هفته نامه روزگار معدن شماره 294 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه روزگار معدن شماره 294

صفحه بعد

هفته نامه روزگار معدن شماره 294

هفته نامه روزگار معدن شماره 294

‫روزنامه اقتصادی معدن و صنایع معدنی ایران‬ ‫تا پایان سال تمام‬ ‫دیگ های المهدی‬ ‫وارد مدار تولید‬ ‫می شوند‬ ‫ضعف فناوری مانع‬ ‫رشد عناصر نادر‬ ‫خاکی است‬ ‫سه شنبه‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ 12‬اذر ‪ 6 1398‬ربیع الثانی ‪ 3 1441‬دسامبر ‪ 2019‬سال دوم شماره ‪8 294‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫یادداشت ها‬ ‫از حرف تا عمل‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫بازیافتی مهم‬ ‫با انرژی کمتر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫در ایین رونمایی از طرح جامع سیستم های یکپارچه شرکت ملی صنایع مس ایران اعالم شد‬ ‫افتتاح ‪ ۳۱۰‬میلیون یورو پروژه مس تا پایان سال‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫روی زشت معدن‬ ‫به زمین است‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫گزارش‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫کودلکو در میانه‬ ‫شکاف دولت و ملت‬ ‫در ایین رونمایی از طرح جامع سیستم های یکپارچه شرکت ملی صنایع مس ایران مطرح شد‬ ‫اخبار‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪ 1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪294‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫دبیرکل انجمن کشتیرانی خبر داد‪:‬‬ ‫کاهش تعرفه دیرکرد‬ ‫توقف کانتینر در ایران‬ ‫برگزاری دوره اموزشی‬ ‫ارزیابی چرخه حیات‬ ‫در محیط زیست‬ ‫ایمیدرو دوره اموزشی دو روزه ارزیابی چرخه‬ ‫حیات در محیط زیست را برگزار کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان توس��عه‬ ‫و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدن��ی ای��ران‪،‬‬ ‫مدیریت ایمنی‪ ،‬بهداشت‪ ،‬محیط زیست و انرژی‬ ‫ایمی��درو دوره اموزش��ی ارزیاب��ی چرخه حیات‬ ‫در محیط زیس��ت را برای مدیران و کارشناسان‬ ‫واحدهای تابعه برگزار کرد‪.‬‬ ‫در ای��ن دوره اموزش��ی‪ ،‬موضوعاتی همچون‬ ‫«جایگاه چرخه عمر در مدیریت محیط زیست»‪،‬‬ ‫«ارتباط ای��زو ‪ ۱۴۰۰۰‬با چرخه عمر»‪« ،‬ارزیابی‬ ‫جنبه ه��ا‪ ،‬پیامده��ا و چرخه عم��ر»‪« ،‬الزامات‬ ‫چرخه عمر بر مبنای اس��تاندارد ایزو ‪،»۱۴۰۰۰‬‬ ‫«فرایند چرخ��ه عمر» و «نتای��ج چرخه عمر و‬ ‫ادغام در ایزو» برای شرکت کنندگان تشریح شد‪.‬‬ ‫م��درس این دوره اموزش��ی‪ ،‬دکتر ضیاءالدین‬ ‫الماسی‪ ،‬متخصص محیط زیست بود‪.‬‬ ‫راه اندازی‬ ‫کارخانه فوالدسازی‬ ‫شماره ‪ ۳‬فوالد خراسان‬ ‫ب��ه گ��زارش روزگار مع��دن‪ ،‬مدیرعامل فوالد‬ ‫خراس��ان در حاش��یه ش��انزدهمین نمایش��گاه‬ ‫بین المللی متال��ورژی و صنایع فلزی ایران و در‬ ‫نشس��تی با خبرن��گاران از اولویت های پیش رو‬ ‫فوالد خراسان نام برد‪.‬‬ ‫کس��ری غف��وری از جدی��ت بیش��تری برای‬ ‫راه اندازی طرح ‪ ۲.۵‬میلیون تنی کنسانتره سنگ‬ ‫اهن س��نگان خب��ر داد و اف��زود‪ :‬از برنامه های‬ ‫میان مدت ما راه اندازی فوالدس��ازی شماره ‪ ۳‬و‬ ‫همچنی��ن کاهش بهای بیش��تر در خط تولید و‬ ‫بومی سازی است‪.‬‬ ‫فوالد خراس��ان با حض��ور در این نمایش��گاه‬ ‫و ایج��اد غرفه در کن��ار دیگر صاحب��ان صنایع‬ ‫فوالدی فضای مناس��بی برای جذب متخصصان‪،‬‬ ‫س��رمایه گذاران‪ ،‬صنعتگران داخلی و خارجی در‬ ‫تمامی زمینه های مرتبط با موضوع نمایشگاه اعم‬ ‫از ریخته گری‪ ،‬صنایع معدنی‪ ،‬کوره های صنعتی‬ ‫را فراهم کرده بود‪.‬‬ ‫محبوبه ناطق‪:‬‬ ‫روز یکشنبه با حضور خداداد غریب پور رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو و اردش��یر س��عدمحمدی‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ملی م��س ای��ران از طرح‬ ‫یکپارچه س��ازی سیس��تم های اطالعاتی شرکت‬ ‫ملی صنایع مس ایران رونمایی شد‪.‬‬ ‫در ای��ن مراس��م و در حاش��یه ان مدیرعامل‬ ‫شرکت مس خبر از افزایش ‪ ۳۰‬درصدی سرمایه‬ ‫این ش��رکت و برگزاری مجمع فوق العاده در این‬ ‫باره داد که به زودی عملیاتی می شود‪ .‬همچنین‬ ‫رئیس هی��ات عامل ایمیدرو از ب��ه بهره برداری‬ ‫رس��یدن ‪ ۳۱۰‬میلیون یورو طرح این شرکت تا‬ ‫پایان سال خبر داد‪.‬‬ ‫‹ ‹شرکت مس صنعتی پیشرو است‬ ‫رئی��س هی��ات عام��ل‬ ‫ایمی��درو در ای��ن ایی��ن‬ ‫گف��ت‪ :‬امس��ال ‪۳۰‬درصد‬ ‫صادرات کشور را صادرات‬ ‫م��واد معدن��ی و صنای��ع‬ ‫معدنی تشکیل می دهد و‬ ‫این یعنی اینکه این بخش سهم مهمی در تامین‬ ‫ارز مورد نیاز کشور دارد‪.‬‬ ‫خ��داداد غریب پور با بیان اینک��ه البته بخش‬ ‫معدن و صنایع معدنی در صادرات پیشتاز است‪،‬‬ ‫به وی��ژه اینکه اکتش��افات نیز ب��ه کمک امده‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ظرفیت بخش معدن در حال تکثیر‬ ‫است‪ .‬شرکت مس نیز در حال توسعه اکتشافات‬ ‫خود در سرچش��مه و سونگون است و پهنه های‬ ‫جدیدی در سیستان و بلوچستان در دست دارد‪.‬‬ ‫منابع حاصل از سود ش��رکت مس با اکتشافات‬ ‫جدید‪ ،‬صرف توس��عه در این حوزه خواهد ش��د‬ ‫چرا که این ش��رکت منابع مورد نیاز توس��عه را‬ ‫خود تامین می کند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در کن��ار ایجاد ش��فافیت در‬ ‫ش��رکت مس با یک سیس��تم جامع اطالعاتی‪،‬‬ ‫همزمان این ش��رکت در حال تکثیر و توس��عه‬ ‫ح در‬ ‫اس��ت‪ .‬در این رابطه ‪ ۱۱۰‬میلیون دالر طر ‬ ‫سفر اخیر رئیس جمهوری به کرمان‪ ،‬افتتاح شد‬ ‫و ‪ ۳۱۰‬میلی��ون یورو طرح نیز تا پایان س��ال به‬ ‫بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در ادامه در پاس��خ‬ ‫به این سوال که برای افزایش سرمایه در شرکت‬ ‫مس‪ ،‬طرح های خاصی تعریف شده؟ گفت‪۱.۸ :‬‬ ‫میلیارد یورو طرح برابر با ‪ ۱۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫پروژه تعریف کردیم که تا سال ‪ ۱۴۰۲‬قرار است‬ ‫عملیاتی ش��ود‪ .‬این بدین معنا است که شرکت‬ ‫مس راه درخشانی را برای توسعه در پیش دارد‬ ‫و مصمم هستیم این اتفاق رخ دهد‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان‬ ‫اینک��ه در جاهایی به فناوری ه��ای روز دنیا نیاز‬ ‫است گفت‪ :‬سعی ما بر این است که این طرح ها‬ ‫از محل منابع داخلی ش��رکت تامین ش��ود نه از‬ ‫طری��ق فاینانس‪ .‬با این حال ش��رکت ملی مس‬ ‫توانایی باالیی در زمینه فنی دارد‪.‬‬ ‫وی در رابط��ه با ل��زوم بازنگ��ری در عوارض‬ ‫صادراتی برخ��ی مواد معدنی گف��ت‪ :‬در زمینه‬ ‫رف��ع ع��وارض صادراتی بر کنس��انتره مس‪ ،‬هم‬ ‫ات��اق فکر مع��دن و هم وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت نظر مثبتی دارند چرا که کنسانتره مس‬ ‫محصولی صادراتی اس��ت و نیاز داخلی محسوب‬ ‫نمی ش��ود البته امیدواریم روزی ظرفیت مصرف‬ ‫این میزان کنس��انتره در ش��رکت مس به وجود‬ ‫بیای��د اما مادامی که محصولی در کش��ور زمینه‬ ‫مصرف ندارد و مازاد است باید زمینه صادراتش‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫غریب پ��ور با تاکید بر رعایت ایمنی در معادن‬ ‫گف��ت‪ :‬یکی از سیاس��ت های ایمیدرو ش��ناخت‬ ‫نق��اط ضعف و ق��وت در این زمینه اس��ت و بر‬ ‫نظارت مداوم در حوزه اچ اس ای‪ ،‬تامین تجهیزات‬ ‫ایمنی و اموزش تاکید زیادی دارد‪ .‬در این رابطه‬ ‫ممیزی های��ی صورت می گی��رد و ایمیدرو قصد‬ ‫دارد کمیت��ه ایمنی معادن را بیش از پیش فعال‬ ‫کند‪ .‬به ویژه درمورد معادنی که واگذار می شوند‬ ‫الزم است در زمینه ایمنی نظارت بیشتری شود‪.‬‬ ‫البته ش��رکت مس در زمینه ایمنی خود صاحب‬ ‫سبک است‪.‬‬ ‫غریب پ��ور در بخش دیگری از س��خنان خود‬ ‫و در پاس��خ به این س��وال که با ادامه تحریم ها‬ ‫می توانی��م صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی‬ ‫را با همین قوت ادامه دهیم؟ گفت‪ :‬انچه مسلم‬ ‫اس��ت امس��ال و در ش��رایطی که دو بار تحریم‬ ‫ش��دیم در ‪ ۶‬ماه��ه اول به اندازه کل س��ال ‪۹۷‬‬ ‫صادرات داشتیم‪.‬‬ ‫این یعنی اینکه مدیریت ش��رکت ملی مس و‬ ‫همکارانشان عملکرد موفقی داشتند و امیدواریم‬ ‫این موفقیت ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به سوال روزگار معدن در رابطه‬ ‫ب��ا اینکه حمایت ش��رکت ملی م��س از معادن‬ ‫کوچک مس از اغاز طرح احیای معادن کوچک‬ ‫و متوس��ط چگونه بوده؟ تصریح کرد‪ :‬این برنامه‬ ‫در م��ورد مع��ادن کوچک مس عملیاتی ش��ده‬ ‫تولی��د اسیدفس��فریک از اسیدس��ولفوریک نیز‬ ‫گف��ت‪ :‬در راس��تای راه ان��دازی ظرفی��ت ‪۱۲۰‬‬ ‫هزارت��ن در خاتون اب��اد و ‪ ۲۸۰‬ه��زار ت��ن در‬ ‫سرچش��مه قطع��ا نی��از به انج��ام پروژه اس��ید‬ ‫سولفوریک داشتیم که طرح تولید ‪ ۶۱۰‬هزارتن‬ ‫ان دو هفت��ه پیش در س��فر رئیس جمهوری به‬ ‫بهره برداری رس��ید و عملی��ات راه اندازی پروژه‬ ‫اسید خاتون اباد نیز با راه اندازی کوره جدید ان‬ ‫تا ماه اینده ش��کل می گیرد‪ .‬در مجموع بالغ بر‬ ‫یک میلیون تن اس��ید در سال تولید می کنیم و‬ ‫برای تبدیل اسید سولفوریک به اسید فسفریک‬ ‫که م��اده ای با ارزش افزوده باالتر و یکی از مواد‬ ‫پرمصرف بزرگ در دنیا است و با توجه به منابع‬ ‫دیگر فسفات در ایران‪ ،‬احداث این کارخانه را در‬ ‫دستور کار قرار دادیم تا با کمک بخش خصوصی‬ ‫و حمایت ش��رکت مس تبدیل اسید سولفوریک‬ ‫به اسید فسفریک در کشور امکان پذیر شود‪.‬‬ ‫وی با بی��ان اینکه در این راس��تا زمین مورد‬ ‫نیاز ای��ن کارخانه در بندرعباس توس��ط بخش‬ ‫خصوصی خریداری شده و انشاهلل در گام بعدی‬ ‫تبدیل اسیدفس��فریک به کود فسفاته عملیاتی‬ ‫می شود گفت‪ :‬س��االنه ‪۷۵۰‬هزارتن کود فسفاته‬ ‫وارد می کنیم و ارز خارج می شود‪ .‬این در حالی‬ ‫اس��ت که راه اندازی کارخانه تولید کود فسفاته‬ ‫س��رمایه گذاری بزرگی نیاز ندارد و امیدواریم در‬ ‫گام بعدی نیاز کش��ور به این ماده پرمصرف در‬ ‫بخش کشاورزی برطرف شود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنانش به اقدامات‬ ‫شرکت مس درباره مولیبدن اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫در کش��ور بی��ش از ‪ ۳۵‬هزارت��ن ظرفیت تولید‬ ‫اکس��ید مولیبدن و فراورده های ان وجود دارد‪.‬‬ ‫ما نیز بیش از ‪ ۷‬هزارتن مولیبدن تولید می کنیم‬ ‫ک��ه به نوعی تولید ان را در بین کارخانه هایمان‬ ‫تقس��یم کرده ای��م‪ .‬از ط��رف دیگ��ر مولیب��دن‬ ‫متقاضی زیادی دارد و درامد و س��ود خوبی هم‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ملی مس اف��زود‪ :‬ما معدنی هم به‬ ‫نام نوچون در کنار معدنی مس سرچشمه داریم‬ ‫که مولیبدن باالتری نس��بت به س��ایر معادن ما‬ ‫دارد و با مطالعاتی که در دس��ت اقدام داریم به‬ ‫دنبال احداث کارخانه کنس��انتره مس و در کنار‬ ‫ان کارخانه مولیبدن هس��تیم تا بتوانیم تقاضای‬ ‫بازار صادراتی را بیش از پیش فراهم کنیم‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫دبیرکل انجمن کشتیرانی اعالم کرد‪ :‬با توافق‬ ‫صورت گرفته با شرکت های خارجی تعرفه ارزی‬ ‫دیرکرد توق��ف کانتینر این ش��رکت ها در ایران‬ ‫کاه��ش خواهد یاف��ت که این مس��ئله منجر به‬ ‫کاهش هزینه فرایند واردات برای کشور می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬مس��عود پلمه در نشس��ت‬ ‫خب��ری اظهار کرد‪ :‬پس از خروج امریکا از برجام‬ ‫بسیاری از شرکت های کشتیرانی خارجی حضور‬ ‫خ��ود در اب های ای��ران را متوق��ف کردند و ما‬ ‫در ماه های گذش��ته تالش کردی��م تعرفه توقف‬ ‫کانتین��ر در ایران را تغییر دهیم تا هیجان جدید‬ ‫به این بازار وارد نشود‪ .‬با این وجود در هفته های‬ ‫گذش��ته با تداوم مذاک��رات دو طرفه توافق ما با‬ ‫شرکت های خارجی به این جا رسیده که هزینه‬ ‫دیرکرد توقف کانتینرها براساس فرمول سال های‬ ‫قبل اجرایی شود‪.‬‬ ‫وی درباره ابع��اد این توافق جدید توضیح داد‪:‬‬ ‫در س��ال های گذش��ته مبنای ارزی‪ ،‬نرخ تسعیر‬ ‫پ��ول مل��ی ب��ود و ارزی در این رابط��ه وصول‬ ‫نمی ش��د‪ .‬با توجه به اینکه در فضای بین المللی‬ ‫تعامالت براس��اس دالر انجام می شود‪ ،‬در توافق‬ ‫جدی��د بنا را ب��ر همین موضوع گذاش��تیم تا از‬ ‫صدور تعرفه های متعدد جلوگیری شود‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن کشتیرانی ابراز امیدواری کرد‬ ‫با این تصمی��م بخش قابل توجهی از هزینه های‬ ‫توقف کانتینر کاهش یابد و این مسئله بر هزینه‬ ‫واردات کشور نیز تاثیر مثبت داشته باشد‪.‬‬ ‫پلمه درب��اره اخرین می��زان کانتینرهای وارد‬ ‫ش��ده به کشور نیز گفت‪ :‬تا پایان ابان ماه حدودا‬ ‫ی��ک میلی��ون و ‪ ۹‬هزار ‪ tiu‬کانتین��ر ورودی به‬ ‫کش��ور داش��ته ایم و پیش بینی ما این است که‬ ‫تا پایان س��ال این عدد ت��ا ‪ ۱.۵‬میلیون ‪ tiu‬نیز‬ ‫افزایش پیدا کنند‪.‬‬ ‫وی پیش بین��ی کرد براس��اس مذاکرات انجام‬ ‫ش��ده میان دو طرف از ف��ردا توافق جدید برای‬ ‫محاسبه تعرفه دیرکرد کانتینرها به اجرا در بیاید‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۳۱۰‬میلیون یورو پروژه مس تا پایان سال‬ ‫شرکت ملی مس تصمیم گرفت برنامه ای که قابلیت ارتقا‬ ‫و انطباق با سایر صنایع معدنی داشته باشد را تعریف‬ ‫کند؛ در این راستا نیاز داشتیم نرخ تمام شده را در‬ ‫بخش معدن و کنسانتره‪ ،‬ذوب و پاالیش به تفکیک و با‬ ‫یک نگاه در هرسه مجتمع داشته باشیم‬ ‫اس��ت‪ .‬البته ش��رکت ملی مس از گذشته سبک‬ ‫خاص خود را دررابطه با معادن کوچک داش��ته‬ ‫اس��ت و با طرح احیا مع��ادن کوچک این برنامه‬ ‫فعال تر ش��ده و می ت��وان گفت در ای��ن زمینه‬ ‫ش��رکت ملی مس پیشرو اس��ت‪ .‬سیاست ما در‬ ‫شرکت مس بدین گونه است که در معادن بزرگ‬ ‫خود شرکت ملی مس ورود کرده و برای معادن‬ ‫کوچک نیز بخش خصوصی با قراردادهای معین‬ ‫از انها بهره برداری می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش ‪ ۳۰‬درصدی سرمایه مس‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی مس‬ ‫در باره طرح یکپارچه سازی‬ ‫سیس��تم های اطالعات��ی‬ ‫ش��رکت مل��ی صنایع مس‬ ‫ایران توضی��ح داد و گفت‪:‬‬ ‫ای��ن س��امانه در راس��تای‬ ‫هوشمندسازی سیستم های مالی برنامه ریزی شده‬ ‫تا بتواند شفاف س��ازی کرده و ابزار تصمیم س��ازی‬ ‫سریع تری در اختیار مدیر یک مجموعه قرار گیرد‪.‬‬ ‫اردشیر س��عدمحمدی افزود‪ :‬در همین راستا‬ ‫ش��رکت ملی مس تصمیم گرف��ت برنامه ای که‬ ‫قابلیت ارتق��ا و انطباق به س��ایر صنایع معدنی‬ ‫داش��ته باش��د را تعریف کند؛ در این راستا نیاز‬ ‫داش��تیم نرخ تمام ش��ده را در بخ��ش معدن و‬ ‫کنس��انتره‪ ،‬ذوب و پاالی��ش را ب��ه تفکیک و با‬ ‫یک نگاه در هرس��ه مجتمع داش��ته باش��یم به‬ ‫ای��ن مفهوم ک��ه از نظر نحوه محاس��به ‪ ،‬معدن‬ ‫سرچش��مه با س��ونگون و میدوک ب��ا یک نگاه‪،‬‬ ‫مقایسه شده و حس��ابداری انها انجام گیرد‪ ،‬در‬ ‫حقیق��ت به صورت انالین نرخ تمام ش��ده را در‬ ‫هر ‪ ۳‬ش��رکت داشته باش��یم‪ .‬به طور مثال اگر‬ ‫شرکت بخواهد بداند در خرداد ماه سال ‪ ۹۸‬چه‬ ‫شرایطی در فروش اتفاق افتاده‪ ،‬چه خریدارانی‪،‬‬ ‫از کدام کارخانه‪ ،‬نرخ ال ام ای ان زمان چه بوده‪،‬‬ ‫ب��ا چه کش��تی و از طریق کدام بندر بار ش��ده‪،‬‬ ‫چه زمانی رس��یده و ‪ ...‬در لحظه قابل دس��ترس‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اطالعات دقیق و به روز در مورد‬ ‫نرخ تمام ش��ده‪ ،‬گزارش ها و تحلیل ها در زمینه‬ ‫موضوع ه��ای بازرگانی‪ ،‬کدینگ انبار و موجودی‬ ‫ان‪ ،‬مواد مورد نی��از در انبار‪ ،‬تامین قطعات و‪....‬‬ ‫ابزارهایی هس��تند که اجازه می دهند یک مدیر‬ ‫بهتر و سریع تر تصمیم بگیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل مل��ی مس در ادام��ه تصریح کرد‪:‬‬ ‫برنامه این س��امانه هوش��مند توس��ط نیروهای‬ ‫داخل��ی ش��رکت در سرچش��مه‪ ،‬می��دوک‪،‬‬ ‫س��ونگون‪ ،‬و همچنین نیروهای نخبه از بهترین‬ ‫دانشگاه های ایران نوشته شده به نحوی که انها‬ ‫توانس��تند بک برنامه جامع نرم افزاری را در این‬ ‫رابطه و برای نخس��تین بار در کش��ور بنویسند؛‬ ‫امیدواری��م این س��امانه که امروز بخش��ی از ان‬ ‫رونمایی ش��د تا اردیبهش��ت سال ‪ ۹۹‬برای کل‬ ‫مجموع��ه اجرایی ش��ود و بخش ه��ای مختلف‬ ‫ان ب��ه همدیگر لینک ش��ده و قابلی��ت کنترل‬ ‫مجموع��ه ب��رای سیس��تم پیاده س��ازی ش��ود‪،‬‬ ‫ضمن اینکه به زودی ش��رکت های زیرمجموعه‬ ‫مس هم به این س��امانه متصل خواهند ش��د و‬ ‫قابلیت ارزیابی و تحلیل در این شرکت ها فراهم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی در ادامه بیان ک��رد‪ :‬همچنین‬ ‫در دستور کار بعدی موضوع «ای دی گاورمنت»‬ ‫را خواهی��م داش��ت ت��ا بتوانیم قابلی��ت قیاس‬ ‫رفتاری مان را به لحاظ فنی با تمام ش��رکت های‬ ‫هم نوع خود در دنیا داش��ته باش��یم و از اخرین‬ ‫فناوری ه��ای روز در دنی��ا در بخ��ش مس بهره‬ ‫بگیریم و وضعیت مان را با ش��رایط روز دنیا ارتقا‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ به این س��وال روزگار معدن که‬ ‫این س��امانه چه جایگاهی در بین مش��تری های‬ ‫خارج��ی و در بخ��ش صادرات ش��رکت خواهد‬ ‫داشت؟ گفت‪ :‬نکته حایز اهمیت در این بین این‬ ‫اس��ت که در گام بعدی ک��ه «ای دی گاورمنت»‬ ‫اس��ت‪ ،‬تم��ام ش��رکت های خریدار‪ ،‬فروش��نده‪،‬‬ ‫نح��وه خرید‪ ،‬کیفیت‪ ،‬قیمت ها و ش��رایط بهینه‬ ‫تصمیم سازی در دنیا را رصد می کنیم و مجموع‬ ‫این اطالعات به مدیریت می تواند کمک کند که‬ ‫در چه بع��د زمانی و چه ش��رایطی با چه اخبار‬ ‫و اطالعات��ی بهتری��ن تصمیم را ب��رای بهترین‬ ‫خرید بگیرد‪ .‬امروز دنیا‪ ،‬دنیای اطالعات است و‬ ‫جمع اوری اطالعات به پیاده سازی یک سیستم‬ ‫کامل و جامع نیاز دارد‪.‬‬ ‫شرایط دیگر مثل گذشته نیست که یک مدیر‬ ‫در حیط��ه داخل��ی خود تصمیم س��ازی کند به‬ ‫همین منظور ناچاریم این س��امانه را راه اندازی‬ ‫کنیم تا بتوانیم خود را با شرکت های بزرگ دنیا‬ ‫تطبیق دهیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی مس در ادامه در باره‬ ‫پی��ام راه اندازی این س��امانه برای س��هامداران‬ ‫گفت‪ :‬از انجایی که این سیس��تم براساس مدل‬ ‫رفت��ار می کند و اس��ناد حس��ابداری از مداخله‬ ‫انس��انی خارج است در شفاف س��ازی اطالعات‬ ‫برای سهامداران بسیار حایز اهمیت است‪ .‬برای‬ ‫سهامداران بزرگ ش��رکت که می خواهند رفتار‬ ‫مالی ش��رکت و انالین بودن ان را ارزیابی کنند‬ ‫بسیار مهم است‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی افزود‪ :‬البته م��ا طبق مدلی که‬ ‫س��ازمان بورس طراحی کرده هر ماهه رفتارمان‬ ‫را ب��ه لحاظ تولید و فروش روی سیس��تم کدال‬ ‫قرار می دهیم و س��هامداران مشاهده می کنند؛‬ ‫اینک��ه این اع��داد قابلیت اطمینان بخش��ی به‬ ‫سهامداران دارد مهم است‪ .‬اینکه شرکت توسط‬ ‫سیس��تم اداره می ش��ود نه فرد به س��هامداران‬ ‫اطمینان می دهد‪.‬‬ ‫وی بی��ان ک��رد‪ :‬البت��ه س��هامداران در حال‬ ‫حاضر در این سیس��تم به اطالعات دسترس��ی‬ ‫ندارند اما مطمئن باش��ید تا زم��ان تکمیل این‬ ‫س��امانه‪ ،‬امور س��هام ه��م این سیس��تم متصل‬ ‫خواه��د ش��د و به تم��ام رفتارهای ش��رکت به‬ ‫لحاظ پرداخت سود س��هام‪ ،‬زمان بندی و تعداد‬ ‫س��هام دسترسی خواهند داش��ت‪ .‬مشتریان هم‬ ‫می توانند به زودی از طریق این سامانه و قسمت‬ ‫ف��روش ان به درخواس��تهای خرید‪ ،‬ش��رایط و‬ ‫اطالعات مورد نیازش��ان دسترسی دقیق داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی هزینه تمام ش��ده اس��تقرار این سامانه را‬ ‫یک مس��ئله درون س��ازمانی عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫هزینه این اس��تقرار با پروژه های توسعه ای مس‬ ‫قاب��ل قیاس نیس��ت و در عین ح��ال مهم این‬ ‫اس��ت که توس��ط نیروهای ایرانی و متخصصین‬ ‫این اتف��اق دارد می افتد؛ این امر برای ش��رکت‬ ‫مل��ی مس که قص��د دارد در بین صنایع معدنی‬ ‫پرچمدار باش��د و رفتارش را به اس��تانداردهای‬ ‫بین المللی نزدیک کند حایز اهمیت است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوال دیگری ادامه داد‪ :‬خوبی‬ ‫راه اندازی این س��امانه این اس��ت ک��ه نیازی به‬ ‫پشتیبانی شرکت های خارجی ندارد البته ممکن‬ ‫اس��ت به مش��اور برای ارتقای سیستم نسبت به‬ ‫رفتاری که می خواهیم داشته باشیم نیاز داشته‬ ‫باشیم اما واقعیت این اس��ت که نیروهای نخبه‬ ‫ایرانی برنامه این س��امانه را نوشتند و خودشان‬ ‫هم می توانند ان را ارتقا بدهند‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی در بخش دیگری از سخنانش‬ ‫به افزایش س��هام در بورس اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ما به زودی ‪ ۳۰‬درصد افزایش س��هام در بورس‬ ‫خواهیم داشت که خوشبختانه توسط حسابرس‬ ‫تایید ش��ده و درصورتی که سازمان بورس ان را‬ ‫نهایی کند تا ‪ ۴۵‬روز دیگر مجمع فوق العاده ان‬ ‫را برگزار خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی همچنی��ن خبر از افزای��ش ظرفیت تولید‬ ‫ش��رکت مس به ‪۴۰۰‬هزارتن تا پایان س��ال داد‬ ‫و گفت‪ :‬این امر اتفاق بزرگی برای ما محس��وب‬ ‫می ش��ود و یک ش��اخص به ش��مار می رود‪ .‬در‬ ‫این راس��تا ظ��رف یک ماه ونیم این��ده ‪ ۴‬پروژه‬ ‫افتتاح خواهیم کرد که ش��امل کارخانه اکسیژن‬ ‫خاتون اباد با س��رمایه گذاری ‪ ۴۰‬میلیون یورو‪،‬‬ ‫انبار کنس��انتره مس در خاتون اباد‪ ،‬پروژه ذوب‬ ‫خاتون اباد است‪.‬‬ ‫م��ا در تیرم��اه امس��ال ک��وره خاتون اباد را‬ ‫ن��ه به ص��ورت «گرین فیل��د» بلکه ب��ه صورت‬ ‫«براون فیلد» یعنی به صورت تخریب و باس��ازی‬ ‫کامل انجام خواهیم داد‪ .‬در این فرایند ظرفیت‬ ‫کوره از ‪ ۸۰‬به ‪ ۱۲۰‬هزارتن افزایش پیدا خواهد‬ ‫ک��رد‪ .‬این امر ب��ا توجه به اینکه ظ��رف ‪ ۴‬ماه و‬ ‫نیم توس��ط نیروهای ایرانی اتفاق افتاده بی نظیر‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین انشاهلل تا اخر این هفته هیتاپ‬ ‫کوره جدید ش��روع و از یک دی ماه امسال شارژ‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی مس ایران ادامه داد‪:‬‬ ‫در بخش معادن نیز اکتش��افات خوبی داش��تیم‬ ‫که در اینده ای نزدی��ک درباره اعداد و ارقام ان‬ ‫دقیق تر صحبت خواهم کرد‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی در ادام��ه عنوان ک��رد‪ :‬درباره‬ ‫معادن کوچکتری مانند سریدون‪ ،‬باخشک‪ ،‬بندر‬ ‫هنزا‪ ،‬رزی و دلفا هم در حال تکمیل اکتش��افات‬ ‫هس��تیم و ذخای��ر خوبی هم تا کنون اکتش��اف‬ ‫کردیم و به دنب��ال ان پروژه های جدیدی برای‬ ‫فراوری تعریف می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬همچنی��ن ‪ ۴‬پ��روژه جدی��د‬ ‫کنسانتره نیز در حال کار داریم که شامل منطقه‬ ‫دره الو به ظرفیت ‪ ۱۵۰‬هزارتن اس��ت که تالش‬ ‫می کنی��م تا س��ال ‪ ۹۹‬افتتاح کنی��م‪ ،‬همچنین‬ ‫پروژه ‪ ۱۵۰‬هزارتنی دره زار اس��ت که امیدواریم‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۴۰۰‬افتتاح شود‪ ،‬پروژه ‪۱۵۰‬هزارتنی‬ ‫فاز ‪ ۲‬میدوک و فاز دوم سونگون با ظرفیت ‪۱۵۰‬‬ ‫هزارتن را نیز خواهیم داشت که ساخت کارخانه‬ ‫دره زار عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت ملی مس در همین راستا‬ ‫توضی��ح داد‪ :‬برای تامین خوراک این ‪ ۴‬کارخانه‬ ‫بای��د حجم عملیات معدنی خ��ود را نیز افزایش‬ ‫دهیم؛ درحال حاضر ش��رکت ملی مس در سال‪،‬‬ ‫‪ ۱۸۵‬میلیون تن عملیات معدنی از ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تن معدنکاری در کشور انجام می دهد که از این‬ ‫می��زان ‪ ۵۱‬میلی��ون ت��ن ماده معدن��ی و ‪۱۳۶‬‬ ‫میلیون تن باطله است‪.‬‬ ‫یعن��ی ‪ ۱۱‬درصد عملیات معدنکاری کش��ور‬ ‫در ش��رکت مل��ی م��س اتف��اق می افت��د و اگر‬ ‫می خواهی��م ظرفی��ت تولی��د را ب��اال ببریم این‬ ‫می��زان عملیات معدنی باید ارتق��ا پیدا کند‪ .‬در‬ ‫همین راس��تا با انعق��اد قراردادهای جدیدی در‬ ‫خ��ارج در حال تقویت ناوگان بارگیری و باربری‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫س��عدمحمدی درباره پروژه این شرکت برای‬ ‫‹ ‹هوشمند سازی سیستم ها‬ ‫ارم��ان حس��نی‪ ،‬مع��اون‬ ‫منابع انسانی و پشتیبانی‬ ‫ش��رکت مس نی��ز در این‬ ‫ایی��ن گف��ت‪ :‬از س��امانه‬ ‫نرم اف��زاری حوزه مالی که‬ ‫اولین محصول از سلس��له‬ ‫محص��والت مربوط ب��ه «طرح جامع سیس��تم‬ ‫نرم افزار یکپارچه» ش��رکت مس است رونمایی‬ ‫ش��د که با دس��ت های پرتوان کارشناسان گروه‬ ‫فاوا‪ ،‬طراح��ی‪ ،‬تولید و در دس��ترس قرارگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫حس��نی گف��ت‪ :‬ای��ن س��امانه در راس��تای‬ ‫سیاس��ت گذاری و تاکیدات مدیرعامل ش��رکت‬ ‫مس درخصوص لزوم هوشمندسازی سیستم ها‬ ‫و جری��ان ش��فاف و روان اطالعات در ش��رکت‬ ‫م��س در دس��تور کار این معاونت ق��رار گرفت‬ ‫و هم اکن��ون فاز نخس��ت این س��امانه با عنوان‬ ‫«سیس��تم حس��ابداری مالی» اماده راه اندازی و‬ ‫ارائه به حوزه های مرتبط شده است‪.‬‬ ‫حس��نی با تاکید بر این که ب��ا بهره برداری از‬ ‫این ط��رح گام مهمی در جهت شفاف س��ازی و‬ ‫بسترس��ازی برای کنترل پذیری هرچه بیش��تر‬ ‫تراکنش های مالی برداش��ته ش��ده است اظهار‬ ‫داش��ت‪ :‬رعایت یکپارچگی با سایر سیستم های‬ ‫مرتبط در س��طح فراینده��ای عملیاتی‪ ،‬انطباق‬ ‫حداکثری با نیاز کاربران و ذینفعان حوزه مالی‪،‬‬ ‫کاه��ش م��وازی کاری و تحت دس��ترس بودن‬ ‫و درعین ح��ال ام��ن بودن و همچنی��ن دخالت‬ ‫حداقل��ی نی��روی انس��انی در ورود اطالعات از‬ ‫مهم تری��ن مزیت های این سیس��تم جامع مالی‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون منابع انس��انی و پشتیبانی شرکت مس‬ ‫با تاکید بر امنیت باالی این سامانه گفت‪ :‬عالوه‬ ‫ب��ر این‪ ،‬سیس��تم جامع امکان یکپارچه س��ازی‬ ‫اطالعات در ش��رکت م��س را ک��ه از ارزوهای‬ ‫دیرینه شرکت بوده است فراهم می اورد‪ .‬ازاین رو‪،‬‬ ‫امکان س��رعت بخش��یدن به تصمیم گیری های‬ ‫اس��تراتژیک کوتاه مدت و بلندمدت را در حداقل‬ ‫زمان ممکن فراهم می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوش��بختانه شرکت مس در مسیر‬ ‫تح��ول در فراینده��ای کاری و فاصله گرفتن از‬ ‫نظام های س��نتی فرار گرفت��ه و با هدف افزایش‬ ‫بهره وری‪ ،‬شفافیت و رقابت پذیری‪ ،‬مکانیزاسیون‬ ‫اکث��ر فرایندهای خود را در چارچوب سیس��تم‬ ‫جام��ع در دس��تور کار ق��رار داده اس��ت ک��ه‬ ‫امیدواری��م با همکاری و هم��ت و همدلی همه‬ ‫همکاران محقق شود‪.‬‬ ‫حمایت مجلس از تولید کاالهای استراتژیک وارداتی‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر حمایت‬ ‫از صنایع فوالدی کشور در تولید محصوالت استراتژیکی نظیر‬ ‫نورد گرم‪ ،‬گفت‪ :‬حمایت از بخش خصوصی و صنایع فوالد یکی‬ ‫از کارهای اصلی مجلس است‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬عبداهلل رضیان‪ ،‬عضو کمیسیون صنایع‬ ‫و مع��ادن مجل��س ش��ورای اس�لامی در خص��وص حمای��ت‬ ‫مجلس از تولید کاالی اس��تتراتژیک وارداتی گفت‪ :‬دولت باید‬ ‫زیرس��اخت های حمای��ت از بخش های اس��تراتژیک صنعت را‬ ‫فراهم کند‪ .‬با اینکه مجلس نمی تواند راس��ا وارد شود اما دولت‬ ‫می تواند با ارائه الیحه از صنایع حمایت کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از راه های حمایت از صنایع استراتژیک دادن‬ ‫یاران��ه به انهاس��ت‪ .‬البته در این زمین��ه دولت باید به مجلس‬ ‫فش��ار بیاورد تا ش��رایط را مهیا کند و اگر نیاز به قانون گذاری‬ ‫نیز باش��د‪ ،‬مجلس دریغ نخواهد ک��رد‪ .‬وی با تاکید بر حمایت‬ ‫از صنایع فوالدی کشور در تولید محصوالت استراتژیکی نظیر‬ ‫نورد گرم‪ ،‬گفت‪ :‬حمایت از بخش خصوصی و صنایع فوالد یکی‬ ‫از کارهای اصلی مجلس اس��ت‪ .‬به طور مثال تولید محصوالتی‬ ‫نظیر الس��تیک خودرو و نورد گرم ک��ه در بدنه خودرو کاربرد‬ ‫دارد به طور مستقیم در اقتصاد کشور موثر است‪ .‬نماینده مردم‬ ‫قائم ش��هر در مجلس شورای اسالمی با تاکید بر نگاه حمایتی‬ ‫مجلس به صنعت فوالد س��ازی کشور‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ما با مشکالت‬ ‫صنایع بزرگی نظیر فوالد و خودروس��ازی اش��نا هس��تیم‪ .‬در‬ ‫زمینه رفع مشکالت برنامه ریزی ها به خصوص در الیحه بودجه‬ ‫کش��ور در حال انجام اس��ت‪ ،‬چراکه بیش��تر مشکالت صنایع‬ ‫بزرگ مربوط به بودجه است‪.‬‬ ‫وی در خصوص روند کن��د مجوز دادن به تولید محصوالت‬ ‫استراتژیک صنایع فوالد‪ ،‬گفت‪ :‬مجلس در زمینه اعطای سریع‬ ‫معدن‬ ‫مجوز به صنایع اس��تراتژیک‪ ،‬رایزنی هایی ب��ا وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت داش��ته و فش��ارهایی به وزارتخانه اورده است‬ ‫زیرا عمده مش��کالت صنایع مربوط به روند کند اعطای مجوز‬ ‫اس��ت‪ .‬این نماینده مجلس در خصوص سنگ اندازی برخی در‬ ‫تولید نورد گرم نیز تاکید کرد‪ :‬متاس��فانه وضعیت در خصوص‬ ‫خیلی از کاالهایی که مش��ابه خارجی دارند و اس��تراتژیک نیز‬ ‫هس��تند‪ ،‬اینگونه اس��ت‪ .‬بنابراین جلس��اتی با وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تج��ارت و تولیدکنندگان در جهت رفع این مش��کل‬ ‫برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪ 1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪294‬‬ ‫یادداشت‬ ‫از حرف تا عمل‬ ‫فرزاد اسدی‬ ‫رئیس خانه معدن استان گیالن‬ ‫راه های نرفته ایران در فراوری عناصر نادر‬ ‫ضعف فناوری مانع رشد عناصر نادر خاکی است‬ ‫‹ ‹استخراج عناصر نادر گران است‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت اکتش��اف س��ازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با تعریف‬ ‫عناصر ن��ادر خاکی گفت‪ :‬منظ��ور از عناصر نادر‬ ‫خاکی‪ ،‬عناصر ش��یمیایی است که مقدار انها در‬ ‫پوسته زمین کم است و تنها در برخی از کانی ها‬ ‫وجود دارند‪.‬‬ ‫محمدباق��ر دری‪ ،‬اف��زود‪:‬‬ ‫درواق��ع عناصر نادر خاکی‬ ‫‪ ۱۷‬عنصر را در برمی گیرد‬ ‫که در ج��دول مندلیف در‬ ‫گروه النتانیتها قرار دارند‪.‬‬ ‫همچنین خاک های نادر را‬ ‫می توان به دو گروه س��بک و سنگین تقسیم کرد‬ ‫محمدباقر دری‪ :‬عناصر نادر خاکی در سازندهای مختلف‬ ‫خاک با ویژگی های مختلف جای دارد؛ به طور مثال یک گروه‬ ‫رسوبات در اکتشافات ژئوشیمی استان یزد کشف شده اند‪.‬‬ ‫اما مسئله مهم این است که باید به استحصال انها توجه‬ ‫کرد که برای ما از نظر تکنیکی خیلی به صرفه نیست‬ ‫ب��ر این اس��اس از س��ال ها قبل‪ ،‬س��ازمان در‬ ‫طرح های اکتش��افی خود بر روی خاک های نادر‬ ‫مطالعه ک��رده و تاکنون ‪ ۲‬بار ط��رح اختصاصی‬ ‫برای این عناصر داشته است‪ .‬هم اکنون همکاران‬ ‫سازمان در کرج طرحی را مطالعه می کنند که به‬ ‫دنبال ان در حال اکتشاف و پی جویی این عناصر‬ ‫هس��تند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬ع�لاوه بر طرحی که در‬ ‫کرج داریم هر کار اکتش��افی که انجام می دهیم‬ ‫بررس��ی می کنی��م ک��ه ببینیم چ��ه عناصری را‬ ‫می توان شناسایی کرد‪.‬‬ ‫دری ب��ا اش��اره به اهمیت برداش��ت و فراوری‬ ‫عناص��ر ن��ادر گفت‪ :‬ای��ن عناصر در س��ازندهای‬ ‫مختل��ف با ویژگی ه��ای مختل��ف می تواند جای‬ ‫داشته باشد؛ به طور مثال یک گروه از این عناصر‬ ‫در رسوبات هستند که ما در اکتشافات ژئوشیمی‬ ‫در اس��تان یزد به انها برخوردیم‪ .‬اما مسئل ه مهم‬ ‫این اس��ت که باید به اس��تحصال انها توجه کرد‬ ‫قدم برداریم‪.‬‬ ‫عناص��ر نادر خاک��ی کاربرده��ای مختلفی در‬ ‫صنایع های ت��ک‪ ،‬هوا فضا‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬س��اخت‬ ‫باتری های نس��ل جدید و‪ ...‬دارند اما در کشور ما‬ ‫ب��ه دلیل ضعف فراوری و فناوری ان طور که باید‬ ‫رشد نکرده است‪.‬‬ ‫سرپرس��ت معاون��ت اکتش��اف س��ازمان‬ ‫زمین شناسی و اکتش��افات معدنی کشور با اشاره‬ ‫به اینکه خیلی س��خت است که در این عناصر ما‬ ‫به کشورهایی مثل چین برسیم تاکید کرد‪ :‬چین‬ ‫درحال حاضر فناوری بس��یار باالیی در این زمینه‬ ‫دارد که ما اصال نمی توانیم شرایط فعلی مان را با‬ ‫ان مقایسه کنیم‪ .‬ضمن اینکه چین دارای ذخایر‬ ‫زمین شناسی بسیار خوب‪ ،‬متنوع با عیار متفاوت‬ ‫از ذخایر ایران است‪ .‬به این ترتیب ما با این مقدار‬ ‫ک��م عناصر نادر خاکی نمی توانیم انها را از داخل‬ ‫کانی ها و سنگ ها خارج کنیم‪.‬‬ ‫رض��ا جدی��دی‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفتر برنامه ریزی و بودجه‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی‬ ‫درب��اره اینک��ه چق��در در‬ ‫ایران به عناصر نادر خاکی‬ ‫توجه شده است‪ ،‬به روزگار‬ ‫مع��دن گفت‪ :‬عناصر نادر خاکی یک مفهوم نوین‬ ‫در بحث اکتشاف‪ ،‬اس��تخراج و فراوری در سطح‬ ‫دنیا است‪.‬‬ ‫ایران تقریبا چند سال بعد از اینکه مفهوم عناصر‬ ‫نادر خاکی و کمیاب و اس��تفاده از انها در صنعت‬ ‫ع های تک و فناوری مشخص شد‬ ‫به ویژه در صنای ‬ ‫کار اکتشاف و ظرفیت یابی را شروع کرد‪.‬‬ ‫او با اش��اره به مطالعات س��ازمان زمین شناسی‬ ‫گفت‪ :‬سازمان زمین شناسی با بهره از متخصصان‬ ‫از ابت��دای ده��ه ‪ ۹۰‬بحث ظرفیت یاب��ی عناصر‬ ‫خاکی را مطرح و خاستگاه این عناصر را در کشور‬ ‫بررسی کرد‪ .‬سازمان در مرحله شناسایی اولیه به‬ ‫این نتیجه رسید که کشور ما از نظر حضور عناصر‬ ‫نادر کمیاب در وضعیت مناسبی قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی و بودجه س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی ادامه داد‪ :‬با مطالعاتی که در ایران‬ ‫مرکزی و جنوب کش��ور تاکنون انجام داده ایم به‬ ‫ای��ن نتیجه رس��یدیم که ظرفیت ه��ای خوبی از‬ ‫نقط ه نظر وجود عناصر نادر خاکی به دست امده‪،‬‬ ‫گزارش های مقدماتی ان اماده است لذا به دنبال‬ ‫تکمیل این مطالع��ات و انجام مطالعات تفصیلی‬ ‫برای این عناصر هستیم‪.‬‬ ‫دراین بین باید اکتش��اف و خاس��تگاه این مواد‬ ‫در کش��ور باش��د تا بتوانیم در مقیاس مناس��ب‬ ‫دس��ت به تامین م��واد اولیه بزنیم و نس��بت به‬ ‫انجام روش های پرعیار سازی و فراوری انها اقدام‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫منیر حضوری‪:‬‬ ‫‪ ١٧‬ن��وع عنص��ر نادرخاکی از جمله س��ریوم‪،‬‬ ‫النتانی��وم‪ ،‬نئودینی��وم‪ ،‬اتریوم و اس��کاندنیوم در‬ ‫ایران یافت ش��ده که مطالعات درباره این عناصر‬ ‫در ح��ال رش��د اس��ت‪ .‬ای��ن عناص��ر در صنایع‬ ‫شیش��ه‪ ،‬پتروش��یمی‪ ،‬خودرو‪ ،‬باتری قابل شارژ و‬ ‫صنایع نظامی اهمیت باالی��ی دارد‪ .‬ایران اکنون‬ ‫در بخش اس��تحصال عناصر نادر خاکی مش��کل‬ ‫دانش و فناوری دارد و برخالف پیش بینی ها هنوز‬ ‫نتوانسته است در این بخش به نتایج ارزشمندی‬ ‫دست یابد‪.‬‬ ‫هرچن��د جمهوری اس�لامی از نظ��ر تحقیق و‬ ‫پی جوی��ی عناصر نادر خاکی در بین کش��ورهای‬ ‫منطق��ه و خاورمیان��ه‪ ،‬رتب��ه نخس��ت را به خود‬ ‫اختصاص داده است و سازمان هایی مثل سازمان‬ ‫زمین شناسی و ایمیدرو به دنبال شناسایی و رشد‬ ‫عناص��ر نادر خاکی در کش��ور بوده اند اما ایران از‬ ‫نظر دانش و فناوری در مقایسه با کشورهایی مثل‬ ‫چین فاصله زیادی دارد‪ .‬روزگار معدن در این باره‬ ‫با کارشناسان گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫ک��ه گروه دوم مق��دار کمتراما ارزش بیش��تری‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که اقدامات سازمان‬ ‫زمین شناس��ی برای رش��د این عناصر در چه حد‬ ‫بوده اس��ت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬ما وقتی کار اکتش��افی‬ ‫را انج��ام می دهیم پیگیر یافت��ن عناصر مختلف‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫که برای م��ا در حال حاضر ازنظر تکنیکی خیلی‬ ‫ به صرفه نیست‪.‬‬ ‫او در پاس��خ به این س��وال ک��ه ضعف فراوری‬ ‫و فناوری چقدر به رش��د اس��تفاده از این عناصر‬ ‫ضربه می زند‪ ،‬گفت‪ :‬باید به یک نکته توجه داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬اس��تخراج یک ماده معدنی باید با شرایط‬ ‫اقتصادی همراه باش��د تا در مراحل بعدی بتوانیم‬ ‫‹ ‹دانش بنیان ه�ا ب�ه دنب�ال روش های‬ ‫فراوری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫جدی��دی بابیان اینکه اکتش��اف ای��ن عناصر‬ ‫نیازمند دانش فنی و تجهیزات خاص است گفت‪:‬‬ ‫در برخی از م��وارد عناصر نادر خاکی را به عنوان‬ ‫عناصر همراه شناسایی می کردیم و توجه زیادی‬ ‫به ان ها نمی شد اما امروز که اهمیت و کاربرد انها‬ ‫مش��خص است باید به فراوری انها توجه کرد که‬ ‫البته کار ساده ای نیست و نیاز به دانش پیچیده و‬ ‫تجهی��زات روز دارد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬از همه مهم تر‬ ‫بحث اس��تخراج و فراوری این مواد است که باید‬ ‫در ان سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفت��ر برنامه ریزی و بودجه س��ازمان‬ ‫زمین شناس��ی با اش��اره به ضعف کشور درزمینه‬ ‫ع های تک گفت‪ :‬متاس��فانه تا‬ ‫دس��تیابی به صنای ‬ ‫پی��ش از این ما در تامین مواد اصلی و مواد اولیه‬ ‫مشکل داشته ایم‪ .‬امروز هم به ان شکلی که باید‬ ‫امکان��ات الزم را نداریم که بخواهیم اس��تحصال‬ ‫کامل انجام دهیم‪ .‬با وضع موجود این روند سخت‬ ‫و زمان بر اس��ت ل��ذا باید با به��ره از متخصصان‬ ‫داخل��ی چرخ��ه را کوتاه تر ک��رده تا ب��ه نتیجه‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬م��ا عناصر نادر خاک��ی را فعال‬ ‫در حد شناس��ایی و ظرفیت یابی پیش برده ایم و‬ ‫هن��وز به مطالعات تفصیلی و عمیق نرس��یده ایم‪.‬‬ ‫انچ��ه مهم اس��ت اینکه بع��د از اکتش��اف قطعا‬ ‫باید به س��راغ نحوه اس��تخراج و نح��وه فراوری‬ ‫برویم‪.‬‬ ‫جدیدی در پایان با اشاره به نقش دانش بنیان ها‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬ام��روز ش��رکت های دانش بنیان در‬ ‫ایران ب��ه دنبال روش های فراوری هس��تند کما‬ ‫اینکه متخصصان س��ازمان زمین شناسی در دفتر‬ ‫کانه ارای��ی و فراوری مواد معدن��ی نیز مطالعات‬ ‫ازمایش��گاهی خود را انجام می دهن��د تا بتوانیم‬ ‫روی صنعتی سازی عناصر نادر کارکنیم‬ ‫رکود مسکن باعث تعطیلی معادن سنگ های تزیینی شد‬ ‫رئیس خانه معدن اس��تان کرس��تان گفت‪ :‬معادن اس��تان‬ ‫کردس��تان شامل پلی متال‪ ،‬س��نگ اهن‪ ،‬خاک های صنعتی‬ ‫مث��ل س��لیس و باریت‪ ،‬پوکه های س��اختمانی‪ ،‬س��نگ های‬ ‫ساختمانی و سنگ الشه است‪.‬‬ ‫به گزارش اقتصاد انالین شوذب جباری به عمده مشکالت‬ ‫معادن اس��تان اش��اره کرد وگفت‪ :‬ب��ه دلیل رک��ود در بازار‬ ‫س��اختمان و مس��کن تقاضا برای این محصوالت کم و باعث‬ ‫رکود در معادن س��نگ های تزیینی‪ ،‬س��نگ الش��ه و سنگ‬ ‫ساختمانی شده است‪.‬‬ ‫جباری ادامه داد‪ :‬متاسفانه یک سری از سنگ های تزیینی‬ ‫داخل اس��تان در طی یکس��ال گذش��ته بعد از یک تعطیلی‬ ‫چندس��اله‪ ،‬امس��ال دوباره ش��روع ب��ه فعالیت کردن��د که با‬ ‫عوارض صادرات محصوالت معدنی و ممانعت از خروج بلوک‬ ‫س��نگ های تزیینی از س��وی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫دوباره به حالت تعلیق درامدند‪ .‬وی افزود‪ :‬این نوع س��نگ ها‬ ‫ح��دود ‪ ۱۰‬درصد در داخل مصرف دارند و باید بدون عوارض‬ ‫صادر شوند‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن استان کردستان گفت‪ :‬با توجه به قیمت‬ ‫سنگ های تزیینی در ایران در مقایسه با سنگ های مشابه در‬ ‫کش��ورهای دیگر‪ ،‬کش��ورها عالقه زیادی به واردات سنگ از‬ ‫ایران دارند اما با این شرایط معدنداران و تولیدکنندگان بازار‬ ‫صادراتی خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫وی مش��کل دیگر را نح��وه برخورد ادارات و س��ازمان های‬ ‫تامین اجتماع��ی ودارایی با تولیدکنندگان دانس��ت و گفت‪:‬‬ ‫ممیزین س��ازمان امور مالیاتی کارش��ناس مع��دن نبوده و با‬ ‫دس��ته بندی های موجود در این بخش اش��نا نیس��تند‪ ،‬لذا‬ ‫براساس عیار و دسته بندی معادن مالیات تعیین نمی شود‪.‬‬ ‫جباری ادامه داد‪ :‬س��ازمان تامی��ن اجتماعی‪ ،‬معافیت های‬ ‫بیم��ه ای را در اس��تان های دیگ��ر اعمال می کند و در س��فر‬ ‫اخیر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس جمهوری به کردستان‬ ‫موض��وع مورد بحث ق��رار گرفت ت��ا در کردس��تان هم این‬ ‫معافیت ها اعمال ش��ود‪ .‬دو نرخی بودن بیمه‪ ،‬باعث می ش��ود‬ ‫نرخ تمام ش��ده محصول و هزینه معادن س��نگ های تزیینی‬ ‫استان بیشتر باشد‪.‬‬ ‫وی به تعامالت با س��ازمان محیط زیس��ت و منابع طبیعی‬ ‫اش��اره کرد و افزود‪ :‬معدنکاران و بهره برداران همیش��ه بر این‬ ‫عقیده هس��تند که باید حافظ منابع طبیعی و محیط زیست‬ ‫باش��ند اما در برخی مواقع با سازمان منابع طبیعی مشکالتی‬ ‫را با واگ��ذاری عرصه های معدنی برای بهره برداری داریم‪ ،‬لذا‬ ‫درصدد هس��تیم تا تعامالت را با سازمان بیشتر کنیم و منابع‬ ‫طبیعی نیز باید توافقنامه هایی که با سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اس��تان منعقد کرده را اجرایی کند تا معادن بیشتر از‬ ‫این دچار چالش نشوند‪.‬‬ ‫رئیس خانه معدن اس��تان کردس��تان به طرح احیا معادن‬ ‫کوچک اشاره کرد و گفت‪ :‬به عنوان نماینده انجمن سنگ های‬ ‫تزیین��ی در کمیته طرح احیا‪ ،‬فعالس��ازی معادن کوچک‪ ،‬در‬ ‫اس��تان های دیگر به صورت پایلوت این موضوع بررسی شده‬ ‫اس��ت و تع��دادی از معادن در این طرح اورده ش��ده اند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در اس��تان کردستان تحقیقات و جلسات مشورتی‬ ‫ش��روع شده است اما هنوز معدن خاصی را معرفی نکرده ایم؛‬ ‫امیدواریم در روزهای اینده‪ ،‬معادنی را که به هر دلیل اعم از‬ ‫سرمایه گذاری و فروش دارای مشکالت هستند را بتوانیم وارد‬ ‫این طرح کنیم تا فعال شوند‪.‬‬ ‫جباری نبود حمل ونقل ریلی را از مش��کالت معادن استان‬ ‫شمرد و گفت‪ :‬استان کردستان از نظر موقعیت جغرافیایی‪ ،‬در‬ ‫مکانی واقع ش��ده است که خیلی حمل ونقل ان بسیار سخت‬ ‫است و همین موضوع باعث می شود که نرخ حمل ونقل نسبت‬ ‫به اس��تان های دیگر‪ ،‬گرانتر باشد‪ .‬این موضوع نیز بر افزایش‬ ‫نرخ تمام شده مواد معدنی تاثیر بسزایی می گذارد‪ .‬امیدواریم‬ ‫با یکسان س��ازی هزینه ه��ای خدم��ات و حمل ونقل عمومی‬ ‫بتوانیم مشکالت معدن استان را رفع کنیم‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬با توجه به اینکه امروز کش��ور در جنگ‬ ‫اقتصادی و تحریم ها قرار دارد‪ ،‬باید مانع اجرای یک س��ری از‬ ‫بخش��نامه ها و ایین نامه هایی ک��ه برای بخش معدن و تولید‬ ‫وضع کرده اند‪ ،‬شویم تا بتوانیم به حرکت بخش تولید کمک‬ ‫کنیم‪ .‬در چنین ش��رایطی حفظ حتی یک شغل‪ ،‬کار مهمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫لذا از ادارات مرتبط با بخش معادن و صنایع معدنی تقاضا‬ ‫داریم تعامالت خوبی را با تولیدکنندگان به خاطر ش��رایطی‬ ‫که کشور و اس��تان کردستان دارد‪ ،‬داشته باشند تا مشکالت‬ ‫انها رفع ش��ود که واحدها با تعطیلی مواجه نش��وند و بتوانند‬ ‫برای کشور ارزاوری داشته باشند‪.‬‬ ‫معدن محرک اقتصاد اس��ت و تمام صنایع دیگر‬ ‫به ان وابسته هس��تند در نتیجه اگر معدن توسعه‬ ‫پیدا کند ما ش��اهد توسعه دیگر بخش های اقتصاد‬ ‫کش��ور ه��م خواهیم ب��ود‪ .‬بخش مع��دن برخالف‬ ‫نف��ت‪ ،‬اثر پذی��ری کمت��ری از تحریم ه��ا دارد لذا‬ ‫س��رمایه گذاری در ای��ن ح��وزه و تولید محصوالت‬ ‫ب��ا ارزش افزوده می تواند ابادانی را برای کش��ور به‬ ‫همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫با اینکه س��الیانی اس��ت سیاس��تمداران بر این‬ ‫مس��ئله و ضرورت ان اتفاق نظ��ر دارند‪ ،‬وقتی پای‬ ‫عمل به میان می اید می بینیم کمتر راه درس��ت را‬ ‫پیش می گیرند‪ .‬به این ترتیب متاس��فانه در کشور‬ ‫ما برداش��ت درستی از مفاهیم اساسی وجود ندارد‪،‬‬ ‫هر سازمان و اداره ای از زاویه دید خود نگاه می کند‬ ‫در نتیج��ه کارها به خوبی پی��ش نمی روند‪ .‬به طور‬ ‫مث��ال اگر قرار اس��ت از معدن حمای��ت کنیم باید‬ ‫همه جانبه باشد‪.‬‬ ‫به طور مثال س��ال های قب��ل در جهت کمک به‬ ‫نوسازی ماشین االت قانونی مصوب شد که دارندگان‬ ‫معادن می توانند ماشین االت کار کرده کمتر از ‪۱۰‬‬ ‫س��ال وارد کنن��د تا تح��ت معافی��ت گمرکی قرار‬ ‫بگیرند‪ .‬ه��دف از این قانون ایجاد انگیزه برای بهره‬ ‫برداران از معادن ب��ود ت ا از انها برای افزایش تولید‬ ‫حمایت ش��ود‪ ،‬نوسازی ماش��ین االت افزایش پیدا‬ ‫کند و معدن کاران هم در مقابل اینها ماشین االت‬ ‫قدیمی که مصرف سوخت و هزینه نگهداری باالیی‬ ‫دارند را از رده خارج کنند‪ .‬اما این حرف ها همه در‬ ‫س��طح شعار بود و در عمل معدنداران با بروکراسی‬ ‫اداری پیچیده و س��خت مواجه شدند و نتوانستند‬ ‫تاثیر چندانی از قوانی��ن حمایتی بگیرند‪ .‬درنتیجه‬ ‫نمی ش��ود فقط در حوزه صدور قانون‪ ،‬بخش��نامه و‬ ‫صرفا بر روی کاغذ پیش برویم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیریت پسماندهای‬ ‫الکترونیکی در‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫مدیر امور پس��ماند ش��هرداری بیرجند از امادگی‬ ‫شهرداری برای دریافت پسماندهای الکترونیکی قابل‬ ‫شارژ مجدد در سطح استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬احم��د لطایفی گف��ت‪ :‬از جمله‬ ‫وس��ایلی که کاربرد زیادی در جوامع بش��ری داشته‪،‬‬ ‫وس��ایل الکترونیکی هس��تند که با پای��ان یافتن عمر‬ ‫مفیدشان به پسماندهای الکترونیکی تبدیل می شوند‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به انواع و اقس��ام پسماندها طبق قانون‬ ‫مدیریت پس��ماند‪ ،‬افزود‪ :‬یک دس��ته از پس��ماندها‪،‬‬ ‫پس��ماندهای ویژه ای هس��تند که دارای خصوصیات‬ ‫خطرناکی از جمله برندگی‪ ،‬مسمومیت و‪ ...‬هستند‪.‬‬ ‫مدیر امور پس��ماند ش��هرداری بیرجند با اش��اره به‬ ‫ماده ‪ ۷‬قانون مدیریت پسماند مبنی بر اینکه مدیریت‬ ‫همه پس��ماندها به ج��ز صنعتی و ویژه در ش��هرها با‬ ‫ش��هرداری ها اس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬از انجایی که‬ ‫وس��ایل الکترونیکی در دسته پس��ماندهای ویژه قرار‬ ‫دارد‪ ،‬طبیعت��ا مدیریت ان برعهده تولیدکننده اس��ت‬ ‫و شهرداری وظیفه ای در قبال ان ندارد‪.‬‬ ‫لطایفی ادامه داد‪ :‬پس��ماندهای الکترونیکی دارای‬ ‫جیوه و کادمیوم هستند و چنانچه همراه با پسماندهای‬ ‫ع��ادی دفن ش��وند و مدیریت اجرایی عادی داش��ته‬ ‫باش��ند‪ ،‬باعث الودگی سفره های اب زیرزمینی و بروز‬ ‫اتش س��وزی های ناخواسته می ش��وند و به محل های‬ ‫دفن زباله شهرداری اسیب می رسانند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه همی��ن دلی��ل ای��ن پس��ماندها از‬ ‫پسماندهای عادی جدا شده‪ ،‬از حوزه کاری شهرداری‬ ‫خارج می شوند و مدیریت ان با تولیدکننده است‪.‬‬ ‫مدی��ر امور پس��ماند ش��هرداری بیرجند با اش��اره‬ ‫ب��ه لزوم اس��تفاده بهینه از وس��ایل الکترونیکی بیان‬ ‫کرد‪ :‬در ابتدای امس��ال نخس��تین کارخانه بازسازی‬ ‫ب��رای باتری های لیتیوم��ی که دارای قابلیت ش��ارژ‬ ‫مجدد هس��تند همانن��د باتری لب ت��اپ و موبایل در‬ ‫پایتخت راه اندازی ش��ده و شهرداری بیرجند امادگی‬ ‫جم��ع اوری این نوع باتری ه��ا را دارد تا با ارس��ال به‬ ‫کارخانه‪ ،‬مورد بازس��ازی قرار گرفته و دوباره به چرخه‬ ‫اقتصاد بازگردد‪.‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪ 1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪294‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫ثبات قیمت ها‬ ‫در بازار سیمان‬ ‫محمد علی بد با اشاره به اینکه بازار سیمان‬ ‫همچنان با رکود روبه رو است و شاهد افزایش‬ ‫قیمتی نبوده‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما امروز نیازمند رونق‬ ‫در بازار داخلی هستیم؛ زیرا تولید کارخانجات‬ ‫مازاد نیاز بازار اس��ت که باید در این رابطه فکر‬ ‫اساسی شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش تس��نیم‪ ،‬این کارش��ناس حوزه‬ ‫س��یمان تصریح کرد‪ :‬حجم تولید کارخانه های‬ ‫سیمان کشور حدود ‪62‬میلیون تن است که از‬ ‫ای��ن میزان ‪47‬میلیون تن ص��رف تامین بازار‬ ‫داخلی و مابقی صادر می شود‪.‬‬ ‫بد با اشاره به اینکه همچنان تولیدکنندگان‬ ‫درصدد تسهیل صادرات برای محصوالت خود‬ ‫هستند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬دولت باید برای رونق‬ ‫خری��د و فروش س��یمان در ب��ازار داخلی کار‬ ‫اساس��ی کند؛ چراکه در صورت تش��دید رکود‬ ‫و مش��کالت صادرات تولیدکنن��دگان ملزم به‬ ‫کاهش حجم تولید هستند‪.‬‬ ‫تدوین پیش نویس سند‬ ‫توسعه صنعت ریلی‬ ‫سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت در نخس��تین جلس��ه شورای‬ ‫سیاس��تگذاری صنع��ت ریلی تاکی��د کرد که‬ ‫پیش نویس س��ند توسعه صنعت ریلی حداکثر‬ ‫تا یک ماه اینده تهیه و تدوین شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم‪ ،‬صادقی نیارکی‬ ‫سرپرس��ت معاونت امور صنایع وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت‪ ،‬اظه��ار کرد‪ :‬تش��کیل این‬ ‫ش��ورا در راستای سیاس��تگذاری‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫و هم افزای��ی توانمندی ه��ا در جهت توس��عه‬ ‫صنع��ت ریل��ی ضرورت داش��ت که براس��اس‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده نخستین جلسه ان‬ ‫امروز تشکیل شد‪.‬‬ ‫صادقی نیارک��ی اب��راز امیدواری ک��رد که با‬ ‫برگ��زاری منس��جم و هدفمند این جلس��ه ها‬ ‫و البت��ه پیگی��ری سیاس��ت های اتخاذ ش��ده‪،‬‬ ‫اه��داف پیش بینی ش��ده گام ب��ه گام محقق‬ ‫بشود‪.‬‬ ‫وی ب��ا تاکید بر اینک��ه وزارتخانه و معاونت‬ ‫امور صنایع باید به وظایف ستادی اش بازگردد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در صنایع پیشران برنامه ریزی های خوبی‬ ‫در حال انجام است و قانون حداکثر استفاده از‬ ‫ت��وان و ظرفیت داخل در کنار توجه به تعمیق‬ ‫ساخت داخل و داخلی س��ازی با جدیت دنبال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کارگر کارخانه اجر‬ ‫بر اثر برق گرفتگی‬ ‫جان خود را از دست داد‬ ‫رئیس اورژانس ‪ ۱۱۵‬کهگیلویه گفت‪ :‬کارگر‬ ‫‪ ۲۸‬س��اله کارخانه اجر و سفال دهدشت بر اثر‬ ‫برق گرفتگی جان خود را از دست داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا حس��ین دژم��ان اظهار کرد‪:‬‬ ‫نیروه��ای اورژانس در کمترین زمان ممکن به‬ ‫مح��ل حادثه در کارخانه اجر دهدش��ت اعزام‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫دژم��ان با اش��اره به اینک��ه ای��ن کارگر در‬ ‫کارخان��ه در حال فعالیت ب��ود‪ ،‬گفت‪ :‬به علت‬ ‫شدت حادثه قبل از رسیدن نیروهای اورژانس‬ ‫این جوان ‪ ۲۸‬س��اله جان خود را از دست داده‬ ‫ب��ود‪ .‬کارخانه نماس��ازان مرواری��د معروف به‬ ‫کارخانه اجر دهدش��ت روزانه در سه شیفت و‬ ‫هر شیفت با ‪ ۱۲۰‬نفر فعالیت می کند‪.‬‬ ‫ای��ن کارخانه در زمینی به مس��احت ‪۲۳۰‬‬ ‫هزار مترمربع با س��رمایه گذاری ارزی به مبلغ‬ ‫‪ ۱۰‬میلی��ون ی��ورو و س��رمایه گذاری ریالی به‬ ‫مبلغ ‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال س��اخته ش��ده است‪.‬‬ ‫خ��ط اول تولید این کارخانه با پیش��رفته ترین‬ ‫تجهیزات روز دنی��ا مرداد ‪ ۹۵‬با ظرفیت تولید‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار تن اجر و س��فال در سال راه اندازی‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ ۴‬بازارچه مرزی با ایران توسط دولت پاکستان راه اندازی می شود‬ ‫رئی��س هیات مذاکره کنن��ده پاکس��تانی در هفتمین‬ ‫کمیته مش��ترک تجارت مرزی ایران و پاکس��تان گفت‪:‬‬ ‫دولت پاکس��تان برای انجام مبادالت تجاری دو کش��ور‬ ‫و بهبود معیش��ت مرزنش��ینان تصمیم ب��ه راه اندازی ‪۴‬‬ ‫بازارچه مرزی در مرز با ایران گرفته است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ش��اتا‪ ،‬رضا بل��وچ‪ ،‬ناظر گم��رکات ایالت‬ ‫بلوچستان پاکس��تان و رییس هیات پاکستانی در ایین‬ ‫امضای تفاهمنامه مش��ترک تج��ارت مرزی که در محل‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی زاهدان برگزار‬ ‫ش��د‪ ،‬افزود‪ :‬طی این نشس��ت دو روزه‪ ،‬همه مس��ائل در‬ ‫تجارت مرزی بین دو کش��ور مورد بررس��ی ق��رار داده‬ ‫ش��د و در همی��ن ارتباط ب��ه تفاهمنامه ای ب��ا ‪ ۲۲‬بند‬ ‫رسیدیم‪.‬‬ ‫مواردی که مربوط به اس��تان سیس��تان و بلوچستان‬ ‫ایران و ایالت بلوچس��تان پاکس��تان اس��ت بین طرفین‬ ‫و ان م��واردی ک��ه مرتبط ب��ا دولت ها اس��ت بین انها‬ ‫مص��وب خواه��د ش��د‪ ،‬ت��ا برخ��ی موانع و مش��کالت‬ ‫موج��ود در م��راودات مرزی در س��فرهای م��رزی رفع‬ ‫ش��ود‪ .‬رئیس هیات مذاکره کننده پاکستانی در هفتمین‬ ‫کمیته مشترک تجارت مرزی ایران و پاکستان ادامه داد‪:‬‬ ‫در این تفاهمنامه تخفیفاتی برای مرزنشینان نیز در نظر‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی تصری��ح ک��رد‪ :‬دول��ت پاکس��تان ب��رای انج��ام‬ ‫مبادالت تجاری دو کش��ور و بهبود معیشت مرزنشینان‬ ‫تصمی��م به راه ان��دازی ‪ ۴‬بازارچه م��رزی گرفته که این‬ ‫بازارچ��ه ه��ا طی یک س��ال این��ده راه ان��دازی خواهند‬ ‫شد‪.‬‬ ‫رئی��س هیات مذاکره کنن��ده پاکس��تانی در هفتمین‬ ‫کمیته مشترک تجارت مرزی ایران و پاکستان در پایان‬ ‫بیان کرد‪ :‬این چه��ار بازارچه مرزی عبارتند از «بازارچه‬ ‫تفتان در خاک پاکستان که با بازارچه میرجاوه درخاک‬ ‫ای��ران»و «بازارچ��ه پنجگ��ور در خاک پاکس��تان که با‬ ‫بازارچه کهک س��راوان در خاک ایران» و «بازارچه مند‬ ‫در خاک پاکستان که با بازارچه پیشین در خاک ایران»‬ ‫و «بازارچه گبد در خاک پاکستان که با بازارچه ریمدان‬ ‫در خاک ایران»‪.‬‬ ‫با دریافت تسهیالت حمایتی محقق شد‬ ‫راه اندازی دوباره یک واحد فوالدی در مازندران‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫س��فر دو روزه وزیر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت‬ ‫به مازندران و بازدیدهای��ش از تعدادی کارخانه‬ ‫و مجتمع صنعتی این پیام را برای مس��ئوالن و‬ ‫مردم مازندران داشت که نهال صنعت استان طی‬ ‫چند سال گذشته چنان رشد کرده است که نظر‬ ‫هر شخص اشنا به امور صنعتی و دارای پیشینه‬ ‫اشنایی با مازندران مانند رضا رحمانی را به خود‬ ‫جلب می کند‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایرنا رحمانی در پایان س��فرش به‬ ‫مازندران که با بازدید از ش��رکت ایران خودروی‬ ‫اس��تان در ش��هرک صنعت��ی «رج��ه» واقع در‬ ‫شهرس��تان بابل همزمان شد‪ ،‬به این نکته اشاره‬ ‫کرد که انچه در این سفر دو روزه مشاهده کردم‬ ‫این بود که اس��تان مازندران نس��بت به گذشته‬ ‫صنعتی تر ش��ده اس��ت که این نش��ان از همت‬ ‫مسئوالن و مردمانش دارد‪.‬‬ ‫ای��ن اظهار نظر وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از انج��ا اهمی��ت دوچندان می یاب��د که صنعت‬ ‫در مازن��دران در چند دهه گذش��ته به بهانه های‬ ‫مختل��ف از جمل��ه محیط زیس��ت ش��کننده یا‬ ‫برخورداری اس��تان از بخش های قوی اقتصادی‬ ‫دیگر مانند کشاورزی و خدمات مورد کم توجهی‬ ‫ق��رار گرفته ب��ود و این موضوع هم��واره یکی از‬ ‫گله مندی های مردم و مسئوالن مازندران بود‪.‬‬ ‫رحمان��ی همچنین در سلمانش��هر عباس اباد‬ ‫پس از بازدید از ش��هرک صنعتی گفت‪ :‬بررسی‬ ‫مش��کالت و فعال کردن واحدهای تولیدی راکد‬ ‫در کشور مهم ترین برنامه امسال وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��ت و برای این منظور تمامی‬ ‫مشکالت این واحدهای تولیدی جمع اوری و در‬ ‫س��تاد تسهیل اس��تان ها با حضور استاندار‪ ،‬دبیر‬ ‫ستاد و‪ ...‬مورد رسیدگی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی گفت که در این جلس��ات مشکالت بانکی‬ ‫نظیر اس��تمهال یا تمدید تس��هیالت‪ ،‬مشکالت‬ ‫واحدهای تولیدی با دستگاه های خدمات رسان‪،‬‬ ‫پرداخت تس��هیالت جدید برای سرمایه گردش‬ ‫واحده��ای تولی��دی راکد م��ورد بررس��ی قرار‬ ‫می گی��رد و س��پس راهکارهای مناس��ب در این‬ ‫زمینه اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹رونق تولید‪ ،‬شعار راهبردی‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ :‬رونق تولید تنها شعاری‬ ‫برای سال ‪ ۹۸‬نیست‪ ،‬بلکه یک راهبرد برای مقابله با‬ ‫تحریم ها و خوداتکایی اقتصاد کشور است‬ ‫‹ ‹بازگشت به مدار تولید پس از ‪ ۱۱‬سال‬ ‫یکی از دس��تاوردهای مهم سفر وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت به مازندران‪ ،‬افتتاح یک مجتمع‬ ‫صنعتی با ‪ ۱۳‬کارگاه بوده اس��ت که فعالیتش از‬ ‫‪ ۱۱‬سال پیش به خاطر فرسودگی فناوری و عدم‬ ‫انطباق با ذائقه و نیاز مصرف کنندگان و همچنین‬ ‫مشکل نقدینگی متوقف شده بود‪.‬‬ ‫این مجتمع صنعتی که قبال با نام «مازند گاز»‬ ‫فعالیت داشت و تولیدکننده انواع وسایل گازسوز‬ ‫بود‪ ،‬پس از بهینه س��ازی خط تولید به دست رضا‬ ‫رحمانی به مدار تولید برگشت‪.‬‬ ‫ای��ن مجتمع که اکنون نام «صادکو» را برخود‬ ‫دارد‪ ،‬دارای ‪ ۱۳‬کارگاه در حوزه تولید محصوالت‬ ‫اشپزخانه شامل سینک بدون جوش‪ ،‬هود بدون‬ ‫فیلتر و دیگر لوازم س��اختمانی با فناوری نوین و‬ ‫روز جهان است‪.‬‬ ‫برای نوس��ازی این واحد ک��ه فناوری ان برای‬ ‫نخس��تین ب��ار در ایران وارد خط تولید ش��ده و‬ ‫چهارمین در ن��وع خود در خاورمیانه به ش��مار‬ ‫می رود‪۴ ،‬هزار میلیارد ریال هزینه شده است‪.‬‬ ‫ای��ن مجتمع عالوه بر س��ینگ ب��دون جوش‪،‬‬ ‫هود بدون فیلتر‪ ،‬دارای خط تولید فوم‪ ،‬ورق های‬ ‫پوشش��ی س��قف‪ ،‬پنل دیواری و س��قفی‪ ،‬واحد‬ ‫شیش��ه دو جداره و س��ه جداره و نم��ا همراه با‬ ‫چسب پلی س��ولفاید و گاز ارگون‪ ،‬واحد تیرچه‬ ‫پرسی و واحد پنجره دو و سه جداره است‪.‬‬ ‫اگر چه فاز اول این مجتمع با ‪ ۶۰‬کارگر شروع‬ ‫به کار کرد ولی قرار است با اجرای فازهای بعدی‬ ‫تعداد کارگران به ‪ ۴۰۰‬نفر افزایش یابد‪.‬‬ ‫ای��ن واحد صنعتی در داخل ش��هرک صنعتی‬ ‫شهر نکاء در شرق استان مازندران مستقر است‪.‬‬ ‫‹ ‹فوالدی که دوباره ابدیده شد‬ ‫دس��تاورد دیگر س��فر دو روزه وزی��ر صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت ب��ه مازن��دران بازگرداندن یک‬ ‫مجتم��ع تولید ف��والد به فعالیت پس از ‪۳‬س��ال‬ ‫تعطیلی بود‪.‬‬ ‫مجتمع فوالدس��ازان دومین مجتمع تولیدی‬ ‫فوالد مس��تقر در بندر و منطق��ه ویژه اقتصادی‬ ‫امیراباد شهرس��تان بهش��هر اس��ت ک��ه پس از‬ ‫برخورداری ازحمایت های س��تاد تس��هیل و رفع‬ ‫موانع تولید با دریافت تسهیالت حمایتی به مدار‬ ‫تولید برگشت‪.‬‬ ‫ای��ن مجتمع ب��ا ‪ ۳۳۰‬کارگ��ر در زمینه تولید‬ ‫میلگرد فعالیت داش��ت که از ‪ ۶‬سال پیش دچار‬ ‫مشکل و سپس توقف تولید شد‪.‬‬ ‫ظرفیت تولیدی این واحد صنعتی حدود ‪۷۲۵‬‬ ‫هزار تن میلگرد در س��ال است و بیشتر تولیدات‬ ‫ان به خارج از کشور صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹ نخستین برج اصناف در مازندران‬ ‫رضا رحمانی در س��فر دو روزه اش به مازندران‬ ‫تنها از صنایع بازدید نکرد‪ .‬وی با توجه به شرایط‬ ‫ویژه حاکم بر کش��ور به خاط��ر تحریم و اصالح‬ ‫ن��رخ بنزین‪ ،‬برنامه ویژه ای هم برای بخش توزیع‬ ‫و عرضه کاال و فعاالن این بخش داش��ت که یکی‬ ‫از انها افتتاح نخستین برج اصناف کشور در شهر‬ ‫بابل بود‪.‬‬ ‫ای��ن برج در ‪ ۷‬طبقه و ‪۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬متر مربع‬ ‫بنا شده و قرار است ‪ ۵۴‬اتحادیه فعال شهرستان‬ ‫باب��ل را تجمیع کند‪ .‬برای س��اخت ای��ن برج با‬ ‫اعتبار ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال هزینه شده است‪.‬‬ ‫س��اخت ب��رج اصناف یک��ی از خواس��ته های‬ ‫چندساله بازاریان و مردم بابل بود به ویژه این که‬ ‫بابل در گذش��ته با ن��ام «بارفروش» شهرس��ت‬ ‫داشت و قلب تجارت مازندران محسوب می شد‪.‬‬ ‫فع��االن اقتص��ادی و مردم باب��ل معتقدند که با‬ ‫افتتاح این برج تالش ها برای این که شهرشان به‬ ‫دوران طالیی تجارت خود نزدیک شود دوچندان‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹توصیه به بازاریان‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در ادامه نگاه‬ ‫همه جانبه در سفر به مازندران در جمع بازاریان‬ ‫و اصناف شهرستان بابل حضور یافت و برای انها‬ ‫درباره شرایط ویژه اقتصادی و ضرورت همکاری‬ ‫همه جانبه با دول��ت و حمایت از مردم گفت وگو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رحمان��ی در ای��ن جم��ع‪ ،‬از اتحادیه ه��ا و‬ ‫تش��کل های صنف��ی به عن��وان نخس��تین خط‬ ‫برخ��ورد ب��ا متخلف��ان اقتص��ادی و حمایت از‬ ‫مصرف کنن��دگان یاد کرد و گف��ت‪ :‬اتحادیه ها و‬ ‫اصناف باید فرص��ت طلبان بازار را که از حوادث‬ ‫اخیر کشور سوء استفاده کرده اند‪ ،‬کنار بزنند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬در حوادث بنزینی اخیر در کش��ور‬ ‫اصن��اف عملکرد خوبی از خود نش��ان دادند‪ ،‬اما‬ ‫عده کم��ی از بازاریان فرصت طل��ب که به فکر‬ ‫مردم نیستند از این وضعیت سوءاستفاده کردند‬ ‫و خود اصناف و بازاری��ان باید این فرصت طلبان‬ ‫را کنار بزنند چون اگر اصناف‪ ،‬متخلفان در بازار‬ ‫را شناس��ایی و با انها برخورد کنند این امر باعث‬ ‫رضایتمندی مردم خواهد شد‪.‬‬ ‫‹ ‹امیدافزایی با ارائه گزارش به مردم‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در این س��فر‬ ‫همچنی��ن ب��ه اهمی��ت امیدافزای��ی در جامعه‬ ‫به ویژه در س��فرهای اس��تانی توجه ویژه نشان و‬ ‫گزارش هایی را به استناد به امار و ارقام به مردم‬ ‫ارائه کرد‪.‬‬ ‫رحمانی در گفت وگو با خبرنگاران در حاش��یه‬ ‫افتت��اح یک طرح صنعتی اعالم کرد که امس��ال‬ ‫ح��دود دو ه��زار واح��د صنعتی راک��د با کمک‬ ‫س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید به مدار تولید‬ ‫بر می گردند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اعالم ای��ن ک��ه درحال حاض��ر تعداد‬ ‫زی��ادی از این واحدهای صنعت��ی راکد از جمله‬ ‫‪ ۷۰‬واحد در اس��تان مازن��دران وارد مدار تولید‬ ‫ش��ده اند‪ ،‬افزود‪ :‬با برنامه ری��زی‪ ،‬بقیه واحدهای‬ ‫راکد نیز با همکاری و مس��اعدت س��تاد تسهیل‬ ‫و رف��ع موانع تولی��د به م��دار برمی گردند و این‬ ‫کار باعث بازگش��ت نیروی انس��انی به اش��تغال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت با اظهار این که‬ ‫راه ان��دازی واحده��ای صنعت��ی و در مجم��وع‬ ‫فعالیت اقتصادی در شرایط فعلی به مثابه جنگ‬ ‫اقتصادی و عملیات ه��ای پیروزمندانه و کارکرد‬ ‫بس��یجی اس��ت و همه ما باید به کارافرینان به‬ ‫عنوان پیشگامان این خط مقدم جنگ اقتصادی‬ ‫کمک کنیم‪ ،‬تش��کیل ستاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید در اس��تان های کشور را راهکاری مناسبی‬ ‫ب��رای حمای��ت از تولی��د و برگش��ت واحدهای‬ ‫مشکل دار به چرخه تولید بیان کرد‪.‬‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت همچنین با‬ ‫حضور در نشس��ت س��تاد تس��هیل و رفع موانع‬ ‫تولید‪ ،‬بر این نکته تاکید کرد که رونق تولید تنها‬ ‫شعاری برای س��ال ‪ ۹۸‬نیست‪ ،‬بلکه یک راهبرد‬ ‫ب��رای مقابله ب��ا تحریم ه��ا و خوداتکایی اقتصاد‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫رحمانی یکی از راه ه��ای تحقق رونق تولید و‬ ‫خوداتکایی اقتصادی را ورود نقدینگی ها غیرمولد‬ ‫به تولید دانس��ت و با اعالم این که درحال حاضر‬ ‫حدود ‪۲‬هزار تریلیون تومان نقدینگی در کش��ور‬ ‫وج��ود دارد که غیرمولد اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫این میزان تقدینگی را هر چه بیشتر وارد بخش‬ ‫تولید کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹تکمیل خط تولید قطعات خودرو‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت همچنین در سفر‬ ‫دو روزه اش به مازندران این فرصت را یافت تا به‬ ‫صورت رس��می خبر تکمیل خ��ط تولید قطعات‬ ‫خودرو در داخل کشور را اعالم کند‪.‬‬ ‫رحمان��ی در جری��ان بازدی��د از ش��رکت‬ ‫ایران خ��ودروی مازن��دران گفت‪ :‬خودروس��ازان‬ ‫داخل��ی که پی��ش از این برای تامی��ن برخی از‬ ‫قطعات مش��کل داشتند‪ ،‬برطرف ش��ده است و‬ ‫دیگر خودروی ناقص در کشور تولید نمی شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از مشکالت موجود پیش روی‬ ‫خودروس��ازان کمبود برخی از قطع��ات و تولید‬ ‫ناقص خودرو بود که س��بب شد تا پارکینگ های‬ ‫ش��رکت های خودروس��ازان مملو از خودروهای‬ ‫ناقص باشد‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت توضیح‬ ‫داد‪ :‬خوشبختانه با تدابیر انجام شده مشکل تامین‬ ‫قطعه برای خودروسازان با تولیدات داخلی در ‪۲‬‬ ‫ماه اخیر برطرف شده است و هم اکنون با تامین‬ ‫قطعات م��ورد نیاز و تکمیل ش��دن خودروهای‬ ‫ناقص‪ ،‬رفته رفته پارکینگ شرکت های خودروساز‬ ‫هم خلوت شده و خودروها به بازار مصرف عرضه‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ب��ا انجام یک اقدام جهادی در چند‬ ‫ماه اخیر‪ ،‬قطعات پرتیراژ مصرف داخل در کشور‬ ‫تولید می شود و این رویه در اینده هم با جدیت‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫جدول نرخ جدید سیمان‬ ‫سیمان خاکستری تحویل در کارخانه‬ ‫فله (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫پاکت ‪ ۵۰‬کیلویی (تن) ‪ -‬ریال‬ ‫سیمان ‪۱-۳۲۵‬‬ ‫‪۱.۷۸۶.۰۴۲‬‬ ‫‪۲.۱۲۴.۰۴۲‬‬ ‫تیپ ‪ ۲‬و پوزوالنی‬ ‫‪۱.۸۴۱.۲۸۰‬‬ ‫‪۲.۱۷۹.۲۸۰‬‬ ‫‪۱-۴۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۵۹.۶۹۳‬‬ ‫‪۲.۱۹۷.۶۹۳‬‬ ‫تیپ ‪۵‬‬ ‫‪۱.۸۷۸.۱۰۶‬‬ ‫‪۲.۲۱۶.۱۰۶‬‬ ‫‪۱-۵۲۵‬‬ ‫‪۱.۸۹۶.۵۱۸‬‬ ‫‪۲.۲۳۴.۵۱۸‬‬ ‫ایجاد واحد های فوالدی در جنوب نیازمند نگاه ملی است‬ ‫رضا یزدخواس��تی‪ ،‬معاون س��رمایه گذاری و امور سهام‬ ‫ش��رکت های فوالدمبارک��ه اصفه��ان ب��ه ل��زوم اجتناب‬ ‫از ن��گاه محل��ی در س��رمایه گذاری های مل��ی‪ ،‬همکاری‬ ‫مش��ترک و تش��کیل کنسرس��یوم و جانمایی درست در‬ ‫سرمایه گذاری های جدید پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش چیالن‪ ،‬یزدخواس��تی عن��وان کرد‪ :‬در حوزه‬ ‫توس��عه ای‪ ،‬ش��رکت های در س��طح ملی باید با یک نگاه‬ ‫مل��ی و نه محل��ی به این موض��وع توجه کنن��د و دیگر‬ ‫اینک��ه چنانچ��ه ش��رکتی بخواهد خ��ط تولی��د خود را‬ ‫تکمیل کند‪ ،‬بهتر اس��ت طرح توس��عه خود را در جنوب‬ ‫کش��ور تعریف کنند‪ .‬س��وم اینکه ش��رکت های فوالدی‬ ‫به ج��ای اینک��ه پراکن��ده و جزی��ره ای عمل کنن��د باید‬ ‫مناب��ع مالی ش��ان را تجمیع ک��رده و در جنوب کش��ور‬ ‫متمرکز ش��وند‪ .‬ش��رکت هایی مث��ل فوالد خوزس��تان‪،‬‬ ‫فوالد خراس��ان‪ ،‬گل گه��ر‪ ،‬چادرملو و بافق ای��ن توان را‬ ‫دارن��د که از طریق تجمیع‪ ،‬طرح توس��عه ای خود را اجرا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر این اتفاق محقق ش��ود و طرح جامع‬ ‫توسعه ای فوالد در جنوب شکل بگیرد‪ ،‬می توانیم بگوییم‬ ‫که نگاه ملی به طرح توسعه فوالد در جنوب کشور شکل‬ ‫گرفته است و با جانمایی این طرح مشارکتی در نزدیکی‬ ‫اب ه��ای ازاد‪ ،‬نگاه صادراتی ش��رکت ها نیز در قالب یک‬ ‫همکاری مش��ترک دنب��ال خواهد ش��د‪ .‬در این صورت‪،‬‬ ‫فوالدس��ازان بزرگی مانند فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد خوزستان‬ ‫و س��ایرین با کمترین مش��کل و هزینه صادرات و مزیت‬ ‫رقابتی خواهند داشت‪.‬‬ ‫بهت��ر اس��ت گل گه��ر و چادرمل��و در ای��ن همکاری‬ ‫مش��ترک ب��ه تامی��ن کنس��انتره بپردازن��د و ف��والد‬ ‫مبارک��ه‪ ،‬ف��والد را تامی��ن کن��د‪ .‬در ای��ن ص��ورت یک‬ ‫کنسرس��یوم بس��یار ق��وی تش��کیل خواهد ش��د که از‬ ‫هم��ان ابتدا دغدغه ای ب��رای تامین م��واد اولیه نخواهد‬ ‫داش��ت‪ .‬یزدخواستی گفت‪ :‬به نظر من بندرعباس شرایط‬ ‫مطلوب تری نس��بت ب��ه مکران دارد چ��ون مکران هنوز‬ ‫زیرس��اخت های الزم را ن��دارد و باوج��ود اینک��ه منطقه‬ ‫بس��یار خوبی اس��ت اما باید س��رمایه گذاری مناسبی در‬ ‫ح��وزه زیرس��اختی در ان انجام ش��ود ک��ه نیازمند نگاه‬ ‫بلندم��دت اس��ت در حالی که در هرمزگان این ش��رایط‬ ‫فراهم اس��ت و دسترس��ی به ریل‪ ،‬اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و سایر‬ ‫زیرساخت ها اسان تر است و برنامه های صادراتی نیز بهتر‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت المهدی در گفت وگوی اختصاصی با روزگار معدن عنوان کرد‪ :‬‬ ‫تا پایان سال تمام دیگ های المهدی وارد مدار تولید می شوند‬ ‫عکس‪:‬روزگار معدن‬ ‫سارا اصغری‪:‬‬ ‫ش��رکت الومینی��وم المه��دی ج��زو یکی از‬ ‫ش��رکت هایی بود ک��ه از زمان واگ��ذاری ان به‬ ‫بخش خصوصی با مشکالت بسیاری روبه رو شد‬ ‫و با وجود بدهی های بسیار در چند سال گذشته‪،‬‬ ‫بیش��تر دیگ های ان از مدار تولید خارج شدند‪.‬‬ ‫فراز و نشیب شرکت المهدی سرانجام اواخر سال‬ ‫گذشته با واگذاری این شرکت به «گروه صنعتی‬ ‫مپنا» ب��ه پایان رس��ید‪ .‬هم اکنون این ش��رکت‬ ‫راه ان��دازی ‪ ۲۰۳‬دی��گ را در م��دار تولید دارد و‬ ‫قرار اس��ت تا پایان سال ‪ ۲۰۰‬دیگ دیگر ان نیز‬ ‫راه اندازی ش��ود‪ .‬این مطال��ب را حمید مهتدی‬ ‫مدیرعامل شرکت الومینیوم المهدی در حاشیه‬ ‫شانزدهمین نمایشگاه ایران متافو در گفت وگو با‬ ‫روزگار مع��دن عنوان کرد‪ .‬در ادامه این گفت وگو‬ ‫را می خوانید‪.‬‬ ‫€ €در حال حاضر ش�رکت المه�دی با چه‬ ‫میزان ظرفیت مشغول به کار است؟‬ ‫تعداد کل دیگ های المهدی ‪ ۵۶۸‬دیگ است‬ ‫این در حالی اس��ت که تا پیش از این تعداد فقط‬ ‫‪ ۱۰۰‬دیگ روش��ن بود که در حال حاضر تعداد‬ ‫ان به ‪ ۲۰۳‬دیگ رسیده و بنا داریم تا پایان سال‬ ‫تمام دیگ های این کارخانه را روشن کنیم‪.‬‬ ‫€ €برای تامین مواد اولیه با مشکلی روبه رو‬ ‫نیستید؟‬ ‫تامی��ن م��واد اولی��ه کارخانه الومینی��وم کار‬ ‫پیچیده و مش��کلی اس��ت‪ ،‬چراکه ما تحت فشار‬ ‫عواملی هس��تیم که در ش��کل گیری ان نقش��ی‬ ‫نداش��ته ایم؛ از جمله تحریم ها یکی از این عوامل‬ ‫اس��ت‪ .‬البته برای تهیه مواد اولیه پیشنهادهایی‬ ‫به دولت داده ایم‪ .‬دو کش��ور هند و چین از جمله‬ ‫تامین کنندگان پودر الومینای ما هستند‪ .‬از انجا‬ ‫که اجازه خرید مس��تقیم ب��رای الومینا نداریم‪،‬‬ ‫ای��ن تهاتر می توان یک راهکار مناس��بی باش��د‪.‬‬ ‫با این حال پیش��نهاد ما این اس��ت که دولت ما‬ ‫با دولت های هند و چی��ن قراردادی منعقد کند‬ ‫تا بخش��ی از نفت ما ص��رف خرید الومینا از این‬ ‫کشورها شود‪.‬‬ ‫همانطور که می دانید در دوران تحریم‪ ،‬انتقال‬ ‫پ��ول برای تهی��ه م��واد اولیه به س��ختی انجام‬ ‫می گیرد‪ ،‬از این رو بخشی از این مشکالت متوجه‬ ‫دولت اس��ت و دولت باید ب��ه واحدهای صنعتی‬ ‫در تامین مواد اولی��ه کمک کند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫تولید پودر الومین��ا در کارخانه الومینیوم ایران‬ ‫(جاجرم) حدود ‪ ۳۰۰‬هزار تن در س��ال است‪ ،‬در‬ ‫حالی که اگر شرکت سالکو وارد مدار تولید شود‪،‬‬ ‫نیاز کل کش��ور به پودر الومین��ا به ‪ ۱.۵‬میلیون‬ ‫تن در س��ال می رسد‪ ،‬از این رو مابقی ان باید از‬ ‫خارج وارد شود‪.‬‬ ‫در زمین��ه کک نفت��ی نیز وضعی��ت به همین‬ ‫منوال اس��ت‪ .‬کک نفتی یکی از موادی است که‬ ‫در صنعت الومینیوم مورد نیاز اس��ت‪ .‬ش��رکت‬ ‫المهدی س��االنه به ‪ ۲۰۰‬هزار تن کک نفتی نیاز‬ ‫دارد‪ .‬کل کش��ور نیز به حدود ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬هزار‬ ‫ت��ن کک نفتی نیاز دارد ک��ه واحدهای تولیدی‬ ‫برای واردات ان نیاز به همکاری دولت دارند‪.‬‬ ‫ش��رکت های بخش خصوصی در حال ارزیابی‬ ‫راهکارهای��ی برای تامین مواد اولیه هس��تند‪ ،‬اما‬ ‫€ €با توجه به نبود تقاضا‪ ،‬بازار صادراتی را‬ ‫چه اندازه جدی می گیرید؟‬ ‫ش��رکت المهدی از ی��ک موقعی��ت صادراتی‬ ‫بس��یار خ��وب برخ��وردار اس��ت‪ .‬کارخان��ه در‬ ‫منطق��ه ویژه اقتص��ادی قرار گرفت��ه و می تواند‬ ‫از مزایای ان اس��تفاده کند‪ .‬فاصله این ش��رکت‬ ‫ت��ا بندر ش��هید رجایی حدود ‪ ۳‬کیلومتر اس��ت‬ ‫و ای��ن بهتری��ن فرص��ت ب��رای صادرات اس��ت‬ ‫زی��را هزینه ه��ای حمل ونق��ل ب��رای ص��ادرات‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ب��ازار صادرات��ی مناس��بی در منطق��ه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ام��ا در زمینه صادرات نی��ز دولت ان را به‬ ‫تولیدکنندگان الومینی��وم مختص نکند و اجازه‬ ‫بده��د اش��خاص حقیقی یا حقوقی ک��ه قادر به‬ ‫صادراتند اجازه ان را داش��ته باش��ند‪ ،‬چراکه در‬ ‫ص��ادرات روش ها و تجربه هایی وج��ود دارد که‬ ‫ممکن اس��ت تولیدکننده از ان اطالعی نداشته‬ ‫باشد اما بازرگانان از این روش ها اطالع بیشتری‬ ‫دارند که به نوبه خ��ود می توانند موجب افزایش‬ ‫صادرات و تسهیل ان شوند‪.‬‬ ‫€ €ایا ب�ا راه ان�دازی کارخان�ه الومینیوم‬ ‫جنوب(س�الکو) و اشباع بازار داخل‪ ،‬نیاز به‬ ‫صادرات بیش از پیش احساس می شود؟‬ ‫ورود سالکو به بازار سرعت نخواهد بود‪ ،‬چراکه‬ ‫راه اندازی دیگ های الومینیوم یک فرایند زمان بر ‬ ‫اس��ت‪ .‬با توجه به نیاز داخل و در نهایت با فرض‬ ‫این که شرکت های تولیدکننده شمش الومینیوم‬ ‫با تمام ظرفیت خود کار کنند‪ ،‬به سمت صادرات‬ ‫پیش رفتن یک ضرورت حتمی خواهد بود‪.‬‬ ‫€ €موض�وع بدهی های المهدی حل ش�ده‬ ‫است؟‬ ‫ش��رکت المهدی طلبکارهای بسیاری داشته و‬ ‫دارد‪ .‬در زمینه تس��ویه بدهی ه��ا با چند طلبکار‬ ‫بزرگ به توافق هایی رسیده ایم و مسائل حقوقی‬ ‫که برای ش��رکت ایجاد ش��ده ب��ود در حال رفع‬ ‫اس��ت‪ .‬در زمینه تس��ویه بدهی ها ب��ا طلبکاران‬ ‫ب��ا یک برنامه زمان بندی ش��ده و چارچوب دار به‬ ‫پی��ش می رویم‪ ،‬البت��ه این موضوع ب��ه ان معنا‬ ‫نیست که به سرعت بدهی طلبکارها را پرداخت‬ ‫کنیم چراک��ه در حال حاضر چنی��ن توان مالی‬ ‫ی و به صورت‬ ‫را نداری��م‪ ،‬اما براس��اس برنامه ریز ‬ ‫زمان بندی ش��ده طلب ها را ب��ه تدریج پرداخت‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬البته ناگفته نماند که برخی از این‬ ‫طلب ها مربوط به ‪ ۱۲‬س��ال پیش و زمانی است‬ ‫که شرکت توس��ط دولت اداره می شده است‪ .‬در‬ ‫حقیقت عم��ده بدهی های ش��رکت المهدی در‬ ‫زم��ان مدی��ران دولتی به وجود ام��د که به مرور‬ ‫زم��ان به بدهی های ان نیز اضافه ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫ش��رکت المهدی هم اکنون ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۹۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان بدهکار است‪.‬‬ ‫ت پایانی دارید‪ ،‬بفرمایید‪.‬‬ ‫€ €اگر صحب ‬ ‫از س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و‬ ‫صنای��ع معدن��ی ای��ران (ایمی��درو)‪ ،‬س��ازمان‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت اس��تان هرم��زگان و‬ ‫همچنین اس��تانداری این اس��تان و مدیران ان‪،‬‬ ‫ک��ه در جهت رفع مش��کالت ش��رکت المهدی‬ ‫کمک های بس��یاری داش��ته اند‪ ،‬کمال تشکر را‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫شرکت المهدی به طور مستمر و مستقیم در بورس‬ ‫کاال حضور دارد و هر کسی که خریدار است می تواند‬ ‫به بورس کاال مراجعه کند و هر میزان با هر گریدی که‬ ‫شمش الومینیوم نیاز دارد‪ ،‬خریداری کند‬ ‫ت�لاش این ش��رکت ها به تنهایی کافی نیس��ت‪،‬‬ ‫دول��ت بای��د نی��ز در تهیه م��واد اولیه ب��ه این‬ ‫شرکت ها کمک کند‪ .‬البته ما معتقد نیستیم که‬ ‫دولت تمام مشکالت شرکت ها را به دوش بکشد‬ ‫ام��ا حمایت دولت را در زمینه هایی خواس��تاریم‬ ‫ک��ه ج��زو وظای��ف ذات��ی دولت ه��ا به ش��مار‬ ‫می رود‪ .‬برای نمونه وزیر امور خارجه امریکا برای‬ ‫قرارداد س��اخت یک نیروگاه ش��خصا به الجزایر‬ ‫می رود و مناقصه مپن��ا را در انجا به هم می زند‬ ‫و یک ش��رکت امریکایی را برن��ده مناقصه اعالم‬ ‫می کند‪ .‬با این حال ما انتظار نداریم که دولت ما‬ ‫قراردادی را به هم بزند اما می تواند در ازای نفتی‬ ‫که می فروش��د‪ ،‬درکنار واردات مواد غذایی‪ ،‬مواد‬ ‫اولی��ه برخی صنایع مانن��د الومینیوم را نیز وارد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫معاون بازرگانی و عضو هیات مدیره مجتمع صنعتی فوالد‬ ‫اس��فراین گفت‪ :‬این مجتمع در زمین��ه تولید محور و چرخ‬ ‫قطار با ش��رکت راه اهن جمهوری اس�لامی (رجا) همکاری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬حس��ن اس��ماعیلی اظهارک��رد‪ :‬به دنبال‬ ‫بازدی��د هفته گذش��ته مدیرعام��ل رج��ا از توانمندی های‬ ‫مجتم��ع صنعتی اس��فراین در زمینه تولید مح��ور و چرخ‬ ‫قط��ار (منوبلوک)‪ ،‬وی امکانات این مجتمع را فراتر از انتظار‬ ‫خوانده و خواستار همکاری مشترک با مجتمع صنعتی فوالد‬ ‫اسفراین برای رفع نیازهای صنعت ریلی کشور شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مجتمع صنعتی اس��فراین قابلیت تولید‬ ‫و تامی��ن محورهای م��ورد نیاز بخش ریلی کش��ور را دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این در حالی اس��ت که برخی از لکوموتیوهای داخل‬ ‫کش��ور به دلیل نبود چرخ‪ ،‬به عنوان نیاز مبرم صنعت ریلی‬ ‫€ €در زمینه تامین برق با مش�کلی روبه رو‬ ‫نیستید؟‬ ‫مش��کلی در زمین��ه تامی��ن ب��رق نداری��م‪.‬‬ ‫قرارداده��ای تامین برق ما با مپنا منعقد ش��ده‬ ‫اس��ت و در این راس��تا با ‪ ۳‬نیروگاه مپنا قرارداد‬ ‫منعقد کرده ایم‪.‬‬ ‫€ €بازار داخلی الومینی�وم در حال حاضر‬ ‫چگونه است؟‬ ‫ش��رکت المهدی به طور مستمر و مستقیم در‬ ‫ب��ورس کاال حضور دارد و هر کس��ی که خریدار‬ ‫اس��ت می تواند به ب��ورس کاال مراجعه کند و هر‬ ‫می��زان با هر گریدی که ش��مش الومینیوم الزم‬ ‫دارد‪ ،‬خری��داری کند‪ .‬اما موضوع این اس��ت که‬ ‫هم اکنون ب��ازار داخلی موقعی��ت خوبی ندارد و‬ ‫تولید بیش از نیاز بازار داخلی است‪ .‬مدتی است‬ ‫که المهدی هربار ‪ ۱۵۰۰‬تن ش��مش الومینیوم‬ ‫عرضه کرد ه اما مش��تری نداش��ت ه است‪ .‬در حال‬ ‫حاضر بازار با نبود تقاضا روبه رو اس��ت و بهترین‬ ‫راهکار این اس��ت که به بازارهای صادراتی روی‬ ‫بیاوریم‪.‬‬ ‫€ €چ�را در ب�ورس کاال ش�مش المه�دی‬ ‫فروش نرفت؟‬ ‫بازار به صورت غیرمحسوس��ی به وسیله عوامل‬ ‫توزیع کننده تحت کنترل اس��ت و برخی ترجیح‬ ‫می دهند از شرکت هایی خریداری کنند که خود‬ ‫انها در ان ش��رکت س��همی دارند‪ .‬موضوع دیگر‬ ‫موضوع حمل است چراکه قیمت حمل شمش از‬ ‫المهدی به مرکز ایران بیش��تر از حمل شمش از‬ ‫ایرالکو به مرکز ایران است‪.‬‬ ‫€ €ب�رای ف�روش بیش�تر داخل�ی چ�ه‬ ‫راهکارهایی را می توان پیشنهاد داد؟‬ ‫یکی از درخواس��ت های ما این است که فروش‬ ‫ش��مش الومینیوم تنها به کس��انی که در سایت‬ ‫بهین ی��اب وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت عضو‬ ‫هس��تند‪ ،‬محدود نشود‪ .‬به عبارت دیگر روال کار‬ ‫این گونه باش��د که هر کس به ه��ر اندازه ای که‬ ‫نی��از دارد به صورت مس��تقیم بتواند از ش��رکت‬ ‫خرید داش��ته باش��د‪ .‬نکت��ه مهم دیگ��ری که‬ ‫ب��رای خریداران ش��مش وجود دارد‪ ،‬این اس��ت‬ ‫که کس��انی که ش��مش را از بیرون بورس تهیه‬ ‫می کنند ممکن است درباره خلوص ان با مشکل‬ ‫روبه رو شوند‪ .‬این در حالی است که ما در بورس‪،‬‬ ‫ش��مش المهدی را تضمین می کنیم‪ .‬از انجا که‬ ‫شمش المهدی‪ ،‬گریدهای مختلفی دارد‪ ،‬برخی‬ ‫ممکن است که گریدهای پایین را با عنوان گرید‬ ‫باال به مشتری ها بفروشند از این رو ما در زمینه‬ ‫تضمینی نمی دهیم اما شمش��ی ک��ه به صورت‬ ‫مس��تقیم از المهدی خریداری می شود به لحاظ‬ ‫کیفیت تضمین شده است‪.‬‬ ‫فوالد اسفراین برای قطارهای رجا‪ ،‬چرخ تولید می کند‬ ‫و مش��کالتی که در زمینه واردات ان وج��ود دارد از چرخه‬ ‫فعالیت خارج شده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬مدیرعامل رج��ا با تاکید بر حمای��ت از تولید‬ ‫داخل��ی این قطعات‪ ،‬اعالم کرد که همه امکانات و تجهیزات‬ ‫کارگاهی این ش��رکت را برای هر اقدامی که به رفع نیازهای‬ ‫صنایع ریلی کش��ور کم��ک کند‪ ،‬در اختی��ار مجتمع فوالد‬ ‫اسفراین قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫معاون بازرگانی مجتمع صنعتی فوالد اسفراین گفت‪ :‬این‬ ‫مجتمع صنعتی اصلی ترین تولیدکنن��ده محور از مواد خام‬ ‫تا مرحله نهایی در زمینه محورهای باری‪ ،‬روس��ی‪ ،‬پارسی‪،‬‬ ‫محور لوکوموتیو و محورهای جی ام است‪.‬‬ ‫اس��ماعیلی افزود‪ :‬مجتم��ع صنعتی فوالد اس��فراین تنها‬ ‫دارنده تاییدیه راه اهن جمهوری اس�لامی ایران برای تامین‬ ‫محورهای لکوموتیو اس��ت و در حوزه فناوری و تامین مواد‬ ‫اولی��ه در این ح��وزه توانمندی کاملی برای پاس��خگویی به‬ ‫نیازهای داخلی صنایع ریلی کشور را دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در تولید چرخ قطار نیز که نیاز اصلی کشور در‬ ‫این حوزه است‪ ،‬تحقیقات الزم انجام و نمونه اولیه ان در این‬ ‫مجتمع صنعتی تولید شده و اکنون به دنبال سرمایه گذاری‬ ‫برای تولید انبوه این محصول هستیم‪.‬‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬تامین سرمایه تولید انبوه چرخ قطار را نیازمند‬ ‫حمایت صنایع ریلی‪ ،‬راه اهن و س��ازمان گسترش و نوسازی‬ ‫صنایع کش��ور دانست و افزود‪ :‬این سرمایه می تواند از طریق‬ ‫پیش پرداخ��ت تولیدات از س��وی صنایع ریل��ی برای خرید‬ ‫تجهیزات انجام شود‪.‬‬ ‫گفتنی است مجتمع صنعتی فوالد اسفراین از شرکت های‬ ‫زیرپوش��ش س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران و‬ ‫بزرگ تری��ن تولیدکننده قطعات و مقاط��ع فوالد الیاژی در‬ ‫خاورمیانه اس��ت که امکان ساخت ‪۱۴۰‬نوع فوالد الیاژی را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ای��ن مجتمع صنعتی به عن��وان بزرگ تری��ن تولیدکننده‬ ‫قطع��ات و مقاط��ع ف��ورج و ریخته گ��ری س��نگین و فوق‬ ‫س��نگین فوالد الیاژی در خاورمیانه‪ ،‬با داش��تن متخصصان‬ ‫توانمند و فناوری پیش��رفته‪ ،‬توانایی رفع نیازهای راهبردی‬ ‫صنای��ع کش��ور در بخش ه��ای نف��ت و گاز‪ ،‬نیروگاه��ی‪،‬‬ ‫کشتی سازی و ماشین سازی‪ ،‬ریلی و صنایع معدن و فوالد را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫شهرس��تان ‪ ۱۲۰‬هزار نفری اس��فراین در ‪ ۶۰‬کیلومتری‬ ‫جنوب شرقی بجنورد مرکز خراسان شمالی قرار دارد‪.‬‬ ‫این شهرس��تان با برخورداری از دو مجتمع بزرگ و مهم‬ ‫صنعتی فوالد و لوله گس��تر‪ ،‬قطب صنعتی اس��تان به شمار‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫صنایع معدنی فلزی‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪ 1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪294‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ بازیافتی مهم‬ ‫با انرژی کمتر‬ ‫ محمد اشناگر‬ ‫کارشناس ضایعات‬ ‫الومینی��وم به دلیل س��بک ب��ودن جذابیت های‬ ‫باالیی برای استفاده و در صنایع مختلف کاربردهای‬ ‫ف��راوان دارد‪ .‬از همی��ن رو بازیاف��ت این فلز نقره ای‬ ‫و بازگش��ت ان به چرخه تولید بس��یار مهم قلمداد‬ ‫می ش��ود‪ .‬در کش��ور ما حدود ‪ ۷۰‬هزار تن ش��مش‬ ‫الومینی��وم ب��ه وس��یله ضایع��ات تولید می ش��ود‪.‬‬ ‫برخ��ی ش��رکت ها از ضایعات الومینیوم‪ ،‬ش��مش‬ ‫و برخ��ی قطع��ات الومینیومی تولی��د می کنند‪ .‬از‬ ‫لحاظ اقتصادی بازیافت الومینیوم می تواند بس��یار‬ ‫به صرفه باش��د‪ ،‬چراکه تولید ش��مش الومینیوم از‬ ‫مع��دن فرایند طوالنی و پیچیده ای در پیش رو دارد‬ ‫و ان��رژی باالیی را مصرف می کن��د‪ .‬مصرف برق در‬ ‫تولید الومینیوم بس��یار باالست‪ ،‬از این رو استفاده‬ ‫از ضایع��ات ای��ن فلز نقره ای و در م��دار قرار گرفتن‬ ‫ان در چرخ��ه تولید‪ ،‬می تواند ت��ا حدود ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫انرژی کمتری اس��تفاده کند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬روش‬ ‫تولید الومینیوم با ذوب ضایعات‪ ،‬کار بسیار ساده ای‬ ‫اس��ت که با خط��وط و تجهیزات و کوره س��اده و با‬ ‫دمای��ی کمت��ر از ذوب مواد اولیه قابل انجام اس��ت‪.‬‬ ‫موضوع قابل توجه در زمینه بازیافت الومینیوم این‬ ‫اس��ت که با توجه به کمبود م��واد اولیه برای تولید‬ ‫ش��مش الومینیوم انچنان باید و ش��اید جمع اوری‬ ‫ضایع��ات الومینیوم مورد توجه قرار نگرفته اس��ت‪،‬‬ ‫چراکه شیوه جمع اوری این فلز همچنان به صورت‬ ‫سنتی انجام و بیش��تر دستی و توسط فروشندگان‬ ‫دوره گرد جمع اوری می شود‪ .‬این در حالی است که‬ ‫می توان سامان دهی شده و منسجم این فلز باارزش‬ ‫را دوباره وارد مدار تولید کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫نوسازی ساختار نسوز کوره‬ ‫گندله سازی فوالد مبارکه‬ ‫بدون حضور خارجی ها‬ ‫رئیس واحد نسوز سایر نواحی مجتمع فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬کارشناس��ان تعمیرات نس��وز شرکت‬ ‫فوالد مبارکه با همکاری بخش های تولید و تعمیرات‬ ‫واحد گندله س��ازی و ش��رکت های داخلی توانستند‬ ‫ساختار نسوز کوره گندله سازی را که ‪۲۵‬سال از عمر‬ ‫بهره برداری ان می گذشت‪ ،‬نوسازی کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬محسن زمانی با‬ ‫تاکید بر اهمیت تداوم تولید در شرکت و کشور گفت‪:‬‬ ‫با توجه به این که این کوره ‪۲۵‬سال بدون وقفه در مدار‬ ‫تولید قرار داش��ت‪ ،‬ساختار نسوزهای کوره مذکور در‬ ‫برخی نقاط حساس نیاز به تعمیر اساسی داشت‪ .‬وی‬ ‫با بیان این که قبل از سال‪ ۱۳۹۶‬شرکت های خارجی‬ ‫ب��رای انجام ای��ن تعمیرات بزرگ‪ ،‬توق��ف بلندمدت‬ ‫‪۳‬ماه��ه را پیش بینی کرده بودند‪ ،‬گف��ت‪ :‬از انجا که‬ ‫ش��رکت فوالد مبارکه تامین بخش عم��ده ای از نیاز‬ ‫بازار داخل��ی را برعهده داش��ته و دارد‪ ،‬اعمال چنین‬ ‫توقف��ی با ص��رف این می��زان وق��ت غیرممکن بود‪،‬‬ ‫مرک��ز نس��وز و تولید و تعمیرات واحد گندله س��ازی‬ ‫از ابت��دای س��ال‪ ۹۶‬بدون حضور مش��اوران خارجی‬ ‫جلسه های مشترک برای برنامه ریزی برگزار کردند‪،‬‬ ‫تا در نهایت ب��ا ایجاد کارگروه های مختلف واحدهای‬ ‫نس��وز و گندله س��ازی و ایده گرفتن از نفرات اجرایی‬ ‫و متخصص��ان‪ ،‬راهکاره��ای عملیات��ی کاهش زمان‬ ‫تعمیرات استخراج شد‪.‬‬ ‫رئیس واحد نس��وز س��ایر نواح��ی مجتمع فوالد‬ ‫مبارک��ه اصفه��ان تصریح کرد‪ :‬تصمی��م نهایی برای‬ ‫تعوی��ض س��اختار نس��وز این ک��وره ط��ی چندین‬ ‫بخ��ش در تعمیرات ه��ای برنامه ریزی ش��ده ب��دون‬ ‫اضافه ک��ردن زمان بیش��تر از نقاط ق��وت این طرح‬ ‫ب��ود‪ .‬وی ب��ا تاکید بر این که ای��ن کار با هماهنگی ها‬ ‫و اماده س��ازی و همچنین تعامل واحد نس��وز س��ایر‬ ‫نواحی با بخش تولید و تعمیرات واحد گندله س��ازی‬ ‫و مشارکت پیمانکار نس��وز شرکت برق ارا انجام شد‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬در تعمیرات برنامه ریزی ش��ده ‪۱۴‬روزه واحد‬ ‫گندله س��ازی بخش های موردنظر به مدت ‪ ۸‬روز در‬ ‫اختیار تیم نس��وز قرارداده ش��د که خوشبختانه این‬ ‫کار مهم که طبق براوردهای اولیه باید در یک ش��ات‬ ‫دان ‪۲۰‬روزه انج��ام می ش��د‪ ،‬در ‪ ۶‬روز ب��ا موفقیت به‬ ‫پایان رسید‪.‬‬ ‫معدن بین الملل‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪ 1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪294‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تاتااستیل به دنبال‬ ‫کاهش ‪۳‬هزار شغل‬ ‫در اتحادیه اروپا‬ ‫رویترز گزارش داد که تاتا استیل اروپا اعالم کرده‬ ‫مذاک��رات خود را با کارگ��ران درمورد برنامه هایش‬ ‫اغاز کرده اس��ت‪ .‬برنامه این ش��رکت کاهش ‪۳‬هزار‬ ‫ش��غل است‪ ،‬اما اتحادیه های کارگری نسبت به این‬ ‫تصمیم تاتااس��تیل اعتراض خود را نش��ان داده اند‬ ‫و اع�لام داش��ته اند این طرح نیاز ب��ه بازنگری دارد‪.‬‬ ‫تاتااس��تیل هن��د برنامه های��ی را با ه��دف افزایش‬ ‫سوداوری تعریف کرده که جزئیات بیشتر این طرح‬ ‫را روز چهارش��نبه هفته گذش��ته اعالم داشت‪ .‬این‬ ‫ش��رکت اعالم کرد در نظر دارد ‪ ۱۶۰۰‬کارگر را در‬ ‫هلن��د‪ ۱۰۰۰ ،‬کارگر را در انگلیس و ‪ ۳۵۰‬نفر را در‬ ‫سایر کشورها تعدیل کند‪.‬‬ ‫انتظار می رود حدود دو سوم این مشاغل مدیریتی‬ ‫و اداری باشند‪ .‬اتحادیه های کارگری انگلیس و هلند‬ ‫این معادله را بر هم زدند و خواس��تار ان ش��دند که‬ ‫ت��ا س��ال ‪ ۲۰۲۱‬می�لادی (‪ ۱۴۰۰‬خورش��یدی)‬ ‫ضمانت های ش��غلی به انها داده شود و این شرکت‬ ‫به موضوع یادشده پایبند باشد‪.‬‬ ‫دبیرکل اتحادیه کارگری در فوالد انگلیس گفت‪:‬‬ ‫ای��ن اتحادیه در مورد مذاکرات خود با ش��ورای کار‬ ‫اروپ��ا تاکید کرده که این برنام��ه نیازمند بازنگری‬ ‫اس��ت و چش��م انداز مثبتی ب��رای برنامه های اعالم‬ ‫شده توسط تاتااستیل وجود ندارد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬صنع��ت فوالد در سراس��ر اروپا با‬ ‫ظرفیت بازار و هزینه های باال روبه رو است‪ ،‬حتی در‬ ‫ارس��لورمیتال بزرگ ترین تولیدکننده فوالد جهان‬ ‫نیز برخی کارخانه ها با بیکاری کارکنان روبه رو است‪.‬‬ ‫پیش از این ارسلورمیتال در تالش برای ملغی اعالم‬ ‫ک��ردن معامله ایلوا بزرگ تری��ن کارخانه فوالد اروپا‬ ‫نیز بر امده اس��ت‪ .‬ایلوا بزرگ تری��ن کارخانه فوالد‬ ‫انگلیس اس��ت که در ماه مه (اردیبهش��ت‪-‬خرداد)‬ ‫امسال میالدی مجبور به اعالم انحالل اجباری شد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬کانال تلگرام کیوان جعفری طهرانی‬ ‫دانشمندان روس ورق‬ ‫فوالدی مقاوم در برابر‬ ‫سرما تولید کردند‬ ‫دانش��مندان روس موف��ق ش��ده اند ب��ه فناوری‬ ‫جدی��دی برای تولی��د صنعتی ورق ه��ای فوالدی‬ ‫ویژه ای دس��ت یابند ک��ه ویژگی های خود را دارد و‬ ‫قابل اس��تفاده در ش��رایط اب و هوایی بس��یار سرد‬ ‫قط��ب ش��مال اس��ت‪ .‬به گ��زارش ایفنا ب��ه نقل از‬ ‫متال جانکشن‪ ،‬توسعه این فناوری بهار گذشته اغاز‬ ‫و در پاییز س��ال جاری میالدی با موفقیت ازمایش‬ ‫ش��د‪ .‬این نوع ورق در پروژه های تولید گاز ال ان جی‬ ‫م��ورد نیاز اس��ت و ع�لاوه بر کیفیت ب��اال می تواند‬ ‫هزینه س��اخت تجهی��زات ال ان جی را تا یک چهارم‬ ‫کاهش دهد‪ .‬اس��تفاده از فناوری بومی برای تولید‪،‬‬ ‫ذخیره س��ازی و انتقال گاز طبیع��ی از اولویت های‬ ‫دولت پوتین اس��ت‪ .‬ورق های ف��والدی حاوی الیاژ‬ ‫نیکل که در برابر سرما مقاومت دارند در سطح دنیا‬ ‫برای تولید تجهیزات مختلف‪ ،‬تانک ها و کانتینرهای‬ ‫پروژه های ال ان جی به کار می روند‪.‬‬ ‫پاالیشگاه روی اسکورپین‬ ‫تعطیل شد‬ ‫واحد ذوب و پاالیش��گاه روی اس��کورپین شرکت‬ ‫ودانتا به دلیل کمبود خوراک کنس��انتره محلی‪ ،‬از‬ ‫نوامب��ر (ابان‪-‬اذر) گذش��ته میالدی به مدت ‪ ۴‬ماه‬ ‫تعطیل خواهد بود‪ .‬به گزارش فلزات انالین و به نقل‬ ‫از فست مارکِتز مجموعه اسکورپین واقع در نامیبیا‪،‬‬ ‫ی��ک مجموعه یکپارچه ش��امل معدنکاری و ذوب و‬ ‫پاالیش روی اس��ت که در س��ال گذشته حدود ‪۹۰‬‬ ‫ه��زار تن روی تصفیه ش��ده تولید کرد‪ .‬برنامه ریزی‬ ‫تولید این مجموعه برای سال اینده برابر با ‪ ۱۳۰‬هزار‬ ‫تن بود‪ ،‬اما خوراک کنسانتره یا کانسنگ کافی برای‬ ‫ادامه فعالیت وجود نخواهد داشت‪ .‬ریزش دیواره در‬ ‫گودال ش��ماره ‪ ۱۱۲‬معدن اسکورپین باعث کاهش‬ ‫ش��دید معدن کاری شده تا سنگ و نخاله پاکسازی‬ ‫ش��ود‪ .‬اس��کورپین قصد دارد از این فرصت استفاده‬ ‫کند تا به صورت هدفمند عملیات تعمیر و نگهداری‬ ‫را در این پاالیشگاه انجام دهد‪ .‬این دومین تعطیلی‬ ‫بزرگ در این مجموعه است؛ پیش از ان‪ ،‬تولید این‬ ‫مجموع��ه در ماه مارس‪ ،‬ب ه دلی��ل اعتصاب متوقف‬ ‫شده بود‪ .‬معدن اسکورپین با نزدیک شدن به پایان‬ ‫ط��ول عمر خود‪ ،‬چالش هایی را برای این واحد طی‬ ‫دو س��ال اخیر از نظر کمب��ود خوراک و تفاوت عیار‬ ‫کانسنگ استخراج شده در معدن مواجه کرده است‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت محصوالت این واحد‪ ،‬بیش��تر بدون‬ ‫تعرفه به اروپا صادر می شود و در ایتالیا طرفدار دارد‪.‬‬ ‫فلزات کمیاب که از س��اخت تلفن های هوشمند گرفته تا‬ ‫جنگ افزارها کاربرد دارد‪ ،‬کشورها را در رقابت سختی برای‬ ‫به چنگ در اوردن ان قرار داده اس��ت‪ ،‬هند برای به دست‬ ‫اوردن این نوع فلزات در روسیه سرمایه گذاری می کند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس به نقل از راش��اتودی بر اساس داده های‬ ‫اژان��س س��رمایه گذاری و صادرات��ی خ��اور دور روس��یه‬ ‫یا ِل و کی ای بی ای ال به‬ ‫ش��رکت های هندی نظی��ر ای ار ا ‬ ‫دنبال این هس��تند که در روس��یه در پروژه های کش��ف و‬ ‫استخراج فلزات نادر سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫ب��ر اس��اس ای��ن گ��زارش در جلس��ه ای که ب��ا حضور‬ ‫دوئل کشورهای بزرگ برای به چنگ اوردن فلزات کمیاب‬ ‫شرکت های هندی در دهلی نو برگزار شد‪ ،‬نمایندگان روسی‬ ‫چش��م اندازی از پروژه های کشف و استخراج فلزات کمیاب‬ ‫را که در منطقه خاور دور و منطقه قطب می توان اجرا کرد‬ ‫را معرفی کردند‪.‬‬ ‫لئونی��د پتوخ��وف مدیرعام��ل اژان��س س��رمایه گذاری‬ ‫و صادرات��ی خ��اور دور روس��یه اع�لام ک��رد‪ :‬ما کش��ف و‬ ‫اس��تخراج فلزاتی نظیر لیتیوم و کبال��ت را دنبال می کنیم‬ ‫و س��رمایه گذاران خارجی می توانند در امنیت کامل در این‬ ‫حوزه ها سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫ای��ن اژان��س همچنین اعالم ک��رد که ب��ه دنبال جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی در پروژه های دیگری برای کشف و‬ ‫استخراج فلزات نادری نظیر ایتیریوم و تانتالم و نیوبیم نیز‬ ‫هس��تند‪ .‬فلزات کبالت و لیتیوم به عنوان نقش کلیدی در‬ ‫تولید باتری های قابل شارژ اعمال می کنند‪.‬‬ ‫فلزات نادر‪ ۱۷ ،‬عنصر ش��یمیایی ب��ا ویژگی های خاصی‬ ‫هس��تند که در ساخت بس��یاری از ابزار و وسیله ها از تلفن‬ ‫هوش��مند گرفته تا جنگ افزارها کاربرد دارند البته با وجود‬ ‫انچه گفته می ش��ود این فلزات نادر و کمیاب نیس��تند‪ ،‬اما‬ ‫پی��دا کردن انها‪ ،‬ان طور که ش��ما تص��ور می کنید راحت‬ ‫نیست و البته فراوری انها هم سخت است‪.‬‬ ‫کش��ور چین بزرگ ترین تولیدکننده فل��زات کمیاب در‬ ‫جهان اس��ت و البته ‪ ۸۰‬درصد واردات فلزات کمیاب جهان‬ ‫را نیز انجام می دهد‪.‬‬ ‫اهمیت فلزات نادر در جهان به حدی اس��ت که به تازگی‬ ‫چی��ن در دوئل جنگ تجاری با امریکا از این ابزار به عنوان‬ ‫تهدیدی برای امریکا استفاده کرد و اعالم کرد اگر واشنگتن‬ ‫بخواه��د به جنگ تجاری با چین ادامه دهد صادرات فلزات‬ ‫کمی��اب به این کش��ور را قطع خواهد ک��رد‪ .‬کاربرد فلزات‬ ‫کمیاب در تولید وس��ایل اساس��ی‪ ،‬ضروری و حساس زیاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫سایه سنگین ناارامی های شیلی بر معادن مس‬ ‫کودلکو در میانه شکاف دولت و ملت‬ ‫ثمن رحیمی راد‪:‬‬ ‫ناارامی های سیاسی در شیلی معادن سومین‬ ‫تولیدکنن��ده بزرگ مس را تهدید می کند‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که شرکت دولتی استخراج کننده‬ ‫فلز س��رخ در این کشور به دنبال دریافت بوده‬ ‫دولتی برای کاه��ش بدهی های خود و ارتقای‬ ‫معادن قدیمی است‪.‬‬ ‫به گ��زارش روزگارمعدن به نقل از بلومبرگ‪،‬‬ ‫اس��ت در پ��ی ناارامی ها در ش��یلی‪ ،‬موقعیت‬ ‫کودلکو (ش��رکت دولتی استخراج مس شیلی)‬ ‫به عنوان بزرگ تری��ن تولیدکننده مس جهان‬ ‫به ط��ور فزاینده ای در خطر اس��ت‪ .‬اعتراضات‬ ‫مردم��ی در این کش��ور از ‪ ۱۴‬اکتبر (‪ ۲۲‬مهر)‬ ‫و در چند ش��هر شیلی در واکنش به باال بردن‬ ‫هزینه متروی سانتیاگو‪ ،‬باالرفتن هزینه زندگی‪،‬‬ ‫نابرابری رایج در کش��ور و خصوصی س��ازی از‬ ‫سانتیاگو پایتخت ش��یلی اغاز شد و همچنان‬ ‫ادامه دارد‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی‪ ،‬کودلکو در پی ان بود تا‬ ‫در یک دهه اینده مبلغ��ی برابر با ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫دالر صرف مدرنیزه کردن معادن قدیمی خود‬ ‫کن��د و جری��ان رو به کاهش تولی��د مس را از‬ ‫بین بب��رد‪ ،‬اما حاال اعتراضاتی که به کش��یده‬ ‫ش��دن میلیون ها نف��ر به خیابان ه��ا انجامیده‪،‬‬ ‫می تواند این ش��رکت دولتی را در رس��یدن به‬ ‫خواس��ته هایش ب��ا موانع جدی رو ب��ه رو کند‪.‬‬ ‫ای��ن در حالی اس��ت که معترض��ان مطالبات‬ ‫اقتصادی دارند و خواهان تغییر در همه چیز از‬ ‫دس��تمزدها گرفته تا خدمات درمان و اموزش‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫از یک سو کودلکو باید برنامه های خود را به تاخیر‬ ‫بیندازد و از سویی دیگر هزینه های ان برای فراوری‬ ‫کانی های کم عیار از معادن قدیمی رو به افزایش است‪.‬‬ ‫چنین رویه ای می تواند بدهی های شرکت را باال ببرد در‬ ‫حالی که اکنون نیز به دلیل بدهی زیرفشار است‬ ‫در چنین ش��رایطی کودلکو باید برنامه های‬ ‫خود را ب��ه تاخیر بیندازد‪ ،‬اما از س��ویی دیگر‬ ‫هزینه ه��ای ان برای فراوری کانی های کم عیار‬ ‫از مع��ادن قدیمی رو به افزایش اس��ت‪ .‬چنین‬ ‫روی��ه ای می توان��د بدهی های ش��رکت را باال‬ ‫بب��رد ای��ن در حالی اس��ت که اکن��ون نیز به‬ ‫دلی��ل بدهی ها در فش��ار اس��ت‪ .‬بناب��ر گفته‬ ‫کولین هامیلتون‪ ،‬مدی��ر پژوهش کامودیتی ها‬ ‫در ش��رکت کانادای��ی بی ام اُ کپتال مارکِتز‪ ،‬اگر‬ ‫دولت کمکی به کودلکو نکند‪ ،‬این ش��رکت که‬ ‫درحال حاضر ‪۸‬درص��د از تولید جهانی مس را‬ ‫در اختی��ار دارد‪ ،‬از موقعیت کنونی خود نزول‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫او می افزای��د‪ :‬ب��اال نرفت��ن می��زان تولی��د‪،‬‬ ‫چش��م انداز مثبتی برای مس ش��یلی نیست و‬ ‫در نتیج��ه ان کودلک��و در ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬س��ال اینده‬ ‫نمی تواند بزرگ ترین تولیدکننده فلز س��رخ در‬ ‫جهان بماند‪ ،‬چون دولت ش��یلی در کوتاه مدت‬ ‫اولویت ه��ای اقتصادی دیگ��ری پیش رو دارد‪.‬‬ ‫در ای��ن ش��رایط بده��ی کودلک��و نیز بس��یار‬ ‫باالس��ت و این ش��رکت در صرف هزینه هایش‬ ‫محافظه کارانه تر رفتار کند‪.‬‬ ‫در همین راستا دولت راست گرای سباستین‬ ‫پینی��ه را در اوایل امس��ال می�لادی گفته بود‬ ‫ک��ه گفت وگو در مورد بودج��ه کودلکو باید به‬ ‫زودی و ب��ه محض اینکه دول��ت الیحه اصالح‬ ‫مالیات را وضع کند‪ ،‬ش��روع ش��ود‪ ،‬اما از اغاز‬ ‫اعتراض��ات در ‪ ۱۸‬اکتب��ر (‪ ۲۶‬مه��ر) و وقوع‬ ‫خش��ونت ب��ه خیابان ه��ا دیگر هی��چ صحبتی‬ ‫درباره درخواس��ت های کودلکو نشد‪ .‬اصالحات‬ ‫مالیات نیز کنار گذاشته شد و دولت متعهد به‬ ‫س��رمایه گذاری ‪ ۱.۵‬میلیارد دالری در سال در‬ ‫پروژه های اجتماعی برای مردم شده است‪ .‬بنابر‬ ‫گفته وزیر اقتصاد ش��یلی وضعیت مالی دولت‬ ‫بس��یار پیچیده اس��ت و توس��عه ‪ ۷.۸‬درصدی‬ ‫س��رمایه گذاری عمومی در ص��رف هزینه ها در‬ ‫سایر نقاط محدودیت ایجاد می کند‪.‬‬ ‫ب��ا این ح��ال در چند س��ال گذش��ته تولید‬ ‫ساالنه کودلکو تغییر چش��مگیری نداشته‪ ،‬اما‬ ‫اگر ش��رکت هم ق��ادر به حفظ می��زان تولید‬ ‫باش��د‪ ،‬کانی ه��ای مع��ادن قدیمی ت��وان ارائه‬ ‫مس بیش��تری ندارند و کاهش عیار کانی های‬ ‫ب��ه معنای افزای��ش هزینه های ف��راوری برای‬ ‫شرکت است‪ .‬کودلکو در سال گذشته میالدی‬ ‫رقم تولید خود را از معادنی که بر انها مالکیت‬ ‫دارد و معادن��ی که س��همی از انه��ا در اختیار‬ ‫دارد‪ ۱.۸۱ ،‬میلی��ون ت��ن اعالم ک��رد این در‬ ‫حالی اس��ت که رقم تولید ش��رکت استرالیایی‬ ‫بی اچ پی بیلتون در جایگاه بزرگ ترین ش��رکت‬ ‫معدن��ی جهان در س��الی مال��ی منتهی ژوئن‬ ‫‪( ۲۰۱۹‬خرداد‪-‬تیر ‪ )۱۳۹۸‬خورش��یدی ‪۱.۶۹‬‬ ‫میلیون تن بود‪.‬‬ ‫کودلک��و همچنین ب��رای رویارویی با بحران‬ ‫کاه��ش عیارها تصمیم به حفر بیش��تر معادن‬ ‫و رفتن به اعماقی داش��ت ک��ه پیش از این به‬ ‫انها ورود نکرده بود‪ ،‬ام��ا این اتفاق نیز نیاز به‬ ‫اس��تفاده از تجهیزات م��درن و فنون جدیدی‬ ‫دارد که هزینه بر اس��ت چون برخی از معادنی‬ ‫کودلکو از انها بهره برداری می کند‪ ،‬به یک قرن‬ ‫می رس��د‪ .‬چوکویی کامات��ا یک��ی از این معادن‬ ‫اس��ت و کودلکو در تابس��تان گذشته عملیات‬ ‫استخراج زیرزمینی را در معدن چوکویی کاماتا‬ ‫که تاکنون به صورت روباز بهره برداری می شد‪،‬‬ ‫اغاز کرد‪.‬‬ ‫این پروژه ‪۵.۵‬میلیارد دالر هزینه دربرداشت‬ ‫و نخس��تین ت�لاش چندمیلی��ارد دالری این‬ ‫ش��رکت برای ارتق��ای فعالیت ه��ای معدنی با‬ ‫هدف رونق تولید به شمار می امد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت کودلکو ک��ه در زمینه تولید‬ ‫مس‪ ،‬مولیبدن‪ ،‬رنیوم‪ ،‬نقره و طال فعالیت دارد‬ ‫از اهمیت ویژه ای در اقتصاد ش��یلی برخوردار‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعام��ل ان وزی��ر مع��ادن ش��یلی‬ ‫است و از س��وی رئیس جمهور ش��یلی تعیین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کاهش دسترسی‪ ،‬به رشد بهای فروسیلیسیوم در اروپا انجامید‬ ‫بهای نقدی فروسیلیس��یوم اروپا پ��س از ‪ 3‬هفته ثبات در‬ ‫رونق تجارت‪ ،‬در هفته منتهی به ‪ ۲۲‬نوامبر (‪ ۱‬اذر) جهش ‪۷‬‬ ‫درصدی را تجربه کرد‪ .‬با وجود این رش��د بهای‪ ،‬اما همچنان‬ ‫بها این محصول در س��طح پایینی قرار دارد که بس��یاری از‬ ‫عرضه کنن��دگان را ب��ه توقف عرضه در این بازار س��وق داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش فلزات انالین و به نقل از فست مارکتز در روز ‪۲۲‬‬ ‫نوامبر بهای کلوخه فروسیلیسیوم با عیار ‪۷۵‬درصد سیلیسیم‬ ‫در اروپ��ا از ‪ ۹۰۰‬ت��ا ‪ ۹۲۰‬یورو بر تن در هفته پیش از ان به‬ ‫‪ ۹۵۰‬ت��ا ‪۱‬هزار یورو بر تن افزایش داش��ت‪ .‬بیش��تر تقاضای‬ ‫خری��د‪ ،‬از منطقه اروپا بود‪ .‬این س��طح بها اخرین بار در روز‬ ‫‪ ۱۴‬ژوئ��ن (‪ ۲۴‬خرداد) با بهای ‪ ۹۸۰‬تا هزار و ‪۷۰‬یورو بر تن‬ ‫مشاهده شده بود‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬فروسیلیس��یوم با محت��وی ‪۰.۱‬تا ‪۰.۲‬درصد‬ ‫الومینی��وم به بهای یک هزار و ‪ ۲۵۰‬یورو ب��ر تن نیز معامله‬ ‫ش��د؛ گفتنی اس��ت که محتوی الومینیوم این الیاژ به طور‬ ‫معمول ‪۱.۵‬درصد اس��ت‪ .‬این محتوی کم الومینیوم به طور‬ ‫معم��ول پریمیوم ‪ ۲۵۰‬یورو بر تن نس��بت ب��ه عیار معمولی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫کاهش دسترس��ی یک��ی از عوامل اصل��ی افزایش بها بوده‬ ‫است‪ .‬بها این الیاژ در اروپا از ژانویه سال ‪( ۲۰۱۸‬دی‪-‬بهمن‬ ‫‪ )۱۳۹۶‬که بین یک هزار و ‪ ۷۰۰‬تا یک هزار و ‪ ۷۶۰‬یورو بر تن‬ ‫بود‪ ،‬روند کاهشی ثابتی داشته است‪ .‬در اوایل نوامبر امسال‪،‬‬ ‫بها به حدود ‪ ۹۰۰‬تا ‪ ۹۲۰‬یورو بر تن رسید که کمترین حد‬ ‫چند سال گذشته بود؛ کمترین از این رنج بها پیش از این در‬ ‫اوت ‪( ۲۰۱۶‬مرداد‪-‬ش��هریور ‪ )۱۳۹۵‬محقق شده بود که در‬ ‫حدود ‪ ۹۰۰‬تا ‪ ۹۵۰‬یورو بر تن قرار داشت‪.‬‬ ‫در نتیجه‪ ،‬صادرکنندگان همیشگی فروسیلیسیوم به اروپا‬ ‫مانن��د برزیل‪ ،‬اوکراین‪ ،‬قزاقس��تان‪ ،‬مالزی و مصر در چندماه‬ ‫گذش��ته از صادرات به این منطقه خ��ودداری کرده اند‪ .‬برای‬ ‫افزای��ش حجم واردات اروپا از این مب��ادی‪ ،‬بها این محصول‬ ‫بای��د به محدوده باالتر از یک هزار یورو بر تن برس��د تا برای‬ ‫ای��ن صادرکنن��دگان‪ ،‬ف��روش در ب��ازار اروپا صرفه داش��ته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫اروپا س��االنه حدود ‪ ۶۰۰‬هزار تن فروسیلیس��یوم مصرف‬ ‫می کن��د که ‪ ۴۰۰‬ه��زار ت��ن از ان را از تولی��د داخلی این‬ ‫منطق��ه و ‪ ۲۰۰‬هزار تن از محل واردات تامین می ش��ود‪ ،‬اما‬ ‫فوالدس��ازان اروپا به دلیل کاهش بها فوالد و افزایش شدید‬ ‫واردات ب��ه وی��ژه از چین‪ ،‬تولید خود را کاه��ش داده اند؛ در‬ ‫نتیج��ه‪ ،‬این میانگین در چند س��ال گذش��ته افت داش��ته‬ ‫است‪.‬‬ ‫فعالیت بازار فروسیلیس��یوم اروپا به دلیل کاهش تقاضای‬ ‫مصرف صنع��ت فوالد در س��ال جاری میالدی افت داش��ته‬ ‫اس��ت‪ .‬عواملی مانند واردات فوالد‪ ،‬افت بازار داخلی خودرو‪،‬‬ ‫تنش های تج��اری بین المللی و همچنین افزایش هزینه برق‬ ‫بر فوالدس��ازان این منطقه فش��ار وارد کرده است‪ .‬در نتیجه‬ ‫ش��رکت اروپایی ِفروگِالب تولید خود را در فرانس��ه کاهش‬ ‫داده اس��ت؛ در روز ‪ ۳۰‬س��پتامبر (‪ ۸‬مه��ر) دو ک��وره تولید‬ ‫فروسیلیسیوم غیر فعال شد‪.‬‬ ‫این وقفه های تولید قرار اس��ت بین ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬ماه طول بکشد‬ ‫و ش��رکت ِفروگِالب در این فاصله ش��رایط بازار را بسنجد تا‬ ‫برای ش��روع دوباره این کوره ها تصمیم بگیرد‪ .‬این شرکت از‬ ‫اع�لام تاثیر این تعطیلی ها بر میزان تولید امتناع کرد‪.‬گفتنی‬ ‫است که فروسیلسیم برای اکسیژن زدایی فوالد و همچنین به‬ ‫عنوان امیژان برای بهبود کیفیت نهایی ان استفاده می شود‪.‬‬ ‫فروسیلیس��یوم خ��اص (با خل��وص باال و کرب��ن کم) در‬ ‫تولی��د فوالد خاص برای ترانس��فورماتور‪ ،‬موت��ور‪ ،‬بلبرینگ‪،‬‬ ‫کمک فنر‪ ،‬سیم الس��تیک فوالدی و فوالد زنگ نزن استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫معادن کوچک سمنان فعال می شوند‬ ‫تامین‪۶۰‬درصد نمک و ‪۴۰‬درصد گچ کشور در سمنان‬ ‫رئیس س��ازمان صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت اس��تان س��منان از‬ ‫برنامه ریزی برای احیا و فعال س��ازی معادن کوچک این اس��تان‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بهروز اسودی در نشست کارگروه احیا و‬ ‫فعال س��ازی معادن کوچک مقیاس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬استان سمنان در‬ ‫تولید گچ و نمک‪ ،‬س��ولفات سدیم و زغال سنگ به ترتیب جایگاه‬ ‫اول‪ ،‬دوم و س��وم کش��وری را در اختیار دارد‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫بیش از ‪ ۶۰۰‬واحد معدنی در این اس��تان فعالیت می کنند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫استان سمنان دارای رتبه نخست کشوری از نظر وجود تولید گچ‪،‬‬ ‫نمک‪ ،‬سلس��تین و زئولیت‪ ،‬رتبه دوم کش��وری در تولید سولفات‬ ‫س��دیم و رتبه سوم کش��وری درتولید زغال سنگ وکرومیت را در‬ ‫اختیار دارد‪ .‬وی با بیان اینکه استان سمنان از ‪ ۳‬استان برترکشور‬ ‫در تولید زغال س��نگ اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬استان س��منان از لحاظ‬ ‫تع��داد معادن رتبه ‪ ۵‬کش��وری و از لحاظ میزان اس��تخراج رتبه‬ ‫‪۶‬کشوری و از لحاظ تعداد افراد شاغل در معادن رتبه ‪ ۶‬کل کشور‬ ‫را به خود اختصاص داده اس��ت‪ .‬رئیس س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت استان سمنان اضافه کرد‪ :‬این استان از ذخایر غنی و متنوع‬ ‫معدنی مانند معادن گچ‪ ،‬س��ولفات س��دیم‪ ،‬س��نگ اهک‪ ،‬سنگ‬ ‫الش��ه‪ ،‬گرانیت‪ ،‬مرمریت‪ ،‬سنگ اهن‪ ،‬نمک‪ ،‬بوکسیت‪ ،‬سلستین‪،‬‬ ‫زئولیت‪ ،‬زغال س��نگ‪ ،‬باریت‪ ،‬طال‪ ،‬مس‪ ،‬کائولن‪ ،‬کرومیت‪ ،‬روی‪،‬‬ ‫فلورین و‪ ...‬برخوردار اس��ت‪ .‬اس��ودی با بی��ان اینکه معادن غنی و‬ ‫متنوع اس��تان س��منان‪۶۰ ،‬درصد نمک و ‪۴۰‬درصد گچ کشور را‬ ‫تامین می کند‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬همچنی��ن ‪ ۹۵‬درصدزئولیت‪،‬‬ ‫حدود ‪۹۵‬درصد سلستین و ‪ ۱۵‬درصد سولفات سدیم و ‪۲۰‬درصد‬ ‫کرومیت و ‪۱۵‬درصد زغال سنگ کشور را نیز از معادن غنی استان‬ ‫س��منان تامین می ش��ود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با توجه به وجود ذخایر‬ ‫معدنی با کیفیت و کمیت مطلوب‪ ،‬صنایع معدنی مهمی همچون‬ ‫کربنات سدیم‪ ،‬فروسیلیس‪ ،‬سولفات سدیم‪ ،‬سیمان‪ ،‬نمک تصفیه‬ ‫و صنعتی‪ ،‬گچ‪ ،‬کاش��ی و س��رامیک و‪ ...‬در استان سمنان متمرکز‬ ‫شده است و با توجه به وجود بازار داخلی و صادرات و وجود ذخایر‬ ‫معدنی به عنوان منبع اصلی تامین مواد اولیه و همچنین استفاده‬ ‫از روش هایی نوین ف��راوری به ویژه در صنایعی مانند گچ و نمک‪،‬‬ ‫امکان گسترش صنایع معدنی درسطح استان سمنان وجود دارد‪.‬‬ ‫استان ها‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 12‬اذر ‪1398‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪ 1441‬‬ ‫‪ 3‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫سال دوم شماره ‪294‬‬ ‫روی خط خبر‬ ‫استاندار خراسان جنوبی خبر داد‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫ش��هرت خراس��ان رضوی یکی از اس��تان های‬ ‫برخوردار از معادن بس��یار س��نگ اهن در کشور‬ ‫اس��ت که ذخایر مس ان به عنوان گنج سرخ این‬ ‫سرزمین تاحدودی ناشناخته شده است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرن��ا‪ ،‬قدمت مصنوعات مس��ی به‬ ‫‪ ۸۷۰۰‬س��ال پیش از می�لاد بازمی گردد از این رو‬ ‫از قدیمی ترین فلزات مورد استفاده انسان به شمار‬ ‫می رود‪ .‬براساس تحقیقات زمین شناسی‪ ،‬مس پس‬ ‫از اهن و الومینیوم به عنوان سومین فلز صنعتی پر‬ ‫مصرف در جهان شناخته می شود‪.‬‬ ‫از انج��ا که مس از خاصی��ت هدایت الکتریکی‬ ‫و حرارت��ی بس��یار باالیی برخوردار اس��ت‪ ،‬حدود‬ ‫‪۷۵‬درصد از این فلز برای س��اخت سیم های برق و‬ ‫کابل های ارتباطی و الکترونیک به کار می رود‪ .‬این‬ ‫فلز همچنین در حوزه س��اخت تجهیزات پزشکی‪،‬‬ ‫ساختمان س��ازی و حتی س��اخت ظ��روف منزل‬ ‫کاربرد بسیار دارد‪.‬‬ ‫ویژگی های ب��ارز فلز مس و مصارف گس��ترده‬ ‫ان نش��ان می دهد این ماده معدنی بازار خوبی در‬ ‫داخ��ل و خارج کش��ور دارد و این موضوع اهمیت‬ ‫مطالعات اکتشافی برای واکاوی ذخایر امیدبخشی‬ ‫معدنی در اس��تان خراس��ان رض��وی را دوچندان‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تاکنون مطالعات اکتشافی درباره مس به اندازه‬ ‫و هم س��نگ با اکتش��اف و فراوری ذخایری مانند‬ ‫سنگ اهن و برخی فلزات دیگر در خراسان رضوی‬ ‫نبوده و از این نظر گنج سرخ این استان نتوانسته‬ ‫س��هم خود را در درامد این منطقه به دست اورد؛‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬مدیران نهاد ه��ای اجرایی متولی حوزه‬ ‫معدن در تالش هس��تند بتوانند زمینه مطالعه و‬ ‫اکتشاف مناس��ب ذخایر مس در خراسان رضوی‬ ‫را ازسوی شرکت های مطرح کشوری فراهم کرده‬ ‫و فرصت ه��ای جدیدی برای فروش مواد و صنایع‬ ‫معدنی استان در بازارهای ملی و بین المللی ایجاد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫یک فع��ال بخ��ش خصوصی در ح��وزه معدن‬ ‫درب��اره فعالیت های انجام ش��ده برای اکتش��اف و‬ ‫فراوری مس در خراسان رضوی گفت‪ :‬تاکنون هر‬ ‫ف��ردی که قصد انجام فعالیت اکتش��افی در حوزه‬ ‫معدن را داش��ته براساس قانون‪ ،‬گستره ای را برای‬ ‫مطالعه و اکتشاف خود انتخاب و پروانه اکتشاف را‬ ‫از سازمان مربوط دریافت می کرده است‪.‬‬ ‫حسین حسین زاده افزود‪ :‬حداکثر گستره ای که‬ ‫ن خراسان‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استا ‬ ‫رض��وی برای متقاضی��ان فعالیت های اکتش��افی‬ ‫مجوز صادر می کرد‪ ،‬محدود اکتش��افی به وسعت‬ ‫‪ ۴۰‬کیلومت��ر و ای��ن میزان برای هم��ه انواع مواد‬ ‫معدنی یکسان بود‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬دول��ت ب��رای اینک��ه هم��ه‬ ‫محدوده های اکتش��افی را زیرپوشش قرار دهد و‬ ‫هیچ گس��تره ای از ذخایر امیدبخش معدنی بدون‬ ‫اکتش��اف باقی نماند‪ ،‬مناطق گوناگون معدنی در‬ ‫هر اس��تان را پهنه بندی کرد به طوری که برای هر‬ ‫گستره امیدبخش از مواد معدنی‪ ،‬یک پهنه تعریف‬ ‫شد‪ ،‬مس��احت هر پهنه به مراتب خیلی بیشتر از‬ ‫گستره های اکتشافی بود که برای متقاضی پروانه‬ ‫اکتشاف صادر می شد‪.‬‬ ‫خراسان رضوی رنگ مس می گیرد‬ ‫ازادسازی پهنه ای به مساحت حدود ‪ ۱۱‬هزار کیلومتر‬ ‫مربع از منطقه جنوب خراسان رضوی برای فعالیت در‬ ‫حوزه کانی های فلزی به ویژه مس از سال ‪ ۱۳۹۵‬در قالب‬ ‫یک پروتکل سه جانبه بین استانداری‪ ،‬شرکت ملی مس‬ ‫ایران و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان انجام‬ ‫شده است‬ ‫رئی��س انجمن تخصصی مواد معدنی خراس��ان‬ ‫رضوی گفت‪ :‬پس از پهنه بندی مناطق امیدبخش‬ ‫معدن��ی در اس��تان‪ ،‬ای��ن پهنه ها ازس��وی دولت‬ ‫به مزایده گذاش��ته می ش��ود تا ش��رکت هایی که‬ ‫توانمن��دی الزم برای انجام عملیات اکتش��اف را‬ ‫دارند‪ ،‬برای شناس��ایی م��واد معدنی‪ ،‬نوع و میزان‬ ‫ذخی��ره ان در هر پهنه وارد عمل ش��وند تا پس‬ ‫پایان مطالعه و تعیین میزان و نوع ذخیره معدنی‪،‬‬ ‫به مکتشف متقاضی واگذار شود‪.‬‬ ‫حسین زاده افزود‪ :‬از انجا که پهنه معدنی از نظر‬ ‫وسعت و حجم ذخایر معدنی بسیار گسترده است؛‬ ‫بنابراین هر ش��رکتی نمی تواند عهده دار استخراج‬ ‫م��واد معدن��ی از این پهنه ش��ود‪ ،‬ش��رکتی که از‬ ‫صالحیت فن��ی و مالی مطلوب برخوردار باش��د‪،‬‬ ‫شایسته این مسئولیت است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مطالعات در زمینه شناس��ایی‬ ‫ذخای��ر مس در قالب پهنه بندی انجام ش��ده و در‬ ‫مسیر مزایده قرار دارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬خراسان رضوی‬ ‫از ذخایر مس مناس��بی برخوردار اس��ت و عمده‬ ‫ذخایر مس اس��تان که تاکنون شناسایی شده در‬ ‫محدوده شهرس��تان های کاش��مر و بردسکن قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مع��ادن مس در این دو شهرس��تان‬ ‫بس��یار قدیمی هستند و بیش از ‪ ۵۰‬سال فعالیت‬ ‫داش��ته اند و تاکنون نیز در کن��ار معادن مس در‬ ‫این دو شهرس��تان کارگاه های فراوری اولیه برای‬ ‫خالص سازی س��نگ مس ایجاد شده که از جمله‬ ‫معاون امور اقتصادی اس��تاندار س��منان از جانمایی ایجاد‬ ‫ش��هرک تخصصی صنای��ع تبدیلی مع��دن در میامی خبر‬ ‫داد و گف��ت‪ :‬این تصمیم در قالب طرح های توس��عه ای این‬ ‫شهرستان گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬حشمت اهلل عس��گری‪ ،‬بابیان اینکه ایجاد‬ ‫ش��هرک تخصص��ی صنایع تبدیلی بخش مع��دن در میامی‬ ‫جانمای��ی و مکان یاب��ی ش��ده‪ ،‬ابرازک��رد‪ :‬هم اکن��ون طرح‬ ‫درمرحله دریافت اس��تعالم های الزم قرار دارد که به محض‬ ‫انجام‪ ،‬مصوب ش��ورای برنامه ریزی اس��تان شده و به دولت‬ ‫فرستاده می شود‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه این تصمیم در قالب طرح های توسعه ای‬ ‫منطقه میامی گرفته ش��ده‪ ،‬افزود‪ :‬ش��رق استان سمنان از‬ ‫معادن گوناگونی برخوردار است که تعداد انها نیز به سرعت‬ ‫در حال گسترش است بنابراین به شهرک تخصصی نیاز بود‬ ‫که روی فراوری واحدهای معدنی کار کند‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی اس��تاندار س��منان با بی��ان اینکه ناحیه‬ ‫انها مجتمع مس تکنار است‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تخصصی مواد معدنی خراس��ان‬ ‫رض��وی اف��زود‪ :‬سیاس��ت دول��ت جلوگی��ری از‬ ‫خام فروش��ی اس��ت و در این راس��تا عوارضی نیز‬ ‫ب��رای خروج س��نگ خام از کش��ور ایج��اد کرده‪،‬‬ ‫مس استخراج ش��ده از معادن خراسان رضوی به‬ ‫واحدهای فراوری مس فروخته می شود و صادرات‬ ‫به کشورهای دیگر ندارد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬اگر صادرات مس یا صنایع مس‬ ‫نیز از ایران انجام می ش��ود از طریق ش��رکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران اس��ت که به طور جداگانه مس‬ ‫فراوری شده یا محصوالت مسی را صادر می کند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ذخایر مس در خراس��ان رضوی در‬ ‫مقایسه با ذخایر س��نگ اهن این استان به عنوان‬ ‫یک��ی از ‪ ۳‬منطقه اهن خیز کش��ور ناچیز اس��ت‪،‬‬ ‫از س��وی دیگ��ر‪ ،‬ذخایر م��س در این اس��تان با‬ ‫اس��تان هایی مانند کرمان که شرکت معدنی مس‬ ‫سرچشمه و شرکت معدنی میدوک در ان مستقر‬ ‫است یا معدن سونگون در اهر قابل مقایسه نیست‪،‬‬ ‫زی��را این مع��ادن از ذخایر بزرگ مس در کش��ور‬ ‫هستند و س��رمایه گذاری هنگفتی برای استخراج‬ ‫و فراوری مواد معدنی انها شده است‪.‬‬ ‫حس��ین زاده اف��زود‪ :‬با این حال پس از س��نگ‬ ‫اهن‪ ،‬می توان م��س را یکی از ذخایر معدنی قابل‬ ‫توجه و دارای ظرفیت باال در حوزه فلزات خراسان‬ ‫رضوی به شمار اورد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بیشتر عملیات‬ ‫اکتشافی در معادن خراسان رضوی در سطح انجام‬ ‫می ش��ود و کمتر اکتشافات تا عمق پیش می رود‪،‬‬ ‫در صورت��ی که پیش��روی به عمق دسترس��ی به‬ ‫ذخایر بیشتری از ماده معدنی را ممکن می کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬گرچه برای اکتش��اف مس در معادن‬ ‫خراس��ان رضوی تا ح��دی در عمق پیش رفته ایم‬ ‫اما رس��یدن به ذخایر بهتر برای معادن فلزی نیاز‬ ‫ب��ه اختصاص بودجه بیش��تری دارد تا دس��ت کم‬ ‫اکتشافات تا عمق ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬متر پیش رود‪.‬‬ ‫رئی��س انجمن تخصصی مواد معدنی خراس��ان‬ ‫رض��وی افزود‪ :‬با اینک��ه ذخایر مس امیدبخش در‬ ‫استان شناسایی شده اما اکتشافات معدنی در این‬ ‫زمینه چندان رضایت بخش نیست‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬در اکتش��اف برخی مواد معدنی‬ ‫مانند م��س‪ ،‬مواد معدنی ارزش��مند دیگری مثل‬ ‫ط�لا و نقره نیز کش��ف می ش��ود؛ بنابرای��ن باید‬ ‫امکانات بیش��تری برای اکتشاف این ماده معدنی‬ ‫اختصاص یابد تا ش��رکت هایی ک��ه در این زمینه‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬ترغیب ش��وند و اکتشاف خود را‬ ‫گسترده تر و در عمق بیشتر انجام دهند‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬در صورت��ی که اکتش��اف یک ماده‬ ‫معدن��ی مانند مس به خوبی انجام ش��ود می توان‬ ‫ب��رای اس��تحصال و ف��راوری ان برنامه ری��زی‬ ‫بلندمدت تر و سرمایه گذاری بیشتر انجام داد زیرا‬ ‫مس در صورتی که عیار خوبی داش��ته باشد‪ ،‬بازار‬ ‫فروش فوق العاده ای دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹مطالعات پهنه های واگذار شده‬ ‫معاون معادن و صنایع معدنی س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت خراس��ان رضوی نی��ز در این باره‬ ‫گفت‪ :‬مطالعات برای اکتشاف مواد معدنی از جمله‬ ‫م��س در پهنه ه��ای مختلفی از خراس��ان رضوی‬ ‫به ش��رکت های مطرح کش��ور از جمله ایمیدرو و‬ ‫شرکت ملی صنایع مس ایران واگذار شده است‪.‬‬ ‫محبعلی ترکاش��وند افزود‪ :‬یک��ی از این پهنه ها‬ ‫مربوط به جنوب شهرستان گناباد است که مطالعه‬ ‫برای اکتش��اف مس در این پهنه به ش��رکت ملی‬ ‫صنایع مس ایران واگذار شده و دریافت مجوزهای‬ ‫الزم در ای��ن زمین��ه از وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و‬ ‫شهرک تخصصی صنایع تبدیلی معادن میامی جانمایی شد‬ ‫صنعتی کالپوش تابس��تان امسال کلنگ زنی شده‪ ،‬ابرازکرد‪:‬‬ ‫نواح��ی صنعتی با مصوبه ش��ورای برنامه ری��زی قابل انجام‬ ‫اس��ت اما ایجاد ش��هرک صنعتی نیازمند مصوبه دولت دارد‬ ‫ل��ذا کالپوش نیز با ن��گاه صنایع تبدیل��ی و تکمیلی بخش‬ ‫کشاورزی مجوز الزم را گرفته و نگاه استانداری نیز استقرار‬ ‫واحدهای مرتبط با این بخش است‪.‬‬ ‫عسگری بابیان اینکه هر شهرک صنعتی که بخواهد شروع‬ ‫به فعالی��ت کند زون بندی می ش��ود‪ ،‬در ادامه تصریح کرد‪:‬‬ ‫متناس��ب با شرایط منطقه و زون بندی مشخص می شود که‬ ‫ناحیه مورد نظر نیازمند اس��تقرار چه صنعتی است که البته‬ ‫به تایید سازمان محیط زیست نیز می رسد‪.‬‬ ‫وی بابی��ان اینک��ه در ش��اهرود نی��ز ایج��اد منطقه ویژه‬ ‫اقتص��ادی در حال پیگیری اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬به محض تصویب‬ ‫و تایید این امر‪ ،‬مطالعات ان انجام ش��ده و جزو گزینه هایی‬ ‫اس��ت که در بین گروه اقتصادی و دولت در حال تبادل نظر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مع��اون اقتص��ادی اس��تاندار س��منان بابی��ان اینکه هم‬ ‫اکن��ون ‪ ۳‬منطقه ویژه اقتصادی با مجوز رس��می دولت در‬ ‫اس��تان وجود دارد‪ ،‬ابرازکرد‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی گرمسار‬ ‫‪ ۲‬هزار هکتار را ش��امل می ش��ود که مطالعات طرح جامع‬ ‫ان ب��ه تصوی��ب ش��ورای عالی مناطق ازاد رس��یده اس��ت‬ ‫یعن��ی امادگ��ی واگذاری ب��رای ف��روش ب��ه متقاضیان را‬ ‫دارد و تاکن��ون نی��ز ‪ ۵۰‬مورد واگذاری زمین انجام ش��ده و‬ ‫زیرس��اخت های الزم ب��رای میان م��دت و بلندم��دت اماده‬ ‫اس��ت بنابراین برای گرمس��ار در مرحله جذب سرمایه گذار‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫عس��گری در ادامه از امادگی زیرس��اخت های الزم برای‬ ‫ایج��اد منطقه ویژه اقتصادی در س��منان خبر داد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این مجموعه کنار شهرک صنعتی این شهر قرار دارد که‬ ‫می تواند خدمات الزم را از انها دریافت کند ولی هنوز طرح‬ ‫جامع ان ابالغ نش��ده‪ ،‬اما مطالعات ان انجام شد و به محض‬ ‫انجام این مهم ش��اهد اس��تقرار واحدهای صنعتی خواهیم‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۵‬هزار‬ ‫میلیارد ریالی برای‬ ‫فراوری زغال سنگ طبس‬ ‫تجارت در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی اظهارکرد‪ :‬در این راس��تا مطالعه اکتش��افی‬ ‫در پهن��ه ای از منطقه س��نگان خ��واف و جنوب‬ ‫کاش��مر به مس��احت ‪ ۳۲‬هزار کیلومت��ر مربع به‬ ‫کنسرس��یومی از ش��رکت ایمیدرو برای اکتشاف‬ ‫اهن در حال واگذاری است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مطالعه پهنه دیگری به مساحت ‪۱۷‬‬ ‫هزار کیلومترمربع برای اکتش��اف س��نگ اهن در‬ ‫اختیار شرکت صنعتی و معدنی گل گهر و مطالعه‬ ‫پهنه کرومیتی به مساحت ‪ ۱۱‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫در اختیار ش��رکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫معاون سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان‬ ‫رضوی افزود‪ :‬دو پهنه دیگر از اس��تان به مساحت‬ ‫‪ ۹‬ه��زار و ‪ ۱۰۰‬کیلومترمرب��ع از طریق مزایده به‬ ‫ش��رکت های متقاضی واگذار ش��ده ک��ه عملیات‬ ‫اکتش��اف در ان در حال انجام است و پیش فرض‬ ‫ما برای این منطقه وجود مس و طال در گستره ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬کیلومترمربع است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬زمانی که مطالعات در پهنه ها به‬ ‫اتمام رس��یده و ذخایر معدنی ان مش��خص شود‪،‬‬ ‫عملیات ازادس��ازی پهنه انجام ش��ده و در اختیار‬ ‫شرکت ها و سرمایه گذاران قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تاکنون ازادسازی پهنه ای به مساحت‬ ‫ح��دود ‪ ۱۱‬هزار کیلومتر مرب��ع از منطقه جنوب‬ ‫خراس��ان رضوی برای فعالیت در حوزه کانی های‬ ‫فل��زی به وی��ژه مس از س��ال ‪ ۱۳۹۵‬در قالب یک‬ ‫پروتکل س��ه جانبه بین اس��تانداری‪ ،‬شرکت ملی‬ ‫مس ایران و سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫ترکاشوند افزود‪ :‬با اتمام مطالعات در این پهنه ها‬ ‫گام بلندی در مس��یر اکتشاف هدفمند و اثربخش‬ ‫در حوزه معدن خراس��ان رضوی برداشته می شود‬ ‫که به دنبال ان متقاضیان معدن با ریسک کمتری‬ ‫می توانند در این پهنه ها فعالیت کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تاکنون ‪ ۱۰‬پروانه اکتشاف معدنی‬ ‫در زمینه مس در این استان صادر شده و ‪ ۵‬پروانه‬ ‫اکتش��اف دیگر ب��رای ماده معدن��ی مس در حال‬ ‫صدور است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هم اکن��ون ‪ ۳‬واحد فراوری مس در‬ ‫کنار معدن ان در شهرس��تان بردس��کن مشغول‬ ‫فعالیت اس��ت که مس ف��راوری ش��ده ان برای‬ ‫اس��تفاده به استان های کرمان و اذربایجان شرقی‬ ‫ارسال می شود‪.‬‬ ‫گفتنی است تعداد پروانه های اکتشاف معتبر در‬ ‫خراسان رضوی ‪ ۲۰۹‬پروانه و تعداد گواهی کشف‬ ‫معتبر معدن ‪ ۱۵۳‬مورد با ذخیره ‪ ۱۵۸‬میلیون تن‬ ‫و هزینه عملیات ‪ ۱۱‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون ریال‬ ‫اس��ت‪ .‬پروانه های اکتش��اف معدن مهم خراسان‬ ‫رضوی فلورین‪ ،‬سرب و روی‪ ،‬کانسنگ طال‪ ،‬مس‪،‬‬ ‫منگنز و گوگرد است‪.‬‬ ‫‪ ۲۰‬پروانه بهره برداری معدن با س��رمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۷۷‬میلی��ارد ریال در ‪ ۶‬ماه نخس��ت امس��ال در‬ ‫خراس��ان رض��وی صادر ش��ده که با ص��دور انها‬ ‫‪ ۱۶۸‬فرصت ش��غلی در اس��تان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫همچنین در این مدت ‪ ۲۱‬پروانه اکتشاف معدنی‬ ‫و ‪ ۱۸‬گواهی اکتشاف با میزان سرمایه گذاری ‪۲۱‬‬ ‫میلیارد ریال در خراسان رضوی صادر شده است‪.‬‬ ‫بود‪ .‬وی اف��زود‪ :‬منطقه ویژه اقتص��ادی دامغان هم به دلیل‬ ‫تغیی��ر نهاد مس��ئول از رون��د اجرایی عقب تر ق��رار دارد و‬ ‫گالیه ه��ای موج��ود مبن��ی بر کند ب��ودن زیرس��اخت ها و‬ ‫اماده س��ازی زمین اس��ت؛ بنابراین اقدام های��ی ازجمله در‬ ‫اختیار ق��رار دادن ‪ ۱۰‬هکتار زمین و اس��تقرار س��اختمان‬ ‫گمرک انجام ش��ده اما در مجموع زیرساخت های ان اماده‬ ‫نیس��ت ضمن اینکه در ش��ورای عالی نیز ب��رای طرح جامع‬ ‫ایرادهایی گرفته شد که باید برطرف شود‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی اس��تاندار س��منان با تاکید بر اینکه بین‬ ‫مناطق ازاد و ش��هرک های صنعتی تفاوت فاحش��ی وجود‬ ‫دارد که عالقه مندی واحدها برای اس��تقرار در مناطق ویژه‬ ‫را خیلی بیش��تر از شهرک های صنعتی می کند‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫امکاناتی از قبیل معافیت های مالی بسیار خوب و بلندمدت‬ ‫و تعرفه ه��ای گمرکی و امتیازات مطل��وب ازجمله مواردی‬ ‫اس��ت که بخش خصوص��ی را برای س��رمایه گذاری در این‬ ‫مناطق تشویق خواهد کرد‪.‬‬ ‫استاندار خراسان جنوبی از رایزنی های انجام شده‬ ‫برای س��رمایه گذاری دولت از طریق شرکت شستا‬ ‫گفت و تصریح کرد‪ :‬به زودی س��رمایه گذاری بیش‬ ‫از ‪۵‬هزار میلیارد ریالی در راس��تای توسعه فراوری‬ ‫زغال سنگ طبس اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫به گزارش ایس��نا‪ ،‬محمدصادق معتمدیان‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬تجلیل از شخصیت های ماندگار عالوه بر ترویج‬ ‫اخالق حسنه قدرشناسی‪ ،‬می تواند الگوسازی برای‬ ‫جوانان را نیز به همراه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬تخصیص ‪ ۵۰۰‬میلی��ارد ریال اعتبار‬ ‫ب��رای محور فردوس‪ -‬بجس��تان و دریافت مجوز از‬ ‫س��ازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرس��ازی‬ ‫برای تزریق اعتبار الزم به پروژه طبس‪-‬بش��رویه از‬ ‫جمله اقدام هایی اس��ت که در این زمینه انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اس��تاندار خراس��ان جنوبی بیان کرد‪ :‬برای بهبود‬ ‫وضعیت ارتباطات شهرس��تان طبس با استان های‬ ‫کرم��ان‪ ،‬یزد و اصفهان نشس��ت هایی با وزارت راه و‬ ‫شهرس��ازی انجام ش��ده و از انجایی که مسئولیت‬ ‫اجرای این پروژه ها با ش��رکت زیرساخت است برای‬ ‫تخصی��ص اعتبار و اج��رای کار هماهنگی های الزم‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫معتمدیان اظهار کرد‪ :‬به دنبال س��فر ‪ ۳‬ماه پیش‬ ‫وزیر نیرو و بازدید از نیروگاه حرارتی‪ ،‬هفته گذشته‬ ‫موافقت رئیس جمهوری ب��ا واگذاری پروژه احداث‬ ‫کارخان��ه فراوری فروس��یلیس الومینیوم ازس��وی‬ ‫کشور قزاقس��تان دریافت شد و این پروژه به زودی‬ ‫اغاز به کار خواهد کرد‪.‬‬ ‫بهره برداری از مرحله‬ ‫نخست مجتمع گندله سازی‬ ‫مادکوش به زودی‬ ‫استاندار هرمزگان اعالم کرد‪ :‬مجتمع گندله سازی‬ ‫مادک��وش در غرب بندرعباس ب��ه زودی با ظرفیت‬ ‫تولید ‪۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تن گندله به بهره برداری‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایرنا‪ ،‬فری��دون همتی در نشس��ت‬ ‫کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید هرمزگان که با‬ ‫حضور مدیرعامل صندوق توس��عه ملی و مدیرعامل‬ ‫بان��ک صنعت و معدن برگزار ش��د‪ ،‬گفت‪ :‬عملیات‬ ‫مرحل��ه دوم ای��ن مجتمع که ظرفی��ت تولید ان را‬ ‫ب��ه ‪ 5‬میلیون تن افزایش خواه��د داد نیز به زودی‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬راه اندازی این مجتمع یک کار بس��یار‬ ‫مهم و در راس��تای تحق��ق اقتصاد مقاومتی و ایجاد‬ ‫اش��تغال در هرمزگان اس��ت و با تمام توان از اجرای‬ ‫این پروژه های بزرگ تولیدی و اش��تغالزا در اس��تان‬ ‫حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫اس��تاندار هرمزگان خاطرنش��ان کرد‪ :‬راه اندازی‬ ‫این مجتمع اقدام بس��یار مهمی است که به تکمیل‬ ‫زنجی��ره تولید فوالد در هرمزگان کمک بس��یاری‬ ‫می کند‪ .‬همتی تصریح کرد‪ :‬افق در نظر گرفته شده‬ ‫برای این واحد‪ ،‬تولید ‪ ۱۰‬میلیون تن گندله است که‬ ‫در راس��تای رسیدن به این هدف‪ ،‬تامین سرمایه در‬ ‫گردش و کمک به ان در اولویت قرار دارد‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬برای حل مش��کل س��رمایه در گردش مجتمع‬ ‫گندله س��ازی مادکوش و اغ��از عملیات مرحله دوم‬ ‫ان کمک ه��ا و حمایت ه��ای مناس��بی از طری��ق‬ ‫پرداخت تس��هیالت ازس��وی صندوق توسعه ملی و‬ ‫بانک صنعت و معدن انجام می شود‪ .‬ساخت مرحله‬ ‫نخس��ت مجتمع گندله سازی مادکوش با ظرفیت ‪۲‬‬ ‫میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬هزارتن گندله در س��ال‪ ،‬از ابتدای‬ ‫س��ال ‪ ۹۲‬ش��روع ش��د و اکنون بیش از ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫پیشرفت دارد‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۱۲‬کیلوگرم نقره‬ ‫قاچاق در گمرک بازرگان‬ ‫مدی��رکل گمرک ب��ازرگان گفت‪ :‬مام��وران این‬ ‫گمرک در بازرس��ی از یک مس��افر ورودی موفق به‬ ‫کش��ف ‪ ۱۲‬کیلوگرم نقره قاچاق ش��دند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬ص��ادق نامدار افزود‪ :‬مام��وران گمرک هنگام‬ ‫بازرس��ی از مسافران ورودی به یک مسافر مشکوک‬ ‫ش��ده و در بازرس��ی از او‪ ،‬مق��دار قابل توجهی نقره‬ ‫قاچ��اق که در کمربند طبی جاس��ازی ش��ده بود‪،‬‬ ‫کش��ف کردند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ارزش این مقدار نقره‬ ‫کش��ف شده بیش از یک میلیارد تومان براورد شده‬ ‫است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬با کشف این میزان نقره قاچاق‪،‬‬ ‫متهم دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شد‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 12‬اذر ‪ 6 1398‬ربیع الثانی ‪ 3 1441‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫بهای ناپایدار و افزایش موجودی مس‬ ‫سال دوم شماره ‪294‬‬ ‫سردبیر‪ :‬محبوبه ناطق‬ ‫همکاران‪ :‬سارا اصغری‪-‬ثمن رحیمی راد‪ -‬منیر حضوری‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفکس‪88310576-88310575:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88722732-3:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫یادداشت‬ ‫روی زشت معدن به زمین است‬ ‫بهرام فرزاد‬ ‫کارشناس معدن‬ ‫معدنکاری زخمی اس��ت‬ ‫بر محیط زیس��ت‪ .‬زمین را‬ ‫می شکافد و انچه در دل ان‬ ‫ذخیره شده بیرون می کشد‪،‬‬ ‫انچ��ه بر ج��ا می ماند حجم‬ ‫باطله ه��ای اجتناب ناپذی��ر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ب��رای مثال با توجه به اینکه میزان مس محتوای س��نگ معدن در ش��رایط‬ ‫مناس��ب‪ ،‬یک درصد یا کمتر از ان اس��ت‪ ،‬بیش از ‪ ۹۹‬درصد س��نگ استخراج‬ ‫ش��ده در این نوع معادن به صورت باطله اس��تخراج و فراوری شده و در محیط‬ ‫معدن باقی می ماند‪ .‬در ضمن‪ ،‬مقدار زیادی سنگ بدون عیار نیز وجود دارد که‬ ‫در مراحل مختلف باید باطله برداری ش��وند و با این کار میزان باطله باقی مانده‬ ‫معدن را افزایش می دهند که عالوه بر اثرات تخریبی پساب کارخانه های تغلیظ‬ ‫بر محیط زیست است‪.‬‬ ‫در رده فل��زات‪ ،‬تولی��د س��رب‪ ،‬روی و م��س‪ ،‬بیش��ترین تاثی��ر منف��ی را بر‬ ‫محیط زیس��ت داش��ته که برای مث��ال در کارخانه های ذوب مس ب��ه ازای هر‬ ‫میلی گرم مس خالص تولیدی‪ ۱۱ ،‬صدم میلی گرم گوگرد به فضا و محیط زیست‬ ‫وارد می شود‪.‬سرب و روی نیز در فرایند ذوب و فراوری تولید‪ ،‬میزان زیادی گاز‬ ‫کربنیک‪ ،‬انیدرید س��ولفوریک و اکسیدهای مختلف ازت ایجاد می کنند که در‬ ‫کنار ذرات معلق تولید ش��ده وارد فضا می ش��وند‪ .‬کارخانه های فراوری سرب و‬ ‫روی نیز به میزان زیادی رسوبات فلزی را وارد خاک می کنند که موجب الودگی‬ ‫خاک های اطراف محیط می شوند و تاثیر کوتاه مدت و بلندمدتی بر محیط زیست‬ ‫و موج��ودات زنده می گذارند‪ .‬ع�لاوه بر این‪ ،‬پس��اب ها و ضایعات کارخانه های‬ ‫صنای��ع فلزی نیز در الودگی فلزی محیط زیس��ت موثر هس��تند و به طور کلی‬ ‫کارخانه های ذوب فلزی‪ ،‬الوده کنندگان اصلی محیط از نظر ارس��نیک کادمیوم‬ ‫انتیموان و مس هس��تند‪ .‬الزم به یاداوری است که کارخانه های ذوب روی نیز‬ ‫ی گازی سلنیوم‪ ،‬کرم‪ ،‬نیکل و سرب ایجاد می کنند‪ .‬ارزیابی تاثیر استخراج‬ ‫الودگ ‬ ‫و فراوری و ذوب فلزات و تاثیرات انها بر محیط زیس��ت مشکل بوده و دلیل ان‬ ‫فقدان یک متدولوژی برای درک میزان تاثیر این نوع فعالیت ها بر محیط زیست‬ ‫و انسان هاست‪ .‬با این اوصاف با مطالعات اولیه انجام شده به این نتیجه رسیده اند‬ ‫که یکی از مضرترین مواد فلزی که اس��تخراج و ذوب ان بیشترین صدمه را به‬ ‫محیط زیس��ت و اتمسفر می زند‪ ،‬فلز س��رب است‪ .‬تجزیه و تحلیل ها و مطالعات‬ ‫انجام ش��ده‪ ،‬ما را به این نتیجه رس��انده که ورود سرب و کادمیوم به خاک های‬ ‫زراعی‪ ،‬یکی از مهم ترین اثار مخرب اس��تحصال فلز س��رب است و این عناصر‬ ‫به وس��یله خاک و جذب گیاهانی که در این مناطق کش��ت می شوند‪ ،‬الودگی ‬ ‫خطرناکی برای مصرف کنندگان ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫‪۴‬هفته متوالی اس��ت نرخ قراضه صادراتی س��نگین کالس‪ ۲‬ژاپن در ثبات‬ ‫نسبی است و ‪ ۲۲۹‬دالر هر تن فوب ثبت شده است‪ .‬از هفته گذشته خریداران‬ ‫کره جنوبی نیز وارد بازار شده اند و تقاضای بیشتری دارند‪ .‬البته با توجه به اینکه‬ ‫کرایه حمل با کش��تی باال رفته نرخ سی اف ار بیشتر شده است‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫کرایه حمل به تایوان ‪ ۶‬ماه قبل ‪ ۲۷‬دالر هر تن فوب و حاال ‪ ۳۵‬تا ‪ ۳۸‬دالر هر‬ ‫تن شده است‪ .‬نرخ پیشنهادی قراضه ژاپن در ویتنام نیز از ‪ ۲۷۰‬تا ‪ ۲۷۵‬دالر هر‬ ‫تن هفته قبل به ‪ ۲۷۲‬تا ‪ ۲۸۰‬دالر هر تن سی اف ار رسیده است‪.‬‬ ‫در بازار صادرات مقاطع ترکیه‪ ،‬عرضه کننده ها نرخ پیش��نهادی را باال بردند‬ ‫ت��ا افزایش نرخ قراضه را در محصوالتش��ان اعمال کنند‪ ،‬اما تقاضا همچنان کم‬ ‫اس��ت‪ .‬میلگرد صادراتی ‪ ۴۲۰‬تا ‪ ۴۳۰‬دالر هر تن فوب اس��ت در حال که هفته‬ ‫قب��ل ‪ ۴۱۵‬ت��ا ‪ ۴۲۰‬دالر بود‪ .‬به تازگی نرخ قراض��ه وارداتی در ترکیه ‪۲۶۸.۳۲‬‬ ‫دالر هر تن س��ی اف ار ش��نیده ش��ده در حالی که هفته قبل ‪ ۲۶۴‬دالر و اوایل‬ ‫نوامبر (اواس��ط ابان) ‪ ۲۵۴.۸‬دالر هر تن س��ی اف ار بود‪ .‬گرچه نرخ قراضه رو به‬ ‫باالس��ت اما فوالدس��ازان در ترکیه نمی توانند میلگرد را باالتر از ‪ ۴۲۰‬دالر هر‬ ‫تن فوب بفروشند‪.‬‬ ‫نرخ ورق گرم در بازار داخلی چین در ثبات نس��بی است و در بازار صادرات‬ ‫خریداران منتظر افت قیمت ها هس��تند‪ .‬ورق گرم در بازار داخلی ‪ ۵۲۵‬تا ‪۵۳۰‬‬ ‫دالر ه��ر تن درب کارخانه اس��ت‪ .‬در بازار صادرات نرخ پیش��نهادی ورق گرم‬ ‫‪ ۴۵۵.۳۹‬دالر هر تن فوب ش��نیده ش��ده که ‪ ۲.۲۴‬دالر رش��د روزانه داشت اما‬ ‫خریداران عجله ای در معامله نشان نداده اند و احتماال منتظر کاهش نرخ هستند‪.‬‬ ‫حاش��یه سود فوالدسازی در چین در ماه نوامبر (ابان‪-‬اذر) با توجه به رشد‬ ‫نرخ فوالد در بازار داخلی و ثبات نرخ س��نگ اهن بهبود داشت و انتظار می رود‬ ‫در ماه دس��امبر (اذر‪-‬دی) افزایش هم داش��ته باش��د‪ .‬نرخ ف��والد در چین ماه‬ ‫نوامبر با توجه به بهبود تقاضا باالتر رفت‪ .‬به طور معمول اواخر نوامبر (اواس��ط‬ ‫اذر) بازار به دلیل س��رمای هوا و کاهش فعالیت ساخت وس��از ارام می شود ولی‬ ‫در س��ال جاری این طور نبود و تولید نیز رو به بهب��ود بود‪ .‬وزارت دارایی چین‬ ‫اعالم کرده اوراق جدیدی اوایل س��ال اینده میالدی منتش��ر خواهد کرد‪ .‬در ‪۳‬‬ ‫ماه نخس��ت سال جاری میالدی نیز اوراق قرضه دولتی در چین به اوج رسید و‬ ‫تکرار ان در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال اینده می تواند تاثیر زیادی بر بهبود تقاضای‬ ‫فوالد س��اختمانی و نرخ مواد اولیه داش��ته باشد‪ .‬برخی انتظار دارند قبل از ‪۲۵‬‬ ‫ژانویه ‪ ۵( ۲۰۲۰‬بهمن) که سال نو چینی اغاز می شود حاشیه سود فوالدسازان‬ ‫چینی رش��د بیش��تری داشته باش��د‪ .‬خرید س��نگ اهن قبل از شدت گرفتن‬ ‫سرمای زمستان و تعطیالت سال نو معموال به رشد نرخ ان کمک می کند‪ .‬البته‬ ‫فوالدس��ازان مراقب برنامه های کاهش تولید احتمالی زمستانی نیز هستند که‬ ‫نیاز به مواد اولیه را کاهش خواهد داد‪ .‬انتظار می رود نرخ سنگ اهن در دسامبر‬ ‫(اذر‪-‬دی) کمتر از ‪ ۸۰‬دالر هر تن سی اف ار شود‪ ،‬اما اوایل سال اینده میالدی‬ ‫به دلیل کمبود عرضه بهبود خواهد یافت‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایفنا‬ ‫گروه معدن‪:‬‬ ‫بهای مس متاث��ر از عوامل زیادی مانند‬ ‫اعتصاب ها‪ ،‬کاهش تولید‪ ،‬فروش خودرو در‬ ‫چین و سایر موارد در سال جاری میالدی‬ ‫نوسان زیادی داشت‪ ،‬اما برخی تحلیلگران‬ ‫معتقدند کمبود عرضه مس در س��ال های‬ ‫اینده تشدید خواهد شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش فل��زات انالی��ن و به نق��ل از‬ ‫فس��ت مارکِتز با وجود چشم انداز بلندمدت‬ ‫مثبت فلز س��رخ‪ ،‬بهای ان در سال جاری‬ ‫تحت تاثیر عوامل منفی بوده است‪ .‬با توجه‬ ‫به اعتصاب در معدن چوکوکاماتا ش��رکت‬ ‫کودلکو‪ ،‬س��یل در شیلی‪ ،‬ایجاد محدودیت‬ ‫در واحدهای ذوب ش��یلی و کاهش تولید‬ ‫ی نش��ده در افریقا و اروپا‪ ،‬عرضه‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫مس ب��ا وقفه ه��ای زی��ادی روبه رو ش��د‪.‬‬ ‫محدودیت های سمت عرضه در پرو‪ ،‬شیلی‬ ‫و زامبیا هنوز مشاهده می شود‪.‬‬ ‫بهای مس در س��ال جاری نوسان زیادی‬ ‫داش��ته اس��ت‪ .‬در ‪ ۳‬ماه نخس��ت س��ال‪،‬‬ ‫میانگی��ن بها نقدی م��س در بورس فلزات‬ ‫لن��دن ‪ ۶‬ه��زار و ‪ ۲۱۱‬دالر ب��ر ت��ن بود‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت کاهش رشد اقتصادی چین‬ ‫ت��ا حدودی ب��ا افزایش هزینه زیرس��اخت‬ ‫ازسوی مقامات این کشور و کاهش مالیات‬ ‫جب��ران ش��د و تقاضای مس را به نس��بت‬ ‫مثبت نگه داش��ت‪ ،‬اما کاهش ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫فروش خ��ودرو در چین در نیمه نخس��ت‬ ‫سال نسبت به مدت مش��ابه سال گذشته‬ ‫ب��ه تقاضای فلز س��رخ اس��یب زد‪ .‬گفتنی‬ ‫اس��ت براس��اس براوردهای به عمل امده‪،‬‬ ‫کل وزن مس مصرف ش��ده در یک خودرو‬ ‫از ‪ ۱۵‬کیلوگرم برای خودروهای کوچک تا‬ ‫‪ ۲۸‬کیلوگرم برای خودروهای لوکس است‪.‬‬ ‫جنگ تجاری چین و امریکا نقش زیادی‬ ‫در عملک��رد منفی بها مس داش��ته؛ بهای‬ ‫در ‪ ۹‬ماه نخست سال جاری موجودی مس بورس‬ ‫فلزات لندن نسبت به مدت مشابه سال گذشته‬ ‫افزایش ‪ ۱۱۶‬درصدی داشت در حالی که این‬ ‫ رشد در ‪ ۳‬ماه سوم ‪۹.۵‬درصد بود و به‬ ‫‪ ۲۶۴‬هزار تن رسید‪ .‬این امر مهر تاییدی بر‬ ‫کاهش تقاضای مصرف مس است‬ ‫م��س در ب��ورس فلزات لندن در دس��امبر‬ ‫‪( ۲۰۱۷‬اذر‪-‬دی ‪ )۱۳۹۶‬به اوج خود رسید‬ ‫و جنگ تج��اری چین و امری��کا از ژانویه‬ ‫‪( ۲۰۱۸‬دی‪-‬بهم��ن ‪ )۱۳۹۶‬ش��روع ش��د‬ ‫و باعث روند نفی بها ان ش��د‪ .‬س��ال جاری‬ ‫میالدی‪ ،‬با تقاضای قوی زیرس��اخت خارج‬ ‫از چین و عرضه ضعیف ش��روع شد‪ .‬پس از‬ ‫ان‪ ،‬تقاضای خ��ارج از چین کاهش مداوم‬ ‫داش��ته و کاهش رقابت باعث افت بها شده‬ ‫اس��ت‪ .‬این در حالی بود که عرضه مس در‬ ‫برهه های��ی در س��ال جاری محدود ش��ده‬ ‫بود‪ .‬در ماه اوریل س��ال جاری (فروردین‪-‬‬ ‫اردیبهش��ت)‪ ،‬مشکل انس��داد جاده معدن‬ ‫الس بامباس ش��رکت ام ام جی در پرو حل‬ ‫ش��د؛ تظاهرات محلی خروج کنس��انتره را‬ ‫مختل کرده بود‪ .‬این تظاهرات باعث نگرانی‬ ‫بهره مندان درباره عرضه جهانی مس و نبود‬ ‫یک پروژه مناسب برای پاسخگویی به رشد‬ ‫تقاضا و جلوگیری از کمبود عرضه شد‪.‬‬ ‫میانگی��ن به��ای نقدی م��س در بورس‬ ‫فل��زات لندن در ‪۳‬ماه دوم س��ال ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪ ۱۲۱‬دالر ب��ر تن بود که در ‪۳‬ماه س��وم به‬ ‫‪ ۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬دالر بر تن کاهش داش��ت‪.‬‬ ‫پیش بینی میانگین به��ا برای ‪ ۳‬ماه پایانی‬ ‫سال جاری ‪ ۶‬هزار و ‪ ۸۰‬دالر بر تن است‪.‬‬ ‫در ‪ ۹‬ماه نخس��ت س��ال جاری موجودی‬ ‫مس ب��ورس فلزات لندن نس��بت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته افزایش ‪ ۱۱۶‬درصدی‬ ‫داش��ت در حال��ی که این رش��د در ‪ ۳‬ماه‬ ‫س��وم ‪۹.۵‬درصد ب��ود و ب��ه ‪ ۲۶۴‬هزار تن‬ ‫رسیده بود؛ این امر مهر تاییدی بر کاهش‬ ‫تقاضای مصرف مس اس��ت‪ .‬عوامل منفی‬ ‫چش��مگیری برای م��س در ‪۳‬م��اه پایانی‬ ‫سال وجود دارد که ناشی از افزایش ارزش‬ ‫دالر‪ ،‬افزایش موجودی‪ ،‬تضعیف یوان‪ ،‬افت‬ ‫شاخص های اقتصاد کالن و ریسک گریزی‬ ‫اس��ت‪ .‬برای تاثیر مشوق های بانک مرکزی‬ ‫چین در تقاضای مصرف‪ ،‬مدتی زمان الزم‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین برخ��ی س��رمایه گذاران‬ ‫ تاکید چین بر لغو‬ ‫عوارض امریکا بر کاالهای چینی ‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخست سال انجام شد‬ ‫سرمایه گذاری خارجی ‪ ۷۶۷‬میلیون دالری در صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بررس��ی اماری مجوزهای ص��ادره در هیات‬ ‫س��رمایه گذاری خارج��ی در ‪ 6‬م��اه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری حاکی از تصویب تع��داد ‪ ۵۲‬طرح‪/‬‬ ‫واح��د ب��ا ارزش ‪ ۷۶۷‬میلی��ون دالر در ایران با‬ ‫مشارکت سرمایه گذار خارجی در بخش صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایلن��ا و ب��ه نق��ل از وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‪ ،‬نگاهی گ��ذرا به‬ ‫سرمایه گذاری های انجام شده حاکی از بیشترین‬ ‫میزان س��رمایه گذاری خارجی در اس��تان های‬ ‫زنجان با ‪ ۳۴۲‬میلیون دالر‪ ،‬خراسان رضوی‪۱۱۷‬‬ ‫میلیون دالر‪ ،‬فارس ‪ ۵۶‬میلیون دالر‪ ،‬قزوین ‪۵۶‬‬ ‫میلی��ون دالر و بوش��هر ‪ ۵۰‬میلیون دالر بوده و‬ ‫این سرمایه گذاری ها از کشورهای هلند‪ ،‬امارات‬ ‫متحده عربی‪ ،‬المان‪ ،‬ترکیه و چین است‪.‬‬ ‫از ‪ ۵۲‬طرح تصویب شده ‪ ۴۶‬تعداد در صنعت‪،‬‬ ‫یک مورد در معدن و ‪ ۴‬مورد در تجارت اس��ت؛‬ ‫یعنی سهم صنعت‪ ۹۷.۸‬درصد‪ ،‬سهم معدن ‪۰.۱‬‬ ‫درصد و سهم تجارت ‪۲.۱‬درصد است‪.‬‬ ‫از می��ان ‪ ۵۲‬طرح‪ /‬واحد مورد بررس��ی‪۱۹ ،‬‬ ‫شرکت دارای سهم ‪ ۱۰۰‬درصدی سرمایه گذاری‬ ‫خارجی و ‪ ۳۲‬شرکت با مشارکت سرمایه گذاران‬ ‫داخلی (‪ ).J.V‬و یک مورد تحت عنوان ترتیبات‬ ‫قراردادی سرمایه گذاری کرده اند‪.‬‬ ‫گروه های صنعتی جذاب برای سرمایه گذاران‬ ‫خارجی در ‪ ۶‬ماه نخس��ت س��ال ‪۱۳۹۸‬ش��امل‬ ‫محصوالت��ی چ��ون توت��ون و تنباک��و با حجم‬ ‫س��رمایه گذاری ‪۳۷۲‬میلی��ون دالر‪ ،‬محصوالت‬ ‫غذایی و اش��امیدنی ها با حجم س��رمایه گذاری‬ ‫‪ ۱۴۶‬میلیون دالر س��اخت م��واد و محصوالت‬ ‫ش��یمیایی با حجم س��رمایه گذاری ‪ ۶۱‬میلیون‬ ‫دالر‪ ،‬کک و فراورده ه��ای حاص��ل از نفت ‪۵۳‬‬ ‫میلیون دالر س��ایر محص��والت کانی غیرفلزی‬ ‫با حجم سرمایه گذاری ‪ ۵۱‬میلیون دالر است‪.‬‬ ‫گروه های معدنی جذاب برای سرمایه گذاران‬ ‫هن��دی و هنگ کنگ��ی‪ ،‬اس��تخراج وف��راوری‬ ‫منیزیت‪ ،‬تولید کنسانتره نفلین سینیت است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه تجارت شامل احداث‬ ‫رس��توران‪ ،‬س��فارش کاال در فض��ای مج��ازی‬ ‫از طری��ق تارنم��ا و نرم اف��زار‪ ،‬س��اخت و تولید‬ ‫محص��والت صنای��ع دس��تی و چرم��ی (مجوز‬ ‫صنفی‪ ،‬تولیدی) است‪.‬‬ ‫در گ��روه صنعت��ی «محص��والت توت��ون و‬ ‫تنباکو»‪ ،‬می ت��وان تولید س��یگارت فیلتردار و‬ ‫فراوری توتون سیگارت نام برد‪.‬‬ ‫از سرمایه گذاری در گروه صنعتی «محصوالت‬ ‫غذایی و اش��امیدنی ها» می توان به تولید خمیر‬ ‫مای��ه‪ ،‬تولید انواع پودر نوش��یدنی فوری‪ ،‬تولید‬ ‫خوراک اماده دام‪ ،‬طیور و ابزیان اشاره کرد‪.‬‬ ‫تولی��د گازه��ای صنعت��ی و طب��ی‪ ،‬تولی��د‬ ‫خمی��ر الکت��رود گرافیت��ی و تولید ان��واع مواد‬ ‫استریل کننده بر پایه پروکسی اسیدها در گروه‬ ‫صنعتی «س��اخت مواد و محصوالت شیمیایی»‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در گروه صنعتی «کک و فراورده های حاصل‬ ‫از نفت»‪ ،‬می توان از احداث پاالیش��گاه میعانات‬ ‫گازی‪ ،‬تولید هیدروکربن های سبک و سنگین‪،‬‬ ‫تولی��د و فراوری مواد ش��یمیایی نام برد‪ .‬تولید‬ ‫انواع کاشی و نانو سرامیک های پیشرفته‪ ،‬تولید‬ ‫لوازم بهداشتی چینی و تولید دانه های شیشه ای‬ ‫در گ��روه صنعت��ی «س��ایر محص��والت کانی‬ ‫غیرفلزی» قرار دارند‪ .‬کشورهای سرمایه گذار که‬ ‫بیش��ترین حجم سرمایه گذاری خارجی مصوب‬ ‫در ای��ن بازه زمانی در بخ��ش صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت را داشته اند‪ ،‬به ترتیب کشورهای هلند با‬ ‫‪ ۳۷۲‬حجم سرمایه گذاری میلیون دالر‪ ،‬امارات‬ ‫متحده عربی با ‪ ۱۷۸‬میلیون دالر‪ ،‬المان با ‪۷۱‬‬ ‫میلی��ون دالر‪ ،‬ترکیه ‪ ۶۶‬میلی��ون دالر و چین‬ ‫ب��ا‪ ۲۸‬میلی��ون دالر هس��تند‪ .‬همچنین ترکیه‬ ‫باالترین سهم تعداد سرمایه گذاری ها را به خود‬ ‫اختصاص داده اس��ت که پ��س از ان به ترتیب‬ ‫کشورهای افغانستان و امارات متحده عربی در‬ ‫رتبه های بع��دی قرار دارند‪ .‬کش��ورهای هلند‪،‬‬ ‫چین و هند در رتبه چهارم و کش��ورهای المان‬ ‫و روسیه هم به طور مش��ترک رتبه پنجم را در‬ ‫تعداد س��رمایه گذاری های مصوب در ایران دارا‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫همچنی��ن بیش��ترین س��هم س��رمایه گذار‬ ‫ن خراس��ان رضوی (تعداد ‪۱۲‬‬ ‫خارجی در استا ‬ ‫طرح‪ /‬واحد) اس��ت‪ .‬اس��تان ته��ران ( تعداد ‪۶‬‬ ‫طرح‪ ،‬واحد) در رتبه دوم و اس��تان های قزوین‪،‬‬ ‫اذربایجان ش��رقی و خوزستان به طور مشترک‬ ‫در رتبه سوم ( هر استان با تعداد ‪ ۴‬طرح‪/‬واحد)‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫پکن در بحبوحه نبود اطمینان به عقد یک قرارداد تجاری بین امریکا‬ ‫و چین‪ ،‬تاکید دارد ع��وارض امریکا باید در مرحله اول این قرارداد لغو‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم به نقل از سی ان بی س��ی‪ ،‬پک��ن در بحبوحه نبود‬ ‫اطمینان ب��ه عقد یک قرارداد تجاری بین امری��کا و چین‪ ،‬تاکید دارد‬ ‫عوارض امریکا باید در مرحله اول این قرارداد لغو شود‪.‬‬ ‫روزنام��ه گلوبال تایمز چین با اش��اره به اعمال دور جدید عوارض بر‬ ‫واردات چین در صورت نرسیدن به یک قرارداد تجاری نوشت‪« :‬تصمیم‬ ‫امریکا برای برداشتن عوارضی که قرار است در ‪ 15‬دسامبر اجرایی شود‬ ‫نمی تواند جایگزینی برای لغو کل عوارض باشد»‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهور امریکا هفته گذشته گفت که واشنگتن‬ ‫در مرحل��ه نهایی یک توافق قرار دارد که ب��ه جنگ ‪16‬ماهه تجاری با‬ ‫چین پایان می دهد‪ .‬مذاکره کنندگان ارش��د هر دو کشور دوباره با هم‬ ‫صحبت کردند و توافق کردند که همچنان روی مس��ائل باقی مانده کار‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫متخصص��ان تجاری و افراد نزدیک به کاخ س��فید ماه گذش��ته گفته‬ ‫بودن��د که امض��ای مرحله اول این ق��رارداد تا اغاز س��ال جدید اتفاق‬ ‫نمی افتد‪ ،‬چون چین بر لغو گسترده عوارض تاکید دارد‪ .‬در ابتدا انتظار‬ ‫می رفت این قرارداد تا پایان ماه نوامبر امضا شود‪.‬‬ ‫چاک گرس��لی‪ ،‬رئی��س کمیته مالی س��نای امریکا ب��ه خبرنگاران‬ ‫گفت که پکن از رابرت الیت هایزر‪ ،‬نماینده تجاری امریک و اس��تیون‬ ‫منوچین‪ ،‬وزیر خزانه داری این کش��ور برای گفت وگوی رودررو در پکن‬ ‫دعوت کرده است‪.‬‬ ‫وی گف��ت اگر الیت های��زر و منوچین تش��خیص دهند که فرصتی‬ ‫واقعی برای رس��یدن به قرارداد نهایی وج��ود دارد‪ ،‬این دعوت را قبول‬ ‫می کنن��د‪ .‬یک منبع اش��نا با مذاک��رات تجاری گف��ت مقامات امریکا‬ ‫می توانند پس از تعطیالت عید ش��کرگزاری در امریکا‪ ،‬به چین س��فر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫تولید صنعتی در جهان کاهش یافت‬ ‫کارتون روز‬ ‫مطبوعات‪ :‬ثبت تهران به عنوان یکی از «الوده ترین» شهرهای جهان‬ ‫پیش بینی می کنند که دالر در سال اینده‬ ‫میالدی تضعیف می ش��ود؛ بنابراین ممکن‬ ‫اس��ت خرید خ��ود را به ان زم��ان موکول‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫از منظر جریان موج��ودی‪ ،‬بازار جهانی‬ ‫م��س تصفی��ه ش��ده از نیم��ه دوم س��ال‬ ‫تحت تاثیر چین ش��روع ب��ه انقباض کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما در بقی��ه نقاط جه��ان به طور‬ ‫کلی تعادل برقرار اس��ت‪ .‬موج��ودی قابل‬ ‫مش��اهده جهانی م��س در نیمه نخس��ت‬ ‫س��ال جاری حدود ‪ ۱۴۵‬ه��زار تن معادل‬ ‫‪ ۱۹‬درصد افزایش داش��ت که نشان دهنده‬ ‫مازاد عرضه بازار مس تصفیه ش��ده است‪.‬‬ ‫ام��ا از اغاز نیمه دوم‪ ،‬موجودی مس حدود‬ ‫‪ ۱۱۰‬هزار تن کاهش داش��ته اس��ت‪ .‬برای‬ ‫س��ال جاری‪ ،‬کمبود عرضه ‪ ۲۷۹‬هزار تنی‬ ‫در بازار جهانی مس تصفیه شده پیش بینی‬ ‫می ش��ود‪ .‬کمبود عرض��ه در س��ال اینده‬ ‫میالدی به نظر می رسد به حدود ‪ ۲۹۰‬هزار‬ ‫تن خواهد رس��ید؛ این در صورتی خواهد‬ ‫بود که تخلیه موج��ودی مصرف کنندگان‬ ‫خ��ارج از چین با کمک مش��وق های مالی‬ ‫پای��ان یابد و رش��د ساخت وس��از در چین‬ ‫دوباره مثبت شود‪ .‬عرضه نیز دوباره حدود‬ ‫یک تا ‪۲‬درصد رشد خواهد داشت‪ ،‬اما یک‬ ‫تحلیلگ��ر دیگر معتقد اس��ت که در س��ال‬ ‫این��ده میالدی ب��ازار مس ش��اهد کمبود‬ ‫عرض��ه ‪ ۲۶۴‬ه��زار ت��ن خواهد ب��ود‪ ،‬زیرا‬ ‫رش��د تولید م��س تصفیه ش��ده همچنان‬ ‫به دلیل کمبود دسترسی مواد اولیه محدود‬ ‫خواهد بود و همچنین رش��د مصرف مس‬ ‫تصفی��ه ش��ده با روند تس��هیل سیاس��ت‬ ‫جهان��ی تحریک خواهد ش��د‪ .‬به گفته این‬ ‫تحلیلگر‪ ،‬به ط��ور معمول حدود ‪ ۶‬تا ‪ ۹‬ماه‬ ‫فاصله زمانی بین تسهیل سیاست و بهبود‬ ‫وضعیت اقتصادی وجود دارد‪.‬‬ ‫ن علیزاده‬ ‫طرح‪ :‬حسی ‬ ‫ب��ر اس��اس داده های بانک جهانی و س��ازمان‬ ‫ملل متحد‪ ،‬در ده��ه ‪ ۸۰‬میالدی‪ ،‬تولید صنعتی‬ ‫یک چه��ارم از کل تولید ناخال��ص داخلی جهان‬ ‫را ب��ه خود اختصاص م��ی داد؛ اما این س��هم در‬ ‫س��ال های اخیر کاهش جدی داش��ته اس��ت‪ .‬به‬ ‫گ��زارش فلزات انالی��ن‪ ،‬اقتصاده��ای نوظهور و‬ ‫توسعه یافته‪ ،‬در حال تجربه روند کاهشی در تولید‬ ‫صنعتی خود هستند‪ .‬اهمیت این بخش در طول‬ ‫زمان‪ ،‬در درامدهای ملی‪ ،‬ک م و کمتر می شود‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ۱۹۸۰‬میالدی (‪ 1359‬خورشیدی)‪۳۹.۹ ،‬‬ ‫درص��د از ارزش اف��زوده تولی��د ناخالص داخلی‬ ‫چی��ن‪ ،‬مربوط به تولید صنعتی بود‪ .‬این میزان در‬ ‫سال ‪ ،)1379( ۲۰۰۰‬به کمتر از ‪ ۳۵‬درصد رسید‬ ‫و در سال گذشته‪۲۹.۴ ،‬درصد شد‪ .‬در انگلستان‬ ‫نیز با س��رعتی بیشتر از دیگر کشورها‪ ،‬حدود ‪۴۰‬‬ ‫سال پیش س��هم تولید صنعتی‪۲۴.۶ ،‬درصد بود‬ ‫ام��ا در س��ال ‪ ۲۰۰۰‬به حدود ‪ ۱۵‬درصد رس��ید‬ ‫و در س��ال گذش��ته‪۰.۸ ،‬درص��د ش��د‪ .‬صندوق‬ ‫بین الملل��ی پول‪ ،‬از بین رفتن مش��اغل صنعتی‬ ‫را یک��ی از دالیل اصلی ناارامی ه��ای مردمی در‬ ‫کشورهای توس��عه یافته می داند؛ چراکه از بین‬ ‫رفتن مشاغلی با درامد مناسب برای کارگرهایی‬ ‫با مهارت های پایین و متوس��ط‪ ،‬باعث بدتر شدن‬ ‫نابرابری در جهان شده است‪ .‬پایگاه داده پردازی‬ ‫استاتیس��تا دراین باره اشاره می کند‪ :‬از بین رفتن‬ ‫مش��اغل تولیدی‪ ،‬اثار ویرانگ��ری روی مناطقی‬ ‫دارد که برای چند دهه‪ ،‬وابسته به مشاغل خاص‬ ‫بوده اند‪ .‬همچنین از طرف��ی دیگر‪ ،‬افزایش روند‬ ‫اتوماسیون‪ ،‬مش��اغل جدیدی خلق می کند؛ اما‬ ‫این مش��اغل خارج از مناطق صنعتی هس��تند و‬ ‫هیچ وقت هم به انها نمی رسند‪.‬‬ ‫در کش��ورهای در ح��ال توس��عه‪ ،‬کارگران از‬ ‫مش��اغل کش��اورزی به س��مت صنعت خدمات‬ ‫رفته ان��د که به نوعی اش��تغال در بخش تولیدی‬ ‫به ش��مار می ای��د‪ .‬اگرچه بخش در حال رش��د‬ ‫خدم��ات‪ ،‬نش��ان دهنده ثروتمندتر ش��دن یک‬ ‫کش��ور اس��ت‪ ،‬اما برای کارگرهای��ی که از بخش‬ ‫تولید صنعتی به صنعت خدمات می روند‪ ،‬اوضاع‬ ‫چنین نیست‪ .‬بر اساس گزارشی از ایرنا‪ ،‬نابرابری‬ ‫حقوق بی��ن بخش ه��ای مختلف اقتص��ادی‪ ،‬با‬ ‫س��رعتی بسیار بیش��تر از نابرابری حقوق در یک‬ ‫بخش اقتصادی در حال رشد است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه روزگار معدن

هفته نامه روزگار معدن 327

هفته نامه روزگار معدن 327

شماره : 327
تاریخ : 1398/12/26
هفته نامه روزگار معدن 326

هفته نامه روزگار معدن 326

شماره : 326
تاریخ : 1398/12/25
هفته نامه روزگار معدن 325

هفته نامه روزگار معدن 325

شماره : 325
تاریخ : 1398/12/24
هفته نامه روزگار معدن 324

هفته نامه روزگار معدن 324

شماره : 324
تاریخ : 1398/12/21
هفته نامه روزگار معدن 323

هفته نامه روزگار معدن 323

شماره : 323
تاریخ : 1398/12/20
هفته نامه روزگار معدن 322

هفته نامه روزگار معدن 322

شماره : 322
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!