬ ‫همت��ی ب��ا اش��اره ب��ه ارائه گ��زارش س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت‪ ،‬دس��تگاه های نظارتی‬ ‫و بخ��ش خصوص��ی در ای��ن نشس��ت‪ ،‬تصری��ح‬ ‫ک��رد‪ :‬در اس��تان هرم��زگان فرایند ای��ن مزایده‬ ‫مل��ی دقیقا طب��ق چارچوب ه��ا و قوانی��ن انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬مکاتبه ای با ریاس��ت محترم‬ ‫قوه قضائیه خواهیم داش��ت و ت�لاش می کنیم در‬ ‫سطح ملی و استانی‪ ،‬اشکاالت این امر رفع شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرمزگان خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬این کار‬ ‫بزرگ در س��طح ملی فعال متوقف ش��ده است اما‬ ‫امیدواری��م با تعامل قوه قضائی��ه و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت‪ ،‬این مزایده در راستای رونق تولید‬ ‫و ایجاد اشتغال برگزار شود‪.‬‬ ‫بحران کمبود سیمان‬ ‫در چهارمحال و بختیاری‬ ‫مع��اون امور بازرگانی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت چهارمحال و بختیاری با اش��اره به کمبود‬ ‫سیمان در استان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کاهش تولید به علت‬ ‫اعمال خاموشی در کارخانه سیمان شهرکرد برای‬ ‫صرفه جویی در مصرف برق‪ ،‬علت این کمبود است‪.‬‬ ‫جهانبخ��ش م��ردادی در گفت وگو با ایس��نا با‬ ‫اشاره به کمبود سیمان در چهارمحال و بختیاری‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬وزارت نی��رو ب��رای صرفه جوی��ی در‬ ‫مصرف برق به کارخانجات سیمان اعالم کرده که‬ ‫تولید خ��ود را کم کنند‪ ،‬کاهش تولید در کارخانه‬ ‫سیمان شهرکرد علت این کمبود است‪.‬‬ ‫مرادی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در گذش��ته س��یمان‬ ‫به ان��دازه نیاز مصرفی چهارمح��ال و بختیاری در‬ ‫کارخانه س��یمان ش��هرکرد تولید و م��ازاد ان نیز‬ ‫صادر می شد‪ ،‬اما اکنون در تامین سیمان با مشکل‬ ‫مواجه هستیم‪.‬‬ ‫معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت چهارمحال و بختیاری با‬ ‫تاکید بر اینکه نرخ س��یمان افزایش نداشته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬برخی سودجویان از این شرایط سوءاستفاده‬ ‫و اق��دام به افزای��ش نرخ کرده اند‪ ،‬م��ردم تخلفات‬ ‫گران فروش��ی را با شماره ‪ ۱۲۴‬به سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن وتجارت گزارش کنند‪.‬‬ ‫رئیس اداره امور معادن س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان زنجان گفت‪ :‬امسال ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال سرمایه گذاری‬ ‫در بخش معدن استان زنجان شده است‪ .‬مهدی فرامرزی در‬ ‫گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در ‪ ۳‬ماه نخست امسال ‪ ۶‬فقره‬ ‫پروانه بهره برداری معادن صادر شد که زمینه اشتغال ‪ ۳۰‬نفر‬ ‫را در معادن استان فراهم و ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال سرمایه گذاری‬ ‫در این معادن انجام ش��ده که ذخیره قطعی این معادن بالغ‬ ‫بر ‪ ۱.۵‬میلیون تن اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬ذخیره اسمی معادن به‬ ‫بهره برداری رسیده بالغ بر ‪ ۱۲۰‬هزار تن است که این میزان‬ ‫هم به ذخایر معدنی اس��تان افزوده ش��ده است‪ .‬در ‪ ۳‬ماهه‬ ‫ل نیز بالغ بر ‪ ۴۰‬میلیارد ریال حقوق دولتی از‬ ‫ابتدایی امس��ا ‬ ‫معادن استان وصول شده اس��ت‪ .‬این مسئول ادامه داد‪ :‬در‬ ‫س��ال گذشته ‪ ۲۰‬پروانه بهره برداری معدن در استان زنجان‬ ‫صادر ش��ده که نس��بت به مدت مشابه پارس��ال ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫رشد داشته است‪ .‬همچنین میزان سرمایه گذاری انجام شده‬ ‫برای این معادن ‪ ۲۱۳‬میلیارد ریال است که نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال ‪ ،۱۳۹۸‬از ‪ ۱۲۴‬درصد رشد برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫فرامرزی با بیان اینکه میزان سرمایه گذاری بخش معدن در‬ ‫س��ال ‪ ،۹۸‬بالغ بر ‪ ۹۵‬میلیارد ریال بوده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۳‬نفر در سال گذش��ته در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫استان مش��غول به کار شدند که تداوم فعالیت های معدنی و‬ ‫صنایع پایین دس��تی ان سبب تثبیت مشاغل در این بخش‬ ‫اقتصادی می ش��ود‪ .‬رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان زنجان با اش��اره برخ��ی از اقدامات‬ ‫ش��اخص در حوزه معدن در سال گذش��ته‪ ،‬گفت‪ :‬در طول‬ ‫سال با بهره برداران ‪ ۱۲۰‬معدن غیرفعال مذاکره و مکاتبات‬ ‫الزم جهت تعیین و تکلیف و فعال س��ازی این معادن انجام‬ ‫شد‪ .‬این مقام مسئول خاطرنشان کرد‪ :‬مکاتبه با بهره برداران‬ ‫بده��کار حقوق دولتی برای تعیی��ن و تکلیف‪ ،‬اخذ بیش از‬ ‫‪ ۹۰‬میلی��ارد تومان حقوق دولت��ی از معادن‪ ،‬تعیین تکلیف‬ ‫معادن غیرفعال اس��تان و پیگیری و اخذ موافقت ارگان های‬ ‫مربوط��ه جهت صدور پروانه اکتش��اف طال گلوجه‪ ،‬از جمله‬ ‫سایر اقدامات سازمان در این بخش است‪.‬‬ ‫طرح های عمرانی اذربایجان شرقی در انتظار سیمان‬ ‫گروه معدن‬ ‫اذربایجان ش��رقی به دلیل اقلیم کوهس��تانی‬ ‫ان‪ ،‬در حالی این روزها با چالش کمبود س��یمان‬ ‫برای تس��ریع در اجرای طرح های عمرانی‪ ،‬دست‬ ‫و پنجه نرم می کند که فصل کاری در این استان‬ ‫ذاتا کوتاه و رو به پایان است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬ط��ول فص��ل کاری برای‬ ‫طرح های عمرانی در اذربایجان ش��رقی به دلیل‬ ‫برخورداری از اب و هوای کوهستانی در شرایط‬ ‫عادی بیشتر از ‪ 5‬تا ‪ 6‬ماه نیست و اکنون مشکل‬ ‫کمبود س��یمان نیز بر ان افزوده ش��ده تا صدای‬ ‫اس��تاندار و دیگر مقام های ارشد این خطه را در‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫در اهمیت س��یمان ب��رای اج��رای طرح های‬ ‫عمرانی اذربایجان ش��رقی‪ ،‬اش��اره ب��ه این نکته‬ ‫بی مورد نیس��ت ک��ه اکنون در ای��ن خطه ده ها‬ ‫طرح ملی و محلی از قبیل خط اهن بس��تان اباد‬ ‫ تبریز‪ ،‬خط دوم ایس��تگاه قطار شهری‪ ،‬تکمیل‬‫چندین س��د کوچک و بزرگراه و ازادراه در حال‬ ‫اجراس��ت که نتیجه بخش بودن همه انها منوط‬ ‫به تامین س��یمان است‪ .‬از س��وی دیگر باید به‬ ‫این نکته نیز توجه داش��ت که ساخت وس��از در‬ ‫اذربایجان ش��رقی به ویژه در کالن شهر تبریز در‬ ‫فاصله زمانی خرداد تا مهر ماه میسر است و قبل‬ ‫و بع��د از ان به دلیل برودت ه��وا‪ ،‬فرصتی برای‬ ‫تحقق برنامه های ساخت وساز وجود ندارد‪.‬‬ ‫به همه این مش��کالت باید خاموشی های برق‬ ‫را نیز افزود که به ش��کل ناخواسته باعث کاهش‬ ‫بی��ش از ‪ ۵۰‬درصدی تولید کارخانه «س��یمان‬ ‫صوفیان» به عنوان تنها واحد تولیدی سیمان در‬ ‫اذربایجان شرقی را سبب شده است‪.‬‬ ‫همچنین نباید این نکته را نادیده انگاشت که‬ ‫هر چند کمبود س��یمان در اذربایجان شرقی از‬ ‫ماه ها قبل وجود داش��ته است‪ ،‬اما امید می رفت‬ ‫که با بورسی شدن ان‪ ،‬مشکل داللی در فراینده‬ ‫تولی��د تا مص��رف این کاالی راهب��ردی برطرف‬ ‫ش��ود‪ ،‬اما ش��واهد و قراین حاکی از ان است که‬ ‫ن��ه تنها این گونه نش��ده‪ ،‬بلکه با عرضه س��یمان‬ ‫در ب��ورس‪ ،‬فرایند تهی��ه و تامین به طوالنی تر و‬ ‫دشوارتر از قبل نیز شده است‪.‬‬ ‫کارشناس��ان در تحلی��ل چرای��ی ب��روز ای��ن‬ ‫دش��واری‪ ،‬می گویند که اب��زار الزم برای تمییز‬ ‫بین فروش��ندگان و مجری��ان طرح های عمرانی‬ ‫و ساخت وس��از در خری��ده س��یمان از ب��ورس‪،‬‬ ‫پیش بینی نش��ده و همین امر ب��ه زمان بر بودن‬ ‫تهی��ه این کاالی زیرس��اختی از ب��ورس و پدید‬ ‫امدن مش��کالت اساسی برای حوزه عمران شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ب��ا وجود نگاه مثبت اس��تانداری و‬ ‫مدیران برق اذربایجان شرقی به ضرورت فعالیت‬ ‫کارخان��ه س��یمان صوفیان با تم��ام ظرفیت و با‬ ‫وجود برگزاری جلس��ات متعدد‪ ،‬تاکنون مشکل‬ ‫کمبود انرژی در این واحد کامال برطرف نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای فعالیت کارخانه سیمان‬ ‫صوفیان با ظرفیت کام��ل و تولید روزانه ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تن س��یمان ‪ ۴۰‬مگاوات برق نیاز اس��ت‪،‬‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬در زمان حاضر روزها ‪ ۱۲‬مگاوات و‬ ‫شب ها ‪ ۲۰‬مگاوات برق مصرف می کنیم‬ ‫اعتراف��ی اضافه کرد‪ :‬بروز این وضعیت س��بب‬ ‫ش��ده ک��ه تنها یک��ی از ‪ ۲‬خط تولی��د کارخانه‬ ‫س��یمان صوفیان قادر به فعالیت باش��د و به تبع‬ ‫ان میزان تولید در این مجتمع کاهش یابد‬ ‫‹ ‹ضرر تولید کنندگان خرده پا‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫مزایده معادن هرمزگان‬ ‫در چارچوب قوانین‬ ‫انجام شد‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریالی در معادن زنجان‬ ‫ب��ه عبارت دیگ��ر در ش��رایطی ک��ه پیش از‬ ‫بورسی ش��دن سیمان‪ ،‬مش��کل احتکار و داللی‬ ‫ان به افزایش نرخ منجر ش��ده ب��ود و اطالعات‬ ‫سپاه عاشورا از کشف ‪ ۱۵۰‬تن سیمان احتکاری‬ ‫از ی��ک انبار در اواخر فروردین ماه امس��ال خبر‬ ‫می داد‪ ،‬اکنون این مش��کل رفع شده‪ ،‬اما طوالنی‬ ‫ش��دن زمان دریافت ان از بورس‪ ،‬ده ها دشواری‬ ‫دیگر ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫‹ ‹ورود سیمان به بورس مشکل را حل‬ ‫نکرد‬ ‫محمدرض��ا پورمحمدی‪ ،‬اس��تاندار اذربایجان‬ ‫شرقی با بیان اینکه تامین سیمان به یک چالش‬ ‫تبدیل شده است‪ ،‬گفت‪ :‬ماهیت رفتن سیمان به‬ ‫بورس به دلیل شفاف سازی و حذف دالل بود‪ ،‬اما‬ ‫در عمل این اتفاق نیافتاد و مش��کل حل نش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در فصل کاری ساخت وس��از قرار‬ ‫داری��م و پروژه ه��ای متعدد اس��تان نمی توانند‬ ‫سیمان مورد نیاز را تامین کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬براس��اس گزارش��ات ارائه شده‪،‬‬ ‫گرفت��ن کد ب��ورس یک م��اه زمان می ب��رد که‬ ‫بای��د تدابی��ر الزم از س��وی بورس انج��ام گیرد‬ ‫ت��ا در ع��رض ‪ 3‬ت��ا ‪ ۵‬روز کدب��ورس اختصاص‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫پورمحم��دی همچنی��ن اظه��ار ک��رد‪ :‬بای��د‬ ‫مشخص ش��ود متقاضی خرید سیمان از بورس‬ ‫برای اس��تفاده‪ ،‬یا برای فروش خرید می کند که‬ ‫متاس��فانه تدبی��ر قانونی الزم ب��رای این منظور‬ ‫اندیشیده نشده است‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬بای��د پروژه ه��ای مل��ی و‬ ‫شرکت های ساختمانی و پیمانکاری که در استان‬ ‫فعال هس��تند‪ ،‬در اولویت دریافت س��یمان قرار‬ ‫گیرند و در صورت وجود مازاد به س��ایر استان ها‬ ‫سیمان صادر شود‪.‬‬ ‫اس��تاندار اذربایجان شرقی گفت‪ :‬شرکت برق‬ ‫نیز میزان مصرف برق سیمان صوفیان را بررسی‬ ‫و ب��ا توجه به اینک��ه در فصل س��اختمانی قرار‬ ‫داریم‪ ،‬محدودیت های برقی را برای این ش��رکت‬ ‫کاهش دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹تشکیل ‪ ۱۶۳‬پرونده تخلفاتی سیمان‬ ‫یوس��ف پایدار‪ ،‬معاون نظارت و بازرسی رئیس‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اذربایجان‬ ‫ش��رقی نیز گفت‪ :‬در‪ ۳‬ماه اخیر تعداد ‪ ۱۶۳‬فقره‬ ‫پرون��ده تخلفات��ی در خصوص س��یمان در این‬ ‫استان تشکیل شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به انجام تعداد ‪ ۹۷۷‬مورد بازرسی‬ ‫از واحدهای تولیدی و توزیعی سیمان در ‪ ۳‬ماهه‬ ‫اول امس��ال‪ ،‬ارزش تحلف��ات پرونده های فوق را‬ ‫‪۶۶‬میلیارد و ‪ ۴۳۹‬میلیون ریال اعالم کرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا تش��ریح بخش��ی از اقدام��ات نظارتی‬ ‫درخص��وص فرایند توزیع س��یمان تا هفته های‬ ‫اخی��ر‪ ،‬اظهار ک��رد‪ :‬نظ��ارت و بازرس��ی و رفع‬ ‫چالش های موجود در بازار این محصول از طریق‬ ‫مبادی مختلف سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫پای��دار ادامه داد‪ :‬اس��تقرار ب��ازرس مقیم در‬ ‫محل کارخانه س��یمان صوفیان‪ ،‬نظارت مستقیم‬ ‫بر می��زان تولید‪ ،‬نح��وه توزیع‪ ،‬ثب��ت اطالعات‬ ‫در س��امانه انبار‪ ،‬فهرس��ت توزیع شهرس��تان ها‬ ‫و س��اماندهی گروه های بازرس��ی مرکز اس��تان‬ ‫و شهرس��تان های تابع��ه جه��ت بازرس��ی از‬ ‫فهرس��ت های توزیعی س��یمان از جمله اقدامات‬ ‫مهم نظارتی در ‪ ۳‬ماهه اخیر بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه کارخانه س��یمان صوفیان و‬ ‫تعاونی مصالح فروشان جهت قطع موقت سهمیه‬ ‫س��یمان تعداد ‪ ۱۵۴‬واحد متخلف و عدم تحویل‬ ‫س��یمان به واحدهای یاد ش��ده ملزم ش��ده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این تصمیم به اس��تناد نامه های س��ازمان‬ ‫حمای��ت و کارگ��روه تنظیم بازار اس��تان اتخاذ‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پایدار اضاف��ه کرد‪ :‬ثبت اطالعات در س��امانه‬ ‫جام��ع انبار ک��ه از طریق اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫مصالح ساختمانی در چندین نوبت اطالع رسانی‬ ‫ش��ده اس��ت‪ ،‬الزامی ب��وده و تع��داد ‪ ۴۱۱‬واحد‬ ‫فروشنده مصالح س��اختمانی تاکنون در سامانه‬ ‫جامع انبار و مراکز نگهداری کاال در سطح استان‬ ‫ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش ‪ ۷۰‬درص�دی ظرفیت تولید‬ ‫«سیمان صوفیان»‬ ‫ع��ادل اعتراف��ی‪ ،‬مدی��ر کارخانجات س��یمان‬ ‫صوفیان به عنوان بزرگ ترین واحد تولید سیمان‬ ‫کش��ور در منطقه ش��مال غرب نیز در گفت وگو‬ ‫ب��ا ایرنا اعالم کرد‪ :‬با توجه به ابالغ ش��رکت برق‬ ‫مبنی بر اس��تفاده حداکثر ت��ا ‪ ۱۰‬درصد دیماند‬ ‫برق ب��ه مدت‪ ۳‬هفته‪ ،‬ظرفی��ت تولید این واحد‬ ‫در هفته های گذش��ته از ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫به ‪۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تن در روز کاهش یافته است‪.‬‬ ‫در همین حال س��ید حبیب هاش��می‪ ،‬رئیس‬ ‫ات��اق اصناف اذربایجان ش��رقی نیز با اش��اره به‬ ‫بورسی شدن سیمان به ایرنا گفت‪ :‬هر چند گفته‬ ‫می شود این اقدام در راستای جلوگیری از رانت و‬ ‫احتکار سیمان‪ ،‬انجام گرفته‪ ،‬اما بیشترین اسیب‬ ‫ان متوج��ه تولیدکننده های خ��رده پای مصالح‬ ‫س��اختمانی از قبیل کاش��ی‪ ،‬بلوک سیمانی و‪...‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬واقعیت این اس��ت که با بورس��ی‬ ‫ش��دن س��یمان‪ ،‬دیگر تولیدکنندگان خرده پا و‬ ‫مالکان کارگاه های تولیدی کوچک‪ ،‬امکان خرید‬ ‫س��یما از بورس را ندارند و درنتیجه س��یمان با‬ ‫چند واس��طه با نرخ باالتر به دست شان می رسد‪،‬‬ ‫اما چون افزایش نرخ محصول ش��ان اشباع شده‪،‬‬ ‫دیگر امکان افزودن بر نرخ محصول را نداش��ته و‬ ‫متضرر می شوند‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه ک��رد‪ :‬قب��ل از بورس��ی ش��دن‬ ‫س��یمان‪ ،‬وضعیت تولید به گونه ای بود که همه‬ ‫تولیدکنن��دگان و فعاالن حوزه ساخت وس��از به‬ ‫راحتی می توانس��تند س��یمان م��ورد نیاز خود‬ ‫را از کارخانج��ات تامی��ن کنن��د و ه��م دالالن‬ ‫برنامه ه��ای خود را پی��ش می بردند‪ ،‬اما با عرضه‬ ‫س��یمان در بورس دیگر جایی ب��رای تامین ان‬ ‫ب��رای تولیدکنن��دگان خرده پا و فع��االن عرصه‬ ‫ساخت وساز باقی نمانده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عرضه س��یمان در بورس نه تنها‬ ‫باعث گرانی ان شده‪ ،‬بلکه به دلیل طوالنی بودن‬ ‫فرایند دریافت ان از بورس تامین ان در بازار نیز‬ ‫دشوار شده است‪.‬‬ ‫براین��د این وضعیت موجب ش��ده اس��ت که‬ ‫سیمان پاکتی تیپ ‪ ۲‬در تبریز بین ‪ ۵۱‬تا ‪۶۰‬هزار‬ ‫تومان خرید و فروش می ش��ود در حالی که نرخ‬ ‫مصوب ان ‪ ۳۲‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫فرماندار ویژه کاشان‪:‬‬ ‫فرمان��دار ویژه کاش��ان گف��ت‪ :‬کاه��ش ‪ ۸۰‬درصدی برق‬ ‫کارخانه سیمان کویر این شهرستان که طبق تقویم اداره برق‬ ‫اعالم شده‪ ،‬امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫علی اکبر مرتضایی در حاشیه بازدید از کارخانه سیمان کویر‬ ‫کاش��ان در قالب کارگروه رفع موانع تولید فرمانداری کاشان‬ ‫در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬با توجه به بازدید و مش��کالتی که‬ ‫مدیران کارخانه به ویژه برای نیاز سوخت ان از جمله مصرف‬ ‫گاز در زمس��تان و برق در تابستان اعالم کردند برای رفع این‬ ‫دغدغه در س��الی که با ن��ام تولید و رفع موانع مزین ش��ده‪،‬‬ ‫تالش می کنیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه چالش ه��ای کارخانه س��یمان کویر در‬ ‫نشس��ت هماهنگی با مسئوالن اس��تان و شهرستان پیگیری‬ ‫کاهش ‪ ۸۰‬درصدی برق «سیمان کویر» امکان پذیر نیست‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مش��کل عمده این کارخانه کاهش‬ ‫‪۸۰‬درص��دی مص��رف ب��رق طب��ق تقوی��م اخی��ر اداره برق‬ ‫درخصوص خاموشی ها است‪.‬‬ ‫فرماندار ویژه کاشان تصریح کرد‪ :‬کاهش ‪ ۸۰‬درصدی برق‬ ‫کارخانه س��یمان به صورت عملی امکان پذیر نیست‪ ،‬چرا که‬ ‫ب��ر پایه توضیحات مدیر کارخانه ک��وره ای که باید به صورت‬ ‫‪ ۲۴‬س��اعته برای تولید سیمان روشن باشد نمی تواند ساعتی‬ ‫از روز را متوقف ش��ود و متوقف شدن کوره به معنی تعطیلی‬ ‫کامل کارخانه است‪.‬‬ ‫مرتضایی با اش��اره به انعکاس مشکل کارخانه سیمان کویر‬ ‫کاشان به متولیان امر و پیگیری تا رفع ان‪ ،‬افزود‪ :‬عمده تولید‬ ‫س��یمان کارخانه به میزان بیش از ‪ ۵۰‬درصد در شهرس��تان‬ ‫کاش��ان مصرف می شود و شهرستان ها و استان های اطراف را‬ ‫نیز تغذیه می کند‪.‬‬ ‫وی خاط��ر نش��ان ک��رد‪ :‬کارخانه س��یمان کاش��ان برای‬ ‫‪۱۰۰‬نیروی به طور مستقیم و ‪ ۵۰۰‬نفر به صورت غیرمستقیم‬ ‫اشتغالزایی دارد‪.‬‬ ‫کاش��ان به عنوان صنعتی ترین شهرس��تان استان اصفهان‪،‬‬ ‫یکی از مرکزهای مهم تولید کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫اس��تان ‪ ۵‬میلی��ون نفری اصفهان با بی��ش از ‪ ۹‬هزار واحد‬ ‫تولی��دی صنعت��ی و معدنی کوچ��ک و بزرگ‪ ۷۰ ،‬ش��هرک‬ ‫صنعتی به مساحت ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۲۰‬هکتار دارد که از این میان‬ ‫نزدیک به یک هزار و ‪ ۵۰۰‬واحد تولیدی و ‪ ۱۳‬شهرک‪ ،‬ناحیه‬ ‫و منطقه صنعتی در کاشان مستقر هستند‪.‬‬ ‫شهرس��تان کاش��ان با جمعیت افزون بر ‪ ۳۶۸‬هزار نفر‪ ،‬در‬ ‫فاصله نزدیک به ‪ ۲۰۰‬کیلومتری ش��مال اصفهان واقع ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دلیل اصلی غیرفعال شدن معادن در سمنان‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان سمنان از اسیب شناسی فعالیت های معدنی‬ ‫و بررس��ی عوامل موثر بر غیرفعال ش��دن معادن استان خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬رکود بازار و پایین ب��ودن کیفیت ماده معدنی‬ ‫با ‪ ۴۵‬درصد بیش��ترین عامل غیرفعال ش��دن معادن در این‬ ‫استان بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمد فروهر اظهار کرد‪ :‬در یک س��ال‬ ‫اخیر در مجم��وع ‪ ۲۰۷‬فقره مجوز معدنی در اس��تان صادر‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬در سال گذش��ته‪ ۱۱۷ ،‬فقره پروانه‬ ‫بهره ب��رداری‪ ۲۵ ،‬فق��ره گواه��ی کش��ف و ‪ ۶۵‬فق��ره پروانه‬ ‫اکتشاف معدن در استان صادر شده است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬با اجرای طرح فعال سازی معادن غیرفعال‬ ‫در اس��تان‪ ،‬ش��اخص های ع��دم فعالیت معادن در ‪ ۷‬رس��ته‬ ‫اسیب شناس��ی و دس��ته بندی ش��دند که حدود ‪ ۴۵‬درصد‬ ‫مع��ادن غیر فعال اس��تان به دلیل رکود ب��ازار و پایین بودن‬ ‫کیفیت ماده معدنی غیر فعال ش��ده اند‪ .‬معاون امور معادن و‬ ‫صنایع معدنی سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان سمنان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مخالفت دستگاه های دولتی‪ ،‬نبود زیرساخت های‬ ‫الزم‪ ،‬معادن پشتیبان‪ ،‬عدم فعالیت به دلیل مشکالت ایمنی‪،‬‬ ‫مع��ادن دارای مجوز تعطیلی موقت‪ ،‬رکود بازار و پایین بودن‬ ‫کیفی��ت ماده معدنی از مهم ترین ش��اخص های عدم فعالیت‬ ‫مع��ادن در اس��تان اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬در ابتدای س��ال ‪۹۹‬‬ ‫تع��داد معادن غیر فعال اس��تان ‪ ۱۸۴‬معدن بوده اس��ت که‬ ‫با فعال س��ازی ‪ ۸۰‬معدن غیر فعال و اجرای طرح فعال سازی‬ ‫معادن‪ ،‬تعداد مع��ادن غیر فعال به ‪ ۱۰۴‬معدن کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬معاون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان یاداوری ک��رد‪ :‬کل معادن غیرفعال‬ ‫در این اس��تان حدود ‪ ۱۶‬درصد از معادن اس��تان را ش��امل‬ ‫می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫بازار مصالح ساختمانی درگیر چالش بی برقی‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫یکشنبه‬ ‫‪ 3‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 14‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 25‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪653‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫نظرگاه‬ ‫ایفای مسئولیت اجتماعی‬ ‫در فوالدمبارکه‬ ‫سید امیر طباطبائیان‬ ‫مدیر انرژی و سیاالت‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫س��وای اثرگذاری بهای زمین در نرخ مسکن‬ ‫ک��ه قابل توج��ه اس��ت؛ ن��رخ ف��روش مصالح‬ ‫س��اختمانی نیز تاثیری بس��زا بر نرخ تمام شده‬ ‫ساخت وس��از دارد‪ .‬در میان مصالح ساختمانی‬ ‫محصوالت فوالدی و س��یمان‪ ،‬مصرفی غیرقابل‬ ‫جایگزین دارند و بیش��ترین سرانه مصرف را به‬ ‫خود اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫ع�لاوه ب��ر ای��ن‪ ،‬ه��ر تغیی��ری در به��ای‬ ‫فروش محصوالت یادش��ده زمینه رش��د سایر‬ ‫محص��والت س��اختمانی را نیز فراه��م خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در ‪۲‬هفت��ه اخی��ر ش��اهد رش��د قابل توج��ه‬ ‫بهای میلگرد و س��یمان در ب��ازار ازاد بوده ایم؛‬ ‫این رش��د که با کمبود ش��دید این محصوالت‬ ‫همراه ش��ده‪ ،‬زمینه تداوم این روند صعودی را‬ ‫فراهم می کند‪.‬‬ ‫فع��االن صنای��ع یادش��ده تاکی��د دارند که‬ ‫روند تولی��د و فعالیت انها طی ‪ ۲‬ماه گذش��ته‬ ‫تحت تاثیر کمبود برق قرار گرفته است‪.‬‬ ‫از نیم��ه تیرم��اه و ب��ا کاه��ش قابل توج��ه‬ ‫ب��رق ای��ن صنای��ع‪ ،‬عم�لا بس��یاری از صنایع‬ ‫از تولی��د بازمان��د ه ی��ا فعالی��ت خ��ود را ب��ه‬ ‫پایین تری��ن س��طح ممک��ن رس��انده اند‪ .‬در‬ ‫چنین فضایی از یک س��و فش��ار قابل توجهی به‬ ‫تولیدکنندگان برای س��رپا ماندن وارد می شود‬ ‫و از س��وی دیگ��ر‪ ،‬به��ای ف��روش محصوالت‬ ‫صنای��ع یادش��ده در ب��ازار رش��د قابل توجهی‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫ام��ا همی��ن رش��د ن��رخ کنون��ی پای��ان‬ ‫ماج��را نیس��ت‪ ،‬چراک��ه اگ��ر قطعی ه��ای‬ ‫برق ادام��ه یابد و برق موردنی��از صنایع به طور‬ ‫پای��دار تامی��ن نش��ود؛ کمب��ود محص��والت‬ ‫ساختمانی به وضعیت بحرانی خواهدرسید‪.‬‬ ‫توج��ه ب��ه ای��ن نکت��ه ض��روری به نظ��ر‬ ‫می رس��د ک��ه اکن��ون در فصل ساخت وس��از‬ ‫هس��تیم و اث��رات ای��ن توقف ای��ن فعالیت در‬ ‫ماه ه��ای اینده بی��ش از اکنون اش��کار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رشد بهای سیمان ادامه دار است‬ ‫عبدالرضا ش��یخان‪ ،‬دبیر انجمن صنف��ی کارفرمایان صنعت‬ ‫س��یمان در گفت وگو با «روزگار معدن» و در پاس��خ به سوالی‬ ‫مبنی بر دالیل رش��د قابل توجه بهای فروش س��یمان در بازار‬ ‫گفت‪ :‬این رش��د نرخ از کمبود این محصول ساختمانی به دلیل‬ ‫قطعی برق واحدهای تولیدی نشات می گیرد‪ .‬این روزها تولید‬ ‫س��یمان به ش��دت کاهش یافته اس��ت‪ .‬تنها واحدهایی امکان‬ ‫تداوم تولید خواهند داشت که از گذشته ذخیره کلینکر دارند؛‬ ‫این واحدها ش��ب کلینکرها را س��ایش می دهند و سیلوها را پر‬ ‫می کنن��د؛ بدین ترتیب به ش��کل قطره چکانی فعالیت تولیدی‬ ‫خ��ود را ادامه می دهند‪.‬وی با اش��اره به احتم��ال تداوم قطعی‬ ‫برق تاکید کرد‪ :‬واحدهای س��یمانی درخواس��ت کرده اند برق‬ ‫این واحدها در ساعات شب تامین شود تا بتوانند تولید را ادامه‬ ‫دهند‪ .‬البته با تامین برق برای ساعات محدودی از روز نمی توان‬ ‫کوره را روش��ن کرد و تولید کلینکر ممکن نیس��ت؛ درنتیجه‬ ‫تداوم همین تولی��د محدود در چنین فضایی برای‬ ‫مدت زمان طوالنی دوام نخواهد اورد‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان‬ ‫افزود‪ :‬واحدهای س��یمانی کش��ور در زمستان سال‬ ‫گذش��ته نیز با تجربه قطعی برق روبه رو شدند که از‬ ‫یک س��و تولید واحدهای سیمانی کشور را محدود و‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬بازار فروش این محصول را با تنش‬ ‫روبه رو کرد‪ .‬پس از تامین مجدد برق موردنیاز واحدهای سیمانی‬ ‫کش��ور‪ ،‬این واحدها تالش گسترده ای برای بازگشت ارامش به‬ ‫بازار ترتیب دادند؛ تالش��ی که تا اردیبهش��ت ادامه داش��ت اما‬ ‫بالفاصله موج جدیدی از خاموشی ها اغاز شد و تنش های جدی‬ ‫را برای فعاالن صنعت سیمان ایجاد کرد‪ .‬شیخان افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به طوالنی ش��دن زمان خاموشی ها‪ ،‬چنانچه تامین برق صنایع‬ ‫دوباره به ش��رایط عادی بازگردد هم‪ ،‬به سرعت شاهد بازگشت‬ ‫ارام��ش به ب��ازار نخواهیم بود و دس��ت کم ‪ ۴۵‬روز‬ ‫زم��ان می برد تا تولید این محصول س��اختمانی به‬ ‫ش��رایط عادی بازگردد‪ .‬این فعال صنعت س��یمان‬ ‫گفت‪ :‬متاس��فانه در چنین ش��رایطی مصرف کننده‬ ‫ناچار اس��ت برای انکه فعالیت ساخت وساز نخوابد‪،‬‬ ‫سیمان را با هر قیمتی خریداری کند و بدین ترتیب‬ ‫هزینه تمام ش��ده تولید مس��کن به ش��دت افزایش‬ ‫خواه��د یافت‪ .‬دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬با توجه به ش��رایط موجود‪ ،‬این قطعی ها و رشد نرخ‬ ‫سیمان دور از انتظار نبود‪ .‬بر همین اساس نیز انجمن از ابتدای‬ ‫سال اقدام به ارائه اماری از شرایط تولید خود کرد‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اینک��ه قطعی های برق تا‬ ‫چ��ه زمانی ادام��ه می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬ابتدا مهل��ت ‪ ۲‬هفته ای برای‬ ‫خاموش��ی ها اعالم ش��د اما با توجه به وضعیت کنونی و تداوم‬ ‫گرم��ای ه��وا‪ ،‬انتظار م��ی رود قطع��ی برق برای م��دت زمان‬ ‫طوالنی تری و حتی تا پایان مرداد ادامه یابد‪ .‬چنانچه این شرایط‬ ‫ادامه یابد بهای فروش س��یمان به طور فزاینده ای رشد خواهد‬ ‫یافت و دیگر نمی توان حدی برای ان تعیین کرد‪.‬‬ ‫ش��یخان اف��زود‪ :‬واحدهای س��یمانی در موقعی��ت کنونی و‬ ‫ب��ا توجه ب��ه کاهش یا توقف تولید با کمب��ود نقدینگی روبه رو‬ ‫ش��ده اند‪ .‬خوشبختانه تاکنون واحدهای سیمانی کشور از پس‬ ‫تامین هزینه های کارگری برامده اند اما بدون تردید تداوم این‬ ‫ش��رایط پیامدهایی را برای صنای��ع و تولیدکنندگان به دنبال‬ ‫خواهد داش��ت‪.‬وی در پایان تاکید کرد‪ :‬صنایع س��یمان کشور‬ ‫برنامه های��ی را ب��رای تولید خود در نظر گرفته اند؛ میزان تولید‬ ‫س��یمان کش��ور ماهانه حدود ‪ ۶‬میلیون تن براورد می ش��ود؛‬ ‫بنابراین این تولیدکنندگان به ش��دت از برنامه های تولید خود‬ ‫عقب مانده اند‪.‬‬ ‫دوئل برق و تولید‬ ‫به��ادر احرامی��ان‪ ،‬عض��و هی��ات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ای��ران در گفت وگو با «روزگار‬ ‫معدن»‪ ،‬علت اصلی رش��د بهای مقاطع فوالدی را در‬ ‫بازار‪ ،‬کاهش تولید به دنبال قطعی برق دانست و افزود‪:‬‬ ‫طیهفته هایاخیرشاهدمشکالتمتعددیدرمسیر‬ ‫تامین برق صنایع بوده ایم؛ در چنین شرایطی از میزان‬ ‫تولید صنایع کاسته شده و به دنبال ان بی ثباتی بر بازار‬ ‫فوالد سایه افکنده است‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬مقاطع طویل فوالدی‬ ‫همچون میلگرد و تیراهن مصرف قابل توجهی در ساخت مسکن‬ ‫و اجرای پروژه های عمرانی دارند و با کمبودهای یادش��ده زمینه‬ ‫فعالیت در صنعت ساخت وساز نیز ُکند و در مواردی متوقف شده‬ ‫است‪ .‬البته این روزها کمبود محصوالت فوالدی با کمبود سیمان‬ ‫همسوشدهوهمینموضوعنیزازتنش هایانتظاریکاستهاست‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد گفت‪ :‬هنوز زمانی‬ ‫برایبازگشتشرایطبهحالتطبیعیوتامینپایداربرقموردنیاز‬ ‫صنایع اعالم نش��ده اما انتظار می رود بهبود ش��رایط تا‬ ‫رف��عگرم��ایهواادامهیاب��د‪.‬به عالوهانکهبایدراه حلی‬ ‫اساس��ی برای این مش��کل و کمبود اندیشیده شود‪ ،‬در‬ ‫غی��راینصورتدرس��ال هایاین��دهنیزباکمبودبرق‬ ‫روبه رو خواهیم بود‪.‬‬ ‫ویاف��زود‪:‬ب��دونتردی��دتداوماینش��رایطزمینه‬ ‫اش��فتگیهرچهبیش��تربازارفوالدرافراهمخواهدکرد‬ ‫و حتی امکان رش��د بیش��تر قیمت ها نیز وجود دارد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫بس��یاریازتولیدکنن��دگانتعه��دتولیددارندک��هازاجرایان‬ ‫بازمانده ان��د‪.‬برخ��یواحدهایفوالدینیزتعهدصادراتیدارندو‬ ‫در چنین شرایطی از پس تامین ان برنمی ایند‪.‬‬ ‫موف��ق نب��ودن در اجرای تعهدات صادراتی مش��کل کوچکی‬ ‫نیس��ت و نمی ت��وان به س��ادگی از کنار ان عبور ک��رد‪ ،‬چراکه در‬ ‫چنین شرایطی بازار صادراتی از دست می رود و جایگزین کردن‬ ‫ان به س��ادگی ممکن نیس��ت و در واقع اعتبار صادرکنندگان و‬ ‫سخن پایانی‬ ‫فعاالن صنایع فوالدی ضربه می خورد‪.‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان ف��والد گفت‪ :‬عالوه بر موارد یادش��ده در چنین‬ ‫ش��رایطی خس��ارت های قابل توجهی به صنعتگران نیز تحمیل‬ ‫می شود‪ .‬این واحدها تولید ندارند اما باید برخی هزینه های ثابت‬ ‫مانند دس��تمزد و حقوق‪ ،‬بازپرداخت تس��هیالت و‪ ...‬را بپردازند‪.‬‬ ‫البته خوش��بختانه واحدهای فوالدی از پس تامین این هزینه ها‬ ‫برامده اند اما چنانچه این مش��کل برای مدت زمان طوالنی تری‬ ‫ادامه یابد‪ ،‬برخی واحدها با چالش های جدی در مس��یر فعالیت‬ ‫خود روبه رو خواهند شد‪.‬احرامیان در پایان تاکید کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫این چالش و کمبود در فصول گرم و س��رد س��ال اس��یب هایی را‬ ‫ب��ه تولید وارد می کند‪ .‬در زمس��تان ها ش��اهد کمب��ود گاز و وارد‬ ‫امدن خس��ارت های جدی به عملکرد این صنایع هس��تیم و در‬ ‫تابستان نیز به دلیل افزایش مصرف برق با چالش و کمبود روبه رو‬ ‫هستیم؛ یعنی هر روز مانع جدیدی در مسیر فعالیت صنایع ایجاد‬ ‫و ضربه های غیرقابل جبرانی به تولید وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫از ماه های پایانی س��ال گذش��ته‪ ،‬شاهد خلل در‬ ‫تامی��ن برق صنایع بودیم که این کمبود در س��ال‬ ‫جاری و با گرم ش��دن هوا ش��دت گرفت‪ .‬س��ال ها‬ ‫بی توجه��ی به توس��عه صنع��ت برق و بهس��ازی‬ ‫زیرساخت های ان‪ ،‬این معضل را برای کشور جدی‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫در چنین فضایی‪ ،‬صنایع با چالش های جدی در‬ ‫تامین برق موردنیاز برای تولید روبه رو هستند؛ این‬ ‫در حالی اس��ت که برق الزم��ه تداوم تولید صنایع‬ ‫اس��ت و بدین ترتیب ش��اهد توقف خط��وط تولید‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫توقف تولید در صنایع فوالد و س��یمان به منزله‬ ‫توقف فعالیت های ساخت وساز است و در اینده ای‬ ‫نزدی��ک اثرات خود را بر بازار مس��کن نیز نش��ان‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بیم و امید صنعت فوالد در سال جاری‬ ‫مدیرعامل شرکت صنایع فوالد الیاژی یزد گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫تحوالت سیاسی کشور‪ ،‬بسیاری از فعاالن صنعت فوالد هنوز‬ ‫با گذش��ت بیش ‪ 3‬ماه از سال در فعالیت های خود محتاطانه‬ ‫عمل می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش فلزات انالین‪ ،‬فرید گلشن اظهار کرد‪ :‬تا پیش از‬ ‫قطعی برق اوضاع برای صنعت فوالد کشور مناسب بود و امار‬ ‫تولید محصوالت فوالدی نیز نشان می دهد که این صنعت رو‬ ‫به جلو حرکت می کند‪ .‬در حوزه های مختلف‪ ،‬مصرف کنندگان‬ ‫فوالد الیاژی همچون خودروس��ازی‪ ،‬قطعه سازی‪ ،‬نفت و گاز‪،‬‬ ‫ادوات کش��اورزی تقاضا نسبتا مناسب اس��ت‪ .‬البته در سال‬ ‫گذش��ته وضعیت تقاضا کمی بهتر ب��ود‪ .‬با این حال وضعیت‬ ‫بازار فوالد الیاژی رضایت بخش است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در بازار کمی س��ردرگمی وج��ود دارد؛ چراکه‬ ‫وضعیت سیاسی برجام هنوز مشخص نیست‪ .‬به همین دلیل‬ ‫هم تولیدکنندگان و هم مصرف کنندگان در این شرایط کمی‬ ‫محتاطانه عمل می کنند‪ .‬بنابراین ب��ازار فوالد الیاژی از نظر‬ ‫تولید و مصرف مشکل جدی ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۱۰۰‬درصد ظرفیت فعال است‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت صنایع ف��والد الیاژی یزد ب��ا تاکید‬ ‫ب��ر فعال ب��ودن همه خط��وط تولیدی این ش��رکت با تمام‬ ‫ظرفیت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬ش��رکت ما درحال حاضر با تمام‬ ‫ظرفی��ت خود به صورت ‪ 3‬ش��یفت فعالیت می کند‪ .‬حتی در‬ ‫صورت��ی که تکلیف برخی از صنایع مصرف کننده مش��خص‬ ‫ش��ود و دس��ت از احتیاط برای خرید فوالد الیاژی بردارند‪،‬‬ ‫با توج��ه به تقاضایی ک��ه در بازار به وج��ود خواهد امد‪ ،‬به‬ ‫دنبال فعالیت به صورت ‪ 3‬ش��یفت ‪ 4‬گروهه نیز هستیم‪ .‬این‬ ‫یعن��ی اگر به صورت معمول یک واح��د تولیدی در روزهای‬ ‫تعطیل دس��ت از فعالیت برمی دارد‪ ،‬در ‪ 3‬ش��یفت ‪4‬گروهه‪،‬‬ ‫روزه��ای تعطیل رس��می نیز فعالیت تولی��دی انجام خواهد‬ ‫ش��د و تولیدکننده دیگر روز تعطیل کاری نخواهد داش��ت‪.‬‬ ‫وی نیر در خصوص تقاضای بازار یاداور شد‪ :‬در سال گذشته‬ ‫ب��ا توجه به تقویت تقاضا از س��وی مش��تریان‪ ،‬در نیمه دوم‬ ‫س��ال فعالیت را از ‪ 2‬ش��یفت به ‪ 3‬ش��یفت افزایش دادیم و‬ ‫اکن��ون با این وضعیت تولید می کنی��م‪ .‬ضمن اینکه ظرفیت‬ ‫ش��رکت حدود ‪ ۲۷‬هزار تن ان��واع فوالدهای الیاژی بوده که‬ ‫عمده ان ش��امل میلگرد اس��ت و برای مشتریان خدماتی از‬ ‫قبیل کشش‪ ،‬س��ایزینگ‪ ،‬تابگیری و تست میلگرد الیاژی را‬ ‫انجام می دهد‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد قابل توجه درامد و تولید‬ ‫گلشن با اشاره به عملکرد شرکت صنایع فوالد الیاژی یزد‬ ‫در یکی دو س��ال اخیر‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۹‬توانستیم‬ ‫بی��ش از یک ه��زار و ‪ ۵۰۰‬تن محصول تح��ت خدمات قرار‬ ‫گرفته‪ ۴ ،‬هزار و ‪ ۶۰۰‬محصوالت تمام کاری شده و حدود ‪۱۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬تن محصوالت تابگیری ش��ده و مورد تست ابعاد‬ ‫ق��رار گرفته که در مجموع ‪ ۲۶‬هزار تن محصول می ش��ود را‬ ‫به مشتریان تحویل دهیم‪ .‬حاصل این میزان محصول حدود‬ ‫‪ ۴۴۰‬میلیارد تومان درامد بوده که در مقایسه با مدت مشابه‬ ‫س��ال قبل از ان بیش از ‪ ۱۶۰‬درصد رش��د را نشان می دهد‪.‬‬ ‫همچنین در ‪ ۳‬ماه نخس��ت امس��ال نیز توانسته ایم بیش از‪۵‬‬ ‫ه��زار تن انواع محصوالت کار ش��ده را به مش��تریان تحویل‬ ‫دهیم و موفق به کسب درامد ‪ ۱۳۷‬میلیارد تومانی شویم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنایع فوالد الی��اژی یزد تصریح کرد‪:‬‬ ‫تقاض��ا برای ان��واع فوالدهای الیاژی با س��ایزها و گریدهای‬ ‫گوناگ��ون بازار وجود دارد و این روند از ‪ ۲‬س��ال گذش��ته به‬ ‫ویژه پس از اعمال تحریم ها و کاهش شدید واردات فوالدهای‬ ‫الیاژی به کشور تداوم داشته است‪ .‬نکته قابل توجه این است‬ ‫ک��ه اخیرا با توجه به کیفی س��ازی محص��والت دارای فوالد‬ ‫الی��اژی‪ ،‬تقاضا به س��مت فوالدهای پرالیاژ بیش��تر ش��ده و‬ ‫واردات ان کمتر ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین به نظر می رسد که‬ ‫موجودی انبارها نیز از این نوع الیاژها خالی و مصرف ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به همین دلیل تقاضای داخلی برای فوالدهای پرالیاژ‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین فوالدهای کیفی از فوالد الیاژی ایران‬ ‫گلشن نیر در خصوص تامین مواد اولیه شرکت صنایع فوالد‬ ‫الیاژی یزد بیان کرد‪ :‬تمام مواد اولیه ش��رکت ما از ش��رکت‬ ‫فوالد الیاژی ایران تامین می شود‪ .‬البته چندین تولیدکننده‬ ‫فوالد الیاژی در کش��ور فعالیت می کنن��د اما نکته مهم این‬ ‫اس��ت که این تولیدکنندگان به طور معم��ول قادر به تولید‬ ‫فوالدهای کیفی مورد نیاز مش��تریان نیستند‪ .‬به طور مثال‪،‬‬ ‫برخی تولیدکنندگان میلگ��رد الیاژی با اینکه دارای خطوط‬ ‫تولید متعدد هستند و کالف های صنعتی تولید می کنند‪ ،‬اما‬ ‫برای تولید فوالدهای کیفی‪ ،‬الیاژ ان نیز باید مناس��ب باشد‪.‬‬ ‫البته یکی از شرکت های زیرمجموعه صنایع فوالد الیاژی یزد‬ ‫یعنی ش��رکت صنایع مفتولکاران یزد از میلگردهای صنعتی‬ ‫به صورت کالف استفاده می کند که تولیدکننده عمده ان در‬ ‫کشور فوالد کویر است‪.‬‬ ‫وی اذعان کرد‪ :‬شرکت ما از دیگر شرکت های تولیدکننده‬ ‫ب��ا افزای��ش صع��ودی ام��ار کرون��ا ش��رکت‬ ‫فوالدمبارک��ه اصفه��ان تامی��ن روزان��ه ‪ ۶۰‬ت��ن‬ ‫اکسیژن رایگان مراکز درمانگر کرونا را در راستای‬ ‫مسئولیت اجتماعی انجام می دهد‪.‬‬ ‫با ش��یوع کرونا‪ ،‬از ابتدای تابس��تان ‪ ۹۹‬تاکنون‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه اصفه��ان در تفاهمنامه ای‬ ‫با دانشگاه علوم پزش��کی و در راستای مسئولیت‬ ‫اجتماع��ی خود‪ ،‬تامین اکس��یژن رای��گان مراکز‬ ‫درمانگ��ر کرونای��ی را برعهده گرفت‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫نیاز ضروری مبتالیان کرونا به اکس��یژن این اقدام‬ ‫توانست هم به سوداگری در این زمینه پایان دهد‬ ‫و هم از میزان تلفات و مرگ و میرهای ناش��ی از‬ ‫این بیماری بکاهد‪.‬‬ ‫شرایط خشکس��الی و افزایش دما باعث شد که‬ ‫تولید برق کش��ور کفاف نیازهای موجود را ندهد‬ ‫و ب��ا اعمال محدودیت و خاموش��ی برق دربخش‬ ‫خانگی مواجه شدیم که برای کاهش فشار کمبود‬ ‫تولی��د برق بر بخ��ش خانگی‪ ،‬هی��ات وزیران در‬ ‫تاریخ ‪ ۱۶‬تیرماه مقرر کرد که در اقدامی بی سابقه‬ ‫اجرای طرح های مدیریت کاهش مصرف به سقف‬ ‫‪۱۰‬درص��دی دیمان��د مصرفی بر صنایع س��نگین‬ ‫نظیر فوالد اعمال شود‪.‬‬ ‫در یک سال اخیر شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫اکس��یژن رایگان در اختیار مراک��ز درمانگر کرونا‬ ‫قرار داده بود‪ ،‬اما محدودیت های برق می توانس��ت‬ ‫پلنت های اکسیژن ساز این شرکت را که به انرژی‬ ‫برق وابسته اند از مدار تولید خارج کند چرا که برق‬ ‫تحویلی به ش��رکت تنها فقط کفاف روش��نایی و‬ ‫نیازهای اولیه این شرکت را می داد‪.‬‬ ‫در همی��ن خصوص جلس��اتی با ش��رکت برق‬ ‫منطقه ای و استانداری اصفهان برگزار شد و مقرر‬ ‫ش��د که تامین برق م��ورد نیاز واحده��ای تولید‬ ‫اکس��یژن ش��رکت فوالد مبارکه اصفه��ان تامین‬ ‫شود تا مراکز درمانگر کرونا با محدودیت اکسیژن‬ ‫مواجه نشوند‪.‬‬ ‫در همین راستا جلس��ه ای در تاریخ ‪ ۲۲‬تیرماه‬ ‫هم برگزار ش��د و مقرر شد ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفه��ان تامی��ن روزان��ه ‪ ۶۰‬تن اکس��یژن مایع‬ ‫رای��گان را تضمین کند که ای��ن تعهد بدون منت‬ ‫و در راس��تای مس��ئولیت اجتماعی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه اصفهان خواه��د بود تا با امید به خدا و با‬ ‫رعایت دستورالعمل های بهداشتی بتوانیم از پیک‬ ‫س��نگین کرونا ک��ه مراکز درمان��ی را متاثر کرده‬ ‫است؛ عبور کنیم‪.‬‬ ‫م��واد اولیه خ��ود را تامی��ن نمی کند زیرا تنه��ا تولیدکننده‬ ‫فوالد الیاژی کیفی در کش��ور ش��رکت ف��والد الیاژی ایران‬ ‫اس��ت‪ .‬تامین مواد اولیه نیز به این دلیل از این شرکت انجام‬ ‫می شود که هم شرکت ما و هم مصرف کنندگان بابت کیفیت‬ ‫محصوالت اطمینان خاطر پیدا کنند‪ .‬ضمن اینکه تامین مواد‬ ‫اولیه کیفی در نهایت منجر به تولید محصوالت نهایی کیفی‬ ‫همچون خودرو برای مصرف کنندگان نهایی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت صنایع ف��والد الیاژی ی��زد ادامه داد‪:‬‬ ‫ش��رکت ما فوالد الیاژی را با مقاطع مختلف همچون شاخه‪،‬‬ ‫چهارگوش و بیلت تامین می کند که فوالد الیاژی نوع شاخه‬ ‫بیش��ترین میزان مواد اولیه را تش��کیل می دهد‪ .‬این فوالدها‬ ‫ب��ا انجام عملی��ات تکمیل کاری‪ ،‬در صنای��ع مهمی همچون‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬قطعه س��ازی‪ ،‬پیچ و مهره‪ ،‬نفت و گاز‪ ،‬صنایع‬ ‫نظامی و‪ ...‬به کار می روند‪.‬‬ ‫گلش��ن نیر خاطرنش��ان کرد‪ :‬فوالد الیاژی پ��س از ورود‬ ‫به مجموع��ه صنایع فوالد الیاژی یزد‪ ،‬ب��ا انجام فرایندهایی‬ ‫همچون کش��ش س��رد‪ ،‬پینینگ‪ ،‬پولیش‪ ،‬برش‪ ،‬سایزینگ و‬ ‫بعضا پرداخت کاری‪ ،‬مهی��ای مصرف کنندگان در مرحله بعد‬ ‫می ش��وند‪ .‬چرا که فوالد الیاژی تولید ش��ده در شرکت های‬ ‫بزرگ‪ ،‬به طور مستقیم در صنایع یاد شده مصرف نمی شود؛‬ ‫بلکه باید یک مرحله واس��ط برای عملیات تکمیل کاری انها‬ ‫وجود داشته باش��د که این مهم توسط شرکت صنایع فوالد‬ ‫الیاژی یزد انجام می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ش��رکت م��ا می توان��د میلگردهایی را از‬ ‫قط��ر ‪ ۸‬ت��ا ‪ ۲۰۰‬میلی متر تولید کند‪ .‬الزم به ذکر اس��ت که‬ ‫میلگردهای س��نگین عموما برای صنای��ع نفت و گاز به ویژه‬ ‫تولید پیچ و مهره های سنگین به کار می رود‪ .‬دیگر محصوالت‬ ‫نیز در تمامی صنایع به ویژه خودروسازی‪ ،‬قطعه سازی و‪ ...‬به‬ ‫کار می روند‪.‬‬ ‫بازدید سرپرست‬ ‫فوالد اکسین خوزستان‬ ‫از خط تولید‬ ‫سرپرس��ت مدیریت عامل شرکت فوالد اکسین‬ ‫خوزس��تان به همراه معاونت فن��ی و بهره برداری‬ ‫و دیگ��ر مدی��ران از رون��د تعمیرات خ��ط تولید‬ ‫و همچنی��ن اقدام��ات انج��ام ش��ده در راس��تای‬ ‫جابه جای��ی ترانس پس��ت ب��رق ش��رکت بازدید‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد اکسین خوزستان‪،‬‬ ‫امین اسیابان در حاش��یه این بازدید در گفت وگو‬ ‫با خبرنگار روابط عمومی ش��رکت خود را عضوی از‬ ‫خانواده بزرگ اکسین دانست و گفت‪ ،‬تقدیر و تشکر‬ ‫می کنم از زحمات همکاران متعهد و سختکوش��م‬ ‫که با وجود گرمای طاقت فرس��ا و ش��رجی باال در‬ ‫استان خوزس��تان با رعایت پرتکل های بهداشتی‪،‬‬ ‫با جان و دل مش��غول انج��ام تعمیرات خط تولید‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اکس��ین س��رمایه ملی اس��ت و‬ ‫یکای��ک همکاران��م در این مجموعه ای��ن مهم را‬ ‫بخوبی درک کردند و ب��ا تولیدات ورق های خاص‬ ‫م��ورد اس��تفاده در پروژه های مختل��ف در حوزه‬ ‫صنایع اثبات کردند و امیدوارم با این همبس��تگی‬ ‫و اتحادی که میان ایش��ان هست‪ ،‬در ماه های اتی‬ ‫ش��اهد افزایش بهره وری و تولید ورق های عریض‬ ‫فوالدی باشیم‪.‬‬ ‫سرپرس��ت ش��رکت در جری��ان ای��ن بازدید با‬ ‫کارگران و پرس��نل شرکت نیز از نزدیک گفت وگو‬ ‫کرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫ یکشنبه ‪ 3‬مرداد ‪ 14 1400‬ذی الحجه ‪ 25 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال چهارم شماره ‪653‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ - 88713730:‬پیامک‪30082190:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3:‬نمابر اگهی ها‪88724211:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫رئیس کمیس��یون انرژی و محیط زیس��ت اتاق بازرگانی تهران گفت‪ :‬کاهش‬ ‫توان تولید برق در کش��ور و افزایش مصرف ان‪ ،‬به طور طبیعی بر روی س��هام‬ ‫ش��رکت ها تاثیرگذار خواهد بود‪ ،‬ش��رکت ها در این موقعیت دیگر نمی توانند به‬ ‫تعه��دات و تولید خ��ود بپردازند و دچار کاهش تولید خواهند ش��د که این امر‬ ‫منجربه متضرر شدن سهام این شرکت ها در بورس می شود‪.‬‬ ‫رضا پدیدار‪ ،‬در گفت وگو با سنا به تبعات قطعی برق برخی صنایع اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬براس��اس امارهایی که وزارت نیرو در گذشته منتشر کرده است حدود‬ ‫‪۳۵‬درصد ظرفیت نیروگاهی ایران قبل از س��ال ‪ ۱۳۸۰‬راه اندازی ش��ده اس��ت؛‬ ‫بنابراین بسیاری از نیروگاه های قدیمی در کشور همچنان در امار ظرفیت تولید‬ ‫برق وجود دارند و از انها استفاده می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬با توجه به وجود مسائلی مانند رشد جمعیت‪ ،‬رشد فعالیت های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬تنوع کسب و کارها و سایر نیازهای ملی‪ ،‬کشور نیازمند افزایش ‪5‬هزار‬ ‫مگاوات تولید برق به صورت ساالنه است تا بتوان جوابگوی رشد مصرف داخلی‬ ‫کشور بود‪.‬‬ ‫پدیدار با اشاره به اینکه در سال ‪ ،۹۸‬حدود ‪ ۷۱۴‬هزار مشترک خانگی جدید‬ ‫و در س��ال ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۷۵۴‬مش��ترک خانگی جدید به متقاضیان برق در کشور‬ ‫اضافه شدند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با وجود محدودیت های کرونایی در ‪ ۲‬سال اخیر‬ ‫رش��د مصرف خانگی مشترکین جدید بیشتر از برق مصرفی حوزه کشاورزی و‬ ‫تجاری بوده است‪ ،‬بدین معنا که اگر رشد حداقل ‪ 5‬تا ‪ ۶‬هزار مگاوات برق شکل‬ ‫نگیرد محدودیت مصرف بیش از قبل اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران گفت‪ :‬منطبق با‬ ‫امار سال گذشته وزارت نیرو تولید ‪4‬هزار و ‪ ۸۰۰‬مگاوات برق هدف گذاری شده‬ ‫که کمتر از ‪ ۴۰‬درصد از این میزان محقق ش��ده اس��ت‪ .‬در سال ‪ ۹۸‬هم نصف‬ ‫میزانی که پیش بینی شده بود به مرحله تحقق رسید‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این موضوع بیانگر ان است که در مقابل رشد مصرف در کشور‪،‬‬ ‫رشد تولید رخ نداده و این امر باعث ایجاد محدودیت شدید برق در کشور برای‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬شد‪.‬‬ ‫پدیدار با بیان اینکه عالوه بر میزان مصرف در کشور یکی از مسائل مهم‪ ،‬امار‬ ‫ارائه ش��ده از سوی وزارت نیرو است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این امار نشان دهنده ان‬ ‫اس��ت که حدود ‪ ۴۴‬درصد از ظرفیت تولید برق کش��ور مربوط به نیروگاه های‬ ‫حرارت��ی‪ ،‬گازی و بخ��اری ب��ا راندمان پایین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۲‬درصد اس��ت که تفاوت‬ ‫زیادی با اس��تانداردهای جهانی دارند‪ .‬رئیس کمیس��یون انرژی و محیط زیست‬ ‫اتاق بازرگانی تهران اظهارکرد‪ :‬اگر با تبدیل نیروگاه ها به چرخه ترکیبی‪ ،‬میزان‬ ‫این راندمان مطابق با اس��تانداردهای جهانی که بیش از ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬درصد است‬ ‫افزای��ش پیدا کند می توان بخش عظیمی از برق کش��ور را در نیروگاه ها تولید‬ ‫و کمبود برق کش��ور جبران کرد‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون براساس گزارشی‬ ‫که وزارت نیرو ارائه داده است فقط ‪ ۳۸‬درصد برق کشور از نیروگاه های چرخه‬ ‫طبیعی تولید می شود و به همین دلیل در این بخش تلفات انتقال و توزیع انجام‬ ‫می ش��ود‪ .‬پدیدار با بیان اینکه میزان تلفات برق باعث ایجاد مش��کل در میزان‬ ‫توزیع خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش ‪ ٤٣‬درصدی مصرف خانگی در سال ‪ ۹۹‬و چند‬ ‫ماه نخست سال ‪ ۱۴۰۰‬به دلیل شیوع ویروس کرونا به قوت خود در کشور باقی‬ ‫مانده‪ ،‬همین موضوع زمینه کمبود برق در کشور را فراهم کرد و قرار بر این شد‬ ‫تا کمبودها براساس برنامه ریزی های انجام شده تامین شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه علت‬ ‫وجود چنین مشکالتی به عدم تامین مالی بر می شود‪ ،‬گفت‪ :‬ایران در ‪ ۱۰‬سال‬ ‫گذش��ته و طبق برنامه تنظیم شده باید سالی ‪ ۲‬میلیارد دالر در نوسازی شبکه‬ ‫برق س��رمایه گذاری می کرد اما به دلیل محدودیت های ارزی و تحریمی که به‬ ‫کشور تحمیل شد تاکنون موفق به انجام این اقدام نبوده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه کارشناسان میزان تلفات برق را بین ‪ ۲‬تا ‪ ۴‬هزار میلیارد‬ ‫دالر براورد کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬میزان مصرف برق برای رمز ارزها بین ‪ 4‬تا ‪ ۶‬درصد‬ ‫اعالم شده است که این میزان هم می تواند در قطعی برق تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫‹ ‹میزان صادرات برق از ایران‬ ‫رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران به میزان صادرات‬ ‫برق تاکید کرد و افزود‪ :‬هر س��ال میزان صادرات برق در تابس��تان کاهش و در‬ ‫زمس��تان افزایش می یابد که این صادرات به کشور عراق‪ ،‬ارمنستان‪ ،‬اذربایجان‬ ‫و س��ایر کش��ورهای مهم مانند افغانستان انجام می ش��ود‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫میزان صادرات برق به دیگر کش��ورها کمتر از ‪ ۱۰‬درصد از مجموع تولید برق‬ ‫کش��ور است‪ ،‬گفت‪ :‬در شرایطی که نتوانیم رشد تولید را در کشور تامین کنیم‬ ‫ان میزان صادرات به کشورهای دیگر هم تحت شعاع قرار می گیرد اما به دلیل‬ ‫تعهدات و قراردادهای موجود‪ ،‬میزان صادرات نمی تواند به صفر برسد و باید به‬ ‫طور حتم حداقل تعهدات انجام ش��ود‪ .‬پدیدار با بیان اینکه امس��ال کمبود برق‬ ‫در کشور از اواخر بهار اغاز شد و در تابستان به اوج خود رسید‪ ،‬افزود‪ :‬براساس‬ ‫گزارش کارشناس��ی‪ ،‬کسری برق برای تابستان حدود ‪ ۱۰‬هزار مگاوات می شود‬ ‫که این میزان در بهار و پاییز بسیار کمتر بود‪.‬‬ ‫به گفته رئیس کمیس��یون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران‪ ،‬جبران‬ ‫کسری برق باید یا از طریق صرفه جویی انجام شود یا باید زمینه تغییر تبدیل‬ ‫س��وخت برای نیروگاه ها فراهم شود تا نیروگاه ها بتوانند تمام وقت فعالیت خود‬ ‫را انجام دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹نیاز ‪ ۲‬میلیارد دالری برای نوسازی شبکه‬ ‫وی در پایان گفت وگو با س��نا به اهمیت بازس��ازی و نوسازی نیروگاه ها اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬براس��اس گزارش سندیکای برق‪ ،‬نگهداری نیروگاه ها برای نوسازی‬ ‫ش��بکه به حدود ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬میلیارد دالر منابع مال��ی نیاز دارد‪ ،‬با توجه به اینکه‬ ‫اکنون کش��ور با محدودیت منابع ارزی همراه اس��ت‪ ،‬بنابراین به دلیل تحریم و‬ ‫سایر مشکالتی که در امر تولید وجود دارد‪ ،‬امکان بروز رسانی برای این صنعت‬ ‫به وجود نیامده اس��ت‪ .‬پدیدار اظهارکرد‪ :‬امارهای وزارت نیرو نشان می دهد که‬ ‫افزایش تولید برق به میزان ‪ 3‬هزار و ‪ ٥٠٠‬مگاوات جزو برنامه های امسال بوده‬ ‫اس��ت که باید انجام می ش��د‪ ،‬این در حالی اس��ت که از این میزان فقط ‪ ۲‬هزار‬ ‫مگاوات تامین شد و باقی ان هنوز تامین نشده است‬ ‫گروه معدن‬ ‫یک هفته پس از اس��تعفای «حسن قالیباف اصل»‬ ‫در اواخر دی ماه س��ال گذش��ته‪« ،‬محمدعلی دهقان‬ ‫دهنوی» با پیشنهاد وزیر اقتصاد و با رای شورای عالی‬ ‫بورس به عنوان رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار‬ ‫انتخاب شد‪ .‬دهقان دهنوی در روزهای اوج اعتراضات‬ ‫س��هامداران به وضعیت ب��ازار س��رمایه و ریزش های‬ ‫پی در پی شاخص‪ ،‬ریاست س��ازمان بورس را پذیرفت‪.‬‬ ‫وی پی��ش از ان مع��اون وزیر اقتص��اد و قبل تر عضو‬ ‫هیات مدیره بانک مس��کن و هیات علمی گروه مالی و‬ ‫بانکداری دانشگاه عالمه طباطبایی بود‪.‬‬ ‫دهقان دهنوی پس از گذش��ت ‪ ۷‬م��اه از حضورش‬ ‫در بازار س��رمایه به عنوان متولی این بازار در گفت وگو‬ ‫با ایلنا دالیل س��قوط ش��اخص در س��ال گذش��ته را‬ ‫تش��ریح کرد ه و معتقد اس��ت که صدای معترضان به‬ ‫ویژه س��هامداران خرد متضرر باید شنیده شود‪ .‬طبق‬ ‫گفته رئیس س��ازمان بورس در س��ال ‪ ۹۹‬به جز سهام‬ ‫عدالتی ها ‪ ۶‬میلیون کد جدید بورس��ی صادر شد که با‬ ‫وجود ریزش های شاخص‪ ،‬هنوز ‪ ۶۰‬درصد انها در سود‬ ‫هس��تند و ‪۴.۵‬میلیون نفر از انها س��رمایه کمتر از ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تومان وارد بازار کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹ریزش شاخص در سال ‪۹۹‬‬ ‫محمدعلی دهقان دهنوی در گفت وگو با ایلنا در باره‬ ‫اینک��ه چرا با وجود اس��تفاده از ابزارهای مختلف روند‬ ‫ریزشی بازار سرمایه در سال ‪۹۹‬متوقف نشد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫سال گذشته در تاریخ اقتصادی کشور سال خاصی بود‪.‬‬ ‫اگر به گذش��ته بازار س��رمایه نگاه کنیم و ش��اخص را‬ ‫مورد بررس��ی قرار دهیم‪ ،‬می بینیم که شاخص همواره‬ ‫افت و خیز داش��ته است‪ .‬پس از طی دوره های نزولی‪،‬‬ ‫ش��اخص احیا ش��ده و به دوره های صعود رس��یده ایم‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که اساس��ا افت و خیز شاخص در‬ ‫طبیعت بازار سرمایه است اما ‪ 3‬موضوع‪ ،‬سال گذشته‬ ‫را از تاریخ بازار س��رمایه متمایز می کند‪ .‬شدت صعود‬ ‫و نزول ش��اخص‪ ،‬رشد جهش��ی کدهای جدید بورسی‬ ‫و انتظارات از رش��د ن��رخ دالر موضوعاتی بودند که به‬ ‫ش��دت ب��ازار را تحت تاثیر قرار دادن��د و بورس ‪ ۹۹‬را‬ ‫متمایز از سال های گذشته کردند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بورس گفت‪ :‬همان طور که گفته شد‬ ‫موضوع مهم رش��د شاخص در سال گذشته است البته‬ ‫در س��ال ‪ ۹۸‬رشد ش��اخص بیشتر از سال ‪ ۹۹‬بوده اما‬ ‫از انجایی که در ان سال ریزشی رخ نداد کسی درباره‬ ‫صعود جهشی شاخص در سال ‪ ۹۸‬صحبت نمی کند‪ .‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینکه موض��وع دوم این اس��ت که در‬ ‫س��ال گذش��ته ورود مردم به بازار س��رمایه نسبت به‬ ‫سنوات گذشته بس��یار زیاد بود و شاهد ورود گسترده‬ ‫مردم به بازار س��رمایه بودیم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬کسانی که از‬ ‫قبل در بازار س��رمایه حضور داش��تند و از سهامداران‬ ‫قدیمی محس��وب می ش��وند‪ ،‬وقتی از تجربه های خود‬ ‫در ریزش ه��ای دوره ه��ای گذش��ته می گوین��د جزو‬ ‫افتخارتشان اس��ت که ‪ ۳‬الی ‪ ۴‬ریزش بازار را دیده اند‪.‬‬ ‫برخی از انها پیشکس��وتان بازار سرمایه هستند که به‬ ‫نظرات این افراد بس��یار بها داده می شود‪ .‬بعضا سرمایه‬ ‫ای��ن افراد در ب��ورس چند بار به صفر رسیده اس��ت تا‬ ‫دریابند که چگونه ریس��ک در بازار سرمایه را مدیریت‬ ‫کنند‪ .‬لذا این افراد همیش��ه مس��ئولیت س��ود و زیان‬ ‫خودشان را می پذیرند و واقعیت وجود ریسک در بازار‬ ‫را پذیرفته اند‪.‬‬ ‫‹ ‹زیان سهامداران در خرداد ‪۹۹‬‬ ‫دهق��ان دهنوی اف��زود‪ :‬جمعیت قاب��ل توجهی در‬ ‫ابتدای سال ‪ ۹۹‬وارد بازار شدند و انهایی که از ابتدای‬ ‫س��ال وارد ش��دند به دلیل اینکه چند م��اه اول را در‬ ‫س��ود بودند‪ ،‬هنوز در سود هس��تند یا اینکه ضرر قابل‬ ‫توجه��ی متوجه انها نیس��ت‪ .‬اما بیش��تر افرادی که از‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس از عرضه‬ ‫س��یمان کل کش��ور در بورس کاال خب��ر داد و گفت‪:‬‬ ‫با ورود کل تولیدکنندگان س��یمان کش��ور به بورس‬ ‫کاال این صنعت رس��ما از نظام قیمت گذاری دستوری‬ ‫خارج می شود‪.‬‬ ‫مصطف��ی طاه��ری در خصوص نشس��ت اخیر در‬ ‫کمیس��یون صنایع و معادن مجلس به سنا گفت‪ :‬در‬ ‫این نشس��ت مقرر ش��د که باید همه سیمان تولیدی‬ ‫کش��ور در بورس کاال فروخته ش��ود تا مشخص شود‬ ‫عرضه و تقاضای واقعی سیمان چقدر است‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬به زودی سایر تولیدکنندگان‬ ‫سیمان که هنوز وارد بورس کاال نشده اند نیز پذیرش‬ ‫می ش��وند تا عرض��ه به مقداری افزای��ش یابد که کل‬ ‫تقاضا پاس��خ داده ش��ده و قیمت ها متعادل و منطقی‬ ‫ش��ود‪ .‬افزایش یکباره نرخ س��یمان ناشی از قطع برق‬ ‫کارخانه ها باعث ش��د روز دوشنبه (‪ ۲۸‬تیر) جلسه ای‬ ‫در کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجلس ب��ا حضور‬ ‫نماین��دگان وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت و بازار‬ ‫س��رمایه برگزار شود و تصمیماتی برای حل مشکالت‬ ‫بازار سیمان اخذ شد‪.‬‬ ‫‹ ‹جزییات نشست در مجلس‬ ‫مصطفی طاهری‪ ،‬عضو کمیس��یون صنایع و معادن‬ ‫مجلس درباره نتایج این جلس��ه‪ ،‬اع�لام کرد‪ :‬در این‬ ‫نشس��ت تولیدکنندگان س��یمان اعالم کردند که به‬ ‫دلیل قطع برق‪ ،‬قادر به فعالیت همانند سابق نیستند‬ ‫و تولی��د کاهش یافته که در پایان این نشس��ت مقرر‬ ‫دهق��ان دهن��وی در خصوص ارائه تحلیل از س��وی‬ ‫س��ازمان بورس گفت‪ :‬س��ازمان بورس در جایگاه ناظر‬ ‫بازار س��رمایه حضور دارد‪ .‬ناظر به مثابه داور مس��ابقه‬ ‫وظایف��ی از جمله نظارت بر روند بازی را بر عهده دارد‬ ‫اما اجازه ندارد که تحلیل خود را درباره کیفیت یا نرخ‬ ‫یک سهم یا اینده شاخص ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬س��ازمان ب��ورس اج��ازه ن��دارد درباره‬ ‫تحلیل های��ی که از بازار ارائه می ش��ود‪ ،‬نظر دهد؛ چه‬ ‫این تحلیل ها درس��ت باشند چه اش��تباه‪ .‬نرخ در بازار‬ ‫کشف می شود و سازمان بورس تعیین کننده نرخ سهام‬ ‫یا روند شاخص نیست‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬اتفاق��ی اثرگ��ذاری ک��ه اواخر‬ ‫اردیبهشت ماه و اوایل خردادماه رخ داد‪ ،‬انتشار گزارش‬ ‫شرکت ها بود‪ .‬وقتی شرکت ها گزارش های خود را اعالم‬ ‫کردند‪ ،‬بازار متوجه ش��د که این ش��رکت ها سوداوری‬ ‫قابل توجهی داش��ته اند‪ .‬االن فصل مجامع ش��رکت ها‬ ‫اس��ت و این روند اغاز شده است و تا پایان تیر ماه هم‬ ‫ادامه خواهد داشت‪ .‬تحلیل گران و کارشناسان از اعداد‬ ‫و ارقام س��وددهی که در گزارش های شرکت ها منتشر‬ ‫می شود‪ ،‬متعجب می شوند‪ .‬انها عنوان می دارند انتظار‬ ‫این میزان سوددهی را نداشته اند‪ .‬این موضوع تا حدی‬ ‫به بازار اطمینان داده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫تبعات قطعی برق‬ ‫دامنگیر صنایع بورسی‬ ‫واکاوی ریزش تاریخی بورس در سال گذشته‬ ‫اواخر خرداد ماه س��ال گذشته به بعد وارد بازار شدند‪،‬‬ ‫در زیان هستند و برای افرادی که ‪ ۲‬ماه پس از ورود به‬ ‫بازار با افت سنگین مواجه می شوند هضم این موضوع‬ ‫بسیارسخت است‪.‬‬ ‫‹ ‹‪۶۰‬درص�د تازه وارده�ا هن�وز در س�ود‬ ‫هستند‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینکه حدود ‪ ۵۵‬تا ‪ ۶۰‬درصد از این‬ ‫‪۶‬میلیون کد بورس��ی با وجود اینکه بخش��ی از س��ود‬ ‫خود را از دس��ت داده اند‪ ،‬هنوز در سود هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باید توجه داشته باش��یم که تا قبل از سال ‪ ۹۹‬حدود‬ ‫‪۱۱‬میلیون کد بورسی در کشور وجود داشت‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر فقط در یک س��ال بیشتر از نصف جمعیت تمام‬ ‫س��ال های فعالیت بورس‪ ،‬وارد بازار سرمایه شده و کد‬ ‫بورسی گرفتند‪.‬‬ ‫دهقان دهنوی در پاس��خ به این س��وال که متوسط‬ ‫پولی که ‪ ۶‬میلیون کد بورسی جدید وارد بازار سرمایه‬ ‫کردند‪ ،‬چقدر است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬طبق بررسی هایی برای‬ ‫اجرای یک طرح حمایتی از س��هامداران خرد داشتیم؛‬ ‫از ‪ ۶‬میلیون کد بورس��ی جدی��د‪ ۴ ،‬تا ‪ ۴.۵‬میلیون نفر‬ ‫زیر ‪ ۱۰‬میلیون تومان پول وارد بازار سرمایه کرده اند‪.‬‬ ‫‹ ‹برخی انتظ�ار دالر ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار تومانی‬ ‫را داشتند‬ ‫دهق��ان دهن��وی ب��ا بیان اینک��ه اف��رادی که ضرر‬ ‫س��نگینی داش��تند حق دارند که صدای اعتراض خود‬ ‫رابه گوش همه برس��انند و وظیفه ما هم این است که‬ ‫راهکاره��ای کمک ب��ه این افراد را مورد بررس��ی قرار‬ ‫دهیم تاکید کرد‪ :‬اما باید توجه داشته باشیم که بخشی‬ ‫از سهامداران در همین مدت سود بسیار خوبی داشتند‬ ‫و به خصوص انهایی که انگیزه های سرمایه گذاری بلند‬ ‫مدت در ب��ازار دارند‪ ،‬توجهی به این فضا نمی کنند در‬ ‫واقع افرادی هس��تند که در همین روند نزولی شاخص‬ ‫با س��رمایه گذاری هوشمند سود کرده اند و می کنند یا‬ ‫به فکر سرمایه گذاری بلند مدت هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه دارد‪ :‬در سال گذشته در کنار شدت صعود‬ ‫و نزول ش��اخص و افزایش کدهای بورس��ی‪ ،‬نوسانات‬ ‫اقتصادی موضوع بس��یار تاثیرگذار و مورد توجه برای‬ ‫بازارس��رمایه بود‪ .‬متاس��فانه در ابتدای سال گذشته تا‬ ‫مدت زی��ادی انتظارات فعاالن اقتص��ادی افزایش نرخ‬ ‫ارز بود و تصور می ش��د که فشارهای اقتصادی بیشتر‬ ‫می شود و براساس افزایش فشار‪ ،‬نرخ ارز باالتر می رود‪.‬‬ ‫دهقان دهنوی با اش��اره به پیش بینی فعاالن از رشد‬ ‫نرخ ارز گفت‪ :‬فعاالن مختلف‪ ،‬پیش بینی های مختلفی‬ ‫از نرخ ارز داشتند عده ای انتظار دالر ‪ ۳۰‬هزار تومانی را‬ ‫داشتند که در مقطعی‪ ،‬پیش بینی انها محقق شد اما از‬ ‫گوشه و کنار حرف هایی که شنیده می شد این بود که‬ ‫نرخ دالر به ‪ ۴۰‬هزار تومان هم می رس��د البته به طور‬ ‫انگشت شمار عده ای رقم فضایی دالر ‪ ۶۰‬هزار تومانی‬ ‫را هم پیش بینی کرد ه بودند‪.‬‬ ‫وی درباره چگونگی شکل گیری انتظارات اظهارکرد‪:‬‬ ‫یک عده از س��هامداران برای مدیریت ش��رکت ها وارد‬ ‫بازار س��رمایه می شوند که به عبارتی این افراد مشغول‬ ‫به ش��رکت داری هس��تند و کاری به خری��د و فروش‬ ‫روزانه ندارند‪ .‬اما عده ای دیگر س��هامدارانی هستند که‬ ‫پس انداز اضافی دارند و برای این افراد نرخ تابلو بسیار‬ ‫اهمیت دارد و مدام در حال حس��اب سود و زیان خود‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹عوامل ریزش بازار پس از مرداد ‪۹۹‬‬ ‫وی در پاس��خ به این سوال که چرا دولت در حمایت‬ ‫از ب��ازار موفق نب��ود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬وقتی ب��ه مرداد ماه‬ ‫‪ ۹۹‬رس��یدیم‪ ،‬یک س��ری اتفاق��ات به طور س��ریالی‬ ‫رخ داد‪ .‬یک��ی از انها تغییر انتظارات س��هامداران بود‪.‬‬ ‫عده ای گفتند در امریکا هم انتخاباتی پیش رو اس��ت‬ ‫و تحلیل هایی مطرح ش��د مبنی ب��ر اینکه نتیجه این‬ ‫انتخابات چه تاثیری در روابط کشورها می تواند داشته‬ ‫باشد‪ .‬عده ای هم که سودهای خوبی کرده بودند به این‬ ‫نتیجه رس��یدند که بخشی از سهام خود را بفروشند تا‬ ‫سود به دست امده را ذخیره کنند‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان بورس تاکید کرد‪ :‬تعدادی از فعاالن‬ ‫ب��ازار س��رمایه مطابق ب��ا پیش بینی ه��ای جمع قابل‬ ‫توجهی از کارشناس��ان سیاسی تصور می کردند دولت‬ ‫امریکا در دس��ت جمهوری خواهان باق��ی خواهد ماند‬ ‫و انه��ا نیز موضوعاتی نظیر بازگش��ت ب��ه برجام را در‬ ‫دستور کار ندارند‪ .‬با تغییر دولت در امریکا و شعارهایی‬ ‫که دموکرات ها در خص��وص توافق برجام داده بودند‪،‬‬ ‫تحلیل فعاالن اقتصادی تغییر کرد‪ .‬کس��انی که تصور‬ ‫می کردن��د دالر ‪ ۶۰‬ه��زار تومان خواهد ش��د‪ ،‬این بار‬ ‫پیش بین��ی کاهش نرخ زی��ادی را در نرخ دالر مطرح‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫بنابرای��ن یک فضای نااطمینانی ش��کل گرفته بود و‬ ‫این بار انتظارات رو پایین ایجاد ش��د و باعث ش��د که‬ ‫براوردها درباره اینده نرخ سهام نمای مطلوبی نداشته‬ ‫باشد‪ .‬عمال فشار عرضه برای فروش زیاد شد و ابزارهای‬ ‫حمایتی مانند بازار گردان ها نتوانستند ان طور که باید‬ ‫کمک کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬البت��ه نبای��د فرام��وش کنیم که در‬ ‫ان دوره بداخالقی ه��ای سیاس��ی هم وجود داش��ت‬ ‫و اثرگ��ذار ب��ود‪ .‬برخ��ی از اظهارنظ��رات اگاهان��ه یا‬ ‫نااگاهان��ه و بداخالقان��ه به ش��رایط ب��ازار و روندهای‬ ‫ب��ازار ضربه م��ی زد و متاس��فانه ش��رایط را نامتعادل‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫عرضه کل سیمان کشور در بورس کاال‪ ،‬به زودی‬ ‫ش��د اقدام��ات الزم برای وص��ل ب��رق کارخانه های‬ ‫تولی��د س��یمان ت��ا انجایی ک��ه ممکن اس��ت انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫طاهری ادامه داد‪ :‬در خصوص وضعیت بازار سیمان‪،‬‬ ‫برداشت بنده این اس��ت که به علت قطع برق‪ ،‬تولید‬ ‫کاه��ش یافته و این واقعیتی اس��ت که باید پذیرفت‪،‬‬ ‫اما در روزهای نخست قطعی برق‪ ،‬سیمانی ها به اندازه‬ ‫کافی سیمان در انبار داشتند و می توانستند‪ ،‬عرضه را‬ ‫به مقدار سابق نگه دارند و ان را کم نکنند‪.‬‬ ‫‹ ‹همه تولیدکنندگان سیمان وارد بورس‬ ‫کاال می شوند‬ ‫نماین��ده زنجان در مجلس تاکید ک��رد‪ :‬به هرحال‪،‬‬ ‫برق صنایع س��یمان همین هفته وصل می ش��ود و ما‬ ‫نی��ز پیگیری خواهیم کرد تا قیمت ها به وضعیت قبل‬ ‫بازگ��ردد و اج��ازه نخواهیم داد به مردم‪ ،‬جفا ش��ود؛‬ ‫متاسفانه‪ ،‬این جهش نرخ در مورد محصوالت دیگری‬ ‫مانند میلگرد و حتی مرغ نیز رخ داده است‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن درب��اره جزییات‬ ‫دیگر جلس��ه روز دوشنبه (‪ ۲۸‬تیر) نیز گفت‪ :‬نماینده‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در این جلس��ه عرضه‬ ‫بخش��ی از سیمان در بورس کاال را عامل ناتوانی برای‬ ‫کنترل نرخ س��یمانی که در بازار ازاد فروخته می شود‬ ‫اعالم کرد که نمایندگان بورس کاال هم در این جلسه‪،‬‬ ‫گزارش روند و نحوه عرضه سیمان در بورس را توضیح‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫به گفته طاهری‪ ،‬س��یمان در بورس حتی تا ‪ ۱۰‬تن‬ ‫نیز عرضه ش��ده و پیمانکاران خرد ه��م می توانند از‬ ‫بورس کاال خرید داشته باشند و اتفاقا اینجا شفافیت‬ ‫بورس است که می تواند به ناهنجاری های بازار سیمان‬ ‫پایان دهد‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬موضوع مهم این اس��ت که نمی توان‬ ‫مش��کالت بازار را از چند مس��یر حل کرد‪ ،‬نمی شود‬ ‫عرضه سیمان را به ‪ 2‬بخش داخل بورس کاال و خارج‬ ‫از ان تقس��یم ک��رد و باید همه محص��ول در بورس‬ ‫فروخته شود تا مشخص شود عرضه و تقاضای واقعی‬ ‫سیمان چقدر است‪ .‬این نماینده مجلس تاکید می کند‬ ‫که قطعاً‪ ،‬شفافیت بورس از بازار سنتی بیشتر است و‬ ‫خریدار و فروش��نده هر محصولی از بورس‪ ،‬قابل رصد‬ ‫هس��تند و به این ترتیب نظارت بر بازار سیمان نیز از‬ ‫مسیر بورس مهیا می شود‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س افزود‪:‬‬ ‫قطعا اگ��ر همه تولیدکنندگان‪ ،‬س��یمان را در بورس‬ ‫کاال عرضه کنند چنین مش��کالتی پیش نخواهد امد‪.‬‬ ‫‹ ‹چرا بازار به «خیر»رئیس�ی واکنش نش�ان‬ ‫نداد؟‬ ‫رئیس س��ازمان بورس در پاسخ به این سوال که چرا‬ ‫جواب «خیر» از س��وی اقای رئیسی درباره مالقات با‬ ‫رئیس جمهوری امری��کا اثری بر بازار نداش��ت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بازار یک شخص واحد نیست و تعداد زیادی از فعاالن‬ ‫اقتص��ادی در بازار حضور دارند ک��ه هر یک می توانند‬ ‫برداشت و قضاوت متفاوتی داشته باشند‪ .‬ان چیزی که‬ ‫روند بازار را تعیین می کند برایند تمام این برداشت ها‬ ‫و نظ��رات اس��ت‪ .‬درحال حاض��ر مجم��وع متغیرهای‬ ‫اثرگذار از اردیبهشت ماه تاکنون اثر مثبتی بر شاخص‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تاکید می کنم که سازمان بورس متولی‬ ‫ش��اخص نیست و انتظار از س��ازمان برای باال بردن یا‬ ‫پایین اوردن ش��اخص اش��تباه اس��ت‪ .‬وظیفه سازمان‬ ‫طبق قانون مشخص اس��ت و باید به دنبال ایجاد بازار‬ ‫شفاف کارا و منصفانه باشد‪ .‬شفاف به این معناست که‬ ‫اطالعات از سمت ناشر به سمت سهامدار هدایت شود‬ ‫و جریان پایدار داشته باشد و فضای تبادل اطالعات به‬ ‫گونه ای باشد که س��هامدار در جریان اتفاقات شرکت‬ ‫ق��رار بگیرد‪ .‬این ش��فافیت از عملکرد س��ازمان بورس‬ ‫حاصل می ش��ود‪ .‬در بحث ش��فافیت در ی��ک دوره ای‬ ‫متوسط زمان تاخیر ارائه گزارش های شرکت ها ‪ ۶۰‬روز‬ ‫بود اما اکنون به کمتر از یک روز رسیده است و باید به‬ ‫جایی برسیم که این عدد صفر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹باید به سمت دامنه بازتر حرکت کنیم‬ ‫وی ب��ا اش��اره به نق��ش کارایی در ب��ازار اظهارکرد‪:‬‬ ‫کارایی حالتی از بازار است و زمانی محقق می شود که‬ ‫هیچ فرد حقیقی و حقوقی زودتر از سایرین دسترسی‬ ‫به اطالعات نداش��ته باشد‪ .‬البته کارایی در هیچ از یک‬ ‫از بازارهای دنیا به مفهوم کامل خود محقق نمی ش��ود‬ ‫اما باید تالش کنیم کارایی را ارتقا دهیم‪ .‬کارایی وجوه‬ ‫مختلفی دارد و مقدمه ان‪ ،‬این اس��ت که کسی نتواند‬ ‫زودتر از افراد دیگر دسترسی به اطالعات داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬وجه دیگر کارایی این اس��ت ک��ه در بازار‬ ‫موانعی وجود نداشته باشد تا اخبار خوب و بد بالفاصله‬ ‫اثار خود را در بازار س��رمایه تخلی��ه کنند‪ .‬برای مثال‬ ‫دامنه نوس��ان یک مشکل برای بازار محسوب می شود‬ ‫هر چند موضوع��ات دیگری را در بازار کنترل می کند‬ ‫اما معتقدم دامنه نوسان به کارایی بازار ضربه زده است‬ ‫و به همین دلیل اس��ت که معتقدم در بلند مدت باید‬ ‫به سمت دامنه بازتر حرکت کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬قرار ش��د س��ایر تولیدکنندگان سیمان که‬ ‫هنوز وارد بورس کاال نش��ده اند نیز وارد بورس ش��وند‬ ‫تا عرضه به مقداری برس��د که الزمه متعادل ش��دن‬ ‫قیمت ها در بازار است‪.‬‬ ‫‹ ‹نباید نیاز مردم را گروگان گرفت‬ ‫وی درب��اره برنامه موردنظر مجلس در حوزه صنایع‬ ‫سیمانی‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در این شرایط که نیاز به سیمان‬ ‫زیاد است‪ ،‬کارخانجات باید با تمام ظرفیت کار کنند‪.‬‬ ‫اینها س��رمایه های کشور هستند و دلیل نمی شود که‬ ‫بگویند فالن کارخانه برای بخش خصوصی‪ ،‬خصولتی‬ ‫و دولتی اس��ت‪ .‬نمی توان برای سود بیشتر‪ ،‬نیاز مردم‬ ‫را گروگان گرفت‪ ،‬باید عرضه به اندازه تقاضا و بیشتر از‬ ‫ان باش��د تا قیمت ها متعادل شود که به زودی شاهد‬ ‫رش��د عرضه ها در بورس خواهیم بود؛ این اقدام یعنی‬ ‫افزای��ش عرضه‪ ،‬اختیاری نیس��ت بلک��ه باید اجباری‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد‪:‬‬ ‫قانون گ��ذار گفته‪ ،‬نباید صنایع در اولویت قطع برق یا‬ ‫گاز باش��ند و این‪ ،‬قانون دائمی است و باید زیان های‬ ‫انها تامین شود‪.‬‬ ‫طاه��ری گف��ت‪ :‬اگ��ر در مقطع��ی ب��رق ی��ا گاز‬ ‫تولیدکنندگان س��یمان قطع می شود باید با تدابیری‬ ‫مناسب‪ ،‬تداوم عرضه انها‪ ،‬تضمین و مدیریت شود‪.‬‬ ‫درعین حال‪ ،‬اگر بخش��ی از تولیدکنندگان محصول‬ ‫خ��ود را به هر نحوی در انب��ار نگهدارند‪ ،‬حتما دولت‬ ‫باید به موضوع ورود پیدا کند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن 657

روزنامه روزگار معدن 657

شماره : 657
تاریخ : 1400/05/09
روزنامه روزگار معدن 656

روزنامه روزگار معدن 656

شماره : 656
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه روزگار معدن 655

روزنامه روزگار معدن 655

شماره : 655
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه روزگار معدن 654

روزنامه روزگار معدن 654

شماره : 654
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه روزگار معدن 652

روزنامه روزگار معدن 652

شماره : 652
تاریخ : 1400/05/02
روزنامه روزگار معدن 651

روزنامه روزگار معدن 651

شماره : 651
تاریخ : 1400/04/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!