روزنامه روزگار معدن شماره 651 - مگ لند

روزنامه روزگار معدن شماره 651

روزنامه روزگار معدن شماره 651

روزنامه روزگار معدن شماره 651

‫تداخلفعالیت هایمعدنیو‬ ‫فوالدینتیجهسوء مدیریتاست‬ ‫عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان ف��والد‬ ‫کش��ورگفت‪ :‬تداخل فعالیت ه��ای معدنی و فوالدی نتیجه‬ ‫سوء مدیریت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دولت است‪.‬‬ ‫ی جی��زه اف��زود‪ :‬عل��ت ای��ن تداخ��ل‬ ‫رض��ا شهرس��تان ‬ ‫س��و ءمدیریت وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫ب��ود ک��ه اج��ازه داد در زنجی��ره ف��والد ای��ن اتف��اق‬ ‫بیفتد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این تداخل وظیفه اگر قرار بود‪2 ...‬‬ ‫روزنامه‬ ‫اقتصادی معدن‬ ‫و صنایع معدنی ایران‬ ‫‪2‬‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪ 9 1400‬ذی الحجه ‪ 20 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال چهارم شماره ‪ 4 651‬صفحه قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫«روزگار معدن» جای خالی فارغ التحصیالن در بخش معدن را بررسی کرد‬ ‫نظرگاه‬ ‫گسترش بازارهای‬ ‫هدف توسط‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫‪4‬‬ ‫تیتر های روز‬ ‫سرمقاله‬ ‫فراموش شدگان مسیر توسعه‬ ‫تصدی گری به بخش‬ ‫خصوصی واگذار شود‬ ‫‪3‬‬ ‫بحران در کمین‬ ‫صنعت الومینیوم‬ ‫غالمرضا خلیقی‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد غرب اسیا‬ ‫الومینیوم پرمصرف ترین فلز غیراهنی اس��ت‬ ‫ک��ه در صنایع متفاوتی کارب��رد دارد‪ .‬تولید این‬ ‫فل��ز در رده صنایع انرژی ب��ر بوده و اصوال بر پایه‬ ‫بهره گیری از ظرفیت های انرژی در کشور احداث‬ ‫شده اس��ت‪ .‬نرخ پایه الومینیوم در بورس کاال با‬ ‫توج��ه به دو متغیر نرخ ف��روش این محصول در‬ ‫بازار جهانی و همچنین نرخ ارز تعیین می ش��ود؛‬ ‫بنابراین در بررس��ی روند تعیی��ن بهای این فلز‪،‬‬ ‫توجه به شاخص های یادشده ضروری‪...‬‬ ‫کمبود عرضه ورق های‬ ‫فوالدی در بورس کاال‬ ‫‪4‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫یک فع��ال صنعت فوالد با تاکی��د بر اجرای‬ ‫طرح های توس��عه ای در زنجیره ف��والد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان باالدستی زنجیره باید با گسترش‬ ‫تولید خود‪ ،‬تقاضای صنایع پایین دستی زنجیره‬ ‫را تامین کنند و درحال حاضر در زمینه ورق های‬ ‫فوالدی دچار کمبود هس��تیم‪ .‬امیرحسین کاوه‬ ‫در رابط��ه با مصوب��ه جدید ب��ورس کاال برای‬ ‫قیمت گذاری شمش و مقاطع طویل گفت‪ :‬اگر‬ ‫تقاضای مورد نظر تولیدکنندگان پایین دس��ت‬ ‫زنجیره در بورس کاال عرضه شود‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بهروز راعی‪ :‬مجمع عمومی عادی ساالنه ذوب اهن اصفهان با حضور سهامداران‪،‬‬ ‫نمایندگان صاحبان س��هام‪ ،‬اعضای هیات مدیره و نماینده س��ازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار تهران‪ ،‬در تاالر تشریفات و تاالر اهن ذوب اهن اصفهان با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی پنجشنبه ‪ ۲۴‬تیرماه برگزار شد‪ .‬نمایندگان سهامداران عمده ذوب اهن در‬ ‫جایگاه هیات رئیس��ه قرار گرفتند و س��عید عبودی رییس هیات مدیره شرکت صدر‬ ‫تامین ریاست مجمع را عهده دار شد‪ .‬مهندس منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب اهن‬ ‫اصفهان در ارایه گزارش هیات مدیره مربوط به عملکرد سال ‪ ۹۹‬و برنامه های اتی این‬ ‫شرکت گفت‪ :‬سال ‪ ۹۹‬سالی خاص و ویژه به لحاظ شیوع ویروس کرونا و محدودیت‬ ‫صادرات و واردات مواد اولیه برای تمام کش��ورها بود اما با این وجود طی س��ال های‬ ‫‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬رش��د ‪ ۴‬و ‪۵‬درصدی و در مجموع دو س��ال‪ ،‬رش��د ‪ ۹‬درصدی را در تولید‬ ‫داش��تیم‪ .‬یزدی زاده با اش��اره به دستاوردهای مهم شرکت ذوب اهن اصفهان‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬دریافت گواهینامه استاندارد ملی ایران برای تولید ریل ملی‪ ،‬رکورد تولید ریل‬ ‫به میزان ‪ ۵۸‬هزار تن با افزایش ‪ ۲۸۲‬درصدی نسبت به سال ‪ ،۱۳۹۸‬طراحی و تولید‬ ‫س��وزن ریل ‪ ، ۶۰E۱A۱‬طراحی و تولید ریل معدن ‪ R۱۸‬در نورد ‪ ،۶۵۰‬پذیرش‬ ‫ریل ملی در بورس کاال‪ ،‬انعقاد نخستین قرارداد صادرات ریل و به کارگیری ریل در‬ ‫‪ ۶‬محور راه اهن کشور از جمله دستاوردهای ریلی ذوب اهن در سال ‪ ۹۹‬بوده است‪.‬‬ ‫‹ ‹تولی�د ریل‪ ،‬اغ�از تولی�د محصوالت ب�ا ارزش اف�زوده باال در‬ ‫ذوب اهن بود‬ ‫یزدی زاده با بیان اینکه ذوب اهن ‪ ۱۰‬درصد تولید فوالد کش��ور را دارد که تولید‬ ‫ان مش��ابه ‪ ۷۵‬درصد سایر فوالدس��ازان دنیاست‪ ،‬افزود‪ :‬روش سایر تولیدکنندگان‬ ‫فوالد کشور مشابه معادل ‪ ۵‬درصد تولیدکنندگان فوالدی دنیا با گاز است‪ ،‬بنابراین‬ ‫ذوب اهن برای ماندن در گوی رقابت‪ ،‬استراتژی تنوع بخشی به تولیدات خود را در‬ ‫پیش گرفته اس��ت که تولید ریل اغاز تولید محصوالت با ارزش افزوده باال بود و به‬ ‫دنبال ان محصوالت دیگر همچون کالف های صنعتی‪ ،‬تکمیل سبد ورق سازه های‬ ‫فوالدی‪ ،‬طراحی و تولید تیراهن نیمه سبک و‪ ...‬در دستور تولید قرار گرفت‪ .‬وی به‬ ‫تنوع بخشی محصوالت در نورد‪ ۶۵۰‬اشاره کرد و گفت‪ :‬همواره ذوب اهن در نورد‪۶۵۰‬‬ ‫با ظرفیت مازاد مواجه بود که با ورود ریل به این کارگاه‪ ،‬ظرفیت خالی را پر کردیم‬ ‫و این موجب تکمیل ظرفیت‪ ،‬تنوع بخش��ی محصوالت و کاهش ضایعات تولیدات‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان با تاکید بر اینکه کمبود مواد اولیه و لزوم‬ ‫تولید محصوالت با ارزش افزوده باال یکی از چالش های ذوب اهن است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫امروز توسعه تیراهن بال پهن در ذوب اهن ضرورت دارد‪ ،‬البته باید توجه داشت که‬ ‫بیشترین حاشیه سود برای این شرکت به ترتیب مربوط به تولید ریل‪ ،‬سپس کالف‪،‬‬ ‫ارک‪ ،‬تیراهن و میلگرد ساده است‪ .‬وی در ادامه با اشاره به بازسازی کوره بلند شماره‬ ‫یک بعد از پنج س��ال توقف با اتکا به توان داخلی ش��رکت و بومی س��ازی‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫اتفاق موجب افزایش ظرفیت تولید شرکت به میزان ‪ ۸۰۰‬هزار تن در سال و کاهش‬ ‫رضایت سهامداران از عملکرد هیات مدیره در مجمع عمومی عادی سالیانه ذوب اهن اصفهان‬ ‫ذوب اهن اصفهان با سوداوری بر مدار توسعه‬ ‫یزدی زاده مدیرعامل ذوب اهن‪ :‬ریل ملی نماد توسعه و تعالی صنعت فوالد در خط اول جبهه صنعت کشور است‬ ‫ریس��ک تولید ذوب اهن شده است‪ .‬مدیرعامل شرکت ذوب اهن اصفهان با اشاره به‬ ‫بهبود وضعیت نقدینگی ش��رکت نس��بت به ‪ ۱۰‬سال گذشته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طی سال‬ ‫گذشته سود شرکت به میزان ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۸۱۹‬میلیارد ریال رسید که دالیل افزایش‬ ‫میزان درامد و س��ود ش��رکت ناشی از تمرکز بر تولید ‪ ،‬فروش محصوالت صنعتی و‬ ‫محص��والت با ارزش افزوده باالتر‪ ،‬تمرکز ش��رکت بر ص��ادرات به دلیل ارزش افزوده‬ ‫باالتر‪ ،‬افزایش تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها است‪.‬‬ ‫‹ ‹رشد ‪ ۲۴۵‬درصدی سوداوری شرکت های تابعه ذوب اهن در‬ ‫سال ‪۹۹‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬ذوب اهن‪ ،‬شاهد رشد ‪ ۲۴۵‬درصدی سوداوری شرکت های تابعه‬ ‫خود نس��بت به س��ال ‪ ۹۸‬بوده اس��ت‪ .‬یزدی زاده با بیان اینکه با همت تالش��گران‬ ‫ذوب اهن برای نخس��تین بار خروج از زیان انباش��ته پس از یک دهه در این شرکت‬ ‫اتفاق افتاده اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ذوب اهن طی یک دهه برای نخس��تین بار در سال ‪ ۹۹‬به‬ ‫این نقطه رسید تا بتواند سود را بین سهامداران توزیع کند و سال گذشته میزان سود‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان را پیش بینی کرده بودیم‪ ،‬اما به ‪ ۹۷۴‬میلیارد تومان س��ود قابل‬ ‫توزیع دست یافتیم‪.‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان با اشاره به برخی دستاوردهای مهم‬ ‫این شرکت‪ ،‬گفت‪ :‬تملک معادن زغال سنگ سوادکوه‪ ،‬تکمیل فاز نخست پروژه انتقال‬ ‫پس��اب فوالدشهر‪ ،‬طراحی‪ ،‬س��اخت و نصب درهای فلکسیبل باطری ‪ ۳‬کک سازی‬ ‫در مس��یر صنعت س��بز‪ ،‬دس��تیابی به دانش فنی طراحی نسوز بدنه کوره بلند برای‬ ‫نخستین بار در کشور‪ ،‬افزایش ‪ ۴۰‬هزار میلیارد ریالی حد اعتباری شرکت در بانک ها‪،‬‬ ‫دریافت لوح تقدیر از بانک مرکزی و‪ ...‬از جمله این دستاوردها بوده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬یکی از عوامل تاثیرگذار بر تولید ذوب اهن‪ ،‬عدم تامین یک میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار‬ ‫تن س��نگ اهن بوده که تغییرات پیاپی در وزارت صمت در س��ال قبل یکی از عوامل‬ ‫اصلی ان بوده است‪.‬‬ ‫ی��زدی زاده درب��اره پروژه تزریق پودر زغال در کاهش مصرف کک‪ ،‬گفت‪ :‬کاهش‬ ‫هزینه های ارز ناشی از واردات کک‪ ،‬کاهش وابستگی به کک با توجه به محدود بودن‬ ‫ذخای��ر زغ��ال‪ ،‬افزایش بهره وری کوره بلند از جمله دالیل تاکید بر اجرای این پروژه‬ ‫است‪ .‬وی درباره دالیل تاخیر در اجرای این پروژه‪ ،‬گفت‪ :‬عدم استفاده از کارشناسان‬ ‫و ش��رکت های خارجی به دلیل تحریم‪ ،‬عدم امکان بازدید و طی دوره های اموزشی‬ ‫پرسنل در کشورهای دارای این تجهیزات‪ ،‬عدم وجود تجربه بهره برداری از این پروژه‬ ‫در کشور‪ ،‬عدم امکان تثبیت شرایط کاری در کوره بلندها به دلیل برخی مشکالت در‬ ‫فعاالن صنعت��ی و صاحبان صنایع در مس��یر‬ ‫فعالی��ت خود با چالش هایی روبه رو هس��تند که‬ ‫سهم قابل‪‎‬توجهی از انها از عملکرد و سیاست های‬ ‫اش��تباه دولتمردان نش��ات می گی��رد؛ بنابراین‬ ‫امی��د می رود ب��ا تغییر دول��ت و روی کار امدن‬ ‫مدیران جدید‪ ،‬درخواس��ت های فعاالن صنعتی و‬ ‫تولیدکنندگان بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد‬ ‫و سیاس��ت گذاری های حاکم بر اقتصاد در مسیر‬ ‫درس��تی تنظیم شوند‪ .‬فعاالن صنایع فوالدی نیز‬ ‫همچ��ون س��ایر صنایع با چالش ه��ای جدی در‬ ‫مس��یر فعالیت خود روبه رو هس��تند که ازجمله‬ ‫مهم ترین این چالش ها می توان به دخالت دولت‬ ‫در جزئی ترین امور تولیدکنندگان اشاره کرد که‬ ‫تاثیر منفی بسیاری به ویژه بر عملکرد واحدهای‬ ‫متعلق به بخش خصوصی داش��ته است‪ .‬درواقع‬ ‫تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی بخش خصوصی‬ ‫از دخال��ت دولت در امور مرتب��ط با تولید گالیه‬ ‫دارند و معتقد هس��تند دولت سیاست گذار است‬ ‫و باید تصدی گ��ری را به فعاالن بخش خصوصی‬ ‫واگ��ذار کند‪ .‬با وجود ش��عارهایی ک��ه مبنی بر‬ ‫واگ��ذاری امور به بخش خصوصی داده می ش��ود‬ ‫اما در س��ال های اخیر ش��اهد افزای��ش دخالت‬ ‫دولتمردان و سیاس��ت گذاران در عملکرد صنعت‬ ‫فوالد و بازار خریدوفروش این محصول بوده ایم‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪2‬‬ ‫تامین مواد اولیه باکیفیت و کم ابی از جمله دالیل تاخیر‬ ‫اس��ت‪ .‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در ادامه به برخی‬ ‫چالش های ذوب اهن اش��اره کرد و افزود‪ :‬خشکسالی‪،‬‬ ‫کمب��ود اب‪ ،‬عدم پای��داری تامین مواد اه��ن دار‪ ،‬قرار‬ ‫گرفتن ذوب اهن در لیست تحریم‪ ،‬پایین بودن سرمایه‬ ‫در گردش‪ ،‬ش��یوع کرونا‪ ،‬ظرفیت پایین تولید زغال کش��ور‪ ،‬تغییرات مداوم قیمت‬ ‫نهاده ه��ای تولی��د‪ ،‬عدم بهره مندی نیروگاه های ش��رکت از گاز از جمله اصلی ترین‬ ‫چالش های این شرکت است‪.‬به گفته یزدی زاده‪ ،‬تغییر رژیم کوره بلند به سمت سایر‬ ‫مواد اهن دار‪ ،‬خرید برق از بورس انرژی‪ ،‬افزایش تولید‪ ،‬کاهش مصرف کک‪ ،‬تملک‬ ‫معادن سنگ اهن‪ ،‬تکمیل پروژه های تامین اب‪ ،‬تولید محصول با ارزش افزوده باالتر‪،‬‬ ‫اص�لاح قراردادهای خرید‪ ،‬افزایش موج��ودی مواد اولیه‪ ،‬تداوم صادرات محصوالت‬ ‫به ‪ ۲۲‬کشور با وجود قرار گرفتن در لیست تحریم‪ ،‬انتقال نماد ذوب از فرابورس به‬ ‫بورس‪ ،‬مدیریت هزینه های شرکت با اصالح نرم های مصرف و‪ ...‬از جمله برنامه های‬ ‫ذوب اهن در سال ‪ ۱۴۰۰‬است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تداوم پروژه های تصفیه پساب‪ ،‬تعیین‬ ‫تکلیف قطعی مطالبات سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬تشکیل کنسرسیویم و کلنگ زنی‬ ‫واح��د تولی��د ورق های الکتریکی به ارزش ‪ ۴۱۵‬میلیون یورو از دیگر برنامه های این‬ ‫ش��رکت در سال جاری است‪.‬مدیرعامل ش��رکت ذوب اهن اصفهان همچنین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬طی س��ه ماهه نخس��ت امسال تولید محصوالت ذوب اهن به میزان ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫در چدن ‪ ۳ ،‬درصد در شمش و یک درصد در محصول اصلی رشد داشته است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬به طور قطع اگر امسال ذوب اهن محدویت های ابی را نداشت‪ ،‬دست کم ‪۵۰‬‬ ‫هزار تن تولید محصوالتش بیشتر بود‪.‬‬ ‫‹ ‹مصوبات مجمع‬ ‫مصوبات این مجمع بدین ش��رح اس��ت‪ :‬صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت‬ ‫سهامی ذوب اهن اصفهان (سهامی عام) شامل صورت وضعیت های مالی به تاریخ ‪۳۰‬‬ ‫اسفند ماه ‪ ۱۳۹۹‬و صورت های سود و زیان‪ ،‬تغییرات در حقوق مالکانه و جریان های‬ ‫نقدی برای سال مالی منتهی به ‪ ،۱۳۹۹/۱۲/۳۰‬با اکثریت ارا مورد تصویب مجمع‬ ‫ق��رار گرف��ت‪ .‬با توجه خروج ذوب اهن اصفهان از زیان انباش��ته‪ ،‬ب��رای اولین بار به‬ ‫س��هامداران س��ود تعلق گرفت ومقرر گردید از محل س��ود قابل تخصیص ‪ ۹‬هزار و‬ ‫‪ ۷۳۸‬میلی��ارد ری��ال به میزان ‪ ۳۵.۴‬درصد مع��ادل ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۴۴‬میلیارد ریال ( به‬ ‫ازای هر سهم ‪ ۵۶‬ریال) به‏عنوان سود سهام‪ ،‬با رعایت مفاد اصالحیه قانون تجارت‪،‬‬ ‫به س��هامداران پرداخت ش��ود‪ .‬همچنین موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان‬ ‫حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانونی اصلی شرکت و موسس��ه حسابرسی تدوین و‬ ‫همکاران به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی علی البدل‪ ،‬برای مدت یکسال‬ ‫انتخاب گردیدند‪ .‬همچنین روزنامه های دنیای اقتصاد و صمت جهت درج اطالعیه‬ ‫و اگهی های شرکت برای مدت یکسال‪ ،‬تعیین گردید‪.‬‬ صفحه 1 ‫اخبار‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 20‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪651‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫تصدی گری به بخش‬ ‫خصوصی واگذار شود‬ ‫خبر‬ ‫سومین معدن مجتمع‬ ‫طالی موته فعال شد‬ ‫مدیر مجتمع طالی موت��ه گفت‪ :‬با پیگیری های‬ ‫مس��تمر دریاف��ت مج��وز محیط زیس��ت‪ ،‬پروان��ه‬ ‫بهره برداری معدن طالی دره اشکی به مدت ‪ ۱۰‬سال‬ ‫اخذ و این محدوده معدنی به عنوان سومین معدن‬ ‫ای��ن مجموعه به معادن قاب��ل بهره برداری مجتمع‬ ‫طالی موته اضافه ش��د‪ .‬به گ��زارش روابط عمومی‬ ‫ایمیدرو‪ ،‬علیرضا طاالری افزود‪ :‬با بهره برداری از این‬ ‫معدن ضمن افزایش میزان اس��تخراج ماده معدنی‪،‬‬ ‫برای بیش از ‪ ۳۰‬نفر اش��تغالزایی در منطقه ایجاد و‬ ‫میزان ذخایر قابل استخراج مجتمع طالی موته نیز‬ ‫حداقل ‪ ۵۰۰‬هزار تن افزایش یافت‪ .‬وی عنوان کرد‪:‬‬ ‫عملیات اماده س��ازی و بهره برداری از این معدن با‬ ‫شروع عملیات احداث مسیر دسترسی به این معدن‬ ‫در خرداد ‪ ۱۴۰۰‬اغاز شد‪.‬‬ ‫‹ ‹شکوفایی اقتصاد‬ ‫گروه معدن‬ ‫ش��رکت معدنی و صنعتی گل گه��ر بزرگ ترین‬ ‫مجموع��ه معدن��ی کش��ور اس��ت که بیش��ترین‬ ‫س��هم از تولی��د کنس��انتره و گندل��ه را در‬ ‫اختیار دارد‪.‬‬ ‫ای��ن مجموع��ه در ط��ول س��ال های گذش��ته‬ ‫ضم��ن تامین م��واد اولیه م��ورد نی��از واحدهای‬ ‫فوالدس��ازی کوشیده است تا در مسیر توسعه گام‬ ‫بردارد‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال نقش این مجموع��ه بر ایجاد‬ ‫تحول و شکوفایی اقتصاد در سطح ملی و منطقه ای‬ ‫قابل توجه بوده اس��ت‪ .‬این شرکت برای هزاران نفر‬ ‫از جوانان منطقه فرصت های ش��غلی مس��تقیم و‬ ‫غیرمستقیم ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫حج��ت نجمی نی��ا‪ ،‬مدیر‬ ‫مجتم��ع ش��رکت گل گهر‬ ‫گف��ت‪ :‬ش��رکت معدنی و‬ ‫صنعت��ی گل گه��ر در‬ ‫س��ال های اخی��ر تامی��ن‬ ‫بخ��ش عم��ده ای از مواد‬ ‫اولیه مورد نیاز واحدهای فوالدی کشور را برعهده‬ ‫داش��ته و ت�لاش ک��رده ت��ا ظرفیت ه��ای‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی و ام��ور بین الملل‬ ‫شرکت معدنی و صنعتی گل گهر نجمی نیا افزود‪:‬‬ ‫بخش قابل توجهی از ای��ن افزایش با راه اندازی‬ ‫خطوط جدید کنس��انتره‪ ،‬در مجمو ع با ظرفیت‬ ‫اسمی ‪ ۶‬میلیون تن‪ ،‬رش��د ‪ ۹۰‬درصدی تولید‬ ‫کنسانتره نس��بت به س��ال ‪ ۱۳۹۳‬و همچنین‬ ‫با راه ان��دازی و بهره برداری از کارخانه ش��ماره‬ ‫‪ ۲‬گندله س��ازی‪ ،‬ب��ا ظرفیت اس��می ‪ ۵‬میلیون‬ ‫تن‪ ،‬نس��بت به سال ‪ ۱۳۹۳‬رشد ‪ ۱۴۲‬درصدی‬ ‫تولید گندله را به همراه داشته است‪ .‬همچنین‬ ‫راه اندازی واحد فراوری غبار کارخانه تغلیظ به‬ ‫منظور اس��تحصال کنس��انتره از غبار و باطله با‬ ‫ظرفیت ‪ ۸۰۰‬هزار تن در سال و راه اندازی واحد‬ ‫کوبینگ خطوط ‪ ۵‬و‪ ۶‬و ‪ ۷‬کنس��انتره به منظور‬ ‫افزای��ش عیار و کاهش باطله خوراک ورودی به‬ ‫کارخانه‪ ،‬که منجر ب��ه افزایش ظرفیت خطوط‬ ‫ب��ه میزان ‪ ۹۰۰‬هزار تن در س��ال می ش��ود‪ ،‬از‬ ‫دیگر طرح های اجراش��ده در این ش��رکت بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬با اجرای این پروژه ها‪ ،‬شرکت معدنی و‬ ‫صنعتی گل گهر عالوه بر ایجاد تحول و شکوفایی‬ ‫اقتصادی در س��طح مل��ی و منطق��ه ای‪ ،‬برای‬ ‫هزاران نفر از جوانان منطقه فرصت های شغلی‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫ادامه از صفحه اول‬ ‫ای��ن دخالت ه��ا با ه��دف تنظیم گ��ری انجام‬ ‫می ش��ود اما در نهایت بیشتر بازار را بر هم می زند‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬ش��اهد تصویب بخش��نامه های هر‬ ‫روزه و قوانین خلق الس��اعه در حوزه تولید‪ ،‬واردات‬ ‫و صادرات هستیم‪.‬‬ ‫بس��یاری از این مصوبات غیرکارشناسی هستند‬ ‫و تع��دد انها عمال امکان برنامه ریزی را از ما گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت متولی امور‬ ‫معدن و صنایع معدنی است‪ .‬چنانچه عملکرد این‬ ‫وزارتخانه در حوزه صنعت فوالد بررس��ی ش��ود با‬ ‫دس��تورالعمل های متفاوت از س��وی این نهاد در‬ ‫بخش ه��ای گوناگ��ون تولی��د‪ ،‬ص��ادرات‪ ،‬واردات‬ ‫و‪ ...‬روب��ه رو می ش��ویم‪ .‬در چنین فضای��ی‪ ،‬امکان‬ ‫برنامه ری��زی برای اینده وجود ن��دارد‪ .‬صادرات یا‬ ‫واردات زمان بر هستند و معلوم نیست تا سررسید‬ ‫ق��رارداد‪ ،‬قوانین چه تغیی��ری خواهد کرد‪ .‬تنظیم‬ ‫بازار و سروس��امان دادن به شرایط کنونی انقدرها‬ ‫هم مش��کل نیس��ت‪ .‬چنانچه عزم راس��خی برای‬ ‫رف��ع این کمبود ش��کل بگی��رد و در همین حال‪،‬‬ ‫سیاس��ت گذاری ها به افراد متخصص سپرده شده و‬ ‫از نظرات فعاالن صنعتی و کارشناس��ان این حوزه‬ ‫نیز کمک گرفته ش��ود‪ ،‬می ت��وان به رفع چالش ها‬ ‫و کمبوده��ای این ح��وزه امید داش��ت‪ .‬در ادامه‬ ‫باید خاطرنش��ان ک��رد که ثبات اقتص��ادی الزمه‬ ‫تداوم تولید و توس��عه اس��ت‪ .‬با این وجود‪ ،‬اقتصاد‬ ‫کش��ور به ویژه در یکی‪ ،‬دو سال گذشته با بی ثباتی‬ ‫همراه بوده اس��ت‪ .‬در ماه های گذشته نیز به‏شدت‬ ‫شاهد نوسانات گس��ترده نرخ ارز بودیم‪ .‬در چنین‬ ‫ش��رایطی‪ ،‬ام��کان برنامه ریزی ب��رای اینده وجود‬ ‫ن��دارد‪ .‬این درحالی اس��ت که فعالی��ت در حوزه‬ ‫تولید و به وی��ژه در صنایع معدن��ی نیازمند ثبات‬ ‫و برنامه های بلند مدت اس��ت‪ .‬در موقعیت کنونی‬ ‫فعالیت برای ما دش��وارتر از گذش��ته ش��ده است‪.‬‬ ‫بنابرای��ن از دولتم��ردان جدید انتظ��ار می رود با‬ ‫بهره گی��ری از نظرات متخصص��ان علم اقتصاد‪ ،‬در‬ ‫مس��یر رفع بی ثباتی های کنونی گام بردارند‪ .‬بدون‬ ‫تردی��د بهره گیری از نظرات کارشناس��ان خبره و‬ ‫اجرایی کردن ان‪ ،‬تنها راه بهبود شرایط اقتصادی‬ ‫است و هیچ جایگزین دیگری ندارد‪ .‬در پایان باید‬ ‫خاطرنش��ان کرد که تولیدکنندگان برای تولید به‬ ‫واردات نیاز دارند و این واردات بسته به نوع فعالیت‬ ‫طیف گس��ترده ای از مواد اولیه تا قطعات یدکی و‬ ‫تجهیزات را درب��ر می گیرد اما متولیان امر در این‬ ‫مسیر س��خت گیری می کنند‪ .‬این سخت گیری ها‬ ‫و کس��ب مجوزها در حالی هس��تند که کش��ور با‬ ‫ش��رایط تحریم روبه رو است و انتظار می رود مسیر‬ ‫فعالیت ما از س��وی نهادهای داخلی تسهیل شود‪.‬‬ ‫با این وجود‪ ،‬فرایندهای ثبت سفارش‪ ،‬تخصیصی‬ ‫ارز و‪ ...‬در مس��یر واردات بس��یار زمان بر هس��تند‬ ‫و حتی ممکن اس��ت در طول این فرایند ش��اهد‬ ‫تغییر قوانین و مقررات باش��یم‪ .‬موارد یادش��ده در‬ ‫رده مهم تری��ن چالش هایی هس��تند که از س��وی‬ ‫دولتمردان و سیاس��ت گذاران در مسیر فعالیت ما‬ ‫قرار می گیرند و رفع انها ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫رشد تولید گل گهر همسو با توسعه فوالد‬ ‫تولید خود را همسو با رشد و توسعه صنعت فوالد‬ ‫کشور افزایش دهد‪.‬‬ ‫گل گهر در چند س��ال اخیر طرح ه��ای بزرگی را‬ ‫اج��را کرده یا در دس��ت اجرا دارد‪ .‬ب��دون تردید‬ ‫راه ان��دازی طرح های توس��عه و افزای��ش بهره وری‬ ‫خط��وط تولی��د موج��ود در چن��د س��ال اخیر و‬ ‫تالش خس��تگی ناپذیر همکاران باع��ث اوج گیری‬ ‫تولید ان��واع محصوالت مانند کنس��انتره و گندله‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫چشم اندازهای اینده‬ ‫وی در پاس��خ به س��والی درباره چشم اندازهای پیش روی‬ ‫ای��ن ش��رکت در حوزه تولی��د گفت‪ :‬با توجه به چش��م انداز‬ ‫زنجی��ره ف��والد در افق ‪ ،۱۴۰۴‬ش��رکت معدن��ی و صنعتی‬ ‫گل گهر‪ ،‬به عن��وان بزرگ ترین تولیدکننده مواد اولیه صنعت‬ ‫فوالد کشور‪ ،‬در راستای افزایش ظرفیت خطوط تولید‪ ،‬ارتقا‬ ‫و بهبود کیفیت و همچنین جنبه های زیست محیطی‪ ،‬انجام‬ ‫فعالیت ه��ا و پروژه ه��ای قابل توجه��ی را در پیش گرفته که‬ ‫عمده انها بدین ش��رح هستند‪ :‬انجام سنگین ترین تعمیرات‬ ‫اساس��ی کارخانه گندله س��ازی یک بعد از ‪ ۲۴‬ماه از س��وی‬ ‫متخصصان داخلی ش��رکت با حدود ‪ ۲۱۵‬هزار نفر س��اعت‬ ‫حجم کار در مدت زمان ‪ ۳۲۴‬ساعت‪ ،‬که رکوردی بی نظیر در‬ ‫صنعت فوالد کش��ور به شمار می اید‪ .‬گفتنی است تعمیرات‬ ‫اساس��ی گل گهر در بخش گندله سازی از ساالنه به دوساالنه‬ ‫تبدیل شده اس��ت که خود نشان از تخصص باالی کارکنان‬ ‫مجموعه گل گهر در راستای انجام این تعمیرات مهم دارد‪.‬‬ ‫پ��روژه پیش ف��راوری خوراک خ��ط ‪ ۴‬تولید کنس��انتره‬ ‫(اح��داث‪ ،‬نصب و راه اندازی کوبین��گ) با هدف حذف باطله‬ ‫خوراک و بهبود کیفیت محصول‪.‬‬ ‫پ��روژه پیش ف��راوری خ��وراک خط��وط ‪ ۵‬و ‪ ۶‬و‪ ۷‬تولید‬ ‫کنس��انتره (احداث‪ ،‬نص��ب و راه اندازی کوبین��گ) با هدف‬ ‫افزای��ش عیار و کاه��ش باطله خ��وراک ورودی به کارخانه‬ ‫خطوط ‪ ۵‬و ‪ ۶‬و‪ ۷‬کنسانتره به میزان ‪ ۹۰۰‬هزار تن در سال‪.‬‬ ‫نصب فلوتاس��یون در خ��ط ‪ ۴‬تولید کنس��انتره به منظور‬ ‫افزایش کیفیت تولید کارخانه پیش فراوری غبار‪.‬‬ ‫پروژه توس��عه ظرفیت و ارتقای کیفیت خطوط ‪ ۵‬و ‪ ۶‬و ‪۷‬‬ ‫که موجب افزایش ظرفیت اسمی تولید کنسانتره هر خط از‬ ‫‪۲‬میلیون به ‪ ۷،۲‬میلیون تن در س��ال می شود‪ .‬پروژه توسعه‬ ‫ظرفی��ت و ارتقای کیفیت خط ‪ ۴‬که موجب افزایش ظرفیت‬ ‫اس��می تولید کنس��انتره هر خط از ‪ ۲‬میلیون به ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬هزار تن در س��ال می ش��ود‪ .‬پروژه توس��عه و افزایش‬ ‫ظرفیت کارخانجات گندله س��ازی ‪ ۱‬و ‪ ۲‬در دو مرحله که در‬ ‫مرحله اول ظرفیت اسمی هر کارخانه از ‪ ۵‬میلیون تن گندله‬ ‫در س��ال ب��ه ‪ ۵،۶‬میلیون تن و در مرحل��ه دوم به ‪۷‬میلیون‬ ‫تن گندله در س��ال ارتقا پیدا خواهد ک��رد‪ .‬احداث کارخانه‬ ‫س��ولفورزدایی در راستای حذف االینده های زیست محیطی‬ ‫کارخانه گندله (تولید ساالنه ‪۳۰۰‬هزار تن سولفات امونیوم)‪.‬‬ ‫پ��روژه حذف غب��ار از خطوط ‪ ۲ ،۱‬و ‪ ،۳‬خ��ط ‪ ۴‬و کارخانه‬ ‫پیش ف��راوری غبار در راس��تای افزای��ش کیفیت خطوط و‬ ‫بهبود شرایط محیط زیست‪ .‬طراحی و احداث پلنت ابگیری‬ ‫از باطله های تر کارخانجات کنسانتره که موجب صرفه جویی‬ ‫بس��یار زیاد در مصرف اب و بازگرداندن دوباره اب به چرخه‬ ‫تولید می شود‪ .‬هوشمندسازی و استفاده از فناوری های نوین‬ ‫در فعالیت های معدنکاری‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫ش��رکت معدن��ی و صنعتی گل گهر طرح های توس��عه‬ ‫متعددی را در دستور کار خود دارد‪ .‬با توجه به طرح های‬ ‫توسعه ای این مجموعه که به انها اشاره شد انتظار می رود‬ ‫تا س��ال ‪ ۱۴۰۴‬و با راه اندازی پروژه های یادش��ده‪ ،‬تولید‬ ‫مجموعه معدنی و صنعتی گل گهر به بیش از ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تن در سال افزایش یابد‪.‬‬ ‫زیباسازی محیط فوالد مبارکه براساس شاخص های طب کار‬ ‫معاون نیروی انسانی شرکت فوالد مبارکه به همراه جمعی‬ ‫از مدیران‪ ،‬از قس��مت های ناحیه فوالدس��ازی و ریخته گری‬ ‫مداوم بازدید کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬ایرج ترابی‪،‬‬ ‫س��هم کارکنان را در زمینه اراس��تگی محیط کار‪ ،‬قابل توجه‬ ‫دانست و افزود‪ :‬درصورتی که محیط کار شرکت را مانند خانه‬ ‫خود تلقی کنیم و نسبت به نظم و ترتیب ان حساسیت نشان‬ ‫دهیم‪ ،‬اراستگی فضای کار به طور طبیعی تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫در همین خصوص از سوی این معاونت‪ ،‬عالوه بر فعالیت های‬ ‫ج��اری در بخ��ش زیباس��ازی محیط های عمومی ش��رکت‪،‬‬ ‫بهینه س��ازی و زیباس��ازی اتاق های کنت��رل نواحی تولیدی‬ ‫نیز در دس��ت پیگیری اس��ت‪ .‬همان گونه که در فعالیت های‬ ‫زیباس��ازی محیط کار‪ ،‬مقوله بهینه سازی نیز مستتر خواهد‬ ‫بود‪ ،‬زیباسازی محیط های صنعتی نیز با توجه به شاخص های‬ ‫طب کار و ارتقای ان انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫معاون نیروی انسانی و س��ازماندهی فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫با اش��اره به لزوم توجه به حوزه نیروی انس��انی شرکت و نیز‬ ‫چالش های پیش روی کارکنان گفت‪ :‬تاکید همیش��گی ارکان‬ ‫اصلی ش��رکت ب��ر تکریم و حفظ نی��روی انس��انی به عنوان‬ ‫س��رمایه اصلی ش��رکت بوده و این رویه از دیرباز در شرکت‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان جاری بوده است و بازخورد این نگاه را‬ ‫به خوبی می توان در رویکرد‪ ،‬برنامه ریزی و اقدام های ش��رکت‬ ‫یاف��ت‪ .‬وی افزود‪ :‬بی توجهی ب��ه موضوع های مرتبط با حوزه‬ ‫نیروی انس��انی در طول زمان تمام س��ازمان ها را با چالش و‬ ‫اسیب همراه خواهد کرد و اگر مدیران سازمان برای رفع ان‬ ‫قدم برندارند‪ ،‬تحقق اهداف سازمانی با خلل های جبران ناپذیر‬ ‫مواجه خواهد ش��د؛ از این رو معاونت نیروی انسانی که متولی‬ ‫توج��ه ویژه به کارکنان اس��ت‪ ،‬بر ان اس��ت تا رس��یدگی به‬ ‫مش��کالت و مس��ائل کارکنان را در صدر برنامه های اجرایی‬ ‫خ��ود قرار دهد و با به کارگیری تم��ام ظرفیت های در اختیار‬ ‫خود و البته منطبق بر استانداردها و رویه های جاری سازمانی‪،‬‬ ‫رضایت شغلی همکاران را فراهم کند‪ .‬ترابی در خصوص لزوم‬ ‫توجه بیشتر به سختی شرایط محیط کار گفت‪ :‬موضوع جبران‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فوالد‪:‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد‬ ‫تداخل فعالیت های معدنی و فوالدی نتیجه سوء مدیریت است‬ ‫ضرورت حمایت مسئوالن استان فارس از خط انتقال اب‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت‪ :‬حمایت مس��ئوالن و صنایع استان‬ ‫فارس نقش بزرگی در س��اخت خط انتقال اب از خلیج فارس به استان‬ ‫ایف��ا می کند‪ .‬به گ��زارش ایمی��درو‪ ،‬وجیه اله جعفری که در ش��ورای‬ ‫راهبردی اس��تان فارس در محل شرکت الومینیوم جنوب تصریح کرد‪:‬‬ ‫خ��ط انتقال اب از خلیج فارس قرار اس��ت برای کل اس��تان فارس اب‬ ‫تامین کن��د‪ ،‬از این رو حمایت مقامات‪ ،‬نمایندگان و س��رمایه گذاران و‬ ‫صنعتگران اس��تان ضروری اس��ت‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬خط انتقال اب از خلیج فارس به فالت مرکزی با س��رمایه گذاری‬ ‫ش��رکت های معدنی استان های کرمان و یزد اجرایی شد و ایمیدرو نیز‬ ‫راهبری ان را برعهده داش��ت‪ .‬معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با‬ ‫بیان اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در کنار وزارت نیزو به تامین‬ ‫برق کمک می کند‪ ،‬افزود‪ :‬ش��رکت های بخ��ش معدن و صنایع معدنی‬ ‫تاکنون ‪ ۱۸۰۰‬مگاوات ظرفیت تولید برق در کشور ایجاد کرده اند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬شرکت های بخش معدن و صنایع معدنی اماده سرمایه گذاری‬ ‫برای ایجاد ‪ ۱۰‬هزار مگاوات ظرفیت جدید تولید برق هستند‪ .‬جعفری‬ ‫تامین اب را نیاز اولیه توس��عه‪ ،‬تولید و اش��تغال دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫یک فعال صنعت فوالد با تاکید بر اجرای طرح های توسعه ای‬ ‫در زنجیره فوالد‪ ،‬گفت‪ :‬تولیدکنندگان باالدستی زنجیره باید‬ ‫با گسترش تولید خود‪ ،‬تقاضای صنایع پایین دستی زنجیره را‬ ‫تامین کنند و درحال حاضر در زمینه ورق های فوالدی دچار‬ ‫کمبود هستیم‪.‬‬ ‫امیرحسین کاوه در گفت وگو با فوالدبان در رابطه با مصوبه‬ ‫جدید بورس کاال برای قیمت گذاری ش��مش و مقاطع طویل‬ ‫گفت‪ :‬اگ��ر تقاضای مورد نظ��ر تولیدکنندگان پایین دس��ت‬ ‫زنجیره در بورس کاال عرضه ش��ود‪ ،‬باقی مسائل فرع موضوع‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما مس��ئله مهم تر این اس��ت که قیمت های در نظر‬ ‫گرفته شده برای کاالهایی که در بورس عرض ه می شوند‪ ،‬باید‬ ‫متناسب با قیمت های جهانی باشد‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه تصریح کرد‪ :‬اگر قیمت ها در بورس کاال یا در‬ ‫بازار ازاد متناس��ب و متعادل باشد‪ ،‬کسی نمی تواند اعتراضی‬ ‫این خط انتقال به ‪ ۲‬منطقه ویژه پارسیان و المرد ابرسانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه ایران تنها ‪ ۶۵۰‬هزار متر مکعب در روز از خلیج فارس‬ ‫برداش��ت دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امارات متحده عربی ‪۱۳.۷‬میلیون‪ ،‬عربستان‬ ‫‪ ۵.۷‬میلیون و قطر ‪ ۲‬میلیون متر مکعب به صورت روزانه اب برداشت و‬ ‫شیرین سازی می کنند ‪ .‬در این نشست استاندار فارس‪ ،‬فرماندار المرد و‬ ‫نمایندگان استان در مجلس شورای اسالمی سخنانی در اهمیت انتقال‬ ‫اب به « فارس» ارائه کردند‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان‬ ‫فوالد کش��ورگفت‪ :‬تداخ��ل فعالیت های‬ ‫معدن��ی و ف��والدی نتیجه س��وء مدیریت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت و دولت‬ ‫است‪.‬‬ ‫ی جی��زه در‬ ‫رض��ا شهرس��تان ‬ ‫گفت وگ��و ب��ا فوالدبان اف��زود‪ :‬علت ای��ن تداخل‬ ‫س��و ءمدیریت وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت‬ ‫ب��ود که اج��ازه داد در زنجی��ره فوالد ای��ن اتفاق‬ ‫بیفتد‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬این تداخل وظیفه اگر قرار بود‬ ‫اتف��اق بیفتد باید منجر به ادغام می ش��د نه اینکه‬ ‫ش��رکت های معدنی و فوالدس��ازان ب��ا یکدیگر در‬ ‫تولید رقابت کنند‪.‬‬ ‫عض��و هیات مدیره انجم��ن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫کشورگفت‪ :‬متاسفانه این اتفاقی است که معدنی ها‬ ‫کمبود عرضه ورق های فوالدی در بورس کاال‬ ‫بکند‪ .‬اگر کسی بخواهد کاالی خود را پایین تر از نرخ جهانی‬ ‫خریداری کند‪ ،‬نوعی رانت می شود و اگر این کاال با نرخ باالتر‬ ‫از بازارهای جهانی فروخته شود‪ ،‬اجحاف است‪.‬‬ ‫این فع��ال صنعت فوالد درباره نح��وه فعالیت دولت اینده‬ ‫در قب��ال بورس کاال و بازار فوالد تاکید کرد‪ :‬تولیدات زنجیره‬ ‫خدمات کارکنان و توجه سازمان به سرمایه های انسانی خود‬ ‫محدود به حقوق و مزایا و اعطای امتیازات نیس��ت و در یک‬ ‫نظ��ام جامع جبران خدمت بای��د عالوه بر پرداخت های مالی‪،‬‬ ‫جنبه رضایتمندی زندگی ش��غلی نیز لحاظ شود و از طریق‬ ‫ایجاد ش��رایط مناس��ب در محیط کار (به لحاظ شاخص های‬ ‫زیباش��ناختی‪ ،‬ارگونومی و طب کار و تامین رفاهیات) تا حد‬ ‫امکان سختی ها و تنش های محیط های صنعتی را به حداقل‬ ‫رساند‪ .‬وی این بازدید ضمن ابراز تشکر و قدردانی از زحمات‬ ‫صادقانه کارکنان نواحی تولیدی در ارتباط با تحقق اهداف و‬ ‫تولید محصوالت جدید‪ ،‬لزوم رعایت ضوابط بهداش��تی جهت‬ ‫کنترل بیماری کرونا را یاداور شد‪.‬‬ ‫فوالد به گونه ای اس��ت که باید کفاف نیاز داخلی را بدهد‪ ،‬اما‬ ‫ب��ه دلیل اینک��ه در برخی از بخش های زنجی��ره در حد نیاز‬ ‫تولید نداریم‪ ،‬همیش��ه ش��اهد به هم ریختگی بین حلقه های‬ ‫باالیی و پایینی زنجیره هس��تیم لذا دولت باید به دنبال این‬ ‫باشد که طرح های توسعه ای در بخش هایی با تولید پایین در‬ ‫زنجیره سریع تر به بهره برداری برسند‪.‬‬ ‫کاوه با ذکر مثالی افزود‪ :‬ما در بخش تولید ورق های فوالدی‬ ‫کمبود داریم و در این میان‪ ،‬دولت و س��تاد تس��هیل در رفع‬ ‫موانع تولید به جای اینکه مش��کالت یکایک تولیدکنندگان‬ ‫را بررس��ی کنند‪ ،‬چند فوالدسازی که ورق ها نازک و ضخیم‬ ‫می س��ازند‪ ،‬سودش��ان را در توس��عه تولید قرار دهند چراکه‬ ‫این کار س��وداوری خوبی دارد و باعث متعادل شدن زنجیره‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با اش��اره ب��ه اینکه دع��وای بین صنایع باالدس��تی و‬ ‫ش��روع به فوالدس��ازی کردن��د و متقابال‬ ‫فوالدی ها هم به س��مت تولید مواد اولیه‬ ‫و صنایع معدنی رفتند‪.‬‬ ‫شهرس��تانی اف��زود‪ :‬در ای��ن مرحل��ه‬ ‫ک��ه ایس��تاده ایم و تداخ��ل وظای��ف‬ ‫فوالدی ه��ا و معدنی ه��ا را ش��اهدیم‬ ‫بای��د ب��ا ارزیاب��ی ظرفیت ه��ای موج��ود‪ ،‬نوع��ی‬ ‫ت��وازن در کل زنجی��ره به وج��ود بیاید ت��ا اهداف‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬یعن��ی تولید ‪ ۵۵‬میلی��ون تن فوالد محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سرمایه گذاری های کالن دو طرف‬ ‫زنجی��ره در ای��ن خص��وص تصریح ک��رد‪ :‬باید در‬ ‫کل زنجی��ره فوالد چه طولی و چ��ه افقی با ایجاد‬ ‫مشوق های متعدد نوعی توافق و تعامل برقرار کرد‬ ‫ت��ا بتوان برای هر دو طرف زنجی��ره نتیجه برد‪-‬برد‬ ‫فراهم کرد‪.‬‬ ‫پایین دس��تی به تولید کشور ضربه می زند‪ ،‬گفت‪ :‬دعوای بین‬ ‫زنجیره های فوالد چند ریشه دارد که این ریشه ها حسادت و‬ ‫خساس��ت است‪ ،‬اما مسئول دولت اینده باید حرف حساب را‬ ‫بش��نود و ان را اجرا کند‪ .‬یکی از حرف های حساب این است‬ ‫که توس��عه ان بخش از زنجی��ره که کمبود ظرفیت در تولید‬ ‫است‪ ،‬در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫این فعال صنعت فوالد در پایان افزود‪ :‬بورس کاال به تنهایی‬ ‫نقش��ی ندارد‪ .‬ما گاهی اوق��ات می خواهیم مواد اولیه را ارزان‬ ‫خریداری کنیم و محصول خود را گران بفروش��یم که چنین‬ ‫چیزی امکان ندارد بنابرای��ن همه باید به قیمت های جهانی‬ ‫تس��لیم باش��یم و محصوالت متناس��ب با قیمت های جهانی‬ ‫خرید و فروش ش��ود و کمبود زنجیره با طرح های توسعه ای‬ ‫پوشش داده شود و در نهایت‪ ،‬تقاضای ما به طور کامل عرضه‬ ‫شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫«روزگار معدن» جای خالی فارغ التحصیالن در بخش معدن را بررسی کرد‬ ‫فراموش شدگان مسیر توسعه‬ ‫ملیکا انصاری‬ ‫سه شنبه‬ ‫‪ 29‬تیر ‪1400‬‬ ‫‪ 9‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫‪ 20‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال چهارم شماره ‪651‬‬ ‫ارکان اساسی رشد و توسعه بسیاری از صنایع همچون‬ ‫صنع��ت معدنکاری به ش��مار می رود و اف��ت متقاضی‪،‬‬ ‫کاهش کیفیت مطالب تدریس ش��ده در دانش��گاه ها و‬ ‫همچنی��ن مح��دود ش��دن فض��ای کاری متخصصان‬ ‫در مع��ادن بی ش��ک بخ��ش مع��دن و صنای��ع معدنی‬ ‫را دچ��ار مش��کالت و خاله��ای مهم��ی خواه��د‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫درب��اره جایگاه فعلی مهندس��ان مع��دن در این حوزه‬ ‫و پیامده��ای اس��تفاده نک��ردن صحیح از ای��ن منابع‬ ‫ارزش��مند انس��انی‪« ،‬روزگار مع��دن» با کارشناس��ان‬ ‫ام��ر و فع��االن معدن��ی گفت وگو ک��رده ک��ه در ادامه‬ ‫می خوانید‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫افزایش ‪ ۸‬درصدی‬ ‫پروانه اکتشاف‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫مهندس��ی معدن‪ ،‬رش��ته ای فنی و تخصصی است که‬ ‫دانشجویان ان برای دس��تیابی به درجه ای از مهارت و‬ ‫توانایی راهی دشوار در پیش دارند‪.‬‬ ‫اما از مسائل و دغدغه های اصلی که در این حوزه مطرح‬ ‫می شود‪ ،‬س��رانجام این متخصصان فارغ التحصیل است؛‬ ‫به بیانی ساده استقبال نکردن بازار کار از فارغ التحصیالن‬ ‫دانش��گاهی رشته مهندس��ی معدن نیس��ت‪ ،‬عالوه بر‬ ‫کاهش رغبت جوانان برای ادامه تحصیل در این رش��ته‬ ‫باعث ش��ده خیل عظیمی از مهندسان متخصص کشور‬ ‫ب��ا معضل بیکاری مواجه ش��وند‪ .‬اموزش و پژوهش از‬ ‫معدن‬ ‫تحکیم نظام مهندسی ازسوی دولت‬ ‫مهدی لطفی‪ ،‬کارش��ناس معدن در گفت وگو با «روزگار‬ ‫معدن» به تش��ریح نقش علم مهندس��ی معدن در توسعه‬ ‫مع��ادن پرداخت و بر الزام وجود حمایت های دولتی تاکید‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬مهندس��ان معدن در بخش های اکتش��اف‪،‬‬ ‫اس��تخراج و ف��راوری نقش مهمی برعه��ده دارند‪ ،‬اما خال‬ ‫ش مهندس��ی مع��دن در سیاس��ت های کلی توس��عه ‬ ‫نق�� ‬ ‫به گونه ای پررنگ احس��اس می ش��ود‪ .‬در بخش مهندسی‬ ‫و زمین شناس��ی معدنی‪ ،‬س��ازمان نظام مهندسی معدن را داریم که‬ ‫به طور صنفی عمل می کند و عملکرد خیلی خوبی هم دارد‪ ،‬اما باید‬ ‫س��ازمان نظام مهندس��ی معدن‪ ،‬از طرف دولت توانمند و مستحکم‬ ‫شود؛ به سبب انکه این نهاد در بحث توسعه معادن ظرفیت های الزم‬ ‫را ب��رای ایفای نقش پررنگ تر دارد‪ .‬ام��ا امروزه در بخش معدن‪ ،‬چه‬ ‫در معادنی که در حال اکتشاف هستند و چه استخراج و بهره برداری‬ ‫و همچنی��ن در زمینه مجوزه��ای کوتاه مدتی که برای برداش��ت و‬ ‫اس��تخراج صادر می ش��ود‪ ،‬مصوب ش��ده یک فارغ التحصیل رش��ته‬ ‫معدن یا زمین شناس��ی در صورتی که واجد صالحیت است و پروانه‬ ‫اشتغال دارد‪ ،‬بنا بر قانون معادن و ایین نامه حضور داشته باشد‪ .‬البته‬ ‫مهندس��ان و فارغ التحصیالن رش��ته های معدنی در فرایند عملیات‬ ‫معدنی ش��امل اکتشاف و استخراج حضور دارند‪ ،‬اما در بحث صنایع‬ ‫معدنی جای خالی این مهندسان متاسفانه به شدت احساس می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود مقررات الزام اور‬ ‫این کارش��ناس معدن ضم��ن تاکید بر موثر ب��ودن نقش دولت و‬ ‫همچنی��ن وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در سیاس��ت گذاری های‬ ‫معدن��ی گف��ت‪ :‬به عقیده کارشناس��ان یکی از سیاس��ت های وزارت‬ ‫صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت می توان��د حضور گس��ترده تر و فعاالنه تر‬ ‫ی معدن��ی در صنایع‬ ‫فارغ التحصی�لان رش��ته های گوناگون ف��راور ‬ ‫معدنی نس��بت به گذش��ته باشد‪ .‬به نظر می رس��د این اتفاق نیازمند‬ ‫دس��تورالعمل ها و بخشنامه هایی اس��ت که واحدهای صنایع معدنی‬ ‫را ملزم به استفاده از مهندسان و فارغ التحصیالن رشته های فراوری‬ ‫معدنی و ش��اخه های مرتبط با ان کن��د‪ .‬وی همچنین افزود‪ :‬صنایع‬ ‫معدنی بزرگ مقیاس از مهندسان معدنی و فارغ التحصیالن رشته های‬ ‫مرتبط به��ره می برند اما در واحدهای ف��راوری کوچک مقیاس این‬ ‫اتفاق صورت نمی گیرد و به نظر می رس��د در اینده باید بستر حضور‬ ‫توانایی باالی مهندسان معدن کشور‬ ‫کارشناس��ان معدنی در این واحدها هموارتر ش��ود‪ .‬لطفی‬ ‫درب��اره مقررات موج��ود در بخش صالحیت ه��ای فنی و‬ ‫ت معدنی اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫مالی ب��رای صدور مج��وز فعالی ‬ ‫شروع فعالیت معدنی و تعیین محدوده کاری معادن بنا بر‬ ‫مقررات‪ ،‬متقاضیان بای��د دارای صالحیت های فنی و مالی‬ ‫باش��ند‪ .‬این صالحیت به طور مشترک توسط سازمان نظام‬ ‫مهندسی معدن و سازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هر‬ ‫ن صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان بررس��ی و در نهایت ازسوی سازما ‬ ‫استان مربوطه تایید یا رد می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹دوره های موثر نظام مهندسی‬ ‫ای��ن مهن��دس مع��دن در ادامه صحبت ه��ای خود ج��ای خالی‬ ‫شایسته س��االری را پررن��گ توصی��ف ک��رد و گف��ت‪ :‬در مق��ررات‬ ‫صالحیت ها به دلیل انکه طی سال های گذشته تنظیم شده‪ ،‬متاسفانه‬ ‫به صورت ویژه ای به صالحیت های علمی و شایس��تگی های فنی و در‬ ‫واقع حضور فارغ التحصیالن و متخصصان امر معدن پرداخته نش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به عقیده کارشناس��ان امر‪ ،‬باید در قانون صالحیت های فنی‬ ‫و مالی باتوجه به ش��رایط امروزه کش��ور بازبینی ش��ود و اختصاص‬ ‫وزن شایس��ته به صالحیت های علم��ی و بکارگیری فارغ التحصیالن‬ ‫مهندس��ی معدن و رش��ته های مربوطه‪ ،‬می تواند یکی از مشوق های‬ ‫صاحب��ان معادن و خود مهندس��ان برای فعالیت در معادن باش��د‪.‬‬ ‫این امر ضمن اش��تغالزایی برای قش��ر مهمی از جوانان کشور‪ ،‬باعث‬ ‫پیش��رفت و توسعه فنی‪-‬مهندسی معادن و در ادامه کسب مقام های‬ ‫باالتری در حوزه معدن جهان خواهد شد‪ .‬لطفی پیرو تاکید بر ایجاد‬ ‫فرصت برای فارغ التحصیالن و دانش��جویان رش��ته مهندسی معدن‬ ‫برای کس��ب تجربه گفت‪ :‬در حوزه معدن الزم اس��ت نقش سازمان‬ ‫نظام مهندس��ی معدن پررنگ تر ش��ود و فارغ التحصیالن مهندس��ی‬ ‫مع��دن بعد از اتم��ام مقاطع و دوره تحصیلی دانش��گاهی ازس��وی‬ ‫سازمان نظام مهندسی به روز شده و اموزش های هنگام کار را از این‬ ‫سازمان کسب کنند‪ .‬وی همچنین در پایان گفت‪ :‬دوره های اموزشی‬ ‫تخصصی هر س��ال توس��ط سازمان نظام مهندس��ی معدن برگزار و‬ ‫مدارک معتبری به دانش��جویان اعطا می شود‪ .‬حضور در این دوره ها‬ ‫نیازمند پیگیری فارغ التحصیالن و اش��تیاق برای ش��رکت و کس��ب‬ ‫دانش تخصصی بیشتر است‪.‬‬ ‫ش��هناز نوایی‪ ،‬معاون سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اس��تان ته��ران و فعال‬ ‫معدن��ی در گفت وگو با «روزگار معدن»‬ ‫ضمن اب��راز نگران��ی از نبود پیش��رفت‬ ‫مناس��ب و کاف��ی در بخش های مختلف‬ ‫مع��دن‪ ،‬توج��ه ب��ه فارغ التحصی�لان‬ ‫دانشگاهی و متخصصان رشته مهندسی‬ ‫معدن را از کمبودهای امروز کش��ور عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬از نظر بینش مهندس��ی و تحصیالت‪ ،‬کشور‬ ‫ما دارای نخبگان دانش��گاهی و تیم های مهندسی‬ ‫معدن بسیاری است و افراد تحصیلکرده و استادان‬ ‫این رش��ته‪ ،‬از لحاظ علمی و توانایی مهندسی در‬ ‫مقیاس های جهانی در س��طح خوبی ق��رار دارند؛‬ ‫به ویژه دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه امیرکبیر‬ ‫دارای قابلی��ت و توانایی های بس��یار هس��تند که‬ ‫نمی توان انه��ا را نادیده گرفت؛ بنابراین در بخش‬ ‫تحصیالت دانش��گاهی و وجود مهندسان توانمند‬ ‫معدن��ی در ح��ال حاضر مش��کل مه��م و بزرگی‬ ‫نداری��م و موقعیت ب��رای ارتقای س��طح دانش و‬ ‫بینش مهندس��ی معدن در کش��ور ما وجود دارد‪.‬‬ ‫او همچنین به جای خالی فارغ التحصیالن رش��ته‬ ‫مهندس��ی معدن در جایگاه های مدیریتی اش��اره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در مدیریت معادن ازس��وی صاحبان‬ ‫این واحدها‪ ،‬شاهدیم که اغلب از دانش اموختگان‬ ‫این عرصه اس��تفاده نمی ش��ود‪ .‬در ادامه این روند‬ ‫مهندس��ان و فع��االن معدن��ی و فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاهی در مش��اغل نامناسب شروع به فعالیت‬ ‫کرده و در زمینه های غیرمرتبطی از انها اس��تفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹پایین بودن دستمزد متخصصان‬ ‫این فعال معدنی در ادامه پایین بودن دستمزد‬ ‫مهندس��ان مع��دن را از عوام��ل کاه��ش رغبت‬ ‫مهندس��ان به کار و تحصیل در رش��ته مهندسی‬ ‫معدن اش��اره کرد و گفت‪ :‬برای برخی از‬ ‫ش��اغالن این بخش که با عنوان مسئول‬ ‫فنی ش��ناخته می ش��وند‪ ،‬حقوق مکفی‬ ‫در نظ��ر گرفته نش��ده و همین موضوع‬ ‫مش��کالت زی��ادی را برای مهندس��ان‬ ‫مع��دن به وجود م��ی اورد‪ .‬یکی از دالیل‬ ‫کمب��ود فض��ای کار برای مهندس��ان و‬ ‫فارغ التحصی�لان معدنی ان اس��ت ک��ه برخی از‬ ‫مع��ادن هنوز به صورت س��نتی فعالیت می کنند و‬ ‫مهندس��ی معدنی را به طور علمی وارد روند کاری‬ ‫خود نکرده اند‪ .‬برخی دیگر نیز از ابتدای تاس��یس‬ ‫و ش��روع فعالیت‪ ،‬کارمندان و کارگرانی را داشته و‬ ‫به ندرت مهندس معدن جدید جذب می کنند‪ .‬این‬ ‫روند ادامه دار اس��ت و جای خالی برای مهندسان‬ ‫معدنی و فارغ التحصیالن این رش��ته وجود ندارد؛‬ ‫مگ��ر انکه معدن جدی��دی احداث ش��ود و برای‬ ‫بخش مهندس��ی معدن و مسئول فنی خود اعالم‬ ‫نیاز کند‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫اس��تفاده از متخصص��ان و فارغ التحصی�لان‬ ‫دانش��گاهی رش��ته معدن‪ ،‬از واجبات این روزهای‬ ‫معادن کش��ور ما محس��وب می ش��ود و بنا بر نظر‬ ‫کارشناس��ان کمب��ود کار مرتبط برای مهندس��ان‬ ‫معدن��ی عالوه ب��ر ایجاد نابس��امانی در ب��ازار کار‪،‬‬ ‫باعث ضربه بر پیکره معدنی کش��ور ش��ده و معادن‬ ‫م��ا را از توس��عه و پیش��رفت همت��راز جهان��ی باز‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫رفع این مس��ئله و گس��ترش شایسته ساالری در‬ ‫استان های معدنی کشور که منابع فراوانی در اختیار‬ ‫دارند‪ ،‬می تواند در فعال ش��دن هرچه بیشتر معادن‬ ‫راهگش��ا باش��د و در کنار این موض��وع‪ ،‬در منطقه‬ ‫اشتغالزایی کند‪.‬‬ ‫مع��اون طرح و برنام��ه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت گفت‪ :‬در ‪ ۳‬ماهه نخس��ت امسال‪ ،‬میزان‬ ‫ص��دور «پروانه اکتش��اف» ‪ ۸‬درص��د و «گواهی‬ ‫کشف» معادن حدود ‪ ۴‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایمیدرو‪ ،‬سعید زرندی‬ ‫اظه��ار کرد‪ :‬از ابتدای فروردین ت��ا پایان خرداد‪،‬‬ ‫‪ ۲۲۱‬فقره پروانه اکتش��افی و ‪ ۱۰۷‬فقره گواهی‬ ‫کشف صادر ش��د که به معنای افزایش جذابیت‬ ‫این حوزه برای سرمایه گذاران است‪ .‬این در حالی‬ ‫ی کشف‬ ‫اس��ت که در مدت یاد شده‪ ،‬هزین ه گواه ‬ ‫با رشد حدود ‪ ۵۷‬درصدی‪ ،‬به ‪ ۳۳۳‬میلیارد ریال‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سال های اخیر‪ ،‬اهتمام جدی‬ ‫در وزارتخانه و سازمان های تابعه برای بهره برداری‬ ‫حداکثری در حوزه معدن ش��کل گرفته است که‬ ‫امار ‪ ۳‬ماهه نخس��ت امس��ال‪ ،‬حاک��ی از صدور‬ ‫‪۱۲۱‬پروانه بهره برداری با اشتغالزایی بیش از هزار‬ ‫نفر است‪.‬‬ ‫معاون طرح و برنامه وزارت صنعت بر ضرورت‬ ‫برنامه ریزی برای حفظ و ارتقای نرخ رش��د تولید‬ ‫محص��والت صنعتی و معدنی در کش��ور تاکید و‬ ‫بیان کرد‪ :‬ن��گاه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫حمایت از تولید است و به همین منظور‪ ،‬رویکرد‬ ‫تولی��د صادرات مح��ور و واردات‪ ،‬مبتنی بر تولید‬ ‫مورد توجه قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مدت مذکور‪ ،‬رش��د تولید در‬ ‫بخ��ش معدن و صنایع معدنی اس��تمرار داش��ت‪.‬‬ ‫ب��ه طوری که ح��وزه فوالد خ��ام و کاتد مس به‬ ‫ترتیب رشد ‪ ۷.۵‬درصدی و ‪ ۹.۴‬درصدی را تجربه‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫تولید بیش از ‪ ۳‬میلیون‬ ‫تن مواد معدنی‬ ‫در بندرخمیر‬ ‫باید از اشتباهات برای تعالی معدن درس گرفت‬ ‫عضو هیات امن��ای خانه معدن ایران گفت‪ :‬کش��ور ما با‬ ‫توجه به تنوع و میزان ذخایر معدنی برداش��ت نشده‪ ،‬برای‬ ‫رسیدن به جایگاه شایس��ته خود در منطقه‪ ،‬باید در جهت‬ ‫درس گرفتن از اش��تباهات و بهره ب��ردن از تجربیات خود‬ ‫قدم برداشته و با ایجاد امنیت سرمایه گذاری های بلندمدت‬ ‫زمین��ه را برای اغاز عصر جدی��د معدنکاری در ایران فراهم‬ ‫سازد‪.‬‬ ‫عل��ی الماس��ی در گفت وگ��و ب��ا بیرونیت مط��رح کرد‪:‬‬ ‫صاحب نظران و دس��ت اندرکاران بخش معدنی کش��ور باید‬ ‫بررس��ی کنند که در ‪ ۱۰۰‬سال گذشته چه بر بخش معدن‬ ‫کشور گذشته و برای این بخش زیربنایی اقتصاد‪ ،‬چه کاری‬ ‫انجام داده شده است‪.‬‬ ‫او اف��زود‪ :‬به وی��ژه در نیم��ه دوم ق��رن‪ ،‬بخ��ش معدن و‬ ‫معدنکاری چه فراز و نش��یب هایی داش��ته‪ ،‬چ��ه تهدیدها‬ ‫و اس��یب هایی بر ان وارد بوده و پشت س��ر گذاش��ته‪ ،‬چه‬ ‫تهدیدهای��ی تبدیل به فرصت ش��ده و چ��ه فرصت هایی از‬ ‫دست رفته که جای بحث فراوان دارد‪.‬‬ ‫عض��و هیات امنای خانه معدن با اش��اره به اینکه فناوری‬ ‫درعص��ر اینده‪ ،‬عصر فناوری ح��رف اول را خواهد زد‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬فناوری نیازمند س��رمایه گذاری اس��ت‪ .‬ای��ران برای‬ ‫اینکه در موازنه قدرت دنیا حرفی برای زدن داش��ته باش��د‬ ‫باید برنامه های بلندمدتی برای بخش های زیربنایی کش��ور‬ ‫ازجمله معدن داشته باشد‪.‬‬ ‫بو کارهای معدنی اظهار‬ ‫الماس��ی با تاکید و تقویت کس�� ‬ ‫بو کارهای معدنی و صنعت و معدن رونق داشته‬ ‫کرد‪ :‬کس�� ‬ ‫باش��د بسیار بدیهی اس��ت که رونق اقتصادی ایجاد شده و‬ ‫وضعیت‪ ،‬بس��یار مطلوب خواهدش��د‪ ،‬در پی ان رفاه جامعه‬ ‫بیشتر می ش��ود‪ ،‬معضالت اجتماعی حل شده‪ ،‬اشتغالزایی‬ ‫انج��ام می ش��ود و بس��یاری از بحران ه��ای اجتماعی حل‬ ‫می ش��ود‪ .‬ب��رای رون��ق کس��ب و کار معدن بای��د از راس‬ ‫موض��وع به این امر نگاه کرد و ان چیزی نیس��ت جز رونق‬ ‫صادرات‪.‬‬ ‫الماس��ی در بخش دیگری از گفته های خویش با اش��اره‬ ‫به اینکه‪ ،‬باید صادرات را رونق داد‪ ،‬اگر توانس��تیم صادرات‬ ‫را رونق بدهیم س��قف باز می شود موانع کنار می رود و فضا‬ ‫برای تولید ایجاد می ش��ود که متاسفانه وقتی نگاه جامعی‬ ‫داش��ته باش��یم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در چنین شرایطی خواهیم دید‬ ‫که درحال حاضر چنین چیزی وجود ندارد پس اگر کس��ب‬ ‫و کار مع��دن بخواهیم رونق پیدا کن��د باید موانع صادرات‬ ‫را از راه برداری��م‪ ،‬وقت��ی تولی��د ب��اال رود کار معدن��کاری‬ ‫رون��ق پیدا می کند‪ .‬او ادام��ه داد‪ :‬در گام بعدی برای رونق‬ ‫معدنکاری باید بررسی ش��ود که موانع معدنکاری چیست‪،‬‬ ‫موانع اکتش��اف چیست؟ این موانع را شناسایی و از سر راه‬ ‫برداش��ت‪ ،‬امروز کس��ی به طور معمول نمی تواند اکتشاف‬ ‫کند‪ ،‬صحبت از واگذاری محدوده ها و معدن های راکد وقتی‬ ‫کارایی و اثر بخش خواه��د بود که متعاقب ان کارهای در‬ ‫رفع برخی موضوعات و مس��ائل از جمله معارضان محلی و‬ ‫افراد بومی‪ ....‬انجام ش��ود و به نوع��ی امنیت کاری را بتوان‬ ‫ایج��اد کرد تا ب��ا افزایش تولید به دلیل کش��ش بازار رونق‬ ‫ایجاد شود‪.‬‬ ‫عضو هیات امن��ای خانه معدن در پایان گفت‪ :‬وقتی که‬ ‫بو کار معدن رونق بگیرد تمام بخش ها مانند یک پیکر‬ ‫کس ‬ ‫واح��د رونق پی��دا می کند اگر صادرات فض��ا را برای تولید‬ ‫باز کند‪ ،‬کارهای معدنکاری‪ ،‬حمل ونقل‪ ،‬فراوری رونق پیدا‬ ‫می کند و تمام بخش ها مانند یک پیکره واحد و وابس��ته با‬ ‫هم رشد و ترقی می کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم ورزقان در مجلس‪:‬‬ ‫واگذاری معادن بدون احصای اهلیت افراد‪ ،‬تخلف است‬ ‫نماینده م��ردم ورزقان در مجلس با بی��ان اینکه واگذاری‬ ‫معادن بدون احصاء اهلیت افراد یا از طریق رانت تخلف بوده‬ ‫و دستبرد به بیت المال است‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت اثبات واگذاری‬ ‫معادن خ��ارج از ضوابط قانونی‪ ،‬تحقیق و تفحص از واگذاری‬ ‫معادن کلید خواهد خورد‪.‬‬ ‫به گ��زارش خانه ملت‪ ،‬اله ویردی دهقان��ی درباره واگذاری‬ ‫دقیق��ه ‪ ۹۰‬معادن خارج از ضوابط قانونی‪ ،‬گفت‪ :‬کمیس��یون‬ ‫پرواز ازمایشی بالگرد اکوریل بی ‪ ۳‬سازمان زمین شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی کشور با موفقیت انجام شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی س��ازمان زمین شناس��ی و‬ ‫اکتش��افات معدنی کشور‪ ،‬با حضور معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و رئیس س��ازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی‬ ‫کشور و مدیرعامل شرکت هلی کوپتری پاسارگاد پرواز‪ ،‬بالگرد‬ ‫صنایع و مع��ادن مجلس این موضوع را با حضور مس��ئوالن‬ ‫اجرایی مورد بررس��ی قرار می دهد تا توضیحات الزم در این‬ ‫زمینه به نمایندگان ارائه شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم ورزقان در مجلس ش��ورای اس�لامی افزود‪:‬‬ ‫در ص��ورت اثبات واگ��ذاری معادن خ��ارج از ضوابط قانونی‪،‬‬ ‫تحقیق و تفح��ص از واگذاری معادن کلی��د خواهد خورد تا‬ ‫ابعاد تخلفات به دقت مشخص و با متخلفان برخورد شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اهلیت س��نجی یک��ی از اصلی ترین مواردی‬ ‫اس��ت که باید در واگذاری معادن به ان توجه شود تا از بروز‬ ‫مجدد مش��کالت و تخلفات در این حوزه جلوگیری شود؛ در‬ ‫ط��رح اصالح قانون معادن نیز بر اهلیت س��نجی افراد از نظر‬ ‫فنی و مالی تاکید ویژه ای شده است‪.‬‬ ‫ای��ن نماینده م��ردم در مجلس یازدهم ادام��ه داد‪ :‬معادن‬ ‫جزو انفال هس��تند بنابراین نباید به دلیل برخی کوتاهی ها‪،‬‬ ‫از سرگیری مطالعات ژئوفیزیک هوایی‬ ‫ت معدنی کشور‬ ‫تحقیقاتی سازمان زمین شناس��ی و اکتشافا ‬ ‫جهت از سرگیری مجدد فعالیت های ژئوفیزیک هوایی پس از‬ ‫‪ ۵‬سال در مرکز پژوهش های کاربردی کرج به پرواز درامد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت؛ این مهم با همکاری مش��ترک متخصصان‬ ‫س��ازمان زمین شناس��ی و اکتشافات معدنی کش��ور‪ ،‬شرکت‬ ‫هلی کوپتری پاسارگاد پرواز و حمایت های سازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری پس از چند سال انجام شد‪ .‬این بالگرد بعد از سپری‬ ‫ک��ردن مراحل مختلف تعمی��ر و انجام بازرس��ی های قانونی‬ ‫تحت نظارت س��ازمان هواپیمایی کش��وری در شرایط خاص‬ ‫و تحریم ه��ای ظالمانه با موفقیت ب��ه چرخه عملیات پروازی‬ ‫بازگش��ت و پروژه های ژئوفیزیک هوایی کشور پس از ‪ ۵‬سال‬ ‫وقفه دوباره از سر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫خان��واده ای چن��د معدن را به ن��ام خود ثبت ک��رده و از ان‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس با بی��ان اینکه‬ ‫اس��تفاده مناس��ب از مع��ادن منج��ر ب��ه رون��ق اقتصادی و‬ ‫اش��تغالزایی می ش��ود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬واگذاری مع��ادن بدون‬ ‫احص��اء اهلیت افراد یا از طریق رانت تخلف بوده و دس��تبرد‬ ‫به بیت المال است‪.‬‬ ‫ش��ایان ذکر اس��ت؛ پروازه��ای ژئوفیزیک هوای��ی یکی از‬ ‫روش های به روز و مهم در دنیا اس��ت که در تولید اطالعات‬ ‫پایه و اکتشاف عمقی مواد معدنی کاربرد دارد و در ایران نیز‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور‪ ،‬در سال های‬ ‫گذشته سعی کرده این روش را با استفاده از فناوری روز دنیا‬ ‫ی مورد استفاده قرار دهد‪.‬‬ ‫و با کمک کارشناسان ایرانی و بوم ‬ ‫فرمان��دار بندرخمی��ر با اش��اره ب��ه اینکه این‬ ‫شهرس��تان یک��ی از قطب های مه��م معدنی در‬ ‫هرمزگان به ش��مار می رود‪ ،‬گفت‪ :‬ساالنه بیش از‬ ‫سه میلیون تن مواد معدنی در این منطقه تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬میرهاش��م خواستار در نشست‬ ‫کمس��یون کارگری اس��تانی با موضوع رسیدگی‬ ‫به مش��کالت جامعه کارگری و مع��دن داران در‬ ‫بندرخمیر افزود‪ :‬از این میزان حدود ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیون تن به کشورهای حاشیه خلیج فارس‬ ‫و سایر کشورها صادر می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬شهرس��تان بندرخمیر با داشتن‬ ‫‪ ۳۰‬مع��دن فعال یک��ی از قطب های مهم معدنی‬ ‫استان هرمزگان به شمار می رود و به واسطه ان‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر در این بخش مشغول‬ ‫به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫فرمان��دار بن��در خمیر اظه��ار ک��رد‪ :‬توجه به‬ ‫مشکالت حوزه معدن برای ما مهم و حائزاهمیت‬ ‫اس��ت چرا ک��ه ای��ن بخش نقش��ی مهم��ی در‬ ‫اشتغالزایی شهرستان ایفا کرده است‪.‬‬ ‫میرهاشم ادامه داد‪ :‬اگر مشکالت بخش معادن‬ ‫شهرس��تان خمیر رفع شود‪ ،‬عالوه بر رونق تولید‪،‬‬ ‫جامعه کارگری ش��اغل در این ح��وزه نیز از ان‬ ‫منتفع خواهند ش��د‪ .‬وی با اش��اره ب��ه برگزاری‬ ‫نشس��ت کمیس��یون کارگری در بندرخمیر نیز‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬موضوعاتی که در این نشست‬ ‫مصوب می ش��ود‪ ،‬به ط��ور قطع به نف��ع جامعه‬ ‫کارگ��ری و معدن��کاران شهرس��تان خواهد بود‪.‬‬ ‫فرماندار خمیر در پایان نی��ز ابرازامیدواری کرد‪:‬‬ ‫در سالی که از س��وی رهبر معظم انقالب به نام‬ ‫«تولید‪ ،‬پش��تیبانی ها و مانع زدایی ها» نام گذاری‬ ‫ش��ده است‪ ،‬بتوانیم شاهد رشد و شکوفایی بیش‬ ‫از پیش معادن در این شهرستان باشیم‪.‬‬ صفحه 3 ‫احتمال رشد نرخ به الومینیوم هم رسید‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬تیر ‪ 9 1400‬ذی الحجه ‪ 20 1442‬جوالی ‪ 2021‬سال چهارم شماره ‪651‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫موسسه فرهنگی و هنری روزگار وصل‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪:‬‬ ‫ناصر بزرگمهر‬ ‫مدیر فنی و هنری‪ :‬مهدی نجفی‬ ‫نمایندگی دفتر اروپا‪ :‬چکاوک بزرگمهر‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ -‬میدان هفتم تیر‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬پالک ‪74‬‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ - 88713730:‬پیامک‪30082190:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3:‬نمابر اگهی ها‪88724211:‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88722735:‬‬ ‫چاپ‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.Madandaily.com‬‬ ‫‪www.instagram.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.twitter.com/Madandaily‬‬ ‫‪www.t.me/Madandaily‬‬ ‫‪E-mail:info@madandaily.com‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫نظرگاه‬ ‫گسترش بازارهای هدف‬ ‫توسط فوالد مبارکه‬ ‫نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی‬ ‫اتاق بازرگانی ایران‬ ‫شرکت فوالد مبارکه با سیاست گذاری های مختلف و افزایش تولید‪ ،‬منجر‬ ‫به کاهش خروج ارز از کش��ور ش��ده و در کنار گسترش بازارهای هدف خود‬ ‫باعث افزایش ارزاوری برای ایران شد‪.‬‬ ‫دومین گروه کاالیی ارزاور کش��ور در سال ‪ ۹۹‬گروه کاالیی صنایع معدنی‬ ‫بود‪ .‬شرکت های صادرکننده بزرگ محصوالت معدنی به عنوان بازوی کمکی‬ ‫ارزاور کشور در زمان تحریم ها بودند و با وجود کاهش میزان صادرات نسبت‬ ‫به س��ال قبل توانستد بیش از ‪ ۲۰‬درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود‬ ‫اختصاص دهند‪.‬‬ ‫ای��ن موض��وع بیانگ��ر این اس��ت ک��ه تحریم ه��ا در بخش معدن س��بب‬ ‫خودکفای��ی و حت��ی افزای��ش در تولی��د و ص��ادرات در ای��ن حوزه ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ه عنوان مثال ش��رایط تحریم و ع��دم تعهدات طرف ه��ای تجاری‬ ‫تامین کنن��ده م��واد اولیه ضروری س��ایر صنایع از جمله خودر وس��ازی‪ ،‬این‬ ‫صنایع را بر ان داش��ت تا مواد اولیه مورد نیاز خود را از داخل کش��ور تامین‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫صنای��ع ب��زرگ معدن��ی نیز با تامی��ن این م��واد اولیه ضم��ن جلوگیری‬ ‫از خ��روج ارز و تعطیل��ی این صنایع‪ ،‬س��بب افزایش تولی��دات و به تبع ان‬ ‫افزای��ش صادرات و ار زاوری ش��دند؛ بنابراین با اجرای سیاس��ت گذاری ها و‬ ‫س��رعت گرفتن طرح های توسعه ای و تکمیلی در زنجیره تولید حوزه معدن‬ ‫و صنایع معدن��ی و افزای��ش تولی��دات نهایی در این بخش می توانیم ش��اهد‬ ‫افزای��ش ارزش افزوده و در نهایت جهش صادرات و ارزاوری بیش��تر در این‬ ‫صنعت باشیم‪.‬‬ ‫در این میان صنایع فوالدی به عنوان یکی از صنایع سنگین و استراتژیک‬ ‫برای هر کش��وری بسیار حائزاهمیت اس��ت‪ ،‬زیرا یکی از شاخص های اصلی‬ ‫توس��عه یافتگی در کش��ورها به ش��مار می اید‪ ،‬بنابراین در این راس��تا و به‬ ‫منظ��ور مقابله با ش��رایط تحریم و اجرای سیاس��ت های اقتص��اد مقاومتی‪،‬‬ ‫ش��رکت ف��والد مبارکه با اج��رای سیاس��ت هایی همانند بومی س��ازی کلیه‬ ‫قطعات‪ ،‬مواد و تجهیزات‪ ،‬افزایش س��طح اش��تغال نیروهای بومی‪ ،‬اس��تفاده‬ ‫از اعتبار اس��نادی ریالی با همکاری نظ��ام بانکی (به منظور کمک به صنایع‬ ‫پایین دس��تی خود)‪ ،‬استفاده از اس��تانداردهای بین المللی در تولید‪ ،‬استفاده‬ ‫از توانمن��دی متخصص��ان داخلی و دس��تیابی به مهارت ه��ا و تخصص های‬ ‫جدید‪ ،‬برنامه ریزی و زمان بندی دقیق و پیش��رو بودن در امر تولید؛ توانسته‬ ‫هزینه ها را کاهش داده و با افزایش تولید و تامین مواد اولیه وارداتی س��ایر‬ ‫صنایع‪ ،‬باعث کاهش خروج ارز از کش��ور ش��ود‪ .‬این یعنی این ش��رکت در‬ ‫کنار گس��ترش بازاره��ای هدف خود س��بب افزایش ارزاوری برای کش��ور‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫درخص��وص نقش ش��رکت های بزرگ فوالدی در ش��رایط تحریم و کمک‬ ‫به صنعت و اقتصاد کش��ور نیز باید گفت‪ :‬ش��رکت های بزرگ فوالدی ضمن‬ ‫تنوع تولیدات خود با صنایع باالدستی و پایین دستی بسیاری از جمله صنایع‬ ‫خودروس��ازی‪ ،‬هواپیماس��ازی و‪ ...‬در ارتباط هس��تند و در شرایط تحریم و‬ ‫کمبود منابع با حمایت از صنایع پایین دستی و با سرمایه گذاری سود انباشته‬ ‫شده خود در توسعه واحدهای میانی زنجیره تولید فوالد با هدف گذاری رونق‬ ‫تولید و افزایش صادرات انها در مجموع س��بب افزایش اش��تغال و تولیدات‬ ‫صنعتی و ارزاوری شده اند‪.‬‬ ‫از طرفی به دلیل اینکه این ش��رکت های بزرگ در زمینه س��رمایه گذاری‬ ‫مورد توجه سرمایه گذاران خارجی هستند‪ ،‬بنابراین می توان گفت در شرایط‬ ‫تحریم‪ ،‬افزایش تولیدات و اش��تغال صنایع مرتبط با این ش��رکت ها و جذب‬ ‫س��رمایه گذاری خارجی توس��ط انها در رونق اقتصادی کشور کامال ملموس‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایراسین‬ ‫مرضیه احقاقی‬ ‫الومینی��وم پرمصرف ترین فلز غیراهنی‬ ‫اس��ت که در صنایع متفاوتی کاربرد دارد‪.‬‬ ‫تولید این فلز در رده صنایع انرژی بر بوده‬ ‫و اصوال ب��ر پایه بهره گیری از ظرفیت های‬ ‫انرژی در کشور احداث شده است‪.‬‬ ‫ن��رخ پای��ه الومینیوم در ب��ورس کاال‬ ‫ب��ا توجه ب��ه دو متغی��ر نرخ ف��روش این‬ ‫محص��ول در ب��ازار جهان��ی و همچنی��ن‬ ‫ن��رخ ارز تعیی��ن می ش��ود؛ بنابرای��ن در‬ ‫بررس��ی روند تعیین بهای این فلز‪ ،‬توجه‬ ‫به ش��اخص های یادش��ده ضروری به نظر‬ ‫می رسد‪.‬‬ ‫افزایش تقاضا ب��رای الومینیوم به دنبال‬ ‫بهبود شرایط اقتصادی جهان و رشد روند‬ ‫واکسیناس��یون در اغل��ب کش��ورها‪ ،‬افت‬ ‫عرض��ه این فلز نق��ره ای در ب��ازار جهانی‬ ‫و همچنی��ن تصمیم روس��یه ب��رای وضع‬ ‫ع��وارض روی ص��ادرات ان از مهم تری��ن‬ ‫دالیلی هس��تند ک��ه روند صع��ودی نرخ‬ ‫الومینیوم را تقویت می کنند‪.‬‬ ‫همه گیری ویروس کرونا دلتا در بسیاری‬ ‫از کش��ورها و تالش چین برای توقف این‬ ‫عکس‪ :‬روزگار معدن‬ ‫محمدعلی محمد میرزاییان‬ ‫بحران در کمین صنعت الومینیوم‬ ‫روند صعودی نرخ و ازادس��ازی بخشی از‬ ‫ذخایر استراتژیک فلزات پایه از مهم ترین‬ ‫دالیلی هس��تند که مانع تداوم رش��د نرخ‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫کمبود شمش جدی است‬ ‫اریا صادق نی��ت حقیقی‪ ،‬دبیر س��ندیکای صنایع‬ ‫الومینیوم در گفت وگو با «روزگار معدن» و در پاسخ‬ ‫به سوالی مبنی بر ارزیابی بازار شمش الومینیوم طی‬ ‫هفته ه��ای اخی��ر و در معامالت ب��ورس کاال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نرخ پایه ش��مش الومینی��وم در معامالت بورس کاال‬ ‫براس��اس بهای فروش این محصول در بورس فلزات‬ ‫لن��دن و بهای دالر‪ ،‬محاس��به می ش��ود‪ .‬در چند ماه‬ ‫اخیر‪ ،‬شاهد افت نرخ ارز در بازار کشور بودیم‪ ،‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬این روند انقدرها هم تداوم نداش��ت و دوباره‬ ‫بهای ارز در مس��یر رو به رش��دی ق��رار گرفت و این‬ ‫موضوع زمینه رشد بهای فروش الومینیوم را در بازار‬ ‫داخلی فراهم کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه اظهارکرد‪ :‬در چنین شرایطی‪ ،‬فعاالن‬ ‫صنعت الومینیوم با دو چالش اساسی روبه رو هستند؛‬ ‫در درجه نخست اینکه دورنمای بازار مشخص نیست‬ ‫وزی��ر راه و شهر س��ازی ب��ا‬ ‫اهداء لوح به منصور یزدی زاده‪،‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اه��ن اصفهان‪،‬‬ ‫از تالش ه��ای بی دریغ مدیریت‬ ‫و کارکن��ان این مجموعه تقدیر‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی‬ ‫ذوب اهن اصفهان‪ ،‬در متن این لوح تقدیر امده است؛ بی شک توسعه زیربناهای‬ ‫حمل ونقل‪ ،‬عمران و ابادانی و ش��کوفایی اقتصادی را برای میهن اس�لامی مان‬ ‫ب��ه ارمغ��ان می اورد و این مهم ب��دون اتکال به الطاف اله��ی و اعتماد به همت‬ ‫مهندسان و متخصصان دلسوز این مرز و بوم تحقق نخواهد یافت‪.‬‬ ‫تولید ریل ملی‪ ،‬خودکفایی و عدم وابس��تگی به واردات ریل یکی از ارزوهای‬ ‫دیرینه صنعت راه س��ازی کشور و برگ زرینی است از همت واال و اراده سترگ‬ ‫تالش��گران این مرز و بوم در راه اعتالء و س��ربلندی ایران اس�لامی که موجب‬ ‫تسریع در توسعه شبکه ریلی کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫اینجانب ضمن تقدیر از زحمات بی دریغ جنابعالی و کارکنان شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفه��ان در تحقق این پروژه عظیم‪ ،‬از خداوند منان توفیق روز افزون و خدمت‬ ‫بیش از پیش به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را برای تان مسئلت دارم‪.‬‬ ‫و نمی دانند چه زمانی باید نسبت به خرید‬ ‫م��واد اولیه اقدام کنن��د و در همین حال‪،‬‬ ‫نبود ثبات به دلیل نوس��انات قابل‪‎‬توجه نرخ‬ ‫ارز بر مش��کالت فعاالن این صنعت افزوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر س��ندیکای صنایع الومینیوم افزود‪:‬‬ ‫در حال حاضر یکی از تولیدکنندگان بزرگ‬ ‫ش��مش الومینیوم کشور که سهم قابل توجهی از نیاز‬ ‫صنایع پایین دستی را تامین می کند‪ ،‬از تولید شمش‬ ‫اس��تاندارد بازمانده و محصول باکیفیت پایین تولید‬ ‫می کن��د‪ .‬امید می رود این چالش به‪‎‬زودی رفع ش��ود‬ ‫و دوباره ش��اهد تولید شمش با مشخصات استاندارد‬ ‫باش��یم‪ .‬این کمبود زمینه‪‎‬ساز افزایش رقابت و‪‎‬دنبال‬ ‫ان افزایش نرخ محصوالت در رینگ معامالتی بورس‬ ‫کاالست‪.‬‬ ‫‹ ‹چالشی فراگیر‬ ‫حقیقی گف��ت‪ :‬عالوه بر موارد یادش��ده‪،‬‬ ‫صنع��ت الومینی��وم ای��ن روزه��ا همچون‬ ‫بس��یاری دیگر از صنایع‪ ،‬ب��ا چالش کمبود‬ ‫ب��رق و قطعی ه��ای پی درپ��ی ان روب��ه رو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫دستور کاهش مصرف برق توسط صنایع‪،‬‬ ‫جلوگی��ری از اج��رای طرح های توس��عه ای واحدهای‬ ‫ذوب‪ ،‬خراب��ی تجهی��زات تولید به‪‎‬دنب��ال قطعی برق‪،‬‬ ‫توقف تولید‪ ،‬افزای��ش پرتی های تولیدکنندگان و‪ ...‬بر‬ ‫رون��د تولید و فعالی��ت صنعت الومینیوم تاثیر جدی و‬ ‫مس��تقیمی گذاشته اس��ت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬تمام موارد‬ ‫یادشده در بلندمدت بازار فروش شمش الومینیوم را با‬ ‫کمب��ود روبه رو خواهد کرد‪ .‬در همین حال باید تاکید‬ ‫ک��رد که این اقدام��ات و کاهش تولید واحدهای ذوب‪،‬‬ ‫هزینه ه��ای زندگی م��ردم را افزایش می دهد؛ یعنی با‬ ‫افت تولید هزینه های س��ربار افزای��ش خواهد یافت و‬ ‫انها را از س��وداوری دور می کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬صنایع‬ ‫پایین دس��تی هم با مش��کالت زیادی روبه رو هستند و‬ ‫در مواردی ناچارند تولید خود را به س��اعات پایانی روز‬ ‫منتقل کنند‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬کیفیت تولید کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬مخاطرات در مسیر تولید و برای‬ ‫کارکنان و ساعات بیکاری کارکنان افزایش می یابد‪ .‬در‬ ‫واقع تولیدکنندگان بهترین س��اعت تولید را از دس��ت‬ ‫می دهن��د‪ .‬چنانچه این ش��رایط ادامه یاب��د‪ ،‬برخی از‬ ‫فعاالن صنعت��ی ترجیح می دهند تولید خود را به طور‬ ‫کام��ل متوق��ف کنند که این موض��وع معضل بیکاری‬ ‫را به‪‎‬دنبال خواهد داش��ت‪ .‬بنابراین از تمام مس��ئوالن‬ ‫و سیاس��ت گذاران انتظار می رود ضمن درک ش��رایط‬ ‫موجود برای رفع این معضالت تالش کنند‪.‬‬ ‫بررسی روند صعود و نزول بهای الومینیوم‬ ‫س��عید برزگر‪ ،‬کارش��ناس صنای��ع معدنی در‬ ‫گفت وگ��و با «روزگار مع��دن» و در ارزیابی بازار‬ ‫جهان��ی الومینیوم گفت‪ :‬طی ماه های گذش��ته‬ ‫شاهد ش��دت گرفتن بهای فروش انواع فلزات در‬ ‫بورس فل��زات لندن بودیم‪ .‬هرچند الومینیوم در‬ ‫رده فلزات��ی بود که در برخ��ی دوره های زمانی از‬ ‫این روند صعودی بازماند یا این مس��یر رو به رشد‬ ‫را با شدت کمتری پیمود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه اف��زود‪ :‬در این م��دت فاکتورهای متعددی‬ ‫همچ��ون روند رو به رش��د تقاضای جهان��ی برای الومینیوم‪،‬‬ ‫کاه��ش عرضه این محصول در ب��ازار جهانی و تورم جهانی‪،‬‬ ‫زمینه رشد نرخ این فلز را در بورس فلزات لندن فراهم کردند‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬کنترل نس��بی کرون��ا در بخش قابل توجهی‬ ‫از بزرگ تری��ن اقتصاده��ای جهان با انجام واکسیناس��یون و‬ ‫افزای��ش قابل‏توجه تقاضا ب��رای مصرف الومینیوم در صنایع‬ ‫گوناگونی همچون خودروسازی‪ ،‬بسته بندی و‪ ...‬نیز زمینه ساز‬ ‫رش��د بهای این فلز نق��ره ای در بازارهای جهان��ی بود‪.‬اما در‬ ‫همین زمان ش��اهد س��یگنال های منفی نیز بودیم که مانع‬ ‫رشد نرخ بودند و از مهم ترین انها می توان به تصمیم روسیه‬ ‫مبن��ی بر وض��ع عوارض ‪ ۱۵‬درص��دی بر صادرات‬ ‫الومینیوم این کش��ور اشاره کرد‪ .‬توجه به این نکته‬ ‫ض��روری به نظر می رس��د که این کش��ور ‪ ۶‬درصد‬ ‫از عرض��ه جهان��ی الومینی��وم را در اختی��ار دارد؛‬ ‫بنابراین وضع عوارض یادشده تاثیر بسزایی بر روند‬ ‫عرض��ه و قیمت گذاری این فل��ز نقره ای رنگ دارد‪.‬‬ ‫در ادام��ه همه گیری کرونا (وی��روس دلتا) در دنیا‬ ‫از دیگ��ر مواردی اس��ت که می تواند منج��ر به تضعیف تقاضا‬ ‫و به‪‎‬دنبال ان رش��د بیش��تر به��ای الومینی��وم در بازارهای‬ ‫جهانی شود‪.‬‬ ‫برزگ��ر در ادام��ه ب��ا اش��اره به اق��دام دولت چی��ن درباره‬ ‫ازادس��ازی بخشی از ذخایر اس��تراتژیک فلزات پایه از سوی‬ ‫دولت این کشور گفت‪ :‬اداره ملی ذخایر غذایی و استراتژیک‬ ‫چی��ن در نیم��ه ماه ژوئن در وب س��ایت خ��ود اعالم کرد که‬ ‫مس‪ ،‬الومینیوم و روی را برای ش��رکت های فراوری و تولید‬ ‫غیراهنی این کشور در اینده نزدیک از طریق حراج عمومی‬ ‫ازاد می کن��د‪ .‬ای��ن اقدام با هدف کنترل بازار فلزات و رش��د‬ ‫کم سابقه قیمتی در این ماه ها اجرایی می شود و انتظار می رود‬ ‫زمینه تعدیل قیمت ها را فراهم کند‪.‬‬ ‫وی در پای��ان تاکی��د کرد‪ :‬ع�لاوه بر تمام موارد یادش��ده‬ ‫ش��اخص دالر نیز در رده مهم ترین مواردی اس��ت که بر روند‬ ‫نرخ الومینیوم اثرگذار است‪.‬‬ ‫برزگر در ادامه تاکید کرد‪ :‬بهای فروش الومینیوم در بورس‬ ‫فلزات لندن به طور مستقیم بر نرخ فروش ان در بورس کاال این‬ ‫اثرگذار است؛ با این وجود‪ ،‬نرخ ارز فاکتور مهم تر و اثرگذارتری‬ ‫بر روند قیمت گذاری این محصول به‪‎‬ش��مار می رود؛ بنابراین‬ ‫برای بررسی و پیش بینی شرایط خریدوفروش این فلز در بازار‬ ‫داخلی باید روند اقتصادی و بهای ارز را هم زیر نظر داش��ت‬ ‫و رصد کرد‪ .‬وی در پایان با اش��اره به قطعی های مداوم برق‬ ‫در یک��ی‪ ،‬دو م��اه اخیر و احتمال تداوم ان در س��ایر روزهای‬ ‫گرم س��ال و حتی تکرار ان در س��ال های اینده گفت‪ :‬تولید‬ ‫شمش الومینیوم ب ه برق زیادی نیاز دارد؛ بنابراین در چنین‬ ‫شرایطی روند تولید این فلز و به‏دنبال ان روند تولید در ستیر‬ ‫صنایع پایین دس��تی ان تحت‪‎‬تاثیر ق��رار خواهد گرفت‪ .‬کما‬ ‫اینکه در حال حاضر نیز توسعه در برخی واحدهای باالدستی‬ ‫این صنعت متوقف ش��ده است‪ .‬بدون تردید تداوم این شرایط‬ ‫در این��ده نزدی��ک چالش های جدی ب��رای فعاالن صنعتی‬ ‫روبه رو خواهد داشت‪.‬‬ ‫سخن پایانی‪...‬‬ ‫میانگین بهای فروش الومینیوم‬ ‫دقیقا از یک س��ال گذشته تاکنون‬ ‫در ب��ازار جهان��ی در مس��یر رو به‬ ‫رش��دی قرارگرفته و بیش از ‪۸۵۰‬‬ ‫دالر افزایش یافته اس��ت‪ .‬این رشد‬ ‫پ��س از دوره ابتدای��ی همه گیری‬ ‫ویروس کووید ‪ ۱۹‬و رکودی که بر‬ ‫عملکرد صنایع سایه افکند‪ ،‬حاصل‬ ‫ش��د؛ بنابرای��ن می ت��وان این طور‬ ‫اذعان کرد که ت�لاش اقتصادهای‬ ‫بزرگ جهان ب��رای بهبود وضعیت‬ ‫اقتص��ادی‪ ،‬تزریق مناب��ع مالی و‪...‬‬ ‫بر این روند صع��ودی اثرگذار بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬جالب انکه همچنان برخی‬ ‫تحلیلگ��ران اعتقاد دارند این پایان‬ ‫کار نیس��ت و حت��ی امکان رش��د‬ ‫بیش��تر بهای این فلز نق��ره ای نیز‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالدهرمزگان‪:‬‬ ‫قطعی برق خسارات جبران ناپذیری به همراه دارد‬ ‫خبر‬ ‫تقدیر وزیر راه و شهرسازی‬ ‫از ذوب اهن اصفهان‬ ‫در ادام��ه بای��د تاکید کرد ک��ه کمبود‬ ‫ب��رق ک��ه ط��ی ماه ه��ای اخیر ب��ر روند‬ ‫فعالیت صنایع اثرگذار بوده‪ ،‬تولید شمش‬ ‫الومینیوم را هم متاثر کرده است‪.‬‬ ‫بدون تردید تداوم ای��ن روند به کمبود‬ ‫ای��ن فلز نق��ره ای در ب��ازار و به‏دنبال ان‬ ‫رش��د بهای این فلز از یک س��و و از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬توقف تولید در صنایع پایین دس��تی‬ ‫می انجامد؛ بنابراین تداوم شرایط کنونی به‬ ‫منزله بحرانی در این صنعت خواهد بود و‬ ‫امید می رود راه حلی اساسی برای رفع ان‬ ‫اندیشیده شود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالدهرمزگان گف��ت‪ :‬قطعی برق در‬ ‫صنایع مادر‪ ،‬موجب کمبود و گرانی کاالهای وابسته‬ ‫به این صنایع در ماه های اینده خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش اقتصادانالین‪ ،‬عط��ااهلل معروفخانی‪،‬‬ ‫خس��ارات قطعی برق ش��رکت های فوالدی را تنها‬ ‫متوجه این ش��رکت ها ندانس��ت بلکه عمده ضرر و‬ ‫زی��ان ان در ماه ه��ای اتی با نبود م��واد اولیه برای‬ ‫صنایع پایین دست عنوان کرد و گفت‪ :‬متضرر اصلی‬ ‫این قطعی و کاهش تولید‪ ،‬مردم خواهند بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه راهکار وصل ش��دن برق در ساعات‬ ‫غی��ر پیک را عنوان کرد و گف��ت‪ :‬برای کاهش این‬ ‫ضرر و زیان و جلوگیری از کمبود عرضه محصوالت‬ ‫فوالدی‪ ،‬بهتر است این شرکت ها بتوانند در ساعات‬ ‫غیر پیک مانند شب تا صبح به تولید ادامه دهند‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد هرمزگان اث��رات کاهش تولید‬ ‫محصوالت فوالدی در بازار را خیلی س��ریع دانست‬ ‫و اظهارکرد‪ :‬قیمت های محصوالت فوالدی در بازار‬ ‫داخ��ل بی��ش از ‪ ۱۰‬درصد افزایش یافت��ه و اگر به‬ ‫همی��ن منوال پی��ش برویم اث��رات جبران ناپذیری‬ ‫بر بازار عرضه و تقاضای این گذاش��ته خواهد ش��د‪.‬‬ ‫معروفخانی متضرر اصلی این مهم را مردم دانس��ت‬ ‫و گفت‪ :‬افزایش نرخ محصوالت صنایع پایین دستی‬ ‫مانند خودرو و ساختمان دور از انتظار نیست‪.‬‬ ‫وی با اش��اره به نیاز ‪ ۲۹۵‬مگاواتی برق در شرکت‬ ‫فوالد هرمزگان و ضرر و زیانی که در این مدت کوتاه‬ ‫به این شرکت وارد شده گفت‪ :‬از ابتدای خرداد ماه‬ ‫با اجرای طرح مدیریت ب��ار به دلیل افزایش دمای‬ ‫هوا در س��طح کش��ور طبق درخواست شرکت برق‬ ‫منطقه ای اس��تان هرمزگان مبنی بر کاهش بار عمال‬ ‫کوره های قوسی این شرکت در ساعات اوج مصرف‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد هرمزگان با اعالم اینکه در تاریخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰ /۴ /۱۵‬و راس س��اعت ‪ 16:00‬ش��رکت برق‬ ‫منطقه ای بدون اعالم قبلی و بدون هماهنگی اقدام‬ ‫به قطع ب��رق کرده از این عملک��رد برق منطقه ای‬ ‫اس��تان انتقاد و اظهار ناخرس��ندی کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫صنای��ع بزرگ قطع ناگهانی و بدون اعالم قبلی برق‬ ‫ن��ه تنها باعث افزایش ضرر و زیان و خس��ارت های‬ ‫مال��ی مضاعف می ش��ود بلک��ه با جان بس��یاری از‬ ‫کارکنان این شرکت ها بازی می کند‪.‬‬ ‫وی ش��اهد مثال این موضوع را خطر جانی برای‬ ‫‪ ۵‬نفر از کارکنان این ش��رکت هن��گام حمل پاتیل‬ ‫مذاب توسط جرثقیل سقفی عنوان کرد که با قطع‬ ‫ناگهانی برق این نفرات خوش��بختانه با هوش��یاری‬ ‫خطر را رفع کرده اند‪.‬‬ ‫معروفخان��ی ب��ا اعالم اینک��ه از تاری��خ مذکور تا‬ ‫کنون تولید در این ش��رکت مانند شرکت های دیگر‬ ‫متوقف شده خسارات فنی ناشی از قطع برق در این‬ ‫ش��رکت را این چنین عنوان کرد ‪ -۱‬قطع ناگهانی‬ ‫برق باع��ث توقف واحد اکس��یژن و در نتیجه عدم‬ ‫ارس��ال نیتروژن به کوره های واحد احیا مستقیم و‬ ‫فعال شدن اهن اسفنجی در انها شده است ‪ -۲‬قطع‬ ‫ناگهان��ی برق در هنگام تولی��د خطوط ریخته گری‬ ‫باعث اختالل در خط تولید ش��مش و از بین رفتن‬ ‫حداقل ‪ ۱۰‬عدد س��گمنت و تخریب نسوز کوره ها‪،‬‬ ‫پاتیل ها و تاندیش ها را در پی داش��ته است‪ -۳‬قطع‬ ‫ناگهانی برق باع��ث عدم امکان تخلیه ذوب کوره ها‬ ‫و تخریب شل انها گش��ته است‪ -۴‬با توجه به عدم‬ ‫مص��رف اهن اس��فنجی در فوالد هرمزگان و س��ایر‬ ‫شرکت های فوالدی‪ ،‬واحد احیاء مستقیم نیز متوقف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل ف��والد هرم��زگان خس��ارت مال��ی‬ ‫ناش��ی از قط��ع ناگهان��ی و ب��دون برنامه ب��رق را‬ ‫بی��ش از ‪ ۲۰۰‬میلی��ارد توم��ان و جمع خس��ارات‬ ‫این ش��رکت پ��س از یک هفته خاموش��ی کامل را‬ ‫بی��ش از ‪ ۴۳۸‬میلیارد تومان عن��وان کرد و گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه ب��ه توق��ف کامل خط��وط تولی��د روزانه‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬میلیارد تومان خس��ارت به این ش��رکت‬ ‫تحمیل می ش��ود که در صورت ادام��ه روند جاری‬ ‫ت��ا انته��ای تیرماه‪ ،‬بی��ش از ‪ ۷۰۰‬میلی��ارد تومان‬ ‫خسارت ناش��ی از قطع برق به این شرکت تحمیل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی موضوع مهم تر را از دس��ت دادن تولید حدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬ه��زار تن تختال و ‪ ۶۵‬هزار تن اهن اس��فنجی‬ ‫دانس��ت که به تولید صنایع پایین دستی و ارز اوری‬ ‫در شرایط جنگ اقتصادی لطمه خواهد زد‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه روزگار معدن

روزنامه روزگار معدن 657

روزنامه روزگار معدن 657

شماره : 657
تاریخ : 1400/05/09
روزنامه روزگار معدن 656

روزنامه روزگار معدن 656

شماره : 656
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه روزگار معدن 655

روزنامه روزگار معدن 655

شماره : 655
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه روزگار معدن 654

روزنامه روزگار معدن 654

شماره : 654
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه روزگار معدن 653

روزنامه روزگار معدن 653

شماره : 653
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه روزگار معدن 652

روزنامه روزگار معدن 652

شماره : 652
تاریخ : 1400/05/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!