روزنامه روزگار معدن شماره 656 - مگ لند

روزنامه روزگار معدن شماره 656

روزنامه روزگار معدن شماره 656

روزنامه روزگار معدن شماره 656

‫افزایش‬ ‫نرخ سیمان تداوم دارد؟‬ ‫قطعی برق‬ ‫و سردرگمی صنایع‬ ‫اگرچه قرار بود امس��ال موانع تولید زدوده ش��وند اما نه‬ ‫تنها مش��کالت قبلی همچون تامین م��واد اولیه و کاهش‬ ‫تقاض��ا به قوت خود باقی هس��تند‪ ،‬بلکه قطعی برق نیز به‬ ‫انها اضافه ش��ده اس��ت‪ .‬امس��ال اگرچه تحت عنوان مانع‬ ‫زدایی ها و پش��تیبانی ها برای تولید کشور نام گذار شده اما‬ ‫صنایع کش��ور حال و روز چندان خوشی ندارند؛ در ‪ ۴‬ماه‬ ‫گذشته از امسال در کنار خیز موج های مختلف کرونا‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫روزنامه‬ ‫اقتصادی معدن‬ ‫و صنایع معدنی ایران‬ ‫نایاب ش��دن س��یمان و افزایش نرخ عجیب و غریب ان‬ ‫در یک هفته گذش��ته س��واالت زیادی را در ذهن مردم به‬ ‫وجود اورده که دلیل نب��ود نظارت و این افزایش ناگهانی‬ ‫نرخ چیست و ایا این نبود نظارت و افزایش قیمت ها تداوم‬ ‫دارد؟ ساخت وس��از عمران��ی در هر ش��رایطی نیاز به یک‬ ‫س��ری مصالح دارد که باید تامین ش��ود تا یک بنا ساخته‬ ‫‪ 6‬شود‪ .‬یکی از مصالح ساختمانی که در امر ساخت وساز‪...‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 6‬مرداد ‪ 17 1400‬ذی الحجه ‪ 28 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال چهارم شماره ‪8 656‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫«روزگار معدن» راهکارهای هدایت نقدینگی به سوی تولید را بررسی کرد‬ ‫تیتر های روز‬ ‫نسخه ورود سرمایه‬ ‫به بخش معدن‬ ‫یک��ی از مش��کالت مهمی که فعالی��ت معادن‬ ‫به ویژه مع��ادن کوچک مقیاس را متوقف می کند‪،‬‬ ‫نبود نقدینگی و س��رمایه مناس��ب است‪ .‬در این‬ ‫زمینه چندی پیش مع��اون طرح و برنامه وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در جلسه کارگروه تامین‬ ‫مالی خبر از هدایت س��رمایه های خرد مردمی به‬ ‫سمت تولید از طریق تامین مالی جمعی‪...‬‬ ‫سیاه وسفید رشد نقدینگی‬ ‫سرمقاله‬ ‫بازار فوالد‪ ،‬مکانی‬ ‫برای سفته بازی نیست‬ ‫علی محمد زمانی‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرعامل شرکت‬ ‫صبا فوالد زاگرس‬ ‫‪3‬‬ ‫تولید در انتظار نقدینگی‬ ‫طی س��ال های اخی��ر بارها از رش��د نقدینگی‬ ‫به عن��وان عامل��ی منف��ی در اقتصاد کش��ور یاد‬ ‫ش��ده اس��ت که تاثیر منفی بس��زایی ب��ر روند‬ ‫تولی��د دارد‪ .‬این رش��د نقدینگ��ی عموما با تورم‬ ‫همراه می ش��ود و ارزش پ��ول ملی را تحت تاثیر‬ ‫قرار می دهد‪ .‬در چنین شرایطی مردم و صاحبان‬ ‫سرمایه با هدف از دست نرفتن ارزش دارایی های‬ ‫خود یا با هدف کس��ب سودهای قابل توجه اقدام‬ ‫به خرید و فروش کاالهای‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫گنجینه معادن‪ ،‬به نام‬ ‫تویسرکان به کام دیگران!‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫شهرس��تان تویس��رکان عالوه بر برخورداری‬ ‫از طبیع��ت‪ ،‬اقلی��م و اب و هوای��ی دلپذی��ر و‬ ‫مس��حور کننده و اثار متعدد تاریخی و فرهنگی‬ ‫از معادن غنی خدادای نیز برخوردار اس��ت که‬ ‫البته عایدی خاصی از انها نصیبش نمی ش��ود!‬ ‫روانبخش نورعلیئی‪ ،‬رئیس اداره صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت تویسرکان در اظهارات خود‪...‬‬ ‫ج��ذب نقدینگی به ب��ازار ف��والد و کاالهای‬ ‫واس��طه ای همچ��ون مقاطع ف��والدی وجاهت‬ ‫ن��دارد‪ .‬البته س��رمایه س��رگردان ی��ا نقدینگی‬ ‫جذب محص��والت نهایی با قابلیت انبار کردن و‬ ‫امکان تبادل عام همچ��ون خودرو‪ ،‬لوازم خانگی‬ ‫و‪ ...‬جذب می ش��ود اما فوالد داس��تان متفاوتی‬ ‫دارد‪ .‬صرف��ا کارخانه های نورد و تولیدکنندگانی‬ ‫که قابلیت تولید میلگرد و سایر مقاطع فوالدی‬ ‫را دارن��د‪ ،‬امکان خرید ش��مش ف��والد را دارند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال‪ ،‬س��ازندگان و فع��االن صنعت‬ ‫ساخت وس��از نی��ز اق��دام به خری��د محصوالت‬ ‫ف��والدی می کنند‪ .‬این خرید هر س��اله رش��د‬ ‫می یابد؛ رشد یادشده از افزایش نقدینگی نشات‬ ‫نمی گیرد‪ ،‬بلکه از جریان رو به رشد ساخت وساز‬ ‫حکایت دارد‪ .‬عموما مردم عادی نمی توانند اقدام‬ ‫به خرید‪ ،‬انبار و فروش محصوالت فوالدی کنند؛‬ ‫یعنی بازار فوالد بازار سفته بازی نیست‪.‬‬ ‫در حال��ت کل��ی‪ ،‬افرادی ک��ه در ای��ن بازار‬ ‫حض��ور دارند یا تجار ش��بکه توزیع هس��تند یا‬ ‫تولیدکنن��دگان‪ .‬هیچ کدام از این ‪ ۲‬گروه نیز در‬ ‫ش��رایط اقتصادی کنونی سرمایه موردنیاز برای‬ ‫خرید و انبار بیش از ان��دازه محصول را ندارند‪،‬‬ ‫پ��س تقاضای ب��ازار فوالد ناش��ی از منابع مالی‬ ‫سرگردان نیست‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ صفحه 1 ‫فعاالن صنعت فوالد در گفت وگو با «روزگار معدن» تاکیدکردند‬ ‫تولید در انتظار نقدینگی‬ ‫اخبار‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 17‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 28‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪656‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫بازار فوالد‪ ،‬مکانی‬ ‫برای سفته بازی نیست‬ ‫خبر‬ ‫صرفه جویی ارزی‬ ‫با بومی سازی در بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی‬ ‫در س��ال جاری نزدی��ک ب��ه یک میلی��ارد دالر‬ ‫صرفه جویی ارزی ناش��ی از بومی س��ازی و توسعه‬ ‫توان ساخت داخل در بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬به اعتقاد کارشناس��ان با توجه‬ ‫به وضعیتی که کشور در تامین ارز مورد نیاز برای‬ ‫صنایع دارد‪ ،‬به طور قطع بدون بومی سازی‪ ،‬رسیدن‬ ‫به افق چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬دور از دس��ترس خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫در همی��ن پیوند‪ ،‬ایمی��درو از ابتدای پارس��ال‬ ‫سیاس��ت بومی س��ازی و توسعه س��اخت داخل را‬ ‫ب��ر مبن��ای اه��داف کالن وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اب�لاغ ک��رد و بر اس��اس ان عملک��رد‬ ‫ش��رکت های زیرمجموع��ه را دریاف��ت و پای��ش‬ ‫می کند‪ .‬ش��رکت های معدن��ی و صنعتی گل گهر‪،‬‬ ‫فوالد خوزس��تان‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬ملی صنایع مس‬ ‫ایران‪ ،‬ذوب اهن‪ ،‬فوالد هرمزگان ‪ ،‬معدنی و صنعتی‬ ‫چادرمل��و‪ ،‬فوالد خراس��ان و الومین��ای ایران در‬ ‫این مدت به ترتیب ب��ا تامین قطعات و تجهیزات‬ ‫مورد نیاز از س��ازندگان داخل��ی‪ ،‬عالوه بر حمایت‬ ‫از تولیدکنن��دگان کش��ورمان‪ ،‬به اج��رای برنامه‬ ‫بومی سازی پرداخته اند‪.‬‬ ‫طبق برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬امسال بومی سازی‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیون دالری قطعه و فرایند تولید‬ ‫انجام خواهد شد و با احتساب بومی سازی هایی که‬ ‫در طرح های توسعه ای انجام می شود‪ ،‬در سال جاری‬ ‫نزدیک به یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی ناشی‬ ‫از بومی سازی و توسعه توان ساخت داخل خواهیم‬ ‫داش��ت‪ .‬این در حالی است که پارسال نیز بیش از‬ ‫‪ ۶۱۷‬میلیون دالر صرفه جویی ارزی از محل اجرای‬ ‫سیاست های بومی سازی توسط شرکت های بزرگ‬ ‫ایجاد ش��د‪ .‬یکی از اثرات س��رمایه گذاری و توسعه‬ ‫بخ��ش معدن و صنایع معدنی ایجاد زمینه ای برای‬ ‫ارزاوری و در عی��ن حال جلوگیری از خروج ارز از‬ ‫کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی بوده است‪ .‬پارسال‬ ‫با وجود تش��دید تحریم ها‪ ،‬این ح��وزه ‪ 7‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر ارزاوری حاص��ل از صادرات‬ ‫برای کشور به دنبال داشت‪ .‬این در حالی است که‬ ‫س��ال پیش از ان این حوزه توانسته بود نزدیک به‬ ‫‪۱۰‬میلیارد دالر ارزاوری برای کش��ور داشته باشد‪.‬‬ ‫این امر عالوه بر ورود ارز به کشور‪ ،‬کاهش وابستگی‬ ‫ب��ه درامدهای نفتی را نیز در پی داش��ته اس��ت و‬ ‫انتظار می رود امس��ال نیز ش��اهد افزایش ارزاوری‬ ‫این بخش از اقتصاد برای کشور باشیم‪.‬‬ ‫امروز افزون بر ‪ ۶۰‬میلیارد تن ذخیره معدنی در‬ ‫سطح کشور شناس��ایی شده که از این رقم حدود‬ ‫‪ ۳۷‬میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است‪.‬‬ ‫شمار مواد معدنی اکتشافی در کشور ‪۶۸‬ماده است‬ ‫که س��هم مصالح ساختمانی نسبت به فلزی غالب‬ ‫اس��ت‪ .‬ایران دارای ‪ ۱۰‬ه��زار و ‪ ۴۰۰‬معدن دارای‬ ‫پروانه بهره برداری اس��ت که ‪ 5‬هزار و ‪ ۶۰۰‬معدن‬ ‫ان فعال است‪.‬‬ ‫ط��ی س��ال های اخی��ر بارها از رش��د‬ ‫نقدینگ��ی به عن��وان عامل��ی منف��ی‬ ‫در اقتص��اد کش��ور ی��اد ش��ده اس��ت‬ ‫ک��ه تاثی��ر منف��ی بس��زایی ب��ر رون��د‬ ‫تولید دارد‪.‬‬ ‫این رش��د نقدینگ��ی عموما ب��ا تورم‬ ‫همراه می شود و ارزش پول ملی را تحت‬ ‫تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی م��ردم و صاحبان‬ ‫س��رمایه با هدف از دس��ت نرفتن ارزش‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫ادامه از صفحه اول‬ ‫البته ما س��ال گذش��ته و در دوره هایی تقاضای‬ ‫کاذب را در بازار فوالد شاهد بودیم اما این تقاضا از‬ ‫پول نشات نمی گرفت‪ ،‬بلکه محدودیت و مهندسی‬ ‫عرض��ه این ش��رایط را فراهم کرده ب��ود‪ .‬در واقع‬ ‫تولیدکنن��ده صنایع پایین دس��تی ترجیح می داد‬ ‫تقاضای خود را ب��رای خرید از بورس بیش از نیاز‬ ‫ثب��ت کند ت��ا در نهایت بتواند به ان��دازه نیاز خود‬ ‫محصول را خریداری کند‪ .‬علت این امر محدودیت‬ ‫و مهندس��ی عرضه مواد اولیه بود و نه سفته بازی‪.‬‬ ‫کما اینکه چنین شرایطی در بازار میلگرد مشاهده‬ ‫و به ندرت ‪ ۱۰۰‬درصد میلگرد عرضه شده در بورس‬ ‫کاال معامله می ش��ود؛ بنابرای��ن نمی توان با همان‬ ‫چش��می ک��ه دالر و طال می نگریم‪ ،‬ب��ه فوالد هم‬ ‫نگریست‪.‬‬ ‫به عالوه انکه تف��اوت نرخ میلگرد در بورس کاال‬ ‫و بازار ازاد محدود اس��ت؛ در م��واردی حتی این‬ ‫محصول در بازار با نرخ پایین تر از بورس به فروش‬ ‫می رس��د درنتیج��ه جایی برای س��وددهی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬این بازار کششی برای ورود نقدینگی و پول‬ ‫س��رگردان را ندارد‪ .‬تنها در برخی از شرایط خاص‬ ‫مثل این روزها که تامین برق صنایع با چالش های‬ ‫جدی روبه رو می شود‪ ،‬شاهد کم وکاست محصوالت‬ ‫فوالدی هستیم‪.‬‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫دارایی ه��ای خ��ود ی��ا با هدف کس��ب‬ ‫س��ودهای قابل توج��ه اقدام ب��ه خرید و‬ ‫فروش کاالهای واسطه ای با هدف کسب‬ ‫بیش��ترین درام��د در کوتاه تری��ن زمان‬ ‫ممکن می کنند‪.‬‬ ‫این دس��ت اقدامات همچون تیشه بر‬ ‫ریشه اقتصاد کشور زده می شود‪.‬‬ ‫ب��ا وج��ود ای��ن‪ ،‬برخ��ی فع��االن‬ ‫اقتص��اد اعتق��اد دارن��د می ت��وان ای��ن‬ ‫نقدینگ��ی را ب��ه مس��یر صحی��ح‬ ‫یعن��ی تولی��د وارد ک��رد و از ان به��ره‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫تولید سودده نیست‬ ‫ان��وش رحام دبیر س��ندیکای تولیدکنندگان لوله و‬ ‫پروفی��ل فوالدی ایران در گفت وگو با «روزگار معدن»‬ ‫تاکید کرد‪ :‬افزایش نقدینگی زمینه تالطم در برخی از‬ ‫بازارها را فراهم می کند‪ .‬اما اساسا هدایت این نقدینگی‬ ‫س��رگردان به س��مت تولید‪ ،‬ممکن ب ه نظر نمی رس��د‬ ‫چراک��ه صاحب��ان نقدینگی در بازاره��ای زودبازده به‬ ‫دنبال کسب س��ود قابل توجه هس��تند‪ .‬درنتیجه امکان جذب‬ ‫این س��رمایه به تولی��د وجود ندارد مگر در قال��ب اعتباری که‬ ‫به واحدهای تولیدی اعطا ش��ود‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬در مواردی‬ ‫شاهد هس��تیم از فوالد با عنوان کاالی سرمایه ای یاد می شود؛‬ ‫بدی��ن معنی که این محصوالت از مان��دگاری باالیی برخوردار‬ ‫هستند و فس��ادپذیر نیز نیس��تند؛ بنابراین می توانند به عنوان‬ ‫کاالیی س��رمایه ای و با قابلیت احتکار ش��ناخته شوند‪ .‬اما این‬ ‫ت چراکه تجربه چنین موضوعی در بازار‬ ‫س��ناریو واقعی نیس�� ‬ ‫فوالد فراگیر نیس��ت‪ .‬رحام گفت‪ :‬دلیل اصلی انکه بهای فوالد‬ ‫متناس��ب با رشد نقدینگی در کش��ور باال رفت‪ ،‬فرمول تعیین‬ ‫به��ای این محصول اس��ت‪ .‬درواقع بهای فوالد ب��ه نرخ ارز گره‬ ‫خورده اس��ت‪ .‬همین موضوع نیز موجب ش��د اثرات کم ارزش‬ ‫ش��دن نرخ ریال خود را بر بازار فوالد نیز نش��ان دهد‪ .‬بنابراین‬ ‫اینکه تصور کنیم نقدینگی س��رگردان وارد بازار فوالد ش��ده و‬ ‫ان را بر هم زده اش��تباه اس��ت‪ .‬علت اصلی بر هم خوردن بازار‬ ‫فوالد‪ ،‬دخالت های دستوری سیاست گذاران است‪ .‬این دخالت ها‬ ‫زمینه کمب��ود را در بازارهای مختلف فراهم می کند‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی تولیدکنندگان در حلقه های پایین دستی نیز از تامین‬ ‫م��واد اولیه م��ورد نیاز خود ب��رای تولید باز می مانند و مس��یر‬ ‫سرمایه سرگردان جذب بازار فوالد شد‬ ‫ارزش افرینی دشوار می شود؛ یعنی سوددهی کاذب و‬ ‫سوداگری مانع توسعه تولید در واحدهای پایین دستی‬ ‫می شود‪ .‬بهترین راهکار برای رفع این چالش نیز ایجاد‬ ‫بس��تری قابل کنترل و نظارت اس��ت‪ .‬دبیر سندیکای‬ ‫تولیدکنن��دگان لول��ه و پروفیل فوالدی خاطرنش��ان‬ ‫کرد‪ :‬انچه سیاست گذاران و دولتمردان از ان با عنوان‬ ‫هدایت نقدینگی به سمت تولید یاد می کنند‪ ،‬خطای محاسباتی‬ ‫اس��ت‪ .‬حتی ورود نقدینگی ب��ه بازارهای مال��ی همچون بازار‬ ‫س��رمایه نیز عوارضی را به همراه دارد؛ کما اینکه تجربه ‪ ۲‬سال‬ ‫گذشته و تشویق مردم برای ورود پول خود به بازار بورس ان را‬ ‫تصدیق می کند‪ .‬بدون تردید بورس محل مناس��بی برای جذب‬ ‫ت اما هجوم یکباره همین سرمایه ها‬ ‫س��رمایه و توسعه تولید اس ‬ ‫به بورس نیز به دلیل انکه تولید بازدهی مناسبی را در کشور ما‬ ‫ندارد؛ پس از مدتی صاحبان سرمایه را با چالش روبه رو می کند‪.‬‬ ‫درواقع س��ود مورد انتظار صاحبان سرمایه تامین نمی شود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬نرخ بهره بانکی در کش��ور ما به قدری جذاب اس��ت که‬ ‫کمتر نقدینگی ریسک تولید را می پذیرد‪.‬‬ ‫توج��ه به این نکته ضروری ب ه نظر می رس��د که فعالیت های‬ ‫تولیدی در کش��ور ما با ریس��ک قابل توجهی همراه هستند؛ در‬ ‫همین حال حاشیه س��ود محدودی نیز دارد‪ .‬این فعال صنعت‬ ‫فوالد در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬متاسفانه سیاست های پولی در‬ ‫کشور به گونه ای است که با ایجاد موج های تورمی انگیزه برای‬ ‫ایجاد بازارس��ازی و سوداگری کاذب فراهم می شود‪ .‬این چالش‬ ‫رون��د تولید و فعالیت در حوزه ه��ای مختلف را تحت تاثیر قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫اکب��ر فرضی موالن‪ ،‬کارش��ناس صنعت فوالد در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا «روزگار معدن» اظهار ک��رد‪ :‬اقتصاد‬ ‫ای��ران از یک س��و با رکود و از س��وی دیگر با تورم‬ ‫همراه اس��ت‪ .‬در این س��ال ها تالش شده با تشدید‬ ‫تورم ب��ه برون رفت از رکود کمک و در ادامه زمینه‬ ‫کاهش تورم را فراهم کرد‪ .‬در همین حال در س��ایه‬ ‫رش��د نقدینگی با چالش کاه��ش ارزش پول ملی روبه رو‬ ‫شدیم؛ هرچند از این چالش برای رشد صادرات و و رونق‬ ‫فروش خارجی و به دنب��ال ان افزایش تولید بهره گرفته‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬افزایش نقدینگی که در اختیار مردم‬ ‫قرار دارد؛ در راس��تای سیاس��ت های پول��ی و مالی دولت‬ ‫حاصل ش��ده اس��ت‪ .‬اما جذب این نقدینگی ب��ر تولید یا‬ ‫واس��طه گری اهمیت دارد و اثرات متفاوت��ی را بر اقتصاد‬ ‫وارد می کند‪ .‬ما در کش��ور ش��اهد نقدینگی س��رگردانی‬ ‫هس��تیم که ج��ذب بازاره��ای مختلف مس��کن‪ ،‬دالر و‪...‬‬ ‫می ش��ود‪ .‬مردم نگران س��رمایه خود هس��تند و در تالش‬ ‫هستند با خرید و فروش این محصوالت سرمایه ای ارزش‬ ‫پول خود را حفظ کنن��د‪ .‬بنابراین دولت ها باید به گونه ای‬ ‫عم��ل کنند که اعتم��اد مردم جلب و زمین��ه جذب این‬ ‫س��رمایه به بخش تولید فراهم ش��ود‪ .‬در همین حال باید‬ ‫تاکید کرد جذب س��رمایه به تولی��د نیاز به الزاماتی دارد؛‬ ‫یعنی چنانچه ش��رایط کس��ب وکار و صادرات رونق یابد‪.‬‬ ‫می توان ازاین شرایط به بهترین نحو استفاده کرد‪ .‬تسهیل‬ ‫ش��رایط صادرات و فروش محص��والت در بازار بین المللی‬ ‫یکی از مهم ترین مسائلی است که رونق تولید‬ ‫را تسهیل می کند‪ .‬اما متاس��فانه نه تنها اقدام‬ ‫مثبت��ی در این حوزه اجرایی نمی ش��ود بلکه‬ ‫با گذش��ت ‪ ۴‬ماه از س��ال همچن��ان در حوزه‬ ‫ارزش گ��ذاری گمرکی محص��والت فوالدی با‬ ‫چالش های جدی روبرو هستیم‪ .‬تولید و شروع‬ ‫فعالیت در ایران به کسب انواع مجوزهای مختلف بستگی‬ ‫دارد‪ .‬در همین حال باید انواع زیرس��اخت های الزم برای‬ ‫کسب وکارها فراهم شود؛ یعنی درمجموع می توان این طور‬ ‫نتیجه گرفت که تولید در ایران با چالش های جدی همراه‬ ‫است‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫طی س��ال های گذشته همپای رشد نقدینگی در کشور‬ ‫بر قیمت اهن االت نیز افزوده ش��ده اس��ت‪ .‬برخی فعاالن‬ ‫اقتصاد معتقد هستند در چنین فضایی فوالد نیز به واسطه‬ ‫ماندگاری باالیی که دارد به کاالیی س��رمایه ای بدل شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما عده ای دیگر ضمن رد این ادعا معتقد هس��تند رشد‬ ‫قیمت فوالد و محصوالت فوالدی به افزایش نرخ دالر گره‬ ‫خورده اس��ت‪ .‬درواقع ارز نقش کاالی س��رمایه ای را دارد‬ ‫و اثرات رش��د ان بر بازار محصوالت ف��والدی نیز نمایان‬ ‫می شود‪ .‬هرکدام از ‪ ۲‬مورد یاد شده که باشد انتظار می رود‬ ‫زمینه رفع این چالش فراهم شود‪.‬‬ ‫غلبه فوالد سبا بر تحریم و بحران کرونا‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه از روند تکمیل پروژه نصب‬ ‫قفسه شماره ‪ ۷‬و نوس��ازی و تعویض اتوماسیون نورد گرم و‬ ‫همچنین ریومپ خط ریخته گری ش��ماره یک مجتمع فوالد‬ ‫سبا بازدید به عمل اورد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ف��والد مبارک��ه‪ ،‬حمیدرضا‬ ‫عظیمی��ان در بازدی��د از پ��روژه نصب قفس��ه ش��ماره ‪ ۷‬و‬ ‫نوسازی و تعویض اتوماس��یون نورد گرم و همچنین ریومپ‬ ‫خط ریخته گری ش��ماره یک مجتمع فوالد س��با با اشاره به‬ ‫اهمیت ای��ن پروژه ها اظه��ار کرد‪ :‬از خردادماه امس��ال این‬ ‫پروژه ه��ا در ی��ک ب��ازه ‪۴۵‬روزه هدف گذاری ش��ده بود اما‬ ‫خوشبختانه با همت و تخصص تالشگران مجتمع فوالد سبا‬ ‫این توس��عه حتی ‪ ۴‬روز پیش از موع��د مقرر به بهره برداری‬ ‫رس��ید‪ .‬وی با اش��اره ب��ه وجود عوام��ل بازدارن��ده از جمله‬ ‫تحریم ها و ش��یوع وی��روس کرونا در پروژه تکمیل توس��عه‬ ‫نوردگرم و ریخته گری مجتمع فوالد س��با اف��زود‪ :‬با اجرای‬ ‫پ��روژه نص��ب قفس��ه ‪ ۷‬ن��ورد گرم ای��ن مجتمع ع�لاوه بر‬ ‫تس��هیل ن��وردکاری‪ ،‬کیفیت ورق های تولی��دی نیز افزایش‬ ‫می یاب��د؛ خط ریخته گری ش��ماره یک مجتمع فوالد س��با‬ ‫همچ��ون خط ش��ماره ‪ ۲‬به روزرس��انی ش��ده ک��ه قطعا در‬ ‫تحق��ق افزای��ش میزان تولی��د در س��ال جاری نقش موثری‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارک��ه ضمن قدردانی از تالش‬ ‫متخصصان و پرس��نل مجتمع فوالد س��با و کلیه پیمانکاران‬ ‫ای��ن مجتمع گفت‪ :‬قطعا تالش کارشناس��ان فوالد س��با در‬ ‫تحق��ق این توس��عه موثر بوده که امی��دوارم در این مجتمع‬ ‫بتوانی��م با تمام توان به ظرفیت هدف گذاری ش��ده تولید در‬ ‫س��ال جاری دس��ت یابیم‪ .‬مصطفی عطایی پور‪ ،‬مدیر مجتمع‬ ‫فوالد س��با نیز با اش��اره ب��ه بهره ب��رداری از ای��ن پروژه ها‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با انجام ریومپ ریخته گری خط شماره یک‬ ‫و ب��ا افزایش ضخامت تختال از ‪ ۶۲‬به ‪ ۷۵‬میلی متر و تختال‬ ‫ورودی ب��ه نورد از ضخامت ‪ ۵۰‬به ‪ ۵۵‬تا ‪ ۶۰‬میلی متر‪ ،‬موفق‬ ‫به تولید ظرفیت اس��می (یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن) فوالد‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی ضمن ابراز امیدواری برای رس��یدن به ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۲‬میلی��ون تن فوالد در س��ال های اتی با اعمال تغییرات در‬ ‫این واحد صنعتی‪ ،‬اذعان داش��ت‪ :‬یکی از مواردی که برنامه‬ ‫توس��عه ‪ ۵‬س��اله اخی��ر در این واح��د صنعتی را ب��ه تاخیر‬ ‫انداخت‪ ،‬عطش بازار ب��ه تولید ورق بود‪ .‬مدیر مجتمع فوالد‬ ‫سبا اضافه کرد‪ :‬توسعه اصالحات و تکمیل خطوط نورد گرم‬ ‫با اعتمادبخشی مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬همت باالی‬ ‫پرسنل فوالد سبا و پیمانکاران مربوطه و همچنین همکاری‬ ‫سایر متخصصان شرکت فوالد مبارکه محقق شد‪.‬‬ ‫خسارت ‪ ۷۰۰‬میلیون دالری خاموشی ها به صنعت فوالد‬ ‫عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد گفت‪ :‬کاهش تولید ‪ ۳‬میلیون‬ ‫تن��ی ناش��ی از قطعی برق موجب زی��ان ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۷۵۰‬دالر در هر‬ ‫تن شد و مجموعا خسارتی حدود ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر را به صنایع‬ ‫فوالد وارد اورده است‪.‬‬ ‫نادر س��لیمانی در گفت وگو با فوالدبان افزود‪ :‬بر اس��اس س��ند‬ ‫چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬میزان تولید فوالد کش��ورباید به ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن برس��د‪ ،‬حجم تولید درزنجیره فوالد با رش��د ‪ ۱۳‬درصدی در‬ ‫س��ال گذشته محقق ش��د اما قطعی برق در یک ماه اخیرموجب‬ ‫عقب مان��دن ح��دود ‪ ۳‬میلیون تن از تولید محصول نهایی ش��د‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کاهش تولید ‪ 3‬میلیون تنی ناشی از قطعی برق‬ ‫موجب زیان ‪ ۷۰۰‬تا ‪ ۷۵۰‬دالر در هر تن ش��ده است که مجموعا‬ ‫خس��ارتی حدود ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر را به صنایع فوالد وارد اورده‬ ‫اس��ت‪ .‬عضو انجمن تولیدکنندگان فوالد گفت‪ :‬خس��ارت حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلیون دالری ناشی از کاهش تولید محصوالت نهایی رقمی‬ ‫اس��ت که بدون در نظر گرفتن عوام��ل دیگر مانند کاهش تولید‬ ‫محصوالت میانی فوالدی‪ ،‬کاهش اشتغال و توسعه محاسبه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به افزایش نرخ محصوالت ف��والدی در بازار‬ ‫داخل ناشی از قطعی برق افزود‪ :‬استمرار قطع برق صنایع موجب‬ ‫از دس��ت رفتن برنامه های تولیدی و درامد کارخانه های تولیدی‬ ‫خواه��د ش��د‪ ،‬ضمن اینکه مردم ه��م از افزایش قیمت ها متضرر‬ ‫می ش��وند‪ .‬عضو انجمن تولیدکنن��دگان فوالد تصریح کرد‪ :‬حتی‬ ‫اگر خاموشی ها به پایان برسد نرخ محصوالت فوالدی به عددهای‬ ‫قبلی خود باز نخواهد گشت و در درازمدت هم کاهش نرخ به علت‬ ‫شرایط حاکم روانی به صورت چرخ دنده ای خواهد بود‪ .‬سلیمانی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ش��رایط روانی حاکم بر بازار مانع از کاهش قیمت ها و‬ ‫بازگشت قیمت ها به نقطه اول خود خواهد شد و تا زمانی که بازار‬ ‫به حل مس��ائل و مشکالت تولید اطمینان یابد و عرضه افزایشی‬ ‫شود شرایط افزایشی نرخ بر بازار حاکم خواهد بود‪.‬‬ ‫پیگیری وزارت صنعت برای تامین برق صنایع‬ ‫معاون دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫قطعی برق و کاهش تولید س��یمان را یکی از دالیل نوسانات‬ ‫نرخ سیمان در روزهای اخیر عنوان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬فرهاد رحمانی با بیان اینکه درحال حاضر‬ ‫‪ ۸۰‬واحد سیمانی فعال در کشور با ظرفیت تولید ‪ ۸۸‬میلیون‬ ‫ت��ن وجود دارد گفت‪ :‬برنامه تولی��د ‪ ۱۴۰۰‬برای این واحدها‬ ‫بالغ بر ‪ ۷۲‬میلیون تن در نظر گرفته شده است که در صورت‬ ‫نیاز و وجود ش��رایط تولید قابل ارتقا تا میزان ‪ ۷۵‬میلیون تن‬ ‫نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹برنامه ریزی تولید ‪ ۷۲‬میلیون تن سیمان‬ ‫معاون دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫با تاکید بر اینکه تمام تولید س��یمان کش��ور وارد بازار (بازار‬ ‫صادرات و بازار داخلی) می ش��ود می��زان صادرات در ‪ ۳‬ماهه‬ ‫نخس��ت امس��ال را به ترتیب حدود یک میلیون و ‪ ۱۶۰‬هزار‬ ‫تن اعالم کرد و افزود‪ :‬میزان نیاز بازار داخل در ابتدای س��ال‬ ‫گذش��ته حدود ‪ ۵۵‬میلیون تن بوده است که در انتهای سال‬ ‫گذش��ته با افزایش ‪ ۵‬درصدی به ‪ ۵۸‬میلیون تن رسید؛ برای‬ ‫امس��ال نیز تولید ‪ ۶۰‬میلیون تنی پیش بینی شده است که با‬ ‫برنامه ریزی تولید ‪ ۷۲‬میلیون تنی س��یمان‪ ۱۲ ،‬میلیون تن‬ ‫سیمان برای صادرات خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تولید سیمان به دلیل قطعی برق‬ ‫رحمانی یک��ی از دالیل اصلی افزایش ن��رخ را قطعی برق‬ ‫عن��وان کرد و با توضیح اینکه در زمس��تان س��ال گذش��ته‬ ‫(‪۲۳‬دی ماه تا ‪ ۱۸‬بهمن ماه)‪ ،‬قطعی برق باعث شد ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تن سیمان تولید نش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این اتفاق باعث ایجاد‬ ‫یک بازار سیاه در ان مقطع شد که با بهبود شرایط و افزایش‬ ‫تولید‪ ،‬نیاز بازار پوشش و مشکالت برطرف شد؛ درحال حاضر‬ ‫دوب��اره ای��ن اتفاق افتاده اس��ت و در طول ‪ ۲‬هفته گذش��ته‬ ‫واحدهای س��یمانی با ‪ ۱۰‬درصد دیماند فعالیت می کنند که‬ ‫در چند روز گذشته به ‪ ۵۰‬درصد دیماند افزایش پیدا کرد اما‬ ‫دوباره از فعالیت این واحدها با ‪ ۱۰‬درصد دیماند مجاز است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر نقش و اهمیت تامین برق و انرژی در صنعت‬ ‫سیمان‪ ،‬از تولید سیمان در واحدهای تولیدی با کمک ذخیره‬ ‫‪۹‬میلیون تنی کلینکر این واحدها خبر داد که در طول ‪۲‬هفته‬ ‫اخیر به ‪ ۸‬میلیون تن کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫معاون دفت��ر صنایع غی��ر فلزی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تج��ارت با ی��اد اوری افزایش ‪ ۲۹‬درصدی تولید س��یمان در‬ ‫خ��رداد م��اه اظهار کرد‪ :‬در ص��ورت ادامه قطع��ی برق برای‬ ‫واحدهای تولیدی س��یمان‪ ،‬موجودی ‪ ۸‬میلیون تنی کلینکر‪،‬‬ ‫حداقل تا یک ماه و نیم می تواند تولید سیمان را پوشش دهد‪.‬‬ ‫رحمان��ی در بخ��ش دیگ��ر صحبت ه��ای خود ب��ر تالش‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در خص��وص تامین برق‬ ‫واحدهای تولید س��یمان و فوالد تاکید کرد و گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫سیاست های گرفته شده مبنی بر حفظ برق خانگی و کاهش‬ ‫برق صنعت‪ ،‬برق صنعت سیمان و فوالد نیز کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ضرورت مشخص شدن سازوکار عرضه سیمان‬ ‫در بورس‬ ‫وی در ادام��ه از مخالفت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫خصوص عرضه سیمان در بورس کاال به دلیل مشخص نبودن‬ ‫ساز و کارهای ان خبر داد و بیان کرد‪ :‬یکی از دالیل افزایش‬ ‫نرخ س��یمان‪ ،‬عرض��ه ان در بورس کاالس��ت؛ درحال حاضر‬ ‫موجودی‪ ،‬خریدار و چگونگی خرید روش��ن و ش��فاف نیست‬ ‫و عالوه بر ان گرفتن کد بورس��ی زمان بر است و تاکنون هیچ‬ ‫جلس��ه ای برای مشخص کردن سازوکارهای ان برگزار نشده‬ ‫اس��ت‪ .‬براس��اس توضیحات رحمانی هزینه تمام شده تولید‬ ‫س��یمان بین ‪ ۱۹۰‬تا ‪ ۲۳۰‬هزار تومان براورد ش��ده اس��ت و‬ ‫درحال حاضر س��یمان فله به نرخ ‪ ۳۰۸‬هزار تومان و سیمان‬ ‫پاکتی ‪ ۴۲۰‬هزار تومان عرضه می شود؛ عالوه بر ان‪ ،‬از ‪ ۲‬سال‬ ‫پیش با خروج سیمان از سبد حمایتی‪ ،‬این صنعت موظف به‬ ‫رعایت قیمت گذاری تحت سازمان حمایت از مصرف کننده و‬ ‫تولیدکننده می شود و صنعت سیمان برای رعایت این ضوابط‬ ‫و اینکه مشمول تعزیرات نشود‪ ،‬نرخ را تعیین می کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اس��تناد به برگزاری سال مالی شرکت های‬ ‫سیمانی موجود در بورس و سود باالی این صنعت‪ ،‬کشف نرخ‬ ‫سیمان در بورس را غیرالزم عنوان کرد و خواستار اصالح ان‬ ‫شد‪ .‬وی از برگزاری جلسات متعدد با وزارت نیرو در راستای‬ ‫ایجاد هماهنگی برای رفع مشکل تامین برق واحدهای تولید‬ ‫س��یمان خبر داد و گف��ت‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫پیشنهاد ‪ ۷۰‬درصد دیماند به صورت پایدار را ارائه داده است‬ ‫تا تولید تداوم داشته باشد و تقاضای بازار پاسخ داده شود اما‬ ‫هنوز به تفاهم نهایی در این خصوص نرس��یده ایم و جلسات‬ ‫برای اخذ تصمیم نهایی همچنان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ صفحه 2 ‫نسخه ورود سرمایه به بخش معدن‬ ‫معدن‬ ‫چهارشنبه‬ ‫ملیکا انصاری‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 17‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 28‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪656‬‬ ‫یکی از مش��کالت مهمی که فعالیت مع��ادن به ویژه معادن‬ ‫کوچک مقیاس را متوقف می کند‪ ،‬نبود نقدینگی و س��رمایه‬ ‫مناسب است‪.‬‬ ‫در ای��ن زمین��ه چن��دی پی��ش مع��اون ط��رح و برنام��ه‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در جلس��ه کارگ��روه‬ ‫تامی��ن مال��ی خب��ر از هدای��ت س��رمایه های خ��رد‬ ‫مردم��ی به س��مت تولی��د از طری��ق تامین مال��ی جمعی‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫در نگاه نخست به نظر می رسد این اقدام می تواند پاسخگوی‬ ‫نیاز این معادن باشد و انها را از ورشکستگی برهاند‪ ،‬اما الزم‬ ‫به توجه است که سرمایه های مردمی (چه منابع مالی و چه‬ ‫اعتماد انها به فعاالن معدنی) امانتی است که باید در جهت‬ ‫صیانت از انها تالش هدفمندی صورت گیرد‪.‬‬ ‫درباره ابعاد این اقدام وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مالحظاتی‬ ‫ک��ه باید در اجرای این طرح در نظر گرفته ش��ود‪« ،‬روزگار‬ ‫معدن» با کارشناسان و فعاالن معدنی گفت وگو کرد که در‬ ‫ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫افتتاح‬ ‫طرح های عمرانی‬ ‫گهرزمین‪ ،‬به زودی‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫نبود بستر مناسب سرمایه گذاری‬ ‫تامین مالی جمعی (‪)Crowdfunding‬‬ ‫ی��ا در اصطالح جمع س��پاری مالی یکی از‬ ‫روش ه��ای مت��داول بنگاه ه��ای اقتصادی‬ ‫برای تامین منابع مالی موردنیازشان است‬ ‫ک��ه این اقدام اغلب با جذب س��رمایه های‬ ‫عمومی صورت می پذیرد‪ .‬کوروش شعبانی‪،‬‬ ‫نایب رئی��س انجمن مس ای��ران و رئیس‬ ‫کمیت��ه هماتیت خان��ه معدن ای��ران در گفت وگو با‬ ‫«روزگار معدن» معادن کش��ور را یک فضای مناسب‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری عمومی معرفی ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫ایران دارای ذخایر غنی معدنی است و الزام بهره وری‬ ‫ل انکار اس��ت‪ ،‬اما برخی‬ ‫مناس��ب از این منابع غیرقاب ‬ ‫معادن بنا به دالیل مختلف اقتصادی‪ ،‬دچار مشکالتی‬ ‫در فعالیت های خود ش��ده اند که با تزریق منابع مالی‬ ‫مناسب‪ ،‬گره کار انها باز خواهد شد‬ ‫نایب رئیس انجمن مس ایران افزود‪ :‬معادن کشور‬ ‫بستری مناسب برای سرمایه گذاری هستند و نباید از‬ ‫این بنگاه های مهم اقتصادی غافل ش��د‪ ،‬اما نباید این‬ ‫موض��وع را فراموش کرد که برای ورود س��رمایه های‬ ‫خ��رد مردمی به بخش معدن هنوز بس��تر مناس��بی‬ ‫فراهم نش��ده و ب��دون در نظر گرفتن زیرس��اخت ها‬ ‫نمی توان به س��مت اجرایی ش��دن این طرح حرکت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته هماتیت خانه معدن ایران با اش��اره‬ ‫ب��ه اینک��ه پی��ش از ترغیب م��ردم ب��ه وارد کردن‬ ‫سرمایه های ش��ان به بخ��ش معدن‪ ،‬بای��د تمهیدات‬ ‫مناسبی برای جذب‪ ،‬بهره وری مناسب از منابع مالی‬ ‫و س��ازکار بازپرداخت انها اندیش��یده شود‪ ،‬افزود‪ :‬بنا‬ ‫بر نظر کارشناس��ان اقتصادی‪ ،‬انبوه منابع مالی به هر‬ ‫سمتی که برود‪ ،‬باعث تخریب ان بازار می شود‪.‬‬ ‫به گفت��ه ش��عبانی یک��ی از پیامده��ای مثب��ت‬ ‫جمع سپاری سرمایه های مردمی جلوگیری از انباشته‬ ‫ش��دن منابع مالی انبوه در یک بنگاه اقتصادی است‪،‬‬ ‫اما باید خاطرنشان کرد هنوز زیرساخت مناسبی برای‬ ‫حضور مردم و ورود س��رمایه های انها مهیا نیست؛ به‬ ‫ورود معادن راکد به بورس‬ ‫بیانی دیگر‪ ،‬بستر قابل اتکایی وجود ندارد تا‬ ‫افراد بتوانند سرمایه های خرد را با اطمینان‬ ‫وارد بخش معدن کنند‪ ،‬به همین دلیل در‬ ‫گام نخست باید این زمینه ها فراهم شود و‬ ‫سپس مردم را به سرمایه گذاری و ورود به‬ ‫بخش معدن ترغیب و تشویق کنیم‪.‬‬ ‫‹ ‹راهکارهای تامین زیرساخت ها‬ ‫نایب رئی��س انجم��ن م��س ای��ران در ادام��ه ب��ه‬ ‫راه حل های مهیاسازی شرایط برای ورود سرمایه های‬ ‫مردمی اش��اره ک��رد‪ .‬او در این باره گف��ت‪ :‬منظور از‬ ‫تامین زیرساخت‪ ،‬ایجاد شرایط مناسب و فضای امن‬ ‫به منظور جلوگیری از رانت برای سرمایه های مردمی‬ ‫اس��ت‪ ،‬چراکه بدیهی اس��ت در ص��ورت جمع اوری‬ ‫سرمایه های خرد مردمی (که در مجموع مبالغ کالنی‬ ‫را تش��کیل می دهند) و اختصاص انها به یک بخش‬ ‫یا نهاد برای متولی ش��دن احی��ا و راه اندازی معادن‬ ‫کوچک و متوسط‪ ،‬احتمال ایجاد رانت و فساد وجود‬ ‫دارد‪ .‬رئی��س کمیته هماتیت خانه معدن ایران افزود‪:‬‬ ‫فضای بازار س��رمایه و بورس موجود‪ ،‬جوابگو نیست‬ ‫و بای��د فضای امن تری برای جم��ع اوری منابع مالی‬ ‫س��رگردان در جامع��ه در نظر گرفته ش��ود‪ .‬وی در‬ ‫ادام��ه افزود‪ :‬راه حل مناس��بی که در ذهن من وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ان اس��ت که سازمانی ش��بیه بورس اما به طور‬ ‫تخصصی برای معادن کشور ایجاد و در این سازمان‪،‬‬ ‫تضمین های��ی با پش��توانه و قابل اعتم��اد برای مواد‬ ‫معدنی و معادن ارائه شود‪.‬‬ ‫ش��عبانی گفت‪ :‬پیش��نهاد من به عن��وان یک فعال‬ ‫معدنی‪ ،‬درگیر ش��دن صن��دوق بیم��ه فعالیت های‬ ‫معدنی و همچنین همکاری با وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت است‪ .‬البته ممکن است سایر فعاالن اقتصادی‬ ‫راه حل های مناس��ب تری در نظر داش��ته باشند‪ ،‬اما‬ ‫نبای��د فراموش ک��رد که با اتخاذ ه��ر راهکاری برای‬ ‫تخصیص سرمایه های مردمی‪ ،‬باید تضمین حفاظت‬ ‫از این منابع مالی و بازگشت با سود مناسب نیز ایجاد‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در همین راس��تا چندی پیش‬ ‫نماین��دگان مجل��س ش��ورای‬ ‫اس�لامی ب��ه وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت مج��وز دادند تا‬ ‫نس��بت ب��ه واگ��ذاری مجوزها و‬ ‫مع��ادن تعطیل در اختی��ار خود‬ ‫در قالب ش��رکت های سهامی عام‬ ‫پ��روژه از طری��ق ب��ازار س��رمایه اق��دام‬ ‫کند‪.‬‬ ‫عباس��علی ایروانی‪ ،‬مدیرکل دفتر نظارت‬ ‫بر ام��ور معدن��ی وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت درباره دالیل و الزامات تدوین طرح‬ ‫واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در قالب‬ ‫ش��رکت های س��هامی عام پ��روژه از طریق‬ ‫بازار س��رمایه گفت‪ :‬در کش��ور دسته ای از‬ ‫معادن وجود دارند که بنا بر دالیل مختلفی‬ ‫از جمله مش��کالت بازار فروش مواد معدنی‬ ‫مربوطه‪ ،‬کمبود س��رمایه‪ ،‬نبود ماشین االت‬ ‫مناسب‪ ،‬مس��ائل منابع طبیعی و اسیب به‬ ‫محیط زیست تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫مدی��رکل دفتر نظ��ارت بر ام��ور معدنی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت اف��زود‪:‬‬ ‫راه اندازی این معادن مشروط به حل مسائل‬ ‫مذکور اس��ت و می توان گف��ت با مدیریت‬ ‫مناس��ب و وجود منابع مال��ی‪ ،‬این معادن‬ ‫می توانند به چرخه فعالیت بازگردند‪.‬‬ ‫‹ ‹ثبات بازار سرمایه‬ ‫ایروان��ی در ادامه ضمن تش��ریح مزایا و‬ ‫معای��ب ورود ای��ن معادن به بازار س��رمایه‬ ‫براس��اس این ط��رح‪ ،‬گف��ت‪ :‬ورود معادن‬ ‫غیر فع��ال به ب��ازار س��رمایه‪ ،‬مناب��ع مالی‬ ‫مورد نیاز بازگشت معادن به چرخه فعالیت‬ ‫را تامی��ن می کن��د؛ به ویژه از ای��ن طریق‬ ‫کمکی ش��ایان به معادنی خواهد ش��د که‬ ‫نب��ود منابع مالی مناس��ب‪ ،‬علت‬ ‫غیرفعال شدن انهاست‪.‬‬ ‫البته برخ��ی از مع��ادن بنا بر‬ ‫دالیل غیرمالی راکد هستند‪.‬‬ ‫وی در ادامه صحبت های خود‬ ‫افزود‪ :‬قابل انکار نیس��ت که بنا بر‬ ‫مش��کالت متعدد پیش امده در‬ ‫بازار س��رمایه‪ ،‬عده ای اعتماد خود را به این‬ ‫بازار از دست داده اند‪.‬‬ ‫افراد دارای تخصص بای��د وارد معامالت‬ ‫بورسی ش��وند و در سال گذش��ته به دلیل‬ ‫حض��ور اف��راد نابل��د در این بازار‪ ،‬ش��اهد‬ ‫نوس��انات متع��دد بودیم‪ .‬به عقی��ده من در‬ ‫اینده ب��ا کاهش نوس��انات و مدیریت های‬ ‫صحی��ح‪ ،‬بازار س��رمایه به ثبات بیش��تری‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹هدای�ت س�رمایه های خ�رد‬ ‫مردمی به سمت تولید‬ ‫اواس��ط تی��ر امس��ال‪ ،‬مع��اون وزی��ر‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت ب��ا اش��اره به‬ ‫هدای��ت س��رمایه های خ��رد مردم��ی ب��ه‬ ‫س��مت تولید‪ ،‬گف��ت‪ :‬تامی��ن مالی جمعی‬ ‫(‪ )Crowdfunding‬یکی از ش��یوه های‬ ‫نوین تامین مالی ب��وده و این مدل در دنیا‬ ‫ب��رای س��رمایه گذاری های کوچک متداول‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه خبری بازار س��رمایه‬ ‫ایران‪ ،‬سعید زرندی به امضای تفاهمنامه ای‬ ‫برای تامین مالی تولید با سرمایه های خرد‬ ‫مردمی اش��اره کرد و افزود‪ :‬در برنامه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬هدایت س��رمایه های خرد مردمی به‬ ‫س��مت تولید از طریق تامین مالی جمعی و‬ ‫اس��تفاده از ماده ‪ ۱۱‬قانون رفع موانع تولید‬ ‫در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫این باره افزود‪ :‬بخش تولید برای تامین مالی‬ ‫خود می تواند از دو روش بازار پول (ش��بکه‬ ‫بانکی) و ابزارهای بازار س��رمایه اس��تفاده‬ ‫کن��د‪ .‬وی ادام��ه داد‪ :‬تامی��ن مالی بخش‬ ‫تولی��د از ب��ازار پول از طری��ق «طرح تام»‪،‬‬ ‫طرح رونق تولید‪ ،‬بس��ته حمایت از توسعه‬ ‫صادرات غیرنفتی و س��ایر تسهیالت بانکی‬ ‫انجام می شود و در مقابل تامین نقدینگی از‬ ‫بازار سرمایه شامل انتشار انواع اوراق‪ ،‬عرضه‬ ‫سهام‪ ،‬تاس��یس شرکت های س��هامی عام‪،‬‬ ‫ایجاد انواع صند وق ه��ا‪ ،‬اوراق گام‪ ،‬افزایش‬ ‫س��رمایه شرکت ها و نیز تامین مالی جمعی‬ ‫است‪ .‬زرندی اظهار کرد‪ :‬اکنون با برنامه های‬ ‫ق تامین مالی جمعی برای‬ ‫خود درصدد رون ‬ ‫واحدهای تولیدی هس��تیم ت��ا این واحدها‬ ‫بتوانند منابع مالی موردنیاز خود را از طریق‬ ‫بازار س��رمایه تامین کنند‪ .‬اماری که اکنون‬ ‫وجود دارد نش��ان دهنده ان اس��ت که ‪۵۷‬‬ ‫درص��د واحدهای تولیدی (مع��ادل ‪ 4‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۵۲‬واح��د) ب��ه بهره برداری رس��یده در‬ ‫شهرک ها و نواحی صنعتی با مشکل کمبود‬ ‫نقدینگ��ی مواجهند که راه��ی جز رفع این‬ ‫مش��کل از طریق بازار پول یا بازار س��رمایه‬ ‫وجود ندارند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫توجه به رونق اقتصادی کش��ور‬ ‫ب��ا تدوی��ن و اج��رای طرح های‬ ‫توس��عه ای‪ ،‬می تواند زمینه س��از‬ ‫اینده ای روش��ن باش��د؛ هرچند‬ ‫نبای��د تامی��ن زیرس��اخت ها و‬ ‫بسترهای الزم برای تحقق اهداف‬ ‫طرح ه��ا و دس��تیابی به رش��د را‬ ‫نادیده گرفت‪.‬‬ ‫تحقق سود ‪ ۲۱۴۴‬ریالی برای هر سهم گهر زمین‬ ‫شرکت س��نگ اهن گهرزمین در ‪ ۳‬ماهه منتهی به خرداد‬ ‫برای هر سهم ‪ ۲۱۴۴‬ریال سود محقق کرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی گهرزمین‪ ،‬این ش��رکت در دوره‬ ‫‪ ۳‬ماه��ه اول امس��ال با درام��د عملیات��ی ‪ ۵۰۵۸.۶‬میلیارد‬ ‫توم��ان و بهای تمام ش��ده ‪ ۲۳۵۶‬میلیارد توم��ان به ترتیب‬ ‫افزای��ش ‪ ۲۰۵‬و ‪ ۱۸۶‬درصدی نس��بت به مدت مش��ابه قبل‬ ‫در س��ال تولید‪ ،‬پش��تیبانی ها و مانع زدایی ها امروز فیلمی در‬ ‫فض��ای مجازی دست به دس��ت چرخید که روای��ت تلخ واردات‬ ‫دامپتراک های خارجی را به تصویر کشید‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬در این فیلم صحنه هایی از ورود دامپتراک های‬ ‫خارجی به بندر ش��هید رجایی به نمایش در امده بود که در ان‬ ‫چندین دس��تگاه دامپتراک خریداری ش��ده برای معادن کشور‬ ‫وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫ای��ن دامپتراک ها‪ ،‬دامپتراک های ‪ ۱۰۰‬تن هس��تند که هپکو‬ ‫بارها و بارها به مس��ئوالن در جلس��ات مختلف اعالم کردند که‬ ‫توانایی تولید ان را دارد‪.‬‬ ‫ک است‬ ‫‹ ‹هپکو قادر به تولید دامپترا ‬ ‫ابوالفضل رنجبر‪ ،‬عضو س��ابق ش��ورای کار شرکت هپکو در این‬ ‫رابط��ه ب��ه فارس در اراک اظهار کرد‪ :‬باره��ا فریاد زدیم در هپکو‬ ‫ک هس��تیم‪ ،‬اما امروز دی��دن این فیلم بار‬ ‫ق��ادر به تولید دامپترا ‬ ‫دیگر حقیقت تلخ بی تفاوتی به توانایی داخلی را به تصویر کشید‪.‬‬ ‫ابوالفض��ل رنجبر افزود‪ :‬حوزه مدیریت و مهندس��ی ش��رکت‬ ‫اع�لام کردن��د که توانایی تولی��د تناژ باالت��ر از ‪ ۱۰۰‬تن را دارد‪،‬‬ ‫ام��ا ب��ه دلیل ع��دم اس��تقبال خری��داران داخلی ب��رای ایجاد‬ ‫نقدینگ��ی و پی��ش پرداخ��ت و عدم نقدینگی ش��رکت و تامین‬ ‫ش��ارژ مالی از ط��رف تامین اجتماعی تاکنون نتوانس��تیم تولید‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫داشته است‪ .‬همچنین مقدار فروش کگهر با رشد ‪۱۹‬درصدی‬ ‫ب��ه ‪ ۴,۲۰۷,۴۸۰‬تن رس��یده اس��ت‪ .‬س��ود ناخال��ص برابر‬ ‫‪۲۷۰۲.۵‬میلی��ارد تومان بوده که ‪ ۲۲۵‬درصد بیش��تر از بهار‬ ‫پارس��ال بوده اس��ت‪ .‬س��ود عملیاتی به رقم ‪ ۲۵۳۶‬میلیارد‬ ‫توم��ان رس��یده ک��ه ‪ ۲۰۴‬درص��د بیش��تر از مدت مش��ابه‬ ‫قبل اس��ت‪ .‬همچنین س��ود خالص ب��ا افزای��ش قابل توجه‬ ‫‪۲۰۲‬درصدی به ‪ ۲۶۳۷‬میلیارد تومان رسیده و بدین ترتیب‬ ‫س��ود خالص به ازای هر س��هم ‪ ۲۱۴.۴‬تومان محقق ش��ده‬ ‫است‪ .‬ش��ایان ذکر اس��ت کگهر در خردادماه ‪ ۲۱۱۲‬میلیارد‬ ‫تومان درامد داش��ته اس��ت که رکورد فروش ماهانه شرکت‬ ‫به ش��مار می رود و ‪ ۱۱‬درصد بیش��تر از ماه قبل و ‪ ۳۲‬درصد‬ ‫بیش��تر از میانگین ‪ ۵‬ماهه ش��رکت بوده اس��ت‪ .‬این شرکت‬ ‫ورود دامپتراک های وارداتی با وجود توانایی تولید در هپکو‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬تولید یک دس��تگاه دامپت��راک ‪ ۱۰۰‬تن به‬ ‫نقدینگی حدود ‪ ۳۰‬میلیارد نیاز دارد که تقاضا داریم و امیدواریم‬ ‫که از صنعت و توانمندی داخلی شرکت هپکو استقبال و حمایت‬ ‫کنند‪ .‬پیش از این نیز فعال کارگری هپکو با بیان اینکه هپکو قادر‬ ‫به تولید «دامپتراک» است‪ ،‬ولی زورش به واردکننده ها نمی رسد‪،‬‬ ‫اعالم کرده بود‪ :‬با توجه به اینکه معادن کشور تا سال ‪ ۱۴۰۲‬نیاز‬ ‫به حدود ‪ ۱۵۰۰‬دس��تگاه دامپت��راک دارد‪ ،‬پیش بینی می کردیم‬ ‫بتوان برای اردیبهش��ت م��اه ‪ ،۱۴۰۰‬تولید دامپتراک را در هپکو‬ ‫اغاز کرد‪ ،‬ولی متاسفانه به دلیل سود بسیار باالیی که در واردات‬ ‫ای��ن محصول وجود دارد‪ ،‬برخی رانت خواران اقدام به واردات ان‬ ‫کردند و زور هپکو به انان نمی رسد‪.‬‬ ‫س��ید امیر میرناصری‪ ،‬فعال کارگری افزود‪ :‬در ‪ ۹‬ماهه س��ال‬ ‫گذش��ته حدود صد میلیون دالر واردات دامپتراک انجام ش��ده‬ ‫که این مقدار در س��ال ‪ ۹۷‬به ‪ ۱۹۲‬میلیون دالر رس��یده بود‪ ،‬در‬ ‫صورتی که اگر جلوی واردات این محصول گرفته ش��ود‪ ،‬شرکت‬ ‫هپک��و توانای��ی تولی��د ان را دارد‪ .‬این فعال کارگری با اش��اره به‬ ‫اینکه واردات محصوالت این چنینی نیاز به تخصص و نیازسنجی‬ ‫دقیق��ی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬وارد کنندگان ماش��ین االت س��نگین هیچ‬ ‫تخصصی درباره ان ندارند و این دستگاه ها بعد از مدتی که مورد‬ ‫استفاده قرار نمی گیرند‪ ،‬از دور خارج می شوند‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که ارز بس��یار زیادی برای ان مصرف ش��ده و اگر تخصص کافی‬ ‫در این باره وجود داشت‪ ،‬یا اصال چنین محصولی وارد نمی شد یا‬ ‫براساس نیازسنجی صحیح‪ ،‬این امر انجام می شد‪.‬‬ ‫‹ ‹نامه گالیه امیز مدیرعامل هپکو‬ ‫همچنین رفیعی مدیرعامل هپکو نیز در اواخر س��ال گذش��ته‬ ‫در نامه ای به مدیر اقتصادی و توس��عه س��رمایه گذاری ایمیدرو‬ ‫از تعویق در اجرای قرارداد تولید دامپتراک گله کرده و با اش��اره‬ ‫به توافقات انجام ش��ده به منظور انعق��اد قرارداد هپکو با تعدادی‬ ‫از ش��رکت های معدنی در ش��هریورماه س��ال گذشته برای خرید‬ ‫دامپتراک‪ ،‬از عدم تصویب این قرارداد در هیات مدیره شرکت های‬ ‫مذک��ور و تعویق در فرایند اجرایی ش��دن ان با وجود س��فارش‬ ‫قطعات توسط هپکو ابراز گالیه کرده بود‪.‬‬ ‫رفیعی در ان نامه اورده بود‪ :‬این ش��رکت برنامه تولیدات سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬خ��ود را عمدتا به محص��والت موردنیاز معادن اختصاص‬ ‫داده اس��ت‪ ،‬در این راس��تا به دنبال توافقات اولیه در ‪۹۹/۰۶/۱۵‬‬ ‫با حمایت ایمیدرو قراردادی با ش��رکت گوهر پویش گام (ش��امل‬ ‫ش��رکت های میدکو‪ ،‬ماهان و فوالد س��یرجان و گل گهر) جهت‬ ‫خرید ‪ ۱۰‬دس��تگاه دامپتراک ‪ ۷۰‬تنی (ب��ا برند غربی)‪ ،‬از طریق‬ ‫ش��رکت ایراس��کو با هدف انتقال فناوری در ‪۹۹/۰۹/۱۵‬نهایی و‬ ‫قرار ش��د (‪ )CKD‬محصوالت فوق‪ ،‬در ماه جاری (فوریه) ارسال‬ ‫شود‪ ،‬از ان تاریخ با وجود پیگیری های این شرکت به دلیل عدم‬ ‫تصویب موضوع در هیات مدیره ان شرکت‪ ،‬اجرایی شدن قرارداد‬ ‫در خردادم��اه بی��ش از ‪ ۸۲۲‬ه��زار تن کلوخ��ه و ‪ ۴۱۴‬هزار‬ ‫تن کنس��انتره س��نگ اهن به فروش رس��انده ک��ه به ترتیب‬ ‫افت ‪۲‬درصدی و رش��د ‪ ۴۴‬درصدی نس��بت به اردیبهش��ت‬ ‫داش��ته اند‪ .‬یاداور می ش��ود نرخ فروش کنسانتره سنگ اهن‬ ‫ح��دود ‪۷‬درصد کمتر از ماه قب��ل و کلوخه حدود ‪ ۴۱‬درصد‬ ‫بیشتر گزارش شده است‪.‬‬ ‫به تعویق افتاده و این در حالی است که این شرکت سفارش قطعی‬ ‫به طرف خارجی داده است!‬ ‫این گالیه در حالی انجام شد که شهریورماه سال گذشته رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو در نشس��تی با س��هامداران و مدیران ارشد‬ ‫ش��رکت هپکو و خانه معدن اعالم کرده با توجه به ش��رایطی که‬ ‫برای تسهیل فعالیت های هپکو ایجادشده‪ ،‬این شرکت در استانه‬ ‫امضای قرارداد با شرکت های متقاضی داخلی است‪.‬‬ ‫پی��ش از ان نی��ز ایمی��درو در راس��تای راهب��ری توس��عه و‬ ‫توانمندس��ازی بخش معدن کش��ور‪ ،‬اقدام به زمینه س��ازی برای‬ ‫امض��ای ‪ ۵‬تفاهمنام��ه هپکو ب��ا بزرگان مع��دن و صنایع معدنی‬ ‫کشور از زیر مجموعه های ایمیدرو کرده بود و در نهایت نخستین‬ ‫قرارداد ش��رکت هپکو با بخش معدن جه��ت تولید دامتراک در‬ ‫اواسط شهریور سال گذشته به امضا رسید و ایمیدرو برای عملی‬ ‫ش��دن قرادادها‪ ،‬صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی‬ ‫(زیرمجموعه ایمیدرو) را به عنوان پشتیبان و حامی عملی شدن‬ ‫قرادادها‪ ،‬مامور کرده بود‪ ،‬اما هیچ اقدامی انجام نشد‪.‬‬ ‫دامپتراک ه��ا کامیون ه��ای غول پیک��ری هس��تند ک��ه برای‬ ‫اس��تفاده ی خارج جاده ای تعبیه ش��ده اند و به طور مش��خص در‬ ‫معدنکاری اس��تفاده می ش��ود‪ ،‬این ماشین ها برای حمل بارهایی‬ ‫نظیر ش��ن‪ ،‬ماس��ه‪ ،‬س��نگ‪ ،‬باطله های معدنی و‪ ...‬ب��ه کار گرفته‬ ‫می شوند وتوان حمل بسیار باالیی دارند‪.‬‬ ‫مدی��ر ام��ور عمران��ی و‬ ‫زیرساخت گهرزمین گفت‪:‬‬ ‫تا ‪ ۳‬م��اه این��ده عملیات‬ ‫اج��رای اس��فالت بیش��تر‬ ‫جاده های اصل��ی داخلی‪،‬‬ ‫تکمیل و قابل بهره برداری‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عموم��ی گهرزمین‪ ،‬علیرضا‬ ‫افشاری با اشاره به مجموعه اقدامات انجام شده‬ ‫توس��ط این واحد عنوان کرد‪ :‬فعالیت های انجام‬ ‫ش��ده ش��امل بخش های طراحی‪ ،‬اجرا و فضای‬ ‫سبز است‪.‬‬ ‫وی بخ��ش طراحی را ش��امل تهیه اس��ناد و‬ ‫برگزاری مناقصه احداث مجموعه ساختمان های‬ ‫جنبی ش��ماره ‪ ۲‬مجتمع سنگ اهن گهرزمین‪،‬‬ ‫تکمیل طراح��ی و تهیه اس��ناد اولیه مجموعه‬ ‫صنعتی و طراحی مابقی پروژه های زیرس��اخت‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫افش��اری اف��زود‪ :‬همچنی��ن در بخ��ش‬ ‫اجرا‪ ،‬اح��داث و بهره ب��رداری س��اختمان های‬ ‫اداری س��ایت‪ ،‬اس��فالت پ��روژه اح��داث‬ ‫جاده اتصال گهرزمین به جاده شماره ‪ ۲‬منطقه‬ ‫عمومی گل گهر‪ ،‬اجرا و ابگیری ‪ ۲‬باب مخزن پروژه‬ ‫ اح��داث ‪ 6‬باب مخ��زن ‪ ۱۰‬ه��زار مترمکعبی‪،‬‬ ‫اج��رای پ��روژه احداث ‪2‬ب��اب مخ��زن ‪ ۲‬هزار‬ ‫مترمکعب��ی و ایس��تگاه پمپ��اژ در قس��مت‬ ‫قطاربنه‪ ،‬اج��رای خط لوله انتق��ال اب منطقه‬ ‫قطاربنه ب��ه مجتمع گهرزمین‪ ،‬احداث پس��ت‬ ‫‪۲۳۰/۳۳‬کیلوول��ت ب��رق و اح��داث ش��بکه‬ ‫توزی��ع گاز ش��رکت س��نگ اهن گهرزمی��ن‬ ‫را داشته ایم‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه افزود‪ :‬در بخش فضای س��بز و‬ ‫حفاظت از منابع طبیعی کارهای بس��یار خوبی‬ ‫از جمله‪ :‬ایجاد و توس��عه فضای س��بز و جنگل‬ ‫کاری در سایت به مساحت ‪ ۸۶‬هکتار‪ ،‬کاشت و‬ ‫نگهداری ‪ ۲۵۰۰۰‬اصله درخت و درختچه سازگار‬ ‫با شرایط اب و هوایی منطقه‪ ،‬احداث گلخانه و‬ ‫پ��رورش گل‪ ،‬جن��گل کاری در دام��پ باطل��ه‬ ‫و عرصه ه��ای طبیع��ی ش��رکت گهرزمی��ن‬ ‫ب��رای نخس��تین بار در خاورمیان��ه انج��ام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدی��ر ام��ور عمرانی و زیرس��اخت گهرزمین‬ ‫با اش��اره به برنامه ه��ای این واحد در امس��ال‬ ‫گف��ت‪ :‬از برنامه ه��ای ای��ن واح��د ت��ا پای��ان‬ ‫س��ال می ت��وان ب��ه تکمی��ل ف��از ی��ک معابر‬ ‫داخل��ی س��ایت گهرزمی��ن‪ ،‬اغ��از عملی��ات‬ ‫اجرایی س��اختمان های جنبی شماره ‪ 2‬با متراژ‬ ‫تقریبی ‪ ۱۶‬هزار متر مربع و محوطه س��ازی انها‬ ‫به مس��احت تقریبی ‪ ۲۰‬هزار مترمربع‪ ،‬تکمیل‬ ‫مابقی مخازن پروژه احداث ‪ 6‬باب مخزن ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مترمکعبی‪ ،‬تکمیل محوطه س��ازی سایت اداری‬ ‫شرکت سنگ اهن گهرزمین و احداث پارکینگ‬ ‫مج��اور س��اختمان ش��هید س��لیمانی‪ ،‬تکمیل‬ ‫پروژه برق رس��انی ب��ه پیت مع��دن گهرزمین‪،‬‬ ‫اجرای خ��ط لوله انتق��ال اب منطقه عین البقر‬ ‫ب��ه مجتم��ع گهرزمی��ن و نگه��داری فض��ای‬ ‫س��بز و جن��گل کاری در س��ایت اش��اره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬جاده ‪ ۲‬بانده‬ ‫ورودی اتص��ال گهرزمی��ن ب��ه ج��اده ش��ماره‬ ‫‪ ۲‬منطق��ه عموم��ی گل گه��ر تکمی��ل ش��ده‬ ‫اس��ت و عملیات نقش��ه برداری و پیاده س��ازی‬ ‫مس��یر خط کش��ی ج��اده نی��ز انجام ش��ده‪،‬‬ ‫امی��د اس��ت ب��ا برنامه ریزی های انجام ش��ده‪،‬‬ ‫ای��ن ج��اده در روزهای ات��ی ب��ه بهره برداری‬ ‫برسد‪.‬‬ ‫همچنین ت��ا ‪ ۳‬م��اه اینده عملی��ات اجرای‬ ‫اسفالت بیشتر جاده های اصلی داخلی‪ ،‬تکمیل‬ ‫و قابل بهره برداری است‪.‬‬ صفحه 3 ‫صنایع فلزی و غیرفلزی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 17‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 28‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪656‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش قیمت سیمان به‬ ‫دلیل عرضه در بورس نیست‬ ‫گروه معدن‬ ‫اگرچه قرار بود امسال موانع تولید زدوده شوند‬ ‫اما نه تنها مش��کالت قبل��ی همچون تامین مواد‬ ‫اولیه و کاهش تقاضا به قوت خود باقی هس��تند‪،‬‬ ‫بلکه قطعی برق نیز به انها اضافه شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬امسال اگرچه تحت عنوان مانع‬ ‫زدایی ها و پشتیبانی ها برای تولید کشور نام گذار‬ ‫شده اما صنایع کشور حال و روز چندان خوشی‬ ‫ندارند؛ در ‪ ۴‬ماه گذش��ته از امسال در کنار خیز‬ ‫موج های مختلف کرونا‪ ،‬مشکل تامین مواد اولیه‬ ‫و کاهش قدرت خرید م��ردم که نهایتا منجر به‬ ‫کاه��ش تقاضا در بازار کاالهای گوناگون ش��ده‪،‬‬ ‫قطعی برق نیز به چالش های صنعت اضافه شده‬ ‫اس��ت‪ .‬چالش��ی که نه تنها روند تولید را مختل‬ ‫ک��رده بلکه اس��یب های زیادی به م��واد اولیه و‬ ‫تجهیزات صنعتی واحدها وارد کرده به ش��کلی‬ ‫که خسارات میلیاردی به برخی از تولیدکنندگان‬ ‫تحمیل شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹محدودیت های تولید در شهرک های‬ ‫صنعتی‬ ‫وضعیت قطع��ی بی برنامه ب��رق ان هم بدون‬ ‫اعالم قبل��ی در صنای��ع مختلف ت��ا جایی جلو‬ ‫رفت که وزارتخانه ه��ای صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫و نی��رو دائم در حال مکاتبه با هم بودند تا راهی‬ ‫برای ح��ل این معضل پیدا کنن��د که در نهایت‬ ‫تصمیم بر این ش��د طب��ق مصوبه دولت‪ ،‬برق در‬ ‫‪ ۸۲۸‬ش��هرک صنعتی که بیش از ‪ ۴۸‬هزار واحد‬ ‫بهره ب��ردار و بیش از ‪ ۹۶۰‬هزار نفر ش��اغل را در‬ ‫خود جای داده اند قطع نش��ود و به جای ان برق‬ ‫صنایع بزرگ همچون سیمان و فوالد به صورت‬ ‫زمانبندی شده قطع شود‪.‬‬ ‫فتحعلی محم��دزاده‪ ،‬معاون س��ازمان صنایع‬ ‫کوچ��ک و ش��هرک های صنعتی در ای��ن رابطه‬ ‫ب��ه مهر گفت��ه ب��ود‪ :‬طبق تبص��ره ‪ ۳‬م��اده ‪۳‬‬ ‫مصوبه ش��انزدهم تیرماه امس��ال هیات وزیران‪،‬‬ ‫شهرک های صنعتی از ش��مول اعمال خاموشی‬ ‫برق معاف شدند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬وزی��ر نیرو به وزیرصنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تج��ارت اعالم کرد ک��ه واحدهای صنعتی باید‬ ‫به اندازه ‪ ۴‬هزار م��گاوات به کاهش مصرف برق‬ ‫کمک کنند‪ .‬از این رو ب��ا توجه به اینکه دیماند‬ ‫مص��رف برق در ‪ ۸۲۸‬ش��هرک صنعتی ‪ ۹‬هزار و‬ ‫‪ ۹۴۱‬م��گاوات برق اس��ت‪ ،‬اما نس��بت به صنایع‬ ‫بزرگ‪ ،‬اش��تغال زایی باالیی دارند و تعداد زیادی‬ ‫واحد صنعتی در این ش��هرک ها فعال هس��تند‪،‬‬ ‫مقرر ش��د ب��رق صنایع بزرگ همچ��ون فوالد و‬ ‫سیمان قطع و برق صنایع کوچک تامین شود‪.‬‬ ‫با این حال گزارش��ات دریافتی نشان می دهد‬ ‫که برخی از اس��تان ها این مصوبه را اجرا نکرده و‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان می گوید‬ ‫که دلیل گرانی و کمبود سیمان در بازار‪ ،‬قطعی و‬ ‫مشکل تامین برق است در این بین برخی افراد در‬ ‫تالش اند با ایجاد بحث های انحرافی مانع از حذف‬ ‫رانت ش��وند و عرضه سیمان در بورس را به گرانی‬ ‫ارتب��اط می دهند در حالی که «ب��رق» تنها دلیل‬ ‫افزایش نرخ هاست‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬عبدالرضا ش��یخان با اش��اره به‬ ‫اینک��ه در بازار س��یمان تا پایان خ��رداد کمبودی‬ ‫دیده نشد‪ ،‬گفت‪ :‬حتی ‪ 3.5‬درصد تولید بیشتر نیز‬ ‫نسبت به مدت مش��ابه سال قبل انجام شده است‬ ‫ام��ا به یکباره و با دس��تور توانیر‪ ،‬برق کارخانجات‬ ‫قطع ش��د و واحدهای س��یمانی مج��از به مصرف‬ ‫‪10‬درصد دیماند مصرفی خود شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این میزان برق تنها در حد روش��نایی‬ ‫کارخانجات بود و در نتیجه ش��اهد توقف فعالیت‬ ‫کارخانجات بودیم؛ همین توقف تولید سبب توقف‬ ‫فروش سیمانی ها نیز ش��د و زمانی که سیمان در‬ ‫بازار کمیاب ش��د قیمت ها روند صعودی در پیش‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫او ادام��ه داد‪ :‬در هر مقطعی که ش��اهد کاهش‬ ‫دیمان��د برق مصرفی ش��رکت ها بودی��م این روند‬ ‫افزای��ش نرخ اتفاق افتاد ب��رای مثال در بهمن ماه‬ ‫سال گذشته و در برهه ای برق کارخانجات سیمان‬ ‫قطع ش��د و این موضوع کمبود سیمان را رقم زد‬ ‫و حتی تنش های ناشی از ان تا اردیبهشت امسال‬ ‫ادامه داشت‪.‬‬ ‫ش��یخان در خص��وص طرح مباحث��ی همچون‬ ‫افزایش قیمت سیمان در پی عرضه این محصول در‬ ‫بورس کاال نیز گفت‪ :‬متاسفانه برخی ها در تالش اند‬ ‫با ایج��اد بحث های انحرافی مانع از واقعی س��ازی‬ ‫قیمت کاالها از جمله س��یمان و حذف رانت شوند‬ ‫در این میان عرضه س��یمان در ب��ورس کاال هیچ‬ ‫ارتباط��ی با گرانی س��یمان نداش��ته و همان طور‬ ‫که ذکر ش��د‪ ،‬مش��کل ب��رق تنها دلی��ل افزایش‬ ‫نرخ هاست‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬تنش تازه حوزه س��یمان که از‬ ‫اواخر خرداد و تیر رقم خورد حداقل تا شهریور و تا‬ ‫زمانی که کارخانجات به روال سابق تولید بازگشته‬ ‫و کمبود را جبران کنند ادامه خواهد داش��ت‪ .‬لذا‬ ‫افزایش قیمت و کمبود سیمان در بازار تنها ناشی‬ ‫از قطعی برق کارخانجات است‪.‬‬ ‫وی ب��ا بی��ان اینک��ه مذاکراتی ب��رای رفع این‬ ‫چالش داش��تیم ام��ا ب��ه نتیجه مطلوبی دس��ت‬ ‫پیدا نکردیم گفت‪ :‬قرار اس��ت در س��اعات ش��ب‬ ‫اج��ازه اس��تفاده از ‪ 50‬درصد دیمان��د به واحدها‬ ‫داده ش��ود اما این موضوع نیز ب��ا توجه به ماهیت‬ ‫کارخانجات س��یمان و کوره های انها‪ ،‬مشکل س��از‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ش��یخان گفت‪ :‬اگر در تامین انرژی پایدار شامل‬ ‫برق و س��وخت ب��رای کارخانجات موفق باش��یم‬ ‫قطعا روند بازار و قیمت ها با س��رعت بیشتری به‬ ‫ص عرضه سیمان در‬ ‫تعادل می رس��د‪ .‬او در خصو ‬ ‫بورس کاال گفت‪ :‬ورود سیمان به بورس کاال برای‬ ‫فعاالن این حوزه مثبت و راهگشا است چراکه هم‬ ‫تولیدکننده در فضای شفافی اقدام به فروش کرده‬ ‫و هم مصرف کننده در فضای شفافی خرید خود را‬ ‫انجام می دهد‪ .‬وی در بخش دیگری از صحبت های‬ ‫خود اظهار داش��ت‪ :‬اکنون و با پذیرش ‪36‬شرکت‬ ‫ح��دود ‪ 2‬میلیون تن س��یمان م��ورد نیاز مصارف‬ ‫داخلی در بورس معامله شده و چنانچه شاهد ورود‬ ‫کل ش��رکت های سیمانی که ‪ 77‬ش��رکت براورد‬ ‫می ش��وند باشیم‪ ،‬قطعا قیمت ها افت خواهد کرد و‬ ‫بازار غیر ش��فاف قیمت ها از بین می رود‪ .‬بنابراین‬ ‫در تالش هس��تیم ورود کل شرکت های سیمانی‬ ‫به بورس کاال محقق ش��ده تا شفافیتی کامل برای‬ ‫تولیدکننده و مصرف کننده حاصل شود‪.‬‬ ‫شیخان با تاکید بر این نکته که ورود سیمان به‬ ‫بورس کاال در افزایش تمایل به س��رمایه گذاری ها‬ ‫در ای��ن ح��وزه نی��ز اثرگذار اس��ت‪ ،‬عن��وان کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه ظرفیت سیمان کشور ‪ 88‬میلیون تن‬ ‫اس��ت و با روی کار امدن ی��ک واحد دیگر تا پایان‬ ‫س��ال و احتساب افزودنی ها مجاز این صنعت‪ ،‬این‬ ‫رقم به ‪ 100‬میلیون تن خواهد رسید‪.‬‬ ‫قطعی برق و سردرگمی صنایع‬ ‫بعضاً اقدام به قطع کردن برق واحدهای فعال در‬ ‫شهرک های صنعتی می کنند‪.‬‬ ‫در ای��ن رابطه س��عید زرندی مع��اون طرح و‬ ‫برنام��ه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت می گوید‪:‬‬ ‫مقرر شده بود که برق شهرک های صنعتی قطع‬ ‫نش��ود اما گزارش های دریافتی از سراسر کشور‬ ‫نش��ان از قطعی برق در شهرک ها دارد که منجر‬ ‫به مشکالت زیادی برای واحدهای صنعتی دارد؛‬ ‫ب��ه طوری که فقط در هفته گذش��ته نزدیک به‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬س��اعت قطعی برق در ش��هرک ها اتفاق‬ ‫افتاده که میانگین قطعی س��ه س��اعته را شاهد‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫‹ ‹دردس�رهای دنبال�ه دار س�یمان و‬ ‫فوالد‬ ‫از سویی دیگر نیز قطعی برق در صنایع بزرگ‬ ‫مشکالت زیادی را در فرایند تولید و عرضه ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬مصداق این موضوع نیز وضعیت بغرنج بازار‬ ‫سیمان است‪.‬‬ ‫این کاال که تماما محصول داخلی بوده و نیازی‬ ‫به واردات ندارد در بازار در هر کیسه با نرخ ‪۳۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬ه��زار توم��ان به فروش می رف��ت اما پس از‬ ‫سیاست های مربوط به قطعی برق نرخ هر کیسه‬ ‫بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار تومان افزایش یافت‪.‬‬ ‫همچنی��ن انطور ک��ه مهرداد نظ��ارت رئیس‬ ‫کانون سراس��ری بتن اعالم کرد در یک ماه نرخ‬ ‫س��یمان فله ‪ ۳۰۰‬درصد رش��د کرد؛ به گونه ای‬ ‫که هر تن س��یمان عرضه شده در بورس نیز در‬ ‫روزه��ای پایانی تیر ماه از ‪ ۳۰۸‬ه��زار تومان به‬ ‫حدود یک میلیون و ‪ ۲۹۹‬هزار تومان رسید‪ .‬این‬ ‫موضوع به توقف پروژه های عمرانی‪ ،‬جاده س��ازی‬ ‫و س��اخت مسکن منجر شده است‪ ،‬همچنین در‬ ‫ادامه می تواند منجر به گرانی ‪ ۳۰‬درصدی هزینه‬ ‫ساخت مسکن نیز شود‪.‬‬ ‫س��ید جواد جهرمی‪ ،‬معاون عملیات و نظارت‬ ‫بورس کاالی ایران نیز در این ارتباط تاکید کرد‬ ‫که یکی از دالیل افزایش نرخ سیمان‪ ،‬قطعی برق‬ ‫بوده که در نتیجه‪ ،‬کاهش تولید و عرضه سیمان‬ ‫در بورس کاال را س��بب شده و همین امر‪ ،‬باعث‬ ‫افزایش نرخ این محصول در بازار شده است‪.‬‬ ‫نکته قاب��ل توجه در مورد صنای��ع بزرگ این‬ ‫اس��ت که صنایع و رس��ته های تولیدی بسیاری‬ ‫به این صنایع وابسته هستند‪ ،‬بنابراین زمانی که‬ ‫مشکلی در فرایند کار صنایع بزرگ پیش می اید‬ ‫رسته های وابسته نیز به تبع ان با چالش مواجه‬ ‫می ش��وند‪ .‬به عنوان نمونه می توان باید به حوزه‬ ‫بتن سازی اشاره کرد‪.‬‬ ‫طب��ق گفت��ه رئی��س کان��ون سراس��ری بتن‬ ‫مش��کالت پیش امده در حوزه س��یمان و گرانی‬ ‫این کاال‪ ،‬موجب ش��ده ‪ ۸۰‬درص��د کارخانجات‬ ‫تولیدکننده بتن تعطیل شوند‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که در صنعت بتن ‪ ۱۰۰‬هزار نفر ش��اغل حضور‬ ‫دارد و این صنعت با ‪ ۱۲۰‬صنف در ارتباط است‪.‬‬ ‫‹ ‹نوشدارو بعد از مرگ سهراب‬ ‫پس از بروز اختالل های پیش امده در فرایند‬ ‫تولید صنایع بزرگ و برای کنترل تقاضای کاذب‬ ‫پیش ام��ده در بازار به دلیل بار روانی ناش��ی از‬ ‫تعطیلی این واحدها و گرانی های بی ضابطه‪ ،‬مقرر‬ ‫شد صنایع سیمانی ‪ ۲‬روز‪ ،‬شب کار شوند و ‪۲‬روز‬ ‫کامل کار کنند و فوالدی ه��ا نیز با ظرفیت های‬ ‫کمت��ری کار کنن��د تا در هفته ج��اری در مورد‬ ‫ادامه فعالیت این صنایع تصمیم جدیدی گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که متولیان از همان دمادم‬ ‫بروز مش��کل در تامین برق‪ ،‬بای��د صنایع بزرگ‬ ‫و کوچ��ک پرمص��رف را به صورت فهرس��ت وار‬ ‫شناس��ایی می کردن��د و در ادامه ب��ه جای قطع‬ ‫ب��رق بی برنامه‪ ،‬با فعالیت ش��بانه صنایع موافقت‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫در این صورت هم صنایع چه واحدهای بزرگ‬ ‫و چ��ه واحدهای کوچک ب��ا برنامه ریزی و بدون‬ ‫اخت�لال کار را ادامه می دادن��د و هم بازار تحت‬ ‫تاثی��ر قرار نمی گرفت و محلی برای ظهور دوباره‬ ‫دالالن نمی شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ احتمال خاموشی های جدید‬ ‫ظاه��ر قضی��ه نش��ان می دهد که مس��ئوالن‬ ‫وزارت خانه ها و س��ازمان های مختلف مشکالت‬ ‫تولی��د را ب��ه اطالع هم می رس��انند و به صورت‬ ‫پوی��ا در ح��ال تصمیم گی��ری در م��ورد نح��وه‬ ‫فعالی��ت صنایع هس��تند اما باز ه��م در همین‬ ‫بازه زمان��ی تصمیم گیری ه��ا و قطعی و وصلی‬ ‫ب��رق‪ ،‬تدبیر خاص��ی ب��رای صنایع اندیش��یده‬ ‫نمی ش��ود و صرف��ا کاهش فعالی��ت مدنظر قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫از سویی دیگر نیز با توجه به ورود مجدد موج‬ ‫گرما از هفته جاری‪ ،‬احتمال خاموشی های بیشتر‬ ‫برای صنای��ع و اختالل در فرایند تولید و عرضه‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن رابط��ه مصطف��ی رجبی مش��هدی‪،‬‬ ‫سخنگوی صنعت برق می گوید‪ :‬روزهای پیش رو‬ ‫روزهای بسیار س��ختی برای صنعت برق خواهد‬ ‫بود‪ ،‬زیرا می��زان مصرف از میزان تولید ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مگاوات بیش��تر می شود‪ .‬برای گذر از این شرایط‬ ‫بدون اعمال خاموش��ی برنامه ریزی شده نیازمند‬ ‫کمک صنایع بزرگ‪ ،‬مش��ترکان خانگی و تجاری‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫بنابرای��ن ب��ه نظ��ر می رس��د بهتر اس��ت در‬ ‫این روزه��ا متولی��ان مربوط��ه ب��ا برنامه ریزی‬ ‫دقی��ق نس��بت ب��ه فعالی��ت ب��ه وی��ژه فعالیت‬ ‫ش��بانه صنای��ع تصمیم گی��ری کنن��د‬ ‫و ب��ه جای قطع��ی برق باید برنامه ای مش��خص‬ ‫و م��دت دار برای تامین برق م��ورد نیاز صنایع‬ ‫تدوی��ن کنن��د ت��ا تولیدکنن��دگان بتوانن��د با‬ ‫برنامه ری��زی و مش��کالت حداقل��ی‪ ،‬ب��ه تولید‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫مشارکت فوالد مبارکه در ایجاد ‪ ۳‬مرکز واکسیناسیون کرونا‬ ‫مدی��ر روابط عمومی ش��رکت ف��والد مبارک��ه اصفهان در‬ ‫راس��تای مسئولیت اجتماعی این ش��رکت از افتتاح ‪ ۳‬مرکز‬ ‫واکسیناس��یون کرون��ا در «خوراس��گان» و «ملک ش��هر» و‬ ‫«رهنان» به درخواس��ت دانش��گاه علوم پزشکی اصفهان و با‬ ‫همکاری س��پاه صاحب الزمان و شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫هادی نباتی نژاد در گفت وگو با ایراسین اظهار کرد‪ :‬شرکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان همواره در ش��رایط سخت تالش کرده‬ ‫است در قبال جامعه مسئوالنه عمل کند؛ با شیوع کرونا این‬ ‫ش��رکت‪ ،‬تجهیز بیمارستان شهرستان های مبارکه و لنجان و‬ ‫تامین اکسیژن رایگان برای مراکز درمانگر کرونا را در راستای‬ ‫مسئولیت اجتماعی انجام داد که به ارتقا نظام سالمت‪ ،‬منجر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫نبات��ی نژاد خاطر نش��ان کرد‪ :‬بر اس��اس امار اعالم ش��ده‬ ‫تاکن��ون در اصفه��ان‪ ۴۹۰ ،‬ه��زار نف��ر یک دوز واکس��ن و‬ ‫‪۱۳۴‬هزار نفر ‪۲‬دوز واکس��ن کرونا را دریافت کرده اند و برای‬ ‫رس��یدن به ایمنی جمعی ناگزیریم که روند واکسیناس��یون‬ ‫شتاب بگیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬همچنی��ن از انج��ا که واکس��ن کووبرکت در‬ ‫مردادم��اه ب��ه تولی��د انبوه می رس��د نیاز اس��ت ک��ه مراکز‬ ‫واکسیناسیون در استان اصفهان توسعه یابد تا هرچه سریع تر‬ ‫با ایمنی از طریق واکسیناسیون‪ ،‬اپیدمی کرونا کنترل شود‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با اشاره‬ ‫به مسئولیت اجتماعی این شرکت گفت‪ :‬مسئولیت اجتماعی‬ ‫به منزله چهارچوب اخالقی ش��رکت ف��والد مبارکه اصفهان‬ ‫همواره در صدر امور قرار داش��ته است و این شرکت همواره‬ ‫سعی کرده تا در راس��تای امیدافرینی و تقویت سرمایه های‬ ‫اجتماع��ی متعهدانه تصمیم های س��نجیده ای اتخاد کند که‬ ‫نم��ود ان در ایفای مس��ئولیت های اجتماعی در ایام ش��یوع‬ ‫کرونا مشهود است‪.‬‬ ‫نباتی نژاد با اش��اره به تامین ‪ ۱۸‬هزار تن اکس��یژن رایگان‬ ‫در مراک��ز درمانگ��ر تصریح کرد‪ :‬در ش��رایطی که ش��رکت‬ ‫ف��والد مبارکه اصفه��ان متاثر از محدودیت ه��ای انرژی برق‬ ‫مدیر مهندسی نورد ذوب اهن اصفهان‪:‬‬ ‫میلگرد ‪ ۵۰‬به سبد محصوالت صنعتی ذوب اهن اضافه شد‬ ‫مدیر مهندس��ی ن��ورد ذوب اه��ن اصفهان گفت‪:‬‬ ‫تالش��گران ذوب اه��ن اصفه��ان برای نخس��تین بار‬ ‫در کارگاه ن��ورد ‪ ۵۰۰‬موف��ق ب��ه تولی��د میلگ��رد‬ ‫‪ ۵۰‬م��ارک ‪ ۷۰CR۲‬ش��دند ک��ه عالوه ب��ر ایجاد‬ ‫ارزش افزوده باالتر‪ ،‬نیاز کش��ور به این محصول را نیز‬ ‫تامین می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی ذوب اه��ن اصفهان‪،‬‬ ‫محم��د امی��ن یوس��ف زاده در خص��وص محص��ول‬ ‫صنعت��ی جدیدی که به س��بد محصوالت ذوب اهن‬ ‫اضافه ش��د گفت‪ :‬در چند س��ال اخی��ر‪ ،‬تحریم ها و‬ ‫کند ش��دن روند واردات باعث ش��د‪ ،‬انگیزه ها برای‬ ‫تولی��د محص��والت صنعت��ی جدید افزای��ش یابد و‬ ‫ذوب اه��ن نیز در راس��تای تامین نیازه��ای بازار به‬ ‫س��مت تولید محصوالت با ارزش اف��زوده باالتر رفت‬ ‫تا ضمن تامین نیاز داخل‪ ،‬روند س��وداوری ش��رکت‬ ‫حفظ شود‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬طراحی تولید میلگ��رد‪ ۵۰‬در یک ماه‬ ‫انجام ش��د و تولید ان خوش��بختانه در تست اول به‬ ‫تولید انبوه رس��ید و حدود ‪ ۴‬هزار تن براس��اس نیاز‬ ‫بازار تولید شد‪.‬‬ ‫یوس��ف زاده با بی��ان اینکه در تالش هس��تیم در‬ ‫ن��ورد ‪ ۳۰۰‬به زودی میلگرد ‪ ۷۰CR۲ ۳۰‬نیز تولید‬ ‫کنیم‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬مصرف ای��ن میلگردها در تولید‬ ‫گلوله های اسیاب برای خردکن های معادن است‪ .‬هر‬ ‫چند ما نخس��تین تولید کننده این محصول نیستیم‬ ‫و در گذش��ته نیز این محصول تولید ش��ده‪ ،‬اما بازار‬ ‫خوب و گسترده ای دارد و نیاز زیادی به این محصول‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫لطیفی سرپرس��ت کارگاه ن��ورد ‪ ۵۰۰‬نیز در مورد‬ ‫این محص��ول جدید گفت‪ :‬میلگرد ‪ ۵۰‬یک محصول‬ ‫الی��اژی اس��ت ک��ه فراین��د ن��ورد ان پیچیده تر از‬ ‫میلگردهای س��اده اس��ت و درصد ک��روم باالی ان‬ ‫نش��ان دهنده خاص بودن این الیاژ است که سختی‬ ‫زیادی دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه روند تولید محصوالت جدید‬ ‫در کارگاه نورد ‪ ۵۰۰‬تداوم خواهد داشت‪ :‬تولید این‬ ‫میلگرد ب��ا توان موجود در این کارگاه انجام ش��د و‬ ‫تمامی مراح��ل با دانش کارکن��ان ذوب اهنی انجام‬ ‫شد‪.‬‬ ‫احم��د ملکوتی خواه مع��اون تولی��د کارگاه نورد‬ ‫‪ ۵۰۰‬در ای��ن خصوص گفت‪ :‬با توجه به درخواس��ت‬ ‫مدیری��ت بازاریابی و ف��روش داخل��ی‪ ،‬مبنی بر نیاز‬ ‫بازار به میلگرد س��ایز ‪ ۵۰‬و امکان سنجی تولید این‬ ‫محصول در مهندس��ی نورد‪ ،‬تیم تحقیق با محوریت‬ ‫مدیر مهندس��ی نورد و سرپرستی های خدمات فنی‬ ‫تولید و کارگاه های نورد تشکیل شد و موضوع مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت و از انجا ک��ه کارگاه نورد ‪۵۰۰‬‬ ‫س��ابقه تولید میلگرد های سایز ‪ ۶۰‬و ‪ ۸۰‬میلیمتر را‬ ‫دارد‪ ،‬این مهم بر عهده این کارگاه گذاشته شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای تولید این محصول ملزومات زیادی‬ ‫باید طراحی و س��اخته می شد‪ ،‬که پرسنل کارگاه با‬ ‫دریافت طرح اولیه از خدمات فنی تولید مهندس��ی‬ ‫نورد‪ ،‬با ارائه طرح های خالقانه‪ ،‬اقدام به تکمیل خط‬ ‫نورد این محصول کردند‪.‬‬ ‫نهایتا با تالش شبانه روزی همکاران مونتاژ قفسه‬ ‫کارگاه‪ ،‬تکنول��وژی خ��ط و پرداخت‪ ،‬مکانیک و برق‬ ‫کارگاه و پرس��نل کیفی��ت‪ ،‬تولید ای��ن محصول در‬ ‫تیرماه امس��ال ب��ا موفقیت انجام ش��دو برگ زرین‬ ‫دیگ��ری ب��ر افتخارات ش��رکت ذوب اه��ن اصفهان‬ ‫افزوده شد‪.‬‬ ‫اس��ت‪ ،‬این شرکت با ایفای مسئولیت اجتماعی تامین روزانه‬ ‫‪۶۰‬تن اکس��یژن رایگان بیمارس��تان ها را تضمین کرده است‬ ‫که مجم��وع این فعالیت ها در حوزه کرون��ا مورد تقدیر وزیر‬ ‫بهداشت هم قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر ش��تاب گیری روند واکسیناس��یون کرونا‬ ‫ب��رای مهار ای��ن اپیدمی و کنترل واریانت ه��ای این ویروس‬ ‫با واکسیناسیون گس��ترده گفت‪ :‬با تولید انبوه واکسن تولید‬ ‫داخ��ل و تعامل با س��پاه صاحب الزمان درصدد هس��تیم در‬ ‫راستای مسئولیت های اجتماعی مراکز واکسیناسیون کرونا را‬ ‫توسعه دهیم تا ظرفیت تزریق روزانه واکسن کرونا در اصفهان‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫توقیف محموله میلگرد‬ ‫غیر استاندارد در اهواز‬ ‫مدیرکل اس��تاندارد خوزس��تان گفت‪ :‬ی��ک کارخانه تولی��د میلگرد غیر‬ ‫استاندارد در اهواز شناسایی و محموله تولیدی ان توقیف شد‪.‬‬ ‫رض��ا قیصی پور در گفت وگ��و با ایرنا بیان کرد‪ :‬پس از انتش��ار کلیپی در‬ ‫خصوص شایبه غیراستاندارد بودن میلگرد ساختمانی در یکی از کارگاه های‬ ‫ساختمانی اهواز‪ ،‬موضوع توسط اداره کل استاندارد خوزستان مورد پیگیری‬ ‫ق��رار گرفت و پ��س از شناس��ایی کارگاه‪ ،‬نمونه ب��رداری از محموله میلگرد‬ ‫تولیدی‪ ،‬و فرایند شناسایی محل تولید میلگردها اغاز شد‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در م��دت ‪ ۴۸‬س��اعت عالوه بر انج��ام ازمون ب��ر روی نمونه‬ ‫میلگردهای شناسایی شده که نشان دهنده نبود انطباق فیزیکی و مکانیکی‬ ‫میلگردها با مش��خصات درج ش��ده بر روی محصول بود محل تولید انها در‬ ‫اهواز شناسایی شد‪.‬‬ ‫مدیرکل اس��تاندارد خوزس��تان ادام��ه داد‪ :‬تمامی میلگرده��ای تولیدی‬ ‫کارخانه که با مش��خصات استاندارد ملی منطبق نبودند توقیف شدند و هم‬ ‫اکنون پرونده برای اعمال قانون در حال تکمیل مستندات است تا به مراجع‬ ‫قضایی ارسال شود‪.‬‬ ‫همچنین عملیات شناس��ایی مکان های احتمالی ب�� ه کارگیری و مصرف‬ ‫محصول همچنان در حال انجام است‪.‬‬ ‫قیصی پور گفت‪ :‬از هم اس��تانی ها‪ ،‬دس��ت اندرکاران ساخت وساز‪ ،‬فعاالن‬ ‫پروژه های عمرانی و مهندس��ان درخواس��ت می ش��ود در صورت مشاهده یا‬ ‫اس��تفاده احتمال��ی از میلگردهای با مارکینگ و نش��ان ‪ SKSI‬که بیش��تر‬ ‫نم��ره ‪ ۱۶‬هس��تند موض��وع را ب��ه اداره کل اس��تاندارد خوزس��تان اطالع‬ ‫دهن��د و از اس��تفاده انها ب��ه عنوان عناصر س��ازه ای س��اختمان خودداری‬ ‫کنند‪.‬‬ صفحه 4 ‫گروه معدن‬ ‫افت وخیز نرخ محصوالت فوالدی‬ ‫‪ ۷۷۰‬دالر ه��ر ت��ن فوب ثبات نس��بی داش��ت‪ .‬در چین نرخ‬ ‫میلگ��رد صادراتی ب��ا ‪ ۱۳‬دالر بهب��ود ‪ ۸۹۳‬دالر هر تن فوب‬ ‫ش��د‪ .‬میلگ��رد صادراتی ترکیه نی��ز در ‪ ۷۴۰‬دالر هر تن فوب‬ ‫ثبات داشت‪.‬‬ ‫در بازار واردات جنوب ش��رق اس��یا نیز میلگرد با ‪ ۱۵‬دالر‬ ‫بهبود ‪ ۷۵۰‬دالر هر تن سی اف ار شد‪.‬‬ ‫همچنین در ب��ازار داخلی اروپا میلگ��رد ‪ ۱۰‬یورو باال رفته‬ ‫‪ ۸۴۰‬یورو هر تن درب کارخانه ثبت ش��د‪ .‬در بازار امریکا نیز‬ ‫میلگرد در ‪ ۹۶۰‬دالر هر شورت تن درب کارخانه باقی ماند‪.‬‬ ‫هفت��ه گذش��ته در چین ن��رخ س��نگ اهن وارداتی خلوص‬ ‫‪۶۲‬درص��د از ‪ ۲۲۲‬دالر به ‪ ۲۰۱‬دالر هر تن س��ی اف ار کاهش‬ ‫یافت‪ .‬نگرانی ها در مورد جدیت کاهش تولید های فوالدسازان‬ ‫چین��ی در نیمه دوم س��ال جو بازار را منفی ت��ر کرده نرخ به‬ ‫پایین ترین سطح از اواخر ماه می رسیده است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش فوالد ایران‪ ،‬در بازار صادرات ایران‪ ،‬س��نگ اهن‬ ‫مگنتیت خل��وص ‪۶۱‬درصد با ‪ ۶‬دالر کاهش به ‪ ۱۶۷.۶‬دالر و‬ ‫سنگ اهن هماتیت خلوص ‪ ۶۱‬درصد نیز با همین مقدار افت‬ ‫به ‪ ۱۶۶.۵‬دالر هر تن فوب رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹ورق‬ ‫‹ ‹قراضه‬ ‫هفته گذش��ته نرخ قراضه وارداتی سنگین ‪ ۱‬و ‪)۸۰-۲۰( ۲‬‬ ‫در ترکی��ه ب��ا ‪ ۴‬دالر کاه��ش به ‪ ۴۸۰‬دالر هر تن س��ی اف ار‬ ‫رسید‪ .‬البته بازار ترکیه در تعطیالت عید قربان بوده و باید دید‬ ‫روزهای اتی روند بازار چه تغییراتی خواهد داشت‪.‬‬ ‫قراض��ه صادراتی س��نگین کالس ‪ ۲‬ژاپن ب��ا ‪ ۶‬دالر افت به‬ ‫‪۴۳۰‬دالر هر تن فوب رس��ید‪ .‬متوس��ط نرخ قراض��ه وارداتی‬ ‫سنگین در شرق اسیا نیز در ‪ ۵۰۸‬دالر هر تن سی اف ار ثابت‬ ‫ماند‪ .‬در بازار داخلی امریکا نیز قراضه خرد شده در ‪ ۵۰۳‬دالر‬ ‫هر النگ تن بدون تغییر باقی ماند‪.‬‬ ‫یک شرکت نوپا در منطقه بوستون اعالم کرد که با استفاده‬ ‫از گندله اهن موفق به س��اخت باتری کم هزینه ای شده که‬ ‫در هماهنگی با س��ایر دس��تاوردهای انرژی های تجدید پذیر‪،‬‬ ‫می تواند شبکه برق امریکا را به اینده بدون کربن منتقل کند‪.‬‬ ‫به گزارش فوالد ایران‪ ،‬هدف دولت بایدن برای دستیابی به‬ ‫شبکه برق بدون کربن تا سال ‪ ۲۰۳۵‬باعث شد تا شرکت های‬ ‫ب��رق راه حل های قابل اعتماد و قابل تجدید انرژی در مقیاس‬ ‫بزرگ را ارائه دهند‪ .‬کارشناس��ان و سیاست گذاران معتقدند‬ ‫‹ ‹بیلت‬ ‫بیلت صادراتی سی ای اس هفته گذشته با ‪ ۶‬دالر بهبود به ‪۶۴۸‬دالر‬ ‫هر تن فوب رسید‪ .‬در ترکیه نرخ بیلت وارداتی در ‪۶۷۰‬تا ‪ ۶۷۵‬دالر هر‬ ‫تن سی اف ار ثبات داشت‪ .‬بیلت صادراتی ترکیه نیز در ‪۶۸۰‬دالر هر تن‬ ‫فوب ثبات داشت‪ .‬در بازار واردات جنوب شرق اسیا نرخ بیلت وارداتی‬ ‫از ‪ ۶۹۰‬دالر به حدود ‪ ۷۰۸‬دالر هر تن سی اف ار رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹مقاطع‬ ‫هفته گذش��ته نرخ میلگرد صادراتی س��ی ای اس در حدود‬ ‫گندله اهن در باتری های ذخیره انرژی تجدیدپذیر‬ ‫که ترکیب انرژی باد‪ ،‬خورش��ید‪ ،‬زمین گرمایی و هس��ته ای‪،‬‬ ‫همراه ب��ا باتری های لیتیوم یون با عمر کوتاه می تواند تقریبا‬ ‫‪ ۸۰‬درص��د برق مورد نیاز امریکا را تامین کند‪ .‬اما اتفاق نظر‬ ‫این اس��ت ک��ه ‪ ۲۰‬درصد باقی مانده باید ب��ه نوعی از ذخیره‬ ‫طوالنی مدت برق حاصل شود که تا به حال‪ ،‬هزینه های مواد‬ ‫در این نوع ذخیره س��ازی بس��یار باال بوده است‪ .‬مواد معدنی‬ ‫نیکل‪ ،‬کبال��ت‪ ،‬لیتیوم و منگنز که در باتری های یون لیتیوم‬ ‫اس��تفاده می ش��ود ‪ ۵۰‬تا ‪ ۸۰‬دالر برای هر کیلووات س��اعت‬ ‫ذخیره س��ازی هزینه دارد‪ .‬اما باتری س��اخته ش��ده شرکت‬ ‫س��امرویل که با اس��تفاده از گندله اهن که یکی از رایج ترین‬ ‫عناصر جهان اس��ت‪ ،‬فقط ‪ ۶‬دالر برای هر کیلووات س��اعت‬ ‫ذخیره سازی برق در سلول های جداگانه هزینه دارد‪.‬‬ ‫در حالی که این ش��رکت فناوری منحصر به فردی در ذخیره‬ ‫ان��رژی ارائه داده‪ ،‬چندین روش نوظهور ذخیره س��ازی انرژی‬ ‫تجدیدپذیر نیز در این راستا معرفی شده اند‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان اب پمپ ش��ده یا هوای فشرده را برای‬ ‫هفته گذشته ورق گرم صادراتی سی ای اس در ‪ ۹۳۰‬دالر هر‬ ‫تن فوب ثبات داشت‪ .‬متوسط نرخ ورق گرم صادراتی چین با‬ ‫‪۴‬دالر بهبود به ‪ ۹۱۸‬دالر هر تن فوب رسید‪.‬‬ ‫در ترکیه اخرین نرخ ورق گرم وارداتی از ‪ ۹۵۰‬تا ‪ ۹۸۰‬دالر‬ ‫هفته قبل به ‪ ۹۳۵‬تا ‪ ۹۵۰‬دالر هر تن س��ی اف ار رس��ید‪ .‬ورق‬ ‫گرم وارداتی در جنوب ش��رق اسیا نیز از ‪ ۹۲۳‬دالر به ‪ ۹۱۷‬تا‬ ‫‪ ۹۲۸‬دالر هر تن سی اف ار بهبود داشت‪.‬‬ ‫در بازار داخلی اروپا ورق گرم با ‪ ۴‬یورو رش��د به ‪۱۱۷۰‬یورو‬ ‫هر تن درب کارخانه رس��ید‪ .‬در بازار امریکا نیز ورق گرم یک‬ ‫دالر افت داش��ته ‪ ۱۸۲۴‬دالر هر ش��ورت ت��ن درب کارخانه‬ ‫شنیده شد‪.‬‬ ‫ذخیره انرژی مناسب تر می دانند‪ .‬اتحادیه اروپا برای ذخیره و‬ ‫تولید نیرو هیدروژن را انتخاب کرده است‪.‬‬ ‫شرکت های دیگر در تالشند تا با استفاده از فناوری جذب‬ ‫کربن‪ ،‬نیاز به ذخیره س��ازی را رفع کنند ضمن اینکه انتش��ار‬ ‫کربن را به حداقل می رسانند‪.‬‬ ‫تمام این دس��تاوردها هم برای س��رمایه گذاران و هم برای‬ ‫جامعه اهمیت بس��زایی دارد که بای��د در تالش برای اهداف‬ ‫کاهش انتشار کربن مورد استفاده قرار بگیرند‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 17‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 28‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪656‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش‬ ‫تولید الومینیوم اولیه‬ ‫تولید جهانی الومینیوم اولیه در ماه ژوئن امسال‪،‬‬ ‫با افزایش س��االنه نسبت به سال قبل مواجه شد و‬ ‫به ‪ ۵.۵۴۹‬میلیون تن رسید‪.‬‬ ‫به گزارش باش��گاه الومینیوم‪ ،‬این درحالی است‬ ‫که در ژوئن سال گذشته‪ ،‬تولید جهانی الومینیوم‬ ‫‪ ۵.۳۰۸‬میلیون تن گزارش شده بود‪.‬‬ ‫براس��اس گ��زارش انس��تیتوی بین الملل��ی‬ ‫الومینیوم‪ ،‬تولی��د روزانه الومینی��وم اولیه در ماه‬ ‫ژوئ��ن ‪۱۸۵‬هزار ت��ن بوده که نس��بت ب��ه تولید‬ ‫روزانه ماه ژوئن س��ال گذش��ته ‪ ۸.۱‬هزار تن رشد‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫چین به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده الومینیوم‬ ‫اولیه در جهان در ماه ژوئن امسال ‪ ۳.۲۴۵‬میلیون‬ ‫تن الومینیوم تولید کرد‪.‬‬ ‫ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه در س��ال گذش��ته‬ ‫تولی��د الومینیوم چی��ن تنه��ا ‪۳.۰۲۸‬میلیون تن‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ش��رایط بازار فلزات پایه پ��س از کرونا متفاوت‬ ‫ش��ده و گزارش های گسترده ای از افزایش ظرفیت‬ ‫تولی��د انواع فلزات ازجمله الومینیوم‪ ،‬در سراس��ر‬ ‫جهان به گوش می رسد‪.‬‬ ‫در بسیاری از نقاط جهان‪ ،‬واحدهایی که در سال‬ ‫گذش��ته تعطیل شده بودند‪ ،‬دوباره فعالیت خود را‬ ‫اغاز کرده اند‪.‬‬ صفحه 5 ‫رشد کارخانجات فوالد به جای صنایع تکمیلی‬ ‫استان ها‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 17‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 28‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪656‬‬ ‫اخبار‬ ‫مع��اون عمرانی اس��تاندار ی��زد گفت‪ :‬ش��هرک فوالد‬ ‫اش��کذر ب��ا ه��دف توس��عه صنای��ع تکمیل��ی ف��والد‬ ‫پایه گذاری ش��د اما به جای ایجاد صنایع ماشین س��ازی‬ ‫و قطعه س��ازی‪ ،‬کارخانه ه��ای تولی��د ش��مش ف��والد‬ ‫توسعه یافت‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محس��ن صادقیان‪ ،‬در جلس��ه س��تاد‬ ‫اقتصاد مقاومتی اس��تان یزد با اش��اره به فعالیت صنایع‬ ‫ب��زرگ فوالدی در ی��زد اظهار کرد‪ :‬ش��کل گیری صنایع‬ ‫تکمیلی و پایین دس��تی ف��والد الیاژی در اس��تان مورد‬ ‫تاکید بوده اما عمال این اتفاق رخ نداده است‪.‬‬ ‫احیای ‪ ۶۴‬واحد‬ ‫صنعتی و معدنی‬ ‫در سیستان و بلوچستان‬ ‫مهم ترین مشکالت معادن‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫مدی��ر اداره مع��دن اداره کل صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تجارت خراس��ان شمالی گفت‪ :‬متاسفانه افزایش نرخ‬ ‫ماش��ین االت‪ ،‬افزایش نرخ تمام ش��ده م��واد معدنی‬ ‫ازجمله مش��کالتی است که معادن خراسان شمالی را‬ ‫با مش��کل مواجه کرده است‪ .‬ابراهیمی در گفت وگو با‬ ‫ایسنا اظهار کرد‪ :‬از سوی دیگر با توجه به شرایط پیش‬ ‫امده در کشور یعنی کاهش پروژه های عمرانی زنجیره‬ ‫عرضه و تقاضای مواد معدنی نیز کاهش یافته اس��ت‬ ‫که این امر نیز برای معادن چالش برانگیز بوده است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینکه ‪ ۲۵۹‬معدن در این اس��تان‬ ‫وجود دارد که پروانه بهره برداری برای ان صادر ش��ده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اف��زود‪ :‬میزان س��رمایه گذاری کل این معادن‬ ‫‪ ۲۳۱۶۹۷۵‬میلیون ریال اس��ت‪ .‬ابراهیمی ادامه داد‪:‬‬ ‫مجموع اشتغالی که این معادن ایجاد می کنند ‪۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۳۷۵‬نفر بوده و میزان ذخیره معدنی موجود در انها‬ ‫ی��ک میلیارد و ‪ ۱۲۹‬میلی��ون و ‪ ۷۵۶‬هزار و ‪ ۹۲۴‬تن‬ ‫بوده است‪ .‬وی با بیان اینکه از این تعداد‪ ۱۴۰ ،‬معدن‬ ‫فعال بوده است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬میزان سرمایه گذاری این‬ ‫معادن ‪ ۲۳۴۹۵۸۸‬میلیون ریال بوده که مقدار ذخیره‬ ‫م��اده معدنی فع��ال در ان ‪ ۳۹۶‬میلیون و ‪ ۵۳۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۴‬تن بوده اس��ت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬برداش��ت س��االنه‬ ‫ای��ن مع��ادن‪ ۶‬میلیون و ‪ ۴۶۵‬هزار و ‪ ۶۵۰‬تن اس��ت‪.‬‬ ‫این مقام مس��ئول‪ ،‬تعداد معادن صلب صالحیت شده‬ ‫را ‪۵۲‬مع��دن اعالم کرد و گف��ت‪ :‬این معادن هم جزو‬ ‫معادن فعال و هم جزو معادن غیرفعال هستند‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه ‪ ۶۲‬معدن غیرفعال نیز در استان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬بیش��تر معادن غیرفعال در این استان در‬ ‫حوزه مصالح س��اختمانی هس��تند که ان نیز به علت‬ ‫رکود در ساخت وس��از به وجود امده است‪ .‬مدیر اداره‬ ‫معدن خراس��ان ش��مالی با اش��اره به اینکه به غیر از‬ ‫معادن سنگ های تزئینی بیشتر مواد معدنی استخراج‬ ‫ش��ده در داخل اس��تان مورد مصرف ق��رار می گیرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬معدن بوکس��یت یک��ی از مهم ترین معادن در‬ ‫این اس��تان اس��ت که ماده معدنی ان مورد اس��تفاده‬ ‫شرکت الومینای جاجرم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مواد معدنی همچون اهک‪ ،‬مارن‪،‬‬ ‫هماتیت از جمله مواد معدنی استخراج شده در داخل‬ ‫استان هستند که در همین استان مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫نایاب ش��دن س��یمان و افزایش ن��رخ عجیب و‬ ‫غریب ان در یک هفته گذش��ته سواالت زیادی را‬ ‫در ذهن مردم به وجود اورده که دلیل نبود نظارت‬ ‫و این افزایش ناگهانی نرخ چیس��ت و ایا این نبود‬ ‫نظارت و افزایش قیمت ها تداوم دارد؟‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬ساخت وس��از عمرانی در هر‬ ‫ش��رایطی نیاز به یک س��ری مصالح دارد که باید‬ ‫تامین شود تا یک بنا ساخته شود‪.‬‬ ‫یکی از مصالح ساختمانی که در امر ساخت وساز‬ ‫به بنا اس��تحکام می بخش��د «س��یمان» است که‬ ‫متاس��فانه چن د وقت اس��ت در استان کردستان و‬ ‫حتی در کشور نایاب شده است و همین امر باعث‬ ‫شده است تا نرخ ان سر به فلک بکشد‪.‬‬ ‫طبیعت��ا افزایش نرخ مصالح س��اختمانی مانند‬ ‫س��یمان طبع��ات تورمی زی��ادی را مانند افزایش‬ ‫نرخ س��اختمان‪ ،‬افزایش اج��اره بها و‪ ...‬را به دنبال‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫اس��تان کردس��تان به عنوان یکی از استان های‬ ‫مطرح کشور در امر تامین و تولید سیمان همیشه‬ ‫مطرح بوده و سیمان کردستان همواره اسم و رسم‬ ‫خاصی در کشور داشته اما با وجود این ظرفیت باال‬ ‫این ماده ساخت وس��از در استان کردستان نیز به‬ ‫اندازه ای نایاب شده است که هر پاکت ان تا یکصد‬ ‫هزار تومان نیز خرید و فروش می شود‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که حدود یک ماه قبل نرخ‬ ‫هر کیسه س��یمان فقط ‪۳۵‬تا‪۴۰‬هزار تومان بود و‬ ‫یک ش��به نرخ روند صعودی گرفت و س��یمان نیز‬ ‫همانند سایر اجناسی که یک شبه ره صد ساله را‬ ‫در افزایش نرخ رفته اند‪ ،‬نایاب و گران شد!‬ ‫‹ ‹عرضه و تقاضای نامتوازن‬ ‫درباره افزایش نرخ س��یمان که اخیرا در کش��ور و‬ ‫اس��تان اتفاق افتاده اس��ت حبیب اهلل یاراحمدی‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه مصالح ‍ فروشان سنندج در گفت وگو‬ ‫با تس��نیم اظهار ک��رد‪ :‬قطی برقی ک��ه اخیرا در‬ ‫کارخانه ه��ای س��یمان اتف��اق افتاد باع��ث برهم‬ ‫خ��وردن عرضه و تقاضا در کردس��تان و در نتیجه‬ ‫افزایش نرخ سیمان شد‪ .‬وی افزود‪ :‬ورود سیمان به‬ ‫افزایش نرخ سیمان تداوم دارد؟‬ ‫ب��ازار بورس نیز یکی دیگر از عوامل برهم خوردن‬ ‫نرخ سیمان بود که چنین افزایش قیمتی را با خود‬ ‫به همراه داشت‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه مصالح فروش��ان س��نندج‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬درحال حاضر تمام سیمان استان‬ ‫را ‪ ۲‬شرکت تامین و در کردستان توزیع می کنند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬نرخ مصوب س��یمان که تا هفته‬ ‫پیش به طور متعادل عرضه می شد ‪۳۹‬هزار تومان‬ ‫بود ام��ا متاس��فانه هم اکنون با بازار س��یاهی که‬ ‫ایجاد شده است نرخ س��یمان تا ‪۹۰‬هزار تومان و‬ ‫‪۱۰۰‬هزار تومان هم افزایش داشته است‪.‬‬ ‫یاراحمدی اظهار کرد‪ :‬کار نرخ سیمان از دست‬ ‫ما خارج شده است و با این روند بازگشت سیمان‬ ‫به نرخ گذشته خود بسیار ضعیف است‪.‬‬ ‫‹ ‹هی�چ س�ودی عای�د مصالح فروش�ان‬ ‫نمی شود‬ ‫در ادامه کیومرث لطفی یکی از مصالح فروش��ان‬ ‫س��طح شهر س��نندج نیز در باره افزایش یک شبه‬ ‫نرخ س��یمان به تسنیم گفت‪ :‬این نوسانات قیمتی‬ ‫در بازار مصالح س��اختمانی تنها به مصالح فروشان‬ ‫ض��رر می زند و هیچ س��ودی را عای��د این صنف‬ ‫شهرستان تویسرکان عالوه بر برخورداری از طبیعت‪ ،‬اقلیم‬ ‫و اب و هوایی دلپذیر و مسحور کننده و اثار متعدد تاریخی و‬ ‫فرهنگی از معادن غنی خدادای نیز برخوردار اس��ت که البته‬ ‫عایدی خاصی از انها نصیبش نمی شود!‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬روانبخش نورعلیئی‪ ،‬رئیس اداره صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت تویس��رکان در اظه��ارات خود در این زمینه‬ ‫ب��ه این نکته اش��اره کرده ک��ه روال کار اس��تخراج از معادن‬ ‫در سراس��ر نقاط کش��ور به این ترتیب اس��ت که معادن در‬ ‫ش��هرهای مختلف توسط دولت به مزایده گذاشته می شوند و‬ ‫پس از بررس��ی فنی و اهلیت سرمایه گذار و با در نظر گرفتن‬ ‫نمی کند‪ .‬وی افزود‪ :‬در حدود یک س��ال گذش��ته‬ ‫ن��رخ مصال��ح س��اختمانی به وی��ژه س��یمان به‬ ‫ان��دازه ای ب��اال رفته اس��ت که دیگر کس��ی توان‬ ‫خری��د س��یمان و یا احداث س��اختمان را ندارد و‬ ‫این در حالی اس��ت که س��ال گذش��ته درست در‬ ‫همین زمان نرخ هر پاکت س��یمان حدود ‪۱۶‬هزار‬ ‫توم��ان ب��ود و االن به ح��دود ‪۱۰۰‬ه��زار تومان‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫لطفی خاطرنش��ان کرد‪ :‬اینکه نرخ مسکن امروز‬ ‫تا به این حد باال رفته اس��ت و دیگر کمتر کس��ی‬ ‫قدرت خرید مس��کن دارد از همی��ن افزایش های‬ ‫ناگهانی نرخ مصالح ساختمانی نشات می گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعی برق نباید ادامه پیدا کند‬ ‫در ادام��ه رض��ا نیک پ��ور‪ ،‬مدیرعامل س��یمان‬ ‫کردس��تان نیز در این ب��اره می گوید‪ :‬در هفته های‬ ‫اخی��ر به دلی��ل بی برقی نتوانس��تیم ظرفیت های‬ ‫تولی��دی خ��ود را محق��ق کنیم اما؛ این مش��کل‬ ‫مقطعی اس��ت و با رفع مشکل برق‪ ،‬تولید سیمان‬ ‫ا ز س��ر گرفته می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬در روزهای اخیر‬ ‫نرخ سیمان تولیدی کردستان افزایش چشمگیری‬ ‫پیدا کرده اس��ت و برخی تالش دارند این اتفاق را‬ ‫به حضور این ش��رکت سیمانی در بورس کاال گره‬ ‫بزنند اما این ادعا صحیح نیست‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل س��یمان کردس��تان تصری��ح کرد‪:‬‬ ‫س��یمان کردس��تان یک��ی از ش��رکت های فعال‬ ‫اس��تان و کش��ور اس��ت که با ظرفی��ت تولیدی‬ ‫روزانه ‪ ۳۰۰۰‬تن س��یمان و کلینکر س��هم خوبی‬ ‫را در رف��ع نی��از داخلی کش��ور به ای��ن محصول‬ ‫بازی می کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬بر هیچ کس پوشیده نیست‬ ‫که دولت برای تامین نیاز مش��ترکان خانگی خود‪،‬‬ ‫مجبور به قطع برق صنایع ش��ده است و این یعنی‬ ‫توق��ف تولید‪ ،‬وقتی تولیدی انجام نش��ود طبیعی‬ ‫اس��ت که محصولی وارد بازار نمی ش��ود و سیمان‬ ‫نیز دپویی ندارد ک��ه بگوییم از ان دپو و از داخل‬ ‫انبارها تامین نیاز کنیم‪.‬‬ ‫نیک پ��ور با بیان اینکه ب��ازی جدید برخی افراد‬ ‫ذی نف��ع از ب��ازار س��یمان به زودی نق��ش براب‬ ‫می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬نباید قطعی برق صنایع به مدت‬ ‫طوالنی ادامه پیدا کند و این بدان معنی است که‬ ‫به زودی سیمان کردستان با توان باال در تولید به‬ ‫چرخ��ه و بازار برخواهد گش��ت و قیمت ها کاهش‬ ‫گنجینه معادن‪ ،‬به نام تویسرکان به کام دیگران!‬ ‫مالحظات کارشناس��انه منابع طبیعی‪ ،‬پروانه فعالیت از سوی‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت به افراد واجد ش��رایط داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی این رویه را که از معادن شهرس��تان تویسرکان عایدی‬ ‫مالی خاصی نصیب شهرستان نمی شود را یک روال کشوری‬ ‫دانست و تاکید کرد که منابع مالی حاصل از استخراج معادن‬ ‫در سراس��ر کش��ور به خزانه دولت واریز می شود و این مبالغ‬ ‫صرف امور عمرانی عمومی می ش��وند و روستاهایی که معادن‬ ‫در انه��ا ق��رار دارد از خدمات عمومی مانند زیر س��اخت های‬ ‫رفاهی البته تا حد مشخصی برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫سیمان بزرگ ترین فاز مسکن مهر پردیس تامین شد‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس‬ ‫با بیان اینکه سیمان مصرفی در طرح های مسکن‬ ‫مهر این ش��هر روزانه حدود یک و نیم تن است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با پیگیری های انجام شده سیمان مصرفی‬ ‫فاز ‪ ۱۱‬مسکن مهر پردیس تامین شده است‪.‬‬ ‫مه��دی هدای��ت ب��ه ایرن��ا گف��ت‪ :‬عملیات‬ ‫عمرانی مس��کن مه��ر پردیس مانن��د روزهای‬ ‫گذش��ته در حال انجام اس��ت و با تامین به موقع‬ ‫س��یمان‪ ،‬مانع از ایجاد وقفه در کار ساخت وساز‬ ‫پروژه های عمرانی شدیم‪ .‬وی با اشاره به جزئیات‬ ‫ساخت وس��از در مسکن مهر در روزهای گذشته‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬پیمانکاران موظف به س��اخت تمام‬ ‫دیوارهای باقی مانده در بخش اماده سازی شدند‬ ‫و در ف��از ‪ ۱۱‬تمامی واحدها اماده برای نصبیات‬ ‫هس��تند و تحویل بلوک های ‪ ۱۵‬واحدی زون ‪۲‬‬ ‫نیز اغاز شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس‬ ‫از افتت��اح تقاط��ع غیر همس��طح در ف��از ‪ ۱۱‬در‬ ‫روزه��ای اتی خبرداد و اظه��ار کرد‪ :‬این تقاطع‬ ‫دارای یک دس��تگاه پل با ‪ ۲‬عرش��ه جداگانه به‬ ‫صورت ش��رقی و غربی بر روی محور ‪۴۵‬متری و‬ ‫دارای ‪ ۳۶‬تی��ر به طول ‪ ۳۲‬متر اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ای��ن تقاطع دارای ‪ 4‬رمپ و لوپ اس��ت که‬ ‫پیدا می کند‪ .‬مدیرعامل سیمان کردستان با اشاره‬ ‫به اینکه نرخ جهانی س��یمان نسبت یک هشتمی‬ ‫با نرخ فوالد دارد‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال حاضر‬ ‫ب��ا توجه به نرخ اهن در ب��ورس کاال‪ ،‬افزایش نرخ‬ ‫سیمان نسبت به س��ایر نهاده های ساختمانی دور‬ ‫از انتظار نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فروش س��یمان در بورس کاال نسبت‬ ‫به عرضه و تقاضا قیمت گذاری شده و باعث خروج‬ ‫دالالن از چرخه و سرازیرش��دن س��ود سیمان به‬ ‫بنگاه های تولیدی می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سیمان کردستان یاداور شد‪ :‬بسیاری‬ ‫از شرکت های سیمانی در سال های گذشته همواره‬ ‫زیان ده بودند و س��ود این محصول استراتژیک در‬ ‫جیب دالالن ریخته می ش��د؛ اما حاال با ورود این‬ ‫محص��ول به بورس کاال و ح��ذف دالالن از چرخه‬ ‫بازار‪ ،‬این امید وجود دارد که شرکت های سیمانی‬ ‫بتوانند سود واقعی فروش محصول خود را دریافت‬ ‫و برای توسعه و نوسازی مجموعه های خود هزینه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫نو‬ ‫رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سیستا ‬ ‫بلوچستان گفت‪ ۶۱۸ :‬میلیارد تومان تسهیالت برای‬ ‫احی��ای ‪ ۶۴‬واحد صنعتی و معدنی از طریق مصوبات‬ ‫کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید اس��تان در سال‬ ‫گذشته انجام شده است‪.‬‬ ‫داود شهرکی در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد‪ :‬پارسال‬ ‫از طریق مصوبات کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان برای ‪ ۶‬هزار و ‪ ۸۶۶‬نفر شغل‬ ‫ایج��اد و افزون ب��ر ‪ ۶۱۸‬میلی��ارد تومان تس��هیالت‬ ‫پرداخت و تعداد ‪ ۶۴‬واحد صنعتی و معدنی احیا شده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پارس��ال از طریق مصوبات این‬ ‫کارگروه تعداد ‪ ۱۸‬واحد صنعتی در داخل شهرک های‬ ‫صنعتی و تعداد ‪ ۲۹‬واحد صنعتی در خارج از شهرک‬ ‫صنعتی و در مجموع تعداد ‪ ۴۷‬واحد صنعتی احیا شده‬ ‫است‪ .‬رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت سیستان ‬ ‫و بلوچس��تان با اش��اره به احیای واحدهای معدنی در‬ ‫س��ال گذش��ته و با بیان اینکه در بخش احیای معادن‬ ‫‪ ۱۷‬واحد معدنی فعال و به چرخه تولید بازگشته است‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تمامی تسهیالت حمایت و مانع زدایی از‬ ‫تولید پارس��ال از اعتبارات بخش های اشتغال فراگیر‪،‬‬ ‫روس��تایی‪ ،‬عش��ایری‪ ،‬بند(الف) بصره ‪ ،۱۸‬تسهیالت‬ ‫کرونا‪ ،‬رونق تولید و طرح توس��عه سواحل مکران اعطا‬ ‫شده است‪ .‬وی با بیان اینکه تمامی مشکالت طرح های‬ ‫متقاضی پارس��ال بررسی شده اند و ان طرح هایی که‬ ‫مانده اند مربوط به س��ال های اخیر نبوده اس��ت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬یکی از مهم ترین موفقیت های کارگروه تس��هیل‬ ‫و رفع موانع تولید سیستان و بلوچستان حمایت های‬ ‫استاندار و استفاده از ظرفیت های دستگاه های نظارتی‬ ‫استان بوده است‪ .‬شهرکی ادامه داد‪ :‬به جهت بررسی‬ ‫دقیق مش��کالت واحدهای تولی��دی متقاضی بخش‬ ‫عارضه یابی واحدهای تولیدی ایجاد شده که اعضا ان‬ ‫متش��کل از اساتید دانش��گاهی بوده که به واحدهای‬ ‫تولی��دی مش��اوره می دهن��د و خیلی از مش��کالت‬ ‫واحده��ای تولی��دی نیز در این بخش رفع می ش��ود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬در راس��تای حمایت از بخش‬ ‫تولید سیستان و بلوچستان پارسال مرکز فوریت های‬ ‫بررس��ی مش��کالت واحدهای اس��تان به جهت رفع‬ ‫مشکالت انی واحد ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬بای��د ب��ا حمای��ت از‬ ‫قطعه س��ازان و ماشین س��ازان‪ ،‬فرص��ت ایجاد‬ ‫ارزش اف��زوده و به��ره وری الزم از ای��ن صنعت‬ ‫پای��ه و مه��م فراه��م می ش��د ام��ا ب��ا وجود‬ ‫زیرس��اخت هایی ک��ه فراهم ش��د‪ ،‬ای��ن اتفاق‬ ‫رخ نداد‪.‬‬ ‫صادقیان یاداور ش��د‪ :‬ش��هرک فوالد اش��کذر با هدف‬ ‫ش��کل گیری صنایع تکمیلی و پایین دستی فوالد الیاژی‬ ‫پایه گذاری ش��ده بود اما متاس��فانه در سال های گذشته‬ ‫ب��ه جای ایج��اد صنای��ع ماشین س��ازی و قطعه س��ازی‬ ‫که بیش��ترین ارزش اف��زوده را دارن��د و دارای‬ ‫الودگ��ی نیس��تند و مص��رف ابی ه��م ندارند‪،‬‬ ‫کارخانه ه��ای تولی��د ش��مش ف��والد ش��کل‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬هم اکن��ون تع��داد زیادی از‬ ‫کارخانه های قطعه س��ازی در دیگر اس��تان های‬ ‫کش��ور از محصوالت فوالد الیاژی یزد استفاده می کنند‬ ‫و از ارزش افزوده این صنعت منتفع هس��تند و در نهایت‬ ‫قطعات س��اخته ش��ده برای مص��رف دوباره به اس��تان‬ ‫بازمی گردد‪.‬‬ ‫صادقیان عنوان کرد‪ :‬اکنون در اس��تان مرکزی از الیاژ‬ ‫ف��والد یزد ب��رای تولی��د میلگرد مصرف��ی در پروژه های‬ ‫راه اهن استفاده می شود و میلگرد تولید شده برای تولید‬ ‫ت��راورس مصرفی در خط��وط راه اهن مجدد به اس��تان‬ ‫منتقل می ش��ود‪ ،‬در حالی که ارزش اف��زوده این محصول‬ ‫در تولید میلگرد ان است‪.‬‬ ‫وی تاکی��د ک��رد‪ :‬همه بای��د در حمایت و پش��تیبانی‬ ‫از این گون��ه صنای��ع در واگذاری زمین و تس��هیالت گام‬ ‫بردارن��د و بس��تر الزم را برای ایجاد و اس��تقرار این گونه‬ ‫صنایع را فراهم کنند‪.‬‬ ‫رمپ ش��ماره ‪ 3‬به اتمام و بهره برداری رس��یده و‬ ‫در امتداد ش��مال به جن��وب این تقاطع به دلیل‬ ‫عبور رودخانه یک کانال سرپوش��یده با ‪2‬دهانه‬ ‫‪4‬متری ب��ه ارتفاع ‪ 4‬متر و طول حدود ‪۳۶۵‬متر‬ ‫اجرا ش��ده است‪ .‬مدیرعامل شرکت عمران شهر‬ ‫جدید پردیس با اش��اره به ضرورت حفظ فضای‬ ‫س��بز محدوده س��اخت مترو ته��ران ‪ -‬پردیس‪،‬‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬حفظ ان��دک درختان این مس��یر‬ ‫در دس��تورکار قرار دارد‪ .‬هدای��ت گفت‪ :‬یکی از‬ ‫نگرانی های دوستداران محیط زیست برای شروع‬ ‫ای��ن طرح‪ ،‬حف��ظ منابع طبیعی و فضای س��بز‬ ‫موجود در این مس��یر بود که باعث شد تا صدور‬ ‫مجوز توسط س��ازمان حفاظت محیط زیست با‬ ‫تاخیر همراه ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شرکت عمران‬ ‫با توجه به ضرورت محافظت از فضای س��بز‪ ،‬این‬ ‫طرح را بدون اسیب به درختان محدوده ساخت‬ ‫مترو اجرا خواهد کرد‪ .‬مدیرعامل شرکت عمران‬ ‫شهر جدید پردیس گفت‪ :‬در حدود ‪۱۹‬کیلومتر‬ ‫از مسیر در زیرزمین و به صورت تونل خواهد بود‬ ‫و بخ��ش عمده راه احداثی موضوعی بابت فضای‬ ‫س��بز ندارد‪ .‬هدایت افزود‪ :‬احداث پل ‪۷۰۰‬متری‬ ‫و پرت��ال ورودی تونل ها‪ ،‬بخش کمی از مس��یر‬ ‫روب��از طرح در محدوده جاجرود واقع ش��ده که‬ ‫در عین حال بخش��ی از مردم تویس��رکان با توجه به اینکه‬ ‫درحال حاضر حداقل نزدیک به ‪ ۱۰‬معدن فعال در شهرستان‬ ‫وج��ود دارد معتقدند که برخی ذخیره های معدنی با ارزش و‬ ‫گرانبهای تویسرکان به راحتی و توسط بهره برداران غیر بومی‬ ‫اس��تخراج شده و به بیرون از تویسرکان انتقال داده می شوند‬ ‫و مردم به صورت مرتب ش��اهد خارج شدن سنگ با کیفیت‬ ‫و گرانبهای گرانیت سیاه‪ ،‬دولومیت‪ ،‬سنگ اهک و مواردی از‬ ‫این دست از شهرستان تویسرکان هستند‪.‬‬ ‫این موضوع وقتی حساس تر می شود که یکی از معادن فعال‬ ‫تویسرکان در قسمت باالدستی سد سرابی این شهرستان واقع‬ ‫در همین خصوص تدابیری اندیش��یده ش��ده تا‬ ‫بتوان بدون اسیب به محیط زیست‪ ،‬بخش روباز‬ ‫در این منطقه احداث شود‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬برای‬ ‫جابه جایی ح��دود ‪ ۳۰۰‬درخت این محدوده به‬ ‫ص��ورت زنده و انتق��ال به مکانی دیگر‪ ،‬با یکی از‬ ‫ش��رکت های معتبر مذاکراتی انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر جدید پردیس‬ ‫به دوس��تداران محیط زیس��ت اطمینان داد که‬ ‫با توج��ه به طراحی های انجام ش��ده زیرزمینی‬ ‫ب��رای اح��داث پروژه مترو ته��ران ‪ -‬پردیس که‬ ‫ایمن ترین و اسان ترین روش حمل ونقل خواهد‬ ‫بود‪ ،‬هیچ اسیبی به فضای سبز و مناطق حفاظت‬ ‫ش��ده پارک ملی خجیر وارد نخواهدش��د‪ .‬پس‬ ‫از کش و قوس های ف��راوان و تالش های چندین‬ ‫س��اله‪ ،‬اواخر س��ال گذش��ته احداث پروژه مترو‬ ‫ته��ران ‪ -‬پردی��س در هی��ات دول��ت تصویب و‬ ‫س��پس مجوز س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت‬ ‫ص��ادر ش��د تا دیگر مش��کلی برای اج��رای این‬ ‫طرح ملی در منطقه ش��رق تهران وجود نداشته‬ ‫باشد‪ .‬شهرس��تان پردیس با جمعیتی در حدود‬ ‫‪۳۰۰‬هزار نفر در ش��رق پایتخت قرار دارد و پس‬ ‫از بارگ��زاری کامل مس��کن مهر این جمعیت به‬ ‫‪۶۰۰‬هزار نفر خواهد رسید‪.‬‬ ‫‹ ‹قطعی برق دلیل گرانی سیمان‬ ‫در ادامه خالد جعفری‪ ،‬مع��اون هماهنگی امور‬ ‫اقتص��ادی اس��تاندار کردس��تان در همین باره در‬ ‫گفت وگو با تسنیم اظهار کرد‪ :‬دلیل اصلی افزایش‬ ‫نرخ س��یمان در روزهای گذش��ته قطع��ی برق و‬ ‫تعطیلی کارخانه های تولید سیمان بوده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬امیدواریم در رزوهای اینده نرخ س��یمان با‬ ‫تعادل عرضه و تقاضا به نرخ گذش��ته خود برگردد‬ ‫چراکه برق کارخانه های تولید سیمان تامین شده‬ ‫و دیگر هیچ مشکلی در این زمینه نداریم‪.‬‬ ‫مع��اون هماهنگ��ی ام��ور اقتصادی اس��تاندار‬ ‫کردس��تان بیان کرد‪ :‬یکی دیگر از دالیل افزایش‬ ‫نرخ س��یمان برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار‬ ‫بود که با اغاز به کار کارخانه ها عرضه و تقاضا برابر‬ ‫می شوند و نرخ سیمان قطعا کاهشی خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫انچه مس��لم اس��ت این اس��ت که بای��د هرچه‬ ‫س��ریع تر راهکاری اساسی برای کنترل قیمت ها و‬ ‫نظارت بر بازار اندیشیده شود تا دیگر قیمت ها یک‬ ‫شبه چنین افزایشی را تجربه نکنند‪.‬‬ ‫ش��ده و برخی کارشناسان عقیده دارند که مواد به جامانده از‬ ‫این معدن هم می تواند تهدیدی برای سالمت اب اشامیدنی‬ ‫مردم تویس��رکان باش��د و هم اینکه موجب ته نشین شدن و‬ ‫رسوب مواد در بستر سد شود که مشکالت عدیده ای را ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬مردم و برخی کارشناسان بر این باورند که باید زمینه‬ ‫فراوری بخش��ی از ذخیره های معدنی تویسرکان مانند سنگ‬ ‫گرانیت مش��کی و خاکس��تری که بازار خوبی دارند در خود‬ ‫شهرستان ایجاد شود تا هم سبب ساز ایجاد فرصت های شغلی‬ ‫جدید برای جویندگان کار در تویس��رکان ش��ود و هم عمده‬ ‫عایدات مالی ان به خارج از شهرستان نرود‪.‬‬ ‫ممنوعیت خروج سیمان از اردبیل‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫اردبی��ل گفت‪ :‬به دلیل کاهش میزان تولید س��یمان‬ ‫در کارخانه نمین‪ ،‬خروج س��یمان از اس��تان اردبیل‬ ‫ممنوع شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬رامین صادقی در جریان بازدید‬ ‫از روند فعالیت کارخانه س��یمان نمین اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫اعمال مدیریت ش��بکه برق و خاموشی ها در کارخانه‬ ‫سیمان‪ ،‬ظرفیت تولید این کارخانه به دو سوم کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ظرفیت اس��می کارخانه س��یمان‬ ‫نمین بر اس��اس پروانه صادر ش��ده ‪ ۳‬هزار و ‪ 500‬تن‬ ‫در روز بود که با توجه به اعمال خاموش��ی های مکرر‬ ‫برق در واحدهای صنعتی این میزان تولید هم اکنون‬ ‫به ‪ ۲‬هزار تن کاهش یافته است‪.‬‬ ‫رئی��س س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان‬ ‫اردبیل گفت‪ :‬کاهش ظرفیت تولید کارخانه س��یمان‬ ‫در نمین مش��کالتی را در عرضه و بازار این محصول‬ ‫ب��ه وجود اورده ب��ه طوری که همزمان با فصل کاری‬ ‫کاهش تولید فرصتی را برای س��ودجویان رقم زده تا‬ ‫با داللی و س��ودجویی به فکر افزایش قیمت سیمان‬ ‫بیفتند‪.‬‬ ‫صادقی افزود‪ :‬با تقویت حوزه نظارت و بازرسی های‬ ‫تالش می کنیم تا مش��کل به وجود امده را به سرعت‬ ‫برط��رف کنیم و ب��ا افزایش ظرفی��ت تولید کارخانه‬ ‫سیمان به توان قبلی نیاز بازار را پاسخگو باشیم‪ .‬وی‬ ‫در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد‪ :‬در‬ ‫کنار ممنوعیت خروج سیمان به استان های همسایه‬ ‫به ویژه گیالن س��عی بر این اس��ت تا نیاز واحدهای‬ ‫عمرانی س��یمان بر به صورت دقیق مش��خص شود تا‬ ‫به تناس��ب نیاز انه��ا‪ ،‬روزانه س��یمان در اختیار انها‬ ‫ق��رار گیرد‪ .‬صادقی اضافه ک��رد‪ :‬به هیچ وجه فروش‬ ‫سیمان باالتر از نرخ مصوب قابل قبول نیست و اجازه‬ ‫نخواهیم داد تا عده ای واسطه گر که از شرایط به وجود‬ ‫امده سوءاس��تفاده کرده تا قیمت س��یمان را باالتر از‬ ‫ن��رخ مصوب به فروش برس��انند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫متخلفان پرونده تخلفاتی تشکیل و از طریق تعزیرات‬ ‫مجازات س��نگینی در نظر گرفته می ش��ود و در کنار‬ ‫ان س��عی و تالشمان بر این است تا در فصل کاری با‬ ‫افزایش ظرفیت عرضه سیمان به بازار تعادل را تا حد‬ ‫زیادی در این حوزه برقرار کنیم‪.‬‬ ‫صادق��ی ادام��ه داد‪ :‬با اعمال خاموش��ی های مکرر‬ ‫برق در کارخانه های اس��تان به ویژه کارخانه سیمان‪،‬‬ ‫مقرر ش��د با تعطیلی قسمت کوره که از برق استفاده‬ ‫می ش��ود از بخش اس��یابان و ذخیره ب��رق کارخانه‬ ‫در جهت افزایش تولید اس��تفاده ش��ود تا توان تولید‬ ‫کارخانه سیمان به روال عادی بازگردد‪.‬‬ صفحه 6 ‫«روزگار معدن» راهکارهای هدایت نقدینگی به سوی تولید را بررسی کرد‬ ‫سیاه و سفید رشد نقدینگی‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫چهارشنبه‬ ‫‪ 6‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 17‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 28‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪656‬‬ ‫از بین می رود و بدین ترتیب به خریدوفروش انواع‬ ‫کاالهای سرمایه ای رو می اورند‪.‬‬ ‫در طول چند س��ال گذشته‪ ،‬این روند به قدری‬ ‫ش��دت گرفته که حتی محصوالت صنایع معدنی‬ ‫همچون فوالد نیز به کاالی سرمایه ای بدل شده ‬ ‫و در دوره ای رقاب��ت قابل توجهی برای خرید انها‬ ‫شکل گرفت‪.‬‬ ‫ای��ن درحال��ی اس��ت ک��ه انتظ��ار می رف��ت‬ ‫سیاس��ت گذاران پول��ی و مالی کش��ور در تبیین‬ ‫اس��تراتژی ها ب��ا بهره گی��ری از ان��واع ابزارهای‬ ‫تش��ویقی‪ ،‬زمینه جذب س��رمایه ها را به س��مت‬ ‫تولی��د فراه��م کنند‪ .‬تس��هیل ش��رایط تولید‪،‬‬ ‫برقراری تعامل س��ازنده با جه��ان به منظور ورود‬ ‫تجهی��زات و دان��ش فنی و ص��ادرات محصوالت‬ ‫نهایی از الزامات توسعه تولید است‪.‬‬ ‫کیوم��رث فتح اله کرمانش��اهی‪ ،‬کارش��ناس اقتص��اد در‬ ‫گفت وگ��و با «روزگار معدن» و در ارزیابی پیامدهای رش��د‬ ‫نقدینگی بر اقتصاد‪ ،‬گفت‪ :‬رشد نقدینگی یکی از اسیب های‬ ‫ش برای ایران که با‬ ‫جدی در هر اقتصادی اس��ت‪ .‬این چال�� ‬ ‫تحریم‪ ،‬محدودی��ت در روابط بین المللی و انواع مش��کالت‬ ‫اقتصادی روبه رو اس��ت‪ ،‬به مراتب شدیدتر ظاهر خواهد شد‬ ‫و در این مس��یر‪ ،‬رشد نقدینگی اسیب های جدی به اقتصاد‬ ‫وارد می کند‪.‬‬ ‫این سرمایه به هر حوزه ای ورود کند‪ ،‬زمینه رشد قیمت و‬ ‫به دنبال ان واسطه گری را ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس اقتصاد اف��زود‪ :‬با این وج��ود می توان با‬ ‫هدایت نقدینگی به سمت تولید و ایجاد اشتغال‪ ،‬بسیاری از‬ ‫مشکالت کشور را برطرف کرد‪.‬‬ ‫در واقع ب��ا بهره گیری از ابزارهای پول��ی و مالی می توان‬ ‫این نقدینگی را به سمت تولید و اقتصاد مولد جذب کرد‪.‬‬ ‫رشد داللی و‬ ‫واسطه گری‬ ‫رض��ا شهرس��تانی‪ ،‬عضو هی��ات مدی��ره انجمن‬ ‫تولیدکنن��دگان فوالد ایران در گفت وگو با «روزگار‬ ‫معدن» و در پاس��خ به س��والی درباره اثرات رش��د‬ ‫نقدینگی بر بازار فوالد‪ ،‬گفت‪ :‬رشد نقدینگی و شرایط ناپایدار‬ ‫اقتصادی حاکم بر کشور در کنار سیاست گذاری های اشتباه و‬ ‫نرخ گذاری دستوری در دوره های مختلف زمینه افزایش داللی‬ ‫و واس��طه گری را در بازارهای گوناگون فراهم کرده است‪ .‬این‬ ‫نقدینگ��ی جذب هر ب��ازاری مانند مس��کن‪ ،‬دالر‪ ،‬خودرو و‪...‬‬ ‫شده‪ ،‬زمینه برهم خوردن ان را ایجاد کرده است‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫در دوره های گوناگون شاهد جهش قابل توجه نرخ در هرکدام‬ ‫از بازارهای یادشده بوده ایم‪ .‬در دوره ای حتی شاهد جذب این‬ ‫نقدینگی به بازار خریدوفروش محصوالت فوالدی بودیم و در‬ ‫س��ایه رشد رقابت برای خرید این محصوالت‪ ،‬بهای اهن االت‬ ‫افزای��ش یافت و در همین ح��ال‪ ،‬تنش در بازار خریدوفروش‬ ‫این محصوالت تشدید شد‪.‬‬ ‫مدیر گروه روابط عمومی ش��رکت مل��ی صنایع مس ایران‬ ‫گفت‪ :‬بیس��ت و دومین دوره اردوی جهادی‪-‬درمانی شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران در شهرستان هریس اذربایجان شرقی‬ ‫برگزار شد‪ .‬به گزارش مس پرس‪ ،‬محمدجواد خلیلی با اشاره‬ ‫به اینکه این اردو دومین مرحله از اردوهای جهادی ش��رکت‬ ‫ملی مس است که در سال ‪ ۱۴۰۰‬برگزار می شود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬البت��ه در ‪ ۲‬س��ال‬ ‫گذش��ته تجربه ناموفق��ی در بهره گیری از بورس‬ ‫به عن��وان اب��زار مال��ی داش��ته ایم؛ هرچن��د این‬ ‫تجربه تلخ از عملکرد اش��تباه دولتمردان نش��ات‬ ‫می گی��رد و اس��اس این اب��زار مالی را زیرس��وال‬ ‫نمی برد‪.‬‬ ‫در واق��ع دول��ت ب��ا حمای��ت بیجا زمینه س��از‬ ‫رش��د س��هام برخ��ی ش��رکت ها و کل ارزش ب��ورس و‬ ‫اوراق بهادار ش��د اما ای��ن پایان کار نب��ود‪ ،‬چراکه با توقف‬ ‫حمای��ت دولت از ب��ورس‪ ،‬این بازار ریزش کرد و بس��یاری‬ ‫از م��ردم متضرر ش��دند یا س��رمایه های خود را از دس��ت‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬اعتماد عمومی به این بازار از دس��ت رفت‪.‬‬ ‫گویی سیاست گذاران تنها در دوره ای به دنبال تامین کسری‬ ‫بودجه از طریق بورس بودند و تمام‪ .‬کرمانشاهی اظهارکرد‪:‬‬ ‫ای��ن عضو هی��ات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد افزود‪ :‬در ش��رایطی که بس��تر مناسبی برای‬ ‫جذب نقدینگی در دس��ترس مردم نیست‪ ،‬این پول‬ ‫نق��د با هدف حف��ظ ارزش به کاالهای س��رمایه ای‬ ‫گوناگون جذب می ش��ود و بازار فوالد و محصوالت‬ ‫فوالدی نیز از این قضیه بی نصیب نمانده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬س��ابقه مدیریت کش��ور‬ ‫در دولت ه��ای گوناگون حکایت از ان دارد که ابتدا با افزایش‬ ‫ن��رخ بهره ه��ای بانکی و ثاب��ت نگه داش��تن ارز در قالب های‬ ‫دس��توری‪ ،‬س��رمایه مردم جذب بانک می ش��ود‪ .‬در این بازه‬ ‫زمانی‪ ،‬نقدینگی افزایش می یابد اما عموما در دولت های دوم‬ ‫از یک س��و نرخ بهره بانکی کاهش می یابد و از س��وی دیگر‪،‬‬ ‫ن��رخ ارز باال می رود‪ ،‬بدین ترتیب نقدینگی در س��طح جامعه‬ ‫زیاد می شود‪.‬‬ ‫شهرس��تانی در ادامه گفت‪ :‬در چند سال اخیر و تحت تاثیر‬ ‫سیاس��ت های اشتباه‪ ،‬نقدینگی در کشور افزایش قابل توجهی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬در ادامه اقدامات دولت برای جذب نقدینگی‬ ‫مردم در ‪ ۲‬س��ال گذش��ته از اساس اش��تباه بود‪ ،‬چراکه این‬ ‫سرمایه جذب تولید نشد‪ .‬این نقدینگی از طریق بازار سرمایه‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪ ۳۸‬درصدی‬ ‫تولید فوالد «اسرافین»‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫رش��د نقدینگی شمش��یر دولبه ای اس��ت که‬ ‫می تواند از یک سو اثرات مخربی بر اقتصاد داشته‬ ‫باشد و از سوی دیگر‪ ،‬هدایت ان به سمت تولید‪،‬‬ ‫زمینه شکوفایی اقتصاد را فراهم کند‪.‬‬ ‫در ط��ول س��ال های گذش��ته و تحت تاثی��ر‬ ‫سیاست های اشتباه پولی و مالی حاکم بر اقتصاد‪،‬‬ ‫ش��اهد رشد نقدینگی در کش��ور بوده ایم اما این‬ ‫نقدینگ��ی عموما جذب داللی و واس��طه گری در‬ ‫حوزه های گوناگون شده و بر چالش های اقتصادی‬ ‫افزوده است‪ .‬گفتنی است رشد نقدینگی به منزله‬ ‫افزایش قابل توجه تورم در سطح جامعه است‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی‪ ،‬ارزش پ��ول ملی هر روز‬ ‫کاهش می یابد و اعتماد مردم به نگهداری از پول‬ ‫فلزات‬ ‫توس��عه اتفاقی نیست و برای انکه در مسیر بهبود‬ ‫تولید و توس��عه گام برداری��م باید برنامه ای جامع‬ ‫در تمام س��طوح طرح ریزی کنیم‪ .‬این برنامه باید‬ ‫تمام فعالیت ه��ای بخش تولی��د‪ ،‬صنعت‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫کش��اورزی‪ ،‬خدمات و به صورت ع��ام حوزه تولید‬ ‫را در برگیرد‪.‬‬ ‫ب��دون تردی��د اختص��اص برنامه ای ب��ه تولید‬ ‫و اگاهی رس��انی در ای��ن زمینه و همچنی��ن بهره گیری از‬ ‫ش��فافیت کامل در این مسیر‪ ،‬زمینه تش��ویق سرمایه را به‬ ‫تولید فراهم می کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در چنین فضای روش��ن‬ ‫و شفافی امکان رانتخواری و سودجویی محدود می شود‪.‬‬ ‫عالوه بر تمام راهکارهای یادشده باید زمینه ارتقای سواد‬ ‫مالی م��ردم را فراهم کرد؛ بدین معنی که مردم با بازارهای‬ ‫مال��ی و ان��واع ریس��ک های ان اش��نا ش��ده و در نهایت با‬ ‫چشمانی باز و شناخت از نقاط قوت و ضعف ان برای حضور‬ ‫ج��ذب فعالیت های اش��تباه‪ ،‬غیرتولیدی و از پیش شکس��ت‬ ‫خرده ش��ده است؛ بدین ترتیب ش��اهد از دست رفتن سرمایه‬ ‫مردم در بازار بورس بودیم‪ .‬در چنین فضایی‪ ،‬متاس��فانه این‬ ‫چرخه معیوب هر ‪ ۴‬س��ال یک بار تکرار می شود و ضربه های‬ ‫غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد می کند‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت ف��والد درباره راه حل درس��ت در چنین‬ ‫ش��رایطی گفت‪ :‬بهره گیری از این نقدینگی در مسیر تولید و‬ ‫با درک درست از ش��رایط و نیازهای کشور و در ادامه تالش‬ ‫ب��رای ف��روش این محص��والت در بازارهای جهان��ی‪ ،‬راه حل‬ ‫درس��ت برای مص��رف این نقدینگی اس��ت‪ .‬در واقع برقراری‬ ‫تعامل با جهان در این مسیر ضروری است و نمی توان در انزوا‬ ‫در مسیر بهبود شرایط اقتصادی گام برداشت‪.‬‬ ‫ای��ن عضو هی��ات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان فوالد‬ ‫اظهارکرد‪ :‬ما در حوزه های گوناگونی مانند انرژی‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫و‪ ...‬ب��ا کمبود روب��ه رو هس��تیم و در این می��ان‪ ،‬بهبود این‬ ‫زیرس��اخت ها هم به ان��رژی نیاز دارد‪ .‬اث��رات این کمبود در‬ ‫سال های اخیر بر زندگی مردم و صنعت اشکارشده؛ بنابراین‬ ‫می ت��وان با برنامه ریزی بس��تر الزم برای ج��ذب نقدینگی به‬ ‫زیرساخت ها را فراهم کرد‪.‬‬ ‫خدمات رسانی پزشکان شرکت مس در شهرستان هریس‬ ‫کرد‪ :‬این طرح جهادی–درمانی با حمایت شرکت ملی صنایع‬ ‫مس ایران و با همکاری گروه جهادی ثاراهلل بس��یج ش��رکت‬ ‫م��س برگزار ش��د‪ .‬خلیلی با اش��اره به اینک��ه در این مرحله‬ ‫‪ ۲۷۸۹‬نف��ر از متقاضیان از خدمات رایگان متنوع پزش��کی‬ ‫بهرمند شدند‪ ،‬گفت‪ :‬در این طرح درمانی بیش از ‪ ۴۰‬پزشک‬ ‫و متخصص با تخصص های گوناگون از جمله دندانپزش��کی‪،‬‬ ‫سونوگرافی‪ ،‬عمومی‪ ،‬داخلی‪ ،‬مامایی‪ ،‬چشم پزشکی‪ ،‬اعصاب‬ ‫و روان‪ ،‬تغذیه و رادیوگرافی به ارائه خدمت پرداختند‪ .‬خلیلی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در این دوره از اردوی جهادی ‪ ۵۱۰۴‬خدمت‬ ‫گوناگ��ون ب��ه مددجویان ش��رکت کننده ارائه ش��د و تمامی‬ ‫داروهای تجویز ش��ده از جمل��ه ‪ ۲۹۳‬عینک طبی به صورت‬ ‫رایگان در اختیار متقاضی��ان قرار گرفت‪ .‬به گفته وی برخی‬ ‫‹بی اعتمادی‬ ‫به بازارهای مالی‬ ‫در ای��ن فضا داوطلب ش��وند‪ .‬وی افزود‪ :‬براس��اس امارها‪،‬‬ ‫نقدینگی که در اختیار مردم اس��ت‪ ،‬مقدار قابل توجهی بوده‬ ‫که هر س��اله نیز ب��ر میزان ان افزوده می ش��ود‪ .‬در چنین‬ ‫فضایی از یک س��و مردم نس��بت به ارزش سرمایه خود بیم‬ ‫دارند و از س��وی دیگر‪ ،‬اسیب هایی به اقتصاد وارد می شود؛‬ ‫بنابراین باید در مسیر راهکارهای یادشده و با سرعت هرچه‬ ‫بیشتر گام برداشت‪.‬‬ ‫اگر مردم س��رمایه خود را در بانک یا خانه نگه می دارند‪،‬‬ ‫ب��ه این دلیل که با س��ایر ابزارهای مالی اش��نایی ندارند و‬ ‫اینکه در یک س��ال گذشته نسبت به بازار سرمایه بی اعتماد‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫از مجموع موارد یادش��ده این طور برداشت می شود که‬ ‫طی سال های گذشته و با وجود انواع چالش های اقتصادی‬ ‫حاکم بر کش��ور‪ ،‬شاهد رشد قابل توجه نقدینگی بوده ایم‪.‬‬ ‫این نقدینگ��ی با ورود به بازاره��ای گوناگون مانند دالر‪،‬‬ ‫مسکن‪ ،‬خودرو و‪ ...‬زمینه رشد مضاعف این محصوالت را‬ ‫فراه��م کرد اما این پایان کار نبود‪ ،‬چراکه در ادامه ش��اهد‬ ‫ورود حج��م قابل توجهی از س��رمایه حتی به محصوالتی‬ ‫همچون ف��والد و اهن االت بودی��م‪ .‬بدین ترتیب التهاب‬ ‫ناش��ی از نقدینگی در بازار محصوالت صنایع معدنی نیز‬ ‫اشکار شد‪ .‬تمام چالش های یادشده در حالی هستند که‬ ‫می توان این س��رمایه را به س��مت تولید هدایت کرد تا از‬ ‫یک س��و با تامین س��رمایه موردنیاز برای توسعه‪ ،‬رشد و‬ ‫بهبود اقتصادی فراهم ش��ود و از سوی دیگر‪ ،‬اسیب های‬ ‫ناش��ی از رش��د نقدینگی به حداقل ممک��ن کاهش یابد‪.‬‬ ‫هرچند اجرای ای��ن هدف به الزامات متعددی نیاز دارد و‬ ‫نمی توان یک روزه زمینه تحقق ان را ایجاد کرد‪.‬‬ ‫از مراجعه کنندگان برای تکمیل درمان های تخصصی رایگان‬ ‫از جمله جراحی چش��م به بیمارس��تان های شهرستان تبریز‬ ‫ارجاع داده ش��دند‪ .‬مشاور مدیرعامل شرکت مس تاکید کرد‪:‬‬ ‫با وجود شرایط کرونایی تالش شد تا با رعایت ‪۱۰۰‬درصدی‬ ‫پروتکل های بهداشتی این اردوی جهادی به طور کامل برگزار‬ ‫شود‪.‬‬ ‫تکمیل زنجیره فوالد در افق ‪ ۱۴۰۴‬چگونه محقق می شود؟‬ ‫بررسی اخرین ویرایش طرح جامع فوالد کشور حاکی از لزوم‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۱۳‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون یورویی برای تکمیل‬ ‫زنجیره و تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد خام اعم از احداث واحدها‬ ‫و تامین زیرساخت ها در افق ‪ ۱۴۰۴‬است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا‪ ،‬زنجیره تولید فوالد به فرایند تولید فوالد از‬ ‫استخراج سنگ اهن تا تولید شمش فوالد گفته می شود‪ .‬ب ه طور‬ ‫کلی این زنجیره ش��امل اس��تخراج سنگ اهن از معدن و سپس‬ ‫تبدیل ان به کنس��انتره و ورود ان به بخش فوالدس��ازی و در‬ ‫نهایت ورود به بخش نورد است‪.‬‬ ‫طبق جدیدترین پایش طرح جامع فوالد‪ ،‬ظرفیت های ایجاد‬ ‫ش��ده تا پایان سال ‪ ۹۹‬ش��امل ‪ ۳۹.۴‬میلیون تن ظرفیت تولید‬ ‫شمش فوالد‪ ۳۷.۱۸ ،‬میلیون تن اهن اسفنجی‪ ۶۶.۷۵ ،‬میلیون‬ ‫تن گندله و ‪ ۶۴.۱۱‬میلیون تن کنسانتره است‪ .‬تولید محصوالت‬ ‫این زنجیره تا پایان سال ‪ ۹۹‬مشتمل بر تولید ‪ ۳۰.۷‬میلیون تن‬ ‫فوالد خام‪ ۳۱.۱۴ ،‬میلیون تن اهن اس��فنجی‪ ۴۶.۰۶ ،‬میلیون‬ ‫تن گندله‪ ۵۰.۰۶ ،‬میلیون تن کنس��انتره و ‪ ۱۰۴.۱‬میلیون تن‬ ‫س��نگ اهن بود‪ .‬برای تکمیل زنجیره فوالد و رس��یدن به تولید‬ ‫‪۵۵‬میلی��ون ت��ن فوالد خام در اف��ق ‪ ۱۴۰۴‬در مجموع نیازمند‬ ‫‪۴‬میلی��ارد و ‪ ۴۰۱‬میلیون یورو س��رمایه گذاری برای س��اخت‬ ‫واحده��ا هس��تیم‪ .‬این در حالی اس��ت که تاکن��ون حجم قابل‬ ‫توجهی از س��رمایه گذاری مورد نیاز طرح های قابل تحقق برای‬ ‫ریل‪ ،‬تجهیز بنادر‪ ،‬ساخت جاده ها‪ ،‬اب رسانی به واحدها‪ ،‬ساخت‬ ‫نیروگاه‪ ،‬خط و پست برق‪ ،‬گازرسانی و همچنین تجهیز معدن و‬ ‫اکتشافات است‪ .‬برپایه این گزارش‪ ۳ ،‬میلیارد و ‪ ۵۴۰‬میلیون یورو‬ ‫س��رمایه گذاری برای تکمیل زیرساخت های ریلی‪۸۹۵ ،‬میلیون‬ ‫ی��ورو ب��رای تجهیز بن��ادر‪ ۴۱۰ ،‬میلی��ون یورو برای س��اخت و‬ ‫تجهی��ز جاده ه��ا‪ ۸۶۸ ،‬میلیون یورو ب��رای تامین اب واحدها‪۲ ،‬‬ ‫میلیارد و ‪ ۵۱۰‬میلیون یورو برای س��اخت خطوط و پس��ت های‬ ‫ب��رق نیروگاه ه��ا‪ ۶۵ ،‬میلیون یورو برای گاز رس��انی و همچنین‬ ‫‪۷۲۰‬میلیون یورو برای تجهیز معدن و اکتشافات مورد نیاز است‪.‬‬ ‫ایج��اد توازن در زنجیره تامین اعتبار ش��ده اس��ت‪ .‬بر پایه این‬ ‫گزارش‪ ،‬میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای تکمیل طرح های‬ ‫تولی��د فوالد خام ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۲۵‬میلیون یورو‪ ،‬اهن اس��فنجی‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۴۵۷‬میلیون یورو و گندله ‪ ۳۸۹‬میلیون یورو است‪.‬‬ ‫همچنین به منظور تکمیل واحدهای تولید کنسانتره سنگ اهن‬ ‫‪ ۴۰۲‬میلیون یورو و تامین زیرس��اخت ها واحدها ‪ ۱۲۸‬میلیون‬ ‫یورو مورد نیاز است‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمیل زیرساخت های زنجیره فوالد‬ ‫مطالعاتطرحجامعفوالدکشورنشانمی دهدکهسرمایه گذاری‬ ‫مورد نیاز برای تکمیل زیرس��اخت های زنجیره تولید ‪ ۵۵‬میلیون‬ ‫تن فوالد خام ‪ ۹‬میلیارد و ‪ 8‬میلیون یورو بوده که ش��امل تامین‬ ‫‹ ‹مطالعات طرح جامع فوالد کشور‬ ‫مطالعات طرح جامع فوالد کش��ور با محوریت ش��رکت ملی‬ ‫فوالد ایران و ایمیدرو در س��ال ‪ ۹۳‬تهیه ش��د‪ ۸ .‬س��ال متوالی‬ ‫اس��ت ک��ه این طرح با هدف رصد ک��ردن وضعیت بازار فوالد و‬ ‫ارزیاب��ی تحقق اهداف تدوین ش��ده پایش می ش��ود‪ .‬این طرح‬ ‫اکنون به عنوان یک سند باالدستی توسعه صنعت فوالد کشور‬ ‫م��ورد توجه ذینفعان زنجیره فوالد ق��رار دارد‪ .‬با توجه به نتایج‬ ‫طرح جامع فوالد پیش نویس سند راهبردی صنعت فوالد کشور‬ ‫ب��ا محوری��ت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت در مرحله نهایی‬ ‫ش��دن اس��ت‪ .‬مطالعات اقتصادی و بازار‪ ،‬اکتشافات‪ ،‬استخراج‪،‬‬ ‫فراوری مواد اولیه اصلی و نهاده های تولید‪ ،‬زیرساخت ها‪ ،‬انرژی‪،‬‬ ‫فناوری و بومی س��ازی‪ ،‬سرمایه گذاری واحدهای زنجیره فوالد و‬ ‫زیرس��اخت‪ ،‬محیط زیس��ت‪ ،‬ایمنی و سالمت شغلی‪ ،‬مکان یابی‬ ‫و جانمای��ی واحدهای فوالدی‪ ،‬برنامه عملیاتی توس��عه زنجیره‬ ‫فوالد و اس��تراتژی توسعه‪ ،‬مهم ترین محورهای مطالعات طرح‬ ‫جامع فوالد کشور را تشکیل می دهند‪ .‬مطابق امارهای جهانی‪،‬‬ ‫ایران در ‪ ۳‬س��ال گذش��ته در جایگاه دهم در بین ‪ ۵۰‬کش��ور‬ ‫تولیدکننده فوالد در جهان قرار دارد‪ .‬در س��ال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی‬ ‫چی��ن‪ ،‬هند‪ ،‬ژاپن‪ ،‬ایاالت متحده امریکا‪ ،‬روس��یه‪ ،‬کره جنوبی‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬ترکیه و برزیل‪ ،‬مقام های نخست تا نهم را در این رده بندی‬ ‫در اختیار داشتند‪ .‬بررسی وضعیت زنجیره فوالد و موازنه ان در‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬بر اساس ظرفیت های اسمی حاکی است‪ :‬در ان سال‬ ‫در گندل��ه ب��ا ‪ ۹‬میلیون تن کمبود‪ ،‬در کنس��انتره با ‪ ۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تن کمبود و در اهن اسفنجی با ‪ ۴۰۰‬هزار تن کمبود‬ ‫مواجه بودیم‪ ،‬اما موازنه زنجیره فوالد در سال ‪ ۹۹‬حاکی از مازاد‬ ‫‪۴۰۰‬هزار تنی در تولید کنسانتره سنگ اهن‪ ،‬مازاد ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬ه��زار تن��ی در گندله و مازاد ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تنی‬ ‫در اهن اس��فنجی است‪ .‬پیش��تر وجیه اهلل جعفری‪ ،‬معاون وزیر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس هیات عامل س��ازمان توسعه و‬ ‫نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به ایرنا گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به تامین عمده سرمایه گذاری های مورد نیاز‪ ،‬دستیابی به‬ ‫اهداف چش��م انداز ‪ ۱۴۰۴‬و تولید سالیانه ‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد‬ ‫امکان پذیر است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مجتمع صنعتی فوالد اس��فراین‬ ‫گفت‪ :‬در بهار امس��ال ‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۲۱۸‬هزار‬ ‫یورو از محصوالت فوالدی این واحد صنعتی به‬ ‫خارج از کشور صادر شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬عل��ی ملک اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫در مجم��وع در ای��ن م��دت در ای��ن واح��د‬ ‫صنعت��ی اف��زون ب��ر ‪ ۲۶‬ه��زار و ‪ ۷۰۰‬ت��ن‬ ‫ف��والد الی��اژی در ای��ن واحد صنعت��ی تولید‬ ‫ش��د ک��ه ج��دود ‪ ۱۸‬ه��زار و ‪ ۳۳۷‬ت��ن از‬ ‫ای��ن تولی��د ب��ه مش��تریان داخل��ی و ‪ 7‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۹‬ت��ن نی��ز ب��ه خ��ارج از کش��ور ص��ادر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬میزان ص��ادرات محصوالت‬ ‫الی��اژی صادرات��ی ای��ن مجتم��ع ب��ه خ��ارج‬ ‫از کش��ور در به��ار امس��ال نس��بت ب��ه مدت‬ ‫مش��ابه س��ال قب��ل از لح��اظ ارزش��ی حدود‬ ‫‪۱۰‬درص��د و وزنی نیز حدود ‪ ۲۰‬درصد بیش��تر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفت��ه وی‪ ،‬در این مدت ف��روش داخلی‬ ‫محص��والت الی��اژی فوالد اس��فراین در نیز در‬ ‫بهار امس��ال نسبت به مدت مش��ابه سال قبل‬ ‫‪۸۲‬درص��د و از لح��اظ ارزش��ی ح��دود ‪ 4‬برابر‬ ‫افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل مجتمع صنعتی فوالد اس��فراین‬ ‫گف��ت‪ :‬تولی��د محص��والت و مقاط��ع ف��والد‬ ‫الی��اژی مجتم��ع صنفعت��ی ف��والد اس��فراین‬ ‫در ‪ ۳‬ماه��ه نخس��ت امس��ال نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته ‪ ۳۸‬درص��د افزای��ش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫مل��ک اظهار ک��رد‪ :‬در بهار امس��ال ‪ ۲۶‬هزار‬ ‫‪۷۰۰‬تن محصوالت فوالد الیاژی در این مجتمع‬ ‫صنعتی تولید شد که این میزان تولید در مدت‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۳۸۶‬تن بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی از رش��د ‪ ۶۰‬درصدی ف��روش محصوالت‬ ‫تولیدی این مجتمع صنعتی در بازارهای داخل‬ ‫و خارج کش��ور در ‪ 3‬ماهه نخس��ت امسال خبر‬ ‫داد و اف��زود‪ :‬در همی��ن م��دت می��زان فروش‬ ‫داخلی نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته‬ ‫‪۸۲‬درص��د و میزان صادرات محصوالت فوالدی‬ ‫ای��ن مجتمع صنعتی ‪ ۲۰‬درص��د افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجتمع صنعتی فوالد اسفراین از شرکت های‬ ‫زیر پوش��ش سازمان گسترش و نوسازی صنایع‬ ‫ای��ران و بزرگ تری��ن تولید کنن��ده قطع��ات و‬ ‫مقاط��ع فوالد الی��اژی در خاورمیانه اس��ت که‬ ‫امکان س��اخت ‪ ۱۴۰‬گونه فوالد الیاژی را دارد‬ ‫و ای��ن مجتم��ع صنعتی به عن��وان بزرگ ترین‬ ‫تولید کننده قطعات و مقاطع فورج و ریخته گری‬ ‫س��نگین و فوق سنگین فوالد الیاژی‪ ،‬با داشتن‬ ‫متخصصان توانمند و فناوری پیشرفته‪ ،‬توانایی‬ ‫رف��ع نیازه��ای راهب��ردی صنای��ع کش��ور در‬ ‫بخش های نفت و گاز‪ ،‬نیروگاهی‪ ،‬کشتی س��ازی‬ ‫و ماشین س��ازی‪ ،‬ریل��ی و صنایع معدن و فوالد‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫ظرفی��ت اس��می تولی��د در ای��ن مجتم��ع‬ ‫صنعت��ی تا قب��ل از افتت��اح طرح توس��عه در‬ ‫فروردین ماه امس��ال ‪ ۸۰‬هزار تن اس��ت که با‬ ‫افتت��اح طرح توس��عه این مجتم��ع صنعتی در‬ ‫‪۱۲‬فروردی��ن ‪۱۴۰۰‬با دس��تور ویدئو کنفرانس‬ ‫رئیس جمه��وری ظرفی��ت اس��می تولی��د در‬ ‫ای��ن واحد صنعت��ی به ‪ ۱۲۰‬هزار ت��ن افزایش‬ ‫یافت‪.‬‬ ‫ب��رای اج��رای طرح توس��عه مجتم��ع فوالد‬ ‫اس��فراین در اس��تان خراس��ان ش��مالی در‬ ‫مجم��وع در دول��ت یازده��م و دوازدهم حدود‬ ‫‪ ۹۴‬میلیون ی��ورو و ‪ ۱۳۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫هزینه شد‪.‬‬ ‫شهرس��تان ‪ ۱۲۰‬ه��زار نف��ری اس��فراین در‬ ‫‪ ۶۰‬کیلومت��ری جنوب ش��رقی بجن��ورد مرکز‬ ‫خراس��ان ش��مالی ق��رار دارد ک��ه ب��ه دلی��ل‬ ‫برخ��ورداری از ‪ ۲‬مجتم��ع ب��زرگ و مه��م‬ ‫صنعت��ی ف��والد و لوله گس��تر‪ ،‬قط��ب صنایع‬ ‫ب��زرگ اس��تان خراس��ان ش��مالی محس��وب‬ ‫می شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه ‪ 6‬مرداد ‪ 17 1400‬ذی الحجه ‪ 28 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال چهارم شماره ‪656‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ - 88713730:‬پیامک‪30082190:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3:‬نمابر اگهی ها‪88724211:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫گزارش خبری‬ ‫یک کارش��ناس بازار س��رمایه گفت‪ :‬انتظار می رود کلیت بازار س��رمایه با‬ ‫روندی معقول به مس��یر خود ادامه دهد و امیدواریم در مرداد ماه ش��رایط و‬ ‫کلیت اقتصاد به گونه ای مهیا شود که چشم اندازها تا حدودی روشن شوند و‬ ‫بازار سرمایه به تبعیت از ان روند معقولی را مطابق با واقعیت های اقتصادی‬ ‫در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬امیرعلی امیرباقری به تعطیالت پیش امده در کش��ور و‬ ‫تاثیر ان بر معامالت بورس اش��اره کرد گفت‪ :‬مسئله ای که در هفته گذشته‬ ‫بازار با ان روبه رو شد و تا هفته جاری ادامه پیدا کرد تعطیالت کرونایی بود‪،‬‬ ‫فعاالن بازار به مرور این اتفاق و پارامترهای جدید را به عنوان ریس��ک های‬ ‫مدنظر در محاس��بات خود در نظر می گیرند که ای��ن موضوع می تواند اهرم‬ ‫ریسک را برای سرمایه گذاری بازار سرمایه و دیگر بازارها افزایش دهد‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار سرمایه خاطرنش��ان کرد‪ :‬از طرف دیگر بحث بحران‬ ‫انرژی در حوزه اب و برق که اخیرا در کش��ور مورد توجه قرار گرفته اس��ت‬ ‫می تواند با تغییراتی در فعالیت کارخانه ها همراه ش��ود و زمینه افزایش نرخ‬ ‫محص��والت را فراهم کند ک��ه نمونه بارز این اتفاق در بازار محصوالتی مانند‬ ‫میلگرد و سیمان رخ داد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینکه ب��ا توجه به وجود برخی از ناکارایی ها در س��ایر بازارها‬ ‫این افزایش نرخ مس��تقیما بر مصرف کننده تحمیل خواهد ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع به عنوان یکی از مقوالت قیمت گذاری دس��توری به بهانه حمایت از‬ ‫مصرف کننده اس��ت که بارها نظرات مختلفی در خصوص تبعات استفاده از‬ ‫ان در کشور اعالم شده است‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار سرمایه تاکید کرد‪ :‬هیچ اقتصاد مترقی و پیشرفته ای‬ ‫در دنیا وجود ندارد که وارد مرحله اقتصاد ازاد نشده باشد‪ ،‬در ایران هم وقت‬ ‫ان رس��یده تا به مرور قیمت گذاری به بازار س��پرده ش��ود و از قیمت گذاری‬ ‫دستوری در اقتصاد کشور دوری شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بحث قابل توجه در کش��ور مقوله تورم و چشم انداز تورم‬ ‫اس��ت که طبیعتا تاثیرگذار بر بازار س��هام خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬بازار سرمایه با‬ ‫افزای��ش نرخ محصوالت‪ ،‬زمینه تع��ادل در مقدار فروش محصوالت را فراهم‬ ‫می کند‪ ،‬ممکن است تاثیر این اتفاق چندان بر سود شرکت ها دیده نشود اما‬ ‫امکان تهدید در سوداوری برخی از شرکت ها وجود دارد‪.‬‬ ‫امیرباقری به ابهامات معامالت بورس اش��اره و بیان کرد‪ :‬در بعد داخلی و‬ ‫خارج��ی همچنان برخی ابهامات به قوت خود باقی هس��تند‪ ،‬در بعد داخلی‬ ‫تی��م اقتصادی کابینه دولت س��یزدهم و در بعد خارجی هم مذاکرات وین و‬ ‫توقف ان تا زمان تش��کیل تیم جدید دیپلماس��ی کش��ور به عنوان ابهامات‬ ‫معامالت بورس تلقی می ش��وند‪ .‬این کارش��ناس بازار س��رمایه ادامه داد‪ :‬از‬ ‫طرف دیگر ثبات شاخص دالر در بازارهای جهانی و حفظ قیمت های جهانی‬ ‫در رقم ه��ای قبلی می تواند منجر به حفظ ثب��ات در کامودیتی ها (مواد پایه‬ ‫و معدنی) و س��وداوری برای س��هام کامودیتی محور بازار س��رمایه شود که‬ ‫در میان م��دت و بلندمدت س��وداوری معقولی را از این ش��رکت ها در بازار‬ ‫شاهد خواهیم بود‪ .‬امیرباقری با بیان اینکه معامالت بورس در تیرماه روندی‬ ‫مخالف با روند چند ماه گذش��ته را در پیش گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از صعود سال‬ ‫‪ ٩٩‬و س��قوط در همان سال‪ ،‬در نهایت در ابتدای امسال حرکت پر رونقی را‬ ‫در بازار شاهد نبودیم اما در تیر ماه روند معامالت بازار تغییر کرد و به مدار‬ ‫صعودی بازگشت‪ ،‬این موضوع نشان دهنده ان است که قیمت ها برای مدتی‬ ‫کوتاه به تعادل نسبی در عرضه و تقاضا رسیدند‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کلیت بازارها و اقتصاد کش��ور با ریس��ک هایی مواجه هستند که‬ ‫باید مرتفع ش��وند‪ ،‬در غیر این صورت اتمس��فر و فضای س��رمایه گذاری در‬ ‫کش��ور تا ح��دودی متزلزل خواهد ش��د‪ .‬وی با بیان اینکه مس��ائل قانونی‪،‬‬ ‫تعرفه ای و قیمت گذاری از جمله مواردی هستند که تولید را تحت فشار قرار‬ ‫می دهند‪ ،‬افزود‪ :‬تا زمانی که تولید تحت فش��ار باش��د بخش مالی نمی تواند‬ ‫در اقتصاد به کارایی خود ادامه دهد؛ بنابراین وقت ان رسیده تا تصمیماتی‬ ‫برای بهبود وضعیت اقتصادی کش��ور انجام ش��ود تا بتوان شاهد تاثیر مثبت‬ ‫ان در سهام شرکت های حاضر در بورس باشیم‬ ‫خبر‬ ‫رشد پلکانی درامدهای «فوالژ»‬ ‫مجموع فروش داخل��ی و صادراتی محصوالت «فوالژ» برابر با ‪۴۲.۸۱۱‬تن‬ ‫اعالم ش��ده که نسبت به ماه گذشته ‪ ۱۱‬درصد افزایش فروش را تجربه کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش بورس نیوز‪ ،‬ش��رکت ف��والد الیاژی ایران در گ��زارش فعالیت‬ ‫ماهانه منتهی به خردادماه س��ال ‪ ۱۴۰۰‬مجموع درامد های شناسایی ش��ده‬ ‫را در ای��ن دوره مبلغی بالغ بر ‪ ۸.۸۳۹‬میلیارد ریال ارائه کرده و میزان درامد‬ ‫این ش��رکت از ابتدای س��ال مالی تا انتهای خردادماه نیز ‪ ۲۲.۱۶۴‬میلیارد‬ ‫ریال شناسایی ش��ده‪ ،‬همچنین درامد های کسب شده این شرکت از فروش‬ ‫محصوالت در ‪ ۲‬بازار داخلی و صادراتی به دست امده است‪.‬‬ ‫بر پایه این گزارش‪ ،‬میزان درامدی که فوالد الیاژی ایران در گزارش ماهانه‬ ‫به ثبت رس��انده نس��بت به ماه گذشته با ‪ ۱۵‬درصد رش��د مواجه بوده و در‬ ‫مقایس��ه با س��ال گذش��ته نیز با افزایش درامد ‪ ۱۸۲‬درص��دی روبه رو بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیش��ترین میزان درامد ف��والد الیاژی ایران در خردادم��اه ‪ ۱۴۰۰‬از بازار‬ ‫داخلی با ‪ ۷.۹۶۶‬میلیارد ریال بوده که بیش��ترین درامد حاصل شده در این‬ ‫بازار از بخش «الیاژی» با ‪ ۷.۳۷۶‬میلیارد ریال به دس��ت امده و جایگاه بعدی‬ ‫در اختیار بخش «مهندسی» بوده است‪.‬‬ ‫مجم��وع فروش داخلی و صادراتی محصوالت «فوالژ» برابر با ‪ ۴۲.۸۱۱‬تن‬ ‫اعالم شده که نسبت به ماه گذشته ‪ ۱۱‬درصد افزایش فروش را تجربه کرده‬ ‫و در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته نیز نزدیک به ‪ ۱۶‬درصد رشد داشته‪،‬‬ ‫همچنین بخش عمده ای از این فروش را در بازار داخلی شاهد هستیم‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫سلس��له نشس��ت های الگ��وی حکمران��ی تولید با‬ ‫موض��وع «تامین مال��ی تولید؛ چالش ه��ا و راهکارها‬ ‫ب��ا تاکی��د بر ب��ورس کاالی ای��ران» در دانش��کده و‬ ‫پژوهش��کده مدیری��ت و اقتصاد دانش��گاه جامع امام‬ ‫حس��ین(ع) برگزار ش��د که مدیرعامل بورس کاالی‬ ‫ایران در این نشس��ت به تشریح ابزارهای مالی بورس‬ ‫کاال در راستای تامین مالی تولید پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش کاالخبر‪ ،‬حامد سلطانی نژاد در «سلسله‬ ‫نشس��ت های الگوی حکمرانی تولید» که با محوریت‬ ‫تامی��ن مال��ی تولید برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬ب��ا توجه به‬ ‫تنگناه��ای تامین مال��ی تولید در کش��ور‪ ،‬هم اکنون‬ ‫‪۶‬مسیر هموار برای تسهیل تامین مالی تولید از طریق‬ ‫ابزارهای بورس کاال وجود دارد که شامل قراردادهای‬ ‫س��لف‪ ،‬اوراق س��لف موازی اس��تاندارد‪ ،‬اوراق خرید‬ ‫دی��ن کاالیی‪ ،‬گواهی س��پرده کاالی��ی‪ ،‬صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری کاالیی و در اخر افزایش نقش بانک ها‬ ‫در اتاق پایاپای بورس کاالی ایران می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تامین منابع مالی با هدف پیشبرد‬ ‫اه��داف کوتاه م��دت و بلند مدت یک��ی از چالش های‬ ‫بزرگ کس��ب و کاره��ا و بخش تولید در دنیا اس��ت‬ ‫گف��ت‪ :‬بازار پول و س��رمایه ‪2‬بازوی مه��م در فرایند‬ ‫تامین مالی شناخته می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مالی تولید در دنیا‬ ‫س��لطانی نژاد اف��زود‪ :‬در دنیا بازار پو و س��رمایه به‬ ‫ص��ورت مکم��ل در کنار ه��م فعالی��ت می کنند‪ .‬در‬ ‫کش��ورهای توس��عه یافته و در حال توس��عه فرایند‬ ‫تامین مالی به گونه ای است که حدود نیمی از تامین‬ ‫مالی را سیس��تم بانکی به دوش می کشد و نیم دیگر‬ ‫بر عهده بازار سرمایه است‪ .‬همچنین استفاده از اوراق‬ ‫بدهی در بازار س��رمایه سهم عمده ای در تامین مالی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گفت��ه مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران‪ ،‬نس��بت‬ ‫تامین مالی از بس��تر بازار سرمایه ایران به کل تامین‬ ‫مالی انجام ش��ده در س��ال های اخیر همواره نزدیک‬ ‫ب��ه ‪ ۱۳‬درصد بوده اس��ت؛ به عب��ارت دیگر در ایران‬ ‫روش های تامین مالی تفاوت های بارزی با دنیا دارد و‬ ‫برخالف س��ایر کشورها‪ ،‬شبکه بانکی اصلی ترین وجه‬ ‫غالب تامین مالی صنایع و شرکت ها بوده هرچند که‬ ‫حجم تامین مالی از بازار س��رمایه در طول چند سال‬ ‫اخیر به صورت متوالی رشد کرده و در سال ‪ ۱۳۹۸‬به‬ ‫‪ ۱۴۷‬هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین مالی تولید در ایران‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬در ای��ران کفه ترازوی تامین‬ ‫مالی در سمت بازار پول و شبکه بانکی بسیار سنگین‬ ‫تر از کفه بازار س��رمایه بوده و بازار س��رمایه با وجود‬ ‫ظرفیت ه��ا و توان باالی خود و برخورداری از روش ها‬ ‫و ابزاره��ای مالی نوین‪ ،‬س��هم اندک��ی در این رابطه‬ ‫دارد و تامین مالی بلندمدت در کش��ور به چند منبع‬ ‫محدود خالصه می ش��ود؛ همین مسئله چالش بخش‬ ‫تولید جهت تامین منابع مالی مقرون به صرفه را نشان‬ ‫داده و بر ضرورت ایجاد تحول در سیاس��ت ها و تغییر‬ ‫رویکردهای موجود تاکید دارد‪.‬‬ ‫س��لطانی نژاد ب��ا بی��ان اینکه میان کش��ف نرخ و‬ ‫تامی��ن مال��ی ارتباط تنگاتنگ��ی وج��ود دارد تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬اگر خواهان اس��تفاده از ابزاره��ای تامین مالی‬ ‫بازار س��رمایه در تامی��ن مالی بنگاه ها هس��تیم باید‬ ‫سیس��تم را به س��متی س��وق دهیم که فعالیت های‬ ‫اقتص��ادی توجی��ه اقتص��ادی داش��ته باش��ند‪ .‬در‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه به خروج معامالت بازار‬ ‫س��هام از مرحله تدافعی و بحرانی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بورس اکنون بر مدار درس��تی در حال حرکت است و‬ ‫روند ان به هیچ عنوان غیرطبیعی نیست‪.‬‬ ‫نوید خان��دوزی در گفت وگو با ایرن��ا به روند فعلی‬ ‫معامالت بورس اش��اره کرد و گفت‪ :‬بازار سهام اکنون‬ ‫در معام�لات خ��ود بر مدار درس��تی در حال حرکت‬ ‫است‪ ،‬مشکل کنونی بسیاری از سرمایه گذاران حاضر‬ ‫در بورس‪ ،‬مقایس��ه معام�لات این ب��ازار در روزهای‬ ‫کنونی با روند سال گذشته است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تغیی��ر در ذهنیت ها را الزم��ه ایجاد تعادل در‬ ‫معامالت بازار سرمایه دانست و گفت‪ :‬سهامداران بهتر‬ ‫است این موضوع را برای همیشه در سرمایه گذاری های‬ ‫مدیر پرتفوی صندوق س��رو سودمند مدبران گفت‪:‬‬ ‫صنایع ج��ذاب و غیرجذاب فراوان��ی مانند غذایی ها‪،‬‬ ‫دارویی ها‪ ،‬الس��تیکی‪ ،‬روغن موتور و‪ ...‬هنوز متناسب‬ ‫ب��ا تورم افزایش نرخ نداش��ته اند و با افزایش نرخ های‬ ‫تدریجی‪ ،‬رشد پایداری را تجربه خواهند کرد‪.‬‬ ‫علیرض��ا نجارپ��ور در گفت وگ��و با ب��ورس نیوز در‬ ‫خص��وص وضعی��ت بازار س��رمایه بیان ک��رد‪ :‬به نظر‬ ‫می رسد در نیمه دوم س��ال‪ ،‬انتظارات تورمی افزایش‬ ‫یابد و اثرات کس��ری بودجه بر پیکر اقتصاد نمایان تر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اعتق��ادی به پ��رش ارزی ندارم اما؛‬ ‫احتم��اال نرخ ارز با ش��یب مالیمی افزای��ش یابد و به‬ ‫همین دلیل برای نیمه دوم امسال پیش بینی می شود‬ ‫که ش��رکت های صادرات مح��ور و کامودیتی محور از‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫روند معقول معامالت‬ ‫بازار سرمایه ادامه دارد‬ ‫راهکارهای بورس کاال برای تامین مالی تولید‬ ‫سیس��تم هایی که قیمت گذاری دس��توری کاالها در‬ ‫ان مطرح اس��ت کس��ی منابع مالی خود را به سمت‬ ‫ش��رکت ها و تامین مال��ی انها نخواهد ب��رد‪ .‬بنابراین‬ ‫بح��ث کارک��رد ب��ورس کاال از جهت کش��ف نرخ و‬ ‫ارتباط ان با تامین مالی از مس��یر بازار سرمایه اینجا‬ ‫مشخص می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اگر فعالیت های اقتصادی س��وداور نباشند‬ ‫و قیمت گ��ذاری به صورت قیمت گ��ذاری حاکمیتی‬ ‫و دس��توری انجام ش��ود فعالیت های اقتصادی هیچ‬ ‫محملی ب��رای تامی��ن منابع مالی نخواهند داش��ت‪.‬‬ ‫ل��ذا اگر بخواهیم یک س��ازوکار اقتصادی اتوماتیک و‬ ‫برمبنای مولفه های بازار داش��ته باش��یم باید سیستم‬ ‫مبتن��ی بر عرض��ه و تقاضا را در کش��ور حاکم کنیم‬ ‫و تبع��ات ان را نی��ز بپذیری��م؛ به واق��ع اقتصادهای‬ ‫دس��توری تنها منجر به تامی��ن منافع عده ای محدود‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬س��ال گذش��ته حرک��ت خوبی برای‬ ‫اگاه سازی سیاست گذاران در حوزه رانت قیمت گذاری‬ ‫انجام ش��د البت��ه قیمت گذاری دس��توری ذی نفعان‬ ‫زی��ادی دارد و ای��ن ذی نفعان از الف��اظ خیلی خوبی‬ ‫هم استفاده می کنند مانند «گرانی تا کجا؟» و برخی‬ ‫رسانه ها هم متاسفانه ندانسته به ان می پردازند‪ .‬باید‬ ‫توجه شود که همه تجربیات گذشته نشان می دهد در‬ ‫کاالهایی که قیمت گذاری دس��توری حاکم بوده هیچ‬ ‫نتیجه ای حاصل نشده است‪.‬‬ ‫‹ ‹نقش بورس کاال در تامین مالی‬ ‫مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران ادامه داد‪ :‬همانگونه‬ ‫که گفته ش��د یک��ی از چالش های همیش��گی بخش‬ ‫تولید تامین مالی و مشکالت ناشی از تامین نقدینگی‬ ‫و سرمایه در گردش اس��ت لذا ارائه ابزارهای مالی از‬ ‫جمله اوراق بهادار مبتنی بر کاال می تواند نقش اساسی‬ ‫در رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان باشد‪.‬‬ ‫س��لطانی نژاد یاداور ش��د که یک��ی از کارکردهای‬ ‫بورس های کاالیی‪ ،‬تس��هیل تامین مالی اس��ت و در‬ ‫این مس��یر ابزاره��ای مالی با هدف تامی��ن مالی در‬ ‫بورس کاالی ایران نیز تعریف ش��ده است که از جمله‬ ‫این ابزارها می توان به معامالت س��لف‪ ،‬س��لف موازی‬ ‫اس��تاندارد‪ ،‬اوراق خرید دین کاالیی‪ ،‬گواهی س��پرده‬ ‫کاالیی‪ ،‬صندوق کاالیی و حتی افزایش نقش بانک ها‬ ‫در اتاق پایاپای بورس کاال اشاره کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تامی�ن مال�ی ‪ ۱۳۷۵‬میلی�ارد ریال�ی در‬ ‫معامالت سلف‬ ‫وی در ادام��ه اظهار کرد‪ :‬اوراق س��لف که در واقع‬ ‫تامین مالی عرضه کننده یا تولیدکننده است‪ ،‬در واقع‬ ‫پرداخت وجه پس از انج��ام معامله و تحویل کاال در‬ ‫سررسید مشخصی در اینده را تضمین می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بورس کاالی ایران گفت‪ :‬براس��اس امار‬ ‫معامالت ثبت ش��ده در سال ‪ ۱۳۹۹‬حدود ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫از حج��م و ‪ ۴۴‬درصد از ارزش معامالت بازار فیزیکی‬ ‫بورس کاالی ایران در قالب قرارداد س��لف انجام شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به طوری که در سال گذش��ته ارزشی بالغ بر‬ ‫‪ ۱۳۷۵‬میلی��ارد ری��ال بابت ف��روش نزدیک به ‪۱۲.۷‬‬ ‫میلی��ون تن کاال در قالب قرارداد س��لف‪ ،‬تامین مالی‬ ‫برای تولیدکنندگان صنایع مختلف انجام شده است‪.‬‬ ‫س��لطانی ن��ژاد گف��ت‪ :‬برخ��ی محدودیت ه��ای‬ ‫قراردادهای س��لف نظیر عدم وجود بازار ثانویه جهت‬ ‫انتقال موقعیت خریداران و عدم امکان نقدشوندگی و‬ ‫در نتیجه کاهش جذابیت حضور در این فرایند تامین‬ ‫مالی و همینطور امکان مشارکت تنها برای خریداران‬ ‫واقع��ی و عدم امکان اس��تفاده از نقدش��وندگی های‬ ‫س��رگردان جامعه برای تامین مالی فعاالن بازار سبب‬ ‫طراحی اوراق سلف استاندارد شد؛ اوراق سلف موازی‬ ‫اس��تاندارد که در ان پرداخت وجه در مهلت تس��ویه‬ ‫انجام و تحویل کاال در سررس��ید مشخصی در اینده‬ ‫انجام می ش��ود نیز تامین مالی س��هل و هموار برای‬ ‫عرضه کننده است‪ .‬این ابزار بلندمدت تر و استانداردتر‬ ‫بوده و ابزار مالی مهمی به شمار می رود‪.‬‬ ‫‹ ‹خری�د دین کاالیی‪ ،‬تامی�ن مالی صنایع‬ ‫پایین دستی‬ ‫وی اوراق خری��د دین کاالیی را دیگ��ر ابزار تامین‬ ‫مالی عنوان کرد و گفت‪ :‬این ابزار با هدف تامین مالی‬ ‫عرضه کنن��ده و خریداران نس��یه و به عنوان یک ابزار‬ ‫مالی‪ ،‬مختص خرید دین ایجاد ش��ده ناشی از فروش‬ ‫نسیه در بورس های کاالیی طراحی شده است‪.‬‬ ‫این اب��زار برای تامی��ن مالی صنایع پایین دس��تی‬ ‫کاربرد دارد و نیاز محدودیت معامالت نس��یه را برای‬ ‫صنای��ع باالدس��ت رف��ع و انها را برای فروش نس��یه‬ ‫ترغیب می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۳‬مسیر هموار دیگر‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬همچنین بورس کاال با هدف تامین‬ ‫خروج معامالت بورس از مرحله بحرانی‬ ‫خ��ود مورد توجه قرار دهند که امکان دارد دیگر هیچ‬ ‫وقت روند معامالت سال ‪ ٩٩‬بازار سهام تکرار نشود‪.‬‬ ‫خان��دوزی اظهارکرد‪ :‬س��هامدارانی که این موضوع‬ ‫را س��رلوحه س��رمایه گذاری خود در بازار قرار دهند‪،‬‬ ‫متوج��ه این موضوع خواهند ب��ود که بورس اکنون بر‬ ‫مدار درس��تی در حال حرکت است و روند ان به هیچ‬ ‫عنوان غیرطبیعی نیست‪.‬‬ ‫این کارش��ناس بازار س��رمایه معتقد اس��ت که در‬ ‫چند روز اخیر س��هام منفی بازار از خریداران بس��یار‬ ‫خوبی برخوردار بودند‪ ،‬همچنین در کنار ان وضعیت‬ ‫ش��رکت ها از نظ��ر بنیادی در موقعی��ت معقولی قرار‬ ‫گرفته است که این موضوع می تواند زمینه تداوم رونق‬ ‫بورس را فراهم کند‪ .‬وی‪ ،‬نوسان موقتی بازار را طبیعی‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬س��هامداران نباید به دلیل ترس از‬ ‫ایجاد هیجان در معامالت بورس به سمت عرضه سهام‬ ‫خود در بازار پیش بروند زیرا اکنون بازار در معامالت‬ ‫خود در حال بازگش��ت به روال اس��تاندارد چند سال‬ ‫گذشته اس��ت؛ بنابراین با توجه به ارزیابی های انجام‬ ‫ش��ده روند فعلی بازار به هیچ عنوان از نگرانی خاصی‬ ‫برخوردار نیست‪ .‬خاندوزی با اشاره به اینکه انتظارات‬ ‫از دولت در حوزه بازار س��رمایه بسیار باال است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر دولت جدید‪ ،‬به دنبال ایجاد دید مثبتی نسبت به‬ ‫بازار سرمایه در میان فعاالن حاضر در بازار است باید‬ ‫به س��مت اقتصاد شفاف‪ ،‬روش��ن‪ ،‬غیردستوری و پویا‬ ‫حرکت کند تا در نهایت بازار س��رمایه از این طریق به‬ ‫بازدهی معقولی دس��ت پیدا کند‪ .‬این کارشناس بازار‬ ‫جذاب ها و غیر جذاب های بورسی‬ ‫رش��د فروش و سوداوری برخوردار باشند و سهم های‬ ‫این گروه ها ‪ P‬بر ‪ E‬های خوبی پیدا کنند‪.‬‬ ‫نجارپور افزود‪ :‬معتق��دم صنایع کوچکی که فروش‬ ‫ریال��ی دارن��د و منتظر افزایش ن��رخ محصوالت خود‬ ‫هس��تند‪ ،‬برای س��رمایه گذاری کوتاه مدت گزینه های‬ ‫مناسب تری خواهند بود‪.‬‬ ‫این فعال بازارسرمایه تاکید کرد‪ :‬صنایع زیادی مثل‬ ‫غذایی ها‪ ،‬دارویی ها‪ ،‬الس��تیکی‪ ،‬روغن موتور و‪ ...‬هنوز‬ ‫متناس��ب با تورم افزایش نرخ نداش��ته اند و با افزایش‬ ‫نرخ ه��ای تدریجی‪ ،‬رش��د پایداری خواهند داش��ت؛‬ ‫بنابراین به نظر می رسد در فصل تابستان این صنایع‪،‬‬ ‫صنایع پربازده بازار سرمایه خواهند بود‪.‬‬ ‫وی با تاکید ب��ر انکه برای س��رمایه گذاری در این‬ ‫سهم ها‪ ،‬باید به ارزندگی سهم ها دقت کرد‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫شاید بعضی سهم های این گروه ها با وجود افزایش نرخ‬ ‫محصوالت‪ ،‬بازهم ارزنده نباش��ند و همچنین با توجه‬ ‫به روند صعودی قیمت نفت و نرخ فروش فراورده های‬ ‫نفتی‪ ،‬صنعت پاالیشی هم برای سرمایه گذاری جذاب‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیر پرتفوی صندوق سرو سودمند مدبران تصریح‬ ‫ک��رد‪ :‬به س��بب تاخیر در اع�لام ن��رخ فراورده های‬ ‫پاالیش��ی‪ ،‬ممکن اس��ت حرکت این گ��روه به کندی‬ ‫انجام شود؛ ولی به هرحال با ارائه گزارش های ‪ ۳‬ماهه‪،‬‬ ‫جذابیت پاالیشی ها افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی اظهارک��رد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬گروه فلزات اساس��ی‬ ‫ب��ه دلیل دارا ب��ودن کمترین ‪ P‬بر ‪ E‬بازار س��رمایه‪،‬‬ ‫گزینه ه��ای جذابی هس��تند و در ش��رایط فعلی این‬ ‫گروه فقط با ریس��ک قطعی برق مواجه اس��ت که با‬ ‫مالی دارندگان گواهی س��پرده کاالیی‪ ،‬تامین مالی از‬ ‫طریق توثیق اوراق بهادار به پش��توانه کاال را طراحی‬ ‫کرده اس��ت این ابزار که بر مبنای دارایی اس��تاندارد‬ ‫ش��ده طراحی شده‪ ،‬س��رعت گردش مالی و مبادالت‬ ‫کاالها را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر صندوق های سرمایه گذاری کاالیی با‬ ‫هدف جذب س��رمایه برای تامین مالی و رونق بخشی‬ ‫به بازارهای کاالیی تعریف شد و در اخر افزایش نقش‬ ‫بانک ها در اتاق پایاپ��ای بورس کاالی ایران از طریق‬ ‫اعطای تسهیالت توسط شبکه بانکی برای خریداران‬ ‫قراردادهای س��لف‪ ،‬تنزی��ل دین ناش��ی از معامالت‬ ‫نسیه توسط ش��بکه بانکی‪ ،‬تسهیل در شرایط اعطای‬ ‫اعتبارات و تامین اعتبار خریداران بورس کاال از دیگر‬ ‫ابزارهای تامین مالی طراحی و ارائه ش��ده از س��وی‬ ‫بورس کاالست‪.‬‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫س��لطانی نژاد در جمع بندی س��خنرانی خود اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬ب��ازار تامین مالی کش��ور نیازمند رس��یدن به‬ ‫بل��وغ بحث تامین مالی در بازار س��رمایه و اس��تفاده‬ ‫از ابزاره��ای مالی مبتنی بر کاال در بورس های کاالیی‬ ‫است‪.‬‬ ‫چراکه بازار س��رمایه در س��ال های گذشته به طور‬ ‫کلی نقش رو به رش��دی در اقتصاد کش��ور داش��ته و‬ ‫می توان در راس��تای رفع چالش های بخش تولید در‬ ‫فراین��د تامین مال��ی ضمن تاکید بر ل��زوم تغییر در‬ ‫رویکردهای فعلی و بازنگری در سیاست های موجود‪،‬‬ ‫فرایند تامین مالی واحدهای تولیدی را به سمت بازار‬ ‫س��رمایه و بورس های کاالیی هدایت کرد؛ در واقع با‬ ‫اس��تفاده از انواع ابزارهای مال��ی و اوراق بدهی قابل‬ ‫انتش��ار در بازار سرمایه براس��اس رتبه بندی اعتباری‬ ‫ش��رکت های تولیدکننده و نیز به پش��توانه ابزارهای‬ ‫مال��ی مبتنی ب��ر کاال می توان تح��ول الزم را در این‬ ‫مسیر ایجاد کرد‪.‬‬ ‫ب��ورس کاال هم��واره ت�لاش ک��رده در کاالهای��ی‬ ‫ک��ه قیمت گذاری دس��توری در انها حاک��م نبوده یا‬ ‫کاالهایی ک��ه به صورت سینوس��ی قیمت گذاری در‬ ‫انها و در برهه ای اعمال یا حذف ش��ده است‪ ،‬رسالت‬ ‫خ��ود را در تامین مالی انجام ده��د و در تالش برای‬ ‫توس��عه این ابزارها بوده اس��ت تا ب��ه اقتصاد و تولید‬ ‫کشور کمک کند‬ ‫سرمایه با اشاره به اینکه بازار سرمایه از مرحله تدافعی‬ ‫و بحران خارج شده اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬به نظر می رسد در‬ ‫ص��ورت ت��داوم روند فعل��ی معامالت ب��ورس و عدم‬ ‫تصمیمات هیجانی از س��وی مسئوالن‪ ،‬روند صعودی‬ ‫ای��ن بازار با س��رعت معقول ادامه پیدا کند و مس��یر‬ ‫کنونی را در پیش بگیرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬معام�لات ب��ورس را ب��ا دیگر بازاره��ا را مورد‬ ‫مقایس��ه قرار داد و گفت‪ :‬به طور حتم بازار سرمایه تا‬ ‫پایان س��ال از باالترین بازدهی نسبت به سایر بازارها‬ ‫برخ��وردار خواهد بود و روند س��ال های گذش��ته هم‬ ‫نش��ان دهنده این بوده است که بازار سرمایه می تواند‬ ‫بازدهی بیشتری را نس��بت به دیگر بازارها در اختیار‬ ‫سهامداران قرار دهد‪.‬‬ ‫پایان یافتن فصل تابستان‪ ،‬این ریسک هم کمرنگ تر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫نجارپور خاطرنش��ان کرد‪ :‬پتروشیمی ها هم همواره‬ ‫جزو س��هم های جذاب بازار بوده اند و اگرچه نسبت ‪P‬‬ ‫بر ‪ E‬پتروش��یمی ها‪ ،‬یکی دو واحد باالتر از سهم های‬ ‫فلزی و پاالیشی اس��ت؛ اما کماکان گروه پتروشیمی‬ ‫خصوصا تولیدکنندگان اوره جذاب هس��تند‪ .‬در گروه‬ ‫بانکی ه��م‪ ،‬عملکرد ‪ ۳‬ماهه بانک ه��ا ضعیف بود؛ اما‬ ‫شاید در ‪ ۳‬ماهه دوم سال‪ ،‬بانک ها این ضعف را جبران‬ ‫کنند‪ ،‬مخصوصا اگر اخبار مثبتی از احیای برجام اعالم‬ ‫شود‪ .‬معدنی ها هم گزارش های مناسبی ارائه کرده اند‬ ‫و از وضعی��ت خوبی برخوردار هس��تند‪ .‬ش��رکت های‬ ‫گروه خودرویی درگیر زیان های وحش��تناکی هستند‬ ‫و توصیه ای برای ورود ندارم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن 657

روزنامه روزگار معدن 657

شماره : 657
تاریخ : 1400/05/09
روزنامه روزگار معدن 655

روزنامه روزگار معدن 655

شماره : 655
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه روزگار معدن 654

روزنامه روزگار معدن 654

شماره : 654
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه روزگار معدن 653

روزنامه روزگار معدن 653

شماره : 653
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه روزگار معدن 652

روزنامه روزگار معدن 652

شماره : 652
تاریخ : 1400/05/02
روزنامه روزگار معدن 651

روزنامه روزگار معدن 651

شماره : 651
تاریخ : 1400/04/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!