روزنامه روزگار معدن شماره 657 - مگ لند

روزنامه روزگار معدن شماره 657

روزنامه روزگار معدن شماره 657

روزنامه روزگار معدن شماره 657

‫رکورد بی سابقه حمل‬ ‫در ‪ ۱۱‬سال گذشته‬ ‫مدیرعامل شرکت چند وجهی فوالد لجستیک گفت‪ :‬در‬ ‫‪۴‬ماه نخست امسال با همت و پشتکار کارکنان شرکت فوالد‬ ‫لجستیک‪ ،‬حمایت ها و رهنمودهای موثر مدیرعامل محترم‬ ‫ش��رکت فوالد خوزستان‪ ،‬این ش��رکت موفق به دستیابی‬ ‫رکورد بی سابقه ای در حمل ریلی و جاده ای سنگ اهن شده‬ ‫اس��ت‪ .‬علی قبادی با بیان اینکه از اواخر س��ال گذشته به‬ ‫کمک تالش ها و برنامه ریزی های انجام شده‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫روزنامه‬ ‫اقتصادی معدن‬ ‫و صنایع معدنی ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 20 1400‬ذی الحجه ‪ 31 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال چهارم شماره ‪8 657‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫«روزگار معدن» وابستگی توسعه و امنیت معادن به تجهیزات پیشرفته را بررسی کرد‬ ‫یادداشت‬ ‫بسترسازی‬ ‫برای سرمایه گذاری‬ ‫در معادن‬ ‫تیتر های روز‬ ‫‪3‬‬ ‫تلفات فرسودگی تجهیزات‬ ‫سرمقاله‬ ‫سایه «تاریکی»‬ ‫برسر بازارهای صادراتی‬ ‫‪3‬‬ ‫سدسازی‬ ‫در مسیر رشد تولید‬ ‫مجید سعیدیان‬ ‫فعال صنعت فوالد‬ ‫در ط��ول س��ال های گذش��ته‪ ،‬ظرفی��ت‬ ‫قابل توجه��ی از صنایع لول��ه و پروفیل فوالدی‬ ‫در کش��ور احداث ش��ده اس��ت‪ .‬چنانچه مواد‬ ‫اولی��ه موردنی��از ای��ن واحدها در اختی��ار این‬ ‫تولیدکنندگان قرار گی��رد‪ ،‬می توان از ظرفیت‬ ‫یادشده برای رونق تولید و ارزش افرینی هرچه‬ ‫بیشتر بهره گرفت‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫فوالد و سیمان‬ ‫به بحران اب دامن زدند؟‬ ‫چند هفته از تنش ابی در اس��تان خوزستان‬ ‫و ب��ه خصوص حمیدیه‪ ،‬سوس��نگرد و بس��تان‬ ‫می گ��ذرد‪ .‬دالیل متعددی از جمله سدس��ازی‬ ‫غیرکارشناسی‪ ،‬کشاورزی ناکارامد‪ ،‬خشکسالی‪،‬‬ ‫سوء مدیریت و نظایر ان برای این بحران مطرح‬ ‫ش��ده و به نظر می رس��د عملک��رد صنایع نیز‬ ‫در ای��ن وضعیت نقش دارد‪ .‬ب��رای مثال حدود‬ ‫‪۸۰‬درصد کارخانه های فوالد و پتروشیمی‪..‬‬ ‫نبض بازار سیمان‬ ‫در دست دالالن‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‪4‬‬ ‫در چن��د هفت��ه اخیر ش��اهد رش��د بهای‬ ‫محص��والت ف��والدی و ش��دت گرفت��ن‬ ‫الته��اب در ب��ازار مقاط��ع طوی��ل ف��والدی‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫این رشد قیمتی در سایه تعطیلی یا کاهش‬ ‫قابل توجه تولی��د در اغلب واحدهای فوالدی‬ ‫کش��ور به دلیل تامین نش��دن برق موردنیاز‬ ‫صنایع حاصل شده است‪.‬‬ ‫در چنین ش��رایطی با کاه��ش محصوالت‬ ‫عرضه ش��ده به بازار و در همین حال با وجود‬ ‫تقاضای��ی که ب��رای این محص��والت وجود‬ ‫دارد‪ ،‬زمینه رش��د بهای ف��روش محصوالت‬ ‫فراهم شده است‪.‬‬ ‫ب��ر هم خ��وردن بازار فوالد فق��ط یک بُعد‬ ‫از ماج��رای قطعی برق اس��ت و در کنار ان‬ ‫چالش های متعددی نیز برای فعاالن صنعتی‬ ‫و تولیدکنندگان پی��ش می اید‪ .‬ازجمله انکه‬ ‫واحده��ای فوالدی از عه��ده اجرای تعهدات‬ ‫خود برنمی ایند‪.‬‬ ‫همان ط��ور ک��ه باره��ا تاکی��د ش��ده‪،‬‬ ‫صنای��ع ف��والد کش��ور ب��ر پای��ه بهره گیری‬ ‫از مزیت ه��ای صادرات��ی اح��داث ش��ده اند‪.‬‬ ‫در واق��ع ص��ادرات رم��ز ت��داوم تولی��د این‬ ‫واحدهاست‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ صفحه 1 ‫رکوردزنی گل گهر ادامه دارد‬ ‫اخبار‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 31‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪657‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫سایه «تاریکی»‬ ‫برسر بازارهای صادراتی‬ ‫بخ��ش معدن و صنایع معدنی از محورهای‬ ‫اصلی توسعه اقتصادی کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫س��نگ اهن نخستین حلقه از زنجیره تولید‬ ‫ف��والد اس��ت؛ این زنجی��ره به تولی��د فلزی‬ ‫استراتژیک منتهی می شود که سهمی اساسی‬ ‫در رشد و توسعه کشور دارد‪.‬‬ ‫ب��ر همین اس��اس نی��ز ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر کوش��یده اس��ت در مس��یر‬ ‫توسعه گام بردارد‪.‬‬ ‫گل گهر بزرگ ترین ذخیره سنگ اهن کشور‬ ‫است که سهم قابل توجهی از مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز زنجیره فوالد را تامین می کند‪.‬‬ ‫ای��ن مجموع��ه همچنی��ن بزرگ تری��ن‬ ‫تولیدکننده کنسانتره و گندله کشور است‪.‬‬ ‫بهبود عملکرد در دل کویر‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در طول سال های گذشته‬ ‫عملکرد درخشانی را از خود به نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫ای��ن مجموعه عظیم معدنی س��هم ‪ ۴۲‬درص��دی از تولید‬ ‫کنس��انتره و ‪ ۲۷‬درص��دی از تولی��د گندل��ه کش��ور را در‬ ‫اختی��ار دارد و در جایگاه بزرگ ترین تولیدکننده محصوالت‬ ‫یادش��ده قرار دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬با در اختیار داش��تن س��هم‬ ‫‪ ۱۳‬درص��د از تولی��د اه��ن اس��فنجی و تولی��د ‪ ۴‬درصد از‬ ‫ش��مش فوالد کشور در مس��یر توس��عه و ارزش افرینی گام‬ ‫برداش��ته است‪ .‬این ش��رکت معدنی و صنعتی در سال ‪۹۹‬‬ ‫توانس��ت با تولید بیش ‪ ۱۵.۳‬میلیون تن کنس��انتره و ‪۱۲.۲‬‬ ‫میلیون تن گندله‪ ،‬رکورد جدیدی را در کشور ثبت کند‪.‬‬ ‫این مجموعه در سال جدید نیز توانسته عملکرد درخشانی‬ ‫را از خود به نمایش بگذارد؛ تا جایی که تولید انواع محصوالت‬ ‫ش��رکت در ‪ ۳‬ماه ابتدایی امسال نسبت به دوره مشابه سال‬ ‫قبل ‪ ۱۴‬درصد بیش��تر ش��ده اس��ت‪ .‬در همین مدت فروش‬ ‫ریالی شرکت هم با رشد ‪ ۲۲۲‬درصدی نسبت به دوره مشابه‬ ‫سال قبل به بیش از ‪ ۱۲۰‬هزار میلیارد ریال رسیده است‪.‬‬ ‫گ��زارش عملکرد ماهانه ش��رکت ف��والد هرمزگان‬ ‫جن��وب با نماد هرم��ز برای دوره منتهی به ‪ ۳۱‬تیرماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬منتش��ر شد و براس��اس ان میزان فروش این‬ ‫ش��رکت در ‪ ۴‬ماهه اول امس��ال با رشد ‪ ۲۰۴‬درصدی‬ ‫همراه ش��ده و توانسته بیش از ‪ ۴۶۰‬هزارتن اسلب به‬ ‫تولید برساند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش دنی��ای معدن‪ ،‬میزان فروش ش��رکت‬ ‫ف��والد هرم��زگان جن��وب در تیرم��اه ‪ ۱۴۰۰‬بالغ بر‬ ‫‪ ۱۷، ۱۵۰، ۸۵۰‬میلیون ریال بوده است که از فروش‬ ‫‪ ۱۰۹‬هزار و ‪ ۴۰۸‬تن اسلب و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۵۱‬تن سایر‬ ‫محصوالت حاصل ش��ده اس��ت‪ .‬با نگاهی بر عملکرد‬ ‫فروش این ش��رکت در بهار ‪ ۱۴۰۰‬مشاهده می کنیم‬ ‫ک��ه ف��والد هرمزگان در ‪ ۳‬ماهه اول س��ال توانس��ته‬ ‫‪ ۵۳، ۱۰۷، ۹۵۴‬میلیون ریال فروش داشته باشد که‬ ‫بخش عمده ان از فروش اس��لب به دست امده است‪.‬‬ ‫در مجم��وع می توان گفت ش��رکت ف��والد هرمزگان‬ ‫جنوب از ابتدای س��ال مالی ت��ا انتهای تیرماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫توانسته فروشی بالغ بر ‪۷۰، ۲۵۸، ۸۰۴‬میلیون ریال‬ ‫داشته باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته‬ ‫ک��ه ع��دد ‪۲۳، ۰۹۴، ۶۵۴‬میلیون ریال بوده با رش��د‬ ‫‪۲۰۴‬درصدی فروش همراه شده است‪.‬‬ ‫همچنین شرکت فوالد هرمزگان جنوب در ‪ ۴‬ماهه‬ ‫اول ‪ ۱۴۰۰‬توانسته است به میزان ‪ ۴۶۰‬هزار و ‪۴۲۸‬تن‬ ‫اس��لب و ‪ ۱۱‬هزارو ‪ ۴۲۰‬تن س��ایر محص��والت را به‬ ‫تولید برساند‪.‬‬ ‫ثبت ‪ ۲۸‬رکورد تولیدی در گل گهر‬ ‫به گزارش روابط عمومی گل گه��ر‪ ،‬علیپورمعصومی‪،‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت گل گهر گفت‪ :‬به لحاظ اماری‬ ‫در مقایسه با مدت مشابه در سال ‪ ۹۹‬در بخش معدنکاری‬ ‫رشد ‪ ۹‬درصدی داشته و پیش بینی می شود با رسیدن‬ ‫ماش��ین االت جدید رشد بیشتری در این بخش داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن در تولید کنس��انتره ‪۲۱‬درصد و در تولید‬ ‫گندله نیز ‪ ۵‬درصد رشد حاصل شده است‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬مجموع ماحصل تالش و برنامه ریزی ها‬ ‫در امس��ال تا بدین جای کار ثبت ‪ ۲۸‬رکورد در بخش‬ ‫معدنکاری‪ ،‬تولید کنس��انتره‪ ،‬تولی��د گندله و کیفیت‬ ‫محصوالت با تکیه برتوان و دانش فنی نیروهای داخلی‬ ‫مجموعه رقم خورده است‪.‬‬ ‫همچنین ش��اخص کیفی محصوالت تولید شده در‬ ‫خط��وط تولیدی همگی در مقایس��ه با میانگین کیفی‬ ‫س��ال ‪ ۹۹‬از رش��د بس��یار خوبی برخوردار بوده اند که‬ ‫نش��ان از توجه ویژه به تولید با حفظ کیفیت محصول‬ ‫تولید شده دارد‪.‬‬ ‫بهره ب��رداری ش��رکت گل گهر ادام��ه داد‪ :‬همچنین‬ ‫در راس��تای حفاظ��ت از محیط زیس��ت؛ نی��ز پ��روژه‬ ‫تعمی��رات و اصالح��ات اساس��ی ‪ ESP‬ه��ای کارخانه‬ ‫مگنتی��ت بع��د از ‪۲۵‬س��ال توس��ط متخصصی��ن‬ ‫داخلی ش��رکت در دس��تورکار قرار گرف��ت که نتیجه‬ ‫ان کاه��ش چش��مگیر غب��ار و افزای��ش تولی��د بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پورمعصوم��ی اظه��ار ک��رد‪ :‬در بخ��ش ام��اده ب��ه‬ ‫کاری تجهی��زات بیش��ترین راندم��ان کارخانه ها را با‬ ‫انج��ام تخصص��ی تعمیرات داش��ته ایم به ط��وری که‬ ‫ب��ا تکیه بر تخص��ص و دان��ش فنی نیروه��ای داخل‬ ‫مجموعه توانس��تیم تعمی��رات برنام��ه ای کارخانجات‬ ‫گندله س��ازی را از ‪۱۲‬م��اه ب��ه ‪۲۴‬م��اه ارتق��ا دهی��م‬ ‫ک��ه خ��ود در صنع��ت ف��والد کش��ور ی��ک رک��ورد‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬کلیه همکاران شاغل در معاونت‬ ‫بهره برداری تمام تالش خود را به کار خواهند گرفت تا‬ ‫مجموعه بزرگ گل گهر با همدلی خوبی که وجود دارد‬ ‫ب��ه تمام اهداف عالیه تولید کمی و کیفی خود در این‬ ‫سال دست یابد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫از مجموع موارد یادش��ده این طور برداشت می شود‬ ‫که ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گه��ر همچنان در‬ ‫مسیر توسعه گام برمی دارد‪.‬‬ ‫تالشگران این مجموعه عظیم معدنی و صنعتی در‬ ‫می کوشند تا مسیر توسعه را هموار کنند‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس نیز داخلی س��ازی و تولید قطعات‬ ‫ارزب��ر در داخل کش��ور مورد توجه این ش��رکت قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫در ادام��ه تالش می ش��ود تکمیل زیرس��اخت های‬ ‫عمرانی به عنوانی الزام نخس��ت در مسیر توسعه مورد‬ ‫توجه فعاالن این صنعت قرار گیرد‪.‬‬ ‫درنتیج��ه تامین پای��دار انرژی به وس��یله احداث‬ ‫نیروگاه ه��ای تجدیدپذیر به عنوان نخس��تین قدم در‬ ‫دستور کار این شرکت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫امی��د م��ی رود این مس��یر با موفقیت طی ش��ود و‬ ‫ش��اهد ارتقای تولید و بهبود عملکرد در این مجموعه‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫تکمیل اجرای طرح مزایده معادن در اینده نزدیک‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اجرای همه مراحل‬ ‫مزای��ده سراس��ری محدوده های معدنی به صورت ش��فاف و‬ ‫قانون��ی‪ ،‬از تکمیل اجرای این طرح بزرگ در اینده نزدیک با‬ ‫افزایش تعامالت بین دستگاهی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علیرضا رزم حس��ینی در نشس��ت بررسی‬ ‫چگونگی تداوم مزایده سراسری محدوده های معدنی‪ ،‬اجرای‬ ‫این طرح را در راس��تای اجرای تکالی��ف قانونی وزارتخانه و‬ ‫همچنین تاکیدات مقام ه��ای عالی نظام عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫اج��رای این طرح بزرگ به صورت کامال ش��فاف و قانونی در‬ ‫جریان اس��ت و با استقبال بسیار خوب افراد دارای صالحیت‬ ‫فنی و مالی همراه شده است‪ .‬وی با اشاره به برخی ابهام های‬ ‫ایجاد شده درباره اجرای این طرح بزرگ‪ ،‬گفت‪ :‬از روز نخست‬ ‫اجرای مزایده سراسری ‪ ۶‬هزار محدوده معدنی‪ ،‬حجم عظیمی‬ ‫از س��نگ اندازی ها‪ ،‬کم لطفی ه��ا و مانع تراش��ی ها در مس��یر‬ ‫اج��رای ان را پیش بین��ی می کردیم و با علم به گس��تردگی‬ ‫هجمه س��ازی ها علیه این طرح عدالت گستر نسبت به اجرای‬ ‫ان اقدام شد‪ .‬رزم حس��ینی ادامه داد‪ :‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت همواره از حضور و همراهی همه نهادهای نظارتی در‬ ‫مس��یر اجرای طرح ها و فرایندهای اقتص��ادی این وزارتخانه‬ ‫اس��تقبال کرده اس��ت و درخصوص اجرای طرح فعال سازی‬ ‫معادن نیز براس��اس نظرات اعالمی مسئوالن دستگاه قضایی‬ ‫هیچ گونه شائبه ای متوجه این وزارتخانه نبوده و نیست‪.‬‬ ‫وی از وج��ود برخ��ی غرض ورزی ه��ای سیاس��ی و‬ ‫جریان س��ازی های رس��انه ای علی��ه ای��ن ط��رح خب��ر داد و‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬برخی صحنه ارایی های مخرب رس��انه ای‪،‬‬ ‫اگاهانه ی��ا نااگاهانه کاهش اعتماد مردم نس��بت به نظام را‬ ‫در پی دارد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت ب��ا تقدی��ر از تعامالت و‬ ‫همراهی های دس��تگاه قضایی در مسیر رش��د تولید کشور‪،‬‬ ‫تکمیل هرچه سریع تر فرایند اجرایی طرح ازادسازی ‪ ۶‬هزار‬ ‫محدوده و معدن غیرفعال کش��ور را با افزایش تعامالت بین‬ ‫دستگاهی خواستار شد‪ .‬در ادامه این نشست‪ ،‬سعید عمرانی‪،‬‬ ‫معاون قضایی دادس��تان کل کشور با تقدیر از عملکرد وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اجرای منویات رهبر معظم انقالب‬ ‫و تحقق سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی‪ ،‬ب��ر اقدام های بدون‬ ‫شائبه این وزارتخانه در جریان اجرای این طرح تاکید کرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬اقدام ه��ای وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در‬ ‫راس��تای عمل ب��ه تکالیف قانونی در اجرای م��اده ‪ ۱۰‬قانون‬ ‫مع��ادن و همچنین بند «ط» تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه س��ال‬ ‫‪۱۴۰۰‬را بدون ش��ائبه عن��وان کرد و اف��زود‪ :‬در همه دوران‬ ‫مس��ئولیت تالش کردیم بیش��ترین همراه��ی و همکاری را‬ ‫در راس��تای ارتقای ش��اخص های تولید کش��ور ب��ا مدیران‬ ‫وزارتخان��ه برق��رار ک��رده و موان��ع فعالی��ت و ت�لاش انان‬ ‫را رفع کنیم‪.‬‬ ‫رئیس دبیرخانه ستاد مرکزی پیگیری و اجرای سیاست های‬ ‫کل��ی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با اش��اره به س�لامت‪،‬‬ ‫پاک دس��تی و عملکرد مطلوب وزیر صنع��ت در طول دوران‬ ‫تصدی این مس��ئولیت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با تاکید بر عدم ابطال‬ ‫ی��ا لغو مزایده های مربوط به اجرای مزایده سراس��ری ‪ ۶‬هزار‬ ‫محدوده و معدن غیرفعال کش��ور‪ ،‬به زودی شاهد تداوم روند‬ ‫اجرای مزایده ه��ا پس از انجام برخی هماهنگی ها و تعامالت‬ ‫بین دستگاهی در حوزه های اجرایی و نظارتی خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬نظرات و دیدگاه های عنوان ش��ده در این نشست را از‬ ‫س��ر دلسوزی و دغدغه مندی نسبت به مصالح عمومی کشور‬ ‫دانس��ت و ادامه داد‪ :‬ردپای برخی فضاهای سیاسی و افراد در‬ ‫س��ایه حوزه های اقتصادی در ایج��اد چالش هایی نظیر انچه‬ ‫که در پیرامون اجرای طرح فعال س��ازی معادن دیدیم‪ ،‬وجود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫عمران��ی ب��ا اش��اره ب��ه تقطی��ع صحبت های��ش درب��اره‬ ‫اجرای ای��ن طرح‪ ،‬تصریح ک��رد‪ :‬در نامه اخیر خ��ود به وزیر‬ ‫صنع��ت همه تالش خ��ود را ب��ه کار گرفتیم تا مان��ع ایجاد‬ ‫خدش��ه در عملک��رد وزارت صنع��ت در جری��ان اج��رای‬ ‫مزای��ده سراس��ری محدوده ه��ای معدنی در اف��کار عمومی‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫رشد ‪ ۲۰۴‬درصدی‬ ‫فروش «هرمز»‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫ادامه از صفحه اول‬ ‫ص��ادرات ف��والد در س��ال های اینده و ب��ا اجرای‬ ‫طرح های توس��عه ای در صنع��ت فوالد و تحقق تولید‬ ‫‪ ۵۵‬میلی��ون تن فوالد در اف��ق ‪ ،۱۴۰۴‬بیش از امروز‬ ‫اهمیت خواهد داش��ت؛ بنابراین ت�لاش برای ارتقای‬ ‫ص��ادرات این محصول در بازار جهانی اهمیت ویژه ای‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫بر همین اس��اس نیز بس��یاری از فوالدسازان برای‬ ‫به دس��ت اوردن س��همی از ب��ازار بین الملل��ی تالش‬ ‫گس��ترده ای را ترتیب داده اند و اکنون که س��همی از‬ ‫ای��ن بازارها را در اختیار دارن��د نمی توانند در اجرای‬ ‫تعهدات خود بدعهدی کنند‪.‬‬ ‫مشتریان خارجی نمی پذیرند که ما به دلیل ناتوانی‬ ‫در تامین برق از عهده اجرای تعهدات خود برنمی اییم‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬مشتریان عراقی می گویند ایران نقش‬ ‫ویژه ای در تامین برق عراق دارد‪ ،‬چطور از عهده تامین‬ ‫برق صنایع خود برنمی اید؟‬ ‫در چنی��ن فضای��ی و ب��ا وج��ود محدودیت ه��ای‬ ‫موردبح��ث‪ ،‬م��ا فقط مش��تریان خارجی خ��ود را از‬ ‫دست خواهیم داد‪ .‬این موقعیت ازدست رفته درحالی‬ ‫اس��ت که حفظ مجدد بازاری که ازدس��ت رفته به این‬ ‫اس��انی ها ممکن نیس��ت‪ .‬از مجموع موارد یادش��ده‬ ‫این ط��ور برداش��ت می ش��ود ک��ه ت��داوم ای��ن روند‬ ‫اسیب های غیرقابل جبرانی به عملکرد صنایع از جمله‬ ‫فوالدس��ازان وارد خواهد کرد و نمی توان به سادگی از‬ ‫کنار ان گذش��ت‪ .‬عالوه بر این کمبود یا توقف تولید‬ ‫زمین��ه ب��ر هم خوردن بازار فوالد را در داخل کش��ور‬ ‫نیز فراهم کرده اس��ت‪ .‬اهن االت پایه و اساس اجرای‬ ‫بسیاری از فعالیت های ساخت وساز هستند‪ .‬با التهاب‬ ‫در ب��ازار ف��والد و به دنبال رش��د قیم��ت محصوالت‬ ‫فوالدی‪ ،‬بهای ساخت وس��از و قیمت مسکن در کشور‬ ‫رش��د قابل توجهی خواهد یافت‪ .‬بدون تردید بازگشت‬ ‫قیمت ها به مسیر نزولی نیز دیگر به سادگی رشد انها‬ ‫نخواهد بود‪ .‬در پایان باید خاطرنشان کرد که تعدد در‬ ‫بخش��نامه های صادرشده از سوی توانیر مبنی بر قطع‬ ‫یا وصل برق یا میزان برق اختصاص یافته به صنایع یا‬ ‫ساعات کاری مجاز برای این تولیدکنندگان نیز مزید‬ ‫بر چالش های انها ش��ده‪ ،‬زیرا در همین بازه یک ماهه‪،‬‬ ‫چندین ابالغیه برای واحدهای فوالدی صادرش��ده و‬ ‫این تعدد بخش��نامه تولیدکنندگان را با س��ردرگمی‬ ‫روب��ه رو کرده اس��ت‪ .‬از یک س��و خبرهای��ی مبنی بر‬ ‫ت��داوم محدودیت ه��ا در تامی��ن ب��رق صنایع فوالد‬ ‫مطرح می شود و از سوی دیگر نیز خبرهایی مبنی بر‬ ‫انکه برق صنایع تامین می ش��ود و امکان تولید بدون‬ ‫محدودیت یا با محدودیت وجود دارد‪ .‬بخش��نامه های‬ ‫متعددی صادرشده و تکلیف فعاالن صنعتی روشن و‬ ‫مش��خص نیست‪ .‬همین روشن نبودن شرایط اتی نیز‬ ‫بازگش��ت ارامش را به بازار فوالد بیش از پیش دشوار‬ ‫می کند‪ .‬با توجه به تمام موارد یادش��ده از مسئوالن و‬ ‫سیاس��ت گذاران انتظار می رود با دقت نظر بیش��تری‬ ‫ب��رای صنایع تصمیم گی��ری کنند تا در اینده نزدیک‬ ‫شاهد پیامدهای هرچه بیش تر و سنگین تر نباشیم‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان ف��والد‬ ‫کش��ورگفت‪ :‬اس��تفاده ‪۱۰‬درص��دی از ب��رق در تولی��دات‬ ‫صنایع ف��والدی معنای��ی ندارد چ��ون هی��چ ورودی ندارد‬ ‫ک��ه از ان خروج��ی گرفت��ه ش��ود و همانن��د اس��تخوان‬ ‫شکس��ته ای اس��ت ک��ه هن��وز درد ان تس��کین نیافت��ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫رضا شهرستانی در گفت وگو با فوالدبان افزود‪ :‬طبق اعالم‬ ‫وزارت نیرو اس��تفاده ‪ ۱۰‬درصدی از ب��رق فقط برای صنایع‬ ‫س��یمان و ف��والد در تمام طول هفته اس��ت ولی برای دیگر‬ ‫صنایع اس��تفاده ‪۱۰‬درصدی برق در ‪ ۲‬روز اخیر و با ظرفیت‬ ‫دیماند ‪ ۱۰‬درصدی برق با تعطیلی کامل فرقی ندارد‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی در ش��ب ها خواهد بود بنابراین با این ‪ 2‬موضوع‬ ‫باید جداگانه نگاه کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬استفاده ‪۱۰‬درصدی از برق در صنایع فوالد‬ ‫و س��یمان مانند استخوان شکسته ای است که هنوز درد ان‬ ‫تس��کین نیافته و به کارگیری این میزان برق به تولید فوالد‬ ‫کمک��ی نخواهد کرد زیرا فقط ب��رای کارهای جنبی صنعت‬ ‫تولید فوالد از جمله سیستم هایی که از این صنعت محافظت‬ ‫می کند مثل سیس��تم گرد و غبارگیر‪ ،‬کمپرسورها‪ ،‬برج های‬ ‫خنک کن و سیستم های جرثقیل برای سیستم های حفاظت‬ ‫ایمنی نیاز به ‪۲۰‬درصد برق دارد‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد کش��ور‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اس��تفاده ‪۱۰‬درصدی از برق در تولیدات صنایع‬ ‫ف��والدی معنایی ن��دارد که بت��وان گفت ای��ن صنعت دارد‬ ‫می چرخد‪ .‬با این ش��رایط هیچ ن��وع ورودی وجود ندارد که‬ ‫بتوان از ان خروجی گرفت‪ ،‬بنابراین کل صنعت لطمه خواهد‬ ‫دی��د و از همه بدتر مصرف کننده نهایی اس��ت که از کاهش‬ ‫تولید متضرر شده است‪.‬‬ ‫شهرستانی افزود‪ :‬عرضه اهن اسفنجی در بورس کاال نمونه‬ ‫روش��نی از قطعی برق در صنایع است به گونه ای که پیش از‬ ‫این اهن اس��فنجی در هفت��ه ‪ 5‬هزار تن به بورس کاال عرضه‬ ‫می ش��د اما درحال حاضر این رقم ب��ه بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار تن‬ ‫رس��یده اس��ت اما تقاضایی برای ان با توج��ه به قطعی برق‬ ‫وجود ندارد و بی مشتری مانده است‪.‬‬ ‫وی ازدیگرعوام��ل تاثیرگذار قطع ب��رق بر صنعت فوالد را‬ ‫افزایش نرخ دانس��ت و گفت‪ :‬ب��ا قطعی برق تمام محصوالت‬ ‫فوالدی افزایش نرخ ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصدی را ش��اهد بودند‪ ،‬هر‬ ‫چن��د با توجه به تعطیلی ‪ 6‬روزه اخی��ر قیمت ها ثابت مانده‬ ‫است ولی در صنعت سیمان شاهد افزایش نرخ ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابری‬ ‫بوده ای��م لذا قطعی برق بنوعی به تولید کل زنجیره و صنایع‬ ‫صدمه زده است‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو‪:‬‬ ‫رئی��س هیات عامل ایمیدرو گف��ت‪ ۲۴ :‬درصد بازار بورس‬ ‫کشور سهم بخش معدن است که ظرفیت بسیار قابل توجهی‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی ایمیدرو‪ ،‬وجیه ال��ه جعفری در‬ ‫نشس��ت با فعاالن بخش صنعت بوکان ب��ا بیان اینکه معادن‬ ‫در اقتصاد کشور تاثیر موثری دارد‪ ،‬افزود‪ :‬توسعه زیرساخت ها‬ ‫در بخش معدن یکی از مهم ترین عوامل در احیا و فعال سازی‬ ‫معادن کوچک است که اشتغال بسیار زیادی نیز در پی دارد‪.‬‬ ‫وی اضاف��ه کرد‪ :‬مطالعات فعال س��ازی ‪ ۳۴‬معدن در حال‬ ‫انجام اس��ت که در ‪ 3‬ماه اینده به اتمام می رس��د و با توجه‬ ‫به اینکه بیش��تر مع��ادن کوچک غیرفع��ال در اختیار بخش‬ ‫خصوص��ی ب��وده و زیرس��اخت و اح��داث راه در این مناطق‬ ‫‪ ۲۴‬درصد بازار بورس‪ ،‬سهم بخش معدن است‬ ‫از مش��کالت انه��ا برای فعال س��ازی معادن اس��ت‪ ،‬باید این‬ ‫زیرساخت ها تامین شود‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫و رئی��س هیات عامل ایمیدرو اظه��ار کرد‪ ۹۰ :‬درصد معادن‬ ‫کش��ور در شعاع ‪ ۲۰‬کیلومتری روس��تاها واقع شده که فعال‬ ‫شدن این معادن باعث رونق اقتصادی در این مناطق خواهد‬ ‫شد‪ .‬جعفری ادامه داد‪ :‬مشکالت معدن داران و احتیاج انها به‬ ‫ماش��ین االت و دستگاه های مربوط به معادن با کمک شرکت‬ ‫ایمیدرو حل خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۲‬میلیون تن مواد معدنی در بوکان استخراج‬ ‫می شود‬ ‫انور حبی��ب زاده‪ ،‬نماینده مردم بوکان در مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گفت‪ :‬از مع��ادن بوکان حدود ‪ ۲‬میلی��ون تن مواد‬ ‫معدنی برداش��ت می ش��ود که بیشترین س��هم ان مربوط به‬ ‫سنگ های معدنی است‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬بوکان به دلیل قرار گرفتن در مس��یر ش��اهراه‬ ‫شمال به جنوب کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید‬ ‫به این شهرستان در بخش معدن توجه ویژه شود‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬از مجموع ‪ ۱۲۸‬واحد معدنی شهرستان بوکان ‪ ۲۵‬واحد‬ ‫فع��ال ب��وده و ‪ ۱۰۳‬واحد ان غیر فعال اس��ت که باید تالش‬ ‫ش��ود معادن غیرفعال نیز فعال ش��وند‪ .‬نماینده مردم بوکان‬ ‫در مجلس ش��ورای اسالمی بیان کرد‪ :‬از مجموع معادن فعال‬ ‫شهرس��تان ‪ ۱۰‬واحد در زمینه اس��تخراج معادن سنگ های‬ ‫تزئینی اس��ت که نی��از کارخانه های داخل کش��ور را تامین‬ ‫می کنند‪ .‬وی اضافه ک��رد‪ :‬اذربایجان غربی در زمینه فعالیت‬ ‫معادن در جایگاه سوم کشوری قرار دارد که با رفع مشکالت‬ ‫معدن داران این استان اشتغال فراوانی ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹‪ ۵۰۰‬معدن در اذربایجان غربی وجود دارد‬ ‫ن��ادر صادقی‪ ،‬معاون هماهنگی امور اقتصادی اس��تانداری‬ ‫اذربایج��ان غربی گف��ت‪ :‬در این اس��تان ‪ ۵۰۰‬واحد معدنی‬ ‫وج��و دارد وی افزود‪ :‬از مجموع معادن اس��تان برخی از انها‬ ‫فعال است و برخی غیر فعال هستند و در کنار انها شناسایی‬ ‫معادن جدید در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫صادقی در خصوص شرکت ایمیدرو و فعالیت ان در سطح‬ ‫اس��تان بیان کرد‪ :‬تفاهمنامه با شرکت ایمیدرو درعالی ترین‬ ‫سطح مدیریت اس��تان و رئیس مجمع نمایندگان اذربایجان‬ ‫غربی به امضا رسیده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫«روزگار معدن» وابستگی توسعه و امنیت معادن به تجهیزات پیشرفته را بررسی کرد‬ ‫تلفات فرسودگی تجهیزات‬ ‫معدن‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 31‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪657‬‬ ‫ملیکا انصاری‬ ‫وج��ود ایمنی در محیط های فنی به ویژه مش��اغلی ک��ه به طور ذاتی با‬ ‫خطر و اس��یب همراه هستند‪ ،‬از مس��ائل مهم و الزامات بی قید و شرط‬ ‫محسوب می ش��ود‪ .‬در بخش معدن و صنایع معدنی نیز به دلیل وجود‬ ‫مخاطرات متعدد و گوناگون‪ ،‬تامین امنیت از اهمیت بسزایی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬به عبارتی نبود ایمنی مناس��ب در معادن‪ ،‬هم��واره حفظ جان‬ ‫کارگران معدنی را به چالش می کش��د؛ از این رو تامین شرایط مطلوب‬ ‫و تجهی��ز معادن به اب��زار و تمهیدات ایمنی در جه��ت صیانت از جان‬ ‫کارگران و فعاالن معادن‪ ،‬امری ضروری اس��ت‪ .‬یکی از موارد مهمی که‬ ‫همواره در ایمنی کارهای فنی به ویژه عملیات معدنی مطرح می ش��ود‪،‬‬ ‫مس��ئله ماشین االت و تجهیزات وابس��ته است‪ ،‬چراکه وجود هر نقص‬ ‫و ای��راد در انه��ا‪ ،‬صدمات و لطمات جانی س��نگینی را ب��رای کارگران‬ ‫معادن در پی خواهد داش��ت‪ .‬درب��اره وضعیت فعلی تجهیزات فعال در‬ ‫معادن‪ ،‬ش��رایط تامین و تهیه ماشین االت مناسب معدنی و همچنین‬ ‫پیامدهای وجود نقص در این زمینه‪« ،‬روزگار معدن» با کارشناس��ان و‬ ‫فعاالن معدنی گفت وگو کرد که در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫یادداشت‬ ‫بسترسازی برای‬ ‫سرمایه گذاری در معادن‬ ‫تقی نبئی‬ ‫رئیس سازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن ایران‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫فرسودگی و کاهش ایمنی‬ ‫درباره وضعیت فعل��ی تجهیزات معدنی‬ ‫در کش��ور‪«،‬روزگار مع��دن» ب��ا حجت اهلل‬ ‫دریانی‪ ،‬فعال معدن زغال س��نگ گفت وگو‬ ‫کرد‪ .‬او شرایط تامین تجهیزات برای معادن‬ ‫زغال س��نگ را به نس��بت مطلوب خواند و‬ ‫گفت‪ :‬خوش��بختانه معادن زغال س��نگ در‬ ‫تامین ماش��ین االت موردنیاز فعالیت خود‬ ‫دچار مش��کل یا کمبود نب��وده و تجهیزات تخصصی‬ ‫خ��ود را اغلب ب��دون مان��ع وارد می کنن��د‪ .‬باید به‬ ‫ای��ن نکته اش��اره کرد که تمام ماش��ین االت موجود‬ ‫در فعالیت ه��ای معدن��ی کش��ور به وی��ژه در معادن‬ ‫زغال س��نگ‪ ،‬تجهیزات��ی واردات��ی هس��تند‪ ،‬چراکه‬ ‫ماش��ین االت موردنی��از ای��ن بخش (چ��ه در بخش‬ ‫معدن��کاری و چ��ه در حمل ونقل) بای��د ویژگی های‬ ‫معین و استاندارد های مشخصی داشته باشند که تنها‬ ‫تجهیزات وارداتی این مش��خصه ها را دارند؛ از همین‬ ‫رو اغلب معادن کش��ور (به ویژه معادن زغال سنگ) از‬ ‫ماشین االت خارجی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫او ضمن گالیه از فرسودگی ماشین االت موجود در‬ ‫معادن گفت‪ :‬مشکلی که امروزه در معادن وجود دارد‪،‬‬ ‫فرس��ودگی تجهیزات انهاس��ت‪ ،‬چراکه این موضوع‬ ‫دس��ت اندازهای متع��ددی را ب��رای فع��االن معدنی‬ ‫به وجود اورده و از سرعت فعالیت معادن کاسته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن نبای��د این نکت��ه را فرام��وش کرد که‬ ‫فرس��ودگی تجهی��زات معدن��ی‪ ،‬از امنی��ت معادن‬ ‫می کاهد و ممکن اس��ت تلفات مالی یا جانی به دنبال‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫بن��ا برانچ��ه گفته ش��د کهنه بودن و فرس��ودگی‬ ‫ماش��ین االت فعال در معادن‪ ،‬یکی از معضالتی است‬ ‫که برای رفع ان باید اقداماتی جدی صورت گیرد‪.‬‬ ‫‹ ‹شکست تولیدات داخلی‬ ‫توجه به توانایی صنایع داخلی برای تولید تجهیزات‬ ‫موردنیاز معادن را نیز نباید از خاطر برد‪.‬‬ ‫دریانی در ادامه ب��ر نقش و توانایی تولیدکنندگان‬ ‫مشکل تامین ارز در معادن کوچک‬ ‫داخل��ی در تهیه تجهی��زات معدنی تاکید‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در س��ال های گذش��ته برخی‬ ‫ش��رکت های داخل��ی ب��ه س��مت تولی��د‬ ‫تجهی��زات و ماش��ین االت فعالیت ه��ای‬ ‫معدنی حرکت کردند تا معادن را از واردات‬ ‫انها بی نیاز کنند‪ ،‬اما دالیل متفاوتی باعث‬ ‫به س��رانجام نرس��یدن این هدف ش��ده و‬ ‫همچنان واردات تنها راه تامین تجهیزات فعالیت های‬ ‫معدنی است‪.‬‬ ‫دریانی اف��زود‪ :‬از جمله دالیل تحقق نیافتن هدف‬ ‫یادش��ده می توان به کمبود اس��تانداردهای موردنیاز‬ ‫در تولی��دات داخل��ی ب��رای فعالیت ه��ای معدن��ی‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنین به دلیل انکه نیاز کش��ور بس��یار بیش��تر‬ ‫از می��زان تولیدات ش��رکت های داخلی اس��ت و نیز‬ ‫از انجای��ی که تی��راژ این تولیدات به ان��دازه ای نبود‬ ‫ک��ه به��ای تمام ش��ده ان قابل رقاب��ت ب��ا تجهیزات‬ ‫مش��ابه خارجی باش��د‪ ،‬تولیدکنن��دگان داخلی این‬ ‫تجهی��زات موف��ق به تصاحب بازار کش��ور نش��دند؛‬ ‫به عب��ارت دیگ��ر واردات تجهیزات خارجی نس��بت‬ ‫ب��ه خرید تولی��دات داخل��ی برای صاحب��ان معادن‬ ‫به صرفه ت��ر ب��وده و ب��ه ناچ��ار ب��ه واردات روی‬ ‫اوردند‪.‬‬ ‫دریانی همچنین در ادامه س��خنان خود به کمبود‬ ‫فن��اوری موردنیاز معادن در تولیدات داخلی اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬برخی ش��رکت ها برای مدتی توانس��تند‬ ‫تجهیزاتی با نرخ قابل رقابت و مناس��ب به بازار عرضه‬ ‫کنن��د‪ ،‬اما از انجایی که این ماش��ین االت در تامین‬ ‫اس��تانداردها و ویژگی ه��ای الزم فعالیت های معدنی‬ ‫از جمله اس��تانداردهای مرتبط با معادن زغال سنگ‬ ‫ناتوان بودند‪ ،‬حضور انها در معادن منتفی شد‪.‬‬ ‫بنا به دالیل مذکور به نظر می رس��د تولیدکنندگان‬ ‫داخل��ی راه��ی طوالن��ی ب��رای تامین نی��از معادن‬ ‫ش رو دارند‪.‬‬ ‫پی ‬ ‫همان طور ک��ه پیش تر به ان‬ ‫اش��اره ش��د‪ ،‬تامی��ن تجهیزات‬ ‫مناس��ب معدن��ی و تعوی��ض‬ ‫ماش��ین االت فرس��وده ب��ا ن��و‬ ‫از دغدغه ه��ای مه��م ام��روزه‬ ‫فع��االن و صاحب��ان مع��ادن‬ ‫است‪.‬‬ ‫ناص��ر تق��ی زاده‪ ،‬مدیرعام��ل مجتمع‬ ‫چادرمل��و یک��ی از موان��ع واردات بخش‬ ‫مع��دن را کمب��ود مناب��ع مال��ی در‬ ‫مع��ادن کوچ��ک و متوس��ط معرف��ی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او در گفت وگ��و ب��ا «روزگار مع��دن»‪،‬‬ ‫داش��تن ش��رایط مالی مناس��ب را الزمه‬ ‫واردات تجهی��زات معدن��ی دانس��ت و‬ ‫گفت‪ :‬تجهیزاتی ک��ه امروزه در معادن از‬ ‫انها استفاده می ش��ود‪ ،‬متاسفانه فرسوده‬ ‫هس��تند و صاحب��ان مع��ادن و همچنین‬ ‫فع��االن معدنی اغل��ب توانای��ی تعویض‬ ‫انه��ا را ندارن��د‪ ،‬چراک��ه ب��ا قیمت های‬ ‫فعل��ی در بازاره��ای جهان��ی و همچنین‬ ‫نرخ باالی ارز در کش��ور ما‪ ،‬برای بیش��تر‬ ‫پیمانکاران و فعاالن معدنی به ویژه بخش‬ ‫خصوص��ی و مع��ادن کوچک ک��ه منابع‬ ‫مالی محدود تری دارند‪ ،‬به صرفه نیس��ت‬ ‫ک��ه اقدام ب��ه واردات تجهی��زات کرده و‬ ‫از فن��اوری روز جهانی اس��تفاده کنند؛ از‬ ‫همین رو چاره ای جز استفاده از تجهیزات‬ ‫کهنه ندارند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل چادرمل��و ب��ا تاکی��د ب��ر‬ ‫موارد یادش��ده گفت‪ :‬ش��رایط یادش��ده‬ ‫برای ش��رکت های ب��زرگ معدنی صادق‬ ‫نیس��ت و انها ارز کاف��ی در اختیار دارند‬ ‫ت��ا از پیمان��کاران تا حدی ب��رای تامین‬ ‫تجهیزات و واردات ماشین االت‬ ‫حمایت کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نباید نقش صندوق‬ ‫ضمانت ص��ادرات ای��ران را در‬ ‫تامی��ن بخش��ی از مناب��ع مالی‬ ‫موردنیاز معادن ب��رای خرید و‬ ‫واردات تجهیزات نادیده گرفت‪.‬‬ ‫خوشبختانه امروزه ش��اهد حضور موثر و‬ ‫حمایت ه��ای این صن��دوق از معدنکاران‬ ‫کشور هستیم و این اقدام را می توان گامی‬ ‫مثبت در جهت توسعه بخش معدن کشور‬ ‫معرفی کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹ایمنی نسبی معادن‬ ‫تق��ی زاده در ادام��ه س��خنان خ��ود به‬ ‫س��امانه ثب��ت س��فارش ماش��ین االت‬ ‫معدن��ی اش��اره ک��رد و گف��ت‪ :‬ج��ای‬ ‫خوش��حالی است که سامانه ثبت سفارش‬ ‫ماش��ین االت و تجهی��زات معدنی وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت چندی پیش‬ ‫دوب��اره ب��از ش��ده و فع��االن می توانن��د‬ ‫تجهیزات موردنیاز خ��ود را از این طریق‬ ‫س��فارش دهن��د‪ ،‬چراک��ه از ای��ن طریق‬ ‫لیست مناس��بی از نیازهای معدنی کشور‬ ‫تهی��ه و در ادامه ب��رای رفع ان تمهیدات‬ ‫مناس��بی ازس��وی مس��ئوالن اندیشیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه درباره ایمن��ی تجهیزات‬ ‫ل‬ ‫موج��ود در مع��ادن اظهار ک��رد‪ :‬در حا ‬ ‫حاض��ر می ت��وان گفت ایمن��ی تجهیزات‬ ‫و ماش��ین االتی ک��ه در معادن اس��تفاده‬ ‫می ش��وند‪ ،‬مناس��ب اس��ت و ت��ا ام��روز‬ ‫تلفاتی ناش��ی از بکارگیری این تجهیزات‬ ‫در بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدن��ی‬ ‫کشور نداشته ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل چادرملو افزود‪ :‬در هر صورت‬ ‫نبای��د فراموش کرد ک��ه تجهیزات فعلی‬ ‫معادن فرس��وده هس��تند و بهتر است با‬ ‫واردات ماشین االت روزامد جهانی ضمن‬ ‫نوس��ازی بخش فن��ی مع��ادن‪ ،‬بهره وری‬ ‫با س��رعت و کیفیت باالت��ری در معادن‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫ایمنی ج��زء اساس��ی و جدایی ناپذیر هر‬ ‫محیط کاری سالم است‪.‬‬ ‫در ای��ن می��ان محیط ه��ای کاری وجود‬ ‫دارن��د ک��ه از ظرفی��ت بیش��تری ب��رای‬ ‫خس��ارت های زیس��ت محیطی در مقی��اس‬ ‫ب��زرگ و از بین رفت��ن جان افراد نس��بت‬ ‫ب��ه بس��یاری از فضاه��ای کاری دیگ��ر‬ ‫برخوردارند؛ بنابراین امنیت معادن به ش��کل‬ ‫خاص��ی به ی��ک نگرانی همیش��گی تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت؛ بنابرای��ن تامی��ن تجهیزات‬ ‫مناس��ب فنی و حرف��ه ای برای مع��ادن از‬ ‫ضرورت ه��ای معرفی ش��ده توس��ط فعاالن‬ ‫معدن��ی اس��ت‪ ،‬چراکه ب��ا بکارگی��ری این‬ ‫ماش��ین االت ضمن تامی��ن ایمنی کارگران‬ ‫و ش��اغالن در معادن‪ ،‬نه تنه��ا بخش معدن‬ ‫بلکه تمام��ی ابعاد فنی و اقتصادی کش��ور‬ ‫توس��عه خواه��د یاف��ت؛ به ع�لاوه اینک��ه‬ ‫اس��تفاده از روش صحیح استخراج معادن‪،‬‬ ‫معدنکاران را ب��رای کنترل اتفاقات غیرقابل‬ ‫پیش بین��ی و تغیی��رات مختل��ف ام��اده‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫معدن��کاران اگاه‪ ،‬کار را در چارچ��وب‬ ‫اقدامات ایمنی و به خوبی پیش می برند‪.‬‬ ‫ترغیب بخش خصوصی برای ورود به حوزه معدن توسط ایمپاسکو‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار خراس��ان جنوبی‬ ‫ب��ه همراه عب��اس جرجانی رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان‪ ،‬بیکی فرماندار و جمعی از مسئوالن شهرستان‬ ‫نهبندان از معدن اهن حنار بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی‬ ‫ایران‪ ،‬محمد فرهادی با اشاره به ظرفیت های باالی معدنی در‬ ‫استان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با وجود همه ظرفیت های موجود در استان‪،‬‬ ‫ورود بخش خصوصی به این حوزه به دلیل مشکالت و موانع‬ ‫پیش رو به سختی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ناشناخته ماندن ظرفیت های معدنی خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫فاصله زیاد معادن از مرکز و محرومیت های موجود در استان‬ ‫را از جمل��ه دالیل کاهش انگیزه بخش خصوصی برای حضور‬ ‫در بخش معدن استان عنوان کرد و افزود‪ :‬وقتی مجموعه های‬ ‫مثل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در استان حضور‬ ‫پی��دا می کنند‪ ،‬زمین��ه را ب��رای فعالیت گس��ترده تر بخش‬ ‫خصوصی فراهم می کند و ش��اهد اش��تغال باالتر و پایدارتر‬ ‫در استان خواهیم بود‪.‬‬ ‫فره��ادی در ارتب��اط با مش��کالت زیرس��اختی در معدن‬ ‫حن��ار نیز گفت‪ :‬مجموعه دولت در اس��تان نیز برای رفع این‬ ‫مشکالت در کنار فعاالن این بخش است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن خاک های صنعتی در گفت وگو با «روزگار معدن»‪:‬‬ ‫نس�یم حکم ابادی ‪ -‬فلدسپات ها ازجمله مواد معدنی‬ ‫و صنعتی هس��تند که به عنوان ماده خام در بس��یاری از‬ ‫صنایع همچون کاشی س��ازی‪ ،‬رنگ سازی و شیشه سازی‬ ‫کاربرد دارند ک��ه پیش تر بخش اعظم خاک مصرفی وارد‬ ‫می ش��د و اکنون معدن داران و بهره برداران به خودکفایی‬ ‫کامل رسیده اند‪.‬‬ ‫حوزه خاک ه��ای صنعتی نیز همچون س��ایر صنایع با‬ ‫مشکالتی دس��ت و پنجه نرم می کند که بخشی از ان به‬ ‫واردات و تامین ماشین االت ختم می شود که این معضل‬ ‫با ورود و حمایت دولت قابل حل است‪.‬‬ ‫هادی میررحیمی‪ ،‬دبیر انجم��ن خاک های صنعتی در‬ ‫گفت وگو با «روزگارمعدن» اظهار کرد‪ :‬کائولن و فلدسپات‬ ‫ازجمله مواد معدنی صنعتی هستند که معادن ان در ایران‬ ‫نیز یافت می ش��ود و از نظر تامین مواد اولیه برای صنعت‬ ‫دارای ظرفی��ت باالیی بوده و تا حدودی تامین کننده بازار‬ ‫داخلی است‪.‬‬ ‫قاب��ل ذکر اس��ت که تا چند س��ال گذش��ته و پیش از‬ ‫تحریم ها مواد اولیه و خاک های کاپولن و فلدس��پات وارد‬ ‫کش��ور می ش��د و اکنون به دلی��ل محدودیت های اعمال‬ ‫ش��ده واردات ان متوقف شده است و فقط معادن داخلی‬ ‫پاسخگوی صنایع و بازار کشور هستند‪.‬‬ ‫دولت حمایتی برای خرید ماشین االت معدنی نمی کند‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در رابط��ه با صادرات این ن��وع مواد معدنی‬ ‫نی��ز می توان گف��ت که معادن ای��ران قادر هس��تند نیاز‬ ‫ب��ازار داخ��ل تامی��ن کنن��د و میزانی س��هم ص��ادرات‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫از طرف��ی حمل ونق��ل م��واد معدن��ی ب��ه دلی��ل وزن‬ ‫زیاد و س��نگینی هزین��ه زیادی را در پ��ی دارد که با این‬ ‫ش��رایط تولید به هی��چ عنوان مقرون به صرفه نیس��ت‪ ،‬به‬ ‫عب��ارت بهتر بازار ف��روش خارج از ایران وج��ود دارد اما‬ ‫ش��رایط اقتصادی اجازه صادرات را ب��ه فعاالن این حوزه‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫اغلب کشورهای حاش��یه خلیج فارس خواهان کائولن و‬ ‫فلدسپات ایرانی هستند‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن خاک های صنعت��ی تصریح کرد‪ :‬کائولن و‬ ‫فلدس��پات در صنعت مصرف مختلفی دارند که اس��تفاده‬ ‫اصل��ی انه��ا در صنایع کاشی س��ازی و سرامیک س��ازی‬ ‫اس��ت‪ .‬با وجود مهم بودن این ن��وع مواد معدنی اما مانند‬ ‫س��ایر صنایع نیز با مش��کالتی همراه هستند‪ .‬تجهیزات و‬ ‫ماش��ین االت قدیمی عمده مشکل این صنعت به حساب‬ ‫می اید و در ش��رایط تحریمی کنون��ی و همچنین با نرخ‬ ‫دالر ام��کان خرید و واردات تجهی��زات وجود ندارد و در‬ ‫بازار نابس��امان خاک ه��ای صنعتی برای هی��چ بهره بردار‬ ‫معدنی خرید دستگاه صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫میررحیمی ادامه داد‪ :‬به طور مش��خص وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و دولت هیچ حمایت و کمکی در راستای‬ ‫خری��د تجهیزات به بهره برداران و معدن داران نمی کند‪ .‬با‬ ‫وجود اینکه قیمت ها بس��یار سرسام اور شده اما همچنان‬ ‫فع��االن این حوزه حاضر به خرید تجهیزات هس��تند‪ ،‬اما‬ ‫در مجم��وع واردات ممن��وع اس��ت و ام��کان جایگزینی‬ ‫ماشین االت وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬فلدس��پات ها به ‪ 2‬نوع سدیک و پتاسیک‬ ‫تقسیم می شوند که براساس میزان اکسید سدیم و پتاس‬ ‫انه��ا از نظر کیفی��ت درجه بندی می ش��وند و در صنایع‬ ‫مختلف مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬ ‫همان طور که پیش تر ذکر ش��د تولیدکنندگان به خاک‬ ‫داخل��ی اکتفا کرده اند و قبال خاک فلدس��پات که از نظر‬ ‫کیفیت بسیار مرغوب تر نسبت به نمونه های داخلی بود از‬ ‫طریق واردات تامین می شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت به دالیل مختلفی خاک معدنی فلدسپات‬ ‫داخل��ی کیفیت نمون��ه خارجی را ندارد‪ .‬ب��ه عنوان مثال‬ ‫برای س��اخت ظروف چینی قبال ماده خام را از کشورهای‬ ‫انگلی��س‪ ،‬چک و اس��لواکی وارد می کردند که با توجه به‬ ‫نرخ دالر اکنون این کار صرفه اقتصادی ندارد و بسیاری از‬ ‫تولیدکنندگان به نمونه های داخلی روی اورده اند‪.‬‬ ‫دبیر انجم��ن خاک های صنعتی در پایان خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬ممنوعی��ت واردات و ن��رخ ارز موج��ب ش��ده‬ ‫بهره برداران داخلی خاک های صنعتی نیز درصدد افزایش‬ ‫کیفی��ت محص��ول خ��ود برایند ت��ا بتوانند ج��ای خالی‬ ‫م��اده خ��ام خارجی را در ب��ازار داخل پر کنن��د و تا حد‬ ‫زی��ادی موفق بوده ان��د و تولیدکنن��دگان ایرانی را راضی‬ ‫کرده ان��د‪ .‬در مجموع ص��ادرات ماده معدن��ی و محصول‬ ‫نهایی خاک های صنعتی اقتصادی اس��ت و س��ود زیادی‬ ‫ب��رای تولیدکنن��ده و معدندار دارد اما مس��ائلی همچون‬ ‫حمل ونقل ای��ن عرصه را برای فعاالن این حوزه س��خت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫وج��ود معادن راک��د را می توان یک��ی از عوامل‬ ‫توقف توسعه بخش معدن معرفی کرد‪ .‬از همین رو‬ ‫کارشناس��ان و فعاالن معدنی معتقدند فعال سازی‬ ‫پهنه ه��ای معدن��ی از طریق مزای��ده و و اگذاری‬ ‫مع��ادن راکد به بخش خصوص��ی می تواند مزایای‬ ‫بی ش��ماری را برای بخش معدن و صنایع معدنی‬ ‫به همراه داش��ته باشد‪ .‬باید به این نکته اشاره کرد‬ ‫که مدت هاس��ت بخش مهم و زیادی از عرصه های‬ ‫معدنی کش��ور را معادن راک��د و پهنه های معدنی‬ ‫غیرفعال تشکیل داده اند و این موضوع جای تاسف‬ ‫دار د چرا ک��ه غیر فع��ال بودن عرصه ه��ای معدنی‪،‬‬ ‫چیزی جز رکود برای بخش معدن در پی نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬این پهنه ها و معادن یادشده مدت هاست‬ ‫بناب��ر دالیل متعدد و گوناگون‪ ،‬در س��امانه وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت معطل مان��ده و هیچ‬ ‫متقاضی و فعال معدنی نتوانس��ته از این عرصه ها‬ ‫به عنوان بستر برای سرمایه گذاری در بخش معدن‬ ‫استفاده کند‪ .‬از جمله این دالیل می توان به وجود‬ ‫معارضان مختلف محلی یا نهادهای دولتی و نبود‬ ‫س��رمایه گذار مناس��ب برای این معادن و پهنه ها‬ ‫ی عالی معادن و‬ ‫اش��اره کرد‪ .‬بناب��ر تصمیم ش��ورا ‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این پهنه های راکد‬ ‫قرار اس��ت طی یک مزایده ب��ه متقاضیان فعالیت‬ ‫معدن��ی بر انها ارائه ش��ود‪ .‬واگ��ذاری این پهنه ها‬ ‫به متقاضی��ان و فعاالن بخ��ش خصوصی قطع به‬ ‫یقین تاثیر بسزایی در توس��عه اقدامات اکتشافی‪،‬‬ ‫اس��تخراجی و به طور کل��ی در تمام طول زنجیره‬ ‫فعالیت های بخ��ش معدن و صنایع معدنی خواهد‬ ‫گذاش��ت‪ .‬به هر ح��ال نباید فرام��وش کرد بخش‬ ‫مهم��ی از ظرفیت ه��ای معدن��ی کش��ور در این‬ ‫پهنه های راکد وجود داشته و با نادیده گرفتن انها‪،‬‬ ‫از مناب��ع معدنی این ذخایر محروم خواهیم ش��د‪.‬‬ ‫همچنین در ادامه باید به مزیت ورود سرمایه های‬ ‫مال��ی به معادن نیز اش��اره ک��رد‪ .‬در پی واگذاری‬ ‫پهنه های معدنی به بخ��ش خصوصی‪ ،‬منابع مالی‬ ‫مناس��بی وارد چرخه فعالیت این معادن ش��ده و‬ ‫ضمن رونق بخش��ی به انها‪ ،‬بس��یاری از مشکالت‬ ‫فعلی بخش معدنی ر فع خواهد ش��د‪ .‬از همین رو‬ ‫ی عالی معادن برای واگذاری پهنه ها‬ ‫تصمیم شورا ‬ ‫از طری��ق مزایده‪ ،‬به منظور اس��تفاده بهینه از این‬ ‫منابع معدنی راکد در کشور انتخاب درستی به نظر‬ ‫می رسد‪ .‬ذکر این نکته ضروری است که بیش از ‪۶‬‬ ‫هزار پهنه و محدوده معدنی طی این مزایده ها قرار‬ ‫است ازادسازی شود و این موضوع اقدام مهمی در‬ ‫جهت توس��عه بخش معدن کشور به شمار می اید‪.‬‬ ‫همچنین با برگزاری مزایده شرایط عادالنه ای برای‬ ‫تمام افرادی که واجد شرایط فنی و مالی هستند‪،‬‬ ‫فراهم شده و می توانند تقاضاهای خود را ارائه داده‬ ‫و پیگیری کنن��د‪ .‬از ای��ن رو محدوده های معدنی‬ ‫توس��ط فعاالن و معدنکاران متخصص وارد چرخه‬ ‫فعالیت خواهند ش��د‪ .‬همچنین بحث تامین مالی‬ ‫که مشکل اغلب معادن کوچک مقیاس است‪ ،‬رفع‬ ‫خواهد ش��د‪ .‬برخی ش��بهات مبنی درنظر نگرفتن‬ ‫صالحی��ت متقاضیان ب��رای واگ��ذاری پهنه ها در‬ ‫مزایده پهنه های معدنی ایجاد شده که باید برخی‬ ‫از انها را بی اساس خوانده و در دسته شایعات قرار‬ ‫داد‪ .‬روند واگذاری پهنه های معدنی به این صورت‬ ‫اس��ت که در ابتدا م��دارک و ش��رایط متقاضیان‬ ‫بررس��ی ش��ده و س��پس به افراد واجد صالحیت‬ ‫و اعتب��ار اجازه فعالیت در ای��ن محدوده ها واگذار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫در ادامه نیز طبق مقررات وضع شده‪ ،‬دارندگان‬ ‫پروانه ه��ای فعالیت ه��ای معدنی ت��ا مدتی معلوم‬ ‫فرص��ت دارند طرح های اکتش��افی و اس��تخراجی‬ ‫خ��ود را عملیات��ی کنن��د‪ .‬ای��ن مهل��ت قانون��ی‬ ‫متناس��ب با ش��رایط جغرافیایی و اقلیمی پهنه و‬ ‫نوع ماده معدنی متفاوت بوده از یک تا س��ه س��ال‬ ‫متغیر است‪ .‬اگر صاحب پروانه و مجوز پیشرفتی در‬ ‫طول مدت تعیین ش��ده نداشت‪ ،‬طبق قانون پروان ه‬ ‫او ابطال شده و ان مجوز ها و پهنه های اعطا شده‪،‬‬ ‫دوباره به مزایده گذاش��ته خواهند ش��د تا فعاالن‬ ‫واجد ش��رایط دیگری این عرصه های معدنی را در‬ ‫دس��ت گیرند‪ .‬درحال حاضر پیگیری های مناسبی‬ ‫ب��رای انجام فعالیت های معدنی صورت می گیرد تا‬ ‫س��ر مهلت اگر متقاضی نتواند تعهدات خود را در‬ ‫قالب طرح های معدنی اجرا کند‪ ،‬مجوز ابطال شده‬ ‫و فرایند مزایده بعدی شکل گیرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫صنایع فلزی و غیرفلزی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 31‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪657‬‬ ‫اخبار‬ ‫فروش «فخاس»‬ ‫‪۱۴۶‬درصد رشد کرد‬ ‫رشد ‪ ۱۳۷‬درصدی فروش‬ ‫در فوالد امیرکبیر کاشان‬ ‫گزارش عملکرد ماهانه ش��رکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشان با نماد فجر برای دوره منتهی به ‪ ۳۱‬تیرماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬منتشر شد و بر اساس ان میزان فروش این‬ ‫شرکت در ‪ ۴‬ماهه اول امسال با رشد ‪۱۳۷‬درصدی‬ ‫در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال قبل همراه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایراس��ین‪ ،‬می��زان فروش ش��رکت‬ ‫فوالد امیرکبیر کاش��ان در تیرماه امس��ال برابر با‬ ‫‪۳، ۰۹۰، ۹۴۲‬میلی��ون ری��ال ب��وده اس��ت که از‬ ‫این میزان س��هم ف��روش در بازار داخل��ی برابر با‬ ‫‪۲، ۹۱۱، ۷۰۹‬میلی��ون ری��ال و فروش صادراتی‬ ‫نیز ‪ ۱7۷، ۹۴۸‬میلیون ریال بوده؛ همچنین جمع‬ ‫درامد ارائه خدمات نیز ب��ه میزان ‪ ۱۲۸۵‬میلیون‬ ‫ریال شده است‪.‬‬ ‫ب��ا نگاهی بر عملکرد ش��رکت ف��والد امیرکبیر‬ ‫کاش��ان می بینیم که این ش��رکت در ‪ ۳‬ماهه اول‬ ‫امس��ال درامدی برابر ب��ا ‪ ۱۱، ۶۷۵، ۵۸۱‬میلیون‬ ‫ریال داش��ته اس��ت که از این میزان‪ ،‬س��هم بازار‬ ‫داخل��ی ‪۹، ۹۲۹، ۷۸۳‬میلیون ریال و س��هم بازار‬ ‫صادرات��ی نی��ز ‪ ۱، ۶۳۸، ۴۹۵‬میلی��ون ریال بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬جمع درامد ارائه خدمات نیز در این مدت‬ ‫‪ ۱۰۷، ۳۰۳‬میلیون ریال به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫در مجموع می توان گفت‪ :‬شرکت فوالد امیرکبیر‬ ‫کاشان از ابتدای سال مالی تا انتهای تیرماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫فروشی برابر با ‪ ۱۴، ۷۶۶، ۵۲۳‬میلیون ریال داشته‬ ‫که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که عدد‬ ‫‪ ۶، ۲۲۲، ۶۶۱‬میلیون ریال به ثبت رسیده با رشد‬ ‫‪ ۱۳۷‬درصدی فروش همراه ش��ده است‪ .‬همچنین‬ ‫شایان ذکر اس��ت میزان فروش داخلی در ‪ ۴‬ماهه‬ ‫اول امسال ‪۱۲، ۸۴۱، ۴۹۲‬میلیون ریال و فروش‬ ‫صادرات��ی نی��ز ‪۱، ۸۱۶، ۴۴۳‬میلی��ون ریال بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬جمع درامد ارائه خدمات نیز در این مدت‬ ‫‪۱۰۸، ۵۸۸‬میلیون ریال به ثبت رسیده است‪.‬‬ ‫در مدت ‪ ۴‬ماهه اول ‪ ۱۴۰۰‬این شرکت توانسته‬ ‫اس��ت محص��والت زی��ر را تولید کن��د‪ :‬محصول‬ ‫اسیدش��ویی‪ ۶۸ :‬هزار و ‪ ۴۰۷‬ت��ن‪ ،‬محصول نورد‬ ‫س��رد‪ ۶۷ :‬ه��زار و ‪ ۵۹۹‬تن‪ ،‬محص��ول گالوانیزه‪:‬‬ ‫‪۴۳‬هزار و ‪ ۳۹۹‬تن‪ ،‬خط برش و رفرمینگ‪ ۶۷ :‬تن‪.‬‬ ‫بدون شک دستیابی به این میزان حمل نتیجه هماهنگی‪،‬‬ ‫کارگروهی و تکیه بر توانایی کارکنان و مدیران باتجربه این‬ ‫ش��رکت اس��ت‪ .‬دکتر قبادی افزود‪ :‬خدا را ش��اکریم که‬ ‫در طلیعه س��ال ‪ ۱۴۰۰‬که از س��وی مق��ام معظم رهبری‬ ‫ب��ه عنوان س��ال «تولی��د‪ ،‬پش��تیبانی ها و مانع زدایی ها»‬ ‫نامگذاری شده‪ ،‬گام های استواری در راستای تحقق شعار‬ ‫سال برداریم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اش��اره ب��ه محدودیت هایی نظیر؛ تحریم‬ ‫ظالمانه‪ ،‬قطعی های مکرر برق و ش��یوع ویروس کرونا و‪...‬‬ ‫توانس��ته ایم با مدیری��ت به موقع این بحران ها در مس��یر‬ ‫پیش��برد اه��داف کلیدی ش��رکت فوالد خوزس��تان گام‬ ‫برداری��م‪ .‬مدیرعامل ش��رکت فوالد لجس��تیک در پایان‬ ‫اظهارکرد‪ :‬بیش��ترین رکورد حمل ریلی و جاده ای در ‪۱۱‬‬ ‫س��ال اخیر به زعم توانایی کارکنان و مدیران این شرکت‬ ‫و همچنی��ن حمایت های معاونان پرتالش ش��رکت فوالد‬ ‫خوزستان به خصوص معاونان محترم خرید و بهره برداری‬ ‫فوالد خوزستان میسر شده است و ما در تالش هستیم که‬ ‫از همه توانایی خود ب��رای افزایش میزان حمل ونقل مواد‬ ‫اولیه فوالدی‪ ،‬را به کار گرفته و از هیچ تالشی در این مسیر‬ ‫دری��غ نکنیم‪ .‬قبادی درخاتمه بار دیگر از تمامی همکاران‬ ‫مسئولیت پذیر این شرکت که در دستیابی به این موفقیت‬ ‫از هیچ کوششی دریغ نکردند‪ ،‬تشکر کرد و ابراز امیدواری‬ ‫کرد در سال پیش رو این روند همچنان پایدار باشد‪.‬‬ ‫فوالد و سیمان به بحران اب دامن زدند؟‬ ‫گروه معدن‬ ‫چند هفته از تنش ابی در اس��تان خوزس��تان‬ ‫و به خص��وص حمیدیه‪ ،‬سوس��نگرد و بس��تان‬ ‫می گذرد‪ .‬دالی��ل متعددی از جمله سدس��ازی‬ ‫غیرکارشناسی‪ ،‬کشاورزی ناکارامد‪ ،‬خشکسالی‪،‬‬ ‫س��وء مدیریت و نظایر ان برای این بحران مطرح‬ ‫ش��ده و به نظر می رس��د عملکرد صنایع نیز در‬ ‫ای��ن وضعیت نقش دارد‪ .‬ب��رای مثال حدود ‪۸۰‬‬ ‫درصد کارخانه های فوالد و پتروشیمی در مناطق‬ ‫ممنوع��ه و ممنوع��ه بحرانی از نظ��ر ممنوعیت‬ ‫برداشت از ابخوان یا سفره های زیرزمینی ساخته‬ ‫ش��ده اند‪ .‬از طرف دیگر استقرار نامناسب صنایع‪،‬‬ ‫اجرای پروژه های انتقال اب را به همراه داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این رابطه پیش تر یک پژوهش��گر و مشاور‬ ‫اقتص��ادی و صنعتی گفته بود عالوه بر اینکه این‬ ‫طرح ها با هزینه باال و اس��یب به محیط زیس��ت‬ ‫همراه است‪ ،‬صرف اجرای طرح هایی می شود که‬ ‫نه تنها اشتغالزا نیستند‪ ،‬بلکه سرمایه بر‪ ،‬وابسته‬ ‫به مواد خام و مواد اولیه هستند‪.‬‬ ‫در این رابطه میثم هاش��م خانی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫اقتص��ادی در گفت وگ��و با ایس��نا‪ ،‬اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫س��اختار دولت محور س��بب ش��ده ک��ه صنایع‬ ‫دارای مص��رف ب��االی اب و ب��رق در بخش های‬ ‫خاصی از کش��ور متمرکز شوند و همین موضوع‬ ‫س��بب ایجاد پروژه های انتقال اب ش��ده اس��ت‬ ‫که برای اقتصاد کش��ور مفید نیس��ت‪ .‬به عبارت‬ ‫دقیق ت��ر اس��تقرار کارخانه ه��ا با مص��رف باالی‬ ‫اب و برق در اس��تان هایی مث��ل اصفهان و یزد‬ ‫و ص��رف هزینه ه��ای ب��اال از بیت الم��ال ب��رای‬ ‫انتق��ال اب ب��ه ای��ن اس��تان ها کار نادرس��ت و‬ ‫اشتباهی است‪.‬‬ ‫ام��ا به گفته وی این موضوع به س��ادگی قابل‬ ‫ح��ل نیس��ت و نمی ت��وان گفت صنای��ع فوالد‪،‬‬ ‫کاشی س��ازی و س��ایر صنای��ع اب ب��ر در جای‬ ‫دیگری مستقر شوند بلکه موضوع برمی گردد به‬ ‫اینک��ه ن��رخ اب و برق برای صنای��ع باید اصالح‬ ‫شود؛ چراکه درحال حاضر انرژی با هزینه تقریبا‬ ‫نزدیک به رایگان در اختیار انها قرار گرفته است‬ ‫و عالوه بر ای��ن پروژه های انتقال اب و نیروگاهی‬ ‫نیز به نفع انها انجام می ش��ود ک��ه مجموع این‬ ‫ش��رایط باعث اس��تقرار صنایع اب ب��ر در نقاط‬ ‫نامناسب شده است‪.‬‬ ‫به خرید کاال می کنند که به نفع تولید کنندگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ضم��ن اب��راز حمای��ت از پرداخ��ت یارانه‬ ‫نقدی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگ��ر یارانه نقدی مبلغ باالیی‬ ‫بود‪ ،‬بس��یاری از مس��ائل با عن��وان جلوگیری از‬ ‫استثمار نیروی کار‪ ،‬حمایت از نیروی کار و حتی‬ ‫حمای��ت از تولید کنندگان حل می ش��د‪ .‬به طور‬ ‫کلی حمایت از تولید کنندگان به طور ش��فاف و‬ ‫بدون فس��اد این اس��ت که ورودی مردم افزایش‬ ‫پیدا کند؛ چراکه یا این پول پس انداز می ش��ود و‬ ‫بانک ها می توانند ان را به صنایع وام دهند‪ ،‬یا در‬ ‫بورس سهام صنایع را بخرند‪ ،‬یا محصوالت خود‬ ‫صنای��ع را خرید کنند که در هر ‪ 3‬حالت صنایع‬ ‫منتفع می شوند‪.‬‬ ‫‹ ‹راه درست حمایت از تولید‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫گزارش عملکرد ماهانه شرکت فوالد خراسان با‬ ‫نماد فخاس ب��رای دوره منتهی به ‪ ۳۱‬تیر ‪۱۴۰۰‬‬ ‫منتشر شد و براساس ان میزان فروش این شرکت‬ ‫در ‪ ۴‬ماهه ‪ ۱۴۰۰‬با رش��د ‪ ۱۴۶‬درصدی نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل همراه شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایراس��ین‪ ،‬میزان فروش شرکت فوالد‬ ‫خراس��ان در تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬برابر ب��ا ‪۹،۱۱۷،۴۴۴‬‬ ‫میلیون ریال بوده اس��ت ک��ه از این میزان فروش‪،‬‬ ‫س��هم ب��ازار داخل��ی ‪ ۵،۱۵۵،۹۸۵‬میلی��ون ریال‬ ‫ب��وده و میزان ص��ادرات انجام ش��ده نیز به میزان‬ ‫‪ ۳،۹۶۱،۴۵۹‬میلی��ون ریال بوده اس��ت‪ .‬همچنین‬ ‫بیش��ترین محصول به فروش رفته در بازار داخلی‬ ‫محص��والت س��بک س��اختمانی ب��وده و در بازار‬ ‫صادرات��ی نیز ش��مش صادراتی بیش��ترین میزان‬ ‫درامد را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫ب��ا نگاهی ب��ر عملک��رد ‪ ۳‬ماهه ش��رکت فوالد‬ ‫خراس��ان می بینیم که‪ ،‬میزان درامد این ش��رکت‬ ‫در به��ار ‪ ۱۴۰۰‬براب��ر ب��ا ‪ ۳۱،۵۷۲،۵۵۲‬میلیون‬ ‫ریال بوده اس��ت که از این می��زان فروش‪ ،‬بخش‬ ‫عم��ده اش از ف��روش محصوالت در ب��ازار داخلی‬ ‫به دس��ت امده ( ‪ ۲۰،۸۸۵،۳۵۲‬میلی��ون ریال) و‬ ‫می��زان صادرات انجام ش��ده نیز درام��دی بالغ بر‬ ‫‪۱۰،۶۸۷،۲۰۰‬میلیون ریال به همراه داشته است‪.‬‬ ‫در مجموع می توان گفت‪ ،‬شرکت فوالد خراسان‬ ‫از ابتدای سال مالی جدید تا انتهای تیرماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫فروشی بالغ بر ‪ ۴۰،۶۸۹،۹۹۶‬میلیون ریال داشته‬ ‫که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که عدد‬ ‫‪ ۱۶،۴۹۹،۲۷۷‬میلیون ریال به ثبت رسیده با رشد‬ ‫‪ ۱۴۶‬درصدی همراه ش��ده است‪ .‬همچنین میزان‬ ‫فروش صادراتی انجام ش��ده در ‪ ۴‬ماهه ‪ ۱۴۰۰‬این‬ ‫ش��رکت برابر با ‪ ۱۴،۶۴۸،۶۵۹‬میلیون ریال بوده و‬ ‫مابقی درامد به میزان ‪ ۲۶،۰۴۱،۳۳۷‬میلیون ریال‬ ‫از فروش محصوالت در بازار داخلی به دس��ت امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت چند وجهی فوالد لجستیک گفت‪ :‬در ‪۴‬‬ ‫ماه نخست امسال با همت و پشتکار کارکنان شرکت فوالد‬ ‫لجستیک‪ ،‬حمایت ها و رهنمودهای موثر مدیرعامل محترم‬ ‫ش��رکت فوالد خوزستان‪ ،‬این ش��رکت موفق به دستیابی‬ ‫رکورد بی سابقه ای در حمل ریلی و جاده ای سنگ اهن شده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گزارش رواب��ط عمومی فوالد خوزس��تان‪ ،‬علی‬ ‫قب��ادی با بی��ان اینکه از اواخر س��ال گذش��ته به کمک‬ ‫تالش ه��ا و برنامه ریزی های انجام ش��ده در این خصوص‪،‬‬ ‫توانس��ته ایم در بازه زمانی ‪۴‬ماه نخست امسال‪ ،‬بیشترین‬ ‫مق��دار حم��ل را در ‪١١‬س��ال گذش��ته به ثبت رس��انیم‬ ‫رکورد بی سابقه حمل در ‪ ۱۱‬سال گذشته‬ ‫‹ ‹صنایع اب بر‪ ،‬خطوط تولید فرسوده‬ ‫می خرند‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه اصالح‬ ‫تدریج��ی قیمت ها ب��رای صنای��ع می تواند این‬ ‫ش��رایط را تغییر دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬عالوه بر این‬ ‫صنایع اب بر شامل فوالد‪ ،‬سیمان و کاشی سازی‪،‬‬ ‫ماش��ین االت یا خ��ط تولید فرس��وده با مصرف‬ ‫باالی ب��رق و اب که هیچ ک��س در دنیا خریدار‬ ‫انها نیس��ت را از کش��ورهای دیگر می خرند‪ .‬این‬ ‫ماش��ین االت عموما به قدری فرس��وده هستند‬ ‫ک��ه در کش��ورهای دیگر اهن قراضه محس��وب‬ ‫می ش��وند‪ .‬علت اس��تفاده از این وسایل فرسوده‬ ‫در ایران نیز دسترس��ی به اب‪ ،‬برق و گاز تقریبا‬ ‫رایگان است‪.‬‬ ‫هاش��م خانی با بیان اینکه این وضعیت فاجعه‬ ‫بزرگی اس��ت که بخش��ی از ان در بحران اب و‬ ‫برق فعلی دیده می ش��ود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بحران برق‬ ‫در کش��ور فراگیر و بح��ران اب در بخش هایی از‬ ‫کش��ور وجود دارد‪ .‬مقامات و سیاست گذاران نیز‬ ‫ارزان ب��ودن اب‪ ،‬برق و گاز را نفی نمی کنند و به‬ ‫همی��ن بهانه نرخ فروش محص��والت این صنایع‬ ‫را کنت��رل می کنن��د‪ .‬برای مث��ال درحال حاضر‬ ‫بحث های مفصلی در بورس کاال مطرح است که‬ ‫محصوالت فوالدی باید پایین تر از نرخ بازاری ان‬ ‫فروخته ش��ود و ادعای سیاست گذاران این است‬ ‫رئیس دفتر پ��روژه تحول دیجیتال ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫گف��ت‪ :‬انچ��ه فوالد مبارک��ه اصفهان به عنوان یک ش��رکت‬ ‫س��رامد دنبال می کند‪ ،‬خلق ارزش پایدار و مش��ترک با تمام‬ ‫ذی نفعان اس��ت و نمی توانیم در صنایع مختلف مانند صنعت‬ ‫فوالد که صنعتی مادر محس��وب می ش��ود به س��مت تحول‬ ‫دیجیتال حرکت کنیم‪ ،‬در حالی که زیرس��اخت های الزم در‬ ‫محیط های دانش��گاهی و دانشجویی و رش��ته های تحصیلی‬ ‫مرتبط اماده نباشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬علی کیانی درباره ازمایش��گاه صنعت‪،۴‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چنین ازمایشگاه هایی با عناوینی چون «دیجیتال‬ ‫لب»‪« ،‬ازمایش��گاه دیجیتال» یا «ازمایش��گاه صنعت ‪»۴.۰‬‬ ‫ش��ناخته می شوند و تاکنون چندین دانشگاه معتبر جهانی از‬ ‫جمله دانشگاه لیون فرانسه و دانشگاه پلی تکنیک میالن اقدام‬ ‫کمبود سیمان نه تنها پروژه های کوچک مقیاس ساخت وساز‬ ‫را تعطیل کرد که حاال خبر می رس��د پروژه های بزرگی مانند‬ ‫مس��کن ملی و فاز ‪ 2‬بزرگراه تهران – شمال به همین دلیل‬ ‫تعطیل شده است‪.‬‬ ‫کارخانه های س��یمان و فوالد با قطع مداوم برق تولید خود‬ ‫را کاهش داده اند و حاال خبرها حاکی از ان است که سیمان‬ ‫و فوالد در بازار کمیاب شده اند‪.‬‬ ‫رامی��ن گوران اوریم��ی‪ ،‬دبیر انجمن انبوه س��ازان تهران با‬ ‫اش��اره به تعطیلی گسترده پروژه های عمرانی به دلیل کمبود‬ ‫سیمان به تجارت نیوز گفت‪ :‬تعطیلی کارخانه های سیمان به‬ ‫ضرر پیمانکاران تمام شده است و سیمان در تهران و بسیاری‬ ‫از ش��هرهای بزرگ پیدا نمی شود‪ .‬همچنین پیمانکاران پروژه‬ ‫مسکن ملی در تامین سیمان مشکل اساسی دارند به همین‬ ‫دلیل فعالیت خود را تعطیل کردند‪.‬‬ ‫ک��ه به دلیل ارزان بودن اب و برق و گاز‪ ،‬این امر‬ ‫باید محقق شود‪.‬‬ ‫بنابرای��ن به گفت��ه وی درحال حاضر ‪ 2‬بحران‬ ‫بزرگ وج��ود دارد؛ اول اینک��ه صنایع پر مصرف‬ ‫در زمینه اب و برق در نقاط نامناس��بی مس��تقر‬ ‫ش��ده اند و معضل دوم مصرف ب��االی اب و برق‬ ‫خطوط تولیدی اس��ت که این صنایع به کش��ور‬ ‫وارد می کنن��د که این مس��ئله عموما در صنعت‬ ‫فوالد‪ ،‬س��یمان و کاش��ی وج��ود دارد‪ .‬البته این‬ ‫معضالت فقط با اصالح قیمت ها حل نمی شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت اب و برق صنایع ازاد شود‬ ‫این کارش��ناس اقتصادی تصریح کرد‪ :‬در این‬ ‫ش��رایط تنها راه این اس��ت که ن��رخ اب‪ ،‬برق و‬ ‫گاز صنای��ع کام�لا ازاد ش��ود و دول��ت درباره‬ ‫‪۱۰۰‬درصد منابع ازاد ش��ده از ای��ن کار گزارش‬ ‫ش��فاف ارائه و همه این منابع را به صورت یارانه‬ ‫نقدی در اختیار مردم قرار دهد تا مردم مطمئن‬ ‫شوند دولت کیسه ای برای خودش ندوخته بلکه‬ ‫می خواه��د تصمیمات در زمین��ه احداث و خط‬ ‫تولید کارخانه ها بهینه شود و مشکالت ریشه ای‬ ‫حل شود‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت ها را با اروپا مقایسه نکنید‬ ‫وی همچنین معتقد اس��ت نرخ منطقی برای‬ ‫اب‪ ،‬برق و گاز صنایع می تواند از طریق محاسبه‬ ‫میانگین نرخ اب‪ ،‬برق و گاز صنایع در کشورهای‬ ‫همس��ایه شامل عراق‪ ،‬افغانس��تان‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫اذربایجان‪ ،‬ارمنس��تان و ترکیه مشخص شود‪ ،‬نه‬ ‫اینکه برای این کار هزینه کش��ورهای اروپایی در‬ ‫نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫هاش��م خان��ی در پاس��خ ب��ه اینکه ای��ا برای‬ ‫ازادسازی و مقایسه نرخ انرژی نباید ابتدا حداقل‬ ‫درامد در کش��ورهای موردنظ��ر مورد توجه قرار‬ ‫گیرد؟ تصریح کرد‪ :‬من با ازادس��ازی نرخ انرژی‬ ‫کامال مخالف��م؛ مگر اینکه درب��اره کل پولی که‬ ‫به دس��ت می اید به طور شفاف گزارش داده شود‬ ‫و به صورت یارانه نقدی به مردم برگردد‪.‬‬ ‫همچنین ب��رای ازادس��ازی نرخ ان��رژی باید‬ ‫حداق��ل درامد در نظر گرفته ش��ود‪ ،‬اما موضوع‬ ‫بح��ث م��ا اینجا ازادس��ازی ن��رخ ان��رژی فقط‬ ‫برای صنایعی اس��ت که درحال حاض��ر انرژی را‬ ‫هدر می دهند‪.‬‬ ‫البته این کارش��ناس اقتصادی معتقد اس��ت‬ ‫در مراحل بعدی‪ ،‬منطقی اس��ت ک��ه نرخ اب و‬ ‫ب��رق و گاز مصرف��ی مردم نیز ب��ه میانگین نرخ‬ ‫کش��ورهای همسایه برس��د‪ ،‬اما تمام منابع ازاد‬ ‫ش��ده حاصل از ان باید به ص��ورت یارانه نقدی‬ ‫ب��ه مردم برگ��ردد‪ .‬در چنین ش��رایطی با توجه‬ ‫ب��ه کاهش ق��درت خرید م��ردم در س��ال های‬ ‫اخی��ر در پ��ی تحریم‪ ،‬ش��یوع وی��روس کرونا و‬ ‫س��وءمدیریت‪ ،‬مردم با کسب منابع جدید شروع‬ ‫ارتباط استراتژیک فوالد مبارکه با دانشگاه‬ ‫ب��ه راه اندازی ان کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬چنین ازمایش��گاه هایی‬ ‫باید س��ه مولفه اصلی داش��ته باشد؛ هوش��مندی‪ ،‬کارامدی‬ ‫و ایمن��ی‪ .‬ای��ن ‪ 3‬مولف��ه هم��واره باید مورد توج��ه همگان‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیس دفتر پ��روژه تحول دیجیتال ش��رکت فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان تصریح کرد‪ :‬ازمایشگاهی هوشمند است که در ان از‬ ‫فناوری های مولد مانند اینترنت اشیا‪ ،‬واقعیت افزوده‪ ،‬پهبادها‪،‬‬ ‫ه��وش مصنوعی و رباتی��ک در ان به منظور شبیه س��ازی و‬ ‫فعالیت های ازمایشی و تحقیقاتی استفاده شود‪.‬‬ ‫کیانی ادامه داد‪ :‬رمز موفقیت در پروژه های هوشمند سازی‬ ‫بو کار بلند پروازانه‬ ‫این است که س��ازمان ها و بنگاه های کس ‬ ‫و اینده نگران��ه فک��ر ک��رده و ایده ه��ای خ��ود را در قال��ب‬ ‫برنامه ریزی های کوتاه مدت اجرا کنند و بعد از بررس��ی نتایج‬ ‫کسب ش��ده توس��عه پروژه ها را در س��ایر حوزه های مرتبط‬ ‫گس��ترش دهند‪ .‬از انجا ک��ه بس��یاری از پروژه های تحولی‬ ‫ممکن اس��ت منجر به شکست شود‪ ،‬باید مکانی وجود داشته‬ ‫باشد که ایده ها و محصوالت قبل از اجرای نهایی در صنعت‪،‬‬ ‫تس��ت و شبیه سازی ش��ود و پس از ایجاد اطمینان خاطر و‬ ‫رفع محدودیت ها و مش��کالت احتمالی با بیش��ترین احتمال‬ ‫موفقیت نسبت به اجرا در محیط عملیاتی صنعت اقدام شود‬ ‫تا بیشترین بهره وری و کمترین حادثه تجهیزاتی و انسانی به‬ ‫دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬انچه ف��والد مبارکه اصفهان به عنوان یک‬ ‫شرکت س��رامد دنبال می کند‪ ،‬خلق ارزش پایدار و مشترک‬ ‫با تمام ذی نفعان اس��ت که دانشگاه یکی از این ذی نفعان در‬ ‫حوزه جامعه محس��وب می ش��ود‪ .‬در این مسیر اگر بخواهیم‬ ‫کمبود سیمان و فوالد دردسرساز شد‬ ‫وی گف��ت‪ :‬نرخ س��یمان در بیش��تر مناطق به کیس��ه ای‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان رس��یده اس��ت و دالالن فقط در ش��رایطی‬ ‫س��یمان ‪ ۶۵‬هزار تومانی را به دست سازندگان می رسانند که‬ ‫پروژه های بزرگی در دست ش��ان باشد‪ .‬در غیر این صورت هر‬ ‫پاکت س��یمان را با نرخ ‪ ۱۰۰‬هزار تومان به مصرف کنندگان‬ ‫می فروشند‪.‬‬ ‫‹ ‹اهن و فوالد کمیاب شد‬ ‫دبیر انجمن انبوه س��ازان تهران گفت‪ :‬س��یمان و فوالد در‬ ‫انباره��ا موجود اس��ت اما دس��ت پیمانکاران ب��ه این کاالها‬ ‫نمی رس��د؛ چراکه نرخ این مصالح ساختمانی نسبت به ‪ 2‬ماه‬ ‫گذشته ‪ ۲‬برابر شده است و با وجود این قیمت های وحشتناک‬ ‫توقف پروژه های ساختمانی‪ ،‬نسبت به ادامه ساخت ان صرفه‬ ‫اقتصادی بیشتری دارد‪.‬‬ ‫وی درب��اره افزای��ش نرخ ف��والد هم توضی��ح می دهد که‬ ‫علت افزایش نرخ اهن و ف��والد به قیمت های جهانی مربوط‬ ‫می ش��ود و با محاسبات انجام ش��ده‪ ،‬نرخ فوالد در بازارهای‬ ‫جهانی ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان اس��ت ک��ه به بهانه قطع برق‪،‬‬ ‫ای��ن کاال در ب��ازار ای��ران با ن��رخ ‪ ۱۷‬ه��زار و ‪ ۵۰۰‬فروخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حاال فعاالن بازار مس��کن می گویند اهن در کش��وری که‬ ‫یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فوالد اس��ت پیدا نمی ش��ود‬ ‫و دبی��ر انجمن انبوه س��ازان در این زمین��ه توضیح داد‪ :‬برای‬ ‫دالالن عرض��ه اهن و فوالد در ب��ازار داخلی صرفه اقتصادی‬ ‫ن��دارد و ترجیح می دهند که محص��ول را به بازارهای جهانی‬ ‫صادر کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹قیمت بتن بیش از ‪ 2‬برابر شد‬ ‫انبوه س��ازان همچنی��ن می گوین��د در ‪ 2‬م��اه گذش��ته‬ ‫ن��رخ هر مترمرب��ع بتن های س��یمانی برای س��ازندگان بین‬ ‫هاش��م خانی همچنین در پاس��خ به اینکه چرا‬ ‫پرداخ��ت یارانه ب��ه بخش تولید در کش��ورهای‬ ‫دیگ��ر تا ای��ن حد م��ورد انتقاد نیس��ت؟ گفت‪:‬‬ ‫یارانه بخش تولید دو حالت دارد؛ یا ممکن است‬ ‫مانند سیس��تم فعلی غیر شفاف و پرفساد باشد و‬ ‫تولیدکنندگان گردن کلف��ت با البی‪ ،‬پول اب و‬ ‫ب��رق و گاز نمی دهند‪ ،‬مص��رف باالیی هم دارند‬ ‫و تا چندین س��ال می گویند ک��ه بدهکارند و در‬ ‫نهایت هم وقتی ارزش بدهی ها بسیار کم می شود‬ ‫ان را پرداخ��ت می کنند؛ یا اینکه تولید کننده ای‬ ‫که توانایی البی و اعمال نفوذ ندارد‪ ،‬مجبور است‬ ‫این هزینه ها را بپردازد‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه تفاوت هزین��ه این ‪ 2‬گروه‬ ‫بسیار متفاوت است‪ ،‬گفت‪ :‬برخی می توانند البی‬ ‫کنن��د و با دریافت ان��رژی ارزان حتی بیت کوین‬ ‫تولید کنند‪ ،‬اما عده ای برای گرفتن انش��عاب اب‬ ‫و برق عادی حداقل ‪ 2‬سال در نوبت بمانند‪ .‬این‬ ‫شیوه حمایت از تولید نیست‪ ،‬بلکه برای حمایت‬ ‫ش��فاف از تولید باید مالیات همه تولیدکنندگان‬ ‫به ط��ور یکنواخت کاهش پی��دا کند و برعکس‬ ‫مالی��ات بر کااله��ای لوک��س از جمل��ه خانه و‬ ‫خ��ودروی لوکس افزایش یابد ک��ه این روال در‬ ‫دنیا هم برقرار است‪.‬‬ ‫هاش��م خانی با بیان اینک��ه افرادی که مصارف‬ ‫لوکس دارند باید مالیات بیشتری پرداخت کنند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در مقابل‪ ،‬افرادی که ایجاد اش��تغال‬ ‫می کنند و س��ود خود را نی��ز وارد چرخه تولید‬ ‫می کنن��د باید مالیات کمتری پرداخت کنند که‬ ‫این حمایت بدون رانت از تولید است‪.‬‬ ‫صنعت به سمت هوشمندی حرکت کند‪ ،‬در حالی که دانشگاه‬ ‫همراه ما نباشد چندان موفق نخواهیم بود‪ .‬رئیس دفتر پروژه‬ ‫تحول دیجیتال ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان گفت‪ :‬باید در‬ ‫دانش��گاه ها افرادی را تربیت کنیم که نه تنها باعث پیش��رفت‬ ‫و توس��عه علم در محیط دانش��گاه ش��وند‪ ،‬بلکه محرک رشد‬ ‫و توس��عه در صنعت نیز ش��دند و صنعت به پش��توانه علمی‬ ‫ایج��اد ش��ده و ایجاد ش��بکه های دانش محور بتواند مس��یر‬ ‫هوشمند س��ازی را با موفقیت و سرعت بیشتری دنبال کنند‪.‬‬ ‫کیانی خاطرنش��ان کرد‪ :‬نمی توانی��م در صنایع مختلف مانند‬ ‫صنعت فوالد که صنعتی مادر محس��وب می ش��ود به سمت‬ ‫تحول دیجیتال حرکت کنیم در حالی که زیرساخت های الزم‬ ‫در محیط های دانشگاهی و دانشجویی و رشته های تحصیلی‬ ‫مرتبط اماده نباشد‪.‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬تا ‪۵۰۰‬هزار تومان اب خورده‪ ،‬این در حالی است که در‬ ‫‪2‬هفته گذش��ته نرخ هر مترمربع بتن سیمانی به یک میلیون‬ ‫و ‪۳۰۰‬هزار تومان رسیده است‪ .‬یعنی نرخ هر بتن سیمانی در‬ ‫بازه زمانی مورد اشاره بیش از ‪ 2‬برابر شد!‬ ‫افزایش قابل توجه نرخ مصالح ساختمانی به دلیل قطع برق‬ ‫و کاهش تولید در شرایطی رخ داده است که مصطفی رجبی‬ ‫مش��هدی‪ ،‬س��خنگوی صنعت برق ایران از احتمال بازگشت‬ ‫خاموش��ی ها در هفته پیش رو خبر داد‪ .‬او گفته بود‪« :‬در این‬ ‫هفت��ه به دلیل افزایش دمای هوا روزهای س��ختی پیش روی‬ ‫صنعت برق است‪».‬‬ ‫محمدرضا حس��ینا‪ ،‬عضو اتاق بازرگانی مشهد در روزهای‬ ‫گذش��ته از س��همیه بندی س��یمان خب��ر داد و گفت��ه ب��ود‪:‬‬ ‫مصالح فروش��ان به هر نفر تنها ‪ ۵‬کیس��ه سیمان می دهند و‬ ‫گویا سیمان سهمیه بندی شده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫گروه معدن‬ ‫حباب نرخ فوالد خالی می شود؟‬ ‫یخچال ه��ا‪ ،‬دس��تگاه های تهوی��ه مطب��وع و‬ ‫اتومبیل ه��ای جدی��د چه چیز مش��ترکی با هم‬ ‫دارند؟ هم��ه انها در حالی با افزایش نرخ روبه رو‬ ‫هستند که تولیدکنندگان با کمبود فزاینده یک‬ ‫عنص��ر اصلی س��ازنده ان یعنی فوالد دس��ت و‬ ‫پنجه نرم می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش فوالد ایران‪ ،‬از مارس ‪ ۲۰۲۰‬تاکنون‬ ‫ن��رخ ف��والد در امریکا به ط��رز حیرت انگیزی تا‬ ‫‪ ۲۱۵‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫ش��اخص ن��رخ ورق س��یاه در امری��کا رکورد‬ ‫جدیدی ثبت کرد‪.‬‬ ‫در حال��ی که قب��ل از همه گی��ری کرونا‪ ،‬این‬ ‫شاخص نرخ در محدوده ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬دالر بود‪.‬‬ ‫ح��ال بای��د ببینی��م چ��ه اتفاق��ی در ح��ال‬ ‫وق��وع اس��ت؟ در ماه های ابتدایی س��ال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫زم��ان تعطیلی ه��ای گس��ترده‪ ،‬بس��یاری از‬ ‫کارخانه ه��ای تولی��د ف��والد از ت��رس اینک��ه‬ ‫دچ��ار رک��ود ج��دی ش��وند تولی��د را متوقف‬ ‫کردن��د‪ .‬اما این اف��ت تقاضا برای م��دت زیادی‬ ‫طول نکشید‪.‬‬ ‫در اوایل همه گیری‪ ،‬قرنطینه اجباری در خانه‪،‬‬ ‫موجب ش��د امریکایی ها به مح��ل زندگی خود‬ ‫اهمیت بیش��تری دهند و محصوالت��ی که پایه‬ ‫فوالدی داشتند مانند گریل ها و یخچال و فریزر‬ ‫تقاضای زیادی پیدا کردند‪ .‬این برگش��ت سریع‬ ‫کارخانه ه��ای فوالد را از حال��ت محافظه کارانه‬ ‫قبلی خارج کرد‪.‬‬ ‫انچ��ه اتفاق افتاده‪ ،‬که مش��ابه ب��ازار چوب و‬ ‫الوار اس��ت این بود که تقاضا در طی همه گیری‬ ‫بین الملل‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 31‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪657‬‬ ‫خبر‬ ‫سنگ اهن ارزان تر شد‬ ‫کرون��ا ب��ه دلی��ل تغیی��ر در الگوی مص��رف‪ ،‬از‬ ‫انچ��ه پیش بینی ش��ده بود‪ ،‬باالتر ب��ود‪ .‬انها به‬ ‫ج��ای پرداخت هزینه های مرب��وط به تعطیالت‬ ‫و کس��ب تج��ارب جدی��د‪ ،‬ماش��ین چمن زنی‬ ‫جدی��د خریدند‪ ،‬خ��ودرو جدید یا ل��وازم برقی‬ ‫می خریدند‪.‬‬ ‫کاالهای��ی مانن��د ل��وازم خانگی ک��ه نیاز به‬ ‫فوالد دارند‪ .‬به تدریج با روند بازگش��ایی کس��ب‬ ‫و کاره��ا پ��س از پاندمی ح��ال تقاض��ا در این‬ ‫بخش ها رو به کاهش اس��ت و ب��ه عنوان نمونه‬ ‫حق ثبت اختراع لیتیوم تسال توجه معدنکاران را به خود جلب‬ ‫کرد‪ .‬ایالن ماسک به دنبال حضور بیشتری در بخش معدن برای‬ ‫تامین نیاز خودروهای برقی است‪.‬‬ ‫به گزارش صنعت کار‪ ،‬اطالعات به دس��ت امده توسط الکترک‬ ‫نش��ان داد که تس�لا حق ثبت اختراع جدید مرب��وط به فرایند‬ ‫اس��تخراج لیتیوم شور بدون اسید را که توسط ایالن ماسک ثبت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫با عنوان«اس��تخراج انتخابی لیتیوم از مواد معدنی رس» ‪ ،‬این‬ ‫در ب��ازار چوب ش��اهد اف��ت ن��رخ بوده ایم ولی‬ ‫در م��ورد فوالد تصحی��ح نرخ مش��ابه ای رویت‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫مس��لما فوالدس��ازان هم این کاهش تقاضا را‬ ‫احساس کرده اند ولی بر خالف محصوالت چوبی‬ ‫در حقیقت‪ ،‬بس��یاری از صنایع وابسته به فوالد‪،‬‬ ‫مانند نفت و گاز‪ ،‬درحال حاضر با بازگشایی و اغاز‬ ‫روند بهبود اقتصاد ش��اهد افزایش تقاضای فوالد‬ ‫خود هستند‪.‬‬ ‫تولیدکنن��دگان و پاالیش��گاه های نف��ت در‬ ‫ماه های اینده با بازگشت امریکایی ها به سفرهای‬ ‫هوای��ی و رفت و امد روزانه خ��ود فقط به فوالد‬ ‫بیشتری نیاز خواهند داشت‪.‬‬ ‫برخ��ی از تحلیلگران معتقدند نرخ فوالد هنوز‬ ‫به اوج نرس��یده و در ‪۳‬ماهه س��وم سال منتظر‬ ‫بهبود بیشترند و برخی دیگر معتقدند در بخش‬ ‫خرید شاید تا سال ‪ ۲۰۲۲‬بهبود بیشتری شاهد‬ ‫نباشیم‪.‬‬ ‫همچنی��ن س��ال گذش��ته ‪ ۲‬ادغ��ام ب��زرگ‬ ‫در صنع��ت ف��والد امری��کا مش��اهده ش��د که‬ ‫خودروساز بزرگ به دنبال استخراج از معادن‬ ‫حق ثب��ت اختراع بیان می کند که اس��تخراج لیتیوم از س��نگ‬ ‫معدن با اس��تفاده از کلرید س��دیم در مقایسه با روش های فعلی‬ ‫مانند اسیدشویی ‪ ،‬یک روش سازگار با محیط زیست است‪ .‬طبق‬ ‫گفته تس�لا ‪ ،‬این امکان بازیابی های باالتر را نیز فراهم می کند‪ .‬به‬ ‫ط��ور جزئی‪ ،‬این فرایند امکان اس��تخراج لیتیوم از ماده معدنی‬ ‫رس و ترکیب��ات را با مخلوط کردن منبع کاتیونی با ماده معدنی‬ ‫رس‪ ،‬انجام یک اس��یاب با انرژی ب��اال از ماده معدنی رس و انجام‬ ‫یک لیچ مایع برای به دس��ت اوردن محل��ول لیچ غنی از لیتیوم‬ ‫فراهم می کند‪ .‬صنعت خودروس��ازی در جهان به س��مت تولید‬ ‫خودروه��ای برق��ی در حرکت اس��ت‪ .‬چنین اتفاق��ی بر کاهش‬ ‫الودگی های هوا بس��یار موثر خواهد بود اما در مقابل نیاز به برق‬ ‫و اس��تخراج موادی همچون لیتیوم برای تولید باتری را افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬در همین زمینه ایالن ماس��ک سرمایه گذار‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫و طراح محصوالت تس�لا‪ ،‬ب��ه حوزه معدن نی��ز ورود پیدا کرد و‬ ‫جه��ت تامین لیتیوم مورد نیاز برای بات��ری خودروهای برقی با‬ ‫شرکت های معدنی وارد مذاکره و همکاری شد‪ .‬در واقع می توان‬ ‫انگی��زه را ب��رای افزای��ش تولی��د پایی��ن اورد‪.‬‬ ‫چرا ک��ه افزای��ش عرض��ه ب��ه معن��ای کاه��ش‬ ‫نرخ های شان بود‪.‬‬ ‫مس��ائل مربوط به زنجیره تامی��ن جهانی نیز‬ ‫مطرح است‪ .‬به طور خاص‪ ،‬کمبود تراشه که مانع‬ ‫تولید خودروهای جدید می شود و به محض رفع‬ ‫کمبود تراشه‪ ،‬انتظار می رود صنعت خودرو رونق‬ ‫یاب��د‪ .‬وقتی تعداد بیش��تری خ��ودرو از خطوط‬ ‫تولید خارج شوند‪ ،‬این به معنای تقاضای بیشتر‬ ‫برای فوالد است‪.‬‬ ‫ب��ازار خوبی را برای مواد معدنی به کار رفته در باتری خودروهای‬ ‫برقی برای س��ال های پیش رو پیش بینی ک��رد‪ .‬اما در این میان‬ ‫نیز‪ ،‬صنعت خودروی ایران باید پا به پای توسعه جهانی‪ ،‬به سمت‬ ‫تولی��د خودروهای برقی برود‪ .‬کاهش مصرف س��وخت می تواند‬ ‫اصلی ترین دلیل برای این توس��عه باشد‪ .‬با چنین اتفاقی می توان‬ ‫ش��اهد صادرات بیش��تری از بنزین و ارز اوری برای کشور بود‪ .‬با‬ ‫چنین رویکردی‪ ،‬خودروس��ازان با همکاری دولت باید به دنبال‬ ‫زیرساخت های الزم برای تولید خودروهای برقی باشند‪.‬‬ ‫قیمت سنگ اهن در بازار واردات چین نزولی بود‬ ‫چرا که خبرهای جدید در مورد برنامه های کاهش‬ ‫تولید فوالدس��ازان در بازار منتشر شد‪ .‬البته بهبود‬ ‫حجم خرید ها و رشد نرخ فوالد اجازه نداد افت نرخ‬ ‫سنگ اهن شدید باشد‪.‬‬ ‫به گزارش فوالد ایران‪ ،‬متوس��ط نرخ سنگ اهن‬ ‫خل��وص ‪ ۶۲‬درص��د اس��ترالیا ب��ا ی��ک دالر افت‬ ‫روزان��ه ‪ ۲۰۱‬دالر ه��ر تن س��ی اف ار ثبت ش��ده‬ ‫و می��زان افت ن��رخ هفتگی نیز ت��ا ‪ ۱۹‬دالر ثبت‬ ‫ش��ده و نرخ به پایین ترین س��طح از اواخر ماه می‬ ‫ رسیده است‪.‬‬ ‫مقامات اعالم کرده ان��د برای ان که تولید فوالد‬ ‫چین از س��طح تولید س��ال قبل باالتر نرود باید تا‬ ‫‪ ۶۰‬میلیون تن تا اخر س��ال کاهش داش��ته باشد‪.‬‬ ‫در استان ش��اندونگ هم هدف تولید امسال کمتر‬ ‫از ‪ ۷۶.۵‬میلیون تن تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬قابل ذکر‬ ‫اس��ت تولید ف��والد چین نیمه نخس��ت امس��ال‬ ‫میالدی ‪ ۵۶۳.۳‬میلیون تن بوده که ‪ ۶۴.۳‬میلیون‬ ‫تن معادل ‪ ۱۱.۸‬درصد از مدت مش��ابه سال قبل‬ ‫باالتر بود‪.‬‬ ‫ب��ا اینکه جو بخش تقاضا منفی بود ولی فعالیت‬ ‫بازار بهبود داشت چون نرخ پایین امد و تمایل به‬ ‫خرید بین کارخانه ها ایجاد شد چون با هزینه های‬ ‫باالی تولید درگیرند‪.‬‬ ‫کاه��ش تقاضا نی��ز نرخ فوالد را کم��ی باال برد‪.‬‬ ‫میزان موجودی محصوالت ف��والدی کارخانه ها و‬ ‫تجار ب��رای ‪ ۵‬محصول ف��والدی اصلی ‪ ۵.۵‬و یک‬ ‫درصد افت داشته به ترتیب ‪ ۶.۹۸‬و ‪۱۸.۶۹‬میلیون‬ ‫تن ثبت ش��د که به دلی��ل محدودیت های تولید‬ ‫ب��ود‪ .‬ول��ی تقاض��ای داخلی در س��طح متوس��ط‬ ‫باق��ی مان��د از این رو نرخ میلگ��رد و بیلت در بازار‬ ‫چی��ن ب��ه ترتی��ب ‪ ۳.۶‬و ‪ ۳.۱‬دالر هر تن رش��د‬ ‫داشت‪.‬‬ صفحه 5 ‫رئیس مجمع نمایندگان استان یزد‪:‬‬ ‫استان ها‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 31‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪657‬‬ ‫اخبار‬ ‫سیمان مورد نیاز طرح های عمرانی تامین شود‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان اس��تان یزد در بازدید میدانی از‬ ‫طرح زیرگذر رازی در بلوار دانش��جو ش��هر یزد با تاکید بر‬ ‫ضرورت تامین سیمان مورد نیاز طرح‪ ،‬از قول پیمانکار برای‬ ‫اجرای زیرگذر تا پایان دیماه امسال خبر داد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدصالح جوکاربا اش��اره به اینکه‬ ‫این طرح نس��بت به برخی دیگر از نق��اط یزد واقعا به نظر‬ ‫می رسد که در اولویت نبود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این منطقه ترافیک‬ ‫خیل��ی باالیی نداش��ت در حالی که برخی دیگ��ر از نقاط‬ ‫تامین اب فوالد اردکان‬ ‫ارتباطی به اب شرب‬ ‫شهرستان ندارد‬ ‫گروه معدن‬ ‫برنامه ریزی برای پذیرش‬ ‫گردشگر در معدن انگوران‬ ‫مدی��رکل میراث فرهنگ��ی‪ ،‬گردش��گری و‬ ‫صنایع دس��تی زنج��ان گف��ت‪ :‬برنامه ری��زی برای‬ ‫پذیرش گردش��گر در فضاهای اقامتی معدن سرب‬ ‫و روی انگ��وران با س��ابقه ‪ ۱۰۰‬س��اله و ب ه عنوان‬ ‫بزرگ ترین معدن فعال سرب و روی خاورمیانه در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫ب ه گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردش��گری و صنایع دس��تی زنجان‪ ،‬امیر ارجمند‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬بر اس��اس برنامه ریزی ک��ه در معدن‬ ‫انگوران انجام شده‪ ،‬بازدید از پیت معدنی انگوران‪،‬‬ ‫معدن زیرزمینی سولفوره‪ ،‬معدن تراورتن و ورودی‬ ‫ییالق از جاذبه های گردشگری این معدن محسوب‬ ‫می شود و کارشناس��ان این مجموعه با هماهنگی‬ ‫معاونت گردش��گری در حال اماده سازی امکانات‪،‬‬ ‫تدوی��ن نقش��ه گردش��گری ش��رکت‪ ،‬هماهنگی‬ ‫هزینه های اقامتی‪ ،‬خدمات��ی و‪ ...‬در حال پیگیری‬ ‫اس��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬فقط برای حصول به این نتیجه‬ ‫باید برنامه ریزی دقیق‪ ،‬مدون و یک دستی داشت‪،‬‬ ‫با ش��کل گیری توره��ای گردش��گری و ارائه یک‬ ‫بسته از معدن و طبیعت زیبا می توان گفت ارزش‬ ‫بازدی��د از منطقه چه برای کس��انی که به معدن و‬ ‫فعالیت های معدنی عالقه مند هستند و چه کسانی‬ ‫که دوس��ت دارند طبیعت زیبا و منحصر به فردی را‬ ‫مشاهده کنند‪ ،‬بسیار بیش��تر خواهد بود‪ .‬ارجمند‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬برنامه ریزی ب ه عنوان یک ابزار علمی‬ ‫به متصدیان صنعت گردش��گری مع��دن انگوران‬ ‫کمک می کند تا در یک فرایند پیوس��ته و علمی‪،‬‬ ‫بهترین مس��یر راهکار توس��عه گردشگری در یک‬ ‫منطقه را مش��خص کرده و این توسعه را در مسیر‬ ‫توسعه سایر بخش های اقتصادی قرار دهند‪.‬‬ ‫این مسئول خاطرنش��ان کرد‪ :‬درحال حاضر که‬ ‫نظام اقتصادی کشور به مسئله کسب درامد از راه‬ ‫صادرات غیرنفتی توجه زیادی دارد و در سراس��ر‬ ‫جهان یکی از بزرگ تری��ن منابع درامدی در قرن‬ ‫بیس��ت و یکم کس��ب درامد از طریق گردشگری‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫نبض بازار سیمان در دست دالالن‬ ‫در حال��ی ای��ن روزه��ا س��یمان ب��ه عن��وان‬ ‫مصال��ح اصلی س��اختمانی در بازارهای رس��می‬ ‫خراسان ش��مالی به بهانه کاهش تولید ناشی از‬ ‫خاموش��ی های برق اوایل تیرماه نایاب است‪ ،‬که‬ ‫در بازار غیررس��می این محصول س��اختمانی به‬ ‫وفور یافت می شود‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬ضع��ف نظ��ارت بر ب��ازار‬ ‫مصال��ح س��اختمانی از جمله س��یمان به عنوان‬ ‫پرمصرف تری��ن مصال��ح در ساخت وس��ازهای‬ ‫عمران��ی باعث ش��د تا ب��ا همدس��تی برخی از‬ ‫واحدهای فروش رس��می نبض بازار در خراسان‬ ‫ش��مالی به عنوان یکی از استان های تولید کننده‬ ‫س��یمان در اختیار دالالن قرار گیرد و انها نیز با‬ ‫سوء استفاده از این موقعیت ضمن خروج سیمان‬ ‫از استان‪ ،‬قیمت ها را از ‪ ۳۶‬تا ‪ ۴۲‬هزار تومانی در‬ ‫هر پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی به حدود یک میلیون ریال‬ ‫در روزهای اخیر افزایش دهند‪.‬‬ ‫بررسی های میدانی نش��ان می دهد که روزانه‬ ‫‪۴‬هزار تن سیمان در تنها کارخانه سیمان استان‬ ‫خراسان شمالی در بجنورد تولید و به بازار عرضه‬ ‫می ش��ود که حداقل ‪ ۱.۵‬ت��ا ‪ ۲‬برابر نیاز مصرفی‬ ‫روزانه این اس��تان اس��ت و برخ��ورد با دالالن از‬ ‫سوی دستگاه های نظارتی به خصوص واحدهای‬ ‫فروش رس��می می تواند شرایط تا حدودی تحت‬ ‫کنت��رل ق��رار داده و ب��ازار را از دس��ت دالالن‬ ‫خارج اند‪.‬‬ ‫‹ ‹التهاب قیمتی و کمبود سیمان‬ ‫مهدی کمال��ی‪ ،‬رئیس اتحادیه فروش��ندگان‬ ‫مصالح س��اختمانی بجنورد می گوید‪ :‬براس��اس‬ ‫اعالم س��تاد تنظیم بازار نرخ هر پاکت س��یمان‬ ‫‪۵۰‬کیلوی��ی ‪ ۳۲۴‬ه��زار ری��ال اس��ت و هرگونه‬ ‫افزای��ش بیش��تر از ن��رخ مص��وب غیر قانونی و‬ ‫مشمول برخورد با متخلفان می شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ورود س��یمان ب��ه بورس‪ ،‬کاه��ش تولید‬ ‫به دلیل خاموش��ی ها‪ ،‬خروج سیمان از استان و‬ ‫ضعف نظارتی را از دالیل اصلی کمبود س��یمان‬ ‫در بازار استان و افزایش ‪ 2‬تا ‪ 3‬برابری نرخ ان در‬ ‫بازارهای غیر رسمی اعالم کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی هم اکنون س��یمان در بازارهای‬ ‫تن سیمان در این واحد صنعتی تولید می شود‪ ،‬و‬ ‫تمام این تولیدات نیز برای تنظیم بازار در اختیار‬ ‫متقاضیان دارای حواله قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگرچه قط��ع ‪ ۲۰‬روزه برق تا حد‬ ‫زی��ادی می��زان تولی��د س��یمان را در این واحد‬ ‫صنعتی کاهش داد‪ ،‬ولی با قطع خاموش��ی ها در‬ ‫چند روز گذش��ته‪ ،‬کارخانه موفق ش��د تا روزانه‬ ‫‪ ۱۰‬درصد توان تولیدی خ��ود را افزایش دهد و‬ ‫ب��ا فعالیت مداوم و بدون توقف حتی در روزهای‬ ‫تعطیل به دنبال رفع کمبودهای ناش��ی از قطع‬ ‫برق هستیم‪.‬‬ ‫لک‪ ،‬با اشاره به اینکه در روزهای اخیر تحویل‬ ‫سیمان از ذخایر اس��تراتژیک هم در حال انجام‬ ‫است اظهارکرد‪ :‬امادگی داریم تا روزی ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫تن س��یمان به متقاضیان دارای حواله‪ ،‬س��یمان‬ ‫تحویل دهیم‪.‬‬ ‫معاون فنی ش��رکت س��یمان بجنورد با بیان‬ ‫اینک��ه کارخانه س��یمان بجن��ورد روزانه ‪ 5‬هزار‬ ‫تولی��د دارد اف��زود‪ ۲۵ :‬هزار تن س��یمان پیش‬ ‫فروش و حواله صادر شده و انان که دارای حوله‬ ‫سیمان در دس��ت دارند‪ ،‬می توانند برای تحویل‬ ‫سیمان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به اینکه عرضه سیمان از طریق‬ ‫ب��ورس انجام می ش��ود‪ ،‬درب��اره تطعیلی بورس‬ ‫ب��ا تعطیلی کرونای��ی بازار تهران گف��ت‪ :‬اکنون‬ ‫‪۲۵‬هزار تن سیمان به صورت پیش فروش حواله‬ ‫صادر ش��ده است‪ ،‬برای عرضه این میزان سیمان‬ ‫هیچ مش��کلی وجود ندارد و در صورت اتمام این‬ ‫میزان سیمان برای تحویل بیشتر اقدام می شود‪.‬‬ ‫وی افزایش نرخ نامتعارف سیمان در استان را‬ ‫ناشی از خروج اعالم کرد و گفت‪ :‬سیمان بجنورد‬ ‫ب��ا قیمت های باالت��ری در اس��تان های دیگر به‬ ‫فروش می رسد و همین رشد قیمتی باعث شد تا‬ ‫سیمان از استان خارج شود‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم رس��می روزانه ‪ 2‬تا ‪ 3‬هزار تن‬ ‫س��یمان در اس��تان خراسان ش��مالی به مصرف‬ ‫می رس��د و این در حالی اس��ت ک��ه در کارخانه‬ ‫س��یمان بجن��ورد روزان��ه بین ‪ 4‬ت��ا ‪ 5‬هزار تن‬ ‫س��یمان تولید می شود و این واحد صنعتی توان‬ ‫افزای��ش تولید روزانه خود تا ‪ ۱۰‬هزار تن در روز‬ ‫را نیز دارد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫رئیس اداره اب منطقه شمالی استان یزد گفت‪:‬‬ ‫موض��وع قرارداد تامی��ن اب مجتمع فوالد اردکان‬ ‫هیچ ارتباطی به اب شرب این شهرستان ندارد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬مصطفی وطن خ��واه با بیان‬ ‫اینکه ابه��ام هایی در خصوص س��هم اب انتقالی‬ ‫اردکان ب��ه مجتم��ع ف��والد این ش��هر در فضای‬ ‫مجازی منتشر شد‪ ،‬افزود‪ :‬تامین اب بلند مدت این‬ ‫مجموعه تولیدی از طریق ‪ 3‬حلقه چاه تبدیل شده‬ ‫برنامه ریزی شد که با توجه به نبود زیرساخت برای‬ ‫انتقال اب چاه به واحد تولیدی‪ ،‬این قرارداد صرفا‬ ‫به مدت ‪ 6‬ماه (مهرماه س��ال‪۹۹‬تا پایان اسفند) به‬ ‫صورت موقت از محل تخصیص‪ ،‬در اختیار شرکت‬ ‫اب منطقه ای تا رفع مشکل منعقد شد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه دلیل نب��ود زیرس��اخت‪ ،‬امکان‬ ‫اس��تفاده از ق��رارداد برای واحد تولیدی یادش��ده‬ ‫تاکنون میس��ر نش��د‪ ،‬بنابراین‪ ،‬ای��ن موضوع هیچ‬ ‫ارتباطی به اب ش��رب ش��هر اردکان و توافق اخیر‬ ‫ش��رکت اب منطقه ای با فرمانداری و ابفا ( شرکت‬ ‫اب و فاضالب) ندارد‪.‬‬ ‫همچنین شرکت سهامی اب منطقه ای یزد‪ ،‬خبر‬ ‫شایع قطعی اب انتقالی به یزد را تکذیب کرد‪.‬‬ ‫با توجه به شبهه ایجاد شده مبنی بر قطع جریان‬ ‫اب انتقالی به یزد که در فضای مجازی منتشر شد‬ ‫ب��ا تکذیب ای��ن خبر به اطالع مردم می رس��اند با‬ ‫عنایت به ش��رایط کم ابی پیش امده برای استان‪،‬‬ ‫تعمیر ضروری و برنامه ریزی شده در زمان مناسب‬ ‫و با اطالع قبلی از سوی این شرکت انجام می شود‪.‬‬ ‫ح��دودی نیمی از نیاز اب ش��رب اس��تان یزد که‬ ‫کم بارش ترین استان کش��ور است از طریق انتقال‬ ‫اب از مناطق دیگر کشور تامین می شود‪.‬‬ ‫تعداد مشترکان شرکت اب و فاضالب استان یزد‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار مش��ترک است‪.‬مرکز شهرستان‬ ‫‪ ۹۸‬ه��زار نفری اردکان در ‪ ۶۰‬کیلومتری ش��مال‬ ‫شهر یزد قرار دارد‪.‬‬ ‫ش��هر با ترافیک بس��یار بیشتری روبه رو اس��ت‪ .‬وی با بیان‬ ‫این ک��ه اجرای طرح های درون و برون ترافیکی براس��اس‬ ‫رینگ میانی ش��هر یک ارمان اس��ت و تا تحقق ان فاصله‬ ‫زی��ادی وج��ود دارد‪ ،‬در ارتباط با گالی��ه پیمانکار در مورد‬ ‫کمبود سیمان تاکید کرد‪ :‬با قول مسئوالن استانداری بحث‬ ‫س��یمان برای این طرح تامین می ش��ود و مشکلی در این‬ ‫رابطه نیس��ت‪ .‬نماینده مردم یزد‪ ،‬اش��کذر و بخش ندوشن‬ ‫در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان طرح ها و برنامه های‬ ‫شهر باید بر اساس اولویت بندی و طرح مناسب اجرایی شود‬ ‫و پس از شروع به کار به هیچ عنوان قابل قبول نیست که به‬ ‫بهانه های مختلف روند اجرایی کار طوالنی شود‪.‬‬ ‫ج��وکار ادام��ه داد‪ :‬گالی��ه و نگرانی م��ردم از اینکه چرا‬ ‫پروژه های عمرانی ش��هر بیش از حد طوالنی می شود کامال‬ ‫بجاست چرا که زندگی بخشی از مردم که در منطقه اجرای‬ ‫پروژه هستند را با مشکل مواجه می کند‪.‬‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان اس��تان یزد از مسئوالن عمرانی‬ ‫شهر و ش��هرداری خواست که در هنگام اجرای هر طرحی‬ ‫تم��ام مقدمات الزم را در نظر بگیرند تا به هیچ عنوان روند‬ ‫اجرای طرح با معطلی همراه نشود‪.‬‬ ‫نماینده مردم یزد‪ ،‬اش��کذر و بخش ندوش��ن در مجلس‬ ‫شواری اس�لامی افزود‪ :‬پیمانکار در این بازدید قول داد که‬ ‫طرح زیرگذر رازی در بلوار دانشجو تا پایان دی ماه به پایان‬ ‫می رس��د و برای ایام اهلل دهه فجر امسال قابل بهره برداری‬ ‫است‪.‬‬ ‫غیررس��می در داخ��ل و خارج از اس��تان در هر‬ ‫پاک��ت ‪ ۵۰‬کیلویی حدود ‪ ۷۰۰‬ت��ا یک میلیون‬ ‫ریال به فروش می رس��د و این رشد چند برابری‬ ‫نرخ باعث وسوسه دالالن خروج سیمان از استان‬ ‫شد‪ .‬کمالی اضافه کرد‪ :‬در شرایط فعلی به دلیل‬ ‫نب��ود نظارت بر ب��ازار و افزای��ش نامتعارف نرخ‬ ‫سیمان‪ ،‬برخی از شرکت هایی از قبل خرید خود‬ ‫را انجام دادند و حواله خرید قبلی در اختیارشان‬ ‫اس��ت‪ ،‬ان را با چند برابر نرخ رس��می در اختیار‬ ‫دالالن ق��رار می ده��د و ب��ا ای��ن زد و بندهای‬ ‫دوطرفه بازار سیمان استان را با التهاب قیمتی و‬ ‫کمبود مواجه کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹تعطیلی بورس قوز باال قوز‬ ‫رئیس اتحادیه فروشندگان مصالح ساختمانی‬ ‫می گوی��د‪ :‬س��ازمان ب��ورس ب��ه دلی��ل افزایش‬ ‫نامتعارف نرخ س��یمان در ب��ازار تمام خریدهای‬ ‫قبلی را باطل اعالم کرد و این کار نیز باعث ش��د‬ ‫تا با نرس��یدن س��یمان‪ ،‬بازار با کمبود مواجه و‬ ‫شوک قیمتی به ان وارد شد‪.‬‬ ‫کمالی اف��زود‪ :‬س��ازمان بورس ب��ا وجود این‬ ‫ک��ه خریده��ای قبل��ی را باطل اعالم ک��رد‪ ،‬که‬ ‫قیمت های بورسی اعالم می شود اما نرخ جدیدی‬ ‫را اعالم نکرد و در عمل کار تا حدودی گره خورد‬ ‫و با تعطیلی روزهای ش��نبه و یکشنبه نوعی قوز‬ ‫باال قوز در بازار پرالتهاب سیمان شد‪.‬‬ ‫‹ ‹دلیل اصلی کمبود سیمان‬ ‫مه��رداد داوود زاده‪ ،‬مع��اون ام��ور بازرگان��ی‬ ‫و توس��عه تج��ارت س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت خراس��ان ش��مالی کاهش تولید ناشی از‬ ‫خاموش��ی های تیرماه و نابلدی واحدهای فروش‬ ‫س��یمان با خرید بورس��ی را دلیل اصلی کمبود‬ ‫س��یمان در این استان اعالم کرد و گفت‪ :‬اگرچه‬ ‫به دلیل خاموش��ی های تیرماه می��زان تولید در‬ ‫کارخانه س��یمان بجنورد به شدت کاهش یافت‪،‬‬ ‫ولی عرضه س��یمان در ب��ورس و نابلدی و گاهی‬ ‫نداش��تن کد بورسی از س��وی واحدهای فروش‬ ‫در اس��تان نیز باعث شد تا مشکل کمبود بیشتر‬ ‫احساس شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬نداش��تن ت��وان مالی واحده��ای فروش‬ ‫سیمان و اصناف استان خراسان شمالی را دیگر‬ ‫دالیل کمبود س��یمان و افزای��ش نرخ نامتعارف‬ ‫ان اعالم کرد و اظهار کرد‪ :‬هم اکنون س��یمان به‬ ‫میزان کافی در اس��تان وجود دارد و اصناف باید‬ ‫با خرید بورسی‪ ،‬این محصول را وارد بازار کنند‪.‬‬ ‫معاون امور بازرگانی و توس��عه تجارت سازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت خراس��ان ش��مالی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بیش از ‪ ۶۰‬واحد مصالح فروشی‬ ‫در بجنورد وجود دارد که بیشتر انان کد بورسی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫داوود زاده در مورد خروج سیمان از استان نیز‬ ‫گفت‪ :‬کارخانه سیمان بجنورد مکلف شده است‬ ‫از خروج سیمان تا زمانی که به نیاز استان پاسخ‬ ‫داده نشده و هم استانی های دارای حواله سیمان‬ ‫دریافت نکرده اند‪ ،‬خودداری کند‪.‬‬ ‫مع��اون ام��ور بازرگان��ی و توس��عه تج��ارت‬ ‫س��ازمان صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت خراس��ان‬ ‫ش��مالی درباره جوالن دالالن در بازار س��یمان‬ ‫گف��ت‪ :‬در ح��ال شناس��ایی دالالن و بررس��ی‬ ‫موضوع هستیم‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د روزانه ‪۴‬هزار تن س�یمان در‬ ‫بجنورد‬ ‫محس��ن ل��ک‪ ،‬معاون فنی ش��رکت س��یمان‬ ‫بجنورد گفت‪ :‬هم اکن��ون روزانه بیش از ‪ ۴‬هزار‬ ‫ممنوعیت خروج سیمان از کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫مدی��رکل تعزیرات حکومت��ی کهگیلوی��ه و بویراحمد گفت‪:‬‬ ‫خروج س��یمان از این اس��تان تا زمان تامی��ن کامل نیاز مردم‬ ‫اس��تان ممنوع خواهد بود‪ .‬براتعلی صالحی در گفت وگو با ایرنا‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬دلیل این تصمیم ابراز گالیه های متعدد از س��وی‬ ‫مردم کهگیلویه و بویراحمد مبنی بر کمبود س��یمان است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬روزهای اخیر مسائل و مشکالتی در زمینه تولید و توزیع‬ ‫س��یمان در کهگیلویه و بویراحمد ایجاد ش��ده است‪ .‬مدیرکل‬ ‫تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد‪ :‬به دلیل بروز‬ ‫مش��کالتی در زمینه تولید و توزیع برق در کشور و این استان‬ ‫مس��ئوالن وزارت نیرو اقدام به تعطیلی کارخانه های س��یمان‬ ‫رشد‪۳۱‬درصدیصدورپروانهاکتشافمعادندراذربایجانشرقی‬ ‫معاون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت اذربایجان ش��رقی با اش��اره به صدور‬ ‫‪۱۷‬فق��ره پروانه اکتش��اف مع��دن در ‪ ۳‬ماهه نخس��ت‬ ‫س��ال‪ ،۱۴۰۰‬از رشد ‪ ۳۱‬درصدی در این حوزه نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته در استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایس��نا‪ ،‬مهرانگیز رحمانی ب��ا بیان اینکه‬ ‫توس��عه مع��ادن و صنایع معدنی یک��ی از محوری ترین‬ ‫برنامه های وزارت و سازمان های صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫اس��تان ها در سال «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»‬ ‫اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪ ۳‬ماهه اول امسال ‪ ۵‬فقره گواهی کشف‬ ‫معدن با مس��احت حدود ‪ ۲.۸‬کیلومتر مربع صادرش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ت��ا پای��ان خرداد ماه امس��ال ‪ ۴۸‬فقره‬ ‫مجوز برداشت شن و ماس��ه و خاک رس از سوی ادارات‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن وتجارت شهرس��تان ها صادر و بیشترین‬ ‫مجوز برداش��ت صادره مربوط به شهرس��تان های تبریز‬ ‫و مرند است‪.‬‬ ‫مع��اون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن وتجارت استان با تاکید بر اینکه مزیت های معدنی‬ ‫خ��دادادی در منطقه‪ ،‬قابلیت و فرصت س��رمایه گذاری‬ ‫در معادن اس��تان را فراهم ساخته و نیازمند توجه بیش‬ ‫از پی��ش به این بخش مهم و تاثیرگذار اقتصادی اس��ت‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬ایجاد و راه اندازی واحدهای فراوری‪ ،‬توس��عه‬ ‫و تکمی��ل چرخه و زنجیره های بع��دی معادن و صنایع‬ ‫پایین دس��تی‪ ،‬زمین��ه ایجاد اش��تغال پای��دار را تحقق‬ ‫می بخش��د‪ .‬وی از وجود بی��ش از ‪ ۸۰۰‬معدن و فعالیت‬ ‫نزدیک به ‪ ۴۰۰‬واحد معدنی بدون احتساب معادن شن‬ ‫و ماس��ه در استان خبر داد و تصریح کرد‪ :‬ظرفیت اسمی‬ ‫اس��تخراج در معادن استان ‪ ۴۸‬میلیون تن بوده و با حل‬ ‫مش��کالت و چالش های پیش رو و رف��ع موانع می توانیم‬ ‫ظرفیت های اشتغال و استخراج را ارتقاء دهیم‪.‬‬ ‫رحمانی پیش بینی تمهیدات الزم براساس برنامه های‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در خصوص جذب سرمایه‬ ‫در بخ��ش صنایع معدنی را یکی از مهم ترین اولویت های‬ ‫امس��ال دانس��ت و خاطرنش��ان کرد‪ :‬تنوع محصوالت‬ ‫معدنی ویژگی عمده معادن استان بوده و تحقق ((نهضت‬ ‫کاهش خام فروش��ی)) بر اس��اس منوی��ات مقام معظم‬ ‫رهبری (مدظله العالی ) در س��رلوحه برنامه های ما قرار‬ ‫دارد‪ .‬وی راه اندازی شهرک تخصصی مس در شهرستان‬ ‫ورزقان را در راس��تای حرکت به سمت ایجاد واحدهای‬ ‫فراوری و توس��عه صنایع پایین دس��تی در بخش معدن‬ ‫برش��مرد و گفت‪ :‬ایجاد ارزش اف��زوده‪ ،‬افزایش ظرفیت‬ ‫اش��تغال و همچنین پرهیز از خام فروشی از دیگر موارد‬ ‫مهمی است که با جدیت دنبال می شود‪.‬‬ ‫مع��اون امور معادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اذربایجان شرقی افزود‪ :‬تامین نیاز داخل‬ ‫اولویت اول اس��تان بوده و در بحث صادرات نیز بخش��ی‬ ‫از م��واد معدنی نظیر پوکه که از اس��تانداردهای جهانی‬ ‫برخوردار اس��ت‪ ،‬به منظور حض��ور در بازارهای جهانی‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫ب��رای صرفه جویی در مصرف ان کردن��د‪ .‬صالحی عنوان کرد‪:‬‬ ‫چنین امری موجب افزایش نرخ س��یمان و کمیاب ش��دن ان‬ ‫در نقاط مختلف کش��ور از جمله کهیلویه و بویراحمد شد‪ .‬وی‬ ‫ابرازکرد‪ :‬چنانچه در کهگیلویه و بویراحمد سیمان مازاد بر نیاز‬ ‫مردم این استان وجود داشته باشد می توان ان را به دیگر نقاط‬ ‫کشور ارسال کرد‪ .‬صالحی گفت‪ :‬اولویت با تامین سیمان مورد‬ ‫نی��از مردم کهگیلویه و بویراحمد بوده و نظارت های الزم نیز در‬ ‫این زمینه انجام می ش��ود‪ ۲ .‬کارخانه فعال تولید س��یمان در‬ ‫شهرهای یاسوج و مارگون کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد که‬ ‫ن است‪.‬‬ ‫ظرفیت تولید روزانه انها به ترتیب ‪۴‬هزار و یک هزار ت ‬ ‫بی تدبیری ادامه دار در قطع برق صنایع‬ ‫در پی تعطیلی تنها کارخانه س��یمان در اس��تان گلستان به علت قطعی‬ ‫برق‪ ،‬عالوه بر بیکاری ‪ ۴۵۰‬کارگر این کارخانه‪ ،‬سیمان هم در بازار حکم طال‬ ‫پیدا کرده و کمیاب ش��ده است‪ .‬به گزارش تسنیم‪ ،‬دولت طبق برنامه های‬ ‫توس��عه ای کشور مکلف بود ‪ ۵‬هزار مگاوات به ظرفیت تامین برق در کشور‬ ‫اضاف��ه کند اما این اتف��اق رخ نداد تا س��وء مدیریت و بی تدبیری دولتی ها‬ ‫اینگونه گریبان ش��هروندان عادی‪ ،‬صنای��ع‪ ،‬اصناف و ‪ ...‬را بگیرد‪ .‬خردادماه‬ ‫امس��ال ک��ه روزهای گرمی هم بود مصادف ش��د با اعمال خاموش��ی های‬ ‫گسترده در همه بخش های خانگی و صنعتی و تجاری که سبب اعتراضات‬ ‫بس��یاری ش��د‪ .‬هرچند بعد از تقریبا یکماه خاموشی های چندین ساعته‪،‬‬ ‫مشکالت مشترکان بخش خانگی کمتر شد اما در حوزه صنایع‪ ،‬قطعی برق‪،‬‬ ‫فعالیت انان را مختل کرده است‪ .‬برخی صنایع از جمله کارخانجات سیمان‬ ‫به علت قطعی برق تعطیل شده اند و عالوه بر بیکاری کارگران شاغل در این‬ ‫تو س��ازها و پروژه های عمرانی هم دچار رکود شدیدی‬ ‫کارخانجات‪ ،‬ساخ ‬ ‫ش��ده اند‪ .‬کارخانه س��یمان گالیکش که بزرگ ترین واحد صنعتی استان‬ ‫گلستان هم به شمار می رود مدتی است که به علت قطعی برق تعطیل شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این اتفاق سبب شد تا سیمان در استان به شدت کمیاب شود و این‬ ‫روزها حکم طال پیدا کند‪ .‬هر پاکت سیمان که تا قبل از این اتفاقات حدود‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۲‬هزار تومان در بازار موجود بود حاال تا ‪ ۱۰۰‬هزار تومان هم افزایش‬ ‫نرخ پیدا کرده و کس��ی هم نیست که درباره این بی تدبیری پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫یکی از پیمانکاران پروژه های عمرانی گفت‪ ۲۰ :‬کارگر و اس��تادکار بر روی‬ ‫پروژه ای که در دست داشتیم مشغول کار بودند اما با کمیاب شدن سیمان‬ ‫و نرخ بسیار گزاف ان در بازار مجبور شدیم به جز ‪ 3‬استادکار‪ ،‬بقیه کارگران‬ ‫را مرخص کنیم‪ .‬این کارگران روزمزد هس��تند و در این ش��رایط اقتصادی‬ ‫و بیکاری که نتیجه س��وء مدیریت مس��ئوالن است‪ ،‬چگونه زندگی کنند؟‬ ‫پاک��ت س��یمانی که تا چند وقت قبل ‪ ۳۰‬هزار توم��ان می خریدیم اگر این‬ ‫روزها بتوانیم پیدا کنیم باید به نرخ ‪ ۱۰۰‬هزار تومان بخریم‪ .‬پروژه ای بزرگ‬ ‫در یک واحد دانش��گاهی در دست س��اخت داریم اما به علت نبود سیمان‪،‬‬ ‫روزانه فقط یک پاکت می توانیم تهیه کنیم‪ .‬کارگران بسیاری در پروژه های‬ ‫عمرانی و ساخت وس��ازها به علت نبود سیمان بیکار ش��ده اند‪ .‬یکی از این‬ ‫اس��تادکاران به خبرنگار ما گفت‪ :‬تقریبا یک هفته است که بیکار شده ایم و‬ ‫صاحب کار نمی تواند س��یمان تهیه کند‪ .‬با این وضعیت اسفبار اقتصادی و‬ ‫گرانی و مش��کالت معیشتی‪ ،‬چرا مسئوالن کاری می کنند مردم که اغلب‬ ‫قشر ضعیف هم هستند از نان خوردن بیفتند‪ .‬من و امثال من اگر کار نکنیم‬ ‫چگونه اجاره خانه‪ ،‬قسط بانک‪ ،‬خرج روزانه زندگی را بدهیم‪ .‬در ساختمان‬ ‫‪ ۵‬طبقه ای که کار می کردیم حداقل ‪ ۴۰ ،۳۰‬اس��تادکار و کارگر بودیم که‬ ‫همه بیکار ش��دیم‪ .‬عالوه براین کارگران کارخانه سیمان هم به علت قطعی‬ ‫برق و تعطیلی کارخانه‪ ،‬بیکار شده اند‪ .‬ان طور که روابط عمومی این کارخانه‬ ‫اعالم کرده در پی تعطیلی ان‪ ۴۵۰ ،‬کارگر بیکار شده اند‪ .‬از سوی دیگر فصل‬ ‫ساخت وساز در اغلب مناطق استان تا پایان شهریور است و با شروع پاییز و‬ ‫بارش های گاه و بیگاه‪ ،‬فعالیت های عمرانی و س��اخت و سازها با محدودیت‬ ‫مواجه می شوند‪ .‬بسیاری از واحدهای مسکونی نیز در این استان نیمه تمام‬ ‫بوده و در حال ساخت است که گرانی و نبود سیمان در بازار‪ ،‬شرایط را برای‬ ‫انها هم سخت می کند‪ .‬در همین باره یکی از روستاییان به خبرنگار ما گفت‪:‬‬ ‫ما مستاجر هستیم و طبق برنامه ریزی که کرده بودیم با وام و پس اندازی که‬ ‫داشتیم‪ ،‬ساخت خانه را شروع کردیم و امیدوار بودیم پاییز امسال بتوانیم به‬ ‫خان��ه خودمان برویم اما کمبود مصالح و گرانی ان در بازار‪ ،‬امید ما را ناامید‬ ‫کرد‪ .‬این روزها سیمان یا پیدا نمی شود یا اگر هم باشد نرخ ‪ ۸۰‬هزار تومان و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان واقعا زیاد است و خیلی ها از پس تهیه ان بر نمی ایند‪ .‬چند‬ ‫روزی اس��ت که کار ساختمانی ما خوابیده است و معلوم نیست این شرایط‬ ‫تا چه زمانی ادامه دارد‪.‬‬ صفحه 6 ‫«روزگار معدن» دالیل کمبود عرضه ورق های فوالدی را بررسی کرد‬ ‫سدسازی در مسیر رشد تولید‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 9‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 20‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 31‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪657‬‬ ‫م��واد اولیه موردنیاز ب��رای تولید این محصوالت دانس��ت‪.‬‬ ‫یعنی ناهمگونی در زنجیره فوالد این بار تولید در حلقه های‬ ‫پایین دس��تی و ارزش افرین را نشانه گرفته است‪ .‬برای رفع‬ ‫این کاس��تی توس��عه تولید این محصوالت باید در دس��تور‬ ‫کار قرار گی��رد‪ .‬به اعتقاد برخی فع��االن صنعتی واحدهای‬ ‫بزرگ فوالدس��از کش��ور از س��وداوری خوبی برخوردارند‬ ‫و می توانن��د توس��عه خود را به این سمت وس��و و تامین نیاز‬ ‫کش��ور سامان دهی کنند‪ .‬البته این پایان کار نیست‪ ،‬چراکه‬ ‫بخش��ی از این کمبود از حضور واس��طه ها نشات می گیرد‪.‬‬ ‫در واقع بخش��ی از خری��داران ورق ف��والدی از بورس کاال‪،‬‬ ‫مصرف کنن��ده واقعی نیس��تند و این محص��ول را با هدف‬ ‫فروش در بازار ازاد و کس��ب س��ود از واسطه گری خریداری‬ ‫می کنند‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬از متولیان و سیاست گذاران‬ ‫انتظار می رود ش��یوه عرضه محص��والت را تغییر دهند یا با‬ ‫نظارت کافی مانع این دست واسطه گری ها شوند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫تولید فوالد ایران‬ ‫به ‪۱۵‬میلیون تن رسید‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫در ط��ول س��ال های گذش��ته‪ ،‬ظرفی��ت قابل توجهی از‬ ‫صنای��ع لول��ه و پروفی��ل فوالدی در کش��ور احداث ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬چنانچه مواد اولیه موردنیاز ای��ن واحدها در اختیار‬ ‫این تولیدکنندگان قرار گیرد‪ ،‬می توان از ظرفیت یادش��ده‬ ‫برای رونق تولید و ارزش افرینی هرچه بیش��تر بهره گرفت‪.‬‬ ‫در ادام��ه‪ ،‬موقعیت های ش��غلی متعددی در کش��ور ایجاد‬ ‫می ش��ود و رونق اقتصادی را به دنب��ال دارد‪ .‬با این وجود در‬ ‫موارد متعددی ش��اهد هس��تیم که تولیدکنن��دگان لوله و‬ ‫پروفی��ل از کمبود مواد اولیه موردنیاز خود در مس��یر تولید‬ ‫یعنی انواع ورق های فوالدی گالیه دارند‪ .‬این کمبود در سایر‬ ‫صنایع مصرف کننده ورق نیز به چش��م می خورد‪ .‬بخشی از‬ ‫ای��ن کمبود را باید ناش��ی از ظرفیت باالی احداث ش��ده در‬ ‫صنایع مصرف کننده ورق فوالدی نس��بت به ظرفیت تولید‬ ‫فلزات‬ ‫توسعه در مسیر تامین نیازها‬ ‫امیرحس��ین کاوه‪ ،‬مدیرعامل گروه صنعتی س��دید در‬ ‫گفت وگ��و با «روزگار معدن» ضمن انتقاد به کمبود ورق‬ ‫فوالدی در کش��ور اظهارکرد‪ :‬در ‪ ۲۰‬سال گذشته شاهد‬ ‫کمبود ورق فوالدی در کشور بوده ایم‪.‬‬ ‫بررس��ی امارها حکای��ت از ان دارد که با کمبود انواع‬ ‫ورق های فوالدی اعم از نازک یا ضخیم‪ ،‬ورق های عریض‬ ‫نفت و گاز و‪ ...‬روبه رو هس��تیم‪ .‬در گذش��ته که مبادالت‬ ‫تجاری میان ایران با سایر کشورها ازاد بود یا راحت تر از‬ ‫حال حاضر انجام می شد‪ ،‬این کمبود را با واردات جبران‬ ‫می کردیم‪ .‬اما در ‪ ۲‬سال اخیر و با شدت گرفتن تحریم ها‪،‬‬ ‫بسته ش��دن مس��یر واردات و سخت تر ش��دن تبادالت‬ ‫ارزی‪ ،‬دیگ��ر ام��کان تامی��ن مابقی نیاز فع��االن صنایع‬ ‫پایین دس��تی به ورق ف��والدی از طری��ق واردات وجود‬ ‫ن��دارد و بدین ترتی��ب این کمبود بی��ش از پیش خود را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت فوالد اف��زود‪ :‬راهکار اصلی برای رفع‬ ‫این کمبود ان است که هرچه سریع تر ظرفیت تولید این‬ ‫محصوالت افزایش یابد و واحدهای متعددی برای تولید‬ ‫انواع ورق فوالدی احداث شود‪.‬‬ ‫صنعت فوالد در رده صنایع مادر و استراتژیک قرار دارد‬ ‫و بخش قابل توجهی از نیاز س��ایر صنایع کشور را تامین‬ ‫می کند‪ .‬بر همین اس��اس نیز طرح های توسعه متعددی‬ ‫برای این صنعت تعریف ش��ده اما انتظار می رود‬ ‫توسعه فوالد در مسیر درستی جهت دهی شود‪.‬‬ ‫کاوه گفت‪ :‬واحدهای بزرگ فوالدس��از کشور‬ ‫از س��وددهی قابل توجهی در مسیر تولید خود‬ ‫برخ��وردار هس��تند؛ بنابراین امکان توس��عه و‬ ‫اح��داث واحده��ای جدیدی ب��رای تولید ورق‬ ‫ف��والدی را دارند‪ .‬در همین حال‪ ،‬این محصول‬ ‫مشتریان بالقوه و دس��ت به نقدی دارد و درنتیجه تداوم‬ ‫تولید ان تضمین شده است‪.‬‬ ‫در همین حال انتظار م��ی رود در بازه زمانی موردنیاز‬ ‫ت��ا احداث واحدی برای تولید انواع ورق فوالدی و تامین‬ ‫نیاز کش��ور‪ ،‬تعرفه واردات این محصوالت به صفر کاهش‬ ‫یاب��د تا حداقل یکی از س��دهای موجود در این مس��یر‬ ‫برطرف شود‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به س��والی مبنی بر اثرگذاری تحریم بر‬ ‫روند توقف توس��عه در صنعت فوالد‪ ،‬افزود‪ :‬تحریم نقشی‬ ‫اساسی در به تعویق افتادن توسعه در صنایع تولیدکننده‬ ‫ورق فوالدی نداش��ته اس��ت‪ .‬در واقع نبود عزمی راس��خ‬ ‫برای توس��عه این صنعت مهم ترین عام��ل در به تعویق‬ ‫افتادن توسعه در این صنعت است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل گروه صنعتی س��دید گفت‪ :‬متاس��فانه در‬ ‫طول سال های گذشته ش��اهد بودیم که صنایع فوالدی‬ ‫کش��ور برخالف اه��داف اصلی و اس��تراتژیک‪،‬‬ ‫توس��عه را در مس��یر اش��تباهی پیش برده اند‪.‬‬ ‫ورود ای��ن صنای��ع ب��ه فعالیت ه��ای معدنی و‬ ‫تولی��د در حلقه های باالدس��تی زنجیره فوالد‬ ‫اش��تباه اس��ت؛ از این واحدها انتظ��ار می رود‬ ‫توس��عه را در مسیر تکمیل صنایع پایین دستی‬ ‫و تامی��ن نیازهای ضروری کش��ور پیش ببرند‪.‬‬ ‫بدون تردید س��وداوری قابل توجه فوالدس��ازان در طول‬ ‫سال های اخیر‪ ،‬حامی مالی خوبی برای انها در این مسیر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹توجه به الزامات عرضه محصول در بورس‬ ‫کاوه در ارزیاب��ی قیمت گ��ذاری ف��والد در بورس کاال‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬نرخ گذاری ف��والد در بورس کاال پذیرفته ش��ده؛‬ ‫بنابراین انتظار می رود اس��باب و وس��ایل اجرای ان نیز‬ ‫فراهم ش��ود‪ .‬بی توجهی به الزامات عرضه فوالد در بورس‬ ‫کاال و نبود چارچوبی دقیق برای ان‪ ،‬زمینه شدت گرفتن‬ ‫التهاب را در این بازار فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عرضه های بیشتر و مستمر یکی از مهم ترین‬ ‫الزاماتی است که می تواند زمینه قیمت گذاری عادالنه تر‬ ‫را در ب��ورس کاال فراه��م کند‪ .‬در همی��ن حال می توان‬ ‫با نظارت بیش��تر زمینه شناس��ایی واس��طه ها‪ ،‬فروش به‬ ‫مش��تریان واقعی و در نهایت بهبود شرایط را فراهم کرد‪.‬‬ ‫تولید برای جبران کمبودها‬ ‫س��عید برزگر‪ ،‬کارش��ناس صنای��ع معدنی در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا«روزگار معدن» اظهارک��رد‪ :‬تولید‬ ‫فوالد در رده صنایع مادر و استراتژیک قرار دارد‪.‬‬ ‫این صنعت ب��ر پایه بهره گی��ری از ظرفیت های‬ ‫غن��ی معدن��ی و ان��رژی در کش��ور اح��داث‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬طرح های توسعه متعددی نیز‬ ‫برای این صنعت در نظر گرفته شده است‪ .‬با این وجود باید‬ ‫اقرار کرد که هیچ گاه توسعه صنعت فوالد در قالبی متوازن‬ ‫موردتوجه نبوده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬در چنین ش��رایطی شاهد هستیم که‬ ‫در برخ��ی از حلقه های این زنجیره با مازاد قابل توجه تولید‬ ‫روبه رو هس��تند و در همین حال در برخ��ی از حلقه ها نیز‬ ‫کمبود قابل توجهی مشاهده می شود‪ .‬انواع ورق های فوالدی‬ ‫در رده مهم تری��ن محصوالتی هس��تند که میزان تولید انها‬ ‫به مراتب پایین تر از ظرفیت احداث شده برای مصرف است‪.‬‬ ‫در سال های گذشته بخشی از نیاز کشور به این‬ ‫محص��والت از طریق واردات تامین می ش��ود اما با‬ ‫شدت گرفتن تحریم های جهانی علیه ایران‪ ،‬عمال‬ ‫ورود این ورق ها به شدت محدود شد و حتی دیگر‬ ‫صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫بدین ترتی��ب بس��یاری از صنای��ع مصرف کننده‬ ‫ورق ه��ای فوالدی با ظرفیت��ی به مراتب پایین تر از‬ ‫ظرفیت اس��می خود تولید می کنند‪ .‬تولید با ظرفیت پایین‬ ‫به منزل��ه افزای��ش هزینه تولید و کاهش بهره وری اس��ت و‬ ‫نمی توان نسبت به ان بی توجه بود‪.‬‬ ‫این کارش��ناس ف��والدی در ادامه گف��ت‪ :‬البته این تمام‬ ‫ماج��را نیس��ت‪ ،‬چراک��ه ب��ازار ورق ف��والدی نی��ز به دلیل‬ ‫محدودیت هایی که دارد اماج اهداف س��وداگرانه واسطه ها‬ ‫قرارگرفته است‪ .‬کما اینکه در ‪ ۲‬سال گذشته اخبار متعددی‬ ‫مبنی بر تشدید حضور دالالن در این بازار و انواع راهکارهای‬ ‫ارائه ش��ده از سوی مسئوالن برای بازگش��ت ارامش به این‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬تولیدکنندگان واقعی و فعاالن صنایع‬ ‫پایین دس��تی امکان تامین مواد اولیه موردنیاز خود را از‬ ‫بورس کاال کسب می کنند‪.‬‬ ‫در همی��ن حال انتظار می رود ب��ا توجه ب ِه چالش های‬ ‫حاکم بر اقتصاد کشور از روند فعاالن صنایع پایین دستی‬ ‫که از یک س��و ارزش افزوده قابل توجهی تولید می کنند و‬ ‫از س��وی دیگر اش��تغالزایی باالیی را به همراه دارند نیز‬ ‫حمایت ش��ود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬فروش مواد اولیه در قالب‬ ‫معامالت سلف و اعتباری همچون گذشته رایج شود‪.‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت در اقدام��ی‬ ‫غیرکارشناس��ی و با هدف حذف خری��داران غیرواقعی و‬ ‫دالالن از معامالت ورق فوالدی‪ ،‬خرید اعتباری را حذف‬ ‫و تمام معامالت این محصول را به ش��رایط نقدی تغییر‬ ‫داد‪ .‬در چنین ش��رایطی‪ ،‬نه تنها هدف تعیین شده محقق‬ ‫نشد‪ ،‬بلکه شاهد رشد روزافزون واسطه هایی بود که اقدام‬ ‫ب��ه خرید نقد ورق فوالدی از ب��ورس کاال و فروش ان با‬ ‫بهای باالتر در بازار ازاد کردند‪.‬‬ ‫در واق��ع باید اذعان کرد که برخ�لاف برخی باورهای‬ ‫غلط‪ ،‬فروش اعتباری تقاض��ا برای خرید ورق فوالدی را‬ ‫بیشتر نمی کند‪ ،‬چراکه س��همیه بندی برای خرید وجود‬ ‫دارد و درنتیج��ه هی��چ خریداری بیش از س��همیه خود‬ ‫امکان خرید نخواهد داشت‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫ب��ازار بودیم‪ .‬برزگر خاطرنش��ان کرد‪ :‬س��امانه بهین یاب نیز‬ ‫برای سامان دهی به ش��رایط عرضه و تقاضا طراحی شد اما‬ ‫متاس��فانه درنهایت انقدرها هم نتیجه بخش نبود‪ .‬بنابراین‬ ‫انتظ��ار م��ی رود با تش��دید نظارت ب��ر خریدوف��روش این‬ ‫محصوالت در مسیر تنظیم بازار گام برداشت‪.‬‬ ‫وی در پایان خاطرنش��ان کرد‪ :‬البته این پایان کار نیست‬ ‫و از سیاست گذاران انتظار می رود ضمن بررسی دقیق نقاط‬ ‫ضعف و ق��وت در زنجیره تولید فوالد برای تقویت تولید در‬ ‫این زنجیره تالش کنند‪.‬‬ ‫بدون تردید احداث واحدهایی ب��رای تولید ورق فوالدی‬ ‫و اج��رای طرح هایی مبن��ی بر افزایش ظرفی��ت تولید این‬ ‫محص��والت بای��د در اولوی��ت فع��االن صنعت ف��والد قرار‬ ‫گی��رد تا بدین ترتی��ب ظرفیت های احداث ش��ده در صنایع‬ ‫پایین دس��تی خالی نماند و شاهد ارتقا و بهبود عملکرد این‬ ‫زنجیره در حالت کلی و رش��د جای��گاه صنعتی و اقتصادی‬ ‫کشور باشیم‪.‬‬ ‫صنایع مصرف کننده ورق فوالدی در کشور با چالش کمبود‬ ‫مواد اولیه دس��ت به گریبان هستند؛ بخش��ی از این کمبود در‬ ‫سایه توس��عه نیافتگی صنعت فوالد براساس نیازهای کشور و‬ ‫بخش دیگری از ان به واسطه داللی شکل می گیرد‪ .‬با توجه به‬ ‫ش��رایط موجود از دولتمردان و سیاست گذاران انتظار می رود‬ ‫طرح های توس��عه ای تولید ورق را در کش��ور تسریع ببخشند‪.‬‬ ‫در همین حال از تولیدکنندگان وابس��ته ب��ه دولت بخواهند‬ ‫بخشی از سوداوری خود را به افزایش تولید در حلقه هایی که‬ ‫با کمبود روبه رو هستیم‪ ،‬اختصاص دهند‪.‬‬ ‫در ادامه نیز برای کاهش واس��طه گری در بازار خریدوفروش‬ ‫فوالد ت�لاش کنند‪ .‬بدون تردید ش��فافیت هرچه بیش��تر در‬ ‫معامالت ب��ورس کاال در این مس��یر کمک کننده خواهد بود؛‬ ‫یعنی انتظار می رود خریدار و فروش��نده مش��خص باش��ند و‬ ‫میزان تولید محصول نهایی ازس��وی خریداران مشخص شود‬ ‫تا بدین ترتیب زمینه س��ودجویی از میان برود و بازار به سمت‬ ‫تعادل گام بردارد‪.‬‬ ‫تولید جهانی فوالد خام در نیمه نخس��ت س��ال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬میالدی به بیش از یک میلیارد تن رس��ید‪.‬‬ ‫سهم ایران ‪ ۱۵‬میلیون تن بود‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عموم��ی ایمیدرو‪ ،‬ب��ه نقل از‬ ‫انجمن جهانی فوالد ‪ WSA‬میزان تولید فوالد خام‬ ‫‪ ۶۴‬کشور فوالدس��از جهان در نیمه نخست امسال‬ ‫می�لادی با رش��د ‪ ۱۴.۴‬درصدی نس��بت به مدت‬ ‫مش��ابه سال گذش��ته به یک میلیارد و ‪ ۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار تن رس��ید‪ .‬این در حالی است که میزان‬ ‫تولید جهانی ای��ن محصول نیز در ماه ژوئن ‪۲۰۲۱‬‬ ‫می�لادی ‪۱۶۷‬میلیون و ‪۹۰۰‬هزار تن اعالم ش��ده‬ ‫اس��ت که حاکی از افزایش ‪۱۱.۶‬درصدی نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫همچنین تولید فوالد خام ایران در نیمه نخس��ت‬ ‫امس��ال میالدی با رش��د ‪ ۸‬درصدی نسبت به دوره‬ ‫مش��ابه سال گذشته به ‪ ۱۵‬میلیون تن رسید‪ .‬ایران‬ ‫همچنان در رتبه دهمین فوالدساز برتر جهان جای‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در ژوئ��ن ‪ ۲۰۲۱‬می�لادی نیز می��زان تولید این‬ ‫محصول در ای��ران حدود ‪۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن‬ ‫به ثبت رسید که رشد ‪ ۱.۹‬درصدی نسبت به ژوئن‬ ‫‪۲۰۲۰‬میالدی نشان می دهد‪.‬‬ ‫انجم��ن جهان��ی فوالد اع�لام ک��رد‪ :‬در ‪ ۶‬ماهه‬ ‫نخس��ت س��ال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی‪ ،‬چین با تولید ‪۵۶۳‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن فوالد خام همچنان در صدر‬ ‫فوالدسازان جهان قرار دارد‪ .‬پس از ان‪ ،‬هند و ژاپن‬ ‫ب��ا تولید ‪۵۷‬میلیون و ‪۹۰۰‬هزار تن و ‪ ۴۸‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار تن به ترتیب در رتبه های دوم و س��وم‬ ‫ایستادند‪.‬‬ ‫همچنین در مدت یاد شده‪ ،‬ایاالت متحده امریکا‬ ‫با تولید‪۴۲‬میلیون تن‪ ،‬روسیه با تولید ‪۳۸‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬ه��زار تن‪ ،‬کره جنوبی ب��ا تولید ‪ ۳۵‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار تن‪ ،‬المان با تولید‪ ۲۰‬میلیون و ‪۶۰۰‬هزار‬ ‫ت��ن‪ ،‬ترکیه با تولید ‪ ۱۹‬میلی��ون و ‪۷۰۰‬هزار تن و‬ ‫برزیل با تولید ‪ ۱۸‬میلیون و ‪۱۰۰‬هزار تن به ترتیب‬ ‫رتبه های چهارم تا نهم تولید فوالد جهان را به خود‬ ‫اختصاص دادند‪.‬‬ ‫خطر نابودی پیکره‬ ‫فوالدسازان‬ ‫نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران‪:‬‬ ‫نای��ب رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان ف��والد ای��ران با‬ ‫تاکی��د ب��ر ناچیز ب��ودن اختالف ارق��ام در می��زان صادرات‬ ‫اهن اس��فنجی گفت‪ :‬مس��ئله اصلی که باعث ایجاد اختالف‬ ‫در بی��ن زنجیره های فوالد می ش��ود‪ ،‬سیاس��ت های ناموزون‬ ‫دولت است‪.‬‬ ‫بهادر احرامیان در گفت وگو با فوالدبان در رابطه با صادرات‬ ‫اهن اس��فنجی گف��ت‪ :‬درحال حاض��ر‪ ،‬موضوع اصل��ی درباره‬ ‫ب��ازار اهن اس��فنجی‪ ،‬تنظیم کردن نرخ این محصول اس��ت؛‬ ‫نه ص��ادرات ان‪ .‬سیاس��ت های دولت باید به گونه ای باش��د‬ ‫عضو هی��ات مدیره انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران‬ ‫گف��ت‪ :‬یک��ی از اقداماتی ک��ه می تواند در س��ال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫منجربه بهبود ش��رایط بازار فوالد در کشور شود‪ ،‬استفاده‬ ‫از نظرات و تجربه های ارزش��مند فع��االن این صنعت‪ ،‬به‬ ‫ویژه انجمن و تشکل هاست‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایراس��ین‪ ،‬نادر س��لیمانی معتقد اس��ت‪ :‬تا‬ ‫زمانی که انجمن ها تنها نقش ارشادی داشته باشند نتایج‬ ‫خوبی به همراه نخواهد داشت‪.‬‬ ‫در واق��ع وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید قبول کند‬ ‫انجمن��ی مانند انجمن ف��والد و انجمن های معدنی از دل‬ ‫تولیدکنن��دگان بخش صنعت و معدن بی��رون امده اند و‬ ‫بهترین کارشناس��ان برای توس��عه فوالد‪ ،‬بازار و صادرات‬ ‫صادرات اهن اسفنجی ناچیز است‬ ‫ک��ه انگیزه برای صادرات نباش��د و مکانیزم نرخ می تواند این‬ ‫شرایط را ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح ک��رد‪ :‬در این میان‪ ،‬نکته حائزاهمیت‬ ‫و قابل توجه این اس��ت که میزان صادرات اهن اس��فنجی در‬ ‫کل ع��دد پایینی دارد و تفاوت ه��ای درصدی در این زمینه‪،‬‬ ‫تاوت ه��ای عددی چندانی نمی س��ازند و اگر درصدها را کنار‬ ‫بگذاریم‪ ،‬متوجه خواهیم ش��د که این میزان‪ ،‬عدد معناداری‬ ‫نیست و درحد نصف یک کشتی است بنابراین‪ ،‬نباید زیاد این‬ ‫مسئله را تحلیل کرد‪.‬‬ ‫نایب رئی��س انجمن تولیدکنن��دگان فوالد ایران با اش��اره‬ ‫به اینک��ه نرخ اهن اس��فنجی در بازار ازاد نس��بت به بورس‬ ‫کاال گران تر اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬ب��ا توجه به اینک��ه قیمت گذاری‬ ‫اهن اس��فنجی در ب��ورس و بازار ازاد با احتس��اب ضریبی از‬ ‫نرخ شمش در نظر گرفته می شود‪ ،‬قیمت های عرضه شده در‬ ‫بورس طبیعی به نظر می رسد و از انجا که عرضه های بورس‬ ‫با تناژ باالتری ارائه می شوند‪ ،‬بنابراین قیمت ها در ان ارزان تر‬ ‫از بازار ازاد است که البته‪ ،‬نباید چنین باشد‪.‬‬ ‫احرامیان گفت‪ :‬تغییرات میزان صادرات اهن اس��فنجی در‬ ‫بهبود شرایط صنعت فوالد با کمک کارشناسان‬ ‫هستند‪ ،‬اما این نگاه جدی در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫وجود ندارد و تنها به انجمن به عنوان یک تش��کل صنفی‬ ‫نگاه می شود‪.‬‬ ‫وی اظه��ار ک��رد‪ :‬در نتیج��ه ت��ا زمان��ی که ای��ن نگاه‬ ‫تغیی��ر نکن��د ای��ن مش��کل کم��اکان برقرار اس��ت این‬ ‫در حال��ی اس��ت ک��ه در دنی��ا‪ ،‬تش��کل های صنف��ی‬ ‫برنامه ه��ای راهب��ردی خ��ود را انج��ام داده و وزارتخانه‬ ‫فقط نقش حاکمیتی ایفا می کنند اما در ایران تش��کل ها‬ ‫نظ��رات را اع�لام می کند ام��ا سیاس��ت گذاران به جای‬ ‫حمایت از ان نق��ش حاکمیتی را به نقش اجرایی تبدیل‬ ‫می کن��د و در نتیج��ه کار ب��ه صورت کارشناس��ی پیش‬ ‫نمی رود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬به نظر می رس��د اگر این مس��ئله در سال‬ ‫جدید م��ورد توجه قرار گی��رد و در واگذاری بخش��ی از‬ ‫مس��ئولیت ها همچون تنظیم ب��ازار و بازار صادراتی که تا‬ ‫ب��ه امروز بدون راه حل باقی مانده از نظرات کارشناس��ان‬ ‫این بخش اس��تفاده شود نتیجه بس��یار مثبتی در توسعه‬ ‫کشور خواهد داشت‪.‬‬ ‫س��لیمانی ادامه داد‪ :‬درحال حاضر ب��رای صنعت فوالد‬ ‫برنام��ه تولید ‪ ۵۵‬میلیون تن در س��ال ‪ ۱۴۰۴‬در دس��ت‬ ‫اجراس��ت و ب��ه نظر می رس��د ک��ه در بخ��ش تولید این‬ ‫می��زان از فوالد کمترین مش��کل را در صورتی که مانعی‬ ‫از س��وی حاکمیت بر ان اعمال نش��ود‪ ،‬خواهیم داشت و‬ ‫تم��ام زنجیره فوالد از معدن تا صنعت فوالد مس��یر خود‬ ‫دوره ‪۳‬ماهه ابتدای س��ال نس��بت به دوره زمانی مشابه سال‬ ‫قبل‪ ،‬تنها یک نوس��ان اس��ت‪ ،‬اما در قیمت گذاری این نهاده‬ ‫ه��م باید گفت که با ی��ک رویکرد بنگریم ت��ا هیچ تبعیضی‬ ‫در زنجیره به وجود نیاید یعنی با برداش��ته شدن محدودیت‬ ‫صادرات‪ ،‬همه زنجیره باید قادر به صادرات ش��وند و اگر قصد‬ ‫داریم ماده اولیه را برای حقه پایین دس��تی نگهداریم‪ ،‬باید با‬ ‫یک سیاست یکسان مانند عوارض گذاشتن جلوی صادرات را‬ ‫بگیریم‪ ،‬اما چنددس��تگی سیاست هاست که منجربه اختالف‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫را برای تحقق ش��عاری که ‪ ۲۰‬س��ال پیش تنظیم ش��ده‬ ‫طی می کند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان ف��والد‬ ‫ایران اف��زود‪ :‬بزرگ ترین چالش��ی که وج��ود دارد بحث‬ ‫حاکمیتی و اعمال دستورهای س��لیقه ای برای قیمت ها‪،‬‬ ‫همچنی��ن ورود غیرکارشناس��ی در مس��ائل ب��ورس‬ ‫است‪.‬‬ ‫بنابراین اگر در این موارد کمترین دخالت ها انجام شود‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬به اهتمام مسئوالن ‪ ۶‬ماهه اول به سمت رفع‬ ‫موانع تولید و رفع مش��کالت ناشی از تصمیمات نادرست‬ ‫بروی��م و در ‪ ۶‬ماهه دوم نیز افق بهتری پیش روی صنعت‬ ‫فوالد خواهد بود‪.‬‬ ‫تداوم قطعی های مکرر برق صنایع بزرگ به ویژه‬ ‫صنایع فوالدی و سیمانی منجر به تعطیلی خطوط‬ ‫تولید ای��ن واحدها ش��ده‪ ،‬می توان��د خطر بزرگ‬ ‫نابودی پیکره فوالدسازان به خصوص فوالد مبارکه‬ ‫اصفه��ان ک��ه ‪ ۸۰‬درصد تولید ورق ه��ای فوالدی‬ ‫کشور به ان وابسته است را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش مع��دن‪ ،۲۴‬ان طور ک��ه منابع اگاه‬ ‫اطالع داده اند‪ ،‬درتماس های متعددی با واحدهای‬ ‫سیمانی اطراف تهران‪ ،‬وعده وزارت نیرو درخصوص‬ ‫وصل برق سیمان و فوالد به میزان ‪۲‬هزار مگاوات‬ ‫از روز دوشنبه هفته گذش��ته مورد راستی ازمایی‬ ‫قرار گرفت‪ .‬در نتیجه مش��خص ش��د تقریبا همه‬ ‫ی تعطیل بودند و در این میان‪،‬‬ ‫واحدهای س��یمان ‬ ‫برخی واحدها فقط ‪۱.۶‬مگاوات برق دریافت کرده‬ ‫بودن��د که از ‪۱۰‬درصد مورد نیاز نیز کمتر اس��ت‪.‬‬ ‫همچنین بررس��ی ها نشان داد‪ :‬وضعیت فوالدی ها‬ ‫ازجمله چادرملو‪ ،‬فوالد مبارک��ه‪ ،‬فوالد هرمزگان‪،‬‬ ‫فوالد کاوه جنوب و فوالد خوزستان‪ ،‬بدتر از هفته‬ ‫قبل است‪.‬‬ ‫اگر فوالدی ها بدانند که خبری از برق پایدار مثال‬ ‫تا ‪ ۱۵‬شهریور نیست‪ ،‬می توان به گونه ای مدیریت‬ ‫کرد تا خس��ارت ها حداقل شده و تمرکز فروش و‬ ‫صادرات به روی اهن اس��فنجی و سایر محصوالت‬ ‫زنجیره فوالد خواهد شد تا حداقل جریان ورود ارز‬ ‫به کشور قطع نشود‪.‬‬ صفحه 7 ‫مدیرعامل سیمان ابیک‪:‬‬ ‫شنبه ‪ 9‬مرداد ‪ 20 1400‬ذی الحجه ‪ 31 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال چهارم شماره ‪657‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ - 88713730:‬پیامک‪30082190:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3:‬نمابر اگهی ها‪88724211:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫رشد ‪ ۱۱‬درصدی حجم معامالت بورس کاال‬ ‫‪ ۴‬میلی��ون و ‪ ۲۱‬هزار تن انواع کاال در تیر ماه امس��ال به ارزش بیش از ‪ ۳۷۴‬هزار‬ ‫میلیارد ریال در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران دادوستد شد که نسبت به خردادماه‬ ‫رش��د ‪ ۱۱‬درصدی داش��ته اس��ت‪ .‬به گزارش بورس کاال‪ ،‬تاالر محصوالت صنعتی و‬ ‫معدنی بورس کاالی ایران‪ ،‬در ماه گذش��ته میزبان معامله ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۵۵‬هزار تن‬ ‫انواع کاال به ارزش بیش از ‪ ۱۹۹‬هزار میلیارد ریال بود‪ .‬در این تاالر ‪ ۸۲۱‬هزار و ‪۱۷۶‬‬ ‫هزار تن انواع فوالد‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۲۵۲‬هزار تن س��یمان‪ ۱۵ ،‬هزار و ‪ ۷۸۵‬تن انواع‬ ‫مس‪ ۴۹۰ ،‬تن کنس��انتره مولیبدن‪ ۶۳ ،‬تن کنسانتره فلزات گرانبها‪ ۲۱ ،‬هزار و ‪۴۹۵‬‬ ‫تن الومینیوم‪ ۲۸۰ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن سنگ اهن‪ ۱۰۷ ،‬هزار و ‪ ۷۸۵‬تن روی‪ ۴۰۰ ،‬تن‬ ‫کک‪ ۱۶ ،‬هزار تن چدن‪ ۴۷ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تن اهن اسفنجی و ‪ ۳۴‬کیلوگرم شمش طال‬ ‫از س��وی مشتریان خریداری ش��د‪ .‬همچنین در تاالر فراورده های نفتی و پتروشیمی‬ ‫ب��ورس کاالی ای��ران نیز در تیر ماه افزون بر یک میلیون و ‪ ۴۴۹‬هزار تن انواع کاال به‬ ‫ارزش ‪ ۱۷۲‬هزار میلیارد ریال در دو بخش داخلی و صادراتی معامله شد‪ .‬در این تاالر‬ ‫بالغ بر ‪ ۳۴۹‬هزار و ‪ ۸۳۱‬تن انواع قیر‪ ۳۲۰ ،‬هزار و ‪ ۳۲۱‬تن انواع مواد پلیمری‪۱۲۵ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۷۳‬تن مواد ش��یمیایی‪ ۱۵ ،‬هزار و ‪ ۹۰۸‬تن روغن‪ ۱۰۰ ،‬تن س�لاپس واکس‬ ‫و ‪ ۴۹۲‬هزار و ‪ ۳۵۰‬تن وکیوم باتوم به فروش رسید‪ .‬از دیگر کاالهای معامله شده در‬ ‫این تاالر می توان به دادوستد ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۲۵‬تن گوگرد‪ ۴۵۰ ،‬تن ارگون‪ ،‬یک هزار و‬ ‫‪ ۳۰‬تن عایق رطوبتی و ‪ ۱۱۳‬هزار تن لوب کات اشاره کرد‪.‬‬ ‫تنور داغ معامالت بورس‬ ‫در نخستین ماه تابستان‬ ‫شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران‪ ،‬معامالت خود را در تیر ماه با روند صعودی‬ ‫به پایان رساند و با ‪ ۱۴۳‬هزار واحد افزایش نسبت به روز پایانی خرداد ماه با ثبت رقم‬ ‫یک میلیون و ‪ ۳۱۱‬هزار واحدی به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت ماه گذشته‬ ‫(دوشنبه‪ ۳۱ ،‬خرداد ماه) در کانال یک میلیون و ‪ ۱۶۸‬هزار واحد تداوم پیدا کرد و با‬ ‫‪ ۱۴۳‬هزار واحد افزایش‪ ،‬در پایان تیر ماه به عدد یک میلیون و ‪ ۳۱۱‬هزار واحد رسید‬ ‫و بیش از ‪ ۱۲‬درصد رشد داشت‪.‬‬ ‫ش��اخص کل (هم وزن) در پایان معامالت خرداد ماه ‪ ۳۷۰‬هزار و ‪ ۲۵‬واحد بود که‬ ‫در اخری��ن روز معامالت��ی تیر ماه این عدد به ‪ ۴۰۳‬هزار و ‪ ۶۸‬واحد و ش��اخص نرخ‬ ‫(ه��م وزن) از ‪ ۲۳۷‬ه��زار و ‪ ۶۲۵‬واحد به عدد ‪ ۲۵۵‬هزار و ‪ ۸۱۹‬واحد رس��ید‪ .‬در یک‬ ‫ماه گذش��ته معامالت بورس‪ ،‬نمادهای مدیریت ارزش س��رمایه صندوق بازنشستگی‬ ‫کش��وری (ومدیر)‪ ،‬لیزین��گ کارافرین (ولکار)‪ ،‬ایران خودرو (خودرو)‪ ،‬گروه ش��رکت‬ ‫سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)‪ ،‬ملی صنایع مس ایران (فملی)‪ ،‬گروه دارویی‬ ‫برکت (برکت)‪ ،‬پاالیش نفت اصفهان (شپنا) و فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) در گروه‬ ‫نمادهای پُرتراکنش قرار داش��تند‪ .‬در یک ماه گذش��ته اس��تخراج سایر معادن‪ ،‬فنی‬ ‫و مهندس��ی‪ ،‬س��ایر واسطه گری های مالی‪ ،‬س��ایر حمل ونقل‪ ،‬حمل ونقل انبارداری و‬ ‫ارتباطات‪ ،‬محص��والت کاغذی‪ ،‬فراورده های نفتی‪ ،‬مخابرات‪ ،‬ش��یمیایی‪ ،‬اس��تخراج‬ ‫کانه ه��ای فل��زی‪ ،‬عرضه برق‪ ،‬گاز‪ ،‬بخ��ار و اب گرم‪ ،‬چند رش��ته ای صنعتی‪ ،‬هتل و‬ ‫رس��توران‪ ،‬دارویی‪ ،‬اس��تخراج زغال سنگ‪ ،‬س��یمان‪ ،‬اهک و گچ‪ ،‬محصوالت چرمی‪،‬‬ ‫الس��تیک و پالس��تیک‪ ،‬واس��طه گری های مالی و پولی‪ ،‬بیمه و بازنشس��تگی‪ ،‬فلزات‬ ‫اساس��ی‪ ،‬خرده فروشی‪ ،‬رایانه‪ ،‬اس��تخراج نفت‪ ،‬گاز جز اکتشافات‪ ،‬محصوالت فلزی‪،‬‬ ‫خودرو و قطعات‪ ،‬فعالیت های کمکی به جز نهادهای مالی واس��ط‪ ،‬بانک ها و موسسات‬ ‫اعتباری‪ ،‬کانی غیرفلزی‪ ،‬دس��تگاه های برقی‪ ،‬صنایع غذایی ب ه جز قند و ش��کر‪ ،‬قند‬ ‫وش��کر‪ ،‬زراعت و خدمات وابس��ته‪ ،‬پیمانکاری صنعتی و فعالیت مهندس��ی‪ ،‬تجزیه‪،‬‬ ‫تحلیل و ازمایش فنی جزو صنایع مثبت بازار بودند‪ .‬همچنین چاپ‪ ،‬وسایل ارتباطی‪،‬‬ ‫محصوالت چوبی‪ ،‬کاش��ی و سرامیک‪ ،‬منس��وجات‪ ،‬فعالیت های سرگرمی و خالقانه‪،‬‬ ‫انبوه سازی امالک و مستغالت‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات‪ ،‬سرمایه گذاری ها‪ ،‬محصوالت‬ ‫کامپیوت��ری‪ ،‬الکترونیکی و نوری و اطالعات و ارتباط��ات از جمله صنایعی بودند که‬ ‫بازده��ی منفی را در بازار ثبت کردند‪ .‬نماد محص��والت کاغذی لطیف (لطیف)‪ ،‬دارو‬ ‫لقمان (دلقما)‪ ،‬گسترش قطعه سازی کمند (فکمند)‪ ،‬ریل سیر کوثر (حسیر)‪ ،‬صنعتی‬ ‫دوده فام (ش��صدف)‪ ،‬فنرس��ازی خاور(خفنر)‪ ،‬بورس کاالی ایران (کاال)‪ ،‬پتروشیمی‬ ‫فارابی (ش��فارا)‪ ،‬معدنی دماوند (کدم��ا)‪ ،‬لیزینگ کارافرین (ولکار)‪ ،‬س��یمان فارس‬ ‫و خوزس��تان (سفارس)‪ ،‬ش��رکت س��رمایه گذاری وثوق امین (وثوق)‪ ،‬اسان پرداخت‬ ‫پرش��ین (اپ)‪ ،‬بورس اوراق بهادار تهران (بورس)‪ ،‬گروه مپنا (رمپنا)‪ ،‬بیمه حکت صبا‬ ‫(وحکمت)‪ ،‬ش��رکت سرمایه گذاری کارکنان صنعت برق زنجان و قزوین (وبرق)‪ ،‬پگاه‬ ‫خراس��ان (غشان)‪ ،‬بیمه سامان (بساما)‪ ،‬سیمان خزر (سخزر)‪ ،‬سیمان قائن (سقائن)‪،‬‬ ‫فراورده های نس��وز ایران (کفرا)‪ ،‬تامین ماسه ریخته گری (کماسه)‪ ،‬باما (کاما)‪ ،‬برق‬ ‫ابادان (ابادا)‪ ،‬سایپا دیزل (خکاوه)‪ ،‬سیمان فارس نو (سفانو)‪ ،‬سیمان خاش (سخاش)‪،‬‬ ‫داروی��ی ره ارود تامی��ن (دره��اور)‪ ،‬پاالیش نفت الوان (ش��اوان)‪ ،‬س��یمان صوفیان‬ ‫(س��صوفی)‪ ،‬پارس دارو (دپ��ارس)‪ ،‬مهر کام پارس (خمه��ر)‪ ،‬کارخانجات داروپخش‬ ‫(دارو)‪ ،‬س��ایپا اذین (خاذین)‪ ،‬داده پردازی ایرانیان (مداران)‪ ،‬کربن ایران (ش��کربن)‪،‬‬ ‫سیمان ارومیه (ساروم)‪ ،‬کش��تیرانی ایران (حکشتی)‪ ،‬سیمان شاهرود (سرود)‪ ،‬ایران‬ ‫خودرو دیزل (خاور)‪ ،‬تکادو (وکادو) و تولید ژالتین کپسول ایران (دکپسول) در شمار‬ ‫مثبت ترین نمادهای بازار بودند‪ .‬نمادهایی مانند فنرس��ازی زر (خزر)‪ ،‬فارسیت اهواز‬ ‫(سفاس��ی)‪ ،‬قند تربت جام (قجام)‪ ،‬نورد و لوله اهواز (فاهواز)‪ ،‬کشت و صنعت بهاران‬ ‫گل بهار خراس��ان (غبهار)‪ ،‬تابان نیرو سپاهان (تابا)‪ ،‬کارگزان پارس (گپارس)‪ ،‬کشت‬ ‫و صنعت پیاذر (غاذر)‪ ،‬ش��رکت سرمایه گذاری استان کرمان (کرمان)‪ ،‬شیمیایی سینا‬ ‫(شسینا)‪ ،‬کش��تیرانی اریا (حاریا)‪ ،‬ا‪.‬س‪.‬پ (ا‪.‬س‪.‬پ)‪ ،‬ش��رکت سرمایه گذاری استان‬ ‫هرمزگان (وس��هرمز)‪ ،‬لبنیات پاک (غپاک)‪ ،‬ش��رکت س��رمایه گذاری استان گلستان‬ ‫(وسگلستا)‪ ،‬پشم شیش��ه ایران (کپشیر)‪ ،‬خدمات فنی فوالد یزد (خفوال)‪ ،‬کابلسازی‬ ‫ایران (بایکا)‪ ،‬مبین وان کیش (اوان)‪ ،‬قند قزوین (قزوین)‪ ،‬اس��یا س��یر ارس (حاسا)‪،‬‬ ‫پارس خزر (لخزر)‪ ،‬داروس��ازی قاضی (دقاضی)‪ ،‬سایپا شیشه (کساپا)‪ ،‬لیزینگ ایران‬ ‫(ولیز)‪ ،‬شرکت س��رمایه گذاری صنایع ایران (وایرا)‪ ،‬نوش مازندران (غنوش)‪ ،‬المیران‬ ‫(فالمی)‪ ،‬المپ پارس ش��هاب (بشهاب)‪ ،‬لیزینگ صنعت و معدن (ولصنم)‪ ،‬گسترش‬ ‫سرمایه گذاری ایرانیان (وگس��تر)‪ ،‬توزیع داروپخش (دتوزیع)‪ ،‬شرکت سرمایه گذاری‬ ‫مس��کن پردیس (ثپردیس)‪ ،‬نوس��ازی و ساختمان تهران (ثنوس��ا)‪ ،‬شیمیایی فارس‬ ‫(ش��فارس)‪ ،‬تکین کو (رتکو)‪ ،‬شیشه قزوین (کقزوی)‪ ،‬انرژی اذراب (فنرژی)‪ ،‬شرکت‬ ‫س��رمایه گذاری اس��تان کرمانش��اه (وسکرش��ا) و کش��اورزی مکانیزه اصفهان کشت‬ ‫(زکشت) از جمله نمادهای منفی معامالتی در بازار بودند‪.‬‬ ‫گروه معدن‬ ‫در روزه��ای اخیر افزایش نرخ هر پاکت س��یمان در‬ ‫نتیجه قطع برق و خاموش��ی واحده��ای تولیدکننده‬ ‫ش��وک ش��دیدی به ب��ازار وارد کرده اس��ت‪ .‬به گفته‬ ‫فع��االن بازار‪ ،‬عرضه س��یمان پ��س از قطعی برق ‪۹۰‬‬ ‫درص��د کاهش یافته‪ ،‬درحالی ک��ه تقاضای زیادی برای‬ ‫ای��ن محصول اس��تراتژیک‪ ،‬تغییری نکرده اس��ت‪ .‬در‬ ‫روزهای اخیر و پس از جهش قیمتی سیمان‪ ،‬مسئوالن‬ ‫راهکارهایی همچ��ون فعالیت ش��بانه کارخانه ها ارائه‬ ‫کردند که ب��ه گفته تولیدکننده ها اج��رای این طرح‪،‬‬ ‫امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫حمی��د فرمان��ی‪ ،‬نایب رئیس هیات مدیره ش��رکت‬ ‫سیمان ابیک‪ ،‬به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده سیمان‬ ‫کش��ور در گفت وگ��و ب��ا کاالخبر ضمن اع�لام دالیل‬ ‫افزایش نرخ س��یمان در بازار‪ ،‬میزان خس��ارت به این‬ ‫صنعت را تشریح کرد‪.‬‬ ‫€ €در هفته های اخیر‪ ،‬شاهد افزایش شدید نرخ‬ ‫سیمان در بازار هس�تیم‪ ،‬علت اصلی این گرانی‬ ‫چیست؟‬ ‫همان گونه که اطالع دارید‪ ،‬در هفته های اخیر قطعی‬ ‫برق کارخانه های سیمان باعث شد تا عرضه سیمان به‬ ‫ شدت نزولی شده و این کاهش عرضه‪ ،‬طبیعتا موجب‬ ‫جهش قیمت ها در بازار شده است‪ .‬در شرایطی که هر‬ ‫پاکت س��یمان‪ ،‬پیش از این ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬هزار تومان نرخ‬ ‫داش��ت‪ ،‬پ��س از قطعی برق و افت تولی��د‪ ،‬این نرخ به‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان رسید‪ .‬البته‪ ،‬همواره زمانی که عرضه‬ ‫کاهش می یابد‪ ،‬فرصتی برای دالالن ایجاد می ش��ود تا‬ ‫از التهاب بازار‪ ،‬سود ببرند‪.‬‬ ‫€ €اگر مش�کل قطعی برق برطرف شود و تولید‬ ‫س�یمان ازس�ر گرفت�ه ش�ود‪ ،‬قیمت ه�ا کاهش‬ ‫می یابد؟‬ ‫متاسفانه‪ ،‬برگشت به ش��رایط عادی زمان بر است و‬ ‫حتی در صورت تولید کامل صنعت س��یمان هم‪ ،‬بین‬ ‫یک ت��ا ‪ 2‬ماه‪ ،‬زمان می ب��رد‪ .‬بنابراین به س��رعت این‬ ‫وضعیت قابل جبران نیست‪ .‬ضمن اینکه افزایش شدید‬ ‫قیمت ها بر روی سایر بخش ها نیز تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫درحالی که در هفته های اخیر‪ ،‬بازار سیمان به دلیل‬ ‫قطع برق کارخانه های س��یمان و توقف تولید ملتهب‬ ‫و با رش��د نرخ مواجه ش��ده است‪ ،‬برخی افراد همانند‬ ‫گذشته با دادن ادرس غلط سعی می کنند تا رانتی که‬ ‫پیش از ورود س��یمان به بورس کاال به جیب می زدند‬ ‫را زن��ده کنند؛ در این میان حمای��ت وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن وتجارت از شفاف س��ازی بازار از اهمیت ویژه ای‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬رض��ا جمارانیان‪ ،‬رئیس انجمن‬ ‫صنف��ی کارفرمای��ان صنع��ت س��یمان با اش��اره به‬ ‫هجمه هایی که به ورود سیمان به بورس کاال می شود‬ ‫گفت‪ :‬به ‪ ۲‬دلیل عمده ورود س��یمان در بورس هیچ‬ ‫ارتباطی به افزایش نرخ این محصول در بازار ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قبل از بورس��ی شدن س��یمان‪ ،‬نرخ هر‬ ‫پاکت این محصول در بازار ‪ ۶۰‬هزار تومان بود که این‬ ‫ن��رخ با ورود به بورس کاال به ‪ ۳۳‬ت��ا ‪ ۳۴‬هزار تومان‬ ‫در بازار کاهش یافت‪ .‬اما اگر خریداری به طور مستقیم‬ ‫سیمان را از بورس کاال خریداری می کرد‪ ،‬می توانست‬ ‫به بهای ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۵‬هزار تومان نیاز خود را تامین کند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن سیمان گفت‪ :‬قبل از ورود سیمان به‬ ‫مثال‪ ،‬اس��فندماه سال گذش��ته برای خرید اجرنسوز‬ ‫با یک��ی از تولیدکننده های داخلی ق��راردادی منعقد‬ ‫کرده ای��م و تمام پ��ول را پرداخت کرده ای��م تا پس از‬ ‫‪ ۱۱‬م��اه اجرها را تحوی��ل بگیریم‪ .‬برهمین اس��اس‪،‬‬ ‫کارخانه ه��ای تولی��دی گاهی مجبور می ش��وند برای‬ ‫س��رعت بیش��تر اقدام به واردات کنند که ان هم ‪ 2‬تا‬ ‫‪3‬ماه طول می کش��د‪ .‬البته مواد اولیه اجرنسور داخلی‬ ‫هم وارداتی است و از خارج تامین می شود‪.‬‬ ‫€ €زمان مش�خصی برای حل مش�کل قطع برق‬ ‫صنعت سیمان‪ ،‬تعیین شده است؟‬ ‫طبق بخشنامه اخیر وزارت نیرو‪ ،‬در تعطیالت ‪ ۶‬روزه‬ ‫اخیر‪ ،‬قرار ش��د ‪ ۱۰۰‬درصد برق موردنیاز کارخانه های‬ ‫س��یمان تامین ش��ود و در روز پایانی تعطیالت یعنی‬ ‫یکشنبه درباره میزان برق تحویلی دوباره تصمیم گیری‬ ‫کنن��د‪ .‬این درحالی اس��ت که تامین ب��رق ‪6‬روزه‪ ،‬به‬ ‫ هیچ عنوان دردی از صنعت س��یمان‪ ،‬درمان نمی کند‪.‬‬ ‫کارخانه ه��ا بای��د از پای��داری برق مطمئن باش��ند تا‬ ‫کوره های خود را روش��ن کنند‪ ،‬زیرا طبق توضیحاتی‬ ‫که دادم‪ ،‬به دلیل تعویض اجرهای نس��وز ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان خسارت می بینند‪.‬‬ ‫€ €در خبرها امده بود که کارخانه های س�یمان‬ ‫می توانن�د با بهره مندی از تامین برق ش�بانه‪ ،‬در‬ ‫س�اعات ‪ ۱۲‬ش�ب تا ‪ ۸‬صب�ح فعالی�ت کنند‪ ،‬ایا‬ ‫اجرای این ایده‪ ،‬مشکل صنایع سیمان را برطرف‬ ‫می کند؟‬ ‫متاس��فانه‪ ،‬کس��انی درب��اره صنای��ع تصمیم گیری‬ ‫می کنند ک��ه به هیچ وجه‪ ،‬با ویژگی های صنایع اش��نا‬ ‫نیس��تند‪ .‬بازگش��ت صنعت س��یمان به تولید‪ ،‬فقط با‬ ‫تامین برق مستمر‪ ،‬امکان پذیر است و هر راهکاری که‬ ‫نتیجه ان‪ ،‬فعال ش��دن بخش��ی از کارخانه و غیرفعال‬ ‫مان��دن س��ایر بخش ها باش��د‪ ،‬به معنای حل نش��دن‬ ‫مش��کالت است‪ .‬کوره وس��ط در کارخانه سیمان باید‬ ‫تمام روزهای س��ال‪ ،‬به غیر از زمان تعویض اجر روشن‬ ‫باشد‪ ،‬همچنین فعال بودن سنگ شکن‪ ،‬اسیاب سیمان‬ ‫و‪ ..‬ضروری است‪ .‬درواقع‪ ،‬تمام واحدها باید باهم فعال‬ ‫باش��ند و فعالیت کارخانه ها‪ ،‬درحالی که بخشی از انها‬ ‫فعال و بخشی دیگر‪ ،‬غیرفعال باشند‪ ،‬ناممکن است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫اخبار‬ ‫بورس کاال به انحصار خرید سیمان پایان داد‬ ‫€ €عرضه سیمان در بورس چه تاثیری در تولید‬ ‫و قیمت ها داشته است؟‬ ‫جالب اینجاس��ت برخی علت رشد نرخ سیمان را به‬ ‫بورسی شدن س��یمان ربط می دهند که به هیچ عنوان‪،‬‬ ‫درست نیست‪ .‬ورود سیمان به بورس‪ ،‬نه فقط اثر منفی‬ ‫نداشت بلکه بسیار هم مثبت بود‪ .‬ما تا پیش از بورسی‬ ‫شدن س��یمان ‪ ۲۰‬مشتری داش��تیم اما اکنون‪ ،‬تعداد‬ ‫مش��تری ها به ‪ ۶۰۰‬نفر افزایش یافته اس��ت‪ .‬در روش‬ ‫س��نتی‪ ،‬عرضه عمده انجام می شد و مبنای معامالت‪،‬‬ ‫ه��زار تن بود‪ ،‬اما اکنون‪ ،‬متقاض��ی خرید ‪ ۱۰‬تنی هم‬ ‫می تواند به راحتی‪ ،‬نیاز خود را به طور مس��تقیم تامین‬ ‫کند؛ این اتفاق به معنای پایان انحصار خرید س��یمان‬ ‫در کشور اس��ت‪ .‬همان گونه که گفته شد‪ ،‬یگانه دلیل‬ ‫رشد قیمت‪ ،‬افت شدید عرضه به علت قطعی برق بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫€ €در دوره خاموش�ی ها‪ ،‬چ�ه می�زان ب�رق در‬ ‫اختیار شرکت ابیک قرارگرفته است؟‬ ‫ش��رکت س��یمان ابیک‪ ،‬دارای ‪2‬خط تولید اس��ت‬ ‫ک��ه هر خ��ط ان با کمتری��ن ظرفیت تولی��د حداقل‬ ‫به ‪ ۴۲‬م��گاوات برق نیاز دارد‪ .‬این درحالی اس��ت که‬ ‫در هفت��ه گذش��ته تنها ‪ ۱۵‬م��گاوات برق م��ا تامین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫€ €تولیدکننده ه�ای س�یمان چه خس�اراتی به‬ ‫دلیل قطعی برق متحمل شده اند؟‬ ‫خس��ارت های صنعت سیمان از قطع برق‪ ،‬شامل دو‬ ‫بخش می شود‪ .‬یکی عدم النفع تولید و فروش محصول‬ ‫اس��ت و دیگری اس��یب تجهیزات و ماش��ین االت‪ .‬در‬ ‫بخ��ش تجهی��زات زمانی که کوره ب��ه دلیل قطع برق‬ ‫خاموش می ش��ود‪ ،‬اجرهای نس��وز داخل کوره در اثر‬ ‫ش��وک حرارتی از بین م��ی رود‪ .‬اجرهایی که تعویض‬ ‫انها دری��ک مرحل��ه ‪ ۲۰‬میلیارد توم��ان هزینه دارد‪.‬‬ ‫پیرامون عدم النفع تولید نیز سیمان ابیک به دلیل ‪۱۵‬‬ ‫روز توقف خط تولیدی ‪ ۲‬میلیارد تومان زیان متحمل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫€ €اجرهای نسوز را چگونه تامین می کنید؟‬ ‫ح��دود ‪ ۶۰‬درص��د از اجرهای نس��وز تولید داخل‬ ‫اس��ت و ‪ ۴۰‬درص��د ه��م وارداتی اس��ت‪ .‬ب��ا توجه به‬ ‫اهمیت اجرهای نسوز به طور معمول‪ ،‬تولیدکننده های‬ ‫س��یمان‪ ،‬اجرنس��وز در انب��ار نگه��داری می کنند‪ .‬اما‬ ‫درصورتی ک��ه در انبار موجود نباش��د‪ ،‬باید خریداری‬ ‫کنی��م ک��ه ی��ک فراین��د زمان��ی بس��یار طوالن��ی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫€ €تامین اجرنسوز چقدر طول می کشد؟‬ ‫تامین اجرنس��وز ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬ماه زم��ان می برد‪ .‬برای‬ ‫حذف رانت‪ ،‬دلیل هجمه به بورسی شدن سیمان‬ ‫ب��ورس‪ ،‬دالالن این محصول را پاکتی ‪ ۲۲‬هزار تومان‬ ‫از درب کارخانه می خریدند و ‪ ۶۰‬هزار تومان در بازار‬ ‫می فروختند‪ ،‬پس هجمه وارد ش��ده به بورسی شدن‬ ‫سیمان اصال جای تعجب ندارد‪.‬‬ ‫او توضیح داد‪ :‬سیمان ‪ ۹‬اردیبهشت ماه امسال وارد‬ ‫بورس شد درحالی که برق صنعت سیمان از ‪۱۴‬تیرماه‬ ‫قطع شد‪ .‬بررسی رقابت ها در بورس کاال و نرخ سیمان‬ ‫تا پیش از قطع برق نشان دهنده ثبات قیمت هاست‪ .‬به‬ ‫ طوری که پیش از قطعی برق‪ ،‬پس از رقابت خریداران‬ ‫در بورس‪ ،‬نرخ هر پاکت س��یمان بین ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۵‬هزار‬ ‫تومان بود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه ورود س��یمان به بورس باعث‬ ‫افزایش نرخ نش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬قبل از بورس��ی ش��دن‬ ‫س��یمان‪ ،‬نرخ هر پاکت این محصول در بازار ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫توم��ان بود که این نرخ با ورود به بورس کاال به ‪ ۳۳‬تا‬ ‫‪ ۳۴‬هزار تومان در بازار کاهش یافت‪ .‬اما اگر خریداری‬ ‫به طور مس��تقیم س��یمان را از ب��ورس کاال خریداری‬ ‫می کرد‪ ،‬می توانست به بهای ‪ ۲۴‬تا ‪ ۲۵‬هزار تومان نیاز‬ ‫خود را تامین کند‪ .‬مدیرعامل ش��رکت سرمایه گذاری‬ ‫س��یمان تامین‪ ،‬گفت‪ :‬قبل از ورود سیمان به بورس‪،‬‬ ‫دالالن ای��ن محص��ول را پاکت��ی ‪ ۲۲‬ه��زار تومان از‬ ‫درب کارخان��ه می خریدند و ‪ ۶۰‬ه��زار تومان در بازار‬ ‫می فروختند پس هجمه وارد ش��ده به بورس��ی شدن‬ ‫س��یمان اصال جای تعجب ن��دارد؛ بنابراین‪ ،‬پذیرش‬ ‫سیمان در بورس باعث کاهش قابل توجه قیمت ها شد‪.‬‬ ‫این مقام صنفی در خصوص دلیل دومی که نش��ان‬ ‫می دهد ورود سیمان در بورس هیچ ربطی به افزایش‬ ‫ن��رخ ندارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در زمس��تان س��ال گذش��ته‬ ‫واحدهای تولیدکننده طبق نرخ دستوری تعیین شده‪،‬‬ ‫ه��ر پاکت س��یمان را درب کارخان��ه ‪ ۱۶‬هزار تومان‬ ‫عرضه می کردند‪ ،‬اما با حضور دالالن این محصول در‬ ‫بازار ‪ ۶۰‬هزار تومان عرضه می شد‪.‬‬ ‫ب��ه گفته وی‪ ،‬این در حالی اس��ت که در زمس��تان‬ ‫س��ال گذشته‪ ،‬سیمان وارد بورس نشده بود و پرسش‬ ‫اساس��ی این اس��ت که چرا ن��رخ از کارخان��ه تا بازار‬ ‫چندین برابر می شد؟‬ ‫رئی��س انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان‪،‬‬ ‫گفت‪ ۱۵ :‬سال است که سیمان مشمول قیمت گذاری‬ ‫دس��توری است و ‪ ۳۰‬دالل شناخته ش��ده دراین بازار‬ ‫فعال اند و باعث افزایش چند برابری قیمت ها می شوند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬اگر فاصل��ه نرخ ‪ ۱۶‬ه��زار تومان درب‬ ‫کارخان��ه تا ‪ ۶۰‬ه��زار تومان ب��ازار را در ظرفیت کل‬ ‫صنعت ضرب کنیم‪ ،‬این ‪ ۳۰‬دالل‪ ،‬س��االنه ‪ ۶‬تا ‪۷‬هزار‬ ‫میلی��ارد تومان س��ود ن��اروا می بردند ام��ا نکته مهم‬ ‫این اس��ت که چرا در ان زم��ان هیچ کس درباره این‬ ‫مش��کالت س��خن نمی گفت و صداوس��یما‪ ،‬برنامه ای‬ ‫درباره رانت موجود در بازار سیمان پخش نکرد؟‬ ‫جمارانی��ان با اش��اره به اینکه این تع��داد دالل‪ ،‬در‬ ‫‪۱۵‬س��ال گذشته‪ ،‬شیره صنعت س��یمان را مکیدند و‬ ‫اکنون که با ورود س��یمان به ب��ورس رانت انها قطع‬ ‫ش��ده‪ ،‬هجمه های خود را اغاز کرده اند‪ .‬حال س��وال‬ ‫این اس��ت که چرا دستگاه های نظارتی و متولی برای‬ ‫برخورد با این تعداد دالل اقدامی نکرده اند؟ کسانی که‬ ‫دلیل اصلی افزایش چند برابری نرخ سیمان بوده اند‪.‬‬ ‫نایب رئی��س هیات مدیره ش��رکت س��رمایه گذاری‬ ‫س��یمان تامین در پایان یاداور ش��د‪ :‬تنها دلیل رشد‬ ‫نرخ س��یمان در هفته های اخیر این است که به علت‬ ‫قطع برق س��یمان تولید نمی شود‪ .‬به طور طبیعی هر‬ ‫کاالیی که در بازار کمبود عرضه داش��ته باشد با رشد‬ ‫نرخ مواجه می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار‪:‬‬ ‫به طور حتم دامنه نوسان با تغییر همراه می شود و‬ ‫معامالت بورس بر این دامنه نوس��ان کنونی مثبت و‬ ‫منفی پنج درصد متوقف نخواهد ماند‪.‬‬ ‫به گزارش سنا‪ ،‬محمدعلی دهقان دهنوی به نظرات‬ ‫مطرح شده در زمینه افزایش دامنه نوسان اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬بنده همیش��ه و حتی در زمانی که هنوز وارد‬ ‫سازمان بورس نشده بودم اعالم کرده ام‪ ،‬بیشتر از همه‬ ‫افرادی که معتقد به افزایش دامنه نوسان هستند‪ ،‬به‬ ‫این موضوع اعتقاد دارم‪.‬‬ ‫او اظهارکرد‪ :‬س��ال گذش��ته تصمیمی برای ایجاد‬ ‫محدودیت در دامنه نوسان اتخاذ شد که همان زمان‬ ‫اعالم کردیم این اقدام موقتی است‪ ،‬بعد از عبور از این‬ ‫ش��رایط خاص بازار‪ ،‬دامنه نوسان را به حالت عادی یا‬ ‫دامنه بزرگتر باز می گردانیم‪.‬‬ ‫دهقان دهنوی خاطرنش��ان کرد‪ :‬برنامه ما این بود‬ ‫که مس��یر تغییر دامنه نوسان را از منفی ‪ 2‬و مثبت‪۶‬‬ ‫به صورت تدریجی برای باز کردن دامنه نوسان ادامه‬ ‫دهیم‪ ،‬برای اجرایی ش��دن این اق��دام باید به صورت‬ ‫تدریج��ی ارقام کوچ��ک مانند نیم درص��د به دامنه‬ ‫نوس��ان اضاف��ه می کردی��م و اگر این مس��یر را ادامه‬ ‫می دادی��م اکنون دامنه نوس��ان را ب��ه مثبت و منفی‬ ‫‪۵.۵‬یا ‪ ۶‬درصد رسانده بودیم‪.‬‬ ‫رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار با بیان اینکه‬ ‫وقفه ای در راس��تای اجرایی ش��دن این تصمیم ایجاد‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬از مرکز پژوهش سازمان بورس درخواست‬ ‫کردیم تا در خصوص تغییر دامنه نوس��ان تحقیقاتی‬ ‫را به صورت اساس��ی انجام دهد و در نهایت براساس‬ ‫تغییر دامنه نوسان قطعی است‬ ‫مطالعات و بررسی های انجام شده یک طرح کامل در‬ ‫این زمینه ارائه شود تا تضمین کننده بهترین حالت در‬ ‫خصوص دامنه نوسان و به نفع بازار باشد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬قاعدتا این مطالعه باید جوابگوی س��واالتی‬ ‫مانن��د اینکه ای��ا با افزایش دامنه نوس��ان به مثبت و‬ ‫منف��ی ‪ ۱۰‬درصد یا ‪ ۱۵‬درصد زمینه ایجاد تعادل در‬ ‫معام�لات بازار و ارتقای عملکرد و کارایی بازار فراهم‬ ‫می شود یا خیر؟ باشد‪.‬‬ ‫دهق��ان دهنوی با تاکید بر اینکه در این زمینه باید‬ ‫برنامه ریزی های درس��تی انجام ش��ود تا ش��اهد تاثیر‬ ‫منفی ان بر معامالت بازار نباشیم‪ ،‬گفت‪ :‬با تکمیل ان‬ ‫طرح‪ ،‬یک نقش��ه راه و هدف مطلوب در این خصوص‬ ‫در اختیار خواهیم داش��ت‪ ،‬قاعدتا برای رسیدن به ان‬ ‫نقط��ه و نیز جلوگی��ری از ایجاد ش��وک در معامالت‬ ‫ب��ازار بای��د دامنه نوس��ان به ص��ورت تدریجی تغییر‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه در‬ ‫این نقش��ه راه به عنوان مثال ممکن اس��ت به صورت‬ ‫ماهانه نیم یا یک درصد دامنه نوس��ان را تغییر دهیم‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬اول بای��د اجازه بدهی��م این مطالع��ه و مدل‬ ‫کامل ش��ود و به اندازه کافی در معرض ارزیابی و نقد‬ ‫صاحب نظران قرار بگیرد‪ ،‬بعد از ان هم ممکن اس��ت‬ ‫ای��ن اق��دام نیازمند ایجاد برخ��ی از تغییرات بر روی‬ ‫سامانه معامالت باشد که باید برنامه ریزی های الزم در‬ ‫زمینه این تغییرات انجام شود تا بتوان در مدت ‪ ۶‬ماه‬ ‫یا یک س��ال تغییرات مدنظر بر روی دامنه نوسان را‬ ‫اجرایی کنیم و به هدف مشخص شده برسیم‪.‬‬ ‫او اظهارک��رد‪ :‬ب��ه طور حتم دامنه نوس��ان با تغییر‬ ‫همراه می ش��ود و معامالت بورس ب��ر روی این دامنه‬ ‫نوسان کنونی مثبت و منفی ‪ 5‬درصد متوقف نخواهد‬ ‫ماند‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬با شتاب گرفتن روند نزولی‬ ‫ش��اخص بورس‪ ،‬تصمیمات مهمی از سوی مسئوالن‬ ‫حاضر در بازار س��رمایه برای کاهش نوسان های ایجاد‬ ‫ش��ده در بازار‪ ،‬کاهش ترس سهامداران از تداوم روند‬ ‫نزولی بازار و جبران ضرر و زیان های سهامداران اعمال‬ ‫ش��د که در این راس��تا تغییر دامنه نوس��ان بورس از‬ ‫منفی و مثبت ‪ 5‬به مثبت ‪ ۶‬و منفی ‪ 2‬تاثیرگذارترین‬ ‫تصمیمی ب��ود که در میان مصوبه های ش��ورای عالی‬ ‫بورس قرار داش��ت‪ .‬به دنب��ال تصمیمات جدید اتخاذ‬ ‫ش��ده‪ ،‬در جلس��ه (‪ ۱۸‬بهمن ماه ‪ ) ۹۹‬ش��ورای عالی‬ ‫بورس مقرر شد تا از ‪ ۲۵‬بهمن ماه دامنه نوسان خرید‬ ‫و ف��روش س��هام از مثب��ت و منفی ‪ 5‬ب��ه منفی ‪ ۲‬تا‬ ‫مثب��ت ‪ ۶‬درصد تغییر کند‪ .‬با اجرای چنین مصوبه ای‬ ‫در بازار بیش��تر کارشناسان اظهارنظرهای مختلفی را‬ ‫نسبت به این تصمیم شورای عالی بورس مطرح کردند‬ ‫و معتقد به حذف دامنه نوس��ان بورس برای ایجاد هر‬ ‫چه زودتر تعادل در معامالت بازار بودند و بارها اعالم‬ ‫کردند که بازار برای انکه بتواند هر چه زودتر به روند‬ ‫واقعی خ��ود بازگردد باید اقدام به ح��ذف یا افزایش‬ ‫دامنه نوس��ان کند تا م��دت اصالح زمانی ش��اخص‬ ‫ب��ورس به زمان کوتاه تری تبدیل ش��ود‪ .‬بعد از مطرح‬ ‫شدن چنین نظراتی از س��وی فعاالن حاضر در بازار‪،‬‬ ‫گمانه زنی هایی برای تغییر دوباره دامنه نوسان بورس‬ ‫به مثبت و منفی ‪ ۶‬ش��نیده ش��د که ای��ن امر منجر‬ ‫به ترس سهامداران و ش��تاب در روند نزولی شاخص‬ ‫بورس در بازار ش��د‪ ،‬این در حالی است که این اقدام‬ ‫ب��ه مرحله اجرا نرس��ید و خبر موثق��ی از ان در بازار‬ ‫منعکس نش��د‪ .‬با ایجاد ش��ک و تردید سهامداران در‬ ‫ب��ورس از ضرر و زیان های احتمال��ی و ایجاد هیجان‬ ‫برای خروج از این بازار‪ ،‬بار دیگر تکلیف دامنه نوسان‬ ‫برای مدتی معین از سوی هیات مدیره سازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار مش��خص ش��د و اعضای هیات مدیره‬ ‫س��ازمان بورس و اوراق بهادار اقدام ب��ه تغییر دوباره‬ ‫دامن��ه نوس��ان از منفی دو تا مثب��ت ‪ ۶‬به منفی ‪ 3‬تا‬ ‫مثبت ‪ ۶‬کردند‪.‬‬ ‫براس��اس وع��ده داده ش��ده‪ ،‬دامنه نوس��ان از روز‬ ‫چهارش��نبه (یک اردیبهشت ماه) تغییر کرد و مطابق‬ ‫مصوب��ه هیات مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار‬ ‫دامنه نوسان نرخ سهام در کلیه نمادهای معامالتی در‬ ‫بورس تهران و بازارهای اول و دوم فرابورس به مثبت‬ ‫‪ ٦‬و منفی ‪3‬درصد تغییر کرد‪.‬‬ ‫با توجه به تغییرات ایجاد ش��ده در دامنه نوسان اما‬ ‫طب��ق اعالم قبلی با تصمیم جدید س��ازمان بورس و‬ ‫طبق مصوبه ش��ورای عالی بورس مبن��ی بر لغو دامنه‬ ‫نوس��ان نامتقارن و عادی معامالت سهام شرکت های‬ ‫بورس��ی و فرابورس��ی بعد از ‪ 4‬ماه از روز ش��نبه (‪۲۵‬‬ ‫اردیبهشت ماه) دامنه نوس��ان نرخ در کلیه نمادهای‬ ‫‪ ۲‬ب��ازار معام�لات ب��ورس ته��ران در دامن��ه مثبت‬ ‫و منف��ی ‪ ۵‬درص��د و دامن��ه نوس��ان صندوق ه��ای‬ ‫قاب��ل معامله ب��ه مثب��ت و منفی ‪ ۱۰‬درص��د تغییر‬ ‫پیدا کرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن 656

روزنامه روزگار معدن 656

شماره : 656
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه روزگار معدن 655

روزنامه روزگار معدن 655

شماره : 655
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه روزگار معدن 654

روزنامه روزگار معدن 654

شماره : 654
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه روزگار معدن 653

روزنامه روزگار معدن 653

شماره : 653
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه روزگار معدن 652

روزنامه روزگار معدن 652

شماره : 652
تاریخ : 1400/05/02
روزنامه روزگار معدن 651

روزنامه روزگار معدن 651

شماره : 651
تاریخ : 1400/04/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!